روزنامه هنرمند شماره 1255 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1255

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1255

روزنامه هنرمند شماره 1255

‫هنرمند را در مگ لند و جار ورق بزنید ‪www.jaaar.com www.magland.ir‬‬ ‫شنبه‪ 7‬تیرماه‪ 1399‬سال سیزدهم شماره‪ 8 1255‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫گفتگو با ژاله احمدی‬ ‫خواننده و سر پرست گروه «ایشم»‬ ‫کرونا موسیقی‬ ‫را تعطیل کرده است!‬ ‫اختالف سلیقه در سامان دهی نوازندگان خیابانی‬ ‫ساز نا کوک!‬ ‫شهاب حسینی پس از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫به اجرا بازمی گردد‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫درباره چالش های سینماداران‬ ‫و سامانه مدیریت فروش و اکران سینماها‬ ‫کیمیایی «گشت ارشاد‪ »۳‬به‬ ‫کارگردانی سعید سهیلی را کلید زد‬ ‫رادیووتلویز یون‪3.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫چرا خرید نیم بها یا تخفیف دار‬ ‫در «سمفا» تعریف نشده است؟‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫تصاو یر پیشکسوت ها‬ ‫روی صندلی های تئاتر‬ ‫تئاتر‪5.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫مشهدی ها شهر خود‬ ‫را نمی شناسند‬ ‫اقازاده به شبکه نمایش خانگی رسید‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫اخر ین خبرها‬ ‫از اغاز مجدد کنسرت ها‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫جواد خواجوی چهره معروف‬ ‫اینستاگرام و بازیگر تلو یز یون‪:‬‬ ‫اینفلوئنسر‬ ‫نیستم‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫برای بازگشایی موزه «لوور»‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫علیرضا راهب شاعر نامدار‬ ‫معاصر بر اثر کرونا درگذشت‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اجرای تئاتر با دست خالی!‬ ‫تئاتر‪5.‬‬ ‫اثری از بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا(ع) وجود ندارد‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫وعده هایی که مسئوالن هنر نمایش به ان عمل نکردند؛‬ ‫فرهنگ‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫چه کسی بلیت سینماها‬ ‫را گران کرد؟‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سه گانه هنر‪ ،‬رسانه و مخاطب‬ ‫حسن فراهانی ‪ -‬مدرس دانشگاه‬ ‫در جایی خواندم که نوشــته‬ ‫بود « روزگاری گمان می رفت‬ ‫زمین تخت اســت‪ ،‬بعد ثابت‬ ‫شــد کــه زمین گرد اســت‬ ‫و اینــک همه ما مــی دانیم‬ ‫جهان امروز دیگرشــبکه ای‬ ‫اســت» با خواندن این جمله‬ ‫جهان‬ ‫و بررسی شرایط روز در‬ ‫ِ‬ ‫کنونی که از شــبکه ای پیچیــده از اطالعات و ارتباطات نوین‬ ‫با گســتره ای وسیع تشکیل شده اســت‪ ،‬به راحتی حرکت به‬ ‫سمت تغییرات وسیع‪ ،‬رشد ابزارهای ارتباطی و تشکیل مفاهیم‬ ‫شــبکه ای و دیجیتال را می توان احســاس کرد‪ .‬این تغییرات‬ ‫در دنیای جدید معادالت خود را دارد و براســاس این اقتضائات‬ ‫تعاریف و تعامالت جدیدی را بین فرستندگان وگیرندگان پیام‬ ‫تبییــن می کند‪ .‬در این میانه فرایندهــای تولید و مصرف اثار‬ ‫متنوع به ویژه چرخه رابطه تولید اثار هنری تحت تاثیر فن اوری‬ ‫های جدید قابل بررسی است‪ .‬چرخه ای که سه ضلع اثار هنری‪،‬‬ ‫رسانه و مخاطبان را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫در بررســی اولیه برای شــناخت رابطه بین ســهگانه « رسانه‪،‬‬ ‫مخاطب وهنر» این ســواالت مطرح می شود که در سال های‬ ‫اخیــر تحت تاثیر تحوالت فن اوری های نوین جایگاه هنرمند‬ ‫به عنوان تولید کننده خالق در این فضای گسترده بدون زمان‬ ‫و مکان چگونه شکل می گیرد؟هنرمند معاصر چگونه به مفهوم‬ ‫ارتباط میان خود‪ ،‬جامعه و محیط پیرامونش می اندیشد و از چه‬ ‫دیدگاهی و از چه راهی این ارتباط را معنا می بخشد؟ رسانه های‬ ‫ن هنرمندانه و انتقال ان به‬ ‫امروز چگونه به شــکل گیری گفتما ‬ ‫مخاطب کمک می کنند و هنرمنــدان چگونه ایده های ذهنی‬ ‫خود را با واسطه ای به نام رسانه با محیط اطراف خود به اشتراک‬ ‫میگذارند؟‬ ‫در یــک منظر عمومــی می توان گفت اثر هنــری چیزی جز‬ ‫ی ذهنــی هنرمند از واقعیت های شــخصی و اجتماعی‬ ‫بازنمای ‬ ‫ی رازالودی از ارتباط هنرمند‬ ‫روزگار او نیست‪ .‬تصاویری که تداع ‬ ‫بــا اجزای جهان و رویدادهایش هســتند که او ان ها را در ذهن‬ ‫خود بازنمایی و در واقع بازسازی می کند؛ هرچند هیچ یک از این‬ ‫تصاویر بازنمایی شده با واقعیت رویدادها یکسان نباشد‪.‬‬ ‫در طول تاریخ شــاهد رابطهای سه جانبه بین رسانه‪ ،‬مخاطب و‬ ‫هنر بوده ایم‪ ،‬به این صورت که هرچه رســانه ها متکثر و متعدد‬ ‫شــده اند سطح دسترســی عموم مردم به اطالعات و ارتباطات‬ ‫بیشتر شده و بطور طبیعی اگاهی و درک بهتری از جریان ها و‬ ‫تولیدات هنری در بین مردمان بوجود امده است و هرچه اگاهی‬ ‫و عالقمنــدی مخاطبان دراین عرصه بیشترشــده فعالیت های‬ ‫هنری نیز گسترده تر و پر رونق ترگردیده است‪.‬‬ ‫اوایل قرن بیستم‪ ،‬دوران تجربه و جسارت بود که مرز همه هنرها‬ ‫از جمله نقاشی‪ ،‬ادبیات‪ ،‬مجسمه سازی‪ ،‬معماری‪ ،‬موسیقی‪ ،‬تئاتر‬ ‫و فیلم را وســعت بخشــید و این امر زیر سایه اختراعات جدید‬ ‫رسانه ای عمیق تر شد‪.‬اختراعات مختلف و اعجاب برانگیزی که‬ ‫پشت سر هم جهان را به سوی تغییرات جدی کشاند‪.‬‬ ‫با بررسی این اختراعات و موارد مشابه‪،‬متوجه این امر می شویم‬ ‫که با دسترسی همگان به اختراعات ِ‬ ‫بزرگ قرن و تغییرات حاصل‬ ‫ازان‪ ،‬ســبک زندگی بشر بسیارمتفاوت شــده است و تعامالت‬ ‫بین هنرمند و مخاطبانش نیز تحت تاثیر این فضا راه دیگری را‬ ‫می بایســت برگزیند‪ ،‬راهی که موجب می شــود درک بشر از‬ ‫پس سده های متوالی و باکسب تجارب متعدد‪ ،‬دستخوش تغییر‬ ‫گردیده و از این رو در اســتنباط مفاهیم و نیز طریقه عرضه اثار‬ ‫هنری متفاوت عمل نماید‪.‬‬ ‫براساس همین تغییرات نحوه برخورد و استنباط انسان امروزی با‬ ‫دست اوردهای هنری و فرهنگی قرون گذشته تفاوت معنا داری‬ ‫پیدا کرده اســت‪ ،‬دیگر نمی توان یک نوع از نگرش و یک شیوه‬ ‫از بیان را برای همه نسل ها تجویز کرد‪ .‬بی تردید‪ ،‬مخاطبان یا‬ ‫هنرمندان معاصر نیز با بوجود امدن وسایل رسانه ای‪ ،‬نسبت به‬ ‫قدرت رســانه ها بی تفاوت نبوده و هر یک به نسبت نیاز خود از‬ ‫ان استفاده نموده اند‪ ،‬همانطور که رسانهها برای انتقال پیام خود‬ ‫از هنر به عنوان عنصر اصلی برای اثرگذاری بر مخاطب استفاده‬ ‫مینمایند و البته همه ما مــی دانیم که بدون ضلع دیگر یعنی‬ ‫وجود مخاطب‪ ،‬هرگز رسانه معنای زنده بودن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با نگاه به گستردگی شبکه ای دنیای جدید‪ ،‬کارکرد هنر که در‬ ‫بطن خود از منظر زیبایی شناسی سود می برد درکنار رسانه ها‬ ‫که بنیان اصلی انها بر زیبایی و ســاختارهای هنری است راهی‬ ‫برای جذب مخاطب کنجکاو و اگاه قرن حاضر باز می کند‪.‬‬ ‫تحول گونه های مختلف هنری شاهد تغییر‬ ‫در سیر تاریخ هنر با‬ ‫ِ‬ ‫مدیوم یا واسطه هنری هستیم‪ .‬این روند منجر به تغییر تعریف‬ ‫مخاطب هنر و در نتیجه تحول ادراک هنری گردیده اســت‪ ،‬از‬ ‫این رو رسانه دیگر کارکردش را به عنوان وسیله فهم اثر هنری از‬ ‫دست داده است و مخاطب امروزی با دامنه تجربیات وسیع خود‬ ‫اثر را تکمیل می کند‪ .‬اینجاست که رسانه ذات هنری یافته و به‬ ‫هنر تبدیل می گردد و مخاطب نیز در این میان با چیدمان خود‬ ‫از رسانه های مختلف و متعدد به یک درک جدید و شخصی از‬ ‫مفاهیم هنری می رسد‪.‬‬ ‫اختالف سلیقه در سامان دهی نوازندگان خیابانی‬ ‫ساز ناکوک!‬ ‫علیرضا سپهوند‬ ‫موسیقی خیابانی؛ شاید اتفاقی است که تمام تعاریف موسیقی را به چالش می کشد‪ .‬عالقه مندان و دغدغه مندان موسیقی‬ ‫برای تهیه البوم های موزیسین های محبوب خود (اگر دانلودهای غیر مجاز را فاکتور بگیریم) باید مبالغی را بپردازند تا اثری‬ ‫را گوش دهند که برای تهیه و تولیدش‪ ،‬هزینه هایی گاهی گزاف صرف شده‪ .‬از سوی دیگر کنسرت ها محلی برای مالقات‬ ‫مخاطبان موسیقی با خوانندگان‪ ،‬اهنگسازان و نوازندگان مورد عالقه شان است که باز هم با پرداخت مبالغ متداولی همراه‬ ‫است اما موسیقی خیابانی‪ ،‬جریان دیگری است که شاید در نگاه اول راهی برای کسب درامد جلوه کند‪ .‬هر چند موسیقی‬ ‫خیابانی در ایران با سایر نقاط جهان تفاوت های چشمگیری دارد و ان چه در ذهن مردم کشورمان نقش بسته بسیار‬ ‫متفاوت از موسیقی خیابانی در دنیاست اما نت های موسیقی از جنس خیابانی در سراسر کره خاکی‪ ،‬سقفی جز اسمان‬ ‫ندارند‪ .‬دستگاه های اجرایی ذی ربط در سال های اخیر گفت وگوها و پیشنهادهایی در مورد مسائل موسیقی و نوازندگان‬ ‫خیابانی داشته اند اما به دلیل فاصله بین نگاه ها به این پدیده‪ ،‬هنوز به اجماعی دست نیافت ه و تا این لحظه عمال کاری در‬ ‫زمینه سامان دهی نوازندگان خیابانی صورت نگرفته است‪ .‬پدیده موسیقی خیابانی چند سالی ست که گسترده تر شده و‬ ‫تقریبا در هر معبر پر رفت و امدی با تعداد زیادی از نوازندگان خیابانی در حال اجرای موسیقی مواجه می شویم‪ .‬افرادی این‬ ‫یدانند و گروهی دیگر ان را مغایر با ساختار فرهنگی ما ایرانیان می پندارند‬ ‫پدیده ای را راهی برای منبع درامد نوازندگان م ‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫و به نوعی این پدیده را بخشی از استحاله کالن شهرها به مظاهر تمدنی غربی م ‬ ‫ایا شما هم با پدیده نوازندگان دوره گرد مواجه شده اید؟‬ ‫ی و کشیده‬ ‫‪ .۱‬این رویه در تهران چند سال است انجام می شود و کار به جایی رسیده که عالوه بر مشکل اجرای موسیق ‬ ‫شدن پای رقص در معابر‪ ،‬اسایش شهروندان تهدید جدی می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬در بسیاری از محله ها قشر نسبتاً مذهبی زندگی می کنند و به طور معمول با ساز و دهل و ‪ ...‬میانه ای ندارند و این مسئله‬ ‫تعرض به حریم خصوصی انهاست‪.‬‬ ‫‪ .۳‬در ماه هایی که تاکیدات بســیار بر عبادت‪ ،‬ذکر و‪ ...‬شــده است صوت موسیقی ناخواسته و غیرقابل کنترل تمرکز‬ ‫عبادت کنندگان را به هم می زند‪.‬‬ ‫ک لقمه نان به دست بیاورند اما ایا در کشوری با منابع ایران‬ ‫‪ .۳‬برخی این طور توجیه می کنند که بگذارید بندگان خدا ی ‬ ‫نوازندگی غیرحرفه ای ان هم با ایجاد مزاحمت برای دیگران راه صحیحی برای کسب درامد است؟‬ ‫‪ .۴‬چرا شهرداری و شورای شهر در قبال این الودگی صوتی سکوت کرده است؟‬ ‫‪ .۵‬در صورت خارج شدن این موسیقی ها از مدار معمول و همراهی کنترل نشده مردم در خیابان ها با رقص‪ ،‬اواز یا ‪ ...‬چه‬ ‫کسی مسوولیت این بزه اجتماعی را به عهده خواهد گرفت؟‬ ‫این گونه فعالیت ها زنگ خطر تغییر هویت فرهنگی شهرهای مذهبی را به صدا در اورده است و این سوال را در ذهن‬ ‫ایجاد می کند که دلیل این اقدامات چیست؟‬ ‫پدیده نوازندگان خیابانی از نوازندگان دوره گرد سابق‪ ،‬به اجرای ثابت در معابر عمومی بویژه در ایستگاه های مترو گسترش‬ ‫یافته و روز به روز بر تعداد انان افزوده می شود‪ .‬نوازندگان خیابانی اکثرا از جنبه هنری و فنی در سطحی مبتدی قرار دارند‬ ‫که همین علت اصلی حضور ان ها برای نوازندگی خیابانی است‪ .‬گیتار‪ ،‬ساز غالب نوازندگان خیابانی است‪ .‬این ساز غربی از‬ ‫نظر فنی و قابلیت های اکوستیک دارای ویژگی هاییست که ان را محبوب ان هایی میکند که می خواهند یک شبه ره صد‬ ‫ساله را طی کنند‪ .‬گواه این مدعا سیل خوانندگان خارجی و داخلی قدیم و جدید است که هرکدام با گیتاری در دست‬ ‫بهترین نغمات را با بستری حجیم از صدادهی گیتار در خیابان ها منتشر می کنند‪.‬نوازندگان خیابانی که این معیار را در‬ ‫سطحی مبتدی پیش برده‪ ،‬با یادگیری صرفا چند اکورد ساده و حفظ چند ترانه تکراری در مدتی کوتاه در خیابان ها و‬ ‫معابر شهری گعده می گیرند و از انجاییکه از جنبه هنری هنوز شرایط ظهور و بروز در گروه های حرفه ای را ندارند‪ ،‬اجرای‬ ‫یدانند‪ .‬البته این تعریف کم و بیش برای سایر نوازندگان و خوانند گان خیابانی نیز‬ ‫میانبر برای خود م ‬ ‫خیابانی را بهترین ُ‬ ‫صدق می کند‪ .‬هرچند در این بین نوازندگانی هم وجود دارند که از سطحی قابل قبول برخوردار هستند که هرکدام بنا به‬ ‫دالیل خاص خود به موسیقی خیابانی کشیده شده اند که تعداد ان ها شاید در تمام تهران به تعداد انگشتان یک دست هم‬ ‫نرسد‪ .‬اینجا البته باید حساب نوازندگان خیابانی امروزی را که بیشتر در مدخل مترو و ایستگاه ها و فروشگاه ها و مال های‬ ‫بزرگ نوازندگی می کنند را با هنرمندان دوره گرد بویژه از نوع قدیمی تر ان جدا کرد‪.‬‬ ‫ماهیت هنری نوازندگان خیابانی مورد سوال است‬ ‫بسیاری افراد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تعریفی غیرواقعی از نوازندگان خیابانی ارائه داده و در برخی دیدگاه ها‪ ،‬انان را‬ ‫نوابغی معرفی کرده اند که صرفا بخاطر اعتراض به شرایط حاکم بر موسیقی و نه شرایط سیاسی حکومتی‪ ،‬اقدام به هنرنمایی‬ ‫در خیابان کرده اند که این نظریه به هیچ عنوان کوچک ترین سنخیتی با واقعیت ندارد‪ .‬اوال اگر تمام نوازندگان خیابانی را‬ ‫جمع کرده و از ان ها برای مثال برای عضویت در یک گروه متوسط موسیقی تست ساز یا اوازی گرفته شود‪ ،‬احتماال نمره‬ ‫قبولی نخواهند گرفت‪ .‬دوم اینکه قطعا همه ما موسیقی های خیابانی را شنیده ایم‪ ،‬که اکثر قریب به اتفاق اثار اجرایی شامل‬ ‫ترانه های پاپ بویژه تران ه فیلم ها یا اهنگ های زرد هستند‪ .‬مطمئنا همه ما اشعار معروف موسیقی های خیابانی را شنیده ایم‬ ‫و با ان ها اشنایی داریم و شاید هیچگاه «موومانی از سمفونی پنجم بتهوون » یا « ِرنگ شهراشوب‪ ،‬حربی» در دستگاه‬ ‫«راست پنجگاه» را از این هنرمندان نشنیده باشیم‪ .‬همین نوع انتخاب اثار نشان می دهد که هیچ فلسفه یا نگرش و سوگیری‬ ‫فلسفی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬جناحی و موسیقایی در نوازنده ای مبتدی که صرفا برای کسب درامدی روزانه به دل خیابان زده‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد که حاال برخی روشنفکران سنگ نوازندگان خیابانی را انچنان بر سینه می کوبند گویی انکه در کف خیابان محتوای‬ ‫سخیف می خواند دچار یاس فلسفی شده باشد! از این رو بحث اصلی این است که در این شرایط نظام اجتماعی موسیقی‬ ‫از هنجارهای رسمی حاکم بر فضای موسیقی جامعه تبعیت نمی کند و خود را در خیابان عرضه می کند‪.‬‬ ‫چگونگیپراکندگینوازندگانخیابانیدرمناطقمختلفشهرتهران‬ ‫دوره گردی موسیقی در ایران به دوره باستان برمی گردد‪ .‬در برخی متون تاریخی‪ ،‬از نوازندگان دوره گرد در این سرزمین با‬ ‫نام «گوسان» یاد شد ه است‪ .‬بعد از اسالم نیز نوع دیگری از اجراهای خیابانی با عنوان «معرکه» به معنای هنرنمایی یک‬ ‫نفر و «تماشا» به معنای مجموعه خرده نمایش هایی که در میدان های شهر اجرا می شد‪ ،‬رواج داشت‪ .‬از دوره قاجار به‬ ‫بعد‪ ،‬معرکه گیران و مطربان دوره گرد رواج بیشتری یافتند و واژه «لوطی» به تاریخ موسیقی خیابانی افزوده شد‪ .‬اما امروزه‬ ‫گروه های موسیقی خیابانی در مبادی ورودی و خروجی متروها در ساعات ابتدایی روز و غروب اقدام به نواختن موسیقی‬ ‫می کنند و برخی افراد برای تشکر و قدردانی از ان هنر و هنرمند مبالغی را در داخل ظرف یا کیفی که ان گروه جلوی‬ ‫خود قرار داده اند‪ ،‬می اندازند‪ .‬برخی دیگر از این افراد در مترو یا اتوبوس کار کرده و بعد از اجرای یک موسیقی برای اجرای‬ ‫قطعه بعدی از مسافران پول طلب می کنند‪ .‬براساس مشاهدات میدانی خبرنگار موسیقی فارس صورت گرفته‪ ،‬پراکندگی‬ ‫نوازندگان خیابانی در مناطق ‪ ۳ ، ۲ ، ۱‬و ‪ ۶‬تهران است که به دلیل شرایط خاص این مناطق از جمله بافت ان‪ ،‬شرایط‬ ‫اقتصادی مناسب و وجود توده ای از فضای تجاری و فرهنگی‪ ،‬سبب حضور بیشر مردم در این مناطق است‪ .‬مناطق ذکر‬ ‫شده از اماکنی هستند که شاهد حضور بیشترین نوازندگان خیابانی در سطح شهر هستند‪ .‬واکنش عمومی به این پدیده‬ ‫یدانند و برخی دیگر حضور این افراد را‬ ‫از ابتدا تاکنون مسیر گوناگونی را طی کرده است‪ .‬برخی عابرین ان ها را مزاحم م ‬ ‫بهانه ای برای فراغت از دغدغه های روزمره دانسته که سبب کسب درامد برای نوازندگان نیز میشود‪.‬‬ ‫پیش نویسطرحساماندهینوازندگانخیابانیبهکجارسید؟‬ ‫سال گذشته قاضی شعبه ‪ ۶۳۳‬دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مشهد با صدور دادنامه ای‪ ،‬جوانی را که در خیابان‬ ‫به نواختن ساز مشغول بود‪ ،‬دارای وصف مجرمانه ندانست و قرار منع تعقیب متهم را صادر کرد‪ .‬متهم این پرونده بر‬ ‫اساس گزارش مرجع انتظامی به ایجاد مزاحمت از طریق نوازندگی با ساز گیتار در خیابان‪ ،‬تکدی گری‪ ،‬مقاومت در برابر‬ ‫مامورین نیروی انتظامی و تظاهر به فعل حرام در انظار عمومی متهم شده بود‪ .‬دادیار پرونده عمل این متهم در فرار از‬ ‫دست مامورانی که قصد هدایت او به خودروی نیروی انتظامی داشتند را نیز مصداق تمردی که در قانون مجازات اسالمی‬ ‫جرم انگاری شده‪ ،‬ندانست‪ .‬بر اساس اصول حقوقی و قوانین موضوعه ارای قضایی همواره باید مستند و مستدل باشند و‬ ‫رایی که از سوی حسین بیابانگرد قاضی شعبه ‪ ۶۳۳‬دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مشهد صادر شد و مورد توجه قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬برگرفته از همین اصول بوده است‪.‬ابان ماه سال ‪ ۹۷‬نیز برخورد انتظامی با یک گروه ‪ ۳‬نفری موسیقی خیابانی در‬ ‫رشت‪ ،‬واکنش بسیاری از هنرمندان‪ ،‬شهروندان و مسئوالن هنری را به دنبال داشت‪ .‬ان زمان معاون هنری وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی از ساماندهی اجراهای خیابانی سخن گفت‪ ،‬ساماندهی که بعد از یک دوره گویا به دست فراموشی سپرده‬ ‫شد‪ .‬حسینی‪ ،‬معاون هنری در ان زمان خبر از تدوین پیش نویسی داده و عنوان کرده بود‪« :‬این شیوه نامه با همکاری‬ ‫نهادهای شهری که مشارکت شان در این امر الزم است و تایید کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تدوین می شود‬ ‫و ان شاءاهلل وحدت رویه ای را در این زمینه ایجاد خواهد کرد تا از یکسو فرزندان ایران زمین‪ ،‬دختران و پسران نوازنده که‬ ‫در خیابان به مشق انچه می توانند‪ ،‬مشغولند‪ ،‬دچار اسیب و مشکل نشوند و از سوی دیگر نغماتی که شایسته نیست‪،‬‬ ‫به گوش مردم کشورمان نرسد‪».‬پس از ان محمد اله یاری‪ ،‬مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در رسانه های عنوان کرد‪:‬‬ ‫«پیش نویس اولیه اماده شده‪ ،‬این شیوه نامه برای ناجا و معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال شده اما با توجه به گذشت‬ ‫زمان‪ ،‬فرایند کار پیش نرفته و تا حدی متوقف مانده است‪ .‬اما تا جایی که اطالع دارم معاونت فرهنگی و اجتمای شهرداری‬ ‫اظهارنظر رسمی کرده و موافقت خود را هم اعالم کرده است‪ .‬باید بار دیگر نهادهای متولی درباره این موضوع گرد هم‬ ‫امده تا بتوانیم به تصمیم های الزم و نتایج مطلوب برسیم‪ ».‬همین مساله نشان می دهد که در زمینه فعالیت یا عدم فعالیت‬ ‫نوازندگان خیابانی اختالفات بسیار زیادی وجود دارد و رسیدن به اجماعی واحد در این زمینه هرچند غیرممکن نیست‬ ‫اما نیازمند بررسی های همه جانبه و کارشناسی است‪ .‬تاکنون بارها مسئولین ذیربط اعالم کردند که پدیده نوازندگی‬ ‫خیابانی را ساماندهی خواهند کرد و خبرهایی از پیگیری ساماندهی نوازندگان منتشر و وعده هایی نیز داده شد که تا این‬ ‫لحظه عمال اتفاقی نیافتاده است‪ .‬شیوه نامه طراحی شده برای ساماندهی اجراهای خیابانی به مرحله اجرا نرسیده است‪ .‬با‬ ‫این حال حضور و فعالیت گروه های موسیقی خیابانی و همچنین برگزاری کنسرت های موسیقی عمومی برای مردم دو‬ ‫موضوعی است که هنوز ارگان ها و نهادها نتوانسته اند برایش کاری انجام دهند‪ .‬حاال پس از گذشت این مدت سراغ محمد‬ ‫اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رفتیم و از او در مورد روند طرح ساماندهی نوازندگان‬ ‫خیابانیجویاشدیم‪:‬‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی‪ :‬اجراهای خیابانی نباید مخل اسایش مردم و خارج از عرف باشد‬ ‫«مساله اجراهای خیابانی چند بُعد دارد‪ .‬از یک طرف بُعد ساماندهی و شناسنام هدار شدن گروه هایی است که در گوشه‬ ‫و کنار معابر نوازندگی می کنند که این کار یعنی ساماندهی شهری که در وهله اول از وظایف شهرداری و بعد نیازمند‬ ‫همراهینیرویانتظامیاست‪.‬‬ ‫* بُعد دوم به جهت محتوا و اجرای قطعاتی است از سوی گروه ها که باید مورد تایید و در چارچوب ضوابط کشور باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه ادارات ارشاد استان ها می توانند کمک کنند‪.‬‬ ‫* بُعد ســوم حفظ نظم عمومی و اسایش مردم است‪ ،‬به تعبیری اجراهای خیابانی مخل اسایش مردم در ترددها یا‬ ‫تداخل های خارج از عرف نباشد‪.‬‬ ‫* بُعد چهارم دیدگاه پیشکسوتان و اساتید موسیقی در گونه های ایرانی‪ ،‬نواحی و کالسیک به این قضیه است‪ .‬برخی اساتید‬ ‫معتقدند با اجراهای خیابانی و در معابر‪ ،‬شان موسیقی فاخر ایرانی در گونه های ردیف دستگاهی یا نواحی حفظ نمی شود‬ ‫و اصال جای این موسیقی در معابر و کف خیابان نیست‪.‬‬ ‫علی ایحال مســاله قبل از اینکه برای ساماندهی نیاز به هماهنگی دستگاه ها داشته باشد‪ ،‬بیشتر نیازمند بررسی های‬ ‫جامعه شناسانه و مردم شناسانه و گفت و گوهای اقناعی در جامعه هنری است‪ .‬دستگاه های اجرایی ذیربط در سال های‬ ‫اخیر گفتگوهایی در مورد مسائل موسیقی و نوازندگان خیابانی داشته اند اما به دلیل فاصله بین نگاه ها به این قضیه‪ ،‬هنوز به‬ ‫اجماعی دست نیافته اند‪ ».‬واکنش به مساله ساماندهی موسیقی خیابانی صرفا به وزارت فرهنگ و ارشاد ختم نمی شود‪ .‬اما‬ ‫اینجا اختالفی فاحش بین دیدگاه استاندار استان تهران و فرماندار شهر تهران در مورد موسیقی خیابانی نیز نشان می دهد‬ ‫که این اختالف نظر از مردم گرفته تا مسولین وجود دارد و لزوم ساماندهی و محدودسازی این پدیده را اشکار می سازد‪.‬‬ ‫اختالفسلیقهدستگاه هاهم چنانمانعساماندهیموسیقیخیابانی‬ ‫یدانم اعالم‬ ‫محسنی بندپی؛ استاندار تهران در مردادماه سال ‪ 98‬با بیان اینکه نواختن موسیقی خیابانی را تکدی گری نم ‬ ‫کرده بود‪«:‬استانداری برای اخذ مجوزهای الزم برای نوازندگان موسیقی خیابانی کمک های الزم را انجام می دهد‪ .‬نوازندگان‬ ‫موسیقی خیابانی می توانند با هماهنگی استانداری تهران از طریق وزارت ارشاد اقدام به اخذ مجوزهای الزم کنند‪ .‬نواختن‬ ‫موسیقی های خیابانی باعث ایجاد نشاط اجتماعی شده و برای افزایش روحیه مردم مناسب است‪ ».‬این در حالیست که‬ ‫عیسی فرهادی فرماندار تهران نظری متفاوت دارد‪ .‬او در مورد فعالیت موسیقی های خیابانی و افرادی که در مبادی ورودی‬ ‫و خروجی متروها اقدام به اجرای موسیقی زنده می کنند اظهار کرد‪ :‬هرگروه موسیقی و کنسرتی که قصد فعالیت در‬ ‫سطح شهر را دارد باید از وزارت ارشاد و دستگاه های مربوطه مجوز داشته باشد‪ .‬البته برخی نمایش های سنتی مانند عمو‬ ‫نوروزکهبهصورتمقطعیفعالیتمی کنندشاملموسیقی هایخیابانینمی شود‪.‬موسیقی هایخیابانیبهنحویتبدیل‬ ‫به تکدی گری نوین شده است و برای برخی مردم و خانواده ها مزاحمت ایجاد می کند‪ .‬اگر این گروه های موسیقی مجوز‬ ‫نداشتهباشندکارشانغیرقانونیاست‪.‬‬ ‫پاسخسازمانفرهنگیهنریشهرداریچیست؟‬ ‫اما شــهرداری از بُعد معابر و نظارت بر اماکن و بحث چهره شــهر و زیباســازی و پیشبرد اهدافی چون مرتفع کردن‬ ‫الودگی های صوتی و ظاهری و ارتقاء سطح سالمت بهداشتی روانی شهروندان وظیفه دارد‪ .‬در زمینه موسیقی و نوازندگان‬ ‫خیابانی‪ ،‬سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و ذیل ان معاونت موسیقی‪ ،‬بخش مربوطه برای پیگیری موسیقی‬ ‫خیابانیمحسوبمی شود‪.‬دراینخصوص«امیرحسینسمیعی»مدیرموسیقیسازمانفرهنگیهنریشهرداریتهران‬ ‫توضیحاتی به خبرنگار موسیقی فارس بدین شرح ارائه کرد‪ :‬ما برای این موضوع پیشنهاد داریم‪ .‬ساماندهی و سازماندهی‬ ‫نوازندگان موسیقی برای اموزش‪ ،‬هدایت و تعالی این هنرمندان مورد نظر ماست‪ .‬پیشنهاد این است که در واقع مکان هایی‬ ‫خاص از شهر برای این ها منظور شود و این ها در ان مکان ها به اجرای برنامه بپردازند و به نوعی ضابطه مند شوند که بدین‬ ‫شکل در زمان و مکان مشخص محتواهایی مشخص به اجرا گذاشته شود‪ .‬و باید موازینی برای این نوازندگان وجود داشته‬ ‫باشد که به هیچ وجه در ایام و مناسبت های خاص مذهبی به اجرا نپردازند‪.‬مدیر موسیقی سازمان فرهنگی شهرداری با‬ ‫تاکید بر پیشنهادی بودن این قضیه افزود‪ :‬اینجا بحث خوبی و بدی نیست بلکه این هنرمندان باید در مسیر تعالی قرار‬ ‫بگیرند و با اموزش و هدایت در مسیر رشد قرار بگیرند که می تواند ان ها را به شرایط و مشاغل مطلوب تری در جامعه‬ ‫رهنمون کرد‪ .‬پس پیشنهاد ما ساماندهی و اموزش و هدایت این نوازندگان خیابانی و برنامه ریزی برای ان هاست که در‬ ‫زمان و مکان خاص و مشخص به اجرا بپردازند‪ .‬این امر باعث می شود که نوازندگان در هاکجا به اجرا نپردازند و برنامه شان‬ ‫هم هر روزه نباشد بلکه می توان ان را از تمام جوانب تعریف و مشخص کرد‪.‬سمیعی در مورد همکاری ارگان هایی که‬ ‫باید در این مساله ورود کنند افزود‪ :‬همه ارگان ها و سازمان های ذیربط باید در این مورد هم افزایی و تعامل داشته باشند‪.‬‬ ‫همانطور که دفتر موسیقی ارشاد در حال تنظیم دستورالعملی برای نوازندگان خیابانی است‪ ،‬نهاد «خانه موسیقی» هم‬ ‫می تواند در این زمینه کمک بکند زیرا صنف است و می تواند کمک صنفی بکند‪ .‬نیروی انتظامی نیز باید در این زمینه‬ ‫برای ساماندهی نوازندگان خیابانی به عنوان بخشی از قوه مجریه ورود کند‪ .‬در مجموع این مساله به جهت چند الیه بودن‬ ‫به کمک جمعی نهادها و هم افزایی ان ها نیازمند است‪.‬‬ ‫نظر مردم در این مورد چیست؟‬ ‫خبرنگار موسیقی فارس یک روز را صرف جویا شدن نظر مردم در مورد موسیقی خیابانی کرد‪ .‬و نتایج جالب توجهی‬ ‫بدست امد‪ .‬در این مشاهده میدانی در مورد «نوازندگان خیابانی» درصدی از رهگذران عمدتا جوان‪ ،‬نسبت به این پدیده‬ ‫واکنش و نظر خاصی نداشتند و حدود ‪ ۳۰‬درصد عمدتا با سن باال با ان مخالف بودند‪ .‬اما دلیل مخالفت افراد این بود که‬ ‫سر و صدای زیاد موسیقی در خیابان اذیت مان می کند و برخی هم ابراز داشتند که در روزهایی خاص و مناسبت های‬ ‫مذهبی که شرایط موجهی برای شنیدن موسیقی نیست‪ ،‬دوست نداریم در خیابان موسیقی بشنویم اما وقتی با این‬ ‫نوازندگان خیابانی مواجه می شویم‪ ،‬قلبا ازرده خاطر می شویم‪ .‬در ادامه نظر برخی عابرین را با هم می خوانیم‪:‬‬ ‫اولین رهگذر پیرمردی حدود‪ ۸۰‬سال به باال بود که گفت هر وقت که از دور این نوازندگان خیابانی را می بینم‪ ،‬سمعک هایم‬ ‫را از گوشم درمی اورم تا صدایشان را نشنوم‪ .‬عابری دیگر که جوانی دانشجو بود می گفت‪ :‬من در هر شرایطی که باشم و‬ ‫حتی مهم ترین کار عمرم هم برایم پیش بیاید‪ ،‬زمانیکه از کنار نوازندگان خیابانی رد می شوم حتما باید حداقل دوسه دقیقه‬ ‫بایستم و به موسیقی شان گوش کنم‪ .‬اقایی میانسال گفت‪ :‬من زیاد برایم فرقی ندارد چون اصوال توجهی نمی کنم و زود‬ ‫می گذرم و هیچگاه حتی به این قضیه فکر هم نکرده ام و این نشان می دهد که کارشان توجه مرا جلب نکرده است‪ .‬من البته‬ ‫به شدت اهل موسیقی گوش دادن هستم اما موسیقی خوب گوش می دهم از موسیقی سنتی خودمان تا موسیقی های‬ ‫محلی‪ .‬بانویی که دانشجوی رشته هنر بود گفت‪ :‬من با این وجود که خیلی وقت ها ته جیبم کمترین پول را داشته ام ولی‬ ‫هیچگاه بدون پول دادن به این هنرمندان رد نشده ام‪ .‬البته که خیلی از سطح و کیفیت کارشان راضی نیستم و اهنگ های‬ ‫باب میل من را اجرا نمی کنند ولی این واکنش به نوعی احترامی ست که من از منظر اجتماعی رعایت می کنم‪.‬‬ ‫جواد خواجوی چهره معروف اینستاگرام و بازیگر تلویزیون‪:‬‬ ‫اینفلوئنسرنیستم‬ ‫جواد خواجوی ضمن بیان اینکه اگر هزار میلیون مخاطب هم در اینستاگرام‬ ‫داشــته باشمد‪ ،‬ارزشش به اندازه تلویزیون نیست‪ ،‬گفت‪ :‬خودم را اصال یک‬ ‫اینفلوئنسر یا اینستاگرامی نمی دانم‪ .‬اگر یکی االن بگوید که تو از اینستاگرام‬ ‫امدی و بازیگر شدی‪ ،‬نمی توانم این را بپذیرم چراکه من به خاطر بیکار بودن‬ ‫و فضای کم کار‪ ،‬از تئاتر به اینســتاگرام امدم‪ .‬به این خاطر که کسی من را‬ ‫نمی شناخت و به من کار نمی دادند‪ .‬جواد خواجوی یکی از چهره های معروف‬ ‫در اینستاگرام است که این روزها در اثار مختلف تلویزیونی نیز به ایفای نقش‬ ‫می پردازد‪«.‬سرباز»بهکارگردانیهادیمقدم دوستتازه ترینمجموعه ایبوده‬ ‫که از او روی انتن تلویزیون رفته است‪ .‬او درباره بازی در این سریال می گوید‬ ‫تنها پس از چند ماه که خدمت سربازی خود را به پایان رساند‪ ،‬برای بازی در‬ ‫نقش سرباز این مجموعه تلویزیونی قرار داد بست‪ .‬خواجوی که دوران سربازی‬ ‫سختی را ســپری کرده‪ ،‬درباره روند معروف شدن از پایان سربازی خود تا‬ ‫امروز که در ســریال «سرباز» به ایفای نقش پرداخته و بیش از دو میلیون‬ ‫فالوئر در اینستاگرام دارد گفت‪ :‬رشته تحصیلی من سینما بود و چندین سال‬ ‫دستیاری و تدوین کرده ام‪ .‬همچنین بعد از مدتی از دانشگاه انصراف دادم و‬ ‫تئاتر خواندم‪ .‬به طور کل من زندگی عجیب و غریبی داشتم‪ .‬وقتی تصمیم‬ ‫گرفتم که به سربازی بروم‪ ،‬خیلی اتفاقات در زندگی ام رخ داده بود و خیلی‬ ‫ریلکس در حال زندگی کردن بودم‪ .‬در انتخابم برای رفتن به سربازی خیلی‬ ‫فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم که با وجود این شرایط به خدمت بروم‪.‬‬ ‫در طول خدمت اصال شناخته شده نبودم ولی به نویسندگی و بازیگری فکر‬ ‫می کردم و تمام تالشم در جهت این بود که بتوانم کار کنم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫این حس به سمت سربازی رفتم‪ .‬چون من ادم فرار کردن نبوده و نیستم؛‬ ‫چون این کار را بلد نیستم و فکر می کنم این کار باالخره یک جا به شما ضربه‬ ‫می زند‪ .‬برای همین از ابتدا گفتم که باید بهترین سرباز پادگان و بهترین ادم‬ ‫ان محیط باشم تا بتوانم در ان نفس بکشم‪ .‬از طرفی شخصا وقتی کار کنم‬ ‫و باالدستی ام از من راضی باشد‪ ،‬خودم خیالم راحت تر است‪ .‬به این ترتیب با‬ ‫این امادگی وارد سربازی شدم و دو ماه اول خدمت را در خاش گذراندم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم تنها کسی هستم که انجا تئاتر کار کردم و هنوز فیلم های ان را دارم و‬ ‫شخصا خیلی از این موضوع خوشحالم‪ .‬چراکه دو هزار نفر تماشاچی اجراهایم‬ ‫بودند‪ .‬هنوز در زندگی اجرایی نکرده ام که دو هزار تماشاگر داشته باشد و این‬ ‫تجربه بسیار زیبایی بود که برایم به شدت ارزشمند است‪.‬این بازیگر در ادامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬بعد از ان به پادگانی در تهران امدم که وضعیت ان خیلی بدتر از‬ ‫خاش بود‪ .‬چراکه چهار پنج ماه یک شب در میان نگهبانی دادم و خیلی اذیت‬ ‫شدم ولی باالخره توانستم انجا نیز برنامه ای بسازم و خودم را ثابت کنم‪ .‬از ان‬ ‫به بعد در روند برنامه سازی قرار گرفتم‪ .‬سربازی برای من یک تجربه ای بود‬ ‫که بتوانم مطرح شدن در یک محیط را تجربه کنم‪ .‬چراکه در محیط پادگان‬ ‫من را می شناختند و به نوعی سلبریتی پادگان بودم که قدمی بود برای تجربه‬ ‫کردن این مدل زندگی‪ .‬به نوعی در یک دنیای کوچک تر شــناخته شدن را‬ ‫تجربه کردم‪ .‬خواجوی در ادامه اظهار داشــت‪ :‬بعد از سربازی شروع به کار‬ ‫کردن در مشهد کردم‪ .‬به نوعی تئاتر کار می کردم و در فیلم ها دستیار بودم‪.‬‬ ‫در واقع خیلی اتفاقی یک روز صفحه اینستاگرامم را از خصوصی به عمومی‬ ‫تبدیل کردم و یک انفجار در زندگی ام رخ داد‪ .‬به صورتی که در شش ماه به‬ ‫صورت خیلی طوفانی یک میلیون فالوئر جذب کردم و روزنامه ها‪ ،‬تلویزیون‪،‬‬ ‫رسانه ها درباره این پدیده صحبت می کردند که البته برای من خیلی عجیب‬ ‫و غریب نبود‪ .‬چراکه این زندگی روتین من بود‪ .‬به این ترتیب متوجه شدم که‬ ‫هرچه بیشتر خودم باشم خیلی جذاب تر هستم و از ان به بعد سعی کردم‬ ‫بیشتر خودم باشم‪ .‬وی درباره بازی در سریال «سرباز» نیز توضیح داد‪ :‬مهر‬ ‫‪ ۹۶‬سربازی ام تمام شد و خرداد ‪ ۹۷‬برای بازی در سریال سرباز قرارداد بستم‪،‬‬ ‫یعنی بعد از چند ماه دوباره لباس سربازی پوشیدم‪ .‬پروژه سرباز برای من پروژه‬ ‫شریفی بود‪ ،‬به خاطر گذشته ای که عوامل این کار داشتند و پروژه هایی که تا‬ ‫ان زمان تولید کرده بودند‪ .‬به نوعی حمید نعمت اهلل‪ ،‬هادی مقدم دوست در‬ ‫این پروژه حضور داشتند و من هم در موقعیتی از زندگی بودم که هر نقشی به‬ ‫من می دادند قبول می کردم‪ ،‬چون ان زمان که قرارداد بستم هنوز خیلی من‬ ‫را نمی شناختند و از همین جهت کار کردن در این پروژه برایم ارزشمند بود‪.‬‬ ‫بازیگر سریال سرباز درباره نقشی که در این مجموعه بازی کرده نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬ابتدا برای ‪ ۱۵‬جلسه با این سریال قرارداد بسته بودم ولی به خاطر ارتباط‬ ‫خوبی که بین من و کارگردان سریال ایجاد شد‪ ،‬در حین کار نقش من اضافه‬ ‫و اضافه تر شد‪ .‬برای این پروژه پول یک استوری در صفحه ام را به من دادند‪.‬‬ ‫یعنی می خواهم بگویم پولی نگرفتم ولی حضور در ان برایم جذاب بود‪ .‬در‬ ‫نهایت من از این کار به عنوان یک پروژه شــریف یاد می کنم‪ .‬حال ممکن‬ ‫است نظر مخاطبان متفاوت باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در روزی که برای نشست خبری‬ ‫سریال به ‪ ۱۶۲‬امده بودم‪ ،‬نظرات خوبی درباره سریال شنیدم‪ .‬دلیل ان این‬ ‫است که کسانی که برای سریال سرباز با ‪ ۱۶۲‬تماس می گیرند و می خواهند‬ ‫نظر خود را بدهند‪ ،‬مخاطب این سریال بودند‪ .‬کسانی که در اینستاگرام نظر‬ ‫می دهند مخاطب این سریال نیستند؛ انها ادم های انجا هستند‪ .‬در کل از‬ ‫بودن در مجموعه «ســرباز» راضی هستم و این کار را دوست دارم‪ .‬به طور‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫شهاب حسینی پس از ‪ ۱۲‬سال‬ ‫به اجرا بازمی گردد‬ ‫شهاب حسینی بعد از بازگشت به ایران‪ ،‬قصد دارد تا با ساخت‬ ‫یک برنامه ترکیبی به حوزه اجرا بازگردد‪ .‬شــهاب حسینی در‬ ‫تازه ترین فعالیت هایش بعد از بازگشت به ایران‪ ،‬قصد دارد تا با‬ ‫ساخت یک برنامه در فضایی متفاوت به اجرا بازگردد‪ .‬از اخرین‬ ‫باری که شهاب حسینی به عنوان مجری در یک برنامه حضور‬ ‫داشــته است‪ ،‬بیش از ‪ ١٢‬ســال می گذرد و او در این سال ها با‬ ‫حضور در اثار ســینمایی و سریال ها از این فضا به دور بود‪ .‬این‬ ‫برنامه «همرفیق» نام دارد و تیم سازنده ان از چهره های سینما و‬ ‫تلویزیون تشکیل شده است‪.‬‬ ‫کیمیایی «گشت ارشاد‪ »۳‬به‬ ‫کارگردانی سعید سهیلی را کلید زد‬ ‫فیلمبرداری فیل م سینمایی «گشــت ارشاد ‪ »۳‬به کارگردانی‬ ‫سعید سهیلی در تهران اغاز شد‪ .‬فیلمبرداری فیلم سینمایی‬ ‫«گشت ارشاد ‪ »۳‬به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی‬ ‫در تهران اغاز شد‪ .‬در اولین روز فیلمبرداری این فیلم مسعود‬ ‫کیمیایی بر ســر صحنه این فیلم حضور پیدا کرد‪ ،‬به صورت‬ ‫نمادین این فیلــم را کلید زد و پالنی از فیلــم را کارگردانی‬ ‫کرد‪ .‬در اولین روز فیلمبرداری این فیلم ساعد سهیلی و پوالد‬ ‫کیمیایی به عنوان ‪ ۲‬بازیگر اصلی فیلم جلوی دوربین رفتند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی «گشت ارشاد» در سال ‪ ۹۱‬و «گشت ارشاد ‪»۲‬‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬ساخته شد‪.‬‬ ‫کل رسانه و تلویزیون را دوست دارم و چیزی است که از بچگی به ان نگاه‬ ‫می کردم و از ابتدا عالقمند بودم که این کار را انجام دهم‪ .‬اگر در اینستاگرام‬ ‫هزار میلیون مخاطب هم داشته باشم‪ ،‬ارزشش برای من اندازه تلویزیون نیست‪.‬‬ ‫تلویزیون برای من بسیار ارزشمند است‪ .‬به تازگی اخباری منتشر شده که علی‬ ‫صبوری استنداپ کمدین «خندوانه» و یکی از چهره های معروف اینستاگرام‬ ‫که این شــب ها برای اولین بار به عنوان بازیگر در سریال «اخر خط» ظاهر‬ ‫شده است‪ ،‬برای حضور در این سریال تعهد‪ ۱۰‬ساله به صداوسیما داده تا همه‬ ‫فعالیت هایش به خصوص در فضای مجازی با اجازه مدیران سازمان صداوسیما‬ ‫باشد‪ .‬خواجوی در پاسخ به این پرسش که ایا برای فعالیت در تلویزیون چنین‬ ‫تعهدی داده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اصال از این اتفاق خبر ندارم و شخصا نمی دانم که‬ ‫چنین چیزی هست یا نه‪ .‬ولی واقعا تاکنون اگر یک وقتی تماسی هم با من‬ ‫داشتند یا صحبتی شده‪ ،‬همیشه به قصد تشکر بوده است‪ .‬چراکه من خودم‬ ‫خط قرمزهایی دارم که شاید صداوسیما هم نداشته باشد‪ .‬فضای صفحه من‬ ‫در اینســتاگرام نیز کامال خانوادگی است‪ .‬چون پدر و مادر خودم هم در ان‬ ‫صفحه هستند و نمی توانم یک چیزهایی را زیر پا بگذارم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من‬ ‫خودم را اصال یک اینفلوئنسر یا اینستاگرامی نمی دانم‪ .‬چون من این نبودم‪.‬‬ ‫اگر یکی االن بگوید که تو از اینستاگرام امدی و بازیگر شدی‪ ،‬نمی توانم این را‬ ‫بپذیرم‪ .‬من به خاطر بیکار بودن و فضای کم کار‪ ،‬از تئاتر به اینستاگرام امدم‪.‬‬ ‫به این خاطر که کســی من را نمی شناخت و به من کار نمی دادند‪ .‬اکنون‬ ‫هم در اینســتاگرام کم کار می کنم‪ ،‬هم به طور کل کم کار هســتم‪ .‬به هر‬ ‫ترتیب فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی به من پیشنهاد می شود‬ ‫اما دلیلی ندارد که همه انها را قبول کنم‪ .‬شخصا سعی می کنم روند بازیگری ام‬ ‫با روند اینستاگرامم متفاوت باشد‪ .‬این بازیگر در ادامه بیان کرد‪ :‬به همین دلیل‬ ‫اگر اکنون به من نقش مشــهدی پیشنهاد شود ان را قبول نمی کنم‪ .‬فقط‬ ‫یک سریال به من پیشنهاد شده که چون در مشهد ساخته می شود و تمام‬ ‫کاراکترهای ان مشــهدی هستند‪ ،‬منطق دارد که من هم مشهدی باشم‪.‬‬ ‫چراکه اگر این سریال پخش شود‪ ،‬مشهدی ها می گویند چرا در این سریال‬ ‫که مشهدی است حضور نداری؟ به نوعی انجا مشهدی ها توقع دارند که من‬ ‫باشم و من هم هستم ولی در سینما و تئاتر دلیل ندارد که مشهدی حرف‬ ‫بزنم‪ .‬بازیگری روند خودش را دارد که به ان عالقه دارم و در موردش مطالعه‬ ‫کرده ام‪ ،‬نمی گویم تخصص کامل دارم ولی چیزی است که تالش کردم تا‬ ‫بلدش باشم‪ .‬خواجوی ادامه داد‪ :‬در همان سربازی‪ ،‬سر همه نگهبانی هایی‬ ‫که داشتم‪ ،‬یک کتاب زیر بغلم بود‪ .‬به نوعی تمام کتاب هایی که در زندگی‬ ‫خوانده ام را در دوران سربازی خواندم‪ .‬چراکه در ان فضا بیکار بودم و سعی‬ ‫کردم از ان استفاده کنم‪ ،‬پس کتاب خواندم‪ .‬من سعی کردم در هر محیطی‬ ‫که هستم بهترین ان محیط باشم‪ .‬به طور کل اگر سعی کنید که همیشه‬ ‫خوب ان محیطی که هستید باشید‪ ،‬خیلی اتفاق قشنگی رخ می دهد‪ .‬به‬ ‫هر ترتیب هر کسی دوست دارد که در کار خودش بهترین نفر باشد‪ .‬وقتی‬ ‫به دانشگاه می روید‪ ،‬دوست دارید که بهترین دانشجو باشید‪ ،‬در سربازی نیز‬ ‫به همین صورت است‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬سربازی اجبار بوده و به نوعی به‬ ‫شــما تحمیل شده است‪ ،‬پس چه بهتر که درست ان را انجام دهیم‪ .‬یکی‬ ‫روحیه ان را دارد و یکی نه‪ .‬یکی هم می گوید اصال جای من اینجا نیست و‬ ‫نمی خواهم خدمت کنم‪ .‬ان هم قابل درک و پذیرش است‪ .‬من به صورتی‬ ‫بزرگ شدم که اخالقم این است‪ ،‬نه من خوبم نه ان فرد دیگر و نه بالعکس‪.‬‬ ‫هرکداممان به اندازه خودمان یک سهمی از زندگی داریم و ان این بود که‬ ‫هر طور دلمان می خواهد زندگی کنیم‪ .‬یکی دوست دارد فرار کند یکی نه‬ ‫ولی هر دو انها حق دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درباره چالش های سینماداران و سامانه مدیریت فروش و اکران سینماها‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫چه کسی بلیت سینماها را گران کرد؟‬ ‫مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش ســازمان سینمایی‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید بر عدم تغییر ســقف قیمت بلیت سینما در سال جدید‬ ‫از سوی این سازمان‪ ،‬درباره افزایش قیمت در برخی سینماها‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬ضمن تاکید بر عدم تغییر سقف قیمت بلیت سینما‬ ‫در ســال جدید از سوی این سازمان‪ ،‬درباره افزایش قیمت در‬ ‫برخی سینماها توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬محمدرضا فرجی مدیرکل‬ ‫نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی در واکنش به اخبار‬ ‫منتشر شده درباره افزایش قیمت بلیت سینماهای کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬واقعیت این است که ما به عنوان سازمان سینمایی‪ ،‬مثل‬ ‫ســال گذشته افزایش قیمتی نداشــتیم‪ ،‬یعنی همان حداکثر‬ ‫قیمت بلیتی که ســال گذشته تعیین شــده بود‪ ،‬امسال هم‬ ‫اعمال شــده اســت‪ .‬اما این از اختیارات سینماداران است که‬ ‫می توانند سقف قیمت را در نظر بگیرند یا ان را به سمت پایین‬ ‫ُرند کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای مثال قیمت بلیت سال گذشته ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان بود‪ ،‬امســال هم ‪ ۲۰‬هزار تومان است با این تفاوت‬ ‫که امسال سینماداران گفتند نمی خواهیم قیمت بلیت را گران‬ ‫کنیم‪ ،‬ولی ارزش افزوده را به دل بلیت سینما می اوریم‪ .‬به طور‬ ‫مثال ســینماداران سال گذشــته ‪ ۲۰‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫به عنوان ســقف قیمت بلیت را منهای ‪ ۹‬درصد ارزش افزوده‬ ‫می کردند و عددی به دســت می اوردند‪ .‬ان عدد قیمت بلیت‬ ‫می شد‪ .‬فرجی در ادامه توضیحات خود گفت‪ :‬امسال هم همان‬ ‫روال سال گذشته است با این تفاوت که سینماداران می گویند‬ ‫همه اجناس گران شــده و فشــار زیــادی را از نظر اقتصادی‬ ‫متحمل می شــویم‪ ،‬به همین دلیل ارزش افزوده ای که ســال‬ ‫گذشته پرداخت ان را خودمان تقبل می کردیم‪ ،‬دیگر پرداخت‬ ‫نمی کنیم و قیمت بلیت را با ارزش افزوده محاســبه می کنند‪.‬‬ ‫بیش از هفتاد درصد ســینماهای شهرستان ها موافق افزایش‬ ‫قیمت نیستند چون باید وضع اقتصادی مردم را در نظر بگیرند‬ ‫ولی از ســوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که به هر حال‬ ‫اداره کردن سینما سخت و هزینه های ان هم زیاد شده بنابراین‬ ‫قیمت بلیت ها انچنان که باید گران نشده استوی افزود‪ :‬سال‬ ‫گذشته یک سینمای ممتاز می توانست بلیت را به قیمت ‪۱۵‬‬ ‫هزار تومان بفروشــد اما ان را ‪ ۱۲‬هزار تومان می فروخت‪ .‬این‬ ‫شرایط امسال هم در بسیاری از سینماها برقرار است و مطمئن‬ ‫باشید بسیاری از سینماهای شهرســتان ها بلیت را به قیمت‬ ‫نهایــی عرضه نمی کنند و کمتر از قیمت می فروشــند‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ ۳ ،۲‬هــزار تومان زیر قیمت‪ .‬البتــه با توجه به اینکه هزینه و‬ ‫مشــکالت تهران متفاوت است‪ ،‬قیمت بلیت های سینماها هم‬ ‫فرق دارد‪ .‬بنابراین ســینماداران می توانند ارزش افزوده را در‬ ‫دل بلیت هــا بگنجانند‪ .‬فرجی با بیــان اینکه ما هم از افزایش‬ ‫قیمت بلیت ها در شــرایط فعلی ناراحتیــم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما به‬ ‫سینماداران نگفتیم که بلیت ها را با هر قیمتی که می خواهند‬ ‫بفروشــند‪ .‬هرچند برخی از ســینماداران خود به خود قیمت‬ ‫بلیت را ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اعالم کردند اما ما گفتیم این موضوع‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬به نظرم در این شرایط افزایش قیمت بلیت‬ ‫درست نبود‪ .‬دوستان انجمن ســینماداران اگر کمی حرفه ای‬ ‫برخورد می کردند‪ ،‬هم قیمت بلیت ها ُرند می شد و هم قیمت‬ ‫به سمت پایین تمایل پیدا می کرد‪ ،‬کمااینکه متوجه شدند در‬ ‫زمینه اعالم این مبلغ اشتباه کرده اند‪ .‬خیلی از سینماها اختیار‬ ‫فــروش بلیت ها به قیمت ‪ ۲۲‬هزار تومان را دارند ولی با توجه‬ ‫به اینکه این سینماها کشش این قیمت را ندارند‪ ،‬بلیت ها را با‬ ‫همان قیمت ‪ ۲۰‬هزار تومان ارایه می دهند‪ .‬مدیرکل نظارت بر‬ ‫عرضه و نمایش ســازمان سینمایی درباره اینکه قیمت قطعی‬ ‫فروش بلیت سینماها در ســال جدید چه میزان تعیین شده‬ ‫اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حداکثر قیمت بلیت در ســینماهای مدرن‬ ‫‪ ۲۰‬هزار تومان‪ ،‬ممتــاز ‪ ۱۵‬هزار تومان و درجه یک ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان است که ‪ ۹‬درصد ارزش افزوده به ان ها اضافه می شود‪.‬‬ ‫به نظرم خوب بود که ســینماداران مثل ســال گذشته عمل‬ ‫می کردند یعنی فعالیت ســینماها را با همان ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫اغاز می کردند و در ادامه ارزش افزوده را از مخاطبان دریافت‬ ‫می کردند‪ .‬این مدیر سینمایی عنوان کرد‪ :‬بیش از هفتاد درصد‬ ‫سینماهای شهرســتان ها موافق افزایش قیمت نیستند چون‬ ‫باید وضع اقتصادی مردم را در نظر بگیرند ولی از ســوی دیگر‬ ‫باید به این نکته توجه کرد که به هر حال اداره کردن ســینما‬ ‫ســخت و هزینه های ان هم زیاد شده بنابراین قیمت بلیت ها‬ ‫انچنان که باید گران نشــده است‪ .‬فرجی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫قیمت بلیت ها تا پایان ســال افزایــش پیدا نمی کند و همین‬ ‫قیمت ها باقی می ماند البته پیشنهادی از طرف برخی صنوف‬ ‫برای افزایش قیمت داشــتیم ولی مصلحت سازمان سینمایی‬ ‫این بود که فع ً‬ ‫ال افزایش قیمت نداشته باشیم به همین ترتیب‬ ‫تا پایان سال قیمت ها زیاد نمی شود‪ .‬وی در پایان درباره تفاوت‬ ‫عملکرد چهار درگاه بلیت فروشــی عضو «ســمفا» در سه روز‬ ‫ابتدایی هم گفت‪ :‬با توجه به اینکه امروز اولین روز شروع جدی‬ ‫فعالیت ســینماها و سامانه های فروش است‪ ،‬در نظر داریم در‬ ‫پایان روز ببینیم کدام یک از ســامانه ها فعال هســتند و بعد‬ ‫کارشــناس پشتیبانی را فرا بخوانیم تا به لحاظ منطقی و فنی‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬این سامانه ها تست دادند و بعد وارد این چرخه‬ ‫شــدند البته باید خروجی انها را بعد از فعالیت رســمی هم‬ ‫بررسی کنیم‪ .‬اگر این سامانه ها نتوانند به درستی فعالیت کنند‬ ‫سامانه های دیگر به این چرخه وارد می شوند‪.‬‬ ‫چرا خرید نیم بها یا تخفیف دار در «سمفا» تعریف نشده است؟‬ ‫زهرا منصوری‬ ‫همزمان با بازگشایی سینماها پس از تعطیالت ‪ ۴‬ماهه کرونایی‪ ،‬سازمان‬ ‫سینمایی از سامانه مدیریت فروش و اکران سینماها تحت عنوان «سمفا»‬ ‫رونمایی کرد؛ ســامانه ای که اعالم شد قرار است انحصار فروش انالین‬ ‫بلیت ســینماها را بشکند و در عین حال به عنوان یک ترمینال اجازه‬ ‫فعالیت به ســامانه های جدید بدهد‪ .‬این سامانه که در دوران تعطیلی‬ ‫سینماها اماده بهره برداری شده بود‪ ،‬نزدیک به یک هفته است که مورد‬ ‫استفاده سینماها گرفته و مخاطبان برای خرید انالین بلیت و حضور در‬ ‫سینما از ان استفاده کرده اند‪ .‬تجربه استفاده از این سامانه در روزهای‬ ‫ابتدایی اما چگونه بوده است و فارغ از بحث شکستن انحصار در زمینه‬ ‫فروشبلیت‪،‬چقدرتوانستهمنطبقبااستانداردهایمدنظراصنافدرگیر‬ ‫با فرایند اکران در ســینمای ایران کار خود را پی بگیرد‪ .‬درباره تجربه‬ ‫استفاده از این سامانه‪ ،‬با مهدی رجایی مدیر سینمای «چهارباغ» اصفهان‪،‬‬ ‫حیدر مرادی مدیر پردیس سینمایی «هویزه» مشهد و محمدحسین‬ ‫فرحبخش از مالکان سینما «عصرجدید» تهران به گفتگو پرداختیم که‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫بعد از «کرونا» با چالش «سمفا» مواجه شدیم!‬ ‫مهدی رجایی مدیر سینما «چهارباغ» اصفهان درباره تجربه استفاده از‬ ‫سامانه «سمفا» در چند روز اخیر گفت‪ :‬متاسفانه این سامانه اشکاالت‬ ‫و ایرادات فراوانی دارد و مشــکالت زیادی برای سینماداران و صاحبان‬ ‫فیلم در روزهای اخیر به وجود اورده است‪ .‬به نظر تست های فنی الزم و‬ ‫استفادهازتجربه هایپیشینانجامنگرفتهوبایدگفتامروزسینمایایران‬ ‫پس از چالش کرونا‪ ،‬با چالشی با نام «سمفا» رو به رو شده است‪ .‬مدیر‬ ‫پردیس «چهارباغ» در تشریح این ایرادات گفت‪ :‬ابتدابی ترین موارد در این‬ ‫سامانه ایراد دارد‪ .‬به طور مثال با تعریف سانس در «سمفا»‪ ،‬بالفاصله در‬ ‫اتفاقی عجیب سانس در سایت «ایران تیک» بدون داشتن قراردادی با‬ ‫سینما باال می اید و اگر تقاضای بسته شدن سانس در «ایران تیک» را‬ ‫کنید‪ ،‬در سینماتیکت نیز بسته می شود‪ .‬بحث بعدی گزارش گیری است‬ ‫که یا نمی تواند گزارش فروش مورد نظر را دهد‪ ،‬یا تناقض در ارقام گیشه‬ ‫و سامانه وجود دارد‪.‬‬ ‫پردیسسینمایی«چهارباغ»اصفهان‬ ‫وی افزود‪ :‬چیزی به نام خرید نیم بها یا تخفیف دار در «سمفا» تعریف‬ ‫نشده است اما شما حتی ‪ ۴۰‬دقیقه پس از گذشت سانس نیز می توانید‬ ‫بلیت بخرید! به طور کلی شرایط تعریف سانس و پنل کاربری «سمفا» به‬ ‫قدری اپشن های اضافه‪ ،‬سردرگم کننده و غیرکاربردی دارد که بسیاری‬ ‫از سینماها ترجیح می دهند به صورت دستی اقدام به فروش بلیت کنند و‬ ‫همین موضوع موجب شده گزارش دقیقی از فروش فیلم ها موجود نباشد‪.‬‬ ‫چراکهبسیاریازسینمادارانبهخاطرمشکالتاساسینتوانسته اندخرید‬ ‫را بر مبنای سمفا درج کنند‪ .‬رجایی درباره علت این موضوع گفت‪ :‬به طور‬ ‫مثال در گذشته انتخاب صندلی پس از مرحله پرداخت انجام می شد‪،‬‬ ‫اما اکنون پیش از پرداخت‪ .‬یعنی یک مرحله انتخاب صندلی اســت و‬ ‫سپس پرداخت و چاپ بلیت‪ .‬حال چنانچه مخاطب صندلی را انتخاب‬ ‫کند اما از پرداخت منصرف شود‪ ،‬صندلی به طور اشغال باقی می ماند‪.‬‬ ‫هرچند این موضوع در مورد سامانه های انالین پس از ‪ ۵‬دقیقه برطرف‬ ‫می شود که خود می تواند از سوی برخی افراد باغرض‪ ،‬روند بلیت فروشی‬ ‫را دچار اخالل کند‪ ،‬اما در سیستم گیشه سینما اساساً به حال اشغال‬ ‫باقی می ماند و درنهایت گزارش گیری از فروش را دچار تناقض می کند‪.‬‬ ‫یعنی در صورتی که شما اص ً‬ ‫ال دریافتی نداشتید‪ ،‬باید هزینه بلیت از جیب‬ ‫بپردازید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یا اینکه در گذشــته این امکان وجود داشت تا‬ ‫سینمادار تعریف کند امکان فروش انالین نیم ساعت قبل از سانس بسته‬ ‫شــود‪ ،‬اما فروش گیشه تا یک ربع پس از سانس ادامه داشته باشد‪ .‬در‬ ‫سمفا این قابلیت وجود ندارد و با بستن فروش انالین‪ ،‬فروش گیشه نیز‬ ‫برای سانس مورد نظر بسته می شود و سینمادار مجبور است با تعریف‬ ‫سانس جدید‪ ،‬برای مخاطبان در سانس مجعول بلیت صادر کند! رجایی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬این موضوعات تمام گزارش گیری ها را دچار اشــکال و‬ ‫زحمت سینمادار را بیشتر کرده‪ ،‬مکانیزم الکترونیکی بلیت فروشی امروز‬ ‫در حال بازگشــت به شیوه سنتی قدیمی است‪ .‬نتیجه این اشکاالت از‬ ‫بین رفتن اعتماد چند دهه مخاطب به سینما است و متاسفانه مخاطب‬ ‫درنهایت طرف خود را سینما می داند نه «سمفا»‪ .‬امیدوارم این ایرادات‬ ‫شنیده و به زودی رفع شود‪.‬‬ ‫فروش ‪ ۱۷۰‬بلیت برای سالن ‪ ۱۰۰‬نفره!‬ ‫حیدر مرادی مدیر پردیس سینمایی «هویزه» مشهد نیز درباره تجربه‬ ‫کار با سامانه «سمفا» گفت‪ :‬متاسفانه بحث بلیت فروشی با این سامانه‬ ‫به شکل فاجعه باری در حال رقم خوردن است‪ .‬یک معضل بسیار بزرگ‬ ‫«سمفا» این است که بالکن سینماها‪ ،‬سالن مجزا تعریف شده و شما برای‬ ‫فروش صندلی ان باید فیلم و سانس مجزایی تعریف کنید که اختالالتی‬ ‫برای گزارش فروش ایجاد کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در حالی که یکی از‬ ‫وظایف «سمفا» جلوگیری از فروش یک صندلی به چند نفر است‪ ،‬طی‬ ‫روزهای گذشته پردیس سینمایی در تهران داشتیم که از ظرفیت ‪۱۰۰‬‬ ‫نفره تعریف شــده‪ ۱۷۰ ،‬بلیت فروخته است‪ ،‬یعنی «سمفا» نتوانسته‬ ‫فروش گیشه و انالین را سِ ت کند‪ .‬مرادی درباره فعالیت «سمفا» در زمان‬ ‫قطعی اینترنت نیز گفت‪ :‬این ادعا که اگر اینترنت قطع شود «سمفا» این‬ ‫قابلیت را دارد که به صورت افالین خرید توسط گیشه دار صورت پذیرد‬ ‫و حتی پس از اتصال اینترنت‪ ،‬به طور اتومات به روزرسانی می شود‪ ،‬کذب‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر سیستم اگر قطع شود‪ ،‬سایت اساساً باال نمی اید و‬ ‫فروشــی ممکن نخواهد بود‪ .‬این مدیر سینما ادامه داد‪ :‬مشکل بعدی‪،‬‬ ‫مشکل چاپ بلیت است‪ .‬رول کاغذ یک کاالی مصرفی هزینه زا و گران‬ ‫برای ســینمادار است‪ .‬در گذشته فرم چاپ بلیت توسط سامانه فروش‬ ‫انالین به نوعی تعریف شده بود که تنها‪ ۷‬سانتیمتر کاغذ مصرفی برای هر‬ ‫بلیت داشتیم‪ ،‬اما اکنون در برخی سینماها تا‪ ۲۵‬سانتیمتر کاغذ مصرفی‬ ‫برای هر بلیت داریم که غیر از باال بردن هزینه مصرفی سینماها‪ ،‬یک اتفاق‬ ‫ضد محیط زیستی است‪ .‬مرادی افزود‪ :‬مشکل بزرگ بعدی بحث افزایش‬ ‫ارزش افزوده به قیمت بلیت ها است که سیستم تناقضات زیادی دارد‪ .‬در‬ ‫حالی که فروش انالین با قیمت قبل صورت می پذیرد‪ ،‬فروش برای سینما‬ ‫با اعمال مالیات فاکتور می شود و مشخص نیست این ارزش افزوده باید‬ ‫توسط چه کسی پرداخت شود و سینمادار در حال ضرر است‪ .‬یا وقتی‬ ‫غیررند و عجیب‬ ‫نرخ ها براساس مالیات تعریف می شود‪ ،‬اعداد به قدری ُ‬ ‫هستند که شما نمی توانید از مشتری مطالبه پول خُ رد کنید و موجب‬ ‫اختالف و درگیری در سینماها شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬مخاطب شاید‬ ‫حاضر باشد ‪ ۲۲‬یا حتی ‪ ۲۵‬تومان پول بلیت دهد اما وقتی برای او ‪۲۰‬‬ ‫تومان بلیت فاکتور و مجزا ‪ ۱,۸۰۰‬تومان بابت مالیات مطالبه شود‪ ،‬وجه خوبی‬ ‫ندارد‪ .‬سامانه اگر در این باره اصالح نشود قطعاً در روزهای شلوغ سینما فاجعه‬ ‫به بار می اید‪ .‬مدیر پردیس سینمایی هویزه بیان کرد‪ :‬سازوکار «سمفا» تحت‬ ‫وب و از امنیت پایینی برخوردار است‪ .‬به طور مثال با افشای یوزر و پسورد مدیر‬ ‫سینما‪ ،‬از هر جای دنیا می توان سانس های سینما را باطل کرد یا تغییر داد‪ .‬اما‬ ‫این مساله قب ً‬ ‫ال تنها توسط سرور موجود در سینما ممکن بود‪ .‬انچه واضح است‬ ‫طراح این سامانه شناخت کافی نسبت به نیازها و اقتضائات سینماداری نداشته و‬ ‫ما هم اکنون در حال اختراع دوباره چرخ هستیم و تمام تجربه ‪ ۱۰‬ساله فروش‬ ‫انالین را از سر می گذرانیم‪ .‬مرادی در پایان گفت‪ :‬ما هیچ خدمات ویژه ای نسبت‬ ‫به سازوکار گذشته نمی بینیم و «سمفا» از پشتیبانی ضعیفی برخوردار است‪.‬‬ ‫گویی این خدمات تنها برای برخی سینماها و سامانه های فروش وجود دارد و در‬ ‫لحظه برای انها رفع می شود‪ ،‬اما اشکال در سامانه های دیگر باقی می ماند‪ .‬هنوز در‬ ‫بسیاری از سینماهای کشور اینترنت متصل نشده و بلیت سینما حتی به صورت‬ ‫دستی در دسترس نیست‪ .‬ما در شهرستان تا چند روز در انتظار یک پاسخ کوتاه‬ ‫از سوی مدیران فنی «سمفا» هستیم و در اخرین مورد گفته اند اساساً تا یکشنبه‬ ‫هفته بعد روی گزارش گیری حساب نکنید‪.‬‬ ‫این مشکالت برای اغاز طبیعی است‬ ‫محمدحسین فرحبخش از مالکان سینما «عصر جدید» هم در این باره گفت‪:‬‬ ‫این ســامانه در روز اول اشکاالت فراوانی داشت ولی روز گذشته ‪ ۵‬تیرماه که با‬ ‫برخی از سینماداران صحبت کردم عنوان کردند که تقریباً اشکاالتشان مرتفع‬ ‫شده است و در روزهای اینده هم قطعاً وضعیت بهتر می شود‪ .‬به هر حال ‪۷۲‬‬ ‫سال اســت که سینمای ایران تاسیس شده است بعد از ‪ ۷۲‬سال یک سامانه‬ ‫مدرن به ان تزریق می شود پس قطعاً در روزهای اول معضالتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر سینماداران دائم اشکاالت را به مسئول مربوطه گزارش‬ ‫می کنند و ان ها در پی رفع این موضوعات هستند و رفع می کنند‪ .‬البته نباید‬ ‫انتظار داشته باشیم که در ده روز اول همه مشکالت حل شود‪ .‬در نظر بگیرید که‬ ‫ساز و کار «سینماتیکت» چندین سال طول کشید تا جا افتاد‪ .‬ولی فکر می کنم‬ ‫سمفا در ماه اول امتحان خود را پس می دهد و به یک سامانه درجه یک تبدیل‬ ‫می شود و همه اظهار رضایت می کنند پس در روزهای اول نباید انتظار داشته‬ ‫باشیم که به صورت حرفه ای کار کند‪ .‬من امید دارم که در همین چند روزه خیلی‬ ‫از مشکالتش رفع می شود‪ .‬فرحبخش توضیح داد‪ :‬یکی از مشکالت این سامانه بر‬ ‫سر قیمت بلیت است‪ .‬ارزش افزوده جزو مسایلی است که قانون به عهده مصرف‬ ‫کننده گذاشته است‪ .‬سال ها این ظلم به صاحب فیلم و سینما بود چراکه این پول‬ ‫از انها دریافت می شد در حالی که هزینه های سینما بسیار باال رفته است‪ .‬به این‬ ‫صورت که وجه بلیت باید در ‪ ۲‬بخش پرداخت شود یعنی یک بار مبلغ بلیت و‬ ‫یک بار پول ارزش افزوده که این موضوع هم حل می شود‪ .‬این تهیه کننده ادامه‬ ‫داد‪ :‬در نظر داشته باشید که پیش از این تنها یک سایت برای فروش بلیت وجود‬ ‫داشت اما حاال ‪ ۵‬سامانه فروش بلیت داریم که به این نحو انحصار از بین می رود‬ ‫قطعاً از بین بردن انحصار در ابتدای کار مشکالتی ایجاد می کند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر سینماها با ظرفیت ‪ ۵۰‬درصد بلیت فروشی می کنند که همین‬ ‫امر مقداری کار را سخت تر کرده است در مجموع به این سایت سمفا امیدوارم و‬ ‫به نظرم برای سینمای ایران الزم است‪ .‬من هم موضوعات را رصد می کنم و هر‬ ‫مشکلی را ببینم به مسئوالن مربوطه گزارش می دهم به هر حال به عنوان عضو‬ ‫شواری صنفی مسئولیت داریم و باید این مسایل را گوشزد کنیم تا مرتفع شود‪.‬‬ ‫وعده هایی که مسئوالن هنر نمایش به ان عمل نکردند؛‬ ‫اجرای تئاتر با دست خالی!‬ ‫مدیران برخی از تماشــاخانه های خصوصی دلشــوره اضافه شدن‬ ‫یک بدهی جدید به مجموعه بدهی های تئاتر را دارند و می گویند‬ ‫اگر وضعیت به همین منوال پیش برود‪ ،‬باید ماشین های شــان را‬ ‫بفروشــند تا بتوانند مواد ضد عفونی کننده تهیه کنند‪ .‬تنها چند‬ ‫روز بعد از اعالم بازگشایی سالن های تئاتر و سینما و کنسرت های‬ ‫موسیقی‪ ،‬خبر رســید که امار مبتالیان به کرونا باال رفته است تا‬ ‫برای هزارمین بار این پرســش در ذهن تئاتری ها بچرخد که اجرا‬ ‫در این شرایط چقدر منطقی و معقول است‪.‬‬ ‫در تعطیلی چهار ماهه تئاتر‪ ،‬پرسش های بسیاری درباره اینده این‬ ‫هنر و هنرمندان ان در ذهن جامعه تئاتری تکرار شــده و احتماال‬ ‫تا به امروز به یک نشخوار ذهنی تبدیل شده است‪ .‬در این وضعیت‬ ‫بلبشو‪ ،‬خبر بازگشایی سالن ها نه تنها نتوانسته بارقه ای از امید در‬ ‫روح و جان خسته این جماعت بدمد‪ ،‬بلکه خود به معمایی تبدیل‬ ‫شــده اســت چراکه هیچ ضمانت قطعی و محکمی برای حضور‬ ‫تماشــاگر وجود ندارد‪ .‬از همان زمانی که سالن های تئاتر تعطیل‬ ‫شد‪ ،‬هم گروه های نمایشی و هم مدیران سالن ها خوب می دانستند‬ ‫بازگرداندن اعتماد دوباره به مخاطبان‪ ،‬کار دشــواری است و بارها‬ ‫در گفتگوهای مطبوعاتی بر این نکته تاکید کردند‪.‬‬ ‫انان بارها تذکر دادند که با رعایت پروتکل های بهداشــتی شــاید‬ ‫بتوان بخشی از مخاطبان را به تئاتر جذب کرد‪ .‬چراکه تئاتر هنوز‬ ‫در ســبد مصرف خانوار قرار نگرفته و طبیعتا اگر کســی ده سال‬ ‫هم تئاتر نبینــد‪ ،‬نمی میرد‪ .‬اگر چنین شــخصی مخاطب پیگیر‬ ‫تئاتر باشــد‪ ،‬حتما دلتنگ خواهد شد اما در وضعیتی که به گفته‬ ‫مســئوالن وزارت بهداشــت امار مبتالیان به کرونا رو به افزایش‬ ‫مخاطب پیگی ِر دلتنگ هم برای حضور در سالن تئاتر‪،‬‬ ‫است‪ ،‬همین‬ ‫ِ‬ ‫نیازمند انگیزه های باال و البته این اطمینان خاطر است که بعد از‬ ‫بازگشت از ســالن‪ ،‬ویروسی برای خانواده خود به ارمغان نمی برد‪.‬‬ ‫با این همه و با وجود همه تردیدها و نگرانی هایی که گریبان همه‬ ‫جامعه تئاتری را گرفته است‪ ،‬چند گروه نمایشی بهتر دیدند بر این‬ ‫تردید چیره شوند و بخت خود را بیازمایند‪.‬‬ ‫تعدادی از این گروه ها در مرکز تئاتر مولوی روی صحنه می روند و‬ ‫برخی هم در دو مجموعه خصوصی‪ .‬تا لحظه نگارش این گزارش‪،‬‬ ‫تنها اجرایی که درمجموعه تئاتر شــهر قطعی شده است‪ ،‬نمایش‬ ‫«یه گاز کوچولو» به کارگردانی فقیهه سلطانی است که قرار است‬ ‫از دهم تیر ماه اجرای خود را در تاالر سایه از سر بگیرد‪ .‬تماشاخانه‬ ‫سنگلج هم میزبان یک گروه نمایشی است‪.‬‬ ‫خانه نمایــش مهرگان و تئاتر مســتقل تنها ســالن های‬ ‫خصوصی هســتند که در حــال حاضر کار خــود را اغاز‬ ‫کرده اند‪ .‬ظاهرا و بر اســاس خبرهای رسیده‪ ،‬تئاتر شهرزاد‬ ‫هم تا چند روز اینده میزبان نمایش «کافه پولشــری» کار‬ ‫الهام پاوه نژاد خواهد بود که پیش از این چندین نوبت اجرا‬ ‫در سالن های مختلف و از جمله در خود «شهرزاد» داشته و‬ ‫حاال هم به دعوت این تماشاخانه‪ ،‬بار دیگر بازتولید می شود‪.‬‬ ‫اما اگر از خیابان فلســطین جنوبی گذر کنید‪ ،‬با در بســته‬ ‫تئاتــر «هامون» رو به رو خواهید شــد‪ .‬بــا قفلی که بر در‬ ‫این تئاتر زده شــده‪ ،‬به نظر می رســد فعال این سالن بنای‬ ‫بازگشایی ندارد‪.‬‬ ‫هرچند هنوز نمی توان اطمینان داشــت که بازگشایی تئاتر‬ ‫از نظر بهداشتی و ســامت افراد‪ ،‬اتفاق درستی است ولی‬ ‫می توان با رعایت موارد بهداشتی‪ ،‬این ریسک را پایین اورد‬ ‫و اینجاســت که بار دیگر صدای اعتراض مدیران سالن های‬ ‫خصوصی را می شــنویم؛ بدقولی مدیران تئاتری در تامین‬ ‫مواد ضد عفونی کننده‪.‬‬ ‫مدیران تماشاخانه های خصوصی در دوران کرونایی بارها با‬ ‫مســئوالن اداره کل هنرهای نمایشی دیدار کردند و هر بار‬ ‫امید بستند که شاید کمکی ناچیز‪ ،‬دست شان را بگیرد ولی‬ ‫هنوز از این کمک ها خبری نشــده است‪ .‬انان بتدریج توقع‬ ‫خود را تغییر دادند و به وعده اداره کل هنرهای نمایشــی‬ ‫برای تامین مــواد ضد عفونی کننده دل خوش کردند ولی‬ ‫ظاهرا این هم دلخوشی بی فرجامی بوده است‪.‬‬ ‫در همیــن زمینه مدیران دو ســالن خصوصــی نکاتی در‬ ‫میان گذاشــتند‪ .‬شــاهین چگینی رییــس انجمن صنفی‬ ‫تماشاخانه های تهران و مدیر تماشــاخانه مشایخی درباره‬ ‫اغاز به کار تئاتر مســتقل و خانه نمایش مهرگان می گوید‪:‬‬ ‫ظاهرا این دوستان پیش بینی می کنند که تماشاگر می اید‬ ‫و شرایط بهتر از ان چیزی است که تصور می کردند و از این‬ ‫جهت کمی جای امیدواری وجود دارد‪.‬‬ ‫او که تصمیم دارد فعالیت تماشاخانه خود را از ‪ 12‬تیر ماه‬ ‫اغاز کند اضافه می کند‪ :‬مشــکالت سر جای خودش باقی‬ ‫اســت و دیگر درمانده شده ایم‪ .‬چگینی از یک مورد عجیب‬ ‫دیگر هم ســخن می گوید؛« گفته بودنــد مواد ضد عفونی‬ ‫کننده و بهداشتی را در اختیارمان قرار می دهند چون ضد‬ ‫عفونی کردن روزانه این همه صندلی نیازمند حجم باالیی‬ ‫از مواد ضد عفونی کننده اســت که تهیــه ان از توان یک‬ ‫مجموعه خصوصی تئاتری خارج است‪ .‬به طوری که حجم‬ ‫باالیی از این مواد فقط صرف ضد عفونی کردن صندلی ها و‬ ‫سطوح می شود‪ .‬حاال دیگر دستکش و ماسک و تب سنج و‬ ‫‪ ...‬برای تماشاگران بماند‪».‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬عالوه بر اینکه هزینه بســیار باالیی دارد‪،‬‬ ‫پیدا کــردن این مواد در حجم بســیاری باالیی که ما نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬برای تماشــاخانه ها دشــوار اســت و اگر قرار باشد‪،‬‬ ‫دولت هیچ اقدامی نکنــد‪ ،‬یک بدهکاری دیگر به مجموعه‬ ‫بدهی های مان اضافه می شود‪ .‬چون به هر حال بحث امنیت‬ ‫و سالمت مخاطب و گروه های نمایشی در بین است‪.‬‬ ‫چگینی با ابراز تاســف از اینکه تمام وعده های دولت برای‬ ‫تهیه این مــواد در حد حرف باقی مانده‪ ،‬می افزاید‪ :‬االن به‬ ‫دلیل بازگشایی تئاتر و ســینما‪ ،‬این وعده های انجام نشده‬ ‫اســیب زننده اســت چراکه دوباره شــاهد باال رفتن امار‬ ‫مبتالیان به کرونا هستیم و این گونه بازگشایی هم می تواند‬ ‫اسیب جبران ناپذیری به بار بیاورد‪ .‬او که امیدوار است این‬ ‫مشــکل خیلی زود حل بشود‪ ،‬یاداوری می کند‪ :‬اقای اشنا‬ ‫مدیر اداره کل هنرهای نمایشی قول داده بودند مواد مورد‬ ‫نیاز ما را برای دو سه ماه اول بازگشایی تئاتر‪ ،‬تامین کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل ما به طور مســتقیم از ســتاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا پیگیری نکردیم‪.‬‬ ‫این ســالن دار می گوید‪ :‬خیلی زودتر از اینها نامه نگاری ها‬ ‫انجام و میزان مصرف ســالن ها محاســبه و اعالم شد ولی‬ ‫تاکنون که هیچ اتفاقی نیفتاده اســت در حالیکه این مواد‬ ‫باید دســت کم یک هفته زودتر از زمان بازگشایی سالن ها‬ ‫به ما می رســید تا تقســیم بندی کنیم و همــه با ارامش‬ ‫کارشان را اغاز کنند‪ .‬این موضوع اصال شوخی بردار نیست‬ ‫البته خودمان حواس مان هست ولی تا کجا می توانیم همه‬ ‫مشــکالت را به تنهایی حل کنیم‪ .‬به نظرم باید بعد از این‬ ‫ماشــین هایمان را بفروشــیم و مواد ضدعفونی کننده تهیه‬ ‫کنیم‪ .‬داود نامور مدیر تماشــاخانه نوفل لوشاتو نیز که از‬ ‫اوضاع و احوال این روزهای تئاتر دل خوشی ندارد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫وضعیت خوبی برای اجرای تئاتر نیست و متقاضیان خوبی‬ ‫هم نیستند‪ .‬او این پرسش اساسی را هم مطرح می کند که‬ ‫اجرا به چه قیمتی؟! برای کدام تماشــاگر؟! همین شرایط‬ ‫انان را بر ان داشته تا فعال هیچ تدارکی برای اجرای نمایش‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫نامور اضافــه می کند‪ :‬فعال هیچ برنامــه ای نداریم ولی اگر‬ ‫احساس کنیم تماشــاگر می اید‪ ،‬ممکن است از پایان این‬ ‫ماه‪ ،‬برنامه هایی داشته باشیم‪ .‬او معتقد است که وقتی دولت‬ ‫اعالم بازگشــایی می کند‪ ،‬اول باید شرایط را مهیا کند ولی‬ ‫وقتی هنوز نتوانســته مواد ضدعفونــی کننده را در اختیار‬ ‫مجموعه های تئاتری بگذارد و تجهیزات الزم را برای حضور‬ ‫تماشــاگران فراهم اورد‪ ،‬مخاطب چگونه باید اعتماد کند و‬ ‫با ارامش خاطر به تماشای تئاتر بیاید‪ .‬این سالن دار نتیجه‬ ‫گیری می کنــد اول باید تجهیزات الزم را برای ضدعفونی‬ ‫کردن سالن و موارد بهداشتی ایجاد کرد تا تماشاگر بتدریج‬ ‫اعتماد کند و به تئاتر بیاید‪ .‬در غیر این صورت هیچ اتفاقی‬ ‫نمی افتد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫گزارش‬ ‫تصاویر پیشکسوت ها‬ ‫روی صندلی های تئاتر‬ ‫تماشاخانه ســنگلج شب گذشــته در حالی نخستین‬ ‫اجرایــش پــس از چهار ماه را به صحنــه برد که برای‬ ‫نشــان دادن خالی نبودن ‪ 50‬درصدی ســالن و فاصله‬ ‫گــذاری اجتماعی‪ ،‬تصاویری از هنرمنــدان تئاتر روی‬ ‫صندلی ها قرار گرفت‪.‬تماشــاخانه سنگلج اولین اجرای‬ ‫خود را پس از تعطیلی چهار ماهه ســالن های نمایش‬ ‫به دلیل شــیوع ویروس کرونا ‪ ،‬با انجام تمام تمهیدات‬ ‫الزم برای حفظ اصــل فاصله گذاری اجتماعی و اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی پرسنل تماشاخانه‪ ،‬تماشاگران و‬ ‫گروه نمایشی به روی صحنه برد‪.‬‬ ‫اســتفاده از روکش یک بار مصرف برای صندلی ها‪ ،‬تب‬ ‫ســنجی از تماشــاگران در بدو ورود‪ ،‬ضدعفونی کردن‬ ‫بخش های مختلف تماشــاخانه قبــل و پس از نمایش‪،‬‬ ‫الزام اســتفاده از ماســک و‪ ...‬از جمله ایــن اقدامات‬ ‫اســت‪ .‬هم چنین بر روی صندلی هایی کــه به منظور‬ ‫حفظ فاصله میان تماشــاگران‪ ،‬به فروش نمی رســد‪،‬‬ ‫عکس هایی از هنرمندان تئاتر قرار داده شــده تا هم‬ ‫اصل فاصله گذاری اجتماعی رعایت شــود و هم حضور‬ ‫معنــوی ان عزیزان‪ ،‬حس خالی بــودن نصف ظرفیت‬ ‫ســالن را کمرنگ کند‪ .‬تماشــاخانه ســنگلج که جزو‬ ‫معدود تماشاخانه های موجود در سطح کشور است که‬ ‫پس از بازگشایی مجدد سالنهای نمایشی‪ ،‬اجرایی را به‬ ‫روی صحنــه می برد‪ ،‬میزبان نمایش «کابوس های مرد‬ ‫مشکوک» به کارگردانی ملیکا رضی است که تا اواسط‬ ‫تیرماه در دو ســانس ‪ 18‬و ‪ 20:30‬میزبان عالقه مندان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزیدگان «نمایشــگاه مجازی عکــس تئاتر» که به‬ ‫همت انجمن عکاســان خانه تئاتر برگزار شده بود‪ ،‬طی‬ ‫مراسمی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن مهین‬ ‫اسکویی خانه تئاتر معرفی شدند‪ .‬پس از ارزیابی نهایی‬ ‫اثار توسط هیات مدیره انجمن عکاسان از میان تمامی‬ ‫اثار ارسالی؛ اثار کیارش مسیبی‪ .‬شراره سامعی و تبسم‬ ‫ارگی و به عنوان اثار برتر برگزیده شده و جوایز(کارت‬ ‫هدیه به مبلغ ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و لوح ویژه) به ایشــان‬ ‫اهدا شد‪ .‬پیش از اهداء جوایز‪ ،‬بیانیه هیئت داوران این‬ ‫نمایشگاه قرائت شد‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است‪« :‬اکنون که دنیا دچار اتفاقی‬ ‫ناگوار و ویروســی همه گیر شــده‪ ،‬الزام به بقا را دوری‬ ‫از یکدیگر تعریف کرده اند‪ .‬ما نیز به ناچار با این حادثه‬ ‫تلخ مواجه ایم اما می دانیم‪ ،‬هنر است که جریان سازنده‬ ‫خود را همچون گذشــته در حال حرکت‪ ،‬پدید اورنده‪،‬‬ ‫شــکوفا و مبدع ادامه می دهد‪ ».‬در ادامه این متن امده‬ ‫اســت‪« :‬هنرمند از ورای تصورات خلق می کند‪ ،‬ان هم‬ ‫از جنــس عشــق و زندگی‪ .‬هنرمندان عــکاس با ثبت‬ ‫لحظات‪ ،‬جریانی از اتفاقات دوران خود را رقم میزنند و‬ ‫برای ایندگان به یادگار میگذارند‪ .‬ایشــان راویان مصور‬ ‫تاریخ اند و عکاسان تئاتر وقایع نگاران جریان زندگی بر‬ ‫روی صحنــه تئاتر‪ ».‬هیئت داوران با این جمالت بیانیه‬ ‫خود را به پایان رساندند‪« :‬نخستین دوره پویش گالری‬ ‫مجازی با ایــده ای خاص جهت پیشــبرد یک حرکت‬ ‫صنفی و حمایت از اعضای خود‪ ،‬در هیات مدیره هشتم‬ ‫انجمن عکاسان خانه تئاتر مطرح و به ثمر رسید و این‬ ‫امر میسر نمی شد مگر با همدلی و همراهی تمامی ما در‬ ‫این دوران سخت‪.‬اکنون که از کنار هم جمع شدن منع‬ ‫شــده ایم با هم‪ ،‬هم پیمان می شویم برای زندگی بهتر‬ ‫و نگاهی روشــن تر‪ .‬با ارزوی سربلندی و موفقیت های‬ ‫روز افــزون؛ هیات مدیره انجمن عکاســان خانه تئاتر؛‬ ‫خرداد ‪ »1399‬قابل ذکر است برای تمامی ‪ 25‬شرکت‬ ‫کننده در این نمایشگاه حق التصویر به مبلغ ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان و گواهی شــرکت در نمایشــگاه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬گفتنی است نمایشگاه «گالری مجازی» در‬ ‫راســتای حمایت از اعضا انجمن عکاسان خانه تئاتر در‬ ‫برابر شرایط پیش امده ناشی از شیوع ویروس کرونا به‬ ‫صورت مجازی و در صفحه اینستاگرام انجمن عکاسان‬ ‫خانه تئاتر‪ ،‬از تاریخ ‪ ۲۷‬فروردین ماه برگزار شد‪ .‬شرکت‬ ‫در این نمایشــگاه برای تمامی اعضای انجمن عکاسان‬ ‫ازاد بود و عکاســان می توانستند تا حداکثر ‪ 10‬قطعه‬ ‫عکس را برای شرکت در این نمایشگاه ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اثری از بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا(ع) وجود ندارد‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت؛‬ ‫مدیر کل دفتر تبلیغات و بازاریابی‬ ‫معاونت گردشگری منصوب شد‬ ‫در حکمــی از ســوی معــاون توســعه مدیریــت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫تبلیغات و بازاریابی معاونت گردشگری منصوب شد‪.‬‬ ‫در حکم محمد خیاطیان خطاب به محمد قاسمی امده است‪:‬‬ ‫بنــا به پیشــنهاد معاون محترم گردشــگری و نظر به تعهد و‬ ‫تجارب جناب عالی‪ ،‬به موجب این حکم به عنوان مدیرکل دفتر‬ ‫تبلیغات و بازاریابی معاونت گردشگری منصوب می شوید‪ .‬تدبیر‬ ‫برای توســعه کارامد و موثر تبلیغات و بازاریابی گردشــگری‬ ‫در عرصه داخلی و بین المللی‪ ،‬گســترش دفاتر اطالع رســانی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬افزایش تعامالت با تشکل های بخش خصوصی‬ ‫و سازمان های مردم نهاد‪ ،‬رســانه ها‪ ،‬نشریات و‪ ...‬سازمان های‬ ‫تخصصی ملی و بین المللی فعال در صنعت گردشگری‪ ،‬اقدام‬ ‫عملی و جدی در خصوص بازارهای هدف تعیین شده‪ ،‬ترسیم‬ ‫برنامه های کوتاه مــدت‪ ،‬میان مدت‪ ،‬بلندمدت و چشــم انداز‬ ‫بازاریابی گردشــگری ایران و‪ ...‬از اولویت هایی است که انتظار‬ ‫می رود در راســتای تحقق ان ها در چارچوب سیاســت ها و‬ ‫راهبردهای دولت محتــرم تدبیر و امید‪ ،‬اهتمام کنید‪ .‬توفیق‬ ‫شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و فرهنگ‬ ‫و هنر کشــور عزیزمان ایران با رعایت اصــول قانون مداری‪،‬‬ ‫اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید‪ ،‬از درگاه‬ ‫حضرت حق خواستارم‪.‬‬ ‫شمارش معکوس‬ ‫برای بازگشایی موزه «لوور»‬ ‫موزه «لوور» فرانســه پس از حدود چهار ماه تعطیلی ناشــی‬ ‫از شیوع ویروس «کووید‪ »۱۹-‬برای بازگشایی اماده می شود‪.‬‬ ‫با وجــود لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و احتمال حضور‬ ‫نداشتن بسیاری از گردشگران خارجی در فرانسه در چند ماه‬ ‫پیش رو‪ ،‬به نظر می رســد حتی «لوور» پساقرنطینه نیز بسیار‬ ‫خلــوت و بی ســر و صداتر از حالت معمول باشــد‪ .‬از مدتی‬ ‫پیش‪ ،‬ششــم جوالی (‪ ۱۶‬تیر ماه) به عنوان تاریخ بازگشایی‬ ‫موزه مشهور «لوور» فرانسه اعالم شده بود‪ .‬این هفته‪ ،‬کارگران‬ ‫اخرین تمهیدات الزم برای بازگشایی موزه ای که مدیرانش از‬ ‫ان به عنوان پربازدیدترین مــوزه جهان یاد می کنند را انجام‬ ‫خواهند داد‪ .‬قرار اســت جایگاه های ژل های ضدعفونی کننده‬ ‫دست در قســمت‪‎‬های مختلف موزه قرار داده شود‪ ،‬همچنین‬ ‫سیستم رزرو بلیت برای زمان بندی حضور بازدیدکنندگان در‬ ‫مجموعه در نظر گرفته می شود و نشــانه هایی برای یاداوری‬ ‫رعایت فاصله ی یک متری و اســتفاده از ماسک نیز قرار داده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬مســووالن موزه «لوور» معتقدند شــمار اولیه‬ ‫بازدیدکنندگان از این موزه فقط یک پنجم امار بازدیدکنندگان‬ ‫در شــرایط پیش از شــیوع ویروس کرونا خواهد بود‪ .‬پیش از‬ ‫وقــوع بحران کرونا‪ ،‬در هر ماه حدود یک میلیون نفر در فصل‬ ‫تابســتان از موزه «لوور» بازدید می کردند که سه چهارم این‬ ‫امار را گردشــگران خارجی تشــکیل می دادند‪ .‬به گفته مدیر‬ ‫موزه «لوور»‪ ،‬قرنطینه ناشــی از ویروس کرونا خســارت ‪۴۰‬‬ ‫میلیون یورویی را برای این موزه به دنبال داشــته است‪ .‬با این‬ ‫حال مدیر این موزه معتقد اســت حتی اگر رسیدن به شرایط‬ ‫عادی دو تا ســه سال طول بکشد‪« ،‬لوور» می‪‎‬تواند این بحران‬ ‫را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵‬میلیون نفر شب اقامت‬ ‫در خرداد ثبت شد‬ ‫رییس ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر کشور گفت‪:‬‬ ‫تعداد اقامت کنندگان در مراکز اقامتی کشــور طی خرداد ماه‬ ‫سال جاری‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬میلیون نفر شب اقامت ثبت شده است‪.‬‬ ‫«ولی تیموری»‪ ،‬معاون گردشــگری و رییس ســتاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات ســفر کشــور گفت‪ :‬تعداد اقامت کنندگان‬ ‫مجموعاً ‪ 5703679‬نفر شــب در مراکز اقامتی رسمی کشور‬ ‫شامل «هتل»‪« ،‬هتل سرای ســنتی»‪« ،‬اقامتگاه بوم گردی»‪،‬‬ ‫«زائرسرا»‪« ،‬خانه مسافر»‪« ،‬هتل اپارتمان»‪« ،‬مهمانپذیر» و‬ ‫«مجتمع های گردشگری» از تاریخ ‪ 99/3/1‬لغایت ‪99/3/31‬‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشــاره به تعطیالت مناســبتی در خردادماه‬ ‫گذشــته‪ ،‬به حجم نســبتاً خوب ســفرها و انجام بازدیدهای‬ ‫نظارتی در ســطح گسترده اشــاره کرد و افزود‪ :‬بیش از ‪11‬‬ ‫هزار بازدید نظارتی از تاسیســات گردشــگری شامل مراکز‬ ‫اقامتی‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬مراکز پذیرایی‪ ،‬بین راهی و دفاتر خدمات‬ ‫مســافرتی در سطح ‪ 31‬اســتان انجام گرفته است که بیانگر‬ ‫توجه همزمان وزارت گردشــگری به مقوله سفر و ایمنی سفر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تیموری ادامه داد‪ :‬تعــداد بازدیدهای صورت گرفته از مراکز‬ ‫تاریخی‪ ،‬تفریحی و گردشــگری کشــور نیز طی ایام مذکور‬ ‫بیش از ‪ 9‬میلیون مورد ثبت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اســت طبق امار اعالم شده اســتان مازندران در ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬باالترین میزان اقامت را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مشهدی هاشهرخودرانمی شناسند‬ ‫از حدود ‪ ۲۴‬سال قبل که طرح ساماندهی و به سرانجام رساندن بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا (ع) در دستور‬ ‫کار متولیان شهری و میراث فرهنگی مشهد قرار گرفت تا امروز این طرح با بایدها و نبایدهای زیادی دست و پنجه‬ ‫نرم کرد؛ حرف و حدیث هایی که هر روز بخشی از تاریخ و هویت این شهر مهم در طول تاریخ اسالم را با خطر‬ ‫تخریب مواجه می کرد و چه بناهای تاریخی که در طول این مدت حذف شدند‪.‬‬ ‫در این چند سال با توقف طرح طاش و درخواست برای تهیه ی طرح جدیدی که بتواند بافت تاریخی اطراف‬ ‫حرم رضوی را با همان هویت معنوی و ارزشمند گذشته حفظ کند‪ ،‬هر از گاهی اخباری منتشر می شد و همه‬ ‫بودند و به نوعی تالش داشتند تا قدم های بعدی برای این بافت تاریخی را با نظرات کارشناسی دقیق تری بردارند‪.‬‬ ‫همان طور که محمدرضا حســین نژاد ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ـ ‪ ۱۷‬فروردین امسال‪،‬‬ ‫بعد از بازدید از منطقه ثامن و اقدامات انجام شده در بافت پیرامونی حرم امام رضا (ع)‪ ،‬از تدوین طرح تفصیلی‬ ‫نهایی نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی ظرف شش ماه اینده‪ ،‬توسط دانشگاه تهران خبر داد و افزود‪ :‬‬ ‫درخصوص طرح تفصیلی نهایی بافت پیرامونی حرم مطهر‪ ،‬از سوی وزارت راه وشهرسازی به دانشگاه تهران برای‬ ‫تدوین طرح ماموریت داده شده است‪.‬‬ ‫طرح در ِ‬ ‫دست تدوین توسط تیم دانشگاه تهران به سرپرستی مهدی حجت اشاره‬ ‫این صحبت ها تا امروز به ِ‬ ‫تخریب بیشتری در این بافت و بلندمرتبه سازی ها خبر می داد؛ به حدی که حتی‬ ‫داشتند و از جلوگیری از هر نوع‬ ‫ِ‬ ‫معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز در همان ‪ ۱۷‬فروردین تاکید کرده بود «برای بلند مرتبه سازی‬ ‫طرح مستقلی وجود ندارد و بلند مرتبه سازی در قالب طرح های تفصیلی هفت گانه انجام خواهد شد که این‬ ‫طرح ها در حال تهیه است»‪.‬‬ ‫پس از ان یعنی در ‪ ۲۷‬خرداد‪ ،‬در اقدامی ناگهانی سیدمحسن حسینی پویا ـ رئیس کمیسیون حقوقی شورای‬ ‫اسالمی شهر مشهد ـ در نود و پنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد‪ ،‬در جریان بررسی‬ ‫الیحه پیگیری روند قانونی اعمال تغییرات و اصالحات الزم در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم امام‬ ‫رضا (ع) اعالم کرد‪ :‬ما می خواهیم همه چیز در مدار قانون قرار بگیرد و نهاد مربوطه در دایره وظایف خود‪ ،‬کار‬ ‫انجام دهد‪ .‬کمیسیون ماده پنج باید طرح تفصیلی را تعیین تکلیف کند‪ .‬شورای عالی معماری و شهرسازی‬ ‫صالحیت این موضوع را ندارد‪ .‬شورای عالی شهرسازی فقط می تواند در خصوص طرح جامع صحبت کند‪ .‬ورود‬ ‫شورای عالی شهرسازی در این مسئله محل ایراد است‪ .‬در این طرح در خصوص حقوق مردم ایراداتی وجود دارد‪.‬‬ ‫حقوق ثابت و مکتسبه مردم باید در نظر گرفته شود‪ .‬این نهاد انتظار دارد‪ ،‬تعریف حقوق مکتسبه دادگاه همانند‬ ‫تعریف ان ها از حقوق مکتسبه باشد‪».‬‬ ‫سخنان حسینی پویا در حالی مطرح شد که جلسه ی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مدتی پیش به‬ ‫ریاست اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ نیز با موضوع بررسی شیوه نامه تعیین حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی‬ ‫حرم رضوی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫که با قالب کردن الگوهای توسعه وارداتی و لیبرال سرمایه داری محقق می شود‪ ،‬مشهد الرضا به عنوان قطب‬ ‫فرهنگی جهان اسالم و پایتخت معنوی ایران اسالمی یکی از کانون های چالش بین الگویی پیشرفته اسالم ایرانی‬ ‫و الگوهای توسعه ای منهای هویت و عدالت بوده است‪ .‬اجرای دقیق و کامل دستورات صریح و مکتوب فروردین‬ ‫سال ‪ ۸۶‬حضرتعالی خطاب به استاندار وقت می توانست طی ‪ ۱۳‬سال گذشته از تضییع گسترده حقوق شرعی‬ ‫و قانونی جمعیت بزرگی از مجاوران حرم مطهر رضوی جلوگیری کند و مانع تاراج هویت معنوی بافت پیرامون‬ ‫حرم امام رضا (ع) و لطمه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که همین جریان خسارت ساز مصالح زیست محیطی پایتخت معنوی کشور را نیز علیرغم‬ ‫هشدارها و نهی صریح حضرتعالی مورد تهدید قرار داده است‪ .‬متاسفانه در ماه های اخیر هم افزایی غافالنه یا‬ ‫متعمدانه برخی عناصر‪ ،‬مراکز و ایستادگی در برابر مصوبه قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نور‬ ‫امیدی را که برای اصالح برخی کج رفتاری های دو دهه گذشته روشن شده است‪ ،‬تهدید می کند‪ ،‬ایستادگی در‬ ‫ دانان قانون شکن که به دنبال خم کردن قانون و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای‬ ‫برابر قانون ِ‬ ‫بی هویت توسعه و صیانت از منافع عده ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفی هویت تمدنی مشهد الرضا هستند با‬ ‫تصریح مجدد منویات نورانی حضرتعالی تحکیم خواهد شد‪ .‬ما نمایندگان مجلس یازدهم که اصالح روندهای‬ ‫غلط و تقویت مبانی گفتمانی انقالب اسالمی در سیاست گذاری و نظارت بر امور کشور را فلسفه وجودی این‬ ‫مجلس می دانیم‪ ،‬از حضرتعالی می خواهیم فرزندان خود را در پیگیری منویات و دغدغه هایتان در این امر و‬ ‫بازنگری در طرح بافت پیرامون حرم رضوی به منظور تقویت هویت اسالمی ایرانی پایتخت معنوی کشور و احقاق‬ ‫حقوق مجاوران و زائران ثامن الحجج و پیگیری تخلفات و جرم انگاری قانون گریزی های صورت گرفته راهنمایی‬ ‫وحمایتبفرمایید‪».‬‬ ‫ساخت و سازهای جدید در بافت‪ ،‬سنخیتی با معماری ایرانی ندارد‬ ‫ب رئیس مجلس شورای اسالمی ـ نیز چهارشنبه چهارم‬ ‫با انتشار این اخبار‪ ،‬امیرحسین قاضی زاده هاشمی ـ نای ‬ ‫تیر‪ ،‬همراه با شهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری‪ ،‬از بافت پیرامونی منطقه ثامن‬ ‫بازدید کرد‪ .‬او بعد از بازدیدش با بیان این که اصالحات ما نباید باعث تغییر هویت تاریخی مشهد شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید کارشناسان خبره فرهنگی و شهرسازی با هم این موضوع را مطرح کنند که طرح نیاز به اصالح دارد‪ ،‬وقتی‬ ‫اصالح اتفاق می افتد باید حقوق مردم رعایت شود‪ .‬همان طور که از رعایت حقوق ساکنان صحبت می شود‪ ،‬باید‬ ‫حقوق مجوزدارها را نیز رعایت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حق مکتسبه شامل هر دو مورد است‪ ،‬هم حقمردم و ساکنان و هم حق انها که به هر ترتیبی مبتنی‬ ‫بر قانون مجوز گرفتند‪ ،‬باید رعایت شود‪ .‬اگر غیر قانونی است باید با افرادی که خطا کردند‪ ،‬برخورد صورت گیرد‪،‬‬ ‫ی‪‎‬خواهیم اصالحات انجام دهیم‪ ،‬دولت باید هزینه ان را بپردازد و به این نکات توجه شود‪.‬‬ ‫اما اگر قانونی بوده و م ‬ ‫نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالبه ای وجود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه تغییرات اطراف حرم موجب شده مردم مشهد از حرم دور شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خود مردم مشهد نباید از‬ ‫همجواری و نزدیکی به حرم محروم باشند‪ .‬زائران نیز نباید برای رفتن به زیارت به سختی بیفتند‪ .‬اکنون این‬ ‫وضعیت وجود دارد‪ ،‬ساختمان هایی که در مشهد به ویژه در بافت پیرامونی در حال ساخت بوده‪ ،‬سنخیتی با‬ ‫معماری ایرانی اسالمی و تاریخ ما ندارد‪.‬‬ ‫بر سر مشهد چه بالیی اورده اند و می اورند؟‬ ‫ابالغ بازنگری طرح بافت پیرامون حرم رضوی‬ ‫در کنار همه اظهارنظرهای مطرح شده‪ ،‬اما حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ـ نماینده مردم مشهد و کالت در‬ ‫در نهایت پنج شنبه پنجم تیر ماه‪ ،‬نصراهلل پژمان فر ـ نماینده مردم مشهد و کالت و عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی ـ تالش داشت تا بهترین اتفاق برای این بافت تاریخی رخ دهد‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی ـ در صفحه شخصی خود دراینستاگرام نوشت‪« ،‬بازنگری طرح‬ ‫او در ان جلسه تاکید کرد‪« :‬در مجلس دهم نامه ‏ای برای رئیس جمهور با امضای ‪ ۲۲۰‬نفر‬ ‫بافت پیرامون حرم رضوی ابالغ شد‪».‬‬ ‫نماینده و تعداد زیادی از علما و بزرگان حوزوی و علمی کل کشور از همه جناح‏ ها ارسال‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫حدود‬ ‫از‬ ‫او در ادامه ویژگی های این طرح را این طور برشمرد؛ «این طرح باید طبق منویات مقام‬ ‫و خواسته شد روند گذشته در این محدوده متوقف شود‪ .‬اکنون نیز در حال تنظیم نامه ‏ای‬ ‫معظم رهبری درخصوص هویت بافت پیرامون حرم رضوی باشــد»‪« ،‬اولویت دهی به‬ ‫مشهد‬ ‫جدید برای تظلم‏ خواهی خدمت مقام معظم رهبری هستیم و خواهیم گفت بر سر‬ ‫که طرح ساماندهی و به‬ ‫موضوعاتتاریخی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادیوحقوقی»‪«،‬قابلپیوندباشهرمشهد»‪«،‬زمینه ساز‬ ‫چه بالیی اورده ‏اند و چه بالیی دارند می‏ اورند‪».‬‬ ‫سرانجام رساندن بافت‬ ‫برای اسکان طیف زائران در محدوده حرم رضوی»‪« ،‬صیانت از حقوق مجاوران» و «اعالم‬ ‫وی با اشاره به منویات مصرح رهبری و وجود اسناد باالدستی در این حوزه اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاریخی اطراف حرم امام‬ ‫تخلفات در صدور مجوزات و اقدامات اجرایی در طرح گذشته توسط استاندار خراسان‬ ‫«تعدادی از مدیران فعلی و قبلی‪ ،‬به هر علتی خطاهایی انجام دادند و این خطاها تعهداتی‬ ‫رضوی به مراجع قضایی»‪.‬‬ ‫ایجاد کرده که به شکلی غیرمنطقی از سوی اقایان‪« ،‬حقوق مکتسبه» نامگذاری می شود!‬ ‫رضا (ع) در دستور کار‬ ‫در این نامه که به امضای فرزانه صادق مالواجرد ـ معاون شهرســازی و معماری و دبیر‬ ‫اقایان می گویند (با راه‏ اندازی این پروژه‏ های ساخت‏ وساز) ده هزار اشتغال ایجاد می‏ شود!‬ ‫متولیان شهری و میراث‬ ‫شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ رسیده و خطاب به علیرضا رزم حسینی ـ استاندار‬ ‫می‏ گویید سرمایه‏ گذار فرار می‏ کند! من سوالم از شما این است که پروژه‏ هایی هستند که‬ ‫االن هیچ مانع و مشــکل مجوزی هم ندارند‪ ،‬چرا اجرا نمی‏ شوند؟! مساله این است که فرهنگی مشهد قرار گرفت و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی ـ نوشته شده‪ ،‬امده است‪« :‬شورایعالی‬ ‫معماری و شهرسازی در جلسه‪ ۱۹‬خرداد به منظور بررسی مواجهه با «اقدامات اجرایی در‬ ‫این پروژه‏ ها دیگر در مشهد توجیه ندارند‪ .‬چند هزار مغازه درست کردید در مشهد که تا امروز این طرح با بایدها‬ ‫محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» و تاثیرات ان بر طرح محدوده مذکور‪ ،‬و در‬ ‫خالی اســت‪ .‬ادامه ندهید! امروز مشهد مواجه شده با یکسری واحدهای خالی اقامتی و‬ ‫و نبایدهای زیادی دست‬ ‫راستی اجرای بند سوم صورتجلسه مشترک ‪ ۱۳‬ابان سال گذشته‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تجاری که هیچ توجیه اقتصادی ندارند‪ .‬فقط دالالن بودند که این پروژه ‏ها را گرفتند و با‬ ‫و پنجه نرم کرد؛ حرف و‬ ‫و استاندار خراســان پس از شنیدن گزارش بررسی «شیوه نامه پیشنهادی استانداری‬ ‫گرانترین قیمت تمام کردند و روی دست مردم و شهر گذاشتند‪».‬‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫ هایی‬ ‫ث‬ ‫حدی‬ ‫خراسان رضوی در مورد تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و تعیین نحوه برخورد با مصادیق‬ ‫او در پاســخ به برخی هشدارهای موافقان طرح قبلی ادامه داد‪« :‬می‏ گویند (جلوگیری‬ ‫پاسخگویی های صورت گرفته» ضمن تاکید بر شان و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری‬ ‫از اجرای توافقات خالف (تبعات اجتماعی دارد‪ .‬من هم اتفاقا می گویم تبعات اجتماعی‬ ‫بخشی از تاریخ و هویت‬ ‫پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) به عنوان یکی از کانون های مهم مذهبی و فرهنگ جهان‬ ‫داریم‪ ،‬ولی تبعات اجتماعی‪ ،‬ان چهارتا دالل نیستند‪ ،‬تبعات اجتماعی‪ ،‬چهارتا سرمایه‏ گذار‬ ‫این شهر مهم در طول‬ ‫اسالم و تشییع و مقیاس فراملی ان و پیرو رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورایعالی در‬ ‫که برخی با زد و بند‪ ،‬این کارها را کردند‪ ،‬نیستند‪ .‬کسانی که صاحب قدرت هستند و‬ ‫تاریخ اسالم را با خطر‬ ‫مورد محدوده پیرامون حرم مطهر مقرر کرد تا؛‬ ‫پشتیبانیمی شوند‪،‬می گوینداگرنظرشانتامیننشودتبعاتاجتماعیایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫ســوال من این است ان چهل هزار نفری که بیکار و اواره شدند و امروز به نظام بدبین تخریب مواجه می کرد و چه ‪ -۱‬فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ـ‬ ‫خطاب به استاندار وقت خراسان رضوی ـ و رعایت بند نهم سیاست های کلی نظان در‬ ‫هستند‪ ،‬تبعات اجتماعی این طرح محسوب نمی‏ شود؟‪ ۴۰‬هزار نفر در اطراف حرم کسب‬ ‫بناهای تاریخی که در طول‬ ‫حوزه شهرسازی‪ ،‬موضوع رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی‬ ‫و کار داشتند و بیکارشان کردید‪ ،‬مردمی که زندگی می‏ کردند‪ ،‬چرا اینها را نمی‏ بیند؟ در‬ ‫این مدت حذف شدند‬ ‫محیط شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد در کلیه اقدامات‪ ،‬اعم از تهیه طرح و‬ ‫محالت پیرامون حرم؛ خانه ارواح درست کرده‏ اید‪ .‬حیات شهر را از بین بردید‪ .‬شهر را دارید‬ ‫اقدامات و اجرای شیوه نامه‪ ،‬در سطح ملی و استانی‪ ،‬محور سیاست ها و رویکردهای شورای‬ ‫می‏ کشید‪ .‬چه بالیی سر مردم اوردیم؟»‬ ‫وی با تاکید بر این که مسیر این کار در شورایعالی شهرسازی و معماری است و قانون هم مصوبات ان را در حکم عالی شهرسازی و معماری است‪.‬‬ ‫قانون تلقی کرده است‪ ،‬گفت‪« :‬انتقال اختیارات این شورا به مدیران استانی و شهری (که در دوره‏ های مختلف) ‪ -۲‬شــیوه نامه ارسالی استانداری خراسان رضوی با انجام اصالحات بر اساس نظرات نمایندگان قوا و اعضای‬ ‫شورای شهرسازی و معماری تایید و ابالغ می شود‪.‬‬ ‫کارنامه قابل دفاعی ندارند اشتباه است و شبهه‏ های فراوانی در ان وجود دارد‪».‬‬ ‫پژمانفر حتی خطاب به رئیس شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان این که اگر اختیارات شورایعالی شهرسازی ‪ -۳‬تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها توسط استاندار برای پیگیری به مراجع قضایی و‬ ‫به مدیران استانی تفویض شود‪ ،‬در مجلس برخورد خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪« :‬دستگاه قضایی بیاید بررسی کند؛ ایا حقوقی اعالم می شود‪.‬‬ ‫نباید اقدامات کسانی که در این طرح‪ ،‬پروانه‏ ها و توافقات خالف را صادر کردند جرم‏ انگاری و با متخلفان برخورد تبصره‪ :‬بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای بهره برداری کاربری های گردشگری و اقامتی‪ ،‬طبق شیوه نامه‪ ،‬براساس‬ ‫قوانین موضوعه وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی بر عهده ان وزارتخانه است‪.‬‬ ‫شود؟»‬ ‫‪ -۴‬در اجرای بند ‪ ۱۰‬ماده یک «ایین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی‪ ،‬ناحیه ای‪،‬‬ ‫درخواست رهنمون از مقام معظم رهبری برای بافت تاریخی اطراف حرم رضوی‬ ‫چند روز بعد پژمان فر اعتراض خود را در قالب نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری با ‪ ۲۳۰‬نفر از نمایندگان منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» ضروری است طرح ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر در‬ ‫مقیاس تفصیلی‪ ،‬وفق منویات مقام معظم رهبری‪ ،‬متضمن وجوه تاریخی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬حقوقی و پیوند با‬ ‫مجلسمنتشرکرد‪.‬‬ ‫در این نامه خطاب به ایشان تاکید شده بود‪« ،‬اهتمام و حساسیت حضرتعالی در زمینه الگوهای توسعه و پیشرفت شهر و با تاکید بر ایجاد زمینه های حضور و اسکان طیف متنوع زائران‪ ،‬در محدوده و صیانت از حقوق مجاوران‪،‬‬ ‫بر کســی پوشیده نیست و همواره بر هویت اسالمی ـ ایرانی و عدالت انقالبی به عنوان ویژگی های الینفک‪ ،‬در مدت یک ماه اینده توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود‪ .‬دبیرخانه موظف است ظرف مدت دو ماه‬ ‫پیشرفت مطلوب تاکید کرده اید‪ .‬در طرف مقابل بسیاری اهداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوسی های متعارف اینده طرح ویژه و نظرات مراجع استانی درخصوص طرح را جهت تصمیم گیری نهایی به شورایعالی ارائه کند‪.‬‬ ‫گفتگو ژاله احمدی با خواننده و سرپرست گروه «ایشم»‬ ‫کروناموسیقیراتعطیلکردهاست!‬ ‫ژاله احمدی درباره برگزاری کنسرت بانوان در مازندران می گوید‪ :‬برای‬ ‫حل این معضل به اداره کل ارشــاد ساری مراجعه کرده ایم و گفتیم‬ ‫مگر اجرا برای بانوان چه اشــکالی دارد و ما نیز شرایط را می پذیریم‬ ‫اما انها حرفشان این است که تا زمانی استان های دیگر در این زمینه‬ ‫پیش قدم نشوند ما اقدامی نخواهیم کرد! چند ماهی است که فعاالن‬ ‫عرصه موسیقی در بالتکلیفی و بیکاری به سر می برند و منتظر پایان‬ ‫بحران کرونا هستند تا مجددا فعالیت های خود را اغاز کنند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر اغلب گروه های موسیقی فعالیت های خود را متوقف کرده اند‬ ‫یا در نهایت با دیگر اعضا تعامالت مجازی دارند‪ .‬هنرمندان موسیقی‬ ‫نواحــی که در مواقع عادی نیز به دالیل مختلف فعالیت های محدود‬ ‫و معدود دارند در حال حاضر اوضاع بدتری پیدا کرده اند و از ســویی‬ ‫دیگر برگزاری جشنواره های ساالنه نیز وضعیتی مشخص ندارد‪ .‬ژاله‬ ‫احمدی ایرایی (اهنگساز‪ ،‬نوازنده و خواننده موسیقی ایرانی) یکی از‬ ‫هنرمندان خطه مازندران است که سرپرستی گروه «ایشم» را به عهده‬ ‫دارد‪« .‬ایشم» که تنها گروه بانوان استان مازندران است به موسیقی‬ ‫فولکوریک این منطقه توجه دارد و ســال گذشــته نیز در جشنواره‬ ‫موسیقی فجر شرکت و به اجرای برنامه پرداخته است‪ .‬ژاله احمدی در‬ ‫ابتدا درباره فعالیت های اخیر گروه موسیقی «ایشم» گفت‪ :‬تمرینات و‬ ‫برنامه های ما پس از جشنواره موسیقی فجر سال گذشته که اخرین‬ ‫روزهای کاری مان محسوب می شد ‪ ،‬عمال تعطیل شده است‪ .‬احمدی‬ ‫افزود‪ :‬برای ادامه فعالیت گروه برنامه ریزی بلندمدت کرده بودیم و قرار‬ ‫بود کنسرت هایی برگزار کنیم و به اجرای اثار فولکوریک نواحی مناطق‬ ‫مختلف ایران بپردازیم‪ ،‬اما به دلیل رعایت مســائل بهداشتی و برای‬ ‫جلوگیری از شیوع بیماری کرونا هنوز این امر میسر نشده است‪ .‬البته‬ ‫تمریناتمان به صورت مجازی برگزار می شــود تا الاقل اعضای گروه‬ ‫تمریناتشان را داشته باشند‪ .‬سرپرست گروه «ایشم» در ادامه گفت‪:‬‬ ‫با اینکه تمریناتمان به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬اما واقعیت این‬ ‫اســت که تمرینات گروهی با دورهم جمع شدن و تعامل و تمرین و‬ ‫ساز زدن به نتایج مثبت می رسد‪ ،‬بنابراین تمرینات و حضور در فضای‬ ‫مجازی انطور که باید پاســخ گو نیست و نتایج درخوری دربرنخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬به طور کلی ویژگی و خاصیت گروه نوازی به همان دور هم‬ ‫جمع شدن هاست‪ .‬این هنرمند با اشــاره به وضعیت بد مازندران در‬ ‫زمینــه بیماری کرونا گفــت‪ :‬با اینکه اهالی مازنــدران پروتکل های‬ ‫بهداشتی را رعایت می کنند‪ ،‬اما با این حال هرچه می گذرد بحران کرونا‬ ‫در استان بدتر و همه گیرتر می شود؛ زیرا جاده ها همچنان باز و قابل‬ ‫ترددند و افراد غیر بومی همچنان به شهرهای شمالی سفر می کنند‪.‬‬ ‫اگر توجه کنید پس از هر تعطیلی امار بیماری در منطقه ما باال‬ ‫می رود که دلیلش ورود مسافران و افراد غیربومی است‪.‬احمدی‬ ‫در ادامــه توضیحاتش گفت‪ :‬وضعیت موجــود وعدم رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشتی باعث شده ما خانه نشین شویم و‬ ‫درحالی که منبع درامدمان موسیقی است‪ ،‬شغل مان نیز تعطیل‬ ‫شده است‪ .‬سرپرست گروه موسیقی «ایشم» درباره فعالیت های‬ ‫مجازی گروه موســیقی «ایشم» نیز گفت‪ :‬من و اعضای گروه‬ ‫تا پیش از این بر اساس موسیقی فولکوریک مازندران فعالیت‬ ‫می کردیم که البته این روند ادامه خواهد داشت؛ اما چندی پیش‬ ‫تصمیم گرفتیم عرصه فعالیت های مان را گسترش دهیم‪ ،‬زیرا‬ ‫ایــن توانایی در اعضا وجود دارد و همه انها ســازهای ایرانی و‬ ‫فولک را می نوازند‪ .‬زمانی که چنین پتانسیلی وجود دارد بهتر‬ ‫ان اســت که از ان اســتفاده کنیم‪ ،‬لذا به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که اگر می خواهیم در شهرهای مختلف اجرا داشته باشیم‪ ،‬بهتر‬ ‫ان اســت کالم ارتباطی مان را نیز گسترش دهیم‪ .‬او در ادامه‬ ‫گفت‪« :‬ایشم» تنها گروه مازندران است که همه نوازندگان ان‬ ‫خانم هستند و اعضای ان از سال ها پیش مشغول به فعالیت و‬ ‫همکاری با یکدیگرند‪ .‬پیش از این نیز در قالب موسیقی بانوان‬ ‫فعال بودیم و نام گروه مان «قمر» بود‪.‬‬ ‫ژاله احمدی درباره مبنا و محوریت فعالیت گروه «ایشم» گفت‪:‬‬ ‫از مقطعی به بعد به دلیل محدودیت ها و شرایط و مسائلی که‬ ‫در زمینه موســیقی بانوان وجود دارد‪ ،‬گروه «ایشم» نیز دچار‬ ‫تغییراتی شد‪ ،‬به این شکل که از اقای میثم شیخ نژاد به عنوان‬ ‫خواننده دعوت به عمل اوردیم و ایشان نیز پذیرفتند‪ .‬همکاری‬ ‫ما با اقای میثم شیخ زاده ادامه خواهد داشت و این امکان وجود‬ ‫دارد در کنســرتی که مربوط به موسیقی نواحی دیگراست از‬ ‫خواننده دیگری نیز اســتفاده کنیم‪ .‬احمدی درباره دالیل این‬ ‫اتفاق گفت‪ :‬به هرحال با وجــود خوانندگان مرد فعالیت های‬ ‫راحت تری خواهیم داشــت و با محدودیت های کمتری مواجه‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬اما بازهم مشــکالتی وجــود دارد‪ .‬با این حال به‬ ‫فعالیت ادامه خواهیم داد زیرا مجوز رسمی دریافت کرده ایم و در‬ ‫دو جشنواره معتبر مقام اورده ایم‪.‬‬ ‫ژالــه احمدی درباره فعالیت هــای خوانندگی خودش با وجود‬ ‫خواننده مرد نیز گفت‪ :‬در سال های گذشته که «ایشم» گروه‬ ‫بانــوان بود خواننده خودم بودم و حــال به عنوان هم خوان در‬ ‫کنار خواننده اقا حضور دارم‪ .‬قطعا این اتفاق برای من که خودم‬ ‫خواننده هستم اذیت کننده خواهد بود‪ ،‬اما چاره ای جز این نیست‬ ‫زیرا خوانندگان خانم همــواره برای فعالیت با محدودیت های‬ ‫بسیار مواجهند‪ .‬این قضیه همچنان برای من الینحل است اما‬ ‫معتقدم راکد ماندن بی فایده است و باید حرکت کرد تا باالخره‬ ‫کورسوی امیدی پیدا شود‪ .‬ژاله احمدی درباره وضعیت موسیقی‬ ‫بانوان در استان مازندران و شهر امل گفت‪ :‬مشکالت همچنان‬ ‫وجود دارد و امکان برگزاری کنسرت در استان و شهرهای تابعه‬ ‫ان میسر نیست؛ در حالی که در تهران چنین روالی وجود دارد و‬ ‫ساالنه گروه های مختلفی ویژه بانوان روی صحنه می روند‪ .‬حتی‬ ‫چند گروه نیز در جشنواره موسیقی فجر اجرای بانوان داشته اند؛‬ ‫ هرچند ان کنسرت ها نیز با شرایط و ضوابط خاص روی صحنه‬ ‫رفته اند‪ .‬با توجه به این موارد واقعا نمی دانم چرا در شمال چنین‬ ‫اجازه ای به ما نمی دهند‪ .‬احمدی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫برای برگزاری کنسرت در شمال کشور به وزارت ارشاد و دیگر‬ ‫نهادهای مربوطه مراجعه کرده یا خیــر‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل این‬ ‫معضل به اداره کل ارشاد ساری مراجعه کرده ایم و گفتیم مگر‬ ‫اجرا برای بانوان چه اشکالی دارد و ما نیز شرایط را می پذیریم‬ ‫اما انها حرفشان این است که تا زمانی استان های دیگر در این‬ ‫زمینه پیش قدم نشوند ما اقدامی نخواهیم کرد‪ .‬ما برای برگزاری‬ ‫کنســرت تالش های بسیار کردیم و زحماتمان عمال به جایی‬ ‫نرســید‪ .‬البته تا انجا که می دانم و در جریان هستم برگزاری‬ ‫کنسرت در برخی شهرها از جمله سنندج ممانعتی ندارد‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه اولویت مسئوالن مسائلی غیر از هنر و‬ ‫موسیقی است‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه گروه ما بارها توانمندی های خود‬ ‫را ثابت کرده و در جشنواره ها درخشیده و برای شهر و دیارمان‬ ‫افتخار کسب‪ ،‬اما متاسفانه طی این سال ها از سوی وزارت و اداره‬ ‫ارشاد نه تنها حمایتی وجود نداشته‪ ،‬بلکه هیچ تقدیر و تشکری‬ ‫از ما صورت نگرفته و حتی یک تماس تلفنی با ما برقرار نشده‬ ‫و ما نیز همواره نســبت به این موضوع انتقاد داشته ایم‪ .‬چنین‬ ‫برخورددهایی ناراحت کننده و گاه نا امیدکننده است اما واقعیت‬ ‫این اســت که ما توجهی نداریم و نسبت به چنین رفتارهایی‬ ‫بی تفاوت شده ایم‪.‬سرپرســت گروه «ایشــم» دربــاره تعامل‬ ‫خوانندگان زن کشور با یکدیگر نیز گفت‪ :‬اینگونه ارتباط ها تا‬ ‫حدودی وجود دارد اما انطور که باید باشد‪ ،‬نیست‪ .‬البته بحران‬ ‫بیماری کرونا نیز ان ارتباطات معدود را کمرنگ تر کرده است‪.‬‬ ‫دیگر گروه ها و خوانندگان نیز شرایطی مشابه با وضعیت ما دارند‬ ‫و فعالیت هایشان را به نوعی متوقف کرده اند‪ .‬ژاله احمدی درباره‬ ‫دیگر فعالیت هایش در زمینه موســیقی گفت‪ :‬با گروه دیگری‬ ‫متشکل از اساتید موسیقی مازندران به عنوان هم خوان همکاری‬ ‫می کنم‪ .‬قرار بود به اتفاق اعضای این گروه نیز کنسرت داشته‬ ‫باشیم که هنوز این اتفاق میسر نشده است‪ .‬البته اجازه برگزاری‬ ‫کنسرت داده می شود‪ ،‬اما با ‪ 50‬درصد ظرفیت سالن و رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی‪ .‬شما حساب کنید در مواقع عادی افراد‬ ‫کمی به دیدن کنسرت می ایند و حال با نیمی از ظرفیت سالن‬ ‫همــان ‪ 50‬درصد نیز نخواهند امد‪ .‬بنا به همین دالیل به این‬ ‫نتیجه رسیده ایم که در شرایط بحرانی بدترین شغل ممکن را‬ ‫داریم‪ .‬ژاله احمدی در پایان با اشاره به اینکه پیگیر جشنواره های‬ ‫اینده است‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت ما بستگی به تمرینات گروهی مان‬ ‫دارد که فعال این امکان میسر نیست‪ .‬امیدوارم که شرایط بحرانی‬ ‫فعلی هرچه زودتر پایان یابد و زندگی به روال عادی باز گردد و‬ ‫ما و دیگر همکاران فعالیت هایمان را از سر بگیریم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبـــــــــــــه ‪ 7‬تیرماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره‪1255‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫خبر‬ ‫اخرین خبرها‬ ‫از اغاز مجدد کنسرت ها‬ ‫محمد اله یاری مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی از اعالم امادگی چند گروه موسیقایی‬ ‫برای برگزاری کنســرت در شــهرهای دارای وضعیت‬ ‫ســفید خبر داد‪ .‬محمد اله یاری مدیرکل دفتر موسیقی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پاســخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اخرین وضعیت برگزاری کنسرت ها در تهران‬ ‫و سایر شهرها پس از صدور مجوز از سرگیری فعالیت ها‬ ‫از ســوی ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬توضیح داد‪ :‬طی‬ ‫هفته های گذشــته جلسات متعددی با تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫تهیه کنندگان و دست اندرکاران حوزه موسیقی پیرامون‬ ‫نحوه برگزاری کنســرت در روزهــای کرونایی برگزار‬ ‫کردیم که ماحصل ان انتشــار بخشــنامه ای بود که بر‬ ‫اساس ان دســتورالعمل بهداشتی و مالحظات مربوط‬ ‫به اجرای زنده موســیقی به اطالع مردم عزیز رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انچه ما در این بخشــنامه ها برای برگزاری‬ ‫کنسرت ها ارائه داده بودیم‪ ،‬برپایی اجرای زنده موسیقی‬ ‫به شرط صدور مجوزهای الزم از سوی ستاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونا و در وضعیت ســفید قرار گرفتن شــهرهای‬ ‫میزبان بود‪ .‬که در این زمینه تا به امروز سه درخواست‬ ‫برای برگزاری کنســرت از سوی چند شرکت موسیقی‬ ‫به دفتر موســیقی وزارت ارشــاد ارائه شده است که به‬ ‫محض صدور مجوزهای الزم در این زمینه اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکــه ایا خالی‬ ‫بودن ســامانه های فروش اینترنتی بلیت کنســرت ها‬ ‫نشان دهنده عدم اســتقبال خوانندگان و شرکت های‬ ‫برگزاری کنســرت اســت؟ بیان کرد‪ :‬موضــوع بلیت‬ ‫فروشی کنسرت ها هم با توجه به شرایط ویژه کرونایی‬ ‫که در برگیرنده الزامات بهداشــتی بر اساس پروتکل ها‬ ‫اســت‪ ،‬نیاز به طی کردن فراینــدی دارد که همزمانی‬ ‫ان بــا مراحــل اداری‪ ،‬مقداری زمان بر اســت‪ .‬از این‬ ‫رو به محــض صدور مجوز کنســرت هایی که تقاضای‬ ‫ان ها به دفتر موســیقی ارسال شده و همچنین رعایت‬ ‫کامل پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬سامانه های فروش بلیت‬ ‫کنسرت ها نیز کار خود را با در نظر گرفتن ظرفیت ‪۵۰‬‬ ‫درصدی سالن ها اغاز می کنند‪.‬‬ ‫نشســت هماهنگی دفتر موســیقی ارشــاد با مدیران‬ ‫سالن های برگزاری کنسرت ها و صنوف حوزه موسیقی‬ ‫برای بررسی شرایط اغاز اجراهای صحنه ای و بازگشایی‬ ‫سالن ها‪ ،‬چندی پیش با حضور محمد اله یاری مدیرکل‬ ‫دفتر موســیقی‪ ،‬حمیدرضا نوربخــش مدیرعامل خانه‬ ‫موســیقی ایران‪ ،‬محســن رجب پور مدیرعامل مجمع‬ ‫صنفی تولیدکنندگان اثار شنیداری‪ ،‬علیرضا اعتمادی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنفی هنرمندان موســیقی‬ ‫ایران و نمایندگان ســالن ها برگزار شد‪ .‬در این نشست‬ ‫نمایندگان ســالن های هتل اســپیناس پــاالس‪ ،‬تاالر‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران‪،‬‬ ‫ســالن همایش های برج میالد‪ ،‬سالن همایش ایرانیان‪،‬‬ ‫تاالر وحدت‪ ،‬ســالن برج ازادی و فرهنگسرای نیاوران‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫در این جلســه درباره رعایت موارد بهداشتی و حضور‬ ‫مخاطبان گفتگو شــد و پیشــنهادهای ســالن ها برای‬ ‫اقدامــات بهداشــتی و همچنیــن حمایــت از اجرای‬ ‫کنســرت ها پس از بازگشایی ســالن ها مطرح شد‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که مقرر شد پس از جمع بندی شرایط‬ ‫و تدوین شــیوه نامه پیشنهادی‪ ،‬شــیوه نامه به ستاد‬ ‫ملــی مقابله با کرونا ارائه شــود‪ .‬همچنین ســالن ها و‬ ‫شرکت های برگزاری کنســرت ها برای رفاه حال مردم‬ ‫به توافق هایی رسیدند‪.‬‬ ‫بر همین اســاس دفتر موســیقی معاونت امور هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی روز ‪ ۲۶‬خرداد با توجه‬ ‫به اعــام اغاز فعالیت هــای هنری از ابتــدای تیرماه‪،‬‬ ‫دســتورالعملی را به ســالن ها و ادارات کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان ها اعالم کرد‪ .‬این مجموعه با توجه‬ ‫به برگزاری دو جلســه با نمایندگان سالن های اجرای‬ ‫صحنه ای موسیقی و تشــکل های حوزه موسیقی اعالم‬ ‫کرد صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی با رعایت‬ ‫موارد زیر از ابتدای تیرماه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫اقازاد ه به شبکه نمایش خانگی رسید‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شــماره ‪ • 1255‬شنبه ‪ 7‬تیرماه ‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫شبکه نمایش خانگی این بار به روی قصه ای درباره یک اقازاده گشوده شده است و بعد از ورود اقازاده هایی‬ ‫چون هادی رضوی به این مدیوم حاال یک ملودرام با نام «اقازاده» وارد شبکه خانگی شده است‪.‬‬ ‫«اقازاده» با طراحی و نویسندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی ساخته شده است که پیش از این‬ ‫چند همکاری در تلویزیون داشته اند‪.‬‬ ‫حامد عنقا جزو اولین کســانی اســت که عرصه سریال سازی در شــبکه نمایش خانگی را تجربه کرد و با‬ ‫نگارش «قلب یخی» فعالیتش را در شــبکه خانگی اغاز کرد‪ .‬با این حال بعد از ان وارد سریال سازی برای‬ ‫تلویزیون شــد؛ سریال هایی که در این سال ها بی حاشــیه هم نبوده اند و هر یک سکانس هایی را داشته اند‬ ‫که به عمد و شیطنت یا به دالیل دراماتیک نویسنده و کارگردان در قصه گنجانده شده است که «پدر» و‬ ‫صحنه معروفش اخرین نمونه انها بود‪.‬‬ ‫عنقا حاال با تهیه کنندگی ســریال «اقازاده» به شــبکه نمایش خانگی امده اســت و سینا مهراد را با نقش‬ ‫حامد تهرانی (که اکثرا ً نقش اول سریال هایش است) بازیگر اصلی این سریال قرار داده است‪ .‬در این سریال‬ ‫ترکیبی از بازیگران چهره و مشــهور سینما و تلویزیون هم دیده می شوند که از جمله انها می توان به امیر‬ ‫اقایی‪ ،‬نیکی کریمی‪ ،‬امین حیایی‪ ،‬امین تارخ‪ ،‬مهدی ســلطانی‪ ،‬جمشــید هاشم پور‪ ،‬لعیا زنگنه و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این ســریال جمعه ششــم تیرماه در شــبکه نمایش خانگی و وی اودی ها عرضه شد و مورد استقبال‬ ‫مخاطبین قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:07‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:24‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:45‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:04‬‬ ‫‪05:51‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم ‪:‬‬ ‫خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد‪ ،‬بخشنده است و بخشش‬ ‫را دوست دارد‪ ،‬پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه ص‪ ، 293‬ح ‪690‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫پنج شنبه گذشته یکی از دوستان بخاطر تامین هزینه درمان خواهرزاده اش نیاز فوری به پول داشت؛ بهمین خاطر‬ ‫قصد داشت ‪ ۲۰۰۰‬دالر که ظاهرا پس انداز روز مبادا بود را بفروشد‪ .‬تلفنی به من گفت زیر ‪ ۱۹‬هزار تومان می دهم‬ ‫فقط االن پول می خوام! با یکی دیگر از دوستان که معموال برای خرید و فروش طال و گاها ارز در ارتباطم تماس گرفتم‬ ‫بعد از سالم گفتم «اقا سعید یه مقدار دالر هست برای یه بنده خدا پول الزمه فوری؛ کالمم را قطع کرد و گفت اشتباه‬ ‫گرفتی قربان و سریع تلفنم را قطع کرد‪ .‬بعد از چند دقیقه با واتس اپ تماس گرفت و گفت چه راحت پشت تلفن‬ ‫اسم دالر را میاری! مرد حسابی قصد داری دستی دستی خودتو مارو به فنای عظمی بدی‪ ،‬بعد هم گفت باهات تماس‬ ‫می گیرم» و قطع کرد‪ .‬توهم شنود توسط دستگاههای امنیتی در بین مردم به اوج خود رسیده؛ نمی گم نظارت‪ ،‬کنترل‬ ‫و مراقب نیست ولی این خبرا هم که می گویند نیست که اگر بود اینهمه دزدی و غارت بیت المال و اختالس نبود‪ .‬به‬ ‫عنوان روزنامه نگار جز معتقدم سرویس های امنیتی بیشتر درگیر هجمه های خارجی و موضوعات سیاسی و امنیتی‬ ‫هستند تا اقتصادی و روزمرگی ها‪ .‬جالبتر اینجا بود که بعد از انتشار فیلم درگیری نیرو انتظامی با دالالن دالر در فضای‬ ‫مجازی سعید سریع تماس گرفت وگفت «دیدی گفتم دیدی گفتم داداش بگیر بگیر شده دیگه با من تماس نگیر»!!‬ ‫بنظر شدت توهمات بعضی از مردم در حدی است که نیاز به بستری و مراقبت روانپزشک دارند‪.‬‬ ‫مثلی هست که میگه چوب را بردار گربه دزده حساب کار دستش میاد؛ حکایت اینروزهاست!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫اگر میخواهید خوشبخت باشید‪،‬‬ ‫زندگی را به یک هدف گره بزنید‪،‬‬ ‫نه به ادم ها و اشیاء‪.‬‬ ‫البرتانیشتین‬ ‫حافظانه‬ ‫دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم‬ ‫نقشی به یاد خط تو بر اب می زدم‬ ‫ابروی یار در نظر و خرقه سوخته‬ ‫جامی به یاد گوشه محراب می زدم‬ ‫نگاه نو‬ ‫گرانی روزانه‬ ‫سفره های مردم‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫علیرضاراهب‬ ‫شاعر نامدار معاصر بر اثر کرونا درگذشت‬ ‫علیرضا راهب رفته است اما شعرهایش از «عشق» و‬ ‫«جنگ» و «مرگ» و دغدغه اش نسبت به وضعیت‬ ‫انجمن های ادبی هنوز مانده اســت‪ ،‬حرف هایی که‬ ‫فرصت گفتنش را پیدا نکرد‪ .‬این شــاعر‪ ،‬ترانه سرا و‬ ‫منتقد ادبی که در ‪۵۳‬سالگی و در پی ابتال به کرونا‪،‬‬ ‫بامداد پنج شنبه‪ ،‬پنجم تیرماه بر اثر ایست قلبی در‬ ‫بیمارستان اتیه تهران از دنیا رفت‪ ،‬از برخی جلسه ها‬ ‫و انجمن هــای ادبی گله و همواره نســبت به ان ها‬ ‫دغدغه داشت‪ .‬او که مدیریت انجمن ادبی «ونداد» را‬ ‫برعهده داشت و بعضا از وضعیت برگزاری جلسه های‬ ‫ادبی دوستان شاعرش انتقاد می کرد‪ ،‬معتقد بود به‬ ‫افرادی که در دنیای مجازی رشد کرده اند و با مجاز‬ ‫ادبیات باال امده اند و کوچک ترین تکنیکی را در شعر‬ ‫کالسیک نمی شناسند و حتی تاریخچه ادبیات معاصر‬ ‫خودمان را نمی دانند و شخصیت های اعلم ادبیات و‬ ‫مطبوعات معاصر را نمی شناسند‪ ،‬نه تنها کرسی و جا‬ ‫بلکه امتیاز نشریه ادبی هم می دهند‪ .‬او در گفت وگویی‬ ‫به ایســنا گفته بود‪ :‬به این سمت حرکت می کنیم‬ ‫کــه وقتی می رویم مجوز رســمی برای فعالیت مان‬ ‫بگیریم با این قضیه مواجه می شــویم که در صورت‬ ‫دادن مجوز رسمی از ما توقعاتی هم برای یک سری‬ ‫کارهای مناسبتی که ما دوست نداریم خواهند داشت‪،‬‬ ‫در نتیجه ما چند ماه است چون فضا برای برگزاری‬ ‫نشست های انجمن مان نداریم ان را تعطیل کرده ایم؛‬ ‫انجمنی که تمام شــاعران و نویســندگان به اتفاق‬ ‫می گویند که جایش خالی است‪ ،‬یعنی تعطیل بودنش‬ ‫لطمه ای برای فعالیت ادبی در تهران است‪ .‬تعطیلی اش‬ ‫هم به این علت است که جا نداریم تا اجرایش کنیم‬ ‫و جــا نداریم چون زیر بلیت کســی نمی رویم‪ .‬این‬ ‫شاعر (چهارشنبه‪ ،‬چهارم تیرماه ‪ )۹۹‬پیش از رفتن‬ ‫به بیمارستان در پستی نوشته بود‪« :‬دوستان تست‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬من مثبت شده‪ .‬بعد از حدود دو هفته مداوا‬ ‫و درگیری و تنگس نفــس و تپش قلب‪ ،‬دارم اماده‬ ‫می شم به بیمارستان اتیه برم‪ .‬خواهش می کنم با من‬ ‫تماس نگیرید‪ .‬قادر به پاسخگویی نیستم! بچه های‬ ‫انجمن ونداد و دوســتان نزدیکم از من خبر خواهند‬ ‫داشت‪ ...‬عطر نفس‪ ،‬دعا و انرژی مثبتتون شفاست‪ ».‬او‬ ‫ساعاتی بعد از این نوشته از دنیا رفت‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫سینما های کشور از یکم تیر‪ ۱۳۹۹‬با مجوز ستاد مقابله با کرونا اغاز بکار کردند ‪ .‬باگذشت سه روز انگونه‬ ‫که باید مردم ازسینماها استقبال نکرد تا بعداز سه ماه همچنان سالن سینماها روزهای خلوتی را به خود‬ ‫ببیند‪/‬محمدحسینموحدینژاد‬ ‫ائین تحویل دهی ‪ ۳‬فروند جت جنگنده کوثر ساخت ایران به نیروی هوایی ارتش‪ ۵ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۹‬با‬ ‫حضورامیرسرتیپامیرحاتمیوزیردفاعوپشتیبانینیروهایمسلح‪،‬سرلشکرسیدعبدالرحیم‬ ‫موسوی فرمانده کل ارتش‪ ،‬امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش و محمدباقر‬ ‫نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫همزمان با ایام دهه کرامت کاروان زیر سایه خورشید متشکل از خادمان استان قدس رضوی با‬ ‫حضور در شــهر مقدس قم و گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر (ع) در مراسم غبارروبی این‬ ‫امامزاده حضور یافتند ‪ /‬مهدی بخشی سورکی‬ ‫بازدید نایب رئیس مجلس از شــهرک جذامی ها ‪ /‬سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس‬ ‫مجلس‪ ،‬محمدرضا کالئی شهردار مشهد‪ ،‬شهناز رمارم عضو هیات رئیسه شورای شهر و محمدحسین‬ ‫بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد‪ ،‬پنجشنبه ‪ ۵‬تیر با حضور خود در کوی طالب و خیابان‬ ‫«وحید‪ »۸‬برای حل مشکالت‪ ۴۰‬ساله جذامیان این شهر اعالم امادگی کردند ‪ /‬حدیث فقیری‬ ‫با اغاز فصل تابستان و پایان امتحانات کودکان و نوجوانان‪ ،‬بسیاری از انها به فکر گذران اوقات فراغت‬ ‫خود هستند‪ .‬به رسم همه ساله کودکان اوقات فراغت خود را در حال بازی در محیط های مختلف خواهند‬ ‫بود‪ ،‬اما خانواده ها امسال باید بطور ویژه به سالمت فرزندان خود در اولین تابستان پس از شیوع ویروس‬ ‫کرونافکرکنند‪/‬مجیدعسگریپور‬ ‫ائین رونمایی از‪ ۴۰‬قطعه لوح هخامنشی «بازگشتی از موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو» و گو ِر‬ ‫عصر اهن سگزاباد عصر پنجشنبه با حضور هدایت اهلل جمالی پور استاندار‪ ،‬رئیس موزه ملی ایران و‬ ‫جمعی از مسئوالن در موزه شهر قزوین واقع در دولتخانه صفوی برگزار شد ‪ /‬فرهاد صفری‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1456

روزنامه هنرمند 1456

شماره : 1456
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه هنرمند 1455

روزنامه هنرمند 1455

شماره : 1455
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه هنرمند 1454

روزنامه هنرمند 1454

شماره : 1454
تاریخ : 1400/03/19
روزنامه هنرمند 1451

روزنامه هنرمند 1451

شماره : 1451
تاریخ : 1400/03/12
روزنامه هنرمند 1450

روزنامه هنرمند 1450

شماره : 1450
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه هنرمند 1449

روزنامه هنرمند 1449

شماره : 1449
تاریخ : 1400/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!