روزنامه هنرمند شماره 1182 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1182

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1182

روزنامه هنرمند شماره 1182

‫واکنششاه ابادیمعاونصدابهحوادثاخیر‪:‬‬ ‫ناامیدکردن ملت‪ ،‬راهی است‬ ‫که دشمن انتخاب کرده است‬ ‫فرهنگ ‪2.‬‬ ‫علیثابت نیامدیرعاملانجمنموسیقیایران‪:‬‬ ‫لغو جشنواره های استانی «فجر»‬ ‫در حیطه اختیارات «انجمن موسیقی» نیست‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫سهشنبه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شماره ‪ 8 1182‬صفـــحه ‪ 2500‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫هنرمند را در مگ لند ورق بزنید‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫تلویز یون‪5.‬‬ ‫‪RADIO&TV‬‬ ‫خودمان مخاطب را در دام رسانه های بیگانه انداختیم؛‬ ‫رسانه ملی باید‬ ‫صدای مردم باشد!‬ ‫بررسیتحریم ها برهنرهایتجسمی‪:‬‬ ‫هنرمندان ایرانی هرگز تســلیم تحریم ها نشده اند!‬ ‫نامزدهای نهایی اسکار‪ ۲۰۲۰‬معرفی شدند‬ ‫«جوکر » در صدر نامزدها‬ ‫پیامتسلیتخانهموسیقیایرانبهمناسبتسانحهسقوطهواپیمایاکراینی‬ ‫این درد‪ ،‬درد همه ماست‬ ‫مخالفتکیهانکلهربالغواجراهایهنری‬ ‫با موسیقی فضا را تلطیف کنید‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫هنرمندانترکمنانگیزه ایبرایبافتفرشندارند؛‬ ‫لزومتوجهمسئولینبرای‬ ‫صادراتهنر قالی بافیایران‬ ‫فرهنگ‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫نقدیبرنمایش«شازدهاحتجاب»بهکارگردانیافشینزمانی‬ ‫پایانستمگرییاخودویرانگری‬ ‫تئاتر‪3.‬‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫ن مرتبه و پس از حوادث تلخ روزهای اخیر‬ ‫برای دومی ‬ ‫«علیرضاعصار»کنسرت هایش‬ ‫رابرایهمدردیبامردملغو کرد‬ ‫موسیقی‪7.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫حذف نمایش الیک اینستاگرام‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫‪2‬‬ ‫هنرمندان ترکمن انگیزه ای برای بافت فرش ندارند؛‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش شاه ابادی معاون صدا به حوادث اخیر‪:‬‬ ‫ناامیدکردن ملت‪ ،‬راهی است‬ ‫که دشمن انتخاب کرده است‬ ‫شاه ابادی گفت‪ :‬نگاه دشمن برای بازدارندگی ملت ایران در مسیر‬ ‫تمدن بزرگ اســامی‪ ،‬ایجاد یاس و ناامیدی و سوال و شبهه در‬ ‫بین ملت است‪ .‬حمید شاه ابادی معاون صدا در ایین اختتامیه‬ ‫چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر در قزوین با بیان اینکه اولویت‬ ‫امروز رسانه های داخلی را بررسی نقاط و موضوعاتی که دشمنان‬ ‫روی ان ها دست گذاشته اند‪ ،‬دانست و گفت‪ :‬در این میدان نبرد‬ ‫باید با کمک اندیشه های دینی‪ ،‬حرفی برای گفتن داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون صدا با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال انتقام گیری از‬ ‫سیاستمداران و دولتمردان نیستند‪ ،‬بلکه مردم را هدف گرفته اند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مردم ایران‪ ،‬چهار دهه است که بر ارمان های‬ ‫خود ایســتادگی کرده اند و می خواهند که به سوی تعالی انسان‬ ‫و خدا حرکت کنند‪ .‬شــاه ابادی با تاکید بر اینکه نگاه و اندیشه‬ ‫اسالمی و استکبار ســتیز ملت ایران‪ ،‬سرمنشای برای مبارزه با‬ ‫اســتکبار است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتقام از مردم و ناامید کردن ملت‪،‬‬ ‫راهی است که دشمن انتخاب کرده و نگاه دشمن برای بازدارندگی‬ ‫ملت ایران در مسیر تمدن بزرگ اسالمی‪ ،‬ایجاد یاس و ناامیدی‬ ‫و ســئوال و شبهه در بین ملت اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از حضور‬ ‫میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و یارانش و اعالم ایســتادگی بر مبانی دینی شان‪ ،‬به همان اندازه‬ ‫هم دشمنان اعالم خطر کرده اند و در تالش هستند تا در کشور‬ ‫ناامنی ایجاد کنند‪ .‬معــاون صدا تاکید کرد که امروز درگاه های‬ ‫ارتباطی ما محدود به تلویزیون نیست بلکه همه مردم در عرصه‬ ‫فضای مجازی مولف و تالیف کننده اند و بسیجیان سربازان عرصه‬ ‫جنگ نرم و فضای مجازی اند‪ .‬شــاه ابادی خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫بستر فضای مجازی همه مولفه های شادی و سرگرمی مبتنی بر‬ ‫اگاهی موجود اســت و کسانی که قلم به دست می گیرند باید با‬ ‫اگاهی کامل در این حوزه گام بردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬مایوس کردن‬ ‫مــردم و قرائت های متفاوت از یک موضــوع واحد‪ ،‬می تواند بی‬ ‫تفاوتی را به مردم القا کند و قلم رسانه زمانی می تواند اگاه بخش‬ ‫باشد که غمی را از دل بردارد‪ .‬معاون صدا اعتقاد دارد که حادثه‬ ‫هوایی‪ ،‬بسترهایی را از سوی دشمن ایجاد کرد می توانست ده ها‬ ‫زاویه دید دیگر را به وجود اورد‪ .‬شاه ابادی همچنین از چهره های‬ ‫فرهنگی و هنری اســتان خواست تا با قلم و تولیدات فرهنگی و‬ ‫هنری شان‪ ،‬مشکالت سراسر کشور را رصد کرده و در مسیر رفع‬ ‫مشکالت کشــور‪ ،‬نقش افرین باشند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در دنیای‬ ‫فعلی‪ ،‬اثار رادیویی و تلویزیونی که قدرت ماندگاری باال داشــته‬ ‫باشند‪ ،‬مسیرشان را می پیمایند و مخاطبان را جذب می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رای نماینده باید از قلب مردم‬ ‫بیرون اید نه از جیب نماینده!‬ ‫حمید امیرحسینی‬ ‫در صدر اســام وقتی کســی برای امر حکومت و در دســت‬ ‫گرفتن سرنوشــت انــان و قانونگذاری بــرای اجرای صحیح‬ ‫امورتعیین می شــد‪ ،‬به اجازه مردم احتیاج داشــت و در ان‬ ‫شــرایط تاریخی این عمل‪« ،‬بیعت» نام داشت‪ .‬بیعت در لغت‬ ‫یعنی دســت دادن و دســت در دست کســی گذاشتن و در‬ ‫اصطالح‪ ،‬به معنی پیمان بســتن به منظور اطاعت از کســی‬ ‫و بیــاداوردن اهداف و ارمان های فردی اســت که بیعت با او‬ ‫صورت گرفته اســت‪ .‬بیعت باید با نیت پاک‪ ،‬از روی اخالص‪،‬‬ ‫محبت‪ ،‬اشــتیاق‪ ،‬فهم‪ ،‬درک و شعور سیاسی باال باشد‪ .‬قران‬ ‫مجید درسوره فتح‪ ،‬ایه ‪ 10‬اشــاره به ان دارد که ای پیامبر‬ ‫مومنانی که با تو بیعت کردند‪ ،‬یبایعون ا‪ ...‬با خدا بیعت کرده‬ ‫اند و دســت خدا باالی دست انهاســت و نقض بیعت ضرر و‬ ‫وفــای به ان پاداش بزرگ دارد‪ .‬امروزه «اجازه مردم» یا بهتر‬ ‫بگوئیم «بیعت مــردم» با برگزاری انتخابات صورت می گیرد؛‬ ‫بنابرایــن انتخابات‪ ،‬حقیقتی اســت که با عنــوان بیعت‪ ،‬هم‬ ‫ریشــه دینی دارد و هم عامل مقبولیــت یک نظام حکومتی‬ ‫اســت‪ .‬سازمانها هرگز قادر نیســتند انسان چندبعدی و چند‬ ‫وجهی بســازند ا ّما بســتر حرفه ای کارهای سازمانی در کنار‬ ‫تربیت فکری از نوع معرفت دینی زیر نظر استادی خدامحور‪،‬‬ ‫می تواند به ساخته شدن چنین انسان هائی منجر شود‪ .‬در ان‬ ‫صورت جامعیت دینی تمامی وجود انســان را در بر می گیرد‬ ‫و منافــذ خالی او را پر می کند و تعالی و رشــد او را تضمین‬ ‫می کند و از ان پس نتایج فکری انســان به جامعه ســرازیر‬ ‫می شود و تجلی این امر در جامعه‪ ،‬راه یافتن در قلب مردم را‬ ‫به همراه دارد و اینگونه اســت که می گویم‪»:‬رای نماینده باید‬ ‫از قلب مردم بیرون ایــد‪ ».‬باید مردم با تمام وجود همنوعی‬ ‫و هــم فصلی خــود را با نماینده حس کننــد و در رای خود‬ ‫نوین انتخابات اینگونه در‬ ‫محکم شــوند‪ .‬مسیر فرهنگ سازیِ‬ ‫ِ‬ ‫جامعه طراحی و ترسیم می شود‪ .‬باین ترتیب رفته رفته کف و‬ ‫سقف واقعی هزینه های انتخاباتی مشخص می شود‪ .‬کاندیداها‬ ‫نیــز موتور قــدرت را با تزریق پــول و ترفندهای غلط برای‬ ‫تبلیغات انتخاباتی روشن نمی کنند‪ .‬از طرفی با توجه به رشد‬ ‫ف ّناوریهای اطالعاتی و اثر ان در کاهش هزینه های تبلیغاتی‪،‬‬ ‫باید برای تغییر فرهنگ انتخاباتی‪ ،‬تالشی ملّی بعمل اید‪.‬‬ ‫لزوم توجه مسئولین برای صادرات هنر قالی بافی ایران‬ ‫گویی مشکل فرش ترکمن تنها گریبانگیر این خطه نیست زیرا وقتی با صاحب یکی از کارخانه های‬ ‫ریســندگی اصفهان که از قضا جزو طلبــکاران تولیدکنندگان فرش در گنبدکاووس هم اســت‪،‬‬ ‫همصحبت شــدم‪ ،‬گفت که از دســت رفتن فعالیت در زمینه تولیــدات فرش ترکمن تنها منطقه‬ ‫گنبدکاووس و یا ترکمن صحرا را تحت تاثیر قرار نمیدهد بلکه تولیدکنندگانی همچون مارا نیز به‬ ‫رکود نزدیک می کند‪.‬‬ ‫ســید عباس فیاض از تولید کنندگان نخ فرش در اصفهان افزود‪ :‬مقدار فروش کنونی ما در منطقه‬ ‫گنبدکاووس‪ ،‬یک دهم سال قبل است و سال قبل نیز به نسبت کمتر از سال های گذشته بود که این‬ ‫روند نزولی مداوم باعث می شود ما نیز مجبور شویم کارگرهای خود را تعدیل کنیم و این یعنی افزوده‬ ‫شــدن به جمعیت بیکار که می تواند زمینه ساز انواع ناهنجاری های اجتماعی شود‪ .‬وی فزود‪ :‬فرش‬ ‫ترکمن به دلیل مقرون به صرفه بودن و کیفیت مناســبی که دارد از قدیم االیام مورد توجه همگان‬ ‫بوده و در روزهایی که به راحتی در بازار جهانی به فروش می رفت باید یک مسیر دائمی برای ارائه‬ ‫ان به مشتریان جهانی تعبیه می شد که متاسفانه این چنین نشد و امروز شاهد ان هستیم که با از‬ ‫دست رفتن بازارهای جهانی‪ ،‬نه تنها فرش ترکمن بلکه تولیدات مشابه ان در کل کشور به مشکل‬ ‫برخورده اند‪ .‬در این پیوند جمعی از فعاالن عرصه تولید و بازاریابی فروش این هنر دستی ترکمنها در‬ ‫فشاری مضاعف و نا امید از اینده مبهم فرش ترکمن با تهیه نامه و ارسال ان به دستگاه های مربوطه‬ ‫همچون استانداری گلستان‪ ،‬اداره کل صنعت معدن و تجارت‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬موزه فرش‬ ‫فرش ترکمن با شهرت و اواز ه جهانی خود‪ ،‬پدیده ای ویژه در هنر قالی بافی است که به گفته فعاالن گنبدکاووس و دفتر نماینده مجلس این شهرستان خواستار کمک به این ظرفیت ارزشمند اقتصادی‬ ‫این روزها حال و روز خوشــی نداشته و متاثر از تالطمات بازار از دست رفته و بیم ان می رود شمار منطقه شدند‪ .‬در این نامه خطاب به استاندار گلستان اینگونه امده است‪« :‬احتراما اینجانیان حبیب‬ ‫بســیاری از فعاالن این عرصه به خیل بیکاران بپیوندند‪ .‬فرش اینه ای زنده از فرهنگ ترکمن ها در اله بقایی و اهالی صنف تولیدکنندگان و کارافرینان صنعت فرش ترکمن در شهرستان گنبدکاووس‬ ‫طول تاریخ و از نشانه های بارز فرهنگ عمیق و تنومندی است که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و و حومه که ذیل برگه را تایید نمودهاند به استحضار عالی می رساند از دیرزمانی فرش و قالی ترکمن‬ ‫اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده که فرهنگ تحمیلی چون خورشید تابان گلهایش فروغ اختران به زیر پای جهانیان می درخشید و اکنون این صنعت به‬ ‫بیگانه را در خود حل کرده و به ان سیمای ترکمنی بخشیده و تا انجا که تاریخ یاد می کند‪ ،‬ترکمن خزان زرد کسادی و خواب زمستانی طوالنی دچار گشته و فرش های رنگارنگ به علت رکود اقتصادی‬ ‫با فرش و فرش با ترکمن شــهرت داشته اســت‪ .‬فرش در بین ترکمن ها همچون درختی است که و تحریم های ناجوانمردانه کشــورهای ســلطه طلب و در راس ان امریکای جنایتکار‪ ،‬در انبارهای‬ ‫ریشه در ژرفای خاک صحرا داشته و قرن هاست که با بافتن تار و پودهای ان‪ ،‬نقش و نگارهای اصیل تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف به دلیل نداشتن خریداران داخلی و خارجی در حال خاک‬ ‫و ســنتی را که معرف باورها و فرهنگ اصیل خودشان است‪ ،‬از نسلی به نسل دیگر‬ ‫خوردن می باشد‪ .‬از طرفی بافندگان این صنعت از اهالی قشر ضعیف و مستضعف این‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬ ‫منتقل و تا به امروز حفــظ کرده اند‪ .‬فرش ترکمن از دیرباز جایگاه قابل توجهی در‬ ‫جامعه هستند و در نبود مشتری و فروش نرفتن فرش‪ ،‬تولیدکنندگان نیز نمیتوانند‬ ‫فعالیت در این‬ ‫بازارهای داخل و خارج از کشــور و نیز نزد دوستداران هنر داشته و جلوه گری ان در‬ ‫جوابگوی هزینه های تولید باشــند و ضربه ســنگینی به این قشر مستضعف بوده و‬ ‫نرفتن‬ ‫فروش‬ ‫زمینه‬ ‫نگاه عاشقان هنر رخ می نماید؛ این درحالیست به گفته دست اندرکاران تولید و عرضه‬ ‫حتی دور از فروپاشی کانون گرم خانواده هایشان نمی باشد‪ .‬اینجانیان تولیدکنندگان‬ ‫فرش های بافته‬ ‫این صنعت دستی دارای اوازه جهانی‪ ،‬این روزها بر اثر رکود و کم شدن خریدارهایش‬ ‫فرش تا امروز با هر مکافات و رنجی توانسته ایم چرخه این صنعت را سرپا نگه داریم‬ ‫در بازارهای جهانی که عمدتا به دلیل تحریم های چند ســاله اخیر اســت‪ ،‬وضعیت شده است و در نبود ولی متاسفانه دیگر توان و تحمل و جوابگوی بافندگان به علت کمبود مالی نیستیم‬ ‫مناسبی نداشــته و نیاز به تامل و توجه مســئوالن دارد تا رونق تولید ان همچون خریدار‪ ،‬بافنده ها نیز و تولیدکنندگان فرش ترکمــن یکی پس از دیگری در حال قطع تولید و ترک این‬ ‫گذشــته پایدار بماند‪ .‬فرش ترکمن با وجود گسترش صنایع ماشینی همچون فرش‬ ‫حرفه می باشند‪ .‬در نهایت برای نجات این کشتی به گل نشسته یاری و مساهدت به‬ ‫رمقی برای نشستن‬ ‫کاشان یا اصفهان‪ ،‬جایگاه خاص خود را در کانون خانواده های ترکمن حفظ کرده زیرا‬ ‫سوی ناخدایی دراز می کنیم که نزدیک ترین فرد به کار ما مدیر و مسئول و متولی این‬ ‫پشت دار قالی و‬ ‫کیفیت استثنایی این کاالی نفیس و لوکس موجب گذر ان از مرزهای تاریخ به زمان بافتن تار و پود فرش صنعت و واقف و اشنایی به دردها و رنج ها می باشد‪ .‬لذا از جنابعالی استدعای عاجزانه‬ ‫حال شــده و به اینده نیز امتداد خواهد یافت‪ .‬گستردگی فرش دستباف در ترکمن‬ ‫داریم که به جهت جلوگیری از مرگ و نابودی این صنعت که روزگاری پراوازه‪ ،‬ارزاور‪،‬‬ ‫را ندارند‪ .‬انبارها‬ ‫شهری‪،‬‬ ‫صحرا بســیار شگفت انگیز اســت‪ ،‬بطوریکه در تمامی منطقه‪ ،‬چه در مراکز‬ ‫کارافرین و معیشت ساز بود‪ ،‬تسهیالتی از قبیل وام و سایر تزریقات مالی امکان پذیر‬ ‫انباشته از فرشهای‬ ‫روســتایی و همچنین در ایالت و عشایر قالیبافی متداول بوده و این صنعت یکی از‬ ‫به رگ های خشکیده در نظربگیرید و عنایت همکاری را برای رفع مصائب و معضالت‬ ‫بافته شده است که‬ ‫منابع ارتزاق ترکمن ها است‪.‬‬ ‫به عنوان سرمایه های ما مبذول فرمایید‪».‬‬ ‫گلستان از دیرباز مهد تولید فرش های دستباف از جمله فرش ترکمن بوده و هزاران‬ ‫در ایــن پیوند‪ ،‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت گنبدکاووس با رد برخی موارد‬ ‫ما بازاریان خاک‬ ‫نفــر در حوزه تولید‪ ،‬بازاریابــی و فروش فرش ترکمن فعالیــت می کنند؛ تار و پود‬ ‫مطروحه در نامه مذکور‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند فشار تحریم ها در بحث فروش فرش بی تاثیر‬ ‫می خورد و اگر‬ ‫فرش های ترکمن را اغلب زنان و دخترانی گره می زنند که از کودکی‪ ،‬نوای یکی زیر‬ ‫نبوده ولی اوضاع به این بدی که در نامه ارسالی برخی فعاالن حوزه فرش گفته شده‪،‬‬ ‫نتوانیم با خرید‬ ‫دو تا رو‪ ،‬الالیی دلنواز مادران انها بوده و امروز هنر انها شهره جهان شده و بازارها و‬ ‫نیســت‪ .‬خلیل رجبلی افزود‪ :‬در حال حاضر بافنده های فرش ترکمن درحال فعالیت‬ ‫محصوالت بافنده ها‬ ‫هنردوستان دنیا‪ ،‬خریدار دست بافته های انان است‪.‬‬ ‫بوده و خریداران این هنر اصیل از دیگر نقاط برای خرید این محصول با بافندگان در‬ ‫انها را به بودن در‬ ‫این هنر کم نظیر که در کنار حل مشــکل معیشتی خانواده های ترکمن‪ ،‬معرف هنر‬ ‫ارتباط هســتند‪ .‬وی گفت‪ :‬در راستای حفظ این هنر و حمایت از شاغالن این حوزه‬ ‫این کار تشویق‬ ‫زنان این قوم بزرگ نیز می باشد‪ ،‬به گفته فعاالن این عرصه‪ ،‬این روزها تبدار شده و با‬ ‫و برای تثبیت بیمه تامین اجتماعی مشــموالنی که به هر دلیلی در برهه ای از زمان‬ ‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫کنیم‪،‬‬ ‫کم شــدن میزان تولیدش در سال جاری و پایین امدن حجم عرضه ان در بازارهای‬ ‫نتوانســتند تعهدات خود را ادا نماینــد‪ ،‬رایزنی هایی با بیمه تامین اجتماعی صورت‬ ‫داخلی و خارجی که درامد خانوارهای بافنده و ســایر فعــاالن این بخش را تامین افراد زیادی به جمع‬ ‫گرفته تا این افراد بتوانند از این خدمات بهره مند شوند‪ .‬رجبلی با اشاره به پرداخت‬ ‫می کــرد‪ ،‬موجی از نگرانی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده و چنانچه مســئوالن‪ ،‬بیکاران کشور اضافه تســهیالت کم بهره به فعاالن حوزه فرش عنوان کرد‪ :‬به منظور مایت از شــاغالن و‬ ‫خواهد شد زیرا‬ ‫چون طبیب در وقت نیاز بر بالینش حاضر نشده و درد ان را دوا نکنند‪ ،‬فردا مصداق‬ ‫تولیدکنندگان فرش ترکمن همیشه سعی داشتیم بیشترین میزان خدمت رسانی و‬ ‫رنگرزها‪ ،‬کسانی که‬ ‫ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود‪.‬‬ ‫تزریق تسهیالت کم بهره از اعتبارات موجود را به این افراد داشته باشیم که در سال‬ ‫ سازند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دارقالی‬ ‫در این رابطه حبیب اهلل بقایی از فعاالن تولید و فروش فرش ترکمن درحالی که ناامید‬ ‫گذشته با پرداخت تسهیالت ‪ ۴‬درصدی‪ ،‬وام های یکصد میلیون ریالی به ‪ ۱۰۵‬نفر و‬ ‫انهایی که در این‬ ‫از اقدام بموقع مســئوالن امر بود‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۵‬ســال از عمرم را در این عرصه‬ ‫اعطای تسهیالت یک میلیارد و دویست میلیون ریالی‪ ،‬مجموعا ‪ ۱۰‬میلیارد و یکصد‬ ‫مسیر با حمل و نقل‬ ‫سپری کردم و جز ســال های ابتدایی که برای سود به این فعالیت روی اورده بودم‪،‬‬ ‫و هفتاد میلیون ریال تسهیالت پرداخت شد که کمک شایان توجهی در این عرصه‬ ‫محصوالت در امد‬ ‫عشق به پیشرفت فرش ترکمن و گسترش ان به منظور ایجاد اشتغال در خانواده هایی‬ ‫محسوب میشــود‪ .‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان برنامه های پیش رو‬ ‫که تنها راه معاششان بافتن قالیچه و فرش بود‪ ،‬باعث تداوم فعالیتم در این مسیر شد‪.‬‬ ‫در ایــن حوزه گفت‪ :‬پیگیری هایی برای دایر شــدن بازارچه دائمی فرش ترکمن در‬ ‫کسب می کردند و‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در گذشــته بیش از دو هزار بافنده که هرکدام خرج یک خانوار را‬ ‫گنبدکاووس انجام شده که شهرداری در این زمینه درحال بررسی برای اغاز عملیاتی‬ ‫حتی بازاریاب هایی‬ ‫می دادند در منطقه گنبدکاووس مشغول به بافتن فرش در ابعاد مختلف بودند که رفته‬ ‫اجرایی اســت که این اقدام می تواند در ارائه بی واسطه این هنر‪ ،‬گامی بزرگ باشد‪.‬‬ ‫که با فروش فرش‬ ‫رفته این تعداد نصف شد و همچنان به دلیل فروش نرفتن فرشها‪ ،‬در حال ترک این‬ ‫رجبلی خاطرنشــان کرد‪ :‬حوزه تولید فرش ترکمن در ســال های اخیر محل برخی‬ ‫و کسب درصدی از‬ ‫کار هستند‪ .‬وی با بغضی از خجالت گفت‪ :‬اخیرا یکی از بافنده هایم برای تامین هزینه‬ ‫سوء اســتفاده ها شده که در این رابطه بیشترین فشــار بر بافنده تحمیل می شود و‬ ‫ان‪ ،‬زندگی خود را‬ ‫درمان کودکش مبلغ یکصد هزار تومن از من طلب کرد ولی نداشتم که کمکش کنم‬ ‫برخی به دنبال ان هســتند با اشفته نشان دادن بازار‪ ،‬حق الزحمه بافنده را تا حدی‬ ‫می گذراندند از این‬ ‫این‬ ‫و تا صبح غصه می خوردم که اگر اتفاقی برای کودکش بیفتد تقصیر من اســت و‬ ‫کاهش دهند که این از نظر ما شایسته نیست و این موضوع می تواند باعث نارضایتی‬ ‫درامدزایی محروم‬ ‫موضوع بر روی دوشم سنگینی می کند ولی ایا برای مسئوالن هم همینقدر سنگین‬ ‫و بی انگیزه شــدن بافندگان برای ارائه هنر خود شود‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه‬ ‫خواهند شد‬ ‫است؟ بقایی با حسرت از دوران رونق تولید فرش ترکمن یاده کرده و می گوید‪ :‬در سال‬ ‫تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان نیز در این خصوص گفت‪ :‬در‬ ‫های ‪ ۷۳‬تا ‪ ۸۰‬روزانه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربع فرش در منطقه گنبدکاووس به فروش می رفت‬ ‫‪ ۹‬ماه اول امسال ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فرش دستباف در این استان تولید شده که‬ ‫که بخشی اقتصاد شهرستان و خانواده هایی که شغل دیگری نداشتند را تامین می کرد ولی به مرور از این مقدار ‪ ۱۴۱۰۰‬مترمربع با ارزش دو میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است‪ .‬درویش علی‬ ‫زمان این وضعیت از دست رفت و پس از سال ‪ ۸۰‬شاهد پسرفت در بازار فروش فرش ترکمن بودیم حسن زاده با اشاره به کم شدن میزان تولید و صادرات فرش دستباف گلستان نسبت به مدت مشابه‬ ‫ولی از سال ‪ ۹۰‬تا کنون به ورطه نابودی رسیده ایم و االن فروش منطقه به زور به روزی ‪ ۵۰‬مترمربع ســال گذشته بیان کرد‪ :‬در پنج سال اخیر شاهد نوسانات محسوس در بازار فرش بودیم که در این‬ ‫می رسد‪ .‬بقایی افزود‪ :‬در ان ایام از تمام استان های کشور تقاضا برای خرید فرش وجود داشت و حتی بین ســال ‪ ۹۷‬را بهترین ســال داست که در ان ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع فرش تولید شد که ‪۳۳‬‬ ‫برخی برای تحویل درخواستشــان مدتی را به انتظار می ماندند و عالوه بر ان بســیاری از خریداران‪ ،‬هزار مترمربع ان به ارزش چهار میلیون دالر صادر شد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی اتفاقات نظیر روابط‬ ‫تولیدات فرش ترکمن را برای عرضه در بازارهای جهانی و صادرات به کشورهایی نظیر المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬خارجی‪ ،‬اعمال تحریم ها و نیز فشارها و تضییقات اقتصادی باعث روند نزولی در زمینه تولید فرش‬ ‫کانادا‪ ،‬لبنان و حتی برخی کشورهای قاره افریقا از ما می خریدند که ارزاوری برای کشور نیز به همراه شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬این نوسانات در بازار امری طبیعی بوده و این امکان وجود دارد که در سه ‪ ۳‬ماه‬ ‫داشت‪ .‬وی درحالی که با حسرت به فرش های انباشته شده در مغازه اش اشاره می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیست پایانی سال ‪ ۹۸‬و یا سال اینده دوباره شاهد جهش و رونق بازار در این خصوص باشیم‪.‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه به صورت فرش به خاطر نبود مشتری در انبارم خاک می خورد‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫تولید و فروش فرش ترکمن با اشــاره به بدهی ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی ناشــی از فروش نرفتن محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬ان را فشار مضاعف توصیف کرد که توان ادامه مسیر را از وی سلب کرده و از تصمیم خود‬ ‫برای ترک این حوزه در ایامی می گوید که به جای حل مشکالت‪ ،‬بر حجم انها افزوده می شود‪ .‬جلیل‬ ‫مدرسی از دیگر فعاالن عرصه فرش ترکمن نیز در این باره گفت‪ :‬مشکل اصلی برای فعالیت در این‬ ‫زمینه فروش نرفتن فرش های بافته شــده است و در نبود خریدار‪ ،‬بافنده ها نیز رمقی برای نشستن‬ ‫پشت دار قالی و بافتن تار و پود فرش را ندارند‪ .‬وی گفت‪ :‬انبارها انباشته از فرشهای بافته شده است‬ ‫که به عنوان سرمایه های ما بازاریان خاک می خورد و اگر نتوانیم با خرید محصوالت بافنده ها انها را‬ ‫به بودن در این کار تشویق کنیم‪ ،‬شک نکنید افراد زیادی به جمع بیکاران کشور اضافه خواهد شد‬ ‫زیرا رنگرزها‪ ،‬کســانی که دارقالی می ســازند‪ ،‬انهایی که در این مسیر با حمل و نقل محصوالت در‬ ‫امد کســب می کردند و حتی بازاریاب هایی که با فروش فرش و کســب درصدی از ان‪ ،‬زندگی خود‬ ‫را می گذراندند از این درامدزایی محروم خواهند شد‪ .‬مدرسی افزود‪ :‬تنها بازاری که اخیرا دلخوشش‬ ‫بودیم نمایشگاه های داخلی و بین المللی بود که با بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر تحریمها‪ ،‬در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی هم فروش چندانی نداریم‪ .‬وی با لحنی که حاکی از خستگی بود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اگر تحریم ها رفع شود و بازار فروش خوب پیدا کنیم‪ ،‬خیلی سریع می توانیم به روزهای سابق برگردیم‬ ‫و رونق تولیدی که رهبر هم به ان اشاره دارد را در منطقه خودمان احیا سازیم‪.‬‬ ‫نقدی بر نمایش «شازده احتجاب» به کارگردانی افشین زمانی‬ ‫پایانستمگرییاخودویرانگری‬ ‫رضا اشفته‬ ‫شازده احتجاب نوشته و کار افشین زمانی نمی تواند گویای رمانی باشد که در ادبیت خود سنگ تمام نهاده‬ ‫و می تواند هر مخاطبی را متاثر از حال و هوای سیالی کند که در ان زمان به بازی گرفته شده‪ ،‬تا در مرور‬ ‫دقایقی از دور و نزدیک یک سلسله ستمگر‪ ،‬ضمن پذیرفتن باری به هر جهت بودن شان‪ ،‬برای پایان دادن به‬ ‫این همه ستم ناروا مرگ را بر خود روابدانند‪ .‬اما افشین زمانی بر ان هست ضمن تاثیرپذیری عمده از شارده‬ ‫احتجاباثرهوشنگگلشیری‪،‬بتوانددقایقینیزبرنمایشنامهفریدریشدورنماتسوییسیمتمرکزشودکه‬ ‫در این گذر بتواند جالل و شکوه دگرگونه ای به اثرش بدهد و از ان عصیان فردی شازده کمی بکاهد و ان را‬ ‫در یک بازی شوخ طبعانه تر به چالش در اورد که هم لطیف کرده باشد فضا را و هم تراژدی را به ژرفای جان‬ ‫مخاطب و به عبارت بهتر به مغز استخوان برساند اما هیچ یک از این نیت ها و ارزوها واصل نمی شود چون در‬ ‫این بازی دو مسیر بیگانه و دور از هم به فصل مشترکی نمی رسند که هم گویای یک ترژادی هست و هم‬ ‫می تواند جاذبۀ کمدر این ُجستار بر ان هستیم ضمن مطالعه برخوردهای چندگانه ای که در این اقتباس ازاد‬ ‫لمس و اجرا شده است‪ ،‬به برایند ان برسیم و در نهایت دریابیم که در این مسیر چه ناکارامدی هایی همه فن‬ ‫و تکنیک های منتج در این فرم گرایی و به تعبیری شاید فرم زدگی را به متالشی شدن یک فضا انجامیده‬ ‫است‪ ،‬مورد کنکاش قرار دهیم‪.‬‬ ‫مکان و زمان وقوع داســتان‪ ،‬با ابهام‪ ،‬اصفهان در ســده ی سیزدهم و چهاردهم قمری دانسته اند‪ .‬شازده‬ ‫احتجاب‪ ،‬اخرین بازمانده ی خاندانی اشرافی‪ ،‬اخرین شب زندگی خود را می گذراند‪ .‬س ِرشب وقتی به خانه‬ ‫می امده‪ ،‬مراد را دیده است ـ شاهدی که در تمام صحنه های مرگ حضور دارد و به تعبیری منادی مرگ‬ ‫به شمار می اید ـ و اینک که یقین دارد زمان مرگش فرا رسیده‪ ،‬می خواهد خودش را بشناسد‪ .‬بنابراین به‬ ‫محرکش عکس های بازمانده از گذشتگان است‪ .‬فخرالنساء(همسر‬ ‫سفری در رویا و تاریخ می رود‪ ،‬سفری که ّ‬ ‫درگذشته ی شازده) مهم ترین خاطره را در ذهن او دارد و در حقیقت وجود او بیش ترین دلیل برای رفتن در‬ ‫گذشته برای شازده رقم می زند‪ ،‬زیرا تنها وسوسه ی ذهنی شازده شناخت فخرالنساء است‪ .‬فخرالنساء با کوک‬ ‫جد کبیر‪ ،‬شازده را به یاد زمان های از دست رفته می اندازد‪ ،‬او با تسلّط خاص خود بر شازده‬ ‫کردن ساعت های ّ‬ ‫بر نقاط ضعف خاندان و تبار او انگشت می گذارد و گویی بر تاریخچه زندگیشان تازیانه می زند‪ .‬فخرالنساء که‬ ‫خود قربانی جور و ستم این خاندان است‪ ،‬سرانجام شازده را به پوچی زندگی خود و اجدادش اگاه می کند‪.‬‬ ‫شازده با مرور خاطرات گویی چرت می زند‪ ،‬حال خوشی ندارد و گذشته به شکل کابوس های هولناک و‬ ‫گاهی در ابهامی تاریک بر او ظاهر می شود؛ خواب هایی که او را هر بار از جا می پراند‪ ،‬به زمان حال می اورد‬ ‫و او در چرتی دیگر به کابوسی دیگر می غلتد‪ .‬پریشانی خاطرات حاکی از این مسئله است‪ .‬حضور خاطرات‬ ‫جدکبیر‪ ،‬پدر بزرگ و پدر هم به تو ّهمات او می پیوندند‪ .‬یکی از افرادی که در داستان حضور پُررنگی دارد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ی ُکشد؛ برادرش را به بهانه ی حفظ سنن اشرافی با خونسردی خفه‬ ‫پدر بزرگ است‪ .‬پدر بزرگ مادر خود را م ‬ ‫رعیتی را که وارد قلعه ی اربابی شده‪ ،‬با تیر می زند؛ به دستور‬ ‫می کند و با خانواده اش به درون چاه می اندازد؛ ّ‬ ‫او چشمان منیره خاتون‪ ،‬زن تیره روز حرمسرا را به جرم همبستری با شازده احتجاب کوچک در می اورد و‬ ‫مرصعشان بیرون می کشد‬ ‫بعد که داغش می کنند‪ ،‬او دیوانه می شود‪ .‬شازده اجداد خود را از قاب عکس های ّ‬ ‫و پس از مرور سنگدلی ها و قساوت هایشان انان را به سر جای خود باز می گرداند‪ .‬پس از شازده بزرگ (پدر‬ ‫بزرگ) نوبت به پدر می رسد‪ .‬حاال دیگر فروپاشی اشرافی تسریع شده و به همین دلیل پدر به خدمت نظام‬ ‫در امده است‪ .‬او کاری را که اجدادش طی چند سال کرده اند‪ ،‬در یکی دو ساعت انجام می دهد و در یک‬ ‫حمله ی نظامی تعداد زیادی از مردم را به گلوله می بندد‪ .‬این ستم پدر شکل مدرن تری نسبت به ظلم های‬ ‫خاندانشگرفتهاست‪.‬‬ ‫شازده احتجاب خود را از قساوت های اجدادش به دور می داند‪ ،‬ا ّما قساوت او از نوعی دیگر است؛ او جسم و روح‬ ‫را تواما نابود می سازد‪ .‬به دالیل خاص روحی و روانی خود‪ ،‬فخری‪ ،‬کلفت خانه را مسخ کرده و او را در هیئت‬ ‫فخر النساء دراورده و در جهت امیال نفسانی خود و تخلیه ی عقده های روانی به کار گرفته‪ ،‬حتی در برابر نعش‬ ‫فخرالنساء با او همبستری می کند‪ .‬سپس مرگ حامیان شازده را یکی پس از دیگری می رباید‪ ،‬مرگ فخرالنساء‬ ‫یکی از این مرگ هاست‪ .‬مراد‪ ،‬کالسکه چی خاندان شازده‪ ،‬این بار خبر مرگ شازده را به خود او می دهد‪ .‬شازده‬ ‫با باری از مرده ها بر دوش در تنهایی می میرد ـ در اتاقی نمور و خالی از اشیاء عتیقه ی موروثی‪.‬‬ ‫اقتداربازیگران‬ ‫با انکه اقتدار بازیگران منهای حضور کارگردان (بازی افشین زمانی در نقش شاه فیروز یا جد بزرگ خسرو)‬ ‫تنها و شــاید بیشترین جاذبۀ ممکن برای دیده شــدن این نمایش هست اما هیچ روال و قاعده مبسوط‬ ‫و پذیرنــده ای که بتواند فرم گرایی ان را از میل به فرم زدگی افراطی برهاند‪ ،‬حاکم بر لحظه های نمایش‬ ‫نمی شود و ما در این بسط فرم نیمه ویران که همان نیمه را نیز به لحاظ توجه و تمرکز بر دو متن ادبی و‬ ‫نمایشی شناخته شده ایرانی و سوییسی دارد‪ ،‬ما را دچار ویرانی همه چیز می کند چون نه این را می فهمیم‬ ‫و نه ان را می خواهیم‪ .‬به ناچار پای این اثر نیمه ویران مشکوک به درک شتابزده و شاید شوق بیش از حد‬ ‫کارگردان‪ ،‬در پذیرش این کشف درواقع نامکشوف که می شود شازده حتجاب را با رمولوس کبیر در امیزشی‬ ‫عینی به چالش کشید و این گونه می توان مخاطبان را راضی تر نگه داشت‪ ،‬وامی مانیم‪ .‬شاید به این دلیل‬ ‫که رمان شازده یک اثر ادبی فرهیخته است و برخوردار از لحظات دراماتیک نیست و ان اثر دورنمات لبریز‬ ‫از لحظات دراماتیک است که دالیل بسط یافته ان در این پیکره ادبی می تواند یک راه خالص تلقی شود؛‬ ‫غافل از اینکه ان رمان به ضرورت این همه لجام گسیختگی های ضد انسانی در کشتار و شکنجه لبریز از‬ ‫تراژدی های سنگدالنه است که کافی است در تجلی عینی و دیداری اش هر کارگردانی بکوشد و با اشاره ای‬ ‫بتواند یک تراژدی هولناک و به عبارتی یک تراژدی شقاوتِ انتون ارتویی از ان بیرون اورد یا اینکه به همان‬ ‫ترفند طنزامیز شدن لحظات بشود از ان یک گروتسک یا کمدی سیاه ویرانگر خلق کرد که هر تماشاگری‬ ‫بتواند متاثر از ان تاالر نمایشی را ترک کند و هم از ان رمان دوباره خاطره بسازد که هوشنگ گلشیری چه‬ ‫قلم توانایی دارد و هم این کارگردان چه نگاه و نگرۀ همسو و هماهنگی یافته که با یک فرم نزدیک به ایده‬ ‫ال‪ ،‬چهارچوب های دقیقی را برای صحنه ارایی و میزانسن هایش یافته است و این گونه می توانست در عین‬ ‫حال ورود متن دوم یا همان نمایشنامه رومولوس کبیر را برای این امیزش موجه گرداند وگرنه االن ذوق‬ ‫زدگی ها و خودشیفتگی ها مانع از ان شده است که ما درک دقیق و واالمنشانه ای از این همه جستجوگری‬ ‫افشین زمانی داشته باشیم که پیش از اینها هنرپیشه نقش دوم نوشته بهرام بیضایی را با ادله و شکل در خور‬ ‫تاملتری به چالش دراورده بود‪ .‬به هر تقدیر این خیزش بلندپروازانه است و یا خیزابی است در خاموشی انچه‬ ‫باید به جالل و جبروتی در صحنه ممکن شود و ندانستگی های الینحل مراد و مقصود را از این همه ذوق غرق‬ ‫در توهم این کارگردان اینده دار می رباید‪ .‬به هر حال او اگر در چیدمان متن و درنگ در واژگان کم می اورد‬ ‫به درستی بازی و بازیگری را می شناسد و از صحنه و فضای خالی همچنان می تواند استفاده کند و کارایی‬ ‫زیبایی شناسانه ای را به منصه ظهور برساند‪.‬‬ ‫خروجییابرایند‬ ‫افشین زمانی خواسته و تالش بسیاری کرده که از این دو متن و البته در تکیه نود درصدی به متن شازده‬ ‫احتجاب و ده درصدی به متن دورنمات متن و یا نگاه ویژه اش را برای یک تئاتر بیرون بیاورد؛ برایندی که‬ ‫در نگاه اول جاذبه هایی دارد و ناگفته نماند که این جاذبه در این اقتباس ادبی و نمایشی کمتر مشهود است‬ ‫بلکه در ان فرم اجرایی ممکن شده است‪ .‬این جاذبه ها درواقع از ایجاد ضرباهنگ و تحمل اولیه اجرا می اید و‬ ‫همچنین هماهنگی و مدل حضور بازیگران که با بیان های گرم و بسیار جذاب و بدن های منعطف و پر شور‬ ‫بر ان هستند که خودی نشان دهند یا بازیگر بودن شان را به تماشا دراورند و بلکه یکی هم هست که در این‬ ‫میان گوی سبقت را از بقیه همردیفانش می رباید‪ .‬او بازیگر نقش دوره نوجوانی خسرو یا شارده است که علی‬ ‫پویاقاسمی ان را بازی می کند و چه بازیگر ستم کشی است که در سخت ترین و دشوارترین الگوهای ممکن‬ ‫نقش را جان می بخشد و نه تنها کم نمی گذارد که بسیار هم واقف بر ابعاد وجودی ان هست و به ویژه در‬ ‫اینجا که اختگی را در ان شرایط به ناچار و تحت ستم به بازی درمی اورد‪ .‬کارگردانی در درک اجرایش وجوه‬ ‫عالی تری را به کار گرفته‪ ،‬به ویژه در استقرار درست بازیگران با بدن های اماده که پیکره درخوری را ایجاد‬ ‫می کنند که اینها به درستی در این مدارهای بغرنج و ازمون و خطاهای دست و پاگیر به درستی از ان بیرون‬ ‫می ایند و می توانند زبان گویایی برای یک تئاتر باشند اما در جاهایی زیاده روی می شود یا اشتیاق و ترکیب ها‬ ‫و امیزش های نامانوس در زبان اجرا نیز راه به جایی نمی برد؛ انگار بین ایجاد گسست های معنافکنانه برشت‬ ‫و تجربۀ بیومکانیک ضد تراوش معنای میرهولد فرسنگها راه است و هضم این دو در یک بازی و شکل واحد‬ ‫اجرایی دقیقا ناممکن هست و نمی شود باور کرد که چرا باید همۀ بازیگران نافرم شوند و حالت و فیگورهای‬ ‫غیرمترقبه به بدن هایشان بدهند‪ .‬در حالیکه همان بهتر که این فیگورها در مدار ستمدیدگی و ستم کنندگی‬ ‫برشت می توانست قابلیت های بیشتری از انان را به روی دایره معنایافته و نه معناگریخته بریزد‪ .‬این دو جلوه‬ ‫است که درنگ و تامل مخاطب را به برایند ملموس و همسنگ نمی کشاند و این بازی در بیهودگی تراوشات‬ ‫ذهنی کارگردان در استخراج انچه متن است و به کارگیری اش در شکل اجرایی ما را به ناکجایی ناملموس و‬ ‫ناباور رهنمون می گرداند‪ .‬در حالیکه هم شازده احتجاب و هم رمولوس کبیر در گستره زمان و تاریخ و انچه‬ ‫فاشیسم و تبعیض افراطی است‪ ،‬ما را دچار معناهای دگرگون شونده می گرداند‪ .‬برشت بیان ساده تر معناست و‬ ‫میرهولد بیان پیچیده تر گریز از معنا و بردن معنا در لفافۀ شکل بسامان تر است و این دو گرانیگاهی در شازده‬ ‫احتجاب افشین زمانی نمی یابند و هر دو نگره در جاهایی معلوم و در جاهایی دیگر مجعول و گنگ می نمایاند‬ ‫و ما در تبختر این لحظات و برانگیختگی زمان از دست رفته دچار رخوتی بی درنگ خواهیم شد که شاید ما‬ ‫و البته کارگردان قافیه باخته است و در تنگنای این همه شتاب و شیفتگی دچار سرگشتگی شده‪ ،‬و از همه‬ ‫چیز وامانده است‪ .‬در حالیکه در این مرگ امر معلوم و معلوم تری است که به روشنای وجود هر ادمی خسرو‬ ‫را به بازی ابدی می برد‪ .‬ما نیز باید در این درنگ دچار مبهوتی از لمس مرگ شده باشیم و بدانیم پیامد این‬ ‫همه دیگر ویرانی و سادیسیم در نهایت‪ ،‬خود ویرانی و مازوخیسم مضمحل کننده خواهد بود و به ناچار همه‬ ‫دقیقه های رو به فناشدن را دربرخواهد گرفت و چونان موجی در برکه ای با بسامد حسی دردانگیز در لمس‬ ‫و ارتعاش این درد و ورود به طبیعت و هستی ما را به چالشی ژرف تر از تکاپو بر سر هیچ بازمی دارد‪ .‬کارکرد‬ ‫رمان و نمایش هم چنین است که انسان را اگاه مندانه و شعورمندانه تر در درک همه چیز در راه و مسیر زیباتر‬ ‫و شناخت واالتر پیش خواهند برد‪ .‬در اینجا به الیه و بسامدهای کم گستره تر بسنده شده و ما را در خماری‬ ‫این هماهنگی های به ظاهر زیبا و شکل های گسسته و از هم گریخته قرار می دهد‪ .‬ای کاش افشین زمانی‬ ‫این همه دانستگی را قربانی خودشیفتگی های رو به فنا نمی برد و می دانست که گاهی کم بودن داللت بر کم‬ ‫مایگی نیست وچنانچه در انجا افزونی دانسته ها داللت بر فرزانگی و کمال یافتگی در عرصه هنر تئاتر نیست‪.‬‬ ‫باید که باالنس و تعادلی صورت گیرد و در این صورت یافتگی ها از هیچ چیزی نباید دریغ و مضایقه شده باشد‪.‬‬ ‫همین که سالن را خالی می کند و در اتکای به کمترین ها قدر و قیمت اصلی را سوار بر گردۀ بازیگرانش‬ ‫می کنــد و می تواند انان را چون مارهای زهراگین به هــول و هراس وابدارد اما در این معرکه‪ ،‬بازی مارها‬ ‫بیشتر در قوطی سربسته قرار می گیرد تا اینکه ازاد و رها شوند برای بسترسازی اندیشه ها و ناب شدن همه‬ ‫چیز‪ .‬یعنی ابزار معرکه یا برپایی نمایش را به خوبی می داند و حاال دچار افراطی شدن هست و فکر می کند‬ ‫همه دانسته هایش را یکجا به خدمت بگیرد شاید هم فال باشد و هم تماشا؛ یعنی هم نگاهی دارد که ما را‬ ‫جذب خود می کند و هم حوصله ساز است و تاثیرگذار و درست هم فکر کرده است اما اینها هنگامی نمود و‬ ‫نشانه هایش بارزتر خواهد شد که در مسیر درست و تکاملی تر قرار بگیرد‪ .‬زیبایی هنر تئاتر نیز همین صراحت‬ ‫و قدرت زوایه دار شدن نسبت به همه چیز است و همان طور که درست و غلط ادمها را در بستر نمایشی‬ ‫اشکار می کند بی انکه گریزی از ان باشد‪ ،‬درست و غلط اعضای یک گروه را هم با خود همراه می کند و روان‬ ‫شناسانه ترین و صریح ترین گفته ها را برایمان یاداوری می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست تخصصی فصلنامه «نمایش شناخت» مطرح شد‬ ‫حمایت از تئاتر دموکراسی‬ ‫را تقویت می کند‬ ‫دانشــکده هنر و رسانه پنجشــنبه ‪ ۱۹‬دی ماه میزبان برگزاری‬ ‫دومین نشســت تخصصی نمایش شــناخت به همراه مراسم‬ ‫رونمایی از چهارمین شــماره این فصلنامه تخصصی تئاتر بود‪.‬‬ ‫در این نشســت نظر احمدی مدیرمســئول و سردبیر «نمایش‬ ‫شناخت» گفت‪ :‬حمایت از تئاتر دموکراسی را در جامعه تقویت‬ ‫می کند چرا که مهم ترین عنصر تئاتر گفتگو است‪ .‬در اغاز این‬ ‫مراسم مجری برنامه امید ابدالی ضمن خوش امدگویی به حضار‬ ‫از «نظر احمدی» مدیرمسئول و سردبیر نمایش شناخت دعوت‬ ‫کرد تا در جایگاه حاضر شود‪ ،‬احمدی ضمن تشکر از عموم حضار‬ ‫با خاطرنشان نمودن این نکته که در این روزها برغم همه موانع‬ ‫و مشکالت ما کماکان به انتشار این نشریه پرداخته و امیدواریم‬ ‫که همچنان شاهد تدوام حیات این‪ ،‬تنها فصلنامه در حال انتشار‬ ‫بخش خصوصی تئاتر ایران باشیم‪ .‬احمدی در ادامه افزود که در‬ ‫همه جای دنیا تئاتر بدون حمایت دولتی قادر به ادامه فعالیت‬ ‫نیست و نشــریات تئاتری نیز از این امر مستثنی نیستند و در‬ ‫ایران این حمایت به شکل حداقلی است بلکه یک نشریه تئاتر‬ ‫باید با بخش دولتی نیز وارد رقابت بشــود چرا که اکثر نشریات‬ ‫تئاتری در اختیار دولت هســتند و ما پیش از ورود به این بازی‬ ‫بازنده محســوب می شویم و سپس ابراز امیدواری کرد که اداره‬ ‫کل هنرهای نمایشی در این رابطه به حمایت از نشریات هنری‬ ‫بپردازد‪ .‬مدیرانتشارات ناظرزاده کرمانی خاطر نشان کرد‪ :‬ما تنها‬ ‫باید از طریق اگهی هزینه ها را جبران کنیم واین در حالی است‬ ‫که هیچ بنگاهی حاضر نیست در این بخش سرمایه گذاری کند‬ ‫چرا که این نشریات از مخاطبان محدودی برخوردارند‪ .‬حمایت‬ ‫از تئاتر دموکراسی را در جامعه تقویت می کند چرا که مهم ترین‬ ‫عنصر تئاتر گفتگو اســت و تئاتر می تواند فرهنگ گفتگو را به‬ ‫جامعه تسری بدهد و اگر ما تئاتر توسعه یافته و پویایی داشته‬ ‫باشــیم در عوض نیز جامعه توســعه یافته و دموکراتی داریم و‬ ‫کاش خیرین ما کمی هم به ســاختن ســالن تئاتر و گسترش‬ ‫این هنر فکر می کردند‪ .‬دومین ســخنران این مراسم پروفسور‬ ‫حسین اسماعیلی استاد دانشگاه سوربن جدید و مدیر پیشین‬ ‫بخش مطالعات ایرانی دانشــگاه استراسبورگ بود‪ ،‬وی در ابتدا‬ ‫پیرامون «نظراحمدی» سردبیر نمایش شناخت خاطرنشان کرد‬ ‫که انرژی تمام نشــدی او برای من حیرت انگیز است و به قول‬ ‫جمشــید ملکپور انقدر مهربانی او زیاد است که نه گفتن به او‬ ‫سخت اســت و من با انکه امروز ســاعت ‪ 5‬در انجمن ایران و‬ ‫فرانسه دعوت به مراسم صدمین سال افتتاحیه کتابخانه هانری‬ ‫کربن بودم ان جلسه را لغو کردم تا در اینجا حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫این مصحح اثار ادب فارســی در ادامه افزود‪ :‬وقتی در رونمایی‬ ‫شماره اول فصلنامه نمایش شناخت حضور پیدا کردم‪ ،‬یکی از‬ ‫کسانی بودم که شک داشت این قدم به دوم و سوم برسد‪ ،‬و حاال‬ ‫باید بگویم که نظرم کامال برگشــته است‪ ،‬اسماعیلی در خاتمه‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در اوردن مجله تخصصی کار دشواری است‬ ‫و در این شرایط وقتی جوانانی مثل نظر احمدی را می بینم باز‬ ‫کمی دلگرم می شوم‪ .‬سومین سخنران این مراسم دکتر مسعود‬ ‫دلخواه کارگردان‪ ،‬بازیگر و اســتاد دانشگاه تربیت مدرس بود‪.‬‬ ‫مســعود دلخواه در ابتدا گفت‪ :‬من وقتی اسامی سخنرانان این‬ ‫مراسم را دیدم‪ ،‬بیشتر راغب شدم تا در این جلسه حضور یابم‪،‬‬ ‫ی بیشتر‬ ‫روزگاری عجیب و ناشــاد و انگار شادی مفهوم انتزاع ‬ ‫نیســت و با این همه اتفاقات غیرمترقبه انگار دارد این وضعیت‬ ‫به یک روال عادی تبدیل می شــود‪ .‬دلخواه در ادامه با اشاره به‬ ‫نشریه نمایش شناخت خاطر نشان کرد‪ :‬در سرایی که باد از هر‬ ‫طرف می وزد و هر کسی تنها مراقب ان است که باد کالهش را‬ ‫نبرد روشن کردن یک شمع کار ساده ای نیست‪ ،‬در این شرایط‬ ‫هر کار هنری و ادبی مانند روشــن کردم شمع در طوفان است‬ ‫و حال که در این شرایط ســخت این شمع روشن شده است‪،‬‬ ‫برای روشــن نگاه داشتنش نیاز به این گرد همایی هاست و در‬ ‫بین حضور همه ما الزم است برای انکه گرد این شمع را احاطه‬ ‫کنیم تا خاموش نشود‪ .‬در ادامه دکتر محمد رضا خاکی مترجم‬ ‫تئاتر و اســتاد دانشگاه ضمن اشاره به گفته های احمدی یاداور‬ ‫شد که تئاتر محصول گفتگو است اما سرزمین ما انگار سرزمین‬ ‫مونولگ اســت و ما همیشه حتی در جشنواره هایمان به دنبال‬ ‫نمایش یک نفره هســتیم و شــوربختانه اهل دیالوگ نیستیم‪.‬‬ ‫چهره دانشــگاهی افزود‪ :‬با انکه تجربه تئاتر برای ما نسبت به‬ ‫دیگر کشورها کمتر است اما در مواقع بحرانی تئاتر توانسته که‬ ‫راهگشا باشد‪ .‬وی ســپس از قول یان کات یاداور شد‪ :‬در دوره‬ ‫جنگ اروپا و گرفتاری های پیش امده از ان همچنان تئاتر کار‬ ‫می کرد و سالن ها پر می شد چراکه تماشاگر جهان را با توجه به‬ ‫شرایط خودش تبیین می کند و در هر شرایطی ان را با توجه به‬ ‫دوران خود تفسیر می کند‪ .‬دکتر خاکی در ادامه افزود هر چند‬ ‫که امروز تئاتر ماکم فرصــت‪ ،‬عجول‪ ،‬بدون گویایی و منعکس‬ ‫کننده واقعیت اســت اما هنوز یک چیز وجود دارد اینکه ما به‬ ‫ان فکر می کنیم و به کار کردن ادامه می دهیم و اما همیشــه‬ ‫واســطه هایی هم نیاز است که از ان استفاده کنیم و فهمم مان‬ ‫را اعتال ببخشــیم و در این شــرایط که ما حرف نمی زنیم این‬ ‫واســطه ها اهمیت بیشــتری دارند در این دوران فقدان گفتگو‬ ‫متن هــا باید در جایی جمع و در اختیــار ایندگان قرار گیرند‬ ‫پس در این شــرایط انتشار مجالت تخصصی که یکی از همین‬ ‫واسطه ها محسوب می شود بسیار ارزشمند و حیاتی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بررسی تحریم ها بر هنرهای تجسمی‪:‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫تبلور اثار هنرمندان انقالب‬ ‫در بزرگترین حراج هنری ایران‬ ‫از نخستین دوره حراج تهران که با عنوان «هنر مدرن و معاصر ایران» در‬ ‫خرداد‪ ۱۳۹۱‬برگزارشد‪،‬نقاشانانقالبیهمچونناصرپلنگیوحبیب اهلل‬ ‫صادقی در این حراج حضور داشــتند‪ ،‬اما با فروش ‪ ۵۵‬میلیون تومانی‬ ‫عکســی از «عملیات کربالی ‪ »۵‬با هنرمندی سعید صادقی در دوره‬ ‫هشتم حراج تهران برای نخستین بار اثار عکاسی با اقبالی روبه رو شدند‬ ‫که تا پیش از این اتفاق نیفتاده بود‪ .‬بدین شکل بود که پای عکاسان دفاع‬ ‫مقدس هم به حراج تهران باز شــد و فروش عکس های دفاع مقدسی‬ ‫در این حراج به روندی معمول تبدیل شد‪ .‬تاکنون اثار هنرمندان هنر‬ ‫انقالب و دفاع مقدسی همچون ناصر پلنگی‪ ،‬حبیب اهلل صادقی‪ ،‬حسین‬ ‫خسروجردی‪ ،‬کاظم چلیپا‪ ،‬زنده یاد ابراهیم صاحب اختیاری‪ ،‬علیرضا‬ ‫اسکندری‪ ،‬ایرج اسکندری‪ ،‬محمد سعید نقاشیان‪ ،‬حسن روح االمینی‪،‬‬ ‫حمید عجمی‪ ،‬مرتضی اسدی‪ ،‬مرتضی گودرزی‪ ،‬صداقت جباری و‪ ...‬در‬ ‫دوره های مختلف حراج تهران به فروش رسیده است‪ .‬در دوره دوازدهم‬ ‫نیز برای نخستین بار جاسم غضبان پور از عکاسان شناخته شده دوران‬ ‫دفاع مقدس پیوسته است‪.‬‬ ‫ناصر پلنگی از نقاشان انقالبی است که تاکنون اثار مطرح و ارزشمندی با‬ ‫مضمون دفاع مقدس کارکرده است‪ .‬اثاری از این هنرمند در دوره اول‪،‬‬ ‫دوم‪ ،‬سوم و هشتم حراج تهران حضور داشتند‪ .‬حبیب اهلل صادقی هم‬ ‫از گروه نقاشان انقالب است که حجم وسیعی از اثارش به موضوعات‬ ‫انقالب و دفاع مقدس و مضامین مذهبی به ویژه عاشورا مربوط می شود‪.‬‬ ‫او از هنرمندان پای ثابت حراج هنری تهران اســت که اثارش از اولین‬ ‫دوره در حراج تهران چکش خورده است‪ .‬در دوره دوازدهم هم اثری از‬ ‫این هنرمند در حراج تهران به فروش خواهد رسید‪.‬‬ ‫حسین خسروجردی هم از نقاشان انقالب است که اثارش با مضامین‬ ‫انقالبی بارها موردتوجه قرارگرفته اســت‪ .‬اثری از این هنرمند در دوره‬ ‫هشتم به قیمت ‪ ۲۷‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬کاظم چلیپا نقاش‬ ‫سبک قهوه خانه که کارهایش را در تعداد بسیاری نمایشگاه گروهی و‬ ‫دوساالنه های نقاشی در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشته است‪،‬‬ ‫در گروه نقاشان انقالب جای دارد که اثارش در حراج تهران مورد توجه‬ ‫است‪ .‬اثار او تاکنون سه بار در حراج تهران به فروش رسیده اند و برای‬ ‫بــار چهارم در دوازدهمین حراج تهران با اثاری به نام «گفتگوی هزار‬ ‫ساله» حضور دارد‪ .‬زنده یاد ابراهیم صاحب اختیاری‪ ،‬عضو مرکز هنرهای‬ ‫تجسمی حوزه هنری هم از جمله هنرمندانی است که اثار او در حراج‬ ‫تهران عرضه می شود‪ .‬دو اثر از صاحب اختیاری در حراج تهران به فروش‬ ‫رفته انــد‪ ،‬اولین اثر در خردادمــاه ‪ ۹۴‬و به قیمت ‪ ۱۰‬میلیون تومان و‬ ‫دومین اثر در دی ماه ‪ ۹۵‬به قیمت ‪ ۱۷‬میلیون تومان معامله شــدند‪.‬‬ ‫علیرضا اسکندری از هنرمندان دوران انقالب و جنگ تحمیلی است که‬ ‫اثار بسیاری را در قالب های مختلف هنری با مضامین انقالبی و مذهبی‬ ‫خلق کرده است‪ .‬نخستین تجربه حضور اسکندری در حراج تهران با تابلو‬ ‫نقاشی ای که به ایه شریفه «وان یکاد» مزین است‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫ایرج اسکندری از دیگر هنرمندان انقالبی است که برای نخستین بار‬ ‫در دهمین دوره حراج حضور پیدا کرد‪ .‬در دوره دوازدهم تابلویی پنج‬ ‫لته ای و بدون عنوان از اســکندری که با ترکیب مواد روی تخته خلق‬ ‫کرده است و قیمت پایه ان ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون تومان براورد شده است‪،‬‬ ‫حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسن روح االمین نیز یکی از نامزدهای چهره هنر انقالب در سال‪ ۹۶‬بود‬ ‫و ازجمله هنرمندان جوانی که برای نخستین بار در دهمین دوره حراج‬ ‫تهران حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫محمد سعید نقاشیان هنرمندی است که در زمینه نقاشی خط‪ ،‬گرافیک‬ ‫و خوشنویسی فعالیت دارد‪ .‬این هنرمند هم با اثری نقاشی خط با عنوان‬ ‫«باران» در دهمین حراج تهران حضور یافت‪.‬‬ ‫صداقت جباری از هنرمندان فعال درزمینه نقاشــی خط سابقه هفت‬ ‫دوره حضور در حراج تهران را دارد‪ .‬از این هنرمند تابلویی نقاشی خط با‬ ‫مضمون اسماء اهلل از مجموعه «راز نهان» در دهمین دوره حراج تهران‬ ‫باقیمت پایه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬حمید عجمی هنرمند‬ ‫طراح گرافیک و خوشنویس تاکنون دو بار در حراج تهران حضور یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضی اســدی ازجمله هنرمندانی اســت که نزدیک به دو دهه در‬ ‫حوزه هنری فعالیت دارد و اثار بســیاری را با مضامین انقالبی و دفاع‬ ‫مقدس عرضه کرده است‪ .‬اثار این هنرمند تاکنون دو بار در حراج تهران‬ ‫چکش خورده اند‪ .‬مرتضی گودرزی دیباج که ســال ها ریاست بخش‬ ‫هنرهای تجسمی حوزه هنری را بر عهده داشته است‪ ،‬از هنرمندانی‬ ‫است که تاکنون سه بار در حراج تهران حضورداشته است‪ .‬این هنرمند‬ ‫در دوره دوازدهم با اثری بدون عنوان حضور یافته است‪.‬‬ ‫ســعید صادقی از عکاسان دوران جنگ تحمیلی تاکنون در سه دوره‬ ‫حراج هنر معاصر در سه سال پیاپی حضور پیدا کرده است‪ .‬او چهارمین‬ ‫حضــورش را در حراج تهران تجربه می کند‪ ،‬در دوازدهمین دوره این‬ ‫رویداد‪ ،‬با یک تابلو عکس مربوط به واقعه خرمشهر‪ ،‬نامش در لیست‬ ‫اسامی هنرمندان حاضر در حراج ثبت شده است‪.‬‬ ‫حســن روح االمین هنرمند نقاش و تصویرگر جوانی که درزمینه هنر‬ ‫مقاومت شناخته شــده است که برای دومین بار در دوازدهمین حراج‬ ‫تهران با اثری مربوط به مجموعه «عصیان» حضور دارد‪.‬‬ ‫«یاران فکه» عنوان تابلو عکســی از جاســم غضبان پور از عکاسان‬ ‫شناخته شــده و عالقه مند به مضامین دفاع مقدس اســت که برای‬ ‫نخســتین بار از این عکاس در دوازدهمین دوره این رویداد به حراج‬ ‫گذاشتهمی شود‪.‬‬ ‫هانیبال الخاص نیز اثری با مضمون انقالبی در حراج این دوره خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اثری بدون عنوان که مربوط به سال ‪ ۱۳۵۷‬و بحبوحه پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی در ایران است‪ .‬پیش از این اثر دیگری از الخاص با همین‬ ‫مضمون و با عنوان «انقالب» در حراج تهران به فروش رفته بود‪.‬‬ ‫هنرمندانایرانیهرگزتسلیمتحریم هانشده اند!‬ ‫هنرهای تجسمی یکی از شاخه های هنری در کشور ماست که وقتی صحبت از ان می شود‪ ،‬همه از‬ ‫اهمیت و قابلیت بســیار ان صحبت می کنند‪ ،‬اما این حوزه بعد از اعمال تحریم ها دچار چالش شده‬ ‫است‪ .‬تحریم های ظالمانه علیه کشورمان بر وضعیت هنرهای تجسمی هم تاثیرگذار بوده است‪ .‬فراهم‬ ‫کردن ابزار و وســایل برخی از این رشته ها و مراوداتی که برخی از گالری داران باید با خارج از کشور‬ ‫انجام دهند‪ ،‬دچار چالش هایی شــده است‪ .‬با اناهیتا قباییان که قرار است نشان شوالیه از فرانسه به‬ ‫ی را برعهده دارد‪ ،‬درباره این موضوع به‬ ‫او اهدا شــود و وحید ملک که سال هاست مدیریت یک گالر ‬ ‫گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫اناهیتا قباییان مدیر گالری راه ابریشم درباره تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت مواد اولیه خلق اثاری‬ ‫هنری در مقایسه با گذشــته گفت‪ :‬به طور کل تحریم ها تاثیر گذاشته اند‪ .‬مث ً‬ ‫ال فعالیت اکثر کسانی‬ ‫که با ما کار می کنند عکاســی اســت‪ .‬پس لزوماً در یک مکان نمی توانند باشند و باید به مسافرت‬ ‫بروند و یک موضوعی را پوشش بدهند‪ .‬هزینه این مسافرت ها بسیار گران شده است‪ .‬سوژه ها بعد از‬ ‫عکس برداری شان به مرحله چاپ می رسند که قیمت چاپ و کاغذ و حتی قاب مورد نیاز هم به مراتب‬ ‫گران تر شده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت‪ ،‬فروش کمتر‬ ‫«البته خیلی طبیعی اســت‪ .‬مث ً‬ ‫ال در امریکا و اروپا وقتی که برپایی نمایشگاه های عکس شروع شد‪،‬‬ ‫به شــکل امروزی ما بود و چون ما در مراحل اولیه هســتیم‪ ،‬بنابراین خریدار انتظار ندارد که قیمت‬ ‫عکس خیلی باال باشد‪ .‬اما اگر قیمت را خیلی باال نبریم‪ ،‬خدماتی که ما به عنوان گالری دار می دهیم و‬ ‫هزینه ای را که صرف عکاسی شده است‪ ،‬اص ً‬ ‫ال نمی توانیم پوشش دهیم‪ .‬طبیعی است که وقتی قیمت‬ ‫باال است‪ ،‬فروش کمتر است و این پروسه مانند گلوله برف کوچک که از باالی کوه به طرف پایین‬ ‫می اید‪ ،‬همین طوری بزرگ می شــود‪ .‬در خارج از کشــور هم به همین شکل است‪ .‬کسی برای یک‬ ‫گالری که در ایران مستقر است‪ ،‬حساب باز نمی کند‪ .‬اما ما همیشه سعی کرده ایم راه حلی پیدا کنیم‬ ‫و به فعالیت ادامه دهیم‪».‬‬ ‫تالش برای انجام فعالیت ها‬ ‫وی در پاســخ به این پرسش که برای ادامه فعالیت ها چه راهکارهایی را به کار گرفته اید‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫هنــر ایــران و ان موضوعی که ما روی ان فعالیت کردیم‪ ،‬یعنی عکاســی به طور خاص‪ ،‬به هر حال‬ ‫ل توجه است‪ .‬برای بسیاری از برنامه هایی که خارج از کشور‬ ‫چشمگیر است و برای خیلی از مردم قاب ‬ ‫برگزار می کنیم‪ ،‬لزوماً مبلغی هم در مقابلش دریافت نمی کنیم‪ .‬اما ما تا حد ممکن سعی می کنیم ان‬ ‫فعالیت ها را انجام دهیم‪ ،‬چون هر قدر بخواهیم خود را محدود کنیم و فکر کنیم انجام پذیر نیست‪،‬‬ ‫باز هم از لحاظ فکری و ذهنی ضعیف تر و ضعیف تر می شویم‪ .‬به همین دلیل سعی می کنیم هر طور‬ ‫شده سر خود را باالی اب نگه داریم‪.‬‬ ‫هنرمند ایرانی هرگز تسلیم تحریم نشده است‬ ‫وحید ملک‪ ،‬مدیر گالری ارت سنتر و بنیان گذار گالری پاسارگاد‪ ،‬درباره تاثیر تحریم ها بر افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه خلق اثار هنری در مقایسه با گذشته گفت‪ :‬این تحریم ها متاسفانه یک بحران اند‪ .‬اما به یاد‬ ‫داشته باشیم که ایران به دالیل مختلف همیشه با بحران های گوناگون مواجه بوده است‪ .‬در این شرایط‬ ‫چه باید کرد؟ هنرمند ایرانی که همواره دستخوش بحران است‪ ،‬هرگز تسلیم ان نشده است و اکنون‬ ‫هم صحبت من این است که نباید تسلیم بحران ها شد‪ .‬حتی باید بحران را بدل به فرصت کرد‪ .‬این‬ ‫اتفاق خوشبختانه در برخی عرصه­ ها رخ داده‪ ،‬مث ً‬ ‫ال تحریم واردات کاال به رونق تولید منجر شده است‪.‬‬ ‫ما در عرصه هنر هم به دنبال این هستیم که چگونه از محدودیت ها‪ ،‬فرصت ایجاد کنیم‪ .‬درست است‬ ‫که لوازم‪ ،‬وسایل و مواد اولیه خیلی گران و کمیاب شده اند‪ ،‬ولی بقیه چیزها هم گران شده است‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬پول ما هم بی ارزش شده است‪ .‬به این ترتیب ما یک داستان گران شدن داریم که واقعیت‬ ‫است‪ ،‬اما چقدر از قیمت تمام شده یک اثر هنری رنگ و بومش است؟ چه مبلغی به مواد اولیه مانند‬ ‫رنگ و بوم یک تابلوی چند ده میلیون تومانی اختصاص یافته است؟ یک عدد بسیار ناچیزی نسبت‬ ‫به قیمت کل است‪ .‬من فکر می­ کنم در مقابل این وضعیت باید خالقیت داشت‪.‬‬ ‫وجود سه دیدگاه در مقابل تحریم ها‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این رویکردی بود که در سال های جنگ و تحریم های بعد ان نیز هنرمندان ما از‬ ‫ان غافل نماندند و فراموش نکنیم اساساً هنر خوب‪ ،‬نتیجه محدودیت و سختی بوده است‪ .‬نمی خواهم‬ ‫وضعیت فعلی را توجیه کنم‪ ،‬اما یادمان نرفته تا همین چند دهه قبل مواد اولیه خلق برخی از اثار‪،‬‬ ‫نه تنها گران بود‪ ،‬بلکه اص ً‬ ‫ال به دلیل تعطیلی واردات در بازار وجود نداشــت‪ .‬اما هنرمندان همواره با‬ ‫خالقیت هایشــان مث ً‬ ‫ال با ساختن رنگ های گیاهی به فعالیت خود ادامه می دادند‪ .‬به عبارت دیگر ما‬ ‫سه دیدگاه خوش بینانه‪ ،‬بدبینانه یا واقع بینانه می توانیم داشته باشیم‪ .‬بدبینانه اش این است که بگوییم‬ ‫همه چیز بد و گران اســت‪ ،‬اما این راه به جایی نمی برد‪ .‬حال اگر خیلی هم خوش بینانه نگاه نکنیم‪،‬‬ ‫واقع بینانه اش این است که چه مقداری از ان قیمت تمام شده ‪ ،‬مواد اصلی تشکیل دهنده اثر هنری‬ ‫است؟ اگر برای خلق اثر‪ ،‬رنگ و بوم چند برابر شده است‪ ،‬این مسئله یک بخش کوچکی از این ماجرا‬ ‫را تشکیل می دهد‪ .‬البته من درباره نقاشی و حجم صحبت می­ کنم‪ ،‬نه مجموعه هنرها مثل سینما یا‬ ‫‪ ...‬که شرایط متفاوتی دارند‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت تورم برای یک اثر هنری‬ ‫«مث ً‬ ‫ال فرض کنید قیمت نهایی مواد اولیه یک اثری یک میلیون تومان یا ‪ ۱۰‬میلیون تومان است و اثر‬ ‫به قیمت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان برای هنرمند معروف فروخته می شود‪ .‬هزینه مواد اولیه یک دهم ان یا‬ ‫حتی در اثار گران تر یک صدمش هم نمی شود‪ .‬بقیه مبلغ یک اثر‪ ،‬امضای هنرمند‪ ،‬ارزش هنری اثر‬ ‫و جایگاه و خلق ان است‪ .‬اما اگر اتفاق درست حرفه ای بیفتد و هنرمند یا مدیر هنری گالری ‪ ،‬جایگاه‬ ‫عرضه درســتش را در عرصه بین المللی داشته باشد‪ ،‬یک اثر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی که ماکسیمم ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان برای مواد اولیه ان هزینه شــده است‪ ،‬در خارج از کشور ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان می تواند‬ ‫بفروشد‪ .‬چون قیمت ارز سه برابر شده‪ ،‬فروش اثر هم سه برابر می شود‪ .‬این اتفاق برای اثر هنری تورم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تازه به قیمت های بین المللی نزدیک می شویم‪ ،‬به عبارت دیگر در حال رسیدن به قیمت‬ ‫واقعی هستیم‪ .‬به قیمت های هنرمندان نسل یک‪ ،‬دو و سه نزدیک می شویم‪».‬‬ ‫نزدیک شدن اثر هنری به جایگاه واقعی قیمت‬ ‫این گالری دار درباره افزایش قیمت اثار هنری طی سال های اخیر و معایب و مزایای ان در کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬سال ‪ ۷۵‬در نگارخانه ام اثار هنرمندان مشهور را ‪ ۱۰۰‬هزار تومان یا ‪ ۲۰۰‬هزارتومان می فروختم‪.‬‬ ‫یعنی یک کارگر عادی گالری که کارهای خدماتی را انجام می داد‪ ،‬می توانست با دو ماه حقوقش اثر‬ ‫یکی از ‪ ۱۰‬هنرمند مهم کشور را بخرد‪ .‬این در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده است‪ .‬مثل این است که‬ ‫بگوییم یک کارگر مکزیکی که در امریکا کار خدماتی می کرده می توانسته با دو ماه حقوقش اثر یک‬ ‫هنرمند معروف مثل جکسون پوالک را بخرد‪ .‬اما اگر این فرد یک قرن هم کار کند‪ ،‬نمی توانست چنین‬ ‫اثری بخرد‪ .‬در حقیقت اثر هنری دچار تورم و گرانی نشده است‪ ،‬بلکه اثر هنری به جایگاه واقعی قیمت‬ ‫خود نزدیک شده است‪ .‬این بخش پر لیوان و قسمت های خوب اتفاق است‪ .‬ولی نیمه خالی لیوان این‬ ‫اســت که رنگ و بوم گران شده است و این هزینه ها یک دهم خلق یک اثر هنری را به طور متوسط‬ ‫پوشش نمی دهد‪ .‬درباره هنرمندان جوان حتماً الزامی وجود ندارد که از مصالح گران قیمت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬کما اینکه هنرمندی مانند ژازه تباتبائی در گذشته روی گونی نقاشی کشیده است‪ .‬در ان زمان‬ ‫بوم برای انها گران بود و نمی دانستند زمانی این کارها اثار مشهوری خواهند بود‪.‬‬ ‫ژازه تباتبائی‪ ،‬پرویز کالنتری و ‪...‬‬ ‫ملــک با اعالم اینکه اثر ژازه تباتبائــی از دهه ‪ ۴۰‬را روی گونی برنج دارم‪ ،‬درباره خالقیت هنرمندان‬ ‫افزود‪ :‬خالقیت همیشه وجود داشته است‪ .‬هنرمندان تاثیرگذاری مثل مرحوم پرویز کالنتری بوده اند‬ ‫که با کاه و گل کار کرده و نقاش خاک شده اند و بعدها نقاشی با کاه و گل سبک هنری او شده است‪.‬‬ ‫مواد اولیه یا محدودیت مواد اولیه و رنگ و بوم اهمیتی ندارد‪ .‬در حقیقت دانش و ابتکار و خالقیت و‬ ‫ذوق هنرمند است که اثری را خلق کند‪ .‬وقتی همه اینها را در کنار هم می گذاریم می بینیم در این‬ ‫اتفاق اهمیت نیمه پر بیش از بخش خالی است که من حتی به ان نیمه خالی هم نمی گویم‪ .‬مگر ما‬ ‫در سایر موارد تورم و مشکالت نداریم؟ اگر در مورد محدودیت ها و مشکالت صحبت کنیم به جایی‬ ‫نمی رسیم‪ ،‬بلکه باید به دنبال راهکارها باشیم‪ .‬بخش های پر لیوان را ببینیم تا راهکار داشته باشیم و‬ ‫به سمت جلو حرکت کنیم‪.‬‬ ‫چطور یک نگهبان کارگاه به هنرمندی بزرگ تبدیل شد؟‬ ‫مدیر گالری ارت سنتر درباره تاثیر محدودیت ها و تاثیراتش بر معرفی هنرمندان بزرگ و موفق در این‬ ‫حوزه خاطرنشــان کرد‪ :‬پدر من جزو اولین دانشجویان معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه‬ ‫تهران بود‪ .‬ایشان تعریف می کردند در دهه ‪ ۴۰‬در روزهایی که استاد در کارگاه حجم کار می کردند‪،‬‬ ‫خرده ریزه ها و اضافه ها و متریال های کارگاهمان روز بعد وجود نداشت و جمع می شد‪ .‬به طور مثال در‬ ‫کارگاه اهن اضافه های اهن از زمین جمع می شد‪ .‬بعد از مدتی متوجه شدند نگهبان اتلیه انها را جمع‬ ‫می کرد و به جای دور ریختن با انها اثر خلق می کند‪ .‬این هنرمند دکتر مش اســماعیل ( اسماعیل‬ ‫توکل نیا) می شود‪ .‬او از اضافات کارگاه حجم دانشکده هنرهای زیبا و فال گوش ایستادن در تدریس‪،‬‬ ‫دکتری افتخاری بوزار فرانســه را دریافت کرد و دکتر مش اسماعیل می شود و بزهای معروفش که‬ ‫مجسمه معروفی از ضایعات اهن است‪ ،‬او را مشهور می کند‪ .‬اثار او امروز بسیار گران بهاست‪ .‬جاعالن‬ ‫در تالش زیادی برای کپی کردن اثار او هستند تا بتوانند سوداگری کنند‪ .‬یا ژازه تباتبائی ابتدا نقاش‬ ‫مشهوری بود و بعد مجسمه ساز مشهورتری شد و این شهرت را مدیون محدودیت است که با قطعات‬ ‫اتومبیل و اهن قراضه و تکنیک اسمبالژ اثاری خلق کرده است که سال گذشته ب ­ه قیمتی که شایسته‬ ‫ان اثر بود ب ­ه فروش رفت‪.‬‬ ‫متریال مقابل خلق اثر ناچیز است‬ ‫«مگر چند کیلو اهن قراضه صرف ساخت مجسمه یک میلیاردی ژازه شده است؟ پس اساساً متریال‬ ‫مقابل خلق اثر ناچیز است و بهتر است شان خلق اثر هنرمند را با گران تر شدن متریال زیر سوال نبریم‬ ‫و رعایت کنیم‪ .‬افرادی که از انها نام بردم فقط مثال هایی از میزان گسترده خالقیت ها و نواوری های‬ ‫هنرمندان ایرانی بوده است‪».‬‬ ‫توان هنرمند ایرانی‬ ‫وحید ملک در پایان افزود‪ :‬متریال هر جایگاهی داشته باشد‪ ،‬این هنرمند است که بدان روح و شخصیت‬ ‫یک اثر هنری را خواهد بخشید‪ .‬و هنرمندان ایرانی انقدر توانمند هستند که همیشه با خالقیت خود‬ ‫اثاری خلق کنند که دنیا را حیرت زده ســازد‪ .‬طبیعتاً مشکالتی وجود دارد و محدودیت های مصالح‬ ‫کاربردی در اثار هنری مثل همه موارد دیگر وجود دارد‪ .‬هیچ ­کس منکر این واقعیت نیست‪ ،‬اما مخلص‬ ‫کالم من این است که توان هنرمند ایرانی بسیار بیشتر از این محدودیت هاست و همواره قادر هستند‬ ‫با خلق اثار مهم و گفتن حرف های تازه از این بحران نیز گذر کنند‪.‬‬ ‫خودمان مخاطب را در دام رسانه هایبیگانه انداختیم؛‬ ‫رسانهملیبایدصدایمردمباشد!‬ ‫در شرایطی که اعالم هدف گرفتن اشتباه هواپیمای مسافربری‬ ‫افــکار عمومی را در غــم و حیرت فروبرده بــود‪ ،‬این توقع از‬ ‫صداوســیما می رفت که همدلی بیشــتری با مــردم و به ویژه‬ ‫خانواده های داغدار از ســقوط هواپیما داشــته باشــد‪ ،‬اما با‬ ‫شگفتی شاهد برنامه های عادی و روتین شبکه ها بودیم و این‬ ‫به عصبانیت بیشتر مردم منجر شده است‪ .‬صبح روز چهارشنبه‬ ‫ی از امریکایی ها زیر‬ ‫هنوز شیرینی انتقام شهادت سردار سلیمان ‬ ‫زبان مردم مزه نکرده بود که خبر رسید یک هواپیمای اوکراینی‬ ‫که از فرودگاه امام خمینی(ره) بلند شده‪ ،‬دقایقی بعد‪ ،‬سقوط‬ ‫کرده است و ‪ ۱۷۶‬مسافر و خدمه هواپیمای بوئینگ به مقصد‬ ‫کیف جان ســپرده اند‪ .‬مردم که چنــد روز قبل و با ترور حاج‬ ‫قاسم سلیمانی به عزا نشسته بودند‪ ،‬باز داغشان تازه شد و غم‬ ‫روی غم امد‪ .‬صداوسیما در روزهای قبل از این حادثه‪ ،‬به حق‬ ‫عزادار شهادت سردار سلیمانی بود و همه شبکه های تلویزیونی‬ ‫و رادیویی یکســره به سوگ نشسته بودند و مرتباً صحنه هایی‬ ‫از تشییع او را پخش می کردند‪ .‬نوحه خوانی ها و نواختن مارش‬ ‫عزا و حتی تغییر گرافیک و لوگوی برخی شــبکه ها به نشــانه‬ ‫عزا از جمله اقداماتی بود که صداوسیما انجام داد و گرچه اکثر‬ ‫برنامه ها شبیه به هم بود‪ ،‬اما به هر حال مدیران شبکه ها سعی‬ ‫کردند به شایستگی شهادت این سردار بزرگ انقالب را گرامی‬ ‫بدارند‪ .‬در همین ایام یک روز هم از سوی دولت به عنوان عزای‬ ‫عمومی برای کشته شدگان مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در کرمان و مســافران هواپیما اعالم شــد‪ ،‬اما این همه ماجرا‬ ‫نبود‪ .‬صبح روز شــنبه و پس از اعالم اینکه سقوط هواپیما به‬ ‫دلیل خطای انســانی و شلیک پدافند خودی اتفاق افتاده‪ ،‬غم‬ ‫و حزنی دوچندان جامعه را فراگرفت و به ویژه دانشــگاهیان را‬ ‫در بهت فرو برد‪ .‬بخشــی از این بهت و غم به دلیلی اصل جان‬ ‫باختن هموطنــان بود‪ ،‬اما اعالم دلیلی ســقوط‪ ،‬ان هم پس‬ ‫از ســه روز کتمان‪ ،‬غم بزرگ تــری را پدید اورد که همدلی و‬ ‫همراهی بیشتری را می طلبید‪.‬‬ ‫در حالی که از صداوســیما توقع می رفت همدلی بیشــتری با‬ ‫مردم و مخصوصاً خانواده های داغدار داشته باشد‪ ،‬اما با حیرت‬ ‫شــاهد برنامه های عادی و روتین شــبکه ها بودیم و حتی نوار‬ ‫مشــکی گوشــه صفحه تلویزیون هم حذف شد‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که در اتفاق سقوط هواپیمای سی‪ ۱۳۰‬در سال ‪ ۸۴‬که‬ ‫باعث شــهادت تعدادی از خبرنگاران رســانه ها و صداوسیما و‬ ‫تعدادی از نظامیان شد‪ ،‬چند روز سوگواری و عزا را در دستور‬ ‫کار خود داشــت و مراســم تشییع و بزرگداشــت ان افراد را‬ ‫مفصل پخش کرد‪ .‬رویکرد متفاوت و دوگانه تلویزیون برخی از‬ ‫مخاطبان را به شدت عصبانی کرد و اعتراض به این عملکرد در‬ ‫شــبکه های مجازی باال گرفت‪ .‬عملکرد صداوسیما را در اتفاق‬ ‫سقوط هواپیما‪ ،‬با شهرام گیل ابادی در میان نهاد‪ .‬وی که خود‬ ‫روزی از مدیران صداوســیما بوده‪ ،‬درباره عملکرد رسانه ملی‬ ‫گفت‪ :‬من هم روز گذشــته که برنامه هــای رادیو و تلویزیون‬ ‫و حتــی رســانه های دیگر را مشــاهده کردم‪ ،‬متوجه شــدم‬ ‫رســانه هایی مانند رادیو و تلویزیون برنامه های عادی خودشان‬ ‫را دنبال می کنند‪ .‬اما وقتی مردم داغدار هســتند و مشکالت‬ ‫جدی دارند‪ ،‬نوع نگاه رسانه باید با توجه به نیاز مخاطب تنظیم‬ ‫شــود که این تنظیم صورت نگرفته بود‪ .‬متاسفانه رسانه جایی‬ ‫که باید در کنار مردم باشد و نقش راهبردی را در هدایت افکار‬ ‫عمومی داشته باشــد‪ ،‬قرار نگرفته است‪ .‬نکته بعدی این است‬ ‫که رسانه ها در حال حاضر در دنیا پنج رسالت و کارکرد دارند‪.‬‬ ‫اگر رسانه ها از این پنج کارکرد یکی را از دست بدهند‪ ،‬موجب‬ ‫ســلب اطمینان می شود و وقتی اعتماد نسبت به رسانه از بین‬ ‫برود‪ ،‬دیگر هیچ چیزی نمی تواند جایگزین ان باشد‪ .‬گیل ابادی‬ ‫درباره نقش های پنج گانه رسانه ها ادامه داد‪ :‬اطالع رسانی اولین‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫خبر‬ ‫تحریم فجر و تلویزیون فقط ترامپ‬ ‫را خوشحال می کند!‬ ‫مورد در نقش پنج گانه اســت‪ .‬بعد از اطالع رسانی‪،‬دومین مورد‬ ‫اگاهی بخشی‪ ،‬سومی اش نقد‪ ،‬چهارمین مورد تحلیل و پنجمین‬ ‫ان اینده نگاهی اســت که مفهومــی از اینده پژوهی دارد‪ .‬اگر‬ ‫رســانه ها کارکردهای پنج گانه را داشته باشند‪ ،‬در مواقعی که‬ ‫باید در کنار مردم باشند و در عین حال به افکار عمومی جهت‬ ‫دهند‪ ،‬مردم باورشــان می کنند و این باور‪ ،‬یک باور راهبردی‬ ‫است‪ .‬ولی متاسفانه مردم رســانه های ما را باور نمی کنند‪ .‬در‬ ‫بســیاری از مواقع چون مردم باورشان نمی کنند‪ ،‬حرفشان هم‬ ‫نمی تواند برای کشور و مردم حرفی باشد که کارایی الزم را در‬ ‫مواقع لزوم داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه تئاتر در پاســخ به این ســوال که به چه دلیل‬ ‫صداوسیما این رویه را برخالف وضعیت سوگوار مردم و جامعه‬ ‫در پیش گرفته اســت‪ ،‬با بــه کار بردن کلمه رســانه به جای‬ ‫تلویزیون یا صداوســیما گفت‪ :‬رســانه های دولتی تکلیفشان‬ ‫کام ً‬ ‫ال مشــخص اســت‪ .‬به اعتقاد من تا زمانی که رسانه هایی‬ ‫نداشــته باشــیم که وجاهت توجه به نیازهای مردم را داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬دچار نقص هســتیم‪ .‬کارکرد رســانه های مکتوب و‬ ‫شبکه های ســایبری خودمان را هم کارکرد مطلوبی نمی دانم‪.‬‬ ‫معتقد هستم نظام ارتباطی کشور دچار مشکل است‪ .‬جاهایی‬ ‫که باید به نظام ارتباطی رســانه ای کشور توجه جدی می شد‬ ‫و به ان پــر و بال و اجازه نقد و تحلیــل می دادند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نیفتاد‪ .‬یک جانبه نگری و اتفاقات دســتوری باعث شد رسانه ها‬ ‫در بسیاری از مواقع به سمت سکوت حرکت کنند‪ .‬در صورتی‬ ‫که یکی از کارکردهای جدی رسانه ها‪ ،‬نقد و تحلیل است‪ ،‬نقد‬ ‫با انتقاد متفاوت است‪ .‬نقد و تحلیل اگر در دستور کار رسانه ها‬ ‫نباشد‪ ،‬رسانه را به سمت مرگ حرکت می دهد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که در یک دوره ای‪ ،‬خودمرگی را به رسانه های مان تزریق‬ ‫کرده ایم که کارکرد این دوره خودمرگی‪ ،‬االن خود را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رسانه ای از ان سر دنیا دایه مهربان تر از مادر شده‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به عملکرد و جایگاه رسانه های خارجی‬ ‫در بین مردم کشــور گفت‪ :‬نباید اجازه بدهیم رسانه ای از ان‬ ‫سر دنیا بیاید و دایه مهربان تر از مادر شود‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫نمی توانیم اعتراض کنیم که فالن رسانه با پول سعودی ها اداره‬ ‫می شود‪ ،‬چون با سیاســت های غلط خودمان باعث شدیم ان‬ ‫رسانه هایی که به با پول دشــمنان باال می ایند‪ ،‬مخاطب پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬و مخاطب را در دامن ان رسانه گذاشتیم‪.‬‬ ‫رسانه های ما به صدای مردم بودن بازگردند‬ ‫او معتقد اســت‪ :‬باید به فکر کشور باشیم و خیانت ارتباطی را‬ ‫در اســرع وقت جبران کنیم‪ .‬فقط رسانه هایی که برای اعتبار‬ ‫و اعتماد خود به عنوان ســرمایه جدی کشــور برنامه ســازی‬ ‫می کنند‪ ،‬ان رســانه ها می توانند در جای خود کارکرد ملی و‬ ‫مردمی داشــته باشند‪ .‬رسانه های ما باید به صدای مردم بودن‬ ‫بازگردند و بــه نیازهای مردم توجه کننــد‪ .‬در این مواقع که‬ ‫می بینم صورت رســانه ها مخدوش شده‪ ،‬باید به عملکرد غلط‬ ‫خودمان توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫رجوع به شبکه های فارسی زبان خارج از کشور‬ ‫گیل ابادی درباره بی اعتمادی مخاطب به رســانه های داخلی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه اعتبار رســانه ها در کشورمان کام ً‬ ‫ال مخدوش‬ ‫شــده است‪ .‬هیچ جایی در دنیا نیســت که اعتبار رسانه اش را‬ ‫با چیز دیگری عوض کند‪ .‬یعنی اعتبار‪ ،‬ســرمایه یک رســانه‬ ‫اســت‪ .‬اگر به این نکته توجه نداشته باشــیم‪ ،‬در بزنگاه هایی‬ ‫که رســانه ها باید به مردم و کشور کمک کنند‪ ،‬در کنار کشور‬ ‫قرار بگیرند و نقش راهبردی خود را بازی کنند‪ ،‬کســی به انها‬ ‫توجه نمی کند‪ .‬ما در حوزه حرفــه ای نظام ارتباطی مان دچار‬ ‫مشکل و نقص جدی هستیم‪ .‬نگاه غلط باعث می شود رجوع به‬ ‫رســانه های فارسی زبان خارج از کشور در موارد و بزنگاه هایی‬ ‫که کشــور به همگرایی نیاز دارد فراوان شــود‪ .‬به اعتقاد من‬ ‫این مســئله عدم کارایی رســانه های داخلی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫رسانه های داخلی اگر درست کار نکنند‪ ،‬هیچ زمانی نمی توانند‬ ‫برای موارد این چنینی حرفی داشــته باشند که اعتبار الزم را‬ ‫داشــته باشــد و مخاطب به ان رجوع کنــد‪ .‬این رجوع باعث‬ ‫می شــود که جامعه به هر طریق به سمت یک ارامشی حرکت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اغاز تصویربرداری بخش های جنگی سریال«ایل دا»‬ ‫تهیه کننــده مجموعه «ایــل دا»‪ ،‬گفــت‪ :‬تصویربرداری‬ ‫بخش های خانوادگی ســریال به اتمام رســیده و ظرف‬ ‫روزهای اتی بخش های مربوط به جنگ در لوکیشن های‬ ‫بازسازی شده را تصویربرداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫علیرضــا ســبط احمدی‪ ،‬دربــاره ادامه تصویــر برداری‬ ‫مجموعه تلویزیونی «ایل دا»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تصویربرداری‬ ‫بخش هــای خانوادگی مجموعه تقریبا به اتمام رســیده‬ ‫اســت و نزدیک بــه ‪ ۶۰‬درصد تصویربــرداری به انجام‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫با همکاری گروه ظرف روزهــای اتی بخش های مربوط به‬ ‫جنگ سریال را در بخش های بازسازی شده تصویربرداری‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی درباره ویژگی این سریال‪ ،‬گفت‪ :‬در طول‬ ‫سال هایی که از دفاع مقدس می گذرد همیشه دفاع از کشور‬ ‫را در محورهای جنوب شاهد بودیم‪ ،‬هیچ گاه نوع دفاع مردم‬ ‫ایالت و عشایر را در طول جنگ به تصویر نکشیدیم‪.‬‬ ‫در حالی که مردان دلیر عشــایر بــه دلیل نوع زندگی و‬ ‫موقعیت اجتماعی که دارند همیشــه مجهز به تجهیزات‬ ‫و ادوات دفاعی هســتند و به نوعی همیشــه اماده برای‬ ‫رویارویی با هرگونه خطر هستند‪.‬‬ ‫تهیه کننــده مجموعــه «ایــل دا»‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال های‬ ‫‪ ۵۸‬و ‪ ۵۹‬همزمــان با تحوالت انقالب اســامی‪ ،‬فعالیت‬ ‫گروهک های ضد انقالب صورت گرفت و در نهایت عراق از میهن در برابر دشمن را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫به کشــور ما حمله کرد؛ عشایر یکی از بخش هایی بودند وی در خاتمه تاکید کرد‪ :‬برای بازسازی صحنه های دفاع‬ ‫که با جان و دل‪ ،‬زن و مرد از میهن دفاع کردند و شــاید مقــدس بخش های مرزی دهلران و ایــام را در اطراف‬ ‫یکی از پیشگامان در حوزه دفاع کشور به شمار می ایند‪ .‬خرم اباد بازســازی کردیم که تصویربرداری این بخش ها‬ ‫در این سریال نقش موثر و گسترده این عزیزان در دفاع به زودی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫«ایــل دا » یکی از مجموعه های پربازیگــر و از تولیدات‬ ‫مرکز «سیما فیلم» اســت‪ .‬در این مجموعه بیش از ‪۳۵‬‬ ‫بازیگر حرفه ای ســینما و تلویزیون با گریم های متفاوت‬ ‫فعال هســتند‪ ،‬همچنین بیش از ‪ ۱۰۰‬بازیگر تلویزیون و‬ ‫تئاتر لرستان در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند‪.‬‬ ‫«ایل دا » در گروه فیلم و ســریال مرکز سیما فیلم و به‬ ‫تهیه کنندگی سید علیرضا ســبط احمدی و کارگردانی‬ ‫راما قویدل به نویســندگی نوشــین پیرحیاتی در حال‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫مجیــد مظفری (صالــح خان)‪ ،‬پوریا پورســرخ (ایرج)‪،‬‬ ‫فاطمه گودرزی (دا گل)‪ ،‬خسرو شهراز (نصیر خان)‪ ،‬علی‬ ‫دهکردی (دکتر هوشنگ)‪ ،‬جعفر دهقان (کاکاوند)‪ ،‬کاظم‬ ‫هژیر ازاد (شیر علی خان)‪ ،‬کوروش سلیمانی (شیرزاد)‪،‬‬ ‫امیرمحمد زنــد (فرهاد)‪ ،‬غالمرضا علی اکبری (شــیخ‬ ‫رحیم)‪ ،‬ســینا رازانی (کریم)‪ ،‬مهــدی صبایی (منصور)‪،‬‬ ‫شــهین تسلیمی (بی بی)‪ ،‬مسعود چوبین (مثقالی)‪ ،‬رضا‬ ‫نجفی (عمو برفی)‪ ،‬مژگان صابری (هاویر)‪ ،‬بهروز چاهل‬ ‫(دکتر هندی)‪ ،‬محمدصادق ملک (جابر و قادر)‪ ،‬سیامک‬ ‫ادیــب (قباد)‪ ،‬معصومــه بافنده (اســاره) پویان گنجی‬ ‫(یاور)‪ ،‬دریا مرادی دشت (گندم)‪ ،‬زینب قادری (گالره)‪،‬‬ ‫مسعود امین ناجی (بهادر)‪ ،‬طیبه دوست (زیور)‪ ،‬منصور‬ ‫نواصری (کامل)‪ ،‬امید محمد نژاد (کیومرث)‪ ،‬فاطمه اقا‬ ‫بابایی (ننه نازار)‪ ،‬مهدی افشار (گروهبان واحدی)‪ ،‬ناهید‬ ‫عســاکره (راحیل)‪ ،‬سید امیر ســاالر قوامی (سیاوش) و‬ ‫یاســین مســعودی (امید) در ســریال ایلدا ایفای نقش‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ژستاخیربرخیازمدعیانعرصهبازیگریواجرادرقالبخداحافظی‬ ‫با تلویزیون و انصراف از جشــنواره فیلم و تئاتر‪ ،‬به بهانه همدردی‬ ‫با جان باختگان سقوط هواپیمایی بوده یا تقالیی برای همراهی با‬ ‫سفارت انگلیس و کمپین ها و گروه های منتسب به امریکایی ها بوده‬ ‫است؟ شهادت مظلومانه سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش احاد‬ ‫جامعــه را تحت تاثیر خود قرار داده اســت‪ .‬اما در حالی که مردم‬ ‫غیرتمند ایران اسالمی با بغض و خشم علیه جنایت امریکا واکنش‬ ‫نشان داده و می دهند‪ ،‬گروهی کم تعداد گرین کارت ها و منافع فردی‬ ‫خود را بر منافع عمومی و ملی جامعه ترجیح داده اند‪ .‬این درحالی‬ ‫است که نظام سلطه و جریان های ضد انقالب و اپوزیسیون از تجلی‬ ‫دوباره وحدت ملی و وفاداری متعهدانه احاد مردم در پاسداشــت‬ ‫یــک عمر تالش‪ ،‬مجاهدت‪ ،‬ایثارگری ها و از خودگذشــتگی های‬ ‫سپهبد شهید سلیمانی در مراسم تاریخی تشییع پیکر ان شهید‬ ‫و همرزمانش به شــدت نگران شده و رسانه های امریکایی و غربی‬ ‫رسما از نگرانی و وحشت ترامپ رئیس جمهوری منفور امریکا خبر‬ ‫داده اند‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬ســیلی غیرتمندانه نیروهای مردمی سپاه‬ ‫پاسداران به مزدوران امریکایی در عراق واکنش ستایش امیز جامعه‬ ‫را در برداشــته است‪ .‬در این فضای توامان حزن و اندوه از شهادت‬ ‫مظلومانه سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش و سیلی مقتدرانه‬ ‫نیروی هوافضای سپاه پاسداران‪ ،‬خبر بهت برانگیز سقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینــی جامعه را در حزن و اندوه فرو برده اســت‪ .‬اما گروهی از‬ ‫فرصت طلبان و غرب باوران همسو با موج های تحریک امیز ترامپ و‬ ‫ایادی اش به میدان امده تا دستاورد بزرگ دیگری از جبهه مقاومت‬ ‫یعنی وحدت ملی احاد جامعه را تحت الشعاع قرار دهند! رویایی که‬ ‫عدم همراهی مردم با تجمعات این گروه اندک‪ ،‬مهر باطلی بر ان‬ ‫زده اســت‪ .‬البته ناگفته پیداست که همه مردم ایران و مسئوالن‬ ‫و فرماندهان نظامی کشــور و از جمله اصحاب رسانه‪ ،‬اهل قلم و‬ ‫فعاالن حوزه فرهنگ و هنر نیز با این اتفاق تاسف اور ابراز همدردی‬ ‫کرده و می کنند و همه خود را در همدردی با خانواده های قربانیان‬ ‫هواپیمای اوکراینی سهیم می دانند‪ .‬اما شوربختانه این که گروهی‬ ‫از اهالی سینما و خصوصاً تئاتر‪ -‬که همراهی و حضور برخی از انان‬ ‫در فتنه گری های سال های اخیر از ذهن و خاطره افکارعمومی پاک‬ ‫نمی شود‪ -‬در ژستی قابل تامل به نشانه همدردی با خانواده های‬ ‫قربانیان هواپیمای اوکراینی‪ ،‬از انصراف خود از جشنواره فجر خبر‬ ‫داده اند‪ .‬برخی دیگر نیز برای تحریک احساسات مردم دردمند از‬ ‫حوادث تلخ اخیر‪ ،‬از حضور در کارهای تلویزیونی ابراز پشــیمانی‬ ‫کرده و برخی هم ‪ -‬که هیچ قرارداد رسمی با سازمان صدا و سیما‬ ‫نداشته و نقش موثر و مهمی نیز در برنامه ها و سریال ها نداشته اند‪-‬‬ ‫با صداوسیما خداحافظی کرده اند! نباید از این واقعیت عبور کرد که‬ ‫این گروه از مدعیان ژست همدردی با مردم‪ ،‬امروز و دیروز خود را‬ ‫مدیون رسانه ملی هستند که اگر این رسانه امکان و فرصت حضور‬ ‫انان را فراهم نمی کرد هیچ نام و نشانی از انان در دریای مواج مردم‬ ‫ایران نبود‪ .‬همچنان که کسی ان خانم بازیگر را نمی شناخت تا اینکه‬ ‫به سریالی دعوت شد‪ .‬چند وقت پیش هم ترجیح داد با همسرش‬ ‫مهاجــرت کند‪ .‬یا مجریان تلویزیونی که رســانه ملی بر گاف ها و‬ ‫اشتباهات لفظی و تخصصی انان قلم عفو کشید و در برنامه های‬ ‫ن انها اختصاص داد! اکنون‬ ‫روتینش‪ ،‬بهترین زمان را برای دید ه شد ‬ ‫ناجوانمردانه از بودن خود در تلویزیون و همکاری با تریبون اصلی‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران عذرخواهی می کنند‪.‬‬ ‫کسانی که از جشنواره فیلم و تئاتر انصراف می دهند روزگاری برای‬ ‫رفتن روی سکوی این جشنواره های معتبر و امدن نام شان در میان‬ ‫کاندیدا ‪ ،‬هر کاری می کردند؛ هنوز هم دســت و پا می زنند جایزه‬ ‫از این جشنواره ها بگیرند اما تحت تاثیر چه کسانی قرار گرفته اند‬ ‫انصراف می دهند؛ سفارت انگلیس یا کمپین ها و گروه هایی منتسب‬ ‫به امریکایی ها! اینجا هنوز جامعه داغدار حاج قاســم سلیمانی و‬ ‫همدرد با جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است و به‬ ‫قول فرماندهان هنوز جنگ تمام نشده و بلوف های اقای ترامپ و‬ ‫ِ‬ ‫ایادی اش هم تمام شدنی نیست‪ .‬یادمان نرفته که تا چند روز پیش‬ ‫ما را به حمله سایبری‪ ،‬فرهنگی و ‪ 52‬نقطه کشور تهدید می کردند‬ ‫حاال چه شده که امروز فضای اصلی را به سمت دیگری می برند؛ ما‬ ‫در مقابل جنایت های امریکا ایستادیم و هیچ کس تاکنون نتوانسته‬ ‫اینطور امریکایی ها را تحقیر کند؛ این داغ هم داغ سنگینی است‬ ‫قول مسئولین جبران برای عدم تکرار‬ ‫اما فراتر از تاثر و تاسف و به ِ‬ ‫چنین فجایعی‪ ،‬در خیابان ریختن و تنور دشمنان را داغ کردن به‬ ‫چه معناست؟ فقیهه سلطانی در واکنش به اتفاقات اخیر‪ ،‬شهادت‬ ‫سردار سلیمانی‪ ،‬سقوط هواپیمای اوکراینی و خداحافظی برخی از‬ ‫سینماگران‪ ،‬تئاتری ها و تلویزیونی ها گفت‪ :‬ما همه تحت فشاریم‬ ‫و به لحاظ روحی‪ ،‬درگیریم و نیاز به التیام داریم‪ .‬من از شــهادت‬ ‫سردار قاسم سلیمانی شوکه و ناراحت شدم و بارها پیام گذاشتم‬ ‫و اینستاگرام مدعی ازادی خواهی‪ ،‬صفحه ام را حذف کرد؛ به این‬ ‫نتیجه رسیدم که برای ازادی بیان ارزش قائل نیستند! من خودم‬ ‫را همدرد جانباختگان در این حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫می دانم و ما را ناراحت و ازرده کرده است؛ امیدوارم خداوند متعال‬ ‫به ما و خانواده معظم و محترم این جانباختگان‪ ،‬صبر عنایت فرماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مــن فالوور و تبلیغ و خودنمایی اهمیتی ندارد و‬ ‫فقط صفحه دیگری باز کردم که در جریان اخبار باشــم‪ ،‬البته که‬ ‫برخی از سینماگران اعالم انصراف می کنند و می گویند به جشنواره‬ ‫فیلم فجر نمی ایند یا در تئاتر و تلویزیون به گونه های دیگری پیام‬ ‫می گذارند‪ ،‬در قامت شــخصیت حقیقی خود مختارند اما در این‬ ‫شرایط باعث می شوند ترامپ شاد شود!‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫«روزی روزگاری در هالیوود»‬ ‫بهترینفیلمجوایزانتخابمنتقدانشد‬ ‫خبر‬ ‫نامزدهای نهایی اسکار ‪ ۲۰۲۰‬معرفی شدند‬ ‫«جوکر» در صدر نامزدها‬ ‫نامزدهای نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در ‪ ۲۴‬شاخه گوناگون‬ ‫اعالم شد‪ .‬اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست نامزدهای نود‬ ‫و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در شاخه های گوناگون اعالم شد و‬ ‫فیلم «جوکر» با ‪ 11‬نامزدی پیشتاز این جوایز است و پس از ان فیلم های‬ ‫«مرد ایرلنــدی»‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» و «‪ »۱۹۱۷‬هر کدام در‬ ‫‪ ۱۰‬شاخه نامزد کسب جایزه شدند‪ .‬فیلم «داستان ازدواج» و فیلم کره‬ ‫ای «اَنگل» نیز هر کدام در ‪ ۶‬شاخه نامزد کسب جایزه هستند‪.‬فهرست‬ ‫نامزدهای نهایی نود و دومین دوره این جوایز سینمایی به این شرح است‪:‬‬ ‫نامزدهایبهترینفیلمبلند‬ ‫َ‬ ‫مرد ایرلندی‪ ،‬جوکــر‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‪ ،‬انگل‪ ،‬جوجو‬ ‫ربیت‪ ،‬داستان ازدواج‪ ،‬فورد در مقابل فراری‪ ،‬زنان کوچک‬ ‫نامزدهایبهترینکارگردانی‬ ‫مارتین اسکورسیزی (مرد ایرلندی)‪ ،‬تاد فیلیپس (جوکر)‪ ،‬سم مندس‬ ‫(‪،)۱۹۱۷‬کوئنتین تارانتینو (روزی روزگاری در هالیوود)‪ ،‬بونگ جون هو‬ ‫(اَنگل)‬ ‫نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول مرد‬ ‫انتونیو باندراس (درد و شــکوه)‪ ،‬لئوناردو دی کاپریو (روزی روزگاری در‬ ‫هالیوود)‪ ،‬ادام درایور (داستان ازدواج)‪ ،‬واکین فینیکس (جوکر)‪ ،‬جاناتان‬ ‫پرایس (دو پاپ)‬ ‫نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن‬ ‫سینتیا اریوو (هریت)‪ ،‬اسکارلت یوهانسن (داستان ازدواج)‪ ،‬سیرشا رونان‬ ‫(زنان کوچک)‪ ،‬چازلیز ترون (بمب شل)‪،‬رنی زلوگر (جودی)‬ ‫نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد‬ ‫تام هنکس (یک روز زیبا در محله)‪ ،‬انتونی هاپکینز (دو پاپ)‪ ،‬ال پاچینو‬ ‫(مرد ایرلندی)‪ ،‬جو پشــی (مرد ایرلندی)‪ ،‬برد پیت (روزی روزگاری در‬ ‫هالیوود)‬ ‫نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن‬ ‫کتی بیتس (ریچارد جول)‪ ،‬الرا درن (داستان ازدواج)‪ ،‬اسکارلت یوهانسن‬ ‫(جوجو ربیت)‪ ،‬فلورنس پو (زنان کوچک)‪ ،‬مارگو روبی (بمب شل)‬ ‫نامزدهایبهترینفیلمبین المللی‬ ‫کورپس کریستی (لهستان)‪ ،‬سرزمین عسل (مقدونیه شمالی)‪ ،‬بینوایان‬ ‫(فرانسه)‪ ،‬درد و شکوه (اسپانیا)‪ ،‬اَنگل (کره جنوبی)‬ ‫نامزدهایبهترینفیلم نامهاقتباسی‬ ‫مرد ایرلندی‪ ،‬جوجو ربیت‪ ،‬جوکر‪ ،‬زنان کوچک‪ ،‬دو پاپ‬ ‫نامزدهایبهترینفیلم نامهاصلی‬ ‫چاقوکشی‪ ،‬داستان ازدواج‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‪ ،‬اَنگ‬ ‫نامزدهایبهترینمستندبلند‬ ‫کارخانه امریکایی‪ ،‬غار‪ ،‬لبه دموکراسی‪ ،‬برای سما‪ ،‬سرزمین عسل‬ ‫نامزدهایبهترینانیمیشنبلند‬ ‫چگونه اژدهای خود را تربیت کنید‪ :‬دنیای پنهان‪ ،‬من بدنم را از دســت‬ ‫دادم‪ ،‬کالوس‪ ،‬لینک گمشده‪ ،‬داستان اسباب بازی ‪۴‬‬ ‫نامزدهایبهترینتدوین‬ ‫َ‬ ‫فورد در مقابل فراری‪ ،‬مرد ایرلندی‪ ،‬جوجو ربیت‪ ،‬جوکر‪ ،‬انگ‬ ‫نامزدهایبهترینموسیقیمتن‬ ‫جوکر‪ ،‬زنان کوچک‪ ،‬داســتان ازدواج‪ ،۱۹۱۷ ،‬جنگ ستارگان‪ :‬خیزش‬ ‫اسکای واک‬ ‫نامزدهای بهترین ترانه اصلی‬ ‫داستان اسباب بازی ‪ ،۴‬راکتمن‪ ،‬موفقیت‪ ،‬منجمد ‪ ،۲‬هریت‬ ‫نامزدهایبهترینفیلمبرداری‬ ‫مرد ایرلندی‪ ،‬جوکر‪ ،‬فانوس دریایی‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‬ ‫نامزدهایبهترینطراحیلباس‬ ‫مرد ایرلندی‪ ،‬جوجو ربیت‪ ،‬جوکر‪ ،‬زنان کوچک‪ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‬ ‫نامزدهایبهترینمستندکوتاه‬ ‫در غیبت‪ ،‬یادگرفتن اســکیت در منطقه جنگی‪ ،‬زندگی از من سبقت‬ ‫می گیرد‪ ،‬سورمن سنت لوئیس‪ ،‬قدم بزن بدو چا‪-‬چا‬ ‫نامزدهایبهترینچهره ارایی‬ ‫بمب شل‪ ،‬جوکر‪ ،‬جودی‪ ،‬مالفیسنت‪ :‬سردسته اهریمنان‪۱۹۱۷،‬‬ ‫نامزدهایبهترینطراحیتولید‬ ‫َ‬ ‫مرد ایرلندی‪ ،‬جوجو ربیت‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‪ ،‬انگل‬ ‫نامزدهایبهترینجلوه هایویژه‬ ‫انتقام جویان‪ :‬اخر بازی‪ ،‬مرد ایرلندی‪ ،‬شیرشاه‪ ،۱۹۱۷ ،‬جنگ ستارگان‪:‬‬ ‫خیزش اسکای واکر‬ ‫نامزدهایبهترینصداگذاری‬ ‫به سوی ستارگان‪ ،‬فورد در مقابل فراری‪ ،‬جوکر‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری‬ ‫در هالیوود‬ ‫نامزدهای بهترین تدوین صدا‬ ‫فورد در مقابل فراری‪ ،‬جوکر‪ ،۱۹۱۷ ،‬روزی روزگاری در هالیوود‪ ،‬جنگ‬ ‫ستارگان‪ :‬خیزش اسکای واکر‬ ‫نامزدهایبهترینفیلمکوتاه‬ ‫برادری‪ ،‬باشگاه فوتبال نفطه‪ ،‬پنجره همسایه‪ ،‬ساریا‪ ،‬یک خواهر‬ ‫نامزدهایبهترینانیمیشنکوتاه‬ ‫دختر‪ ،‬عاشق مو‪ ،‬کیتبول‪ ،‬به یاد ماندنی‪ ،‬خواهر‬ ‫مراسم اعطای جوایز نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در تاریخ‪۱۰‬‬ ‫فوریه (بامداد دوشنبه ‪ ۲۱‬بهمن) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫انجمن انتخاب منتقدان (‪ )BFCA‬بامداد دوشنبه به وقت ایران در مراسمی که‬ ‫در بارکر هنگر در سانتا مونیکا در کالیفرنیا برگزار و زنده از شبکه سی دبلیو پخش‬ ‫ شد‪ ،‬برندگان بیست و پنجمین دوره جوایز ساالنه انتخاب منتقدان را معرفی کرد‪.‬‬ ‫در بخش سینمایی‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو‬ ‫که ‪ 12‬نامزدی کسب کرده بود‪ ،‬جایزه بهترین فیلم را از ان خود کرد‪ .‬این فیلم‬ ‫همچنیندرسهبخشبهترینفیلمنامهغیراقتباسی(تارانتینو)‪،‬بهترینبازیگرمرد‬ ‫مکمل (برد پیت) و بهترین طراحی صحنه (باربارا لینگ و نانسی هیگ) برنده شد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردان به طور مشترک به بونگ جون هو کارگردان کره ای برای‬ ‫«انگل» و سام مندس برای درام جنگی «‪ »1917‬رسید‪« .‬انگل» جایزه بهترین‬ ‫فیلم خارجی زبان را هم برد و «‪ »1917‬به جز بخش بهترین کارگردان در دو بخش‬ ‫بهترین فیلمبرداری (راجر دیکنز) و بهترین تدوین (لی اسمیت) نیز برنده شد‪.‬‬ ‫درام جنایــی «ایرلندی» به کارگردانی مارتین اسکورســیزی که با ‪ 14‬نامزدی‬ ‫بیشــترین نامزدی را در این دوره جوایز ساالنه انجمن انتخاب منتقدان (با نام‬ ‫قبلی انجمن منتقدان فیلم رسانه ای) کسب کرده بود‪ ،‬تنها در بخش بهترین گروه‬ ‫بازیگری جایزه گرفت‪ .‬جایزه بهترین بازیگر مرد به واکین فینیکس برای «جوکر»‬ ‫اعطاء شد و رنی زلوگر برای «جودی» جایزه بهترین بازیگر زن را برد‪ .‬لورا درن هم‬ ‫برای «داستان ازدواج» بهترین بازیگر زن مکمل معرفی شد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬جایزه‬ ‫بهترین بازیگر مرد یا زن جوان به رومن گریفین دیویس برای «جوجو خرگوش»‬ ‫رسید‪ .‬در بخش تلویزیون‪« ،‬جانشینی» تولید شبکه اچ بی او بهترین سریال درام‬ ‫شناخته شد و جایزه بهترین سریال کمدی به «فلیبگ» از امازون پرایم رسید‪.‬‬ ‫«وقتی ما را می بینند» از نتفلیکس جایزه بهترین سریال کوتاه را گرفت و «ال‬ ‫کامینو‪ :‬فیلم برکینگ بد « دیگر تولید نتفلیکس بهترین فیلم تلویزیونی شناخته‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم همچنین ادی مورفی بازیگر کهنه کار جایزه یک عمر دستاورد‬ ‫‪ BFCA‬را دریافت کرد‪ .‬انجمن انتخاب منتقدان در‪ 1995‬تاسیس شد و با بیش‬ ‫از ‪ 300‬منتقد تلویزیونی‪ ،‬رادیویی و انالین در ایاالت متحده و کانادا‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫«رما» به‬ ‫گروه منتقدان در امریکای شــمالی است‪ .‬این انجمن ســال گذشته ُ‬ ‫کارگردانی الفونسو کوارون را بهترین فیلم سال معرفی کرد‪.‬‬ ‫فهرست برندگان بخش سینمایی بیست و پنجمین دوره جوایز ساالنه انتخاب‬ ‫منتقدان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بهترین فیلــم‪« :‬روزی روزگاری در هالیــوود» (‪Once Upon a Time in‬‬ ‫‪ – )Hollywood‬سونی‬ ‫دیگــر نامزدها‪ – »1917« :‬یونیورســال ‪« /‬فورد در برابر فــراری» (‪Ford v‬‬ ‫‪ – )Ferrari‬فاکس ‪« /‬ایرلندی» (‪ – )The Irishman‬نتفلیکس ‪« /‬جوجو‬ ‫خرگــوش» (‪ – )Jojo Rabbit‬فاکس ســرچ الیت ‪« /‬جوکر» (‪– )Joker‬‬ ‫برادران وارنر ‪« /‬زنان کوچک» (‪ – )Little Women‬سونی ‪« /‬داستان ازدواج»‬ ‫(‪ – )Marriage Story‬نتفلیکــس ‪« /‬انــگل» (‪« / )Parasite‬جواهرات‬ ‫تراش نخورده» (‪)Uncut Gems‬‬ ‫بهترین کارگردان‪ :‬بونگ جون هو‪« ،‬انگل» و سام مندس‪( »1917« ،‬مشترک)‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬نوا بامبک‪« ،‬داستان ازدواج» ‪ /‬گرتا گرویگ‪« ،‬زنان کوچک» ‪ /‬جوزف‬ ‫و بن ســفدی‪« ،‬جواهرات تراش نخورده» ‪ /‬مارتین اسکورســیزی‪« ،‬ایرلندی» ‪/‬‬ ‫کوئنتین تارانتینو‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود»‬ ‫بهترینبازیگرمرد‪:‬واکینفینیکس‪«،‬جوکر»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬انتونیو باندراس‪« ،‬رنج و افتخار» (‪ / )Pain and Glory‬رابرت‬ ‫دنیرو‪« ،‬ایرلندی» ‪ /‬لئوناردو دی کاپریو‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» ‪ /‬ادام درایور‪،‬‬ ‫«داستان ازدواج» ‪ /‬ادی مورفی‪« ،‬اسم من دولمایت است» (‪Dolemite Is My‬‬ ‫‪ / )Name‬ادام سندلر‪« ،‬جواهرات تراش نخورده»‬ ‫بهترین بازیگر زن‪ :‬رنی زلوگر‪« ،‬جودی» (‪)Judy‬‬ ‫دیگر نامزدهــا‪ :‬اکوافینا‪« ،‬خداحافظی» (‪ / )The Farewell‬ســینتیا اریوو‪،‬‬ ‫«هریت» (‪ / )Harriet‬اسکارلت جوهانسن‪« ،‬داستان ازدواج» ‪ /‬لوپیتا نیونگو‪،‬‬ ‫«ما» (‪ / )Us‬سرشــا رونان‪« ،‬زنان کوچک» ‪ /‬شارلیز ترون‪« ،‬خبر تکان دهنده»‬ ‫(‪)Bombshell‬‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل‪ :‬برد پیت‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬ویلم دافو‪« ،‬فانوس دریایی» (‪ / )Lighthouse‬تام هنکس‪« ،‬یک‬ ‫روز زیبا در محلــه» (‪/ )A Beautiful Day in the Neighborhood‬‬ ‫انتونی هاپکینز‪« ،‬دو پــاپ» (‪ / )The Two Popes‬ال پاچینو‪« ،‬ایرلندی» ‪/‬‬ ‫جو پشی‪« ،‬ایرلندی»‬ ‫بهترین بازیگر زن مکمل‪ :‬لورا درن‪« ،‬داستان ازدواج»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬اسکارت جوهانسن‪« ،‬جوجو خرگوش» ‪ /‬جنیفر لوپز‪« ،‬گوش برها»‬ ‫(‪ / )Hustlers‬فلورنس پیو‪« ،‬زنان کوچک» ‪ /‬مارگو روبی‪« ،‬خبر تکان دهنده» ‪/‬‬ ‫چائوشوجن‪«،‬خداحافظی»‬ ‫بهترین بازیگر مرد یا زن جوان‪ :‬رومن گریفین دیویس‪« ،‬جوجو خرگوش»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬جولیا باتــرز‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» ‪ /‬نوا ژوپ‪Honey« ،‬‬ ‫‪ / »Boy‬توماســین مکنزی‪« ،‬جوجو خرگوش» ‪ /‬شاهادی رایت جوزف‪« ،‬ما» ‪/‬‬ ‫ارچی ییتس‪« ،‬جوجو خرگوش»‬ ‫بهترینگروهبازیگری‪«:‬ایرلندی»‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬خبر تکان دهنده» ‪« /‬چاقوها بیرون» (‪« / )Knives Out‬زنان‬ ‫کوچک» ‪« /‬داستان ازدواج» ‪« /‬روزی روزگاری در هالیوود» ‪« /‬انگل»‬ ‫بهترینفیلمنامهغیراقتباسی‪:‬کوئنتینتارانتینو‪«،‬روزیروزگاریدرهالیوود»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬نوا بامبک‪« ،‬داستان ازدواج» ‪ /‬رایان جانسن‪« ،‬چاقوها بیرون» ‪ /‬بونگ‬ ‫جون هو و هان جین وون‪« ،‬انگل» ‪ /‬لولو وانگ‪« ،‬خداحافظی»‬ ‫بهترینفیلمنامهاقتباسی‪:‬گرتاگرویگ‪«،‬زنانکوچک»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬نوا هارپستر و مایکا فیتزرمن‪-‬بلو‪»،‬یک روز زیبا در محله» ‪ /‬انتونی‬ ‫مکارتن‪« ،‬دو پاپ» ‪ /‬تاد فیلیپس و اسکات سیلور‪« ،‬جوکر» ‪ /‬تایکا وایتیتی‪« ،‬جوجو‬ ‫خرگوش» ‪ /‬استیون زیلیان‪« ،‬ایرلندی»‬ ‫بهترین فیلمبرداری‪ :‬راجر دیکنز‪»1917« ،‬‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬یارین بالشکه‪« ،‬فانوس دریایی» ‪ /‬فدون پاپامیشائیل‪« ،‬فورد در برابر‬ ‫فراری» ‪ /‬رودریگو پری یتو‪« ،‬ایرلندی» ‪ /‬رابرت ریچاردســن‪« ،‬روزی روزگاری در‬ ‫هالیوود» ‪ /‬الرنس شر‪« ،‬جوکر»‬ ‫بهترین طراحی صحنه‪ :‬باربارا لینگ و نانسی هیگ‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬مارک فریدبرگ و کریس موران‪« ،‬جوکر» ‪ /‬دنیس گاســنر و لی‬ ‫ساندالس‪ / »1917« ،‬جس گونکور و کلر کافمن‪« ،‬زنان کوچک» ‪ /‬لی ها جون‪،‬‬ ‫«انگل» ‪ /‬باب شاو و رجینا گریوز‪« ،‬ایرلندی» ‪ /‬دونال وودز و جینا کرامول‪« ،‬دانتن‬ ‫ابی» (‪)Downton Abbey‬‬ ‫بهترین تدوین‪ :‬لی اسمیت‪»1917« ،‬‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬رونالد برانســتاین و بنی سفدی‪« ،‬جواهرات تراش نخورده» ‪ /‬اندرو‬ ‫باکلند و مایکل مکاســکر‪« ،‬فورد در برابر فراری» ‪ /‬یانگ جینمو‪« ،‬انگل» ‪ /‬فرد‬ ‫راسکین‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» ‪ /‬تلما شونمیکر‪« ،‬ایرلندی»‬ ‫بهترین طراحی لباس‪ :‬روث ای‪ .‬کارتر‪« ،‬اسم من دولمایت است»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬جولیان دی‪« ،‬راکت من» (‪ / )Rocketman‬جکلین دورن‪« ،‬زنان‬ ‫کوچک» ‪ /‬اریان فیلیپس‪« ،‬روزی روزگاری در هالیوود» ‪ /‬سندی پوئل و کریستوفر‬ ‫پترسن‪« ،‬ایرلندی» ‪ /‬انا رابینز‪« ،‬دانتن ابی»‬ ‫بهترین چهره پردازی و مو‪« :‬خبر تکان دهنده»‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬اسم من دولمایت اســت» ‪« /‬ایرلندی» ‪« /‬جوکر» ‪« /‬جودی» ‪/‬‬ ‫«روزی روزگاری در هالیوود» ‪« /‬راکت من»‬ ‫بهترین جلوه هــای تصویــری‪« :‬انتقامجویان‪ :‬اخــر بــازی» (‪Avengers:‬‬ ‫‪)Endgame‬‬ ‫دیگر نامزدها‪« / »1917« :‬به ســوی ســتاره ها» (‪« / )Ad Astra‬هوانوردان»‬ ‫(‪« / )The Aeronauts‬فورد در برابر فراری» ‪« /‬ایرلندی» ‪« /‬شیرشاه» (‪The‬‬ ‫‪)Lion King‬‬ ‫بهترینموسیقی‪:‬هیلدورگودنادوتیر‪«،‬جوکر»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬مایکل ابلز‪« ،‬ما» ‪ /‬الکساندر دپال‪« ،‬زنان کوچک» ‪ /‬رندی نیومن‪،‬‬ ‫«داستان ازدواج» ‪ /‬تامس نیومن‪ / »1917« ،‬رابی رابرتسن‪« ،‬ایرلندی»‬ ‫بهترین ترانه‪« :‬دوباره خودم را دوست خواهم داشت» (‪I’m Gonna Love‬‬ ‫‪ ،)MeAgain‬التون جان از فیلم «راکت من» و «گالسگو» (‪ ،)Glasgow‬مری‬ ‫استینبرگن از فیلم «رز وحشی» (‪( )Wild Rose‬مشترک)‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬در کنــار تو می مانــم» (‪ )I’m Standing With You‬از‬ ‫فیلــم «موفقیــت» (‪« / )Breakthrough‬درون ناشــناخته» (‪Into the‬‬ ‫‪ ،)Unknown‬کریســتن اندرســن‪-‬لوپز و رابرت لوپز از فیلــم «یخ زده ‪»2‬‬ ‫(‪« / )2 Frozen‬بی کالم» (‪ )Speechless‬از فیلم «عالء الدین» (‪)Aladdin‬‬ ‫‪« /‬روح» (‪ ،)Spirit‬بیانسه از فیلم «شیرشاه» ‪« /‬به پا خیز» (‪ )Stand Up‬از‬ ‫فیلم«هریت»‬ ‫بهترین فیلم بلند انیمیشن‪« :‬داستان اسباب بازی ‪)4 Toy Story( »4‬‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬نفرت انگیز» (‪« / )Abominable‬یخ زده ‪« / »2‬چگونه اژدهای‬ ‫خود را تربیت کنید‪ :‬دنیای پنهــان» (‪How to Train Your Dragon:‬‬ ‫‪« / )The Hidden World‬بدنم را از دست دادم» (‹‪)I Lost My Body‬‬ ‫‪« /‬حلقه گمشده» (‪)Missing Link‬‬ ‫بهترین فیلم خارجی زبان‪« :‬انگل»‪ ،‬بونگ جون هو (کره جنوبی)‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬اتالنتیک» (‪ ،)Atlantics‬ماتی دیوپ (ســنگال) ‪« /‬بینوایان»‬ ‫(‹‪ ،)Les Miserables‬الد لــی (فرانســه) ‪« /‬رنج و افتخــار»‪ ،‬پدرو المودوار‬ ‫(اســپانیا) ‪« /‬پرتره یک بانو در اتــش» (‪،)Portrait of a Lady on Fire‬‬ ‫سلینسیاما(فرانسه)‬ ‫بهترین کمدی‪« :‬اسم من دولمایت است»‬ ‫دیگــر نامزدهــا‪« :‬درس خــوان» (‪« / )Booksmart‬خداحافظی» ‪« /‬جوجو‬ ‫خرگوش» ‪« /‬چاقوها بیرون»‬ ‫بهترینفیلماکشن‪«:‬انتقامجویان‪:‬اخربازی»‬ ‫دیگر نامزدها‪« / »1917« :‬فورد در برابر فراری» ‪« /‬جان ویک‪ :‬فصل ‪ - 3‬پارابلوم»‬ ‫(‪« / )Parabellum - 3 John Wick: Chapter‬اســپایدرمن‪ :‬دور از‬ ‫خانه» (‪)Spider-Man: Far from Home‬‬ ‫بهترینفیلمعلمیتخیلی‪/‬ترسناک‪«:‬ما»‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬به سوی ستاره ها» ‪« /‬انتقامجویان‪ :‬اخر بازی» ‪« /‬چله تابستان»‬ ‫(‪)Midsommar‬‬ ‫فهرست برندگان بخش تلویزیونی بیست و پنجمین دوره جوایز ساالنه انتخاب‬ ‫منتقدان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بهترین سریال درام‪« :‬جانشینی» ( ‪ ،)Succession‬اچ بی او‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬تــاج» (‪ ،)The Crown‬نتفلیکــس ‪David Makes« /‬‬ ‫‪ ،»Man‬اون ‪« /‬بازی تاج و تخت» (‪ ،)Game of Thrones‬اچ بی او ‪« /‬مبارزه‬ ‫خــوب» (‪ ،)The Good Fight‬ســی بی اس ‪ ،»Pose« /‬اف ایکس ‪« /‬این ما‬ ‫هستیم» (‪ ،)This Is Us‬ان بی سی ‪« /‬نگهبانان» (‪ ،)Watchmen‬اچ بی او‬ ‫بهترین سریال کمدی‪« :‬فلیبگ» (‪ ،)Fleabag‬امازون پرایم‬ ‫دیگر نامزدها‪« :‬بری» (‪ ،)Barry‬اچ بی او ‪« /‬مامان» (‪ ،)Mom‬سی بی اس ‪« /‬یک‬ ‫روز در زمــان» (‪ ،)One Day at a Time‬نتفلیکس ‪ ،»PEN15« /‬هولو ‪/‬‬ ‫«شیتز کریک» (‪ ،)Schitt’s Creek‬پاپ‬ ‫بهترین ســریال کوتاه‪« :‬وقتی ما را می بیننــد» (‪،)When They See Us‬‬ ‫نتفلیکس‬ ‫دیگر نامزدهــا‪ ،»22-Catch« :‬هولو ‪« /‬چرنوبیل» (‪ ،)Chernobyl‬اچ بی او ‪/‬‬ ‫«فاســی‪/‬وردون» (‪ ،)Fosse/Verdon‬اف ایکــس ‪« /‬بلندترین صدا» (‪The‬‬ ‫‪ ،)Loudest Voice‬شــوتایم ‪« /‬باورنکردنی» (‪ ،)Unbelievable‬اچ بی او ‪/‬‬ ‫«سال ها و سال ها» (‪ ،)Years and Years‬اچ بی او‬ ‫بهترین فیلم تلویزیونی‪« :‬ال کامینو‪ :‬فیلم برکینــگ بد « (‪El Camino: A‬‬ ‫‪ ،)Breaking Bad Movie‬نتفلیکس‬ ‫دیگــر نامزدهــا‪« :‬برگزیــت» (‪ ،)Brexit‬اچ بــی او ‪Deadwood: The« /‬‬ ‫‪ ،»Movie‬اچ بی او ‪« /‬جزیره گواوا» (‪ ،)Guava Island‬امازون ‪« /‬پسر بومی»‬ ‫(‪ ،)Native Son‬اچ بی او ‪« /‬پتسی و لورتا» (‪ ،)Patsy & Loretta‬الیف تایم‬ ‫بهترین بازیگر مرد در یک سریال درام‪ :‬جرمی استرانگ‪« ،‬جانشینی»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬استرلینگ کی‪ .‬براون‪« ،‬این ما هستیم» ‪ /‬مایک کولتر‪« ،‬اهریمن»‬ ‫(‪ / )Evil‬پــل جیاماتی‪« ،‬میلیاردها» (‪ / )Billions‬کیت هرینگتن‪« ،‬بازی تاج‬ ‫و تخت» ‪ /‬فردی هایمــور‪« ،‬دکتر خوب» (‪ / )The Good Doctor‬توبیاس‬ ‫منزیس‪« ،‬تاج» ‪ /‬بیلی پورتر‪»Pose « ،‬‬ ‫بهترین بازیگر زن در یک سریال درام‪ :‬رجینا کینگ‪« ،‬نگهبانان»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬کریستین بارانسکی‪« ،‬مبارزه خوب» ‪ /‬الیویا کلمن‪« ،‬تاج» ‪ /‬جودی‬ ‫کامر‪« ،‬کشتن ایو» (‪ / )Killing Eve‬نیکول کیدمن‪« ،‬دروغ های کوچک بزرگ»‬ ‫(‪ / )Big Little Lies‬ام جی رودریگز‪ / »Pose« ،‬سارا اسنوک‪« ،‬جانشینی» ‪/‬‬ ‫زندایا‪« ،‬سرخوشی» (‪)Euphoria‬‬ ‫بهترین بازیگر مرد در یک سریال کمدی‪ :‬بیل هدر‪« ،‬بری»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬تد دانسن‪« ،‬جای خوب» (‪ / )The Good Place‬والتن گوگنز‪،‬‬ ‫«تک شاخ» (‪ / )The Unicorn‬یوجین لوی‪« ،‬شیتز کریک» ‪ /‬پل راد‪« ،‬زندگی‬ ‫با خودت» (‪ / )Living With Yourself‬بشیر صالح الدین‪Sherman›s« ،‬‬ ‫‪ / »Showcase‬رامی یوسف‪« ،‬رامی» (‪)Ramy‬‬ ‫بهترین بازیگر زن در یک سریال کمدی‪ :‬فیبی والر‪-‬بریج‪« ،‬فلیبگ»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬کریستینا اپلگیت‪ / »Dead to Me« ،‬الیسن بری‪»Glow « ،‬‬ ‫‪ /‬ریچل برازناهــان‪« ،‬خانم میزل شــگفت اور» (‪The Marvelous Mrs.‬‬ ‫‪ / )Maisel‬کرستن دانســت‪« ،‬درباره خدا شدن در فلوریدای مرکزی» (‪On‬‬ ‫‪ / )Becoming a God in Central Florida‬جولیا لوئیس‪-‬دریفوس‪،‬‬ ‫«ویپ» (‪ / )Veep‬کاترین اوهارا‪« ،‬شیتز کریک»‬ ‫بهترین بازیگر مرد در یک سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی‪ :‬ژارل ژروم‪« ،‬وقتی ما‬ ‫رامی بینند»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬کریستوفر ابوت‪ / »22-Catch« ،‬ماهرشاال علی‪« ،‬کاراگاه واقعی»‬ ‫(‪ / )True Detective‬راسل کرو‪« ،‬بلندترین صدا» ‪ /‬جرد هریس‪« ،‬چرنوبیل»‬ ‫‪ /‬سام راک ول‪« ،‬فاسی‪/‬وردون» ‪ /‬نوا وایل‪« ،‬خط قرمز» (‪)The Red Line‬‬ ‫بهترین بازیگر زن در یک سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی‪ :‬میشل ویلیامز‪« ،‬فاسی‪/‬‬ ‫وردون»‬ ‫دیگــر نامزدها‪ :‬کیتلیــن دیور‪« ،‬باورنکردنــی» ‪ /‬ان هاتاوی‪« ،‬عشــق مدرن»‬ ‫(‪ / )Modern Love‬مگان هیلتی‪« ،‬پتسی و لورتا» ‪ /‬جوئی کینگ‪The « ،‬‬ ‫‪ / »Act‬جسی میولر‪« ،‬پتسی و لورتا» ‪ /‬مریت ویور‪« ،‬باورنکردنی»‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل در یک سریال درام‪ :‬بیلی کروداپ‪« ،‬برنامه صبحگاهی»‬ ‫(‪)The Morning Show‬‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬اسانته بلک‪« ،‬این ما هستیم» ‪ /‬ایژیا کیت دیلون‪« ،‬میلیاردها» ‪ /‬پیتر‬ ‫دینکلیج‪« ،‬بازی تاج و تخت» ‪ /‬جاستین هارتلی‪« ،‬این ما هستیم» ‪ /‬دلروی لیندو‪،‬‬ ‫«مبارزه خوب» ‪ /‬تیم بلیک نلسن‪« ،‬نگهبانان»‬ ‫بهترین بازیگر زن مکمل در یک سریال درام‪ :‬جین اسمارت‪« ،‬نگهبانان»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬هلنا بونهام کارتر‪« ،‬تاج» ‪ /‬گوئندولین کریستی‪« ،‬بازی تاج و تخت»‬ ‫‪ /‬لورا درن‪« ،‬دروغ های کوچک بزرگ» ‪ /‬اودرا مک دونالد‪« ،‬مبارزه خوب» ‪ /‬مریل‬ ‫استریپ‪« ،‬دروغ های کوچک بزرگ» ‪ /‬سوزان کلچی واتسن‪« ،‬این ما هستیم»‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل در یک سریال کمدی‪ :‬اندرو اسکات‪« ،‬فلیبگ»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬اندره برافر‪« ،‬بروکلین نه‪-‬نــه» (‪/ )Brooklyn Nine-Nine‬‬ ‫انتونی کاریگان‪« ،‬بری» ‪ /‬ویلیام جکســن هارپر‪« ،‬جای خوب» (‪The Good‬‬ ‫‪ / )Place‬دانیل لوی‪« ،‬شیتز کریک» ‪ /‬نیکو ســانتوس‪/ »Superstore « ،‬‬ ‫هنریوینکلر‪«،‬بری»‬ ‫بهترین بازیگر زن مکمل در یک سریال کمدی‪ :‬الکس بورستین‪« ،‬خانم میزل‬ ‫شگفت اور»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬دارســی کاردن‪« ،‬جای خوب» (‪ / )The Good Place‬شــان‬ ‫کلیفورد‪« ،‬فلیبگ» ‪ /‬بتی گیلپین‪ / »GLOW« ،‬ریتا مورنو‪« ،‬یک روز در زمان» ‪/‬‬ ‫انی مورفی‪« ،‬شیتز کریک» ‪ /‬مولی شانن‪« ،‬دو نفر دیگر» (‪)The Other Two‬‬ ‫بهترین بازیگر مرد مکمل ســریال‪ ،‬ســریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی‪ :‬استالن‬ ‫اسکارسگارد‪«،‬چرنوبیل»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬اسانته بلک‪« ،‬وقتی ما را می بینند» ‪ /‬جرج کلونی‪/ »22-Catch« ،‬‬ ‫جان لگیزامو‪« ،‬وقتی ما را می بینند» ‪ /‬دو پاتل‪« ،‬عشق مدرن» ‪ /‬جسی پلمونز‪« ،‬ال‬ ‫کامینو‪ :‬فیلم برکینگ بد» ‪ /‬راسل تووی‪« ،‬سال ها و سال ها»‬ ‫بهترین بازیگر زن مکمل در یک ســریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی‪ :‬تونی کولت‪،‬‬ ‫«باورنکردنی»‬ ‫دیگر نامزدها‪ :‬پاتریشیا ارکت‪ / »The Act« ،‬مارشا استفانی بلیک‪« ،‬وقتی ما را‬ ‫می بینند» ‪ /‬نیسی نش‪« ،‬وقتی ما را می بینند» ‪ /‬مارگارت کوالی‪« ،‬فاسی‪/‬وردون» ‪/‬‬ ‫اما تامپسن‪« ،‬سال ها و سال ها» ‪ /‬امیلی واتسن‪« ،‬چرنوبیل»‬ ‫مخالفت کیهان کلهر با لغو اجراهای هنری‬ ‫باموسیقیفضاراتلطیفکنید‬ ‫کیهان کلهر و نادر مشایخی دو هنرمند مطرح موسیقی در حاشیه تازه ترین کنسرت های‬ ‫خود نسبت به اقدام برخی هنرمندان برای لغو اعتراضی اجراهای هنری خود‪ ،‬واکنش‬ ‫نشان دادند‪ .‬کیهان کلهر و نادر مشایخی دو هنرمند شناخته شده موسیقی یکشنبه‬ ‫شب بیست و دوم دی ماه در حاشیه تازه ترین کنسرت های خود که در «تاالر وحدت»‬ ‫تهران برگزار شــد‪ ،‬از دالیلشان برای برپایی این اجراهای زنده با وجود تصمیم برخی‬ ‫دیگر از هنرمندان برای لغو برنامه های خود سخن گفتند‪ .‬کیهان کلهر نوازنده و اهنگساز‬ ‫بین المللی موسیقی کشور که طی هفته های اخیر همراه با کوارتت «شهرزاد» مشغول‬ ‫برگزاری تور کنسرت های «شهر خاموش» است‪ ،‬روز گذشته ضمن ابراز تاسف و عرض‬ ‫تسلیت به مناسبت حادثه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی خطاب به مخاطبانش‬ ‫ضمن اشاره به مخالفتش با برخی اطرافیان که پیشنهاد لغو این کنسرت را به او داده‬ ‫بودند گفت‪ :‬ماه بســیار سختی را پشت سر گذاشــتیم و می توان گفت خیلی از این‬ ‫ماجراهایی که دیدیم در اختیار خودمان نبود‪ .‬از ســوی دیگر زمزمه هایی از این طرف‬ ‫و ان طرف بود که ما هم باید کار نکرده و کنســرت هم برگزار نکنیم‪ .‬اما الزم است در‬ ‫اینجا توضیحاتی را پیرامون این مساله ارائه دهم‪ .‬وی با اشاره به چهار دهه تالش خانواده‬ ‫موسیقی ایران برای رسیدن به جایگاه امروز‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فکر می کنم در این شرایط ما باید‬ ‫در کنار شما باشیم و از نفس هم استفاده کنیم و به جای عصبانی بودن و پرخاشگری‪،‬‬ ‫این جو زمخت و خشن را با موسیقی تلطیف کنیم تا برای همه ما قابل تحمل باشد‪ .‬این‬ ‫هنرمند افزود‪ :‬موسیقی جدی و هنر جدی هیچ گاه نباید تعطیل شود‪ ،‬چرا که کارش به‬ ‫تفکر واداشتن افراد است نه مسائل دیگر‪ .‬به هر صورت اگر می خواهیم به لحاظ اجتماعی‬ ‫هر قدمی برداریم باید در ابتدا به فرهنگ توجه کرده و ان را بارور کنیم‪ .‬ما باید ریشه‬ ‫تمام مسائل را در فرهنگ بدانیم‪ .‬به طور حتم اگر مسائل فرهنگی رو به تحلیل باشد و ما‬ ‫کار نکنیم‪ ،‬خیلی ها از این بابت خوشحال می شوند‪ .‬به هر حال من بازهم خوشحالم که‬ ‫امشب در خدمت شما هستم و این شانس را دارم که شما عزیزان با این همه گرفتاری‬ ‫اینجا جمع شــده اید‪ ،‬تا در کنارهم برای یک ساعت موسیقی جدی گوش کنیم‪ .‬نادر‬ ‫مشایخی اهنگساز و رهبر ارکستر هم در رویداد شنیداری «میان کنش» که یکشنبه‬ ‫شب بیست و دوم دی ماه در «تاالر وحدت» تهران میزبان مخاطبان بود با اشاره به دالیل‬ ‫اجرای زنده این پروژه با وجود برخی واکنش ها بیان کرد‪ :‬اسم این رویداد همان گونه که‬ ‫قب ً‬ ‫ال هم اطالع رسانی شده بود‪« ،‬میان کنش» است و این میان کنش وقتی اتفاق می افتد‬ ‫که بتوانیم زمان را فشرده کنیم‪ .‬تا بتوانیم نشان دهیم می توان جور دیگری زندگی را‬ ‫تماشا و زمان را تجربه کرد‪ .‬این هنرمند پیشکسوت افزود‪ :‬به معنای دیگر ما می خواهیم‬ ‫چنین باشیم که ما این تجربه را انجام داده ایم و هر کس هم می تواند تجربه خود را از‬ ‫زمان داشته باشد‪ .‬اص ً‬ ‫ال زیبایی زندگی هم فقط در همین است که بتوانیم تغییر زمان را‬ ‫حس کنیم و زمان بتواند گذشته و اینده را تغییر دهد‪ .‬من نمی دانم برای شما چگونه‬ ‫است؟ اما برای من گذشته قطعیت ندارد و هر لحظه مانند زمان حال در حال تغییر است‪.‬‬ ‫برای من هیچ چیــزی تاریخ ندارد‪ .‬من وقتی امروز عکس یا فیلمی را می بینیم با نوع‬ ‫دیدن من به همان فیلم و عکس در فردا متفاوت است‪ .‬این ها برای من زیبایی زندگی‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما این رویداد را به همین جهت برگزار می کنیم چون اعتقاد داریم‬ ‫می توان در تمام موقعیت ها عاطفی تصمیم نگرفت و برخورد درستی با ماجرا داشت‪.‬‬ ‫البته در این مجال غم بزرگی که در بچه های ارکستر وجود دارد را نیز اعالم می کنم‪ ،‬چرا‬ ‫که برای هم وطنان عزیزمان در ماجرای سقوط هواپیما اتفاق تلخ و ناگواری افتاده است‬ ‫که فکر می کنم یک دقیقه سکوت برای این عزیزان خوب باشد‪.‬‬ ‫علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران‪:‬‬ ‫لغو جشنواره های استانی «فجر»‬ ‫در حیطه اختیارات «انجمن موسیقی» نیست‬ ‫مدیرعامل انجمن موســیقی ایران درباره انتشــار خبر لغو برگزاری‬ ‫جشنواره موسیقی فجر در استان کرمان بنا به اعالم انجمن موسیقی‬ ‫این اســتان‪ ،‬توضیحاتی را ارائه داد‪ .‬علی ثابت نیا مدیر عامل انجمن‬ ‫موســیقی ایران در توضیح دامنه اختیارات دفاتر اســتانی انجمن‬ ‫موسیقی در زمینه لغو برگزاری جشنواره فجر گفت‪ :‬انجمن موسیقی‬ ‫ایران بازوی اجرایی دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫است که اگر چه دارای هیات امنا و ساختار اداری جداگانه ای نسبت‬ ‫به دفتر موسیقی اســت‪ ،‬اما قطعاً مجری سیاست هایی است که از‬ ‫سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر موسیقی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫در حوزه استانی نیز شعب مختلف انجمن های موسیقی استان ها نیز‬ ‫ضمن همراهی با سیاست های ما در انجمن موسیقی ایران‪ ،‬تمامی‬ ‫فعالیت های خود را با هماهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اســتان ها انجام می دهند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه لغو یک جشــنواره‬ ‫در ســطح ملی به ویژه جشنواره استانی موسیقی فجر قطعاً باید با‬ ‫هماهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها صورت گیرد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طی روزهای گذشــته خبری از ســوی روابط عمومی‬ ‫انجمن موسیقی کرمان مبنی بر لغو جشنواره استانی موسیقی فجر‬ ‫در اســتان کرمان در رسانه ها منتشر شده بود که الزم به ذکر است‬ ‫کــه هرگونه تصمیم برای برگزاری یا عدم برگزاری جشــنواره ها با‬ ‫توجه به اتفاقات غم انگیز کرمان به عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی استان کرمان بوده و دوستان ما در شعبه انجمن موسیقی‬ ‫استان کرمان می توانند با هماهنگی اداره کل ارشاد استان و کمیته‬ ‫امور اســتان جشنواره موسیقی فجر نســبت به اطالع رسانی اقدام‬ ‫کننــد‪ .‬بنابراین بنده مجددا ً عرض می کنم که خبر لغو جشــنواره‬ ‫استانی موسیقی فجر در استان کرمان در حیطه اختیارات انجمن و‬ ‫شعب ان نیست و دوستان ما در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان کرمان تصمیم گیری اصلی ماجرا را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبـــــــــــــه ‪ 24‬دی ماه ‪ 1398‬سال دوازدهم شمــاره ‪1182‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیام تسلیت خانه موسیقی ایران‬ ‫به مناسبت سانحه سقوط هواپیمای اکراینی‬ ‫این درد‪ ،‬درد همه ماست‬ ‫هیئت مدیره خانه موســیقی به مناسبت جان باختن تعدادی‬ ‫از هموطنان مان در ســانحه ســقوط هواپیمای اکراینی پیام‬ ‫تســلیتی منتشــر کرد‪ .‬در این پیام امده است‪« :‬خبر سقوط‬ ‫هواپیمای تهران ‪ -‬کیف و درگذشت جمع زیادی از نخبگان و‬ ‫هموطنان عزیزمان چنان تلخ و جانکاه بود که ملتی را سوگوار‬ ‫کــرد‪ ...‬بزرگی این غم چنان بود که فراتر از مرزهای کشــور‪،‬‬ ‫قاره ها را درنوردید و ســایه سیاهی از اندوه‪ ،‬خشم و حسرت‬ ‫بی پایان را برگســترانید! ما هیئت مدیره خانه موسیقی ایران‬ ‫به نمایندگــی از هم صنفان خویش در اعماق این ســیاهی‬ ‫اندوهناک به دنبال واژه ایم تا بتوانیم ذره ای از احســاس درد‬ ‫خود را بیان کنیم‪ ...‬در این فاجعه تلخ‪ ،‬همدردی بی معناست؛‬ ‫این درد‪ ،‬درد همه ماســت‪ ،‬درد مشترکی است که به جانمان‬ ‫افتاده و ما به ناگزیر فریاد می زنیم این درد مشترک را تا شاید‬ ‫این هم صدایی مرهمی باشــد بر زخم های ناسور! با چشمانی‬ ‫اشک بار و ســینه ای ماالمال از االم‪ ،‬برای همه هموطنان مان‬ ‫داغدار و همه خانواده های عزیز قربانیان ســانحه‪ ،‬ارزوی صبر‬ ‫و شــکیبایی و ارامش داریم‪ ...‬امــا قطعا ارامش عمومی ملت‬ ‫زمانی میسر و مقدر است که همه مسئوالن با دغدغه مندی و‬ ‫جدیت به مطالبات ملی و بحق مردم که همانا ایجاد شفافیت‪،‬‬ ‫پاســخ گویی و برخورد با عوامل پنهان کاری است‪ ،‬پاسخ داده‬ ‫و با اصالح ســاختار موجود از تکرار چنین فجایع نابخشودنی‬ ‫جلوگیری کنند‪».‬‬ ‫اثار موسیقی دیوید نیومن‬ ‫اهنگساز هالیوود در بوته نقد‬ ‫چهارمین نشست از سلسله نشست های نقد و بررسی‬ ‫اثار اهنگسازان ســینمای حهان به بررسی زندگی و‬ ‫اثار دیوید نیومن اهنگساز و رهبر ارکستر و همچنین‬ ‫یکی از پرافتخارترین اهنگسازان حال حاضر هالیوود‬ ‫خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه سلســله نشســت های نقد و بررســی اثار‬ ‫اهنگسازان ســینمای حهان‪ ،‬اینبار نصراهلل داوودی‬ ‫(اهنگســاز‪ ،‬مترجم و پژوهشــگر مستقل) به بررسی‬ ‫زندگی و اثار دیوید نیومن اهنگســاز و رهبر ارکستر‬ ‫و همچنیــن یکی از پرافتخارترین اهنگســازان حال‬ ‫حاضر هالیــوود خواهد پرداخت‪ .‬گفتنی اســت که‬ ‫این نشست چهارمین نشســت از یک سری نشست‬ ‫متوالیســت که به خدمات خانــواده نیومن در تاریخ‬ ‫هالیوود خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫دیویــد لوئیس نیومــن‪ ،‬در ‪ ۱۱‬مــارس ‪ ۱۹۵۴‬در‬ ‫لس انجلس چشــم به جهان گشــود‪ .‬وی فرزند اول‬ ‫اهنگساز الفرد نیومن از بزرگترین اهنگسازان تاریخ‬ ‫هالیوود است‪ .‬دو عموی دیگر او امیل و لیونل نیومن‬ ‫از بزرگترین اهنگســازان و مدیران موسیقی هالیوود‬ ‫بودند‪ .‬همچنین پســر عموی او رندی نیومن و برادر‬ ‫کوچک‪‎‬ترش توماس هر دو از بزرگ‪‎‬ترین اهنگسازان‬ ‫بزرگ حال حاضر هالیوود هستند‪.‬‬ ‫وی فراگیری موســیقی را با ســاز ویولن اغاز کرد و‬ ‫تحصیالتش را در رشته نوازندگی ویولن و اهنگسازی‬ ‫در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (یو‪ .‬اس‪ .‬سی) به پایان‬ ‫رســاند و سال‪‎‬ها در ارکسترهای مختلف به نوازندگی‬ ‫ویولن مشغول بود و از جمله در ضبط اثار بزرگترین‬ ‫اهنگسازان بزرگ هالیوود نیز شرکت داشت اما پس‬ ‫از مدتی به شدت به رهبری ارکستر جذب شد و این‬ ‫حرفه را به عنوان حرفه اصلی خود برگزید‪.‬‬ ‫وی که در ابتدا تمایل چندانی به اهنگسازی نداشت‬ ‫ســرانجام در سال ‪ ۱۹۸۴‬با ســاختن موسیقی برای‬ ‫فیلــم کوتاهی از تیم برتن به نــام فرانکن وین برای‬ ‫اولین بار خود را در عرصه اهنگســازی فیلم ازمود و‬ ‫به دلیل موفقیت انی به ســرعت و در سال ‪ ۱۹۸۷‬و‬ ‫با اثری از کارگــردان و بازیگر معروف دنی د ویتو به‬ ‫نام مامان را از پنجره پرت کن بیرون رسما به جرگه‬ ‫اهنگســازان فیلم در هالیوود و ادامه ســنت خاندان‬ ‫پر افتخار نیومن پیوســت‪ .‬همکاری او با دنی د ویتو‬ ‫چنان برای کارگردان رضایتبخش بود که تقریبا برای‬ ‫تمامی اثار دیگر او نیز موسیقی ساخت‪ .‬از مهم‪‎‬ترین‬ ‫اقدامات دیوید نیومن در کنار اهنگســازی‪ ،‬رهبری و‬ ‫ضبط اثار اهنگسازان مهم هالیوود از جمله پدرش و‬ ‫ســایر اهنگسازان دوران طالیی هالیوود و عرضه انها‬ ‫به جهت جلوگیری از نابودیشان بود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۷‬او به مدت چهار ســال سمت مدیر‬ ‫موسیقی موسســه ســان َدنس را بر عهده داشت و‬ ‫در این مدت از بزرگ‪‎‬ترین اهنگســازان هالیوود که‬ ‫هنوز در قید حیات بودند همچون موریس ژار‪ ،‬هنری‬ ‫منچینی‪ ،‬دیوید رکســین و ســایرین دعوت کرد که‬ ‫اثار بزرگشان را در این فستیوان رهبری کنند و خود‬ ‫نیز به رهبری بســیاری از اثار بزرگ موســیقی فیلم‬ ‫پرداخت‪ .‬و همچنین از سال ‪ ۲۰۱۲‬به مدت سه سال‬ ‫رهبر ارکستر را در فستیوال موسیقی هالیوود در وین‬ ‫بر عهده داشت و اثار اهنگسازان بزرگ تاریخ هالیوود‬ ‫را رهبری کرد‪.‬‬ ‫از مهم‪‎‬ترین اثار وی می‪‎‬توان به هافا‪ ،‬اناستازیا‪ ،‬عصر‬ ‫یخبندان ‪ ،۱‬دانشــجوی سال اول‪ ،‬جاسوس در بغلی‪،‬‬ ‫هیوالهای کوچولو‪ ،‬جنگ گل‪‎‬های رز‪ ،‬مدرسه شبانه‪،‬‬ ‫دیوانه خانه‪ ،‬اقای سرنوشت‪ ،‬مردی در شرف ازدواج‪،‬‬ ‫اســتعداد بازی‪ ،‬بهشت‪ ،‬ان شب‪ ،‬پدرم قهرمان است‪،‬‬ ‫شــبح‪ ،‬ماتیلدا‪ ،‬عاشق دردســرم‪ ،‬پرفسور شیطان‪ ،‬به‬ ‫سمت دریا و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬نشست پژوهشی موسیقی‬ ‫فیلم‪‎‬هــای دیوید نیومن‪ ۲۶ ،‬دی ماه ســاعت ‪ ۱۷‬در‬ ‫اتاق کنفرانس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور عالقمندان در این برنامه ازاد است‪.‬‬ ‫ن مرتبه و پس از حوادث تلخ روزهای اخیر‬ ‫برای دومی ‬ ‫«علیرضا عصار» کنسرت هایش را‬ ‫برای همدردی با مردم لغو کرد‬ ‫«علیرضــا عصــار» هــم‬ ‫کنســرت هایش در تهران را‬ ‫برای همدردی بــا مردم لغو‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش «موســیقی‬ ‫ما» ایــن خواننده باســابقه‬ ‫موســیقی پاپ قرار بود طی‬ ‫روزهــای ‪ 24‬و ‪ 25‬دی بــه‬ ‫همت موسسه «اوای هنر» در‬ ‫تاالر وزارت کشور پس از دو‬ ‫ســال به دیدار دوستدارانش‬ ‫برود اما تصمیم به لغو اجرای‬ ‫خود گرفته است‪ .‬این تصمیم‬ ‫علیرضا عصار در حالی توســط او اتخاذ شــده است که طی‬ ‫روزهــای اخیر اتفاقات تلخ متعددی در ایران رخ داده اســت‬ ‫و اخریــن انها هم فاجعه ســرنگونی هواپیمایی اوکراینی در‬ ‫حوالی پایتخت بود که تاثر همه مردم را برانگیخت‪ .‬به دنبال‬ ‫این اتفــاق‪ ،‬علیرضا عصار ویدیوی را برای انتشــار در اختیار‬ ‫سایت «موسیقی ما» قرار داده است که در ان درباره جزئیات‬ ‫لغو اجراهایــش می گوید‪«:‬از صمیم قلب بــه همه داغداران‬ ‫اتفاقات تلخی که از ابان ماه تا االن در کشــور عزیزمان ایران‬ ‫اتفاق افتاده است و همه ما را عزادار و غمگین کرده است‪ .‬من‬ ‫را در غم خود شریک بدانید‪ .‬من از زمانی که تاریخ کنسرت را‬ ‫اعالم کردم که دیدم شما با چه محبتی‪ ،‬من را غرق در عشق‬ ‫و غرور کردید و با حضور ســریعتان خستگی تمام این سالها‬ ‫را از مــن گرفتید‪ .‬می خواهم بدانید که شــما همه ان چیزی‬ ‫هســتید که مــن در جهان دارم و به ان افتخــار می کنم اما‬ ‫متاســفانه مجبور هستم که بنا به دالیلی که گفتم و اتفاقاتی‬ ‫که افتاده است حقیقتاً جانی در من برای اواز خواندن در این‬ ‫روزها نیســت‪ .‬به همین دلیل کنسرت تهران را برای بار دوم‬ ‫لغــو می کنم و امیدوارم که در روزهایی بهتر و با حالی بهتر و‬ ‫با دلی خوش شاید در کنار هم باشیم‪ .‬من هیچ کجای زندگیم‬ ‫جایی جــز در کنار و اغوش مردمم برای خودم متصور نبودم‬ ‫و االن هم نیســتم‪ ،‬این کمترین کاری اســت که برای اعالم‬ ‫همدردی با مردم نازنینم که همگی عزادار هستیم بر می اید‪.‬‬ ‫در عین حال می خواهم از بچه های نازنین ارکســترم که سه‬ ‫ماه تمرین کرده بودند تا با جان و دل در این شب ها کنار شما‬ ‫باشند‪ .‬امیدوارم به زودی این اتفاق رخ دهد‪ .‬از خداوند بزرگ‬ ‫از صمیم قلبم برای هم ه ارزوی دل خوش و ســامتی دارم و‬ ‫برای خانواده های داغــدار نازنین‪ ،‬ارزوی ارامش می کنم‪ .‬من‬ ‫را در غم خود شــریک بدانید‪ .‬دوستتان دارم و به امید دیدار‬ ‫زود‪».‬‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1182‬سه شنبه‪ 24‬دی ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫در ایالت ویکتوریا واقع در جنوب استرالیا یک مامور اتش نشانی‬ ‫که در حال انجام ماموریــت بود‪ ،‬جان باخت و به این ترتیب‬ ‫شمار کشــته های اتش سوزی ها در ســه ماه گذشته که در‬ ‫جریان ان هزاران خانه مســکونی ویران و هزاران نفر مجبور‬ ‫به ترک خانه هایشان شده اند‪ ،‬به ‪ ۲۸‬نفر افزایش یافت‪ .‬در این‬ ‫اتش ســوزی ها حدود ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار هکتار جنگل‪،‬‬ ‫معادل مساحت کشور کره جنوبی به خاکستر تبدیل شده است‪.‬‬ ‫صندوق جهانی طبیعت دراین باره گزارش کرد که حدود یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون حیوان ازجمله هزاران کواال و کانگورو‬ ‫از بین رفته اند‪ .‬کارشناسان اتش سوزی های استرالیا را یکی از‬ ‫بدترین فجایع طبیعی کره خاکی عنوان می کنند؛ چه اینکه‬ ‫در مقابل چشــم جهانیان حدود نیم میلیارد جانور بومی در‬ ‫اتش از بین رفته اند‪ .‬همچنین دالیل مختلفی ازجمله هوای‬ ‫گــرم‪ ،‬رعد و برق و وزش بادهای شــدید به عنوان اصلی ترین‬ ‫دالیل اتش ســوزی و گســترش ان عنوان شده است‪ .‬در این‬ ‫میان چشم امید اتش نشانان استرالیایی به عبور ابرها و بارش‬ ‫باران هایی است که می تواند سهم زیادی در کاهش شعله های‬ ‫اتش جنگل ها داشته باشد‪ .‬امدادگران از هفته گذشته تاکنون‬ ‫نتوانسته اند به طور کامل از لهیب اتش که مردم را محاصره کرده‬ ‫اســت بگذرند و شهرها را از سکنه خالی کنند‪ .‬اتش سوزی ها‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪12:14‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪17:13‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:32‬‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪05:44‬‬ ‫‪07:14‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر صلى اهلل علیه و اله‪:‬‬ ‫خداوند عزوجل‪ ،‬دروغى را که باعث صلح و اشتى شود دوست‬ ‫دارد و از راستى که باعث فتنه شود بیزار است‪.‬‬ ‫من ال یحضره الفقیه ج‪ ،4‬ص‪ ،353‬ح‪5762‬‬ ‫نابودینیممیلیاردحیوانبومیدراتش‬ ‫تاکنون ده ها نفر را به کام مرگ کشــیده است که قریب پنج‬ ‫نفرشان از نیروهای امدادی و اتش نشان ها هستند‪ .‬زبانه اتش‬ ‫‪ ۶۰‬هزار کیلومتر مربع از جنگل ها‪ ،‬باغ ها و محالت استرالیا را‬ ‫در بر گرفته اســت‪ .‬ایالت «نیو ساوت ولز» از بدترین مناطق‬ ‫استرالیاســت که در اتش سوزی های هفته های اخیر بدترین‬ ‫اسیب ها را متحمل شده است‪.‬اتش سوزی ها بیش از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫هکتار از زمین های زراعی را نابــود و بیش از یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫خانــه را ویران کرد‪ .‬همچنین این حادثه باعث اوارگی هزاران‬ ‫نفر شده است‪ .‬اتش سوزی ها هفته گذشته ‪ ۱۳۰‬نقطه در سایر‬ ‫مناطق این ایالت را دربر گرفت و ‪ ۵۴‬نقطه همچنان شعله ور‬ ‫است که اتش نشانان نمی توانند ان را مهار کنند‪ .‬درجه حرارت‬ ‫برخی مناطق تا ‪ ۴۰‬درجه سانتیگراد می رسد و بادهای گرم و‬ ‫اتشین ماموریت امدادگران و اتش نشانان را سخت کرده است‪.‬‬ ‫ی جنگل های استرالیا حیات میلیاردها گونه گیاهی‬ ‫اتش سوز ‬ ‫و جانوری را در معرض خطر نابودی قرار داده اســت‪ .‬هم زمان‪،‬‬ ‫دانشــمندان درباره میزان فزاینده تولید گاز کربنیک هشدار‬ ‫پشت صحنه‬ ‫با باالگرفتن جو اعتراضات و دومینوی اســتعفاها‪ ،‬هنرمندان رشــته های مختلف هنری یکی پس از‬ ‫دیگری عدم حضورشــان را در جشنواره های فجر و رویدادهای دولتی اعالم کردند؛ سردبیر می گفت‬ ‫با این اوصاف ماهم روزنامه را منتشــر نکنیم همه کنسرتها و اغلب تئاترها و برنامه های فرهنگی در‬ ‫حال کنســل شدن هستند خیر سرمان روزنامه هنری هســتیم همه اخبار و مطالب شده استعفا و‬ ‫انصراف! رئیس پیشــنهاد کم شــدن صفحات را داد و گفت هرکه سوال کرد چرا صفحه کم کردید‬ ‫بگوید در راســتای اقتصاد مقاومتی! از رئیس پرســیدم در واکنش به اعتراض ها طرف کی را بگیریم‬ ‫گفت معلومه مردم‪ ،‬منتهی با رعایت جوانب انصاف‪ .‬بنظرم می شد بدون اعتراض و لغو احساسی حضور‬ ‫در جشــنواره ها با روش های دیگر هم اعتراضاتمان را بیان کنیم‪ .‬در کنار همه ایراداتمان حرف نزدن‬ ‫را شاید بتوان بزرگترین مشکل بین ملت و مسئولین برشمرد بصورت بنیادین یاد نگرفتیم برای بیان‬ ‫خواسته ها و ابراز نظراتمان گفتگو کنیم‪ ،‬بدون نگرانی راستگو باشیم؛ حرف نزدن به موقع با مردم و‬ ‫عدم صدق گفتار در موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی ببینید چه مسائلی را به دنبال داشته‪ ،‬از بچگی‬ ‫بهمون گفتن دروغگو دشــمن خداست ولی سراسر زندگیمان پر است از دروغ های ریز و درشت که‬ ‫مجبور به گفتنشان هستیم برای برمالنشدن دروغ های قبلی! بیایید به همدیگر فرصت راست گویی‬ ‫بدهیم‪ ،‬اصالحاتی که سالهاست دنبالش هستیم صورت می گیرید!‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫اگر قدرت ندارید که با نیروی خود مشکل ها را در هم‬ ‫بشکنید الاقل مرد باشید که در برابر حوادث بایستید ‪.‬‬ ‫حسن صباح‬ ‫حافظانه‬ ‫خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم‬ ‫شطح و طامات به بازار خرافات بریم‬ ‫سوی رندان قلندر به ره اورد سفر‬ ‫دلق بسطامی و سجاده طامات بریم‬ ‫جهنمی به نام «نیوساوت ولز»‬ ‫دو روی سکه‬ ‫شرارت های روباه پیر‬ ‫در یک هفته!‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫داده اند‪ .‬هر چند که به طور معمول برخی از جنگل های استرالیا‬ ‫در فصل تابستان دچار اتش سوزی می شوند‪ ،‬اما در مواجهه با‬ ‫این اتش سوزی بی سابقه شــمار زیادی از شهروندان استرالیا‬ ‫برای نجات جان گونه های حیوانی داوطلب شدند‪ .‬یک استاد‬ ‫دانشگاه سیدنی به خبرگزاری فرانسه گفت‪ :‬تعداد بسیار زیاد و‬ ‫قابل توجهی از حیوانات در این اتش سوزی کشته شدند‪ ،‬ان هم‬ ‫نه تنها به دلیل زبانه های اتش‪ ،‬بلکه ب ه دلیل نیافتن مواد خوراکی‬ ‫و پناهگاه‪ .‬دامپزشکان استرالیایی در ایالت ویکتوریا با گروهی از‬ ‫گونه های جانوری از جمله کواال و پرندگانی برخورد کردند که‬ ‫نه تنها از سوختگی های ناشی از اتش سوزی رنج می بردند‪ ،‬بلکه‬ ‫با مشکالت تنفسی نیز مواجه شدند‪ .‬در حالی که تالش های‬ ‫ط زیستی برای توجه مقامات جهانی به موضوع گرمایش‬ ‫محی ‬ ‫زمین ادامه دارد‪ ،‬دانشــمندان تاکید کردند ارزیابی ها نشــان‬ ‫می دهد میزان انتشار گاز کربنیک به دنبال اتش سوزی گسترده‬ ‫در اســترالیا از گاز کربنیک تولید شده در اتش سوزی امازون‬ ‫بیشتر بوده است‪ .‬انقراض بیش از ‪ ۳۰‬گونه گیاهی و جانوری‪،‬‬ ‫کشته شــدن ‪ ۲۳‬نفر به دنبال حریق هولناک و همچنین از‬ ‫دســت رفتن حدود ‪ ۶‬میلیون هکتار جنــگل ابعاد فاجعه را‬ ‫نشان می دهد؛ فاجعه ای که تنها مساحتی حدود وسعت کشور‬ ‫بلژیک یا گرجســتان را از جنگل های کره خاکی حذف کرده‬ ‫است‪ .‬جمعیت کیسه داران کوچک موسوم به «ریز موش ها» و‬ ‫ی کاکلی سیاه براق در اتش سوزی های اخیر از‬ ‫همچنین طوط ‬ ‫بین رفته اند‪ .‬هرچند بوم شناسان امیدوارند بتوانند تعدادی از این‬ ‫جانوران را پیدا کنند و پیش از انکه به طور کامل از بین بروند‪،‬‬ ‫نجات دهند‪ .‬کارشناسان تاکید کردند این گونه جانوری بسیار‬ ‫ریز جثه تر از ان است که قادر باشد خود را از میان اتش نجات‬ ‫ش در جزیره کانگورو از‬ ‫دهد و ممکن است تمامی ‪ ۳۰۰‬ریزمو ‬ ‫بینرفتهباشند‪.‬‬ ‫نگاه نو‬ ‫حذفنمایشالیکاینستاگرامبهکجارسید؟‬ ‫ایــا اینســتاگرام از بیانیه خود دربــاره حذف نمایش‬ ‫تعداد الیک ها منصرف شده است؟ یا ایا دلیل دیگری‬ ‫دارد که ما هنوز شــاهد تعداد الیک ها در پســت های‬ ‫اینستاگرامی هستیم‪ .‬اینســتاگرام چندی پیش قصد‬ ‫داشت که برای کاهش فشار روانی به کاربران به علت‬ ‫تعداد الیک ها‪ ،‬از نمایش انها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این خبر خوبی از نظر روانشناسانی بود که در این باره‬ ‫پژوهش هایی کرده بودند؛ زیرا که انان معتقد هستند‪،‬‬ ‫اینســتاگرام همراه مزیت هایی که دارد‪ ،‬اســیب های‬ ‫روانــی زیادی هم بــرای کاربران ایجاد کرد ه اســت‪.‬‬ ‫روانشناســان‪ ،‬حذف الیک را کمکی به کم شدن فشار‬ ‫روانی در اینســتاگرام و کاهش این اسیب ها دانستند‪.‬‬ ‫برای ازمایش این موضــوع‪( ،‬هایپ ادیتور) مطالعه ای‬ ‫روی ‪ ۱۵۴‬هزار اکانت را انجام داد و نتایج را منتشــر‬ ‫کرد (نتایج در گزارش ‪ ۲۱‬ابان)؛ اما چرا بعد از حدود‬ ‫‪ ۲‬ماه‪ ،‬خبری از این اپدیت نیســت؟ ایا اینســتاگرام‬ ‫به این نتیجه رســیده است که کاربران خود را در ان‬ ‫صورت از دســت می دهد؟ یا ســامتی کاربران دیگر‬ ‫اهمیت ندارد؟‬ ‫بر اساس تحقیقاتی که «ایرنا زندگی» در این موضوع‬ ‫انجام داد‪ ،‬به این نتیجه رســید کــه این اپدیت برای‬ ‫کاربران ایاالت متحده امریکا انجام شــده اســت‪ .‬این‬ ‫کاربران از مشاهده تعداد الیک ها محروم هستند‪ .‬این‬ ‫اپشن مشمول حال کاربرانی شده است که رفتارهایی‬ ‫حاکی از عدم سالمت روانی از خود به اینستاگرام نشان‬ ‫داده انــد‪ .‬با این حال ‪ ۲‬موضوع حل نشــده هنوز باقی‬ ‫مانده اند‪ ،‬اول‪ :‬ان دســته از افرادی که با این فشارهای‬ ‫روانی در فضای مجازی در حال بیمار شدن هستند و‬ ‫دوم‪ :‬ان دسته از بیمارانی که در ایاالت متحده امریکا‬ ‫زندگی نمی کنند‪ .‬اینستاگرام هنوز بیانیه ای‪ ،‬با موضوع‬ ‫گســترش این طرح به کشورهای دیگر یا طرحی کلی‬ ‫برای جلوگیری از این اسیب های روانی منتشر نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫مراسم گرامیداشــت جانباختگان سانحه هوایی بوئینگ اوکراینی شامگاه یکشنبه ‪۲۲‬‬ ‫دی ماه ‪ ۹۸‬با ســخنرانی حجت االسالم علی سرلک و مداحی حسین طاهری در مسجد‬ ‫امام حسین (ع) تهران برگزار شد ‪ /‬حمید وکیلی‬ ‫تندیس چهارمین دوره امین الضرب به «داوود عابدی املی» و «علی ســالک نجاتی» به عنوان‬ ‫کارافرینان برتر اهدا شد‪ .‬این مراسم روز دوشنبه در تاالر وحدت برگزار شد که همزمان با سالگرد‬ ‫صد و سی و شش سالگی اتاق بازرگانی تهران بود ‪ /‬احمد معینی جم‬ ‫عماد الخمیس نخســت وزیر سوریه که به کشورمان ســفر کرده است صبح دوشنبه با‬ ‫دریادار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو کرد ‪ /‬مریم کامیاب‬ ‫تمرین ارکستر ملی ایران با رهبر میهمان اقاوردی پاشایف جهت اجرای روز ‪ 5‬شنبه ‪ 26‬دی ماه‬ ‫در تاالر وحدت‪ /‬سید برات زمانی‬ ‫بزرگترین مزرعه یکپارچه گل نرگس کشــور در ازادشهر با ‪ 10‬هکتار وسعت‪ ،‬این روز ها‬ ‫با گل دادن نرگس ها چشم نوازی می کند و جایی برای جذب عاشقان طبیعت است ‪/‬‬ ‫علی اصغر قزل سفلو‬ ‫مناطق مختلف اذربایجان شــرقی پس از ‪ ۱۰۰‬روز تحمل روزهای بدون برف‪ ،‬در ‪ ۱۰‬روز‬ ‫گذشته برای سومین بار بارش برف را تجربه می کند ‪ /‬سیده مریم یوسفی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1265

روزنامه هنرمند 1265

شماره : 1265
تاریخ : 1399/04/21
روزنامه هنرمند 1264

روزنامه هنرمند 1264

شماره : 1264
تاریخ : 1399/04/18
روزنامه هنرمند 1263

روزنامه هنرمند 1263

شماره : 1263
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه هنرمند 1262

روزنامه هنرمند 1262

شماره : 1262
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه هنرمند 1261

روزنامه هنرمند 1261

شماره : 1261
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه هنرمند 1260

روزنامه هنرمند 1260

شماره : 1260
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!