هفته نامه پژواک سخن شماره 678 - مگ لند

هفته نامه پژواک سخن شماره 678

هفته نامه پژواک سخن شماره 678

هفته نامه پژواک سخن شماره 678

‫ا‬ ‫مر‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫عر‬ ‫و‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫شتا‬ ‫ر‬ ‫یو‬ ‫ظ‬ ‫یفه‬ ‫ا‬ ‫حاد‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫‪678‬‬ ‫اس‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران بیش از هر‬ ‫زمان دیگری به‬ ‫وحدت و انسجام ‪6‬‬ ‫ملی احتیاج دارد‬ ‫جامعه در تامین‬ ‫نظم و امنیت وامدار‬ ‫نیروی انتظامی است‬ ‫هدف اصلی دشمنان‬ ‫مقابله با انقالب‬ ‫اسالمی است ‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر ‪ 14 * 1401‬ربیع االول ‪ 11 * 1444‬اکتبر ‪ * 2022‬سال شانزدهم * ‪ 8‬صفحه * قیمت‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‪:‬‬ ‫رسانه های گلستان در حوادث اخیر بصیرت‬ ‫‪3‬‬ ‫اختاپوس تبلیغات‬ ‫مستکبران وجود‬ ‫انقالب و شکوه ایران‬ ‫را نشانه گرفته اند‬ ‫ملت ایران؛ مظلوم‬ ‫اما قوی‬ ‫‪2‬‬ ‫و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند‬ ‫مردم گلستان‬ ‫هوشمندانه دشمن را‬ ‫در اغتشاشات اخیر‬ ‫‪ 2‬همراهی نکردند‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال ‪:‬‬ ‫مسیر تحول گلستان‬ ‫از روستاها‬ ‫می گذرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫پتروشیمی در چند‬ ‫ماه اخیر به اندازه یک‬ ‫سال رشد داشت‬ ‫کالس های کارگاه سواد‬ ‫رسانه در مدارس گلستان‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برگزار می شود‬ ‫اقای جافر نوده رئیس محترم اتحادیه صنف خیاطان مردانه شهرستان‬ ‫ثبت نام از داوطلبین هیئت مدیره و بازرسی (مرحله اول)‬ ‫از انجایی که دوره هیئت مدیره ان اتحادیه رو به اتمام می باشد به کلیه اعضاء تحت پوشش دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه ابالغ نمائید کسانی که مایل به کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرس ان اتحادیه می باشند می توانند‬ ‫از روز پنج شنبه مورخ ‪ 1401/07/14‬لغایت روز جمعه ‪1401/08/13‬به مدت ‪ ۳۰‬روز با مراجعه به سامانه برگزاری تشکل های صنفی به نشانی ‪ election.iranianasnaf.ir‬نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگزاری تصاویر شناسنامه‪،‬‬ ‫کارت ملی‪ ،‬مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره‪ ،‬اعتبارنامه برای افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه) و عکس پرسنلی خود جهت ثبت نام اقدام نموده و پرینت مدارک را به‬ ‫همراه یک سری فتوکپی از مدارک بارگزاری شده و اصل مدارک جهت بازبینی و تطبیق مدارک به دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در این اداره تحویل نمایند ضمن ًا به پیوست یک برگ فرم شرایط‬ ‫داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه های صنفی ارسال می اید لذا فرم مذکور ضمیمه اگهی ثبت نام شده و به کلیه اعضای صنف اطالع رسانی گردد و از نتیجه اقدامات این اداره را اگاه نمایید‪.‬‬ ‫عبدالرضا کریمی ‪ -‬رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی شهرستان‬ ‫شرایط الزم برای داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و چگونگی شرایط احراز انها ماده ‪ ۳‬اصالحی‪ -‬شرایط داوطلبان عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران (برابر شناسنامه)‬ ‫‪ -2‬اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫(استعالم از وزارت اطالعات)‬ ‫‪ -3‬نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (با استعالم از مراجع‬ ‫ذیصالح قضایی)‬ ‫‪ - ۴‬عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانندحجر‪،‬‬ ‫ورشکستگی و افالس( استعالم از مراجع ذیصالح‬ ‫قضایی)‬ ‫‪ -5‬عدم اعتیاد به مواد مخدر(استعالم از نیروی انتظامی)‬ ‫‪ -6‬عدم اشتهار به فساد (استعالم از نیروی انتظامی)‬ ‫‪ -7‬داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد‬ ‫فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه (برابر مدرک‬ ‫تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره اموزش و پرورش)‬ ‫‪ -8‬حداکثر سن در زمان ثبت نام ‪ ۷۵‬سال (برابر‬ ‫شناسنامه)‬ ‫‪ -9‬داشتن پروانه کسب دائم معتبر (استعالم از‬ ‫کمیسیون نظارت شهرستان علی اباد کتول‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی‬ ‫اگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف خبازان و قنادان شهرستان‬ ‫به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره‬ ‫دراجرای ماده ‪ -11‬اصالحیه ایین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ‪ 3‬ماده‬ ‫‪ 22‬و ‪ 23‬قانون نظام صنفی) بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب ان اتحادیه دعوت میگردد با در دست‬ ‫داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر از ساعت ‪ 10‬لغایت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/07/25‬‬ ‫جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه شخص ًا به نشانی اتاق اصناف شهرستان مراجعه و نمایندگان مورد‬ ‫نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ‪ 2‬نفر اعضاء اصلی و ‪ 2‬نفر اعضای علی البدل انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره به ترتیب حروف الفباء‪:‬‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺷﺎﻝ‬ ‫ﺳﻤﻴﻪ ﺗﺮﻙ ﻻﻟﻪ ﺑﺎﻍ‬ ‫ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ‬ ‫ﺣﻤﻴﺮﺍ ﺷﺠﺎﻋﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫اتاق اصناف)‬ ‫تبصره ‪ -‬پروانه کسب معتبر‪ ،‬مجوزی است که تاریخ‬ ‫اعتبار ان منقضی نگردیده‪ ،‬صاحب ان تغییر شغل نداده‪،‬‬ ‫واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد‪ ،‬واحد صنفی‬ ‫فعال و مکان ان تغییر نیافته باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬داشتن وثاقت و امانت‬ ‫تبصره ‪ -1‬اصل بر وثاقت و امانت است مگر وجود‬ ‫ارای قطعی مراجع قضایی (در محکومیت های مربوط به‬ ‫کمیسیون نظارت شهرستان علی اباد کتول‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی‬ ‫اگهی فراخوان اعضای اتحادیه صنف فروشندگان مواد غذایی و‬ ‫لبنیات شهرستان به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره‬ ‫دراجرای ماده ‪ -11‬اصالحیه ایین نامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی(موضوع تبصره ‪ 3‬ماده ‪22‬‬ ‫و ‪ 23‬قانون نظام صنفی) بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب ان اتحادیه دعوت میگردد با در دست داشتن‬ ‫اصل یا تصویر پروانه کسب یا کارت شناسایی معتبر از ساعت ‪ 10‬لغایت ‪ 12‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/27‬‬ ‫جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه شخص ًا به نشانی اتاق اصناف شهرستان مراجعه و نمایندگان مورد‬ ‫نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد ‪ 1‬نفر اعضاء اصلی و ‪ 2‬نفر اعضای علی البدل انتخاب نمایند‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبان عضویت در هیات مدیره به ترتیب حروف الفباء‪:‬‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺩﻱ ﻗﺎﺭﺍﭼﺸﻤﻪ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻲ‬ ‫ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺘﻲ‬ ‫عبدالرضا کریمی‪-‬رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های‬ ‫صنفی شهرستان علی اباد کتول‬ ‫زایل شدن ویژگی های مذکور از قبیل خیانت در امانت) با‬ ‫مصوبه کمیسیون مبنی بر تخلفات مالی تبصره‪ - ۲‬محرومیت‬ ‫ناشی از تبصره های فوق به جز محرومیت های اجتماعی‬ ‫ناشی از ارتکاب جرایم که تابع مواد (‪ )۲۵‬و(‪ )۲۶‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی سال ‪ ۱۳۹۲‬است در سایر موارد شش‬ ‫سال از تاریخ مصوبه کمیسیون بوده و پس از گذشت این‬ ‫مدت رد صالحیت داوطلبان به موجب بند (‪ )۱۰‬امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺻﺎﺑﺮ ﺳﺒﻴﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻱ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻴﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻬﺪﻱ ﻧﻘﺎﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻧﻮﺭﻱ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻭﺣﺪﺗﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺩ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﭘﻮﺭ‬ ‫هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی‬ ‫شهرستان علی اباد کتول‬ صفحه 1 ‫مردم گلستان هوشمندانه دشمن را در اغتشاشات اخیر همراهی نکردند‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان گفت‪ :‬بخش عمده مردم ایران از جمله گلستان هوشمندانه دشمن را اغتشاشات اخیر همراهی نکردند چرا که مردم می دانند دشمن چشم دیدن‬ ‫امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی ایران را ندارد‪.‬‬ ‫سردار محمدسعید فاضل دادگر در جمع نمازگزاران نمازجمعه گرگان افزود‪ :‬در اشوب های اخیر دشمن به دنبال زیر سوال بردن امنیت و دست یافتن به اهداف شوم‬ ‫خود بود تا پیشرفت جمهوری اسالمی را بی اثر جلوه دهد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬چند روز قبل از شروع این اشوب ها‪ ،‬ایران عضو پیمان شانگهای شده بود اما دشمن با طرح ریزی اغتشاشات‪ ،‬تالش کردن این اتفاق بسیار مثبت‬ ‫جمهوری اسالمی را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان برپایی اجتماع بزرگ امنیت در گلستان را پیام هوشمندانه مردم این استان برای دشمنان دانست و افزود‪ :‬این اجتماع به دشمنان پیام داد امنیت‬ ‫در این خطه از کشور برقرار بوده و اجازه خدشه به ان داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نیروهای انتظامی گلستان مانند گذشته برای امنیت در منطقه تالش خواهد داشت و در برابر اغتشاشگران خواهند ایستاد‪.‬‬ ‫سردار فاضل دادگر خطاب به نمازگزاران ادامه داد‪ :‬نخواهیم گذاشت به امنیت در گرگان و استان گلستان خدشه وارد شود و فرزندان شما در انتظامی گلستان با اقتدار‬ ‫در برابر اغتشاشگران و ناامن گران خواهند ایستاد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده سپاه گلستان‪:‬‬ ‫هدف اصلی دشمنان مقابله با‬ ‫انقالب اسالمی است‬ ‫سرهنگ سید موسی حسینی در مراسم‬ ‫جهاد تبیین مدیران مدارس غیردولتی‬ ‫شهرستان گرگان اظهارکرد‪ :‬با پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی بسیاری که در ابتدای کار‬ ‫فهم عمیقی از انقالب اسالمی داشتند و‬ ‫به ارمان های انقالب را همراهی کردند‬ ‫و امروز از جمله یاران صدیق انقالب‬ ‫شخص رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫جانشین سپاه نینوای گلستان بیان کرد‪:‬‬ ‫همچون صدر اسالم هم برخی یاران‬ ‫انقالب با گذشت زمان از ارمان های خود‬ ‫دست کشیدند و در برابر انقالب ایستادند‬ ‫و به یک ضد انقالب تمام عیار همچون‬ ‫سران فتنه تبدیل شدند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دین‪ ،‬والیت فقیه و‬ ‫مردم سه مولفه اساسی جامعه ما است و‬ ‫به شما برادران و خواهران توصیه می کنم‬ ‫تمامی فعالیت های پرورشی مدارس تحت‬ ‫مدیریت خود را با نگاه به این سه کلیدواژه‬ ‫برنامه ریزی کنید‪.‬‬ ‫حسینی ضمن اشاره به نقشه های شوم‬ ‫فتنه اخیر بیان کرد‪ :‬سطحی نگری است‬ ‫که بخواهیم حوادث اخیر را به فوت‬ ‫دختری جوان که درگذشتش دل همه ما‬ ‫را سوزاند گره بزنیم چراکه بسیاری از‬ ‫دستگیرشدگان ما و فراجا در اعترافات‬ ‫خود صراحت ًا اذعان کردند که مهسا‬ ‫امینی بهانه ای برای شروع اشوب علیه‬ ‫جمهوری اسالمی بود‪.‬‬ ‫جانشین سپاه نینوای گلستان افزود‪:‬‬ ‫مدارس ما امروز همچون تنگه احدی‬ ‫است که در اختیار مدیران ان است و شما‬ ‫عزیزان باید تربیت دینی و افزایش سطح‬ ‫سواد رسانه را سرلوحه فعالیت های خود‬ ‫قرار دهید‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش‬ ‫سطح سواد رسانه جوانان در مدارس‬ ‫گفت‪ :‬هدف اصلی دشمنان ما نابودی‬ ‫انقالب اسالمی و این نظام مقدس است‬ ‫لذا ازادی‪ ،‬بی حجابی‪ ،‬مخالفت با قانون‬ ‫عفاف و حجاب همگی بهانه است و ما‬ ‫باید در فضای مدارس و فضای مجازی‬ ‫برای جوانان خود روشنگری کنیم‪.‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫‪2‬‬ ‫رسانه های گلستان در حوادث اخیر بصیرت و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬اصحاب رسانه استان در حوادث اخیر‬ ‫بدون جانبداری به تولید محتوا پرداخته و با انتشار‬ ‫مطالبی در راستای اتحاد و انسجام ملی‪ ،‬بصیرت‬ ‫و هوشیاری خود را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫محمد رعیت در نشست خبری اظهار داشت‪:‬‬ ‫اصحاب رسانه استان همواره ثابت کردند که در‬ ‫جبهه جنگ نرم اگاهانه و با بصیرت حضور‬ ‫پیدا کرده و خدمت رسانی می کنند‪.‬‬ ‫وی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این نیروی مظلوم با اقتدار در‬ ‫حال تامین اسایش‪ ،‬سالمت و جان مردم‬ ‫است و اگر حادثه ای برای شهروندی اتفاق‬ ‫بیفتد نسبت به حل ان اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫به فرارسیدن هفته وحدت اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬باید در ترویج و تکریم اخالق رسول‬ ‫اکرم (ص) تالش کرده و هر فرد در سنت‬ ‫حسنه مکارم اخالق عامل باشد تا اخالق‪،‬‬ ‫منش‪ ،‬رفتار و سلوک پیامبر (ص) در جامعه‬ ‫حکمفرما شود‪.‬‬ ‫اموزش رایگان هنر برای ساکنان مناطق‬ ‫محروم گلستان‬ ‫رعیت گفت‪ :‬با توجه به تاکید وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی برای فراهم کردن‬ ‫فرصت اموزش برای همه شهروندان به‬ ‫خصوص ساکنان مناطق روستایی محروم‬ ‫و کمتر توسعه یافته‪ ،‬اجرای این طرح در‬ ‫دستور کار گلستان قرار دارد‪.‬‬ ‫رعیت افزود‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی اموزش هنر برای همه را در راستای‬ ‫شعار تحول و عدالت محوری دولت‬ ‫سیزدهم و دستیابی به هدف توسعه اقتصاد‬ ‫هنر و کسب و کارهای فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫صیانت از هنرهای ملی‪ ،‬بومی و هنری به‬ ‫صورت رایگان در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گلستان برای خدمت رسانی‬ ‫است که متقاضیان می توانند اموزش های‬ ‫رایگان را در این حوزه ها دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬جاماندگان از ادامه تحصیل در دوره‬ ‫متوسطه با شرکت در این دوره ها و پس از‬ ‫کسب مهارت الزم می توانند در ازمون های‬ ‫ادواری شرکت کرده و با دریافت گواهینامه‬ ‫مهارتی برای اخذ دیپلم کار و دانش به‬ ‫اموزش و پرورش مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سینما نقش ویژه ای در اقتصاد و‬ ‫اشتغال افرینی دارد‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬سینما یکی از هنرهای هفتگانه است‬ ‫که در فرهنگ سازی‪ ،‬تعمیق و صدور باورها‬ ‫نقش اساسی دارد‪.‬‬ ‫رعیت افزود‪ :‬در سال های گذشته جشن‬ ‫مهر سینمای ایران به صورت متمرکز در‬ ‫تهران برگزار می شد ولی امسال به دلیل‬ ‫توجه ویژه به استان ها این جشن برای‬ ‫تکریم سینماگران و پیشکسوتان در استان‬ ‫ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬فراخوان برگزاری این‬ ‫جشن داده شد و تیم داوری از چهره‬ ‫های برجسته ملی و استانی شامل انسیه‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬مسعود امامی و حمیدرضا‬ ‫یاد‬ ‫واروپایی را به اتاق فکر برد که در برابر‬ ‫کنش انقالبی ملت عزیز ایران چه واکنشی‬ ‫نشان دهند ‪.‬ظهور انقالبی بر پایه معارف‬ ‫قرانی وارزش های اسالمی وایرانی تحت‬ ‫رهبری مرجع دینی مهذب ‪،‬متقی ‪،‬شجاع‬ ‫وزمان شناس ومدبر حضرت امام خمینی‬ ‫ونفی گفتمان لیبرالیستی ومارکسیستی‬ ‫سقف تفکر وایدئولوژی غرب را فرو‬ ‫ریخت وبستر افول وکاهش اعتبار جهانی‬ ‫انها را مهیا ساخت ‪.‬به تعبیر میشل فوکو‬ ‫انقالب مردم ایران روحی بود در جهان بی‬ ‫روح‪.‬‬ ‫عصبانیت دشمنان انقالب اسالمی‬ ‫مردم ایران ناشی از چیست ؟‬ ‫در پاسخ باید گفت این عصبانیت ریشه‬ ‫در نگرش تمدنی مردم ایران دارد ‪.‬مردم‬ ‫ایران در گذر تمدنی خود کوشیدند که‬ ‫پایه گذار گفتمان تمدن ساز باشند نه‬ ‫اینکه باج دهنده به دیگر تمدن ها ‪.‬نگرش‬ ‫وروش تمدن سازی ملت فهیم ایران علی‬ ‫رغم تهاجمات ویران ساز در ادوار تاریخ‬ ‫خود ‪،‬مبتنی بر باور های پاک اسمانی بود‬ ‫وقدرت وشوکت تمدنی خود را بر اندیشه‬ ‫های الهی واهورایی استوار می ساخت‬ ‫‪.‬وهر گز از مصاف وتقابل با قدرت ها‬ ‫وگفتماها واهمه نداشت واکنون در فرایند‬ ‫چنین نگرش وروش قرار دارد وگروش‬ ‫ملل ستمدیده از مستکبران جهانی وجامعه‬ ‫نخبگانی دنیا به فهم انقالب مردم ایرانی‬ ‫ناشی از هم سنخی ارزش های انقالب‬ ‫ایران با باورها وارزو های انهاست اما‬ ‫قدرت وشرایط ظهور در سرزمین های‬ ‫خود ندارند ‪.‬‬ ‫امریکا ومتحدانش در این چهل واندی‬ ‫سال برای شکست ویا ضعیف نگه داشتن‬ ‫ایران همه طرحها وترفند ها را بکار گرفتند‬ ‫ودر حوادث اخیر با تمام توان وابزار های‬ ‫رسانه ایی به صحنه امدند که نظم ونظام‬ ‫فکری وسیاسی ملت ایران را به چالش‬ ‫بکشاند ویا در مسیر حرکت به سمت‬ ‫دره قرار دهند ‪.‬اما ملت تمدن ساز ایران‬ ‫با همان نگرش اسمانی ومهدوی خویش‬ ‫به صحنه امد ودوباره قدرت خود را به رخ‬ ‫دشمنان کشاند ‪.‬‬ ‫امریکا ورژیم صهیونیستی تالش‬ ‫دارند حرف لرد کرزون انگلیسس را در‬ ‫ایران پیاده کنند‪.‬‬ ‫کرزون در کتاب ایران وقضیه ایران می‬ ‫گوید ما خواهان ایران مستقل اما ضعیف‬ ‫هستیم ‪ .‬قدر مسلم چنین رویکردی را‬ ‫ایرانی پذیرا نیست واگرروزگاری در نظام‬ ‫حکمرانی ‪،‬حاکمیت افراد ضعیف وبی‬ ‫دانش وروش ویا با دانش وترسو ومتزلزل‬ ‫را بر سرنوشت خویش شاهد بود جز ضرر‬ ‫چیزی بدست نیاورد ‪ .‬ملت قوی ایران در‬ ‫بیش از ‪ ۴‬دهه توان واستعداد جلوبرندگی‬ ‫وحل مسئله و زی مستقالنه را به طرز‬ ‫شگفت انگیزی عملیاتی کرد وچشم انواع‬ ‫فتنه ها وترفند ها و طرح های شیطانی‬ ‫غرب را از حدقه در اورد ‪.‬وبا قدرت زبان‬ ‫وقلم گفتمان انقالب را درعرصه های‬ ‫علمی بین المللی تبیین کرد ‪.‬‬ ‫مظلومیت ملت ایران ناشی از تهاجمات‬ ‫غربی ها وغرب گرایان است اما اقتدار‬ ‫مردم ایران بر امده از جوشش دررونی‬ ‫وجهاد کبیر است که در این چهل واندی‬ ‫سال صورت گرفت ‪.‬‬ ‫مظلومیت ملت ایران مبتنی بر این است‬ ‫که تالش دارد در فردای تمدنی جهانی‬ ‫داش‬ ‫ملت ایران؛ مظلوم اما قوی‬ ‫زرگرانی برای انتخاب بهترین اثار از ‪۶۳‬‬ ‫اثر در ‪ ۱۶‬رشته معرفی شدند و برگزیدگان‬ ‫‪ ۲۱‬مهرماه در تاالر فخرالدین اسعد گرگانی‬ ‫تجلیل خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۱۰‬چاپخانه در گلستان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬همچنین ‪ ۲۱‬مهرماه سال جاری‬ ‫فعاالن حوزه صنعت چاپ استان با برگزاری‬ ‫همایش استانی تجلیل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬از جمله اهداف همایش‬ ‫صنعت چاپ گلستان اهمیت صنعت چاپ‬ ‫در استان‪ ،‬ایجاد روحیه نشاط در فعاالن‬ ‫صنعت چاپ‪ ،‬بزرگداشت و تجلیل از‬ ‫پیشکسوتان کارگران و مدیران است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به تاثیرگذاری‬ ‫صنعت چاپ در استان‪ ،‬پنج کارگاه اموزش‬ ‫تخصصی از جمله مدیریت کسب و کار‪،‬‬ ‫اشنایی با مقرارات این حوزه‪ ،‬سرویس‬ ‫ماشین االت‪ ،‬استانداردسازی محیط و‬ ‫نظارت و ارزیابی محتوای چاپی در دی ماه‬ ‫سال جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۲۱۰‬چاپخانه در‬ ‫استان گلستان مشغول خدمت رسانی به‬ ‫مردم هستند‪.‬‬ ‫ت‪1‬‬ ‫در فرموده های تازه مقام معظم رهبری‬ ‫در مراسم مشترک دانش اموختگی‬ ‫دانشجویان دانشگاه های افسری نیرو های‬ ‫مسلح نکات مهم وراهبردی در تنویر افکار‬ ‫عمومی وروشنگری مردم در خصوص‬ ‫مسائل کشور بویژه مسئله اغتشات چند‬ ‫روز اخیر وجود داشت ‪.‬‬ ‫وی ضمن اعالم ناراحتی ودل سوختگی‬ ‫از فوت یک دختر ایرانی به صراحت اذعان‬ ‫داشت که طراحی این حوادث امریکا‬ ‫‪،‬رژیم صهیونیستی ودنبا له روهای ان ها‬ ‫ست وتاکید کرد که مشکل اصلی انها با‬ ‫ایران قوی ومستقل وپیشرفت کشور است‬ ‫‪.‬ودر فرازی دیگر فرمودند‬ ‫« ملت ایران همچون موالی خود‬ ‫حضرت امیر المومنین علی علیه السالم‬ ‫‪،‬ملتی مظلوم اما قوی است «‬ ‫تبیین سخن فوق می تواند نقش تمدن‬ ‫ساز وتعالی دهنده ایران را در عرصه ملی‬ ‫وجهانی نمایان سازد ‪.‬ملتی که با اگاهی‬ ‫وشناخت وضعیت دررونی ایران در‬ ‫دهه ‪ ۵۰‬وگفتمان حاکم بر دنیا ‪،‬انقالبی‬ ‫بوجود اورد که همه قدرت های امریکایی‬ ‫بهتر دوره های اموزش رایگان هنر در‬ ‫مناطق روستایی محروم و کمتر توسعه یافته‬ ‫مرزی مراوه تپه‪ ،‬گالیکش‪ ،‬اق قال‪ ،‬ازادشهر‪،‬‬ ‫بندرترکمن و گمیشان را در دستور کار قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در مرحله اول طرح اموزش‬ ‫رایگان هنر در مناطق محروم‪ ،‬کمتر برخوردار‬ ‫و مرزی گلستان‪ ۷۸۸ ،‬نفر در ‪ ۱۶‬محور و ‪۴۱‬‬ ‫رشته ثبت نام کردند و ثبت نام مرحله دوم‬ ‫این طرح از امروز اغاز شده و تا ‪ ۳۰‬مهر‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان‬ ‫گفت‪ :‬دوره های اموزشی مرحله دوم‬ ‫بصورت حضوری و مجازی در ‪ ۳۷‬رشته‬ ‫برگزار خواهد شد و متقاضیان ‪ ۱۸‬سال‬ ‫به باال می توانند برای شرکت در اموزش‬ ‫رایگان هنر به ادرس ‪https://amoozesh.‬‬ ‫‪azmoonehonar.ir/sabteman‬‬ ‫مراجعه کرده و ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫رعیت افزود‪ :‬رشته های مرحله دوم طرح‬ ‫اموزش رایگان هنر شامل خوشنویسی‬ ‫نستعلیق‪ ،‬معرق کاری‪ ،‬تذهیب و تشعیر‪،‬‬ ‫نوازندگی ساز ایرانی و محلی‪ ،‬گرافیک‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬گرافیک بسته بندی‪ ،‬صفحه ارایی‬ ‫رایانه ای‪ ،‬عکاسی دیجیتال‪ ،‬تصویربرداری‪،‬‬ ‫تدوین فیلم‪ ،‬نگارگری‪ ،‬گریم‪ ،‬نمایشنامه‬ ‫نویسی‪ ،‬گویندگی و فن بیان‪ ،‬طراحی مد و‬ ‫لباس‪ ،‬پویانمایی‪ ،‬طراحی و ساخت عروسک‬ ‫و داستان نویسی است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ویراستاری‪ ،‬خبرنگاری‪،‬‬ ‫جلوه های ویژه رایانه‪ ،‬تولید محتوای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬اینفوگرافی‪ ،‬موشن گرافی‪ ،‬شعر‬ ‫و ترانه سرایی‪ ،‬بازی های رایانه ای‪ ،‬تراش‬ ‫سنگ های قیمتی و زینتی‪ ،‬نقاشی خط‪،‬‬ ‫طراحی عمومی‪ ،‬نقاشی با پاستل و مدادرنگی‪،‬‬ ‫نقاشی با ابرنگ و رنگ روغن‪ ،‬کاریکاتور‪،‬‬ ‫سوزن دوزی‪ ،‬تعزیه خوانی‪ ،‬ابریشم بافی و‬ ‫تصویرسازی از جمله رشته های دیگری‬ ‫سهم ایران بیشتر‬ ‫از دیگران باشد‬ ‫واز بازیگران اصلی‬ ‫ساخت تمدن تعالی‬ ‫وعدالت‬ ‫دهنده‬ ‫گستر جهانی بر پایه‬ ‫نگرش های مهدوی‬ ‫باشد واین همان‬ ‫مصیب عباسی ‪:‬‬ ‫نگره تمدنی است‬ ‫که غرب می کوشد‬ ‫با تمام ظرفیت تمدنی خود در مقابل ان قد‬ ‫علم کند واجازه ندهد ملت ایران پیشران‬ ‫تمدن اینده باشد ‪.‬‬ ‫قدرت ملت ایران در این است که به‬ ‫خوبی دریافت با اتکاء به دانش ‪،‬قانون‬ ‫واخالق می تواند هر روز بهتر از دیروز‬ ‫کشورش را در مسبر پیشرفت قرار دهد‬ ‫‪.‬وبه درجه ایی از بصیرت سیاسی واعتقادی‬ ‫رسید که در فضای غبار الود راه مستقیم‬ ‫انقالب اسالمی را بیابد وبا نور والیت فقیه‬ ‫ان را منور سازد ودر پرتو وتابش این نور‬ ‫است که راه از چاه تشخیص داده می شود‬ ‫ودشمنان مایوس ودرمانده می گردند‬ صفحه 2 ‫اجتماعات مردم در محکوم کردن اغتشاشات نمایشگر وحدت در جامعه است‬ ‫خبرهای کوتاه ‪:‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال‬ ‫در مجلس‪:‬‬ ‫مسیر تحول گلستان از‬ ‫روستاها می گذرد‬ ‫اخوند یوسف سخندان اظهار کرد‪ :‬مهم ترین مسئله در جامعه اسالمی و حتی نهادهای کوچک تر مثل شهر و خانواده موضوع وحدت است‪ ،‬اگر وحدت در هر جامعه ای‬ ‫وجود داشته باشد موفقیت ان جامعه تامین می شود‪.‬‬ ‫روحانی اهل سنت بندرترکمن افزود‪ :‬اگر وحدت در جامعه به هر دلیلی از بین برود پایه های جامعه سست شده و نابودی ان جامعه حتمی است‪.‬‬ ‫خطیب اهل سنت با اشاره به اغتشاشات اخیر‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در روزهای اخیر گروهی از منافقان و افراد فریب خورده تصمیم داشتند وحدت جامعه را به بهانه واهی‬ ‫دچار تزلزل کنند اما باید هوشیار باشیم و فریب افراد معاند را نخوریم زیرا اولین کسی که از این شرایط دچار ضرر و زیان خواهد شد افراد جامعه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دشمنان اسالم و ایران از اختالف در کشور استقبال می کنند زیرا به اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» اعتقاد دارند و همواره به دنبال فرصت برای‬ ‫ضربه زدن و نفوذ در کشورهای مسلمان هستند‪.‬‬ ‫سخندان تصریح کرد‪ :‬پس از پیروزی انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره) همواره بر مسئله وحدت تاکید داشتند و ایت اهلل سیستانی عالم بزرگ اسالم‪ ،‬فرمود‪:‬‬ ‫«اهل سنت برادر ما نیستند بلکه تن ما و جان ما هستند»‪ ،‬ما اگر قدر وحدتی که در جامعه است را بدانیم همواره پیروز میدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫روحانی برجسته ترکمن با بیان اینکه استان گلستان نمونه بارزی از وحدت جامعه اسالمی و سرزمین برادری است‪ ،‬گفت‪ :‬اجتماع بزرگی که با حضور علمای شیعه‬ ‫و سنی در مصلی بزرگ گرگان‪ ،‬در حمایت از مدافعان امنیت و محکوم کردن اغتشاشات اخیر برگزار شد‪ ،‬تنها یک نمونه ارزشمند از جلوه وحدت در گلستان بود‪.‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫غالمرضا منتظری در ایین افتتاح‬ ‫پروژ ه های بنیاد مسکن گلستان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬محرومیت زدایی استان‬ ‫گلستان را باید از روستاها اغاز کنیم‬ ‫و با توجه به اینکه ‪ ۴۷‬درصد جمعیت‬ ‫استان در روستاها ساکن هستند‪ ،‬مسیر‬ ‫تحول و توسعه استان از روستاها عبور‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم گرگان و اق قال در‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬نگاه ما‬ ‫به اینده تنها نگاه رفاهی نبوده و اگر‬ ‫اقتصاد روستاها متحول شود قطع ًا در‬ ‫استان شاهد تحول خوبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پیشنهاد می شود‬ ‫این چنین برنامه هایی در پروسه زمانی‬ ‫مشخص برنامه ریزی شود و در هر‬ ‫برنامه تعدادی از روستاها چشم انداز‬ ‫پنج ساله خود را ترسیم و ارائه دهند‬ ‫در غیر این صورت پیشرفت ما در سطح‬ ‫روستاها مقطعی و موقت خواهد بود‪.‬‬ ‫منتظری بیان کرد‪ :‬برای ایجاد انگیزه‬ ‫و امیدوار بودن جوانان ما به اینده‬ ‫چشم انداز توسعه روستاها ترسیم شود‬ ‫تا جوانان ما هم برای اینده خود برنامه‬ ‫ریزی درست و منطقی داشته باشند‪.‬‬ ‫دستگیری لیدرهای‬ ‫اغتشاشات گلستان‬ ‫لیدرهای اغتشاشات اخیر گلستان‬ ‫توسط سازمان اطالعات سپاه نینوا‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪۱۳‬‬ ‫ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان‬ ‫مراوه تپه تصرفات مالکانه و بال معارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪.‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به‬ ‫منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده‬ ‫روزاز طریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی‬ ‫اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص ذی‬ ‫نفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشنداز‬ ‫تاریخ انتشار اگهی تا دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت مراوه تپه تحویل‬ ‫دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل باید‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت نماید‪ .‬صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫پالک ‪-172‬اصلی بخش چهار حوزه‬ ‫ثبتی مراو ه تپه‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪140160312440000104‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000062‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 21207/04‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-2‬رای شماره ‪140160312440000099‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫‪3‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫مدیر حوزه های علمیه کشور‪:‬‬ ‫اختاپوس تبلیغات مستکبران وجود انقالب و شکوه ایران را نشانه گرفته اند‬ ‫مدیر حوزه های علمیه کشور و از فقهای‬ ‫شورای نگهبان گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬کانال به‬ ‫تبلیغ علیه ایران مشغول است و اختاپوس‬ ‫تبلیغات مستکبران وجود انقالب و شکوه‬ ‫ایران را نشانه گرفته است‪.‬‬ ‫ایت اله اعرافی در جشن میالد رسول اکرم‬ ‫(ص) و گرامیداشت هفته وحدت با حضور‬ ‫علمای شیعه و سنی در اق قال اظهار داشت‪:‬‬ ‫منطق فائق و استدالل غالب اسالم‪ ،‬تئوری‬ ‫راهگشای بشر در همه دوره ها و اعصار‬ ‫است که تجلی ان در قران‪ ،‬سخن و سنت‬ ‫رسول اکرم (ص) قابل مشاهده است و باید‬ ‫قدر ان را بدانیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر به دعواهای ریز و‬ ‫خرد مشغول شده ایم مانع تجلی انوار اسالم‬ ‫را در عالم گرفتیم‪.‬‬ ‫ایت اله اعرافی‪ :‬بیان کرد‪ :‬پیامبر اسالم‬ ‫(ص) پدر همه امت است و همه مذاهب‬ ‫اسالمی در شعاع ان سراج منیر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معارف اسالم برای قرن ها قبل‬ ‫نیست و بهترین نظام و تئوری و اندیشه ها‬ ‫برای سعادت بشر توسط اندیشه های این‬ ‫دین الهی مطرح شده و با همه تحوالت عالم‬ ‫قابل جمع و سازگار است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با وجود این ظرفیت های عظیم‪،‬‬ ‫اسالم به درستی در عالم عرضه نشده است‪.‬‬ ‫استکبار جهانی با خشم به اتفاقات‬ ‫ایران و پیشرفت های کشور ما‬ ‫نگاه می کنند‬ ‫ایت اله اعرافی انقالب ایران را یکی از‬ ‫نشانه های کامل بروز دین اسالم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬همه دشمنان اسالم تالش می کنند‬ ‫چراغ دین را که توسط جمهوری اسالمی‬ ‫عرضه شده خاموش کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در چند قرن اخیر ده ها نهضت‬ ‫پدید امد که دین را برای دنیای امروز عرضه‬ ‫کند اما کار بزرگی که ملت ایران کرد و‬ ‫بنیایی که حصرت امام خمینی (ره) گذاشت‪،‬‬ ‫بدیع و جدید بود‪.‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫به همین دلیل است که دنیا خیره و متحیر‬ ‫و مستکبران با خشم به اتفاقات ایران و‬ ‫پیشرفت های کشور ما نگاه می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیش از چهار دهه است که‬ ‫ملت ایران پرچم رسالت رسول خدا را‬ ‫در دست دارد و جنگ و تحریم و ترور و‬ ‫توطئه های گوناگون را تحمل کرده است‪.‬‬ ‫مدیر حوزه های علمیه کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬کانال به تبلیغ علیه ایران مشغول‬ ‫است و اختاپوس تبلیغات مستکبران وجود‬ ‫انقالب و شکوه ایران را نشانه گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ذخایر دنیا و گذشته‬ ‫پرافتخار علمی در اختیار مسلمانان است‬ ‫ایت ا له اعرافی گفت‪ :‬میلیاردها چشم و‬ ‫گوش به طور مداوم انقالب ایران را زیرنظر‬ ‫دارند که یکی از دالیل ان روند رو به پیشرفت‬ ‫کشور است که موجب شده دشمنان جنگ‬ ‫ترکیبی و پیچیده ای را علیه ما اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کلینتون رییس جمهور پیشین‬ ‫امریکا در دوره مسوولیت خود گفته بود که‬ ‫این کشور سخت ترین تحریم ها را به ایران‬ ‫تحمیل کرده در حالی که تحریم سال های‬ ‫اخیر به مراتب بیشتر از ان زمان است اما‬ ‫مردم ایران از ان سربلند بیرون امدند‪.‬‬ ‫ایت اله اعرافی اظهار داشت‪ :‬دشمنان‬ ‫نمی توانستند و نمی توانند عظمت و پیشرفت‬ ‫ایران را ببیند اما ما با اتحاد و انسجام خود‬ ‫می توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۷۰ :‬درصد ذخایر دنیا‪ ،‬بازار‬ ‫چند میلیارد نفری‪ ،‬سرمایه انسانی و گذشته‬ ‫پرافتخار علمی در اختیار مسلمانان است اما‬ ‫کشورهای مسلمان قدرت زیادی در سازمان‬ ‫ملل و شورای امنیت ندارند که راه ان افزایش‬ ‫وحدت کشورهای اسالمی است‪.‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000063‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 11242/95‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-3‬رای شماره ‪140160312440000119‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000065‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 3422/45‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-4‬رای شماره ‪140160312440000102‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000066‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 15719/37‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-5‬رای شماره ‪140160312440000101‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000067‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 3733/28‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-6‬رای شماره ‪140160312440000103‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000068‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 19609/83‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-7‬رای شماره ‪140160312440000121‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000069‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 2616/95‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-8‬رای شماره ‪140160312440000105‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000070‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 2713/19‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-9‬رای شماره ‪140160312440000100‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000071‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 2843/17‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-10‬رای شماره ‪140160312440000096‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000072‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 12767/38‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-11‬رای شماره ‪140160312440000097‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000073‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر‬ ‫صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 3756/84‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-12‬رای شماره ‪140160312440000094‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000074‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجی فرزند‬ ‫عوض خان به شماره شناسنامه‪ 3255‬صادره‬ ‫از مراوه تپه دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪1451/92‬‬ ‫متر مربع‬ ‫قسمتی از پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه‬ ‫قازانقایه بخش چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-13‬رای شماره ‪140160312440000095‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000075‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجیفرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 10031/86‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫‪-14‬رای شماره ‪140160312440000093‬‬ ‫پرونده کالسه ‪1400114412440000076‬‬ ‫متصرفات مفروزی و مالکانه اقای ‪ /‬خانم نفس‬ ‫حاجیلی دوجی فرزند عوض خان به شماره‬ ‫شناسنامه‪ 3255‬صادره از مراوه تپه دائر بر صدور‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫به مساحت ‪ 42202/86‬متر مربع قسمتی از‬ ‫پالک‪–172‬اصلی واقع در قریه قازانقایه بخش‬ ‫چهار حوزه ثبتی مراوه تپه‪./.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬م‪/‬الف‪9611 /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪:‬سه شنبه‪1401/07/19‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪:‬چهارشنبه‪/08/ 04‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫عبدالحلیم کوچک نژاد‪ -‬سرپرست ثبت‬ ‫اسنادو امالک شهرستان مراوه تپه‬ ‫مدرس حوزه علمیه عرفانی کالله‪:‬‬ ‫شیعه و سنی گلستان‬ ‫در مسیر وحدت جامعه گام‬ ‫برمی دارند‬ ‫اخوند عبدالرحمن محمدی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وحدت یکی از موضوعات مهم در جامعه‬ ‫اسالمی بوده و در قران کریم و دستورات‬ ‫دین در مورد اهمیت حفظ وحدت تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدرس حوزه علمیه عرفانی کالله‬ ‫گفت ‪ :‬وقتی در جامعه اسالمی وحدت‬ ‫از بین برود مسلمانان ضعیف می شوند و‬ ‫عاملی برای سوء استفاده و تسلط کفار و‬ ‫کشورهای استعمارگر ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مسلمانان اعم از شیعه‬ ‫و سنی موظف هستند در مسیر وحدت‬ ‫جامعه گام بردارند تا روزنه ای برای‬ ‫دشمنان خارجی و عوامل دست نشانده‬ ‫انها در داخل کشور فراهم نشود‪.‬‬ ‫مدرس حوزه عرفانی کالله‪ ،‬گلستان‬ ‫را سرزمین مودت خواند و تصریح کرد‪:‬‬ ‫قبل از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی‬ ‫روستاهای مرزی منطقه وضعیت بهداشتی‬ ‫نامطلوبی داشتند و بیشتر روستاها از‬ ‫حداقل امکانات رفاهی مثل اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و جاده محروم بودند اما به برکت پیروزی‬ ‫انقالب‪ ،‬روستاهای استان اباد شدند‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت های‬ ‫خدماتی در مناطق اهل سنت‬ ‫مشهودتر است‬ ‫حاج اخوند علی ارخی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دشمنان نظام پس از پیروزی انقالب‬ ‫شکوهمند انقالب اسالمی ایران به طرق‬ ‫مختلف در پی تفرقه و شکاف بین شیعه و‬ ‫سنی بوده و هستند‪.‬‬ ‫مدیر سابق مرکز المصطفی گرگان‬ ‫افزود‪ :‬حضرت امام خمینی (ره) با درایت‬ ‫و هوشمندی باالی خویش هفته وحدت را‬ ‫در ایران بنا نهاد تا مستمسکی برای تقویت‬ ‫برادری و اتحاد شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هفته وحدت زمینه ساز‬ ‫ارتقای همدلی و وحدت بین اقوام و‬ ‫مذاهب بوده و بزرگداشت ساالنه ان‪،‬‬ ‫دسیسه های دشمن را خنثی می کند‪.‬‬ ‫حاج اخوند ارخی اظهار کرد‪ :‬با پیروزی‬ ‫انقالب شکوهمند انقالب اسالمی‪ ،‬شاهد‬ ‫گسترش خدمت رسانی به مناطق مختلف‬ ‫کشور بودیم که این ثمرات در مناطق اهل‬ ‫سنت نشین مشهودتر است‪.‬‬ ‫این روحانی اهل سنت افزود‪ :‬ترکمن‬ ‫صحرا و دشت گرگان از محروم ترین‬ ‫مناطق کشور در قبل از انقالب بود اما با‬ ‫پیروزی انقالب شاهد جهش محسوس‬ ‫خدمت رسانی به مردم این منطقه هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خدمات نظام در بخش‬ ‫اب شرب‪ ،‬تلفن‪ ،‬مرکز بهداشت و مراکز‬ ‫اموزشی در ترکمن صحرا بسیار گسترده و‬ ‫مطلوب است که نشان از توجه ویژه نظام‬ ‫به این مناطق دارد‪.‬‬ ‫اخوند ارخی گلستان را سرزمین مودت‬ ‫و برادری برشمرد و گفت‪ :‬در این سرزمین‬ ‫همه اقوام با احترام به عقاید هم در صلح و‬ ‫ارامش در کنار هم زندگی می کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫طرح توسعه و پیشرفت ‪ ۱۱۰‬روستای گلستان بررسی شد‬ ‫خبرهای ورزشی‬ ‫هفته پنجم سوارکاری پاییزه‬ ‫اق قال برگزار شد‬ ‫پنجمین هفته از رقابت های کورس‬ ‫اسبدوانی پاییزه شهرستان اق قال در هفت‬ ‫دور هزار و هزار و ‪ ۵۵۰‬متر برگزار شد‪.‬‬ ‫هفته پنجم رقابت های کورس پاییزه‬ ‫اسب دوانی اق قال با رقابت ‪ ۷۵‬راس‬ ‫اسب در مجموعه سوارکاری این شهر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در پنج دور نخست این هفته‪ ،‬اسب ها برای‬ ‫مسافت هزار متر وارد دپار شدند که یونس‬ ‫اورکلی با اسب یاد دلشاد‪ ،‬رامین قهرمانی با‬ ‫اسب مونوپادرا‪ ،‬جواد اچاک با اسب بورن‬ ‫توشاین‪ ،‬ابوطالب چاریزاده با اسب گاد اف‬ ‫وار‪ ،‬قربان محمد اودک با اسب قاهره به ترتیب‬ ‫در کورس های اول تا پنجم قهرمان شدند‪.‬‬ ‫موسی محمدی با اسب دیبانا و اق‬ ‫اویلی بشگرد با اسب ساکانا در دورهای‬ ‫ششم و هفتم که به مسافت هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫متر برگزار شدبه مقام اول دست یافتند‪.‬‬ ‫در این هفته از رقابت ها اسب هایی‬ ‫از نژادهای ترکمن‪ ،‬دوخون و تروبرد‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫در پایان هفته پنجم در مجموع دو‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۵۵‬میلیون ریال جایزه نقدی‬ ‫به مالکان‪ ،‬مربیان و چابکسواران اسب های‬ ‫برتر اهدا شد‪.‬‬ ‫شهرداری گرگان نماینده‬ ‫تبریز را شکست داد‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان در تبریز‬ ‫موفق شد تیم بسکتبال توفارقان اذرشهر را‬ ‫شکست دهد‪.‬‬ ‫این دیدار دومین بازی شهرداری گرگان‬ ‫در این فصل از رقابت ها بود که بدون‬ ‫حضور تماشاگران برگزار شد‪.‬‬ ‫نماینده گرگان در هفته دوم رقابت ها در‬ ‫تهران به مصاف اویژه صنعت مشهد رفت‬ ‫و این تیم را شکست دارد‪.‬‬ ‫تیم بسکتبال شهرداری گرگان که‬ ‫قهرمانی دو دوره متوالی لیگ برتر بسکتبال‬ ‫مردان باشگاه های کشور را یدک می کشد‪،‬‬ ‫قرار است به عنوان نماینده بسکتبال ایران‬ ‫در رقابت های باشگاه های غرب اسیا‬ ‫حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫فصل جدید رقابت های لیگ برتر‬ ‫بسکتبال مردان باشگاه های کشور با‬ ‫حضور ‪ ۱۲‬تیم به صورت رفت و برگشت‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫اگهی ثبتی‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی وماده‪-۱۳‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقررمی دارد که‬ ‫پرونده های که موجب اراء هیات محترم مستقردر‬ ‫ثبت اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رای جهت‬ ‫صدور سند مالکیت گردیده اند دردونوبت وبه شرح‬ ‫ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫‪ ۱‬رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۵۵۳‬پرونده‬ ‫کالسه‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۱۴۱‬تصرفات مفروزی‬ ‫ومالکانه اقای محمد اشتری فرزند فیض محمد‬ ‫به شماره شناسنامه ‪۳۰‬وکد ملی‪۶۲۴۹۸۲۵۸۲۷‬‬ ‫دایربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 14758/58‬مترمربع درقسمتی‬ ‫ازپالک شماره ‪ -۷‬اصلی واقع در گلستان بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبتی ملک رامیان (دارنده سند اصالحات ارضی‬ ‫به شماره ‪ ۱۵۲۶۳‬مورخ‪ 1397/۱۲/19‬دفترخانه ‪-۶۹‬‬ ‫دلند) درصورتی که اشخاص ذی نفع به ارا ءاعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار‬ ‫اگهی ودرروستاهاازتایخ الصاق درمحل تادوماه‬ ‫اعتراض خود را کتباباذکرکالسه پرونده به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم ورسیداخذنمایند‪،‬‬ ‫متعرض باید ظرف یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایندواگهی گواهی تقدیم دادخواست رابه اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد‪.‬دراین صورت‬ ‫اقدامات ثبت ‪ ،‬موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است‪ .‬درصورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق‬ ‫مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواه نمود‬ ‫‪ ،‬صدور سند مالکیت جدید مانع متضرربه دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۵۶۴ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/19:‬‬ ‫تاریخ نوبت دوم‪1401/۰۸/02:‬‬ ‫هادی عطایی مقدم ‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫وامالک رامیان‬ ‫سید کمال محب حسینی در مراسم افتتاح متمرکز پروژه های بنیاد مسکن گلستان اظهار کرد‪ :‬سند پیشرفت و توسعه ‪ ۱۱۰‬روستای گلستان بر مبنا روستا و مردم‬ ‫محوری تدوین شده و به عنوان یک الگو و مدل موفق در سطح کشور مطرح است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان افزود‪ :‬در این طرح ها ظرفیت هایی مانند صنعت مبلمان در روستای عطااباد اق قال‪ ،‬صنعت تولید‬ ‫زعفران در روستای وامنان ازادشهر و غیره بررسی شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از بین ‪ ۱۱۰‬روستای بررسی شده مشخص شد که ‪ ۸۳‬روستا قابلیت و ظرفیت های بالقوه ای دارند و برنامه های توسعه روستایی در این‬ ‫روستا خوب انجام شده اما ‪ ۲۷‬روستا هم محروم بوده و کمتر توسعه یافته است‪.‬‬ ‫محب حسینی بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه طرح مطالعاتی در تمامی هزارو ‪ ۵۲‬روستا و منطقه و ابادی گلستان غیرممکن بود از ‪ ۶۰‬دهستان استان گلستان‬ ‫تقاضا کردیم سند توسعه ای دهستان خود را با همکاری مشاور انجام داده و برای ما ارسال کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان ادامه داد‪ :‬مطالعات انجام شده در سنوات گذشته در حوزه زیرساخت های روستاها بسیار قدیمی و‬ ‫می توان گفت حالت ارشیویی داشت‪.‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫‪4‬‬ ‫گلستان پیشرو فعالیت در کسب و کار فضای مجازی و توسعه تجارت الکترونیک است‬ ‫سرپرست ادار ه کل پست گلستان‬ ‫با تاکید بر لزوم بکارگیری ابزارهای‬ ‫تحول دیجیتال و هوشمندسازی در‬ ‫قبول‪ ،‬تجزیه مبادله‪ ،‬رهسپاری و توزیع‬ ‫مرسوالت پستی گفت‪ :‬گلستان در کسب‬ ‫و کار فضای مجازی و توسعه تجارت‬ ‫الکترونیک جزو استا ن های پیشرو کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن ایزدپناه اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت های موجود گلستان از جمله ‪۱۰‬‬ ‫استان پرترافیک کشور است و به عنوان‬ ‫نمونه در ‪ ۶‬ماهه نخست امسال حدود‬ ‫یک میلیون بسته امانات از این طریق به‬ ‫نقاط گوناگون کشور ارسال شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫توسعه اکوسیستم تجارت الکترونیک‪،‬‬ ‫کلیه خدمات پست گلستان به سمت‬ ‫هوشمندسازی و دانش بنیان حرکت کرد‬ ‫که توسعه این کار باعث افزایش سرعت‬ ‫و دقت در ارسال مرسوالت و کاهش‬ ‫هزینه و نیروی انسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل پست گلستان‬ ‫افزود‪ :‬در گذشته این استان با توسعه‬ ‫کشت پنبه به «سرزمین طالی سفید»‬ ‫معروف بود که با همت جوانان و‬ ‫کارافرینان گلستانی به ویژه در بخش‬ ‫را ه اندازی مراکز فروش برخط به پوشاک‪،‬‬ ‫گلستان به یکی از قطب های اصلی توزیع‬ ‫البسه و منسوجات در کشور تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایزدپناه افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫هزار نفر در کسب و کارهای الکترونیکی‬ ‫گلستان مشغول به کار هستند که فعالیت‬ ‫این افراد باعث انجام چرخش اقتصادی‬ ‫استان می شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬با افزایش تعداد‬ ‫بسته های فروش اینترنتی سرمایه بیشتری‬ ‫وارد گلستان شده و امکان فراهم کردن‬ ‫زیرساخت تولید بیشتر برای صادرات‬ ‫کاالها فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل پست گلستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۱۹‬هزار فقره مرسوله وارد پست‬ ‫استان شد و در همین مدت یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار فقره مرسوله از استان به نقاط‬ ‫مختلف کشور ارسال گردید که بیشترین‬ ‫حجم ارسالی به تهران‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬فارس و خوزستان بود‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت صادرات کاال با استفاده‬ ‫از پست اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫نیمه نخست امسال ‪ ۵۳۰‬مرسوله پستی‬ ‫از گلستان به کشورهای دیگر ارسال شده‬ ‫که اغلب محصوالتی مانند زعفران و‬ ‫سوغاتی های استان بود‪.‬‬ ‫ایزدپناه افزود‪ :‬در بخش شهری بیش‬ ‫از ‪ ۲۱۵‬بخش خصوصی شامل دفاتر‬ ‫پیشخوان‪ ،‬نمایندگی قبول و پیمانکاران‬ ‫توزیع و در بخش روستایی بیش از ‪۳۲۲‬‬ ‫بخش خصوصی از جمله در دفاتر ‪ICT‬‬ ‫روستایی و نمایندگی توزیع در کنار‬ ‫بخش دولتی گلستان مشغول فعالیت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫ایزدپناه با اشاره به ظرفیت و امکانات‬ ‫شرکت پست برای توسعه کسب وکار‬ ‫افزود‪ :‬سامانه روستا بازار‪ ،‬بستر مناسبی‬ ‫را برای دسترسی اسان تولیدکنندگان‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬محصوالت کشاورزی و‬ ‫دامی به بازارهای داخلی برای فروش‬ ‫بدون واسطه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در سامانه روستا بازار‬ ‫روستاییان می توانند بدون واسطه‬ ‫محصوالت خود را به دست مشتریان‬ ‫برسانند و در این شرایط شبکه پست‬ ‫نقش لجستیکی درفروش و معرفی‬ ‫محصوالت و توسعه کسب و کار را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل پست گلستان‬ ‫گفت‪ :‬پروژه یکپارچه سازی ادرس های‬ ‫پستی (‪ )G-NAF‬در ‪ ۱۲‬شهرستان‬ ‫استان اجرا شده و دستگاه های مختلف‬ ‫می توانند از سامانه یکپارچه اطالعات‬ ‫ادرس های پستی‪ ،‬اطالعات مورد نیاز‬ ‫را به راحتی دریافت کرده و از ان برای‬ ‫انجام برنامه های خود و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب به مردم استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پروژه جی نف‪ ،‬صحت‬ ‫سنجی یک نشان فیزیکی به همراه‬ ‫موقعیت و مختصات جغرافیایی ان در‬ ‫هر جایی را امکان پذیر می سازد که به‬ ‫واسطه ایجاد و راه اندازی پایگاه ملی‬ ‫‪ G-NAF‬امکان تعیین موقعیت دقیق‬ ‫نشانی های فیزیکی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫ایزدپناه افزود‪ :‬بیش از ‪ ۷۶۶‬هزار‬ ‫کدپستی شهری برای بیش از ‪ ۴۷۳‬هزار‬ ‫ساختمان و همچنین ‪ ۵۱۶‬هزار کدپستی‬ ‫برای ‪ ۳۷۵‬هزار ساختمان در گلستان ثبت‬ ‫شده که این داده ها به صورت دوره ای‬ ‫به روز رسانی می شود‪.‬‬ ‫ایزدپناه افزود‪ :‬شیوع کرونا و اعمال‬ ‫محدودیت های ناشی از این ویروس‬ ‫باعث شد مردم به جای ترددهای درون‬ ‫شهری و برون شهری‪ ،‬به استفاده از‬ ‫خدمات پستی روی اورند و این امر‬ ‫موجب شد تا جامعه بیش از گذشته با‬ ‫کارکردها و خدمات پستی اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬کرونا سرعت ورود‬ ‫مردم به فضای مجازی و کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی را بیشتر کرد و پست با گسترش‬ ‫خدمات و توسعه زیرساخت ها به ارسال‬ ‫این نوع از مرسوالت سرعت بخشید‪.‬‬ ‫اگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی وماده‪__۱۳‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون مزبور مقررمی دارد که پرونده‬ ‫هایی که به موجب اراء هیات محترم مستقردر ثبت‬ ‫اسناد و امالک رامیان منجر به صدور رای جهت‬ ‫صدور سند مالکیت گردیده اند دردونوبت وبه شرح‬ ‫ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫‪- ۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۱۵۳۵‬پرونده‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۱۰۰۰۰۰۸۲‬تصرفات مفروزی‬ ‫ومالکانه اقای سلطانعلی ابراهیمی فرزند یوسف‬ ‫به شماره شناسنامه ‪۷۶‬وکد ملی‪۵۳۱۹۵۶۶۴۲۰۱‬‬ ‫دائربرصدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪۴۰۰۰۰‬مترمربع درقسمتی ازپالک‬ ‫شماره ‪ __۳۲‬اصلی واقع در گلستان بخش ‪ ۸‬حوزه‬ ‫ثبتی ملک رامیان انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی‬ ‫(غالمحسین سمیعی پاقلعه موضوع سند اصالحات‬ ‫اراضی شماره ‪ ۷۶۶۳‬مورخ ‪ 1352/۰۵/01‬دفترخانه ‪_۱۷‬‬ ‫ازادشهر ) درصورتی که اشخاص ذی نفع به اراء اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫ودرروستاهاازتایخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خود‬ ‫را کتباباذکرکالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫رامیان تسلیم ورسیداخذنمایند‪ ،‬متعرض باید ظرف‬ ‫یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندو گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست رابه اداره ثبت اسناد و امالک رامیان‬ ‫تحویل دهد‪.‬دراین صورت اقدامات ثبت ‪ ،‬موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬درصورت عدم وصول‬ ‫اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت خواه نمود ‪ ،‬صدور سند مالکیت جدید مانع‬ ‫متضرربه دادگاه نخواهد بود ‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۵۷۲ /‬‬ ‫تاریخ اتشارنوبت اول‪1401/۰۷/19:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/۰۸/02 :‬‬ ‫هادی عطایی مقدم رییس ثبت اسناد‬ ‫و امالک رامیان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۶۷۵‬‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۶/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۷۹‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای فرهاداق اتابای فرزند‬ ‫محمد حسین بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۳۰۷‬وشماره ملی‬ ‫‪ ۲۰۳۰۱۶۲۵۱۵‬درششدانگ یک قطعه زمین احداث‬ ‫بنا شده به مساحت ‪ ۳۱۷‬مترمربع جداشده از پالک‬ ‫‪ ۶۲۹۲‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در گنبدکاووس بلوار‬ ‫نهراقدم کوچه فارابی هشتم بصیرت بخش ‪ ۱۰‬حوزه‬ ‫ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از محمد‬ ‫حسین اق اتابای ‪ ،‬لذابه منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روزاگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرابه این‬ ‫اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .،‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۹۵۹۳ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت ا ول‪1401/۰۷/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/۰۸/02 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۲۴۳۳‬‬ ‫کالس‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۵/01‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۲۳‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای دایان نافعی فرزند عبدالغفور‬ ‫بشمار ه شناسنامه ‪ ۶۷۳‬وشماره ملی ‪۲۰۳۱۶۶۷۴۳۲‬‬ ‫درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ ۱۲۵.۳۰‬مترمربع جداشده از پالک ‪ ۲۳۵۰‬فرعی از ‪۱‬‬ ‫اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای بلوار بصیرت جنب‬ ‫دبیرستان نظامی گنجوی بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک‬ ‫گنبد انتقال ملک مع الواسطه از مرادسیدی ‪ ،‬لذابه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روزاگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.،‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۹۵۸۳ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت ا ول‪1401/۰۷/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/۰۸/02 :‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین‬ ‫نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۱۳۶‬مورخ‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۶/06‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۲۱‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫گنبد کاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫فرزاد بورک زایی فرزند جنگیان بشمار ه شناسنامه‬ ‫‪ ۱۳۶۱۶‬وشماره ملی ‪ ۳۶۲۱۸۵۷۲۳۰‬درششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ‪ ۹۵.۱۳‬مترمربع‬ ‫جداشده از پالک ‪ ۴۴۹۷۷‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در‬ ‫گنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان ترنج خیابان ‪۱۲‬‬ ‫متری بخش ‪ ۱۰‬حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک‬ ‫ازمحل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده ‪ ،‬لذابه منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روزاگهی‬ ‫می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرابه این‬ ‫اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫ازتاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .،‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م ‪/‬الف‪۹۵۸۵/‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/۰۸/02 :‬‬ ‫رضا سارانی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون وماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫شماره‪۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۶۶۱‬‬ ‫برابررای‬ ‫کالسه‬ ‫موضوع‬ ‫‪1401/۰۶/23‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۸۶۱‬هیات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک گنبد کاووس تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم ماه جان عمیق ناب‬ ‫فرزند دین محمد بشماره شناسنامه‪ ۲‬وشماره ملی‬ ‫‪ ۶۲۴۹۸۶۳۵۹۱‬درششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا‬ ‫شده به مساحت ‪۲۸۶‬مترمربع جداشده از پالک ‪۱۰۴‬‬ ‫فرعی از ‪ ۳۷‬اصلی واقع در گنبدکاووس روستای‬ ‫قوینلی گدایجه بخش ‪ ۰۹‬حوزه ثبت ملک گنبد انتقال‬ ‫ملک مع الواسطه از امیرکبیر میری زاده به متقاضی‬ ‫داشته ‪ ،‬لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روزاگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.،‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬م ‪/‬الف‪۹۶۲۰ /‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/۰۷/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/۰۸/02 :‬‬ ‫رضا سارانی ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گنبد کاووس‬ صفحه 4 ‫تولید محصوالت پتروشیمی در چند ماه اخیر به اندازه یک سال رشد داشت‬ ‫سیدرضا فاطمی امین در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرگز در جمع خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬اقدامات حمایتی دولت از مجموعه های پتروشیمی‬ ‫از اوایل اردیبهشت روند شدیدتر گرفته به طوری که تولید چند ماه اخیر به اندازه یکسال رشد داشته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬تامین نشدن به موقع مواد اولیه‪ ،‬بازاریابی و کمبود سرمایه در گردش از مهم ترین چالش های فراروی صنایع پتروشیمی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اهتمام و تالش فعاالن اقتصادی در شرایط کنونی برای حفظ و ارتقای تولید در واحدهای تولیدی شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد اخرین وضعیت واردات خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬ائین نامه واردات خودرو در دولت مصوب شده و شرایطی برای واردات خودرو‬ ‫پیش بینی شده که نزدیک به ‪ ۳۰۰‬کسب و کار درخواست دادند که این واردات را انجام دهند‪.‬‬ ‫فاطمی امین گفت‪ :‬تعدادی از این واحدها شرایط واردات خودرو را ندارند و تا چند هفته اینده شرکت های واجد شرایط مشخص می شود‪.‬‬ ‫بازدید از یک صنعتی شهرک صنعتی در سرخنکالته گرگان‪ ،‬بازدید از واحد تولیدی در شهرک صنعتی علی ابادکتول‪ ،‬بازدید از معدن زغال سنگ در رامیان‪ ،‬بازدید‬ ‫از شهرک صنعتی در کالله‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬نشست در استانداری گرگان از جمله برنامه های سفر یک روزه فاطمی امین به گلستان بود‪.‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫‪5‬‬ ‫افق روشن فراروی تنها مجتمع میگوی شمال؛‬ ‫ارزاوری در اراضی لم یزرع گلستان‬ ‫اعظم محبی‪ :‬گلستان به عنوان یکی از‬ ‫استان های ساحلی در کنار دریای خزر‪،‬‬ ‫ظرفیت های متعددی در بخش شیالت و‬ ‫ابزیان داشته تا جایی که پرورش برخی‬ ‫گونه ها‪ ،‬این استان را در بین استان های‬ ‫شمالی متمایز کرده است‪.‬‬ ‫در کنار همه ظرفیت های مناسب ابزی‬ ‫پروری در گلستان مانند پرورش ماهی در‬ ‫قفس یا پرورش ماهیان خاویاری در پ ِن‪،‬‬ ‫چند سالی است که به توسعه صنعت میگو‬ ‫و ایجاد زیرساخت های ان در استان توجه‬ ‫جدی تری شده است‪.‬‬ ‫وجود هزاران هکتار اراضی لم یزرع و‬ ‫فقیر از نظر خاک شناسی و نداشتن پتانسیل‬ ‫الزم برای زراعت در محدوده خزر سبب‬ ‫شده تا این اراضی به عنوان یک ظرفیت مهم‬ ‫برای استان و کشور مدنظر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در سال های گذشته حدود چهار هزار‬ ‫هکتار از اراضی لم یزرع شمال گمیشان برای‬ ‫پرورش میگو انتخاب شد و با احداث چندین‬ ‫کانال از دریا‪ ،‬این سایت و حوضچه های ان‬ ‫ابگیری و به زیر کشت میگو رفت تا بخشی‬ ‫از دغدغه ها و مشکالت اقتصادی و بیکاری‬ ‫ساحل نشینان برطرف شود‪.‬‬ ‫البته برای تکمیل سایت پرورش میگوی‬ ‫گمیشان و ماهیان خاویاری در سفر رئیس‬ ‫جمهور ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال برای توسعه‬ ‫زیرساخت های میگو و ماهیان خاویاری‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۸۰‬درصد میگوی تولید گلستان‬ ‫به کشورهای حاشیه دریای خزر‪ ،‬روسیه‬ ‫و کشورهای اسیای شرقی صادر شده اما‬ ‫این دستاورد با ظرفیت های وجودی منطقه‬ ‫تناسب ندارند‪.‬‬ ‫صاحب نظران و برنامه ریزان بر این‬ ‫اعتقاد هستند که با پیش بینی تمهیدات الزم‬ ‫برای ارتقا سطح ایمنی و بهداشت سایت‬ ‫میگو‪ ،‬سرمایه گذاری صحیح و بهره گیری‬ ‫از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در کنار‬ ‫صنایع تکمیلی و کامل کردن زنجیره تولید‬ ‫می توان روزهای روشن تری را برای این‬ ‫صنعت در گلستان رقم زد‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫حضور برخی نهادها مانند سازمان اوقاف‪،‬‬ ‫بنیاد مستضعفان‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫و بخشی از هلدینگ های بزرگ اقتصادی‬ ‫کشور در سایت گمیشان هم بیانگر ان است‪،‬‬ ‫سرمایه الزم برای توسعه سایت و واحدهای‬ ‫فراوری وجود داشته و تنها باید با برنامه ریزی‬ ‫صحیح امکان بهره گیری حداکثری از این‬ ‫ظرفیت ارزشمند را فراهم کرد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ستاد میگو‬ ‫استان گفت‪ :‬یکی از ظرفیت های گلستان‪،‬‬ ‫مجتمع پرورش میگو گمیشان است که باید‬ ‫در افق برنامه ریزی شده ان را تا سطح ‪۲۸‬‬ ‫هزار هکتار ادامه دهیم‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه افزود‪ :‬باید از پرورش‬ ‫دهندگان این عرصه پشتیبانی الزم انجام شده‬ ‫تا انها به نقطه ای برسند که کم ترین نیاز را به‬ ‫بخش دولتی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اتحاد شرکت های تعاونی و‬ ‫ایجاد زنجیره های تولید در صنایع وابسته و‬ ‫تبدیلی می تواند به توسعه اشتغال در پرورش‬ ‫میگو کمک کند‪.‬‬ ‫زیرساخت ؛ دغدغه تولیدکنندگان‬ ‫یک پرورش دهنده میگو هم در این‬ ‫خصوص گفت‪ :‬صنعت پرورش میگو چند‬ ‫حلقه دارد که به هم مرتبط بوده اما هرکدام‬ ‫مشکالت خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫حسن علی دیانی افزود‪ :‬در گلستان برای تولید‬ ‫میگو به «واحد تکثیر» نیاز بوده که این مرحله به‬ ‫کار تحقیقاتی و سرمایه احتیاج دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬زیرساخت هایی مانند گاز‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬جاده‪ ،‬اینترنت‪ ،‬سرمایه در گردش و‬ ‫غیره هم در منطقه وجود ندارد که باید انها‬ ‫را تکمیل کرد‪.‬‬ ‫قیمت تمام شده براساس دالر ازاد‬ ‫محاسبه شده اما ان را با ارز نیمایی به‬ ‫دولت می فروشیم که این امر انگیزه تولید‬ ‫را سلب می کنددیانی با بیان اینکه «پرورش»‬ ‫حلقه دوم این صنعت بوده که در ان هم به‬ ‫زیرساخت ها و اب کافی الزم و دائم نیاز‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مرحله بعد «فراوری» است‬ ‫که این واحدها در زمینه فروش و صادرات‬ ‫مشکالتی دارند‪.‬‬ ‫وی که واحد فراوری میگو هم دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬هم اکنون قیمت تمام شده‬ ‫محصول بر اساس دالر ازاد محاسبه می شود‬ ‫اما ان را به دالر نیمایی به دولت می فروشیم‬ ‫که این امر انگیزه را از تولیدکننده می گیرد‪.‬‬ ‫دیانی با اشاره به وارد کردن بچه میگو‬ ‫از جنوب کشور‪ ،‬گفت‪ :‬چند سال پیش یک‬ ‫کار تحقیقاتی انجام شده تا واحد تکثیر در‬ ‫گلستان ایجاد شود و نتیجه هم داد اما به‬ ‫تولید تجاری نرسید‪.‬‬ ‫طبق گفته دیانی پرورش ماهی یک پروسه‬ ‫چهار ماهه بوده و یک بار در سال امکان‬ ‫کشت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در خصوص مشکل اب گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون این معضل برطرف شده اما باید هر‬ ‫سال کانال های سایت پرورش میگو با توجه‬ ‫به عقب نشینی اب دریا و رسوب گذاری‬ ‫الیروبی شود در غیر این صورت اب داخل‬ ‫سایت قطع شده و تولیدکنندگان دچار‬ ‫مشکل می شوند‪.‬‬ ‫پیش بینی ارزاوری ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫دالری میگو‬ ‫مدیرکل شیالت گلستان هم با اشاره به‬ ‫فصل برداشت میگو در استان گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫دو هزار و ‪ ۴۰۰‬تُن میگو از سایت پرورشی‬ ‫گمیشان برداشت شده و عملیات برداشت تا‬ ‫هفته دیگر ادامه دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اسماعیل جباری از پیش بینی برداشت سه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن میگو از سطح ‪ ۱۰۰‬مزرعه‬ ‫موجود خبر داد و افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫محصول برداشت شده است‪.‬‬ ‫وی از پاک بودن مزارع از بیماری و‬ ‫نظارت کامل دامپزشکی خبرداد و بیان کرد‪:‬‬ ‫میگوهای برداشت شده در هفت مرکز با‬ ‫ظرفیت روزانه ‪ ۱۰۰‬تن‪ ،‬عمل اوری و برای‬ ‫صادرات اماده می شود‪.‬‬ ‫جباری بیان کرد‪ :‬امسال برنامه ریزی شده تا‬ ‫دو هزار تُن از میگوی تولیدی گلستان روانه‬ ‫بازارهای جهانی شود که این میزان حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دالر ارزاوری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬شغل ایجاد شد‬ ‫وی صنعت میگو در گلستان را نوپا خواند‬ ‫و گفت‪ :‬به دنبال تکمیل زیرساخت ها هستیم‬ ‫و بزودی چند مرکز دیگر هم اماده می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت گلستان با بیان اینکه در‬ ‫بخش صنعت میگو دو هزار و ‪ ۷۰۰‬شغل‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امسال هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۰‬هکتار از سایت گمیشان زیر کشت‬ ‫میگو رفت که سال بعد ان را ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫جباری گفت‪ :‬در فاز دوم سایت پرورش‬ ‫میگو در زمین ‪ ۶‬هزار هکتاری ابتدا اقدامات‬ ‫زیربنایی انجام شده و سپس ان را به سرمایه‬ ‫گذاران با اولویت بومیان واگذار می کنیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬هم اکنون هزار میلیارد‬ ‫از محل رهاورد سفر رئیس جمهور با‬ ‫شرکت شهرک های کشاورزی برای ایجاد‬ ‫زیرساخت ها قرارداد بسته شده است‪.‬‬ ‫جباری در خصوص تکثیر بچه میگو هم‬ ‫گفت که این عمل با اب دریای خزر جواب‬ ‫نمی دهد اما تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت‬ ‫شرکت ها دانش بنیان ان را عملی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون روزانه ‪ ۱۲۰‬الی ‪ ۱۵۰‬تن میگو از‬ ‫سایت گمیشان برداشت می شود و از ظرفیت‬ ‫تمام سردخانه ها و مراکز عمل اوری استان‬ ‫استفاده می کنیم و تاکنون مشکلی نداشته ایم‪.‬‬ ‫کاووسی عنوان کرد‪ :‬در این مراکز هم‬ ‫مسئوالن فنی و کارشناسان وجود داشت و‬ ‫بر این کار نظارت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت‪ :‬در‬ ‫محل برداشت ‪ ۶۰‬نیسان یخچالدار مشغول‬ ‫کار بوده که محصول را به مراکز فراوری‬ ‫(هفت مرکز) می رسانند که در هر مرکز هم‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰۰‬نفر فعالیت دارند‪.‬‬ ‫طبق سند امایش استان امکان گسترش‬ ‫صنعت میگو گمیشان تا ‪ ۴۰‬هزار هکتار‬ ‫مزرعه با تولید ‪ ۷۵‬هزار تن میگو هم وجود‬ ‫دارد لذا دست یابی به این مهم نیازمند‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫به زعم کارشناسان سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت میگو به عنوان یک صنعت نوپا‬ ‫می تواند گره گشای بخشی از مشکالت‬ ‫مردم منطقه و توانمند سازی انها باشد؛‬ ‫موضوعی که از نظر اقتصادی تاثیرگذار بوده‬ ‫و از جنبه های اجتماعی و حتی امنیتی در‬ ‫مناطق مرزی هم موثر است‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان گلستان در مجلس‪:‬‬ ‫بانک ها یکی از موانع توسعه اقتصادی گلستان هستند‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫استان گفت‪ :‬این استان نسبت به سایر استان های‬ ‫کشور سرعت گیر بسیار زیادی برای رونق‬ ‫اقتصادی دارد که بانک ها و برخی دستگاه های‬ ‫اجرایی یکی از موانع این بخش هستند‪.‬‬ ‫امانقلیچ شادمهر در نشست فعاالن اقتصادی‬ ‫استان گلستان با وزیر صمت در گرگان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این مانع باعث شده تا ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جویای‬ ‫کار به کشور ترکیه رفته و یا در استان های‬ ‫همجوار به حرفه هایی از جمله «اسنپ سواری»‬ ‫و سرایداری مشغول شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نبود سرمایه گذار مادر در استان‬ ‫گلستان و حداقل یک واحد مونتاژ می تواند برای‬ ‫افراد جویای کار در منطقه اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گلستان با وجود جوانی‪،‬‬ ‫موهبت های خدادادی در اختیار‪ ،‬تعدد روستا‪،‬‬ ‫جوان دانش اموخته دانشگاهی و بهره گیری از‬ ‫ظرفیت فناوری‪ ،‬نیاز به حمایت برای توسعه‬ ‫اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی بر حمایت از سرمایه گذاران این خطه با‬ ‫رفع موانع پیشرو در تولید تاکید کرد و خواستار‬ ‫دریافت مصوبه از دولت برای واگذاری یا‬ ‫معاوضه ‪ ۳۵‬هکتار زمین در اختیار ارگان نظامی‬ ‫برای توسعه صنعت در منطقه شد‪.‬وی همچنین‬ ‫از تالش یکسال اخیر دولت برای رونق اقتصادی‬ ‫در کشور و استان گلستان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬استفاده از منابع مالی‬ ‫بانک های خصوصی در رونق اقتصادی استان‬ ‫گلستان‪ ،‬استقرار صنایع باالدستی‪ ،‬حمایت‬ ‫از ایجاد شهرک صنعتی مرزی در استان با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی‪ ،‬تقویت همکاری‬ ‫دستگاه های اجرایی در تامین زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز رونق تولید‪ ،‬تامین زمین برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران از سوی تعدادی از فعاالن‬ ‫اقتصادی استان گلستان طرح شد‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬واحد روستایی در‬ ‫گلستان افتتاح شد‬ ‫در مراسمی متمرکز در روستای محمداباد‬ ‫گرگان‪ ،‬هزار خانه روستایی در گلستان با اعتبار‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫در این ایین که همزمان با روز روستا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬استاندار گلستان و مدیران‬ ‫دستگاه های متولی حضور داشتند‪.‬‬ ‫همچنین افتتاح ‪ ۱۳۰‬طرح هادی در ‪۴۰‬‬ ‫روستای گلستان با اعتبار ‪ ۳۸‬میلیارد تومان‬ ‫از دیگر پروژه های افتتاحی این روز بود‪.‬‬ ‫افتتاح و بازدید از نمایشگاه دستاوردها و‬ ‫توانمندی های روستاهای استان‪ ،‬بهره برداری‬ ‫از هشتاد وشش هزارمین واحد مسکن‬ ‫روستایی احداثی توسط بنیاد مسکن استان‬ ‫گلستان‪ ،‬افتتاح طرح هادی روستای محمداباد‬ ‫گرگان با اعتبار دو میلیارد تومان و تحویل صد‬ ‫و یک هزارمین جلد سند مالکیت روستایی‬ ‫با همکاری بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان از دیگر برنامه های این روز بود‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬هکتار اراضی ساحلی‬ ‫بندرگز از سرمایه گذار پس‬ ‫گرفته شد‬ ‫رییس کل دادگستری گلستان گفت‪۴۴ :‬‬ ‫هکتار از اراضی ساحلی شهرستان بندرگز‬ ‫که از سال ‪ ۸۶‬در اختیار یک شرکت‬ ‫سرمایه گذاری گردشگردی قرار داشت به‬ ‫دلیل عمل نکردن به وعده ها و اجرانشدن‬ ‫هیچ طرحی به بیت المال بازگردانده شد‪.‬‬ ‫حیدر اسیابی اظهار داشت‪ :‬در بازدید‬ ‫پارسال از ساحل بندرگز ‪ ،‬اهالی این شهر‬ ‫خواستار بازگشت این زمین ها به بیت‬ ‫المال شدند و در همان بازدید‪ ،‬مدیرکل‬ ‫وقت راه و شهرسازی استان مکلف به ارائه‬ ‫دادخواست حقوقی برای بازپس گیری این‬ ‫زمین های ساحلی شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اردیبهشت امسال‬ ‫دادخواست به دادگاه حقوقی شهرستان‬ ‫بندرگز ارائه گردید و با تسریع تشریفات‬ ‫قانونی و صدور رای خلع ید این اراضی‬ ‫ساحلی به دولت بازگردانده شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪:۲‬‬ ‫جابجایی ریلی کاال در گلستان‬ ‫امسال ‪ ۱۴‬درصد بیشتر شد‬ ‫مدیرکل راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ‪ ۲۰۵‬هزار و ‪ ۷۷۸‬تُن‬ ‫کاال از طریق خطوط ریلی در این استان‬ ‫جابه جا شد که ‪ ۱۴.۴۶‬درصد بیشتر از‬ ‫مدت مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫محسن اعتماد افزود‪ :‬توجه دولت‬ ‫سیزدهم به دیپلماسی اقتصادی خارجی‬ ‫به ویژه ارتباط با ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫روسیه‪ ،‬حل ِگره تعریض خط ریلی در‬ ‫نقطه صفر مرزی اینچه برون گنبدکاووس با‬ ‫ترکمنستان و شتاب دادن به سرمایه گذاری‬ ‫در ایجاد زیرساخت های ریلی حمل کاال از‬ ‫مهمترین عوامل رشد جابجایی کاال از طریق‬ ‫ریل در گلستان از ابتدای امسال است‪.‬‬ ‫به گفته وی اداره کل راه اهن در گلستان‬ ‫از سال ‪ ۹۳‬فعال شده ولی توجه به‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه ریلی این استان‬ ‫طی ‪ ۲‬سال اخیر شتاب گرفته و در این‬ ‫بازه زمانی با جابجایی ‪ ۸۹۹‬هزار و ‪۱۹۸‬‬ ‫تُن کاال نسبت به ‪ ۶‬سال قبل از ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫رشد برخوردار است‪.‬‬ ‫وی توجه بیشتر و مشارکت دستگاه های‬ ‫مرتبط در همراهی این اداره کل برای جذب‬ ‫سرمایه گذاری در استفاده از ظرفیت بکر‬ ‫مرکز لجستیک ریلی اینچه برون‪ ،‬پیگیری‬ ‫در اجرایی شدن مصوبه حوزه ریلی در‬ ‫سفر دولت سیزدهم به استان برای ایجاد‬ ‫زیرساخت های ریلی در اینچه برون و‬ ‫هدفگذاری ‪ ۴۵‬هزار تن ترانزیت کاال از‬ ‫اینچه برون‪ ۳۰۰ ،‬هزار تن صادرات کاال را از‬ ‫برنامه های مهم اداره کل راه اهن شمال شرق‬ ‫‪ ۲‬برشمرد و گفت‪ :‬خط ریلی گمرک اینچه‬ ‫برون ظرفیت صادرات یک میلیون تن را در‬ ‫ت دارد‪.‬‬ ‫صورت توسعه زیرساخ ‬ صفحه 5 ‫ایران بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی احتیاج دارد‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫پیکر شهید مرزبان گلستانی‬ ‫در گلزار شهدای کالله‬ ‫خاکسپاری شد‬ ‫ایین تشییع پیکر استواریکم شهید‬ ‫امیرحسین خالص خمر که در منطقه عملیاتی‬ ‫شرق کشور به شهادت رسیده بود‪ ،‬در شهر‬ ‫کالله برگزار و در کلزار شهدای این شهر به‬ ‫خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫جمع کثیری از روحانیون شیعه و سنی‬ ‫منطقه‪ ،‬سردار رضایی نژاد مشاور فرمانده‬ ‫مرزبانی فراجا‪ ،‬فرمانده و کارکنان مرزبانی و‬ ‫انتظامی گلستان در این مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهید امیرحسین خالص خمر از مرزبانان‬ ‫وظیفه شناس گلستانی اهل کالله حاضر در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان بود که اوایل مرداد‬ ‫ماه در منطقه مرزی حین کنترل و مراقبت دچار‬ ‫سانحه رانندگی و شدیدا ً مجروح شد‪.‬‬ ‫این مرزبان وظیفه شناس پس از‬ ‫مجروحیت در یکی از بیمارستان های تهران‬ ‫تحت درمان قرار داشت و پس از تحمل دو‬ ‫ماه رنج جراحت به شهادت رسید‪.‬‬ ‫گلزار شهدای گرگان به‬ ‫مناسبت هفته فراجا‬ ‫عطرافشانی شد‬ ‫با حضور اقشار مختلف امت حزب‬ ‫اله و خداجوی شهر گرگان و با همراهی‬ ‫پرسنل و فرماندهان نظامی و انتظامی‪،‬‬ ‫گلزار شهدای مرکز گلستان در امامزاده‬ ‫عبداله (ع) این شهر عطر افشانی شد‪.‬‬ ‫در این ایین که با حضور پرشور مشتاقان‬ ‫شهدا برگزار شد‪ ،‬حاضران در مراسم با نثار‬ ‫شاخه های گل و عطرافشانی به مقام شامخ‬ ‫شهدای گلگون کفن هشت سال دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬شهدای امنیت‪ ،‬شهدای سالمت و‬ ‫شهدای حرم ادای احترام کردند‪.‬‬ ‫در حاشیه این مراسم سردار دادگر‪،‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان از والدین چند‬ ‫شهید تقدیر و تجلیل کرد‪.‬‬ ‫کارکنان نیروی انتظامی‬ ‫گلستان خون اهدا کردند‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس‪:‬‬ ‫جامعه در تامین نظم و امنیت وامدار نیروی انتظامی است‬ ‫امام جمعه گنبدکاووس باتبریک هفته‬ ‫فراجا و قدردانی از تالش شبانه روزی‬ ‫پرسنل انتظامی در انجام وظایف گسترده و‬ ‫ماموریت های محوله گفت‪ :‬مردم در تامین‬ ‫نظم و امنیت وامدار همه نیروهای مسلح‬ ‫به خصوص ماموران فراجا هستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمود ترابی درخطبه های‬ ‫نمازجمعه گنبدکاووس به اشاره به سخنان‬ ‫اخیر رهبر معظم انقالب در جمع دانش‬ ‫اموختگان دانشگاه های افسری نیروهای‬ ‫مسلح کشور گفت‪ :‬نیروی انتظامی با‬ ‫وظایف و ماموریت های گسترده ای که‬ ‫برعهده دارد‪ ،‬مظلوم ترین دستگاه در بین‬ ‫ادارات و نهادها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوادث و اغتشاشات‬ ‫اخیر این سازمان به همراه نیروهای بسیج‬ ‫ان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند‪،‬‬ ‫مظلوم واقع شدند و از این جهت اقشار‬ ‫مختلف مردم باید قدردان نیروهای مسلح‬ ‫باالخص فراجا باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی اضافه کرد‪ :‬حضور با‬ ‫صالبت رهبر معظم انقالب در مراسم دانش‬ ‫اموختگان دانشگاه های افسری و سخنرانی‬ ‫حکیمانه ایشان‪ ،‬نقشه و شایعه سازی های‬ ‫دشمنان انقالب اسالمی نسبت به معظم له‬ ‫را خنثی کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ان گونه که رهبری‬ ‫فرمودند مشکل دشمنان با انقالب مساله‬ ‫حجاب و بی حجابی و یا بحث بر سر‬ ‫جمهوری اسالمی نیست بلکه انها از ایرانی‬ ‫قوی و پیشرفته هراس دارند و ما باید‬ ‫مراقب این توطئه دشمنان باشیم و راه نفوذ‬ ‫انرا ببندیم‪.‬‬ ‫فضای مجازی باید استقالل داشته باشد‬ ‫خطیب جمعه گنبدکاووس ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از راه های بستن نفوذ دشمن که بیشتر از‬ ‫طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی‬ ‫صورت می گیرد این است که فضای مجازی‬ ‫باید استقالل داشته باشد و بستر این شبکه‬ ‫در داخل کشور تامین شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم ترابی افزود‪ :‬در کنار‬ ‫استقالل فضای مجازی در داخل کشور باید‬ ‫همه کشورها و افرادی که در حوادث اخیر‬ ‫و به صورت محوری‪ ،‬امنیت کشور را به‬ ‫هم ریختند‪ ،‬هر جایگاه و قدرتی که دارند‬ ‫و یا در هر لباس و منصبی که قرار دارند‪ ،‬به‬ ‫سختی تنبیه کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با تبریک هفته وحدت‬ ‫برلزوم برگزاری باشکوه برنامه های این‬ ‫هفته در گنبدکاووس تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫توجه به وحدت و تقویت ان یک الزام‬ ‫است زیرا دشمنان اسالم از هیچ کوششی‬ ‫برای ایجاد اختالف بین اقوام و مذاهب‬ ‫و اسیب زدن به اسالم دریغ نمی کنند و‬ ‫ما باید نقشه و اهداف دشمنان را برای‬ ‫احاد مختلف جامعه ترویج کرده و انها را‬ ‫نسبت به ان اگاه نماییم‪.‬‬ ‫رییس دامپزشکی‬ ‫گنبدکاووس‪:‬‬ ‫نادر گوگالنی گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه نخست‬ ‫امسال ‪ ۱۶‬هزار راس گاو و ‪ ۲۶۰‬هزار‬ ‫راس گوسفند علیه بیماری های دامی از‬ ‫جمله تب برفکی‪ ،‬ابله‪ ،‬شاربن‪ ،‬لمپی‬ ‫اسکین و طاعون نشخوارکنندگان کوچک‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار قطعه انواع طیور و ماکیان‬ ‫متعلق به روستاییان شهرستان گنبدکاووس‬ ‫علیه بیماری نیکوکاسل به صورت رایگان‬ ‫مایه کوبی شدند‪.‬‬ ‫وی مجموع واکسن های استفاده شده برای‬ ‫دام های سبک و سنگین در گنبدکاووس را‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۹۹‬هزار و ‪ ۷۴۴‬راس اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۲۱‬هزار و ‪۶۰‬‬ ‫مترمربع جایگاه دام و ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۹۴۲‬راس‬ ‫دام متعلق به اهالی این شهرستان علیه‬ ‫انگل های خارجی سمپاشی شدند‪.‬‬ ‫گوگالنی اضافه کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫امسال و در راستای نظارت بر سالمت‬ ‫فراورده های دام خامی در گنبدکاووس‪،‬‬ ‫بازرسان دامپزشکی سه هزار و ‪ ۲۰۱‬مورد‬ ‫بازرسی از مراکز عرضه و توزیع فراورده های‬ ‫خام دامی انجام دادند که حاصل ان کشف‬ ‫حدود چهار تن انواع فراورده خام دامی‬ ‫فاسد و غیر بهداشتی بود‪.‬‬ ‫رییس اداره دامپزشکی گنبدکاووس بابیان‬ ‫اینکه ‪ ۴۳‬واحد متخلف با تشکیل پرونده‬ ‫به مراجع قضایی معرفی شدند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫فراورده های خام دامی فاسد کشف شده نیز‬ ‫با دستور مقام قضایی معدوم شد‪.‬‬ ‫وی نظارت بر کشتار ‪ ۴۶‬هزار و ‪۵۵۶‬‬ ‫راس دام سبک و سنگین‪ ،‬نظارت بر‬ ‫جوجه ریزی ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۲۹۵‬هزار و ‪۵۹۰‬‬ ‫قطعه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی‪،‬‬ ‫تزریق ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۶۴۲‬هزار و ‪ُ ۹۲۱‬دز‬ ‫واکسن در واحدهای مرغداری و صدور‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۹۷۵‬مورد گواهی بهداشتی‬ ‫حمل دام و طیور و فراورده های خام دامی‬ ‫را از دیگر اقدامات دامپزشکی گنبدکاووس‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امسال برشمرد‪.‬‬ ‫امسال ‪ ۲‬میلیون کیلوگرم‬ ‫خوراک ابزیان از‬ ‫گنبدکاووس صادر شد‬ ‫رییس اداره دامپزشکی گنبدکاووس‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪ ۸۰‬کیلوگرم انواع خوراک‬ ‫ابزیان توسط واحدهای تولیدی و فراوری‬ ‫این شهرستان به ترکمنستان و افغانستان‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫مهدی جمشیدی‪:‬‬ ‫جامعه گرفتار «مظلوم ّیت فرهنگ» است‬ ‫‪ .1‬در ابتدا‪ ،‬تعدادی‬ ‫از کنش ها و نمودهای فرهنگی را در کنار‬ ‫یکدیگر می نشانم و یک جا و سلسله وار‬ ‫عرضه می کنم یا شاید میان این قطعه های‬ ‫به ظاهر گسسته‪ ،‬اتصال و ارتباطی برقرار‬ ‫شود و یک «ک ّلیّ ِ‬ ‫ت خطرناک» و «مجموعۀ‬ ‫چالش گر» شکل بگیرد‪« :‬کافی شاپ های‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪‎‬سواری‬ ‫«زیست شبانه»‪« ،‬دوچرخه‬ ‫غربی»‪،‬‬ ‫زنان»‪« ،‬شادی و نشاط در قالب رقص در‬ ‫مهد کودک ها»‪« ،‬اب ِ‬ ‫ بازی دختران و پسران‬ ‫در پارک»‪« ،‬ساسی مانکن»‪« ،‬سگ گردانی و‬ ‫همزیستی با سگ»‪« ،‬پارتی ها و جشن های‬ ‫مختلط»‪« ،‬استخرهای مختلط»‪« ،‬کنسرت‬ ‫مختلط»‪« ،‬تک خوانیِ زنان»‪« ،‬حضورِ‬ ‫زنان در ورزشگاه ها»‪« ،‬اردوی دانشجوییِ‬ ‫مختلط»‪« ،‬مرجعیّ ِ‬ ‫ت اجتماعیِ سلبریتی های‬ ‫بی ارمان و منفعت پرست»‪« ،‬غلبۀ شبکه های‬ ‫اجتماعیِ غربی»‪« ،‬مجازی زدگی و‬ ‫غرق شدن در فضای مجازی»‪« ،‬بازی های‬ ‫«ازدواج سفید‬ ‫رایانه ای خشن و جنسی»‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«ازادی تغیی ِر دین»‪« ،‬حقوق‬ ‫و هم باشی»‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫و ازادی های فرقه های ضاله»‪« ،‬مانورِ‬ ‫ِ‬ ‫لوکس‬ ‫تج ّمل و دور بازی با خودروهای‬ ‫میلیاردی»‪« ،‬کشف حجاب سلبریتی ها‬ ‫پس از مهاجرت»‪« ،‬ازادی های یواشکی»‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫«حجاب اختیاری و‬ ‫«حجاب استایل ها»‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫حجاب اجباری» و ‪ . ...‬اینها همگی «اتّفاق»‬ ‫هستند؟! هیچ دستی در «پشت صحنه»‬ ‫نیست؟! کاسه ای زیر نیم کاسه نیست؟!‬ ‫ّ‬ ‫«خط» است یا «خطا»؟! ایا این «رون ِد‬ ‫فرهنگیِ پیشرونده»‪ ،‬متوقف شدنی هست یا‬ ‫هر روز‪ ،‬بدتر از دیروز خواهد شد؟!‬ ‫‪ .۲‬حجاب‪ ،‬مهم است و اولویّت دارد؛‬ ‫چون «سبک زندگیِ فاسد»‪ ،‬باورها و‬ ‫اعتقادات را نیز از بین می برد؛ چون‬ ‫حجاب‪ ،‬امر «محسوس و اشکار و علنی»‬ ‫هست؛ چون بی حجابی در حال «گسترش»‬ ‫هست؛ چون «بچه ها و نوجوان ها»ی‬ ‫ما در خیابان ها به راحتی حجم و گاهی‬ ‫سطح اندام های زنان و دختران را‬ ‫می بینند؛ چون مساله‪« ،‬ناموس» و «عفت»‬ ‫و «غیرت» هست؛ چون حکومت اسالمی‬ ‫باید از «حرام اجتماعی» جلوگیری کند‬ ‫و کشف حجاب نیز حرام اجتماعی‬ ‫هست؛ چون «فرهنگ»‪ ،‬مهم هست و‬ ‫ما گرفتار «مظلومیّت فرهنگ» هستیم و‬ ‫حجاب نیز امر فرهنگی هست؛ چون‬ ‫باعث «درگیری های خیابانی» شده است‬ ‫و امکان نهی ازمنکر در حال زوال است؛‬ ‫چون دشمن در پی «هویّت زدایی» است‬ ‫و حجاب نیز «نماد هویّتیِ » ماست؛ چون‬ ‫کشف حجاب‪« ،‬معنای سیاسی» هم‬ ‫دارد و دهن کجی به انقالب هم هست؛‬ ‫چون مساله فقط حجاب نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫حجاب‪« ،‬نقطۀ اغاز» هست؛ و ‪ . ...‬رهبر‬ ‫انقالب گفته است که «فرهنگ»‪ ،‬یکی‬ ‫از سه اولویّت ماست و در فرهنگ هم‬ ‫اصل‪« ،‬سبک زندگی» هست و در سبک‬ ‫زندگی‪« ،‬حجاب» مهم هست‪ ،‬و اه ّمیّتش‬ ‫هم به «تمرکز فراوان دشمن» برمیگردد و‬ ‫ما نیز باید بر روی نقاطی متمرکز بشویم‬ ‫که «دشمن» هدف گرفته است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ما مقصریم که «فضاسازی» و‬ ‫«روایت سازی» نکردیم و در عمل‬ ‫نشان دادیم که از امکان تح ّقق حجاب‪،‬‬ ‫عقب نشینی کردیم‪ .‬عدم مداخلۀ حاکمیّت‪،‬‬ ‫موجب محفوظ ماندن احترام محجبه ها‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬بلکه محجبه ها را به یک‬ ‫«جریان اق ّلی» تبدیل خواهد کرد که‬ ‫ِ‬ ‫ایدئولوژیک انقالب»‬ ‫«ته ماندۀ گذشتۀ‬ ‫هستند‪ .‬فقر حضورِ مقتدارنۀ حاکمیّت در‬ ‫مسالۀ حجاب‪ ،‬بی حجاب ها را جسور کرده‬ ‫است‪ .‬امروز باید بر ّ‬ ‫خط قرمز بودن «شرع»‬ ‫و «قانون»‪ ،‬ایستاد و اندکی هم عقب ننشت‪.‬‬ ‫«تجدیدنظر در روش ها» و «به کارگیری‬ ‫سازوکارهای کارامدتر» نیز ارتباطی با‬ ‫این بحث ندارد و روشن است که همواره‬ ‫باید در روش ها‪« ،‬بازاندیشی» کرد و‬ ‫فن اوری های فرهنگی و انضباطی «دقیق تر»‬ ‫و «نافع تر»ی را به کار گرفت‪ .‬مسالۀ اینان‪،‬‬ ‫«رهاسازی حجاب» است و وانهادن ان به‬ ‫انتخاب خود فرد‪ ،‬نه بهینه سازی مواجهه با‬ ‫بی حجاب ها‪.‬‬ ‫‪ .۴‬رهبر انقالب پیش از این‪ ،‬چندین‬ ‫بار تصریح کرده بود که‪ :‬ا ّوالً‪ ،‬حجاب‬ ‫را مسالۀ «بسیار مهم» می داند؛ ثانی ًا‪ ،‬با‬ ‫حجاب اختیاری‪ ،‬مخالف هست؛ ثالث ًا‪،‬‬ ‫یا‬ ‫همایش ملی امنیت پایدار با مشارکت‬ ‫مرزبانان و مرزنشینان به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی در فرماندهی مرزبانی‬ ‫استان برگزار شد‪.‬‬ ‫سرهنگ احمدرضا حاتمی‪ ،‬فرمانده‬ ‫مرزبانی گلستان گفت‪ :‬ارامش مرز ها در‬ ‫استان گلستان‪ ،‬حاصل تعامل بسیار خوب‬ ‫مرزنشینان و مرزبانان است‪.‬‬ ‫گلستان ‪۳۵۰‬کیلومتر مرز خشکی و بیش‬ ‫از ‪۱۰۰‬کیلومتر مرز دریایی دارد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫دانش بنیان‬ ‫اشتغال افرین‬ ‫داش‬ ‫د‬ ‫برگزاری همایش ملی امنیت‬ ‫پایدار با مشارکت مرزنشینان‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‪2‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون گلستان گفت‪:‬‬ ‫جمعی از کارکنان نیروی انتظامی استان‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته انتظامی با‬ ‫حضور در مرکز انتقال خود گرگان خون‬ ‫خود را اهدا کردند‪.‬‬ ‫فاطمه محمدی افزود‪ :‬کارکنان فرماندهی‬ ‫نیروی انتظامی گلستان از اهداکنندگان‬ ‫مستمر خون هستند و هر ساله به مناسبت‬ ‫هفته ناجا با اهدای خون یاری رسان انتقال‬ ‫خون می شوند‪.‬‬ ‫سرگرد میثم سرگلزایی سرپرست‬ ‫پلیس راه اهن شمال شرق ‪ ۲‬که به اتفاق‬ ‫همکارانش در این کارخداپسندانه شرکت‬ ‫کرده است گفت‪ :‬کارکنان نیروی انتطامی‬ ‫راه اهن گلستان در ماموریت های محوله‬ ‫در کنار مردم همیشه اماده و در پیشگیری‬ ‫از جرایم هم در خدمت مردم هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارکنان این نیرو اهدای‬ ‫خون را به عنوان جزئی از جامعه ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬وظیفه خود دانسته و هدف از‬ ‫مشارکت در این امر انساندوستانه را اشاعه‬ ‫فرهنگ اهدای خون و کمک به همنوع‬ ‫عنوان کردند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان با قدردانی از بصیرت و هوشیاری مردم در حوادث اخیر گفت‪ :‬ایران بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی احتیاج دارد‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه در جشن میالد حضرت رسول (ص) و در همایش هفته وحدت در مسجد و مدرسه عرفانی شهر اق قال اظهار داشت‪ :‬در مسایل اخیر دشمن به‬ ‫دنبال شبیه سازی اشوب ها در گلستان بود اما با بصیرت و هوشیاری مردم در عمل به توطئه ها ناکام ماند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دشمن اختالف افکنی و شکستن وحدت میان اقوام را به عنوان یک راهبرد مهم دنبال می کند اما مردم همانند همیشه با هوشیاری در این دام قرار‬ ‫نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان افزود‪ :‬وحدت اقوام و مذاهب استراتژی جمهوری اسالمی مبتنی بر انسجام ملی و برداشت صحیح از قران است که در قران نیز بارها بر ان تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زنگانه ادامه داد‪ :‬گلستان مملو از مذاهب و اقوام گوناگون است که مردم ساکن ان بدون هیچ مشکل و با وحدت و انسجام مثال زدنی و ارامش کنار یکدیگر زندگی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سکونت همراه با ارامش و وحدت انان در گلستان دشمن را مایوس کرده و با کمک علمای شیعه و سنی‪ ،‬اقوام و بزرگان این روند تقویت خواهد شد‪.‬‬ ‫«حاکمیّت» باید از بی حجابی به عنوان‬ ‫«مصداق حرام اجتماعی»‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ایشان در سخنرانی اخیر خویش‪ ،‬خطاب‬ ‫به «ائمۀ جمعه» توصیه کردند و روشن‬ ‫هست برخی از این توصیه ها ‪ -‬از لحاظ‬ ‫چگونگی عمل و اولویّت بندی ‪ -‬به همان‬ ‫ِ‬ ‫خاص ائمۀ جمعه»‪ ،‬منحصر‬ ‫«موقعیّت‬ ‫هست و امر «مطلق» و «عام» نیست‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬رهبری نگفتند که ائمۀ جمعه‬ ‫در مسالۀ بی حجابی دخالت نکنند‪ ،‬بلکه‬ ‫ِ‬ ‫«هدف‬ ‫امر کردند که انها در همین مساله‪،‬‬ ‫سطح باالتری» را در نظر بگیرند‪« .‬رفتار‬ ‫«نفرت پراکنی نکردن»‪،‬‬ ‫پدرانه و دوستانه» و ّ‬ ‫به معنی «اجرای درست قانون» هست‪ ،‬نه‬ ‫«اجرانکردن قانون»؛ و فراتر از ان‪ ،‬به معنی‬ ‫هدایت بی حجاب ها با زبان خوش و‬ ‫تذ ّکرات نرم در مراحل ابتدایی هست‪.‬‬ ‫‪ .۵‬با این همه‪ ،‬اولویّت نه به معنی‬ ‫«نادیده گرفتن بقیۀ مفاسد» است و نه به‬ ‫معنی عالج انها در «مرحلۀ بعدی» است‪،‬‬ ‫بلکه در مقام تدبیر جامعه‪ ،‬باید برنامه های‬ ‫طراحی کرد‪ .‬صالح‬ ‫«موازی» و «همزمان» ّ‬ ‫و صواب این است که همین قدمی را که‬ ‫برداشته شده‪ ،‬تضعیف و تخریب نکنیم و‬ ‫کمک کنیم منکر و فسادِ کشف حجاب‬ ‫در عرصۀ عمومی‪ ،‬برطرف شود تا اینده‪،‬‬ ‫به عنوان «یک تجربۀ فرهنگیِ موفّق»‪،‬‬ ‫سنگ بنای حرکت های فرهنگیِ بعدی‬ ‫بشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫فصل سرما و لزوم توجه به واکسن کرونا‬ ‫حوادث‪:‬‬ ‫سرهنگ علی اکبر بای فرمانده‬ ‫انتظامی مینودشت خبرداد؛‬ ‫دستگیری عامل چاقوکشی‬ ‫در مینودشت‬ ‫سرهنگ علی اکبر بای اظهارکرد‪ :‬پس از‬ ‫اعالم مرکز پلیس مبنی بر وقوع یک مورد‬ ‫چاقوکشی در یکی از محالت شهرستان‪،‬‬ ‫موضوع به صورت ویژه در دستور کار‬ ‫ماموران انتظامی کالنتری ‪ ۱۱‬شهید رجایی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت با‬ ‫بیان اینکه متهم پیش از حضور ماموران از‬ ‫محل متواری شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬با تحقیقات‬ ‫تخصصی و بررسی های انجام شده توسط‬ ‫پلیس‪ ،‬عامل چاقوکشی شناسایی و پس از‬ ‫هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات‬ ‫غافلگیرانه دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬متهم در تحقیقات اولیه‬ ‫پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه‬ ‫خود را اختالفات شخصی اعالم کرد‪.‬‬ ‫بای با اشاره به اینکه برهم زدن نظم‪،‬‬ ‫امنیت و ارامش شهروندان خط قرمز پلیس‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پلیس اجازه جوالن دادن‬ ‫به اراذل و اوباش را نخواهد‬ ‫جانشین مرزبانی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫کشف‪ ۴۰۰۰‬نخ سیگار قاچاق‬ ‫درحوزه استحفاظی هنگ‬ ‫مرزی اترک‬ ‫جانشین مرزبانی استان گلستان از کشف‬ ‫چهار هزار نخ سیگار قاچاق درحوزه‬ ‫استحفاظی هنگ مرزی اترک خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ احمدعلی شهمرادی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در پی گزارشات واصله مبنی بر قاچاق‬ ‫سیگار از حوالی بازارچه مرزی به گمرک‬ ‫و از ان طریق به کشور ترکمنستان موضوع‬ ‫به طور ویژه در دستور کار فرمانده گروهان‬ ‫اینچه برون قرار گرفت‪.‬‬ ‫جانشین مرزبانی استان گلستان با اشاره‬ ‫به اشراف اطالعاتی مرزبانان و شناسایی و‬ ‫تحت نظر داشتن سوژه مورد نظر‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ماموران با انجام اقدامات عملیاتی مرزی در‬ ‫حین کنترل خودروهای ترانزیتی که قصد‬ ‫خروج از خاک ج‪ .‬ا‪ .‬ایران را داشتند از‬ ‫یک دستگاه تریلی ترانزیتی متعلق به کشور‬ ‫ترکیه تعداد چهار هزار نخ سیگار خارجی‬ ‫به مارک کنت هلوگرام دار که به صورت‬ ‫ماهرانه ای در کابین خودرو جاسازی شده‬ ‫بود را کشف و یک نفر متهم هم در این‬ ‫راستا دستگیر شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با هماهنگی مقام قضایی‬ ‫پرونده تشکیل و کاالی مکشوفه برای‬ ‫سیر مراحل قانونی تحویل پاسگاه شهید‬ ‫سلیمانی شد‪.‬‬ ‫شکارچی قرقاول در شرق‬ ‫گلستان دستگیر شد‬ ‫رییس اداره حفاظت محیط زیست مراوه تپه‬ ‫در شرق گلستان از دستگیری عامل شکار‬ ‫یک طاقه قرقاول در زیستگاه های منطقه خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از متهم یک قبضه سالح شکاری‬ ‫و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫صادق خسروی اظهار داشت‪ :‬جمعیت‬ ‫قرقاول به عنوان گونه حمایت شده و بومی‬ ‫شمال کشور به سبب تخریب زیستگاه‬ ‫های جنگلی و همچنین شکار بی رویه‬ ‫روبه کاهش است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬شکار‬ ‫جانوران وحشی حمایت شده بین سه‬ ‫ماه تا سه سال حبس دارد و محکومین‬ ‫موظفند ضرر و زیان ناشی از شکار هر‬ ‫گونه جانوری را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان گفت‪ :‬با فرارسیدن فصل سرما‪ ،‬برای جلوگیری از افزایش بیماران‪ ،‬مردم باید توجه بیشتری به تزریق واکسن‬ ‫کرونا داشته باشند‪.‬‬ ‫سعید گل فیروزی اظهارکرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱۶‬بیمار در مراکز درمانی و بیمارستان های گلستان بستری هستند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان افزود‪ :‬از مجموع بستری های امروز ‪ ۲۵‬نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری بوده که حال ‪ ۱۳‬نفر انها وخیم‬ ‫است و به دستگاه ونتیالتور متصل هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعداد بیماران نسبت به یک ماه گذشته حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫گل فیروزی ادامه داد‪ :‬با قرارگیری در فصل پاییز و سرمای پیش رو‪ ،‬برای جلوگیری از افزایش بیماران کرونایی می طلبد مردم به تزریق واکسن توجه بیشتری داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان از تزریق سه میلیون و ‪ ۴۵۳‬هزار و ‪ُ ۱۶۲‬دز از نوبت های اول تا چهارم واکسن کرونا در گلستان خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬پایگاه های تزریق واکسن در همه شهرهای استان اماده تزریق دوزهاییاداور واکسن کرونا برای شهروندان هستند‪.‬‬ ‫‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫روایت ایثارگرانه از نجات جان کودک تا رد‬ ‫رشوه توسط پلیس خادم گلستان‬ ‫نیروهای مسلح در هر کشور به منظور‬ ‫برقراری نظم و امنیت و همچنین حفظ و‬ ‫حراست از کیان سرزمین ها تشکیل می شود‬ ‫و دارای بخش های مختلف است‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از سه سازمان نظامی شامل ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی و فرماندهی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تشکیل شده و وزارت دفاع‬ ‫نیز وظیفه برنامه ریزی و پشتیبانی نیروهای‬ ‫نظامی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح ایران بزرگترین سازمان‬ ‫نیروهای مسلح در غرب اسیا و پنجمین‬ ‫نیروی بزرگ جهان در ابعاد مختلف‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫بدون شک هر یکی از سازما ن های‬ ‫نظامی در ایران وظیفه خاصی در کنار‬ ‫وظیفه عمومی برعهده دارند و در طول‬ ‫ایام سال یک هفته به نام هر یک از این‬ ‫سازما ن ها نامگذاری شده که در مهر‬ ‫ماه امسال از ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۹‬این ماه به نام‬ ‫هفته فراجا نام نهاده شده که در این‬ ‫ایام برنامه های مختلفی در سطح کشور‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫البته هر سال با تدابیر اندیشیده شده‪،‬‬ ‫یک شعار برای این هفته در نظر گرفته‬ ‫می شود که امسال شعار هفته فراجا‬ ‫«پلیس خادم مردم‪ ،‬مردم حامی پلیس» در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نظم و امنیت ایران اسالمی مرهون‬ ‫رشادت و از خودگذشتگی های دلیر‬ ‫مردان این سرزمین است که در این‬ ‫عرصه مهم با پایمردی ایستاد ه اند‪.‬‬ ‫هفته نیروی انتظامی فرصتی است‬ ‫مغتنم تا از تال ش های شبانه روزی پرسنل‬ ‫این نیرو به عنوان یکی از ارکان مهم‬ ‫تامین امنیت و نظم عمومی در کشور‬ ‫قدردانی شود‪.‬‬ ‫امروز نیروی انتظامی و کارکنان‬ ‫خدوم ان با بهر ه­مندی از بصیرت‪،‬‬ ‫هوشمندی و تقویت روحیه توکل بر خدا‬ ‫با برنامه ریزی و اشراف کامل‪ ،‬امنیت را‬ ‫به عنوان هدیه ای گرانبها به محضر مردم‬ ‫عزیز ایران اسالمی تقدیم نمود ه اند‪.‬‬ ‫اعتماد عمومی به نیروی انتظامی که‬ ‫حاصل عمل به تکالیف قانونی‪ ،‬همراه با‬ ‫رافت و مهربانی است راه را برای دستیابی‬ ‫این نیرو به «پلیس تراز انقالب اسالمی»‬ ‫که از مطالبات مهم رهبری معظم انقالب‬ ‫بوده‪ ،‬هموارتر نموده است‪.‬‬ ‫پلیس برای دفاع از جان و مال و‬ ‫ناموس مردم سر از پا نشناخته و جان‬ ‫می دهد‪ ،‬کارشان برخورد با جرائم و‬ ‫ناهنجار ی های اجتماعی است و از سوی‬ ‫دیگر ارامش و اسایش مردم مدنظرشان‬ ‫بوده و برقراری نظم و امنیت عمومی و‬ ‫دفاع از مرزهای ابی و خاکی کشور و‬ ‫ارز ش های انقالبی و اسالمی را وظیفه‬ ‫خود می دانند‪.‬‬ ‫عزمشان جزم است و در کنار ایمان‬ ‫و اعتقاد به پشتوانه مردمی که حامی‬ ‫انها هستند سربلند و بی دغدغه در سایه ‬ ‫رهبری مقتدر‪ ،‬هوشمند می خواهند در‬ ‫تراز انقالب اسالمی قدم بردارند‪.‬‬ ‫پلیس مهربانی با مردم را در دستور کار‬ ‫خود قرار می دهد‪ ،‬اما با هنجارشکنان و‬ ‫متخلفان برخورد قاطعانه و قانونی دارد‪.‬‬ ‫پلیس دارای بخش های مختلفی همچون‬ ‫مرزبانی‪ ،‬راهنمایی و رانندگی‪ ،‬مبارزه با‬ ‫موادمخدر‪ ،‬پیشگیری‪ ،‬اگاهی‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫امنیت عمومی‪ ،‬فتا و یگان ویژه است که‬ ‫هر یک به فراخور وظایف خود بدون‬ ‫هیچ منت و چشمداشتی‪ ،‬حتی در این‬ ‫روزها که دشمنان قسم خورده این نظام‪،‬‬ ‫وحدت و انسجام و یکپارچگی مردم را‬ ‫نشانه رفته اند‪ ،‬سبزپوشان و سبزقامتان‬ ‫فراجا در کمال ارامش و خویشتن داری‬ ‫و با روحیه ای خستگی ناپذیر و دلسوزانه‬ ‫در خدمت مردم هستند و با حضور‬ ‫شبانه روزی در ناارامی های اخیر اجازه‬ ‫تعدی به اشوبگران را نمی دهند‪.‬‬ ‫اقتدار پلیس خواسته مردم است و مردم‬ ‫در این اغتشاشات و محکوم کردن این‬ ‫حرکات با راهپیمایی و حمایت از فراجا‬ ‫و حتی پخش گل و شیرینی و شربت‬ ‫نشان دادند که حامی فراجا هستند‪.‬‬ ‫پلیس حامی ملت‪ ،‬دولت و مظلومان‬ ‫است‪ ،‬پلیس سپری مقاوم جلوی ظالمان‪،‬‬ ‫نامردان‪ ،‬دزدان ‪ .‬اغتشاشگران و ‪ ...‬بوده‬ ‫و اگر فراجا‪ ،‬سپاه پاسداران‪ ،‬ارتش و‬ ‫بسیجیان زیر سایه و فرماندهی ولی امر‬ ‫رهبر معظم انقالب نباشند مملکت به‬ ‫منجالب تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫قدر این ارامش و این زندگی را باید‬ ‫دانست‪ ،‬دشمنان منتظر فرصت از جهل و‬ ‫نادانی وطن فروشان هستند‪ ،‬که ایران را‬ ‫تبدیل به مستعمره خویش کنند‪ ،‬دشمن‬ ‫اصلی ما مردم ایران‪( ،‬رژیم صهیونیستی‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬امریکا) هستند که فقط از‬ ‫حقوق بشر حرف می زنند‪ ،‬اما خواستار‬ ‫جنگ داخلی و کشته شدن جوانان هستند‬ ‫تا بتوانند ایران را ویران و معادن را به‬ ‫یغما ببرند‪.‬‬ ‫کاش فقط یک لحظه حال خود و‬ ‫خونواده هایشان را درک می کردیم‪،‬‬ ‫روزگارشان پر از حسرت کنار خانواده‬ ‫است‪ ،‬نه عید دارند نه تعطیالت‪ ،‬نه گرما‬ ‫و سرما برایشان مفهمومی دارد‪ ،‬تنها‬ ‫بخاطر ارامش جامعه وارد این میدان‬ ‫شدند‪ ،‬بسیاری از انها جان دادند تا‬ ‫ارامش و دلگرمی برایمان بماند‪.‬‬ ‫پایه و اساس ماموریت پلیس‪،‬‬ ‫ارتباط مستمر و نزدیک با مردم برای‬ ‫خدمت رسانی است که دستیابی به چنین‬ ‫رابطه ای منجر به موفقیت روز افزون‬ ‫ماموریت های پلیس و تامین مطلوب نظم‬ ‫و امنیت عمومی خواهد شد‪.‬‬ ‫مقابله با بی نظمی اجتماعی نیازمند‬ ‫مشارکت و همدلی همه اقشار جامعه‬ ‫است و اگر ارتباط و تعامل و همگرایی‬ ‫‪ ۲‬سویه مردم و پلیس تقویت شود به‬ ‫مرحله پیشگیری تعاملی یا مشارکتی‬ ‫که امروز موثرترین نوع پیشگیری است‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫تعامل مردم با پلیس‪ ،‬پیشران تامین‬ ‫نظم و امنیت عمومی است و باید از‬ ‫هفته فراجا به عنوان فرصتی مناسب‬ ‫برای دستیابی به هدف غایی پلیس در‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم بهره برد و در‬ ‫واقع این هفته‪ ،‬ظرفیتی است که می توان‬ ‫با همراهی سرمایه های اجتماعی پلیس با‬ ‫محوریت مردم به اهداف متعالی پلیس در‬ ‫ترسیم جامعه بدون جرم‪ ،‬امنیت پایدار و‬ ‫تامین امنیت‪ ،‬اسایش و ارامش عمومی‬ ‫روحی دوباره بخشید‪.‬‬ ‫فراجا در کشور حدود ‪ ۱۳‬هزار و در‬ ‫گلستان ‪ ۳۰۹‬شهید تقدیم این نظام و‬ ‫انقالب کرده و این تنها بخشی از خدمت‬ ‫سبزپوشان و سبزقامتان به جامعه است‬ ‫و انان حتی پا را از وظایف خود فراتر‬ ‫گذاشته و به نوعی اقدامات ارزشمند‬ ‫دیگر همچون نجات جان کودک از‬ ‫اتش‪ ،‬نجات جان مردم از سیل و سیالب‬ ‫و غیره انجام می دهند و حتی در مبارزه‬ ‫با اراذل و اوباش و هنجارشکنان و‬ ‫متخلفان هیچ چشمداشتی و نداشته و‬ ‫با توجه به مشکالت اقتصادی که شاید‬ ‫داشته باشند‪ ،‬از گرفتن رشوه و قبول‬ ‫وعده و قو ل های پوشالی سر باز زده و‬ ‫با ان افراد و گرو ه ها مقتدرانه و قانونی‬ ‫برخورد می کنند‪.‬‬ ‫این هفته فرصتی دست داد تا به‬ ‫سراغ تعدادی از فرزندان و خادمین این‬ ‫سرزمین در لباس نیروی انتظامی برویم و‬ ‫چند کالمی با انان به گفت و گو بنشینیم‬ ‫و مروری بر دوران حضورشان در فراجا‬ ‫گلستان داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبرهای کوتاه‪:‬‬ ‫خدمت به جامعه ایثارگری‬ ‫جز با انگیزه معنوی‬ ‫میسر نمی شود‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‬ ‫گلستان گفت‪ :‬خدمت به جامعه ایثارگری‬ ‫فریضه ای دینی است و انجام این فریضه‬ ‫جز با انگیزه معنوی میسر نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایثار واحد گلستان اسرافیل‬ ‫وزیری در دیدار چهره به چهره با جامعه‬ ‫ایثارگری استان گفت‪ :‬شهدا جان خود‬ ‫را درراه حفظ امنیت و سالمت جامعه‬ ‫اسالمی و اعتالی اسالم و نظام اسالمی‬ ‫فدا کردند تا امروز امنیت در جامعه ما‬ ‫برقرار باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد گلستان بیان کرد‪ :‬شهدا با‬ ‫والیت پذیری و تبعیت از والیت گام در‬ ‫این مسیر ارزشمند نهادند و امروز جوانان‬ ‫ایران اسالمی نیز باید با تاسی از رزمندگان‬ ‫و شهدا پیرو خط والیت باشند‪.‬‬ ‫وی سرکشی و پیگیری مستمر مشکالت‬ ‫خانواده های معظم شاهد و ایثارگر را‬ ‫وظیفه مسئوالن دانست و افزود‪ :‬شهیدان‬ ‫با درک صحیح از شرایط کشور‪ ،‬پای در‬ ‫میدان مبارزه حق علیه باطل گذاشتند و‬ ‫امروز مسئوالن موظف اند تا ضمن سرکشی‬ ‫خانواده انان‪ ،‬قدردان ایثار و ازخودگذشتگی‬ ‫شهدا و ایثارگران باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خانواده شهدا مظهر صبر‬ ‫و شکیبایی هستند و تکریم خانواده های‬ ‫معظم شاهد و ایثارگر وظیفه ای دینی‪،‬‬ ‫ارزشی و انسانی برای تمامی احاد مردم و‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫گلستانی ها سالروز امامت‬ ‫مهدی موعود (عج) را‬ ‫جشن گرفتند‬ ‫جمعی از محبان اهل بیت عصمت و‬ ‫طهارت در گلستان سالروز امامت حضرت‬ ‫امام زمان (عج) را جشن گرفتند‪.‬‬ ‫خواندن گروهی سرود سالم فرمانده‬ ‫توسط هزاران نفر از حاضران در مراسم‪،‬‬ ‫قرائت دعای عهد و فرج‪ ،‬پخش مدیحه‬ ‫سرایی و همچنین پذیرایی از حاضران‬ ‫و رهگذران با شربت و شیرینی از‬ ‫جمله برنامه های جشن مردمی«عید‬ ‫بیعت» بود‪.‬‬ ‫این ائین در گرگان در پارک شهر‬ ‫برگزار شد و همچنین مقرر شده تا صبح‬ ‫جمعه دعای ندبه به صورت متمرکز در‬ ‫امامزاده عبداهلل (ع) گرگان برگزار شود‪.‬‬ ‫نهم ربیع االول‪ ،‬برابر با اغاز امامت‬ ‫حضرت مهدی (عج) بر تمام شیعیان‬ ‫است‪ .‬شیعیان جهان برای ظهور وجود‬ ‫پربرکت حضرت امام زمان (عج)‬ ‫به منظور برقراری عدالت در گستره جهان‬ ‫در انتظار هستند‪.‬‬ صفحه 7 ‫هفته نامه سیاسی‪ ،‬فرهنگی استان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سید محمد مهدی حسینی‬ ‫دفتر مرکزی‪ :‬گرگان‪ -‬میدان پانزده خرداد (سرخواجه)‪ -‬مجتمع تجاری ثامن‪ -‬طبقه ‪ 1-‬واحد ‪ 3‬کد پستی ‪4917617911 :‬‬ ‫تلفکس‪017 - 32222213 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Sm_hosini51@yahoo.com - Pejvakesokhan@yahoo.com :‬‬ ‫نمایندگی گنبد‪ :‬خیابان شهید رمضانی بین حافظ و خیام ‪ -‬پالک ‪ - 308‬تلفکس‪ - 33335055 :‬نمایندگی علی اباد‪ :‬خیابان امام رضا‬ ‫جنب هتل بهار قدیم ‪ -‬کتابفروشی حکمت ‪ -‬تلفکس‪36224730:‬‬ ‫ ‬ ‫طراح و صفحه ارا ‪ :‬حبیبه سادات حسینی‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مهر ‪1401‬‬ ‫خبرهای کوتاه‬ ‫کالس های کارگاه سواد‬ ‫رسانه در مدارس گلستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش گلستان از‬ ‫برگزاری کالس های کارگاه سواد رسانه از‬ ‫ابان ماه امسال در مدارس گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫نظری گفت‪ :‬کالس های سواد رسانه ای‬ ‫در سه بخش دانش اموزان‪ ،‬معلمان و‬ ‫خانواده ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اموزش و پرورش گلستان‬ ‫با تعامل پلیس فتا کالس های کارگاه سواد‬ ‫رسانه ای را در مدارس استان برگزار می کند‪.‬‬ ‫نظری بیان کرد‪ :‬مدارس استان بصورت‬ ‫صدرصدی حضوری می باشد و برای‬ ‫کالس های تقویتی و فوق برنامه از بستر‬ ‫سامانه شاد استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دراموزش و پرورش استان‬ ‫تالش می کنیم تا دانش اموزان سواد‬ ‫رسانه ای را یاد بگیرند و اموزش ببینند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۲‬هزار دانش اموز گلستانی در سال‬ ‫تحصیلی جدید وارد مدارس استان شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر‪:‬‬ ‫دوره اموزشی تیم های‬ ‫تخصصی خانه های‬ ‫هالل کشور در گلستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫قاسم غریب ابادی در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬به منظور ارتقاء و یکسان سازی‬ ‫اموزش تیم های تخصصی خانه های‬ ‫هالل‪ ،‬دوره اموزشی به صورت منطقه‬ ‫ای ویژه معاونین اموزش و پژوهش‪،‬‬ ‫مسئوالن خانه های هالل‪ ،‬روسای اداره‬ ‫عملیات و روسای شعب استان های‬ ‫خراسانی رضوی‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬تهران و‬ ‫گلستان از (‪ 19‬تا ‪ 21‬مهر) با حضور‬ ‫دبیرکل جمعیت هالل احمر به میزبانی‬ ‫استان گلستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان‬ ‫افزود‪ :‬یکسان سازی اموزش تیم های‬ ‫تخصصی خانه های هالل‪ ،‬اصول اجتماع‬ ‫محوری‪ ،‬کلیات ارزیابی سوانح‪ ،‬اصول‬ ‫تسهیلگری و تشکیل تیم‪ ،‬فعالیت های بین‬ ‫المللی و اثر بخشی ان در خانه های هالل‬ ‫از اهداف برگزاری این دوره است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به لزوم ارتقای‬ ‫تاب اوری جامعه و ‏ترغیب مردم در برابر‬ ‫حوادث و بالیا‪ ،‬خانه های هالل به عنوان‬ ‫یک هالل احمر کوچک در روستا ها‬ ‫و محالت شهری ایجاد شده تا ضمن‬ ‫مشارکت در فعالیت های اجتماعی‪ ،‬مردم‬ ‫را برای رویارویی با حوادث اماده کرده و‬ ‫کارکردهای هالل احمر را درحوزه های‬ ‫مختلف با وسعت کمتر انجام دهند‪.‬‬ ‫سال شانزدهم‬ ‫شماره ‪678‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬مختومقلی فراغی‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫امر به معروف نوشتاری وظیفه احاد ملت است‬ ‫ویالسازی نفس باغات گلستان را بُرید‬ ‫«خانه باغ ها» کانون افات شدند‬ ‫در سال های اخیر دست اندازی به اراضی‬ ‫ملی‪ ،‬تجاوز به حریم منابع طبیعی و‬ ‫زمین خواری به اراضی زراعی و باغی رسیده‬ ‫و خانه باغ ها و ویالهای رنگارنگ مثل علف‬ ‫هرز در باغات قد می کشند تا ضمن نابودی‬ ‫باغات اقتصادی و اسیب به امنیت غذایی‬ ‫معضالت اجتماعی را هم به بار اورند‪.‬‬ ‫پس از پدیده زمین خواری و کوه خواری‬ ‫که سودجویان به اراضی ملی و منابع طبیعی‬ ‫دست اندازی می کنند پدیده تلخ ویالسازی‬ ‫و ساخت خانه باغ در اراضی کشاورزی و‬ ‫باغی هم دست اویز افراد سودجو برای‬ ‫دست اندازی به اراضی بکر و مرغوب شده؛‬ ‫پدیده ای که امنیت غذایی و نابودی اقتصاد‬ ‫کشاورزی و باغی را نشانه می گیرد‪.‬‬ ‫با سخت گیری قوانین برای ساخت و ساز‬ ‫در روستاهای ییالقی و کوهستانی که مانع‬ ‫از از بین رفتن ماهیت روستا و تولیدات ان‬ ‫می شد بسیاری از سرمایه گذاران مسیر تازه‬ ‫ای را در پیش گرفتند و درصدد ان هستند تا‬ ‫ماهیت اراضی کشاورزی و باغی را به بهانه‬ ‫ایجاد باغ و ساخت خانه باغ پایمال کنند‪.‬‬ ‫به طور قطع قد کشیدن ساختمان های‬ ‫لوکس و ویالهای خوش رنگ و لعاب در‬ ‫اراضی کشاورزی و باغی در بلندمدت موجب‬ ‫از بین رفتن بخش عمده ای از تولیدات بخش‬ ‫کشاورزی خواهد شد چراکه بسیاری از این‬ ‫خانه باغ ها صرف ًا به منظور فضای تفریحی‬ ‫ایجاد شده و صاحبان این خانه باغ ها و ویالها‬ ‫به تنها چیزی که فکر نمی کنند همان کشاورزی‬ ‫و یا باغداری حرفه ای است‪.‬‬ ‫از سویی دیگر حتی اگر کشت اصولی‬ ‫باغات نیز صورت گرفته باشد ولی از‬ ‫انجایی که بسیاری از این باغداران حرفه و‬ ‫پیشه اصلی انها کشاورز و باغداری نیست‪،‬‬ ‫نمی توانند مرحله داشت و رسیدگی به‬ ‫باغات را به خوبی انجام دهند لذا تولیدات‬ ‫انها شاید انگونه که باید در بازار عرضه‬ ‫نشود و چه بسا بسیاری از این باغات به‬ ‫کانون افات مبدل شوند‪.‬‬ ‫به اذعان کارشناسان ویالسازی و ساخت‬ ‫خانه باغ ها به صنعت باغداری استان نیز اسیب‬ ‫وارد می کنند چون صاحبان ان با عدم رسیدگی‬ ‫به باغات بستری را برای زمستان گذرانی افات‬ ‫فراهم کرده و شرایط را برای طغیان افات و‬ ‫بیماری باغات در استان اماده می سازند‪.‬‬ ‫ان چیزی که مسلم است عالوه بر قوانین‬ ‫حفظ کاربری‪ ،‬قوانینی در حوزه حفظ تولیدات‬ ‫اراضی کشاورزی باید شکل بگیرد تا این‬ ‫نقیصه برطرف شود و کسانی که وارد حرفه‬ ‫باغداری می شوند به فکر توجیه اقتصادی این‬ ‫باغات نیز باشند‪.‬‬ ‫شرایط ایجاد خانه باغ در اراضی‬ ‫کشاورزی و باغی‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی‬ ‫گلستان از سخت گیری قوانین برای جلوگیری‬ ‫از ساخت و سازها در اراضی کشاورزی و‬ ‫باغی می گوید و اظهار می کند؛ با توجه به‬ ‫مشکالتی که طی سال های قبل در صدور‬ ‫مجوزها برای احداث خانه باغ رخ داده دیگر‬ ‫مجوز برق هم لغو شده و متقاضیان احداث‬ ‫خانه باغ کشاورزی باید از پنل خورشیدی برای‬ ‫روشنایی استفاده کنند چراکه برق رسانی خانه‬ ‫باغ ها مشکل ساز شده بود و در نتیجه مسئوالن‬ ‫تصمیم گرفتند حضور باغداران در خانه باغ که‬ ‫اکثرا ً روزها فعالیت دارند نیاز به برق مستقیم‬ ‫ندارد و فعاالن این حوزه می توانند از برق‬ ‫خورشیدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا عباسی لغو امتیازات برق و گاز‬ ‫را عاملی برای جلوگیری از دست اندازی‬ ‫افراد سودجو به خانه باغ ها برشمرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این تصمیم انگیزه تغییر کاربری و ایجاد‬ ‫خانه باغ برای حضور تفریحی خانواده ها‬ ‫را کاهش داد چراکه وقتی زیرساخت های‬ ‫الزم اعم از برق و گاز در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار نگیرد مردم رغبت کمتری برای احداث‬ ‫خانه باغ پیدا می کنند‪ ،‬متاسفانه از انجایی که‬ ‫در گذشته عالوه بر برق رسانی‪ ،‬گازرسانی‬ ‫هم به خانه باغ ها مجاز بود از خانه باغ در‬ ‫کاربری دیگری استفاده و حق کشاورزان و‬ ‫باغداران واقعی ضایع می شد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برای هر یک هکتار اراضی‬ ‫باغی ساخت ‪ ۱۲‬و نیم متر خانه باغ مجاز‬ ‫است البته در این مساحت از باغ معموالً از‬ ‫ادوات و تجهیزات خرد استفاده می شود که‬ ‫فضای ‪ ۱۲‬و نیم متر برای ان کافی است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد‬ ‫کشاورزی گلستان با بیان اینکه ما یک‬ ‫دستگاه قانونگذار هستیم و باید مطابق قانون‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما تفاهم نامه ای را‬ ‫با اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی گلستان برای فعال کردن‬ ‫کشاورزی گردشگری در گلستان منعقد‬ ‫کردیم و براساس ان مجوزهایی تا ‪ ۵‬هزار‬ ‫مترمربع صادر می شود تا در قالب گردشگری‬ ‫کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫عباسی با تاکید بر اینکه تاکنون گردشگری‬ ‫کشاورزی در برخی از نقاط گلستان انجام‬ ‫شده و خوشبختانه مورد استقبال مردم‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما نیز به‬ ‫وزارتخانه پیشنهاد دادیم شهرک هایی تحت‬ ‫عنوان خانه باغ تعریف شود و هر کسی مایل‬ ‫به سرمایه گذاری بود زیرساخت های الزم‬ ‫در ان فراهم شود و عالقه مندان در این مکان‬ ‫ها اقدام به احداث به خانه باغ کنند اما اینکه‬ ‫قرار باشد به صورت نقطه ای و لکه ای در‬ ‫هر نقطه از روستاها خانه باغ احداث شود‬ ‫برای باغداران واقعی مشکل ساز می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه گردشگری کشاورزی‬ ‫به طور ویژه موردتوجه ما قرار دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫با رونق گردشگری کشاورزی افراد مجبور‬ ‫به ساخت خانه باغ نیستند که بعدها به دلیل‬ ‫ناتوانی در نگهداری و ساماندهی ان متحمل‬ ‫ضرر شوند بلکه می توان خانه باغ هایی‬ ‫با رویکرد گردشگری ایجاد کرد و مردم با‬ ‫پرداخت اجاره از ان استفاده کنند پرداخت یک‬ ‫شب اجاره بها برای استفاده از فضای مفرح باغ‬ ‫بهتر از ساخت خانه باغ و تغییر کاربری اراضی‬ ‫و اسیب به اقتصادی کشاورزی است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد‬ ‫کشاورزی گلستان از ایجاد شهرک های گلخانه‬ ‫ای ‪ ۲۰۰‬متری‪ ۵۰۰ ،‬متری تا پنج هزاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬کسی که مایل به احداث گلخانه‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند در کنار فعالیت گلخانه ای‪،‬‬ ‫در متراژهای موردنظر اقدام به ساخت یک‬ ‫اتاقک دوطبقه کند تا خود و خانواده اش در‬ ‫رفاه باشند‪ ،‬احداث بنا در این مناطق امتیاز‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز را دارد و در عین حال با یک‬ ‫نگهبان هم کنترل می شود‪.‬‬ ‫عباسی با بیان اینکه احداث بی رویه‬ ‫باغات مشکالتی را از لحاظ کنترل افات و‬ ‫بیماری ها ایجاد می کند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مگس مدیترانه ای در حال‬ ‫اسیب به باغات ما است و در حالی که‬ ‫باغداران گلستانی در حال مبارزه با این افت‬ ‫هستند اما صاحبان خانه باغ ها در تفریح و‬ ‫استراحت بوده و درب های انها قفل است‬ ‫این مسئله تا حدی اسیب زا بود که در استان‬ ‫مجاور مسئوالن امر با حکم دادستانی اقدام‬ ‫به شکستن قفل درب خانه باغ ها برای‬ ‫مبارزه با افت مگس مدیترانه ای کردند تا‬ ‫شیوع این افت در خانه باغ ها دیگر باغداران‬ ‫را متضرر نکند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خانه باغ ها در حال‬ ‫نابودی باغ های اقتصادی ما هستند‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬تجربه نشان داده خانه باغ ها به دلیل‬ ‫تحمیل هزینه زیاد و همچنین وقوع سرقت‬ ‫بیشتر از دو سال دوام نمی اورند‪ ،‬اگر نگاهی‬ ‫به وضعیت برخی از خانه باغ ها بیندازید به‬ ‫عینه می بینید که یا بنای احداث شده مورد‬ ‫سرقت قرار گرفته و یا باغدار به دلیل ناتوانی‬ ‫در پرداخت هزینه ابیاری و یا کنترل افات‬ ‫باغ را رها کرده و این نقطه به کانون افات‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد‬ ‫کشاورزی گلستان اضافه کرد‪ :‬اخیرا ً در یکی‬ ‫از روستاهای گرگان بیش از ‪ ۶۰‬مورد تخلف‬ ‫در حوزه خانه باغ اتفاق افتاده و هنوز منجر‬ ‫به احداث سقف نشده بود با حضور نماینده‬ ‫دادستان و نیروی انتظامی تخریب شد‪ ،‬این‬ ‫قطعات اص ً‬ ‫ال باغ نبوده بلکه در قطعات ‪۲۰۰‬‬ ‫متر الی ‪ ۷۰۰‬متری ایجاد شده و رد پای رانت‬ ‫و زمین خواری در ان محرز بوده است‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫باغدار واقعی در گلستان داریم که تخلف‬ ‫انجام نمی دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بارها از جهات‬ ‫گوناگون اطالع رسانی کردیم که افراد‬ ‫برای خرید زمین کشاورزی و یا خانه باغ‬ ‫به نزدیک ترین مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫شهرستان مربوطه مراجعه کنند تا با مشخص‬ ‫شدن وضعیت زمین برای خریدار‪ ،‬در دام‬ ‫افراد سودجو گرفتار نشوند‪.‬‬ ‫مدیر امور اراضی جهادکشاورزی گلستان‬ ‫نیز معتقد است در دستورالعمل ها و قوانین‬ ‫حفظ کاربری اراضی چیزی به نام خانه باغ‬ ‫تعریف نشده و قانون موجود نیز مربوط به‬ ‫احداث خانه کارگری ان هم منحصرا ً برای‬ ‫اراضی باغی و به منظور حفظ و حراست از‬ ‫باغات و اراضی زراعی است که برای این‬ ‫موضوع نیز حد نصابی تعریف شده است‪.‬‬ ‫کامبیز علیپور به حد مجاز احداث خانه‬ ‫کارگری در باغ ها اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫احداث خانه کارگری در باغات به منظور حفظ‬ ‫و حراست از ان مساحت مجاز باید بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و یک مترمربع باشد و این میزان برای‬ ‫اراضی زراعی ‪ ۱۰‬هکتار به باال است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخشنامه هایی در سح‬ ‫ملی برای احداث خانه کارگری در باغات‬ ‫و اراضی کشاورزی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫مثال در یک باغ یا زمین دو و نیم الی سه‬ ‫هکتاری می توان یک خانه کارگری در متراژ‬ ‫‪ ۱۵‬مترمربع احداث کرد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر امور اراضی جهادکشاورزی‬ ‫گلستان افرادی که مایل به احداث خانه‬ ‫کارگری هستند باید همراه اسناد مالکیت به‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه‬ ‫مراجعه کرده و پس از طرح موضوع‪ ،‬باید این‬ ‫مسئله را به تایید سازمان همیاری ها برسانند‬ ‫و پس از اخذ مجوز از سازمان مدیریت جهاد‬ ‫کشاورزی در کمیسیون تبصره یک ماده یک‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد و در نتیجه منتج‬ ‫به صدور و پرداخت عواید دولتی و سپس‬ ‫ساخت خانه کارگری خواهد شد‪.‬‬ ‫علیپور تاکید کرد‪ :‬باغداران و کشاورزانی‬ ‫که مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک را‬ ‫نداشته باشند و عواید دولتی را نپردازند خانه‬ ‫باغ ساخته شده غیرمجاز تلقی شده و با افراد‬ ‫خاطی برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی و‬ ‫امور اراضی برای حفظ اراضی زراعی و باغی‬ ‫مرغوب تالش گسترده ای دارند‪ ،‬متذکر شد‪:‬‬ ‫اراضی زراعی بستر تولید زراعت است و امنیت‬ ‫غذایی جامعه را تامین می کند لذا قانون از هر‬ ‫اقدامی در اراضی زراعی و باغی که تولید را با‬ ‫مشکل مواجه کند ممانعت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫با وجود انکه طی سال های اخیر قوانین‬ ‫برای مقابله با این پدیده ها سخت گیرانه تر‬ ‫شده و بسیاری از این ویالها قبل از اتمام‬ ‫ساخت‪ ،‬قلع و قمع می شوند اما به اعتقاد‬ ‫کارشناسان ساخت و ساز ویال در مزارع‬ ‫و باغ ها و سپس قلع و قمع انها همانند‬ ‫نوشدارویی پس از مرگ اراضی کشاورزی و‬ ‫باغی است و ان زمین حاصلخیز به ندرت به‬ ‫چرخه تولید و زراعت باز می گردد‪.‬‬ ‫از سویی دیگر افزایش بی رویه و هجوم‬ ‫مردم به سمت طبیعت که به شکل پدیده ای‬ ‫تحت عنوان ساخت و سازها در اراضی ملی و‬ ‫کشاورزی بروز و ظهور پیدا کرده یک معلول‬ ‫است که علت های بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫قطع ًا با ریشه یابی علل ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز و حرکت عده ای به سمت قانون‬ ‫گریزی رد پای قوانین سخت گیرانه و‬ ‫ضعف نظارتی دستگاه های متولی و فقدان‬ ‫زیرساخت های الزم در حوزه گردشگری‬ ‫بیش از پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫در حالی که طی سال های اخیر با ارتقای‬ ‫سطح معیشت و افزایش سطح انتظار جامعه‪،‬‬ ‫گرایش مردم به سوی طبیعت گردی افزایش‬ ‫پیدا کرده با این حال‪ ،‬متولیان امر برای افزایش‬ ‫مباحث رفاهی‪ ،‬تفریحی و اجتماعی و فرهنگی‬ ‫در شهرها‪ ،‬حومه شهرها و روستاها اقدام قابل‬ ‫توجهی نداشتند تا مردم برای رفع نیاز خود به‬ ‫مناطق بکر و تفریحی‪ ،‬پس از تقسیم ارث به فکر‬ ‫تغییر کاربری اراضی و ایجاد خانه باغ نیفتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه پژواک سخن

هفته نامه پژواک سخن 690

هفته نامه پژواک سخن 690

شماره : 690
تاریخ : 1401/10/20
هفته نامه پژواک سخن 689

هفته نامه پژواک سخن 689

شماره : 689
تاریخ : 1401/10/13
هفته نامه پژواک سخن 688

هفته نامه پژواک سخن 688

شماره : 688
تاریخ : 1401/09/29
هفته نامه پژواک سخن 687

هفته نامه پژواک سخن 687

شماره : 687
تاریخ : 1401/09/22
هفته نامه پژواک سخن 686

هفته نامه پژواک سخن 686

شماره : 686
تاریخ : 1401/09/15
هفته نامه پژواک سخن 685

هفته نامه پژواک سخن 685

شماره : 685
تاریخ : 1401/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!