روزنامه هنرمند شماره 1143 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1143

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

‫تئاتر‪5 .‬‬ ‫«دورهمی»تلویزیون‬ ‫و «شب نشینی» شبکه نمایش خانگی‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫جذب مخاطب‬ ‫با شعار علیه تلویزیون‬ ‫«مبارک» و «سیاه»‬ ‫در خارج ارج دارند‬ ‫و اینجا نه!‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1143‬صفحه| قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بیژن کامکار‪:‬‬ ‫جشنواره «دف؛ نوای رحمت»‬ ‫چراغ موسیقی ایرانی را روشن نگه داشته است‬ ‫موسیقی ‪6.‬‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫سازندگانبرنامه«شب نشینی»بااجرایمهران‬ ‫مدیــری پس از بدســت اوردن مخاطبــی که از‬ ‫طریقتلویزیونبهدستاورده اندتصمیمدارند‬ ‫برنامه جدید خود را در شــبکه نمایش خانگی‬ ‫توزیــع کنند‪ .‬برنامــه تلویزیونــی «دورهمی» با‬ ‫اجرای مهران مدیری در شــبکه نســیم یکی از‬ ‫پربیننده ترینوموفق ترینبرنامه هایتلویزیون‬ ‫در سال های اخیر بود که امسال بنا بر انچه که‬ ‫گفته شد مبنی بر درخواســت اول مارکت برای‬ ‫دریافت دستمزد بیشتر‪ ،‬ادامه تولید ان میسر‬ ‫نشــد‪ .‬حــاال در ادامــه راه «مهــران مدیری» بنا‬ ‫دارداینبرنامهرابانام«شب نشینی»در شبکه‬ ‫نمایشخانگیتولید کندوپیمانقاسمخانی‬ ‫نیزبهعنوانیکیاز دوستانوهمکارانقدیمی‬ ‫مدیریاولینمهماناینبرنامهاست‪.‬اماانچه‬ ‫کــه در این برنامــه خودنمایی می کند‪ ،‬انتشــار‬ ‫تیزری توســط ســازندگان برنامه شب نشــینی‬ ‫اســت که ضمــن رونمایــی از دکور تصاویــری از‬ ‫محمدرضاشجریان‪،‬عباس کیارستمی‪،‬عزت‬ ‫اهلل انتظامــی‪ ،‬بهــرام بیضایی‪ ،‬محمــود دولت‬ ‫ابادیو‪...‬دیدهمی شود‪.‬‬ ‫گردشگری‪7.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫لطمهاینفلوئنسرهابهسالمتانسان ها‬ ‫تیسترهایجعلی‬ ‫بالی جان‬ ‫گردشگریغذا‬ ‫امکانبرگزاری‬ ‫رالی هایبین المللی‬ ‫در ایران‬ ‫فرهنگ و هنر ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫به بهانه انتشار لیست حمایت های مالی وزارت ارشاد از اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫شفاف ساز ی های نهچندان شفاف!‬ ‫زندگــــی مـــــــــون رو‬ ‫شخصی سازی کنیم‬ ‫‪FARHANEALAVI@GMAIL.COM‬‬ ‫‪VI.POT TEL:09351208866‬‬ ‫‪VI.POT‬‬ ‫فرهنگ و هنر ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫سرنوشت‬ ‫«موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت»در طرح‬ ‫ادغام معاونت هنری‬ ‫چه می شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫بهبهانهانتشارلیستحمایت هایمالیوزارتارشادازاشخاصحقیقیوحقوقی‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫سرنوشت‬ ‫«موسسههنرمندانپیشکسوت»درطرح‬ ‫ادغام معاونت هنری چه می شود‬ ‫«موسســه هنرمنــدان پیشکســوت» از جمله موسس ـه های مرتبط با‬ ‫معاونت هنری وزارت ارشاد است که بر اساس موارد مندرج در قانون‬ ‫باید در زیر مجموعه فعالیت های بنیاد رودکی به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫پــس از انتشــار خبــر تصویــب طــرح ادغام موسســات معاونــت هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به دو موسسه «بنیاد فرهنگی هنری‬ ‫رودکی» و یک موسســه دیگر که هنوز نام ان به صورت رســمی منتشر‬ ‫نشــده حاشــیه ها و اظهاراتی در برخی محافل شــنیده می شود که در‬ ‫انهــا از طرح برخی شــبهات پیرامــون فعالیت برخی موسســات تابعه‬ ‫معاونت هنری ســخن به میان می اید‪ .‬یکی از این موسساتی که طی‬ ‫روزهــای اخیر شــبهاتی درباره فعالیــت اینده ان پس از اجرایی شــدن‬ ‫طرح ادغام موسسات تابعه هنری مطرح شده‪« ،‬موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکســوت» اســت که در ســال های اخیر فعالیت های مســتمری را‬ ‫در عرصه هــای مختلف داشــته ک بــه نظر می اید ‪،‬طبق بررس ـی های‬ ‫کارشناســی شــده در کارگــروه ســاماندهی موسســات معاونــت هنری‬ ‫باید در ردیف موسســات ادغام شــده قرار گیرد؛ فرایندی که گویا پس‬ ‫از انتشــار عمومــی طــرح ادغــام بــا مخالفت هایــی نیــز از ســوی برخی‬ ‫هنرمندان و افراد مواجه شده است‪ .‬در طرح ادغام موسسات مرتبط‬ ‫با معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به به تصویب‬ ‫شــورای معاونــان این وزارتخانه رســیده ‪ ،‬این احتمال وجــود دارد که‬ ‫موسسه هنرمندان پیشکسوت مطابق اساسنامه در مجموعه بنیاد‬ ‫رودکــی قــرار گیــرد فرایندی که ممکن اســت تعــدادی ازهنرمندان در‬ ‫انتقــادات خود که هنوز به رســمی منتشــر نشــده‪ ،‬نســبت به مصوبه‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی و اساسنامه ا گاهی کافی و الزم را نداشته‬ ‫باشــند‪ .‬موسسه هنرمندان پیشکســوت طبق مصوبه شــورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی و اساســنامه وابسته به بنیاد رودکی است چنانکه در‬ ‫مصوبه ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت شورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگی این چنین امده اســت‪« :‬شــورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در جلســه شــماره ‪ ۵۹۶‬مــورخ ‪ ۵‬دی ماه ‪ ۱۳۸۵‬مــاده واحده‬ ‫«تاســیس موسســه هنرمندان پیشکسوت» را به شــرح ذیل تصویب‬ ‫کــرد‪« :‬مــاده واحده‪ -‬به منظور پاسداشــت شــان و منزلــت هنرمندان‬ ‫باسابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام انان «موسسه‬ ‫هنرمنــدان پیشکســوت» وابســته بــه بنیاد فرهنگــی و هنــری رودکی‬ ‫تاسیس می شود‪ .‬در ماده‪۱‬اساسنامه موسسه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگی نیــز امده اســت‪« :‬در راســتای‬ ‫پاسداشــت شــان و منزلــت هنرمنــدان باســابقه کشــور در حوزه های‬ ‫متعــدد هنری و تکریم مقام انان «موسســه هنرمندان پیشکســوت»‬ ‫کــه از ایــن بــه بعــد در این اساســنامه بــه اختصــار «موسســه» نامیده‬ ‫می شود به شرح ذیل تشکیل خواهد شد‪ .‬موسسه دارای شخصیت‬ ‫حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است‬ ‫و امــور ان طبــق این اساســنامه و مقــررات مربوطه اداره خواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مــاده ‪ ۲۳‬اساســنامه موسســه هنرمندان پیشکســوت‬ ‫امده اســت‪« :‬کارکنان ســتادی و پشتیبانی موسســه در شمار کارکنان‬ ‫بنیــاد فرهنگی و هنــری رودکی بوده و انجام امور اداری و اســتخدامی‬ ‫انــان در ارچوب مقــررات بنیاد مذکور انجام می پذیــرد‪ ».‬به هر حال با‬ ‫اینکه هنوز جزییات بیشــتری از فرایند طرح ادغام موسســات مرتبط‬ ‫معاونت هنری وزارت ارشــاد خبر تازه ای منتشــر نشده اما این چنین‬ ‫برمی اید که موسسه هنرمندان پیشکسوت هم که تا کنون در قالبی‬ ‫مستقل به فعالیت خود ادامه می داد‪ ،‬از این پس باید همچون دیگر‬ ‫موسسه های مرتبط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از‬ ‫جمله «موسسه توسعه هنرهای معاصر»‪« ،‬موسسه توسعه هنرهای‬ ‫تجســمی»‪« ،‬انجمــن موســیقی ایــران»‪« ،‬انجمن هنرهای نمایشــی‬ ‫ایران»‪« ،‬بنیاد افرینش های هنری نیاوران» و «بنیاد ملی مد و لباس»‬ ‫به فعالیت خود ادامه دهد‪ ،‬شرایطی که وا کنش های متفاوتی را در پی‬ ‫خواهد داشت و باید دید چه سرنوشتی در انتظار هریک از موسسات‬ ‫اثرگذار بعد از اجرایی شدن طرح ادغام خواهد بود‪.‬‬ ‫ت اهلل انتظامی رونمایی شد‬ ‫سردیس عز ‬ ‫نو‬ ‫در نخستین ســالگرد درگذشت عزت اهلل انتظامی‪ ،‬تابلو نام خیابا ‬ ‫ســردیس این هنرمند رونمایی شد و خانه موزه انتظامی را بازگشایی‬ ‫کردنــد و هنرمنــد مجسمه ســاز ســردیس خبــر داد کــه ایــن ســردیس‬ ‫پیــش از مــرگ بــه تایید اقــای بازیگر رســیده اســت‪ .‬در اولین ســالگرد‬ ‫درگذشــت عزت اهلل انتظامی طی مراســمی با حضــور مجید انتظامی‬ ‫پسر این هنرمند‪ ،‬محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬سیدحمید موسوی شهردار منطقه یک‬ ‫و دیگر مســئولین شورای شهر و شهرداری تهران‪ ،‬خانه موزه عزت اهلل‬ ‫انتظامی بازگشایی شد و سپس از سردیس و تابلو خیابانی به نام این‬ ‫هنرمند رونمایی شد‪ .‬در این مراسم که در ابتدا با بازگشایی و افتتاح‬ ‫خانه موزه این هنرمند اغاز شد از بخش های مختلف این خانه موزه‬ ‫که به تازگی مجددا بازســازی شــده اســت‪ ،‬بازدید شــد و از ســردیس و‬ ‫مجســم ه مومــی ایــن هنرمند نیز رونمایــی شــد‪ .‬در ادامــه از تابلو نام‬ ‫خیابانــی به نــام عزت اهلل انتظامی و همچنین ســردیس این هنرمند‬ ‫که در ابتدای همین خیابان جای گذاری شــده اســت رونمایی شــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد حق شــناس بعــد از رونمایی از ســردیس و تابلو خیابان‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬شورای شهر و کمیسیون نام گذاری شورای شهر در دو سال‬ ‫اخیر ســعی کــرده با توجه بــه در اولویت قرار دادن نــام بزرگان فرهنگ‬ ‫و هنــر و اندیشــه در حــوزه نــام گذاریها گامی بردارد و ســهمی اندک در‬ ‫بزرگداشــت و ماندگار کردن نامشــان داشــته باشــد‪ .‬ممکن است این‬ ‫قدم بزرگی نباشــد اما سعی شده مراســم های بزرگداشتی هم در کنار‬ ‫نصب سردیس ها که توسط یک هنرمند سرشناس تجسمی ساخته‬ ‫می شود‪ ،‬برگزار کند‪ .‬او در ادامه صحبت های خود به تجهیز و ساخت‬ ‫خانه موزه انتظامی هم اشــاره کرد و گفت‪ :‬ســعی شده تا در این خانه‬ ‫شرایطی به وجود بیاید که مردم بتوانند با ویژگی ها و اخالق و زندگی‬ ‫این هنرمند بیشتر اشنا شوند‪ .‬ایرج محمدی مجسمه ساز سردیس‬ ‫عزت اهلل انتظامی در ســخنانی بیان کرد‪ :‬افتخار می کنم که توانســتم‬ ‫ن هنرمند بسازم‪ .‬خودشان هم ان را‬ ‫این مجسمه را در زمان حیات ای ‬ ‫دیدند و خوشحالم که از ساخت این مجسمه رضایت داشتند‪.‬‬ ‫شفاف سازی هاینهچندانشفاف!‬ ‫افشین داورپناه‬ ‫به تازگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی فهرســت برخی از هزینه کردهای‬ ‫ً‬ ‫مالی این وزارتخانه را اعالم کرده اســت‪ .‬صرفا بابررســی اجمالی همین دو‬ ‫فهرست‪ ،‬می توان نگاهی اسیب شناسانه به این وزارتخانه داشت؛ چنین‬ ‫اقدامی ا گر چه ارزشــمند اســت امابه شکل موجود‪ ،‬نه تنها شفاف سازی‬ ‫نیست و باعث ایجاد ابهامات بیشتر خواهد شد بلکه چه بسا غیراخالقی‬ ‫نیــز باشــد ـ یا احتماال به برخــی برخوردهای دور از انصــاف و اخالق منجر‬ ‫شود؛ برای دوری از ایجاد سوء برداشت‪‎‬ها و بی اخالقی‪ ،‬باید قراردادهای‬ ‫هــر کــدام از ایــن پرداخت ها نیز در دســترس عموم قــرار گیرد تــا ارزیابی و‬ ‫قضاوت درستی داشته باشند‪ .‬برای مثال؛ در فهرست اشخاص حقیقی‬ ‫اســم محمدرضا شــجریان هم امده که در ســال ‪ ۱۳۹۷‬مبلــغ ده میلیون‬ ‫تومــان «بابت انجــام فعالیتهای فرهنگــی» دریافت کرده اســت! گرچه از‬ ‫طرف وزارت ارشاد این اسم تشابه اسمی خوانده شد که خود جای سوال‬ ‫است اما جریان این ده میلیون تومان چیست؟ ده میلیون ناقابل برای‬ ‫چه منظوری هزینه شد ه ؟‬ ‫البته در این فهرست نام ‪ ۸۶‬نفر دیگر هم امده است که از سه تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومن بابت فعالیت هایی با عناوین فعالیت های فرهنگی‪،‬‬ ‫هنری یا ترویج کتابخوانی حمایت شده اند‪.‬‬ ‫انتشــار اســناد مالی برخی وزارت خانه ها و موسســات دولتی‪ ،‬اتفاق‬ ‫مبارکی اســت؛ وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز در یکســال اخیر از‬ ‫وزارتخانه هــای پیشــگام در این زمینه بوده اســت‪ .‬اقدام بســیار خوبی‬ ‫که با هدف شفاف سازی فعالیت ها و هزینه کردهای این وزارتخانه انجام‬ ‫شــده و جای قدردانی دارد؛ اعالم چنین اسنادی‪ ،‬می توان ضمن فراهم‬ ‫کردن زمینه نوعی نظارت همگانی بر عملکرد وزارتخانه ها‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫ت و ساز وکارهای وزارتخانه ها‬ ‫فساد اسیب شناسی و کمک به ارتقاء فعالی ‬ ‫کمک کند‪ .‬فقط بررســی و تحلیل همین دو ســندی که به تازگی منتشر‬ ‫شده اســت نشان می دهدکه این وزارتخانه به شدت از ضعف و اغتشاش‬ ‫ســاختاری و ســوء مدیریــت در برخــی بخش ها رنج می بــرد‪ .‬یقینا چنین‬ ‫مشــکالت ســاختاری میراثی اســت از ســال های پیشین که کســی برای‬ ‫اصــاح ان اقدامــی انجــام نــداده و در نتیجــه‪ ،‬ســال بــه ســال وضعیــت‬ ‫پیچیده تــر و بغرنج تری پیدا کرده اســت؛ برای مثــال در زیر مجموعه این‬ ‫وزارتخانــه موسســات و نهادهــای متعــددی وجــود دارنــد که ا گــر چه در‬ ‫اساسنامه ان ها «غیر دولتی» معرفی شده اند اما در عمل بازوهای اجرایی‬ ‫ایــن وزارتخانــه در بســیاری از زمینه هــا ب هشــمار می ایند‪ .‬هیئــت مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعامل و هیئت امنای چنین موسســاتی توســط وزارتخانه و شخص‬ ‫وزیر تعیین می شوند و اعتبارات وزارتخانه با ترک تشریفات در اختیار ان ها‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬رویه هایی که ا گر چه معموال قانونی شــده اما غیرمنطقی‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬همچنین موسساتی هستند که بدون هیچ توجیه قابل‬ ‫قبولی‪ ،‬اعتباراتیدر اختیار ان ها قرار گرفته است؛‬ ‫برای مثال؛ در فهرست دومی که منتشرشده‪ ،‬عنوان موسسات حقوقی‬ ‫امده اســت که ســال گذشــته مبالغی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫دریافــت کرده انــد؛ بخشــی از این موسســات‪ ،‬موسســات وابســته به این‬ ‫وزارتخانه اند؛ موسســاتی چون موسســه نمایشــگاه های فرهنگی ایران‪،‬‬ ‫موسســه خانه کتاب‪ ،‬بنیاد ملی بازی های رایانه ای‪ ،‬موسســه کمک به‬ ‫توسعه فرهنگ و هنر‪ ،‬موسسه فرهنگی وهنری توسعه هنرهای معاصر‪،‬‬ ‫موسســه میراث مکتوب‪ ،‬بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان‪ ،‬بنیاد فرهنگی‬ ‫هنری رودکی‪ ،‬انجمن موسیقی ایران و ‪ ....‬؛‬ ‫بخــش دیگــری نیــز نهادهایی معمــوال دینــی ـ مذهبی اند که بــا عناوین‬ ‫کلی چون «انجام فعالیت های فرهنگی هنری دینی اســتان ها» مبالغی‬ ‫دریافت کرده اند؛‬ ‫به اسامی این موسسات توجه کنید‪:‬‬ ‫دانشــگاه ادیــان ومذاهــب‪ ،‬دانشــگاه مفیــد‪ ،‬مرکــز دایــره المعــارف بزرگ‬ ‫اسالمی‪ ،‬مرکز اسناد انقالب اسالمی‪ ،‬موسسه فرهنگی هنری تک منظوره‬ ‫یادداشــت نویــزد‪ ،‬موسســه فرهنگی هنری تــک منظــوره ایرانیان موفق‬ ‫ایساتیس‪،‬موسسهفرهنگیواطالعرسانیشبستاننور‪،‬موسسهفرهنگی‬ ‫وهنری اوای مهراشنا‪ ،‬موسسه رهروان موعود صالح‪ ،‬موسسه پیام امام‬ ‫هادی علیه السالم‪ ،‬موسسه بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا‬ ‫(ع )‪ ،‬جامعــه قاریــان قران مشــهد‪ ،‬بنیادبین المللی غدیر‪ ،‬بنیاد فرهنگی‬ ‫مهدی موعود‪ ،‬موسسه فرهنگی ترجمان وحی‪ ،‬موسسه فرهنگی اخالق‬ ‫و تربیــت نبــوی قم‪ ،‬موسســه فرهنگــی رواق حکمت‪ ،‬موسســه فرهنگی‬ ‫قــران وعترت پیــروان هادی‪ ،‬موسســه فرهنگی موضوع شناســی احکام‬ ‫فقهی‪ ،‬موسسه اسراء‪ ،‬موسسه غیر دولتی انصار االنصار‪ ،‬موسسه فرهنگی‬ ‫هنری گفتگوی همکاری‬ ‫اسیا‪،‬موسســه فرهنگی هنری عتیق‬ ‫پارســه هاتــف ســاردو(؟!)‪ ،‬موسســه شــهر کتــاب (!؟) و ‪ . ...‬بــرای رعایت‬ ‫ایجاز از اوردن مبالغی که به این موسسات پرداخت شده است خودداری‬ ‫می کنم ـ برای اطالع‪ ،‬به سایت وزارتخانه مراجعه کنید‪.‬‬ ‫از چنین موسساتی ظاهرا به عنوان مجری برخی از فعالیت های وزارتخانه‬ ‫استفاده شد ه اما درباره این فهرست چند سوال مهم مطرح است‪:‬‬ ‫ـ چرا ا کثر این موسسات در شهر قم قرار دارند؟ ـ و البته برخی مشهد‪.‬‬ ‫ـ چرا ا کثر این موسسات نام های دینی ـ مذهبی را یدک می کشند؟‬ ‫ـ ایــا امــکان برخــورداری از چنین حمایت هایی به گون ـه ای برابر برای همه‬ ‫موسســات مشــابه وجود داشته اســت؟ در واقــع چرا برخی موسســات یا‬ ‫نهادهای خاص از چنین حمایتی بهر‍مندشده اند یا چرا برخی موسسات‬ ‫خاص به عنوان مجری چنین فعالیت هایی انتخاب شده اند ـ و چرا همه‬ ‫این موسسات مربوط یا متعلق به اشخاص ویژه ای هستند؟‬ ‫بــرای مثــال؛ دانشــگاه ادیان و مذاهــب به عنوان یک نهــاد غیردولتی که‬ ‫وظیفه اش فعالیت در حوزه اموزش عالی ان هم در زمینه های دینی است‬ ‫برای چه کاری مبلغ ‪۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬ریال دریافت کرده است؟‬ ‫مثال بنیاد بین المللی غدیر مبلغی را با عنوان انجام فعالیت های فرهنگی‪،‬‬ ‫هنــری و دینــی اســتان ها دریافــت کرده اســت! اما مشــخص نیســت چه‬ ‫فعالیت هایی و چرا این بنیاد؟‪.‬‬ ‫چــرا موسســه مهدی موعــود باید بــرای انجــام فعالیت هــای فرهنگی در‬ ‫استان ها (عنوان گنگ و مبهم) مبلغ ‪ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬کمک دریافت کند؟‬ ‫منظور چه فعالیت هایی است؟‬ ‫تقریبــا درباره بخش عمده این فهرســت‪ ،‬درســت مشــخص نیســت این‬ ‫موسســات دقیقا در ازای چه فعالیت مشخصی از وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی‪ ،‬پــول دریافــت کرده انــد و فعالیت های مورد نظر چــه ارتباطی با‬ ‫رســالت و وظیفه اصلی این موسســات داشته اســت! و چرا این نهادها؟‬ ‫ایا همه موسســات غیردولتی دیگــر هم می توانند از چنین حمایت هایی‬ ‫برخوردار شوند؟‬ ‫مثــا چــرا جامعه قاریان قران مشــهد مبلــغ ‪ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬ریال به عنوان‬ ‫انجــام فعالیت هــای تبلیغ و ترویج قــران کریم دریافت کرده اســت؟ مگر‬ ‫وزارتخانــه معاونــت قران و عتــرت ندارد؟ ایا جامعه قاریان فالن شــهر هم‬ ‫می تواند از چنین حمایتی برخوردار شــود؟ مال ک پرداخت این کمک ها‬ ‫کدام ساز و کار است؟‬ ‫حتــی در همیــن شــهر قــم‪ ،‬موسســات فرهنگــی پژوهشــی متعــددی‬ ‫وجوددارنــد امــا مثــا چــرا فقــط بــه‬ ‫موسسه فرهنگی کتاب شناسی بزرگ شیعه‬ ‫بایــد مبلــغ ‪ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریال کمک شــود؟‬ ‫براسا چه مال کی؟‬ ‫موسســه مطبوعاتــی نشــر اوران مبلــغ‬ ‫‪ ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬بــرای کــدام فعالیت هــای‬ ‫رســانه ای مطبوعاتــی دریافــت کرده اســت؟‬ ‫همین موسســه مبلغ ‪ ۱۰/۸۴/۰۰۰/۰۰۰‬ریال‬ ‫با عنــوان انجــام ارتقای مطبوعــات دریافت‬ ‫کرده! ارتقای مطبوعات؟ کدام مطبوعات؟‬ ‫ایــن همــه در حالــی اســت کــه موسســات‬ ‫متعــددی در موضوعــات گونا گــون در زیــر‬ ‫مجموعه وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمی‬ ‫قرار دارند که قرار بوده بازوهای اجرایی‬ ‫وزارتخانه ها در این زمینه ها باشند‪.‬‬ ‫در مثالــی دیگــر‪« ،‬شــرکت تعاونــی‬ ‫ناشــران و کتابفروشــان قم» چرا باید‬ ‫مبالغــی را بــا عنــوان کلی انجام نشــر و‬ ‫ترویج کتابخوانی دریافت کرده باشــد‬ ‫و مثــا فالن انجمن فرهنگی یا شــرکت‬ ‫تعاونی ناشران در استانی دیگر نه؟‬ ‫مجمــوع ایــن مبالــغ در حــوزه فرهنــگ و در مقایســه‬ ‫بــا وزارتخانــه ای چــون وزارت نفــت‪ ،‬ســمت یــا ‪ ...‬ا گر چه مبالغ بســیار‬ ‫چشگیری نیست اما در حوزه فرهنگ و در شرایط فعلی‪ ،‬رقم قابل تاملی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نمونه ای عجیب تر‪ ،‬چرا باید مبلغ زیادی به موسسه ای به نام «شرکت‬ ‫تعاونــی یــا موسســه فرهنگی هنــری کارافرینان فرهنگ وهنــر» پرداخت‬ ‫شــودکه از قضــا عمــوم ســهامداران ان برخــی کارمنــدان وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی و موسسات وابســته به ان هستند؟ گفته اند چون وزارت‬ ‫ارشــاد خــودش به طــور مســتقیم نمی توانــد برخــی پرداخت هــا را انجام‬ ‫دهد بنابراین با چنین شــرکت هایی قراردادهایی می بندد تا پرداخت ها‬ ‫از طریــق ایــن شــرکت ها انجــام شــود! و یقینا این شــرکت ها مبلغــی را به‬ ‫عنوان ســود یا حق الزحمه یا باالســری برمی دارند! اساسا چرا باید چنین‬ ‫رویه هــای اشــتباه و بدون ضابطه ای وجود داشــته باشــد؟ ســاز و کارها‪،‬‬ ‫ضوابط و تشــریفات چنین حمایت هایی چیســت؟ باز هم می پرســم ایا‬ ‫همــه موسســات و نهادهــای فرهنگــی می توانند ایــن نــوع حمایت ها یا‬ ‫همکاری ها برخوردار شوند یا صرفا ان هایی که دست شان می رسد؟‬ ‫احتماال گفته خواهد شد‪ ،‬این وزارتخانه برخی از فعالیت هایش را به این‬ ‫موسســات برون ســپاری کرده! اما بر اســاس کدام ضابطه؟ ممکن است‬ ‫گفته شود این پرداخت ها برای انجام فعالیت های ضروری دیگر بوده اما‬ ‫بــه صــورت صوری با این عناوین پرداخت شــده اســت که همین توجیه‬ ‫نیز نشــان دهنده حا کم شدن رویه های اشتباه و برخی سوء مدیریت ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هر حال‪،‬اســم این کار و به این شــکل‪ ،‬شفاف ســازی نیست و چه بسا‬ ‫کــه در شــکل کنونــی اساســا اقدامــی غیراخالقی باشــد یا منجر بــه برخی‬ ‫برخوردهــای دور از اخــاق شــود؛ بــرای دوری از ایجــاد ســوء برداشــت‪‎‬ها‬ ‫و بی اخالقــی‪ ،‬بهتــر اســت قراردادهای هر کــدام از ایــن پرداخت ها نیز در‬ ‫دسترس عموم قرار گیرد تا امکان ارزیابی و قضاوت درستی فراهم شود‪.‬‬ ‫همه انچه به طور خالصه گفته شــد‪ ،‬فقط نشــانه هایی اســت که نشــان‬ ‫دهنــده ضرورت انجام اصالحات ســاختاری و مدیریتی در وزارت محترم‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت؛ در چنــد ســال اخیــر و به ویژه بــا حضور‬ ‫ارزشمند دکتر صالحی در مقام وزارت‪ ،‬امید زیادی به چنین اصالحاتی در‬ ‫این وزارتخانه بود‪ ،‬که متاسفانه به دالیل گونا گون‪ ،‬چنین فرصت هایی‬ ‫از دســت رفــت‪ .‬امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی بــا ادامه فرایند‬ ‫شفاف ســازی و اصالح ان‪ ،‬زمنیه نقد‪ ،‬بررســی و انجام اصالحات ضروری‬ ‫برای ارتقاء عملکرد این وزارتخانه را فراهم کند‪.‬‬ ‫هادیمظفریمدیر کلادارههنرهایتجسمیوزارتارشاد‬ ‫نمایشگاهایدیناغداشلو‬ ‫در موز ه هنرهای معاصر و بینال هنر در سال‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫اخبار‬ ‫دهکده سفال در قرچک احداث می شود‬ ‫لهــای هنــری در‬ ‫مدیــرکل دفتــر هنرهــای تجســمی از برگــزاری بینا ‬ ‫ســال های اینده و به ویژه برگزاری بینال هنر که برایند تمام رشــته های‬ ‫هنری اســت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪ .‬او همچنین اعالم کرد که برگزاری‬ ‫نمایشــگاهی از اثــار ایدین اغداشــلو از جمله برنام ههــای موزه هنرهای‬ ‫معاصر تهران پس از اتمام پروژه بازســازی اســت‪ .‬هادی مظفری درباره‬ ‫مهــا و مشــکالت اقتصــادی ناشــی از ان بــر عرص ـه هنرهــای‬ ‫تاثیــر تحری ‬ ‫تجســمی‪ ،‬با بیان اینکه «در ســال هایی که شــرایط اقتصادی سخت تر‬ ‫یشــود توجه به هنر باید بیشــتر و جدی تر باشــد»‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫شــاید یکــی از دالیــل این موضــوع زبان جهانی هنر اســت‪ .‬وقتــی ما در‬ ‫یشــویم‪ ،‬بســیاری از‬ ‫موضوعات سیاســی و حقوقی دچار اختالف نظر م ‬ ‫عرص ههــای دیگــر دچــار چالش می شــوند؛ همانند تحریم هــا که زندگی‬ ‫روزمــره‪ ،‬بانکــداری و صنعــت مــا را با مشــکل مواجه کرده اســت‪ .‬اما در‬ ‫شهــا را جبــران کنــد‪ .‬او‬ ‫ایــن میــان هنــر می توانــد بســیاری از ایــن چال ‬ ‫ادامه داد‪ :‬بســیاری از موضوعات و چالش های سیاسی برامده از ذهن‬ ‫حا کمــان اســت؛ حا کمانی که ســلطه بیشــتر را می خواهند و کســی که‬ ‫هماننــد انها فکر نکند و خواســته های انهــا را نپذیرد را تحریم می کنند‪.‬‬ ‫امــا مردم جهــان اینگونه فکــر نمی کنند‪ .‬مردم جهان زبان مشــترکی به‬ ‫نام هنر دارند که از طریق ان با هم ارتباط برقرار می کنند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫هنرهــای تجســمی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر این اســاس ما باید در شــرایط‬ ‫سخت بین المللی از این زبان مشترک در عرصه های بین المللی بیشتر‬ ‫ً‬ ‫اســتفاده کنیم و قطعا وقتی مردم دنیا فار غ از حا کمان صدا‪ ،‬گفتمان‬ ‫و گفت وگــوی مــا را بــا جهــان بشــنوند حقانیــت ما تــا حد زیــادی ثابت‬ ‫می شود و شاید تاثیر ان هم از بسیاری از بیانیه ها و گفتگوهای سیاسی‬ ‫بیشــتر باشــد‪ .‬مظفــری بــا اشــاره بــه جایــگاه هنــر ایــران در عرصه های‬ ‫جهانــی‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬یکی از موضوعاتی کــه در حال حاضر خیلی جدی‬ ‫یتــوان بــه ان پرداخت هنر اســت‪ .‬هنری که ما را از ســطح خاورمیانه‬ ‫م ‬ ‫بــاال کشــیده و در عرصه بین المللی نیز ســطحی را برای خودش تعریف‬ ‫کــرده اســت؛ به عنــوان مثــال در رویدادهای هنــری مهم دنیــا همانند‬ ‫حراج های کریســتی‪ ،‬ســاتبیز و بنامز‪ ،‬از میان ‪ ۲۶‬کشــور شــرکت کننده‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬درصــد ســهم متعلــق به ایران اســت و ‪ ۶۵‬درصد به ســایر کشــورها‬ ‫تعلق دارد‪ .‬این موضوع بیانگر جایگاه بســیار ارزشــمند و رفیع ایران در‬ ‫عرصه بین المللی است‪ .‬امروز بسیاری از اروپایی ها به زبان می اورند که‬ ‫از مرحله شــناخت و جست وجوی هنر ایران گذشته اند و در واقع امروز‬ ‫هنر ایران به یک عطش برای اروپا تبدیل شــده اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫«این فرصت مغتنمی است که دنیا با این کنجکاوی و کاوش هنر ایران‬ ‫ً‬ ‫را دنبــال می کنــد»‪ ،‬افزود‪ :‬در بینال ونیز نیز در یک روز بارانی که معموال‬ ‫قهــا کار نمی کننــد و رفت و امد در شــهر بســیار ســخت اســت‪ ،‬افراد‬ ‫قای ‬ ‫زیــادی برای بازدید از پاویون ایران امده بودند‪ .‬وقتی از انها پرســیدیم‬ ‫کــه چــرا در این روز ســخت به اینجا امده اند‪ ،‬گفتند که در مراســم ناهار‬ ‫کریســتی درباره ایران صحبت شــده بود و انها امده بودند که هنر ایران‬ ‫را ببیننــد‪ .‬هیــات داوران بینــال پنجاه و هشــتم ونیز هم بــه ایران پیام‬ ‫داد کــه امســال مــا را دیدنــد و برای این که شــیر طالیی به ایــران تعلق‬ ‫بگیــرد‪ ،‬نتوانســتند به اجماع برســند‪ .‬مدیرکل دفتر هنرهای تجســمی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬در مجموع فکر می کنم که هنر ما انقدر جایگاه رفیعی دارد‬ ‫که نه تنها در دوره ای که شــرایط اقتصادی ســخت و دشوار است‪ ،‬بلکه‬ ‫در تمــام دوره هــا فرصــت و ظرفیــت معرفــی ان وجــود دارد‪ .‬فرصتی که‬ ‫در وهلــه اول بــه ما کمک می کند تا حرفمان را بزنیم و به تعامل بیشــتر‬ ‫برسیم و سپس این فرصت را فراهم می کند که این کاالهای گرانقیمتی‬ ‫که در اختیار ماست را به جهان ارائه کنیم؛ که ا گر این کار را نکنیم باید‬ ‫از ما بازخواست و پرسش شود که چرا از این فرصت برای معرفی و ارائه‬ ‫هنر این سرزمین استفاده نکرده ایم؟‬ ‫برگزاری بینال هنر در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مظفــری همچنیــن در بخش دیگــری از صحبت های خود دربــاره تاثیر‬ ‫مشــکالت اقتصــادی بر برگــزاری رویدادهــای هنری داخلــی‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نهــای نقدینگی و ریالی‬ ‫تالش کردیم که با همه شــرایط ســخت و بحرا ‬ ‫کــه بــا انهــا مواجــه هســتیم‪ ،‬رویدادهــای اصلــی را برگــزار کنیم‪ .‬بــر این‬ ‫اساس جشنواره جوان به زودی برگزار می شود و دوازدهمین جشنواره‬ ‫تجســمی فجر را نیز برگزار خواهیم کرد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬همچنین با توجه‬ ‫بــه قولــی که از همــان ابتدا به جامعه هنــری دادم‪ ،‬برگــزاری بینال ها را‬ ‫نیــز در دســتور کار داریــم‪ .‬در دوره ای بــه هــر دلیلــی برگــزاری و توجه به‬ ‫بینال هــا کم رنگ شــده بود که ما تصمیم گرفتیم انهــا را احیا کنیم‪ .‬در‬ ‫همین راستا امسال بینال مجسمه سازی را اسفند ماه افتتاح خواهیم‬ ‫کــرد و امیدواریم ســال ‪ ۹۹‬بینال نقاشــی را نیز برگزار کنیــم‪ .‬همچنین با‬ ‫هماهنگی هایــی که با انجمن های هنری صورت گرفته‪ ،‬تصمیم داریم‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بینــال هنر را در کشــور برگــزار کنیم که بــه نوعی برایند‬ ‫تمام رشته های هنری خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه ساالنه گرافیک و عکس در چندین شهر ایران‬ ‫مدیــرکل دفتــر هنرهــای تجســمی همچنیــن دربــاره برنامه هــای ایــن‬ ‫دفتــر بــرای برگــزاری رویدادهای هنری در اســتان های کشــور نیز اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬برگــزاری رویدادهــای هنــری در اســتان ها از جملــه موضوعاتــی‬ ‫اســت کــه به جدیــت انها را دنبــال می کنیم‪ .‬بر این اســاس امســال هم‬ ‫ً‬ ‫ساالنه های هنرهای تجسمی را خواهیم داشت و احتماال برنامه هایی‬ ‫در اســتان های مازنــدران و گیــان پیش بینــی شــده اســت‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکه «ممکن است موضوعات این ساالنه ترکیبی باشد»‪ ،‬خاظرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تا کنون تعداد زیادی از رشــته ها تقاضا داده اند که در حال بررســی‬ ‫هســتیم‪ .‬ساالنه های مجسمه‪ ،‬سفال و ســرامیک و نقاشی برگزار شده‬ ‫است و امسال می خواهیم در حوزه عکس و گرافیک پررنگ تر نقش ایفا‬ ‫کنیم و از این رو برگزاری بینال گرافیک در دستور کار قرار دارد‪ .‬احتماال‬ ‫این نمایشــگاه در تعدادی از شــهرهای ایران به نمایش درخواهد امد؛‬ ‫هماننــد جشــنواره خیام که جشــنواره بین المللی حوزه عکس اســت و‬ ‫قرار اســت در ‪ ۳۰‬شــهر ایران به نمایش گذاشــته شــود که طی روزهای‬ ‫اینــده در مشــهد و نیشــابور‪ ،‬دوازدهمیــن و ســیزدهمین دوره ان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اثار ایدین اغداشلو در موزه هنرهای معاصر تهران‬ ‫مظفری در پاســخ به پرسشی مبنی بر برنامه های موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهــران پــس از اتمام پروژه بازســازی‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اقای ایدین اغداشــلو‬ ‫یکی از هنرمندان پیشکســوت و صاحب نام اســت که برگزاری اثار او در‬ ‫برنامه هــای اتی موزه هنرهــای معاصر قرار دارد‪ .‬هم ا کنون این موضوع‬ ‫در دســت بررســی و پژوهش اســت که چگونگی و زمان برگزار ان پس از‬ ‫اتمام مرمت موزه اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران‪:‬‬ ‫اثارهنریبرایانساننوعیدرمانهستند‬ ‫حجــت اهلل ایوبی در ایین اختتامیه نمایشــگاه خط‬ ‫استاد کابلی که شنبه ‪ ۲۶‬مرداد در گالری کمیسیون‬ ‫ملی یونسکو برگزار شد‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬همه مشکالت ما‬ ‫در کشــور از جایــی اســت که با زیبایی شــناختی قهر‬ ‫هستیم و ســاختمان ها و ساخت و ســازهای کنونی‬ ‫نتیجهایناتفاقاستواینفضا‪،‬در روحوتصمیمات‬ ‫ما اثر می گذارد‪ .‬ایوبی تصریح کرد‪ :‬وقتی در منازل ما‬ ‫اثــر زیبایی شــناختی نباشــد‪ ،‬عالقه به هنــر ایرانی در‬ ‫بین جوانان کمتر می شــود دبیرکل کمیســیون ملی‬ ‫یونســکو ‪ -‬ایــران‪ ،‬گفت‪ :‬امــروز هنر درمان اســت و در‬ ‫برخی بیمارستان ها گالری وجود دارد چرا که رنگ در‬ ‫روح و روان اثر دارد‪ .‬در بین همه هنرها خوشنویســی‬ ‫برجسته تر است و بقیه هنرها به این هنر بدهکارند‪.‬‬ ‫امــروز در معمــاری و پیکــر تراش ـی ها اثر خوشنویســی‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬همچنیــن جامعــه خوشنویســی‬ ‫فضائــل را حفظ کرده انــد‪ .‬ایوبی اضافه کرد‪ :‬مدیران‬ ‫فرهنگی به ســختی کار می کنند و کار فرهنگی دشوار‬ ‫اســت و مــا ایــن ســختی را بــه جــان و دل می پذیریم‬ ‫و بایــد چهــره واقعی ایــران را با اثــار فرهنگی هنری به‬ ‫جهانیان نشان دهیم‪ .‬ایوبی همچنین یاداور شد‪ :‬با‬ ‫افتخار استاد کابلی نماینده جامعه هنری در شورای‬ ‫عالی کمیسیون ملی یونسکو ‪ -‬ایران هستند و ایین‬ ‫اختتامیه نمایشــگاه خط ایشان نیز همچون مراسم‬ ‫نکوداشتشــان بســیار شایســته و باشــکوه برگزار شد‪.‬‬ ‫در ادامــه برگزاری این ایین اســتاد محمــد حیدری از‬ ‫اساتید برجسته خوشنویسی عنوان کرد‪ :‬شخصیت‬ ‫استاد کابلی نیازی به بیان و تعریف ندارد و همه این‬ ‫اســتاد بزرگوار را می شناســند و نســبت به تالش های‬ ‫استاد کابلی در ‪ ۵‬دهه ا گاهی کامل دارند‪ .‬وی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در جایــگاه شــا گرد اســتاد می گویــم‪ ،‬وجه قالب‬ ‫اســتاد کابلــی نــه در تــاش ‪ ۵۰‬ســاله در عرصــه خــط‬ ‫شکســته کــه در بیان ایــده و حرفی نــو اســت و این از‬ ‫هرکســی بر نمی اید‪ .‬این اســتاد خوشنویسی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کار راحت‪ ،‬دنباله روی از گذشتگان در هر عرصه‬ ‫ای است و استاد کابلی جزو نوادر هستند کسانی که‬ ‫راه تــازه ای را در پیــش می گیرنــد و ایــن اســتاد یکی از‬ ‫این همین هنرمندان نادر است‪ .‬حیدری عنوان کرد‪:‬‬ ‫استاد کابلی نزدیک به چهار دهه است که مسیرش‬ ‫را بــا احتــرام به اســاتید پیشکســوت خوشنویســی از‬ ‫باب شــیوه نگارش جــدا کرده و عالقه منــدان به هنر‬ ‫خوشنویســی بــه این بیــان تــازه اقبال نشــان دادند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬فعالیت های هنری استاد منحصر به‬ ‫داخل نیســت و اســتاد در راستای جهانی کردن هنر‬ ‫خوشنویسی در مجامع بین المللی حضور داشتند و‬ ‫کمتر هنرمندی را می شناســیم که عمر هنری اش تا‬ ‫این حد ثمر داشته باشد‪.‬‬ ‫استاد کابلی از هنرمندان ماندگار در ذهن است‬ ‫معــاون ســابق امــور هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی نیز در این مراســم گفت‪ :‬اســتاد کابلی را با‬ ‫دل و عشــق می شناســم و در بیــن اهالــی هنر اندک‬ ‫افرادی هســتند که همواره در ذهن می مانند‪ .‬علی‬ ‫مرادخانی ادامه داد‪ :‬نفس استاد کابلی حق است و‬ ‫بــه این دلیل بدون هیچ دلیلی جذب وی و اثارش‬ ‫می شــوید‪ .‬اســتاد کابلــی فتــوت و انــی دارد کــه در‬ ‫انســان اثرگذار اســت‪ .‬برای اســتاد ارزوی سالمتی و‬ ‫طول عمر دارم و امیدوارم این هویت که به فرهنگ‬ ‫می افزایند‪ ،‬مستدام باشد‪.‬‬ ‫رجبی استاد خوشنویسی هم اینطور اظهار داشت‪:‬‬ ‫جامعــه‪ ،‬زمانــی که هنر را فرامــوش کند به انحطاط‬ ‫م ـی رود و از ان پــس مــا دیگــر زیبایی هــا را درک‬ ‫نمی کنیــم‪ .‬ا گر از کودکی زیبایی را بیاموزیم شــرایط‬ ‫متفاوت خــواه دبود‪ .‬نقاش و خطــاط می توانند در‬ ‫ایــن راه قدم موثــری بردارند‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬وقتی‬ ‫مــوزه خــط و نمایشــگاه نقاشــی داریــم کــودکان مــا‬ ‫عالقــه نشــان نمی دهنــد و کمتــر بــه خط و نقاشــی‬ ‫توجــه می شــود‪ .‬ولــی ما امیــدوارم دیگر علــوم نیز بر‬ ‫اساس هنر ارتقا یابد‪ .‬استاد یداهلل کابلی نیز در این‬ ‫مراســم اظهار داشــت‪ :‬هنر خوشنویســی بــه عنوان‬ ‫هنری گرانســنگ مورد مقبول اهالی فرهنگ افتاده‬ ‫اســت‪ .‬ســرمایه خوشنویســان پــول و حمایت نبود‬ ‫بلکــه اتحــاد و همدلــی هنرمنــدان بــود‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬بــه یــاد دارم وقتی به خط شکســته روی اوردم‬ ‫یــک ســطر مرکبــی را در اختیار نداشــتم که بخواهم‬ ‫از ان جــان بگیــرم‪ .‬این اســتاد خط شکســته تا کید‬ ‫کــرد‪ :‬متاســفانه مــا در موزه هایمــان‪ ،‬انــدک اثــاری‬ ‫از خوشنویســی داریــم امــا در کشــورهای دیگــر بــی‬ ‫گمــان هنــر خوشنویســی بــه عنــوان هنــری مطــرح‬ ‫و قدســی دیــده می شــود‪ .‬کابلــی افزود‪ :‬نکوداشــت‬ ‫من در یونســکو خــون تازه ای برای مــن بود‪ .‬هرگاه‬ ‫بــه خمودگی می رســیدم به این فکر می کــردم هنوز‬ ‫می توانــم و جوانانــی می اینــد که عالقه منــد به هنر‬ ‫خوشنویســی هســتند‪ .‬ایــن اســتاد خوشــنویس‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬من به عنــوان یک خدمتگــذار جامعه‬ ‫خوشنویســی از شــما کــه دغدغــه فرهنگــی داریــد‬ ‫تقدیر می کنم و شــوق حرکت دارم‪ .‬وی گفت‪ :‬شــما‬ ‫به شکوه خوشنویسی عنایت داشتید و ا گر کسی به‬ ‫زیبایی و هنر تعلق خاطر داشــته باشــد‪ ،‬می خواهد‬ ‫جاودانــه زندگــی کنــد‪ .‬ایــن اســتاد خوشنویســی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هنر و هنر خوشنویسی بدون خط و مرز‬ ‫جغرافیایــی و اجتماعی و سیاســی در هر گوشــه ای‬ ‫از دنیا گرامی نگاه داشــته می شود و خوشنویسی با‬ ‫عشقی گسترده تر ادامه پیدا می کند‬ ‫شــهردار قرچک در حاشــیه برگزاری جلســه کارگره تخصصی دهکده‬ ‫ســفال شهرســتان قرچــک کــه بــا حضــور مســئوالن اداره صنعــت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و میراث فرهنگی در محل شهرداری این شهر برگزار‬ ‫شــد اظهــار داشــت‪ :‬احداث دهکده ســفال کمک شــایانی بــه تولید‬ ‫صنایع دســتی و رونق اقتصادی شهرســتان می شود و همه دستگاه‬ ‫هــا بایــد ســهم خــود را در ایجــاد ایــن منطقــه اقتصــادی ایفــا کنند‪.‬‬ ‫محسن خرمی شریف افزود‪ :‬شهرستان قرچک به لحاظ برخورداری‬ ‫از خــا ک مرغــوب‪ ،‬از دیربــاز تــا کنــون‪ ،‬میزبــان واحدهــای مختلــف‬ ‫تولید اجر و ســفال بوده و صنایع تولیدی در حوزه ســفال‪ ،‬از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار اســت‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫منحصربــه فــرد قرچــک بــا احــداث دهکــده ســفال‪ ،‬بــه عینیــت می‬ ‫رســد و مجموعه شــهرداری و شورای اسالمی شــهر از هیچ کمکی به‬ ‫احــداث ایــن دهکده دریغ نخواهد کرد‪ .‬شــهردر قرچک با بیان این‬ ‫که احداث دهکده ســفال کمک شــایانی به رونق تولیدات خانگی و‬ ‫صنایع دســتی قرچک می کند تصریح کرد‪ :‬با احداث دهکده سفال‪،‬‬ ‫هنرمندان رشــته های مختلف صنایع دســتی و حتــی افرادی که در‬ ‫خانــه بــه تولید محصــوالت مختلف می پردازند ســاماندهی شــده و‬ ‫قرچک را به قطب مهم تولید صنایع دستی استان تهران تبدیل می‬ ‫کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا راه اندازی ایــن مرکز اقتصــادی‪ ،‬ضمن حمایت‬ ‫از تولیــد صنایع دســتی‪ ،‬موجــب جــذب گردشــگر و رونــق اقتصــادی‬ ‫منطقه در حوزه گردشــگری می شــود‪ .‬خرمی شــریف اظهارداشــت‪:‬‬ ‫زمین هــای داخــل و یا خارج از محدوده برای وا گذاری برای احداث‬ ‫ً‬ ‫دهکده ســفال قطعا استعالم شهرداری و در نهایت با توافق مالکین‬ ‫انجــام خواهد شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬وا گــذاری زمین های بــاالی ‪ ۲‬هکتار‬ ‫موافقــت کمیســیون مــاده ‪ ۵‬اســتانداری تهــران را می طلبــد کــه بــا‬ ‫توجه به تصویب طرح در شــورای کمیته برنامه ریزی اســتان تهران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫پیگیری مدیریت شــهری در خصوص دهکده سفال قطعا به تسریع‬ ‫کار کمــک شــایانی خواهد کرد‪ .‬رئیس دفتر میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری شهرستان قرچک نیز در این جلسه گفت ‪ :‬مجوز‬ ‫راه اندازی دهکده سفال شهرستان قرچک بر اساس مصوبه کمیته‬ ‫برنامه ریز یو توســعه اســتان تهران صادر شده است‪ .‬مریم خدابنده‬ ‫افزود‪ :‬بر اســاس مجوز صادر شــده‪ ،‬این دهکده باید از ســوی بخش‬ ‫خصوصــی احــداث و راه انــدازی شــود و مســئوالن شهرســتان مجوز‬ ‫الزم بــرای راه انــدازی ایــن مرکز را صــادر می کننــد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با راه اندازی این مرکز می توان نســبت به تجمع فعالیت ســفالکاران‬ ‫اقــدام و موجب رونق اقتصادی منطقه شــد‪ .‬قرچک با ‪ ۲۷۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت در ‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است‪.‬‬ ‫اروپایی ها‪،‬خریدارانصنایعدستیگیالن‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری گیالن بیان کرد‪:‬‬ ‫صــادرات صنایــع دســتی اســتان ‪ ۴۷‬درصــد رشــد داشــته و بیشــترین‬ ‫خریداران این تولیدات‪ ،‬اروپایی ها هستند‪ .‬شهرود امیر انتخابی افزود‪:‬‬ ‫مشــتریان تولیدات هنرهای ســنتی و صنایع دســتی گیالن کشورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬خاورمیانه و جنوب شرقی اسیا هستند ‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬میزان‬ ‫صادرات صنایع دســتی اســتان در سال گذشــته نزدیک به دومیلیون‬ ‫دالر بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق امار معاونت صنایع دستی استان‬ ‫از گمرک؛ عمده ترین تولیدات گلیم و زیلو ‪ ،‬محصوالت حصیری ‪ ،‬بافته‬ ‫های نساجی ‪ ،‬مبلمان چوبی ‪ ،‬سفال و سرامیک ‪ ،‬شیشه های سنتی‬ ‫‪ ،‬چوب و مشــتقات ان و ســایر محصوالت صنایع دســتی بوده اســت‪.‬‬ ‫امیرانتخابیافزود‪:‬همچنینتاپایانسالجاریصادراتصنایعدستی‬ ‫اســتان بیش از دو میلیون دالر پیش بینی شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‬ ‫‪ :‬رفــع دغدغه هنرمندان در عرضه محصوالت تولیــدی از اقدامات این‬ ‫اداره کل است که معاونت صنایع دستی استان با برگزاری بازارچه های‬ ‫موقت در راســتای رفع مشــکالت تالش می کنــد ‪ .‬امیرانتخابی گفت ‪:‬‬ ‫ساماندهی مرا کز عرضه صنایع دستی می تواند به بهبود کمی و کیفی‬ ‫این صنعت کمک کرده و موجب حذف واســطه ها و دال ل ها از زنجیره‬ ‫صنایع دســتی شــود‪ .‬از ‪ ۹۰‬رشــته صنایع دســتی گیالن ‪ ۷۱‬رشته فعال‬ ‫است و تا کنون شش هزار و‪ ۲۹۸‬هنرمند هنرهای سنتی و صنایع دستی‬ ‫استان بیمه شده اند‪ .‬تا کنون ‪ ۶۴‬محصول از اقالم صنایع دستی گیالن‬ ‫نشان مرغوبیت و همچنین شش کاال نشان یونسکو دریافت کرده اند‬ ‫که این خود افتخاری در حوزه فرهنگ و هنر اســتان اســت‪ .‬همچنین‬ ‫چادرشب و گلیم گیالن نشان جغرافیایی کسب کرده و تا کنون هشت‬ ‫استاندارد ملی نیز در چهار رشته در حوزه تولید رشتی دوزی‪ ،‬مرواربافی‪،‬‬ ‫چادرشب بافی و سفال سنتی گیالن دریافت شده است‪ .‬رشتی دوزی‪،‬‬ ‫لبــاس محلــی‪ ،‬چادرشــب بافــی‪ ،‬خراطــی‪ ،‬چوب تراشــی‪ ،‬گــره چینی‪،‬‬ ‫نــازک کاری‪ ،‬منبت و معرق چوب‪ ،‬حصیربافــی‪ ،‬بامبوبافی‪ ،‬مرواربافی‪،‬‬ ‫سفالگری‪ ،‬کاشی معرق‪ ،‬مینای خانه بندی‪ ،‬چلنگری‪ ،‬قلمزنی‪ ،‬گلیم‬ ‫بافی‪ ،‬جاجیم بافی‪ ،‬شال بافی‪ ،‬نمد مالی‪ ،‬جوراب بافی‪ ،‬عروسک بافی‪،‬‬ ‫قالب بافی و … برخی از هنرهای ســنتی و صنایع دســتی گیالن اســت‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۴‬هزار هنرمند در بخش صنایع دستی استان فعال هستند‪.‬‬ ‫«خانم و اقای هنرمند»‬ ‫میزبان معاون هنری ارشاد‬ ‫ســیدمجتبی حســینی معــاون امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی از نمایشگاه تاپستری فریبا بروفر با عنوان گسست در گالری‬ ‫ثالــث دیــدن کــرد و در افتتاحیــه نمایشــگاه خانــم و اقــای هنرمنــد‬ ‫در گالــری فرمانفرما حضور داشــت‪ .‬نمایشــگاه گروهــی خانم و اقای‬ ‫هنرمنــد بــا اثــاری از زوج های هنرمنــد در گالری فرمانفرما برپا شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن نمایشــگاه تجربــه هنرمندانــه زندگــی مشــترک میان‬ ‫زوج های هنرمند که گونه ای دیگر از زندگی را پیش رویمان خواهند‬ ‫یپــردازد که ایا‬ ‫گذاشــت بــه نمایــش در مــی اورد و بــه این موضــوع م ‬ ‫زوج هــای هنــری‪ ،‬زندگــی مشترکشــان را هنرمندانه تجربه کــرده اند‬ ‫یــا ماننــد زوج هــای شــاغل در هــر رشــته کاری دیگــری تنهــا زندگــی‬ ‫را نگریســته اند‪ .‬همچنیــن نشســت تحلیــل روانکاوانــه اثــار توســط‬ ‫متخصصان ســه شــنبه ‪ ۲۹‬مرداد ســاعت‪ ۱۷:۳۰‬در گالــری فرمانفرما‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دربرنامه«شهرفرنگ»باحضورعلیرضاتابشوجعفر گودرزیمطرحشد‪:‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫سینمایکودکونوجوان‪،‬سوداورترینسینما‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫خبر‬ ‫بودجه‪ 6‬میلیاردی و اختالس؟!‬ ‫نشســت خبری چهاردهمین هیات مدیره خانه ســینما صبح شنبه‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد ماه با حضور همایون اســعدیان‪ ،‬ســعید عقیقی‪ ،‬مصطفی‬ ‫احمدی و مرتضی رزاق کریمی در ســاختمان شماره یک خانه سینما‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در ابتدای این نشســت‪ ،‬همایون اسعدیان رییس هیات‬ ‫مدیــره خانــه ســینما بــا اشــاره بــه شــرایط برگــزاری مجمــع عمومــی‬ ‫خانــه ســینما در تاریــخ ‪ ۲۸‬مــرداد ماه و اعتــراض بین صنــوف گفت‪:‬‬ ‫در دوره دولــت دوم اقــای احمدی نژاد و بســته شــدن خانه ســینما‪،‬‬ ‫اهالــی ســینما همدلــی و همیــاری کاملــی داشــتند تــا خانــه ســینما‬ ‫دوباره بازگشایی شد‪ .‬امیدواریم این حانه برای اهالی سینما بماند‪.‬‬ ‫ان مشــکالت درس هایــی بــرای خانــه ســینما داشــت و مــا متوجــه‬ ‫ضعف هــای دیگر خانه ســینما شــدیم و تــاش کردیم این مشــکالت‬ ‫را بردارد‪.‬‬ ‫هویت صنفی ما زیر نظر وزارت کار و هویت فرهنگی‬ ‫زیر نظر ارشاد است‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬در ان زمان هیچ کدام از صنوف ســینما از نظر حقوقی‬ ‫قانونــی نبودنــد و نیــاز بــه ثبــت داشــتند و هیچ کــدام پــا ک ثبتــی‬ ‫نداشــتند‪ ،‬و ما هرکاری را در ســینما به اعتبار صنف انجام می دادیم‪.‬‬ ‫تنهــا راه نجــات در ان زمــان ثبت قانونی صنوف بود و با بررس ـی های‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مشــخص شــد جای اصناف در وزارت کار است‪ .‬هویت‬ ‫صنفی ما زیر نظر وزات کار تعریف می شــود و این یک قانون کشــوری‬ ‫اســت امــا هویــت فرهنگــی زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســت‪.‬‬ ‫اســعدیان تا کید کرد‪ :‬صنف عضومحور اســت و اعضای هیات مدیره‬ ‫توســط اعضای صنف انتخاب می شــوند‪ .‬در مجمع عمومی سال ‪۹۲‬‬ ‫ا کثریت صنوف به این مساله رای دادند که صنوف خانه سینما ثبت‬ ‫قانونی وزارت کار شــوند‪ ،‬تا ا گر زمانی به هر دلیلی خانه ســینما بسته‬ ‫شد صنوف هویت خود را داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬این رای گیری به‬ ‫هیات مدیره های بعدی خانه ســینما هم تفهیم شــد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫ایــن امــر به کندی صــورت گرفت‪ .‬هیات مدیره فعلــی تصمیم گرفت‬ ‫تــا ایــن روند تســریع بخشــیده شــود و به همــه صنوف گفته شــد ا گر‬ ‫صنف ان ها ثبت نشود‪ ،‬ممکن است وارد مجمع عمومی نشوند‪ .‬در‬ ‫جلس ـه های متعدد با روســای صنوف بر مصوبه موردنظر تا کید شد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیره خانه ســینما در عیــن حال توضیــح داد‪ :‬برخی‬ ‫از صنــوف مانند فیلمنامه نویســان و یا جلوه های بصــری نمی توانند‬ ‫ثبــت شــوند‪ .‬در حــال حاضــر تعــدادی صنــف مخالــف ثبــت قانونــی‬ ‫هســتند کــه از ان جملــه می توان به انجمن اهنگســازان اشــاره کرد‪.‬‬ ‫اما چند صنف نمی توانند مســیر قانونی حرکت خانه ســینما خدشــه‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫پافشاری هیات مدیره بر اجرای یک مصوبه‬ ‫ایــن کارگــردان ســینما ادامــه داد‪ :‬در یک ســال و نیم گذشــته هیات‬ ‫مدیــره فعلــی روی مصوبــه موردنظــر تا کیــد داشــته و دارد‪ .‬صنوفــی‬ ‫کــه هنــوز مرحلــه ثبــت را پشــت سرنگذاشــته اند نمی تواننــد از لحاظ‬ ‫قانونی در مجمع حضور داشــته باشــند‪ .‬ا گر این مجمع برگزار نشــود‬ ‫تخلــف صــورت می گیرد‪ .‬هیات مدیره فعلی ‪ ۲‬دوره ســه ماهه خود را‬ ‫پشــت سرگذاشته و باید مجمع برگزار شود که ‪ ۲۱‬صنف قانونی در ان‬ ‫حضور خواهند داشــت‪ .‬اسعدیان در ادامه با اشاره به نامه گالیه امیز‬ ‫روز گذشــته شــورایعالی تهیه کنندگان گفت‪ :‬به دوســتان شــورایعالی‬ ‫تهیه کننــدگان نیــز توضیــح داده ایــم‪ .‬در ایــن حــوزه تهیه کنندگــی ‪۴‬‬ ‫تشــکل وجــود دارد کــه ثبــت وزارت کار شــده اند اما شــورایعالی هنوز‬ ‫ثبــت وزارت کار نشــده و تهیه کننــدگان ســینما ذیــل یکــی از ایــن ‪۴‬‬ ‫تشکل می توانند در مجمع حضور داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬با وزارت‬ ‫ارشــاد در ایــن زمینــه صحبت کرده ایــم و هیــچ کار غیرقانونی صورت‬ ‫نمی گیرد در عین اینکه صنوفی که ثبت قانونی نشده اند هم از خانه‬ ‫سینما کنار گذاشته نشده اند‪.‬‬ ‫حواشی خانه سینما محصول شیطنت رسانه ها است‬ ‫اســعدیان ادامه داد‪ :‬متاســفانه حواشــی بســیاری برای خانه سینما‬ ‫ایجاد شــده که همه ان ها شــیطنت برخی از رســانه ها اســت‪ ،‬االن ‪۳‬‬ ‫هفته اســت که صداوســیما و در برنامه «هفت» صحبت هایی درباره‬ ‫خانه ســینما مطرح می شــود که مــا اعتراض خود را در ایــن باره ارائه‬ ‫کرده ایــم و خواســته ایم مــا نیــز در ایــن برنامه حضور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۵ :‬درصــد از بودجــه خانــه ســینما صــرف خــرج رفاهــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ما هنوز دوره شــمقدری را فراموش نکرده ایم‪ ،‬ان وقت‬ ‫ســایت منتصب به شمقدری‪ ،‬امروز دلســوز خانه سینما شده است‪.‬‬ ‫فرامــوش نکرده ام کــه فرحبخش ان زمــان در تلویزیــون درباره خانه‬ ‫سینما چه می گفت‪ .‬اسعدیان با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه‬ ‫هیــات مدیره گفــت‪ :‬اعضای هیات مدیره خانه ســینما حق جلســه‬ ‫ق جلسه ‪ ۱۸۰‬هزار تومان بوده که به شرط‬ ‫می گیرند که امسال این ح ‬ ‫برگــزاری ‪ ۴‬جلســه در مــاه جمعــا بــه هــر عضــو حــدود ‪ ۸۰۰‬هزارتومان‬ ‫پرداخــت می شــود و ایــن بزرگتریــن هزینــه مــا اســت‪ .‬بعضــا اتهامات‬ ‫عجیبــی بــه مــا می زنند؛ مگــر بودجــه ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیونی خانه‬ ‫ســینما جایی برای اختالس دارد؟ ما پاســخ این حواشــی را ندادیم و‬ ‫نمی دهیم چرا که به دنبال وحدت خانه سینما هستیم‪.‬‬ ‫به دنبال همدلی قانونمند در خانه سینما هستیم‬ ‫در ادامــه رزاق کریمــی نیز تا کید کرد‪ :‬این جلســه مهمی اســت و این‬ ‫ا گاهی بخشی فضای الوده را از بین می برد‪ .‬ما دنبال وفاق و همدلی‬ ‫بیشــتر هســتیم اما قانونمند‪ .‬مسیر قانونمند شــدن اصناف برعهده‬ ‫هیــات مدیره های گذشــته بوده اســت‪ ۶ .‬جلســه با روســای صنوف‬ ‫داشته ایم و جلسات خوبی هم بوده تا همه نقطه نظرات را بشنویم‪.‬‬ ‫یکــی از پیشــنهادها ایــن بــود که برخــی از صنوفــی که امــکان حضور‬ ‫در مجمــع ندارنــد‪ ،‬می تواننــد بــا صنــوف ثبــت شــده تعامــل داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬این تصمیم برای حفظ منافع کالن سینما است‪ .‬اسعدیان‬ ‫دربــاره اینکــه امــکان دارد تهیه کننــدگان در خــال این کشــمکش ها‬ ‫فیلم هــای خــود را از جشــن ســینما خــارج کننــد هــم گفــت‪ :‬بعیــد‬ ‫می دانــم تهیه کننــدگان ســینما بخواهنــد فیلم های خود را از جشــن‬ ‫بزرگ ســینمای ایران خارج کنند‪ ،‬مســاله این است که مگر می شود‬ ‫صنوفــی کــه ثبــت نشــده اند‪ ،‬خانــه ســینما را رهــا کــرده و یــک خانه‬ ‫ســینمای دیگر تشــکیل دهند؟ همه ما برای این خانه سینما تالش‬ ‫کرده ایم‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬منعی برای حضور تهیه کنندگان در مجمع‬ ‫عمومــی خانه نیســت البتــه ا گر تحت یکی از ‪ ۴‬تشــکل ثبت شــده در‬ ‫وزارت کار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫نالمللیفیلم های کودکانونوجوانانبههمراهجعفر‬ ‫علیرضاتابشدبیرسیودومینجشنوارهبی ‬ ‫گودرزیمنتقدسینما‪،‬شامگاهپنج شنبه‪ ٢٤‬مردادمهمانبرنامه«شهرفرنگ»شبکهخبربود‪.‬‬ ‫تابش در ابتدای این گفت وگو درباره جایگاه سینمای کودک در کشور گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که ارایش کلی رسانه ای در عرصه تولید کودک و نوجوان خیلی تغییر کرده است‪ ،‬همانطور که ما‬ ‫تغییراتدر مصرففرهنگیجامعهداریمتغییرنسلهمرخدادهومابانسلمتفاوتیاز کودکو‬ ‫نوجوان رو به رو هستیم‪ .‬دربرگیری رسانه ها‪ ،‬ظهور اینترنت و رسانه های بر خط و انالین و همه‬ ‫اینمواردموضوعنداشتنسینمای کودکرامی تواندزیرسوالببردوباعثشودمابگوییمدیگر‬ ‫مقوله ایبهنامسینمای کودکنداریم‪.‬امابایدباتوجهبهاینموضوعدر بستهبزرگ تریمانند‬ ‫صنعتتصویردراینبارهصحبت کنیموبگوییمدرحوزه کودکونوجوانچهوضعیتیداریم‪.‬‬ ‫در جشنوارهامسالاز حضور جواناندر بخش«وبسری»بهره مندیم‬ ‫ویادامهداد‪:‬بهنظرمنسلجدیددر حوزهتولیدواردشدند‪،‬ایده هایخالقانهونابیهمدارند که‬ ‫ما در این دوره از جشنواره از حضور این جوانان در بخش «وب سری» برخورداریم و اثارشان عرضه‬ ‫شدهاست‪.‬تابشدر بخشدیگریاز صحبت هایشدر برنامه«شهرفرنگ»تاکید کرد‪:‬معتقدم‬ ‫که سینمای کودک فراز و نشیب های زیادی داشته است‪ ،‬همه ما از دوره پرجوش و خروش دهه‬ ‫‪ ٦٠‬صبحتمی کنیموانتظاراتماهمبهنوعیبااندهه گرهخوردهاستونبایدفراموش کنیمدر‬ ‫ان دهه دست اندرکاران سینما و تلویزیون و افراد زیادی پای کار کودک ایستاده بودند‪ ،‬اما االن ما‬ ‫دستگاه هایمختلفیداریم کهمتولی کار کودکهستندوبهصورتمجزافعالیت های گسترده ای‬ ‫انجاممی دهندامااتحادویکدلیوهمرنگی شانمی تواندبسیارموثرباشدتامحصوالتقوی تری‬ ‫را تولید کنیم تا از درخت سینمای کودک و نوجوان و همچنین صنعت تصویر کودک و نوجوان‬ ‫مراقبت کنیم‪.‬جعفر گودرزینیزدربارهوضعیت کنونیسینمای کودکبیان کرد‪:‬سینمای کودک‬ ‫ونوجوانقبل تراز دهه‪ ٦٠‬وقبلاز انقالبدر قالبفعالیت کانونپرورشفکریاغاز شدودر نیمه‬ ‫دوم دهه‪ ٦٠‬اوج رســید‪ .‬اما دو حوزه ســینمای ما پس از انقالب تثبیت شــد‪ ،‬حوزه دفاع مقدس‬ ‫یشــد و این در‬ ‫و حوزه کودک و نوجوان‪ .‬اما هر دهه که پیش رفتیم ســینمای کودک کمرنگ م ‬ ‫حالــی بود که در ســینمای جهان با فیلم های کودک مطرح شــدیم‪ .‬هر چنــد در ان دوران ما دو‬ ‫شبکهتلویزیونیداشتیم کهتنهاچندساعتبرنامهداشتند‪،‬همچنینشور ونشاطموردنیاز در‬ ‫سینمانبودوسینمای کودکمی توانستاینخالراپر کند‪.‬امابهمرورنمی دانمچهاتفاقیافتاد که‬ ‫سینمای کودکبهحاشیهراندهشدوسینماینوجوانهمبهطور کلیفراموششد‪.‬‬ ‫سینمای کودکونوجوانبایدبهاسمخانوادهباشد‬ ‫گودرزیدر پاسخبهاینسوالحمیدرضامدققمجریبرنامه کهایابهطور کلیسینمای کودک‬ ‫داریم یا نه؟ بیان کرد‪ :‬به نظرم ســینمای کودک هســت اما انطور که باید جریان ســاز و تاثیرگذار‬ ‫نیست‪،‬درتولیداتسینمایدنیاهنوزدرپرفروش ترینفیلم هاسهیاچهارفیلم کودکوجوددارد‬ ‫چوناینحوزهسوداور ترینژانرسینماییاستامامااز اینپتانسیل کهمی توانیمبهواسطهان‬ ‫اموزشدهیم‪ ،‬کسبدرامد کنیموبهسینمارونقبدهیمغافلهستیم‪.‬بهنظرمسینمای کودک‬ ‫ونوجوانبایدبهاسمخانوادهباشدچونما کلیکخانوادهرادر برمی گیرد‪.‬در ادامهاینبرنامه‪،‬‬ ‫تابشدربارهسخنانیک کارگردان کهمعتقدبوداوضاعسینمای کودک‪،‬نامناسباست‪،‬نظرش‬ ‫رااینطور بیان کرد‪:‬سینمای کودکاتفاقادر همهدنیا کسبو کار پررونقیاست‪،‬مادر سینمای‬ ‫ایرانجریاناتپررنگیدر سینمای کودکونوجوانداشتیمودر سطحملیوجهانیفیلم هایی‬ ‫داریم کهبرافکارعمومیتاثیرگذاربودند‪.‬توجهبیشتربهایده هایخالقانهووقت گذاشتنبیشتر‬ ‫رویفیلمنامه کار بسیار مهمیدر حوزهسینمای کودکاست‪،‬تشکیل گروه هایخالقجهت‬ ‫داشتنایده هایناببرایتاثیرگذاریبیشتربر کودکانوهمینطورمنظومه ایازتولیداتفرهنگ‬ ‫وهنریمی تواندباعثباروریبیشتراینحوزهشود‪.‬‬ ‫توجهبهسینمای کودکونوجوان کار درستیاست‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانــان در بخش دیگــری از‬ ‫نالمللی فیل ‬ ‫دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بی ‬ ‫صحبت هایش تصریح کرد‪ :‬در ســینمای ایران فیلم ها ارتباط درســتی در مرحله پیش تولید و‬ ‫فیلمنامهارتباطدرستیباصنایعمجاورپیدانمی کنند‪،‬بهنظرمدر رشته هایفرهنگیوهنری‬ ‫کمتربرایارتباطباصنایعمجاوروقتمی گذاریموبیشتربرمرحلهتولیدتمرکزداریم‪،‬برایهمین‬ ‫یشــود که یا اکران‬ ‫ســال های ســال تعداد قابل توجهی فیلم در حوزه کودک و نوجوان تولید م ‬ ‫نمی شوند یا در رسانه های دیگر غیر از سینما دیده می شوند و جذابیت خاصی برای مخاطب‬ ‫ندارند‪.‬چندمسئلهمنجربهایناتفاقمی شود‪،‬ایدهاصلی‪،‬فیلمنامهوارتباطباصنایعمجاور‪.‬‬ ‫توجه به ســینمای کودک و نوجوان کار درســتی اســت اما باید از راه و روش صحیح وارد ان شد‪.‬‬ ‫گودرزی هم در این باره تاکید کرد‪ :‬ســینمای کودک و نوجوان کاری نیســت که هر کســی بتواند‬ ‫وارد ان شود‪ ،‬ما دوره ای از سینمای پررونق کودک و نوجوان فاصله گرفتیم که سهم کودکان را از‬ ‫ادبیات کشور گرفتیم‪.‬تابشنیزباتائیدسخنان گودرزی‪،‬ازراهاندازییکپایگاهدربنیادسینمایی‬ ‫فارابیخبردادو گفت‪:‬ماپایگاهیتحتعنوانسینماقصهرا کهاختصاصبهسینمای کودکو‬ ‫نوجوان دارد و با ادبیات کودک و نوجوان پیوند دارد را در بنیاد سینمایی فارابی در نظر گرفتیم‪،‬‬ ‫چونمخاطبانبیشتراثاری کهدرقالبرمانوداستاندرحوزهادبیاتمطرحبودهاسترادنبال‬ ‫می کنندواز اینجهتماامیدواریماین گامی کهدر بنیادفارابیبرمی داریم‪ ،‬کارگردانانسینمای‬ ‫ایران را تشویق کند که روی اثار ادبی که می تواند در حوزه سینمای کودک و نوجوان جذابیت‬ ‫داشتهباشدسرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫دولتبایدحمایت هایشازسینمای کودکرابیشتر کند‬ ‫در ادامهبرنامه«شهرفرنگ»‪ ،‬گودرزیدر پاسخبهاینکهسوال کهدر حوزهتولیدیااکرانسینمای‬ ‫کودک بیشتر دچار مشکل هستیم؟ توضیح داد‪ :‬ما قبل بحث تولید و اکران باید به خوراک فکر‬ ‫کنیمماتا کارخوبنداشتهباشیمتاثیرگذارنیستیم‪.‬متاسفانهسینمایما کامالدرتولیدحمایت‬ ‫دولتراداردامادر زمینهاکراندولتنقشینداردوتنهافیلمساز خودبایدبهدنبالامور فیلمش‬ ‫باشد‪ .‬به نظرم در زمینه اکران باید تسهیالتی را فراهم کنند که این حوزه در جایگاه خوبی قرار‬ ‫بگیرد‪،‬مانندنگهداشتن کففروشو…‪.‬ویاضافه کرد‪:‬سال گذشتهفیلم«ضربهفنی»بهترین‬ ‫فیلمجشنوارهفیلم کودکانونوجوانانشدامادر‪ ٢٣‬بهمناکرانشدواینمسئلهشخصمنرا‬ ‫ازردهخاطر کرد‪،‬چرابهترینفیلمجشنواره کهاثرخوبیهمبودبایداینچنیندریکبازهنامناسب‬ ‫روی پرده برود و اصال به ان توجه نشود‪ .‬مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی هم با اشاره به اینکه‬ ‫نهادهایدیگرهمدر موفقیتاکراناثار سینمای کودکنقشدارند‪ ،‬گفت‪:‬فراموشنکنیم که‬ ‫مخاطبانسینمای کودکونوجوانبهطور عمدهدر اختیار وزارتاموزشوپرورشهستند‪،‬ما‬ ‫چندینمیلیوندانشاموزدرمقاطعمختلفداریم کهمصرف کنندهاصلیمحصوالتسینمای‬ ‫کودکهستندوهمهتالشمادر سازمانسینماییاینبود کهدر سبدسالیانهتعدادیفیلمبه‬ ‫صورتروتیندراینحوزهاکرانشود‪،‬حالبرخیحمایتصداوسیماوشهرداریرادرپخشتیزر‬ ‫وتبلیغاتشهریداشتندوبرخینه‪.‬‬ ‫نهادهایزیادیمی توانندبهاکرانفیلم های کودک کمک کنند‬ ‫ویادامهداد‪:‬در سال‪ ١١،٩٧‬فیلم کودکاکرانشدوامسالهمسهفیلمبهنمایشدرامدواین‬ ‫روندادامهخواهدداشت‪،‬نهادهایحامیسینمای کودکونوجوانمثل کانونپرورشفکریو‬ ‫اموزشوپرورشوبهخصوصرسانه هابسیار سهممهموتعیین کننده ایدر اکرانموفقیکاثر‬ ‫یامعرفیانبهخانواده هادارند‪.‬محصوالتتجاریرامی بینیم کههمهنوعتبلیغاتیرادارندوبه‬ ‫راحتیدردسترسمخاطبانقرارمی گیرندامافیلمی کهبرای کودکانونوجوانانتهیهشدهاست‬ ‫امکاناتتبلیغیودر دسترسبودنبیشتریمیخواهدوبهنظرمنهادهایی که گفتهشدچون‬ ‫سالن هایبسیاردارنددراینزمینهمی توانند کمک کنند‪.‬تابشهمچنینبیان کرد‪:‬مادر گروهی‬ ‫تحت عنوان شورای سینمای کودک پس از جمع بندی در گفت و گو با دوستانمان در اصناف؛‬ ‫سازمانسینمایی‪،‬منتقدانورسانه هابهایننتیجهرسیدیم کهبایدحیاتسینمای کودکو‬ ‫نوجوان را در اکران عمومی کشور جست وجو کنیم و خوشبختانه این اتفاق در دو سال گذشته‬ ‫رخ داد و فعاالن این حوزه توانســتند اثارشــان را اکران کنند اما به نظرم نباید از نقش نهادهای‬ ‫دیگر غفلت کنیم‪ .‬گودرزی در این راستا خطاب به تابش‪ ،‬پرسید‪« :‬واقعا نهادهای مرتبط دیگر‬ ‫پای کار هستند؟ به نظرم فارابی زحمتش را می کشد و متولی سینمای کودک است در حالیکه‬ ‫کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز باید حمایت کند و جشنواره برگزار کند اما کانون در‬ ‫ان سال هایی که ما در جشنواره بودیم حضور جدی نداشت‪ .‬دبیر جشنواره فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان در این باره توضیح داد‪« :‬امســال خوشــبختانه فیلم «ضربه فنی» در مراکز کانون به‬ ‫نمایشدرامدوهمکاری هایشانبامادر تولیدفیلم هاوهمچنینبخش«المپیادفیلمسازی»‬ ‫ادامهدارد‪.‬امانهادهایمتولی کار کودکدر کشور از جملهوزارتاموزشوپرورشبایدشرایطیرا‬ ‫فراهم کنند کهمحصوالتداخلی کهتوسطهنرمندانایرانیتولیدمی شودبهدرستیبهدست‬ ‫مخاطبان کودکونوجوانبرسد‪.‬‬ ‫نبودفیل منوجوانانبهدلیلخط قرمزهاست‬ ‫گودرزی کهدرصحبت هایشبهنبودتولیداتسینماییبراینوجواناناشاره کردهبود‪،‬درپاسخ‬ ‫بهپرسشمجریدر اینبارهتوضیحداد‪:‬بهنظرمنبودفیلمدر حوزهسینماینوجوانبهدلیل‬ ‫وجود خط قرمزهایی اســت که دوســت ندارند به ان ها نزدیک شــوند‪ ،‬مانند بحث بلوغ که در‬ ‫خانواده‪،‬تلویزیون‪،‬مدرسهو…خطقرمزاستوهیچکسدراینباره کارینمی کند‪،‬پسوظیفه‬ ‫سینماینوجوانچیست؟نسلی کهایندهسازمملکتاستوا گربامشکالتبزرگشودمطمئنا‬ ‫دراینده کشوردچارمشکلمی شود‪،‬االننوجوانانمارهاشدند‪.‬‬ ‫تابشهمدر اینبارهوسهمنوجواناندر جشنوارهامسال گفت‪:‬البتهماباسه گروهسنیمواجه‬ ‫هســتیم و برای گروه خردســال هم تولیداتی نداریم‪ .‬خوشبختانه امسال شاهد تنوع خوبی در‬ ‫مهــای جشــنواره از نظر طیف اثــار‪ ،‬موضوع و ژانر در فیلم های کوتاه‪ ،‬داســتانی‪ ،‬ســینمایی‬ ‫فیل ‬ ‫و انیمیش ـن ها هســتیم‪ .‬ما در مقوله توجه به نوجوانان‪ ،‬دو دوره اســت که المپیاد فیلمســازی‬ ‫نوجوانان را در جشــنواره برگزار می کنیم و امســال هم‪ ٢٦‬مرداد ســومین دوره این المپیاد برگزار‬ ‫می شود‪.‬امسالمابرایاولینباربخشایدهرابهالمپیاداضافه کردیموایده هایجالبیهمبهما‬ ‫رسیده که در اصفهان مربیان کار کشته و کار ازموده سینما در نه گروه با نوجوانان روی فیلم ها و‬ ‫ایده ها کارمی کنند‪.‬درواقعامسالدرالمپیادازنوجوانانایده یابیمی کنیم کهبهنظرمایناتفاق‬ ‫کهفیلمسازانبزرگیچونخانمبرومند‪،‬اقایطهماسب‪،‬اقایجلیلیو…دریکفضایاردویی‬ ‫در کنار نوجوانان قرار می گیرند و گفت وگوی خوبی بین شان شکل می گیرد می تواند زمینه ساز‬ ‫گفتوگوینسلیباشد‪.‬تابشدر ادامهدر پاسخبهپرسشمجریمبنیبراینکهمعتقداستدر‬ ‫سینماینوجوانتولیدنداریم؟ گفت‪:‬مادراینحوزهتولیدداریماما کماست‪.‬‬ ‫برگزاریجشنواره هاازسکوهایموفقیتدیپلماسیعمومیاست‬ ‫ویسپسدربارهدستاوردهایجشنوارهامسالتوضیحداد‪«:‬در شرایطفعلیدنیاوبهخصوص‬ ‫نالمللیدرایرانازسکوهایموفقیتدیپلماسی‬ ‫کشورمابهنظرمبرگزاریجشنواره هایمهمبی ‬ ‫عمومی است‪ ،‬به همین دلیل تبریک می گویم که همکارانم در سی و دومین دوره موفق شدند‬ ‫نالمللی در منطقه‬ ‫این رویداد خجسته را برگزار کنند‪ .‬تابش همچنین عنوان کرد‪:‬ما از حیث بی ‬ ‫وحتی کشورهایاسیاییوخاورمیانهجشنواره ایمانندجشنوارهفیلم کودکونوجواننداریم‬ ‫و عمده کشورهای منطقه نگاهشان به این رویداد دوخته شده است و چراغ سینمای کودک‬ ‫و نوجوان با این جشنواره زنده مانده و هر سال از این طریق توجه رسانه های ما‪ ،‬فیلمسازان و‬ ‫هنرمندان به ارزش های سینمای کودک و نوجوان معطوف می شود‪ .‬همچنین این جشنواره‬ ‫مجالبیشتریبرایعرضه گونه هایدیگرسینماییمثلفیلم کوتاه‪،‬انیمیشنوفیلمداستانی‬ ‫که مهجور هســتند را فراهم می کند‪ .‬تابش در پاســخ به اینکه برخی می گویند به جای برگزاری‬ ‫جشنواره‪،‬بودجهراصرفتولیدیاساختسینمایویژه کودک کنیم‪،‬نظرشرااینطورمطرح کرد‪:‬‬ ‫سینمایکزنجیرهبههمپیوستهاستوماهمانطور کهبهاکرانتوجهمی کنیمبایدبهعرضهو‬ ‫تولید هم توجه کنیم و برگزاری جشنواره های سینمایی در کشوری که بیش از‪ ١٠٠‬سال در حوزه‬ ‫ســینما ســابقه دارد و بالیدن به ان ها یکی از ضروریات است‪ ،‬واجب است‪ .‬همانطور که باید به‬ ‫زیرساخت ها و ادبیات سینمایی هم توجه کنیم نگاه ما به جشنواره های سینمایی است که‬ ‫نالمللیمانندایجادتفاهم‪ ،‬کارگاه هایاموزشیو…راایجاد کنند‪.‬اینتعامالت‬ ‫بتوانندفضایبی ‬ ‫میتواندیکسالیاسال هایکهنرمندراتشویق کندتاحسهنری اشرابرانگیزدومناز این‬ ‫جهتطرفداربرگزاریمرتبجشنواره هایتخصصیهستم‪.‬‬ ‫برایمخاطباحترامقائلشدیم‬ ‫وی همچنیــن در پاســخ به ســخنان گــودرزی مبنی بر حضور تنها هفت فیلــم در بخش رقابتی‬ ‫جشنواره‪،‬توضیحداد‪:‬راجعبهانتخابفیلم هابایدبگویمامسالماا گاهانهدستبهانتخابزدیم‬ ‫و فیلم هایی که شانس بیشتری در جذب مخاطب داشتند را برای احترام به سینمای کودک و‬ ‫نوجوانبرگزیدیم‪.‬می شد‪١٢،١٠‬فیلمدربخشمسابقهملیانتخاب کردامامابرایاحترامبهذائقه‬ ‫مخاطبسخت گیریبیشتری کردیم‪.‬همچنینماامسالبرایاولینبار گروهبررسیاقتصادی‬ ‫فیلم هارابهراهانداختیموهفتفیلمی کهبهبخشمسابقهراهیافتهراارزیابیاقتصادی کردیمو‬ ‫بعدازجشنوارههمباسازندگانشاندرمورداکرانموفقجلسهخواهیمداشتتابهتردیدهشوندو‬ ‫از اینجهتتمامتالشمنوهمکارانمدر فارابیوجشنوارهایناست کهاینرویداددر روز چهارم‬ ‫شهریور تمام نشود و ما شاهد اکران اثار سینماگران در سینماها باشیم‪ .‬همکاری های ما با مرکز‬ ‫توسعه سینمای کودک و نوجوان که با همت هنرمندان و پیشکسوتان این حوزه تشکیل شده‬ ‫است هم ادامه پیدا می کند‪ .‬مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت‪ :‬از هنرمندان و مسئوالن‬ ‫اصفهانی کهدربرگزاریجشنوارهبهما کمکمی کنندقدردانیمی کنم‪،‬قرارماباانهاایناست که‬ ‫تنهایکفعالیتصرفدرتابستاندرجشنوارهنداشتهباشیموارتباطوتعاملماادامه دارباشد‪.‬‬ ‫نمایشفیلم هایخاطره انگیزدرمناطقمحروم‬ ‫تابــش در پایــان صحبت هایش در برنامه «شــهر فرنــگ» درباره چگونگی اطالع عالقه منــدان از‬ ‫برنامه هایجشنوارهامسالنیزیاداورشد‪:‬ازامروزپیشفروشبلیت هایجشنوارهاغازشدهاست‬ ‫و روی وب سایت جشنواره قابل مشاهده است و خبر ان نیز در شبکه های خبری صداوسیما‬ ‫اعالم شــده اســت‪ .‬همچنین ما امســال کارگاه های اموزشــی را هم به صورت ثبت نامی داریم و‬ ‫خوشــبختانه هــم در بخش داخلــی و هم بخش خارجــی تعداد زیــادی ثبت نام کردنــد و برای‬ ‫گروه های کم برخوردار جامعه در شهر اصفهان مانند کودکان کار و اقشار دیگر جامعه تسهیالتی‬ ‫در نظر گرفتیم کهاز فیلم هادیدن کنند‪،‬همینطور طرحسینماسیار در‪ ١٤٣‬نقطهمحروم کشور‬ ‫اجراخواهیم کرد کهدر اننمایشفیلم هایخاطره انگیزسینمایایرانرابرای کودکانمناطق‬ ‫سیلزدهخواهیمداشت‪.‬‬ ‫علیرضا تابش‪:‬‬ ‫معتقدم که سینمای کودک‬ ‫فراز و نشیب های زیادی داشته‬ ‫است‪ ،‬همه ما از دوره پرجوش‬ ‫و خروش دهه ‪ ٦٠‬صبحت‬ ‫می کنیم و انتظارات ما هم به‬ ‫نوعی با ان دهه گره خورده‬ ‫است و نباید فراموش کنیم‬ ‫در ان دهه دست اندرکاران‬ ‫سینما و تلویزیون و افراد‬ ‫زیادی پای کار کودک ایستاده‬ ‫بودند‪ ،‬اما االن ما دستگاه های‬ ‫مختلفی داریم که متولی کار‬ ‫کودک هستند و به صورت‬ ‫مجزا فعالیت های گسترده ای‬ ‫انجام می دهند اما اتحاد و‬ ‫یکدلی و همرنگی شان می تواند‬ ‫بسیار موثر باشد تا محصوالت‬ ‫قوی تری را تولید کنیم تا‬ ‫از درخت سینمای کودک و‬ ‫نوجوان و همچنین صنعت‬ ‫تصویر کودک و نوجوان مراقبت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جعفر گودرزی‪:‬‬ ‫سینمای کودک و نوجوان قبل تر‬ ‫از دهه ‪ ٦٠‬و قبل از انقالب در‬ ‫قالب فعالیت کانون پرورش‬ ‫فکری اغاز شد و در نیمه دوم‬ ‫دهه ‪ ٦٠‬اوج رسید‪ .‬اما دو حوزه‬ ‫سینمای ما پس از انقالب‬ ‫تثبیت شد‪ ،‬حوزه دفاع مقدس‬ ‫و حوزه کودک و نوجوان‪ .‬اما هر‬ ‫دهه که پیش رفتیم سینمای‬ ‫کودک کمرنگ می شد و این‬ ‫در حالی بود که در سینمای‬ ‫جهان با فیلم های کودک مطرح‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫نگاهیبهنمایش«لولیتانسخه ی‪»12‬به کارگردانیبهناماحمدی‬ ‫بهای ازادی با رعایت قانون پرداخت می شود‬ ‫کیارش وفایی‬ ‫وا کاوی زندگی و شرایطی که انسان انها را تجربه می کند وابسته به عواملی است که او را ترغیب به عمل یا‬ ‫رفتــاری می کنــد‪ .‬لذا شــرط این رویارویی از زاوی ـه ای به جهان درون و از نگاهی بــه تاثیرات محیط پیرامون‬ ‫یگــردد کــه هــر کدام نقشــی را بــه شــکل جدا گانه و یا هم راســتا بــا یکدیگر ایفــا می کنند‪ .‬ضــرورت این‬ ‫بــاز م ‬ ‫پرداخت صرفا نه پیرو نتیجه گیری‪ ،‬بلکه تصمیمی برای کشــف قلمداد می شــود تا مشــخص کند انسان در‬ ‫کدام وجه خود حرفی برای گفتن دارد‪ .‬الزمه دانستن و اموختن جزو نکاتی است که در طول تاریخ بشر به‬ ‫کار گرفته شــده تا کارکرد هر انســان بنابر تعریفی که برای خود دارد به درســتی در ذهن سایرین هجی شود‪.‬‬ ‫تا کیدی که نیازمند ان اســت تا جوامع بشــری بتوانند با اســتدال ل ها و درک درســت به ســوی کمال رفته و‬ ‫به رویکردی مناســب از باورها و عملکردهای رفتاری دســت پیدا کنند‪ .‬حال در این میان اتفاق ها و ســایر‬ ‫داده های جهان هستی جزو عنوان هایی هستند که قادر خواهند بود که تاثیراتی چه به شکل مستقیم و یا‬ ‫غیرمستقیم در سرنوشت انسان تعریف کنند‪ .‬اصوال ضرورت برپایی اجتماع این فضا را در اختیار انسان ها‬ ‫قــرار می دهــد کــه ســاختار وجــودی خــود را در مواقعی از جز بــه کل و در زمانــی از کل به جز برســانند تا ا گاه‬ ‫شــوند که نقش و وظیفه هر انســان در این جهان در برابر انســان ها و سایر داشته های ان به چه صورت رخ‬ ‫خواهــد داد‪ .‬لــذا ایــن موضــوع بهانه ای می شــود تا مرز بیــن داده ها و داشــته ها باتوجه به باورها مشــخص‬ ‫شده و تصمیم نهایی برای ادامه دادن راه و روش معین گردد‪ .‬در واقع انسان با کارکرد خود در این چرخه‬ ‫می تواند اذعان کند که هم راســتا شــدن او با نظم جهان هســتی و یا جوامع انســانی با چه ساختاری پیش‬ ‫خواهد رفت‪ .‬حال با این تعریف باید این نکته را یاداور شــد که همیشــه اهمیت هدف انتهای راه نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه طــول مســیر و ظرفیت داده ها و اتفاق هایی کــه باورها را پدید می اورند نیز تاثیــرات مختص به خود را‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین انسان مخلوقی هدف مند‪ ،‬کنجکاو و تشنه عمل کردن است که برای بودن و دیده شدن از‬ ‫هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد‪ .‬نمایش «لولیتا نسخه ی ‪ »12‬سعی دارد با پیش اوردن شرایط و اتفاق ها‬ ‫به فلسفه وجود انسان و کارکردش در جهان پیرامون اشاره کند تا از همان ابتدا مخاطب ا گاه باشد که در‬ ‫چه دنیا و موقعیتی قرار گرفته است‪ .‬جهان متن این نمایش با پیش اوردن الزمه های درک درست از درام‬ ‫و روایت می کوشــد تا شــخصیت ها که ما به ازایی از انســان هســتند را در جهانی المکان و ال زمان قرار بدهد‬ ‫تا بتواند از این طریق دیدگاه خود را نمایان ســازد‪ .‬حال این مســئله ســبب شده تا روابط بین شخصیت ها‬ ‫و جهان پیرامون نقشی پر رنگ برای ادعای چنین رویکردی باشد‪ .‬لذا این طراحی از زاویه دیگر گویای ان‬ ‫است که تخیل در جهان اثر نیز وجود دارد تا قابلیت های روایی به شکلی این روابط‪ ،‬اتفاق ها و رخدادهای‬ ‫گونا گــون را بــه یکدیگــر متصل کرده و در مســیر روایت اصلــی قرار بدهد‪ .‬اصوال ضرورت ایــن گونه طراحی ها‬ ‫ان اســت که شــخصیت ها تعیین کننده هســتند و در کنار انها رویدادهایی پدید می ایند تا خرده پیرنگ ها‬ ‫تعریفی درست را از خود ارائه کنند‪ .‬جهان اثر با ساختاری شاعرانه ترکیب شده تا از این طریق شخصیت‪‎‬ها‬ ‫بتواننــد بنابــر اتفاقــی خود را معرفی کنند که چنیــن ورودی با در نظر گرفتن محتوا پدیــد می اید‪ .‬البته باید‬ ‫این نکته را یاداور شــد فضاســازی درام و ســاختار اصلی این نمایش بر اســاس محتوا و فرم صورت می گیرد‬ ‫کــه هــم راســتا بــا یکدیگر پیش می رونــد‪ .‬بنابراین باید گفــت که اتفاق های ایــن اثر جزو اهرم هــای تاثیرگذار‬ ‫در روایــت هســتند تــا مخاطــب ا گاه شــود هر شــخصیت با چه دلیــل و رویکردی بــه جهان اثــر ورود و بعد از‬ ‫شــکل دادن اتفاقی از ان خارج می شــود‪ .‬حال در این میان دگرگونی شــخصیت ها تحت تاثیر ذات درونی و‬ ‫خشونت هایی نهفته انها اوج می گیرد که در این موضوع فرم نفش تاثیرگذاری را ایفا می کند‪.‬‬ ‫برون ریزی شخصیت ها که مخاطب در این نمایش انها را به تماشا نشسته است بر اساس باورهای درونی‬ ‫انهــا در جهانــی خیالــی رخ می دهــد که این اتفاق ســبب می شــود همــه چیز تــا انــدازه ای غیرطبیعی جلوه‬ ‫کند‪ .‬شــخصیت «لولیتا» در این نمایش به نوعی تبدیل به دانای کلی شــده اســت که با ســایر شخصیت ها‬ ‫در تالش هســتند تا هســتی و نیســتی وجود انســان را باتوجه به کارکردهای روایت در جهان متن به تصویر‬ ‫در اورند‪ .‬حال این باور از ســوی مخاطب می تواند این گونه تعریف شــود که ســایر شــخصیت ها انسان های‬ ‫س گونه بــه زندگی این شــخصیت ورود‬ ‫خیالــی ذهــن «لولیتــا» و یا انها کســانی هســتند کــه در رویای کابــو ‬ ‫کرده اند‪ .‬لذا در هر دو فرض می توان این موضوع را به یقین رساند که کنش و وا کنش ها بر اساس موقعیت ها‬ ‫رخ می دهنــد تــا بنابــر هر حــدس و گمانی جهان اثر به مســیر خود ادامــه داده تا به هدف مورد نظر برســد‪.‬‬ ‫شخصیت پردازی ها در این نمایش باتوجه به مختصاتی که در محتوا وجود دارد به شکل تیپ در مسیری‬ ‫خطــی حرکــت کــرده و با در اختیار گرفتن کدهای شناســایی جهان اثــر را دچار تغییر موقعیــت می کنند‪ .‬در‬ ‫واقــع ایــن درام فانتــزی از رمان معروف «لولیتا» نابا کوف تنها ایده اثر و نام شــخصیت اصلی ان را وام گرفته‬ ‫است و دیگر هیچ ارتباطی با ان اثر ندارد‪ .‬حال این مسئله سبب شده که کارکردهای روایی جهان متن و اثر‬ ‫را به گونه ای متمایز درباره ذات انسان مورد نقد قرار بدهند‪ .‬نریشن های ابتدا و میانه اثر تا اندازه ای مسیر‬ ‫داده ها و شرایط را با وا کنش شخصیت اصلی شرح می دهد تا ابهام درباره ندانستن جایگاه شخصیت ها از‬ ‫میان رفته و تنهایی انسان که یکی از نکات اصلی است عیان شود‪.‬‬ ‫ترکیب میزانس ـن های ســیال و یا طراحی شده بر اســاس موقعیت در جهان این نمایش کارکرد درستی را به‬ ‫خــود گرفته انــد کــه هر کدام از انهــا در مقطعی از زمان اثر گویای جهان بینی کارگردان اســت‪ .‬شــاید ا گر این‬ ‫میزانس ـن ها وجود نداشــت مخاطب قادر نبود تا بداند که دقیقا در لحظه شــاهد چه رخدادی است‪ ،‬اما با‬ ‫این مزیت نیز همچنان باید گفت که متن با فرافکنی های خود تا اندازه ای جهان اثر را شلوغ کرده است که‬ ‫ا گر مخاطب به درستی با ان روبرو نشود می تواند از نظر باورپذیری مشکل افرین باشد‪.‬‬ ‫نمایش «لولیتا نسخه ی ‪ »12‬اثری است که از نظر فضاسازی و درام مزایایی دارد که هم راستا با فرم و محتوا‬ ‫شــکلی واحد را تشــکیل می دهند تــا بتوانند تمایزهای موجــود را بعنوان اهرم های موثر مورد اســتفاده قرار‬ ‫بدهند‪ .‬حال لزوم انکه رویکرد ادبی این اثر تنها شامل ایده ان بوده مربوط به دیدگاهی است که کارگردان‬ ‫مورد توجه قرار داده و نه شخص دیگری‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫«مبارک» و «سیاه»‬ ‫در خارج ارج دارند و اینجا نه!‬ ‫داوود داداشــی ســیاه باز قدیمی نمایش های ایینی و ســنتی ضمن اشــاره به‬ ‫عالیــق شــخصی اش در این حوزه و اصولی کــه در کارهایش رعایت می کند‪ ،‬از‬ ‫بی توجهــی به نمایش های ایرانی در داخل کشــور گالیه کرد‪ .‬داوود داداشــی‬ ‫هنرمنــد نمایش های ســنتی و روحوضی که از جمله ســیاه بازان حرفــه ای و‬ ‫قدیمینمایش هایایرانیاستودر افتتاحیهجشنوارهنمایش هایایینیو‬ ‫سنتیبهاجرایبرنامهپرداخت گفت‪:‬من‪ ۳۵‬سالاست که کار تختحوضی‬ ‫می کنــم و از ‪ ۱۹‬دوره برگــزاری جشــنواره ایینــی و ســنتی در ‪ ۱۸‬دوره ان حضــور‬ ‫داشته ام اما در این دوره شرکت نکردم‪ .‬وی درباره دالیل حضور نداشتنش در‬ ‫ایندورهاز جشنوارهبیان کرد‪:‬بهنوعیباجشنوارهقهر کرده اموباوجودی که‬ ‫پیشنهاد زیادی هم برای شرکت در جشنواره داشتم‪ ،‬ترجیح دادم امسال در‬ ‫بخش صحنه ای شرکت نکنم و تنها در بخش قهوه خانه ای هستم‪ .‬به دلیل‬ ‫بی مهری هایی کهدر سال هایقبلومخصوصادورههجدهمدر حقمشده‬ ‫بــود ایــن تصمیم را گفتم البته باز هم دلم نیامد که به جشــنواره پشــت کنم‬ ‫چون من ســال هاســت با جشنواره عجین شــده ام و طنازی و ســیاه بازی در‬ ‫خونم اســت و زمانی که نام جشنواره ایینی و سنتی به میان می اید بی مهابا‬ ‫دوستدارمدرانحضورداشتهباشمبههمیندلیلدرافتتاحیهجشنوارهدر‬ ‫کاشانبهیادمرحومسعدیافشار قطعهاینمایشیراهمراهباعلیفتحعلی‬ ‫اجرا کردم‪ .‬معتقدم با منطق هم می شود مخاطب را خنداند و ا گر هنرمندی‬ ‫عناصر کمدیرابداند‪،‬دیگرالزمنیستبرایخنداندنمخاطببههرترفندی‬ ‫دستاویزشوداینسیاه باز قدیمیدربارهبی توجهیبهسیاه بازیعنوان کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه همه سیاه بازان ما از دنیا رفته اند و در حال حاضر از قدیمی ها تنها‬ ‫منوجوادانصافیدر حال کار کردنهستیم‪.‬ماچیززیادیهمنمی خواهیم‬ ‫وتنهاخواسته مانایناست کهقدرسیاه بازانرابدانند‪.‬ا گراینجشنوارهبرای‬ ‫احیاینمایش هایسنتیبرپاشده‪،‬بایدبرایشخصیت«مبارک»و«سیاه»‬ ‫ارزش قائل شود‪ .‬کاراکتر سیاه در یونسکو ثبت شده است و زمانی که من به‬ ‫خارج از کشــور ســفر می کنم‪ ،‬احترام و ارج و قرب زیادی برای ما قائل هستند‬ ‫اما در اینجا این اتفاق کمتر رخ می دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من به صورت ا کادمی‬ ‫و اصولــی ســیاه بازی کار می کنــم و به هر قیمتی تماشــاگران را نمی خندانم و‬ ‫توصیه امبهجوانانی کهدر اینحوزه کار می کنندایناست کهبهشکلاصولی‬ ‫کار کنندوسیاه بازیراباهجویاتقاطینکنند‪.‬معتقدمبامنطقهممی شود‬ ‫مخاطب را خنداند و ا گر هنرمندی عناصر کمدی را بداند‪ ،‬دیگر الزم نیســت‬ ‫بــرای خنداندن مخاطب به هر ترفندی دســت اویز شــود‪ .‬مــن کارم را بلدم و‬ ‫محالاستتکنیکیرا کهامسالبه کار برده امسالدیگرهممورداستفادهقرار‬ ‫دهم‪ .‬این هنرمند در پایان صحبت هایش درباره جایگاه فعلی نمایش های‬ ‫ایینیوسنتیدرمیانمخاطبانیاداورشد‪:‬منبهتوفیقنمایش هایایینیو‬ ‫سنتیخیلیخوش بینوامیدوار هستمچونایندرختخشکشدهبودو‬ ‫داشتندشاخوبرگشراهممی زدندامااقایفتحعلی بیگیایندرخترادوباره‬ ‫ابیاریوزنده کرد‪.‬‬ ‫هفتنمایشدرتاالرهایمختلفمجموعه‬ ‫تئاتر شهر به صحنه می روند‬ ‫هفتاثرنمایشیجدیدباپایان گرفتننوزدهمینجشنوارهنمایش هایایینی‬ ‫وسنتیدر تاالرهایمختلفمجموعهتئاترشهراجرایخودرااغاز می کنند‪.‬با‬ ‫پایان گرفتننوزدهمینجشنوارهنمایشهایایینیوسنتیهفتاثرنمایشی‬ ‫جدیددرتاالرهایمختلفمجموعهتئاترشهراجرایخودرااغازمی کنند‪.‬این‬ ‫درحالیاست کهنمایش«النچر‪»۵‬به کارگردانیمسعودصارمیوپویاسعیدی‬ ‫کهازچندیپیشدرتاالرسایهرویصحنهرفتهبودنظربهاستقبالقابلتوجه‬ ‫تماشاگرانازروزسهشنبه‪ ۲۹‬شهریورتادوهفتهدیگربهاجرایخوددراینتاالر‬ ‫ادامهمیدهد‪.‬درتاالرچهارسونمایش«ارش»بهنویسندگیو کارگردانی گلچهر‬ ‫دامغانیوبازیمریممعینی‪،‬اروین گالستیان‪،‬مجتبیفالحی‪،‬بنفشهریاضی‪،‬‬ ‫میرحسیننونچی‪،‬محمدابوالحسنی‪،‬عرفانرحیمی‪،‬مصطفیپروین‪،‬علی‬ ‫عســکری‪ ،‬مهدی تاجیک‪ ،‬مینا حبیبی از روز دهم شــهریور اجرای خود را اغاز‬ ‫مــی کند‪ .‬این اثر نمایشــی از تاریخ یاد شــده ســاعت‪ ۱۷:۱۵‬به مــدت زمان‪۸۵‬‬ ‫دقیقهوقیمتبلیت‪ ۳۵‬هزار رویصحنهمیرود‪.‬در همینتاالرنمایش«رگ»‬ ‫به نویســندگی ایوب اقاخانی‪ ،‬فرهاد امینی‪ ،‬ویدا دانشــمند و کارگردانی ایوب‬ ‫اقاخانی از روز دوشنبه چهارم شهریور ساعت‪ ۱۹:۳۰‬با مدت زمان‪ ۹۵‬دقیقه و‬ ‫قیمت بلیت‪ ۴۰‬هزار تومان روی صحنه می رود‪ .‬در این نمایش برزو ارجمند‪،‬‬ ‫وحیداقاپور‪ ،‬عرفان ابراهیمی‪ ،‬محسن بهرامی‪ ،‬بهناز بستان دست‪ ،‬الهه شه‬ ‫پرست‪،‬هلنبهرامیبهعنوانبازیگرحضوردارند‪«.‬شکم»عنواننمایشجدید‬ ‫دیگری به نویســندگی و کارگردانی علیرضا معروفی اســت کــه از روز جمعه اول‬ ‫شهریوردرتاالرقشقاییرویصحنهمیرود‪.‬درایننمایش کهازتاریخیادشده‬ ‫ساعت‪ ۱۸‬به مدت زمان‪ ۶۵‬دقیقه و قیمت بلیت‪ ۳۰‬هزار تومان روی صحنه‬ ‫میرود‪،‬حامدتاجبخارایی‪،‬مهنازمیرزایی‪،‬لیالمیناوند‪ ،‬کیواناحمدیواحمد‬ ‫جعفری به عنوان بازیگر حضور دارند‪ .‬نمایش «اسکرین شات» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانــی نــدا قربانیان و بازی حمیدرضا معــدن کن‪ ،‬محمود حقیری‪ ،‬ندا‬ ‫قربانیان‪،‬سحرنازعباسزاده‪،‬سیدفرازتجلی‪،‬مسعودبیگلری‪،‬ریحانهیزدانیار‪،‬‬ ‫مرتضیمرادیهمنمایشجدیدتاالرقشقاییاست کهازروزجمعهاولشهریور‬ ‫ماه اجرای خود را اغاز می کند‪ .‬این نمایش از تاریخ یاد شده ساعت‪ ۲۰‬با مدت‬ ‫زمان‪۷۰‬دقیقهوقیمتبلیت‪۳۰‬هزارتومانپذیرایدوستدارانتئاتراست‪.‬تاالر‬ ‫سایهمجموعهتئاترشهرهمازروزچهارشنبه‪۳۰‬مردادهمزمانبااجراینمایش‬ ‫«النچر‪»۵‬بهنویسندگیو کارگردانیمسعودصارمیوپویاسعیدی کهبهدلیل‬ ‫استقبالتماشاگرانتادوهفتهدیگررویصحنهاست‪،‬نمایشجدیددیگریبا‬ ‫نام«ستارشناس»بهنویسندگیو کارگردانیاصغرنوریساعت‪ ۱۸:۳۰‬بهمدت‬ ‫زمــان‪ ۷۵‬دقیقــه و قیمت بلیت‪ ۳۵‬هــزار تومان روی صحنه مــی رود‪ .‬در این‬ ‫نمایشبهعنوانبازیگرحضوردارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمدجلیلعندلیبیدراختتامیه یجشنواره«دف؛نوایرحمت»‪:‬‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫موسیقینواحیایران‬ ‫برای مسافران مترو اجرا شد‬ ‫برنامه «اوای ســرزمین من» با اجرای موســیقی نواحی و اقوام ایران زمین‬ ‫طــی یــک هفتــه در ایســتگاه های متــروی تهــران برگــزار شــد‪ .‬در روزهای‬ ‫فرخنــده دهــه والیــت و اعیــاد قربــان و غدیــر قــرار داریــم‪ .‬در تمامی معابر‬ ‫عمومی نمادهای غدیر یاداور روزهای عهد و پیمان با ثقلین‪ ،‬این میراث‬ ‫ماندگار اخرین پیام اور رحمت الهی اســت‪ .‬متروی تهران نیز به مناســبت‬ ‫ایــن روزهــای مبــارک فضــای شــاد و بانشــاطی را برای مســافران خســته‬ ‫و گریــزان از گرمــا و ترافیــک تــدارک دیــده اســت‪ .‬چهارمیــن دوره «اوای‬ ‫ســرزمین مــن» بــا اجــرای موســیقی نواحــی و اقــوام ایران زمیــن از طــرف‬ ‫معاونــت فرهنگی و اجتماعی شــرکت بهره برداری متروی تهــران در حال‬ ‫برگــزاری اســت‪ .‬در ایــن برنامه هنری و فرهنگی گروه هایی از اســتان های‬ ‫کشور به اجرای موسیقی اقوام می پردازند‪ .‬شاهین ترکان سرپرست گروه‬ ‫«هم نــوازان رها» از همدان دربــاره این رویداد گفت‪ :‬گروه هم نوازان رها با‬ ‫اجرای محلی و ســنتی به گویش شــهر همدان از ســال ‪ 90‬فعالیت خود را‬ ‫اغــاز کرده و این دومین حضور ما در اوای ســرزمین من‪ ،‬در متروی تهران‬ ‫است‪ .‬البته با توجه به اینکه موسیقی با گویش محلی شهر همدان کمتر‬ ‫شــناخته شده اســت تالش کردیم با انتخاب شــعرهای محلی از شاعران‬ ‫مطرح و انتخاب ملودی های شاد‪ ،‬مسافران را با این نغمه ها اشنا کنیم‪،‬‬ ‫به همین دلیل طی چهار ســال گذشته با استفاده از نظرات کارشناسان‬ ‫فرهنگــی ایــن ملودی هــا را در مناســبت های مختلــف بــرای مــردم اجــرا‬ ‫کردیم‪ .‬این امر از این جهت حایز اهمیت است که همدان به عنوان اولین‬ ‫پایتخت ایران دارای جایگاه ویژه فرهنگی است‪ .‬ترکمان ادامه داد‪ :‬اجرای‬ ‫برنامه های هنری مانند موسیقی می تواند در ایجاد روحیه بانشاط بین‬ ‫مردم موثر باشــد‪ .‬گذرگاه هــای متروی تهران به عنوان یــک مکان پرتردد‬ ‫زمینه مناســبی برای ایجاد این فضا و البته تلطیف روحیه مردم به دلیل‬ ‫مشــکالت اقتصــادی اســت‪ .‬ایــن اجراهــا عــاوه بــر ایجــاد شــور و نشــاط‬ ‫بین مســافران‪ ،‬موجب شناســایی و معرفــی گروه های مختلــف از اقوام و‬ ‫فرهنگ های گونا گون کشور شده است‪ .‬ترکمان درباره برخورد مسافران‬ ‫بــا برنامه و بازخــورد اجرای گروهش گفت ‪ :‬وقتی اجرای موســیقی از زبان‬ ‫ً‬ ‫مردم و برای مردم باشد مسلما با استقبال مواجه می شود‪ .‬در این جا هم‬ ‫ما با تشویق و استقبال مواجه شدیم به طوری که پیش از اغاز برنامه و در‬ ‫زمانی که مشــغول اماده کردن ســاز ها می شــویم مسافران مشتاق شروع‬ ‫برنامه هستند و از اجرای ما فیلم و عکس تهیه می کنند‪ .‬امیدوارم باز هم‬ ‫بتوانیم در این برنامه حضور داشــته باشــیم‪ .‬فرحان خا کی از گروه هنری‬ ‫«گردوخا ک» از جزیره قشم گفت‪ :‬برگزاری برنامه های موسیقی در جایی‬ ‫مثل مترو و البته به مناسبت هایی مانند دهه والیت‪ ،‬فضای بانشاطی را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬شــنیدن نوای شاد موسیقی می تواند خســتگی روزانه را از‬ ‫تــن مســافران در کنــد و ان ها با روحیه ای شــاد کنار خانــواده خود حضور‬ ‫پیدا کنند‪ .‬خا کی ادامه داد‪ :‬گروه هنری گرد و خا ک برای اولین بار است‬ ‫که در این برنامه و در متروی تهران به اجرا می پردازد‪ .‬موسیقی ما برگرفته‬ ‫از نواهای محلی اســتان هرمزگان و به ویژه جزیره قشــم است‪ .‬بیشتر این‬ ‫اوازها مربوط به زمانی اســت که صیادان و دریانوردان هنگام صید ماهی‬ ‫در خلیــج فــارس با یکدیگر زمزمــه می کنند‪ .‬همان طور کــه می دانید این‬ ‫ً‬ ‫موســیقی معموال دارای ریتم شــادی اســت که شنوندگان بســیاری را به‬ ‫خود جذب می کند‪ .‬موسیقی بخش جدانشدنی از فرهنگ‪ ،‬زندگی و اداب‬ ‫و رسوم مردم خونگرم جنوب ایران است‪ .‬خا کی با بیان خاطره ای جالب‬ ‫از اجرایی که در فضای مترو داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬چون برای اولین بار در مکانی‬ ‫مانند مترو برنامه اجرا می کردیم هیچ تصوری از استقبال مردم و مسافران‬ ‫نداشتیم‪ .‬ذهنیت ما این بود که مترو محل گذر مسافرانی است که برای‬ ‫رســیدن به مقصد شــتاب دارنــد‪ .‬اما زمانی کــه اجرای برنامه داشــتیم با‬ ‫استقبال خیلی خوبی از طرف مسافران مواجه شدیم‪ .‬خیلی جالب است‬ ‫کــه در حیــن اجرای برنامه با چند تن از هم اســتانی های عزیزمــان روبه رو‬ ‫شدیم که با مراجعه به گروه با ما احوالپرسی کردند و بقیه مردم هم ضمن‬ ‫استقبال از برنامه زمان اجرای بعدی را از ما پرس وجو می کردند‪.‬‬ ‫خا کی ادامه داد‪ :‬اجرای برنامه های هنری و فرهنگی به خصوص موسیقی‬ ‫عالوه بر اشنایی بیشتر مردم با فرهنگ های مختلف باعث نزدیکی بیشتر‬ ‫اقوام سرزمین عزیزمان با یکدیگر می شود‪ .‬چهارمین دوره اوای «سرزمین‬ ‫من» در ‪ 13‬ایستگاه مترو برگزار شد‪ .‬این برنامه برای چهارمین سال از روز‬ ‫شــنبه ‪ 19‬مرداد تا پنجشــنبه ‪ 24‬مــرداد ‪ 1398‬در ایســتگاه های تجریش‪،‬‬ ‫شــهید بهشــتی‪ ،‬قلهک‪ ،‬شــوش‪ ،‬ارم ســبز‪ ،‬تئاتر شــهر‪ ،‬دروازه شــمیران‪،‬‬ ‫پیروزی‪ ،‬میدان ازادی‪ ،‬میدان حضرت ولی عصر(عج)‪ ،‬میدان جهاد‪ ،‬امام‬ ‫خمینی(ره) و دانشگاه علم وصنعت برگزار شد‪.‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫افتخارمی کنمکهسنندجپایتختدفجهاناست‬ ‫«محمدجلیل عندلیبی» در ایین اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫«دف؛ نوای رحمت» که ‪ 25‬مرداد ماه برگزار شــد‪ ،‬ثبت ســنندج به عنوان‬ ‫پایتخت دف جهان را مایه مباهات و افتخار خود دانست و کتاب جدید‬ ‫خــود دربــاره ســاز دف را به حوزه هنری تقدیم کرد‪ .‬در این مراســم «امین‬ ‫مــرادی » ‪-‬دبیــر نهمین جشــنواره بین المللی دف نــوای رحمت و رییس‬ ‫حوزه هنری استان کردستان‪ -‬انی جشنواره را درختی تنومند دانست که‬ ‫به نمایش همدلی‪ ،‬مهربانی و همگرایی تبدیل شده است‪« :‬برگزاری این‬ ‫جشنواره در سنندج که به عنوان پایتخت دف جهان شناخته می شود‪،‬‬ ‫ادای احتــرام بــه همــه بزرگان این شــهر اســت که نــوای دف و ذکــر حق را‬ ‫ســر داده انــد‪ ،‬محســوب می شــود‪ .‬این جشــنواره برگزاری خــود را مدیون‬ ‫هنرمندان‪ ،‬مردم و مســئوالن می داند‪ ».‬دبیر جشنواره با اشاره به حضور‬ ‫‪ 304‬اثر و راهیابی ‪ 202‬اثر به بخش رقابتی عنوان کرد‪« :‬امسال برای اولین‬ ‫بار شاهد حضور گروه های خارجی قوالی با ارائه موسیقی هند و افغانستان‬ ‫و یاران از کردستان عراق و‪ ...‬بودیم‪ .‬همچنین برگزاری اجتماع بزرگ دف‬ ‫نــوازان در مراســم «اوای دوســت» که با بــارش بــاران و نعمت الهی همراه‬ ‫شــد و نمایش فیلم «پرنده نادر» و حضور گســترده مردم را باید به عنوان‬ ‫بخش هــای دیگــر این جشــنواره دانســت‪ ».‬وی با تقدیــر از محمدجلیل‬ ‫عندلیبــی بیان کرد‪« :‬او تالش های بی بدیلــی در تربیت هنرمندان جوان‬ ‫و شــناخته شــده در استان و ایران داشته اســت‪ .‬همچنین باید از داوران‬ ‫جشنواره برای همراهی شان و اهالی رسانه برای پوشش خبری این اتفاق‬ ‫تشکر کنم‪».‬‬ ‫حسینی شاهرودی‪ :‬انسان باید هنر خداوند را متجلی کند‬ ‫ایت اهلل ســید محمد حسینی شاهرودی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫کردســتان نیــز با حضور روی ســن عنوان کرد‪« :‬دهــه امامت و والیت و‬ ‫عیــد قربــان و غدیر را باید تبریک بگویم‪ .‬هنرمند واقعی خداوند اســت‬ ‫کــه در تکویــن جهــان همه اجــزای عالــم را با موســیقی خاصــی افریده‬ ‫اســت‪ .‬قران کریم نیز دارای ارامش خاصی به جهت نوعی از موســیقی‬ ‫اســت کــه در لحــن و ایــات ان قــرار دارد‪ .‬همچنین تجلی هنــر خداوند‬ ‫را در افرینــش انســان نیــز می تــوان دیــد‪ .‬انســان بــه گون ـه ای افریــده‬ ‫شــده اســت که هنر الهی را بتواند جلوه گر شــود‪ .‬موســیقی ایینی که با‬ ‫دف نــوازی همراه می شــود‪ ،‬دارای ویژگی خاصی اســت کــه باید به ان‬ ‫توجه شود‪ .‬علت انتخاب نوای رحمت نیز همین است‪ .‬ما باید از این‬ ‫نعمت هــا بهــره ببریم و همه اجزای عالم تســبیح خداوند را می گویند و‬ ‫در مسیر کمال نیز حرکت می کنند و قدرت خداوند را متجلی می کنند‪.‬‬ ‫در واقــع جلــوه ای از هنــر الهــی را ظاهر می کننــد که به ماندگاری شــان‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬همچنین همزمان خودشــان را نیز متحــول می کنند و‬ ‫در ایــن رابطــه متقابــل باید همه چیز در مســیر تکامل و رشــد ادمی به‬ ‫کار گرفته شود تا به خدا نزدیک تر شود‪».‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان کردستان خاطر نشان کرد‪« :‬در هر دورانی از‬ ‫تاریخ یک خلیفه الهی که کماالت الهی در او متجلی شــده اســت‪ ،‬وجود‬ ‫دارد و ان ها نیز از جمله هنرمندان هستند‪ .‬برای مثال نهج البالغه کتابی‬ ‫هنرمندانه در کالم و محتواست و فرصت های جشنواره ها نظیر دف نوای‬ ‫رحمت نیز به این رشد و کمال کمک می کنند‪».‬‬ ‫در ادامه مســتندی از روند برگزاری جشــنواره نمایش داده شد و با حضور‬ ‫اعضای هیات داوری و مســئوالن و مدیران و هنرمندان حاضر در مراسم‬ ‫جوایز برگزیدگان در بخش مختلف اهدا شد‪.‬‬ ‫در ادامه گروه دف نوازی با سرپرســتی مســعود مرادی و سرپرستی شهرام‬ ‫منصوری به اجرا پرداختند‪.‬‬ ‫همچنین مســتندی از زندگی محمدجلیل عندلیبی نوازنده و اهنگســاز‬ ‫پیشکســوت پخــش شــد و اســتاندار کردســتان‪ ،‬بیــژن کامــکار‪ ،‬فریــدون‬ ‫شــهبازیان‪ ،‬عمــاد توحیــدی‪ ،‬امیــن مــرادی رییس حــوزه هنری اســتان‬ ‫کردســتان و دبیــر جشــنواره‪ ،‬مهدی احمــدی دبیر هنری جشــنواره برای‬ ‫تجلیل از این هنرمند پیشکسوت به روی سن رفتند‪.‬‬ ‫محمدجلیل عندلیبی بیان کرد‪« :‬باید این مژده را بدهم که کتابی درباره‬ ‫دف و تکایــا و حامــل دف که چیزی شــبیه کلید ســل اســت‪ ،‬نوشــته ام و‬ ‫سعی کرده ام دف را به طور ا کادمیک معرفی کنم و این کتاب را به حوزه‬ ‫هنری تقدیم می کنم‪ .‬افتخار می کنم دف جهانی شده است و سنندج به‬ ‫عنوان پایتخت دف جهان شناخته می شود‪ .‬باید از استاد فرزاد عندلیبی‬ ‫نیز تشکر کنم که این سال ها من را سربلند کرده است‪».‬‬ ‫در ادامه حاضران نجمه تجدد همسر بیژن کامکار را تشویق کردند‪.‬‬ ‫در ادامه جایزه ویژه دبیر جشــنواره به محمد مرادی تعلق گرفت‪ .‬وی به‬ ‫دلیــل حضور منصور مرادی پــدرش در گروه داوران جشــنواره از حضور در‬ ‫جشنواره و بخش تکنوازی اقایان بزرگسال انصراف داده بود‪.‬‬ ‫تکنوازی بانوان نوجوان‬ ‫الیســا قدســی از شهررضا نیز جایزه سوم بخش تکنوازی بانوان نوجوان را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬ارینا ایوبی از سنندج رتبه دوم و مهتاب کرامتی از‬ ‫مشهد رتبه اول این بخش را دریافت کردند‪.‬‬ ‫تکنوازی اقایان نوجوان‬ ‫جایــزه ویــژه هیــات داوران در بخــش تکنــوازی اقایــان نوجوان بــه تایماز‬ ‫محسنی از تبریز تعلق گرفت‪.‬‬ ‫همچنین رضا دزایی پور از ساری‪ ،‬علی صیاد پور از امل و اران حسن زاده‬ ‫از مریوان رتبه سوم را در این بخش دریافت کردند‪.‬‬ ‫تکنوازی بانوان بزرگسال‬ ‫ســیران ادیب فر از ســنندج‪ ،‬مژده رحمانی از ســنندج و فاطمه دوســتی از‬ ‫مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫تکنوازی اقایان بزرگسال‬ ‫عرفان مرادی از سنندج‪ ،‬علی اصغر کرمی از امل رتبه های اول و دوم را در‬ ‫بخش تکنوازی اقایان بزرگســال دریافت کردند و جایزه ســوم این بخش‬ ‫نیز به طور مشترک به متین رحمانی از سنندج و ارمین رستگاری از بیجار‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مولودی خوانی‬ ‫گروه سوزی دل به سرپرستی مهران حسینی از استان سنندج‪ ،‬گروه بیدل‬ ‫بــه سرپرســتی علــی پورعطایــی از تربت جام و گــروه محمد رســول اهلل به‬ ‫سرپرســتی فرید منصوری از ســنندج به عنوان برگزیدگان بخش مولودی‬ ‫خوانی نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت معرفی شدند‪.‬‬ ‫گروه نوازی‬ ‫گروه نوانس به سرپرســتی پوریا رحمانی از کردستان رتبه اول‪ ،‬گروه اراس‬ ‫به سرپرستی نیلوفر کریمی از یزد رتبه دوم و گروه اوین به سرپرستی مریم‬ ‫گلســرخی زاده از یــزد رتبــه ســوم بخــش گروه نــوازی را به خــود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫بهمنمراد نیااستاندار کردستان‪،‬ایتاهللسیدمحمدحسینیشاهرودی‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان کردســتان‪ ،‬حشــمت اهلل صیدی شــهردار‬ ‫سنندج‪،‬بهرامنصراللهی زادهرییسسازمانمدیریتوبرنامه ریزیاستان‬ ‫کردســتان‪ ،‬حســین خــوش اقبــال معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی‬ ‫اســتاندار کردســتان‪ ،‬بیــژن کامــکار‪ ،‬نجمــه تجدد‪ ،‬فریــدون شــهبازیان‪،‬‬ ‫محمدجلیــل عندلیبــی‪ ،‬عمــاد توحیــدی‪ ،‬منصــور مــرادی‪ ،‬مجدالدین‬ ‫معلمــی معــاون هنری حــوزه هنــری‪ ،‬امیــن مــرادی رییس حــوزه هنری‬ ‫استان کردستان و دبیر جشنواره‪ ،‬کژوان ضیاالدینی دبیر علمی و مهدی‬ ‫احمــدی دبیــر هنــری نهمیــن جشــنواره بین المللــی دف نــوای رحمت‪،‬‬ ‫عبــاس محمدی مدیر مرکز افرینش های ادبی حوزه هنری‪ ،‬میالد عرفان‬ ‫پــور مدیر مرکز موســیقی حوزه هنری‪ ،‬ســرهنگ عســگری فرمانده ســپاه‬ ‫پاســداران ســنندج‪ ،‬محمد زرویی نصراباد مدیرعامل موسســه فرهنگی‬ ‫هنری ســپهر سوره هنر‪ ،‬محمدرضا زنگنه‪ ،‬ســروش بخشش‪ ،‬ایرج کا کی‬ ‫مدیر روابط عمومی حوزه هنری اســتان کردستان و‪ ...‬از جمله حاضران‬ ‫در این مراسم بودند‪.‬‬ ‫بیژن کامکار‪:‬‬ ‫جشنواره «دف؛ نوای رحمت» چراغ موسیقی ایرانی را روشن نگه داشته است‬ ‫بیژن کامکار که به عنوان دبیر افتخاری نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫«دف؛ نــوای رحمــت» را همراهی می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬جشــنواره بین‬ ‫المللــی «دف؛ نــوای رحمت» مشــعل موســیقی ایرانی را روشــن نگه‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بیــژن کامــکار دبیــر افتخــاری نهمیــن جشــنواره بین‬ ‫المللی «دف؛ نوای رحمت» بیان کرد‪ :‬هدف از برگزاری این جشنواره‬ ‫و تمام جشــنواره ها این اســت که به پیشــرفت حوزه تخصصی خود‬ ‫کمــک کننــد در غیــر ایــن صــورت برگــزاری ان ها زیر ســوال مــی رود‪.‬‬ ‫بــه نظر می رســد جشــنواره دف نوای رحمــت با در اختیار گذاشــتن‬ ‫فرصت دیده شــدن برای جوان ترها‪ ،‬این فضا را فراهم کرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه همراهــی و حمایت گســترده مردم ســنندج و ســایر‬ ‫شــهرهای ایــران بــا جشــنواره بیــن المللی دف نــوای رحمــت افزود‪:‬‬ ‫اســتقبال مــردم همــواره باعــث امیــدواری ما بــوده و هســت‪ .‬چرا که‬ ‫متاســفانه مســئوالن هیچ حمایتی از برگزیدگان این جشنواره انجام‬ ‫نمــی دهنــد‪ .‬مــن بارها گفته ام کــه بایــد از برگزیدگان این جشــنواره‬ ‫دعوت به همکاری شــود‪ ،‬اما از من می پرســند در کدام بخش؟! در‬ ‫حالی که اداره های کل ارشاد‪ ،‬اموزش و پرورش و صداوسیما از مهم‬ ‫ترین متولیان موســیقی هســتند‪ .‬این هنرمند تصریح کرد‪ :‬هریک از‬ ‫مرا کــز اســتان هــا دارای واحــد فرهنــگ و هنر هســتند که به اشــتباه‬ ‫اداره ارشاد خوانده می شود و این بخش ها مسئول اند‪ .‬این بخش‬ ‫ها همه باید ارکستر داشته باشند‪.‬‬ ‫ا گر در هر یک از ‪ 31‬اســتان‪ ،‬یک ارکســتر فعال باشد و هر یک از ارگان‬ ‫های عنوان شــده نیز به تشــکیل این ارکستر اقدام کنند‪ ،‬می توان از‬ ‫ایــن نیروهای جوان و هنرمند کمک گرفت‪ .‬کامکار همچنین خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬به نظرم این روزها‪ ،‬موســیقی دارد موســیقی را نابود می‬ ‫کنــد‪ .‬در واقــع موســیقی مبتذل اســت که بــه موســیقی واقعی ضربه‬ ‫مــی زنــد و مــا مجبــور بــه ایــن اذعــان به ایــن مســاله هســتیم! برای‬ ‫مثــال ســالن میــاد شــبی ‪ 40‬میلیون اجاره داده می شــود اما ســوال‬ ‫اینجاســت کــه چــرا بــرای حمایــت از موســیقی ایرانــی ایــن ســالن با‬ ‫قیمــت کمتــر در اختیار گروه های موســیقی ایرانی قرار نمی گیرد که‬ ‫حمایتی هم صورت گرفته باشد؟! این نوازنده پیشکسوت گفت‪ :‬ما‬ ‫را بــه نوعــی از موســیقی که امروزه پاپ شــناخته می شــود(اما من به‬ ‫همه شان جاز می گویم) عادت داده اند‪.‬‬ ‫ا گرچــه مــا نیــاز به موســیقی یکبــار مصرف هــم داریم امــا نباید تمام‬ ‫امکانــات را در اختیار ان گذاشــت‪ .‬ا گر موســیقی پاپ ما موفق شــود‬ ‫همــه جایــزه هــای دنیــا را بگیــرد‪ ،‬در نهایــت ایــن موســیقی غربــی و‬ ‫اروپایی اســت که موفق شــده اســت‪ .‬بنابراین جای موسیقی ایرانی‬ ‫ایــن میــان کجاســت و ما بــرای موفقیت ان چه تالشــی کــرده ایم؟!‬ ‫کامکار با بیان این که الزم است بخشی از توجه ها به سمت موسیقی‬ ‫ایرانی و مقامی بازگردد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اهالی رسانه وظیفه مهمی را در‬ ‫این زمینه بردوش دارند‪ .‬علت اســتقبال از این جشنواره و جشنواره‬ ‫هــای دیگــر نیز همین اســت‪ .‬ا گر برای فرهنگ و هنر ســرمایه گذاری‬ ‫نشــود‪ ،‬رشــدی را هم شــاهد نخواهیم بود‪ .‬دبیر افتخاری جشــنواره‬ ‫بــا ارزیابی این رویداد گفت‪ :‬جشــنواره بین المللی دف نوای رحمت‬ ‫مسیر خوبی را طی کرده است و مشعل موسیقی ایرانی را روشن نگه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫جوانان هنرمند و دف نواز به شــوق این که ســال بعد در این رویداد‬ ‫شــرکت کنند یکســال تالش مــی کنند اما بایــد برای ایــن هنرمندان‬ ‫فضــای کار نیــز در نظــر گرفــت و بخــش هایــی نظیــر وزارت اموزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون و وزارت فرهنگ می تواننــد با راه اندازی‬ ‫ارکستر این فرصت را فراهم کنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه تعبیــری از موســیقی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫موســیقی بیــان احساســات پــا ک انســانی اســت امــا امــروزه گاهــی‬ ‫بــه اشــتباه از منبــع عصیــان ها و سرکشــی ها ســاخته می شــود‪ .‬زیرا‬ ‫هنرمند منبع الهامش را به جای عشــق‪ ،‬مادر‪ ،‬طبیعت و دریا و کوه‬ ‫و جنــگل‪ ،‬عصبانیــت ها قرار می دهد‪ .‬موســیقی بــا بصیرت و عمیق‬ ‫توانســته اســت هنرمندانی همچون بتهــوون‪ ،‬شــجریان‪ ،‬کامکارها‪،‬‬ ‫علیــزاده و‪ ...‬را بــه جهــان معرفی کنــد و همین موســیقی بدون نگاه‬ ‫عمق و دارای بصیرت موسیقی مبتذلی را که درگیرش هستیم‪ ،‬ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬نهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت به همت‬ ‫حوزه هنری اســتان کردستان و موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره‬ ‫هنر در سنندج در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫تیسترهایجعلیبالیجانگردشگریغذاشده اند ‪7‬‬ ‫لطمهاینفلوئنسرهابهسالمتانسان ها‬ ‫شنبـــــــــــــــه ‪26‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهمشمــاره‪1142‬‬ ‫دبیــر علمــی ایــده بــازار خــورا ک و نوشــیدنی دانشــگاه امیرکبیــر بــا بــه چالــش کشــیدن نقــش تیســترها‬ ‫(چشــنده های غذا) در معرفی خوارک ایرانی و گردشــگری غذا‪ ،‬به این پرسش که چرا با وجود تنوع خورا ک‬ ‫در ایــران‪ ،‬گردشــگران فقــط باید چلوکباب و اندکی از خورش ـت های ما را بشناســند‪ ،‬پاســخ داد‪ .‬علی زمانی‬ ‫اســتاد دانشــگاه و دبیر علمی ایده بازار خورا ک و نوشــیدنی دانشگاه امیرکبیر ـ در نشست علمی که با حضور‬ ‫کارشناســان علوم تغذیه و جمعی از دانشــجویان اشــپزی و هتلداری برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود این که بیش‬ ‫از سه هزار نوع غذا در کشور شناسایی شده و نام مکتب اشپزی ایران در کنار مکتب اشپزی رومی و چینی‬ ‫از مهم ترین مکاتب اشــپزی در جهان اســت‪ ،‬گردشــگری غذا همچنان ظرفیتی مغفول در کشور ما به شمار‬ ‫می ایــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬غــذا از دیربــاز در ایــران به عنــوان جزئــی از فرهنگ و شــاخصه ای مهم در هویــت ایرانی‬ ‫مطرح بوده است و از مهم ترین ظرفیت های موجود برای توسعه صنعت گردشگری کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که ما به دالیلی مانند معرفی نکردن خورا ک های ایرانی نتوانســتیم ســهم خود را از بازار‬ ‫گردشــگری غــذا در دنیــا بدســت اوریم‪ .‬دبیــر علمی ایده بازار دانشــگاه امیرکبیــر با بیان این که غــذا می تواند‬ ‫سفیر فرهنگی مهمی برای معرفی ایران باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در این حوزه با خالهای بسیاری روبه رو‬ ‫هســتیم‪ .‬با وجود این که تنوع خورا ک در ایران دامنه گســترده ای دارد‪ ،‬اما این تنوع در منوی رســتوران ها‬ ‫و هتل هــای کشــور هنــوز ســهمی نبــرده اســت‪ .‬زمانی‪ ،‬نداشــتن منــوی اســتاندارد را از عواملی برشــمرد که‬ ‫ســبب شــده رســتوران ها نتوانند با مشــتری خود ارتباط درســت برقرار کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬متاســفانه کارهای‬ ‫غیرحرف ـه ای و بــدون پشــتوانه علمی که بعضی از به اصطالح اموزش دهنده هــای غذا‪ ،‬مثل مخلوط کردن‬ ‫پنیر پیتزا با کباب کوبیده انجام داده اند‪ ،‬تیشــه به ریش ـه ی اصالت پخت که یکی از ارکان استانداردســازی‬ ‫بــرای معرفــی خورا ک های ایرانی به جهان بوده‪ ،‬زده اســت‪ .‬وی با طرج این پرســش کــه چرا با وجود تنوع‬ ‫خورا ک در ایران‪ ،‬گردشــگران فقط باید چلوکباب و جوجه کباب و اندکی از خورش ـت های ما را بشناســند‪،‬‬ ‫پاسخ داد‪ :‬ما برنامه جامع و مدونی برای استانداردسازی منو‪ ،‬مهندسی ان و معرفی حرفه ای خورا ک های‬ ‫ایرانی به جهان نداریم‪ .‬ا گر سازمان هایی هم در این خصوص کاری انجام داده اند خالی از اشتباه نبوده و‬ ‫یا جامع نیســت‪ .‬او با اشــاره به بروز پدیده های نوظهوری در ایران به نام «تیســترها» (چشنده های غذا) که‬ ‫گاهی خود را سفیر خورا ک ایران هم معرفی می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به جرات می توان گفت در کشورمان تیستر‬ ‫واقعــی نداریــم و چهره هایــی کــه در ســال های اخیــر مثل قــارچ در صفحات مجازی رشــد کرده انــد از اندک‬ ‫دانش الزم هم در این خصوص برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه گفت‪ :‬تیسترهای واقعی در دنیا سابقه ای حداقل چند ده ساله دارند‪ .‬ان ها که بیشتر‬ ‫به عنوان منتقد غذا شــناخته می شــوند‪ ،‬به جامعه شناســی غذا و فرهنگ خورا ک ا گاه اند‪ ،‬حواس پنج گانه‬ ‫ســالمی دارنــد که می توانند در قضاوتشــان به درســتی از ان اســتفاده کننــد‪ .‬این افراد بــدون در نظر گرفتن‬ ‫فا کتورهای شخصی و تنها با تکی ه بر معیارهای علمی‪ ،‬درباره غذا اظهارنظر می کنند و مهم تر این که مهارت‬ ‫نوشــتن مقالــه دارنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬تیســترهای واقعــی‪ ،‬ســفیرهای فرهنگــی صادقی هســتند کــه نه تنها‬ ‫بــرای نقدهای خود از صاحبان ســرمایه و رســتوران دارها پــول نمی گیرند‪ ،‬بلکه به عنوان چهره ای مســتقل‬ ‫و حرفه ای ظاهر شــده و مرجع قابل اعتمادی در جامعه شــان به شــمار می ایند‪ .‬این اســتاد دانشگاه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بیشــتر مردم نمی دانند که تیســترهای واقعی باید از حواس پنج گانه ســالمی برخوردار باشــند و قبل از‬ ‫هرگونــه اظهــار نظــر قطعی‪ ،‬خود را بــه دانش کافی درباره غذا مجهز کرد ه باشــند‪ ،‬از جملــه اینکه با فرهنگ‬ ‫خــورا ک اشــنا باشــند‪ ،‬زیبایی شناســی را درک کننــد‪ ،‬نســبت بــه موقعیتــی کــه رســتوران در ان قرارگرفتــه و‬ ‫مشــتریانی کــه به ان مراجعه می کنند دانش کافی داشــته باشــند و برای ســامت و اصالت خــورا ک جایگاه‬ ‫ویژه ای قائل باشند‪ .‬زمانی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه ضربه های که تیسترهای جعلی (فیک) به صنعت خورا ک‬ ‫و نوشــابه وارد کرده اند‪ ،‬فقط گریبان گیر رســتوران دارها نیست‪ ،‬ان ها با عملکرد اشتباه خود به سالمت غذا‬ ‫و گردشــگری خورا ک هم لطمه های جبران ناپذیری وارد کرده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬در شــرایطی که یکی از عوامل‬ ‫خطرافرین برای ســامتی انســان ها چاقی اســت و امار اضافه وزن در ایران دو برابر میانگین جهانی اســت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تیســترهای جعلی(فیــک) مســتقیما برنامه هــای غذایی ای را تبلیــغ می کند که نتیجه ای جــز چاقی ندارد‪.‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫اخبار‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫شرایط سفر اربعین اعالم شد‬ ‫ســازمان حج و زیارت اعــام کرد‪ :‬ثبت نام اربعین از اول شــهریورماه اغاز‬ ‫می شــود‪ .‬بــا وجود لغو ویزای عــراق برای ایرانی ها اما خروج از کشــور در‬ ‫اربعین‪ ،‬به ثبت نام در ســامانه ســماح منوط شــده اســت‪ .‬وزارت کشور‬ ‫اعالم کرده است‪ :‬از دهم ماه محرم برابر با ‪ ۱۹‬شهریورماه زائران اربعین به‬ ‫شرط ثبت نام قبلی‪ ،‬اجازه خروج از کشور را دارند‪ .‬سازمان حج و زیارت‬ ‫اطالع داد که با توجه به حذف روادید ایران و عراق و هزینه ان‪ ،‬اما زائران‬ ‫برای خروج از کشــور‪ ،‬الزم است در سامانه سماح ‪https://samah.haj.‬‬ ‫ت کنند‪ .‬ا گر دسترســی به این ســایت امکان پذیر‬ ‫‪ ir‬اطالعات خود را ثب ‬ ‫نبــود‪ ،‬بــا مراجعه به دفاتر زیارتی در این ســامانه می تــوان ثبت نام کرد‪.‬‬ ‫ســازمان حــج بــا اعــام این کــه ثبت نــام اربعیــن در ایــن ســامانه از اول‬ ‫شهریورماه اغاز می شود‪ ،‬فرایند ان را تشریح کرد‪ :‬متاقضیان اربعین پس‬ ‫از ثبت اطالعات مطابق مدارک هویتی در ســامانه ســماح‪ ،‬نزدیکترین‬ ‫دفتــر خدمات زیارتی به محل ســکونت خــود را در این ســایت انتخاب‬ ‫می کنند و به همراه گذرنامه معتبر و دو قطعه عکس ‪ ٣*٤‬پشت زمینه‬ ‫ً‬ ‫ســفید و ترجیحا شــبیه عکس گذرنامه بــه ان مراجعه کننــد‪ .‬گذرنامه‬ ‫متقاضیــان اربعین دســت کم باید شــش ماه اعتبار داشــته باشــد‪ .‬این‬ ‫سازمان‪ ،‬مهم ترین ضرورت ثبت نام در سامانه سماح را کنترل جمعیت‬ ‫در مرزهــا دانســته و اعالم کرد که زائران برای بیمــه و تامین ارز مورد نیاز‬ ‫این ســفر باید در این سامانه ثبت نام کرده باشند‪ .‬رییس ستاد مرکزی‬ ‫اربعین پیش تر اعالم کرده بود طبق مذا کره با بانک مرکزی‪ ،‬سهم ارزی‬ ‫هــر زائر اربعین‪۱۰۰ ،‬هزار دینار عراق اســت‪ .‬ســازمان حج و زیــارت در این‬ ‫مرحله هزینه ای را برای ثبت نام رســما اعالم نکرده اســت‪ .‬ستاد مرکزی‬ ‫پیش تر خبر داده بود‪ :‬نیروی انتظامی با کنترل ترددها‪ ،‬از دهم محرم تا‬ ‫اخر ماه صفر (برابر با ‪ ۱۹‬شــهریورماه تا هفت ابان ماه)‪ ،‬اجازه عبور و مرور‬ ‫زائرین را صرفا برای افراد ثبت نام شده در سامانه سماح صادر می کند‪.‬‬ ‫ابالغ قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی‬ ‫از سوی رئیس مجلس‬ ‫ان ها نه تنها دانشی درباره خورا ک ایرانی و ملل ندارند‪ ،‬بلکه گاهی غذایی که معرفی می کنند ملغمه ای از‬ ‫خورا کی هایی اســت که از حداقل اســتاندارد کافی غذایی نیز‪ ،‬برخوردار نیست‪ .‬این استاد دانشگاه با بیان‬ ‫این که تیســترهای فیک معجزه نمی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬بزرگ ترین مشــکل ما در گردشگری غذا «استانداردسازی‬ ‫و مهندســی منو» اســت‪ .‬غذاهای محلی در جای جای ایران با دســتورالعمل های متفاوتی طبخ می شوند‪.‬‬ ‫قلیــه ماهــی چابهــار و بوشــهر در عطر و طعم با هم تفاوتهایــی دارند‪ .‬اش دوغ و قرمه ســبزی در میان اقوام‬ ‫مختلــف دســتور پخــت مختلفــی دارد و مــا بایــد برای رســیدن به یــک منوی فرهنگــی مناســب در گام اول‬ ‫خــورا ک ایرانــی را مهندســی کنیــم‪ .‬زمانی تا کید کــرد‪ :‬معرفی خــورا ک ایرانی به توریســت های عالقه مند به‬ ‫گردشــگری غــذا با توســل به تیســترهای فیــک امکان پذیر نیســت‪ ،‬ما در این مســیر نیازمنــد برنامه مدون‪،‬‬ ‫جامع و حضور افراد متخصصی هستیم که از دانش الزم برای این امر برخوردار باشند‪.‬‬ ‫امکانبرگزاری‬ ‫رالی هایبین المللی‬ ‫در ایران‬ ‫معاون گردشــگری‪ ،‬ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری از امکان‬ ‫برگــزاری رالــی بین المللــی خودروهــای باالی ‪ 2500‬ســی ســی و موتورســیکلت های‬ ‫‪ 250‬ســی ســی در ایــران خبر داد‪ .‬ولــی تیموری گفت‪ :‬تا پیش از ایــن به دلیل وجود‬ ‫ممنوعیت ورود خودرو و موتورســیکلت ســنگین به ایران‪ ،‬رالی های بین المللی در‬ ‫کشــورمان نمی توانســت برگــزار شــود اما بــا رفع این ممنوعیت این امر میســر شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــران جز کشــورهای جاده ابریشــم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تا‬ ‫پیش از این در رالی های بین المللی خودروها از دیگر کشــورها عبور می کردند ولی‬ ‫امــکان ورود بــه ایــران را نداشــتند که وجهه خوبی برای کشــور نداشــت‪ .‬براســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬ورود و خریــد و فــروش خودرو باالی ‪ 2500‬ســی ســی و موتورســیکلت باالی‬ ‫‪ 250‬سی سی بر اساس نظر پلیس‪ ،‬گمرگ و ستاد مبارزه با قاچاق کال و ارز به کشور‬ ‫ممنــوع بود‪ ،‬ولــی در نامه نگاری و رایزنیها اعالم کردیم که خودرو و موتورســیکلت‬ ‫گردشگران به کشور خرید و فروش نمی شود و تنها مدتی کوتاه و معین در ایران تردد‬ ‫داند و ســپس خارج می شــوند‪ .‬وی گفت‪ :‬ورود خودرو و موتورســیکلت گردشگران‬ ‫خارجــی موضوع خرید و فروش نیســت؛ انها می خواهند زمانی محدود و مشــخص‬ ‫در ایــران تــردد داشــته باشــند‪ ،‬کــه نبایــد شــامل ایــن قوانیــن شــوند که با رفــع این‬ ‫محدودیــت از ایــن بــه بعد امکان حضور انهــا در ایران وجود دارد‪ .‬معاون ســازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری درباره شرایط کنونی ورود خودرو باالی‬ ‫‪ 2500‬ســی ســی و موتورســیکلت ‪ 250‬سی ســی به ایران گفت‪ :‬اژانس مجری تور و یا‬ ‫واردکننــده گردشــگران بایــد بــه گمرک وثیقــه محضری ارائــه دهد و متعهد شــود که‬ ‫این خودروها و موتورسیکلت ها در کشور نمی مانند‪ .‬عالوه بر ان الزم است معاون‬ ‫گردشــگری و ذی حســابی ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری به‬ ‫گمــرک‪ ،‬تاییدیــه و تعهدنامه هایــی را در ارتبــاط با خروج موتورســیکلت و خودروی‬ ‫گردشگران خارجی ارائه دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری درصدد است با رایزنی با دولت مصوبه یا تفسیر قانونی اخذ کند تا ورود‬ ‫خودرو ‪ 2500‬سی سی و موتوسیکلت تنها با وثیقه و تعهد اژانس میسر‬ ‫شــود و دیگــر نیــاز بــه نامه نگاری از ســوی ســازمان میــراث فرهنگی‬ ‫نباشــد‪ ،‬تا روند ســرعت بیشــتری بگیرد‪ .‬تیموری دربــاره زمان‬ ‫اجرایی شدن این موضوع گفت‪ :‬ا گر نیاز به اخذ مصوبه از‬ ‫هیات دولت باشــد زمان بیشــتری می گیرد‬ ‫ولــی ا گر دولت تشــخیص دهد تنها نیاز‬ ‫به تفســیر قانون دارد‪ ،‬زمان کمتری‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از ابالغ قانون تشکیل‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری از ســوی رئیس مجلس خبــر داد‪.‬‬ ‫اســداهلل عباسی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (شنبه) مجلس در‬ ‫جمعخبرنگاران گفت‪:‬قانونتشکیلوزارتمیراثفرهنگیو گردشگری‬ ‫که در مجلس به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‬ ‫بود امروز ‪ ۲۶‬مردادماه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری ابالغ‬ ‫شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬پیشــنهاد مــا ایــن اســت که رئیــس جمهور نیمــه اول‬ ‫شهریورماه وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی را به همراه وزیر پیشنهادی‬ ‫امــوزش و پــرورش به مجلس معرفی کند تا همزمــان صالحیت دو وزیر‬ ‫مــورد بررســی قــرار گیــرد‪ .‬وی با ابراز امیدواری نســبت به تقویــت روابط‬ ‫مجلس و دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر ارجاع قانون تشکیل میراث‬ ‫فرهنگی به هیات عالی حل اختالف قوا از ســوی دولت گفت‪ :‬به نظرم‬ ‫ا گــر دولــت ایــن کار را نکند به صالح او اســت‪ .‬نبایــد در برابر عــزم و اراده‬ ‫مجلــس همــه امــور را به شــورای عالی حــل اختالف قــوا ارجاع کــرد‪ .‬ما‬ ‫منتظریم که رئیس جمهور سریع تر برای تشکیل وزارت میراث فرهنگی‬ ‫اقدام کند‪ .‬عباســی همچنین بــر ضرورت تعیین تکلیف وزیــر اموزش و‬ ‫پرورش پیش از پایان سال تحصیلی تا کید کرد‪ .‬سخنگوی هیئت رئیسه‬ ‫مجلس درباره جلسه غیرعلنی مجلس نیز گفت‪ :‬موضوع این جلسه که‬ ‫احتمــاال هفتــه اینده یا هفتــه بعد از ان بــا حضــور وزرای کار و اقتصاد و‬ ‫رئیس سازمان برنامه برگزار می شود به هدفمندی یارانه هاست تا ‪۹۸۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومان یارانه پنهان انرژی و همچنیــن یارانه های نقدی و‬ ‫حذف دهک های باال را ساماندهی و تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫ایران در لیست کشورهای دارای بقایای‬ ‫انساننئاندرتالقرارگرفت‬ ‫در طی انتشار مستندات جدید در ژورنال بین المللی تطور انسان‪ ،‬ایران‬ ‫نیز در لیســت کشورهایی قرار گرفت که بقایای انســان نئاندرتال در ان‬ ‫کشــف شــده اســت‪ .‬نتایــج پژوهش جدیدی توســط متخصصــان این‬ ‫موزه‪ ،‬پژوهشــگاه میراث فرهنگی‪ ،‬ازمایشــگاه باستان سنجی دانشگاه‬ ‫تهــران و چنــد دانشــگاه فرانســوی از جمله دانشــگاه پواتیه و دانشــگاه‬ ‫بوردو وجود انسان نئاندرتال در ایران را به اثبات رساند‪ .‬نتایج مطالعات‬ ‫یک دندان انســان کشــف شــده در غرب ایران که این هفتــه در ژورنال‬ ‫بین المللی «تطور انســان» منتشر شــد‪ ،‬بطور قطع ثابت می کند انسان‬ ‫نئاندرتــال در زا گــرس می زیســته اســت‪ .‬همچنین با توجــه به اهمیت‬ ‫نتایــج ایــن پژوهش دندان یافت شــده بزودی در گالری پارینه ســنگی‬ ‫مــوزه ملی ایــران به نمایش در خواهد امــد‪ .‬همچنین فریدون بیگلری‬ ‫مسئول بخش پارینه سنگی موزه ملی و از نویسندگان مقاله گفت‪ :‬این‬ ‫دندان اسیای کوچک مربوط به یک کودک نئاندرتال است که در زمان‬ ‫مرگ بین شش تا ده سال سن داشته است‪.‬‬ ‫رفت وامد افزون بر ‪ ۲.۸۳‬میلیون‬ ‫مسافر به قشم‬ ‫‪ ۲‬میلیون و‪ ۸۳۰‬هزار و‪ ۶۴۷‬مســافر در چهارماهه نخســت ســال جاری از‬ ‫مبادی قشــم رفت وامد کرده اند که در همســنجی با ســال قبل از ان‪۲.۵‬‬ ‫درصد رشــد نشــان می دهد‪ .‬مدیرکل گمرک قشــم گفت‪:‬این مســافران از‬ ‫ورودی و خروجی های گمرکی قشــم شــامل اســکله های شــهید ذاکری‪،‬‬ ‫بهمن‪،‬الفت‪،‬درگهان‪،‬پهلوفرودگاهقشمتردد کرده اند‪.‬حسینسعیدی‬ ‫افزود‪ :‬تا ابتدای مردادماه امســال‪ ۵۰۲‬هزار و‪ ۳۸۸‬دســتگاه خودرو شــامل‬ ‫کامیون‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬وانت و سواری از طریق اسکله الفت و پهل عبور کرده اند‬ ‫که در همسنجی با سال قبل‪ ۴.۵‬درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در همیــن مــدت‪ُ ۱۰۵‬تن کاال به ارزش بیش از یک میلیون و‪ ۴۶۹‬هزار‬ ‫دالر زیر پوشــش رویه ورود موقت از گمرک قشــم وارد ســرزمن اصلی شــد‪.‬‬ ‫سعیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬کانتینرهای خالی به مدت‪ ۶‬ماه و خودروهای‬ ‫سواریساکنانجزیرهقشمبهمدتیکماهبهسرزمیناصلیورودموقت‬ ‫شدند‪.‬شهرستانقشمشاملجزیره هایقشم‪،‬هنگاموالرکباحدود‪۱۵۰‬‬ ‫هزار نفرجمعیتبهطول‪ ۱۵۰‬وعرضمیانگین‪ ۱۱‬کیلومتردر میاناب های‬ ‫خلیجفارس گستردهشده است‪.‬‬ ‫«دریاچه و باغ هنر»‬ ‫با مساحت‪ 25‬هزار متر امروز افتتاح می شود‬ ‫«دورهمی» تلویزیون و «شب نشینی» شبکه نمایش خانگی‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1143‬یکشنبه‪ 27‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫جذبمخاطبباشعارعلیهتلویزیون!‬ ‫ســازندگان برنامــه «شب نشــینی» با اجــرای مهران مدیــری پس از‬ ‫بدســت اوردن مخاطبی کــه از طریق تلویزیون به دســت اورده اند‬ ‫تصمیم دارند برنامه جدید خود را با شــعارهایی علیه صداوســیما‬ ‫در شبکه نمایش خانگی توزیع کنند‪ .‬برنامه تلویزیونی «دورهمی»‬ ‫بــا اجــرای مهران مدیری در شــبکه نســیم یکــی از پربیننده ترین و‬ ‫موفق ترین برنامه های تلویزیون در ســال های اخیر بود که امسال‬ ‫بنــا بــر انچــه کــه گفته شــد مبنــی بــر درخواســت اول مارکــت برای‬ ‫دریافت دستمزد بیشتر‪ ،‬ادامه تولید ان میسر نشد‪ .‬حاال در ادامه‬ ‫راه «مهــران مدیــری» بنا دارد این برنامه را با نام «شب نشــینی» در‬ ‫شبکه نمایش خانگی تولید کند و پیمان قاسمخانی نیز به عنوان‬ ‫یکی از دوستان و همکاران قدیمی مدیری اولین مهمان این برنامه‬ ‫است‪ .‬اما انچه که در این برنامه خودنمایی می کند‪ ،‬انتشار تیزری‬ ‫توســط ســازندگان برنامه شب نشــینی اســت که ضمن رونمایی از‬ ‫امــروز دریاچه هنر با مســاحت ‪ 25‬هــزار متر مربع‬ ‫و بــاغ هنر با مســاحت ‪ 5‬هزار متــر مربع بزرگترین‬ ‫طرح هنری قلب پایتخت افتتاح می شــود‪ .‬باغ‬ ‫هنر بــا هدف خلق فضایی بــرای ارائه هنر هایی‬ ‫چــون‪ :‬موســیقی‪ ،‬تجســمی‪ ،‬شــعر و ادبیــات‬ ‫بــا تمرکــز بــر کوشــک مرکــزی و برقــراری رابطــه‬ ‫نزدیــک میان هنرمنــد و مخاطــب و ارتقاء درک‬ ‫هنــری جامعــه بــا تمرکــز بــر هنــر ایرانــی طراحی‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــاغ هنــر بــه منظــور تجربــه کردن‬ ‫فرهنــگ و هنــر ایرانــی با الهــام گرفتــن از الگوی‬ ‫معمــاری ایرانی ـ اســامی طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫دریاچــه هنــر و محوطــه بــاغ هنــر ‪ 27‬مــرداد بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد؛ ایــن مجموعــه همــراه با‬ ‫مجموعه ای از خانه های شعر‪ ،‬موسیقی‪ ،‬نقش‬ ‫دکــور تصاویــری از محمدرضا شــجریان‪ ،‬عباس کیارســتمی‪ ،‬عزت‬ ‫اهلل انتظامــی‪ ،‬بهــرام بیضایــی‪ ،‬محمــود دولــت ابــادی و ‪ ...‬دیــده‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین نکته قابل تامل اســتفاده از این جمله (شــب‬ ‫م ‬ ‫نشینی دورهمی بدون محدودیت های صدا و سیما) در تبلیغات‬ ‫شب نشینی است‪ .‬ظاهرا سازندگان این برنامه در تالش هستند با‬ ‫اســتفاده از حضور برخی چهره ها و یا حتی اســتفاده از تصاویر افراد‬ ‫پرحاشــیه‪ ،‬وانمود کنند که این برنامه تفاوت فاحشی با دورهمی‬ ‫دارد‪ .‬این اتفاق در حالی صورت گرفته که «دورهمی» در تلویزیون‬ ‫پــا گرفت و مخاطــب جذب کرد و حاال همین برنامه با شــعار علیه‬ ‫تلویزیــون بــه اســتقبال مخاطبــان خود می رود‪« .‬شــب نشــینی»‬ ‫بــا اجــرا و کارگردانــی مهــران مدیــری‪ ،‬تهیه کنندگی ســیدمصطفی‬ ‫احمــدی و نویســندگی امیــر وفایــی بــه زودی در شــبکه خانگــی و‬ ‫سامانه وی او دی منتشر می شود‪.‬‬ ‫و هنر های تجسمی و نمایش‪ ،‬می تواند هنر های‬ ‫هفتگانــه را در مجموعــه ای زیبــا‪ ،‬ســبز و دور از‬ ‫کشــمکش های روزمــره جمــع کــرده و بــا هویت‬ ‫ایرانــی در امیــزد‪ .‬بخش دیگری از بــاغ هنر برای‬ ‫برگزاری همایش ها‪ ،‬گردهمایی ها‪ ،‬اموزش های‬ ‫تخصصــی‪ ،‬اطالع رســانی هنــری و امــور اداری‬ ‫قابل استفاده و بخش دیگر گردشگری و هنری‬ ‫اســت که رواق‪ ،‬کوشک مرکزی‪ ،‬امفی تئاتر روباز‬ ‫‪ 200‬نفــره‪ ،‬ســرای نمایــش اثــار فاخــر هنرمندان‬ ‫تجســمی‪ ،‬امفی تئاتر با ظرفیــت ‪ 250‬تا ‪ 350‬نفر‬ ‫ویژه همایش و کارگاه‪ ،‬تاالر اجتماعات مرکزی‪6 ،‬‬ ‫سالن همایش ‪ 20‬تا ‪ 50‬نفر‪ ،‬فروشگاه های عرضه‬ ‫اثار هنری‪ ،‬باشگاه هنرمندان‪ ،‬قهوه خانه (کافی‬ ‫شاپ) و سالن غذاخوری در این بخش قرار دارد‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:09‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪19:50‬‬ ‫ب‬ ‫اذان مغر ‬ ‫‪20:08‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫پشت صحنه‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:52‬‬ ‫‪06:25‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام هادی علیه السالم ‪:‬‬ ‫کسى که از افریدگار پیروى کند از خشم افریـده‏ها بـاکى‬ ‫نـدارد‪ .‬و کسى که خــدا را به خشـم اورد‪ ،‬باید باور کند که‬ ‫مردم بر او خشم خواهند اورد‪.‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫دوست داشتن‪ ،‬رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن‪،‬‬ ‫خوشبختی است‪.‬‬ ‫لئو تولستوی‬ ‫حافظانه‬ ‫سینه از اتش دل در غم جانانه بسوخت‬ ‫اتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت‬ ‫تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت‬ ‫جانم از اتش مهر رخ جانانه بسوخت‬ ‫شنیدید میگن این قافله عمر عجب می گذرد‪ ،‬حکایت احوال من و شماست روزها و ماه ها مثل‬ ‫برق و باد می گذرد ظاهرا چند روزی هست که سردبیر درگیر تولدبازی و از این حرفاست! از اقصی‬ ‫نقاط دنیا کادو و پیام تبریک هست که سمت دفتر روزنامه سرازیر شده! می گم سردبیر هرسال‬ ‫اینطوری نبود؟ قضیه چیه؟ معروف شدی؟ مثل همیشه می خنده میگه به کارت برس! نشد‬ ‫ما یک بار یه سوال ازش بپرسیم دقیق جواب ما رو بده!‬ ‫خاطرتان هست می گفتم یکی از همکاران در هر حوزه ای که ورود می کند خاصه برای بیزینس‬ ‫خودش و ان حوزه به فنا می رود؛ چند هفته پیش قصد کرد مقداری دالر بخرد علی الظاهر دالر‬ ‫در حال سقوط ازاد هست و بازار دالر و ارز از اقیانوس ارام هم ارامتر است! خداروشکر دالر ارامش‬ ‫گرفت‪ ،‬اینو گفتم تا این مطلب رو بگم که کاهش نسبی نرخ دالر ربطی به تدبیر دولت ندارد رفیق‬ ‫ما قصد ورود به بازار ارز کرد! دالر که چیزی نیست ظهر شنیدم با یه بنده خدایی از دام زنده و‬ ‫خرید و فروش گوسفند حرف می زد! انگار می خواهد حباب بازار گوشت هم بترکد! بهش گفتم‬ ‫عید قربان که تمام شد االن کسی دیگه گوسفند نمی خره می گه وقتی کسی چیزی رو نمی خره‬ ‫تو همونو بخر! عجب جمله حکیمانه ای!‬ ‫تسنیم‬ ‫بازرس مجمع عالی‬ ‫نمایندگان کارگران با اشاره‬ ‫به اینکه نسبت بیکاران‬ ‫باسواد به بیسواد ‪ ۳‬به ‪۱‬‬ ‫است گفت‪ :‬عدم تناسب‬ ‫رشته های دانشگاهی با‬ ‫نیاز بازار کار و عدم نظارت‬ ‫بر اجرای صحیح اموزش‬ ‫‪ ،‬بیکاران بیسوادک شور‬ ‫را تبدیل به بیکار با سواد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫نگاه نو‬ ‫بازگشت نویسنده های پرفروش‬ ‫در جدیدتریــن فهرســت کتاب هــای داســتانی‬ ‫پرفروش نشــریه نیویورک تایمز‪ ،‬نام نویسندگان‬ ‫پرفــروش و نام اشــنایی همچــون « روث ور»‪،‬‬ ‫«جیمــز پترســون » و «ســاندرا بــراون» دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬رمان «جایی کــه خرچنگ ها اواز می‬ ‫خواننــد » نوشــته «دلیا اونز» همچنــان با اقتدار‬ ‫در چهــل و هشــتمین هفتــه حضــور خــود در‬ ‫فهرست پرفروش های داستانی نیویورک تایمز‪،‬‬ ‫در صــدر فهرســت قــرار گرفته اســت‪ .‬اما «جیمز‬ ‫پترســون» کــه بــه عنــوان یــک نویســنده اثــار‬ ‫جنایــی شــناخته می شــود و اثــارش همــواره با‬ ‫اســتقبال خوبــی مواجــه می شــوند‪ ،‬این بــار بــا‬ ‫خلــق رمانی بــا همــکاری «کندیس فا کــس» در‬ ‫اولین هفته حضور خود در جمع فهرست پرفروش های داستانی‬ ‫نیویورک تایمــز‪ ،‬رتبه دوم را به خود اختصاص داده اســت‪ .‬رمان‬ ‫جدید «پترسون» و «فا کس» که با عنوان « مهمانخانه» به چاپ‬ ‫رسیده است‪ ،‬داستان یک کارا گاه بازنشسته اهل «بوستون» را‬ ‫روایــت می کند که ا کنــون به عنوان یک مهمانخانه دار مشــغول‬ ‫به کار اســت و باید از شــهر کوچک بندری نزدیک مهمانخانه در‬ ‫برابــر مجرمــان محافظــت کند‪« .‬پترســون» در ماه های گذشــته‬ ‫ســال جاری با همکاری در نگارش اثاری همچون «هجدهمین‬ ‫ادم ربایــی» و «حل نشــده» بــه فهرســت هفتگــی پنــج کتــاب‬ ‫داستانی پرفروش نیویورک تایمز راه یافته بود‪« .‬پترسون» به طور‬ ‫میانگین ســالی ‪ ۱۴‬کتاب منتشــر می کند و نام او به عنوان اولین‬ ‫نویســنده ای کــه یک میلیــون جلــد از اثارش در قالــب دیجیتال‬ ‫بــه فــروش رســیده‪ ،‬ثبــت شــده اســت‪« .‬روث ور» نیــز که بیشــتر‬ ‫بــرای نــگارش رمان هــای «بــازی دروغ» ‪« ،‬زنــی‬ ‫در کابیــن» ‪» ،‬در یــک جنــگل تاریــک» و «مــرگ‬ ‫خانم وســتاوی» شــهرت دارد با رمان جدیدی‬ ‫بــا عنوان «چرخش کلید» بــه جمع پرفروش ها‬ ‫بازگشــته اســت‪ « .‬روث ور» در رمــان جدیــدش‬ ‫به داستان پرســتار کودکی می پردازد که پس از‬ ‫مــرگ یکی از کودکان تحــت مراقبتش به زندان‬ ‫م ـی رود‪ .‬رمان جدیــد «روث ور » در اولین هفته‬ ‫حضور خود در فهرست پرفروش های داستانی‬ ‫(‪ )hard cover‬در جایگاه ســوم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اثــر جدیــد «دیویــد بالداچــی» بــا عنــوان «یــک‬ ‫اقــدام خــوب» در ســومین هفتــه حضــورش در‬ ‫جایــگاه چهــارم قــرار دارد‪ « .‬بالداچــی» در رمان‬ ‫جدیــد خود داســتان ســرباز کهنه کار جنــگ جهانــی دوم به نام‬ ‫«ارچــر» را روایــت می کند که تحت ازادی مشــروط بــرای مدتی از‬ ‫زنــدان ازاد می شــود‪ .‬ایــن ســرباز در ایــن مدت باید قاتــل واقعی‬ ‫پرونــده ای را کــه در ان او بــه عنــوان متهــم شــناخته شــده پیدا‬ ‫کند‪ ،‬در غیر این صورت بار دیگر به زندان بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫«فراموش شده » ‪« ،‬تابستان ان سال» ‪« ،‬ابی مطلق » ‪« ،‬بی گناه » و‬ ‫« روز صفر » از جمله اثار این نویسنده هستند که تا کنون به زبان‬ ‫فارسی ترجمه شده اند‪« .‬ســارا براون» نیز با رمان «کالهبرداری»‬ ‫در اولین هفته حضورش در فهرست پرفروش ها در جایگاه پنجم‬ ‫قرار گرفته اســت‪ « .‬براون» در رمان جدید خود داســتان «درکس‬ ‫ایستون» مامور اف بی ای را روایت می کند که معتقد است یکی‬ ‫از مجرمانی که به اتهام کالهبرداری دســتگیر شــده‪ ،‬در حقیقت‬ ‫یک قاتل زنجیره ای است‪.‬‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫سیدمحمدمجتبیحسینیمعاونامور هنریوزارتارشاداز نمایشگاهتاپستریفریبابروفربانام«گسست»در‬ ‫گالریثالثدیدار کرد‪/‬هنرانالین‬ ‫یاسین الیاسری وزیر کشور عراق که به ایران سفر کرده است بعدازظهر شنبه ‪ ۲۶‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬با حضور در‬ ‫تو گو کرد‪ /‬مهدی مریزاد‬ ‫وزارت کشور با عبدالرضا رحمانی فضلی دیدار وگف ‬ ‫کنگرهملیالماس هایدرخشانبهمنظورتجلیلازازادگان‪،‬همزمانباسالروزورودازادگانبهمیهناسالمی‪،‬‬ ‫شنبه‪ ۲۶‬مرداد‪ ۱۳۹۸‬باحضور حجتاالسالمشهیدیرئیسبنیادشهیدوامور ایثارگران‪،‬محمدجوادظریفوزیر‬ ‫امور خارجه کشورمانوجمعیاز ازادگانجنگتحمیلیدر تاالراندیشهحوزههنریبرگزارشد‪/‬حسینمرصادی‬ ‫چهاردهمینجشنوارهملیاشایرانیاز‪ ۲۲‬مرداداغاز شدهوتا‪ ۲۷‬مردادماهدر مجموعه گردشگری گاوازنگزنجان‬ ‫برگزارمی شود‪/‬مهدیالماسی‬ ‫نمایشمیدانیفصلشیدایی کهروایترویدادهایمختلفتاریخازجملهماجرایحضرتادم‪،‬واقعهعاشورا‪،‬‬ ‫واقعهغدیروانقالبودفاعمقدسمیباشد‪،‬باجلوههایمختلفمیدانیدر پارک کوهستانسمناناغاز به کار‬ ‫کردوتا‪ 30‬مردادماه‪ 98‬اجراخواهدداشت‪ /‬عابدمیرمعصومی‬ ‫نمایش «در اتاق باد می وزد» به کارگردانی سجاد تابش تا هشتم شهریور در تئاتر هامون بر روی صحنه است‬ ‫‪/‬نیلوفرجوانشیر‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1205

روزنامه هنرمند 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه هنرمند 1204

روزنامه هنرمند 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه هنرمند 1203

روزنامه هنرمند 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1398/11/30
روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه هنرمند 1201

روزنامه هنرمند 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه هنرمند 1200

روزنامه هنرمند 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1398/11/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!