هفته نامه صبح بخیر شماره 59 - مگ لند

هفته نامه صبح بخیر شماره 59

هفته نامه صبح بخیر شماره 59

هفته نامه صبح بخیر شماره 59

‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪ 50000 * 59‬ریال‬ ‫اخالص باالی حاج قاسم دل های مردم را جذب‬ ‫کرده است‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان‪:‬‬ ‫فرهنگ سازی اصالح الگوی مصرف برق ضرورت دارد‬ ‫فرهنگ سازی مالیاتی در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‬ ‫بیش از ‪ 2000‬برنامه ویژه روز‬ ‫مقاومت در سمنان برگزار می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۹‬دی روز وحدت و یکپارچگی امت‬ ‫اسالم است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجلاس عمومی سـالیانه مجمع بسـیجیان‬ ‫اسـتان سـمنان برگزار شد‬ ‫بسترهای حضور سرمایه گذاران خارجی‬ ‫در سمنان فراهم شود‬ ‫افزون بر ‪ ۶۱‬هزار نفر در بافت های فرسوده‬ ‫شرق استان سمنان سکونت دارند‬ ‫‪4‬‬ ‫ایت اهلل مصباح با اندیشه های انحرافی و فتنه گران مقابله می کرد‬ ‫ایت اهلل مصباح با اندیشه های انحرافی و فتنه گران مقابله می کرد‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬ایت اهلل مصباح یزدی با اندیشــه های انحرافی‬ ‫و با فتنه گرانی که می خواســتند منطقه را به اشــوب بکشند‪ ،‬مقابله‬ ‫می کرد و در کنار شهید قاسم سلیمانی از الگوهای این مقابله بود‪.‬‬ ‫حجت االسالم ســید ابراهیم رئیســی در دومین کنگره بین المللی‬ ‫بزرگداشــت ایت اهلل محمدتقی مصباح یــزدی با بیان اینکه جامعه‬ ‫امروز ما می تواند با شــناخت شــخیصت ایت اهلل مصباح به علم و‬ ‫عمل برســد و با نگاهی به سلوک وی الگوی خوبی پیش روی خود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حقیقت این است ما عالمه مصباح را هم‬ ‫در حوزه عقاید حقه صاحب نظر می دانیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه ایت اهلل مصباح هــم در حوزه اخالق یکی از‬ ‫استادان برجسته و اثرگذار بود و هم در حوزه عمل و احکام یک فقیه‬ ‫برجســته بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فقیه کسی است که باورهای الهی و اخالق‬ ‫کریمه در جان او نشسته باشد‪ ،‬در غیر این صورت دانستن الگوهای‬ ‫علمی کسی را فقیه نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با یاداوری اینکه اگر کسی همه گفتار‪ ،‬کردار و تفکرش‬ ‫جلوه فقه بود‪ ،‬یک فقیه کامل است‪ ،‬افزود‪ :‬گفتار چنین فردی ما را به‬ ‫یاد خدا می اندازد و کردارش هم از جلوه های فقه است‪.‬‬ ‫رئیسی با تاکید بر اینکه ایت اهلل مصباح یزدی از مبارزان با حکومت‬ ‫پهلوی بود‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬از او بیانیه هایــی در این زمینه به جا مانده‬ ‫اســت و با اَنکر منکرات که رژیم پهلــوی بود‪ ،‬مبارزه می کرد و بعد‬ ‫از انقــاب هم با همه وزن وجودش از جمهوری اســامی حمایت‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به یکی از پیش خطبه های نماز جمعه ایت اهلل‬ ‫مصباح یزدی‪ ،‬گفت‪ :‬مرحوم ایت اهلل مصباح یزدی هم انحرافات را‬ ‫خوب می شــناخت و هم خوب با ان مبارزه می کرد و به همین دلیل‬ ‫او را عمار انقالب نامیدند‪ .‬او در حوزه جهاد تبیین بســیار عالی بود و‬ ‫در دشمن شناسی و دشمن ستیزی چهره ای برجسته بود‪ .‬او نیروها را‬ ‫برای ایســتادگی مقابل فتنه و توطئه گران بسیج می کرد و شناخت‬ ‫زمان و اعالم موضع و سمت گیری را به درستی انجام می داد‪.‬‬ ‫رئیســی ادامه داد‪ :‬او با اندیشــه های انحرافی و بــا فتنه گرانی که‬ ‫می خواســتند منطقه را به اشوب بکشــند‪ ،‬مقابله می کرد و در کنار‬ ‫سردار شهید قاسم سلیمانی از الگوهای این مقابله و ایستادگی بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایت اهلل مصباح یزدی شــاگردپرور بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی از استادان بزرگ حوزه هستند که درس های زیادی می دهند‬ ‫اما شاگردپرور نیستند‪ ،‬اما ایت اهلل مصباح یزدی هم شاگردپرور بود و‬ ‫هم خانواده و اطرافیانش به وی ارادت دارند و اندیشه و عمل ایشان‬ ‫را به عنوان عمل و اندیشــه نیکو پذیرفته و الگو گرفته اند‪ ،‬در حالی‬ ‫که برخی در حوزه این همراهی را نداشته اند‪ .‬ایشان را به عنوان عمار‬ ‫انقالب اســامی و عمار والیت می شناسند‪ .‬کسی بود که هم خوب‬ ‫رونمایـی از دو اختـراع جدید در دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان سمنان‬ ‫‪8‬‬ ‫می شناخت و هم خوب تبیین می کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور اضافه کرد‪ :‬ایت اهلل مصباح و شــهید ســلیمانی در‬ ‫جایگاهی هســتند که می توانند برای ما الگو باشند و نیاز داریم که‬ ‫این الگوها را خوب بشناسیم‪.‬‬ ‫وی از عالمه مصباح به عنوان عمار انقالب و از ســردار سلیمانی به‬ ‫عنوان مالک اشــتر انقالب یاد کرد و افزود‪ :‬زمان و سمت شناسی و‬ ‫احســاس مسئولیت عالمه مصباح در شناخت فتنه ها و بسیج کردن‬ ‫نیروها در برابر توطئه گران ممتاز بود‪.‬‬ ‫رئیســی با اشــاره به تاکیدات رهبــر انقالب دربــاره الگوگیری از‬ ‫شــخصیت ایت اهلل مصباح یزدی‪ ،‬گفت‪ :‬حقیقت این است ما عالمه‬ ‫مصبــاح را هم در حوزه عقاید حقه صاحــب نظر می دانیم و هم در‬ ‫حوزه اخالق یکی از استادان برجسته و اثرگذار بود‪ .‬در حوزه عمل و‬ ‫احکام نیز یک فقیه برجسته بود‪.‬‬ صفحه 1 ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫مرد میدان‬ ‫‪2‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫روحانیت و همه ما است‬ ‫بزرگداشت اقای مصباح از واجبات کارهای حوزه‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫بهنام مطلبی‬ ‫دین مبین اسالم‪ ،‬یک مجموعه به هم پیوسته از اموزه های عبادی‪ ،‬اعتقادی‪ ،‬اخالقی‪ ،‬سیاسسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫نظامی و برنامه ای جامع و کامل است که خوشبختی دنیوی و اخروی بشر را تضمین می نماید‪.‬‬ ‫دین اســام برای تمامی نیازهای زندگی انســان ها برنامه ارائه نموده که مهمتریــن این برنامه ها تعامالت‬ ‫انسانها با یکدیگر است‪.‬‬ ‫خداوند متعال برای اموزش این تعامالت انســانی‪ ،‬پیامبرانی را فرســتاد و اخرین انها را الگویی پسندیده برای‬ ‫همگان قرار داد و خُ لق او را نیکوترین و پســندیده ترین اخالق برشــمرد و در میان خُ لقیات او و پیروانش‪ ،‬از‬ ‫برجسته ترین ها را‪ ،‬سخت گیری بر کفار و دشمنان و رحمت و مهربانی بر مومنان و دوستان‪ ،‬توصیف کرد‪ .‬این‬ ‫دو ویژگی البته در عصر غیبت و انتظار به سبب برخی ویژگی های این دوران که برجسته ترین انها نبود ظاهری‬ ‫پیشــوای معصوم اســت‪ ،‬بیش از هر زمان دیگر مورد تاکید قرار گرفته به گونه ای که یکی از شــاخصه های‬ ‫منتظران راستین است‪.‬‬ ‫بی گمان مقدمه دشمن ستیزی دشمن شناسی است‪ .‬از ان جایی که شهید سلیمانی در دوران مباره با دشمنان سه‬ ‫دوره متفاوت را سپری کرد مواجهه با دشمنان در هر دوره اقتضاهای مناسب خود را طلب می کرد‪ .‬این دوره ها‬ ‫عبارت بودند از هشت سال دفاع مقدس‪ ،‬مبارزه در لبنان‪ ،‬و مبارزه با داعش در سوریه و عراق‪.‬‬ ‫در دوران هشت سال دفاع مقدس که مردم ایران در پاسخ به ددمنشی های صدام به میدان امده بودند اما همه‬ ‫دشمنان کسانی نبودند که از سر دشمنی در میدان کارزار امده بودند‪ .‬بلکه برخی از افراد جبهه مقابل شیعیانی‬ ‫بودند که به زور به جبهه اورده شده بودند‪.‬‬ ‫حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬در این دوران فرمانده لشکر ‪ ۴۱‬ثاراهلل متشکل از استان های هرمزگان‪ ،‬کرمان و سیستان‬ ‫و بلوچستان بود و نقش ارزنده ای در ان دوران ایفا کرد‪ .‬اولین عملیات تیپ ثاراهلل به فرماندهی شهید سلیمانی‬ ‫در عملیات فتح المبین بود‪.‬‬ ‫دوران مبارزه در لبنان نیز مبارزه به طور مشخص در برابر دشمن صهیونیست و کودک کش بود که البته اقتضای‬ ‫حضور در این میدان بیشتر تربیت جوانان رزمنده و تقویت جبهه مقاومت بود‪.‬‬ ‫نقش سرنوشت ساز سردار سلیمانی در تجهیز حزب اهلل لبنان به انواع جنگ افزارها و نیز و اماده سازی برای نبرد‬ ‫با اسرائیل‪ ،‬گره گشای بحران های پرشمار نظامی از جمله جنگ ‪ ۳۳‬روزه سال ‪ ۲۰۰۶‬لبنان بود‪ .‬بحرانی که اگر‬ ‫برای ان تدبیری حکیمانه همراه با ش ّدت عمل برای ان اندیشیده نمی شد‪ ،‬چه بسا سرنوشت لبنان و به تبع ان‬ ‫محور مقاومت در کل منطقه دچار مشکالتی اساسی می شد‪.‬‬ ‫همچنین جنگ با داعش و ریشــه کنی این غده ســرطانی پدیده ای بی مانند اســت که در پرونده کارزار شهید‬ ‫ســلیمانی از درخشش ویژه ای برخوردار اســت به گونه ای که نه فقط دوستان که دشمنان را نیز به ستایش او‬ ‫وادار کرده است‪.‬‬ ‫این دوره مبارزه البته‪ ،‬پیچیدگی های خاص خود را داشت‪ .‬چرا که در جبهه مقابل او کسانی بودند که به ظاهر‬ ‫برای اقامه دولت اســامی دست به سالح برده بودند اما در حقیقت و باطن سیاست های شیطان بزرگ را گام‬ ‫به گام در برابر جبهه حق و مقاومت پی می گرفتند‪.‬‬ ‫رهبری انقالب با اشــاره به دوره های سراســر شجاعت زندگی شهید ســلیمانی می گوید‪« :‬حاج قاسم از دفاع‬ ‫مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل خطر می رفت‪» ... ،‬‬ ‫بنابر این شــناخت دشــمن در گونه های مختلف در هر دوره و زمان و نیز برخورد متناســب از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب که همواره ســکان دار کشــتی انقالب بوده اهتما ج ّدی مردم به شناخت دشمن را همیشه‬ ‫یاداور می شدن‪ .‬در جایی در این باره فرمودند‪ :‬انچه وظیفه ما به عنوان مردم‪ ،‬به عنوان احاد جمهوری اسالمی‬ ‫اســت‪ :‬او ًال دشمن شناسی است؛ دشمن را [بشناسیم]؛ در شناخت دشــمن اشتباه نکنید‪ .‬نگویید که خب همه‬ ‫می دانیم؛ بله‪ ،‬شــما می دانید که دشمن کیست؛ دشمن استکبار است‪ ،‬دشمن صهیونیسم است‪ ،‬دشمن امریکا‬ ‫قضیه را به عکس کنند‪ ،‬نظر‬ ‫است؛ اینها را شما می دانید ا ّما تالش وسیعی دارد انجام می گیرد برای اینکه این ّ‬ ‫مردم را عوض کنند‪ ،‬با شــیوه های پیچیده تبلیغاتی؛ همه باید مراقب باشــند؛ دشمن شناسی بسیار مهم است؛‬ ‫یکی این؛ بعد‪ ،‬دانستن نقشه دشمن؛ دشمن چه کار دارد می کند‪ ،‬چه کار می خواهد بکند؛ و بعد‪ ،‬دانستن شیوه‬ ‫مقابله با نقشه دشمن؛ این را باید مردم ما بدانند‪.‬‬ ‫شــهید سلیمانی با اقتدا به امامین انقالب همواره به این توصیه های ایشان عمل کرده بصیرت خود را در نگاه‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫توجه به رفتار های شــهید حاج قاسم سلیمانی گویای ان اســت که ان شهید بزرگواره همواره رفتار پیشوایان‬ ‫معصوم(ع) را سرلوحه زندگی خود قرار داده مرامی سرشار از ش ّدت با دشمنان و مهربانی با مردم داشت‪.‬‬ ‫شجاعت مثال زدنی او‪ ،‬دشمن شناسی و دشمن ستیزی او سبب شد تا در ‪ ۱۹‬اسفند ‪۱۳۹۷‬شمسی امام خامنه ای‪،‬‬ ‫نشــان ذوالفقار(عالی ترین نشان نظامی ایران) را بـــه سپهبد شهید سردار ســلیمانی اهدا کرد‪ .‬طبق ائین نامه‬ ‫اهدای نشــانه ای نظامی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬این نشان به فرماندهان عالی رتبـــه و روسای ستادهای‬ ‫عالی رتبه در نیروهای مسلح اهدا می شود که تدابیر ان ها در طرح ریزی و هدایت عملیات هـــای رزمی موجب‬ ‫حصول نتایج مطلوب شده باشد‪.‬‬ ‫در پایان نکته حایز اهمیت ان اســت که انچه سبب شده تا شهید سلیمانی در اوج قرار گیرد اتصاف به صفات‬ ‫متضاد همدیگر اســت که البته برای کسب انها نیاز به تالش فراوان است‪ .‬چه اینکه ممکن است انسان هایی‬ ‫با روحیه خشن در برابر دشمنان با ش ّدت برخورد کنند اما در برابر مردم عادی و دوستان نمی توانند انسان های‬ ‫مهربانی باشــد چه اینکه کسانی هم هســتند که با عموم انسان ها با نرم خویی و مهربانی رفتار می کنند اما در‬ ‫برابر دشمنان نمی توانند در خود حس سخت گیری و ش ّدت داشته باشند‪ .‬و اجما ًال اینکه جمع این دو صفت ان‬ ‫هم در اوج ممکن کاری بسیار سخت می نماید که نیازمند ممارست و خودسازی فراوان است‪.‬‬ ‫و ســرانجام نتیجه این گرداوردن دو صفت ان شد که مردمان بســیاری از عمق جان به او مهر می ورزند که‬ ‫نمونه این عشــق را در تشــییع پیکر پاک او جهانیان به نظاره نشستند و از دیگر سو اوج دشمنی های استکبار‬ ‫را با او همگان دیدند‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫رهبــر معظم انقالب در دیدار خانواده ایــت اهلل مصباح یزدی تاکید کردند‪:‬‬ ‫روحانیت‬ ‫بزرگداشــت جناب اقای مصباح یکی از واجبات کارهای حوزه و‬ ‫ّ‬ ‫و همه اســت و بزرگداشت ایشــان به معنای زنده نگه داشتن جهت گیری‬ ‫ایشان و راه ایشان است‪.‬‬ ‫خانواده ایت اهلل مصباح یزدی به مناسبت دومین سالگرد درگذشت این عالم‬ ‫ربانی با حضرت ایت اهلل خامنه ای دیدار کردند‪.‬‬ ‫متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدار به شرح زیر است‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫سیدنا ابی القاسم المصطفی‬ ‫و الحمدهلل ّ‬ ‫رب العالمین و ّ‬ ‫الصاله و ّ‬ ‫السالم علی ّ‬ ‫الط ّیبین ّ‬ ‫مح ّمد و اله ّ‬ ‫بقیه اهلل فی االرضین‪.‬‬ ‫سیما ّ‬ ‫الطاهرین ّ‬ ‫خیلــی خوش امدید‪ .‬بعــد از م ّدتها اقایان را و بعضــی از خانمها را زیارت‬ ‫کردیم‪ .‬بزرگداشــت جناب اقای مصباح یکــی از واجبات کارهای حوزه و‬ ‫روحانیت و ماها و همه است و بزرگداشت ایشان به معنای زنده نگه داشتن‬ ‫ّ‬ ‫جهت گیری ایشان و راه ایشان است‪.‬‬ ‫خصوصیات منحصربه فردی‬ ‫مرحوم اقای مصباح (رضوان اهلل علیــه) یک‬ ‫ّ‬ ‫داشتند که من در مجموعه فضالی برجسته ی قم که از قدیم می شناختیم‪،‬‬ ‫و حاال هم بحمداهلل برکات بعضی شــان ادامه دارد‪ ،‬نگاه میکنم‪ ،‬جامع این‬ ‫خصوصیات را کسی مثل مرحوم اقای مصباح مشاهده نمیکنم؛ علم فراوان‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫فکــر خوب و نواور‪ ،‬بیان رســا و واضح‪ ،‬انگیزه ی تمام نشــدنی و بی نظیر‪،‬‬ ‫توجه معنوی‬ ‫خلقیات و رفتارهای شایســته و برجســته‪ ،‬سلوک و معرفت و ّ‬ ‫ّ‬ ‫و مانند اینها؛ مجموع اینها را واقع ًا انســان نمیتواند پیدا کند‪ .‬اینها در اقای‬ ‫مصباح جمع بود‪.‬‬ ‫باالخره رفتن برای همه هست‪ :‬اِن ََّک َم ّیِ ٌت َو اِن َُّهم َّم ّیِ ُتون؛(‪ )۱‬اگر چه خسارت‬ ‫است ا ّما باالخره چاره ای نیست‪ ،‬ناگزیریم؛ عالج این است که ان راه ادامه‬ ‫پیدا کند؛ ان ابتکار و ان کارهایی که ایشان کرده اند‪ :‬همین «طرح والیت»‬ ‫یکی از ابتکارات ایشــان است؛ همین تشکیالت عظیم مرکز تحقیقات امام‬ ‫خمینی(‪ )۲‬یکی از همان ابتکارات اســت؛ کتابهایی که ایشــان نوشته اند‪،‬‬ ‫اخالقیــات و معنو ّیات و [برای]‬ ‫چــه کتابهای علمی‪ ،‬چــه انچه مربوط به‬ ‫ّ‬ ‫اســتفاده ی عموم و مانند اینها اســت‪ ،‬یکی از ان کارها است؛ اینها را نباید‬ ‫گذاشت تعطیل بشــود‪ .‬الحمدهلل اثار ایشان از همه جهت خوب است؛ اثار‬ ‫صوتی ایشــان خیلی اثار خوبی است‪ .‬ســخنرانی های ایشان را یک م ّدتی‬ ‫حســینیه سخنرانی داشــتند‪ ،‬در عصرهای ماه رمضان تلویزیون‬ ‫که در ان‬ ‫ّ‬ ‫پخش میکرد؛ من می نشستم پای تلویزیون‬ ‫گوش میکــردم؛ نمیدانم کِی بود‪ .‬حاال من‬ ‫عصری می نشســتم گوش میکردم؛ عصر‬ ‫ماه رمضان بــود‪ .‬به ایشــان گفتم؛ گفتم‬ ‫اینها خیلی برجسته است‪ ،‬واقع ًا خیلی خوب‬ ‫اســت؛ ادم می نشــیند گوش میکند‪ ،‬واقع ًا‬ ‫اســتفاده میکند‪ .‬خب اینها نبایستی متو ّقف‬ ‫بشود؛ نباید مسکوت بماند‪ ،‬فراموش بشود‪.‬‬ ‫ایشان اثار صوتی دارند‪ ،‬اثار مکتوب دارند‪،‬‬ ‫مثل‬ ‫موسســاتی‪ِ ،‬‬ ‫موسســه و بنیانهای ّ‬ ‫اثار ّ‬ ‫انهایی که اســم اوردیم ــ یا شاید هم غیر‬ ‫انها که من خبر نــدارم ــ دارند‪ ،‬الحمدهلل‬ ‫فرزنــدان خوبی دارنــد‪ ،‬اقازاده های خوبی‬ ‫ِنهما ِرجا ًال َکثیراً َو ن ِســاء؛(‪)۳‬‬ ‫دارند؛ َو بَ َّث م ُ‬ ‫الحمــدهلل؛ برکات نسلی شــان هم برکات‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫در مــورد حفظ اثار‪ ،‬نکته ای که وجود دارد‪،‬‬ ‫این اســت که نگذاریم ایــن اثار کهنگی‬ ‫پیــدا کند‪ .‬یعنی ان روزی که ایشــان این‬ ‫موسسه ی امام خمینی را راه انداختند‪ ،‬یک کار تازه ای بود؛ ایا امروز هم اگر‬ ‫ّ‬ ‫به همان شکلی که ا ّول راه افتاده‪ ،‬اداره بشود‪ ،‬باز هم تازه است؟ این‪ ،‬جای‬ ‫سوال است؛ این به عهده ی شماها است‪ .‬اقای رجبی(‪ )۴‬و شما اقایان ببینید‬ ‫چه کار باید کرد که ان تازگی و طراوت حفظ بشود‪ .‬ان ا ّولی که ایشان این‬ ‫توجه هایی را به‬ ‫کار را شــروع کردند‪ ،‬خب یک کار خیلی نــ ِو جدیدی بود‪ّ ،‬‬ ‫خودش جلب کرد؛ حاال هم باید همان جور باشد‪.‬‬ ‫یا مث ً‬ ‫ال کتابهای ایشــان‪ .‬خب حاال بعضی از کتابها‪ ،‬کتابهای علمی اســت‪،‬‬ ‫کتاب درسی اســت‪ ،‬مث ً‬ ‫ال فرض کنید فلســفه؛ خب حفظش به این است‬ ‫که در حوزه در جاهایی که مقتضی اســت تدریس بشــود؛ ا ّما برخی از اثار‬ ‫مکتوب ایشــان اثاری است که باید در ذهنها جایگزین بشود؛ بحث علم و‬ ‫فن و مانند اینها نیست؛ فکر است؛ باید در ذهن مخاطب بنشیند‪ .‬چه جوری‬ ‫میشود نشاند؟ امروز با صِ رف اینکه حاال تعداد نسخه هایی که از یک کتاب‬ ‫چاپ میشود‪ ،‬باال باشــد یا پایین باشد‪ ،‬مسئله تمام نمیشود؛ یعنی این جور‬ ‫کتابهای فکری [این جوری حفظ نمیشود]‪ .‬چرا‪ ،‬بعضی از کتابها هست که‬ ‫قیت اســت؛ فرض کنید کتابهایی‬ ‫وقتی تعداد و تیراژ باال برود‪ ،‬این یک مو ّف ّ‬ ‫که در شرح حال شــهدا مینویسند؛ خب هر چه افراد بیشتر بخوانند‪ ،‬بیشتر‬ ‫بهره مند میشــوند‪ .‬کتابهای فکری این جوری نیست؛ کتابهای فکری الزم‬ ‫اســت در فکر رســوخ کند؛ و این‪ ،‬صرف ًا با نشر کتاب حاصل نمیشود‪ .‬شما‬ ‫نگاه کنید غربی ها در این کارها خوب واردند‪ ،‬خوب بلدند؛ ببینید مث ً‬ ‫ال فرض‬ ‫متفکر‪ ،‬حاال مث ً‬ ‫کنیــد فالن ّ‬ ‫ال هِگل مگر چند کتاب نوشــته؟ افکارش را از‬ ‫داخل این کتابها استخراج می کنند و درمی اورند‪ ،‬تخلیص می کنند‪ ،‬خالصه‬ ‫میکنند‪ ،‬ان فکــر را با بیانهای مختلف‪ ،‬با زبانهای مختلف‪ ،‬با شــیوه های‬ ‫مختلف پخش میکنند‪ ،‬منتشــر میکنند‪ .‬این کار [در مورد ایشــان هم] باید‬ ‫انجام بگیرد‪.‬‬ ‫من الب ّته گمان میکنم قبلها به خود مرحوم اقای مصباح (رضوان اهلل علیه)‬ ‫یا شاید به بعضی از شاگردهای ایشان راجع به ّ‬ ‫ماّلصدرا این حرف را زدم که‬ ‫ماّلصدرا چیست؟ ّ‬ ‫لب حرفهای ّ‬ ‫کتاب ّ‬ ‫ماّلصدرا‬ ‫ماّلصدرا تدریس میشود‪ ،‬ا ّما ّ‬ ‫چند مسئله ی اساسی دارد؛ اینها را پیدا کنید‪ ،‬بکشید بیرون‪ ،‬روی اینها بحث‬ ‫بشــود‪ ،‬کار بشود‪ ،‬کتاب نوشته بشود‪ ،‬مباحثه بشود؛ این الزم است‪ .‬در مورد‬ ‫خود اقای مصباح همین جور است و باید این جوری بشود‪ .‬نگاه کنید‪ ،‬ببینید‬ ‫ان جهت گیری فکری ایشان‪ ،‬ان نقطه ی تمرکز فکری ایشان چیست‪ ،‬چه‬ ‫در مسائل فلسفی‪ ،‬چه در مسائل اجتماعی‪ ،‬چه در مسائل اعتقادی و فکری‪،‬‬ ‫در فضای مجازی و از این قبیل پخش میشــود ــ یک ّ‬ ‫تکه حرف را پخش‬ ‫کنید‪ ،‬این منتشــر بشود‪ ،‬در ذهنها بماند‪ ،‬به زبانها بیاید‪ ،‬تکرار بشود؛ و مثل‬ ‫َم َث ِل سائر(‪ )۵‬که در زبانها تکرار میشود و میمانَد‪ ،‬این فکر بماند‪ ،‬معلوم بشود‬ ‫این‪ ،‬فکر اقای مصباح است؛ تا افراد اسم اقای مصباح را می اورند‪ ،‬هر کسی‬ ‫که دیده این ّ‬ ‫متوجه بشود‪،‬‬ ‫تکه ها را‪ ،‬این نوشته ها را‪ ،‬ذهنش به یکی از اینها ّ‬ ‫یــادش بیاید‪ .‬مث ً‬ ‫ال یکی از راه های پخش فک ِر یک اد ِم ّ‬ ‫متفکر برجســته ی‬ ‫عمیقی مثل اقای مصباح این است‪.‬‬ ‫صوت هم خیلی خوب اســت‪ .‬حاال شــاید الزم نباشــد از ا ّول تا اخ ِر یک‬ ‫سخنرانی را پخش کنیم ــ ان [کار] شاید یک مقداری تاثیر را هم کم کند‬ ‫ــ ا ّما باالخره میتوان از یک صوتِ یک ساعته یا مث ً‬ ‫ال سه ربع ساعته ای که‬ ‫ال جذب میکرده‪ ،‬مث ً‬ ‫مستمع را کام ً‬ ‫ال یک ربع ساعت مطلب دراورد‪.‬‬ ‫حســینیه ی(‪ )۶‬ایشان نظر من‬ ‫داخل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫یکی از‬ ‫جلســاتِ‬ ‫ّ‬ ‫را خیلی جلب میکند‪ ،‬این اســت که وقتی [فیلم ان را] پخش میکنند‪ ،‬ادم‬ ‫میبیند ا ّو ًال مستمعین که متراکم نشسته اند‪ ،‬همه جوانند‪ ،‬یعنی مث ً‬ ‫ال یک ادم‬ ‫مسن باالی چهل سال شــاید در اینها دیده نمیشود؛ همه جوانند‪ .‬و [ثانی ًا]‬ ‫ّ‬ ‫همه همین طور محوند! این خیلی مهم اســت‪ .‬من چون خودم سخنرانم‪،‬‬ ‫توجه دارم‪ .‬چه زمانی هست که‬ ‫ده ها سال [سخنرانی کرده ام]‪ ،‬به این نکات ّ‬ ‫سخنران احساس میکند مو ّفق است؟ این نگاه ها و برخوردها و به اصطالح‬ ‫ان نمایشــهایی که از رفتار مستمع وجود دارد‪ ،‬نشان دهنده ی یک حقیقتی‬ ‫است؛ این را شما در ســخنرانی های ایشان مشاهده میکنید‪ ،‬یعنی این من‬ ‫را خیلی جلب میکند‪ .‬ایشــان چه دارد میگوید که این جور همه ی دلها را‪،‬‬ ‫چشــمها را مجذوب کرده‪ ،‬مبهوت کرده؟ این ّ‬ ‫تکه های خاص را پیدا کنید‪،‬‬ ‫مکرر پخش کنید‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫قضیه روی خوش نشان داده‪ .‬حاال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سیما‬ ‫و‬ ‫خوشبختانه صدا‬ ‫ّ‬ ‫مسئوالن رسانه ها و مانند اینها روی خوش به یک‬ ‫گاهی اوقات هست‬ ‫ِ‬ ‫چیزی نشان نمیدهند‪[ ،‬ولی] نسبت به کارهای ایشان الحمدهلل صدا و‬ ‫سیما گرایش خوبی دارد و در ساعات مختلف [پخش میکند]‪ .‬من گاهی‬ ‫عبور میکنم‪[ ،‬وقتی] نگاه میکنم میبینم‪ ،‬یا گاهی نشسته ام میبینم که از‬ ‫ایشان چیزهای زیادی را پخش میکنند؛ حیات اقای مصباح این است‪،‬‬ ‫زنده بودن اقای مصباح این است‪.‬‬ ‫خب جسم ایشان رفت‪ ،‬حیف هم بود‪ ،‬خیلی حیف بود‪ ،‬یعنی وجود ایشان‬ ‫واقع ًا مایه ی برکت بود‪ ،‬ادم از دیدن ایشان استفاده میکرد؛ یکی از این‬ ‫کسانی [بود] که ما در طول عمر دیدیم از دوره ی جوانی شان‪ ،‬نه حاال؛‬ ‫ان وقت که ایشان شاید هنوز ازدواج هم نکرده بود ــ من قبل از اینکه‬ ‫بیایم قم‪ ،‬در مشهد با ایشان اشنا شدم؛ گمان میکنم مث ً‬ ‫ال سال ‪۳۷ ،۳۶‬‬ ‫بود ــ از ان وقت ادم میفهمید ایشان یک مرد متد ّین‪ ،‬اهل دین و اهل‬ ‫تقوا بودند‪ .‬از جمله ی ان کسانی بود که « َمن ُی َذ ِّک ُر ُک ُم ا َ‬ ‫هلل ُرو َی ُته»(‪ )۷‬بود؛‬ ‫میبرد‪ ،‬به یاد خدا می انداخت‪.‬‬ ‫رویت ایشان هم ادم را کمک میکرد‪ ،‬پیش ُ‬ ‫خب هر چه از ان جوانی گذشت‪ ،‬ایشان بهتر هم شد؛ اگرچه هر چه‬ ‫هست‪ ،‬مال همان دوره ی جوانی است‪ .‬شما جوانها قدر این دوره را‬ ‫بدانید؛ انچه ان اخ ِر کار به درد ادم میخورد و گیر ادم می اید و برای ادم‬ ‫میماند‪ ،‬همین [چیزی] است که حاال شماها کسب کرده اید و دارید کسب‬ ‫میکنید‪ .‬جوانها قدر جوانی شان را بدانند‪.‬‬ ‫خدا ان شاءاهلل درجاتشان را عالی کند‪ .‬بله‪ ،‬دو سال از درگذشتشان‬ ‫گذشت؛ دوازدهم دی بود‪ .‬خداوند ان شاءاهلل درجات ایشان را عالی کند و‬ ‫ایشان را مشمول مغفرت و رحمت خودش قرار بدهد‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته‬ ‫ّ‬ ‫ایت اهلل رئیسی در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫حضور مردم در مراسم وداع با شهدا اگاهانه و دارای پیام برای دوستداران و دشمنان انقالب بود‬ ‫رئیس جمهور حضور مردم بصیر در مراسم عزاداری شهادت حضرت‬ ‫فاطمه (س) و تشییع شهدای گمنام را اگاهانه‪ ،‬معنادار و دارای پیام برای‬ ‫دوستداران و دشمنان انقالب اسالمی دانست و اظهار داشت‪ :‬این حضور‬ ‫همچنین برای مسئوالن مسئولیت افرین بود تا تالش خود را برای رفع‬ ‫دغدغه های مردم مضاعف کنند‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت‬ ‫سالروز ‪ ۹‬دی‪ ،‬روز «بصیرت و میثاق با والیت» حضور دیروز مردم بصیر‬ ‫در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تشییع شهدای‬ ‫گمنام را اگاهانه‪ ،‬معنادار و دارای پیام هم برای دوستداران و هم دشمنان‬ ‫و بدخواهان انقالب اسالمی دانست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور این حضور بابصیرت مردم را برای دولت و همه مسئوالن‬ ‫نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬مسئولیت افرین دانست و افزود‪ :‬تالش مضاعف‬ ‫برای رفع نگرانی و دغدغه های مردم از جمله این مسئولیت هاست‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های حاصل شده را موجب‬ ‫افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئوالن به ویژه‬ ‫مدیران دستگاه های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش های امیدبخش‪،‬‬ ‫درباره ان دسته از اقدامات که به دالیل مختلف به سرانجام نرسیده نیز‬ ‫به مردم گزارش دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه ای برای طرح ها و‬ ‫اقدامات دولت‪ ،‬مسئوالن اطالع رسانی بخش های مختلف دستگاه های‬ ‫اجرایی و نیز سخنگویان دولت را مکلف کرد‪ ،‬به شکل مستمر برای‬ ‫بهبود نحوه اطالع رسانی از عملکرد دولت برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫خبر خوش وزیر اموزش و پرورش از افزایش سرانه فضای اموزشی در کشور‬ ‫وزیر فرهنگ‪ :‬دشمن اجازه پیدا نخواهد کرد مانع اعتالی جامعه اسالمی شود‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش گفت‪ :‬امروز به برکت نظام جمهوری اســامی ایران‬ ‫و خون شــهیدان‪ ،‬سرانه فضای اموزشی در کشــور به پنج متر و ‪ ۲۲‬سانتی متر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یوسف نوری‪ ،‬وزیر اموزش و پرورش در کنگره ملی شهدای نهضت سواداموزی‬ ‫کشــور در سمنان اظهار کرد‪ :‬یاد و خاطره شــهدای نهضت سواداموزی کشور‪،‬‬ ‫شهدای واالمقام استان و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همان طور که زمانی مهم ترین معروف در کشــورمان‪ ،‬تشکیل‬ ‫حکومت اسالمی بود‪ ،‬امروز هم دفاع از حکومت از مهم ترین واجبات است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬امروز استان عالم پرور و شهیدپرور سمنان که‬ ‫بنده به واســطه حضور فرزندان این دیار در جبهه های جنگ تحمیلی مدیون این‬ ‫استان هستم‪ ،‬میزبان دومین کنگره شهدای ملی نهضت سواداموزی کشور است‪.‬‬ ‫نوری اضافه کرد‪ :‬وجود عینی و حقیقی انســان متعالی در حضرت فاطمه زهرا‬ ‫(س) معنی پیدا می کند و بی بی کبری (س) مصداق مجســم قران مجید هستند‬ ‫و امیدواریم خداوند متعال ما را از پیروان ان حضرت قرار دهد‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬اول انقالب به ازای هر دانش اموز‪ ،‬یک و نیم مترمربع فضای‬ ‫اموزشی داشتیم که امروز به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران و خون شهیدان‪،‬‬ ‫این میزان به پنج متر و ‪ ۲۲‬سانتی متر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وزیــر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬بالغ بر یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۹‬سال بی سواد در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫نــوری گفت‪ ۳۲۰ :‬هــزار نفر ســواداموز در حال حاضر زیرپوشــش نهضت‬ ‫سواداموزی در کشور هستند که با همراهی مردم می توان این مهم را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کشــور ما در بحث شــاخص های ســواد در سطح جهان در‬ ‫رتبه های مطلوب قرار دارد و در حوزه شتاب علمی‪ ،‬در سالیان اخیر حرکات خوبی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬ایران اســامی در بســیاری از فناوری ها در‬ ‫زمره ‪ 10‬کشــور برتر جهان قرار دارد و اموزش و پرورش در ســالیان اتی‪ ،‬برای‬ ‫پیشــبرد امور و دستیابی به اهداف خود‪ ،‬همچون گذشته نیاز به حضور موثر مردم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کنگره ملی شــهدای نهضت ســواداموزی کشــور در گرامیداشت ‪ ۱۷۹‬شهید‬ ‫نهضت سواداموزی با حضور وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫ســمنان‪ ،‬استاندار سمنان و شماری از مســووالن و خانواده های معظم شهدا در‬ ‫سالن اجتماعات پارک موزه دفاع مقدس استان سمنان برگزار شد‪.‬‬ ‫هم رزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ‪ :‬شهید سلیمانی در تمام عمر خود تابع والیت بود‬ ‫هم رزم ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی گفت‪ :‬سپهبد ســلیمانی در تمام‬ ‫عمر بابرکت خود تابع والیت بود و در سراســر وصیت نامه خود بر لزوم توجه به‬ ‫والیت فقیه تاکید کرده است‪.‬‬ ‫اســماعیل قاسم پور‪ ،‬از فرماندهان محور مقاومت امشب در همایش «بصیرت‬ ‫فاطمی» با حضور اقشار مختلف مردم و مسووالن شهرستان شاهرود در حسینیه‬ ‫اعظم مدرسه قلعه این شــهر به مناسبت یوم اهلل ‪ ۹‬دی ماه و نیز سالگرد شهادت‬ ‫سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد‪ :‬فتنه های رخ داده با رهبری استکبار جهانی‬ ‫علیه ملت ایران در ‪ 43‬سال عمر انقالب اسالمی ایران پیام روشنی دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هدف اصلی دشــمنان داخلی و خارجــی در چهار فتنه اخیر در‬ ‫کشور‪ ،‬عمود خیمه نظام اسالمی یعنی والیت فقیه بوده است‪.‬‬ ‫این فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه ســپهبد ســلیمانی در سراســر‬ ‫وصیت نامه خود بر لزوم توجه به والیت فقیه تاکید کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این فرمانده‬ ‫دلیر دفاع مقدس و محور مقاومت و امنیت کشــور در تمام عمر بابرکت خود تابع‬ ‫والیت بود و جمهوری اســامی را حرم و حفظ ان را واجب دانســت و تبعیت از‬ ‫والیت را الزم عینی می پنداشت‪.‬‬ ‫قاسم پور با اشاره به حماسه ‪ ۹‬دی ملت ایران در سال ‪ ۱۳۸۸‬اظهار کرد‪ :‬دشمن‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت‪ :‬دشــمن می خواهد مانع حرکت نیروهای انقالبی در راستای جهاد و مبارزه برای‬ ‫پیشرفت و اعتالی جامعه اسالمی شود که به ان اجازه نخواهیم داد‪.‬‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی اظهار کرد‪ :‬دشمن تالش کرده با تروریسم رسانه ای و بمباران دروغ و تحریف‪ ،‬جامعه ایرانی‬ ‫را نسبت به گذشته پر افتخار خود پشیمان و نسبت به اینده نا امید کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حتما به دشــمن اجازه بهره برداری نخواهیم داد و مســیر خدمتگزاری به مردم را با استعانت از الطاف‬ ‫الهی و بهره گیری از راهبری های رهبر عظیم الشان انقالب ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫اســماعیلی با بیان اینکه دشمن باید بداند مردم ایران مستحکم پای ارمانهای خود ایستاده اند و تشییع جنازه حماسی‬ ‫روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(ع) این واقعیت را بار دیگر نشان داد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت انقالبی و مردمی و‬ ‫رییس جمهور مکتبی هم با جهادی شبانه روزی خود را سرباز رهبر انقالب و خادم مردم می داند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اضافه کرد‪ :‬بی دلیل نیســت که دشمن همه عناصر خود را به خدمت گرفته تا جلوی‬ ‫خدمتگزاری خادمان مردم را بگیرد و در میان مردم ایران ایجاد شــکاف کند و وحدت‪ ،‬یکپارچگی و انسجام ملی ما را‬ ‫مورد حمله و خدشه قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایران در اغاز گام دوم انقالب اسالمی در شرایط مهمی در راس تحوالت منطقه قرار گرفته است‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دشمن با همه وجود در این چهار ماه تالش کرده مانع اقدامات دولت خدمتگزار و انقالب اسالمی شود‪.‬‬ ‫اســماعیلی با بیان اینکه انقالب ما انقالبی فرهنگی است و از رهبر عظیم الشان و موسس نهضت تا شاگردان اصلی‬ ‫و پرچمداران دیگر همگی از اصحاب فرهنگ هســتند افزود‪ :‬شهید عالی مقام ایت اهلل مطهری‪ ،‬شهید ایت اهلل دکتر‬ ‫بهشــتی‪ ،‬شــهید ایت اهلل باهنر و رهبری حکیم و فرزانه انقالب اســامی ایت اهلل خامنه ای از چهره های شاخص‬ ‫فرهنگی این انقالب هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رهبری تمام زندگی خود را به جهاد و مبارزه گذرانده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زندان و تبعید حاصل دوران‬ ‫مبارزه ایشان در قبل از انقالب است و در این بین لحظه ای از کارهای علمی و مبارزاتی غافل نشدند‪.‬‬ ‫اســماعیلی یاداور شد‪ :‬ایشان بعد از انقالب هم در خط مقدم جنگ با مجاهدت در لباس یک سرباز ساده برای ارمان‬ ‫های امام و انقالب ایستادند و در این سالها در نقش رهبر فرزانه انقالب و در شرایطی که فتنه های داخلی و رخدادهای‬ ‫خارجی که عرصه را بر تصمیم گیران تنگ کرده بود با درایت کشور را از همه این موانع عبور دادند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بحرانی که دشمنان در سال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی در سوریه برای اضمحالل جبهه مقاومت سوریه‪ ،‬عراق و‬ ‫لبنان شروع کردند اضافه کرد‪ :‬در پی ان به دنبال ناارام سازی ایران بودند و تمامی نظریه پردازهای غربی ‪ ،‬پول های رئیس ستاد بزرگداشت ‪ ۹‬دی گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران با مدیریت مدیران‬ ‫کشورهای مرتجع و شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی‪ ،‬دست به دست هم دادند تا ایران اسالمی را ناکام بگذارند اما بزرگی همچون شهید سلیمانی توانست داعش را شکست دهد‪.‬‬ ‫علی محمد نائینی‪ ،‬رئیس ســتاد بزرگداشت ‪ ۹‬دی در اجتماع باشکوه ‪ 9‬دی در‬ ‫باجانفشانی سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی پرچمدار بزرگ جبهه توحید همه این نقشه ها نقش بر اب شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬مکتب امام راحل و انقالب اسالمی در یک میدان سخت پیروز شد و دشمنان مســجد امام خمینی (ره) سمنان‪ ،‬با اشــاره به انواع توطئه های دشمنان اسالم و‬ ‫انقالب اسالمی برای ضربه زدن به ملت بزرگ ایران اظهار کرد‪ :‬جنگ ترکیبی را‬ ‫غربی‪ ،‬عربی و عبری شکست خوردند‪.‬‬ ‫با حمله به عزای حســینی در فتنه ســال ‪ ۱۳۸۸‬ماهیت خود را نشان داد و ملت‬ ‫ایران با حضور در صحنه و افریدن حماســه ‪ ۹‬دی بار دیگر پشــتیبانی خود را از‬ ‫نظام و والیت فقیه نشان دادند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به حوادث اخیر و اشــوب ها و اغتشاشات رخ داده‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫اغتشاشات نیز دشمن به بهانه فوت یک فرد وارد میدان شد و کم کم ماهیت خود‬ ‫را نشان داد و در ادامه مشخص شد هدف انها نظام و والیت فقیه است‪.‬‬ ‫قاسم پور با تاکید بر لزوم توجه به «جهاد تبیین» مورد تاکید مقام معظم رهبری‬ ‫گفت‪ :‬نســل جوان باید تاریخ ‪ ۲۰۰‬ساله ایران را مطالعه کند تا بداند چه اتفاقاتی‬ ‫افتاده و دشمنان خارجی بر سر این کشور چه اورده اند‪.‬‬ ‫این فرمانده دوران دفاع مقدس با اشــاره به سخنان اردشیر زاهدی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه و سفیر ایران در امریکا در زمان طاغوت اظهار کرد‪ :‬این فرد می گوید من‬ ‫برای حاج قاســم احترام زیادی قائل هســتم و عجز و ناتوانی کشور را در زمان‬ ‫طاغوت دیدم و باید نســل جوان ما‪ ،‬تاریخ ایران را مطالعه کنند؛ این جمالت را‬ ‫یک فردی که در دوران طاغوت مســوولیت داشته بیان می کند و باید برای نسل‬ ‫جوان بیان کرد‪.‬‬ ‫این هم رزم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر لزوم تقویت بصیرت در‬ ‫جامعه گفت‪ :‬پیام بسیار بااهمیت حماسه ‪ ۹‬دی‪ ،‬بصیرت و بیعت با والیت است که‬ ‫باید همیشه این پیام مهم در اذهان مردم بماند تا مسیر را گم نکنیم‪.‬‬ ‫در این مراســم که به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر شاهرود‪ ،‬شورای‬ ‫هماهنگی تبلیغات اســامی شهرســتان و روابط عمومی و پایگاه اخالص حوزه‬ ‫بسیج ادارات الحدید شهرداری شاهرود برگزار شد‪ ،‬مرثیه سرایی حاج حسین قانع‬ ‫از مشــهد و پرده خوانی میرزاعلی از تهران در مورد حاج قاســم سلیمانی صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رئیس ستاد ‪ ۹‬دی‪ :‬مدیریت شهید سلیمانی داعش را شکست داد‬ ‫امروز باید جدی گرفت؛ دشمن از طریق همه ابزارهایی که در اختیار دارد‪ ،‬تالش‬ ‫می کند تا به نظام اسالمی و ملت ایران ضربه بزند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دشمنان همواره مقابله با ایران اسالمی را پیگیری می کنند و‬ ‫در ماه های اخیر نیز شاهد بودیم که اغتشاشات خیابانی در همین راستا رخ داد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد بزرگداشت ‪ ۹‬دی ادامه داد‪ :‬تغییر باورها در داخل کشور و بین مردم‬ ‫ما مهم ترین هدفی است که از سوی دشمنان دنبال می شود و انها در این راه‪ ،‬از‬ ‫هر کاری دریغ نمی کنند‪.‬‬ ‫نائینی گفت‪ :‬اغتشاشــات داخلی‪ ،‬جنگ رسانه ای‪ ،‬اجماع بین المللی و تهدیدات‬ ‫نظامی و ســایر ابزارها امروز در دست دشمنان اســت تا با ملت و نظام اسالمی‬ ‫ایران مقابله کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز باید بیش از همیشــه بــه روش ها و الگوهای فتنه انگیزی‬ ‫دشمنان توجه داشــت؛ ان ها به طور دائم این شیوه ها را به روز می کنند و بخشی‬ ‫از جنگ ترکیبی و رســانه ای دشــمنان برای این است که مردم را از اینده ناامید‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد بزرگداشت ‪ ۹‬دی اضافه کرد‪ :‬جهاد تبیین در برهه کنونی اهمیت‬ ‫فراوانــی دارد و طبق فرمــوده رهبر معظم انقالب باید تالش شــود تا با تبیین‬ ‫دستاوردهای نظام اسالمی‪ ،‬جوانان و نوجوانان کشورمان را به اینده امیدوار کرد‪.‬‬ ‫نائینی گفت‪ :‬جمهوری اســامی ایران در همه زمینه ها با اقتدار پیش می رود و‬ ‫دشــمن این را نمی تواند قبول کند؛ شکست های پیاپی دشمنان انها را به سمتی‬ ‫برده است که به هر قیمتی شده‪ ،‬به ملت ایران ضربه بزنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬دشــمنان بعد از اینکه در جنگ نظامی شکست خوردند‪ ،‬وارد‬ ‫مرحله ای جدید از پیکار با مردم ایران یعنی جنگ اقتصادی شدند‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد بزرگداشــت ‪ ۹‬دی گفت‪ :‬ان ها در این راه‪ ،‬یک جنگ رسانه ای‬ ‫تمام عیار را نیز علیه نظام اسالمی و مردم ایران به راه انداختند و باز هم شکست‬ ‫خوردند و از این رو‪ ،‬این بار به جنگ ترکیبی روی اورده اند‪.‬‬ ‫نائینی ادامه داد‪ :‬جمهوری اســامی ایران با مدیریت مدیران بزرگی همچون‬ ‫شهید ســلیمانی توانست داعش را شکســت دهد و توطئه های غربی‪ -‬عربی‪-‬‬ ‫عبری را در منطقه خنثی سازد و امروز نیز با قدرت پیش می رود‪.‬‬ صفحه 2 ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫به قلم سردبیر‬ ‫رضا تبیانیان‬ ‫فرصت طلبان‪ ،‬پیوندتان مبارک‬ ‫اصولگرا به معنای حقیقی کلمه کســی اســت که پایبند به ارزش ها و اصول مکتبی جمهوری‬ ‫اســامی باشد‪ .‬متاســفانه برخی از اصولگرایان همانگونه که در دولت تدبیر و امید سکوت اختیار‬ ‫کــرده بودند و با دولت همراه شــده بودند‪ ،‬امروز نیز در برابر بــی احترامی و دهن کجی اصالح‬ ‫طلبان‪ ،‬روزه ســکوت گرفته اند و جا دارد در اینجا پیوند این قبیل افراد را با اصالح طلبان تبریک‬ ‫عرض کنیم‪.‬‬ ‫چه نیکو شد که مردم شما را شناختند که به جای کمک به دولت مردمی‪ ،‬همسو با اصالح طلبان‬ ‫ال همراه و هماهنگ با انها به تضعیف دولت مردمی می پردازید‪ .‬علت کام ً‬ ‫و کام ً‬ ‫ال روشــن است‬ ‫اری منافع شــما به خطر افتاده اســت و از انجایی که منافع شخصی تان بر منافع ملی ارجحیت‬ ‫دارد‪ ،‬به جای همگرایی در جهت مشارکت به دولت در اداره بهتر کشور‪ ،‬مدام چوب الی چرخ دولتمردان می گذارید‪.‬‬ ‫شما بیشتر از اینکه اصولگرا و یا اصالح طلب باشید‪ ،‬فرصت طلب هستید و دوست دارید از فرصتی که گیرتان امده‪ ،‬حداکثر‬ ‫استفاده را ببرید‪.‬‬ ‫مــا طبق فرموده رهبری‪ ،‬دیگر اعتقــادی به اصالح طلب و اصولگرا نداریم و تنها دو طیــف انقالبی و غیر انقالبی را در‬ ‫جامعه می شناسیم‪.‬‬ ‫امروز دیگر دوران اصولگرایی حزبی تمام شده و شما ها که به طیف و جناح سیاسی اصالح طلب‪ ،‬پناه برده اید‪ ،‬باید بدانید‬ ‫حنای اصالح طلبان دیگر پیش مردم رنگی ندارد و اگر می داشت در انتخابات مردم دست رد به سینه انها نمی زدند‪.‬‬ ‫مردم نیک به یاد دارند که اصالح طلبان و کدخداجویان به صورت قبیله ای مدیریت می کردند و با توزیع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بین هم قطاران خود چه جنایت هایی که به بار نیاوردند و چه ضربات مهلکی که به بدنه اقتصاد کشور نزدند‪.‬‬ ‫کدخداجویان علیرغم اینکه ادعای انتقادپذیری داشــتند‪ ،‬منتقدین را جهنمی و بیسواد می خواندند و تمامی نیروهای ارزشی‬ ‫را پس از استقرار دولتشان برکنار کردند‪ .‬ولی در انتخابات اخیر دیدیم که مردم با توجه به گفتمان امام و رهبری‪ ،‬به گزینه‬ ‫اصلح رای دادند و دولت مردمی را برای خدمتگزاری انتخاب کردند‪ .‬پس باید توجه داشــته باشیم این خواسته مردم است و‬ ‫ما باید به خواســته مردم احترام گذاشــته‪ ،‬به جای لشکرکشی و انتقام جویی‪ ،‬در جهت عمران و ابادانی کشور گام برداریم‪.‬‬ ‫با کمال ناباوری می بینیم اصالح طلبان همچون همیشــه مدام به فکر ســهم خواهی هســتند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال می گویند سهم ما در‬ ‫احزاب کجاست‪.‬‬ ‫اینان باید به اطراف نگاه کنند‪ ،‬به عنوان نمونه عملکرد هیئت های مذهبی‪ ،‬جایگاه انها و اثرگذاری شــان بر روی افراد را‬ ‫ببینند و توجه داشــته باشــند که چگونه این هیئت ها در برگزاری مراسم مذهبی و یادواره های شهدا فعالیت دارند و تمام‬ ‫فعالیت شــان به صورت تبرعی و بدون چشمداشت مادی اســت ولی امروز احزاب سیاسی با اثر بسیار اندکتر‪ ،‬فقط به فکر‬ ‫یاران حزب و گروه و منافع خود هستند‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینکه یکی از افتخارات دولت مردمی این است که شاهدیم بدور از حواشی با هماهنگی مجلس اهداف انقالبی‬ ‫خود را پیش میبرند و تنها به فکر حل مشــکالت مردم هستند‪ .‬اما ورشکســتگان سیاسی و کدخداجویان نمیتوانند وحدت‬ ‫دولت و مجلس را ببینند‪ .‬اگر ورشکستگان سیاسی و کدخداجویان کمی سکوت اختیار کنند‪ ،‬دولت مردمی می داند چه کار‬ ‫بکند و مردم به همین دیدگاه ((ما می توانیم)) دولت رای دادند‪.‬‬ ‫تقریب ًا همه میدانند که در ‪ ۸‬ســال دولت تدبیر و امید که فقط شــعار نتوانستن سر می داد‪ ،‬با اینکه یاران دولت در مجلس‬ ‫بودند‪ ،‬عده ای از یارانشــان در شــورای شهر تهران بودند ولی با کمال تاســف دیدیم به جای حل مشکالت مردم مدام با‬ ‫یکدیگر درگیر بودند و حتی نتوانستند بدون حاشیه‪ ،‬یک شهردار انتخاب کنند‪.‬‬ ‫ تمام درگیری اصالح طلبان به خاطر مســائل دنیوی بوده زیرا کســی که برای رضای خدا کار کند و در کارهایش خدا را‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬دیگر به دنبال نمایش نیســت و با دیگران درگیر نمی شــود و تالش می کند فرصت اندکی که در اختیارش‬ ‫قرار دارد را صرف خدمت به مردم کند‪.‬‬ ‫ولی اگر به جای این که بخواهد قربت الی اهلل کار کند‪ ،‬مدام به دنبال خود نمایی باشد‪ ،‬به جای خدا چاره کار را نزد کدخدا‬ ‫بجوید‪ ،‬گرفتار همان وضعی می شویم که در دولت تدبیر و امید شدیم‪.‬‬ ‫دیدیــم کــه دولت تدبیر و امید ادعا می کرد کلید اقتصاد ‪ ۱۰۰‬روزه در دســت دارد‪ ،‬و فقط گوش به فرمان کدخدا بود و با‬ ‫این دیدگاه چه بر سر کشور اوردند‪.‬‬ ‫علیرغم اینکه ادعا کردند میخواهیم هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور؛ هم سانترفیوژ ها را از کار انداختند‬ ‫و هم ضربات مهلکی به بدنه اقتصاد کشور زدند‪.‬‬ ‫اســتاندار ما در دولت تدبیر و امید به جای پیگیری امورات مردم در اتاق در بســته بورس بازی میکرد و عالوه بر ان‪ ،‬مردم‬ ‫را هم دعوت به بورس می کرد و متاســفانه دیدیم که چه بالیی بر ســر بورس و سرمایه عده کثیری از مردم که وارد بازار‬ ‫بورس شده بودند اوردند‪ .‬و نتیجه عملکرد ‪ ۸‬ساله ان دولت کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود‪.‬‬ ‫دولت تدبیر و امید ســالهای پایانی عمر خود را به بهانه وجود کرونا و ایجاد رعب و وحشــت در مردم از کرونا‪ ،‬فقط و فقط‬ ‫ناامیدی را در جامعه رواج داد به گونه ای که مردم دیگر هیچ امیدی به زندگی نداشتند؛ اما امروز ما شاهدیم مدیران دولت‬ ‫مردمی به صورت شبانه روزی و به دور از حواشی فقط و فقط به فکر خدمت به مردم هستند و با این تالش جهادی موفق‬ ‫شده اند تا کنون بخش عمده ای از بدهی های به ارث مانده از دولت قبل را پرداخت کنند‪ .‬یکی دیگر از شاهکارهای دولت‬ ‫قبل‪ ،‬تعطیل کردن پروژه انتقال اب دریای خزر به کویر مرکزی ایران بود و این اتفاق در حالی افتاد که تمام زیرساخت های‬ ‫ان اماده بود ولی دولت بی تدبیر جلوی اجرای ان را گرفت‪.‬‬ ‫و از این دست صدمات بسیار است و در این مجال نمی گنجد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار استان سمنان‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 2000‬برنامه ویژه روز مقاومت در سمنان برگزار می شود‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از دو هزار فعالیت و برنامه به مناسبت بزرگداشت روز‬ ‫جهانی مقاومت در استان سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ محمدحسن سالمی‪ ،‬مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های‬ ‫دفاع مقدس استان سمنان ظهر امروز در استانه روز جهانی مقاومت‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی شــک اگر درایت‪ ،‬شــجاعت‪،‬‬ ‫تجربه هشت سال دفاع مقدس و روحیه جهادگری سردار سلیمانی‬ ‫نبود‪ ،‬مهار داعش برای جبهه مقاومت بسیار دشوار می شد و خطر‬ ‫بزرگی منطقه و حتی کشــور را تهدید می کرد‪ .‬با مهار داعش‪ ،‬نام‬ ‫سردار سلیمانی برای همیشه در تاریخ مقابله با تروریسم در جهان‬ ‫جاودانه شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ســردار ســلیمانی‪ ،‬مرد میدان عمل بود و پس از انکه‬ ‫سال ها در دفاع مقدس تجربه اندوخت و به فرمانده بزرگ‪ ،‬شجاع‬ ‫و مخلص تبدیل شد‪ ،‬از این عرصه کنار نکشید و در جبهه ای دیگر‬ ‫به دفاع از اسالم و ارزش های ان وارد میدان شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان سمنان‬ ‫افزود‪ :‬با جهاد حاج قاســم و جبهه مقاومت بود که داعش زمین گیر‬ ‫شد و سردار سلیمانی در سایه مکتب امامین انقالب‪ ،‬مجاهدت های‬ ‫بزرگی را در تاریخ انقالب‪ ،‬دفاع مقدس و جبهه مقاومت را به ثبت‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ســامی ادامه داد‪ :‬شهادت ســردار سلیمانی نشــان داد که نظام‬ ‫سلطه قدرت رویارویی مســتقیم با جبهه مقاومت اسالمی را ندارد‬ ‫و دشــمنان فرمانده دل ها سردار سلیمانی را هدف قرار دادند تا ان‬ ‫جبهه شکســته شــود؛ ولی به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫شهید سلیمانی و مکتب حاج قاسم از سردار سلیمانی برای استکبار‬ ‫جهانی خطرناک تر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهید ســلیمانی قهرمان ملی و امت اسالم است و به‬ ‫الگویــی برای تمام جوانان ازاداندیش و حق جو در تمام دنیا تبدیل‬ ‫شــد‪ .‬امروز ما به مکتب حاج قاسم مانند گذشته نیاز داریم؛ چراکه‬ ‫نماد هویت ایرانی‪ ،‬اسالمی و انقالبی است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان با‬ ‫اشاره به برنامه های بزرگداشت روز جهانی مقاومت در استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از دو هزار فعالیت و برنامه توســط نهادهای مختلف و‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬نیروهای مســلح به مناسبت بزرگداشت روز‬ ‫جهانی مقاومت در استان سمنان اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫استان‬ ‫سالمی ادامه داد‪ :‬برنامه های گســترده در سطح رده های مقاومت‬ ‫سپاه و بســیج‪ ،‬زنگ مقاومت در یک هزار مدرسه استان‪ ،‬برگزاری‬ ‫پویش های مردمی‪ ،‬دانش اموزی و دانشجویی‪ ،‬برگزاری طرح شاد‬ ‫شــهید حاج قاسم سلیمانی در ‪ 450‬کالس درس و برگزاری هشت‬ ‫اجالسیه شهرستانی به مناسبت روز جهانی مقاومت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی از برگزاری نشست های بصیرتی و تخصصی با محوریت شهید‬ ‫سیلمانی در دانشگاه های استان‪ ،‬مراسم ویژه روز جهانی مقاومت با‬ ‫حضور ایت اهلل اختری در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان‬ ‫ســمنان و تجلیل و تکریم از خانواده های معظم شــهدا و مدافعان‬ ‫حرم خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان به‬ ‫عطرافشانی و گل باران گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام‪ ،‬رونمایی‬ ‫از ‪ 100‬اثر فرهنگی‪ ،‬ادبی‪ ،‬هنری و رسانه ای دفاع مقدس و مقاومت‬ ‫و برگزاری یادواره های شــهدا با حضور پیکر مطهر شهدای گمنام‬ ‫دفاع مقدس اشاره کرد‪.‬‬ ‫ســامی گفت‪ :‬برگزاری جشنواره استانی مشــق عشق‪ ،‬برگزاری‬ ‫فراخوان فرهنگی هنری عقیق با محوریت ســردار ســپهبد شهید‬ ‫حاج قاســم سلیمانی و شــهدای گمنام‪ ،‬بخش فیلم های سینمایی‬ ‫مرتبط با مقاومت اسالمی در سینماهای استان از جمله برنامه های‬ ‫پیش بینی شــده برای بزرگداشــت روز جهانی مقاومت در اســتان‬ ‫سمنان است‪.‬‬ صفحه 3 ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫استاندارسمنان‪:‬‬ ‫بسترهای حضور سرمایه گذاران خارجی در سمنان فراهم شود‬ ‫اســتاندار سمنان گفت‪ :‬بسترهای الزم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در استان سمنان به صورت کامل فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار سمنان در دومین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ضرورت دارد تا بســترهای الزم برای حضور ســرمایه گذاران خارجی در اســتان به صورت کامل از طریق فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬سامانه های نوین‪ ،‬پورتال های اینترنتی و بهره گیری از راه های ارتباطی و اطالع رسانی موثر فراهم شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شهر سمنان در کشور به عنوان عضو اتحادیه کشورهای در مسیر جاده ابریشم انتخاب شده است‬ ‫که می تواند فرصت مناسبی برای بهره گیری از وجود سرمایه گذاران خارجی باشد‪.‬‬ ‫اســتاندار سمنان ادامه داد‪ :‬نزدیکی به مرکز کشــور و راه های دسترسی مناسب و حمل ونقل می تواند مزیت بسیار‬ ‫مطلوبی برای حضور سرمایه گذاران در استان در بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و گردشگری باشد‪.‬‬ ‫هاشــمی گفت‪ :‬دستگاه های اجرایی استان در کمترین زمان ممکن طرح های سرمایه گذاری و فرصت های موجود‬ ‫تحت مدیریت خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت های موجود در روستاها و روستاهای هدف گردشگری استان سمنان مزیت بسیار مطلوبی‬ ‫برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی و توسعه سرمایه گذاری در استان است‪.‬‬ ‫اســتاندار ســمنان ادامه داد‪ :‬مدیریت یکپارچه در روســتاها با اســتفاده از ظرفیت گروه های جهــادی‪ ،‬اعتبارات‬ ‫محرومیت زدایی برای ماندگاری در روستاها‪ ،‬رشــد اقتصادی و بهره گیری از حضور سرمایه گذاران خارجی مدنظر‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پوریا اســتقامت‪ :‬نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به ترویج فرهنگ‬ ‫مالیات از طریق اثار فاخر هنری گفت‪ :‬فرهنگ سازی مالیاتی و تغییر نگرش مردم‬ ‫در خصوص اثار پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مرتضی مطیعی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان سمنان در‬ ‫دیدار با علی حســین پور‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی استان ســمنان و همراهان وی‪،‬‬ ‫پرداخت مالیات را واجب شــرعی دانست و اظهار کرد‪ :‬شفافیت در پرداخت مالیات‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی استان سمنان از زیر پوشش بیمه قرار گرفتن‬ ‫‪ ۷۰‬تن از فعاالن قرانی این استان خبر داد‪.‬‬ ‫فرشید فالح‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان اظهار کرد‪ :‬موسسات‬ ‫قرانی مجاهدان خط اول فرهنگی در کشور هستند و ‪ ۴۸‬موسسه قرانی زیرپوشش‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان فعال است‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از این موسســه های قرانی که در شــرایط خطیر فعلی کشــور به‬ ‫فعالیت های گســترده قرانی می پردازند‪ ،‬افزود‪ :‬ســاالنه بیــش از ‪ ۱۸‬هزار نفر در‬ ‫موسسه های قرانی زیرپوشش فرهنگ و ارشاد اسالمی در این استان در رشته های‬ ‫مختلف قرانی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی از زیر پوشــش بیمه قرار گرفتن ‪ ۷۰‬تن از فعاالن قرانی این اســتان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬تا پایان ســال همین تعداد که مراحل نام گذاری و تایید انها انجام شده به‬ ‫جمع بیمه شدگان قرانی در استان سمنان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫فالح یاداور شــد‪ :‬افراد بیمه شده می توانند از تسهیالت و خدمات مختلفی ازجمله‬ ‫دریافت هنرکارت‪ ،‬بیمه عمر‪ ،‬تسهیالت بانکی و بیمه تکمیلی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی ســمنان امادگی پذیرش‬ ‫درخواست های جدید برای ایجاد مجوز تاســیس موسسه های قرانی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای حمایت از فعالیت های قرانی سال گذشته از محل اعتبارات تبصره ‪ ۱۴‬به ‪۱۵‬‬ ‫موسسه قرانی تسهیالت پرداخت شد‪.‬‬ ‫فالح گفت‪ :‬در ســال جاری نیز امادگی پذیرش و بررسی طرح های خوب و فاخر‬ ‫قرانی در قالب این تبصره وجود دارد و موسســات قرانی می توانند طرح های خود‬ ‫را برای بررسی ارائه دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان با اشاره به ضرورت حمایت از سند‬ ‫مدیرکل ارشاد‪ :‬فعاالن قرانی استان سمنان بیمه شدند‬ ‫الگوی کشت در استان سمنان اجرایی شد‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان سمنان‬ ‫گفــت‪ :‬گندم و جــوی ابی و دیم و کلــزا در قالب‬ ‫الگوی کشــت استان سمنان در کشت پاییزه کشت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا قاسمی‪ ،‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان سمنان در نشست بررسی سند الگوی کشت‬ ‫اســتان ســمنان با بیان اینکه الگوی کشت تعیین‬ ‫هدفمنــد نوع محصــول‪ ،‬مکان تولیــد و مقدار ان‬ ‫در بازه زمانی مشــخص اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش‬ ‫اب مصرفــی در بخش کشــاورزی‪ ،‬حفظ و ارتقای‬ ‫شــاخص های اقتصادی و تجاری‪ ،‬حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی‪ ،‬پایداری الگو و ســطح گیاهان چندساله‪،‬‬ ‫توســعه کشت گیاهان پاییزه‪ ،‬تامین نیاز کشور به نباتات علوفه ای با ورود علوفه جدید و کم اب بر به الگو و توسعه کشت‬ ‫دانه های روغنی برخی از دستاوردهای اجرای طرح الگوی کشت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬توســعه کشــت در دیم زارهای کم بازده‪ ،‬توسعه کشت از فضای باز به گلخانه ها بر اساس برنامه های وزارت‬ ‫متبوع‪ ،‬افزایش ســاالنه راندمان ابیاری بر اساس برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬افزایش ضریب نفوذ‬ ‫دانش با ارتقای عملکرد در هکتار و افزایش ضریب خوداتکایی به محصوالت تولیدی از دیگر دستاوردهای اجرای طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان ســمنان با بیان اینکه توجه به محدودیت های اقلیمی موجود‪ ،‬بیالن منفی اب‬ ‫دشت ها و نیاز به پایداری تولید محصوالت‪ ،‬ما را ملزم می کند که در جهت روش های کمک به بهبود سفره های زیرزمینی‬ ‫اب و افزایش راندمان مصرف اب حرکت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اقلیم‪ ،‬منابع اب وخاک‪ ،‬عوامل زیســت محیطی‪ ،‬عوامل اجتماعی‪،‬‬ ‫سیاست گذاری های دولت‪ ،‬عوامل اقتصادی و منابع طبیعی عوامل موثر بر الگوی کشت محصوالت زراعی و باغی است‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬حفظ منابع پایه و افزایش بهره وری عوامل تولید‪ ،‬بهینه سازی الگوی مصرف و حفظ منابع اب وخاک برای‬ ‫ایندگان‪ ،‬مصرف بهینه اب و نهاده ها‪ ،‬کاهش اثرات ســوء خشک سالی و دسترسی به تولید پایدار در بخش کشاورزی در‬ ‫ازای بهره برداری و بهره وری مناسب از منابع پایه برخی از مزایای اجرای الگوی کشت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای الگوی کشت مناسب‪ ،‬امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین می کند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان سمنان خاطرنشــان کرد‪ :‬در قالب الگوی کشت اســتان و در کشت پاییزه‬ ‫محصوالت گندم ابی‪ ،‬گندم دیم‪ ،‬جوی ابی‪ ،‬جوی دیم و کلزا کشت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برش شهرستانی الگوی کشت در‬ ‫هشت شهرستان استان سمنان بر اساس سند ملی تدوین و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند هم افزایی و تعامل دستگاه های مربوطه است‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این الگو‬ ‫اقدامی فرابخشی‪ ،‬فرادستگاهی و حتی فراقوه ای بوده و نیازمند مداخله همه بخش ها هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الگوی کشــت یک نســخه دائمی و همیشگی نیست و باید بر اساس شــرایط مختلف اقلیمی و کشاورزی‬ ‫سناریوهای مختلفی برای ان تدوین شود و همچنین برای اجرای بهتر ان سیاست های تشویقی نیز می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫فــرار مالیاتی موجب توزیع ناعادالنه درامدها در جامعه و انباشــته شــدن ثروت‬ ‫در گروه هــای خاص خواهد شــد و این امر موجب شــکاف طبقاتی و ناهنجاری‬ ‫اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان ســمنان با اشاره به برقراری عدالت اجتماعی‪ ،‬بر لزوم‬ ‫تکریم و رضایتمندی مودیان مالیاتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید کرد‪.‬‬ ‫مطیعــی از مالیات به عنوان مهم ترین درامد کشــور یادکــرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تحریم های ظالمانه و کم شــدن فروش نفت‪ ،‬مالیات می تواند بهترین جایگزین‬ ‫جهت درامدهای کشور باشد‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬با همکاری و مشارکت مردم و همچنین عملکرد مناسب‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان سمنان شاهد عمران و ابادانی استان باشیم‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان ســمنان از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان به‬ ‫خاطر همراهی و تکریم اربــاب رجوع برای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫قرانی این اســتان به منظور تحقق مفاد ان در استان‪ ،‬گفت‪ :‬همانند سال گذشته‬ ‫برای افزایش اعتبارات جدید تبصره ‪ ۱۴‬ضرورت دارد حمایت های الزم برای‬ ‫توسعه فعالیت های قرانی و فرهنگی محقق شود‪.‬‬ ‫مسئله زن و ازادی یکی از نقاط قوت تمدن و فرهنگ ایرانی اسالمی است‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان گفت‪ :‬مسئله زن‪ ،‬زندگی و ازادی‬ ‫یکی از نقاط قوت فرهنگ تمدنی ایران قبل و بعد از اسالم است‪.‬‬ ‫حجت االســام عباس عبدالهی در مراسم افتتاحیه رویداد صبح تیره رو‬ ‫با موضوع عزاداری سنتی شهرستان دامغان به میزبانی حوزه هنری سمنان‬ ‫با بیان اینکه ما امروز از نقطه تمدنی مان مورد حمله دشمنان قرار گرفته و‬ ‫ضربه می خوریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نظام سلطه از نقطه ضعف ما به ما حمله می کند‬ ‫و طبیعی اســت که ما ضربه بخوریم اما زمانی است که از نقطه قوت به ما‬ ‫حمله می شود و باز هم ما ضربه می خوریم لذا این امر نیازمند تحلیل است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مســئله زن‪ ،‬زندگی و ازادی یکی از نقاط قوت فرهنگ‬ ‫تمدنی ایران چه قبل و چه بعد از اسالم که شکوه مضاعفی پیدا کرده است‬ ‫لذا باید از خودمان بپرسیم که چرا باید از این ناحیه نیز ضربه بخوریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ماجرای زن و ازادی از جمله نقاط ضعف و نقص تمدن غرب است و ما در‬ ‫این ناحیه قدرت تهاجم داریم اما برعکس از این ناحیه است که به ما حمله‬ ‫می شود و این نیاز به بررسی بیشتر دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اســامی استان ســمنان با بیان اینکه شهید مطهری‬ ‫اعتقاد داشــتند که یکی از نقاط ضعف ما به لحاظ فرهنگی این است که بر‬ ‫روی داشته های خودمان چندان‪ ،‬دغدغه و توجه و غیرت نمی ورزیم‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم در زمان ساســانیان پادشاهی را منقرض کردند و قدرت را دست‬ ‫اسالم و مسلمانان دادند لذا ایرانیان اسالم را انتخاب کردند اما یکی از نقاط‬ ‫ضعف مان این اســت که خیلی سریع داشــته هایمان را نادیده می گیریم و‬ ‫ممکن است انها را از دست بدهیم‬ ‫وی با بیان اینکه رویداد صبح تیره رو امروز بعد از تجربه موفق در دامغان‬ ‫اتفاق ًا درســت برای همین منظور برگزار شــده تا بتوانیم داشــته هایمان را‬ ‫بشناسانیم و قدردان انها باشیم بیان کرد‪ :‬فلسفه رویداد صبح تیره رو که در‬ ‫شهرستان دامغان برگزار شد‪ ،‬توجه به داشته هایمان است همچنین ما معتقد‬ ‫هســتیم اگر خوب خودمان را ببینیم و بتوانیم روایت کنیم اول برای نسل‬ ‫خودمان و بعد برای بیگانگان و خارجی های دوست و دشمن می توانیم نقاط‬ ‫قوت را به هنگام تهاجم های فرهنگی‪ ،‬به پدافند بدل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان در ادامه گفت‪ :‬امروز پدافندهای‬ ‫خودمان را در مقابل هجمه دشمنان به درستی مستقر نکردیم لذا نیاز داریم‬ ‫که بر روی نقاط قوت مان پدافند درست کنیم و هم برای داخل و هم خارج‬ ‫حرف برای گفتن داشــته باشیم که یکی از مهمترین نکته ها‪ ،‬نقطه اتصال‬ ‫عاطفی و شعوری ما به اهل بیت (ع) و سنت های و ائین های عزاداری است‬ ‫لذا صبح تیره رو از این حیث یک طرح استانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود افزود‪ :‬دبیرخانه اســتانی باید دامغان برای‬ ‫صبح تیره رو شــکل گیرد تا در همه شهرســتان های ما در ماه محرم سال‬ ‫اتی بتوانیم رویداد صبح تیره رو را در تمام شهرســتان های استان سمنان‬ ‫برگزار کنیم تا بتوانیم عزاداری ســنتی و داشــته هایمان را به منصه بروز و‬ ‫ظهور برسانیم‪.‬‬ ‫معاون استاندار سمنان‪۷۹ :‬درصد مصوبات «کاروان خدمت» در سمنان اجرایی شد‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار ســمنان گفــت‪ ۷۹ :‬درصد از‬ ‫مصوبات ‪ ۳۳‬برنامه «کاروان خدمت» در یک ســال گذشــته در اســتان‬ ‫سمنان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫محمد حمیــدی‪ ،‬معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار ســمنان در‬ ‫گفت وگو با خبرنــگاران اظهار کرد‪ :‬از مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬تا مهرماه امســال‪،‬‬ ‫‪ ۳۳‬برنامه کاروان خدمت با حضور اســتاندار سمنان و بالغ بر ‪ ۲۵‬مدیرکل‬ ‫ستادی و اجرایی در هشت شهرستان استان سمنان برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیش از پنج هزار نفر از مردم استان سمنان موفق شدند‬ ‫تا در قالب این برنامه از نزدیک با استاندار و مدیران کل ستادی و اجرایی‬ ‫استان سمنان دیدار و گفت وگو کنند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد‪ :‬برنامه کاروان‬ ‫سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان معرفی شد‬ ‫سرپرســت معاونت توســعه مدیریت و منابع استانداری‬ ‫سمنان با حکم استاندار سمنان منصوب شد‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار سمنان با صدور حکمی‪،‬‬ ‫رضا عبــداهلل زاده را به عنوان سرپرســت معاونت توســعه‬ ‫مدیریت و منابع استانداری سمنان منصوب کرد‪.‬‬ ‫در حکم انتصاب عبداهلل زاده امده اســت‪ :‬امید اســت با‬ ‫اتــکال به خداوند منان تحت توجهــات حضرت ولی عصر‬ ‫(عج) و با پیروی از منویات و فرامین مقام معظم رهبری با‬ ‫اهتمام به دیدگاه ها و برنامه های دولت مردمی حضرت ایت اهلل رئیسی‪ ،‬ازجمله عدالت محوری‪ ،‬انقالبی گری‪ ،‬مردم داری‪،‬‬ ‫پاکدستی‪ ،‬فسادستیزی‪ ،‬قانون مداریو تعامل سازنده با کلیه دستگاه اجرایی در انجام وظایف و ماموریت های محوله موفق‬ ‫و موید باشید‪.‬‬ ‫عبداهلل زاده‪ ،‬متولد سال ‪ ۱۳۶۲‬در شهرستان دامغان و دارای مدرک دکترای مدیریت و کارمند رسمی سازمان برنامه و‬ ‫بودجه بوده و تا پیش از این انتصاب ضمن کسب تجارب ارزشمند و طی سلسله مراحل مدیریتی در استان‪ ،‬مسوولیت هایی‬ ‫همچون معاون ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‪ ،‬معاون مدیرکل امار و اطالعات استانداری سمنان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫علمی بازاریابی استان سمنان‪ ،‬دبیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن استان سمنان‪ ،‬رئیس گروه نقشه و ‪ GIS‬استان‪،‬‬ ‫کارشناس مسوول طرح های اماری استان و ‪ ...‬را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫عبداهلل زاده‪ ،‬به عنوان بســیجی فعال‪ ،‬محقق‪ ،‬پژوهشــگر و نویســنده‪ ،‬بالغ بر ‪ ۳۰‬عنوان کتاب و مقاالت تخصصی در‬ ‫موضوعات مختلف همچون ریاضی‪ ،‬امار‪ ،‬مدیریت مالی‪ ،‬بازاریابی و ‪ ...‬را به رشته تحریر دراورده است‪.‬‬ ‫وی در دوران خدمت خود افتخاراتی همچون معاون برتر امار و اطالعات ســازمان برنامه و بودجه کشــور و همچنین‬ ‫کارشناس مسوول برتر کشور در حوزه امار و اطالعات را به نام خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫تا پیش از این انتصاب‪ ،‬محمد حمیدی عهده دار این مسوولیت بود‪ .‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان‪ :‬فرهنگ سازی مالیاتی در دستور کار قرار گیرد‬ ‫و اگاهی مردم از هزینه کــرد ان به منظور جلب اعتماد عمومی باید به عنوان یک‬ ‫اصل مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬عدم اگاهی مردم از هزینه کرد مالیات را یک اســیب جدی در کشــور خواند‬ ‫و بیان کــرد‪ :‬اگر مردم بدانند که مالیات پرداختی در کجا هزینه می شــود و اثار‬ ‫پرداخت ان را مشــاهده کنند‪ ،‬با میل و رغبت بیشتر در پرداخت مالیات مشارکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان سمنان با اشــاره به ترویج فرهنگ مالیات از طریق‬ ‫اثار فاخر هنری گفت‪ :‬فرهنگ ســازی مالیاتــی و تغییر نگرش مردم در خصوص‬ ‫اثار پرداخت مالیات از طریق تولید فیلم‪ ،‬انیمیشن و ‪ ...‬در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫مطیعی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ مالیات به سرمایه گذاری نیاز دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬مردم باید پرداخت مالیــات را به عنوان یک تکلیف مدنظر قرار داده و حس‬ ‫کنند که مالیات یک نوع مشارکت ملی است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬فرار مالیاتی را اســیبی جدی به اقتصاد و امنیت کشــور دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫حمل ونقل از بخش های زیربنایی اقتصاد است‬ ‫راهداران در کاهش ســوانح جاده ای نقــش بی بدیلی ایفا‬ ‫می کنند‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫نقش راهداران در کاهش سوانح جاده ای مهم است و راهداران‬ ‫بنا به رســالت و تعهد کاری خود در تحقق این امر بسیار موثر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫احسان منصورکیایی‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫استان سمنان در تجلیل از خدمات ارزنده راهداران اظهار کرد‪:‬‬ ‫فعالیت و تالش شــبانه روزی قشر خدوم راهداری بر اساس یک باور اعتقادی و قلبی و در راستای خدمت رسانی به احاد‬ ‫جامعه و تامین امینت ان هاســت‪ .‬این عزیزان هر شرایط سختی را در طول راه ها‪ ،‬گردنه ها و مناطق صعب العبور به جان‬ ‫می خرند و جز عشق به مردم چیز دیگری انها را مکلف به این کار نمی کند‪.‬‬ ‫منصورکیایی تصریح کرد‪ :‬راهداران بدانند شــغلی که امروز عهده دار ان هســتند‪ ،‬یکی از حســاس ترین و مهم ترین‬ ‫شــغل های جامعه اســت که با وجود حقوق و مزایای ناچیز‪ ،‬سخت و پرزحمت است و انجام ان تعریفی جز عبادت الهی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان سمنان یاداور شــد‪ :‬راهداران تالشگر در کنار سایر ادارات و نهادهای‬ ‫امداد جاده ای‪ ،‬اورژانس‪ ،‬پلیس راه‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬مانند رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس در راه های مواصالتی تالش و‬ ‫کوشش می کنند تا مردم عزیزمان را از گرفتار شدن در راه ها نجات داده و سفری سالم و ایمن را برای انها رقم بزنند و‬ ‫به یقین همه احاد جامعه قدردان زحمات شما عزیزان هستند‪.‬‬ ‫وی فعالیت های دلســوزانه راهداران در سرمای سخت زمستان و گرمای سوزان تابستان برای ایجاد ارامش و اسایش‬ ‫رانندگان و مســافران در جاده ها را قابل تقدیر دانســت و گفت‪ :‬نقش راهداران در کاهش ســوانح جاده ای مهم است و‬ ‫راهداران بنا به رسالت و تعهد کاری خود در تحقق این امر بسیار موثر هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان خواستار رقابت سازنده راهداران در بخش های مختلف با یکدیگر‬ ‫شــد و خاطرنشان کرد‪ :‬راهداران همیشه در صف اول خدمت به ملت ایران بوده اند و این جانب به نمایندگی از مجموعه‬ ‫بزرگ راهداری و حمل ونقل جاده ای از زحمات این افراد تشکر می کنم و خدمت رسانی این عزیزان را ارج می نهم‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬از فعاالن عرصه حمل ونقل و راهداری استان سمنان با اهدای لوح یادبود و تندیس تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫استان‬ ‫خدمت که با هدف ارتباط چهره به چهره با مردم و رســیدگی موردی به‬ ‫مشــکالت و انتظارات اقشار مختلف مردم به انجام می رسد‪ ،‬تاکنون ‪۴۷۸‬‬ ‫مصوبه در پی داشــته که ‪ ۳۷۹‬مصوبــه اجرایی و تعداد ‪ ۹۹‬مصوبه نیز در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫حمیدی با تاکید بر اینکه به منظور تســریع در اجرایی شدن تصمیمات‪،‬‬ ‫ســتاد پیگیری مصوبات سفر استاندار سمنان هر هفته به ریاست مدیرکل‬ ‫دفتر اســتاندار ســمنان و با حضور مدیران مرتبط برگزار می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصوبات ‪ ۶‬برنامــه کاروان خدمت به میــزان ‪ ۱۰۰‬درصد‪ ۱۱ ،‬برنامه به‬ ‫میزان ‪ ۸۰‬درصد‪ ۱۴ ،‬برنامه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۹‬درصد و مصوبات دو برنامه نیز‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد اجرایی شده است‪.‬‬ ‫حمیدی گفت‪ :‬فارغ از ســفرهای اداری‪ ،‬بازدیدی و برنامه های عمومی‬ ‫که به صورت مســتمر در سطح شهرستان های اســتان به انجام می رسد‪،‬‬ ‫تالش شــده اســت تا به صورت میانگین هر ‪ ۱۱‬روز یک بار با برگزاری‬ ‫برنامه کاروان خدمت پاسخگوی مردم استان سمنان بوده و ضمن حضور‬ ‫در مناطق مختلف اســتان‪ ،‬از نزدیک‪ ،‬پیگیر رفع مشــکالت و انتظارات‬ ‫انان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان‪ ،‬با اشاره به اهمیت تعامل صنعت برق‬ ‫و رسانه ملی برای ترویج فرهنگ اصالح الگوی مصرف اظهار کرد‪ :‬نقش‬ ‫صداوسیما در فرهنگ ســازی مدیریت مصرف و ترغیب به مصرف بهینه‬ ‫انرژی مهم و ارزنده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان‪ ،‬حرکت در مسیر اصالح الگوی‬ ‫مصرف را نیازمند نهادینه ســازی فرهنگ صرفه جویی در جامعه دانســت‬ ‫و افزود‪ :‬با اســتفاده از همه توانمندی های اســتان در عرصه های مختلف‬ ‫فرهنگی و اجتماعی می توانیم در استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫وفایی با قدردانی از شــبکه استانی صداوســیمای مرکز سمنان به دلیل‬ ‫تعامل مناسب در اطالع رســانی و فرهنگ سازی مصرف بهینه برق اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با توسعه این همکاری ها‪ ،‬بتوان ضرورت بهره مندی صحیح‬ ‫از انرژی برق و گاز را به مردم شریف استان یاداور شد‪.‬‬ ‫عبدالرضا دهرویه‪ ،‬مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان نیز در این نشست‬ ‫به افزایش ســطح همکاری شــبکه صداوسیمای اســتانی با شرکت برق‬ ‫منطقه ای سمنان به منظور توسعه فرهنگ استفاده بهینه از برق تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات موجود‪ ،‬شــاهد کاهش‬ ‫چشمگیر مصرف انرژی در استان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان‪ :‬فرهنگ سازی اصالح الگوی مصرف برق ضرورت دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان‪ ،‬حرکت در مسیر اصالح الگوی‬ ‫مصرف را نیازمند نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی در جامعه دانست‪.‬‬ ‫مجیــد وفایی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای ســمنان در دیدار با‬ ‫رئیس کل دادگستری استان سمنان در فضای مجازی به مردم جواب می دهد‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان ســمنان از راه اندازی درگاه های ارتباطی‬ ‫جدید در بســتر فضای مجازی در دو پیام رســان روبیــکا و ایتا به منظور‬ ‫برقراری ارتباط بدون واسطه با مردم خبر داد‪.‬‬ ‫محمدجعفر عبداللهی‪ ،‬رئیس کل دادگســتری استان سمنان در تشریح‬ ‫این خبر به خبرنگاران عنوان کرد‪ :‬در اجرای ماموریت های ســند تحول و‬ ‫تعالی قضایی ســال جاری و جامه عمل پوشاندن به تاکیدات رئیس قوه‬ ‫قضائیه مبنی بر ارتباط وثیق با مردم‪ ،‬با همراهی مقامات قضایی استان به‬ ‫صورت های متعدد به ویژه حضور در اماکن مختلف بدون واســطه شنونده‬ ‫مطالب و درخواست های مردم هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دستگاه قضایی استان سمنان‪ ،‬استماع مسائل و مطالب‬ ‫شهروندان را مایه عزت خویش می داند و پیگیری قانونی درخواست های‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان ســمنان از ایجاد سه هزار و ‪ ۵۰۱‬فرصت‬ ‫شغلی برای مددجویان کمیته امداد در سراسر استان طی ‪ ۱۰‬ماهه نخست‬ ‫سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫محمد حســین ذوالفقاری در جمع خبرنگاران بــه میزبانی کمیته امداد‬ ‫ســمنان با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای توانمند سازی مددجویان کمیته‬ ‫مردمی یک وظیفه مهم و اساسی به شمار می اید‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان سمنان در راســتای حفظ ارتباط وثیق با‬ ‫مردم خاطرنشــان کرد‪ :‬بــه همین منظور‪ ،‬با بهره گیــری از ظرفیت های‬ ‫قانونی ایجادشــده‪ ،‬ارتباط مستحکم و پایدار با مردم را حفظ می کنیم و با‬ ‫افتتاح و راه اندازی درگاه های اطالع رسانی در پیام رسان های ایرانی روبیکا‬ ‫و ایتا به صورت مستمر اماده دریافت نقد و نظرهای مردمی هستیم‪.‬‬ ‫عبداللهی تاکید کرد‪ :‬این اطمینان خاطر برای شــهروندان وجود داشته‬ ‫باشــد که ضمــن حفظ کرامت انــان در مطالب مطرح شــده‪ ،‬به صورت‬ ‫هوشمندانه و با ســرعت و جدیت الزم پیگیری های قانونی انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شــهروندان می توانند همچون گذشــته روزهای سه شنبه با‬ ‫کســب نوبت قبلی با مراجعه به تارنمای دادگســتری کل استان سمنان‬ ‫در اولیــن وقت قانونی مجاز به اخذ نوبــت اقدام کنند و همچنین صفحه‬ ‫و کانال ارتباط با رئیس کل دادگســتری استان سمنان در پیام رسان های‬ ‫روبیکا و ایتا به ادرس ‪ abdolahi_dadsm‬در دسترس قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد استان سمنان ایجاد شد‬ ‫امداد در زمره اقدامات اساســی این نهاد است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در ده ماهه اول‬ ‫ســال جاری فرصت شغلی برای سه هزار و ‪ ۵۰۱‬نفر از مددجویان کمیته‬ ‫امداد در سراسر استان مهیا شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجریان اشــتغال زایی بــرای مددجویان کمیته امداد‬ ‫حمایت می شــوند‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬پرداخت ‪ ۲۵۳‬میلیارد تومان تســهیالت‬ ‫اشــتغال زایی به مجریان اشتغال اســتان طی ده ماهه اول سال جاری از‬ ‫دیگر اقدامات حمایتی کمیته امداد استان بوده است‪.‬‬ ‫اموزش مهارت افزایی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه محل تامین این میزان‬ ‫اعتبارات تســهیالت بانکی صندوق امداد کمیتــه امداد امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫تســهیالت تبصره ‪ ۱۸‬تولید و اشــتغال و ماده ‪ ۱۶‬بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه اول ســال جاری همچنین ‪ ۲۱۶‬فقره تسهیالت اشتغالزایی با‬ ‫هدف توسعه طرح های اشتغال اجرا شده پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ذوالفقاری از اشتغال ‪ ۹۲۰‬نفر از مددجویان کمیته امداد استان خبر داد و‬ ‫ابراز کرد‪ ۸۲ :‬درصد تعهد اشتغال کمیته امداد استان در سال جاری محقق‬ ‫شده و این در حالی است که هنوز سه ماه تا پایان سال باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه ‪ ۴۶۶‬نفر از مددجویان از طریــق دفاتر کاریابی به‬ ‫واحدهای صنعتی و تولدی معرفی و مشــغول به کار شــدند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫دیگــر از اقدامات کمیته امــداد اموزش مهارتی برای مددجویان اســت‬ ‫که در این ارتباط حدود ســه هزار نفر از مددجویان اســتان دردوره های‬ ‫اموزش های مقدماتی‪ ،‬مهارتی‪ ،‬پایدار سازی حضور یافتند که با همراهی‬ ‫فنی و حرفه ای برگزار شد‪.‬‬ ‫اســامی تاکنــون‪ ،‬شــاخص های مالیاتی تغییر‬ ‫چندانی نیافته و نســبت مالیات به تولید ناخالص‬ ‫داخلی حدود هفت درصد بوده که در حال حاضر‬ ‫نیز این رقم به همین میزان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته دنیا‪ ،‬نســبت مالیات به تولید ناخالص‬ ‫داخلی حدود ‪ 25‬درصد اســت و با کمی تامل به‬ ‫این نتیجه دســت خواهیم یافــت که این میزان‬ ‫در کشور ما نســبت به کشورهای دیگر اختالف‬ ‫فاحشی دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به‬ ‫بودجه ســال جاری بیان کرد‪ :‬از مبلغ یک هزار و‬ ‫‪ 400‬هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت‪ ،‬یک هزار هزار میلیارد تومان‬ ‫بــه هزینه های جاری اختصاص دارد که طبق قانون بودجه کل کشــور‪،‬‬ ‫تامین ‪ 450‬هزار میلیارد تومان ان بر عهده سازمان امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫حسین پور ضمن تشریح اهداف و سیاست های سازمان در تحقق بودجه‬ ‫کشــور گفت‪ :‬همان طور که مالحظه می شــود در حال حاضر پیش بینی‬ ‫پوشش هزینه های جاری دولت از محل دریافت مالیات ‪ 45‬درصد است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با احتساب حقوق و عوارض گمرکی‪ ،‬این عدد ‪ 53‬درصد‬ ‫بوده که مستلزم همت بسیار در جبهه اقتصادی است‪.‬‬ ‫پیش بینی پوشش ‪ 45‬درصدی هزینه های جاری دولت با مالیات‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اســتان ســمنان گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬پیش بینی‬ ‫پوشش هزینه های جاری دولت از محل دریافت مالیات‪ 45 ،‬درصد است‪.‬‬ ‫علی حسین پور‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در دیدار با نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان سمنان‪ ،‬تامین هزینه های کشور از طریق مالیات را از‬ ‫اولویت های اصلی برنامه های اقتصادی دولت دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سیاســت های کلی برنامه های هفتم توســعه که از سوی‬ ‫مقام معظم ابالغ شــده اســت‪ ،‬تحول در نظام مالیاتــی با رویکرد تامین‬ ‫هزینه های جاری دولت از محل مالیات و تنظیم گری بازار در دســتور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی اســتان سمنان در این دیدار که به همراه معاونان‬ ‫اداره کل‪ ،‬رئیس اداره حراست‪ ،‬مسوول روابط عمومی و فرمانده بسیج این‬ ‫اداره کل انجام شد‪ ،‬مبارزه با فرار مالیاتی‪ ،‬شناسایی پایه های جدید مالیاتی‬ ‫و در عین حال‪ ،‬حمایت از تولید و بخش مولد جامعه را از برنامه های اصلی‬ ‫سازمان امور مالیاتی توصیف کرد‪.‬‬ ‫حســین پور بیان کرد‪ :‬در مقایسه امارها و شاخص ها با سایر کشورها به‬ ‫این نتیجه دســت خواهیم یافت که از اوایل پیروزی انقالب شــکوهمند‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫استان‬ ‫استاندار سمنان عنوان کرد‪:‬‬ ‫امادگی معرفی سمنان به عنوان پایلوت اصالح الگوی کشت در کشور‬ ‫مهدیشهر ازمایشگاه مدیران تازه نفس‬ ‫هر مدیره قراردادی و یا پرســنل نظام وظیفه ای برای این شهرســتان روانه می شود‪ .‬چرا‬ ‫باید نیروی توانمند را از این شهرســتان به دیگر شهرستانها ببرند و نگذارند نیروی بومی در‬ ‫این شهرســتان فعالیت کنند‪ .‬در طول یک سال ‪ ۴‬مدیر برای یک اداره انتخاب شده اند که‬ ‫متاســفانه هیچ کدام در شهر سکونت نداشته اند و هیچ اشنایی با فرهنگ مردانه مهدیشهر‬ ‫ندارد‪ .‬ســوال اینجاست که این مدیران چگونه میتوانند حوزه مسئولیت خود را سامان بخشد‬ ‫مشــاهده ایم هر روز جمعه هدف مجموعه مدیریتی این دســت مدیــران در تنش و تقابل‬ ‫با یکدیگر هســتند و مردم شهرستان متضرر می شــوند و این مدیران هیچگونه عرقی که‬ ‫شهرستان نداشته و تنها به دنبال گذران دوران مدیریت خود برای کارورزی به منظور پرش‬ ‫به سگ های باالتر هستند‪ .‬این شهرستان مدیر بومی و جهادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫حق شناس ‪ -‬مهدیشهر‬ ‫واقعا جای سوال است چرا باید ماموران راهنمایی و رانندگی در نقاط کور ایستاده و سرنشینان‬ ‫بدون کمربند را در سطح شهر جریمه کند ولی در خصوص توفق بی حساب و کتاب خودرو‬ ‫ها در میدان امام علی سمنان و یا خیابان امام و ‪ ...‬هیچ نظارتی ندارد‪.‬‬ ‫واقعا عبور و مرور در برخی ســاعات روز از این مسیرها مشکل است و بیشتر ایام در ساعات‬ ‫شلوغی با گره ترافیکی ‪.‬اجه است‪.‬‬ ‫پوریا استقامت‪ :‬استاندار سمنان گفت‪ :‬امادگی داریم تا طی تفاهم نامه ای‪،‬‬ ‫استان سمنان را به عنوان پایلوت اصالح الگوی کشت در کشور معرفی کنیم‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار سمنان در دیدار با سیدمجتبی خیام نکویی‪،‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان تحقیقات‪ ،‬اموزش و ترویج‬ ‫کشــاورزی کشور اظهار کرد‪ :‬در این استان از استقرار صنایع اب بر و کشت‬ ‫محصوالت پراب بر اجتناب می کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در راســتای اصالح الگوی کشــت ضرورت دارد تا توســعه‬ ‫مجتمع های گلخانه ای‪ ،‬ابیاری نوین و محصوالت کم اب بر در دســتور کار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اســتاندار سمنان بیان کرد‪ :‬افزایش بهره وری از دیگر مواردی است که باید‬ ‫به صورت ویژه مدنظر قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫هاشــمی اضافه کرد‪ :‬تنوع گیاهان دارویی در استان سمنان بسیار باال است‬ ‫که می تواند به عنوان یک ظرفیت مطلوب موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی استاندار سمنان خبر داد‬ ‫اخالقی ‪ -‬سمنان‬ ‫سعدالدین ‪ -‬سمنان‬ ‫ربانی ‪ -‬مهدیشهر‬ ‫دولت و ملت به فکر پاتک به هم‬ ‫با توجه به برنامه های مالیات که امور مالیاتی در خصوص دستگاههای پوز درست کرده است‪،‬‬ ‫فروشندگان هم راهکار جایگزین ایجاد کرده اند و به جای کشیدن کارد از طریق دستگاه پوز‪،‬‬ ‫یا مطالبه وجه نقد می کنند و یا با نصب دستگاههای ‪ ATM‬عملیات کارت به کارت‪ ،‬انهم به‬ ‫کارتهای مختلف را انجام می دهند‪ .‬در عمل این برنامه فقط برای مشتریان ایجاد دردسر کرده‬ ‫‪ .‬راههای فرار مالیاتی زیاد است‪.‬‬ ‫حسنی ‪-‬شاهرود‬ ‫چندین و چندبار باید یه موضوع به گوش شــهرداری ســرخه برسه؟ بابا بحث سگ های‬ ‫ولگــرد رو یک بار برای همیشــه خاتمه بدید‪ .‬اگه قانون میگه زنــده گیری‪ ،‬چرا این امر‬ ‫انجام نمیشه؟‬ ‫با وعده و وعید و باشــه باشه که مشــکل مردم حل نمیشه؟ هر روز یک گله سگ ولگرد‬ ‫حوالی میدان ها و معابر و خیابان های این شهر در حال پرسه زدن و ایجاد رعب و وحشت‬ ‫فرزندان مسئولین رده باالی این شهر هم‬ ‫برای بانوان و فرزندان این شــهر هســتند‪ .‬اگر‬ ‫ِ‬ ‫صبح با پای پیاده از بین این همه سگ عبور می کردند اوضاع باز هم این بود؟‬ ‫شهروند سرخه ای‬ ‫سالهاســت که پــل عابر پیاده مکانیزه واقع در میدان امام خمینی ســمنان خراب اســت و‬ ‫شهرداری نسبت به تعمیر ان هیچگونه اقدامی انجام نمیدهد و این پل فقط به مکانی برای‬ ‫خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده است‪ .‬اگر واقعا بنایی برای تعمیر و بهره برداری از این‬ ‫پل و همچنین پل مشابه این پل واقع در میدان معلم سمنان ندارید‪ ،‬لطفا این اینه های دق‬ ‫را از جلوی چشم مردم جمع اوری کنید‬ ‫اخالقی ‪ -‬سمنان‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ســمنان از رشــد ‪ ۸.۶‬درصدی‬ ‫فــراوری مواد معدنی در این اســتان خبر داد و گفــت‪ :‬به ایجاد ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫فراوری مواد معدنی در استان سمنان نیاز است‪ .‬‬ ‫محمدرضا صادقی‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ســمنان در‬ ‫جلســه رویداد روستای نوفن که در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با اشاره به اینکه در ابتدای ســال دو واحد فراوری معدنی در‬ ‫استان سمنان ایجاد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ایجاد ‪ ۶‬واحد جدید‪ ،‬تعداد واحدهای‬ ‫فراوری مواد معدنی در استان به عدد هشت رسید‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬ایجاد هشــت واحد فراوری مواد معدنــی با هدف افزایش‬ ‫ارزاوری و ارزش افزوده در ســال اینده در دســتور کار است که در مجموع‬ ‫شاهد فعالیت ‪ ۱۶‬واحد فراور خواهیم بود‪ .‬‬ ‫صادقی‪ ،‬با اشــاره به فعالیت قریب به ‪ ۵۰۰‬واحد معدنی در اســتان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬برای افزایش ارزش افزوده در اســتان ســمنان بــه ایجاد ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫فراوری نیاز است‪ .‬‬ ‫مدیرکل حفاظت از محیط زیســت اســتان سمنان از مشــاهده سه قالده‬ ‫یوزپلنگ در منطقه توران شاهرود خبر داد‪.‬‬ ‫بهرام علی ظاهری با بیان اینکه ســه قالده یوزپلنگ در منطقه زیســتکره‬ ‫توران شاهرود روئیت شدند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬محیط بانان پاسگاه محیط بانی احمد‬ ‫اباد از پارک ملی توران‪ ،‬موفق به مشاهده این گونه نادر شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این محیط بان توانســته از این یوزها تصویر برداری کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در بررســی های بعدی مشخص شــد این یوزها همان یوز ماده‬ ‫به نام «هلیا» و دو توله خود هســتند که در این ذخیره گاه مشــاهده و ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تجهیز مدارس اســتان و سایر دست اندرکاران در راســتای ترویج امر مدرسه سازی‬ ‫تقدیر می شود‪.‬‬ ‫ســیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار ســمنان نیز در این نشست از فعالیت ها و اقدامات‬ ‫خیران مدرسه ســاز استان که از خود نام نیک بر جای می گذارند‪ ،‬تقدیر کرد و گفت‪:‬‬ ‫باید از ظرفیت و وجود خیران داخل و خارج استان برای امر مدرسه سازی به خصوص‬ ‫در مناطق محروم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬موارد و مسائل مرتبط با مدرسه سازی توسط خیران را تسهیل کنید‬ ‫و در عین حال‪ ،‬بحث توســعه متوازن به خصوص در حــوزه امکانات و ظرفیت های‬ ‫اموزشی ازجمله مدارس همواره مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫برای اجرای طرح اموزش دوگانه در کسب وکارهایی که شرایط الزم را دارند‪ ،‬با اداره‬ ‫کل اموزش فنی و حرفه ای اســتان‪ ،‬همکاری و مشــارکت الزم را به عمل خواهد‬ ‫اورد تــا با اجرای این طرح‪ ،‬افراد جویــای کار ضمن دریافت اموزش های تئوری در‬ ‫فنــی و حرفه ای‪ ،‬اموزش های عملی و مهارتــی را زیر نظر این اداره کل در اصناف‬ ‫مرتبط فراگیرند‪.‬‬ ‫منیری امادگی سازمان بسیج اصناف و بازاریان را برای از حمایت برگزیدگان مرحله‬ ‫استانی مســابقات ملی مهارت برای اعزام به مسابقات ملی در رشته های صافکاری‬ ‫خودرو‪ ،‬نقاشی خودرو و تبرید و تهویه اعالم کرد‪.‬‬ ‫سیدحســین شاهچراغ‪ ،‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان سمنان نیز در این‬ ‫نشســت با تاکید بر اینکه مهارت اموزی در محیط کار واقعی از اولویت های اموزشی‬ ‫این اداره کل اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طــرح و نیز طرح مهارت اموزی دوگانه ازجمله‬ ‫طرح هایی هستند که اجرای ان ها به صورت مشارکتی با صنایع و صنوف‪ ،‬اثرگذاری‬ ‫ان را چند برابر خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــاهچراغ با اشــاره به اهمیت تعیین صالحیت حرفه ای شاغالن گفت‪ :‬این اقدام‪،‬‬ ‫ســطح خدمات رســانی مطلوب و رضایتمندی مردم را به شکل چشمگیری افزایش‬ ‫خواهد داد و در این زمینه‪ ،‬مشارکت اصناف بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫شاهچراغ به تشریح مسابقات ازاد مهارت و چگونگی برگزاری ان پرداخت و خواستار‬ ‫مشارکت سازمان بسیج اصناف در این خصوص شد‪.‬‬ ‫معادن استان سمنان برای احیای محیط زیست تعهد بدهند‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان سمنان با اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی‬ ‫استان‪ ،‬گفت‪ :‬معادن باید در بدو کار تعهدات عدم تخریب و احیای منابع طبیعی بدهند‪.‬‬ ‫جعفر مــرادی حقیقی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان میامی به میزبانی‬ ‫منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه نمی توان به تنهایی از عرصه های منابع طبیعی‬ ‫حفاظت کرد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬تمام بخش ها و دستگاه های اجرایی به کمک منابع طبیعی امده‬ ‫و می بایست بین دستگاه های اجرایی تعامل برقرار کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مردم در خصوص مســائل مربوط به عرصه های منابع طبیعی مطالبه‬ ‫گر و دغدغه مند هستند و باید بین مردم و منابع طبیعی ارتباط خوبی برقرار شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫منابع طبیعی بایستی در راستای منافع ملی حفظ و استفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی اســتان ســمنان با بیان اینکه در واگذاری معادن ضمن همکاری‬ ‫الزم با متقاضیان بایستی تعهدات به صورتی برای معدن کار مشخص شود که چند برابر‬ ‫میزان تخریب شده‪ ،‬احیا شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این اداره کل با اجرای پروژه های مختلف بیابان‬ ‫زدایی‪ ،‬ابخیزداری‪ ،‬مرتعداری و جنگل کاری تالش می کند ابتدا پوشــش گیاهی فعلی را‬ ‫حفظ و سپس این پوشش گیاهی را تقویت و توسعه دهد‪.‬‬ ‫مرادی حقیقی افزود‪ :‬اجرای طرح های ابخیزداری عالوه بر کنترل ســیالب ها و کاهش‬ ‫خســارات احتمالی‪ ،‬باعث رسوب خاک حمل شده توسط روان اب های ایجاد شده در اثر‬ ‫مدیرکل محیط زیســت استان ســمنان با بیان اینکه والدت دو توله یوز و‬ ‫تماشــای دو توله دیگر امروز نوید روزهای خوب برای یوز ایرانی می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیست کره توران شاهرود تنها زیستگاه زاد اور یوز ایرانی است‪.‬‬ ‫شهید حمیدرضا میالنی‪ ،‬یکم دی ماه ‪ 1343‬در شهرستان سمنان به دنیا امد‪ .‬پدرش حسین‪،‬‬ ‫کارگر بود و مادرش صغری بیگم نام داشت‪.‬‬ ‫دوره نوجوانی قبل از پیروزی انقالب‬ ‫از ســه سالگی همراه بزرگترها به مسجد می رفت‬ ‫و مکبر بود‪ .‬پس از ورود به دوره ی راهنمایی‪ ،‬او با‬ ‫اجرای نمایشنامه به مخالفت با رژیم می پرداخت‬ ‫و چندین بار از طرف مدیر مورد تهدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫در تظاهرات قبل از انقالب شــرکت می کرد‪ .‬در‬ ‫همان سن و سال کم‪ ،‬گاهی اوقات پشت وانت می‬ ‫رفت و شــعار می داد‪ .‬مردم هم با او همراهی می‬ ‫کردند‪ .‬یکی از اشــنایان ایشان‪ ،‬چنین تعریف می‬ ‫کند‪ «:‬قبل از انقالب بود و شب عید فطر‪ .‬مردم در‬ ‫مسجدالنبی شاهجو در جهادیه جمع شدند تا برای‬ ‫فقــرا و نیازمندان لباس و غذا جمع کنند‪.‬حمیدرضا‬ ‫دســت به ابتکاری زد که تاثیر ان فردایش معلوم‬ ‫شــد‪ .‬او با بازی در نمایش نامه ای نقش یتیم خانواده را برعهده گرفت و مشکالت انان را ‬ ‫به نمایش گذاشت‪ .‬با این کار او کمک های مردم چند برابر شد‪».‬‬ ‫ورود به حوزه علمیه قم‬ ‫بعد از دوران راهنمایی وارد حوزه علمیه قم شــد‪ .‬دوستان طلبه ی او نقل می کردند که به‬ ‫زیرزمین حجره شــان می رفت و نماز شــب می خواند‪ .‬بارها شب های چهارشنبه با پای‬ ‫پیاده از قم به مســجد مقدس جمکران می رفت‪ .‬در حجره‪ ،‬به دوســتان و همدرس هایش‬ ‫توجه خاصی داشت و به ادم دست و دلباز مشهور بود‪ .‬اگر یک تخم مرغ بیشتر نداشت برای‬ ‫مهمانش نیمرو می کرد‪ .‬انقدر عزت نفس داشت که اگر همان تخم مرغ هم نبود یک قابلمه‬ ‫اب روی چراغ نفتی می گذاشت تا بجوشد و دیگران پی نبرند او بدون غذا مانده است‪ .‬مادر‬ ‫شهید نقل می کند‪ «:‬تابستان که درس حوزه تعطیل شد‪ ،‬تصمیم گرفت کارگری کند و کنار‬ ‫دست بنا کار می کرد‪ .‬عصر که می امد‪ ،‬از خستگی توی بالکن می خوابید‪ .‬وقتی هم به او‬ ‫می گفتم چرا این قدر خودت را خســته می کنی‪ ،‬جواب می داد‪ :‬صاحبش باید راضی باشه‬ ‫وگرنه این چهل تومنی که به من می دن حالل نیست‪ .‬باالخره با دو هزار تومانی که در سه‬ ‫ماه تابستان با کارگری جمع کرد‪ ،‬برایمان یک تلویزیون سیاه و سفید خرید‪».‬‬ ‫شروع جنگ تحمیلی‬ ‫با شروع جنگ تحمیلی‪ ،‬هشت بار داوطلبانه به جبهه رفت‪ .‬هر چند زخمی می شد ولی جبهه‬ ‫را رها نمی کرد‪ .‬خواهر شهید نقل می کند‪ «:‬در عملیات فتح المبین از ناحیه زانو مجروح شد‬ ‫و مدتی را در بیمارستان بستری بود‪ .‬دکتر معالج سفارش کرده بود که پنج ماه باید استراحت‬ ‫کند بدون این که پایش را جمع کند‪ .‬یک روز که در اتاق روی تخت نشسته بود با گریه می‬ ‫گفت‪ :‬من تا پنج ماه نباید برم جبهه‪ ،‬خیلی طوالنیه‪ ،‬چطوری تحمل کنم؟»‬ ‫شهادت‬ ‫ســرانجام با شــرکت در عملیات بدر در بیست و دوم اسفند ‪ 1363‬با سمت مسئول تبلیغات‬ ‫در شــرق رود دجله عراق به شهادت رســید تا اولین شهید روحانی سمنان گردد‪ .‬پیکر وی‬ ‫مدت‏ها در منطقه بر جا ماند و ســال ‪ 1378‬پــس از تفحص‪ ،‬در امامزاده یحیای زادگاهش‬ ‫به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫تمام خانه های استان سمنان به همت دولت سیزدهم زیر پوشش بیمه قرار دارد‬ ‫حمایت سازمان بسیج اصناف از نخبه های مهارتی‬ ‫رئیس سازمان بسیج اصناف و بازاریان استان سمنان از حمایت سازمان بسیج اصناف‬ ‫از نخبه های مهارتی در بخش های مختلف خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضا منیری‪ ،‬رئیس ســازمان بسیج اصناف و بازاریان استان سمنان در دیدار با‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان سمنان‪ ،‬با بیان اهمیت تربیت افراد ماهر و‬ ‫متخصص برای اشتغال در اصناف اظهار کرد‪ :‬معرفی رسته های شغلی که در فنی و‬ ‫حرفه ای اموزش داده می شــود‪ ،‬به شناسایی نیروی کار ماهر جهت ایجاد اشتغال در‬ ‫اصناف‪ ،‬بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ضرورت اعالم نیاز اصناف و بازار اســتان بــرای تامین نیروی کار‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬با تعامل مشــترک‪ ،‬می توانیم زمینه اشــتغال مهارت اموختگان را در‬ ‫اصناف استان و حتی خارج از استان‪ ،‬فراهم اوریمنماییم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بســیج اصناف و بازاریان استان سمنان افزود‪ :‬سازمان بسیج اصناف‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار ســمنان با اشاره به اینکه استان‬ ‫ســمنان میانگین باالتر از کشوری‪ ،‬در رشــد فراوری مواد معدنی را تا ابان‬ ‫ماه سال جاری به خود اختصاص داده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬میانگین کشوری‬ ‫هشت درصد رشد است که استان سمنان به عدد ‪ ۸.۶‬درصد رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ ۵۰‬درصد نمک کشور و ‪ ۴۳‬درصد گچ کشور در استان‬ ‫سمنان تولید می شــود‪ ،‬گفت‪ ۸۵ :‬درصد زئولیت کشــور در استان سمنان‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫معاون اســتاندار سمنان‪ ،‬توسعه اســتان را در گرو تکیه بر علوم دانش بنیان‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬شرکت هایی که مشــکالت و نیازهای استان را از‬ ‫طریق علم برطــرف می کنند‪ ،‬ارزش افزوده را برای این اســتان به ارمغان‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان‬ ‫با کمتر از یک درصد از جمعیت‪ ،‬یک پنجم کل اعتبارات رونق تولید‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تسهیالت کشور را پرداخت کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬به میزان ‪ ۱۲۴‬درصد جذب داشــته ایم که با رشــد ‪ ۲۴‬درصدی‬ ‫همراه شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی در تعداد شــرکت های دانش بنیان‬ ‫در اســتان سمنان عنوان کرد‪ :‬ضروری اســت با نرخ باالی دانش اموزی و‬ ‫دانشجویی و همچنین سرانه باالی سواد در استان‪ ،‬تعداد شرکت های فناور‬ ‫بیش از پیش افزایش یابد‪.‬‬ ‫صادقی با اشــاره به اینکه ‪ ۵۱‬درصد مشاغل استان سمنان‪ ،‬خدماتی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید مشاغل نوین در مقوله های کشاورزی‪ ،‬صنعتی و معدنی گسترش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬قالده یوزپلنگ در شاهرود روئیت شدند‬ ‫جشنواره خیران مدرسه ساز استان سمنان برگزار می شود‬ ‫رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان ســمنان گفت‪ :‬بیست و چهارمین جشنواره‬ ‫خیران مدرسه ساز استان سمنان برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر جمعه ای‪ ،‬رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان سمنان صبح امروز به‬ ‫همراه مدیران کل اموزش و پرورش و نوســازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان با‬ ‫اســتاندار ســمنان دیدار و اظهار کرد‪ :‬بالغ بر ‪ ۷۰۰‬نفر خیر در حوزه مدرسه سازی در‬ ‫استان فعال هســتند و اقدامات خوبی در حوزه مدرسه سازی در این استان با حضور‬ ‫خیران صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیســت و چهارمین جشــنواره خیران مدرسه ساز استان سمنان برگزار‬ ‫می شود و امیدواریم به روزی برسیم که اموزش و پرورش به مساعدت مجمع خیران‬ ‫مدرسه ساز نیازی نداشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان سمنان ادامه داد‪ :‬در بحث اعتبارات تعهدشده‬ ‫توسط خیران در حوزه احداث و ساخت مدارس‪ ،‬بالغ بر ‪ ۳۵‬میلیارد تومان بوده و بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد جذب صورت گرفته است‪.‬‬ ‫جمعه ای گفت‪ :‬مجمع خیران مدرسه ساز در تعیین اینکه مدرسه کجا و چگونه ساخته‬ ‫شود‪ ،‬هیچ گاه دخالت نکرده و نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬از خیران‪ ،‬مدیران کل اموزش و پرورش و نوســازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امادگی داریم تا طی تفاهم نامه ای‪ ،‬استان سمنان را به عنوان‬ ‫پایلوت در کشور در زمینه اصالح الگوی کشت معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸.۶‬درصدی فراوری مواد معدنی در سمنان‬ ‫از ریاســت ســازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی شهرداری ســمنان به دلیل فضا سازی ایام فاطمیه در‬ ‫سمنان تقدیر و تشکر داریم‪.‬‬ ‫قابل توجه مسئولین‪:‬‬ ‫لطفا به نســل اینده خیانت نکنید و اجازه ندهید چشــم انداز منطقه دربند توسط مافیای زمین‬ ‫به خطر بیفتد‪ .‬این منطقه قابلیت تبدیل شــدن به منطقه گردشگری به معنای حقیقی کلمه و‬ ‫احداث دریاچه را دارد‪.‬‬ ‫شهید حمیدرضا میالنی‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری سمنان گفت‪ ۱۰۰ :‬درصد خانه های شهری و‬ ‫روســتایی استان دارای اشتراک برق در قالب طرح ملی به ابتکار دولت سیزدهم زیر‬ ‫پوشش بیمه قرار گرفت‪.‬‬ ‫کمال طاهریان ابراز داشــت‪ :‬دولت سیزدهم با توجه به اهمیت بیمه خانه ها در برابر‬ ‫حوادث طبیعی مانند ســیل و زلزله به منظــور ترغیب جامعه ‪ ۹۰‬درصد حق بیمه را‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت ســیزدهم صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ســاختمان را‬ ‫تشکیل داد و اکنون ‪ ۱۰‬درصد هزینه در حدود ‪ ۱۰‬هزار تومان بابت بیمه خانه ها طی‬ ‫دوره ‪ ۶‬ماهه از طریق اعمال هزینه در قبض برق از ســوی شهروندان و باقیمانده تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان از سوی دولت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پوشش بیمه ای برای جبران خسارت حوادث خانه ها سطح پایین است‬ ‫و انتظار می رود با توجه به اهمیت بیمه‪ ،‬شهروندان با بیمه تکمیلی نسبت به افزایش‬ ‫پوشش بیمه ای جبران خسارت اقدام کنند‪.‬‬ ‫طاهریان با بیان این که همواره پیشگیری بهتر از درمان است‪ ،‬افزود‪ :‬بهره گیری از‬ ‫خدمات بیمه ای نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب می شود که در صورت وقوع بالیای‬ ‫طبیعی مانند سیل و زلزله بخش زیادی از اسیب ها و خسارت ها را جبران کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬توجیه و اطالع رســانی به مردم نقشی موثر در استقبال مردم از اخذ‬ ‫پوشــش بیمه ای دارد و‬ ‫انتظار می رود رســانه ها‬ ‫در ترویج فرهنگ بیمه‬ ‫و ایجــاد حساســیت به‬ ‫این مقوله مهم در جامعه‬ ‫بیــش از پیش همراهی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫اســتانداری سمنان‪ ،‬میزان رشــد و نفوذ بیمه در خانواده ها را یکی از عوامل توسعه‬ ‫یافتگی کشور مطرح و اضافه کرد‪ :‬پوشش بیمه ای مانع از ایجاد شرایط بحرانی بعد‬ ‫از وقوع حوادث طبیعی می شود‪.‬‬ ‫سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ‪ ۹۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫مربع یکی از پهناورترین اســتان های کشور ایران اســت که با پنج و ‪ ۹‬دهم درصد‬ ‫مساحت کل کشور‪ ،‬از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫بر پایه سرشــماری نفوس و مسکن ســال ‪ ۱۳۹۵‬کشور‪ ،‬از مجموع جمعیت بیش از‬ ‫‪ ۷۰۲‬هزار نفری اســتان ســمنان ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۸۱۶‬خانوار روستایی در ‪ ۵۴۹‬روستا و‬ ‫ابادی استان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫افزون بر ‪ ۶۱‬هزار نفر در بافت های فرسوده شرق استان سمنان سکونت دارند‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫شرق اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۴۶۰‬نفــر در‬ ‫‪ ۵۸۰‬هکتار بافت فرســوده‬ ‫شهرســتان های شاهرود و‬ ‫میامی ساکن هستند‪.‬‬ ‫امیــر عمیدی در نشســت‬ ‫اموزه های زلزله بم و نقش‬ ‫بازافرینی در کاهش اسیب‬ ‫پذیــری و مقاوم ســازی‬ ‫بافت های ناکارامد‪ ،‬افزود‪ ۵۲ :‬درصد حوزه بازافرینی شــهری اســتان ســمنان در‬ ‫شهرستان های شاهرود و میامی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــهر شاهرود ‪ ۴۶۸‬هکتار بافت فرســوده دارد ‪ ،‬ابراز داشت‪۵۳ :‬‬ ‫هکتار بسطام‪ ۱۴ ،‬هکتار مجن‪ ،‬پنج هکتار کالته خیج‪ ۱۷ ،‬هکتار بیارجمند و میامی‬ ‫‪ ۲۳‬هکتار در شرق استان سمنان دارای بافت فرسوده هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی شرق اســتان ســمنان تصریح کرد‪ :‬برنامه های شرکت‬ ‫بازافرینی شــهری در ســه حوزه بافت های تاریخی‪ ،‬فرســوده و ســکونتگاه های‬ ‫غیررسمی هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫عمیدی از بدنه ســازی و کف ســازی ‪ ۳۰۰‬مترمربع از معابر شهر بیارجمند خبر داد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شرکت بازافرینی شهری در یکی از محالت شهر بیارجمند بدنه سازی‬ ‫و کف سازی به وسعت ‪ ۳۰۰‬مترمربع با هزینه ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۱۶۶‬مورد وام بــه منظور بازافرینی‬ ‫بافت های فرسوده در شاهرود پرداخت شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این میزان وام پرداخت شده در‬ ‫مقایسه با سال گذشته رشد ‪ ۴۰۰‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با اختصاص اعتبارات حوزه بازافرینی در شــرق اســتان عقب افتادگی‬ ‫سال های قبل جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی شرق استان سمنان با بیان اینکه وام ‪ ۳۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫به متقاضیان ســاخت بافت های فرسوده پرداخت می شود‪ ،‬ابراز داشت‪ ۱۵۰ :‬میلیون‬ ‫تومان این وام بدون ســود است که باید پس از پایان دوره مشارکت ساخت تسویه‬ ‫شود‪ ،‬امکان تبدیل به فروش اقساطی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫عمیدی اظهار داشــت‪ :‬اعطای وام در بافت ها از طریق تجهیز بسته های تشویقی و‬ ‫تســهیالت ارزان قیمت ســاخت به منظور تقویت جریان نوسازی مردمی در دستور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای دریافت این وام نیازی به ســپرده گذاری نیست‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫تخفیف حداقل ‪ ۵۰‬درصد عوارض ســاخت و تراکم و همچنین تقســیط مابقی ان‪،‬‬ ‫پیش بینی و امکان برخورداری از تخفیف در هزینه های طراحی و نظارت مهندسی‪،‬‬ ‫قابلیت تبدیل وام به فروش اقساطی از دیگر مزیت های این طرح است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی شرق اســتان سمنان با اشاره به اینکه پرداخت وام ودیعه‬ ‫مســکن برای اسکان موقت نیز در دستور کار است‪ ،‬افزود‪ :‬وام ‪ ۴۵‬میلیون تومانی با‬ ‫نرخ چهار درصد و دوره بازپرداخت ‪ ۳۶‬ماهه به متقاضیان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷۶‬فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری امسال در استان سمنان صادر شد‬ ‫بارندگی در پشــت سازه های ابخیزداری شده و مانع می شود این خاک از دسترس خارج‬ ‫شود‪ .‬و از طرفی با تغذیه سفره های اب زیر زمینی و باال امدن سطح اب منجر به افزایش‬ ‫رطوبت خاک‪ ،‬توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از خاک می شوند‪.‬‬ ‫ســرهنگ حسین عجم فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میامی نیز در این دیدار با بیان‬ ‫اینکه پروژه های منابع طبیعی و ابخیزداری در شهرستان به نحوی اجرایی شده که اثرات‬ ‫مفید ان برای مردم شهرســتان قابل لمس است‪ ،‬گفت‪ :‬قاچاقچیان چوب و محصوالت‬ ‫فرعــی با ایجاد بحران و مدیریت ان‪ ،‬عرصه هــای منابع طبیعی را هدف قرار داده اما با‬ ‫هوشیاری و حضور اگاهانه نیروی انتظامی ناکام مانده است‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر اجرای اســتاندارد اداره کل استاندارد استان سمنان گفت‪۷۶ :‬‬ ‫فقره پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری برای فراورده های واحدهای تولیدی‬ ‫استان از ابتدای امسال تا کنون صادر شد‪.‬‬ ‫سیده ربابه عمادی ابراز داشــت‪ :‬عالمت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا‬ ‫ارایه کننده خدمت به رعایت ضوابط و موازین و اســتمرار انطباق مشخصات کاال با‬ ‫استانداردهای ملی و همچنین اطمینان خاطر برای مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که پروانه های صادرشده در صنایع ساختمانی و معدنی‪ ،‬برق و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬غذایی و کشاورزی و مکانیک و فلزشناسی است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هر قدر در زمینه استانداردســازی محصوالت و خدمات در جامعه تالش شود‪،‬‬ ‫زمینه رشد اقتصادی مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫عمادی تصریح کرد‪ ۹۳ :‬فقره پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری و تشویقی از‬ ‫ابتدای امســال تاکنون ابطال‪ ۲۲۶ ،‬فقره پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری و‬ ‫تشویقی تمدید و ‪ ۱۶‬فقره پروانه اجباری تعلیق شد‪.‬‬ ‫رییس اداره نظارت بر اجرای‬ ‫اســتاندارد اداره کل استاندارد‬ ‫استان ســمنان با اشــاره به‬ ‫اینکــه رعایت اســتانداردها‬ ‫کشور را به مسیر پیشرفت و‬ ‫توسعه سوق می دهد‪ ،‬خواستار‬ ‫توجه به این مهم از ســوی‬ ‫تمام افــراد به ویژه واحدهای‬ ‫تولیدی خدماتی شد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنــگار ایرنا‪،‬‬ ‫هموطنــان می توانند برای اطمینان از اســتاندارد بودن کاالهــای تولیدی‪ ،‬کد زیر‬ ‫عالمت اســتاندارد روی کاال را به شماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬پیامک کنند و تمام اطالعات‬ ‫در رابطه با کاال را از طریق پیامک دریافت کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫استان‬ ‫با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سمنان‪:‬‬ ‫اجالس عمومی سالیانه مجمع بسیجیان استان سمنان برگزار شد‬ ‫اجالس عمومی سالیانه مجمع بسیجیان استان سمنان با‬ ‫حضور نخبگان بسیجی ‪،‬اندیشمندان‪،‬اساتید‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫صاحب نظران ‪،‬مســئولین اقشار و متخصصین ‪ ۲۰‬گانه ‬ ‫‪ ،‬روسای هیئت های اندیشه ورز اقشار بسیج و معاونت‬ ‫های موضوعی بســیج ‪ ،‬هیئت رئیســه مجامع بسیج‬ ‫شهرســتانها و روساء و نایب روسای مجامع شهرستانی‬ ‫و اعضای گروه های تخصصی مجمع بسیجیان استان‬ ‫جمعا به تعداد ‪ ۳۰۰‬نفر در ســالن همایش های کومش ‬ ‫استان سمنان برگزار شد‬ ‫در این جلســه دبیر مجمع بسیجیان استان سمنان با‬ ‫بیان اینکه این مجموعه در راستای سند اعتالی بسیج‬ ‫و بعد از چندین سال توقف مجددا راه اندازی شده است‬ ‫‪ ،‬هــدف از این مجموعه کمک به دولــت انقالبی در‬ ‫جهت تقویت ایجاد دولت اســامی و‬ ‫حل مشــکالت اصلی جامعه اســت‬ ‫این مجمع از بهمن ماه ســال گذشته‬ ‫با برگزاری نشســت هایی با نخبگان‬ ‫و هیئت های اندیشــه ورز راه اندازی‬ ‫شــده و در حــال‬ ‫حاضر حــدود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫نفر از بســیجیان در‬ ‫این حوزه مشــغول‬ ‫به فعالیت هســتند‬ ‫خاطرنشان کرد و تیر‬ ‫ماه سال جاری یک‬ ‫دوره توانمندســازی‬ ‫یک روزه برای بسیجیان برگزار شده‬ ‫و در حال حاضر چهار گروه اقتصادی‬ ‫و زیربنایــی امــوزش و تحقیقات و‬ ‫فناوری زنان و خانواده و بهداشــت و‬ ‫سالمت تشکیل شده است ‬ ‫استاندار سمنان جناب اقای مهندس‬ ‫هاشمی با بیان اینکه بســیج همواره پیشگام در حوزه‬ ‫های مختلف بوده است ‪ ،‬بسیج از بازوان‬ ‫توانمند دولت است و امیدواریم در حل‬ ‫مشکالت اســتان به کمک این استان‬ ‫بشتابند مهندس سیدمحمدرضاهاشمی‬ ‫دو مقوله جمعیت و اب را از مشکالت‬ ‫اساسی استان دانست و افزود در رتبه‬ ‫فرزنــداوری رتبه ‪ ۲۷‬و در ازدواج رتبه‬ ‫اخــر را داریم مهندس ســیدمحمد‬ ‫رضا هاشــمی بیان داشــت در حوزه‬ ‫فرزنداوری نیاز بــه یک عزم عمومی‬ ‫و بســیج همگانی باید به وجود بیاید و‬ ‫همه دستگاه ها موظف هستند در این‬ ‫حوزه اقــدام کنند و‬ ‫هیچ گونه کم کاری‬ ‫و عــدم همکار ی و عــدم حمایت از‬ ‫قانون جوانــی جمعیــت قابل قبول‬ ‫نیست استاندار ســمنان بیان داشت‬ ‫باید در جهت ایجاد اشــتغال و تعاونی‬ ‫در بخــش روســتایی گام برداریم تا‬ ‫شاهد مهاجرت به شــهر نباشیم ان‬ ‫باشــیم ‪ ،‬در زمینــه‬ ‫توسعه مجتمع های‬ ‫گلخانــه ای و ابیاری‬ ‫نویــن و همچنیــن‬ ‫افزایش بهره وری در‬ ‫روســتاها در دولت‬ ‫ســیزدهم تالش هایی در روستاها در‬ ‫دولت ســیزدهم تالش های گسترده‬ ‫در استان ســمنان انجام گرفته است‬ ‫فرمانده ســپاه قائم ال محمد اســتان‬ ‫ســمنان نیز در این نشســت با عرض‬ ‫تسلیت ایام ســوگواری حضرت زهرا‬ ‫ســام اهلل علیها گفــت ورود به قرن‬ ‫پانزدهم و شکل گیری تمدن نوین جهانی را هستیم‬ ‫و اتفاقاتی که در دنیا در حال شکل گیری است در همین‬ ‫راســتا ســردار دامغانی در ادامه افزود باید با نرم افزار‬ ‫های انقالب اســامی در جهت ایجاد تمدن اسالمی‬ ‫گام برداریم و مجمع بسیج و جمع نخبگان باید در این‬ ‫راســتا برنامه ریزی منسجم داشــته باشیم تا به اهداف‬ ‫مربوطه دست یابیم باید ‪1000‬نفر در استان در کارگروه‬ ‫هــای مربوطه حضور دارند و به دلیل اینکه این مجمع‬ ‫تازه راه اندازی شــده و باید ضعفا مرتفع شود و ظرفیت‬ ‫نخبگان اســتان شناسایی تا در مســیر خود ایده ها به‬ ‫مرحله عملیاتی برسد نماینده ولی فقیه در استان و امام‬ ‫جمعه سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه هر تالشی‬ ‫زمانی به نتیجه خواهد رســید که با معرفت همراه باشد‬ ‫امیدوار هستیم این مجمع نیز با عنایت خداوند و حرکت‬ ‫اخالص گونه بتواند اقدامات موثــری در جامعه ایجاد‬ ‫کند حجت االســام مطیعی در ادامه افزود بسیج در هر‬ ‫میدانی که وارد شــده است نتیجه ان کمترین هزینه و‬ ‫بیشــترین منفعت بوده و امیدوار هستیم در این عرصه‬ ‫هم شاهد درخشش بسیجیان باشیم نماینده ولی فقیه‬ ‫در اســتان بیان کرد این مجمــع باید تالش کند تمام‬ ‫ظرفیت های نخبگان اســتان را شناسایی کند تا شاهد‬ ‫خروج از کشور نباشیم بنا به گفته مطیعی نباید تنها به‬ ‫این مجمع بسندیده شود می بایست این موتور محرک‬ ‫دیگران را هم وادار به حرکت کند تا شاهد پیشرفت در‬ ‫امور باشیم‬ ‫ت‬ ‫لی‬ ‫س‬ ‫شهادت رپ افتخا ر سردار رشید اسالم سپهبد شهید حاج اقسم سلیمانی را تبریک و ت‬ ‫ئی‬ ‫رعض می نما م‪.‬‬ ‫روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم ال محمد(عج) استان سمنان‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫استان‬ ‫نماینده مردم سمنان‪ ،‬مهدی شهر و سرخه‪ :‬مسائل حوزه مهارت اموزی در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می شود‬ ‫با امامان جمعه‬ ‫امام جمعه سمنان‪:‬‬ ‫تمرکز دشمن بر روی گرانی ها‪ /‬مسئوالن علت تورم را توضیح دهند‬ ‫نماینده مردم ســمنان‪ ،‬مهدی شــهر و ســرخه در‬ ‫مجلس بر لزوم پیگیری مسائل حوزه مهارت اموزی از‬ ‫طریق کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباس گلرو‪ ،‬نماینده مردم ســمنان‪ ،‬مهدی شــهر و‬ ‫ســرخه در مجلس شورای اســامی امشب در دیدار‬ ‫با مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان ســمنان‬ ‫به منظور طرح مســائل حوزه مهارت اموزی و پیگیری‬ ‫ان در صحن مجلس‪ ،‬مهارت اموزی را برای کشــور و‬ ‫استان بسیار ضروری دانست و بر لزوم پیگیری مسائل‬ ‫این حوزه از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید‬ ‫نماینده ولی فقیه در اســتان ســمنان بابیان اینکه دشــمن در جدیدترین‬ ‫اســتراتژی روی اقتصاد و گرانی متمرکز شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئوالن باید‬ ‫علت ان را بیان و چاره جویی کنند‪.‬‬ ‫حجت االســام مرتضــی مطیعی ظهــر ادینه در خطبه هــای نماز جمعه‬ ‫سمنان به میزبانی مســجد امام این شهر ضمن بیان اینکه دشمن در همه‬ ‫راهبردهای خود برای مقابله یا به قولی مهار قدرت ایران در منطقه شکست‬ ‫خورده و این بار با طرح ریزی گرانی و تورم به صحنه امده است‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫تورم و افزایش نرخ ارز و اثرپذیری ان روی کاالهای ورودی و اقالم مورد نیاز مردم بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردمی که همواره پشتوانه نظام بوده و در هیچ عرصه ای پشت نظام و دولت خودشان را خالی نکردند‪ ،‬شایسته‬ ‫رفاه و معیشــت مناسب و خوب هستند‪ ،‬افزود‪ :‬از مســئوالن انتظار می رود در مورد علت این گرانی ها برای مردم توضیح داده و‬ ‫چاره جویی کنند‪.‬‬ ‫خطیب جمعه ســمنان بابیان اینکه از مســئوالن انتظار می رود تا با روند گرانی ها مقابله کنند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬می بایست این نقشه‬ ‫شــوم دشــمن را که از دی ماه در زمینه گرانی به صحنه امده را با تدبیر مناســب خنثی و مردم را از رفاه نسبی برخوردار کرد تا‬ ‫نشاط اجتماعی در کشور حاکم شود‪.‬‬ ‫مطیعی با بیان اینکه از ابتدای پیروزی انقالب که ایران نقشه های دشمن را در هم تنیده و انها را از خاک کشورمان بیرون کرد‪،‬‬ ‫اســتکبار لحظه ای ارام ننشسته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬غربی ها‪ ،‬امریکا و صهیونیسم در اتاق های فکر خود تجزیه خاورمیانه را در‬ ‫ســر می پرورانند و به دنبال پیاده ســازی الگوسازی جدید هستند اما این فتنه ها با خروش دریای مردم هیچ گاه به ثمر نرسیده و سرپرســت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی‬ ‫ســمنان از پذیرش بدون ازمون دانشــجو در ‪ ۱۳‬کد‬ ‫در نطفه خفه شده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه دشــمن کودتای رنگین را نظیر انچه در گرجستان‪ ،‬قرقیزستان و اوکراین شاهدیم را برای خاورمیانه طرح ریزی رشــته مقطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز خبر‬ ‫کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود چنین مردمی بصیر و انقالبی که با هر فتنه مقابله می کنند این سیاست های دشمن هرگز راه به جایی داد‪.‬‬ ‫حوریه عربیان‪ ،‬سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد‬ ‫نخواهد برد و مردم حمایت خود را در همه این تجمعات قانونی برای نظام خود اعالم کردند‪.‬‬ ‫امام جمعه شاهرود‪:‬‬ ‫دروغ سرمنشا اغتشاش و فتنه ها‪ /‬بی بصیرت ها مزدور دشمن می شوند‬ ‫امام جمعه شــاهرود با بیان اینکه سر منشا همه فتنه ها و اغتشاشات اخیر‪ ،‬دروغ بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بازنشر دروغ‪ ،‬اب در اسیاب‬ ‫دشمن ریختن و مصداق مزدوری است‪.‬‬ ‫حجت االســام عباس امینی ظهر ادینه در خطبه های نماز جمعه این‬ ‫هفته شــاهرود به میزبانی مصال مدرسه قلعه این شهر‪ ،‬ضمن بیان اینکه‬ ‫دشــمن از ابتدای پیروزی انقالب تا کنــون با انواع حربه ها و ضربه ها به‬ ‫دنبال پیاده سازی اهداف خود از طریق ابزار دروغ بوده است‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫دشمن با بهره گیری از این روش بارها کوشیده تا جوانان را به سمت خود‬ ‫جلب کرده و انها را مقابل انقالب قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ضمــن بیان اینکــه فتنه ‪ ۸۸‬نیز با یک دروغ تقلب در ارا شــکل‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی که این دروغ ها را بازنشر کردند اب به اسیاب دشمن ریختند و باید پاسخگوی این عمل خود و خون های‬ ‫نا حق ریخته شده مردم باشند‪.‬‬ ‫خطیب جمعه شاهرود با بیان اینکه حضور به موقع مردم همواره جریانات انحرافی را باطل کرده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬این عبرت‬ ‫اموزی نکته ای که امروز باید به جوانان اموزش داده شود تا متوجه بروز دروغ و فریب دشمن و ایجاد فتنه های بعدی در کشور‬ ‫باشند و از انقالب خود مقابل هر دروغی صیانت کنند‪.‬‬ ‫امینی بابیان اینکه بی بصیریت هایی که دروغ را نشــر می دهند مزدور و جیره خوار دشمن می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمونه هایی‬ ‫از این دســت را در فتنه ‪ ،۸۸‬اغتشاشــات اخیر و گرانی ها به وضوح می توان دید لذا بصیرت افزایی در برابر انواع فتنه ها امری‬ ‫ضروری که باید به ان بیش از پیش پرداخت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه پایداری در جبهه حق انواع فتنه ها را شکست می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالت اقتصادی مهمترین فتنه پایه گذاری‬ ‫شده این روزهای دشمن است که عامالن ان باید پاسخگو باشند‪ .‬انتظار می رود مسئوالن برای جبران مربوط زمینه های رشد و‬ ‫توسعه اقتصاد را فراهم کرده و به حمایت هر چه بیشتر تولیدکنندگان و واحدهای مولد بپردازند‪.‬‬ ‫امام جمعه دامغان‪:‬‬ ‫‪ ۹‬دی روز وحدت و یکپارچگی امت اسالم است‬ ‫امام جمعه دامغان با بیان اینکه ‪ ۹‬دی روز وحدت و یکپارچگی امت اســت‪ ،‬گفت‪ ۹ :‬دی روزی اســت که گرد یاس و ناامیدی بر‬ ‫چهره دشمنان این انقالب پاشیده شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمد حسن رســتمیان در نماز جمعه دامغان به میزبانی‬ ‫مصلی امام خمینی (ره) با بیان اینکه در ســال ‪ ۸۸‬فتنه گران هشت ماه با‬ ‫فتنه های مختلف کشــور را درگیر کردند که در طول تاریخ انقالب سابقه‬ ‫نداشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ ۹ :‬دی روز وحــدت و یکپارچگی امت ما و همچنین‬ ‫ناامیدی دشمنان انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حضور ملت ایران در حماســه به یاد ماندنی و تاریخی ‪۹‬‬ ‫دی سال ‪ ۸۸‬نشان از بصیرت مردم داشت روزی که دشمنان با هجمه های‬ ‫فراوان قصد داشتند به ستون انقالب و والیت فقیه اسیب وارد کنند اما با‬ ‫بصیرت و هوشیاری مردم این فتنه نیز خنثی شد‪.‬‬ ‫امام جمعه دامغان با بیان اینکه ‪ ۹‬دی در تاریخ جهان و انقالب اسالمی ایران خواهد ماند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اسالم شناسی‪ ،‬زمان شناسی‬ ‫و دشــمن شناسی در کنار والیت مداری چهار رکن بصیرت هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬ملت ایران با اسالم شناسی همراه با بصیرت دینی‬ ‫و شــناخت عمیق از اسالم و اعتقادات دینی به اسالم و انقالب اســامی ایران اهمیت دادند و در مقابل فتنه گران ایستادگی و‬ ‫مقاومت کردند‪.‬‬ ‫رســتمیان تصریح کرد‪ :‬اعتقاد به دین اســام بود که ملت ایران را در صحنه نگه داشت و با والیت مداری خود توانستند حق را‬ ‫از نا حق تشخیص دهند‪.‬‬ ‫وی همچنین به حضور ملت فاطمی ایران در عزاداری بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) اشــاره و در خصوص ســالگرد‬ ‫ارتحال عالم ربانی ایت اهلل محمد تقی مصباح یزدی و ســالگرد شــهید حاج قاسم سلیمانی و هفته نهضت سواد اموزی مطالبی‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه مهدی شهر‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی نخستین رکن خنثی سازی فتنه ها است‬ ‫امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه نخستین رکن خنثی سازی فتنه ها‪،‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان فراموش کرده اند که‬ ‫ملت ما پشتیبان رهبری و انقالب شان هستند‪.‬‬ ‫حجت االســام محمد بارانی در نمازجمعه این هفته مهدی شــهر به‬ ‫میزبانی مصالی این شــهر ضمن بیان اینکه جنــس فتنه ‪ ۸۸‬با فتنه ای‬ ‫که در ماه های اخیر رخ داده یکی اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یک انقالب مخملی‬ ‫توسط دشمنان در این دو فتنه طراحی شده بود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه اندیشــکده های بســیار قوی در امریــکا با حضور‬ ‫دانشــمندان روانشناسی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬جامعه شناسی و‪ ..‬نسخه براندازی کشورها را طراحی می کنند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬این نسخه در فتنه ‪۸۸‬‬ ‫و فتنه اخیر‪ ،‬موارد بسیار مشترکی دارد که یکی از انها استفاده از عنصر دروغ است‪.‬‬ ‫امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه فتنه کنونی و ‪ ۸۸‬در جنگ شناختی دشمنان قرار داشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دشمنان سعی دارند در‬ ‫این فتنه ها با دروغ به جنگ شناختی بپردازند لذا موضوع تقلب در انتخابات در سال ‪ ۸۸‬مطرح شد و این طرحی بود که دشمنان‬ ‫در برخی کشورها مانند اوکراین ان را اجرا و حتی به موفقیت هم دست یافته بودند‪.‬‬ ‫بارانی با بیان اینکه تنها چیزی که دشــمنان فراموش کرده اند این اســت که جنس مردم ما با مردم اوکراین و ‪ ...‬تفاوت دارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬هر دو فتنه ‪ ۸۸‬و کنونی یک نکته مشترک دیگر نیز دارد و ان کشته سازی است در ان زمان هم بیان می شد که فالن‬ ‫دختر کشته می شد و مراسم ختم برای او گرفته می شد و در همین فتنه نیز چنین شرایطی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سومین رکن مشترک بین فتنه ‪ ۸۸‬و امروز توهین به مقدسات است‪ ،‬تاکید داشت‪ :‬در فتنه اخیر قران و عکس‬ ‫امام و رهبر معظم انقالب اسالمی را اتش زدند و در فتنه ‪ ۸۸‬پرچم عزاداری عاشورای امام حسین (ع) را مورد توهین قرار دادند‬ ‫که نشان می دهد مقدسات مورد هجمه دشمنان است‪.‬‬ ‫امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه چهارمین ویژگی این است که بعد از هر فتنه فشارها و تحریم های دشمنان مضاعف شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نکته بســیار عبرت امیز اســت به خصوص برای کسانی که فکر می کنند دشمنان به فکرشان هستند در حالی که بعد‬ ‫از هر فتنه ای گرانی ها و فشــار بیشــتر می شود لذا هم در ســال ‪ ۸۸‬این اتفاق رخ داد و هم در ایام اخیر شاهد هستیم که رفتار‬ ‫مشابهی رقم خورد‪.‬‬ ‫بارانی با بیان اینکه نقش رهبری رهبر معظم انقالب اســامی نخســتین رکن خنثی ســازی فتنه ها هم در ‪ ۸۸‬و هم در فتنه‬ ‫کنونی اســت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬مردم به همین دلیل اســت که در روز ‪ ۹‬دی بار دیگر با ارمان های انقالب‪ ،‬امام شــهدا و رهبر معظم‬ ‫انقالب اســامی تجدید بیعت کردند و امروز نیز مردم ما همچنان در صحنه ها حضور دارند تا نشــان دهند که پشتیبان انقالب‬ ‫و رهبری هستند‪.‬‬ ‫دانشگاهی ســمنان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پذیرش بدون ازمون دانشــجو در نیم ســال دوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سمنان‪ ،‬مهدی شهر و سرخه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫برای برگزاری جلســه مشــترک با فرمانداران حوزه‬ ‫انتخابیه با حضور استاندار ســمنان‪ ،‬طرح موضوعات‬ ‫مربوط به مقاوم ســازی مراکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫شهرستان سمنان و تکمیل پروژه احداث مرکز اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای برادران مهدی شــهر را در دستور کار‬ ‫این جلسه قرار داد‪.‬‬ ‫سیدحســین شــاهچراغ‪ ،‬مدیرکل امــوزش فنی و‬ ‫حرفه ای اســتان سمنان به طرح مسائل و چالش های‬ ‫حوزه مهارت اموزی که نیاز به طرح در صحن مجلس‬ ‫شورای اسالمی و پیگیری نمایندگان دارد‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت فعال شــدن پارک اقتصاد‬ ‫دیجیتال سمنان‪ ،‬خواســتار اختصاص بودجه متوازن‬ ‫برای تامین نیازهای عمرانی این پارک شد‪.‬‬ ‫پیگیری جهت طــرح رتبه بندی مربیان ســازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشــور‪ ،‬افزایش بودجه سرانه‬ ‫اموزشی این سازمان و قوانین مربوط به اصالح حقوق‬ ‫کارکنان از دیگر موارد مطرح شــده از سوی مدیرکل‬ ‫جهاد دانشگاهی سمنان در ‪ ۱۳‬رشته دانشجو پذیرش می کند‬ ‫تحصیلی در ‪ ۱۳‬کد رشته مقطع کاردانی و کارشناسی‬ ‫در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ثبت نــام دوره کاردانــی از هفتــم‬ ‫دی ماه در ‪ ۶‬کد رشــته تحصیلی شامل تربیت مربی‬ ‫پیش دبســتانی‪ ،‬حســابداری امور مالی‪ ،‬حقوق ثبتی‪،‬‬ ‫مــددکاری اجتماعی‪ ،‬مدیریت امــور اداری و فناوری‬ ‫اطالعات انجام می شود و تا ‪ ۱۷‬دی ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکز امــوزش علمی کاربــردی جهاد‬ ‫دانشگاهی ســمنان افزود‪ :‬در مقطع کارشناسی نیز در‬ ‫هفت کد رشته شــامل مدیریت امور فرهنگی‪ ،‬تربیت‬ ‫مربی پیش دبســتانی‪ ،‬حســابداری امور مالی‪ ،‬حقوق‬ ‫ثبت اســناد و امالک‪ ،‬مــددکاری اجتماعی‪ ،‬مدیریت‬ ‫امور اداری‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬پذیرش دانشجو انجام‬ ‫می شود که متقاضیان می توانند تا ‪ ۱۴‬دی ماه نسبت به‬ ‫ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫عربیــان ادامــه داد‪ :‬دانشــجویان و عالقه مندان‬ ‫می توانند با مراجعه به ســایت ســازمان سنجش یا از‬ ‫طریــق مراجعه حضــوری به مرکز علمــی کاربردی‬ ‫جهاد دانشــگاهی سمنان به ادرس سمنان‪ ،‬بلوار قائم‪،‬‬ ‫بلوار دانشجو یا تماس با شــماره های ‪ ۳۳۳۳۷۱۴۱‬و‬ ‫‪ ۳۳۳۳۷۲۵۴‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اعطای تســهیالت بــه ثبت نام‬ ‫کنندگان و دانشــجویان و امکان تقســیط شــهریه‬ ‫نماینده شاهرود و میامی در مجلس‪ :‬شهیدان الگوی حماسه‪« /‬تداوم راه» تنها خواسته شهدا است‬ ‫نماینده شــاهرود و میامی در مجلــس با بیان اینکه‬ ‫شهیدان ما معنا و الگوی حماسه سازی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــهدا جان خود را برای دفاع از کشــور و انقالب فدا‬ ‫کردند و بهترین کار‪ ،‬تداوم راهشان است‪.‬‬ ‫علی اصغر خانی در حاشیه مراسم یادواره گرامیداشت‬ ‫شهیدان هونســتان از توابع میامی با بیان اینکه شهدا‬ ‫برای دفاع از قران‪ ،‬انقالب و کشور جهاد کردند و وارد‬ ‫معامله ای عاشقانه با خدا شدند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬شهدا با خون‬ ‫سرخ شان برای حضور در محضر خدا وضو ساختند لذا‬ ‫اعتقاد داریم که اگر شــهدا نبودنــد ان هم در مقابل‬ ‫دشــمنان داخلی و خارجی‪ ،‬قطعــ ًا امروز چیزی به نام‬ ‫ایران وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیــچ جنگی با دوران دفاع مقدس‬ ‫ما قابل قیاس نیســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بزرگترین جنگ قرن‪،‬‬ ‫جنگ جهانی دوم بود که چهار ســال طول کشــید و‬ ‫خروجی ان ‪ ۲۰‬میلیون کشته براورد می شود اما دفاع‬ ‫مقدس هشت ســال به طول انجامید و طوالنی ترین‬ ‫جنگ قرن نامیده شد ان هم جنگی که شرق و غرب‬ ‫به عراق کمک تســهیالتی و پشتیبانی می کردند و ما‬ ‫فقط به خداوند و ســپس مردم و جوانان ارزشمندمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای استان ســمنان در این دیدار‬ ‫به شمار می امد‪ .‬‬ ‫تکیه داشتیم‪.‬‬ ‫جنگ با تمام ابرقدرت های دنیا‬ ‫نماینده شــاهرود و میامی در مجلس بــا بیان اینکه‬ ‫جوانان ما با تمام وجود در برابر دشــمنان ایســتادند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دشــمن از ان زمان تا امروز‪ ،‬نابودی ایران‬ ‫مقتــدر را می خواهد و ایــن را در دوران دفاع مقدس‬ ‫به خوبی شــاهد بودیم در جنگی کــه تعادلی بین دو‬ ‫طرفش برقرار نبود یک ســو افراد اموزش دیده ای که‬ ‫تمام ارتش های شــرق و غرب انها را مسلح و تجهیز‬ ‫و پشــتیبانی کرده و ســوی دیگر ملتی با ارزش های‬ ‫انقالبی خود که می خواهد به دفاع از کشور و انقالبش‬ ‫بپردازد و ارزش شهدای ما در این نقطه معلوم شد‪.‬‬ ‫خانــی با بیان اینکــه در بدو جنــگ در تمام فضای‬ ‫کشورمان جوانان برای ترسیم مسیر تابلوی شجاعت‬ ‫و ایثار بلند شــدند و اعالم کردند که حاضر هســتند‬ ‫جانشــان را بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬ایثاری که جوانان و شهدای‬ ‫ما در برابر یک دنیا کردند‪ ،‬قابل مقایسه و بیان نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روحیه ایستادگی و فداکاری بود که‬ ‫از جوانان ما رزمنده می ساخت‪ ،‬بیان داشت‪ :‬اسایشگاه‬ ‫سالمندان در شــمال تهران میزبان جانبازان شیمیایی‬ ‫و نخاعی اســت که بعد از ‪ ۴۱‬سال بی حسی و‬ ‫فلج هنوز وقتی به انان می گوئید چه می خواهید‬ ‫می گویند هیچ؛ لذا باید پرسید این شجاعت ها و‬ ‫فداکاری ها در چه مکتب و دانشــگاهی در دنیا‬ ‫قابل تعریف است؟‬ ‫روحیه قوی رزمندگان‬ ‫نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه‬ ‫اغلب جوانان رزمنده ما بین ‪ ۱۷‬تا ‪ ۳۵‬سال سن‬ ‫داشــتند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬برخی رزمنــدگان ما بارها و‬ ‫بارها و بعد از هر بار جراحت به جبهه ها باز می گشتند‬ ‫و هر بار با روحیه ای قوی تر پا به میدان می گذاشــتند‬ ‫این روحیه انقالبی را در کدام مکتب می توان یافت؟‬ ‫خانــی با طرح این پرســش که در برابــر ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫شهیدی که جان خودشان را برای اعتالی این کشور‬ ‫و انقــاب فــدا کرده اند‪ ،‬چه کرده ایم؟ بیان داشــت‪:‬‬ ‫مسئوالن چقدر در مسیر شهدا گام نهاده اند؟ چقدر به‬ ‫مردم خدمت کرده اند؟ چقدر طبق وصیت نامه شــهدا‬ ‫عمل کردنــد؟ چقدر برای مردم و کارهایشــان وقت‬ ‫می گذارند؟ اینجا است که اعتقاد داریم مبنای انتخاب‬ ‫یک مســئول در تمام رده ها‪ ،‬باید گره گشــایی مردم‬ ‫دانشجویان در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی‬ ‫سمنان خبر داد‪.‬‬ ‫سرپرســت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی‬ ‫ســمنان تصریح کرد‪ :‬این مرکز با به کارگیری اساتید‬ ‫مجــرب و متعهد و همچنین کادر اموزشــی توانمند‬ ‫و فضای اموزشــی مجهز شامل ســایت کامپیوتری‪،‬‬ ‫البراتوار زبان خارجه و کامپیوتر‪ ،‬ازمایشگاه‪ ،‬کتابخانه‬ ‫و‪ ...‬مکان مناسبی برای عالقه مندان به ادامه تحصیل‬ ‫و دانشــجویان خواهد بود‪ ،‬همچنین شرایط برگزاری‬ ‫کالس های انالین و غیرحضوری و برگزاری ازمون ها‬ ‫به صورت انالین در این مرکز با توجه به تداوم شرایط‬ ‫کرونایی فراهم است‪.‬‬ ‫باشــد‪ ،‬لذا امروز نیاز است که اشتغالزایی کنیم و برای‬ ‫مشــکالت مردم‪ ،‬راهکار ارائه کنیم چرا که ما بهترین‬ ‫مردم دنیا را داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مالک مسئوالن خوب باید خدمت به‬ ‫مردم باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یادواره شهدا تنها حضور نمی خواهد‬ ‫بلکه نیاز اســت ما به صورت عملی نیز یاد شــهدا را‬ ‫گرامی بداریم خون شهدا برای حفظ کشور ریخته شده‬ ‫و باید از ان درس بگیریم بسیاری از شهدای ما در دما‬ ‫‪ ۵۰‬درجه گرمای جنوب با لب های تشــنه شهید شدند‬ ‫باید امروز از شهدا درس بگیریم و بفهمیم که حماسه‬ ‫سازی یعنی چه؟ ما باید امروز مسیر شهدا را طی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت استان سمنان‪ ۲۴۰ :‬میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی سمنان پرداخت می شود‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫از پرداخت ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان تســهیالت رونق تولید‬ ‫به هفت واحد تولیدی استان خبر داد‪.‬‬ ‫علی تشــنه دل ضمن بیان اینکه در نشست ستاد رفع‬ ‫موانع اســتان سمنان مشــکالت هفت واحد تولیدی‬ ‫مورد بررســی قرار گرفت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬اعطای ‪۲۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت بانکی به این واحدها در زمره‬ ‫مصوبات کارگروه بود‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه عمده این واحدهــای تولیدی در‬ ‫اســتان ســمنان دچار مشــکالت مالی و نقدینگی و‬ ‫ســرمایه در گردش بودند‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن واحدها برای‬ ‫دریافت تســهیالت به بانک های عامل استان معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رئیس صمت استان سمنان با بیان اینکه تثبیت اشتغال‬ ‫و ‪ ۳۰‬شــغل جدید ماحصل پرداخت این تسهیالت به‬ ‫هفــت واحد تولیدی در اســتان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به جز‬ ‫نقدینگی و مســائل مالی‪ ،‬مشــکالت مالیاتی‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی و کارگری‪ ،‬ماشین االت فرسوده و‪ ...‬در زمره‬ ‫موانع تولید در استان هستند‪.‬‬ ‫تشنه دل با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫سه هکتار از اراضی راکد در شهرک های صنعتی استان سمنان خلع ید شد‬ ‫مدیر حقوقی و قراردادها شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان ســمنان گفت‪ :‬سه هکتار از‬ ‫اراضــی راکد شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان با هدف واگذاری برای سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیــت و چرخه اقتصادی در پاییز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫خلع ید شد‪.‬‬ ‫سیده سمانه زرگر به رســانه ها افزود‪ :‬این‬ ‫میــزان اراضی با ‪ ۳۸‬فقره قــرارداد راکد در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان با طرح در‬ ‫جلسات داوری و هیات حل اختالف تعیین‬ ‫تکلیف و خلع ید شد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬در جلســات داوری پاییز‬ ‫امســال‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬هکتــار از اراضی راکد‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان در‬ ‫قالب پنج قرارداد در این سه ماه فسخ شد‪.‬‬ ‫زرگر تصریح کرد‪ ۳۸ :‬پرونده در ‪ ۲‬جلســه‬ ‫هیــات حــل اختــاف و داوری شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان سمنان مورد‬ ‫رسیدگی قضایی و کارشناسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیــر حقوقــی و قراردادهــا شــرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬فقره قــرارداد با مســاحت بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هکتار بــرای ادامه فرایند ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مهلــت دوباره بهره بــرداری اعطا و ‪ ۲‬فقره‬ ‫به دنبال تثبیت اشــتغال واحدهای تولیدی اســت لذا‬ ‫تســهیالت تبصره ‪ ۱۸‬اشتغال و تولید را نیز در دستور‬ ‫کار قرار داده است‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به رفع موانع تولید در‬ ‫زمره سیاست های دولت در استان سمنان است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به جدول زمان بندی قطع گاز‬ ‫واحدهای تولیدی اســتان سمنان و اعالم به انها بیان‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت مصرف انــرژی در واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی موضوعی است که در نشست ستاد رونق تولید‬ ‫نیز مطرح و از واحدهای تولیدی نیز انتظار است‪.‬‬ ‫قرارداد نیز از دســتور کار خارج و یک فقره‬ ‫قرارداد انصرافی شد‪.‬‬ ‫مدیــر حقوقــی و قراردادهــا شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬باز پس گیــری اراضی و‬ ‫فسخ قرارداد در خصوص متقاضیانی است‬ ‫که به تعهدات خود در قرارداد عمل نکردند‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیستی بجای تصور حمله به ایران با موشک های مقاومت مقابله کند‬ ‫نماینده مردم دامغان در مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫امروزه همگان به قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه‬ ‫اذعان می کنند لذا چطور اســرائیلی ها تصور می کنند که‬ ‫می توانند با ایران مقابله کند؟‪.‬‬ ‫علی اکبر علیزاده برمی در واکنش به اظهارات رئیس ستاد‬ ‫ارتش رژیم صهیونیســتی مبنی بر اینکه ارتش اســرائیل‬ ‫اماده حمله به تاسیســات هسته ای ایران در ساعت صفر‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اســرائیلی ها اگر می توانند حریف موشک‬ ‫های مقاومت در مناطق اشــغالی باشند و نیازی نیست به‬ ‫فکر حمله به جمهوری اسالمی باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در واقــع انها به خوبی می دانند اگر قصد انجام چنین کاری‬ ‫راداشته باشند‪ ،‬ان وقت دیگر از تالویو و حیفا اثری نخواهد‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رســد مقامات رژیم صهیونیستی‬ ‫متوجه شــده اند که مردم شان نیز دریافته اند سپر موشکی‬ ‫و غیره صرفا قدرتی پوشالی است از این رو بلوف هایی این‬ ‫چنینــی را مطرح می کنند تا افــکار عمومی داخلی خود را‬ ‫سرگرم و اقناع کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مــردم در مجلس یازدهم افزود‪ :‬امروزه همگان‬ ‫سرپرســت اداره مخابرات شهرســتان گرمسار‪ ،‬از‬ ‫نصب و راه اندازی تجهیزات جدید کافو نوری روستای‬ ‫کردوان گرمســار با اعتباری بالغ بر ‪ 2‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون ریال خبر داد‪.‬‬ ‫فرامــرز قدس ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬به خاطر‬ ‫دور بودن روســتا از مرکز مخابرات و به منظور ارائه‬ ‫خدمات اینترنت پرسرعت با ســرعت و کیفیت باال‪،‬‬ ‫یک دســتگاه کافو نوری در روستای کردوان نصب‬ ‫و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح با اعتباری بالغ بر ‪2‬‬ ‫میلیارد و ‪ 800‬میلیون ریال انجام شــد که تعداد ‪120‬‬ ‫مشــترک تلفن ثابت به اینترنت پرسرعت مخابرات‬ ‫متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است‪ ،‬مشــترکینی که در شعاع باالی‬ ‫‪ ۲‬کیلومتــر از مراکز مخابراتی قرار دارند‪ ،‬بدلیل طول‬ ‫مسافت با مشــکالتی همچون افت خط‪ ،‬نویز ناشی‬ ‫از فرســودگی شــبکه کابل مسی و‬ ‫همچنین کاهش پهنای باند تخصیص‬ ‫یافتــه و ناپایــداری لینک ‪ADSL‬‬ ‫مواجه می شــوند که بــرای حل این‬ ‫مشکل کافو نوری راه حلی میانه است‬ ‫که با حفظ شــبکه تلفــن ثابت فعلی‪،‬‬ ‫بهینه ســازی و ارتقاء شبکه دیتا را در‬ ‫کوتاهترین مدت‪ ،‬بدون انجام عملیات‬ ‫به قدرت جمهوری اسالمی ایران در منطقه اذعان می کنند‬ ‫لذا چطور اسرائیلی ها تصور می کنند که می توانند با ایران‬ ‫مقابله کند؟‪.‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان ســمنان در مجلس شورای‬ ‫اســامی خاطرنشــان کرد‪ :‬امروزه رژیم صهیونیستی حتی‬ ‫توان مقابله با گروه هــای مقاومت در غزه را هم ندارد‪ ،‬چه‬ ‫برسد که بخواهد کیلومترها ان طرف تر به ایران حمله کند‪/.‬‬ ‫نصب و راه اندازی کافو نوری مخابرات در روستای کردوان گرمسار‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫گسترده کابلی در کافوهای مسی فراهم می سازد‪.‬‬ ‫مزایده شماره ‪ :‬د‪4330/01/‬‬ ‫هیئت اجرایی فروش امالک‪ ،‬ملک مازاد بر نیاز خود را با وضع موجود و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر‪ ،‬بازدید از ملک و دریافت اســناد مزایده همه روزه به جز پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۱۶‬دفتر هیئت اجرایی فروش امالک به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه شهید سلیمانی‪ ،‬پل سید خندان‪ ،‬خیابان شهید کابلی (دبستان)‪ ،‬ساختمان ولی امر(عج) طبقه‬ ‫هشتم مراجعه و یا در ساعات اداری با شماره تلفن ‪ ۰۲۱-۲۳۸۳۲۵۳۷‬تماس حاصل فرمایند‪ .‬مهلت ارائه پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/10/17‬می باشد‪ .‬بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/10/17‬انجام و نتایج ان به متقاضیان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط پرداخت‪:‬‬ ‫الف‪ :‬معادل ‪ 50‬درصد کل مبلغ (با احتساب مبلغ تضمین شرکت در مزایده) همزمان‬ ‫با تنظیم مبایعه نامه دریافت می گردد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬معادل ‪ ۴۵‬درصــد ثمن معامله ظرف مدت ‪ ۹۰‬روز پــس از تنظیم مبایعه نامه‬ ‫همزمان با تحویل ملک به خریدار دریافت می گردد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬معادل ‪ ۵‬درصد ثمــن معامله ظرف مدت ‪ ۱۸۰‬روز پــس از تنظیم مبایعه نامه‬ ‫همزمان با انتقال سند مالکیت به نام خریدار دریافت می گردد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده عمومی‪:‬‬ ‫‪ -۱‬داشتن اهلیت قانونی‬ ‫‪ -۲‬دریافت و تکمیل فرم شرکت در مزایده‬ ‫‪ -۳‬ارائــه یک فقره چک تضمینی بانکی جهت تضمین شــرکت در مزایده به مبلغ‬ ‫مندرج در جدول فوق‬ ‫‪ -۴‬ارائه تضمین معتبر جهت پرداخت های موضوع بند ب و ج‬ ‫‪ -۵‬اعالم قیمت پیشــنهادی به صورت محرمانه و مکتوب‪ ،‬در پاکت در بسته تحت‬ ‫عنوان پاکت (ب)‬ ‫‪ -۶‬ارائه فرم امضا شده شرکت در مزایده به همراه برگه امضا شده شرایط مزایده‪،‬‬ ‫تصویر چک تضمینی و تصویر کارت ملی در پاکت (الف)‬ ‫‪ -۷‬مزایده گذار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد و پیشنهاد قیمت‬ ‫ناقص‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط یا فاقد ضمانت بازگشایی نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در صورت اســتنکاف برنده مزایده از پرداخت ‪ ۵۰‬درصد مبلغ پیشــنهادی و یا‬ ‫امضای مبایعه نامه‪ ،‬سپرده او ضبط و با نفر دوم‬ ‫مزایده مبایعه نامه منعقد خواهد شد و سپرده برنده دوم مزایده نیز در صورتی که از‬ ‫پرداخت ‪ ۵۰‬درصد مبلغ پیشنهادی یا امضای مبایعه نامه امتناع ورزد‪ ،‬ضبط شده و‬ ‫با نفر سوم مزایده مبایعه نامه تنظیم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۹‬تضامین پیشنهادی نفرات اول تا ســوم تا زمان تنظیم مبایعه نامه فروش نزد‬ ‫مزایده گذار خواهد ماند و تضامین ســایر شــرکت کنندگان حداکثر ظرف ‪ ۱۵‬روز‬ ‫کاری می گردد‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬هزینه اگهی روزنامه و کارشناسی دادگستری بر عهده برنده مزایده‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫* یک شنبه ‪ 11‬دی ماه ‪ * 1401‬سال دوم * شماره ‪59‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬بهنام مطلبی‬ ‫سردبیر‪ :‬رضا تبیانیان‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫زیر نظر شورای‬ ‫‪sobhbekheyrnews@gmail.com‬‬ ‫فضای مجازی‪@sobhbekheyrnews 09021312146 :‬‬ ‫تلفن‪ 023 - 33322003 :‬تلفکس‪023 - 33340141 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬سمنان‪ .‬میدان معلم ‪ .‬مجتمع اسکان ‪ .‬واحد ‪ .15‬کد پستی ‪3519683637‬‬ ‫تلفن بخش اگهی‪09021312146 :‬‬ ‫طراحی و صفحه بندی‪p.esteghamat@yahoo.com :‬‬ ‫شمارگان ‪ 6000 :‬نسخه‬ ‫چاپ صمیم ‪021 - 44582814‬‬ ‫‪Website: www.sobhbekheyrnews.ir‬‬ ‫‪Emaail: sobhbekheyrnews@yahoo.com‬‬ ‫پیامبر اکرم «ص ّلی اهلل علیه واله» ‪:‬‬ ‫ک ُّ‬ ‫اجتِهاد ًا َمن َت َر َ‬ ‫َ‬ ‫نوب‪ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .‬سخت کوشترین مردم کسى است که گناهان را فرو گذارد‪.‬‬ ‫اش ُّد الن ِ‬ ‫الذ َ‬ ‫ّاس ْ‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش اتفاق افتاد‪:‬‬ ‫رونمایی از دو اختراع جدید در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان‬ ‫باشـیم که سـال گذشـته یـک شـرکت دانـش بنیان‬ ‫داشـتیم اما امسـال به دو شـرکت رساندیم سـال قبل‬ ‫‪2‬طـرح فن اورانه داشـتیم امسـال به ‪11‬طرح و سـال‬ ‫گذشـته ‪ 3‬اختراع داشـتیم امسـال ‪ 5‬اختراع بدسـت‬ ‫اوردیـم و محصـوالت فـن اورانـه سـال قبـل ‪ 3‬تا‬ ‫داشـتیم اما در سـال جدید بـه ‪ 19‬تا رسـاندیم‬ ‫در تولیـد مقـاالت دانشـگاه علوم پزشـکی بـر مبنای‬ ‫نمایـه بیـن المللی تـا اذر ‪ 1400‬تعـداد ‪ 2733‬مقاله‬ ‫وابسـتگی دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان بـوده اما‬ ‫امسـال بـه ‪ 3142‬مقالـه رسـیده که ‪15‬درصد رشـد‬ ‫داشـتیمو بیـش از ‪ 400‬مقالـه علمی چـاپ کردیم‪.‬‬ ‫در ادامـه دکتر حق مـراد و دکتر ابوطالب به تشـریح‬ ‫اختراعـات خـود پرداختنـد و از دو اختـراع جدیـد‬ ‫خـود رونمایـی کردنـد و بـه سـئواالت خبرنـگاران‬ ‫پاسـخ دادند‬ ‫بمناسـبت هفتـه پژوهش دکتـر مجیـد میرمحمدخانی‬ ‫معاونـت تحقیقات و فن اوری دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اسـتان سـمنان بهمراه دکتر حق مـراد و دکتر ابوطالب‬ ‫دو مختـرع دانشـگاه در اولین نشسـت تخصصی خبری‬ ‫دانشـگاه در جمـع اصحاب رسـانه و مطبوعـات از دو‬ ‫اثر پژوهشـی جدید دانشـگاه رونمایـی گردید‬ ‫در این نشسـت ابتـدا دکتـر میرمحمدخانـی معاونت‬ ‫تحقیقـات و فـن اوری دانشـگاه بـه تشـریح عملکرد‬ ‫پژوهشـی دانشـگاه پرداختند‬ ‫ایشـان با تاکید بـر تولید دانـش در دانشـگاه و بحث‬ ‫ترجمـان دانش فرمودنـد وقتی کاری انجام میشـود و‬ ‫نتیجـه ان در اختیـار عموم قـرار میگیرد نقش رسـانه‬ ‫پررنـگ خواهـد شـد و در راسـتای جهادتبیـن حوزه‬ ‫تحقیقات و فـن اوری دانشـگاه علوم پزشـکی تاکنون‬ ‫توانسـتیم ‪ 12‬شـرکت فن اور رشد و ‪ 25‬هسـته داشته‬ ‫مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ‪ ۶‬شهید گمنام دوران دفاع مقدس در استان سمنان‬ ‫سـرهنگ پاسـدار «محمدحسـن سلامی» مدیر کل حفظ اثار و نشـر‬ ‫ارز شـهای دفـاع مقـدس اسـتان سـمنان اظهـار داشـت‪ :‬همزمـان با‬ ‫سـالروز شـهادت فاطمـه زهـرا (س)‪ ،‬اسـتان سـمنان میزبـان تشـییع‬ ‫پیکر هـای گلگـون کفـن ‪ ۶‬تن از شـهدای گمنـام دوران دفاع مقدس‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مراسـم اسـتقبال از پیکـر پـاک و مطهـر شـش شـهید گمنـام دوران‬ ‫دفـاع مقـدس بـا حضـور مـردم شـهید پـرور و والیـت مـدار اسـتان‬ ‫سـمنان از یادمـان شـهدای کوشـک امـام رضـا (ع) در ورودی شـهر‬ ‫سـمنان اغـاز و با حرکـت خودرویی به سـمت گلزار شـهدای امامزاده‬ ‫یحیـی (ع) سـمنان ادامه داشـت‪.‬‬ ‫همچنین مراسـم وداع با پیکر مطهر شـش شـهید گمنام هشـت سال‬ ‫دفـاع مقـدس با حضور شـماری از مسـووالن‪ ،‬خانواده شـهدا و اقشـار‬ ‫مختلـف مـردم بعـد از نمـاز مغرب و عشـا در گلـزار شـهدای امامزاده‬ ‫یحیی (ع) سـمنان برگزار شـد‪.‬‬ ‫اییـن باشـکوه تدفیـن پیکـر ایـن شـهدا همزمان با سـالروز شـهادت‬ ‫حضـرت فاطمـه زهـرا (س) در شهرسـتان های سـمنان‪ ،‬شـاهرود و‬ ‫گرمسـار برگـزار خواهـد شـد کـه شـهید ‪ ۱۶‬سـاله (محـل شـهادت‬ ‫شـلمچه عملیـات کربالی ‪ )۵‬در معراج الشـهدای سـمنان‪ ،‬شـهید ‪۲۶‬‬ ‫سـاله (محـل شـهادت جزیـره مجنـون عملیات خیبـر) در اسـتانداری‬ ‫سـمنان‪ ،‬شـهید ‪ ۱۷‬سـاله (محل شـهادت شـرق دجلـه عملیـات بدر)‬ ‫در کانـون بسـیج جوانـان شـاهرود‪ ،‬شـهید ‪ ۱۶‬سـاله (محـل شـهادت‬ ‫شـلمچه عملیـات کربلای ‪ )۵‬در دانشـگاه علـوم پزشـکی شـاهرود‪،‬‬ ‫شـهید ‪ ۱۷‬سـاله (محـل شـهادت جزیـره مجنـون عملیـات خیبـر)‬ ‫درحـوزه علمیـه خواهران حضرت معصومه شـاهرود‪ ،‬شـهید ‪ ۲۱‬سـاله‬ ‫(محـل شـهادت شـلمچه در تـک دشـمن در سـال) ‪ ۶۷‬در دانشـگاه‬ ‫جامـع گرمسـار بـه خاک سـپرده شـدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه صبح بخیر

هفته نامه صبح بخیر 61

هفته نامه صبح بخیر 61

شماره : 61
تاریخ : 1401/11/04
هفته نامه صبح بخیر 60

هفته نامه صبح بخیر 60

شماره : 60
تاریخ : 1401/10/20
هفته نامه صبح بخیر 58

هفته نامه صبح بخیر 58

شماره : 58
تاریخ : 1401/10/04
هفته نامه صبح بخیر 57

هفته نامه صبح بخیر 57

شماره : 57
تاریخ : 1401/09/29
هفته نامه صبح بخیر 56

هفته نامه صبح بخیر 56

شماره : 56
تاریخ : 1401/09/19
هفته نامه صبح بخیر 55

هفته نامه صبح بخیر 55

شماره : 55
تاریخ : 1401/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!