روزنامه هنرمند شماره 1200 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1200

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1200

روزنامه هنرمند شماره 1200

‫محمدصادقافراسیابی‪،‬معاونمرکزفناوریاطالعاتوزارتفرهنگ‬ ‫سیدهمرضیهشفاپوردبیرکارگروهساماندهیمدولباسکشور‪:‬‬ ‫دومین گردهمایی دو ساالنه فعاالن سواد‬ ‫رسانه ای کشور در اسفندماه برگزار می شود‬ ‫نقش و تاثیر حضور زنان و مادران در پیشرفت‬ ‫و سیر تکاملی عرصه مد و لباس بی بدیل است‬ ‫مد و لباس‪3.‬‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1200‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN2008-0816‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫سینما‪7.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫ظرفیت باالی جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در مسیر اعتالی موسیقی‬ ‫گزارش «هنرمند» از نشست خبری‬ ‫دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر‬ ‫نکوداشت موسیقایی برای‬ ‫بزرگداشت مقام «مادر»‬ ‫دوقطبی کردن هنرمندان‬ ‫با عنوان انقالبی و ضدانقالب‬ ‫اسیب زاست‬ ‫تجسمی‪6.‬‬ ‫موسیقی‪4-5.‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫لزوم توجه به نیاز و سلیقه‬ ‫مخاطب در تولیدات‬ ‫«حجاب استایل»‬ ‫تبلیغ تور برای مقاصد گردشگری‬ ‫خارجی در نمایشگاه تخصصی‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ایران!‬ ‫فرهنگ ‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫ایا سعید راد مانع از اهدای‬ ‫سیمر غ به جواد عزتی شد؟‬ ‫سینما‪7.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫سام درخشانی هم مجری‬ ‫تلو یز یون شد!‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫مد و لباس‪3.‬‬ ‫نگاهی به فیلم «بخش ریتم» به کارگردانی «رید مورانو»‬ ‫انتقام یک عملیات تروریستی‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫اهدای هزینه مراسم افتتاحیه‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر به‬ ‫سیل زدگان سیستان و بلوچستان‬ ‫تجسمی‪6.‬‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫بازگشت کارگردانان صاحب نام تئاتر به صحنه‬ ‫از رحمانیان تا حمیدرضا نعیمی‬ ‫‪2‬‬ ‫تبلیغتوربرایمقاصدگردشگریخارجی‬ ‫درنمایشگاهتخصصیگردشگریوصنایعدستیایران!‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫دومین گردهمایی دو ساالنه فعاالن‬ ‫سواد رسانه ای کشور در اسفندماه‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دکتر محمد صادق افراســیابی‪ ،‬معاون مرکز فناوری اطالعات‬ ‫و رســانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دومین گردهمایی دو ســاالنه فعاالن ســواد رسانه ای سراسر‬ ‫کشور در اسفندماه سال جاری به میزبانی استان البزر برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برنامه ارتقای نقش وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی در فضای مجازی خاطر نشــان ســاخت‪ :‬برگزاری‬ ‫«همایش ملی ســواد رســانه ای و اطالعاتی» و «گردهمایی‬ ‫فعاالن ســواد رســانه ای» دو برنامه ای بودند که پیش از این‬ ‫توســط مرکز فناوری اطالعات و رســانه های دیجیتال اجرا‬ ‫میشــد اما از امســال برگزاری همایش ملی سواد رسانه ای و‬ ‫اطالعاتی با هدف اســتفاده از ظرفیت های علمی‪ ،‬اموزشــی‬ ‫و پژوهشــی دانشگاه ها و پژوهشــگاه های کشور‪ ،‬پس از اخذ‬ ‫پیشنهادات دانشگاه ها و پژوهشــگاه های مشارکت کننده در‬ ‫دو همایش قبلی ســواد رسانه ای و اطالعاتی و بعد از ارزیابی‬ ‫طرح های ارائه شده از سوی ایشان به دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای برنامه گردهمایی فعاالن ســواد رســانه ای‬ ‫کشــور نیز با هدف اســتفاده از ظرفیت های استانی و تقویت‬ ‫استانهای کشور به اســتان البزر واگذار شد‪ .‬افراسیابی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هدف از برگزاری دومین گردهمایی دو ســاالنه فعاالن‬ ‫سواد رسانه ای کشــور‪ ،‬مدیریت دانش فعاالن سواد رسانه ای‬ ‫کشــور‪ ،‬تقویت هم افزایی ایشان‪ ،‬افزایش فعالیت های تیمی و‬ ‫شــبکه ای فعاالن سواد رسانه ای و بررسی موانع و چالش های‬ ‫پیش روی نهضت سواد رسانه ای در کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شناســایی و الگوگیری فعاالن ســواد رسانه ای از‬ ‫ایده های برتر برای تقویت تولید و انتشــار محتوای مناســب‬ ‫در زمینه ی ارتقای ســواد رسانه ای و شناسایی تجارب موفق‬ ‫در زمینه ی ارتقای ســواد رســانه ای از جمله دستاوردهای‬ ‫احتمالــی این نشســت خواهد بــود‪ .‬معاون مرکــز فناوری‬ ‫اطالعات و رســانه های دیجیتــال وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی در ادامه با اشــاره به ضرورت ثبت نام عالقه مندان‬ ‫برای شــرکت در این رویداد گفت‪ :‬فعاالن ســواد رســانه ای‬ ‫کشــور تا ‪ ۳۰‬بهمن ماه میتوانند از طریق مراجعه به نشــانی‬ ‫اینترنتی ‪ mas.saramad.ir‬و یا ارســال ایمیل به نشانی‬ ‫‪ Mas@farhangmail.ir‬در این رویداد ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت به گفته ی افراســیابی شماره تماس های‬ ‫‪ 02632524849‬و ‪ 09178722713‬در طــول ایــن مدت‬ ‫پاسخگوی ســواالت احتمالی فعاالن ســواد رسانه ای کشور‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫نمایشگاهی که قرار بود در اینده شبیه به نمایشگاه تخصصی کشورهای اروپایی شود‪ ،‬حاال در سیزدهمین‬ ‫دوره به بازارچه بیشــتر شبیه شده است تا نمایشگاه تخصصی و بین المللی گردشگری‪ .‬سی و سومین‬ ‫نمایشگاه ملی صنایع دستی با سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سومین نمایشگاه خدمات‬ ‫و تجهیزات هتلداری از ‪ ۲۳‬بهمن تا دیروز ‪ 26‬ادامه داشت‪ .‬این نمایشگاه قرار بود به دلیل ترکیب صنایع‬ ‫دستی با گردشگری در ‪ ۵‬روز برگزار شود‪ ،‬اما چنین نشد و برخالف وعده های علی اصغر مونسان وزیر میراث‬ ‫فرهنگی که می گفت باید شادمانی در میان مردم با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها بیشتر شود‪ ،‬این‬ ‫اتفاق نیفتاد و نمایشگاه صنایع دستی عیدانه که هرسال در اسفند ماه برگزار می شد‪ ،‬حذف و با گردشگری‬ ‫ترکیب شد‪ .‬ترکیبی که هنوز هم معلوم نیست دلیلش چیست‪ .‬البته که این ترکیب موجب شد تا سایه‬ ‫بلند گردشگری روی صنایع دستی بیفتد و بخش مربوط به صنایع دستی نیز به حاشیه برود‪ .‬چون در این‬ ‫نمایشگاه انقدر که به برگزاری نشست های حاشیه ای و رونمایی از اقالم تبلیغاتی و کارگاه ها پرداخته شد‪،‬‬ ‫چنین برنامه هایی برای صنایع دستی در نظر گرفته نشد و در بخش مربوط به صنایع دستی تنها به حوزه‬ ‫فروش پرداختند‪ .‬فروش محصوالتی که امسال تنوع بیشتری داشتند و مانند سالهای دیگر زیوراالت بیشتر‬ ‫فروخته می شد‪ .‬ولی دیگر از برگزاری کارگاه های زنده صنایع دستی جز در چند مورد نمایشی خبری نبود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه امسال گرانی و جهش قیمت موجب شد تا محصوالت کمتری خریداری شود به خصوص برای‬ ‫کسانی که سال پیش هم به این نمایشگاه امده و شاهد این جهش قیمت در مواد اولیه و محصوالت‪ ،‬بودند‪.‬‬ ‫مراسم نکودداشت مهدی محقق برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نکوداشــت در راســتای وظایف کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو‪ -‬ایران در بزرگداشت مروجان علم‬ ‫و فرهنــگ و اموزش صورت می گیــرد که روز‬ ‫یکشــنبه (‪ ۴‬اسفندماه) از ســاعت ‪ ۱۵‬در تاالر‬ ‫فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬بنا بر اعالم‪ ،‬محمدعلی موحد‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شــفیعی کدکنی‪ ،‬بهاءالدین خرمشــاهی‪ ،‬اصغر‬ ‫دادبــه‪ ،‬میرجالل الدین کزازی و مهدی ماحوزی‬ ‫در این مراســم حضور خواهند داشــت‪ .‬در خبر‬ ‫برگزاری این مراســم امده است‪ :‬مهدی محقق‬ ‫متولد ‪ ۱۰‬بهمن ‪ ۱۳۰۸‬خورشــیدی‪ ،‬بنیان گذار‬ ‫دایره المعارف تشــیع و عضو سابق هیئت امنای‬ ‫بنیاد دایره المعارف اســامی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬عالمه‪،‬‬ ‫مراسم افتتاح رادیو انتخابات در استودیو هشت ساختمان شهدای رادیو اغاز شد‪ .‬این‬ ‫رادیو با شــعار «رادیو انتخابات‪ ،‬صدای جمهور ‪ ...‬طنین همدلی‪ ،‬حضور و حماســه»‪،‬‬ ‫با حضور حمید شــاه ابادی (معاون صدا)‪ ،‬جمال عرف (معاون سیاسی وزارت کشور)‪،‬‬ ‫تعدادی از مدیران شــبکه های رادیویی و جمعی از مدیران ستادی و کارکنان معاونت‬ ‫صدا‪ ،‬افتتاح می شــود‪ .‬معاون صدا در این مراسم در سخنانی گفت‪ :‬مشارکت سیاسی‬ ‫مردم در فعل و انفعالت و نحوه اداره جامعه یکی از رویکردهای جدی رادیو انتخابات‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬کار رسانه روشــنگری‪ ،‬هدایت افکار عمومی و تالش برای مشارکت‬ ‫حداکثری مردم در انتخابات اســت ‪ .‬انتخابات هم مسئولیت‪ ،‬هم وظیفه و هم تکلیف‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫شاه ابادی عنوان کرد‪ :‬رسانه باید این حق و مسوولیت را به مردم یاداوری کند که رای‬ ‫مردم چه تبعاتی دارد‪ .‬فرهنگ مشارکت سیاسی یکی از الزاماتی است که خوشبختانه‬ ‫در طول چهار دهه انقالب اســامی‪ ،‬مردم ما به خوبی نشــان دادند که در این حوزه‬ ‫اگاهانــه به پای صندوق های رای امدند و در انتخاب های مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫شــرکت کردنــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امیــدوارم رادیو انتخابات به وظیفــه و نقش خود به‬ ‫خوبی عمل کند‪ .‬معاون صدا اظهار کرد‪ :‬رادیو انتخابات یک برنامه صرف نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫محصول یک دوره مطالعه و بررســی است و نگارش ماموریت ها و سیاست و اهداف و‬ ‫ساختار رادیو است ‪ .‬اگرچه عمر کوتاهی دارد اما به دلیل کار مطالعاتی که از قبل انجام‬ ‫گرفته‪ ،‬قطعا نقش روشــنگری را برای انتخاب اصلح هم به عهده خود قرار داده است‪.‬‬ ‫شــاه ابادی توضیح داد‪ :‬با هماهنگی که با وزارت کشــور و دستگاه های متولی صورت‬ ‫گرفته امیدوارم رادیو انتخابات نقش مرجع داشــته باشد؛ البته همه بخش های رسانه‬ ‫ماموریت هــای خاص خود را دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬ان چیزی که مهم اســت دو ماموریت‬ ‫برای رادیو انتخابات دیده شــده است؛ نقش مشارکت حداکثری و نقش روشنگری و‬ ‫تالش برای انتخاب اصلح‪ .‬ما امیدواریم رادیو انتخابات به این دو ماموریت عنایت ویژه‬ ‫داشته باشــد‪ .‬وی درباره ی نقش رســانه در انتخابات تاکید کرد‪ :‬رسانه موطف است‬ ‫رنگ و لعاب صنایع دستی و لباس های سنتی در نمایشگاه زیاد است اما شلختگی در چیدن غرفه ها و قرار‬ ‫دادن انها کنار هم این نمایشگاه را به بازارچه تبدیل کرده است‪ .‬بازارچه ای شبیه به بازارچه های بهاره در‬ ‫ایام نزدیک به عید‪ .‬شاید اگر این نمایشگاه‪« ،‬نمایشگاه بهاره گردشگری» نامیده می شد؛ قابل درک تر بود تا‬ ‫نمایشگاه بین المللی و تخصصی‪ .‬در ان صورت توقع از چنین نمایشگاهی در همین حدی بود که االن برگزار‬ ‫می شود‪ .‬یعنی افراد در غرفه ها به نحوی حضور پیدا کنند که الزم به نظارت سختگیرانه در چیدمان و غرفه‬ ‫سازی انها وجود نداشته باشد‪ .‬بیرون محوطه اش دوغ و نان و سوغات و حتی کفش پالستیکی فروخته شود‪.‬‬ ‫صدای موسیقی کالم مذاکره کنندگان در سالن هتل ها و اژانس ها را قطع کند و حتی صدای ساز و دهلشان‬ ‫به نشست هم اندیشی وزیر میراث فرهنگی با اژانس داران هم برسد و کسی اعتراض نکند‪ .‬مردم در حال‬ ‫شادی باشند و خوراکی به دست از قیمت گران صنایع دستی حرف بزنند و بی انکه خریدی داشته باشند‪.‬‬ ‫اما وقتی محمد ابراهیم الریجانی مدیرکل تبلیغات و بازاریابی گردشگری سال گذشته همزمان با دوازدهمین‬ ‫نمایشگاه گردشگری مدعی شد که «قصد داریم در چهلمین دوره از نمایشگاه گردشگری تهران‪ ،‬مانند‬ ‫نمایشگاه گردشگری برلین بدرخشیم‪ ».‬ان وقت است که دیگر توقعات از دوره سیزدهم باال می رود‪ .‬در ان‬ ‫صورت دیگر فعاالن گردشگری توقع ندارند نشست های تخصصی جای خود را به رونمایی از اپلیکیشن هایی‬ ‫که هر روز در حال متولد شدن هستند‪ ،‬بدهند و یا نشست هایی برگزار شود که مخاطبش چند نفری بیشتر‬ ‫نیستند و سخنرانان هم باید فریاد زنان چند ساعتی سخنرانی کنند‪ .‬توقع این بود که در دوره سیزدهم‬ ‫اشکاالت چند سال پیش رفع می شد اما همچنان این مشکالت بر پایه خود استوار مانده است‪ .‬هر چند که‬ ‫برای مردم عادی این نمایشگاه اتفاقاً نمایشگاه خوبی است چون در ان هم رقص و اواز و خوراکی وجود دارد‬ ‫هم می توانند تور خارجی قیمت کنند و هم از هتل ها تخفیف بگیرند و نهایتاًبروشورهای گردشگری استان ها‬ ‫را دریافت کنند البته اگر تا دقیقه اخر بروشورها و اقالم تبلیغاتی شرکت کنندگان اماده شده باشد نه مانند‬ ‫استان هرمزگان که با کمترین اقالم امده بود و یا سازمان منطقه ازاد اروند که پیمانکار نتوانسته بود اقالم را به‬ ‫نمایشگاه برساند‪.‬حال باید پرسید وزیر میراث فرهنگی که در نشست با اژانسداران جایگاه گردشگری کشور‬ ‫را نسبت به دو سال پیش ده برابر باالتر عنوان می کند‪ ،‬ایا از خیابان سئول به محل دائمی نمایشگاه امده و یا‬ ‫از ورودی چمران‪ .‬از هر طرف که امده باشد تبلیغات محیطی را ندیده است جز در خیابان نمایشگاه از سمت‬ ‫سئول که چندین و چند تبلیغ برای فروش تورهای خارجی وجود دارد! ضمن اینکه باید پرسید ایا ورودی دو‬ ‫هزار تومانی ان را هم پرداخت کرده است یا نه و ایا تمام اطالعات شخصی خود را نیز هنگام ورود در اختیار‬ ‫برگزار کنندگان قرار داده یا خیر‪ .‬چون تنها در هنگام ورود به نمایشگاه از درب بزرگراه چمران می بایست‬ ‫اطالعاتی مانند شماره تلفن‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬سال تولد و ‪ ...‬در سامانه بازدیدکنندگان ثبت شود‪.‬‬ ‫نکوداشت مهدی محقق برگزار می شود‬ ‫ادیب‪ ،‬فقیه‪ ،‬مجتهد‪ ،‬نسخه پژوه و پژوهشگر تاریخ‬ ‫پزشکی اسالمی‪ ،‬مصحح و شارح کتاب های ادبی‬ ‫و فلسفی و فقهی و استاد دانشگاه تهران است که‬ ‫جوایز و افتخارات بسیاری از جمله درجه استاد‬ ‫ممتاز فلسفه اسالمی از سوی موسسه بین المللی‬ ‫اندیشه و تمدن اســامی کواالالمپور مالزی در‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۹۳‬نشــان درجه یک ادب فارسی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۲‬و جایزه بنیاد البرز به عنوان دانشمند‬ ‫برتــر در ســال ‪ ۱۳۹۳‬را دریافت کرده اســت‪.‬‬ ‫کمیسیون ملی یونســکو‪ -‬ایران سال گذشته با‬ ‫راه اندازی برنامه ای به نام «تماشــای خورشید»‬ ‫ثابت قدمــی و تالش نام اوران حــوزه فکر‪ ،‬قلم‪،‬‬ ‫اندیشه و هنر را گرامی می دارد‪ .‬در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫در نخســتین برنامه «تماشــای خورشــید» از‬ ‫رادیو انتخابات رسما راه اندازی شد‬ ‫الگوی اداره کشور را به درستی ترسیم کند‪ .‬سهم و نقشی که مردم باید داشته باشند‬ ‫حق انتخاب است‪ .‬رسانه ملی با تاسیس رادیو انتخابات و ایجاد این رادیو بنای خودش‬ ‫را باید بر تالش حداکثری برای ارتقاء فرهنگ انتخابات داشــته باشد‪ .‬جای تغییر در‬ ‫صندوق انتخابات رای اســت‪ .‬امروز در فضاهایی سم پاشــی می شود؛ به ویژه حوادث‬ ‫چند ماه اخیر دســتاویز قرار داده شده است تا مردم برای شرکت در انتخابات دلسرد‬ ‫شــوند و برای این کار طرح و نقشه ریخته اند‪ .‬رسانه ها نسبت به این ماموریت‪ ،‬وظیفه‬ ‫دارند‪ .‬در مراسم امروز همچنین نوروزی‪ ،‬مدیر رادیو انتخابات گفت‪ :‬رویکرد رسانه ای‬ ‫این رادیو و امید به اینده تعمیق و تکثیر نشاط اجتماعی‪ ،‬مشارکت مسئوالنه و هدف‬ ‫اصلی ان بسترســازی‪ ،‬تســهیل و هم افزایی ملی برای برگزاری انتخابات تراز انقالب‬ ‫اسالمی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بخشی از راهبردهای این رادیو اطالع رسانی متمرکز و به‬ ‫محمدعلی موحد ‪ -‬مولوی پژوه ‪ -‬تجلیل و نشان‬ ‫عالی کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران در دانشگاه‬ ‫تهران به این استاد اهدا شد‪ .‬در تیر ‪ ۱۳۹۸‬نیز از‬ ‫یداهلل کابلی خوانساری‪ ،‬پیشکسوت خط شکسته‬ ‫ایران از سوی کمیسیون ملی یونسکو در دومین‬ ‫مراسم «تماشای خورشید» در سازمان اسناد و‬ ‫کتابخانه ملی ایران تجلیل شــد‪ .‬اسفند امسال‬ ‫نیز در ســومین مراسم «تماشــای خورشید» با‬ ‫حضور دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو‪ -‬ایران‪،‬‬ ‫حجــت اهلل ایوبی از مهدی محقق تجلیل خواهد‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن در این رویداد از نشــان عالی‬ ‫کمیسیون ملی یونسکو‪ -‬ایران ویژه استاد محقق‬ ‫و تمبر یادمان نکوداشــت هفــت دهه خدمات‬ ‫فرهنگی و ادبی استاد رونمایی می شود‪.‬‬ ‫موقع از روندهای انتخاباتی از وزارت کشــور‪ ،‬تبیین جایگاه مجلس شورای اسالمی در‬ ‫حکمرانی مطلوب و مردم ســاالری‪ ،‬بسترسازی رسانه ای برای حضور نخبگان سیاسی‬ ‫و اجتماعی‪ ،‬ترویج اخالق انتخاباتی و الگوهای رقابت ســالم به شمار می اید‪ .‬نوروزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ترویج اگاهی محوری در انتخاب نماینده اصلح‪ ،‬ترویج گفتمان امام و مقام‬ ‫معظم رهبری در حوزه انتخابات‪ ،‬پاسخگویی و شفاف سازی ابهامات انتخابات‪ ،‬اجتناب‬ ‫از قطبی ســازی و هویتی کردن انتخابات بخش هایی از سیاســت های رادیو انتخابات‬ ‫است‪ .‬مدیر رادیو انتخابات توضیح داد‪ :‬این رادیو ‪ ۲۴‬ساعته فعالیت می کند‪ ،‬در چهار‬ ‫برنامه زنده به انتخابات می پردازیم همچنین اخبار ‪ ۹‬و ‪۱۳‬و ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۲‬را در مدت ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه خواهیم داشــت‪ .‬در بخش پایانی این مراسم جمال عرف‪ ،‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫کشور و رییس ســتاد انتخابات کشور در سخنانی‪ ،‬با اشاره به روند برگزاری انتخابات‬ ‫در دوره های گذشته‪ ،‬نسبت به راه اندازی رادیو انتخابات اظهار کرد‪ :‬مردم باید اعتماد‬ ‫کنند که رادیو انتخابات قانونمند است‪ .‬عرف درباره برگزاری انتخابات در کشور گفت‪:‬‬ ‫در دوره های گذشته ‪ ۳۶‬انتخابات برگزار شده است که در ‪ ۱۰‬دوره انتخابات مجلس‬ ‫میانگین حضور مشــارکت مردم ‪ ۶۵‬و نیم درصد بوده است‪ .‬وی همچنین با اشاره به‬ ‫ایین نامه قانون اساسی تاکید کرد‪ :‬طبق این ایین نامه به هیچ وجه کسی حق ندارد‬ ‫قانون مداری و بی طرفی را کمرنگ کند چون ما امانتدار مردم هستیم‪ .‬معاون سیاسی‬ ‫وزیر کشور سپس گفت‪ :‬اساســا در جمهوری اسالمی مجری انتخابات مردم هستند‪.‬‬ ‫هیات اجرایی هم از افراد معتمد تشکیل شده است‪ .‬امسال ‪ ۲۹‬میلیون نفر خانم واجد‬ ‫شرایط رای هستند و بیش از دومیلیون نفر از رای اولی هستند که نصف انها دختران‬ ‫هســتند‪ .‬رادیو انتخابات با هدف بسترســازی‪ ،‬تسهیل و هم افزایی ملی برای برگزاری‬ ‫انتخابات طراز انقالب اسالمی بر روی موج ‪ fm‬ردیف ‪ ۹۵/۵‬مگاهرتز از چهارشنبه ‪۲۳‬‬ ‫بهمن اغاز به کار کرد و تا چهارم اســفند ماه به فعالیت خود ادامه می دهد‪ .‬ابوالفضل‬ ‫نوروزی‪ ،‬مدیر گروه سیاســی اجتماعی رادیــو گفت وگو‪ ،‬مدیریت رادیو انتخابات را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫گزارش «هنرمند» از نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‬ ‫لزوم توجه به نیاز و سلیقه مخاطب در تولیدات «حجاب استایل»‬ ‫جمعه ‪ 25‬بهمن‪ ،‬دومین روز از نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‪ ،‬گرم تر از روز نخست‬ ‫و با استقبال بیشتر مخاطبان برپا شد و مهم ترین رخداد ان‪ ،‬اغاز نشست ها و کارگاه های اموزشی‬ ‫و همچنین بازدید حجت االسالم والمســلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه بود‪ .‬در این گزارش بیشتر به انچه در نشست های تخصصی جشنواره گذشت می پردازیم‪:‬‬ ‫کارگاه ها و نشســت های نهمین جشــنواره بین المللی مد و لباس فجــر در بخش های علمی و‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬موسســات‪ ،‬صنعت و زیوراالت در حالی در این رویداد نخستین روز خود را تجربه‬ ‫کرد که با استقبال پرشــوری از سوی عالقه مندان و فعاالن این حوزه روبرو شد‪ .‬در دومین روز‬ ‫برگزاری این دوره جشنواره‪ ،‬نشست ها و کارگاه های تخصصی از سوی بخش دانشگاهی و بخش‬ ‫موسسات‪ ،‬صنعت و زیوراالت جشــنواره مد و لباس فجر برگزار شد‪« .‬مجموعه سازی بر مبنای‬ ‫اصول و فرهنگ ایرانی و اســامی» یکی از این مجموعه نشست ها و کارگاه ها بود که اموزشگاه‬ ‫مجازی «کوک طالیی» ان را برگزار کرد و مهدیه احمدی به عنوان مدرس در ان به ایراد سخن‬ ‫پرداخت‪ .‬وی با اشــاره به استایل های متداول در طراحی و تولید لباس همچون کژوال‪ ،‬رسمی‪،‬‬ ‫غیررسمی‪ ،‬راحت پوش و‪ ...‬گفت‪ :‬در این میان استایلی که مبحث اصلی این نشست است و باید‬ ‫در مجموعه ســازی بر مبنای ان دقت الزم را داشــته باشیم «حجاب استایل» است که در همه‬ ‫استایل های مورد اشاره می توان تنها با در نظر گرفتن برخی مولفه ها و المان ها نسبت به تبدیل‬ ‫کردن ان ها به حجاب اســتایل اقدام کرد‪ .‬مدرس و ســخنران کارگاه «مجموعه سازی بر مبنای‬ ‫اصول و فرهنگ ایرانی و اســامی» تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشت که اغلب «حجاب استایل» در‬ ‫مورد لباس های رســمی و همچنین سبک کژوال و یا لباس هایی که به شکل غیررسمی و البته‬ ‫در اجتماعات مورد اســتفاده قرار می گیرد‪ ،‬کاربرد دارد و لذا با رعایت برخی از مســائل از جمله‬ ‫اشتراک در به کارگیری برخی المان ها که به ویژه در مجموعه سازی باید مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫تکرار شود و استفاده به ندرت از برش پارچه و مواردی از این دست‪ ،‬تولیداتی براساس «حجاب‬ ‫اســتایل» داشت‪ .‬وی در ادامه این نشســت همچنین در زمینه برخی مسائل از جمله رقابت در‬ ‫زمینه تولیدات «حجاب اســتایل» با ســایر برندهای فعال در این زمینه و بهره مندی از برخی‬ ‫شاخصه ها از جمله توجه به نیاز و سلیقه مخاطب به منظور بازاریابی و جذب مخاطب و مشتری‬ ‫مطالبی را مطرح کرد‪ .‬یکی دیگر از نشست های کارگاهی که جمعه در بخش علمی و دانشگاهی‬ ‫ایــن دوره از جشــنواره مد و لباس فجر برگزار شــد به موضوع «نقش ارتباطات سیســتم های‬ ‫رسانه ای در صنعت مد و لباس» اختصاص داشت که سید محمد مهاجر؛ مدرسی ان را به عهده‬ ‫داشت‪ .‬مهاجر در این نشست با اشاره به مقوله مهمی تحت عنوان «پرسونال برند» یا برندسازی‬ ‫شخصیت گفت‪ :‬به ویژه این مبحث در حوزه مد و لباس بسیار حائز اهمیت است و شما به عنوان‬ ‫فعال در این عرصه باید بتوانید کارهای خود را شاخص جلوه داده و ان ها را به شکلی موثر مطرح‬ ‫نمایید‪ .‬وی به شــخصیت حرفه ای و زندگی شخصی کریســتیانو رونالدو‪ ،‬فوتبالیست سرشناس‬ ‫پرتغالی اشــاره کرد و گفت‪ :‬درامد این فوتبالیست از محل بازی فوتبال ساالنه ‪ 30‬میلیون یورو‬ ‫اســت و این در حالی اســت که درامد او از طریق شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام بالغ‬ ‫بر ‪ 40‬میلیون یورو است‪ ،‬ابزاری که او و بسیاری دیگر از فعاالن در ان هزینه زیادی برای ایجاد‬ ‫صفحه و پیج در ان متحمل نشــده اند و لذا مشــاهده می کنید که با استفاده از چنین امکاناتی‬ ‫به راحتی قادر خواهید بود در این عرصه و در ارائه محصوالتتان موفق باشــید و تبلیغ مناسبی‬ ‫داشته باشــید‪ .‬این مدرس حوزه مد و رسانه تصریح کرد‪ :‬البته فعالیت در چنین فضاهایی افت‬ ‫و اســیب های خاص خود را نیز داراست و ممکن اســت به دالیلی از جمله فیلتر شدن ان ها و‬ ‫بسته شدن صفحه شخصیتان نتوانید فعالیتی داشته باشید و در عین حال کلیه سوابق و فعالیت‬ ‫شــما نیز از دســترس خارج شود و در این صورت پیشنهاد می شــود برای عمق بخشی به کار و‬ ‫فعالیت خود در این عرصه و برجای ماندن ســوابقتان برای سالیان متمادی به دنبال ایجاد وب‬ ‫سایتی برای معرفی فعالیت ها و بارگذاری تصاویر و ویدئوی محصوالتتان باشید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫نظر می رســد این بهترین شیوه برای ماندگاری شما در عرصه تبلیغاتی موثر و دوربرد در فضای‬ ‫مجازی باشــد و همچنان که شاهد هستید بســیاری از چهره های مطرح در حوزه های گوناگون‬ ‫به ویژه فرهنگی و هنری حتی پس از وفاتشان نیز به واسطه برجای ماندن و یا ادامه فعالیت وب‬ ‫سایت هایشان همچنان ماندگار و پویا در عرصه فعالیتی خود باقی می مانند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت‪ ،‬سید محمد مهاجر الزامات و نکات کلیدی که باید در زمینه فعالیت حوزه‬ ‫مد و لباس در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی مورد توجه قرار داد را با شرکت کنندگان در‬ ‫این نشست کارگاهی در میان گذاشت‪ .‬اما در دیگر نشست تخصصی نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر از ســاعت ‪ 15‬در بخش موسسات‪ ،‬صنعت و زیوراالت جشنواره‪ ،‬کامران ذاکری؛‬ ‫مدیرعامل موسســه طراحان مد‪ ،‬راهکارهای چگونگی اســتخدام در حوزه مــد و لباس را برای‬ ‫عالقه مندان برشــمرد‪ .‬وی با اشــاره به این که ما در کسب و کار عرصه مد و لباس دو راه بیشتر‬ ‫نداریم و این که یا باید کسب و کار راه بیندازیم و یا استخدام شویم‪ ،‬گفت‪ :‬برای استخدام در گروه‪،‬‬ ‫موسســه و یا شرکت های این حوزه نیازمند داشتن نگاه تخصصی به این حوزه هستیم و این گونه‬ ‫نیســت که با دارا بودن مجموعه اطالعات و دانش سطحی بتوان این انتظار را داشت که نظر یک‬ ‫موسسه و شرکت را جلب کرده و استخدام شویم‪ .‬ذاکری تصریح کرد‪ :‬بارها اتفاق افتاده است که‬ ‫فرد خود را به عنوان طراح لباس برای استخدام در یک موسسه معرفی کرده است در حالی که در‬ ‫عمل مشخص می شود که انچه او انجام داده است‪ ،‬تصویرسازی است و نه تصویرسازی و ناباورانه‬ ‫متوجه می شــویم که او فرق میان تصویرســازی و طراحی را نمی داند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬پس از‬ ‫تســلط و اشراف بر یک نگاه تخصصی که بتوان خود را در ان به خوبی معرفی کرد باید به دنبال‬ ‫یک زبان مشــترک میان صنعت و مقوله ای هنری همچون طراحی لباس بود و در یک کالم باید‬ ‫گفت که قرارگیری در موقعیتی که از ان به بعد قرار اســت توقع استخدام شدن در این حوزه را‬ ‫داشت‪ ،‬نیاز به کسب دانش و اطالعات جامع با جزئیات کامل در ان است‪.‬‬ ‫موسســه خالقان پارچه و لباس روحی در بخش موسســات‪ ،‬صنعت و زیوراالت نیز کارگاهی را‬ ‫با عنوان «فضای مجازی در دنیای مد» برگزار کرد که مدرس ان ســیامک ناظمی بود و در ان‬ ‫در مورد تاثیر فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی در رونق کســب و کار در حوزه مد و لباس‬ ‫صحبت به میان امد‪ .‬ناظمی فضای مجازی را فضایی مناســب برای کســب درامد در حوزه مد‬ ‫و لباس برشــمرد و گفت‪ :‬در گذشــته نه چندان دور برای توفیق در بازار کسب و کار باید میزان‬ ‫پول بســیاری برای تبلیغات هزینه می شــد و باید گفت که پول در توفیق این امر حرف نخست‬ ‫را می زد اما در شــرایط کنونی با وجود این که پول مقوله مهمی اســت اما حرف اول را در این‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫مد و لباس‬ ‫خبر‬ ‫سیده مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی‬ ‫مد و لباس کشور‪:‬‬ ‫نقش و تاثیر حضور زنان و مادران‬ ‫در پیشرفت و سیر تکاملی عرصه مد‬ ‫و لباس بی بدیل است‬ ‫دبیر کارگروه ســاماندهی مد و لباس کشور در پیامی روز مادر‬ ‫و هفته گرامیداشــت مقام زن را تبریک گفت‪ .‬متن پیام سیده‬ ‫مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به شرح‬ ‫زیر است‪« :‬نقش زنان و مادران در اجتماع امروز ایران اسالمی بارز‬ ‫و پُرفروغ است‪ .‬درصد قابل توجهی از این قشر در شرایط کنونی‬ ‫عالوه بر ایفای نقش ســنتی خود در خانه‪ ،‬همسرداری و تربیت‬ ‫فرزندان‪ ،‬به کار و تالش هم دوش با مردان مشــغولند و سخنی‬ ‫به گزافه نیســت اگر بگوییم که حتی در بسیاری از عرصه ها به‬ ‫واسطه توانایی ذاتی و تخصص و کارایی اکتسابی‪ ،‬گوی سبقت را‬ ‫نیز از مردان ربوده اند‪ .‬تقارن برگزاری نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر را با ســالروز میالد خجســته دخت نبی مکرم‬ ‫اسالم؛ حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر و هفته گرامیداشت‬ ‫مقــام واالی زن را به فال نیک گرفته و به این بهانه از ســعی و‬ ‫تالش موثر و سازنده فعاالن و طراحان حوزه مد و لباس که غالب‬ ‫ان ها را بانوان نیکو‪ ،‬خردمند و هنرمند ایرانی تشکیل می دهند‬ ‫نهایت سپاس و قدردانی را دارم‪ .‬بی شک عرصه مد و لباس کشور‬ ‫نیــز یکی دیگر از عرصه های خطیر اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫است که بانوان با درصد باالی اشتغال و فعالیت در ان توانسته اند‬ ‫نقش بســزایی در بالندگی‪ ،‬قوام و خودکفایی ان ایفا کرده و در‬ ‫این مسیر جریان ساز باشند‪ .‬اکنون که در اثنای برگزاری نهمین‬ ‫دوره جشــنواره بین المللی مد و لباس فجر قرار داریم‪ ،‬با نگاه و‬ ‫بررسی هر چند اجمالی و بازدید از دستاوردهای بزرگ این حوزه‬ ‫کــه بهترین های ان در این رویداد در معرض دید عالقه مندان و‬ ‫بازدیدکنندگان قرار گرفته اســت‪ ،‬می توان به روشنی به نقش و‬ ‫تاثیر بی بدیل حضور زنان و مادران در پیشــرفت و سیر تکاملی‬ ‫ایــن عرصه اذعان کرد‪ .‬این روز بر تمــام زنان و مادران فعال در‬ ‫عرصه مد و لباس کشور مبارک و میمون باد‪».‬‬ ‫برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت‬ ‫مقام زن و روز مادر در نهمین‬ ‫جشنواره مد و لباس فجر‬ ‫زمینه نمی زند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تصور کنید که در استانه برگزاری رویدادی‪ ،‬برگزارکننده از طریق‬ ‫شــبکه های اجتماعی تنها دو نفر را برای حضور در ان رویــداد دعوت کند‪ .‬همین میزان کافی‬ ‫است که ان دو نفر مدعو از برگزاری ان رویداد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استوری‬ ‫بگذارنــد‪ ،‬مشــاهده می کنید که فرد برگزارکننده و متولی ان رویــداد در هر زمینه ای از جمله‬ ‫کســب و کار با کمترین هزینه و زحمتی در یک لحظه توانسته است برگزاری رویداد خود را به‬ ‫سمع و نظر حداقل چند صد کاربر برساند‪ .‬ناظمی در ادامه درباره راهکارهای تبلیغات‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و معرفی شایســته و مناســب فعالیت های مد و لباس در فضای مجازی توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫در مجموع در روز نخســت برپایی کارگاه ها و نشست های تخصصی نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر‪ ،‬مجتمع نمایشگاهی شهرداری تهران شاهد شرکت جمع کثیری از عالقه مندان‬ ‫مخاطــب مباحث حوزه های گوناگون ُمد و لباس بود که با وجود تعطیلی روز جمعه اما با حضور‬ ‫خود موجب گرمی بخشی بیشتر فضای جشنواره شدند‪.‬‬ ‫نهمین جشــنواره بین المللی مــد و لباس فجر از ‪ 24‬تا ‪ 29‬بهمن ‪ 98‬در مجتمع نمایشــگاهی‬ ‫بوستان گفتگو برگزار می شود‪.‬‬ ‫نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‪ ،‬شنبه ‪ 26‬بهمن و‬ ‫همزمان با خجسته زادروز حضرت فاطمه زهرا(س)‪ ،‬ویژه برنامه ای‬ ‫را درمحل برگزاری جشــنواره به مناسبت روز بزرگداشت مقام‬ ‫شامخ زن و مادر برگزار می کند‪ .‬ویژه برنامه خجسته زادروز حضرت‬ ‫فاطمه زهرا(س) و سالروز میالد بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران؛‬ ‫حضرت امام خمینی(ره)‪ ،‬عصر شنبه ‪ 26‬بهمن و در این دوره از‬ ‫جشنواره که در مجتمع نمایشــگاهی شهرداری تهران واقع در‬ ‫بوستان گفتگو دایر است‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در این مراسم که از ساعت‬ ‫‪ 15‬در ســالن همایش های مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬بخش های متنوعی از جمله اجرای موسیقی‪،‬‬ ‫سخنرانیســیده مرضیه شــفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و‬ ‫لباس کشور‪ ،‬سخنرانی میهمانان داخلی و خارجی این جشنواره‬ ‫و همچنین بخش ویژه ای در بزرگداشت مقام شامخ سردار شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی در نظر گرفته شده است‪ .‬نهمین جشنواره‬ ‫بین المللی مد و لباس فجر تا ‪ 29‬بهمن در مجتمع نمایشگاهی‬ ‫بوستان گفتگو به کار خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تمرکز جشنواره مد و لباس فجر بر مجموعه سازی بر مبنای لباس اقوام ایرانی است‬ ‫مســئول دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر گفت‪ :‬فکر‬ ‫می کردیم به دلیل تاخیر در انتشار فراخوان شاهد افت کمی و کیفی اثار در این‬ ‫دوره باشیم اما این گونه نشد و رشد نسبتا خوبی را بخش های مختلف جشنواره‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬ازاده اریایی‪ ،‬مسئول دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی مد‬ ‫و لباس فجر درباره انتخاب موضوع «فر گلســتان» در این دوره‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫دومین سال است که به صورت رسمی موضوعی مفهومی برای جشنواره مد‬ ‫و لباس فجر تعییت شده است‪ .‬بر همین مبنا نیز ما طی این دو دوره سعی‬ ‫کردیم که بر روی کلکسیون ها و مجموعه سازی یا به عبارتی کالکشن سازی‬ ‫تمرکز داشته باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬همه سعی ما در کارگروه مد ولباس این بود که‬ ‫بتوانیم طی دوره نهم به اثار با کیفیت تری دست پیدا کنیم بر همین مبنا نیز‬ ‫در این دوره‪ ،‬نظیر سال گذشته تعداد زیادی از کالس های ما به صورت انالین‬ ‫و حضوری و کامال رایگان برای عالقمندان برگزار شد‪ .‬مسئول دبیرخانه نهمین‬ ‫جشنواره بین المللی مد و لباس فجر تصریح کرد‪ :‬در این دوره ما با همکاری‬ ‫اتحادیه پوشاک‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬مزون ها و موسسات صاحب امتیاز‪ ،‬توانستیم بالغ‬ ‫‪FASHION‬‬ ‫بــر ‪ 12‬کالس انالین را به همراه بیش از ‪ 20‬کالس حضوری در ‪ 5‬اســتان‬ ‫برگزار کنیم‪ .‬جالب این است که کلیه کالس های حضوری ما به صورت انالین‬ ‫در فضای اینترنت پخش و بازدیدکنندگان بسیاری نیز به صورت زنده ان را‬ ‫تماشــا می کردند‪ .‬اریایی از اموزش بیش از چهار هزار نفر در روند این دوره‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در این دوره بدون در نظر گرفتن افرادی که از طریق پخش‬ ‫انالین با کالس ها همراه بودند‪ ،‬نزدیک به چهار هزار نفر در رشته های مختلف‬ ‫مد و لباس و توسط اســاتید در تهران و دیگر استان ها اموزش داده شدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همانطور که می دانید به دلیل تغییر مدیریت مجموعه کارگروه‬ ‫مد و لباس در یک برهه زمانی‪ ،‬ما امسال اندکی دیرتر اقدام به اطالع رسانی‬ ‫کردیم اما با این که فکر می کردیم این مسئله باعث رشد کمی و کیفی اثار‬ ‫ارسالی شود‪ ،‬این گونه نبود و در این دوره بالغ بر هفت هزار اثر با رشد اندکی به‬ ‫لحاظ کمی و بهبود کیفی به دست ما رسید که مایه خرسندی است‪ .‬مسئول‬ ‫دبیرخانه نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر از شروع داوری های اثار‬ ‫خبر داد و بیان کرد‪ :‬در این دوره ما ســعی کردیم که داوران را از بخش های‬ ‫مختلفیشاملاتحادیهخیاطان‪،‬اتحادیهپوشاک‪،‬بنیادملیمدولباس‪،‬انجمن‬ ‫طراحان‪ ،‬دانشــگاه و ‪ ...‬انتخاب کنیم تا نوعی انسجام و بهبود را در عملکرد‬ ‫داوری شاهد باشیم ضمن این که اسامی کلیه داوران در این دوره منتشر و در‬ ‫اختیار عموم قرار گرفته است‪ .‬اریایی اظهار کرد‪ :‬بنا داریم که پس از اتمام دوره‬ ‫نهم جشنواره‪ ،‬برای سال بعدی برنامه ریزی ها را اغاز کنیم تا در سال اینده‬ ‫پیشرفت قابل توجه تری را شاهد باشیم‪ .‬او درباره انتخاب موضوع «فر گلستان»‬ ‫در این دوره از جشنواره‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من ما می توانستیم به جای تمرکز بر‬ ‫یک نقطه جغرافیایی بر یک گستره زمانی یا فرهنگی که محوریت این موضوع‬ ‫را نیز شامل شود‪ ،‬تمرکز کنیم تا هم بیننده در این روند گم نشود و هم دچار‬ ‫تداخلفرهنگیوارتباطینشویم‪.‬مسئولدبیرخانهنهمینجشنوارهبین المللی‬ ‫مد و لباس فجر ادامه داد‪ :‬به نظر من ما در این راســتا می توانیم به نمادها و‬ ‫نشانه ها به شکل یک امضای هنرمندانه بپردازیم تا محدودیتی برای هنرمندان‬ ‫ایجاد نشود زیرا همانطور که می دانید برای ارائه یک اثر با چنین موضوعی کلیه‬ ‫هنرمندان مجبور به تولید مجددهستند و همین مساله باعث کاهش استقبال‬ ‫می شود اما با این وجود ما رشد خوبی را شاهد بودیم و بیش از ‪ 70‬درصد اثار‬ ‫نیز با محوریت «فر گلستان» ارسال شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ظرفیتباالیجشنوارهموسیقی‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫جشنواره موسیقی فجر‬ ‫به مازندران می اید‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازنــدران از اجرای‬ ‫گروه های حاضر در جشنواره موسیقی فجر برای نخستین‬ ‫بار در مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫عباس زارع بــه برنامه ریزی برای اجرای پنج گروه حاضر‬ ‫در ســی وپنجمین جشنواره موســیقی فجر در مازندران‬ ‫اشــاره کرد و گفــت‪ :‬همزمان بــا پیگیری بــرای اکران‬ ‫فیلم های سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در مازندران‪،‬‬ ‫پیگیری هایی برای میزبانی از جشنواره موسیقی فجر را نیز‬ ‫در مازندران اغاز کردیم که خوشبختانه با همکاری انجمن‬ ‫موسیقی مازندران این رویداد بزرگ موسیقایی کشور برای‬ ‫نخستین بار در مازندران نیز برگزار خواهد شد‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬یکــی از درخواســت های اهالی موســیقی مازندران‬ ‫برگزار کردن بخشــی از اجراهای جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در استان بود و به همین منظور تالش کردیم این مطالبه‬ ‫را براورده کنیم‪ .‬ســتاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر‬ ‫نیز امسال نگاه ویژه ای به استان ها و شهرستان ها داشته و‬ ‫حضور هنرمندان شهرستانی در شهرهای خود و در قالب‬ ‫جشنواره نشان از اســتقبال هنرمندان بومی و مخاطبان‬ ‫اســتانی از این جشــنواره دارد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی مازندرن گفت ‪ :‬طبق برنامه زمان بندی قرار است‬ ‫پنج گروه حاضر در جشنواره موسیقی فجر با ‪ ۶‬اجرا از ‪۲۸‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬بهمن در سالن هالل احمر ساری روی صحنه بروند‪.‬‬ ‫زارع افــزود ‪ :‬با وجود محدود بــودن اجراها در مازندران‪،‬‬ ‫تالش شــده که به همه سلیقه های موسیقایی توجه شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان به موســیقی در این ‪ ۶‬اجرا هم می توانند به‬ ‫تماشــای اجرای موسیقی پاپ بنشــینند‪ ،‬هم از موسیقی‬ ‫اقــوام لذت ببرنــد و هم پای اجرای یک گروه موســیقی‬ ‫ی انجام‬ ‫اصیل ایرانی بنشینند‪ .‬وی گفت ‪ :‬طبق برنامه ریز ‬ ‫شده روز دوشنبه ‪ ۲۸‬بهمن اجرای «شهاب مظفری» برای‬ ‫عالقه مندان به موســیقی پاپ در دو نوبت ســاعت ‪ ۱۸‬و‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬در سالن هالل احمر ساری روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫سه شــنبه ‪ ۲۹‬بهمن دو گــروه روی صحنه خواهند رفت‪.‬‬ ‫ابتدا از ســاعت ‪ ۱۸‬گروه سنتی تنبور داالهو به سرپرستی‬ ‫هوشنگ امیریان به اجرای موسیقی می پردازند و پس از ان‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۱‬گروه موسیقی «مازرون» به سرپرستی رضا‬ ‫دیوساالر روی صحنه خواهد رفت‪ .‬زارع افزود ‪ :‬در سومین‬ ‫و اخرین روز اجرای جشــنواره موسیقی فجر در مازندران‬ ‫نیز ابتدا گروه موســیقی اقوام «کایر» به سرپرستی سید‬ ‫جمال محمدی روی صحنه می رود و در نوبت دوم یعنی از‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬گروه سنتی «اقبال اذر» به سرپرستی سبحان‬ ‫مهدی پور قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی را اجرا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی مازندران یاداور‬ ‫شــد‪ :‬عالقه مندان برای حضور در این جشنواره می توانند‬ ‫با مراجعه به سایت ‪ www.iranconcert.com‬بلیت‬ ‫مورد نیاز خود را با انتخاب صندلی خریداری کنند‪.‬‬ ‫جشــنواره اســتانی موســیقی فجر با حمایت ویژه ستاد‬ ‫برگزاری ســی وپنجمین جشــنواره موســیقی فجر و در‬ ‫راســتای همراهی با مردم ســیل زده از استان سیستان و‬ ‫بلوچســتان اغاز شــده و طی برگزاری ان‪ ،‬یاد و خاطره‬ ‫جانباختگان سانحه هوایی هواپیمای اوکراینی نیز گرامی‬ ‫داشته می شود‪ .‬نخستین دوره جایزه «موسیقی و رسانه»‬ ‫و جایزه «ترانه ســال» نیــز از برنامه هایی خواهد بود که‬ ‫برای نخســتین بار در این دوره از جشنواره موسیقی فجر‬ ‫برگزار خواهند شد‪ .‬سی وپنجمین جشنواره موسیقی فجر‬ ‫به دبیری «شاهین فرهت» از ‪ ۲۴‬بهمن اغاز شده و تا ‪۳۰‬‬ ‫بهمن با حضور ‪۸۲‬‏‪‎‎‬گروه موسیقی در بخش های موسیقی‬ ‫دســتگاهی‪ ،‬نواحی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬بین الملل‪ ،‬ارکسترال‪ ،‬پاپ‪،‬‬ ‫تلفیقی‪ ،‬بانوان‪،‬‏کودک و نوجوان برگزار می شود‪.‬‬ ‫سومین شب از جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که اکثر‬ ‫هنرمندان سالن های پایتخت را به عطر و مهر مادری اراستند و اجرای‬ ‫خود را در استانه روز مادر تقدیم به مادران عاشق ایران زمین کردند‪.‬‬ ‫در سومین روز از این جشــنواره ‪ 11‬گروه و خواننده موسیقی در ‪6‬‬ ‫ســالن پایتخت به روی صحنه رفتند و با اجرای برنامه های خود در‬ ‫یکی از سردترین شبهای تهران‪ ،‬برگ سوم از سی و پنجمین جشنواره‬ ‫موسیقی فجر را در حالی به دفتر خاطرات این جشنواره اضافه کردند‬ ‫که تعدادی از مقامات عالیرتبه کشــوری از این اجراها دیدن کردند‪.‬‬ ‫سومین شب از جشنواره موسیقی فجر در حالی برگزار شد که اکثر‬ ‫هنرمندان سالن های پایتخت را به عطر و مهر مادری اراستند و اجرای‬ ‫خود را در استانه روز مادر تقدیم به مادران عاشق ایران زمین کردند‪.‬‬ ‫از خوزستان تا اذربایجان با میسان و هاوار‬ ‫نکوداشت موسیقایی برای‬ ‫امادئوس موتسارت‪ ،‬اورتوور اپرای کارمن اثر حرج ریزه(برای کوارتت)‪،‬‬ ‫رودسکی مارش اثر یوهان اشتراوس‪ ،‬راه من اثر ژاک روو و تاریخ عشق‬ ‫قطعه فولکلوریک اسپانیایی با تنظیم حسن فراهانی و چند قطعه دیگر‬ ‫نظیر سوای را اجرا کرد‪ .‬در میان اجرا حسین شریفی از سرپرست این‬ ‫ارکستر ناصر نظر خواست تا دقایقی با حضار صحبت کند‪.‬‬ ‫تاکید بر اهمیت اموختن کوک صحیح ساز‬ ‫یــاد روز اولی افتادم که فرزندم یک اکتاو کامل را اجرا کرد‪ .‬بســیار‬ ‫خوشــحالم که رهبر این ارکســتر به زیر ســاخت یک ارکستر که‬ ‫همان کوک صحیح اســت توجه شایانی داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این کنســرت عشق وافر حسین شریفی به اینکار کامال مشهود بود‪.‬‬ ‫خوشحالم که در سه دهه گذشته موفق شدیم روی پای خود بایستیم‪.‬‬ ‫امیدوارم نوجوانانی که در این کنسرت حضور دارند در اینده نیز حضور‬ ‫موفقی در این صحنه و سایر صحنه ها داشته باشند‬ ‫در انتها پس از تشویق ممتد حاضران قطعه سوای بعنوان قطعه بیز‬ ‫مجددا اجرا شــد‪ .‬گفتنی اســت این قطعه در سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی‬ ‫بــا اجرای مجددی برای فیلم ‪ shall we dance‬با بازی ســوزان‬ ‫ساراندون و ریچارد گیر به شهرتی جهانی دست یافت‪ .‬ارکستر پارس‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۴‬با هدف اموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط‬ ‫ناصر نظر پایه گذاری شد و تا کنون چند نسل از بهترین موزیسین ها‬ ‫را به عرصه هنر ایران معرفی کرده است‪.‬‬ ‫عطر گیسوان مادر در انبوه جمعیت تاالر وحدت‬ ‫اجراهای گروه «میسان» خوزستان و گروه کردی «هاوار» اذربایجان‬ ‫غربی در سردترین شب بهمن ماه‪ ،‬گرمابخش جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در تاالر سوره بود‪ .‬اعضای گروه «میسان» در اولین سانس از دومین‬ ‫شب جشنواره با دشداشه های سفید در تاالر سوره به صحنه رفتند و‬ ‫در این اجرا گروه میسان قطعه «انا اشمالنی اصغیرون» (قسمت نبود)‬ ‫بعنوان قطعه اغازین برنامه خود پیشکش مخاططبان خود کرد گفتنی‬ ‫است این قطعه در کنار قطعات شاد دیگری نظیر «هیه قسمه» (تا‬ ‫ب کی)‪« ،‬ساعت السوده» (همه چیز تمام شد)‪« ،‬الی وین» (روزگارم‬ ‫سیاه) برای اولین بار در بخش موسیقی نواحی سی و پنجمین جشنواره‬ ‫فجر اجرا شدند‪ .‬که این اجرا با استقبال پرشور حاضران در سالن روبرو‬ ‫شد‪ .‬گروه میسان که برای دومین بار در جشنواره موسیقی فجر حضور‬ ‫دارد از ‪ ۱۳۸۰‬شروع به کار کرده و سابقه حضور و اجرا در کشورهای‬ ‫قطر‪ ،‬لبنان‪ ،‬کویت و امارات هم دارد‪ .‬این گروه در سه بخش موسیقی‬ ‫مقامی خوزســتان‪ ،‬موسیقی ائینی و رقص سنتی‪ ،‬همچنین بخش‬ ‫نوجوان فعالیت می کند‪ .‬علی نیری‪ ،‬رشید حربی‪ ،‬علی عموری‪ ،‬علی‬ ‫معاوی‪ ،‬سجاد حالس‪ ،‬احمد سالمی‪ ،‬خلیل قالی پور‪ ،‬باسم حمادی‪،‬‬ ‫مجتبی سواری اعضای گروه میسان خوزستان بودند که به سرپرستی‬ ‫مهدی ســواری به صحنه رفتند‪ .‬در بخش دوم ســانس اول گروه‬ ‫«هاوار» با لباس های کردی به صحنه رفتند و اجرایشان را با دونوازی‬ ‫دوزله و ضرب شروع کردند‪ .‬این گروه که برای نخستین بار در جشنواره‬ ‫موسیقی فجر حاضر شده است‪ ،‬سابقه اجرا در کشورهای ترکیه‪ ،‬عراق‬ ‫و اروپا را هم دارند‪ .‬مقام «قطار»‪ ،‬مقام «گلو»‪ ،‬قطعه «باران» یا «بارانه»‪،‬‬ ‫مقام «سوار سوار» به معنی سوارکار اسب‪ ،‬قطعه « َگریان» به معنی‬ ‫چرخش رقص کردی از مهم ترین قطعاتی بودند که اجرا شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬گروه‬ ‫«هاوار» فعالیتش را از سال ‪ ۱۳۸۵‬شروع کرده و هدفشان این است‬ ‫که موسیقی فولکلور کردی را به همان شکلی که وجود دارد و بدون‬ ‫دخل و تصرف به مخاطبان ارائه دهند‪ .‬اعضای این گروه بین ‪ ۱۹‬تا ‪۳۵‬‬ ‫سال هستند‪ .‬فواد یاره‪ ،‬اروین و امید دباغی به سرپرستی ناصح بهرام‬ ‫بیگی از اعضای گروه «هاوار» بودند‪ .‬به گفته سرپرست این گروه‪ ،‬تعداد‬ ‫اعضای گروه هشــت نفر است که به دلیل اجراهای دیگر‪ ،‬این تعداد‬ ‫روی صحنه رفتند و در نهایت اجرای خودشان را با دونوازی نرمه نای‬ ‫و ضرب به پایان رساندند‪.‬‬ ‫درخشش ستاره های پارسی در شب سرد زمستانی‬ ‫در ســومین شب از جشنواره موسیقی فجر و در نوبت دوم اجراهای‬ ‫تاالر وحدت‪ ،‬حجت اشــرف زاده در شامگاه جمعه ‪ ۲۵‬بهمن ماه در‬ ‫ســاعت ‪ ۳۰/۲۱‬با گروه خود بنام ماهیما عاشقانه های خود را تقدیم‬ ‫هواداران کرد که برای شنیدن صدای هنرمند مورد عالقه خود تمام‬ ‫صندلی های تاالر وحدت را اشغال کرده بودند‪ .‬این هنرمند در ابتدای‬ ‫کنسرتش خطاب به جمعیت گفت‪ :‬در تاالر وحدت جایی که بسیاری‬ ‫از بزرگان موسیقی ایران در ان هنرنمایی کردند کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫و امشب من این افتخار را دارم که در این سالن برای شما هنرنمایی‬ ‫میکنم و خوشحالم که این افتخار در شبی نصیب من شده که معطر به‬ ‫عطر وجود نازنین مادران است و احرای من در شبی برگزار میشود که‬ ‫در استانه روز مادر هستیم و من این اجرا را تقدیم مادران عزیز میهنم‬ ‫میکنم‪ .‬و خوشحالم در این شب عاشقانه هایم برای مردمی میخوانم که‬ ‫عاشقشانهستم‪.‬‬ ‫وی در ادامه از حضور محمد علی بهمنی ترانه سرای معاصر در سالن‬ ‫خبر داد که باعث تشویق ممتد این ترانه سرا توسط حاضران در سالن‬ ‫شد‪ .‬این هنرمند در کنسرت شب گذشته خود قطعات بی خبر از تو‪،‬‬ ‫اتشم باش‪ ،‬عاشق توام‪ ،‬دلم گریه میخواد‪ ،‬جان منی تو‪ ،‬ماه و ماهی‪،‬‬ ‫نــگارم را اجرا کرد‪ .‬این هنرمند در ادامه برنامه خود با بیان اینکه ماه‬ ‫نماد عاشقی و نرسیدن است قطعه بعدی خود را با نام ماه بی تکرار‬ ‫مــن‪ ،‬اجرا کرد‪ .‬در ادامه قطعه برف امد بــا ترانه ای از روزبه بمانی و‬ ‫قطعه ای خراســانی به نام عزیز بشینه کنارم‪ ،‬مهدخت و ترانه قطعه‬ ‫پرسون پرسون‪ ،‬سفر نرو‪ ،‬توسط گروه ماهیما و صدای حجت اشرف‬ ‫زاده اجرا شــد‪ .‬پایان بخش اجرای گروه ماهیما و حجت اشرف زاده‬ ‫تکرار قطعه اتشم باش بود‪.‬‬ ‫طنین «بانگ نو» و حضور مدیرعامل خانه موسیقی‬ ‫در شب سوم اجراهای مربوط به سی و پنجمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجر‪ ،‬شامگاه جمعه ‪ ۲۵‬بهمن ماه و در ساعت ‪ ۳۰/۱۸‬ارکستر بادی‬ ‫پارس به سرپرســتی ناصر نظر و رهبری حسین شریفی با همراهی‬ ‫سازهای کوبه ای و گیتار الکتریک و گیتار باس و پیانو در تاالر وحدت‬ ‫با اجرای قطعاتی از موسیقی کالسیک‪ ،‬اثار موسیقی سینمای جهان‬ ‫و چنــد قطعه محلی اجرایی موفق و خاطره انگیز را در کارنامه خود‬ ‫ثبت کرد‪ .‬در قســمتی از کنسرت حسین شــریفی از نااشنا بودن‬ ‫سازهای بادی در ایران سخن گفت و از عزم مجموعه ارکستر پارس‬ ‫در شناساندن این سازها سخن گفت‪ .‬و افزود سازهای بادی فقط برای‬ ‫اجرای قطعات مارش گونه و نظامی نیستند و این سازها قابلیت اجرای‬ ‫قطعات رمانتیک و حتی اوازی را هم دارند‪ .‬در این اجرا ارکستر پارس‬ ‫با انسامبل ارکستر بزرگ پاپ کالسیک با خوانندگی علیرضا هاشمی‬ ‫فر به روی صحنه رفت و قطعات اوورتور کارمن اثر جرج بیزه‪ ،‬پتری‬ ‫گون و رودخانه ماه اثر هنری مانسینی‪ ،‬مرا به ماه ببر اثر برت هوارد‪،‬‬ ‫کاروان اثر دوک الینگتون‪ ،‬احســاس خوب اثر انتونی تیولی‪ ،‬نوسان‬ ‫و تیک و تاک اثر حســین شریفی‪ ،‬موسیقی فیلم پاپیون اثر جری‬ ‫گلداسمیت‪ ،‬شکار اهو منوچهر اسالمی‪ ،‬ترکیش مارش اثر ولفگانگ‬ ‫سی و پنجمین جشــنواره موسیقی فجر روز سوم خود را در حالی‬ ‫تجربه کرد که فرهنگسرای نیاوران در نخستین سانس خود به میزبانی‬ ‫گروه موســیقی «بانگ نو» رفت‪ .‬در شب بیست و پنجم بهمن این‬ ‫گروه به سرپرستی نسترن هاشمی و خوانندگی مهیار شادروان‪ ،‬قطعات‬ ‫خود را با رویکرد موسیقیایی مبتنی بر مد های موسیقی دستگاهی‬ ‫ایران و نگرش چند صدایی‪ ،‬به گوش عالقه مندان این سبک موسیقی‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫«تصنیف منگر این چنین» اغازگر این اجرا بود و مقدمه مناسبی برای‬ ‫جذب مخاطبان حاضر در سالن شد‪ .‬بعد از ان نوبت به تکنوازی رسید‬ ‫تا صدای ســنتور گوش نواز شود و مهارت نوازندگان که در کل اجرا‬ ‫مشهود بود‪ ،‬بیشتر نمایان شود‪« .‬ضربی بیداد» در امتداد «تصنیف‬ ‫خیال» قرارگرفت و پس از ان «ضربی بوســلیک»‪« ،‬سوز و گداز» و‬ ‫«غبار» هر یک به نوبت اجرا شدند‪.‬‬ ‫«تصنیف شعر زن» بعد از «غبار» ادامه دهنده اجرا بود‪ .‬سپس «ضربی‬ ‫نوازی»‪« ،‬ضربی دشتی»‪« ،‬ساز و اواز دشتی»‪« ،‬تصنیف رویا» و «رنگ‬ ‫دشتی» نواخته شدند و همراهی منظم اعضای گروه با یکدیگر رقم‬ ‫خورد‪ .‬نسترن هاشــمی‪ ،‬سرپرست‪ ،‬نوازنده سنتور و همخوان‪ ،‬مهیار‬ ‫شادروان‪ ،‬خواننده‪ ،‬امیرعلی لطفی‪ ،‬نوازنده تار‪ ،‬میالد قریشی‪ ،‬نوازنده‬ ‫کمانچه‪ ،‬عرفان کنعانی‪ ،‬نوازنده عود‪ ،‬سام خواجه وند‪ ،‬نوازنده دف‪ ،‬اذین‬ ‫یوسفان‪ ،‬نوازنده کمانچه‪ ،‬سمر عراقی‪ ،‬نوازنده بم تار و کوروش کشاورز‪،‬‬ ‫نوازنده ویولنسل‪ ،‬اعضای گروه «بانگ نو» را تشکیل می دادند‪ .‬حمید‬ ‫رضا نوربخش‪ ،‬مدیرعامل خانه موسیقی و پیمان خازنی‪ ،‬اهنگساز و‬ ‫نوازنده تار‪ ،‬از مهمانان اجرایی از این گروه بودند که باید انرا بعنوان یک‬ ‫امتیاز مثبت در کارنامه هنری گروه ثبت کرد‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی جشنواره موسیقی فجر‬ ‫در مسیر اعتالی موسیقی‬ ‫مدیرعامل خانه موسیقی در حاشیه این اجرا در گفتگو با ستاد خبری‬ ‫این جشنواره گفت‪ :‬باید از ظرفیت منحصر به فرد جشنواره موسیقی‬ ‫فجر برای رشــد موسیقی استفاده شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬دورادور شاهد‬ ‫تالش ها و زحمات دوســتان در ستاد جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬دفتر‬ ‫موسیقی و همه همکاران اجرایی بودم‪ .‬با توجه شرایط ویژه و سختی‬ ‫که همه در این چند ماه اخیر با ان مواجه بودیم و تجربه کردیم‪ ،‬در‬ ‫ان حال و هوا تالش دوستان جای خسته نباشید دارد‪ .‬بنا به تجربیات‬ ‫خودم در این زمینه‪ ،‬خوب میدانم کار و مسیولیت صعب و سنگینی‬ ‫بر دوش بزرگواران اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به جدول اجرا های‬ ‫جشنواره‪ ،‬شاهد حضور سبک ها و کنسرت های مختلفی برای تمامی‬ ‫مخاطبان با ذایقه های متفاوت‪ ،‬خواهیم بود‪ .‬ما حصل تالش با شرایط‬ ‫موجود و همراهی هنرمندان را در این جشنواره به تماشا نشسته ایم‬ ‫و برای همگی ارزوی موفقیت میکنم‪ .‬مدیرعامل دفتر موســیقی به‬ ‫جایگاه کنونی جشنواره اشاره کرد و بیان کرد‪ :‬من از گذشته های دور‬ ‫همواره منتقد جشنواره بودم و دوست داشتم جشنواره موسیقی فجر‬ ‫به جایگاهی که الیق ان است برسد ‪ .‬متاسفانه سال گذشته زحمات‬ ‫بسیاری که برای ارتقا جشنواره کشیده شده بود‪ ،‬از بین رفت‪ .‬دوباره‬ ‫ساختن کار سختی است‪ .‬بر هیچ کس پوشیده نیست که جشنواره‬ ‫موسیقی ان طور که باید و شاید عیار پیدا نکرده و حمایت کافی را‬ ‫برخود ندیده است‪ .‬همه باید تالش کنند تا جشنواره ای که متعلق به‬ ‫هنرمندان موسیقی و بستری برای موسیقی این مرز و بوم است‪ ،‬ارتقا‬ ‫پیدا کند‪ .‬باید از ظرفیت منحصر به فرد جشنواره موسیقی فجر برای‬ ‫رشد موسیقی استفاده شود‪ ،‬تا در جامعه بین المللی نیز جایگاهش را‬ ‫پیدا کند‪ .‬همان طور که همه جشنواره های موفق سابقه های طوالنی‬ ‫دارند‪ ،‬این امر نیز نیاز به یک کار مستمر و دراز مدت دارد‪.‬‬ ‫تجلیل از نادر مشایخی در تاالر رودکی‬ ‫یو پنجمین دوره مهم ترین رویداد موسیقی کشور دو‬ ‫سومین روز از س ‬ ‫گروه در تاالر رودکی به اجرای برنامه پرداختند و محمد اله یاری (مدیر‬ ‫کل دفتر موســیقی وزارت ارشاد و رییس جشنواره موسیقی فجر)‪،‬‬ ‫شاهین فرهت (دبیر جشنواره) و برخی از هنرمندان خارجی حاضر‬ ‫در جشنواره به دیدن برخی اجراها پرداختند‪ .‬اجرای اول تاالر رودکی‬ ‫به ارکســتر فرهنگ و هنر اختصاص داشــت‪ .‬طی این اجرا‪ ،‬مراسم‬ ‫بزرگداشتینیزبراینادرمشایخیهنرمندپیشکسوتعرصهموسیقی‬ ‫برگزار شد و پیش از کنسرت مستندی درباره او برای حاضران پخش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حرف دل و حدیث عاشقی دلداده ای رنجور‬ ‫نادر مشایخی طی ان مستند از اهمیت و ماهیت موسیقی گفت و‬ ‫درباره دلبستگی ها و عالقه هایش صحبت کرد و به ذکر خاطراتی از‬ ‫گذشته های نزدیک و دور پرداخت‪ .‬نادر مشایخی سپس از اتفاقاتی‬ ‫گفت که او را در کودکی به موســیقی عالقمند کرده است‪ .‬پخش‬ ‫این مستند با استقبال حاضران مواجه شد‪ .‬گفتنی است قرار است‬ ‫طی برگزاری جشنواره امسال از سه هنرمند دیگر نیز تجلیل شود‪.‬‬ ‫پس از پخش مســتند محمد اهلل یاری (مدیر کل دفتر موسیقی و‬ ‫رییس جشنواره) و شاهین فرهنگ (دبیر جشنواره) از نادر مشایخی‬ ‫‪5‬‬ ‫یفجردرمسیراعتالیموسیقی‬ ‫ی بزرگداشت مقام «مادر»‬ ‫«اقبال اذر» در فرهنگسرای نیاوران نواخت‬ ‫تجلیل کردند‪ .‬دقایقی پس از پخش مستند و تجلیل از نادر مشایخی‬ ‫اعضای ارکستر فرهنگ و هنر به روی صحنه رفتند و به اجرای برنامه‬ ‫پرداختند‪ .‬گفتنی است نادر مشایخی به دلیل کسالت تمام قطعات‬ ‫را رهبری نکرد و شهرام توکلی رهبر ثابت ارکستر تا نیمه های اجرا‬ ‫اعضای ارکستر را رهبری کرد‪ .‬نادر مشایخی از میانه اجرا به عنوان‬ ‫رهبر میهمان ارکستر فرهنگ و هنر را همراهی کرد و حضورش بر‬ ‫روی صحنه با استقبال مخاطبان مواجه شد‪ .‬نادر مشایخی ضمن‬ ‫پوزش از مخاطبان به دلیل کسالتش رو به حاضران گفت‪ :‬قطعات‬ ‫امشب متعلق به دوره های مختلف است و برایم مهم بود که قطعات‬ ‫کمتر شنیده شده توسط نوازندگان جوان ارکستر اجرا شود‪ .‬در ادامه‬ ‫نادر مشایخی به اتفاق اعضای ارکستر قطعه صلح را اجرا کرد و پس‬ ‫از ان ضمن توضیح بــه اجرای اثار بعدی پرداخت‪ .‬او تا پایان اجرا‬ ‫در فاصله میان قطعات درباره انها توضیحاتی داد‪ ..‬اعضای ارکستر‬ ‫فرهنگ و هنر عبارت بودند از شهرام توکلی و نادر مشایخی (رهبر‬ ‫ارکستر)‪ ،‬نیما زاهدی‪ ،‬ســاناز نوربخش‪ ،‬زهرا کریمی‪ ،‬سارا نادری‪،‬‬ ‫کوروش علی محمدی‪ ،‬محمد حسین ابراهیم زاده‪ ،‬مونیکا لران‪ ،‬نغمه‬ ‫روشن دل‪ ،‬سبا علی محمدی‪ ،‬احســان اکبری‪ ،‬ستار ترابی‪ ،‬سپیده‬ ‫سادات سام‪ ،‬عطا کالهی کار‪ ،‬موحد مهدوی‪ ،‬محمدامین عطایی‪ ،‬تارخ‬ ‫سبزواری‪ ،‬پویان زادمجید‪ ،‬علیرضا چهره قانی‪ ،‬حسام احمدی و فرداد‬ ‫صدقی )نوازندگان ویلن)‪ .‬داریوش حجازی‪ ،‬امیرحسین منصوری‪،‬‬ ‫مهدی منادی‪ ،‬رکســانا ریحانیان‪ ،‬اشکان نظر‪ ،‬احمد مقدسی زاده‪،‬‬ ‫ســید علیرضا نوکیان یزدی و علی ســام پور )نوازندگان ویوال)‪.‬‬ ‫مســعود فیروزی نژاد‪ ،‬کریم قربانی‪ ،‬هســتی حامدسپاسی‪ ،‬سهیال‬ ‫عظیمیان‪ ،‬هادی میثمی و شقایق نجاتی (نوازندگان ویلنسل)‪.‬عادل‬ ‫اصغرزاده و پروانه انارکی (نوازندگان کنترباس)‪ .‬روشــنک نوشی و‬ ‫عرفان رهبران (نوازندگان فلوت)‪ .‬ساالر خاتون ابادی و نگین نیک نژاد‬ ‫(نوازندگان ابوا)‪ .‬امیررضا صالحی و شایان هاتف (نوازندگان ترومپت)‪.‬‬ ‫نیما ســرایی و باران ذوالفقای (نوازندگان هورن)‪ .‬محمدحســین‬ ‫پورمعین و علی زنجانی (نوازندگان کالرینت)‪ .‬عرفان فرشــی زاده‬ ‫و هانی میر امانی (نوازندگان پرکاشــن)‪ .‬کیوان جوالیی و سیامک‬ ‫کریم پور (نوازندگان ترومبون)‪ .‬فروغ فضلی (نوازنده پیانو) و فرشاد‬ ‫محمدی (نوازنده فاگوت)‪.‬‬ ‫ارکســتر فرهنگ و هنر به سرپرستی سوسن تقی پور (رییس مرکز‬ ‫علمی کاربردی فرهنــگ و هنر واحد ‪ ۴۶‬تهران) در ســال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫تشکیل شده و علی اکبر قربانی و شهرام توکلی با همراهی جمعی از‬ ‫دانشجویان‪ ،‬فارغ التحصیالن و اساتید رشته موسیقی رهبری ان را به‬ ‫عهده داشته اند‪ .‬ارکستر فرهنگ و هنر در بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۳‬طی‬ ‫مراسمی در تاالر وحدت با حضور وزیر ارشاد ان مقطع افتتاح شد و‬ ‫کار خود را اغاز کرد‪ .‬این ارکستر طی این سال ها با خوانندگانی چون‬ ‫رشید وطن دوست‪ ،‬وحید تاج‪ ،‬ماریو تقدسی‪ ،‬مهدی محمدی‪ ،‬محمد‬ ‫معتمدی و ســاالر عقیلی همکاری کرده و به اجرای برنامه پرداخته‬ ‫است‪ .‬الزم به ذکر است که ارکستر مذکور همچنین با اساتیدی چون‬ ‫فرهاد فخرالدینی و رامیز قلی اف (تار نوازی اهل اذربایجان) همکاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بداه ه نوازی علی اصغر عربشاهی‬ ‫در حضور سخنگوی دولت در تاالر رودکی‬ ‫تاالر رودکی در سومین شب از جشنواره موسیقی فجر میزان گروه‬ ‫«نواساز» به سرپرستی علی اصغر عربشاهی بود‪.‬علی ربیعی سخنگوی‬ ‫دولت و محمد اله یاری رییس دفتر موســیقی بــه دیدن این اجرا‬ ‫نشستند‪ .‬اجرای دوم تاالر رودکی در سومین شب‪ ،‬جمعه ‪ ۲۵‬بهمن ماه‬ ‫‪،‬در سانس ‪ ۲۱:۳۰‬به گروه «نواساز» اختصاص داشت‪ .‬محمد اله یاری‬ ‫(مدیر کل دفتر موسیقی و رییس جشنواره) و علی ربیعی (سخنگوی‬ ‫دولت) همراه با عالقمندان موســیقی ایرانی بــه دیدن اجرای گروه‬ ‫«نواساز» نشستند‪« .‬نواساز» گروهی است به سرپرستی علی اصغر‬ ‫عربشاهی که در سال ‪ ۱۳۹۵‬تشکیل شد و پس از ان در همان سال‬ ‫کنسرت «سیاه مشق» را در تاالر رودکی به روی صحنه برد و سپس‬ ‫با حضور در جشــنواره های مختلف به فعالیت خود ادامه داد‪ .‬گروه‬ ‫ی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر به اجرای کنسرت‬ ‫«نواساز» در س ‬ ‫«کوارتت تار» پرداخت ‪ .‬بخش اول کنسرت به بداهه نوازی اختصاص‬ ‫داشت و رهگذار‪ ،‬تکنوازی‪ ،‬قطعه اذری با اهنگسازی عبداهلل قربانی و‬ ‫تنظیم علی اصغر عربشاهی‪ ،‬تکنوازی‪ ،‬ضربی غوغا‪ ،‬تکنوازی‪ ،‬مقدمه‬ ‫هنگامه در هنگام و ضربی سبکبار بخش دوم کنسرت بودند‪ .‬علی اصغر‬ ‫عربشاهی‪ ،‬مسعود ازین و اناهیتا رمضانی (نوازنده تار)‪ ،‬سهیل کاکاوند‬ ‫(نوازنده بم تار)‪ ،‬اعضای ارکستر «نواساز» هستند‪.‬‬ ‫شامگاه بیســت و پنجم بهمن ماه گروه موسیقی «اقبال اذر» به‬ ‫سرپرستی و خوانندگی سبحان مهدی پور‪ ،‬در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫به روی صحنه رفت‪ .‬این گروه موســیقی که به احترام اواز خوان‬ ‫صاحب سبک‪ ،‬اقبال اذر‪ ،‬نام گذاری شده است‪ ،‬در دومین سانس‬ ‫این روز جشنواره قطعات خود را با اشعاری از حافظ‪ ،‬سعدی‪ ،‬فروغی‬ ‫بسطامی‪ .... ،‬اجرا کرد‪ .‬این گروه برنامه خود را با یاد اقبال اذر اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬مژده انتشار قطعاتی را نیز در سال اینده داد و سراغ نخستین‬ ‫قطعه با نام «پیش درامد اواز افشاری» از علی اکبر شهنازی رفت‪.‬‬ ‫بعد از ان شعر حافظ با صدای خواننده در میان نوای ساز ها‪ ،‬شنیده‬ ‫شد‪ .‬تصنیف «در بهار امید» از محمدعلی امیر جاهد‪ ،‬خوانده شد‬ ‫تا نوبت به «ضربی صدری» با کالمی از سعدی برسد و هماهنگی‬ ‫شایســته اعضای گروه را به نمایش بگذارد‪ .‬ساز و اواز با کالمی از‬ ‫فروغی بسطامی ادامه دهنده طنین سنتور با همراهی دیگر ساز ها‬ ‫شــد تا این قطعه نیز مانند دیگر قطعات با تاثیر پذیری از شــیوه‬ ‫اوازی اقبال اذر شــنیده شود‪ .‬در انتها این گروه به عنوان حسن‬ ‫ختام‪ ،‬ضربی رهاب را به روایت اقبال اذر اجرا کردند و مورد تشویق‬ ‫ممتد حضار قرار گرفتند‪ .‬سبحان مهدی پور‪ ،‬سرپرست و خواننده‪،‬‬ ‫امیــن دادوری‪ ،‬نوازنده دف‪ ،‬حمیدرضا برزویی‪ ،‬نوازنده ســنتور‪،‬‬ ‫کامران یعقوبی‪ ،‬نوازنده تنبک‪ ،‬مرتضی صنایعی‪ ،‬نوازنده نی‪ ،‬علی‬ ‫درویش نوری‪ ،‬نوازنده تار و عود اعضای گروه موسیقی «اقبال اذر»‬ ‫را تشکیل می دادند‪« .‬اقبال اذر» پیش از این چند اجرا در تهران و‬ ‫شهرستان ها روی صحنه برده است و دو البوم موسیقیایی را تحت‬ ‫عنوان «یادواره اقبال اذر ‪ ۱‬و ‪ »۲‬منتشر کرده است ‪.‬‬ ‫خنیاگران خیام و تکرار موفقیت حضور‬ ‫در جشنواره فجر‬ ‫به گزارش روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬گروه‬ ‫«خنیاگران خیام» در دومین شب و سانس جشنواره فجر‪ ،‬موسیقی‬ ‫اصیل ایرانی را در تاالر ســوره اجرا کردند‪ .‬رژرتوار اجرایی این گروه‬ ‫عبارت بود ازچهار قطعه ای که «خنیاگران خیام» اجرا کردند توسط‬ ‫صمد برقی سرپرســت گروه تنظیم و ساخته شده بود این قطعات‬ ‫عبارت بودند از چهار قطعه ی محلی خراســانی «اهلل مزار»‪« ،‬سبزه‬ ‫پری»‪« ،‬ممد ‍ وُسین»‪ ،‬همچنین تصنیف «مردم ازاده»‪ .‬چهار مضراب‬ ‫«دل انگیز» اثر زنده یاد استاد پرویز مشکاتیان از دیگر قطعات اجرا شده‬ ‫توسط این گروه بود‪ .‬در ادامه این گروه با درخواست یکی از مخاطبان‬ ‫در سالن برای اجرای قطعه «از خون جوانان الله دمیده» روبرو شد‪ .‬و‬ ‫در ادامه تک نوازی تمبک و کمانچه یکی دیگر از بخشهای این اجرا بود‬ ‫که مورد توجه مخاطبان جشنواره موسیقی فجر قرار گرفت‪ .‬سیامک‬ ‫برقی‪ ،‬سیما برقی‪ ،‬شهاب نطاق‪ ،‬سعید عبداهلل زاده‪ ،‬مهدی کهیازی‪،‬‬ ‫علی ربوبیان‪ ،‬ســروش ترابی‪ ،‬محمد حسین نطاق و ارش زحمتی‬ ‫اعضای گروه «خنیاگران خیام» بودند که به سرپرستی صمد برقی‬ ‫روی صحنه تاالر ســوره رفتند‪ .‬این گروه در مهرماه ‪ 1395‬با حضور‬ ‫تعدادی از هنرمندان خراســان‪ ،‬با هدف تمرین و اجرای اثار بزرگان‬ ‫موســیقی ایرانی و همچنین ارائه ی تجربه های جدید به سرپرستی‬ ‫صمد برقی تشــکیل شد‪« .‬خنیاگران خیام» سابقه حضور و اجرا در‬ ‫پنجمین فستیوال بین المللی موسیقی «موغام» (کنسرواتوار ملی‬ ‫اذربایجان‪ ،‬باکو) و همچنین فستیوال(سالن فیالرمونیک اذربایجان)‬ ‫را دارد‪ .‬گفتنی است این گروه در سی و چهارمین جشنواره موسیقی‬ ‫فجرنیز حضور داشته و در سالن برج ازادی موسیقی اصیل ایرانی در‬ ‫دستگاه همایون و اواز دشتی اجرا کرده بود‪.‬‬ ‫درخشش گروه موسیقی «اَش»‬ ‫در اولین حضور در جشنواره موسیقی فجر‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫کنسرت گروه موسیقی تازه تاسیس «اَش» به خوانندگی و سرپرستی‬ ‫علیرضا اشــرف پور‪ ،‬شامگاه جمعه ‪ 25‬بهمن ماه طی یک سانس در‬ ‫سالن برج ازادی برگزار شد‪ .‬در ابتدای این کنسرت علیرضا اشرف پور‬ ‫ضمن تشــکر از حضور هواداران در این کنسرت‪ ،‬از دالیل گروه برای‬ ‫شرکت در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر گفت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬عده ای معتقد بودند که به دلیل شرایط حساس کنونی کشور‬ ‫نباید در جشنواره موســیقی فجر حضور پیدا کنیم و به نوعی این‬ ‫جشــنواره را تحریم کنیم اما من با این عقیده مخالف هســتم‪ .‬من‬ ‫معتقدم که جریان موسیقی کشور باید به هر شکلی که شده ادامه‬ ‫پیدا کند ضمن اینکه گروه ما گروهی پاپ‪ ،‬شاد و مناسبتی نیست که‬ ‫بخواهیم در این جشنواره حضور پیدا نکنیم‪.‬‬ ‫نت سیاه سکوت بر برج ازادی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چند ماه گذشــته اتفاقات تلخ و ناگواری از قبیل‬ ‫اتفاقات طبیعی و غیرطبیعی در کشور رخ داد و همه ما متاثر بودیم‬ ‫اما من فکر می کنم که تصمیم درســت برای گروه ما این بود که‬ ‫در این جشنواره شــرکت کنیم و در کنار افرادی قرار بگیریم که‬ ‫دوست داریم در کنار ان ها باشیم‪ .‬سپس اشرف پور از حضار داخل‬ ‫سالن درخواست کرد تا به احترام تمامی جانباختگان حوادث اخیر‬ ‫کشور‪ ،‬یک دقیقه سکوت کنند‪ .‬کنسرت با اجرای قطعه «جراحت»‬ ‫با شعری از مهدی اخوان ثالث اغاز شد و این گروه در ادامه قطعات‬ ‫سبز‪ ،‬دستان‪ ،‬ای کاش‪ ،‬پیر فرزانه‪ ،‬تنها‪ ،‬ساقی‪ ،‬باران‪ ،‬دلق ازرق فام‪،‬‬ ‫خیال‪ ،‬گلکو‪ ،‬خبرت هست؟ و صبا را اجرا کرد‪ .‬از نکات جالب توجه‬ ‫این کنسرت‪ ،‬تقدیم قطعات «سبز» به جانباختگان حوادث اخیر در‬ ‫کشور و قطعه «ای کاش» به تمام زنان سرزمین بود‪ .‬علیرضا اشرف‬ ‫پور (رهبر ارکســتر‪ ،‬خواننده و نوازنده گیتار الکتریک و فرتلس)‪،‬‬ ‫اشور ظفر مرادیان (نوازنده درامز)‪ ،‬ارش طهماسبی (نوازنده پیانو‬ ‫و گیتار باس) و ارش اســکندرلو (نوازنده پیانو و ســینتی سایزر)‬ ‫اعضای ارکستر گروه «اَش» را تشکیل دادند‪ .‬گروه موسیقی تلفیقی‬ ‫«اَش» در ابتدای سال ‪ 1398‬توسط علیرضا اشرف پور تشکیل شد‪.‬‬ ‫اعضای این گروه را هنرمندانی باسابقه تشکیل می دهند که هرکدام‬ ‫پیش از این تجربه حضور در اجراهای صحنه ای و البوم های مختلف‬ ‫را داشته اند‪ .‬اهنگسازی و تنظیم قطعات گروه را نیز علیرضا اشرف‬ ‫پور برعهده دارد‪.‬‬ ‫رضا بهرام و تجربه نخست جشنواره موسیقی فجر‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫البوم «لحظه شماری»‬ ‫در بازار موسیقی منتشر می شود‬ ‫البوم عاشقانه «لحظه شماری» به اهنگسازی و خوانندگی محمد قریشی‪،‬‬ ‫به زودی با دریافت مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در دسترس‬ ‫مخاطبان قرار خواهد گرفت‪ .‬البوم عاشقانه «لحظه شماری» به اهنگسازی‬ ‫و خوانندگی محمد قریشــی‪ ،‬به زودی با دریافت مجوز وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت‪ .‬محمد قریشی‬ ‫ترانه سرا‪ ،‬اهنگساز و خواننده موسیقی پاپ درباره این اثر توضیح داد‪ :‬به‬ ‫زودی بعد از تکمیل مراحل ساخت موسیقی با قطعه «لحظه شماری»‬ ‫بصورت رسمی و با مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد فضایی عاشقانه را با‬ ‫مخاطبان به اشتراک خواهم گذاشت‪ .‬اثر تازه ام پس از انتشار دو البوم و‬ ‫تک اهنگ های متعددی که در فضاهای مجازی ارائه کرده ام قرار است‬ ‫منتشر شود و خوشحالم که پیش از این هم با اقبال و استقبال شایسته ای‬ ‫از سوی مخاطبان مواجه بوده ام‪ .‬این امر مشوق من برای فعالیت بیشتر‬ ‫بوده و امیدوارم اتفاقات خوشایندی در اینده رقم بخورد‪ .‬خالق البوم های‬ ‫«لحظه های خاص» و «عادت نمی کنم نرو» افزود‪ :‬اخیرا برخی از اثار من‬ ‫به شکل فردی و یا در قالب گروهی با نام گروه «ابان» تولید شده است‪،‬‬ ‫همچنین اهنگ عشقم از البوم لحظه های خاص برای تیتراژ یک فیلم‬ ‫مورد استفاده قرارگرفته است‪ .‬ناگفته نماند باعث افتخار من است که به‬ ‫یاد شهدای حادثه پالسکو اثری را منتشر کرده ام که در فضای مجازی‬ ‫همدردی و حزن خود را به اشتراک گذاشتم و قطعه ای را نیز به احترام‬ ‫سردا ِر شهید قاسم سلیمانی خوانده ام تا ادای دینی به این شخصیت بزرگ‬ ‫کرده باشم‪ .‬این ترانه سرا و موزیسین موسیقی پاپ بیان کرد‪ :‬پروسه اخذ‬ ‫مجوز از مراحل سخت برای یک هنرمند است و همه می دانیم که برای‬ ‫این موضوع از چندین خوان باید عبور کرد‪ .‬بحمدهلل پیگیر اخذ مجوز نشر‬ ‫رسمی برای این قطعه هستیم و در صدد هستم تا پس از طی پروسه های‬ ‫دیگر برای اجراهای زنده نیز اقدام نمایم و اثار دیگری را هم در قالب تک‬ ‫اهنگ در دست انتشار دارم‪ .‬البوم «لحظه شماری» به اهنگسازی‪ ،‬ترانه‬ ‫ســرایی و خوانندگی محمد قریشی و تنظیم مصطفی خسروی با تهیه‬ ‫کنندگی خانم ال ابراهیم به زودی از طریق رســانه های رسمی انتشار‬ ‫موسیقی‪ ،‬منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «علی مینو سپهر»‬ ‫کنسرت برگزار می کند‬ ‫در سومین شب از سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر‪ ،‬رضا بهرام‪،‬‬ ‫شامگاه ‪ 25‬بهمن ماه طی دو سئانس کنسرت در نمایشگاه بین المللی‬ ‫میالد با هواداران خود دیدار کرد‪ .‬بهرام که مدت زیادی از شهرتش در‬ ‫بازار موسیقی نمی گذرد‪ ،‬در ابتدای این کنسرت قطعه «مو به مو» را‬ ‫اجرا کرد و پس از ان به ترتیب اهنگ های «ارامشی دارم»‪« ،‬بیمار»‪،‬‬ ‫«اتش» و «گل عشق» را خواند‪ .‬او در ادامه همراه با نوازندگان خود بر‬ ‫گ «از عشق بگو» را به صورت انپالگد اجرا‬ ‫روی صندلی نشسته و اهن ‬ ‫کرد و بعد از هواداران خود خواست که نور گوشی های همراه خود را‬ ‫روشن کنند تا یک فضای زیبایی را در سالن به وجود بیاورند‪ .‬دومین‬ ‫اهنگــی که بهرام به صورت انپالگد اجرا کرد‪ ،‬قطعه «مو به مو» بود‬ ‫که این قطعه برای بار دوم در کنسرت امشب بهرام اجرا شد‪ .‬یکی از‬ ‫حاشیه هایی که اخیرا ً برای بهرام به وجود امد‪ ،‬ماجرای پلی بک بودن‬ ‫اجراهای این خواننده بود که این ماجرا باعث شد تا بهرام بار دیگر برای‬ ‫اثبات زنده بودن اجراهایش دست به خواندن بدون حضور نوازنده ها‬ ‫بزند‪ .‬وقتی قطعه «مو به مو» به پایان رسید‪ ،‬بهرام بخش هایی از این‬ ‫قطعه را همراه با مخاطبان خود به صورت زنده اجرا کرد‪.‬‬ ‫حضور مادر در شب هنرنمایی فرزند‬ ‫پس از اجرای این قطعات‪ ،‬بهرام از حضور مادرش در سالن کنسرت‬ ‫خبر داد و ســپس با معرفی مادرش رو به او گفت شاید االن نباید‬ ‫می گفتم که تنها عشق زندگی من هســتی‪ .‬بهرام پس از اجرای‬ ‫اهنگ «کجایی» از اجرای اهنگی خبر داد که خودش خیلی ان را‬ ‫دوست دارد و در این لحظه قطعه «هیچ» که یکی از احساسی ترین‬ ‫اهنگ های بهرام است اجرا شد‪ .‬قطعات «کاش»‪« ،‬لطف»‪« ،‬دل» و‬ ‫«لعنت» دیگر اهنگ هایی بودند که بهرام تا لحظات پایانی کنسرت‬ ‫اجرا کرد‪ .‬در نهایت بهرام برای اجرای قطعه اخر از تماشاگران حاضر‬ ‫در سالن نظرخواهی کرد که نتیجه این نظرخواهی منجر به اجرای‬ ‫دوباره اهنگ های «گل عشــق» و «کاش» شد‪ .‬در لحظاتی از این‬ ‫کنسرت‪ ،‬بهرام به محمدحسین توتونچیان تهیه کننده اشاره کرد و‬ ‫گفت او در این مسیر خیلی کمکش کرده است‪ .‬علی اصغر مونسان‬ ‫معاون ریاســت جمهوری و وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری و بهمن حسین زاده‪ ،‬مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران از مهمانان ویژه این کنسرت بودند‪ .‬نوازندگانی که رضا بهرام را‬ ‫در این کنسرت همراهی می کردند‪ ،‬محمد شعبانی (درامز)‪ ،‬مجید‬ ‫پروریان (گیتار باس)‪ ،‬مصطفی شعبانی (ساکسیفون)‪ ،‬امید عسگری‬ ‫(گیتار)‪ ،‬مازیار احمدپور( گیتار الکتریک)‪ ،‬و احساس یزدانی (کیبورد)‬ ‫سعید جامع(درامز) بودند‪ .‬سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر از‬ ‫‪ 23‬تا چهارشنبه ‪ 30‬بهمن در شش سالن وحدت‪ ،‬رودکی‪ ،‬نیاوران‪،‬‬ ‫ســوره‪ ،‬برج ازادی و میالد نمایشگاه برگزار می شود‪ .‬در این مدت‬ ‫‪ 82‬گروه در بخش های موســیقی دســتگاهی‪ ،‬نواحی‪ ،‬کالسیک‪،‬‬ ‫بین الملل‪ ،‬ارکسترال‪ ،‬پاپ‪ ،‬تلفیقی‪ ،‬بانوان‪ ،‬کودک و نوجوان با ‪92‬‬ ‫اجرا روی صحنه می روند‪.‬‬ ‫گروه موسیقی «علی مینو سپهر» روز پانزدهم اسفند با صدای علی‬ ‫مینوسپهر و سرپرستی و تنظیم امیر مینو سپهر کنسرتی را در تاالر‬ ‫اندیشه حوزه هنری برگزار می کند‪ .‬گروه موسیقی «علی مینو سپهر»‬ ‫ساعت‪ ۲۱‬روز پانزدهم اسفندماه با صدای علی مینوسپهر و سرپرستی‬ ‫و تنظیم امیر مینو سپهر کنسرتی را در تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار‬ ‫می کند‪ .‬در این کنسرت که به تهیه کنندگی مجید فالحپور میزبان‬ ‫مخاطبان اســت قطعاتی از اثار فاخر موسیقی ایرانی به همراه چند‬ ‫قطعه خارجی زبان پیش روی مخاطبان قرار می گیرد‪ .‬امیر مینوسپهر‬ ‫نوازنده ویولن و سولیست‪ ،‬نیما اکبریان سازهای الکترونیک و افکت‪،‬‬ ‫سحر شاطری نوازنده درامز‪ ،‬یوسف حاجی نوازنده درامز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫بهروز نوازنده گیتار باس‪ ،‬حامد جوهرستانی نوازنده پرکاشن‪ ،‬حسین‬ ‫مجرب نوازنده گیتار کالسیک‪ ،‬علی صابری نوازنده گیتار الکتریک‪،‬‬ ‫داود شمس نوازنده پیانو‪ ،‬کاوه تافته نوازنده ویولن‪ ،‬مبین چروی نوازنده‬ ‫ویولن‪ ،‬ســپهر گرشاسبی نوازنده ویولن‪ ،‬علی عرفانی نوازنده ویولن‪،‬‬ ‫پانیذ راثی نوازنده ویولن‪ ،‬امیرحســین شکاری نوازنده ویولن‪ ،‬نشاط‬ ‫محمدی نوازنده ویولن‪ ،‬غزال چاوشی نوازنده ویولن‪ ،‬نرگس خجسته‬ ‫نوازنــده ویولن‪ ،‬دانیال حبیب پور نوازنده ویولن‪ ،‬مهرناز دهســتانی‬ ‫نوازنده ویولنسل‪ ،‬ایناز جلیل پور نوازنده ویولنسل‪ ،‬ندا قادری نوازنده‬ ‫ویولنسل‪ ،‬شیما یادگاری نوازنده دف‪ ،‬شیرین ملکی اصل نوازنده دف‪،‬‬ ‫نگین دولتخانی نوازنده دف‪ ،‬عطیه مسلمی نوازنده دف و فروغ اردهالی‬ ‫نوازنده دف نوازندگان این کنسرت را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫پیکر حسین اصالنی به خاک سپرده شد‬ ‫پیکر حسین اصالنی اهنگســاز معاصر که برای تدفین در زادگاهش از‬ ‫نیویورک به ایران منتقل شده بود و قرار بود هفته گذشته در محل تولد‬ ‫این اهنگساز به خاک ســپرده شود به دلیل بارش سنگین برف و نبود‬ ‫امکانات این مراســم به تعویق افتاد‪ ،‬دقایقی قبل در روستای زادگاهش‬ ‫شاقاچی رشت به خاک ســپرده شد‪ .‬علی مغازه ای پژوهشگر موسیقی‬ ‫و دبیر فســتیوال موسیقی ایینه دار که برای شرکت در مراسم تشییع و‬ ‫تدفین حسین اصالنی در رشت حضور دارد دقایقی قبل در گفت و گوی‬ ‫با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های قبلی قرار بود پیکر‬ ‫حسین اصالنی چهارشنبه‪ ۲۳‬بهمن در زادگاهش به خاک سپرده شود اما‬ ‫بارش سنگین برف و نبود امکانات برف روبیاین مراسم را به تعویق انداخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بهبود شــرایط جوی مراســم تدفین و یادبود این اهنگساز‬ ‫برجسته دقایقی قبل در شــاقاچی با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و‬ ‫هنر انجام شد‪ .‬حسین اصالنی در سال ‪ ۱۳۴۰‬به عنوان اهنگساز‪ ،‬تنظیم‬ ‫کننده و پیانیست در رادیو و تلویزیون ملی ایران مشغول به کار شد و برای‬ ‫بسیاری از خوانندگان و اهنگسازان صاحب نام از جمله محمد نوری‪ ،‬محمد‬ ‫سریر‪ ،‬فریدون شهبازیان قطعاتی را تنظیم نمود و در کنار اهنگسازی بطور‬ ‫پیوسته به تدریس و اموزش موسیقی مشغول شد‪ .‬اصالنی با تالش در امر‬ ‫اموزش موسیقیدر رشتهپیانوو اهنگسازی توانست‪ ،‬تاثیر مطلوبیبر شهر‬ ‫محل اقامت یعنی نیویورک خود بگذارد و شاگردان بسیاری را پرورش دهد‬ ‫که بسیاری از انها به چهره های موفق موسیقی در امریکا بدل شده اند‪ .‬او‬ ‫عالوه بر چیره دستی در هنر موسیقی شخصیتی فروتن‪ ،‬میهن دوست و‬ ‫با محبت است که احداث دو باب مدرسه در مقطع راهنمایی و دبیرستان‬ ‫در روستای زادگاهش به یاد مادرش‪ ،‬نمونه ای از این عشق به سرزمینش‬ ‫است‪ .‬حسین اصالنی در روز ‪ ۸‬بهمن ماه در امریکا درگذشت و پیکرش‬ ‫هفته گذشته از نیویورک به ایران منتقل شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش«هنرمند»ازنشستخبریدوازدهمینجشنوارهتجسمیفجر‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫دوقطبی کردن هنرمندان با عنوان انقالبی و ضدانقالب اسیب زاست‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‪ 29‬بهمن افتتاح می شود‬ ‫اخبار‬ ‫هزینه مراسم افتتاحیه جشنواره‬ ‫هنرهای تجسمی فجر به سیل زدگان‬ ‫سیستان و بلوچستان اهدا شد‬ ‫هنرمندانتجسمیوستادجشنوارههنرهایتجسمیفجر‪،‬یک صدمنبع‬ ‫اب شرب به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اهدا کردند‪ .‬ستاد برگزاری‬ ‫دوازدهمینجشنوارههنرهایتجسمیفجروهنرمندانتجسمییک صد‬ ‫منبع اب شرب را امروز جمعه ‪ 25‬بهمن ماه به مناطق سیل زده سیستان‬ ‫و بلوچســتان ارسال کردند‪ .‬بنا به اعالم قبلی رئیس جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی و تصویب شورای سیاست گذاری‪ ،‬که مقرر شد هزینه برگزاری‬ ‫افتتاحیهجشنوارهصرفکمکبهسیل زدگانسیستانوبلوچستانشود‪،‬‬ ‫یک صد منبع اب شرب از محل بودجه جشنواره تهیه شد و جمعه ‪25‬‬ ‫بهمن ماه با چند دستگاه کامیون به سمت روستاهای سیل زده سیستان‬ ‫و بلوچستان حرکت کرد‪ .‬گفتنی است دوازدهمین جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر روز سه شنبه‪ 29‬بهمن ماه‪ 1398‬در محل موسسه فرهنگی‬ ‫هنری صبا با حضور هنرمندان و مدیران هنری اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫ایین پایانی نخستین دوره‬ ‫جایزه ملی طراحی بسته بندی‬ ‫در صنایع فرهنگی‬ ‫اختتامیه نخســتین دوره جایزه ملی طراحی بســته بندی در صنایع‬ ‫فرهنگی ‪ ۲۶‬بهمن برگزار شــد‪ .‬در راستای رشــد و بالندگی اقتصاد‬ ‫فرهنگی میهن عزیزمان‪ ،‬ایین پایانی نخستین دوره جایزه ملی طراحی‬ ‫صنایع فرهنگی روز شنبه‪ ۲۶‬بهمن‪ ،‬با حضور دکتر مونسان وزیر محترم‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و جمعی از اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر در سالن همایش های دانشــگاه علم و فرهنگ برگزار می شود‪.‬‬ ‫دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو‪ ،‬عضو شورای عالی میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری درباره این رویداد گفت‪ :‬جایزه ملی طراحی‬ ‫به عنوان یک روش برگزیده و تجربه شــده در تمام دنیا شناخته شده‬ ‫و به عنوان بهترین راه برای رســیدن و شناســایی ایده های نواورانه و‬ ‫راه حل های نو و نیز قدردانی از تالش های طراحان خبره و دارای فکر نو‬ ‫مورد استقبال طراحان و صنعتگران قرار می گیرد‪ .‬یکی از مولفه های مهم‬ ‫درپیشرفتکشورهایتوسعه یافته‪،‬صنعتبسته بندیاست‪.‬بسته بندی‬ ‫زیبا‪ ،‬اغواکننده و جذاب‪ ،‬کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد بگونه ای که‬ ‫بسته بندی را «فروشنده خاموش» می نامند‪ .‬عدم اشنایی و گاه بی رغبتی‬ ‫صنعت گرانوتولیدکنندگانصنایعدستیومحصوالتفرهنگینسبت‬ ‫به اهمیت‪ ،‬ضرورت و ارزش افرینی بســته بندی‪ ،‬کمبود دستگاه های‬ ‫صنعتی پیشرفته و ضعف تکنولوژی به روز‪ ،‬عدم رعایت استانداردهای‬ ‫الزم در طراحی و تولید بســته بندی محصوالت فرهنگی و‪ ...‬از جمله‬ ‫ضعف های کشور ما در این حوزه است‪ .‬عضو هیئت علمی و رییس پارک‬ ‫ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزاری‬ ‫این رویدادها و ارزیابی بسته بندی صنایع فرهنگی را قدم سازنده ای در‬ ‫جهت نیل به اهداف برشمرد و تاکید کرد‪ :‬با این اقدام می توان رقابتی‬ ‫سالم و حقیقی را برای محصوالت از جهت اکرام مشتری و احقاق حقوق‬ ‫انها رقم زد‪ .‬بســیار پیش امده که محصولی با وجود کیفیت پایین تر‬ ‫به دالیل متعدد همچون تبلیغات از توجه بیشــتری در بازار برخوردار‬ ‫می شود و محصولی با کیفیت باال تنها به دلیل عدم برنامه ریزی و ضعف‬ ‫در معرفی در دست مصرف کنندگان قرار نمی گیرد و در نهایت این ظلم‬ ‫به مشتری و در دید کلی به ضرر تولید ملی خواهد بود‪ .‬لذا با برگزاری‬ ‫سالیانه این جایزه ملی‪ ،‬ارزیابی درستی از بسته بندی محصوالت فرهنگی‬ ‫به عمل خواهد امد و باعث رونق تولید در حوزه بسته بندی و نیز رقابت‬ ‫سالم و عملی بین محصوالت خواهد شد که این امر می تواند در اینده ای‬ ‫نزدیکباعثاعتمادمصرف کنندگانداخلیبهمحصوالتتولیدیتوسط‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی شود و رونق و بالندگی را برای تولید ملی به ارمغان‬ ‫اورد‪.‬در این راستا‪ ،‬از تیرماه امسال اثار هنرمندان به دبیرخانه ارسال شده‬ ‫و هیئت داوران پس از بررسی‪ ،‬اثار برگزیده در دو بخش ایده های نو در‬ ‫بسته بندی و محصوالت بسته بندی را معرفی خواهند کرد که به صاحبان‬ ‫اثارمنتخبجوایزیاهداخواهدشد‪.‬ایمانیخوشخودربارهنحوهبرگزاری‬ ‫و میزان استقبال از این رویداد یاداور شد‪ :‬از ‪ ۱۵‬تیرماه امسال دریافت‬ ‫اثار از ‪ ۱۱‬اســتان کشــور‪ ،‬در دو بخش ایده های نو و محصول و چهار‬ ‫محوربسته بندیسوغاتخوراکی‪،‬بسته بندیصنایع دستی‪،‬بسته بندی‬ ‫اسباب بازی و کتاب و بسته بندی محصوالت هنری و دیجیتال اغاز شد‬ ‫و تا ‪ ۳۰‬مهر ادامه داشت‪.‬در بخش ایده های نو بیشترین تعداد اثر متعلق‬ ‫به حوزه بسته بندی سوغات خوراکی با ‪ 58‬اثر و بعد از ان به حوزه صنایع‬ ‫دستی با‪ ۳۸‬اثر و در نهایت حوزه اسباب بازی و کتاب و محصوالت هنری‬ ‫و دیجیتال هر کدام با ‪ ۶‬اثر اختصاص داشت‪.‬‬ ‫در نشست خبری دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر اعالم شد‪« ،‬هنرمندانی که اثارشان به جشنواره راه‬ ‫پیدا کرده است این حق را دارند که اثرشان را برای فروش بگذارند و منوط به نظر شورای هنری قیمت‬ ‫روی اثار ذکر می شود‪ ».‬در این نشست همچنین مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی اینگونه عنوان کرد‪« ،‬ان‬ ‫چیزی که نتوانست فجر تجسمی را همانند سایر جشنواره های فجر به سمت اقبال عمومی ببرد‪ ،‬بحث‬ ‫بازار هنر بوده است‪ ».‬نشست خبری دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر با حضور هادی مظفری (مدیر کل‬ ‫دفتر هنرهای تجسمی) و ابراهیم حقیقی (دبیر جشنواره) دیروز(‪ ۲۶‬بهمن ماه) برگزار شد‪ .‬در ابتدا هادی‬ ‫مظفری‪ ،‬مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی اعالم کرد که جشنواره هنرهای تجسمی دوازدهم روز سه شنبه‬ ‫(‪ ۲۹‬بهمن ماه) در مرکز صبا افتتاح می شود‪ ،‬تا پنجم اسفند ادامه دارد و نهم اسفند نیز مراسم اختتامیه در‬ ‫تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی اعالم کرد که دوازدهمین دوره از جشنواره‬ ‫تجسمی فجر با حضور ‪ ۹۰۰‬اثر در بخش های مختلف افتتاح می شود که نسبت به سال گذشته با ‪۱۵‬‬ ‫درصد رشد کمی همراه بوده است‪ .‬همچنین مراسم افتتاحیه جشنواره برگزار نمی شود و هزینه برگزاری‬ ‫ان با تهی ه بسته های کمکی به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان اهدا می شود‪ .‬او در ادامه سخنان‬ ‫خود درباره ی تفاوت های این دوره از جشــنواره تجسمی فجر با دوره های پیشین‪ ،‬اظهار کرد که در این‬ ‫دوره تالش کردیم که همه بخش های جشنواره در کنار هم تجمیع شوند و تمام ظرفیت موسسه صبا به‬ ‫جشنواره تجسمی اختصاص پیدا کرده است‪ .‬همچنین سال گذشته برای نخستین با حضور گالری ها در‬ ‫بخش چارسوی هنر‪ ،‬اثار بسیاری هنرمندان پیشکسوت به جشنواره راه یافت که امسال نیز این رویکرد‬ ‫ادامه دارد‪ .‬اما انچه امســال برای نخستین بار شاهد ان هستیم این است که هنرمندانی که اثارشان به‬ ‫جشنواره راه پیدا کرده این حق را دارند که اثرشان را برای فروش بگذارند و منوط به نظر شورای هنری‬ ‫قیمت روی اثار ذکر می شود‪ .‬مظفری همچنین ایجاد تفاوت میان جشنواره جوان و جشنواره فجر را یکی‬ ‫از مهمترین اهداف دفتر هنرهای تجسمی عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬جشنواره هنرهای تجسمی جوان و‬ ‫فجر در یک مسیر در حال حرکت بودند و باید حتما تغییری میان انها اتفاق می افتاد‪ .‬جشنواره جوان که‬ ‫یکی از مهمترین جشنواره های استعدادیابی محسوب می شود‪ ،‬قطعا باید این مسیر خود را ادامه بدهد‪ .‬اما‬ ‫مسیر جشنواره فجر باید متفاوت باشد و من فکر می کنم ان چیزی که نتوانست فجر تجسمی را همانند‬ ‫سایر جشنواره های فجر به سمت اقبال عمومی ببرد‪ ،‬بحث بازار هنر بوده است‪.‬‬ ‫تالش کردیم فضای هنرهای تجسمی دو قطبی نشود!‬ ‫مظفری در ادامه در پاســخ به پرسش های متعدد خبرنگاران درباره ی انصراف دبیران و داوران این دوره از‬ ‫جشنواره تجســمی فجر در واکنش به اتفاقات اخیر‪ ،‬توضیحاتی را ارائه و تاکید کرد که تمام تالش دفتر‬ ‫هنرهای تجسمی این بوده است که اسیبی به هنرهای تجسمی کشور وارد نشود‪ .‬او همچنین در این بخش‬ ‫از سخنان خود اعالم کرد که با تغییر شیوه داوری اثار جشنواره تجسمی امسال و تشکیل شورای هنری‪،‬‬ ‫ساختار جشنواره تغییر کرد‪ .‬همچنین می توان گفت که اغلب داوران و دبیرانی که انصراف داده بودند در قالب‬ ‫شورای هنری به جشنواره برگشتند و هیچ داور و دبیر جدیدی به جشنواره اضافه نشده است‪ .‬در واقع تمام‬ ‫اثاری که داوری شدند با امضای همان داورانی است که در ابتدای فراخوان نامشان اعالم شده بود‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر هنرهای تجسمی با بیان اینکه اگر صدای اعتراض جشنواره تجسمی بلندتر از جشنواره های دیگر بود‪ ،‬به‬ ‫این خاطر است که این جشنواره ‪ ۵۵‬نفر داور داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اتفاقات تلخ دی ماه با شهادت سردار سلیمانی‬ ‫اغاز و با سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی به اوج خود رسید که منجر به ایجاد اتمسفری غمگین‬ ‫در کشور شد‪ .‬این اتفاقات روزها و هفته های سخت و دردناکی را برای همه ما رقم زد‪ .‬خبرهای ناگواری که از‬ ‫جان باختن هموطنانمان در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی به گوش می رسید‪ ،‬منجر به این شد که برخی‬ ‫از دوستان به برگزار نشدن یا تعویق رویدادی که از ان با عنوان «جشنواره» یاد می شود‪ ،‬فکر کنند‪.‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫با گذشت از روزهای سخت دی ماه‪ ،‬نشست هایی برگزار شد و به نتیجه رسیدیم که این جشنواره می تواند بعد‬ ‫از ایام سوگواری برگزار شود و همچنین می توان به جای برگزاری افتتاحیه به سیل زدگان استان سیستان و‬ ‫بلوچستان کمک کرد که روز گذشته این اتفاق افتاد‪ .‬جالب است بدانید که در پشت این حرکت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫داوران جشنواره حضور داشتند‪ .‬مظفری خاطرنشان کرد‪ :‬ان زمان بار سنگینی روی دوش جشنواره بود‪ .‬به هر‬ ‫حال ‪ ۳۰۰۰‬هنرمند به جشنواره اعتماد کرده بودند و وظیفه ما را به عنوان نهاد متولی برگزارکننده جشنواره‪،‬‬ ‫سنگین تر می کرد که باید حتما این جشنواره برگزار شود‪ .‬به همین خاطر هم تشکر می کنم از تمام کسانی‬ ‫که در این مدت کمک کردند که نه تنها چرا غ هنرهای تجسمی خاموش نشود‪ ،‬بلکه کم سو هم نشود‪ .‬او‬ ‫همچنین درباره بازگشت داوران و دبیران به جشنواره تجسمی امسال اظهار کرد‪ :‬همه دبیران و داوران که به‬ ‫جشنواره های فجر برگشتند‪ ،‬میان زمان ها‪ ،‬یعنی رفتار سوگوارانه در ان دوره و تاثیر رفتارشان بر هنر کشور‬ ‫تفاوت ایجاد کردند‪ .‬در واقع انجایی که قرار شد سوگواری فضای هنر را به حاشیه ببرند‪ ،‬در تصمیمی که‬ ‫گرفته بودند تفاوت قائل شدند‪ .‬مظفری در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از داوران از انصراف خود پشیمان‬ ‫نشدند‪ ،‬خاطرنشان کرد که به دلیلی تغییر ساختار در جشنواره و تشکیل شورای هنری‪ ،‬امار مشخصی از‬ ‫داورانی که به جشنواره بازنگشتند وجود ندارد؛ اما می توان گفت که دو سوم از داوران و دبیران به هکاری‬ ‫ادامه دادند‪ .‬رئیس جشنواره هنرهای تجسمی فجر با تاکید بر اینکه این تلقی که همه دبیران و داوران استعفا‬ ‫داده بودند‪ ،‬با واقعیت سازگار نبود‪ ،‬گفت‪ :‬در واکنش به این انصراف ها ما به عنوان برگزارکننده یا باید تصمیم‬ ‫می گرفتیم که جشنواره برگزار نشود یا اینکه باید همتمان را چند برابر می کردیم تا هنر اسیب نبیند‪ .‬همواره‬ ‫پیش می امد که رویدادهایی رخ می داد که روی جشنواره ها سایه می انداخت‪ ،‬اما این دوره سایه سنگین تری‬ ‫بود؛ بنابراین در بخش کمی تالش شد که جشنواره دچار اسیب نشود‪ .‬از شما خواهش می کنم خودتان‬ ‫را جای برگزارکنندگان جشنواره و هنرمندانی بگذارید که فقط یک بار فرصت دارند اثارشان را در چنین‬ ‫رویدادی ارائه کنند‪ .‬مظفری تاکید کرد‪ :‬در تمام مدت فقط به این موضوع فکر می کردیم که اتفاقات پیرامونی‬ ‫نباید به هنرهای تجسمی کشور اسیب بزند و اینکه اگر این رفت و برگشت ها را تبدیل به یک دو قطبی‬ ‫می کردیم تا سال های سال نمی توانستیم این دو قطبی را برطرف کنیم‪ .‬جشنواره تجسمی فجر نسبت به سایر‬ ‫جشنواره ها بسیار جوان تر است‪ ،‬اما در چنین فصایی تالش کردیم از هویت خود دفاع کنیم تا این جشنواره‬ ‫بتواند به مسیر خود ادامه بدهد‪ .‬او همچنین درباره برخی شایعات مبنی بر انصراف برخی از داوران و دبیرانی‬ ‫که حق الزحمه شان را دریافت کرده بودند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به هیچ عنوان دبیر و داوری از جشنواره پول نگرفته بود‬ ‫و حتی برخی از دبیران اعالم کردند که به جشنواره برمی گردند و هزینه ای که دریافت می کنند را به مناطق‬ ‫سیل زده اهدا خواهند کرد‪ .‬مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی همچنین اظهار کرد که برخی از هنرمندان اثاری‬ ‫را با موضوع حوادث اخیر کشورمان همچون شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و سانحه سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی خلق کرده اند که در جشنواره امسال به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫چرادبیرجشنوارهتجسمیفجربازگشت؟‬ ‫ابراهیم حقیقی‪ ،‬دبیر جشنواره تجسمی فجر دوازهم نیز در سخنانی‪ ،‬اماری از بخش های مختلف جشنواره‬ ‫امسال را ارائه داد؛ به گفته او در بخش طوبای زرین ‪ ۳۳۸‬هنرمند با ‪ ۴۴۰‬اثر و در بخش چارسوی هنر ‪۳۴۰‬‬ ‫اثر با حضور ‪ ۳۸‬گالری ارائه می شود‪ .‬حقیقی یاداور شد‪ :‬در بخش چارخونه که به حضور استان ها در جشنواره‬ ‫فجر اختصاص دارد و امیدواریم در سال های اینده پُررنگ تر شود نیز ‪ ۱۱۵‬اثر با مضامینی همچون بازسازی‬ ‫ش استان های مشهد‪ ،‬زاهدان‪ ،‬زنجان‪ ،‬یاسوج‪،‬‬ ‫وقایع تاریخی و اقلیم ها به نمایش گذاشته می شود‪ .‬در این بخ ‬ ‫شهرکرد‪ ،‬بیرجند و گرگان حضور دارند‪ .‬همچنین در بخش عکاسی برخالف سال های گذشته مجموعه‬ ‫ی تقدیر‬ ‫عکس نیز پذیرفته شده است‪ .‬او اعالم کرد که در مراسم اختتامیه از ‪ ۹‬نفر از مفاخر هنرهای تجسم ‬ ‫می شود‪ .‬با توجه به هنرهای ‪۱۰‬گانه تجسمی و رسم تجلیل از ‪ ۱۰‬هنرمند‪ ،‬علت اینکه امسال ‪ ۹‬هنرمند‬ ‫مورد تجلیل قرار می گیرد این است که هنرمند مجسمه ساز‪ ،‬در حوزه سرامیک نیز فعالیت دارد‪ .‬به گفته‬ ‫حقیقی در جشــنواره امسال تعداد حضور خانم ها بسیار بیشتر از اقایان است‪ .‬او این موضوع را مزیتی در‬ ‫عرصه هنر برشمرد‪ .‬دبیر جشنواره تجسمی فجر محور اصلی جشنواره امسال را گفت وگوی هنرها برشمرد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تداخل هنرها اتفاقی است که سال ها در جهان شاهد ان هستیم‪ .‬بر همین اساس ما نیز از‬ ‫هنرمندان خواستیم که همسوی با جهان‪ ،‬نو و امروزی حرکت کنند‪ .‬حقیقی همچنین در بخشی از سخنان‬ ‫خود درباره ی انصراف خود از دبیری جشنواره امسال‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فضای عمومی که برای هموطنان پیش‬ ‫امده بود‪ ،‬روی تمام داوران و دبیران تاثیر گذشت‪ .‬بعد از گذشت چند روز و با ارام شدن فضا‪ ،‬تصمیم بر این‬ ‫شد که شواری هنری تشکیل شود‪ ،‬اثار مورد داوری قرار بگیرند‪ .‬من نیز به شخصه به احترام ‪ ۳‬هزار هنرمند‬ ‫شرکت کننده تصمیم گرفتم که به این جشنواره برگردم تا این جشنواره ای که متعلق به هنرمندان است‬ ‫درست و پررنگ تر برگزار کنیم‪.‬‬ ‫دفترتجسمیاثارهنرمندانراخریداریمی کند‬ ‫مظفری در بخش دیگری از نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا جشنواره تجسمی فجر به سمت‬ ‫حراج های هنری پیش می رود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬جشنواره تجسمی باید رابطه خود را با بازار نزدیک کند‪ ،‬اما قطعا با‬ ‫جراج تفاوت دارد‪ .‬در واقع جشنواره تجسمی تالش می کند مسیر خود را از جشنواره استعدادیابی جوان مسبر‬ ‫جدا می کند و در عین حال اثار هنرمندان را تمام نقاظ کشور به بازار هنر نزدیک کند‪ .‬در واقع جشنواره فجر‬ ‫مسیری باشد برای رسیدن اثاری که هنوز به حراج راه پیدا نکرده اند‪ .‬اما قطعا کارکردهای جشنواره با حراج‬ ‫بسیار متفاوت است‪ .‬او همچنین اعالم کرد‪ :‬امسال دفتر هنرهای تجسمی برخی از اثار برتر را خریداری می کند‪.‬‬ ‫پیش بینی ما این است که تا سقف‪ ۳۰۰‬میلیون خرید داشته باشیم که البته ممکن است این رقم باالتر نیز برود‪.‬‬ ‫امید به افتتاح موزه هنرهای معاصر در بهار‪99‬‬ ‫مدیرکلدفترهنرهایتجسمیهمچنیندربارهفرایندبازسازیموزههنرهایمعاصرتهران‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫پیش بینی ما این بود که تا پایان اسفند ماه کار موزه به پایان می رسد؛ البته االن نیز اینچنین است‪ ،‬اما به دلیلی‬ ‫اهمیت انتقال اثار از گنجینه چند ماه وقت بیشتری صرف کردیم‪ .‬به هر حال رعایت استانداردها برای انتقال‬ ‫اثار از گنجینه دائم به موقت اهمیت زیادی داشت‪ .‬در حال حاضر کار عمرانی گنیجنه تقریباً به پایان رسید و‬ ‫به زودی نسب ریل های جدید نیز اغاز می شود‪ .‬بعد از پایان این بخش‪ ،‬حدود ‪ ۴۵‬روز برای بازگشت اثار نیاز‬ ‫به زمان داریم و در نهایت روتوش اخر را انجام خواهیم داد‪ .‬امیدوارم که درهای موزه هنری معاصر بهار ‪۹۹‬‬ ‫به روی مخاطبان گشوده شود‪.‬‬ ‫سرنوشتبینال هایهنریچهشد؟‬ ‫مظفری درباره سرنوشت بینال های هنری نیز اظهار کرد‪ :‬قرار بود امسال بینال مجسمه سازی و سال اینده‬ ‫نقاشی و خوشنویسی برگزار شوند‪ .‬ما قدم بزرگی را برای برگزاری بینال برداشته‪ ،‬اما وقتی دبیر خیلی راحت‬ ‫می تواند به این نتیجه برسد که استعفا بدهد‪ ،‬چه اینده ای را می توان برای سایر بینال ها تصور کرد اما به هر‬ ‫حال ما مصر هستیم که این بینال ها برگزار شوند و با توافقی که با انجمن مجسمه سازان داشتیم قرار است‬ ‫دبیر جدید معرفی شود تا بینال را با قدرت برگزار کنیم‪.‬‬ ‫نگاهی به فیلم «بخش ریتم» به کارگردانی «رید مورانو»‬ ‫انتقامیکعملیاتتروریستی‬ ‫میثم کریمی‬ ‫«بخش ریتم» در ابتدا قرار در ســال ‪ 2018‬به‬ ‫نمایش دراید اما به دلیل ســانحه ای که برای‬ ‫ستاره اصلی فیلم یعنی بلیک الیولی سر صحنه‬ ‫رخ داد‪ ،‬زمان فیلمبرداری به عقب افتاد و پس‬ ‫از یک وقفه دیگر در سال ‪ ،2019‬سرانجام اکران‬ ‫در ســال ‪ 2020‬برای فیلم در نظر گرفته شــد‪.‬‬ ‫«بخش ریتم» اقتباسی است از کتابی به همین‬ ‫نام به قلم مارک برنل که خودش وظیفه اقتباس‬ ‫سینمایی از کتابش را برعهده گرفته تا ثابت کند‬ ‫نویسندگان کتاب می توانند فیلمنامه نویسان‬ ‫خوبی هم باشند‪ .‬تصمیمی که حداقل تا به امروز‬ ‫چندان نمونه های موفقی در ســینما به همراه‬ ‫نداشته و حتی نویسندگان مشهوری مانند جی‬ ‫کی رولینگ نیز موفق نشــده اند تا فیلمنامه‬ ‫هایی محکم همچون اثار ادبی شان خلق نمایند‪.‬‬ ‫داستان فیلم «بخش ریتم» درباره دختر جوانی‬ ‫به نام استفانی (بلیک الیولی) است‪ .‬دختری که‬ ‫از یک پرواز جا می مانــد و خانواده اش بدون‬ ‫حضور او ســوار هواپیما می شوند‪ .‬اما هواپیما‬ ‫در اســمان منفجر می شود و او خانواده اش را‬ ‫از دست می دهد‪ .‬اســتفانی که غمگین است‪،‬‬ ‫بزودی متوجه می شود که انفجار هواپیما بر اثر‬ ‫یک حادثه طبیعی نبوده و بلکه در پشت پرده‪،‬‬ ‫یک عملیات تروریستی جریان داشته که افراد‬ ‫با انگیزه های خــاص ان را رقم زده اند‪ .‬از این‬ ‫جهت استفانی تصمیم به انتقام می گیرد اما‪...‬‬ ‫«بخش ریتم» را رییــد مورانو کارگردانی کرده‬ ‫که عمده فعالیت های او در ســینما مربوط به‬ ‫فیلمبرداری اثار ســینمایی و تلویزیونی بوده‬ ‫اســت‪ .‬مورانو در کارنامه اش کارگردانی سریال‬ ‫«سرگذشــت ندیمه» و فیلم «فکر میکنم االن‬ ‫تنها هســتیم» به چشــم می خورد‪ .‬با اینحال‬ ‫تجربیات مهم خانم مورانو به عنوان فیلمبردار‬ ‫باعث نشده تا فیلم حداقل در بخش فیلمبرداری‬ ‫اثر قابل اعتنایی باشد‪ .‬متاسفانه در اغلب صحنه‬ ‫های فیلم‪ ،‬تماشــاگر شاهد استفاده از تکنیک‬ ‫هــای عجیب فیلمبــرداری مانند اکســتریم‬ ‫کلوزاپ از گردن شخصیت اصلی در هنگام قدم‬ ‫زدن است که کام ً‬ ‫ال غیرالزم بوده و هیچ حس و‬ ‫مفهومی را تداعی نمی کند‪.‬‬ ‫تکنیک های تدوین نیز در «بخش ریتم» ایراد‬ ‫دیگر فیلم را رقــم زده به طوریکه تمام تعلیق‬ ‫ها و تنش های سکانس را از بین می برد‪ .‬مورنو‬ ‫برای روایت اثر تصمیم عجیبی اتخاذ کرده و ان‬ ‫بُرش زدن صحنه های بعدی در هنگام تماشای‬ ‫ســکانس پیش از وقوع ان است! این تصمیم‬ ‫بخش زیــادی از تعلیق نصفه و نیمه فیلم را هم‬ ‫از بین برده و اجازه کنجــکاو باقی ماندن را به‬ ‫تماشاگر نمی دهد‪ .‬موسیقی مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته برای فیلم نیز در نــوع خودش عجیب‬ ‫است و تناســب چندانی با سکانسی که شاهد‬ ‫ان هستیم ندارد‪ .‬به عنوان مثال زمانی که فیلم‬ ‫در حال نمایش غم و اندوه و فروپاشی استفانی‬ ‫است‪ ،‬موسیقی مســیر شنگول تری را طی می‬ ‫کند و مانند عنوان فیلم‪ ،‬ریتمیک است!‬ ‫منطق روایی فیلم نیز در اغلب دقایق زیر سوال‬ ‫می رود و نحوه مواجه استفانی با موقعیتی که در‬ ‫ان قرار گرفته مــورد پرداخت صحیح قرار نمی‬ ‫گیرد‪.‬فیلم با سرعتی بســیار زیاد‪ ،‬روند تبدیل‬ ‫شدن اســتفانی به یک قاتل و تک تیرانداز و در‬ ‫مجموع‪ ،‬یک ماشین کشتار تمام عیار را به تصویر‬ ‫می کشد و سپس مشکالت دیگر فیلم اغاز می‬ ‫شود و ان تغییر دائم لوکیشن فیلم و عدم توضیح‬ ‫درباره چگونگی سفر شخصیت اصلی داستان در‬ ‫فواصل کوتاه به باقی نقاط دنیا است! سفرهایی که‬ ‫اقدامات انتقام جویانه در ان به عجیب و غریب‬ ‫ترین شکل ممکن انجام شده می شود!‬ ‫در این میان شاید تنها بازی بلیک الیولی است‬ ‫که توانسته فیلم را تا حدی سرپا نگه دارد‪ .‬علی‬ ‫رغم مصدومیت های فراوانی که برای الیولی در‬ ‫طول فیلمبرداری رخ داده‪ ،‬او کماکان توانسته در‬ ‫نقش اصلی بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد‬ ‫و تماشــاگر را با خود همراه کند‪ .‬جود الو دیگر‬ ‫ستاره فیلم اســت که او نیز نقش افرینی قابل‬ ‫قبولی از خود در فیلم به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫در مجموع ایرادات فنی فیلم شــامل هدایت‬ ‫بازیگران توســط کارگردان نمی شود و انها به‬ ‫خوبی توانسته اند نقش های خود را ایفا نمایند‪.‬‬ ‫«بخش ریتم» اثری ناامید کننده است که البته‬ ‫برای عالقه منــدان به ژانر تریلر می تواند برای‬ ‫یک بار تماشــا‪ ،‬گزینه چندان بدی هم نباشد‪.‬‬ ‫شــاید اگر خیلی به جزئیات نحوه تبدیل شدن‬ ‫اســتفانی به یک قاتل اهمیتی ندهید و مهمتر‬ ‫از ان‪ ،‬هوش و شــعور پلیس و قانون را هم برای‬ ‫دســتگیری و متوقف کــردن او ناچیز بدانید‪،‬‬ ‫بتوانید داســتان انتقام او از کسانی که خانواده‬ ‫اش را در حادثــه انفجار هواپیما کشــته اند را‬ ‫دنبال نمائید؛ مســیر انتقامی که کشته شدگان‬ ‫در راه رسیدن به ان‪ ،‬چندین برابر تعداد کشته‬ ‫شدگان خو ِد هواپیماست!‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبــــــــــه ‪ 27‬بهمن ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1200‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایا سعید راد مانع از اهدای سیمرغ‬ ‫به جواد عزتی شد؟‬ ‫یک روز بعد از اختتامیه جشنواره فجر بود که یک رسانه در خبری اعالم‬ ‫کرد هیات داوران جشنواره فجر روی سیمرغ جواد عزتی برای «اتابای» با‬ ‫رای اکثریت به جمع بندی رسیده بودند اما مخالف جدی این انتخاب سعید‬ ‫راد به شدت معترض این تصمیم می شود و حتی یک روز در جلسه هیات‬ ‫داوران شرکت نمی کند تا در نهایت مقاومت او باعث میشود سیمرغ به امیر‬ ‫اقایی که رایش به جواد عزتی نزدیک بود برسد سعید راد پیش از این سابقه‬ ‫گفتگو علیه جواد عزتی و رضا عطاران را دارد و بازی این دو را در «هزارپا» را‬ ‫تهوع اور دانسته بود و در خبر این رسانه هم اعالم شده بود سعید راد عزتی‬ ‫را یک بازیگر کمدی های مبتذل می دانسته و مخالفتش با جایزه او به این‬ ‫دلیل بوده‪ .‬با این وجود در ابتدا همه در انتظار تکذیب خبر بودند اما واکنش‬ ‫محمدمهدیعسگرپور(عضوهیاتداوران)بهسوالحمیدرضامدققمجری‬ ‫شــبکه خبر درباره این خبر عجیب بود‪ .‬عسگرپور در این مورد گفت‪« :‬ایا‬ ‫ما انجا گزارشگر داشتیم که می توانسته به راحتی گزارش بدهد؟ اگر من‬ ‫بخواهم این یک مورد را باز کنم باید فضای داوری با اجزایش باز بشود که‬ ‫در این صورت باید همه داوران حضور داشته باشند چون ممکن است من‬ ‫نکته ای را از زاویه دید خودم گفته باشم که اتفاقا اقای راد و بقیه عزیزان در‬ ‫ارزیابی خودشان نکت ه دیگری داشته باشند» باید در انتظار روزهای اینده و‬ ‫صحبت ها و واکنش سعید راد درباره خبر منتشر شده بود‪.‬‬ ‫سیمرغ «نگاه نو» فیلم فجر‬ ‫به داروغه زاده تحویل داده شد‬ ‫داوران بخش «نگاه نو» جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین فیلم این بخش را به‬ ‫دبیر جشنواره اهدا کردند‪ .‬بر اساس یادداشت هیات داوران بخش «نگاه نو»‬ ‫سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر که در اختیار ما قرار گرفته‪ ،‬این هیات برای‬ ‫جایزه بخش «نگاه نو» که سعید ملکان برای فیلم «روز صفر» برنده ان شده‬ ‫بود ولی در مراسم پایانی جشنواره حاضر نشد‪ ،‬تصمیم گیری کرده است‪ .‬در‬ ‫این یادداشت امده است‪« :‬هیات داوران بخش «نگاه نو» جشنواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫باانگیزهعبورسریع ترازحواشیتلخوشیرینمراسماختتامیهسی وهشتمین‬ ‫بلورین بهترین فیلم‬ ‫دوره از این جشنواره‪ ،‬به اتفاق ارا تصمیم گرفت سیمرغ‬ ‫ِ‬ ‫اول جشنواره را به دبیر جشنواره‪ ،‬اقای دکتر ابراهیم داروغه زاده‪ ،‬تحویل دهد‬ ‫و صرفا توصیه کند که این جایزه ارزشمند‪ ،‬بعد از عذرخواهی رسمی جناب‬ ‫اقای سعید ملکان‪ ،‬به خاطر رفتار غیرحرفه ای شان با جشنواره فیلم فجر ‪ -‬که‬ ‫عمالزمینهنمایشتوانایی هایکلیهعواملفیلم«روزصفر »ومعرفیشخص‬ ‫وی به عنوان یک کارگردان جدید را فراهم ساخت ‪ -‬به ایشان اهدا شود‪.‬‬ ‫جزئیاتی از معرفی برگزیدگان‬ ‫«تجلی اراده ملی» فیلم فجر‬ ‫مراسم اختتامیه بخش «تجلی اراده ملی» سی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر عصر دوشــنبه (‪ ۲۸‬بهمن ماه) در تاالر ایوان شمس برگزار می شود‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان بخش «تجلی اراده ملی»‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ ۱۸:۳۰‬دوشــنبه (‪ ۲۸‬بهمن ماه) در تاالر ایوان شمس برگزار خواهد شد و‬ ‫«محمد سلوکی» اجرای این برنامه را که با حضور جمعی از مدیران ارشد‬ ‫سازمان ها و نهادها‪ ،‬هنرمندان و اصحاب رسانه برپا می شود‪ ،‬عهده دار خواهد‬ ‫بود‪ .‬محمدحسین پورفاضلی دبیر بخش «تجلی اراده ملی» سی و هشتمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬با توجه به فراخوان بخش‬ ‫«تجلی اراده ملی» که همزمان با اغاز به کار این دوره جشنواره منتشر شده‬ ‫بود‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬ســازمان امادگی خــود را برای حضور در این بخش اعالم‬ ‫کردند‪ .‬او افزود‪ :‬پس از بررســی های الزم‪ ۱۲ ،‬سازمان‪ ،‬نهاد و تشکل برای‬ ‫حضور و داوری بخش «تجلی اراده ملی» در نظر گرفته شدند که بر اساس‬ ‫قضاوت هیات های داوری جداگانه برگزیدگان خود را معرفی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این خبر‪ ۱۲ ،‬سازمان‪ ،‬نهاد و تشکل حاضر در بخش «تجلی اراده‬ ‫ملی» عبارتند از‪ :‬بنیاد شــهید و امور ایثارگران‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬سازمان بهزیستی‪ ،‬شرکت راه اهن شهری‬ ‫تهران و حومه‪ ،‬سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‪ ،‬شرکت سهامی‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور‪،‬قوه قضاییه‬ ‫و فراکسیون جوانان مجلس شورای اسالمی‪ .‬پیش تر اسامی داوران نهادها و‬ ‫سازمان های مختلف در بخش «تجلی اراده ملی» به شرح زیر اعالم شده بود‪:‬‬ ‫قوهقضاییه‪:‬سیدمحمدرضاخوشرو‪،‬مهدیافتخاری‪،‬علیرضاپاشایی‪،‬محمد‬ ‫شهریاری‪ ،‬امیر اکبرزاده و جواد طوسی‬ ‫بنیادشهیدوامورایثارگران‪:‬فرزادموالزاده‪،‬سیدمرتضیحسینی‪،‬محمدتقیفهیم‬ ‫فراکسیون جوانان مجلس‪ :‬نعمت اهلل توان‪ ،‬حدیث زارع نژاد و دارا نثاری‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ :‬هارون یشایایی‪ ،‬مجید کریمی‪،‬‬ ‫سیدجمالساداتیان‪،‬کیانوشجهانپوروخسرونقیبی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ :‬نازنین فراهانی‪ ،‬ابراهیم صادقی فر‪ ،‬فیاض‬ ‫زاهد و عباس رافعی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬محمدرضا انواری‪ ،‬بهروز شهبازپور و سونیا‬ ‫پوریامین‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‪ :‬اعظم کریمی‪ ،‬شاهین مظفری و مجید توکلی‬ ‫سازمان بهزیستی‪ :‬مسعود اسیما‪ ،‬سعید بابایی‪ ،‬عباس حق شناس و پوران‬ ‫درخشنده‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران‪ :‬مجید محرابی‪ ،‬نرگس رجایی‪،‬‬ ‫سعید مرادی کیا و سید حسین حقگو‬ ‫سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور‪ :‬احمد افروز‪ ،‬حسن ضیا‬ ‫اذری و فرهاد دورودگر‬ ‫شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‪ :‬رضا میرزاخانی‪ ،‬میثم‬ ‫سلطانعلی‪ ،‬احسان سالم و محمدرضا ریاحی‬ ‫شرکتسهامیبیمهایران‪:‬سیدعلیرضاساداتمیر‪،‬منصورصالحیوحامدافشارزاده‬ ‫انجمن ویرایش و درست نویســی‪ :‬شراره خشکنابی‪ ،‬معین پایدار و احمد‬ ‫عبدال هزاده‬ ‫بازگشت کارگردانان صاحب نام تئاتر به صحنه‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1200‬یکشنبه‪ 27‬بهمن ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫از محمد رحمانیان تا حمیدرضا نعیمی‬ ‫کارگردانان صاحب نام تئاتری با اجراهای جدید در تماشــاخانه های‬ ‫مختلف کشور به صحنه هنرهای نمایشی باز می گردند‪.‬‬ ‫حمیدرضا نعیمی با بازیگر شهیر فرانسه همراه می شود‬ ‫حمیدرضــا نعیمی قصد دارد در جدیدترین تجربه گروه تئاتر شــایا‪،‬‬ ‫نمایش فردریک را از ‪ ۷‬فروردین سال اینده در سالن اصلی مجموعه‬ ‫تئاتر شــهر به صحنه ببــرد‪ .‬نمایش فردریک نوشــته اریک امانوئل‬ ‫اشــمیت نمایشنامه نویس مطرح فرانســوی که توسط شهال حائری‬ ‫ترجمه شــده‪ ،‬به عنوان ســی و پنجمین اثر از گروه تئات ِر شــایا به‬ ‫صحنه مــی رود‪ .‬این ملودرام کمیک با همرامــی ‪ ۵۰‬طراح و بازیگر‬ ‫ستایش عشق؛ شرح‬ ‫تئاتر‪ ،‬ســینما و تلویزیون داستانی شورانگیز در‬ ‫ِ‬ ‫نوزدهم‬ ‫زندگی فردریک لومتر بازیگر شــهیر و افســانه ای تئات ِر قرن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫فرانسه است‪.‬‬ ‫بازگشت محمد رحمانیان به پردیس شهرزاد‬ ‫محمــد رحمانیان با نمایش تازه اش بــا عنوان روزهای رادیو از اول‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:19‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪17:46‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪18:04‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪05:25‬‬ ‫‪06:51‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫رسول اکرم صلی اهلل علیه و اله و سلم ‪:‬‬ ‫حق فرزند بر پدرش این است که‪ ...‬جز از راه حالل‪،‬‬ ‫روزى او را تامین نکند‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه ص ‪ ، 447‬ح ‪1394‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫پشت صحنه‬ ‫از دیــروز بطور جدی تبلیغات علی احمدی برادر رئیس را در روزنامه اســتارت زدیم بخاطر‬ ‫ســابقه طوالنی ایشان در حوزه فرهنگ و رسانه اغلب دوستان روزنامه نگار حمایت کردند؛ با‬ ‫فیدبکهای مثبت و منفی زیادی روبرو شــدیم‪ ،‬انتخابات این دوره قطعا حواشی بسیاری درپی‬ ‫خواهد داشت از ردصالحیت های گسترده که شاهدش بودیم تا دعوا بر سر لیست های احزاب‬ ‫مختلف‪ ،‬روایت ها و سناریوهای مختلفی را می شنویم؛ در این میان باالرفتن قیمت کاغذهای‬ ‫پرمصرف ایام انتخابات هم از موارد قابل توجه اینروزهاســت که متاســفانه نظارتی هم بر ان‬ ‫نیست‪ .‬چاپخانه ها که وقت ســرخاراندن هم ندارند و متفق القول انتقام چند ماه رکودشان را‬ ‫دارنــد از نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم می گیرند‪ .‬به هرکس هم که می گویی به که رای‬ ‫می دهی می گوید عمرا در انتخابات شرکت کنم!‬ ‫دیروز بعد از مدت ها یکی از همکاران سابق طراحی و فنی امده بود دفتر روزنامه و متعجب بود‬ ‫از این اینهمه فعالیت و فشار کاری که بچه ها دارند تحمل می کنند‪ ،‬طبق معمول کلی هم بحث‬ ‫سیاسی راه انداخت که حاصلش هیچ فایده ای برای ما‪ ،‬خودش و شما ندارند‪ .‬انتخاباتی را که رئیس‬ ‫جمهور به صراحت تشریفاتی می نامند دیگر برای من و شما جای سخن باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به‬ ‫سخاوت بیاراید و گفتار به راستی ‪.‬‬ ‫بو علی سینا‬ ‫حافظانه‬ ‫خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست‬ ‫گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست‬ ‫مرا و سرو چمن را به خاک راه نشاند‬ ‫زمانه تا قصب نرگس قبای تو بست‬ ‫اســفندماه در پردیس تئاتر شــهرزاد به صحنه خواهــد رفت‪ .‬قصه‬ ‫روزهای رادیو دربــاره یکی از گردانندگان رادیو از ســال ‪ ۱۳۱۹‬تا‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬در خالل حوادث سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی عاشقانه است‬ ‫و تــازه ترین نمایش محمد رحمانیان بعــد از مدتی دوری از صحنه‬ ‫نمایش محسوب می شود‪.‬‬ ‫پیش خریــد اینترنتی بلیت هــای این نمایش از صبــح امروز ‪۲۶‬‬ ‫بهمن ماه در ســایت ایران کنســرت‪ /‬ایران نمایش اغاز شده است و‬ ‫عالقه مندان می توانند عالوه بر مراجعه به سایت‪ ،‬به صورت حضوری‬ ‫هم بلیت های این نمایش را از گیشه پردیس تئاتر شهرزاد خریداری‬ ‫کننــد‪ .‬طبق برنامه ریزی های انجام شــده ایــن نمایش در دو جلد‬ ‫در ســانس های ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۱‬از تاریخ ‪ ۱‬اســفندماه تا پایان سال جاری‬ ‫هرشــب در سالن گالیل پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫هومن برق نورد‪ ،‬افشین هاشمی‪ ،‬احسان کرمی‪ ،‬لیلی رشیدی‪ ،‬بهاره‬ ‫افشــاری‪ ،‬ارمین رحیمیان‪ ،‬فهیمه رحیم نیا‪ ،‬بــا هنرمندی بهنوش‬ ‫سایه سنگینقیمتمسکن‬ ‫بر سر اجاره نشین ها‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫طباطبایی و با حضور مهتاب نصیرپور بازیگرانی هســتند که در این‬ ‫نمایش به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫سام درخشانی هم مجری تلویزیون شد!‬ ‫برنامه «ایران» اولین تجربه مجری گری ســام درخشانی‬ ‫پس از حدود دو دهه بازی در ســینما و تلویزیون است‪.‬‬ ‫سام درخشــانی بازیگر سینما و تلویزیون اجرای مسابقه‬ ‫تلویزیونی «ایران» به کارگردانی سعید رضایت را برعهده‬ ‫گرفته است‪ .‬این مسابقه اولین تجربه مجری گری درخشانی‬ ‫پس از حدود دو دهه بازی در ســینما و تلویزیون است‪.‬‬ ‫هاشــم رضایت تهیه کننده «ایران» درباره وضعیت تولید‬ ‫حال حاضر این مســابقه بزرگ گفــت‪ :‬به دلیل تاخیری‬ ‫که در اتمام ســاخت دکور و طراحی اپلیکیشن مسابقه‬ ‫به وجود امد‪ ،‬ضبط مسابقه مقداری دیرتر از برنامه ریزی‬ ‫از پیش تعیین شده اغاز می شــود و همین امر مقداری‬ ‫پخش را نیز به تعویق انداخت‪ .‬با این حال ثبت نام شرکت‬ ‫کنندگان طی فراخوانی که از دو هفته پیش اعالم کردیم‬ ‫اغاز شــده و ظرف چند روز اینــده ضبط برنامه نیز اغاز‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسابقه «ایران» در ‪ ۱۵۶‬قسمت‬ ‫برای پخش از شــبکه اول سیما تولید می شود و براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام گرفته پخش ان به صورت دو روز‬ ‫در هفته (چهارشــنبه و پنجشنبه شــب ها) خواهد بود‪.‬‬ ‫در ایام نوروز ‪ ۹۹‬نیز این مســابقه به صورت هر شــبی و‬ ‫به صــورت ویژه و با اتفاقات متنــوع و جذاب روی انتن‬ ‫می رود‪ .‬این تهیه کننده در ادامه با اشاره به نحوه ثبت نام‬ ‫مخاطبان در مســابقه گفت‪ :‬عالقه مندانی که می خواهند‬ ‫همراه با خانواده‪ ،‬دوستان‪ ،‬همکالسی ها و‪ ...‬در این مسابقه‬ ‫شــرکت کنند می توانند با مراجعه به سایت شبکه یک و‬ ‫دانلود اپلیکیشــن «ایران»‪ ،‬با تشکیل یک گروه پنج نفره‬ ‫امادگی خود را برای دریافت جایزه مسابقه اعالم کنند‪ .‬در‬ ‫این اپلیکیشن تمامی سواالت و پاسخ های ان وجود دارد‬ ‫و شــرکت کنندگان در طول مرحله دانلود اپلیکیشن تا‬ ‫حضور در استودیوی برنامه هیچگونه هزینه ای را پرداخت‬ ‫نمی کنند‪ .‬رضایت در پایان درباره حامی مالی مســابقه‬ ‫نیز گفت‪ :‬هزینه های مســابقه و جوایز شرکت کنندگان‬ ‫از ســوی شبکه اول سیما پرداخت می شود و برنامه فعال‬ ‫اسپانســری ندارد‪.‬سواالت این مسابقه با شعار «ایران را با‬ ‫«ایران» بشناســید» در زمینه های فرهنگ و هنر‪ ،‬تاریخ‪،‬‬ ‫جغرافیا‪ ،‬ورزش‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ادبیات‪ ،‬مشاهیر‪ ،‬سینما و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬بــه طور کلی در مورد کشــور عزیزمان ایران‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫همزمان با عید والدت حضرت زهرا ســام اهلل علیها‪ ،‬هــزاران نفر از مداحان و ذاکران‬ ‫اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬صبح «شــنبه ‪ ۲۶‬بهمن ‪ »۱۳۹۸‬با رهبر انقالب اسالمی دیدار‬ ‫کردند ‪ /‬سایت رهبری‬ ‫بارش برف و کوالک بسیار سنگین در شامگاه ‪ ۲۱‬بهمن ماه‪ ،‬باعث مسدود شدن بزرگراه قزوین‪-‬‬ ‫رشت در منطقه امامزاده هاشم گیالن و گرفتارشدن مسافران در این جاده شد ‪ /‬ابوذر بذری‬ ‫تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی ‪ /‬فارس‬ ‫بخش های علمی و دانشگاهی‪ ،‬موسسات‪ ،‬صنعت و زیوراالت نهمین جشنواره بین المللی مد و‬ ‫لباس فجر تا ‪ 29‬بهمن ماه در بوستان گفتگو برقرار است ‪ /‬مهدیه بابایی‬ ‫نمایشگاه گروهی عکس «پیش درامد» تا ‪ 6‬اسفند در فضای هنری هم رس برپاست ‪/‬‬ ‫گاتا ضیاتبری‬ ‫موزه بانک ملی ایران بنایی بســیار زیبا و نمونــه ای از ذوق و هنر معماری اواخر دوره‬ ‫قاجاریه با مجموعه ای از اثار و اشیای نفیس و کهن از سنوات مختلف تاریخی ایران است‪.‬‬ ‫احداث این ساختمان در سال ‪ 1312‬اغاز شد و در سال ‪ 1396‬به ثبت رسید ‪/‬‬ ‫مریم سجده ای‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1207

روزنامه هنرمند 1207

شماره : 1207
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه هنرمند 1206

روزنامه هنرمند 1206

شماره : 1206
تاریخ : 1398/12/10
روزنامه هنرمند 1205

روزنامه هنرمند 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه هنرمند 1204

روزنامه هنرمند 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه هنرمند 1203

روزنامه هنرمند 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!