روزنامه هنرمند شماره 1846 - مگ لند

روزنامه هنرمند شماره 1846

روزنامه هنرمند شماره 1846

روزنامه هنرمند شماره 1846

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬اذرماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شماره ‪ 5000 1846‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫جدول هنری‬ ‫چرا رسانه ملی به موسیقی‬ ‫نواحیکمتوجهاست؟‬ ‫علی ژکان‪ ،‬کارگردان باسابقه سینما مطرح کرد؛‬ ‫شرایط اکران‬ ‫در سینماهای کشور از این‬ ‫بدترنمی توانستباشد‬ ‫اکبرنبوی‪،‬عضوشورایسیاست گذاریپنجمیندوره‬ ‫جایزهپژوهشسالسینمایایران؛‬ ‫تحقیق و پژوهش باید بنیاد کار‬ ‫سینماییتلقیشود‬ ‫محمدمهدیعسگرپور‪،‬رییسهیاتمدیرهخانهسینما‬ ‫درخصوصرفعمشکالتهنرمندانوسینماگرانکشور درناارامی هایاخیرمطرحکرد؛‬ ‫باچهکسیبایدگفت وگوکنیم؟‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫به ر وش معمولی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شناسه اگهی‬ ‫‪۱۴۱۲۱۶۲‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬تامین غذا و نیروی انسانی مورد نیاز مجموعه فرهنگی شماره یک شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫مشخصات مناقصه ‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره مرجع سامانه ستاد‬ ‫مبلغ براورد یکساله (ریال)‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪2001093985000824‬‬ ‫‪000‬ر‪124‬ر‪365‬ر‪410‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران ‪:‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫براساس حداقل امتیاز (‪ )50‬مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت‬ ‫در مناقصه تکمیل می شود ‪ ،‬انجام می گردد ‪.‬‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫تاریخ شروع و پایان‬ ‫از چهارشنبه‪ 1401/09/02‬لغایت سه شنبه ‪1401/09/08‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫تاریخ شروع و پایان استعالمهای ارزیابی کیفی‬ ‫ادرس مناقصه گــزار جهت دریافت‬ ‫اطالعات‬ ‫از چهارشنبه ‪ 1401/09/09‬لغایت سه شنبه ‪1401/09/22‬‬ ‫ادرس – اهواز – بلوار پاســداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران ‪ -‬ساختمان پایگاه عملیاتی‬ ‫‪061-34146313‬‬ ‫– طبقه اول – پارت ‪ - A‬اداره قراردادها – تلفن ‪:‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫چهارده میلیارد و دویست و هشت میلیون (‪000‬ر‪000‬ر‪208‬ر‪)14‬ریال‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫ضمانتنامه های مطابق ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شــماره ‪ 50659 /123402‬هـ تاریخ ‪1394/09/22‬و‬ ‫اصالحات بعدی ان ‪.‬‬ ‫اصل فیش واریز وجه نقد به حســاب شماره‪ 4001114006376636‬و شماره شبا ‪IR 350100004001114006376636‬‬ ‫نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫‪ 90‬روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام می شود ‪.‬‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪www.nidc.ir :‬‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/02 :‬‬ ‫مدیرکلگردشگریداخلیوزارتمیراثفرهنگی؛‬ ‫عکس‪ :‬مریم کامیاب‬ ‫‪ ۱۵‬دوره از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی می گذرد؛‬ ‫جشنواره ای که هدف ان حمایت از موسیقی قومی ایران‬ ‫زمیــن‪ ،‬هنرمندان این حــوزه و در نهایت ارتقاء فرهنگ‬ ‫عمومی در جامعه تعریف شــده است‪ .‬ولی مسئله ای که‬ ‫به موازات اهداف برگزاری این جشــنواره به ذهن متبادر‬ ‫می شود‪ ،‬این است که ایا حمایت از فرهنگ و هنرمندان‬ ‫نواحی طی یک ســال‪ ،‬تنها با برگــزاری یک یا نهایتا دو‬ ‫دوره جشنواره کافی است؟‬ ‫در شــرایط فعلی جز دو جشنواره ساالنه در حوزه موسیقی‬ ‫قومی ایران ـ موسیقی نواحی و اینه دار ـ و البته کنسرت های‬ ‫گاه و بیگاهی که عایدی چندانی هم برای هنرمند ندارد‪ ،‬راه‬ ‫درامد جدی دیگری را برای هنرمند موسیقی نواحی نمی‬ ‫توان متصور بود و این در حالی اســت که بسیاری از انها به‬ ‫علت کهولت سن دیگر نمی توانند شغل دیگری را در کنار‬ ‫فعالیت موسیقایی برای خود اختیار کنند و بسیاری از انها‬ ‫بی انکه هنرشان را به دیگری منتقل کنند متاسفانه از دنیا‬ ‫می روند‪ .‬پس راه چاره چیست؟‬ ‫در این میان نوک یکی از فلش های اصلی‪ ،‬صداوســیما و‬ ‫برنامه ســازانش را نشانه می گیرد‪ .‬رسانه ملی همان طور‬ ‫که از نامش برمی اید‪ ،‬می تواند به جای پرداختن بی رویه‬ ‫به موســیقی پاپ و خواننده هــای نوپایی که به هر بهانه‬ ‫ای مقابــل دوربین می ایند و به صورت پلی بک اجرا می‬ ‫کنند‪ ،‬به این امید که شــناخته شوند و فردا روزی سالن‬ ‫های کنســرت هایشان را پر کنند‪ ،‬کمی هم از انتن خود‬ ‫را نثار هنرمندان موســیقی نواحی کند تا شاید انچه این‬ ‫هنرمندان در ســینه دارند و بخش عمده ای از ان ثبت و‬ ‫ضبط نشده است به این روش به ایرانیان منتقل شود‪.‬‬ ‫البته برخی از محققان در جریان همین جشــنواره های‬ ‫محدود‪ ،‬فایل هایی از هنرمندان نواحی و هنرشان‪ ،‬ثبت و‬ ‫ضبط کرده اند‪ ،‬اما مســئله اینجا است که همین فایل ها‬ ‫تا چه حد در اختیار مردم یا حداقل دوستداران موسیقی‬ ‫قرار گرفته اســت و اگر هم دسترسی به انها راحت است‪،‬‬ ‫چقدر در این زمینه اطالع رسانی شده است؟‬ ‫به هر حال همگان بر این اصل توافق داریم که موســیقی‬ ‫نواحــی‪ ،‬ان بخش از میراث ملی ماســت که به حمایت‬ ‫جــدی نیاز دارد؛ حال چه فعاالن ایــن حوزه را هنرمند‬ ‫بنامیم یا خیر‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪5‬‬ ‫افتتاحنخستینهتلمخصوص‬ ‫معلوالندرمشهد‬ ‫نشستهایپژوهشیخانهموسیقی‬ ‫تا اطالع ثانوی برگزار نمی شود‬ صفحه 1 ‫عسگرپور‪،‬برایرفعمشکالتبرخیهنرمندانوسینماگرانکشوردرناارامی هایاخیرمطرحکرد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫بعد از اولین بازی در جام جهانی؛‬ ‫تصویر مهدی طارمی با سلحشوران‬ ‫بر دیوارنگاره ولیعصر(عج) نقش بست‬ ‫به مناسبت مسابقات جام جهانی فوتبال در سحرگاه سه شنبه اول‬ ‫اذرماهدیوارنگارهجدیدمیدانولیعصر(عج)رونماییشد‪.‬خانهطراحان‬ ‫انقالباسالمیپسازاولیندیوارنگارهفوتبالیبهمناسبتجامجهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطــر در روز ‪ ۲۲‬ابان ماه‪ ،‬این بار پس از بازی اول تیم ملی‬ ‫فوتبال ایران مقابل انگلیس که مهدی طارمی در ان خوش درخشید‬ ‫و ‪ ۲‬گل بــه تیم حریف زد‪ ،‬طرحی جدید را با تصویری از بازیکنان‬ ‫تیم ملی و سلحشوران رونمایی کرد‪ .‬در توضیح این دیوارنگاره امده‬ ‫است‪ :‬پهلوانان ایران زمین که در عرصه های نبرد خوش درخشیدند‬ ‫حاال راهنما و پشــتیبان دالور مردان فوتبالی ایران هستند‪ ،‬و مثل‬ ‫مردم عزیز ایران چشم امیدشان به این فوتبالیست های غیور ایرانی‬ ‫است که «تا پای جان برای ایران» بجنگند‪ .‬مهدی تقی پور طراحی‬ ‫گرافیک‪ ،‬سیدمصطفی حسینی تصویرسازی و مجتبی حسن زاده‬ ‫طراحی نوشتار این دیوارنگاره را انجام داده اند‪.‬‬ ‫‪۵۸‬هزار نفر در مرحله دوم‬ ‫طرح «اموزش هنر برای همه»‬ ‫ثبت نام کردند‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی با اشاره به اغاز کالس های دومین مرحله طرح ملی «اموزش‬ ‫هنر برای همه» گفــت‪ ۵۸ :‬هزار نفر در این مرحله ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫محمدحسین اسماعیلی با اعالم این خبر اظهارداشت‪ :‬طرح «اموزش‬ ‫هنر برای همه» ذیل فعالیت های قرارگاه محرومیت زدایی فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می گیرد و مرحله دوم این طرح‬ ‫با ثبت نام متقاضیان از اول مهرماه اغاز شده و هم اکنون کالس های‬ ‫اموزشی این دوره در حال برگزاری است‪ .‬وی گفت‪ :‬طرح «اموزش‬ ‫هنر برای همه» با هدف گســترش عدالت اموزش های فرهنگی و‬ ‫هنری در سراسر کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی‬ ‫توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا شده است و مرحله دوم‬ ‫طرح از ابتدای پاییز امســال در حال اجراست‪ .‬اسماعیلی افزود‪ :‬این‬ ‫طرح دارای اهداف مهمی در دو بخش کشف و پرورش استعدادهای‬ ‫هنری در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته‬ ‫و مرزی و توسعه اقتصاد و کسب و کارهای فرهنگی و هنری است‬ ‫که به همت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ادارات کل فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی اســتان ها و همکاری سازمان ها و نهادهای ذیربط‬ ‫از جمله ســازمان بهزیستی‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬قرارگاه‬ ‫مهارت اموزی ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬کانون های فرهنگی هنری‬ ‫مساجد‪ ،‬انجمن های فرهنگی و هنری و‪ ...‬در حال اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬این طرح در راستای سیاست های محرومیت زدایی‬ ‫دولت مردمی و به تبع ان برنامه های عدالت محور وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی با هدف توسعه عدالت اموزش های فرهنگی و هنری و‬ ‫برای دسترسی رایگان همگان به امکانات اموزشی در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر‪ ،‬ابتدا در ســطح ‪ ۱۱‬استان از بهمن ماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شد که با‬ ‫استقبال فراوان و افزایش ‪ ۱۰‬استان دیگر‪ ،‬طرح در فاز اول در سطح‬ ‫‪ ۲۱‬استان اجرا شد و در نهایت در نخستین مرحله ثبت نام این طرح‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۸‬هزار نفر متقاضی در ســامانه اموزش هنر ثبت نام کرده‬ ‫بودند که دوره های اموزشی انان تا پایان شهریورماه امسال برگزار و‬ ‫گواهی های شرکت در دوره برای هنرجویان صادر شده است‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر رایگان بودن طرح «اموزش هنر برای همه» اظهارداشت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با هماهنگی ها و بررسی های صورت گرفته‪ ،‬این طرح در‬ ‫مرحله دوم به تمامی استان های کشور توسعه پیدا کرده است و در این‬ ‫مرحله ‪ ۳۵‬رشته هنری به صورت عمومی برای کل استان ها منظور‬ ‫شده و برای هر استان نیز با تاکید بر احیا و تقویت هنرهای بومی و‬ ‫محلی بین ‪ ۲‬تا پنج رشته هنری خاص برای اموزش در نظر گرفته‬ ‫شده است که در مجموع بیش از ‪ ۱۲۰‬رشته هنری در مناطق محروم‬ ‫استان ها به عالقه مندان اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزش های ارائه شده در این طرح به‬ ‫دو شــیوه حضوری و انالین و با استفاده از ظرفیت اساتید و مراکز‬ ‫اموزش های هنری استان ها برگزار می شود که کالس ها در دو سطح‬ ‫مقدماتی و پیشرفته در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانی (برگ سفید ) و شناســنامه (برگ سبز) خودرو سواری‬ ‫پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل ‪ 1384‬به رنگ نقره ای – متالیک به‬ ‫شماره موتور ‪ 01230964‬به شماره شاسی ‪ S1412284597330‬به‬ ‫شــماره پالک ایران ‪ 721 – 43‬ه ‪ 95‬به نام منصور محمودی به شماره‬ ‫ملی ‪ 1160209170‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مامی خواهیمگفت وگوکنیم‪،‬کجابایدگفت وگوکنیم؟‬ ‫رییس هیات مدیره خانه سینما تاکید کرد ‪ :‬من شهادت‬ ‫می دهم که هنرمندان کشــور با عشق و عالقه به میهن‬ ‫خود‪ ،‬همــواره به دنبــال گفت وگو بوده انــد؛ حتی در‬ ‫بدترین شرایط هم که کســی حاضر به گفت وگو نبود ما‬ ‫حاضر به گفت وگو بودیم‪ .‬محمدمهدی عسگرپور درباره‬ ‫پیگیری های خانه ســینما برای رفع مشکالتی که برای‬ ‫برخی هنرمندان و سینماگران کشور در ناارامی های اخیر‬ ‫جامعه به وجــود امده و بعضا فضای ملتهبی ایجاد کرده‬ ‫اســت‪ ،‬توضیحاتی را ارایه کرد‪ .‬او ضمن انتقاد از برخی‬ ‫تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها که بسیاری از ان ها را‬ ‫یک ماه قبل در یک برنامه تلویزیونی هم مطرح کرده بود‪،‬‬ ‫ی خود را از وضعیت پیش روی سینما در ماه های‬ ‫پیش بین ‬ ‫ُ‬ ‫اینده بیان کرد؛ سینمایی که این روزها دچار افت مخاطب‬ ‫شده است‪ .‬این تهیه کننده سینما و کارگردان فیلم های‬ ‫«قدمگاه» و «مهمان داریم» که مســئولیت مدیرعاملی‬ ‫خانه هنرمندان ایران را نیز برعهده دارد‪ ،‬در بخشی از این‬ ‫گفت وگو خبری را هم درباره تصمیم های احتمالی جدید‬ ‫در حوزه پروانه ساخت فیلم های سینمایی عنوان کرد که‬ ‫از نگاه او می تواند اغاز یک سری حاشیه های تازه باشد‪.‬‬ ‫شرایط فعلی سینما تا نیمه اول سال بعد ادامه دارد؟‬ ‫عســگرپور در مصاحبه ای دیگر از اینــده ای نگران کننده برای‬ ‫ســینما ســخن گفته بود که یک دغدغه جهانی است‪ ،‬مبنی بر‬ ‫ی می شــود با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و‬ ‫اینکه پیش بین ‬ ‫تغییر بسترهای نمایشی‪ ،‬ســینما در اینده ای نه چندان دور به‬ ‫نوستالژی تبدیل شود‪ .‬اما او حاال درباره پیش بینی خود از انچه‬ ‫در انتظار ســینمای ایران است‪ ،‬بیان کرد ‪ :‬اثر وضعی تصمیماتی‬ ‫که در شــوراهای پروانه ساخت و نمایش گرفته می شود تا نیمه‬ ‫اول ســال اینده ادامه خواهد داشــت و این وضعیت را از جهت‬ ‫تولید‪ ،‬نمایش و کم رونقی ســینما تا ان زمان خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫البته ممکن است گاهی برای مدتی کوتاه روند فروش باال رود اما‬ ‫دوباره نزول خواهد کرد و جلوگیری از چنین اتفاقی مستلزم یک‬ ‫تغییر رویه جدی است‪.‬‬ ‫وی در ایــن زمینــه توضیح داد ‪ :‬در همین شــرایطی که ما این‬ ‫صحبت ها را مطرح می کنیم‪ ،‬گروهی از طریق شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی به دنبال تصویب ایین نامه شورای پروانه ساخت به شکل‬ ‫جدید هســتند که محدودیت ها را بیشتر می کند‪ .‬نمی دانم این‬ ‫موضوع تصویب می شود یا خیر ولی می دانم که در حال بحث و‬ ‫پیگیری اســت و همان ایین نامه ای است که اساس ان در دولت‬ ‫دهم و در دعواها با خانه ســینما در ان موقع نوشته شد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تصویب ایین نامه های این چنینی که حتی از نهاد‬ ‫صنفی هم برای ان نظرخواهی نشده‪ ،‬شرایط را به سمت سخت تر‬ ‫ش می برد‪ .‬ولی اگر این وضعیت نباشد‪ ،‬از نظر من سینما‬ ‫شدن پی ‬ ‫می تواند تا حدی به نقش قبلی خود برای استقبال و جذب مردم‬ ‫نزدیک شود‪.‬‬ ‫بسیاری از مسائل امروز در گذشته ساده بودند ولی‬ ‫توجهی به ان ها نشد‬ ‫او دربــاره وضعیتی که بــرای برخی هنرمنــدان پیش امده و‬ ‫پیگیری هایی که صورت داده است و نیز درباره شرایط این روزهای‬ ‫کشور نیز گفت ‪ :‬وقتی می خواهیم درباره مقطع فعلی یعنی همین‬ ‫امروز و روز گذشــته و چند روز پیــش از ان صحبت کنیم باید‬ ‫موضوع را گسترده تر از یکی دو اتفاق خاص اخیر مثل بازداشت‬ ‫دو بازیگر ببینیم؛ یعنی مســئله را نه صرفا در سطح هنرمندان‪،‬‬ ‫بلکه در ســطح جامعه ببینیم‪ .‬انچه اتفاق افتاده مسائل انباشته‬ ‫شــده ی حداقل دو‪ ،‬سه ده ه اســت و به نظرم اشتباه است اگر‬ ‫بخشی از حاکمیت یا هر جای دیگر فکر کند این اتفاق ها مربوط‬ ‫به حجاب اســت؛ اتفاقاً برعکس‪ ،‬مربوط به یک ماجرای گسترده ‬ ‫اســت که همه ابعاد ان باید بررسی شود‪ .‬اما نکته اینجاست که‬ ‫متاســفانه در طول ســال های اخیر زمینه گفت وگوی درست و‬ ‫شنیدن صداهای مختلف و عمل کردن به انچه باید اتفاق بیفتد‬ ‫شکل نگرفته اســت‪ .‬وقتی برخی مطالبی را که مطرح می شود‪،‬‬ ‫ریشــه یابی کنید می بینید که بعضی از موضوع ها در ســال های‬ ‫گذشته ســاده تر بودند ولی به ان ها توجه نشد‪ ،‬همین طور روی‬ ‫هم انباشــته شدند و حاال به یک خشــونت منتهی شده اند‪ .‬اگر‬ ‫هیچ کدام از طرفین نخواهند باب گفت وگو را باز کنند با خشونت‬ ‫روزافزون مواجه خواهیم شد‪ ،‬کمااینکه امروز با این پدیده مواجه‬ ‫هستیم و اتفاقاً مسئله اصلی جامعه ی ما در شرایط فعلی‪ ،‬همین‬ ‫است‪ .‬طبیعتا هنرمندان هم در همین بخش می گنجند‪.‬‬ ‫عسگرپور با اشاره به جایگاه هنر و به طور مشخص سینما ادامه‬ ‫داد‪ :‬سینما همواره نقش اجتماعی جدی ‪ -‬حداقل در کشور ما‪-‬‬ ‫داشــته و در دنیا هم کم وبیش همینطور است‪ .‬حاکمیت خیلی‬ ‫وقت ها این نقش اجتماعی را دوست داشته و خودش هنرمندان‬ ‫را به ان تشــویق می کرد و گاهی حتی می پرســید که چرا در‬ ‫فالن موضوع‪ ،‬هنرمندان حضور ندارند‪ ،‬یا به نحوی بر مشــارکت‬ ‫ان هــا تاکید می کرد‪ .‬اما هر زمان ایــن حضور به نفع حاکمیت‬ ‫نیست‪ ،‬گفته می شود «ان ها چرا اظهار نظر می کنند؟ هنرمندان‬ ‫باید ســراغ کار خود بروند‪ ».‬این در حالی اســت که هنرمندان‬ ‫به شــکل طبیعی با جامعه ارتباط دارند و دارای نقش اجتماعی‬ ‫خاص هستند‪ .‬این توقع اتفاقا از هنرمندان به عنوان افراد معروف‬ ‫جامعه و کســانی که به نوعی مرجعیت دارنــد وجود دارد نه از‬ ‫افــراد معمولی جامعه‪ ،‬به همین دلیــل هنرمندان بنا بر همین‬ ‫نقش درگیر ماجراها می شوند‪ .‬این موضوعی است که باید درک‬ ‫شود ولی به نظرم در برخی مقاطع به ویژه در بحران فعلی‪ ،‬انگار‬ ‫این نقش نادیده گرفته می شــود؛ یعنی فراموش شده که نقش‬ ‫هنرمندان در مســائل اجتماعی جدی بوده است‪ .‬این را هم من‬ ‫نمی گویم‪ ،‬بلکه تحقیقات نشــان می دهد که هنرمندان همواره‬ ‫ل مرجعیت جامعه در سه دهه ی گذشته‬ ‫جزو سه یا چهار قشر او ‬ ‫بودند‪ .‬این تحقیقات جامعه شناسانه جواب همین موضوع هستند‬ ‫ولی حاال شــرایط به گونه ای اســت که یا می خواهند موضوع را‬ ‫نادیده بگیرند یا معتقدند که باید این نقش مرجعیت فقط به یک‬ ‫صورت خاص اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه «متاسفانه زمینه ی شنیدن صدای اعتراض‬ ‫در کشــور ما از ســال های دورتر شکل نگرفته و صرفا مربوط به‬ ‫االن نیســت‪ ،‬هرچند در بعضی مقاطع مــوارد عکس هم وجود‬ ‫داشــته اســت» ‪ ،‬گفت ‪ :‬در مقطع اخیر فضا به گونه ای است که‬ ‫انگار قرار نیست چنین زمینه ای شکل بگیرد و تبعات ان را هم‬ ‫داریم می بینیم؛ امروز همکاران ما بازداشت می شوند و فردا ممکن‬ ‫است این میزان گسترده تر شود‪ .‬بعد نهاد صنفی پیگیری می کند‬ ‫و مدام به جــای پرداختن به موضوعات مهم تر صنفی‪ ،‬به دنبال‬ ‫بازداشتی ها است‪ .‬بنابراین به نظر می رسد این جریانی است که‬ ‫پایان مشخصی هم ندارد‪.‬‬ ‫از اینده نگری هنرمندان تا برخی تحلیل های نادرست‬ ‫رییس هیات مدیره خانه سینما اضافه کرد ‪ :‬وقتی کارنامه هنرمندان‬ ‫را بررسی می کنیم ‪ -‬به گواه اثارشان ‪ -‬می بینیم که ان ها بیشتر‬ ‫متوجه موقعیت و مسائل اجتماعی بودند‪ ،‬بیشتر اینده نگر بودند و‬ ‫به موضوع های امروز اشاره داشتند‪ .‬این در حالی است که چنین‬ ‫بررســی ها و اینده نگری هایی کار نهادهای ذیربط بوده ولی انگار‬ ‫جامعه فرهنگ و هنر در طول این سال ها‬ ‫همواره یک نقش اجتماعی جدی داشته و‬ ‫همواره دلسوزانه حضور داشته است‪ .‬بسیاری‬ ‫از هنرمندان در داخل کشور از سوی حاکمیت‬ ‫مذمت شدند و از سوی بعضی ها در خارج از‬ ‫کشور نیز که خیرخواه کشور ما نیستند‪ ،‬همین‬ ‫اتفاق برایشان رخ داد؛ بنابراین صدمات زیادی‬ ‫متوجه ان ها شد‬ ‫متوجه موضوع نشده اند و حتی برخی از ان ها بدون درک درست‬ ‫شرایط‪ ،‬غائله را تمام شده اعالم کردند‪ .‬من در همین یکی دو ماه‬ ‫اخیر با برخی کسانی که در حوزه های استراتژیک مجموعه کشور‬ ‫فعالیت می کنند جلســه داشتم و در میان ان ها می بینم عده ای‬ ‫تحلیل های بعضا اشــتباهی دارند؛ مث ً‬ ‫ال یک ماه پیش فردی که‬ ‫مسئولیت مهمی هم داشته تحلیلی از شرایط اجتماعی داشت که‬ ‫وقتی ان را در موقعیت امروز بررسی می کنیم‪ ،‬متوجه می شویم‬ ‫که تحلیل ها نادرســت بوده و اینجاســت که به چشم می بینیم‬ ‫انچه باید در طول سال های گذشته انجام می شد‪ ،‬پیگیری نشد و‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت امروز به این میزان خشونت رسیده است‪.‬‬ ‫خانه سینما به دنبال پیگیری ارام و منطقی است‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬خانه ســینما در این دو ماه اخیر سعی‬ ‫کرد سیر پیگیری ارام و منطقی خود را داشته باشد‪ ،‬با نهادهای‬ ‫ذیربط گفت وگو کند تا بخشی از این مشکالت حل شود ولی به‬ ‫نظر می رسد در جاهایی ترجیح داده می شود که این گفت وگو با‬ ‫ان شــکلی که در حال پیش رفتن بود‪ ،‬ادامه نداشته باشد‪ .‬انگار‬ ‫برخی به دنبال این هستند که به نوعی لشگرکشی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ما در این مدت بر اساس تعداد بازداشتی ها و ممنوعیت هایی که‬ ‫اعالم شــده بود و هر کدام شرایط متفاوتی هم دارند جلسه های‬ ‫مختلفی با نهادهای امنیتی و دادستانی داشتیم‪ .‬بعضی از همکاران‬ ‫احضار شده اند‪ ،‬بعضی بازداشت و بعضی هم پاسپورت شان گرفته‬ ‫شده است‪ .‬درباره افرادی که پاسپورت ان ها گرفته شده مواردی‬ ‫هست که هیچ حکمی برایشــان وجود ندارد‪ .‬برخی کسانی هم‬ ‫در زندان هستند که علت ان قابل بررسی است‪ .‬من پیش تر هم‬ ‫گفته بودم که اگر در هر کجای دنیا از ما بپرسند مث ً‬ ‫ال اقای جعفر‬ ‫پناهی برای چه در زندان اســت‪ ،‬ایا باید بگوییم به خاطر ساخت‬ ‫فیلم؟! فیلمی که باب دل حاکمیت نبوده یا حتی از نظر بخشی‬ ‫از حاکمیت‪ ،‬از ان برداشــت اقدام علیه امنیت ملی شده است؟!‬ ‫ان هم فیلمی که هنوز بیرون نیامده و هنوز تمام نشــده است!‬ ‫این ها همه بخشی از ان مسائل انباشته شده است که ما هر دوره‬ ‫پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫عســگرپور در پاسخ به اینکه ایا می توان محدویت هایی را که در‬ ‫دوره های گذشــته برای طرح موضوع در ســینما بویژه در بستر‬ ‫سیاسی وجود داشته و اجازه مطرح شدن انتقادها را کمتر می داد‬ ‫در شنیده نشــدن صدای انتقاد مردم دخیل دانست؟ بیان کرد‪:‬‬ ‫بخشــی از ماجرا همین است که ما اص ً‬ ‫ال سینمای سیاسی را به‬ ‫جز اندک مواردی که خود سینماگران تالش کرده اند‪ ،‬نداشتیم‬ ‫و چندان اجازه ساخت این نوع فیلم ها داده نشد‪ .‬عالوه بر این ها‬ ‫سینمای اجتماعی هم که تالش می کرد این خال را پر کند‪ ،‬انقدر‬ ‫مورد اتهام قرار گرفت و برخوردهای بد دید که ان هم نتوانست‬ ‫کار خــود را انجام دهد و کم کم بــه فیلم های زیرزمینی تبدیل‬ ‫شدند؛ فیلم هایی که حاکمیت ممکن است با ان ها کام ً‬ ‫ال مشکل‬ ‫داشته باشد‪ .‬جامعه امروز ما دچار مسائلی است اما متاسفانه طرح‬ ‫کردن ان ها به برخی اقایان برمی خورد و هر دوره فکر می کردند‬ ‫اگر برخی موضوع ها عنوان شــود‪ ،‬مشکل به وجود می اید و بعدا‬ ‫نمی توان ان ها را جمع کرد‪ .‬بنابراین ان ها باید امروز پاســخگو‬ ‫باشند و به جای اینکه بگویند هنرمندان به خاطر پُست گذاشتن‬ ‫در اینستاگرام به جامعه لطمه می زنند‪ ،‬باید این مسائل را و انچه‬ ‫در گذشــته کرده اند پاســخ دهند‪ .‬این حرف ها کامال نادرست‬ ‫اســت که بگوییم اگر هنرمندان یا خود مردم‪ ،‬پستی اعتراضی‬ ‫نمی گذاشتند به این معنا بود که وضعیت اجتماعی و اقتصادی و‬ ‫محیط زیستی و ‪ ...‬خوبی داشتند و هیچ مشکلی وجود نداشت‪.‬‬ ‫جایی به عده ای گفتم تصور کنید که االن ســال ‪ ۱۴۰۱‬نیست و‬ ‫چند ســال قبل هســتیم‪ ،‬مردمی داریم که با یک سری مسائل‬ ‫طرف هستند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال از یک سو محیط زیست شان در حال نابودی‬ ‫اســت و از یک سو ارزش پول ملی ان ها هر روز پایین تر می رود‪،‬‬ ‫تعداد فقیرها بیشــتر می شود‪ ،‬نسبت حقوق ها با خرج مسکن و‬ ‫خودرو و زندگی تفاوت بسیار زیادی دارد‪ ،‬چنین مردمی چطور‬ ‫باید اعتراض کنند؟ چــه چیزی را و کجا‪ ،‬باید می گفتند‪ ،‬وقتی‬ ‫که تمام درها بسته می شود و اجازه هیچ اعتراضی که بتوانند به‬ ‫نتیجه برسند داده نمی شود؟ پس طبیعی است که امروز این طور‬ ‫می شــود در حالی که همین هنرمندان در ان مقطع درباره این‬ ‫موضوع ها فیلم ساختند ولی متاسفانه توجهی نشد‪.‬‬ ‫اثر بعدی خشونت در اینده چگونه خواهد بود؟‬ ‫این ســینماگر در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش واکنش های‬ ‫خشــونت امیز در ســطح جامعه که گاهی در میان جامعه و در‬ ‫فضای مجازی به وضوح دیده می شود‪ ،‬چه شرایطی را برای اینده‬ ‫بایــد پیش بینی کرد؟ گفت‪ :‬احاله دادن تمام اتفاق های فعلی به‬ ‫دشمن قطعاً درست نیست‪ .‬برای من سوال است که ایا واقعاً در‬ ‫این مورد کار تحقیقی و اماری انجام شــده اســت؟ یعنی ایا به‬ ‫راستی نمی دانستند در جامعه چه شرایطی وجود داشته؟ منظور‬ ‫من وضعیت فعلی نیست بلکه چند ســال اخیر را می گویم‪ .‬ایا‬ ‫نمی دانستند وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم چطور است؟ ایا‬ ‫نمی دانستند وضعیتی که در جامعه شکل گرفته به چه سرانجامی‬ ‫ملی تک صدا مواجهیم‬ ‫می رسد؟ ایا نمی دانســتند با یک رسانه ِ‬ ‫ان هم با یک سیســتم فربه که توان اداره کردن خودش را هم‬ ‫ندارد؟ همه این ها روشــن بود‪ .‬به همیــن دلیل معتقدم در این‬ ‫بین با گروهی مواجهیم که قدرت اداره کردن مســائل را ندارد و‬ ‫هزینه های روزافزون برای مجموعه کشور ایجاد می کنند‪ .‬امروز در‬ ‫جامعه با خشونتی طرف هستیم که اسم ان را خشونت های روز‬ ‫افزون می گذاریم‪ .‬یک نکته مهم این است که اثر بعدی خشونت‬ ‫در اینده چگونه خواهد بود؟ ما اساســاً هیچ گاه چنین جامعه ای‬ ‫نداشــتیم‪ .‬در تمام این سال های گذشــته‪ ،‬چه زمانی این اتفاق‬ ‫می افتاد که در خیابان ایرانی ها به جان هم بیفتند و با هم برخورد‬ ‫کنند؟ ان هم یک گروه به اســم حافــظ امنیت که البته انواع و‬ ‫اقسام هم دارند؛ لباس شخصی و غیرشخصی با نشانه های مختلف‬ ‫که ادم را گیج می کند‪ .‬در این میان هم مسئولی پیدا می شود و‬ ‫می گوید ما اصال لباس شخصی نداریم یا یک اتفاق را به کل منکر‬ ‫می شــود‪ ،‬در حالی که چند روز بعد مشخص می شود که هر چه‬ ‫منکر شده به نوعی واقعی بوده! چنین فردی استحقاق نشستن‬ ‫روی صندلی مسئولیت خود را دارد؟ وقتی این لجاجت ها اتفاق‬ ‫می افتد و بابت ان عذرخواهی هم نمی کنیم و هیچ مسئولی هم‬ ‫تغییر نمی کند‪ ،‬چرا باید توقع داشــته باشیم که جامعه لجاجت‬ ‫نداشــته باشد؟ این لجاجت از کجا امده است؟ و حاال ما چه کار‬ ‫می توانیم بکنیم؟‬ ‫ما می خواهیم گفت وگو کنیم‪ ،‬کجا باید گفت وگو کنیم؟‬ ‫عســگرپور در پاســخ به پرســش قبلی خود (حاال مــا چه کار‬ ‫می توانیم بکنیم؟) گفت‪ :‬ما در نهاد صنفی (خانه سینما) تاکنون‬ ‫به دنبال گفت وگو بودیم و من بر اساس جایگاه صنفی خود رفتار‬ ‫و تصمیم گیری کرده ام‪ .‬در دو ماه گذشــته به گواه مسئوالنی که‬ ‫جلسه های مختلفی با ان ها داشــتم‪ ،‬اوضاع و احوال را پیگیری‬ ‫می کردیم که تا جای ممکن کمترین اســیب به مجموعه کشور‬ ‫ما وارد شــود و به طــور طبیعی هنرمندان هم بخشــی از ان‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬متاســفانه بعد از هر جلسه فکر می کنیم به‬ ‫یک جمع بندی نســبتاً خوبی نزدیک می شویم ولی فردای ان‪،‬‬ ‫معادالت دیگری همه چیز را به هم می زند‪ .‬انگار رصد می کنند و‬ ‫می بینند که ما به یک نقطه نسبتا مثبت نزدیک می شویم و بعد‬ ‫یک مجموعه دیگر کارها را به هم می زند‪ .‬پس به نظر می رســد‬ ‫باید کم کم دی ِد من این شود که دیگر جلسه نگذاریم‪ ،‬چون انگار‬ ‫این گفت وگوها بی فایده هستند؛ این در حالی است که مدام ما را‬ ‫دعوت به گفت وگو می کنند‪ .‬اما گفت وگو مناسباتی دارد‪ .‬این چه‬ ‫گفت وگویی اســت که حتی در مجلس وقتی یک نفر می خواهد‬ ‫صحبت کند‪ ،‬میکروفن او را می بندند؟ من به عنوان نماینده نهاد‬ ‫صنفی می گویم که می خواهیم گفت وگو کنیم‪ ،‬کجا باید گفت وگو‬ ‫کنیــم؟ اصال ما در حال گفت وگو بودیم‪ ،‬چرا نتیجه کار به اینجا‬ ‫می رسد؟ چرا هر روز در این موضوع اتفاق بدتر رخ می دهد؟ من‬ ‫تصور می کنم ما در مســیری بودیم که راه پهنی داشت ولی هر‬ ‫روز در حال باریک تر شدن است‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره خانه ســینما در پایــان تاکید کرد‪ :‬جامعه‬ ‫فرهنگ و هنر‪ ،‬ان مقداری که من می شناســم که فقط سینما‬ ‫هم نیســت و تمام هنرها را در بر می گیرد‪ ،‬در طول این سال ها‬ ‫همواره یک نقش اجتماعی جدی داشــته و همواره دلســوزانه‬ ‫حضور داشــته است‪ .‬بســیاری از هنرمندان در داخل کشور از‬ ‫ســوی حاکمیت مذمت شدند و از ســوی بعضی ها در خارج از‬ ‫کشــور نیز که خیرخواه کشور ما نیستند‪ ،‬همین اتفاق برایشان‬ ‫رخ داد؛ بنابراین صدمات زیادی متوجه ان ها شــد‪ .‬من همواره‬ ‫فکر می کنم بنده و خیلی های دیگر در سینما و حوزه های هنر‬ ‫همیشه دنبال گفت وگو بوده ایم و هیچ وقت از ان فرار نکرده ایم‪،‬‬ ‫یعنی در بدترین شــرایط هم که کسی حاضر به گفت وگو نبود‬ ‫هــم‪ ،‬ما حاضر به گفت وگو بودیم برای حفظ ان ارزش هایی که‬ ‫همه ما به ان اعتقاد داریم و بخشــی از حاکمیت هم نشان داده‬ ‫بود اعتقاد داشته است‪ .‬االن هم خیرخواهانه مسائل را پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫خاندوزی‪،‬سخنگویاقتصادیدولت‪:‬‬ ‫تخصیص سه میلیارد دلار ارز برای واردات دارو‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت اعالم کــرد‪ :‬اجرای طرح کاالبرگ‬ ‫الکترونیکــی طی روزهای اینده به طور ازمایشــی در یکی از‬ ‫استان های جنوبی کشور اغاز می شود‪ .‬سید احسان خاندوزی‬ ‫روز سه شنبه در نشســت خبری ماهانه افزود‪ :‬به محض اینکه‬ ‫ایــن طرح به طور ازمایشــی بــرای کل مردم این اســتان با‬ ‫موفقیت اجرا شــود‪ ،‬می توان برای کل کشور نیز ان را تعمیم‬ ‫داد‪ .‬خاندوزی با تاکید بر اینکه این طرح مشکلی از نظر تامین‬ ‫منابع ندارد‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬منابع ان از طریق نظام یارانه‬ ‫که ماهانه ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬تامین مالی می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نظام کاالبرگ الکترونیکی مشــکلی در زمینه‬ ‫تامیــن مالی ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه برای جمعیت‬ ‫زیادی از مردم متاثر می کند‪ ،‬الزم بود دولت درباره امده بودن‬ ‫زیرســاخت فنی ان مطمئن شود که تغییر مدیریت در وزارت‬ ‫کار قدری در بهره برداری این پروژه تاخیر انداخت‪.‬‬ ‫تخصیص سه میلیارد دالر ارز برای واردات دارو‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت از تخصیص بیش از ســه میلیارد‬ ‫دالر ارز برای واردات مواد اولیه دارو و برخی داروها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر تخصیص ارز برای رفع فوری مشــکالت صنعت‬ ‫دارو‪ ،‬ثبت سفارش اقالم مرتبط با ان نیز با فوریت و ظرف ‪۲۴‬‬ ‫ساعت انجام و تعیین تکلیف می شود‪ .‬وی با اشاره با مشکالت‬ ‫اخیــر در حوزه تخصیص ارز بــرای دارو گفت‪ :‬اقدامات خوبی‬ ‫در این زمینه انجام شــد و رییس بانک مرکزی اعالم کرد که‬ ‫بیش از ســه میلیارد دالر بــرای واردات مواد اولیه دارو تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاهش تورم تولید در بخش صنعت و افزایش تولیدات‬ ‫صنعتی و معدنی‬ ‫وی در ادامه با ارایه گزارشــی از شاخص های اقتصادی کشور‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تــورم فصلی بخش صنعت در تابســتان ‪۱۴.۸‬‬ ‫درصد کاهش یافته و به منفی ‪ ۲.۳‬درصد رســیده اســت که‬ ‫نشــان دهنده نه تنها ثبات بلکه کاهــش در قیمت کاالهای‬ ‫صنعتی اســت‪ .‬خاندوزی با یــاداوری اینکه تورم تولید کننده‬ ‫در حــوزه صنعت و معدن در فصل تابســتان نســبت به بهار‬ ‫امســال بهبود یافته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تورم نقطه به نقطه بخش‬ ‫صنعت تابستان نیز نســبت به تابستان پارسال ‪ ۱۶.۲‬درصد و‬ ‫تورم ساالنه بخش صنعت در تابستان ‪ ۷.۶‬درصد کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ :‬در حوزه معدن نیز تورم فصلی‬ ‫تولیدکنندگان در بخش معدن ‪ ۹.۴‬درصد کاهش یافته و تورم‬ ‫نقطه به نقطه این بخش ‪ ۱۴‬درصد و تورم ساالنه ‪ ۲۱.۷‬درصد‬ ‫کاهــش پیدا کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این امر نشــان می دهد‬ ‫در ســمت تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن شاهد کاهش‬ ‫هســتیم که امیدبخش هســت که در فصول پاییز و زمستان‬ ‫شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫خانــدوزی در عین حــال تورم فصلی در بخــش خدمات را‬ ‫افزایشــی دانست و اظهار داشت‪ :‬این شــاخص از ‪ ۲.۴‬درصد‬ ‫در بهار به ‪ ۱۶.۲‬درصد در تابســتان افزایش پیدا کرده اســت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬زمانی که این شــاخص ها منتشر شد‬ ‫برخی صاحب نظــران ان را نوعی رکــود در بخش صنعت و‬ ‫معدن دانستند اما شــاخص های رکود و رونق با کاهش تورم‬ ‫متفاوت اســت و گزارش های تولید کاالهای صنعتی و معدنی‬ ‫نشان می دهد که در نیمه نخست امسال شرکت های معدنی‬ ‫بزرگ ‪ ۱۲.۷‬درصد و شــرکت های صنعتی بزرگ ‪ ۵.۳‬درصد‬ ‫افزایش تولید داشــته انــد و میزان فروش انهــا نیز در هفت‬ ‫ماهه امســال ‪ ۹.۹‬درصد بیشتر شــده است‪ .‬وی در عین حال‬ ‫یاداور شــد‪ :‬کنترل تورمی روند تدریجی دارد و اگر بخواهیم‬ ‫در مــدت کوتاهی تورم را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم‬ ‫و تک رقمی کنیم ‪ ،‬تولید با چالش و رکود مواجه خواهد شــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه تورم تولیدکننده‬ ‫بخــش صنعت از ‪ ۴۶.۳‬درصد در فصل بهار به ‪ ۳۰.۱‬درصد در‬ ‫تابستان رسیده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬درصد تغییرات شاخص‬ ‫قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این‬ ‫فصل تابســتان نسبت به دوره مشابه ســال قبل ‪ ۴۰.۴‬درصد‬ ‫است که ‪ ۷.۶‬درصد نسبت کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۸۰‬درصدی فروش کاالهای متروکه‬ ‫خانــدوزی درباره اقدامات انجام شــده تعییــن تکلیف اموال‬ ‫تملیکــی اظهار داشــت‪ :‬در هفت ماهه امســال انهدام کاالی‬ ‫قاچــاق ‪ ۴۷۰‬درصــد و فروش کاالهای متروکــه ‪ ۶۸۰‬درصد‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت گفت‪ :‬تالش ویــژه ای که اموال‬ ‫تملیکی و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه های قضایی انجام‬ ‫دادند موجب شــده اســت که در هفت ماه اول امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه ســال گذشته ‪ ۴۷۰‬درصد افزایش انهدام رشد‬ ‫کاالهای قاچاق داشــته باشــیم ضمن انکه در حوزه افزایش‬ ‫فروش کاالهــای متروکه و اموال تملیکی با رشــد مواجه ایم‬ ‫که رشــد ‪ ۶۸۰‬درصدی را شــاهدیم‪ .‬وی این رشد را جهش‬ ‫خیلی بزرگ توصیف کرد و بیان داشــت‪ :‬این رشــد و فعالیت‬ ‫پس از بازدید رئیس جمهور از انبارهای تملیکی در مهر ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و دستور ایشــان مبنی بر تغییر ساختار سازمان جمع‬ ‫اوری و فروش اموال تملیکی رخ داد‪ .‬خاندوزی تغییر ســاختار‬ ‫در حــوزه انبارها و اموال تملیکــی را موجب چاالکی و خالی‬ ‫شدن انبارها در راستای تعیین تکلیف کاالها برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان و افرادی که در مسیر کاالهای متروکه و رسوبی‬ ‫قرار داشــتند؛ ســریعتر تعیین تکلیف شدند که این حرکت با‬ ‫سرعت باال‪ ،‬در این حوزه کم سابقه است‪.‬‬ ‫بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری نمی شود‬ ‫وزیــر اقتصاد با بیــان اینکــه از محل بودجــه عمرانی برای‬ ‫هزینه های جاری اســتفاده نمی شود‪ ،‬ادعای اختصاص بودجه‬ ‫عمرانی برای افزایش حقوق کارکنان دولت را رد کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزار میلیارد تومان کل بودجه عمرانی ‪ ۱۴۰۱‬اســت که‬ ‫‪ ۴۰‬هزارمیلیــارد تومان در ‪ ۶‬ماه نخســت و ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان هم در دوماه اخیر اختصاص یافت ‪ .‬تفکیک حساب های‬ ‫شــخصی از غیرشــخصی هم از شهریور شــروع شد و قدم به‬ ‫قدم ادامــه دارد‪ .‬وی درباره گالیه هــای پیمانکاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی در خصــوص تخصیص پروژه هــای عمرانی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪۴۰ :‬هزار میلیارد تومان کل تخصیــص بود که در دو‬ ‫ماه گذشــته ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان دیگر هم اختصاص یافت‪.‬‬ ‫خاندوزی درباره صدور مجوز الکترونیکی و چگونگی برخورد با‬ ‫متخلفان گفت‪ :‬این قانون مصوب مجلس اســت اگر دستگاهها‬ ‫در ثبت صدور مجوزها کوتاهی کنند خود درگاه ملی باید این‬ ‫اقدام را انجام دهند و اذر ماه یعنی در همین درماه درگاه ملی‬ ‫این کار را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫افزایش بودجه اشتغال به ‪ ۴۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫به گفته خاندوزی‪ ،‬بودجه اشــتغال از یک هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه اشتغال در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪۴۶‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬افزایش یافته است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫کشور درباره اینکه ایا قرار است اصالحات اقتصادی و سیاسی‬ ‫در جامعه انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬درباره تحوالت سیاسی سخنگوی‬ ‫دولت توضیح خواهد داد اما در حوزه اقتصادی‪ ،‬اساســا ســند‬ ‫تحول دولت را با فصل چرخش های تحول افرین اغاز کردیم‬ ‫که این اقدامات مشخص نفطه عطفی است که دولت بر اساس‬ ‫ان می گوید در ‪ ۴‬ســال خدمت چه اقداماتی انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تدوین سند برنامه هفتم توسعه‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫ابعــاد تحوالت اقتصادی با تدوین ایــن برنامه و الیحه بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬تشریح خواهد شد‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ‬ ‫به اینکه چرا مالیات بر عایدی ســرمایه و مجموع درامد انجام‬ ‫نمی شــود و چگونگی پیگیری دولت و مجلس در این زمینه‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬طرح مالیات بر عایدی ســرمایه کــه مالیات بر‬ ‫ســوداگری و داللی اســت‪ ،‬جزو طرح هایی است که موجب‬ ‫کاهش انگیزه برای نقدینگی های غیرمولد و ســفته بازی در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه ‪ ۱۶۰‬کشــور دنیا ایــن قانون را مصوب‬ ‫کردند و ما هــم باید از تولیدکننــدگان حمایت کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬جزئیات این طرح امسال در کمیسیون اقتصادی دولت‬ ‫نهایی شــد و در دســتور کار مجلس نیز قرار دارد و به محض‬ ‫تصویــب‪ ،‬دولت ان را اجرایی خواهد کرد‪ .‬خاندوزی ادامه داد‪:‬‬ ‫خرداد امســال طرحی به نام قانون مالیات های مســتقیم در‬ ‫وزارت اقتصاد تهیه شده و اماده ارسال به کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت اســت‪ .‬وزیر اقتصاد اظهار داشت‪ :‬درباره اینماد و وجود‬ ‫تعــارض در ان گفت‪ :‬اختالف نظر یــا تعارضی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای پایش نقدینگی و کنترل تورم‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولت دربــاره اینکه با توجــه به اینکه‬ ‫پرداختها در ماههای پایانی سال بیشتر می شود‪ ،‬برنامه دولت‬ ‫برای جلوگیری از افزایش تورم در ماههای پایانی سال چیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کمیته و کارگروهی که با دستور رییس جمهور در پایش‬ ‫تورم ایجاد شد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل می شود‬ ‫و دســتگاهها گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بانک مرکزی هدف گذاری رشد نقدینگی خود را مشخص‬ ‫کرده که به بانکها ابالغ می شود و بانک مرکزی در این جلسات‬ ‫از پایش نقدینگی گزارش می دهد‪ .‬برخی دستگاهها در زمینه‬ ‫مصوبات عقب ماندگی داشتند و این انحراف به انان تذکر اده‬ ‫شــده که ‪ ۱۵‬روز بعد در جلسه باید انحرافات و عقب ماندگی‬ ‫را جبران کنند که این اقدامــات در ماههای اینده تاثیر خود‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫درخواست از مجلس درباره اصالح روند بررسی بودجه‬ ‫خاندوزی در پاســخ به این سوال ایرنا که نظر دولت نسبت به‬ ‫طرح تفکیک بررسی احکام و بودجه الیحه بودجه و دومرحله‬ ‫ای شدن ان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه در ساختار‬ ‫بودجه اصالحاتی وارد کرد و درخواســتم این اســت انانی که‬ ‫در طراحی این طرح نقش دارند‪ ،‬در مســیر همین کمیسیون‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه باشد‪ .‬وی در عین حال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اما درمجموع از هر اقدامی که باعث شفافیت مالی باشد و‬ ‫به واقعی تر شدن بودجه کمک کند حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهگنی و اجتماعی‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس جمهور با استعفای رستم‬ ‫قاسمی موافقت کرد‬ ‫افندی زاده سرپرست وزارت راه شد‬ ‫رئیس جمهور ضمن موافقت با اســتعفای رســتم قاســمی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪،‬شهریارافندی زادهرابهعنوانسرپرستاینوزارتخانهمنصوب‬ ‫کرد‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور‪ ،‬ضمن تقدیر از تالش های‬ ‫رستم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی و ارزوی‬ ‫ســامتی‪ ،‬با استعفای وی در پی تشــدید بیماری‪ ،‬موافقت کرد و ابراز‬ ‫امیدواری نمود بتوان از توانمندی های او پس از بهبود کامل استفاده شود‪.‬‬ ‫در پی قبول اســتعفای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫«شهریار افندی زاده» معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ‬ ‫سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد‪.‬‬ ‫تخلف در صدور مجوز تاسیس‬ ‫در صدر شکایتها از درگاه ملی مجوز‬ ‫درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت‬ ‫تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح‪ ،‬می تواند بطور‬ ‫غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در صورت ذی حق بودن‪ ،‬مجوز‬ ‫صادر می شود‪ .‬در ابان ماه جاری ‪ ۲۷۴‬مورد شکایت مربوط به ‪۱۱۳‬‬ ‫عنوان مجوز کســب و کار از دستگاه های صادر کننده مجوز به ثبت‬ ‫رسیده است‪ .‬صدور مجوز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی‬ ‫وزارت صمت در این ماه با ‪ ۲۶‬مورد شکایت‪ ،‬بیشترین میزان شکایات‬ ‫متقاضیان را به همراه داشته و بعد از ان صدور پروانه اشتغال به کار‬ ‫مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ‪ ۱۸‬مورد‬ ‫شکایت‪ ،‬صدور مجوز تاسیس مرکز اموزشی خصوصی (زبان‪ ،‬علمی‬ ‫و کنکور) از ســوی وزارت اموزش و پرورش با ‪ ۱۴‬شــکایت‪ ،‬احداث‬ ‫جایگاه های ســوخت مایع و ‪ ...‬از ســوی وزارت نفت با ‪ ۱۳‬شکایت‪،‬‬ ‫تاســیس مدرسه غیر دولتی از ســوی وزارت اموزش و پرورش با ‪۹‬‬ ‫شکایت و بهره برداری واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت با‬ ‫هشتشکایت‪،‬بیشترینمیزانشکایتمتقاضیانرابههمراهداشته اند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی ایران برای انجام‬ ‫تعمیرات نیروگاهی در ونزوئال‬ ‫مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت‪ :‬امادگی داریم تا در‬ ‫زمینه انجام ‪ ۱۰‬هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در این کشور فعالیت‬ ‫کرده و برای تعمیرات اقدام کنیم‪« .‬مسعود مرادی» در نشست خبری‬ ‫در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران افزود‪:‬‬ ‫کشور ونزوئال اعالم نیاز برای تعمیر ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه داشته که‬ ‫تفاهم نامه ای هم در این زمینه منعقد شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تالش‬ ‫می شود این موضوع در سفر رئیس مجلس به این کشور پیگیری شده‬ ‫تا اجرایی شود‪ .‬مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی گفت‪ :‬توانایی‬ ‫داریم این ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیاز تعمیرات ونزوئال را به طور کامل انجام‬ ‫دهیم‪ .‬مرادی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را بزرگ ترین شرکت‬ ‫در زمینه تعمیرات نیروگاهی دانست که از دهه ‪ ۶۰‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ابتدای کار دانش فنی تعمیرات نیروگاهی در‬ ‫اختیار خارجی ها بود که با تالش متخصصان داخلی سازی شد‪.‬‬ ‫دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس‬ ‫قیمت دستوری پژو ‪ ۲۰۷‬دستی در کارخانه حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون‬ ‫تومان اســت اما دیــروز در بورس حــدود ‪ ۳۴۳‬میلون تومان‬ ‫فروخته شــد که یعنی خودروســاز حدود ‪ ۱۳۳‬میلیون تومان‬ ‫روی هر دستگاه سود کرد‪ ۱۵ .‬ابان ماه سال جاری اعالم شد که‬ ‫خودروی پژو ‪ ۲۰۷‬دستی به عنوان اولین خودروی پرتیراژ برای‬ ‫عرضه از طریق ســاز و کار بازار سرمایه‪ ،‬در بورس کاال پذیرش‬ ‫شده اســت‪ .‬در همین راستا دیروز صبح عرضه هزار دستگاه از‬ ‫ایــن خودرو با قیمت پایه ‪ ۱۸۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان اغاز‬ ‫شد که در نهایت با ثبت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۳۳‬درخواست و قیمت ‪۳۴۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۴۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫نکته مهــم در عرضه این خودرو این بــود که قیمت پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دســتی در کارخانه ‪ ۲۰۹‬میلیون و ‪ ۳۲۲‬هزار تومان اســت که‬ ‫این نرخ به صورت دستوری از سوی ستاد تنظیم بازار (در سال‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬تعیین شده بود که امروز با فروش هر دستگاه به قیمت‬ ‫حدود ‪ ۳۴۳‬میلیون تومان‪ ،‬به نوعی قیمت گذاری دســتوری از‬ ‫روی این خودرو برداشته و خودروی مذکور با ‪ ۸۳‬درصد افزایش‬ ‫قیمت نســبت به قیمت کارخانه فروخته شــد‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫نیز با توجه به اینکــه فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروهای‬ ‫تولیدی در اغلب محصوالت باالی ‪ ۱۰۰‬درصد است‪ ،‬این خودرو‬ ‫در بازار میانگین ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان به فروش می رسد؛ بنابراین‬ ‫با عرضه ای که امروز صورت گرفت پژو ‪ ۲۰۷‬دستی تقریباً ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان کمتر از قیمت بازار و ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان بیشتر‬ ‫از قیمــت کارخانه به فروش رســید‪ .‬البتــه روی قیمت خرید‪،‬‬ ‫هزینه های مربوط به بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً‬ ‫بــه مبلغ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۳۷۱‬هزار و ‪ ۳۱۰‬تومان اضافه می شــود؛‬ ‫همچنین ‪ ۱۳‬درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اساس‬ ‫مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید پرداخت شود که این‬ ‫مبلــغ ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار تومان می شــود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫مشتری برای دریافت خودروی پژو ‪ ۲۰۷‬دستی خریداری شده‬ ‫از بورس کاال باید مبلغ ‪ ۳۹۱‬ملیون و ‪ ۷۸۳‬هزار تومان بپردازد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬شرکت ایران خودرو با فروش خودروی مذکور در بورس‬ ‫(بر اساس قیمت کشف شده حدود ‪ ۳۴۳‬ملیون تومان) توانست‬ ‫به جای کسب درامد ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومانی‪ ۳۴۳ ،‬میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی جذب کند؛ یعنی با دور زدن قیمت گذاری دســتوری‬ ‫‪ ۱۳۳‬میلیارد تومان سود به دست اورد‪.‬‬ ‫پیشینه قیمت گذاری خودرو‬ ‫انطور کــه کارشناســان تاکیــد می کنند‪ ،‬عمــده دلیل بروز‬ ‫چالش هایی از جمله زیان خودروســازی و ایجاد فاصله قیمتی‬ ‫بیــن کارخانه و بازار‪ ،‬قیمت گذاری دســتوری خودرو اســت‪.‬‬ ‫عاملی که نه تنها ســبب تنظیم بازار خــودرو و رضایت مندی‬ ‫مصرف کننده نهایی نشــده بلکه با انتقال منافع از شرکت های‬ ‫خودروساز به جیب واســطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی‬ ‫در شــرکت های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را‬ ‫مخدوش کرده است‪ .‬در حال حاضر قیمت خودرو از سوی ستاد‬ ‫تنظیم بازار تعیین می شود که البته اخرین بار پاییز سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعیین شد و از ان زمان تاکنون قیمت های جدید برای خودروها‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫دهه ‪۷۰‬؛ قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که از اوایل دهه ‪ ۷۰‬تا دهه ‪ ۸۰‬به دلیل‬ ‫نزدیک بودن قیمت خودرو به هزینه تولید‪ ،‬خودروسازان درگیر‬ ‫زیان زیادی نبودند و شــرایط متعادلی را طی می کردند‪ .‬در ان‬ ‫سال ها کمیته خودرو متشکل از سازمان حمایت‪ ،‬نماینده ای از‬ ‫وزارت صنایع‪ ،‬نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان‬ ‫مرجع قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار بود‪.‬‬ ‫دهه ‪۸۰‬؛ حرکت به سمت تثبیت قیمت ها‬ ‫اواسط دهه هشــتاد و با روی کار امدن دولت نهم که سیاست‬ ‫تثبیــت قیمت هــا به جای حاشــیه بــازار را دنبــال می کرد‪،‬‬ ‫کمیته خودرو منحل و ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان متولی جدید قیمت گذاری خودرو تعیین شــد‪.‬‬ ‫پس از اینکه ســازمان حمایت افسار قیمت گذاری را در دست‬ ‫گرفت‪ ،‬اســتارت ایجاد فاصله قیمتی بیــن کارخانه و بازار زده‬ ‫شــد و خودروسازان به تدریج درگیر زیان و کاهش تیراژ تولید‬ ‫شدند؛ که همین مساله موجب شد در دولت دهم کمیته خودرو‬ ‫مجددا ً تشکیل شود که البته اجازه بازگشت به قیمت گذاری بر‬ ‫اساس حاشیه بازار داده نشد‪.‬‬ ‫دهه ‪۹۰‬؛ تکیه شورای رقابت بر کرسی قیمت گذاری‬ ‫در اواخر دولت دهم و از سال ‪ ۹۱‬با این استدالل که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫بازار خودروی داخلی در انحصار دو تولیدکننده بزرگ کشــور‬ ‫قرار دارد به دســتور شخص رئیس جمهور وقت‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫بــه عنوان یک نهاد تنظیم گر در بازارهای انحصاری‪ ،‬مســئول‬ ‫قیمت گذاری خودرو شــد و قیمت خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان را بر اساس ســه متغیر تورم بخشی‪ ،‬کیفیت و بهره وری‬ ‫حداکثر یک یا دو بار در سال تعیین می کرد و خودروسازان نیز‬ ‫قیمت گــذاری محصوالت باالی ‪ ۴۵‬میلیــون تومان را بر عهده‬ ‫داشتند‪ .‬با توجه به زیان های انباشته و روزافزونی که گریبانگیر‬ ‫صنعت خودروی کشــور شــد و به همان تناسب نیز کیفیت و‬ ‫کمیت تولید افت کرد‪ ،‬محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت‬ ‫یازدهم‪ ،‬دو بار تالش کرد خودرو را از لیست کاالهای انحصاری‬ ‫خارج کند‪ ،‬تا قیمت گذاری خودرو نیز از قید شورای رقابت رها‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در دولت دوازدهم نیز محمد شــریعتمداری‪ ،‬وزیر صمت برای‬ ‫خروج نام خودرو از لیســت کاالهــای انحصاری تالش کرد که‬ ‫در نهایــت پس از خروج امریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها‪،‬‬ ‫در شــهریور ماه سال ‪ ،۹۷‬شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری‬ ‫خودرو خارج شــد و ســتاد تنظیــم بازار و ســازمان حمایت‪،‬‬ ‫مســئولیت نظارت بر بازار خودرو را بــر عهده گرفتند که البته‬ ‫در ایــن دوره نیز همچنان قیمت گذاری دســتوری بر صنعت‬ ‫خودرو حاکم بود؛ به گونه ای که اگرچه وزارت صمت مدعی بود‬ ‫که قیمت ‪ ۵‬درصد زیر حاشیه بازار تعیین می شود‪ ،‬اما در عمل‬ ‫قیمت خودرو در حاشیه بازار بسیار باالتر از نرخ های اعالمی بود‬ ‫و همزمان فرایند ثبت نام خــودرو کارخانه ای نیز رانت زیادی‬ ‫نصیب دالالن می کرد‪.‬‬ ‫با عدم تغییر در شــرایط بازار‪ ،‬شورای رقابت با شکایت بردن به‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬معاونت حقوقی ریاست جمهوری و‬ ‫همچنیــن دیگر نهادهای قضائی خواهان بازگشــت حقوقی به‬ ‫قیمت گذاری خودرو شد که در نهایت با توجه به اشفته شدن‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬پس از حدود ‪ ۱۹‬ماه و از خرداد سال ‪ ۹۹‬این نهاد‬ ‫مجدد اختیار تعیین قیمت تمامــی محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫را در قالــب یک فرمول جدیــد و با حذف کیفیت و بهره وری و‬ ‫تغییر سال پایه برای تعیین قیمت ها‪ ،‬در دست گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر شد برخالف گذشته که سالی یک یا دو بار شورای رقابت‬ ‫به بازنگــری در قیمت خودرو اقدام می کــرد این بار هر فصل‬ ‫متناسب با نرخ تورم بخشی قیمت ها را مورد بازبینی قرار دهد‪.‬‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬؛ حذف مجدد شورای رقابت از گردونه قیمت‬ ‫گذاری خودرو‬ ‫سال گذشــته هر ‪ ۶‬ماه یک بار (سال ‪ ۹۹‬هر ‪ ۳‬ماه یک بار) بر‬ ‫اساس نرخ تورم بخشــی اعالمی از سوی بانک مرکزی‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو توســط شــورای رقابت به عنوان یک نهــاد تنظیم گر‬ ‫بازارهای انحصاری‪ ،‬تعیین می شد که در نهایت با دستور شورای‬ ‫هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از گردونه قیمت گذاری‬ ‫خودرو خارج و مســئولیت قیمت گذاری این محصول به ستاد‬ ‫تنظیم بازار محول شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اکبر نبوی‪ ،‬عضو شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران؛‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫پروانه نمایش ‪ ۱۴‬فیلم صادر شد‬ ‫پروانه نمایش ‪ ۱۴‬اثر صادر شــد و تا تاریخ ‪ ۳۰‬ابان ‪۱۴۰۳‬‬ ‫اعتبار دارد‪ .‬پروانه نمایش انیمیشن کوتاه «ماجراهای حنجره‬ ‫طال» به تهیه کنندگی امیر مومنی اصل‪ ،‬نویســندگی سعید‬ ‫قنبری حسن کیاده و کارگردانی محمود صادق ناطری‪ ،‬فیلم‬ ‫کوتاه داستانی «برای یلدا» به تهیه کنندگی ملیحه حسینی‬ ‫و نویسندگی و کارگردانی محمد اقامحمدی‪ ،‬سه فیلم بلند‬ ‫غیرسینمایی «ناچاری» به نویسندگی سعیدی افشار و تهیه‬ ‫کنندگــی و کارگردانی محمدرضا یکانی‪« ،‬ســایه» به تهیه‬ ‫کنندگی امین خدام و نویسندگی و کارگردانی رضا اصغری‬ ‫نسب و «طبل» به تهیه کنندگی مرتضی ذوالفقاری نسب و‬ ‫نویســندگی و کارگردانی کبری غروی و فیلم های اموزشی‬ ‫«خانــم معلم و فرفرو – قســمت اول‪ ،‬معارفه و اشــنایی با‬ ‫کالس وشخصیت ها»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قسمت سوم‪،‬‬ ‫اواشناسی»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قسمت چهارم‪ ،‬امادگی‬ ‫بــــری»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قسمت‬ ‫برای نوشتن وخط‬ ‫َ‬ ‫پنجــم‪ ،‬اموزش لوحه ها»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قســمت‬ ‫ششــم‪ ،‬تدریس ا ا»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قسمت هفتم‪،‬‬ ‫تدریس بـ ب و ترکیب با»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قســمت‬ ‫هشــتم‪ ،‬تدریس ا َ ــ َو ترکیب بـــَ»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو –‬ ‫قســمت نهم‪ ،‬تدریس د»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو – قســمت‬ ‫دهــم‪ ،‬تدریس مـ م» بــه تهیه کنندگی امیرحســین فرج‬ ‫تبریزی‪ ،‬نویســندگی فاطمه اکبرزاده جمــال و کارگردانی‬ ‫امیرعباس علیرضائی علویجه ‪ ۲۹‬ابان صادر شــد و تا تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ‪ ۱۴۰۳‬اعتبار دارد‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارسال اثر‬ ‫به جشنواره مردمی فیلم عمار‬ ‫به گزارش عمارفیلم‪ ،‬مهلت فراخوان ســیزدهمین جشنواره‬ ‫مردمی فیلم عمار تا تاریخ ‪ ۱۰‬اذرماه تمدید شــد‪ .‬فراخوان‬ ‫«ســیزدهمین» دوره این رویداد سینمایی را در پنج بخش‬ ‫«رقابــت اصلی جشــنواره»‪« ،‬جوایز مردمــی»‪« ،‬فیلم ما»‪،‬‬ ‫«اکران مردمی» و «قصه مــا» اعالم کرد‪ .‬در بخش «رقابت‬ ‫اصلی جشنواره» اثار دریافتی با قالب های داستانی‪ ،‬مستند‪،‬‬ ‫پویانمایی‪ ،‬نماهنگ‪ ،‬تولیدات تلویزیونی‪ ،‬فیلم ما و فیلم نامه‬ ‫و در موضوعــات «رویــای ایرانی»‪« ،‬نقــد درون گفتمانی»‬ ‫«حافظه ملی»‪«،‬جنــگ اقتصادی»‪« ،‬جنــگ نرم»‪« ،‬ملت‬ ‫قهرمان»‪« ،‬نهضــت جهانی مســتضعفین» و «فتنه‪ »۸۸‬با‬ ‫هم به رقابت می پردازند‪ .‬براســاس این فراخوان‪ ،‬هنرمندان‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اذرماه فرصت دارند نســبت به ثبت نــام اثر خود در‬ ‫پایگاه جشنواره به نشانی ‪Fanoos.AmmarFilm.ir‬‬ ‫و تحویل اثرشان به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند‪.‬‬ ‫«دروغ های زیبا»‬ ‫مجوز ساخت گرفت‬ ‫«مرتضی اتش زمزم» در جدیدترین فعالیت سینمایی خود‪،‬‬ ‫فیلم «دروغ هــای زیبا» را جلوی دوربیــن می برد‪ .‬مرتضی‬ ‫اتش زمزم کــه در این ســال ها‪ ،‬یکی از فعاالن ســینمای‬ ‫کودک و نوجوان بوده است‪ ،‬در جدیدترین تالش سینمایی‬ ‫خود‪ ،‬موفق به دریافت پروانه ســاخت برای فیلم جدیدش‪،‬‬ ‫دروغ های زیبا شد‪ .‬اتش زمزم همچنین فیلم سیمین که در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬ساخته بود و در جشنواره کودک و نوجوان اصفهان‬ ‫مــورد تقدیر قرار گرفته را اماده نمایش دارد‪ .‬این کارگردان‬ ‫جوان تاکنون اثاری چون بن بســت‪ ،‬مرگ سپید و مالیخولیا‬ ‫را در کارنامه دارد‪ .‬اتش زمزم در این فیلم به عنوان نویسنده‪،‬‬ ‫تهیه کننده و کارگردان حضور دارد‪.‬‬ ‫برندگان امی ‪ ۲۰۲۲‬معرفی شدند‬ ‫پنجاهمین دوره اهدای جوایز امی بین المللی با بررســی اثار‬ ‫تلویزیونی از ‪ ۲۳‬کشــور در ‪ ۱۵‬رشــته و از میان ‪ ۶۰‬نامزد‬ ‫برگزار و برندگان معرفی شدند‪ .‬در این دوره که روز گذشته‬ ‫در نیویورک برگزار شد‪ ،‬می کلی لی نایت رئیس گروه سی جی‬ ‫ی امی را‬ ‫از ســونگ جونگ لی بازیگر کره ای جایزه بین الملل ‬ ‫گرفت و جایزه بین المللی موســس امــی هم به ایوا دوورنی‬ ‫رســید‪ .‬در بخش برنامه هنری فردی مرکوری‪ :‬برنامه نهایی‬ ‫از انگلستان به عنوان برنده معرفی شد و جایزه بخش بهترین‬ ‫بازیگر زن را نیز لو دی الج برای بازی در جشــن زن دیوانه‬ ‫از فرانسه در دســت های خود گرفت‪ .‬جایزه بهترین بازیگر‬ ‫مرد را نیز دوگری اسکات برای ایفای نقش در جنایت ایروین‬ ‫ولش از انگلســتان تصاحب کــرد‪ .‬بچه های داعش‪ ،‬فالکت‬ ‫جنگ از فرانســه جایزه بهترین مســتند را گرفت و جایزه‬ ‫بهترین مستند ورزشی هم به ملکه سرعت از انگلستان اهدا‬ ‫شد‪ .‬دنیای بهتر من از افریقای جنوبی برنده بخش بهترین‬ ‫برنامه سرگرمی کودک شد و جایزه بهترین برنامه زنده برای‬ ‫کودکان نیز به کابام! از هلند رســید‪ .‬در بهترین انیمیشــن‬ ‫کودکان هم‪ ،‬شان گوسفنده‪ :‬پرواز پیش از کریسمس جایزه‬ ‫گرفت‪ .‬دعای شــب از انگلستان بهترین سریال درام معرفی‬ ‫شــد و جایزه تله نووال هم به محبت پادشــاه از کره جنوبی‬ ‫رسید‪ .‬کمک از انگلستان جایزه مینی سریال را برد و جایزه‬ ‫سریال در فرم کوتاه هم به رورانگی از نیوزیلند اهدا شد‪.‬‬ ‫تحقیق و پژوهش باید بنیاد کار سینمایی تلقی شود‬ ‫عضو شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال‬ ‫سینمای ایران گفت‪ :‬رویکرد این جایزه باید هم پژوهش هایی‬ ‫درباره ســینما و هم پژوهش هایی برای ســینما را دربربگیرد‬ ‫چراکه سینما هنر‪-‬رســانه ای چند ساحتی‪ ،‬پیچیده‪ ،‬ظریف و‬ ‫چندالیه است‪.‬‬ ‫اکبر نبوی در پاسخ به این پرسش که ضرورت برگزاری جایزه‬ ‫پژوهش سال ســینما در چیست‪ ،‬گفت‪ :‬هر فعالیت جمعی به‬ ‫ویــژه فعالیت هایی که یک پیوند محکم‪ ،‬معنادار و هدف مند با‬ ‫منافع ملی و عموم مردم دارند مانند تولید یک اثر ســینمایی‬ ‫که کاری جمعی اســت‪ ،‬طبیعتا و منطقا هــر اندازه برای ان‬ ‫پژوهش و تحقیق صورت بگیرد‪ ،‬هم بنیادها و ساختارهای ان‬ ‫رو به تعالی می روند و هم بر تولید اثار تاثیر مثبت می گذارد؛ به‬ ‫ویژه برای موضوعات اجتماعی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬دفاع مقدس‬ ‫و تربیتی که قرار اســت دســتمایه کنشگری داستان و سپس‬ ‫تبدیل ان به فیلمنامه قرار بگیرند‪ ،‬بسیار اهمیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حقیقت تحقیق و پژوهــش باید بنیاد کار‬ ‫سینمایی تلقی شود‪ .‬زمانی که با چنین ضرورت انکارناپذیری‬ ‫روبه رو می شــویم‪ ،‬طبیعتا مســئوالن برای پژوهش در حوزه‬ ‫ســینما باید یک جایگاه خاصی را ایجــاد و به ان توجه ویژه‬ ‫کنند‪ .‬به همان اندازه که در طول ســال بــرای تولید یک اثر‬ ‫ســینمایی یا مجموعــه ای از اثار وقت و انــرژی می گذارند و‬ ‫هزینه های مادی و معنوی صرف می کنند‪ ،‬باید پژوهش را نیز‬ ‫در چنین جایگاهی قرار دهند‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاســت گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش‬ ‫ســال سینمای ایران تاکید کرد‪ :‬ســینما به عنوان یک رسانه‬ ‫در کنار رســانه های دیگر به جز کارکردهای تفریحی اعم از پُر‬ ‫کردن اوقات فراغت‪ ،‬همســایگی و همنشینی وسیع و غیرقابل‬ ‫انکار با منافع توده های مردم و اینده فرهنگ و ادبیات کشــور‬ ‫دارد‪ .‬متاسفانه مسئوالن سینمایی و خانواده سینما که من هم‬ ‫عضوی از این خانواده هستم‪ ،‬به این جایگاه توجه نمی کنیم و‬ ‫سینما را امری بسیار پیش پا افتاده می بینیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تاثیر برگزاری جایزه پژوهش سال سینما‬ ‫به گونه ای که در چهار دوره پیشــین برگزار شــده است شاید‬ ‫به ‪ ۱۰‬درصد هم نرســد‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬اگر هم سخنی‪ ،‬هم افقی‪،‬‬ ‫هم زبانی و اشــتراک معنا میان ســه صنف اصلی خانه سینما‬ ‫یعنی صنوف تهیه کنندگان‪ ،‬کارگردانان و فیلمنامه نویســان با‬ ‫مسئوالن سینمای کشور‪ ،‬مسئوالن دولتی و نهادهای عمومی‬ ‫مانند حوزه هنری و شــهرداری که در حوزه سینما به اشکال‬ ‫مختلف حضور دارند و حتی صداوســیما حاصل شود‪ ،‬در طول‬ ‫سال همیشه و پیوسته متوجه اهمیت پژوهش هستیم‪.‬‬ ‫این منتقد ســینما بــا تاکید بر این نکته که پژوهش بســیار‬ ‫اهمیت دارد و باید تبدیل به ملکه درونی شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫اگر بخواهم فیلمنامه بنویسم صرفا نباید به تخیل و مالحظات‬ ‫فردی خود اکتفا کنم بلکه باید مطالعات میدانی و کتابخانه ای‬ ‫داشــته باشــم‪ ،‬پژوهش و تحقیق کنم و نتیجه ان را در قالب‬ ‫فیلمنامــه خوب عرضه کنم تا تهیه کننده ای هم که می خواهد‬ ‫ان اثر را بسازد‪ ،‬مطمئن باشد که فیلمنامه نویس ابعاد مختلف‬ ‫موضوع و مســاله ای را که درباره ان فیلمنامه نوشته‪ ،‬به دقت‬ ‫و شایســتگی کاویده است‪ .‬نبوی یاداور شد‪ :‬اگر این اتفاق رخ‬ ‫بدهد؛ نقش‪ ،‬ارزش و تاثیر جایزه پژوهش ســال سینما حتما‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬ناگفتــه نماند یک ضلع دیگر در ارتباط‬ ‫با پژوهش‪ ،‬دانشکده های ســینمایی هستند که نسبت به این‬ ‫موضوع کم کاری داشــته اند‪ .‬نهادهای دولتی و عمومی سینما‪،‬‬ ‫دانشکده های سینمایی و خانواده سینما سه ضلعی را تشکیل‬ ‫می دهند که اگر اهمیت و ارزش پژوهش به نیاز و ملکه درونی‬ ‫انها شــود‪ ،‬ان زمان می توانیم بگوییم ســینما در یک مسیر‬ ‫درســت برای تولیدات ســینمایی قدم برمی دارد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت هزار بار جایزه پژوهش ســال سینما هم برگزار کنیم‪،‬‬ ‫اتفاقی رخ نمی دهد و چندان قابل توجه و اهمیت نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه جایزه‬ ‫پژوهش سال ســینمای ایران باتوجه به شرایطی که سینمای‬ ‫کشــور دارد و در وضعیتی که تولیدات ســینمایی قرار دارند‪،‬‬ ‫باید هم درباره ســینما و هم برای ســینما باشــد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫منطقا رویکرد این جایزه باید هم پژوهش هایی درباره ســینما‬ ‫و هم پژوهش های برای سینما را دربربگیرد‪ .‬چون سینما هنر‪/‬‬ ‫رسانه ای چند ساحتی‪ ،‬پیچیده‪ ،‬ظریف و چندالیه است‪ .‬چنین‬ ‫موقعیت ممتاز و ویژه ای‪ ،‬نیازهای سینما را نیز از نظر پژوهش‪،‬‬ ‫متکثر و متنوع می کند‪.‬‬ ‫این منتقد سینما افزود‪ :‬متاسفانه چون سینما هنر جلوه است و‬ ‫کسانی که در حوزه سینما فعالیت می کنند (اعم از هنرمندان‬ ‫شاخه های مختلف و تکنسین های سینما) برخالف هنرمندان‬ ‫نقاش‪ ،‬خوشــنویس‪ ،‬مجسمه ساز و حتی نویسنده یک رمان و‬ ‫شاعر‪ ،‬به سرعت به یک شهرت اجتماعی می رسند و چون این‬ ‫شهرت را در زمانی کوتاه کسب می کنند‪ ،‬حس همه چیزدانی‬ ‫به ان ها دســت می دهد و شــوق برای خواندن و اموختن در‬ ‫ان ها رو به نزول می گذارد‪.‬‬ ‫نبوی تاکید کرد‪ :‬یک رمان نویس حتما باید بســیار خون دل‬ ‫بخــورد تا یک اثر خــوب عرضه کند و تفاوتــی هم ندارد که‬ ‫اثرش تاریخی باشــد یا ملودرام و عاشقانه‪ .‬اگر رمان ش واجد‬ ‫ارزش های تکنیک داستانی و اصول دراماتیک نباشد که مردم‬ ‫به ان توجه نشــان می دهند‪ ،‬هر ناشری قبول نمی کند اثرش‬ ‫را منتشــر کند اما در سینما متاســفانه اینگونه نیست‪ .‬ما در‬ ‫این حوزه کســانی را داریم که اثــار ضعیفی تولید می کنند‪،‬‬ ‫اثارشــان فروش خوبی ندارد ولی متاسفانه‪ ،‬چرخه فیلمسازی‬ ‫ضعیف شان به شکل پیوسته ادامه دارد‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاســت گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش‬ ‫سال سینمای ایران در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬البته من معتقد‬ ‫نیســتم که اگر فیلمی پُرفروش بود‪ ،‬الزامــا واجد ارزش های‬ ‫فرهنگی و هنری است‪ .‬از ســوی دیگر بر این باورم که ارزش‬ ‫افزوده فرهنگی و هنری یک اثر سینمایی شایسته‪ ،‬نه در زمان‬ ‫کوتــاه‪ ،‬بلکه در یک فرایند قابل توجه‪ ،‬خود را نمایان می کند‪.‬‬ ‫و من اثاری را که دســتاوردهای فرهنگی و هنری برای کشور‬ ‫دارند‪ ،‬حتی اگر فروش هم نکنند به شدت واجد ارزش می دانم‪.‬‬ ‫در نتیجه جایزه پژوهش ســال سینما حتما باید درباره سینما‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫علی ژکان‪ ،‬کارگردان باسابقه سینما مطرح کرد؛‬ ‫شرایط اکران در سینماهای کشور از این بدتر نمی توانست باشد‬ ‫علــی ژکان تهیه کننده فیلم ســینمایی «ترانه های پدری»‬ ‫ضمن اشــاره به انتظار چهار ســاله برای اکران این فیلم در‬ ‫شــرایط مناسب‪ ،‬شــرایط فعلی را هم برای عرضه این فیلم‬ ‫نامناسب توصیف کرد‪.‬‬ ‫علی ژکان کارگردان باســابقه ســینما که به تازگی در مقام‬ ‫تهیه کننــده برای فیلم ســینمایی «ترانه هــای پدری» به‬ ‫کارگردانی محمد بصیری پروانه نمایش دریافت کرده است‪،‬‬ ‫درباره اخرین وضعیــت برنامه ریزی برای اکران عمومی این‬ ‫فیلم گفت‪ :‬انچه مشخص است‪ ،‬شرایط اکران در سینماهای‬ ‫کشــور از این بدتر نمی توانست باشــد و به همین دلیل ما‬ ‫هم صرفاً پروانه نمایش دریافت کرده ایم و مشــخص نیست‬ ‫بتوانیم شرایط مناسبی برای اکران ان پیدا کنیم‪ .‬فیلم هایی‬ ‫هم هســتند که بیش از ‪ ۵ ،۴‬سال می شود که فرصت اکران‬ ‫پیــدا نکرده اند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬معضالت حــوزه اکران در‬ ‫سینمای ایران همواره بحث روز بوده است و هر بار به شکلی‬ ‫با این معضل مواجه می شــویم‪ .‬در چند ســال اخیر هم که‬ ‫به دلیل تشــدید این شرایط‪ ،‬فیلم هایی که نمی توانند اکران‬ ‫مناسبی داشته باشــند‪ ،‬روی دست صاحبان شان باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬این تهیه کننده و کارگردان باســابقه تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫این نکته توجه داشــته باشــید که وقتی مــا از «اکران یک‬ ‫فیلم» صحبت می کنیم‪ ،‬منظور نمایش ان در چند پردیس‬ ‫سینمایی بزرگ اســت و نمایش فیلم در باقی سینماها که‬ ‫ساختار قدیمی دارند و به روز نیستند را نمی توان به حساب‬ ‫اکران گذاشــت‪ .‬مردم دیگر به سینماهایی که هنوز به شکل‬ ‫ســنتی اداره می شــوند و فیلم نمایش می دهند‪ ،‬نمی روند‪.‬‬ ‫دلیل موفقیت پردیس های ســینمایی هم سروشکل مدرن‬ ‫فعالیت ان هاســت‪ .‬فعالیت اکثر ســالن های ما هنوز حالت‬ ‫کالسیک دارد و نزدیک به ‪ ۲۰۰‬سینما‪ ،‬هنوز حتی بازسازی‬ ‫هم نشــده اند و امکاناتی مانند صندلی تماشاگران و سیستم‬ ‫پخش در ان ها به روزرســانی نشده‪ ،‬طبیعی است که در این‬ ‫شرایط اکران فیلم در چنین ســالن هایی چندان مطلوب و‬ ‫دلخواه نباشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این وضعیت ما هم ناگزیریم به صورت مقطعی‬ ‫به اکران فیلم های خود فکر کنیم و شاهد شرایط باثباتی در‬ ‫کشور نیستیم‪ .‬در دوره ای با مشکل کرونا مواجه بودیم و حاال‬ ‫با جو ناارام اجتماعی و سیاسی‪ .‬شرایط به گونه ای شده است‬ ‫که اساساً دیگر مردم به سینما نمی روند و وقتی می خواهیم‬ ‫درباره فیلــم خود تصمیم گیری کنیم باید به صورت مقطعی‬ ‫درباره ان حرف بزنیم‪ .‬در این شرایط شما نمی توانید درباره‬ ‫اکران ســینماها موضعی بگیرید که شامل یک مقطع زمانی‬ ‫طوالنی مدت شود‪ .‬ژکان با تاکید براینکه هنوز تقاضای اکران‬ ‫فیلم «ترانه های پدری» به شــورای صنفی اکران داده نشده‬ ‫اســت گفت‪ :‬چرا باید متقاضی اکران فیلم خود باشیم؟ این‬ ‫فیلم یک فیلم کودک اســت و در شــرایطی که مردم برای‬ ‫فیلم های بزرگسال هم به سینما نمی روند‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫از فیلم کودک هم اســتقبال نکنند‪ .‬برای این نوع از فیلم ها‬ ‫باید حمایت های ویژه در نظر گرفته شود و فراهم اوردن این‬ ‫تمهیدات‪ ،‬کار ما نیست‪ ،‬بلکه کار مدیران است‪.‬‬ ‫وی درباره شرایط تولید این فیلم هم توضیح داد‪ :‬تولید این‬ ‫فیلم مربوط به حدود چهار ســال پیش می شــود که شعار‬ ‫حمایت از ســینمای کودک از سوی مدیران مطرح می شد‪.‬‬ ‫در ان موقعیت احســاس کردیم که می توانیم سراغ چنین‬ ‫مضمونی برویم‪ .‬از ان سال منتظر شرایط مناسب برای اکران‬ ‫فیلم بوده ایم‪ .‬از سال ‪ ۹۸‬با شــرایط کرونایی مواجه بودیم‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬ماه می شــود که از وضعیت کرونایی خارج شده ایم‬ ‫اما با وضعیت بحرانی تازه ای مواجهیم‪.‬‬ ‫ژکان درباره اســتقبال از فیلم های کودک در حال اکران در‬ ‫ســینماها هم گفت‪ :‬شــاید از این فیلم ها حمایت ویژه ای از‬ ‫ســوی نهادهایی مانند اموزش و پرورش صورت گرفته باشد‬ ‫اما انچه مشخص است‪ ،‬شــرایط باثباتی وجود ندارد‪ .‬درباره‬ ‫فــروش همین فیلم ها هم باید دید هزینه تمام شــده تولید‬ ‫ان ها چقدر بوده اســت تا بتوانیم دربــاره موفقیت ان ها در‬ ‫گیشه نظر بدهیم‪.‬‬ ‫تهیه کننده «ترانه های پدری» در پایان تاکید کرد‪ :‬این فیلم‬ ‫به طور کامل با هزینه شخصی ساخته شده است و نهادهای‬ ‫دولتی حتی یک ریال به تولید ان کمک نکرده اند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ناگزیر باید در انتظار شــرایط باثبات تری برای اکران و‬ ‫عرضه ان باشیم‪.‬‬ ‫مهدی شامحمدی‪ ،‬مستندساز و تهیه کننده‪:‬‬ ‫تورم اقتصادی تاثیر مستقیم بر سینمای مستند دارد‬ ‫مهدی شــامحمدی مستندســاز و تهیه کننده معتقد است‪،‬‬ ‫رکود و تــورم اقتصادی در این ســال های اخیــر به همراه‬ ‫مدیریت نادرست باعث کاهش تولیدات در سینمای مستند‬ ‫و خروج فیلمسازان حرفه ای شده است‪.‬‬ ‫مهدی شــامحمدی مستندســاز و تهیه کننده که امسال با‬ ‫مســتند «خونه مامان شــکوه» به کارگردانی مهدی بخشی‬ ‫مقدم متقاضی حضور در شــانزدهمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم مستند ایران «ســینماحقیقت» درباره این جشنواره و‬ ‫به صورت کلی سینمای مســتند گفت‪ :‬تا امروز بارها درباره‬ ‫مشکالت ســینمای مســتند صحبت کرده ام و فکر می کنم‬ ‫مشکالت ان واضح و مشخص است‪ .‬به گواه امار خانه سینما‬ ‫در ســال های ‪ 96‬تا ‪ 85 ،97‬درصد از جوایز سینمایی ایران‬ ‫در فستیوال های جهانی در اختیار سینمای مستند است اما‬ ‫پس از ان با رکود اقتصادی و تورم شــاهد تضعیف سینمای‬ ‫مســتند تا به امروز بودیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اتفاق عجیب در این‬ ‫بــازه زمانی این بود که با توجه به اینکه تورم اقتصادی تاثیر‬ ‫مستقیم بر سینمای مستند داشته است اما بودجه تولیدات‬ ‫ان افزایشی نداشت‪ .‬درحالی که دستمزدهای عوامل ساخت‬ ‫بــا توجه به ان تورم ‪ 300‬درصــدی افزایش پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫به همین دلیل فیلمســازان نامی و کار بلد سینمای مستند‬ ‫این حوزه را رها کردند و فیلمســازان جوان و فیلم اولی نیز‬ ‫مجبور شــدند در شرایط سخت اثار خود را تولید کنند‪ .‬این‬ ‫مستندســاز درباره افت های این شرایط بر سینمای مستند‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با ورود به این شــرایط مراحل پست پروداکشن‬ ‫که به تازگی در سینمای مســتند به صورت حرفه ای انجام‬ ‫می شــد مانند اصالح رنگ و نور‪ ،‬صداگذاری‪ ،‬تولید تیتراژ و‬ ‫ساخت موسیقی برای اثر‪ ،‬کنار گذاشته شد و به پله ابتدایی‬ ‫بازگشــتیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاســفانه کرونا نیز دلیلی شــد تا‬ ‫مدیران رکود در سینمای مستند را به علت شیوع ان توجیه‬ ‫کنند‪ .‬این تهیه کننده درباره جشنواره «سینماحقیقت» بیان‬ ‫کرد‪ :‬جشــنواره «ســینماحقیقت» در برخی دوره ها شرایط‬ ‫بســیار مطلوبی را تجربه کرده اســت و اگــر دقت کنیم در‬ ‫این چند سال اخیر تعداد خیلی کمی از برگزیدگان سالیان‬ ‫دور را در ان می بینیم که همچنان مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بدون تعارف در تمام دنیا مهم ترین جشنواره ای که شناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬جشنواره «سینماحقیقت» اســت و دلیل ان اثار‬ ‫درخشــانی است که تنها در این جشــنواره می توان ان ها را‬ ‫تماشــا کرد چراکه متاســفانه با توجه به حضور مدیرانی که‬ ‫سلیقه ای با سینمای مســتند رفتار می کنند و دغدغه ان را‬ ‫ندارند‪ ،‬سالن نمایشی برای این اثار مستند نیز ما نداریم‪.‬‬ ‫شــامحمدی در پایان تاکید کرد‪ :‬من و تمــام همکارانم در‬ ‫این ســال ها بارها گفتیــم که کیفیت فنی اثار مســتند به‬ ‫دلیل کمبود بودجه افت کرده اســت و تولیدات مستندهای‬ ‫ســینمای کاهش پیدا کرده اند و «سینماحقیقت» در پانزده‬ ‫سال گذشته نقشه راه مستندسازان بوده به همین دلیل برای‬ ‫تماشای اثار خوب و افزایش دوباره اثار مستند سازمان هایی‬ ‫مانند مرکز گسترش‪ ،‬حوزه هنری‪ ،‬صدا و سیما و ‪ ...‬باید برای‬ ‫بودجه این اثار فکری کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫چرا رسانه ملی به موسیقی نواحی کم توجه است؟‬ ‫‪ ۱۵‬دوره از برگــزاری جشــنواره موســیقی نواحی می گذرد؛‬ ‫جشــنواره ای که هــدف ان حمایت از موســیقی قومی ایران‬ ‫زمین‪ ،‬هنرمندان این حوزه و در نهایت ارتقاء فرهنگ عمومی‬ ‫در جامعه تعریف شده است‪ .‬ولی مسئله ای که به موازات اهداف‬ ‫برگزاری این جشــنواره به ذهن متبادر می شود‪ ،‬این است که‬ ‫ایا حمایت از فرهنگ و هنرمندان نواحی طی یک سال‪ ،‬تنها با‬ ‫برگزاری یک یا نهایتا دو دوره جشنواره کافی است؟‬ ‫در شــرایط فعلی جز دو جشنواره ســاالنه در حوزه موسیقی‬ ‫قومی ایران ـ موسیقی نواحی و اینه دار ـ و البته کنسرت های‬ ‫گاه و بیگاهی کــه عایدی چندانی هم برای هنرمند ندارد‪ ،‬راه‬ ‫درامد جدی دیگری را برای هنرمند موسیقی نواحی نمی توان‬ ‫متصور بود و این در حالی اســت که بســیاری از انها به علت‬ ‫کهولت ســن دیگر نمی توانند شغل دیگری را در کنار فعالیت‬ ‫موســیقایی برای خود اختیار کنند و بسیاری از انها بی انکه‬ ‫هنرشــان را به دیگری منتقل کنند متاسفانه از دنیا می روند‪.‬‬ ‫پس راه چاره چیست؟‬ ‫در این میان نوک یکی از فلش های اصلی‪ ،‬صداوسیما و برنامه‬ ‫سازانش را نشانه می گیرد‪ .‬رسانه ملی همان طور که از نامش‬ ‫برمــی اید‪ ،‬می تواند به جای پرداختن بی رویه به موســیقی‬ ‫پاپ و خواننده هــای نوپایی که به هر بهانه ای مقابل دوربین‬ ‫می اینــد و به صورت پلی بک اجرا می کنند‪ ،‬به این امید که‬ ‫شناخته شــوند و فردا روزی سالن های کنسرت هایشان را پر‬ ‫کنند‪ ،‬کمی هم از انتن خود را نثار هنرمندان موسیقی نواحی‬ ‫کند تا شاید انچه این هنرمندان در سینه دارند و بخش عمده‬ ‫ای از ان ثبت و ضبط نشــده اســت به ایــن روش به ایرانیان‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫البته برخی از محققان در جریان همین جشنواره های محدود‪،‬‬ ‫فایل هایی از هنرمندان نواحی و هنرشــان‪ ،‬ثبت و ضبط کرده‬ ‫اند‪ ،‬اما مســئله اینجا اســت که همین فایل هــا تا چه حد در‬ ‫اختیار مردم یا حداقل دوســتداران موسیقی قرار گرفته است‬ ‫و اگر هم دسترســی به انها راحت است‪ ،‬چقدر در این زمینه‬ ‫اطالع رسانی شده است؟‬ ‫به هر حال همگان بر این اصل توافق داریم که موسیقی نواحی‪،‬‬ ‫ان بخش از میراث ملی ماست که به حمایت جدی نیاز دارد؛‬ ‫حال چه فعاالن این حــوزه را هنرمند بنامیم یا خیر‪ ،‬حمایت‬ ‫از انها برای حفظ برگی طالیی از میراثمان امری حیاتی است‬ ‫و این حمایت از طرق مختلــف مانند نمایش اجراهای انها از‬ ‫طریق صداوسیما‪ ،‬برگزاری کنسرت و جشنواره و فرستادن انها‬ ‫به فســتیوال های خارجی می تواند صورت گیرد ‪ .‬با این همه از‬ ‫دیرباز تاکنون همواره متولیان موســیقی به شیوه رفع تکلیف‪،‬‬ ‫تنها به برگزاری یک جشــنواره در این حوزه بسنده کرده اند‬ ‫تــا در انتها با ارائه بیالن کاری خود را دغدغه مند موســیقی‬ ‫قومیت ها نشان دهند‪ .‬هرچند که به همین جشنواره ها هم از‬ ‫دیرباز نقدهایی وارد بــوده و تاکنون تالش چندانی برای رفع‬ ‫مشکالت و ارائه خالقیت های جدید‪ ،‬صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫خودشان هم نمی دانند استعداد دارند!‬ ‫در ابتدا صحبتی داشــتیم با محمود صادقــی‪ ،‬نوازنده دو تار‬ ‫خراســان شمالی که ‪ ۳۷‬سال است دوتار می نوازد و بعدتر هم‬ ‫سه تار اموخته است‪ .‬این هنرمند می گوید که برایش غنیمت‬ ‫است بتواند در حد توان موجب حفظ و نشر موسیقی و فرهنگ‬ ‫منطقه خود شود‪.‬‬ ‫او درباره برگزاری جشــنواره ای درخور برای موســیقی نواحی‬ ‫می گویــد‪ :‬یکــی از اقداماتی کــه باید در جشــنواره ای برای‬ ‫موســیقی نواحی صورت بگیرد‪ ،‬کشف اســتعدادها است‪ .‬ولی‬ ‫کشف پدیده های موسیقی کار راحتی نیست؛ زیرا باید افرادی‬ ‫را پیدا کرد که خودشان هم نمی دانند چنین استعدادی دارند‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری هر دوره از جشــنواره باید بهتر از دوره قبل‬ ‫باشــد و هر بار در ان پیشرفت حاصل شود وگرنه اینکه در هر‬ ‫دوره به عده ای جایزه بدهند که اساس همه جشنواره ها است‪،‬‬ ‫رشدی در ان نیست‪.‬‬ ‫این هنرمند ادامه می دهد‪ :‬جشــنواره موســیقی نواحی نباید‬ ‫صرفــا اینگونه باشــد که هنرمندان با حضــور در ان‪ ،‬انچه را‬ ‫که از گذشــتگان اموخته اند تکرار کنند بدون اینکه خالقیت‬ ‫و تکنیکــی در ان اعمــال شــود؛ زیرا صرفا یک یــاداوری از‬ ‫گذشتگان خسته کننده خواهد بود و چندان موجب پیشرفت‬ ‫هنرمندان نخواهد بود‪ .‬جشنواره باید بستری باشد برای پیاده‬ ‫ل تا بدین گونه‬ ‫کــردن خالقیت و تکنیک در چهارچــوب اصو ‬ ‫اثری اجرا شود که بیشتر مورد پذیرش باشد‪.‬‬ ‫کافی است موسیقی نواحی در صداوسیما دیده و شنیده شود‬ ‫در ادامه هم صحبتی داشتیم با محمد نعیمی‪ ،‬سرپرست گروه‬ ‫رامیان قزلباش‪ .‬در ابتدا از او درباره تعدد برگزاری جشنواره های‬ ‫مختلف مختص موســیقی نواحی سوال کردیم‪ .‬پاسخ می دهد‪:‬‬ ‫اینکه تعداد جشنواره ها بیشتر شود خوب است ولی اینکه یک‬ ‫جشــنواره در طول یک ســال هر ماه در اســتان های مختلف‬ ‫برگزار شــود خیلی امر جالبی نیست و از ارزش ان می کاهد‪.‬‬ ‫مهم این است که حمایت از هنرمندان و نوازندگان بیشتر شود‬ ‫تا سطح و کیفیت ان باالتر برود نه کمیت‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬مردم به هر حال موسیقی نواحی را می بینند‬ ‫و می شــنوند ولی اگر انعکاس ان از طریق صدا و سیما انجام‬ ‫شود مخصوصا سیما‪ ،‬حتی اگر جشنواره ها دو سال یک بار هم‬ ‫برگزار شود‪ ،‬ان چیزی که باید دیده شود‪ ،‬دیده خواهد شد‪.‬‬ ‫از نعیمی ســوال می کنیم که جشــنواره موسیقی نواحی چه‬ ‫کند که در ابعاد مناســب برگزار شــود؟ پاســخ می دهد‪ :‬این‬ ‫جشــنواره قطعا جای پیشرفت دارد ولی الزمه ان برنامه ریزی‬ ‫مناسب‪ ،‬دعوت از اساتید ناشناخته و شناساندن انها به نواحی‬ ‫دیگر اســت‪ .‬چیزی که این رویداد کم دارد این اســت که این‬ ‫تشــکیالت باید در طول ســال برنامه ریزی شود‪ ،‬دبیرخانه ای‬ ‫داشــته باشــد که پس از پایان هر دوره تیمی حرفه ای در هر‬ ‫استان داشته باشــد که به انها ماموریت دهد تا استعدادهای‬ ‫نهفته و استعدادهای ناشناخته را کشف کنند‪.‬‬ ‫در پایان از او ســوال می کنیم که بهتر نیست برای شناساندن‬ ‫موســیقی نواحی‪ ،‬کنســرت برگزار کنیم؟ می گوید‪ :‬کنسرت‬ ‫ارزوی همه اهالی موســیقی است و اگر شرایط فراهم شود که‬ ‫اینها برای کســب مجوز و گرفتن سالن دغدغه نداشته باشند‪،‬‬ ‫قطعا اجرای کنســرت بهترین روش بــرای جذب مخاطب و‬ ‫شنیدن قسمت بیشــتری از موسیقی یک قوم و منطقه است؛‬ ‫زیرا در جشــنواره ها تنها می توان ‪ ۱۵‬دقیقه اجرا داشــت ولی‬ ‫در یک اجرای ‪ ۶۰‬دقیقه ای حالت های مختلفی از موســیقی را‬ ‫می توانیم ارائه دهیم‪.‬‬ ‫مدیر بخش فیلمنامه مرکز انیمیشن صبا؛‬ ‫ساخت انیمیشن های ورزشی به دلیل ضرباهنگ تند‪ ،‬هزینه بسیار باالیی دارد‬ ‫مدیر بخش فیلمنامه مرکز انیمیشــن صبا اختصاص نیافتن‬ ‫بودجه مناسب را علت ساخته نشدن انیمیشن های تاثیرگذار‬ ‫و ماندگار در حوزه ورزش و خصوصا فوتبال می داند‪.‬‬ ‫او معتقد اســت‪« :‬داشتن اسپانســر می تواند در این زمینه‬ ‫کمک کننده باشــد‪ .‬بخش فرهنگی فدراســیون های ورزشی‬ ‫و وزارت ورزش نیــز می توانند با اختصاص دادن بخشــی از‬ ‫بودجه فرهنگی خود‪ ،‬در این جهت کمک کننده باشند‪».‬‬ ‫محبوبــه ســمیعی زفرقندی ـ مدیر بخــش فیلمنامه مرکز‬ ‫انیمیشن صبا ـ اظهار کرد‪ :‬در ساخت انیمیشن های ورزشی‬ ‫بــه دلیل اینکه برای یک حرکت کوتاه‪ ،‬تعداد بســیار باالیی‬ ‫فریم الزم است و باید در زمان بسیار محدودی تعداد زیادی‬ ‫فریم استفاده کنیم‪ ،‬هزینه بسیار باالیی نیاز است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ســاخت یک انیمیشــن ورزشی به دلیل ضرباهنگ‬ ‫تند‪ ،‬هزینه بســیار باالیی دارد و مرکز صبا اگر تمام بودجه‬ ‫ســالیانه خود را به این کار اختصاص دهد‪ ،‬شاید بتواند فقط‬ ‫‪ ۱۰‬قسمت کار بسازد‪.‬‬ ‫ســمیعی در عین حال با بیان اینکه در تکنیک رشــد قابل‬ ‫توجهی کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برای ســاخت انیمیشن ورزشی‬ ‫بودجه تعلق بگیرد کارهای باکیفیتی تولید خواهد شــد زیرا‬ ‫کارگردان هــا و تهیه کننده های بســیار خوبی در این حوزه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ما در تکنیک رشــد قابــل توجهی کرده ایم و‬ ‫کارهای باکیفیتی نظیر «روبی و جوجه ها»‪« ،‬جوانمردان»و‬ ‫«ســام بر ابراهیم» را روی انتن داریم‪ .‬از لحاظ تکنیک نیز‬ ‫با بهترین کشورهای ســازنده انیمیشن تفاوتی نداریم اما از‬ ‫لحاظ هزینه‪ ،‬فاصله بســیار زیادی با انها داریم‪ .‬صبا بودجه‬ ‫بســیار کمی دارد؛ توقف مجموعه انیمیشن «کشتی گیران»‬ ‫یا «والیبالیســت ها» که یک مجموعه پرتحرک و پرکاراکتر‬ ‫بود‪ ،‬به علت همین باال بودن هزینه ها بود‪.‬‬ ‫مدیــر بخــش فیلمنامه مرکز انیمیشــن صبا بــه مجموعه‬ ‫«کشتی گیران» اشاره کرد و گفت‪ :‬در حوزه فیلنامه مجموعه‬ ‫‪ ۱۰۰‬قسمتی «کشــتی گیران» را داشتیم که از مهد کشتی‬ ‫ایران‪ ،‬جویبار در استان مازندران به قلم پرستو شاه محمدی‬ ‫نوشته شده است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬این مجموعه دربــاره زندگی جویباری که یک‬ ‫شخصیت حقیقی در کشــتی ایران است‪ ،‬نوشته شده بود و‬ ‫جویباری به عنوان اســتاد کشــتی از منطقه شمال ایران به‬ ‫نوجوانان‪ ،‬کشــتی یاد می داد و در مسابقات کشتی نوجوانان‬ ‫در رده های مختلف شرکت می کرد‪.‬‬ ‫سمیعی با بیان اینکه مجموعه «کشتی گیران» متوقف شده‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ابالغیه ها و فیلنامه انیمیشن «کشتی گیران»‬ ‫مورد تایید و کارشناسی قرار گرفت اما این پروژه شش سال‬ ‫پیش متوقف شد و در حد فیلنامه باقی ماند‪ .‬همچنین شهرام‬ ‫شــیرزادی درباره المپیک و جام جهانــی کارهای باکیفیتی‬ ‫تولید کرد که احتماال برای جام جهانی امســال هم از شبکه‬ ‫های سه و ورزش پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫او در ارتبــاط با صنف فیلنامه نویســی انیمیشــن گفت‪ :‬ما‬ ‫چیزی به عنوان صنف فیلنامه نویســی انیمیشــن نداریم و‬ ‫فیلنامه نویسی انیمیشن در دل انیمیشن تعریف می شود که‬ ‫اتفاقا کار بسیار اشتباهی است؛ زیرا دو مقوله مجزا و متفاوت‬ ‫است‪ .‬در این صنف به فیلنامه نویسان اهمیت داده نمی شود‬ ‫امــا تهیه کننده ها‪ ،‬کارگردان ها و انیماتورها می توانند در ان‬ ‫بیست و هفتمین جشنواره تئاتر تهران اغاز شد‬ ‫بیســت و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران با اجرای اثار‬ ‫نمایشــی در پردیس تئاتر تهران از امروز اول اذر اغاز به کار‬ ‫کــرد‪ ،‬اثار اجرایی از صفحه تلویزیــون تئاتر ایران به صورت‬ ‫زنده پخش می شــود‪ .‬در نخستین روز این رویداد هنری که‬ ‫امروز مقارن با اول اذرماه است‪ ،‬هشت اثر نمایشی در پردیس‬ ‫تئاتر تهران به اجرا در می اید‪ .‬همچنین اثار اجرایی امروز از‬ ‫صفحه تلویزیون تئاتر ایران به صورت زنده پخش می شــود‪.‬‬ ‫طبق جدول اجراهای زنده جشنواره امروز بدین ترتیب است‪:‬‬ ‫نمایش «اوایی در زندگی دور دست» نوشته احسان فالحیان‬ ‫به کارگردانی مرضیه ذاکری از مالرد ســاعت‪ ،۱۵:۳۰‬نمایش‬ ‫«هفت شب؛ هفت روز» نوشــته ارش رضایی به کارگردانی‬ ‫فروزان حسینی از شمیرانات ساعت ‪ ،۱۶:۳۰‬نمایش «مجلس‬ ‫شبیه خوانی قربانی» نوشته و کاری از علی بیگدلی از پردیس‬ ‫ســاعت ‪ ،۱۸:۳۰‬نمایش «گلوله های بی صدا» نوشته افشین‬ ‫ناصری به کارگردانی احمد روستایی از پاکدشت ساعت ‪۱۹:۳۰‬‬ ‫پخش خواهند شد‪ .‬همچنین روز گذشته داوران بخش ایثار‬ ‫این رویداد معرفی شدند‪ .‬حسین جعفری‪ ،‬توحید معصومی و‬ ‫ســعید نجفی داوری اثار این بخش را بر عهده دارند‪ .‬حسین‬ ‫جعفری متولد ‪ ۱۳۳۳‬اســت که عالوه بر مدیریت هنری در‬ ‫مقام کارگردانی و نمایشنامه نویســی هم فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫وی عضو موسســه پیشکسوتان هنر است و در طول سالها به‬ ‫عنوان مدیر حوزه هنری فارس‪ ،‬مدیر اداره هنرهای نمایشی‬ ‫حوزه هنری تهران‪ ،‬رئیس دانشــگاه ســوره شیراز‪ ،‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســامی فارس‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و اموزش‬ ‫عالی هرمزگان‪ ،‬معاون هنری مرکزهنرهای نمایشــی تهران‪،‬‬ ‫معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی نمایش های «و باز هم فاطمه»‪« ،‬ســه گانه‬ ‫غریبانه»‪« ،‬اســتثنا و قاعده»‪« ،‬علمدار»‪« ،‬افعی طالیی» را‬ ‫کارگردانی کرده و نمایشــنامه هایی چون «نترس زندگی»‪،‬‬ ‫«اعتراض» و «سه گانه سکوت» را در کارنامه هنری خود به‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر و لتوییزون‬ ‫اخبار‬ ‫هیات داوران بخش مسابقه جشنواره‬ ‫تئاتر استان تهران معرفی شدند‬ ‫هیات داوران بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان‬ ‫تهران معرفی شدند‪ .‬حسین جعفری‪ ،‬توحید معصومی و سعید نجفی‬ ‫به عنوان هیات داوران بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر‬ ‫استان تهران معرفی شدند‪ .‬حسین جعفری عالوه بر مدیریت هنری‬ ‫در مقام کارگردانی و نمایشنامه نویسی فعالیت کرده است‪ .‬وی در طول‬ ‫سال ها به عنوان مدیر حوزه هنری فارس‪ ،‬مدیر اداره هنرهای نمایشی‬ ‫حوزه هنری تهران‪ ،‬رئیس دانشگاه سوره شیراز‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اســامی فارس‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و اموزش عالی هرمزگان‪،‬‬ ‫معاون هنری مرکزهنرهای نمایشــی تهران‪ ،‬معاون هنری سازمان‬ ‫فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت کرده است‪ .‬وی نمایش های‬ ‫«و باز هم فاطمه»‪« ،‬سه گانه غریبانه»‪« ،‬استثنا و قاعده»‪« ،‬علمدار»‪،‬‬ ‫«افعی طالیی» را کارگردانی کرده و نمایشنامه هایی چون «نترس‬ ‫زندگی»‪« ،‬اعتراض» و «سه گانه سکوت» را در کارنامه هنری خود به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬توحید معصومی کارشناس بازیگری و کارشناس‬ ‫ارشد کارگردانی است‪ .‬وی عالوه بر فعالیت در حوزه مدیریت هنری از‬ ‫جمله مدیر هنری تماشاخانه ایرانشهر‪ ،‬کارگردانی بیش از سی نمایش‬ ‫صحنه ای و تئاتر تلویزیونی را نیز برعهده داشته و در رویدادهای هنری‬ ‫چون جشنوار ه تئاتر فجر‪ ،‬جشنواره تئاتر مقاومت‪ ،‬جشنواره تئاتر ماه‪،‬‬ ‫جشنواره تئاتر سوره حضور داشته است‪ .‬سعید نجفیان استاد دانشگاه‪،‬‬ ‫تهیه کننده ارشد سازمان صداوسیما و کارشناس ارشد کارگردانی‬ ‫اســت‪ .‬وی دبیر سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج و دبیر‬ ‫اجرایی ســه دوره تئاتر مقاومت بوده است‪ .‬در نخستین روز از این‬ ‫رویداد هنری که مقارن با ‪ ۱‬اذرماه است نیز ‪ ۸‬اثر نمایشی در پردیس‬ ‫تئاتر تهران به اجرا در می اید‪ .‬همچنین در نخستین روز از جشنواره‪،‬‬ ‫اثار اجرایی از صفحه اینستاگرام انجمن هنرهای نمایشی استان تهران‬ ‫و صفحه تلویزیون تئاتر ایران به صورت زنده پخش می شود که طبق‬ ‫جدول اجراهای زنده جشنواره در ‪ ۱‬اذرماه به شرح زیر است‪ :‬نمایش‬ ‫«اوایی در زندگی دور دست» نوشته احسان فالحیان به کارگردانی‬ ‫مرضیه ذاکری از مالرد ساعت‪ ،۱۵:۳۰‬نمایش «هفت شب هفت روز»‬ ‫نوشته ارش رضایی به کارگردانی فروزان حسینی از شمیرانات ساعت‬ ‫‪ ،۱۶:۳۰‬نمایش «مجلس شبیه خوانی قربانی» نوشته و کاری از علی‬ ‫بیگدلی از پردیس ساعت ‪ ،۱۸:۳۰‬نمایش «گلوله های بیصدا» نوشته‬ ‫افشین ناصری به کارگردانی احمد روستایی از پاکدشت ساعت‪۱۹:۳۰‬‬ ‫جشنواره فیلم های ورزشی‬ ‫در تلویزیون‬ ‫صنف عضو شوند و از خدمات صنف استفاده کنند‪.‬‬ ‫ســمیعی افزود‪ :‬در صدا و ســیما دو واحد فیلنامه نویســی‬ ‫انیمیشــن در مرکز سیما فیلم و مرکز صبا وجود دارد‪ .‬البته‬ ‫ممکن است ســیمافیلم صنف فیلنامه نویســی انیمیشن را‬ ‫داشته باشد اما در مرکز صبا ما چنین چیزی نداریم‪.‬‬ ‫او ضمــن درخواســت از وزارت ورزش برای اختصاص دادن‬ ‫بودجه به این صنعت هنــر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما وقتی خودمان با‬ ‫کمبود بودجه مواجه هســتیم باید سفارش بگیریم و مرجع‬ ‫ســفارش دهنده می تواند وزارت ورزش باشد‪ .‬در این بخش‬ ‫وزارت ورزش و زیرشــاخه های ان مــی توانند کمک دهنده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنین اگر ســازمان صداوســیما برای ساخت انیمیشن‬ ‫ورزشی بودجه ای اختصاص دهد‪ ،‬فیلمنامه ها مصوب و مورد‬ ‫تایید با ابالغیه وجود دارد و فقط ساخت ان باقی می ماند که‬ ‫در صورت تامین بودجه انجام می شود‪.‬‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬توحید معصومی متولد ‪ ،۱۳۵۴‬کارشناس‬ ‫بازیگری و کارشــناس ارشــد کارگردانی است‪ .‬وی عالوه بر‬ ‫فعالیــت در حــوزه مدیریت هنــری از جملــه مدیر هنری‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر‪ ،‬کارگردانی بیش از سی نمایش صحنه ای‬ ‫و تئاتر تلویزیونی را نیز بر عهده داشته و در رویدادهای هنری‬ ‫چون جشــنوار ه تئاتر فجر‪ ،‬جشنواره تئاتر مقاومت‪ ،‬جشنواره‬ ‫تئاتر ماه‪ ،‬جشــنواره تئاتر ســوره حضور داشته است‪ .‬سعید‬ ‫نجفیان استاد دانشگاه‪ ،‬تهیه کننده ارشد سازمان صدا و سیما‬ ‫و کارشــناس ارشد کارگردانی اســت‪ .‬وی دبیر سیزدهمین‬ ‫جشــنواره سراسری تئاتر بسیج و دبیر اجرایی سه دوره تئاتر‬ ‫مقاومت بوده اســت‪ .‬نجفیان عالوه بر حضورش در مقام داور‬ ‫در رویدادهای هنری گون جشنواره تئاتر استانی‪ ،‬در بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬تندیس و لوح از جشــنواره های کشوری دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬اثار راه یافته به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان‬ ‫تهران که شــامل ‪ ۱۸‬اثر نمایشی است‪ ،‬از ‪ ۱‬تا ‪ ۶‬اذرماه در ‪۴‬‬ ‫سالن استاد علی نصیریان‪ ،‬سالن داوود رشیدی‪ ،‬سالن استاد‬ ‫مشایخی و سالن استاد محمود استاد محمد مجموعه پردیس‬ ‫تئاتر تهران اجرا می شوند‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم های ورزشی در روزهای برگزاری جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر از شبکه های دو و امید پخش می شود‪.‬‬ ‫فیلم های سینمایی ایســتگاه اخر‪ ،‬جنگجوی درون‪ ،‬هفت روز در‬ ‫اتوپیا‪ ،‬سوارکار‪ ،‬زمین بازی‪ ،‬گل‪ ،‬فوتبال شائولین و به رنگ نارنجی‬ ‫این هفته از شبکه های دو و امید روی انتن می روند‪.‬‬ ‫شبکه دو سیما‬ ‫فیلم ســینمایی جنگجوی درون به کارگردانی ویکتور سالوا‪ ،‬سه‬ ‫شنبه ‪ ۱‬اذر ماه ساعت ‪ ۰۱:۴۰‬و فیلم سینمایی هفت روز در اتوپیا‬ ‫به کارگردانی مک راسل‪ ،‬چهارشــنبه ‪ ۲‬اذر ماه ساعت ‪ ۰۱:۴۰‬از‬ ‫شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫در این فیلم خواهیم دید‪ :‬هنگامی که یک گلف باز جوان در رشته‬ ‫ی‪‎‬شود‪ ،‬به طور اتفاقی خود را در یوتوپیا‬ ‫یم ‬ ‫ورزشی خود دچار ناکام ‪‎‬‬ ‫ی‪‎‬کند‪ ،‬جایی که او مهمان یک مزرعه‪‎‬دار عجیب و‬ ‫تگــزاس پیدا م ‬ ‫ی‪‎‬شود که ‪...‬‬ ‫غریب م ‬ ‫فیلم سینمایی سوارکار به کارگردانی کریستین دوگِی‪ ،‬پنج شنبه ‪۳‬‬ ‫اذر ماه ساعت ‪ ۰۱:۴۰‬از شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫در ایــن فیلم با بازی گوییالیم کانت‪ ،‬مارینا هندس و دانیل اتیول‬ ‫خواهیم دید‪ :‬پسر خانواده ای با تالش و فداکاری پدر و مادرش یک‬ ‫سوار کار حرفه ای می شود‪ .‬او در نیمه راه به کار وکالت مشغول می‬ ‫شود‪ .‬اما اسبی سرکش که هیچکس به موفقیت او امیدوار نبوده او‬ ‫را دوباره به سوارکاری تشویق می کند و ‪...‬‬ ‫همچنین فیلم سینمایی ایستگاه اخر به کارگردانی مارتین کمپبل‪،‬‬ ‫دوشنبه ‪ ۳۰‬ابان ماه ساعت ‪ ۰۱:۴۰‬از شبکه دو سیما پخش شد‪.‬‬ ‫شبکهامید‬ ‫فیلم سینمایی گل به کارگردانی ویویک اگنیهوتری‪ ،‬دوشنبه ‪۳۰‬‬ ‫ابان ماه ساعت ‪ ۲۲:۴۵‬از شبکه امید پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫داستان این فیلم در مورد پسری است که به خاطر دزد بودن پدرش‬ ‫در تیم فوتبال پذیرفته نمی شود‪ .‬مربی تیم که از استعداد او اگاه‬ ‫است و می خواهد که بازی کند او را به یک تیم دیگر می فرستد و ‪...‬‬ ‫فیلم سینمایی فوتبال شائولین به کارگردانی استفان چاو‪ ،‬سه شنبه‬ ‫‪ ۱‬اذر ماه ساعت ‪ ۲۲:۴۵‬از شبکه امید پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در این فیلم با بازی اســتفان چاو‪ ،‬یائو وای‪ ،‬یات فی ونگ و نگ‬ ‫من تات خواهیم دید‪ :‬یکی از شاگردان مدرسه شائولین از برادرانش‬ ‫می خواهد تا با اســتفاده از مهارت های رزمی شان یک تیم فوتبال‬ ‫تشکیل دهند اما ‪...‬‬ ‫فیلم ســینمایی به رنــگ نارنجی به کارگردانی جورام لورســن‪،‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲‬اذر ماه ساعت ‪ ۲۲:۴۵‬از شبکه امید پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن فیلم با بازی یانیک ون دی ولــدی‪ ،‬توماس اکدا و وندی‬ ‫دجکی خواهیم دید‪ :‬رمکو پسر ‪ ۱۱‬ساله باهوشی است که به بازی‬ ‫فوتبال عالقــه فراوانــی دارد‪ .‬او ارزو دارد که در تیم ملی فوتبال‬ ‫نوجوانان زیر‪ ۱۲‬سال انتخاب شود که ‪...‬‬ ‫همچنین فیلم سینمایی زمین بازی به کارگردانی ادوارد بورداکاو‪،‬‬ ‫یک شنبه ‪ ۲۹‬ابان ماه ساعت ‪ ۲۲:۴۵‬از شبکه امید پخش شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫ی تفریحی به اب های ساحلی خزر باهدف رونق گردشگری دریایی محقق شد؛‬ ‫وعده ورود کشت ‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی و گردشگری‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫تصمیم جدید کانون پژوهشگران؛‬ ‫نشست های پژوهشی خانه موسیقی‬ ‫تا اطالع ثانوی برگزار نمی شود‬ ‫جلســه کانون پژوهشــگران خانه موســیقی ایران با حضور‬ ‫اعضای هیات مدیره برگزار شــد و پرونده اعضای این کانون‬ ‫و اعضای جدید بررســی شــد‪ .‬در ادامه جلسات کانون های‬ ‫خانه موســیقی ایران‪ ،‬روز یکشــنبه ‪ ۲۹‬ابان هیات مدیره‬ ‫کانون پژوهشــگران خانه موسیقی پرونده اعضا خود را مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ .‬در این جلسه حمیدرضا عاطفی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫اردالن‪ ،‬بهروز وجدانی‪ ،‬امیر عباس ستایشگر و بهروز مبصری‬ ‫حضور داشتند و عنوان شد به دلیل شرایط اجتماعی نشست‬ ‫های پژوهشی این کانون که هر ماه برگزار می شد تا اطالع‬ ‫ثانوی برگزار نمی شود‪ .‬برنامه های اینده کانون پژوهشگران‬ ‫متعاقبا اعالم می شود‪.‬‬ ‫داوربخشتایپوگرافیچهاردهمینسوگوارههنرعاشورایی؛‬ ‫تولیدات هنری به لحاظ‬ ‫فنی و استانداردهای حرفه ای‬ ‫داوری می شود‬ ‫داور بخش تایپوگرافی چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی‬ ‫گفــت‪ :‬در ارزیابی اثار بخــش تایپوگرافی قبل اثار در وهله‬ ‫اول بایــد به لحاظ فنی و اســتانداردهای حرفه ای و هنری‬ ‫داوری شوند‪.‬‬ ‫محمد صمدی با اشــاره اســتانداردها و شیوه های جدید‬ ‫ارزیابی اثار رسیده به جشنواره اظهار داشت‪ :‬در بحث ارزیابی‬ ‫اثار بخش تایپوگرافی مثل هر اثر گرافیکی دیگری که مورد‬ ‫بررســی قرار می گیرد‪ ،‬فارغ از همــه جنبه های موضوعی و‬ ‫مفهومی‪ ،‬تولیدات هنری باید به لحاظ فنی و استانداردهای‬ ‫حرفه ای و هنری داوری شوند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬مواردی مثل انتخاب قلم و خط مناســب‪،‬‬ ‫ترکیب بندی درست یا ترکیب بندی محکم و سالم اثر‪ ،‬قدرت‬ ‫انتقال مفهــوم و معانی یا حال و هوای اثــار از طریق ابزار‬ ‫نوشتار و تایپ در اثار بخش تایپوگرافی ارزیابی خواهد شد‪.‬‬ ‫داور بخش تایپوگرافی چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی‬ ‫افــزود‪ :‬همچنین از نظر من در وهله اول باید کاربردی بودن‬ ‫اثر مورد بررســی قرار گیرد و بعد جنبــه های موضوعی و‬ ‫مفهومی کار مورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان ســخنانش بیان کرد‪ :‬هر چقدر تولیدات هنری‬ ‫به لحــاظ مفهوم و ایــده‪ ،‬اثر خوبی باشــند‪ ،‬باید به لحاظ‬ ‫ســاختارهای حرفه ای و موارد فنی هم کار قابل قبولی ارائه‬ ‫شده باشد تا بتوان ان را به عنوان کاری موفق انتخاب کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬چهاردهمین سوگواره هنر عاشورایی در قالب‬ ‫‪ 5‬بخش پوستر و تایپوگرافی‪ ،‬نقاشی (دیجیتال و کالسیک)‪،‬‬ ‫نقاشیخط‪ ،‬پرچم و کتیبه و پی نما برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫موزه های پایتخت چین دوباره‬ ‫تعطیل شدند‬ ‫با افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در پکن‪ ،‬موزه های‬ ‫پایتخــت چین تعطیل شــدند‪ .‬افزایش شــمار مبتالیان به‬ ‫ویروس کرونا در پکن باعث شــد موزه هــا و پارک های این‬ ‫شهر از روز سه شنبه تعطیل شوند‪.‬‬ ‫درحالی که مقام های چین در شماری از شهرهای این کشور‬ ‫ازمایش ویروس کرونا را به طور گســترده اجرا کرده اند‪ ،‬روز‬ ‫دوشنبه مقام های این کشور ‪۲۸‬هزار و ‪ ۱۲۸‬مورد جدید ابتال‬ ‫بــه ویروس کرونا را گزارش کردند‪ .‬اماری که روز دوشــنبه‬ ‫اعالم شــد با بیشترین امار ابتالی روزانه چین در ماه اوریل‬ ‫فاصله چندانی ندارد‪ .‬به دنبال شناســایی موارد جدیدی از‬ ‫مبتالیان‪ ،‬بسیاری از موزه های پایتخت چین در روز سه شنبه‬ ‫تعطیل شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن اماکن عمومی‪ ،‬همچون پارک «دره شــادی» و‬ ‫پارک «چاویانگ» نیز به روی مردم تعطیل شدند‪ .‬مقام های‬ ‫شهر پکن نیز در روز دوشــنبه یک هزار و ‪ ۴۳۸‬مورد جدید‬ ‫ابتال به ویروس کرونا را گزارش کردند‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫این امار در روز یکشــنبه ‪ ۹۶۲‬مورد جدید اعالم شده بود‪.‬‬ ‫بــا وجود تغییراتی که مقام های چیــن در مقررات کرونایی‬ ‫اعمال کرده اند‪ ،‬این کشور همچنان یکی از سختگیرانه ترین‬ ‫مقررات مربوط به همه گیری کرونا را اجرا می کند و مقرراتی‬ ‫که در پکن و ســایر شــهرهای این کشــور به اجرا گذاشته‬ ‫شــده اند‪ ،‬موجب نگرانی ســرمایه گذاران دربــاره وضعیت‬ ‫اقتصادی شده است‪.‬‬ ‫اوای خوش سوت کشتی تفریحی در دریای مازندران‬ ‫ی تفریحی به اب های ساحلی مازندران باهدف‬ ‫وعده ورود کشــت ‬ ‫رونق گردشــگری دریایی با اراده دولت سیزدهم و پیگیری های‬ ‫مسووالن ارشد استان به ثمر نشست‪.‬‬ ‫گردشگری دریایی در مازندران حکایتی پیچیده و پروعده دارد و‬ ‫اگر بخواهیم به پیشینه خبرهای مرتبط با رونق گردشگری دریایی‬ ‫در مازنــدران بپردازیم‪ ،‬دورترین خبرها‪ ،‬قول ها و پیش بینی های‬ ‫مثبــت‪ ،‬به طور تقریبی به کمتر از یک دهــه قبل برمی گردد‪.‬‬ ‫بــه عنوان مثال ســال ‪ ۱۳۹۳‬مدیرکل اســبق میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی مازندران از ورود یک فروند کشتی‬ ‫کروز با ‪ ۱۴۰‬سوئیت مجهز توسط سرمایه گذار بخش خصوصی‬ ‫خبر داده بود و گفته بود «این هتل شناور طی دو سه ماه اینده‬ ‫به استان منتقل می شود‪ ».‬بهار ‪ ۱۳۹۴‬نیز مدیرکل وقت همین‬ ‫دستگاه اعالم کرد «سه شناور خریداری شده که یکی از ان ها تیر‬ ‫به ایران می اید‪ ».‬اسفند ‪ ۱۳۹۶‬هم استاندار وقت مازندران اعالم‬ ‫کرد «برای نوروز ‪ ۱۳۹۷‬کشــتی کروز وارد مازندران می شود و‬ ‫تالش بر این است که دو فروند کشتی تفریحی به اب های استان‬ ‫بیاید و بین بنادر انزلی‪ ،‬نوشــهر و امیراباد مســافران را جابه جا‬ ‫کند‪ ».‬از این دســت خبرها طی یک دهه اخیر بارها اعالم شده‬ ‫است‪ .‬سال ها از اعالم این خبرها و تدابیر مدیران و مسووالن وقت‬ ‫مازندران و کشور برای غلبه بر نادیده گرفتن مزایای گردشگری‬ ‫دریایــی می گذرد اما با روی کار امدن دولت ســیزدهم با اراده‬ ‫مســووالن ارشد استان پیگیری ها جواب داد و نخستین کشتی‬ ‫تفریحی و دریایی در بندر نوشهر پهلو گرفت‪.‬‬ ‫به گفته معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران‬ ‫کشتی اتوبوس تفریحی و دریایی ‪ ۲‬طبقه اب های ساحلی خزر‬ ‫با همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی در ماه جاری وارد بندر‬ ‫نوشهر شد و برای استفاده گردشگران خارجی و داخلی در عید‬ ‫نوروز پیش رو پس از تجهیز برای گشــت های دریایی محدوده‬ ‫ساحلی استان مازندران مورد بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین بنا به گزارش سرمایه گذار و مالک ان‪ ،‬این اتوبوس توان‬ ‫جابجایی دست کم ‪ ۷۰‬مسافر را دارد و دارای بخش هایی چون‬ ‫پذیرایی با ظرفیت دســت کم ‪ ۲۵‬نفر و دارای یک جت اســکی‬ ‫است و حدود ‪ ۲۰‬متر طول و پنج متر عرض و ‪ ۲۰‬تن وزن دارد‬ ‫و زمان ساخت ان ‪ ۲۰۱۲‬است و فضای ان طوری طراحی شده‬ ‫که ظرفیت برگزاری انواع جشن ها را دارد و می تواند حدود ‪۵۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت مسیر دریای خزر محدوده ساحلی مازندران‬ ‫را بپیماید‪.‬‬ ‫به باور صاحب نظران‪ ،‬گردشگری دریایی یکی از مهم ترین عامل‬ ‫جذب گردشــگران اســت که با ورود اتوبوس تفریحی و دریایی‬ ‫به اســتان مازندران منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر افزون بر‬ ‫توسعه‪ ،‬رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه‪ ،‬طلسم طرح گردشگری‬ ‫دریایی که ســال ها تالش و پیگیری برای اجرای ان از ســوی‬ ‫مســووالن ادوار گذشــته صورت گرفته بود با عزم و اراده دولت‬ ‫جهادی شکســته شــد و این رویداد مبارک می تواند بســتری‬ ‫مناسب برای ورود کشتی های مسافری نظیر کروز و تقویت دیگر‬ ‫امکانات و تجهیزات که تکمیل کننده صنعت گردشگری دریایی‬ ‫است‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر برابر امار‪ ،‬محدوده ساحلی استان های شمالی حدود‬ ‫پنج هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر طول دارد که حدود ‪ ۸۹۰‬کیلومتر ان‬ ‫در شــمال شامل استان های گیالن‪ ،‬مازندران و گلستان است و‬ ‫بیشترین سهم محدوده سواحلی دریای خزر به طول حدود ‪۴۷۳‬‬ ‫کیلومتر در حوزه جغرافیایــی مازندران‪ ۲۷۰ ،‬کیلومتر گیالن و‬ ‫بقیه مربوط به استان گلستان است‪.‬‬ ‫با این حال برخورداری از سه بندر تجاری فعال یکی در امیراباد‬ ‫بهشهر‪ ،‬دیگری در فریدونکنار و سومی در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫نوشهر و تعدادی اسکله های ساحلی‪ ،‬نشانگر فراهم بودن بخشی‬ ‫از زیرساخت های گردشگری دریایی است‪.‬‬ ‫گردشگری دریایی راهبرد مهم در مازندران‬ ‫در این ارتباط اســتاندار مازندران با بیان اینکه نخستین اتوبوس‬ ‫تفریحی و دریایی ساحلی خزر در مازندران در بندر نوشهر پهلو‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از رویاهای بشر در زندگی‪ ،‬سفرهای ابی بوده‬ ‫و امــروزه با توجه به امکانات مدرن کشــتیرانی‪ ،‬این مهم انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سید محمود حسینی پور با اشاره به این که کشتی جدید تفریحی‬ ‫دریای خزر نیز این امکان را برای همه مســافران شمال و شمال‬ ‫نشینان فراهم می اورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با رایزنی های انجام شده این‬ ‫کشتی وارد استان شده و به زودی شروع به فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اجرای طرح گردشگری دریایی و حمل و‬ ‫نقل دریایی هم جزو مهمترین راهبردهایی بود که از شــروع به‬ ‫کار مدیران جدید و ارشــد استان طی یک سال گذشته تا کنون‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬از ان زمان تاکنون رایزنی‬ ‫های فراوانی با همکاری اداره کل بنــادر و دریانوردی مازندران‬ ‫با ســرمایه گذاران مختلف صورت گرفت که در نهایت اتوبوس‬ ‫تفریحی و دریایی اب های ســاحلی خزر در استان مازندران با‬ ‫همکاری سرمایه گذار بخش خصوصی وارد بندر نوشهر شد و به‬ ‫زودی برای استفاده گردشگران خارجی و داخلی به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬کشتی های‬ ‫مسافربری در دریاهای مازندران به عنوان کریدور بین استان های‬ ‫شمالی گلستان‪ ،‬مازندران وگیالن به زودی راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫همچنین معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری های انجام شده دومین کشتی تفریحی استان در‬ ‫دریای بابلسری مازندران به زودی پهلو خواهد گرفت که ظرفیت‬ ‫ان استقرار ‪ ۱۲۰‬گردشگر خواهد بود‪.‬‬ ‫مهران حســنی ادامه داد‪ :‬در کنار ورود کشتی های تفریحی به‬ ‫مازندران‪ ،‬رفع مشکالت و ساخت اسکله های ساحلی در دستور‬ ‫کار است و اکنون ان طرح در سواحل رامسر اجرا شد و در بابلسر‬ ‫هم در دست اجرا قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پیش بینی می کنیم که کشتی های تفریحی در‬ ‫استان حداکثر تا عید نوروز پیش رو با ورود مجدد گردشگران به‬ ‫استان به صورت رسمی فعالیت خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری مازندران افزود‪ :‬برنامه های زیرساختی و توسعه ای‬ ‫برای توســعه گردشــگری دریایی عالوه بر رشد اقتصادی ورود‬ ‫سرمایه گذاران به استان را هم تسهیل خواهد کرد و در ماه های‬ ‫گذشته چهار موافقت نامه اصولی برای راه اندازی اسکله ساحلی‬ ‫در استان به تصویب رسید‪.‬‬ ‫حسنی گفت‪ :‬فقدان کشتی ساحلی در مازندران یکی از چالش‬ ‫های اساسی برای توسعه گردشگری دریایی بود که با برنامه ریزی‬ ‫های دولت سیزدهم این نقص برای توسعه این دیار برطرف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محدوده ســاحلی رامســر تا فــرح اباد به طول‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر به لحاظ فعالیت های دریایی گردشــگری‬ ‫تحت نظــارت اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بندر نوشهر است و بقیه اب های ساحلی استان را هم‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد بر عهده دارد‪.‬‬ ‫اســتان مازندران به خاطر برخورداری از موقعیت های ممتاز در‬ ‫حوزه گردشــگری‪ ،‬اثار طبیعی و تاریخی در تمامی فصول سال‬ ‫پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر است که طبق نظر سنجی‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬درصد مسافران و گردشگران برای بهره مندی از دریا‬ ‫و جنگل های هیرکانی به خطه شمال و این استان سرسبز روی‬ ‫می اورند‪ .‬برابر امار از اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬طی هشت ماه امسال ‪ ۶۰‬میلیون نفر اقامت در شب‬ ‫در اســتان ثبت شده است‪ .‬در زمان حاضر دریاگردی مسافران و‬ ‫گردشگران در مازندران با شناورهای دریایی مانند جت اسکی و‬ ‫قایق انجام می گیرد و در نوروز امســال دستکم ‪ ۲۰‬هزار مسافر‬ ‫در دریای خزر محدوده مازندران توســط بیش از ‪ ۲‬هزار قایق و‬ ‫شناور جابجا شدند‪.‬‬ ‫هنر به خودی خود برای خلق اثار هنری کافی نیست‬ ‫منیژه ارمین می گوید‪ :‬با پیگیری متون ایرانی و اثار ادبی که برایمان‬ ‫باقی مانده و در اختیار داریم به سرچشمه ای می رسیم که انتهایی‬ ‫ندارد‪ .‬موضوع این اســت که ما هنوز انطور که باید به اثار و منابع‬ ‫ادبی مان نپرداخته ایم و چندین عمر الزم است تا بتوانیم روی بخشی‬ ‫از ادبیات مان کار کنیم دیگر از ان دوران که میان هنرها و سبک ها‬ ‫خط کشی ها و مرزهایی وجود داشت‪ ،‬سال ها گذشته است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل شاید بیراه نباشد اگر بگوییم زندگی مدرن نوعی امیختگی‬ ‫میان فرهنگ ها‪ ،‬تفکرات و هر ان چیزی است که در قالب نگرشی‬ ‫اجتماعی و حتی فردی بروز می یابد و خروجی ان در قالب اثاری نو‬ ‫و اوانگارد پیش روی مخاطبان امروزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این روند مدرن‪ ،‬هنرمندان ایرانی را هم تحت تاثیر قرار داده و انها‬ ‫را بر ان داشته تا با وفاداری به هنر کالسیک خلق اثاری با مضامین‬ ‫و ساختار متفاوت و بر اساس نگرش و دغدغه های بشر امروز را در‬ ‫دستور کار قرار دهند‪ .‬این روحیه شاید در میان هنرمندان عرصه‬ ‫تجسمی جدی تر و کاربردی تر است‪ .‬به این دلیل که تنوع رشته های‬ ‫زیر شاخه هنرهای تجسمی بسیار زیاد است و معموال اساس و بستر‬ ‫انها هم یکی است‪ .‬اما پشتوانه مهمی که هنرهای ایرانی و نگرش‬ ‫هنرمندان رشته های مختلف کشورمان را با دیگر افراد متفاوت کرده‬ ‫و ان را اعتبار و ارتقاء بخشیده؛ «ادبیات» ایران زمین است‪ .‬هستند‬ ‫هنرمندانی که با تکیه بر فرهنگ و ادب گذشته ایرانی و الهام گرفتن‬ ‫از ادبیات و اثار مفاخر کشورمان به خلق اثار هنری با مضامین مهم‬ ‫و با ســاختاری نو می پردازند و پیمودن این مسیر دشوار برایشان‬ ‫جدی و همیشگی است‪ .‬منیژه ارمین یکی از هنرمندان نسل های‬ ‫گذشته است که عالوه بر فعالیت های مدیریتی و عملی که داشته‪،‬‬ ‫تالش دارد خود را با دنیای امروز هماهنگ و هم سو کند‪ .‬او سفالگر‪،‬‬ ‫پیکره ســاز و مدرس هنر است و ادبیات است‪ .‬نگارش و تالیف هم‬ ‫برایش مقوله ای بسیار جدی است‪ .‬ارمین که سال ها معلم اموزش‬ ‫و پرورش بوده صرفا یک مخاطب و دوست دار ادبیات نیست؛ بلکه‬ ‫خودش نویسنده و مولف و پژوهشــگر عرصه ادبیات است و اثار‬ ‫متعددی را روانه بازار نشر کرده است‪« .‬کیمیاگران نقش» یکی از‬ ‫اثار این هنرمند پیشکسوت است که به زندگی داستانی هفت نقاش‬ ‫مطرح می پردازد‪« .‬شخصیت شناسی در مثنوی و کمدی الهی»‪،‬‬ ‫عمه خورشید ُمرد»‪« ،‬بوی خاک» برخی از اثاری هستند‬ ‫«روزی که ّ‬ ‫که توسط منیژه ارمین به رشته تحریر درامده اند و تالیف شده اند‪.‬‬ ‫«حکایت پرواز روح» و «برگزیده ادبیات معاصر» (داستان شانزدهم)‬ ‫نیز اثار دیگری از منیژه ارمین هستند که اولی به «منطق الطیر» اثر‬ ‫عطارنیشابوریمی پردازد‪.‬‬ ‫منیــژه ارمین درباره تاثیر ادبیات بر تفکر هنرمند و اثار او با ایلنا‬ ‫گفتگو کرد‪ .‬منیژه ارمین ابتدا به تاثیر ادبیات بر هنر (بخصوص‬ ‫هنرهایی چون سفال گری و مجسمه سازی که تخصص خودش‬ ‫اســت) پرداخت و گفت‪ :‬الزم می دانم در همین ابتدا الزم می دانم‬ ‫به این موضوع اشاره کنم که برخی با انچه می خواهم بگویم موافق‬ ‫نیستند‪ .‬انها می گویند هنر به خودی خود کافی است! اما من اینطور‬ ‫فکر نمی کنم و نظرم برعکس است‪ .‬معتقدم ادبیات بر ساختار فکری‬ ‫هنرمند تاثیر بســیار زیادی دارد‪ .‬یعنی هنرمندانی که به ادبیات‬ ‫نمی پردازندباهنرمندانیکهادبیاتمی دانندخیلیمتفاوتهستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته اینطور نیســت که بخواهم دسته اول‪ ،‬یعنی‬ ‫هنرمندان بی توجه به ادبیــات را مورد انتقاد قراردهم‪ ،‬خیر اصال‬ ‫اینطورنیست‪ .‬من صرفا بر اساس نگرش و تجربیاتی که طی این‬ ‫سال ها داشته ام حرف می زنم و اظهارنظر می کنم‪.‬‬ ‫ارمین در ادامه‪ ،‬درباره انچه او را وادار می کند تا بر اهمیت ادبیات‬ ‫و تاثیر ان بر خلق اثار هنری تاکید کند‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که ما بخصوص در ادبیات و متون ایرانی خودمان‪ ،‬منابع غنی و اثار‬ ‫بدیع بسیار داریم که می توان و باید همه انها را گنجینه ای عظیم‬ ‫و با ارزش تلقی کنیم زیرا با کمی کنکاش متوجه می شویم غیر از‬ ‫این نیست‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬با پیگیری متون ایرانی و اثار ادبی که‬ ‫برایمان باقی مانده و در اختیار داریم به سرچشمه ای می رسیم که‬ ‫انتهایی ندارد‪ .‬موضوع این است که ما هنوز انطور که باید به اثار و‬ ‫منابع ادبی مان نپرداخته ایم و چندین عمر الزم است تا بتوانیم روی‬ ‫بخشی از ادبیات مان کار کنیم‪ .‬این عرصه بسیار گسترده و عمیق‬ ‫است‪ .‬این هنرمند در ادامه بیان کرد‪ :‬ادبیات ما مملو از روایت ها و‬ ‫قصه و افسانه و روایت های عامیانه و تا حدودی همه فهم است و به‬ ‫این دلیل است که حتی عامه جامعه هم با ان ارتباط برقرار می کنند‪.‬‬ ‫بدون شک همه این موارد در جذب مخاطبان تاثیر دارد‪ .‬همانطور‬ ‫که می دانید من شخصا روی «منطق الطیر» عطار نیشابوری شاعر و‬ ‫عارف سده ششم هجری کار کرده ام؛ بنابراین می دانم که این اثر زیبا‬ ‫مملو از تصویرهای زیبایی است که جذابیت های منحصر به فردی‬ ‫دارند‪ .‬مخاطب اگاه متوجه چنین مولفه هایی هســت‪ .‬می خواهم‬ ‫بگویم این تصویری بودن اشعار و متون ادبی ایرانی ویژگی بزرگی‬ ‫است که می توان در هنرهای دیگر هم از ان بهره برد‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکسوت که همواره ادبیات را در کشف و شهودها‬ ‫و خلق و ارائه اثار هنری مدنظر داشته در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫به تازگی پروژه ای جدید را در همین محور کلید زده یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر گروهی را تشــکیل داده ایم تا در این زمینه اثاری‬ ‫را تولیــد و ارائه نماییم‪ .‬من به اتفاق اعضای گروه قصد داریم روی‬ ‫تصویرگری در «خمسه» نظامی گنجوی شاعر و داستان سرای سده‬ ‫ششم هجری کار کنیم‪ .‬به سرانجام رساندن این کار برایمان بسیار‬ ‫جدی است و در حال حاضر مشغول انجام مطالعات و امور پژوهشی‬ ‫هستیم‪ .‬به نظرم کاری که در حال انجامش هستیم اتفاق مهمی در‬ ‫عرصه هنر محسوب می شود‪.‬‬ ‫او درباره دلیل این اهمیت بیان کرد‪ :‬به این دلیل که روی اثار نظامی‬ ‫گنجوی خیلی کار شده‪ ،‬اما موضوعی که وجود دارد این است که‬ ‫اغلب انها کپی هستند‪ .‬من و اعضای گروهم می خواهیم به خلق‬ ‫اثاری بپردازیم که کپی نباشند‪.‬‬ ‫ارمین در ادامه به توضیحات بیشتری درباره پروژه جدیدش پرداخت‬ ‫و از قالب اجرای ان گفت‪ .‬وی اذعان داشــت‪ :‬انچه در تالش برای‬ ‫انجام ان هستیم در قالب هنر سفال گری خلق و ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫قصد ما این اســت از دل ادبیات و نگاهی که در «خمسه» نظامی‬ ‫وجود دارد با به کار گرفتن ابداعاتی اثاری نو را در قالب سفال پیش‬ ‫روی مخاطبان قرار دهیم‪.‬‬ ‫ارمین در ادامــه تاکید کرد‪ :‬اتفاقی که در پــروژه جدیدش رقم‬ ‫می خــورد‪ ،‬تا به حال رخ نداده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬تا انجا که من هم‬ ‫مطلعم تا امروز در عرصه سفال چنین اتفاقی رخ نداده و هیچ کدام‬ ‫از دوستان هنرمند به سراغ نظامی گنجوی و اثارش نرفته است؛‬ ‫در صورتی کــه در حوزه های دیگر این اتفاق رخ داده و الهامات و‬ ‫برداشت هایی از اثار نظامی در قالب های دیگر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫هنرمندان مشــغول کار هستند این هنرمند در بخش دیگری از‬ ‫صحبت هایش به تعطیلی فعالیت های فرهنگی و هنری پرداخت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬متاسفانه طی یکی ‪ ،‬دو ماه گذشته شرایطه به گونه ای پیش‬ ‫رفته که جامعه هنری نیز دستخوش بالتکلیفی هایی شده است‪ .‬اما‬ ‫اینطور نیست که هنرمندان فعالیت خود را تعطیل کرده باشند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا انجا که می دانم هیچ کدام از هنرمندان کارشان را رها‬ ‫نکرده اند و دست از کار نکشیده اند‪ .‬شاید نمایشگاه طی هفته های‬ ‫گذشته رویدادی فرهنگی هنری برگزار نشده و نمایشگاهی پیش‬ ‫روی مخاطبان قرارنگرفته‪ ،‬اما همه مشغول کار هستند‪ .‬من بیش‬ ‫از این نمی توانم اظهارنظر کنم و بگویم چه باید کرد! به نظرم اینکه‬ ‫هنرمندان کشور مشغول کار هستند و مهم همین است‪.‬‬ ‫ارمین در پایان نسبت به بهتر شدن اوضاع جامعه و فعالیت های‬ ‫بیشتر و بهتر فعاالن عرصه های مختلف فرهنگ و هنر کشور اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫شرط ضامن کارمند برای دریافت تسهیالت مقاومسازی واحدهای روستایی حذف شد‬ ‫روزنامه هنرمند‪ ،‬اســتان لرستان‪ ،‬نرگس سپه وند‪ :‬مدیرکل بنیاد ‬ ‫مسکن انقالب اسالمی لرســتان تاکید کرد‪ :‬ضامن کارمند برای دریافت ‬ ‫تســهیالت مقاوم ســازی واحدهای مسکونی روســتایی حذف و ضمانت ‬ ‫«سفته زنجیری» جایگزین ان شد‪.‬‬ ‫پویا تابعی با اشاره به مقاوم ســازی واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ‬ ‫‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت در لرســتان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حدود چهار هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫واحد در این شهرها مقاوم سازی شده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۷۰۰‬واحد در شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر مقاوم سازی شد‬ ‫وی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬همچنین در قالب طرح مسکن مهر که در سنوات گذشته ‬ ‫عملیاتی شده‪ ،‬سه هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد در این شهرها مقاوم سازی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی لرســتان در ادامه سخنان خود با ‬ ‫اشــاره به اینکه بر اساس سامانه ای که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی ‬ ‫کرده‪ ،‬متقاضیان می توانند برای دریافت تسهیالت مقاوم سازی واحدهای ‬ ‫مسکونی در شهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر ثبت نام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در این راستا ‬ ‫نیز محدودیتی نداریم‪ .‬تابعی با تاکید بر اینکه حدود هشــت هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫واحد مســکونی در شــهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر استان مقاوم سازی شده ‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مقاوم سازی واحدهای مســکونی در این شهرها‪ ،‬متقاضی ‬ ‫محور اســت و هر کســی که واحد مســکونی او نیازمند به مقاوم سازی ‬ ‫برنامه ها و اهداف بنیاد مسکن است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی لرســتان با اشاره به فعالیت دفاتر ‬ ‫نظام فنی روســتایی در راستای نقشه کشــی واحدهای مسکونی‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫در این راســتا الگوهای مختلفی به این دفاتر ارائه شده و بر لزوم رعایت ‬ ‫معماری ایرانی اســالمی‪ ،‬اســتفاده از مصالح «بوم اور» و… تاکید شده ‬ ‫است‪.‬‬ ‫باشــد‪ ،‬با مراجعه به بنیاد مسکن و همچنین سامانه یاد شده وزارت راه و ‬ ‫شهرسازی‪ ،‬می توانند اقدام به دریافت تسهیالت مقاوم سازی کند‪.‬‬ ‫تاکید بر رعایت معماری ایرانی اسالمی در ساخت واحدها‬ ‫وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به توجه به معماری ایرانی اسالمی ‬ ‫در ســاخت واحدهای مسکن روستایی اســتان‪ ،‬بیان داشت‪ :‬این امر جز ‬ ‫ضامن کارمند برای دریافت تسهیالت مقاومسازی واحدهای‬ ‫روستایی حذف شد‬ ‫تابعی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیــان اینکه در مصوبه ای که ‬ ‫هیئت دولت در شــهریورماه ســال جاری تصویب شــد‪ ،‬بــرای دریافت ‬ ‫تســهیالت مقاوم سازی واحدهای روســتایی‪ ،‬ضامن کارمند تعیین شد‪ ،‬‬ ‫افزود‪ :‬اما با پیگیری های رئیس ســازمان بنیاد مسکن کشور و همچنین ‬ ‫توجه ویژه رئیس جمهور‪ ،‬موضوع ضامن کارمند برای اخذ این تسهیالت ‬ ‫حذف و ضمانت «سفته زنجیری» جایگزین ان شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬این امر در حال مکاتبات اداری اســت و به زودی این ‬ ‫بحث ضمانت «ســفته زنجیــری» به بانک های عامــل و همچنین بنیاد ‬ ‫مسکن ابالغ خواهد شد‪ ،‬این امر موجب تسهیل در مقاوم سازی واحدهای ‬ ‫مسکن روستایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبـــــه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1401‬سال شانزدهم شمــاره ‪1846‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫استـانهــا‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران ‪:‬‬ ‫ملی حفاری سه حلقه چاه زمین گرمایی‬ ‫(ژئوترمال) در ارتفاعات سبالن در استان‬ ‫اردبیل تکمیل میکند‬ ‫شرکت نفت گچساران ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال در ساخت قطعات صرفه جویی کرد‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬استان کهگیلویه و بویراحمد‪:‬‬ ‫رئیس کارگاه مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز ‬ ‫گچساران گفت‪ :‬ساخت و تعمیر داخلی قطعه های ‬ ‫فنی مورد نیاز واحدهای این شــرکت در یک سال ‬ ‫گذشته ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی به ‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫سیامک غالمی زاده افزود‪ :‬تراشکاری ‪ ۶۰‬عدد ایمپلر ‬ ‫با حلقه های فرسایشــی و قطعــات دیگر پمپ ها‪ ،‬‬ ‫تعمیر‪ ۲‬دســتگاه ریگالتور کمپرســورهای بینک‪ ،‬‬ ‫ســاخت کوپلینگ تلمبه ‪ ۱۰۸‬ابرســانی خیراباد‪ ،‬‬ ‫تعمیر ‪ ۴۰‬دســتگاه بال ولو بخش هــای مختلف‪ ،‬‬ ‫تعمیر و تنظیم مجدد ‪ ۶۰‬دستگاه شیر تخلیه فشار ‬ ‫‪ ،‬ســاخت پنج عدد بیس پلیــت الکترو پمپ های ‬ ‫جدید ‪ ،‬تعمیر و ســاخت ‪ ۱۰‬دستگاه خشک کننده ‬ ‫هوا ابزار دقیق‪ ،‬ســاخت ‪ ۵۰‬عــدد صفحه کاهنده ‬ ‫اســتیل چاههای گازی ‪ ،‬ساخت و جوشکاری ‪۳۰۰‬‬ ‫عدد تبدیل های ام پایلوت (فرمان دهنده شیرهای ‬ ‫ســطحی سرچاهی) و ترانســها و جعبه های برق ‪ ،‬‬ ‫ســاخت کوره پالک ‪ ۲۵۰‬عدد برای رادیاتور خنک ‬ ‫کننده ‪ ،‬ســاخت ‪ ۱۲۰‬عدد اسپید وساخت ‪ ۹۰‬عدد ‬ ‫فلنج در سایزهای مختلف برای واحدها و تعمیر ‪۲۰‬‬ ‫عدد گیربکس شیرها و ساخت انواع قطعات مختلف ‬ ‫از مهمترین فعالیت های این کارگاه در یک ســال ‬ ‫گذشــته بوده است‪ .‬وی ســاخت ‪ ۳۲۰‬عدد کلمپ ‬ ‫نشــت بندی خطــوط نفت در ســایزهای مختلف ‬ ‫‪ ،‬تعمیــر قطعات مختلف شــیرها ‪ ۱۰۰‬قطعه ‪۴۰ ،‬‬ ‫مورد جوشکاری و تعمیر کپ الکتروموتورهای برق ‬ ‫‪ ،‬ساخت ‪ ۲۰‬مورد فیلترهای ورودی کمپرسورهای ‬ ‫گاز ‪ ،‬ساخت و تعمیر ‪ ۶‬دستگاه فیلتر گالیکول گاز ‬ ‫بینک ‪ ،‬باز کردن و تشخیص عیب ‪ ۷۰‬دستگاه شیر ‬ ‫و برون ســپاری به بخش خصوصی جهت تعمیر و ‬ ‫نظــارت بر عملیات تعمیر انها ‪ ،‬انجام یکهزارو ‪۳۲۵‬‬ ‫درخواست کار و ســاخت ‪ ۶‬هزار قطعه کار از دیگر ‬ ‫اقدامات انجام شــده در این شــرکت در یک سال ‬ ‫گذشــته بوده اســت‪ .‬رئیس کارگاه مرکزی شرکت ‬ ‫بهره برداری نفت و گاز گچســاران گفت‪ :‬ســاخت ‬ ‫قطعات اساســی این صنعت از ســوی متخصصان ‬ ‫داخلی این شــرکت بــرای مقابله بــا تحریم ها و ‬ ‫جلوگیری از وابســتگی به شــرکت هــای خارجی ‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‪:‬‬ ‫حلقه مفقوده صنعت و اقتصاد؛ نیروی انسانی ماهر و اچار به دست است‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬اســتان بوشهر‪ :‬مدیر کل ‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشهر گفت‪ :‬حلقه ‬ ‫مفقوده صنعت و اقتصاد منابع مالی یا فناوری و علم ‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه نیروی انسانی مناسب و ماهر است که ‬ ‫بتواند دانش‪ ،‬فناوری و سرمایه راترکیب کند‪.‬‬ ‫عبدالمجید دراهکی در نشســت با رئیس دانشگاه ‬ ‫فنی و حرفه ای اســتان بوشهر ‪،‬اظهار داشت‪ :‬مهار ‬ ‫تفکر مدرک گرایی و مهارت اموزی حلقه گمشــده و ‬ ‫مقدمه ایجاد کســب و کار و مبارزه بابیکاری است ‬ ‫و تحقــق این مهم نیازمند هم افزایی دســتگاه های ‬ ‫اجرایی با یکدیگر و ترویــج فرهنگ مهارت اموزی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه مهارت اموزی ‪ 450‬دانشــجو در ‬ ‫نیمه نخســت سال جاری در دانشــگاه های استان ‬ ‫بوشهر‪،‬افزود‪ :‬جریان سازی درحوزه مهارت اموزی با ‬ ‫اجماع شرکای اجتماعی مانند دانشگاه فنی و حرفه ‬ ‫ای می توانــد به ارتقــای وزن اجتماعی مهارت در ‬ ‫جامعه منجر شود‪ .‬دراهکی با بیان اینکه دانشگاه ها ‬ ‫باید به یک شــهر بیدار مهارت اموزی تبدیل شوند‪ ،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با ایجاد مراکز مشاوره و هدایت شغلی و ‬ ‫راه اندازی این مراکز در دانشگاه های استان‪ ،‬زمینه ‬ ‫هدایت شــغلی فارغ التحصیالن بــر موضع مهارت ‬ ‫فراهم شــده اســت‪ .‬مدیر کل اموزش فنی و حرفه ‬ ‫ای بوشــهر با اشــاره به برگزاری ‪ 33‬حرفه مختلف ‬ ‫برای مهارت اموزی دانشــجویان در دانشــگاه های ‬ ‫اســتان‪،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی صورت گرفته در سال ‬ ‫جاری بیش از ‪ 50‬حرفه مهارتی برای مهارت اموزی ‬ ‫دانشجویان ارایه می شود‪.‬‬ ‫دراهکی با اشــاره به طرح های مهارت اموزی کهاد ‬ ‫و نخلســتان در ســازمان اموزش فنی و حرفه ای ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طرح کهاددانشجویان در کنار برنامه ‬ ‫های اموزشــی خــود در دوره هــای مهارتافزایی ‬ ‫متناســب با عالیق و اســتعداد خود منطبق با نیاز ‬ ‫بازار کاربه مدت ‪ 540‬ساعت شرکت می کنند و در ‬ ‫انتهای دوره تحصیلی عالوه بر مدرک دانشــگاهی‪ ،‬‬ ‫گواهینامه مهــارت نیز برای انها صادر می شــود‪ .‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح نخلســتان با همکاری پارک ‬ ‫علم و فناوری برای مهارت اموزی فارغ التحصیالن ‬ ‫دانشگاهی اجرا می شود‪،‬افزود‪ :‬مهترین اهداف طرح ‬ ‫کهاد ارتقای ظرفیت اشــتغالپذیری دانشجویان از ‬ ‫طریق اجــرای دوره های اموزش فنــی وحرفه ای ‬ ‫دانش بنیان و مشــاغل اینده‪ ،‬توسعه مهارت های ‬ ‫کارافرینی دردانشجویان از طریق تربیت کارافرینان ‬ ‫خالق وهوشــمند برای راه اندازی کســب وکارهای ‬ ‫نوپــا‪ ،‬کمک به تقویت اموزش های دانشــگاهی در ‬ ‫مسیر ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا در بخش ‬ ‫خصوصی داســت‪ .‬دراهکی تصریح کــرد‪ :‬این اداره ‬ ‫کل امادگــی اجرای طرح کهاد واعطای مجوز مرکز ‬ ‫مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی دانشجویان ‬ ‫در دانشــگاه های فنی و حرفه ای اســتان بوشهر ‬ ‫واجرای طرح نخلستان برای فارغ التحصیالن را دارا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫اموزشهای دانشگاه فنی و حرفهای مبتنی‬ ‫بر اشتغالزایی و مهارت اموزی است‬ ‫رئیس دانشــگاه فنــی و حرفه ای بوشــهر گفت‪ :‬‬ ‫اموزش ها در این دانشگاه با تمرکز بر مهارت اموزی‪ ،‬‬ ‫اشتغالزایی و تامین نیروی انسانی بازار کار است‪.‬‬ ‫احســان بهمیاری به همکاری خوب دانشگاه فنی و ‬ ‫حرفه ای و اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در ‬ ‫جهت مهارت اموزی دانشجویان اشاره کرد و افزود‪ :‬‬ ‫دانشــگاه های فنی و حرفه ای بــرای تحقق رویکرد ‬ ‫مهــارت اموزی و اشــتغالزایی اقدام های اساســی ‬ ‫مهارت محوری را سرلوحه کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه ببش از ‪ ۶۰‬درصــد اموزش ها ‬ ‫در دانشــگاه های فنی و حرفه ای به صورت عملی ‬ ‫و در کارگاه هــا اموزش داده می شــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاه های فنی وحرفه ای در زمینه ‬ ‫اشتغال و بیکاری نســبت به دیگر فارغ التحصیالن ‬ ‫کمترین مشکل را دارند و رمز موفقیت این افراد نیز ‬ ‫مهارت اموزی در حین تحصیل است که این مهم با ‬ ‫همکاری اموزش فنی و حرفه ای در اســتان بوشهر ‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫اجرای طرح دکوسنتر با ‪ ۱۳‬هزار میلیارد ریال در اردبیل‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬اردبیل‪ :‬شهردار اردبیل گفت‪ :‬‬ ‫طرح دکو ســنتر (طرح تجاری و مسکونی) با ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اعتبار در اردبیل در دســت اجرا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمود صفری اظهار کرد‪ :‬طرح مشارکتی دکوسنتر ‬ ‫اردبیل با شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب ‬ ‫پس از هفت ســال با تغییــر کاربری جدید خود از ‬ ‫بازار مبل به پروژه تجاری ‪ -‬مســکونی در جلســه ‬ ‫رسمی شورای اسالمی شهر به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بــا توجه به اینکه در شــهرک صنعتی ‬ ‫شماره یک اردبیل بازار مبل و تولید این محصول در ‬ ‫حال فعالیت است‪ ،‬مقرر شد تا این طرح به صورت ‬ ‫تجاری و مســکونی در قالب ‪ ۲‬بــرج ‪ ۱۸‬طبقه در ‬ ‫ورودی شــهر اردبیل از سمت خلخال اجرایی شود‪ .‬‬ ‫شــهردار اردبیل از اماده سازی شــهر اردبیل برای ‬ ‫برگــزاری رویداد اردبیــل ‪ ۲۰۲۳‬خبر داد و گفت‪ :‬‬ ‫اهمیت رویــداد اردبیل ‪ ۲۰۲۳‬قابل چشم پوشــی ‬ ‫نیســت و نیاز اســت که همه بــرای برگزاری این ‬ ‫رویداد و بهره برداری مطلوب از ان اماده شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری شورابیل ‬ ‫برای برگزاری برنامه های مختلف در رویداد اردبیل ‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬اماده است افزود‪ :‬ســرویس های بهداشتی ‬ ‫عمومی شــهر اردبیل یکی دیگر از نیازهای اساسی ‬ ‫برای میزبانی از مسافران است که در این راستا اکثر ‬ ‫سرویس های عمومی ســاماندهی شده اند و مابقی ‬ ‫نیز تا شروع رویداد اماده می شوند‪.‬‬ ‫صفــری ادامــه داد‪ :‬در حوزه تبلیغات شــهری و ‬ ‫محیطی‪ ،‬شــهرداری اردبیل امادگــی دارد از تمام ‬ ‫امکانات در جهت مردمی ســازی رویداد اســتفاده ‬ ‫کند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما در شــهرداری اردبیل به اهمیت ‬ ‫گردشــگری واقف هســتیم و هر رویــدادی که با ‬ ‫محوریت گردشگری در شهر اردبیل برگزار شود با ‬ ‫افزود‪ :‬توسعه پایدار شهری از محل مالیات بر ارزش ‬ ‫افزوده میسر می شو و مالیات بر ارزش افزوده منبع ‬ ‫مهمی برای تامین درامدهای شهرداری ها به شمار ‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه طرح هــای احداثــی از محل ‬ ‫درامدهای مالیاتی به شــهروندان معرفی می شود‪ ،‬‬ ‫افزود‪ :‬با معرفی این طرح ها‪ ،‬شهروندان اثار مالیات ‬ ‫پرداختی خود را در شهر لمس می کنند‪.‬‬ ‫صفری اجرایی شــدن طــرح بازار اهن فروشــان‪ ،‬‬ ‫ساماندهی رودخانه های بالیخلوچای و نوران چای‪ ،‬‬ ‫فســخ قرارداد طــرح تیراژه و تعییــن تکلیف ان‪ ،‬‬ ‫نوسازی و بهسازی سرویس های بهداشتی و تامین ‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی روشنایی پل های ارجســتان و گلمغان و ترمیم ‪۲‬‬ ‫کیلومتر از مســیر چمن مصنوعی دریاچه شورابیل ‬ ‫همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫شهردار اردبیل با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده از جمله اقدامات شــهرداری اردبیل در یک ســال ‬ ‫موجب پیشــبرد طرح های عمرانی شــهر می شود گذشته است‪.‬‬ ‫شرکت گاز طرح رایگان تعمیر و عایق کاری موتورخانههای بخش خانگی و دولتی را در دستور کار دارد‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬گلســتان‪ :‬مدیرعامل شرکت ‬ ‫گاز اســتان گلستان گفت‪ :‬شــرکت گاز طرح رایگان ‬ ‫تعمیر و عایــق کاری موتورخانه های بخش خانگی و ‬ ‫دستگاه های دولتی را در دستور کار خود قرار داده و ‬ ‫متقاضیــان گرامی می توانند به منظور بهره مندی از ‬ ‫این فرصت درخواست های خود را در سایت شرکت ‬ ‫گاز ثبت نموده تا از مزایای این طرح بهره مند شوند‪ .‬‬ ‫علی طالبی اظهارکرد‪ :‬درگلستان ‪ 999‬روستا وجود ‬ ‫دارد که ‪ 956‬روستا شرایط گازرسانی را داشتند که ‬ ‫از این تعداد ‪ 928‬روستا از نعمت گاز بهرمند هستند ‬ ‫و ‪ ۲۱‬روستای اســتان در دست اجرا بوده و ‪ 7‬روستا ‬ ‫نیز در شــرف طراحی قرار دارنــد‪ .‬وی با بیان اینکه ‬ ‫سایر روســتاهای باقی مانده نیز برابر مقررات درحال ‬ ‫حاضر شرایط الزم را ندارند و در صورت فراهم شدن ‬ ‫شــرایط در برنامه گازرســانی قرار می گیرند گفت ‪ :‬‬ ‫تسریع در روند گازرســانی به صنایع و مجتمع های ‬ ‫صنعتی دراستان از اقدمات شرکت گاز گلستان است ‬ ‫که در همین ارتباط در ســالجاری ‪ 61‬واحد صنعتی ‬ ‫گازرسانی شده ‪ ،‬حدود ‪ 9500‬هزار مشترک گاز اضافه ‬ ‫گردیده و ‪ 3440‬انشعاب نیز نصب شده است طالبی ‬ ‫بیان کرد‪ :‬در فصل ســرد سال قرار داریم و به منظور ‬ ‫پایداری جریان گاز ســایر بخش های مصرف نیروگاه ‬ ‫سیکل ترکیبی شهرستان علی ابادکتول مصرف خود ‬ ‫را از گاز به گازوئیل عوض کرده اســت و از ســوخت ‬ ‫جایگزین اســتفاده می کنــد ‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برای ‬ ‫سوخت کارخانه ســیمان پیوند گلستان در زمستان ‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مازوت و فقط ‪ ۳۰‬درصد گاز اســتفاده می ‬ ‫شود و قرار شــد بزودی مصرف سوخت این کارخانه ‬ ‫مازوت باشــد و مشــکل فنی را برطرف کنند‪ .‬طالبی ‬ ‫بیان کرد‪ :‬گلستانی ها ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان به شرکت ‬ ‫گاز بدهکار هســتند که فقط ‪ ۳۰‬درصــد این مبلغ ‬ ‫بدهی مشــترکان خانگی است که برای بخش صنعت ‬ ‫هر چه سریعتر بدهی خود را پرداخت کند‪.‬‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬خوزستان‪ :‬مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران گفت‪ :‬این شرکت در چارچوب همکاری با ‬ ‫شــرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم (‪ ) OEID‬سه حلقه چاه ‬ ‫زمین گرمایی (ژئوترمال) در ارتفاعات سبالن در شهرستان مشکین ‬ ‫شهر در استان اردبیل تعمیر و تکمیل می کند‪ .‬‬ ‫ به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬دکتر حمید ‬ ‫رضــا گلپایگانی روز یکشــنبه ( ‪ ۲۹‬ابان مــاه ‪ )۱۴۰۱‬در این باره ‬ ‫توضیح داد‪ :‬حفاری این چاه ها در راستای قرارداد شرکت ‪OEID‬‬ ‫با شرکت نیروگاه های مادر تخصصی برق حرارتی صورت می پذیرد ‬ ‫و با نظر طرفین شمار چاه ها قابل افزایش است‪.‬‬ ‫ وی افزود‪ :‬شــرکت ملی حفاری ایران پیش از این در سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫نســبت به حفر یــک حلقه چاه اکتشــافی و دو حلقه چاه تزریقی ‬ ‫در ایــن منطقه اقدام کرده بود و بــا توجه به نتایج مثبت حاصله ‪ ،‬‬ ‫متعاقب ان با انعقاد توافقنامه چهار ســاله فی مابین این شــرکت ‬ ‫و ســازمان انرژی های نو ایران عملیات حفــر و تکمیل ‪ ۱۸‬حلقه ‬ ‫چاه شــامل ‪ ۱۰‬حلقه توسعه ای‪ ،‬چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه ‬ ‫تزریقی در این موقعیت کوهستانی و سردسیر انجام گردید‪ .‬‬ ‫ مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران گفت‪ :‬برای شتاب بخشی در ‬ ‫عملیات اجرایی حفاری ســه حلقه چاه ژئو ترمال دســتگاه حفاری ‬ ‫خشکی ‪ ۸۵‬فتح اختصاص و مراحل جابجایی ان از اهواز به سمت ‬ ‫سبالن در اســتان اردبیل اغاز و در حال برپایی در موقعیت تعیین ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫و دانشگاه ازاد ایالم تفاهم نامه همکاری‬ ‫امضا کردند‬ ‫روزنامه هنرمند‪ -‬ایالم‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ‬ ‫ایالم گفت‪ :‬تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین این شرکت ‬ ‫و دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایالم به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم‪ ،‬‬ ‫موســی حاتمی در ایین امضای این تفاهم نامه که با حضور روسا ‬ ‫و معاونین دو ارگان برگزار شــد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در راستای اجرای ‬ ‫سیاست های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ‬ ‫بــرای افزایش همکاری و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی و به ‬ ‫منظور توسعه و گسترش همکاری های مشترک و استفاده بهینه ‬ ‫از پتانسیل موجود و ظرفیت ها وتوانمندی های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬‬ ‫اموزشی و اجرایی در جهت ارتقاء و بهبودوضعیت صنایع کوچک ‬ ‫و متوسط استان تفاهم نامه همکاری دو دستگاه امضا شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه یکی از دغدغه های دولت کار و کرامت نهضت ‬ ‫احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی است‪ ،‬افزود‪ :‬در تالشیم ‬ ‫با همکاری و همراهی دانشــگاه زمینــه فعالیت مجدد و افزایش ‬ ‫ظرفیت تولید واحدهای راکد و نیمه فعال را فراهم اوریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان ایالم با اشاره به ‬ ‫اینکه کار در کنار اندیشــه کارافرینی بوجود می اید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬‬ ‫دانشگاه ازاد ایالم با توانایی های علمی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬ازمایشگاهی و ‬ ‫امکانات مناسبی که در اختیار دارد‪ ،‬تامین کننده خوبی در ایده ها ‬ ‫و طرح های جدید برای تبدیل به فناوری محسوب می شود‪.‬‬ ‫حاتمــی برگــزاری همایش هــای علمی تحقیقاتی مشــترک و ‬ ‫استارتاپ ها‪ ،‬استفاده متقابل از کتابخانه ها و اسناد علمی مکتوب ‬ ‫طبق مقــررات و ضوابط‪ ،‬فراهم نمودن ظرفیت کافی و شــرایط ‬ ‫مناســب برای انجام دوره های کاراموزی و کارورزی دانشجویان‪ ،‬‬ ‫همکاری برای اجرایی شــدن طرح تاپ و ‪ ...‬از مهمترین تعهدات ‬ ‫طرفین نفاهم نامه عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صاحبنظران دانشگاهی و نخبگان باید از نزدیک ‬ ‫با مشــکالت و روند تولید واحدهای تولیدی اشــنا شوند‪ ،‬اظهار ‬ ‫کرد‪ :‬این شــرکت با توجه به پتانسیل ساختمان کسب و کار در ‬ ‫شهرک صنعتی ایالم و مشاورین مستقر در ان‪ ،‬امادگی در اختیار ‬ ‫گذاشــتن فضای الزم برای استقرار اســاتید‪ ،‬دانشجویان و ایجاد ‬ ‫دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و برگزاری تورهای علمی و صنعتی ‬ ‫را داراست‪.‬‬ ‫در پایان این جلســه‪ ،‬مدیر جدید و عضو هیــات امناء کلینیک ‬ ‫کسب و کار شهرک صنعتی ایالم معرفی و احکام انها تقدیم شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خبر داد؛‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شــماره ‪ • 1846‬چهارشــنبه ‪ 2‬اذر مــاه ‪ • 1401‬ســال شــانزدهم •‬ ‫روزنامهفرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫امور بازرگانی‪77851725 - 77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪88323817،021-88326812:‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪ ،‬خیابان شهید مدنی‪،‬‬ ‫مجتمع اداری و تجاری پالمیرا‪ ،‬پالک ‪ ،1211‬واحد ‪403‬‬ ‫تلفکس‪77851725 - 77851437 :‬‬ ‫توزیع‪:‬نشر گستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫‪11:48‬‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:00‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪05:11‬‬ ‫‪17:19‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪06:37‬‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه السالم‪:‬‬ ‫محبوب ترین کارها نزد خداوند ع ّز و جلّ در زمین‪،‬‬ ‫دعا کردن است‪.‬‬ ‫[مکارم االخالق‪ :‬ج‪ ،2‬ص‪ ،9‬ح‪]1985‬‬ ‫خبر‬ ‫سند مالکیت حریم «جمعه‬ ‫مسجد» اردبیل اخذ شد‬ ‫ثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستی‬ ‫سرپرستادارهکلمیرا ‬ ‫استان اردبیل از اخذ سند مالکیت برای حریم جمعه مسجد‬ ‫و تجمیع چند قطعه در ان به نام دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران خبر داد‪ .‬فردین عینی اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های واحد‬ ‫حقوقی اداره کل میراث فرهنگی و حل مشکل حدود اربعه‬ ‫جمعه مسجد اردبیل‪ ،‬روز گذشته سند رسمی مالکیت حریم‬ ‫ان به مقدار یکهزار و ‪ ۳۰۰‬متر مربع صادر شــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بدین ترتیب با اخذ سند مالکیت واحد برای تعدادی از‬ ‫اموال غیرمنقول و تجمیع انها در یک ســند‪ ،‬حریم جمعه‬ ‫مسجد اردبیل به عنوان یک بنای تاریخی ثبت ملی شده‪ ،‬ازاد‬ ‫شد‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان اردبیل افزود‪ :‬این سند رسمی مالکیت از اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان اردبیل به صورت تجمیعی‬ ‫به نام دولت جمهوری اســامی و بــه نمایندگی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی صادر شده است‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬اسناد مربوط به امالک موجود در حریم بنای‬ ‫تاریخی جمعه مسجد‪ ،‬سال ها پیش توسط اشخاص حقیقی‬ ‫به میراث فرهنگی واگذار شــده بود اما به دلیل تعارض در‬ ‫حدود‪ ،‬تاکنون اخذ سند تجمیعی امکان پذیر نبود‪ .‬جمعه‬ ‫مسجد اردبیل در شمال شرقی شهر بر روی یک تپه باستانی‬ ‫قرار گرفته و بازمانده مســجد عظیم‪ ،‬گسترده و کم نظیری‬ ‫است که در دوره های مختلف اسالمی بویژه در دوره سلجوقی‬ ‫شکل گرفته و تا اوایل صفوی معمور و اباد بوده است‪ .‬استان‬ ‫اردبیلبا‪ ۱۲‬شهرستانومناطقگردشگریطبیعی‪،‬تاریخی‪،‬‬ ‫مذهبی و اقتصادی در شمال ایران واقع شده است‪.‬‬ ‫افتتاحنخستینهتلمخصوصمعلولاندرمشهد‬ ‫مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی از انچه تاکنون در میزهای‬ ‫تخصصی گردشگری گذشته‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫یکی از پروژه های بزرگ حوزه گردشگری راه اندازی میزهای‬ ‫تخصصی گردشگری است که بر اساس گفته های مسئوالن‬ ‫در قالب ‪ ۴۹‬میز تخصصــی در زیرمجموعه ‪ ۱۳‬کمیته ملی‬ ‫قرار است حوزه گردشگری را به صورت تخصصی پیش برد‪،‬‬ ‫توسعه دهد و موانع و مشکالت پیش روی انرا رفع کند‪.‬‬ ‫ســیدمصطفی فاطمی (مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی) در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به رویکردی کــه در وزارتخانه وجود دارد‪ ،‬بنابران‬ ‫شــد تا با اســتفاده از نمونه هایی که در دنیا وجود دارد و با توجه‬ ‫به ســاختاری که برای توسعه گردشگری موضوعی دارند به حوزه‬ ‫گردشــگری تخصصی ورود کنیــم‪ .‬نمونه هایــی در کنیا‪ ،‬مصر و‬ ‫ارمنســتان و‪ ...‬وجود دارد که تشکیل فدراســیون های موضوعی‬ ‫گردشــگری را دربرمی گیرد‪ .‬از این ســاختار برای شکل دادن به‬ ‫میزهای تخصصی و کارگروه های گردشگری استفاده کردیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حوزه طبیعتگردی ســه میــز تخصصی از جمله‬ ‫ژئوتوریســم و گردشــگری معدن‪ ،‬اکوتوریســم‪ ،‬حیات وحش و‬ ‫قرقگاه ها تشــکیل شــد‪ .‬در این حوزه احصاء معادن دارای قابلیت‬ ‫گردشگری‪ ،‬توجه به محورهای طبیعتگردی و ژئوتوریسم‪ ،‬تشکیل‬ ‫کارگروه های پرنده نگری‪ ،‬شکار و مراکز اشنایی با حیوانات‪ ،‬احیاء‬ ‫مجدد خانه های طبیعتگردی در نقاط مختلف کشــور‪ ،‬تشــکیل‬ ‫مجمع موزه های طبیعتگردی‪ ،‬برگزاری نشســت مراکز تفریحی و‬ ‫اموزشی مرتبط با حیوانات‪ ،‬احصاء مراکز پرنده نگری در استان ها‬ ‫و امــوزش و صدور کارت برای راهنمایــان تخصصی این حوزه ها‬ ‫مد نظر قرار گرفته اســت‪ .‬همچنین به زودی نخســتین همایش‬ ‫گردشگری معدن را در زنجان برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫فاطمی درخصوص حوزه گردشــگری خانــواده محور و میزهای‬ ‫تخصصی ان نیز گفت‪ :‬از ســه میز گردشگری کودک‪ ،‬گردشگری‬ ‫دســترس پذیر (ویژه ســالمندان و معلولین)‪ ،‬گردشگری زوجین‬ ‫و جوانــان که برای این بخش پیش بینی کرده ایم دو میز شــکل‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در این میان محورهای مراکز گردشــگری کودک‪،‬‬ ‫محورهای کودک در شــهرها در دســتور کار قــرار دارد اما هنوز‬ ‫نهایی نشده است‪ .‬همچنین دستورالعملی برای جاذبه های مکمل‬ ‫بــرای کودکان در نظر گرفته شــده‪ ،‬در این میــان با وجود انکه‬ ‫هنوز میز تخصصی گردشگری زوجین و جوانان تشکیل نشده اما‬ ‫ایین نامه خودروهای گردشگری خانواده که همان کمپرها هستند‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪ .‬مناسب سازی محورهای گردشگری را با‬ ‫همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی و ســازمان بهزیســتی پیش‬ ‫می بریم‪ .‬تدوین استانداردهای دسترس پذیری اماکن گردشگری‪،‬‬ ‫پیشــنهاد اختصاص کمک هزینه به اماکن گردشگری از اعتبارات‬ ‫زیرساخت برای در دسترس پذیر کردن مجموعه ها‪ ،‬تعیین مشوق‬ ‫برای توسعه گردشگری افراد دارای معلولیت از جمله نتایجی است‬ ‫که از این حوزه حاصل شده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به انکه یزد موفق شد در نخستین جشنواره گردشگری‬ ‫دســترس پذیر حدود ‪ ۱۷‬کیلومتر از مسیرهای گردشگری خود را‬ ‫برای معلوالن و کم توان های جسمی مناسب سازی کند‪ ،‬از برگزاری‬ ‫دومین جشــنواره در کیش و اماده سازی مسیر گردگشگری برای‬ ‫معلوالن خبر داد و گفت‪ :‬این حوزه نیازمند فرهنگســازی اســت‬ ‫و باید برخی از کارها با رای زنی با مســئوالن انجام شــود‪ .‬برخی‬ ‫از کارها می تواند به ســادگی انجام شــود تا معلــوالن در اولویت‬ ‫ورود قرار گیرند‪ .‬البته که هزینه مناسب ســازی برای گردشگری‬ ‫دسترس پذیر بسیار زیاد است و نمی توان انرا یکجا عملیاتی کرد‪.‬‬ ‫اما تعداد زیادی از مراکز این کار را شروع کرده اند و حتا نخستین‬ ‫هتل مخصوص معلوالن در مشهد به زودی گشایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این مهم حاصل تعامل سرمایه گذار با تشکل های گردشگری است‪.‬‬ ‫مدیرکل توســعه گردشــگری داخلــی وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شکل گیری میزهای تخصصی‬ ‫در حوزه گردشــگری تعالی بخش نیز گفت‪ :‬میز گردشگری ادیان‬ ‫در شــرف تاسیس است و هنوز شــکل نگرفته اما میز گردشگری‬ ‫جنگ و دفاع مقدس در قالب راهیان نور تشــکیل شــده است‪ .‬با‬ ‫همکاری راهیان نور ســعی بران است تا این تورها کمی به سمت‬ ‫گردشگری نزدیک تر و از ظرفیت های استانی در حوزه گردشگری‬ ‫و موزه ها بیشــتر استفاده شــود و جوامع محلی از حضور راهیان‬ ‫نور در مناطق بیشــتر نفع برد‪ .‬همچنین میز گردشگری مذهبی و‬ ‫زیارت در شــرف تاسیس است و میز گردشگری معنوی نیز شکل‬ ‫گرفته‪.‬‬ ‫تفاوت این دو میز در ان اســت که در حوزه گردشــگری معنوی‪،‬‬ ‫از ســایر ادیان برای دیدن مراســم یک دین دیگــر می ایند و در‬ ‫گردشگری مذهبی و زیارت گردشگرانی از همان دین برای دیدن‬ ‫مراسم می ایند‪.‬‬ ‫در حوزه گردشــگری معنوی شاهد برگزاری تورهای متعددی در‬ ‫شهرهایی همچون یزد‪ ،‬کاشان‪ ،‬زنجان و‪ ...‬بودیم که در ایام تاسوعا‬ ‫و عاشورا و اربعین برگزار شــدند‪ .‬حتا نمایشگاه دست نوشته ها و‬ ‫عکس های مربوط به گردشگری معنوی نیز برگزار شد‪.‬‬ ‫فاطمی در ادامه از عدم تشــکیل میزهای تخصصی گردشــگری‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی خبــر داد و گفت‪ :‬میز گردشــگری میراث‬ ‫ملموس‪ ،‬ناملموس و اثار جهانی سه میز تخصصی این حوزه است‪.‬‬ ‫از ان جهت که این موضوعات ســال ها مــورد توجه بوده و خیلی‬ ‫روی این موضوعات کار شده و دستورالعمل ها و ایین نامه های خود‬ ‫را دارد از این رو در اولویت قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫او همچنیــن درخصوص میزهای تخصصی در حوزه گردشــگری‬ ‫ســامت گفت‪ :‬در این حوزه شورایی شــکل گرفته که کارگروه ها‬ ‫در قالب ان فعالیت دارند‪ .‬از این رو خیلی به ان ورود نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مســئول در حوزه گردشــگری ابی‪ ،‬ســه میز‬ ‫تخصصــی در نظر گرفته شــده که از ان جملــه می توان به میز‬ ‫گردشگری کروز و شــناورهای تفریحی‪ ،‬میز گردشگری اب های‬ ‫معدنی‪ ،‬ماســاژ و اب گرم و میز گردشگری ساحلی (دریا‪ ،‬تاالب ها‬ ‫و رودخانه ها) اشــاره داشت اما از انجا که موضوع جدیدی است و‬ ‫گروه هایی در این حوزه فعالیت دارند‪ ،‬نیاز است تا نشست هایی با‬ ‫این گروه ها داشــته باشــیم‪ .‬از این رو هنوز هیچیک از این میزها‬ ‫تشکیل نشده است‪ .‬موانع و مشکالتی در این خصوص وجود دارد‬ ‫که از ان جمله می توان به بحث سوخت‪ ،‬دریافت مجوزها و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬بزرگترین مشکل گردشگری دریایی‪ ،‬صدور مجوزهایی است‬ ‫که به دلیل تعدد دستگاه های دخیل با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫مدیرکل توســعه گردشگری داخلی همچنین درخصوص میزهای‬ ‫تخصصی گردشــگری خــوراک گفت‪ :‬برای این حــوزه چهار میز‬ ‫تخصصی از جمله غذاهای ملل‪ ،‬غذاهای ایرانی‪ ،‬نان و شــیرینی‪،‬‬ ‫دمنوش و ســردنوش‪ ،‬در نظر گرفته شــده که تاکنون همه ان ها‬ ‫تشکیل شده اند‪.‬‬ ‫در این حــوزه تصمیماتی از جمله طرح صــدور کارت تخصصی‬ ‫راهنمایان گردشــگری خوراک‪ ،‬تدوین اطلس گردشگری خوراک‬ ‫اخذ شده‪ .‬شاهد برگزاری رویدادهای گردشگری خوراک در قالب‬ ‫ملی و بین المللی نیز بودیم چنانکه چندی پیش شــاهد برگزاری‬ ‫رویدادی مشــترک بین عمان‪ ،‬هند‪ ،‬افغانســتان و ایران بودیم‪ .‬به‬ ‫زودی رویداد مشــترکی با عمان و ترکیه خواهیم داشــت‪ .‬برنامه‬ ‫ریزی هایی برای برگزاری تور ویژه گردشــگری خوراک نیز انجام‬ ‫شده‪ .‬ایجاد خانه های خوراک های ایرانی در شهرهای ایران نیز مد‬ ‫نظر قرار گرفته‪.‬‬ ‫گردشگری ورزشی یکی دیگر از میزهای تخصصی است که فاطمی‬ ‫به ان اشاره داشــت و گفت‪ :‬جلسه مشترکی با میزهای تخصصی‬ ‫در این زمینه داشــتیم اما هنوز مســئولیت میزها مشخص نشده‪.‬‬ ‫میز گردشگری ماجراجویانه‪ ،‬رویدادهای ورزشی و بازی های بومی‬ ‫و محلــی در این حوزه جای گرفته انــد‪ .‬وزارت ورزش نیز در این‬ ‫خصوص ورود کرده اســت‪ .‬همچنین صدور کارت تخصصی برای‬ ‫راهنمایان گردشــگری ورزشی را مد نظر داریم‪ .‬تقویم رویدادهای‬ ‫گردشــگری ورزشــی و گردشگری کشــاورزی به زودی رونمایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در حوزه گردشــگری روســتایی‪ ،‬سه میز تخصصی از‬ ‫جمله گردشــگری روستایی‪ ،‬عشــایری و کشاورزی تشکیل شده‪.‬‬ ‫دومین نشســت گردشگری کشــاورزی هفته گذشته در لرستان‬ ‫برگزار شــد و کارگاه اموزشی در این راستا برگزار شد‪ .‬با توجه به‬ ‫انکه بین تفکر ما به عنوان نهاد گردشگری با تفکر جهاد کشاورزی‬ ‫تفــاوت وجود دارد از این رو نیاز بود تا کارشناســان این دو حوزه‬ ‫در کنار هم قرار گیرند تا تفکرات به هم نزدیک تر شود و مشکالت‬ ‫و موانع را رفع کنند‪ .‬درحال رسیدن به ادبیات مشترک هستیم‪.‬‬ ‫اطلــس بومگردی هــای ایران‪ ،‬احیای ســایت های گردشــگری‬ ‫روستایی‪ ،‬عشایری و کشــاورزی‪ ،‬بازبینی روستاهای گردشگری‪،‬‬ ‫ارزیابی پروژه ها و پرونده های روســتاهای ثبت جهانی که تاکنون‬ ‫‪ ۵۰‬روستا شناسایی شــده اند که در نوبت ثبت قرار گیرند و‪ ...‬نیز‬ ‫در برنامه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فاطمی درخصوص حوزه گردشگری شهری نیز گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫نیز گردشــگری کاری و صنعتی و پارک هــای موضوعی مد نظر‬ ‫است‪ .‬نباید فراموش کرد که پارک های موضوعی یکی از مهم ترین‬ ‫جاذبه های گردشگر در کشور هستند چنانکه اگر پارک هایی مانند‬ ‫ژوراســیک پارک‪ ،‬پــارک ابی و‪ ...‬را از تهــران حذف کنیم‪ ،‬بخش‬ ‫عمده ای از جاذبه های گردشــگری تهران حذف خواهند شد‪ .‬این‬ ‫امور در دستور کار قرار گرفته اند‪ .‬میز گردشگری خرید نیز در حال‬ ‫شکل گیری است‪.‬‬ ‫او درخصوص وضعیت نهایی پروژه موسوم به «شهر گردشگر» که‬ ‫ارتقای رقابت پذیری مقاصد گردشگرپذیر کشور‪ ،‬معرفی و ترغیب‬ ‫برندهای مقاصد گردشگری اعم از شهر و روستا که در پروژه ملی‬ ‫اعتبارســنجی‪ ،‬ارزیابی و رتبه بندی مقاصد گردشــگرپذیر تعریف‬ ‫می شــود در زمره اهداف ان گنجانده شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح به‬ ‫دنبال برندســازی بود‪ .‬یزد توانست لوح خود را دریافت کند اما به‬ ‫نظر می رسد که درحال حاضر این طرح متوقف شده است‪ .‬اما در‬ ‫دستور کار میز تخصصی گردشگری شهری قرار دارد‪.‬‬ ‫فاطمی با اشاره به عدم تشکیل میزهای تخصصی گردشگری هنری‬ ‫نیز گفت‪ :‬گردشگری موسیقی‪ ،‬هنر گردی و گالری ها‪ ،‬گردشگری‬ ‫ســینما‪ ،‬فیلم و عکاســی را داریم که با وجود برگزاری جلساتی با‬ ‫تعدادی از افراد‪ ،‬هنوز میزهای تخصصی ان تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل توسعه گردشگری داخلی تصریح کرد‪ :‬در حوزه گردشگری‬ ‫ادبی نیز میزهای تخصصی‪ ،‬شعر و ادبیات‪ ،‬داستان سرایی و مفاخر‬ ‫و اسطوره ها در این زمینه جای می گیرند‪.‬‬ ‫اطلس گردشــگری ادبی ایران‪ ،‬المان هــای مفاخر ادبی با قابلیت‬ ‫تبدیل شــدن به جاذبه گردشگری‪ ،‬پیگیری خانه های مفاخر ادبی‬ ‫برای تبدیل شــدن به مقصد گردشــگری‪ ،‬تولیــد محتوا‪ ،‬احصاء‬ ‫داستان ها و روایت های تاریخی که در شهرهای ایران اتفاق افتاده‬ ‫از اهداف این میزهاســت‪ .‬در حوزه گردشگری الکترونیک نیز سه‬ ‫میز ازجمله گردشــگری در فراجهان (متــاورس)‪ ،‬تولید محتوای‬ ‫گردشگری توسط افراد مشهور‪ ،‬میز وبسایت ها و کسب و کارهای‬ ‫گردشگری در نظر گرفته شده که میز متاورس تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بهره گیری از توان شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬تولید محتوای ‪AR‬‬ ‫و ‪ VR‬و… نیز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫فاطمی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۴۰۰‬باند پرواز در کشــور وجود دارد که‬ ‫در اختیار دســتگاه های مختلف است‪ .‬قصد داریم مذاکراتی برای‬ ‫اســتفاده از این ظرفیت و همچنین هواپیماهای تفریحی داشــته‬ ‫باشیم‪ .‬شــبکه پروازهای تفریحی کشور نیز در حال شکل گیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدول هنری‪10‬‬ ‫افقی ‪:‬‬ ‫‏‪ -1‬گوشه ای در دستگاه شور‪ -‬زیبا رو‪ -‬کهنه و فرسوده‪ -2‬نظم و ترتیب‪ -‬کوچکترین مسجد ایران‬ ‫که در اردکان یزد واقع اســت‪ -3‬از حروف یونانی‪ -‬افزایش ان در خون باعث ناراحتی قلبی می‬ ‫شود‪ -‬دریاچه دیدنی لرستان‪ -4‬مغز سر‪ -‬دهمین خلیفه اموی‪ -‬منبع و سرچشمه‪ -5‬دشتی در‬ ‫فارس‪ -‬انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی‪ -‬فتنه‪ -6‬قطعی برای کتاب‪ -‬شناساننده‪ -‬نوعی توپ‬ ‫فوتبال‪ -7‬نوشیدنی حرام‪ -‬گلدسته مسجد‪ -‬مساوی‪ -8‬پول خرد هند‪ -‬خالق تابلوی هنرمندانه‬ ‫لبخند ژوکوند‪ -‬خروس مازندرانی‪ -9‬یکدندگی‪ -‬قبیله ها‪ -‬عزیز و محترم‪ -10‬نمایشنامه معروف‬ ‫شکسپیر‪ -‬شاعر دشتستانی با دوبیتی های ساده و روان‪ -‬دروغی‪ -11‬مقام و مرتبه‪ -‬دلداده منیژه‪-‬‬ ‫متین‪ -12‬خط منشور کوروش‪ -‬بعضی اوقات‪ -‬قورباغه‪ -13‬پسر گودرز در شاهنامه‪ -‬فیلمی ساخته‬ ‫الیا کازان‪،‬کارگردان بزرگ سینمای امریکا‪ -‬من به ‪ ...‬لبت ای دوست گرفتار شدم‪ -14‬لقب گابریل‬ ‫گارسیامارکز‪،‬چهرهسرشناسادبیاتاسپانیا‪-‬اولیندورهازدوراندومزمینشناسی‪-15‬ازمحالت‬ ‫شمال تهران‪ -‬رنگ سیاه‪ -‬یاری کننده‪.‬‬ ‫عمودی ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نگین انگشتر‪ -‬از اثار عبید زاکانی‪،‬شاعر و طنزپرداز قرن هشتم‪ -2‬گزینش‪ -‬درودگر‪ -‬موی‬ ‫گردناسب‪-3‬خشنودی‪-‬لرزشناخوداگاهاندامها‪-‬سریالتلویزیونی‪-4‬سرچشمهحیات‏‪-‬خوب‬ ‫و پسندیده‪ -‬خداوندی‪ -‬شهر استان حضرت عبدالعظیم(ع)‪ -5‬ژانر پرتحرک در سینما‪ -‬ویرایش‬ ‫متن‪ -‬نقدی‪ -6‬زر اندود‪ -‬مستراح‪ -‬فیلمی ساخته مرتضی علی عباس میرزایی بر اساس زندگی‬ ‫علیرضا بیرانوند(در حال اکران)‪ -7‬شنوا‪ -‬به اندازه الزم‪ -‬ابزار نوشتن‪ -8‬واحد اندازه گیری توان‬ ‫الکتریکی‪ -‬از قدیمی ترین موزه های دنیا در سن پترزبورگ‪ -‬افزون‪ -9‬جرقه اتش‪ -‬سرگرمی‪-‬‬ ‫همراه عروس‪ -10‬نویسنده رمان سه‏تفنگدار‏‪ -‬اصطالحی در شطرنج‪ -‬دوستی مجدد پس از قهر‪-11‬‬ ‫ســرور و اقا‪ -‬جنگجوی داوطلب‪ -‬تیمارگر اسب‪ -12‬دنباله رو سوزن‪ -‬خواهر مادر‪ -‬شخصی که‬ ‫نویسنده‪ ،‬حوادث داستان را از زبان او نقل می کند‪ -‬پول ژاپن‪ -13‬مرگ‪ -‬چاپلوسی‪ -‬ویژه‪ -14‬گله‬ ‫چهارپایان‪ -‬مدافع موکل‪ -‬نایب قهرمان جام جهانی ‪ 2018‬روسیه‪ -15‬بازیگر خانم سریال نمایش‬ ‫خانگی»خونسرد»‪-‬خوشنویسنامیعهدقاجار‪.‬‬ ‫طراح جدول‪:‬بیژن گورانی‬ ‫پاسخجدولشماره‪9‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1852

روزنامه هنرمند 1852

شماره : 1852
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه هنرمند 1851

روزنامه هنرمند 1851

شماره : 1851
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه هنرمند 1850

روزنامه هنرمند 1850

شماره : 1850
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه هنرمند 1849

روزنامه هنرمند 1849

شماره : 1849
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه هنرمند 1848

روزنامه هنرمند 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه هنرمند 1845

روزنامه هنرمند 1845

شماره : 1845
تاریخ : 1401/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!