هفته نامه پژواک سخن شماره 681 - مگ لند

هفته نامه پژواک سخن شماره 681

هفته نامه پژواک سخن شماره 681

هفته نامه پژواک سخن شماره 681

‫ا‬ ‫مر‬ ‫به‬ ‫معر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫نو‬ ‫ش‬ ‫تار‬ ‫یو‬ ‫ظیف‬ ‫ه‬ ‫اح‬ ‫اد‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫اس‬ ‫‪681‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫هدف دشمنان از حادثه‬ ‫شیراز‪ ،‬ضربه زدن به‬ ‫انسجام اجتماعی ملت‬ ‫ایران است‬ ‫حادثه شاهچراغ‬ ‫نشانه خوی درندگی‬ ‫گرگ های در کمین‬ ‫‪2‬‬ ‫انقالب است‬ ‫زمینه جنایت انسانی‬ ‫در شاهچراغ را‬ ‫انسان های بدتر از‬ ‫داعش رقم زدند ‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان ‪ 6 * 1401‬ربیع الثانی ‪ 1 * 1444‬نوامبر ‪ * 2022‬سال شانزدهم * ‪ 8‬صفحه * قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫خودخواهی‬ ‫منفعت طلبانباعث‬ ‫شعله ور شدن اتش‬ ‫‪3‬‬ ‫فتنه شد‬ ‫‪3‬‬ ‫یک میلیون مترمکعب‬ ‫دود فتنه چشم‬ ‫دشمنان انقالب‬ ‫اسالمی را کور‬ ‫می کند‬ ‫اب وارد سدهای‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان شد‬ ‫سرپرست معاونت‬ ‫امور عمرانی استانداری‬ ‫گلستان منصوب شد‬ ‫‪8‬‬ ‫ملت ایران از این‬ ‫فتنه سربلند خارج‬ ‫می شود‬ ‫اهل سنت گلستان حادثه تروریستی‬ ‫شیراز را محکوم کردند‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫سیدمحمدرضا سیدالنگی‪ -‬سرپرست شهرداری گرگان‬ ‫بازدید رایگان اتش‬ ‫نشانی گرگان از‬ ‫دودکش و بخاری‬ ‫‪ 8‬منازل مسکونی‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شناسه اگهی‪1402329:‬‬ ‫شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به برگزاری بهسازی پل های عابر پیاده درسطح شهر (با مشخصات بارگذاری شده در سامانه‬ ‫ستاد) با مبلغ براورد اولیه ‪ 12 / 33 / 901 / 939‬ریال بر مبنای فهرست بها پایه ابنیه ‪ -‬راه باند ( بدون تعدیل) از محل ردیف‬ ‫‪402501‬بودجه عمرانی شهرداری اقدام نماید‪ ،‬لذا شرکتهای واجدالشرایط دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری می توانند از تاریخ‪04‬‬ ‫‪ 1401 / 08 /‬لغایت ساعت ‪ 14:15‬مورخ‪ 1401 / 08 / 24‬به سامانه ستاد ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و‬ ‫ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف تضمین (تضمین شرکت در مناقصه در سامانه بارگذاری و‬ ‫اصل تضمین به ادرس گرگان میدان شهرداری گرگان شهرداری مرکز واحد دبیرخانه تحویل گردد ‪ ).‬در پاکت ب (اساسنامه‪ ،‬اگهی‬ ‫تاسیس و اخرین تغییرات شرکت ‪ ،‬رزومه ‪ ،‬صالحیت پیمانکاری‪ ،‬اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ( الزم به ذکر است تمامی‬ ‫مدارک بصورت شفاف و اسکن در یک فایل با حجم ‪ 10‬مگابایت بارگزاری گردد ‪ ،‬چنانچه مدارک باالتر از ‪ 10‬مگابایت بود در‬ ‫فایل دیگر بارگذاری گردد )) و در پاکت ج (پیشنهاد قیمت‪-‬الزم به ذکر است در قسمت پیشنهاد قیمت درصد پلوس و مینوس ذکر‬ ‫شود) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫شرایط‪،‬اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی ‪:‬‬ ‫* کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع ائین نامه معامالت شهرداری می باشدو شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط‬ ‫وتکالیف شهرداری در ایین نامه معامالت شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫*برگذاری مناقصه صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه و دریافت اسناد پرداخت تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق سامانه امکان پذیر می باشد ‪.‬‬ ‫* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ‪ ،‬شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با ائین نامه معامالت شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫*تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪600 / 000 / 000‬ریال تعیین و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شهرداری اقدام نمایند‬ ‫باید فیش های واریزی به نام خودشان و جهت شرکت در مناقصه عنوان شود و در صورت واریز فیش توسط شخص ثالث از بازگشایی خودداری‬ ‫خواهد شد به حساب جاری ‪ 1006725658‬نزد بانک شهر شعبه گرگان شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده‬ ‫در متن اگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در سامانه شده ارائه گردد ‪.‬‬ ‫*به پیشنهاد قیمت مبهم‪ ،‬نامشخص‪ ،‬مخدوش‪ ،‬بدون سپرده‪ ،‬مشروط و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اگهی برسد‪ ،‬ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* هزینه انتشاراگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫* مطابق با ائین نامه معامالت شهرداری و تضمین برای معامالت تضمین حسن انجام تعهدات حداقل‪5‬درصد(پنج درصد) مبلغ اولیه‬ ‫پیمان قبل و بعد از انعقاد قرارداد تعیین ‪ ،‬اخذ ‪ ،‬پرداخت و مستهلک می گردد ‪.‬‬ ‫*شهرداری در رد یا قبول شرکتهایی که دارای تعداد ‪ 2‬پروژه همزمان در حال اجرا در شهرداری می باشند مختار است ‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد‪.‬‬ ‫* مدت زمان اجرای پروژه ‪ 5‬ماه و اعتبار پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان مطابق با اگهی مناقصه و براورد پیوست ان حداکثر ‪ 7‬روز پس‬ ‫از موافقت شهردار تعیین می گردد ‪.‬‬ ‫* پاکت اسناد مناقصه روز ‪ 1401 / 08 / 25‬مورخ چهار شنبه راس ساعت ‪ 14:15‬در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫* مدت زمان الزم برای بررسی پیشنهادات و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت ‪ 7‬روز‬ ‫به استثنای ایام تعطیل تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثرظرف مدت ‪ 5‬روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در ماده ‪20‬‬ ‫ائین نامه معامالت شهرداری (‪ 14‬روز به استثنای ایام تعطیل) به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید می گردد‪.‬‬ ‫تلفن تماس ‪0173 2240752 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرداری گرگان در نظر دارد واگذاری سازه های تبلیغاتی الیت‬ ‫باکس سطح شهر را با مبلغ براورد اولیه ماهانه ‪525 /250 / 000‬‬ ‫ریال و برای یک سال به مبلغ ‪ 6 /303 /000 / 000‬ریال (با مشخصات‬ ‫بارگذاری شده در سامانه ستاد ) به کانون های تبلیغاتی و شرکت های‬ ‫واجد شرایط بومی استان گلستان واگذار نماید ‪ .‬لذا کلیه اشخاص‬ ‫حقوقی و حقیقی دارای مجوز فعالیت در رسته تبلیغات محیطی از‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان که دارای سابقه مرتبط‬ ‫با تبلیغات محیطی در ‪ 4‬سال گذشته بوده اند می توانند از تاریخ‬ ‫‪ 1401 /08 /04‬لغایت ساعت ‪ 14 / 15‬مورخ ‪ 1401 /08 /21‬به‬ ‫سایت اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و ضمن دریافت‬ ‫اسناد مزایده نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در سامانه ستاد شامل ‪:‬‬ ‫پاکت الف ‪ :‬تضمین (تصویر ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانه‬ ‫بارگذاری و اصل ضمانت نامه و یا فیش واریزی در زمان مقرر فوق‬ ‫به ادرس گرگان ‪ ،‬میدان شهرداری ‪ ،‬شهرداری مرکز ‪ ،‬واحد دبیرخانه‬ ‫تحویل گردد ) ‪ .‬پاکت ب ‪ :‬رزومه کاری مرتبط حاوی ارائه قرارداد ‪،‬‬ ‫صورتجلسه تحویل و روزمه ‪ ،‬تاییدیه صالحیت از اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان گلستان و بعالوه تصویر مجوز یا پروانه فعالیت‬ ‫شرکت یا کانون تبلیغاتی در رسته تبلیغات محیطی ‪ ،‬اساسنامه شرکت‬ ‫و اگهی اخرین تغییرات ‪ ،‬گردش مالی ‪ 6‬ماه قبل از اگهی و تاییدیه‬ ‫بانک ( الزم به ذکر است تمامی مدارک بصورت شفاف اسکن و در‬ ‫یک فایل با حجم ‪ 10‬مگابایت بارگذاری گردد چنانچه مدارک باالتر از‬ ‫‪ 10‬مگابایت بود در فایل دیگر بارگذاری گردد ) و پاکت ج ‪ :‬حاوی‬ ‫پیشنهاد قیمت به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در متن اگهی در‬ ‫سامانه ستاد دولت اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺳﺎﺯﻩ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫)ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫)ﺭﻳﺎﻝ(‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23 /875 / 000‬‬ ‫‪525 /250 / 000‬‬ ‫‪6 /303 /000 / 000‬‬ ‫ﻻﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎﻛﺲ‬ ‫تلفن تماس ‪0173 2240752 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1402307 :‬‬ ‫سیدمحمدرضا سیدالنگی‬ ‫سرپرست شهرداری گرگان‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺷﻬﺮ‬ صفحه 1 ‫زمینه جنایت انسانی در شاهچراغ را انسان های بدتر از داعش رقم زدند‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫فرمانده سپاه گلستان‪:‬‬ ‫عشایر جزو وفادارترین اقشار‬ ‫نسبت به انقالب اسالمی‬ ‫هستند‬ ‫سردار علی ملک شاهکوهی در جلسه‬ ‫قرارگاه شهید امانی گلستان که با حضور‬ ‫جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی به‬ ‫منظور رفع مشکالت عشایر برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬وضعیت نهاده های دامی استان‬ ‫باید هرچه سریع تر ساماندهی شود‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه نینوای گلستان افزود‪ :‬با اغاز‬ ‫فصل سرما عشایری که در استان در رفت و‬ ‫امد هستند باید از لحاظ نهاده دامی‪ ،‬سهمیه‬ ‫سوخت‪ ،‬اب شرب و دیگر مسائل درگیر‬ ‫مشکالت و مسائل سال گذشته نشوند‪.‬‬ ‫ملک شاهکوهی گفت‪ :‬عشایر جزو‬ ‫وفادارترین اقشار نسبت به انقالب اسالمی‬ ‫هستند و باید تا نفس داریم برای رفع‬ ‫مشکالت این قشر زحمتکش بکوشیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬تشکیل کارگروه های‬ ‫مرتبط با عرصه های مختلف یکی از‬ ‫کلیدی ترین اقدامات برای رفع مشکل‬ ‫عشایر خواهد بود و قرارگاه شهید امانی‬ ‫باید با فعالیت جهادی هر چه سریع تر‬ ‫مشکالت را رفع کند‪.‬‬ ‫تصویب راه اندازی نرم‬ ‫افزاری برای دسترسی‬ ‫شهروندان به کاال های‬ ‫اساسی‬ ‫در جلسه کارگروه تنظیم بازار گلستان‪،‬‬ ‫راه اندازی نرم افزاری برای دسترسی اسان تر‬ ‫شهروندان به کاال های اساسی‪ ،‬تصویب شد‪.‬‬ ‫درویشعلی حسن زاده‪ ،‬مدیر کل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در این جلسه همچنین‬ ‫نحوه خرید دام زنده از دامداران از طریق‬ ‫تشکل ها و نظارت بر زنجیره عرضه مرغ با‬ ‫ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت‪ ،‬به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫تعیین درصد جانبازی‬ ‫گروه های تیر و ترکش‪،‬‬ ‫شیمیایی و اعصاب و روان‬ ‫در کمیسیون پزشکی گروه های تخصصی‬ ‫تیر و ترکش‪ ،‬شیمیایی و اعصاب و روان‬ ‫جانبازان را در مجروحیت های ارتوپدی‪،‬‬ ‫مغز و اعصاب‪ ،‬اورولوژی‪ ،‬اعصاب و‬ ‫روان‪ ،‬داخلی و گوش‪ ،‬حلق و بینی معاینه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اسرافیل وزیری با اشاره به برگزاری‬ ‫کمیسیون پزشکی ترکیبی تعیین درصد‬ ‫جانبازی‪ ،‬حالت اشتغال و حق پرستاری‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان‬ ‫گفت‪ :‬پرونده ‪338‬نفر از متقاضیان تعیین‬ ‫درصد جانبازی‪ ،‬حالت اشتغال و حق‬ ‫پرستاری مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این کمیسیون با تیم‬ ‫‪ 9‬نفره متشکل از ‪ 6‬پزشک متخصص‪1 ،‬‬ ‫دبیر و ‪ 2‬نفر کارشناس اداره می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امیدواریم خدمات شایسته ای را‬ ‫برای این عزیزان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم عباس گرزین در حاشیه راهپیمایی مردم گرگان در راستای محکومیت حرکت تروریستی در شاهچراغ گفت‪ :‬بعد از یک دوره از اغتشاشات شاهد یک‬ ‫اتفاقات تلخ و بهره برداری از ان توسط دشمنان این انقالب بودیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان به جنایت شاهچراغ اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬زمینه این جنایت را توسط داعش کسانی فراهم کردند که بدتر از داعشی ها هستند‪،‬‬ ‫داعش هیچ وقت جرات ان را نداشت که قران را اتش بزند و چادر از سر زنان و ناموس مسلمامان بکشد‪.‬‬ ‫گرزین بیان کرد‪ :‬جنایت کاران بدتر از داعش چنین جنایت هایی را در کشور مرتکب شدند و زمینه ساز این فاجعه بودند‪ ،‬هر کی در هر لباسی که از این اغتشاشات‬ ‫اخیر حمایت کرده را محکوم می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مردم درخواست داریم این جنایتکاران را بشناسند و بدانند که خون نیروهای امنیتی و انتظامی ما توسط چه کسانی این روزها به زمین ریخته شده است ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬این افراد ساده لوح هستند که به راحتی با جان مردم بازی می کنند‪ ،‬هنرمندان و بازیگرانی و ورزشکارانی که در خط دشمن بازی کردند امروز‬ ‫مردم صف خود را از انها جدا کردند و نشان دادند که خط و مرز ما با ایادی استکبار کامال جدا است‪.‬‬ ‫گرزین گفت‪ :‬ملت ایران با ترفندهای دشمن اشنا هستند و هیچ وقت اسیر این جنگ شناختی نخواهند شد و پای ارمان های انقالب اسالمی محکوم ایستادند و این حضور‬ ‫بیعتی با رهبر انقالب اسالمی است و امید داریم دستگاه قضائی نیز با مسئوالن این اغتشاشات به ویژه شهادت مردم در شاهچراغ برخورد کنند‪.‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫حادثه شاهچراغ نشانه خوی درندگی گرگ های در کمین انقالب است‬ ‫کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت‪:‬‬ ‫چنین اقدامی نشانه خباثت‪ ،‬دشمنی و خوی‬ ‫درندگی گرگ هایی است که برای ضربه‬ ‫به انقالب اسالمی و نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی در کمین هستند‪.‬‬ ‫دکتر حسین کریمی اول ضمن محکومیت‬ ‫حمله تروریستی داعش به حرم شاهچراغ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این حمله تروریستی دل همه‬ ‫ملت ایران را به درد اورده است‪ ،‬دشمنان‬ ‫انقالب اسالمی و در راس ان امریکا‪،‬‬ ‫صهیونیست بین الملل و جبهه عبری عربی با‬ ‫انقالب اسالمی دشمنی دارند و می خواهند‬ ‫از هر فرصت و بهانه ای از انقالب اسالمی‬ ‫انتقام بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوادث و اغتشاشات‬ ‫اخیر بارها تذکر داده شد که اعتراض راه‬ ‫قانونی دارد و هر کسی می تواند از راه‬ ‫قانونی حرف خود را انتقال دهد اما شیوه‬ ‫ورود اشوبگران و اسیب به مردم و اموال‬ ‫عمومی نشان داد پشت صحنه این حوادث‬ ‫توسط دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره‬ ‫به اینکه دشمن وقتی عدم همراهی مردم را در‬ ‫میدان اغتشاش و اشوب مشاهده کرد مستقیم‬ ‫دست به اجرای عملیات تروریستی در حرم‬ ‫شاهچراغ شیراز زد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دشمن با‬ ‫حادثه تروریستی شیراز به دنبال تداوم شرایط‬ ‫موجود است‪ ،‬ملت ایران باید بیش از پیش‬ ‫هوشیار باشد و اتحاد و وحدت کلمه را‬ ‫دستور کار خود قرار دهد و گوش به فرمان‬ ‫رهبری و مطیع امر والیت باشد‪.‬‬ ‫کریمی اول با تاکید بر اینکه وقتی دشمن‬ ‫وارد حرم شاهچراغ شد دیگر به مسائلی‬ ‫مانند زن‪ ،‬ازادی‪ ،‬حجاب‪ ،‬کودک و غیره‬ ‫توجه نکرد و همه را هدف ترور قرار داده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در یک مکان زیارتی اقشار‬ ‫مختلف مردم حضور می یابند و کاری به‬ ‫مسائل دیگر ندارند که چنین اقدامی‬ ‫نشانه خباثت‪ ،‬دشمنی و خوی درندگی‬ ‫گرگ هایی است که برای ضربه به انقالب‬ ‫اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫در کمین هستند‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت هوشیاری بیش از پیش‬ ‫ملت ایران تاکید کرد و گفت‪ :‬دشمن‬ ‫نقشه های سنگینی را برای کشورمان طراحی‬ ‫کرده و می خواهد ان را عملیاتی کند‪ ،‬امروز‬ ‫دشمن می خواهد همان اتفاقاتی را که در‬ ‫سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و امثال ان رقم زده‬ ‫را در ایران پیاده سازی کند‪.‬‬ ‫هم صدایی با دشمن به معنای شراکت در‬ ‫خون شهدای تروریستی شاهچراغ است‬ ‫کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی‬ ‫متذکر شد‪ :‬دشمن به بهانه های واهی اعم از‬ ‫ازادی‪ ،‬حجاب و غیره سوریه را به ویرانه‬ ‫تبدیل کرد و ان همه کشتار و ویرانی را‬ ‫رقم زد‪ ،‬امروز هم دشمن می خواهد همان‬ ‫سناریو را در ایران عملیاتی کند حال در این‬ ‫شرایط هر کسی اعم از سلبریتی‪ ،‬ورزشکار‬ ‫و غیره با دشمن همراهی کند و هم صدا با‬ ‫دشمن باشد در این عملیات تروریستی و‬ ‫خون های ریخته شده شریک است و باید‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫کریمی اول با بیان اینکه ملت ایران در‬ ‫برابر اقدامات دشمن ثابت و استوار ایستاده‬ ‫و گوش به فرمان ولی فقیه است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫این ملت دشمنان را مایوس کرده و با روحیه‬ ‫ایستادگی‪ ،‬شهادت طلبی‪ ،‬از خودگذشتگی‬ ‫و تفکر عاشورایی پای ارمان های انقالب‬ ‫ایستاده و همانطور که سردار سلیمانی‬ ‫فرمودند ما ملت امام حسین(ع) هستیم و‬ ‫هرگز زیر بار ظلم و ستم نمی رویم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ما افتخار می کنیم که‬ ‫در راه و جبهه حق قرار داریم و این نهایت‬ ‫الهی بودن ملت ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬همانطور‬ ‫که در راهپیمایی برلین المان دیده اید در‬ ‫مقابل ملت ایران‪ ،‬پرچم هایی بلند شد که‬ ‫دقیق ًا نشانه کفر‪ ،‬الحاد و بی دینی به خداوند‬ ‫بود انها حتی به حضور هم جنس گرایان و‬ ‫همجنس بازان در راهپیمایی خود افتخار‬ ‫کردند که این نهایت ننگ و رذالت دشمنان‬ ‫ما است و ما با این اتفاقات به یقین رسیدیم‬ ‫که در مسیر حق قرار داریم‪.‬‬ ‫کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با‬ ‫بیان اینکه دشمنان ما با رذالت‪ ،‬پستی و‬ ‫روحیه ضددینی خود می خواهند در برابر‬ ‫انقالب اسالمی بایستند‪ ،‬متذکر شد‪ :‬ملت‬ ‫مسلمان ایران برای راه روشنی که امام راحل‬ ‫نشان داده و مقام معظم رهبری ان را هدایت‬ ‫و رهبری می کند هزاران شهید تقدیم کرده و‬ ‫امروز هم میلیون ها انسان دلباخته در تداوم و‬ ‫ادامه انقالب اسالمی گوش به فرمان والیت‬ ‫و اماده شهادت هستند‪.‬‬ ‫کریمی اول در پایان تاکید کرد‪ :‬دشمن‬ ‫مطئمن باشد راه به جایی نخواهد برد و‬ ‫انقالب اسالمی در مسیر توسعه و پیشرفت‬ ‫همه جانبه در همه علوم و در عرصه بین الملل‬ ‫با قوت و قدرت به راه خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫هدف دشمنان از حادثه شیراز‪ ،‬ضربه زدن به انسجام اجتماعی ملت ایران است‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس با محکوم کردن‬ ‫حادثه تروریستی شیراز و تسلیت شهادت‬ ‫جمعی از زائران حرم احمدبن موسی(ع)‪،‬‬ ‫تصریح کرد که هدف دشمنان از طراحی‬ ‫این حادثه و حمایت از اغتشاشات در برخی‬ ‫نقاط کشور ضربه زدن به انسجام اجتماعی‬ ‫ملت ایران است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمود ترابی در خطبه های‬ ‫نمازجمعه افزود‪ :‬دشمنان انقالب همچنین‬ ‫می خواهند با این اقدامات تروریستی و‬ ‫حمایت از اغتشاشگران‪ ،‬سبک زندگی‬ ‫غربی و ترویج فسق و فجور را جایگزین‬ ‫هویت و سبک زندگی اسالمی‪ ،‬عفاف و‬ ‫حجاب مردم و جوانان و بانوان ما نمایند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بزرگترین لشکرکشی‬ ‫دشمن علیه انقالب اسالمی و مردم و‬ ‫جوانان ان؛ لشکرکشی بر افکار عمومی‬ ‫است که اگر در این عرصه موفق شود‪ ،‬جای‬ ‫فکر و اندیشه ها و ارمان ها و اهداف در نزد‬ ‫مردم و جوانان انقالبی ما عوض می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی با تاکید برضرورت‬ ‫اگاهی و هوشیاری همه احاد جامعه نسبت‬ ‫به توطئه های دشمنان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مهمترین‬ ‫رسالت ما باید کار و جریان سازی فرهنگی‬ ‫باشد و اهداف شوم و پلید دشمنان و دروغ‬ ‫سازی های انها را برای مردم بویژه نسل‬ ‫نوجوان و جوان کشور توضیح داد و انها‬ ‫را توجیه کرد‪.‬‬ ‫خطیب جمعه گنبدکاووس همچنین با‬ ‫گرامیداشت هفته بسیج دانش اموزی (‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬ابان)‪ ،‬گفت‪ :‬بسیج دانش اموزی از ارکان‬ ‫تاثیرگذار در انقالبی گری است و باید این‬ ‫نهاد در مدارس پویا و زنده باشد تا روحیه‬ ‫انقالبی گری را در نسل اینده ترویج نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پدران و مادران وظیفه دارند‬ ‫تا فرزندان خود را با روحیه انقالبی گری‪،‬‬ ‫عدالت خواهی‪ ،‬مبارزه با فساد و در‬ ‫صحنه بودن و مصلح بودن را بیاموزند زیرا‬ ‫این نسل اینده ساز کشور می تواند با جریان‬ ‫فتنه گری مقابله و جلوی ان بایستد‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی اضافه کرد‪ :‬وقتی‬ ‫ل (ره) ان نوجوان ‪ ۱۳‬ساله را رهبر‬ ‫امام راح ‬ ‫خود می داند‪ ،‬نشان از جایگاه و منزلت باالی‬ ‫نوجوانان دارد بنابراین ما هم وظیفه داریم‬ ‫این نسل را انقالبی تربیت کرده و انقالبی‬ ‫گری را به انها بیاموزیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به رای اعتماد‬ ‫مجلس عراق به نخست وزیر جدید بیان‬ ‫داشت‪ :‬این رای اعتماد موفقیت بزرگ برای‬ ‫ملت عراق و جریان مقاومت در منطقه‬ ‫است که امیدواریم در سایه ان قانون اخراج‬ ‫داش‬ ‫یاد‬ ‫ج‪ .‬خواصی را که بر اتش دمیده بودند‪،‬‬ ‫«مالمت» و دعوت به «جبران» کرد‪.‬‬ ‫د‪ .‬معترضان را نه «مردم» یا حتّی «جوانان»‪،‬‬ ‫بلکه سه دستۀ «عامالن دشمن»‪« ،‬همراهان با‬ ‫دشمن» و «هیجان زدگا ِن غافل» قلمداد کرد‪.‬‬ ‫هـ ‪ .‬به ضرورت مواجهۀ «امنیّتی» و «قضائی»‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬نه فقط مواجهۀ «فرهنگی»‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اعتراض ها را «حاشیه ای» و «فرعی»‬ ‫دانست‪ ،‬نه مسالۀ «اصلی» و «اساسی»‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رهبر انقالب‪ ،‬یک سال پیش دربارۀ‬ ‫ِ‬ ‫«بازسازی انقالبی در ساختار فرهنگ و‬ ‫رسانه» سخن گفته بود‪ ،‬ا ّما چنان که از این‬ ‫تعبیر پیداست‪ ،‬هدف ایشان «عقب نشینی از‬ ‫ارزش ها» و «انتخاب رویکرد انفعالی» نبوده‬ ‫و نیست‪ ،‬بلکه ایشان می خواهد ساختارهای‬ ‫رسمی و غیررسمی‪ ،‬هرچه «بیشتر» و‬ ‫«جدّ ی تر» به خدمت «ارزش های انقالبی»‬ ‫ِ‬ ‫حرکت تکاملیِ‬ ‫گمارده شوند و بر «شتاب‬ ‫انقالب»‪ ،‬افزوده شود‪ .‬این جهت گیری‪ ،‬ب ه‪‎‬طور‬ ‫کامل در مقابل خواسته های ضدّ ارزشیِ جریان‬ ‫اغتشاش است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بنابراین‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی از‬ ‫مسیر رفته‪ ،‬باز نخواهد گشت‪ ،‬بلکه کوشش‬ ‫می کند شرایط اجتماعی و ساختاری را برای‬ ‫«زندگیِ» معطوف به «کمال» و «سعادت» و‬ ‫«حقیقت»‪ ،‬و نه زندگیِ معطوف به «ولنگاری»‬ ‫و «الابالی گری» و «اباحی گری» فراهم سازد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ ساالری دینی»‬ ‫«ازادی» نیز در قالب «مردم‬ ‫و به خصوص در ساحت های پساانتخاباتی‬ ‫ان‪ ،‬معطوف به «افزودن بر نقش مردم» و‬ ‫«نقادی عمومی» و «اندیشه ورزی غیررسمی»‬ ‫خواهد بود‪ ،‬نه «کشف حجاب» و «برهنگی»‬ ‫و «اختالط»‪ .‬ازاین رو‪« ،‬زندگی» و «ازادی» در‬ ‫نگاه ِ نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬معنایی بسیار‬ ‫متفاوت از جریان اغتشاش دارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬و از انجا که جریان اغتشاش در‬ ‫همراه سازی مردم با خویش ناکام ماند‪،‬‬ ‫نمی تواند تفسیر خود از «زندگی» و «ازادی»‬ ‫را بر نظام‪ ،‬تحمیل کند‪ .‬زین پس‪ ،‬فضا‬ ‫امریکایی ها از منطقه به طور کامل اجرا شود‬ ‫تا تقاص خون سردار حاج قاسم سلیمانی و‬ ‫سایر شهدای جبهه مقاومت گرفته شود‪.‬‬ ‫در پایان نمازجمعه این هفته گنبدکاووس‬ ‫نمازگزاران همگام با سایر نقاط کشور با برپایی‬ ‫راهپیمایی خودجوش و سردادن شعارهای‬ ‫چون «مرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر اسرائیل و‬ ‫این همه لشکر امده به عشق رهبر امده» اقدام‬ ‫تروریستی شیراز را محکوم کردند‪.‬‬ ‫ت‪:1‬‬ ‫ِ‬ ‫عاقبت نبرد معطوف به سبک زندگی‬ ‫مهدی جمشیدی‪:‬‬ ‫جریان اغتشاش در همراه سازی مردم با‬ ‫خویش ناکام ماند‪ ،‬نمی تواند تفسیر خود از‬ ‫«زندگی» و «ازادی» را بر نظام‪ ،‬تحمیل کند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در مواردی پیش از این‪ ،‬در دورۀ دولت‬ ‫قبل‪ ،‬رهبر انقالب در مواجهه با اعتراض های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬هم «حقّ » را به معترضان می داد و‬ ‫هم انها را «مردم» می انگاشت‪ ،‬ولی این بار‪:‬‬ ‫الف‪ .‬اصل اتّفاق را به «غرب» نسبت داد‬ ‫و ان را «برنامه ریزی شده» و «غیرخودجوش»‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ب‪ .‬نظام و نیروی انتظامی و بسیج را‬ ‫«مظلوم» معرفی کرد‪ ،‬نه مقصر‪.‬‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫برای روایت های ضدّ ارزشی و اخالق ستیز‬ ‫و غرب گرا از زندگی و ازادی‪« ،‬تنگ تر» و‬ ‫«منقبض تر» خواهد شد‪« .‬تهدید»های پدید‬ ‫امده از سوی جریان اغتشاش‪ ،‬به یک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ولنگاری‬ ‫«فرصت» تاریخی برای عبور از‬ ‫فرهنگی و منهدم کردن هسته های اشاعۀ‬ ‫سبک زندگیِ غربی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫جریان اغتشاش‪ ،‬تمام داشته هایش را صرف‬ ‫پیشروی فرهنگی کرد و برای اینده‪ ،‬هیچ‬ ‫ذخیره و اندوخته ای ندارد‪« .‬نمایش های‬ ‫ِ‬ ‫«ظهورات ضدّ اخالقیِ » جریان‬ ‫وحشیانه» و‬ ‫اغتشاش در این مدّ ت‪ ،‬حماقت بار بود و کار‬ ‫ان را تمام کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بیمه رایگان مناطق کم برخوردار گلستان در طرح «‪»۲۰۲۰‬‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫معرفی اثار راه یافته به سی و‬ ‫سومین جشنواره تئاتر استان‬ ‫هشت اثر راه یافته به سی و سومین‬ ‫جشنواره تئاتر استان گلستان انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گلستان اعالم کرد‪ :‬نمایش‬ ‫«اعتراف» نوشته مهدی کردی و علیرضا‬ ‫شمالی به کارگردانی مهدی کردی (مشروط‬ ‫به بازبینی مجدد)‪« ،‬اکسپلور» نوشته‬ ‫مجید انوری ابیوردی و کارگردانی گروه‬ ‫بازیگران کارگاه تئاتر یسنامهر‪« ،‬پیله های‬ ‫خیس» نوشته مجید انوری ابیوردی به‬ ‫کارگردانی فائزه نوابادی‪« ،‬تا اخر خط»‬ ‫نوشته ابوالقاسم مهدوی به کارگردانی امید‬ ‫ابراهیمی‪« ،‬تلویزیون» نوشته فاطمه سادات‬ ‫موسوی به کارگردانی پویان سهرابی‪،‬‬ ‫«درستکارترین قاتل دنیا» نوشته افشین‬ ‫هاشمی به کارگردانی امیر مفیدیان‪« ،‬سوء‬ ‫تفاهم با چند درجه مایل به البر کامو»‬ ‫نوشته محمدرضا اریان فر به کارگردانی‬ ‫محمدرضا مولودی و «قربانگاه» نوشته‬ ‫عمادالدین رجبلو به کارگردانی سمیرا‬ ‫سرچاهی و عمادالدین رجبلو اثار راه یافته‬ ‫به سی و سومین جشنواره تئاتر استان به‬ ‫انتخاب هیئت داوران هستند‪.‬‬ ‫مراسم بزرگداشت چهلمین‬ ‫روز شهادت شهید مدافع نظم‬ ‫و امنیت در گلستان‬ ‫برگزار شد‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی وماده‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی ان‬ ‫ماده ‪ -۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ‪:‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است اراء‬ ‫هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز ازطریق‬ ‫روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی نماید‪.‬‬ ‫همچنین این اداره مکلف است در روستاها عالوه بر‬ ‫انتشار اگهی ‪،‬رای هیات رابا حضور نماینده شورای‬ ‫اسالمی روستا در محل الصاق نماید ‪.‬صورتمجلس‬ ‫الصاق اگهی باامضاء نماینده اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫ونماینده شورای اسالمی روستا در پرونده ضبط می‬ ‫شود‪ .‬درصورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫ودر روستاهااز تاریخ الصاق در محل تادوماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند ‪.‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫حجه االسالم سید علی طاهری ‪:‬‬ ‫دود فتنه چشم دشمنان انقالب اسالمی را کور می کند‬ ‫حجت االسالم سیدعلی طاهری ضمن‬ ‫تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از هم وطنان‬ ‫عزیز و زائران حرم حضرت شاه چراغ در‬ ‫شیراز اظهار کرد‪ :‬ان شاءاله شهدای عزیز با‬ ‫شهدای صدر اسالم و شهدای کربال محشور‬ ‫باشند به خانواده های محترمی که در این حادثه‬ ‫تروریستی داغ دیدند تسلیت و تعزیت عرض‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬عامالن این جنایت هم‬ ‫باید بدانند که جمهوری اسالمی قطعا پاسخ‬ ‫قاطعانه ای به زودی به ان ها خواهد داد تا از‬ ‫کرده خودشان پشیمان شوند‪.‬‬ ‫حجت االسالم طاهری افزود‪ :‬مهم ترین زمینه‬ ‫ای که باعث شده این اتفاقات رقم بخورد‬ ‫اغتشاشاتی است که چندهفته ای در کشورمان‬ ‫شاهد هستیم و هر وقت چنین اتفاقاتی می افتد‬ ‫دشمن نهایت سوءاستفاده را از ان می کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این حادثه قطعا یکی از‬ ‫مهم ترین زمینه های ناارامی ها و اغتشاشاتی‬ ‫بوده که در این هفته های اخیر با تحریک‬ ‫بیگانگان رقم خورد و متاسفانه تعدادی در‬ ‫داخل فریب خوردند و البته سرسپردگانی که‬ ‫ل نفوذی دشمن بودند و‬ ‫در داخل کشور عام ‬ ‫هستند این ها به عنوان یکی از عوامل اصلی‬ ‫ایجاد چنین حادثه ای شناخته میشوند و به موقع‬ ‫باید مجازات شوند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی گلستان از دیگر‬ ‫عوامل بروز اغتشاشات را عدم مدیریت فضای‬ ‫مجازی برشمرد و تصریح کرد‪ :‬بحث اغتشاشات‬ ‫و مسائل دیگری که در کشور شاهدیم نشان‬ ‫می دهد تاکیدات مقام معظم رهبری طی دو‬ ‫دهه گذشته در خصوص مدیریت فضای‬ ‫مجازی چقدر مهم بوده است‪ ،‬همه مسئوالنی‬ ‫که در کشور نسبت به مدیریت فضای مجازی‬ ‫کوتاهی کردند باید پاسخ گو باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم طاهری گفت‪ :‬از دستگاه قضا‬ ‫انتظار می رود در این خصوص در فرصتی‬ ‫مناسب حتما به قصور یا تقصیر مسئوالن‬ ‫مربوط در بحث مدیریت فضای مجازی‬ ‫رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫وی به وظایف دوستداران انقالب اسالمی‬ ‫در این اتفاقات اخیر اشاره و ابراز کرد‪ :‬مقام‬ ‫معظم رهبری چند وقتی است که موضوع‬ ‫جهاد تبیین را در سخنرانی های مختلف مورد‬ ‫تاکید قرار می دهند که ما بدانیم مسئله ی ساده‬ ‫و معمولی نیست یک مجاهدتی است که باید‬ ‫االن صورت می گرفت‪.‬‬ ‫حجت االسالم طاهری ادامه داد‪ :‬جهاد تبیین‬ ‫ب ه عنوان تکلیف و وظیفه انقالبی و دینی برعهده‬ ‫همه کسانی است که دلسوز انقالب و نظام و‬ ‫اسالم هستند‪ ،‬دلسوز مردم هستند خصوصا‬ ‫جامعه روحانیت که همیشه در فعالیت های‬ ‫دینی و فعالیت های انقالبی و عرصه های‬ ‫مختلف پیش قدم بودند در این قضیه مسئولیت‬ ‫گلستانی ها به شهادت‬ ‫رساندن مردم در شاهچراغ‬ ‫را محکوم کردند‬ ‫سنگین تری دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ان شاءا‪ ...‬که خدا به همه ما‬ ‫توفیق بدهد بتوانیم در همه زمینه ها وظایفمان‬ ‫را به درستی تشخیص بدهیم و به موقع به‬ ‫وظیفه مان عمل کنیم‪ ،‬اگر انسان به وظیفه عمل‬ ‫کند ولی با تاخیر قطعا ان اثر الزم را ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم طاهری با اشاره به اینکه‬ ‫باید با جهاد تبیین ابعاد مختلف حوادث‬ ‫اخیر از جمله حادثه تروریستی برای مردم‬ ‫بیان شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بصیرت افزایی الزم باید‬ ‫صورت بگیرد تا شاهد انسجام حداکثری در‬ ‫بین عالقه مندان به انقالب و نظام در کشور‬ ‫باشیم و بتوانیم به وظیفه خودمان برای دفاع‬ ‫از اسالم‪ ،‬نظام اسالمی‪ ،‬انقالب و مردم‬ ‫به درستی عمل کنیم‪.‬‬ ‫یاد‬ ‫کارگاه اموزشی صادرات به کشور عراق‬ ‫در مرکز گلستان‬ ‫مهدی عمرانی مدیرکارخانه نواوری‬ ‫گرگان گفت‪ :‬این کارگاه با همکاری پارک‬ ‫علم و فناوری و شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫گلستان برگزار و در ان نیاز های کشور عراق‬ ‫و نحوه صادرات به این کشور تشریح شد‪.‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫خودخواهی منفعت طلبان باعث شعله ور شدن اتش فتنه شد‬ ‫داش‬ ‫نیاز های کشور عراق و نحوه‬ ‫صادرات به این کشور‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‪:2‬‬ ‫مراسم بزرگداشت یاد و خاطره چهلمین‬ ‫روز شهادت شهید فراجا علی سراوانی با‬ ‫حضور جمعی از مردم شهیدپرور استان‬ ‫گلستان‪ ،‬مسئوالن استانی و انتظامی در‬ ‫شهر فاضل اباد برگزارشد‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوالفضل وزیری فرمانده‬ ‫انتظامی رامیان در حاشیه این مراسم گفت‪:‬‬ ‫شهید سراوانی در حادثه نزاعی که رخ داد‬ ‫به دنبال تامین امنیت مردم بود تا مبادا‬ ‫اتفاقی برای ان ها رخ دهد‪ ،‬اما در نهایت به‬ ‫شهادت خودش منجر شد‪.‬‬ ‫پدر شهید سراوانی هم در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬راهی که فرزندم طی کرد راه افتخار‬ ‫و راه اسالم است‪.‬‬ ‫شهید مدافع نظم و امنیت ستوان‬ ‫دوم علی سراوانی ‪ ۲۵‬شهریور امسال‬ ‫همزمان با شب اربعین حسینی بر اثر‬ ‫تیراندازی افراد شرور مسلح در یکی‬ ‫از روستا های رامیان به درجه رفیع‬ ‫شهادت نائل شد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت‪ :‬مردم مناطق کم برخوردار گلستان در قالب طرح ‪ ۲۰۲۰‬به طور رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫فرهاد سمیعی در همایش گرامیداشت هفته بیمه سالمت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیمه سالمت از لحاظ کمی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و خوشبختانه در حال حاضر فرد‬ ‫فاقد بیمه در استان گلستان وجود ندارد مگر انکه کسی خود تمایلی به پوشش بیمه ای نداشته و بر این اساس مراجعه نکرده است‪.‬‬ ‫وی طرح های حمایتی بیمه سالمت را رضایتبخش و امیدافرین خواند و افزود‪ :‬بیمه سالمت طرح های حمایتی متعددی را برای بیمه شدگان در نظر گرفته و به‬ ‫سمت کیفی سازی خدمات در حال حرکت است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان از اجرای طرح ‪ ۲۰۲۰‬در مناطق کم برخوردار استان گلستان اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬این طرح در قالب تفاهم نامه‬ ‫چندجانبه بین سازمان بیمه سالمت و تعدادی از دستگاه های اجرایی در حال اجرا است و بر اساس این طرح مردم مناطق کم برخوردار به طور رایگان تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫سمیعی به راه اندازی صندوق بیماری های خاص و صعب العالج اشاره کرد و متذکر شد‪ :‬در این صندوق پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در راستای حمایت از بیماران‬ ‫خاص و صعب العالج در نظر گرفته شده که این اعتبار بسیار مناسب است و بیماران خاص و ویژه ای که هیچ پوشش بیمه ای ندارند از این طریق تحت حمایت قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫متاسفانه بازهم شاهد حرمت شکنی به‬ ‫حریم دین توسط کفار با هتک حرمت به‬ ‫حرم نورانی احمد بن موسی الکاظم علیه‬ ‫السالم و به شهادت رساندن تعدادی از‬ ‫زوار و هموطنان عزیزمان بودیم‪ .‬اینگونه‬ ‫حرمت شکنی ها و توهین به جایگاه حریم‬ ‫ائمه اطهار نشان از دشمنی و هدفگذاری‬ ‫دشمنان نسبت به دین مبین اسالم و وحدت‬ ‫امت اسالمی دارد و مطرح نمودن مسایل‬ ‫دیگر بهانه ای بیش نیست و قطعا ملت‬ ‫شریف ایران می دانند و اینگونه حرکات را‬ ‫محکوم خواهند نمود‪.‬‬ ‫همگان می دانیم که پشت اینگونه حرکات‬ ‫و حرمت شکنی ها دستان دولتمردان پلید‬ ‫امریکا و مزدوران رژیم صهیونستی بوده‬ ‫و هست و متاسفانه برخی منفعت طلبان‬ ‫و خائنین به ملت و میهن اسالمی با دنبال‬ ‫نمودن منافع شخصی خود در دام و فریب‬ ‫این دسیسه ها گرفتار شدند‪.‬‬ ‫لذا ضمن تسلیت با ساحت مقدس اقا امام‬ ‫زمان (عج) ‪،‬مقام عظمای والیت حضرت‬ ‫امام خامنه ای (مدظله العالی) و مردم‬ ‫داغدیده ایران اسالمی و خانواده عزیز و‬ ‫معزز شهدا حادثه تروریستی حرم شاهچراغ‬ ‫(ع) این حرکت مذبوهانه را محکوم نموده‬ ‫و از مردم فهیم کشور پهناور ایران اسالمی‬ ‫و همه عزیزان و مسلمانان جهان خواستاریم‬ ‫هوشیارانه در برابر این دسیسه های و‬ ‫دشمنی ها برخورد‬ ‫نموده و دشمنان‬ ‫قسم خورده دین‬ ‫را بخوبی تشخیص‬ ‫داده و بشناسند‪.‬‬ ‫از اغتشاشگران‬ ‫و فریب خوردگان‬ ‫حوادث اخیر نیز‬ ‫اسماعیل تیموری ‪:‬‬ ‫عاجزانه تقاضا داریم‬ ‫که با بصیرت بیشتر به دامن دین و ملت‬ ‫شریف برگردند‪.‬‬ ‫بدون شک دین اسالم ‪ ،‬ملت شریف ایران‬ ‫و حکومت اسالمی مستحکم تر از گذشته به‬ ‫مسیر تعالی خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ‪.‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یامتعرض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارائه نکند‪،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۳۵۷۰‬‬ ‫مورخ‪(1400/۰۶/25‬تاریخ تایید رای ‪) 1401/۰۷/24‬‬ ‫موضوع پرونده کالسه ‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۲۶‬‬ ‫اقای بایرام قلیچ بردی پور فرزند دردی قلیچ کدملی‬ ‫‪ ۲۰۳۱۲۹۵۲۹۲‬صادره گنبدکاووس در ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۶۱۶۲۸‬مترمربع‬ ‫جداشده از پالک شماره ‪ ۵۲۱‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی‬ ‫بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد کاووس واقع در‬ ‫گنبدکاووس روستای اق قایه‪ -‬پوالاباد خریداری مع‬ ‫الواسطه ملک از مالک رسمی مرحوم تقی جاهدداشلی‬ ‫برون (ورثه مالک رسمی‪ :‬رسول جاهدداشلی برون‬ ‫وسایرین) م ‪/‬الف‪۹۷۰۵/‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۲۷‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۵۹‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه خانم محبوبه پران دوجی فرزند خدای‬ ‫نظر به شماره ملی‪ ۵۳۱۹۹۸۴۱۳۸‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با‬ ‫بنای احداثی به ‪ 277/79‬مترمربع مفروز ومجزاشده از‬ ‫پالک ‪ ۴۶۸‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع در قریه مراوه‬ ‫تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه انتقال ملک مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای محمد نظر خان پران‬ ‫دوجی ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۷۷/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژاد‪ -‬سرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫مردم شهرهای مختلف استان گلستان‬ ‫همزمان با سراسر کشور بعد از برپایی نماز‬ ‫جمعه حمله دردمنشانه و ناجوانمردانه‬ ‫عوامل صهیونیست‪ ،‬ال سعود‪ ،‬امریکا‬ ‫و وابسته به گروهک داعش را به حرم‬ ‫احمد بن موسی و به شهادت رساندن‬ ‫جمعی از مردم شیراز محکوم کردند‪.‬‬ ‫نمازگزاران پس از اقامه نماز‬ ‫جمعه با برپایی راهپیمایی و سر دادن‬ ‫شعارهای همچون «مرگ بر امریکا»‪،‬‬ ‫«مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر ال‬ ‫سعود» و «ا هلل اکبر» «جانم فدای رهبر»‪،‬‬ ‫«مرگ بر فتنه گر» و «منافق مرگ بر‬ ‫اشرار»‪« ،‬خونی که در رگ ماست هدیه‬ ‫به رهبر ماست»‪« ،‬این همه لشکر امده‬ ‫به عشق رهبر امده»‪« ،‬علمدار والیت‬ ‫بسیجیان فدایت»‪« ،‬ای رهبر ازاده‬ ‫اماد ه ایم اماده»‪« ،‬مرگ بر داعشی»‬ ‫و تکفیری این جنایت تروریستی را‬ ‫محکوم کردند‪.‬‬ ‫پیشکسوت بازیگری و تئاتر‬ ‫گلستان‪:‬‬ ‫بازیگران و هنرمندان در‬ ‫کنار مردم داغدیده کشور‬ ‫خواهند بود‬ ‫پیشکسوت بازیگری و تئاتر گلستان‬ ‫حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز را‬ ‫محکوم کرد‪.‬‬ ‫اله قلی نظری هنرمند پیشکسوت بازیگری‬ ‫و تئاتر گلستان با محکوم کردن حادثه‬ ‫تروریستی شاهچراغ شیراز گفت‪ :‬من به‬ ‫عنوان بازیگری که بیش از ‪ ۵۰‬سال در عرصه‬ ‫هنری فعالیت می کنم حادثه تروریستی شیراز‬ ‫را به شدت محکوم می کنم‪.‬‬ ‫نظری افزود‪ :‬ما همواره در کنار مردم‬ ‫خواهیم بود و با همدلی داغ دیدگان این‬ ‫حادثه غمبار را همراهی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین این حادثه ضد بشری را‬ ‫به تمام مردم ایران خصوصا مردم استان‬ ‫فارس تسلیت گفت‪.‬‬ ‫جامعه پزشکی و هنرمندان‬ ‫گلستان حادثه تروریستی‬ ‫شیراز را محکوم کردند‬ ‫جامعه پزشکی و هنرمندان گلستانی‬ ‫با ابراز همدلی و همدردی با‬ ‫داغدیدگان حادثه تروریستی شاهچراغ‬ ‫شیراز ‪ ،‬این جنایت رذیالنه را محکوم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تعدادی از اعضای جامعه پزشکی‬ ‫گلستان با بیان اینکه با تمام توان در‬ ‫خدمت نظام‪ ،‬مردم و رهبر انقالب‬ ‫خواهیم بود تاکید کردند‪ :‬دشمنان بدانند‬ ‫با این اقدامات خرابکارانه و تروریستی‬ ‫راه به جایی نخواهند برد و تمام اقشار‬ ‫جامعه در کنار دولت و نظام‪ ،‬مصمم و‬ ‫همصدا مسیری که تاکنون طی کرده ایم‬ ‫را با قدرت ادامه خواهیم داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک میلیون مترمکعب اب وارد سدهای گلستان شد‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫رویکرد برخی شهرداری ها‬ ‫مغایر سیاست های کالن‬ ‫دولت در بخش مسکن است‬ ‫علی محمد زنگانه در جلسه شورای‬ ‫مسکن گلستان اظهارکرد‪ :‬یکی از شهرداری‬ ‫های استان عوارض پروانه ساختمانی را‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش یافت که نتیجه‬ ‫ان کاهش حدود ‪ ۴۰‬درصدی ساخت و‬ ‫تقاضای پروانه مسکن بود‪.‬‬ ‫استاندار گلستان افزود‪ :‬دولت با تزریق‬ ‫میلیاردها تومان اعتبار و همت فراوان به‬ ‫دنبال افزایش ساخت مسکن است اما‬ ‫وضع اینگونه قوانین‪ ،‬زمینه عادی ساخت‬ ‫خانه را نیز تخریب می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهادهای دولتی استان‪،‬‬ ‫زمین هایی که سال ها است مورد استفاده‬ ‫قرار نگرفته و در ان گندم می کارند را برای‬ ‫ساخت خانه در نهضت ملی مسکن واگذار‬ ‫کنند‪.‬زنگانه اظهار کرد‪ :‬این دستگاه ها از این‬ ‫زمین ها دل بکنند و به جای از بین بردن‬ ‫همدلی استان‪ ،‬بگذارند هم استانی های‬ ‫واجد شرایط طعم شیرین خانه دارشدن را‬ ‫بچشند و حس کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مهمترین دغدغه های‬ ‫استان های شمالی برای اجرای طرح های‬ ‫متمرکز مسکن‪ ،‬کمبود زمین است که‬ ‫این مشکل با هم افزایی دستگاه ها برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم غرب گلستان در‬ ‫مجلس خبرداد؛‬ ‫تردد اتوبوس دریایی‬ ‫ترکمنستان به گلستان پس از‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫عبدالجالل ایری اظهارکرد‪ :‬در مذاکرات‬ ‫اخیر با طرف ترکمنستانی مقرر شد تا از‬ ‫ظرفیت اتوبوس دریایی بندر ترکمن باشی‬ ‫کشور ترکمنستان برای جابجایی مسافر‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان‬ ‫افزود‪ :‬با موافقت ترکمنستان و پس از‬ ‫الیروبی کانال های ابرسان خلیج گرگان و‬ ‫رسوب برداری از بنادر ترکمن و گز امکان‬ ‫تردد اتوبوس دریایی گردشگری بین دو‬ ‫کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بافت جمعیتی مرزنشینان‬ ‫دو کشور به نحوی است که تعداد‬ ‫پرشماری از اهالی بالکان اباد و ترکمن‬ ‫باشی ترکمنستان با ترکمن های اق قال‪،‬‬ ‫گمیشان و بندرترکمن نسبت فامیلی و‬ ‫خویشاوندی دارند‪.‬‬ ‫ایری ادامه داد‪ :‬با راه اندازی این کریدور‬ ‫دریایی عالوه بر رونق گردشگری دریایی‪،‬‬ ‫بخشی از دغدغه های معیشتی مرزنشینان‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬قلو های بندرگزی صاحب‬ ‫زمین شدند‬ ‫قرارداد واگذاری یک قطعه زمین یکصد‬ ‫و پنجاه متری با دستور استاندار گلستان به‬ ‫پدر چهارقلو های بندرگزی اهدا شد‪.‬‬ ‫در جلسه شورای مسکن استان اعالم‬ ‫شد که این واگذاری با دستور علی محمد‬ ‫زنگانه استاندار گلستان در راستای اجرای‬ ‫قانون جوانی جمعیت برای ساخت مسکن‬ ‫انجام شد‪۴.‬قلو های بندرترکمن صاحب‬ ‫زمین شدند‬ ‫در این جلسه همچنین قرارداد‬ ‫واگذاری زمین برای ساخت مسکن به‬ ‫‪۱۵۰‬ایثارگر‪ ،‬جانباز و خانواده شهدای‬ ‫بندرترکمن اعطا شد‪.‬‬ ‫در جلسه شورای مسکن گلستان‬ ‫اعالم شد که همچنین زمینی به مساحت‬ ‫پنج هکتار در گرگان برای واگذاری به‬ ‫ایثارگران‪ ،‬جانبازان و خانواده شهدای این‬ ‫شهرستان تفکیک و سپس برای ساخت‬ ‫مسکن در اختیار انان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪:‬بارش ها طی ‪ ۱۲‬روز گذشته‪ ،‬یک میلیون مترمکعب اب وارد سد های استان کرده است‪.‬‬ ‫تیموری گفت‪ :‬بارش های باران که از اواخر مهرماه در استان باریدن گرفت منجر به ورود یک میلیون متر مکعب اب به ‪ ۲‬سد استان شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این میزان ‪ ۵۰۰‬هزار متر مکعب اب وارد سد وشمگیر و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب نیز وارد سد کوثر گرگان شده است‪.‬‬ ‫به گفته معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای گلستان‪ ،‬اب باران به باقی سد های گلستان نرسید‪.‬‬ ‫همچنین مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت اب منطقه ای گلستان در مورد میزان بارندگی اخیر در استان گفت‪ :‬میزان بارش‪ ،‬ازصبح شنبه ‪ ٧‬ابان تا صبح یکشنبه‬ ‫هشتم‪ ،‬در ایستگاه های شرکت اب منطقه ای گلستان‪ ،‬باغوی بندرگز ‪ ۲۱‬و نیم میلی متر بیشترین مقدار بارش را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫دهقان گفت‪ :‬در حوضه گرگانرود‪ ،‬نوده ‪ ۱۹‬و ‪ ۸‬دهم میلیمتر‪ ،‬سرمو ‪ ۱۶‬و فاضل اباد ‪ ۱۵‬میلیمتر باران بارید‪.‬‬ ‫به گفته دهقان در حوضه قره سو در کردکوی ‪ ۱۷‬میلیمتر‪ ،‬در گرگان ‪ ۱۶‬میلیمتر‪ ،‬سیاه اب ‪ ۱۵‬و یک دهم میلیمتر و شصت کالته ‪ ۱۵‬میلیمتر بارش باران ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس هواشناسی گلستان سامانه بارشی دیگری روز سه شنبه ‪ ۱۰‬ابان وارد استان می شود که تا پایان هفته به فعالیت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫اهل سنت گلستان حادثه تروریستی شیراز را محکوم کردند‬ ‫جمعی از ائمه جمعه‪ ،‬علما و روحانیون‬ ‫اهل سنت ساکن در شهرهای مختلف استان‬ ‫گلستان‪ ،‬شهادت جمعی از هموطنان را در‬ ‫حادثه تروریستی روز گذشته (چهارشنبه)‬ ‫شیراز را تسلیت گفتند‪.‬‬ ‫اندیشمندان و زعمای ترکمن و اهل سنت‬ ‫در گلستان‪ ،‬این حادثه رذیالنه در حرم‬ ‫حضرت شاهچراغ را به شدت محکوم کرده‬ ‫و ان را ناشی از حمایت های مادی و معنوی‬ ‫امپریالیسم به سرکردگی امریکای جنایتکار و‬ ‫رژیم جعلی صهیونیسم از عناصر تکفیری در‬ ‫غرب اسیا دانستند‪.‬‬ ‫اخوند عبدالجلیل فرهمند‪ ،‬از مدرسان‬ ‫حوزه های علمیه اهل سنت در شرق گلستان‬ ‫این حادثه تروریستی را به شدت محکوم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دشمن و مزدوران با این گونه‬ ‫حرکت ها می خواهند اماکن مقدس دینی و‬ ‫مذهبی را مورد هجمه قرار بدهند تا اعتبار و‬ ‫جایگاه با ارزش انها را کم رنگ کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه امکان مذهبی و‬ ‫مسجد و حرم اهل بیت (ع)‪ ،‬محل اتحاد و‬ ‫همدلی مومنین است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف عامالن‬ ‫حادثه‪ ،‬ضربه زدن و هجمه واردکردن به‬ ‫اماکن مقدسی است که در ان قران می خوانیم‬ ‫و دعا می کنیم‪.‬‬ ‫اخوند فرهمند رجوع و تمسک به‬ ‫قران کریم و پیامبر (ص) را عامل اتحاد‪،‬‬ ‫همبستگی و راه مقابله با توطئه های و‬ ‫دسیسه های دشمنان بیان کرد و گفت‪ :‬دشمن‬ ‫می خواهد با اینگونه اقدامات و وقایع اخیر‪،‬‬ ‫از اب گل الود ماهی بگیرد و هر لحظه دنبال‬ ‫سواستفاده برای بهره بردن از اهداف شوم‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫وی تحکیم بیشتر وحدت و همبستگی را‬ ‫نیاز امروز جامعه اسالمی بیان و تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز دشمنان و بدخواهان جهان‪ ،‬چشم‬ ‫دیدن وحدت‪ ،‬مودت‪ ،‬همدلی‪ ،‬محبت‪،‬‬ ‫برادری و برابری بین اقوام و مذاهب‬ ‫کشورمان را ندارند و در پی هر فرصت برای‬ ‫ایجاد اختالف و تفرقه هستند‪.‬‬ ‫دشمن به فکر اشوبگری است‬ ‫الحاج یوسف اخوند سخندان از‬ ‫روحانیون سرشناس اهل سنت بندرترکمن‬ ‫هم با محکوم کردن حمله تروریستی به حرم‬ ‫مطهر شاهچراغ اظهار کرد‪ :‬دشمنان با ایجاد‬ ‫اغتشاش به دنبال اشوبگری هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دشمن وحدت‬ ‫مسلمانان را هدف قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در قران تاکید شده جای کسی که فردی را به‬ ‫قتل برساند جهنم است حال چگونه می شود‬ ‫کسانی در مکانی مقدس کشتن مسلمانان را‬ ‫بر خود جایز می دانند؟‬ ‫اخوند محمد امین صفری‪ ،‬امام جمعه‬ ‫شهر فراغی نیز با محکوم کردن این اقدام‬ ‫تروریستی گفت‪ :‬هتک حرمت به زائران‬ ‫حرم شاهچراغ شیراز از نگاه هر انسانی به‬ ‫شدت محکوم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید در این برهه از زمان همه‬ ‫باید با محوریت قرار دادن قران کریم‪ ،‬اهل‬ ‫بیت (ع) با هم برادر و ید واحد باشیم‪.‬‬ ‫اخوند صفری با بیان اینکه‪ ،‬امروز عده ای‬ ‫خودفروخته به نام دین اسالم دست به‬ ‫جنایت می زنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشمنان قسم‬ ‫خورده دین مبین اسالم به گمان باطل خود‬ ‫با اینگونه رفتارها و اقدامات قصد دارند تا‬ ‫مسلمانان را از راه عزت خود منحرف کنند‪،‬‬ ‫اما غافل از اینکه این اقدامات ناجوانمردانه‬ ‫و جنایتکارانه‪ ،‬هیچ تاثیری بر عزم و اراده‬ ‫مسلمین نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هدف دشمن ایجاد تفرقه است‬ ‫الحاج داوود اخوند بلکفه از دیگر علمای‬ ‫اهل غرب سنت گلستان به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫بروز اتفاقات تروریستی مانند حادثه شیراز‬ ‫بیانگر عمق نگرانی دشمنان از وحدت شیعه‬ ‫و سنی در کشور است و انتخاب مراکز‬ ‫مذهبی و اماکن مقدس با هدف ایجاد انشقاق‬ ‫بین شیعه و سنی روی می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬جنایت حرم حرم شاهچراغ مایه‬ ‫شرم و تاسف است و چنین حوادثی قلب‬ ‫هر انسان ازاده و با وجدانی را جریحه دار و‬ ‫اکنده از غم و اندوه می سازد‪.‬‬ ‫بلکفه افزود‪ :‬امپریالیسم به سرکردگی‬ ‫امریکا‪ ،‬اسرائیل و همراهی گروهک های‬ ‫تکفیری از امنیت بی نظیر ایران به ستوه‬ ‫امده اند و برای درمان شکستگی خود در‬ ‫پروژه های اسالم هراسی در جهان اسالم‬ ‫دست به چنین اقدامات ناجوانمردانه و‬ ‫غیربشری می زنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم ایران بعد از پیروزی انقالب‬ ‫از این دست حرکات که هدفی جز ایجاد تفرقه‬ ‫میان امت اسالمی ندارد زیاد دیدند اما هیچ گاه‬ ‫تحت تاثیر جریانات شوم قرار نگرفتند و‬ ‫وحدت را در هر شرایطی حفظ کردند‪.‬‬ ‫صالبت ایران خار چشم دشمنان است‬ ‫اخوند محمد امین ادینه‪ ،‬امام جمعه‬ ‫پیشکمر کالله هم این حادثه تروریستی را به‬ ‫شدت محکوم کرد و اظهار کرد‪ :‬مردم ایران‬ ‫عزیز و تمام اقوام و مذاهب در کشورمان در‬ ‫وحدت و همدلی به سر می برند و با اینگونه‬ ‫حرکات و مسائل هیچگاه این وحدت و‬ ‫همدلی از دست نخواهد رفت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اتحاد مسلمانان برای‬ ‫مقابله با این اقدامات تروریستی و ضد‬ ‫انسانی افزود‪ :‬این اقدام وحشیانه عده ای‬ ‫خودفروخته‪ ،‬چهره دشمنان و کوردالن را‬ ‫بیش از پیش نمایان می کند‪.‬‬ ‫اخوند ادینه با بیان اینکه‪ ،‬دشمنان اسالم و‬ ‫قران‪ ،‬با انجام چنین اقدامات پست و ننگینی‬ ‫می خواهند بر عظمت و اقتدار مسلمانان لطمه‬ ‫وارد کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اینگونه جنایات خارج از‬ ‫دین است و قران کریم و اسالم چنین رفتار‬ ‫و اعمال وحشیانه ای را هرگز قبول ندارد‪.‬‬ ‫امام جمعه اهل سنت بندرترکمن هم با‬ ‫محکوم کردن این حادثه به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫حرکت وقیحانه در شیراز نشان داد که دشمن‬ ‫به دنبال ضربه زدن به وحدت شیعه و سنی‬ ‫است و برای همین‪ ،‬مراکز مذهبی را برای‬ ‫کشتار مردم بی دفاع انتخاب می کند‪.‬‬ ‫الحاج اخوند عبدالرحمن کر ادامه داد‪:‬‬ ‫صالبت و قدرت بالمنازع ایران در منطقه‬ ‫خار چشم دشمنان است و انها تالش‬ ‫می کنند به زعم خودشان به این اقتدار اسیب‬ ‫وارد کنند که هیچگاه این ارزوی خیالی انها‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران و مقامات مسئول باید‬ ‫با شدت و قدرت با عامالن و امران چنین‬ ‫اقدامات تروریستی برخورد کنند تا صالبت‬ ‫کشور همچنان مانا بماند‪.‬‬ ‫امام جمعه اهل سنت خواجه نفس گمیشان‬ ‫هم گفت‪ :‬ترور و خشونت هرکجا اتفاق بیفتد به‬ ‫شدت محکوم بوده و عملی ظالمانه‪ ،‬بی رحمانه‬ ‫و به دور از شان اسالمی است‪.‬‬ ‫الحاج اخوند امانگلدی حنفی با تسلیت‬ ‫شهادت مظلومانه ده ها نفر از مردم بیگناه و‬ ‫ارزوی شفای عاجل مصدومان این حادثه‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ :‬این خون های پاک ریخته‬ ‫شده مایه اتحاد و همبستگی و تقویت برادری‬ ‫میان ملت ایران و جهان اسالم شود‪.‬‬ ‫جناب اقای مهندس سید محمدرضا سیدالنگی‬ ‫انتصاب رسمی حضرتعالی را به سمت شهردار گرگان که نشان از لیاقت و درایت شما‬ ‫می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده توفیقات روز افزون برای شما و اعضای محترم‬ ‫شورای شهر گرگان از خداوند متعال مسئلت می نماییم‪.‬‬ ‫تحریریه هفته نامه پژواک سخن‬ ‫مفقودی سند خودرو‬ ‫اینجانب ابوالحسن دارابی زاده مالک خودروی سمند ‪ LX-EF7‬به شماره بدنه‬ ‫‪ 00BF7113292‬وشماره موتور ‪ 14790016127‬وشماره پالک ‪935/69‬ط‪ 31‬بعلت‬ ‫فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است ‪ .‬لذا احدی‬ ‫ادعایی در خصوص خوردروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ 5‬جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است‬ ‫پس از مهلت مذبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫مفقودی سند موتور‬ ‫سند موتور سیکلت مدل پولسار ‪ 180‬مشکی‬ ‫رنگ به شماره پالک‪ 43827‬ایران ‪119‬و شماره‬ ‫شاسی‪ 8400131‬اینجانب حسن مهدوی‬ ‫فرزند امامقلی به شماره ملی‪2121062076‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪ ۵‬نوع تهدید اولویت دار در گلستان شناسایی شد‬ ‫محمدتقی محمدی اظهار کرد‪ :‬پنج تهدید اولویت دار شامل تهدیدات زیستی (اب‪ ،‬دام‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬باغ و غیره)‪ ،‬مردم محور‪ ،‬تروریستی‪ ،‬سایبری و نظامی در گلستان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان در خصوص ساخت و ساز و مباحث فنی مهندسی گفت‪ :‬بر اساس مبحث ‪ ۲۱‬مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل‬ ‫باید در ساختمان های بلندمرتبه و ساختمان های حساس و مهم بررسی و لحاظ شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ساختمان ها به پنج گروه تقسیم بندی شده که برای گروه یک‪ ،‬دو و سه (صداوسیما‪ ،‬ارتباطات و فناوری‪ ،‬بانک ها‪ ،‬اب و انرژی‪ ،‬وزارتخانه و غیره)‪،‬‬ ‫رعایت پدافند غیرعامل الزامی و برای گروه چهار و پنج توصیه می شود‪.‬‬ ‫محمدی در خصوص پناهگاه هم گفت که دو نوع پناهگاه خصوصی و عمومی داریم‪ ،‬در هنگام بحران و حادثه طرح تخلیه جمعیت و انتقال انها در مراکز اسکان‬ ‫در دستور کار است و نهادها و دستگاه های استراتژیک و مهم هم باید برای خود جان پناه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گلستان بیان کرد‪ :‬باید مراکز اسکان با یک سوم جمعیت شهر پیش بینی شده و مانورهای خاص هم در طی سال برگزار شود‪.‬‬ ‫طبق گفته وی هنوز درک مشترکی در خصوص پدافند غیرعامل در جامعه شکل نگرفته است‪.‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫حجت االسالم احمدی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‪:‬‬ ‫راه برون رفت از وضعیت فعلی‪ ،‬اگاهی بخشی و عمل مقتدرانه به قوانین است‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی‬ ‫استاندار گلستان گفت‪ :‬حتما نشان خواهیم‬ ‫داد که با حضور گسترده در راهپیمایی‬ ‫‪ ۱۳‬ابان امسال متفاوت تر از سال های قبل‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫سیدعلی مهاجر در نشست هم اندیشی‬ ‫به منظور برنامه ریزی موثر در برگزاری‬ ‫راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان در استان‪ ،‬با گرامیداشت‬ ‫هفته بسیج دانش اموزی و یاد و خاطره ‪۳۶‬‬ ‫هزار شهید دانش اموز و شهدای حادثه‬ ‫تروریستی در شیراز‪ ،‬گفت‪ ۱۳ :‬ابان و‬ ‫تسخیر النه جاسوسی در تاریخ انقالب‬ ‫اسالمی روزی پرافتخار به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای گرامیداشت ‪ ۱۳‬ابان که‬ ‫روز ملی استکبارستیزی نامگذاری شده‪،‬‬ ‫باید با تمام ظرفیت پای کار حاضر شویم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حتما نشان خواهیم داد‬ ‫که با حضور گسترده در راهپیمایی ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫امسال متفاوت تر از سال های قبل برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهاجر ادامه داد‪ :‬سعی کنیم با افتخار در‬ ‫این صحنه نقش افرین باشیم و اطالع رسانی‬ ‫در قالب تبیین اهمیت مساله هم به طور‬ ‫قطع ادای تکلیف نسبت به شهدای ‪ ۱۳‬ابان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی‬ ‫استانداری گلستان بر بسیج امکانات و‬ ‫اجرای برنامه متنوع فرهنگی و هنری به‬ ‫منظور ایجاد نشاط برای مردم در حاشیه‬ ‫این مراسم تاکید کرد‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار حوزه‬ ‫ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۲۹‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۵۸‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه اقای محمد دوجی فرزندنور احمد‬ ‫به شماره ملی ‪ ۵۳۱۰۱۲۲۸۰۱‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ ۳۶۷‬مترمربع مفروز‬ ‫ومجزاشده از پالک ‪ ۴۵۱‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع‬ ‫در قریه مراوه تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای خوجه‬ ‫تبیین اهداف حدوثی انقالب برای‬ ‫جوانان ضروری است‬ ‫رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬تبیین اهداف حدوثی انقالب‬ ‫باید پرداخته شود و در این راستا مراکز‬ ‫اموزش عالی‪ ،‬اموزش و پرورش و مساجد‬ ‫به این مهم بیشتر توجه و سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم احمدرضا احمدی افزود‪:‬‬ ‫باید تاریخ ماقبل سال ‪ ۵۷‬کشور برای‬ ‫جوانان این مرز و بوم تبیین شود که چه‬ ‫بوده ایم و با گذشته ‪ ۴۲‬سال از پیروزی‬ ‫انقالب‪ ،‬امروز به کجا رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عوامل شکل گیری‬ ‫انقالب اسالمی مقابله با تبعیض‪ ،‬ظلم و‬ ‫فساد در جامعه بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید به‬ ‫چرایی شکل گیری این انقالب برای جامعه‬ ‫به ویژه نسل جوان پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گرامیداشت ‪ ۱۳‬ابان سال‬ ‫‪ ۵۷‬مصادف با تسخیر النه جاسوسی امریکا‬ ‫که به عنوان انقالب دوم از سوی بنیانگذار‬ ‫کبیر انقالب اسالمی از ان یاد کردند‪ ،‬تبیین‬ ‫اهداف برای نسل جوان ضروری است‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬امسال برگزاری راهپیمایی‬ ‫‪ ۱۳‬ابان متفاوت از ‪ ۴۲‬سال قبل بوده و‬ ‫به طور قطع‪ ،‬حضور گسترده مردم در این‬ ‫صحنه‪ ،‬پیام معنی دار در حمایت احاد مردم‬ ‫اعم از پیر و جوان‪ ،‬مرد و زن از انقالب‬ ‫اسالمی به دنیا مخابره خواهد شد‪.‬‬ ‫راه برون رفت از وضعیت فعلی در‬ ‫حکمرانی انقالبی‪ ،‬اگاهی بخشی و عمل‬ ‫مقتدرانه به قوانین است‬ ‫حجت االسالم احمدی راه برون رفت از‬ ‫وضعیت فعلی را در حکمرانی انقالبی‪،‬‬ ‫اگاهی بخشی و عمل مقتدرانه به قوانین‬ ‫دانسته و اظهار کردند‪ :‬اگر حکمرانی‬ ‫انقالبی محقق شود ریشه فساد‪ ،‬ظلم و‬ ‫تبعیض کنده خواهد شد و این کلید واژه‬ ‫از رموزاتی است که رهبری معظم انقالب‬ ‫ان را بارها مورد تاکید قرار داده اند و با‬ ‫این وجود بسیاری از مسووالن این کد را‬ ‫دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی حکمرانی انقالبی برمحور‬ ‫شریعت الهی جامعه را به سمت تکامل‬ ‫اجتماعی و رفع ظلم و فساد و تبعیض پیش‬ ‫خواهد برد‪.‬‬ ‫حجت االسالم احمدی همچنین از حضور‬ ‫مردم هوشیار و همیشه در صحنه در ‪۲‬‬ ‫راهپیمایی اخیر برای محکومیت اغتشاشات‬ ‫و حوادث تروریستی در شاهچراغ شیراز‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫دشمن تالش دارد که گرامیداشت ‪۱۳‬‬ ‫ابان امسال رخ ندهد‬ ‫فرمانده سپاه نینوا گلستان هم روز‬ ‫ملی مبارزه با استکبار جهانی را روز ملی‬ ‫ملت ایران دانست و گفت‪ :‬نقش افرین در‬ ‫گرامیداشت روز ‪ ۱۳‬ابان‪ ،‬دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان هستند‪.‬‬ ‫سردار علی ملک شاهکوهی افزود‪ :‬دشمن‬ ‫تالش دارد که گرامیداشت ‪ ۱۳‬ابان امسال‬ ‫رخ ندهد ولی به کوری چشم دشمنان نظام‬ ‫با همت ملت ایران به ویژه دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان باشکوه تر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫قلی اوزونی دوجی بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۶۵/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژاد‪ -‬سرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر ارا صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقردر واحد ثبتی شهرستان مراوه تپه تصرفات‬ ‫مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز‬ ‫ازطریق روزنامه ها ی کثیر االنتشارو محلی اگهی می‬ ‫شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارااعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند ازتاریخ انتشار اگهی تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه ازتاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایدوگواهی تقدیم دادخواست را به‬ ‫اداره ثبت مراوه تپه تحویل دهد‪ .‬دراین صورت اقدامات‬ ‫ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در‬ ‫صورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل راارایه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪ -۱۵۷‬اصلی بخش چهار حوزه‬ ‫ثبتی مراوه تپه‬ ‫‪ -۱‬را ی شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۴۴۰۰۰۰۰۹۰‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۴۰۰۰۰۰۷۹‬متصرفات مفروز‬ ‫ی و مالکانه اقای عبداالحد غراوی فرزند محمد‬ ‫به شماره ملی ‪ ۵۳۱۹۹۸۹۹۲۱‬صادره از مراوه تپه‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مساحت ‪ 263/88‬مترمربع مفروز‬ ‫ومجزاشده از پالک ‪ ۱۸۵۳‬فرعی از ‪ -۱۵۷‬اصلی واقع‬ ‫در قریه مراوه تپه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‬ ‫انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی اقای خوجه‬ ‫وردی یپان غراوی‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد‪ .‬م‪ /‬الف‪۹۶۸۰/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫عبدالحیم کوچک نژاد‪ -‬سرپرست ثبت‬ ‫اسنادوامالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۳۱۹‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۴/25‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۵۶۴‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی ماهیم اق فرزند غایب بشمار ه‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۳۴۵۱‬شماره ملی ‪ ۲۰۳۰۱۳۴۰۹۰‬مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 499/60‬مترمربع مشاع‬ ‫ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ ۲۵۰۰۰۰‬مترمربع جداشده از پالک شماره ‪۲۲۶۶۷‬‬ ‫فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در گنبدکاووس جاده داشلی‬ ‫برون بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد خریداری‬ ‫ملک مع الواسطه از اقای احمدجهانی هیوچی‪ ،‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬م‪/‬الف‪۹۶۶۰ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۱۸۱‬مورخ‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۶/06‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۹۲۱‬هیات اول ‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم ثریا چمنی فرزند عبدالغفور‬ ‫بشماره شناسنامه‪ ۶۲۹۳‬وشماره ملی ‪ ۲۱۲۲۷۱۸۹۴۳‬در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ ۲۲۶.۶۱‬مترمربع جداشده از پالک ‪ ۲۱۲۰۶‬فرعی از‬ ‫ا اصلی واقع در گنبدکاووس چای بویین بخش ‪۱۰‬‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از جومن‬ ‫ایمانی‪ ،‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روزاگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۶۵۸ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/10 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫خبرهای ورزشی‪:‬‬ ‫تیم والیبال زنان سریک گنبد‬ ‫به رده دوم لیگ رسید‬ ‫تیم والیبال سریک گنبد از سری رقابت های‬ ‫هفته سوم لیگ برتر والیبال زنان در رفسنجان‬ ‫میزبان تیم مس این شهر بود که موفق شد سه‬ ‫بر صفر بر میزبان خود غلبه کند‪.‬‬ ‫گنبدی ها به ترتیب در دست های اول تا‬ ‫سوم با امتیاز های ‪ ۲۵‬بر ‪ ۲۵ ،۲۲‬و بر ‪ ۱۸‬و ‪۲۵‬‬ ‫بر ‪ ۲۲‬نماینده رفسنجان را شکست دادند‪.‬‬ ‫سریک گنبد در هفته نخست مسابقات‬ ‫با نتیجه سه بر صفر تیم صدیق گفتار وارنا‬ ‫را شکست داد و هفته گذشته هم‪ ،‬سه بر‬ ‫دو پیکان تهران را با شکست بدرقه کرد‪.‬‬ ‫گنبدی با کسب سه برد و هشت امتیاز‬ ‫در رده دوم رقابت ها قرار دارند‪.‬‬ ‫مهسا صابری‪ ،‬رویا فرخی‪ ،‬عارفه‬ ‫جاللی‪ ،‬هانیه حسینی‪ ،‬مائده یلمه‪ ،‬مریم‬ ‫قاضی راد‪ ،‬ایناز دانسته و سکینه قربانپور از‬ ‫جمله بازیکنان گلستانی تیم سریک در این‬ ‫رقابت ها هستند‪.‬‬ ‫بیست و دومین دوره مسابقات والیبال‬ ‫قهرمانی باشگاه های برتر زنان ایران با حضور‬ ‫هشت تیم مس رفسنجان‪ ،‬صدیق گفتار‬ ‫وارنا‪ ،‬پیکان‪ ،‬جهان بین چهارمحال‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬طلو ع مهر یزد‪ ،‬سایپا و سریک‬ ‫گنبدکاووس در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫دعوت از ورزشکار نوجوان‬ ‫گلستانی به اردوی‬ ‫تیم ملی کاراته‬ ‫رضا صادقلو نوجوان کاراته کار ازادشهری‬ ‫در سبک شی تو ریو به اردوی تیم ملی‬ ‫فراخوانده شده است‪.‬‬ ‫اردوی تیم ملی کاراته دهم ابانماه به میزبانی‬ ‫خراسان رضوی و در مشهد برگزار می شود‪.‬‬ ‫قهرمانی گلستان در مسابقات‬ ‫والیبال ناشنوایان کشور‬ ‫مسابقات والیبال ناشنوایان کشور با‬ ‫قهرمانی تیم گلستان پایان یافت‪.‬‬ ‫در مرحله نهایی این رقابتها در مشهد تیم‬ ‫گلستان پیش از ظهر امروز با نتیجه سه ‪-‬‬ ‫یک از سد تیم خراسان رضوی گذشت و‬ ‫قهرمان شد‪.‬‬ ‫مسابقات والیبال ناشنوایان کشور با حضور‬ ‫هشت تیم و به مدت یک هفته به میزبانی‬ ‫استان خراسان رضوی در مشهد مقدس‬ ‫برگزار شد و امروز پایان یافت‪.‬‬ ‫هر تیم شامل چهار بازیکن بزرگسال و‬ ‫هشت بازیکن زیر ‪ ۲۵‬سال بود‪.‬‬ ‫نفرات منتخب این مسابقات در اردوی‬ ‫تیم ملی که اوایل بهمن ماه در تهران برگزار‬ ‫می شود شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫مجموعه ورزشی ازادی تهران‬ ‫‪ ۲‬گلستانی در اردوی‬ ‫تیم ملی بسکتبال‬ ‫‪ ۲‬گلستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال‬ ‫کشور مان برای پنجره پنجم انتخابی جام‬ ‫جهانی دعوت شدند‪.‬‬ ‫امیرحسین یازرلو و نصرت یازرلو‬ ‫ورزشکاران گلستانی دعوت شده به در‬ ‫اردوی تیم ملی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫پنجره پنجم انتخابی جام جهانی هستند‪۲.‬‬ ‫گلستانی در اردوی تیم ملی بسکتبال‬ ‫تیم ملی بسکتبال کشورمان در پنجره‬ ‫پنجم انتخابی جام جهانی از سی ام مهر‬ ‫در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی‬ ‫ازادی تهران تمرینات خود را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تیم ملی در پنجره پنجم انتخابی جام‬ ‫جهانی بیستم ابان ماه در سالن بسکتبال‬ ‫مجموعه ورزشی ازادی تهران به مصاف‬ ‫چین می رود و ‪ ۲۳‬ابان ماه در همین سالن‬ ‫میزبان استرالیا خواهد بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫اعتبارات حوزه سینما طی ‪ ۲‬سال اخیر رشد یافته است‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫عضو شورای شهر گرگان‪:‬‬ ‫سفر امام حسن عسکری(ع) به‬ ‫گرگان مایه برکت‬ ‫این دیار است‬ ‫مقسم‬ ‫حجت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬سفر و‬ ‫حضور امام یازدهم‬ ‫شیعیان به گرگان‬ ‫برکت عظیم و افتخاری‬ ‫منحصربفرد برای اهالی‬ ‫این دیار است‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر گرگان افزود‪:‬‬ ‫بر اساس مستندات واقعی‪ ،‬استان گلستان‬ ‫به عنوان تنها استان کشور میزبان قدوم‬ ‫مبارک امام حسن عسکری (ع) در زمان‬ ‫حیات ایشان بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید از این ظرفیت های‬ ‫معنوی برای اسالم خواهی و تقویت جبهه‬ ‫حق در دنیا استفاده کنیم و کسی نباید از‬ ‫ان بی اطالع باشد‪.‬‬ ‫مقسم بیان کرد‪ :‬هر امام معصوم برای‬ ‫خود کرامت هایی دارد و یکی از کرامت‬ ‫ هایی که از امام حسن عسکری (ع) نقل‬ ‫شده داستان سفر ایشان به گرگان (طی‬ ‫االرض) است‪.‬‬ ‫هفته فرهنگی گرگان با گلباران‬ ‫قدمگاه امام حسن عسکری (ع)‬ ‫اغاز شد‬ ‫برنامه های بزرگداشت هفته فرهنگی‬ ‫گرگان با برگزاری ایین گلباران قدمگاه امام‬ ‫حسن عسکری (ع) در این شهر اغاز شد‪.‬‬ ‫در این مراسم برگزار شد‪ ،‬صدها نفر از‬ ‫احاد مختلف مردم و جمعی از مدیران و‬ ‫مسئوالن دولتی و مدیریت شهری گرگان‬ ‫در قدمگاه امام حسن عسکری (ع)‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫این ایین از فلکه وحدت (شهرداری)‬ ‫اغاز و سپس از سبزه میدان به سمت قدمگاه‬ ‫امام حسن عسگری (ع) ادامه داشت‪.‬‬ ‫توزیع شربت و شیرینی و ایستگاه های‬ ‫مهدویت از جمله دیگر برنامه های پیش‬ ‫بینی شده در این مراسم بود‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم یکی از علمای دینی‬ ‫در خصوص سجایای اخالقی امام حسن‬ ‫(ع) به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش اق قال ؛‬ ‫رتبه اول پژوهشگر‬ ‫برتر کشور‬ ‫اموزش و پرورش اق قال رتبه‬ ‫نخست پژوهشگر برتر را در کشور‬ ‫کسب کرد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان اق قال گفت ‪ :‬با تعامل و‬ ‫همکاری خوب فرهنگیان و تالش دانش‬ ‫اموزان شهرستان اق قال اموزش و‬ ‫پرورش این شهرستان توانست رتبه اول‬ ‫پژوهشگر برتر را در سطح کشور کسب‬ ‫کند‪.‬اموزش و پرورش اق قال ؛ رتبه اول‬ ‫پژوهشگر برتر کشور‬ ‫منوچهر شیر اشیانی ادامه داد ‪:‬‬ ‫قبولی ‪ ۱۷‬دانش اموز در رشته پزشکی‬ ‫‪ ،‬دندانپزشکی ‪ ،‬داروسازی و ‪ ۳۶‬دانش‬ ‫اموز در رشته فرهنگیان از جمله‬ ‫افتخارات اداره اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان اق قال است‪.‬‬ ‫شیراشیانی افزود ‪ :‬همچنین کسب ‪8‬‬ ‫رتبه در جشنواره های گروههای اموزشی‬ ‫در استان و راه یابی به مرحله کشوری‬ ‫سبب شد این مرکز به عنوان پژوهشگر‬ ‫برتر کشور معرفی شود‪.‬‬ ‫تودیع و معارفه فرمانده‬ ‫بسیج سپاه گرگان‬ ‫طی مراسمی علی دیلم کتولی به عنوان‬ ‫فرمانده سپاه گرگان معرفی شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬طی دوسال اخیر با تالش صورت گرفته اعتبارات حوزه سینما در کشور به ‪ ۳.۱۵‬درصد رشد یافته در حالی که‬ ‫سهم اعتبارات حوزه فرهنگ از مجموع اعتبارات ‪ ۲‬درصد است ‪.‬‬ ‫غالمرضا منتظری در نشست با اصحاب حوزه سینما استان گلستان‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش اعتبارات حوزه سینما به منظور حمایت از فعاالن این عرصه بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی دو سال قبل حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال به حوزه سینما کشور اختصاص داده شده بود و با این اعتبار بسیار ناچیز در حوزه سینما نمی شد که برای مقابله‬ ‫به شبیخون فرهنگی دشمنان کار موثر انجام داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال درمجلس شورای اسالمی با قدردانی از اهتمام جدی به انجمن سینمای جوان‪ ،‬گفت‪ :‬با این اقدام به اینده درخشان سینما چشم دوخته ایم‬ ‫چون یکی از راهکارهای تحول در سینمای ایران در این بخش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون حمایت در خور شایسته از جوانان در انجمن سینمای جوان نبوده و سفرهای استانی سازمان امور سینمایی دولت سیزدهم در راستای حمایت‬ ‫و تحول از سینمای ایران است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به گسترش سینما به شکل های مختلف نباید از کارکرد موثر ان در کشور غافل شویم و این غفلت خطای راهبردی است‪.‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫مدیر امور مجلس سازمان سینمایی کشور‪:‬‬ ‫سینماگران جامعه را به سمت عقالنیت راهبری کنند‬ ‫افکار جامعه به خصوص نسل جوان به سمت‬ ‫عقالنیت‪ ،‬معرفت و باالبردن اندیشه‪ ،‬وظیفه‬ ‫سینماگران است که باید با کمک گرفتن‬ ‫از اندیشه دانشگاهیان و دانشمندان به این‬ ‫سمت حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید از ظرفیت های سینما‬ ‫استفاده کنیم تا عقالنیت بر عواطف و‬ ‫احساسات غلبه کند؛ این موضوع مهمترین‬ ‫نیاز شرایط حساس کنونی است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی‪ ،‬عملکرد و امور‬ ‫استان ها و مجلس سازمان سینمایی و‬ ‫سمعی و بصری کشور ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫بسته های تشویقی و ترغیبی متفاوتی برای‬ ‫محمدرضا سوقندی در سفر به گرگان در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬راهبری و هدایت‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه سینما در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬سرمایه گذاران حوزه ساخت‬ ‫و ساز پاساژها‪ ،‬هتل ها و مجتمع های تجاری‬ ‫باید در طرح ها و پروژه های خود سالن های‬ ‫نمایش فیلم در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫سوقندی گفت‪ :‬امروز دیگر نیاز به سالن‬ ‫با ظرفیت باال برای تماشای یک فیلم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه باید همان ظرفیت در چند‬ ‫سالن برای تماشای چند فیلم در نظر و‬ ‫تقسیم بندی شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اجرای سیاست های حمایتی‬ ‫از ابتدای دولت سیزدهم ساخت سینما رونق‬ ‫گرفته‪ ،‬به طوری که از تیر ماه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنون تعداد ‪ ۱۰۶‬سالن جدید به بهره برداری‬ ‫رسیده است و اکنون ‪ ۳۰۰‬سالن دیگر در‬ ‫مراحل مختلف ساخت قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر حقوقی‪ ،‬عملکرد و امور‬ ‫استان ها و مجلس سازمان سینمایی و سمعی‬ ‫و بصری کشور گفت‪ :‬هشت سینمای جدید‬ ‫با ‪ ۳۸‬سالن در مراحل پایانی کار هستند‪.‬‬ ‫سوقندی افزود‪ :‬اکنون در کشور ‪۳۵۰‬‬ ‫سینما با ‪ ۶۸۲‬سالن وجود دارد و ‪ ۱۵‬پروژه با‬ ‫‪ ۴۴‬سالن نمایش در حال بازسازی است که‬ ‫این سینماها تا پایان سال جاری به سالن های‬ ‫فعال کشور اضافه می شود‪.‬‬ ‫با صدور حکمی؛‬ ‫سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری گلستان منصوب شد‬ ‫با صدور حکمی از سوی استاندار‬ ‫گلستان‪ ،‬سیدمهدی مهیائی به عنوان‬ ‫سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری گلستان منصوب شد‪.‬‬ ‫در بخشی از حکم علی محمد زنگانه‬ ‫برای سیدمهدی مهیائی که در ‪ ۱۸‬بند تنظیم‬ ‫شده‪ ،‬امده است‪ :‬با عنایت به تعهد و تجارب‬ ‫ارزنده جنابعالی‪ ،‬به موجب این حکم به‬ ‫سمت سرپرست معاونت هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری منصوب می شوید‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این حکم تاکید شد؛‬ ‫شایسته است با اتکال به خداوند متعال و‬ ‫سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫اسالمی و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی‬ ‫با روحیه انقالبی‪ ،‬جهادی‪ ،‬فساد ستیزی‪ ،‬قانون‬ ‫مداری و عدالت محوری در تحقق منویات‬ ‫امامین انقالب در امور عمرانی کوشا باشید‪.‬‬ ‫استاندار گلستان به ظرفیت های این‬ ‫استان اشاره و اظهارکرد‪ :‬توجه به موضوعات‬ ‫عمرانی و ارتقا زیر ساخت ها می تواند‬ ‫زمینه رضایت مندی مردم را افزایش دهد‪،‬‬ ‫امروز گلستان نیازمند خدمت رسانی است‬ ‫و امیدواریم بتوانیم به نحوی شایسته در‬ ‫دوران مسئولیت خود اقدام کنیم‪.‬‬ ‫گفتنی است سیدمهدی مهیائی متولد‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۰‬و دانش اموخته رشته مهندسی‬ ‫عمران گرایش ژئوتکنیک در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد می باشد‪.‬‬ ‫وی سوابق اجرایی متعدد مدیریتی از جمله‬ ‫رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به‬ ‫مدت ‪ ۶‬سال‪ ،‬عضو هیئت مدیره سازمان نظام‬ ‫مهندسی استان به مدت ‪ ۶‬سال‪ ،‬رئیس هیئت‬ ‫مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان‬ ‫(زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی)‪ ،‬مشاور‬ ‫شهردار گرگان و نیز نماینده تام االختیار وزیر راه‬ ‫و شهرسازی در چندین پروژه ملی و استانی را‬ ‫در کارنامه ی کاری خود دارد‪.‬‬ ‫پیش از این سیدمحمدرضا سیدالنگی‬ ‫معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫گلستان را بر عهده داشت‪.‬‬ ‫وی دو ماه پیش از سوی شورای اسالمی‬ ‫شهر گرگان به عنوان سرپرست شهرداری‬ ‫معرفی شده بود و طی روزهای گذشته ابالغ‬ ‫خود را به عنوان شهردار گرگان از سوی جمالی‬ ‫نژاد معاون وزیر و رییس سازمان شهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کشور دریافت کرد‪.‬‬ ‫اقای منتظری رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان وتعمیرکاران طال وجواهر‪ ،‬موبایل‪ ،‬ساعت وعینک شهرستان‬ ‫ثبت نام از داوطلبین هیئت مدیره و بازرسی (مرحله اول)‬ ‫از انجایی که دوره هیئت مدیره ان اتحادیه رو به اتمام می باشد به کلیه اعضاء تحت پوشش دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه ابالغ نمائید کسانیکه مایل به کاندیداتوری در هیئت‬ ‫مدیره و بازرس ان اتحادیه می باشند می توانند از روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/07/14‬لغایت روز جمعه ‪1401/08/13‬به مدت ‪ ۳۰‬روز با مراجعه به سامانه برگزاری تشکل های صنفی‬ ‫به نشانی ‪ election.iranianasnaf.ir‬نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگزاری تصاویر شناسنامه‪ ،‬کارت ملی‪ ،‬مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت‬ ‫مدیره‪ ،‬اعتبارنامه برای افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه) و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نموده و پرینت مدارک را به همراه یک سری فتوکپی از مدارک‬ ‫بارگزاری شده و اصل مدارک جهت بازبینی و تطبیق مدارک به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در این اداره تحویل نمایند ضمن ًا به پیوست یک‬ ‫برگ فرم شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی ارسال می اید لذا فرم مذکور ضمیمه اگهی ثبت نام شده و به کلیه اعضای صنف اطالع رسانی گردد و از نتیجه‬ ‫اقدامات این اداره را اگاه نمایید‪.‬‬ ‫عبدالرضا کریمی ‪ -‬رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی شهرستان‬ ‫شرایط الزم برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و چگونگی شرایط احراز انها‬ ‫ماده ‪ ۳‬اصالحی‪ -‬شرایط داوطلبان عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران (برابر‬ ‫شناسنامه)‬ ‫‪ -2‬اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران (استعالم از وزارت اطالعات)‬ ‫‪ -3‬نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (با‬ ‫استعالم از مراجع ذیصالح قضایی)‬ ‫‪ - ۴‬عدم ممنوعیت تصرف در اموال‬ ‫مانندحجر‪ ،‬ورشکستگی و افالس( استعالم از‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی)‬ ‫‪ -5‬عدم اعتیاد به مواد مخدر(استعالم از‬ ‫نیروی انتظامی)‬ ‫‪ -6‬عدم اشتهار به فساد (استعالم از نیروی‬ ‫انتظامی)‬ ‫‪ -7‬داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره‬ ‫اتحادیه (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر‬ ‫از اداره اموزش و پرورش)‬ ‫‪ -8‬حداکثر سن در زمان ثبت نام ‪۷۵‬‬ ‫سال (برابر شناسنامه)‬ ‫‪ -9‬داشتن پروانه کسب دائم معتبر‬ ‫(استعالم از اتاق اصناف)‬ ‫تبصره ‪ -‬پروانه کسب معتبر‪ ،‬مجوزی است‬ ‫که تاریخ اعتبار ان منقضی نگردیده‪ ،‬صاحب‬ ‫ان تغییر شغل نداده‪ ،‬واحد صنفی خود را به‬ ‫غیر واگذار نکرده باشد‪ ،‬واحد صنفی فعال و‬ ‫مکان ان تغییر نیافته باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬داشتن وثاقت و امانت‬ ‫تبصره ‪ -1‬اصل بر وثاقت و امانت است‬ ‫مگر وجود ارای قطعی مراجع قضایی (در‬ ‫محکومیت های مربوط به زایل شدن ویژگی‬ ‫های مذکور از قبیل خیانت در امانت) با‬ ‫مصوبه کمیسیون مبنی بر تخلفات مالی‬ ‫تبصره‪ - ۲‬محرومیت ناشی از تبصره های‬ ‫فوق به جز محرومیت های اجتماعی ناشی‬ ‫از ارتکاب جرایم که تابع مواد (‪ )۲۵‬و(‪)۲۶‬‬ ‫قانون مجازات اسالمی سال ‪ ۱۳۹۲‬است‬ ‫در سایر موارد شش سال از تاریخ مصوبه‬ ‫کمیسیون بوده و پس از گذشت این مدت‬ ‫رد صالحیت داوطلبان به موجب بند (‪)۱۰‬‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‬ صفحه 6 ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی در گلستان افزوده شدند‬ ‫حوادث‪:‬‬ ‫دستگیری عامل تشویش‬ ‫اذهان عمومی در فضای‬ ‫مجازی در گالیکش‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش‬ ‫گفت‪ :‬با رصد به موقع کارشناسان پلیس‬ ‫امنیت عمومی در فضای مجازی‪ ،‬مشخص‬ ‫شد فردی سود جو در حال انحراف‬ ‫مردم و انتشار مطالبی در جهت تشویش‬ ‫اذهان عمومی در شبکه های اجتماعی بود‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫سرهنگ «فریدون جهان تیغ « اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با رصد به موقع کارشناسان پلیس‬ ‫امنیت عمومی در فضای مجازی‪ ،‬مشخص‬ ‫شد فردی سود جو در حال انحراف‬ ‫مردم و انتشار مطالبی در جهت تشویش‬ ‫اذهان عمومی در شبکه های اجتماعی بود‬ ‫بازداشت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موضوع شناسائی و دستگیری‬ ‫فرد مذکور با ایدی مشخص در دستور‬ ‫کار کارشناسان پلیس قرار گرفت که در‬ ‫این راستا فرد مورد نظر شناسایی و با‬ ‫هماهنگی قضایی در یک اقدام غافلگیرانه‬ ‫دستگیر شد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم‬ ‫در بازجویی ها با مشاهده ادله دیجیتال و‬ ‫انکارناپذیر پلیس لب به سخن گشود و به‬ ‫جرم خود اعتراف کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪:‬متهم‬ ‫بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل‬ ‫قانونی به مراجع قضائی معرفی شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش از‬ ‫شهروندان تقاضا کرد‪ :‬در فضای مجازی‪،‬‬ ‫اخالق اسالمی‪ ،‬سیاسی و احترام متقابل‬ ‫را مد نظر داشته و از هرگونه بداخالقی‪،‬‬ ‫توهین و اهانت به اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی پرهیز کنند ‪.‬‬ ‫دستگیری اعضای باند سرقت‬ ‫از اماکن خصوصی در اق قال‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان گفت‪ :‬در پی‬ ‫افزایش وقوع سرقت های متعدد از اماکن‬ ‫خصوصی به ویژه ساختمان های در حال‬ ‫ساخت در شهرستان اق قال‪ ،‬موضوع به‬ ‫صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس‬ ‫اگاهی قرار گرفت و با بررسی های میدانی‬ ‫و عملیات پلیسی ‪ ۳‬نفر ار اعضاء این باند‬ ‫شناسایی وهنگام سرقت دوربین های مدار‬ ‫بسته یک شرکت خصوصی دستگیر شدند‪.‬‬ ‫سردار سعید دادگر افزود‪ :‬این افراد‬ ‫به ‪ ۹۵‬فقره سرقت از منازل خصوصی و‬ ‫دولتی اعتراف کردند‪.‬‬ ‫سردار دادگر از هم استانی ها خواست‪:‬‬ ‫ضمن همکاری با پلیس در برقراری نظم‬ ‫و امنیت عمومی‪ ،‬با رعایت هشدار های‬ ‫انتظامی و استفاده از دوربین های مداربسته‬ ‫فرصت سوء استفاده را از سارقان و افراد‬ ‫فرصت طلب سلب کنند‪.‬‬ ‫همچنین سرهنگ الیاس تازیکه فرمانده‬ ‫انتظامی علی اباد کتول از دستگیری ده‬ ‫سارق در علی اباد کتول خبر داد‪.‬‬ ‫تصادفات منجر به فوت در‬ ‫گلستان ‪ ۲۶‬درصد بیشتر شد‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان‬ ‫از افزایش ‪ ۲۶‬درصدی تصادفات منجر به‬ ‫فوت طی ‪ ۶‬ماهه اول امسال خبر داد‪.‬‬ ‫حسین زارعی درمورد امار تصادفات‬ ‫منجر به فوت گفت‪ :‬طی ‪ ۶‬ماه اول سال‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۶‬مورد فوتی داشتیم که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۸۹‬نفر مرد و ‪ ۵۷‬نفر زن بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امار در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه پارسال‪ ،‬که ‪ ۱۹۶‬نفر بودند ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی گلستان همچنین‬ ‫گفت‪:‬طی این مدت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۲۴‬مورد‬ ‫به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که‬ ‫این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۲۶‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۳‬هزار و ‪۷۷۰‬‬ ‫نفر مرد و هزار و ‪ ۶۵۴‬نفر مرد بودند‪.‬‬ ‫مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت‪ :‬طی ‪ ۶‬ماهه نخست امسال ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۴۷‬نفر به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان افزوده شدند‪.‬‬ ‫هادی نودهی گفت‪ :‬طی ‪ ۶‬ماهه نخست امسال‪ ،‬تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان به ‪ ۲۷۱‬هزار و ‪ ۶۳۴‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۵۵‬نفر تحت پوشش بیمه زنان خانه دار هستند‪.‬‬ ‫هادی نودهی در مورد طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی گفت‪ :‬همه زنان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۰‬سال می توانند از حمایت های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرفه و مشاغل ازاد‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد افراد باالی ‪ ۵۰‬سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود و افرادی که حداقل دارای ‪ ۱۰‬سال سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه قبلی باشند از اعمال سقف سنی مقرر معاف خواهند بود‪.‬‬ ‫نودهی در مورد نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار گفت‪ :‬برای برخورداری از حمایت های بازنشستگی ‪ ۱۲‬درصد‪ ،‬بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به‬ ‫بازماندگان واجد شرایط) ‪ ۱۴‬درصد و بازنشستگی‪ ،‬فوت و از کار افتادگی ‪ ۱۸‬درصد است‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه طرح بیمه دانشجویان نیز با شرایط مورد نظر امکان پذیر شده است افزود‪:‬ایجاد سابقه رسمی بیمه ای حین تحصیل و اتصال به سوابق کاری‬ ‫هنگام ورود به بازار کار‪ ،‬هزینه کمتر پرداخت حق بیمه نسبت به بیمه کارگری‪ ،‬استفاده از خدمات درمانی خانواده و مستمری بازنشستگی از مزایای این بیمه است‪.‬‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫در میزگرد «رسالت دانشجو در گام دوم انقالب» بررسی شد‪:‬‬ ‫مقابله با استکبار در گام دوم با گفتمان سازی مفاهیم انقالب‬ ‫نقش دشمن برای دانشگاه‬ ‫اشوب و فتنه اخیر که رسانه های معاند از‬ ‫ان انقالب ‪ 1401‬و اعتراض برای براندازی‬ ‫یاد کردند نشان نداد که دشمن برای لحظه به‬ ‫لحظه انقالب اسالمی برنامه ریزی کرده و این‬ ‫خوش خیالی است که تصور کنید مسیر انقالب‬ ‫اسالمی در گام دوم انقالب هموارتر است‪.‬‬ ‫شاید براساس این تاکید بوده که مقام‬ ‫معظم رهبری بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫را صادر کردند‪ ،‬بیانیه ای که بنا بود مسیر‬ ‫راهی برای انقالب اسالمی در چهل سال‬ ‫دوم باشد ولی به نظر می رسد که انگونه که‬ ‫باید به ویژه دستگاه های اموزشی و فرهنگی‬ ‫برای ان برنامه ریزی نکردند‪.‬‬ ‫این بی برنامگی از یک سو و برنامه ریزی‬ ‫مدون دشمن از سویی دیگر امروز باعث‬ ‫شده که دشمن به خود اجازه دهد که با‬ ‫جنگ های ادراکی و شناختی عرصه های‬ ‫پیشرفت و توسعه اقتصادی و علمی را با‬ ‫موانع رو به رو کنند‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت این موضوع روز‬ ‫استکبارستیزی بهانه ای شد که به نقش و‬ ‫تالش همیشگی استکبار جهانی برای ضربه‬ ‫زدن به انقالب و مهار ارمان ها و اهداف این‬ ‫انقالب بپردازیم و در این راستا به سراغ یک‬ ‫قشر تاثیرگذار جامعه یعنی دانشجویان رفتیم‬ ‫تا در میزگرد «رسالت دانشجو در گام دوم‬ ‫انقالب» در این خصوص گفتگو کنیم‪.‬‬ ‫مقابله با استکبار در گام دوم‬ ‫با گفتمان سازی مفاهیم ارمان های‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫در این میزگرد یکی از دانشجویان دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی گرگان با اشاره به نقش دانشجو‬ ‫در گام دوم انقالب گفت‪ :‬دانشجو نباید‬ ‫منفعل باشد‪ ،‬قشری که قرار است اینده‬ ‫مملکت را بسازد نباید نسبت به مسائل‬ ‫جامعه بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫محمدامین سیرجانی؛ عینیت بخشی‬ ‫ارزش های انقالب اسالمی را از مهمترین‬ ‫وظایف دانشجویان برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫بهره گیری از ظرفیت دانشجو در گام دوم‬ ‫انقالب بسیار مهم و مورد تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی است‪ ،‬حدود دوسوم بیانیه‬ ‫گام دوم ساختار عملکردی ندارد و گوشه ای‬ ‫از اتفاقات گام دوم انقالب را گزارش دهی‬ ‫می کند که چقدر توانستیم به ان برسیم‪ ،‬البته‬ ‫تمرکز بر ساختار عملیاتی شده و برای چهار‬ ‫سال دوم انقالب طرح ریزی می کند‪.‬‬ ‫وی بر ضرورت نقش افرینی دانشجویان در‬ ‫مسائل مختلف تاکید و تصریح کرد‪ :‬دانشجو‬ ‫دارای بلوغ فکری‪ ،‬سیاسی و اجتماعی است و‬ ‫می تواند سفیر خوبی برای انتقال علم و اگاهی‬ ‫از بستر اکادمیک به بستر جامعه باشد‪.‬‬ ‫این دانشجوی گلستانی افزود‪ :‬یکسری علوم‬ ‫و رشته های دانشگاهی در کشور ما وجود ندارد‬ ‫که باگ بزرگی در ساختار علمی کشور محسوب‬ ‫می شود ‪ ،‬دانشجو به دلیل تکاپو و کنجکاوی که‬ ‫دارد کام ً‬ ‫ال ضعف کشور را می تواند پوشش دهد‬ ‫و علم پژوهی را کامل کند‪.‬‬ ‫سیرجانی؛ به شعار «ازادی» که این روزها‬ ‫برخی به بهانه اعتراض مطرح می کنند اشاره‬ ‫و توضیح داد‪ :‬انقالب اسالمی ایران با شعار‬ ‫«استقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهوری اسالمی» شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬اعتراض و اغتشاشاتی که امروز مطرح‬ ‫می شود با شعار «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬ازادی» است و‬ ‫می بینیم مسئله ازادی در هر دو نماد وجود دارد‬ ‫اما خوانش ازادی تفاوت پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خوانش ازادی باید‬ ‫درست شکل بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬دانشجو در‬ ‫مرحله اول می توانست معنای درست ازادی‬ ‫نظام را نشان دهد و استقالل را در جامعه‬ ‫تبیین کند و در حد وزارت سبک زندگی‬ ‫مردم ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫این دانشجو؛ گفتمان سازی مفاهیم‬ ‫ارمان های انقالب اسالمی در قشرهای‬ ‫مختلف جامعه را از دیگر رسالت های قشر‬ ‫دانشجو برشمرد و افزود‪ :‬دانشجو به شدت‬ ‫می تواند در عزت ملی دخیل باشند‪ ،‬چراکه‬ ‫نیروی انسانی کارامد است‪ ،‬شما نگاه کنید‬ ‫اغتشاشی که از اوایل انقالب اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫دشمن هر جا دید یک نیروی انسانی وجود‬ ‫دارد یک روز روی فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مسائل‬ ‫هسته ای و ‪ ...‬روی ان مانور داد‪.‬‬ ‫سیرجانی؛ تقویت معنویت و اخالق در‬ ‫جامعه را ضروری خواند و گفت‪ :‬عدم اگاهی‬ ‫جوان به مسئله معنویت و اخالق باعث شده‬ ‫تا شاهد باشیم برخی از نخبه های دانشجو در‬ ‫یک محیط علمی فحش های رکیک می دهند‬ ‫و این در شان جامعه دانشگاهی نیست‪.‬‬ ‫جهاد تبیین رسالت امروز دانشجو‬ ‫دیلمی از دیگر دانشجویان استان گلستان‬ ‫در این میزگرد به رسالت دانشجویی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬جوامع ما رو به پیشرفت‬ ‫است و دانشجو در حال پیشرفت است و‬ ‫اینطور نیست بیان کنیم که شرایط امروز با‬ ‫دیروز برابر است‪.‬‬ ‫این دانشجو گلستانی متذکر شد‪ :‬چهل‬ ‫سال از عمر انقالب اسالمی گذشته است و‬ ‫به فرمایش های مقام معظم رهبری ماموریت‬ ‫جدیدی به دانشجو واگذار شده است و مقام‬ ‫معظم رهبری فرمودند دانش وسیله عزت و‬ ‫قدرت یک جامعه است و عزت و قدرتی‬ ‫که در حامعه ایجاد می شود توسط دانشجو‬ ‫است و باید دانشحو بیاموزد و دانش جدیدی‬ ‫را به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫دیلمی یکی از رسالت های دانشجو را‬ ‫جهاد تبیین برشمرد و تاکید کرد‪ :‬جهاد تبینی‬ ‫که اتفاق افتاده بنا است داده ها یک فرد را به‬ ‫دیگران منتقل کنند و حضرت اقا بیان کردند‬ ‫ان چیزی که امام حسن مجتبی(ع) را شکست‬ ‫داد نبود تحلیل سیاسی بود و ان چیزی که فتنه‬ ‫خوارج را به وجود اورد و امام علی(ع) را‬ ‫تحت فشار قرار دارد به طوری که امام علی‬ ‫(ع) با چشم گریان در این جنگ شمیشر میزد‬ ‫به دلیل ندانستن این خوارج بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جهاد تبیین وظیفه قشر عظیم‬ ‫دانشجو است و وقتی جهاد تبیین اتفاق بیفتد به‬ ‫سمت شفافیت می رویم و این راهکاری است‬ ‫که امروز متخصصان ارائه می کنند تا بتوانیم راه‬ ‫برون رفتی از مشکالت جامعه داشته باشیم‪.‬‬ ‫این دانشجوی گلستانی ابراز داشت‪ :‬در‬ ‫بحث مرگ سرکار خانم مهسا امینی چیزی‬ ‫که می بینم دانشجویان مثل اغتشاشگران به‬ ‫بسیجیان ما حمله می کنند و این در حالی‬ ‫است که این دانشجویان نمی داند چه می‬ ‫خواهند اگر شعار انها «زن زندگی و ازادی»‬ ‫است می بینیم در تظاهرات و اغتشاشات‬ ‫مفهوم زن را تبیین کردند و اگر مفهوم‬ ‫زندگی برای ان در نظر بگیریم چرا باید به‬ ‫امبوالنس و بیمارستان حمله ور شوند و اگر‬ ‫ازادی را مطرح می کند در دانشگاه تهران‬ ‫و شریف به خوبی منطق خود را از ازادی‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫دیلمی تاکید کرد‪ :‬اگر تعریف انها از« زن و‬ ‫زندگی و ازادی» این است ما ان را نمی خواهیم‬ ‫ایا مسیح علی نژاد چیزی در خصوص کودک‬ ‫پروانه ای شنیده است کودکانی که تصاویر‬ ‫ان با بدن های زخمی منتشر می شود و این‬ ‫در حالی است که استکبار جهانی پانسمان‬ ‫مخصوص این کودکان را از ما دریغ می کند‬ ‫به لطف خدا و تالش فناوران دانش بنیان به‬ ‫تولید داخلی این محصول رسیدیم ولی قبال از‬ ‫خارج وارد کشور می شد و امسال مسیحی‬ ‫علی نژاد لذت می بریم که امریکا ایران را‬ ‫تحریم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شعار «زن زندگی و ازادی»‬ ‫برای کومله است مطمئنا هیچ ایرانی دوست‬ ‫ندارد دستش به خون شهدایی که توسط این‬ ‫گروهک به شهادت رسیدند و سر پاسدار‬ ‫مملکت را با کاشی بریدند اغشته شود‪.‬‬ ‫این دانشجویی گلستان متذکر شد‪ :‬از نظر‬ ‫من باید تبیین در جامعه رقم بخورد و خوب‬ ‫این مسئله اتفاق نیفتاده که حکم جهاد صادر‬ ‫شده است و فکر می کنم رسالت دانشجوی‬ ‫این مسائل باشد‪.‬‬ ‫بانوان محوریت انقالب اسالمی‬ ‫قرار دارند‬ ‫فتحی‪ ،‬از دیگر دانشجویان استان گلستان‬ ‫نیز می گوید‪ :‬در روزهای گذشته شاهد‬ ‫فاجعه شاچراغ بودیم و این موضوع نشان‬ ‫می دهد که استکبار برای متوقف کردن‬ ‫انقالب صبر و قرار ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ما نه تنها این چهل سال‬ ‫بلکه از حضرت ادم با استکبار در حال جنگ‬ ‫هستیم و هیچ وقت با کسی دعوا نداشتیم و‬ ‫جبهه حق هیچ وقت با کسی مشکلی ندارد‬ ‫و این همواره جبهه باطل بوده که خواسته‬ ‫مشکالتی را در جبهه حق به وجود بیاورد و‬ ‫انحراف را درجبهه حق رقم بزند‪.‬‬ ‫این دانشجوی گلستانی افزود‪ :‬اتفاقاتی که‬ ‫شاهد ان هستیم برای این انقالب تازگی ندارد‬ ‫و در طول این چهل سال دشمن همواره برای‬ ‫ضربه به انقالب تالش کرده است‪.‬‬ ‫فتحی خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود این‬ ‫دشمنی ها جمهوری اسالمی و انقالب‬ ‫اسالمی هیچ وقت به عقب برنگشته است‬ ‫اینکه چرا استکبار این همه به خانم ها تاکید‬ ‫دارد این است که این خانم ها در محوریت‬ ‫انقالب قرار دارند و این خانم ها هستند که‬ ‫باعث شدند که این انقالب و ایران به این‬ ‫حد پیشرفت برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ان چیزی که در اصل انقالب‬ ‫ها است خانواده ها است و خانواده را یک‬ ‫خانم بهتر می تواند مدیریت کند و اگر خانم‬ ‫ها را می خواهند به انحراف بکشند برای‬ ‫این است که می خواهند کانون خانواده را به‬ ‫انحطاط بکشانند‪.‬‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫تشکیل بیش از هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫پرونده تخلف در حوزه منابع‬ ‫طبیعی گلستان‬ ‫منابع‬ ‫مدیرکل‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫گلستان از تشکیل‬ ‫هزار و ‪ ۱۱۰‬پرونده‬ ‫تخلف در مراجع‬ ‫قضایی استان در‬ ‫حوزه منابع طبیعی‬ ‫استان خبر داد‪.‬سالمتی‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه اول سال هزار و ‪ ۱۱۰‬پرونده‬ ‫تخلف در حوزه منابع طبیعی گلستان در‬ ‫مراجع قضایی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۲۲۱‬پرونده‬ ‫مربوط به تخریب و تجاوز عرصه های منابع‬ ‫طبیعی‪ ۱۸۷ ،‬فقره پرونده قطع درخت و‬ ‫نهال و ‪ ۲۰۲‬مورد مربوط به چرای غیرمجاز‬ ‫دام بوده است‪.‬‬ ‫سالمتی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ ۱۸۶‬فقره‬ ‫پرونده خلع ید در نقاط جنگی به مساحت‬ ‫‪ ۱۵۹‬هکتار‪ ۱۵۸ ،‬فقره پرونده خلع ید در‬ ‫نقاط مرتعی به مساحت ‪ ۶۷۵‬هکتار و ‪۳‬‬ ‫پرونده خلع ید اراضی ساحلی به مساحت ‪۴‬‬ ‫هکتار امسال در استان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد ‪ ۱۰‬فقره از این پرونده ها‬ ‫هم مربوط به قلع و قمع بنای غیرمجاز بوده‬ ‫و مابقی پرونده ها مربوط به حوزه های دیگر‬ ‫تخلف در منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫پلمپ ‪ ۳۰‬چاه غیر مجاز‬ ‫در کالله‬ ‫فرهاد شیبک در‬ ‫جلسه شورای حفاظت‬ ‫از منابع اب شهرستان‬ ‫گفت‪:‬شهرستان کالله‬ ‫دارای ‪ ۶۲۰‬حلقه‬ ‫چاه مجاز و ‪۱۲۰۰‬‬ ‫حلقه چاه فاقد پروانه‬ ‫مشمول قانون تعیین تکلیف می باشد که‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰۳۰‬حلقه تعیین تکلیف شده که‬ ‫از مجموع تعداد ‪ ۳۷۰‬حلقه موافقت اولیه‬ ‫جهت صدور پروانه را کسب و با صدور‬ ‫پروانه ‪ ۶۶۰‬حلقه چاه دیگر نیز موافقت‬ ‫نگردید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با تالش ماموران گشت و‬ ‫بازرسی امور منابع اب کالله و دستور قضایی؛‬ ‫‪ ۳۰‬حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنون پلمپ و از برداشت بی رویه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار متر مکعب اب از سفره‬ ‫های زیر زمینی جلوگیری بعمل امد‪.‬‬ ‫فرماندار کالله در ادامه تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫گونه تخلف در حوزه اب های سطحی‬ ‫و زیرزمینی با جدیت و بر اساس قانون‬ ‫برخورد شود و کلیه چاههای غیر مجاز‬ ‫محدوده اب شرب شهرستان تعیین‬ ‫تکلیف و چاه های مجاز این محدوده الزام‬ ‫به نصب و راه اندازی کنتور هوشمند بر‬ ‫چاه های خود شوند‪.‬‬ ‫رییس اب منطقه ای کالله هم گفت‪:‬‬ ‫بارش ها در شهریور ماه امسال نسبت‬ ‫به چند سال گذشته حدود ‪ ۸۰‬درصد در‬ ‫کالله کاهش داشته است که لزوم رعایت‬ ‫الگوی مصرف و تشدید بازرسی ها را دو‬ ‫چندان می کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی استان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید محمد مهدی حسینی‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬گرگان‪ -‬میدان پانزده خرداد (سرخواجه)‪ -‬مجتمع تجاری ثامن‪ -‬طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ 3‬کد پستی ‪4917617911 :‬‬ ‫تلفکس‪017 - 32222213 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Sm_hosini51@yahoo.com - Pejvakesokhan@yahoo.com :‬‬ ‫نمایندگی گنبد‪ :‬خیابان شهید رمضانی بین حافظ و خیام ‪ -‬پالک ‪ - 308‬تلفکس‪ - 33335055 :‬نمایندگی علی اباد‪ :‬خیابان امام رضا‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬چاپخانه ریحانی گرگان‬ ‫جنب هتل بهار قدیم ‪ -‬کتابفروشی حکمت ‪ -‬تلفکس‪36224730:‬‬ ‫طراح و صفحه ارا‪ :‬حبیبه سادات حسینی‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬ابان ‪1401‬‬ ‫کوروش اسوده بخواب!‬ ‫خبر کوتاه ‪:‬‬ ‫‪۱۸‬میلیارد تومان برای حل‬ ‫مشکل اب روستای قورچای‬ ‫ازادشهر‬ ‫رئیس اداره اب و فاضالب ازادشهر‬ ‫از اختصاص هجده میلیارد تومان برای‬ ‫حل مشکل اب روستای قورچای این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫داود سوخته سرایی گفت‪ :‬این اعتبار‬ ‫برای حفر یک حلقه چاه جدید و تعویض‬ ‫‪۲۰‬کیلومتر شبکه و انشعابات‪ ،‬هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین عالوه بر ابرسانی‬ ‫سیار‪۳ ،‬حلقه چاه خصوصی نیز برای تامین‬ ‫اب روستاییان به شبکه افزوده شده است‪.‬‬ ‫رزمایش خود حفاظتی در‬ ‫اداره گاز مینودشت و گالیکش‬ ‫برگزار شد‬ ‫همزمان با هفته پدافند غیرعامل و با هدف‬ ‫حفظ انسجام سازمانی و خود حفاظتی و‬ ‫امادگی مقابله با تهدیدات احتمالی‪،‬رزمایش‬ ‫دفاع و حفاظت از مقر ادارات به صورت‬ ‫جداگانه در اداره گاز شهرستان های‬ ‫مینودشت و گالیکش برگزار شد‪.‬‬ ‫در رزمایش اداره گاز مینودشت‬ ‫فرماندار شهرستان با حضور در اداره گاز‬ ‫ضمن بازدید از اداره از نزدیک در جریان‬ ‫اقدامات‪ ،‬برنامه ها و سطح امادگی نیروها‬ ‫قرار گرفته و ضمن ارائه رهنمودهای الزم‬ ‫وبا اهمیت خواندن انجام این رزمایش‪ ،‬از‬ ‫هوشیاری‪،‬حضورفعال رئیس و کارکنان‬ ‫اداره گاز منطقه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در رزمایش اداره گاز گالیکش نیز‬ ‫فرماندار و فرمانده سپاه و بسیج ادارات‬ ‫شهرستان در محل اداره گاز حضور یافته‬ ‫و ضمن بازدید از محوطه اداره از نزدیک‬ ‫روند انجام رزمایش و امادگی نیروها را‬ ‫مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند‪.‬‬ ‫بازدید رایگان اتش نشانی‬ ‫گرگان از دودکش و بخاری‬ ‫منازل مسکونی‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری گرگان طرح بازدید رایگان‬ ‫از دودکش و بخاری منازل مسکونی را‬ ‫اجرا می کند‪.‬‬ ‫رئیس اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شهرداری گرگان گفت‪ :‬شهروندان می توانند‬ ‫در تمام ساعات شبانه روز برای دریافت‬ ‫مشاوره در زمینه نصب و راه اندازی‬ ‫سیستم های گرمایشی با شماره تلفن ‪۱۲۵‬‬ ‫تماس بگیرند و در صورت نیاز کارشناسان‬ ‫این سازمان بصورت رایگان از سیستم‬ ‫گرمایشی منازل بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫موسی الرضا صفری همچنین به مردم‬ ‫توصیه کرد در صورتی که از وسایل شعله‬ ‫دار مانند انواع بخاری های گازی‪ ،‬نفتی‪،‬‬ ‫شومینه‪ ،‬ابگرمکن و پکیج استفاده می کنند‬ ‫از باز بودن مسیر دودکش های داخل دیوار‬ ‫اطمینان حاصل کنند‬ ‫از دیگر توصیه های رئیس اتش نشانی‬ ‫گرگان برای پیشگیری از بروز حوادث مجزا‬ ‫بودن دودکش برای هر وسیله گرمایشی و‬ ‫شعله دار‪ ،‬حالت عمود یا قائم بودن وضعیت‬ ‫برای نصب دودکش ها برای خروج اسان تر‬ ‫االینده ها‪ ،‬خودداری از تغییر دادن اندازه‬ ‫دهانه خروجی دودکش ها‪ ،‬قرار ندادن انتهای‬ ‫دودکش ها در سطل اب و استفاده نکردن از‬ ‫لوله های اکاردئونی‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪681‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫غالمرضا خارکوهی تارخ نگار انقالب‬ ‫اسالمی‪ :‬در تاریخ ‪ 25‬قرن گذشته ایران هیچ‬ ‫دوره ای به اندازه ‪ 57‬سال حکومت پهلوی‬ ‫مخصوصا دهه های چهل و پنجاه خورشیدی‬ ‫که مصادف با اوج قدرت محمدرضا شاه‬ ‫بود‪ ،‬بحث کوروش کبیر مطرح نشد‪.‬‬ ‫از نظر روانشناسی شاه به خاطر ضعف‬ ‫نفس و کاستی که در شخصیت خود‬ ‫احساس می کرد‪ ،‬بر ان بود تا به یک قدرت‬ ‫دیگر تکیه نماید‪ .‬تا وقتی پدر دیکتاتورش‬ ‫زنده بود به او متکی بود‪ .‬بعد از او از نظر‬ ‫شخصیتی به خواهر دو قلو و فاسدش اشرف‬ ‫و از نظر حکومت به مقامات انگلستان و‬ ‫امریکا اتکا داشت‪.‬‬ ‫اما در ‪ 10‬سال اخر حکومتش متوجه شد‬ ‫که با همه حمایت های سیاسی خارجی‪ ،‬باز‬ ‫منزلت اجتماعی او دچار نقصان است‪ ،‬لذا‬ ‫رفت سراغ کوروش کبیر و خود را به او‬ ‫منتسب نمود و نام و شهرت او را به سرقت‬ ‫بُرد‪ ،‬تا به همه بگوید من کوروش قرن بیستم‬ ‫هستم و همان جایگاه و نقش را برای مردم‬ ‫ایران ایفا می کنم! به این منظور او اجرای سه‬ ‫برنامه را در پیش گرفت‪:‬‬ ‫‪1‬ـ کمرنگ کردن ارزش های اسالمی در‬ ‫ساختار اجتماعی و اداری و اموزشی کشور‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ترویج نمادهای باستانی و باستانگرایی‬ ‫در برنامه های فرهنگی کشور‪.‬‬ ‫‪3‬ـ برگزاری جشن های ‪ 2500‬سال‬ ‫شاهنشاهی‪.‬‬ ‫در جشن های ‪ 2500‬ساله که در مهرماه‬ ‫سال ‪1350‬ش با بودجه هنگفتی در تهران‬ ‫و سراسر کشور مخصوصا در خرابه های‬ ‫تخت جمشید‪ -‬کنار مقبره کوروش‪ -‬برگزار‬ ‫شد‪ ،‬شاه نطقی از روی کاغذ قرائت کرد که‬ ‫مهمترین و معروفترین بخش ان این جمله‬ ‫بود‪:‬‬ ‫ایا تاکنون هیچ فکر کرده اید چرا شاه این‬ ‫جمله را در سخنانش مطرح و برجسته کرد؟‬ ‫قبل از پاسخ به این پرسش خوبست مقایسه‬ ‫ای بین محمدرضا شاه و کوروش کبیر داشته‬ ‫باشیم‪:‬‬ ‫‪1‬ـ شاه وابسته به قدرت های خارجی‬ ‫مخصوص ًا امریکا بود‪ ،‬اما کوروش حکومت‬ ‫مستقلی داشت و وابسته به هیچ قدرت‬ ‫خارجی نبود‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ شاه به خاطر جدا کردن کشور بحرین‬ ‫از خاک ایران ‪ ،‬تمامیت ارضی ایران را به‬ ‫خطر انداخت‪ ،‬اما کوروش مدافع تمامیت‬ ‫ارضی ایران بود و حتی به فکر افزایش‬ ‫وسعت کشور پارس بود نه تجزیه و کوچک‬ ‫کردن ان‪.‬‬ ‫‪3‬ـ کوروش منشور حقوق بشر را برای‬ ‫مردم ایران و جهان نوشت‪ ،‬در حالی که شاه‬ ‫حقوق بشر را نادیده گرفت و مردم را در‬ ‫سیاه چاله های مخوف ساواک زندانی کرد و‬ ‫اجازه نفس کشیدن به منتقدانش را نمی داد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ در تاریخ ندیدیم که کوروش میلیون‬ ‫ها هکتار از اراضی کشاورزی مردم را به‬ ‫زور بگیرد و بنام شخص خود سند بزند‪،‬‬ ‫ولی محمدرضا شاه و پدرش هرچه زمین‬ ‫مرغوب و حاصلخیز در ایران و مخصوص ًا‬ ‫شمال کشور بود را تصاحب کرده و به‬ ‫مالکیت شخصی خود در اورده بود‪.‬‬ ‫‪5‬ـ در تاریخ امده که کوروش یک همسر‬ ‫داشت و بس‪ ،‬سر و تن همسرش نیز به رسم‬ ‫ایرانی های باستان پوشیده بود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر همسر کوروش حجاب داشت‪ .‬اما‬ ‫محمدرضا پهلوی ‪ 4‬همسر رسمی (فوزیه‪،‬‬ ‫پروین غفاری‪ ،‬ثریا و فرح) داشت و ده‬ ‫ها زن غیر رسمی از میان خوانندگان و‬ ‫هنرپیشگان و مفسده های داخل و خارج‬ ‫کشور در اختیارش بودند‪ .‬همسر کوروش‬ ‫ِ‬ ‫دوست پسر نداشت و فاسد نبود‪ ،‬بلکه‬ ‫کبیر‬ ‫عفت و نجابت داشت‪ ،‬اما فرح پهلوی‪-‬‬ ‫ِ‬ ‫دوست‬ ‫همسر شاه‪ -‬فاقد ُحجب و َحیا بود و‬ ‫پسری داشت به نام جوادی‪.‬‬ ‫‪6‬ـ کوروش کبیر بین مردم عصر خودش‬ ‫محبوبیت داشت و مورد احترام بود‪ ،‬اما‬ ‫مردم ایران از محمدرضا شاه متنفر بودند و‬ ‫او را یک پادشاه دیکتاتور ‪ ،‬مستبد ‪ ،‬فاسد‬ ‫و زمینخوار می پنداشتند و ارزشی برای او‬ ‫قائل نبودند‪.‬‬ ‫حال روشن می شود که در مهرماه سال‬ ‫‪ 1350‬هدف شاه از گفتن‪« :‬کوروش اسوده‬ ‫بخواب ما بیداریم» چه بود؟‬ ‫او با این سخن می خواست کوروش بیدار‬ ‫و بینا و ناظر اعمال و جنایات و مفاسدش‬ ‫نباشد‪ .‬او می خواست کوروش بخوابد تا‬ ‫متوجه دزدی ها و غارت ها و ستمگری های‬ ‫شاه نشود‪ .‬به عبارت دیگر حرف دل شاه این‬ ‫بود‪ :‬کوروش! تو ارام بخواب تا من هربالیی‬ ‫خواستم بر سر ایران بیاورم و هرچه خواستم‬ ‫ِ‬ ‫ثروت مردم غارت نمایم‪.‬‬ ‫از‬ ‫(به همین دلیل است که با گذشت بیش‬ ‫از ‪ 4‬دهه از فرار شاه‪ ،‬هنوز امار دقیقی از‬ ‫سرمایه های منقول و امالک و اموال شاه‬ ‫و خاندانش در اروپا و امریکا اعالم نشده‬ ‫است‪ .‬زیرا این ثروت انقدر زیاد است که‬ ‫نه ورثه شاه و نه دولت های غربی جرات‬ ‫نمی کنند رقم دقیق سرمایه هایی که خاندان‬ ‫پهلوی از ایران به غارت بُرده اند را اِفشا‬ ‫نمایند‪).‬‬ ‫بی تردید اگر در دهه پنجاه کوروش کبیر‬ ‫زنده و در قدرت بود شاه را به شدیدترین‬ ‫وجه مجازات می کرد و انقالب اسالمی‬ ‫مردم ایران و رهبری امام خمینی را در مبارزه‬ ‫علیه حکومت پهلوی می ستود‪ .‬پس باید یاد‬ ‫کوروش را گرامی داشت اما به طریق نیکو‪.‬‬ ‫چنان که گفتیم شاه در بزرگداشت کوروش‬ ‫به خطا رفت ما نباید این خطا را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫چرا که‪:‬‬ ‫اوالً بزرگداشت کوروش نباید محدود به‬ ‫یک روز خاص باشد‪،‬‬ ‫دوم ًا اگر روزی به این عنوان باید تعیین‬ ‫شود مسلم ًا ان روز ‪ 7‬ابان نیست‪.‬‬ ‫زیرا این روز اگر هم مستند و دارای اعتبار‬ ‫تاریخی باشد‪ -‬که مورد تردید است‪ -‬بازهم‬ ‫منتسب به ازادی چند یهودی دربند حاکمان‬ ‫کشور قدیم بابِل است‪ ،‬و نمایانگر عظمت‬ ‫خدمات و حاکمیت گسترده کوروش نیست‬ ‫و صرف ًا بخش بسیار ناچیزی از خدمات او‬ ‫را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫اگر رسانه های امریکایی و اروپایی و‬ ‫اسرائیل و سلطنت طلبان شاهدوست و وطن‬ ‫فروشان فراری ان سوی مرز مروج این روز‬ ‫هستند و عده ای از افراد نااگاه هم در داخل‬ ‫کشور تحت تاثیر این تبلیغات واهی قرار می‬ ‫گیرند‪ ،‬بدانند که انها نه کوروش و نه منشور‬ ‫حقوق بشر او را قبول دارند و نه ارزشی‬ ‫برای مردم ایران قائل هستند‪.‬‬ ‫بلکه انها با این بهانه دنبال بزرگداشت‬ ‫صهیونیست ها و اسرائیل هستند که خود را‬ ‫به دروغ پرچمدار دفاع از یهودیان در عصر‬ ‫حاضر می دانند و برای نیل به این مقصود‬ ‫همه ارکان و ابتدایی ترین اصول حقوق‬ ‫انسانی را زیرپا می گذارند و در سراسر دنیا‬ ‫علیه مردم بی گناه ایران و دیگر ازادیخواه‬ ‫جهان دست به توطئه می زنند‪ ،‬بطوری که‬ ‫رفتارشان هیچ شباهتی به منشور حقوق بشر‬ ‫کوروش ندارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر می دانیم که کوروش به‬ ‫عنوان پادشاه ایران‪ ،‬یهودیان را نجات داد‪ ،‬اما‬ ‫اسرائیل بجای انکه قدردان خدمات ایرانیان‬ ‫باشد هر روز دنبال تهدید و تخریب ملت‬ ‫و کشور ایران است‪ .‬غافل از انکه ایران و‬ ‫ایرانی مظهر استقامت و پایداری است‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه کردکوی‪:‬‬ ‫ملت ایران از این فتنه سربلند خارج می شود‬ ‫حجت االسالم سعید شهواری در‬ ‫خطبه های نماز جمعه کردکوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر انسان می خواهد به رشد و تکامل برسد‬ ‫باید سه مولفه تربیت‪ ،‬امنیت و ازادی را در‬ ‫اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم سعید شهواری خطیب‬ ‫نماز جمعه کردکوی ادامه داد‪ :‬معنی ازادی‬ ‫این است که جلوی راه انسان گرفته نشود‬ ‫و انسان بتواند ازادانه به مقصد و غایت‬ ‫خود برسد و بتواند به رشد و تکامل حقیقی‬ ‫دست پیدا کند‪.‬‬ ‫شهواری بیان کرد‪ :‬هر موجود زنده‬ ‫که می خواهد راه تکامل را طی کند‬ ‫ازادی است و نبودن ازادی یعنی مانع‬ ‫برای رسیدن به هدف و انسان های ازاد‬ ‫انسان هایی هستند که با موانعی که در‬ ‫برابر رشد و تکامل ان به وجود امده‬ ‫مقابله می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بین ازادی از دیدگاه اسالمی‬ ‫و دینی با ازادی فرهنگ غربی و ضد دینی‬ ‫و مکتب های دست ساز انسان فاصله زیادی‬ ‫است و غرب ازادی را ولنگاری فرهنگی‬ ‫می بیند و این در حالی است که اسالم از‬ ‫ازادی برای رسیدن به رشد و تعالی انسان‬ ‫یاد می کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬انسان یک‬ ‫موجود خاصی است که عالوه بر زندگی‬ ‫فردی زندگی اجتماعی نیز دارد و لذا‬ ‫اهل تعاون و همکاری است و تفاوت‬ ‫انسان با دو موجود زنده دیگر در این‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫شهواری افزود‪ :‬ازادی به دو دسته‬ ‫اجتماعی و معنوی تقسیم شده است و بشر‬ ‫باید بتواند در اجتماع از سوی انسان های‬ ‫دیگر مانع نداشته باشد و انسان استعمار‬ ‫نشود و روح و اندیشه خود را بتواند برای‬ ‫رسیدن به تعالی به کار ببرد و یکی از‬ ‫گرفتاری های مهم بشر همین مسئله ازادی‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬از زمانی که شاهان‬ ‫و حاکم در دنیا فرمانروایی می کردند‬ ‫انسان های دیگر را محبوس می کردند و‬ ‫از دست رنج دیگران استفاده می کردند و‬ ‫انها را استثمار می کردند و در گوشه و‬ ‫گوشه دنیا این مسئله را از سوی دنیای‬ ‫استکبار می بینیم و در یمن‪ ،‬فلسطین‪ ،‬غزه‪،‬‬ ‫افغانستان و غیره می بینیم این مسئله را‬ ‫شاهد هستیم و البته شیوع استعمارگری‬ ‫و استثمار تغییر کرده و از طریق نظام های‬ ‫دست نشانده مثل حقوق بشر این کار را‬ ‫انجام می دهیم‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه کردکوی یاداو شد‪:‬‬ ‫انبیاء به دنبال این بودند که انسان را از‬ ‫بندگی دیگران نجات دهند و در اسالم نیز‬ ‫تاکید شده است که همه زی پرچم الهی‬ ‫جمع شویم و برای خدا شریک نگیریم‪.‬‬ ‫شهواری به حادثه تروریستی شاه چراغ‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این حرم مطهر اتفاق‬ ‫تروریستی رقم خورد که جمعی از هم‬ ‫وطنان ما به شهادت رسیدند و تعدادی نیز‬ ‫مجروح شدند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروز بیش از هر روز دیگر‬ ‫وظیفه داریم که از دستگاه های اطالعاتی و‬ ‫امنیتی کشور حمایت کنیم نمی شود پلیس‬ ‫را خلع سالح کرد و از او امنیت خواست‬ ‫قطعا بار دیگر مردم ایران از این فتنه سربلند‬ ‫بیرون خواهد امد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه پژواک سخن

هفته نامه پژواک سخن 690

هفته نامه پژواک سخن 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/10/20
هفته نامه پژواک سخن 689

هفته نامه پژواک سخن 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/10/13
هفته نامه پژواک سخن 688

هفته نامه پژواک سخن 688

شماره : 688
تاریخ : 1401/09/29
هفته نامه پژواک سخن 687

هفته نامه پژواک سخن 687

شماره : 687
تاریخ : 1401/09/22
هفته نامه پژواک سخن 686

هفته نامه پژواک سخن 686

شماره : 686
تاریخ : 1401/09/15
هفته نامه پژواک سخن 685

هفته نامه پژواک سخن 685

شماره : 685
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!