روزنامه هنرمند شماره 1237 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1237

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1237

روزنامه هنرمند شماره 1237

‫مسجدجامعیعنوانکرد‬ ‫صالحیدردیداربااعضایکمیسونفرهنگیمجلس‪:‬‬ ‫ذوق زدگی توسعه مدرن در حال‬ ‫از بین بردن فضاهای میراثی و تاریخی‬ ‫توجه به حوزه های فرهنگی و دینی‬ ‫از دغدغه های اصلی وزارت فرهنگ است‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫چهارشنبه ‪ 31‬اردیبهشت ماه ‪ 1399‬سال سیزدهم شماره ‪ 8 1237‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫رونق تیزرهای تبلیغاتی با‬ ‫حضور سلبریتی های سینما‬ ‫گفتگوی «هنرمند»‬ ‫با ارش معیریان کارگردان‬ ‫فیلم سینمایی «اپاچی»‬ ‫رادیووتلویز یون‪5.‬‬ ‫رضا شفیعی جم و سحر قریشی در نمایی از فیلم سینمایی «اپاچی»‬ ‫سینما با تمام‬ ‫جذابیتهایش‬ ‫بی رحم است‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫«سیدعباسسجادی»‬ ‫در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫ممیزی هنر‬ ‫کار غلطی‬ ‫است‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫استفتاءاز ایت الهمکارمشیرازی‬ ‫دربارهاقداماخیر خانهسینما‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫«رضا ارحام صدر»‪ ،‬مدیری‬ ‫مدبر و طنازیفی البداهه‬ ‫به مناسبت زادروز شاعر مجموعه «غرق در ارغوان و عسل»‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫شاعری که در هشتاد سالگی ‬ ‫شبیه هیچ کس نیست‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫معاون گردشگری خبر داد‪:‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫برخورد با تورهای غیرمجاز‬ ‫در تعطیالت فطر‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫اکران انالین‬ ‫موفق یا مخرب برای ‪ VOD‬ها؟‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران‪:‬‬ ‫استقبالجهانپساکرونا‬ ‫از فکر و فرهنگ‬ ‫گردشگری‪6.‬‬ ‫شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر‪:‬‬ ‫«طپانچه خانم»‬ ‫به صورت محدود پخش می شود‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫همراهیعلیرضاقربانی‬ ‫باهنرمندانخارجی‬ ‫در یک پروژه جهانی‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫اریاوش؛ خواننده و اهنگساز در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫موسیقی پراحساس تر ین‬ ‫هنر دنیاست‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 8.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صالحی در دیدار با اعضای کمیسون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫نگاه‬ ‫به مناسبت زادروز شاعر مجموعه «غرق در ارغوان و عسل»‬ ‫د سالگی ‬ ‫شاعری که در هشتا ‬ ‫شبیه هیچ کس نیست‬ ‫‪ 30‬اردیبهشــت مــاه مصادف با ســال روز تولد احمدرضا‬ ‫احمــدی اســت‪ .‬این شــاعر در ســال ‪ 1319‬در کرمان‬ ‫متولد شد‪ .‬نخســتین دفتر شعرش «طرح» که در اذرماه‬ ‫‪ 1341‬انتشــار یافــت از اثار راه گشــا در جریانی بود که‬ ‫بعدها به نام «موج نو» در شــعر معاصر فارســی شناخته‬ ‫شد و بر نسلی از شــاعران تاثیر گذاشت‪ .‬به مناسبت این‬ ‫روز مسعود شــهریاری مدیر انتشــارات کارگا ه اتفاق که‬ ‫ناشــر مجموعه شــعرهای احمدرضا احمدی در سال های‬ ‫اخیرست یادداشــتی نوشــته اند که در ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫«احمدرضا احمدی در شــعر «احمدرضا»ســت‪ .‬به همان‬ ‫نســق که فروغ فرخزاد «فروغ» است‪ ،‬نیما «نیما»ست و‬ ‫سهراب سپهری را «ســهراب» خطاب می کنیم‪ .‬نکت ه نغز‬ ‫این جاست که در میان شاعران جریان سا ِز معاصر ان ها که‬ ‫به نام کوچک شان خطاب می شوند شاعرانی هستند که از‬ ‫ذهنیت فردی و شــخصی در برابر ایده های تفکر اشتراکی‬ ‫در زبان پشــتیبانی کرده انــد و به قول خــود احمدرضا‬ ‫ الودگــی حقیقت تنها‬ ‫احمــدی معصومیت‪ ،‬صداقت و مه‬ ‫ِ‬ ‫سالح شان بود‪ .‬او که شصت سال پیش در نامه اش به فروغ‪،‬‬ ‫شــعر را به اتاقی تشبیه کرده بود که فقط یک قصه دارد‪:‬‬ ‫ فصل ســال انسان تیرباران شد»‪،‬‬ ‫«در یک صبح در چهار ِ‬ ‫حاال شــصت سال است که شــعرش به رنج محاکات خو‬ ‫گرفته اســت و در اتاقش به دنبال ردپای خون الود انسان‬ ‫می گردد‪ .‬حاال شــصت سال اســت که مبدا «موج نو» در‬ ‫عصر طالیی شــعر ایران با انتشار کتابِ «طرح» احمدرضا‬ ‫احمدی در ســال ‪ 1341‬غرابتی بسیار در خور تعمق دارد‪.‬‬ ‫کتابی که هنوز هم باید انتشارش را در نیم قرن قبل جشن‬ ‫گرفت‪ .‬احمدرضا احمــدی از همان وقت تاکنون بی وقفه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫تخت بیمارستان‬ ‫بی اعتنا و خســتگی ناپذیر‪ ،‬حتی از روی‬ ‫از چشــم ه خیال و حقیقت در شعر فارسی پاسبانی کرده‬ ‫اســت و از این بابت تاثیرپذیری اغلب جریان های شعری‬ ‫معاصر از دهه ی چهل تا کنون از شعر احمدرضا احمدی او‬ ‫را از همه شاعران هم نسل و غیر هم نسلش متمایز می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که او از س ِر انزوا یا هوشمندی هیچ گاه‬ ‫اجــازه نداد نامش در بیانی ه هیچ نحله شــعری ای بیاید و‬ ‫ تنهایی هنرمند را هیچ گاه از دســت نداد‪ .‬در‬ ‫ایمانــش به‬ ‫ِ‬ ‫اســتان ه هشتاد ســالگی باید اقای احمدی را تماشا کرد و‬ ‫از ایشــان اداب تنهایی و اداب قرنطینــه را اموخت‪ .‬این‬ ‫ که چگونه می توان ســال ها در خانه ماند‪ ،‬جســم را پشت‬ ‫در گذاشت و در استان ه هشتادسالگی بی وقفه خالق ماند‪.‬‬ ‫احمدرضا احمدی در اســتانه هشتاد سالگی هنوز بی وقفه‬ ‫کتــاب می خواند شــعر می گوید نقاشــی می کند و هنوز‬ ‫سوررئالیســتی تنها در تهران است که از قطار پاریس جا‬ ‫مانده و صندلی اش در کافه دوفلور کنار «ســوپو»‪« ،‬الوار»‬ ‫و «برتون» خالی ســت‪ .‬احمدرضا احمدی در کنار تاثیرات‬ ‫بســیاری که بر هنر معاصر ایران گذاشــته‪ ،‬از «طرح» و‬ ‫«جنــگ طرفه» و «کانون» به این ســو بر رویکرد به فرم‬ ‫ُ‬ ‫در نشــریات و کتاب ها نیز تاثیر مشهودی داشته است‪ .‬ما‬ ‫که در نشــر کارگاه اتفاق چه در حــوزه کتاب های صوتی‬ ‫چــه در حوزه کتاب کاغذی از ابتدا خود را وامدار این نوع‬ ‫نگاه می دانســتیم‪ ،‬از این که اقای احمــدی در کنار قوت‬ ‫ قلب ها و مشورت های همیشگی شان‪« ،‬کارگاه اتفاق» را تا‬ ‫ان جا دوست داشتند که کتاب های شعر تازه شان را به ما‬ ‫بسپارند؛ حتما خود را ناشری خوش اقبال می دانیم‪ .‬ما در‬ ‫کارگاه اتفاق تا حاال کتاب «بادها بر بستر کلمات می دوند»‬ ‫که شــعرهای تابســتان نودوهشت شاعر شــمعدانی های‬ ‫را شــامل می شــود و هم چنین کتاب «با چتر شکسته در‬ ‫باران» که شامل شعرهای بهار نودوهشت است را از ایشان‬ ‫منتشر کرده ایم‪ .‬هر دوی این کتاب ها هم چنین در بردارنده ‬ ‫عکس هایی منتشر نشــده از مهرداد اسکویی و لیال اخوان‬ ‫از شاعر است‪ .‬از محبت های شــاعر شمعدانی ها یکی هم‬ ‫این بود که در چند روز گذشته نسخ ه دست نویس اخرین‬ ‫مجموعه شعرشان به نام «غرق در ارغوان و عسل» را برای‬ ‫حروف چینی به کارگاه اتفاق ســپردند و در تولد هشــتاد‬ ‫ سالگی شــان ما را غرق در عســل و ارغوان کردند‪ .‬نســل‬ ‫هشتاد ساله های هنر و ادبیات ایران در موسیقی‪ ،‬نقاشی‪،‬‬ ‫سینما و تئاتر و غیره لیستی را شامل می شود که بی اغراق‬ ‫بدنه اصلی فرهنگ ایران در تمام این ســال ها بوده است و‬ ‫احمدرضا احمدی یکی از مهم ترین نام های این نسل است‬ ‫که هشتاد سالگی اش شبیه هیچ کس نیست»‪.‬‬ ‫توجه به حوزه های فرهنگی و دینی‬ ‫از دغدغه های اصلی وزارت فرهنگ است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ‪ 29‬اردیبهشت ماه در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی دوره دهم مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به فعالیت ها و اقدامات این وزارتخانه در حوزه های دینی و فرهنگی گفت‪ :‬توجه به‬ ‫این حوزه از دغدغه های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت تدبیر و امید بوده و هست و بیش از‬ ‫گذشته ادامه خواهد داشت‪ .‬سیدعباس صالحی با تاکید بر این مطلب تصریح کرد‪ :‬در این دوره تعامالت و‬ ‫ارتباطات مثبت و مناسبی بین کمیسیون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایجاد شد‪ .‬وی با اشاره به برخی‬ ‫رئوس اقدامات و کارهای صورت گرفته این وزارتخانه در این دوره ادامه داد‪ :‬در ابتدای حضور در این وزارتخانه‬ ‫به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به انجام ‪ 9‬کالن پروژه در کمیسیون فرهنگی و صحن مجلس شورای‬ ‫اسالمی اشاره کردم که این ‪ 9‬کالن برنامه را به عنوان تعهد قانونی و شرعی خود می دانم و تالش می کنیم‬ ‫بر اســاس ان موضوعات و کارها را پیش ببریم‪ .‬وی در بخشــی با اشاره به اقدامات دینی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی گفت‪ :‬حوزه دینی یکی از دغدغه های اصلی این وزارخانه به شمار می اید‪ .‬در بخش کانون های‬ ‫فرهنگی هنری مساجد کشور اتفاقات خوبی صورت گرفته است‪ .‬اساسنامه این کانون بعد از ‪ 25‬سال در این‬ ‫دوره به تصویب رسید‪ .‬سامانه ثبت کانون ها فعال است و بیش از ‪ 2‬میلیون اعضای کانون ها در این سامانه به‬ ‫ثبت رسیده که بر اساس ان تمام فعالیت های ان ها نیز برای ما روشن است‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح «فهما» یکی دیگر‬ ‫از اقدامات ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری کشور است که مبتنی بر تحوالت گسترده در کانون ها‬ ‫است‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری به اقدامات و فعالیت های معاونت قران و عترت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این معاونت نیز اتفاقات و رویدادهای خوبی صورت گرفته است که جشن رمضان در استان ها و‬ ‫تقویت کیفی نمایشگاه بین المللی قران کریم که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد‪ ،‬از جمله این‬ ‫اقدامات به شمار می رود‪ .‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬در بخش حج و زیارت در ‪ 3‬سال گذشته‬ ‫اقدامات خوبی صورت گرفته و حج با عزت و با امنیتی داشته ایم‪ .‬در حوزه اوقاف نیز فعالیت ها و اقدامات خوبی‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬وی به اقدامات حوزه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫حوزه کتاب و کتابخوانی که از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری نیز هست مورد توجه این وزارتخانه بوده‬ ‫و اتفاقات خوبی در این بخش صورت گرفته است‪ .‬جام باشگاه های کتاب خوانی و پایتخت فرهنگی کتاب‬ ‫در کشور از جمله این اتفاقات به شمار می اید‪ .‬صالحی در عین حال تصریح کرد‪ :‬ساخت ‪ 365‬کتابخانه در‬ ‫‪ 3‬سال گذشته از دیگر اقدامات در حوزه کتاب و کتابخوانی است و این بخش یکی دیگر از دغدغه های این‬ ‫وزارتخانه محسوب می شود‪ .‬ریس شورای هنر به تشکیل این شورا اشاره کرد و گفت‪ :‬این شورا بعد از سال ‪88‬‬ ‫تشکیل نشد و با پیگیری های اقای عاملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از دو هفته گذشته تشکیل شد‬ ‫و مسئولیت ان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و امیدوارم برخی از کارهای فرهنگ و هنری را‬ ‫بتوانیم از طریق این شورا پیش ببریم‪ .‬وی به شهرهای خالق اشاره کرد و گفت‪ :‬شهرهای خالق ایده مهمی‬ ‫بود که از طریق ان مزیت های فرهنگی و هنری هر شهری شناسایی و از کنار هم قرار گرفتن این شهرها‬ ‫شبکه شهرهای خالق به وجود می اید که ظرفیت های عمومی و خصوصی را برای پیشبرد و اعتالی فرهنگ و‬ ‫هنر ان ها به کمک می طلبد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت تدبیر و امید به اقدامات سازمان سینمایی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این حوزه هم نوزایی سینمایی در بخش های مختلف و زیرساختی به وجود امده که‬ ‫کامال محسوس است‪ .‬از جمله ساخت و ساز سینماهای امید در شهرهای فاقد سینما که از سال ‪ 98‬اغاز‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش رسانه نیز اقداماتی صورت گرفته که در روزهای شیوع کرونا یکی از قابلیت های‬ ‫ان مشخص شد‪ .‬در معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی مانند زمان جنگ که ستاد تبلیغات داشتیم‪ ،‬ستاد‬ ‫خبری تشکیل شد که مسیر خبری رسانه ها در روزهای کرونایی را تعقیب می کند‪ .‬صالحی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫روزها همانطور که مدافعان سالمت در کنار مردم بوده اند ستاد خبری هم تالش کرده ارامش اجتماعی را در‬ ‫کشور حفظ کند‪ .‬وی به اقدامات و توجه این وزارتخانه به حوزه استان ها اشاره کرد و افزود‪ :‬عالوه بر سفرهای‬ ‫استانی معمولی که داشته ایم‪ ،‬با ‪ 18‬استاندار استان هم تفاهم نامه فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬رسانه ای و دینی امضا‬ ‫کرده ایم که برنامه های ان ها دنبال می شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬در فضای مجازی هم در این دوره سند تحول وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در فضای مجازی امضا شد‪ .‬انشااهلل تا پایان نیمه اول سال خدمات وزارتخانه از طریق پنجره واحد‬ ‫صورت می گیرد و این وزارتخانه توجه جدی تری به اقدامات محتوایی در فضای مجازی دارد و تالش می کنیم‬ ‫در فضای مجازی شرایط سالم تر‪ ،‬موثرتر و اقتصادی تری برای اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه ایجاد کنیم‪ .‬وی‬ ‫به اقدامات و خدمات صندوق اعتباری هنر هم اشاره کرد و افزود‪ :‬این صندوق در ابتدای این دوره ‪ 35‬هزار‬ ‫عضو داشت و امروز ‪ 72‬هزار عضو دارد و بیمه شدگان از ‪ 19‬هزار نفر به ‪ 35‬هزار نفر ارتقا یافتند و خدمات و‬ ‫تسهیالت در حد امکانات از طریق این صندوق به اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه ارائه می شود‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این وزارتخانه در روزهای شیوع‬ ‫کرونا اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬در این حوزه نیز تمام تالش مان را کرده ایم که اقداماتی برای اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫و صاحبان کسب و کارهای فرهنگی و هنری متضرر از شیوع کرونا داشته باشیم که مواردی از ان اعالم شده‬ ‫و مواردی دیگر در حال پیگیری است‪ .‬وی در پایان از همکاری و حمایت های کمیسیون فرهنگی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در دوره دهم تقدیر کرد و گفت‪ :‬در این کمیسیون فرهنگی مجلس نقش حمایتی از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی داشت و در طرح و لوایح مختلف به کمک این وزارتخانه امد که برخی تصویب شد و‬ ‫برخی باقی مانده است‪ .‬دیدگاه های نظارتی و پیشنهادی این کمیسیون هم همواره برای ما نقش کمک کننده‬ ‫داشته است‪ .‬در ابتدای این دیدار علی اصغر کاراندیش مروستی معاون حقوقی‪ ،‬مجلس و امور استان های‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تقدیر از نقش تعاملی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در دوره‬ ‫دهم گفت‪ :‬در این دوره همکاری ها و تعامالت خوب و موثری صورت گرفت و اگر انتقاداتی هم بود از روی‬ ‫دلسوزی و اصالح امور بوده است‪.‬‬ ‫در بخش دیگری جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تمام تالش مان‬ ‫این بود که بتوانیم با هدف حفظ و تقویت فرهنگ دینی و ملی کشور اقداماتی داشته باشیم و در این دوره‬ ‫کارهای خوبی در قالب طرح و لوایح فرهنگی و هنری صورت گرفت که الیحه اصالح بند ‪ 16‬قانون اهداف و‬ ‫‪ 30‬هنرمند در روز قدس اثر خلق می کنند‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هنرمند حوزه تجســمی برای پاسداشــت مجاهدات مردم مظلوم‬ ‫فلســطین‪ ،‬جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با روز قــدس‪ ،‬در حرم مطهر رضوی‬ ‫هنرافرینی می کنند‪ .‬با اعال م این که قرار است بیش از‪ ۳۰‬هنرمند حوزه تجسمی‬ ‫برای پاسداشت مجاهدات مردم مظلوم فلسطین‪ ،‬جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با‬ ‫روز قدس‪ ،‬در حرم مطهر رضوی هنرافرینی کنند‪ ،‬هدف از برگزاری این رویداد را‬ ‫پاسداشت سال ها مبارزه و جهاد مظلوم مردم فلسطین عنوان کرد تا هنرمندان به‬ ‫صورت نمادین در دفاع از مردم فلسطین اثاری را خلق کنند‪ .‬محمدعلی رجبی‪،‬‬ ‫سیدمسعودشجاعی طباطبایی‪،‬مسعودنجابتی‪،‬علیوزیریان‪،‬خشایارقاضی زاده‪،‬‬ ‫سیدحمیدشریفیال هاشم‪،‬عبدالحمیدقدیریان‪،‬حسنروح االمین‪،‬سیدعبداهلل‬ ‫حاجی سیدحســن‪ ،‬عباس برزگر گنجی‪ ،‬مازیار بیژنی‪ ،‬مهدی فرخی‪ ،‬منصوره‬ ‫امیری‪ ،‬عباس گودرزی‪ ،‬حسین عصمتی‪ ،‬رضا بدرالسماء‪ ،‬زینب رجبی‪ ،‬مهدی‬ ‫حاجی محمدی‪ ،‬محمدصابر شیخ رضایی‪ ،‬ثاراهلل فرخ‪ ،‬زهرا اسدیان‪ ،‬علی محمد‬ ‫شیخی‪ ،‬حسین یوزباشــی‪ ،‬حشمت اهلل نوروزی گودرزی‪ ،‬محمد روح االمینی‪،‬‬ ‫محمد حبیبی‪ ،‬محمدعلی نادری‪ ،‬محمد اسدی جوزانی‪ ،‬غالمرضا قلی پور‪ ،‬نوید‬ ‫سیمبر‪ ،‬ناصر تقی زاده‪ ،‬عبدالمجید شاهواروقی فراهانی‪ ،‬سید مهدی حسینی‬ ‫الهاشمی و‪ ...‬هنرمندانی هستند که در ایین «بر استان قدس» به خلق اثار هنری‬ ‫در رشته های تجسمی می پردازند‪ .‬این ایین به همت مرکز هنرهای تجسمی‬ ‫حوزه هنری و سپهر سوره هنر روز جمعه (‪ ۲‬خردادماه) همزمان با روز قدس در‬ ‫صحن قدس حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار می شود‪.‬‬ ‫وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از این موارد است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به حمایت از فیلم های ضد امریکایی‪ ،‬طرح ترویج کتابت قران با رسم الخط مفاخر ملی و ‪ ...‬هم از‬ ‫دیگر این طرح ها به شمار می اید‪.‬‬ ‫جعفرپور گفت‪ :‬جلسات خوبی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونان و روسای سازمان های تابعه این‬ ‫وزارتخانه داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬وضع معیشتی هنرمندان به ویژه در روزهای شیوع کرونا یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی است و بخشودگی سه ماه مالیات اهالی فرهنگ و هنر یکی از گام های این وزارتخانه در این ایام به شمار‬ ‫می اید‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد‪ :‬توجه به فضای مجازی در دوره پساکرونایی ضروری‬ ‫اســت که تقویت شود و ریل گذاری فضای مجازی در بعد فرهنگی و هنری جزو وظایفی است که وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به ان توجه دارد‪ .‬در ادامه دیدار حجت االسالم سالک عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شورای اسالمی بر توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر حجاب و عفاف تاکید کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬کتاب‬ ‫باید در سبد خانوار قرار بگیرد و توجه به عملکرد شورای های فرهنگ عمومی در استان ها و حل مسئله کاغذ‬ ‫از ضروریات است‪ .‬در ادامه علیرضا ابراهیمی گفت‪ :‬توجه به سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی و فضای مجازی ضرورتی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬در بخش دیگری از این دیدار طیبه سیاووشی گفت‪ :‬در این دوره همکاری خوبی بین‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت و الیحه حمایت از مالکیت فکری‬ ‫هم باید در دوره بعدی دنبال شود و مغفول نماند‪.‬‬ ‫در ادامه سیده فاطمه ذوالقدر از توجه این وزارتخانه برای استفاده از ظرفیت زنان در بخش مدیریتی تقدیر کرد‬ ‫و گفت‪ :‬توجه به زنان و جوانان برای مشارکت در بخش های مختلف فرهنگی و هنری ضروری است‪ .‬در بخش‬ ‫دیگری از این دیدار محمد اسماعیل سعیدی گفت‪ :‬در دوره وزارت دکتر صالحی ارامش بر حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر کشور حکمفرما بود و این یک فرصت به شمار می اید برای خدمت و حل مشکالت حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر کشور‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه به حوزه تئاتر به ویژه تئاتر در تبریز ضروری است‪ .‬همچنین همه شاخص های و‬ ‫تصمیمات فرهنگی کشور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیست و در این زمینه باید تعیین تکلیف‬ ‫شود و مرجع تصمیم گیری در این حوزه مشخص شود‪ .‬در ادامه اصغر مسعودی گفت‪ :‬طرح های خوبی در‬ ‫دولت تدبیر و امید در بخش فرهنگ و هنر تصویب شد و روابط خوبی بین این وزارتخانه و کمیسیون فرهنگی‬ ‫صورت گرفت‪ .‬وی بر تکمیل ساخت برخی کتابخانه ها تاکید کرد و افزود‪ :‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در حوزه های قرانی و فرهنگی هم اقدامات خوبی انجام داده و گاهی مشکل یک موسیقی را نباید تعمیم به‬ ‫تمام کارهای این وزارتخانه داد و دیگر اقدامات مثبت ان را نادیده گرفت‪ .‬در بخش دیگری حجت االسالم‬ ‫مهدی شیخ گفت‪ :‬سیاست زدایی یکی از روندهای این وزارتخانه در دوره اقای دکتر صالحی است و ایجاد‬ ‫توازن بین عرصه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی دیگر از اقدامات دکتر صالحی در این دوره‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما در کمیسیون فرهنگی مجلس تالش کردیم بیشتر نقش حمایت کننده داشته باشیم تا‬ ‫نقشمطالبه گر‪.‬‬ ‫در ادامه حجت االسالم سیدصادق طباطبایی نژاد گفت‪ :‬ارتباط و هم افزایی خوبی بین وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی و کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره دهم برقرار بود‪ .‬وی افزود‪ :‬این وزارتخانه یک وزارتخانه کاربردی‬ ‫و مهم است و مسائل مهمی مانند اوقاف‪ ،‬حج و زیارت‪ ،‬سینما‪ ،‬موسیقی‪ ،‬کتاب‪ ،‬تئاتر و ‪ ...‬را دنبال می کند و‬ ‫مدیریت ان بسیار سخت است زیرا با اقشار مختلف جامعه در ارتباط است‪ .‬طباطبایی نژاد ادامه داد‪ :‬توجه به‬ ‫مسایل دینی بیش از پیش در این وزارتخانه ضروری است و باید برنامه ریزی دقیقی برای ان صورت بگیرد‪.‬‬ ‫و باید در این زمینه هم افزایی داشته باشیم زیرا بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به حوزه های‬ ‫مسئولیتی اش بسیار ضعیف است‪ .‬در بخش دیگری حجت االسالم احد ازادیخواه گفت‪ :‬باید در بخش فرهنگ‬ ‫و هنر نسبت به سیاه نمایی های همراه با جریان معاند کشور تدبیر داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این دوره در حوزه‬ ‫سینمای کشور با رنسانس غیرقابل انکار مواجه هستیم و با این حال نباید اصل ارزش های ما در سینما مورد‬ ‫توجه نباشد و نباید نگاه به سینمای پاک و مقدس از بین برود‪.‬‬ ‫در پایان علی اصغر کاراندیش گفت‪ :‬در حوزه توجه به حجاب و عفاف وزارت کشور کمیته ای با این عنوان‬ ‫دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در انجا عضو است و تالش می کند در این حوزه فعال باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یک سوم بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه هنری و سینمایی صرف می شود و دو سوم ان‬ ‫صرف فعالیت های دینی و فرهنگی می شود‪.‬‬ ‫استفتاء از ایت اله مکارم شیرازی درباره اقدام اخیر خانه سینما‬ ‫خانه ســینما در حالی اعطای کمک هزینه معیشتی به اعضای‬ ‫صنوف سینمایی را مستلزم پرکردن پرسشنامه کرده که ایت اهلل‬ ‫مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید‪ ،‬این کار را جایز ندانسته است‪.‬‬ ‫چندی پیش تعدادی بسته معیشتی در اختیار خانه سینما قرار‬ ‫گرفت تا در ماه مبارک رمضان به ســینماگران متضرر از شیوع‬ ‫کرونا اهدا شود‪ .‬از انجایی که خانه سینما برای شناسایی هنرمند ِان‬ ‫نیازمند‪ ،‬فقط شــیوه غربالگری را به رســمیت می شناسد‪ ،‬به‬ ‫روش های پیشنهادی صنوف توجهی نکرد و از متقاضیان خواست‬ ‫پرسشنامه ای حاوی ‪ ۳۴‬سوال را پاسخ دهند که بسیاری از ان ها‬ ‫تفحص در زندگی شخصی افراد تلقی می شود و با کرامت انسان ها‬ ‫ّ‬ ‫مغایر است‪ .‬موضوعی که در «رزمایش مواسات‪ ،‬همدلی و کمک‬ ‫مومنانه» بر ان بسیار تاکید می شود و گروه های جهادی و نهادها‬ ‫تا حد ممکن ســعی دارند ابروی افراد و شان ان ها حفظ شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که در معدود مواردی نظیر انتشار عکس هایی‬ ‫از کمک های غذایی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان که‬ ‫چهرهکمک گیرندگانمشخصبود‪،‬شاهداعتراضگستردهکاربران‬ ‫فضای مجازی به این بی اخالقی بودیم‪ .‬غربالگری خانه سینما نیز‬ ‫شبیه به این موضوع است و کرامت انسانی را خدش هدار می کند‪.‬‬ ‫همین موضوع سبب شد ‪ ۱۲‬صنف از صنوف زیرمجموعه خانه‬ ‫سینما شامل «انجمن کارکنان البراتوار فیلم‪ ،‬کانون اهنگسازان‪،‬‬ ‫انجمنمنشیانصحنه‪،‬انجمنگویندگانوسرپرستانگفتارفیلم‪،‬‬ ‫انجمن مدرسان سینما‪ ،‬انجمن مدیران تولید‪ ،‬انجمن برنامه ریزان‬ ‫و دستیاران کارگردان سینما‪ ،‬انجمن دستیاران فیلمبردار‪ ،‬انجمن‬ ‫مدیران و دستیاران تدارکات سینما‪ ،‬انجمن مدیران و دستیاران‬ ‫سالن های سینما‪ ،‬انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران‬ ‫و انجمــن فیلم کوتاه ایران» اعتراض مکتوب خود را به همایون‬ ‫اسعدیانرئیسهیات مدیرهخانهسینمااعالمکنند‪.‬ان هامعتقدند‪:‬‬ ‫نفس رفتار گزینشی با اعضای صنوف به هر شکل اشتباه است و‬ ‫اطالعات به دست امده از این روش‪ ،‬به دلیل متغیر بودن شرایط‬ ‫زیستی انســان ها قابلیت استناد به منظور تصمیم گیری درباره‬ ‫وضعیت معیشتی انسان ها را ندارد و نیاز به روز رسانی اطالعات‬ ‫تا همیشه ادامه خواهد داشت‪ .‬ضمن اینکه اطالعات ارسالی اعضا‬ ‫قابل راستی ازمایی نبوده و اعضا را در معذوریت نوع پاسخگویی‬ ‫قرار خواهد داد‪ .‬این صنوف سینمایی پیشنهاد کرده اند‪ :‬به منظور‬ ‫حفظ شان اهالی سینما و در راستای صیانت از کرامت انسانی اعضا‬ ‫با استفاده از تجربه های موفق پیشین‪ ،‬مبنا بر انصراف خودخواسته‬ ‫اعضایی که از تمکن مالی الزم برخوردارند قرار داده شود تا یاریگر‬ ‫خانه سینما در کمک رسانی به اعضای کم برخوردارتر باشند‪.‬‬ ‫شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر‪:‬‬ ‫«طپانچه خانم» به صورت محدود پخش می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تئاتر انالین و فرصتی بی نظیر‬ ‫پیش روی خانه تئاتر‬ ‫عباس غفاری‬ ‫شــهاب الدین حسین پور با اشــاره به پخش محدود فیلم تئاتر «طپانچه خانم» از سوم خردادماه از‬ ‫انتشــار فیلم تئاتر اثارش به صورت دی وی دی خبر داد و عنــوان کرد در حال پژوهش روی پدیده‬ ‫تئاتر انالین است‪ .‬شهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش «زندگی گالیله» که‬ ‫قرار بود بهار ســال جاری به صحنه برود به خبرنگار مهر گفت‪ :‬قرار بر این بود که نمایش «زندگی‬ ‫گالیله» نوشته برتولت برشــت با دراماتورژی محمد امیریاراحمدی را نیمه اول خرداد ‪ ۹۹‬در سالن‬ ‫اصلی مجموعه تئاترشهر به صحنه ببرم و تا هفته اول اسفند ‪ ۹۸‬هم تمرین ها و مراحل اماده سازی‬ ‫نمایش برقرار بود اما به دلیل بحران پیش امده ناشــی از بیماری کرونا بعد از ‪ ۴۰‬جلســه مجبور به‬ ‫تعطیلی تمرینات شدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر نیز در حال مذاکره و کسب تکلیف از اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی و مدیریت مجموعه تئاتر شهر برای زمان اجرای نمایش هستم اما متاسفانه در این‬ ‫دوران نه نسبت به جبران خسارتی که گروه متحمل شده و نه زمان از سرگیری اجرا صحبتی با ما‬ ‫نشده است‪ .‬قطعاً بدون حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نه تنها گروه نمایش ما بلکه هیچ اثر‬ ‫نمایشی دیگری نمی تواند دوباره روی پای خود بایستد‪ .‬حسین پور درباره انتشار فیلم تئاتر اثارش بیان‬ ‫کرد‪ :‬از مدتی قبل تصمیم داشــتم نمایش های اخیرم را به صورت فیلم تئاتر منتشر کنم که شرایط‬ ‫به وجود امده به دلیل بحران کرونا باعث شــد بیشتر از قبل به این کار ترغیب شوم البته مشکالت‬ ‫اقتصادی باعث تاخیر در کار شد اما در نهایت نمایش های «طپانچه خانم»‪« ،‬بیوه های غمگین ساالر‬ ‫جنگ»‪« ،‬یک زندگی بهتر» و «سراشــپز پیشــنهاد می کند» قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر به‬ ‫صورت ‪ DVD‬وارد بازار شوند‪ .‬این کارگردان تئاتر درباره پخش محدود فیلم تئاتر «طپانچه خانم» در‬ ‫اینترنت نیز عنوان کرد‪ :‬همچنین قرار بر این است که پخش فیل م اجرای دوم نمایش «طپانچه خانم»‬ ‫که سال ‪ ۹۶‬در تماشاخانه پالیز به صحنه رفت از سوم خرداد ماه به صورت محدود در سامانه عرضه‬ ‫اینترنتی محصوالت نمایشی اغاز شود‪ .‬همه مجوزهای الزم برای پخش فیلم تئاترهای تهیه شده از‬ ‫نمایش هایی که به صحنه برده ام چه به صورت ‪ DVD‬و ‪ VOD‬اخذ شده و مشکلی از بابت پخش و‬ ‫نمایش این اثار وجود ندارد‪ .‬وی درباره برنامه هایش در دوران پساکرونا گفت‪ :‬تالشمان این است که‬ ‫در صورت فراهم شــدن شرایط یکی از نمایش های قدیمی گروه را بازتولید کنیم که در این شرایط‬ ‫هزینه های بازتولید مناســب تر از تولید دوباره یک نمایش خواهد بود‪ .‬البته این به معنی انصرافم از‬ ‫اجرای نمایش «زندگی گالیله» نخواهد بود چون ‪ ۴‬سال است که در نوبت اجرای این نمایش هستم‬ ‫اما باید این مساله را در نظر گرفت که در صورت باز شدن تماشاخانه ها چه زمانی را برای اجرا به ما‬ ‫اعالم می کنند و در این وضعیت ممکن است تغییراتی در گروه بازیگران به وجود بیاید که به معنی‬ ‫این است که تمرینات را باید از ابتدا اغاز کنیم‪ .‬کارگردان «یک زندگی بهتر» یاداور شد‪ :‬همچنین با‬ ‫همراهی اعضای گروه پارکینگ در حال تاسیس یک مجموعه فرهنگی هنری هستم‪ .‬در همین حین‬ ‫نیز در حال پژوهش درباره اجرای تئاتر انالین و چگونگی اموزش تئاتر به صورت انالین هســتیم و‬ ‫اینکه چه راهکارهایی از لحاظ محتوایی و فنی و با چه فهرست مطالب تدریسی برای کاربردی شدن‬ ‫این شیوه از تئاتر مورد نیاز است‪.‬‬ ‫«رضا ارحام صدر»‪ ،‬مدیری مدبر و طنازی فی البداهه‬ ‫حسنروانشید‪-‬روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫اگر کسی پیدا شود که بتواند به راحتی یکی از اهالی بومی و اصیل شهر‬ ‫اصفهان را که پایتخت بذله گویی ایران است بخنداند قطعاً می توان او را‬ ‫سرامد طنازان جهان به حساب اورد که این اتفاق برای این دیار تنها‬ ‫توسط یک صاحب به حقیقت پیوست و برای همیشه جاودان ماند‪.‬‬ ‫تمامی روزهای اردیبهشت ماه رویایی را می شود تاریخ تولد شادترین‬ ‫انسان در عالم ســینما‪ ،‬تئاتر و هنرنمایشی کشور دانست و او کسی‬ ‫نیست جز سلبیریتی برامده از میان مردم طناز اصفهان که تا اخرین‬ ‫روزهای پربرکت عمر خود در میان ان ها ماند و در غم ها و شادی هایشان‬ ‫شریک بود‪ .‬امروز ارامگاه رضا ارحام صدر در قطعه نام اوران باغ رضوان‬ ‫اصفهــان در اولویت گذار گاه بیگاه همه بزرگان ایــن دیار قرار دارد و‬ ‫میعادگاه کسانیست که غم وجودشان را درهم تنیده باشد و برای رفع‬ ‫ان نیازمند یک کاتالیزور و القاء شــادمانی درونی هستند‪ .‬از این نظر‬ ‫می روند تا فاتحه ای نثار او کنند و با دیدن تصویر باالی مزارش لبخند‬ ‫بر لبانشان جاری شود‪ .‬بداهه گویی و بدعت گذاری مکتب اصفهان در‬ ‫تئاتر کمدی‪ ،‬رضا ارحام صدر محسوب می شود که با قاطعیت می توان‬ ‫وی را بنیان گذار هنر کمدی انتقادی در صحنه های ایران دانســت‪ .‬او‬ ‫که در دوازدهم اردیبهشت ماه سال ‪ 1302‬خورشیدی در محله پاقلعه‬ ‫یعنی یکی از قدیمی ترین اماکن متدین نشین اصفهان دیده به جهان‬ ‫گشود دانش اموخته رشته فلسفه از دانشگاه اصفهان یا بقول خودش‬ ‫اکابر شاهزاده ابراهیم و بنیان گذار تئاتر حرفه ای در این شهر محسوب‬ ‫می شود‪ .‬این هنرمند بی ادعا و کم نظیر کمدی انتقادی برای اولین بار‬ ‫در دوران تحصیل و در جشن ساالنه دبیرستان ادب روی صحنه رفت‬ ‫تا نمایش سراســر طنز و کمدی «رفیق ناجنس» را که قرار بود فقط‬ ‫یک شب اجرا شود به دلیل استقبال غیرقابل وصف مشتاقان به مدت‬ ‫‪ ۷‬شــب عرضه نماید که تمامی بلیط های همت عالی ان همان روز‬ ‫اول بــه فروش رفته بود‪ .‬دراین باره از او نقل اســت‪ :‬هفته اولی بود که‬ ‫به عنوان دانش اموز وارد دبیرستان ادب اصفهان می شدم‪ .‬یکی از این‬ ‫روزها دبیر وارد کالس شد و بالفاصله حضوروغیاب دانش اموزان را از‬ ‫روی دفتر شروع کرد‪ .‬فامیل اخرین نفر «پنیری» بود که ان روز غیبت‬ ‫داشت‪ .‬معلم چند بار این اسم را تکرار کرد و من بی اختیار گفتم «رفته‬ ‫تو خیک»‪ .‬ان زمان پنیر را در پوســت گوسفند که «خیک» نامیده‬ ‫می شــد درست می کردند‪ .‬معلم نگاهی به من کرد و اخم هایش را در‬ ‫هم کشید و مشــغول پاک کردن نوشته های روی تابلو سیاه شد اما‬ ‫بی اختیار رویش را برگرداند و درحالی که بشدت می خندید به من نگاه‬ ‫می کرد‪ .‬زنگ استراحت بابای مدرسه در حیاط به سراغم امد و گفت‬ ‫از دفتر شما را می خواهند‪ .‬ترسیده بودم اما با کمال شجاعت دنبالش‬ ‫رفتم‪ .‬معلمان درحالی که با دیدن من می خندیدند مشغول نوشیدن‬ ‫چای بودند‪ .‬اقای عریضی مدیر دبیرستان همچنان که پشت میزش‬ ‫نشسته بود و اقای جهانشــاه معاون مدرسه در حال پچ پچ کردن در‬ ‫گوش او بود گفت ارحام صدر باید بچه شــوخی باشی! می توانی یک‬ ‫برنامه نمایشی کمدی و طنز به کمک بچه های کالس خودتان برای‬ ‫مراسم جشن ماه اینده که سالگرد تاسیس مدرسه است اماده کنی؟‬ ‫گفتن لغت «خیک» و قبول کردن درخواست مدیر شروع جرقه کار من‬ ‫در عالم تئاتر بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۲۷‬شادروان ناصر فرهمند که بنیان گذار‬ ‫تئاتر حرفه ای و به گونه ای استاد ارحام صدر به حساب می امد با تاسیس‬ ‫اولین تماشاخانه بانام اصفهان از شاگرد خود دعوت کرد تا با او همکاری‬ ‫نماید‪ .‬این مرکز فرهنگی هنری با تابلوی تماشاخانه در قلب اصفهان‬ ‫یعنی میدان دروازه دولت و کنار کاخ قدیمی شــهرداری ساخته شد‬ ‫که متاسفانه نیمه اول دهه پنجاه تخریب و به موزه و پارکینگ تبدیل‬ ‫گردید سالیان دهه چهل را پایگاه نمایش بهترین اثار صحنه ای کرد که‬ ‫توسط نویسندگان جهان به رشته تحریر درمی امد‪ .‬ارحام صدر که حاال‬ ‫استاد بالفصل کمدی ایران شده بود و مدعیانی در غرب و شرق جهان‬ ‫همچون«نورمنویزدوم»کمدینشهرهانگلیسیبرایدیدنبرنامه های‬ ‫او به ایران و اصفهان می امدند نمی توانست تنها یک ارتیست باقی بماند‬ ‫بنابراین با کمک و سرمایه گذاری مرحوم علی صدری پسرعموی خود‬ ‫گروه تئاتر سپاهان را تشکیل داد و با همراهی نصرت اهلل وحدت از دیگر‬ ‫طنازان عالم تئاتر و سینما به هنرنمایی فی البداهه در تماشاخانه تازه‬ ‫تاسیس ســپاهان پرداختند‪ .‬او که اعجوبه ای تمام عیار در فرهنگ و‬ ‫هنرنمایشی و مدیری مدبر بود پس از اخذ دیپلم در شرکت سهامی‬ ‫بیمه ایران اصفهان به شغل اداری اشتغال یافت و ساعات فراغت خود را‬ ‫به تئاتر و ادامه تحصیل اختصاص داد و پس اندک زمانی به ریاست این‬ ‫شرکت منصوب که در زمان مدیریت خود دست به انجام اقدامی بزرگ‬ ‫و جاودانه زد تا با استفاده از سرمایه های این شرکت کاروانسرای مادر‬ ‫شاهی بجا مانده از دوران صفویه را در خیابان چهارباغ و پشت مدرسه‬ ‫علمیه ایبههمیننامبهمیهمانسرایینوستالژیکوبی نظیردرسراسر‬ ‫جهان بانام هتل عباسی تبدیل نماید که هنوز هم پذیرای کنفرانس های‬ ‫جهانی و تورهای گران قیمت بین المللی است و نقش اجالس سران را‬ ‫به عهده دارد‪ .‬انچه هنرنمایشی ارحام صدر را مختص او می کرد قدرت‬ ‫فی البداهه خدادادی او بود که توجهی به متن نمایشــنامه ها نداشت‬ ‫بلکه کمدی طنز اجتماعی را که تم تمام کارهای او بود بر اساس حال‪،‬‬ ‫تدوین و تالش می کرد تا با توجه به چهره های سیاســی و اجتماعی‬ ‫حاضر در ســالن کالم خود را مملو از طنز‪ ،‬منعقد نماید‪ .‬کسانی که‬ ‫بلیط نمایش های ارحام را به ســختی و معموالً از بازار سیاه به دست‬ ‫می اوردند مطمئن بودند که دو ســاعت از عمر خــود را در ان دوران‬ ‫خفقان با خنده هایی از ته دل سپری خواهند کرد‪ .‬حاصل چند دهه‬ ‫تالش او در دامنه هنرهای نمایشی که بیش از ‪ 150‬نمایش صحنه ای‬ ‫و بیســت فیلم سینمایی است می تواند گواه ان باشد که دنیا چنین‬ ‫اعجوبه ای را در تولید شادمانی برای توده های جامعه بیاد ندارد‪ .‬در اینجا‬ ‫بد نیست نگاهی داشته باشیم به برگزیده ای از اثار هنری و نمایشی او‬ ‫که هنوز هم در دســترس اکثریت مردم اصفهان و سراسر ایران است‬ ‫که هرگز کهنه نخواهند شد‪ :‬کی دسته گل به اب داده؟‪ ،‬لج و لجبازی‪،‬‬ ‫جاده زرین ســمرقند‪ ،‬داماد فراری‪ -‬زن و عروســک هایش‪ ،‬ستاره ای‬ ‫چشمک زد‪ ،‬مردان خشن‪ ،‬جعفرخان از فرنگ برگشته‪ ،‬افسانه شهر‬ ‫الجوردی‪ ،‬مستند «شکرپاره»‪ ،‬نصف جهان‪ ،‬جوجه فکلی‪ ،‬اکبر دیلماج‪،‬‬ ‫پریزاد‪ ،‬مستاجر‪ ،‬یک اصفهانی در نیویورک‪ ،‬شب نشینی در جهنم و اثار‬ ‫تلویزیونی ازجمله عالءالدین و چراغ جادو‪ ،‬هزارویک شب‪ ،‬خانواده حاج‬ ‫لطف اهلل و گوشه ای از نمایش های صحنه ای همچون‪ :‬خلیفه یک روزه‪،‬‬ ‫رفیق ناجنس‪ ،‬بوقلمون ها‪ ،‬کدام یک از دو‪ ،‬دلقک ها‪ ،‬خروس بی محل‪،‬‬ ‫من می خوام‪ ،‬دیوانه و اداره کاریکاتور سازی که اینهمه تالش مضاعف‬ ‫طی سه دهه رضا ارحام صدر را به دلیل کهولت سن و خستگی مفرط‬ ‫خانه نشین کرد و سعی نمود همسو با بازنشستگی از شرکت بیمه ایران‬ ‫کارهای هنری خود را نیز تقلیل دهد اما پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫گوشه نشینی او نتوانست دوام داشته باشد زیرا در سال ‪ ۱۳۶۶‬به اصرار‬ ‫زنده یاد علی حاتمی در فیلم سینمایی «جعفرخان از فرنگ برگشته» و‬ ‫سپس در سال ‪ ۱۳۷۰‬در فیلم «افسانه شهر الجوردی» به کارگردانی‬ ‫محمدعلی نجفی و در سال ‪ ۱۳۷۱‬در فیلم «نصف جهان» از مرتضی‬ ‫عاملی و در سال ‪ 1383‬در مستند «شکرپاره» و در سال ‪ 1384‬در فیلم‬ ‫ویدئویی «درســا» از محسن دامادی ایفای نقش نمود که اخرین اثر‬ ‫بیاد ماندنی از اوست‪ .‬اسطوره هنر‪ ،‬فرهنگ و تالشگر سازندگی باالخره‬ ‫در سال ‪ 1387‬و در سن ‪ 85‬سالگی در منزل شخصی خود در محله‬ ‫عباس اباد اصفهان دار فانی را وداع گفت و تنها نام و اوازه ای خوش از‬ ‫خود بجا گذاشت‪ .‬روحش شاد و مرام شادمان کردن دل های غمگین او‬ ‫همیشه جاودان و اویزه گوش رهروان مبحث نمایش و طنز باد‪.‬‬ ‫اوایل اسفندماه سال پیش بود که دولت به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬به ناچار فرمان تعطیلی سالن های تئاتر‪ ،‬سینما و همینطور گالری ها‬ ‫و موزه ها و عدم برگزاری کنسرت های موسیقی را صادر کرد‪ .‬از ان روزها‬ ‫سه ماه می گذرد اما هنوز هیچ امیدی به بازگشایی تاالرها نیست‪ .‬از یک‬ ‫طرف مدیران دولتی طرحی عملی برای خروج از این بحران ارائه نمی کنند‬ ‫و از طــرف دیگر هنرمندان و مدیران تاالرها با یک پارادوکس بزرگ روبرو‬ ‫هستند و ان این که ایا با باز شدن سالن ها‪ ،‬مخاطب از نمایش ها استقبال‬ ‫خواهد کرد؟ از طرف دیگر حتی با استقبال تماشاگر‪ ،‬تاالرهای خصوصی‬ ‫و دولتی با رعایت پروتکل بهداشــتی ارائه شده به شدت متضرر خواهند‬ ‫شد‪ .‬زیرا با رعایت پروتکل در بهترین شرایط تنها نیمی از ظرفیت سالن پر‬ ‫خواهد شد!باید این مورد را در نظر بگیریم که‪ 90‬درصد سالن های خصوصی‬ ‫تئاتر استیجاری هستند‪ ،‬یعنی مالکیت ان ها باغیر است و طبیعتا مالک به‬ ‫دنبال دریافت اجاره بها‪ .‬مالک ها نه به کرونا اهمیت می دهند نه به تعطیلی‬ ‫سه ماه مراکز هنری کاری دارند‪ ،‬اصال هم امر فرهنگی برای شان پشیزی‬ ‫ارزش ندارد‪ .‬ملک را اجاره داده و پولش را می خواهد‪ .‬پس با پرشدن نیمی‬ ‫از سالن دردی از دردهای بی شمار مدیران تاالرها حل نمی شود که هیچ‪،‬‬ ‫زیاد هم میشود چون گشایش سالن با خود هزینه های جنبی هم می اورد‪،‬‬ ‫هزینه هایی همچون دستمزد عوامل‪ ،‬پرداخت قبوض برق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و تلفن؛‬ ‫پرداخت هزینه خسارات احتمالی و‪ ...‬حداقل سالن بسته این هزینه های‬ ‫جنبی را ندارد‪ .‬پس این بحران همچنان باقی ست‪ ،‬بحران اقتصادی و روحی‪.‬‬ ‫ما با هنرمندانی روبرو هستیم که در این سه ماه هیچ درامدی نداشته اند‪،‬‬ ‫فرقی هم نمی کند که بازیگر بوده باشی یا کارگردان یا نمایش نامه نویس یا‬ ‫مترجم یا طراح صحنه و لباس و گریم و نور و‪ ...‬یاحتی مدیر تماشاخانه‪ ،‬همه‬ ‫و همه ســه ماه از پس اندازهای خود استفاده کرده اند البته اگر پس اندازی‬ ‫موجود باشد زیرا دســتیاری که کل دستمزدش بعد از سه ماه‪ ،‬تنها سه‬ ‫میلیون تومان اســت چگونه می تواند پس اندازی هم داشته باشد؟! به این‬ ‫بحران شدید اقتصادی بحران های روحی را هم اضافه کنید‪ ،‬هنرمندی که‬ ‫سه ماه هیچ گونه تولید و افرینش هنری نداشته به طور حتم دچار تنش های‬ ‫روحی می شود‪ .‬این تنش ها وقتی شدت می گیرد که ندانی تکلیفت برای‬ ‫اینده چیست‪ .‬ایا تماشاخانه ها ماه اینده زندگی خود را از سرمی گیرند؟ ایا‬ ‫دوماه بعد اتفاقی می افتد؟ یا پاییز سراغاز دوباره فعالیت های هنری ست؟‬ ‫این ها سواالتی است که فعال پاسخی برای ان ها نیست‪ .‬در این بین البته‬ ‫هنرمندان دست به خالقیت هایی نیز زدند‪ .‬برپایی جشنواره های مجازی‬ ‫و یا اجراهای انالین راه حل موقتی بود که به ذهن ان ها رســید که البته‬ ‫بعضی از این جشنواره ها اماتوری و به نوعی رفع تکلیفی بود از سوی مدیران‬ ‫جشنواره پرور که اتفاقا نه تنها به نفع تئاتر نبوده و نیستند؛ بلکه می توانند‬ ‫ضد ان هم عمل کنند‪ ،‬چون بر تعداد مدعیان تئاتر می افزایند‪ .‬مورد بعدی‬ ‫یعنی اجراهای انالین هم قصه خود را داشته و دارد‪ .‬در مقطعی تماشاخانه‬ ‫«تهران» با کمک سازمان فرهنگی‪-‬هنری شهرداری کارهایی کرد که مورد‬ ‫استقبال اهالی تئاتر و مخاطبین قرار نگرفت که ذکر دالیلش بماند برای بعد؛‬ ‫از جایی به بعد هم خود هنرمندان به صورت خودجوش به تولید این شکل‬ ‫جدید دست زدند‪( .‬این توضیح ضروری ست که سابقه پخش تئاتر زنده از‬ ‫طریق تلویزیون در ایران به نیم قرن پیش برمی گردد به زمانی که هنرمندان‬ ‫بزرگی همچون عزت اله انتظامی‪ ،‬جمشیدمشــایخی‪ ،‬داوود رشــیدی‪،‬‬ ‫محمدعلی کشاورز‪ ،‬پرویز فنی زاده‪ ،‬فخری خوروش‪ ،‬جمیله شیخی‪ ،‬مهین‬ ‫شهابی و‪ ...‬یک روز در هفته نمایشی را به شکل زنده روی انتن می بردند‪ .‬در‬ ‫ان مقطع این هنرمندان بزرگ خیل عظیمی از مخاطبین عادی تلویزیون‬ ‫را شیفته تئاتر کردند و ان ها را به تماشاخانه ها کشاندند‪ ،‬اتفاقی بزرگ که‬ ‫مدیران فعلی تلویزیون دانش برگــزاری ان را ندارند‪ ).‬می توان دو اجرای‬ ‫ارین رضایی را شــامل این گونه اجراها دانست؛ اما نگفته پیداست که این‬ ‫اجراهای انالین هم مشکالت خاص خود را دارند‪ .‬سرعت پایین اینترنت‪،‬‬ ‫تبلیغات محدود‪ ،‬نبود بودجه مناسب و یا ابزار حرفه ای برای تصویربرداری و یا‬ ‫صدابرداری‪ ،‬کمبود نمایشنامه مناسب و غیره از این جمله اند که باعث پایین‬ ‫امدن کیفیت اجراها می شوند‪ .‬نکته تعجب برانگیز اینجاست که چرا خانه‬ ‫تئاتر کمکی برای تولید این گونه جدید نمی کند حتی به شکل مقطعی؟!!‬ ‫خانه تئاتر از سال قبل تماشاخانه مدرن «استاد عباس جوانمرد» را اماده‬ ‫دارد که به لحاظ نور‪ ،‬صدا و اکوستیک استاندارد است؛ تا جایی که می دانیم‬ ‫دوربین فیلم برداری و میز تدوین هم در اختیار دوستان هیئت مدیره هست‪،‬‬ ‫پس می شد در این روزهای سخت با تمهیداتی به کمک اعضای خود بیایند‪.‬‬ ‫مگر نه اینکه در اساسنامه خانه تئاتر امده که هیئت مدیره باید به مسائل‬ ‫علمی و رفاهی اعضایش نظر داشته باشد‪ ،‬پس دوستان معطل چه چیزی‬ ‫هستند؟ تولید تئاتر انالین احتیاج به ابزار و کمک مادی و معنوی دارد که‬ ‫خانه تئاتر به راحتی می تواند از پس این مهم براید‪ .‬در این مقطع تاریخی‪،‬‬ ‫خانه تئاتر می تواند این نقش به ظاهر کوچک را ایفاء کند‪ .‬با این کار هم به‬ ‫لحاظ معنوی و هم به لحاظ مادی به تعداد زیادی از فعالین هنر نمایش‬ ‫کمک شــایانی خواهد شد‪ .‬خانه تئاتر می تواند نهادهای دیگری از جمله‬ ‫شهرداری‪ ،‬شورای اسالمی شهر‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را نیز به این‬ ‫چالش فرهنگی فرا بخواند‪ .‬شاید این کمترین کاری است که می توان برای‬ ‫اهالی تئاتر انجام داد‪ .‬یادمان باشد که فعال و در این مقطع نمی توان پایانی‬ ‫را برای غلبه بر ویروس کرونا متصور بود‪ .‬تماشاخانه های خصوصی در حال‬ ‫ورشکستگی هستند پس توان تولید ندارند‪ ،‬هنرمندان هم همین شرایط را‬ ‫سپری می کنند پس می مانند نهادهای دولتی و نیمه دولتی و مردم نهاد‬ ‫که خانه تئاتر یکی از ان هاست‪ .‬این طرح در دراز مدت می تواند منافع مالی‬ ‫هم داشته باشد کافی ست در این زمان بالتکلیفی مخاطب تئاتر را به سمت‬ ‫تماشای تئاتر انالین دعوت و هدایت کنیم؛ بعد از مدتی جذابیت این شکل‬ ‫اجرایی طرفداران خود را پیدا خواهد کرد‪ .‬باز هم تاکید می کنم این روش‪،‬‬ ‫درمان نیست بلکه تنها مرحمی ست بر گذراندن این روزهای سخت‪ .‬شاید‬ ‫بشود برای بهبود حال هنرمندان و اصال همه مردم عزیز کشورمان کاری‬ ‫کرد‪ .‬تئاتر و موسیقی و سینما می توانند حال عمومی جامعه را خوب کنند‪.‬‬ ‫کشوری که فرهنگ و هنرش تعطیل شود خیلی زود بیمار و افسرده خواهد‬ ‫شد‪ ،‬پس دوستان شاید بشود کاری کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گفتگوی «هنرمند» با ارش معیریان کارگردان فیلم سینمایی «اپاچی»‬ ‫سینما با تمام جذابیتهایش بی رحم است‬ ‫شهرت در سینما هیچ وقت پایدار نیست‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫نگاه‬ ‫اکران انالین‬ ‫موفق یا مخرب برای ‪ VOD‬ها؟‬ ‫اکران انالین فیلم های ســینمایی که به نظر می رسد تعداد عالقه مند‬ ‫بیشتری در میان فیلمسازان پیدا کرده‪ ،‬با این پرسش اساسی روبروست‬ ‫که ایا با کپی غیرمجاز از فیلم ها باید این طرح را موفق دانســت؟ در‬ ‫روزهای اولی که سینماهای کشور با شیوع کرونا تعطیل شدند‪ ،‬کمتر‬ ‫کسی گمان می برد که بازگشایی سینماها و وضعیت فیلم های در اکران‬ ‫مانده به یک معضل بزرگ تبدیل شــود‪ ،‬ولی انقدر این ماجرا ادامه دار‬ ‫شد تا «خروج» ابراهیم حاتمی کیا ریسک اکران انالین را پذیرفت و باز‬ ‫کننده مسیری شد که بعد از ان حتی فیلمسازانی که اول می گفتند‬ ‫فیلمشان فقط مختص پرده سینماست‪ ،‬االن برای اکران در ‪VOD‬ها‬ ‫اعالمامادگیمی کنند‪.‬‬ ‫امــا «خروج» و بعد از ان «طال» و حاال «زیر نظر» که از روز گذشــته‬ ‫راهی اکران انالین شده‪ ،‬با وجود استقبال نسبتا خوبی که در این فرمت‬ ‫نمایشی از ان ها شد‪ ،‬در همان ساعت های اولیه با انتشار کپی غیرمجاز‬ ‫روبرو شــدند‪ .‬برای «خروج» با پیگیری هایی که انجام شد سایت های‬ ‫منتشر کننده لینک های این فیلم مسدود شدند و بعد برای فیلم های‬ ‫دیگر هم همین اتفاق تکرار شد هرچند برای انچه در کانال های تلگرامی‬ ‫یا شبکه های ماهواره ای منتشر می شود دیگر امکان مسدود کردن نیست‬ ‫و فقط باید به همان تاکید و درخواست و دعوت فیلمسازان از مردم برای‬ ‫تماشاینسخهقانونیاکتفاکرد‪.‬جداازاینمسئله‪،‬میزانفروشفیلم های‬ ‫اکران شــده در سامانه های ‪ VOD‬گرچه رسمی و دقیق اعالم نشده‪،‬‬ ‫اما چندان قابل مقایسه با میزان فروش فیلم ها در سینما و در همین بازه‬ ‫زمانی نیست در حالی که به نظر می رسد باید در همین شرایط فعلی‬ ‫با ظرفیت هایی که موجود است‪ ،‬در این باره ارزیابی صورت گیرد بویژه‬ ‫انکه برخی ُحسن های این اکران مثل دریافت سریع پول فروش بلیت‪،‬‬ ‫ی نگه داشته است‪ .‬محمد شایسته‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫تهیه کنندگان را راض ‬ ‫فیلم های «طال» و «زیر نظر» که از این نوع اکران رضایت دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬‬ ‫اکران انالین مزایایی دارد و باید درنظر داشت که به طور مثال یک و نیم‬ ‫میلیارد تومان فروش در ‪ ،VOD‬معادل چهار و نیم میلیارد فروش در‬ ‫سینماست‪ ،‬چرا که از امارهای عجیب و غریب فروش سینماها فقط ‪30‬‬ ‫درصد در اختیار تهیه کننده قرار می گیرد ولی در ‪ VOD‬هفتاد درصد‪.‬‬ ‫او بزرگترین ُحســن این سامانه های انالین را در تسویه حساب نقدی‬ ‫می داند و مصداقش هم این است که از فروش هشت و نیم میلیاردی‬ ‫فیلم «زیر نظر» در سینماها پیش از شیوع کرونا‪ ،‬سینمادارها فقط ‪200‬‬ ‫میلیون تومان پول به او داده اند‪ .‬و همین ویژگی ها از جمله دالیلی است‬ ‫که اکران انالین را اتفاقی مثبت جلوه می دهد‪ .‬در همین راستاست که‬ ‫سازمان سینمایی هم حمایت های جداگانه ای را برای خارج شدن فیلم ها‬ ‫از صف اکران در نظر گرفته و اعالم کرده است ‪ :‬از فیلم های سینمایی که‬ ‫برای اکران انالین اقدام کنند‪ ،‬پنجاه میلیون تومان حمایت می شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب فیلم هایی که قبال اکران ناتمام داشته اند و از موسسه سینما‬ ‫شهر بابت دی سی پی مبلغ‪ ۱۵‬میلیون تومان گرفته اند‪ ،‬از این مبلغ‪ ،‬کسر‬ ‫می شود و فیلم های محصول مشارکت سازمان ها و نهادهای دولتی و‬ ‫عمومی چنانچه مشارکت ان دستگاه ها بیش از ‪ ۵۰‬درصد بوده است‪،‬‬ ‫مشمول این حمایت نمی شوند و برای مشارکت کمتر‪ ۲۰،‬میلیون تومان‬ ‫حمایت می شوند‪ .‬همچنین به فیلم هایی که در طول دوره اکران انالین‬ ‫امکان پخش تیزر تلویزیونی نداشت ه باشند‪ ۱۰ ،‬میلیون تومان عالوه بر‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون پرداخت می شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬علی سرتیپی که پخش کننده‬ ‫فیلم «خروج» بود و این فیلم قرار است به زودی در شهرهای دیگر کشور‬ ‫هم به صورت سینما ماشین اکران شود‪ ،‬اکران انالین را یک طرح کامال‬ ‫موفق نمی داند و امیدوار است چرخه طبیعی اکران از سر گرفته شود‪ .‬این‬ ‫تهیه کننده و سینمادار در این باره می گوید‪ :‬انچه االن اتفاق افتاده حتی‬ ‫در صحبت هایی که با دست اندرکاران‪VOD‬ها داشته ایم‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫اکران انالین را نمی توان موفق دانســت چون مشکل اینترنت و حتی‬ ‫ارتباط با سیستم بانکی در خوب اجرا شدن این کار نقشی تعیین کننده‬ ‫دارند‪ .‬ضمن اینکه در خارج از کشور انچه به عنوان اکران انالین انجام‬ ‫می شود با قیمت بلیت باالست نه این رقم های ‪ 10‬یا ‪ 15‬هزار تومان ما‪.‬‬ ‫سرتیپی در عین حال تاکید می کند‪ :‬اکران انالین برای فیلم های متوسط‬ ‫و ضعیف می تواند خوب باشد‪ ،‬اما برای همین فیلم «خروج» ان را مثبت‬ ‫نمی دانم چون فروش این فیلم روی پرده قطعا خیلی بیشتر می توانست‬ ‫باشد‪ .‬او با اشاره به اینکه تماشای فیلم در سالن به صورت جمعی و در‬ ‫قالب تفریح یک بحث جداگانه اســت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬به جز این ها یک‬ ‫مشکل اساسی در این طرح‪ ،‬نداشتن کپی رایت است که بالفاصله پس از‬ ‫نمایش یک فیلم شبکه های ماهواره ای ان را پخش می کنند و همه چیز‬ ‫از بین می رود‪ .‬به همین دلیل معتقدم ما به اسم سینمای انالین در حال‬ ‫از بین بردن ‪ VOD‬هستیم چون با این روش دیگر ‪ VOD‬معنی ندارد‪.‬‬ ‫با وجود این اظهارات شاید باید زمان بیشتری بگذرد تا بتوان بهتر این نوع‬ ‫اکران را ارزیابی کرد اما نکته مهم در هر صورت این است که مسئوالن‬ ‫باید برای صیانت از اثار تصویری کشور چه ان هایی که به صورت انالین‬ ‫اکران می شوند و چه ان هایی که در قالب پخش خانگی راهی ‪VOD‬‬ ‫ها می شوند‪ ،‬فکری کند‪.‬‬ ‫نجم الدین حسینی‬ ‫ارش معیریان در سال‪ 1350‬در تهران متولد شد‪ .‬او لیسانس کارگردانی سینما از دانشگاه هنر و فوق‬ ‫لیسانسادبیاتنمایشیازدانشگاهتهرانمی باشد‪.‬عضوکانونتدوینگرانخانه یسینما‪،‬عضوکانون‬ ‫کارگردانان خانه ی سینما‪ ،‬مدرس کارگردانی فیلم و تدوین در دانشگاه های هنر (دانشکده ی سینما‬ ‫و تئاتر)‪ ،‬دانشگاه سوره‪ ،‬و دانشگاه جامع علمی کاربردی مولف و مترجم متون سینمایی (در حدود‬ ‫‪ 40‬عنوانمقاله)درنشریه هاوماهنامه هاوفصلنامه هاییمختلف‪،‬عضوهیئتعلمیدانشکدهسینما‬ ‫و تاتر دانشگاه هنر‪ ،‬شروع فعالیت حرفه ای در سینما از سال ‪ 1370‬با دستیاری کارگردان‪ /‬منشی‬ ‫گریصحنه‪،‬دستیاریتدوین‪،‬ساختنانونس‪،‬تدوینبرایفیلم هایسینمایینگارشکتاب«زیبایی‬ ‫شناسیسینمایتداومی»تدوین‪،‬ساختنفیلمکوتاه‪،‬مستندوکلیپ‪،‬کارگردانی‪،‬نویسندگی‪،‬چهره‬ ‫پردازی را در کارنامه خود دارد‪ ،‬در ادامه گفتگوی صمیمی ما را می خوانید‪:‬‬ ‫ارش معیریان در این روزهای کرونایی مشغول چه کارهایی است؟‬ ‫صادقانه عرض کنم همیشه دنبال فرصتی بودم فارغ از هرگونه مشغله ی یومیه کتابهای نخوانده‪ ،‬فیلم های ندیده‬ ‫دنیای شخصی غافل مانده در یک زمان مقتضی پیدا کنم و به ان بپردازم کرونا با تمام تلخی و بدی هایش برای‬ ‫من این فرصت را فراهم کرد که فکر و ذهنم را از دنیای بیرونی منفک بکنم و یک جستجویی در احواالت درونی‬ ‫خودم انجام بدهم فرصتهایی را که برای فیلم دیدن و نوشتن نداشتم در این ایام بدست بیارم و به ان بپردازم‬ ‫متاسفانه کار ما زمان زیادی را میگیرد و ان هم به شکل بی نظم و نمیتوان هیچ برنامه ی منظمی برای ارتقاء فکر‬ ‫و ذهن و سواد و معلومات و فرهنگ ادم به خودش اختصاص بدهد در این شرایط که همه چیز تعطیل است ادم‬ ‫میتواند برای خودش یک برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫تدریس در دانشگاه بهتر بود برای شما یا فیلمسازی؟‬ ‫برای کسی که در ارتباط با سینما کسی که عاشق فیلم و سینما و هنر سینما هستش هر کدام یک شیرینی و‬ ‫جذابیتی دارد و مهم این است که همه ی اینها در زیر چتر سینما میباشد زمانیکه فیلم میسازی یک شیرینی و‬ ‫جذابیت خاص خودش را دارد و زمانیکه در مورد فیلم تدریس و صحبت میکنی و ارتباط دوسویه با دانشجوها‬ ‫برقرار میشود یک نوع حس خاص و ویژه ای دارد که در عرصه های دگر نمیتوان به ان رسید زمانیکه مونتاژ میکنی‬ ‫زمانیکه تیزر یا انوس تبلیغاتی میسازی هر کدام یک شیرینی و جذابیت خود را دارد به همین دلیل من هیچ کدام‬ ‫را منفک از هم نمیبینم چون همگی در مورد سینماست‪.‬‬ ‫زمانیکه یک شــخص در زمینه ی سینما وارد می شود نسبت به زمانیکه تدریس می کند‬ ‫حاشیه های فراوانی برایش به وجود می اید مانند زمانی که مهران غفوریان اظهار نظر کرده‬ ‫بودند در مورد فیلم اس و پاس جریان ان اظهار نظرها چه بوده؟‬ ‫در مورد بحث اول در خصوص حاشیه باید عرض کنم که حاشیه همیشه در همه جا وجود دارد در همه عرصه ها‬ ‫و این مختص سینما و هنر نمیباشد منتهی شدت و ضعف دارد خصوصا در دنیای مجازی حاشیه ها بیشتر نمایان‬ ‫اســت که به نظر من این دنیای مجازی یک محک و امتحانی است در مورد خودداری و خویشتن داری ادمها‬ ‫کسانی که از این قدرت خویشتن داری برخوردار نیستند همان کسانی هستند که زبانشان به هر شکلی که بخواهد‬ ‫می چرخانند قبل از اینکه فکر کند و همین باعث حاشیه می شود خدا را شکر نه عالقه و نه میلی به دیده شدن و‬ ‫شهرت دارم و نه اینکه در فضای مجازی فعال هستم فقط در حد ارتباط گرفتن یک سویه برای کسب اطالعات‬ ‫موجود در این فضا فعالیت می کنم و دانشم را تقویت می کنم من معتقدم که حریم شخصی ادمها در دنیای مجازی‬ ‫خواسته یا ناخواسته اگاهانه یا ناخوداگاه شدت دارد پایمال می شود و متاسفانه هر چقدر که به جلو می رویم ادمها‬ ‫عالقه ی بیشتری به افشای حریم خصوصی خود برای دیگران دارند که این اصال خوب نیست این برمیگردد به‬ ‫عقده ی خود بزرگ بینی و دیده شدن اکثر انسانهایی که جایگاهی برای خود در هنر دارند نیازی به دیده شدن‬ ‫ندارند و بیشتر به داشته های خود تکیه می کنند متاسفانه فضای مجازی این فرصت را ایجاد کرده بی مهابا هر‬ ‫کسی بی انکه اطالعاتی راجع به مقوله یا نکته ای داشته باشه اظهار نظر کند و عمدتا همه در دام این اظهار نظرهای‬ ‫غیر تخصصی می افتند به همین دلیل حاشیه به وجود می اید در خصوص ارتباط با دوست عزیزم مهران غفوریان‬ ‫که شما فرمودید به طور کلی در دنیای کنونی به دلیل اینکه شرایط متفاوتی را بعنوان یک هنرمند در هر روز و‬ ‫هر ساعت هر ماه و هر سال دریافت می کنید حال و هوای شما دستخوش تغییر و تحوالت است و گاهی ناپایدار‬ ‫است گاها به لحاظ احساسی تحت تاثیر یکسری ماجراها حرفی زده می شود که یک ساعت بعد توسط گوینده‬ ‫ممکن است انکار شود یا اظهار ندامت و پشیمانی به بار بیاید در خصوص مهران غفوریان عزیز اگر اشتباه نکنم در‬ ‫ان تاریخی که این مصاحبه را انجام دادن سال بعد در فیلم خود بنده بازی کردن و همان اتفاقها و صحنه ها همان‬ ‫حرکت رقص را خودخواسته و اگاهانه داشتند و با میل و رغبت خودشان و با پیشنهاد خودشان از این اتفاقات افتاد‬ ‫بنابراین من خیلی حرفها و اظهار نظرات دوستان را مالک قطعی قرار نمیدهم برای اینکه باالخره هر هنرمندی تابع‬ ‫احساسات است مانند هر کسی بسته به ان لحظه و حال دارد که چگونه تحریک شده باشد یا چگونه تشویق شده‬ ‫باشد همین دوست عزیز در یک مصاحبه تلویزیونی اگر اشتباه نکنم با اقای ارش ضلی پور از یکی از فیلمهای من‬ ‫که بعد از این مصاحبه شان در ان بازی کرده بود و با هم همکاری خوبی هم داشتیم به شدت دفاع کرد تعریف کرد‬ ‫و خودش نیز دوست داشت بنابراین من عمدتا اینگونه اظهار نظرها که در فضای مجازی به شکل رسانه ای اتفاق‬ ‫می افتد را خیلی مالک قرار نمیدهم مهم عمل ادمهاست نه گفتار ادمها و خصوصا هنرمند هم مثل هر انسانی یک‬ ‫روز حال خوب دارد یک روز حال بد یک روز از چیزی دلخور و یک روز از چیزی خوشحال و متاسفانه چون ثبت‬ ‫می شود این مالک قرار می گیرد ولی ممکن است هیچ وقت خواسته ی درونی و قلبی شخص نباشد‪.‬‬ ‫شما حدودا‪ 18،17‬فیلم ساخته اید چرا فیلمهای کم را تحویل جشنواره داده اید؟‬ ‫خود فیلم زمانیکه ساخته می شود می گویند که برای چه جایگاهی ساخته شده است و باید دیده شود همان گونه‬ ‫که به فیلمهای جشنواره ای عالقه مند هستم و می بینم فیلمهای غیر جشنواره ای را پیگیری می کنم و می بینم و‬ ‫همه سینما برای من جذاب است حتی فیلمهای درجه چهار سینما و فیلمهایی که مخاطب عام هم ان را دوست‬ ‫نداشته باشد چون به فیلمساز و فیلمش احترام می گذارم عمدتا فیلمهایی که من ساخته ام جهت گیری به سمت‬ ‫مخاطب عام بوده گاهی نیز فیلمهایی را ساخته ام که از فیلمنامه هایش خوشم امده با وجود اینکه می دانسته ام‬ ‫خیلی عامه پسند نیست و در گیشه استقبال نمیشود و می تواند جشنواره ای باشد در هر صورت من هر نوع فیلمی‬ ‫را که ساخته ام چون با عشق و عالقه به سینما بوده همه را دوست دارم و همه را مانند فرزندانم برایشان زحمت‬ ‫کشیده ام من بارها گفته ام در یک جایی یا یک مقطعی من بشدت فیلمساز تجاری هستم و در جایی دیگر و‬ ‫مقطعی دیگر بشدت فیلمساز خاص و به اصطالح جشنواره ای هستم در کارنامه ی کاری من اگر نگاه شود فیلمی‬ ‫مانند انکه دریا می رود که فیلم دفاع مقدسی است اتفاقا در جشنواره ی زمان خودش اکران شد و از جشنواره دفاع‬ ‫مقدس جایزه گرفت یا فیلمی بنام احظار شدگان که در جشنواره فجر نمایش داده شد و جوایزی را در ان سال به‬ ‫خود اختصاص داد به همین دلیل من هر نوع فیلمی با هر ژانری که در مملکتمان ساخته شود را دوست دارم و‬ ‫دنبال می کنم و هیچ برتری نسبت به دیگری در ان نمیبینم رسالتی که فیلم تجاری انجام می دهد سرگرم کردن‬ ‫مردم و دور کردن مردم از الودگیها و حواشی که در هنگام بیکاری ممکن است سراغمان بیاید این هم خودش‬ ‫یک رسالت است از طرفی فیلم هنری با توجه به جایگاهی که دارد و ارتقاء سطح فکری‪ ،‬سواد‪ ،‬معلومات‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ان هم یک رسالتی را با خود دارد که ارزشمند است‪.‬‬ ‫شما فرمودید که من متعلق به هیچ ژانری نمیباشم ایا نباید هنرمند یک خط فکری داشته‬ ‫باشدبرایگفتنحرفهایشبهزبانهنریمثلاقایهیچکاککهفیلمهایشدریکژانراست‬ ‫یا اقای مسعود کیمیایی از یک نوع ژانر استفاده می کند؟‬ ‫همین که کسی عالقه مند است به انواع حال و هوا انواع قصه ها انواع ایده ها انواع پیامها حاال این پیام ها نسبی‬ ‫هستند و شدت ضعف دارند با تریبونی که اسمش سینماست با استفاده از زبان تصویر و صدا و مدیوم سینما به‬ ‫تماشاگر منتقل کنیم این خودش یک نوع خط مش فکری است شما االن از اساتیدی نام بردید چه در ایران و‬ ‫چه خارج از ایران که عمدتا ما در بحث تخصصی و تئوری سینما این عزیزان را کارگردان مولف می نامیم کارگردان‬ ‫مولف کسانی هستند که ضمن ارائه و انتقتل ایده خاص با زبان سینما به اهلش تالش می کنند که بشدت اثرشان‬ ‫را با روحیات خودشــان هم سلیقه ببینند اقای هیچکاک در خارج از ایران و اقای کیمیایی به نوعی در ایران‬ ‫تالش ها کردند اثری به مردم ارائه کنند که با زبان سینما صحبت بکنند در عین حال جزء سلیقه سلیقه ی‬ ‫شخصی خودشان هم باشد این یک نوع از فیلمسازی است که اصطالحا به ان سینمای مولف گفته می شود عمدتا‬ ‫کارگردان خودش خالق و نویسنده و مولف است که مکنونات ذهنی و سلیقه شخصی خودش را در قالب فیلم و‬ ‫با زبان سینما به مردم ارائه می دهند اما این تنها حوزه ی فعالیتی کارگردان در سینمای دنیا نیست کما اینکه ما‬ ‫فیلمساز غیر مولف هم داریم یعنی کارگردانانی هستند در کارنامه ی کاریشان انواع و اقسام ژانرها و فیلم ها وجود‬ ‫دارد و هر کدام را در ژانر خودش و طبق قائده ی همان ژانر به خوبی ارائه داده است مثال در سینمای دنیا هم فیلم‬ ‫ملودرام ساخته و تقریبا همه جور فیلمی در کارنامه اش وجود دارد و این زمانی است که ما با مقوله ی کارگردان‬ ‫متخصص مواجه هستیم مانند این است که در حوزه ی معماری مهندسانی هستند که تخصصشان ساختن یا‬ ‫طراحی بیمارستان است ولی برخی دیگر از مهندسان هستند که تخصص چند منظوره دارند یعنی همانگونه‬ ‫که بیمارستان ساخته اند مسجد و برج تجاری هم ساخته اند در عالم فیلمسازی هن همینطور است وقتی شما‬ ‫بعنوان حرفه و تخصص به این مقوله نگاه می کنی حاال می توانید در هر ژانری به دلیل فعالیت موفق در ان ژانر‬ ‫متخصصش هم باشید برای اینکه هر ژانری یک قائده ای دارد ممکن است کارگردان ممکن است کارگردان مولف‬ ‫تنها یک ژانر را عالقه مند باشد ولی کارگردان های دیگری هستند که به دلیل تخصصشان و اشراف و عالقه به‬ ‫ژانرهای مختلف همه جور ژانری را کار می کند ضمن اینکه هر نوع ژانری از فیلمسازی طعم و لذت خاص خودش‬ ‫را دارد من هم بیشتر از جنس نگاه دوم هستم و محدودیت ژانری برای خودم لحاظ نکردم‪.‬‬ ‫اگر بخواهید تعریفی برای ارش معیریان داشته باشید ان چیست؟‬ ‫در یک جمله می گویم که فیلمسازی است که زندگیش سینما بوده به دور از هب و بغض به دور از مرزبندی ها‬ ‫و حسادت یا رقابت های کاری‪.‬‬ ‫کالم اخر ‪:‬‬ ‫نمیدانم چرا این ذهنیت حاکم شده بر فضای فیلمسازی که هر فیلمساز وقتی قرار است به وادی فیلمسازی ورود‬ ‫پیدا کند انگار جای فیلمساز دیگری را می گیرد این تصور خیلی غلطی است همان گونه که هر ادمی اثر انگشت‬ ‫مختص خود را دارد هر فیلمسازی نگاه و سلیقه خود را دارد و با دیگری متفاوت است و قرار نیست با ورودش‬ ‫جای کسی را تنگ کند متاسفانه ان روحیه ی دلسوزانه‪ ،‬روحیه رفاقتی‪ ،‬روحیه همکاری‪ ،‬روحیه ی همیاری بین‬ ‫فیلمسازها در عصر حاضر کم شده و به شدت هر کسی از هر تریبونی استفاده می کند تا دیگری را نقد کند در‬ ‫حالیکه به نظر من این شیوه اصال درست نیست نکته ی دیگر اینکه سینما همه ی ژانرهایش محترم هستند هر‬ ‫ژانری بنا به یک دلیلی به وجود امده و ان هم بنا به استقبال مردم با روحیاتشان در دهه های مختلف بوده است‬ ‫هیچ کدام از ژانرها نسبت به همدیگر برتری و ارجعیت ندارد همینطور فیلمسازان همین ژانرها هر کدام به شکل‬ ‫نسبی مخاطب خود را دارد نکته ی اخر متاسفانه نمیدانم چرا تالش می کنیم کارنامه و عقبه ی سینمایمان را منکر‬ ‫بشویم یا نادیده بگیریم سینمای امروز ما‪ ،‬ماحصل زحمات فیلمسازان‪ ،‬کارگردانان‪ ،‬بازیگران‪ ،‬هنرمندانی که از اولین‬ ‫روزهایی که دوربین سینما به ایران وارد شد یعنی سال ‪ 1900‬میالدی که االن ‪ 120‬سال از ان زمان می گذرد هر‬ ‫کسی که به نوعی در این صنعت زحمت کشیده قابل احترام است نمیدانم چرا تالش می کنیم هر فیلمی را که در‬ ‫سال ها و در دهه های قبل ساخته شده را نادیده بگیریم و احساس کنیم سینما از یک تاریخی در مملکت ما بوجود‬ ‫امده و قبلش وجود نداشته باید یادی کنیم از فیلمساز نابغه و پدیده در تاریخ سینمای ایران که متاسفانه سال پیش‬ ‫فوت کرد در کمال بی مهری این ادم نبوغ خاصی در فیلمسازی داشت که در ‪ 13‬سال توانست ‪ 50‬و اندی فیلم‬ ‫بسازد خودش کارگردان‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬نویسنده و سازنده انوس بود که فیلم هایش مورد استقبال قرار می گرفت و‬ ‫مطمئنا تاثیر بسیار زیادی در جذب مردم به سینما داشته همین شخص که اسم عزیزش جناب اقای مرحوم رضا‬ ‫صفایی هستش مثل هر فیلمساز دیگری انواع و اقسام فیلم ها دارد ولی چیزی که همیشه از ان رنج می برد می گفت‬ ‫حسادتی بود که متاسفانه نسبت به ایشان در سینما وجود داشت فراموش نکنیم که در اول انقالب زمانیکه سینماها‬ ‫تعطیل بود و هیج فیلمی وجود نداشت صنعت سینما رو به تعطیلی می رفت بنا به درخواست مسئولین وقت از‬ ‫ایشان دعوت شد که بیاید و برای مردم فیلم بسازدو چراغ سینماها روشن بشود اگر نگاهی بکنیم به تاریخ سینمای‬ ‫ایران ایشان فیلمی را ساخت بعنوان اولین فیلم بعد از انقالب و اکران در سینماها که باالترین میزان فروش را پیدا‬ ‫کرد همین باعث شد سینماها دوباره بعد از انقالب چراغش روشن باشد برای سینما ما باید همیشه تاریخ سینما‪،‬‬ ‫تاریخ گذشتگان و پیشکسوتان را بدانیم و به انان احترام بزاریم تا بتوانیم سینمای موفقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫رونق تیزرهای تبلیغاتی با حضور سلبریتی های سینما‬ ‫این روزها نیــز تبلیغ کاالهای‬ ‫مختلف توسط ستاره های سینما‬ ‫و تلویزیون ایران بیش از همیشه‬ ‫اوج گرفتــه و تلویزیون که در‬ ‫ســال های طوالنی تبلیغ هایی‬ ‫بــا تصاویر بازیگــران را پخش‬ ‫نمی کرد‪ ،‬دیگر هیــچ ممانعتی‬ ‫برای این مسئله قائل نیست‪ .‬در‬ ‫ادامه ســعی کردیم به تاریخچه‬ ‫این موضــوع در ایران بپردازیم‪.‬‬ ‫تبلیغ کاالهای مختلف توســط‬ ‫ســلبریتی ها محدود بــه ایران‬ ‫نبوده و همه ما تبلیغات برندهای‬ ‫خارجی را با حضور ســتاره های‬ ‫دنیای ســینما و ورزش به خاطر‬ ‫داریم‪ .‬مثال تبلیغ «روغن موتور‬ ‫کاسترول» با حضور دیوید بکهام‪،‬‬ ‫یا تبلیغ «نایک» با حضور کریس‬ ‫رونالدو‪ ،‬یا تبلیغات «پپســی» و‬ ‫«ادیداس» با حضور لیونل مسی‬ ‫و حتی تبلیــغ «ژیلت» با حضور‬ ‫راجر فدرر تنیسور مشهور جهان‪.‬‬ ‫این روزها نیــز تبلیغ کاالهای‬ ‫مختلف توسط ستاره های سینما‬ ‫و تلویزیون ایران بیش از همیشه‬ ‫اوج گرفتــه و تلویزیون که در‬ ‫ســال های طوالنی تبلیغ هایی‬ ‫بــا تصاویر بازیگــران را پخش‬ ‫نمی کرد‪ ،‬دیگر هیــچ ممانعتی‬ ‫برای این مســئله قائل نیست‪.‬‬ ‫اما مســئله ای که کشور ما را در‬ ‫زمینه حضور چهره های هنری و‬ ‫ورزشــی در تبلیغات متفاوت از‬ ‫کشــورهای دیگر می کند‪ ،‬عدم‬ ‫وجود قوانین و ضوابط مشخص در‬ ‫زمینه حضور چهره های هنری و‬ ‫ورزشی است‪ .‬البته به هر ترتیب‬ ‫مسئوالن زیربط هربار که در مقام‬ ‫پاسخگویی در این موضوع قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬با رد شبهه های مطرح‬ ‫شده‪ ،‬اعالم می کنند که همه چیز‬ ‫شفاف است و هیچ مسئله ای در‬ ‫این زمینه وجــود ندارد‪ .‬به بهانه‬ ‫گسترده شــدن تبلیغ کاالهای‬ ‫مختلف توسط ســلبریتی هایی‬ ‫همچون نوید محمــدزاده‪ ،‬اتیال‬ ‫پسیانی‪ ،‬شــقایق دهقان و افراد‬ ‫دیگر ســعی کردیم به مرور فراز‬ ‫و فرود این موضوع در سال های‬ ‫گذشته بپردازیم‪.‬‬ ‫مدیری برای این کار ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان دســتمزد دریافت کرده که در ان زمان‬ ‫مبلغی به مراتب بیشتر از دستمزد او برای تولید سریال های تلویزیونی بود‪ .‬البته‬ ‫مدیری در سال های اخیر با جلب نظر اسپانسری به نام «اول مارکت» نیز حضوری‬ ‫فعال در زمینه تبلیغات داشته است‪ .‬حمید گودرزی‪ ،‬رضا یزدانی‪ ،‬پوریا پورسرخ‪،‬‬ ‫امیرعلی دانایی‪ ،‬رضا کیانیان‪ ،‬بهاره رهنما‪ ،‬ایرج نوذری‪ ،‬بهنوش بختیاری‪ ،‬مهناز‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫درخواست شبنم فرشادجو از مردم‪:‬‬ ‫لطفا عکس‬ ‫بی حجاب من را پخش نکنید!‬ ‫تبلیغاتسلبریتی هاوخط شکنیکریمباقری‬ ‫در دو دهه گذشته‪ ،‬تبلیغات کاالهای مختلف توسط سلبریتی های ایرانی در حال‬ ‫پیمودن مسیری بود تا تبدیل به روندی معمول شود‪ .‬در دهه ‪ ۷۰‬پای چهره ها با‬ ‫خط شکنی از طرف فوتبالیست ها به تبلیغات تجاری باز شد‪ .‬به عنوان مثال سال‪۷۶‬‬ ‫کریم باقری با تولیدکننده یک محصول بهداشتی قرارداد بست که البته این اتفاق‬ ‫با مخالفت های بسیاری مواجه شد‪ .‬ولی همین موضوع زمینه را برای ورود بازیگران‬ ‫به تبلیغات تجاری را هم فراهم اورد‪ .‬جالب انکه ناگهان این کار به دالیلی نامعلوم‬ ‫به طور کل برای سلبریتی ها ممنوع اعالم شد و تا چند سال خبری از تبلیغاتی به‬ ‫این شکل نبود‪.‬‬ ‫بیلبوردهایشهریبارنگتبلیغاتبرندهایمختلفتوسطسلبریتی ها‬ ‫نمی توان به طور دقیق گفت‪ ،‬اما شواهد باقی مانده این طور می گوید که در دوران‬ ‫ممنوعیتتبلیغدراگهی هایتلویزیونی‪،‬جمشیدمشایخیاولینکسیبودکهسال‬ ‫‪ ۸۲‬چهره اشبرایتبلیغبرندیککولرگازی‪،‬رویبیلبوردهایتبلیغاتیشهرهارفت‪.‬‬ ‫اتفاقی که نقدهای وسعیی به دنبال داشت اما این اقدام او راه را برای سلبریتی های‬ ‫دیگر هموار کرد‪ .‬محمدرضا گلزار یکی از پرکارترین بازیگرها در زمینه تبلیغات بوده‬ ‫که همچنان نیز مورد توجه برندهای مختلفی است‪ .‬او سال ها برای چند کمپانی‬ ‫ایرانی تبلیغ کرد و همچنین سفیر برندهای خارجی در ایران نیز بوده است‪« .‬گام‬ ‫باتلر» که شرکتی دارویی است‪ ،‬تقریبا بیشترین همکاری تبلیغاتی را با او انجام داده‬ ‫است‪ .‬البته گلزار در تبلیغات برند «ایکات»‪« ،‬هایپ» و «سان استار» نیز حضوری‬ ‫فعال داشته است‪ .‬بهرام رادان نیز به واسطه معروفیتی که بیشتر به واسطه چهره اش‬ ‫داشت‪ ،‬توانســت حضوری فعال را روی بیلبورهای شهری تجربه کند‪ .‬تابلوهای‬ ‫تبلیغاتی برند «نوین چرم» یکی از پرسر و صداترین تبلیغاتی است که در این سال ها‬ ‫با چهره بهرام رادان و بهنوش طباطبایی روی بیلبوردهای شهری رفته است‪ .‬البته‬ ‫رادان یکی از مدل های عکس در ژورنال این تولیدی نیز بوده و در چند تیزر نوین‬ ‫چرم نیز بازی کرده است‪ .‬درست در روزهایی که حضور بازیگرها در تبلیغ های شهر‬ ‫جدی شده بود و برندهای مختلف برای جلب رضایت چهره های شناخته شده از‬ ‫هم سبقت می گرفتند‪ ،‬مهران مدیری با چای عرفان روی بیلبوردهای شهری رفت‪.‬‬ ‫اتفاقی که در دوران خود سروصدای زیادی به همراه داشت و برخی اعالم کردند که‬ ‫افشار‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی نیز ازجمله چهره هایی بودند که در زمان‬ ‫ممنوعیتپخشتبلیغباحضوربازیگرانازتلویزیونبهتبلیغکاالهاییپرداختندکه‬ ‫روی بیلبوردهای شهری تبلیغ می شد و همچنان مورد تقاضای صاحبان برندهای‬ ‫مختلف بود‪ .‬اما به ناگاه فعالیت چهره ها در تبلیغات بازرگانی به هر شکل ممنوع شد‬ ‫و این مدل از تبلیغات فرودی چند ساله را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ظهورماهواره‪،‬ازادیتبلیغاتتوسطسلبریتی ها‬ ‫ممنوعیت ها تاجایی پیش رفت که موجبات نزدیکی چهره های سرشناس ایرانی به‬ ‫تبلیغات شبکه های ماهواره ای را فراهم اورد‪ .‬به عنوان مثال حسین رضازاده (قهرمان‬ ‫وزنه برداری جهان) و ناصر حجازی (دروازبان ســابق تیم ملی ایران) با تبلیغ یک‬ ‫شرکت امالک در شبکه های ماهواره ای تمام توجهات را معطوف خود کردند‪ .‬این‬ ‫موضوع تاجایی پیش رفت که در اولین روزهای سال ‪ ،۸۷‬سازمان تربیت بدنی در‬ ‫بیانیه ای حضور قهرمانان ملی را در تبلیغات شبکه های ماهواره ممنوع کرد؛ اما این‬ ‫ممنوعیت مورد پذیرش رضازاده و حجازی قرار نگرفت و انها به کار خود مشغول‬ ‫بودند و قصد داشتند در سری جدید تبلیغات دو بنگاه خرید و فروش امالک نیز‬ ‫شرکت کنند‪( .‬بر اســاس اخباری که در ان زمان منتشر شده‪ ،‬دستمزد رضازاده‬ ‫برای این تبلیغ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان و دســتمزد حجازی ‪ ۴۰‬میلیون تومان بوده‬ ‫است‪ ).‬شاید بتوان گفت همین مسئله که نزدیکی بیشتر سلبریتی ها به شبکه های‬ ‫ماهواره ای را به همراه داشت‪ ،‬سبب شد تا باالخره دستور لغو این ممنوعیت صادر‬ ‫شود‪ .‬با توجه به دســتورالعمل وزارت ارشاد که از اواخر دهه ‪ ۸۰‬تا اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫شرکت هنرمندان به ویژه بازیگران را در تبلیغات بازرگانی غیر قانونی اعالم کرده بود‪،‬‬ ‫اگهی های تلویزیونی تنها با بهره بردن از صدای برخی از بازیگران پخش می شد اما‬ ‫لغو این ممنوعیت‪ ،‬تبلیغات کاالهای مختلف با حضور سلبریتی های ایرانی را وارد‬ ‫فاز تازه ای کرد‪ .‬در دستورالعمل جدید که با امضای مدیرکل بازرگانی صداوسیما به‬ ‫شرکت های تبلیغاتی ارسال شده‪ ،‬امده بود‪« :‬به منظور ارتقای ظرفیت و بهبود سطح‬ ‫کیفیاگهی هایبازرگانی‪،‬بهاطالعمی رسانداستفادهازتصاویرهنرمندانوبازیگران‬ ‫سریال ها و انیمیشن های ایرانی در تولید کاالها و محصوالت داخلی حسب نظر اداره‬ ‫کل بازرگانی بالمانع است‪».‬‬ ‫رونقتبلیغاتتلویزیونیباحضورسوپراستارهایسینمایی‬ ‫بنابراین مجددا حضور سلبریتی ها در تبلیغات رونق گرفت و اکنون حتی شاهد‬ ‫هنرنماییبازیگرانمختلفیدراگهی هایتلویزیونیهستیم‪.‬سروشجمشیدیکه‬ ‫زمانی با کاراکتر «قیمت» در مجموعه «دورهمی» به شهرت رسید‪ ،‬چند ماهی است‬ ‫که هر شب در شبکه های مختلف تلویزیون پشت تریبونی قرار گرفته و در قامت‬ ‫استنداپ کمدی به تبلیغ یک محصول غذایی می پردازد‪ .‬امیرحسین ارمان هم‬ ‫شبنم فرشادجو با انتشار ویدئویی از‬ ‫مردم خواست تا تصویر بی حجاب او‬ ‫را منتشر نکنند‪ .‬تصویری از شبنم‬ ‫فرشــادجو در استوری اینستاگرام‬ ‫منتشر شــد که او را در یک کویر‬ ‫بدون حجاب نشان می داد‪ .‬اما پس‬ ‫از چند دقیقه فرشادجو این تصویر‬ ‫را حذف کرد و چند استوری جدید‬ ‫منتشر کرد که در ان اعالم کرد این‬ ‫تصویر بصورت ســهوی منتشر شده و او قصد داشته عکس را برای‬ ‫دوستش ارسال نماید‪ .‬حاال شبنم فرشادجو این بار با انتشار یک ویدئو‪،‬‬ ‫بار دیگر از مردم خواسته تا از انتشار تصویر او خودداری نمایند! گفتنی‬ ‫اســت که فرشادجو در استوری اینستاگرام‪ ،‬کسانی که تصاویر او را‬ ‫منتشر می کنند را به شکایت و معرفی به پلیس فتا تهدید کرده است!‬ ‫نمایشگاه جهانی رادیو‪ ،‬تلویزیون و‬ ‫رسانه لغو شد‬ ‫نمایشــگاه بین المللی تکنولوژی ارتباطات رادیو‪ ،‬تلویزیون و رسانه‬ ‫(‪ )IBC‬که قرار بود در ماه سپتامبر در امستردام هلند برگزار شود‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد‪ .‬در بیانیه ای که در وب سایت‬ ‫«‪ »IBC‬منتشر شــده امده است‪ :‬همان طور که از قبل به اطالع‬ ‫رسید مسئوالن برگزاری نمایشــگاه بین المللی رادیو‪ ،‬تلویزیون و‬ ‫رسانه (‪ )IBC۲۰۲۰‬در حال ارزیابی طرحی مناسب برای برگزاری‬ ‫این رویداد در ماه ســپتامبر در فضایی ایمن بودند‪ T‬اما با توجه به‬ ‫شرایط موجود شیوع ویروس کرونا در هلند در نهایت به این تصمیم‬ ‫دشوار رســیدیم که نمی توان ایجاد محیطی امن را برای برگزاری‬ ‫باکیفیت نمایشگاه تامین کرد و با توجه به شرایط موجود بازگشت‬ ‫به شرایط نرمال تا ماه سپتامبر غیرمحتمل است‪ .‬بنابراین نمایشگاه‬ ‫(‪ )IBC۲۰۲۰‬امسال برگزار نخواهد شد‪ .‬این رویداد بین المللی ;‪ i‬از‬ ‫سال ‪ ۱۹۶۷‬شروع به فعالیت کرده است‪ ،‬ساالنه با مشارکت نزدیک‬ ‫به‪ ۱۸۰‬کشور جهان برگزار می شود و میزبان‪ ۱۷۰۰‬غرفه بین المللی‬ ‫از شرکت های برتر حوزه رسانه و سرگرمی است و به ارائه جدیدتری‬ ‫فن اوری ها در حوزه رســانه می پردازد‪ .‬نمایشگاه بین المللی رادیو‪،‬‬ ‫تلویزیون و رســانه امســتردام (‪ )IBC‬قرار بود امسال از ‪ ۱۱‬تا ‪۱۴‬‬ ‫سپتامبر (‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۴‬شهریور) در هلند برگزار شود‪.‬‬ ‫«زیرخاکی» به ایستگاه پایانی رسید‬ ‫اخرینقسمتازمجموعهتلویزیونی«زیرخاکی»فردا‪ ۳۱‬اردیبهشت‬ ‫روی انتن می رود‪ .‬نوزدهمین و اخرین قسمت از سریال «زیرخاکی»‬ ‫امروز چهارشنبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت از شبکه یک پخش خواهد شد‪ .‬این‬ ‫ی نیا که‬ ‫سریال به کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا نصیر ‬ ‫شب های ماه مبارک رمضان روی انتن می رود‪ ،‬داستان مردی به نام‬ ‫فریبرز را روایت می کند که به هوای پولدار شدن یک شبه‪ ،‬به دنبال‬ ‫یافتن عتیقه و اثار زیرخاکی است و در طی سریال ناخواسته درگیر‬ ‫ماجراهایی می شود‪ .‬پژمان جمشیدی‪ ،‬ژاله صامتی و هادی حجازی‬ ‫فر از بازیگران این مجموعه هستند‪ .‬همچنین پنجشنبه اول خرداد‬ ‫حوالی ساعت ‪ ۲۲‬پشت صحنه سریال «زیرخاکی» پخش می شود‪.‬‬ ‫جمعه دوم خرداد نیز خالصه قســمت های ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬این سریال‬ ‫روی انتن شبکه یک می رود‪ .‬از روز سه شنبه ‪ ۶‬خرداد هم مجموعه‬ ‫تلویزیونی «پرگار» به تهیه کنندگی امیر پوررحمانی و کارگردانی‬ ‫شهرام شاه حسینی از این شبکه به نمایش در می اید‪.‬‬ ‫فرهاد بشارتی خبر داد‪:‬‬ ‫بازیگر دیگری بوده که به تازگی در سریال مانکن به شهرت بیش از گذشته رسید‪.‬‬ ‫او این روزها مشغول تبلیغ برای یک برند پوشاک بوده و گاه هرشب با تست کت‬ ‫و شلوارهای این برند خودنمایی می کند‪ .‬پژمان جمشیدی که حاال چهره محبوب‬ ‫سینما و تلویزیون لقب گرفته است‪ ،‬عالوه بر حضور فعال در سینما و تلویزیون‪ ،‬به‬ ‫تبلیغ یک برند فرش نیز مشــغول است که اتفاقا از تلویزیون نیز پخش می شود‪.‬‬ ‫امین حیایی که روزگاری یکی از سوپراستارهای سینمای ایران به شمار می امد‬ ‫نیز این روزهــا به رغم حضور فعال به عنوان یکی از داوران برنامه «عصر جدید»‬ ‫و بازی در فیلم های مختلف‪ ،‬به تبلیغ یک برند ســس می پردازد‪.‬نوید محمدزاده‬ ‫سوپراستار این روزهای سینمای ایران بوده که در تصمیمی جالب توجه‪ ،‬این روزها‬ ‫به تبلیغ یک برند اب میوه پرداخته است‪ .‬اتیال پسیانی‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬نیما فالح‬ ‫و ســحر ولدبیگی از دیگر چهره هایی هستند که این روزها عالوه بر فعالیت های‬ ‫دیگرشــان‪ ،‬ما انها را در تبلیغ کاالهای مختلف می بینیم‪ .‬جدا از اینکه این اتفاق‬ ‫ممکن است سرمایه اجتماعی بازیگران را با مسئله ای جدی مواجه کند‪ ،‬به هر ترتیب‬ ‫در نقاط مختلف جهان مرسوم بوده و ستاره های مختلف در دنیا با این کار منبع‬ ‫درامد تازه ای را برای خود فراهم کرده اند‪ .‬در هالیوود میزان تولید و فروش پروژه های‬ ‫مختلف و دستمزد بازیگران به صورت کامال شفاف مشخص بوده و افراد باتوجه به‬ ‫امنیت شغلی که اتحادیه های مختلف برای انها فراهم می کنند‪ ،‬موظف به پرداخت‬ ‫مالیات های سنگینی هستند که به طور واضح در اختیار رسانه ها است‪ .‬اما در ایران‬ ‫همچنان از اتحادیه هایی این چنین خبری نیست و حتی برای فعاالن حوزه هنر‬ ‫شغل به معنای درست تعریف نشده است‪ .‬به همین دلیل فرایند تعیین دستمزدها‬ ‫مشخص نبوده و به تبع میزان مالیات افراد نیز مشخص نیست‪ .‬گسترش این مدل‬ ‫از فعالیت سلبریتی ها و گسترش ان به حوزه تبلیغات موجب عدم شفافیت بیشتر‬ ‫در این زمینه خواهد شد‪.‬‬ ‫رایزنی برای ساخت‬ ‫دنباله «دنیای شیرین دریا»‬ ‫فرهادبشارتیبازیگرمجموعهتلویزیونی«دنیایشیریندریا»ازمذاکره‬ ‫برای ساخت دنباله ای برای این مجموعه محبوب تلویزیونی خبر داد‪.‬‬ ‫فرهاد بشــارتی بازیگر حوزه کودک با اشاره به اینکه یکی از بهترین‬ ‫کارهایش در زندگی حرفه ای «دنیای شیرین دریا» بوده است بیان کرد‬ ‫که قرار است خودش فصل دوم این سریال را بسازد و گفت‪ :‬صحبت هایی‬ ‫انجام شده و اگر بودجه این سریال تامین شود فصل جدیدی از ان را‬ ‫خودم خواهم ساخت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پیش از این چند بار با بهروز بقایی‬ ‫حرف زده بودیم و چندی پیش هم با بیژن بیرنگ صحبت کردم تا این‬ ‫مجموعه را مطابق فضای روز بازسازی و به نوعی شخصیت ها را دوباره‬ ‫طراحی کنیم تا در ادامه همان سریال باشد‪ ،‬هرچند پوپک گلدره دیگر‬ ‫در میان ما نیســت‪ .‬ممکن است خودم کارگردانی این مجموعه را بر‬ ‫عهده بگیرم و بهروز بقایی مشاور این کار باشد‪ .‬بشارتی درباره این سریال‬ ‫بیان کرد‪« :‬دنیای شیرین دریا» کاری بود که من با ان شناخته شدم و‬ ‫البته پیش از ان هم کار کرده بودم اما این کار تاثیر زیادی در شهرت‬ ‫من گذاشت‪ .‬عوامل سازنده این سریال بسیار باتجربه بودند و به همین‬ ‫دلیل در زمان خودش بسیار موفق شد و حتی خاطرم هست در همان‬ ‫سال ها ‪ 99‬درصد مخاطب داشت و از کودک هفت ساله تا پیرمرد و‬ ‫پیرزن ان را می دیدند‪ .‬البته ان زمان چند شبکه بیشتر نبود و طبیعتا‬ ‫کارها خیلی دیده می شد‪ .‬این بازیگر اظهار کرد‪ :‬ان زمان دوره ای طالیی‬ ‫برای کارهای کودک بود و اگرچه سریال های کمی ساخته می شد اما‬ ‫باالخره بودجه بود که همان ها ساخته شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران‪:‬‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫استقبال جهان پساکرونا از فکر و فرهنگ‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون گردشگری خبر داد‪:‬‬ ‫برخورد با تورهای غیرمجاز‬ ‫در تعطیالت فطر‬ ‫معاون گردشگری گفت‪ :‬با تورهای بدون مجوز در تعطیالت عید‬ ‫فطر برخورد می شــود‪ .‬ولی تیموری درباره تبلیغ سفر در فضای‬ ‫مجازی توسط گروه های بدون هویت و ثبت نشده و غیررسمی‪،‬‬ ‫به انگیزه تعطیالت عید فطر و نحوه نظارت بر این تورها که بدون‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درحال اجرا‬ ‫هستند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬حتما با ان ها برخورد می کنیم‪ .‬ما حتی‬ ‫برای ارائه خدمات از طریق زنجیره مجاز گردشگری اینقدر ضابطه و‬ ‫پروتکل تهیه و ابالغ کرده ایم که طبیعی است اجازه ندهیم افرادی‬ ‫غیرمجاز وارد این چرخه شوند و با اعتبار صنعت گردشگری بازی‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعا مردم و گردشگران باید به این نکته در شرایط‬ ‫کنونی توجه ویژه ای داشته باشند و خدمات سفر را از زنجیره اصلی‬ ‫و رسمی تهیه و استفاده کنند‪ .‬معاون گردشگری در پاسخ به این که‬ ‫در شرایط حساس موجود‪ ،‬وزارتخانه برای برخورد با تورهایی که‬ ‫بدون مجوز‪ ،‬غیر رسمی و بدون رعایت پروتکل های وزارت بهداشت‬ ‫برگزار می شوند‪ ،‬دســتورالعل و یا دستور خاصی برای نظارت و‬ ‫برخورد احتمالی تهیه کرده است؟ گفت‪ :‬همچون گذشته با استناد‬ ‫به ایین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و‬ ‫گردشگری با این افراد و گروه ها برخورد می شود‪.‬‬ ‫رونده کشتی های‬ ‫رافائل و پرسپولیس برای ثبت ملی‬ ‫تکمیل شد‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگریاستانبوشهر‬ ‫گفت‪ :‬پرونده ‪ ۲‬کشتی رافائل و پرسپولیس موجود در این استان‬ ‫برای ثبت در فهرست اثار ملی تکمیل شده است‪ .‬محمدحسین‬ ‫ارسطو زاده روز سه شنبه به رسانه ها اعالم کرد‪ :‬کشتی رافائل با‬ ‫‪ ۶۰‬متر طول در ســال ‪ ۱۹۷۶‬میالدی از کشور ایتالیا خریداری‬ ‫و برای نخســتین بار در بندر بوشــهر پهلو گرفت و مردم ان را‬ ‫به نام تایتانیک ایران می شــناختند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کشتی‬ ‫اقیانوس پیما دارای ‪ ۶‬استخر برای کودکان و ‪ ۷۵۰‬سوییت برای‬ ‫اسکان مسافران بود و با ظرفیت یکهزار و ‪ ۸۰۰‬نفر به دریانوردی‬ ‫می پرداخت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان بوشهر اضافه کرد‪ :‬در دوران دفاع مقدس و سال ‪ ۶۲‬کشتی‬ ‫رافائل با چند موشک رژیم بعث صدام حسین مورد اصابت قرار‬ ‫گرفت و بخش عمده ای از تاسیســات این کشتی اسیب دید و‬ ‫برای همیشه به زیر اب رفت و اکنون به عنوان زیستگاه ابزیان‬ ‫در عمق اب های ساحلی بندر بوشهر زمین گیر است‪ .‬ارسطو زاده‬ ‫افزود‪ :‬کشتی پرسپولیس یا انچنان که در دوره قاجار مصطلح بود‬ ‫«جهازپرسپولیس»نیزبهعنواننخستینناوجنگیمدرننیروی‬ ‫دریایی ایران در دوره ناصرالدین شاه از بندر برمر المان خریداری‬ ‫و راهی بندر بوشهر شــد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در زمان حاضر کشتی‬ ‫پرسپولیس در محوطه پیرامون موزه منطقه ای خلیج فارس قرار‬ ‫دارد و برنامه ریزی مرمت این کشــتی در سال جاری در دستور‬ ‫کار اســت‪ .‬ارسطوزاده ادامه داد‪ :‬ثبت اثار و ایجاد پشتوانه قانونی‬ ‫این امکان را می دهد تا بهتر برای حفاظت اثار تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‪۱۳‬درصد موزه های جهان‬ ‫در خطر تعطیلی همیشگی‬ ‫نتاریج مطالعات یونسکو و شورای بین المللی موزه ها نشان می دهد‬ ‫‪ ۱۳‬درصد از موزه های جهان حتی بعد از پایان بحران جهانی شیوع‬ ‫ویروس کرونا با خطر جدی تعطیلی همیشگی مواجه هستند‪.‬‬ ‫بر اســاس مطالعات جدید شــورای بین المللی موزه ها (ایکوم) و‬ ‫یونسکو که نتایج ان همزمان با روز جهانی موزه ها (‪ ۱۸‬می) منتشر‬ ‫شــده است‪ ۹۰ ،‬درصد از موزه های جهان (‪ ۸۵‬هزار موزه) به سبب‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در چند مدت اخیر درهای خود را به سوی‬ ‫بازدیدکنندگان بسته اند و تخمین زده می شود‪ ۱۳‬درصد از این موزه‬ ‫به سبب زیان های مالی سنگین در خطر تعطیلی همیشگی قرار‬ ‫دارند‪ .‬این دو مطالعه به بررسی تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر موزه ها‬ ‫در سراسر جهان و چگونگی انطباق پذیری این موزه ها با این بیماری‬ ‫همه گیر پرداخته است‪ .‬یونسکو و شورای بین المللی موزه ها (ایکوم)‬ ‫اعالم کرده اند از این اطالعات برای یافتن راه حل هایی برای حمایت از‬ ‫این موسسات در سایه ویروس کرونا استفاده خواهند کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بر اساس یافته های این مطالعات‪ ،‬تنها پنج درصد از موزه ها در افریقا‬ ‫و کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه‪ ،‬قادر به ارائه محتوا و‬ ‫تورهای مجازی برای بازدیدکنندگان خود هستند‪ .‬حتی موزه هایی‬ ‫که دارای قابلیت تورهای مجازی هســتند نیز با کاهش چشمگیر‬ ‫درامدها در مقایســه با بازدید حضوری افراد روبه رو شده اند‪« .‬ادره‬ ‫ازوله» دبیرکل یونسکو در بیانیه ای اعالم کرد‪« :‬موزه ها نقشی اساسی‬ ‫در مقاومت جوامع ایفا می کنند و ما باید به ان ها برای رویایی با این‬ ‫بحران و حفظ ارتباط با مخاطبان شان کمک کنیم‪ .‬این بحران جهانی‬ ‫به ما یاداور شد نیمی از جمعیت جهان به فن اوری های دیجیتال‬ ‫دسترسی ندارند‪ .‬باید برای ارتقای دسترسی همگان به ویژه جوامع‬ ‫اسیب پذیر و منزوی به فرهنگ کمک کنیم»‪ .‬اتحادیه موزه های‬ ‫امریکا اعالم کرده تنها در این کشور موزه ها روزانه ‪ ۳۳‬میلیون دالر به‬ ‫سبب تاثیرات ناشی از بحران کرونا زیان می بینند‪ .‬صنعت فرهنگ و‬ ‫هنر امریکا به دلیل این بحران تا اوایل ماه اوریل بیش از ‪ ۴.۵‬میلیارد‬ ‫دالر زیان متحمل شده است‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیســیون ملی یونســکو‪ -‬ایران گفت‪ :‬جهان پس از کرونا از فکر و اندیشه و فرهنگ‪،‬‬ ‫استقبال بیشــتری خواهد کرد‪ ،‬فرصت ها می گذرد و اکنون که شرایط فراهم است باید کارهای‬ ‫فاخر و ارزشمندی برای کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران‪ ،‬حجت اهلل ایوبی شب گذشته ‪ ۲۹‬اردیبهشت ‪۹۹‬‬ ‫در پخش زنده اینستاگرامی مجله خاتون شرق (نیشابور) اظهار داشت‪ :‬برای ما ایرانیان جای افتخار است که‬ ‫هزاره خیام را داریم؛ هزار سال پیش شخصیتی ارزشمند و بزرگ که خیلی ها او را همه چیزدان می دانند‬ ‫زندگی می کرد‪ .‬او در فلسفه و فقه و ادب و جبر و هندسه و کالم و فقه سرامد روزگار خود بود و جهان‬ ‫این شخصیت را می شناسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬جهان با شخصیت های بزرگ ما اشناست؛ شمس و سعدی و‬ ‫موالنا بلنداوازه هستند و تصویر ایران را زیبا کرده اند اما خیام جایگاه ویژه ای دارد‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی‬ ‫یونسکو‪ -‬ایران عنوان کرد‪ :‬در روسیه بیش از ‪ ۱۴۰‬ترجمه از رباعیات خیام وجود دارد که این مهم باعث‬ ‫مباهات است؛ همسر رئیس جمهوری این کشور خیام شناس است و مردم روسیه خیام می خوانند‪ .‬مجریان‬ ‫رادیو و تلویزیون کشورهای اروپایی از عمر خیام جمله ها نقل می کنند و رباعیات خیام به همه زبان های‬ ‫مختلف دنیا‪ ،‬ترجمه شده است‪ .‬ایوبی تصریح کرد‪ :‬به جوانان می گویم بدانند که گرامیداشت بزرگان بدان‬ ‫معنا نیست که ما صرفا از تاریخ و گذشته حرف می زنیم؛ این بزرگان شخصیت هایی برای امروز هستند و‬ ‫رباعیات خیام یک تابلوی نقاشی زیباست و اشعار زیبای این شاعر پراوازه‪ ،‬گویی استاد فرشچیان و محجوب‬ ‫را صدا می زنند که انها تصویر کنند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬کالم خیام تابلوی نقاشی است‪ .‬ما گذشته ها را مرور‬ ‫نمی کنیم و خیام‪ ،‬مثنوی و موالنا و شمس‪ ،‬راه حل امروز بشریت هستند‪ .‬امین معلوف نویسنده فرانسوی‬ ‫لبنانی تبار‪ ،‬کتاب سمرقند را نوشته و خیام را در اواخر قرن پنجم روزگار ترسیم می کند‪ .‬این اثر روایت فردی‬ ‫است که از امریکا می اید و در طلب گنج در ایران است و این گنج چیزی جز شعر و ادب پارسی نیست‪ .‬او‬ ‫به رباعیات خیام می رسد و در قرن پنجم و ششم با اثار خیام وارد کشتی تایتانیک می شود و این گنجینه‬ ‫در تایتانیک غرق می شود‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران عنوان کرد‪ :‬امسال برای نیشابور سال‬ ‫مهمی است؛ هر دو سال یکبار ما شخصیت هایی را در مجمع عمومی یونسکو معرفی می کنیم و پرونده‬ ‫عطار با حمایت چند کشور تصویب شد و سال ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬سال تجلیل از عطار نیشابوری نامگذاری شد‪.‬‬ ‫ایوبی گفت‪ :‬نمایشنامه هایی درباره عطارنیشابوری در دنیا نوشته شده و افرادی همچون ژان کلود کریر‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس و بازیگر فرانسوی این نمایشنامه را اجرا کرده و تصاویر زیبا از سیمرغ را ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید منتظر برنامه های باشکوه و زیبا در سال نامگذاری عطار نیشابوری از سوی یونسکو‬ ‫باشــیم اظهار داشــت‪ :‬برای هزاره خیام تالش می کنیم و برنامه عطار را در دستور کار داریم که از سوی‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو و با حمایت یونسکو اجرا می شود؛ مانند برنامه هایی که برای شیخ اشراق انجام شد‪.‬‬ ‫برنامه هایی در این زمینه تدوین شده که به دلیل شیوع کرونا متوقف شد؛ البته کرونا فرصتی برای بازنگری‬ ‫در شیوه زندگی و رجوع به ادبیات و گذشتگان ما بود‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه با مردم‬ ‫و مدیران شهر نیشابور برنامه های این بخش را پیش می بریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬خیام‪ ،‬جواهری برای ایران است و‬ ‫او مردی عالم بود و تواضع داشت‪ ،‬مردی که همه چیز می دانست در دوران خودش در ‪ ۷۲‬سالگی می گفت‬ ‫که معلومم شدم که معلوم نشد ‪ .‬وی در ادامه یاداور شد‪ :‬ظرفیت های کمیسیون ملی یونسکو و یونسکو در‬ ‫خدمت گنجینه های کشور قرار می گیرد‪ .‬جوانان بدانند که صاحب گنج و سرمایه ایم‪ .‬سال گذشته شارل‬ ‫هانری دو فوشه کور مقاالت شمس تبریزی را که از سوی استاد موحد جمع اوری شده بود در قالب کتابی‬ ‫با عنوان در جست وجوی جواهر به فرانسوی ترجمه کرد‪ .‬دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو تصریح کرد‪ :‬نگاه‬ ‫مردم به شهرهایی همچون خوی که میعادگاه شمس و موالناست و به شهر نیشابور به عنوان محمل عطار‬ ‫نیشابوری معطوف است‪ .‬عطار مراد همه بزرگان است مالقات شمس و موالنا و مالقات شمس با عطار در‬ ‫دوران نوجوانی اثرگذار بوده و این جای افتخار بوده است‪ .‬پیشنهاد می کنم شهرهایی که میعادگاه عاشقان‬ ‫شــعر و ادبیات و عرفان هستند با هم کار کنند و در این اجالس ها اهالی فکر و فرهنگ با چشم احترام‬ ‫به ایران نگاه می کنند‪ .‬ایوبی تاکید کرد‪ :‬در یونسکو قطعنامه ای داریم که بر اساس ان هر دوسال یکبار‬ ‫شخصیت هایی که پنجاهمین و صدمین سالگردشان است‪ ،‬مورد توجه قرار می گیرند‪ .‬کشورهای همسایه‬ ‫درخواست کرده بودند یونسکو این رقم را از ‪ ۵۰‬به ‪ ۲۵‬سال تقلیل دهد و این در حالی است که سال گذشته‬ ‫و در بزرگداشت تاسیس دانشگاه جندی شاپور‪ ،‬شاهد هزار و هفتصد و پنجاهمین سالگرد تاسیس این مرکز‬ ‫علمی ایرانی بودیم‪ .‬وی گفت‪ :‬جهان غرب نگاهش به ایران است‪ .‬خوراسان محل تولد خورشید و نور است‬ ‫و خیام در همه عمرش تعداد دفعات اندکی از نیشابور خارج شده و انتظار داریم خراسان محل صدور فکر و‬ ‫اندیشه باشد و جهان پساکرونا‪ ،‬از فرهنگ و فکر و اندیشه استقبال بیشتری خواهد کرد‪ .‬فرصت ها می گذرد‬ ‫و اکنون که شرایط فراهم است باید کارهای فاخر و ارزشمندی برای کشور انجام دهیم‪.‬‬ ‫مسجدجامعی عنوان کرد‬ ‫ذوق زدگی توسعه مدرن در حال از بین بردن فضاهای میراثی و تاریخی‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از ذوق زدگی‬ ‫توسعه مدرن در بافت تاریخی تهران گالیه کرد‪.‬‬ ‫احمد مسجدجامعی صبح امروز پس از استماع گزارش شورایاران‬ ‫منطقه ‪ ۱۲‬در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در منطقه ‪۱۲‬‬ ‫یک اعتمادبه نفسی در حوزه امور اجرایی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫شــیوع کرونا در همان روزهای اول ‪ ۳۲۰۰‬نیروی داوطلب گردهم‬ ‫جمع شدند اما در این روزها تعداد نیروهای داوطلب به بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر رســیده و حتی به مناطق دیگر اعالم کردند که اگر برای‬ ‫ضدعفونی کردن با کمبود نیروی داوطلب مواجه هستید حاضرند که‬ ‫به ان ها کمک کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شاهد به تاراج رفتن خاطرات تاریخی هستیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این روزها ســاکنان منطقه ‪ ۱۲‬معتقدند که میراث‬ ‫فرهنگی در انجا به یک تهدید و نه فرصت تبدیل شــده است و‬ ‫باید مشکالت ان ها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫مسجدجامعی با بیان اینکه ما مصوبات مختلفی برای حفظ خانه های‬ ‫تاریخی منطقه ‪ ۱۲‬داریم از جمله ایجاد موزه مشروطه‪ ،‬خرید منزل‬ ‫شیخ فضل اهلل و همچنین ساماندهی عکاسی تهامی‪ ،‬گفت‪ :‬جالب‬ ‫است بدانید که قانون میراث فرهنگی در مجلس تصویب شده اما حاال‬ ‫همان مجلس با ساخت ساختمان های بلند قوانین اش را نقض کرده‬ ‫است و در حریم مجلس قدیم یک ساختمان بزرگ ساخته است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه پیشــنهاد می کنم که شــهردار بافت تاریخی‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬الگوی توسعه شهر تهران بومی نیست و این‬ ‫در همه ســاخت و سازها مشهود است‪ ،‬چرا که ما در بافت تاریخی‬ ‫شاهد ساخت کتابخانه مجلس هستیم در حالی که مدرسه علمیه‬ ‫می توانست ورودی این کتابخانه باشد‪ ،‬اما نشد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران افزود‪ :‬یک ذوق زدگی توسعه مدرن در‬ ‫حال از بین بردن فضاهای میراثی و تاریخی است که باید فکری‬ ‫به حال ان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما در ســال های قبل هزینه های زیادی برای این‬ ‫منطقه کردیم اما حاال این ها مشکالت ایجاد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬مثال پارک‬ ‫ساختیم اما این پارک ها حاال اسیب پذیر شده است و این نکته که‬ ‫هر کسی می خواهد می تواند در منطقه ‪ ۱۲‬بنگاه خیریه بزند به ضرر‬ ‫مردم این منطقه است و نباید افراد محلی کنار گذاشته شوند‬ ‫علی اصغر مونسان خبر داد؛‬ ‫ممنوعیت برپایی چادر در سفر‬ ‫علی اصغر مونســان وزیر میــراث فرهنگی صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری ضمــن بازگشــایی مراکزتفریحــی روباز و‬ ‫طبیعت گــردی عنوان کــرد‪ :‬مــردم می توانند بــا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی از مراکز تفریحی روباز‪ ،‬طبیعت گردی‬ ‫و کوهنوردی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مونســان گفت‪ :‬مراکــز تفریحی روباز بــرای طبیعت گردی‬ ‫و کوهنوردی باز اســت و هیچ گونــه محدودیتی از نظر این‬ ‫وزارتخانه برای استفاده مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫وجود نــدارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برپایی چــادر و کمپ های عمومی‬ ‫به قصد اقامت شبانه در بوســتان های تفریحی در حجم باال‬ ‫که موجب تجمع بیش از حد گردشــگران و مسافران شود‪،‬‬ ‫همچنان ممنوع است و بهتر اســت از مراکز اقامتی رسمی‬ ‫دارای مجوز از این وزارتخانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی افزود‪ :‬از‬ ‫وزارت کشــور درخواست کردیم تا مقامات استانی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و امنیتی همکاری الزم را برای اســتفاده مردم از جاذبه های‬ ‫طبیعت گردی و مراکز تفریحی روباز به ویژه در شرایط کنونی‬ ‫جامعه و فشارهای روحی که به مردم ناشی از ویروس کرونا‬ ‫وارد شده است‪ ،‬داشته باشند‪.‬‬ ‫علی اصغــر مونســان گفــت‪ :‬مــردم می توانند بــا رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی از مراکز تفریحی روباز‪ ،‬طبیعت گردی‬ ‫و کوهنوری اســتفاده کنند‪ .‬براســاس اعالم روزســه شنبه‬ ‫میراث اریا علی اصغر مونســان گفت‪ :‬مراکز تفریحی روباز‪،‬‬ ‫طبیعت گردی و کوهنوردی باز اســت و هیچ محدودیتی از‬ ‫نظر این وزارتخانه برای استفاده مردم با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی وجود ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬برپایــی چادر و کمپ های‬ ‫عمومی بــه قصد اقامت شــبانه در بوســتان های تفریحی‬ ‫در حجم بــاال که موجب تجمع بیش از حد گردشــگران و‬ ‫مسافران شود‪ ،‬همچنان ممنوع و بهتر است از مراکز اقامتی‬ ‫رسمی دارای مجوز از این وزارتخانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از وزارت کشــور درخواست کردیم مقامات استانی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و امنیتی برای اســتفاده مــردم از جاذبه های طبیعت گردی‬ ‫و مراکز تفریحــی روباز به ویژه در شــرایط کنونی جامعه و‬ ‫فشارهای روحی به مردم ناشــی از ویروس کرونا‪ ،‬همکاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برگزاری دوساالنه های هنر و معماری ونیز به تعویق افتاد‬ ‫برگزاری هفدهمین دوساالنه معماری و پنجاه و نهمین دوساالنه‬ ‫هنر ونیز به دلیل شیوع کرونا به ترتیب به سال های ‪ ۲۰۲۱‬و ‪۲۰۲۲‬‬ ‫موکول شد‪.‬‬ ‫به گزارش ارت فورم‪ ،‬کرونا بار دیگر برنامه های دنیای هنر را به هم‬ ‫ریخت‪ .‬با هدف جلوگیری از گسترش این ویروس‪ ،‬پنجاه و نهمین‬ ‫دوره از دوساالنه هنر ونیز به سال ‪ ۲۰۲۲‬موکول شد و زمانبندی ها‬ ‫برای برگزاری هفدهمین دوره از دوساالنه معماری ونیز نیز از امسال‬ ‫به ســال ‪ ۲۰۲۱‬تغییر کرد‪ .‬به نقل از بیانیه ای که صبح دوشنبه از‬ ‫سوی نهاد برگزارکننده این رویدادها منتشر شد‪ ،‬به تعویق انداختن‬ ‫برگزاری نمایشگاه معماری ونیز که قرار بود در ماه اوت اغاز به کار‬ ‫کند‪ ،‬تایید می کند که به خاطر اســتمرار مجموعه ای از مشکالت‬ ‫عینی برامــده از وضعیت اضطراری جاری‪ ،‬امکان جلو رفتن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬روبرتو چیکوتو (‪ )Roberto Cicutto‬دبیر اجرایی دوساالنه‬ ‫معماری در خصوص به تعویق افتــادن این رویداد گفت‪ :‬چند روز‬ ‫گذشــته واقعیت اوضاعی را که با ان روبه رو هستیم روشن کرد‪ .‬با‬ ‫نهایت احترام برای کاری که همگی انجام دادیم‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫شــرکت کنندگان و با در نظر گرفتن مشکالتی که تمام کشورها‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دانشگاه ها و استودیوهای معماری به دلیل بالتکلیفی‬ ‫حوزه حمل و نقل‪ ،‬محدودیت های مسافرتی و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫برای مقابله با کووید‪ ۱۹-‬با ان روبه رو شده اند‪ ،‬تصمیم گرفتیم به نظر‬ ‫اکثریت که خواستار به تعویق افتادن دوساالنه معماری بودند‪ ،‬گوش‬ ‫کنیم‪ .‬با وجود برداشته شدن محدودیت های قرنطینه ای و بازگشایی‬ ‫موزه ها و دیگر مراکز فرهنگی در ایتالیا‪ ،‬برگزارکنندگان این رویداد‬ ‫امادگــی الزم را برای برگزاری تمام و کمال این نمایش در ماه اوت‬ ‫(مرداد‪-‬شهریور) در خود ندیدند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬این دوره از دوساالنه‬ ‫معماری ونیز با عنوان چگونه با هم زندگی خواهیم کرد؟ در یک بازه‬ ‫شش ماهه از ‪ ۲۲‬مه تا ‪ ۲۱‬نوامبر ‪ ۱( ۲۰۲۱‬خرداد تا ‪ ۳۰‬ابان ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬بر طبق زمانبندی های جدید‪ ،‬دوساالنه هنر ونیز‬ ‫هم به مــدت هفت ماه از ‪ ۲۳‬اوریل تا ‪ ۲۷‬نوامبر ســال ‪۳( ۲۰۲۲‬‬ ‫اردیبهشت تا ‪ ۶‬اذر ‪ )۱۴۰۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫«سیدعباس سجادی» در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫ممیزی هنر کار غلطی است‬ ‫صدا و سیما گوش شنوا داشته باشد‬ ‫نجم الدین حسینی‪ -‬مریم الماسی‬ ‫سیدعباس ســجادی (متولد ‪ ۵‬خرداد ‪ ۱۳۴۹‬در بخش شاهرود شهرستان خلخال) شاعر‪،‬‬ ‫ترانه سرا‪،‬منتقدادبیومجریتلویزیون‪،‬مدیرعاملسابقبنیادافرینش هایهنرینیاورانرابر‬ ‫عهدهداشته‪.‬سجادیدررشتهحقوقتحصیلکرد هاست‪.‬مجلهموسیقاییدستانازبرنامه هایی‬ ‫هستند که سجادی اجرای ان ها را بر عهده داشت ه است‪ .‬او مجری مراسم تشییع جنازه بسیاری‬ ‫از هنرمندان سرشناس بوده‪ .‬سجادی در سال ‪ ۱۳۹۲‬در سومین جشنواره جام جم به عنوان‬ ‫مجری برتر تلویزیون برگزیده شد‪ .‬در هفدهمین جشن خانه موسیقی در سال‪ ،۱۳۹۵‬با تقدیم‬ ‫تندیسی از سجادی تجلیل شد‪ .‬پس از برگزاری نمایشگاه هنر انسان دوستی‪ ،‬با همکاری دفتر‬ ‫برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد در فرهنگسرای نیاوران‪ ،‬که با اجرای برنامه‬ ‫کیتارو و شهرداد روحانی همراه بود‪ ،‬نماینده این برنامه در ایران با تقدیم لوح تقدیرنامه رسمی از‬ ‫سجادی‪ ،‬مدیرعامل این فرهنگسرا‪ ،‬تقدیر کرد‪ .‬مدیریت امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬مدیرعاملی موسسه نغمه شهر‪ ،‬داوری بخش انتخاب رسانه برتر موسیقی‬ ‫جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬عضویت در شورای شعر سازمان صدا و سیما‪ ،‬عضویت در انجمن ادبی‬ ‫و هنری فرخی یزدی کرج‪ ،‬تاسیس و مدیریت انجمن ترانه سرایان ایران‪ ،‬مشاور معاون هنری‬ ‫سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‪ ،‬سر داوری بخش ترانه نخستین جشنواره شعر فجر‪،‬‬ ‫دبیریگروهموسیقیانجمندوستیایرانوتاجیکستان‪،‬عضویتهیاتمدیرهانجمندوستی‬ ‫ایران و چین و عضویت در شورای عالی شعر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از فعالیت های فعلی‬ ‫و سابق اقای سجادی است‪« .‬در سایه غزل» و «در سکوت سردم می شود» از مجموعه های شعر‬ ‫سجادی هستند‪ .‬در ادامه گفتگوی ما را می خوانید‪:‬‬ ‫در این وضعیت کنونی مشغول چه کاری هستی؟‬ ‫اگر از جنبه هنری نگاه کنی اخیرا یک کاری را به نام«افتاب نیمه شب» تولید کردیم که براساس ملودی اقای‬ ‫حسین بهروزی نیا بوده که روی ان شعری سروده ام و اقای اشکان کمان گری نیز ان را خوانده که این اثر را‬ ‫تقدیم کردیم به کادر درمان و حافظان سالمت و در فضای مجازی منتشر کردیم‪.‬از طرفی دیگر برای پیگیری‬ ‫امور معیشتی بعضی از هنرمندان یکسری فعالیتهایی انجام داده ایم که با مدیریت شهری تعامالتی صورت‬ ‫گرفته تا بتوانیم حداقل یک کمک ها و توجه ای به این دوستان بشود‪.‬‬ ‫ارتباط شما با فضای مجازی چگونه است و دنیای مجازی را چگونه تعریف می کنی؟‬ ‫به نظر من فضای مجازی یک امکان و یک دنیای جدید است که می تواند خیلی مفید باشد به ویژه در این‬ ‫شرایط کرونا می تواند امکانی باشد برای برقراری ارتباط و گرفتن اطالعات و دادن یکسری اطالعات دیگر‬ ‫به مخاطبان به هر حال فضای مجازی هم مانند فضای حقیقی دارای مالحظاتی است که ادم برای ورود و‬ ‫حضور در انجا باید حواسش به خیلی چیزها باشد تا وارد حواشی نشود و از نظر روانی برای خودش مشکلی‬ ‫به وجود نیاید یا خود ادم ناخواسته باعث ایجاد مشکالت روانی برای دیگران نشود در کل فضای مجازی‬ ‫امکان خوبی است برای برقراری ارتباط‪.‬‬ ‫وضعیتموسیقی‪،‬شعروترانهراچگونهمی بینیدوچراترانه هاوموسیقیمابهیکسمت‬ ‫و سویی می رود که اهل فن از ان گله مند هستند؟‬ ‫این قضیه به االن ربطی ندارد اینها تماما حاصل واکنشــهای اجتماعی اســت که حاصل رفتارهای غیر‬ ‫کارشناسانه با این مقوله است‪ ،‬به نظر من بین واقعیت های جامعه و ان چیزی که متولیان فرهنگی دارند‬ ‫تالش می کنند گاهی فاصله ی زیادی وجود دارد تصور من این است یک شکاف نسلی یک شکاف فرهنگی‬ ‫بین نیازهای جامعه و متولیان فرهنگی وجود دارد اگر دستگاههای فرهنگی را دو بخش کنیم بخش عمده ای‬ ‫از ان در اختیار رادیو تلویزیون یا اصطالحا صدا و سیما هست و بخش دیگر هم به ظاهر متولی ان وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد‪.‬گاهی اینان با واقعتهای جامعه فاصله شان زیاد است این عدم تفاهم موجب‬ ‫سوء تفاهم هایی می شود در جامعه‪ ،‬کارهایی تولید می شود که شاید با سلیقه ی خیلی ها مطابقت نداشته‬ ‫باشد البته این فقط مختص کشور ما نمی باشد در همه جای دنیا می باشد مثال یکی از دوستان تعریف‬ ‫می کرد که در یکی از کشــورهای اروپایی که به اصطالح در حوزه ی فرهنگی مثال ازاد هستند انها هم‬ ‫همیشه یک عده هنرمند معترض دارند وقتی از یکی از انها سوال شد که شما نسبتا ازادی عمل بیشتری‬ ‫دارید چرا اینگونه است در جواب گفته است که هنرمند باید ذاتا معترض باشد در کل باید بگویم که خیلی‬ ‫این اتفاقات را نباید سیاه و سفید نگاه کرد همیشه اعتراض وجود دارد بخش عمده ای از هنرمندان ما ایده‬ ‫الیست هستند از انچه وجود دارد توقعشان فراتر است و باز دوست دارند بهتر از این باشد و هر روز با یک باال‬ ‫و پائینی همیشه این قضیه وجود دارد ضمن اینکه در کشور ما متاسفانه حوزه ی فرهنگ و هنر در اولویت‬ ‫دولتها ان جور که باید نبوده است‪.‬‬ ‫با توجه به سابقه ی شما در تلویزیون عملکرد صدا و سیما را چگونه می بینید؟‬ ‫رادیو و تلویزیون به اعتقاد من کامال رابطه اش با مخاطب یک طرفه است و فقط دهان است‪ ،‬گوش ندارد‪،‬‬ ‫رادیو و تلویزیون باید یک تریبون ازاد بگذاردبرای مخاطبانش‪.‬فقط گاهی برای برنامه های خاصش مانند‬ ‫ســریال پایتخت و غیره که دیده می شود و در یک شرایط خاصی از مردم گزارش می گیرند که نظرتان‬ ‫چیست طبیعتا مشخص است که مردم چه می گویند و نظرشان چیست‪،‬‬ ‫صدا و سیما باید گوش شنوا داشته باشد نه از عام و عوام مردم صرفا‪ ،‬بلکه باید به حرف اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر‪ ،‬اندیشمندان‪ ،‬صاحب نظران‪ ،‬جامعه شناسان و کارشناسان رسانه و ارتباطات گوش بکند متاسفانه صدا و‬ ‫سیما کامال یک جاده یک طرفه است و رفتارش فرمایشی است و دارد با سلیقه ی یکسری مدیر به اعتقاد‬ ‫من منفصل از مردم مدیریت می شود و این نتیجه اش همین است که فاصله اش روز به روز با مردم بیشتر‬ ‫می شود‪ .‬االن بیننده ی فضای مجازی از تلویزیون خیلی بیشتر است علی رغم امارهایی که اعالم می شود‬ ‫ما خودمان در بستر جامعه زندگی می کنیم و می بینیم اینگونه نیست گفتن این حقایق برای من بسیار تلخ‬ ‫است چون من خودم را فرزند رسانه می دانم و سالهای جوانی ام را در تلویزیون گذرانده ام و هنوز هم نسبت‬ ‫به تلویزیون عالقه دارم اما با بخشی از مدیران ناکار بلد اختالف نظر داشته و دارم و سلیقه ای که انها دارند‬ ‫سلیقه ی مردم پسند نیست‪.‬‬ ‫در برنامه ی دستان مگر به شما لیست افراد ممنوع التصویر داده بودند که بعدها عکس‬ ‫شما با استاد شجریان و جناب فرهادی دردسر ساز شد؟‬ ‫درباره ی این موضوع بحث این بود که چرا شما از اقای شجریان در فرهنگسرای نیاوران استقبال کردید‬ ‫که بنده جواب دادم من بعنوان مدیر یک مجموعه وقتی دو هنرمند بزرگ مانند اقای شجریان و اقای‬ ‫فرهادی به مجموعه وارد می شوند وظیفه ای جز این ندارم که از ایشان استقبال کنم ما در برنامه ی دستان‬ ‫هر جا که الزم بود اشاره ای به اواز و نقش استاد شجریان داشتیم و بارها هم صحبت کردیم به ویژه در یک‬ ‫برنامه ای که اقای علی جهاندار حضور داشتند ایشان از شاگردان خوب استاد شجریان بودند ما بارها و بارها‬ ‫به ضرورت بحث اسم ایشان را اوردیم و درخصوص شاخصه های هنری ایشان در ان برنامه صحبت کردیم‬ ‫و هیچ تعمدی و هیچ منعی هم در برنامه ی دستان در مورد اینکه اسم استاد شجریان را بیاوریم یا نیاوریم‬ ‫وجود نداشت بلکه به فراخور بحث و به ضرورت موضوع اسم ایشان را می اوردیم و هرگز هم ممیزی هم در‬ ‫این خصوص وجود نداشت و بحث ها در برنامه دستان کامال تخصصی بود‪.‬مثل این می ماند که شما بخواهید‬ ‫راجع به کوه های بلند در ایران صحبت کنید و به اسم دماوند که می رسید طفره بروید و اسم ایشان را نیاورید‬ ‫و این هم لزومی ندارد که هر لحظه اسم دماوند را بیاورید و به ضرورت اگر الزم باشد شما راجع به دماوند‬ ‫هم صحبت می کنید مانند این است که شما جلوی قله ی دماوند بایستید و چشمتان را ببندید و بخواهید‬ ‫ان را نبینید یا چشمتان را باز کنید و دماوند را نبینید قطعا اشکال از دماوند نیست اشکال از نگاه ما است‪.‬‬ ‫با توجه به دانش شــما در ردیف های اوازی و حتی ساختن ساز هیچگاه شده که در‬ ‫برنامه ایسازبزنید؟‬ ‫من هیچگاه در کسوت خوانندگی یا نوازندگی نبوده ام همیشه دوست داشته ام این حوزه ها را تجربه کنم‬ ‫ولی اینکه خودم بعنوان نوازنده یا خواننده باشم نه‪ ،‬هرگز این کار را نکردم همیشه اجرا و پژوهش را دوست‬ ‫داشتم همچنین شاعری و ترانه سرایی را و هنوز هم پیگیر ان هستم‪.‬‬ ‫شما هیچگاه در ممیزی شعر و ترانه وزارت ارشاد بوده اید؟‬ ‫من ‪ 9‬ماه بعنوان عضو شورای شعر حضور داشتم که بعدا استعفا دادم اگر در فضای مجازی جستجو کنید‬ ‫متن استعفا نامه من به اقای می رزمانی مدیر وقت وجود دارد و کامال دالیلم در انجا مشخص است من به‬ ‫عنوان عضو شورای شع ر و ترانه وارد شدم ولی بعد مدتی دیدم بعضی رفتارها به نوعی ممیزی است و به این‬ ‫سمت دارد حرکت می کند من خودم استعفا دادم در ان زمان اینگونه بود که هر کسی یک پرونده ی شعر‬ ‫و ترانه را می دید و نظراتمان را می دادیم و پرونده ها را بین اعضا می چرخاندیم و امضا می گرفتیم در جاهایی‬ ‫متوجه شدم شعرهایی که من تایید کردم بعدا رد شده یا بالعکس شعرهایی را که به خاطر ضعف تالیف رد‬ ‫کردم در واقع اینها تصویب شده زمانیکه پرس وجو کردم متوجه شدم که نگاه بعضی دوستان فراشورایی‬ ‫تخصصی و فنی نیست بیشتر ممیزی است و گاه ممیزی های غیرکارشناسانه و سلیقه ای به همین دلیل‬ ‫نامه ی سرگشاده ای به مدیرکل وقت موسیقی جناب اقای می رزمانی نوشتم و رو نوشتی نیز به مرحوم‬ ‫استادمشفق کاشانی رئیس شورای شعر و ترانه بود دادم و اعالم استعفا کردم‪ .‬به اعتقاد بنده ممیزی در هنر‬ ‫کار غلطی است و باید اجازه داد اندیشه ها بازتاب درستی داشته باشند به این معنا نیست که ما ولنگاری را‬ ‫رواج داده یا معتقد به ان باشیم در همان زمان هم به مدیر وقت گفتم که هیچ کاری منتظر مجوز ما نمی ماند‬ ‫و در فضای مجازی پخش می شود ما باید در کنار هنرمندان باشیم‪.‬‬ ‫زمان مدیریت شما در فرهنگسرای نیاوران اهالی تئاتر گله مند بودند که به تئاتر توجهی‬ ‫نداریدجوابتانچیست؟‬ ‫این حرف کامال غیر واقعی می باشد به دلیل اینکه ما فرهنگسرای نیاوران بودیم و فرهنگسرا برای خودش‬ ‫تعریفی دارد و به این معناست که تمام رخدادهای فرهنگی و هنری در ان باشد در زمان قبل از ما کامال‬ ‫ســالن های اصلی و سالن گوشــه درگیر تئاتر بود و تئاترها عموما از ‪ 20‬روز تا یک ماه وقت یک سالن را‬ ‫می گیرد وقتی که دکور تئاتر در یک سالنی پهن بشود دیگر امکان برگزاری کنسرت در ان وجود ندارد به‬ ‫همین دلیل در فرهنگسرای نیاوران که در حوزه ی موسیقی سابقه ی خوبی هم داشته پیش از اینها از‬ ‫اغاز تاسیس تا به امروز خبری نبود و کال انجا را چه سالن کوچک و چه سالن اصلی به تئاترها اختصاص‬ ‫پیدا می کرد و کامال وقت سالن ها را پر کرده و فرصتی برای اجرای موسیقی نبود و گاهی در سالن اصلی ما‬ ‫تئاترهایی اجرا می شد که تعداد مخاطبان تئاتر از تعداد بازیگران کمتر بود بعضی تئاترها مورد استقبال قرار‬ ‫می گرفت مانند تئاتر خشکسالی و دروغ اقای یعقوبی که این تئاتر تقریبا ‪ 2‬ماه و در واقع سالن پر می شد‬ ‫همچنین سالن گوشه قابلیت اجرای موسیقی نداشت بعد از مدتی احساس کردم یکی از سالن ها را باید‬ ‫اختصاص دهم به تئاتر و سالن اصلی مان را که در ان امکان اجرای موسیقی‪ ،‬همایش ها و نشست هاست‬ ‫به این امر اختصاص دادم یکی از مهمترین دالیلی که من تئاتر را به سالن گوشه منتقل کردم سالن های‬ ‫خصوصی در سالهای اخیرسالن های تئاتر خصوصی زیاد شد و استقبال از سالن اصلی نیاوران به خاطر دور‬ ‫بودن از مرکز کم شد گاهی ما می دیدیم بیشتر تئاترهایی که به فرهنگسرا می امد بعد از ‪ 5‬یا ‪ 6‬روز اجرا‬ ‫خودشان می امدند تقاضای انصراف می دادند به خاطر نبودن مخاطب اگر الزم باشد نمونه هایش را اعالم‬ ‫می کنم ادمهای صاحب نام در این حوزه تئاترهایشان با استقبال مخاطب کمی مواجه می شد و خودشان‬ ‫می امدند تقاضای انصراف می دادند از طرفی ما بعنوان بنیاد افرینش های هنری نیاوران بودجه ای از ارشاد‬ ‫نداشتیم بعنوان یک مجموعه ی خودگردان باید هزینه هایمان را تامین می کردیم به این دلیل نمی توانستیم‬ ‫سالن هایمان را خالی نگه داریم مجبور بودیم سالن هایمان عالوه بر اینکه پویایی فرهنگی و هنری داشته‬ ‫باشد از طرفی هم برای ما اورده مالی داشته باشد فرهنگسرای نیاوران یک مجموعه ی ابرومند و شناسنامه‬ ‫داری است شایسته نبود سالن هایش خالی بماند گاهی اوقات ما‪ ،‬در سالن گوشه ‪ 3‬تئاتر در روز اجرا داشتیم‬ ‫باید توجه داشت در نزدیکی ما یک سالن در مجموعه ی فرهنگی اکو وجود داشت که انجا تئاتر اجرا می شد‬ ‫به همین دلیل من در سالن اصلی فضایی ایجاد کردم برای بزرگ داشتها‪ ،‬موسیقی و مسائل دیگر دوستان‬ ‫باید از یک مجموعه معدل بگیرند نه اینکه در مورد بخشها جداگانه صحبت کنند فرهنگسرای نیاوران باید‬ ‫خروجی اش نسبت به همه مخاطب ها مثبت باشد عده ای هم معترض به عدم پخش فیلم بودند من اگر‬ ‫می خواستم انجا سینما برگزار کنم باید از سازمان سینمایی یا سازمان سینما تجربه مجوز داشته و قوانینش‬ ‫را برای اکران فیلم کامال رعایت می نمودم که در واقع رعایت قوانین سینمایی باعث مخل اجرای کنسرتها‪،‬‬ ‫همایش ها و نکوداشتها و نشستهای فرهنگی می شد به همین دلیل ما تقسیم بندی کردیم حتی به خاطر‬ ‫خالء بحث سینما یک باشگاه فیلم در فرهنگسرای نیاوران درست کردیم که هفته ای یکبار فیلمها را با حضور‬ ‫عوامل فیلم مورد نقد و بررسی قرار می دادیم ما تالش کردیم در همه ی حوزه ها فعالیت داشته باشیم چون‬ ‫انجا فرهنگسرای نیاوران بود و تنها فرهنگسرای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اولین فرهنگسرای ایران‬ ‫که برای خود شخصیتی داشت‪.‬‬ ‫کالم اخر ‪:‬‬ ‫من ارزو می کنم متولیان فرهنگی ما‬ ‫بیشتر فرهنگ و هنر را جدی بگیرند‬ ‫اعتقاد قلبی من این است که جامعه‬ ‫ی ما تنها نجات گرش و تنها شفای‬ ‫دردهای اجتماعی ما فرهنگ و هنر‬ ‫هست و اگر بتوانیم فرهنگ مملکتمان‬ ‫را مبتنی بر پشتوانه های ملی و دینی مان‬ ‫ارتقابدهیم مطمئنا مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬سیاسی و اینها انگونه که باید‬ ‫نمی توانند به جامعه اسیب‬ ‫برســانند‪.‬فرهنگ‪،‬‬ ‫جامعه را واکسینه‬ ‫می کنــد هنــر‬ ‫ارامبخش روح‬ ‫و روان جامعــه‬ ‫اســت ایــن‬ ‫بخشراخیلی‬ ‫بایــد جدی‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبـه ‪ 31‬اردیبهشتماه‪ 1399‬سال سیزدهم شمــاره ‪1237‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫همراهی علیرضا قربانی با هنرمندان‬ ‫خارجی در یک پروژه جهانی‬ ‫موزیک ویدیــوی «بنــی ادم» با صدای علیرضــا قربانی و همراهی‬ ‫خوانندگان ایتالیایی و نوازندگانی از نقاط مختلف دنیا منتشــر شد‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی خواننده موسیقی ایرانی به همراه تعدادی از هنرمندان‬ ‫ایتالیایی و تعدادی دیگر از کشــورها موزیــک ویدئوی «بنی ادم»‬ ‫را منتشــر کرد‪ .‬این اثر با موســیقی پژمان تدین روی شعر معروف‬ ‫«سعدی» اماده شده و حال و هوای ان براساس شرایط این روزهای‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و قرنطینه در کشورهای مختلف دنیا است‪ .‬در‬ ‫توضیحات تکمیلی این موزیک ویدئو امده است‪« :‬علیرضا قربانی و‬ ‫سایر خوانندگان و تمامی نوازندگان حاضر در این ویدیو بخش های‬ ‫مربــوط به خود را با موبایل و از منازل خود ضبط و اماده کرده اند و‬ ‫بخش عمده موســیقی کار هم با موبایل ضبط شده است‪ .‬این پروژه‬ ‫با همکاری تئاتر «بیوندو پالرمو» و دعوت از نوازندگان کشــورهای‬ ‫مختلــف و خوانندگی «تونــی بونگارو» و «باربــارا ا ِرامو» در بخش‬ ‫ایتالیایی اماده انتشار شده است‪ .‬در این اثر به غیر از نوازندگی تنبور‬ ‫پژمان تدین‪ ،‬نوازندگانی از کشورهای فرانسه‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫سنگال‪ ،‬المان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬هندوستان و استرالیا ساز زده اند‪ .‬کشورهایی‬ ‫که همگی همانند ایران درگیر بحران شــیوه ویروس کووید‪ ۱۹-‬و‬ ‫قرنطینه هستند‪ .‬موزیک ویدیوی بنی ادم با هدف بیان پیام صلح و‬ ‫دوستی و همدلی تولید شده و در ابتدای ویدیو هم از شعر «بنی ادم‬ ‫اعضای یک پیکرند» با عنوان بیانیه ای ابدی برای بشریت یاد می شود‪.‬‬ ‫در توضیحات ابتدای ویدیو‪ ،‬علیرضا قربانی با عنوان خواننده توانای‬ ‫ایرانی معرفی می شود‪ .‬این موزیک ویدیو نسبت به سایر اثار علیرضا‬ ‫قربانی فضای متفاوتی دارد و پیش بینی می شود با بازخورد زیادی در‬ ‫میان مخاطبان داخلی و بین المللی او مواجه شود‪».‬‬ ‫یکی از اخرین بازماندگان موسیقی‬ ‫مقامی لَکی درگذشت‬ ‫سید حسن خان بیگی نوازنده شناخته شده تنبور و از اخرین بازماندگان‬ ‫نسل طالیی موسیقی مقامی لکی شامگاه دوشنبه‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه در‬ ‫شهرستان دلفان دار فانی را وداع گفت‪ .‬سید حسن خان بیگی نوازنده‬ ‫شناخته شده تنبور و از اخرین بازماندگان نسل طالیی موسیقی مقامی‬ ‫لکی شامگاه دوشنبه ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه در شهرستان دلفان دار فانی‬ ‫را وداع گفت‪ .‬این هنرمند پیشکسوت موسیقی یکی از اخرین راویان‬ ‫مقام های حوزه لکی و دلفان بود که تاثیر زیادی در این گونه موسیقایی‬ ‫به جای گذاشته است‪ .‬در پیشینه فعالیت های مرحوم سید حسن خان‬ ‫بیگی امده است‪« :‬سیدحسنخانبیگینوازنده مقامی تنبور لکیدلفان‪،‬‬ ‫متولد ‪ ۱۳۱۳‬در ابادی «گالم بحری» دلفان از توابع استان لرستان است‪.‬‬ ‫سید حسن را می توان از اخرین بازماندگان نسل طالیی تنبور مقامی‬ ‫لکی دلفان و طرحان نامید که پیش از او استادانی مانند امامقلی امامی‪،‬‬ ‫نجفعلی میرزایی‪ ،‬سید همت اهلل حسینی در چند دهه گذشته بوده اند‬ ‫نامید‪ .‬سید حسن استاد ثابتی نداشته اما مقام های مربوط به یاری دلفان‬ ‫که در ان استادی چیره دست است از پدرش فرا گرفته و بسیاری دیگر از‬ ‫مقام های مانند پاوه موری‪ ،‬سحری‪ ،‬ماله ژیری‪ ،‬چوپی را در دوران جوانی‬ ‫از نوازندگان کهنسال ان دوران فرا گرفته است‪».‬‬ ‫با دکلمه مجید مظفری؛ حسام الدین‬ ‫سراج برای پرستاران خواند‬ ‫قطعه موسیقایی «فصل عاشــقی» با خوانندگی حسام الدین سراج و‬ ‫فاضل جمشیدی و دکلمه مجید مظفری‪ ،‬در وصف پرستاران و پزشکان‬ ‫ایثارگر جبهه سالمت تولید شد‪ .‬حسام الدین سراج و فاضل جمشیدی‬ ‫از خوانندگان موسیقی ایرانی قطعه «فصل عاشقی» را با دکلمه مجید‬ ‫مظفری تولید کردند‪ .‬در این قطعه که در ایام عید فطر منتشر خواهد شد‪،‬‬ ‫سراجعالوهبراجرایاواز‪،‬خوانندگیتصنیفرابههمراهفاضلجمشیدی‬ ‫انجام داده است‪ .‬مجید مظفری (بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون) نیز در‬ ‫این اثر‪ ،‬چند رباعی دکلمه کرده اســت‪ .‬شعر «فصل عاشقی» که به از‬ ‫جان گذشتگان جبهه سالمت در مواجهه با ویروس کرونا تقدیم شده‪ ،‬از‬ ‫علیرضابهرامیاست‪.‬ضمناینکهمحسنغالمینیزتنظیمموسیقیاین‬ ‫قطعه را با همراهی گروه نوازندگان سازهای زهی و ضربی بر عهده داشته‬ ‫است‪ .‬پیش از این نیز قطعه «همدم» با همراهی ساالر عقیلی و پرویز‬ ‫پرستویی به مردم کشورمان که شرایط دشوار کرونایی را با صبوری و‬ ‫همیت جمعی می گذرانند‪ ،‬تقدیم شده بود‪.‬‬ ‫«ضیافت» ‪ ۲‬هنرمند سینما و‬ ‫موسیقی در قرنطینه‬ ‫‪ ۲‬هنرمند عرصه موســیقی و سینما در شرایط قرنطینه خانگی ‪ ۲‬اثر‬ ‫موسیقایی‪-‬ادبی را تولید کرده و در اختیار عالقه مندان قرار دادند‪ .‬بردیا‬ ‫صدرنوری اهنگساز و نوازنده پیانو با همکاری مهرداد اسکویی مستندساز‬ ‫در شرایطی که هر ‪ ۲‬هفته ها در شرایط قرنطینه خانگی به سر می بردند‬ ‫در نتیجــ ه یک همکاری از راه دور‪ ،‬روی ‪ ۲‬شــعر از علیرضا بهرامی ‪۲‬‬ ‫قطعه را تولید و در اختیار مردم قرار دادند‪ .‬در جریان این همکاری که‬ ‫زیر عنوان پویش «مشاهنر» (همراهی و مشارکت هنرمندان با مردم در‬ ‫شرایط دشوار قرنطینه خانگی) انجام شده است اسکویی یک غزل و یک‬ ‫شعر ازاد از بهرامی را دکلمه کرده و صدرنوری نیز با پیانونوازی براساس‬ ‫ســاخته هایی از خودش‪ ،‬با ان همراهی کرده است‪ .‬ضمن اینکه پرهام‬ ‫عرب از موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» به عنوان طراح کاور و‬ ‫امید نیک بین از استودیو «شهر صدای پارسیان» میکس و مستر اثر را‬ ‫به عهده داشته اند‪.‬‬ ‫اریاوش؛ خواننده و اهنگساز در گفتگو با «هنرمند»‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1237‬چهارشنبه‪31‬اردیبهشتماه‪•1399‬سالسیزدهم•‪8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫عباسعلی اسکتی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪13:01‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:07‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫‪20:27‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫موسیقیپراحساس ترینهنردنیاست‬ ‫‪04:15‬‬ ‫‪05:56‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫هادی نوروزی با اســم هنری «اریاوش»‪ ،‬متولد بیست و سه‬ ‫شهریور هفتاد و دو‪ ،‬زنجان‪ ،‬با توجه به استعدادی که از کودکی‬ ‫در خوانندگی داشته و تمرین هایی که تمام این سال ها کرده‬ ‫است از سال نود و سه به صورت حرفه ای خوانندگی را تحت‬ ‫نظر استاد خود مرتضی لطفی شروع و اولین اثر غیر رسمی او با‬ ‫نام «حالم بدون تو» با ملودی ایشان در همان سال منتشر شده‬ ‫اســت‪ ،‬با اریاوش که تاکنون دو اهنگ رسمی «یارم» و«برق‬ ‫چشــمات» با صدای او منتشر شده به بهانه پخش سومین اثر‬ ‫با عنوان «یارم باش» که دیروز منتشــر کرده است گفتگویی‬ ‫کوتاه داشته ایم که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫چرا از اینهمــه فعالیت هنری خوانندگــی را انتخاب‬ ‫کرده اید؟‬ ‫بی شــک که خوانندگی همچون نوازندگی و اهنگسازی جزو عالیق‬ ‫همیشگی من بوده و هستند اما با این حال با توجه به اینکه در برخی‬ ‫از هنرهــا مخصوصا خوانندگی اســتعداد ذاتی حــرف اول را می زند‬ ‫خداوند لطف کرده و این استعداد را به صورت بالقوه در من قرار داده‬ ‫اســت و من تالش کرده ام تا بتوانم از این اســتعداد به نحو احسنت‬ ‫اســتفاده ‪ ،‬به همین دلیل این مسیر را از کودکی تا امروز ادامه داده‬ ‫ام و از عالقه مندی هایم دست نکشیده ام‪.‬‬ ‫تا امروز سه ترانه از شما منتشر شده است‪ ،‬استقبال و‬ ‫بازخورد چگونه بوده است؟‬ ‫امام صادق علیه السالم ‪:‬‬ ‫مومن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته‬ ‫بهره مند مى سازد تا همه انان را وارد بهشت کند‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫اســتقبال با توجه به توان مالی مــن برای پخش اثرها خوب بوده اما‬ ‫برای بهتر شــنیده شدن کارها در اینده به اسپانسر مالی نیاز خواهم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫معیار شما برای انتخاب ترانه ها چیست؟‬ ‫از نظر من در درجه اول ترانه خوب باید دارای محتوا باشــد‪ ،‬بیشتر‬ ‫از وزن و قافیــه که صد البته مهم هســتند اگر ترانه محتوای خوبی‬ ‫داشــته باشــد قطعا با ملودی خوب‪ ،‬کار می تواند قوی شود و حرفی‬ ‫برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫فکر می کنید با توجه به شــلوغی مارکت موســیقی‬ ‫می توانید خودتان را اثبات کنید؟‬ ‫بله قطعا‪ ،‬همیشه هر تالشــی نتیجه خواهد داد‪ ،‬هر چند با توجه به‬ ‫شرایط امروزه ممکن است زمان ببرد اما اگر در مسیر درست حرکت‬ ‫کنیم و هدف داشــته باشیم می توانیم خودمان را در هر حرفه ای که‬ ‫داریم ثابت کنیم و به هدفمان برسیم‪.‬‬ ‫به فکر تهیه البوم و کنسرت هم هستید؟‬ ‫صد البته‪ ،‬زیرا برای یک خواننده‪ ،‬رسیدن به کنسرت یعنی موفقیت‪،‬‬ ‫در گذشته به دلیل نبودن فضا و بستر مناسب جهت ارائه اثر و دیده‬ ‫شدن‪ ،‬خوانندگان برای بهتر شــنیده شدن اثار موسیقی خود البوم‬ ‫تهیه و منتشر می کردند که ســختی ها و مشکالت خاص خودش را‬ ‫داشــت اما امروز فضای مجازی به قدری توانسته بر رسانه های دیگر‬ ‫غلبــه کند که اکثر خوانندگان به تولیــد تک اهنگ با فاصله زمانی‬ ‫کوتاه روی اورده اند که بازدهی قابل قبول تری دارد‪.‬‬ ‫وضعیت موســیقی داخلی امروز و اینده ان را چگونه‬ ‫می بینید؟‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل ج‪ ،12‬ص‪ ،201‬ح‪13881‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫زندگی همواره به این معنا نیست که انسان مهره‬ ‫های برنده در اختیار داشته باشد بلکه به اینمعناست‬ ‫که با مهره های بسیار بدش ‪ ،‬مفید بازی کند!‬ ‫جک لندن‬ ‫حافظانه‬ ‫ما را ز خیال تو چه پروای شراب است‬ ‫خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است‬ ‫گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست‬ ‫هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است‬ ‫وضعیت قرمز کرونا در ‪ ۱۶‬شهرستان‬ ‫ خوزستان ‬ ‫استاندار خوزستان‪ :‬هم اکنون ‪۱۶‬‬ ‫شهرستان استان وضعیت قرمز‬ ‫کرونایی دارند‪ .‬از ‪ ۱۰‬هزار تست کرونا‬ ‫روزانه در کشور‪ ۱۲۰۰ ،‬تست ان مربوط‬ ‫به خوزستان است‪ .‬تعداد افراد بستری‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته و این امر‬ ‫فشار بر کادر درمان را بیشتر و بیشتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به عقیده من موسیقی مملکت ما تاکنون پیشرفت قابل قبول و ایده‬ ‫الی داشــته اما اینده موسیقی به سلیقه و سطح سواد مردم بستگی‬ ‫دارد چون این مردم هستند که با سلیقه شنیداری خود به هنرمندان‬ ‫کمک می کنند تا اثر درست و اصولی تولید کنند‪.‬‬ ‫سختی ها و شیرینی های این حرفه از نظر شما؟‬ ‫البته که اواز خواندن درســت و اصولی از جمله کارهای دشــوار این‬ ‫حرفه است اما دلنشین ترین لحظه برای یک خواننده زمانی است که‬ ‫از اثری که تولید و اجرا می کند استقبال شود‪ ،‬به عقیده من موسیقی‬ ‫پراحساس ترین و ارامش بخش ترین هنر دنیاست‪.‬‬ ‫ارمانشهر شما در دنیای هنر چیست؟‬ ‫هدف من در موســیقی اول رسیدن به دانش فراوان و بعد ارائه ان و‬ ‫حتی اموختن ان به دیگران است‪ ،‬امیدوارم تمامی هنرمندان کشورم‬ ‫سربلند و موفق باشند‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫در خبرها خواندم «دالل های ثبت نام خودرو را معرفی کنید‪ ،‬خودرو هدیه بگیرید!» ظاهرا قائم مقام فروش شرکت سایپا‬ ‫گفته‪ :‬ما هم شنیده ایم که برخی افراد مدعی هستند با دریافت پول‪ ،‬در سایت ثبت نام انجام می دهند اما تاکنون مصداقی‬ ‫دریافت نکرده ایم؛ اعالم کرده ایم اگر مصداقی می شناسید‪ ،‬معرفی کنید و یک خودرو هدیه بگیرید‪ .‬من خودم خواستم‬ ‫در سایت ایران خودرو و سایپا ثبت نام کنم نشد‪ ،‬من که هیچ یکی از دوستام زنگ زد گفت ما در یک شرکت دانش بنیان‬ ‫کار میکنیم با اینترنت‪ 50‬گیگ سرعت باال با‪ 7‬ابر سیستم که یکی از این هفت سیستم رباط بوده نتوانسته اند ثبت نام‬ ‫کنند! بعد یکی دیگه از رفقا گفت قبال نمایندگی های ایران خودرو برای هر ماشین یک میلیون می گرفتند و ثبت نام‬ ‫ می کردند ولی امروز‪ 10‬تومن شده! ظاهرا نمایندگی ها با کد مخصوصی که دارند می توانند به راحتی از هر محصول یک‬ ‫عدد خریداری کنند‪ .‬با یک حساب سرانگشتی‪ 10‬میلیون هم حق داللی بدهید و ماشین از شرکت های ایران خودرو و‬ ‫سایپا بگیرید باز هم سود کرده اید! این حرف قائم مقام فروش سایپا منو یاد ضرب المثل کبکه سرش رو کرده بود الی‬ ‫برفا انداخت! اخه بنده خدا دیگه زمونه این حرفای الکی و ابکی گذشته‪ ،‬باید تو عمل به مردم ثابت کنید‪ ،‬به قول اقا‬ ‫دوره بزن و دررو تموم شده اخوی‪ ،‬باز یه حرف قشنگی هست که میگن طرف یا نمی فهمه یا خودش رو زده به نفهمی‪،‬‬ ‫به دومی اصال نمیشه چیزی رو ثابت کرد‪ ،‬به نظرم دالل خودرو خود خود شماهایید بقیه دالل ها ادای شما رو درمیارن؛‬ ‫سایتون مستدام! راستی ظاهرا بچه ها خسته ماه رمضان هستند احتماال هفته بعد نباشیم‪ ،‬پیشاپیش عید فطر مبارک‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫ائین تجلیل از عوامل سریال تلویزیونی «نون‪.‬خ» به تهیه کنندگی مهدی فرجی و کارگردانی سعید‬ ‫اقاخانی با حضور سازندگان و هنرمندان این سریال و نیز جمعی از نمایندگان مجلس‪ ۲۹،‬اردیبهشت‬ ‫در تهران برگزار شد ‪ /‬محمود رحیمی‬ ‫در اســتانه روز جهانی قدس ایین افتتاح کتابخانه تخصصی انقالب و مقاومت اســامی با حضور‬ ‫حجت االسالم میثم امرودی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد‪ .‬کتاب های این‬ ‫کتابخانه بر اثار حوزه انقالب و مقاومت اسالمی متمرکز بوده و ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کتاب از اثار این کتابخانه‪،‬‬ ‫اهداییدکترمجیدصفاتاج‪،‬پژوهشگروکارشناسمسائلفلسطیناست‪/‬محمدسعیدسعیدی‬ ‫مراسم یادبود سومین روز درگذشت مرحوم حسین کاظم پور اردبیلی‪ ،‬نماینده ایران در هیات عامل‬ ‫اوپک‪ ،‬عصر سه شنبه‪ ۳۰‬اردیبهشت‪ ۱۳۹۹‬با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت‪ ،‬محمد جواد ظریف وزیر امور‬ ‫خارجه‪ ،‬مدیران ارشد و پرسنل صنعت نفت در وزارت نفت برگزار شد ‪ /‬مسعود توفیقی‬ ‫نمایشگاه طرح رعد ‪ ۳۵‬صبح سه شنبه ‪ ۳۰‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬با حضور سردار حسین رحیمی رئیس‬ ‫پلیس تهران بزرگ در ستاد پلیس فاتب برگزار شد‪ .‬رئیس پلیس تهران بزرگ گفت‪ :‬طی‪ ۲۰‬روز کار‬ ‫اطالعاتی‪ ۲۹۱،‬حکم قضائی اجرا شد و‪ ۶۷۰‬نفر از سارقین‪ ،‬مالخران و‪ ...‬دستگیر شدند ‪/‬‬ ‫محسنعطاییترشیزی‬ ‫در جنوب کهریزک‪ ،‬ارادکوه که گاهی ارتفاع زباله هایش به ‪ ۶۰‬متر هم می رسد‪ ،‬فارغ از هیاهوی شیوع‬ ‫ویروس کرونا همچنان قد می کشد و زباله می بلعد‪ .‬از زمان شیوع کرونا میزان دفن زباله در ارادکوه بیشتر‬ ‫شده است همچنین حجم زباله های بیمارستانی در گذشته و پیش از شیوع کرونا خیلی کمتر از‪ ۵۰‬تن در‬ ‫روز بود اما این عدد در روزهای شیوع کرونا به‪ ۱۱۰‬تن زباله بیمارستانی رسیده است ‪ /‬محمدرضا عباسی‬ ‫سفره های افطاری ساده‪ /‬فرهنگ افطاری ساده هنگامی که اقامه شود منحصر به افطار و ماه رمضان‬ ‫نمی ماند‪ ،‬بلکه به سایر رفتارهای اجتماعی هم سرایت می کند و در ان ها نیز متبلور خواهد شد ‪/‬‬ ‫مینا نوعی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1287

روزنامه هنرمند 1287

شماره : 1287
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه هنرمند 1286

روزنامه هنرمند 1286

شماره : 1286
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه هنرمند 1285

روزنامه هنرمند 1285

شماره : 1285
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه هنرمند 1284

روزنامه هنرمند 1284

شماره : 1284
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه هنرمند 1283

روزنامه هنرمند 1283

شماره : 1283
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه هنرمند 1282

روزنامه هنرمند 1282

شماره : 1282
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!