روزنامه هنرمند شماره 1203 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1203

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1203

روزنامه هنرمند شماره 1203

‫دراختتامیهدومیندورهجشنوارهتئاترکوتاهکیشمطرحشد‪:‬‬ ‫بررسیروندترانه سراییدرتاریخموسیقیایراندرجشنوارهموسیقیفجر‬ ‫جز یره کیش‬ ‫پتانسیل قطب تئاتر شدن را دارد‬ ‫کاکایی‪ :‬برخی موزیسین های ما‬ ‫هر چه به ذهنشان می رسد به زبان می اورند‬ ‫موسیقی‪6.‬‬ ‫تئاتر‪4.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1203‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫علی احمدی روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‬ ‫چرا انتخاب ارامش‬ ‫چرا اولویت فرهنگ!‬ ‫گزارش«هنرمند»ازاختتامیه‬ ‫نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‬ ‫مد و لباس‪3.‬‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫مد ایرانی باید به‬ ‫برندی جهانی تبدیل شود‬ ‫درباره پرفروش ترین فیلم سینمای ایران‬ ‫مطرب‪ ،‬معیار ابتذال‬ ‫در هنر و اقتصاد‬ ‫سینما‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از نشست نمایش «دکتر سایکو»‪:‬‬ ‫مخاطب به دنبال پایان بندی‬ ‫اتفاقات خوب نمایش است‬ ‫تئاتر‪5.‬‬ ‫‪TEATER‬‬ ‫باید و نبایدهای‬ ‫اجرای موسیقی بانوان‬ ‫موسیقی‪6.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫توسط صندوق احیا انجام می شود‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مرضیه نورعلی‬ ‫بیانهتشکلهایمدیریتــی‬ ‫مطبوعات و رسانههای کشور‬ ‫انتخاب�ات راه ورود ب�ه عرصه دموکراس�ی و مردم س�االری اس�ت‪.‬‬ ‫در جمهوری اس�المی ایران نیز ب�ه طور میانگین پ�س از انقالب‪ ،‬در‬ ‫حدود هر ‪ ۲‬سال یک انتخابات برگزار شده است‪ .‬در اسفند ماه سال‬ ‫جاری نیز انتخابات مجلس ش�ورای اس�المی در ایران برگزار خواهد‬ ‫شد؛ انتخاباتی مهم برای تعیین سرنوشت رکن اصلی قانون گذاری و‬ ‫نظارت بر امور کشور‪.‬‬ ‫اهمیت مجلس شورای اس�المی و انتخاب نمایندگان خانه ملت برای‬ ‫همگان اشکار و مشخص است و به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسالمی‬ ‫" مجلس در راس امور اس�ت "‪ .‬زندگی مردم به طرق مس�تقیم و غیر‬ ‫مس�تقیم با عملکرد مجلس در ارتباط است و لزوم حضور نمایندگان‬ ‫اصلح و به معن�ای واقعی کلمه خادم ملت ‪ ،‬امری خطیر و سرنوش�ت‬ ‫ساز است‪.‬‬ ‫انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شرایط حساسی‬ ‫در حال برگزاری اس�ت‪ .‬انچه بیش از پیش اهمیت دارد حضور گروه‬ ‫های فعال و تاثیر گذار و مورد وثوق مردم در این انتخابات میباشد‪.‬‬ ‫گروه های مختلف رس�انه ای باعنایت به جایگاه مردمی و ارتباطات‬ ‫اجتماعی از جمله اقشاری هستند که همواره در انتخابات های کشور‬ ‫نقش تاثیر گ�ذار و با اهمیتی داش�ته ان�د‪ .‬در این دوره نیز تش�کل‬ ‫های مدیریتی مطبوعات و رس�انه های کش�ور با همفکری و بدور از‬ ‫رویکردهای سیاس�ی و با نگاهی ملی نسبت به اتخاذ موضع واحد در‬ ‫قبال انتخابات مجلس شورای اسالمی و معرفی تعدادی از نامزدهای‬ ‫دارای سوابق مدیریتی در عرصه رسانه به ملت عزیزمان اقدام نموده‬ ‫اند‪ .‬این انجمن های صنفی متشکل از تشکل های زیر میباشد‪:‬‬ ‫انجمن مدیران روزنامه های غیر دولتی‬ ‫انجمن مدیران نشریات ایران‬ ‫انجمن مدیران رسانه ها‬ ‫انجمن مدیران رسانه های کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫این ائتالف از تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫بدون در نظ�ر گرفتن جه�ت گیری سیاس�ی‪ ،‬رس�انه ای و صرف ًا در‬ ‫راس�تای تش�کیل مجلس�ی خدمتگذار مردم با دغدغ�ه منافع ملی‬ ‫حمایت میکند‪ .‬اسامی این نامزدها بدین شرح است‪:‬‬ ‫محمد علی وکیلی کد ‪۸۹۱۹:‬‬ ‫مصطفی کواکبیان ‪۷۴۶۲:‬‬ ‫سید نظام الدین موسوی کد ‪۸۴۱۷:‬‬ ‫محمد رضا راه چمنی کد‪۴۷۴۲:‬‬ ‫سید محمد زهیر غرضی کد ‪۶۶۹۴ :‬‬ ‫بیژن نوباوه وطن کد‪۸۶۷۷:‬‬ ‫محمد سعید احدیان کد‪۱۲۱۹:‬‬ ‫سید علی موسوی خراسانی کد‪۸۲۹۹‬‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی‬ ‫برای احیای بناهای‬ ‫تاریخی روستایی‬ ‫گردشگری‪7.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫‪2‬‬ ‫علی احمدی روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‬ ‫نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ‪ -‬حوزه انتخابیه تهران‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫انتخابات‬ ‫چکیده و گزیده بینش‬ ‫اصول و برنامه ها‬ ‫‪ .1‬تاکید و ابرام بر اولویت فرهنگ به عنوان یک‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت تمرکز بر حل فوری مسایل مبتالبه‬ ‫اصل و‬ ‫اجتماعی این روزها‪ ،‬برای ایجاد هر چه ســریعتر‬ ‫زمینه توسعه پایدار و همه جانبه در سطوح محلی‬ ‫و ملی‪ ،‬گسترش عدالت و امکان درمان اطمینان‬ ‫بخش بیماری های کهنه و مزمن اقتصاد کشور‬ ‫‪ .2‬تاکید و تالش در راستای ارتقای سطح نمایندگی‬ ‫تهران از وکیل المله و وکیل الدوله غیرپاسخگو‪،‬‬ ‫به جایگاه حقیقی و مشــخص نمایندگی وکالت‬ ‫مردم شریف تهران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ .3‬تمرکز بر حل مســایل شهروندان در تدوین یا‬ ‫اصالح قوانین با ارای شفاف و نظارت بی تعارف بر‬ ‫اجرای قوانین و ارایه و انتشار گزارشات منظم و‬ ‫دقیق به مردم از طریق رسانه های رسمی کشور‬ ‫‪ .4‬همراهی‪ ،‬همدلی و همفکری با مدیران شهری‪،‬‬ ‫شورای شهر‪ ،‬شورا یاری ها‪ ،‬شورای عالی استان ها‬ ‫و تالش برای مشــارکت هرچه بیشتر شهروندان‬ ‫با تاکید بر نقش و هویت شــهروندی و افزایش‬ ‫ســرمایه اجتماعی تهرانشــهر و تسری یافتن‬ ‫کشوری این مهم‬ ‫‪ .5‬توجــه ویژه به پایش‪ ،‬حفظ و ارتقای ســطح‬ ‫سالمت و بهداشــت روانی شهروندان پایتخت از‬ ‫طریق جلب همکاری و مشارکت نهادهای مسئول‬ ‫و ذیربط و تدوین پیوست روان شناختی و جامعه‬ ‫شــناختی در تصویب و اجرای قوانین در سطوح‬ ‫محلی و کشوری‬ ‫‪ .6‬تاکید و اولویت بخشی بر نهاد خانواده به عنوان‬ ‫بُن مایه و از مشخصه های اصلی فرهنگ و جامعه‬ ‫ایرانی در تدوین تمامی قوانیــن به عنوان یک‬ ‫پیوســت و الزام حفظ‪ ،‬تقویت و غنای هر بیشتر‬ ‫نظام خانواده‬ ‫‪ .7‬تاکید بر لزوم کاهش دامنه و گزینه های متکثر‬ ‫در موضوع امنیت ملی از ساحت فرهنگ و هنر‪،‬‬ ‫رسانه‪ ،‬اندیشه و جامعه به مرزهای نظامی‪ ،‬حدود‬ ‫مشــخص امنیتی و تعریف و تعیین قابل شناخت‬ ‫مصادیق مسایل امنیت ملی‬ ‫ِ‬ ‫معروف کادرســازی‬ ‫‪ .8‬لزوم توجه به امر ثواب و‬ ‫و پرورش نظام مند‪ ،‬فراگیر و اینده پژوهانه نیروی‬ ‫انســانی و نسل جانشــین جوان‪ ،‬پرتوان و تازه‬ ‫نفس عرصه های مورد نیاز انی و اتی در مقابله با‬ ‫ِ‬ ‫رواج الگوی فسادخی ِز نوچه پروری و قبیله گرایی‬ ‫سیاســی و جناحــی‪ ،‬به عنوان یــک منکر در‬ ‫چهارچوب نظام سیاسی کشور‬ ‫عضو هیچ حزب یا تشــکل سیاســی نبوده و‬ ‫نیستم و البته به این اشکال افتخار نمی کنم؛ چرا‬ ‫که معتقدم از بایســته های حضور‪ ،‬فعالیت جدی‬ ‫و کنشــگری اخالقمند سیاســی و از نشانه های‬ ‫اصلی رشد و تحکیم سیاســی ‪ -‬اجتماعی ملی‬ ‫و تحقق اســتقالل طلبی‪ ،‬ازادی خواهی‪ ،‬عدالت‬ ‫جویی و فســاد گریزی یک ملت ثابت قدم‪ ،‬مانا و‬ ‫پیشرو؛ وجو ِد احزاب رقیب قوی‪ ،‬فراگیر‪ ،‬موثر و‬ ‫نظام مند‪ ،‬در مقام حیات بخش ترین و بزرگترین‬ ‫کنترل گرهای ماندگار و تضامنی اجتماعی است‪.‬‬ ‫لذا چراغ به دست در جستجوی ایشان و یا تحقق‬ ‫این ارمان ملی خواهم بود‪..‬‬ ‫چرا انتخاب ارامش؛ چرا اولویت فرهنگ!‬ ‫در طول چهل ســال پس از انقالب و در کابین دولت ها و مجالســی که بر ما امد و رفت داشته‬ ‫اند‪ ،‬تا کنون کم نبوده و نیســتند خیل شازده ها و شــاه داماد های نماینده و مدیر و باال نشین‬ ‫زاده تصمیم ساز و تصمیم گیر‪ ،‬که عناوینی چون دکتر و اقتصاد دان و صاحب نظر و کارشناس‬ ‫اقتصادی را یدک می کشــند‪ .‬همچنانکه کم نبوده و نیســتند از دانشــکده ها و اساتید محترم‬ ‫اقتصاد که در داالن مجالس و اتاق دولت ها‪ ،‬مشاورت موثر نداشته باشند و تئوری ها و نظراتشان‬ ‫دخیل در طرح های ریز و درشت و فراگیر اقتصادی و اجرایی نبوده باشد‪.‬‬ ‫عیب از اقتصاد و اقتصاد دان های مظلوم و دل ســوخته نیست‪ ،‬اگر نظریات اقتصادی و دانش‬ ‫ایشــان به تنهایی می توانست دوای درمان باشــد‪ ،‬این قضایای معلومی که در باال اشاره شد‪،‬‬ ‫خود حجت و دلیل مکفی بود تا اقتصاد ایران در اســتانه ‪ 1400‬که می بایســت جشــن بلوغ‬ ‫دوباره ای می داشــت؛ در بســتری از غم و رنج بیماری های مزمن و کهنه‪ ،‬از تب و تاب تامین‬ ‫اب و نان ایرانیان نسوزد و برخود نپیچد و چون پدران و مادران من و شما‪ ،‬خسته و شرمگین‬ ‫فرزندانش نباشد‪.‬‬ ‫کسب علم و مطالعه دانش بشری در مدیریت جامع نگر جامعه و یا توجه به ان و تجارب موفق‬ ‫بشر‪ ،‬به کنار و هیچ؛ ایشان که وصفشان در باال رفت‪ ،‬هم اکنون حتی به تجارب شخصی ازمون‬ ‫و خطاهای فردی در ســال های طوالنی جلوس بر کرسی های مدیریتی و تقنینی خود نیز‪ ،‬بی‬ ‫توجــه اند و جالب انکه‪ ،‬از ان جوانکان دیروز و پیران دیر امروز‪ ،‬در اوراق تبلیغاتی و انتخاباتی‬ ‫خود‪ ،‬ژکوند وار‪ ،‬در حالی که به افق خیره شــده اند‪ ،‬فیگور لبخند می گیرند و همچنان اولویت‬ ‫اقتصاد و تامین معیشت روزمره مردم را بر باالی لبخند تلخشان‪ ،‬تیتر می زنند‪.‬‬ ‫ایشــان مقصر در حال و روز بد‪ ،‬من و شــمای کارمند و معلم و کارگر و ازادکار و پیر و جوان و‬ ‫زن و مردامان هستند‪ ،‬کسانی که با ناشایستگی و بی عدالتی هر کدام حتی چند ده سال است‬ ‫وزیر دولت و وکیل مجلس باال نشین انقالب پابرهنگان هستند و حاال همچنان برای ارضای دنیا‬ ‫پرستی خود‪ ،‬حتی درکهنسالی و به رسم این دنیای بی وفا‪ ،‬دوباره کودک بازیگوش هوس ها و‬ ‫بازیچه و سرگرم اسباب بازی شیاطین شده اند‪.‬‬ ‫برخی از میان چپ های متنبه شــده به ناراســتی و راست های متنبه نشده چپ کرده و ایشانی‬ ‫که امروز با پوســترهای پروپاگاندای وقیحانه و اخر الزمانی خود‪ ،‬شعار اولویت بهبود سیاست و‬ ‫اقتصاد و یا مدیریت در رفع مشکالت انی و معضالت عادی شهروندان را فریبکارانه فریاد می زنند‬ ‫و در جنگ قدرت با رفیقان رغیبشان‪ ،‬چون گرزی بر کاله خود یکدیگر می کوبند‪ ،‬خود معماران‬ ‫ویرانی های این شهر و دیار و تا االن و چندی پیش والیان و حاکمان پر زر و زور و پرخرج و برج‬ ‫این بالد بوده و هســتند و با وقوف به کمیت لنگ مدیریت و اقتصاد بدون پیوست فرهنگی و با‬ ‫دستانی خالی از گوهراعتماد عمومی و بدون اندوخته ای به جا مانده در صندوق ذخیره سرمایه‬ ‫اجتماعی کشــور که از بایسته ها و شروط الزم برای اجرای موفقیت امیز هرگونه طرح و قانونی‬ ‫در جامعه است؛ همچنان و با بی شرافتی‪ ،‬از درد و رنج دشنه های بی کفایتی و بی مسولیتی و‬ ‫فســادی که بر تن ما کشیده اند‪ ،‬الشه خواری می کنند و برای درد بی درمانی که خود باعث و‬ ‫بانی انند‪ ،‬نسخه شفا می پیچند‪.‬‬ ‫شــادی پایدار و درونی شده‪ ،‬ارامش‪ ،‬گل لبخند‪ ،‬مهربانی و سادگی و البته ایمانی‬ ‫قــوی و به دور از ریا و تزویر و التزامی راســخ به احکام الهی و اداب زندگی‬ ‫شرافتمندانه‪ ،‬عمدتا قاب خاطراتی است که من و شما تا همین چند وقت‬ ‫پیش‪ ،‬از پدران و مادرانمان بر ســر سفره های با صفا و شب نشینی ها و‬ ‫شــوخ و شنگی های جمع فامیل به یاد داریم‪ .‬این ها افسانه نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫از خصوصیات و نشانه های بارز و معمول جامعه و فرهنگ معاصرایرانی‬ ‫بوده و باید باشد‪.‬‬ ‫چه مفاخر فرهنگی و ادبی و هنری و یا حتی سیاســی و مدیریتی که‪،‬‬ ‫حد اقل در طول ســده اخیر‪ ،‬درخانواده فرهنگ باالبلند ایران از شعر‬ ‫و ادب گرفته تا موســیقی و تا همه هفتگانه های هنر امروز؛ سروگون‪،‬‬ ‫سربر نیاوردند و از برکت ســفره حالل فرهنگ نابمان‪ ،‬خلف شایسته و‬ ‫فخر زمانه و میراث دار اساطیرمان نشدند‪.‬‬ ‫اما هم اکنون و عمدتا شایستگانی از ایشان‪ ،‬تنیده‬ ‫و رنجــور و دلخــور در ُکنج َگنجــوی خود‪،‬‬ ‫با اه و افســوس‪ ،‬حســرت روزهای روشن و‬ ‫شــب های بلند فرهنگمان را سر می کشند‬ ‫و از تــرس تنــگ نظری های شــیخ علی‬ ‫خان ها و شــاقلی های همین پروپاگاندای‬ ‫کهنه مذکور و تعاریف و تعیین مصادیقی‬ ‫نادرست‪ ،‬یک سویه‪ ،‬ناشیانه‪ ،‬سودجویانه‬ ‫و مضیــق از مفاهیم و واژه های محترم‪،‬‬ ‫واجب‪ ،‬حساس و مقدسی چون امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬ارزش ها و یا حتی حدود الهی و از‬ ‫این دست مهمات‪ ،‬محتاطانه و کج دار‬ ‫و مریز می زیند؛ می گویند و نمی گویند‪،‬‬ ‫می نویسند و نمی نویسند‪ ،‬می سرایند و‬ ‫نمی سرایند‪ ،‬می خوانند و نمی خوانند و‬ ‫ساکت و تب دار و مریض اند‪.‬‬ ‫اگر از سر تقصریات این مقصران داخلی‬ ‫و تقصرات نداشته امریکا و عمال خارجی‬ ‫ان در این امور خاص‪ ،‬که شرحشان رفت‪،‬‬ ‫بگذریم‪ ،‬حد اقل شــاید نزول بخش مهمی از‬ ‫این بالیای فرهنگــی و اجتماعی و اقتصادی‪،‬‬ ‫ریشه در خود ما و یا هیجانات انتخاب های صرفا‬ ‫حســی و تند نویســی هایمان از سرمشق های‬ ‫غلط تراکت هایی اســت که از جبهه های سرد‬ ‫و خشک و موسمی سیاســت بدون اخالق و‬ ‫غیرملتزم به نظام حزبی و گروه های سیاســی‬ ‫دفعی و بدون شناسنامه‪ ،‬بر سرمان می ریزد‪.‬‬ ‫کاش حالش را داشته باشیم که‬ ‫شعارهایشــان را با شعورمان بســنجیم و با ذائقه مان مزمزه کنیم؛ البته اگر با منوی باز‬ ‫فســت فودی فهرســت های تنگ و گران و خوش و اب رنگی که برایمان سرو می شود‪،‬‬ ‫خراب نشده باشد‪.‬‬ ‫کاش چند مثقالی حوصله برایمان مانده باشد‪ ،‬برای مطالعه و خوانش برنامه ها و اندیشه و بینش‬ ‫از سر صدق و منطق نامزدها؛ البته اگر ارایه داده و داشته باشند و اگر ندادند و ندارند؛ ای کاش‬ ‫دیگر حتی اسمشان را هم نیاوریم‪ ،‬چه رسد چرک نویسشان کنیم‪.‬‬ ‫شــاید اینها کمی سخت تر از انتخاب بر اســاس عادات و تجارب انتخاباتی ما باشد اما قطعا و‬ ‫منطقا احتمال پشیمانی و احساس خسران کمتری را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫کاش انگیزه زندگی و امید به اینده ایران‪ ،‬نگرانی تهدید جدی و کابوس رویاهای شوم عثمانی‬ ‫گری و نژادپرســتانه دژخیمان خواب و بیدار و بزرگ و کوچک‪ ،‬از چپ و راست‪ ،‬باال و پایین و‬ ‫دور و نزدیک‪ ،‬حفظ ناموس وطن و تمامیت و کیان ایرانی و پرهیز و جلوگیری از بروز احتمالی‬ ‫هر گونه ناارامی و ترس و لرز و غمی دیگر بر تن همسر و فرزندان و مادران سرزمینمان‪ ،‬باعث‬ ‫تغییر بینش و شــناخت من و شما برای مشــارکتی هر چند مورد انتقاد و غیر مطلوب‪ ،‬اما در‬ ‫مقابل بی راهه قهری باشــد که می دانیم و نمی دانیم‪ ،‬چه عاقبتی برایمان دارد‪ ،‬قهری که قطعا‬ ‫و طبعا به کوچه های اشــتی کنان تهران و یزد و شــیرازمان ختم نمی شود‪ ،‬اساسا دیگر کسی‬ ‫نمی ماند و نیست که اشتیمان دهد‪.‬‬ ‫بخواهیم یا نخواهیم‪ ،‬انتخابات شاهراه و مسیر اصلی و ارام تغییر‪ ،‬اصالحات و توسعه‬ ‫جوامع بوده و خواهد بود‪ .‬ما خودمان هســتیم و فقط خودمان را داریم‪ .‬ما خودمان‬ ‫هســتیم و فقط خودمان را داریم؛ شما را نمی دانم ولی نگارنده این سطور بواسطه‬ ‫ســالها خدمت در حوزه رســانه‪ ،‬کم و بیش دوســتان هم وطن‪ ،‬اذری‪ ،‬لر‪ ،‬عرب‪،‬‬ ‫بلوچ‪ ،‬گیلک‪ ،‬کرد و اهل ســنت و اقلیت رفیق و شفیق زیادی دارم که بی بهانه دلم‬ ‫برایشان تنگ می شود‪ ،‬چه رسد که گوش شیطان کر‪ ،‬روزی از هم جدا بیفتیم‪ .‬شما را‬ ‫نمی دانم اما هنوز بسیار سرزمین هایی از گلستان و بوستان کشورم در فهرست رویای‬ ‫سفرهایمان با همسر و دختر کوچکم خط نخورده باقی مانده که به دلیل ضیق وقت‬ ‫تامین معاش و خطرات راه و گرانی هر بار بنزین و وسایل نقلیه و مرکب ناامن و اقتصاد‬ ‫گران گردشگری و قس علی هذا‪ ،...‬تعبیر نشده است و زبانم الل‪ ،‬دورباد و خدا نیاورد‬ ‫ان روز را که عالوه بر این مشکالت قابل حل و فصل‪ ،‬مشکل عدم صدور‬ ‫ویزا و برخورد بد پلیس گذرنامه هم به اینها اضافه شود‪.‬‬ ‫شــما را نمی دانم‪ ،‬اما ارزو می کنم و تالش و جهد دارم؛ شادی‬ ‫پایدار و درونی شــده‪ ،‬ارامش‪ ،‬گل لبخند‪ ،‬مهربانی و سادگی‬ ‫و البته ایمانی قوی و به دور از ریا و تزویر و التزامی راسخ به‬ ‫احکام الهی و اداب زندگی شــرافتمندانه و اخالقمند‪ ،‬در لوا‬ ‫وغنای نظام مقدس خانواده ایرانی؛ عمده نعمات و حسنات‬ ‫و معروفات خالق هســتی بخشــمان؛ همه خاطرات دور و‬ ‫نزدیکی باشــد که هر ســال و در کنار سفره هفت سین‬ ‫نوروزمان‪ ،‬با همســر و فرزندانم قاب بگیرم‪ .‬قاب‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‬ ‫سیده مرضیه شفاپور‪ :‬مد ایرانی باید به برندی جهانی تبدیل شود‬ ‫این دوره جشــنواره ثبت نام کردند و پس از بررسی های انجام شده‪ ،‬بیش از ‪ 50‬موسسه فرصت‬ ‫حضور در جشنواره را پیدا کردند‪.‬‬ ‫تقاضای یکصد هزار طرح برای صادرات مانتو وجود دارد‬ ‫حمیدرضا نیک طبع دبیر بخش صنعت نیز دیگر ســخنران این مراســم بود و با تاکید بر اینکه‬ ‫طراحان گنج هایی هســتند که باید به کارخانه داران و اتحادیه ها معرفی شوند اذعان داشت‪ :‬در‬ ‫فرصت به وجود امده‪ ،‬بالغ بر یکصد هزار مانتو برای صادرات از طریق جشنواره معرفی شدند‪.‬‬ ‫معرفی برگزیدگان بخش صنعت‪ ،‬موسسات‪ ،‬فرهنگی و هنری و علمی دانشگاهی‬ ‫نهمین جشنواره مد و لباس فجر‪2‬‬ ‫در ادامه برگزیدگان هر یک از بخش ها‪ ،‬معرفی و از ان ها با حضور مسئوالن جشنواره‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫اسامی برنده ها به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بخش علمی و دانشگاهی‬ ‫ـ تصویرســازی کاغذی به ترتیب غزاله لباف‪ ،‬رضوان ســادات جوادی و محبوبه یزدانی مقام های‬ ‫اول تا سوم را کسب کردند و عالوه بر لوح تقدیر‪ ،‬مبلغ ‪ 5‬میلیون ریال به ان ها جایزه نقدی اهدا‬ ‫شد و خاطره رضائیان نیز در این قسمت شایسته تقدیر شناخته شد‪.‬‬ ‫ـ دانشــکده فنی و حرفه ای «توحید امل»‪« ،‬موسســه رشــیدی»‪ ،‬موسســه «نواوران پوشش‬ ‫امفی تئاتر مجتمع نمایشــگاهی بوســتان گفتگو‪ ،‬سه شــنبه ‪ 29‬بهمن‪ ،‬میزبان ائین اختتامیه‬ ‫بخش های موسســات‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬خانه های مد‪ ،‬صنعت‪ ،‬علمی دانشــگاهی نهمین جشنواره مد‬ ‫و لباس فجر بود‪ .‬ســیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشور‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫شیرازی رئیس اتحادیه پوشــاک تهران‪ ،‬مهدی محمودی دبیر بخش موسسات و خانه های مد‪،‬‬ ‫حمیدرضا نیک طبع دبیر بخش صنعت و انســیه زاهدی دبیر بخش علمی دانشگاهی در مراسم‬ ‫اختتامیه بخش های موسسات‪ ،‬صنعت‪ ،‬علمی دانشگاهی و فرهنگی و هنری این دوره از جشنواره‪،‬‬ ‫حضور داشتند و به ایراد سخن پرداختند‪.‬‬ ‫ســیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشور در سخنانی کوتاه با اشاره به‬ ‫اینکه خوشــحال اســت که یک هفته و از نزدیک در کنار خانواده بزرگ مد و لباس کشور قرار‬ ‫داشــت اظهار داشت‪ :‬فرصت بسیار خوبی برای برقراری ارتباطات گسترده در عرصه مد و لباس‬ ‫رخ داد و امیدواریم از بستر این ارتباطات‪ ،‬مد ایرانی را به برندی جهانی تبدیل کنیم‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هر چند زمان کوتاهی برای برگزاری نهمین دوره جشــنواره مــد و لباس فجر در اختیار‬ ‫بود‪ ،‬با این همه جامعه طراح‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬اتحادیه ها و انجمن هایی همچون انجمن پوشــاک‬ ‫مدارس و انجمن ملی طراحان پارچه و لباس به بهترین شــکل ممکن در کنار هم قرار گرفتند‬ ‫و تمام تالش خود را برای رســاندن عرصه مد و لباس به نقطه اوج صرف کردند‪ .‬دبیر کارگروه‬ ‫ســاماندهی مد و لباس کشــور همچنین در ائین اختتامیه بخش موسسات‪ ،‬صنعت‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و علمی دانشــگاهی نهمین جشنواره مد و لباس فجر اذعان داشــت‪ :‬تمام تالشمان را معطوفِ‬ ‫رساندن ایران به سربلندی در عرصه مد و لباس خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫اماده ارائه پروانه کسب به جامعه طراح و مدیران موسسات هستیم‬ ‫ابوالقاســم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران نیز در سخنانی‪ ،‬ضمن خداقوت و دست مریزاد‬ ‫به برگزارکنندگان این دوره از جشــنواره اذعان داشت‪ :‬تعداد طرح هایی که دارای قابلیت تولید‬ ‫انبوه بودند‪ ،‬در این دوره بسیار زیاد بود و افزودن بخش عفاف و حجاب به جشنواره مد و لباس‬ ‫فجر نشان داد که ظرفیت های بسیاری برای توجه هم زمان به ارزش های دینی مبتنی بر فرهنگ‬ ‫ایرانی وجود دارد‪ .‬شــیرازی گفت‪ :‬اتحادیه پوشــاک با ‪ 20‬هزار عضو‪ ،‬تمام قد در کنار کارگروه‬ ‫ســاماندهی مد و لباس کشور حضور دارد و از همین فرصت اســتفاده می کنم و این قول را به‬ ‫جامعه طراح می دهم که اماده ارائه پروانه کسب به جامعه طراح و مدیران موسسات هستیم‪.‬‬ ‫دانشگاه موفق‪ ،‬دانش را به ثروت تبدیل می کند‬ ‫انســیه زاهدی دبیر بخش علمی دانشگاهی نهمین جشــنواره بین الملل فجر‪ ،‬سخنران دیگر‬ ‫این مراســم بود و با تقدیر از همراهی بخش دانشــگاهی با این دوره از جشنواره اذعان داشت‪:‬‬ ‫امــروز اموزش‪ ،‬پرورش و تربیت کارافرین از مهم ترین ارکان بخش های دانشــگاهی اســت و‬ ‫به زعم من‪ ،‬دانشــگاه های موفق باید دانش موجود را به ثروت تبدیل کنند‪ .‬زاهدی با اشاره به‬ ‫اینکه فعالیت شرکت های دانش بنیان از اهمیت بسیاری برخوردار است اذعان داشت‪ :‬در بحث‬ ‫علوم انسانی و هنر‪ ،‬شــرکت های خالقی تاسیس شده اند که تسهیالت بسیاری را هم به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬در این میان ارتباط بخش علمی دانشــگاهی با سایر بخش ها از مهم ترین‬ ‫اولویت های ما است‪ .‬او افزود‪ :‬ساالنه ‪ 600‬هزار پایان نامه دفاع می شوند که اگر هر یک از ان ها‬ ‫به پرسشی در زمینه تخصصی خود پاسخ دهند‪ ،‬بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد‪ .‬زاهدی‬ ‫همچنین بر لزوم توجه به مفهوم توســعه پایدار تاکید و تصریح کرد‪ :‬زیست بوم نساجی و مد‪،‬‬ ‫فضای مناســبی را برای خدمت به بخش علمی دانشگاهی در حوزه مد و لباس فراهم اورده و‬ ‫امیدواریم فعاالن این بخش ضمن همراه شدن با این سامانه‪ ،‬دغدغه های خود را در این عرصه‬ ‫به اشتراک گذارند‪.‬‬ ‫داوری ها جهت گیری نداشت‬ ‫مهدی محمودی دبیر بخش موسسات‪ ،‬انجمن ها و خانه های مد نهمین جشنواره مد و لباس فجر‬ ‫نیز در سخنانی اذعان داشت‪ :‬شاخص های متنوعی در زمینه داوری ها وجود داشت و جهت گیری‬ ‫را در روند داوری ها شــاهد نبودیم‪ .‬او گفت‪ :‬امســال بالغ بر یکصد موسسه فعال برای حضور در‬ ‫شهرتاش» و «جهاد دانشــگاهی واحد هنر» نیز به عنوان غرفه های برتر بخش علمی دانشگاهی‬ ‫این دوره از جشنواره معرفی و به ان ها لوح تقدیر اهدا شد‪.‬‬ ‫ـ در بخش کارگاه ها و نشست های تخصصی نیز افاق امیریان‪ ،‬راضیه ابراهیمیان‪ ،‬مهرتاش رزمجو‬ ‫و حسین خسروی‪ ،‬شایسته تقدیر شناخته شده و لوح تقدیر دریافت کردند‪.‬‬ ‫بخش صنعت‬ ‫در این بخش و در قسمت معرفی غرفه های برتر‪ ،‬بدون اولویت در رتبه بندی‪ ،‬اسامی زیر شایسته‬ ‫تقدیر اعالم شده و در مراسم اختتامیه به ان ها لوح تقدیر اهدا شد‪:‬‬ ‫ـ مجتبی دستمالچیان با برند شرکت صنعتی «حریرنام»(نساجی روکو)‬ ‫ـ سعید نساج پور با برند «صنایع نساجی نساج پور»‬ ‫ـ عباس گیاهی؛ مدیرعامل صنایع ریسندگی و بافندگی «نساجی کاشان»‬ ‫بخش مسابقه طراحی زنده «پایپوش»‬ ‫برگزیدگان این بخش در قسمت پاپوش مردانه نیز اعالم و از ان ها به شرح زیر تقدیر شد‪:‬‬ ‫ـ رتبه نخست؛ ُحسنا حق پرستی‬ ‫ـ رتبه دوم؛ فاضل زارع الیاتو‬ ‫ـ رتبه سوم؛ لیلی خرمن دار‬ ‫بخش موسسات و خانه های مد‬ ‫غرفه های برتر این بخش از نهمین جشــنواره بین المللی مد و لباس فجر به شرح زیر اعالم و از‬ ‫ان ها در مراسم اختتامیه تقدیر شد‪:‬‬ ‫ـ موسسه هنری «مد سبز پایدار» ـ ندا سورمه‬ ‫ـ موسسه هنری «مد و هنر مهرازی» ـ ایدین جوانی‬ ‫ـ گروه تولیدی کیف و کفش «ویزلند» ـ ارش حسامی‬ ‫ـ موسسه هنری «مرال نظری» ـ مرال نظری‬ ‫همچنین در این بخش‪ ،‬موسسات برتری که در این دوره از جشنواره اقدام به برگزاری کارگاه های‬ ‫اموزشی کرده بودند به شرح زیر اعالم و از ان ها تقدیر شد‪:‬‬ ‫ـ موسسه هنری طراحان مد ـ الناز حدیدی‬ ‫ـ موسسه طراحی و دوخت پورموسی ـ فاطمه پورموسی‬ ‫ـ موسسه هنری خالقان پارچه و لباس روحی ـ علی روحی‬ ‫ـ موسسه هنری کوک طالیی ـ حسین خسروی‬ ‫نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‪ 24 ،‬تا ‪ 29‬بهمن برگزار شد‪.‬‬ ‫خروج نمد از انحصار زیرانداز و تبدیل ان به اکسسوری و پوشاک‬ ‫احیایهنرمنسوخشدهنمدمالی‬ ‫مــرال نظری از فعاالن عرصه مد و لباس اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬جشــنواره مد و لباس فجر کمــک می کند در تعامل‬ ‫با ســایر همکاران بتوانیم برند خودمان را بهتر معرفی کنیم‬ ‫‪.‬مرال نظری از فعاالن عرصه مد و لباس اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫درباره حضور خود در این دوره از جشنواره که با موضوع «فر‬ ‫گلستان» برگزار شده اظهار داشــت‪ :‬سعی کردیم چیدمان‬ ‫غرف ه به گونه ای باشد که از سمت لباس هایی که در گذشته‬ ‫استفاده شــده اند پله پله به سمت لباس های مدرن برویم و‬ ‫به این واسطه بتوانیم جوان هایی که کمی از سنت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و اصالت خودشان فاصله گرفته اند را با مدرن کردن‪ ،‬ترغیب‬ ‫کنیم تا دوباره به همان فرهنگ شان بازگردند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این کارشــناس طراحی لباس ادامه داد‪ :‬شــخصا لباس های‬ ‫ترکمن را کمی مدرن تر کرده و انها در قالب فرمت لباس های‬ ‫ســنتی عرضه شده است ولی انها را به صورت مانتو و شلوار‬ ‫دراورده ام تا کمی برای جوان های امروزی جذاب باشــند و‬ ‫ان ها به این نتیجه برســند که با حفظ اصالت شان می توانند‬ ‫به یک مدرنیته ای هم برسند‪ .‬ســعی کردم در متریال هایی‬ ‫که استفاده می کنم پارچه های دســت بافت را درنظر بگیرم‬ ‫تا برای قشــر جوانی که در حال حاضر دارند در این حیطه‬ ‫و حــوزه کار می کنند بــه نوعی کارافرینی صــورت گیرد‪.‬‬ ‫همان طور که می دانید کســانی که در رشته طراحی لباس‬ ‫هســتند معموالً تمام هنرها را به صــورت تئوری‪ ،‬اکادمی‬ ‫و عملی پشــت ســر می گذرانند و من با خودم گفتم ان ها‬ ‫باید از نزدیک همان چیزهایی که در دانشــگاه می خوانند را‬ ‫لمس کنند‪ .‬ان ها اگر کمی خالقیت داشته باشند می توانند‬ ‫با تلفیق این مســائل با هنر‪ ،‬فرهنگ و اصالت خودشــان در‬ ‫حوزه پوشــاک‪ ،‬به یک مدرنیته برســند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫جشــنواره مد و لباس فجر به ما کمک می کند که در تعامل‬ ‫ن بتوانیم برند خودمان را بهتر معرفی کنیم‪،‬‬ ‫با ســایر همکارا ‬ ‫گفت‪ :‬اول از همه اینکه جشنواره مد و لباس موجب می شود‬ ‫ن اشنا‬ ‫که ما سطح کاری همدیگر را ببینیم و با دیگر همکارا ‬ ‫شویم‪ .‬به هر حال هر کسی برای خودش یک شیوه ای دارد و‬ ‫در حوزه ای کار می کند و این اشنایی ها می تواند به ما کمک‬ ‫کنــد‪ .‬یکی از اتفاقات خوبی که برای من در این جشــنواره‬ ‫افتاد این است که غرفه کناری ما غرفه «مد پایدار» است‪ .‬به‬ ‫هر حال بخشــی از فعالیت های من و «مد پایدار» در زمینه‬ ‫نمدمالی سنتی است‪.‬‬ ‫نظری با تاکید بر اینکه نمدمالی یکی از شــاخه هایی است‬ ‫که در هنر ترکمن کام ً‬ ‫ال منسوخ شده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تقریباً ‪ 9‬سال اســت که شخصاً روی این موضوع در‬ ‫حال کار هستم تا نمدمالی را به حالت اکسسوری‪ ،‬پوشاک و‬ ‫دکوراسیون داخلی در بیاورم‪ .‬فکر می کنم تاکنون تالش های‬ ‫من جواب داده اســت چراکه نمدمالــی را از حالت زیرانداز‬ ‫دراورده و ان را بــه حالت پوشــش به صــورت پالتوهای‬ ‫زمســتانه اورده ام‪ .‬ضمن اینکه در زمســتان ها که هوا سرد‬ ‫است و ما به حفظ انرژی نیاز داریم می توانیم از ان به عنوان‬ ‫پرده که دکوراســیون منزل است نیز استفاده کنیم‪ .‬وی در‬ ‫پایــان گفت‪ :‬کاری که ما انجام داده ایم هم در بازار داخلی و‬ ‫هم در بازار خارجی با استقبال بسیار خوبی روبه رو شده است‬ ‫و بازار هدف مان را کشــورهای سردسیر درنظر گرفته ایم و‬ ‫البته جواب خوبی نیز گرفتیم‪.‬‬ ‫در حال حاضــر همین حرکت ما موجــب کارافرینی برای‬ ‫هشت نفر از زنان سرپرســت خانواده شده است‪ .‬من خودم‬ ‫نیز در کارگاهم به صورت مستقیم ‪ 10‬نفر از زنان سرپرست‬ ‫خانواده را اســتخدام کرده ام و ‪ 15‬نفــر دیگر نیز به صورت‬ ‫غیرمستقیم سایر کارهای ما را انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫مد و لباس‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استایلینگ در طراحی لباس؛‬ ‫استایلیست کیست؟‬ ‫تمنا رحیمی‪ ،‬کارشناس مد و مدرس دانشگاه‬ ‫امروز همه ما وقتی به یک مهمانی دعوت می شویم یکی از مهم ترین‬ ‫دغدغه هامان این است که چه بپوشــیم یا وقتی یک قرار کاری‬ ‫داریم باز هم دلمان می خواهد بدانیم پوشیدن چه لباسی بهتر و‬ ‫مناسب تر است و همه این پرسش هاست که وجود استایلینگ را‬ ‫معنادار می کند‪ .‬گرچه این حرفه‪ ،‬هنوز درشــمار کارهای لوکس‬ ‫به شــمار می اید و بیشتر ستارگان سینما و افراد بسیار مشهور از‬ ‫همفکری یک استایلیست در انتخاب و هماهنگ کردن بخش های‬ ‫مختلف لباس خود با یکدیگر بهره می برند‪.‬‬ ‫استایلینگ شخصی‪ ،‬ان چیزی است که به من و شما می گوید چه‬ ‫بخریم؟ چه بپوشیم و چه رنگ و طرح و لباسی را با چه چیز دیگر‬ ‫هماهنگ یا به اصطالح‪« ،‬سِ ت» کنیم‪ .‬استایلیست کسی است که‬ ‫ســبک ها و برندهای مختلف را می شناسد و با مد و تجارت مد و‬ ‫ایده پردازی در زمینه مد اشناســت‪ .‬برای مثال باید بداند در دهه‬ ‫‪ ،۶۰‬از چه لباس هایی با چه سبک و سیاقی استفاده می شده و چرا؟‬ ‫یعنی استایلیست کسی است که تنها سبک های تاریخی پوشش‬ ‫را نمی شناسد بلکه می داند در هر دوره تاریخی‪ ،‬چه عواملی باعث‬ ‫به وجود امدن این نوع لباس شده است‪ .‬استایلینگ در فشن یعنى‬ ‫توانایى هماهنگ کردن یک لباس با اکسسوریز مختلف (منظور‬ ‫از اکسســوریز کیف کفش زیــوراالت کاله و حتى مدل وارایش‬ ‫مو وعطر مورد اســتفاده) است و کسى که اینکار را انجام می دهد‬ ‫استایلیستاست‪.‬‬ ‫استایلینگ در زبان فارسى به معناى سبک است‬ ‫یکى دیگر از اصطالحات مهم فشن که خیلى زیاد با ان رو به رو‬ ‫میشویم و معموال در کنار استایلینگ و استایلیست همیشه استفاده‬ ‫میشود کلمه لوک است لوک ‪ look‬یعنى دید کلى در اینجا یعنى‬ ‫نمونه کامل شده یک استایل در فرد‪ ،‬که شامل لباسی که به تن‬ ‫دارد‪ ،‬هماهنگى کیف و کفش‪ ،‬ارایش صورت‪ ،‬مدل مو زیوراالت‬ ‫مورد استفاده حتى مدل رفتار اون شخص همه اینها به طور کلی‬ ‫نمایانگر لوک شخص است و از روى ان میشود حداقل به ‪٥٠- ٤٠‬‬ ‫درصد از شخصیت‪ ،‬موقعیت اجتماعى‪ ،‬فرهنگ پوشش‪ ،‬فرهنگ‬ ‫اجتماعى‪ ،‬موقعیت مالى و دید گاه شخص پی برد‪.‬‬ ‫استایلینگ عالوه بر هماهنگ کردن لباس به موارد دیگری مثل‬ ‫جایی که لباس باید استفاده شود‪ ،‬سن افراد‪ ،‬موقعیت اجتماعى و‬ ‫از همه مهمتر مدل وایرادهاى اندامی افراد هم می پردازد وکسى‬ ‫که اینکار را انجام میدهد یعنى استایلیست باید به تمام این موارد‬ ‫مســلط باشد‪ .‬در مورد اســتایلینگ باید گفت‪ ،‬هنر واقعى لباس‬ ‫پوشیدن در استایلینگ اســت گالریل کو کو شانل یک تو صیه‬ ‫خیلى مهم براى بانــوان دارد و ان وجود ‪little black dress‬‬ ‫یعنى پیراهن کوتاه مشکى در کمد هر زن می باشد ‪ .‬ایا دلیل ان‬ ‫را می دانیــد؟ در دنیاى مد بعضى لباس ها‪ ،‬معروف به لباس ژوکر‬ ‫هستند که پیراهن کوتاه مشکى یکى از مهمترین و مشهور ترین‬ ‫انهاست دلیلش این است که شما با یک استایلینگ درست می‬ ‫توانید بارها از یک لباس استفاده کنید و حتى کسى متوجه تکرارى‬ ‫بودن ان لباس نشود و این هنر استایلینگ است‪ .‬شما این کار را‬ ‫میتوانید با تمام لباس های خود انجام دهید‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کارهایى که با اســتایلینگ می شود انجام داد این‬ ‫اســت که با اســتایلینگ درست واستفاده درســت از لباس و‬ ‫اکسسوریز میشود ایرادهاى اندامى را بر طرف کرد و همه چیز‬ ‫را بهتر جلوه داد‪.‬‬ ‫استایلیســت شخصی است که باید قادر به‪ :‬شناسایی سبک های‬ ‫مختلف‪ -‬تجارت مد‪ -‬ایده پردازی در صنعت مد‪ -‬خلق سبک نو در‬ ‫صنعت مد‪ -‬تجزیه و تحلیل برندهای مختلف تجاری‪ -‬اینده نگری‬ ‫در مورد ایجاد سبک هایی که در اینده به وجود خواهد امد‪ -‬مشاوره‬ ‫به برندهای تجاری و اشخاص عالقه مند به صنعت مد باشد‪.‬‬ ‫استایلیســت در وافع کســی است که مســئول به وجود اوردن‬ ‫یک اســتایل براى یک مدل یا شــخصى است‪ .‬اکثر هنرمندان و‬ ‫افراد مشــهور دنیا و صاحبان برند و مارکهای مشهور یک یا چند‬ ‫استایلیست دارند واز انها مشاوره می گیرند‪.‬‬ ‫وقتى یک کت واک شــو برگزار می شــود تمام کارها در این شو‬ ‫به عهده استایلیســت وکوروگراف (‪ choreograph‬کسی که‬ ‫مســئول مدل راه رفتن مدلها با لباسهایى که در کت واک به تن‬ ‫دارند می باشد کررئوگراف به نوعی‪ ،‬طراح رقص یا سبک راه رفتن‬ ‫مدل‪ ،‬نشستن‪ ،‬برخواستن مدل ها می باشد) میباشد‪ .‬استایلیست بر‬ ‫اساس کانسپت یا موضوع شو‪ ،‬مدلها را ارایش و پیرایش و اماده راه‬ ‫رفتن در سکوى مد می کند‪.‬‬ ‫زمینهفعالیتاستایلیست‪:‬‬ ‫‪ -1‬ادیتور اســتایلینگ‪ :‬که براى مجالت مد عکاســى هاى فشن‬ ‫فعالیت میکند که این فرد مث ً‬ ‫ال اگر ‪ ٥‬دســت لباس براى عکاسى‬ ‫در اختیار داشته باشد باید حداقل ‪ ١٠‬مدل لوک براى ان به وجود‬ ‫بیاورد وهمچنین بر اســاس کانسپت تبلیغات در معرفى برند‪ ،‬به‬ ‫همراه استایلى که به وجود می اورد‪ ،‬عکس اطالعات موردنظر را‬ ‫به بیننده القا کند‪.‬‬ ‫‪ -٢‬مشاور برند که یک استایلیست همان طور که قب ً‬ ‫ال هم گفته‬ ‫شــد باید در اجراى فشن شــوها و همچنین چیدمان لباسها در‬ ‫کنترل یک طراح باشد‪.‬‬ ‫‪-٣‬استایلیست افراد مهم و مشهور که تمامى افراد مشهور ملزم به‬ ‫داشــتن یک مشاور مد یا استایلیست براى خود هستند تا بر ان‬ ‫اساس براى رد کارپتها و اجراى برنامه هاى تلویزیونى ویا کنسرتهاى‬ ‫خود اماده شوند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫خبر‬ ‫«خورشید» رکورددار دریافت‬ ‫جایزه در تجلی اراده ملی فجر ‪۳۸‬‬ ‫پرونده سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر با برگزاری اختتامیه بخش‬ ‫تجلی اراده ملی و مشخص شدن برگزیدگان و رکوردداری «خورشید»‬ ‫مجیدی بسته شد و این چنین سی و هشتمین دوره فیلم فجر نیز با تمام‬ ‫حواشی‪ ،‬توقعات و ماجراهای پس دادن تندیس ها و اتفاقات پیرامونی اش‬ ‫به کار خود پایان داد‪ .‬در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جشنواره ‪۳۸‬‬ ‫فجر که عصر دوشــنبه ‪ ۲۸‬بهمن ماه در تاالر ایوان شمس برگزار شد‪،‬‬ ‫فیلم سینمایی «خورشید» ساخته مجید مجیدی توانست با دریافت ‪۸‬‬ ‫جایزه با اختالف بسیار رکورددار دریافت بیشترین جایزه در این بخش‬ ‫شود‪ .‬البته در این میان سه جایزه برای بازیگران کودکی بود که در این‬ ‫فیلم ایفای نقش کردند‪ .‬عالوه بر فیلم مجید مجیدی‪ ۱۴ ،‬فیلم دیگر نیز‬ ‫از کل اثار حاضر در سی و هشتمین دوره فیلم فجر در اختتامیه بخش‬ ‫تجلی اراده ملی جوایزی را به نام خود ثبت کردند‪.‬‬ ‫مستند «خط باریک قرمز» فرزاد خوشدست‪« ،‬ابادان یازده ‪ »۶۰‬مهرداد‬ ‫خوشبخت‪« ،‬بی صدا حلزون» بهرنگ دزفولی زاده‪« ،‬قصیده گاو سفید»‬ ‫بهتاش صناعی ها ‪« ،‬پدران» ســالم صلواتی‪ ،‬اتابای نیکی کریمی هر‬ ‫کدام در دو بخش جوایزی را دریافت کردند‪ .‬همچنین فیلم های «روز‬ ‫صفر» سعید ملکان‪« ،‬مغز استخوان» حمیدرضا قربانی ‪ «،‬درخت گردو»‬ ‫محمدحسینمهدویان‪«،‬ابربارانشگرفته»مجیدبزرگر‪،‬مستند«جایی‬ ‫برای فرشته ها نیست» سام کالنتری‪« ،‬دشمنان» علی درخشنده ‪« ،‬سه‬ ‫کام حبس» سامان سالور ‪« ،‬روز بلوا» بهروز شعیبی هر کدام یک جایزه‬ ‫دریافت کردند‪ .‬از نکات قابل اشاره در این اختتامیه بر خالف اختتامیه‬ ‫اصلی جشنواره فیلم فجر که شامگاه ‪ ۲۲‬بهمن ماه برگزار شد و برخی از‬ ‫سازندگان اثار و برگزیدگان حضور نداشتند‪ ،‬در اختتامیه بخش تجلی‬ ‫اراده ملی‪ ،‬عوامل فیلم «روز صفر» حاضر شــدند و ســعید ملکان که‬ ‫برگزیده یکی از بخش ها شــده بود برای دریافت جایزه خود روی سن‬ ‫حاضر شــد‪ .‬هیات داوران بنیاد شهید و امور ایثارگران جایزه خود را به‬ ‫دلیلپرداختنفس گیرجانفشانی هایمحافظانامنیتیکشور‪،‬بهسعید‬ ‫ملکان برای ســاخت فیلم «روز صفر» تقدیم کردند اما ملکان پس از‬ ‫دریافت جایزه خود به سرعت جایگاه را ترک کرد به گونه ای که بر خالف‬ ‫دیگر برگزیدگان که لحظاتی روی سن می ماندند تا عکاسان تصاویرشان‬ ‫را ثبت کنند‪ ،‬او صبر نکرد و از ســن پایین امد‪ .‬از دیگر حواشــی این‬ ‫اختتامیه که با اجرای محمد سلوکی در مدت زمان حدود یک ساعت‬ ‫برگزار شد و به سرعت پایان یافت‪ ،‬عصبانیت بهروز شعیبی و پس دادن‬ ‫تندیسش به دبیرخانه جشنواره بود‪ .‬شرکت سهامی بیمه ایران به دلیل‬ ‫توجه به هوشیاری در مبارزه با فساد به بهروز شعیبی کارگردان فیلم روز‬ ‫بلوا جایزه خود را اهدا کرد اما شعیبی که تقریبا در لحظات پایانی مراسم‬ ‫به ایوان شمس رسید‪ ،‬پس از دریافت جایزه خود بیان کرد‪ :‬ببخشید که‬ ‫لباس رسمی به تن ندارم زیرا تا چند دقیقه پیش نمی خواستم بیایم اما‬ ‫به احترام شرکت بیمه امدم زیرا هنوز حمایت هایی از سینما می کنند و‬ ‫حاال این تندیس را مجدد به دبیرخانه جشنواره برمی گردانم و لوح را به‬ ‫احترام شرکت بیمه با خود می برم‪ .‬شمیال شیرزاد از بازیگران کودک فیلم‬ ‫مجیدی که یکی از کودکان کار است و افغان‪ ،‬پس از تقدیر از بازیگران‬ ‫کودک این فیلم به رسانه ای شدن صحبت هایشان اشاره و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که این اتفاق باعث بهبود شرایط زندگی کودکان کار شود‪.‬‬ ‫فرزاد خوشدست نیز در بخشی از این رویداد به نحوه داوری ها در بخش‬ ‫مســتند جشنواره فیلم فجر اعتراض کرد و به موفقیت های اثرش در‬ ‫جشنواره های خارجی اشاره کرد‪ .‬خوشدست که مستندش درباره چند‬ ‫نوجوان در کانون اصالح و تربیت است و به تاثیر سایکودرام پرداخته‪،‬‬ ‫گفت در اینده و در پروژه های بعدی ام هم به ســراغ سازمان زندان ها‬ ‫خواهم رفت‪ .‬این اختتامیه سخنران زیادی نداشت و تنها رئیس سازمان‬ ‫سینمایی برای لحظاتی پشت تریبون حاضر شد‪ .‬او در بخشی از سخنان‬ ‫خود با اشاره به اینکه سازمان های زیادی برای حضور در بخش اعالم‬ ‫امادگی کرده بودند از نهادها و سازمانهای متقاضی خواست تا فیلمسازان‬ ‫شروع به ساخت اثارشان در سال جدید نکرد‪‎‬ه اند‪ ،‬جهت گیری های خود‬ ‫را اعالم کنند تا برای تولیدات سال ‪ ۹۹‬سینمای ایران اثرگذار باشد و‬ ‫این موارد را لحاظ کنند‪ .‬در نهایت با وجود انکه مســئولین‪ ،‬مدیران و‬ ‫برخی وزرا و معاونین دولت و نماینده های دیگر قوا در این رویداد حضور‬ ‫داشتند و تقریبا تمامی عوامل فیلم ها و برگزیدگان در این اختتامیه‬ ‫شــرکت کرده بودند اما سالن ایوان شمس خلوت به نظر می رسید و‬ ‫تعداد صندلی هایی خالی به چشم می خورد‪ ۱۲ .‬سازمان‪ ،‬نهاد و تشکل‬ ‫برای حضور و داوری بخش «تجلی اراده ملی» درنظر گرفته شــدند‬ ‫که بر اســاس قضاوت هیات های داوری جداگانه برگزیدگان خود را‬ ‫معرفی کردند که این نهادها به این شــرح هستند‪ :‬بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫ســازمان بهزیستی‪ ،‬شرکت راه اهن شــهری تهران و حومه‪ ،‬سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری تهران‪ ،‬شرکت سهامی بیمه ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشــور‪،‬قوه قضاییه و فراکسیون‬ ‫جوانان مجلس شورای اسالمی‪.‬‬ ‫دربارهپرفروش ترینفیلمسینمایایران‬ ‫مطرب‪،‬معیارابتذال‬ ‫در هنر و اقتصاد‬ ‫افشین علیار‬ ‫مطرب به عنوان یک اثر مبتذل و مستهجن بعد از چهارده هفته توانست پرفروش ترین فیلم سینمای ایران‬ ‫باشد و حاال رکورد فروش زده شد و اثری مبتذل توانست جای هزارپای مبتذل تر را در جدول فروش بگیرد و‬ ‫مسئوالن و عوامل فیلم هم از این اتفاق بسیار خشنود و راضی هستند اما قطعا باید برای سینمای طفلکی ایران‬ ‫مغموم و متاسف بود که باید فیلم پرفروشش اثری مثل مطرب باشد یک فیلم ضد انسانی که دائما در حال‬ ‫توهین به یک ملت و فرهنگ است درست مثل هزارپا که فیلمسازش به جنگ و جانباز و ارزش های مقدس‬ ‫توهین کرد‪ ،‬تاسف بار است فیلمی مثل مطرب ساخته شود که تنها اقتصاد برای انها مهم باشد و می گویند‬ ‫سینما یعنی تفریحی!! چه کسی گفته سینما یعنی تفریح؟ فیلمسازی مثل کیایی از این جمله غلط سواستفاده‬ ‫می کند و فیلمی می سازد که پالن به پالن ان ایران را زیر سوال می برد‪ ،‬مطرب فیلمی برای اقتصاد فیلمساز‬ ‫و بازیگرانش است که باعث می شود پرویز پرستویی شان هنری و فرهنگی اش را زیر سوال ببرد‪ ،‬مطرب فیلم‬ ‫گیشــه یا تجاری نیست قطعا یک اثر لمپنی ســت که قصد دارد در این شرایط اقتصادی مخاطبش را تلکه‬ ‫کند و اساسا چیزی به نام هنر در فیلم مطرب دیده نمی شود ‪ ،‬باید بررسی کرد که چه اتفاقی رخ می دهد که‬ ‫کیایی بعد از فیلم های خوبی که در ژانر ملودرام اجتماعی ســاخته به فیلمی مثل مطرب رو می اورد؟ اینکه‬ ‫فیلمساز از هنر به عنوان یک کسب و کار برای رفاه بهتر استفاده کند چه معنایی دارد! گناه مخاطب چیست‬ ‫که فکر می کند کارگردان مطرب کیایی ست یا بازیگرش پرستویی پس حتما فیلم خوبی ست این مخاطب‬ ‫است که گول می خورد‪ ،‬باید این را هم در نظر بگیریم که مطرب فقط فیلم پرفروشی است نه پر مخاطب‪ ،‬با‬ ‫این میزان فروش فقط یک میلیون و نهصد نفر به سینما رفتند که از این تعداد قطعا درصد بیشتری از انها‬ ‫مخاطبان همیشگی سینما نیستند و فقط به دلیل بازیگر یا کارگردان یا تبلیغ بیش از حد در پیج مجازی به‬ ‫دیدن این فیلم رفتند‪ ،‬بهتر می بود دوستان عزیز در شورای صنفی که دوست ندارند اکران این فیلم به پایان‬ ‫برسد با یک نظرسنجی بعد از اتمام فیلم می دیدند که مخاطب از دیدن این فیلم راضی هست یا نه! اما انگار‬ ‫سینما برای کسی مهم نیست همین که یک فیلم الکن و مبتذل با سرمایه های باد اورده ساخته می شود که‬ ‫می تواند بعد از چهارده هفته پرفروش ترین فیلم سینمای ایران شود کافی ست‪ ،‬زمانی که اجازه ساخت فیلم‬ ‫به بزرگان سینمای ایران داده نمی شود باید فیلمی مثل مطرب را ببینیم که هیچ شعور و ذوق هنری در ان‬ ‫وجود ندارد یک شــبه فیلم دسته چندم که سلیقه و شعور مخاطب را نشانه گرفته‪ ،‬البته‬ ‫جای شــکر دارد که رحمان ‪ 1400‬توقیقف شد و اگر نه ان فیلم ابر مستهجن هم مدعی‬ ‫پرفروش ترین فیلم بود‪.‬‬ ‫زمانی که پیش تولید فیلم مطرب رسانه ای شد با توجه به فیلم های قبلی مصطفی کیایی‬ ‫فکر می کردم حتما این فیلم با دیگر کمدی های اکران شــده ی این سال ها تفاوت زیادی‬ ‫خواهد داشــت حداقل بتواند یک کمدی سالم و خنده اور به دور از ابتذال و سخیف بودن‬ ‫باشد که این روزها نمونه های چنین شبه کمدی هایی در سینمای کشورمان مرسوم شده اما‬ ‫مطرب هم یکی دیگر از اثار شبه کمدی های مبتذل است و باعث تاسف که مصطفی کیایی‬ ‫این فیلم را ساخته کسی که در کارنامه هنری اش اثار مهمی دارد اما مشخص نیست چرا‬ ‫فیلمسازان ما به این شکل افت نگرشی پیدا می کنند اگر نام کارگردانان را از اینگونه فیلم ها‬ ‫دربیاوریم انگار همه ی این اثار را یک نفر ساخته است‪.‬‬ ‫فیلم مطرب هفتمین ساخته مصطفی کیایی یک اثر تیکه و پاره است فیلمی که بر اساس‬ ‫شبه کمدی های مرسوم ساخته شده و این بار کشور ترکیه میزبان این اثر شده است اساسا‬ ‫فیلمسازان ما برای حرف زدن سیاسی و عقده گشایی شان کشور دیگری را انتخاب می کنند‬ ‫و حاال مصطفی کیایی با یک طرح چند خطی الکن و پیش پاافتاده کاراکترهایش را به ترکیه‬ ‫برده تا انها در انجا بتوانند به ایران و ایرانی توهین کنند‪ ،‬اساسا نمی شود به مطرب به عنوان‬ ‫یک اثر ســینمایی نگاه کرد خط روایی فیلم ان چنان اشــفته است که انگار مطرب را یک‬ ‫فیلم اولی یا کسی ساخته که ضد ایران بوده دیالوگ هایی که در فیلم گفته می شود به شدت‬ ‫فاجعه اور است دیالوگ های سخیفی که از زبان ابراهیم به زبان می اید فاجعه تر و اضافه کنید‬ ‫که فیلمســاز به چه اندازه از زندگی در ایران متنفر بوده که دیالوگ های ضدایرانی در دهان‬ ‫کاراکترهایش می گذارد و اصال برایش هویت ایرانی مهم نیست کاراکترهای مطرب همگی از‬ ‫ایران متنفرند و فکر می کنند اگر به کشورهای دیگر پناه ببرند اوضاع و احوال بهتری کسب‬ ‫می کنند‪ ،‬مطرب یک فیلم موقعیت محور اســت که تبلیغــات ان بعنوان یک فیلم کمدی‬ ‫دروغی بیش نیســت هیچ نمایی از این فیلم حتی خنده ای کم رنگ برای مخاطب بوجود‬ ‫نمی اورد سرتاســر مطرب شعارهایی ســت توخالی و حیرت اور که باعث متبذل بودن ان‬ ‫شده است‪ ،‬مطرب به هیچ عنوان نمی تواند شخصیت سازی کند برای همین موقعیت سازی‬ ‫به کمک این فیلم امده و باعث شــده مطرب به یک فیلم هجو تبدیل شود‪ ،‬بخش ابتدایی‬ ‫فیلم کش امده است به یاد بیاورید ازدواج زیبا با سیامک چه تاثیری می تواند برای این فیلم‬ ‫داشته باشد بهتر نبود بجای این ازدواج نافرجام زیبا‪ ،‬فیلمساز به فواد و چگونگی بدهکاری او‬ ‫و مهاجرتش می پرداخت‪ ،‬در سکانسی زیبا به خانه پدرش می اید و می گوید دیگر نمی تواند‬ ‫با سیامک زندگی کند در همان سکانس فواد را باالی دیوار می بینیم که معلوم نیست چیکار‬ ‫می کند‪ ،‬موضوع ازدواج فواد و ان خواننده ترک در ترکیه معلوم می شود که اساسا طرح این‬ ‫موضوع منطق ندارد چون ازدواج فواد و نازان می توانست در ایران مطرح شود اما وقتی زیبا‬ ‫در ترکیه تبلیغ کنســرت نازان را می بیند می گوید این عروس ماست! اینکه فواد به خانواده‬ ‫خود دروغ گفته است که در امریکا زندگی می کند و با نازان ازدواج کرده در صورتی که او در‬ ‫ترکیه نوکر و پرستار بچه نازان است یک موضوع به شدت تکراری است و فاجعه برانگیز که‬ ‫جوان ایرانی برای ادامه زندگی خود حاضر شده در مملکت غریب برای یک خواننده زن ترک‬ ‫بردگی کند و جالب است که یک زن ترک باید به ما یاد بدهد که مسلمان دروغ نمی گوید‪،‬‬ ‫سکانس دونفره فواد و ماشااهلل را به یاد بیاورید ماشااهلل می گوید خسته شدم که در ایران کار‬ ‫می کنم وضع خوبی ندارم دوست دارم اخر عمری جای دیگری (امریکا ترکیه یونان) زندگی‬ ‫کنم و بعد دست هایش را به فواد نشان می دهد که مثال چقدر کار کرده است و اخرش هم‬ ‫هیچی‪ ،‬اما در همان سکانس های اول زمانی که ابراهیم برای دعوت از ماشااهلل به تعمیرگاهش‬ ‫می رود ماشااهلل به ابراهیم می گوید بالخره باید پول دربیاورم‪ ،‬حاال کار کردن در یک تعمیرگاه‬ ‫در ایران که مشــخص است که ماشــااهلل صاحب ان بوده خوب است یا بردگی در ترکیه یا‬ ‫امریکا؟؟؟ زیبا در سکانسی دونفره با اقای پارسا اقازاده ای که پسر سفیر ایران در ترکیه است‬ ‫از جمهوری اســامی دفاع می کند اما این دفاع برای مصلحت خودش بوده و اساسا تقلبی‬ ‫است چرا که زیبا تالش می کند تا به ایران برنگردد و چقدر خوب که پاسپورت های این سه‬ ‫نفر ربوده می شود اینطوری می توانند راحت تر پناهنده شوند‪.‬‬ ‫حرف کلی فیلم این است وقتی یک انسان نتواند در کشور خودش به ارزویش برسد حتما‬ ‫در یک کشور بیگانه البته همسایه می تواند کنسرتی بدهد که سه هزار نفر تماشاچی داشته‬ ‫باشد این افکار و نگرش از پایه یک توهین به ایران تلقی می شود اما مهم نیست‪ ،‬مهم این‬ ‫است که فیلمساز برای رسیدن به گیشه مطلوب و دلخواه دست از هنرش بکشد و اثری الکن‬ ‫برای اقتصاد بهتر خود خلق کند و این باعث تاسف است که مصطفی کیایی بعد از شش اثر‬ ‫مهمش فیلمی مثل مطرب بسازد‪.‬‬ ‫این فیلم هیچ نکته ی مثبتی ندارد بازی پرســتویی هم که این روزها به شدت افت کرده‬ ‫است تازه داشتیم بازی او را در لس انجلس تهران فراموش می کردیم که مطرب اکران شد‪.‬‬ ‫محسن کیایی هم که انگار در نقش های قبلی اش مانده و اساسا هیچ وقت نمی توانیم یک‬ ‫بازی متفاوت از او ببینیم‪.‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از نشست نقد و بررسی نمایش «دکتر سایکو»‪:‬‬ ‫مخاطب به دنبال پایان بندی اتفاقات خوب نمایش است‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه های نخستین روز از دومین‬ ‫جشنواره تئاتر اکبر رادی اعالم شد‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫نشست نقد و بررسی نمایش «دکتر ســایکو» به کارگردانی «الینا‬ ‫گلچین» با حضور عوامل این نمایش و صاحب نظران حوزۀ هنر های‬ ‫نمایشی برگزار شد‪ .‬ان چه پیشکش حضور می شود بخش هایی کوتاه‬ ‫از این نشست تخصصی است‪.‬‬ ‫الیناگلچین‪«:‬دکترسایکو»میخواهددنیاراقبضهکند‬ ‫الینا گلچین‪ ،‬کارگردان نمایش «دکتر سایکو» با اشاره به این که ‪ 9‬ماه مدت‬ ‫زمان روی این اثر وقت گذاشته است و بن مایۀ اصلی داستان از متن نمایشنامۀ‬ ‫«دکتر فاستوس» شکل گرفته بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬من ذهنیت بسیار سیاهی دارم‬ ‫و این موضوع شاید به این خاطر است که دنیا را خیلی جدی گرفته ام و این‬ ‫موضوع چیزی بود که نویسندۀ اثر به خوبی به ان واقف بوده است و شاید به‬ ‫همین خاطر است که در نهایت به جایگاهی رسیدیم که انتهای داستان مخاطب‬ ‫با مقولۀ «مرگ» روبرو می شود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به این که نویسنده به صورت‬ ‫مداوم متن را با او چک می کرده است و متن در نهایت به جایی رسیده بود که‬ ‫بن مایۀ اصلی داستان شکل گرفته بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬در نهایت متناسب با نوع‬ ‫کارگردانی من‪ ،‬تغییراتی در متن داده می شد و این موضوع به این خاطر است‬ ‫که نویسنده موضوعی را با نگرشی خاص به تصویر می کشد و در نهایت من به‬ ‫عنوان نویسنده با نگاهی دیگر به ان نگاه می کنم‪ ،‬چرا که اگر این اتفاق نیفتد‬ ‫کارگردان نیستم‪ .‬این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به این که همواره با نگاهی نو‬ ‫به متن نگاه می کرده است و موضوعاتی نو را در ان می دیده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من‬ ‫هیچ گاه توضیح صحنه های اقای زارنجی را نخواندم‪ ،‬تنها یک بار توضیحات را‬ ‫خواندم و با دیدگاه دیگری به این متن به عنوان کارگردان نگاه کرده ام چرا که‬ ‫اگر این اتفاق نیفتد من کارگردان نیستم‪.‬گلچین‪ ،‬با تاکید بر این که متناسب با‬ ‫نگرشی که به متن داشته است‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬دکتر سایکو» چیز دیگری بود و‬ ‫در نهایت با تعامل نویسنده و کارگردان به جایگاهی رسید که امروز مخاطب ان‬ ‫را می بیند‪ .‬وی ضمن تقدیر از برگزاری نشست های نقد نمایش‪ ،‬با اشاره به این‬ ‫که برگزاری این سلسله نشست ها می تواند تولید کنندگان اثار نمایشی را تحت‬ ‫تاثیر روند خویش قرار دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در پایان شب نخست اجرا نیز همواره‬ ‫به این موضوع می اندیشیدم که پس از پایان این کار‪ ،‬گویی متن اثر باید ادامه‬ ‫داشته باشد و شاید من منتظر یک لشگر نظامی بودم که به روی صحنه رژه‬ ‫بروند و این موضوعی ابتدایی است‪ ،‬و شاید به این خاطر به ذهن من رسیده است‬ ‫که این شخصیت دوست دارد تا انسان ها را در اختیار خود بگیرد تا دنیا را قبضه‬ ‫کند و شاید به شیوۀ هیتلر زندگی کرده است و شاید کوره های ادم سوزی دارد‪.‬‬ ‫فرید شب خیز‪ :‬حضور جوانان در عرصۀ تئاتر تحسین برانگیز است‬ ‫فرید شب خیز‪ ،‬اهنگساز نمایش «دکتر سایکو»‪ ،‬با اشاره به این موضوع که از‬ ‫طریق یکی از دوستان و هنرجویانش در حوزۀ تدوین با این گروه اشنا شده است‬ ‫یدانستند که‬ ‫و به او پیشنهاد شده است که با اثر مواجه شود‪ ،‬گفت‪ :‬دوستان م ‬ ‫من این نوع از تئاتر را به هیچ عنوان دوست نداشته ام و این موضوع را ده ها بار‬ ‫اقــرار کرده ام که هیچ گاه در این موضوعات کار نمی کنم و این که کارگردان‬ ‫اثر می گویند که من متن را سیاه می دیدم‪ ،‬امروز تصور نمی کنم که نگاهشان‬ ‫به متن با همان سیاهی روز اول ادامه داشته باشد‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با اشاره به این‬ ‫که در مواجهۀ نخست با تمرین گروه هیچ گاه به صورت جدی به این نمایش‬ ‫نگاه نمی کرده است و تنها حضور جوانان در این عرصه برای او بسیار تحسین‬ ‫برانگیز بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬با حضور در چند جلسۀ تمرین حس کردم که چکش‬ ‫کاری های کارگردان بسیار خوب است و این به این خاطر بود که می خواستم با‬ ‫وجود این که اشرافی به این نوع از متون ندارم‪ ،‬می بایست ان را مورد بازنگری‬ ‫یدادم‪.‬این اهنگساز با سابقۀ کشورمان با اشاره به این که در بیش از صدها‬ ‫قرار م ‬ ‫پروژۀ اهنگسازی حضور داشته است و به همین خاطر‪ ،‬حس موجود در میان‬ ‫جوانان هنرمند این سرزمین برای او بسیار ارزشمند است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همین امر‬ ‫موجب شد تا انگیزۀ مضاعفی برای من ایجاد شود و چون تا به امروز در تئاتر‬ ‫حضور نداشــته ام‪ ،‬برای من تجربۀ خوبی بود‪.‬شب خیز‪ ،‬با اشاره به این که در‬ ‫بسیاری از موارد مشاوره های خاصی به گروه داده است و در برخی از موارد شاید‬ ‫نظرات او مورد قبول گروه قرار نمی گرفته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬چندین سال است‬ ‫که کمتر کار کرده ام و بیشتر در پروژه های موسیقی به عنوان ناظر حضور داشته‬ ‫ام و تغییراتی در ان ها داده ام‪ .‬وی با اشاره به این که حضور در این اثر نمایشی‬ ‫موجب شده است تا سیستم موسیقی خود را دوباره بازسازی کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز در بسیاری از موارد در تولید اثار هنری می بینیم که جوانان با مشکالت‬ ‫مالی فراوانی مواجه هستند و همین امر موجب شد تا من انگیزۀ بسیار زیادی‬ ‫برای حضور در این نمایش پیدا کنم و اگر شــما ببینید‪ ،‬به خوبی در خواهید‬ ‫یافت که این موسیقی‪ ،‬ملودی و خط خاصی ندارد و تا اندازه ای به موسیقی فیلم‬ ‫شبیه است‪.‬این اهنگساز با اشاره به این که بازبینی های این اثر نیز با اطمینان‬ ‫خاطر پشت سر گذاشته شده است و همین امر موجب شده است که او انگیزۀ‬ ‫بیشتری برای کار پیدا کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من اگر در زمان کارگردانی و تمرینات اثر‬ ‫یدادم و مسائل سالن نیز به گونه ای‬ ‫حضور داشتم‪ ،‬اجازۀ بسیاری از اتفاقات را نم ‬ ‫بوده است که من هرگز با ان مواجه نبوده ام و شاید طراح سالن به خاطر این‬ ‫که اتاق فرمان جای صندلی ها را نگیرد ان را در گوشه ای غیر از انتهای سالن و‬ ‫مقابل صحنۀ اجرا قرار دادهاست و باید بپذیریم که همۀ این مسائل روی اجرا‬ ‫تاثیرمی گذارد‪.‬‬ ‫رضا زارنجی‪ :‬تالش کردم تا شخصیتی نو خلق کنم‬ ‫رضا زارنجی‪ ،‬نویســندۀ نمایشنامه «دکتر سایکو»‪ ،‬با اشاره به این امر که متن‬ ‫«دکتر فاستوس» در ابتدا بنا بود که ساده نویسی شود و در حین ساده نویسی‪،‬‬ ‫ما با بازنویسی مواجه شدیم و در نهایت مورد نظر ما نبود و کنار رفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایده ای که شاید روزی انسان بتواند هر ان چه را که دوست ندارد فراموش کند‪،‬‬ ‫مدت ها در ذهن من می چرخید و با شخصیت دیکتاتوری که در داستان مقابل‬ ‫دیده بودم‪ ،‬تالش کردم تا با تمرکز بر هدف قصه نوشتن‪ ،‬شخصیت جدید را خلق‬ ‫کنم و شاید مفهوم قدرت در الیۀ دوم ذهنی من باشد و در نهایت کارگردان اثر‬ ‫با تغییر در پایان متن‪ ،‬ان را به روی صحنه برده است‪.‬‬ ‫عاطفهمالیری‪:‬مخاطب‬ ‫به دنبال پایان بندی اتفاقات خوب نمایش است‬ ‫عاطفه مالیری‪ ،‬کارشناس و مجری نشست نقد و بررسی نمایش «دکتر سایکو»‬ ‫در ابتدای این نشست با اشاره به این که می بایست زمان نمایش به درستی به‬ ‫مخاطب ارائه شــود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که در اجرا به این نکته رسیده ایم که مدت‬ ‫نمایش با مدت ارائه شده در سایت فروش بلیط اختالف دارد‪ ،‬باید ان را اصالح‬ ‫کنیم‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با اشاره به این که فرید شب خیز وزنۀ سنگینی در این اثر‬ ‫نمایشی به عنوان اهنگســاز به شمار می رود و در چشم مخاطب درخششی‬ ‫خاص ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬من تصور می کنم که مدیریت یک تیم جوان‪ ،‬توسط‬ ‫یک استاد پیشکسوت موسیقی رخدادی بسیار مبارک است و اتفاق که خانم‬ ‫گلچین این شانس را داشته است که بتواند از حضور این استاد موسیقی در این‬ ‫اثر نمایشی استفاده کند‪ .‬مالیری ضمن تحسین این حضور ارزشمند‪ ،‬با اشاره‬ ‫به این که موســیقی اثر بسیار مطلوب بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همۀ ما نسبت به‬ ‫موسیقی نگاهی خاص داریم و گوشمان به گونه ای تربیت شده است که حتی در‬ ‫کارهای کوچک و جمع جور نیز می توانیم ان را به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم‪.‬‬ ‫این نویسندۀ با سابقۀ حوزۀ داستان‪ ،‬با اشاره به این که مخاطب یک اثر نمایشی‬ ‫همواره در مواجهه بایک اثر منتظر یک پایان صحیح است و در پایان منتظر‬ ‫پایان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بر اساس زمان بندی شاید مخاطب منتظر اتفاقاتی‬ ‫است که هنوز نیفتاده است و شاید اگر قرار باشد که به این شیوه متکی بایشیم‬ ‫باید منتظر این باشــیم که ببینیم در شب های اتی اجرا چه اتفاقات جدیدی‬ ‫می افتد‪ .‬وی با اشاره به این که جایگاه حضور «افشین کامیاب فر» در نقش دکتر‬ ‫سایکو در این اثر نمایشی شاید یکی از ویژگی هایی است که توجه مخاطب را به‬ ‫خود جلب می کند و در نهایت به این پرسش می رسد که او تا چه اندازه در این‬ ‫جایگاهی که قرار گرفته است‪ ،‬به عنوان یک بازیگر حوصله می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جایگاه قرار گرفتن «افشین کامیاب فر» به لحاظ ان چه که مخاطب به چشم‬ ‫می بیند‪ ،‬نکته ای است که این بازیگر با تکیه بر ان توانسته است در نهایت ارامش‬ ‫و حوصله به ان بپردازد و بازی خود را بر اساس ان به نمایش بگذارد و در نهایت‬ ‫ان چه می خواهد به مخاطب خویش منتقل کند‪ .‬وی در پایان‪ ،‬با تاکید بر این‬ ‫که فضایی سفید در نمایش وجود دارد و در هر رفت و امد در فضای سفید این‬ ‫موضوع را به مخاطب متبادر کرده ایم که هر رخدادی که در این فضا به وقوع‬ ‫می پیوندد طراحی صحنه به جائی است و بر همین اساس‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مخاطب‬ ‫در پایان در هاله ای از ابهام است و انتظار ندارد که در این نقطه متن به پایان برسد‪.‬‬ ‫مالیری در پایان ضمن ابراز رضایت از نویسندگی این اثر‪ ،‬برای کارگردان جوان‬ ‫ان ارزوی موفقیت کرد‪.‬‬ ‫حمیدعبدالحسینی‪:‬متن«دکترسایکو»میانتفکرنویسندهو‬ ‫کارگردانگیجمی خورد‬ ‫حمید عبدالحسینی‪ ،‬منتقد حوزۀ تئاتر با اشاره به این که در هر اثر نمایشی‬ ‫نخستین پله نمایشنامه و متناسب و زمانی که منتقد می خواد وارد فضای نقد‬ ‫بشود‪ ،‬باید با متن شروع کند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس گفته های کارگردان‪ ،‬نمایشنامه‬ ‫به گونه ای تنظیم شده است که در طول مدت زمان تمرین به پختگی رسیده‬ ‫است و همین امر موجب می شود که مخاطب با نمایشنامه ای مواجه باشد که نه‬ ‫دیدگاه های نویسنده را نمایندگی می کند و نه ان چیزی است که کارگردان به‬ ‫دنبال ان بوده است و این متن بین این دو دیدگاه گیج می خورد‪.‬‬ ‫یــک اثر در بخش رادیو رادی‪ ،‬یــک نمایش در بخش مونولوگ‬ ‫(صحنه ای) و سمینار و مقاالت رادی شناسی‪ ،‬عناوین برنامه های‬ ‫نخستین روز دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی هستند‪.‬‬ ‫بخش ســمینار و مقاالت رادی شناسی از ســاعت ‪ 10:30‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ 30‬بهمن مــاه در محل تاالر مشــاهیر تئاتر ایران‬ ‫مجموعه تئاتر شهر اغاز می شود و روح اله جعفری دبیر سمینار‬ ‫سخنان کوتاهی را درباره سمینار رادی شناسی دوره هفتم ارائه‬ ‫می کنــد و پس از ان‪ ،‬گروه داوران این بخش متشــکل از دکتر‬ ‫شهرام زرگر‪ ،‬دکتر بهرام جاللی پور و ارش رادی به بیان نظرات‬ ‫خود درباره مقاالت این دوره از سمینار می پردازند‪ .‬بررسی انتقادی‬ ‫نمایشنامه های اکبر رادی با رویکرد تقلیل پدیدارشناسانه توسط‬ ‫محمد اوحدی حائری‪ ،‬گیالن و شــهرهای ان در اثار اکبر رادی‬ ‫توســط دکتر بهروز محمودی بختیاری و رویــا ربانی‪ ،‬جامعه و‬ ‫جامعه پذیری در جهان نمایشی اکبر رادی توسط دکتر مصطفی‬ ‫مختاباد‪ ،‬عناوین مقاالت و سخنرانی هایی هستند که در سمینار‬ ‫ارائه می شــوند و این سمینار با اعالم جمع بندی و نتیجه گیری‬ ‫مدیر و اعضای گروه داوری در ساعت ‪ 13‬خاتمه می یابد‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش در بخش رادیو رادی جشنواره‪ ،‬نمایش محاق‬ ‫به کارگردانی رضا داداشی از قزوین و ساعت ‪ 15:30‬در تماشاخانه‬ ‫ماه حوزه هنری اجرا می شــود‪ .‬عوامل اجرایی این اثر عبارتند از‪:‬‬ ‫نویسنده‪ :‬اکبر رادی‪ ،‬بازنویسی برای رادیو‪ :‬رضا داداشی‪ ،‬تهیه کننده‬ ‫و کارگردان‪ :‬رضا داداشی‪ ،‬بازیگران‪ :‬سیما پورسید‪ ،‬بهاره کاظمی و‬ ‫پیام نوروزی‪ ،‬صدابردار و افکتور‪ :‬علیرضا خدابنده لو‪.‬‬ ‫خالصه نمایش‪ :‬دختر یک خانواده رودباری در دهه ‪ ،40‬به دلیل‬ ‫خیانت همسرش به منزل پدری باز می گردد و ‪. ...‬‬ ‫در بخش مســابقه صحنه ای (مونولوگ) جشنواره نیز از ساعت‬ ‫‪ 17:30‬نمایش صدای غمگین یک پرنده نوشته محمد چرمشیر‬ ‫و کارگردانی عباس غفاری در عمارت نوفل لوشــاتو روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬دست اندرکاران اجرایی این اثر عبارتند از‪ :‬نویسنده‪ :‬محمد‬ ‫چرم شــیر‪ ،‬کارگردان‪ :‬عباس غفاری‪ ،‬بازیگر‪ :‬پژند سلیمانی‪ ،‬تهیه‬ ‫کننده‪ :‬مریم نراقی‪ ،‬دستیار کارگردان‪ :‬سحر نراقی‪ ،‬طراح صحنه‪:‬‬ ‫اناهیتاکریمی‪ ،‬طراح لباس و انتخاب موســیقی‪ :‬عباس غفاری‪،‬‬ ‫منشی صحنه‪ :‬ریحانه گنجی و عکاس‪ :‬مریم قهرمانی زاده‪.‬‬ ‫خالصــه نمایش‪ :‬کاش هنــوزم اون صداها رو می شــنفتین‬ ‫اقای»رادی»‪ .‬کاش هنــوز مثه معلم نمایش نامه «روزنه ابی» با‬ ‫بارونی سفید قدم شــمار می کردین سنگ فرش های خیس»باغ‬ ‫ســبزه میدون رو»‪ ،‬می رفتین تا «ساعت بلدیه ی خیابون شاه»‪،‬‬ ‫سینما «مایاک» با فیلم های «ماریا مونتز»‬ ‫عالقه مندان برای تهیه بلیت این برنامه ها می توانند به ســامانه‬ ‫فروش بلیت تیوال مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دومین جشــنواره تئاتر اکبر رادی از ‪ ۳۰‬بهمن ماه تا ‪ ۳‬اسفند‬ ‫ماه ‪ ۱۳۹۸‬به مدت چهار روز با دبیری بهزاد صدیقی در تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫در اختتامیه متفاوت دومین دوره جشنواره تئاتر کوتاه کیش مطرح شد‪:‬‬ ‫جزیره کیش پتانسیل قطب تئاتر شدن را دارد‬ ‫هنرمند‪ :‬مراســم اختتامیه دومین جشنواره تئاتر کوتاه کیش شامگاه گذشته در تاالر شهر جزیره‬ ‫کیش با حضور هنرمندان و مدیران فرهنگی سازمان مناطقه ازاد کیش با بزرگداشت رضا فیاضی‬ ‫بازیگر تئاتر و تلویزیون و «ماخوشا» هنرمند روس که ‪ 12‬سال است ساکن جزیره کیش است و با‬ ‫پرچم ایران در جشــنواره های بین المللی سیرک و حرکات نمایشی شرکت می کند‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این مراســم جایزه بخش طرح و ایده مکتوب که توسط بازخوان ها انتخاب شد توسط رضا‬ ‫فیاضی به پروین موسی نژاد برای نگارش رازها و دروغ ها اهدا شد‪.‬‬ ‫برای گسترش و تقویت جایگاه تئاتر کوتاه در جزیره کیش تالش می کنیم‬ ‫عباس نجاری دبیر جشنواره در ابتدای مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر کوتاه کیش‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مدت زمان کمی که در اختیار داشــتیم‪ ،‬با تالش شبانه روزی هیئت انتخاب‪ 15 ،‬اثر برگزیده‬ ‫شــدند و برای اجــرا در کیش از این نمایش هــا دعوت کردیم‪ .‬مفتخرم به حضور اســتادان‬ ‫عزیزی که دعوت ما را برای داوری پذیرفتند؛ حمید پوراذری‪ ،‬علی اصغر دشــتی ‪،‬الهام کردا‬ ‫و محمودرضا رحیمی که سال گذشــته ریاست هیئت مدیره این جشنواره را برعهده داشت‪.‬‬ ‫نجاری در این مراسم با قدردانی از مدیر عامل سازمان منطقه ازاد کیش و مسئوالن معاونت‬ ‫فرهنگی ســازمان به ســبب رویکرد هنری و فرهنگی موجود و حمایت از برگزاری این گونه‬ ‫جشــنواره ها از ارسال ‪ 178‬اثر از سراسر کشور به جشنواره خبر داد و گفت‪ :‬می دانیم که در‬ ‫این دوره بی خطا نبوده ایم و تمام تالشــمان را می کنیم که به چشم انداز جشنواره گام به گام‬ ‫نزدیکتر شویم و الزم می دانم که از زحمات دکتر پورعلی معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه و‬ ‫همچنین دکتر خسرو نشان و همکارانشان تشکر کنم که طی این دو دوره به طور جد از این‬ ‫رویداد هنری حمایت کرده اند‪ .‬و در پایان امیدواریم که تالش هایمان برای گســترش‪،‬حمایت‬ ‫و تقویت جایگاه تئاتر کوتاه در جزیره کیش به مســیری روشن برسد‪.‬‬ ‫جزیره کیش می تواند پایگاه نوعی خاص‬ ‫از تئاتر باشد‬ ‫اصغر دشتی در مراسم اختتامیه این جشنواره ضمن انتقاد از برگزاری مراسم در سالن رسمی گفت‪ :‬ای‬ ‫کاش به سبک و سیاق جشنواره این مراسم هم در ساحل برگزار می شد و می توانیم نقدی که به اجراهای‬ ‫جشنواره داشتیم را به برگزاری این مراسم هم داشته باشیم که چرا به فضا و مکان بی توجه بوده اند‪ .‬این‬ ‫کارگردان تئاتر در ادامه افزود‪ :‬جشنواره یک بستر‪ ،‬پلتفرم و فرصت است که ما در ان قرار می گیریم که‬ ‫اثری ارائه کنیم و اگر شــرکت کنندگان در تولید اثر هنری سهل انگاری کنند به معنی این نیست که‬ ‫جشنواره مسیر غلطی را پیموده است ولی اگر مسیر نزولی و تکراری در جشنواره باشد ان گاه این نقد‬ ‫به برگزارکنندگان وارد است‪ .‬اصغر دشتی در همین زمینه گفت‪ :‬ما برای نقاط مختلف کشور می توانیم‬ ‫جشنواره هایی با تعریف های مختلف برگزار کنیم و به نظرم جزیره کیش می تواند پایگاه مدلی از تئاتر باشد‬ ‫و ایده برگزاری تئاتر کوتاه کیش جالب است‪ .‬کاری که این فستیوال با زمان می کند و مکان هایی که برای‬ ‫اجرا انتخاب می کند می تواند در ابعاد دقیق علمی تر و ایجاد رابطه ملموس تر با تماشاگر منحصربه فرد باشد‪.‬‬ ‫داوری جشنواره تئاتر کوتاه کیش غیرمتعارف بود‬ ‫الهام کردا ضمن اشاره به صحبت های یکی از شرکت کنندگان این جشنواره گفت‪ :‬من هم تا حدودی‬ ‫موافقم که اگر جشنواره غیررقابتی باشد می توانیم بدون فکر کردن به جایزه و مسابقه‪ ،‬ازادنه تر و خالق تر‬ ‫بدون کلیشه و چارچوب کارهای یکدیگر را نقد کنیم و درباره کارهای هم بدون توجه به رقابت حرف‬ ‫ی در ان بود و اگر اجرایی‬ ‫بزنیم‪ .‬ما در این دوره از جشنواره به یک شکلی از قضاوت رسیدیم که بی رحم ‬ ‫ما را جذب نکرده بود و ایراد داشت ما به ان نمایش رای ندادیم و کارهایی که رای دادیم به یک شکل‬ ‫غیرمتعارف داوری کردیم‪ .‬در ادامه با حضور حمید پور اذری‪ ،‬اصغر دشتی و الهام کردا برگزیدگان این‬ ‫دوره از جشنواره معرفی شدند‪.‬‬ ‫برگزیدگاننمایش هایساحلی‬ ‫جایزه ویژه هیئت داوران و تندیس جشنواره و مبلغ ‪ ۵۰۰۰۰۰۰۰‬ریال به خاطر ارتباط وتنیدگی ایده‪،‬‬ ‫اجرا و مکان و همچنین توجه ویژه به فضاسازی و تصویرسازی و تالش برای تاثیرگذاری اهدا شد به‬ ‫نمایش «تن هایی که مانع دیده شدن دریا می شوند» به طراحی و کارگردانی سعید ارغوانی و اجراگری‬ ‫نادیا پشم چی‪ ،‬سعید ارغوانی و محمد خراسانی و درعین حال به دلیل عدم رعایت ایجاز در متن و کالم‬ ‫و همچنین کم دقتی در تطبیق انی اجرا با شرایط و طبیعت ساحل مبلغ ‪ ۱۰۰۰۰۰۰۰‬ریال از ارزش‬ ‫مالی این جایزه کسر شد‪ .‬لوح تقدیر و تندیس جشنواره و مبلغ ‪ ۳۵۰۰۰۰۰۰‬ریال به خاطر دراماتورژی‬ ‫و فضاســازی‪ ،‬تمرکز و توانمندی در حفظ و استمرار فضای طراحی شده برای اجرا اهدا شد به گروه‬ ‫نمایش مکبث با باز نویسی و هدایت علی حسینی و اجرا گری انا زارع و علی حسینی و در عین حال به‬ ‫دلیل جنگ بیهوده با طبیعت برای حفظ روال از پیش تعیین شده اجرا مبلغ ‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال از ارزش‬ ‫مالی این جایزه کسر شد‪ .‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ ۲۵۰۰۰۰۰۰‬ریال به خاطر ایده موجود در متن و اجرا و‬ ‫تالش جهت به حرکت در اوردن تخیل تماشاگر به گروه اجرایی نمایش «بیا جلوتر» به کارگردانی و‬ ‫بازیگری سجاد باقری و نویسندگی حسین برفی نژاد اهدا شد و در عین حال به دلیل کم توجهی در‬ ‫به وجود اوردن تناسب کافی بین اجرا و ساحل مبلغ ‪ ۱۰۰۰۰۰۰۰‬ریال از ارزش مالی هدیه کسر شد‪.‬‬ ‫برگزیدگاننمایش هایکافه ای‬ ‫لوح تقدیر و مبلغ ‪ ۱۵۰۰۰۰۰۰‬میلیون ریال‪.‬به دلیل شیوه اجرایی متناسب با کافه اهدا شد به نمایش‬ ‫«سرنوشــت از سرنوشت» به کارگردانی یسنا پورســینا و در عین حال به خاطر عدم توجه کافی به‬ ‫ضرورت تطبیق و گسترش اجرا و موضوع در محیط‪ ،‬مبلغ ‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال از ارزش مالی این هدیه‬ ‫کم شــد‪ .‬لوح تقدیر و مبلغ ‪ ۱۵۰۰۰۰۰۰‬میلیون ریال به دلیل طراحی اجرایی سیار و قابل تنظیم با‬ ‫مکان های مختلف اجرا اهدا شد به نمایش «تولد نقال» به بازنویسی کارگردانی و بازیگری رادمهر کشانی‬ ‫هم زمان به دلیل عدم جسارت و نواوری در بازی و اجراگری مبلغ ‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال از این مبلغ کسر‬ ‫شد‪ .‬مبلغ‪ ۱۵۰۰۰۰۰۰‬ریال به خاطر طرح داستانی و پتانسیل وجود لحظه ای غافلگیرکننده در اجرا‬ ‫به نمایش «وقتی لیال مرد» به نویسندگی و کارگردانی مریم چوری اهدا شد و در عین حال به دلیل‬ ‫مواجهه ناقص اجرا با پتانسیل های موجود در متن‪ ،‬مبلغ ‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬ریال از ارزش مالی جایزه کم شد‪.‬‬ ‫دومین جشــنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش با هدف تالش برای گسترش‪ ،‬حمایت و تقویت جایگاه‬ ‫تئاتر کوتاه ‪ 26‬لغایت ‪ 28‬بهمن ماه در سه بخش مسابقه نمایش های کافه ای‪ ،‬ساحلی‪ ،‬طرح و ایده های‬ ‫نمایشی مکتوب به دبیری عباس نجاری در جزیره کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بررسی روند ترانه سرایی در تاریخ موسیقی ایران در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫کاکایی‪ :‬برخی موزیسین های ما هر چه به ذهنشان می رسد‬ ‫به زبان می اورند‬ ‫خبر‬ ‫باید و نبایدهای‬ ‫اجرای موسیقی بانوان‬ ‫اجراهای بخش بانوان جشنواره موسیقی فجر از شامگاه سه شنبه ـ ‪۲۹‬‬ ‫بهمن ماه ـ در نیاوران اغاز و دو روز ادامه دارد‪ .‬لیال جعفرپور سرپرســت‬ ‫گروه «کوک ماه» درباره ی اسیب های حذف بخش بانوان می گوید؛ او که‬ ‫جمالتباالرادرباره ینحوهحضورهنرمندانزندرکنسرت هایشاناظهار‬ ‫کرده است‪ ،‬پیش از ان درباره چگونگی حضورش در جشنواره می گوید‪:‬‬ ‫تقریبا از سال ‪ ۸۲‬وارد حوزه موسیقی شده ام و چند دوره اموزش صدا را با‬ ‫استاد محمد نوری شروع کرده ام‪ .‬در طی فعالیت های هنری ام با پری ملکی‬ ‫و سهیال پورگرامی (خواننده) همکاری کرده و اولین اجرایم را با سهیال‬ ‫پورگرامی در تاالر وحدت به روی صحنه برده ام‪ .‬امسال تصمیم خاصی‬ ‫برای شرکت در جشنواره نداشتم ولی پس از انتشار فراخوان جشنواره‪،‬‬ ‫نسخه ای از ان را تهیه کردم و برای حضور در جشنواره درخواست دادم‪.‬‬ ‫گروه های زیادی برای شــرکت در جشنواره درخواست داده بودند‪ ،‬ولی‬ ‫فقط پنج گروه بانوان برای حضور در جشــنواره انتخاب شدند که تعداد‬ ‫کم انها برایم عجیب بود؛ به همین دلیل از واحد موسیقی جشنواره علت‬ ‫را جویا شدم‪ ،‬که گفتند ارزیابی نامحسوس دارند و مواردی از جمله نوع‬ ‫پوستر‪ ،‬انتخاب قطعات اجرایی کنسرت‪ ،‬نوع پوشش و ‪ ...‬شانس حضور در‬ ‫جشنواره را باال می برد‪.‬‬ ‫بخشبانوانجشنوارهرقابتیباشد‬ ‫سپس از این هنرمند سوال می کنیم که حذف بخش بانوان از جشنواره‬ ‫موسیقی فجر چه اسیب هایی را می تواند به بدنه این حوزه موسیقی وارد‬ ‫کند؟ پاســخ می دهد‪ :‬مطئنا اسیب های فراوانی خواهد داشت به دلیل‬ ‫اینکه خانم ها با وجود تالش زیادی که برای به گوش رساندن هنر خود‬ ‫می کنند‪ ،‬در موسیقی دیده نمی شوند‪ .‬توانمندی خانم ها باید با رقابتی‬ ‫کردن فضای کار بین گروه های موسیقی‪ ،‬توان افزایی شود؛ به گونه ای که‬ ‫با ساخت ترانه های جدید این تحول نوین در بخش بانوان ایجاد شود‪ .‬او‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬شورای نظارت و ارزشیابی موسیقی حذف بخش بانوان از‬ ‫دوره پیشین جشنواره را شرکت نکردن گروه های خوب بانوان مطرح کرد‪،‬‬ ‫در حالی که باید در نظر داشت چه کسانی‪ ،‬با چه مالکی و سلیقه ای اثار‬ ‫را انتخاب می کنند؟ ایا واقعا بین تمام شرکت کنندگان‪ ،‬هیچ کدام خوب‬ ‫نبوده است؟ به نظر من این امکان وجود داشت که حداقل دو گروه را در‬ ‫جشنواره شرکت می دادند که این زنجیره قطع نشود‪ .‬این هنرمند در ادامه‬ ‫عالوه بر توضیح درباره رقابتی بودن بخش بانوان‪ ،‬از نوع و چگونگی اجرای‬ ‫خود می گوید‪ :‬خیلی از قطعات اجرایی ما در کنسرت های بانوان‪ ،‬حالت‬ ‫نوستالژیک به خود گرفته است‪ .‬مجبور هستیم ترانه های قدیمی بخوانیم‬ ‫که برای تماشاچیان خاطره انگیز باشد و از طرفی بتوانند با ما هم خوانی‬ ‫کنند تا احساس لذت بیشتری از حضور در کنسرت را داشته باشند‪ .‬ولی‬ ‫ســوال این جا است که چرا باید مدام از اثار دیگران در کنسرت هایمان‬ ‫اســتفاده کنیم تا مخاطبمان بتواند با ما هم خوانی کند؟ اگر بتوانیم اثر‬ ‫خودمان را برای اولین بار در کنسرت اجرا کنیم و تماشاگر ان را ببیند‪،‬‬ ‫یک تحول جدید اتفاق خواهد افتاد‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬البته وجود بخش‬ ‫رقابتی به ما در ســاخت اثر کمک می کند ولی از طرفی اجرای اثارمان‬ ‫فقط به کنسرت ها محدود و دیگر در جایی شنیده نمی شود و حتی اجازه‬ ‫نداریم اثارمان را در اختیار دیگر بانوان بگذاریم‪ .‬در نتیجه ان موســیقی‬ ‫تولیدی تنها یک بار در ســالن شنیده می شود و همان جا به فراموشی‬ ‫سپرده می شود‪ .‬من در اخرین اجرای امسال در ‪ ۲۴‬و ‪ ۳۰‬مرداد در نیاوران‬ ‫دو ترانه تولید شده از خودم را خواندم که خیلی هم مورد استقبال واقع‬ ‫شد‪ ،‬اما باز به فراموشی سپرده شد؛ این موضوع حل شدنی نیست‪.‬‬ ‫بر اساس قوانین پیش برویم تا جلوی کارمان را نگیرند‬ ‫جعفرپور بیان می کند که باید بر اساس قوانین کشور حرکت کنند؛‬ ‫چون در این کشور زندگی می کنند‪ ،‬پس نباید با تمرد از قانون امکان‬ ‫اجرا را برای خود و دیگر بانوان از بین ببرند؛ زیرا اگر کوچک ترین خللی‬ ‫به وجود بیاید‪ ،‬برای همه گروه های بانوان مشکل ایجاد خواهد شد‪ .‬مثال‬ ‫اگر عکسی از پوشش نامناسب بانوان در این اجراها در فضای مجازی‬ ‫منتشر شود‪ ،‬شاید دیگر حتی اجازه همراه داشتن دوربین در محوطه‬ ‫باز مجموعه را هم ندهند‪.‬‬ ‫سالن هایبیشتریرابهبانواناختصاصبدهند‬ ‫بانوان در طول ســال تنها اجازه اجرا در دو سالن تاالر وحدت و نیاوران‬ ‫را دارند و در جشــنواره موسیقی فجر تنها امکان اجرا در نیاوران به انها‬ ‫داده شده است‪ .‬جعفرپور درباره این موضوع می گوید‪ :‬تاالر وحدت خیلی‬ ‫کم به بانوان اجازه اجرا می دهد ان هم در روزهای شنبه و جمعه‪ .‬سالن‬ ‫نیاوران تعداد صندلی های محدودی دارد و یک گروه موسیقی با وجود‬ ‫ط راضی باشد و‬ ‫هزینه های باالی برگزاری کنسرت باید به فروش ‪ ۱۰۰‬بلی ‬ ‫بقیه بلیط ها را در اختیار مهمانان و اقوام قرار دهد‪ .‬اگر امکان اجرا در سالن‬ ‫بزرگ تری مثل تاالر وحدت را داشته باشیم‪ ،‬خانم های بیشتری می توانند‬ ‫کار ما را ببینند و شاید کمی از هزینه ها جبران شود‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬از‬ ‫دفتر موسیقی سوال کردم که چرا حداقل تاالر وحدت را در اختیار پنج‬ ‫گروه موسیقی بانوان در جشنواره قرار ندادند؟ زیرا این گونه بانوان بیشتری‬ ‫کار موسیقی را می دیدند و از طرفی حتی فروش بلیط هم به نفع جشنواره‬ ‫بود‪ .‬ولی به من پاســخ دادند که این امر تصمیم گیری کمیته موسیقی‬ ‫بوده است‪ .‬متاسفانه در روز ‪ ۲۹‬بهمن سه اجرای کنسرت پشت سر هم‬ ‫در سالن نیاوران برای بانوان برگزار می شود؛ یعنی هر یک از کنسرت ها‬ ‫فقط ‪ ۴۵‬دقیقه اجرا دارند‪ .‬فاصله بین هر اجرا نیم ساعت است که از ان‬ ‫باید برای خروج تماشاگران‪ ،‬ساندچک موسیقی‪ ،‬تعویض لباس گروه و‬ ‫ورود تماشاگران استفاده شود‪ .‬این محدودیت زمانی فشار زیادی را به گروه‬ ‫و همکاران سالن نیاوران وارد می کند‪ .‬جعفرپور تصریح می کند‪ :‬زمانی که‬ ‫برنامه ها تا این حد فشرده است‪ ،‬خارج کردن بالفاصله تماشاچیان در بین‬ ‫دو اجرای و اماده کردن سالن برای کنسرت بعدی کار خیلی سختی است؛‬ ‫چراکه باید در زمان صرفه جویی کنند و از طرفی باید افراد را چک کنند‬ ‫که موبایل‪ ،‬ریکوردر یا دوربین همراهشان نباشد‪ .‬اگر می خواهند سالنی را‬ ‫در اختیار بخش بانوان که تا این حد حساسیت دارد‪ ،‬قرار دهند؛ بهتر است‬ ‫برنامه ها تا این حد فشرده نباشد‪.‬‬ ‫سومین نشست پژوهشی جشنواره موســیقی فجر با حضور عبدالجبار کاکائی و محمد مفتاحی‬ ‫برگزار شد‪ .‬سومین سلسله نشست های پژوهشی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه‬ ‫ن با موضوع «روند ترانه سرایی در تاریخ موسیقی ایران» با حضور عبدالجبار کاکائی شاعر‬ ‫‪ 28‬بهم ‬ ‫و ترانه سرا و محمد مفتاحی پژوهشگر ادبی و شاعر و ترانه سرا و با اجرای علی جعفری در سالن‬ ‫باربد فرهنگستان هنر برگزار شد‪.‬‬ ‫عبدالجبار کاکایی به عنوان نخســتین سخنران در این نشست ضمن قدردانی از وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی برای اضافه کردن بخش پژوهشی در حوزه موسیقی بیان کرد‪ :‬ای کاش در کنار‬ ‫بخش نظارت‪ ،‬بخش پژوهش هم باشــد و این نشســت ها به جشنواره های فجر معطوف نباشد و‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاســفانه منابع مکتوب در حوزه اثار کالمی که با موسیقی تلفیق شده‪ ،‬بسیار کم‬ ‫هســتند‪ .‬برای مثال در منطقه ایالم وقتی کســی از دنیا می رود افراد دور هم جمع می شوند و‬ ‫مور و مویه می کنند اما تذکره نویسان سراغ افرادی که این شعرها را می خواندند‪ ،‬نمی رفتد‪ .‬این‬ ‫شاعر و ترانه سرا با بیان این که ما با پدیده ترانه و تصنیف مواجه هستیم‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫بگوییم نام دیگر ترانه تصنیف اســت؛ خو ِد کلمه تصنیف نیز عاریه ای است و معموالً به اثری که‬ ‫بخش بخش شده باشد تصنیف می گویند‪ .‬با توجه به کانتکس های زمانی متفاوت‪ ،‬هر دوره یک‬ ‫کارکردی از ترانه شده است و نمی توانیم تعریفی از ترانه داشته باشیم‪.‬‬ ‫کاکایی در تعریف ترانه گفت‪ :‬غالباً ترانه به کالمی اطالق می شــود که در اثر تلفیق با موسیقی‬ ‫شنیده شــود‪ .‬باید ترانه در تلفیق موسیقی برجسته و احساس شود‪ .‬گاهی جمالتی که در ترانه‬ ‫قرار می گیرند ربطی به هم ندارند اما در حوزه موســیقی به شــکلی کنــار هم قرار می گیرند تا‬ ‫موجب شوند در ذهن مخاطب یا شنونده به خاطر بماند‪ .‬او در بخش دیگری از صحبت هایش با‬ ‫اشاره به طالیی ترین دوران در حوزه کالم گفت‪ :‬یکی از طالیی ترین دوران کالم‪ ،‬مربوط به دوره‬ ‫ساســانی بوده است‪ .‬موسیقی در دوره بعضی از پادشاهان ساسانی‪ ،‬شکل می گیرد و رامشگران و‬ ‫خنیاگران در جامعه جایگاه متوسطی پیدا می کنند‪ .‬با فرو پاشیدن دوران ساسانی شرایط عوض‬ ‫می شــود و عروض شــع ِر عرب با هجاهای زبان فارسی تلفیق می شــوند‪ .‬ظاهرا ً رباعی و دوبیتی‬ ‫میراث ادبیات دوران ساســانیان بوده است‪ .‬دوره اغاز فروپاشی ساسانیان مصادف با سخت گیری‬ ‫در حوزه موسیقی بود و شاید حدود ‪ 100‬سال در حوزه موسیقی خاموشی بود و علیرغم سیطره‬ ‫اعراب مجالس موسیقی به صورت پراکنده برقرار بود‪.‬‬ ‫کاکایی در ادامه افزود‪ :‬وقتی از دوره اُموی عبور می کنیم‪ ،‬ایران اســیر سلســله غزنویان‪ ،‬ترکان‬ ‫و غیره می شــود که چیزی از دوران امیرنشینان تُرک ضبط نشده است و بعد از ان به حکومت‬ ‫صفویه می رســیم‪ .‬در ان دوره هم به جز نقاره خانه ها به موســیقی اجازه خودنمایی نمی دادند و‬ ‫بعدها موســیقی به مجالس دربار ورود پیــدا می کند‪ .‬او در بخش دیگری از صحبت هایش اعالم‬ ‫کرد‪ :‬فشار روی کالم موجب می شود که پیچیدگی کالم قوت پیدا کند‪ .‬می شود در دوره هایی که‬ ‫استبداد قلم هست نیز با پیچش کالم بازی کرد‪ ،‬گرچه سانسور روی خالقیت تاثیر می گذارد اما‬ ‫از خالقیت جلوگیری هم نمی کند‪ .‬به نظر می رســد نوعی ستیزه گری و لجبازی در فرهنگ عامه‬ ‫ما نسبت به سانسور وجود دارد‪.‬‬ ‫کاکایــی در بخش دیگری با انتقاد از برخی موزیســین ها اظهار کــرد‪ :‬در حال حاضر برخی از‬ ‫موزیسین های ما به خودشان زحمت نمی دهند کتاب بخوانند و گیتارشان را به دست می گیرند‬ ‫و هر چیزی که به ذهنشــان می رسد به زبان می اورند‪ .‬این ترانه سرا در پاسخی مبنی بر این که‬ ‫ایا می توان جنســیت را در ترانه ها دید؟ گفت‪ :‬کشور ما وضعیت ویژه ای دارد‪ .‬مردها می خوانند‬ ‫و زن ها می نویســند‪ .‬زمانی که در شــورای تران ه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بودم از ده اسم‪،‬‬ ‫زبان زن گویای ذهن زن‬ ‫شــش اسم مربوط به زنان بود‪ .‬زبان و ذهن دو روی یک سکه هستند‪ِ .‬‬ ‫است‪ .‬ما در بین شاعران زن‪ ،‬شعر فروغ را کام ً‬ ‫ال زنانه می بینیم‪ .‬حتی شاهد این هستیم که برخی‬ ‫از زنان شــروع به گفتن شعر با احساســات مردانه کرده اند‪ .‬البته مردها هم می توانند شعرهای‬ ‫زنانه بگویند‪ .‬شــاهد صحنه های کمیک در این زمینه بودم و زنان شعرهایی می گویند که مردها‬ ‫بخوانند و در شعرها مردها را دست و پا بسته نشان می دهند‪ .‬خو ِد همین موضوع می تواند عنوان‬ ‫یک پژوهش باشد‪ .‬او همچنین به پرسشی مبنی بر این که در زمانه فعلی برامدن همه ان چیزی‬ ‫که در ترانه می اید تا چه اندازه مطلوب است؟ پاسخ داد‪ :‬یک جامعه شناس فرانسوی کتابی درباره‬ ‫جامعه ایران نوشته که ایرانیان در ستیز با مدرنیته ناکام هستند و غالباً بغض های تاریخی دارند‬ ‫و نمی توانند با شرایط کنار بیایند‪ .‬ما جهان جدید را نپذیرفتیم و در مقابل ان مقاومت می کنیم‪.‬‬ ‫هنوز روح جامعه ما با تجدد مانوس نشده است‪.‬‬ ‫محمد مفتاحی‪ ،‬سخنران دیگر این نشست نیز درباره ترانه توضیح داد‪ :‬محققان با توجه به ُمهری‬ ‫که از تپه چغامیش به دســت اورده اند‪ ،‬متوجه شدند در کنار افرادی که ساز می نواختند کسانی‬ ‫هم بودند که ترانه می خواندند‪ .‬از جهتی کســانی که تاریخ ادبیات می نوشتند به دلیل مناسبتی‬ ‫بودن ترانه ها از نوشــتن زندگینامه افرادی که ترانه می گفتند غفلت کردند‪ .‬انچه در کتاب های‬ ‫معتبر موســیقی درباره ترانه دیده می شــود اما با اسم ترانه ذکر نشده است و نوع سرودن ان ها‬ ‫با شــعر کام ً‬ ‫ال متفاوت است‪ .‬از قرن هشــتم‪ ،‬نهم و دهم ترانه هایی که وجود داشت تصنیف نام‬ ‫گرفت‪ .‬در دوره معاصر اســم خاصی روی ترانه می گذاریم و ان را از شعر جدا می کنیم‪ .‬او درباره‬ ‫ربط میان شعر و ترانه گفت‪ :‬ترانه با شروع نهضت مشروطه و اشعار شاعرانی مثل میرزاده عشقی‬ ‫زودتر از شعر در ایران نو شد‪.‬‬ ‫چون ترانه تعریفی نداشت و علم موسیقی هم به شکلی نبود که ان را اموزش بدهند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل چنین موضوعی مســکوت ماند‪ .‬متاسفانه با شــروع کار رادیو شعر نو مخالفانی پیدا کرد و‬ ‫فکر می کردند اگر شــعر نو از رادیو پخش شود به شعرهای کهن اسیب می زند و به همین دلیل‬ ‫اجازه نداشــتند شــعر نو را از رادیو پخش کنند و بعد از حضور اخوان ثالث در شورای رادیو این‬ ‫اجازه داده شــد‪ .‬در برنامه «گل ها» هم به هر ترانه ای اجازه ورود نمی دادند و نمی خواستند این‬ ‫قالب از حالت ســنتی خارج شــود و در حالی که ترانه می توانست پیشرو باشد مسکوت ماند‪ .‬از‬ ‫طرفی نمی شــد ترانه ســرایان را از هم تفکیک کرد زیرا همه از یکسری قالب ها و اوزان مشخص‬ ‫اســتفاده می کردند‪ .‬این پژوهشــگر ادبی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این که من با‬ ‫برنامه «گل ها» مخالف نیستم‪ ،‬افزود‪ :‬این برنامه موجب شد موسیقی از حالت کوچه بازاری خارج‬ ‫و به رادیو راه پیدا کند‪.‬‬ ‫مفتاحی گفت‪ :‬احساس می کنم سدهایی که جلوی نواوری ها وجود داشت بازدارنده بود و اجازه‬ ‫ورود به برخی مســائل را نمی داد‪ .‬برنامه «گل ها» با عظمت و ازلحاظ موسیقی بسیار عالی بود و‬ ‫ازلحاظ ترانه نیز به جز ســال های جدیدش در ادامه ی کار مبحث زیادی به ما اضافه نکرد و فقط‬ ‫تکرار شد‪ .‬او در پاسخ به این که چه چیزی باعث می شود یک ترانه را خوب یا بد بدانیم؟ گفت‪ :‬از‬ ‫جهت کارشناسی‪ ،‬ترانه سرایی برای یک ملودی یا برعکس هر کدام مشخصاتی دارند که باید بنا‬ ‫بر پارامترهای خاص بررسی شوند‪ .‬این که یک نفر صرفاً سازی را دست و پا شکسته بلد باشد و از‬ ‫زبان مادری هم چیزی بداند‪ ،‬ترانه ساز نمی شود‪ .‬این پژوهشگر در بخش دیگری از صحبت هایش‬ ‫با اشاره به این که دبیر ادبیات است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬می بینم که دانش ادبی فرزندان ما که اینده سازان‬ ‫و ترانه سازان بعدی کشور هستند پایین است چون سطح کتاب های ما پایین است‪.‬‬ ‫مفتاحــی در انتهای صحبت هایش اظهار کرد‪ :‬فکر می کنم ترانه دارد مســیر درســتی را پیش‬ ‫می رود‪ .‬وقتی فهم این نیست که شعر سنگین تری شنیده شود بهتر است مسائل در زبان عامیانه‬ ‫روزمره‪ ،‬اما با حس گفته شود‪ .‬باید اجازه داد این جریان پیش برود همان طور که ما در ان زمان‬ ‫کــه نیما را درک نکردیم و االن مجبوریم کتاب های او را بخوانیم‪ .‬من فکر می کنم اینده درباره‬ ‫ترانه امروز قضاوت می کند‪ .‬سلسله نشست های پژوهشی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫تا ‪ 30‬بهمن ماه ادامه دارد‪ .‬حضور در این نشست ها برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫درهفدهمینگردهماییعلمیباستان شناسانمطرحشد‬ ‫درخواست وزیر برای کاوش در جیرفت‬ ‫همکاری خوبی داشته باشند‪ .‬کشورهایی که اشتراکات زیاد فرهنگی با ان ها داشته ایم‪.‬‬ ‫اجازه تبدیل سایت های کاوش به سایت موزه را گرفته ایم‬ ‫محمدحســن طالبیان ‪ ،‬معاون میراث فرهنگی کشور ‪ ،‬نیز در سخنانی گفت‪ :‬گردهمایی های‬ ‫ســاالنه باستان شناسی از سوی فیروز باقرزاده اغاز شد و به همت مدیران بعدی تا امروز به‬ ‫عنوان یک سنت حسنه ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در همه جای دنیا سرمایه گذاری های زیادی درباره پژوهش های چند رشته ای‬ ‫به ویژه حفاظت و مرمت انجام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این سرمایه گذاری ها از جنس سرمایه گذاری‬ ‫بنیادین است اقدامی که همه کشورها می کوشند تا دست کم بخشی از اعتبارات مالی ساالنه‬ ‫خود را به ان اختصاص دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که کاوش های باستان شناســی در سراسر کشور در طول سال های ‪ ۹۷‬و ‪۹۸‬‬ ‫عاملی بوده اند تا محوطه های باستانی ان کاوش ها امروز به سایت های باستان شناسی تبدیل‬ ‫شــوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز می توانیم این سایت ها را به عنوان مقصد گردشگری فرهنگی تعریف‬ ‫کنیم‪ .‬زنده بودن و پویایی سایت به ادامه پژوهش و کاوش های در حال انجام در انجا کمک‬ ‫می کند‪ .‬او با تاکید بر اینکه با کمک پژوهشــکده باســتان شناسی توانسته اند بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫پایگاه میراث فرهنگی را به ســمت کارهای خالقانه و کشفیات جدید راهنمایی کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سایت های پژوهشی محور در این گونه موارد در اولویت هستند‪.‬‬ ‫طالبیــان توجه به حفاظــت‪ ،‬مرمت و معرفی را بعد از پژوهش در محوطه های باســتانی در‬ ‫اولویت دانســت و ادامه داد‪ :‬در گذشته گاهی اوقات محوطه های باستانی بعد از کاوش ها به‬ ‫حال خود رها شــده و به مرور از بین می رفتند‪ ،‬اما اکنــون باید کاری کنیم تا این فضاهای‬ ‫تاریخی و نتایج بررسی ان ها در سطح جهانی مطرح شوند‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی‪ ،‬اعالم کرد که از علی اصغر مونســان اجازه‬ ‫گرفته اســت تا اولویت اداره کل موزه ها به تبدیل محوطه های باستان شناسی به سایت موزه‬ ‫تغییر کند و افزود‪ :‬معتقدم در این شرایط می توان این سایت ها و محوطه ها را بهتر حفاظت‬ ‫و معرفی کرد و حتی برای ان ها به روش موزه ای سناریو چید‪.‬‬ ‫در حاشیه‪:‬‬ ‫در ادامه این ایین و در زمان بازدید وزیر میراث فرهنگی از نمایشگاه ‪ 123‬یافته از کاوش های‬ ‫باستان شناســی سال گذشته‪ ،‬باستان شناســانی چون محمدرحیم صراف‪ ،‬جواد گلزار نسبت‬ ‫به وضعیت انتشــار گزارش کاوش های خود در پژوهشــگاه معترض بوده و درخواست انتشار‬ ‫کاوش هایشان را داشتند‪ ،‬که وزیر بعد از صحبت هر کدام از ان ها به بهروز عمرانی ‪ -‬رییس‬ ‫پژوهشگاه میراث فرهنگی ‪ -‬دستو ِر بررسی وضعیت کارهای ان ها را می داد‪.‬‬ ‫هر چند مونســان تالش کــرد با دقت و حوصله به صحبت های باستان شناســانی که تمایل‬ ‫داشــتند با او صحبــت کنند‪ ،‬گوش کند اما مدیــر روابط عمومی وزارتخانــه در زمان اغاز‬ ‫صحبت خبرنگاران با وزیر میراث فرهنگی که قصد داشتند درباره ی وضعیت باستان شناسان‬ ‫و مشکالت ان ها با مونســان مصاحبه کنند‪ ،‬به شکل عجیب و دور از رفتار حرفه ای‪ ،‬مداخله‬ ‫کرد و با هدایت او به ســمت دیگری‪ ،‬از گفت وگو وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی با اصحاب رسانه‪ ،‬جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی از پژوهشگاه میراث فرهنگی درخواست کرد‬ ‫تا با وجود محدودیت ها برای ســال جدید‪ ،‬حجم باالتــری از کاوش در محوطه های تاریخی‬ ‫کشور انجام شود و نمونه ی بارز این سایت های تاریخی را «جیرفت» معرفی کرد‪.‬‬ ‫علی اصغر مونســان در ایین افتتاح هفدهمین گردهمایی ســاالنه باستان شناسان که نتایج‬ ‫ســال کاری باستان شناســی ایــران‪ ،‬در کنار یافته های یک ســاله ان ها از‬ ‫فعالیت های یک‬ ‫ِ‬ ‫کاوش های انجام شــده ارائه می شــود‪ ،‬با تاکید بر این که در ســایت های ویژه با قدمت های‬ ‫باال‪ ،‬باستان شناســان می توانند به کســب تجربه و تمدن بشری کمک بیشتری کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدوارم برای جواب دادن به این درخواســت‪ ،‬محوطه های تاریخی مانند جیرفت در اولویت‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫او بخش مهمی از پنجره ی میراث فرهنگی به عنوان تاریخ‪ ،‬هویت و پیشینه ی تاریخی کشور‬ ‫را «باستان شناســی» دانســت و گفت‪ :‬باید تالش شود تا در ســال های اینده همکاری های‬ ‫بین المللی بیشتری توسط باستان شناسان انجام شود و حتی از جامعه بین المللی اندیشمندان‬ ‫و محققان بهره ببریم‪ ،‬از سوی دیگر باید تالش کنیم تا این تجربه را به کشورهای مورد نیاز‬ ‫دیگر منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید براین که باید بتوانیم در حوزه منطقه ای که به لحاظ شــباهت های فرهنگی و‬ ‫ریشــه های تاریخی با ایران در هم تنیده شده اند با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشیم و‬ ‫افزود‪ :‬فکر می کنم موسسه اکو و بخش فرهنگی ان‪ ،‬می تواند در این زمینه با میراث فرهنگی‬ ‫در ستاد اجرایی خدمات سفر؛‬ ‫توسط صندوق احیا انجام می شود‪:‬‬ ‫برنامه های نوروزی تهران اعالم شد‬ ‫برنامه های نوروزی تهران در نوروز ‪ ۹۹‬در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان‬ ‫تهران اعالم شد‪ .‬جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان تهران با حضور مدیران‬ ‫تمام دستگاه های عضو این ستاد در استانداری تهران برگزار و برنامه های نوروزی‬ ‫این استان اعالم شد‪.‬‬ ‫پرهام جانفشــان دبیر ستاد اجرایی خدمات ســفر و مدیر کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان تهران گفت‪ :‬برنامه ها و فعالیت های نوروزی‬ ‫اداره کل تهران در ســه بخش شــامل پیش از اغاز ســفرهای نوروزی (ا تا ‪۲۵‬‬ ‫اســفند)‪ ،‬اغاز ســفرهای نوروزی (‪ ۲۵‬تا ‪ ۱۳‬فروردین) و ایام بازگشت مسافران‬ ‫(‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۰‬فروردین) در دبیرخانه ســتاد اجرایی خدمات ســفر پیگیری و اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایجاد بازارچه های فروش و عرضه صنایع دســتی با هدف گنجاندن‬ ‫صنایع دستی در سبد خرید نوروزی خانواده های تهرانی‪ ،‬طرح تشدید و بازرسی‬ ‫از تمامی تاسیسات گردشــگری‪ ،‬پیرایش بصری محیط موزه ها و اماکن تاریخی‬ ‫در طرح اســتقبال از مســافران و گردشگران از اهم اقداماتی است که تا پیش از‬ ‫اغاز دور اول سفر نوروزی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری جشــنواره های نوروزگاه در بیش از ده نقطه پیش بینی شده در سطح‬ ‫شــهر تهران‪ ،‬برگزاری تورهای نیم روزه و یــک روزه تهرانگردی در بیش از ‪۱۵‬‬ ‫مسیر‪ ،‬برگزاری مسابقه عکس «نوروز تهران از نگاه گردشگر»‪ ،‬ایجاد کیوسک های‬ ‫نوروزی عرضه صنایع دســتی‪ ،‬برپایی ستاد ‪ ۲۴‬ساعته رسیدگی به شکایات سفر‬ ‫هموطنان‪ ،‬عرضه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی تخفیف در مراکز اقامتی و پذیرایی منتخب‬ ‫و استقبال از میهمانان تهران در مبادی ورودی به استان نظیر فرودگاه‪ ،‬راه اهن‬ ‫از برنامه هایی است که در ایام سفرهایی نوروزی در استان تهران اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر در ادامه گفت‪ :‬در تالش هستیم که در نوروز ‪۹۹‬‬ ‫توزیع نقشه‪ ،‬کتابچه های راهنما و تمام اقالم تبلیغاتی ارگان ها به صورت منسجم‬ ‫و در قالب یک بســته در اختیار گردشــگران و مســافران قرار گیرد‪ .‬در جلسه‬ ‫ســتاد خدمات سفر که به ریاست محمد تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫در محل اســتانداری تهران برگزار شد مدیران دســتگاه های عضو ستاد گزارش‬ ‫اقدامات خود را برای نوروز ‪ ۹۹‬اعالم کردند‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی‬ ‫برای احیای بناهای تاریخی روستایی‬ ‫معاون ســرمایه گذاری صندوق احیا گفت‪ :‬تســهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی در مناطق روستایی و در‬ ‫مناطق شــهری کمتر برخوردار تسهیالت صندوق توســعه ملی با نرخ سود ‪ ۱۰‬درصد به احیای‬ ‫بناهای تاریخی داده می شود‪.‬‬ ‫بهمن عســگری‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از سیاســت های صندوق توســعه صنایع دستی و فرش دستباف و‬ ‫احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این است که از طریق واگذاری بناهای تاریخی و‬ ‫فرهنگی به بخش خصوصی نقش به سزایی را در پویایی اقتصاد مقاومتی و درون زا داشته باشد‬ ‫بــا توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی از بناهای تاریخی در اختیار صندوق اســت‪ ،‬می توانیم با‬ ‫واگذاری ان به افراد دارای صالحیت اثر بخشی بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫عســگری‪ ،‬در تشــریح مراحل واگذاری بناهای تاریخی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ابتدا بناهای تاریخی دارای‬ ‫مجــوز واگذاری‪ ،‬از حیث فنی و حقوقی اماده واگذاری می شــوند و اگر این بناها از نظر معارض‬ ‫یا مواردی نظیر ســند مشکل داشته باشند‪ ،‬تا حل نشدن مشکل در مزایده قرار نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی در مورد شــرایط ســرمایه گذاری در بناهای تاریخی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاران ما نه تنها‬ ‫باید تمکن مالی داشــته باشند بلکه باید توانمندی های الزم را در حوزه مرمتی نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫بــا تکمیل طرح توجیه اقتصادی بناها‪ ،‬طرح مرمت‪ ،‬هزینه ها و کاربری مختص به بنا مشــخص‬ ‫می شــود‪ .‬مدیر اقتصادی و امور بازرگانی صندوق احیا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مزایده های صندوق به صورت‬ ‫عمومی برگزار می شــود تا هر ســرمایه گذار دارای صالحیتی بتواند در ان شــرکت کند‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به اطالع رسانی گسترده پیش و هنگام برگزاری مزایده های صندوق‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق احیا‬ ‫در اذر ماه ‪ ۳۳‬بنا را در فرایند مزایده ها قرار داد که با گذشــت روند بازگشایی پاکت ها و تحویل‬ ‫بنا به نتایج خوبی در این باره رســیدیم و هم اکنون نیز ‪ ۵۰‬بنا برای مزایده اماده شده است که‬ ‫فعالیت های نهایــی ان در حال انجام بوده و در اینده ای نزدیک این بناها در فرایند مزایده قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬عسگری بیان کرد‪ :‬برای افزایش مشارکت بخش غیر دولتی مشوق هایی نظیر تسهیالت‬ ‫با نرخ ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد در مناطق روســتایی و در مناطق شهری کمتر برخوردار تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی با نرخ سود ‪ ۱۰‬درصد و در مناطق برخوردار تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۴‬درصد در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬وی در مورد شرایط اعطای تسهیالت یاد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در راستای حمایت‬ ‫از ســرمایه گذارانی که از منابع داخلی بانک ها اســتفاده کرده اند‪ ،‬در صورت بهره برداری از بنا‬ ‫یارانه تسهیالت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫‪ 120‬سایتمتخلفدرحوزهمیراثفرهنگیمسدودشد‬ ‫فرمانــده یگان حفاظت از میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری از مسدود شد‬ ‫‪ 120‬سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی‬ ‫در فضای مجازی خبرداد‪ .‬سردار امیر رحمت‬ ‫الهــی در مراســم تجلیــل از میــراث بانان‬ ‫برگزیده‪ ،‬گفت‪ :‬همــکاری نیروی انتظامی و‬ ‫وزارت میراث فرهنگــی در راه اندازی یگان‬ ‫هــای حفاظت نمونه ای موفق در پاســداری‬ ‫از ارزش های یک ملت اســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫به اینکه حضور میــراث بانان در عرصه های‬ ‫فرهنگــی و تاریخی عامل مهــم در ارتقای‬ ‫امنیت ابنیه تاریخی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هر اندازه‬ ‫هزینه های جــرم را افزایــش دهیم باز هم‬ ‫خســارت ها و اســیب هایی که متوجه اثار‬ ‫تاریخی و فرهنگی کشــور ما می شــود‪ ،‬غیر‬ ‫قابل جبران است به گونه ای که بازگشت به‬ ‫اصل و گذشته تاریخی را ناممکن می کند‪ .‬وی‬ ‫حفاظت از میراث فرهنگی کشور را وظیفه ای‬ ‫همگانی دانست و گفت‪ :‬اقدامات بسیار جامع‪،‬‬ ‫گســترده و ارزنده ای از ســوی همکاران من‬ ‫در یگان هــای حفاظت از میراث فرهنگی در‬ ‫سال جاری انجام شده که اغلب این رشادت ها‬ ‫در حراست از میراث ملی به دلیل گستردگی‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬غیرقابل تبیین و تبدیل به شاخص‬ ‫های کمی است‪ .‬وی در تشریح اقدامات انجام‬ ‫شده‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬نظر به افزایش وقوع‬ ‫جرایم نوظهــور در فضای مجازی با همکاری‬ ‫خوب دادستانی کشــور موفق شدیم با رصد‬ ‫فضای مجازی تعداد ‪ 120‬ســایت متخلف را‬ ‫در سال جاری مسدود کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬ابالغ‬ ‫اخطاریه های قانونی بــه مالکان و متصرفان‬ ‫و کســانی که به نحوی در تخریب و اســیب‬ ‫رســانی به اثار فرهنگی فعــال بودند از دیگر‬ ‫اقدامات خوب یگان های حفاظت اســت که‬ ‫در این راستا طی سال جاری ‪ 2700‬اخطاریه‬ ‫قانونی ابــاغ و از این تعداد ‪ 400‬مورد منجر‬ ‫به تشکیل پرونده شده اســت‪ .‬فرمانده یگان‬ ‫حفاظــت از میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری کشــور افزود‪ :‬یکی از راهبرد‬ ‫های مهم سازمان‪ ،‬اســتفاده از سرمایه های‬ ‫اجتماعــی و ظرفیت هــای موجود در جامعه‬ ‫اســت بنابراین در نظر داریم با جذب میراث‬ ‫بانان افتخاری گام مهمی در حراست و صیانت‬ ‫از سرمایه های ملی برداریم‪ .‬براساس گزارش‬ ‫سایت پلیس‪ ،‬سردار رحمت الهی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مشــارکت پذیری مردم باید به حداکثر‬ ‫برســد و همه باید حفاظت از اثار فرهنگی را‬ ‫وظیفه ملی تلقی کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبـــــــه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1203‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫دولتزمینهسرمایه گذاریبخش‬ ‫خصوصی در گردشگری را فراهم می کند‬ ‫سرپرستمعاونتسرمایه گذاریوامورمجلسوزارتمیراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری با بیان اینکه برای ســرمایه گذاری‬ ‫زمینه سازی می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬سرمایه گذار نباید دولت باشد؛ بخش‬ ‫خصوصی باید فعال و تقویت شود‪ .‬ساسان تاجگردون افزود‪ :‬مسئوالن‬ ‫به حوزه گردشــگری به عنوان یک بخش مهم و پیشگام در توسعه‬ ‫اقتصادی کشور نگاه ویژه ای دارند‪ ،‬به طوری که طی چند سال گذشته‬ ‫شاهد رشد در این بخش بودیم‪ .‬او با بیان اینکه البته این بدان معنا‬ ‫نیســت که پیش تر از این توجهی نشده است بلکه این توجه را در‬ ‫بیانات و اظهارات قوه مقننه و مجریه می توان به خوبی دید‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای برای اجرایی کردن‬ ‫این نگاه و هدف شکل گرفت‪ .‬سرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور‬ ‫مجلس در ایین پایان سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و‬ ‫سی وسومین نمایشگاه ملی صنایع دستی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مقام معظم‬ ‫رهبری در تاکیدات خود مکرر این نگاه را تقویت کردند‪ ،‬همچنین‬ ‫در احکام باالدستی مانند قوانین برنامه ششم توسعه‪ ،‬موادی داریم‬ ‫که الزاماتی را برای دولت به منظور تقویت این بخش تعریف کرده‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی که بخش‬ ‫عمده ای از منابع قابل اتکای ما برای تامین هزینه های دولت از بخش‬ ‫نفت و میعانات گازی است اما با تحریم های ظالمانه منابع طبیعی ما‬ ‫قابل فروش نیست‪ ،‬با این حال می توانیم از این تهدید به عنوان فرصت‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬نگاه تصمیم گیرندگان ما برای تامین مالی باید به‬ ‫سمت وسوی دیگری به غیر از نفت برود که یکی از ظرفیت های مهم‬ ‫توسعه در این بخش‪ ،‬گردشگری است‪ .‬تاجگردون با اشاره به اینکه‬ ‫ظرفیت های گردشگری‪ ،‬میراث فرهنگی و صنایع دستی و شرایط‬ ‫بسیار مساعد مواهب طبیعی کشور نشان دهنده شرایط مطلوب برای‬ ‫تقویت این نگاه اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اما انچه ما وظیف ه داریم تقویت‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش هاست‪.‬‬ ‫عالقهخارجی هابرایسرمایه گذاری‬ ‫دربخشگردشگری‬ ‫سرپرســت معاونت ســرمایه گذاری و امور مجلس با عنوان اینکه‬ ‫تامیــن مالی برای فعال کردن حوزه های بخش گردشــگری جزو‬ ‫اهداف و وظیفه دولت نیست و نمی تواند به شکل مجزا اقدام کند‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بنابراین بخش خصوصی که نقدینگی فراوانی در دست‬ ‫خود دارد‪ ،‬وارد ســرمایه گذاری در این بخش می شــود‪ ،‬همچنین‬ ‫شــاهدیم ســرمایه گذاران خارجی عالقه مند به تامین سرمایه در‬ ‫قالب های مختلف هستند و این شــرایط را دارند که ظرفیت های‬ ‫گردشگری کشــور را به بهره برداری برسانند‪ .‬او با اظهار اینکه نگاه‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در بخش گردشگری‬ ‫تقویت اشتغال پایدار است‪ ،‬در ادامه گفت‪ :‬طی دو سال اخیر بخش‬ ‫عمده ای از فعالیت های بالقوه که تبدیل بالفعل شده اند‪ ،‬نظام استفاده‬ ‫از ظرفیت های صنایع دستی و بوم گردی های ما بوده که خوشبختانه‬ ‫بسیار خوب توانستیم از این ظرفیت برای اشتغال پایدار روستاها که‬ ‫سهم خوبی دارند‪ ،‬تعیین کنیم‪ .‬یکی از ظرفیت های ویژه ای که این‬ ‫وزارتخانه در حوزه نفوذ روستاها و عشایری دارد‪ ،‬تامین تسهیالت‬ ‫با نرخ حداکثر ‪ 4‬تا ‪6‬درصد اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬گردشگری به دو‬ ‫بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود طی ‪ 10‬ماه نخست سال‬ ‫جاری‪8 ،‬میلیون گردشــگر خارجی وارد کشور شد به طوری که در‬ ‫این مدت به اندازه ســال ‪ 97‬گردشگر خارجی داشتیم‪ .‬سرپرست‬ ‫معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس افزود‪ :‬ورود گردشگر خارجی‬ ‫و تقویت این بخش نیاز به تبلیغات و بسترسازی دارد اولین گام برای‬ ‫بسترسازی ورود یک اتفاق جدید برای لغو روادید برای گردشگران‬ ‫خارجی بود که اقای مونسان تاکید زیادی بر این موضوع دارد و سهم‬ ‫زیادی از گردشگران خارجی را مانند سفر گروهی گردشگران چینی‬ ‫ف شده‬ ‫به خود اختصاص داد‪ ،‬البته اکنون به دلیل ویروس کرونا متوق ‬ ‫است‪ .‬او درباره گردشگری داخلی گفت‪ :‬چرخش در مناطق مستعد‬ ‫گردشــگری هم ادامه دارد و نشــان می دهد مردم با وجود شرایط‬ ‫اقتصادی عالقه مند به سفر هستند دولت هم بسترهای سفر را برای‬ ‫ان ها فراهم کرده است‪ .‬تاجگردون با ذکر اینکه طی دو سال گذشته از‬ ‫منابعصندوقتوسعهتسهیالتیبالغ بر‪12‬هزارمیلیاردریالتسهیالت‬ ‫پرداختی داشتیم‪ .‬خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر دولت و سازمان‬ ‫برنامه بودجه عددهای بسیار خوبی را که بیشتر از ان نیز انتظار داریم‬ ‫تامین کرده اند‪ ،‬اماده نظام برداشت از صندوق توسعه ملی با مشارکت‬ ‫بانک ها برای احداث هتل ها و بوم گردی ها در تراز باالتر مناطق نمونه‬ ‫گردشگری و‪ ...‬هستیم‪ .‬او با اشاره به اینکه گزارش عملکرد ما از منظر‬ ‫پرداختی نسبت به سال گذشته رشد داشته است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مهم تر‬ ‫از ان متقاضیان ما برای اســتفاده از تسهیالت سرمایه گذاری برای‬ ‫احداث هتل ها‪ ،‬مهمان پذیرها و مسافرخانه ها بسیار افزایش پیدا کرده‬ ‫به طوری که در برخی از شهرها با انبوهی از درخواست ها روبرو هستیم‪،‬‬ ‫این نشان دهنده این است که ظرفیت وجود دارد و نقدینگی در بخش‬ ‫خصوصی وجود دارد‪.‬‬ ‫در نشست خبری مطرح شد‪:‬‬ ‫اغاز هفدهمین تصویرسال با نمایش «اتابای»‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1203‬چهارشنبه‪ 30‬بهمنماه‪ • 1398‬سالدوازدهم•‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪12:19‬‬ ‫‪17:49‬‬ ‫‪18:07‬‬ ‫‪05:22‬‬ ‫‪06:47‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام على علیه السالم ‪:‬‬ ‫موثّرترینوسیلهجلبرحمتخداایناستکهخیرخواه‬ ‫همهمردمباشى‪.‬‬ ‫تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص‪ ، 450‬ح‪10344‬‬ ‫جزییات هفدهمین نمایشــگاه تصویرسال و جشــنواره فیلم تصویر در‬ ‫نشست خبری با حضور سیف اهلل صمدیان دبیر این رویداد تشریح شد‪.‬‬ ‫نشست خبری هفدهمین نمایشگاه تصویرسال و جشنواره فیلم تصویر‬ ‫صبح سه شنبه ‪ ۲۹‬بهمن با حضور سیف اهلل صمدیان در تاالر امیرخانی‬ ‫خانه هنرمندان ایران برگزار شــد‪ .‬ســیف اهلل صمدیان دبیر نمایشگاه‬ ‫تصویرسال و جشــنواره فیلم تصویر در ابتدای نشست هفدهمین دوره‬ ‫این نمایشــگاه و جشــنواره را به فال نیک گرفت و گفت‪ :‬ما همیشه به‬ ‫دنبال شــیرینی در کار هستیم و عدد ‪ ۷‬موجود در عنوان این دوره را به‬ ‫فال نیک می گیریم چون ‪ ۷‬عدد مقدسی است‪ ۱۷ .‬معنای خود و شرایط‬ ‫خاص خود را دارد‪ .‬هفدهمین نمایشگاه تصویر سال را به دالیل مشخص‬ ‫و قطعی خودمان در زمان خود و در محلی که خانه همیشــگی تصویر‬ ‫سال بوده است‪ ،‬شروع می کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در نمایشگاه هفدهم نیز‬ ‫همچون دوره های گذشته‪ ۲ ،‬بخش ازاد و جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال داریم که‬ ‫بخش جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال مســابقه ای و رقابتی است‪ .‬این دوازدهمین‬ ‫دوره ای اســت که بخش جوانان زیر ‪ ۲۵‬ســال به شکل رقابتی و به یاد‬ ‫محسن رسول اف برگزار می شود‪ .‬صمدیان با اشاره به اضافه شدن بخش‬ ‫«چهل ســال تهران» به این رویداد‪ ،‬در مــورد این بخش ویژه توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخش خاصی را امســال به نمایشگاه اضافه کردیم که تاکنون با این‬ ‫وسعت انجام نشده است که «چهل سال تهران» نام دارد‪ .‬این بخش در‬ ‫شــاخه های مختلف‪ ،‬تصاویری که در اولین روز بعد از انقالب تا روزهای‬ ‫اخیر رخ داده است‪ ،‬در خانه اتحادیه جمع اوری و نمایش خواهیم داد که‬ ‫افتتاح ان ‪ ۱۵‬اسفند خواهد بود‪ .‬همچنین در بخش پوستر‪ ،‬کاریکاتور و‬ ‫کارتون های مطبوعاتی تمام کارتون هایی که در ارتباط با زندگی شهری‬ ‫در ‪ ۴۰‬ســال اخیر طراحی شده اســت‪ ،‬جمع اوری کرده ایم‪ .‬در بخش‬ ‫سینما نیز فیلم های مســتندی که تاکنون درباره تهران و وقایع مربوط‬ ‫به ان ساخته شده است به نمایش خواهیم گذاشت‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫سورپرایز امسال ما نمایش اول جهانی فیلمی است که در ان تنها عباس‬ ‫کیارستمی بازی‪ ،‬بهمن کیارستمی ان را فیلمبرداری کرده است که در‬ ‫یکی از روزها ان را به نمایش خواهیم گذاشــت‪ .‬این فیلم «سوهانک»‬ ‫نام دارد و توسط بهمن کیارستمی به جشنواره امسال هدیه شده است‪.‬‬ ‫این عکاس و فیلمســاز باسابقه بیان کرد‪ :‬به جز بخش ازاد در نمایشگاه‬ ‫تصویر ســال و مسابقه جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال‪ ،‬بخش دیگری که در جشن‬ ‫تصویر سال بسیار گل کرده‪ ،‬بخش «ایران ما» است که امیدوارم امسال‬ ‫کتاب ان نیز چاپ شود‪ .‬این بخش بسیار پربار است و باالی ‪ ۳۰۰‬عکس‬ ‫منتخب در این بخش به نمایش گذاشــته خواهد شــد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫پروژه های عکاسی هفدهمین نمایشگاه تصویرسال‪ ،‬در این مورد توضیح‬ ‫داد‪ :‬شش پروژه نیز در نمایشگاه به نمایشگاه در می اید که شامل «کره‬ ‫شمالی از نگاه عکاس ایرانی» اثری از مجتبی دعایی»‪« ،‬دریاچه ارومیه؛‬ ‫دیروز و امروز» اثری از جواد پورصمد‪« ،‬از نگاه یک خلبان» اثر کاپیتان‬ ‫امیرحســن غروی‪« ،‬پاریس از نگاه یک عکاس ایرانی» اثر زهره خالقی‪،‬‬ ‫«پدرانه» اثر مونا علیخواه ســاکن هلند و «عکاسی مینی مال؛ از ایران تا‬ ‫هلند» اثر نیلوفر شهیدی ساکن هلند است‪ .‬صمدیان در توضیح مراسم‬ ‫افتتاحیه نیز اظهار کرد‪ :‬مراسم افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه تصویرسال‬ ‫و جشنواره فیلم تصویر جمعه ‪ ۲‬اسفندماه ساعت ‪ ۱۷‬در گالری های خانه‬ ‫هنرمندان ایران افتتاح می شود‪ .‬همچنین به رسم هر سال که در افتتاحیه‬ ‫نمایش ویژه فیلم داریم‪ ،‬فیلم ســینمایی اتابای نیز ساعت ‪ ۱۹‬در تاالر‬ ‫ناصری اکران می شود‪ .‬دبیر هفدهمین نمایشگاه تصویرسال و جشنواره‬ ‫فیلــم تصویر در ادامه درباره داوران توضیح داد‪ :‬رضا عابدینی‪ ،‬مســعود‬ ‫سپهر و فرزاد ادیبی داوران بخش پوستر هستند‪ .‬همچنین برای داوری‬ ‫پوســترهای بخش «چهل ســال تهران»‪ ،‬فاطمه کرکه ابادی و نوشین‬ ‫ناظمان نیز به جمع داوران اضافه می شوند‪ .‬مجتبی اقایی‪ ،‬کیارنگ عالیی‬ ‫و ارش خاموشی نیز داوران بخش عکس در شاخه های مختلف هستند‪.‬‬ ‫جایزه عکاس سال «وحید ابد» نیز در بخش عکس داوری خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این بخش همچنین برای داوری بخش «چهل سال تهران» مجید ناگهی‬ ‫و سیدمجتبی موسوی نیز به جمع داوران بخش عکس اضافه می شوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬داوران بخش کاریکاتور کامبیــز درم بخش‪ ،‬کیارش زندی و‬ ‫سیدمسعود شجاعی طباطبایی هستند و در بخش «چهل سال تهران»‬ ‫جواد علیزاده و اروین به جمع داوران اضافه می شوند‪ .‬داوران بخش فیلم‬ ‫جشــنواره فیلم تصویر‪ ،‬شامل رخشان بنی اعتماد‪ ،‬مرتضی پورصمدی و‬ ‫مهرداد اسکویی هستند که احمد محیط طباطبایی و علیرضا قاسم خان‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫پندبزرگان‬ ‫گذشتگان کاشتند و ما برداشت کردیم ‪ ,‬ما نیز‬ ‫بکاریم تا ایندگان برداشت کنند ‪.‬‬ ‫انوشیرواندادگر‬ ‫حافظانه‬ ‫خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد‬ ‫ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد‬ ‫زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست‬ ‫دیده فتح ابد عاشق جوالن تو باد‬ ‫اندراحواالت نامزدها و‬ ‫شعارهایشان‬ ‫در بخش «چهل سال تهران» به جمع داوران اضافه می شوند‪ .‬صمدیان در‬ ‫ادامه درباره اثاری که در نمایشگاه به نمایش در می اید‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۸۵۰‬قاب چاپ شــده در بخش های ازاد‪ ،‬جوان و موبایل‪ ،‬گرافیک و‬ ‫کاریکاتور در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود‪ .‬بیش از ‪ ۱۵۰۰‬تصویر‬ ‫به صورت مالتی مدیا در همه بخش های گرافیک‪ ،‬کاریکاتور و عکس‪ +‬ایران‬ ‫ما به نمایش گذاشته می شود‪ .‬فیلم های بخش ازاد از مجموع ‪ ۳۱۲‬فیلم‬ ‫رسیده ‪ ۱۳۵‬فیلم به جشنواره راه پیدا کرده است که از این امار ‪ ۳۰‬فیلم‬ ‫به بخش تهران اختصاص داشته است‪ .‬همچنین فیلم های بخش جوان‬ ‫از مجموع ‪ ۱۵۶‬فیلم رسیده ‪ ۶۱‬به جشنواره راه پیدا کرده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه بیان کرد‪ :‬در بخش گزیده کارتون و کاریکاتورهای مطبوعاتی سال‬ ‫ایران ‪ ۱۲۰‬اثر از ‪ ۵۷‬کارتونیست ‪ ۱۱‬رسانه نمایش داده می شود‪ .‬صمدیان‬ ‫درباره کتاب تصویرسال توضیح داد‪ :‬به دلیل باال رفتن هزینه های چاپ‬ ‫کتاب عکس‪ ،‬توانستیم یک شماره از اخرین شماره تصویر سال که شامل‬ ‫اثار برگزیده برگزیدگان برنده جایزه جوانان زیر ‪ ۲۵‬سال در ‪ ۲۴۰‬صفحه‬ ‫رونمایی می شــود و این کتاب با تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی در طول برگزاری‬ ‫نمایشگاه عرضه خواهد شد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬ما با روش های بدوی در‬ ‫حال برگزاری تصویرســال هستیم و معموالً به دنبال اسپانسر می رویم‪.‬‬ ‫تنها جشــنواره ای هستیم که نمایش فیلم ها در جشنواره فیلم تصویر را‬ ‫رایگان نمایش می دهیم اما خانه هنرمندان ایران‪ ،‬بنیاد فرهنگی هنری‬ ‫محسن رسول اف‪ ،‬مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و ســازمان سینمایی اسپانسر این‬ ‫دوره تصویرسال هستند‪.‬‬ ‫پشت صحنه‬ ‫امروز چهارشنبه سی ام بهمن ماه اخرین روز مجاز برای تبلیغات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی است منتهی تا‬ ‫جاییکه بنده در جریان هستم اغلب نامزدهای انتخاباتی اصل و بمباران تبلیغاتی شان را گذاشته اند برای فردا پنجشنبه؛‬ ‫از انجاییکــه ما مردم حافظه بلند مدت ضعیفی داریم و معموال در ســاعات و دقایق پایانی تصمیم می گیریم مدیران‬ ‫تبلیغات نامزدها متفق القول بر این باورند که تبلیغات ساعات پایانی بیشترین تاثیر و به ذهن سپاری را خواهد داشت‪ .‬با‬ ‫توسعه فضای مجازی و رونق شبکه های اجتماعی نظارت بر تبلیغات نامزدها به چه روشی خواهد بود اهلل اعلم! افزایش‬ ‫افسارگسیخته قیمت دالر و طال طی چند روز اخیر و شکستن سد مقاومتی ارزهای سامانه سنا رئیس بانک مرکزی را‬ ‫بران داشت عرض اندامی کند و در پیامی به دالالن بگوئید دالر ‪ ۲۰‬هزار تومان نمی شود و ارزو بر جوانان عیب نیست؛‬ ‫برخود الزم دیدم به جناب همتی بگویم اغلب دالالن و اقتصادیون پا به سن گذاشته و مثل جنابتان کارکشته اند لطفا‬ ‫نوسانات را به جوانان و ارزوهایشان نسبت ندهید ضمن اینکه تجربه ثابت کرده هرچه تکذیب شود اتفاق خواهد افتاد‬ ‫گاها با شدت بیشتر! دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اقای جهانگیری خاطرتان هست؟!‬ ‫چکیده و گزیده بینش‪ ،‬اصول و برنامه ها‪:‬‬ ‫کاندیدای مستقل‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت تمرکز بر حل فوری مسایل‬ ‫‪ .1‬تاکید و ابرام بر اولویت فرهنگ به عنوان یک اصل و‬ ‫مبتالبه اجتماعی این روزها‪ ،‬برای ایجاد هر چه ســریعتر زمینه توسعه پایدار و همه جانبه‬ ‫در سطوح محلی و ملی‪ ،‬گسترش عدالت و امکان درمان اطمینان بخش بیماری های کهنه و‬ ‫مزمن اقتصاد کشور‬ ‫‪ .2‬تاکید و تالش در راستای ارتقای ســطح نمایندگی تهران از وکیل المله و وکیل الدوله‬ ‫غیرپاسخگو‪ ،‬به جایگاه حقیقی و مشخص نمایندگی وکالت مردم شریف تهران در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫‪ .3‬تمرکز بر حل مســایل شــهروندان در تدوین یا اصالح قوانین با ارای شفاف و نظارت‬ ‫بی تعارف بر اجرای قوانین و ارایه و انتشــار گزارشــات منظم و دقیــق به مردم از طریق‬ ‫رسانه های رسمی کشور‬ ‫‪ .4‬همراهی‪ ،‬همدلی و همفکری با مدیران شهری‪ ،‬شورای شهر‪ ،‬شورا یاری ها‪ ،‬شورای عالی‬ ‫استان ها و تالش برای مشارکت هرچه بیشتر شهروندان با تاکید بر نقش و هویت شهروندی‬ ‫و افزایش سرمایه اجتماعی تهرانشهر و تسری یافتن کشوری این مهم‬ ‫‪ .5‬توجه ویژه به پایش‪ ،‬حفظ و ارتقای سطح سالمت و بهداشت روانی شهروندان پایتخت از‬ ‫طریق جلب همکاری و مشارکت نهادهای مسئول و ذیربط و تدوین پیوست روان شناختی‬ ‫و جامعه شناختی در تصویب و اجرای قوانین در سطوح محلی و کشوری‬ ‫‪ .6‬تاکید و اولویت بخشی بر نهاد خانواده به عنوان بُن مایه و از مشخصه های اصلی فرهنگ‬ ‫و جامعه ایرانی در تدوین تمامی قوانین به عنوان یک پیوست و الزام حفظ‪ ،‬تقویت و غنای‬ ‫هر بیشتر نظام خانواده‬ ‫‪ .7‬تاکید بر لزوم کاهش دامنه و گزینه های متکثر در موضوع امنیت ملی از ساحت فرهنگ‬ ‫و هنر‪ ،‬رسانه‪ ،‬اندیشه و جامعه به مرزهای نظامی‪ ،‬حدود مشخص امنیتی و تعریف و تعیین‬ ‫قابل شناخت مصادیق مسایل امنیت ملی‬ ‫ِ‬ ‫معروف کادرســازی و پرورش نظام مند‪ ،‬فراگیر و اینده پژوهانه‬ ‫‪ .8‬لزوم توجه به امر ثواب و‬ ‫نفس عرصه های مورد نیاز انی و اتی در‬ ‫نیروی انسانی و نسل جانشین جوان‪ ،‬پرتوان و تازه ِ‬ ‫مقابله با رواج الگوی فسادخی ِز نوچه پروری و قبیله گرایی سیاسی و جناحی‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫منکر در چهارچوب نظام سیاسی کشور‬ ‫عضو هیچ حزب یا تشکل سیاسی نبوده و نیستم و البته به این اشکال افتخار نمی کنم؛‬ ‫چرا که معتقدم از بایســته های حضور‪ ،‬فعالیت جدی و کنشگری اخالقمند سیاسی و از‬ ‫نشــانه های اصلی رشد و تحکیم سیاسی ‪ -‬اجتماعی ملی و تحقق استقالل طلبی‪ ،‬ازادی‬ ‫خواهی‪ ،‬عدالت جویی و فســاد گریزی یک ملت ثابت قدم‪ ،‬مانا و پیشــرو؛ وجو ِد احزاب‬ ‫رقیب قوی‪ ،‬فراگیر‪ ،‬موثر و نظام مند‪ ،‬در مقام حیات بخش ترین و بزرگترین کنترل گرهای‬ ‫ماندگار و تضامنی اجتماعی است‪ .‬لذا چراغ به دست در جستجوی ایشان و یا تحقق این‬ ‫ارمان ملی خواهم بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1207

روزنامه هنرمند 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه هنرمند 1206

روزنامه هنرمند 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1398/12/10
روزنامه هنرمند 1205

روزنامه هنرمند 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه هنرمند 1204

روزنامه هنرمند 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه هنرمند 1201

روزنامه هنرمند 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1398/11/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!