روزنامه هنرمند شماره 1238 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1238

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1238

روزنامه هنرمند شماره 1238

‫هنرمندپیشکسوتمجسمه ساز‪:‬‬ ‫ا ثار هنری باید به سفارش مردم خلق شوند‬ ‫نه دولت!‬ ‫سرپرستگروهموسیقی«ژیار»مطرحکرد؛‬ ‫دنبال موسیقی ز یرخاکی هستیم‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫فرهنگ ‪8.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1238‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫خطاب بــه نمایندگان مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫بی تدبیری‬ ‫تئاتر را از پای‬ ‫درخواهد اورد!‬ ‫علیرضاواحدی نیکبختدرگفتگوی«هنرمند»‬ ‫دوست داشتم جای نوید‬ ‫محمدزاده در متری شش و‬ ‫نیم بازی کنم!‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫فرنوش صمدی‬ ‫گالب ادینه در نمایش«شیرهای خان بابا سلطنه»‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫درگفتگو با «هنرمند»‬ ‫با یک دوربین‬ ‫ساده هم‬ ‫می توان‬ ‫فیلم ساخت‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫دغدغه هایدرونی؛‬ ‫نقطهعطفهنر دیجیتال‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫اغاز به کار خانههنرمندان‬ ‫ایران از ‪ 18‬خردادماه‬ ‫‪ ۲۱‬فیلمی که وام ‪ ۳۰۰‬میلیونی می گیرند‬ ‫از «طال» تا «درخت گردو»‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫میدان امام اصفهان به عنوان‬ ‫ثروت میراث فرهنگی در دنیا‬ ‫ثبت شد‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫استاد مصورالملکی‬ ‫نقاش چیره دستی که ماه تابان‬ ‫لقب گرفت‬ ‫تجسمی‪3.‬‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫درخواست کارگردان‬ ‫«مجبوریم»‪:‬‬ ‫زنان قربانی اسید پاشی برای اولین‬ ‫بار در ایران مدل لباس شدند‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫تازه تر ین فیلم هایی که اینترنتی اکران می شوند‬ ‫هفت فیلم در صف اکران انالین‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫وضعیت‬ ‫نمایش‬ ‫این فیلم را‬ ‫مشخص کنید‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫چه خبر از‬ ‫بدهکاری ایرالین ها و هتل ها؟‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫دغدغه های درونی؛ نقطه عطف هنر دیجیتال‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫حسن فراهانی ‪ -‬مدرس دانشگاه‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫نگاه‬ ‫خطابه یک هنرمند به مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫بی تدبیری مسئولین؛‬ ‫تئاتر را از پای درخواهد اورد!‬ ‫حسین کیانی همزمان با اغاز به کار مجلس جدید شواری اسالمی‬ ‫با نگارش نوشتاری خطاب به مســئوالن هشدار داده است که در‬ ‫برخورد با دیو نادیدنی کرونا که کســی را یــارای هماوردی با ان‬ ‫همدالن انها همان هنرمندانی هستند‬ ‫نیست‪ ،‬بهترین مشاوران و‬ ‫ِ‬ ‫که همچنان تئاتر را راهی مطمئن برای تلطیف شــرایط سخت و‬ ‫تغییر شرایط دشوار می دانند‪ .‬این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر‪،‬‬ ‫مجلس جدید الزم‬ ‫در این یادداشــت اورده است‪« :‬در اغاز به کا ِر‬ ‫ِ‬ ‫و ضروری به نظرمی رســد که مدیران و مسئوالن هنر و فرهنگ‪،‬‬ ‫طرح و برنامه ی مشخص و مدون خود را برای برون رفت از بحرانی‬ ‫که دامنگیر هنر بخصوص هنرهای نمایشی شده به صورت کوتاه‬ ‫مدت و نیز برنامه های بلند مدت خود را برای رفع مشکالتِ تاریخی‬ ‫همیشــگی این هنر و پیشــگیری و جلوگیری از معضالتِ اتی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ارائه دهند و مطالبه گ ِر ایجاد قوانین و مقرراتی باشــند که بتوانند‬ ‫به واســطه ی انها ساز و کار پیش برنده ای برای هنرهای نمایشی‬ ‫تعریف کرده و روندهای ناکارامد گذشته را ترمیم و اصالح کنند‪.‬‬ ‫البته به درستی روشن است که چنین دستو ِر کاری مستلزم این‬ ‫مسئوالن هنر و فرهنگ‪ ،‬چنین عزم و اراده و‬ ‫اســت که مدیران و‬ ‫ِ‬ ‫توان و انگیزه ای را برای عملی شــدن چنین کاری داشته باشند و‬ ‫ بینی‬ ‫زمینه و بسترسازی عملی شدن چنین تصمیماتی را با واقع ِ‬ ‫ِ‬ ‫شــناخت حیاتِ فرهنگی هنــری فراهم کنند و درک‬ ‫ضروری و‬ ‫کامل و جامعی از شرایط هنرنمایش و مهم تر از ان شرایطِ زیستِ‬ ‫هنرمندان هنرهای نمایشی داشته باشند‪ .‬تنها در‬ ‫درونی‬ ‫بیرونی و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫صورت به جا اوردن و رعایت این شرایط است که می توان به گفته ها‬ ‫و تصمیمات و دســتورات و انتصابات و وعده های ایشان امیدوار و‬ ‫دلخوش بــود و درغیر این صورت‪ ،‬این در همچنان بر مدا ِر همان‬ ‫پاشنه ی اشیل خواهد چرخید و چشم اسفندیا ِر تئاتر ما همچنان‬ ‫اسیب پذیر خواهد بود چنان که بوده و هست‪ .‬هرچند روئینه تنی‬ ‫درمیان هنرمندان نمایش ما امری ذاتی است اما دیگر رو به پایان‬ ‫است و این یکی دو نسل اخیر‪ ،‬چشم اسفندیار تئاتر خواهند شد و‬ ‫شاخ بی تدبیری و بی درایتی و بی شناختی مسئولین بر این‬ ‫تیر دو ِ‬ ‫چشم اسیب پذیر خواهد نشست و این هن ِر صد وچند ساله را از پای‬ ‫درخواهد اورد و این شعاری بی پایه و اساس نیست‪ .‬در تاریخ صد و‬ ‫چندساله یتئاترمابوده اندنمایشنامه نویسان‪،‬کارگردانانوبازیگرانی‬ ‫تنی جادوانه ی این هنر‪ ،‬همه ی نامالیمات و شــور‬ ‫کــه به روئینه ِ‬ ‫بختی ها و گرفتاری ها تحمیل شده برخود و هنرشان را فریدون وار‬ ‫تاب اوردند و همه نوع رنج و مصیبت را به جان خریدند اما تا اخرین‬ ‫نفس‪ ،‬هنرشان را رها نکردند و نفروختند و به مسلخش نکشاندند‪.‬‬ ‫اما نسل های تازه همان قدر که ارمانخواه نیستند همان قدر تئاتر‬ ‫میان دشمنان افتاده ی بهرام نیست‬ ‫برایشــان همانند تازیانه ی در ِ‬ ‫که حاضرباشــند جان شان را به خاطر نام شان که بر روی ان حک‬ ‫ِ‬ ‫هویت خود را از میانه ی‬ ‫شــده‪ ،‬به خطر مرگ بیندارند و نشانه ی‬ ‫ننگ دشــمنان به در اورند‪ .‬و این با همه ی احترامی اســت که به‬ ‫یکی دونسل جدید دارم و این نایستادن پای تئاتر به هر قیمتی را‬ ‫جمع اعمال و نظریاتِ‬ ‫ِ‬ ‫محصول شرایط زمانه می توان دید تا حاصل ِ‬ ‫تک تک افراد‪ .‬زمانه به سوی بی ارمان خواهی به پیش می رود و تئاتر‬ ‫با همه ی ابعادش بی واسطه ترین ائینه ی زمانه است‪ .‬ائینه ای که اما‬ ‫زنگار و کدورتش بی توجهی ها و بی قیدی های دوگانه است‪ .‬هم از‬ ‫صاحبان خانه که همان اهالی تئاتر‬ ‫طرف متولیان امر و هم از طرف‬ ‫ِ‬ ‫باشند و تنها در صورت رسیدن به نوعی تعهد و مسئولیت پذیری‬ ‫دوجانبه و جمعی است که می توان این پاشنه های فراوان اشیل و‬ ‫چشم های بی شمار اسفندیار را مرهم نهاد و درمان کرد‪ .‬مسئولین‬ ‫باید بدانند در چنین شــرایطی که َک ّر و نای کرونا همه را ازمیدان‬ ‫هنرهای نمایشی پراکنده و همچنان رجز خوانی می کند و کسی‬ ‫را هم یارای هماوردی با این دیو نادیدنی نیست‪ ،‬بهترین مشاوران و‬ ‫همدالن انها همان هنرمندانی هستند که هنوز از زخم تیر دوشاخ بر‬ ‫ِ‬ ‫چشم اسفندیا ِر تئاتر برزمین نیفتاده اند و وفادارانه‪ ،‬تئاتر را هنوز راهی‬ ‫مطمئن برای تلطیف شرایط سخت و تغییر شرایط دشوار می دانند‪.‬‬ ‫باید تا می توانند از وجود انها بهره بگیرند با این باور که هر هنری‬ ‫مستاجرین‬ ‫از جمله هنر تئاتر جز به دست صاحبان اصلی ان و نه‬ ‫ِ‬ ‫گاه گاهی‪ ،‬بهبودی و رونق نخواهد پذیرفت‪ .‬صاحبانی که هیچ چیز‬ ‫به نام شان نیست و مدعی مالکیت چیزی هم نیستند و تنها از این‬ ‫همه زخمی که بر جان هنرشان وارد امده‪ ،‬فرو نیفتاده اند و س ِر فرو‬ ‫افتادن هم ندارند‪ .‬این تعداد اندک شمار را دریابید و دست کم اگر از‬ ‫دیدار و تجربیات و همه پرسی انها بهره ای نمی برید‪ ،‬دفتر خاطرات‬ ‫خود را انباشــه تر و رنگین تر کنید تا فردایِ بازنشستگی‪ ،‬این مرور‬ ‫خاطرات ِ‬ ‫باعث جلوگیری و به تعویق افتادن فراموشی تان گردد‪ .‬با‬ ‫مسئوالن فرهنگ و هنر و صاحبان واقعی و‬ ‫احترام به همه مدیران و‬ ‫ِ‬ ‫مستاجرین گاه و بیگاه هنر تئاتر ایران‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫حتماً شــما هم مثل من برای مراسم تولد فرزندتان فتوکلیپی‬ ‫از عکس های منتخب با چاشــنی موسیقی تولید کردهاید یا در‬ ‫ســفرهایتان با دوربین های دیجیتالی هزاران عکس و تصویر را‬ ‫به ثبت رساندهاید یا حتی احتماالً چند تصویر را با نرم افزارهای‬ ‫دیجیتالی رســم کردهاید‪ .‬امروزه ابزارهای نوین هنری که با نام‬ ‫ابزارهای دیجیتالی شناخته می شوند فضایی را مهیا کرده اند تا‬ ‫ُخرد و کالن و پیر و جوان بتوانند بوسیله ان احساسات و افکار‬ ‫خود را با دیگران به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫تغییرات تکنولوژی در دنیای ابزارهای هنری‪ ،‬معنای اثر هنری‬ ‫و تعریف هنرمند را نیزدگرگون کرده است‪ .‬دگرگونی شکلی در‬ ‫هنر عصرحاضر با به کارگیــری تکنولوژی های نوین ارتباطی و‬ ‫ابزارهای متعدد و متکثر رسانه ای جدید‪ ،‬از ابتدای قرن بیستم‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬انجایی کــه بریده های کاغذ و پارچــه به کالژهای‬ ‫هنرمندان کوبیست وارد گردید‪.‬‬ ‫این روند‪ ،‬رفته رفته با توســعه رایانه ها و نرم افزارهای متنوعی‬ ‫کــه در اختیار عموم مردم قرار گرفت روز به روز گســترده تر‬ ‫شــد و مفهومی را در ادبیات هنری بوجــود اورد به نام « هنر‬ ‫دیجیتال »‪.‬‬ ‫هنــر دیجیتال به هنری اطالق می شــود که توســط رایانه در‬ ‫چارچوب قواعد دیجیتال تهیه شده‪ ،‬یا از تصاویر و احجام اسکن‬ ‫شده در سیستم های چند رسانه ای که در ابزارهای متنوع قابل‬ ‫نمایش گذاشتن باشد خلق شده است‪ .‬به طور معمول منظور از‬ ‫هنر دیجیتال هنرهایی هستند که توسط فرایندهای رایانه ای و‬ ‫با اثر گذاری هنرمندانه انسانی تولید گردند ‪.‬‬ ‫هنر دیجیتال از دید برخی از پژوهندگان‪،‬یک اثر هنری است که‬ ‫در تمام یا بخشی از فرایند تولید ان از رایانه استفاده شده باشد‪.‬‬ ‫در این ارتباط تعاریف و دسته بندی های دیگری نیز وجود دارد‬ ‫که بر مبنای ان هنر دیجیتال تعریف می گردد ‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫موزه«استین» هنر دیجیتال را در سه بخش فرایند‪ ،‬محصول و‬ ‫موضوع تفکیک نموده‪ ،‬اظهار می دارد چنانچه فناوری دیجیتال‬ ‫در هر یک از این ســه بخش به کار گرفته شــود‪ ،‬کار به عنوان‬ ‫اثر هنری دیجیتال محسوب می گردد که مثال هایی گوناگون از‬ ‫خلق یک تابلوی نقاشی دیجیتال تا یک اثر موسیقی الکترونیک‬ ‫و پویانمایی های رایانه ای را شامل می گردد ‪.‬‬ ‫بنابراین محصول هنری دیجیتال ان چیزی اســت که‪ ،‬در یک‬ ‫سیستم بصورت دیجیتال تولید گردد‪ .‬خواه این تولید‪ ،‬مشاهده‬ ‫از صفحه مانیتور باشــد یا پرینت و یا یک محصول هنری ســه‬ ‫بعدی مانند مجســمه ســازی یا معماری که یک هنر کاربردی‬ ‫اســت‪ .‬به طور کلی هر هنری که امکان بــروز و بیان در قالب‬ ‫قواعد دیجیتالی داشته باشد‪ ،‬می تواند هنر دیجیتال باشد‪.‬‬ ‫حال در ســال های اخیر با حضور سرســام اور تصویر‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫ویدئو‪ ،‬موسیقی و سایر عناصر هنری در فضای سایبری به دلیل‬ ‫حضور همه جایی و فراگیر رسانه های نوین شاهد تغییر مفهوم‬ ‫هنر در عرصه فرهنگ عمومی هستیم‪.‬‬ ‫در رابطــه با هنر قرن بیســت و یکم با وجود ابزارهای بســیار‬ ‫مدرن‪ ،‬باید گفت که دیگر از مفهوم «ایســم ها » عبور کرده ایم‬ ‫و امــروز افراد با اســتفاده از تکنولوژی های نویــن ارتباطی و‬ ‫دیجیتالی قادرند شکل های تازه ای از محصوالت هنری را تولید‬ ‫نمایند‪ .‬تولیداتی که با پیشــرفت بی حد و حصر جهان به سوی‬ ‫فرهنگ دیجیتالی و در فضای دوم با ابزار های سایبری‪ ،‬موضوع‬ ‫موجودیت هنر را نیز در بر گرفته است‪ ،‬امروزه همگان می توانند‬ ‫با ابزارهای هنری که اتفاقا بســیار ارزان و در اکثر موارد رایگان‬ ‫در اختیار عالقمندان هستند‪،‬دست به خلق اثر هنری کنند‪.‬‬ ‫اغاز به کار خانه هنرمندان ایران‬ ‫از ‪ 18‬خردادماه‬ ‫با این توصیف توانایی هنرمند شــدن با ابزارهای جدید بســیار‬ ‫ساده شده اســت‪ .‬ترکیب تصاویر و استفاده از رنگ ها‪ ،‬فیلترها‪،‬‬ ‫ابزارهای متنوع تصویر سازی وصداگذاری‪،‬اضافه کردن موسیقی‬ ‫به تصویر و فیلم ‪،‬رســم و نقاشــی و حتی استفاده از موسیقی‬ ‫بی کالم بر روی شــعر و متن و فضا ســازی هایی که از ترکیب‬ ‫هنرهــای متنوع با یک ابزار دیجیتالــی می تواند اثری جدید را‬ ‫خلق نماید‪ ،‬چیزی که در قرن گذشــته تصورش برای همگان‬ ‫غیر ممکن بود ‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیر که توان تازه ای با اســتفاده از فناوری های‬ ‫دیجیتالی در موضوعاتی مانند عکاسی‪ ،‬فیلم برداری‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫ســینما‪ ،‬نمایش‪ ،‬نقاشــی و ســایر هنرها ایجاد شده‪ ،‬هنرهای‬ ‫متنوعــی را پویا نموده و از این رو جهان امروز را از دنیای دهه‬ ‫های پیش متفاوتترکرده است‪.‬‬ ‫باچند دهه گــذر از تولید نرم افزارهای رایانه ای و اعجاب انگیز‬ ‫فناورانه‪ ،‬دگرگونی بزرگی در عرصه هنری بوجود امده اســت‪.‬‬ ‫امروزه هر شخص می تواند با خلق یک اثر هنری در یکی از نرم‬ ‫افزارها و ترکیب چند هنر با یکدیگر هنرمند تلقی گردد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تکنولوژی های مدرن و در پــی ان به میدان امدن‬ ‫تولیدکنندگان جدید که خبرگان در عرصه اســتفاده از وسایل‬ ‫و دســت اوردهای جدید هســتند اوانگاردهای جدید در حال‬ ‫پیدایش است‪ ،‬شــکل جدیدی از هنر که حاال با مخاطب خود‬ ‫دائماً در تعامــل بوده و حتی این تعامل در بعضی موارد تبدیل‬ ‫به ســرگرمی هم شده است‪ .‬در اینجا هنرمند و مخاطب اطراف‬ ‫یک وســیله رســانه ای دیجیتال جمع می شوند و طرفین حول‬ ‫محور یک اثر هنری با هم در تعامل هستند در دنیای نو تفاوت‬ ‫مفهوم هنرمند و مخاطب دقیقاً معلوم نیســت و انچه مشخص‬ ‫اســت تولید یک اثر برای انتقال یک پیام است‪ ،‬حال این اثر در‬ ‫واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده باشد یا در قالب مالتی مدیا و‬ ‫یا حتی یک تصویر در اینستاگرام‪ ،‬مهم تولید و انتقال پیام و نیز‬ ‫نشر ان در وسعت بی کران وب و دیده شدن در فضای مجازی‬ ‫است‪ .‬در اینجا نکته قابل طرح و بررسی این است که در دنیای‬ ‫جدیــد همگان می توانند تولیدکننده اثر باشــند ولی ایا هر اثر‬ ‫هنری در این مختصات هم لزوماً هنر تلقی می شود؟‬ ‫برای پاســخ به این موضوع که ایا هنر دیجیتال هنر اســت یا‬ ‫خیر اختــاف نظر وجود دارد‪ ،‬عده ای هنــر مذکور و تولیدات‬ ‫برگرفته از ابزارهــای دیجیتال را به دلیل امکان تکثیر ان فاقد‬ ‫اصالت می دانند و از این بابت اثار کالســیک فاخر هنری که به‬ ‫صورت سنتی تولید می شوند را دارای ارزش هنری می پندارند‪.‬‬ ‫در طــرف دیگر مدرن ها هنر را ابزاری برای بیان احساســات و‬ ‫درونیــات هنرمند می دانند و مهم بــرای انان خلق اثر هنری و‬ ‫بیان این احســاس است و به قول انها چه اشکالی دارد که این‬ ‫احساس بارها و بارها تکثیر شود‪.‬‬ ‫تولید هنری درفضای دیجیتال یک ابزار بیشــتر نیاز ندارد که‬ ‫هنرمند تنها الزم اســت بتواند از این ابزار به نحو مطلوب بهره‬ ‫برداری کند‪ .‬دســت اندرکاران و متولیان تولیدات هنری شامل‬ ‫نقاشان‪ ،‬گرافیست ها‪ ،‬مجسمه سازان‪ ،‬موسیقی دانان‪ ،‬خطاطان‪،‬‬ ‫معماران و بطور کلی تمامی حرفه هایی که بگونه ای در خلق اثار‬ ‫هنری دخالت دارند به این نکته می بایســت توجه کنند که هم‬ ‫خانه هنرمندان ایران فعالیت های خود را از سر می گیرد‪ .‬خانه هنرمندان ایران از‬ ‫روز یکشنبه ‪ ۱۸‬خردادماه فعالیت های خود را به صورت محدود اغاز می کند‪ .‬به‬ ‫گفته مجید رجبی معمار‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬خانه هنرمندان ایران از روز‪ ۱۸‬خردادماه پس از سه ماه تعطیلی‪ ،‬بار‬ ‫دیگر میزبان عالقه مندان و دوستداران فرهنگ و هنر است و فعالیت گالری های‬ ‫خود را اغاز می کند‪ .‬برهمین اساس ساعت کار این مجموعه فرهنگی و هنری‬ ‫همه روزه از ساعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬در نظر گرفته شده است‪ .‬بدیهی است شروع به کار‬ ‫سایرفعالیت هایمتداولخانهنظیرسینماتک‪،‬سینمایهنروتجربه‪،‬نشست های‬ ‫تخصصی هنری‪ ،‬تماشاخانه استاد انتظامی‪ ،‬نمایش و نقد فیلم های مستند‪ ،‬مستر‬ ‫کالس ها و‪ ...‬منوط به تعین تکلیف از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و دستگاه های‬ ‫ذیربط است و در اینده اعالم خواهد شد‪ .‬الزم به ذکر است که خانه هنرمندان‬ ‫ایران در روزهای شنبه تعطیل است‪.‬‬ ‫اکنون ابزاری خارق العــاده بوجود امده که خلق و تولید اثار را‬ ‫دقیق تر از گذشته و در مقیاس جهانی و با ویژگی بدون زمانی و‬ ‫مکانی رسانه همراه ساخته است‪ .‬هم اکنون موزه های کثیری در‬ ‫دنیا وجود دارند که اثار هنری دیجیتال را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫یکی از این موزه های مشــهور‪ ،‬موزه «ویکتوریا و البرت» است‬ ‫که مبادرت به این امر می نماید‪.‬‬ ‫در فضای جدید پس از پدیده همه گیری ویروس کرونا و لزوم‬ ‫ارایه وتعامالت پیام ها و احساسات و فعالیت های مجازی شاهد‬ ‫استفاده روز افزون اهالی فرهنگ و همه افراد جامعه از ابزارهای‬ ‫هنری بودهایم‪ ،‬به نظر می رسد دنیا در مبارزه با ویروس کرونا در‬ ‫عرصه تولیدات هنر دیجیتال رشــد فوق العاده ای داشته است‪،‬‬ ‫زیرا در ارایه مفاهیم هنری در زمان قرنطینه درس اموخته های‬ ‫جدیدی برای نوع انسان حاصل شد‪ ،‬به این معنا که نیاز به دیده‬ ‫شدن اثار هنری و خلق اثار جدید برای بیان احساسات و افکار‬ ‫در قالب دستاوردهای هنری همچنان وجود داشت که پاسخ به‬ ‫ایــن نیاز با توجه به محدودیت های موجود در این پاندمی فقط‬ ‫در فضــای وب به عنوان تنها فضای در اختیار برای مالقات های‬ ‫عمومی جستجو شد‪.‬پاسخی که در شکل گالری مجازی‪ ،‬پخش‬ ‫فیلم های سینمایی در شــبکه های خانگی با روش های جدید‪،‬‬ ‫نمایش مجازی‪،‬کنسرت مجازی و غیره ظهور و بروز پیدا کرد‪.‬‬ ‫روزگاری با کیفیت دوربین های معمولی موبایل های امروزی که‬ ‫در اختیار همگان است‪ ،‬فیلم سینمایی ساخته می شد و عکاسی‬ ‫بــدون نگاتیو و بدون محدودیت برای انســان یــک ارزو بود‪،‬‬ ‫امروزه شــما با نصب یک اپلیکیشن ساخت فیلم‪ ،‬تصویرسازی‬ ‫و نقاشــی‪ ،‬موسیقی و از این دســت می توانید احساسات خود‬ ‫را مانند هنرمندان دهه های گذشــته و با کیفیتی مناسب بیان‬ ‫کنیــد‪ ،‬نکته قابل توجه در دنیــای دیجیتالی امروز دیگر نحوه‬ ‫تولید اثر نیســت بلکه تولید محتوا برای انتقال یک پیام دارای‬ ‫اهمیت راهبردی در این حوزه اســت ‪ .‬امروزه افراد می توانند با‬ ‫ابزارهای در اختیار‪ ،‬پیام های خود را و دغدغه ها و درونیاتشان را‬ ‫با شــکل هنری و در قالب بسیار لطیف و زیبا در اختیار دیگران‬ ‫قرار دهند و احساسات خود را در کمترین زمان به وسعت دنیا‬ ‫منتشر کنند‪.‬‬ ‫ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان به سمت تولید اثار فراوان‬ ‫هنری توســط عامه مردم می رود و اتفاقاً همین اثار مردمی نیز‬ ‫مخاطب مردمی فراوانی هم دارد‪.‬‬ ‫امــروزه مفهوم هنر و رســانه در کنار هم ممزوج و یکی شــده‬ ‫اســت و انچــه در دنیای جدید و در عصر هنــر دیجیتال مهم‬ ‫است‪ ،‬انتقال درونیات‪ ،‬دغدغه ها و پیام های افراد در قالب هنری‬ ‫به دیگران است‪ ،‬ســایر امور می توانند مانند ابزاری در خدمت‬ ‫این امر خال تولید اثــر و توانایی فردی را پرکنند‪ ،‬در این میان‬ ‫انچه حائز اهمیت اســت تولید محتوا و بیان موضوعات متنوع‬ ‫در بســته های زیبا و دلچسب به مخاطب است تا همراه لذت از‬ ‫این بسته های هنری پیام ان را درک کند‪ .‬شاید بتوان گفت که‬ ‫در دنیای جدید دیگر نحوه تولید اثر هنری مهم نیســت انچه‬ ‫مهم اســت دغدغه افراد و درونیات هنرمند است و این ویژگی‬ ‫منحصر اســت که باعث تفاوت اثار هنری و تولید محتوا خواهد‬ ‫شد‪ ،‬پاسخ دقیق به این براورد‪ ،‬البته هنوز نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫کتابشمایل نگاریدردورهساسانیان‬ ‫به قلم ندا اخوان اقدم توسط پژوهشکده هنر منتشر شد‬ ‫کتاب «شــمایل نگاری در دوره‬ ‫ساســانیان» به قلم نــدا اخوان‬ ‫اقــدم‪ ،‬عضــو هیئــت علمــی‬ ‫پژوهشــکده هنــر‪ ،‬از ســوی‬ ‫پژوهشــکده هنر با شــمارگان‬ ‫‪ 500‬نســخه در ‪ 233‬صفحه و‬ ‫به قیمت ‪ 37‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪ .‬کتاب حاضر با نقد و‬ ‫بررسی شمایل نگاری ساسانیان‬ ‫تالش دارد تا به روشن ساختن‬ ‫این نکته بپردازد که انان چگونه‬ ‫و براســاس کــدام جهان بینی‬ ‫مقدسان خود را به تصویر در می اوردند‪ .‬این بررسی‬ ‫با اشــکار ســاختن ناگفته هایی از دوره ساســانی‪،‬‬ ‫اهمیــت و جایگاه اثار به جامانــده از ان دوران را‬ ‫در مطالعات فرهنگی و هنری خاطر نشان می سازد‬ ‫و همچنین ضرورت نقد و بررســی ایــن اثار را از‬ ‫جنبه های دیگر یاداوری می کند‪.‬‬ ‫نویســنده کتاب در پیشــگفتار بــه اهمیت دوره‬ ‫ساســانی نه فقط از بُعد سیاســی بلکــه از دیدگاه‬ ‫دینــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫هنری اشــاره می کنــد و خاطر‬ ‫نشــان می ســازد که مطالعه و‬ ‫بررســی اثار به جامانده از این‬ ‫دوره نــه تنهــا برای شــناخت‬ ‫هر چه بیشتر ساســانیان و در‬ ‫نهایت ایــران پیش از اســام‬ ‫دارای اهمیــت اســت بلکه در‬ ‫روند مطالعات تاریخ هنر دوران‬ ‫اسالمی نیز اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫قابل ذکر اســت کــه از همین‬ ‫نویســنده پیش از این دو کتاب‬ ‫دیگر توســط پژوهشــکده هنر با عناوین بررســی‬ ‫ظروف فلزی ساســانی از دیدگاه نمادشناســانه در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۶‬و نیز درامدی بر تاریخ داستانی ایران‬ ‫پیش از اسالم در سال ‪ ۱۳۹۷‬منتشر شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینان نشــر چشــمه نیز کتابــی با عنوان‬ ‫معنا در هنرهای تجســمی از اروین پانوفسکی را با‬ ‫ترجمه ای از ایشــان در سال ‪ ۱۳۹۶‬به چاپ رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استادمصورالملکی‬ ‫نقاش چیره دستی که ماه تابان لقب گرفت‬ ‫حسن روانشید‪ -‬روزنامه نگار پیشکسوت‬ ‫محمدحســین مصورالملکی را اگر ایرانیان‬ ‫به خوبی نشناســند غــرب و بخصوص اروپا‬ ‫مشتاق داشتن باقیمانده اثار او هستند تا در‬ ‫موزه ها و خانه های اشرافی به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫او که متولد ‪ 1269‬شمســی در اصفهان بود‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۴‬دی مــاه ‪ ۱۳۶۹‬خورشــیدی پس از‬ ‫گذشت ده سال بستری به علت سکته مغزی‬ ‫و در ســن ‪ 87‬سالگی دار فانی را وداع گفت‪.‬‬ ‫درباره مصورالملکــی تنها می توان گفت که‬ ‫قلم موی مینیاتور این استاد نه تنها تصاویر را‬ ‫جان می بخشید بلکه روح تماشاگران رازها را‬ ‫نیز صفایی تازه می داد‪ .‬خودش در خاطرات‬ ‫به جا گذاشــته در صندوقچه اســرار سرداب‬ ‫خانــه میراثی رقم زده‪ :‬وقتی با «پروفســور‬ ‫پوپ» ایران شــناس معروف اشــنا شدم او‬ ‫سرگرم نوشتن کتابی درباره هنر ایران بود و از من می خواست تا در نقش زدن تصاویر کتاب‬ ‫یاری اش دهم‪ .‬من هم پذیرفتم و گل های قالی های نفیس ایرانی او را نقاشی می کردم و هرروز‬ ‫ســاعت ها درباره هنر ایران باهم صحبت می کردیم‪ .‬پوپ عاشــق هنر ایران بود‪ .‬می خواست‬ ‫با این شــناخت‪ ،‬به روح ایران دســت پیدا کنــد‪ .‬درباره هنر ایران عقاید جالبی داشــت که‬ ‫بعدها ان را در کتاب معروفش بنام شــاهکارهای هنر ایــران تنظیم کرد‪ .‬پوپ به هنرمندان‬ ‫ایرانی به صورت مقدســانی می نگریســت که زندگی خود را وقف هنر کرده اند و در این راه تا‬ ‫مرزهای غیرقابل وصول پیش رفته و این قســمتی از عین کالم اوست‪« :‬طراحان ایرانی بیش‬ ‫از هنرمندان کشورهای دیگر در ایجاد طرح های در هم و پیچیده که به هم انداختن و هموار‬ ‫کردن ان ها مســتلزم چیره دستی و قوه تخیل است مهارت داشتند و درعین حال‪ ،‬در تبدیل‬ ‫شکل ها به ساده ترین صورت استادی خاصی نشان می دادند‪ .‬ان ها در ترسیم خطوط پیرامون‬ ‫شکل ها به طریقی که خصوصیات نقش را جلوه بدهد استاد مسلم بودند و خوب می دانستند‬ ‫چگونه می توان امری را با خطوط ساده‪ ،‬بی افراط در نقوش و صور بیان کرد»‪.‬‬ ‫مصور الملک در سال ‪ ۱۲۸۰‬و در سن یازده سالگی به کارگاه پدر که نقاش میراثی بود می رود‬ ‫تا این هنر را فراگیرد‪ .‬خودش می گفت‪ :‬اولین درســی که در اغازین کالم از پدر اموختم این‬ ‫بود که گفت «وقت ان رســیده تا موسیقی رنگ ها را بشناسی»‪ .‬زمانی که متوجه شد معنی‬ ‫حرفــش را نفهمیده ام و هاج وواج نگاهش می کنم‪ ،‬توضیــح داد که «هماهنگی رنگ ها باهم‬ ‫ایجاد یک موســیقی می کند‪ .‬نوعی موسیقی که فقط چشــم‪ ،‬صدای ان را می شنود‪ .‬تو اگر‬ ‫بخواهی نقاش باشی باید این موسیقی را بیاموزی»‪ .‬افسوس که محمدحسین کوچک در سن‬ ‫سیزده سالگی و تنها دو سال پس از ورود به دامنه هنر نقاشی پدرش را از دست می دهد و او‬ ‫می ماند و مادر و ســه خواهر کوچک تر از خودش که انروزها ایران یکپارچه اتش و خون بود‬ ‫اما توانست همه مصیبت های حاصل از قاجار و پهلوی را که قحطی و گرسنگی و چندتایی از‬ ‫ان ها بود سپری کند و به سن ‪ ۳۸‬سالگی برسد تا بار دیگر بازار هنر رونق بگیرد‪.‬‬ ‫مصور الملک شــیفته سبک کمال الدین بهزاد یعنی ســرامد مینیاتوریست های صفویه بود و‬ ‫پس ازان اســیر جادوی خطوط رضا عباســی می شــود که این اغاز فطرت و تولد دوم دوران‬ ‫هنری او بود‪ .‬انحطاط و انقراض سلســله قاجاریه راه را بــرای رفتن به اروپا هموارتر می کند‬ ‫تا استاد عازم پاریس فرانسه شود و در مکاتب مختلف نقاشی غرب مطالعاتی داشته باشد‪.‬‬ ‫اولین تجربه و ازمایش او در یک عرصه جهانی نمایشــگاه لندن بود که مصور الملک تنها با‬ ‫یک تابلوی مینیاتور در ان شرکت می کرد و این شاهکار به قدری توجه ملکه انگلیس «همسر‬ ‫جرج پنجم» را جلب کرد بود که گفت ان را به هر بهایی که هســت برایش بفرســتند و این‬ ‫همان لحظه ای بود که «پروفســور پوپ» با سفارشــی ویژه از طرف ملکه راهی ایران و شهر‬ ‫اصفهان شــد تا نشان مخصوص «جرج پنجم» را برای استاد بیاورد و تابلویی که صحنه یک‬ ‫مســجد ایرانی و گروهی نماز گذار را نشــان که فضای ان بوی قران می داد را با خود ببرد‪.‬‬ ‫پیرامون هنر نقاشی بی بدیل و ارزنده مصورالملکی شاگردانش مرقومه ها و مرثیه های بلندی‬ ‫نوشــته اند که ازجمله می توان به استادانی چون اکبر تجویدی‪ ،‬علی کریمی مرتضی بخردی‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫میراث فلسطین در نمایشگاه‬ ‫انالین «رنگ های بازگشت»‬ ‫خداداد رفیع‪ ،‬یوسف خانعلی‪ ،‬مهدی شریفیان‪ ،‬هوشنگ جزی زاده‪ ،‬محمدعلی زاویه‪ ،‬عبداهلل‬ ‫باقری و باالخره اســتاد محمود فرشــچیان اشاره کرد که «مصور الملک را از نامداران نقاشی‬ ‫و طراحــی مینیاتــور در جهان می داند و ســبک و روال او را این گونه قلم می زند که هرچند‬ ‫نشــانه ای از مکتب کهن مینیاتور ایران دارد اما با اینهمه پر از تجربه های تازه و پرداخت های‬ ‫نو در طراحی و رنگ اســت که درگذشت او را باید ضایعه ای بزرگ برای هنر ایران مخصوصاً‬ ‫هنر مینیاتور دانست»‪.‬‬ ‫استاد بی پیرایه حاج محمدحسین مصورالملکی اگرچه در داخل کشور نقاشی کم اوازه بود اما‬ ‫موفقیت های جهانی او را نمی توان کتمان کرد که چندتایی از ان ها ازجمله دریافت بزرگترین‬ ‫نشــان هنری جهان در قصر «ماری کویین» از دست ملکه انگلســتان و تقدیرنامه هایی نیز‬ ‫به عنوان یکی از مفاخر هنری از شــخصیت های برجسته سیاسی همچون چرچیل و روزولت‬ ‫بود‪ .‬قد متوســط‪ ،‬کمی چاق‪ ،‬موهایی ســپید و سیاه‪ ،‬تبســمی دائمی بر چهره و پشتکاری‬ ‫همیشــگی‪ ،‬مشــخصات ظاهری نقاش چیره دســت یعنی حاج مصورالملکی بود که توانست‬ ‫یونسکو را متقاعد سازد تا روزنامه معروف «اللیبرته» سازمان فرهنگی یونیسف او را به جامعه‬ ‫هنری جهان معرفی کند و بنویســد‪ :‬او بزرگترین نقاش ایران است که اگر شهرتش تا انزمان‬ ‫به غرب راه نیافته به ان خاطر اســت که مصورالملکی دلبســته زادگاه خویش اصفهان است‬ ‫و کمتر از این شــهر قدم بیرون می گذارد که او تنها بــرای خلق تابلوی منحصربه فرد تخت‬ ‫جمشــید بارها ‪ ۴۰۰‬کیلومتر فاصله اصفهان تا شیراز را در ان شرایط سخت دوران خود طی‬ ‫کرد که با وسواس و دقت روی خرابه های ان شهر شاهانه‪ ،‬دانه دانه سنگ ها‪ ،‬ستون ها و پله ها‬ ‫را بشــمارد و سرانجام ورای تخت جمشــید و در مرز تخیل خویش و واقعیت‪ ،‬مناظر مقصود‬ ‫خود را یافت و طرح تابلوی بزرگ را پیاده کرد‪.‬‬ ‫البته روزنامه سوئیســی تریبون دولــوزان هم دراین باره نوشــت‪« :‬مصورالملکی بااینکه یک‬ ‫مینیاتوریســت امروزی اســت‪ ،‬از ســبک قدمای ما نیز غافل نمانده است»‪ .‬انچه از دسترنج‬ ‫استاد به جامانده را می توان به چند بخش تقسیم نمود که همگی در اختیار فرزندان و نوادگان‬ ‫ایشــان اســت و مهمترین ان ها عبارتند از‪ -1 :‬تابلوی مسجد خیالی که به سفارش پروفسور‬ ‫پوپ برای کویین ماری ملکه انگلستان به طریق اب رنگ ترسیم شد‪ -2 ،‬تابلوی جنگ جهانی‬ ‫دوم که ممزوجی از اب رنگ و مینیاتور است‪ -3،‬پرتره ای از خود که بر روی پارچه و به شیوه‬ ‫رنگ و روغن ترســیم و در پایین ان اشعاری نیز از سروده های او نگاشته شده است‪ -4 ،‬تابلو‬ ‫شیخ صنعان و دختر ترسا که اب رنگ و از طرح های مختص دوران صفویه و متاثر از «ماک»‬ ‫نقاش المانی بر روی مقوا بوده که اســاس ان داستان مشــهور عطار نیشابوری بوده است و‬ ‫باالی ان شــعری از سروده های استاد جلوه گری می کند‪ -5،‬تابلوی مجنون که به شیوه اب‬ ‫رنگ و بر اســاس قوانین اناتومی ترسیم شــده و مجنون را به صورت نشسته نشان می دهد‪،‬‬ ‫‪ -6‬تابلوی گردش اســلیمی و ختایی‪ – 7 ،‬تابلوی چوگان بازی و ‪ -8‬تابلوی شیخ و قلیان نیز‬ ‫از دیگر اثار به جامانده معجزه گر خود است‪.‬‬ ‫اســتاد محمدحســین مصورالملکی اگرچه یک نقاش با روحیه ای رویایی بود اما شــعر هم‬ ‫می ســرود و در ســاخت قلمدان نیز ید طوالیی داشــت و امضاء منحصربه فرد او در زیر اثار‬ ‫و همچنین دست نوشــته های شــعرگونه را می تــوان حاصل قریحه و ذوق خــدادادی او در‬ ‫خلق هنر دانســت که الحق بی نظیر و در نشــریات خارجی پیرامون ان ها قلم فرســائی ها و‬ ‫اظهارنظرهای مثبت و فنی فراوانی شــده است‪ .‬انچه بیش از همه استاد مصورالملکی را رنج‬ ‫می داد ازکارافتادن دســت های او در واپسین روزهای عمر پرثمر بود که براثر استفاده از مواد‬ ‫شــیمیایی در ساخت قلمدان ها اتفاق افتاد‪ .‬دست هایی که اثار یگانه و بی بدیل ان هم اکنون‬ ‫زینت بخش موزه های جهان و خانه های ذریه و ســاله های بجا مانده از اوست‪ .‬همان افسون‬ ‫گرانی که در سال ‪ ۱۳۲۶‬توانستند ظرف کمتر از یک دقیقه تابلویی خطی را در حضور جمعی‬ ‫از استادان فرهنگ و هنر بدون طراحی قبلی و بر اساس فرمان مغز بر روی صفحه ای از کاغذ‬ ‫بیافرینند و اعجاز و تحســین همه را برانگیزد که نمایش دهنده مســیر طرح از سم یک اسب‬ ‫تا تیغه بران شمشــیر ســوارکار بر ان اســت! از این فرهیخته بی بدیل تاریخ هنر ایران به جز‬ ‫نامــی جــاودان و تابلوها و قلمدان های ارزنده و مزار او در تخــت فوالد اصفهان چیز دیگری‬ ‫باقی نمانده که توســط فرزندان و نوادگان به ارزش جان نگهداری و حفاظت می شود و خانه‬ ‫موزه ای میراثی و کم نظیر که هنوز هم در یکی از محله های تاریخی شــهره اصفهان به همت‬ ‫بازماندگان ان مرحوم پابرجاست درحالی که همچون صدها اثر بیاد ماندنی در این شهر موزه‬ ‫با بی توجهی اداره کل میراث فرهنگی ان روبرو می باشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه «رنگ های بازگشــت» دربرگیرنده اثار ‪ 31‬هنرمند‬ ‫بین المللی است که کاریکاتورها‪ ،‬عکس ها و نقاشی های خود را‬ ‫در ماه مه همزمان با سالروز قدس و روز نکبت‪ ،‬به دلیل شرایط‬ ‫حال حاضر جهان که درگیر ویروس کرونا است به صورت انالین‬ ‫در فیس بوک به نمایش گذاشته اند‪ .‬ماه مه برای فلسطینیان از‬ ‫اهمیت بسزایی برخوردار است‪ ،‬زیرا ‪ 72‬سال از روز نکبت (روز‬ ‫اعالم استقالل رژیم صهیونیستی) و فاجعه ان می گذرد‪ ،‬روزی‬ ‫که منجر به اوارگی بیش از ‪ 750‬هزار نفر فلسطینی از خانه های‬ ‫خود شد‪ .‬هر سال در ماه می ‪ ،‬فلسطینیان میراث خود را جشن‬ ‫می گیرند و خواســتار حق بازگشت به وطن خود می شوند؛ اما‬ ‫امسال با وجود شرایط شیوع ویروس کرونا‪ ،‬انها بزرگداشت های‬ ‫مختلفــی را در فضای مجازی طراحی کردند که نمایشــگاه ‬ ‫«رنگ های بازگشت» یکی از انها است‪.‬‬ ‫رائد قطانانی‪ ،‬مسئول برگزاری این نمایشگاه می گوید‪« :‬شرایط‬ ‫کنونی که جهان با شیوع ویروس کرونا پشت سر می گذارد‪ ،‬ما‬ ‫را بر ان داشته است تا این نمایشگاه را که میراث فلسطین را به‬ ‫نمایش می گذارد به صورت انالین برپا کنیم‪».‬‬ ‫هر هنرمندی که در این نمایشــگاه شرکت کرده‪ ،‬موضوعی از‬ ‫میراث فرهنگی فلسطین را انتخاب کرده است‪ ،‬از مواد غذایی و‬ ‫معماری این سرزمین گرفته تا شغل و زندگی روزمره که بهترین‬ ‫دیدگاه های فرهنگی فلسطین را به نمایش گذاشته است‪ .‬اثار این‬ ‫نمایشگاه با هدف حفظ هویت فلسطین و به نمایش گذاشتن‬ ‫زیبایی های میراث فلسطین و در عین حال توجه به سختی هایی‬ ‫که در طی سال های اشغال با ان روبرو بوده اند‪ ،‬جلب می کند‪.‬‬ ‫مدرسه تئاتر برف برگزار می کند‬ ‫کارگاه ازاد بازیگری‬ ‫ویژ ه رده سنی ‪ ١١-٨‬و ‪ ۱۵-١٢‬سال‬ ‫دو دوره مقدماتی و پیشرفته‬ ‫مقدماتی‪ ۱۴ :‬جلسه‬ ‫به همراه یک جلســه تور رایــگان طبیعت گردی زیرنظر‬ ‫اکو مدرسه بلوط‬ ‫پیشرفته‪ ۱۴ :‬جلسه ‪ ٢‬ساعته‬ ‫مدرس‪ :‬صبا ایزدپناه «بازیگر» و مدرس تئاتر‬ ‫کارشناس ارشد بازیگری از دانشگاه هنر‬ ‫برای ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره های‬ ‫‪ ۸۸۸۵۱۹۸۵‬و ‪ ٠٩٣۶٧٢۶١٩٢٧‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرنوش صمدی درگفتگو با «هنرمند»‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۲۱‬فیلمی که وام ‪ ۳۰۰‬میلیونی می گیرند‬ ‫از «طال» تا «درخت گردو»‬ ‫سازمان سینمایی اســامی ‪ ۲۱‬فیلم متقاضی اکران نوروز ‪۹۹‬‬ ‫که به دلیل تعطیلی سینماها متضرر شده اند را برای دریافت‬ ‫وام ‪ ۴‬درصــدی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی بــه بنیاد فارابی معرفی‬ ‫کرد‪ .‬اســامی فیلم هایی که توسط معاونت ارزشیابی و نظارت‬ ‫سازمان ســینمایی جهت دریافت وام ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی به‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی معرفی شده اند‪ ،‬منتشر شد‪ .‬این فیلم ها‬ ‫عبارتند از‪« :‬خوب بد جلف ‪« ،»۲‬شنای پروانه»‪« ،‬پسرکشی»‪،‬‬ ‫«زن ها فرشــته اند ‪« ،»۲‬بازیوو»‪« ،‬المینور»‪« ،‬خط اســتوا»‪،‬‬ ‫«درخت گردو»‪« ،‬طال»‪« ،‬انجا همان ساعت»‪« ،‬زعفرانیه ‪۱۴‬‬ ‫تیر»‪« ،‬بنفشه افریقایی»‪« ،‬تومان»‪« ،‬تعارض»‪« ،‬دوزیست»‪،‬‬ ‫«عنکبوت»‪« ،‬تبسم تلخ»‪« ،‬بی صدا حلزون»‪« ،‬پالتو شتری»‪،‬‬ ‫«سلفی با دموکراســی» و «مورچه خوار»‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫هر کدام از این فیلم ها که از سایر حمایت ها مانند اخذ وام از‬ ‫صندوق کارافرینی امید بابت ســاخت همین فیلم یا حمایت‬ ‫بابت اکران انالین برخوردار شده باشند مشمول این حمایت‬ ‫نمی شوند‪ .‬همچنین فیلم های دولتی نیز مشمول دریافت این‬ ‫وام نیستند‪ .‬تفاهم نامه تامین اعتبار صدور این تسهیالت‪ ،‬بین‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی و صندوق اعتباری هنر در قالب قرارداد‬ ‫متمم به امضا رســیده است‪ .‬وام در نظر گرفته شده بالفاصله‬ ‫پس از تکمیل پرونده‪ ،‬توســط صنــدوق کارافرینی امید به‬ ‫مالک ‪ /‬مالکان فیلم پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫درخواست کارگردان «مجبوریم»‪:‬‬ ‫وضعیت نمایش‬ ‫این فیلم را مشخص کنید‬ ‫نویســنده‪ ،‬کارگــردان و‬ ‫تهیه کننــده «مجبوریم» از‬ ‫سازمان سینمایی درخواست‬ ‫کــرد وضعیــت نمایش این‬ ‫فیلم را مشــخص کند‪ .‬متن‬ ‫یادداشــت رضا درمیشیان‬ ‫به شــرح زیر است‪« :‬پس از‬ ‫شــش ماه انتظار از تحویل‬ ‫فیلم «مجبوریم» به سازمان‬ ‫ســینمایی‪ ،‬طــی دو هفته‬ ‫گذشته دو بار فیلمم در شورای پروانه نمایش بازبینی شده اما‬ ‫پاسخی به من داده نمی شود! از هر مقام محترمی که تصمیم‬ ‫گیرنده واقعی نمایش فیلم در سازمان سینمایی است‪ ،‬تقاضا‬ ‫دارم پاســخگوی وضعیت نمایش عمومی «مجبوریم» باشد‪».‬‬ ‫«مجبوریم» پنجمین فیلم رضا درمیشــیان پس از فیلم های‬ ‫«بغض» ‪« ،‬عصبانی نیســتم!» ‪« ،‬النتوری» و فیلم به نمایش‬ ‫در نیامده «یواشکی» است‪.‬‬ ‫این فیلم گفته می شــود پربازیگرترین و پر لوکیشــن ترین‬ ‫فیلم درمیشیان اســت که فیلمبرداری ان در سه ماه در صد‬ ‫لوکیشــن در تهران انجام شده که از این میان بخش عمده ای‬ ‫از ان در جنوب شهر تهران فیلمبرداری شده است‪.‬‬ ‫ژاله علو‪ ،‬فاطمه معتمداریا‪ ،‬نگارجواهریان و پردیس احمدیه‬ ‫نســل های مختلف بازیگران زن این فیلم را تشکیل میدهند‪.‬‬ ‫«مجبوریم» به سرمایه گذاری و تهیه کنندگی رضا درمیشیان‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫«کشتارگاه» مجوز نمایش گرفت‬ ‫با یک دوربین ساده هم می توان فیلم ساخت‬ ‫عباسعلی اسکتی‬ ‫فرنوش صمدی‪ ،‬متولد سوم دی هزار و سیصد و شصت و دو‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬فارغ التحصیل از اکادمی هنرهای زیبای رم ایتالیا‪،‬‬ ‫فیلمسازی را از انجمن ســینمای جوان ایران شروع کرد و‬ ‫در دوران تحصیل بیشــتر مشغول ساخت ویدئو چیدمان‬ ‫شد‪ ،‬فیلم هایش در فستیوال های زیادی در سرتاسر دنیا به‬ ‫نمایش در امده است و همچنین نویسنده مشترک فیلم های‬ ‫کوتاه زیادی بوده است‪ ،‬اولین فیلم کوتاه فرنوش صمدی با‬ ‫کارگردانی و نویسندگی مشترک «سکوت» نام دارد که در‬ ‫سال دو هزار و شانزده نامزد نخل طالی فیلم کوتاه «کن» شد‬ ‫و موفقیت های زیادی مانند معرفی شدن به اکادمی «اسکار»‬ ‫و «سزار» به دست اورد‪ ،‬دومین فیلم کوتاه این نویسنده و‬ ‫کارگردان «نگاه» نام داشت که در بخش مسابقه فیلم های‬ ‫کوتاه جشنواره «لوکارنو» دو هزار و هفده به رقابت پرداخت و‬ ‫بهاکادمی«اسکار»دوهزاروهجدهمعرفیشد‪،‬اوهمچنیندر‬ ‫فستیوال هایبینالمللی«لوکانیا»‪«،‬ارچیپالگو»‪«،‬فیگاری»‪،‬‬ ‫«لینز»وجشنوارهموردتائیداسکار«تیرانا»بهداوریپرداخته‬ ‫است‪ ،‬با فرنوش صمدی که از سال دو هزار و هجده به عضویت‬ ‫اکادمی اسکار در امده و به زودی اولین فیلم بلند سینمایی‬ ‫اش را به تماشا خواهیم نشست‪ ،‬گفتگویی بهاری داشته ایم‬ ‫که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫این روزها با وجود پدیده ای مثل کرونا شما در خانه چه‬ ‫می کنید؟‬ ‫قرنطینه در واقع به شکلی برای من یک توفیق اجباری بود‪ ،‬به این‬ ‫دلیل که چند ماه به شــدت درگیر ساخت فیلم تازه ام بودم و سال‬ ‫گذشته خیلی خیلی کار کردم و زمان استراحت و تایم خالی کمی‬ ‫داشتم‪ ،‬در این مدت فرصت شد کتابهایی را که دوست دارم بخوانم و‬ ‫فیلم هایی که دوست دارم ببینم‪ ،‬توفیق اجباری بود که در خانه تنها‬ ‫بودم و مشغول انجام کارهایی شــدم که در طول یک سال دوست‬ ‫داشــتم انجام بدهم‪ ،‬البته چون دوران قرنطینه طوالنی شد کم کم‬ ‫مشغول کارهای جدی تری مثل نوشتن خالصه داستان فیلم جدیدم‬ ‫و تحقیقات از طریق اینترنت شدم‪ ،‬مدتها بود به فکر تالیف کتابی در‬ ‫رابطه با ساخت فیلم کوتاه بودم که در این زمان ان را شروع کرده ام و‬ ‫البته چیزی نیست که امروز و فردا اماده شود و یک پروسه یک ساله‬ ‫دارد‪ ،‬در نهایت اینکه داوری انالین جشنواره ای در ترکیه هم پیشنهاد‬ ‫شد که فکر کردم در این زمان می تواند جالب باشد‪ ،‬داوران بخش فیلم‬ ‫بلندجشنوارهاحتماالشهابحسینی‪،‬ایزابلهوپرویکبازیگرمعروف‬ ‫ترک و در بخش فیلم کوتاه هم من‪ ،‬رئیس جشنواره فیلم کوتاه وین و‬ ‫یک پخش کننده خواهیم بود‪.‬‬ ‫فضای جشــنواره های فیلم کوتاه را در ایران چقدر‬ ‫امیدوارکنندهمی بینید؟‬ ‫متاسفانه من خیلی به جشنواره های فیلم کوتاه در ایران نرفته ام‪ ،‬فقط‬ ‫در ســه رویداد حضور داشته ام‪ ،‬جشنواره فیلم کوتاه تهران‪ ،‬جشن‬ ‫خانه ســینما و جشنواره موج کیش‪ ،‬به نظر من رشد خوبی در این‬ ‫جشنواره ها و رویدادها در حال اتفاق است‪ ،‬شاید یکی از ایرادهایی که‬ ‫من می توانم بگیرم این است که متاسفانه چه تماشاگرها و چه داورها‬ ‫با پیــش داوری و کمی رفیق بازی به دیدن فیلمها می روند‪ ،‬گرچه‬ ‫خیلی چشمم اب نمی خورد اما امیدوارم این معضل بسیار بزرگ در‬ ‫جریان فیلم کوتاه حل شود‪ ،‬کال فکر می کنم جشنواره های فیلم کوتاه‬ ‫در ایران خوب پیش می روند و هر چه خودشان را بین المللی تر و به‬ ‫روزتر کنند کیفیت هم باالتر می رود‪.‬‬ ‫جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران و عالقه مندان‬ ‫تصویرکجااست؟‬ ‫خیلی گســترده تر شده اســت‪ ،‬خیلی خیلی زیاد‪ ،‬نمی گویم االن‬ ‫مردم عادی و عام فیلم کوتاه را می شناسند ولی چیزهایی راجع به‬ ‫ان می دانند یا حداقل اینکه می دانند که یک فیلم کوتاه چه اســت‬ ‫و اکران ان در بعضی از سینماها اتفاق می افتد‪ ،‬یک بخش از این به‬ ‫واسطه اینترنت است که مردم خبرهایش را در سایت و خبرگزاری ها‬ ‫و اینســتاگرام پیج های خبری فیلــم می خوانند و یک بخش هم‬ ‫حمایت هنرپیشه ها یا سلبریتی ها از پروسه فیلم کوتاه است‪ ،‬اینکه‬ ‫بازی می کنند یا برای اکران ان می روند کمک می کند‪ ،‬من همیشه‬ ‫پیشنهاد داده ام که مثل یک سری از کشورها قبل از اکران هر فیلم‬ ‫بلند یک فیلم کوتاه ده پانزده دقیقه ای در سینما نمایش بدهند‪ ،‬این‬ ‫خیلی می تواند به بهتر دیده شدن فیلم کوتاه و وارد شدن ان به چرخه‬ ‫صنعت فیلم سازی کمک کند‪ ،‬انتظار دارم کسانی که توانایی دارند‬ ‫فیلم کوتاه را به مردم معرفی و از ارزش ها و دغدغه مندی هایی که یک‬ ‫فیلم کوتاه ساز دارد حمایت کنند‪.‬‬ ‫شما چه ویژگی هایی را برای ساخت یک فیلم در نظر‬ ‫می گیرید؟‬ ‫مــن اصوال وقتی می خواهم کاری را انجام دهم ویژگی خاصی را در‬ ‫نظر نمی گیرم‪ ،‬اینکه حتما باید اینگونه و انگونه باشد تا مورد استقبال‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬فکر می کنم وقتی که ادم به خودش رجوع می کند وان‬ ‫چیزی که دل خودش می خواهد را می سازد‪ ،‬باالخره برای تعدادی ادم‬ ‫دلنشین خواهد بود‪ ،‬هرچند اصولی هم برای ساخت فیلم کوتاه وجود‬ ‫دارد که شاید به صورت ناخوداگاه یا خوداگاه انها را رعایت می کنم‪،‬‬ ‫مثال اینکه قصه های من کاراکترهای زیادی ندارند و معموال راجع به‬ ‫بخش اخالقی جامعه صحبت می کنم‪ ،‬می نویسم و می سازم و قاعدتا‬ ‫هیچ کدام اینطور نبوده که من یک سری ویژگی ها را بنویسم که دیده‬ ‫شود‪ ،‬ممکن است فیلم یک سری استانداردها را داشته باشد که این‬ ‫استانداردها برای ادمها‪ ،‬جشنواره ها و ملیت های مختلف متفاوت باشد‬ ‫اما وقتی فیلم فیلم جهان شمولی باشد یعنی فقط متعلق به مردم‬ ‫یک منطقه یا یک کشور نباشد و حرف بزرگ تر و انسانی تری بزند‬ ‫مخاطببیشتریخواهدداشت‪،‬معموالفیلم هاییکهبخشاعظمیاز‬ ‫ان اخالق است جهان شمول تر می شود‪ ،‬شاید یک بخشی از فیلم های‬ ‫من یا چیزهایی که می نویسم اخالق گرایی باشد که باز هم من در‬ ‫ناخوداگاه به ان می پردازم‪.‬‬ ‫در مورد فیلم بلندتان «خط فرضی» هم صحبت کنیم‪،‬‬ ‫این فیلم چه حرفی دارد؟‬ ‫اصوال من خیلی عالقه ای ندارم به اینکه خودم بگویم فیلم من چه‬ ‫حرفی می خواهد بزند‪ ،‬ترجیح می دهم ادم هایی که فیلم را می بینند‬ ‫ان را بشکافند‪ ،‬تنها چیزی که می توانم بگویم این است که از وقتی‬ ‫تصمیم گرفته ام وارد ساخت فیلم بلند شوم قصد کرده ام یک سه گانه‬ ‫راجع به دروغ بسازم‪ ،‬مساله بسیار مهمی که متاسفانه با گوشت و خون‬ ‫ما عجین شده است‪« ،‬خط فرضی» اولین بخش ان سه گانه است و‬ ‫فیلم دوم هم یک تریلر اجتماعی سایکو درما خواهد بود‪.‬‬ ‫برای عالقه مندان به موضوع فیلم سازی مخصوصا‬ ‫فیلم کوتاه چه حرفی دارید؟‬ ‫چیزی که معموال در کالس ها و کارگاه خودم می گویم این است که‬ ‫نترسند‪ ،‬بسازند و ریسک کنند‪ ،‬می دانم که فیلمسازی و حتی ساختن‬ ‫فیلم کوتاه به شدت گران است ولی یکی از ویژگی هایی که من سر‬ ‫کالس ها و کارگاه دارم این است که سعی می کنم به بچه ها بفهمانم‬ ‫که می شود با یک دوربین و یک دستگاه ضبط صدای خیلی ساده‪،‬‬ ‫یک ایده ســاده را در خانه با دو تا از دوستانتان بسازید و اینکه فقط‬ ‫با ساختن و نوشتن است که خودتان را پیدا می کنید‪ ،‬ما تا نسازیم‬ ‫و ننویسیم و تجربه نکنیم اتفاقی نمی افتد‪ ،‬منتظر نباشید حتما یک‬ ‫ایده درخشان و ابدی به شما برسد و در اولین فیلمی که می سازید‬ ‫مهمترین اتفاق تمام زندگی تان برای شما پیش بیاید‪ ،‬تقریبا برای‬ ‫تمام کارگردان ها‪ ،‬نویسنده ها و فیلمسازهای بزرگ با اولین کارشان‬ ‫اتفاق عجیب غریبی نیفتاده است‪ ،‬بنابراین بسازند و تجربه کنند و‬ ‫نترسند‪ ،‬اگر ده فیلم کوتاه ساختند و اتفاقی نیفتاد بدانند که دارند‬ ‫تجربه می کنند و لذتی که در این تجربه کردن ها است باعث می شود‬ ‫شماپیشرفتکنید‪.‬‬ ‫شما جوایز بسیاری برده اید‪ ،‬جلوی اینه تمرین جایزه‬ ‫گرفتنمی کنید؟‬ ‫فکر کنم حتی یک کارمند اداره پســت هم این تمرین را یک بار در‬ ‫زندگی انجام داده است‪ ،‬االن دیگر خیلی نه ولی یک زمانی که کم سن‬ ‫تربودم انجام می دادم‪ ،‬معموال هم تمرین گرفتن جایزه های بزرگ را‬ ‫می کردم ولی االن به جایزه های خیلی خیلی بزرگ فکر می کنم و اگر‬ ‫بخواهم جلوی اینه تمرین جایزه گرفتن کنم با جایزه های ان شکلی‬ ‫تمرینمی کنم‪.‬‬ ‫حضور در بخش اصلی جشــنواره «فیلم کوتاه کن»‬ ‫چگونهتجربه ایبود؟‬ ‫با توجه به اینکه من سال دوهزار و سیزده به عنوان نویسنده با یک‬ ‫فیلم دیگر با اقای عسگری در این جشنواره حضور داشتم انجا یک‬ ‫تجربه کوچک داشــتم و خیلی دلم می خواست این اتفاق به عنوان‬ ‫فیلمســاز و کارگردان برای من بیفتد‪ ،‬در سال دو هزار و شانزده که‬ ‫خودم با فیلم سکوت حضور پیدا کردم فضا و روندی که وجود داشت‬ ‫برای من یک ذره اشــنا بود و باید بگویم که حضوردر این جشنواره‬ ‫خیلی در زندگی کاری و حتی زندگی شخصی من تاثیر داشت‪ ،‬برای‬ ‫من خیلی اتفاق بزرگی بود‪.‬‬ ‫چهار شخصیت که دوست دارید از نزدیک ببینید؟‬ ‫قطعا هیچکاک‪ ،‬اقای کیارستمی‪ ،‬افالطون‪ ،‬داستایوفسکی و یک نفر‬ ‫دیگر هم می گویم‪ ،‬میکالنژ نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی!‬ ‫دوست داشتید در کجا و با چه شغلی متولد می شدید؟‬ ‫فکــر می کنم که هر ادمی در برهه هــای مختلف زندگی اش یک‬ ‫جور فکر می کند و تصمیم می گیرد‪ ،‬شاید وقتی سنم کمتر بود دلم‬ ‫می خواست فالن جا متولد می شدم و فالن شغل را انتخاب می کردم‬ ‫ولی در حال حاضر واقعا به این موضوع فکر نمی کنم‪ ،‬مثال شاید بدم‬ ‫نمی امد که در ســوئیس به دنیا می امــدم‪ ،‬اب و هوای انجا خوب‬ ‫است‪ ،‬در اروپا قرار دارد و مردم انجا از لحاظ فرهنگی ادمهای جالبی‬ ‫هستند و دوست داشتم همین فیلمسازی را ادامه دهم‪ ،‬شاید یک‬ ‫مقدار شعاری باشــد ولی برخالق خیلی ها از اینکه در ایران متولد‬ ‫شده ام اصال ناراحت نیستم‪ ،‬ما اینجا سوژه ها ودغدغه های زیادی برای‬ ‫نوشتن و فیلم ساختن داریم‪.‬‬ ‫به ماندگاری در هنر ایران فکر می کنید؟‬ ‫این واقعا سوال خیلی سختی است‪ ،‬همه دوست دارند ماندگار شوند و‬ ‫هیچکس نمی خواهد در کاری که انجام می دهد و رشته ای که فعالیت‬ ‫دارد نامانا باشد‪ ،‬باید اجازه بدهیم زمان این را ثابت کند و طبیعتا من‬ ‫هم مثل خیلی از ادمها دوســت دارم در تاریخ هنر جایگاه کوچکی‬ ‫داشته باشــم و در ذهن ادم هایی که اسم من را چندین سال دیگر‬ ‫می شنوند باشد که چه کسی بوده ام‪.‬‬ ‫حتما در قرنطینه قســمتی از زمان شما به موسیقی‬ ‫می گذرد‪،‬چقدراهلموسیقیهستید؟‬ ‫همه نوع موســیقی گوش می دهم و اصوال فکر می کنم کسی که‬ ‫کارهنری می کند و مخصوصا فیلسماز است باید با همه جور سلیقه ای‬ ‫خودش را وفق بدهد و با همه جور سلیقه ای اشنا باشد‪ ،‬البته خیلی‬ ‫کالسیک دوست دارم‪ ،‬هر چیزی را کالسیک می پسندم‪ ،‬مثال اوپرا‬ ‫خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫چیزی که از خودتان انتظار داشــتید امروز باشید‬ ‫هستید؟‬ ‫باز شــاید خیلی شعاری باشــد ولی انتظار خیلی خاصی از خودم‬ ‫نداشــته ام وسعی کرده ام همیشه بهترین خودم باشم‪ ،‬هر کاری که‬ ‫دوست داشته ام انجام بدهم و بیشترین تالش را کرده ام تا هر اتفاقی‬ ‫که در زندگی ام دوست داشته ام رخ بدهد‪ ،‬سعی کرده ام از مسیر لذت‬ ‫ببرم و همیشه هم همینطور بوده است‪ ،‬از مسیر لذت برده ام‪ ،‬خیلی‬ ‫یاد گرفته ام و شاید جایگاهی که امروز در ان قرار دارم از همین لذت‬ ‫بردن و یاد گرفتن از تجربه ها است‪.‬‬ ‫فکر می کنید ده سال بعد کجا باشید؟‬ ‫امیدوارم در ده سال اینده چند فیلم بلند خوب ساخته باشم و به یک‬ ‫سری ادم هایی که دلشان می خواهد فیلم کوتاه بسازند کمک کرده‬ ‫باشم‪ ،‬بتوانم بخشی از این جریان باشم‪ ،‬دوست دارم فیلم های خیلی‬ ‫خوبیبسازم‪.‬‬ ‫ارمانشهر شما در دنیای هنر چیست؟‬ ‫ ‬ ‫دلم می خواهد که ادم ها حسادت نداشته باشند و به هم کمک کنند تا‬ ‫یک اتفاق خوب را در زندگی هم رقم بزنند‪ ،‬ارمانشهری که برای همه‬ ‫اتفاق های خوب در حال افتادن باشد و همه همدیگر را تشویق کنند‬ ‫و باعث رشد هم شوند‪ ،‬ارمانشهر من دنیای بدون بخل و حسادت و‬ ‫خشم است‪.‬‬ ‫و حرف پایانی برای مخاطبان روزنامه هنرمند؟‬ ‫امیدوارم روزهای بهتری برای همه ادم های روی کره زمین رقم بخورد‪،‬‬ ‫برای زمین روزهای خوش تــری ارزو می کنم‪ ،‬در این مدت خیلی‬ ‫اتفاقات عجیب و غریب مخصوصا برای ما در ایران افتاده و برای همه‬ ‫ادم ها ارزوی ارامش و شادی خوشبختی دارم‪.‬‬ ‫تازه ترین فیلم هایی که اینترنتی اکران می شوند‬ ‫هفت فیلم در صف اکران انالین‬ ‫شورای پروانه نمایش مجوز نمایش ‪ ۲‬فیلم سینمایی را صادر‬ ‫کرد‪ .‬اولین جلســه شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی‬ ‫در ســال جدید با حضــور اکثریت اعضا برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫جلســه مجوز نمایش ‪ ٢‬فیلم «قتل عمــد» به تهیه کنندگی‬ ‫محمد احمدی‪ ،‬نویســندگی و کارگردانی سعید دولتخانی و‬ ‫«کشتارگاه» به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی و نویسندگی و‬ ‫کارگردانی عباس امینی صادر شد‪.‬‬ ‫به دلیل استقبال از اکران انالین و بسته ماندن در سالن های سینمایی از‬ ‫این به بعد هر هفته دو فیلم به این شیوه اکران می شوند‪ .‬پس از گذشت‬ ‫حدود یک ماه از زمان اکران «خروج» به عنوان نخستین فیلم به شکل‬ ‫انالین‪ ،‬پنج فیلم دیگر «طال»‪« ،‬زیر نظر»‪« ،‬تیغ و ترمه»‪« ،‬کشتارگاه»‬ ‫و «مهمانخانه ماه نو» نیز به جمع اکران های انالین پیوستند‪ .‬حاال با‬ ‫توجه به استقبال گسترده از این طرح که تا هفته گذشته‪ ،‬در حدود‬ ‫نیم میلیون بلیت در مجموع دو پلتفرم خریداری شده است‪ ،‬هفت‬ ‫فیلم دیگر از جمله «حکایت دریا»‪« ،‬سراســر شــب»‪« ،‬انجا همان‬ ‫ساعت»‪« ،‬بهت»‪« ،‬من می ترسم»‪« ،‬هفت و نیم» و «بنفشه افریقایی»‬ ‫و «تومان» نیز در صف اکران به این شیوه قرار گرفته اند‪ .‬این امار که‬ ‫به صورت مستقیم به ازای هر خرید ثبت و به صورت تجمیعی از دو‬ ‫پلتفرم میزبان این طرح اعالم می شــود‪ ،‬خبر از گردش مالی حدود‬ ‫هفت و نیم میلیارد تومانی برای سینمای ایران دارد که به نظر می رسد‬ ‫با افزایش تعداد فیلم ها این رقم به زودی افزایش چشم گیری خواهد‬ ‫داشت‪ .‬در طرح اکران انالین که بلیت ان از حالت شناور خارج شده‬ ‫و به رقم ‪ ۱۵‬هزارتومان رسیده و هر بلیت نیز تا هشت ساعت پس از‬ ‫خرید اعتبار تماشا دارد‪ ،‬متناسب با متغیرهای بازدید در شبکه نمایش‬ ‫خانگی‪ ،‬برای هر بلیت حداقل‪ ۲.۵‬تماشاگر در نظر گرفته شده است که‬ ‫با توجه به اعالم روابط عمومی فیلمیو و نماوا به عنوان دو پلتفرم اجرا‬ ‫کننده این طرح‪ ،‬بیش از یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تماشاگر در مدت‬ ‫یک ماه از شــروع طرح اکران انالین برای این پنج فیلم براورد شده‬ ‫است‪ .‬هرچند این شیوه اکران هنوز هم مشکالت خود را دارد و فیلم ها‬ ‫در همان ساعات اولیه پخش به شکل غیرقانونی قاچاق می شوند و در‬ ‫اختیار مخاطبان قرار می گیرند‪ ،‬اما با ادامه این روند می توان امیدوار بود‬ ‫که مخاطب به خرید بلیت و تماشای فیلم های سینمایی عادت کرده و‬ ‫این سبک از فیلم دیدن جایگاه خود را در مخاطبان فیلم بین باز کند‪.‬‬ ‫علیرضاواحدی نیکبختدرگفتگوی«هنرمند»‬ ‫دوست داشتم جای نوید محمدزاده در متری شش و نیم بازی کنم!‬ ‫عباسعلی اسکتی‪ -‬عکس‪ :‬فائزه سلیمیان‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫علیرضا واحدی نیکبخت‪ ،‬متولد نه تیر هزار و سیصد و پنجاه و نه‪ ،‬مشهد‪ ،‬بازیکن سابق تیم های‬ ‫استقالل‪ ،‬پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران‪ ،‬در کارنامه ورزشی علیرضا واحدی نیکبخت عالوه بر‬ ‫تیم هایمحبوبپایتختحضوردرتیم هایابومسلممشهد‪،‬تراکتورسازیتبریز‪،‬استیلاذینتهران‪،‬‬ ‫صبای قم‪ ،‬پیکان تهران‪ ،‬داماش گیالن‪ ،‬خونه به خونه بابل و الوصل امارات نیز به چشم می خورد اما‬ ‫مخاطبان دو اتیشه فوتبال ایرانی او را با دو تصویر به خاطر می اورند‪ ،‬صحنه گل تماشایی اش به‬ ‫االتحاد عربستان با پیراهن استقالل در تلویزیون و انتقال جنجالی اش از استقالل به پرسپولیس‬ ‫رویجلدهمهنشریات‪،‬باعلیرضاواحدینیکبختکهاینروزهاواردعرصهمربیگریشدهگفتگویی‬ ‫هنری داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫این روزها موضوع چاپ کتاب چهره های مشهور خیلی داغ شده است‪ ،‬شما تصمیمی در این‬ ‫زمینهندارید؟‬ ‫فکر می کنم اگر تصمیم بگیرم کتابم را چاپ کنم این کتاب پرمخاطب ترین کتاب ایران می شود به خاطر اینکه‬ ‫حواشی زیادی خواهد داشت‪ ،‬فعال به فکر این نیستم که سرنوشت و زندگی خودم را چاپ کنم چون به قول‬ ‫بعضی از دوستان بیشتر سرنوشت من منشوری است! البته از نظرخودم زندگی خیلی نرمال و ایده الی داشته ام‪.‬‬ ‫شما تجربه کوتاهی در مجموعه زیر اسمان شهر داشته اید‪ ،‬بعد از ان وسوسه نشده اید که‬ ‫حضور در دنیای تصویر را ادامه بدهید؟‬ ‫بعد از ان کار ســه فیلم ســینمایی کار کرده ام‪ ،‬یک فیلم سرگذشت زندگی خود من است به اسم «اوار» که‬ ‫سینمایی و هنوز پخش نشده‪ ،‬دومی «مدالسیون» که در رابطه با دنیای مد است و سومی هم فیلمی که من‬ ‫نقش یک بازپرس را در این فیلم دارم‪ ،‬شرایط به شکلی پیش رفت که وقتی این فیلم ها را بازی کردم سریال های‬ ‫زیادی پخش شد و تهیه کننده نتوانست با ان شرایطی که دوست دارد فیلم ها را واگذار کند‪ ،‬دست نگه داشت‬ ‫و قول داده که به احتمال زیاد امسال هر سه را پخش کند‪ ،‬مدالسیون بیست و هفت دقیقه و کوتاه است‪ ،‬برای‬ ‫جشنواره ها ساخته شده ولی ان دو تا برای پخش عمومی است‪.‬‬ ‫پسبهبازیگریعالقهمندهستید؟‬ ‫به بازیگری عالقه مند هستم ولی فکر می کنم خیلی سخت است و مثل فوتبال باید الفبای ان را یاد بگیرید و بعد‬ ‫بازی کنید‪ ،‬من شغل اصلی ام را خیلی دوست دارم و االن بیشتر در کالس های مربیگری حضور دارم‪ ،‬این را هم‬ ‫بگویم که چند وقت پیش با خانم تهمینه میالنی صحبت کردم و ایشان دارند فیلمی را اماده می کنند که خیلی‬ ‫ژانر سنگینی دارد و باید برویم صحبت کنیم و ببینم اصال می توانم ان نقش را بازی کنم یا نه‪.‬‬ ‫تصمیم دارید مثل پژمان جمشیدی به صورت جدی به این حرفه وارد شوید؟‬ ‫پژمان خیلی اکت جالب و جذابی است و به نظر من اشتباهی فوتبالیست شد‪ ،‬این را جدی می گویم چون واقعا‬ ‫کاراکتر پژمان جمشیدی به سینمایی ها بیشتر می خورد و فکر می کنم امروز هم جزو موفق ترین ها است و برای‬ ‫او ارزوی بهترین ها را دارم‪ ،‬حضور در سینما را دوست دارم ولی ژانری که من می پسندم ژانر به خصوصی است‪،‬‬ ‫دوست دارم ژانر جنایی بازی کنم و نقشی که به تیپ و قیافه من بیاید‪ ،‬کمدی و درام دوست ندارم‪.‬‬ ‫به نظر شما کدام یک از فوتبالیست ها استعداد بازیگری دارند؟‬ ‫البته بیشتر فوتبالیست ها بازیگر هستند و برای تیمهایشان بازی در می اورند ولی به نظر من شخصیتی که بیاید‬ ‫مثل پژمان بازیگر شود نداریم‪ ،‬چون باید سر و زبان داشته باشند و فوتبالیست ها فقط داخل زمین زبان دارند!‬ ‫چقدراهلموسیقیهستید؟بهخوانندگیفکرنکردهاید؟‬ ‫هر وقت در ماشــین باشــم موسیقی گوش می دهم اما عالقه ای ندارم که همیشه موسیقی گوش کنم‪ ،‬همه‬ ‫خواننده های االن را دوســت دارم‪ ،‬فضا برای خواننده ها خیلی باز شــده تا بتوانند خودشان را نشان بدهند‪ .‬نه‬ ‫هیچوقت‪ ،‬اتفاقا چند روز پیش با حسین سلیمانی بازیگر توانمند کشورمان صحبت می کردم و می گفت بیایید و‬ ‫خوانندگی را امتحان کنید‪ ،‬صدای شما بد نیست که گفتم نه‪.‬‬ ‫صدایی هست که در هر شرایطی دوست داشته باشید بشنوید؟‬ ‫من عاشق خدابیامرز ناصر عبدالهی بودم‪ ،‬یک اهنگ داشت «بیا ای ناجی قلبم‪ ،‬بی تو قلب من شکسته» که عالی‬ ‫است‪ ،‬من فوق العاده عاشق ناصر عبدالهی بودم‪.‬‬ ‫بازیگرهاوکارگردان هایمحبوبشماچهکسانیهستند؟‬ ‫شهاب حسینی را خیلی می پسندم و همینطور امیرحسین ارمان‪ ،‬من عاشق بازی خانم لیال حاتمی هستم و بازی‬ ‫همشهری عزیزم حامد بهداد را خیلی دوست دارم‪ ،‬کارگردان محبوبم هم اقای اصغر فرهادی است‪.‬‬ ‫اگر بازیگر حرفه ای بودید دوست داشتید چه نقشی را در کدام فیلم بازی کنید؟‬ ‫دوست داشتم جای نوید محمد زاده در فیلم متری شش و نیم بودم‪ ،‬مکمل ایشان اقای پیمان معادی هم در ان‬ ‫فیلم فوق العاده بازیگر توانمندی هستند‪ ،‬فکر می کنم این دو بازیگر مکمل یکدیگر هستند‪ ،‬پیمان معادی در فیلم‬ ‫درباره الی هم عالی بود و کال شخصیت پیمان معادی را فوق العاده می دانم‪.‬‬ ‫یک نکته جالب از خودتان برای مخاطبان ما؟‬ ‫هر کسی من را می بینید به عنوان یک شخص خوشتیپ اظهار لطف می کند و من هم این موضوع را دوست دارم‬ ‫چون به ظاهر‪ ،‬تیپ و چهره ام خیلی اهمیت می دهم‪.‬‬ ‫چقدراهلتماشایتئاترهستید؟‬ ‫دو یا سه بار بیشتر به تماشای تئاتر نرفته ام و فکر می کنم تئاتر خیلی سنگین است‪ ،‬چند بار رفته ام و ولی درک‬ ‫و ارتباط برقرار نکرده ام‪ ،‬البته اجراهایی که من رفته ام هم خیلی سنگین بوده اند‪ ،‬مقطعی پیشنهاد بازی در تئاتر‬ ‫هم شد ولی قبول نکردم چون فکر می کنم ان تمرکز کافی را روی صحنه ندارم‪ ،‬بیشتر اهل فیلم و سریال هستم‪.‬‬ ‫نظر مخاطبانتان مخصوصا در دنیای مجازی چقدر برای شما اهمیت دارد؟‬ ‫احترام می گذارم اما مهم خودم هستم که چه تصمیمی می گیرم‪ ،‬چون قبال زیاد با حرف مردم زندگی کرده ام و‬ ‫االن شرایط به شکلی شده که حرفها را گوش می کنم و بعد تصمیم می گیرم‪ ،‬زیاد وارد این نمی شوم که فالنی‬ ‫پشت سر من خوب یا بد می گوید و خیلی اهمیت نمی دهم‪.‬‬ ‫کامنت هابیشتربهچهسمتیمی رود؟‬ ‫بیشتر فوتبالی است و بیشــتر کامنت ها در مورد این بوده که چرا از استقالل به پرسپولیس رفته اید؟ جواب‬ ‫نمی دهم و بی احترامی ها را بالک می کنم‪.‬‬ ‫ازدواج برای چهره های مشهور سخت تر است؟‬ ‫من اگر تجربه االن را داشتم در هفده سالگی ازدواج می کردم و مطئمن باشید یکی از بزرگترین فوتبالیست های‬ ‫ایران می شدم‪ ،‬به نظر من ازدواج درست خیلی می تواند باعث پیشرفت شود‪.‬‬ ‫یادم می اید یک بار در دوران حضور در استقالل به یک نشریه پرسپولیسی رفتید که خیلی‬ ‫بازتابعجیبیداشت‪،‬چقدراهلچالشهستید؟‬ ‫را با مهدی هاشمی نسب رفتیم‪ ،‬من چالش را دوست دارم ولی چالشی که به من بی احترامی نشود‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫خیلی در این موارد جنبه دارم ولی خیلی از این چالش ها را رد کرده ام‪.‬‬ ‫نویسنده محبوب شما و بهترین کتابی که در این مدت خوانده اید؟‬ ‫اگاتا کریستی نویسنده محبوب من است و شاید این اشتباه باشد که زیاد کتاب نمی خوانم ولی اخرین کتابی که‬ ‫خوانده ام بامداد خمار بوده است‪.‬‬ ‫در مقطعی دنیای حاشیه بوده اید و امروز برعکس‪ ،‬این اتفاق تعمدی بوده یا خیر؟‬ ‫به نظر من شرایط طوری شده که باید رویه زندگی ام را عوض می کردم‪ ،‬البته ان زمان هم حاشیه درست می شد‬ ‫و برای من حاشیه درست می کردند ولی االن دوست دارم حاشیه هایی درست کنم که در جهت پیشرفتم باشند‪.‬‬ ‫مثلتعدادیازچهره هانمی خواهیدباحاشیهمنفیونظردادندرموردهمهچیزفالوورهایتان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫معرفی سریال های جدید تلویزیون‬ ‫«سرباز» تا تیرماه ادامه دارد‬ ‫یکی از زمان های شلوغ و البته پرمخاطب تلویزیون بعد از نوروز‪،‬‬ ‫شب های ماه مبارک رمضان است‪ .‬شب هایی که بسیاری از مردم‬ ‫به رسم هر ساله تلویزیون و برنامه هایش دور هم جمع می شوند‬ ‫و برنامه هایی که برایشان از ماه ها قبل تدارک دیده شده است را‬ ‫تماشا می کنند‪ .‬امسال هم یکی از زمان های شلوغ سیما را شاهد‬ ‫بودیم و فارغ از کیفیت‪ ،‬هر چهار شبکه سیما سریال های جدیدی‬ ‫را تقدیم نگاه مخاطبانشان کردند‪ .‬شبکه یک سریال «زیرخاکی»‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان را در ژانر کمدی داشت‬ ‫و شبکه دو فصل سه سریال «بچه مهندس» به کارگردانی علی‬ ‫غفاری‪« .‬سرباز» عنوان سریال ماه رمضانی شبکه سه بود که هادی‬ ‫مقدم دوست ان را کارگردانی کرد و محمدرضا حاجی غالمی نیز‬ ‫سریال «پدر پسری» را برای شبکه پنج سیما که به تازگی باکس‬ ‫سریال سازی اش راه افتاده است‪ ،‬کارگردانی کرد‪ .‬این خالصه ای‬ ‫از جدول پخش رمضانی ‪ ۴‬شبکه تلویزیون بود‪ ،‬اما نکته اینجا‬ ‫است که سه سریال از مجموع چهار سریال رمضانی تلویزیون به‬ ‫رسم هر ساله ‪ ۳۰‬قسمتی نیستند و قرار است هر کدام بعد از ماه‬ ‫رمضان نیز ادامه داشته باشند ‪ .‬در این گزارش بنا داریم به معرفی‬ ‫سریال هایی که این روزها و بعد از ماه رمضان از تلویزیون پخش‬ ‫می شوند‪،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫«پرگار»؛‬ ‫ادامه «اسمان همیشه ابری‬ ‫نیست»‬ ‫را باال ببرید؟‬ ‫من فقط در حیطه کاری خودم نظر می دهم‪ ،‬فرض کنیم فالوور من یک میلیون شده است‪ ،‬اتفاق خاصی نمی افتد‪،‬‬ ‫ان کسی که بخواهد من را دنبال کند دنبال می کند‪ ،‬زیاد برای من مهم نیست ان عدد یک میلیون باشد یا‬ ‫دویست هزار و خرده ای که همین حاال اما واقعی دارم‪.‬‬ ‫شیرینترینلحظهفوتبالیشما؟‬ ‫گلی که به االتحاد زدم و گلی که به کویت زدم‪ ،‬هنوز دارم نان این گل ها را می خورم‪ ،‬گل به االتحاد کار من نبود‬ ‫و خواسته دل مردم بود‪.‬‬ ‫در میان فوتبالیست های امروز استقالل و پرسپولیس کدام یکی قابلیت این را دارند که مثل‬ ‫علیرضانیکبختواحدیومهدی هاشمینسببمبنقلوانتقاالتباشند؟‬ ‫االن نداریم! قدیم ها خیلی تعصب به فوتبال باال بود و از موقعی که اینستاگرام و فضای مجازی امد تب و تاب همه‬ ‫چیز افتاد‪ ،‬به نظر من االن بازیکنی نداریم در حد زمانی که ما بازی می کردیم‪ ،‬مثل علی کریمی‪ ،‬فرهاد مجیدی‪،‬‬ ‫مهدی هاشمی نسب‪ ،‬من و احمد عابدرزاده که بخواهد بترکاند! باور کنید روزی که من از استقالل به پرسپولیس‬ ‫رفتم از ترس تا یک ماه تهران نبودم‪ ،‬بعد که برگشتم دیدم شیشه ماشین و خانه را پایین اورده اند‪ ،‬االن دیگر‬ ‫انطور نیست‪ ،‬ان زمان یازده ستاره این سمت بود و یازده ستاره ان سمت و االن اینگونه نیست‪.‬‬ ‫مثل خیلی از اهالی فوتبال موافق هستید نتایج به سمت تیم خاصی تعیین می شود؟‬ ‫موافق هستم چون می دانم کسی که پشت داستان است هم خودش و هم پسرش پرسپولیسی هستند‪ ،‬وقتی که‬ ‫به خاطر یک بازیکن به ترکیه می روند و با رئیس جمهور ان کشور مذاکره می کنند و ما در این چند سال هر چه‬ ‫بازیکن و مربی خوب داشتیم فراری داده اند دیگر حرفی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫موافق برگزاری لیگ با وجود معظل کرونا هستید؟‬ ‫ما زیر ساخت های برگزاری بازی ها در این شرایط را نداریم‪ ،‬انشاهلل که اتفاقی برای ورزشکارها و مردم نیفتد ولی‬ ‫مطمئن باشید اگر اتفاقی بیفتد همین مردم و کسانی که موافق برگزاری لیگ هستند فدراسیون را نابود می کنند‪.‬‬ ‫فکرمی کنیدبینفوتبالیست هایماندگارتاریخایرانهستید؟‬ ‫صد در صد‪ ،‬همین که هنوز چه منفی و چه مثبت از من صحبت می شود یعنی من ماندگار هستم‪ ،‬بیست و‬ ‫هفت سال می شود که در فوتبال هستم و هنوز می پرسند چرا رفتید استقالل و چرا رفتید پرسپولیس؟ پس‬ ‫ماندگارهستم‪.‬‬ ‫باندبازی در فوتبال ما وجود دارد؟‬ ‫باندبازی صد در صد وجود دارد‪ ،‬باندهای بازیکن کمتر و باندهای بیرونی بیشتر شده است‪.‬‬ ‫رتبه استقالل در پایان این فصل در صورت شروع مجدد لیگ را پیش بینی می کنید؟‬ ‫استقالل داشت روند خیلی خوبی را پیش می برد ولی با اتفاقاتی که افتاد نیاز به ریکاوری خوب و تمرین خوب‬ ‫دارد‪ ،‬به نظر من فرهاد داشت در این تیم جواب می داد‪.‬‬ ‫فکرمی کنیدفرهادمجیدیموفقمی شود؟‬ ‫من مطئمن هستم موفق می شود‪ ،‬تا وقتی که ما به جوانها میدان بدهیم موفق می شویم‪ ،‬اقای گواردیئوال را در‬ ‫سن کم گذاشتند روی نیمکت بارسلونا و پنج سال پشت هم مقام گرفت‪ ،‬گورادیوال که از مریخ نیامده است‪ ،‬ولی‬ ‫اینجا کسی که ده تا تیم را انداخته تیم یازدهم را به او می دهند و مربی های جوان بیرون مانده اند‪.‬‬ ‫دوست ندارید روزی سرمربی استقالل شوید؟‬ ‫چون من ادم جاه طلبی هستم و بزرگ فکر می کنم هم می خواهم مربی استقالل شوم و هم تیم ملی‪ ،‬روزی که‬ ‫فوتبال را شروع کردم هیچکس فکر نمی کرد می توانم این مدارج را به این خوبی طی کنم چون همه حد من را‬ ‫ابومسلم می دانستند ولی من حد خودم را تیم ملی و در کنار بزرگان فوتبال می دیدم‪.‬‬ ‫زندگی را چه رنگی می بینید و خط قرمزهای شما چیست؟‬ ‫زندگی برای من همیشه مثل اسمان ابی بوده است چون همیشه مثبت اندیش بوده ام‪ ،‬خط قرمزهای من هم‬ ‫دروغ و رفیق نیمه راه بودن است‪.‬‬ ‫دوستداشتیدجایکدامشخصیتکارتونیباشید؟‬ ‫دوست داشتم جای «سوباسا اوزارا» باشم!‬ ‫چیزی که از خودتان انتظار داشتید امروز باشید هستید؟‬ ‫از نظر شخصیتی بله ولی از نظر فوتبال نه‪ ،‬چون می شد به خیلی از باشگاه های بزرگ بروم و نرفتم‪ ،‬اتلتیکو مادرید‪،‬‬ ‫فنرباغچه و مونشن گالدباخ‪ ،‬متاسفانه به خاطر سن کم و اینکه کسی نبود تا راهنمایی ام کند نرفتم‪.‬‬ ‫فکر می کنید ده سال بعد کجا باشید؟‬ ‫مطئمن هستم مربی یک تیم بزرگ ایران شده ام‪.‬‬ ‫ســال ها پیش سریالی با عنوان اسمان همیشه ابری نیست‬ ‫به کارگردانی ســعید عالم زاده از شبکه یک پخش می شد‪.‬‬ ‫داستان دختران دبیرستانی که هرکدام عالوه بر قصه هایی‬ ‫که در مدرســه داشــتند‪ ،‬در زندگی شــخصی هم دچار‬ ‫مشــکالتی بودند‪ ،‬کلیت این سریال را تشکیل می داد‪ .‬بعد‬ ‫از چند سال تهیه کننده تصمیم به تولید ادامه این سریال‬ ‫گرفت و با مشورت شبکه بنا شد ادامه این سریال در فضای‬ ‫متفاوت ســاخته شــود‪ .‬یکی از گزینه های کارگردانی این‬ ‫سریال شهرام شاه حســینی بود که قبل تر سریال هشت‬ ‫و نیم دقیقه را برای شــبکه دو کارگردانــی کرده بود و به‬ ‫عنوان کارگردان فصل دو این سریال شروع به کار کرد‪ .‬این‬ ‫ســریال در همان فضای تعلیم و تربیت تولید شــده با این‬ ‫تفاوت که شــخصیت های فرعی بسیاری دارد و توانسته از‬ ‫بازیگــران خوبی هم بهره ببرد‪« .‬پرگار» بعد از پایان پخش‬ ‫ســریال «زیرخاکی» در ماه رمضان‪ ،‬از شــبکه یک سیما‬ ‫پخش می شود‪ .‬در این سریال علی عمرانی‪ ،‬مرجانه گلچین‪،‬‬ ‫فریبا کوثری‪ ،‬بابک کریمی‪ ،‬بهرنگ علوی و ‪ ...‬بازی می کنند‪.‬‬ ‫فصل سه «از سرنوشت»‬ ‫جایگزین احتمالی «بچه مهندس‪»۳‬‬ ‫یکی از سریال هایی که در سال گذشته پخش شد و اتفاقا‬ ‫فصل سوم ان به امســال موکول شد سریال از سرنوشت‬ ‫بود ‪ .‬این ســریال که از همان ابتدا در ســه فصل در نظر‬ ‫گرفته شــده بود‪ ،‬فصل اول به کودکی هاشم و سهراب دو‬ ‫شخصیت اصلی داستان و فصل دو و سه به جوانی این دو‬ ‫شخصیت می پردازد‪ .‬هاشم و سهراب دو دوست و دو همراه‬ ‫همیشگی هســتند که در پرورشگاه زندگی می کنند‪ .‬پدر‬ ‫و مادر هاشم در کودکی از دنیا رفته و سهراب همچنان به‬ ‫دنبال پدر و مادرش می گردد‪ .‬قصه های این دو از کودکی‬ ‫تا میانســالی را قرار است در ســریال از سرنوشت ببینید؛‬ ‫هرچند دو فصل از این ســریال ســال گذشــته و به طور‬ ‫متوالی از شبکه دو پخش شــد و فصل سه ان قرار است‬ ‫بزودی از شــبکه دو بروی انتــن رود ‪ .‬یکی از گزینه های‬ ‫احتمالی برای جایگزینی «بچه مهندس ‪ »۳‬که این هفته‬ ‫در ‪ ۳۸‬قسمت به پایان می رسد‪ ،‬فصل سه «از سرنوشت»‬ ‫در ‪ ۲۳‬قسمت است‪ ،‬اما هنوز به تهیه کننده و عوامل این‬ ‫سریال اعالم نشده است با کارگردان و نویسنده این سریال‬ ‫داشت‪ ،‬این را تصحیح کردند‪.‬‬ ‫«میانبر» بعد از «پدر پسری»‬ ‫پخش می شود‬ ‫شبکه پنج ســیما به تازگی باکس ســریال سازی اش را‬ ‫بعد از چند ســال راه اندازی کرده اســت و اولین سریالی‬ ‫که به پخش رســید‪ ،‬ســریال «میانبر» بود‪ .‬ســریالی که‬ ‫تصویربرداری و پخش ان همزمان شــد تــا اوج بیماری‬ ‫کرونا در کشــور و از همین رو ســازندگان ان در شرایط‬ ‫مطلوبی قرار نداشــتند‪ .‬اوایل قرار بود تا این سریال گزینه‬ ‫نوروزی هم باشــد اما بعدها با تولید سریال کمدی «پدر‬ ‫پسری»‪« ،‬میانبر» از لیست سریال های نوروزی شبکه پنج‬ ‫کنار رفت و قرار شد تا بعد از پایان پخش «پدر پسری» در‬ ‫ماه رمضان دوباره به انتن شبکه برگردد‪« .‬میانبر» به تهیه‬ ‫کنندگی محمد صالحیان را یزدان فتوحی و «پدر پسری»‬ ‫به تهیــه کنندگی رضا جودی را محمدرضا حاجی غالمی‬ ‫کارگردانی کرده اند‪.‬‬ ‫چه خبر از بدهکاری ایرالین ها و هتل ها؟‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازگشایی تدریجی مسجدالنبی‬ ‫دولت عربســتان با طرح بازگشایی مســجدالنبی از امروز موافقت‬ ‫کرد‪ .‬تلویزیون عربستان اعالم کرد‪ ،‬عبدالرحمن السدیس‪ ،‬ریاست‬ ‫امور حرمین شریفین (مسجد الحرام و مسجد النبی) در بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬با موافقت سلمان بن عبدالعزیز‪ ،‬پادشاه عربستان طرح‬ ‫بازگشایی تدریجی مسجدالنبی را از روز یکشنبه و با رعایت اصول‬ ‫بهداشتی تصویب کرد‪ .‬پایگاه خبری امور مسجدالنبی هم اعالم کرد‪،‬‬ ‫تنها استان های جدید مسجدالنبی باز خواهند بود و همچنان بسته‬ ‫بودن حرم قدیم و روضه شریفه ادامه خواهد داشت و مقرر شده تنها‬ ‫به اندازه ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت مسجد نمازگزاران در این مسجد حضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬بر اساس جدیدترین امار وزارت بهداشت عربستان‪،‬‬ ‫شــمار مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور از ‪ ۷۶‬هزار تن فراتر‬ ‫رفته است‪ .‬محمد العبد العالی‪ ،‬سخنگوی وزارت بهداشت عربستان‬ ‫سه شنبه گذشته گفته بود‪ ،‬تاکنون ‪ ۷۶‬هزار و ‪ ۷۲۶‬تن در این کشور‬ ‫به ویروس کرونا مبتال شده اند که از این تعداد ‪ ۴۱۱‬نفر جان خود را‬ ‫از دست داده اند‪.‬‬ ‫مسابقه طراحی تاکسی های دریایی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫به منظور توســعه گردشگری دریایی مسابقه ای در زمینه طراحی‬ ‫تاکســی های دریایی با ظرفیت ‪ ۶‬نفر برگزار می شود‪.‬از سوی یکی‬ ‫از شتابندهنده ها در راستای گسترش صنعت گردشگری دریایی‪،‬‬ ‫مسابقه طراحی «تاکســی های دریایی» برگزار می شود و ایده های‬ ‫ارســال شــده در این رویداد‪ ،‬در این حوزه شتابدهی می شود‪ .‬در‬ ‫این رویداد از شــرکت کنندگان خواسته شد یک تاکسی دریایی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۶‬نفر مسافر و یک نفر ناخدا برای سفرهای دریایی بین بنادر‬ ‫جنوبی کشور‪ ،‬با طول ‪ ۹‬متر به همراه وسایل راحتی و لذت مسافران‬ ‫و فضاهایی برای وسایل همراه ان ها طراحی کنند‪ .‬اثار ارسالی باید‬ ‫شــامل توضیحات ایده اولیه‪ ،‬ایده پردازی و اسکچ دوبعدی و طرح‬ ‫نهایی در قالب سه بعدی باشد‪ .‬عالقه مندان برای حضور در این رویداد‬ ‫تا ‪ ۳۱‬تیر ماه سال جاری مهلت دارند‪.‬‬ ‫گرگان صاحب‬ ‫پارک گردشگری می شود‬ ‫شــهردار گرگان گفت که میدان بسیج این شهر با تغییر کاربری و‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال اعتبار از محل بودجه عمرانی به پارک‬ ‫گردشگری تبدیل می شود‪ .‬عبدالرضا دادبود اظهار داشت‪ :‬این پارک‬ ‫گردشــگری به صورت فازبندی انجام خواهد شد و پس از افتتاح‬ ‫فاز اول شــامل دیواره با فضای ســبز در دور میدان‪ ،‬ایجاد پیست‬ ‫دوچرخه ســواری و پیاده روی‪ ،‬فازهای دوم و سوم این پروژه شامل‬ ‫رستوران‪ ،‬فضای بازی‪ ،‬کافی شاپ‪ ،‬کلبه های اقامتی‪ ،‬ابنما و امفی‬ ‫تئاتر روباز با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اجرا خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت که ایجاد بخشی مجزا برای معرفی اقوام‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از قسمت های این پارک گردشگری است‪ .‬به گفته شهردار گرگان‬ ‫فاز اول این پارک با اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد ریال در هفته دولت امســال‬ ‫اماده بهره برداری است‪ .‬شهرداری گرگان با یاداوری بهره برداری از‬ ‫نورپردازی خیابان شهید بهشتی در شب گذشته گفت‪ :‬گرگان دارای‬ ‫یکی از سه بافت تاریخی بزرگ کشور و اولین بافت تاریخی شمال‬ ‫ایران است و به همین منظور احیا این بافت‪ ،‬در خیابان امام خمینی‬ ‫(ره)‪ ،‬کف سازی و جداره سازی به همراه ایجاد پیاده راه در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬دادبود به ساخت خیابان غذا در گرگان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این خیابان در بافت تاریخی خیابان امام (ره) پیش بینی شده و به‬ ‫زودی هفت کانکس با طراحی سنتی و قدیمی در این خیابان نصب‬ ‫و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫کرونا گالری ها و موزه های «سئول»‬ ‫را دوباره تعطیل کرد‬ ‫ی موزه ها‬ ‫با اغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کره جنوبی‪ ،‬درها ‬ ‫و گالری های هنری ســئول ‪ ،‬پایتخت این کشــور بار دیگر به روی‬ ‫بازدیدکنندگان بسته می شود‪ .‬کنترل مناسب شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کره جنوبی این امکان را فراهم کرد تا فعالیت های این کشور چندین‬ ‫هفته زودتر از بسیاری از کشورهای قرنطینه شده‪ ،‬از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫اما با کاهش محدودیت های قرنطینه در ششم «می»‪ ،‬کنترل شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کره جنوبی با مشکالتی مواجه شد‪ .‬روز چهارشنبه‪،‬‬ ‫کره جنوبی بیش ترین شــمار مبتالیان به ویروس کرونا این کشور‬ ‫در هفت هفته اخیر را گزارش کرد‪ .‬در پاســخ ‪ ،‬مقامات کره جنوبی‬ ‫قوانین و محدودیت هایی را بار دیگر در شهر سئول اجرا کردند‪۶۷ .‬‬ ‫مورد از ‪ ۹۷‬مورد جدید ابتال ویروس کرونا در سئول به ثبت رسیده‬ ‫است‪ .‬روند تعطیلی موزه ها و گالری های این شهر در کنار پارک ها‪،‬‬ ‫سالن های تئاتر و ســایر امکان عمومی از روز بیست و نهم « می»‬ ‫(امروز) اغاز خواهد شــد‪ .‬وزیر بهداشت کروه جنوبی بیان کرد‪« :‬ما‬ ‫تصمیم گرفتیم تمامی قوانین قرنطنیه در سئول را از بیست و نهم‬ ‫«می» تا چهاردم ژوئن به مدت دو هفته اجرا کنیم‪ ».‬در راستای این‬ ‫تصمیم دولت‪ ،‬وبسایت موزه هنر سئول به سرعت به روز رسانی شد‬ ‫و عبارت «برای ســامت و امنیت شهروندان و جلوگیری از شیوع‬ ‫ویروس «کووید ـ ‪ »۱۹‬این موزه به صورت موقت بسته خواهد بود» ‬ ‫بر روی سایت قرار گرفت‪ .‬بر اساس اطالعات منتشرشده در وبسایت‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬تا روز بیست و هشتم «مِی» شمار مبتالیان‬ ‫ویروس کرونا در کره جنوبی ‪ ۱۱۳۴۴‬نفر و تعداد جانباختگان در اثر‬ ‫ابتال به این ویروس ‪ ۲۶۹‬نفر گزارش شده است‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی ایران که یک ماه پیش‬ ‫نسبت به بدهی‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانی شرکت های هواپیمایی معترض شده‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایرالین ها و هتل ها همچنان بدهکاری سنگینی دارند‪ ،‬هرچند‬ ‫که بخشی از این مبلغ تسویه شده است‪.‬‬ ‫حرمت اهلل رفیعی گفت‪ :‬بعد از اعتراضی که یک ماه پیش مطرح شــد‪،‬‬ ‫تعــدادی از شــرکت های هواپیمایی خارجی بدهی خــود را به مردم‬ ‫برگرداندند‪ ،‬اما بخش زیادی از مبالغ هنوز باقی مانده و رقم سنگینی هم‬ ‫ی ایرالین های‬ ‫در اختیار دو ایرالین بزرگ ایرانی است‪ .‬او به مبلغ بدهکار ‬ ‫داخلی و خارجی اشــاره ای نکرد‪ ،‬ولی یک ماه پیش گفته بود این رقم‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان است‪ .‬رفیعی اظهار کرد‪ :‬مسووالن هواپیمایی‬ ‫و گردشگری درحالی گفته اند ‪ ۹۵‬درصد بدهکاری ها به مردم برگردانده‬ ‫شده که تا کنون مستنداتی ارائه نکرده اند‪ .‬همین حاال فقط در انجمن‬ ‫ما‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬پرونده شــکایت باز است که بیشتر ان ها به بدتعهدی‬ ‫شرکت های هواپیمایی برمی گردد‪ .‬البته هتل ها و اژانس های مسافرتی‬ ‫هم پرونده شکایتی و بدهکاری دارند که به موضوع ان ها نیز رسیدگی‬ ‫می شود‪ .‬رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری نکردن‬ ‫این شــکایت ها را جفا در حق مردم دانست و گفت‪ :‬بازی برعکس شده‬ ‫اســت‪ ،‬به جای ان که متولیان‪ ،‬ناظــران و دولت از اژانس ها و ایرالین ها‬ ‫بخواهند بدهی مردم را بدهند و نسبت به بدتعهدی ها معترض شوند‪ ،‬ما‬ ‫در بخش خصوصی از ان ها می خواهیم به این قضیه وارد شوند و پیگیر‬ ‫بدهکاران مردم باشند‪ .‬رفیعی قبال گفته بود‪ :‬به ایرالین ها‬ ‫تسویه حساب‬ ‫ِ‬ ‫نامه فرستادیم و حتی تهدید به شکایت کردیم‪ ،‬به وزارتخانه های مربوطه‬ ‫(راه و گردشگری) نامه نوشتیم و مکتوب از قوه قضاییه استدعا کردیم وارد‬ ‫موضوع شوند‪ .‬وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین وزارت راه‬ ‫که چهار ماه پیش‪ ،‬بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را در رابطه با استرداد‬ ‫وجوه سفرهای لغوشده در شرایط کرونا ابالغ کرده اند‪ ،‬تا کنون از میزان‬ ‫شکایت های دریافت شده درباره بدتعهدی شرکت های هواپیمایی‪ ،‬هتل ها‬ ‫و اژانس های مسافرتی و نحوه رسیدگی به ان ها گزارشی نداده اند‪ .‬رضا‬ ‫جعفرزاده ـ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ـ پس از ان که انجمن‬ ‫صنفی دفاترخدمات مسافرتینسبتبهبدهکاری شرکت هایهواپیمایی‬ ‫معترض شد و مبلغ این بدهی را ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان براورد کرد‪ ،‬این عدد‬ ‫را غیرمستند دانست و ان اظهارات را تکذیب کرد و گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از هشت هزار میلیارد ریال توسط شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی‬ ‫بدون کسر هزینه لغو سفر به مسافران بازگرداند ه شده است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری هم نهم اردیبهشت ماه در مصاحبه ای گفت‬ ‫س به‬ ‫که ‪ ۹۵‬درصد مسافران توانسته اند پول خود را پس بگیرند یا با اژان ‬ ‫توافقبرسند‪.‬مقصوداسعدیسامانیـدبیرانجمنشرکت هایهواپیمایی‬ ‫ـ نیــز بعد از این اعتراض ها و دفاعیات‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫بهای بلیت هواپیما که مردم در ایام شیوع ویروس کرونا مسترد کرده اند‬ ‫به ان ها بازگردانده شده اســت‪ .‬از میان ‪ ۱۷‬ایرالین داخلی تاکنون ‪۱۵‬‬ ‫شرکت هواپیمایی بهای بلیت پروازهایی را که مردم در ایام شیوع ویروس‬ ‫کرونا مسترد کرده اند یا کنسل شده است بازگردانده اند و هیچ بدهی ای‬ ‫به مردم ندارند‪ .‬شــرکت هواپیمایی ایران ایر هم بابت مسترد شدن این‬ ‫بلیت ها حدود ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان به مردم بازگردانده است‪ .‬تنها بخشی از‬ ‫پروازهای خارجی باقی مانده که هم اکنون در حال اقدام برای برگرداندن‬ ‫پول مشتریان هستند‪ .‬نباید با طرح اظهارات غیرکارشناسی بیش از ان‬ ‫چیزی که تا امروز شــیوع ویروس کرونا به همه ایرانی های دنیا اسیب‬ ‫زده‪ ،‬ضربه وارد کنیم‪ .‬بسیاری از شرکت های هواپیمایی و هتل های دنیا‬ ‫همزمان با شیوع ویروس کرونا وارد چنین چالشی شد ه و حتی در استانه‬ ‫ورشکستگی قرار گرفته اند‪ .‬برخی از این شرکت ها برای نجات از این شرایط‬ ‫و حفظ مشتریان خود‪ ،‬بلیت و حساب مشتری را معتبر نگه داشته اند تا‬ ‫در زمان دیگری مصرف شود‪ ،‬هرچند که ملزم به استرداد وجوه مشتریان‬ ‫خودهستند‪.‬‬ ‫میدان امام اصفهان به عنوان ثروت میراث فرهنگی در دنیا ثبت شد‬ ‫میدان امام (نقش جهان) اصفهان در قالب یک طرح تحقیقاتی به عنوان‬ ‫ثروت (دارایی) میراث فرهنگی در دنیا ثبت و معرفی شد تا زمینه جذب‬ ‫ســرمایه گذاری بیشتر برای استفاده بهینه از ان فراهم شود‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان روز جمعه با اعالم این‬ ‫خبر بــه ایرنا گفت‪ :‬میدان امام اصفهان با توجه به ویژگی های منحصر‬ ‫بفرد میراثی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬اقتصادی و شهری که دارد در طرح تحقیقاتی که‬ ‫توسط اتحادیه اروپا انجام شد‪ ،‬به عنوان ثروت میراث فرهنگی برای معرفی‬ ‫به سازمان های بین المللی انتخاب و معرفی شد‪ .‬سید کمیل طیبی با بیان‬ ‫اینکه این طرح تحقیقاتی با عنوان « زنجیره جذب سرمایه گذاری برای‬ ‫تعریف کاربری های جدید از میراث فرهنگی شهرهای مهم دنیا « در قالب‬ ‫اَبَر پروژه « افق ‪ « ۲۰۲۰‬اتحادیه اروپا اجرا شد‪ ،‬افزود‪ :‬به تازگی‪ ،‬میدان امام‬ ‫اصفهان بعنوان دارایی (‪ )asset‬میراث فرهنگی از سوی اتحادیه اروپا در‬ ‫این طرح تحقیقاتی‪ ،‬معرفی و ثبت شد‪ .‬افق ‪ ۲۰۲۰‬یک اَبَر طرح پژوهشی‬ ‫اســت که اجرای ان از سال ‪ ۲۰۱۶‬توســط اتحادیه اروپا در زمینه های‬ ‫مختلف مانند توسعه پایدار‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬انرژی پاک و میراث فرهنگی‬ ‫و با همکاری موسســه ها و دانشگاه های مختلف دنیا اغاز شد‪ .‬طیبی با‬ ‫اشــاره به اینکه دانشگاه اصفهان بعنوان تنها دانشگاه همکار از ایران در‬ ‫این طرح تحقیقاتی از ‪ ۲‬سال گذشته مشارکت داشت‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح با‬ ‫هدف مقایسه عملکرد استفاده مجدد از میراث فرهنگی و تنظیم سیستم‬ ‫نظارتی برای دارایی های میراث فرهنگی اجرا شد به گونه ای که در قالب‬ ‫ان میراث فرهنگی شهرهایی مانند اصفهان‪ ،‬امستردام‪ ،‬بخارست‪ ،‬لندن‪،‬‬ ‫پاریس‪ ،‬بارسلونا‪ ،‬استکهلم‪ ،‬میالن‪ ،‬امان و کازان مورد بررسی و مطالعه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف نهایی طرح مذکور این است که بتوان‬ ‫با معرفی ثروت های میراث فرهنگی به دنیا از طریق همایش ها و محافل‬ ‫هنری‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی و در چارچوب سازمان هایی مانند اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬سازمان ملل متحد و بانک جهانی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده‬ ‫بهینه از این دارایی ها‪ ،‬تصمیم های مناسب اتخاذ شود‪ .‬طیبی گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح تالش می شود تا توجه کشورهای مختلف‪ ،‬سازمان های بین المللی‬ ‫و کارافرینان به دارایی های میراث فرهنگی دنیا جلب و الگوهای جدیدی‬ ‫متناسب با ویژگی های فرهنگی ان شهرها طراحی شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫این طرح‪ ،‬اصفهان بعنوان یکی از ‪ ۶‬شهر دارای الگوی بین المللی در زمینه‬ ‫دارایی میراث فرهنگی در کنار شهرهایی مانند مونترال‪ ،‬امان‪ ،‬سن خوزه‬ ‫و تیرانا معرفی شد‪ .‬این استاد دانشگاه با بیان اینکه میدان امام اصفهان با‬ ‫دارا بودن ویژگی های جامع شــهری که در طراحی و معماری ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در این طرح بعنوان دارایی میراث فرهنگی انتخاب شد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اثر تاریخی دارای امکانات و کاربری های فراوان مانند کسب و کار‪ ،‬مذهبی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و ورزشی است و می توان کاربری های‬ ‫جدید در کنار این امکانات با هدف جذب سرمایه گذاری و کسب و کار‬ ‫بیشتر تعریف کرد‪ .‬طیبی با اشاره به اینکه مجموعه میدان امام اصفهان‪،‬‬ ‫میزبان حدود ‪ ۹‬هزار نوع فعالیت هنری و صنایع دســتی و کسب و کار‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع می تواند الگویی برای حفظ میراث فرهنگی‬ ‫و بازنگری در کاربری های جدید برای سایر شهرهای مهم و تاریخی دنیا‬ ‫باشد‪ .‬وی با بیان اینکه ما تا کنون در زمینه تبلیغات و معرفی جاذبه های‬ ‫میراثی و گردشگری کشورمان ضعیف عمل کرده ایم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ثبت‬ ‫میدان امام اصفهان بعنوان دارایی میراث فرهنگی‪ ،‬بزرگترین تبلیغ برای‬ ‫ایران است که باید به بهترین نحو از این فرصت بویژه در دوران پسا کرونا‬ ‫استفاده کرد‪ .‬طیبی با اشاره به اینکه دانشگاه اصفهان با همکاری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در این طرح‬ ‫تحقیقاتی مشارکت کرد‪ ،‬افود‪ :‬نتایج این طرح فرصت خوبی برای رونق و‬ ‫سرمایه گذاری هرچه بیشتر در بخش گردشگری اصفهان و کشور است‪.‬‬ ‫میدان امام (ره) در زمان صفویه و حدود ‪ ۴۰۰‬سال قبل بنا شد‪ .‬معماری‬ ‫و مهندســی این مجموعه تاریخی که زنجیره ای از نیاز های اجتماعی‬ ‫‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی شامل بازار‪ ،‬مسجد ‪ ،‬مدرسه ‪ ،‬امکانات تفریحی و‬ ‫ورزشی را در خود جای داده پس از گذشت ‪ ۴۰۰‬سال نه تنها همچنان‬ ‫کاربردها و نقش خود را حفظ کرده بلکه به کانون جذب گردشــگران‬ ‫داخلی و خارجی تبدیل شــده است ‪ .‬بناهای تاریخی موجود در چهار‬ ‫طرف این میدان شامل عالی قاپو‪ ،‬مسجد امام‪ ،‬مسجد شیخ لطف اهلل و سر‬ ‫در قیصریه است‪ .‬عالوه بر این بناها ‪ ۲۰۰‬حجره دو طبقه در اطراف میدان‬ ‫واقع شده که بیشتر جایگاه عرضه صنایع دستی اصفهان است‪ .‬میدان امام‬ ‫در بهمن ‪ ۱۳۱۳‬به شماره ‪ ۱۰۲‬در فهرست اثار ملی ایران ثبت شد و در‬ ‫اردیبهشت‪ ۱۳۵۸‬جزو نخستین اثار ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی‬ ‫یونسکوبهثبتجهانیرسید‪.‬دانشگاهاصفهانبعنواندانشگاهجامعومادر‬ ‫استان اصفهان دارای حدود ‪ ۱۵‬هزار دانشجو و ‪ ۶۵۰‬عضو هیات علمی‬ ‫بعنوان یکی از دانشگاه های منتخب ایران در طرح تبدیل به یکی از پنج‬ ‫دانشگاه برتر کشور در تراز بین المللی انتخاب شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی اولین موز ه دیجیتال از اثار هنری مربوط به کرونا‬ ‫سه هنرمند اسپانیایی یک موزه مجازی راه اندازی کردند که اثار هنری برخاسته از حال و هوای روزهای کرونایی‬ ‫را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫تارنمای خبری نشنال در گزارشی در این باره می نویسد‪ :‬سال ها بعد چگونه این برهه از تاریخ را به یاد خواهیم‬ ‫اورد؟ یک راه برای این کار می تواند از طریق هنر باشد‪ ،‬همان هدفی که بنیانگذاران موزه هنر کووید (‪Covid‬‬ ‫‪ )Art Museum‬دنبال می کنند‪.‬‬ ‫این موزه دیجیتال که توسط سه کارگردان هنری به نام های اما کالوو (‪ ،)Emma Calvo‬خوزه گررو (‪Jose‬‬ ‫‪ )Guerrero‬و ایرن یورکا (‪ )Irene Llorca‬در بارســلونا راه اندازی شده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۵۵۰‬اثر هنری با‬ ‫موضوع همه گیری کرونا را از سراسر جهان در پلتفرم خود به نمایش گذاشته است‪ .‬گروهی از این اثار به طور‬ ‫مستقیم از سوی هنرمندان به موزه اهدا شده و برخی دیگر توسط بنیان گذاران این پلتفرم دستچین شده اند‪.‬‬ ‫یورکا در گفت وگو با نشنال عنوان کرد‪ :‬پس از چند روز قرنطینه خانگی در اسپانیا‪ ،‬دریافتیم که مردم در حال‬ ‫به اشتراک گذاری اثار هنری که در دوران خانه نشینی خلق کرده اند‪ ،‬هستند‪ .‬شمار زیادی از هنرمندان شناخته‬ ‫شده و ناشناس‪ ،‬شروع به ابراز احساسات و ارائه برداشت و دیدگاه خود درباره کووید‪ ۱۹-‬کردند‪ .‬می توانستیم‬ ‫شروع یک نهضت را در اینجا حس کنیم و از خودمان پرسیدیم که چه بر سر این حجم از اثار هنری خواهد‬ ‫امد‪ .‬ما نمی خواستیم این اثار به دست فراموشی سپرده شوند بنابراین ایده به راه انداختن یک موزه دیجیتال به‬ ‫سرمان زد تا این مجموعه را در دسترس مردم سراسر جهان قرار دهیم‪.‬‬ ‫در بین تمام نقاشی ها‪ ،‬عکس ها‪ ،‬تصویرگری ها و اثار دیجیتالی که در این موزه به نمایش گذاشته شده اند‪،‬‬ ‫کتنفسی‪،‬دستکش‪،‬محلول هایضدعفونی کنندهدستوشکلخاصویروس‬ ‫عناصربصریخاصیچونماس ‬ ‫کرونا‪ ،‬مشترک است‪.‬‬ ‫این موج جدید از هنر همه گیری‪ ،‬بازتابی از یک تجربه جمعی است که جهان را به حال تعلیق دراورده است‪.‬‬ ‫مساله پوچی و بیهودگی حاصل از قرنطینه خانگی‪ ،‬تنهایی ناشی از ان‪ ،‬اضطراب شنیدن اخبار‪ ،‬ترس از مبتال‬ ‫شدن و مرگ و پیکار کارکنان درمان در خط مقدم مقابله با این ویروس مطرح است‪.‬‬ ‫به گفته یورکا‪ ،‬اثار هنری به نمایش درامده احساساتی را نشان می دهند که در همه گیری ویروس کرونا ریشه‬ ‫دارند‪ :‬احساساتی چون امید‪ ،‬اتحاد‪ ،‬شوخ طبعی‪ ،‬هرج و مرج‪ ،‬دلگرمی و امثال ان‪ .‬به لطف هنرمندانی که از‬ ‫سراسر جهان اثار خود را به این موزه اهدا کرده اند‪ ،‬بازدیدکنندگان ما می دانند که در این اوضاع تنها نیستند‪.‬‬ ‫صفحه اینستاگرامی این موزه از زمان اغاز فعالیت خود در اواسط ماه مارس تاکنون‪ ،‬نزدیک به ‪ ۸۰‬هزار دنبال‬ ‫کننده جذب کرده است‪ .‬افزایش روزافزون تعداد مخاطبان این موزه دیجیتال از حس قرابت مردم با این تم ها‬ ‫حکایت دارد‪ .‬تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬هزار اثر هنری از کشورهایی چون اسپانیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬امریکا‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬مکزیک و‬ ‫ایتالیا به این موزه اهدا شده اند و در مجموعه اثار این پلتفرم مجازی‪ ،‬اثار هنرمندان و عکاسان سرشناسی چون‬ ‫ماریوس اســپرلیک (‪ ،)Marius Sperlich‬بنکسی (‪ ،)Banksy‬پائولو د گرنت (‪ )Paola de Grenet‬و‬ ‫کاترین لم (‪ )Katherine Lam‬به چشم می خورد‪.‬‬ ‫کاترین وایت کارگردان هنری اهل مونترال کانادا نیز مجموعه اثاری از طرح ابتکاری خود با عنوان تعادل هنری‬ ‫کرونا (‪ )CoronaArtBalance#‬را با این موزه به اشتراک گذاشته است که در ان از افراد خواسته بود تا از‬ ‫اشیای دم دستی در خانه مجسمه بسازند و عکسی از ان را در اینترنت به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫گروه دیگری از اثار این موزه نیز بر محور بازتاب حقایق جدید از فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده مستمر از‬ ‫ضدعفونی کننده ها و افزایش وابستگی به دستگاه های دیجیتال در دوره خانه نشینی تمرکز دارند که در اغلب‬ ‫ان ها میل به برقراری ارتباط یا فرار محسوس است‪.‬‬ ‫یورکا در این باره می گوید‪ :‬ما فکر می کنیم چیزی که افراد از طریق اثار هنری خود نشان می دهند‪ ،‬یادگاری‬ ‫مهم از دوران همه گیری کرونا است زیرا به مخاطب نشان می دهد که افراد چگونه این مرحله را زندگی کردند‪،‬‬ ‫چه احساسی داشتند و واقعیت زندگی ان ها چه تغییری کرد‪.‬‬ ‫این اثار هنری نشان می دهد که هنرمندان چگونه می توانند نقش تاریخ نویس را بازی کنند‪ .‬ان ها همراه با هم‬ ‫از این لحظات با تمام سردرگمی هایش نقشه ای بصری تهیه می کنند که اگر روزی به عقب نگاه کنیم شاید‬ ‫بتوانیم از ان سردربیاوریم‪.‬‬ ‫سرپرست گروه موسیقی «ژیار» مطرح کرد؛‬ ‫دنبالموسیقیزیرخاکیهستیم‬ ‫مجید کالبی می گوید‪ :‬مردم با وجود سبقه و قدمت موسیقی‬ ‫مقامی نسبت به ان بی توجه هستند که البته دلیل این اتفاق‬ ‫عدم ارائه اطالعات درست و جامع به انهاست‪ .‬یعنی می توان‬ ‫گفت مردم خیلی به موســیقی مقامی توجه ندارند زیرا‬ ‫درباره ان چیزی نمی دانند‪ .‬من خودم اموزشگاه موسیقی‬ ‫دارم و عینا با این کاستی مواجهم‪ .‬کردهای کرمانج یکی از‬ ‫اقوامی هستند که بنا به دالیلی‪ ،‬طی قرون گذشته از غرب‬ ‫کشور به منطقه وسیع خراسان کوچ کرده اند‪ ،‬اما همچنان‬ ‫بر فرهنگ خود پایبند هستند و این اصالت در نوع پوشش‬ ‫و گویش و هنر انها به چشــم می خورد‪ .‬یکی از بارزترین‬ ‫هنر کرمانج ها موسیقی انهاست‪ .‬کرمانج ها نیز مانند دیگر‬ ‫اقوام منطقه خراسان دوتار می نوازند و با وجود شباهت های‬ ‫ظاهری و کلی در (مقام ها و نحوه نواختن ســاز) موسیقی‬ ‫خاص خود را دارند‪ .‬موســیقی مقامی خراسان نیز مانند‬ ‫موسیقی مقامی دیگر مناطق ایران به صورت نسل به نسل‬ ‫و سینه به سینه به نسل های بعد منتقل شده و حال نیز این‬ ‫روند با وجود هنرمندان و مقام دان ها و مقام خوان های حال‬ ‫حاضر ادامه دارد و به نسل های بعد منتقل می شود‪ .‬مجید‬ ‫کالبی (سرپرســت گروه «ژیار») که عالوه بر فعالیت های‬ ‫اجرایی در زمینــه اموزش نیز فعال اســت و به اتفاق‬ ‫اعضای گروهش درجشنواره های داخلی و خارجی حضور‬ ‫یافته‪ ،‬درباره کردهای کرمانج و چگونگی مهاجرتشان به‬ ‫منطقه خراسان می گوید‪ :‬کرمانج ها طی قرون گذشته در‬ ‫زمان صفویه و قاجار برای انجام امور مرزبانی به خراســان‬ ‫رفتند‪ .‬ماجرا از این قرار بوده که در دوران ســلطنت شاه‬ ‫عباس صفوی‪ ،‬دشمنان از مرزهای خراسان به خاک ایران‬ ‫تجاوز می کرده اند و جنگ ها و اتفاقات و مشکالتی را رقم‬ ‫می زنده اند‪ .‬به همین دلیل در ان مقطع ســران مملکت‬ ‫تصمیم می گیرند بخشــی از کردها را به منطقه خراسان‬ ‫منتقل کنند و در ادامه سراغ کردهایی می روند که به نوعی‬ ‫از دیگر شاخه های این قوم‪ ،‬غیورتر و جنگاورتر بوده اند‪ .‬ان‬ ‫کردهای غیور و دلیر کرمانج ها بوده اند‪.‬‬ ‫کردهای کرمانج چگونه و کی به خراسان رفتند؟‬ ‫اگر کردهای ایران را به شاخه های مختلف تقسیم کنیم‪ ،‬کرمانج ها‬ ‫نیز یکی از ان شاخه ها محسوب می شوند‪ .‬مانند قوم لر که دارای‬ ‫شــاخه هایی چون قشقایی و بختیاری است‪ .‬کرمانج ها طی قرون‬ ‫گذشــته در زمان صفویه و قاجــار برای انجام امــور مرزبانی به‬ ‫خراســان رفتند‪ .‬ماجرا از این قرار بوده که در دوران سلطنت شاه‬ ‫عباس صفوی‪ ،‬دشــمنان از مرزهای خراسان به خاک ایران تجاوز‬ ‫می کرده اند و جنگ ها و اتفاقات و مشکالتی را رقم می زنده اند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در ان مقطع سران مملکت تصمیم می گیرند بخشی از‬ ‫کردها را به منطقه خراسان منتقل کنند و در ادامه سراغ کردهایی‬ ‫می روند که به نوعی از دیگر شاخه های این قوم‪ ،‬غیورتر و جنگاورتر‬ ‫بوده اند‪ .‬ان کردهای غیور و دلیر کرمانج ها بوده اند‪ .‬به هرحال طی‬ ‫این اتفاقات و بنا به دالیلی که گفتم‪ ،‬کرمانج ها به سمت خراسان‬ ‫کوچ داده می شــوند و حال اقوامی که در شــمال خراسان ساکن‬ ‫هستند و ما نیز جزو انها هستیم همان کرمانج ها هستند‪ .‬می توان‬ ‫گفت پیش از ما اجدادمان به این منطقه تبعید شده اند و ما نوادگان‬ ‫انها هستیم‪.‬‬ ‫موسیقی خراســان در مناطق مختلف این بخش‬ ‫از ایران دارای تفاوت هایی اســت که موسیقی قوم‬ ‫کرمانج نیز از این اتفاق مستثنی نیست‪ .‬درباره این‬ ‫نوع موسیقی توضیح دهید؟‬ ‫در کش و قوس کوچی که انجام شد به لحاظ اجتماعی و سیاسی‬ ‫مسائل و اتفاقات بسیاری رخ داد و طی همان جنگ ها و نبردها بود‬ ‫که بسیاری از سردارها و خان ها و سربازان غیور کرمانج جان خود‬ ‫را از دست دادند و از بین رفتند‪ .‬در ان زمان به نوازندگانی که ساز‬ ‫می زدند بخشی می گفتند و حال نیز بخشی ها در منطقه خراسان‬ ‫فعال هستند و در زمینه موسیقی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫در ان مقطع ‪ ،‬یعنی در دوران صفویه و قاجار به چه‬ ‫کسانی بخشی می گفتند و بخشی ها کارشان چه بود؟‬ ‫بخشی ها افرادی بوده اند که خودشان سازشان را درست می کرده اند‬ ‫و به ســاخت اثار و اجــرای ملودی هایــی می پرداخته اند که از‬ ‫اجدادشــان به انها رسیده بوده و توسط نسل های بعد به دیگران‬ ‫و ما انتقال یافته اســت‪ .‬بخشی ها ان ملودی های قدیمی را به یاد‬ ‫داشــته اند و بسیاری از ان ملودی ها طی کوچ ها و جنگ ها شکل‬ ‫گرفته اند‪« .‬اهلل مزار» یکی از ان ملودی هاست که بر اساس اتفاقاتی‬ ‫شــکل گرفته و ما نیز با همراهی و همکاری اعضای گروه «ژیار»‬ ‫به اجرای ان پرداختیم‪« .‬ســرادر عیوض خان» نیز یکی از همین‬ ‫ملودی هاست که بر اساس واقع ه تاریخی کامال واقعی ساخته شده‬ ‫است‪ .‬سردار عیوض خان‪ ،‬خانی خیلی بزرگ بوده است‪ .‬ان زمان که‬ ‫روس ها به خاک ایران حمله می کرده اند‪ ،‬روستا یا شهری کوچک‬ ‫با نام «فیروزه» داشته و در زمان سلطنت قاجار به روس ها واگذار‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی اســت که خان جاللی‪ ،‬سردار عیوض خان‬ ‫در ان منطقه زندگی می کرده و ادمی بســیار غیورو شجاع بوده‬ ‫اســت‪ .‬او حدود پنج شــش ماه در مقابل هجوم و تجاوز روس ها‬ ‫ایستادگی می کند و در نهایت به شهادت می رسد‪ .‬ملودی «سردار‬ ‫عیوض خان» در ان بحبوحه توسط یکی از بخشی های ان زمان‪،‬‬ ‫ طی چنین واقعه ای شکل می گیرد و خلق می شود‪ .‬ملودی «سردار‬ ‫عیوض خان» برامده از دل اســت و به این ترتیب ماندگار شده و‬ ‫حال به ما رسیده است‪ .‬روند ساخت ملودی های دیگر نیز به همین‬ ‫شکل است‪.‬‬ ‫ی کرمانج ها با موسیقی کردهای غرب ایران‬ ‫موسیق ‬ ‫چه تفاوت ها و شباهت هایی دارد؟‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبــــــــه ‪ 11‬خردادماه‪ 1399‬سالسیزدهم شمــاره ‪1238‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫سیاهپوش ترانه سرا و خواننده موسیقی پاپ‪:‬‬ ‫کنسرت انالین هنوز برای مردم ما‬ ‫جا نیفتاده است‬ ‫تفاوت موسیقی کرمانج ها با کردهای کردستان و دیگر مناطق غرب‬ ‫کشور در شکل و ساختار سازها و ملودی هاست‪ .‬کردهای کرمانج‬ ‫دوتار می نوازند و به هرحال این ســاز در موسیقی مناطقی چون‬ ‫مازندران و تربت جام نیز کاربرد دارد و مورد توجه است‪.‬‬ ‫ان تغییر و تفاوت ها در چیست؟‬ ‫به هرحال طی کش و قوس های به وجود امده‪ ،‬ساختار دوتار بر اساس‬ ‫شــرایط جغرافیایی و اتفاقات اقلیمی شکل گرفته و ان ملودی ها و‬ ‫اهنگ ها و داستان ها نیز طبق وقایع تاریخی رخ داده برای قومیت های‬ ‫ساکن در هر منطقه خلق شده و به وجود امده است‪.‬‬ ‫یعنی می توان گفت پس از انکه کرمانج ها به منطقه‬ ‫خراسان کوچ داده می شوند دوتار را به عنوان ساز‬ ‫اصلی خود انتخاب می کنند؟ ‬ ‫بله همینطور است‪.‬‬ ‫ساز اصلی کردهای منطقه کرمانشاه (صحنه و گوران)‬ ‫تنبور است و در منطقه کردستان نیز سازهایی چون‬ ‫دف‪ ،‬نرمه نای‪ ،‬دیوان‪ ،‬سرنا‪ ،‬شمشال و دهل و‪ ...‬مورد‬ ‫توجه است؟‬ ‫بله دقیقا درست است‪.‬‬ ‫البته بــه لحاظ قدمت و بکر ماندن و شــاید نحوه‬ ‫نواختن‪ ،‬ساز دوتار و تنبور شباهت هایی به هم دارند‪.‬‬ ‫مثال اینکه این دو ساز فاقد ربع پرده هستند و اساس‬ ‫انها موسیقی مقامی است؟‬ ‫دوتار ســازی زخمه ای است که بر خالف سازیی چون تار توسط‬ ‫پنجه زدن نواخته می شود‪ .‬بسیاری مواقع دیده ام که ساز دیوان را‬ ‫با مضراب می نوازند‪ ،‬اما دوتار اینگونه نیست‪ .‬می توان گفت تنبور و‬ ‫دوتار در این زمینه شباهت هایی دارند و هر دو با پنجه و انگشتان‬ ‫نواخته می شوند‪ .‬ما در ساز دوتار طبق اهنگ ها و مقام ها و ملودی ها‬ ‫پنجه های مختلفی داریم‪ .‬در ساز تنبور پنجه از پایین به باال و گاه‬ ‫از باال به پایین کشیده می شود‪.‬‬ ‫که در اصطالح مرسوم به ان ُ‬ ‫«شر» یا شره کشیدن‬ ‫می گویند؟‬ ‫بله همینطور اســت‪ .‬در ساز دوتار چنین حالتی وجود ندارد که از‬ ‫پایین به باال پنجه بکشیم و زخمه بزنیم و این اتفاق از باال به پایین‬ ‫می افتد‪ .‬یعنی ضربات پنجه در دوتار از باال به پایین است‪ .‬در کل‬ ‫موسیقی مقامی و محلی منطقه شمال خراسان غنی است و قدمت‬ ‫بسیار زیادی دارد‪ .‬این موسیقی تا به انجا مورد تحقیق و پژوهش‬ ‫قرار گرفته که حال در یونسکو ثبت جهانی شده است‪.‬‬ ‫با وجود قدمت بسیار موسیقی مقامی منطقه خراسان‪،‬‬ ‫نگاه مردم و اهالی نسبت به ان چگونه است؟‬ ‫متاســفانه مشــکلی که در این زمینه وجود دارد و همیشه با ان‬ ‫مواجهیم این اســت که مردم با وجود ســبقه و قدمت موسیقی‬ ‫مقامی نســبت به ان بی توجه هســتند که البته دلیل این اتفاق‬ ‫عدم ارائه اطالعات درست و جامع به انهاست‪ .‬یعنی می توان گفت‬ ‫مردم خیلی به موسیقی مقامی توجه ندارند زیرا درباره ان چیزی‬ ‫نمی دانند‪ .‬من خودم اموزشگاه موسیقی دارم و عینا با این کاستی‬ ‫مواجهم‪ .‬به طور مثال زمانی که عالقمندان به اموزشگاه می ایند‪ ،‬و‬ ‫بحث انتخاب ساز پیش می اید‪ ،‬تاحدودی نسبت به موسیقی محلی‬ ‫و مقامی جبهــه می گیرند و اصطالحا ان را بی کالس می دانند و‬ ‫ترجیح می دهند به یادگیری سازهای دیگر بپردازند‪ .‬و این واقعیتی‬ ‫اســت که وجود دارد و نمی توان ان را نادیده گرفت‪ .‬اما خداراشکر‬ ‫هرچه جلوتر می رویم اوضاع بهتر می شود‪ .‬به هرحال مردم نسبت به‬ ‫گذشته اگاه تر شده اند زیرا کال به موسیقی مقامی اهمیت بیشتری‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫در این بین نمی توان نقش جشــنواره ها را نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬جشنواره های موسیقی در مقایسه با گذشته‬ ‫و نسبت به دوره های قبل‪ ،‬بیشتر به موسیقی مقامی‬ ‫و موسیقی نواحی مختلف ایران می پردازند که اتفاق‬ ‫خوبی است؟‬ ‫بله من و اعضای گروه «ژیار» نیز سال گذشته در جشنواره موسیقی‬ ‫فجر حضور یافتیم‪ .‬که اتفاق خوبی بود‪.‬‬ ‫از فعالیت های گــروه «ژیــار» در دوران پیش از‬ ‫بحران کرونا بگوییــد و اینکه در حال حاضر به چه‬ ‫فعالیت هاییمشغولهستید؟‬ ‫حضور در جشنواره موسیقی فجر سال گذشته باعث شد با برخی‬ ‫ی با انها‬ ‫اشخاص خوب و کاربلد اشنا شویم و قرار بود برای همکار ‬ ‫به تهران بیاییم که بروز و شــیوع بیماری کرونا به نوعی دست و‬ ‫بال ما را بست و مانع این اتفاق شد‪ .‬پس از جشنواره فجر و پیش‬ ‫ازشــیوع بیماری کرونا بود که برای ضبط قطعات مان استودیویی‬ ‫را دیده بودیم‪ .‬حتی در اینباره صحبت هایی کرده بودم تا البومی‬ ‫با هشــت قطعه را تولید و ارائه کنیم‪ .‬تصمیمان این بود که ضمن‬ ‫ضبط قطعات تصاویری را نیز ضبط کنیم تا ان هشت قطعه دارای‬ ‫داستان شوند‪.‬‬ ‫یعنی قرار بود ان اثار را به نماهنگ یا موزیک ویدئوی‬ ‫داستان دار تبدیل کنید؟‬ ‫ان هشــت تــرک ملودی هایی هســتند که داســتان دارند و ما‬ ‫می خواستیم همان داســتان ها را به تصویر بکشیم‪ .‬اما همانطور‬ ‫کــه گفتم بحران کرونا مانع این اتفاق شــد و برنامه های ما را به‬ ‫هــم ریخت‪ .‬حتی بــرای حضور گروه «ژیار» در چند جشــنواره‬ ‫صحبت هایی شده بود و عوامل برگزارکننده با حضورمان موافقت‬ ‫کرده بودند‪ .‬یکی از این رویدادها جشــنواره «کوچه» بود که هر‬ ‫سال در شهر بوشهر برگزار می شود و حال برای جلوگیری از شیوع‬ ‫بیماری کرونا برگزاری ان به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫«ژیار» به چه معنی است و مبنا و محوریت فعالیت‬ ‫گروه تان چیست؟‬ ‫ژیار واژ ه اصیل کرمانجی اســت و به معنای فرهنگ و تمدن است‬ ‫که با هدف اصلی گروه ما هم خوانی دارد زیرا به هرحال دغدغه و‬ ‫هدف ما حفظ فرهنگ و تمدنی است که از اجدادمان به ما رسیده‬ ‫و ما نیز باید در حفظ ان بکوشیم‪ .‬فرهنگی که می گویم شامل زبان‬ ‫کرمانجی‪ ،‬پوشش کرمانجی و اداب و مناسک و رسومی است که‬ ‫از گذشــته دور وجود داشته و حال به ما رسیده است‪ .‬ما نیز باید‬ ‫این فرهنگ را به نسل های اینده انتقال دهیم‪ .‬دراین میان یکی از‬ ‫بخش های بسیار مهم فرهنگ مان موسیقی مقامی و غنی کرمانجی‬ ‫است که از دل گذشتگان ما برامده و به صورت سینه به سینه به‬ ‫نسل های بعد انتقال یافته است‪.‬‬ ‫ســازهای مقامی به طور معمول نت ندارند بلکه بر‬ ‫اساس مولفه ها و شاخصه های دست نویس نگارش‬ ‫می شوند و این موضوع ارزش و اهمیت انتقال سینه‬ ‫به سینه را دوچندان کرده است‪ .‬البته طی سال های‬ ‫گذشته برخی مقام ها بر اساس نت نوشته شده اند؟‬ ‫بله به طور کلی اثار مقامی بجامانده از گذشت ه نت ندارند و بر اساس‬ ‫دست نوشته های باقیمانده‪ ،‬حفظ شده اند‪ .‬البته ان دست نوشته ها‬ ‫نیز برای ســازی چون دوتار نت محسوب می شوند‪ .‬منظورم این‬ ‫است که به هرحال مقام های موجود به صورت سینه به سینه به ما‬ ‫رســیده اند و حال ما باید برای حفظ انها تالش می کنیم تا از بین‬ ‫نروند و فراموش نشــوند‪ .‬هدف کلی من و اعضای گروه «ژیار» نیز‬ ‫همین است‪.‬‬ ‫یکی از اتفاقات مهم و موثــر در حفظ مقام ها‪ ،‬ارج‬ ‫نهادن پیشکسوتان موســیقی نواحی و ضبط اثار‬ ‫انهاست؟‬ ‫درست است‪ .‬اتفاقا یکی دیگر از اهداف مهم گروه «ژیار» این است‬ ‫که به ملودی ها و مقام های بپردازیم که اصطالحا زیرخاکی هستند‬ ‫و کسی انها را کار نمی کند‪ .‬بعضا شاهد این اتفاق هستیم که اغلب‬ ‫افراد و گروه ها به اجرا و بازاجرای مقام های بســیار شــنیده شده‬ ‫می پردازند و انها را با تغییرات جزیی مدام باز تولید می کنند و از‬ ‫اجرای اثار مهجور غافلند‪ .‬در واقع هدف اصلی ما این است که ان‬ ‫ملودی های زیبا و ناشنیده را دوباره زنده و احیا کنیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر به چه فعالیت هایی مشغول هستید و‬ ‫قرار نیست پس از بحران کرونا کنسرت برگزار کنید؟‬ ‫اتفاقا تاریخی را برای برگزاری کنسرت مقرر کرده بودیم‪ .‬ما اجرایی‬ ‫پنج دقیقه ای برای جشنواره موسیقی فجر داشتیم که قرار شد ان‬ ‫را تا چهل‪ ،‬پنجاه دقیقه بسط دهیم و در شهرمان بجنورد کنسرتی‬ ‫یک ساعته برگزار کنیم اما هم ما و هم گروه های دیگری که برای‬ ‫اجرای کنسرت وقت گرفته بودند به دلیل بحران بیماری کرونا در‬ ‫این زمینه وضعیتی بالتکلیف داریم و باید دید در اینده چه اتفاقاتی‬ ‫رخ خواهد داد و وضعیت چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫سیاهپوش می گوید کنســرت بدون حضور تماشاگران چندان‬ ‫روحیه خاصی به ادم نمی دهد و به نوعی عجیب و غریب است‪.‬‬ ‫افشین ســیاهپوش ترانه سرا و خواننده موســیقی پاپ درباره‬ ‫فعالیت هــای خود در روزهای کرونایی گفت‪ :‬من یک ســری‬ ‫پروژه از قبل داشــتم که همه ان ها به پس از رفع معضل کرونا‬ ‫موکول شــد‪ .‬در واقع این ویروس تمام حســاب و کتاب های‬ ‫هنرمندان را به هم ریخت‪ .‬من در حال حاضر تمرکزم بیشــتر‬ ‫روی ســاخت ویدئو کلیپ های جدید و انتشار اهنگ است‪ .‬به‬ ‫هــر حال در اماکن عمومی نمی توانیــم حضور پیدا کنیم و به‬ ‫همین خاطر می خواهیم از این طرف جبران کنیم‪ .‬وی درباره‬ ‫تاثیرات ویروس کرونا روی فعالیت های موسیقی اظهار داشت‪:‬‬ ‫کرونا به پروژه های ما اســیب زد ولی در خصوص کالس های‬ ‫اموزشــی باید بگویم که من کالس ها را به صورت انالین ادامه‬ ‫دادم و کرونا ضربه چندانی به کالس های من نزد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫تاثیر کالس حضوری را صد درصد نسبی در نظر بگیریم‪ ،‬تاثیر‬ ‫کالس های انالین ‪ 80‬درصد اســت‪ .‬البته من اعتقاد دارم که‬ ‫شاگرد باید نفس به نفس اســتادش بنشیند و یاد بگیرد‪ .‬وی‬ ‫درباره کنســرت انالین گفت‪ :‬شاید کنسرت انالین هنوز برای‬ ‫مردم ما جا نیفتاده باشد ولی این امر در دنیا یک مسئله روتین‬ ‫و عادی است‪ .‬من فکر می کنم کنسرت بدون حضور تماشاگران‬ ‫چندان روحیه خاصی به ادم نمی دهد و به نوعی عجیب و غریب‬ ‫اســت‪ .‬البته شــاید برای ویدئو کلیپ ضبط کردن بد نباشد‪.‬‬ ‫ســیاهپوش بیان کرد‪ :‬واقعیت این است که من دنبال مشهور‬ ‫شدن نیستم و بیشترین چیزی که دوست دارم اتفاق بیفتد این‬ ‫است که مردم خاطره قشنگی از اهنگ های من داشته باشند‪.‬‬ ‫حاال اگر جنبه انتفاعی هم داشته باشد چه بهتر ولی اگر نداشت‪،‬‬ ‫همین که در دل مردم جای داشــته باشم یعنی به عنوان یک‬ ‫هنرمند رســالت خودم را انجام داده ام‪ .‬او در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬معموالً نقطه مرکزی اهنگ هایی که ما می خوانیم عشق‬ ‫اســت و به همین خاطر ترانه ســراها‪ ،‬اهنگسازان و خواننده ها‬ ‫باید یک تعریف درســت از عشق را بلد باشند‪ .‬اگر بلد نباشند‬ ‫هرچقدر هم تبلیغ کنند باز هم ماندگار نخواهند شد‪.‬‬ ‫فراخوان ترانه و تصنیف منتشر شد‬ ‫مرکز موســیقی حوزه هنری با هدف تولید اثار موسیقی درخور‬ ‫و دارای غنای محتوایی‪ ،‬فراخوان ترانه و تصنیف را منتشــر کرد‪.‬‬ ‫فراخوان ترانه و تصنیف مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شد‪ .‬در‬ ‫این فراخوان ترانه شعری معرفی شده است که غالبا به زبان محاوره‬ ‫و مناسب با تولید موسیقی (عمدتا پاپ) سروده می شود و تصنیف‬ ‫شعری است که متناسب با فضای موسیقی سنتی و با ظرفیت های‬ ‫موســیقایی همچون کوتاه و بلند شدن هوشمندانه و مصرع ها و‬ ‫تنوع عروضی ســروده می شود‪ .‬این فراخوان محدودیت موضوعی‬ ‫ندارد‪ ،‬اما توجه به معیارهای غنای محتوایی‪ ،‬نواوری و موضوعات‬ ‫مغفول در انتخاب اثار ارجحیت دارد‪ .‬همچنین مرکز موسیقی حوزه‬ ‫هنری اثار منتخب را جهت اســتفاده در تولیدات خود خریداری‬ ‫می کند‪ .‬اخرین مهلت ارســال اثار به این رویداد پایان تیر ماه ‪99‬‬ ‫اعالم شــده است‪ .‬عالقمندان به ارسال اثر به این رویداد موسیقی‬ ‫می توانند با مراجعه به ســایت موسسه سپهر سوره هنر به نشانی‬ ‫‪ www.artfest.ir‬از جزییات ان با خبر شده یا با شماره تماس‬ ‫دبیرخانه‪ 02188892421‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رضا یزدانی برای «خانه امن»‬ ‫می خواند‬ ‫رضا یزدانی تیتراژ ســریال «خانه امــن» به کارگردانی احمد‬ ‫معظمی را مــی خواند‪ .‬رضا یزدانی خواننده موســیقی پاپ‪،‬‬ ‫«ارث اجدادی ‪ »۲‬را برای مجموعه جاسوسی‪-‬امنیتی «خانه‬ ‫امن» می خواند‪ .‬ســریال مذکور دومین همکاری رضا یزدانی‬ ‫با ابوالفضل صفری اســت‪ ،‬این خواننده و تهیه کننده پیش از‬ ‫این در ســریال «ترور خاموش» با یکدیگر همکاری داشتند‬ ‫و یزدانی ســه قطعه «تنهام نذار رفیق‪« ،‬سایه نشو هرگز» و‬ ‫«ارث اجدادی» را برای «تــرور خاموش» خوانده بود‪« .‬ارث‬ ‫اجدادی ‪ »۲‬سروده مجید بابازاده و با اهنگسازی و خوانندگی‬ ‫رضا یزدانی این روزها در حال اماده ســازی اســت تا تیتراژ‬ ‫پایانی ســریال «خانه امن» شــود‪ .‬تصویربــرداری مجموعه‬ ‫«خانه امن» که از تولیدات تازه سیمافیلم است؛ به کارگردانی‬ ‫احمد معظمی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫زنان قربانی اسید پاشی برای اولین بار در ایران مدل لباس شدند‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1238‬یکشنبه‪ 11‬خرداد ماه‪ • 1399‬سال سیزدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر ‪13:02‬‬ ‫غروب افتاب ‪20:14‬‬ ‫اذان مغرب ‪20:35‬‬ ‫اذان صبح فردا ‪04:06‬‬ ‫طلوع افتاب فردا ‪05:50‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر صلى اهلل علیه و اله‪:‬‬ ‫هر کس بد اخالق باشد‪ ،‬خودش را عذاب مى دهد و هر‬ ‫کس غم و غصه اش زیاد شود‪ ،‬تنش رنجور مى گردد‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه ص ‪ ، 766‬ح ‪3002‬‬ ‫امن خادمی‪ ،‬از مدل شدن زنان قربانی اسید پاشی برای‬ ‫اولین بار در ایران برای مجموعه ماهورا خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ما با همکاری انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی موفق‬ ‫شدیم نظر مثبت این زنان را جلب کرده و از انها به عنوان‬ ‫مدل برای تبلیغ و نشان دادن لباس های این برند استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬امن خادمی (طراح لباس و مدیر مجموعه فرهنگی‬ ‫هنری ماهورا) درباره پوشاندن لباس های این برند بر تن‬‫قربانیان اسیدپاشــی برای نخستین بار در ایران توضیح‬ ‫داد‪ :‬در جامعه ما و در تمامی جهان افرادی هســتند که‬ ‫به دلیل حوادث مختلف زیبایی ظاهری خود را از دست‬ ‫می دهند‪ ،‬قربانیان اسیدپاشی از جمله این گروه ها هستند‬ ‫که با تحمل دردهای زیاد جسمی بعد از حادثه و نقص‬ ‫عضو‪ ،‬از نظر روحی نیز با مخاطــرات و مصائبی زیادی‬ ‫مواجه می شــوند؛ چراکه زیبایی برای همه افراد انسانی‬ ‫موضوعی مهم است اما زنان قربانی اسید پاشی به دلیل‬ ‫تفاوت هــای روانی بیش از مردان به این موضوع اهمیت‬ ‫می دهند‪ .‬شاید به همین دلیل هم بتوان گفت زنان قربانی‬ ‫اسیدپاشی کمی بیش از مردان قربانی این اتفاق در رنج‬ ‫هستند‪ .‬بیراه نیست اگر بگوییم گوشه نشینی و منزوی‬ ‫شدن زنان قربانی اســید پاشی را بیش از مردان تهدید‬ ‫می کند‪ .‬مدیر مجموعه فرهنگی و هنری ماهورا اظهار کرد‪:‬‬ ‫ما در گروه ماهورا با اعتقاد راسخ نسبت به اینکه انسان در‬ ‫ذات خود زیباســت و با تاکید بر اینکه به صورت خاص‬ ‫موهبت زیبایی در زنان و در تمام اجزای روحی و جسمی‬ ‫انها به ودیعه نهاده شده است بر ان هستیم تا نشان دهیم‬ ‫پشت صحنه‬ ‫قرار بود این هفته را هم چاپ نداشته باشیم و به قول معروف بچسبانیم به تعطیالت نیمه خرداد که قسمت نشد؛ رئیس‬ ‫می گفت به دل شما باشد کال خرداد را تعطیل می کنید ظاهرا ‪ ۲۸‬خرداد هم تعطیل است‪ .‬دیگه ارام ارام خودمان هم دارد‬ ‫باورمان می شود که بود و نبودمان انچنان فرقی هم نمی کند؛ (مثل اغلب مشاغل و فعاالن دولتی‪ ،‬شاهد حرفم تعطیالت‬ ‫کرونایی!) قصدم تریپ افســرده برداشتن نیست ولی وقتی سیاست سیاست گذران و دست اندرکاران امر به خشکاندن‬ ‫ریشه رسانه های مکتوب و بی خاصیت نشان دادن انهاست بدون توجه به سال ها فعالیتشان در این حوزه و نیروی کاری‬ ‫که به طبع ان بیکار می شوند بهتر از این نمی توانم فکر کنم‪ .‬روزنامه های به معنای واقعی خصوصی و فعال تعدادشان به‬ ‫انگشت های دست نمی رسد ولی رسانه های مکتوب حزبی و دولتی علی ماشااهلل با بودجه های نجومی و پرسنلی که بیشتر‬ ‫سیاهی لشکر هستند و برای فاکتورسازی و نشان دادن عملکرد و هزینه ها! مشغولند‪ .‬از ارشاد هم که معموال ابی گرم‬ ‫نمی شود و منابع حمایتی شان طوریست که به معدود نورچشمی ها یا هوچیگرها بیشتر نمی رسد! نمونه اش چند روز پیش‬ ‫مطلع شدم به رسانه ها و فعاالن رسانه ای اینترنت رایگان می دهند منتهی بعد از مراجعه متوجه شدیم مثل همیشه در‬ ‫لیست تخصیصی ها نیستیم‪ .‬حمایت ریالی و کاغذ که هیچ‪ .‬سرتان را درد نیاورم به عنوان یک روزنامه نگار و عضوی از‬ ‫مجموعه همیشه برایم سوال است که تنظیم کنندگان این لیست ها چه کسانی هستند و معیار انتخاب هایشان چیست؟!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫برای موفقیت باید از ‪ 3‬مرحله گذشت‪:‬‬ ‫ابتدا مورد تمسخر واقع میشوی سپس با خشونت به‬ ‫مخالفت با تو میپردازند‪ ،‬سرانجام به تو ایمان می اورند‪.‬‬ ‫ارتورشوپنهاور‬ ‫حافظانه‬ ‫ای نور چشم من سخنی هست گوش کن‬ ‫چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن‬ ‫در راه عشق وسوسه اهرمن بسیست‬ ‫پیش ای و گوش دل به پیام سروش کن‬ ‫که زنان حتی با داشتن صورت هایی که تحت تاثیر اسید‬ ‫پاشــی ترکیب قبلی خود را از دست داده ‪ ،‬نیز زیبا بوده‬ ‫و می تواننــد به لباس هایی که ما برای طراحی و دوخت‬ ‫انها ساعت ها وقت گذاشته ایم طراوت و زیبایی را هدیه‬ ‫کنند‪ .‬امن خادمی که بر روی عروسک های بومی ایران‬ ‫نیز فعالیت دارد و تاکنون چندین عروسک تاریخی را احیا‬ ‫کرده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما در گروه ماهورا بران هستیم که‬ ‫ثابت کنیم زیبایی زنان تنها در قالب صورت هایی با ترکیب‬ ‫منظم و لبریز از ارایش های امروزی خالصه نشده است؛‬ ‫به همین دلیل و با ایمان به زیبایی همه جانبه قربانیان‬ ‫اسیدپاشــی طی صحبت با انجمن حمایت از قربانیان‬ ‫اسیدپاشی که مدیریت و گردانندگان اصلی ان برعهده‬ ‫خود این عزیزان است موفق شدیم نظر مثبت این زنان را‬ ‫جلب کرده و از انها به عنوان مدل برای تبلیغ لباس های‬ ‫دوخته شده توســط این گروه و نشان دادن زیبایی های‬ ‫انها بهره برداری کنیم‪ .‬تا ثابت کنیم زنان در هر شرایطی‬ ‫می توانند جهان و اطراف خود را زیبا کنند‪.‬‬ ‫نگرانی از افزایش فشار‬ ‫تورم بر دهک اول و‬ ‫تشدید فقر غذایی‬ ‫شاعرباشی‬ ‫سجادداغستانی‬ ‫می خواهم‬ ‫در گوشه ای از خانه ام‬ ‫مجسمه ی کسی را‬ ‫شبیه به تو بسازم‪...‬‬ ‫مجسمه ای که مثل تو‬ ‫قلبی از سنگ دارد‬ ‫اما‬ ‫الاقل‬ ‫نمی رود‪...‬‬ ‫هنرمند پیشکسوت مجسمه ساز‪:‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫اثار هنری باید به سفارش مردم خلق شوند نه دولت!‬ ‫طاهرشیخ الحکمایی‪،‬هنرمندپیشکسوتمجسمه سازبراین‬ ‫باور است تا زمانی که اثار هنری به سفارش مردم خلق نشوند‪،‬‬ ‫عرصههنرهایتجسمیجایگاهاصلیخودشراپیدانمی کند‪.‬‬ ‫شیخ الحکامی در پاسخ به این پرسش ایا هنرهای تجسمی‬ ‫توانسته است همانند سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی جایگاه خود را‬ ‫در میان مخاطبان پیدا کند‪ ،‬با بیان اینکه «عرصه های هنر با‬ ‫هم متفاوت و طبیعا مخاطبان انها نیز با هم متفاوت است»‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حتی در عرص ه هنرهای تجسمی نیز رشته های‬ ‫هنریباهممتفاوتهستند؛برخیرشته هاهمانندکاریکاتور‬ ‫می توانند بسیار سریع واکنش نشان دهند‪ ،‬اما برخی دیگر به‬ ‫دالیل شرایطی که دارند دیرتر و شاید گاهی سخت تر واکنش‬ ‫نشان می دهند‪ .‬این هنرمند پیشکسوت در ادامه با اشاره به‬ ‫جایگاههنرهایتجسمیدرمیانمخاطبان‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫امیدوارم در اینده همه هنرها و به ویژه هنرهای تجســمی‬ ‫مورد اقبال قرار بگیرند‪ .‬به طور کلی هنر باید مردمی شــود‬ ‫و مردم بتوانند در ارتباطی تنگاتنگ با رشــته های هنری‬ ‫باشند و شرایطی را فراهم کنند که هنر به سفارش انها خلق‬ ‫شود‪ .‬در واقع باید شرایط فرهنگی و هنری جامعه به گونه ای‬ ‫باشد که عالوه بر لذت بردن از یک اثر هنری‪ ،‬بحث استفاده‬ ‫کردن ان نیز مطرح باشد؛ با این نگاه است که رونق اقتصادی‬ ‫در فضاهای هنری شکل می گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اینکه صرفا‬ ‫دولت ها حامی هنر و هنرمندان باشند‪ ،‬خوب نیست؛ چراکه‬ ‫اگر اینگونه باشد به عنوان مثال هنرمندان مجسمه ساز باید‬ ‫فقط منتظر فراخوان های شهرداری و دولت بمانند؛ بنابراین‬ ‫باید هنر از سمت مردم مورد استقبال قرار بگیرد و به سفارش‬ ‫انها تولید شود تا هم میزان تولید افزایش یاید و هم اینکه‬ ‫اقتصاد هنر رونق پیدا کند‪ .‬شیخ الحکمایی یاداور شد‪ :‬البته‬ ‫این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است‪ .‬مردم باید بدانند که‬ ‫یک اثر هنری می تواند عالوه بر تلطیف کردن فضای خانه‪،‬‬ ‫ارزش افزوده هم داشته باشد‪ .‬در این میان یکی از مهمترین‬ ‫نهادهایی که می تواند در این زمینه موثر باشــد‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش است؛ این نهاد می تواند دانش اموزان را با هنر اشنا‬ ‫کند و به انها بیامــوزد که چگونه می توانند هنر را به خانه‬ ‫بیاورند و عالوه بر بهره مندی زیبایی شناسانه‪ ،‬سود مالی نیز‬ ‫داشته باشند‪ .‬طبیعتا این دانش اموزان در اینده عالقه مند‪،‬‬ ‫مخاطب و مشتری هنر می شوند و با چنین نسلی است که‬ ‫هنرهای تجسمی می تواند در اینده به جایگاه اصلی خودش‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫دومین نشست علنی یازدهمین دوره مجلس پنجشنبه ‪ ۸‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬به ریاست حجت االسالم تقوی‬ ‫رئیس سنی مجلس اغاز شد‪ .‬محمدباقر قالیباف با ‪ ۲۳۰‬رای از مجموع ‪ ۲۶۷‬رای ماخوذه حائز اکثریت‬ ‫ارای وکالی ملت شد و برای سال نخست اجالسیه یازدهم رئیس و سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی و‬ ‫علی نیکزاد نواب اول و دوم هیات رئیسه اجالسیه اول مجلس یازدهم شدند ‪ /‬محمدصادق نیک گستر‬ ‫مرمت و بازسازی تندیس خیام در بوستان الله‬ ‫سی و یکمین اجالس عمومی شورای عالی استان ها برگزار شد‪ .‬در این اجالس علیرضا احمدی نماینده‬ ‫مردم استان قم در شورای عالی استان ها و همچنین عبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس در‬ ‫شورایعالیاستان هابرایتصاحبریاستشورایعالیاستان هابایکدیگربهرقابتپرداختندودرنهایت‬ ‫«علیرضا احمدی» با کسب‪ ۵۰‬رای به عنوان رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد‪ /‬سجاد طلوعی‬ ‫با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و به دلیل شیوع این ویروس‪ ،‬اماکن تاریخی و گردشگری شیراز پس‬ ‫از سه ماه تعطیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی مجددا ً بازگشایی شد‪ .‬ارامگاه های حافظ و سعدی‬ ‫دو مکان محبوب شیرازی ها و گردشگران است که پس از بازگشایی به مرور به روزهای پربازدید خود‬ ‫برمی گردند ‪ /‬فاطمه نهاری‬ ‫کنسرت انالین علیرضا قربانی شامگاه پنج شنبه گذشته با اجرای قطعاتی نظیر «روزگار غریب»‪« ،‬بوی‬ ‫گیسو»‪« ،‬عاشقانه نیســت»‪« ،‬ارغوان» و «مدار صفر درجه» در تاالر وحدت برگزار شد‪ .‬این کنسرت‬ ‫بصورت رایگان از طریق صفحات مجازی برای مخاطبان برگزار شد ‪ /‬بهنام توفیقی‬ ‫کنسرتانالینهمایونشجریانباارکسترمجلسیتهرانبهرهبریبردیاکیارسشبگذشتهیکشنبه‬ ‫چهارم خردادماه در تاالر وحدت برگزار شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!