روزنامه هنرمند شماره 1615 - مگ لند
0

روزنامه هنرمند شماره 1615

روزنامه هنرمند شماره 1615

روزنامه هنرمند شماره 1615

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 4‬بهمنماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 8 1615‬صفـــحه ‪ 5000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫جشنواره هنری‬ ‫سرباز اسمانی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مدیر عامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس کشور‪:‬‬ ‫در تجربه جهانی هنر تئاتر‬ ‫ارزش ها و اهداف کشور‬ ‫را به مردم ارائه می دهد‬ ‫بااعالمهیئتانتخاب‪:‬‬ ‫ا ثار راه یافته به بخش تئاتر‬ ‫خیابانی مرصاد معرفی شدند‬ ‫رسانه هایمجازیچقدر برایتولیدمحتواهزینهمی کنند‬ ‫براورد هزینه ‪ 140‬میلیارد دالری!‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫مداحی‬ ‫موسیقی پاپ نیست‬ ‫ارایه خدمات رایگان‬ ‫فرهنگی هنری به بانوان‬ ‫سراسر کشور‬ ‫گالیه هنرمندان صنایع دستی‬ ‫از زمان برپایی نمایشگاه تهران‬ ‫از چرایی تشکیل‬ ‫نفره‬ ‫کمیت ِه ‍ سه ِ‬ ‫نظارت تا مجوز‬ ‫مجدد ‪ ۳۰‬فیلم‬ ‫مشکل بزرگ‬ ‫حوزه کتاب کمبود محل‬ ‫عرضه نسبت به میزان‬ ‫تولید است‬ ‫کرونا روی‬ ‫خوش به صنعت‬ ‫گردشگری جهان‬ ‫نشان می دهد؟‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫با حکم وزیر فرهنگ؛‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان قزوین منصوب شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی محمد حسین فائزی‬ ‫را به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در حکم محمد مهدی اســماعیلی خطاب به‬ ‫محمد حسین فائزی امده است‪ :‬نظر به شایستگی‪ ،‬تجارب‬ ‫ارزشــمند و روحیه انقالبی و دینی جناب عالی‪ ،‬به موجب‬ ‫این حکم به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫قزوین منصوب می شوید‪ .‬از خداوند متعال خواستارم که با‬ ‫یاری همکاران خدوم ان اداره کل و مغتنم شمردن فرصت‬ ‫خدمت به مردم فرهنگ دوســت ان دیار‪ ،‬تحت توجهات‬ ‫و حمایت حضــرت بقیه اهلل االعظم(عج) و رهبری حکیمانه‬ ‫امام خامنه ای(زیدعزه) موفق و موید باشید‪.‬‬ ‫محمــد حســین فائزی متولــد ‪ ۱۳۶۰‬و دانــش اموخته‬ ‫کارشناســی ارشد مهندســی مکانیک از دانشــگاه علم و‬ ‫صنعت اســت که از جمله ســوابق اجرایــی وی می توان‬ ‫به رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان قزوین‪ ،‬عضو شورای‬ ‫فرهنگ عمومی اســتان قزوین‪ ،‬مدیر مسئول خبرگزاری‬ ‫های ایســنا و ایکنا در منطقه خبری اســتان قزوین‪ ،‬عضو‬ ‫کارگروه پژوهش و فناوری و تحول اداری اســتان قزوین‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی و اموزشی جهاد دانشگاهی استان قزوین‪،‬‬ ‫مدیر بخش های مختلف چند دوره نمایشــگاه بین المللی‬ ‫قران‪ ،‬مدیر اردوگاه جهادی شــهدای علم و فناوری جهاد‬ ‫دانشگاهی اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین مدیریت کانون های فرهنگی و هنری مســاجد‬ ‫اســتان قزوین ‪ ،‬مدیریت انتشــارات قند پهلو‪ ،‬مدرس نرم‬ ‫افزارهای گرافیکی‪ ،‬خوشنویســی و نقاشــی‪ ،‬مدرس مرکز‬ ‫استعدادهای درخشان قزوین‪ ،‬مدیر پروژه های پژوهشی و‬ ‫تحقیقاتی مرکز استعدادهای درخشان قزوین‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫علمی کاربردی جهاد دانشــگاهی از دیگر سوابق فرهنگی‬ ‫و رســانه ای مدیر کل جدید فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان قزوین به شمار می رود‪ .‬پیش از این محمدحسین‬ ‫اسماعیلی عهده دار این مسئولیت در استان قزوین بود‪.‬‬ ‫سفیر ایران در اسپانیا‪:‬‬ ‫پیش از کرونا شاهد رشد‬ ‫‪ 40‬درصدی صدور ویزای ایران‬ ‫در اسپانیا بودیم‬ ‫سفیر کشورمان در اســپانیا با اشاره به رشد ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫صدور ویزای ایران در اســپانیا قبل از کرونا گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به امکان صدور ویــزای فرودگاهی دیگر نیازی به مراجعه‬ ‫حضــوری متقاضیان به ســفارت ایران نیســت‪ .‬به دعوت‬ ‫«زوراب پولولیکاشویلی» دبیرکل سازمان جهانی گردشگری‬ ‫در مادرید به ســر می برد‪ ،‬شامگاه جمعه اول بهمن ماه در‬ ‫یک نشست صمیمی و کارشناســانه‪ ،‬پای درد دل فعاالن‬ ‫گردشــگری نشست و در جریان مشــکالت و موانع پیش‬ ‫روی انــان در رونق حضور گردشــگران خارجی در ایران‬ ‫قرار گرفت‪ .‬فقدان برندینگ مناســب برای انگیزه بخشــی‬ ‫به گردشــگران‪ ،‬ایران هراســی و اطالع نداشتن از وضعیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی کشــور‪ ،‬ضعف امکانات و مراکز اقامتی‪،‬‬ ‫ضرورت راه اندازی بخش ویژه گردشگری در سفارتخانه ها‬ ‫برای ارائه تســهیالت و هدایت الزم گردشــگران‪ ،‬غفلت و‬ ‫معرفــی نکردن ظرفیت هــای ائینی بــرای مقاطع زمانی‬ ‫خاص کشــور‪ ،‬ضعف در راهنمایان زبان های خاص به ویژه‬ ‫اســپانیولی‪ ،‬معرفی نکردن حرفه ای گردشــگری خوراک‬ ‫و مزیت های نســبی کشــورمان در این بخش و ضرورت‬ ‫تخصیص بخشــی از درامدهای ناشــی از خروج گردشگر‬ ‫از کشور به زیرساخت های گردشــگری و حمایت مالی از‬ ‫اسیب دیدگان این حوزه در شرایط بحرانی از جمله موارد‬ ‫مورد تاکید فعاالن حوزه گردشگری در این نشست بود‪ .‬در‬ ‫این نشست قشقاوی سفیر کشورمان در اسپانیا نیز با اشاره‬ ‫به رشــد ‪ ۴۰‬درصدی صدور ویزای ایران در اسپانیا قبل از‬ ‫کرونا گفت‪ :‬بــا توجه به امکان صدور ویزای فرودگاهی در‬ ‫ایران و روش الکترونیکــی دریافت اطالعات از متقاضیان‪،‬‬ ‫نیازی به حضور انان در محل سفارت در مادرید نیست‪.‬‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫یکیازمشکالتبزرگحوزهکتابکمبودمحلعرضه‬ ‫نسبتبهمیزانتولیداست‬ ‫رئیس انجمن قلم گفت‪ :‬یکی از مشــکالت بزرگ ما در حوزه‬ ‫کتاب‪ ،‬بحث کتابفروشــی ها و کمبود تعداد ان ها در مقایسه‬ ‫با ناشران اســت‪ ،‬زیرا محل عرضه بسیار کمتر از میزان تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫محسن پرویز اظهار داشت‪ :‬یکی از مشکالت بزرگ ما در حوزه‬ ‫کتاب‪ ،‬بحث کتابفروشی ها و کمبود تعداد ان ها در مقایسه با‬ ‫ناشــران است‪ ،‬زیرا محل عرضه بســیار کمتر از میزان تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرویــز بــه لــزوم برنامه ریزی در طول ســال بــرای جبران‬ ‫کاســتی های محل عرضه کتاب اشــاره کرد و گفت‪ :‬ضروری‬ ‫است درباره این مسائل اتاق های فکر تشکیل و جوانب مختلف‬ ‫کار بررســی شده و از تجربیات افرادی که در گذشته کارهای‬ ‫مشابه انجام دادند استفاده و راه حل های مناسبی برای بهبود‬ ‫و رونق کتابخوانی در کشور اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به تاثیرات نمایشگاه مجازی کتاب در صنعت‬ ‫نشر اظهار کرد‪ :‬از دو منظر می توان به این نمایشگاه نگاه کرد؛‬ ‫نخست بحث تحول در نگاه به حوزه توزیع و رساندن محصول‬ ‫فرهنگی به دســت مخاطب‪ ،‬اطالع رســانی بــرای مخاطبان‬ ‫و بهره بــرداری از فضای مجازی در خدمت مســائل فرهنگی‬ ‫اســت و منظر دوم این اســت که این تجارب چقدر می تواند‬ ‫در گســترش کتابخوانی و مســائل مرتبط با رونق این حوزه‬ ‫موفق باشد‪.‬‬ ‫پرویز درباره تاثیر نمایشــگاه مجازی کتــاب تهران در رونق‬ ‫کتابخوانــی و مباحث مرتبط با ان بیان کــرد‪ :‬داده هایی که‬ ‫این نمایشــگاه ارائــه می دهد اطالعات ذی قیمتی اســت که‬ ‫اگر تجزیه و تحلیل نشــود مثل این اســت که مجموعه ای از‬ ‫جواهرات را بدون استفاده دور ریخته باشید‪ .‬اینکه گرایش ها‬ ‫به کدام سمت است‪ ،‬افراد چگونه از برگزاری نمایشگاه مطلع‬ ‫می شــوند‪ ،‬چه میزان می توانند کتاب بخرند و اگر نمایشــگاه‬ ‫نبود ایا خریدی انجــام می دادند و این خرید را از چه کانالی‬ ‫انجام می دادند؛ همه اطالعات ارزشمندی است که باید به ان‬ ‫توجه کرد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ما باید از این تحوالت اســتقبال کنیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باید خوشــحال باشــیم از اینکه اضطرار و ناچاری ناشی‬ ‫از بیمــاری کووید ‪ ،۱۹‬ما را به این ســمت برده اســت که از‬ ‫تکنولوژی جدید و فضاهای جدید استفاده کنیم‪.‬‬ ‫واقعیت این است که اگر اضطرار نبود شاید خیلی سخت می شد‬ ‫اصناف را متقاعد کرد که االن زمان پیشرفت تکنولوژی است‪،‬‬ ‫فضای مجازی در بخش های مختلــف میدان داری می کند و‬ ‫می شود از این فضا برای بحث کتاب و رساندن کتاب به دست‬ ‫مخاطبان استفاده کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قلم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬گزارش یکی از پلتفرم های فروش‬ ‫انالین کتاب نشــان می دهد که فروش کتاب در فضای مجازی‬ ‫وضعیــت خوبی دارد و می توان به این نتیجه رســید که قیمت‬ ‫و هزینــه کتاب عامل تاثیرگذار در فــروش کتاب نبوده و برای‬ ‫بخشی از جامعه و اقشار مختلف بحث قیمت در اولویت نیست‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما از نمایشگاه مجازی کتاب تهران اموختیم‬ ‫که برای برگزاری نمایشــگاه کتاب و رساندن کتاب به دست‬ ‫مخاطبــان می توانیم از ظرفیت های فضای مجازی اســتفاده‬ ‫کنیم که یک اقدام مثبت و خوب بود‪ ،‬هرچند توقع این است‬ ‫که هرچه پیش می رویم مشکالت کار کمتر شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قلم با بیان اینکه بارها تالش شــده اســت این‬ ‫مشکل برطرف شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اغلب به دلیل مضیقه های‬ ‫مالی و سایر مشکالت‪ ،‬عمال برطرف شدن این نقص امکان پذیر‬ ‫نشــد‪ ،‬در حالی که اگر امــروز از تجربه فضای مجازی کمک‬ ‫بگیریم‪ ،‬شــاید خیلی راحت تر بتوانیم این مشــکل را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مشاور اجتماعی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد‪:‬‬ ‫ارایه خدمات رایگان فرهنگی هنری به بانوان سراسر کشور‬ ‫کلیه مراکز فرهنگی و هنری وابســته بــه وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در سراسر کشور به مناسبت روز زن به صورت‬ ‫رایگان به ارایه خدمات به بانــوان خواهند پرداخت‪ .‬عاطفه‬ ‫خادمی مشــاور اجتماعی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با‬ ‫اعــام این خبر گفت‪ :‬با رایزنی های صورت گرفته همچنین‬ ‫کلیه کتابخانه های عمومی کشــور نیز در این روز از بانوان‬ ‫متقاضی به صورت رایگان ثبت نام خواهند کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫از تقدیر ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از زینت السادات‬ ‫امامی پیشکســوت هنرهای تجسمی کشــورمان خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این هنرمند پیشکســوت که شــاهکار هنری معراج‬ ‫توســط وی در قالب هنر سوخت خلق شده است؛ یکی از‬ ‫زنان پیشکســوت عرصه هنرهای تجسمی است که در حوزه‬ ‫خلق اثار معنا گرا در هنر های تجسمی سابقه طوالنی دارد‪.‬‬ ‫خادمی در ادامه با اشــاره به اینکه برنامه های کالن وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در حوزه حمایت از هنرمندان بانوی‬ ‫عرصــه فرهنگ و هنر‪ ،‬نگاهی جامع راهبردی و تحقق گرا و‬ ‫براســاس سیاست های دولت سیزدهم دارد افزود‪ :‬در برنامه‬ ‫های اتی ایــن وزارتخانه نقش زنان عرصه فرهنگ و هنر با‬ ‫توجه بــه جایگاه اجتماعی و نقش افرینــی انان؛ بر مبنای‬ ‫اصل خانواده محوری در سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی‬ ‫مــورد تاکید خواهد بود‪ .‬وی در ادامه با اشــاره به اینکه در‬ ‫ایــن وزارتخانه اهتمام ویــژه ای به حوزه زنان و خانواده در‬ ‫برنامه های تحولی وزارتخانه خواهد شد افزود‪ :‬در این زمینه‬ ‫فعال ســازی ظرفیت بانوان عرصه فرهنگ و هنر به صورت‬ ‫تخصصی و در ســطح ملی مورد نظر است که کم و کیف ان‬ ‫در اینــده اعالم خواهد شــد‪ .‬در ادامه برنامه های این هفته‬ ‫ی وزارتخانه‪ ،‬برگزاری برنامه مرشــد خوانی و نقالی خوانی‬ ‫در وصف حضرت زهرا (س) و اجرای تئاتر مناسبی در پهنه‬ ‫تئاتر شــهر نیز همزمان با روز زن برگزار خواهد شد‪ .‬دیدار‬ ‫وزیــر فرهنگ با زنان نخبه عرصــه فرهنگ و هنر در قالب‬ ‫ضیافت شــام از دیگر برنامه های تدارک دیده شده برای از‬ ‫ســوی این وزارتخانه در این هفته اســت‪ .‬پیش از این وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران از ارایه تسهیالت ویژه به مناسبت هفته‬ ‫بزرگداشت زن خبر داده بود که بر این اساس به کتاب هایی‬ ‫که با موضوعات زندگی و شــخصیت حضرت فاطمه (س) ‪،‬‬ ‫مقام شــامخ زن‪ ،‬مادران و همسران شهدای گرانقدر و زنان‬ ‫ایثارگر‪ ،‬عرضه شــده اند تا دو برابر سقف یارانه برخودار می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫خانه موزه اقای بازیگر میزبان کودکان می شود‬ ‫مدیر خانه مــوزه انتظامی خبر می دهد که با عادی شــدن‬ ‫نســبی شــرایط‪ ،‬درهای این مکان هنری بار دیگر به روی‬ ‫تماشــاگران و بویژه کودکان‪ ،‬باز خواهد شــد‪ .‬خانه نشینی‬ ‫کرونایــی در دو ســال اخیر‪ ،‬زندگی را بر بســیاری از مردم‬ ‫ســخت کرد و در این بین کودکان شــرایط دشوارتری هم‬ ‫داشــتند‪ .‬بســیاری از خانواده ها ناچار بودند برای مراقبت از‬ ‫فرزندان خود انــان را از فعالیت های بیرون از خانه دور نگه‬ ‫دارند ولی حاال با عادی تر شــدن شــرایط‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫می توان بخشی از فعالیت ها را با در نظر گرفتن پروتکل های‬ ‫بهداشتی از سر گرفت‪.‬‬ ‫در همین زمینه شکرخدا گودرزی‪ ،‬مدیر خانه موزه انتظامی‬ ‫می گوید که برنامه های اجرایی این ســالن بار دیگر از ســر‬ ‫گرفتــه می شــود و این مــکان در چند روز اینــده میزبان‬ ‫تماشــاگران تئاتر خواهد شــد‪ .‬او ادامه می دهــد‪ :‬حاال که‬ ‫کرونــا تا حدودی فروکش کرده‪ ،‬مــا هم اجراهای خود را از‬ ‫ســر می گیریم و به طور همزمان میزبان اجراهای بزرگسال‬ ‫و کودک خواهیم بود‪ .‬این کارگردان با اشــاره به اســتقبال‬ ‫تماشاگران از اجرای نمایش های کودک در این سالن اضافه‬ ‫می کند‪ :‬این خانه موزه پیشینه درخشانی در زمینه کارهای‬ ‫کودک دارد‪ ،‬نمایش های بســیار خوبی در اینجا اجرا شده و‬ ‫با استقبال گرم تماشاگران رو به رو شده است‪ .‬به طوری که‬ ‫این سالن در منطقه قیطریه به عنوان یکی از سالن های فعال‬ ‫تئاتر کودک شناخته می شود‪.‬‬ ‫گودرزی هم مانند بسیاری از فعاالن تئاتر از کمبود سالن های‬ ‫نمایشی در نقاط گوناگون شهر غمگین است و ادامه می دهد‪:‬‬ ‫در این منطقه سالن تئاتر بسیار کم است‪ .‬فقط فرهنگسرای‬ ‫نیاوران را داریم که فعالیت نمایشــی ان وابســته به سلیقه‬ ‫مدیران در هر دوره متفاوت است و به همین دلیل بسیاری از‬ ‫نمایش های ما مورد توجه تماشاگران قرار می گیرند و بویژه‬ ‫این اســتقبال در مورد کارهای کودکان بیشتر هم هست‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬در حال حاضر ســالن خانه موزه انتظامی همچون‬ ‫روال قبــل صبح ها و در اولین نوبت نمایش عصر میزبان اثار‬ ‫کودکان اســت و دومین نوبت اجرای ان در عصرها ویژه اثار‬ ‫بزرگساالن است‪.‬‬ ‫گودرزی گروه های فعال کودک را برای اجرای برنامه در این‬ ‫سالن دعوت می کند و خبر می دهد که برنامه های این سالن‬ ‫تا پایان امســال مشخص شده و مشــغول برنامه ریزی برای‬ ‫سال اینده هستند‪ .‬مدیر خانه موزه انتظامی یاداوری می کند‬ ‫که با حمایت شــهرداری منطقه‪ ،‬سیســتم نور و صدای این‬ ‫مکان هنری در دوران کرونا تجهیز شــده و این اتفاق هم در‬ ‫ســالن نمایش رخ داده و هم در کل مجموعه‪ .‬به گفته او‪ ،‬در‬ ‫یکی دو روز اینده‪ ،‬اجراهای بعدی این سالن اعالم می شود‪.‬‬ ‫قاتلخالقیتدرهنرمندانگرافیکرابشناسید‬ ‫«پایین امــدن کیفیت و کمبــود ایده هــای خالقانه میان‬ ‫طراحــان گرافیک کشــورمان نگران کننده اســت‪ .‬یکی از‬ ‫مشــکالتی که گرافیک امروز ما با ان درگیر شده‪ ،‬این است‬ ‫که اکثر طراحان به دنبال فراگیری نرم افزارهای گرافیکی و‬ ‫تکنیک های اجرایی ان هستند و خالقیت رفته رفته در هنر‬ ‫گرافیک رنگ باخته اســت‪ ».‬جمالت باال بخشی از اظهارات‬ ‫رامین صــادق طهرانی‪ ،‬هنرمند و طراح گرافیک اســت که‬ ‫به تازگی عنوان برترین طراح لوگوی اســیا و اقیانوســیه در‬ ‫‪ wolda 2021‬را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫‪ WOLDA‬یــا همــان ‪Worldwide Logo Design‬‬ ‫‪ Award‬یکــی از معتبرترین رقابت هــای جهانی در حوزه‬ ‫گرافیک اســت که به طراحی لوگو اختصاص یافته اســت‪.‬‬ ‫امســال در دوازدهمیــن دوره این رقابت هــا‪ ،‬رامین صادق‬ ‫طهرانی موفق به کســب مقام اول و دریافت جایزه طالیی با‬ ‫به دست اوردن بیشــترین ارا از هیات داوران شد‪ .‬در ادامه‬ ‫گفت وگوی این هنرمند درباره جایگاه هنر گرافیک در ایران‬ ‫و مشکالت پیش رو را می خوانید‪ .‬طهرانی با اشاره به این نکته‬ ‫که ایران با کشورهای پیشــرفته صنعتی در زمینه گرافیک‬ ‫فاصله زیادی دارد‪ ،‬درباره علت این مســاله گفت‪« :‬علت ان‬ ‫را می توان در نداشــتن شــناخت کافی از گرافیک معاصر‬ ‫جهان و استفاده نکردن از المان های فرهنگ و هنر ایران در‬ ‫اثار هنرمندانمان جســتجو کرد‪ ».‬این هنرمند درباره سطح‬ ‫لوگوهایی که در حال حاضر طراحی می شــوند‪ ،‬چنین اظهار‬ ‫کرد‪« :‬گرافیک و طراحی لوگو به نوعی هنر کاربردی اســت‬ ‫و بخش گســترده ای از ان با تجارت و به تبع ان با تبلیغات‬ ‫ســر و کار دارد و گاهی اعمال نظرهای غیرکارشناســانه و‬ ‫سلیقه ای ســفارش دهندگان اثار نهایی را فاقد ارزش های‬ ‫هنری کــرده که این خود یکی از چالش های دردسرســاز‬ ‫طراحان اســت‪ .‬از طرفی فقر اموزشی و کمبود اساتیدی که‬ ‫به دانش روز گرافیک مجهز هستند‪ ،‬موجب شده که هر روزه‬ ‫از تعداد لوگوهای استاندارد و باکیفیت هنری کاسته شود‪».‬‬ ‫او همچنین اظهار کرد‪« :‬البته هر پدیده ای را بایســتی با در‬ ‫نظر گرفتن ویژگی های زمان خودش مورد بررســی قرار داد‪.‬‬ ‫ایران متاسفانه در دهه های اخیر در زمینه گرافیک پیشرفتی‬ ‫نداشته و به روز نشده و لوگوهایی که توسط اساتیدی چون‬ ‫مرتضــی ممیز و هنرمندان هم نســل او طراحی شــده اند‬ ‫از لحــاظ فرم و محتوا به مراتب زیباتر و به اســتانداردهای‬ ‫جهانی نزدیک تر بودند‪ ».‬طهرانی در ادامه به این ســوال که‬ ‫ایا استفاده افراطی از نرم افزارهای طراحی باعث از بین رفتن‬ ‫خالقیت شــده است یا خیر؟ چنین پاسخ داد‪« :‬نرم افزارها را‬ ‫شــاید بتوان قاتل خالقیت هنرمندان گرافیک معرفی کرد‪.‬‬ ‫نرم افزارها برای ســهولت کار و اجرای دقیق ایده ها طراحی‬ ‫شــده اند ولی در عمل به خاطر عــدم درک صحیح از این‬ ‫برنامــه ها‪ ،‬در ایــران افت کیفی طراحــی گرافیک را باعث‬ ‫شده اند‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬در ایران طوری شده که هر شخصی‬ ‫کــه نرم افزاری را اموزش می بینــد به تصور اینکه گرافیک‬ ‫می داند بالفاصله شروع به کار کرده و به این هنر صدمه می‬ ‫زنــد در صورتی که این مقوله زیرســاخت های خود را الزم‬ ‫دارد؛ مثال دانستن مبانی هنرهای تجسمی‪ ،‬فرم‪ ،‬محتوا‪ ،‬رنگ‬ ‫و ‪ ». ...‬طهرانی درباره اســتقبال بیــش از حد افراد به حوزه‬ ‫گرافیک اظهار کرد‪« :‬به نظر من این اتفاق ریشــه در مسایل‬ ‫اقتصادی و اجتماعی جامعه کنونی ما دارد‪ .‬یعنی زمانی همه‬ ‫می گفتند که اگر سراغ رشته های هنری بروید نابود خواهید‬ ‫شد و از یک جایی به بعد بخاطر نیاز بخش صنعت و اقتصاد‬ ‫به تبلیغات توجهات به رشــته گرافیک جلب شــد و مطابق‬ ‫معمول بیش از نیاز‪ ،‬طراح به جامعه تزریق شد‪ .‬طراحانی که‬ ‫بیشترشــان به خاطر کسب درامد جذب این حرفه شدند‪».‬‬ ‫این هنرمند با توجه به لــزوم گذراندن دوره های گرافیک و‬ ‫اموزش هــای تخصصی‪ ،‬در اخر اظهار کرد‪« :‬برای کمک به‬ ‫وضعیت گرافیک ایران‪ ،‬درصدد برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫و برپایــی کارگاه های اموزشــی در زمینــه طراحی لوگو و‬ ‫خالقیت در تبلیغات برای مشتاقان این رشته هستم‪».‬‬ صفحه 2 ‫معارفه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی برگزار شد‬ ‫هنرمند‪-‬استان مرکزی‪ :‬مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بنیاد‬ ‫مســکن انقالب اسالمی استان مرکزی با حضور دکتر نیکزاد‪-‬‬ ‫ریاســت بنیاد مسکن انقالب اســامی ‪ ،‬دکتر مخلص االئمه‪-‬‬ ‫اســتاندار مرکزی‪ ،‬سردار کریمی‪ -‬فرمانده سپاه روح ا‪ ...‬استان‬ ‫مرکزی و حجت االسالم حقدادی‪ -‬مســئول دفتر نمایندگی‬ ‫ولی فقیه در بنیاد مسکن استان مرکزی برگزار گردید ‪.‬در این‬ ‫مراســم که مهندس محترمی‪ -‬رئیس بسیج سازندگی استان‬ ‫مرکزی و مشــاور تام الختیار استاندار مرکزی‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫و المســلمین حســینی پور‪ -‬امام جمعه شهرســتان خمین‪،‬‬ ‫دکتر زندیه وکیلی‪ -‬معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫مرکزی‪ ،‬مدیران دســتگاه های اجرایی استان و کارکنان بنیاد‬ ‫مسکن اســتان مرکزی نیز حضور داشتند از زحمات مهندس‬ ‫رضافرح‪ -‬مدیر کل تقدیر و مهندس علی عســگری به عنوان‬ ‫مدیر کل جدید بنیاد مســکن اســتان مرکزی معرفی گردید‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مسکن انقالب اســامی گفت‪ :‬ساخت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مســکونی از مجموع یک میلیون واحد مســکونی تعهد‬ ‫مــورد نظر دولت‪ ،‬برعهده این بنیاد قــرار دارد‪« .‬اکبر نیکزاد»‬ ‫روز چهارشنبه در ایین تکریم و معارفه مدیر کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی استان مرکزی در اراک افزود‪ :‬اکنون ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫و‪ ۳۷‬واحد مسکونی شامل ‪ ۱۵۷‬هزار و ‪ ۶۹۹‬واحد در روستاها‬ ‫و ‪ ۵۴‬هزار ‪ ۳۳۸‬واحد در شــهرها توسط بنیاد مسکن در حال‬ ‫ســاخت است‪.‬وی اظهار داشــت‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫عصای دست مسئوالن نظام اســت و بازسازی مناطق اسیب‬ ‫دیده از سیل و زلزله را برعهده دارد‪.‬رئیس بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اســامی گفت‪ :‬فرصت خدمت رسانی به مردم همیشه فراهم‬ ‫نیست و مدیران باید در هر دستگاهی و هر سنگری قرار دارند‬ ‫بهتریــن خدمت به مردم را ارایه کنند‪.‬نیکزاد افزود‪ :‬اکنون ‪۵۴‬‬ ‫درصد مســکن روستایی استان مرکزی نوســازی شده و ‪۴۶‬‬ ‫درصد باقی مانده نیز باید مورد نوســازی قرار گیرد‪.‬همچنین‬ ‫استاندار مرکزی گفت‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی با عملکرد‬ ‫درخشــان و کارامد سرامد دستگاه ها و سازمان هایی است که‬ ‫در امر محرومیت زدایی خدمت رسانی دارند‪.‬‬ ‫«فرزاد مخلص االئمه» در نشســت معارفه و تکریم مدیرکل‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی افزود‪ :‬بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اســامی یادگار حضــرت امام راحل اســت و اکنون‬ ‫نهادهــای متعددی در حوزه محرومیت زدایی فعال هســتند‬ ‫و نهادهــای متعدد غیردولتی و بخش هــای مردمی در حوزه‬ ‫محرومیت زدایی فعالیت دارند که حجم گسترده ای را ترسیم‬ ‫می کنند‪.‬اســتاندار مرکزی گفت‪ :‬با حضور این بخش ها حرکت‬ ‫خوبی در حــوزه محرومیت زدایی صورت گرفتــه اما واقعیت‬ ‫این اســت که هنوز بعد از چند دهه محرومیت به طور کامل‬ ‫پایان نپذیرفته و هنوز بخش های متعددی در همین اســتان‬ ‫مرکزی دســت به گریبان موضوعات و شــاخه های متعددی‬ ‫از محرومیت از جمله در بخش مســکن هســتند‪.‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬اســتانداری مرکزی هفته گذشته ستاد مرکزی هماهنگی‬ ‫و هدایــت طرح های محرومیت زدایی را تشــکیل داد البته نه‬ ‫فقط تشــکیل ستاد‪ ،‬بلکه ستاد قرارگاهی‪ ،‬تا بتوانی هم افزایی‬ ‫موثر در بخش دولتی‪ ،‬همگام با حوزه های عمومی و غیردولتی‬ ‫را ایجــاد کرد و یکی از نیروهــای توانمند دعوت به همکاری‬ ‫شــده و اختیارات استانداری به این ســتاد تفویض تا بتواند با‬ ‫همه دستگاه ها همراه باشد‪.‬مخلص االئمه افزود‪ :‬این مهم باعث‬ ‫خواهد شــد سرعت و شــتاب در امر محرومیت زدایی استان‬ ‫به وجود اید و دســتگاه های مرتبط استان مرکزی که یکی از‬ ‫این مجموعه ها بنیاد مســکن انقالب اسالمی است‪ ،‬همکاری‬ ‫تنگاتنگی داشته باشند‪.‬مدیر کل ســابق بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی اســتان مرکزی نیز گفت‪ :‬در ‪ ۲‬سال گذشته سه هزار‬ ‫واحد مســکونی در اســتان مرکزی بــرای محرومان با کمک‬ ‫سپاه استان مرکزی ســاخته شده است‪«.‬محمدرضا رضافرح»‬ ‫افزود‪ :‬ساخت ‪ ۲۴‬واحد مســکونی ویژه خانواده مدافعان حرم‬ ‫در اســتان مرکزی نیــز عملیاتی شــده و در اختیار انان قرار‬ ‫گرفته است‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬هفت هزار واحد مسکونی اسیب‬ ‫دیده از بارندگی ‪ ۲‬ســال گذشــته توسط بنیاد مسکن و سپاه‬ ‫بازســازی شد و ‪ ۲۴۰‬واحد اقشار کم درامد نیز تحویل شده و‬ ‫‪ ۱۵۰‬واحــد نیز در مراحل اجرایی قرار دارد که ‪ ۱۴۰۱‬تحویل‬ ‫می شــود‪.‬رضا فرح افزود‪ :‬در طرح اقدام ملی مســکن و مقاوم‬ ‫ســازی‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۴۲۵‬واحد در مراحل مختلف ســاخت‬ ‫قرار دارند و جایگاه اســتان مرکزی در ســاخت مسکن‪ ،‬رتبه‬ ‫نخست کشــور است‪.‬سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی‬ ‫استان مرکزی نیز گفت‪ :‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی به برکت‬ ‫نام امام خمینی(ره) و توجه مقام معظم رهبری به عنوان نهاد‬ ‫متولی مسکن محرومان و تالش برای محرومیت زدایی فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬بیــش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت اســتان‬ ‫مرکزی در ‪ ۱۲‬شهرستان ساکن هستند‪.‬‬ ‫نیروهای خدماتی شهرداری گرگان در ازمون سرمای اول بهمن ماه سربلند شدند‬ ‫هنرمند‪-‬استان گلستان‪ :‬مهندس محمدرضا سبطی درخصوص‬ ‫خدمات رسانی و امدادرسانی عوامل شهرداری گرگان در سرمای‬ ‫نخستین روز بهمن ماه اظهار داشت‪ :‬پس از صدور هشدار سطح‬ ‫نارنجی و هشدار شامگاه پنجشنبه در شهر گرگان تمهیدات الزم و‬ ‫برنامه ریزی جهت خدمات رسانی بهتر انجام و نیروهای عملیاتی‪،‬‬ ‫امدادی و خدمات شهری و همچنین بسیج ماشین االت و تجهیزات‬ ‫انجام شد‪.‬سبطی افزود‪ :‬در حوزه خدمات شهری اعزام ماشین االت و‬ ‫تجهیزات از جمله برف روب‪ ،‬گریدر‪ ،‬کامیون و ‪ ...‬به محور ناهارخوران‬ ‫و زیارت جهت اســتقرار و خدمات رسانی به موقع صورت گرفت‬ ‫و تعدادی لودر برای بارگیری ماســه و نمک و استقرار در منطقه‬ ‫ناهارخوران و زیارت مجهز گردیدند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬خدمت رســانی‬ ‫از ســاعت ‪ 3‬بامداد اغاز گردید و خداوند را شــاکریم که با انجام‬ ‫اقدامات به موقع مسیر تردد در محور گردشگری زیارت بازگشایی‬ ‫شد‪.‬سبطی‪:‬نیروهای خدماتی شهرداری گرگان در ازمون سرمای‬ ‫اول بهمن ماه سربلند شدند‪.‬شهردار گرگان در ادامه گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫حمل و نقل نیز در شامگاه پنجشنبه بازدید فنی هر دوساعت یکبار‬ ‫انجام گردید که حدود ‪ 70‬دستگاه اتوبوس اماده خدمت رسانی در‬ ‫روز جمعه شدند‪.‬ســبطی با بیان اینکه بازدید فنی از جایگاه های‬ ‫ســوخت نیز به صورت مستمر انجام گردید‪ ،‬گفت‪ :‬چند دستگاه‬ ‫اتوبوس و مینی بوس مجهز به زنجیرچرخ جهت انتقال شهروندان‬ ‫به صورت مســتمر تا ساعت ‪ 12‬جمعه شــب فعال بودند‪.‬وی به‬ ‫خدمات رسانی در حوزه سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬این سازمان نیز با نیروی انسانی‪ ،‬تجهیزات و ادوات‬ ‫جهت پاکسازی پارک ها و معابر و حفاظت از فضای سبز در حالت‬ ‫اماده باش قرار گرفت‪.‬سبطی‪:‬نیروهای خدماتی شهرداری گرگان در‬ ‫ازمون سرمای اول بهمن ماه سربلند شدند‪.‬شهردار گرگان ادامه داد‪:‬‬ ‫برف تکانی از درختان سفیدپوش در محور ناهارخوران‪ ،‬کیسه پیچ‬ ‫نمودن درختان‪ ،‬کف شورهای اب پارکها‪ ،‬هرس درختان خطرساز‬ ‫و درگیر با سیم های برق‪ ،‬پاشیدن ماسه در معابر پارکها از جمله‬ ‫اقدامات دیگر بودند‪.‬سبطی خاطرنشان کرد‪ :‬نیروهای عملیاتی و‬ ‫امدادی سازمان اتشنشانی و خدمات ایمنی نیز مانند همیشه با تمام‬ ‫توان در حالت اماده باش قرار گرفتند‪.‬به گفته وی‪ ،‬تیم های عملیاتی‬ ‫به موقع در محل بیش از ‪ 20‬مورد حادثه گزارش شده اعزام شدند‬ ‫که که ‪ 16‬مورد حوادث امروز مربوط به ابگرفتگی منازل و معابر و‬ ‫‪ 6‬مورد گرفتار شدن خودرو در خیابان به علت بارندگی و لغزندگی‬ ‫جاده بودند‪.‬شهردار گرگان در ادامه گفت‪ :‬ضمن اینکه موضوع اب‬ ‫گرفتگی در محل احداث پروژه زیرگذر افســران ‪ -‬انجیراب نیز در‬ ‫زمان بهره برداری پروژه به طور کامل مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان البرز ‪:‬‬ ‫با کم کردن چند درجه بخاری خود یاری رسان سایر‬ ‫شهروندانباشیم‬ ‫هنرمند‪-‬اســتان البرز‪ :‬سرپرست شرکت گاز‬ ‫استان البرز در راستای توصیه ترویج مصرف‬ ‫بهینه گاز و تداوم خدمــت خدمات به مردم‬ ‫شریف استان البرز گفت‪:‬مشترکین محترم گاز‬ ‫طبیعی لطفاً وخامت با کم کردن چند درجه از‬ ‫بخاری های گازی ویا موتور خانه های منازل‬ ‫خود و استفاده از پوشش گرم زمستانی گرما‬ ‫بخشــی خانه خانواده خود وسایل شهروندان‬ ‫ا حفظ نمایید‪ .‬ســید رضا غفاریان با اشــاره‬ ‫به موج ســرما و افزایش ســرانه گاز مصرفی‬ ‫مسکونی اظهار داشت ‪ :‬گاز یک سرمایه ملی‬ ‫است که همه مردم حق بهره مندی منطقی‬ ‫تر ان را دارند‪ ،‬ولی همگان باید بتوانند در این‬ ‫برودت هوا از این نعمت به درســتی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬صرفه جویی و مصرف بهینه‬ ‫گاز در کاهــش هزینه های خانــوار و به تبع‬ ‫ان در اقتصاد کشــور تاثیر مهمی دارد وقطعا‬ ‫صرفــه جویی در مصرف انــرژی گاز ضروری‬ ‫است ومیتواند در این هوای سرد از قطعی این‬ ‫انرژی پیشگیری نماید‪ .‬سرپرست شرکت گاز‬ ‫اســتان البرزدر ادامه از امادگی کامل پرسنل‬ ‫این شرکت برای خدمتگزاری به مردم و حفظ‬ ‫پایداری جریان گاز خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫کلیه اکیپ های امدادی در شهرها و روستاهای‬ ‫استان اماده برطرف کردن مشکالت احتمالی‬ ‫مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی می‬ ‫باشند‪ .‬سیدرضاغفاریان با اعالم این خبر که‬ ‫در حال حاضر هیچگونه افت فشــار در البرز‬ ‫گزارش نشده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مشترکین عزیز‬ ‫می توانند در طول شبانه روز در صورت بروز‬ ‫هر گونه مشــکل و یا حادثه با شــماره ‪194‬‬ ‫(مرکز پیــام و اتفاقات شــرکت گاز) تماس‬ ‫حاصل نمایند‪ .‬وی در پایان از همه هموطنان‬ ‫فهیم درخواست کرد تا با رعایت دمای اسایش‬ ‫(‪ 18‬الــی ‪ 21‬درجه)‪ ،‬زمینه بهره مندی همه‬ ‫مشــترکین گاز در استان و کشور را از نعمت‬ ‫گاز طبیعی فراهم نمایند‪.‬‬ ‫برگزاری ایین عملیات اجرایی طرح ‪ ۲‬هزار هکتاری بیابان زدایی و کاشت نهال‬ ‫در خوزستان به مناسبت روز هوای پاک‬ ‫هنرمند‪-‬استان خوزستان‪ :‬مسعود منصور معاون وزیر و رئیس‬ ‫سازمان جنگل ها مراتع و ابخیزداری کشور می گوید‪ :‬توانستیم‬ ‫با کار ابخیزداری متوسط فرسایش ابی کشور را که ساالنه بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬تُن در هکتار اســت را ‪ ۹‬تُن در هکتار کاهش دهیم که‬ ‫عملکرد بسیار مناسبی است‪.‬‬ ‫به گفته منصور بیش از ‪ ۴۵۰‬شــهر و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۶۰‬روســتا‬ ‫در معرض ســیالب ها قرار دارند یعنی از ‪ ۱۲۵‬میلیون عرصه‬ ‫کشور که نیازمند کار ابخیز داری است و ‪ ۲۷‬میلیون هکتار‬ ‫بعنوان پهنه های سیل خیز بحرانی در نقشه سیل خیز کشور‬ ‫است که این تعداد شهر روســتا ها در این پهنه ها قرار دارند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با کار ابخیزداری ‪ ۷۰‬درصد متوســط خسارت سیل‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬این مقام مســئول سیالب های رخ داده در‬ ‫‪ ۳۰‬ســال اخیر را بیش از ‪ ۷‬هزار سیالب عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫هر سیالب متوسط ‪ ۴۰‬میلیارد تومان خسارت داشته است‪.‬‬ ‫منصور می گوید‪ :‬رویکرد کشور با مساعدت دولت و مجلس به‬ ‫سمت پیشگیری هدایت شود درهمین موارد سیل اخیر اگر‬ ‫نهضتی که بعد از سیل اتفاق می افتد و همه دستگاه ها پای کار‬ ‫هستند بخشی قبل از وقوع سیل ها در مدیریت روان اب ها و‬ ‫اقدامات بیومکانیک همکاری کنند سیل خسارت کمتری وارد‬ ‫می کند‪ .‬به گفته معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها مراتع‬ ‫و ابخیزداری کشــور ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬رشــته قنات در کشور‬ ‫وجود دارد که ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬درصد به سمت کم ابی و خشک ابی‬ ‫حرکت می کند و با اقدامات ابخیزداری حدود ‪ ۹‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫قنات پراب شدند و مهاجرت معکوس رخ داده است‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول گفت‪ :‬بیش از ‪ ۷۰۰‬خیر ابخیز دار در کشور داریم که‬ ‫انجمن خیرین ابخیز داری در ‪ ۲‬استان تشکیل شده است که‬ ‫تا االن بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار هکتار کار ابخیز داری انجام داده اند‪.‬‬ ‫او گفت‪ ۲ :‬هزار تشکل مردمی نیز از پارسال شکل گرفته است‬ ‫که در این عرصه مشغول بکار هستند‪.‬منصور از ثبت نام ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار همیار طبیعت در ســامانه های منابع طبیعی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این همیاران هنگام حریق در جنگل ها‪ ،‬مراتع و مسائل‬ ‫دیگر بســیج می شوند‪ .‬معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها‬ ‫مراتع و ابخیزداری کشور از جمله مصادیق بارز مسئولیت های‬ ‫اجتماعی به همکاری صاحبان صنایع و صنعت در کنار خود‬ ‫برای رفع مشکالت الودگی های زیست محیطی‪ ،‬حفظ خاک‪،‬‬ ‫جلوگیری از ریزگرد ها و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬به گفته این مقام مسئول‬ ‫در بسیاری از نقاط کشور ‪ ۱۲‬هزار جنگل کاری با همکاری و‬ ‫کمک معدنکاران انجام شده است که خیلی ارزشمند است‪.‬‬ ‫منصــور گفت‪ :‬در تقویــت منابع اعتباری اســتان در حوزه‬ ‫ابخیزداری و عرصه مقابله بــا بیابان زایی همه کمک کنند‬ ‫همانطور که خوزستان دین خود را به کشور ادا کرده است ما‬ ‫نیز دین خود را به این استان ادا کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس ســازمان جنگل ها مراتع و ابخیزداری‬ ‫کشور می گوید‪ :‬در بارندگی های نیمه دی ماه از هفتم تا ‪۱۳‬‬ ‫در کشــور در ‪ ۸‬استان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۶۸‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫جاری شد که یکی از این استان ها خوزستان است‪ .‬این مقام‬ ‫مســئول گفت‪ :‬از اقدامات ابخیز داری انجام شده در کشور‬ ‫موفــق به مدیریت به یک هزار و ‪ ۹۸۰‬مورد شــدیم و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب نیز پشــت بند های کشور ذخیره شد که‬ ‫سفره ها را تقویت می کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اساتنها‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫برگزاری مانور ساماندهی انشعابات‬ ‫تابلوهای تبلیغاتی در شرکت توزیع‬ ‫برق مازندران‬ ‫هنرمند‪-‬استان مازندران‪ :‬سرپرست شــرکت توزیع برق مازندران در‬ ‫حاشیه بازدید از مانور ساماندهی انشعابات تابلوهای تبلیغاتی گفت ‪ :‬در‬ ‫این مانور که دو روز به طول انجامید کلیه تابلوهای تبلیغاتی امورهای‪18‬‬ ‫گانه تحت پوشش شرکت توزیع برق مازندران مورد بازدید قرار گرفت و‬ ‫اطالعات اشتراک ان از جمله تطبیق اطالعات انشعاب با وضعیت موجود‬ ‫و شناسایی مالکیناین تابلوهابررسی شد‪.‬مهندسیسیدکاظمحسینی‬ ‫کارنامی با بیان اینکه مجموع تابلوهای تبلیغاتی سطح شرکت که مورد‬ ‫بازدید قرار گرفته ‪ 525‬عدد بوده است اظهار داشت‪ :‬از این تعداد ‪89‬‬ ‫تابلو دارای انشعاب غیرقانونی بوده که جمع اوری شده و فرایند برخورد‬ ‫با متخلفین در دســتور کار قرار گفته است ‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬از جمله‬ ‫وظایف اصلی این شرکت برخورد جدی با هرگونه استفاده غیر مجاز از‬ ‫انرژی برق بوده و بدین منظور برگزاری مانورهای متعدد و هدفمند نیز‬ ‫در طول سال در دستور کار شرکت قرار دارد به طوریکه طی ‪ 9‬ماه سال‬ ‫جاری تعداد ‪ 3500‬انشعاب غیرمجاز جمع اوری و با متخلفین مطابق‬ ‫دستورالعمل های ابالغی برخورد صورت گرفته است‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل حفظ اثار دفاع‬ ‫مقدس گلستان با مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫هنرمند‪-‬استان گلستان‪ :‬سرهنگ «محمدرضا کاظمی» مدیرکل حفظ‬ ‫اثار دفاع مقدس گلستان با «علی اکبر نصیری» مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان دیدار و گفت وگو کرد‪.‬علی اکبر نصیری مدیرعامل‬ ‫شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای عزیزمان‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪:‬نقش و اهمیت حفظ اثار و ارزشــهای دفاع مقدس در پیشبرد و‬ ‫گسترش فرهنگ دفاع مقدس و ارزشهای ان و فضای ذهنی مردم بسیار‬ ‫می توانند نقش افرینی نمایند‪.‬وی در ادامه گذری هم بر اقدامات انجام‬ ‫شــده از سوی صنعت برق جهت ارج نمودن یادو خاطره شهدا گفت ‪:‬‬ ‫واگذاری انشعاب و تامین برق یادمان شهدا انجام شد که حقیقتا نیروهای‬ ‫این شرکت اقدامات جهادی را انجام داده اند‪.‬در ادامه سرهنگ کاظمی‬ ‫مدیرکل حفظ اثار دفاع مقدس استان اضافه کرد‪ :‬تاکنون شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان اقدامات خوبی را به سرانجام رسانده ک انصافا جای‬ ‫تقدیر و تشکر را دارد و انتظاری که دوباره از این مجموعه داریم این است‬ ‫که برای تامین برق موزه دفاع مقدس که زیربنای ‪۴۱۷۰‬مترمربع دارد‬ ‫همچون قبل بیش از پیش کمک رسان این مجموعه باشند ‪.‬‬ ‫تفاهم نامه توزیع میوه نوروزی ‪1401‬‬ ‫توسط بسیج در اهواز منعقد شد‬ ‫هنرمند‪-‬استان خوزســتان‪ :‬تفاهم نامه تامین و توزیع میوه شب عید‬ ‫‪ 1401‬توسط بسیج در دو ناحیه غرب و شرق اهواز و با حضور مدیریت ‪،‬‬ ‫معاونت خدمات فنی و بازرگانی ‪ ،‬رئیس تعاون روستایی اهواز و همچنین‬ ‫مســئولین بسیج در دو ناحیه غرب و شرق اهواز به امضاء رسید‪.‬تعاون‬ ‫روستایی خوزستان مهندس محمد امین معین راد گفت‪ :‬بسیج یکی از‬ ‫سازمان هایی است که سابقه فعالیت ان سابقه درخشانی نزد مردم است‬ ‫و خوشبختانه با امدادرسانی به محرومان و اسیب دیدگان و همچنین‬ ‫کمک به نیازمندان توانسته نام درخشانی از خود به جای بگذارد‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از این رو انتظار از این ســازمان این است که در ایام نوروز در توزیع‬ ‫میوه شب عید تمام تالش خود را بکار گیرند تا ضمن توزیع مناسب‪،‬‬ ‫میوه به دســت نیازمندان برسد و در نهایت رضایت را در مردم بدست‬ ‫اوریم‪ ،‬زیرا در سالهای گذشته متاسفانه مردم از روند توزیع میوه نوروز‬ ‫رضایت کافی نداشتند‪.‬همچنین مهندس لویمی معاون حوزه خدمات‬ ‫فنی و بازرگانی تعاون روستایی خوزستان ضمن اشاره به سابقه و فعالیت‬ ‫درخشان بسیج در مسائل مختلف گفت‪ :‬قرارداد تامین و توزیع میوه شب‬ ‫عید با سازمان بسیج در دو منطقه غرب و شرق اهواز به امضاء رسید و‬ ‫انشاهلل از ‪ 25‬اسفندماه ‪ 1400‬تا ‪ 13‬فروردین ‪ 1401‬و در ‪ 20‬غرفه در‬ ‫سطح شهرستان اهواز میوه توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬طرح منابع طبیعی استان همدان‬ ‫دهه فجر به بهره برداری می رسد‬ ‫هنرمند‪-‬اســتان همدان‪ :‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫همدان گفت‪ :‬همزمان با دهه فجر امســال ‪ ۱۲‬طرح منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری با اعتبار ‪ ۶۳‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال به بهره برداری‬ ‫می رسد‪«.‬اسفندیار خزائی» افزود‪ :‬وسعت طرح های اماده افتتاح منابع‬ ‫طبیعی بیش از ‪ ۳۲۵‬هکتار است و با افتتاح انها برای یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫جویای کار فرصت شغلی ایجاد می شود‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬پنج طرح‬ ‫منابع طبیعی در شهرستان های نهاوند و بهار بهره برداری می شود که‬ ‫شــامل ‪ ۲۰۰‬هکتار اجرای عملیات بیولوژیکی و ‪ ۳۴‬کیلومتر کمربند‬ ‫حفاظتی (بنچ مارک) در نهاوند و ‪ ۱۲۵‬هکتار عملیات بیولوژیکی احیا‬ ‫و اصالح مراتع در شهرستان بهار است‪.‬وی گفت‪ :‬همچنین طرح دیگر‬ ‫شهرستان های بهار و نهاوند شامل کپه کاری مراتع‪ ،‬ذخیره نزوالت و احیا‬ ‫و اصالح مراتع است که عملیات اجرای این طرح ها در سال جاری اغاز‬ ‫شده بود‪.‬خزائی ادامه داد‪ :‬اجرای عملیات ابخیزداری در حوزه «نعمت‬ ‫اباد» اسداباد‪« ،‬مرغ اباد» فامنین‪« ،‬طجر علوی» و «ابداالن» تویسرکان و‬ ‫«باشقورتران» شهرستان کبودراهنگ در سطح‪ ۶‬هزار و‪ ۳۴۰‬متر مکعب‬ ‫و ایجاد کمربند حفاظتی( بنچ مارک) به طول هشت کیلومتر در روستای‬ ‫«بهکندان» رزن از دیگر طرح های اماده افتتاح در دهه فجر است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫کمیته ِ سه نفر ِه نظارت تا مجوز مجدد ‪ ۳۰‬فیلم‬ ‫ ‍ ‬ ‫از چرایی تشکیل‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫بحث عدم مجوز نمایش و اکران ‪ 30‬فیلم که رسانه ای شد چیست؟‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫نشست های تخصصی جشنواره‬ ‫فیلم فجر تشریح شدند‬ ‫عناوین و ســخنرانان نشست های تخصصی چهلمین جشنواره‬ ‫ت تخصصی اعالم شــدند‪.‬‬ ‫فیلم فجــر در قالــب ‪ ۱۰‬نشســ ‬ ‫نشســت های تخصصــی جشــنواره چهلم بــه میزبانی دکتر‬ ‫مهدی ناظمی مدرس دانشــگاه‪ ،‬پژوهشــگر فلسفه سینما و‬ ‫مدیر فرهنگی و مســعود ســفالیی عضو هیات علمی و مدیر‬ ‫گروه سینما دانشــگاه هنر در محل خانه جشنواره برج میالد‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬این نشست ها که با هدف بسترسازی برای‬ ‫گفتگو میان اهالی ســینما و ارتقا و رشد تکنیکی و مضمونی‬ ‫عالقمندان به ســینما به دو صورت فیزیکی و مجازی هر روز‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬دربرگیرنده موضوعات فنی و محتوایی ست‬ ‫که با حضور اساتید دانشــگاه و هنرمندان فعال و پیشکسوت‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫عناوین و کارشناسان این نشست ها که زمان انها طبق جدول‬ ‫جشنواره متعاقباً اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫عناوین نشست ها و کارشناسان‬ ‫ســینمای ایران و گفتمان انقالب اسالمی سیدمحمد حسینی‬ ‫(مدرس دانشــگاه و مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع‬ ‫مقدس) و دکتر مجید اســماعیلی (مدرس دانشــگاه و تهیه‬ ‫کننده)‬ ‫رنگ در ســینمای امروز ایران کامران ســحرخیز (متخصص‬ ‫البراتوار دیجیتال)‪ ،‬محمود کالری (مدیر فیلمبرداری)‪ ،‬ساعد‬ ‫نیک ذات (مدیر فیلمبرداری)‬ ‫واکاوی اموزش عالی در رشته سینما دکتر فرشاد عسگری کیا‬ ‫(عضو هیات علمی دانشگاه سوره)‬ ‫نــگارش برای اجرا علــی لقمانی (مدیر فیلمبــرداری)‪ ،‬دکتر‬ ‫مصطفی رستگاری (فیلمنامه نویس)‬ ‫قهرمان گرایی در سینمای ایران دکتر روح اله رجبی (پژوهشگر‬ ‫فلســفه هنر و مدیر شــبکه امید)‪ ،‬دکتر عبدالحســین پیروز‬ ‫(مدرس دانشگاه و پژوهشگر فرهنگ و هنر)‬ ‫تعامل تدوین گر و کارگردان در شــکل گیری داســتان عماد‬ ‫خدابخش (تدوینگر)‬ ‫ســینمای راهبردی با نگاهی به فردا دکتر سعید غفاری‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫طراحــی فیلم؛ کلیدی برای درک بهتــر فیلم رضا مهدی زاده‬ ‫(طــراح صحنه)‪ ،‬مجید میرفخرایــی (انالین) (طراح صحنه)‪،‬‬ ‫ایرج رامین فر (انالین) (طراح صحنه)‬ ‫سینما و عصر دیجیتال‪ ،‬دکتر مجید شیخ انصاری (عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه هنر)‬ ‫ســینمای تمدنی‪ ،‬تعاریف و چشــم اندازها دکتر محمدهادی‬ ‫همایون‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫برنامه های فرهنگی جشنواره فیلم فجر چهلم با مدیریت دکتر‬ ‫ســعید الهی تهیه کننده و کارشناس سینما به صورت فیزیکی‬ ‫و مجازی برگزار می شــود‪ .‬چهلمین جشنواره فیلم فجر در دو‬ ‫بخــش فرهنگی و رقابتی از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۲‬بهمن به دبیری دکتر‬ ‫مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه سینماشهر‪:‬‬ ‫شهرهای باالی ‪ ۵۰‬هزارنفر بدون‬ ‫سینما سالن دار می شوند‬ ‫هاشــم میرزاخانی در واکنش به حواشی ای که در مورد شکایت‬ ‫وی از پردیس ســینمایی باغ کتاب مطرح شده است به خبرنگار‬ ‫ســینمایی ایرنا گفت‪ :‬داستان شکایت از باغ کتاب کذب محض‬ ‫است و اساسا چنین موضوعی محلی از اعراب ندارد‪ .‬مدیر پیشین‬ ‫موسســه تصویر شــهر با توضیح این جریان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫پیمانکار‪ ،‬قراردادی با مجموعه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی‬ ‫شهرداری بســته بود که موعد ان به پایان رسیده است؛ اما این‬ ‫ســازمان بنابر دالیلی تخلیه نمی کردند که مجموعه حقوقی و‬ ‫بازرسی شهرداری پیگیری کردند و ظاهرا حکم تخلیه ان گرفته‬ ‫شــده است که البته من از ان بی اطالع هستم‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫چرایی مطرح شــدن داستان شکایت ایشــان از باغ کتاب اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نمی دانم این خبر از کجا درامده که به عبارتی شکایتی‬ ‫شخصی بوده است؛ در صورتی که چنین موضوعی اساسا بی ریشه‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل موسسه سینماشهر در توضیح این مطلب که‬ ‫برنامه وی برای تجهیز ســالن های سینمایی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به برنامه ریزی توسعه و عدالت فرهنگی که در دولت حاضر‬ ‫در مورد ان بحث شــده و ریاســت جمهور و تمام دستگاه ها در‬ ‫این خصوص فعالیت می کنند تمام تالش ما هم این اســت که‬ ‫شــهرهای فاقد سینما در جمعیت های باالی ‪ ۵۰‬هزارنفر دارای‬ ‫سالن سینما شــوند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال نگارش یک طرح جامع‬ ‫هستیم که پژوهش های ان شروع شده است و امیدواریم بتوانیم‬ ‫با ارائه این طرح به دســتگاه های باالدستی در خصوص تامین‬ ‫بودجه و اقدام به عمران و ساخت و ساز گام های موثری برداریم‪.‬‬ ‫چندی پیش خبری با این مضمون منتشر شده بود که گرچه با‬ ‫اکران فیلم های جدید‪ ،‬ســالن های سینما جان تازه گرفته اند و‬ ‫پس از حدود دو سال از اغاز کرونا‪ ،‬سینما رونق گرفته و پرسنل‬ ‫ســینما مشغول به کار شده اند اما سالن های پردیس سینمایی‬ ‫باغ کتاب به دلیل شکایت هاشم میرزاخانی‪ ،‬مدیر موسسه سینما‬ ‫شــهر‪ ،‬همچنان بازگشایی نشده است‪ .‬موضوعی که باعث ایجاد‬ ‫سواالت متعدد و ابهاماتی از جهت این اتفاق شده بود‪.‬‬ ‫با ســکان داری محمد خزاعی به عنوان رئیس سازمان ســینمایی شاهد تغییر و تحوالت مختلف‬ ‫و متعــددی در تغییر اغلب معاونان ازجملــه انتصاب حبیب ایل بیگی مدیر باســابقه هنری در‬ ‫معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی بودیم‪ .‬با اغاز فعالیت های ایل بیگی و معرفی اعضای‬ ‫شوراهای اقماری معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از یک سو و از سوی دیگر انباشت‬ ‫فیلم های تولیدشــده طی سال های ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬که پشت صف اکران باقی مانده بودند‪ ،‬مساله‬ ‫اکران اثار ســینمایی و بحث ان ها داغ تر از همیشه پیگیری می شد‪ .‬مواردی چون انباشت فیلم ها‬ ‫و قرار گرفتن در استانه برگزاری چهلمین جشنواره فیلم فجر دست به دست یکدیگر داد تا میزان‬ ‫انتظار و توان خروجی از شورای صدور پروانه نمایش فیلم ها به چنان حد باالیی برسد که نیازمند‬ ‫بازوی کمکی برای رســیدگی به تمامی امور خود باشــد‪ .‬به همین ســبب با اختیار و نص صریح‬ ‫قانون‪ ،‬محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی‪ ،‬حبیب ایل بیگی و دو نفر از اعضای شورای پروانه‬ ‫نمایش را در قالب کمیته ای ســه نفره برای سامان دادن به فیلم هایی که طی سال های ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫تولید شــده بودند و پروانه نمایش گرفته بودند را مکلف کرد تا با بازبینی این فیلم ها برای صدور‬ ‫مجدد پروانه نمایش ان ها با نگرش جدید دولت اقدام کنند‪ .‬این اغاز شــائبه ها‪ ،‬گه گاه حاشیه ها‬ ‫و گفت وگوهایی مبنی بر غیرقانونی بودن تشــکیل این شورا بود‪ .‬در راستای چندوچون‪ ،‬کندوکاو‬ ‫و فعالیت این شــورای ســه نفره و مبحثی که همواره در حول وحوش فعالیت شــورای نظارت و‬ ‫ارزشــیابی مبنی بر تعداد فیلم های توقیفی و سرنوشت ان ها مطرح است به گفت وگویی صریح و‬ ‫بی پرده با حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی پرداختیم که حاصل ان‬ ‫در ادامه از خاطر شما نیز می گذرد‪.‬‬ ‫چرایی تشکیل کمیته سه نفره بازبینی مجدد فیلم های دارای مجوز نمایش‬ ‫جنــاب ایل بیگی برای اغاز گفت وگو بحث را با فیلم هایی که با وجود صادر شــدن مجوز نمایش‬ ‫(اکران) انها مقرر شــده تا مجوزشــان مجدد پیگیری و بازنگری شود شروع کنیم‪ .‬صدور مجوز‬ ‫اکران انها به کجا رسید؟ از سال ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬تعداد زیادی فیلم وجود دارند که پروانه نمایش‬ ‫دریافت کرده بودند و با وجود تغییر ریاســت ســازمان سینمایی‪ ،‬معاونان و اعضای شورا طبیعی‬ ‫است که ما در این دوره مدیریت باید در جریان محتوا‪ ،‬داستان‪ ،‬روایت‪ ،‬موضوع و ژانر ان اثار قرار‬ ‫می گرفتیم‪ .‬برای انکه در جریان این موارد قرار بگیریم که این فیلم ها چه هستند برنامه بازبینی و‬ ‫تطبیق موارد ائین نامه ای و قانونی را در دستور کار قرار دادیم‪ .‬برای این مهم کمیته ای در سازمان‬ ‫سینمایی شکل گرفت‪ .‬کمیته ای سه نفره که دو عضو ان از اعضای شورای صدور پروانه نمایش و‬ ‫من به عنوان معاون نظارت و ارزشیابی سازمان که یکی از اعضای شورای صدور پروانه نمایش نیز‬ ‫هستم؛ سه عوض این کمیته را تشکیل می دهیم‪ .‬تمام هدف این شورا ان است که این فیلم ها را‬ ‫ببینیم برای اینکه بدانیم با چه مواجه هستیم‪ .‬تردیدی نیست که هر کدام از ما ممکن است که‬ ‫برخی از این فیلم ها را در جشنواره های سی وهشتم (‪ )۱۳۹۸‬و سی ونهم (‪ )۱۳۹۹‬دیده باشیم اما‬ ‫خیلی از اثار را نیز به تبع ندیده ایم و نسبت به انها اطالعی نداریم‪ .‬اینکه چه فیلم هایی هستند‪،‬‬ ‫در چه گونه و ژانری قرار دارند‪ ،‬مناســب چه ایامی هستند و‪ ..‬ضمن انکه کاری که در ان کمیته‬ ‫انجام می شــود ان است که فیلمی که پروانه نمایش گرفته را با صورت جلسه ای که پیش از این‬ ‫توســط شورای پروانه نمایش صادر شده اســت مطابقت می دهیم ببینیم ایا همه ان اصالحاتی‬ ‫که مد نظر ان شورا بوده انجام شده است یا خیر‪ .‬متاسفانه در این روند برخی موارد انجام نشده‬ ‫است که برای ما نیز سوال است!‬ ‫در بازبینی مجدد فیلم ها برخالف برخی اغراق های رسانه ای‬ ‫ما اصالحات را کاهش دادیم‬ ‫یکی از وظایف دبیرخانه شورای پروانه نمایش ان است که فیلمی که نظرات شورا در مورد نظارت‬ ‫و ارزشیابی و اصالح برخی موارد در صورت جلسات ان اثار نوشته شده را با فیلم ساز و تهیه کننده‬ ‫مطرح کنند و بعد از انجام اصالح موارد مورد ذکر و تطبیق اصالحات با موارد عنوان شده پروانه‬ ‫نمایش صادر شــود‪ .‬متاسفانه در برخی از فیلم ها شاهدیم که این اتفاق به شکل دقیق و درستی‬ ‫نیفتاده اســت‪ .‬تمام تالش ما بر ان است طی تعامل و ایجاد شرایطی که بتواند به نمایش فیلم ها‬ ‫کمک کند همراه تهیه کننده و کارگردان اثر باشــیم‪ .‬حتی ایــن را با قاطعیت اعالم می کنم که‬ ‫بر خالف برخی اغراق ها در بازتاب خبر و نقد غیر مســتند؛ گاهی موردی را داشــتیم که شورای‬ ‫پیشین پروانه نمایش برای یک فیلم تعداد زیادی اصالحیه صادر کرده است‪ .‬ما در بازبینی به این‬ ‫نتیجه رســیدیم که این همه اصالحیه ها نیاز نیســت و اعمال این حجم از اصالحات برای ان اثر‬ ‫ســینمایی ضرورتی ندارد! تمامی موارد را به فیلم ساز اطالع دادیم‪ .‬به عنوان مثال گفته ایم از ‪۱۰‬‬ ‫اصالحات اعالم شــده‪ ،‬پنج یا شش مورد نیازی نیست و ان فیلم می تواند بدون انجام ان اصالح‬ ‫کنند پروانه نمایش بگیرد و به صف اکران بپیوندد‪ .‬موارد متعددی از این گونه نیز وجود دارد‬ ‫ماده چهارم ائین نامه پروانه نمایش؛ پاسخی برای تمام شائبه ها‬ ‫ن رو مطرح کردم که شائبه هایی درحال به وجود امدن است که وقتی‬ ‫پرسش پیشین را از ا ‬ ‫شورای پروانه نمایش وجود دارد چرا شاهد به وجود امدن کمیته ای به شکل موازی برای‬ ‫صدور فرایند مجوز اکران و نمایش چیست؟ با اجازه صریح تر می گویم؛ شائبه ها از انجا‬ ‫سرچشمه می گیرد می شود که صحبت از غیرقانونی بودن تشکیل و فعالیت این کمیته در میان‬ ‫است؟ بنا به اختیار رییس سازمان سینمایی که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس‬ ‫ماده قانونی به وی داده شده و به لحاظ قانونی و بر اساس متن ائین نامه به این پرسش‪ ،‬پاسخ‬ ‫می دهم! ماده چهارم ائین نامه پروانه نمایش اذعان دارد رییس سازمان سینمایی این توانایی‬ ‫را دارد از فیلمی که پروانه نمایش دریافت کرده بنا به دالیل سیاسی و فرهنگی از نمایش ان‬ ‫جلوگیری به عمل اورده و پس از رفع ان موارد دوباره اجازه نمایش را صادر کند‪ .‬این کمیته‬ ‫سه نفره که به ان اشاره داشتم منصوب ریاست سازمان سینمایی است‬ ‫این کمیته از طرف رییس سازمان سینمایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است فیلم هایی‬ ‫که پروانه نمایش را دارند مــورد بازبینی قرار دهد و چنانچه‪ ،‬تاکید می کنم چنانچه مغایرتی در‬ ‫ان فیلم بر اساس مواد قانونی و ایین نامه ای وجود داشت ابتدا به رفع ان مواد و اعمال اصالحات‬ ‫بپــردازد و بعد مجوز اکران مجدد ان را صادر کند‪ .‬مجموعه مدیران ســازمان ســینمایی تغییر‬ ‫کرده اند و ما به عنوان مدیران جدید برای ان که در جریان وضع موجود قرار گیریم الزم اســت که‬ ‫ان اثار را ببینیم و در جریان ان ها قرار بگیریم‪.‬‬ ‫اتفاقی که در تاریخ سینمای ایران بی سابقه است‬ ‫در هیچ یک از دوره های تاریخ ســینمای ایران شــاهد چنین اتفاقی که در این دو سال به سبب‬ ‫شــیوع ویروس کرونا شاهد بودیم‪ ،‬نبوده و نیســتیم! امروز ما با حجم زیادی از فیلم ها مواجه ایم‬ ‫که ســاخته شد ه و در صف صدور پروانه نمایش و یا اکران قرار دارند‪ .‬اگر شرایط مانند سال های‬ ‫قبــل عادی بود‪ ،‬در نهایت بــا حداکثر ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬فیلم مواجه بودیم کــه ان ها یا در صف پروانه‬ ‫نمایش بودند و یا بعد از صدور پروانه منتظر اکران هســتند‪ .‬اما به ســبب شرایط این دو سال با‬ ‫تعداد بسیار باالیی از فیلم ها برای صدور مجوز پروانه نمایش و یا اکران مواجه هستیم‪ .‬برای انکه‬ ‫غافل گیر نشویم و بتوانیم توضیحاتی برای پرسش هایی که درباره اثار اکران شده از ما می پرسند‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬طبیعی اســت که پیش از اکران باید در جریان فیلم ها قرار بگیریم‪ .‬البته در بین‬ ‫همین فیلم ها چنانچه مورد خاصی وجود داشــته باشــد که نیاز باشد از همان ماده چهار درباره‬ ‫انها استفاده شود و باید تغییراتی در انها انجام شود و اصالحات شان انجام شود؛ طبق همان ماده‬ ‫قانونی اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫تعجب من بر ان اســت که از غیرقانونی بودن این مســاله صحبت می شود! در کنار ماده قانونی‬ ‫(ماده چهارم ائین نامه پروانه نمایش) که به شــکل صریح به ان اشــاره کردم‪ ،‬اعضای این کمیته‬ ‫ســه نفره را دو نفر از اعضای شورای پروانه نمایش این دوره هستند و من به عنوان معاون نظارت‬ ‫و ارزشــیابی سازمان که در شورای پروانه نمایش حضور دارم تشکیل می دهیم‪ .‬در حقیقت همه‬ ‫ما به نمایندگی از شــورای پروانه نمایش این اقدام را انجام می دهیم‪ .‬تاکید می کنم که این یک‬ ‫امر قانونی اســت و اصال نمی تواند امری فراقانونی باشــد‪ .‬با دوستان‪ ،‬سینماگران و تهیه کنندگان‬ ‫نشست های متعددی برگزار کردیم و همگی در جریان این امر هستند؛ انچه در رسانه ها منعکس‬ ‫می شود این شائبه را به وجود می اید که گویی اتفاق دیگری در حال رخ دادن است‪ .‬همه این ها‬ ‫امری مطابق قانون اســت‪ .‬پیش از این در مصاحبه ای درباره فیلم «چپ‪ ،‬راست» ( به کارگردانی‬ ‫حامد محمدی) عرض کردم‪ .‬فیلم چپ‪ ،‬راست هم با همین قانون مواجه شد و همه موارد درباره‬ ‫عدم اعمال اصالحات از ســوی تهیه کننده به وی گفته و اطالع رسانی شده بود‪ .‬این ماده قانونی‬ ‫این اجازه را به ســازمان سینمایی می دهد؛ همین ماده قانونی باعث شد که فیلم «گشت ‪ »۳‬که‬ ‫پروانه نمایش داشــت بنا به درخواســت همین کمیته با اعمال اصالحات دیگری دوباره به صف‬ ‫اکران بپیوندد و در مورد فیلم چپ‪ ،‬راســت نیز در صورت اعمال اصالحات بار دیگر پروانه اکران‬ ‫و نمایش ان صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بحث عدم مجوز نمایش و اکران ‪ ۳۰‬فیلم که رسانه ای شد چیست؟‬ ‫هیچ اقدامی در ســازمان سینمایی و معاونت های اقماری ان از جمله معاونت ارزشیبای و نظارت‬ ‫و شــوراهای وابسته به ان صورت نمی گیرد مگر انکه التزامی و نص صریح قانونی برای ان وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬اما در مورد ان ‪ ۳۰‬فیلمی که شما طرح پرسش کردید‪ .‬نخست این را بگویم من در‬ ‫مواجهه با رســانه ها و در طول عمر خدمتم در حوزه مدیریت ســینما هیچ گاه با عدد پاسخگوی‬ ‫سواالتی غیر از مباحث اماری نبودم‪ .‬این را از ان جهت گفتم که این ‪ ۳۰‬فیلم از زبان من گفته‬ ‫نشده و روایت یکی از نمایندگان محترم مجلس بود که عضو شورای پروانه نمایش ما نیز هستند‪.‬‬ ‫وی قبل از حضور و اغاز فعالیت در شــورای پروانه نمایش به این مساله اشاره کرد که این تعداد‬ ‫فیلم مجوز نخواند گرفت‪ .‬بعد از حضور در شــورا و طی جلسه ای که داشتیم‪ ،‬گفتند که براساس‬ ‫شــنیده ها این گونه به نظر می امد و با بیان ان عدد این نگرانی در بُعد رسانه ای ایجاد شد که ان‬ ‫نیز بعد از صحبت ها حل و فصل شــد‪ .‬امســال و تا این لحظه فیلم های زیادی اکران شــدند که‬ ‫بخش عمده ای از انها طی همین دو‪ ،‬ســه ماه فعالیت دولت جدید به اکران رسیده اند‪ .‬هرچند ما‬ ‫با تذکرات فراوانی در خصوص فیلم هایی که اکران می شــوند به سبب موضوعات و مسائلی که در‬ ‫فیلم ها وجود دارد مواجهیم‪ ،‬ولی تالش ســازمان سینمایی ان است که با حداقل تنش و التهاب‬ ‫بتواند فیلم ها به اکران و نمایش برسند‪ .‬در تحقق این روند گاه نیازمند اصالح و تغییراتی هستیم‬ ‫که مبنای تمام انها مفاد قانوی و ائین نامه ای است ما در مواردی بسیاری در حوزه کمیت‪ ،‬کیفیت‬ ‫و تنوع تولیدات سینمایی‪ ،‬اثبات قدرت سینمای ایران در جهان و حتی قدرت فنی سینمایی مان‬ ‫پیشروی های محسوسی داشتیم‪ .‬در روی دیگر این سکه در مواردی به لحاظ مضامین و موضوعات‬ ‫و خط قرمزها نیز پیشروی کردیم و در بعضی از مباحث ها باید بگوییم که متاسفانه این پیشروی‬ ‫وجود داشــته است! پیشروی هایی که فراتر از مطالبه عموم افراد جامعه و مخاطبان سینما و اثار‬ ‫ســینمایی بوده است‪ .‬همه موارد در قانون وجود دارد و اگر رعایت بهتری صورت می گرفت قطعا‬ ‫شــاهد کمتر به خطر افتادن دوســتان و همکاران بودیم و به همین میــزان نگرانی ها میز کمتر‬ ‫می شــد‪ .‬امروز هم ما با رویکرد تعامل و گفت وگو با دوســتان و همراهی با انها کار را اغاز کردیم‬ ‫و انشــاهلل با استناد تام و تمام به قانون با مشکالت و تضادهای کمتری‪ ،‬کار را ادامه خواهیم داد‬ ‫و پیش خواهیم برد‪.‬‬ ‫فیلم «گزارش یک جشن» ابراهیم حاتمی کیا توقیف نشده است‬ ‫اما همیشه در این لیست وجود دارد!‬ ‫اقــای ایل بیگــی یکی از مواردی کــه از زبان جناب خزایی رییس ســازمان ســینمایی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی از زمان سکانداری شان در این سازمان بارها شنیده شده است کلیدواژه‬ ‫«شفاف ســازی» در اقدامات و برنامه های سازمان ســینمایی است‪ .‬با همین قید پیشوندی سراغ‬ ‫طرح این پرسش می روم؛ چند فیلم توقیفی داریم؟‬ ‫با جستجویی ساده می توان به نام فیلم ها و مواردی که از سنوات گذشته باقی مانده است پِی برد‪.‬‬ ‫برخــی از فیلم ها را جزو فیلم های توقیفی می گویند که اص ً‬ ‫ال ان اثار توقیفی نیســتند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال فیلم گزارش یک جشــن به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا توقیف نشده است‪ ،‬اما همیشه در‬ ‫این لیست وجود دارد!‬ ‫اگر بخواهیم از فیلم های به اصطالح توقیفی نام ببریم‪ ،‬باید بگویم در ادبیات سینمایی استفاده از‬ ‫این واژه را درست نمی دانم‪ .‬ان اثار‪ ،‬فیلم هایی هستند که در معاونت نظارت و ارزشیابی و شورای‬ ‫صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی موفق به کسب پروانه نمایش نشدند‪ .‬خیلی واضح است که‬ ‫اگر فیلمی پروانه نمایش نگیرد؛ پشت صف اکران می ماند‪ .‬شاید اصطالح توقیفی برای این دست‬ ‫از اثار درست و علمی نباشد‬ ‫باز هم با زبان قانون پاســخ شــما را می دهم‪ .‬ایین نامه به ما می گوید فیلمی که پروانه ســاخت‬ ‫می گیرد‪ ،‬شــورای پروانه نمایش بدون توجه به پروانه ساخت می تواند درباره نمایش و اکران ان‬ ‫اثر به شــکل مستقل نظر دهد‪ .‬سازوکار قانونی نیز این گونه است که اگر فیلمی در شورای پروانه‬ ‫نمایش به دلیل عدم انجام صحیح و درســت اصالحات رد شــود و یــا ماهیت فیلم از زاویه دید‬ ‫اعضای شــورای پروانه نمایش تحت هیچ شرایطی توانایی دریافت پروانه نمایش را نداشته باشد‪،‬‬ ‫با وجود دارا بودن پروانه ساخت‪ ،‬نمی تواند پروانه نمایش را دریافت کند‪.‬‬ ‫در عین حال باید به این نکته توجه داشته باشیم دامنه این اصالحات متغیر است و تعامل اعضای‬ ‫شورای صدور پروانه نمایش نیز با گروه تولیدکننده فیلم (تهیه کننده و کارگردان) بسیار منعطف‬ ‫است‪ .‬گاه با کم و زیاد کردن سکانس یا پالنی‪ ،‬حتی رفتن و دوباره فیلم برداری کردن و یا استفاده‬ ‫از امکاناتی که امروز به وجودامده مانند رتوش کردن؛ گروه تولیدکننده می توانند به رفع مشــکل‬ ‫فیلم بپردازند‪ .‬اما اگر حتی فیلمی کلیت و محتوای ان به گونه ای باشد که اعضای شورای پروانه‬ ‫نمایــش صدور پروانه نمایش را ممکن ندانند؛ باز هم راهکار قانونی وجود دارد‪ .‬قانون و ائین نامه‬ ‫مربوطــه در این باره به ما می گوید وقتی فیلمی در شــورای پروانــه نمایش موفق به اخذ پروانه‬ ‫نمایش نمی شود می تواند درخواست دیدن فیلم را به شورای باالتر از شورای پروانه نمایش‪ ،‬یعنی‬ ‫شورای عالی نظارت ارائه دهد‪.‬‬ ‫این سازوکار قانونی برای شورای عالی نظارت وجود دارد که فیلم را به شکل مستقل مورد بازبینی‬ ‫مجدد قرار دهد و اگر شــورای عالــی بعد از اعمال اصالحات اکران فیلــم را بدون مانع ارزیابی‬ ‫کند‪ ،‬حکم قبلی نقض و حکم شــورای عالی مالک اصلی برای صدور پروانه نمایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مواردی نیز در این باره وجود دارد باز هم مصداقی صحبت می کنم‪ .‬دسته دیگر به فیلم های تعلق‬ ‫می گیرد مانند فیلم ســفر به هیدالو (به کارگردانی مجتبی راعی) که تمام حقوق مادی و معنوی‬ ‫ان متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است و به دالیل خاصی که همه می دانیم (حضور بازیگری که‬ ‫بنیاد تمایلی به نمایش فیلم به ان ســبب ندارد) این اثر را نمایش نمی دهد‪ .‬وقتی صاحب فیلم‬ ‫نخواهد فیلمش را نمایش دهد که نام ان را توقیف نمی توان گذاشــت‪ .‬به نظر من بعضی ها از این‬ ‫اثار با توجه به زمان مشکلشان رفع شود و یا با بازنگری قابل رفع هستند و به نظر می اید برخی‬ ‫از این اثار نیز پروانه نمایش دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیر عامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس کشور‪:‬‬ ‫در تجربه جهانی هنر تئاتر ارزش ها و اهداف کشور‬ ‫را به مردم ارائه می دهد‬ ‫دکتر جعفری مدیــر عامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاع‬ ‫مقدس کشور گفت‪ :‬اگر ساخت موزه دفاع مقدس در شهرستان‬ ‫دهلران در دســتور کار قرار بگیرد‪ ،‬مطالبــات مهمی همچون‬ ‫سالن اجرای تئاتر در دل همین طرح براورده خواهد شد‪ .‬دکتر‬ ‫جعفــری مدیر عامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاع مقدس‬ ‫کشــور در ایین رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره ملی تئاتر‬ ‫خیابانی شــرهانی با بیان اینکه به استان ایالم تعلق خاطر دارم‬ ‫و خــود را یک ایالمی می دانم تاکید کرد‪ :‬یکی از وجوه متمایز‬ ‫و مهم استان ایالم در زمینه فرهنگی‪ ،‬وجود شاعران توانمند و‬ ‫برجسته ای است که با اثارشان توانستند ایالم را به عنوان یکی‬ ‫از قطب های شعر دفاع مقدس کشور معرفی کنند‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫در کنار شــعر‪ ،‬ظرفیت بزرگی مثل تئاتر خیابانی هم در استان‬ ‫وجود دارد که از این منظر قابل ســتایش اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه ب ه تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت تئاتر‪ ،‬در‬ ‫تجربه جهانی هر کشوری که از هنر تئاتر بهره برده‪ ،‬بسیاری از‬ ‫ارزش هــا و اهداف خود را در قالب همین هنر به مردمش ارائه‬ ‫داده اســت‪ ،‬از این منظر تئاتر خیابانــی هم جای تامل و دقت‬ ‫دارد چرا که قالب های دیگری مثل تعزیه در کشــور ما ریشه‬ ‫دار و تاریخی است و به نوعی تئاتر خیابانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫جعفری اظهار کرد‪ :‬اســتان ایالم بــه عنوان یکی از جبهه های‬ ‫اصلی در دوران دفاع مقدس‪ ،‬مظلوم واقع شده و تولید اثاری که‬ ‫با محوریت حماسه هایی که در این خطه رخ داده است‪ ،‬کمتر‬ ‫مــورد حمایت قرار گرفته اند‪ ،‬به طــور مثال مقاومت هایی که‬ ‫در ابتدای جنگ در ایالم صورت گرفت به خوبی مطرح نشــده‬ ‫است‪ .‬مدیر عامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس کشور‬ ‫افزود‪ :‬مردم استان ایالم هیچ گاه منطقه خود را در دوران دفاع‬ ‫مقدس ترک نکردند و مقاومت انها در این خصوص ســتودنی‬ ‫اســت‪ ،‬بنابراین باید تمام ظرفیت ها بــرای تولید اثار هنری‪،‬‬ ‫فرهنگی و رســانه ای در این خطه مد نظر قرار گیرد تا استان‬ ‫بدل به یک قطب و مرکز فرهنگی شــود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هنرمندان ما همیشه در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند و‬ ‫جشنواره ملی تئاتر شرهانی می تواند یکی از رویدادهایی باشد‬ ‫که حماســه ها و رشادت های استان ایالم در جنگ تحمیلی را‬ ‫معرفی کند‪ .‬وی تبیین کرد‪ :‬اگر ســاخت موزه دفاع مقدس در‬ ‫شهرستان دهلران در دســتور کار قرار بگیرد‪ ،‬مطالبات مهمی‬ ‫همچون ســالن اجرای تئاتر در دل همین طرح براورده خواهد‬ ‫شــد و زیرساخت های مناسب برای رویدادهای نمایشی فراهم‬ ‫می شود‪ .‬معاون استاندار و فرماندار ویژه دهلران معرفی ظرفیت‬ ‫های دفاع مقدس و ســوابق این شهرســتان در دفاع مقدس را‬ ‫یک ضرورت برشــمرد و اظهار داشت‪ :‬اســتفاده از زبان هنر و‬ ‫ظرفیت هنرمندان نقشی برجسته در این خصوص دارد‪ .‬لطیف‬ ‫صادقی تئاتر شــرهانی را ظرفیتی فرهنگی به همت هنرمندان‬ ‫برای معرفی فرهنگ ایثار و شــهادت در این ســرزمین دانست‬ ‫و افزود‪ :‬از هنرمندان شهرســتان و اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫محمد کلهر‬ ‫نزدیــک به ‪ ۴‬ماه از افتتاح اکســپو ‪ ۲۰۲۰‬در دبی می گذرد و‬ ‫عملکــرد نامطلوب غرفه ایران در ایــن رویداد جهانی موجب‬ ‫شــده هنوز به یک میلیون بازدیدکننده نرسد‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که عربستان ‪ ۴۰‬روز قبل به این امار دست یافت! غرفه‬ ‫ایران در اکسپو دبی روز دهم مهرماه توسط وزیر صمت افتتاح‬ ‫شد‪ .‬اگر روز افتتاحیه را به حساب نیاوریم و امروز را هم در نظر‬ ‫نگیریم‪ ۱۱۱ ،‬روز از حضور ایران در غرفه دبی می گذرد‪ .‬اما در‬ ‫این مدت نزدیک به ‪ ۴‬ماه‪ ،‬ایران چه عملکردی در اکسپو داشته‬ ‫اســت؟ در یک کالم می توان گفت فعالیت هایی که داشــته‪،‬‬ ‫مطلوب نبوده اســت و همین موجب تغییر مدیرعامل شرکت‬ ‫ســهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئاتر و لتوییزون‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫نامزدهای مسابقه‬ ‫نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر‬ ‫فجر معرفی شدند‬ ‫اسالمی اســتان و همه هنرمندانی که از سراسر کشور هر ساله‬ ‫و امسال در این جشنواره نقش افرینی می کنند‪ ،‬قدردانی می‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اشــاره به عزم دولت برای حمایت از فعاالن عرصه‬ ‫فرهنگ و ایثار یاداور شــد‪ :‬هر چه در توان داریم برای خدمت‬ ‫به زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت بهره می گیریم و از‬ ‫هنرمندان بطور ویژه حمایت خواهیم کرد‪ .‬وی خواستار احداث‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس در دهلران شد و اضافه کرد‪ :‬این باغ موزه‬ ‫در جوار گلزار شــهدای گمنام ایجاد و اثار دفاع مقدس نیز در‬ ‫ان نگهداری می شــود‪ .‬پنجمین جشــنواره ملی تئاتر خیابانی‬ ‫شرهانی اسفند ماه امســال به میزبانی شهرستان دهلران و به‬ ‫دبیری دکتر لطیف صادقی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۱‬روز از اکسپو دبی گذشت؛ غرفه ایران دقیق ًا چه می کند؟‬ ‫توسط وزیر صمت شد‪ )+( .‬ضمن اینکه به شهادت بسیاری از‬ ‫بازدیدکنندگان اکسپو دبی‪ ،‬طراحی و خالقیت غرفه کشورهای‬ ‫قطر‪ ،‬تاجیکســتان و ایران نســبت به دیگر کشورها ضعیف تر‬ ‫اســت‪ .‬اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر بــرای ارزیابی عملکرد‬ ‫غرفه ایران در اکســپو دبی داشته باشیم‪ ،‬چه ابزارهایی داریم؟‬ ‫طبیعتاً نخســتین محل رجوع‪ ،‬تارنمای اکسپو ایران ‪www.‬‬ ‫‪ iran2020expo.ir‬اســت که انعکاس برایند فعالیت های‬ ‫غرفه کشــورمان در این رویداد بزرگ جهانی باید باشــد‪ .‬اما‬ ‫همان نگاه اولیه به ســایت‪ ،‬مخاطب را ناامید می کند! عملکرد‬ ‫اکسپو ایران در اینستاگرام بهتر از سایت است‪ ،‬هر چند انجا هم‬ ‫بی برنامگی به چشم می خورد و گویا هدف فقط جذب مخاطب‬ ‫با هر محتوایی است‪ .‬همچنین برای موجه جلوه دادن عملکرد‬ ‫‪5‬‬ ‫غرفه ایران‪ ،‬از تایید ‪ ۲‬دختر بالگر استفاده شده است! استفاده از‬ ‫طراحی و گرافیک بصری ضعیف نخستین عاملی است که کاربر‬ ‫سایت رســمی ایران در اکسپو دبی را دلزده می کند‪ .‬اما ماجرا‬ ‫به همین جا ختم نمی شود‪ .‬حتی بخش های مختلف سایت هم‬ ‫از استاندارد الزم برخوردار نیست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کافی است‬ ‫سری به بخش «گالری» بزنید؛ فقط ‪ ۲۰‬عکس دفرمه و کوچک‬ ‫(کمتر از ‪ ۶۰۰‬پیکســل) از غرفه ایران خواهید یافت! محتوای‬ ‫سایت هم نکته قابل توجهی ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬جدیدترین‬ ‫مطلب بخش اخبار‪ ،‬گزارش تصویری از برگزاری مراسم جشن‬ ‫میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در غرفه ایران است‬ ‫که بــرای دیدن همین ویدئوکلیپ هم بایــد حتماً از مرورگر‬ ‫فایرفاکس استفاده کنید!‬ ‫با اعالم هیئت انتخاب‪:‬‬ ‫اثار راه یافته به بخش‬ ‫تئاتر خیابانی مرصاد‬ ‫معرفی شدند‬ ‫‪ ۶‬نمایشنامه به عنوان نامزدهای نهایی مسابقه نمایشنامه نویسی‬ ‫جشنواره چهلمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند‪ .‬نامزدهای‬ ‫دریافت جوایز مســابقه نمایشنامه نویسی چهلمین جشنواره‬ ‫بین المللی تئاتر فجر توسط داوران این بخش متشکل از سیمین‬ ‫امیریان ‪،‬روزبهحسینیوجمشیدخانیانمعرفیشدند‪.‬اینهیات‬ ‫از میان‪ ۳۲۳‬اثر ارسالی به دبیرخانه‪ ۶‬نمایشنامه را به عنوان نامزد‬ ‫دریافت جایزه انتخاب کردند که در مراسم افتتاحیه برگزیدگان‬ ‫این بخش معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫این اثار به ترتیب حروف الفبا عبارتند از‪:‬‬ ‫نمایشنامهاسپوتنیکنواییکتنهایینوشتهکیوانفهیمی‬ ‫نمایشنامه استخوان در گلو نوشته مهرداد بقایی‬ ‫نمایشنامه ایاز شیش ابجی نوشته بهنام سرلک‬ ‫نمایشنامهشطحیاتاشباحنوشتهسعیدرضاخوش شانس‬ ‫نمایشنامهمدیترانه اینوشتهپیامالریان‬ ‫نمایشنامه هیچ و پوچ نوشته سهیل ملکی‬ ‫چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۶‬بهمن به‬ ‫دبیریحسینمسافراستانهبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫جشنواره هنری سرباز اسمانی‬ ‫برگزار می شود‬ ‫بســیج اســاتید دانشــگاه جامع علمی کاربردی (کانون‬ ‫فرهنگ و هنر) نخستین جشــنواره هنری سرباز اسمانی‬ ‫را در پنج رشــته هنری برگزار می کند‪.‬نخستین جشنواره‬ ‫هنری ســرباز اسمانی در رشــته های نمایشنامه نویسی‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویســی کوتاه‪ ،‬داستان نویســی کوتاه‪ ،‬عکس و‬ ‫طراحی پوســتر ویژه اساتید‪ ،‬دانشــجویان و کارکنان این‬ ‫دانشــگاه با محوریت شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و موضوع هایــی چون محور مقاومت‪ ،‬مدافعان ســامت و‬ ‫اخالق برگزار خواهد شــد‪ .‬اطالعــات تکمیلی و جزئیات‬ ‫فراخوان این جشنواره متعاقبا اعالم می شود‪.‬‬ ‫نشست تخصصی «تئاتر معاصر‬ ‫ایران و بازنمود جایگاه زنان در‬ ‫خانواده» برگزار می شود‬ ‫از ســوی هیئت انتخاب بخش تئاتر خیابانی دوازدهمین‬ ‫جشنواره ملی تئاتر مرصاد راه یافتگان این بخش مشخص‬ ‫شدند‪ .‬با اعالم نتایج از سوی هیئت بازبینی و انتخاب بخش‬ ‫تئاتر خیابانی دوازدهمین جشنواره تئاتر ملی مرصاد اثار‬ ‫راه یافته به این بخش معرفی شدند‪ .‬اثار راه یافته به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪-۱‬نمایش«بوی لیمو‪،‬نیــش مار(نژمار)» ‪ /‬نویســنده و‬ ‫کارگردان هیام احمدی ‪ /‬شاهین شهر‬ ‫‪ -۲‬نمایش «پروانه های منتظر» ‪ /‬نویسنده فرزاد لباسی ‪/‬‬ ‫کارگردان پگاه معصومی ‪ /‬همدان ‪ /‬مشروط‬ ‫‪ -۳‬نمایش «ژنرال» ‪ /‬نویسنده و کارگردان سعید بادینی‬ ‫‪ /‬زاهدان‬ ‫‪ -۴‬نمایش «فشنگ کشکی» ‪ /‬نویسنده امنه پورحسینی ‪/‬‬ ‫کارگردان پژمان مهراب پور ‪ /‬خرمشهر ‪ /‬مشروط‬ ‫‪ -۵‬نمایش «قاصد» ‪ /‬نویسنده و کارگردان مارال ایزدبخش‬ ‫‪ /‬بوشهر‬ ‫‪ -۶‬نمایش «قاصد» ‪ /‬نویســنده حسام الدین ایرانمنش ‪/‬‬ ‫کارگردان روح اله اریس ‪ /‬کرمان‬ ‫‪ -۷‬نمایش« مفرد غائب» ‪ /‬نویسنده هادی کیانی‪ /‬کارگردان‬ ‫الهه صارمی ‪ /‬خمینی شهر‬ ‫‪ -۸‬نمایش« نامه رسان» ‪ /‬نویسنده و کارگردان سید حسام‬ ‫الدین شریعت مداری ‪ /‬بروجرد‬ ‫‪ -۹‬هیئت بازبینی و انتخاب اثار از استان کرمانشاه نمایش «‬ ‫کوچ»بهنویسندگیوکارگردانیارشمنصوریازشهرستان‬ ‫اسالم ابادغرب را مشروط(اصالح ساختاری‪،‬ضبط مجدد و‬ ‫ارسال فیلم)و ســپس ارزیابی و تایید داوران به دبیرخانه‬ ‫جشنوارهمعرفیمی کند‪.‬‬ ‫سید ســروش پیمبری‪،‬سعید خیرالهی و مهدی حبیبی‬ ‫هیئت بازبینی وانتخاب اثار بخش مسابقه تئاتر خیابانی‬ ‫دوازدهمینجشنوارهملیتئاترمرصادبودند‪.‬بخشخیابانی‬ ‫جشنواره در اسفندماه سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫نشســت تخصصی «تئاتر معاصر ایــران و بازنمود جایگاه‬ ‫زنان در خانواده» همزمان با هفته گرامیداشــت مقام زن‪،‬‬ ‫در پژوهشــگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات برگزار می شــود‪.‬‬ ‫این نشســت با حضور ســهیال نجم پژوهشــگر‪ ،‬مترجم‬ ‫و مــدرس تئاتر و میترا علوی طلب پژوهشــگر‪ ،‬مترجم و‬ ‫مدرس حوزه تئاتر و با دبیری محمود ترابی اقدم کارشناس‬ ‫تئاتر‪ ،‬سه شــنبه ‪ ۵‬بهمن ‪ ۱۴۰۰‬از ســاعت ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۶‬به‬ ‫صورت برخط برگزار خواهد شد‪ .‬در این نشست با استفاده‬ ‫از دیدگاه های ســخنرانان‪ ،‬بازنمود جایــگاه زنان در نظام‬ ‫خانواده‪ ،‬نسبت بازنمود نقش های سنتی و نقش های مدرن‬ ‫زنان و نقش های کنشــگر زنان در ســاختار درام در تئاتر‬ ‫ایران‪ ،‬بررسی و تبیین می شود‪.‬‬ ‫هیئت داوران اعالم کردند؛‬ ‫معرفی نامزدهای مسابقه‬ ‫نمایشنامه نویسیجشنوارهتئاترفجر‬ ‫نامزدهای دریافت جوایز مســابقه نمایشنامه نویسی چهلمین‬ ‫جشنواره بین المللی تئاتر فجر توسط داوران این بخش متشکل‬ ‫از ســیمین امیریان ‪ ،‬روزبه حسینی و جمشید خانیان معرفی‬ ‫شــدند‪ .‬این هیئت از میان ‪ ۳۲۳‬اثر ارسالی به دبیرخانه‪ ،‬شش‬ ‫نمایشنامه را به عنوان نامزد دریافت جایزه انتخاب کردند که در‬ ‫مراسم افتتاحیه برگزیدگان این بخش معرفی خواهند شد‪ .‬این‬ ‫اثار به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از‪:‬‬ ‫نمایشنامه «اسپوتنیک نوای یک تنهایی» نوشته کیوان فهیمی‬ ‫نمایشنامه «استخوان در گلو» نوشته مهرداد بقایی‬ ‫نمایشنامه «ایاز شیش ابجی» نوشته بهنام سرلک‬ ‫نمایشنامه«شطحیاتاشباح»نوشتهسعیدرضاخوش شانس‬ ‫نمایشنامه «مدیترانه ای» نوشته پیام الریان‬ ‫نمایشنامه «هیچ و پوچ» نوشته سهیل ملکی‬ ‫چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۶‬بهمن به‬ ‫دبیری حسین مسافراستانه برگزار می شود و اخبار ان در سایت‬ ‫‪ fitf.ir‬در دسترس است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫گالیه هنرمندان صنایع دستی از زمان برپایی نمایشگاه تهران‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫موسیقی و گردشگری‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫چرا موبایل گردشگران خارجی‬ ‫در ایران مسدود می شود؟‬ ‫از نیمه مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬با تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫و ســایر دستگاه های مربوطه‪ ،‬رجیستری گوشی باید در مبادی‬ ‫ورودی و به صورت کامال حضوری انجام شــود‪ .‬این قانون زمانی‬ ‫به اجرا گذاشــته شــده که مرزهای ایران به روی گردشــگران‬ ‫خارجی بســته بود و حاال هم اطالعات درست و دقیقی درباره‬ ‫مقررات ریجستری گوشی همرا ِه مســافران ورودی به ایران در‬ ‫وب سایت های وزارت امور خارجه‪ ،‬ویزای الکترونیک‪ ،‬سفارتخانه ها‬ ‫و حتی تورگردان ها وجود ندارد‪ .‬در سایت اطالع رسانی همتا این‬ ‫توضیحات به انگلیسی و فارسی داده شده که «جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به منظور تســهیل در ارائه خدمــات ‪ GSMA‬و افزایش‬ ‫رضایت مشترکین‪ ،‬از دسترسی غیرقانونی دستگاه های تقلبی و‬ ‫دزدی به شبکه های اپراتور‪ GSMA‬جلوگیری می کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تنها دســتگاه های مجاز برای ورود به شبکه اپراتور ‪ GSMA‬و‬ ‫برقراری ارتباط باید این شرایط را داشته باشند‪ :‬درج سیم کارت‬ ‫غیرایرانی روی هر مدل تلفن همراه یا فقط سیم کارت ایرانی در‬ ‫مدل های قانونی تلفن همراه اســتفاده شود‪ .‬اگر قصد استفاده از‬ ‫سیم کارت ایرانی روی تلفن همراه خود را دارید باید توجه کنید‬ ‫که گر کمتر از سه هفته در ایران بمانید می توانید بدون مشکل‬ ‫از سرویس ‪ GSMA‬استفاده کنید‪ ،‬اما اگر اقامت شما در ایران‬ ‫بیش از سه هفته باشد‪ ،‬برای استفاده از سرویس ‪ GSMA‬باید‬ ‫مالیات تلفن همراه خود را در گمرکات واقع در فرودگاه و پایانه های‬ ‫مســافربری پرداخت و موبایل خود را ثبت کنید‪ « .‬با این وجود‪،‬‬ ‫طبق اظهارات برخی اژانس داران بسیاری از گردشگران که این‬ ‫مدت به ایران ســفر کرده اند به دلیل بی اطالعی از وجود چنین‬ ‫مقرراتی با مسدود یا بالک شدن تلفن همراه خود مواجه شده اند‪.‬‬ ‫گردشگرانی هم بوده اند که برخالف سه هفته زمانی که تعیین‬ ‫شده‪ ،‬از همان ابتدای سفر تلفن شان مسدود شده است‪ .‬یکی از‬ ‫اژانس داران می گوید‪ :‬گردشگرانی که انفرادی سفر می کنند و یا‬ ‫در فرودگاه راهنمای تور همراه ان ها نیســت اطالع ندارند که در‬ ‫مبادی ورودی باید تلفن همراه خود را رجیستر کنند‪ .‬نمی دانند به‬ ‫محض این که گوشی همراه خود را روشن کنند مسدود و یا بالک‬ ‫می شود‪ .‬البته خیلی از اژانس داران و راهنماهای گردشگری هم به‬ ‫دلیل دو ســال دوری از فضای کاری‪ ،‬اطالعاتی از مقررات جدید‬ ‫ندارند و مشکالت به مرور سر باز می کند‪ .‬یک تورگردان دیگر نیز با‬ ‫اشاره به تجربه ای که اخیرا گردشگرانش در سفر به ایران داشته اند‬ ‫می گوید‪ :‬گوشی ان ها رجیستر نشده بود‪ ،‬بنابراین مسدود شد و‬ ‫ان ها تا زمانی که به وای فای دسترسی پیدا نکردند نمی توانستند‬ ‫با کســی تماس بگیرند و این شرایط‪ ،‬سفر را برای ان ها سخت‪،‬‬ ‫پراسترس و نگران کننده کرده بود‪ .‬پیامد این اتفاق زمانی بیشتر‬ ‫جلوه می کند که گرفتار مســاله ای به نام «ایران هراسی» باشیم‪.‬‬ ‫در چنین موقعیتی‪ ،‬در دسترس نبودن مسافر خارجی و تماس‬ ‫نداشــتنش به مدت طوالنی با نزدیــکان و خانواده اش قطعا به‬ ‫نگرانی های موجود و ان تبلیغات دامن می زند‪ .‬سوای گردشگران‬ ‫خارجی‪ ،‬برخی مسافران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در سفرهای‬ ‫اخیر به ایران تجربه های خود را از رجیســتری گوشی همراه در‬ ‫مبادی ورودی‪ ،‬در فضای مجازی به اشتراک گذاشته اند و از صف‬ ‫طوالنی و معطلی زیاد برای رجیســتر کردن گوشــی همراه در‬ ‫فرودگاه های بین المللی که فقط یک نفر مســوول انجام این کار‬ ‫اســت و در برخی ساعت ها نیز غیبت طوالنی دارد‪ ،‬و همچنین‬ ‫مشکالت بعد از رجیستری‪ ،‬نقص فنی سایت گمرک و خطاهای‬ ‫سیســتمی صحبت کرده اند‪ .‬مسووالن گمرک اوایل شهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در جریان بازدید خاندوزی‪ -‬وزیر اقتصاد ‪ -‬از گمرک امام‬ ‫خمینی (ره) گفته بودند‪ :‬با توجه به مقررات حاکم‪ ،‬ایستایی برای‬ ‫رجیستری در مبادی ورودی وجود دارد که نیاز به اصالح فرایند‬ ‫و حداقل حضور اســت‪ .‬وزیر اقتصاد نیز در نامه ای به رییس کل‬ ‫گمرک تاکید کرده بود‪ :‬با تشکیل کارگروه‪ ،‬شرایطی ایجاد شود که‬ ‫رجیستری حضوری به کمترین زمان کاهش یافته و یا حتی حذف‬ ‫شود‪ .‬پس از ان‪ ،‬مسووالن گمرگ گفته بودند‪ :‬با توافقات و مصوبات‬ ‫اخیر‪ ،‬صرفا احراز هویت شخص مسافر و گوشی تلفن همراه او در‬ ‫مبادی ورودی توسط گمرک در حداقل زمان ممکن انجام خواهد‬ ‫شــد و تمام کنترل های الزم بعدی در راستای رجیستر کردن‬ ‫گوشــی از جمله کنترل گذرنامه از طریق سرویس ناجا و وجود‬ ‫سیم کارت به نام مسافر ورودی‪ ،‬به طور کامال غیرحضوری و در‬ ‫فرصت یک ماه از تاریخ ورود مسافر در سامانه مربوطه انجام خواهد‬ ‫شد و فرایند اضافی از جمله تکمیل فرم‪ ،‬پرداخت حقوق ورودی‬ ‫و یا ســایر فرایندها در مبادی ورودی گمرک انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین به گمرکات تذکر داده شده بود در صورت وجود هرگونه‬ ‫ایستایی در این زمینه با ان ها برخورد شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬همچنان‬ ‫ایستایی و صف و انتظار طوالنی رجیستری در مبادی ورودی برای‬ ‫مسافران وجود دارد و این مصوبات هنوز به درستی اجرا نمی شود‪،‬‬ ‫اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا مسافر خارجی که با‬ ‫توجه به هجمه های زیاد علیه ایران‪ ،‬تصمیم می گیرد به این کشور‬ ‫ســفر کند و قرار است ارز وارد کند‪ ،‬از مقررات سخت‪ ،‬پیچیده و‬ ‫وقت گیر مستثنی نمی شود؟ اگر قرار است این قانون برای همه‬ ‫یکسان به اجرا گذاشته شود چرا نسبت به اطالع رسانی ان کوتاهی‬ ‫شــده تا همین نااگاهی‪ ،‬نگرانی ها درباره سفر به ایران را تشدید‬ ‫کند؟ چرا وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی به‬ ‫عنوانمتولیگردشگریدراینتصمیم گیری هاکهمستقیمبرنامه‬ ‫سفر گردشگران خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد نقشی ندارد و‬ ‫جایگاهی منفعل به ان بخشیده شده است؟‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی کشــور از زمان برپایی نمایشگاه گردشگری و الحاق دیرهنگام صنایع‬ ‫دســتی به ان که قرار اســت در هفته دوم بهمن ماه برگزار شــود‪ ،‬گالیــه کردند‪ .‬پانزدهمین‬ ‫نمایشــگاه بین المللی گردشــگری تهران درحالی از نهم تا دوازدهم بهمن ماه در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود که چند روزی است نمایشگاه صنایع دستی به ان‬ ‫اضافه شده است و البته هنوز در پوسترهای ان نامی از صنایع دستی نیست‪ .‬چند سالی می شود‬ ‫که صنایع دســتی به جمع نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران اضافه شده است ان هم‬ ‫از این جهت که نمایشــگاه صنایع دســتی در اسفند ماه به بهانه ســال نو برپا می شد و این بار‬ ‫می توانســت در کنار گردشگری قرار گیرد‪ .‬به همین دلیل دو سال در کنار هم برگزار شد‪ .‬البته‬ ‫در این دو ســال هنرمندان صنایع دســتی معتقد بودند که جایگاه نمایشگاه صنایع دستی زیر‬ ‫سایه گردشگری کم رنگ شده است و بیشتر به بازارچه شباهت دارد تا یک نمایشگاهی که قرار‬ ‫اســت بین المللی نیز باشد‪ .‬اما امسال این وضعیت متفاوت شد‪ .‬زمانی که برای برپایی نمایشگاه‬ ‫گردشگری برنامه ریزی های مختلف از سوی وزارت میراث فرهنگی انجام می شد‪ ،‬نامی از صنایع‬ ‫دســتی نبردند‪ .‬پس از ان و بعد از اعتراض جامعه هنری این دو نمایشگاه این بار هم به صورت‬ ‫ترکیبی برگزار خواهد شــد‪ .‬اما در کل نمایشــگاه گردشگری تهران که هر سال به نحوی برنامه‬ ‫ریزی می شد که دو روز اخر هفته نیز شامل روزهای برپایی ان شود‪ ،‬اما امسال از روز اول هفته‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬هنرمندان صنایع دستی در فضاهای مجازی و کمپین هایی که دارند‪ ،‬اعتراض‬ ‫شــان را به این موضوع اعالم کرده و معتقدند که روزهای اداری برگزاری نمایشــگاه‪ ،‬غرفه های‬ ‫انها را خالی از بازدیدکننده نگه خواهد داشت‪ .‬از سوی دیگر برگزاری نمایشگاه در ساعت اداری‬ ‫یعنی از ‪ ۸‬صبح تا ‪ ۱۵‬اجازه نخواهد داد این نمایشگاه با استقبال چه در بخش صنایع دستی و‬ ‫چه حتی در بخش گردشگری رو به رو شود‪.‬‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی معتقدند پس از دو سال که از وضعیت نامناسب تولید و فروش صنایع‬ ‫دستی می گذرد‪ ،‬این نمایشگاه فرصتی برای جبران کاستی ها از سوی متولیان بود اما این اتفاق‬ ‫با انتخاب زمان برگزاری رخ نمی دهد‪ .‬این اعتراضات به گوش مســئوالن در معاونت گردشگری‬ ‫هم رســیده است و انها در تالش هستند تا بتوانند ســاعت برپایی نمایشگاه را بیشتر کنند‪ .‬در‬ ‫ســالهای گذشته نمایشگاه گردشگری از ســاعت ‪ ۱۰‬صبح تا ‪ ۱۸‬برپا می شد‪ .‬قرار بود نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشــگری به برند نمایشگاهی ایران تبدیل شــود اتفاقی که بعد از ‪ ۱۵‬سال هنوز‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫ت کارگاه تخصصی در پانزدهمین نمایشگاه گردشگری‬ ‫برگزاری‪ ۶۲‬نشس ‬ ‫پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری با ‪ ۶۲‬نشس ‬ ‫ت‬ ‫متنوع‪ ،‬پنل هــا‪ ،‬کارگاه ها و میزگردهای تخصصی با حضور‬ ‫اســاتید و فعــاالن حوزه گردشــگری همــراه خواهد بود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مهم ترین‬ ‫محفل بــرای دور هم امدن فعاالن گردشــگری همچنین‬ ‫هم فکــری و تبادل نظر بین دو بخــش خصوصی و دولتی‬ ‫برای پیشــبرد مهم تریــن ماموریت های مربــوط به حوزه‬ ‫گردشگری است‪.‬‬ ‫امسال نیز وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫برنامه های ویژه و متنوعی را برای دوره پانزدهم این رویداد‬ ‫تدارک دیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی معاونت‬ ‫گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫قرار بر برگزاری نشست هایی با عناوین متنوع‪ ،‬میزگردهای‬ ‫تخصصی‪ ،‬کارگاه های اموزشی و پنل های تخصصی است‪.‬‬ ‫برای این دوره برگزاری شش میزگرد تخصصی با عنوان های‬ ‫«جایــگاه دانش اموختگان گردشــگری در بدنه صنعت»‪،‬‬ ‫«انتخاب اینده‪ :‬مسیرهای سنتی گردشگری یا محصوالت و‬ ‫فعالیت ها و مقاصد جدید»‪« ،‬ارتباط اموزش با بدنه صنعت‬ ‫گردشــگری»‪« ،‬بازارهای هدف همسایگان‪ ،‬چین‪ ،‬روسیه و‬ ‫اروپا»‪« ،‬توسعه گردشگری و حفظ محیط زیست ‪ -‬تقابل یا‬ ‫تعامل» و «مشــارکت جوامع محلی ‪ -‬از حرف تا عمل» و با‬ ‫حضور علی اصغر شالبافیان‪ ،‬لیال اژدری‪ ،‬زاهد شفیعی‪ ،‬جعفر‬ ‫باپیری‪ ،‬حجت اهلل رفیعی‪ ،‬ابراهیم پورفرج‪ ،‬مســلم شجاعی‪،‬‬ ‫مهدی اشــراقی‪ ،‬مهــدی احمدی‪ ،‬بهمن ایــزدی‪ ،‬محمود‬ ‫ضیایی‪ ،‬صیاد شیخی ایالنلو‪ ،‬محمد جهانشاهی‪ ،‬نیما اذری‪،‬‬ ‫مازیــار ال داوود‪ ،‬کاترین رضوی‪ ،‬امین ســلطانی‪ ،‬محمود‬ ‫بنکدار‪ ،‬رامین نوری‪ ،‬محمد شــیرکوند‪ ،‬مسعود جامسون‪،‬‬ ‫سجاد شالیکار‪ ،‬سهند عقدایی تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫از دیگــر برنامه های این دوره پنل های تخصصی اســت که‬ ‫توسط جامعه گردشگری الکترونیک کشور‪ ،‬جامعه راهنمایان‬ ‫تور‪ ،‬انجمن موسسات اموزش گردشگری کشور‪ ،‬کمیسیون‬ ‫گردشــگری اتــاق بازرگانی ایــران‪ ،‬کارگروه گردشــگری‬ ‫تشــکل های میراثی کشــور‪ ،‬کانــون انجمن هــای صنفی‬ ‫راهنمایان گردشــگری ایران‪ ،‬جامعه حرفه ای اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی کشور‪ ،‬جامعه تورگردانان ایران‪ ،‬کمیته گردشگری‬ ‫طب سنتی و جامعه گردشگری سالمت اجرا می شوند‪.‬‬ ‫«قطار گردشــگری از لرستان تا خوزســتان»‪« ،‬پادکست‬ ‫گردشــگری پادنا»‪« ،‬گردشــگری ماجراجویانه معلوالن»‪،‬‬ ‫«کویر نوردی با نگاهی به ســایت ‪« ،»Iran Desert‬دور‬ ‫نیست‪-‬تجربه مســتندهای کوتاه گردشــگری»‪« ،‬خانه ‪-‬‬ ‫موزه عروسک های کاشــان»‪« ،‬تجربه های نشر و انتشارات‬ ‫گردشگری‪-‬انتشــارات مهکامــه»‪« ،‬اوایار‪-‬تجربه راهنمای‬ ‫صوتی»‪« ،‬تجربه های مجله گیلگمش انگلیســی»‪« ،‬تجربه‬ ‫رفتینــگ در ایران و جهان»‪« ،‬تجربه زیســته‪-‬کارگاه های‬ ‫تجــارب گردشــگری»‪« ،‬چالش هــا و تاثیرگذاری هــای‬ ‫خبرنــگاری گردشــگری»‪« ،‬حمل ونقل هوایی شــهری»‪،‬‬ ‫«اردکان گرام»‪« ،‬سیاره‪-‬اپلیکیشن تجربه تورهای پیاده»‪،‬‬ ‫«اصفهک‪-‬مدیریت مقصد و تجربه مرمت و گردشــگری»‪،‬‬ ‫«تجربه های تولید محتوای حرفه ای گردشــگری‪-‬از اسمان‬ ‫شــب تــا…»‪« ،‬گیله بوم‪-‬اقامتگاهی بــرای حفظ محیط‬ ‫زیســت»‪« ،‬گردشــگری کودک»‪« ،‬برزیگردی‪-‬گردشگری‬ ‫کشــاورزی» عناوین ‪ ۲۰‬نشستی هســتند که در راستای‬ ‫تشــریک تجربیات و معرفی الگوهای موفق گردشگری در‬ ‫طول چهار روز نمایشگاه پانزدهم برگزار می شود‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۲۶‬کارگاه اموزشــی با عناوین متنوعی هم چون‬ ‫«اینده پژوهی در گردشــگری»‪« ،‬نگاهی بــه خدمات ویزا‬ ‫در ایران‪-‬ضعف ها و قوت هــا»‪« ،‬نگاهی تحلیلی به کارکرد‬ ‫اموزش هــای مهارتی گردشــگری در ایــران»‪« ،‬اصول و‬ ‫چگونگــی تاثیرگذاری خبر و خبرنگاری در گردشــگری»‪،‬‬ ‫«گردشــگری ادبــی»‪« ،‬اشــنایی بــا ســاختار و اصول‬ ‫اســتارتاپ های گردشــگری»‪« ،‬برندینگ در اقامتگاه های‬ ‫بوم گردی»‪« ،‬پرنده نگری در ایران» برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته‬ ‫‪ ۹‬تــا ‪ ۱۲‬بهمن ماه ‪ ۱۴۰۰‬در محل دائمی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫کرونا روی خوش به صنعت گردشگری جهان نشان می دهد؟‬ ‫سازمان جهانی بهداشــت با اعالم اینکه ممنوعیت سراسری‬ ‫سفر و نیز اجبار ارائه گواهی واکسن در مرزها برای جلوگیری‬ ‫از گســترش جهانی کرونا موثر نیســت‪ ،‬لغو محدویت های‬ ‫ســفر شامل ممنوعیت و الزام گروهی واکسن را توصیه کرد‪.‬‬ ‫حال باید دید ایا کشــورها این توصیه را جدی می گیرند تا‬ ‫گردشگری جهانی نفسی تازه کند؟ روزنامه «لوفیگارو» روز‬ ‫یکشنبه نوشت‪ :‬در حالی که موج تازه همه گیری کووید‪۱۹-‬‬ ‫با ســویه اُمیکرون در اروپا محدودیت های متعددی را حتی‬ ‫برای افراد واکســینه در پی داشته اســت‪ ،‬کمیته اضطراری‬ ‫مقررات بین المللی سازمان جهانی بهداشت توصیه های تازه‬ ‫ای را مطرح کرده است‪ .‬در این توصیه ها که ‪ ۱۳‬ژانویه (‪۲۳‬‬ ‫دی ماه) تدوین و روز چهارشــنبه ‪ ۲۹‬دی ماه منتشر شده‪،‬‬ ‫به «لغو و یا یا کاهش ممنوعیت های سفر بین المللی» اشاره‬ ‫شــده اســت که به اعتقاد این کمیته «نه تنها هیچ ارزشی‬ ‫ندارد که به ادامه روند فشار اقتصادی و اجتماعی کشورهای‬ ‫عضو منجر می شــود»‪ .‬در حقیقت‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت‬ ‫عنوان می کند که «اجرای ممنوعیت های سراســری سفر‬ ‫برای جلوگیری از گســترش جهانی کرونا موثر نیســت» و‬ ‫«می تواند روند اگاهی از گزارش های شفاف و سریع در مورد‬ ‫ســویه های نوظهور نگران کننده را منحرف کند»‪ .‬سازمان‬ ‫جهانی بهداشــت همچنین یاداوری می کند‪ :‬اقدامات سفر‬ ‫مانند استفاده از ماسک‪ ،‬غربالگری‪ ،‬قرنطینه و واکسیناسیون‬ ‫باید بر اســاس ارزیابی میزان خطر باشــد و مطابق با ماده‬ ‫‪ ۴۰‬مقررات بین المللی بهداشت از تحمیل بار مالی بر دوش‬ ‫مسافران بین المللی اجتناب شود‪.‬‬ ‫توسل به روش هایی جز گذرنامه واکسن‬ ‫این روزها مرزهای استرالیا و زالندنو به روی همه گردشگران‬ ‫بسته است‪ .‬مرزهای امریکا و فنالند نیز به روی گردشگرانی‬ ‫که واکســن نزده اند‪ ،‬باز نیست‪ .‬سازمان جهانی بهداشت در‬ ‫این باره نیز برای دومین بار عنوان کرده است که «الزام ارائه‬ ‫مدرکی در مورد تزریق واکسن کرونا برای سفرهای خارجی‪،‬‬ ‫زیــاده روی اســت»‪ .‬کمیته اضطراری مقــررات بین المللی‬ ‫سازمان جهانی بهداشت «ارائه مدرکی دال بر تزریق واکسن‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬را به عنوان تنها ســند قابل قبول و شــرط الزم‬ ‫برای ســفر خارجی با توجه به محدودیت های دسترسی به‬ ‫واکســن و نیز توزیع ناعادالنه‪ ،‬توصیه نمی کند‪ .‬این کمیته‬ ‫همچنیــن دولت ها را دعوت می کند تــا «با لغو و یا اصالح‬ ‫برخــی از تدابیر همچون ارائــه جواب ازمایش یــا الزامات‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬در صورت لزوم‪ ،‬مطابق با راهنمایی های ســازمان‬ ‫جهانی بهداشت‪ ،‬رویکردی مبتنی بر ریسک را برای تسهیل‬ ‫ســفرهای بین المللــی» اتخاذ کنند‪ .‬این کمیته به ریاســت‬ ‫«دیدیه اوسن» همچنین یکی از توصیه های خود را در رابطه‬ ‫با کمپین واکسن در جهان اصالح کرد‪ .‬کارشناسان از جامعه‬ ‫جهانی می خواهند کــه اطمینان حاصل کند که حداقل ‪۷۰‬‬ ‫درصد از جمعیت همه کشورها تا اغاز ژوئیه ‪ ۲۰۲۲‬واکسینه‬ ‫شــده اند و واکسیناســیون علیه کوویــد‪ ۱۹-‬را در خدمات‬ ‫بهداشــتی روتین خود قــرار دهند‪ .‬به این ترتیب ســازمان‬ ‫جهانی بهداشت توصیه می کند که کشورهایی که به نرخ های‬ ‫پوشش واکسیناســیون باالیی در جمعیت های پرخطر دست‬ ‫یافته اند‪ ،‬قبل از واکســینه کردن کودکان و نوجوانان سالم و‬ ‫بدونی بیمــاری زمینه ای که نگرانی از ابتال در میان انان باال‬ ‫نیست‪ ،‬اشتراک جهانی واکسن را در اولویت قرار دهند‪ .‬پیشتر‬ ‫گزارش مشــترک کنفرانس تجارت و توســعه سازمان ملل و‬ ‫سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد‪ :‬طبق براوردها‪ ،‬خسارات‬ ‫اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا برای صنعت گردشگری در‬ ‫سراسر جهان می تواند به بیش از چهار هزار میلیارد دالر هم‬ ‫برســد که بیشترین اسیب اقتصادی ان متوجه کشورهای در‬ ‫حال توسعه است‪ .‬این همه گیری صنایع بسیاری را متاثر کرد‬ ‫که در میان انها گردشــگری با بسته شدن مرزها‪ ،‬لغو پروازها‬ ‫و تعطیلی هتل ها در ابتدای همه گیری اســیب جدی دید‪.‬‬ ‫زمانی که به نظر می رسید وضعیت با اغاز واکسیناسیون رو به‬ ‫بهبود نسبی است سویه جدیدی از این ویروس در جهان شایع‬ ‫شده که مســری تر از سویه های قبلی است‪ .‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی جمعه (‪ ۵‬اذر) واژه یونانی اومیکرون را برای اشــاره به‬ ‫این سویه جدید که در افریقای جنوبی شناسایی شده‪ ،‬برگزید‪.‬‬ ‫بی توجهیایرالین هابهبخشنامهلغوکفقیمتبلیتهواپیما‬ ‫در حالی که ‪ ۵‬روز از بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های‬ ‫هواپیمایــی مبنی بر لغو مصوبه کف قیمت پرواز می گذرد‪ ،‬همچنان هیچ‬ ‫ایرالینی اقدام به فروش بلیت زیر ‪ ۶۰۰‬هزار تومان نمی کند‪ .‬کاپیتان محمد‬ ‫محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری ‪ ۱۹‬دی ماه ضمن حمایت تلویحی از مصوبه انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی مبنی بر تعیین کف قیمت بلیــت پروازهای داخلی‪ ،‬به ایرالین‬ ‫هایی که این مصوبه را رعایت نکنند‪ ،‬هشدار «برخورد» داد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫هواپیمایی گفته بود فروش بلیت هواپیما در نرخ های پایین ممنوع اســت‪.‬‬ ‫با این حال پس از انتقاداتی که رســانه ها مطــرح کردند‪ ،‬میر اکبر رضوی‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشــوری ‪ ۲۸‬دی ماه از ملغی شدن مصوبه‬ ‫انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص تعیین کف نرخی بلیت هواپیما‬ ‫خبر داد‪ .‬رضوی افزود‪ :‬در روزهای اخیر انجمن شرکت های هواپیمایی با ابالغ‬ ‫صورتجلسه ای به شرکت های هواپیمایی با تعیین کف نرخی‪ ،‬حداقل قیمت‬ ‫فروش بلیت در پروازهای داخلی را ‪ ۶۰۰‬هزار تومان اعالم کرده بود‪ .‬با توجه‬ ‫به مغایرت صورتجلسه فوق با اخرین مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری‬ ‫مبنی بر حذف کف نرخی از قیمت بلیت هواپیما‪ ،‬سازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫موضوع فوق را پیگیری و بر این اساس‪ ،‬انجمن شرکت های هواپیمایی با ارسال‬ ‫نامه خطاب به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی مصوبه فوق را ملغی کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیس مجلس در نشست جمعی از زنان کارافرین و مدیران عامل شرکت های دانش بنیان‪:‬‬ ‫باید به بانوان قدرت انتخاب و فرصت نقش افرینی داده شود‬ ‫ئیس مجلس شورای اسالمی در نشست جمعی از بانوان مدیر‬ ‫عامل شرکت های دانش بنیان‪ ،‬با اشاره به قدرت فعالیت های‬ ‫دانش بنیان در پایان دادن به نابرابری ها‪ ،‬ناعدالتی ها و فسادها؛‬ ‫ریشــه مقاومت ها در مقابل شــرکت های دانش بنیان را در‬ ‫همین قدرت این شرکت ها دانست و تاکید کرد‪ :‬ما در مجلس‬ ‫به تحول و کارامدی به کمک مجموعه های دانش بنیان ایمان‬ ‫داریم و می دانیم علم در تبدیل به ثروت در کوتاه ترین زمان و‬ ‫با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه به کمک این مجموعه ها‬ ‫می تواند رقم بخورد‪ .‬دکتر محمدباقر قالیباف در نشست با زنان‬ ‫کارافرین مدیر عامل شــرکت های دانش بنیان که (یکشبه ‪3‬‬ ‫ِ‬ ‫بهمن ماه) به مناســبت والدت حضرت زهــرا (س) و روز زن‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬ضمن عرض تبریک و تهنیــت به زنان کارافرین‬ ‫کشور گفت‪ :‬در شــخصیت حضرت زهرا (س) و امام (ره) که‬ ‫امروز والدت ایشــان هم هست‪ ،‬یک نکته بسیار مهم و اساسی‬ ‫وجود دارد که امام فقیه‪ ،‬عارف‪ ،‬فیلســوف و مســلط به حوزه‬ ‫دینی و ابعاد فقهی ما در ایــن خصوص می فرمایند «حضرت‬ ‫زهرا (س) یــک رهبر واقعی و الگو برای همــه جامعه اعم از‬ ‫مــردان و زنان در بعد اجتماعی و ســایر ابعاد بودند» بنابراین‬ ‫افتخــار می کنیم که چنین روزی به نام روز زن و مادر انتخاب‬ ‫شــده اســت و در این حوزه باور داریم که در بعد انســانی و‬ ‫حتــی اجتماعی هیچ تفاوتی بین مــردان و زنان وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬بحث جنسیت در جامعه‬ ‫ما موضوعیتی ندارد و زنان می توانند فعال باشــند هر چند که‬ ‫فرهنگ غرب به دنبال نگاه مردواری در زنان اســت یعنی اگر‬ ‫زنان برخی خصلت مردان را پیدا کنند دیده می شــوند‪ ،‬اما ما‬ ‫چنین دیدگاهی را قبول نداریم و چنین موضوعی را در شــان‬ ‫زنان نمی دانیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه ما به ســهم خــود در مجلس و همه‬ ‫مسئوالن نباید زنان جامعه را در دوراهی مشارکت اجتماعی یا‬ ‫خانه داری قرار دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید به خانم ها قدرت انتخاب‬ ‫و فرصت نقش افرینی داده شود‪ ،‬اثربخشی و مدیریت زنان در‬ ‫ابعاد مختلف کاری مشخص اســت‪ ،‬به عنوان مثال در نیروی‬ ‫انتظامی با شــکل گیری پلیس زن تالش کردیم تا از ظرفیت‬ ‫زنان اســتفاده کنیم و تحول و پویایی انها را نیز شاهد بودیم‪.‬‬ ‫قالیباف یاداور شــد‪ :‬به عنوان مثال ما در نیروی انتظامی باور‬ ‫داشــتیم که زنان نه تنها به عنوان کارمند بلکه در سطح یک‬ ‫افســر می توانند مشغول به کار شــوند اما در جایگاهی که در‬ ‫شــان زنان باشــد؛ ما باور داریم که برخــی از کارها حتی در‬ ‫حوزه های فنی‪ ،‬علمی و مدیریتی به کمک زنان می تواند انجام‬ ‫شــود‪ .‬رئیس قوه مقننه با اشــاره به امار اســتفاده از ظرفیت‬ ‫زنان در حــوزه فعالیت های دانش بنیان گفــت‪ :‬نقش افرینی‬ ‫زنان در اکثر مقاطع کمتر از ‪ 10‬درصد اســت اما خوشبختانه‬ ‫در حوزه فعالیت های دانش بنیان شــاهد حضور پررنگ زنان‬ ‫در ســطوح مدیرعاملــی و اعضای هیات علمی شــرکت های‬ ‫دانش بنیان هســتیم و این نشان می دهد که ما باید از فرصتی‬ ‫که برای جامعه وجود دارد استفاده کنیم و بپذیریم که پویایی‬ ‫جامعه در گرو پویایی خانواده اســت و ســتون خانواده‪ ،‬زنان‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان این که ما باید‬ ‫فرصت های نقش افرینی زنان در عرصه های علمی و اجتماعی‬ ‫را فراهم کنیم تصریح کرد‪ :‬پویایی جامعه زمانی اتفاق می افتد‬ ‫کــه خانواده ها پویا شــوند و پویایی خانــواده در گرو پویایی‬ ‫زنان و مادران خانواده اســت‪ .‬زمانی کــه همه این موضوعات‬ ‫را در کنار هم و به صورت جامع بنگریم‪ ،‬می توانیم اثار رشــد‬ ‫و پیشــرفت را در جامعه شاهد باشــیم‪ .‬با ظهور شرکت های‬ ‫دانش بنیان مســابقه پیشــرفت در دنیا از نواغاز شده و با این‬ ‫شــرکت ها می توانیم عقب ماندگی هــا را جبران کنیم وی‬ ‫با یاداوری وضعیت بروکراســی اداری حوزه صنعت در ســده‬ ‫گذشته و نقص هایی که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه‬ ‫شــرکت های دانش بنیان فرصتی را در جامعه و برای ملت ها و‬ ‫کشــورها ایجاد کردند که اگر به درستی از ان استفاده شود‪،‬‬ ‫می توان تمام عقب ماندگی های گذشته را جبران کرد‪ .‬در واقع‬ ‫مســابقه در دنیا از نو شروع شده و باید بدانیم که در این خط‬ ‫اغاز جدید‪ ،‬سرعت از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫قالیبــاف در ادامه با بیان اینکه زمانی که از حوزه فعالیت های‬ ‫دانش بنیان صحبت می کنیم یعنی به اصل هوشمندســازی‪،‬‬ ‫شــفاف سازی و مردمی سازی اعتقاد داریم و می دانیم که این‬ ‫نســل جدید با کمک فناوری می تواند نابرابری ها و ناعدالتی ها‬ ‫و فســاد را پایان دهد تاکید کرد‪ :‬مقاومت ها در مقابل شرکت‬ ‫های دانش بنیان ریشــه در همین قدرت این شرکت ها دارد‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه اضافه کــرد‪ :‬ما باید به اقتصاد دولتی نیز‬ ‫پایان دهیم و هیچ افقی از پیشــرفت را در اینده نخواهیم دید‬ ‫مگر ان که از ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان اســتفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه به طرح قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در جریان تصویب این قانون از تجربه یک دهه گذشــته‬ ‫استفاده کردیم و نمایندگان در کمیسیون های تخصصی و هیات‬ ‫رئیسه الزم است که با توجه به سرعت زیاد تحوالت این قانون را‬ ‫شاید هر دو یا سه سال یک بار به روز رسانی کنند‪ .‬ما معتقدیم که‬ ‫اگر زنجیره فعالیت این مجموعه ها کامل نباشد و زیرساخت های‬ ‫الزم در حوزه علم و فناوری و منابع مالی فراهم نشود و بروکراسی را‬ ‫کنترل نکنیم‪ ،‬به کمک هوشمندسازی‪ ،‬شفاف سازی و مردمی سازی‬ ‫نمی توان مجموعه های فعال و پویای دانش بنیان داشــته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه عرصه و نسل رقابت‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در این عرصه مکان موضوعیت ندارد و فرصت برای‬ ‫همه فراهم است‪ ،‬شاید در حوزه تحریم محدودیت هایی برای برخی‬ ‫حوزه ها وجود داشته باشد که ما بر همین مبنا در مجلس یازدهم‬ ‫مســئله رفع تحریم و خنثی سازی تحریم ها را دنبال می کنیم و‬ ‫هسته خنثی سازی تحریم ها را فعالیت شرکت های دانش بنیان با‬ ‫تکیه بر ظرفیت جوانان می دانیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر اهمیت جامعیــت موضوعات مرتبــط با این‬ ‫حوزه یاداور شــد‪ :‬ما در مجلس به تحــول و کارامدی به کمک‬ ‫مجموعه های دانش بنیان ایمان داریم و می دانیم علم در تبدیل به‬ ‫ثروت در کوتاه ترین زمان و با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه به‬ ‫کمک این مجموعه ها می تواند رقم بخورد‪ .‬قالیباف همچنین ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به جمعیت کشور‪ ،‬افق اینده کمی نگران کننده است‬ ‫اما بدانید که بزرگترین ســرمایه را در بین کشورهای دنیا داریم و‬ ‫از نعمــت جوانی مبتنی بر دانش اعم از جوانان زن و مرد در همه‬ ‫ابعاد برخورداریم و مسئوالن باید به این موضوع توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتماً در برخی از قوانین ضعف ها‬ ‫و اشــکاالتی وجود دارد با اشــاره به دو مفهوم اجرا و اجرایی‬ ‫ســازی قانون گفت‪ :‬اجرای قانون به عهده ســایر قوا است اما‬ ‫اجرایی سازی به عهده مجلس است که اگر به ان توجه نکنیم‬ ‫و زمینــه اجرای قوانین را پیش از تصویــب و ابالغ ان فراهم‬ ‫نکنیم اولین قانون شــکن خود ما خواهیم بود‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اســامی تصریح کرد‪ :‬ما امروز در مجلس بین وظیفه‬ ‫قانون گذاری و نظارت‪ ،‬اولویت را نظارت قرار دادیم و بر همین‬ ‫اســاس نشست های علنی روزهای سه شــنبه را به موضوعات‬ ‫نظارتی اختصــاص دادیم‪ .‬نمایندگان نیز در کمیســیون ها با‬ ‫جدیت موضوعات نظارتی را دنبال می کنند‪ .‬قالیباف در پایان‬ ‫یاداور شــد‪ :‬با توجه به اهمیت موضوعات پیشنهاد می کنم که‬ ‫به کمک نمایندگان در کمیســیون های اموزش و تحقیقات و‬ ‫صنایع و هیات رئیسه چنین جلسات را حداقل فصلی یک بار‬ ‫برگزار کنیم و در بازدیدها نیز به این موضوعات توجه داشــته‬ ‫باشیم زیرا که اســتمرار چنین گفت وگوهایی می تواند موجب‬ ‫حل مشکالت و چالش ها شود‪.‬‬ ‫طال فرصت جدیدی برای افزایش قیمت پیدا خواهد کرد؟‬ ‫بازار طال هفته گذشــته با شکستن قیمت باالی ‪ ۱۸۳۰‬دالر‬ ‫دســت به غافلگیری زد و هفته جاری برای شکســته شدن‬ ‫قیمــت باالتر یا روند قیمت ثابت این فلز ارزشــمند محوری‬ ‫خواهد بود‪ .‬بهای هــر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار‬ ‫امریکا ‪ ۱۰‬دالر و ‪ ۸۰‬سنت معادل ‪ ۰.۶‬درصد کاهش یافت و‬ ‫در ‪ ۱۸۳۱‬دالر و ‪ ۸۰‬ســنت بسته شد اما برای کل هفته ‪۰.۸‬‬ ‫درصد رشد نشان داد که دومین رشد هفتگی متوالی این فلز‬ ‫ارزشمند بود‪ .‬فرانک چالی‪ ،‬استراتژیست ارشد بازار در شرکت‬ ‫«ار جــی او فیوچر» به کیتکونیوز گفــت‪ :‬با ریزش بازارهای‬ ‫ســهام و رمزارزها‪ ،‬پول باید جــای دیگری برود‪ .‬طال به دلیل‬ ‫ضعف بازار سهام هفته گذشته صعود کرد‪ .‬بیت کوین هم افت‬ ‫چشــمگیری پیدا کرد‪ .‬طال کف قیمت دارد‪ .‬سوال این است‬ ‫که ایا قیمت طال پایین می رود و در محدوده ثابتی می ماند یا‬ ‫به ســوی مرز ‪ ۱۹۰۰‬دالر پیشروی می کند‪ .‬این فلز ارزشمند‬ ‫باید باالی سطح ‪ ۱۸۳۰‬دالر بسته شود و این سطح را پیش از‬ ‫حرکت به باالی سطح ‪ ۱۸۵۰‬دالر‪ ،‬حفظ کند‪.‬‬ ‫اورت میلمان‪ ،‬کارشــناس فلزات ارزشمند شرکت گینزویل‬ ‫کوینز اظهــار کرد‪ :‬این حرکت طال بعضــی از تحلیلگران را‬ ‫متعجب کرد زیرا به ســرعت اتفاق افتاد‪ .‬بازار طال ماههاست‬ ‫که حرکت قیمت محدود و رو به پایین داشته است‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت های نفت و تقاضای قوی خرده فروشی هم به باال رفتن‬ ‫قیمت طال کمک کرده اســت‪ .‬افزایــش قیمت نفت‪ ،‬هزینه‬ ‫اســتخراج طال را افزایش می دهد‪ .‬ممکن اســت محدودیت‬ ‫بیشــتر در روند اســتخراج طال مشــاهده شــود‪ .‬همچنین‬ ‫تقاضــای واقعی برای طــا همچنان قوی اســت‪ .‬ضرابخانه‬ ‫امریکا بزرگترین فروش طال در ‪ ۱۲‬ســال گذشــته را تجربه‬ ‫کرده و ضرابخانه پرث مینت اســترالیا شاهد شکسته شدن‬ ‫رکورد فروش ‪ ۱۰‬ساله بوده اســت‪ .‬سرمایه گذاران متوسط‬ ‫با سریعترین روند در ‪ ۱۰‬سال اخیر طال خریداری می کنند‪.‬‬ ‫همه نگاه ها به نشســت سیاســت پولی بانک مرکزی امریکا‬ ‫دوخته شــده که بعدازظهر روز چهارشنبه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫چالی پیش بینی کرد موضع بانــک مرکزی امریکا همچون‬ ‫سابق موافق تحکیم سیاست پولی خواهد بود و این امر باعث‬ ‫ریزش سنگین بازار سهام امریکا می شود‪ .‬ممکن است اصالح‬ ‫قیمت معناداری در بازارهای ســهام روی دهد‪ .‬عملکرد طال‬ ‫در هفتــه جاری به نزول بازارهای ســهام و تخصیص دوباره‬ ‫ســرمایه به فلزات ارزشمند بستگی خواهد داشت‪ .‬حتی نقره‬ ‫هم ممکن است در رشــد قیمت پیشتاز شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫باالی ســطح ‪ ۱۸۵۰‬دالر شکسته شــود‪ ،‬راه برای صعود طال‬ ‫به محدوده ‪ ۱۸۷۰‬تا ‪ ۱۸۸۰‬دالر و نهایتا ســطح ‪ ۱۹۰۰‬دالر‬ ‫هموار می شود‪.‬‬ ‫نشســت سیاســت پولی بانک مرکزی امریکا که بالفاصله با‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول‪ ،‬رییس بانک مرکزی دنبال‬ ‫می شــود‪ ،‬مهمترین رویداد هفته جاری محسوب می شود‪.‬‬ ‫تحلیلگران انتظار دارند نشانه های بیشتری درباره نخستین‬ ‫دور افزایش نرخ های بهره در مارس دریافت کنند و شفافیت‬ ‫بیشــتری درباره تعدیل محرکهای مالی فــدرال رزرو ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬بازارها در حال حاضر روی چهار دور افزایش نرخهای‬ ‫بهره امریکا در سال ‪ ۲۰۲۲‬حساب می کنند‪.‬‬ ‫پل اَشورث‪ ،‬اقتصاددان ارشد منطقه امریکای شمالی شرکت‬ ‫«کپیتــال اکونومیکــس» گفت‪ :‬اکنون که اوج موج شــیوع‬ ‫اُمیکرون در امریکا ســپری شده اســت‪ ،‬مانع چندانی برای‬ ‫بازداشتن فدرال رزرو از تحکیم سیاست پولی وجود ندارد به‬ ‫خصوص اگر هفته جاری اخبار تسریع رشد دستمزد منتشر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جیمز نایتلی‪ ،‬اقتصاددان بین المللی ارشد موسسه مالی ‪ING‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی این ریســک وجود دارد که بانک مرکزی امریکا‬ ‫موضع جدی تری در خصوص تحکیم سیاســت پولی اختیار‬ ‫کند و تعدیل فوری برنامه خرید اوراق قرضه را اعالم کند‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش کیتکونیوز‪ ،‬امار اقتصادی مهم دیگری که هفته‬ ‫جاری منتشــر می شوند شــامل اعتماد مصرفی ‪ CB‬در روز‬ ‫سه شــنبه‪ ،‬تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم‪ ،‬متقاضیان‬ ‫بیمه بیکاری و ســفارش کاالهای بادوام در روز پنج شنبه و‬ ‫شاخص قیمت تولیدکننده امریکا در روز جمعه خواهند بود‪.‬‬ ‫افزایش‪ 35‬درصدی تمایل به خرید ملک‬ ‫با وجود ثبات نســبی بازارهای رقیب مسکن‪ ،‬به دلیل قرار گرفتن در‬ ‫ماههای پایانی سال‪ ،‬تحرک بازار مسکن افزایش یافته است؛ به طوری‬ ‫که بررسی های غیررسمی از افزایش ‪ ۳۵‬درصدی تمایل برای خرید‬ ‫و رشــد ‪ ۲.۵‬درصدی قیمت طی یک ماه گذشته حکایت دارد‪ .‬امار‬ ‫غیررسمی‪ ،‬رشد ‪ ۳۵‬درصدی معامالت و افزایش ‪ ۲.۵‬درصدی قیمت‬ ‫مسکن شهر تهران در دی ماه نسبت به اذرماه را نشان می دهد‪ .‬مطابق‬ ‫بررســی های خام که از اگهی های ملکی شهر تهران با وزن دهی به‬ ‫مناطق بر اساس معامالت قطعی به دست امده‪ ،‬متوسط قیمت مسکن‬ ‫از متری ‪ ۳۲.۹‬میلیون تومان در اذرماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳۳.۷‬میلیون تومان‬ ‫در دی ماه رســیده که از افزایــش ‪ ۲.۵‬درصدی حکایت دارد‪ .‬در ماه‬ ‫گذشته تمایل برای خرید مسکن در پایتخت نیز افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تغییرات میزان بازدید اگهی های دی ماه در مقایسه با اذرماه از افزایش‬ ‫‪ ۳۵‬درصدی حکایت دارد‪ .‬تعداد اگهی ها نیز که به عنوان شــاخصی‬ ‫برای میزان عرضه و تمایل برای فروش مسکن تلقی می شود‪ ۴.۴‬درصد‬ ‫رشد نشان می دهد که نسبت به افزایش تقاضا بسیار کمتر بوده است‪.‬‬ ‫بر اساس این امار که از سامانه کیلید به دست امده‪ ،‬تقاضا برای رهن‬ ‫و اجاره در تهران نسبت به ماه قبل تغییر محسوسی نداشته‪ ،‬اما نرخ‬ ‫اجاره مسکن در اگهی ها ‪ ۴.۲‬درصد در مقایسه با ماه گذشته افزایش‬ ‫دارد‪ .‬این براورد با امار مرکز امار ایران که رشــد ‪ ۴.۶‬درصدی ماهیانه‬ ‫قیمت اجاره در کل کشور را نشان می دهد تطبیق دارد‪ .‬رشد نسبی‬ ‫قیمت مسکن در ماههای پایانی سال‪ ،‬مساله ای دور از انتظار نیست و‬ ‫معموال در سالهای گذشته نیز اتفاق افتاده است‪ .‬با پیش فرض مطابقت‬ ‫این امارهای غیررسمی با گزارش بانک مرکزی که طی روزهای اینده‬ ‫ارایه می شود در سه ماه گذشته تورم ماهیانه مسکن در تهران به ترتیب‬ ‫‪ ۱.۲‬درصد‪ ۱.۸ ،‬درصد و ‪ ۲.۵‬درصد بوده که نشــان می دهد مطابق‬ ‫پیش بینی ها بازار با نزدیک شدن به شب عید مقداری رونق گرفته است‪.‬‬ ‫با تحرک بازار مسکن همزمان با مذاکرات ‪ ۴+۱‬بازارهای ارز‪ ،‬بورس و‬ ‫کریپتو (رمزارز) با مقداری ریزش مواجه شده اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫پس از زمزمه های انتشار اولین لیست خانه های خالی به منظور اعمال‬ ‫مالیات که در روزهای پایانی دی ماه محقق شــد‪ ،‬انتظار می رفت بازار‬ ‫مسکن مقداری افت کند‪ .‬اما طرف تقاضا احتماال با هدف مصون ماندن‬ ‫از تورم و به دلیل بازده پایین سرمایه در بازارهای مولد‪ ،‬سرمایه خود را‬ ‫به خرید مسکن اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبــــــه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1615‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اتقصاد هنر‬ ‫گزارش‬ ‫نقد‬ ‫پیش بینی تحلیلگران از تاثیر جنگ در اروپای شرقی‬ ‫قیمت فلزات گران تر‬ ‫می شود‬ ‫تحلیلگرانمیگوینداحتمالوقوعمنازعهنظامیمیانروسیهواوکراین‪،‬‬ ‫ریسک مختل شدن تامین انرژی و صعود بیشتر قیمت فلزات را افزایش‬ ‫داده است‪ .‬تحلیلگران می گویند تداوم نگرانیهای ژئوپلیتیکی نسبت به‬ ‫احتمال حمله روسیه به اوکراین‪ ،‬احتمال وضع تحریمهای جدید بین‬ ‫المللی یا تحریمهای امریکا علیه تجارت با تولیدکنندگان بزرگ فلزات‬ ‫روسیه ممکن است بازار الومینیوم‪ ،‬مس و نیکل را با محدودیت عرضه‬ ‫بیشتری روبرو کند‪ .‬وارن پاترسون‪ ،‬مدیر استراتژی کاالی شرکت‪ING‬‬ ‫‪ Economics‬در این باره اظهار کرد‪ :‬اگر بحران میان روسیه و اوکراین‬ ‫شدت بگیرد‪ ،‬قیمت کاالها ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند‪ .‬تنش‬ ‫میان روسیه و اوکراین رو به رشد است و به همین ترتیب ریسک سرایت‬ ‫ان به بازارهای جهانی کاال افزایش پیدا می کند‪ .‬روســیه یک قدرت‬ ‫بزرگ کاالیی و صادرکننده بزرگ محصوالت انرژی‪ ،‬فلزات و کشاورزی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تحریمهای سخت گیرانه‪ ،‬بازارهای کاال را ملتهب خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به نظر می رسد که شماری از بازارهای کاال به دنبال تشدید تنشها‪،‬‬ ‫اضافه کردن ریسک ژئوپلیتیکی به قیمتها را شروع کرده اند‪ .‬جان مایر‪،‬‬ ‫تحلیلگر شرکت کارگزاری «اس پی انجل» به اس اند پی گلوبال پالتس‬ ‫گفت‪ :‬بازار فلزات قطعا به تهاجم روسیه به اوکراین واکنش نشان می‬ ‫دهد‪ .‬چین الومینیوم و سایر فلزات روسیه را با وجود تحریمهای اتحادیه‬ ‫اروپا و امریکا خریداری خواهد کرد اما کمبود گریدهای خاص در همه‬ ‫مناطق وجود خواهد داشت‪ .‬برایان مارتین و دانیل هاینس‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫گروه ‪ ANZ Research‬با اشــاره به قیمت نهایی معامالت فلزات‬ ‫بازار فلزات لندن در روز جمعه‪ ،‬اظهار کردند‪ :‬قیمت فلزات پایه با ادامه‬ ‫محدودیت تولید و تشدید کمبود عرضه در بازارها‪ ،‬به میزان چشمگیری‬ ‫صعود کرده اند‪ .‬به گفته این تحلیلگران‪ ،‬نیکل پرچمدار افزایش افزایش‬ ‫قیمــت فلزات بود و ‪ ۲۴‬هزار دالر در هر تن معامله شــد که باالترین‬ ‫قیمت در ‪ ۱۰‬سال گذشته بود‪ .‬کارخانه نیکل تاگوانگ تونگ در میانمار‬ ‫اوایل ماه میالدی جاری متوقف شد و همزمان‪ ،‬تنشها بر سر اوکراین‬ ‫هم ریسک اختالل صادرات روسیه را تقویت کرد‪ .‬تحلیلگران ساکدن‬ ‫فایننشیال متذکر شدند روند افزایش قیمت فلزات تحت تاثیر تشدید‬ ‫وخامت اوضاع بین روسیه و اوکراین‪ ،‬ابعاد و گستردگی تحریمهایی که‬ ‫ممکن است از سوی امریکا و اروپا معرفی شود را زیر سوال می برد‪ .‬این‬ ‫تحلیلها در شرایطی مطرح می شود که مذاکرات میان مقامات بلندپایه‬ ‫امریکا و روسیه برای جلوگیری از تشدید تنشها ادامه دارد‪ .‬جو بایدن‪،‬‬ ‫رییس جمهور امریکا هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعالم کرد‬ ‫امریکا و متحدانش در ناتو اماده اند در صورت تهاجم روسیه به اوکراین‪،‬‬ ‫هزینه های جدی و اسیب قابل توجهی را از طریق تحریمهای اقتصادی‬ ‫به این کشور تحمیل کنند‪ .‬بهای معامالت نقدی مس در بازار فلزات‬ ‫لندن اوایل ژانویه برای نخستین بار در سه ماه گذشته از مرز ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫دالر در هر تن عبور کرده و سپس عقب نشینی کرده بود اما از ‪ ۱۶‬ژانویه‬ ‫تا ‪ ۲۰‬ژانویه دوباره سیر صعودی پیدا کرد و به سطح ‪ ۹۹۲۵‬دالر در هر‬ ‫تن رسید‪ .‬بهای معامالت الومینیوم در روزهای اخیر باالی ‪ ۳۰۰۰‬دالر‬ ‫در هر تن مانده است‪ .‬هر دو فلز در بحبوحه نگرانیها نسبت به کمبود‬ ‫عرضه‪ ،‬در باالترین رکورد قیمت چند ساله معامله می شوند‪ .‬براورد‬ ‫می شود روسیه حدود ‪ ۱۰‬درصد از ذخایر مس جهان را در اختیار دارد‬ ‫و تولیدکننده بزرگ الومینیوم است‪ .‬تولیدکنندگان این کشور شامل‬ ‫«روسال» سهم حدود شش درصدی در تولید الومینیوم جهان دارند‪.‬‬ ‫نورنیکل تولیدکننده بزرگ فلزات گروه نیکل و الومینیوم است که برای‬ ‫عبور به سوی انرژی پاک کلیدی هستند‪ .‬طبق گزارش شرکت ‪ING‬‬ ‫‪ ،Economics‬روســیه در حال حاضر حــدود ‪ ۴۳‬درصد از پاالدیم‬ ‫استخراج شده در جهان را تولید می کند‪ .‬بانک سرمایه گذاری «یو بی‬ ‫اس» رشد حدود یک درصدی قیمت اونس طال از ابتدای سال میالدی‬ ‫جاری تاکنون را به تقاضای سرمایه گذاران برای دارایی امن نسبت داد‪.‬‬ ‫طال ظرف مدت دو روز پس از انتشــار امــار جدید تورم در انگلیس‪،‬‬ ‫امریکا و کانادا ‪ ۱.۷۸‬درصد افزایش قیمت داشــت‪ .‬نرخ تورم انگلیس‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد است که باالترین نرخ از سال ‪ ۱۹۹۲‬است و نرخ تورم کانادا‬ ‫هم به باالترین حد از همان ســال رسیده است‪ .‬در حالی که تورم این‬ ‫اواخر موضوع مهمی بوده اســت اما تنها مشکل موجود نیست‪ .‬سران‬ ‫جهان به میزان فزاینده ای نسبت به رفتار روسیه نگران شده اند‪ .‬اونس‬ ‫طال از ســوی انجمن بازار شمش لندن روز جمعه ‪ ۱۸۳۵‬دالر قیمت‬ ‫گذاری شد‪ .‬به گفته مایر‪ ،‬قیمت سنگ اهن و فوالد هم ممکن است در‬ ‫صورتتشدیدمنازعهاوکراینصعودکنند‪.‬شرکتفِر ِرکسپوتولیدکننده‬ ‫بزرگ سنگ اهن و گندله در اوکراین است‪ .‬در گزارش شرکت ‪ING‬‬ ‫‪ Economics‬امده است‪ :‬اگرچه بسته پیشنهادی دموکراتهای امریکا‬ ‫به شــکل روشن تحریمهای ویژه روی فلزات را توصیه نکرده است اما‬ ‫رییس جمهور امریکا ممکن است صنایعی که برای امنیت ملی پرخطر‬ ‫به شمار می روند شامل استخراج و فراوری مواد معدنی را هدف تحریم‬ ‫قرار دهد‪ .‬به گفته پاترسون‪ ،‬تحریمهای امریکا علیه شرکت «روسال»‪،‬‬ ‫بازار الومینیوم را در ســال ‪ ۲۰۱۸‬ملتهب کرد چرا که روسیه دومین‬ ‫تولیدکنندهبزرگالومینیومپسازچیناست‪.‬بازارجهانیالومینیومدر‬ ‫حال حاضر با کمبود عرضه روبروست و هر گونه اختالل در روند عرضه‬ ‫روسیه‪ ،‬بازار را با کمبود شدیدتری روبرو می کند‪ .‬با توجه به این که‬ ‫اروپا مقصد بزرگ الومینیوم روسیه است‪ ،‬تحریمها علیه صنعت روسیه‬ ‫و محدود کردن صادرات ان‪ ،‬باعث افزایش نرخهای اروپایی خواهد شد‪.‬‬ ‫تحریمها علیه انرژی روسیه می تواند قیمت فلزات را باالتر ببرد‪ .‬کارخانه‬ ‫های ذوب فلزات که جزء صنایع انرژی بر هستند‪ ،‬در حال حاضر نگران‬ ‫قیمتهای باالی برق هستند که به کاهش ظرفیت تولید زینک (روی)‬ ‫منجر شده و فوالدســازان طی ماههای گذشته برای جبران افزایش‬ ‫هزینه انرژی‪ ،‬روی قیمت محصوالتشان در اروپا کشیده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫رسانه های مجازی چقدر برای تولید محتوا هزینه می کنند‬ ‫براورد هزینه ‪ 140‬میلیارد دالری!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره ‪ • 1615‬دوشنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 8‬صفـــحه‬ ‫روزنامهفرهنگی‪-‬اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪:‬نشر گستر امروز‬ ‫شرکت های رسانه ای و فناوری بزرگ در سال ‪ ۲۰۲۲‬مبلغ ‪ ۱۴۰‬میلیارد دالر برای تولید محتوا‬ ‫هزینه می کنند‪ .‬این رقم شــگفت انگیز حاکی از ان است که نمودار مخاطب در غول های‬ ‫دنیای مجازی به صورت سینوسی باال و پایین می شــود‪ ،‬بدین معنا که هر زمان محتوایی‬ ‫جدید تولید و عرضه می شود به سرعت میزان مخاطبین سیر صعودی به خود گرفته و پس‬ ‫از ان بالفاصله این ســیر نزولی می شود‪ .‬از این رو حیات رسانه های مجازی به تولید محتوا‬ ‫گره خورده اســت و هر اندازه در این حوزه سرمایه گذاری و هزینه کنند به همان اندازه با‬ ‫موفقیت در بازار هدف که همانا جذب مخاطب و کاربر است‪ ،‬مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫‪12:16‬‬ ‫غروب افتاب‬ ‫‪17:23‬‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫‪05:43‬‬ ‫اذان مغرب‬ ‫‪17:43‬‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫علیرضا سپهوند‬ ‫‪07:10‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫پیامبر خدا صلی اهلل علیه و اله‪:‬‬ ‫‪ :‬هر گاه در برادر (دینى) خود‪ ،‬سه صفت دیدى‪،‬‬ ‫به او امیدوار باش‪ :‬حیا‪ ،‬امانتدارى و راستگویى‪.‬‬ ‫نهج الفصاحه‪ ،‬ح ‪205‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫پیروزی ان نیست که هرگز زمین نخوری‪ ،‬انست که بعد‬ ‫از هر زمین خوردنی برخیزی‪.‬‬ ‫مهاتماگاندی‬ ‫حافظانه‬ ‫گل در بر و می در کف و معشوق به کام است‬ ‫سلطان جهانم به چنین روز غالم است‬ ‫گو شمع میارید در این جمع که امشب‬ ‫در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است‬ ‫بر اساس داده های جدید «‪(»Wells Fargo‬ولز فارگو)‪ ،‬هزینه های محتوا در میان ‪ ۹‬شرکت پیشرو‬ ‫رســانه ای و فناوری در سال ‪ ۲۰۲۲‬به ‪ ۱۴۰.۵‬میلیارد دالر می رسد که نسبت به سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش می یابد‪ .‬ولز فارگو پیش بینی می کند که رقم هزینه محتوا در میان این شــرکت ها‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۵‬به ‪ ۱۷۲‬میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫با داغ شدن جنگ رسانه های اینترنتی‪ ،‬هزینه های این رسانه های نوین نیز به سرعت در حال افزایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد نگرانی های ســرمایه گذاران در مورد سوداوری‪ ،‬سهام شــرکت های محتوا را تحت‬ ‫فشــار قرار داده اســت‪ ،‬که برخی از انها شاهد تغییر مجدد در سطوح ارزش گذاری بوده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬در زمان بســته شدن بازار در ‪ ۷‬ژانویه‪ ،‬سهام دیزنی‪« ،‬ویاکام سی بی اس»(‪ )ViacomCBS‬و‬ ‫«دیســکاوری»(‪ )Discovery‬به ترتیب نزدیک به ‪ ٪۵ ،٪۲۱‬و ‪ ٪۵‬نسبت به یک سال قبل کاهش‬ ‫یافتند‪ .‬ســهام همه این شــرکت ها در اوایل ســال ‪ ۲۰۲۱‬در حال رونق بود‪ ،‬اما به نظر می رسد وال‬ ‫استریت اکنون رویکردی مشکوک تر در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫دیزنی گفته اســت که قصد دارد در ســال مالی ‪ ۲۰۲۲‬خود که از اکتبر اغاز شده‪ ۳۳ ،‬میلیارد دالر‬ ‫برای محتوا هزینه کند‪ .‬این رقم از ‪ ۲۵‬میلیارد دالر هزینه تولید محتوای دیزنی در سال مالی ‪۲۰۲۱‬‬ ‫افزایــش ‪ ۸‬میلیارد دالری را تجربه می کند‪ .‬ولز فارگو همچنین پیش بینی کرد که شــرکت برادران‬ ‫وارنر دیســکاوری هزینه محتوای نقدی خود را با در نظر گرفتن حقوق ورزشی به ‪ ۲۲.۴‬میلیارد دالر‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۲‬افزایش می دهد‪ ،‬رقمی که ‪ ۸.۲‬درصد نسبت به سال ‪ ۲۰۲۱‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫شــرکت های رســانه ای ســنتی در تنگنا قرار گرفته اند‪ .‬انها چاره ای ندارند جز اینکه مسیر خود را‬ ‫برای رقابت با شــرکت های فناوری یکی کنند‪ ،‬اما این کار حاشــیه سود انها را کم می کند‪ .‬این امید‬ ‫وجود دارد که فشــار کوتاه مدت برای ســود بلندمدت ارزش ان را داشته باشد‪ ،‬با این وجود شبهات‬ ‫بسیاری وجود دارد که تنها چند شرکت عمده شاهد کارامدی این استراتژی باشند‪ ،‬زیرا تنها معدود‬ ‫شــرکت های عمده ای در صدر رقابت هســتند که کاربران مایل به پشتیبانی ان ها در مقیاس جهانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بخشــی از هزینه محتوای ســال ‪ ۲۰۲۲‬کمپانی برادران وارنر در حوزه حق پخش ورزش هایی مانند‬ ‫بیســبال و بسکتبال خرج خواهد شد‪ .‬بنابر گزارش ها‪ ،‬ترنر بین سال های ‪ ۲۰۲۲‬تا ‪ ۲۰۲۸‬مبلغ ‪۴۷۰‬‬ ‫میلیون دالر به «لیگ برتر بیس بال»(‪ )MLB‬پرداخت خواهد کرد و در حال حاضر ســاالنه بیش از‬ ‫یک میلیارد دالر برای حق پخش به «لیگ بســکتبال حرفه ای ان بی ا ِی»(‪ )NBA‬پرداخت می کند‪.‬‬ ‫«‪ »NBA‬همچنین به دنبال افزایش مبلغی است که از شرکای پخش خود پس از فصل ‪۲۵-۲۰۲۴‬‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫هزینه های محتوای ورزشــی به دلیل اهمیت روزافزون ورزش های زنده برای تلویزیون ســنتی به‬ ‫شدت افزایش می یابد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ورزش های تلویزیونی مهم ترین ژانر در ‪ ۱۰۰۰‬برنامه اصلی‬ ‫تلویزیون کابلی محسوب می شوند و از ‪ ۲۵‬درصد سهم در سال ‪ ۲۰۱۶‬به ‪ ۳۸‬درصد در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫در حالی که نتفلیکس در مجموع هزینه های پیش بینی شــده در ســال ‪ ۲۰۲۲‬در میان شرکت های‬ ‫پیشرو رتبه چهارم را دارد‪ ،‬با حذف ورزش از معادله‪ ،‬این شرکت به جایگاه دوم می رسد‪.‬‬ ‫فیلم های پر سر و صدای سال ‪ ۲۰۲۲‬مانند «مرد خاکستری» و «فرار از سر عنکبوتی» که «وی ای پی‬ ‫پالس»(‪ )+VIP‬ان ها را ب ه عنوان دو فیلم از ‪ ۲۰‬عنوان فیلم موفق در رســانه های اینترنتی امســال‬ ‫معرفی کرد‪ ،‬نشــان می دهد که چرا ولز فارگو پیش بینی می کند نتفلیکس در سال ‪ ۱۹‬میلیارد دالر‬ ‫برای محتوا هزینه کند‪ .‬یعنی ‪ ۱۳‬درصد نسبت به سال ‪ ۲۰۲۱‬افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید‬ ‫محتوا داشته است‪.‬‬ ‫اما نتفلیکس به اندازه سهم خود از بازار‪ ،‬با چالش هایی نیز مواجه است‪« .‬مافت ناتانسن»‪ ،‬تحلیلگران‬ ‫رســانه ای در مطالعه ای که ماه گذشته منتشر کرد‪ ،‬نوشت‪ :‬بســیاری از بازدیدهای اصلی نتفلیکس‬ ‫ماندگاری نســبتاً کوتاهی دارند و ســطح مخاطبان پس از انتشار به سرعت به اوج می رسد‪ ،‬و همین‬ ‫باعث می شود که ایجاد محتوای جدید به طور مداوم یک ضرورت باشد‪.‬‬ ‫موسسه «ولز فارگو» پیش بینی کرده که «ویاکام سی بی اس(‪ )ViacomCBS‬که کمتر از یک سال‬ ‫پیش «پارامونت پالس»(‪ )+Paramount‬را راه اندازی کرد‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۲۲‬مبلغ ‪ ۳.۸‬میلیارد دالر‬ ‫برای تولید محتوا هزینه خواهد کرد‪ ،‬رقمی که تقریباً ‪ ٪۲۵‬نسبت به سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫اما هزینه محتوای «ویاکام سی بی اس»(‪ )ViacomCBS‬همچنان کمتر از ‪ ۸.۱‬میلیارد دالری است‬ ‫که ولز فارگو پیش بینی کرده است تا در سال ‪ ۲۰۲۲‬برای تولید محتوای «اپل تی وی پالس»(‪Apple+‬‬ ‫‪ )TV‬هزینه کند‪ .‬طبق گزارش ها‪ ،‬اپل تولید محتوای خود را در سال جاری دو برابر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ولز فارگو پیش بینی می کند که «کام کســت»(‪ )Comcast‬و «ان بی ســی یو»(‪ )NBCU‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬مبلغ ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر برای تولید محتوای هزینه خواهند کرد‪ ،‬رقمی که ‪ ۲۲‬درصد نســبت‬ ‫به ســال گذشــته افزایش یافته‪ ،‬اما همچنان کمتر از تقریباً تمام رقبای اصلی خود در ایاالت متحده‬ ‫است‪« .‬کام کست»(‪ )Comcast‬گفته که انتظار ندارد «پیکاک»(‪ )Peacock‬تا سال ‪ ۲۰۲۴‬شکست‬ ‫بخورد‪ ،‬اگرچه برخی کارشناســان در مورد توانایی این رســانه اینترنتی برای دستیابی به این هدف‬ ‫تردید دارند‪.‬‬ ‫شرکت تحقیقاتی «امپر اِنَل ِسیس»(‪ )Ampere Analysis‬در دسامبر ‪ ۲۰۲۱‬در پژوهشی جداگانه‪،‬‬ ‫پیش بینی کرد که ‪ ۹‬شــرکت از بزرگترین مصرف کنندگان محتوا‪ ،‬خود در ســال ‪ ۲۰۲۲‬تقریباً ‪۱۲۶‬‬ ‫میلیارد دالر برای تولید محتوا هزینه خواهند کرد‪ .‬این مرکز تحقیقاتی براورد کرده که هزینه محتوا‬ ‫در سطح جهان در سال ‪ ۲۰۲۲‬به حدود ‪ ۲۳۳.۲‬میلیارد دالر خواهد رسید که این رقم نسبت به سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬حدود ‪ ۶‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ه زنان سینماگر‬ ‫پرتر ‬ ‫در موزه سینما به نمایش‬ ‫درامد‬ ‫همزمان با روز مادر و گرامیداشت روز زن‪ ،‬نمایشگاه عکس‬ ‫پرتره زنان ســینماگر توسط موزه ســینما برپا شد‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه به پاس قدردانی از تالش و اهتمام زنان سینماگر‬ ‫ایران دایر شده است و شامل پرتره هنرمندانی همچون‪ :‬زنده‬ ‫یاد شهال ریاحی‪ ،‬زنده یاد نیکو خردمند‪ ،‬زنده یاد حمیده‬ ‫خیرابادی‪ ،‬ژاله علو‪ ،‬پوران درخشنده‪ ،‬رخشان بنی اعتماد‪،‬‬ ‫فاطمهمعتمداریا‪،‬ثریاقاسمی‪،‬گالبادینه‪،‬فریماهفرجامی‪،‬‬ ‫نرگس ابیار‪ ،‬انسیه شاه حسینی‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬نیکی کریمی‪،‬‬ ‫ازیتاحاجیان‪،‬هدیهتهرانی‪،‬کتایونریاحی‪،‬مریمبوبانی‪،‬رویا‬ ‫تیموریان‪ ،‬مریال زارعی‪ ،‬هنگامه قاضیانی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫‪88301986‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1701

روزنامه هنرمند 1701

شماره : 1701
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه هنرمند 1700

روزنامه هنرمند 1700

شماره : 1700
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه هنرمند 1699

روزنامه هنرمند 1699

شماره : 1699
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه هنرمند 1698

روزنامه هنرمند 1698

شماره : 1698
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه هنرمند 1696

روزنامه هنرمند 1696

شماره : 1696
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه هنرمند 1695

روزنامه هنرمند 1695

شماره : 1695
تاریخ : 1401/02/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!