هفته نامه صبح بخیر شماره 48 - مگ لند

هفته نامه صبح بخیر شماره 48

هفته نامه صبح بخیر شماره 48

هفته نامه صبح بخیر شماره 48

‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ماه ‪ 1401‬سال اول شماره چهل وهشتم ‪ 40000‬ریال‬ ‫‪ 100‬درصد اعتبارات استانی ‪ 1400‬بین شهرستانهای سمنان توزیع شد‬ ‫‪4‬‬ ‫مشارکت تولیدکنندگان سمنان‬ ‫کاروانسرای سمنان برای استفاده‬ ‫گردشگران در ایام نوروز‬ ‫اماد ه شود‬ ‫در نمایشگاه بین المللی‬ ‫شیمیایی روسیه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اولین قدم در حفظ وحدت‪،‬‬ ‫خودسازی با محوریت والیت‬ ‫‪ ۷۳۶‬فقره تائیدیه ایمنی و کیفیت‬ ‫اسانسور در استان سمنان‬ ‫صادر شد‬ ‫و رهبری است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر ارشاد در کربالی معلی‪:‬‬ ‫حسین شهریاری‬ ‫رئیس هیات مدیره پرسپولیس‬ ‫شد‬ ‫تالش همه جانبه دشمن برای بایکوت رسانه ای حماسه اربعین‬ ‫‪4‬‬ ‫شهید «بشیر باقری»‬ ‫هب قلم رسدبیر‬ ‫‪5‬‬ ‫رضا تبیانیان‬ ‫حمایت از دکتر رئیسی‬ ‫گفتمانی است‪ ،‬نه حزبی و جناحی‬ ‫دکتر رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫محبــوب و مردمی‪ ،‬به هیچ‬ ‫حــزب و جناحی وابســته‬ ‫نیســت و صرف ًا خدمت به‬ ‫مردم برایش مهم است‪.‬‬ ‫طی یک ســال گذشته به‬ ‫خوبی دیدیم‪ ،‬تمامی اعضای‬ ‫کابینه دولت مردمــی به صورت جهادی‪ ،‬انقالبی و‬ ‫شــبانه روزی‪ ،‬در حال پیگیری امور و رسیدگی به‬ ‫مشکالت مردم هستند‪.‬‬ ‫هرچند عالوه بر مشــکالت زیــادی که از دولت‬ ‫گذشته به ارث برده اند‪ ،‬دخالت بیش از حد برخی‬ ‫از نمایندگان در امور اجرایی‪ ،‬از انتصاب فرماندار و‬ ‫مدیران دســتگاههای اجرایی گرفته تا دخالت در‬ ‫کارهای اجرایی دولت نیز موانع زیادی را بر سر راه‬ ‫دولت قرار داده است‪.‬‬ ‫اگر نمایندگان به وظایف قانونگذاری خود بپردازند‬ ‫و همانگونــه که رهبری هم مرتب به انها تذکر می‬ ‫دهند‪ ،‬از دخالت در امور اجرایی کشــور که وظیفه‬ ‫دولت است‪ ،‬اجتناب کرده و در بخش قانون گذاری‬ ‫به کمک دولت بیایند‪ ،‬قطعــ ًا دولت مردمی دکتر‬ ‫رئیسی‪ ،‬خدمات مضاعفی به مردم عزیز کشورمان‬ ‫ارائه خواهد نمود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور محبوب ایت اهلل دکتر رئیســی‬ ‫برخالف رویه مرســوم دولتهای قبل‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مدیران دولت قبل را در راس کار نگه داشــته‪ ،‬و‬ ‫فرصت خدمت مجدد به انها اعطا نموده اســت‪.‬‬ ‫درست اســت که بســیاری از این عزیزان از این‬ ‫فرصت به خوبی استفاده نموده و به دور از حواشی‬ ‫و سیاســی کاری‪ ،‬صرف ًا به فکــر خدمت به مردم‬ ‫هســتند‪ .‬اما می بینیم که درصدی از این مدیران‬ ‫که جزئی از مســببین وضع موجود نیز هستند‪ ،‬به‬ ‫جای استفاده از فرصت‪ ،‬تنها به فکر سیاسی بازی‬ ‫و سوءاستفاده از فرصتی هستند که در اختیارشان‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور محبوب به خوبی نشــان دادند که‬ ‫به هیچ عنوان به دو قطبی اصولگرا و اصالح طلب‬ ‫اعتقادی ندارند و طبق منویات رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫معتقدند که تقســیم بندی باید بر مبنای انقالبی و‬ ‫غیر انقالبی انجام شود‪ .‬اری مدافعین واقعی دکتر‬ ‫رئیسی شیفته خدمت هستند نه تشنه قدرت؛ اما‬ ‫هنوز تعدادی از افراد باز مانده دولت قبل در بدنه‬ ‫ادارات و بعض ًا پســت های مدیریتی هســتند که‬ ‫حامیان واقعی دولت و افراد انقالبی را تخریب کرده‬ ‫و کارشکنی می کنند و متاسفانه از تخلفات انها هم‬ ‫چشم پوشی می شود‪ .‬هر چند از دولت مردمی و‬ ‫شخص اقای رئیس جمهور توقع نمی رود که مانند‬ ‫دولت گذشته پس از استقرار تمام اجزاء ادارات از‬ ‫رئیس و معاون و کارشناس گرفته تا ابدارچی اداره‪،‬‬ ‫همه را جابه جا کند‪ ،‬اما الزم است هر چه سریعتر‬ ‫نسبت به شناسایی افراد باقی مانده از دولت قبل‬ ‫که در حال ضربه زدن به دولت هستند و فقط چوب‬ ‫الی چرخ کارها می گذارند‪ ،‬اقدام شود‪.‬‬ ‫ذکر این نکته هم الزم اســت که تا به امروز هیچ‬ ‫دولتــی را تا این اندازه در حوزه رســانه و اطالع‬ ‫رسانی مظلوم ندیدیم؛ رســانه های بیشماری با‬ ‫خط فکری مخالف دولت وجود دارند که همگی از‬ ‫تسهیالت و حمایت های دولت بهره مند هستند‪،‬‬ ‫اعتبــارات دولتی و اگهی های دولتی را می گیرند‬ ‫و درحال تخریب دولت هســتند و به هیچ عنوان‬ ‫خدمات دولت را بــه مردم منعکس نمی کنند و از‬ ‫طرفی مسئوالن اطالع رسانی ادارات نیز که همگی‬ ‫باقیمانده از دولت قبل هســتند‪ ،‬برخی دانسته و‬ ‫برخی ندانســته‪ ،‬به صورت انحصاری با رسانه های‬ ‫مخالف دولــت همکاری و از انها حمایت میکنند و‬ ‫الزم است مسئولین در این رابطه نیز فکری جدی‬ ‫بکنند‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن‬ ‫اشــاره بــه تــاش دشــمن بــرای بایکــوت‬ ‫رســانه ای حماســه اربعیــن گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫بــا ســکوت طراحی شــده دشــمن و نیــز‬ ‫تــاش مذبوحانــه ان هــا بــرای مقابلــه بــا‬ ‫ایــن حماســه باعظمــت مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫مراســم شــعرخوانی اربعیــن حســینی بــا‬ ‫حضــور محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی و جمعــی از‬ ‫شــاعران و هنرمنــدان بــه همــت کمیتــه‬ ‫فرهنگــی ســتاد اربعیــن در کربــای معلــی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ در ایــن مراســم ضمــن‬ ‫قدردانــی از مهمــان نــوازی ملــت عــراق‬ ‫گفــت‪ :‬ملــت عــراق ماننــد همیشــه‬ ‫بــا همــه تــوان از زوار حماســه اربعیــن‬ ‫حســینی پذیرایــی کردنــد و انصافــا‬ ‫در مســیر خدمــت بــه زائــران اباعبــداهلل‬ ‫الحســین (ع) از هیــچ اقدامــی دریــغ‬ ‫نکردنــد کــه ایــن مســئله بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایطی کــه در منطقــه بــا ان روبــرو‬ ‫هســتیم‪ ،‬اتفاقــی بــی نظیــر بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تــاش دشــمن بــرای‬ ‫مقابلــه بــا مفهــوم و پیــام حماســه بــزرگ‬ ‫اربعیــن گفــت‪ :‬امــروز بــا یــک ســکوت‬ ‫طراحــی شــده و حتــی تــاش بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن عظمــت مواجــه هســتیم‪،‬‬ ‫در ایــن حماســه بــزرگ‪ ،‬مهمــان و میزبــان‬ ‫در خدمــت بــه زائــران از یکدیگــر ســبقت‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬میزبــان همــه دارایــی اش را‬ ‫در طبــق اخــاص گذاشــته‪ ،‬پیــر و جــوان‬ ‫و کــودک و‪ ...‬همــه در خدمــت زائــران‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫وزیــر ارشــاد خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫همایــش بــی نظیــر چنــد ده میلیونــی هــر‬ ‫ســاله در ایــن ســرزمین اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫اینجــا تنهــا کمیــت مطــرح نیســت‪ ،‬اتفاقــا‬ ‫عظمــت اربعیــن در کیفیتــش اســت‪،‬‬ ‫بطــوری کــه قلــم از روایــت عظمــت ایــن‬ ‫حماســه بــزرگ قاصــر اســت‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود بــا اشــاره بــه عــدم حضــور‬ ‫زوار ایرانــی در راهپیمایــی اربعیــن طــی‬ ‫دو ســال گذشــته بــه دلیــل کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫امســال پــس از مدت هــا عاشــقان اهــل‬ ‫بیــت (ع) حماســه افرینــی کردنــد و بــرگ‬ ‫درخشــان دیگــری را در تاریــخ محبــت بــه‬ ‫اهــل بیــت (ع) رقــم زدنــد و امیدواریــم در‬ ‫ســال های اینــده بــا برنامه ریــزی بهتــر‬ ‫شــاهد رشــد ایــن مســیر خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫اســماعیلی همچنیــن در پایــان گفــت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫‪ ۲۷۰‬درصد افزایش داشت‬ ‫‪8‬‬ ‫بــه نمایندگــی از دولــت و ملــت ایــران و‬ ‫شــخص رئیــس جمهــور از ملــت و دولــت‬ ‫عــراق بابــت زحمــات‪ ،‬گذشــت و ایثارشــان‬ ‫در خدمــت بــه زائــران اربعیــن حســینی‬ ‫قدردانــی می کنــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در ایــن محفــل ادبــی‬ ‫شــاعرانی‪ ،‬چــون جــواد زمانــی‪ ،‬احمــد‬ ‫جــواد نوابــادی‪ ،‬حســین شمســایی‪ ،‬ســید‬ ‫حســین متولیــان‪ ،‬مجیــد تــال‪ ،‬عارفــه‬ ‫دهقانــی و لیــا فخیمــی بــه شــعر خوانــی‬ ‫پرداختنــد و مصطفــی راغــب از خوانندگان‬ ‫کشــورمان نیــز قطعاتــی را در رثــای ســید‬ ‫و ســاالر شــهیدان اجــرا کــرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫‪2‬‬ ‫ایـــــران‬ ‫ابالغ سیاست های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت‬ ‫دشمن شناسی‬ ‫در زیارت اربعین‬ ‫بهنام مطلبی‬ ‫یکی از شــناخت های ضروری و تعیین کننده در زندگی که به سعادت انسان نیز ارتباط پیدا می کند‪،‬‬ ‫«دشمن شناسی» است‪.‬‬ ‫ف َرب َّ ُه‬ ‫اس َع ْب ٌد َع َر َ‏‬ ‫َل ال َّن ِ ‏‬ ‫ن اَ ْعق َ‏‬ ‫پیامبر اســام (ص) درباره ضرورت شناخت دشــمن می فرماید‪« :‬اَ َاَل َو ا ِ َ‏‬ ‫َف َا َطا َع ُه َو َع َر َف َع ُد َّو ُه َف َع َصا ُه؛ اگاه باشــید‪ ،‬عاقل ترین مردم کســی است که خدایش را بشناسد و از او‬ ‫پیروی کند و دشمن را نیز بشناسد و انگاه نافرمانی اش نماید‪».‬‬ ‫دشمن شناســی در نظر موال علی (ع) ان قدر مهم و بااهمیت اســت که ان حضرت شناخت دشمن را‬ ‫رمز بینش می دانند و تاکید می کنند که جدی نگرفتن دشــمن و توهم فرض کردن دشمن به معنی‬ ‫نشــناختن دشمن است‪ .‬امام (ع) با این بیان تذکر می دهند که دشمن همواره در کمین نشسته است‬ ‫و باید مراقب و هوشــیار بود‪ .‬علی (ع) یکی از رسالت های خطیر انبیا و امامان معصوم (ع) را شناسایی‬ ‫دشمن و معرفی ان ها به مردم عنوان می کند که از این طریق سالمت جامعه را تضمین می کردند‪.‬‬ ‫دشــمن‪ ،‬یا درونی است یا بیرونی‪ ،‬یا اشکار اســت یا پنهان‪ ،‬یا دشمنی خود را ابراز می کند یا مخفی‬ ‫می ســازد‪ ،‬یا کوچک و کم اهمیت اســت‪ ،‬یا بزرگ و خطرناک‪ ،‬یا چهره دوست به خود می گیرد و یا با‬ ‫صراحت به میدان می اید‪ .‬گاهی هم ممکن است انسان خودش دشمن خود باشد و یا با خودش کاری‬ ‫کند که دشمن می کند‪.‬‬ ‫چون در همه حال با خرد در جنگ است‬ ‫با دشمن نفس‪ ،‬صلح کردن ننگ است‬ ‫خصمی است که اتش بس او نیرنگ است‬ ‫هر چند سخن ز اشتی می گوید‬ ‫در یک تقسیم بندی دیگر‪ ،‬دشمن دو نوع است‪ .‬برخی از ان ها دشمن جنی هستند و برخی دیگر انسی‪.‬‬ ‫دشــمنان جنی‪ ،‬شیاطینی هستند که با وسوسه و دگرگون ساختن واقعیت امور و زینت بخشیدن به‬ ‫زشــتی ها و گناهان و ناگوار جلوه دادن نیکی ها و طاعات ســعی در گمراهی و انحراف انسان دارند‪َ « :‬و‬ ‫َزیَّ َن ل َ ُه ُم الشَّ ْی َط ُن َما َکان ُوا ْ یَ ْع َم ُلون[‪]5‬؛ و شیطان‪ ،‬هر کارى را که مى‏کردند‪ ،‬در نظرشان زینت داد‪».‬‬ ‫در واقع حوزه اصلی فعالیت شیطان در حاالت روانی انسان و جنبه تخیل و توهم او است که حقایق را‬ ‫وارونه و بر خالف واقعیت ان ها جلوه می دهد و انسان را به خیال و توهم در مورد واقعیات وادار می سازد‪.‬‬ ‫شبى امام سجاد (ع) در محراب عبادت به عبادت ایستاده بود پس شیطان به صورت مار عظیمى ظاهر‬ ‫شد تا ان حضرت را از عبادت خود مشغول گرداند‪ .‬حضرت به او توجه نکرد‪ .‬شیطان دردی بر حضرت‬ ‫وارد کرد؛ اما حضرت متوجه نشد‪ .‬نماز ایشان تمام شد‪ .‬متوجه شدند که شیطان است‪ ،‬او را لعن کرد و‬ ‫فرمود‪ :‬دور شو اى ملعون؛ و باز شروع به عبادت کردند‪ .‬انگاه صداى هاتفى را شنید که سه مرتبه او را‬ ‫ِدین‪ ،‬تویى زینت عبادت کنندگان) پس این لقب در میان مردم مشهور گشت‪.‬‬ ‫ندا کرد‪ ( :‬اَن ََت َزین الْعاب َ‬ ‫جن‪ ،‬بر ضدِّ خدا و دین او اقدام نموده‪،‬‬ ‫اما دشمنان انسی‪ ،‬به انسان هایی گفته می شود که مانند شیاطین ّ‬ ‫انسان ها را با انواع فریب ها از راه خدا دور می سازند یا اعمالی شیطانی انجام می دهند‪.‬‬ ‫بنابراین شناخت دشمنان جنی و انسی و دشمنان ظاهر و دشمنان پنهانی و ‪ ...‬بسیار مهم است و انسان‬ ‫باید ان ها را بشناسد تا از مکر و حیله انان در امان بماند‪ .‬از این رو در ایات قران و روایات بر این مسئله‬ ‫بســیار تاکید شده اســت‪ .‬یکی از منابعی که می تواند‪ ،‬دشمن و خصوصیات ان را معرفی کند‪ ،‬زیارت‬ ‫اربعین امام حســین (ع) اســت‪ .‬در این زیارت معنوی سیما و ویژگی های امام حسین (ع) ترسیم شده‬ ‫و پس از فلسفه قیام عاشورا‪ ،‬به شناخت چهره های مخالف پرداخته است و به مباحثی همچون جهاد‬ ‫و شــهادت‪ ،‬لعن و تبری از دشــمنان دین و بیزاری از همفکران ظلم پرداخته که هرکدام می تواند در‬ ‫شناخت بهتر دشمن به ما کمک نماید‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‪ ،‬سیاست های‬ ‫کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت‬ ‫پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است‪ ،‬به سران سه قوه‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه‬ ‫نظرات و مشارکت فعال قوای سه گانه و سایر ارکان نظام‪ ،‬تهیه و تصویب قانون برنامه‬ ‫هفتم بر پایه این سیاستها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت‬ ‫فعال بر حسن اجرای سیاستها تاکید کردند‪.‬‬ ‫سیاستهای کلی برنامه هفتم در ‪ ۷‬سرفصل «اقتصادی»‪« ،‬امور زیربنایی»‪« ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی»‪« ،‬علمی‪ ،‬فناوری و اموزشی»‪« ،‬سیاسی و سیاست خارجی»‪« ،‬دفاعی و‬ ‫امنیتی»‪« ،‬اداری‪ ،‬حقوقی و قضایی» و در ‪ ۲۶‬بند تصویب شده است‪.‬‬ ‫متن نامه رهبر انقالب اسالمی و سیاست های ابالغی برنامه پنج ساله هفتم به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توام با‬ ‫عدالت» تعیین شده است‪ ،‬ابالغ می گردد‪:‬‬ ‫مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی‬ ‫از اعضای محترم بویژه رئیس ّ‬ ‫ان که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون‬ ‫ذی ربط‪ ،‬پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و‬ ‫نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند‪ ،‬تقدیر و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫مشارکت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسووالنه ی‬ ‫ان‪ ،‬گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‬ ‫همچنان که نظارت فعال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت‪ ،‬به ُحسن‬ ‫اجرای سیاست های کلی برنامه‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫کمی‬ ‫شایست ه است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های ّ‬ ‫که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست های ابالغی مذکور نیست‪،‬‬ ‫در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ی الیحه مورد توجه و عمل قرار گیرد‪.‬‬ ‫س ّیدعلی خامنه ای‬ ‫کلینیک صحرایی و شناسنامه ژنتیکی برای‬ ‫یوزپلنگ ها در استان سمنان ایجاد می شود‬ ‫حسن اکبری گفت‪ :‬ایجاد کلینیک صحرایی و تهیه‬ ‫شناسنامه ژنتیکی یوزهای موجود در پارک ملی‬ ‫توران در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫حسن اکبری معاون سازمان حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪:‬کلینیک صحرایی برای زایمان و انجام‬ ‫کارهای پزشکی یوزپلنگ ایران در پارک ملی توران‬ ‫پیگیری می شود و ساختمانی به این منظور در‬ ‫دست ساخت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تکثیر در اسارت به حفظ ژنوم گونه‬ ‫کمک و حداقل جمعیت پایه ولو با تنوع ژنی کم را در اسارت ایجاد می کند‪ .‬برنامه داریم تا تکثیر در اسارت را ادامه دهیم‬ ‫و طوری برنامه ریزی کنیم که نقایص سال گذشته را پوشش دهیم و دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش‪ ،‬مسئولیت‬ ‫پیگیری جدی این موضوع را عهده دار شده است‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬با وجود بحرانی بودن وضعیت یوزپلنگ‪،‬‬ ‫حفاظت از زیستگاه ان همچنان اولویت اصلی است و تمام تالش مجموعه معاونت محیط زیست طبیعی برای بهبود‬ ‫وضعیت زیستگاه است و برنامه ای برای دست زدن به طبیعت توران در شهرستان شاهرود استان سمنان برای تکثیر در‬ ‫اسارت وجود ندارد و از ظرفیت های موجود استفاده می شود‪ .‬اکبری‪ ،‬درباره تهیه شناسنامه ژنتیکی یوزها تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمونه های ژنتیکی که قبال گرفته شد و در دفتر موزه سازمان حفاظت محیط زیست نگهداری می شود‪ ،‬قرار است بر روی‬ ‫این نمونه ها کار ژنتیکی انجام شود‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬براین اساس نسبت ژنتیکی یوزپلنگ‬ ‫ایران‪ ،‬فیروز و دیگر یوزها بررسی و در نهایت نسبت ژنتیکی یوزپلنگ ها شناسایی و شناسنامه دار می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬پارک ملی توران مساحت یک میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار هکتار‪ ،‬در شهرستان شاهرود استان سمنان یکی از‬ ‫مناسب ترین زیستگاه های یوزپلنگ اسیایی روی کره خاکی به شمار می رود‪.‬‬ ‫براساس گزارش ها ایران از دهه ‪ ۱۹۷۰‬به عنوان تنها زیستگاه یوزپلنگ اسیایی شناخته شده است‪ ،‬از این رو به ان‬ ‫یوزپلنگ ایرانی نیز می گویند‪ .‬در زمان حاضر یوزپلنگ اسیایی ایران و بخش هایی از استان سمنان را خانه امن خود یافته‬ ‫و برای حفظ این امنیت و زیستگاه باید بیش از پیش تالش کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬شهریور ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم‬ ‫اقتصادی‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب‪،‬‬ ‫پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ‪ ۸‬درصد در طول‬ ‫برنامه تعیین می شود با تاکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬فناوری و مدیریت)‪.‬‬ ‫‪۲‬ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی‬ ‫پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و‬ ‫جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ اصالح ساختار بودجه دولت از طریق‪:‬‬ ‫ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها‪.‬‬ ‫ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه‪.‬‬ ‫ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن‬ ‫بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی‪.‬‬ ‫ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درامدها و هزینه های شرکت نفت و سایر‬ ‫شرکت های دولتی در بودجه‪.‬‬ ‫‪۴‬ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه‬ ‫جاری دولت‪ ،‬ایجاد پایه های مالیاتی جدید‪ ،‬جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش‬ ‫هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی‪ ،‬حمایتی و‬ ‫بیمه ای در سطوح پایه‪ ،‬مازاد و مکمل به منظور ارائه عادالنه خدمات‪.‬‬ ‫امور زیربنایی‪:‬‬ ‫‪۶‬ـ تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ‪ ۹۰‬درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در‬ ‫داخل‪ ،‬همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع ابی و افزایش سطح سالمت و‬ ‫ایمنی مواد غذایی‪.‬‬ ‫اصالح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع ابی و با اولویت بخشی به‬ ‫تولید کاالهای راهبردی کشاورزی‪.‬‬ ‫‪۷‬ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع اب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج‬ ‫درصدی اب کشاورزی‪.‬‬ ‫کنترل و مدیریت اب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی اب از طریق ابخیزداری‬ ‫و ابخوان داری‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای دستیابی به سایر اب ها و بازچرخانی اب های صنعتی و پساب‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک‪.‬‬ ‫افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل‪.‬‬ ‫افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز‪.‬‬ ‫‪۹‬ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی‪ ،‬پیشران‪ ،‬زیرساختی‪ ،‬روزامد و مبتنی‬ ‫بر اینده نگری‪.‬‬ ‫‪۱۰‬ـ فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫مرکز مبادالت و خدمات تجاری‪ ،‬انرژی‪ ،‬ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات‬ ‫و ایجاد و توسعه زیرساخت های الزم‪.‬‬ ‫‪۱۱‬ـ تحقق سیاست های کلی امایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه‬ ‫و اجرایی ساختن موارد برجسته ان با توجه ویژه بر دریا‪ ،‬سواحل‪ ،‬بنادر و اب های‬ ‫مرزی‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬ارتقاء نظام سالمت براساس سیاست های کلی سالمت‪.‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪:‬‬ ‫‪۱۳‬ـ اعتالء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی‪ ،‬تقویت‬ ‫همبستگی و اعتماد به نفس ملی‪ ،‬ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت‪ ،‬کار و تالش‬ ‫در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور‪ ،‬دستگاه ها و نهادهای دولتی‬ ‫و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی‬ ‫موثر دولت از ان‪.‬‬ ‫‪۱۴‬ـ تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی ـ‬ ‫ایرانی و مواجهه موثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان‪.‬‬ ‫‪۱۵‬ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان‪.‬‬ ‫‪۱۶‬ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ‪ ۲.۵‬طی پنج سال با حمایت همه جانبه‬ ‫از فرزنداوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های موثر و اصالح فرهنگی‪.‬‬ ‫‪۱۷‬ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی‪.‬‬ ‫‪۱۸‬ـ ارتقاء سالمت اجتماعی و پیشگیری و کاهش اسیب های اجتماعی به ویژه‬ ‫اعتیاد‪ ،‬حاشیه نشینی‪ ،‬طالق و فساد بر اساس شاخص های معتبر و بهره گیری‬ ‫حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب‪.‬‬ ‫علمی‪ ،‬فناوری و اموزشی‪:‬‬ ‫‪۱۹‬ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسالمی ـ ایرانی در فضای‬ ‫مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تامین محتوا و خدمات متناسب‬ ‫و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تاکید بر مقاوم سازی و امنیت‬ ‫زیرساخت های حیاتی و کالن داده کشور‪.‬‬ ‫‪۲۰‬ـ افزایش شتاب پیشرفت و نواوری علمی و فناوری و تجاری سازی ان ها به ویژه‬ ‫در حوزه های اطالعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و‬ ‫تجدید پذیر‪.‬‬ ‫روزامدسازی و ارتقاء نظام اموزشی و پژوهشی کشور‪.‬‬ ‫سیاسی و سیاست خارجی‪:‬‬ ‫‪۲۱‬ـ کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی‬ ‫ارزشی و انقالبی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و موثر‬ ‫سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی‪.‬‬ ‫‪۲۲‬ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و‬ ‫تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان‪.‬‬ ‫دفاعی و امنیتی‪:‬‬ ‫‪۲۳‬ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار‬ ‫افرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها‪،‬‬ ‫تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل ‪ ۵‬درصد بودجه عمومی کشور‪.‬‬ ‫‪۲۴‬ـ تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای‬ ‫مصون سازی و ارتقاء تاب اوری در قبال تهدیدات‪ ،‬به ویژه تهدیدات سایبری‪ ،‬زیستی‪،‬‬ ‫شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل‪.‬‬ ‫اداری‪ ،‬حقوقی و قضایی‪:‬‬ ‫‪۲۵‬ـ تحول در نظام اداری و اصالح ساختار ان مبتنی بر سیاست های کلی نظام‬ ‫اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک‪ ،‬حذف تشکیالت موازی‬ ‫و غیرضرور‪ ،‬به روز رسانی قوانین و مقررات‪ ،‬اصالح روش ها و رفع فساد و زمینه های‬ ‫ان در مناسبات اداری‪.‬‬ ‫‪۲۶‬ـ روزامد سازی سند تحول قضایی و اجرای ان با تاکید بر‪:‬‬ ‫ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی‪.‬‬ ‫ـ هوشمندسازی فرایندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی‪.‬‬ ‫ـ اجرای ‪ ۱۰۰‬درصدی حد نگار‪.‬‬ ‫ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری‪ ،‬امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‬ ‫و کار‪.‬‬ ‫ـ استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل‬ ‫و فصل دعاوی‪.‬‬ ‫ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیازهای‬ ‫مالی و استخدامی قوه قضائیه‪.‬‬ ‫ـ باال بردن سطح علمی و شایستگی اخالقی ضابطان دادگستری‪.‬‬ ‫ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات‬ ‫زندان‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در جمع نمازگزاران مسجد اهل بیت رسول اهلل (ص) شهر سمرقند‪:‬‬ ‫مسلمانان مانند اهل بیت که خودشان نماد وحدت بودند‪ ،‬با هم همدل و متحد باشند‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬مناسبات ایران و ازبکستان بر بستر روابط تاریخی‪ ،‬باورها‬ ‫و اعتقادات مشترک دو ملت بنا شده و دو کشور برای توسعه هر چه بیشتر روابط‬ ‫برنامه ریزی کرده اند‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی با حضور در مسجد اهل بیت رسول اهلل (ص) شهر‬ ‫سمرقند‪ ،‬با فعالیت های فرهنگی و مذهبی این مسجد اشنا شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور کشورمان در جمع نمازگزاران ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی (ع)‬ ‫به تبیین ابعاد مختلف این اجتماع بی نظیر جهانی پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی از ضرورت وحدت بین مسلمان در شرایط امروز جهانی گفت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مسلمانان هم مانند اهل بیت (ع) که خودشان نماد وحدت و انسجام‬ ‫بودند‪ ،‬باید با هم همدل و متحد باشند و با کسانی که مقابل اسالم ایستادگی‬ ‫می کنند و مسلمانان را به خاک و خون می کشند‪ ،‬مقابله کنند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار روز گذشته خود‬ ‫با رئیس جمهور ازبکستان تصریح کرد‪ :‬مناسبات ایران و ازبکستان بر بستر روابط‬ ‫تاریخی‪ ،‬باورها و اعتقادات مشترک دو ملت بنا شده است و دو کشور برای توسعه هر‬ ‫چه بیشتر روابط برنامه ریزی کرده اند‪.‬‬ ‫جناب اقای علی حسین پور‬ ‫انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان سرپرست اداره کل امور مالیاتی‬ ‫استان سمنان که بیانگر تعهد‪ ،‬کارامدی‪ ،‬لیاقت و شایستگی های برجسته ان‬ ‫برادر مومن در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است‪ ،‬تبریک‬ ‫عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم‪.‬‬ ‫اسکندری ‪ -‬شرکت توسعه اعیان گستر‬ ‫جناب اقای حسین شهریاری‬ ‫انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی‬ ‫پرسپولیس را تبریک عرض می نماید‪ .‬رجای واثق دارد حضور شما در این مسئولیت‬ ‫به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ‪ ،‬نوید بخش نشاط‬ ‫و تحرک بیش از پیش تیم پرسپولیس خواهد گردید‪ .‬دوام توفیقات و مزید عزت و‬ ‫سالمت جناب عالی را از جهاندار جان افرین مسالت دارد‪.‬‬ ‫جامعه خبرنگاران شهرستان مهدیشهر‬ صفحه 2 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫حسین شهریاری‬ ‫‪3‬‬ ‫استان‬ ‫رئیس هیات مدیره پرسپولیس شد‬ ‫پوریا استقامت ‪ -‬هیات مدیره شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس‪ ،‬با حضور کلیه اعضا تشکیل جلسه داد و در جریان‬ ‫ان به اتفاق ارا حسین شهریاری به عنوان رئیس هیات مدیره برگزیده شد‪.‬‬ ‫شهریاری متولد مهدیشهر است و در سوابق وی شهرداری مهدیشهر هم وجود دارد که به اعتراف بسیاری از شهروندان‬ ‫مهدیشهری یک از دوران های طالیی مدیریت شهری بوده است‪.‬‬ ‫وی هم اکنون مدیریت یکی از کارخانه های مهم زیر مجموعه سایپا را برعهده داشته و عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫توسعه و تجهیز و نگهداری از اماکن ورزشی کشور نیز هست‪.‬‬ ‫شهریاری سالها نائب رئیس هیات مدیره باشگاههای سایپا و نفت و مدیرعامل باشگاه نفت تهران بوده و دو عنوان‬ ‫قهرمانی لیگ و جام حذفی در کارنامه مدیریتی اش دیده می شود‪ .‬وی سالها نائب رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و‬ ‫موتورسواری و هیات رئیسه فدراسیون هاکی بود و بدون اغراق نقش تاثیرگذاری در رشد موتورسواری‪،‬اتومبیلرانی‬ ‫و هاکی کشور داشته است‪.‬‬ ‫جناب اقای حسین شهریاری‬ ‫با کمال مسرت و افتخار انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره‬ ‫باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را که نماد بارزی از توانایی های‬ ‫ارزشمند ان عزیز فرهیخته و تالشهای خستگی ناپذیر جنابعالی‬ ‫می باشد‪ ،‬تبریک عرض مینمائیم ‪.‬امید است در سایه الطاف الهی در‬ ‫پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و جامعه‬ ‫ورزشی موفق و سربلند باشید‪.‬‬ ‫روابط عمومی مجموعه رسانه ای صبح بخیر‬ ‫مشارکت تولیدکنندگان سمنان در نمایشگاه بین المللی شیمیایی روسیه‬ ‫‪Exhibition 2022 25th Ximia‬‬ ‫پوریا استقامت ‪ -‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان سمنان از مشارکت‬ ‫تولیدکنندگان این استان در نمایشگاه بین المللی شیمیایی روسیه خبر داد‪.‬‬ ‫حمید علوی‪ ،‬عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی اســتان ســمنان در نشست‬ ‫تولیدکنندگان واحدهای شیمیایی این استان که برای برنامه ریزی شرکت در نمایشگاه بین المللی شیمیایی‬ ‫روسیه برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نیمه ابان ماه سال جاری این نمایشگاه شیمیایی در روسیه برگزار خواهد‬ ‫شد و فرصتی فراهم شده تا پاویون به نام استان سمنان در این نمایشگاه برگزار شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این اقدام میسر است تا شرکت های شیمیایی استان سمنان در نمایشگاه بین المللی شیمیایی‬ ‫روسیه غرفه مجزا دریافت کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی استان سمنان با بیان اینکه تجارت با روسیه‬ ‫فرصتی مغتنم بوده و این کشور حائل به اروپا و چین است‪ ،‬افزود‪ :‬تشریفات تجاری در روسیه روان سازی‬ ‫شده و اگر تجار ایرانی به روسیه وارد شوند با توجه به پشتیبانی ها افق تجارت روشنی خواهند داشت‪.‬‬ ‫عبدالحمید دربانیان‪ ،‬عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬واحدهای تولیدی برنامه ای منظم برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی ندارند و‬ ‫مشارکت در نمایشگاه خارجی ورود کاال به کشور هدف است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شــرکت شــهرک های صنعتی امکانات و تسهیالت برای ورود شــرکت های ایرانی در‬ ‫نمایشگاه در نظر گرفته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫خرید ‪ ۹۰‬میلیارد ریال تجهیزات برای هنرستان های استان سمنان‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان سمنان از تجهیز کردن هنرستان های فنی و حرفه ای و‬ ‫کار و دانش این استان از محل اعتبارات استانی و ملی به مبلغ ‪ ۹۰‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫حسین رشیدی‪ ،‬معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد‪ :‬از مهرماه سال‬ ‫گذشته‪ 90 ،‬میلیارد ریال تجهیزات برای هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش این استان خریداری و‬ ‫تحویل شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تجهیزات مورد نیاز از سوی اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس و اموزش و پرورش استان‬ ‫سمنان خریداری و به منظور تجهیز کارگاه ها تحویل حدود ‪ 100‬هنرستان استان شده است‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد‪ :‬بالغ بر ‪ 70‬میلیارد ریال از این اعتبارات‪،‬‬ ‫از سطح ملی و بقیه به صورت استانی تامین شده است‪.‬‬ ‫رشیدی با بیان اینکه تجهیزات خریداری شده برای ‪ 25‬رشته از رشته های مهارتی هنرستان های استان سمنان از‬ ‫جمله کامپیوتر‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬الکتروتکنیک‪ ،‬معماری‪ ،‬ساختمان‪ ،‬مکانیک خودرو‪ ،‬گرافیک‪ ،‬خیاطی‪ ،‬مکاترونیک و ‪...‬‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬روند تجهیز هنرستان ها در راستای کیفیت بخشی و تعمیق اموزش ها‪ ،‬با جذب اعتبارات الزم همچنان‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تاکید بر جذب هنرجویان در رشته های مهارتی زمینه‪ 2 ،‬هنرستان کشاورزی در شهرستان های‬ ‫شاهرود و ارادان در سال تحصیلی جاری فعالیت خود را اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش استان سمنان اضافه کرد‪ :‬شهرستان های شاهرود و ارادان‬ ‫از مناطق مستعد کشاورزی استان هستند که می توان با ایجاد فضاهای اموزشی بهینه در هنرستان های فنی و‬ ‫حرفه ای و کار و دانش در راستای تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی گام های‬ ‫موثری برداشت‪.‬‬ ‫رشیدی با بیان اینکه در حال حاضر الزمه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی‪ ،‬انجام اموزش مهارتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با رونق و گسترش این دو هنرستان در اینده نزدیک با افزایش مهارت های تخصصی‪ ،‬شاهد پیشرفت‬ ‫اقتصاد در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫استان سمنان در سال تحصیلی جاری در توزیع متناسب دانش اموزان بین رشته های نظری‪ ،‬فنی و حرفه ای و کار‬ ‫و دانش (توسعه متوازن) رتبه نخست کشور را کسب کرده و با نرخ ‪ 47.3‬درصد‪ ،‬باالتر از میانگین کشوری در این‬ ‫زمینه قرار دارد‪.‬‬ ‫نصب و بهینه سازی پنج سری باتری در مراکز مخابراتی روستاهای‬ ‫شاهرود و میامی با هزینه اعتباری معادل ‪ ۲‬میلیارد ریال‬ ‫استان‬ ‫کاروانسرای سمنان برای استفاده گردشگران در ایام نوروز اماد ه شود‬ ‫استاندار سمنان گفت‪ :‬کاروانسرای شاه عباسی سمنان برای‬ ‫بهره برداری گردشگران در ایام نوروز اماده شود‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬استاندار سمنان در مراسم برداشتن‬ ‫حصارهای مقابل کاروانسرای شاه عباسی سمنان که با حضور‬ ‫جمعی از مسووالن و مردم برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعیین‬ ‫تکلیف کاروانسرای شاه عباسی سمنان یکی از مطالبات‬ ‫شهروندان سمنانی بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تعیین تکلیف کاروانسرای شاه عباسی سمنان‬ ‫مورد مطالبه و تاکید ایت اهلل رئیسی بود که با وفاق و همدلی‬ ‫مسووالن و مردم محقق شد‪.‬‬ ‫استاندار سمنان با قدردانی از رئیس جمهور‪ ،‬وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬وزیر دادگستری‪،‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های سمنان‪ ،‬مهدی شهر و سرخه‪،‬‬ ‫مسووالن استانی‪ ،‬شهرداری و شورای شهر‪ ،‬سمن ها و‬ ‫تشکل های مردم نهاد و اصحاب رسانه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کاروانسرای‬ ‫سمنان در ایام نوروز برای بهره برداری گردشگران اماده شود‪.‬‬ ‫هاشمی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های گردشگری برای‬ ‫تبدیل این استان به مقصد سفر‪ ،‬افزود‪ :‬در طول مسیر استان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬کاروانسرا‪ ۴۰ ،‬روستای هدف گردشگری‪۲ ،‬‬ ‫شهر نمونه گردشگری و بسیاری از جاذبه های تاریخی و‬ ‫طبیعی وجود دارد که باید از این ظرفیت ها برای جذب‬ ‫گردشگر استفاده کرد‪ .‬وی استفاده از ظرفیت گردشگری‪،‬‬ ‫به ویژه مشاغل روستایی را در اشتغال زایی و رشد اقتصادی‬ ‫استان سمنان موثر دانست و ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۰‬واحد بوم گردی در استان وجود دارد و افزایش تعداد‬ ‫بوم گردی ها به رشد بخش گردشگری کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫استاندار سمنان با تاکید بر اینکه به دنبال افزایش مدت‬ ‫ماندگاری مسافران در استان سمنان هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ماندگاری مسافران زمینه ساز رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫هاشمی بیان کرد‪ :‬کاروانسرای شاه عباسی سمنان نقش‬ ‫موثری در جذب گردشگران و رشد اقتصادی استان سمنان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاروانسرای تاریخی شاه عباسی یکی از کاروانسراهای ساخته‬ ‫شده در دوران شاه عباس صفوی در شهر سمنان است‪.‬‬ ‫این بنای ارزشمند که ‪ ۴۰۰‬سال قدمت دارد‪ ،‬در سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫به ثبت ملی رسیده است؛ طی چهار دهه گذشته از این‬ ‫کاروانسرا به عنوان زندان استفاده می شد و ازادسازی ان یکی‬ ‫از مطالبات مردم این استان بود‪.‬‬ ‫این کاروانسرای تاریخی که در موقعیت بسیار مناسبی در‬ ‫مرکز شهر سمنان واقع شده است‪ ،‬توسط سرمایه گذار بخش‬ ‫خصوصی به یک مرکز فرهنگی و گردشگری تبدیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۷۳۶‬فقره تائیدیه ایمنی و کیفیت اسانسور در استان سمنان صادر شد‬ ‫مدیر کل استاندارد استان سمنان گفت‪ :‬صدور ‪ ۷۳۶‬فقره گواهی تاییدیه ایمنی‬ ‫و کیفیت اسانسورهای نصب شده در نقاط مختلف استان از شهریور سال گذشته‬ ‫تا کنون صادر شد‪.‬‬ ‫عباس رستمی ابراز داشت‪ :‬گواهینامه های ایمنی و کیفیت اسانسور دارای اعتبار‬ ‫یک ساله است و در صورت انجام نشدن سرویس و نگهداری مستمر به وسیله‬ ‫شرکت های مجاز و فقدان بازرسی دوره ای سالیانه به وسیله شرکت های تایید‬ ‫صالحیت شده سازمان ملی استاندارد‪ ،‬مسئولیت حوادث و سوانح احتمالی متوجه‬ ‫مالکان و مدیران ساختمان های دارای اسانسور و شرکت طرف قرارداد سرویس و‬ ‫نگهداری اسانسور مربوطه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مالکان و مدیران ساختمان ها باید پیش از اتمام تاییدیه ایمنی و‬ ‫کیفیت اسانسور برای انجام بازرسی دوره ای و تمدید اعتبار تاییدیه کیفیت و ایمنی‬ ‫اسانسور اقدام کنند‪.‬‬ ‫رستمی تصریح کرد‪ :‬برای بازرسی دوره ای اسانسورهای نصب شده در ساختمان های‬ ‫شخصی‪ ،‬مدیران و مالکان اپارتمان ها باید نسبت به ثبت درخواست بازرسی دوره ای‬ ‫در سامانه مدیریت بازرسی اسانسور سازمان ملی استاندارد اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تمام اسانسورهای نصب شده در کشور‪ ،‬از ابتدای سال ‪۸۲‬‬ ‫مشمول مقررات استانداردهای اجباری هستند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از الزامات در صدور‬ ‫پروانه پایان کار ساختمان ها توسط شهرداری ها‪ ،‬ارائه گواهی ایمنی و کیفیت‬ ‫اسانسور است‪.‬‬ ‫رستمی با بیان اینکه برای تامین ایمنی الزم در اسانسور‪ ،‬رعایت استانداردهای‬ ‫مربوطه اجباری است و این موضوع به تمام شهرداری های استان سمنان منتقل‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نباید برای ساختمان های فاقد گواهینامه ایمنی اسانسور پروانه‬ ‫پایان کار صادر شود‪.‬‬ ‫چگونه برای دریافت گواهینامه کیفیت و ایمنی اسانسور اقدام کنیم؟‬ ‫مدیرکل استاندارد استان سمنان خاطرنشان کرد‪ :‬مدیران و مالکان اپارتمان ها برای‬ ‫ثبت درخواست بازرسی دوره ای کیفیت و ایمنی استاندارد به نشانی الکترونیکی‬ ‫‪ http://lift.isiri.gov.ir‬اقدام کنند و هر سال فرایند دریافت تاییدیه ایمنی‬ ‫را تکرار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت بازرسی اسانسور به منظور نظارت بیشتر بر‬ ‫فرایند استانداردسازی اسانسور در استان افزود‪ :‬دریافت گواهینامه ایمنی اسانسور‬ ‫تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد استان سمنان اظهار داشت‪ :‬با این سامانه دیگر متقاضیان نیازی‬ ‫به مراجعه حضوری به این اداره کل نخواهند داشت‪.‬‬ ‫شهروندان برای اطمینان از استاندارد بودن اسانسور و اگاهی از اخرین وضعیت‬ ‫تاییدیه اسانسور می توانند شناسه ملی ‪ ۱۰‬رقمی اسانسور که در کابین اسانسور‬ ‫نصب شده است را به شماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬پیامک کنند و تمام اطالعات در رابطه با‬ ‫تاییدیه اسانسور در جواب پیامک اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اعتبارات استانی ‪ ۱۴۰۰‬بین شهرستان های سمنان توزیع شد‬ ‫مدیر مخابرات شهرستان شاهرود از نصب و بهینه سازی پنج سری باتری‪ ،‬جهت تامین برق اضطراری تجهیزات‬ ‫مخابراتی و ارتباطی شهرستان های شاهرود و میامی خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی سعدی اظهار کرد‪ :‬به همت کارشناسان اداره تغذیه نیرو مخابرات منطقه سمنان و شهرستان شاهرود‪ ،‬باتری‬ ‫مرکز روستای نردین تعویض و باتری های مراکز تاش‪ ،‬مجن‪ ،‬دستجرد و محمداباد میامی بهینه سازی شد‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات شهرستان شاهرود با اعالم خبر فوق گفت‪ :‬عملیات تعویض و بهسازی باتری ها این مراکز مخابراتی با‬ ‫اعتباری معادل ‪ ۲‬میلیارد ریال انجام گرفت‪.‬‬ ‫سعدی هدف از تعویض و بهینه سازی باتری ها را باال بردن ضریب اطمینان و حفظ پایداری ارتباطات در مواقع قطعی‬ ‫برق اعالم کرد و افزود‪ :‬جهت ارتقاء کیفیت ارتباط مخابراتی و براورده شدن نیازهای ارتباطی مردم‪ ،‬این اقدام مهم‬ ‫در مراکز مخابراتی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫ایمن سازی منصوبات و تجهیزات مخابراتی در گرمسار‬ ‫فرامرز قدس‪ ،‬رئیس اداره مخابرات شهرستان گرمسار از‬ ‫ایمن سازی منصوبات و تجهیزات مخابراتی این شهرستان به‬ ‫منظور جلوگیری از سرقت خبر داد‪.‬‬ ‫فرامرز قدس با اعالم خبر فوق اضافه کرد‪ :‬با توجه به افزایش رو‬ ‫به رشد سرقت‪ ،‬تخریب و اسیب رساندن منصوبات و تجهیزات‬ ‫مخابراتی که باعث اختالل در امر خدمت رسانی به مشترکین و‬ ‫در نتیجه نارضایتی شهروندان می شود‪ ،‬اداره مخابرات شهرستان‬ ‫گرمسار اقدام به ایمن سازی زیرساخت های مخابراتی این‬ ‫شهرستان نمود‪.‬‬ ‫رئیس اداره مخابرات شهرستان گرمسار خاطرنشان کرد‪ :‬با سرقت تجهیزات مخابراتی‪ ،‬عالوه بر اسیب دیدن این‬ ‫تجهیزات و تحمیل هزینه بازسازی و جایگزینی منصوبات مخابراتی‪ ،‬شبکه مخابراتی و ارتباطی که جزو ملزومات‬ ‫مهم زندگی شهروندان می باشد دچار اختالل می شود که امیدواریم با تدابیری که اندیشه خواهد شد‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫این موارد باشیم‪.‬‬ ‫معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان‪:‬‬ ‫رصد بازار نوشت افزار استان سمنان ‪ /‬فروشندگان نرخ نامه نصب کنند‬ ‫معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان از پایش و رصد بازار نوشت افزار و ملزومات مدارس استان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬فروشندگان لوازم التحریر حتماً می بایست نرخ نامه را در مغازه نصب کنند‪.‬‬ ‫مهدی یحیایی در حاشیه بازدید از فروشگاه های لوازم تحریر شهر سمنان با بیان اینکه در استانه بازگشایی مدارس‬ ‫طرح نظارتی نوشت افزار در استان سمنان در حال اجرا است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬هدف از این اقدام مقابله با هر گونه سو‬ ‫استفاده احتمالی از خرید و فروش این ملزومات است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ملزومات اداری و پوشاک نیز در سرتاسر استان سمنان مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اعمال نظارت پیشگیرانه می تواند ضمن جلوگیری از قاچاق به حمایت از تولیدات داخلی نیز کمک کند‪.‬‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان سمنان با بیان اینکه جلوگیری از‬ ‫هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها دیگر رویکرد این طرح ها است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬سرکشی از مدارس دولتی‬ ‫و غیر دولتی نسبت به رصد و پایش عملکرد مدارس در خصوص دریافت شهریه تحصیلی و سایر هزینه ها از قبیل‬ ‫لباس فرم‪ ،‬سرویس ایاب و ذهاب نیز مشمول این طرح است‪.‬‬ ‫یحیایی با بیان اینکه در صورت مشاهده تخلفات احتمالی با جدیت برابر قانون برخورد خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تخلفات شامل مواردی نظیر گران فروشی‪ ،‬کم فروشی‪ ،‬عدم نصب قیمت و عدم صدور صورتحساب و غیره می شود‬ ‫لذا مردم در صورت مشاهده با شماره ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح گروه های کاالیی پرمصرف‪ ،‬مراکز عمده و خرده فروشی لوازم التحریر‪ ،‬کیف و کفش و پوشاک‬ ‫را به طور ویژه مورد پایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفا سمنان‪:‬‬ ‫نیمی از مشترکان اب و فاضالب سمنان کمتر از الگو اب مصرف می کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان گفت‪ :‬مصرف اب ‪ ۵۵.۷‬درصد مشترکان این شرکت کمتر از الگوی‬ ‫مصرف است‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان سمنان ‪ ۲۸۱‬هزار و ‪ ۵۶۰‬مشترک شهری و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۳۸۱‬مشترک روستایی دارد‪.‬‬ ‫محمد طاهری ابراز داشت‪ :‬بر پایه گزارش ها مصرف اب ‪ ۴۴.۳‬درصد مشترکان اب و فاضالب استان سمنان باالتر از‬ ‫الگوی مصرف است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان بیان کرد‪ :‬الگوی مصرف اب به ازای هر اشتراک‬ ‫‪ ۱۵‬مترمکعب در ماه تعریف شده که اگر کمتر مصرف شود مشترک جزو مشترکان کم مصرف قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف اب در شرایط کنونی و توجه به صرفه جویی بیشتر‪ ،‬افزود‪ :‬سمنان یکی از‬ ‫استان های مواجه با بحران کم ابی است که در صورت مدیریت نکردن مصرف و با فشار بیشتر به منابع اب‪ ،‬این‬ ‫بحران گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫طاهری اظهار داشت‪ :‬طی سال های اخیر کاهش بارندگی موجب کاهش سطح اب های زیرزمینی و خشک شدن‬ ‫چاه های زیادی شد که در چنین شرایطی مشارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت منابع اب‪ ،‬توسعه بیشتر استفاده‬ ‫از روش های نوین ابیاری و ابیاری قطره ای‪ ،‬جلوگیری از اتالف اب و تغییر الگوی کشت توسط کشاورزان‪ ،‬از‬ ‫مهمترین عوامل موثر در‏مدیریت منابع اب موجود است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬نمونه بارز صرفه جویی‪ ،‬بسته بودن شیر اب در زمان ‪ ۲۰‬ثانیه شست وشوی دست ها است که‬ ‫می تواند از هدررفتن دست کم ‪ ۶‬لیتر اب طی همین چند ثانیه جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان با اشاره به روند توزیع‬ ‫اعتبارات استانی‪ ،‬گفت‪ ۱۰۰ :‬درصد اعتبارات استانی مربوط به سال ‪ ۱۴۰۰‬در بین‬ ‫شهرستان های استان توزیع شد‪.‬‬ ‫نادرمالکی ابراز داشت‪ :‬اعتبارات استانی مربوط به امسال در بین شهرستان های‬ ‫استان سمنان در اختیار فرمانداران قرار گرفته و میزان جذب و تقسیم اعتبار در‬ ‫بین دستگاه ها بر عهده فرمانداران است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی پایان سال مالی ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫ماه تعیین شده است و بر این اساس دستگاه های اجرایی تا پایان شهریور سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬فرصت دارند‪ ،‬اعتبارات امسال را جذب کنند‪.‬‬ ‫مالکی با اشاره به زمان باقیمانده تا پایان سال مالی برای جذب اعتبارات استانی‬ ‫مربوط به سال ‪ ۱۴۰۰‬و اعتبارات مرحله اول مصوبات سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫سمنان‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های اجرایی استان فقط تا پایان شهریوماه امسال فرصت‬ ‫دارند تا از بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان به اعداد و ارقام مربوط به‬ ‫میزان اعتبارات و جذب اشاره نکرد و افزود‪ :‬در صورت جذب نشدن اعتبارات‪ ،‬این‬ ‫منابع به خزانه بازگشت داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمینه میزان جذب اعتبارات مربوط به مصوبه سفر رئیس جمهور به استان‬ ‫سمنان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬میزان جذب اعتبارات در این زمینه مطلوب و امید است با‬ ‫همراهی دستگاه های اجرایی در مدت زمان باقیمانده جذب اعتبارات از این محل‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان بیان کرد‪ :‬شعار دولت ایت اهلل‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬احیای اهداف عالی انقالب است که به لطف اقدام های دولت‬ ‫سیزدهم و دولتمردان‪ ،‬در ریل انقالب در حرکت هستیم و با تخصیص اعتبارهای‬ ‫الزم‪ ،‬فعالیت های زیربنایی شهری و روستایی و روند تکمیل طرح های نیمه تمام‬ ‫به سرعت در حال انجام است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی سیزدهم ابان ‪ ۱۴۰۰‬به استان سمنان سفر کرد و بیش از ‪۹۸‬‬ ‫درصد اعتبارات مصوب سفر دولت ایت اهلل رئیسی به سمنان جذب شده است‪.‬‬ ‫علوم پزشکی سمنان؛ پیشرو در احداث پردیس فناوری سالمت‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت‪ :‬علوم پزشکی سمنان از‬ ‫دانشگاه های پیشرو در احداث پردیس فناوری سالمت است‪.‬‬ ‫کامران قدس‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در جلسه هیات رئیسه‬ ‫این دانشگاه که در سالن جلسات حوزه ریاست ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر ساله در ایام اربعین جمعی از همکاران دانشگاه‬ ‫به صورت داوطلبانه برای خدمت رسانی به عزاداران حسینی اعالم امادگی می کنند‬ ‫و پس از انجام هماهنگی های الزم‪ ،‬به مناطق مورد نیاز اعزام می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال نیز مراسم اربعین حسینی با وسعت و خیل عظیم جمعیت‬ ‫برگزار می شود و واحدهای بهداشت و درمان و امداد و نجات ستاد اربعین حسینی‬ ‫استان سمنان برای ارائه مطلوب خدمات بهداشتی و درمانی به زائران در مناطق‬ ‫مرزی و کشور عراق حضور دارند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان تصریح کرد‪ :‬دانشگاهیان خدمتگزار به‬ ‫زائران اربعین حسینی که در قالب ‪ ۲‬کاروان به کربال و مناطق مرزی اعزام شدند‪،‬‬ ‫رهروان نسلی دلیر هستند که روزی با ایستادگی برابر دشمنان از خاک و بوم این‬ ‫کشور دفاع کرده اند و حضور انها در این مناطق مایه مباهات و سربلندی حوزه‬ ‫سالمت استان است‪.‬‬ ‫قدس با اشاره به انعقاد تفاهم نامه احداث پردیس علم و فناوری سالمت استان‬ ‫سمنان بین دانشگاه علوم پزشکی استان و دانشگاه سمنان در روز گذشته‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬انعقاد این تفاهم نامه در استان موجب ارتقای سالمت عمومی‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫فناوری های حاصل شده از تحقیقات حوزه سالمت و سایر حوزه های مرتبط‪ ،‬کمک‬ ‫به افزایش ثروت از طریق توسعه اقتصادی متکی بر فناوری و نواوری و بسترسازی‬ ‫برای توسعه کارافرینی مبتنی بر علم و فناوری می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین باال بردن ظرفیت ایجاد اشتغال دانش اموختگان و تحقق ارتباط مراکز‬ ‫پژوهشی و فناوری با بخش های اقتصادی کشور و کمک به حل مسائل اولویت دار‬ ‫حوزه سالمت از طریق بهره مندی از توان نخبگان‪ ،‬متخصصان و فناوران را ازجمله‬ ‫اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از اقدامات بسیار مفید و ارزشمند‬ ‫یکایک زحمت کشان حوزه های مختلف دانشگاه قدردانی و بر برنامه ریزی مناسب و‬ ‫تصمیمات منطقی برای ارائه خدمات بهتر و مناسب تری به مردم استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان‪:‬‬ ‫‪ ۳۶‬کشور در اجالسیه «مجاهدان غربت» دامغان حضور می یابند‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجالسیه‬ ‫«مجاهدان غربت» به میزبانی دامغان برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ ۳۶ :‬کشور در این رویداد‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫احمد ریواده با بیان اینکه هفتمین اجالسیه مجاهدان در غربت در دو سطح برگزار‬ ‫می شود که یکی از انها به میزبانی دامغان خواهد بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این رویداد مهم‬ ‫با حضور ‪ ۳۶‬کشور در هفته دفاع مقدس و به میزبانی شهرستان دامغان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمیته ای برای برپایی نمایشگاه معرفی استان سمنان با استفاده‬ ‫از ظرفیت های دستگاه های اجرایی در این رویداد مهم بین المللی پیش بینی شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬شناساندن ظرفیت های گردشگری و معنوی و مذهبی استان‪ ،‬در‬ ‫برپایی این نمایشگاه مد نظر باشد‪.‬‬ ‫معاون استاندار سمنان با بیان اینکه هفتمین اجالسیه با موضوع تضاد گفتمان‬ ‫مقاومت و نظام سلطه جهانی با ‪ ۱۲‬محور با حضور نخبگان ‪ ۳۶‬کشور از دوم تا‬ ‫چهارم مهرماه در تهران و اختتامیه ان نیز در دامغان برگزار می شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مهمانانی از یمن‪ ،‬سوریه‪ ،‬نیجریه و عراق و… در این اجالسیه حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ریواده درباره ساماندهی زائران رضوی در استان سمنان نیز تاکید کرد‪ :‬همان طور‬ ‫که در نشست های ستاد خدمات سفر نیز مصوب شده‪ ،‬همه امکانات استان بسیج‬ ‫هستند تا بتوانیم خدمات شایسته ای را به زائران رضوی که از استان عبور می کنند‪،‬‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تمهیدات الزم در بخش اسکان و ارائه خدمات به زائران در‬ ‫کارگروه های اصناف‪ ،‬ترافیک‪ ،‬امنیت مسافران‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬بهداشت و درمان و…‬ ‫اندیشیده شده است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬از امروز تا پایان صفر همه دستگاه های اجرایی و‬ ‫خدماتی در سراسر استان سمنان در اماده باش هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان پیشنهاد کرد ؛‬ ‫سامانه جامع اطالع رسانی ویژه زائران در استان سمنان طراحی و عملیاتی شود‬ ‫سمنان ‪ -‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان بر‬ ‫ارائه خدمات به زائران عبوری از این استان همانند خدماتی‬ ‫که در مشهد مقدس ارائه می شود تاکید و پیشنهاد کرد‪ :‬برای‬ ‫تسهیل در این خدمات رسانی‪ ،‬سامانه جامع اطالع رسانی‬ ‫ویژه زائران در استان سمنان طراحی و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫فرشید فالح در نشست کمیته اطالع رسانی و فضای مجازی‬ ‫خدمات سفر استان سمنان به تردد ساالنه ‪ 20‬میلیون زائر از‬ ‫استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬عبور این حجم زائر‬ ‫به قصد زیارت بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی بن‬ ‫موسی الرضا (ع) از استان سمنان‪ ،‬ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫زائران و مسافران را ضروری ساخته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تشکیل ستاد خدمات سفر و تاکید استاندار‬ ‫سمنان مبنی بر در اولویت بودن خدمات رسانی به زائران‬ ‫در روزهای پایانی تابستان در این استان گفت‪ :‬کمیته های‬ ‫مختلف از جمله کمیته اطالع رسانی و فضای مجازی در ذیل‬ ‫این ستاد تشکیل شده و مسوولیت کمیته مذکور به اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی محول شده است‪.‬‬ ‫فالح‪ ،‬با تاکید بر توجه مردم و مسافران به استفاده از فضای‬ ‫مجازی و شبکه های اجتماعی پیشنهاد کرد‪ :‬سامانه ای در‬ ‫استان سمنان همانند مشهد در خراسان رضوی طراحی شود‬ ‫تا مسافر و زائر به محض ورود به استان بتواند برای اطالع از‬ ‫انواع خدمات از این طریق در جریان قرار گیرد و دسترسی‬ ‫اسان به مراکز کشیک و انواع خدمات مورد نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬فعالیت رادیویی برای اطالع رسانی به زائران را نیز‬ ‫ضروری خواند و از دستگاههای عضو کمیته اطالع رسانی و‬ ‫فضای مجازی خواست تا در خصوص خدمات ارائه شده توسط‬ ‫دستگاه متبوع فعالیت های اطالع رسانی اعم از تولید خبرهای‬ ‫مکتوب و تیز کلیپ و فیلم های کوتاه اقدام نمایند تا در فضای‬ ‫مجازی در اختیار زائران و مسافران قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان‪ ،‬مهمترین‬ ‫وظیفه دستگاههای عضو این کمیته را ارائه برنامه های کشیک‬ ‫خدمات رسانی اعم از مراکز درمانی‪ ،‬تعمیراتی‪ ،‬اسکان‪ ،‬تغذیه‬ ‫و سایر موارد مورد نیاز مسافران و زائران حرم رضوی دانست‬ ‫و بر تشدید فعالیت های اطالع رسانی در این مدت که در‬ ‫استانه سالروز رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام‬ ‫حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) قرار داریم تاکید کرد‪.‬‬ ‫سایر اعضای این کمیته نیز در این نشست به طرح برنامه ها و‬ ‫خدمات پیش بینی شده برای زائران پرداختند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 550‬کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران ‪-‬‬ ‫مشهد از شهرهای استان سمنان می گذرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫‪5‬‬ ‫استان‬ ‫تولید ریز جلبک های کاربردی صنایع در شاهرود‬ ‫چرا مسئولین نسبت به جمع اوری سگ های ولگرد در سطح شهر‬ ‫سمنان اقدام نمی کنند‪ .‬گاهی اوقات سگهای ولگرد بسیار خطرناک‬ ‫هستند‪ .‬حتماً باید اتفاق ناگواری بیفتد تا مسئولین به فکر بیفتند‪.‬‬ ‫رحمانیان ‪ -‬سمنان‬ ‫از فرماندار جوان و مکتبی مهدیشهر جناب اقای دکتر شیردل بابت‬ ‫زحماتی که در حوزه خدمات رسانی در شهرستان مهدیشهر انجام‬ ‫داده اند تقدیر و تشکر میکنیم‪.‬‬ ‫قطعاً این توفیقات به واسطه تجربه مفیدی که از قبل داشته اند و روابط‬ ‫خوبی که با مسئولین وزارت کشور دارند هست‪.‬‬ ‫علی اپرسا ‪ -‬مهدیشهر‬ ‫از شهردار محترم می خواهیم دستور دهند تا فکری به حال روشنایی‬ ‫فضاهای سبز و محوطه های پارک سیمرغ بکنند‪ .‬واقعاً شب ها خیلی‬ ‫تاریک است و اص ً‬ ‫ال نمی توان در انجا توقف کرد‪.‬‬ ‫اندعلیان ‪ -‬سمنان‬ ‫از متولیان استان مقدس امامزادگان سید رضا و سید علی اکبر السجرد‬ ‫در شهرستان سرخه تقدیر و تشکر می کنیم در ضمن فراهم کردن‬ ‫فضای بسیار زیبا مرتب و منظم و شکیل‪ ،‬مرتب در حال ارائه خدمات‬ ‫به مسافرین و زائرین اقا علی بن موسی الرضا علیه السالم هستند‪.‬‬ ‫محمد صفا ‪ -‬رسهخ‬ ‫سال هاست شرکت تعاونی اداره برق بابت واگذاری زمین در شهرزاد‬ ‫از ما پول گرفته و در طول این سالها فقط حرف تحویل ما داده اند‪.‬‬ ‫هیچکس پاسخگو نیست که اخر تکلیف این زمین ها به کجا می رسد‪.‬‬ ‫نش‬ ‫یکی از باز ست گان‬ ‫الزم است از زحمات دکتر مطهری نماینده مردم گرمسار و ارادان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بابت پیگیری محقق شدن مترو تهران گرمسار‬ ‫تقدیر و تشکر کنیم‪.‬‬ ‫عارمی‪ -‬رگمسار‬ ‫محققان مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان‬ ‫موفق شدند به شیوه ای منحصر به فرد ریز جلبک های‬ ‫اسپیرولینا را در محیط مسقف هزارمتر مربعی تولید‬ ‫کنند‬ ‫احمد دزیانیان رییس مرکز تحقیقات و اموزش‬ ‫کشاورزی ومنابع طبیعی استان سمنان گفت‪ :‬این‬ ‫واحد دانش بنیان به علت داشتن فضایی هزار متری‬ ‫مسقف برای تولید این نوع ریز جلبک‪ ،‬در کشور بی‬ ‫نظیر و این ویژگی در افزایش کمی و کیفی محصول‬ ‫بسیار تاثیر گذار است‬ ‫دزیانیان افزود‪ :‬در این واحد با ‪ ۵‬نفر نیروی کار‪ ،‬با‬ ‫بهره گیری از مخازن فتوراکتور مواد پایه تولید و به‬ ‫محیط کشت منتقل و ماهانه بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلو گرم‬ ‫ریز جلبک با گرید ‪ A‬تولید می شود‪.‬‬ ‫وی افزایش دو برابری محصول در محیط مسقف‪،‬‬ ‫افزایش کیفی تا گرید ‪ ،A‬تولید مکانیزه و در فضای‬ ‫به دور از الودگی های باکتریایی و محیطی و کاهش‬ ‫مصرف اب و انرژی را از برخی از مزایای کشت جلبک‬ ‫در فضای مسقف با بهره گیری از تکنولوژی روز و فتو‬ ‫راکتور ها برشمرد‬ ‫به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان‬ ‫سمنان‪ ،‬ساالنه به ارزش ‪ ۱۰‬میلیون دالر ریز جلبک‬ ‫وارد کشور می شود که تولیدات این واحد که در‬ ‫شاهرود قرار دارد؛ به میزان ساالنه دو و نیم تن و به‬ ‫ارزش هرکیلو گرم تا ‪ ۵۰‬دالر نقش مهمی در صرفه‬ ‫جویی ارزی و ارزاوری دارد‪.‬‬ ‫ریز جلبک اسپیرولینا تک سلولی است و به علت‬ ‫کاربرد های فراوان در بسیاری کشور ها از جمله امریکا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬چین‪ ،‬هند و مالزی کشت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان‪ :‬توسعه فرهنگ انتظار با تمرکز بر اربعین میسر می شود‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان با بیان‬ ‫اینکه توسعه فرهنگ انتظار با تمرکز بر اربعین میسر‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اربعین دارای اعجاز است چرا که این‬ ‫حجم از جمعیت در هیچ برهه تاریخی وجود ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم عباس عبدالهی در جمع مسئوالن‬ ‫موکب های اربعین و هیئت های مذهبی به میزبانی‬ ‫اداره کل تبلیغات اسالمی استان سمنان با بیان اینکه‬ ‫اربعین دارای اعجاز است چرا که این حجم از جمعیت‬ ‫در هیچ برهه تاریخی در هیچ نقطه ای از کره زمین‬ ‫با هیچ موضوعی جمع نشده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫نماد معرفی اسالم با قرائت اولیا خدا و ‪ ۱۴‬معصوم (ع)‬ ‫گردهمایی زیارت اربعین است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رویداد اربعین در تمام دنیا غیر قابل‬ ‫سانسور است‪ ،‬افزود‪ :‬دشمنان بسیار تالش دارند که‬ ‫رویداد اربعین جهانی نشود اما امروز شاهد هستیم که‬ ‫موفق نمی شوند و چنین حجم از مردم را از کشورهای‬ ‫مختلف و حتی ادیان مختلف در ان شاهد هستیم‪.‬‬ ‫تالش معاندان‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان با بیان اینکه‬ ‫معاندان تالش دارند تا اربعین را به جمهوری اسالمی‬ ‫ایران یا حشدالشعبی محدود سازند در صورتی‬ ‫که اص ً‬ ‫ال هیچ بسیجی نمی تواند چنین جمعیتی را‬ ‫مدیریت کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اربعین یک مقوله ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫اجتماعی و مردمی است که مدیریت ان ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫مردم و غیر قابل تعیین است‪.‬‬ ‫عبدالهی با بیان اینکه بشریت با اتصال روحی که امام‬ ‫حسین (ع) دارد‪ ،‬اربعین را رقم می زند‪ ،‬گفت‪ :‬اربعین‬ ‫اجتماعی فرا دینی است و حتی افرادی در ان حاضر‬ ‫هستند که الئیک محسوب می شوند لیکن اربعین‬ ‫پدیده بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه اربعین بسیار مغفول‬ ‫مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬در دهه اول محرم تمام مردم برای‬ ‫عزاداری بسیج می شوند و حتی کشور تعطیل می شود‬ ‫و مردم اتفاقی را رقم می زنند اما از اربعین انطور که‬ ‫باید و شاید بهره گیری نشده است حال انکه سنت‬ ‫جاری اربعین مقدمه سازی ظهور امام عصر (عج)‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی استان سمنان با بیان اینکه‬ ‫بسیاری اتفاقاتی که در احادیث برای دوران پس از‬ ‫تحقق حکومت امام عصر (عج) بیان شده در ده روز‬ ‫اربعین در کشور عراق دیده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اشتراک‬ ‫زندگی بین مومنان‪ ،‬اخوت و دلدادگی همگی مسائلی‬ ‫هستند که به برکت اربعین رخ داده است و شاهد‬ ‫رابطه برادرانه ایران و عراق هستیم در صورتی که بین‬ ‫این دو کشور هشت سال جنگ بود و لذا این یکی از‬ ‫معجزات اربعین است‪.‬‬ ‫عبدالهی با بیان اینکه توسعه فرهنگ انتظار با تمرکز‬ ‫بر اربعین میسر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هر قدر بر روی اربعین‬ ‫سرمایه گذاری کنیم‪ ،‬بهره خواهیم برد لذا می بایست‬ ‫هم پای روز عاشورا‪ ،‬اربعین نیز بین ما ایرانیان مورد‬ ‫توجه خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه سال گذشته علیرغم‬ ‫تبلیغات محدود با مشارکت فراوان مردم در استان‬ ‫سمنان روبرو شدیم و امسال پیش بینی می شود که تا‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر در استان در مراسم جاماندگان حسینی‬ ‫حضور پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نهایتاً ده درصد مردم توفیق‬ ‫رفتن به اربعین عراق را دارند و باید مابقی مردم هم‬ ‫از این خان گسترده بهره مند شوند لذا برپایی مراسم‬ ‫جاماندگان حسینی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جابه جایی ریل قطار از محوطه تاریخی تپه حصار دامغان به منظور ثبت جهانی ان بررسی شد‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان سمنان گفت‪ :‬جابه جایی ریل قطار از میان‬ ‫محوطه تاریخی تپه حصار دامغان برای ثبت جهانی‬ ‫ان ضروری است به همین دلیل در جلسه ای با‬ ‫حضور مسئوالن ملی و استانی در محل نهاد ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬شرایط اجرایی شدن این موضوع بررسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امیر کرم زاده با بیان اینکه جابه جایی ریل راه اهن‬ ‫از محوطه تپه حصار دامغان از مصوبات سفر استانی‬ ‫رئیس جمهور و هیات دولت به استان است ابراز داشت‪:‬‬ ‫این جلسه ای به همین منظور صبح امروز‪ ،‬به ریاست‬ ‫معاون رئیس جمهور و با حضور سیدمحمدرضا هاشمی‬ ‫استاندار سمنان‪ ،‬مدیرعامل شرکت راه اهن‪ ،‬معاونان‬ ‫وزیر راه و جمعی از مسئوالن برگزار شد‪.‬‬ ‫تپه حصار دامغان یکی از مهم‪‎‬ترین محوطه های دوران‬ ‫پیش از تاریخ در فالت ایران است و قدمت این محوطه‬ ‫باستانی به هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬سال قبل بازمی گردد‪.‬‬ ‫این تپه باستانی‪ ،‬سه دوره اصلی فرهنگی از اواخر‬ ‫نوسنگی تا پایان عصر مفرغ را در خود نهان دارد و‬ ‫قدمت و دیرینگی تمدن تپه حصار به هزاره چهارم تا‬ ‫هزاره نخست پیش از میالد می رسد‪.‬‬ ‫تپه حصار دامغان در سال ‪ ۱۳۱۰‬به شماره ‪ ۴۰‬در‬ ‫فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تپه حصار دامغان در استان سمنان در کنار‬ ‫تپه تاریخی سیلک کاشان و محوطه تاریخی شوش‪،‬‬ ‫جزو تپه های شاخص کشور است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان سمنان با اشاره به اینکه تمام محوطه های‬ ‫تاریخی بعد از این سه تپه قرار می گیرند گفت‪ :‬این‬ ‫تپه ها از نظر تمدنی‪ ،‬تولید فلز‪ ،‬سفال های دوره های‬ ‫مختلف و ابداع خط از اهمیت باالیی برخوردارند و‬ ‫به نوعی‪ ،‬تابلوی تاریخ و تمدن ایران هستند‪.‬‬ ‫کرم زاده با بیان اینکه این سه تپه تاریخی با دو‬ ‫محوطه تاریخی دیگر در فهرست موقت پیشنهاد ثبت‬ ‫جهانی قرار دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عبور ریل قطار از مرکز‬ ‫تپه تاریخی حصار دامغان‪ ،‬باعث شده که ثبت جهانی‬ ‫تپه حصار با مشکل روبرو شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان سمنان خاطرنشان کرد‪ :‬این تپه باستانی در‬ ‫محدوده شهر دامغان به عنوان مرجع علمی تپه های‬ ‫عصر اهن در دنیا شناخته شده است و با اصالح مسیر‬ ‫ریل راه اهن در این تپه با همراهی راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬امید به ثبت جهانی اثر زنده می شود‪.‬‬ ‫شهید «بشیر باقری »‬ ‫بشیر باقری یکم فروردین ‪ ،1342‬در شهر بسطام از توابع‬ ‫شهرستان شاهرود به دنیا امد‪ .‬پدرش عباس و مادرش‬ ‫علیه نام داشت‪ .‬تا اول متوسطه درس خواند‪ .‬ازدواج کرد‬ ‫و صاحب یک پسر و یک دختر شد‪ .‬پاسدار بود‪ .‬بیست‬ ‫و سوم دی ‪ ،1365‬با سمت فرمانده گروهان در شلمچه بر‬ ‫اثر اصابت ترکش به سر و شکم‪ ،‬شهید شد‪ .‬مزار او در‬ ‫گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد‪.‬‬ ‫بشیر باقری در سال ‪ 1342‬در خانواده ای محقر در بسطام‬ ‫پا به عرصه وجود گذاشت و پدرش عباس با اشتغال به‬ ‫شغل کشاورزی تامین امرار معاش او و دیگر اعضاء‬ ‫خانواده را می نمود حدود ‪ 5‬سال از سنش می گذشت‬ ‫که یک روز به داخل حوض حیاط منزل خود افتاده و تا سرحد مرگ پیش می رود لیکن‬ ‫خداوند بزرگ چنین مرگی را شایسته ایشان نمی داند و او را برای پیگیری هدفی بزرگ حفظ‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫پس از دوران کودکی‪ ،‬دوران تحصیل خود را اغاز می نماید و بدون وقفه پیش می رود او از‬ ‫همان اوایل تحصیل عالقه خاصی به فراگیری متون اسالمی و قران کریم داشت به طوریکه‬ ‫در اکثر یادداشت های او نوحه و حدیث به چشم می خورد پس از پیروزی انقالب شکوهمند‬ ‫اسالمی و با دستور حضرت امام خمینی پیرامون تشکیل بسیج مستضعفین و ارتش بیست میلیونی‬ ‫به عنوان یکی از اعضای فعال بسیج حضور خود را در اکثر اوقات در واحد بسیج بسطام به‬ ‫عرصه حضور می گذارد او ضمن انجام در امور کشاورزی و همکاری با پدر خود در امور‬ ‫بنایی نیز تا سر حد یک بنا متوسط پیش می رود پس از هجوم وحشیانه مزدوران استکبار جهانی‬ ‫به مملکت اسالمی از امور بنایی دست کشیده و پس از حضور در جبهه به عنوان یک نیروی‬ ‫بسیجی از حریم اسالم و مملکت اسالمی دفاع می کند‪.‬‬ ‫انگاه پس از مدتی لباس مقدس پاسداری را بر تن پوشیده و رسماً مشغول پاسداری به طور‬ ‫تمام وقت از حریم اسالم می گردد بیشتر در نبردهای مختلفی از جمله عملیات محرم‪ ،‬والفجر‬ ‫مقدماتی‪ ،‬عملیات مهران و کربالی ‪ 5‬شرکت می جوید و چندین بار زخمی شده و نیز موج‬ ‫انفجار برمی دارد در یکی از مناطق عملیاتی که دشمن بعثی اقدام به بمباران شیمیایی می نماید‬ ‫او نیز دچار مصمومیت و دچار حساسیت پوستی می گردد‪.‬‬ ‫اسوه اخالق حسنه بود و انچه که افضل بر همه محاسن او بود مظلومیت بیش از اندازه وی بود‬ ‫که هرگز از اذهان اقوام و بستگانش محو نخواهد شد‪ .‬زاهد شب بود و شیر روز او در اکثر‬ ‫اوقات به عنوان قاری دعاهای توسل و کمیل در مجالس و منازل خانواده شهدا شرکت می‬ ‫جست در ایامی که در جبهه به سر می برد برای همرزمان خود دعاهای توسل و کمیل و ‪...‬‬ ‫قرائت می کرد و در سال ‪ 1360‬بنا به تکلیف ازدواج می نماید که نتیجه ازدواج وی یک دختر‬ ‫سه ساله به نام اعظم و یک پسر به نام امیر است‪.‬‬ ‫او قبل از شهادت به عنوان معاون گردان انجام وظیفه می نماید و سرانجام در تاریخ ‪23/10/65‬‬ ‫در منطقه شوش تا بصره پس از نبرد قهرمانانه و افتخارافرین کربالی ‪ 5‬به همراه فرمانده گردان‬ ‫خود به شهادت می رسد‪ .‬روحش شاد و راهش پررهرو باد ‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف سمنان‪ :‬برترینهای قرانی استان سمنان مشخص شدند‬ ‫پوریا استقامت ‪ -‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬نفرات برتر مرحله استانی چهل و پنجمین دوره‬ ‫مسابقات قران کریم این اداره کل معرفی شدند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین اسماعیل تدینی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات قران کریم‬ ‫با حضور ‪ ۷۵‬نفر از برگزیدگان مرحله شهرستانی برگزار شد‬ ‫و پس از انجام رقابت‪ ،‬نفرات برتر این دوره مشخص شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نفرات برتر در رشته های حفظ قران کریم‬ ‫بخش برادران افزود‪ :‬سجاد واعظی از دامغان نفر اول در‬ ‫رشته حفظ کل‪ ،‬قاسم خاکپاش از شاهرود نفر اول رشته‬ ‫حفظ ‪ ۲۰‬جزء و قربان علیان نژادی از دامغان نفر اول و امیر‬ ‫حبیبیان از مهدیشهر نفر دوم در رشته حفظ ‪ 10‬جزء شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در رشته قرائت تحقیق محسن سفیدیان از سمنان‪ ،‬سید‬ ‫علیرضا تقوی از سمنان و محمد اسماعیل اریامنش از‬ ‫سمنان به ترتیب اول تا سوم شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در رشته ترتیل نیز محسن خطیبی از سمنان اول‪،‬‬ ‫محمد ابراهیم یونسیان از مهدیشهر دوم و حمید علیزاده از‬ ‫شاهرود سوم شدند‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به اینکه‬ ‫مسابقات استانی امسال در بخش خواهران نیز همزمانبا‬ ‫مسابقات برادران در حرم مطهر امامزاده یحیی(ع) سمنان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در رشته حفظ کل خواهران زینب شاطری‬ ‫‪ ،‬نرجس سعدالدین و فاطمه زهرا علیزاده سه شرکت کننده‬ ‫سمنانی بودند که موفق شدند به ترتیب رتبه های اول تا‬ ‫سوم را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شیما یزدانی از سمنان نفر اول رشته حفظ‬ ‫‪ ۲۰‬جزء ‪ ،‬کوثر تبیانیان از سمنان و زهرا کرمانی از شاهرود‬ ‫نفرات دوم و سوم این رشته شدند‪.‬‬ ‫تدینی با اشاره به اینکه صدیقه سادات حسینی از سمنان‬ ‫نفر اول رشته حفظ ‪ ۱۰‬جزء‪ ،‬زهرا وارثی از دامغان نفر دوم‬ ‫و معصومه خلیلی از گرمسار نفر سوم رشته حفظ ‪ ۱۰‬جزء‬ ‫شدند‪،‬‬ ‫وی با بیان اینکه خانم محدثه رمضان پور از شهرستان‬ ‫سمنان نفر اول رشته قرائت خواهران و فاطمه محمد تقی از‬ ‫نفر دوم این رشته شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬عطیه تبیانیان از سمنان‬ ‫نفر اول رشته ترتیل خواهران ‪ ،‬مهدیه اسماعیل پور از‬ ‫سمنان نفر دوم رشته ترتیل خواهران شدند و طیبه رحمانی‬ ‫فر از سمنان نیز در رتبه سوم این رشته جای گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به‬ ‫نفرات برتر و راه یافته به مرحله مقدماتی سراسری ازمون‬ ‫تفسیر قران کریم‪ ،‬نهج البالغه و صحیفه سجادیه خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در رشته تفسیر قران کریم سمیه کامیار‪ ،‬محمد‬ ‫سیف ابادی‪ ،‬طاهره شریفیه‪ ،‬فاطمه کرم الدین‪ ،‬فاطمه زهرا‬ ‫نادعلیان‪ ،‬نصیبه رشیدی‪ ،‬فاطمه نظری‪ ،‬حدیث نوروزی‪،‬‬ ‫سیده وحیده فرودی‪ ،‬منیره جمادی‪ ،‬معصومه مطهری فر‪،‬‬ ‫سمیه ابراهیمی و سید محمد تقوی و در رشته نهج البالغه‬ ‫الهه اصغری‪ ،‬طیبه باقری‪ ،‬فاطمه زهرا اسکندری‪ ،‬زینب‬ ‫کوچک پور‪ ،‬زهرا کوچک پور‪ ،‬فاطمه فرحزادیانپور‪ ،‬و در‬ ‫رشته صحیفه سجادیه حسین دوست محمدی نفرات راه‬ ‫یافته به مرحله مقدماتی سراسری ازمون تفسیر قران‬ ‫کریم‪ ،‬نهج البالغه و صحیفه سجادیه هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫استاندار سمنان ‪ :‬طی ده ماه گذشته خود را وقف مردم کردم‬ ‫مهندس هاشمی در جمع رئیس و اعضاء شورای وحدت اصولگرایان استان‬ ‫سمنان ضمن بیان مطالب فوق در تشریح عملکرد خود در استان سمنان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬استفاده از فرزندان شهداء و مدافعین حرم به عنوان نیروهای‬ ‫مخلص و دلسوز انقالب در پستهای مختلف‪ ،‬پیگیری روند انتقال اب که‬ ‫از دغدغه های اصلی استان است‪ ،‬پیگیری شروع به کار واحدهای صنعتی‬ ‫تعطیل و جلوگیری از تعطیلی واحدهایی دچار مشکل بوده و در استانه‬ ‫تعطیلی قرار داشتند ‪ ،‬پیگیری وام برای جوانان جهت ازدواج و فرزند‬ ‫اوری‪ ،‬افزایش اشتغال روستای و ایجاد اشتغال در روستا خالصه ای از‬ ‫اقداماتی بود که استاندار به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫استاندار سمنان خود را نماینده مردم استان در جشنواره شهید رجایی به‬ ‫عنوان استاندار نمونه کشور اعالم نمود و این افتخار را ازان مردم استان‬ ‫دانست ‪.‬‬ ‫استاندار سمنان گفت‪ :‬طی ده ماه گذشته که توفیق خادمی مردم را در‬ ‫استان داشتم‪ ،‬اراده کردم که خود را وقف مردم کنم‪.‬‬ ‫مهندس سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان اظهار کرد‪ :‬در ده ماه‬ ‫گذشته که توفیق خادمی مردم به عنوان استاندار در استان سمنان را‬ ‫داشتم‪ ،‬اراده کردم که خود را وقف مردم کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راه خدمت به مردم خود را مقید به وقت اداری ندانسته بلکه‬ ‫تمام وقت در خدمت مردم بزرگوار استان سمنان بوده و هستم‪.‬‬ ‫استاندار سمنان عنوان کرد‪ :‬در تجلیل و ادامه منش دولت شهید رجایی‬ ‫خود را موظف به خدمت به مردم میدانم‪.‬‬ ‫خالصانه ومجاهدانه جناب سید محمدرضا هاشمی استاندار جهادی استان‬ ‫سمنان‪ ،‬انتخاب ایشان به عنوان استاندار برتر کشور توسط ریاست محترم‬ ‫جمهور را به ایشان و خصوصا مردم استان تبریک و تهنیت گفت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حمایت همه جانبه شورای وحدت اصولگرایان استان از‬ ‫استاندار جهادی و برنامه های ایشان‪ ،‬از امادگی برای ارائه هر گونه کمک‬ ‫و مساعدت توسط شورا ‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای وحدت اصولگرایان استان سمنان سپس با بیان نحوه شکل‬ ‫گیری و تشکیل شورای وحدت پنج ماموریت مهم و اصلی شورای وحدت‬ ‫اصولگرایان را ‪.۱‬اطاعت از مقام معظم رهبری ‪.۲‬حمایت از دولت ایت اهلل‬ ‫رئیسی ‪.۳‬سعی و تالش در جهت وحدت نیروهای انقالبی و جهادی استان‬ ‫‪.۴‬ایجاد اعتماد مردمی و امید بخشیدن به جامعه اسالمی ‪.۵‬خدمت به مردم‬ ‫والیت مدار و انقالبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی رسیدن به این اهداف را در گرو وحدت ‪ ،‬همفکری و همکاری چهار ضلع‬ ‫شورای وحدت اصولگرایان تمام قد از برنامه اصلی شوار که شامل روحانیت ‪ ،‬اقشار‪ ،‬احزاب ‪ ،‬شاخصین است دانست‪.‬‬ ‫حجت االسالم قدرتی مورد تاکید قرار داد وی در ادامه مجددا حمایت جدی‬ ‫های دولت حمایت میکند‬ ‫از استاندار را یکی از اصلی ترین دستور کار شواری وحدت اصولگرایان‬ ‫رئیس شورای وحدت اصولگرایان استان سمنان گفت‪ :‬شورای وحدت استان سمنان اعالم نمود و ضمن نقد به موقع از برخی عملکردها شورای‬ ‫اصولگرایان تمام قد از برنامه های دولت حمایت میکند و برای ارائه هرگونه وحدت اصولگرایان استان سمنان‪ ،‬را عاری از هرگونه سهم خواهی دانست‪.‬‬ ‫کمک و مساعدت در این زمینه اماده ایم‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه جناب اقای نصیری دبیر شوار و دو تن از اعضاء شورا نیز به‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسنعلی قدرتی رئیس شورای وحدت بیان مطالبی پرداختند و در پایان جلسه نیز گپ و گفت های صمیمانه بین‬ ‫اصولگرایان استان سمنان ضمن تقدیر از عملکرد برجسته و زحمات‬ ‫اولین قدم در حفظ وحدت‪ ،‬خودسازی با محوریت والیت و رهبری است‬ ‫اولین قدم در حفظ وحدت‪ ،‬خودسازی با محوریت والیت و کنیم‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مرتضی مطیعی افزود‪ :‬لذا پیروی‬ ‫رهبری است ‪ ،‬اگر انجام شود تمامی اهداف و امور به نتیجه از رهبر از واجبات جامعه مسلمین است و در جهت وحدت و‬ ‫مطلوب خواهد رسید ‪.‬‬ ‫جذب حداکثری نیروهای انقالب‪ ،‬با هر سلیقه ای‪ ،‬باید از اعمال‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان در جمع اعضاء شورای سلیقه فردی دوری کرد‪ .‬شایان ذکر است در ابتدای جلسه‬ ‫پارلمان و شواری مرکزی‪ ،‬شواری وحدت اصولگرایان استان حجت االسالم والمسلمین حسنعلی قدرتی رئیس شورای وحدت‬ ‫سمنان با بیان این مطلب افزود‪ :‬خودسازی باید به گونه ای باشد اصولگرایان استان سمنان ضمن بیان مواضع‪ ،‬بر تحکیم وحدت و‬ ‫که بر سر بزنگاه ها خود را فراموش کرده و گوش به فرمان رهبر همدلی نیروهای انقالب گفت‪ :‬امروز حمایت از دولت ایت اهلل‬ ‫باشیم و طبق فرمان رهبر و به دور از اعمال سلیقه فردی عمل رئیسی و استاندار در استان الزم و ضروریست و اگر نقدی هم‬ ‫هست‪ ،‬باید در یک فضای محترمانه مطرح شود تا دشمنان و بد‬ ‫خواهان نظام سوء استفاده نکنند‪.‬‬ ‫در این جلسه دو تن از اعضاء به نمایندگی از شورای پارلمان نیز‬ ‫مطالب و نقطه نظرات خود را بیان کردند‪.‬‬ صفحه 6 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اسالم دین وحدت است و با تفرقه مخالف‬ ‫اصولگرایان استان سمنان ضمن بیان مطلب فوق افزود‪:‬‬ ‫محور وحدت ائمه معصومین(ع)هستند و در زمان غیبت‬ ‫کبری این مسئولیت بر عهده ولی فقیه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر تاکنون انقالب حفظ شده به جهت حضور‬ ‫مقام معظم رهبری است‪ ،‬پس باید خط ما خط رهبر باشد‬ ‫ایت اهلل شاهچراغی عنوان کرد‪ :‬کار شما کار خوبی است‬ ‫البته بعضی از نیروهای انقالب هنوز در ناشناسی‬ ‫هستند لذا یکی از وظایف شما شناسایی نیروهای‬ ‫انقالبی و وفادار به رهبری است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حال که خداوند نعمت انقالب را به ما عطاء‬ ‫ایت اهلل سید محمد شاهچراغی گفت‪ :‬وحدت الزمه اصل‬ ‫نموده باید با حفظ وحدت و در سایه اطاعت از رهبری و‬ ‫دین و اسالم است و کسی که از جمع مسلمانان فاصله‬ ‫با حمایت از دولت انقالبی ایت اهلل رئیسی از ان پاسداری‬ ‫بگیرد رشته اسالم از گردن او برداشته شده است‪.‬‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫نماینده مردم استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری‬ ‫شایان ذکر است پیش از سخنان ایت اهلل شاهچراغی‬ ‫در دیدار با اعضاء شورای مرکزی شورای وحدت‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حاج اقا قدرتی رئیس شورای‬ ‫وحدت اصولگرایان استان سمنان در تشریح اهداف‬ ‫شورا گفت شورای وحدت بدنبال وحدت نیروهای انقالب‬ ‫در استان می باشد ودرراستای حمایت از دولت ایت اهلل‬ ‫رئیسی گام بر می دارد‪.‬‬ ‫وحدت بین نیروهای انقالب یک ضرورت است‬ ‫رئیس شورای وحدت اصولگرایان استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬هر کسی در زمان کنونی بر طبل اختالف و‬ ‫تفرقه بکوبد خیانت به اسالم و انقالب کرده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسنعلی قدرتی در‬ ‫جمع اعضاء شورای پارلمان و شورای مرکزی این‬ ‫شورا‪ ،‬ضمن بیان مطلب فوق ابیان کرد‪ :‬در عین‬ ‫کثرت باید وحدت داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعامل و همکاری و حفظ احترام‬ ‫و تقویت تشکیالت همسو باید با یاری یکدیگر و در‬ ‫جهت تقویت مبانی انقالب و با ان همراه باشد ‪.‬‬ ‫رئیس شورای وحدت اصولگرایان استان سمنان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تقویت وحدت با خودی و با نگاه‬ ‫وحدت بلند مدت و دامنه دار و برنامه ریزی برای‬ ‫استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسل ها برای منویات‬ ‫استمرار فعالیت های شورای وحدت اصولگرایان‬ ‫استان بر جذب حداکثری نیروهای انقالب با تفکر‬ ‫همسو با شورا و پرهیز از هر گونه رفتار تفرقه افکنه‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫مقام عظمای والیت است‪.‬‬ ‫در این جلسه که با حضور اعضای شورای پارلمان‬ ‫مرکزی متشکل از نمایندگان روحانیت‪ ،‬احزاب‪،‬‬ ‫اقشار و ‪ ...‬تشکیل گردید‪ ،‬ضمن معرفی نمایندگان‬ ‫در یک گروه ‪ ۲۳‬نفره و تشریح اهداف و تاکید بر‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬سال اول شماره چهل و هشتم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬بهنام مطلبی‬ ‫‪Website: www.sobhbekheyrnews.ir‬‬ ‫‪Email:‬‬ ‫‪Sobhbekheyrnews@gmail.com‬‬ ‫سر دبیر‪ :‬رضا تبیانیان‬ ‫‪Sobhbekheyrnews@yahoo.com‬‬ ‫زیر نظر شورای سیاستگذاری‬ ‫تلفن ‪ 023-۳۳۳۲۲۰۰۳ :‬تلفکس‪023-۳۳۳۴۰۱۴۱ :‬‬ ‫تلفن بخش اگهی ‪ 09021312146 :‬شمارگان‪ 6000 :‬نسخه‬ ‫چاپ ‪ :‬صمیم ‪021-44582814‬‬ ‫‪@Sobhbekheyrnews‬‬ ‫فضــای مجــازی‪۰۹۰۲۱۳۱۲۱۴۶ :‬‬ ‫طراحی و صفحه بندی ‪09192327949 Habib.sandoughdar :‬‬ ‫سمنان‪ -‬میدان معلم‪ -‬مجتمع اسکان‪ -‬واحد ‪ -۱۵‬کدپستی ‪۳۵۶۱۹۶۸۳۶۳۷‬‬ ‫امام صادق (علیه السالم)‪:‬‬ ‫الغاضریه من تربه بیت المقدس‬ ‫کربال از خاک بیت المقدس است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ‪ ۲۷۰‬درصد افزایش داشت‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪ ،‬به واسطه مزیتهای مطلوب‬ ‫خود‪ ،‬منطقه استراتژیک و منحصربه فردی در کشور‬ ‫محسوب می گردد‪ .‬این منطقه ویژه که در غرب استان‬ ‫سمنان قرار گرفته است‪ ،‬توانمندی بسیاری برای جذب‬ ‫سرمایه گذار به خصوص در بخش صنعتی دارد و مسئوالن‬ ‫استانی و کشور به دنبال رفع موانع توسعه ان هستند‪.‬‬ ‫برخورداری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار از امتیازات بسیار و قرار گرفتن ان در میان مسیرهای ارتباطی مهم جاده ای‪،‬‬ ‫ریلی و هوایی کشور و نزدیکی به پایتخت کشور شرایط مکانی و زیرساختی‪ ،‬انواع مزایای قانونی معافیت ها و مشوق‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با بیان اینکه شهرستان گرمسار‬ ‫ظرفیت مطلوبی برای حضور سرمایه گذاران دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بایستی در راستای‬ ‫حمایت از صنعت و تولید‪ ،‬تسریع در روند اقدامات در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمد حمیدی افزود‪ :‬باید موانع پیش روی سرمایه گذاران کارافرین رفع شده و‬ ‫خدمات الزم برای فعالیت انان در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار فراهم شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه منطقه ویژه گرمسار را در کشور منحصر به فرد خواند و گفت‪ :‬فاصله‬ ‫اندک منطقه اقتصادی گرمسار با پایتخت‪ ،‬مجاورت با کریدور اصلی غرب به شرق‬ ‫کشور و اتصال به خط اهن اصلی کشوری این منطقه ویژه را در کشور از دیگر مناطق‬ ‫ویژه متمایز کرده است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به اینکه منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار دارای ‪ ۲‬هزار هکتار زمین مصوب با طرح جامع است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در طرح جامع‪ ،‬زیرساخت ها فراهم و انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬قطعه زمین در ‪ 100‬هکتار جهت احداث‬ ‫واحدهای تولیدی و انجام سرمایه گذاری به متقاضیان واگذار شده است و هفت‬ ‫شرکت در این منطقه پروانه بهره برداری دریافت کرده اند و باید سند مالکیت زمین‬ ‫ها به سرمایه گذاران منتقل شود‪.‬‬ ‫حمیدی عنوان کرد‪ :‬به علت یکپارچگی سند مالکیت زمین های منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار‪ ،‬نیاز به اصالح اسناد بود که این امر ظرف چند روز اینده انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬تامین اب پایدار و مدیریت فاضالب و پساب منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار یکی دیگر از موضوعاتی بود جهت انجام ان هماهنگی بین محیط‬ ‫زیست و هیئت مدیره منطقه ویژه انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نیز بیان کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪،‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار مساحت دارد و از نقاط کانونی اقتصاد و تولید در جوار پایتخت است که‬ ‫زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره می شود‪.‬‬ ‫مهندس محسن محمدی گفت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به دلیل شرایط‬ ‫منطقه ای و نزدیکی به پایتخت ظرفیت مناسبی برای استقرار واحدهای بزرگ‬ ‫صنعتی محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار جزو ده منطقه ویژه اقتصادی کشور‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا شرایط کام ً‬ ‫ال برای حضور سرمایه گذاران در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار فراهم است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار نه تنها زمینه های سرمایه گذاری‬ ‫داخلی را فراهم می سازد؛ بلکه با برخورداری از امکانات یادشده‪ ،‬زمینه های جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی را نیز فراهم می اورد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در حال پیشرفت و با افزایش ‪۲۷۰‬‬ ‫درصدی سرمایه گذاری نسبت به سالهای گذشته مواجه است و زمینه برای استقرار‬ ‫واحدهای تولیدی در وزن های تعریف شده فراهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در خصوص نحوه واگذاری زمین در این‬ ‫منطقه اقتصادی گفت‪ :‬با درخواست سرمایه گذاران برای حضور در این منطقه ابتدا‬ ‫اهلیت اقتصادی افرادی که متقاضی سرمایه گذاری در منطقه هستند بررسی می‬ ‫شود و سپس زمین برای سرمایه گذاری واگذار می گردد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اتصال منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به راه اهن سراسری کشور گفت‪:‬‬ ‫اخذ تاییدیه طرح اتصال راه اهن به منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به طول چهار و نیم‬ ‫کیلومتر از مزایای این منطقه ویژه اقتصادی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با بیان اینکه طرح جامع منطقه در چهار‬ ‫سایت طرح ریزی شده و به منظور امکان تمرکز و سیاست راهبردی توسعه مرحله ای‬ ‫عملیات اجرایی در محدوده ‪ ۲۴۷‬هکتاری سایت دو منطقه ویژه در اولویت قرار دارد‬ ‫گفت‪ :‬برای اماده سازی گام اول این منطقه تاکنون بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری شده است که با ارزش افزوده امروز به ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫مهندس محسن محمدی با بیان اینکه یکی از برنامه های امسال منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار واگذاری ‪ ۲۸‬هکتار از اراضی به متقاضیان می باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۱۰۴‬سرمایه گذار با اعالم امادگی برای ساخت واحدهای صنعتی خود در این منطقه‪،‬‬ ‫‪ ۹۸‬هکتار زمین دریافت کردند‪ .‬وی گفت‪ :‬تا پایان مردادماه سال جاری ‪ ۴۵‬پروانه‬ ‫ساختمانی برای احداث واحد صنعتی دریافت شده است و در حال حاضر ‪ ۷‬واحد‬ ‫های اقتصادی‪ ،‬باعث ایجاد جذابیت هرچه بیشتر سرمایه گذاری و عالقه سرمایه گذاران از جای جای ایران اسالمی‬ ‫و حتی خارج از کشور برای ورود به این منطقه ویژه اقتصادی شده است‪ .‬بدین ترتیب یکی از مهمترین راهبردهای‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪ ،‬پردازش صادرات از طریق تمرکز فعالیت های صنعتی و فراهم کردن مقررات تسهیل‬ ‫کننده و مشوق های الزم است‪ .‬از طرفی این امر موجب توسعه اقتصادی استان سمنان در بخش صنعت و بازرگانی می‬ ‫گردد‪ .‬عمده فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی گرمسار فراهم اوردن بستر توسعه صنعتی از طریق ایجاد مزیت های‬ ‫نسبی سرمایه گذاری در بخش صنعت منطقه‪ ،‬پشتیبانی و تامین کاالهای مورد نیاز صنایع موجود و توسعه فعالیت های‬ ‫بازرگانی است‪.‬حال با توجه به اهمیت این قطب اقتصادی کشور در ادامه به ارائه گزارشی از برنامه ها و اقدامات‬ ‫و افق های پیش روی منطقه ویژه اقتصادی که در سفر یک روزه معاون عمرانی استانداری سمنان و نماینده مردم‬ ‫شهرستانهای گرمسار ارادان و ایوانکی و سایر مسئولین بررسی شده خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫وی ضمن بیان اینکه تبدیل منطقه ویژه اقتصادی با راه اندازی بندر خشک که از نوع‬ ‫میانی بنادر خشک نیست به بعد مسافتی باولین ساحل دارند جز مسابقات رئیس‬ ‫جمهور بوده است اظهار کرد در حال حاضر در فاز ‪ ۳‬منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫ایجاد بندر خشک در ‪ ۷۰‬هکتار از اراضی منطقه طراحی شده است‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در خصوص نقش و کارکرد این منطقه گفت‬ ‫توسعه حوزه مناطق ازاد و مناطق ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های‬ ‫پیشرفته گسترش و تسهیل تولید صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری‬ ‫و منابع مالی از خارج با رویکرد های جهادی انعطاف پذیر فرصت ساز مولد با هدف‬ ‫تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی است‬ ‫مهندس محسن محمدی با تاکید بر اینکه در مطالعات امایش سرزمین برای استان‬ ‫سمنان نقش و وظایف منطقه ویژه اقتصادی با هدف تقویت و تعامل الزام بین عملکرد‬ ‫اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی تامین سرمایه ارتقاء سطح فناوری و گسترش و تضمین‬ ‫بازار ها افزایش تولید ناخالص داخلی با انتخاب فرایندهای صنعتی دانایی محور باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد گفت این موارد از جمله اهداف دستیابی به اهداف سند چشم‬ ‫انداز بیست ساله به عنوان بند یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد که‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫گمرک ‪ ۲۴‬ساعته در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مستقر می شود‬ ‫پروانه بهره برداری دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با بیان اینکه اشتغالزایی فعلی واحد های‬ ‫مستقر در این منطقه ‪ ۳۸۰‬نفر است‪ ،‬گفت‪ :‬اشتغال کارخانه های در حال ساخت‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی گرمسار حداقل ‪ ۲‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫مهندس محسن محمدی اضافه کرد‪ :‬پروژه خط انتقال و توزیع شبکه اب منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی گرمسار به طور ‪ ۱۵‬کیلومتر و با هزینه ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال به انجام رسیده‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬لیتر بر ثانیه اب را به درون منطقه و انشعاب های واحدهای صنعتی انتقال‬ ‫می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬اماده سازی اراضی قابل واگذاری و احداث ‪ ۲۴‬کیلومتر خیابان‬ ‫های اصلی انتقال اب و تصفیه خانه اب شرب احداث کامل شبکه توزیع اب برای گام‬ ‫اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر تامین ‪ ۵۰‬ثانیه اب صنعت‬ ‫جهت دوران ساخت و ساز تامین ‪ ۱۴‬مگاوات برق برای دوران ساخت و ساز ایجاد‬ ‫پست سیم گاوا ت و تا ‪ ۲۰۰‬مگاوات طرح اجرا بر خواهیم داشت شبکه دو مداره با‬ ‫تامین روشنایی احداث کامل شبکه توزیع گاز معابر با احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز‬ ‫‪ TBS‬و اتصال به خط اصلی گاز کشوری از طریق ایستگاه ‪ CGS‬شهرک صنعتی‬ ‫تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به اجرا در امده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بیان داشت احداث کامل شبکه توزیع گاز‬ ‫معابر با احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز اتصال به شبکه اصلی فیبر نوری سراسری‬ ‫کشور با اجرای ‪۹‬کیلومتر شبکه فیبر نوری ‪ ۴۸‬هسته ای اجرای ‪ ۴۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫هدایت ابهای سطحی احداث ‪ ۴۵‬کی هکتار فضای سبز در نوار شمالی منطقه ویژه‬ ‫به همراه اجرای فضای سبز معابر اصلی منطقه بخشی دیگر از اقدامات انجام شده در‬ ‫گام اول منطقه ویژه اقتصادی گرمسار است‪.‬‬ ‫مهندس محسن محمدی عملیات اجرایی پروژه احداث انتن ریلی اختصاصی بندر‬ ‫خشک منطقه ویژه اقتصادی گرمسار را به طول حدود ‪ ۵‬کیلومتر و با اعتبار ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اغاز شده است که نیازمند اختصاص کامل اعتبارات این پروژه مهم‬ ‫است‪ .‬وی تالش هیئت مدیره برای راه اندازی بندر خشک در این مجموعه و‬ ‫همچنین پیگیری برای تکمیل منطقه اقتصادی گرمسار با اهتمام الزم ادامه دارد اما‬ ‫روند اجرای طرح با تغییر و تحوالت صورت گرفته در دولت به تعویق افتاد لذا یقین‬ ‫در دوره جدید هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با توجه به ضرورت اجرای‬ ‫پروژه بندر خشک‪ ،‬پیگیری های الزم برای رفع مشکالت این موضوع مهم اقتصادی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی گرمسار افزود یکی از مباحث شرکت سرمایه گذاری‬ ‫زیر مجموعه شستا بحث زمین بود نیازمند تشکیل مجدد کارگروه تخصصی برای‬ ‫حصول نتیجه قطعی است زیرا سرمایه گذار درخواست دریافت زمین ‪ ۳۳۰‬هکتار‬ ‫زمین در جنوب فاز یک و دو منطقه ویژه اقتصادی گرمسار بود که این زمین به عنوان‬ ‫بندر خشک و صنایع پشتیبان تخصیص داده شود‬ ‫مهندس محسن محمدی توضیح داد زمین مذکور متعلق به بخش اراضی ملی‬ ‫می شود و منابع طبیعی است که در صورت واگذاری این زمین توسط منابع طبیعی‬ ‫به منطقه ویژه می تواند این امر مهم زودتر محقق شود‬ ‫مطهری نماینده گرمسار و ارادان در مجلس شورای اسالمی گفت با تالش صورت‬ ‫گرفته گمرک ‪ ۲۴‬ساعت در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مستقر تا مسائل مربوط به‬ ‫واحدهای تولید در صورت بهتری پیگیری شود‬ ‫اردشیر مطهری نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و ارادان با بیان اینکه منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری دارد ابراز کرد تاکنون‬ ‫بخشی از کارها در راه اندازی و استقرار واحدهای صنعتی در این منطقه اقتصادی‬ ‫پیشرفته و بخشی از موارد مغفول مانده است لذا اعتقاد داریم که باید موانع بر سر راه‬ ‫سرمایه گذاران در این منطقه برطرف شود‬ ‫وی از برگزاری نشست بررسی مشکالت واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫گرمسار خبر داد و بیان کرد یکی از مشکالتی که واحدهای صنعتی در این منطقه‬ ‫دارند نیاز به ثبت سند تک برگی است که در این ارتباط با معاون استاندار سمنان و‬ ‫مدیران منابع طبیعی و ثبت اسناد جلساتی برگزار و پیگیری های نیز صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و ارادان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در نشست های مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی مقرر شد تا مسائل و مشکالت اولویت‬ ‫بندی شود تا بتوانیم انها را در سطح شهرستانی و ملی پیگیری کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن خوشبختانه همراهی خوبی را با منطقه ویژه اقتصادی گرمسار داشته و‬ ‫امیدواریم که موضوع مالکیت اسناد هم به زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫دکتر مطهری درباره عدم استقرار گمرک به صورت شبانه روزی به مثابه یکی از‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار توضیح داد‪:‬‬ ‫استقالل گمرک به صورت ‪ ۲۴‬ساعته از دیگر موضوعات مطرح شده در زمینه منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار بود که خوشبختانه با تامین یک مهمانسرا بنا شد تا منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی گرمسار گمرک را هم در درون خودش به صورت شبانه روزی داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مانع اختصاص سند به واحدهای‬ ‫صنعتی شده حریم جاده گرمسار قم است گفت باید بخشی از زمینه های مرتبط با‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی در این ناحیه کسر می شد که منابع طبیعی به دستور معاونت‬ ‫عمرانی استانداری به اندازه زمین هک شده جایگزینی را تحویل مجموعه منطقه‬ ‫ویژه می دهد‪.‬‬ ‫نماینده گرمسار و ارادان در مجلس ادامه داد با توجه به اینکه سرعت کار برای‬ ‫صدور سند تک برگی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫افزایش یابد بنا شد تا به زودی زمین جایگزین عملیاتی شود و امیدواریم به زودی‬ ‫صاحبان صنایع ای که در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار پروژه دارند صاحب سند‬ ‫تک برگی شوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه صبح بخیر

هفته نامه صبح بخیر 47

هفته نامه صبح بخیر 47

شماره : 47
تاریخ : 1401/06/22
هفته نامه صبح بخیر 46

هفته نامه صبح بخیر 46

شماره : 46
تاریخ : 1401/06/19
هفته نامه صبح بخیر 45

هفته نامه صبح بخیر 45

شماره : 45
تاریخ : 1401/06/13
هفته نامه صبح بخیر 44

هفته نامه صبح بخیر 44

شماره : 44
تاریخ : 1401/06/05
هفته نامه صبح بخیر 43

هفته نامه صبح بخیر 43

شماره : 43
تاریخ : 1401/05/12
هفته نامه صبح بخیر 42

هفته نامه صبح بخیر 42

شماره : 42
تاریخ : 1401/04/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!