روزنامه هنرمند شماره 1144 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1144

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

‫تلو یز یون‪3.‬‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫فینال «عصر جدید»‬ ‫شب عید غدیر برگزار می شود‬ ‫اصرار تلویزیون برای‬ ‫ساخت «ماه عسل»‬ ‫و «عصرجدید»‬ ‫‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬مرداد ‪ | 1398‬سال دوازدهم | شماره ‪8 | 1144‬صفحه| قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سینما ‪4.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫نشســت خبــری برنامــه «عصر جدید» شــنبه‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد با حضور احســان علیخانــی و داوران‬ ‫اینمسابقهاستعدادیابیدرمرکزهمایش های‬ ‫صداوســیما برگزار شــد‪ .‬احســان علیخانــی در‬ ‫ابتــدا در پاســخ به پرسشــی درباره حساســیت‬ ‫اســتعدادیابی در برنامــه عنــوان کــرد‪ :‬در ظرف‬ ‫«عصــر جدید» فراتر از ارســال یــک ویدیو عمل‬ ‫می کنیم‪.‬مادراینپروسهچندمرحلهداریم که‬ ‫شایددر جلویدوربینخیلیمشخصنباشد‬ ‫امادرفینالتصاویریداریم کهمی تواندبخشی‬ ‫شهــای پشــت صحنــه را نمایــش‬ ‫از ایــن تال ‬ ‫می دهد‪ .‬وی دربــاره روند انتخاب اولیه گفت‪:‬‬ ‫چنــد نفر تعداد مفصلــی از ویدئوهــا را دیدند و‬ ‫انها را انتخاب کردند‪ .‬همچنین تیمی هشــت‬ ‫نفــره داشــتیم کــه بعــد از ان انطبــاق ویدیــو با‬ ‫واقعیــت را راســتی ازمایــی می کردند و بعد تیم‬ ‫دیگری موقعیت جغرافیایی‪ ،‬خانواده فرد و ‪...‬‬ ‫راشناساییمی کرد‪.‬‬ ‫تلو یز یون‪3.‬‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫«مانکن»‬ ‫از دوم شهریور‬ ‫توزیعمی شود‬ ‫در جستجوی اسکار!‬ ‫زندگــــی مـــــــــون رو‬ ‫شخصی سازی کنیم‬ ‫‪FARHANEALAVI@GMAIL.COM‬‬ ‫‪VI.POT TEL:09351208866‬‬ ‫عکس‪ :‬شاهین دانشفر‬ ‫‪VI.POT‬‬ ‫فیلم مستند « در جستجوی فریده» به عنوان نماینده سینمای ایران در ا کادمی اسکار ‪ 2020‬انتخاب شد‬ ‫انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار ‪ ۲۰۲۰‬ساعت ‪24‬‬ ‫گردشگری ‪7.‬‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫تهرانی هاصاحب‬ ‫باغ و دریاچه هنر‬ ‫شدند‬ ‫فرهنگ و هنر ‪2.‬‬ ‫‪ART & CULTURE‬‬ ‫موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکسوت مطابق‬ ‫اساسنامه زیرمجموعه‬ ‫بنیاد رودکی است‬ ‫‪2‬‬ ‫سیدعباسصالحی‪:‬‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫اخبار‬ ‫موسسههنرمندانپیشکسوتمطابق‬ ‫اساسنامهزیرمجموعهبنیادرودکیاست‬ ‫«موسسههنرمندانپیشکسوت»ازجملهموسسه هایمرتبطبامعاونت‬ ‫هنری وزارت ارشــاد اســت که بر اســاس موارد مندرج در قانون باید در زیر‬ ‫مجموعه فعالیت های بنیاد رودکی به کار خود ادامه دهد پس از انتشار‬ ‫خبرتصویبطرحادغامموسساتمعاونتهنریوزارتفرهنگوارشاد‬ ‫اسالمیبهدوموسسه«بنیادفرهنگیهنریرودکی»ویکموسسهدیگر‬ ‫که هنوز نام ان به صورت رســمی منتشــر نشده حاشــیه ها و اظهاراتی در‬ ‫برخی محافل شنیده می شود که در انها از طرح برخی شبهات پیرامون‬ ‫فعالیتبرخیموسساتتابعهمعاونتهنریسخنبهمیانمی اید‪.‬یکی‬ ‫ازاینموسساتی کهطیروزهایاخیرشبهاتیدربارهفعالیتایندهانپس‬ ‫ازاجراییشدنطرحادغامموسساتتابعههنریمطرحشده‪«،‬موسسه‬ ‫هنرمنــدان پیشکســوت» اســت کــه در ســال های اخیــر فعالیت هــای‬ ‫مســتمری را در عرصه هــای مختلــف داشــته ک بــه نظــر می ایــد ‪،‬طبق‬ ‫بررسی های کارشناسی شــده در کارگروه ساماندهی موسسات معاونت‬ ‫هنریبایددر ردیفموسساتادغامشدهقرار گیرد؛فرایندی که گویاپس‬ ‫ازانتشارعمومیطرحادغامبامخالفت هایینیزازسویبرخیهنرمندان‬ ‫وافرادمواجهشدهاست‪.‬در طرحادغامموسساتمرتبطبامعاونتامور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی که به به تصویب شورای معاونان‬ ‫ایــن وزارتخانه رســیده ‪ ،‬این احتمال وجود دارد که موسســه هنرمندان‬ ‫پیشکسوتمطابقاساسنامهدرمجموعهبنیادرودکیقرار گیردفرایندی‬ ‫که ممکناستتعدادیازهنرمنداندر انتقاداتخود کههنوز بهرسمی‬ ‫منتشرنشده‪،‬نسبتبهمصوبهشورایعالیانقالبفرهنگیواساسنامه‬ ‫ا گاهی کافی و الزم را نداشــته باشــند‪ .‬موسســه هنرمندان پیشکسوت‬ ‫طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و اساسنامه وابسته به بنیاد‬ ‫رودکیاستچنانکهدر مصوبهمادهواحدهتاسیسموسسههنرمندان‬ ‫پیشکسوتشورایعالیانقالبفرهنگیاینچنینامدهاست‪:‬‬ ‫«شــورای عالی انقالب فرهنگی در جلســه شــماره‪ ۵۹۶‬مــورخ‪ ۵‬دی ماه‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬مــاده واحــده «تاســیس موسســه هنرمنــدان پیشکســوت» را به‬ ‫شــرح ذیــل تصویــب کــرد‪« :‬ماده واحــده‪ -‬به منظور پاسداشــت شــان و‬ ‫منزلــت هنرمندان باســابقه کشــور در حوزه های متعدد هنــری و تکریم‬ ‫مقام انان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» وابسته به بنیاد فرهنگی و‬ ‫هنری رودکی تاسیس می شود‪ .‬در ماده‪۱‬اساسنامه موسسه هنرمندان‬ ‫پیشکســوت مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی نیــز امده اســت‪« :‬در‬ ‫راستایپاسداشتشانومنزلتهنرمندانباسابقه کشور در حوزه های‬ ‫متعدد هنری و تکریم مقام انان «موسســه هنرمندان پیشکسوت» که‬ ‫از این به بعد در این اساسنامه به اختصار «موسسه» نامیده می شود به‬ ‫شرحذیلتشکیلخواهدشد‪.‬موسسهدارایشخصیتحقوقیمستقل‬ ‫بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است و امور ان طبق این‬ ‫اساســنامه و مقــررات مربوطــه اداره خواهد شــد‪ .‬همچنین در مــاده‪۲۳‬‬ ‫اساسنامهموسسههنرمندانپیشکسوتامدهاست‪«:‬کارکنانستادیو‬ ‫پشتیبانیموسسهدر شمار کارکنانبنیادفرهنگیوهنریرودکیبودهو‬ ‫انجام امور اداری و استخدامی انان در ارچوب مقررات بنیاد مذکور انجام‬ ‫می پذیرد‪».‬بههرحالبااینکههنوزجزییاتبیشتریازفرایندطرحادغام‬ ‫موسسات مرتبط معاونت هنری وزارت ارشاد خبر تازه ای منتشر نشده‬ ‫امااینچنینبرمیاید کهموسسههنرمندانپیشکسوتهم کهتاکنون‬ ‫در قالبی مستقل به فعالیت خود ادامه می داد‪ ،‬از این پس باید همچون‬ ‫دیگر موسسه های مرتبط معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫از جمله «موسسه توسعه هنرهای معاصر»‪« ،‬موسسه توسعه هنرهای‬ ‫تجسمی»‪«،‬انجمنموسیقیایران»‪«،‬انجمنهنرهاینمایشیایران»‪،‬‬ ‫«بنیادافرینش هایهنرینیاوران»و«بنیادملیمدولباس»بهفعالیت‬ ‫خودادامهدهد‪،‬شرایطی کهواکنش هایمتفاوتیرادرپیخواهدداشت‬ ‫وبایددیدچهسرنوشتیدرانتظارهریکازموسساتاثرگذاربعدازاجرایی‬ ‫شدنطرحادغامخواهدبود‪.‬‬ ‫استاندارتهران ‪:‬نواختنموسیقی‬ ‫خیابانیراتکدی گرینمی دانم‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی در نشست مشترک با معاون امور خانواده و‬ ‫زنان رئیس جمهوری و جوانان اســتان تهران گفت‪ :‬نوازندگان موسیقی‬ ‫خیابانی می توانند با هماهنگی اســتانداری تهران از طریق وزارت ارشاد‬ ‫اقــدام بــه اخذ مجوزهای الزم کننــد‪ .‬وی افزود‪ :‬نواختن موســیقی های‬ ‫خیابانیباعثایجادنشاطاجتماعیمیشودوبرایافزایشروحیهمردم‬ ‫مناســب اســت‪ .‬محســنی بندپی با تاکید بر بهره گیری از ایده ها و افکار‬ ‫جوانانبرایپیشبردامور گفت‪:‬جوانانمیتواننددرزمینه هایمختلف‬ ‫ازجملهاقتصاد‪،‬محیطزیستومسائلعلمی کمکهایزیادیبکنند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬جوانــان می توانند در مســائل مختلــف ابراز نظر کــرده و برای‬ ‫تجمعات خود از اســتانداری مجوز دریافت کنند تا اقداماتشــان قانونی‬ ‫باشــد‪ .‬محســنی بندپی همچنین با بیان اینکه مقرر شــده بود معاون‬ ‫اجتماعیوفرهنگیشهرداریپایتخت‪۱۱‬ساختمانرادراختیارسمنهاو‬ ‫سازمانبهزیستیقراردهدامااین کارراانجامندادهاست‪،‬برارتقایتعامل‬ ‫شهرداریوبهزیستیپایتختتاکید کرد‪.‬وی گفت‪ :‬کاهشفقر‪،‬بیکاریو‬ ‫رفعتبعیضیکفرایندپیوستهاست کهبرایتحققانبایدنگاهویژهای‬ ‫به بانوان و جوانان داشت و همچنین تالش کرد تا این عرصه ها به روی‬ ‫انان گشودچرا کهجوانانوبانوانشفافیتوانرژیبیشتریدارند‪.‬‬ ‫کیوان ساکت‪ :‬اب و اتش را براساس‬ ‫داستانحضرتابراهیمساختم‬ ‫کیوان ســاکت قطعه اب و اتش را براســاس داســتان عبور ابراهیم از اتش‬ ‫ساخته و قرار است در فضای باز پارک اب و اتش اجرا شود‪ .‬کیوان ساکت‬ ‫گفت‪:‬قطعه«ابواتش»رابراساسداستانعبورابراهیمازاتشساخته ام‬ ‫و قــرار اســت دوشــنبه‪ 28‬مــرداد‪ 1398‬در فضای باز پــارک اب و اتش اجرا‬ ‫شود‪.‬ویادامهداد‪:‬اجرایاینقطعهباارکستریانجاممی شود کهترکیبی‬ ‫از سازهای ارکستر سمفونیک و ســازهای ملی ایران را در خود جای داده‬ ‫ُ‬ ‫است‪.‬خوانندهاینقطعهوحیدتاجاستو گروه کرهمایناجراراهمراهی‬ ‫می کند‪ .‬این اهنگساز و نوازنده تار و سه تار گفت‪ :‬چند قطعه دیگه هم در‬ ‫این اجرا خواهیم داشــت که از ســاخته های حماسی من است‪ .‬ساکت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬قطعه ی «اب و اتش» قرار است نمادی برای این پارک باشد‪.‬‬ ‫شعراینقطعهراعبدالجبار کاکاییسرودهاست‪.‬‬ ‫نمایش های ایینی ریشه در سنت این کهن بوم دارند‬ ‫علی نصیریان گفت‪ :‬از شهردار تهران درخواست دارم که جاهایی‬ ‫مخصوص تابســتان ها و زمســتان ها تاسیس کنند تا نمایش های‬ ‫ایرانــی بــه صــورت مســتمر در انجــا اجــرا شــوند‪ .‬ائیــن پایانــی‬ ‫نوزدهمین جشــنواره نمایش های ائینی و ســنتی عصر روز شــنبه‬ ‫‪ 26‬مردادمــاه در دو بخــش خیابانی و صحنه ای با حضور مدیران‬ ‫و هنرمنــدان در تماشــاخانه ســنگلج برگــزار شــد‪ .‬بخــش نخســت‬ ‫ایــن برنامه ســاعت ‪ ۱۹:۳۰‬در خیابان بهشــت‪ ،‬محله ســنگلج اغاز‬ ‫و در این مراســم عالوه بر اجرای برنامه های مختلف ایینی توسط‬ ‫گروه هــای موســیقی و حــرکات ایینــی اســتان های مختلف کشــور‬ ‫و ورزش هــا و ایین هــای پهلوانــی‪ ،‬بــا خورا کی هــا و نوشــیدنی ها و‬ ‫هنرهــای دســتی و نمایشــی که یــاداور زندگی ســنتی ایران اســت‬ ‫از میهمانــان این جشــن پذیرایی شــد‪ .‬از نکات جالــب توجه این‬ ‫برنامه شاد و مفرح نمایش ورزش ها و ایین های پهلوانی‪ ،‬برپایی‬ ‫خیمه هــای پذیرایــی و شــهر فرنــگ در کنــار اجــرای نمایش هــای‬ ‫ایرانــی و ملــی بــود‪ .‬کارگردانــی ایــن بخــش از اختتامیــه را میــاد‬ ‫نیک ابادی برعهده داشت‪.‬‬ ‫پیــش از اغــار رســمی مراســم اختتامیــه داود فتحعلی بیگــی دبیــر‬ ‫جشــنواره‪ ،‬کیــک ویــژه اییــن پایانــی را کــه منقش به پوســترهای‬ ‫جشــنواره بــود را بریــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬بخــش دوم ایــن برنامــه بــه‬ ‫کارگردانی اتابک نادری در سنگلج قدیمی ترین تماشاخانه تهران‬ ‫ادامــه یافت‪ .‬در ابتدای این بخــش قطعه ای زورخانه ای در مدح‬ ‫حضــرت علــی(ع) اجــرا شــد و پــس از ان نماهنگــی از بخش هــای‬ ‫مختلــف جشــنواره‪ ،‬کلیپــی بــا صــدای زنده یــاد مرتضــی احمدی‬ ‫و نمایش ســیاه بازی اجرا شــد‪ .‬ســپس افشــین هاشــمی مجری‬ ‫اختتامیــه روی صحنــه امد و گفت‪ :‬قرار بود خیلی پیشــرو باشــیم‬ ‫اما چون در جشــنواره ایینی و ســنتی هســتیم من هــم به صورت‬ ‫ســنتی امدم تا مجری گری کنم‪ .‬ترجیح می دهم کم تر حرف بزنم‬ ‫چرا کــه در ایــن مملکــت زیاد حــرف بزنید بــه نفع تان نیســت‪ .‬در‬ ‫ادامه هاشــمی از داود فتحعلی بیگی‪ ،‬داریوش مودبیان‪ ،‬اردشــیر‬ ‫صالح پــور‪ ،‬شــهردار منطقــه ‪ ۱۲‬و حمیــد نیلــی مدیرعامــل انجمن‬ ‫هنرهــای نمایشــی بــرای قدردانــی از نویســندگان و ناشــران برتــر‬ ‫دعوت کرد تا به صحنه بیایند‪.‬‬ ‫ســپس از شــهناز روســتایی بــرای نــگارش کتــاب «مبانــی اصــول‬ ‫نمایشنامه نویســی»‪ ،‬مهــدی دریایــی بــرای کتــاب «همــای‬ ‫رحمــت»‪ ،‬هوشــنگ جاویــد برای نــگارش کتاب «ســیری بر تاریخ‬ ‫داستان پردازی و موسیقایی در ایران»‪ ،‬محمدحسین ناصربخت‬ ‫برای نگارش کتاب «کنکاشــی در احوال مجالس مضحکه» تقدیر‬ ‫شــد و در ادامه از بنگاه ترجمه‪ ،‬نشــر چاپ پارســه و ابریشــمی راد‬ ‫شهردار کاشان قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫در بخــش بعــدی افشــین هاشــمی از اســتاد صادق علــی فرجی فر‬ ‫دعوت کرد تا روی صحنه امده و نوازندگی کند‪.‬‬ ‫در ادامــه و پــس از پخــش کلیپــی از هنرمندانــی کــه در ایــن دوره‬ ‫از جشــنواره مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد‪ ،‬افشــین هاشــمی از داود‬ ‫فتحعلی بیگی دبیر جشــنواره‪ ،‬ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی‪ ،‬سید مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی‪ ،‬اسماعیل‬ ‫خلج و حجت االســام بهداروند مشاور مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫بــه منظــور تقدیــر از پیشکســوتان هنرهای ایینی و ســنتی دعوت‬ ‫کرد تا روی صحنه حضور یابند‪.‬‬ ‫در این بخش از غالمعلی ایوبی‪ ،‬محمدرضا (نادر) شهسواری فرد‪،‬‬ ‫ابوالفضــل کبابیــان و پرویــز سنگ ســهیل کــه از هنرمنــدان‬ ‫پیشکســوت عرصــه نمایش های ایینی و ســنتی هســتند‪ ،‬تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بخش بعدی این مراســم به ســخنرانی کوتاه سید عباس صالحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی اختصاص داشــت‪ .‬صالحی با بیان‬ ‫اینکــه تئاتــر هنر گفت وگو اســت‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬تئاترهــای ایینی نیز‬ ‫هنر گفت وگوی مردم با مردم هستند‪ .‬ما خوشبختیم که در ایران‬ ‫زندگی می کنیم چرا که این کشــور تمــدن دیرینه ای دارد و فرصت‬ ‫خوبــی را بــه واســطه نمایش هــای مختلف بــرای پیشــرفت ایجاد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬نمایش هــای ایینی مــا از لحاظ غنا‪ ،‬ســبک و شــیوه‬ ‫بســیار پــر بار هســتند‪ .‬امــروز اختتامیــه جشــنواره ایینی و ســنتی‬ ‫اســت و این رویداد فرصت سازی مناســبی برای نمایش های این‬ ‫حوزه فراهم کرده است‪.‬‬ ‫او همچنین افزود‪ :‬از تمام بزرگان هنرهای نمایشی در طول تاریخ‬ ‫تشــکر می کنم که بار نمایش های ایرانی را بر دوش کشــیدند‪ .‬این‬ ‫جشــنواره گام بــه گام پیــش امــده اســت و بخش هــای متنــوع و‬ ‫غنــی ای دارد‪ .‬ما فرصت های خوبی داریم و می توانیم به واســطه‬ ‫ان بــه اینده ایــران امیدوار باشــیم‪ .‬نمایش های ایینی‪ ،‬ریشــه در‬ ‫ســنت ایــن کهن بــوم دارد و می توانند مردم ایران را با ســنت های‬ ‫گذشــته اشــنا ســازند‪ .‬افشــین هاشــمی در ادامه از علــی نصیریان‬ ‫درخواســت کــرد تــا روی صحنــه بیایــد و خواســته هنرمنــدان‬ ‫نمایش های سنتی را با زبان خود بیان کند‪.‬‬ ‫نصیریــان نیــز روی صحنــه رفــت و گفــت‪ :‬برپایــی ایــن جشــنواره‬ ‫خــوب و پربــار را تبریــک می گویم‪ .‬تاالر ســنگلج نمــاد نمایش های‬ ‫ایرانی اســت و ان زمانی هم که قرار شــد باز شــود تمــام گروه های‬ ‫نمایشــی در اداره تئاتــر تصمیــم گرفتنــد کــه در ایــن ســالن تنهــا‬ ‫نمایــش ایرانی اجرا کنند‪ .‬دلیــل این تصمیم نیز این بود که تئاتر‬ ‫یک ملت‪ ،‬اجراهایش نیســت‪ ،‬بلکه ادبیات دراماتیک ان اســت‪.‬‬ ‫او در ادامــه افــزود‪ :‬تئاتــر و ســینما را از غــرب اقتبــاس کردیــم ولــی‬ ‫خودمــان اثــار و روایت هایــی داریم کــه به صورت نمایــش درامده‬ ‫اســت‪ .‬تخت حوضــی و خــرده نمایش ها مانند نقالــی و مارگیری و‬ ‫بازی با حیوانات و خیمه شــب بازی خیلی ارتباطی به تئاتر ندارند‬ ‫ولی گونه ای از نمایش هستند‪.‬‬ ‫نصیریــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬توجــه ای کــه در ان دوران‬ ‫جوانــی به نمایش های ایرانــی کردیم از این جهت بود که این اثار‬ ‫بــا خلــق و خوی ایرانــی انس و الفت داشــت؛ مثال موســیقی و اواز‬ ‫خوانــدن در نمایــش خیلــی مطلوب تماشــا گر ایرانی اســت و این‬ ‫موضوع برخالف تئاترهای غربی اســت‪ .‬البته این موضوع جدای‬ ‫اپــرا و نمایش هــای موزیــکال اســت‪ .‬او در ادامــه صحبت هایــش‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬عنایــت و توجــه بــه نمایش هــای ایرانــی منجــر بــه‬ ‫جشــنواره های گونا گون شــد و برگزاری این جشــنواره ها بسیار به‬ ‫مــا کمــک می کند و مــن ا کنون که به گذشــته ایــن نمایش ها فکر‬ ‫می کنم‪ ،‬می بینیم که خیلی پیشرفت کرده است‪.‬‬ ‫علــی نصیریــان بــا اشــاره بــه شــعار روی پوســتر جشــنواره‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫نمایــش ایرانــی فرصتــی بــرای تئاتر معاصر ایــران اســت و باید فکر‬ ‫کنیم که چطور می شود که شکل ها و ساختارها و صورت ظاهری‬ ‫اثــار هنــری را در حــرف و صحبت و نمایــش امروز اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق بایــد با خالقیــت و جوشــش های فردی امیخته شــود‬ ‫و نمایش هــای ســنتی را بــه روز کــرد‪ .‬شــعار جشــنواره نیــز خیلــی‬ ‫هوشــمندانه انتخاب شده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬منتها درخواستی‬ ‫دارم زیرا که بسیاری از اساتید نمایش های ایرانی به علت بیماری‬ ‫از میان مــان رفته اند و اقای فتحعلی بیگی نمایش ایرانی را پس از‬ ‫انقالب حفظ کرد‪ .‬شــهردار تهران ا کنون که به فضای ســبز خیلی‬ ‫توجــه کــرده اســت و ســاختارهای فرهنگــی مانند فرهنگســراها را‬ ‫هــم ایجاد کرده و نشــان می دهد که تنها به فیزیک شــهر اهمیت‬ ‫نمی دهــد و بــه زندگــی انســانی تر هــم توجــه دارد‪ .‬تمــام فرهنــگ‬ ‫و هنر برای این اســت که به ســمت و ســوی انســانی تر برویم پس‬ ‫درخواســت دارم که جاهایی مخصوص تابســتان ها و زمســتان ها‬ ‫تاسیس کنند تا نمایش های ایرانی به صورت مستمر در انجا اجرا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نصیریان در پایان صحبت هایش یاداور شد‪ :‬سابق بر این کافه ای‬ ‫به اســم کافه شهرداری بود که نمایش های مختلف ایرانی مانند‬ ‫خیمه شــب بازی در ان اجــرا می شــد و ا کنــون هــم مــا می توانیــم‬ ‫جایی را درست کنیم که مردم در انجا غذا بخورند و نمایش های‬ ‫ایرانــی را هــم به صورت مســتمر تماشــا کننــد‪ .‬در گذشــته چنین‬ ‫مکان هایــی در ایــران بــود‪ .‬مــن فکــر می کنــم نمایش هــای ایرانی‬ ‫بــا برگــزاری دو ســال یک بــار جشــنواره‪ ،‬راه بــه جایــی نخواهد برد‬ ‫ایــن روزها کمدی هایــی روی صحنه داریم کــه فقط جنبه خنده‬ ‫دارند‪ ،‬خوب است به جای ان ها نمایش هایی اجرا شود که جنبه‬ ‫فرهنگی دارند‪.‬‬ ‫حســن ختــام مراســم اختتامیــه بــه اجــرای گــروه ایــان و حرکات‬ ‫موزون اذری اختصاص داشت‪.‬‬ ‫علــی نصیریــان رئیــس جشــنواره ایینــی و ســنتی‪ ،‬ســیدعباس‬ ‫صالحــی وزیــر ارشــاد‪ ،‬ســیدمجتبی حســینی معــاون امــور هنــری‬ ‫وزارت ارشــاد‪ ،‬مهدی افضلی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر‪ ،‬شــهرام کرمی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی‪ ،‬اســماعیل‬ ‫خلج‪ ،‬محمدحسین ناصربخت‪ ،‬اردشیر صالح پور‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫بهدارونــد‪ ،‬همــا جدیــکار‪ ،‬داریــوش مودبیــان‪ ،‬نــادر برهانی مرند‪،‬‬ ‫گوهــر خیراندیــش و مریــم معترف از جملــه هنرمنــدان و مدیرانی‬ ‫بودند که در ائین پایانی نوزدهمین جشــنواره نمایش های ائینی‬ ‫و سنتی حضور داشتند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫سینمای صنعتی نیاز به حمایت های حاکمیتی دارد‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تا کیــد بــر اینکــه بایــد نــگاه سیاســی را‬ ‫از روی صنعــت در ســینما حــذف کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ســینمای صنعتــی بــرای پیشــرفت و تاثیرگــذاری‬ ‫نیــاز بــه حمایت هــای حا کمیتــی دارد‪ .‬طیبــه‬ ‫سیاوشــی دربــاره تاثیــر فیلــم و تبلیغات بــر معرفی‬ ‫دســتاوردهای صنعت و فناوری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫کشــور ما همچنان که صنعت سینما وجود ندارد‪،‬‬ ‫ســینمای صنعتــی نیــز بــه ان شــکل وجود نــدارد‪،‬‬ ‫ی اســت که بــه هر حال‬ ‫البتــه ایــن موضــوع در حال ‬ ‫فیلم هــای مســتندی بیــش و کــم تهیــه می شــود‬ ‫کــه صنعت کشــور را بــه نمایش بگــذارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما کشــور چندان صنعتی نیســتیم‪ ،‬اما همان‬ ‫دســتاوردهای مان حتــی در حــوزه پتروشــیمی و‬ ‫نفــت نیــز قابــل ارزش اســت‪ .‬البتــه صنعــت فــرش‬ ‫یــا صنایعــی داریم که قابلیت ســاخت تیــزر و حتی‬ ‫فیلــم صنعتــی را در خود دارا هســتند‪ .‬صنایعی که‬ ‫برای کشــور ســوداور هســتند و مردم نیز می توانند‬ ‫با تماشــای مســتندهایی درباره ان ها‪ ،‬بیشــتر پی‬ ‫بــه ارزش چنیــن صنایعــی ببرند‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫فرهنگی مجلس شــورای اســامی‪ ،‬افزود‪ :‬نداشتن‬ ‫دســتاورد خــاص و ویــژه‪ ،‬یکــی از دالیلــی بــوده که‬ ‫ســبب شــده کارگردانــان یــا تهیه کننــدگان رغبتــی‬ ‫به این مســاله نشــان ندهنــد یا ا گر هــم تمایلی به‬ ‫ســاخت مستندی پیدا کردند برای شان به همان‬ ‫دلیــل یادشــده‪ ،‬مســتمر و ادام ـه دار نبوده اســت‪.‬‬ ‫سیاوشــی خاطرنشــان کرد‪ :‬چنانچــه کارگردانان و‬ ‫تهیــه کنندگان مــا بتوانند در شــرایط فعلــی که در‬ ‫تحریم به سر می بریم با پشتیبانی و حمایت بخش‬ ‫ســینمای مســتند‪ ،‬وزارت ارشــاد‪ ،‬صــدا و ســیما و‬ ‫حتی خود موسسات صنعتی اعم از صنعت فوالد‪،‬‬ ‫صنعــت نفــت‪ ،‬صنعــت پتروشــیمی و همچنیــن‬ ‫صنایــع حــوزه هنــری‪ ،‬اقــدام بــه ســاخت اثــاری‬ ‫کنند‪ ،‬می تواند برای صنایع ما بســیار مفید باشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه فیلــم ویژه ای در حــوزه صنعت‬ ‫و فنــاوری هنــوز ســاخته نشــده که بــرای مخاطب‬ ‫ایرانــی انقدر جذاب باشــد کــه در خاطرش بماند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از فیلم هایــی کــه از شــبکه مســتند‬ ‫تلویزیــون در حــوزه صنعت پخش شــد را دیدم که‬ ‫جالــب اما مربوط به صنعت چین بود‪ .‬کشــوری با‬ ‫یک میلیارد و خورده ای جمعیت که توانســته یک‬ ‫ثروتی را در کشورش تولید کند تا نه تنها مردمانش‬ ‫مانند دو ‪ -‬سه دهه گذشته با مشکالت اقتصادی‬ ‫دســت و پنجــه نــرم نکننــد‪ ،‬بلکــه بتواننــد حتــی‬ ‫ایــن صنعــت را صــادر هم کننــد‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫فعالیــت شــبکه مســتند تلویزیــون‪ ،‬افــزود‪ :‬شــبکه‬ ‫مســتند تلویزیون ما بیشــتر به مباحــث اجتماعی‬ ‫مــی پــردازد در حالی کــه می توانیــم تولیــدات و‬ ‫توانایی های داخلی را در قالب مســتند به نمایش‬ ‫بگذاریم؛ همچنین فیلم های سینمایی می توانند‬ ‫بــا پشــتیبانی‪ ،‬برخــی از صنایــع بــزرگ و کوچــک را‬ ‫بــه نمایــش بگذارنــد‪ .‬البته ایــن در حالی ســت که‬ ‫ســینما و تلویزیــون مــا از ‪ ۲۲‬منطقــه تهــران خارج‬ ‫نشــده و به ندرت دیده می شــود که فیلمی خارج‬ ‫از تهران ســاخته شــود‪ .‬سیاوشی افزود‪ :‬به نمایش‬ ‫دراوردن پیشــینه هر صنعتــی می تواند برای مردم‬ ‫بســیار جذاب و حائز اهمیت باشد‪ .‬مانند پیشینه‬ ‫کفــش ملی‪ ،‬کبریــت توکلی‪ ،‬ســماورها و چراغ های‬ ‫عالءالدین که تولید می شد‪ .‬به نظر من این موارد‬ ‫می توانــد هم به لحاظ صنعتی جذاب باشــد و هم‬ ‫بــه لحاظ تاریخی؛ چرا که بخشــی از تاریخ و هویت‬ ‫ما به شــمار می ایند‪ ،‬اما متاسفانه به این بخش ها‬ ‫به خوبی پرداخته نمی شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ا گر کمی دید سیاسی را از روی صنعت برداریم و به‬ ‫این مساله بپردازیم که پیشینه تاریخی هر صنعتی‬ ‫بــه چه شــکلی بوده و چه تحولــی را طی کرده تا به‬ ‫این نقطه رســیده‪ ،‬بهتر می توانیــم صنایع بزرگ را‬ ‫معرفــی کنیــم‪ .‬البته این امر در ســینمای مســتند‬ ‫کار ســختی است و نیاز به حمایت مادی و معنوی‬ ‫دارد‪ ،‬چرا کــه می تواند در بخش هویت ســازی این‬ ‫کشور بســیار موثر باشــد‪ .‬عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حتی روایت‬ ‫پیشــینه صنایعی ماننــد صنایع غذایی از بســتنی‬ ‫تــا هر خــورا ک دیگــری برای مــردم جذاب اســت و‬ ‫روایت هایی ست که روزانه بین مردم نقل می شود‬ ‫و بهتــر ان اســت کــه تنهــا در حوزه فضــای مجازی‬ ‫نباشد و به صورت تیزر تلویزیونی یا تیزر سینمایی‬ ‫درایــد‪ .‬این مســاله در حال حاضر نیــاز به حمایت‬ ‫دارد و نیروهــای جــوان‪ ،‬خوش فکــر و خــاق هــم‬ ‫هســتند که می توانند به این امور رســیدگی کنند‪،‬‬ ‫البته به شرط انکه حمایت شوند‪ .‬سیاوشی تا کید‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد از ایــن دوســتان حمایت هــای معنــوی‬ ‫و مــادی صــورت گیــرد کــه البتــه ایــن امــر نیــاز بــه‬ ‫حمایت های حا کمیتی نیز دارد‪ .‬ان هم در شرایط‬ ‫کنونــی که می تواند ســبب ایجاد انگیــزه در جامعه‬ ‫بشــود و بــه پیشــبرد اهــداف صنعتــی و فناورانــه‬ ‫ایران مان کمک کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فینال «عصر جدید» شب عید غدیر‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫اصرارتلویزیون‬ ‫برایساخت‬ ‫«ماه عسل» و‬ ‫«عصرجدید»‬ ‫نشســت خبــری برنامه «عصــر جدید» شــنبه ‪ ۲۶‬مرداد با حضور احســان‬ ‫علیخانــی و داوران ایــن مســابقه اســتعدادیابی در مرکــز همایش هــای‬ ‫صداوســیما برگزار شــد‪ .‬احســان علیخانی در ابتدا در پاســخ به پرسشــی‬ ‫دربــاره حساســیت اســتعدادیابی در برنامــه عنــوان کــرد‪ :‬در ظــرف «عصر‬ ‫جدیــد» فراتر از ارســال یک ویدیــو عمل می کنیم‪ .‬ما در این پروســه چند‬ ‫مرحلــه داریــم که شــاید در جلوی دوربین خیلی مشــخص نباشــد اما در‬ ‫فینال تصاویری داریم که می تواند بخشی از این تالش های پشت صحنه‬ ‫را نمایــش می دهــد‪ .‬وی دربــاره روند انتخاب اولیــه گفت‪ :‬چند نفر تعداد‬ ‫مفصلــی از ویدئوهــا را دیدنــد و انهــا را انتخــاب کردنــد‪ .‬همچنیــن تیمی‬ ‫هشت نفره داشتیم که بعد از ان انطباق ویدیو با واقعیت را راستی ازمایی‬ ‫می کردنــد و بعــد تیــم دیگری موقعیــت جغرافیایی‪ ،‬خانــواده فــرد و ‪ ...‬را‬ ‫شناســایی می کــرد‪ .‬مرحله به مرحله کــه جلو امدیم کار کردیــم و حتی ‪۲‬‬ ‫باشگاه مهارت گذاشتیم که در ان استادانی به صورت افتخاری امدند و با‬ ‫شرکت کننده ها کار کردند‪.‬‬ ‫علیخانی اضافه کرد‪ :‬برنامه ما صرفا این نبود که هرکسی ویدئو بفرستد‪،‬‬ ‫او را روی صحنه بفرســتیم‪ .‬خیلی از این بچه ها تهران را ندیده بودند و یا‬ ‫خیلی ها اصال دوربین ندیده بودند مانند پســر بچه ای که از نقطه مرزی‬ ‫کشــور در برنامه شــرکت کرده بود اما توســط تیم طراحی و مربیان برنامه‬ ‫روی این بچه ها کار می شــد تا بلد شــوند چگونه روی صحنه بیایند‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره به برخــی انتقادهــا در فضای عمومــی جامعه مبنی بــر اینکه در‬ ‫نهایت چه برنامه ای برای استعدادها در نظر گرفته می شود‪ ،‬گفت‪« :‬عصر‬ ‫جدید» یک برنامه اســتعدادیابی عمومی اســت و یک مدرســه تخصصی‬ ‫نیســت امــا به اذعان دیگــران ما فراتر از ضبط یک برنامــه تلویزیونی برای‬ ‫شــرکت کنندگان وقت گذاشــتیم‪ .‬برخی این نکته را مطــرح کردند که ایا‬ ‫صرفا برای پر کردن برنامه از این بچه ها استفاده می کنیم و یا از انها برای‬ ‫جلــب مخاطب سواســتفاده می کنیم در حالی کــه باید بگویم هیچ کس‬ ‫این شــرکت کننده ها را نمی شــناخت و جز نفرات محدودی که در برخی‬ ‫از جشنواره ها لوح گرفته بودند کسی انها را ندیده بود‪ .‬ما در چند قسمت‬ ‫نهایــی برنامه بــه این موضوع پرداختیم و قرار شــد چند اعتبار تخصصی‬ ‫به فینالیســت ها داده شــود در حالی که این کار بســیار سخت و پیچیده‬ ‫ای بود‪ .‬ما چند شــعار برای کشــف شــدن و دیده شدن داشتیم که شعار‬ ‫اخر یعنی «رســیدن» خیلی مهم تر اســت و همین اعتبار تخصصی که به‬ ‫برنده ها اختصاص می یابد خیلی مهم است چون به توسعه مهارت انها‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مــن تمایل دارم پنج فینالیســت برنامه‬ ‫در فصل بعد عضو گروه ما باشــند در حالی که ممکن اســت یکی بخواهد‬ ‫البوم موســیقی بیرون بدهد و یکی دیگر بخواهد تمرین داشــته باشد اما‬ ‫موقعیت کار برایشان فراهم است تا بتوانند بعد از دیده شدن مسیرشان‬ ‫را ادامه دهند چون ا گر حواسمان به این مسیر نباشد ممکن است پایین‬ ‫بیفتند‪.‬‬ ‫این مجری تلویزیون درباره تغییر ساختار برنامه در فصل جدید نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬این برنامه برای من با اختالف‪ ،‬سخت ترین کار تمام عمرم بود و فکر‬ ‫نمی کردم با چنین پروژه ای مواجه شوم‪ .‬این کار از لحظه پیش تولید در‬ ‫اســتانه یک ساله شدن است‪ .‬ما ضبط های طوالنی داشتیم و میانگین‬ ‫ضبط هــا امــکان ندارد کمتر از ‪ ۱۵‬ســاعت باشــد‪ .‬مونتاژ برنامــه ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫دقیقه اســت کــه باید به ‪ ۱۰۰‬دقیقه تبدیل شــود‪ ،‬حضــور بچه هایی که از‬ ‫یکــرد‪ .‬البته ین‬ ‫شهرســتان می اینــد و غیــره که همه اینها کار را ســخت م ‬ ‫مطالب را از جهت مظلوم نمایی نمی گویم‪.‬‬ ‫وی درباره بازه زمانی پخش فصل جدید بیان کرد‪ :‬ا گر شرایط فراهم باشد‬ ‫برای زمستان ‪ ۹۸‬کار را اماده پخش می کنیم‪.‬‬ ‫علیخانی در پاســخ به ســوالی درباره پخش برنامه در دوشنبه ها که زمان‬ ‫پخــش برنامــه «نود» بود نیــز گفت‪ :‬من خــودم طرفدار سرســخت برنامه‬ ‫«نود» هستم اما ما زمانی روی انتن رفتیم که «نود» پخش نداشت‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه دربــاره حضورش در برنامه که ان را نســبت بــه بقیه برنامه های‬ ‫اســتعدادیابی متفــاوت می کنــد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬چند نکتــه دربــاره برنامه ما‬ ‫وجــود دارد کــه برنامه را از باقی تلنت شــوها جدا می کنــد‪ .‬حضور میزبان‬ ‫در برنامه ما با بقیه برنامه های مشــابه فرق دارد و من حســم این بود که‬ ‫کارم در برنامه به عنوان وکیل و مدعی العموم بچه هاســت‪ .‬در تلنت شــو‬ ‫ریتــم خیلی باالســت؛ اجــرا رای و تمام‪ .‬من حس کردم بــرای بچه ای که‬ ‫دسترسی به جایی ندارند حضور من و گفتگوهایم با انها و داوران کمک‬ ‫کننــده اســت‪ .‬این مجــری یاداور شــد‪ :‬به هرحال مــا چهار داور با ســایق‬ ‫مختلف داشتیم که هرکسی روی رای خود پافشاری می کرد و تماشا گران‬ ‫هم در مواقعی می خواستند نظرشان را تحمیل کنند‪ .‬من باز هم می گویم‬ ‫دخالت در رای ها را قبول دارم ولی خوب یا بدش بحث دیگری است‪.‬‬ ‫علیخانــی دربــاره تعامــل با اموزش و پــرورش نیز تصریح کــرد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫گاهی دوستان ما را با اموزش و پروش اشتباه می گیرند در حالی که ما را باید‬ ‫به عنوان یک برنامه تلویزیونی دید‪ .‬روزی که قرار شد این برنامه را بسازم‬ ‫همــه رفقای دلســوزم گفتنــد در نمی ایــد‪ ،‬در تلویزیون نمی شــود چنین‬ ‫برنامه ای ساخت‪ .‬باید بگویم مردد هم شدم اما چیزی در درونم به من‬ ‫گفت که می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من از نســل دهه ‪ ۶۰‬هســتم‪ .‬در دوران‬ ‫کودکی و نوجوانی ما چه کسی برایمان استعدادیابی می کرد‪ .‬اوج چالشی‬ ‫که داشتیم قبل از کنکور بود‪ .‬ان زمان به ما می گفتند ا گر حفظیاتت خوب‬ ‫است برو رشته انسانی و ا گر حل کردنی ات خوب است برو ریاضی‪ .‬حتی‬ ‫ا گــر کــودک رادیــو خانــه شــان را خراب می کــرد می گفتند حتمــا مهندس‬ ‫می شــود‪ .‬در مــدارس هم اوج تحســین مــا کارت های صدافریــن بود‪ .‬ا گر‬ ‫توانســته باشــیم در این برنامه حســی را برانگیخته کنیم مه فکر می کنم‬ ‫ایــن کار را کردیم‪ ،‬اتفاق مبارکی اســت‪ .‬البته االن معضــات جدی درباره‬ ‫نگاه پدر و مادرها به اســتعدادها داریم که امیدوارم «عصر جدید» در این‬ ‫روند استعدادیابی تاثیر بگذارد‪ .‬وی در ادامه درباره کپی بودن برنامه نیز‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادیووتلویزیون‬ ‫‪TV&RADIO‬‬ ‫اخبار‬ ‫«بانویسردار»‬ ‫عیدغدیر به شبکه سه می رسد‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬خــارج از تعقل اســت که هــر یک از مــا دوباره چــرخ را اختراع‬ ‫کنیم‪ .‬ماجرای تلنت شو قدمت چند دهه ای دارد و بیش از ‪ ۷۰‬کشور این‬ ‫تلنت شــوها را برگزار می کنند‪ .‬این مقایســه ها برای من خیلی عجیب بود‬ ‫چون ا گر بخواهیم اینجوری نگاه کنیم اخبار و خبرگزاری هم کپی است‪.‬‬ ‫اینکه چقدر متناسب با فرهنگ خود کار می کنیم بحث دیگری است اما‬ ‫من ا کنون درباره فرم و ساختار حرف می زنم‪ .‬بنابراین این ماجرا که چقدر‬ ‫می توانیم برنامه را با فرهنگ خودمان منطبق کنیم خیلی برایم مهم بود‪.‬‬ ‫این برنامه را نمی شود با برنامه های استعدادیابی سال ‪ ۲۰۱۹‬مقایسه کرد‬ ‫اما به نسبت اولین دوره هایی که هر یک از این کشورها برگزار کردند‪ ،‬خیلی‬ ‫بهتربودیم‪.‬‬ ‫علیخانیاضافه کرد‪:‬مااینبرنامه هارادیدهایموفکرنمی کنمتلنتشویی‬ ‫در دنیا باشد که نقال و خراط در برنامه اش اورده باشد چون اینها مختص‬ ‫ماســت و این از مهمترین نقدهایی بود که به ما شــد‪ .‬به نظرم فراتر از اثر‬ ‫این منتقدان می خواســتند با تلویزیون طرف دعوا باشند مثال می گفتند‬ ‫میز شــما شــبیه ایرانی ها نیســت در حالی که من واقعا نمی دانم باید چه‬ ‫کنــم که میزمان شــبیه میزهای ایرانی باشــد‪ .‬در این مــدت اجراهایی در‬ ‫تلویزیون دیده شد که تا االن دیده نشده بود و این خیلی اتفاق ویژه ای‬ ‫بود مثل بچه های خالق پارکوکار که پیش از این گمنام بودند‪ .‬همچنین‬ ‫گفتگوهایی با مهمانان ویژه داشتیم و اتفاقاتی با این ترتیب شکل گرفت‬ ‫که غنیمت بزرگی بود‪.‬‬ ‫در ادامه بشــیر حســینی یکــی از داوران برنامه گفت‪ :‬مــا حتی ‪ ۱۰‬جذابیت‬ ‫اول تلنت شوها را دراورده بودیم و دیدیم چهار جذابیت اول مثل مسایل‬ ‫جنسی و رقص را نمی توانیم اجرا کنیم‪ .‬مورد دیگر حیوانات بود و دیگری‬ ‫ابزار ساز که البته همان ساز ابداعی هم با نگرانی ما در برنامه حضور یافت‬ ‫پس ما تا ‪ ۴۰‬درصد نمی توانســتیم از جذابیت بقیه تلنت شــوها استفاده‬ ‫کنیم اما مهمتر از همه ایمان علیخانی بود که باعث شد این اتفاق شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬به نظرم سوال تقلیدی بودن برنامه یکی دو ماه اول‬ ‫ایجاد شده بود و بعد از ان بسیاری به این نتیجه رسیدند که کار تقلیدی‬ ‫ا گر همسان سازی نشود فرهنگ ایرانی زود ان را پس می زند‪.‬‬ ‫علیخانــی در ادامــه درباره بودجه برنامه عنوان کرد‪ :‬من از شــما خواهش‬ ‫می کنــم دعــا کنیــد بــه ما بودجــه بدهنــد چــون خیلی اوضــاع مــا خراب‬ ‫اســت‪ .‬ما فینال را هم گرفته ایم و ســفرهایی هم داشــتیم اما االن یکی از‬ ‫بزرگترین معضالت ما مباحث مالی اســت‪ .‬به نظرم کار ما از تولید ســریال‬ ‫بســیار سخت تر است چون جلســات ارزیابی داریم که در ان ‪ ۱۱‬نفر حضور‬ ‫دارند و خروجی ان جلســات اســت که نشان می دهد بیچاره می شویم یا‬ ‫نه!(می خنــدد) بچه هــا از جایی هم به لحاظ دســتمزد و هم انرژی بریده‬ ‫بودنــد امــا اینکه اعالم شــد برنامه ‪ ۷۰‬درصــد مخاطب دارد انــرژی زیادی‬ ‫به ما پمپاژ کرد‪ .‬در ادامه بشــیر حسینی درباره طنز «ناخونک» که ایتمی‬ ‫درباره «عصر جدید» داشت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حوزه جامعه شناسی می گویند‬ ‫مردم وقتی مســاله ای برایشــان مهم شود با ان شوخی می کنند‪ .‬برای ما‬ ‫هــم هرچقــدر این شــوخی ها با نقدهای مهمتری همراه بــود ما هم با ان‬ ‫همراه می شدیم‪ .‬من به پشت صحنه برنامه «ناخونک» هم رفتم و اتفاقا‬ ‫از طنــز ان اســتقبال می کنــم‪ .‬ا گر خود ما نقد درســت اجتماعــی نکنیم از‬ ‫بیــرون می ایند و طومار مــا را می پیچند‪ .‬همین االن چند مجموعه دیگر‬ ‫می خواهنــد مثل برنامه ما تولید کننــد که امیدوارم از مرز تقلید و ادا فراتر‬ ‫روند‪ .‬خوشــحالم که با ما شــوخی شــد با این حال خیلی از برنامه ســازان‬ ‫مخصوصا طنزپردازان خوششان نمی اید با انها شوخی شود‪.‬‬ ‫علیخانی در ادامه درباره رده بندی ســنی که نا گهان در وســط برنامه‬ ‫ظاهــر می شــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬مــا یــک جاهایی دربــاره رده ســنی خیلی‬ ‫ســخت می گرفتیم و به ســنین زیر ‪ ۱۶‬سال هشــدار می دادیم که برخی‬ ‫صحنه ها را نبینند در حالی که نوجوان امروز خیلی چیزها را می بینند‬ ‫و می داننــد بــا ایــن حــال در ایــن هشــدارها بیشــتر روی ســخن مان با‬ ‫خانواده ها بود که ا گر فرزندشــان را می شناســند کــه اهل ماجراجویی‬ ‫است حواسشان به او باشد‪ .‬می دانید ا گر در این مورد بخواهیم خیلی‬ ‫محدودیت داشــته باشــیم و ســخت گیری کنیم به عقب برمی گردیم‬ ‫اما باید شکل و قاعده پیدا کند و همه تکلیفشان را بدانند‪ .‬وی درباره‬ ‫ایــن مســاله کــه از رویکردهــای «مــاه عســل» در ایــن برنامــه اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برخــی تصور می کنند گریه از «ماه عســل» اختراع‬ ‫شــده اســت و حتی ا گر االن در اســتودیوی ما خا ک بلند شود و اشک‬ ‫در چشــم مخاطبــان جمع شــود‪ ،‬می گوینــد من اشک شــان را دراورده‬ ‫ام‪ .‬تلنت شــو زیر مجموعه ســاختار رئالیتی شــو اســت و این ساختار با‬ ‫احســاس ســر و کار دارد‪ .‬فــرق مــا با بقیه تلنت شــوها این بــود که پر از‬ ‫احساس بودیم؛ گاهی گریه مان می گرفت و گاهی هم شاد می شدیم‪.‬‬ ‫حتی چند اتفاق در برنامه افتاد مثل ماجرای کمک به سیل زده ها که‬ ‫بــی نظیــر بود و مردم بیــش از ‪ ۷۰‬میلیارد تومان بــه «عصر جدید» پول‬ ‫دادند و ‪ ۱۰‬هزار محموله به این مناطق فرستاده شد‪.‬‬ ‫اریا عظیمی نژاد نیز درباره تجربه خود از داوری این برنامه گفت‪ :‬از مرحله‬ ‫دوم همه ما درگیر احواالت شــرکت کننده ها شــدیم‪ .‬مرحله اول ابتدا به‬ ‫ســا کن بــا انها روبرو می شــدیم و کارشــان را می دیدیم ولی مرحلــه دوم با‬ ‫ویژگی های انها هم اشــنا می شــدیم و این روی ما تاثیر می گذاشت‪ .‬البته‬ ‫در مرحلــه اول مهــارت بچه هــا برایمــان مهــم بود امــا جایگاه انهــا هم اثر‬ ‫داشــت‪ .‬ا گــر «عصــر جدید» این بعد را نداشــت که با بچه هــا زندگی کنیم‬ ‫برنامه ای لوس و بی مزه می شد‪ .‬تالش این بچه ها که سخت می کوشند‬ ‫و زندگی هایــی که داشــتند بــرای من کالس درس بود‪ .‬من بــاالی ‪ ۱۵۰‬کار‬ ‫گروهی مثل فیلم و ســریال انجام دادم اما این کار به همت علیخانی رخ‬ ‫داد و از حضور در ان خرسندم‪.‬‬ ‫بشــیر حســینی نیــز در ادامه درباره تغییــر رویکرد علیخانی از اجــرا در «ماه‬ ‫عسل» و این برنامه گفت‪ :‬احسان با «عصر جدید» از سلطان غم به غول‬ ‫چــراغ جادو تغییر جایــگاه داد که البته باید بگویم «عصر جدید» ‪ ۲‬خیلی‬ ‫جدی تر برگزار می شود‪.‬‬ ‫علیخانی در ادامه با جلب توجه رســانه ها به حمایت از عصر جدید بیان‬ ‫کــرد‪ :‬اتفاقاتــی در عصرجدید رخ داد و ایتم هایی پخش شــد که تصورم به‬ ‫عنوان برنامه ساز این است که کارهای مهمی بود من حدود‪ ۲۰‬سال است‬ ‫در تلویزیونــم به نظرم مــا خط قرمزهایی را درنوردیدیم که تصــورش را در‬ ‫گذشته نداشتم‪ .‬ممکن است من مثل بسیاری دیگر نقدهایی به ساختار‬ ‫و مدیریت تلویزیون داشته باشم اما بدون تردید شبکه سه و تلویزیون جز‬ ‫بحث های مالی که ما درباره اش گرفتاری داشتیم حمایتشان فوق العاده‬ ‫بود و از مدیران‪ ،‬پخش و حتی تامین برنامه شبکه سه تشکر می کنم ‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬من ایتمی داشتم که فکر نمی کردم پخش شود ایا خاطرتان می اید‬ ‫که اجرایی شــبیه دختران نینجا یا شــرکت کنندگان پارکوکار در تلویزیون‬ ‫دیده باشید‪ .‬با این حال در مواردی که چنین ایتم هایی داشتیم جمله‬ ‫جذابی گفته می شــد که ا گر ما پای این بچه های مملکت نایســتیم کجا‬ ‫می خواهنــد برونــد‪ .‬ایــن را هم بگویم که در این مدت یــک بار یک نفر به‬ ‫مــن به عنوان ســازنده زنگ نزد که بگوید بین ایــن دو نفر مثال فالنی رای‬ ‫بیاورد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طرح این برنامه برای سال ‪ ۹۶‬است و همان موقع‬ ‫بــا کریمــان انداز و برانداز کردیم و گفتیم بعید اســت بتوانیم این برنامه را‬ ‫بتوانیم بســازیم‪ .‬حاال هم حرفم این اســت که ا گر موضوع اســتعدادیابی‬ ‫را حمایت نکنیم و مسیرها و میانبرهای این مدلی هم از بین برود دوباره‬ ‫به زمان قبل برمی گردیم‪ .‬دوســتی از من پرســید چطور فضا باز شد و من‬ ‫گفتم هم بحث گذر زمان است و هم جوان شدن مدیران‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۳۸‬نفر در قالب اجراهای گروهی و فردی نزدیک به ‪ ۲۰۰‬اجرا به صحنه‬ ‫بردند‪.‬‬ ‫امین حیایی داور مســابقه عصر جدید نیز در ادامه نشســت درباره حضور‬ ‫خــود در ایــن برنامه اظهار کرد‪ :‬این خواســت خدا بود که من مقطعی که‬ ‫نمی خواستم کار سینمایی و تلویزیونی کنم به این برنامه بپیوندم‪ .‬حتی‬ ‫بارها برای ســاخت چندین برنامه اســتعدادیابی در شبکه های دیگر هم‬ ‫دعوت شدم که نقش مجری را بر عهده داشته باشم اما با توجه به این که‬ ‫در خودم توانایی اجرا نمی دیدم‪ ،‬همکاری را رد کردم‪ .‬پیشنهادات خوبی‬ ‫هم داشتم اما قبول نکردم تا اینکه پیشنهاد برنامه عصرجدید به من شد‬ ‫برنامه ای که طراحی جذابی داشت و در همه حوزه ها استعدادیابی وجود‬ ‫داشــت امــا برنامه های دیگر در مقایســه با عصر جدید به گونــه ای بودند‬ ‫کــه فقــط یک هنر و یک اســتعداد یابــی در ان مطرح بود بــه عنوان مثال‬ ‫اســتعداد یابی بازیگری‪ .‬اما این برنامه تجربه خوبی برای من بود من که‬ ‫همیشــه داوری می شــدم نه کســی را داوری کرده بودم و نه قضاوت‪ .‬وی‬ ‫دربــاره حواشــی داوری ها نیز اظهار کرد‪ :‬جاهایی پیــش می امد که بدون‬ ‫سختگیری رای مثبت بدهم و مطرح می شد که چرا خرس مهربان شده‬ ‫ای اما دلیل داشتیم به هرحال عصر جدید در مرحله مقدماتی بود و ما در‬ ‫این مرحله فرصت به شرکت کنندگان می دادیم تا رشد انها را ببینیم اما در‬ ‫مرحله دوم به سختگیری بیشتری رسیدیم و سعی کردیم این سختگیری‬ ‫را لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫علیخانی در بخشی دیگر از نشست گفت‪ :‬من ماه عسلی ساختم که سه‬ ‫دوره اش با شــخص دیگری اجرا شــد و ما پشــت در بودیم و هیچ گاه هم‬ ‫بــرای کار با مدیــری‪ ،‬در این باره حرف نزدم من فکر می کنم این برنامه ها‬ ‫برای مردم است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من هنوز پی قهرمانم‪ .‬در ماه عسل این‬ ‫قهرمانان قصه خود را بیان می کردند و حاال اینجا مســیر قهرمانی اســت‬ ‫چون فکر می کنم جامعه االن به نشاط و امید نیاز دارد خیلی خوشحالم‬ ‫برخی از بچه ها می گویند که قرار بوده مهاجرت کنند و منصرف شده اند‬ ‫االن تنها دارایی ما امید است‪.‬‬ ‫علیخانــی در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی درباره انتقاد حســین علیــزاده از‬ ‫بکارگیری نوجوانان در برنامه یاداور شد‪ :‬ایشان احتماال درباره خانواده ها‬ ‫جمله ای گفته اند چون من عاشق علیزاده هستم و هرچه بگویند روی‬ ‫چشم ما جا دارد‪ .‬وی همچنین درباره انتقاد به اینکه برخی مطرح کردند‬ ‫در گینس ثبت رکورد کرده اند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کسی در برنامه ما رکورد گینس‬ ‫را ثبت نکرده است و تنها رکورد زده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما یک تعهد اخالقی‬ ‫و حرفه ای گرفتیم که در طول مدتی که برنامه ساخته و پخش می شود‬ ‫حاشیه نداشته باشند اما من نمی توانم گارانتی بدهم که یک نفر تا سال‬ ‫دیگــر خطــا نمی کند به هر حال ممکن اســت‪ .‬یک ســال دیگــر طرف یک‬ ‫دعوایــی در خیابــان می کند و بعد بگویند شــرکت کننده عصر جدید بود‪.‬‬ ‫تهیه کننده عصر جدید هم در بخش دیگر به حضور زنان در برنامه اشاره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬از پنج فینالیســت ما دو نفر خانم هســتند گروه نینجا و خانم‬ ‫عبادی و برای من جالب بود که بازیگر خانمی اســتوری گذاشــته بود که‬ ‫عصــر جدیــد برای اقایان اســت چــون در این برنامــه زنان نمی تواننــد اواز‬ ‫بخوانند احتماال او از دانمارک امده است‪ .‬از طرف دیگر ما ماموریت های‬ ‫مشــخص و محدودی در تلویزیون داریم و باز برخی می گویند چرا ســاز را‬ ‫نشان نمی دهید و نمی دانند که این اندازه از تصمیم گیری درباره نمایش‬ ‫ساز ربطی به تلویزیون ندارد‪ .‬علیخانی در بخش دیگر درباره تغییر داوران‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬داوران ما همه شــان حرفــه ای بودند‪ .‬نحوه قرارداد بســتن با‬ ‫این افراد به نظرم بسیار دلی بود‪ .‬ما االن باری را با خود می بریم که هنوز‬ ‫تمام نشده است و باید دید اصال خودم هستم یا خیر‪ .‬االن به نظرم موعد‬ ‫تصمیــم گیــری در این زمینه نیســت‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬برنامه ما شــب‬ ‫عید غدیر از ‪ ۹‬و ربع تا یک شب روی انتن می رود که پنج فینالیست حضور‬ ‫دارند و در ان فقط مردم رای می دهند و سه روز بعد یعنی پنجشنبه پنج‬ ‫ســاعت برنامــه زنده داریم که البته نگرانی هایی هم بــرای ان داریم ما ‪۲۵‬‬ ‫دوربیــن داریــم و خیلــی نگرانم که ریتم افت کند‪ .‬قرار ما این اســت که در‬ ‫برنامه زنده هم رای ها ادامه داشــته باشــد و یکم شهریور نفر اول تا پنجم‬ ‫را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫«بانوی ســردار» به کارگردانی پرویز شــیخ طادی و تهیه‪‎‬کنندگی ســعید‬ ‫مرادی در صداوسیمای مرکز چهار محال و بختیاری تولید شده است‪.‬‬ ‫این سریال در ‪ ۱۲‬قسمت ‪ ۴۰‬دقیقه‪‎‬ای به قلم پرویز شیخ طادی نگارش‬ ‫شــده اســت‪« .‬بانوی ســردار» به زندگی نخستین بانوی ســردار ایرانی و‬ ‫مبــارزه وی با اســتکبار انگلیــس و حکومت مرکزی رضا شــاه می پردازد‪.‬‬ ‫تربیت فرزندان دلیر وطن پرســت شــیر علیمردان خان‪ ،‬ایجاد وحدت‬ ‫بین اقوام ترک تباران و لر تباران‪ ،‬تاثیرگذاری بی بی مریم بر قوم بختیاری‬ ‫و اســتقالل و اتــکا بــه خــود از مضامینی اســت کــه در این ســریال به ان‬ ‫پرداخته شــده اســت‪ .‬این ســریال درباره زندگی بی بــی مریم ملقب به‬ ‫ســردار مریم اســت که عدل و عدالت را بین اقوام گسترش داد و در بین‬ ‫رعایا محبوبیت پیدا کرد و دست خوانین ظالم را کوتاه کرد‪ .‬بی‪‎‬بی مریم‬ ‫بختیاری خواهر سردار اسعد بختیاری و علیمردان خان بختیاری فرزند‬ ‫یبــی مریــم نیز از مبــارزان این دوره هســتند‪ .‬پانته ا ســیروس‪ ،‬حبیب‬ ‫ب ‪‎‬‬ ‫دهقان‪‎‬نسب‪،‬فرخنعمتی‪،‬سهیالرضوی‪،‬فرزینمحدث‪،‬محمدفیلی‪،‬‬ ‫کاظم هژیرازاد‪ ،‬صدرالدین حجازی‪ ،‬مهدی میامی‪ ،‬حمیدرضا نعیمی‪،‬‬ ‫علیرضــا مهران‪ ،‬مرتضی زار ع‪ ،‬ســعیده عرب‪ ،‬علیرضا جاویدفر‪ ،‬بهشــاد‬ ‫چنگیزی‪ ،‬سیاوش درخشی‪ ،‬شاپور کلهر‪ ،‬پارسا قربانی‪ ،‬مجید کریمی‪،‬‬ ‫علیرضا دیلمی‪ ،‬فاطمه شکری و‪ ...‬از بازیگران این مجموعه تلویزیونی‬ ‫هســتند‪ .‬نویســنده و کارگــردان ایــن مجموعــه پرویــز شــیخ طــادی‪،‬‬ ‫تهیه‪‎‬کننــده و مجــری طــرح ســعید مــرادی‪ ،‬مدیــر تصویربــرداری فــرخ‬ ‫مجیدی‪ ،‬مدیر صدابرداری علی عدالت دوســت‪ ،‬طراح صحنه و لباس‬ ‫و مدیر هنری مجید علی‪ ،‬مدیر تولید رحیم بیابانی‪ ،‬طراح چهره‪‎‬پردازی‬ ‫داریــوش صالحیان‪ ،‬مدیــر برنامه‪‎‬ریزی داریوش جهانگیری‪ ،‬دســتیار اول‬ ‫کارگردانمحسنحسنپور‪،‬طراحجلوه هایویژهمیدانیحمیدرسولیان‪،‬‬ ‫طراحبدلکاریعلیرضافتحی‪،‬صدا گذاراحسانافشاریان‪،‬تدوینگرمهدی‬ ‫مهرنیا و طراح تیتراژ ان دهقان محمدی است‪ .‬این مجموعه تلویزیونی‬ ‫از ‪ ۲۹‬مــرداد‪ ،‬هــر شــب ســاعت ‪ ۲۰:۴۵‬روی انتــن شــبکه ســه م ـی‪‎‬رود و‬ ‫بازپخش ان ‪ ۳۰‬دقیقه بامداد‪ ۱۰ ،‬و ‪ ۱۴:۳۰‬بعدازظهر روز بعد است‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۰‬هزار بازیگر در ‪ ۲۹‬استان‬ ‫برای سریال «سلمان فارسی»‬ ‫عبدالعلی علی عسکری رئیس رسانه ملی ‪ ۲۷‬مرداد ماه در نشست هم‬ ‫اندیشــی با هنرمندان در سالن اجتماعات شبکه استانی اترک با اشاره‬ ‫به شــکل گیری جریان ســریال ســازی در مرا کز اســتانی صداوســیما‪ ،‬بر‬ ‫افزایــش کیفیت تولیدات تا کید کرد‪ .‬علی عســکری با بیــان اینکه از اثار‬ ‫فاخر‪ ،‬عالی و ماندگار هنرمندان حمایت می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح ملی‬ ‫«ســلمان فارســی» به خوبی از ظرفیت اســتان ها اســتفاده شــده و کار‬ ‫شناســایی حدود ‪۲۰‬هزار بازیگر در ‪ ۲۹‬اســتان کشــور‪ ،‬پیش رفته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صداوسیما بیان کرد‪ :‬هدف ما این است که از هنرمندان‬ ‫و افراد بااستعدادی که به دالیلی مهجور مانده اند‪ ،‬حمایت کنیم تا کار‬ ‫شناسایی بازیگران برای ایفای ‪ ۱۵۰۰‬نقش انجام شود‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫هنرمندان و برنامه سازان رادیو و تلویزیون به بیان دغدغه ها و مشکالت‬ ‫و پیشــنهادهای خود‪ ،‬از جمله حمایت و توجه بیشــتر به مســتندها و‬ ‫اثار نمایشــی‪ ،‬اســتفاده از پژوهش در اثار تولیدی‪ ،‬حفظ اســتعدادها و‬ ‫لهجه های محلی در شعر فارسی برای گسترش زبان فارسی و کمک به‬ ‫زایایی ان‪ ،‬ضرورت برنامه ریزی برای توزیع مطلوب اثار تهیه و تصویب‬ ‫شده در شورای عالی شعر و موسیقی پرداختند‪.‬‬ ‫نمایشسریال«بوعلیسینا»‬ ‫از شبکه چهار سیما‬ ‫شبکه چهار سیما از ‪ ۳۰‬مرداد مجموعه تلویزیونی تاریخی «بوعلی سینا»‬ ‫را روی انتن می برد‪ .‬هم ا کنون سریال «تفنگ سرپر» در کندا کتور پخش‬ ‫شبکه چهار سیما قرار دارد که اخرین قسمت از این مجموعه تلویزیونی‬ ‫ســه شــنبه ‪ ۲۹‬مرداد ماه پخش می شــود و از روز چهارشــنبه ‪ ۳۰‬مرداد‬ ‫ماه هر شــب ‪ ۱۵‬دقیقه بامداد ســریال «بوعلی ســینا» پخش می شــود‪.‬‬ ‫«بوعلــی ســینا» که در ســال ‪ ۱۳۶۴‬به تهیه کنندگــی منوچهر محمدی‬ ‫تولید شــده‪ ،‬از جمله ســریال های موفق دهه ‪ ۶۰‬تلویزیون است که به‬ ‫زندگی بوعلی سینا دانشمند مشهور می پردازد‪ .‬کیهان رهگذار نویسنده‬ ‫فیلمنامه‪ ،‬کارگردان و تدوینگر این سریال است که پیش از ان‪ ،‬فیلمنامه‬ ‫ســریال «ســربداران» را نوشته بود‪ .‬موســیقی این سریال ساخته فرهاد‬ ‫فخرالدینی و بازی دلنشین بازیگر نقش کودکی ابن سینا و امین تارخ در‬ ‫نقش بزرگسالی او‪ ،‬از جمله نقاط قوت شاخص این سریال بوده است‪.‬‬ ‫عــاوه بر امیــن تارخ‪ ،‬فیــروز بهجت محمدی‪ ،‬محمد ابهری‪ ،‬جمشــید‬ ‫الیــق‪ ،‬اســماعیل محرابــی‪ ،‬چنگیــز وثوقی‪ ،‬ســرور نجات الهی و ســعید‬ ‫اویســی دیگــر بازیگرانی هســتند کــه در این مجموعه به یــاد ماندنی به‬ ‫ایفای نقش پرداخته اند‪ .‬مجموعه تلویزیونی «بوعلی سینا» به کوشش‬ ‫واحد تامین برنامه شبکه چهار سیما هر شب ساعت ‪ ۱۵‬دقیقه بامداد از‬ ‫شبکه چهارسیما پخش و ساعت ‪ ۱۸‬بازپخش می شود‪.‬‬ ‫«مانکن» از دوم شهریور توزیع می شود‬ ‫ســریال «مانکن» از دوم شــهریور وارد شــبکه نمایش خانگی می شــود‪.‬‬ ‫در اســتانه انتشــار سریال«مانکن» در شبکه نمایش خانگی پوستر این‬ ‫مجموعه که توســط امین دایی طراحی شده‪ ،‬رونمایی شد‪« .‬مانکن»‬ ‫بــه کارگردانــی حســین ســهیلی زاده و تهیــه کنندگــی ایــرج محمــدی‪،‬‬ ‫نویسندگی بابک کایدان و سرمایه گذاری علی طلوعی که روزهای اخر‬ ‫فیلمبرداری را سپری می کند از دوم شهریور وارد شبکه نمایش خانگی‬ ‫می شود‪ .‬در خالصه داستان این مجموعه امده است‪ :‬همیشه عشق‬ ‫های بزرگ و زیبا‪ ،‬دشــمنان بزرگ و مخوف داشــته اند ‪ . ...‬محمدرضا‬ ‫فروتــن‪ ،‬مریــا زارعــی‪ ،‬نازنین بیاتــی و امیرحســین ارمان‪ ،‬فــرزاد فرزین‪،‬‬ ‫حســین پا کدل‪ ،‬بهشاد شریفیان‪ ،‬نفیسه روشــن‪ ،‬علی فرهنگی‪ ،‬رابعه‬ ‫مدنی‪ ،‬پانته ا کیقبادی‪ ،‬بهزاد محسنی‪ ،‬بهزاد خلج و با حضور الهام پاوه‬ ‫نژاد‪ ،‬رضا توکلی و همایون ارشــادی و با هنرمندی لیندا کیانی و شبنم‬ ‫قلــی خانــی و معرفی محمــد صادقی و عارفــه معماریان در این ســریال‬ ‫نقش افرینی دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینـــما‬ ‫درجستجوی‬ ‫اسکار!‬ ‫‪CINEME‬‬ ‫انتخابنمایندهسینمایایراندراسکار‪ ۲۰۲۰‬ساعت‪24‬‬ ‫اخبار‬ ‫واکنش سازندگان «در جستجوی فریده»‬ ‫به انتخاب این فیلم برای اسکار‬ ‫سازندگان فیلم «در جستجوی فریده» طی یادداشتی از هیات انتخاب‬ ‫نماینده ایران در اســکار تشــکر کردنــد‪ .‬کارگردانان و تهیــه کنندگان «در‬ ‫جستجوی فریده» با نگارش یادداشتی با تشکر از اعتماد کمیته انتخاب‬ ‫بهاینفیلمبیان کردند کهامیدوارندنمایند هشایسته ایبرایسینمای‬ ‫ایران باشند‪ .‬متن یادداشت ازاده موسوی و کورش عطایی به شرح زیر‬ ‫اســت‪« :‬قرار گرفتن فیلم «در جســتجوی فریده» در کنار اثار شــاخص و‬ ‫ارزشمند سال گذشت ه سینمای ایران برای معرفی به اسکار برای ما مایه ‬ ‫افتخار و خوشحالی بسیار بود و اینکه کمیت ه محترم انتخاب‪ ،‬این فیلم‬ ‫را به عنوان نمایند ه سینمای ایران برای رقابت در این رویداد سینمایی‬ ‫برگزیدنــد نه تنها باعث شــعف دوچندان ما شــد بلکه فکر می کنیم این‬ ‫انتخاب‪ ،‬یک اتفاق مهم و تاریخی برای ســینمای مســتند ایران است‪.‬‬ ‫سینمایی که فیلمسازان ان سال هاست به دور از حاشیه ها و با کمترین‬ ‫ل هستند و با‬ ‫امکانات و بیشترین محدودیت ها به تولید اثارشان مشغو ‬ ‫این وجود همواره در بســیاری از صحنه های جهانی موجب ســربلندی‬ ‫ســینمای ایران شــده اند‪ .‬امیدواریــم که این انتخــاب گام بلندی برای‬ ‫هرچه بیشتر مطرح شدن سینمای مستند ایران در عرص ه جهانی باشد‬ ‫و مــا بــه عنوان ســازندگان و تهیه کنندگان این فیلم تمــام تالش خود را‬ ‫خواهیــم کــرد تــا نمایند ه شایســته ای بــرای ســینمای ایران باشــیم‪ .‬و‬ ‫سپاسگزاریم از هم ه عوامل «در جستجوی فریده» و دست تک تک شان‬ ‫را می بوســیم که ساختن این فیلم بدون همیاری و انرژی و عشق شان‬ ‫امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫تبریکانجمنصنفیکارگردانانسینمای‬ ‫مستند به «در جستجوی فریده»‬ ‫هیاتمدیرهانجمنصنفی کارگردانانسینمایمستندانتخابمستند‬ ‫«در جســتجوی فریــده» بــه کارگردانــی و تهیــه کنندگی ازاده موســوی و‬ ‫کوروش عطایی را تبریک گفت‪ .‬هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان‬ ‫ســینمای مستند در پیامی انتخاب مســتند «در جستجوی فریده» به‬ ‫کارگردانی و تهیه کنندگی ازاده موسوی و کوروش عطایی را تبریک گفت‪.‬‬ ‫در متن این پیام امده است‪« :‬امروز سینمای مستند‪ ،‬سربرافراشته تر از‬ ‫نمایش‬ ‫همیشه پیشگام سینمای ایران است و ا گر بستری درست برای‬ ‫ِ‬ ‫اثار مستند فراهم می شد‪ ،‬پیشترها شاهد این تصمیم درست می بودیم‬ ‫تا ســینمای فرهنگســاز مســتند به عنوان نمایند ه فرهنــگ ایران زمین‬ ‫برگزیــده شــود‪ .‬ا کنــون انجمــن صنفــی کارگردانــان سینمای مســتند‬ ‫خوشــحال و خرســند است که این رویداد فرخنده رقم خورد و شایسته‬ ‫است‪ ،‬به سینمای مستند ایران و خانم ازاده موسوی و کوروش عطایی‬ ‫کارگردان مستند «در جست و جوی فریده» شادباش بگوییم‪ ،‬باشد که‬ ‫این تصمیم ســراغاز تغییر رویکرد مدیران برای فراهم ســاختن نمایش‬ ‫اثار ارزشــمند مستند باشد تا مخاطبان ایرانی با گنجینه های فرهنگی‬ ‫سرزمین شان بیش از پیش اشنا شوند‪».‬‬ ‫کارگردانپرتغالیجایزهاصلیلوکارنورابرد‬ ‫هفتــاد و دومیــن دوره جشــنواره فیلــم لوکارنــو که (شــنبه شــب) کارش‬ ‫را تمــام کــرد‪ ،‬جایزه اصلی خود را به پدرو کاســتا کارگــردان پرتغالی اهدا‬ ‫کرد‪ .‬کارگردان مولف پرتغالی پدرو کاســتا برای فیلم «‪»Vitalina Varela‬‬ ‫موفق به کســب چند جایزه از جشــنواره فیلم لوکارنو ‪ ۲۰۱۹‬شــد‪ .‬کســب‬ ‫جایــزه پلنــگ طالی بهترین فیلــم و نیز جایــزه بهترین بازیگــر زن برای‬ ‫ســتاره گمنام ان ویتالینا وارال که اســم او بر فیلم نهاده شده‪ ،‬نشان داد‬ ‫که دســتاورد کاســتا می تواند در سینما به یاد ماندنی باشد‪ .‬در هر حال‬ ‫در بخــش رقابتی بین المللی امســال لوکارنو‪ ،‬کاســتا مهمتریــن نام بود‪.‬‬ ‫از دیگــر جوایــز بخش اصلــی‪ ،‬جایزه ویــژه داوری به فیلــم «ارتفاع موج»‬ ‫ســاخته پارک جونگ بوم اهدا شــد و جایزه بهتریــن کارگردان به دمین‬ ‫مانیــول برای ســاخت «کودکان ایســادورا» تعلق گرفــت‪ .‬جایزه بهترین‬ ‫بازیگــر مرد نیز نصیــب رجیس میروپو برای فیلم «تب» ســاخته میایا دا‬ ‫رین اهدا شد‪ .‬انتخاب هر یک از برندگان نشان دهده اولویت بارز هیات‬ ‫داوری امسال برای طی روندی خوب در سینمای معاصر هنری است؛‬ ‫ســینمایی که از فرم بیش از محتوا لذت می برد و بیشــتر به فضاســازی‬ ‫توجه دارد تا قصه گویی سنتی‪ .‬در بخش تجلیل از کارگردان های اینده‬ ‫نیز پلنگ طال به مامادو دایی از سنگال رسید که اولین فیلم بلندش را‬ ‫با عنوان «پدر نافی» درباره خانواده ای متفاوت و اسالمی ساخته است‪.‬‬ ‫این فیلم همچنین موفق به کســب جایزه اولین فیلم بلند سواچ شد‪.‬‬ ‫جایزه بهترین کارگردان نوظهور نیز به حسن فرهانی فیلمساز الجزایری‬ ‫برای مستندی با عنوان «‪ ۱۴۳‬خیابان صحرا» تعلق گرفت و جایزه ویژه‬ ‫داوری به «ایوانای وحشتنا ک» به کارگردانی ایوانا مالدنوویچ محصولی‬ ‫از رومانــی صربســتان اهــدا شــد‪ .‬در بخــش پیــزا گرانــده کــه معمــوال به‬ ‫فیلم هایی با جذابیت بیشــتر برای مخاطبان عمومــی اختصاص دارد‪،‬‬ ‫فیلم هایی با تم های تاریک تر از گذشــته در کنار کمدی های گسترده تر‬ ‫و فانتزی های بلند به نمایش درامد‪ .‬جایزه ورایتی پیزا گرانده به فیلمی‬ ‫کــه بهتریــن ترکیب دیــدگاه هنری با جذابیــت مردمــی را ارایه می کند به‬ ‫«غریزه» ســاخته هالینا رجین از هلند تعلق گرفت‪ .‬امســال اولین سالی‬ ‫بود که لی لی هینســتین مدیریت این جشــنواره را بر عهده داشــت و راه‬ ‫مدیر پیشــین کارلو چاتریان را بــرای نمایش فیلم های ممتاز که هر چه‬ ‫بیشتر چالش برانگیز باشند‪ ،‬ادامه داد‪.‬‬ ‫فراینــد انتخــاب مســتند «در جســتجوی فریــده» بــرای نمایندگــی ســینمای ایران‬ ‫در جشــن اســکار ‪ ۲۰۲۰‬را می توان با فاصلــه‪ ،‬پرابهام ترین فراینــد در طول چهاردهه‬ ‫گذشــته دانســت؛ بامداد یکشنبه نماینده ســینمای ایران به مراســم اسکار معرفی‬ ‫شد‪ .‬بدین ترتیب روابط عمومی سازمان سینمایی از قول سخنگوی هیات معرفی‬ ‫فیلــم ایرانی به اســکار اعالم کرد که فیلم مســتند «در جســتجوی فریــده» به عنوان‬ ‫نماینده کشــورمان در این مراســم مهم سینمایی حضور خواهد داشت‪ .‬این اولین‬ ‫باری است که تیتر مربوط به معرفی نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار‪ ،‬بدون‬ ‫داستان در رسانه ها درج شده است؛ چه اینکه کسی انتظار این سرعت عمل همراه‬ ‫بــا پنهــان کاری را از ســوی فارابی نداشــت و به همین دلیل رســانه ها حتی معرفی و‬ ‫ارزیابــی گزینه هــای محتمل را هم کلید نــزده بودند! نماینده ســینمای ایران برای‬ ‫حضور در مراسم اسکار البته که در کمتر دوره ای بدون جنجال رسانه ای معرفی شده‬ ‫است و همواره بی قاعده بودن فرایند انتخاب و نبود شفافیت در شاخص ها‪ ،‬فضای‬ ‫رســانه ای را بــا چالش حمایــت از «نماینده معرفی شــده» و یا نقد و اسیب شناســی‬ ‫«فرایند انتخاب» مواجه کرده اســت‪ .‬امســال اما کمیته انتخاب نماینده ســینمای‬ ‫ایران‪ ،‬بنیاد ســینمایی فارابی و ســازمان ســینمایی رکورد بی ســابقه ای را در زمینه‬ ‫«عدم شــفافیت» به ثبت رســاندند که همزمانی ثبت این رکورد با دوران تکرار مکرر‬ ‫شعار «شفافیت» اتفاقی قابل تامل است‪.‬‬ ‫مستند«در جستجویفریده»به کارگردانیازادهموسویو کورشعطاییبی تردیدیکی‬ ‫ازبهترینمستندهایسینمایایراندرسال هایاخیرمحسوبمی شود‪.‬مستندی که‬ ‫پس از رونمایی در جشنواره سینماحقیقت توانست مسیر پرافتخاری را در رویدادهای‬ ‫سینمایی داخلی و خارجی بپیماید و جوایز متعددی را به نام خود ثبت کند‪ .‬ا کران این‬ ‫مستنددر گروه«هنروتجربه»همبااستقبالمخاطبانهمراهشدوتوانسترکوردفروش‬ ‫در این گروه سینماییرا جابه جا کند‪.‬‬ ‫«در جستجوی فریده» دربار ه زنی به نام فریده است که حدود چهل سال پیش در‬ ‫حرم امام رضا (ع) رها می شود و بعد از انتقال به شیرخوارگاه‪ ،‬توسط زوجی هلندی‬ ‫به فرزندی گرفته شــده و از کشــور خارج می شــود‪ .‬او بزرگ شــده هلند اســت و حاال‬ ‫پس از چهل سال برای اولین بار به ایران سفر می کند تا زادگاهش را ببیند و خانواده‬ ‫واقعی اش را پیدا کند‪.‬‬ ‫«در جســتجوی فریــده» بــه واقــع ظرفیــت باالیــی بــرای نمایندگی ســینمای ایــران در‬ ‫ً‬ ‫عرصه هــای جهانــی دارد و انتخاب ان اتفاق مبارکی اســت که حتمــا در اینده می تواند‬ ‫سینمای مستند ایران را به بالندگی بیشتر برساند اما ایا تنها راه رسیدن به این انتخاب‪،‬‬ ‫«پنهان کاری»و گریزاز «شفافیت»بود؟اینفیلمتاکنونبرند هجوایزیاز جشنواره های‬ ‫داخلی و بین المللی شــده که از جمله می توان به جایزه ویژه رئیس جمهور تاتارســتان‬ ‫برای انسان دوستانه ترین فیلم جشــنواره «کازان» روسیه‪ ،‬تندیس شایستگی بهترین‬ ‫فیلم مستند جشن خانه سینما‪ ،‬نشان هنر و تجربه‪ ،‬تندیس فیروزه ای بهترین تدوین‬ ‫و بهترین موســیقی و جایزه ویژه دبیر جشــنواره بین المللی «ســینماحقیقت»‪ ،‬دیپلم‬ ‫افتخار بهترین کارگردانی و تندیس شــیر ســنگی بهترین صدا گذاری جشــن مســتقل‬ ‫مستندسازان‪ ،‬تندیس مهر گیاه بهترین فیلم مستند ا کادمی سینما سینما و تندیس‬ ‫حافظجشندنیایتصویراشاره کرد‪.‬‬ ‫این فیلم طی یکســال اخیر در جشــنواره های مســتند «بیگ اســکای» امریکا‪« ،‬اینک‬ ‫خاورمیانه» فلورانس ایتالیا‪ ،‬مستند اوکراین‪ ،Docudays‬استانبول ترکیه‪ ،‬کازان روسیه‪،‬‬ ‫جشنواره فیلم های شرقی «ژنو» و فیلم های ایرانی «زوریخ» سوئیس به نمایش درامده‬ ‫است‪.‬مروراین کارنامهوبازخوانیافتخاراتمستندی کهبسیاریاز منتقدانورسانه ها‬ ‫پیش تردربارهارزش هایسینماییوهنریاننوشته اند‪،‬بهدلیلیاداوریوتا کیدبراین‬ ‫نکتهبدیهیاست کهنقد«فرایندانتخابنمایندهسینمایایراندر اسکار»به خصوص‬ ‫در مورداخیر‪،‬الزامابهمعناینقد«فیلمانتخاب شده»نیست‪«.‬در جستجویفریده»به‬ ‫واقع ظرفیت باالیی برای نمایندگی سینمای ایران در عرصه های جهانی دارد و انتخاب‬ ‫انبه عنواناولینمستندی کهموفقبهحضور در اینمیدانمی شودهماتفاقمبارکی‬ ‫ً‬ ‫است کهحتمادر ایندهمی تواندسینمایمستندایرانرابهبالندگیبیشتربرسانداماایا‬ ‫تنها راه رسیدن به این انتخاب‪« ،‬پنهان کاری» و گریز از «شفافیت» بود؟‬ ‫فرشته طائرپور تهیه کننده‪ ،‬فاطمه معتمداریا بازیگر‪ ،‬ابوالحسن داودی کارگردان‪ ،‬تورج‬ ‫منصــوری فیلمبــردار‪ ،‬رســول صدرعاملی کارگــردان‪ ،‬امیر اثباتی طــراح صحنه‪ ،‬مرتضی‬ ‫رزاق کریمــی تهیه کننــده‪ ،‬مهرزاد دانش منتقــد و رائد فریــد زاده معاون بین الملل بنیاد‬ ‫سینماییفارابیاعضای کمیته ایهستند کهنیمه شب گذشتهمستند«درجستجوی‬ ‫فریــده» را در یکی از پرگزینه ترین دوره های معرفی نماینده به ا کادمی اســکار‪ ،‬به عنوان‬ ‫گزینهنهاییمعرفی کردند‪.‬‬ ‫طبــق اعالم رســمی همین کمیته هم فهرســت نهایــی ده فیلمی که شــانس انتخاب‬ ‫داشــته اند حســابی پروپیمان بوده اســت؛ «مغزهای کوچک زنگ زده» ساخته هومن‬ ‫سیدی‪«،‬بمب‪،‬یکعاشقانه»ساختهپیمانمعادی‪«،‬سروزیراب»ساختهمحمدعلی‬ ‫باشه اهنگر‪«،‬اشغال هایدوستداشتنی»ساختهمحسنامیریوسفی‪«،‬قصرشیرین»‬ ‫ساخته رضا میرکریمی‪« ،‬در جستجوی فریده» ساخته ازاده موسوی و کوروش عطایی‪،‬‬ ‫«عرق ســرد» ســاخته ســهیل بیرقی‪« ،‬متری شــش و نیم» ســاخته ســعید روســتایی‪،‬‬ ‫«سرخپوست»ساختهنیماجاویدیو«شبی کهماه کاملشد»ساختهنرگسابیار‪.‬‬ ‫از میان این ده فیلم هم سه فیلم «قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی‪« ،‬در جستجوی‬ ‫فریده» ســاخته ازاده موســوی و کوروش عطایی و «متری شــش و نیم» ساخته سعید‬ ‫روستاییبهمرحلهنهاییرسیدندوبارایاعضاسرانجام«در جستجویفریده»نماینده‬ ‫سینمایایرانشد‪.‬‬ ‫نکته مهم درباره این فرایند اما نه نام فیلم ها و گزینه ها که‪ ،‬سرعت عمل غیرمنتظره‪،‬‬ ‫عدم اطالع رســانی مرحله ای فهرست فیلم ها (مطابق انچه هر ســال اتفاق می افتاد) و‬ ‫مهمتر از همه معرفی نا گهانی و نیمه شبی گزینه نهایی ان هم بیش از یک ماه مانده به‬ ‫پایانموعدقانونیمعرفینمایندهسینمایایرانبها کادمیاست‪.‬‬ ‫اینکــه ایــن «پنهــان کاری» تصمیم اعضای کمیته بوده اســت تا در یکی از ســخت ترین‬ ‫سال هایانتخابنمایندهسینمایایران‪،‬خودرادر معرضفشارهاوحواشیرسانه ای‬ ‫قرار ندهند‪ ،‬یا مدیران فارابی اینگونه ترجیح داده اند تا شاید در فرایندی محافظه کارانه‬ ‫گزینهنهاییخودرامعرفی کنند‪،‬مشخصنیستامانمی توانتاثیرمنفیعدمشفافیت‬ ‫در اینفرایندرابرفضایرسانه ایپیرامونمستندی کهحاال قرار استسینمایایرانرا‬ ‫در یکمیدانجهانینمایندگی کند‪،‬نادیده گرفت‪.‬‬ ‫مســتند «در جســتجوی فریــده» و دو کارگردان جــوان ان ازاده موســوی و کورش عطایی‬ ‫حاال مسیر دشواری را پیش روی خود دارند؛ اشتباه محاسباتی مدیران سینمایی بابت‬ ‫پنهان کاریدرفرایندانتخاباینفیلم‪،‬در گاماولدست اندازهاییراپیشرویاینمستند‬ ‫به وجوداوردهاست‪.‬فیلمی کهبه عنوانیک«مستندداستانی»باسوژهوداستانیانسانی‬ ‫ظرفیــت باالیــی بــرای دیــده‬ ‫شــدن در عرصــه بین المللــی‬ ‫هــم دارد و بایــد منتظــر ماند و‬ ‫دیــد مســتند ســینمایی «در‬ ‫جســتجوی فریــده» می تواند‬ ‫موفقیت جهانی را بــرای ایران‬ ‫بهارمغاناوردیاخیر؟‬ ‫مستند «در جستجوی فریده»‬ ‫به کارگردانی ازاده موسوی و‬ ‫کورش عطایی بی تردید یکی‬ ‫از بهترین مستندهای سینمای‬ ‫ایران در سال های اخیر‬ ‫محسوب می شود‪ .‬مستندی که‬ ‫پس از رونمایی در جشنواره‬ ‫سینماحقیقت توانست مسیر‬ ‫پرافتخاری را در رویدادهای‬ ‫سینمایی داخلی و خارجی‬ ‫بپیماید و جوایز متعددی را به‬ ‫نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫«در جستجوی فریده» به واقع‬ ‫ظرفیت باالیی برای نمایندگی‬ ‫سینمای ایران در عرصه های‬ ‫جهانی دارد و انتخاب ان‬ ‫به عنوان اولین مستندی که‬ ‫موفق به حضور در این میدان‬ ‫می شود هم اتفاق مبارکی است‬ ‫که حتماً در اینده می تواند‬ ‫سینمای مستند ایران را به‬ ‫بالندگی بیشتر برساند‬ ‫نگاهیبهنمایش«گورخواب ها»به کارگردانیسیامکصفری‬ ‫از بد حادثه اینجا به پناه امده ایم‬ ‫سید علی تدین صدوقی‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 12‬نقال در ‪ ۱۱۰‬نقطه تهران اجرا دارند‬ ‫چیز دســت به دســت هم داده تا در نهایت گور خواب شــوند‪ .‬باید گفت قصه و ماجرای نمایش شــاید به نوعی‬ ‫ناقص مانده اســت؛ اینکه سرنوشــت نهایی این مرد و زن به کجا می انجامد؟ زن به کجا می رود؟ چرا توســط‬ ‫مریخــی هــا کــه بــه گونــه ای انگار او را مــی دزدند و به نوعی از صحنه هســتی غیب می شــود‪ ،‬ربــوده می گردد؟‬ ‫البته باید گفت شــاید مریخی ها از ســوی نویســنده و کارگردان یک استعاره و اشاره به افراد و قشر خاصی باشد‪.‬‬ ‫نمایش اشــاره به وضع امروز جامعه دارد؛ به ویژه قشــر هنرمند و افرادی که تنها کاری که بلد هســتند هنرشان‬ ‫است‪ .‬ادم هایی که می خواهند سالم زندگی کنند و ایده های خود را دنبال نمایند و هیچ رابطه و رابطه بازی‬ ‫مدیرمرکزهنرهاینمایشیسازمانفرهنگیوهنریشهرداریتهراناعالم‬ ‫کرددر هفتهوالیت‪ ۱۱۰‬نقطهشهرتهرانمیزباناجراینقالیاست‪.‬حسین‬ ‫عالم بخشمدیرمرکزهنرهاینمایشیسازمانفرهنگیوهنریشهرداری‬ ‫تهران درباره اجرای نقالی در هفته والیت گفت‪ :‬در دهه والیت یعنی از عید‬ ‫قربانتاعیدغدیرخمدر‪ ۱۱۰‬نقطهتهرانومرا کزفرهنگینظیرفرهنگسراها‪،‬‬ ‫خانه های فرهنگ و مرا کز عمومی نظیر چندین ایستگاه مترو با حضور ‪۱۲‬‬ ‫نقالدر رده هایسنیمختلفبانوانواقایان‪،‬برنامهاجراینقالیراتدارک‬ ‫دیده ایم که در حال اجرا است‪ .‬وی درباره این اجراهای نقالی و موضوعات‬ ‫مدنظر در نقل ها‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عنوان این برنامه «برکه و رود» است که طی‬ ‫ان نقــاالن از فضائل اقا امیرالمومنین‪ ،‬ســبک زندگی حضرت و همچنین‬ ‫ماجــرای غدیــر خم نقــل می کننــد‪ .‬عالم بخش بــا اشــاره به برگزار نشــدن‬ ‫جشــنواره نقاالن علوی در ســال جاری‪ ،‬افزود‪ :‬هر ســال بــا همکاری حوزه‬ ‫هنریجشنوارهنقاالنعلویرابرگزارمی کردیم کهامسالاینامرمیسرنشد‬ ‫وبههمینمنظور وبرایباال نگهداشتنپرچمنقاالنعلوی‪،‬برنامه«برکه‬ ‫ورود»راباهمکاریفرهنگسرایارسبارانتدارکدیدیم‪.‬مدیرمرکزهنرهای‬ ‫نمایشیشهرداریتهراندربارهراه اندازیمکانیدائمیبرایاجراینقالیو‬ ‫پرده خوانی‪،‬یاداورشد‪:‬دراختتامیهجشنوارهنقاالنعلویدرسال گذشته‬ ‫کهدبیریانجشنوارهرابرعهدهداشتمبحثتاسیسخانهنقاالنایرانرا‬ ‫مطرح کردم‪ .‬مطالعاتی نیز در این زمینه انجام داده ایم و ا گر زیرساخت ها‬ ‫امادهوبحثاقتصادیاننیزبرطرفشود‪،‬اینمکانبهعنوانمامنیبرای‬ ‫عزیزان نقال تاسیس می شود تا در طول سال میزبان برنامه های مختلف‬ ‫باشــد‪ .‬وی در پایان ســخنان خود تا کید کرد‪ :‬با کمک شهرداری تهران به‬ ‫فکر استمرار برنامه های نقالی در طول سال هستیم تا شاهد شکل گیری‬ ‫پاتوق هاینقالیدرنقاطمختلفشهرتهرانباشیم‪.‬‬ ‫انتشار شش عنوان کتاب همزمان با پایان‬ ‫جشنوارهنمایش هایایینیوسنتی‬ ‫نمایش «گورخواب ها» را ســیامک صفری حدود یک ســال پیش در تماشاخانه شهرزاد با بازی اشکان خطیبی‬ ‫و خودش به روی صحنه برد؛ این بار اما جای اشکان خطیبی یعنی دیگر شخصیت مرد نمایش با نسیم ادبی‬ ‫عوض شده است‪ .‬نمایش گورخواب ها را سیامک صفری حدود یک سال پیش در تماشاخانه شهرزاد با بازی‬ ‫اشکان خطیبی و خودش به روی صحنه برد؛ این بار اما جای اشکان خطیبی یعنی دیگر شخصیت مرد نمایش‬ ‫با نسیم ادبی عوض شده است‪ .‬این تغییر که باید گفت تغییر درستی است؛ نمایش را چه به لحاظ شخصیت‬ ‫پردازی و چه پرداخت در کل ان و چه به لحاظ جنبه های دراماتیک و ارتباط بین شخصیت ها‪ ،‬حس و حال‪،‬‬ ‫کنش ها و وا کنش ها‪ ،‬تحوالت حسی و‪ ...‬به جلو برده و دراماتیزه تر کرده است‪ .‬گورخواب ها داستان یک زن و‬ ‫مردی اســت که بر اثر نداشــتن جا و مکان شــب هایشان را درقبرستان می گذرانند و در گور می خوابند‪ .‬ان ها از‬ ‫جمله افراد بی خانمان و به اصطالح متکدیان یا معتادان نیستند؛ بر عکس مرد در کنار خیابان و متروها ترومپت‬ ‫می زند؛ یعنی هنرمند است و زن نیز برای خودش کاری دارد و مشخص است که دارای دیدگاه های خاص خود‬ ‫اســت‪ .‬درواقع مســائل‪ ،‬معضالت‪ ،‬مشــکالت و محدویت هایجامعه اســت که به لحاظ زمانی و مکانی دست در‬ ‫دست هم داده و اینان را بدین روز انداخته است‪ .‬به واقع انچه شیران را کند رو به مزاج‪ ،‬احتیاج است‪ ،‬احتیاج‬ ‫است‪ ،‬احتیاج ‪ .‬اینان از بد حادثه اینجا به پناه امده اند و کارشان به گورخوابی و همزبانی و همزیستی با مردگان‬ ‫رسیده‪.‬‬ ‫سیامک صفری به نوعی از بی هویتی و تنهایی و سردرگمی انسان ها در جامعه و زمان امروز میگوید؛ ادم هایی‬ ‫که در نوع خود می توانستند از زندگی و موقعیت های مادی و اجتماعی و کاری بهتری برخوردار باشند؛ اما همه‬ ‫ای هم ندارند‪ .‬این افراد به نوعی محکوم به فنا هستند؛ محکوم به زندگی با مردگان ‪ .‬درواقع به زعم نویسنده‬ ‫و کارگردان‪ ،‬انان ا کنون هم مرده اند‪ .‬این زندگی ای که دارند‪ ،‬به نوعی روز مرگی اســت‪ .‬زندگی ای که در لحظه‬ ‫لحظه اش جان می کنند و می میرند‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت تبدیل شــخصیت مرد به زن نوعی روانی و مالحت در نمایش را موجب شــده و مشــکالت و‬ ‫تنهایی ها و معضالت و بی هویتی ای را که در ان مستتر است به همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد تعمیم می‬ ‫دهد‪ .‬از سویی‪ ،‬ایجاد رابطه شخصیت مرد و حرف هایی که می زند ملموس تر و منطقی تر می نماید‪ .‬شخصیت‬ ‫زن مفهوم نمایش و الیه های زیرین ان را نیز کامل تر می کند؛ زنی که از روی ناچاری دارد دست به کاری می زند‬ ‫که علیرغم میل باطنی و شخصیت انسانی اوست‪ .‬اینگونه فجایع مستتر در جامعه بیشتر خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫حضور نسیم ادبی به عنوان شخصیت زن نمایش تاثیر مطلوب و ملموسی نیز بر بازی و حس سیامک صفری به‬ ‫عنوان شخصیت مرد گذاشته است‪ .‬ادبی نقش را روان و بدون اغراق و حرکات تصنعی که این روزها در تئاترما‬ ‫زیاد دیده می شود ایفا می کند‪ .‬صفری نیز با حضور او یعنی تبدیل شخصیت مرد به ز ‪ ،‬حس قوی تری در نوع‬ ‫پرداخت شخصیتی که ایفا می کند ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در هر حال شــاهد نمایش درخوری بودیم که از ریتم مناســبی هم برخوردار بود و این بســیار مهم اســت؛ یعنی‬ ‫وجود ریتم درســت و دراماتیک‪ .‬ای کاش نمایش پایان باز نداشــت و یا اینگونه تمام نمی شــد و حداقل به یک‬ ‫انتهای نســبی می رســید‪ .‬هرچند که شــاید این باز بودن نمایش می تواند عمدی باشد و بدین معنی که همه‬ ‫این مشکالت و معضالت ادامه دارد و خواهد داشت و بدین زودی ها تمام نمی شوند‪ .‬این شاید یکی از حرف‬ ‫های نمایش نیز باشد‪ ،‬هرچند که انتهایی اینگون‪ ،‬باید طوری شکل بگیرد که قصه و نمایش نیمه تمام نماند‬ ‫و ناقص جلوه نکند‪ .‬در نهایت شــاهد نمایش قابل تاملی بودیم که دیدن ان را به دوســتداران تئاتر توصیه می‬ ‫نمایم‪ .‬به سیامک صفری و گروه او خسته نباشید می گویم‪.‬‬ ‫همزمان با پایان نوزدهمین جشــنواره نمایش های ایینی و ســنتی‪ ،‬دفتر‬ ‫پژوهشوانتشاراتنمایشاداره کلهنرهاینمایشیششعنوان کتابرا‬ ‫باهمکاریستادبرگزاریاینرویداد‪،‬روانهبازار کرد‪.‬دفترپژوهشوانتشارات‬ ‫نمایشایناداره کلباهمکاریستادبرگزاریجشنوار هنمایش هایایینی‬ ‫و ســنتی که شامگاه گذشته شنبه‪ ۲۶‬مرداد به پایان رسید‪ ،‬شش عنوان‬ ‫کتاب را به مناســبت نوزدهمین دوره این جشــنواره در ســال‪ ،۱۳۹۸‬برای‬ ‫عالقه مندان این حوزه منتشــر کرد‪ .‬اطالعات کتاب های منتشــر شده به‬ ‫شرحزیراست‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مجموعه مقاالت ششــمین ســمینار بین المللی نمایش های ایینی و‬ ‫سنتی‪،‬به کوششمحمدحسینناصربخت‪،‬در‪۴۶۴‬صفحهباقطعوزیری‬ ‫بهقیمت‪ ۴۰‬هزارتومان‬ ‫‪-۲‬دفترتعزیه‪،۱۶‬به کوششداودفتحعلی بیگیومهدیدریایی‪،‬در‪۲۴۸‬‬ ‫صفحهباقطعرقعیبهقیمت‪ ۲۵‬هزارتومان‬ ‫‪ -۳‬دفتــر تقلیــد‪«( ۴‬پریزاد» و «بخشــش» مجالس ســیاه بازی‪ ،‬بــه روایت‬ ‫سعدی افشار)‪ ،‬به کوشش مهدی صفاری نژاد‪ ،‬رضا رضامندی و کوروش‬ ‫جهانشاهی‪،‬در‪ ۱۲۰‬صفحهباقطعرقعیبهقیمت‪ ۱۵‬هزارتومان‬ ‫‪-۴‬دفترپژوهش‪،۴‬به کوششمحمدحسینناصربخت‪،‬در‪۲۲۴‬صفحهبا‬ ‫قطعرقعیبهقیمت‪ ۳۰‬هزارتومان‬ ‫‪ -۵‬بازی نامــه‪ ،۵‬بــه قلم حســین تفنگدار و عســل عصری ملکــی‪ ،‬در ‪۱۲۸‬‬ ‫صفحهباقطعرقعیبهقیمت‪ ۱۵‬هزارتومان‬ ‫‪-۶‬لیلیولیلی بازی‪،‬بهقلمفریبا گرجیان‪،‬در‪ ۲۰۸‬صفحهباقطعرقعیبه‬ ‫قیمت‪ ۲۵‬هزارتومان‬ ‫نمایشنامه«تردست»‬ ‫همزمان با عید والیت خوانده می شود‬ ‫نمایشنامه خوانی «تردست» به نویسندگی و کارگردانی سیروس همتی در‬ ‫ادامه برنامه های نمایشــنامه خوانی در تماشاخانه ســرو اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در این نمایشنامه خوانی مالک حد پورسراج‪ ،‬علی سلیمانی‪ ،‬علی برجی‪،‬‬ ‫فرشیدصمدی پور‪ ،‬مهیار طهماسبی‪،‬علی خازنی‪ ،‬محسن حسین قلی‬ ‫پور‪،‬حســین میرزائیان و ســیروس همتــی به ایفای نقــش و خوانش متن‬ ‫می پردازند‪.‬نمایشنامه خوانیتردستازروزسهشنبه‪29‬مردادماههمزمان‬ ‫با عید سعید غدیرخم‪ ،‬ساعت‪ 19‬در تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقالب‬ ‫و دفاع مقدس تا جمعه اول شــهریور ماه میزبان عالقمندان خواهد بود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت این نمایشــنامه خوانی در روز اخر اجراهای خود جمعه یکم‬ ‫شهریورماه‪،‬دوسانس‪17‬و‪19‬اجرایبرنامهخواهدداشت‪.‬تماشاخانهسرو‬ ‫انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس در خیابان ایت اهلل طالقانی نرسیده به‬ ‫خیابانمفتحجنبایستگاهمتروواقعشدهاست‪.‬‬ ‫نمایش«خانهما»‬ ‫در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو‬ ‫نمایش «خانه ما» به نویسندگی و کارگردانی مجید وزیری و تهیه کنندگی‬ ‫روح اله نوری از‪ ۱۹‬مرداد تا اول شــهریور در عمارت نمایشــی نوفل لوشــاتو بر‬ ‫روی صحنــه اســت‪ .‬در این نمایش ســارا اشــتری‪ ،‬ســارا ابراهیمی‪ ،‬محمد‬ ‫ناصری‪ ،‬دنیا حشمت محمد حسن ثنایی ‪ -‬مجید وزیری و نگین غفاری‬ ‫به ایفای نقش می پردازند‪ .‬دیگر عوامل این نمایش‪ ،‬عبارت اند از‪ :‬دســتیار‬ ‫کارگردان‪:‬محمدصدراصناعی‪،‬طراح گریم‪:‬ساغرساداتحمزه‪،‬طراحصحنه ‪:‬‬ ‫نویــد اقاجان پور‪ ،‬طراح لباس‪ :‬مرجان مشــاط زادگان‪ ،‬منشــی صحنه‪ :‬النا‬ ‫امیدی‪،‬برنامهریز‪:‬عاطفهحسینی‪،‬عکاس‪:‬شبنمسعید‪،‬ملیکارمضانی‪،‬‬ ‫دستیارطراحصحنه‪:‬مهشادعباسیانارکی‪ ،‬گروهصحنه‪:‬احسانابراهیمی‪-‬‬ ‫اینترنتی‬ ‫ مصطفی میرزایی ‪ ،‬ســاخت دکور‪ :‬نوید اقاجــان پور‪ .‬فروش بلیت‬ ‫ِ‬ ‫«خانه ما» در سایت تیوال اغاز شده است‪ .‬این نمایش از نوزدهم مرداد ماه‬ ‫تا یک شهریور ماه‪ ۱۳۹۸‬هر روز‪ ،‬ساعت‪ 19:45‬به مدت‪ ۷۰‬دقیقه در عمارت‬ ‫نشانیخیابانانقالب‪،‬خیابانرازی‪،‬بن بسترازی‬ ‫نمایشینوفللوشاتوبه ِ‬ ‫پالکیکرویصحنهاست‪ .‬در مجموعهفعالیت هایخودطیسال های‬ ‫گذشــته عالوه بر نمایش کرونوس اثاری همچون اشــویتس زنــان‪ ،‬هجوم‪،‬‬ ‫اخرین نبرد‪ ،‬مجنونین همیشگی قرار مالقات و مسافران روی صحنه برده‬ ‫استهمچنیناین گروهبهزودینمایشاشویتسزنانرانیزبهنویسندگی‬ ‫علیصفریو کارگردانیرهاحاجیزینلرویصحنهخواهدداشت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫روایتداوراناز اجراینوازندگاندر جشنوارهملیموسیقیجوان‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫تنبک در فرهنگ ایران بسیار به ادبیات و موسیقی وابسته است‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی‬ ‫کــه جشــنواره موســیقی جوان برگزار شــده و در قســمت نوازنــدگان تنبک‬ ‫ً‬ ‫هم مشــهود اســت این اســت که معموال رده ســنی ب از نظــر نوازندگی و‬ ‫حس موســیقایی از رده ســنی ج بهتر هســتند‪ .‬به نظر من دلیل ان نبود‬ ‫پشــتیبانی کافی یا انگیزه هایی اســت که روزبه روز در جامعه ما کمرنگ تر‬ ‫می شــود‪ .‬به طور کلی وقتی ســن انســان باالتــر می رود‪ ،‬انگیزه هــا و عالق ه‬ ‫ً‬ ‫نیــز کمرنگ تر می شــود و این موضوع نیــز در مورد تکنیــک و محتوا کامال‬ ‫مشــهود اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در اجراها در قســمت هم نوازی با موسیقی نیز‬ ‫اختالف سطح مشهود بود‪ .‬البته به طور کلی نکته ای که در اجراها بسیار‬ ‫به چشــم خورد این بود که نوازندگان تنبک و حتی ســایر نوازندگان دیگر‬ ‫موســیقی کمتر گوش می دهند و این موضوع بســیار به نوازندگان لطمه‬ ‫می زند‪ .‬در فرهنگ ما موسیقی و به خصوص ساز تنبک بسیار به ادبیات‬ ‫و موســیقی وابســته است و ریتم ما با شــعر و موسیقی پیوند نا گسستنی‬ ‫دارد‪ .‬حدادی تصریح کرد‪ :‬نکته ضعف دیگر نوازندگان این بود که به هیچ‬ ‫عنوان با ریشــه موســیقی ایرانی اشــنایی ندارنــد و این موضــوع برای من‬ ‫به عنوان یک نوازنده تنبک بسیار جای تعجب دارد‪ .‬این نوازنده در ادامه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬نکته مثبتی کــه در اجراها دیــدم این بود که ســبک نوازندگی‬ ‫بچه ها نسبت به سال های گذشته که فقط یک خط را دنبال می کردند‪،‬‬ ‫بســیار بهتر شده اســت و ان ها دوباره به سمت کالسیک و نوازندگی های‬ ‫قدیمی تــر روی اورده انــد‪ .‬حــدادی در پایــان در مــورد برگــزاری جشــنواره‬ ‫موســیقی جوان خاطرنشــان کرد‪ :‬جشنواره موســیقی جوان اتفاق بسیار‬ ‫خوبــی اســت و امیــدوارم که پابرجا بماند‪ .‬به هر حال مشــکالت و تهاجم‬ ‫فرهنگی باعث شده است موسیقی اصیل ایرانی رو به نزول باشد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برگزاری چنین جشــنواره ای می تواند بســیار مفید باشد‪ .‬سیزدهمین‬ ‫‪MUSIC‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعالم جزئیات اجرای ارکستر ملی‬ ‫برای «بچه های دیروز و امروز»‬ ‫جزئیــات کنســرت ارکســتر ملــی ایران بــرای اجــرای ‪ 6‬و ‪ 7‬شــهریور ماه‬ ‫تحــت عنــوان «بچه هــای دیــروز و امروز» اعالم شــد‪ .‬در رویــداد اجرای‬ ‫ارکســتر ملــی بــرای «بچه های دیــروز و امــروز» قطعاتــی از دو اهنگســاز‬ ‫شــناخته شــده کشــورمان محمدرضا علیقلی و بهرام دهقانیار توســط‬ ‫ارکســتر ملــی ایــران به رهبری ســهراب کاشــف اجرا می شــود‪ .‬این اجرا‬ ‫ســه ویژگی متمایز دارد؛ نخســت اینکه اجرای جدید ارکستر ملی برای‬ ‫اولیــن بار گروه هــای مخاطب کودک‪ ،‬نوجوان و بزرگســال را هدف قرار‬ ‫داده است‪ .‬دومین ویژگی این اجرا این است که برخالف روال معمول‬ ‫که قســمتی از وزن اجرای ارکســتر ملی بر دوش کالم است‪ ،‬در کنسرت‬ ‫پیــش رو قطعات بــه صورت بی کالم اجرا می شــود‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫بــه قطعــات‪ ،‬ایــن اجرا بــرای مخاطبــان‪ ،‬مخصوصــا متولــدان دهه ‪۶۰‬‬ ‫خاطره انگیز اســت‪ .‬در این اجرا ســه ســوئیت ارکستری ساخته محمد‬ ‫رضا علیقلی با عنوان «سفری به گذشته» اجرا می شود‪ .‬این قطعات‬ ‫بــر اســاس تــم هــا و موتیف هایــی الهــام گرفتــه از موســیقی فیلم های‬ ‫کــودک از دهــه ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬از جملــه برنامــه هــای تلویزیونــی و فیلم های‬ ‫ســینمایی «پاتــال و ارزوهــای کوچک»‪« ،‬گلنار»‪« ،‬دزد عروســک ها»‪،‬‬ ‫«کاله قرمزی» و «شهر موشها» پس از سال ها توسط اهنگساز باز خلق‬ ‫شــده اســت‪ .‬در این کنســرت همچنین قطعــات «خونه مــادر بزرگه»‪،‬‬ ‫«زیر گنبد کبود»‪« ،‬قصه های تا به تا» و ‪ ...‬ساخته بهرام دهقانیار اجرا‬ ‫می شــود که ا کنون با تنظیم جدید بســط و گسترش داده شده است‪.‬‬ ‫ایــن اجــرا برای کــودکان باالی ‪ ۶‬ســال و مخاطــب نوجوان و بزرگســال‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬اجرای ارکستر ملی ایران برای بچه های دیروز‬ ‫و امــروز ‪ ۶‬و ‪ ۷‬شــهریور ماه ســاعت ‪ ۲۱‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه در تاالر وحدت روی‬ ‫صحنــه م ـی رود و عالقه منــدان جهت تهیــه بلیت می توانند به ســایت‬ ‫ایران کنسرت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫«پالت»تغییریافتهمردادکنسرتمی دهد‬ ‫گــروه موســیقی «پالــت» کــه طــی ماه های اخیــر بــا تغییرات زیــادی در‬ ‫ترکیــب اعضــای خــود مواجــه شــده روزهــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مــرداد تازه تریــن‬ ‫کنســرتش را در ایــوان عطــار کاخ ســعداباد برگــزار خواهــد کــرد‪ .‬گــروه‬ ‫موســیقی «پالــت» متشــکل از امیــد نعمتــی خواننــده‪ ،‬کاوه صالحــی‬ ‫نوازنــده گیتــار و مهیار طهماســبی نوازنده ویولنســل روز های ‪ ۲۹‬و ‪۳۰‬‬ ‫مرداد تازه ترین کنســرت خود را در مجموعه ایوان عطار کاخ سعداباد‬ ‫برگــزار خواهــد کــرد‪ .‬در ایــن کنســرت بــه احتمال فــراوان عــاوه بر تک‬ ‫اهنگ های جدید گروه اثار منتخب البوم های گذشــته این مجموعه‬ ‫از جملــه «اقــای بنفش»‪« ،‬شــهر مــن بخند» و «تمــام ناتمــام» را برای‬ ‫مخاطبان اجرا می کند‪.‬‬ ‫این کنســرت که پس از مدت ها توقف در اجراهای زنده گروه «پالت»‬ ‫پیش روی مخاطبان قرار می گیرد‪ ،‬به نوعی یکی از تازه ترین اجراهای‬ ‫زنــده ایــن مجموعه پس از تغییر و تحوالتی اســت کــه در گروه خود به‬ ‫وجــود اورده انــد و مــی تــوان گفت که فصــل جدیــدی از فعالیت های‬ ‫گروه با این کنسرت ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫روزبه اســفندارمز نوازنده کالرینت و سرپرســت گروه موســیقی پالت به‬ ‫دلیل مهاجرت از کشور و داریوش اذر نوازنده کنترباس به دلیل انجام‬ ‫فعالیــت های مســتقل بــه عنوان خواننده ‪ ۲‬هنرمنــدی بودند که طی‬ ‫ماه های اینده گروه «پالت» را ترک کردند‪ .‬امید نعمتی خواننده گروه‬ ‫«پالــت» چنــدی پیــش دربــاره جدایی دو عضــو اصلی گــروه و فعالیت‬ ‫های جدید این مجموعه گفته بود‪ « :‬جدایی اســفندارمز و اذر از گروه‬ ‫پالــت شــوک بزرگــی بــرای ایــن گروه بــود به ویــژه کــه روزبه اســفندارمز‬ ‫بــازوی اجرایــی گروه و همیشــه موثر بود و رفتنش یــک خالء را در گروه‬ ‫پالت ایجاد کرد که رفتن داریوش اذر ایجاد نکرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن یــا باید پالــت را تعطیل می کردیم یا فعالیت خــود را ادامه می‬ ‫دادیــم‪ ،‬در ایــن میــان وقتــی بــه مخاطبــان خــود نــگاه مــی کردیم که‬ ‫دوســت دارنــد گــروه مــا فعالیتــش ادام ـه دار باشــد و از نبــود ایــن گروه‬ ‫ناراحــت می شــوند مــا را بــر ان داشــت تــا بــا کاوه و مهیــار تصمیــم بــه‬ ‫نگهــداری و احیــای گــروه پالت بگیریــم در نتیجــه ان را عملی کردیم و‬ ‫با وجود جدایی اعضاء‪ ،‬فعالیت گروه پالت را با دو عضو ادامه دادیم و‬ ‫امکانــات جدید برای افزایــش جذابیت به ان اضافه خواهیم کرد [‪]...‬‬ ‫ایــن موضــوع را قبــول دارم کــه جدایــی اســفندارمز و اذر از گــروه پالت‬ ‫شــوک بزرگــی برای ایــن گروه بــود‪ .‬به ویژه روزبه اســفندارمز کــه بازوی‬ ‫اجرایــی گــروه و همیشــه موثــر بــود و رفتنش یک خــا را در گــروه پالت‬ ‫ایجاد کرد که رفتن داریوش اذر ایجاد نکرد‪ .‬جدایی این دو عضو مهم‬ ‫ش پای ما گذاشــت؛ یعنی یا باید پالت را‬ ‫گروه یک دوراهی مهمی را پی ‬ ‫تعطیــل می کردیــم یا فعالیت خود را ادامــه می دادیم‪ .‬ما هم راه دوم را‬ ‫انتخــاب کردیــم و ای ـن روزها در حال اماده ســازی قطعات جدید پالت‬ ‫هستیم‪ .‬درواقع وقتی دیدیم مخاطبان دوست دارند‪ ،‬پالت فعالیتش‬ ‫ادامه دار باشد با کاوه و مهیار تصمیم به نگهداری و احیای گروه پالت‬ ‫گرفتیم‪ ».‬کنســرت گروه «پالت» ســاعت ‪ ۲۱‬روزهای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مرداد ماه‬ ‫بــا قیمــت بلیــت ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۷۰‬هــزار تومــان در ایــوان عطــار مجموعه کاخ‬ ‫سعداباد تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرهنگسرایارسباران‬ ‫میزبان سمینار ساز عود شد‬ ‫ســمینار ســاز عــود ّ‬ ‫(بربــت) بــا حضــور مجیــد ناظم پــور پژوهشــگر بین‬ ‫المللــی ســاز ّ‬ ‫بربــت جمعــه یکــم شــهریور در فرهنــگ ســرای ارســباران‬ ‫ّ‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬ســمینار ســاز عود (بربــت) با حضــور مجیــد ناظم پور‬ ‫پژوهشــگر بین المللی ساز ّ‬ ‫بربت ساعت ‪ ۱۵:۳۰‬روز جمعه یکم شهریور‬ ‫در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود‪.‬‬ ‫ســخنرانی مجیــد ناظم پــور با موضوع تاریخ پنج هزار ســاله ســاز عود‪،‬‬ ‫مکاتــب و شــیوه هــای نوازندگی ســازعود در جهــان و اجــرای تکنوازی‬ ‫ّ‬ ‫بربت بخش های این سمینار است‪ .‬این سمینار با همکاری موسسه‬ ‫فرهنگی هنری «سرای عود زریاب» برای عموم رایگان برگزار می شود‪.‬‬ ‫عالقــه مندان بــرای حضور در این ســمینار می توانند به فرهنگســرای‬ ‫ارســباران بــه نشــانی خیابــان شــریعتی ‪،‬باال تــر از پــل ســید خنــدان‪،‬‬ ‫خیابان جلفا مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مهدی خا کســاران‪ ،‬کامبیز گنجه ای و پژمان حدادی جزو هیئت داوران‬ ‫ســاز تنبــک در هفدهمیــن روز از ســیزدهمین جشــنواره ملــی موســیقی‬ ‫جوان بودند‪ .‬ســیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان روز شــنبه ‪26‬‬ ‫مــرداد میزبان نوازندگان جوان و نوجوان ســاز تنبک در بخش موســیقی‬ ‫دســتگاهی شــد‪ .‬داوران ایــن بخــش نوید افقه‪ ،‬ســیامک بنایــی‪ ،‬پژمان‬ ‫حدادی‪ ،‬مهدی خا کساران‪ ،‬پدرام خاورزمینی‪ ،‬کامبیز گنجه ای و حمید‬ ‫قنبری بودند که در پایان روز تعدادی از ان ها در یک نشست نظر خود را‬ ‫درباره اجراها بیان کردند‪.‬‬ ‫رضایت از رده سنی الف‬ ‫مهــدی خا کســاران نوازنــده تنبک عضو هیئــت داوران بخش موســیقی‬ ‫دســتگاهی در بخش ســاز تنبک در مورد اجراهای روز هفدهم جشــنواره‬ ‫موســیقی جــوان گفــت‪ :‬اجراهــای بســیار خوبــی را شــاهد بودیــم و تمام‬ ‫شرکت کنندگان اجراهای خوب و با کیفیتی داشتند و بنده از اجراها راضی‬ ‫هستم‪ .‬شرکت کننده های از بین تمام نوازندگانی که فیلم هایشان را ارسال‬ ‫کرده بودند انتخاب شــده بودند و حدود یک ماه نیز فرصت داشــتند که‬ ‫تمرین کنند و برای اجرا اماده باشند‪ .‬علت این که بنده در حین اجراها از‬ ‫نوازندگان سوالی نپرسیدم این بود که به اعتقاد من فردی که تمرین کرده‬ ‫ً‬ ‫و وقت گذاشــته و اجرا کرده‪ ،‬قطعا با امادگی باال در این جشــنواره شــرکت‬ ‫کــرده اســت‪ .‬خا کســاران در مورد نقاط ضعــف و قوت نوازنــدگان نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬تمام اجراها را دوســت داشــتم‪ ،‬اما به شــخصه از اجراهای رده ســنی‬ ‫الف رضایت بیشــتری داشــتم‪ .‬نقطه ضعفی که در رده های ســنی ب و ج‬ ‫مشــاهده کردم و بســیار هم مشــهود بود این بود که تمام نوازندگان این‬ ‫رده ها یکنواخت ساز نواختند و در مقایسه با سال های گذشته پیشرفت‬ ‫چندانینداشتند‪.‬‬ ‫خا کساران در پایان در مورد برگزاری جشنواره موسیقی جوان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جشــنواره موســیقی جوان یک رویداد بســیار بزرگ و مهم اســت و به‬ ‫نظر من جزو بهترین جشــنواره هایی اســت که در کشــور برگزار می شــود‪.‬‬ ‫این جشــنواره فرصتی برای جوانان کشــور اســت که بتوانند خودشــان را‬ ‫معرفی کنند و محک بزنند‪ .‬امیدوارم تمام نوازندگان تنبک که در سنین‬ ‫مختلف مشــغول نواختن هستند بتوانند در این جشنواره شرکت کنند‪.‬‬ ‫وجود چنین جشنواره هایی باعث می شود که نوازندگان جوان پیشرفت‬ ‫چشمگیریداشتهباشند‪.‬‬ ‫نوازندگانی که سن باالتری دارند‪ ،‬کم کار می شوند‬ ‫کامبیز گنجه ای نوازنده تنبک و عضو دیگر هیئت داوران بخش موسیقی‬ ‫دســتگاهی در بخــش ســاز تنبــک در مــورد اجراهــا گفت‪ :‬کیفیــت اجراها‬ ‫نســبت به ســال های گذشته بهتر بود‪ .‬به شــخصه از اجراهای گروه سنی‬ ‫الــف رضایــت بیشــتری داشــتم‪ ،‬امــا از نوازنــدگان گــروه ســنی ج چنــدان‬ ‫رضایت نداشــتم‪ .‬متاســفانه نوازندگانی که در سنین باالتر قرار می گیرند‪،‬‬ ‫کم کار می شــوند و فکر می کنند که در نواختن این ســاز تبحر خاصی دارند‬ ‫اما این موضوع غلط است و ان ها بیشتر باید تالش کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫در مــورد نقــاط ضعف و قوت نوازندگان بیان کــرد‪ :‬نقاط ضعف نوازندگان‬ ‫در این بود که زیادی غرق تکنیک هســتند‪ .‬این موضوع به ان ها صدمه‬ ‫می زند‪ .‬زمانی که برای ان ها موسیقی پخش کردیم‪ ،‬نتوانستند همراه با‬ ‫موسیقی ساز بنوازند‪ .‬به نظر می رسد که ان ها موسیقی را درک نمی کنند‬ ‫و بایــد برای رفع این نقیصه تالش بســیار زیادی انجام دهند‪ .‬به نظر من‬ ‫ان ها باید زیر نظر اساتید برجسته کشور اموزش ببینند تا نقاط ضعفشان‬ ‫برطرف شود‪ .‬گنجه ای در پایان در مورد برگزاری جشنواره موسیقی جوان‬ ‫گفت‪ :‬جشنواره موسیقی جوان یک رویداد مهم و بزرگ است‪ .‬از همین جا‬ ‫از تمــام مســئولین برگــزاری جشــنواره تشــکر می کنــم‪ .‬همیــن کــه چنین‬ ‫جشنواره هایی در جهت رشد و پیشرفت نوازندگان جوان برگزار می شود‪،‬‬ ‫بســیار خوب است و امیدوارم جشنواره در سال های اینده نیز ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ریتم ما با شعر و موسیقی پیوند نا گسستنی دارد‬ ‫پژمــان حــدادی نوازنــده ســازهای کوب ـه ای و دیگــر عضــو هیئــت داوران‬ ‫بخش موســیقی دســتگاهی در بخش ســاز تنبــک در مورد اجراهــای روز‬ ‫هفدهم جشــنواره موســیقی جوان گفت‪ :‬نکته ای که در تمام دوره هایی‬ ‫جشــنواره ملی موســیقی جوان در سه بخش موسیقی نواحی‪ ،‬موسیقی‬ ‫دستگاهی و موسیقی کالسیک برگزار می شود‪ .‬بخش موسیقی نواحی از‬ ‫‪ 5‬مرداد اغاز شد و پس از ‪ 11‬روز در ‪ 17‬مرداد به کار خود پایان داد‪ .‬با اتمام‬ ‫بخش موسیقی نواحی‪ ،‬اجراهای بخش موسیقی دستگاهی از ‪ 19‬مرداد‬ ‫در تاالر رودکی اغاز شد که تا جمعه اول شهریور ادامه دارد‪ .‬در ادامه بخش‬ ‫موسیقی کالسیک از ‪ 2‬تا ‪ 4‬شهریور برگزار خواهد شد‪ .‬مراسم اختتامیه و‬ ‫اعطای جوایز سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان سه شنبه پنجم‬ ‫شــهریور از ساعت ‪ 18‬در تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬هومان اسعدی دبیر‬ ‫ایــن رویداد هنری اســت که توســط انجمن موســیقی ایــران و با حمایت‬ ‫معاونــت امــور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬دفتر موســیقی و با‬ ‫همکاری بنیاد رودکی برگزار می شود‪.‬‬ ‫تهرانی هاصاحبباغودریاچههنرشدند‬ ‫باغ و دریاچه هنر تهران در مرحله دوم از بهره برداری پروژه های عباس‬ ‫اباد روز یکشنبه ‪ 27‬مرداد ماه با شهردار پایتخت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫اراضی عباس اباد براســاس طرح جامع و اســناد باالدستی از باغ هایی‬ ‫با عناوین باغ کتاب‪ ،‬هنر‪ ،‬نمایش و … تشکیل خواهد شد‪ .‬باغ کتاب‬ ‫راه اندازی شده و مجموعه دریاچه و باغ هنر نیز دیروز‪ ۲۷‬مرداد ماه راه‬ ‫اندازی شــد‪ .‬مســیر ســبز این باغ از پارک اب و اتش اغاز شده است و از‬ ‫پل طبیعت عبور کرده و به باغ کتاب و کتابخانه ملی امتداد می یابد‪.‬‬ ‫بوســتان اب و اتش‪ ،‬پارک طالقانی و پل طبیعت‪ ،‬باغ کتاب و بخشــی‬ ‫از این باغ شامل خانه شعر و ادبیات و خانه هنرهای تجسمی افتتاح‬ ‫شده است و دریاچه نیز به بهره برداری رسید و در مرحله سوم کوشک‬ ‫اصلی باغ به بهره برداری می رسد‪ .‬در حال حاضر چندین ایستگاه مترو‬ ‫و پایانه حمل و نقل عمومی در اطراف مجموعه اراضی عباس اباد واقع‬ ‫شــده و این مجموعه با داشــتن بــاغ جواهرات‪ ،‬باغ کتاب‪ ،‬پــارک اب و‬ ‫اتــش و… کــه جزء جاذبه های این مجموعه محســوب می شــوند یک‬ ‫جاذبــه گردشــگری و فرهنگــی ویژه را برای شــهر تهــران ایجاد می کند‪.‬‬ ‫مســاحت فاز دوم باغ هنر حدود پنج هزار مترمربع اســت‪ .‬در محوطه‬ ‫باغ هنر فضای گالری و حدفاصل باغ کتاب و موزه دفاع مقدس رواق‬ ‫و سالن امفی تئاتر طراحی شده است‪ .‬با بهره برداری از این مجموعه‬ ‫امکان حضور هنرمندان برای برگزاری تئاتر و کنسرت خیابانی‪ ،‬برپایی‬ ‫گالری هــای نقاشــی و صنایــع دســتی فراهــم می شــود‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫پاتوق هایی به منظور حضور و اســتراحت شــهروندان و گردشگران نیز‬ ‫در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬باغ هنر از نظر زاویه دید به بخش زیادی از‬ ‫اراضــی عباس اباد اشــراف دارد و این موضوع یکــی دیگر از ویژگی های‬ ‫این مجموعه است‪ .‬فاز سوم باغ هنر تا اوایل سال اینده به بهره برداری‬ ‫خواهد رســید‪ .‬مســاحت ســه فاز باغ هنر حدود هشــت هزار مترمربع‬ ‫است‪ .‬فاز اول باغ هنر شامل ‪ ۲‬ساختمان با عنوان خانه نقش و خانه‬ ‫شعر بود که خانه شعر سال گذشته و خانه نقش ‪ ۲‬سال گذشته افتتاح‬ ‫شد‪ .‬دریاچه هنر حدفاصل باغ هنر‪ ،‬باغ نمایش و باغ کتاب در میان سه‬ ‫مجموعه قرار گرفته که امکان دسترسی به ان از این سه باغ وجود دارد‪.‬‬ ‫دریاچه هنر جنبه گردشگری و تفریحی دارد‪ .‬یک فضای کافه گالری نیز‬ ‫بــه صــورت جزیره مانند در این دریاچه طراحی شــده که امکان ایجاد‬ ‫گالری در ان پیش بینی شــده اســت‪ .‬قایق ســواری و اســتفاده از قایق‬ ‫کنترلی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شــده برای دریاچه هنر اســت‬ ‫که در اینده اجرایی می شود‪ .‬محور و گذر فرهنگ‪ ،‬این سه مجموعه را‬ ‫به یکدیگر متصل می کند که در نهایت به میدان فرهنگ واقع در این‬ ‫اراضی می رســد‪ .‬گذر فرهنگ از روی دریاچه عبور می کند که قســمت‬ ‫شرقی ان باغ کتاب‪ ،‬کتابخانه ملی و قسمت غربی‬ ‫ان بــاغ‬ ‫هنر و باغ نمایش قرار دارد‪ .‬مساحت مجموعه شمالی و جنوبی دریاچه‬ ‫با محوطه سازی پیرامونی حدود ‪ ۲.۵‬هکتار است‪.‬‬ ‫شهردار تهران‪:‬شاهدایجادجاذبه ایبی بدیلبرایشهرتهرانهستیم‬ ‫پیــروز حناچی شــهردار تهــران در این مراســم با اشــاره بــه جاذبه های‬ ‫گردشــگری عبــاس اباد گفت‪ :‬مجموعه فرهنگی تفریحــی عباس اباد از‬ ‫جاذبه های جدید شــهر تهران قلمداد می شــود که خوشبختانه طرح‬ ‫ان در شــورای عالی شهرســازی و کمیسیون ماده ‪ ۵‬به تصویب رسیده‬ ‫اســت‪ .‬قطعا پس از اجرای کامل طرح این مجموعه می توانیم شــاهد‬ ‫ایجاد جاذبه ای بی بدیل برای شهر تهران باشیم‪ .‬البته در حال حاضر‬ ‫نیــز مجموعــه اراضــی عباس ابــاد از جاذبه هــای شــهر تهران اســت که‬ ‫ســاالنه میلیون ها نفر بازدیدکننده را پذیراست‪ .‬وی با اشاره به این که‬ ‫طر ح هــای اجرایــی در مجموعه اراضــی عباس ابــاد از مصادیق اجرای‬ ‫عدالت در شهر تهران است‪ ،‬افزود‪ :‬برای تامین اب دریاچه هنر با توجه‬ ‫بــه قنات های بســیاری کــه از این مجموعــه عبور می کننــد می توانیم‬ ‫بهره بگیریم‪ ،‬اما تمام تالش ما این است که از اب های زیرزمینی کمتر‬ ‫استفاده کنیم و برای تامین اب این دریاچه از پساب های تصفیه شده‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬البته در مجموعه اراضــی عباس اباد یک تصفیه خانه ‬ ‫داریــم‪ .‬حناچــی در پاســخ به ســوالی در خصــوص ابیاری فضای ســبز‬ ‫این مجموعه گفت‪ :‬قطعا فضای سبز یکی از عناصر اصلی شهر تهران‬ ‫محســوب می شــود و مجموعه اراضــی عباس اباد نیز به مســاحت ‪۴۷‬‬ ‫هکتــار در اختیار شــهروندان قــرار گرفته و مــا برای ابیاری فضای ســبز‬ ‫در ایــن مجموعــه از روش هــای جدید همچــون ابیاری قطــره ای بهره‬ ‫خواهیــم گرفــت‪ .‬وی در خصوص بهره گیری از پســاب ها بــرای ابیاری‬ ‫فضای سبز نیز گفت‪ :‬با وزارت نیرو مذا کراتی را انجام داده ایم تا بتوانیم‬ ‫بــا احداث تصفیه خانه های محلی از پســاب برای ابیاری فضای ســبز‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫موقعیــت بــاغ و دریاچــه جدید تهران تســبت به باغ کتاب تهــران را در‬ ‫تصویــر و نقشــه زیــر ببینیــد‪ .‬بــرای رفتن بــه این بــاغ و دریاچــه جدید‬ ‫می توانیداز مترواستفاده کنید‪.‬ایستگاهمترویشهیدحقانیومتروی‬ ‫شهید همت دو ایستگاه نزدیک به باغ کتاب تهران هستند‪ .‬از متروی‬ ‫شهید حقانی هم می توانید با ون های مخصوص به باغ کتاب برسید‪.‬‬ ‫ا گــر به پیــاده روی هم عالقه مند هســتید می توانید بــا‪ ۱۰‬دقیق ه پیاده‬ ‫رودی در فضای باغ موزه دفاع مقدس به باغ کتاب برسید‪ .‬از باغ کتاب‬ ‫طبق نقشه زیر به دریاچه و باغ هنر بروید‪ .‬ا گر با خودروی شخصی هم‬ ‫قصد دارید به این دریاچه و باغ جدید تهران بروید می توانید از طریق‬ ‫اتوبان همت (شرق به غرب)‪ ،‬بعد از خروجی حقانی و یا اتوبان حقانی‬ ‫(غرب به شرق) بعد از اتوبان مدرس‪ ،‬وارد بلوار کتابخانه ملی شوید و از‬ ‫باغ کتاب و دریاچه و باغ هنر بهره ببرید‪.‬‬ ‫پروازقیمتبلیتتهرانبهاستانبول؛‬ ‫رقابتعجیبایرالین ها‬ ‫گردشگرانجامجهانی‬ ‫سریهمبهبوشهرمی زنند؟‬ ‫قیمت پروازهای تهران به استانبول با نزدیک شدن به شهریور ماه و روزهای پایانی تعطیالت‬ ‫مدارس و دانشگاه ها به اوج رسیده و در حال رکوردشکنی است‪ .‬شهریور ماه همیشه یکی از‬ ‫ماه های داغ ســفرهای خارجی محســوب می شود‪ ،‬اخرین فرصت ها پیش از شروع مدارس و‬ ‫همزمان شــدن ان با تعطیالت وســط هفته ‪ ،‬قیمت بلیت هواپیمای تهران به استانبول را به‬ ‫اوج رســانده و ایرالین ها را به رقابت برای افزایش قیمت‪ .‬پرواز یک طرفه تهران به اســتانبول‬ ‫در حــال حاضــر بــرای روزهــای پیــش رو از دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار تومــان قیمت گذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬هر چند پس از تعطیالت قیمت ها مقداری کاهش پیدا می کنند اما همچنان حداقل‬ ‫قیمت ها در مرز ‪ ۲‬میلیون تومان خواهد بود‪ .‬قیمت های این پرواز در دو روز اینده از بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان اغاز می شود‪.‬‬ ‫معاون عمرانی اســتاندار بوشــهر گفت‪ :‬پروژه بوشهر توریسم ‪ ۲۰۲۲‬با هدف جذب گردشگران جام جهانی قطر‬ ‫اغاز شده و تا کنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است‪ .‬مهرداد ستوده در حاشیه نمایشگاه توانمندی های‬ ‫عشــایر در تهران بیان کرد‪ :‬پروژه گســترده گردشــگری را با هدف جذب حدا کثری گردشــگر اغاز کرده ایم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه اســتان بوشــهر دارای بزرگترین صنایع گاز و نفت کشــور و بنادر بســیار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در کنار این‬ ‫ظرفیت ها به دنبال رونق صنعت گردشگری در منطقه هستیم که سند توسعه ان را با کارشناسان این صنعت‬ ‫تدوین کرده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬در ســال ‪ ۲۰۲۲‬رویداد مهم جام جهانی در قطر برگزار می شــود‪ ،‬به همین دلیل به‬ ‫دنبال افزایش زیرساخت های گردشگری در حوزه های شهری‪ ،‬روستایی‪ ،‬عشایری و دریایی در استان بوشهر‬ ‫هستیم تا بخشی از گردشگران کشور قطر را در بوشهر اقامت دهیم‪ .‬معاون استاندار بوشهر ادامه داد‪ :‬تبلیغات‬ ‫میدانی را از ســال اینده با هماهنگی ســفارت ایران در دوحه قطر اغاز خواهیم کرد‪ .‬ســتوده تصریح کرد‪ :‬دکتر‬ ‫مونســان‪ ،‬با ســفر به اســتان ها و تعامل نزدیک با مقامات محلی‪ ،‬ضمن راهبری سیاســت های کلی صنعت‬ ‫توریسم در کشور باعث دلگرمی و پویایی متولیان این صنعت در استان می گردد و این همان نگاه مترقی است‬ ‫که می تواند اینده صنعت گردشگری در کشور را تضمین کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبــــــــــــه ‪ 28‬مردادماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1144‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫خبر‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫حمایت کارفرمایان از تعطیلی‪ ۲‬روزه اخر هفته‬ ‫بو کارهای صنعتــی و تجاری با شــرکت در‬ ‫فعــاالن بخش خصوصی در کس ـ ‬ ‫نظرسنجیدرباره«نبضتولیدپساز تنظیمتقویمتعطیالت»‪،‬دیدگاه های‬ ‫خودرادرباره«دوروزهشدنتعطیلیاخرهفته»تشریح کردند‪ ۱۶.‬نفرازفعاالن‬ ‫اقتصادیدرایننظرسنجیشرکت کردند؛به طوری کهاکثریت‪«،‬موافق»اخر‬ ‫هفتهدوروزههستندوحتیبرخیاز تولیدکننده هاباعلمبهتاثیرمثبتاین‬ ‫شکل تعطیلی بر روحیه نیروی کار‪ ،‬به پیشواز اجرای ان در محیط کار خود‬ ‫رفته اند‪ .‬مخالفان اما یک فرضیه غلط را مبنای اعالم نظر خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫ا گر تقویم تعطیالت بازنگری و ساماندهی مجدد شد با قید «دو» روزه شدن‬ ‫تعطیالتاخرهفته»چهاثریرویتولیدوتجارتخواهد گذاشت؟ایانبض‬ ‫تولیــد را کندتــر می کند؟ یا اینکه موجب ســرعت بخشــیدن بــه نبض تولید‬ ‫داخلــی می شــود؟ نتیجه نظرســنجی از ‪ ۱۶‬نفر از فعاالن منتخــب در بخش‬ ‫صنعــت و تجارت نشــان می دهد اکثــر انها موافــق دو روزه شــدن تعطیالت‬ ‫اخر هفته هستند و اثر این نوع تنظیم تقویم تعطیالت را بر روحیه‪ ،‬انگیزه و‬ ‫بهره وری نیروی کارمثبت ارزیابی کرده و تعطیالت اخر هفته را به نفع تولید‬ ‫ارزیابی می کنند‪ .‬حتی برخی از این فعاالن بخش خصوصی به پیشــواز این‬ ‫امر رفته و تعطیالت اخر هفته برای کارکنان خود را دو روزه کرده اند‪ .‬اما نکته‬ ‫جالب تر‪ ،‬استدالل گروهی از مخالفان اخر هفته دو روزه است که تحت تاثیر‬ ‫بی اطالعی از تعداد تعطیالت ایران و سایر کشورها علت مخالفت خود را زیاد‬ ‫بودن تعطیالت در ایران اعالم می کنند و براساس همین فرضیه غلط با «دو‬ ‫روزه شدن تعطیالت اخر هفته» مخالف هستند‪ .‬طبق تحقیقات و با توجه‬ ‫به امار مستندی که وجود دارد؛ در ایران با احتساب‪ ۲۶‬روز تعطیلی رسمی‬ ‫و‪ ۵۲‬روز تعطیلی جمعه‪ ،‬تعداد تعطیالت‪ ۷۸‬روز اســت و حتی با احتســاب‬ ‫پنج شنبه هاینیمه تعطیل‪ ،‬کلتعطیالت‪۱۰۴‬روزمی شود؛ایندرحالیاست‬ ‫کهتعداد کلتعطیالتاخرهفتهومناسبتیدراکثر کشورهایجهان‪۱۱۰‬تا‪۱۲۹‬‬ ‫روزاست‪.‬متننتایجنظرسنجیازصاحبان کسب وکارهایصنعتیوتجاری‬ ‫دربارهاخرهفتهدوروزهبهشرحزیراست‪:‬‬ ‫محمدرضــا نجفی منــش‪ ،‬رئیس انجمن صنایــع همگن‪ :‬بــا دو روزه شــدن‬ ‫تعطیــات اخر هفته موافقم چون حتی می توان ســاعت کاری ایــن روز را در‬ ‫طولروزهایهفتهجبران کردتاهمانند کشورهایپیشرفتهبخشصنعت‬ ‫وتولیدمانیزاز محلافزایشبهره ورینیروی کار ناشیاز افزایشانگیزهبعداز‬ ‫تعطیالتمنظمفعال ترشود‪.‬‬ ‫حبیب اهللانصاری‪،‬دبیرکلانجمنصنایعلوازم خانگیایران‪:‬موافقدوروزه‬ ‫شدنتعطیالتاخرهفتههستمباوجوداینکهمی دانمتعطیالتمانسبتبه‬ ‫سایر کشورها کمتراستامابرایتوسعهاقتصادیو کمترنشدنمیزانتولید‬ ‫داخلیهمزمانبادوروزهشدنتعطیالتاخرهفتهبایدازتعطیالتمناسبتی‬ ‫موجوددر طولسال کمشود‪.‬‬ ‫فرزینفردیس‪،‬عضو کمیسیون گردشگریاتاقبازرگانی‪:‬باطرحدوروزهشدن‬ ‫تعطیالتاخرهفته کامالموافقمبهعلتاینکهمزایایاجتماعیو اقتصادی‬ ‫بو کار را نشــاط‬ ‫بی شــماری دارد و می تــوان بــا اســتفاده از ان در فضــای کس ـ ‬ ‫ایجــاد کــرد؛ زیرا زمانی که خانواده ها‪ ۲‬روز فرصت گشــت و گذار و اســتراحت‬ ‫دارندمی توانندبرایرفتنبهمسافرتبرنامه ریزی کنند کههمینامرموجب‬ ‫نشاطدر روحیهانهامی شود‪.‬باافزایشسفرهایداخلیاز نظراقتصادینیز‬ ‫درصنعت گردشگریشاهدتاثیراتمثبتخواهیمبود‪.‬‬ ‫حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی‪ :‬با‬ ‫تعطیلی دو روزه اخر هفته در شهرهای بزرگ موافقم زیرا با تقسیم شدن‪۴۴‬‬ ‫ساعت کار در‪ ۵‬روز ابتدایهفتهمی توانیمانیکروز تعطیلیراجبران کنیم‪.‬‬ ‫حرمت اهللرفیعی‪،‬نایب رئیساول کمیسیون گردشگریاتاقتهرانورئیس‬ ‫هیات مدیرهانجمنصنفیدفاترمسافرتیایران‪:‬طرحدوروزهشدنتعطیالت‬ ‫اخر هفته در کشور یکی از طر ح های بسیار خوب است که با ان موافقم‪ .‬این‬ ‫طرح موجب رونق گرفتن صنعت گردشگری می شود و در همه کشورهای‬ ‫جهاننیزتعطیالتپایانهفتهدوروزهاست‪.‬‬ ‫مهدی معصومی‪ ،‬مدیرعامل شرکت تولید مواد غذایی‪ :‬نه تنها با این طرح‬ ‫موافقهستم؛بلکهسال هایزیادیاست کهدر کارخانهخودبهعلتافزایش‬ ‫بهره وری نیروی انســانی فعال در ان تعطیالت اخر هفته را دو روزه کرده و در‬ ‫ساعت کاریسایرروزهایهفتهنیزتغییرایجادنکرده ام‬ ‫ســلطان حســین فتاحی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت تولیدکننده لوازم خانگــی‪ :‬در‬ ‫حال حاضر که تراز اقتصادی خوبی داریم به نظرم می رسد برای ایجاد انگیزه‬ ‫بیشتر و رونق تولید که در برنامه توسعه ششم نیز به ان اشاره شده بهترین‬ ‫فرصت برای دو روزه کردن تعطیالت اخر هفته است زیرا با این روش موجب‬ ‫افزایشانرژیوبهره ورینیروی کارمی شویم‪.‬‬ ‫خسرومحمودیان‪،‬دبیرانجمنصنفیصنعتتایر کشور‪:‬موافقدوروزهشدن‬ ‫تعطیالت اخر هفته هستم‪ .‬به خصوص ا گر این تعطیلی شنبه باشد چون‬ ‫در حال حاضر ارتباط ما با کشــورهای دیگر بســیار محدود است که علت ان‬ ‫ناهماهنگیتعطیالتماباانهااست‪.‬‬ ‫نصــراهلل رضازاده‪ ،‬رئیــس اتحادیه تعاونی های تامین نیاز سراســری صنعت‬ ‫پالستیک کشور‪:‬موافقدوروزهشدنتعطیلیاخرهفتههستمزیرادرشرایط‬ ‫فعلــی با توجه به اوضــاع و احوال صنعــت دو روزه بودن تعطیالت اخر هفته‬ ‫می تواندبهاقتصاد کمکچشمگیری کند‪.‬‬ ‫علی اصغــر صفائی فیروزابــادی‪ ،‬تولیدکننــده درب و پنجــره‪ ۱۰۰ :‬در صد‬ ‫موافــق دو روزه شــدن تعطیــات اخــر هفتــه هســتم زیــرا بــا وضعیــت‬ ‫اقتصــادی موجــود در بخــش تولید ما تنهــا با ‪ ۳۰‬درصد تــوان به تولید‬ ‫می پردازیم بنابراین اضافه شــدن یــک روز به تعطیالت اخر هفته تاثیر‬ ‫منفی در کسب و کارها و میزان تولید نخواهد داشت‪.‬‬ ‫علیموسوی‪،‬دبیرانجمنبلورسازاناستانتهران‪ :‬کامالمخالفدوروزهبودن‬ ‫تعطیالتاخرهفتههستمزیرادر حال حاضرنیزتمامبخش هایخصوصی‬ ‫حقوق و مزایای کارگران خود را به سختی پرداخت می کنند و با اضافه کردن‬ ‫تعطیالتبهانهاهزینهتمام شدهانهابسیار گرانمی شود‪.‬درچنینشرایطی‬ ‫به ناچار مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارگاه ها می شویم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تعطیالت کشورمانسبتبهخیلیاز کشورهایدیگردنیازیاداست‪.‬‬ ‫حسن کاردان‪،‬مدیرتولیدکنندهصنایعنساجیوپوشاک‪:‬امارهایی کهبرای‬ ‫کم بودنتعطیالتایراننسبتبهسایر کشور اعالممی کنند‪ ،‬کذباستوما‬ ‫هرهفتهتعطیلیداریموازتولیدنیزعقبهستیم‪ .‬کشورهایپیشرفتهتاحل‬ ‫شدنمشکلتولیدخودمدامبهتولیدپرداخته اند‪.‬‬ ‫حســین ســروش‪ ،‬دبیر کانون سنگ ایران‪ :‬نه تنها با دو روزه شدن تعطیالت‬ ‫مخالف هســتم بلکه باید این پنج شــنبه های نیمه وقــت را نیز بــه روز کاری‬ ‫تمام وقتتبدیل کنیمچونتعدادتعطیالتمادرایرانبسیارزیاداست‪.‬‬ ‫نورالدینمهری‪،‬رئیساتحادیهصنففروشندگانپیچومهره‪:‬بهاندازه کافی‬ ‫در کشور تعطیالت وجود دارد و در رکود اقتصادی نیز هستیم بنابراین نیازی‬ ‫نیست کهبیشترشود‪.‬‬ ‫ب باز» با اجرای سروش صحت‬ ‫اغاز ضبط فصل جدید «کتا ‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪ • 1144‬دوشنبه‪ 28‬مرداد ماه‪ • 1398‬سال دوازدهم •‪ 8‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫فصــل چهــارم «کتــاب بــاز» بــا اجــرای ســروش صحــت و بــا اعمــال‬ ‫تغییراتی‪ ،‬از دوم شــهریور به روی انتن می رود‪ .‬محمدرضا رضاییان‬ ‫تهیه کننــده «کتــاب بــاز» دربــاره جزئیات ســاخت فصل چهــارم این‬ ‫برنامه توضیح داد‪ :‬ضبط برنامه از چند روز دیگر اغاز می شود و یکی‬ ‫از قســمت ها را قــرار اســت با ســاختار جدیــدی روی انتــن برویم‪ .‬به‬ ‫گفته این تهیه کننده «کتاب باز» از شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت ‪۲۰‬‬ ‫روی انتن شبکه نسیم خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از همــکاری هنرمنــدان و مجریــان و کارشناســان در‬ ‫فصــل جدیــد ایــن برنامه خبــر داد‪ .‬ایــن تهیه کننــده دربــاره تداخل‬ ‫ســاخت ایــن برنامــه با ســریال «فــوق لیسانس ـه ها» نیــز اظهــار کرد‪:‬‬ ‫زمان بندی ما به گونه ای است که کار جلو می رود‪ .‬ما فصل گذشته‬ ‫هم این هم زمانی را داشــتیم و هم زمان با تولید قسمت های پایانی‬ ‫«لیسانس ـه ها»‪« ،‬کتاب باز» نیز ضبط می شــد‪ .‬این همزمانی مشکل‬ ‫ایجــاد نمی کنــد‪ .‬رضاییــان دربــاره ادامــه ســاخت مجموعــه «کتاب‬ ‫بــاز» و رویکرد تلویزیون نســبت به ایــن برنامه توضیحاتی را ارائه داد‬ ‫و گفــت‪ :‬مــا در «کتــاب بــاز» درباره فرهنــگ مطالعه و نــه الزاما کتاب‬ ‫خواندن حرف می زنیم‪.‬‬ ‫فرهنــگ مطالعــه یک عنصر کم رنگ در زندگی امروز ماســت‪ .‬در این‬ ‫ســه فصل که در قالب ‪ ۳۰۰‬قســمت روی انتن رفت‪ ،‬استقبال خوبی‬ ‫از ســوی مخاطبــان داشــتیم که بــا صمیمیت هم برنامــه را مراقبت‬ ‫و هــم پیگیــری می کردنــد‪ .‬مراقبــت از ایــن جهــت کــه زمانــی کــه در‬ ‫برنامه بی دقتی می شــد و یا مهمان خوبی نداشــتیم‪ ،‬به شدت نقد‬ ‫می شــدیم و به طور کلی انتظار از برنامه ی ما باالســت‪ .‬رضاییان در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬با توجه به اینکه برنامه ای در حوزه کتاب و کتابخوانی‬ ‫در این چند ساله به ان معنا برای مخاطب ساخته نشده به همین‬ ‫دلیل شــبکه نســیم بر اســاس بازخوردهایی که داشــته و اینکه این‬ ‫برنامه یکی از برندهای شــبک ه محســوب می شــود‪ ،‬تصمیم به ادامه‬ ‫ساخت ان گرفتیم‪.‬‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫پشت صحنه‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شــرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪13:08‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪19:49‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪20:07‬‬ ‫ب‬ ‫اذان مغر ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪04:53‬‬ ‫‪06:26‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله‪:‬‬ ‫هر کس گروهى را دوست بدارد‪ ،‬خدا او را در زمره انان محشور‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه‪ :‬ص ‪ ،۶۰۹‬ح ‪۲۹۸۶‬‬ ‫بامداد دیشــب خبر معرفی نماینده ایران به اســکار ‪ 2020‬در صفحات مجازی دســت به دســت‬ ‫شد‪ ،‬خوب راستش یکم تعجب کردم که چرا حاال ساعت ‪ 1‬شب؟ جنگه مگه؟ چرا صبر نکردن‬ ‫صبــح خبرش رو منتشــر کنن کــه روزنامه ها هم بتونن بــرای فرداش این خبر رو پوشــش بدن‪،‬‬ ‫اینجور کارها به نظرم ناشی بازی هست‪ ،‬یعنی کار مشاورهای رسانه ای تازه کار هست! مطمئنم‬ ‫که کار عجله ای شــده یکی جوگیربازی دراورده اخر شــبی ســایت رو به روز کرده! یا تایم دادن به‬ ‫خبر که نصف شــب بیاد رو خروجی ســایت فارابی! گفتن تا صبح هم همه چی عادی میشــه و‬ ‫چنتا نقدم هم می کنند‪ ...‬مثل همیشه مدیران سینمایی هم خیلی افکار عمومی و رسانه ها‬ ‫براشون مهم نیست‪ ...‬مثل بقیه چیزا برای مردم و رسانه ها عادی میشه میره‪ ،‬فقط امیدوارم تو‬ ‫این جنگ رسانه ای که تو دنیا علیه ایران و ایرانی راه افتاده این فیلم انقدر از نظر داوران اسکار‬ ‫خوب باشه که بتونه جزو ‪ 5‬فیلم انتخاب بشه و به نفع سینمای ما تموم بشه‪ ،‬خبر اینکه فکر‬ ‫کنم سه شنبه روزنامه منتشر نشه‪ ،‬رئیس با حلقه اطرافیان ظاهرا می خوان تغییر تا کتیک بدن‬ ‫و تو این ایام محرم که خبری از کنســرت و فیلم و ســینما و اخبار هنری نیســت یه کار جدید رو‬ ‫کنند! حاال خبرهای جدید رو به گوشتون می رسونم‪ .‬پیشاپیش عید غدیر بر همه شما مبارک‪.‬‬ ‫تسنیم‬ ‫پندبزرگان‬ ‫بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی وفاست‪.‬‬ ‫حضرت علی علیه السالم‬ ‫حافظانه‬ ‫دوش از مسجد سوی میخانه امد پیر ما‬ ‫چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما‬ ‫ما مریدان روی سوی قبله چون اریم چون‬ ‫روی سوی خانه خمار دارد پیر ما‬ ‫سالمت مردم زیر تیغ گران‬ ‫فروشانلبنیات‬ ‫نگاه نو‬ ‫فرمول خاص بهروز افخمی‬ ‫برای برگشت پول های میلیاردی!‬ ‫طرح روز‬ ‫ صحنه‬ ‫پشت‬ ‫بهروز افخمی می‪‎‬گوید ا گر فیلم کم‪‎‬هزینه بســازید و اســیر پرداخت‬ ‫رقم‪‎‬های میلیاردی بازیگران مطرح نشــوید‪ ،‬هنوز امکان برگشــت‬ ‫ســرمایه‪‎‬تان هســت‪ .‬بهروز افخمی که برای فیلم جدیدش «کاغذ‬ ‫شــطرنجی» ســتاره سرشــناس نــدارد و نقــش اولــش را بــه مهدی‬ ‫زمینپــرداز داده و قــرار اســت فیلمــی کــم هزینــه بســازد‪ ،‬میگوید‪:‬‬ ‫«دیگر حتی ارگان یســازها مثل اوج هم دنبال همین ستارهبازیها‬ ‫هســتند‪ .‬دیگــر انها هم طــوری پیش میروند که برایشــان ســتاره‬ ‫بــازی و فیلــم پرفروش مهم اســت اما میبینید که شــرایط طوری‬ ‫شده حتی ستارهدارها هم نمیفروشند و ضرر می دهند‪ ».‬او ادامه‬ ‫می دهد‪« :‬ولی ا گر فیلم داســتانی خوب بســازی که مثال با هزینه‬ ‫یک میلیاردی جمع شود‪ ،‬قطعا ضرر نکردی و به سودی حداقلی‬ ‫میرسی‪ .‬یعنی فیلم در گیشه اقال یک میلیارد می فروشد و با فروش‬ ‫شبکه نمایش خانگی و رایت اینترنتی ان قطعا ضرر نمیکنی و نیاز‬ ‫به افتادن در بازی استفاده از پولهای کثیف هم نداری!»‬ ‫اخبار دیدنی‬ ‫«باغهنر»و«دریاچههنر»در اراضی گردشگریعباسابادتهرانصبحروز یکشنبه‪ ۲۷‬مرداد‪ ۱۳۹۸‬باحضور پیروز‬ ‫حناچیشهردارتهرانافتتاحشد‪/‬حسینمرصادی‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین ســازمان بســیج مســتضعفین و مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی با‬ ‫حضور ســردار غالمرضا ســلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش‬ ‫ها امضا شد ‪ /‬محسن عطایی‬ ‫درمراسمنخستینسالروزدرگذشتاستادعزت اهللانتظامیبازیگرسینماوتئاتر کهشنبه‪26‬مردادباحضور‬ ‫جمعیازهنرمندانومسئولیندرموزهسینمابرگزارشدازسردیسوتابلونامخیاباناینبازیگرفقیدرونمایی‬ ‫شد‪/‬هنرانالین‬ ‫نشستخبریبرنامهعصرجدیدعصرشنبه‪ ۲۶‬مرداد‪ ۱۳۹۸‬باحضور احسانعلیخانیوداورانوجمعیاز عوامل‬ ‫برنامهدرمرکزروابطعمومیرسانهملیبرگزارشد‪/‬محمدخدابخش‬ ‫اییناختتامیهنوزدهمینجشنوارهتئاترایینیسنتیعصرشنبه‪۲۶‬مرداد‪۱۳۹۸‬درتماشاخانهسنگلجوخیابان‬ ‫بهشتبرگزارشد‪/‬سهیلصحرانورد‬ ‫یادمان نخستین سالگرد استاد عزت اهلل انتظامی عصر روز شنبه ‪ 26،‬مرداد ماه ‪ 98‬با حضور دکتر حناچی‬ ‫شهردار تهران و جمعی از هنرمندان در موزه سینما برگزار گردید ‪ /‬میثم مه ابادی‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1202

روزنامه هنرمند 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1398/11/29
روزنامه هنرمند 1201

روزنامه هنرمند 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1398/11/28
روزنامه هنرمند 1200

روزنامه هنرمند 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1398/11/27
روزنامه هنرمند 1199

روزنامه هنرمند 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1398/11/26
روزنامه هنرمند 1198

روزنامه هنرمند 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1398/11/21
روزنامه هنرمند 1197

روزنامه هنرمند 1197

شماره : 1197
تاریخ : 1398/11/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!