روزنامه هنرمند شماره 1246 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1246

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1246

روزنامه هنرمند شماره 1246

‫پویامحمودیانمعاونصنایع دستیکشورخبرداد‪:‬‬ ‫معاونسازمانتامیناجتماعی‪:‬‬ ‫تشکیل کارگروه و یژه به منظور‬ ‫پیگیری بیمه هنرمندان‬ ‫صنایع دستی‬ ‫مراکز هنری و رسانه ای از فرصت‬ ‫امهال حق بیمه کارفرمایی‬ ‫دوران کرونا استفاده کنند‬ ‫فرهنگ‪2.‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫شنبه ‪24‬خرداد ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1246‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫بررســی عرضه ا ثار فرهنگی و هنری در فضای مجازی‪:‬‬ ‫چرا مسئولین فکری به حال‬ ‫قانون کپی رایت نمی کنند؟‬ ‫چرا در جشنواره کن ‪2020‬‬ ‫هیچفیلمسینماییایرانیحضورندارد؟‬ ‫جشنواره های سیاسی‬ ‫یا سیاست های جشنواره ای!‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫همه ماجراها از یک اظهارنظر‬ ‫ساده شروع می شود!‬ ‫فرهنگ ‪8.‬‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از نهمین کنفرانس‬ ‫الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‬ ‫معاونگردشگری‪:‬‬ ‫شرط کافی توسعه گردشگری‬ ‫مذهبی فراهم کردن‬ ‫ز یرساخت های میزبانی است‬ ‫ایران اماده پذیرش‬ ‫گردشگران خارجی می شود‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫دربارهبرچسبممنوع التصویری‬ ‫عادل فردوسی پور؛ محمدرضا حیاتی و دیگران؛‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫ماجرای «رومینا» و اتفاقات از این دست؛‬ ‫وقتیبچه هاتغذیهفرهنگی شان‬ ‫را از کانال هایغیرایرانیمی گیرند!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫امسال کتاب درسی از طر یق کتابفروشی ها عرضه نمی شود‬ ‫تکیه بر فضای مجازی به هنرهای‬ ‫تجسمی اسیب می زند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫توز یع کتب مبتنی‬ ‫بر سامانه فروش است‬ ‫حراج ا ثار هنری جهان اسالم برگزار شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫‪ 10‬افتتاحیه و ‪ 29‬فرصت گالر ی گردی‬ ‫در فضای مجازی و گالر ی ها‬ ‫تجسمی‪3.‬‬ ‫هنر ایرانی یکه تاز ا ثار هنری‬ ‫تجسمی‪3.‬‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫«مستعشق»پایانتابستان‬ ‫امادهمی شود‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫معاون مرکز ملی فضای مجازی‪:‬‬ ‫برنامه سازان در شبکه نمایش خانگی؛‬ ‫چرا مردم با برنامه های طنز صدا‬ ‫و سیما ارتباط برقرار نمی کنند؟‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫ورود شورای عالی فضای مجازی‬ ‫به حوزه وی اودی ها‬ ‫پایان انحصار‬ ‫خسارت ‪ ۶۰‬میلیارد تومانی کرونا‬ ‫به موزه ها و اماکن تاریخی‬ ‫جانی دپ‬ ‫به تلو یز یون ایران می اید!‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫درباره سامانه بلیت فروشی یکپارچه سینما «سمفا»‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫تکیهبرفضایمجازیبههنرهایتجسمیاسیبمی زند‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫گزارش‬ ‫ماجرای «رومینا» و اتفاقات از این دست؛‬ ‫ شان‬ ‫وقتی بچه ها تغذیه فرهنگی ‬ ‫را از کانال های غیرایرانی می گیرند!‬ ‫مصطفی رحماندوســت با اشــاره به نبود زیرساخت های‬ ‫فرهنگــی می گوید‪ :‬ماجرای رومینا ابتدای قضیه اســت و‬ ‫باز هم اتفاق خواهد افتاد‪ .‬این شــاعر و نویســنده ادبیات‬ ‫کودک و نوجوانــدر پی اتفاقی که بــرای «رومینا‪ ،‬دختر‬ ‫‪۱۴‬ســاله تالشی» رخ داده است و کشته شدن او به دست‬ ‫پدرش‪ ،‬دربــاره پرداختن به مســائل نوجوانــان و نقش‬ ‫ادبیات در جلوگیری از خشــونت های خانگی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ادبیات ما گردن بسیار بسیار نازکی دارد که با یک تلنگر‬ ‫هم می شــکند؛ زمانی که مســائل عمده بزرگ و کوچک‬ ‫پیش می اید همه انتظار دارند ادبیات پاســخ گو باشد‪ .‬در‬ ‫مملکتی که تیراژ کتاب ‪ ۵۰۰‬نســخه شده‪ ،‬انتظار این که‬ ‫ادبیات بتواند بــر تربیت اجتماعی مــردم تاثیر بگذارد‪،‬‬ ‫انتظار بی خودی است‪ .‬ان قدر اوضاع سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی مملکت مان مســئله دارد که ادبیات به گوشه ای‬ ‫رفته اســت‪ .‬حتی کتاب هایی که زمانی ممنوعه حســاب‬ ‫ت پســتو می خریدند و پنهانی‬ ‫می شــد و مردم از پشــ ‬ ‫می خواندند‪ ،‬دیگر خریدار ندارند‪.‬‬ ‫او ســپس گفت‪ :‬چیزی که من از «ماجرای رومینا» خبر‬ ‫ش ســر و وضع‪ ،‬تر و‬ ‫دارم این اســت کــه او دختری خو ‬ ‫تمیز و خوشــگل و خوش لباس بوده که در یک روستای‬ ‫دورافتاده با یکی دوست شــده و از خانه فرار کرده و این‬ ‫دوستی و فرار عامل این فجایع شده است‪ .‬پدرش هم که‬ ‫فرد فاقد سواد و متعصبی بوده نتوانسته این را تحمل کند‪.‬‬ ‫حاال ادبیات بــه درد کدام یک از این ها می خورد؟ ایا ان‬ ‫پدر روســتایی و متعصب می اید قصه ها و نوشته های من‬ ‫و دیگران را بخواند؟ یا ان دختر ‪۱۳‬ساله ای که نمی تواند‬ ‫تشــخیص بدهد و چیزی شــنیده به نام جنس مخالف‪،‬‬ ‫می ایــد ادبیات مــن را بخواند؟ اصال ایــن امکان برایش‬ ‫وجود داشــته که از کتاب و شعر اســتفاده کند؟ یا ان‬ ‫پسری که بدون رعایت ویژگی سنی و تفاوت ها این رابطه‬ ‫را برقرار کرده‪ ،‬پســری با ان دک و پــز مخاطب ادبیات‬ ‫من اســت؟ ادبیات هیچ ارتباطی با این ســه ضلع جنایت‬ ‫ندارد‪ .‬رحماندوســت در ادامه بیان کرد‪ :‬مطمئنم این بچه‬ ‫‪۱۳‬ساله پای ثابت کتاب و ادبیات هم نبوده‪ ،‬زیرا بسیاری‬ ‫از روستاهای ما هیچ امکانی برای مطالعه ازاد و انتخابی و‬ ‫لذت بخش ندارد‪ .‬این موضوع درباره عامل جنایت و دوست‬ ‫پســرش هم همین طور بوده اســت‪ .‬ما دو مشکل عمده‬ ‫داریم؛ امکانات مطالعه‪ ،‬فکر و فهم و شــعور در شهرهای‬ ‫بزرگ نیست چه برسد به یک روستا‪.‬‬ ‫اگــر فکر کنیم در دل ان روســتا کتابخانه بزرگی وجود‬ ‫داشته باشد و اهالی روستا هم اهل مطالعه باشند‪ ،‬کتابی ‬ ‫که بخواهد در ایــن مورد رهنمود بدهد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫شــاعر با تاکید بر این که مشکالت زیرســاختی بسیاری‬ ‫در کشــور ما وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکل ما یکی دوتا‬ ‫نیست‪ .‬مشکالت زیرساختی بسیاری داریم‪ .‬سطح مطالعه‬ ‫در کشورمان بسیار پایین است‪ .‬در مملکتی با ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫جمعیت‪ ،‬تیراژ کتاب شــده ‪ ۵۰۰‬نسخه‪ ،‬بعد انتظار دارید‬ ‫نویســنده با حق تالیف ‪ ۵۰۰‬تا‪ ،‬کتاب درســت و حسابی‬ ‫بنویســد و زندگــی اش را بچرخاند؟ نمی شــود‪ .‬اما وقتی‬ ‫اتفاقی می افتد‪ ،‬به نویسنده می گویند تو چه کار کرده ای؟‬ ‫من کاری نکردم‪ ،‬رفتم مسافرکشــی و خرجم را دراوردم‪.‬‬ ‫این طور نمی شود‪ .‬نمی شود گفت اگر ادبیات فالن می کرد‪،‬‬ ‫بهمان می شــد‪ .‬ادبیات مدت هاســت کار خود را کرده و‬ ‫می کنــد‪ ،‬اما با تیراژ ‪ ۵۰۰‬تــا دیگر مخاطب ندارد‪ ،‬با این‬ ‫تیراژ هم ناشــر و نویسنده رغبتی به ادامه خدمت ندارند‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل رومینا فقط خشونت‬ ‫خانوادگی نیســت بلکه پایین بودن شدید سطح فرهنگ‬ ‫اســت‪ .‬وگرنه دختر ‪۱۳‬ســاله چنیــن کاری را نمی کند؛‬ ‫وابستگی به خانواده‪ ،‬وابستگی اجتماعی و قانون به کنار‪،‬‬ ‫عقل و احساس که باید باشد‪.‬‬ ‫زمانی که ادبیات به ان کودک نرســد و تربیت فکری پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬همین می شود‪ .‬ایا اموزش و پرورش ما می خواهد‬ ‫به کودک تربیــت فکری بدهد؟ اموزش و پرورشــی که‬ ‫سرتاپایش شــعار است و هر ســال تکرار همان شعارها‪.‬‬ ‫کتاب های درســی اموزش و پرورش‪ ،‬مدرسه ها و معلم ها‬ ‫همه شــده اند مرکز شــعار‪ .‬حاصلش همین می شــود‪ .‬نه‬ ‫اموزش و پــرورش به کودک و نوجوان یــاد می دهد‪ ،‬نه‬ ‫منبر و مســجد و محراب و نه کتاب به دستش می رسد‪.‬‬ ‫رحماندوست با تاکید بر مشکالت فرهنگی و نبود اموزش‬ ‫از طریق کتاب و مدرســه و مسجد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر شما ایا‬ ‫خانواده های ما با اموزه های صداوســیما سرگرم هستند و‬ ‫از ان طریــق اموزش می بینند؟ تقریبــا همه خانواده ها‬ ‫تغذیه فرهنگی شــان را از کانال های غیرایرانی می گیرند‪.‬‬ ‫«بیگانه» تعلیم و تربیت می کند و دوست می راند و هیچ‬ ‫امکان انتخاب شخصی برای گسترش فرهنگ وجود ندارد‪.‬‬ ‫با این وضعیت می خواهید چه شود؟‬ ‫هنرمند نقاشیخط با اشاره به امکانات فضای مجازی برای ارائه اثار‬ ‫هنرمندان گفت‪ :‬در نهایت بزرگتریــن اتفاق های هنری محصول‬ ‫دیدارهای هنرمندان در دورهمی های نمایشگاه ها بوده و تکیه بر‬ ‫فضای مجازی یک اسیب بزرگ به هنرهای تجسمی است که امکان‬ ‫راستی ازمایی اثار نیز در این فضا وجود ندارد‪ .‬عظیم فالح هنرمند‬ ‫رشته نقاشیخط اســت که بیش از ربع قرن از حضور او در فضای‬ ‫حرفه ای هنر می گذرد‪ .‬فالح هنر را از سن ‪ ۱۵‬سالگی و با حضور در‬ ‫کالس های خوشنویسی فرهنگسرای خاوران اغاز کرده است‪ .‬او با‬ ‫کسب رتبه در جشنواره های معتبر هنری از جمله جشنواره جهانی‬ ‫هنر مقاومت‪ ،‬جشــنواره ملی رضوی‪ ،‬جشنواره ملی ایات و دیگر‬ ‫رویدادهای هنری اعتباری در نقاشــیخط به دست اورده است و با‬ ‫برگزارینمایشگاهدرفرانسه‪،‬ترکیه‪،‬لبنان‪،‬مالزی‪،‬عراقواذربایجان‬ ‫جایگاهخودرانزداهالیهنرتثبیتکرد‪.‬فعالیتمستمراینهنرمند‪،‬‬ ‫نگارش قران کریم به سبک نقاشیخط‪ ،‬نگارش ‪ ۱۰۰۰‬صلوات و ‪۱۰۰۱‬‬ ‫بسم اهلل و همچنین حضور در کارگاه های متعدد او را به یک سبک‬ ‫کاری مشخص و منحصر به فرد در نقاشیخط رسانده است‪ .‬اکنون‬ ‫اهالی تجسمی و به ویژه نقاشــیخط نام فالح را با مجموعه اثاری‬ ‫می شناسندکهبراساس«نقطه»خلقشدهاند‪.‬نقطه هایاینهنرمند‬ ‫که با تکنیک‪ ،‬ترکیب‪ ،‬فرم و رنگهای مختلف بر روی بوم های بزرگ‬ ‫و کوچک نقش می بندند‪ ،‬معرف خالقی هستند که به سبب تولد و‬ ‫زندگی در خطه جنوب شهر‪ ،‬از پرداخت به اسیب های اجتماعی‪ ،‬درد‬ ‫جامعه و همچنین فعالیت های محیط زیستی غافل نمانده است‪ .‬در‬ ‫روزهای قرنطینه هنرمندان که سر اهالی فرهنگ و هنر خلوت است‪،‬‬ ‫سری به اتلیه عظیم فالح زدیم و پای صحبت های او نشستیم‪.‬‬ ‫روزهای خانه نشــینی و مبارزه بــا کرونا را چطور‬ ‫گذراندید؟‬ ‫تا چند وقت پیش همه فکر می کردیم که این بیماری هفته بعد و یا نهایتا ماه‬ ‫بعد تمام می شود اما حاال می بینیم که کماکان ادامه دارد‪ .‬به همین دلیل تالش‬ ‫کردم که فعالیت هایم را از سر بگیرم البته بخشی از انگیزه ها مانند سفارش‬ ‫مشتری‪ ،‬برگزاری نمایشگاه و یا حضور در جشنواره که باعث تولید اثر می شد‬ ‫کمرنگ شده اند‪ .‬اما به هرحال باید خودمان را با شرایط موجود وفق دهیم‪.‬‬ ‫البته بیشتر کارهای من دلخواهی است و معموال برای خودم کار می کنم اما‬ ‫این دلخواه االن تبدیل به اجبار شــده و باید کار کنیم تا ببینیم چه اتفاقی‬ ‫خواهدافتاد‪.‬‬ ‫به نظر شما وضعیت هنر در این روزها چگونه است؟‬ ‫در این روزها هنر بسیار اسیب دیده است‪ .‬البته شاید به مرور زمان اتفاق هایی‬ ‫رقم بخورد که کمی این وضعیت را بهبود بخشــد اما در کل چیزی که من‬ ‫می بینم‪ ،‬اسیبی است که متوجه کارم شده است‪ .‬در حال حاضر درصد بسیار‬ ‫پایینی از افراد هستند که از قبل در فضای مجازی حضور داشته و با فروشگاه‬ ‫بر فضای مجازی یک اسیب بزرگ به تجسمی است‪ .‬البته می توان از ان به‬ ‫عنوان یک اهرم برای معرفی اســتفاده کرد اما از طرفی چون رسانه خیلی‬ ‫گسترده می شود امکان راستی ازمایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عده ای معتقدند که اگر مکتب ســقاخانه را از هنر‬ ‫ایران حذف کنیم دیگــر حرفی برای گفتن نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬شما با این نظر موافق هستید؟‬ ‫اینطور نیســت‪ .‬در وهله اول باید دوره هایمان را مدنظر قرار دهیم‪ ،‬یعنی هر‬ ‫رویداد باید در زمان خود‪ ،‬با توجه به شرایط حاکم بر اجتماع و نحوه نگرش‬ ‫مردم و مسئوالن وقت بررسی شود‪ .‬الزم است که از زاویه جامعه شناسی به‬ ‫هنــر نگاه کرد و نقش اقتصادی و حمایتی و همچنین محدودیت های بین‬ ‫المللی که امروز برای ارائه هنرمان با ان رو به رو هســتیم را در نظر گرفته و‬ ‫سپسقضاوتکنیم‪.‬‬ ‫مجازی اشــنا بودند و االن خرید و فروش های انالین انجام می دهند‪ .‬اما به‬ ‫هرحال هیچ چیز مانند حضور فیزیکی و دیدن اثار از نزدیک لذت ندارد لذا به‬ ‫نظرم هنرهای تجسمی بیش از سایر هنرها اسیب دیده است‪.‬‬ ‫به نظر شما نمایشگاه و مزایده های انالین داخلی تا‬ ‫چه حد با استانداردهای جهانی مطابقت دارند؟‬ ‫به نظرم اتفاق جدیدی در فضای هنری کشــور است و خود پدیده «فضای‬ ‫مجازی» انطور که باید در جامعه ما جا نیفتاده اســت‪ .‬شــاید بعدها با یک‬ ‫کارشناسی دقیق فیلترهایی مشــخص کنند که درصد خطاهای اینگونه‬ ‫نمایشــگاه و مزایده ها را کاهش دهند اما خــود من از چیزی که االن اتفاق‬ ‫می افتد راضی نیستم‪ .‬البته ممکن است برخی از هنرمندان به ویژه انهایی‬ ‫که اثار دکوراتیو تولید می کنند از این فروش ها راضی باشند اما شخصی مثل‬ ‫من که جدی تر کار می کنم و فقط در مواقع خاص کارهای دکوراتیو انجام‬ ‫می دهم‪ ،‬دوست دارم بیننده از نزدیک اثرم را ببیند و درباره فسلفه ایجاد کار‪،‬‬ ‫تکنیک و مباحث زیبایی شناسی باهم صحبت کنیم‪ .‬بنابراین دکوراتیوکارها و‬ ‫هنرمندان صنایع دستی که ساز و کارشان مشخص است همچنان به کارشان‬ ‫ادامه می دهند و اتفاقا ممکن است با توجه به گستردگی فضای مجازی در این‬ ‫روزها بازار کارشان بهتر هم باشد‪ ،‬اما فضای جدی تجسمی دیدن و بحث های‬ ‫حضوری را می طلبد‪.‬‬ ‫پس شــما هم معتقد هستید که اثر هنری را باید در‬ ‫گالری دید نه روی صفحه گوشی؟‬ ‫بله؛ازطرفیبایدتوجهداشتکهاهالیتجسمیافتتاحیه هاراضیافت هایخود‬ ‫می دانند زیرا در ان روز دوستان و هم صنفی هایشان را می بینند‪ .‬همچنین با‬ ‫کمی مطالعه متوجه می شویم که خاستگاه بزرگترین رویدادهایا تجسمی‬ ‫همین مراسم های افتتاحیه و دورهمی ها در گالری ها بوده است بنابراین تکیه‬ ‫قبول دارید که کپی در نقاشیخط زیاد است؟‬ ‫الزام استفاده از حروف در نقاشیخط تاحدودی ان را محدود می کند‪ .‬اگر نقاشان‬ ‫هم مجبور شوند که فقط از عناصر درخت‪ ،‬کوه و یا اسب در اثارشان استفاده‬ ‫کنند انها هم به تکرار می رسند‪ .‬بنابراین وقتی نقاشیخط ملزم به استفاده از‬ ‫حروف می شود ناخوداگاه تا حدودی کارها به هم نزدیک می شوند اما بحث‬ ‫کپی فرق دارد و می توان ان را به راحتی تشخیص داد‪ .‬از طرفی قطعا تمامی‬ ‫اثار هنری الهام گرفته از طبیعت‪ ،‬اثار دیگران‪ ،‬انسان ها از همدیگر و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫نمی دانم چرا از هنرمند امروزی انتظار دارند که یکباره کارهای عجیب و غریب‬ ‫انجام دهد‪ ،‬مگر در کل دنیا همین اتفاق می افتد؟ همه می دانند که رسیدن به‬ ‫سبک بسیار سخت و صحبت درباره ان حساس است اما امروزه هم با دیدن‬ ‫تعدادی از اثار مشخص می شود که هنرمندش کیست!‬ ‫یعنی شــما معتقدید که برای دریافت درجه ‪ ۱‬هنری‬ ‫هنرمند باید صاحب کسوت چندساله باشد؟‬ ‫بله و حتما باید در طول ســالها در ان هنر فعال بوده باشد‪ .‬ممکن است من‬ ‫هنرمند در دهه‪ ۴۰‬یک کار نقاشیخط انجام داده و دیگر کار نکرده باشم اما در‬ ‫حرف بگویم که حدود ‪ ۵۰‬سال پیش وارد هنر شدم‪ .‬هنرمندی که مدام کار‬ ‫می کند‪ ،‬جریان ساز است‪ ،‬از جامعه دور نیست و گالری تخصصی دارد قابل‬ ‫بررسی برای اهدای درجه هنری است‪.‬‬ ‫شما به نوبه خود هنر و جامعه را چطور پیوند دادید؟‬ ‫من در این ســالها از طریق حضور در مدارس‪ ،‬جشنواره های محلی و دیگر‬ ‫رویدادهای فرهنگی و هنری سعی کردم نقاشیخط را به مردم معرفی کنم‪ .‬به‬ ‫طور مثال به مناسبت روز دختر جشنواره فرهنگی ویژه دختران برگزار و بخش‬ ‫نقاشیخط در ان تعریف کردیم‪ .‬با اینکه محله ما در جنوب شهر قرار دارد اما‬ ‫خیلی از اهالی این محل به واسطه برنامه های سرگرم کننده با هنر نقاشیخط‬ ‫اشنا شده اند‪ .‬رسالتی که شاید تلویزیون و رسانه های دیگر موفق به انجام ان‬ ‫نباشند‪ .‬بنابراین برای من مهم است که یک هنرمند چقدر از هنر و زبان خود‬ ‫برای اشنایی مردم با کارش استفاده می کند‪.‬‬ ‫پویا محمودیان معاون صنایع دستی کشور خبر داد‪:‬‬ ‫ تشکیل کارگروه ویژه به منظور پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی‬ ‫معاون صنایع دســتی کشور از تشــکیل کارگروه ویژه به منظور‬ ‫پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دستی خبر داد‪ .‬پویا محمودیان‬ ‫در برنامه زنده تلویزیونی «انتهای الوند» که از شــبکه دو سیما‬ ‫پخش شــد‪ ،‬با اعالم این خبر افزود‪ :‬موضوع بیمه همواره یکی‬ ‫از مهمترین مطالبات هنرمندان صنایع دستی است که مطالبه‬ ‫به حقی است‪ ،‬به همین منظور در نشستی روز دوشنبه ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫با معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬مقرر شــد کارگروه ویژه ای برای‬ ‫پیگیری بیمه هنرمندان صنایع دســتی تشکیل شود‪ .‬او در این‬ ‫برنامه زنده تلویزیونی با تبریک فرا رسیدن ‪ ۲۰‬خرداد روز جهانی‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۹۵‬رشته فعال صنایع دستی‬ ‫داریم و ‪ ۷۵‬درصد فعاالن صنایع دستی را بانوان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی کشــور با بیان این که ایران سومین کشور‬ ‫تولیدکننده صنایع دســتی از نظر تنوع به حساب می اید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این در حالی است که با ثبت ‪ ۱۱‬شهر و سه روستا‪ ،‬رتبه اول ثبت‬ ‫شهرها و روستاهای جهانی را داریم‪ .‬او گفت‪ :‬یگی از رسالت های‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬ترویج و‬ ‫معرفی ظرفیت های صنایع دســتی در شهرها و روستاهای ثبت‬ ‫جهانی است تا زمینه اشــنایی هرچه بیشتر گردشگران با این‬ ‫شهرها و روستاها فراهم شود‪ .‬معاون صنایع دستی کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬صنایع دستی بیشتر جنبه تزیینی داشت و شاید نگاه ها به‬ ‫صنایع دســتی در گذشته به عنوان یک کاالی لوکس بود‪ ،‬اما در‬ ‫حال حاضر صنایع دستی کاربردی شده و در زندگی افراد حضور‬ ‫دارد‪ .‬او گفت‪ :‬خوشبختانه حجم صادرات صنایع دستی ایرانی نیز‬ ‫بسیار خوب است‪ ،‬به گونه ای که بر اساس امار رسمی و گمرکی‬ ‫‪ ۲۷۳‬میلیون دالر صادرات صنایع دستی داشتیم که با احتساب‬ ‫صادرات چمدانی پیشی بینی ما این است که ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات صنایع دستی انجام شده است‪.‬‬ ‫محمودیان عنوان کرد‪ :‬ســال ‪ ۹۸،‬سال سختی برای هنرمندان‬ ‫صنایع دستی بود چرا که سال گذشته با سیل اغاز شد و با کرونا‬ ‫به پایان رســید‪ ،‬اما با توجه به تدابیری که انجام شده و برنامه‬ ‫ریزی ها‪ ،‬امید داریم در ســالی که از سوی رهبر معظم انقالب با‬ ‫عنوان «جهش تولید» نام گذاری شده‪ ،‬شاهد رونق هرچه بیشتر‬ ‫صنایع دســتی باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬به منظور حمایت هرچه بیشتر از‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی‪ ،‬برنامه های بســیار خوبی برای ان ها‬ ‫تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫امسال کتاب درسی از طریق کتابفروشی ها عرضه نمی شود‬ ‫توزیع کتب مبتنی بر سامانه فروش است‬ ‫معاون توسعه و منابع پشیبانی سازمان پژوهش اظهار کرد‪ :‬خیلی از‬ ‫این اصناف که کتاب درسی می فروشند‪ ،‬اصال کتاب فروشی نیستند‬ ‫و ما فقط در تهران و قم اتحادیه کتاب فروشــی درسی داریم و در‬ ‫حقیقت اینهایی که اقدام به فروش کتاب می کنند‪ ،‬لوازم التحریر‬ ‫فروشی هستند‪« .‬اسداهلل مرتضایی» معاون توسعه و منابع پشیبانی‬ ‫ســازمان پژوهش درباره نظارت بر بازار سیاه کتب درسی در سال‬ ‫جاری همزمان با توزیع کتاب های درسی جدید گفت‪ :‬توزیع کتب‬ ‫درسی تماما مبتنی بر سامانه فروش است‪ ،‬زیرا این سامانه از دانش‬ ‫اموزان کد ملی درخواست می کند و احتمال اینکه تخلف و فروش‬ ‫غیرقانونــی در ان صورت بگیرد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬وی در ادامه گفت‪ :‬در‬ ‫سال های گذشته کتاب برخی از دوره ها را از طریق کتاب فروشی ها‬ ‫توزیع می کردیم‪ ،‬ولی امسال کل دوازده پایه از طریق سامانه فروش‬ ‫کتاب انجام می شود و از طریق ما به استان ها‪ ،‬مناطق و مدارس ارسال‬ ‫خواهد شد و سپس به وسیله مدارس به دست دانش اموزان می رسد‬ ‫که در این مورد اصال کتاب فروشــی ها دخیل نیستند‪ .‬مرتضایی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬البته ما مخالف این نیستیم که کتاب فروشی ها کتب‬ ‫درسی بفروشند به همین دلیل امسال چندین جلسه با اتحادیه های‬ ‫انها گذاشتیم و چند شرط را هم ذکر کردیم‪ ،‬اما بنا به دالیلی انها‬ ‫شرط های ما را نپذیرفتند‪.‬‬ ‫به انها گفتیم اگر مایلید کتاب درسی بفروشید باید به شکل شفاف‬ ‫در سامانه ما ثبت نام کنید و با قیمتی که ما می گوییم کتاب ها را به‬ ‫فرورش برسانید‪ .‬اما انها اصرار داشتند که ما حداقل ‪ ۱۷‬درصد سود‬ ‫می‪‎‬خواهیم و این باعث می شد انها عمال قیمت کتاب را افزایش دهند‬ ‫و ما این را نپذیرفتیم‪ .‬معاون توسعه و منابع پشیبانی سازمان پژوهش‬ ‫گفت‪ :‬ما اعالم کردیم که برای سود توزیع کتابفروشی ها حداکثر تا‬ ‫‪ ۸‬درصد می توانیم با انها کنار بیایم‪ ،‬بخاطر اینکه همه کارها را ما‬ ‫انجام می دهیم و هزینه اضافی به کتابفروشی ها تحمیل نمی شود‪.‬‬ ‫قبال شرایط اینطور بود که کتابفروشی ها برای این کار سرمایه گذاری‬ ‫می کردند‪ ،‬ولی اکنون اینطور نیست‪ ،‬زیرا بر اساس سامانه فروش کار‬ ‫پیش می رود و هیچ کتابفروشــی سرمایه گذاری نمی کند‪ .‬در کل‬ ‫ما به کتاب فروشــان اعالم کردیم که اگر راضی هستند می توانند‬ ‫‪ ۸‬درصد ســود را بپذیرند‪ ،‬ولی انها این شرط را قبول نکردند‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نکته بعدی این است که خیلی از این اصناف که کتاب‬ ‫درسی می فروشند اصال کتاب فروشی نیستند‪ ،‬ما نهایتا در تهران و‬ ‫قم اتحادیه کتاب فروشی درسی داریم‪ .‬در حقیقت جاهایی که اقدام‬ ‫به فروش کتاب می کنند‪ ،‬در واقع لوازم التحریرفروشی هستند‪ .‬ما باز‬ ‫با این هم مشکلی نداریم‪ ،‬اما بنا بر این بود که هرچه توزیع کتاب توام‬ ‫با شفافیت باشد مشکالت کاهش پیدا می کنند‪ ،‬اما کتاب فروشی ها‬ ‫اصرار دارند که همان رویه های سنتی را داشته باشند که ان روش ها‬ ‫تبعات زیادی خواهد داشت‪ .‬مرتضایی در پاسخ به این سوال که اگر‬ ‫امکان فروش کتب درسی در کتابفروشی ها نباشد‪ ،‬ان دسته از دانش‬ ‫اموزانی که حین سال تحصیلی با مشکل مواجه می شوند یا به هر‬ ‫نحوی کتاب خود را گم کنن د‪ ،‬چطور باید اقدام کنند؟ گفت‪ :‬ما چند‬ ‫نکته را در این زمینه به دانش اموزان‪ ،‬مدیران مدارس و اولیا گفته ایم‬ ‫و باز هم به انها تاکید می کنیم‪ .‬پایه های دوم ابتدایی تا دوازدهم به‬ ‫جز پایه های ورودی از ‪ ۲۴‬فرودین تا ‪ ۲۳‬خرداد مهلت ثبت سامانه‬ ‫ســفارش کتاب را دارند‪ .‬معاون توســعه و منابع پشیبانی سازمان‬ ‫پژوهش گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۱‬میلیون دانش اموز در این پایه ها هستند‬ ‫که تا امروز قریب به ‪ ۱۰‬میلیون نفر انها نســبت به ثبت نام اقدام‬ ‫کرده اند‪ ،‬حدود یک میلیون نفر مانده که ثبت نام را انجام نداده اند‪،‬‬ ‫از این رو توصیه می شود‪ ،‬این دانش اموزان ثبت نام کتب درسی را‬ ‫ســریعا انجام دهند و کار را برای روز اخر نگذارند که دچار مشکل‬ ‫نشوند‪ .‬مرتضایی بیان کرد‪ :‬پایه های ورودی مانند پایه اول‪ ،‬هفتم و‬ ‫دهم از ‪ ۸‬تیرماه تا ‪ ۱۵‬تیرماه می توانند‪ ،‬نسبت به ثبت نام کتاب اقدام‬ ‫کنند و اگر به هر دلیلی نتوانند ثبت نام کنند و نیازمند به اصالح‬ ‫اطالعات ثبت نامی خود هستند‪ ،‬از ‪ ۱۷‬تا اخر شهریور این فرصت‬ ‫را دارند که اصالح ثبت سفارش را انجام دهند‪ .‬معاون توسعه و منابع‬ ‫پشیبانی سازمان پژوهش در واکنش به احتمال راهیابی کتاب درسی‬ ‫به بازار سیاه گفت‪ :‬سال گذشته بخشی از کتاب های ما از طریق کتاب‬ ‫فروشــی ها توزیع شد‪ ،‬یعنی ما فروش ترکیبی از سنتی و مدرن را‬ ‫داشتیم و امسال کتاب کل پایه ها در سامانه فروش قابل عرضه است‪،‬‬ ‫زیرا مبتنی بر کد ملی است تا ما شاهد روند سال گذشته نباشیم‪.‬‬ ‫ ‪ 10‬افتتاحیه و ‪ 29‬فرصت گالری گردی‬ ‫در فضای مجازی و گالری ها‬ ‫شنبه هاباگالریگردی«هنرمند»‬ ‫ادینه ‪ 23‬خردادماه هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی‬ ‫در گالری های تهران حاضر شــدند تا اثار هنری خود را‬ ‫در معرض دید عالقه مندان به هنر قرار دهند‪ .‬همچنین‬ ‫تعدادی از گالری ها از فضای مجازی برای نمایش و فروش‬ ‫اثار هنرمندان تجسمی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫اعتماد‪ :‬نمایشــگاه گروهی طراحی با عنوان «روی کاغذ» ‪23‬‬ ‫خرداد تا ‪ 24‬مرداد در گالری اعتماد برپاست‪ .‬گالری اعتماد به‬ ‫نشانی خیابان هفت تیر‪ ،‬مفتح جنوبی‪ ،‬بن بست شیرودی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ ۲۵‬میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫ایوان‪ :‬نمایشــگاه اثار بهروز مجیدی با عنوان «وسعت محاط‬ ‫‪ 23 »2‬خرداد تا ‪ 13‬تیر در گالری ایوان و نمایشگاه اثار مجید‬ ‫احمدی با عنوان «شــهر» در ایوان ‪ 2‬برپاســت‪ .‬این گالری در‬ ‫الهیه‪ ،‬خیابان مهدیه‪ ،‬خیابان جبهه‪ ،‬کوچه لســانی‪ ،‬بن بســت‬ ‫حمید‪ ،‬شماره ‪ ۱‬قرار دارد‪.‬‬ ‫دلگشا‪ :‬نمایشــگاه نقاشی مصطفی ســرابی از ‪ 23‬خرداد در‬ ‫گالری دلگشا به نشــانی خیابان مفتح جنوبی‪ ،‬خیابان سمیه‪،‬‬ ‫نبش رامسر‪ ،‬پالک ‪ ۶۳‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫زرنا‪ :‬نمایشگاه گروهی «شات» ‪ 23‬تا ‪ 28‬خرداد در گالری زرنا‬ ‫به نشــانی خیابان شــهرارا‪ ،‬خیابان ‪ ،13‬پالک ‪ ،12‬طبقه دوم‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫زیرزمین دســتان‪ :‬نمایشــگاه اثار ایال فیروزابادی با عنوان‬ ‫«مطالعــه ای بر فواره هــا» ‪ 23‬خرداد تا ‪ 13‬تیــر در زیرزمین‬ ‫دستان برگزار می شود‪ .‬عالقه مندان می توانند به نشانی خیابان‬ ‫فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ 6‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ســو‪ :‬نمایشــگاه گروهی «در جریان» ‪ 23‬خرداد تا ‪ 3‬تیر در‬ ‫گالری ســو به نشــانی خیابان ویال‪ ،‬خیابان ســمیه‪ ،‬خیابان‬ ‫پورموسى‪ ،‬شماره ‪ ۳۰‬برپاست‪.‬‬ ‫سیحون‪ :‬نمایشگاه نقاشی ســولماز توحیدلــو با عنوان «شام‬ ‫اخر» ‪ 23‬خرداد تا ‪ 13‬تیر در گالری سیحون به نشانی خیابان‬ ‫وزرا‪ ،‬خیابان چهارم‪ ،‬پالک ‪ ۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫طراحی هنر‪ :‬نمایشــگاه گروهی «خط روشن» ‪ 23‬خرداد تا‬ ‫‪ 9‬تیــر در گالری طراحی هنر واقع در خیابان ولیعصر‪ ،‬باالتر از‬ ‫پارک وی‪ ،‬نرسیده به زعفرانیه‪ ،‬پالک ‪ ۲۸۸۰‬میزبان عالقمندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگر‪ :‬نمایشــگاه اثار جالل شــباهنگی‪ ،‬علی گلستانه‪ ،‬ابراهیم‬ ‫فرجی و منوچهر نیازی ‪ 23‬تا ‪ 28‬خرداد در نگارخانه نگر‪ ،‬واقع‬ ‫در زیر پل کریم خان‪ ،‬بعد از تقاطع ایرانشهر‪ ،‬پالک ‪ ،۱۵۴‬زنگ‬ ‫دوم‪ ،‬طبقه اول برپاست‪.‬‬ ‫ویستا‪ :‬نمایشگاه گروهــی «نگاه گم شده» با اثاری از شیرین‬ ‫بابازاده‪ ،‬شیال جلیل پیران‪ ،‬نســرین صادقی بجد‪ ،‬مانی مهرزاد‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫گزارش‬ ‫حراج اثار هنری جهان اسالم ساتبیز برگزار شد‬ ‫هنر ایرانی یکه تاز اثار هنری‬ ‫‪ 23‬خرداد تا ‪ 6‬تیر در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری‪،‬‬ ‫خیابان میرعماد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬پالک ‪ 11‬میزبان هنردوستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه نمایشگاه های گذشته‪:‬‬ ‫اُ‪ :‬نمایشــگاه نقاشی محمد خلیلی با عنوان «هندسه سکوت»‬ ‫تا ‪ ۲۶‬خرداد در گالری ا ُ برپاست‪ .‬همچنین نمایش مجموعه ای‬ ‫از حجم و طراحی نیلوفر لهراســبی با عنوان «انتزاع کوچ» در‬ ‫طبقه دوم گالری ا ُ به نشــانی خیابان ســنایی‪ ،‬خیابان شاهین‬ ‫(خدری)‪ ،‬پالک ‪ ۱۸‬میزبان هنردوستان است‪.‬‬ ‫اس‪ :‬نمایشــگاه ویدئوارت «اولین بار من» با اثاری از نسترن‬ ‫ازادی‪ ،‬اناهیتا اقاطاهر‪ ،‬ســیما باقــرزاده‪ ،‬رجا بهروش‪ ،‬ابراهیم‬ ‫خبازی‪ ،‬هانیه کاشــانی‪ ،‬نگار عالم زاده گرجی و حسام نیک فال‬ ‫تا ‪ 20‬تیر در گالری اس برپاست‪ .‬عالقه مندان برای بازدید اثار‬ ‫می توانند به گالری اس به نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬باالتر از پل‬ ‫رومی‪ ،‬جنب بانک پارسیان‪ ،‬پالک ‪ ۱۸۳۱‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خانه هنرمندان‪ :‬هفدهمین نمایشــگاه «تصویر سال» تا ‪13‬‬ ‫تیر در خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان طا لقانی‪ ،‬خیابان‬ ‫موسوی شمالی(فرصت)‪ ،‬ضلع جنوبی باغ هنر برپاست‪.‬‬ ‫پلتفرم سه‪ :‬نمایشگاه اثار امین شجاعی با عنوان «مشاهده» تا‬ ‫‪ 26‬خرداد در پلتفرم سه به نشانی ضلع شمالی میدان ولیعصر‪،‬‬ ‫کوچه شهامتی‪ ،‬پالک ‪ 29‬برپاست‪.‬‬ ‫عصر‪ :‬نمایشگاه گروهی نقاشی «یک پنجره برای دیدن» با اثاری‬ ‫از علیرضا ادم بکان‪ ،‬ایمان افســریان‪ ،‬مهدی حســینی‪ ،‬مرتضی‬ ‫خسروی‪ ،‬مهدی درویشی‪ ،‬اوژن شیراوژن‪ ،‬مریم طباطبایی‪ ،‬مینا‬ ‫غازیانــی و مهتا معینی تا ‪ ۲۷‬خرداد در گالری عصر به نشــانی‬ ‫میرزای شیرازی شمالی‪ ،‬خیابان دالویز‪ ،‬پالک ‪ ۱۸‬برپاست‪.‬‬ ‫نمایشگاه های مجازی‪:‬‬ ‫ایرانشهر‪ :‬این گالری در پروژه ای جدید‪ ،‬پلتفرم ویژن را راه اندازی‬ ‫کرده اســت و در نخستین فعالیت ان با نام «گالری ویژن یک»‬ ‫فرشــید الریمیان‪ ،‬هنرمند مقیم وین برپا است‪.‬‬ ‫نمایشی از اثار‬ ‫ُ‬ ‫عالقه مندان برای دیدن این نمایشگاه مجازی می توانند تا ‪ 4‬تیر‬ ‫به نشانی ‪ www.IranshahrVision.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫باوان‪ :‬گالری باوان نمایشگاه انالین «خیال‪ ،‬شتاب‪ ،‬چشم انداز»‬ ‫را با اثاری از الهام اعتمــادی‪ ،‬نیلوفر فالح فر‪ ،‬نیلوفر محمدی فر‪،‬‬ ‫پیام قلیچی‪ ،‬مهســا طهرانی‪ ،‬اولدوز نبی زاده و مهشید روشن تبار‬ ‫برگزار کرده اســت‪ .‬نمایشــگاه «خیال‪ ،‬شتاب‪ ،‬چشــم انداز» تا‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد ماه به نشــانی ‪bavangallery.com/viewing-‬‬ ‫‪ room‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫دنا‪ :‬گالری دنا حراج ماه خرداد را با اثاری از احسان ارجمند‪ ،‬داوود‬ ‫امدادیان‪ ،‬جوزپه سالواتوره باریالرو‪ ،‬اوژن شیراوژن‪ ،‬علی صادقی‪،‬‬ ‫علی اکبر صنعتی‪ ،‬ســپیده عابدی‪ ،‬جــواد علیمحمدی اردکانی‪،‬‬ ‫حمیدرضا فرامرزی‪ ،‬مهرداد کاتوزیان‪ ،‬مهدی مقیم نژاد و کوشــا‬ ‫موسوی در سایت گالری دنا به نشانی ‪www.denagallery.‬‬ ‫‪ ir‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫سرادی پور‪ :‬نمایشگاه انالین مجموعه اثار علی ذاکری با عنوان‬ ‫«در دشــت های کودکی» توسط گالری سرادی پور برپاست‪ .‬اثار‬ ‫این مجموعه عالوه بر اینستاگرام گالری به نشانی ‪saradipour.‬‬ ‫‪ @art2‬بر روی پلتفرم ارتسی ‪ Artsy.net‬و ارت نت ‪Artnet.‬‬ ‫‪ com‬تا ‪ 30‬خردادماه قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫گلســتان‪ :‬نمایشــگاه مجازی اثار قرنطینه ابراهیم حقیقی تا‬ ‫اول تیر در ســایت گالری گلستان به نشــانی ‪http://www.‬‬ ‫‪ golestangallery.com‬برپاست‪.‬‬ ‫والی‪ :‬گالری والی هر هفته یکی از هنرمندان خود را معرفی کرده‬ ‫و با نمایش روزمرگی های هر هنرمند‪ ،‬اثاری از او را به نمایش و‬ ‫فروش می گذارد‪ .‬این هفته در صفحه اینستاگرام ‪vali.gallery‬‬ ‫اثاری از لی لی عامری به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫الهه‪ :‬گالری الهــه در صفحه اینســتاگرام ‪ elahegallery‬به‬ ‫معرفی تعــدادی از هنرمندان خود پرداخته و اثــاری از انها را‬ ‫نمایش می دهد‪.‬‬ ‫سهراب‪ :‬گالری سهراب تعدادی از اثار هنرمندان گالری را برای‬ ‫نمایش و فروش در اینستاگرام گالری قرار می دهد‪ .‬عالقه مندان‬ ‫می توانند به نشانی ‪ @sohrabartgallery‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شیرین‪ :‬گالــری شــیرین در صفحه اینســتاگرام خود هر روز‬ ‫اثاری از هنرمندان این گالری را به نمایش و فروش گذاشــته و‬ ‫مشخصات کاملی از انها را ارائه می کند‪ .‬عالقه مندان می توانند به‬ ‫نشانی ‪ @shiringallerytehran‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫الله‪ :‬نمایش مجازی نهمین ســاالنه اثار چند نســل هنرمندان‬ ‫معاصر ایــران در صفحه اینســتاگرام نگارخانه الله به نشــانی‬ ‫‪ @lalehgallery‬برپاست‪.‬‬ ‫ماه‪ :‬گالری ماه در شــرایطی که بازدید از گالــری برای عموم‬ ‫امکان پذیر نیســت‪ ،‬تصمیــم به نمایش اثــار هنرمندان گالری‬ ‫از مجموعه هــای جدید یــا قدیمی انها در صفحه اینســتاگرام‬ ‫‪ @mahartgallery‬گرفته است‪.‬‬ ‫مــژده‪ :‬نمایشــگاه انالین فروش اثــار هنرمنــدان در صفحه‬ ‫اینســتاگرام گالــری مژده برپاســت‪ .‬عالقه مندان بــرای دیدن‬ ‫ایــن اثار می توانند عالوه بر اینســتاگرام به ســایت ‪WWW.‬‬ ‫‪ MOJDEHGALLERY.COM‬مراجعه کنند‬ ‫نیان‪ :‬این گالری در پروژه «بیان» به معرفی یک هنرمند پرداخته‬ ‫و اثاری از او را در صفحه اینستاگرام ‪ nianartgallery‬منتشر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اثر‪ :‬گالری اثر در صفحه اینستاگرام ‪ assarartgallery‬به معرفی‬ ‫هنرمندان گالری پرداخته و اثاری از انها را نمایش میدهد‪.‬‬ ‫حراج اثار هنری جهان اسالم و هند در تاریخ ‪ 10‬ژوئن (‪ 21‬خرداد) با اثار‬ ‫هنری و ادبیاتی تمدن های متنوع جهان اسالم از قرن هفتم تا نوزدهم‬ ‫در لندن برگزار شد و این حراج غیرحضوری با فروش کلی ‪3،656،000‬‬ ‫پوند به کار خود پایان داد‪ .‬حراج اثار هنری جهان اسالم و هند ساتبیز‬ ‫که به دلیل شیوع ویروس کرونا با چندین بار جابجایی در زمان برگزاری‬ ‫روبرو شد؛ باالخره با ارائه ‪ 303‬اثر هنری و ادبیاتی تمدن های مختلف‬ ‫جهان اسالم از کشورهای شمال افریقا تا جنوب اروپا و همچنین اثاری‬ ‫از ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و ‪ ....‬با ارائه نسخه های خطی قران‪ ،‬نگارگری های‬ ‫ایرانی و هندی و اثار سرامیک‪ ،‬فلزکاری‪ ،‬جواهرات‪ ،‬اسلحه‪ ،‬منسوجات‬ ‫و فرش برگزار شد‪ .‬در نمایشگاه این حراج که از ‪ 6‬تا ‪ 9‬ژوئن (‪ 18‬تا ‪20‬‬ ‫خرداد) در سایت ساتبیز به شکل انالین برگزار شد؛‪ 303‬اثر هنر اسالمی‬ ‫و هندی ارائه شــد و حراج این اثار روز ‪ 10‬ژوئن (‪ 21‬خرداد) به صورت‬ ‫غیر حضوری فقط به صورت ارائه پیشنهادهای تلفنی و انالین برگزار شد‪.‬‬ ‫در این دوره از حراج که به نســبت ادوارگذشته حراج هنری جهان اسالم‬ ‫ساتبیز‪ ،‬اثار از تنوع خوبی در زمینه های مختلف‪ ،‬بخصوص در زمینه ارائه‬ ‫‪ 70‬قطعه فرش برخوردار بود؛ اما از لحاظ فروش اثار هنری با رویکردهای‬ ‫خوبی مواجه نشد و از میان ‪ 303‬اثر ارائه شده تنها ‪ 170‬اثر به فروش رسید‬ ‫که به تحلیل کارشناسان اقتصادی هنر‪ ،‬این افت فروش به دلیل برگزاری‬ ‫نمایشگاه و حراج این رویداد به شکل انالین و همچنین کم شدن خریداران‬ ‫اثــار هنری در دوران کرونا بود‪ .‬امــا در این حراج که تنها ‪ 56‬درصد اثار‬ ‫به شکل غیرحضوری به فروش رسید؛ اثار هنری تمدن ایرانی توانستند‬ ‫بیشــترین رقم های فروش را به خود اختصاص دهند و با فروش کلی اثار‬ ‫ایرانی به مبلغ ‪ 1،166،250‬پوند یک ســوم فروش کلی این حراج به اثار‬ ‫ایرانی اختصاص پیدا کرد‪ .‬در حراج جهان اســام و هند ساتبیز ‪ 21‬اثر از‬ ‫حوزه تمدنی ایران ارائه شده بود که ‪ 10‬اثر ایرانی به فروش رسیدند که این‬ ‫اثار در میان ذی قیمت ترین اثار حراج هنر اسالمی ساتبیز بودند‪ .‬گرانترین‬ ‫اثر به فروش رسید در حراج جهان اسالم و هند ساتبیز‪ ،‬صندوقچه ای هشت‬ ‫ضلعی معرق کاری شده با استخوان و عاج فیل متعلق به قرن ‪ 13‬اسپانیا بود‬ ‫که به مبلغ ‪ 519‬هزار پوند به فروش رسید‪ .‬اما در جایگاه دوم گرانترین اثار‬ ‫این حراج‪ ،‬نسخه ای طالکوب از دیوان حافظ با ‪ 160‬برگ به خط نستعلیق‬ ‫شیخ محمود پیربداغی که در ‪ 1462‬میالدی خلق شده به قیمت ‪ 375‬هزار‬ ‫پوند چکش خورد‪ .‬در جایگاه بعدی این حراج یک ظرف نقره منبت کاری‬ ‫شده ایرانی متعلق به قرن ‪ 14‬میالدی به مبلغ ‪ 187500‬پوند فروخته شد‪.‬‬ ‫همچنیندومجموعهکتابخطیکاملازخواجهنصیرالدینطوسیمتعلق‬ ‫به قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی که تفسیری بر نظریات ریاضیات و‬ ‫علم اعداد از این دانشمند ایرانی است به قیمت ‪ 137500‬و ‪ 125000‬پوند‬ ‫چکش خوردند‪ .‬نسخه خطی از قران تذهیب شده ایرانی متعلق به قرن ‪15‬‬ ‫میالدی در این حراج به قیمت ‪ 81250‬پوند رقمی شد‪ .‬در جایگاه بعدی‬ ‫اثار ایرانی فروش رفته در حراج جهان اسالم ساتبیز‪ ،‬نسخه خطی از کتاب‬ ‫نجوم و ریاضیات خواجه نصیرالدین طوسی متعلق به قرن ‪ 14‬میالدی به‬ ‫قیمت ‪ 62500‬پوند‪ ،‬نسخه خطی کتاب نظریات فخر رازی براساس علوم‬ ‫حکمت ابن سینا به قیمت ‪ 62500‬پوند و دیوان خطی هفت اورنگ جامی‬ ‫نیز به قیمت ‪ 60‬هزار پوند در حراج جهان اسالم ساتبیز چکش خوردند‪.‬‬ ‫همچنین یک مهر برنزی پشتیبان خیمه سلطنتی ایرانی متعلق به قرن‬ ‫‪ 12‬به قیمــت ‪ 56250‬پوند چکش خورد و قرانی خطی متعلق به قرن‬ ‫چهاردهم حاوی ‪ 40‬برگ به خط محقق متعلق به دوران ایلخانی در این‬ ‫حراج ‪ 18750‬پوند رقمی شد‪.‬‬ ‫نسخ ه طالکوب دیوان حافظ به خط نستعلیق شیخ محمود پیربداغی که به‬ ‫قیمت ‪ 375‬هزار پوند فروخته شد‬ ‫ظرف نقره منبت کاری شده ایرانی به مبلغ ‪ 187500‬پوند چکش خورد‬ ‫کتاب خطی کامل از خواجه نصیرالدین طوسی متعلق به قرن سیزدهم به‬ ‫قیمت ‪ 137500‬پوند فروش رفت‬ ‫کتاب خطی کامل از خواجه نصیرالدین طوسی متعلق به قرن چهاردهم به‬ ‫قیمت ‪ 125000‬پوند فروخته شد‬ ‫نســخه خطی از قران تذهیب شده متعلق به قرن ‪ 15‬میالدی به قیمت‬ ‫‪ 81250‬پوند رقمی شد‬ ‫نسخه خطی کتاب نظریات فخر رازی براساس حکمت ابن سینا به قیمت‬ ‫‪ 62500‬پوند چکش خورد‬ ‫دیوان خطی و نگارگری شده هفت اورنگ جامی ‪ 60‬هزار پوند فروخته شد‬ ‫مهره برنزی پشتیبان خیمه سلطنتی متعلق به قرن ‪ 12‬به قیمت ‪56250‬‬ ‫پوند چکش خورد‬ ‫قرانی خطی متعلق به قرن چهاردهم به خط محقق متعلق به دوران ایلخانی‬ ‫‪ 18750‬پوند رقمی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫چرا در جشنواره کن‪2020‬هیچ فیلم سینمایی ایرانی حضور ندارد؟‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اخبار‬ ‫درباره سامانه بلیت فروشی یکپارچه سینما «سمفا»‬ ‫پایان انحصار‬ ‫امیرحسین حیدری‬ ‫یک پخش کننده سینما با اشاره به اینکه ایجاد سامانه‬ ‫بلیت فروشــی یکپارچه را باید بــه فال نبک گرفت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در این راستا نباید نقش سازمان سینمایی‬ ‫در کــم رنگ کردن تصدی گری خود و واگذاری امور‬ ‫به شــورای صنفی و اهالی سینما را فراموش کرد که‬ ‫در غیر این صورت بازگشــت به عقب منجر به ایجاد‬ ‫رانت و انحصار جدید در ابعاد وسیع تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )۱‬انحصــار در اقتصاد به اختصاصــی بودن مالکیت‬ ‫چیزی یا امتیاز کاری یا فروش کاالیی به موسسه ای‬ ‫معین تعریف شده است‪.‬‬ ‫بلیت فروشــی در سینمای ایران ســال ها در انحصار‬ ‫ســامانه ای خصولتی بود که صد البتــه نمی توان از‬ ‫زحمات و خدمات ارزشــمند که در تمام این سال ها‬ ‫متحمل شدند چشم پوشی کرد و قدردان نبود‪ ،‬ولی‬ ‫همان طور که در ماهیت هــر پدیده انحصاری وجود‬ ‫دارد این امر منجر به سکون در دراز مدت و در نهایت‬ ‫فساد می شود‪.‬‬ ‫ایجاد سامانه بلیت فروشــی یکپارچه (سمفا) را باید‬ ‫به فــال نیک گرفت چرا که رقابــت در هر زمینه ای‬ ‫اســتانداردهای مربوطه را باال برده و رقبا ســعی در‬ ‫بهبــود کیفیت خدماتشــان می کننــد و در نهایت‬ ‫مخاطب برنده این رقابت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ )۲‬با شــکل گیــری پردیس های ســینمایی انتظار‬ ‫می رفت ســینماداری شــکل و شــمایل مدرن تر و‬ ‫جدیــدی به لحاظ ارتباط با صاحبان فیلم ها و پخش‬ ‫کننده ها داشته باشــد که متاسفانه به غیر از معدود‬ ‫پردیس هــای فعال و پرمخاطب همچنان تعاملی بین‬ ‫فیلم و غالب ســینماها وجود ندارد و سینما دار صرفا‬ ‫به عنوان مصرف کننده و نه کســی که وظیفه خود‬ ‫بداند که محصولی که به امانت به دســتش ســپرده‬ ‫شده را پروموت (تبلیغ و نمایش) کند‪ ،‬رفتار می کند‪.‬‬ ‫در این میزانســن سینما فیلم را در بازه زمانی معین‬ ‫(که با فــروش فیلم رابطه مســتقیم دارد) اکران و‬ ‫عواید حاصل از فروش و هزینه های احتمالی را کسر‬ ‫می کند‪ ،‬الباقی که ســهم پخش و تهیه کننده اســت‬ ‫باشد در صورت صالحدید پرداخت می شود‪ .‬همانطور‬ ‫که ذکر شــد سینما هیچگونه مشارکت و فعالیتی در‬ ‫زمینه تبلیغات فیلم بر خالف تمام ســینماهای دنیا‬ ‫نکرده و درصد قابل توجهی از فروش هم سهم ایشان‬ ‫می شــود و در بازه زمانی دلخواه سهم صاحبان فیلم‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫با ایجاد سامانه ســمفا امید است این چرخه معیوب‬ ‫بهبود یافته و شــاید اگر سمفا بتواند فقط در همین‬ ‫زمینه موفق عمل کند خدمت بسیار بزرگی به جامعه‬ ‫سینمایی کشــور کرده که در درازمدت می تواند به‬ ‫چرخــه تولید هــم کمک کرده و تهیــه کنندگان و‬ ‫ســرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری به سمت‬ ‫تولیدات جدید بروند‪.‬‬ ‫در این فرایند چون دیگر ســهم صاحبان فیلم برای‬ ‫مدت زمان طوالنی دســت سینماداران نیست‪ ،‬ان ها‬ ‫تالش بیشــتری در جهت جــذب مخاطب و فروش‬ ‫فیلم ها در سینماهای خود می کنند و این مهم منجر‬ ‫به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خدمات و در نهایت‬ ‫انتفاع مخاطــب‪ ،‬صاحبان فیلم ها و خود ســینماها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬قطعا مثل هر پدیده نوظهوری سمفا هم در شروع‪،‬‬ ‫مشکالت و کاستی هایی خواهد داشت که با مشارکت‬ ‫اهالی سینما این نقایص برطرف خواهد شد و البته در‬ ‫این زمینه نباید نقش ســازمان سینمایی در کم رنگ‬ ‫کــردن تصدی گری خود و واگذاری امور به شــورای‬ ‫صنفی و خانه ســینما (اهالی سینما) را نیز فراموش‬ ‫کرد که در غیر اینصورت بازگشــت به عقب منجر به‬ ‫ایجاد رانت و انحصار جدید در ابعاد وســیع تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جشنواره هایسیاسییاسیاست هایجشنواره ای!‬ ‫هنگامه ملکی‬ ‫سرانجام ویروس کرونا برگزاری جشنواره فیلم کن را لغو کرد‪ .‬اما اسامی منتخبان سال ‪ ۲۰۲۰‬از‬ ‫سوی دبیر این جشنواره اعالم شد؛ فهرستی که در ان هیچ فیلم ایرانی نیست‪ .‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫و مهم ترین جشــنواره های ســینمایی که هر سال در شهر ســاحلی کن فرانسه برگزار می شود‪،‬‬ ‫فستیوال بین المللی فیلم کن است‪ .‬جشنواره ای که سینمای ما در ان معموال حرفی برای گفتن‬ ‫داشــته و حضورش تاثیرگذار بوده اســت‪ .‬هرچند منتقدانی در داخل کشــور هستند که چنین‬ ‫جشــنواره هایی را سیاســی و با اهداف ایدئولوژیک می دانند اما کارگردانانی چون بهمن قبادی‪،‬‬ ‫عباس کیارســتمی‪ ،‬اصغر فرهادی‪ ،‬جعفر پناهی و ‪ ....‬تاکنون جوایز متعددی را از این فســتیوال‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬اما برگزاری جشنواره کن ‪ ۲۰۲۰‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در همان ابتدا با‬ ‫اما و اگر همراه شد که سرانجام هم منتفی شد‪ .‬تا اینکه در ‪ ۱۴‬خرداد دبیر این جشنواره فهرست‬ ‫رسمی فیلم های منتخب این جشنواره را اعالم کرد‪ .‬این فهرست متشکل از ‪ ۵۶‬فیلم است که با‬ ‫برچســب کن ‪ ۲۰۲۰‬در جشنواره هایی چون تلوراید‪ ،‬تورنتو‪ ،‬ساندنس یا کن ‪ ۲۰۲۱‬نمایش داده‬ ‫خواهند شــد‪.‬حال پرسش اینجاست که چرا امسال هیچ فیلم ســنمایی ایرانی در این جشنواره‬ ‫حضور ندارد؟ ایا تمایلی برای حضور توســط کارگردانان ما نبوده یا اینکه اثار ســینمایی ما از‬ ‫کیفیت باالیی برخوردار نبوده اســت؟ از رائد فریدزاده دبیر شورای بین الملل سازمان سینمایی و‬ ‫معاون بین الملل بنیاد سینمایی فارابی این پرسش ها را پرسیدیم‪.‬‬ ‫فیلم ها‪ ،‬پخش کننده های متفاوتی دارند‬ ‫رائد فریدزاده درباره فیلم های داخلی که برای حضور در جشــنواره بین المللی فیلم کن ارسال‬ ‫می شــوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند‪ ،‬گفت‪ :‬فیلم ها‪ ،‬پخش کننده های متعدد و متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫هر پخش کننده فیلم هایی که در اختیار دارد را چه برای جشــنواره کن چه جشــنواره های دیگر‬ ‫ارســال می کند‪ .‬هر جشــنواره ای هم هیئت انتخابی دارد که فیلم ها را بررسی‪ ،‬ارزیابی و سپس‬ ‫اعالم می کند‪ .‬از انجا که امسال جشنواره کن برگزار نمی شود‪ ،‬فقط به فیلم هایی که توسط هیئت‬ ‫انتخاب پذیرفته شده اند‪ ،‬اجازه می دهند لوگو جشنواره کن را بر روی پوسترشان بگذارند‪.‬‬ ‫دقیقا مشخص نیست چه اثاری برای حضور در جشنواره کن تمایل داشته اند‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا اسامی فیلم های متقاضی خبررسانی می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫معموال پخش کننده ها فیلم هایی را در اختیار می گیرند که فکر می کنند برای جشــنواره مناسب‬ ‫است‪ .‬پخش کننده‪ ،‬اثر یا اثار را برای حضور در جشنواره مورد نظر ثبت نام می کند‪ ،‬اما از انجا که‬ ‫فیلم های متقاضی اعالم عمومی نمی شوند و تنها پذیرفته شده ها معرفی می شوند‪ ،‬دقیقا مشخص‬ ‫نیست چه اثاری برای حضور در جشنواره کن تمایل داشته اند‪ .‬از طرف دیگر ممکن است کسی‬ ‫فیلمش را برای جشــنواره کن نفرســتد و مثال برای ونیز بفرستد‪ .‬چون معموال بر اساس زمان و‬ ‫استراتژی جشــنواره ها‪ ،‬فیلم هایی را برای جشنواره ای که فکر می کنند شانس پذیرفته شدنشان‬ ‫بیشتر است ارســال می کنند‪ .‬اما نهایتا پخش کننده و تهیه کننده هستند که می دانند اثرشان را‬ ‫ثبت نام کرده اند یا خیر و در نهایت هم فقط پذیرفته شده ها اعالم می شوند‪.‬‬ ‫همه چیز بستگی به سیاست گذاری های جشنواره ها دارد‬ ‫فریدزاده در پاســخ به این پرســش که «با توجه به ســالها حضور در فستیوال های بین المللی و‬ ‫ارتباط با جشــنواره های گوناگون‪ ،‬ایا حضور فیلم های ایرانی در جشــنواره کن کمرنگ شده؟»‬ ‫می گوید‪ :‬ممکن است هزاران اثر در جشنواره های بین المللی که اسم و رسم دارند‪ ،‬ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫بالطبع هیئت انتخاب از میان چند صد اثری که ثبت نام می کنند برخی را انتخاب و برخی را رد‬ ‫می کنند‪ .‬ممکن است در یک سال دو فیلم از ایران وجود داشته باشد و یک سال هم ممکن است‬ ‫هیچ یک از اثار پذیرفته نشده باشد‪ .‬بستگی به هیئت انتخاب و سیاست گذاری های ان جشنواره‬ ‫دارد و همچنین کیفیت ان اثر مهم است که مورد اقبال و توجه هیئت انتخاب قرار بگیرد یا نه‪.‬‬ ‫با توجه به پیشینه سینمای ایران همیشه اثار ایرانی یک نگاه و ارزیابی ویژه شده است‪ .‬سینمای‬ ‫ایران تا کنون توانســته جوایز متعدد و معتبر بین المللی مهمی کســب کند‪ .‬به گفته او‪ ،‬مسئله‬ ‫کرونا باعث تراکم در جشــنواره ها شد‪ .‬یعنی اثاری از قبل می خواستند به جشنواره ای بروند‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل کرونا جشــنواره ها برگزار نشد و با باز شدن جشنواره ونیز و کن و تمایل حضور در انها‪،‬‬ ‫رقابت سخت تر شد‪.‬‬ ‫ناچارند اثار باکیفیتی چون کیارستمی را بپذیرند‬ ‫با حضور نداشــتن نماینده ای از کشور ما در جشــنواره کن امسال‪ ،‬این پرسش ها مطرح می شود‬ ‫کــه ایا برای حضور فیلم ها در جشــنواره کن محتوایی خاص الزم اســت و یا اثار ما دچار تنزل‬ ‫کیفیت شده اند‪ ،‬که هیچ نماینده ای از ایران در این فستیوال حضور ندارد؟ معاون بین الملل بنیاد‬ ‫ســینمایی فارابی در این باره افزود‪ :‬هر جشنواره ای عالقه دارد اثار باکیفیت و درخشانی را نمایش‬ ‫دهد و از اعتبار ان اثر بهره ببرد و اعتبار جشــنواره را افزایش دهد‪ .‬هیچ جشــنواره ای نیست که‬ ‫اثار ضعیف را انتخاب کند و بعدها مورد قضاوت و مواخذه قرار گیرد‪ .‬مسلما اگر فیلمها از کیفیت‬ ‫خوبی بهره مند باشــد‪ ،‬جشــنواره ها ان را می پذیرند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬البته سیاست گذاری های‬ ‫هر ساله و معیارهای هیئت انتخاب هم بسیار دخیل است‪ .‬اگر اثری باشد که بر کیفیت باالی ان‬ ‫اتفاق نظر داشــته باشند از ان استقبال می کنند‪ .‬در این سال ها هم اثار خیلی خوب و درخشانی‬ ‫در جشنواره های مختلف حضور داشته اند‪ .‬اثار مرحوم کیارستمی یا فرهادی که در جشنواره های‬ ‫مختلف حضور داشته اند و چون درخشان بودند‪ ،‬بالطبع انها هم ناچارند بپذیرند‪.‬‬ ‫دیدگاه مشخص در جشنواره های داخلی‬ ‫فریدزاده درباره تاثیر مضامین سیاســی اثار سینمایی در پذیرفته شدن در جشنواره های مختلف‬ ‫بین المللی بیان کرد‪ :‬نمی توانم نفی کنم یا کامل ان را بپذیرم‪ .‬هر جشنواره ای سیاست گذاری های‬ ‫خاص خود را دارد و به صورت عمومی هم ان را اعالم می کند؛ مثل جشــنواره های کن و برلین‬ ‫که از قبل سیاســت های خــود را اعالم می کنند و هیئت انتخاب هــم ذائقه های مختلف دارد و‬ ‫نگاه انان بســیار تاثیرگذار اســت؛ این را نمی توان رد کرد‪ .‬کمااینکه در جشنواره های خودمان‬ ‫هم با یک نگاه و دیدگاه مشــخص و معینی فیلم هــا را ارزیابی می کنیم و فیلم هایی که منطبق‬ ‫با سیاســت گذاری های کلی جشنواره باشــد را انتخاب می کنیم‪ .‬یعنی این گونه نیست هر اثری‬ ‫فرستاده شود انتخاب شود‪ .‬یک معیار زیبایی شناختی و محتوایی وجود دارد که سنجیدن ان در‬ ‫کلیت اثر است و انطباق ان با شرایط مورد نظری که اعالم شده‪ ،‬لحاظ می شود‪ .‬علت اینکه اثری‬ ‫پذیرفته شود یا اثری از گردونه رقابت خارج شود‪ ،‬همین است‪.‬‬ ‫«دلقک نقاش» فیلمی متفاوت از کارگردان جوان مهدی باقری‬ ‫پیش تولید این پروژه اول شــهریور اغاز شد‬ ‫و از اول خرداد به ســمت جشــنواره ها رفته‬ ‫اســت‪ .‬این فیلم داســتان یک استاد نقاشی‬ ‫اســت که با گریم دلقک وارد جشنواره های‬ ‫نقاشی می شود و زندگی شادی دارد تا اینکه‬ ‫به خاطر یک اتفاق گریم خود را پاک می کند‬ ‫و به جنون می رسد‪.‬‬ ‫مهــدی باقری در پاســخ به این ســوال که‬ ‫تا چه انــدازه وام گرفتــه از فیلم «جوکر»‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬داســتان این فیلم کوتاه‬ ‫بــا «جوکر» بســیار متفاوت اســت و حتی‬ ‫گریم متفاوتی با ان فیلــم دارد‪ .‬باید بگویم‬ ‫جنون ایــن هنرمند حرف اصلــی فیلم من‬ ‫اســت‪« .‬دلقک نقاش» حرف سال های من‬ ‫در زندگی اســت که به تصویر درامده است‪.‬‬ ‫دلقک ها هنرمندان بســیار تنهایی هســتند‬ ‫و دلقــک این فیلم به دلیــل اتفاق هایی که‬ ‫برایش رخ می دهد تصمیــم می گیرد دیگر‬ ‫کسی را نخنداند‪ .‬باقری درباره تحقیقاتی که‬ ‫برای ساخت این فیلم انجام داده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای نگارش فیلمنامه تحقیقاتی را روی‬ ‫گروهــی از بیماران روانی داشــتم و متوجه‬ ‫شــدم افراد با از دست دادن یک چیز یا یک‬ ‫فرد مهم در زندگی خود سه واکنش متفاوت‬ ‫نشــان می دهند‪ ،‬گروهی گریــه می کنند‪،‬‬ ‫گروهی شُ ِ‬ ‫ــک می شوند و سکوت می کنند و‬ ‫گروهی نیز تحت هیچ شــرایطی برون ریزی‬ ‫ندارنــد و دچار بیماری روانی می شــوند‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس جنون داستان دلقک ما از گروه‬ ‫سوم است‪ .‬درواقع برای ساخت این فیلم ‪20‬‬ ‫دقیقه ای‪ ،‬مجبور به تحقیق در مورد کسانی‬ ‫شــدیم که از افســردگی زیاد دچار جنون‬ ‫شده اند‪ ،‬رفتار و بیان ان ها را بررسی کردیم‬ ‫تا بتوانیم به بهترین شــکل شخصیت مورد‬ ‫نظر خود را بسازیم‪.‬‬ ‫ایــن هنرمند فیلمســاز دربــاره حضور این‬ ‫فیلم در جشــنواره های داخلی و خارجی نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در تالش هستم این فیلم کوتاه‬ ‫را برای حضور در جشــنواره کلرمون فران ‪/‬‬ ‫فرانســه اماده کنم‪ .‬ازجمله عوامل این فیلم‬ ‫می توان به نویسنده‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده‪:‬‬ ‫مهــدی باقــری‪ ،‬دســتیار کارگــردان‪ :‬النا‬ ‫مکاری‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬نیلوفر کشوری‪ ،‬مدیر‬ ‫تصویربرداری‪ :‬رضا باقری‪ ،‬دستیاران تصویر‪:‬‬ ‫پوریا کریمیان‪ ،‬سید عارف احمدی‪ ،‬نورپرداز‪:‬‬ ‫حســین پورمحمــدی‪ ،‬صدابردار‪ :‬حســین‬ ‫پــور رحیمی‪ ،‬مدیــر تولید‪ :‬محمدحســین‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬ضبط صدا استودیو‪ :‬فیاما ناصحی‪،‬‬ ‫نقاش‪ :‬مهتاب حصارکی‪ ،‬اهنگســاز‪ :‬مرتضی‬ ‫طباطبایی‪ ،‬گریــم‪ :‬فاطمه نظری‪ ،‬بازیگران‪:‬‬ ‫شــهال کریمی‪ ،‬نسیم جعفری‪ ،‬محمدحسین‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬النا مکاری‪ ،‬مهدی باقری اشــاره‬ ‫کرد‪ .‬مهــدی باقری اثاری همچــون ((یاد‬ ‫مــن باشد‪،‬همسفر‪،‬زمان‪،‬ســکوت باالتــر از‬ ‫فریاد‪،‬سفیاه‪،‬شــالک‪ )).....،‬و ‪ ...‬را کارگردانی‬ ‫کرده است‬ ‫«مست عشق» پایان تابستان اماده می شود‬ ‫مهران برومند تهیه کننده فیلم ســینمایی «مســت‬ ‫عشــق» به کارگردانی حسن فتحی بیان کرد که این‬ ‫فیلم انتهای تابستان اماده نمایش می شود‪.‬‬ ‫مهران برومند تهیه کننده این فیلم ســینمایی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬فیلمبرداری چند ســکانس کوتاه از این فیلم به‬ ‫دلیل شــیوع ویروس کرونا باقی مانده که به محض‬ ‫رفع محدودیت های کرونا و باز شــدن مرزها به اتمام‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین تدوین این فیلم توســط سپیده عبدالوهاب‬ ‫در حال انجام است و امور فنی پس از تولید از جمله‬ ‫صداگذاری نیز همزمان در ترکیه انجام می شود‪.‬‬ ‫برومند گفت‪ :‬با توجه به شرایط موجود‪ ،‬پیش بینی‬ ‫مــا برای زمان اتمام کامل پروژه‪ ،‬پایان مراحل فنی و‬ ‫رسیدن به مرحله اماده نمایش‪ ،‬انتهای تابستان است‬ ‫ولی زمان اکران االن‪ ،‬بستگی کامل به اوضاع نمایش‬ ‫فیلم در ســینماهای ایران و جهان دارد‪ .‬به هر حال‬ ‫این فیلم محصول مشــترک است و باید همزمان در‬ ‫ایران و ترکیه روی پرده برود‪.‬‬ ‫وی درباره مشــغول شدن حسن فتحی در یک پروژه‬ ‫دیگر گفت‪ :‬مطابق توافق مان با اقای فتحی‪ ،‬ایشان تا‬ ‫انتهای «مست عشق» همراه این پروژه خواهند بود و‬ ‫بر امور فنی و مراحل پس از تولید فیلم تا انتها نظارت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫تهیه کننده «مســت عشــق» درباره سکوت خبری‬ ‫پــروژه عنوان کرد‪ :‬ما معموالً وقتــی چیزی را اعالم‬ ‫می کنیم که خبر مهمی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وقتی وضعیت اکران فیلم در جهان مشخص نیست‪،‬‬ ‫چــرا انتظار بیهــوده ایجاد کنیم‪ .‬ما پــروژه را اماده‬ ‫نمایش می کنیم ولی تصمیم گیری درباره زمان اکران‬ ‫به زمان بازگشایی و روشن شدن وضعیت سینماهای‬ ‫جهان با وجــود محدودیت های ویروس کرونا موکول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برنامه سازاندرشبکهنمایشخانگی؛‬ ‫چرا مردم با برنامه های طنز صدا و سیما ارتباط برقرار نمی کنند؟‬ ‫در زمانی که تلویزیون روزهای اوج خود را سپری می کرد‪ ،‬شروع برنامه ها و مجموعه های تلویزیونی در قالب‬ ‫طنز بسیار محدود و انگشت شمار بود و گروه های برنامه ساز اندکی در این ژانر توانایی برنامه سازی داشتند‪.‬‬ ‫شاید بخشی از ماجرا به تبحر طنز نویسی در تلویزیون برمی گشت و بخشی دیگر به نحوه کارگردانی و‬ ‫حتی بازی بازیگرانی که در این حوزه کار می کنند‪ .‬حتی یکی از مواردی که در دیده شدن و تاثیرگذاری‬ ‫این مجموعه های تلویزیونی به چشم می امد‪ ،‬تعداد محدود شبکه های سیما بود که عمال رقابتی را بین این‬ ‫گروه های برنامه ساز رقم نمی زد‪ .‬اخرین برنامه ای که در حوزه طنز ایتمی بروی انتن رفت‪ ،‬شکراباد نام‬ ‫داشت‪ .‬کاری از شهاب عباسی و برخی از بازیگران سریال خنده بازار‪ .‬در این گزارش بنا داریم تا مروری داشته‬ ‫باشیم بر مجموعه های طنز ترکیبی و ایتمی تلویزیون از دهه ‪ 70‬تا ‪ 90‬و این سوال را مطرح کردیم که چرا‬ ‫مردم امروز با برنامه های طنز ترکیبی ارتباط برقرار نمی کنند و چرا برنامه سازان دیگر به این سمت نمی روند‪.‬‬ ‫«نوروز ‪»۷۲‬؛ حضور داریوش کاردان در برنامه ای طنز‬ ‫این برنامه از اولین طنزهای ایتمی بود که از تلویزیون پخش شد‪ .‬داریوش کاردان از ابتدای روزهای کاری‬ ‫خود در قالب نویسنده و کارگردان فعالیت می کرد‪ .‬او عالوه بر تلویزیون در رادیو نیز فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫شخصیت استاد خرناس در برنامه عصرانه در رادیو از شاخص ترین کارهای رادیویی وی است‪ .‬او همکاری‬ ‫خود را با تلویزیون با برنامه نوروز ‪ ۷۲‬اغاز کرد‪ .‬این برنامه یکی از اولین تجربه های بازیگری مهران مدیری در‬ ‫تلویزیون بود و البته اولین همکاری اش با داریوش کاردان‪ .‬مدیری همان زمان با اینکه تازه کار بود در قامت‬ ‫بازیگر‪ ،‬خالقیت خوبی در نوع بیان شوخی های تلویزیونی و ابداع این نوع شوخی ها به خرج داد‪ .‬برنامه ای‬ ‫که با کمترین امکانات موجود در دهه ‪ ۷۰‬در هر قسمت مجموعه ای از ایتم های کمدی را به تصویر کشیده‬ ‫بود‪ .‬یکی از ایتم های شاخص این برنامه‪ ،‬شوخی با ایتم مسابقه هفته با اجرای منوچهر نوذری بود که این‬ ‫بار مهران مدیری نقش نوذری را در این ایتم بازی می کرد‪ .‬از دست مایه قرار دادن تبلیغات تلویزیونی تا‬ ‫اخبارگویی برخی مجریان خبر و توپوق زنی هایشان و ‪ ...‬در نوروز ‪ ،۷۲‬مهران مدیری‪ ،‬علی عمرانی‪ ،‬فریبا‬ ‫متخصص‪ ،‬ارژنگ امیرفضلی‪ ،‬داوود اسدی‪ ،‬نصراهلل رادش‪ ،‬سعید اقاخانی‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬رضا شفیعی جم‪،‬‬ ‫حمید لوالیی و ‪ ...‬به ایفای نقش می پرداختند‪.‬‬ ‫مهران مدیری و اولین تجربه کارگردانی اش در «پرواز ‪»۵۷‬‬ ‫دومین مجموعه طنز ایتمی که بعد از انقالب از تلویزیون به نمایش درامد‪ ،‬پرواز ‪ ۵۷‬نام داشت‪ .‬کاری که در‬ ‫سال ‪ ۷۲‬و در مناسبتی مثل دهه فجر پخش شد‪ .‬مهران مدیری در این طنز ایتمی اولین تجربه کارگردانی‬ ‫خود را رقم زد و درست ‪ ۲۷‬سال پیش کار طنز را برای اولین بار تجربه کرد‪ .‬مدیری که این روزها بعد از‬ ‫ساخت و کارگردانی و بازیگری در مجموعه های طنز بسیاری به برنامه دورهمی رسیده است‪ ،‬کارگردانی‬ ‫و بازیگری در مجموعه های طنز ایتمی ساعت خوش‪ ،‬پاورچین‪ ،‬جنگ ‪ ،۷۷‬نقطه چین‪ ،‬شب های برره‪،‬‬ ‫باغ مظفر‪ ،‬مرد هزار چهره‪ ،‬قهوه تلخ‪ ،‬ویالی من‪ ،‬شوخی کردم‪ ،‬درحاشیه را ابتدا برای تلویزیون و سپس‬ ‫برای نمایش خانگی تهیه کرد‪.‬یکی از پایه گذاران طنزهای نود شبی در تلویزیون‪ ،‬مدیری بود و تا مدتی‬ ‫یکی از پرطرفدارترین سبک های کمدی نیز همین سبک بود‪ .‬او بعد از ایتم سازی به سمت مجموعه های‬ ‫طنز تلویزیونی رفت و بعد از ان اجرای برنامه دورهمی را با حفظ همان طنازی هایش در دست گرفت‪ .‬از‬ ‫ویژگی های بارز کارهای او می توان به نوع کمدی درونی و ذاتی وی اشاره کرد که بیشتر مخاطبان نیز با‬ ‫همین سبک او ارتباط خوبی برقرار کرده اند‪ .‬مدیری در این مجموعه طنز عالوه بر به کار گیری برخی‬ ‫بازیگرانمجموعهنوروز‪،۷۲‬بازیگراندیگریراهمبهعرصهکمدیکشاند‪.‬رامینناصرنصیر‪،‬فاطمه هاشمی‪،‬‬ ‫معصومه کریمی‪ ،‬طیبه ابراهیم‪ ،‬یوسف صیادی‪ ،‬نادر سلیمانی از جمله این بازیگران بودند‪.‬‬ ‫«نوروز‪ »۷۳‬و شکستی سنگین برای طنز‬ ‫اوایل که تولید مجموعه های طنز روالی ثابت در تلویزیون شده بود‪ ،‬از انجایی که این برنامه ها در مناسبتی‬ ‫مثل نوروز از شبکه های مختلف پخش می شد‪ ،‬تهیه کننده و کارگردان ها تا چند سال ابتدایی تولید چنین‬ ‫اثاری‪ ،‬نام برنامه را با نام نوروز همان سال انتخاب می کردند‪ .‬اما در نوروز ‪ ۷۳‬خبری از مدیری و همکارانش‬ ‫نبود و این بار برنامه با گروه جدیدی تولید شد‪ .‬حسین فردرو کارگردانی نوروز ‪ ۷۳‬را به عهده داشت و این‬ ‫مجموعه با استفاده از یک فاکتور اشتباه تقلید‪ ،‬شکست بزرگی را برای خود رقم زد‪ .‬یکی از بازیگرانی که در‬ ‫این مجموعه طنز ایتمی به ایفای نقش می پرداخت‪ ،‬مهدی سلطانی بود‪ .‬بازیگری که تا به حال او را در قالب‬ ‫نقش های منفی و حتی تلخ در سریال های دیوار‪ ،‬مدینه‪ ،‬مادرانه و ‪ ...‬دیدیم‪.‬‬ ‫«نوروز‪ ۷۵‬و‪ »۷۶‬تجربه های نسبتا خوب‬ ‫داریوش کاردان بعد از دو تجربه قبلی خود این بار در دو سال متوالی کارگردانی دو مجموعه طنز را عهده‬ ‫دار شد و در کنار کارگردانی و بازیگری توانست تا حد قابل قبولی هم عمل کند‪ .‬او که دیگر یکی از بنیان‬ ‫گذاران طنزهای ایتمی تلویزیون نیز به شمار می رفت‪ ،‬از همان فرمول قبلی خود برای تولید این سریال نیز‬ ‫بهره گرفت‪ .‬این مجموعه نیز برخی بازیگرانی که االن در حوزه های دیگر کار می کنند را به عرصه هنر معرفی‬ ‫کرد‪ .‬اتابک نادری‪ ،‬بیژن بنفشه خواه‪ ،‬حسین رفیعی‪ ،‬مهران غفوریان از جمله این بازیگران بودند‪.‬‬ ‫«ساعت خوش»؛ نقطه عطف کارهای مهران مدیری‬ ‫شاید خیلی از مخاطبان تلویزیون کارهای قبلی مهران مدیری را تا قبل از ساعت خوش به خاطر نیاورند‬ ‫اما اغلب انها ساعت خوش را اولین و موفق ترین کار مهران مدیری می دانند‪ .‬مدیری در این برنامه که در‬ ‫سال ‪ ۷۳‬پخش شد‪ ،‬برای اولین بار به طور مستقل با گروه بازیگرانش و بازیگرانی که از سال ‪ ۷۰‬در حوزه‬ ‫طنز سیما معرفی شده بودند‪ ،‬برای شبکه دو ایتم سازی کرد و توانست موج جدیدی از برنامه سازی در‬ ‫حوزه کمدی را به نمایش دراورد‪ .‬هرمز شجاعی مهر که از ابتدا در حیطه اجرا فعالیت داشته است روزهای‬ ‫ابتدایی برنامه ساعت خوش اجرا و معرفی ایتم های این برنامه را به عهده داشت‪ .‬او یکی از مجریان با سابقه‬ ‫برنامه سیمای خانواده شبکه یک است‪ .‬از پرمخاطب ترین ایتم های ساعت خوش می توان به ایتم سعید‬ ‫و خان دایی‪ ،‬کاراگاه هنری و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬رضا عطاران‪ ،‬رضا شفیعی جم‪ ،‬سعید اقاخانی‪ ،‬نصراهلل رادش‪،‬‬ ‫ارژنگ امیرفضلی از جمله افرادی بودند که پخش ساعت خوش باعث روند صعودی در محبوبیت انها شد‪.‬‬ ‫«سال خوش» و پایانی زودهنگام‬ ‫در سال خوش مدیری با همان ترکیب بازیگران و همان محتوایی که در ساعت خوش ساخته و روانه انتن‬ ‫کرده بود‪ ،‬مجموعه طنز ایتمی را برای نوروز سال ‪ ۷۴‬تولید کرد اما بعد از پخش این برنامه‪ ،‬ساعت خوش‬ ‫تا مدتی به صورت هفتگی و پنجشنبه شب ها بروی انتن رفت و بعد از دوره ای که دیگر برای مخاطبانش‬ ‫تکراری شده بود متوقف شد‪.‬‬ ‫«جدی نگیرید» و احیای کاراکترهای رادیویی‬ ‫نام گذاری این برنامه که گویی نوعی دعوت به ارامش از سمت گروه سازنده به مخاطبان طنز بود و سعی‬ ‫شده بود تا استانه صبر مردم را باال ببرد باعث شد تا دیگر روند نامگذاری مجموعه طنزهای ایتمی با نام‬ ‫همان سال به باد فراموشی سپرده شود‪ .‬معروف ترین ایتم «جدی نگیرید» به کارگردانی سعید توکل و‬ ‫صادق عبداللهی که در سال ‪ ۷۴‬پخش شد‪ ،‬ایتم سق سیاه بود که در ان «مهران امامیه» همان کاراکتری‬ ‫که در صبح جمعه با شما خلق شده بود را به طور تصویری اجرا می کرد‪ .‬عالوه بر او بسیاری از بازیگرانی که‬ ‫در این برنامه رادیویی خوش درخشیده بودند و مخاطبان را پای رادیو نشانده بودند‪ ،‬همان کاراکتر رادیویی را‬ ‫این بار تلویزیونی کردند که ابتدا با استقبال مواجه شد‪ .‬در این اثر منوچهر اذری‪ ،‬منوچهر والی زاده‪ ،‬منوچهر‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫جانی دپ ‬ ‫به تلویزیون ایران می اید!‬ ‫نوذری‪ ،‬اردشیر منظم‪ ،‬ارژنگ امیرفضلی‪ ،‬بهروز کریمی‪ ،‬بهروز مقدم‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬عباس محبی‪ ،‬علیرضا‬ ‫جاویدنیا‪ ،‬محمد کدخدایی و ‪ ...‬بازی می کردند‪.‬‬ ‫«سالم سالم» و اولین تولید شبکه جام جم‬ ‫«ســام سالم» عنوان برنامه طنزی بود که در سال ‪ ۷۶‬از شبکه جام جم پخش شد‪ .‬این برنامه از اولین‬ ‫بنرامه های طنز ایتمی شبکه جام جم بود که با اجرای رضا عطاران و مرحوم پوپک گلدره و به تهیه کنندگی‬ ‫ســیدعلی سمنانی بروی انتن رفت‪ .‬مهران غفوریان‪ ،‬نصراله رادش‪ ،‬سعید اقاخانی‪ ،‬یوسف تیموری‪ ،‬نادر‬ ‫سلیمانی‪ ،‬جواد رضویان‪ ،‬فاطمه هاشمی‪ ،‬نیما فال ح از بازیگران این مجموعه طنز بودند‪.‬‬ ‫«جنگ ‪ »۳۹‬و بازگشت دوباره کاردان به طنز‬ ‫بعد از چند سال که سکان هدایت برنامه های طنز ایتمی به عهده مدیری بود‪ ،‬داریوش کاردان که خود‬ ‫از اولین افراد متخصص در این حوزه بود‪ ،‬جنگ ‪ ۳۹‬را ساخت‪ .‬بیژن بنفشه خواه‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬حسین‬ ‫رفیعی و ‪ ...‬از بازیگران این اثر بودند‪.‬‬ ‫«جنگ ‪ »۷۷‬و ایتم معروف «مریم و رامین»‬ ‫ُ‬ ‫ایتم «مریم و رامین» یکی از ایتم های معروف این ســالهای کارهای طنز به شمار می رود که در همان‬ ‫زمان بازپخش هایش بارها پخش شد‪ .‬شاید یکی از دلیل هایش این بود که به چالش های میان یک زوج‬ ‫می پرداخت و همین کشمکش های بین این دو و همذات پنداری مردم با انها در کنار خالقیت دو بازیگری‬ ‫که به درستی برای این دو نقش انتخاب شده بودند‪ ،‬موفقیت ان را رقم زد‪ .‬مهران مدیری در نقش رامین و‬ ‫الله صبوری در نقش مریم از جمله زوج های هنری بودند که در همان سال ‪ ۷۷‬مخاطبان بسیاری داشتند‪.‬‬ ‫عالوه بر این مدیری در جنگ ‪ ۷۷‬بخش ایتم را با بخش های نمایشی در هم امیخت‪.‬‬ ‫«خنده بازار» و شوخی با برنامه های تلویزیون‬ ‫بعد از سالها دوباره طنز ایتمی به تلویزیون برگشت و این بار شهاب عباسی به همراه گروهی از بازیگران و‬ ‫نویسنده های طنز که اولین کار جدی خود را انجام می دادند‪ ،‬شوخی با برنامه های تلویزیونی را دست مایه‬ ‫مجموعه طنز خود قرار دادند‪ .‬شروع پخش این برنامه از نوروز سال ‪ ۹۰‬بود و در ادامه و به دلیل استقبال‬ ‫مخاطبین فصل دو ان در ماه رمضان ‪ ۹۰‬و تا سال ‪ ۹۲‬و در قالب ‪ ۸‬فصل از شبکه سه سیما به نمایش‬ ‫درامد‪ .‬مردم ایران سالم‪ ،‬هفت‪ ،‬رنگین کمان و بسیاری از برنامه های تلویزیونی در این برنامه مورد نقد و‬ ‫شوخیقرارگرفتند‪.‬‬ ‫عباسی‪ :‬ساخت کارهای طنز ترکیبی در شرایط کنونی جواب نمی دهد‬ ‫«شهابعباسی»کارگردانوبازیگرمجموعه هایطنزتلویزیونیکهاخرینمجموعهترکیبیطنزتلویزیون‬ ‫را تحت عنوان «شکراباد» کارگردانی کرده بود‪ ،‬درباره رکود برنامه های ترکیبی و ایتمی طنز در تلویزیون‬ ‫گفت‪ :‬این ماجرا همیشه وجود داشته است مثل سریال های اپارتمانی که مدت زیادی در همه کشورهای‬ ‫دنیا هم وجود داشت‪ .‬این نوع سریال ها در یک فضای محدودی با دکورسازی ساخته می شد‪ .‬مثل قهوه‬ ‫تلخ‪ ،‬بدون شرح و ‪ ...‬اما االن سریال ها حالت رئال تری پیدا کرده است‪ .‬این بازیگر ادامه داد‪ :‬این روال طبیعی‬ ‫است و یک چرخش است مثل لباس هایی که چهل سال پیش مردم می پوشیدند و االن دوباره مد شدند‪.‬‬ ‫یک دوره ایتم و کارهای ترکیبی خیلی زیاد ساخته می شد و بعد از ان خنده بازار و شوخی کردم و ‪...‬‬ ‫ساخته شد و قطعا چند سال دیگر دوباره ساخت این سریال ها روی روال می افتد‪ .‬عباسی با بیان اینکه‬ ‫کارهای ترکیبی تولید راحت تری به نسبت سایر کارها دارد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مخاطبان خیلی راحت با این نوع‬ ‫کارها ارتباط برقرار می کنند‪ .‬متاسفانه در ایران وقتی یک کاری گل می کند ما مدام تکرارش می کنیم تا‬ ‫اینکه شورش دربیاید و بعد از مدتی از چشممان می افتد‪ .‬از طرفی تولید راحت تری هم دارد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ن در هر کاری مهم است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬هر زمان که متن خوبی داشته باشید و زاویه نگاه‬ ‫با بیان اینکه مت ‬ ‫خاصی داشته باشید باز هم کارتان دیده خواهد شد‪ .‬اگر متن خوبی نداشته باشید و کلی هم هزینه کنید و‬ ‫بهترین بازیگرها را هم بیاورید کارخوبی نمی شود‪ .‬خنده بازار گروه نویسنده های فعال و باسواد و پویا داشت‪.‬‬ ‫کارگردان مجموعه تلویزیونی «دست به نقد» درباره اینکه چقدر بازیگران‪ ،‬در دیده شدن برنامه های طنز‬ ‫ترکیبی موثرند؟ عنوان داشت‪ :‬بازیگران در این سبک کارها خیلی مهم هستند‪ ،‬برای اینکه بازی کردن‬ ‫در کارهای ترکیبی بسیار سخت است و ‪ ۶۰‬درصد ان به حضور ذهن باال‪ ،‬بداهه پردازی و تصمیم گیری‬ ‫بازیگر برمی گردد‪ .‬یادم است قبال در این نوع کارها اصال متنی وجود نداشت‪ ،‬اما االن دیگر نویسنده ها واو‬ ‫به واو هر کاری را به نگارش درمی اورند‪ .‬معتقدم اگر بازیگر سابقه طوالنی در این سبک کارها داشته باشد‪،‬‬ ‫هر جمله را از ان خود می کند و طوری پرداخت می کند که موقعیت خنده داری را بوجود اورد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازیگری در کارهای ترکیبی بسیار سخت است‪ ،‬اما به این دلیل که همیشه دم دستی بود و مردم به‬ ‫راحتی با ان ارتباط برقرار می کردند‪ ،‬خیلی ها بر این باور بودند که بازی کردنش خیلی راحت است‪ .‬یادم‬ ‫است خیلی از بازیگران حرفه ای را برای طنزهای ترکیبی اوردیم که نتوانستند بازی کنند‪ .‬تجربه ثابت‬ ‫کرده که بازیگرهای سریال های ترکیبی اینده های درخشانی داشتند از مهران مدیری‪ ،‬مهران غفوریان‪،‬‬ ‫بیژن بنفشه خواه‪ ،‬حسین رفیعی‪ ،‬حمید گودرزی‪ ،‬جواد عزتی‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬سعید اقاخانی و ‪ ...‬که همگی‬ ‫خواستگاهشان از برنامه های ترکیبی بود برای اینکه بازی کردن در این گونه کارها توان باالی بازیگری را‬ ‫می طلبد‪ .‬کارگردان مجموعه طنز «افسانه هزار پایان» در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید در شرایط‬ ‫کنونی مجموعه طنز ترکیبی بسازید‪ ،‬کار خوبی خواهد شد؟ بیان داشت‪ :‬نه‪ ،‬به طور قطع و یقین یک کار‬ ‫معمولی می شود که فقط انتن پُر می شود‪ ،‬انهم به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد و موقعیت مالی‬ ‫که متاسفانه پیچیده شده است‪ .‬شما برای اینکه کار خوبی بسازید باید پول خوبی داشته باشید و برنامه های‬ ‫ترکیبی این اقبال را ندارند که پول خوبی بگیرد البته به جز تعداد محدودی از افراد که همیشه در راس‬ ‫هستند‪ .‬وی درباره تولید مجموعه تلویزیونی «خنده بازار» نیز عنوان داشت‪ :‬خنده بازار به شدت انتقادی‬ ‫بود و مدیران وقت مساعدت بسیاری با ما داشتند و مجموعه ای از عوامل باعث دیده شدن این کار شدند‪ .‬از‬ ‫بازیگران گرفته تا مدیران شبکه و نویسندگان و ‪ ...‬و معتقدم اگر اقای ضرغامی دو سال دیرتر می رفتند قطعا‬ ‫این سریال هم ادامه دار می شد‪ .‬این کارگردان ادامه داد‪ :‬طبق اماری که شبکه به ما داده بود در ان زمان‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بیننده داشتیم‪ .‬در این چهار سال نمی گویم همه کارهایمان خوب بود‪ ،‬اما خنده بازار به اندازه‬ ‫پایتخت مخاطب داشت‪ ،‬انهم کاری که فقط ایتمی بود‪ .‬حتی اگر براورد مالی ان را هم حساب می کردید‬ ‫دستمزد یک بازیگر پایتخت مساوی بود با نصف دستمزد کلیه عوامل خنده بازار! وی در پاسخ به این سوال‬ ‫که چرا دیگر نمی توان مجموعه ای مثل خنده بازار را تکرار کرد گفت‪ :‬نظر شخصی ام این است که خنده‬ ‫بازار دیگر هیچ وقت تکرار نخواهد شد‪ .‬انهم به این دلیل که ان زمان توانستیم بخشی از شوخی ها را از دل‬ ‫وضعیت کشور دراوریم‪ .‬اگر شکراباد را بعد از خندوانه و دورهمی می ساختیم قطعا مخاطبان بیشتری پیدا‬ ‫می کرد‪ .‬بازیگر مجموعه طنز «ناخونک» درباره اینکه برخی از کارهای طنز تاریخ مصرف دارند و بیش از‬ ‫یک یا دو فصل ادامه دادن ان کار درستی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬زمانیکه فصل اخر خنده بازار را می خواستم بسازم‬ ‫به تهیه کننده گفتم دیگر فصل بعدی را نخواهم ساخت‪.‬‬ ‫شــبکه نمایش‪ ،‬قصد دارد از امروز شــنبه ‪۲۴‬خرداد تا جمعه ‪۳۰‬‬ ‫خرداد‪ ،‬هر شب ساعت ‪ ،۲۱‬مجموعه اثار سینمایی جانی دپ را به‬ ‫نمایش بگذارد‪ .‬این هفته فیلم های سینمایی ایرانی «کاشی ‪،»۳۱۳‬‬ ‫«دزدی که برای شام امد»‪« ،‬جایی برای اشتباه نیست»‪« ،‬گره کور»‪،‬‬ ‫«چراغ های ناتمام»‪« ،‬کوک نغمه گمشده» و «زندانی ها» به ترتیب‬ ‫از شــنبه ‪ ۲۴‬تا جمعه ‪ ۳۰‬خرداد در ســاعت ‪ ۱۳‬از شبکه نمایش‬ ‫پخش خواهند شــد‪ .‬در اخرین هفته پخش مجموعه فیلم های‬ ‫سینمایی دنباله دار‪ ،‬از شــنبه تا جمعه هم‪ ،‬ساعت ‪ ۱۹‬به ترتیب‬ ‫فیلم های «پیتربل ‪« ،»۲‬قهرمانی پشــت نقاب ‪ ۱‬و ‪« ،»۲‬اجالس‬ ‫‪۱‬و ‪« ،»۲‬بازگشــت به اینده ‪۱‬و ‪ »۲‬روی انتن می روند‪ .‬این هفته‬ ‫شــبکه نمایش‪ ،‬به مرور اثار جانی دپ نیز می پردازد‪ .‬عالقه مندان‬ ‫به بازی این بازیگر می توانند به ترتیب فیلم های «تفنگدار تنها»‪،‬‬ ‫«گردشگر»‪« ،‬چارلی و کارخانه شکالت سازی»‪« ،‬دشمنان ملت»‪،‬‬ ‫«دنی براسکو»‪« ،‬در جستجوی ناکجااباد» و «شهر دروغ ها» را در‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬شــنبه ‪ ۲۴‬تا جمعه ‪ ۳۰‬خردادتماشا کنند‪ .‬در باکس‬ ‫ساعت ‪ ٢٣‬فیلم های این هفته شبکه نمایش نیز به ترتیب فیلم های‬ ‫«تله»‪« ،‬یک سطر واقعیت»‪« ،‬قتل سوم»‪« ،‬روباه در مسیر تاریک»‪،‬‬ ‫«سایه سکوت»‪« ،‬غالمرضا تختی» و «قلعه» پخش می شوند‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم این شبکه‪ ،‬مخاطبان فیلم های کالسیک نیز از شنبه تا جمعه‬ ‫با فیلم های «رودی کوهنورد»‪« ،‬ســتارگان زندان»‪ ۲۴« ،‬چشم»‪،‬‬ ‫«جاگرنات»‪« ،‬جنایت و مکافات»‪« ،‬ای تی‪ :‬موجود ماوراء زمین» و‬ ‫«رودخانه کانیون» در ساعت یک بامداد همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫معاون مرکز ملی فضای مجازی‪:‬‬ ‫ورود شورای عالی فضای مجازی به‬ ‫حوزه وی اودی ها‬ ‫معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین ایین نامه پیشنهادی برای‬ ‫طرح در شــورای عالی فضای مجازی خبر داد تا اختالف نظرهای‬ ‫دستگاههای مقررات گذار در حوزه خدمات ویدئوی انالین وی اودی ‬ ‫(‪ )VOD‬برطرف شــود‪ .‬امیر خوراکیان در مورد برنامه های مرکز‬ ‫ملی فضای مجازی برای ساماندهی فعالیت شرکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات صوت و تصویر فراگیر و ویدئوی انالین وی اودی (‪)VOD‬‬ ‫و نیز اقدامات نهادهای متولی این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬ما در حوزه ‪VOD‬‬ ‫ها در مساله نهاد تنظیم گر و مقررات گذار مشکل داریم‪ .‬برای مثال‬ ‫در این زمینه اختالف نظری میان وزارت ارشاد و سازمان صدا وسیما‬ ‫وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انچه در ظاهر امر مشخص است تنظیم‬ ‫گری و مقررات گذاری حوزه صوت و تصویر فراگیر به عهده سازمان‬ ‫صدا و سیما و سایر موارد به عهده وزارت ارشاد است؛ اما در تعریف‬ ‫صوت و تصویر فراگیر‪ ،‬شاهد تفاوت نظرها و اختالف نظرهایی بودیم‬ ‫که باعث شد این تنظیم گری و مقررات گذاری به طور منسجم و‬ ‫مرتبی شکل نگیرد‪ .‬معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود‪:‬‬ ‫در ایــن زمینه ما در مرکز ملی فضای مجازی در ماههای اخیر به‬ ‫این موضوع ورود کــرده و این بحث ها را دقیق و کامل کردیم‪ .‬در‬ ‫این رابطه جلسات مشترکی با وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما‬ ‫برگزار و کارهای کارشناسی انجام شد‪ .‬بر این اساس پیشنهاداتی را‬ ‫اماده کردیم که این پیشنهادات هم اکنون در دستور شورای عالی‬ ‫فضای مجازی قرار گرفته اســت‪ .‬خوراکیان گفت‪ :‬البته به صورت‬ ‫کوتــاه مدت نیز‪ ،‬هماهنگی هایی صورت گرفته که فع ً‬ ‫ال کار پیش‬ ‫رود تا به یک سیاســت واحد‪ ،‬طبق مصوبه شــورای عالی فضای‬ ‫مجازی برســیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه به صورت موقت مشکالتی‬ ‫را که برای سرویس های ویدئویی در کشور ایجاد شده بود برطرف‬ ‫کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون سرویس دهندگان خدمات ویدئوی انالین‬ ‫مشغول کار هستند و در سیاست های ما هیچ تردیدی نیست‪ .‬معاون‬ ‫مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به جزئیات این سیاست ها گفت‪:‬‬ ‫یکی از سیاست های ما این است که هرگونه تنظیم گری و مقررات‬ ‫گذاری برای سرویس های داخلی‪ ،‬نباید به گونه ای باشد که باعث‬ ‫شــود کار برای سرویس های داخلی سخت شود‪ ،‬اما سرویس های‬ ‫خارجی که هیچ قاعده ای را نمی پذیرند و تعهدی ندارند‪ ،‬راحت به‬ ‫هر کاری که می خواهند بپردازند‪ .‬وی با بیان اینکه ما در تالشیم که‬ ‫روز به روز این تنظیم گری روان تر شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همانطور‬ ‫که در فرمایشات رهبری برای کسب و کارهای سنتی این مطلب‬ ‫گفته شده و ایشــان صحبت از پنجره واحد کردند‪ ،‬به این معنی‬ ‫که یک نفر برای یک کار الزم نباشــد از ‪ ۵۰‬سازمان مجوز بگیرد‪،‬‬ ‫در فضای مجازی نیز به طریق اولی این داســتان باید اجرا شود و‬ ‫با یک پنجره واحد بتوان ســریع نسبت به ارائه مجوز در این حوزه‬ ‫اقدام کرد‪ .‬خوراکیان با اشاره به اینکه تحقق این تنظیم گری ها کار‬ ‫سختی است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی صاحبان سرویس ها در بخش خصوصی‬ ‫هم در خصوص مقررات و قواعد کلی در کشور مالحظاتی دارند و‬ ‫دلبستگی شان به مسائل ملی و بحث های فرهنگی زیاد است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫گزارش‬ ‫معاون گردشگری‪:‬‬ ‫ایران اماده پذیرش گردشگران‬ ‫خارجی می شود‬ ‫معاون گردشــگری از رایزنی با ســتاد ملی مدیریت کرونا‬ ‫برای تعیین شــرایط پذیرش گردشگران خارجی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬ایران دســت کم تا یک ماه دیگــر اماده پذیرش‬ ‫گردشــران بین المللی است‪ .‬ولی تیموری در متنی که در‬ ‫صفحه شخصی اش منتشر کرده‪ ،‬از مذاکره با نمایندگی ها‬ ‫و رایزن هــای فرهنگــی ایــران در خارج از کشــور برای‬ ‫همکاری و همراهی مجدانه در فرایند اعتمادسازی و رونق‬ ‫دوباره گردشــگری ورودی خبر داده اســت‪ .‬او با اشاره به‬ ‫تجربه ای که ایران در دو هفته اخیر در ســفرهای داخلی‬ ‫با وجود کرونا داشته اســت‪ ،‬نوشته که «در سطح داخلی‬ ‫پس از پیگیری های مصرانه‪ ،‬در نهایت توانســتیم ســتاد‬ ‫ملــی مدیریت کرونا را به ضــرورت تغییر رویکرد کلی در‬ ‫مقابلــه با ویروس کرونا متقاعــد کنیم و باالخره دو هفته‬ ‫پیش پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مبنی‬ ‫بر ضرورت توجه توامان به «ســامت و معیشــت مردم»‬ ‫به تصویب رســید‪ .‬اکنــون با تدوین پروتکل بهداشــتی‬ ‫«سفر ‪ +‬سالمت» گردشــگری داخلی جان تازه ای گرفته‬ ‫و تمــام اجزا و حلقه هــای زنجیره بزرگ گردشــگری با‬ ‫رعایت موازین بهداشــتی و اصول فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫پــس از چند ماه تعطلی مطلق فعال شــده اند؛ به نحوی‬ ‫که در دو هفته گذشــته نزدیک بــه چهار میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر شــب اقامت در کشور ثبت شد‪ .‬با تکمیل چرخه‬ ‫خدمات رســانی گردشگری داخلی مصمم هستیم با همت‬ ‫همیشگی و مســاعدت های دلســوزانه‪ ،‬رایزنی های الزم‬ ‫با ســتاد ملی مدیریت کرونا را برای بازگشــایی تدریجی‬ ‫مرزهای بین المللی کشــور به روی گردشگران بین المللی‬ ‫با درنظر گرفتن مالحظات بهداشــتی و شرایط هر یک از‬ ‫کشورها اغاز کنیم‪ .‬به طور حتم این فرایند حداقل یک ماه‬ ‫طول می کشد‪ .‬با این حال می دانید ورود دوباره گردشگران‬ ‫خارجی به کشور امری نیست که با اعالم باز شدن مرزهای‬ ‫کشــور یک باره اتفاق افتد‪ ،‬الزم است مذاکرات و رایزنی ها‬ ‫و اقدامات اعتمادساز گســترده ای از هم اکنون در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪ ».‬علی اصغر مونســان ـ وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ـ هم روز گذشته از تالش برای‬ ‫از ســرگیری تعامالت گردشــگری بین المللی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬موضوع اغاز گردشــگری خارجی در ستاد مقابله با‬ ‫کرونا در دست بررسی است‪ ،‬با توجه به این که از ماه اینده‬ ‫تقریبا همه کشورهای منطقه درحال راه اندازی گردشگری‬ ‫خارجی هستند‪ ،‬ما نیز تالش می کنیم از بازار عقب نیفتیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬براوردها این بود که تا پایان ســال میالدی در‬ ‫جهان این صنعت در رکود کامل باشــد‪ ،‬ولی به نظرم این‬ ‫موضوع به همین رویه نخواهد بود و برخی از کشــورها در‬ ‫حوزه گردشــگری فعالیت های خود را اغاز کرده اند‪ .‬ایتالیا‬ ‫از جمله کشورهایی است که درهای گردشگری را به روی‬ ‫گردشگران گشوده است‪ .‬مونسان اظهار کرد‪ :‬تصور همگان‬ ‫بر این بود که برگشــت گردشگری به وضعیت نرمال طول‬ ‫می کشد‪ ،‬اما خوشبختانه این برگشت به خوبی اتفاق افتاد‬ ‫و به نظر مــن این یکی از ویژگی هــا و مختصات صنعت‬ ‫گردشگری است و شاید اگر یک صنعت دیگر متحمل این‬ ‫ضربه می شد به این زودی امکان بازگشت به وضعیت نرمال‬ ‫را نداشــت‪ .‬محمدابراهیم الریجانی ـ مدیرکل بازاریابی و‬ ‫تبلیغات گردشــگری ـ چندی پیش گفته بود که فعالیت‬ ‫ایران در بازارهای گردشــگری بین المللی از نیمه تیرماه با‬ ‫اولویت کشــورهای همسایه اغاز می شود و احتماال از اول‬ ‫مردادماه با از سرگیری برخی پروازها‪ ،‬پذیرش گردشگر از‬ ‫مرزهای هوایی امکان پذیر خواهد بود‪ .‬صحبت از بازگشایی‬ ‫مرزهای بین المللی ایران برای پذیرش گردشگران خارجی‬ ‫درحالی از ســوی این وزارتخانه مطرح می شود که ایران‬ ‫هرگز مرزهای هوایی و زمینی را رسما مسدود نکرد‪ ،‬بلکه‬ ‫با شیوع ویروس کرونا و تعلیق برخی پروازهای بین المللی‬ ‫به مقصد ایران‪ ،‬رفت و امدهای بین المللی متوقف شــد‪ .‬با‬ ‫این حال هنوز پروازهای بین المللی تعدادی از ایرالین های‬ ‫ایرانی و خارجی برقرار اســت و همه راه ها مســدود نشده‬ ‫اســت‪ .‬به گفته اژانس هــای گردشــگری‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ممنوعیتی برای ســفر به ایران وجود ندارد‪ ،‬اما الزم است‬ ‫همانند سایر کشــورها‪ ،‬پروتکل هایی برای پذیرش اتباع و‬ ‫گردشگران خارجی تهیه شود تا اعتماد گردشگران بیشتر‬ ‫از گذشته جلب شود‪.‬‬ ‫گزارش«هنرمند»ازنهمینکنفرانسالگویاسالمیایرانیپیشرفت‬ ‫شرط کافی توسعه گردشگری مذهبی فراهم کردن‬ ‫زیرساخت هایمیزبانیاست‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علم و فرهنگ گفت‪ :‬اگرچه وجود جاذبه های مذهبی شرط الزم توسعه قطب های‬ ‫گردشگری مذهبی است‪ ،‬اما کافی نبوده و تا زمانی که زیرساخت های مساعد و مطلوب برای میزبانی گردشگر فراهم‬ ‫نباشد‪ ،‬جاذبه ها‪ ،‬هر چه قدر هم منحصربه فرد‪ ،‬توانایی عرض اندام ندارند‪ .‬دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو در‬ ‫سومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد‪ ،‬سازوکارهای دستیابی‬ ‫و تحقق سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با محوریت قطبهای گردشگری مذهبی را تشریح کرد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اگرچه از گردشگری عمدتاً به عنوان موتور محرک اقتصاد یاد می شود‪ ،‬اما اهمیت وجه فرهنگی این صنعت موجب‬ ‫اشاره مستقیم به گسترش قطب های گردشگری با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز در یک بند مجزای سند‬ ‫الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شده است‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ خاطرنشان کرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫قطبی سازی گردشگری مناطق هویت ساز منجر به تمرکز امکانات و به تبع ان‪ ،‬هزینه کرد گردشگر در نقاطی خاص‬ ‫ش قطب های گردشگری‪ ،‬توزیع و پراکندگی متوازن قطب های مزبور نباید از نظر دور بماند‪.‬‬ ‫می شود‪ ،‬در عین گستر ‬ ‫همچنینبایدتاکیدکردکهایجادزیرساخت هایپیشرفتهدرراستایفعالکردنقابلیت هایسرزمینی‪،‬به نوعییکی‬ ‫از پیش شرط های اولیه تحقق بند ‪ ۳۴‬است‪ .‬در واقع‪ ،‬اگرچه وجود جاذبه های مذهبی شرط الزم توسعه قطب های‬ ‫گردشگری مذهبی است‪ ،‬اما کافی نبوده و تا زمانی که زیرساخت های مساعد و مطلوب برای میزبانی گردشگر فراهم‬ ‫نباشد‪ ،‬جاذبه ها‪ ،‬هر چه قدر هم منحصربه فرد‪ ،‬توانایی عرض اندام ندارند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫ادامه داد‪ :‬نکته دیگری که نباید مغفول بماند‪ ،‬انعکاس ماهیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در تدوین قوانین و‬ ‫انجام فعالیت های الزم در مسیر تحقق این بند است‪ .‬ب ه عبارتی‪ ،‬از انجایی که در اسالمی بودن به ارمان ها نظر داریم‬ ‫و در ایرانی بودن به واقعیت ها؛ در گسترش قطب های گردشگری مذهبی‪ ،‬همواره تقید به اصول قرانی و اسالمی‬ ‫(ارمان ها) و بهره گیری شایسته از ظرف این توسعه (واقعیت) و تناسب ظرف (قابلیت ها و پتانسیل های گردشگری‬ ‫کشور) و مظروف (ارزش ها و ارمان های اسالمی‪-‬انقالبی) ضروری است‪ .‬وی افزود‪ :‬در حقیقت‪ ،‬نقشه راه تحقق این‬ ‫بند بایستی برخاسته از اندیشه‪ ،‎‬فلسفه و مبانی نظری اسالمی بوده و با تاریخ‪ ،‬جغرافیا و فرهنگ ایرانی سازگار باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی گام اول ارزیابی وضعیت موجود و تبیین وضعیت مطلوب از دیدگاه دین اسالم است که بعد اسالمی الگو‬ ‫را منعکس می کند‪ .‬گام بعد ارائه راهبردهای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و به عبارتی‪ ،‬تدوین راهبرد‬ ‫تغییر است؛ در این راستا‪ ،‬توجه به وضعیت بومی و انچه در محدوده جغرافیایی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخی و زیست‬ ‫محیطی ایران وجود دارد‪ ،‬در فرایند تدوین استراتژی تغییر ضروری می نماید که در واقع بازتاب ایرانی بودن الگو‬ ‫است‪ .‬ایمانی خوشخو اظهار کرد‪ :‬در پژوهش ها و مطالعاتی که تاکنون در حوزه های توسعه ای گردشگری جمهوری‬ ‫اسالمی ایران انجام شده است‪ ،‬به هیچ عنوان به نقش و جایگاه بازیگران مختلف در تحقق الگوی اسالمی ایرانی‬ ‫پیشرفت پرداخته نشده است؛ در حالی که شناسایی صحیح پتانسیل های بازیگران مختلف در عرصه گردشگری‪ ،‬به‬ ‫عنواننخستینگام‪،‬نقشبسزاییدرتوسعهپایداراینصنعتایفامی کند‪.‬درجمهوریاسالمیایرانالگوییکپارچه‬ ‫و مدونی برای شناسایی جایگاه بالقوه ذینفعان و ذینقشان مختلف در توسعه صنایع خدماتی نظیر گردشگری وجود‬ ‫ندارد و پژوهش حاضر مقدمات توسعه چنین الگویی را بر مبنای مدل اولیه عرضه و تقاضای گردشگری فراهم‬ ‫می اورد‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ متذکر شد‪ :‬با وجود اهمیت روزافزون گردشگری و پتانسیل های‬ ‫سرشــار ان در جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صنعت گردشگری کشورمان هنوز جایگاه مسلم خود را در میان رقبای‬ ‫منطقه ای نیافته و به دلیل مواجهه با موانع و مشکالت زیرساختی و ساختاری‪-‬اداری‪ ،‬اقدامات توسعه ای ان تاکنون‬ ‫با جدیت دنبال نشده است و بر خط مشی های اتخاذی در جهت رشد و توسعه این صنعت جامه عمل پوشانده‬ ‫نمی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با روشن کردن نقش بالقوه ای بازیگران در سطوح مختلف سعی در برطرف کردن‬ ‫این موانع و فراهم کردن بسترهای توسعه گردشگری در کشور کرده و می تواند مرجع مناسبی در جهت هدایت و‬ ‫پیشبرد فعالیت های اجتماعی‪-‬فرهنگی و اقتصادی در عرصه گردشگری باشد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬ایران به جهت پیشینه‬ ‫فرهنگی و مذهبی یکی از مقصدهای مهم گردشگری مذهبی به ویژه در منطقه به شمار می رود و این امر نیازمند‬ ‫رویکرد توسعه ای در نگاه کالن است‪ .‬به موازات فرهنگ سازی گردشگری‪ ،‬از انجایی که توسعه گردشگری مذهبی‬ ‫بیش از هر چیز متاثر از نهاد سیاست بوده و جایگاه ان در اسنادباالدستی حاکی از میزان تصدیق اهمیت ان از سوی‬ ‫حاکمیت و جدی گرفتن ان نزد برنامه ریزان و مقامات مسئول است‪ ،‬راهبردهای گسترش قطب های گردشگری‬ ‫مذهبی در مناطق هویت ساز ابتدا باید در اسناد و قوانین توسعه ای کشور نمود یابد‪ .‬در این خصوص‪ ،‬برنامه های‬ ‫پنج ساله توسعه که مهم ترین اسناد باالدستی کشور قلمداد می شوند‪ ،‬متاسفانه نگاهی جزءگرایانه و تقلیل گرایانه به‬ ‫توسعه گردشگری داشته و بسیاری از ظرفیت های طبیعی‪ ،‬میراثی و انسانی کشور در حوزه گردشگری را نادیده‬ ‫گرفته اند‪ .‬ایمانی خوشخو گردشگری مذهبی کشورمان را مورد اشاره قرار داد و افزود‪ :‬با توجه به پتانسیل باالی ایران‬ ‫در حوزه گردشگری مذهبی‪ ،‬می تواند یکی از مقصدهای گردشگری در این حوزه قرار بگیرد‪ ،‬نکات کلی برای توجه‬ ‫هر چه بیشتر به گردشگری مذهبی ایران و انجام اقدامات الزم جهت توسعه ان ارائه شده است‪ .‬شکل گیری سازمان‬ ‫ونهادمستقلاجرایی‪،‬تحقیقاتیوتخصصیگردشگریمذهبی‪،‬تصحیحرویکردهایبرنامه ریزیتوسعهگردشگری‪،‬‬ ‫به کارگیری شیوه های تخصصی اقتصادی در تحلیل و بررسی اقتصاد گردشگری مذهبی‪ ،‬توسعه و پیشرفت در‬ ‫زمینه مطالعات گردشگری مذهبی در دانشگاه ها‪ ،‬موسسات اموزشی و مراکز تحقیقاتی‪ ،‬انجام اقدامات و فعالیت های‬ ‫تخصصی در حوزه مطالعات بخش تقاضای گردشگری مذهبی‪ ،‬انجام اقدامات و فعالیت های تخصصی در حوزه‬ ‫مطالعات بخش عرضه گردشگری مذهبی‪ ،‬اموزش در دو بخش تقاضا و عرضه گردشگری مذهبی (گردشگر و جامعه‬ ‫محلی)‪ ،‬انجام فعالیت های بازاریابی و تبلیغات گردشگری مذهبی ایران در سطح جهانی‪ ،‬فراهم کردن تجهیزات و‬ ‫امکانات الزم گردشگران در مکان های مذهبی و شناسایی و بررسی انگیزه های گردشگران مذهبی‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۶۰‬میلیارد تومانی کرونا به موزه ها و اماکن تاریخی‬ ‫درحالی که بیش از دو هفته از بازگشایی موزه ها بعد از شیوع ویروس‬ ‫کرونا می گــذرد به گفته مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی و‬ ‫تاریخی‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد بازدیدکنندگان به موزه ها بازگشــته اند‪.‬‬ ‫ماه هاست به دلیل شیوع ویروس کرونا شاهد تعطیلی اماکن گردشگری‬ ‫و البته موزه ها بودیم‪ .‬هرچند شــیوع ویروس کرونا به طور رسمی از‬ ‫اوایل اسفند ماه در ایران اعالم شد اما وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی در ‪ ۲۰‬اسفند دستور «تعطیلی موزه ها‪ ،‬کاخ موزه ها و‬ ‫اماکن تاریخی و فرهنگی در تعطیالت نــوروز ‪ »۹۹‬را صادر کرد‪ .‬با‬ ‫صدور این دســتور کم کم شاهد تعطیلی موزه ها در سراسر کشور و‬ ‫پیوستن انها به سایر بخش های تعطیل کشور بودیم‪ .‬با وجود انکه‬ ‫ماه های اخر سال و در پی ان اغاز نوروز بهترین زمان برای موزه ها به‬ ‫جهت کسب درامد از بازدیدهاست اما به دلیل تعطیلی شاهد ضرر و‬ ‫زیان هنگفت موزه ها بودیم چنانکه موز ه ملی ایران در نوروز کرونایی‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬یک میلیارد ضرر داد‪ .‬با این وجود با گذشت زمان و تصمیم‬ ‫مسئوالن‪ ،‬در نهایت در خرداد ماه بعد از خبر کاهش محدودیت های‬ ‫سفر و بازگشایی اماکن تفریحی روباز‪ ،‬حسن روحانی (رئیس جمهور)‬ ‫در جلسه ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد که موزه ها و اماکن تاریخی‬ ‫از ‪ ۴‬خردادمــاه فعالیت مجدد خود را اغاز می کنند‪ .‬درواقع می توان‬ ‫گفت موزه های کشــور بعد از حدود دو ماه و نیم تعطیلی‪ ،‬باالخره‬ ‫باز شــدند و بازدیدکنندگان با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه‬ ‫بازدید پیدا کردند‪ .‬محمدرضا کارگر (مدیرکل موزه ها و اموال منقول‬ ‫فرهنگی و تاریخی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی)‬ ‫درخصوص اســتقبالی که مخاطبان از موزه ها در شــرایط کنونی و‬ ‫بازگشایی در زمانی که هنوز کرونا تمام نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون تعداد‬ ‫بازدیدکنندگان به اندازه ای ست که انتظار نداشتیم‪ .‬اما نباید فراموش‬ ‫کرد که زمان پربازدید از موزه ها که همان فروردین ماه بود را نداشتیم‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم تعداد بازدیدکنندگان بهار امسال را با بهار سال گذشته‬ ‫مقایسه کنیم می توان گفت تنها ‪ ۲۰‬درصد بازدیدکنندگان را نسبت‬ ‫به سال گذشته شاهد هستیم‪ .‬البته در مقایسه با برخی از موزه های‬ ‫بزرگ دنیا که حتا پس از بازگشــایی همچنان بازدیدکننده ندارند‪،‬‬ ‫تعداد بازدیدکننده های موزه ملی خارج از تصور ماســت‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به انکه گردشگری خارجی در حال حاضر در کشور حضور‬ ‫ندارد‪ ،‬بازدید گردشــگران خارجی از موزه ها صفر است‪ .‬در این میان‬ ‫برخی از موزه های استانی و منطقه ای از گردشگری داخلی بی نصیب‬ ‫هستند اما بازدیدکنندگان عمومی و محلی انها در حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬به گفته کارگر‪ ،‬شیوع ویروس کرونا و تعطیلی واحدهای میراثی‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تومان به این حوزه اسیب وارد کرده و بلیت‬ ‫فروشی برای موزه ها و اماکن فرهنگی طی این مدت با خسارت ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومانی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫هنرمند صنایع دستی تهرانی جایزه هنر ایتالیا را برد‬ ‫معاون صنایع دستی استان تهران گفت‪ :‬محمدعلی‬ ‫ودود هنرمند صنایع دستی اســتان تهران در رشته‬ ‫معرق چوب ‪،‬عنوان برگزیــده رویداد جهانی طراحی‬ ‫ا (‪ )A›designaward‬در کشــور ایتالیا را کســب‬ ‫کرد‪ .‬پروانه حیدری معاون صنایع دستی استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬در بین ‪ ۱۲۴‬هزار کار ارائه شــده به این رویداد‬ ‫بزرگ جهانی این هنرمند ایرانــی در بین ‪ ۱۴۹۷‬اثر‬ ‫صنایع دستی موفق به کســب جایزه «ایرون «شده‬ ‫است‪ .‬حیدری افزود‪ :‬شیوه ایرانی معرق نقش بندی از‬ ‫شیوه های معاصر پدید امده توسط استاد محمدعلی‬ ‫ودود برگزیده حوزه صنایع دســتی بزرگترین رویداد‬ ‫جهانی طراحیدرکشورایتالیا شد‪.‬اوگفت‪:‬ایندستاورد‬ ‫ضمن ارتقا رتبه جهانی ایران در رنکینگ بین المللی‬ ‫طراحی موجبات تحسین هیئت داوران تشکیل شده‬ ‫از اعضا هیئت علمی معتبرترین دانشگاه های سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬مدیران موسسات طراحی و اعضا مطبوعات را به‬ ‫دنبال داشت‪ .‬معاون صنایع دستی استان تهران گفت‪:‬‬ ‫مانیفست معرق نقش بندی از ابداعات استاد محمدعلی‬ ‫ودود با رویکرد طبیعت دوستانه که در قالب یک تابلو‬ ‫هنری معرق تمام چوب در این رویداد شــرکت داده‬ ‫شــد‪ ،‬انسان معاصر را از رویکرد مصرف گرایی و غلبه‬ ‫بر طبیعت به تغییر مسیر‪ ،‬همزیستی و هماهنگی با‬ ‫طبیعت دعوت می کند‪.‬‬ ‫پیام رونق‪ ،‬نوازنده تنبور و سازهای الکترونیک‪:‬‬ ‫چرامسئوالنفکریبهحالکپیرایتنمی کنند؟‬ ‫وجود تکنولوژی و انبوه ابزاراالت دیجیتال زندگی بشر را تا حدود‬ ‫بسیاری تحت تاثیر قرار داده و هنرهای مختلف نیز از این تحول‬ ‫مســتثنی نبوده اند‪ .‬یکی از بارزترین اتفاقات دنیای جدید نحوه‬ ‫تولید و ارائه اثار موسیقایی است‪ .‬باتوجه به گستردگی رسانه ای‬ ‫فضاهای متعدد مجازی‪ ،‬همچنین باال بودن هزینه اقتصادی تولید‬ ‫البوم فیزیکی مانند گذشته مرسوم نیست و تهیه کنندگان ترجیح‬ ‫می دهند بــا عرضه اثار دیجیتال بازار فروش را مدیریت کنند که‬ ‫البته این رویه نیز کاستی های بســیاری دارد و عدم وجود قانون‬ ‫کپی رایت اصلی ترین و مهم ترین انهاست‪ .‬با همه اینها هنوز برخی‬ ‫فعاالن عرصه موسیقی ترجیحشان بر ارائه البوم فیزیکی است‬ ‫زیرا بر این عقیده اند که تولید فیزیکی اثارعالوه بر ثبت شناسنامه‬ ‫و جزییات‪ ،‬بر مانــدگاری انها موثر خواهد بود‪ .‬پیام رونق‪ ،‬نوازنده‬ ‫تنبور و سازهای الکترونیک که مخاطبان او را به عنوان نوازنده ساز‬ ‫بومیاسترالیاییدیجریدومی شناسند‪،‬یکیازهنرمندانیاستکه‬ ‫عالوه بر همکاری با گروه هایی چون «دارکوب»‪« ،‬لیان»‪« ،‬هوران»‬ ‫و ارکستر بادی تهران در سال ‪ 1395‬البوم«گیلگمش» را با تکیه‬ ‫بر حماسه گیلگمش (یکی از نام اورترین و کهن ترین اثار حماسی‬ ‫ادبیات دوران تمدن باستان) و تاکید بر صلح و زندگی به جای جنگ‬ ‫و نیستی منتشر کرد‪ .‬او که مدتی در دانشگاه فلورانس ایتالیا در‬ ‫رشته باستان شناسی تحصیل کرده‪ ،‬عالوه بر اختصاص بخشی از‬ ‫سود فروش این البوم به حمایت از یوزپلنگ اسیایی ایران‪ ،‬برای‬ ‫احترام به محیط زیست‪ ،‬در بسته بندی البوم از پالستیک استفاده‬ ‫نکرد و برای بازیافت اسان‪ ،‬از مقوا و به روش دیجی پک ان را منتشر‬ ‫کرد‪ .‬پیام رونق که البوم «گیگلمش‪ »2‬را در دست تولید و انتشار‬ ‫دارد درباره جزییات ان می گوید‪ :‬در «گیلگمش‪ »2‬تعمدا بر خالف‬ ‫البوم اول که تجربی بود و طی ان با انبوهی از ملودی ها مواجه بودیم‬ ‫از حجم ملودی ها کاسته ام و از لحاظ ساختار به استاندارد «ورس و‬ ‫کورس» پایبند بوده ام‪ ،‬اینکه ان ساختار اغاز و معرفی و اوج و تعلیق‬ ‫داشته باشد و بازهم به نقطه اوج برسد و سپس خروج داشته باشد تا‬ ‫به این ترتیب ملودی و موتیف در ذهن مخاطب بماند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد نسبت به قبل کم کارتر شده اید‪ .‬بگویید این‬ ‫روزها به چه فعالیت هایی مشــغول هستید و احیانا با چه‬ ‫گروه هاییهمکاریمی کنید؟‬ ‫این روزها فعالیتی ندارم و به هیچ عنوان با گروه ها همکاری نمی کنم و برنامه ام‬ ‫این است که برای طوالنی مدت به عنوان نوازنده با گروهی همکاری نکنم‬ ‫بنا به خیلی دالیل‪ .‬اوال اینکه این روند غیر استاندارد است و در دنیا نیز رایج‬ ‫نیست‪ ،‬مگر انکه پای مراسم و مناسبت و موضوع خاصی در میان باشد و به‬ ‫تجربه ای جدید بینجامد‪ .‬این نگاه کلی من است‪.‬‬ ‫از البوم «گیلگمش‪ »2‬بگویید کــه قرار بود پیش از اینها‬ ‫منتشرشود؟‬ ‫اتفاقا این روزها درگیر میکس و مستر «گیلگمش‪ »2‬هستم و تالشم این‬ ‫است یکی‪ ،‬دو ترک جدید به ان اضافه کنم‪ .‬در همین راستا به احتمال بسیار‬ ‫با دوست عزیزم اقای ماهان میرعرب (نوازنده توانای گیتار) همکاری خواهم‬ ‫کرد و در این رابطه از ایشان دعوت به عمل اورده ام‪ .‬البته همانطور که گفتم‬ ‫این همکاری قطعی نیست‪ ،‬اما ازانجایی که وجود ایشان به عنوان هنرمندی‬ ‫واقعی برایم قابل احترام است‪ ،‬اگر کارم دوماه نیز به تاخیر بیفتد ‪ ،‬واقعا ایرادی‬ ‫نخواهد داشــت و صبر خواهم کــرد‪ .‬از طرفی با اقای دهقان محمدی که‬ ‫فیلمساز است در حال بررسی شرایطی برای به تصویر کشیدن و ساختن‬ ‫ویدئو برای یکی دوتا از اهنگ ها هستیم‪.‬‬ ‫چگونهبهایدهساختنماهنگرسیدید؟‬ ‫تجربه تولید البوم قبلی به من ثابت کرد در بازار موسیقی امروز و دنیای امروز‪،‬‬ ‫موسیقی بدون تصویر انطور که باید معرفی نمی شود و روی مخاطب تاثیر‬ ‫نمی گذارد و به تبع ان‪ ،‬مشکالت اقتصادی نیز در پی خواهد داشت‪ .‬البته این‬ ‫را هم بگویم که همکاری من و دهقان محمدی همکاری میان دو هنرمند‬ ‫اســت و کار و پروژه ای سفارشی محسوب نمی شود؛ زیرا من و ایشان ‪ ،‬دهه‬ ‫هفتاد در دانشگاه هنر و معماری همکالس بودیم و پس از فارغ التحصیلی‬ ‫من به ایتالیا رفتم و ایشان به انگلیس رفت و حدود بیست سال از هم بی خبر‬ ‫بودیم تا اینکه البوم اولم را به صورت اتفاقی شــنیده بود و به همین دلیل‬ ‫دوست داشت همکاری مشترکی داشته باشیم و این ارزش ماجرا را برای من‬ ‫مضاعف می کند و امیداورم در این زمینه اتفاقات خوبی رخ دهد‪.‬‬ ‫دربارهسبکوسیاقوجزییاتالبوم«گیلگمش‪»2‬بگویید؟‬ ‫من پروژه ای داشتم که چندین سال پیش در سکوت خبری و چراغ خاموش‬ ‫اغازش کرده بودم‪ .‬این پروژه شکل و شمایل دیگری دارد و الکتروجز یا به طور‬ ‫دقیق تر‪ ،‬جز فانک الکترونیک است‪ .‬در استودیوی شخصی خودم به ساخت‬ ‫ش هارمونیک و اســتراکچر قطعات پرادختم و سپس از دوستم بابک‬ ‫بخ ‬ ‫صفرنژاد‪ ،‬نوازنده چیره دست هارمونیکا دعوت به همکاری کردم و در ادامه به‬ ‫اتفاق یکدیگر سه ‪ ،‬چهار قطعه را اماده کردیم که ان اثار بسیار هیجان انگیز از‬ ‫اب درامده اند و می توانند جریان ساز باشند‪.‬‬ ‫چطور تا این حد از جریان ساز بودن اثارتان مطمئن هستید؟‬ ‫به این دلیل که طی چهل ســال اخیر اثاری در این سبک و سیاق تولید و‬ ‫ارائه نشده است‪ .‬جای این سبک خالی است همانگونه که جای البومی چون‬ ‫«گیلگمش» خالی بود‪ .‬اینکه هارمونی و ریاضیات سترگ موسیقی غرب را با‬ ‫عمق عاطفی و معنوی سازهایی که در ذات موسیقی شرقی هستند ‪ ،‬اشتی‬ ‫دهیم‪ ،‬طوری که همسو و هم جهت و هم طراز باشند و به خروجی واحد و‬ ‫نهایی بینجامند‪ ،‬اتفاق خوبی است‪ .‬قاعدتا قبال در این زمینه بی تجربه بودم‬ ‫زیرا «گیلگمش» البوم اولم بود‪.‬‬ ‫در البوم جدیدتان با چه کسانی همکاری کرده اید؟‬ ‫شانسی که داشتم همکاری با جوانان مستعد و کاربلدی بود که به من افتخار‬ ‫همکاری دادند‪ .‬به هرحال هر کدام از انها به نوعی رهبر یک ارکستر پرطرفدار‬ ‫هستند‪ .‬به طور مثال محسن شریفیان سرپرســتی گروه «لیان» را دارد و‬ ‫پژوهشگر است و به جرات می توان گفت در حال حاضر بخش عمده ای از‬ ‫اعتبار موسیقی جنوب کشور بر دوش ایشان است‪ .‬باعث افتخار من است که‬ ‫در «گیلگمش‪ »2‬از وجود او بهره می برم‪ .‬میالد درخشانی اهنگساز‪ ،‬نوازنده‬ ‫و سرپرست گروه «افشارستان» یکی دیگر از همکاران من در البوم جدیدم‬ ‫است که باتوجه به فعالیت ها و اثارش احتیاج به معرفی ندارد‪.‬‬ ‫چ کجای دنیا نتیجه ای ندارد!‬ ‫سانسور در هی ‬ ‫نوازندگانسازهایکوبه ایچهکسانیهستند؟‬ ‫در این بخش با دوست عزیزم احسان شفیعی همکاری می کنم‪ .‬من و ایشان‬ ‫از حدود ســال های ‪ 1386‬و ‪ 1387‬در گروه «دارکوب» با یکدیگر بودیم و‬ ‫بعدها در گروه اقای روزب ه نعمت اللهی همکاری کردیم و ســپس ایشان به‬ ‫گروه«کاکوبند»پیوست‪.‬همکاریبااحسانشفیعیهمیشهبرایمافتخاربوده‬ ‫و متاسفم که از ایران رفتند‪ ،‬اما با این حال دنیای ارتباطات دنیای قشنگی‬ ‫است‪ .‬یعنی دنیا به حدی کوچک شده و دسترسی ها تا انجا راحت شده که‬ ‫مهاجرت هانیزنمی توانندجلویتعامل هارابگیرند‪.‬‬ ‫البوم اول «گیلگمش» در چه دست ه و گونه ای می گنجد؟‬ ‫انهایی که این اثر را شــنیده اند‪ ،‬می دانند که این مجموعه از نظر ساختار‬ ‫موسیقایی در گروه « اینسترومنتال» یا موسیقی تجربی قرار می گیرد‪ .‬به‬ ‫لحاظ سبک شناسی نیز «الکترو ورد موزیک» است که مبتنی بر موسیقی‬ ‫الکترونیک اســت و فقط ســازهای ملودیک ان اگوســتیک هستند‪ .‬در‬ ‫«گیلگمش‪ »2‬تعمدا بر خالف البوم اول که تجربی بود و طی ان با انبوهی‬ ‫از ملودی ها مواجه بودیم از حجم ملودی ها کاســته ام و از لحاظ ساختار به‬ ‫استاندارد «ورس و کورس» پایبند بوده ام‪ ،‬اینکه ان ساختار اغاز و معرفی و‬ ‫اوج و تعلیق داشته باشد و بازهم به نقطه اوج برسد و سپس خروج داشته باشد‬ ‫تا به این ترتیب ملودی و موتیف در ذهن مخاطب بماند‪.‬‬ ‫درالبوم«گیلگمش‪»2‬بهساختاریدراماتیکاندیشیده اید؟‬ ‫بله‪ .‬شاید بتوان اینگونه گفت‪ .‬البوم اول«گیلگمش» را باید چندبار بشنوید تا‬ ‫ملودی در ذهنتان بماند‪ ،‬اما البوم «گیلگمش‪ »2‬اینگونه نیست‪ .‬یعنی می توان‬ ‫گفت لذت موســیقی در البوم اول «گیلگمش» هنگام شــنیدن ان است‪.‬‬ ‫خواستم ان لذت در «گیلگمش‪ »2‬پس از شنیدن قطعات توسط مخاطب‬ ‫ادامه داشته باشد و بتواند در سکوت ملودی مورد نظرش را با سوت بنوازد‪.‬‬ ‫البوم«گیلگمش‪»2‬چندقطعهاست؟‬ ‫«گیلگمش» هشت قطعه بود و «گیلگمش‪ »2‬احتماال‪ 10‬قطعه خواهد بود‪.‬‬ ‫حال که در شرف انتشار البوم جدیدتان هستید‪ ،‬وضعیت‬ ‫نشرراچگونهمی بینید؟‬ ‫به طور کلی و اصوال از اوضاع موسیقی کشور رضایت نداریم و اگر کسی (چه‬ ‫مخاطبان‪ ،‬موزیسین ها و چه استودیودارها و عوامل فنی و حتی خبرنگاران‬ ‫این حوزه) از وضعیت فعلی راضی هستند جای تعجب بسیار دارد‪ .‬به نظرم‬ ‫نوع تخصیص بودجه ها و دستمزدها غیرعادالنه است‪ .‬اختصاص ‪ 15‬درصد‬ ‫به شــخصی که تمام اثار را ساخته و تنظیم کرده و زحمات کار کشیده و‬ ‫باید دســتمزد نوازنده ها را بدهد‪ ،‬بسیار کم است؛ انهم نوازندگانی که جزو‬ ‫بهترین ها و برترین های ایران هستند و دستمزد باالیی دارند‪ .‬هرچند ارزش‬ ‫کار نوازندگان من بسیار باالتر از مقوالت مالی است‪ ،‬اما زمانی که من به عنوان‬ ‫مولف و صاحب حقوق معنوی و مادی اثر سهمم از فروش کارم ‪ 15‬درصد‬ ‫است و ان را هم به راحتی نمی دهند‪ ،‬چه می توان گفت‪.‬؟!‬ ‫ناشران و پخش کنندگان در این کاستی چه نقشی دارند؟‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫با عذرخواهی خانه موسیقی ایران؛‬ ‫پرداخت حق بیمه فصل بهار‬ ‫هنرمندان قطعی است‬ ‫متاسفانه اغلب ناشران ما صرفا منتشر کننده اند و پس از مثال دو سه ماه اثر‬ ‫را رها می کنند‪ .‬این نگرش به هیچ وجه حرفه ای نیست‪ .‬اگر از منظری دیگر‬ ‫به این مقوله بنگریم‪ ،‬متوجه خواهیم شد که همکاری موزیسین با ناشر نوعی‬ ‫همکاری تجاری است‪.‬‬ ‫مانند روالی که در نشر کتاب مرسوم است و طی ان نویسنده‬ ‫باانتشاراتهمکاریمی کند؟‬ ‫بله درست است‪ .‬شما محصولی را بر مبنای شرایط و بودجه و مبلغی تولید‬ ‫می کنید و برای پخش و ارائه ان در فروش با ناشــر شریک می شوید و قرار‬ ‫اســت ان محصول معرفی شود و به اصطالح باال بیاید‪ .‬قاعدتا هرچقدر اثر‬ ‫فروش بیشتری داشته باشد به نفع ناشر و صاحب اثر خواهد بود و این سودهی‬ ‫منجر به تولید اثار بعدی خواهد شد و این چرخه ادامه خواهد یافت‪ .‬متاسفانه‬ ‫این رویه وجود ندارد و بخش تولید و نشر از کاستی های بسیاری برخوردار‬ ‫است و هرچه در این زمینه بگوییم کم است‪.‬‬ ‫عدم وجود قانون کپی رایت را نیز به کاستی ها اضافه کنید؟‬ ‫بله واقعا نمی دانم مسئوالن چرا فکری به حال کپی رایت نمی کنند‪.‬‬ ‫نوازندگی خوب و خاص ایشان لهجه «راگایی» دارد و بر همین اساس‪ ،‬با توجه‬ ‫به فضاسازی و نقش پررنگ کمانچه که (به لحاظ فرکانسی و با توجه به نقش‬ ‫ملودیک) در ذات این ساز است به این نتیجه رسیدم که اگر از ژوبین کلهر‬ ‫در البوم دومم نیز استفاده کنم‪ ،‬این احتمال وجود دارد که رنگ امیزی اثر‬ ‫برای مخاطب تکراری شود‪ ،‬لذا ترجیح دادم مقداری به ایجاد تفاوت ها بپردازم‪.‬‬ ‫شنبـــــــــــه ‪ 24‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1246‬‬ ‫موسیقی‬ ‫میالد درخشانی را معموال به عنوان نوازنده تار می شناسند‪.‬‬ ‫ایا ایشان در البوم «گیلگمش‪ »2‬تار می نوازند؟‬ ‫بله ســاز تخصصی میالد درخشانی تار است؛ اما من از توانمندی هایش در‬ ‫ساز عود بهره برده ام‪ .‬البته من و میالد درخشانی به اتفاق همایون نصیری‬ ‫قبال در البوم «هیچم خبر از هیچ» ساخته میالداست‪ ،‬همکاری کرده بودیم‬ ‫و در البوم دوم گروه «دارکوب» و کنسرت های ان با هم بودیم‪ .‬نقش میالد‬ ‫درخشانی در البوم «گیلگمش» و بخصوص در البوم «گیلگمش‪ »2‬بسیار‬ ‫محوری و پررنگ است‪ .‬واقعا نمی توانم از حضور میالد چشم پوشی کنم زیرا‬ ‫برای او معادل ندارم و اگر با او کار نکنم یا در دسترس نباشد‪ ،‬قطعا تولید و ارائه‬ ‫البوم سومم به تعویق خواهد افتاد‪ ،‬تا بتوانم نوازنده ای باهوش و خوش پنجه‬ ‫چون او پیدا کنم‪ .‬می توان گفت من و میالد درخشانی در زمینه همکاری ها‬ ‫به نوعی بلوغ رسیده ایم و حتی نیاز نیست با او حرف بزنم‪ .‬اصطالحا من و‬ ‫او یکدیگر را یاد گرفته ایم ‪ ،‬یعنی او می داند من به عنوان مولف‪ ،‬صاحب اثر‪،‬‬ ‫اهنگسازوتنظیم کنندهچهمی خواهم‪.‬‬ ‫در البوم «گیلگمش» ژوبین کلهر نوازنده کمانچه بود‪ .‬این‬ ‫انتخاببرچهمبناییبودوازایشاندرالبومدوم«گیلگمش»‬ ‫استفادهخواهیدکرد؟‬ ‫همکاری با ژوبین کلهر یکی از بزرگترین شانس های من است‪ .‬ایشان نوازنده‬ ‫چیره دست کمانچه است که متاسفانه یا خوشبختانه طی این سال ها اثار‬ ‫کمی از او شنیده ایم؛ زیرا بسیار گزیده کار است‪ .‬او نوازنده بین المللی کمان و‬ ‫کمانچه است و ساز کمان خودش را طراحی کرده که با کمانچه ایرانی قدری‬ ‫متفاوت است‪ .‬ایشان به واسطه انکه کودکی و نوجوانی خود را در هند گذرانده‬ ‫و در معابد هندی ساز زده لهجه قالب سازش «راگایی» است‪ .‬می توان در ساز‬ ‫ژوبین کلهر گوشه های مشترک موسیقی غنی ایرانی و موسیقی غنی هندی‬ ‫را یافت‪ .‬به نظرم تاکید روی این نقاط ان چیزی است که دانش و تجرب ه و اثر‬ ‫جدیدی را به ما می افزاید‪ .‬من با چندین نوازنده کمانچه همکاری کرده ام‪ ،‬اما‬ ‫لهجه ساز ژوبین کلهر بین المللی است و دلیلش تجربه های شخصی اوست‪.‬‬ ‫او عالوه بر انکه در ردیف نوازی دستگاه ها و گوشه های ایرانی تبحر دارد‪ ،‬شاید‬ ‫دو سوم موسیقی فولکوریک دنیا را می شناسد و این برای من نعمت است‪،‬‬ ‫اما با این حال در البوم «گیلگمش‪ »2‬ایشان را ندارم‪ .‬دلیلش این است که‬ ‫‪7‬‬ ‫با وجود این کاستی ها و ضررها‪ ،‬اگر بخواهید «گیلگمش‪»2‬‬ ‫را به صورت فیزیکی منتشر کنید‪ ،‬ریسک بزرگی کرده اید؟‬ ‫بله تولید فیزیکی البوم صد درصد ریسک است و حرفتان کامال صحیح است‪.‬‬ ‫اصوال چه گمنام باشــید و چه اسم و رسم دار‪ ،‬تولید اثار موسیقی در ایران‬ ‫ضرر است‪ ،‬البته در این بخش ان چند خواننده و گروه موسیقی پاپ را کنار‬ ‫بگذارید‪ .‬ما اگر کار می کنیم برای این اســت که از درد و غم نمیریم و جز‬ ‫موسیقیکاردیگریبلدنیستیم‪.‬‬ ‫برخی از همکاران شما که سابقه بسیار در عرصه موسیقی‬ ‫دارند به جای تولید اثر زمان خود را با تدریس می گذرانند؟‬ ‫به نظرم افت موســیقی تدریس است‪ .‬چرا؟ به این دلیل که موزیسین در‬ ‫دنیای مدرن و ســریع امروز به جای مطالعــه و پژوهش و درس خواندن و‬ ‫تمرین صرفا تدریس می کند‪ .‬به عنوان مثال یکی از بهترین نوازندگان پیانو‬ ‫را می شناسم که از هشت صبح تا یازده شب فقط تدریس می کند و زمانی‬ ‫که از او می پرســم خودت چگونه تمرین می کنی و به امورات نوازندگی ات‬ ‫می رسی‪ ،‬می گوید به این کارها نمی رسم زیرا باید مخارج زندگی ام را تامین‬ ‫کنم‪ .‬وضعیت کنسرت ها نیز نابسامان است و شخصی چون من که صرفا‬ ‫در بخش موسیقی بی کالم فعالیت کرد ه به راحتی نمی تواند کنسرت برگزار‬ ‫کند‪ .‬موسیقی با کالم نیز به جز استثن اء ها به مشتی ترانه بی ارزش تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬موسیقی کالسیک ایرانی نیز عمدتا به اشعار عارفانه می پردازد‬ ‫در صورتی که همه مخاطبان عارف و صوفی نیستند و سالیق دیگر نیز دارند‪.‬‬ ‫از طرفی ممیزی و سانسور را نیز به کاستی های دیگراضافه کنید‪ .‬سانسور‬ ‫هیچ گاه و در هی چ کجای دنیا نتیجه نداده است‪ ،‬انهم در مقطعی که مقوالتی‬ ‫چون اینترنت و دانلود وجود دارد‪ .‬زمانی که گروهی سانسور می شود‪ ،‬اعضای‬ ‫ان به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند و به ارائه اثر می پردازند‪ .‬نتیجه چنین‬ ‫اتفاقی امیر تتلو و ساسی مانکن و افراد دیگر است‪.‬‬ ‫نحوهارائهمجوزهاراچگونهمی بینید؟‬ ‫از من موزیسین برای مجوز البومم پول دریافت می شود‪ ،‬در حالی که پیش تر‬ ‫برای تولید قطعات بودجه بسیاری صرف کرده ام و در نهایت نیز پس از اخذ‬ ‫مجوز ‪ 15‬درصد از فروش به من تعلق می گیرد و تازه باید مالیات هم بدهم‪.‬‬ ‫شما حساب کنید حتی برای اجراهای خیابانی یا حتی اجرا در یک رستوران‬ ‫باید مجوز دریافت شود و این اتفاق برای هنرمند هزینه دارد‪ .‬اگر هم بخواهیم‬ ‫کنســرت برگزار کنیم باید به اداره اماکن پول بدهیم‪ .‬قاعده این است که‬ ‫در قبال پرداخت پول چیزی دریافت شــود‪ .‬اداره اماکن در قبال پولی که‬ ‫دریافت می کند به من که می خواهم کنسرت برگزار کنم چه می دهد؟ به‬ ‫نظرم کمدی دردناکی در جریان است‪.‬‬ ‫در نهایت البوم «گیلگمش‪ »2‬را به صورت فیزیکی منتشر‬ ‫خواهید کرد یا صرفا به پخش دیجیتال ان می پردازید؟‬ ‫بله اثر را به صورت فیزیکال نیز منتشر می کنم و از بودجه خودم نیز برای‬ ‫ان هزینه خواهم کرد‪ .‬می دانم بازگشت مالی ندارد و فقط دلم می خواهد‬ ‫البوم ثبت شود و ان تعداد کلکسیونر نیز ان را داشته باشند‪ .‬در نهایت اگر‬ ‫جلوی این اتفاق را بگیرند نیز مشکلی نخواهد بود زیرا در دنیای امروز با‬ ‫وجود پلتفرم های متعدد می توان طی همکاری با ناشران معتبر دیجیتال‬ ‫در کشــورهای مختلف ان را منتشر کرد و به جای ‪ 80‬میلیون مخاطب‪،‬‬ ‫مخاطبان بسیاری بیشتری داشــت‪ .‬به هرحال با هر دانلود ‪ 99‬سنت به‬ ‫حساب من واریز می شود‪ .‬چرا باید عالوه بر پول دادن های بی مورد به برج‬ ‫میالد برای یک شب کنسرت چهل‪ ،‬پنجاه میلیون پول بدهم و در نهایت‬ ‫سانسور شــوم و منتقدان بعضا مغرض نیز بدون سواد موسیقایی درباره‬ ‫موسیقی با من حرف بزنند‪.‬‬ ‫در پی ناهماهنگی های تحمیلی در زمینه پرداخت حق بیمه‬ ‫ســه ماهه فصل بهار هنرمندان و بالتکلیفی چند ماهه خانه‬ ‫موســیقی به سهم خویش عذر خواهی می کند و همچنان در‬ ‫کنار همه اعضای شریف و هنرمندان عزیز جهت مطالبه بحق‬ ‫صنف خواهد ایستاد‪ .‬در پی ناهماهنگی های تحمیلی در زمینه‬ ‫پرداخت حق بیمه سه ماهه فصل بهار هنرمندان و بالتکلیفی‬ ‫چند ماهه این عزیزان که بنا بر قول مســئوالن وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی و سازمان تامین اجتماعی و اطالع رسانی مکرر‬ ‫پیش امد‪ ،‬خانه موسیقی علی رغم اینکه هیچ نقشی در بروز این‬ ‫ناهماهنگی ها نداشته و از ابتدا مجدانه پیگیر حمایت از اعضا‬ ‫بوده است‪ ،‬به سهم خویش عذر خواهی می کند و همچنان در‬ ‫کنار همه اعضای شریف و هنرمندان عزیز جهت مطالبه بحق‬ ‫صنف خواهد ایستاد‪ .‬بدون شک اگر سازمان تامین اجتماعی از‬ ‫اغاز همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صندوق اعتباری‬ ‫هنر با هنرمندان همراهی و همدلی بیشری می داشتند امروز‬ ‫شاهد این ناهماهنگی ها و دلخوری عزیزان هنرمند نمی بودیم‪.‬‬ ‫به هرحال خوشحالیم که پیگیری های جدی صنوف با همراهی‬ ‫وزارت ارشاد و صندوق اعتباری و با برگزاری جلسات متعدد به‬ ‫بار نشست و وجه حق بیمه سه ماهه هنرمندان تامین شده و به‬ ‫زودی به حساب هنرمندانی که حق بیمه خود را تا پایان خرداد‬ ‫ماه پرداخت بکنند‪ ،‬واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫ مراکز هنری و رسانه ای از‬ ‫فرصت امهال حق بیمه کارفرمایی‬ ‫دوران کرونا استفاده کنند‬ ‫معــاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعــی گفت‪ :‬مراکز‬ ‫و مجتمع هــای هنــری و رســانه ای نیز جزو مشــاغل و‬ ‫فعالیت هایی هســتند کــه می توانند از امهــال حق بیمه‬ ‫ســهم کارفرمایی در دوران شیوع کرونا در ماه های اسفند‬ ‫‪ ۹۸‬و فروردین و اردیبهشــت ‪ ۹۹‬اســتفاده کنند‪ .‬مهرداد‬ ‫قریب افزود‪ :‬بر اساس مصوبه هیات وزیران در اسفند سال‬ ‫گذشته و به منظور حمایت از کسب و کارهایی که در اثر‬ ‫شیوع کرونا بیشترین اسیب را دیدند‪ ۱۰ ،‬عنوان شغلی از‬ ‫فرصت امهال حق بیمه سهم کارفرمایی در ماههای اسفند‬ ‫و فروردین و اردیبهشت بهره مند شدند که این موضوع به‬ ‫اطالع کارفرمایان و صاحبان کارگاهها رسید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در مصوبــه دیگری که یازدهــم فروردین از‬ ‫سوی هیات محترم وزیران صادر شد فعالیت ها و مشاغل‬ ‫جدیدی معرفی شدند که انها نیز بتوانند از فرصت امهال‬ ‫حق بیمه سهم کارفرمایی برخوردار شوند که شامل موزه‬ ‫ها‪ ،‬دفاتر زیارتی‪ ،‬باشــگاه های ورزشی و تفریحی‪ ،‬مراکز‬ ‫هنری و رســانه ای‪ ،‬موسسات خصوصی دارای پروانه بهره‬ ‫برداری از وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی که‬ ‫در حوزه های درمانی و تشــخیصی اعم از ازمایشــگاهی‬ ‫و پاراکلینیکی فعال هســتند‪ ،‬اموزشــگاههای رانندگی‪،‬‬ ‫ارایشگاه ها‪ ،‬سالن های زیبایی و گرمابه ها هستند‪.‬‬ ‫قریب تصریح کرد‪ :‬مشاغل مذکور مشمول مقررات امهال‬ ‫‪ ۲۰‬درصد حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین‬ ‫و اردیبهشــت ســال ‪ ۹۹‬قرار گرفته اند و این موضوع به‬ ‫تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابالغ و عملیاتی شد‪.‬‬ ‫معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فعالیت واحدهایی که منطبق با عناوین مذکور است‪ ،‬می‬ ‫توانند از تســهیالت در نظر گرفته شــده برخوردار شوند‬ ‫و نســبت به تعییــن تکلیف ‪ ۲۰‬درصد حق بیمه ســهم‬ ‫کارفرمایی ماه های مورد اشاره در تیر ‪ ۹۹‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫درباره برچسب ممنوع التصویری عادل فردوسی پور؛ محمدرضا حیاتی و دیگران؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1246‬شنبه‪ 24‬خرداد ماه‪ • 1399‬سال سیزدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:04‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪20:21‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:42‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:02‬‬ ‫‪05:48‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول اکرم صلى اهلل علیه و اله ‪:‬‬ ‫خداوند زیباست و زیبایى را دوست دارد‪ ،‬بخشنده است و‬ ‫بخشش را دوست دارد‪ ،‬پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد‪.‬‬ ‫همه ماجراها از یک اظهارنظر ساده شروع می شود!‬ ‫با کنار گذاشته شدن محمدرضا حیاتی از بخش های‬ ‫مختلف خبــری حاال لیســت ممنوع التصویرهای‬ ‫تلویزیــون باز هم طوالنی تر شــد‪ .‬ماجــرا از یک‬ ‫اظهارنظر ساده شروع شد‪ .‬یک ویدئوی کوتاه و ابراز‬ ‫ارادت محمدرضا حیاتی گوینده پیشکســوت خبر‬ ‫صداوسیما به ابراهیم حامدی خواننده لس انجلسی‬ ‫باعث شد تا نام او هم به لیست ممنوع التصویرهای‬ ‫تلویزیون اضافه شــود و حیاتی از تماســی تلفنی‬ ‫خبــر بدهد که در ان به او گفته شــده تلویزیونی‬ ‫دیگر تمایلی بــه ادامه همکاری بــا او ندارد‪ .‬این‬ ‫اتفــاق و همزمانی ان با برنامــه جنجالی «فوتبال‬ ‫برتــر» و گفت وگوی رئیس فدراســیون فوتبال با‬ ‫محمدحســین میثاقی و ضعف میثاقــی در اداره‬ ‫این گفت وگوی مهم که می توانســت اسناد مهمی‬ ‫از قــرارداد جنجالی با مارک ویلموتس ســرمربی‬ ‫بلژیکی ســابق تیم ملی رو کند باعث شــد تا بار‬ ‫دیگر منتقدان تلویزیون در شــبکه های اجتماعی‬ ‫به صورت گسترده از سرمایه سوزی در صداوسیما‬ ‫بگویند و بنویسند‪ .‬سرمایه هایی که در صداوسیما‬ ‫رشــد پیدا می کنند و برند می شــوند اما تلویزیون‬ ‫بــه بهانه های مختلف انها را کنار می گذارد و برای‬ ‫پر کــردن جای خالی انهــا در تجربه های متوالی‬ ‫شکست خورده‪ ،‬دست به دامن سلبریتی ها می شود‪.‬‬ ‫چالش کمبود گوینده های خبر رسمی‬ ‫محمدرضــا حیاتی گوینده اتوکشــیده و رســمی‬ ‫صداوســیما اولین مــورد از این تجربه ها نیســت‬ ‫و قطعــا اخرین مــورد هم نخواهد بــود‪ .‬او که از‬ ‫ســال‪ ۱۳۶۰‬کار خــود را در رادیو اغــاز کرد و از‬ ‫سال‪ ۹۴‬پس از دریافت حکم بازنشستگی و دعوت‬ ‫دوباره به کار در تلویزیون حضور دارد ســال ها در‬ ‫نهج الفصاحه ص‪ ، 293‬ح ‪690‬‬ ‫مهدی ازاد‬ ‫پندبزرگان‬ ‫شکست های زندگی ‪ ،‬درهای پیروزی را می گشاید و‬ ‫خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد ‪.‬‬ ‫ارد بزرگ‬ ‫حافظانه‬ ‫یاد باد ان که سر کوی توام منزل بود‬ ‫دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود‬ ‫راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک‬ ‫بر زبان بود مرا ان چه تو را در دل بود‬ ‫غیاب گوینده های قوی تنها گزینه تلویزیون برای‬ ‫اعــام خبرهای رســمی و مهم بوده و شــاید در‬ ‫تمام این سال ها تعداد گاف هایی که در بخش های‬ ‫خبری با گویندگی حیاتی داده شده کمتر از تعداد‬ ‫انگشتان دست باشد‪.‬‬ ‫جای خالی برنامه پرمخاطب ورزشی‬ ‫عادل فردوســی پور شــاید غریب ترین مورد کنار‬ ‫گذاشــته شده های تلویزیون باشــد‪ .‬مجری برنامه‬ ‫«نود» که نزدیک به دو دهه در شــبکه سوم سیما‬ ‫جایگاه ویژه ای داشــت و حتی در ســال های اخیر‬ ‫که ریــزش مخاطبان تلویزیون مشــهودتر از قبل‬ ‫شــده همیشه برنامه اش در لیســت پربیننده های‬ ‫تلویزیون قرار داشت به یک باره با تصمیم تلویزیون‬ ‫از شــبکه سه کنار گذاشته شد و برنامه «نود» هم‬ ‫که برای ســال ها بدون وقفه روی انتن بود تعطیل‬ ‫شد تا محمدحسین میثاقی و برنامه «فوتبال برتر»‬ ‫جایگزین عــادل فردوســی پور و برنامه محبوبش‬ ‫شــوند‪ .‬میثاقی که از ابتدا با تهیــه گزارش برای‬ ‫برنامه «نود» و در کنار عادل فردوســی پور رشــد‬ ‫کــرده بود اما انقدر در جذب مخاطب و راضی نگه‬ ‫انفجار ترامپ‬ ‫داشــتن او ضعیف عمل کرد کــه برنام ه «فوتبال‬ ‫برتــر» در اخرین نظرســنجی مرکــز تحقیقات‬ ‫صداوســیما از برنامه های پرمخاطب تلویزیون‪ ،‬در‬ ‫جایگاه هشــتم و حتی پایین تر از مســتند حیات‬ ‫وحش قرار گرفت! با انتشار این نظرسنجی بسیاری‬ ‫از مخاطبــان تلویزیون در شــبکه های اجتماعی‬ ‫تلویزیــون را به خاطر حذف برنامــه «نود» به باد‬ ‫انتقاد گرفتند و این انتقادات با ضعف محمدحسین‬ ‫میثاقــی در اداره یک مصاحبه چالشــی موفق با‬ ‫مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال اوج گرفت و‬ ‫بار دیگر سرمایه ســوزی تلویزیون در حذف عادل‬ ‫فردوسی پور مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫هیاهوی سلبریتی های مجری شده‬ ‫در تلویزیون ایران که برنامه های مجری محور بخش‬ ‫عمده برنامه های تولیدی ان را تشــکیل می دهند‪،‬‬ ‫کمبود مجریان کاربلــد و متخصص در امر اجرا با‬ ‫اســتایل و فن بیان استاندارد بیش از دیگر نواقص‬ ‫به چشــم می اید‪ .‬مجری هایی کــه بتوانند از پس‬ ‫اداره یــک گفت وگو بربیایند و چیــزی از فراتر از‬ ‫تعارف های معمــول مجری های این روزها و قربان‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫صدقه میهمان رفتن برای مخاطب اورده داشــته‬ ‫باشند‪ .‬حاال اما سال هاست تلویزیون نه تنها مجری‬ ‫اســتاندارد جدیدی معرفی نکرده که مجری های‬ ‫قبلی را هم بــه دالیل مختلف خانه نشــین کرده‬ ‫اســت تا جایی کــه در لیســت ممنوع التصویرها‬ ‫مجری های کنار گذاشــته شــده انقدر تعدادشان‬ ‫زیاد اســت که می توانیــم لیســت جداگانه ای از‬ ‫مجریان ممنوع التصویر شده داشته باشیم‪ .‬افرادی‬ ‫که با ازمون و خطا در برنامه های مختلف تلویزیون‬ ‫بــه برندهای مطرح تبدیل شــدند اما با بهانه های‬ ‫مختلف این روزها خانه نشین شده اند یا به اجرا در‬ ‫استیج ها بســنده کرده اند‪ .‬این موضوع به خصوص‬ ‫در ماه رمضانی که گذشــت بیش از قبل به چشم‬ ‫امد‪ .‬در غیاب احسان علیخانی و «ماه عسل» برای‬ ‫دومین ســال متوالی دســت خالی تلویزیون برای‬ ‫برنامه های پرمخاطب افطار و سحر انتقادات فراوانی‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬از سوی دیگر شکست بازیگرانی‬ ‫مثل سام درخشــانی و مهران غفوریان در اجرای‬ ‫برنامه های تلویزیون این نکتــه را بار دیگر مطرح‬ ‫می کند که شاید بد نباشد تلویزیون بار دیگر نگاهی‬ ‫به لیست بلندباالی مجری های ممنوع التصویر خود‬ ‫بیندازد تا شــاید بتواند پس از تجربه های متوالی‬ ‫شکست خورده اســتفاده از ســلبریتی های نابلد‪،‬‬ ‫اجــرای برنامه های گفت وگومحورش را به مجریان‬ ‫کاربلدی بسپارد که در دامن تلویزیون رشد کردند‬ ‫و سرمایه های صداوسیما هســتند‪ .‬نام هایی مانند‬ ‫فرزاد حســنی‪ ،‬فرزاد جمشــیدی‪ ،‬جواد یحیوی و‬ ‫ازاده نامــداری که حداقل هایی از اســتانداردهای‬ ‫اجرای تلویزیونی را بلدنــد و می توانند برنامه های‬ ‫استاندارد روی انتن تلویزیون ببرند‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫به جرات روزنامه نگاری در دوران اصالحات (دولت هفتم و هشتم) را می توان بهار مطبوعات و دروه اوج و حرفه ای‬ ‫گری مطبوعات ایران نامید؛ رویش و ریزش توامان بود و این فضا تا اواخر دولت نهم هم ادامه داشت منتهی از ان‬ ‫دوران به بعد مسیر مطبوعات بکلی تغییر کرد و شیب ریزش و ممیزی ها بسیار بیشتر شد‪ .‬با روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهم کور سو امیدی پیدا شد منتهی شرایط دشوار اقتصادی و رشد فضای مجازی مجددا مسیر مطبوعات را‬ ‫دچار مشکالت فراوان دیگری کرد و به نظر بسیاری از دوستان روزنامه نگار‪ ،‬دولت هم که دل خوشی از مطبوعات‬ ‫بخصوص منقدینی که نمک می خورند و نمک دان می شکنند نداشت مسیر را به سمتی برد که مطبوعات بیشتر‬ ‫درگیر سخت افزار شوند و مسائل مختلف بخصوص مالی فرصت جوالن رسانه ای و نقادی را نداشته باشند؛ رفته رفته‬ ‫مطبوعات ضعیف و ضعیف تر شده و باقی مانده ها هم با تیراژ پایین و به اصطالح کج دار و مریز امروز را فردا می کنند‪.‬‬ ‫با توجه به مشارکت پایین مردم در انتخابات سال گذشته مجلس؛ بالی جهان شمول کرونا‪ ،‬رسانه های ضعیف و کم‬ ‫رونق و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو؛ نقشه راه برای برپایی شور انتخاباتی چه خواهد بایست منتظر بمانیم‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫دومینمرحلهازطرحکاشفپلیساگاهیپایتختصبحچهارشنبه‪ ۲۱‬خرداد‪ ۱۳۹۹‬باحضورمحسنی‬ ‫بندپی استاندار تهران و سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فرماندهی پلیس تهران‬ ‫رقم خورد‪ / .‬مهدی خانلری‬ ‫رئیس قوه قضائیه در راس هیئتی متشکل از مقامات بلندپایه قوه قضائیه‪ ،‬با هدف انجام سفری یک‬ ‫روزه‪ ،‬صبح پنجشــنبه ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬از طریق فرودگاه شهید ایت اهلل دستغیب وارد شیراز شد ‪/‬‬ ‫محمدرضافربود‬ ‫ائین بزرگداشت محمدرضا حافظی رئیس انجمن خیرین مدرسه ساز ایران بعد از ظهر سه شنبه‪ ۲۰‬خرداد‬ ‫ماه با حضور محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه در مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر برگزار شد‪ .‬حافظی بیش از‪ ۱۴‬مدرسه در کشور ساخته بود‬ ‫و از وی به عنوان پدر مدرسه سازی ایران یاد می شود ‪ /‬محمد محسنی فر‬ ‫اتش سوزی مهیب در انبار ضایعات در اهواز ‪ /‬یک انبار ضایعات در منطقه مالشیه اهواز دچار حریق‬ ‫مهیبی شده اســت و بیش از ‪ ۳۰‬اتش نشان برای مهار ان به محل اتش ســوزی اعزام شده اند ‪/‬‬ ‫کوثرکریمی‬ ‫جنگلفندقلونقطهتقابل هوایخشکوسردناحیه اردبیلبا هوای گرمومرطوب گیالن است‪.‬بههمین دلیل‬ ‫است که بیشتر روزهای سال اینجا مه الود است و حتی در گرم ترین روزهای تابستان می توان شاهد جریان‬ ‫ابرها در ارتفاع پایین بود‪ .‬فندقلو در فصل بهار تا اوایل تابستان شبیه فرشی پر از گل های بابونه می شود‪ .‬از‬ ‫همان جاده نرسیده به فندقلو می توان گل ها را دید‪ .‬بوی بابونه در بهار اینجا می پیچد ‪ /‬محمد دشتی‬ ‫چشمه علی یکی از مناطق گردشگری‪ ،‬باستانی و دیدنی شهر ری محسوب می شود‪ .‬در گذشته‪ ،‬فرش‬ ‫فروش ها و مردم تهران‪ ،‬قالی ها و قالیچه های خود را برای ایجاد درخشندگی بیشتر‪ ،‬در این اب شستشو‬ ‫می داده اند‪ .‬امروزه این مکان نقش یک تفرجگاه را دارد و در فصول گرم میزبان کودکان و نوجوانانی می شود‬ ‫که برای فرار از گرمای هوا در ان به اب تنی و اب بازی می پردازند و لحظات شادی دارند ‪ /‬محمود رحیمی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!