روزنامه هنرمند شماره 1472 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1472

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1472

روزنامه هنرمند شماره 1472

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫شنبه‪ 19‬تیرماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1472‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫در سومین نشست از گفت وگوهای راهبردی‬ ‫فرهنگستان هنر مطرح شد‪:‬‬ ‫ریشه بسیاری از مشکالت‬ ‫اقتصادی و سیاسی ما‬ ‫در فرهنگ است‬ ‫بازدید نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه گنجینه مانا و تشریح ابعاد حمایت از اقتصاد هنر‪:‬‬ ‫تصویب طرح اقتصاد‬ ‫فرهنگ و هنر در سال ‪1400‬‬ ‫اطالعیه صندوق اعتباری هنر‬ ‫درباره نحوه محاسبه حق بیمه‬ ‫و سرانه درمان تامین اجتماعی‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫امارها دیگر‬ ‫جنبه ناموسی ندارد!‬ ‫الزام تهیه کنندگان‬ ‫به توقف فیلمبرداری پروژه ها‬ ‫در شرایط قرمز‬ ‫صنایع دستی بهترین گزینه برای جایگزینی نفت‬ ‫بزرگ تر ین تندیس جهان پنج‬ ‫تا ‪ 10‬سال دیگر از بیابان های‬ ‫ابوظبی سر برمی اورد‬ ‫شفافیت در ارائه امار فروش به روز فیلم ها‪:‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫«سر خرس» داوینچی در کریستیز‬ ‫لندن ‪ ۱۲‬میلیون دالر فروخته شد‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫شفاف سازی درباره‬ ‫بیمه راهنمایان گردشگری‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫کمکهزینهو جوایز جشنواره‬ ‫چندبرابر می شود‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫هشدار واتس اپ نسبت به‬ ‫استفاده از برنامه های مشابه!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫رئیس مرکز موسیقی رسانه ملی‪:‬‬ ‫راه اندازی شبکه اختصاصی‬ ‫موسیقی در دستور کار‬ ‫صداوسیما نیست‬ ‫سینما‪3.‬‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫صنایع دستی از مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده معاف شد‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫ارتزاق ‪ ۱۰‬درصد جمعیت از صنعت فرش‬ ‫صادرات پشم مرغوب ایرانی به نام‬ ‫پشم دباغی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫درسومیننشستازگفت وگوهایراهبردیفرهنگستانهنرمطرحشد‪:‬‬ ‫شنبـــــه ‪19‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1472‬‬ ‫ریشه بسیاری از مشکالت اقتصادی و سیاسی ما در فرهنگ است‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫هشدار واتس اپ نسبت به‬ ‫استفاده از برنامه های مشابه!‬ ‫«جی بی واتــس اَپ»(‪ )GB WhatsApp‬یک برنامه غیر‬ ‫رسمی اســت که از واتس اَپ متعلق به فیسبوک تقلید می‬ ‫کند و ادعا می کند ویژگی های پیام رسانی بیشتری را باز می‬ ‫کند‪ .‬پیام رسان واتس اَپ با هشدار به کاربرانی که برنامه های‬ ‫مشابه این پیامرســان را نصب می کنند‪ ،‬ان ها را به مسدود‬ ‫شــدن برای همیشــه تهدید کرد‪ .‬واتس اَپ به حدود یک‬ ‫میلیاردکاربر خود هشدار داده که در صورت بارگیری هرگونه‬ ‫نرم افزار شخص ثالث پشتیبانی نشده با ادعای افزودن ویژگی‬ ‫های چت‪ ،‬با مسدود شدن دائمی از این برنامه مواجه خواهند‬ ‫شــد‪« .‬جی بی واتس اَپ»(‪ )GB WhatsApp‬یک برنامه‬ ‫غیر رســمی است که از واتس اَپ متعلق به فیسبوک تقلید‬ ‫می کند و ادعا می کند ویژگی های پیام رسانی بیشتری را‬ ‫باز می کند‪ .‬این شــرکت متعلق به فیسبوک پس از انکه در‬ ‫اواخر ماه گذشــته یک اَپ پشتیبانی نشده اندروید ادعا کرد‬ ‫برخی از ویژگی های پیام رســانی واتس اَپ را باز می کند و‬ ‫این خبر در سطح دنیای مجازی وایرال شد و گسترش یافت‪،‬‬ ‫این هشدار را در وب سایت خود منتشر کرد‪ .‬این برنامه با نام‬ ‫«جی بی واتس اَپ»(‪ )GB WhatsApp‬شناخته می شود‬ ‫و بــرای کاربران این ادعا را مطرح کرده که می تواند تصاویر‬ ‫بیشتری را همزمان ارسال کنند و با پاسخ خودکار مانند «در‬ ‫جلسه» پاســخ دهند‪ .‬همچنین ادعا می کند به شما امکان‬ ‫می دهد رسیدهای خواندن را پنهان کنید در حالی که هنوز‬ ‫قادر به دیدن وضعیت خواندن دیگران هستید‪ ،‬به همراه سایر‬ ‫مزایا‪ .‬گرچه ممکن اســت برای بسیاری از کاربران جذاب به‬ ‫نظر برســد اما واتس اَپ هشدار داده که بارگیری چنین نرم‬ ‫افزارهای شــخص ثالث پشتیبانی نشده ممکن است هزینه‬ ‫زیادی برای کاربران به دنبال داشــته باشد‪ .‬این امر می تواند‬ ‫شما را در ابتدا از واتس اَپ معلق کند و اگر نتوانید به حساب‬ ‫رســمی و واقعی واتس اَپ خود برگردید‪ ،‬انگاه کال مسدود‬ ‫خواهید شــد و کاربر دسترسی به پرطرفدارترین اپلیکیشن‬ ‫پیام رسان جهان را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫کمک هزینه و جوایز جشنواره‬ ‫چندبرابر می شود‬ ‫دبیر بیســت و ســومین‬ ‫جشــنواره تئاتر دانشگاهی‬ ‫اعالم کــرد در این دوره از‬ ‫جشنواره تالش بر این است‬ ‫که کمک هزینه گروه ها و‬ ‫جوایز برگزیدگان جشنواره‬ ‫چندین برابر شود‪ .‬مجتبی‬ ‫جدی دبیر بیست و سومین‬ ‫جشــنواره تئاتر دانشگاهی‬ ‫ایــران دربــاره وضعیــت‬ ‫کمک هزینه های گروه های نمایشــی شرکت کننده در این‬ ‫دوره از جشــنواره گفت‪ :‬با توجه به تورم و شرایط اقتصادی‬ ‫موجــود دیگر کمک هزینه ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫که در دوره های قبلی به گروه ها پرداخت می شد پاسخگوی‬ ‫هزینه های گروه های شــرکت کننده در جشنواره نیست‪ .‬از‬ ‫این رو در تالش هســتیم که مبلغ کمک هزینه ها چندین‬ ‫برابر شــود و این مبالغ بالفاصله بعد از پایان جشــنواره به‬ ‫گروه ها پرداخت می شــود‪ .‬وی با اشــاره بــه اینکه بودجه‬ ‫جشنواره بیست و سوم ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دنبال جذب حامی مالی خصوصی هستیم که امیدواریم‬ ‫به سرانجام برسد زیرا هم برای افزایش مبلغ کمک هزینه ها‬ ‫و هم برای افزایش رقم جوایز برگزیدگان جشــنواره برنامه‬ ‫ریزی کرده ایم‪ .‬در این دوره عالوه بر چندین برابر شدن مبلغ‬ ‫کمک هزینه ها‪ ،‬مبالغ جوایز برگزیدگان جشــنواره بیست و‬ ‫سوم نیز چندین برابر می شود‪ .‬جدی درباره تعداد اثاری که‬ ‫قرار است از سوی بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی‬ ‫ایران برای اجرای عمومی معرفی شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به هیات‬ ‫داوران جشنواره اعالم کرده ایم که می توانند حداکثر ‪ ۷‬اثر را‬ ‫برای اجرای عمومی در تاالر مولوی انتخاب و معرفی کنند‪.‬‬ ‫دبیر بیســت و سومین جشــنواره تئاتر دانشگاهی ایران در‬ ‫پایان سخنان خود گفت‪ :‬بسته به نیاز اجرای اثار نمایشی به‬ ‫سالن های دیگر‪ ،‬برای اجرای عمومی انها رایزنی های الزم را‬ ‫انجام خواهیم داد‪ .‬البته طی رایزنی هایی که با مجموعه تئاتر‬ ‫شهر انجام دادیم به ما اعالم شد که مجموعه هنوز تعهدات‬ ‫اجرایی خود از ســال گذشــته را دارد ولی تماشاخانه نوفل‬ ‫لوشاتو اعالم امادگی در حمایت از اثار دانشجویی جشنواره‬ ‫را برای اجرای عمومی دارد‪.‬‬ ‫رئیس سابق کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬گفت‪:‬ریشه بسیاری از مشکالت‬ ‫اقتصادی و سیاسی ما در فرهنگ است و از باورها و الگوهای رفتاری سرچشمه می گیرد‪ ،‬اگر این مهم درک‬ ‫بشود‪ ،‬هنر تقاضا پیدا می کند‪ .‬سومین نشست از گفت وگوهای راهبردی فرهنگستان هنر‪ ،‬با عنوان «تغییر‬ ‫نگرش ها و بهبود راهبردها در سیاست گذاری هنر»‪ ،‬در سالن همایش های فرهنگستان هنر برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این نشست‪ ،‬اسماعیل پناهی‪ ،‬عضو گروه تخصصی فلسفه هنر فرهنگستان هنر‪ ،‬با اشاره به بازخورد‬ ‫مناسب دو نشست پیشین گفت‪ :‬در گفت وگو درباره فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی می توان فرهنگ را‬ ‫به مثابه رودخانه ای دانست که در بستر طبیعی خود حرکت می کند و سیاست گذاران فرهنگ صرفاًباید موانع‬ ‫موجود در امتداد مسیر این رودخانه را بردارند و زمینه های جریان ان را فراهم کنند‪ .‬گروهی هم در مقابل‬ ‫چنین رویکردی قائل اند سیاست گذاران فرهنگ باید جریان رودخانه را پایش کنند و بر اساس اقتضائات‬ ‫حکمرانی جهت و مسیر و بستر ان را تغییر دهند‪ .‬تلفیقی از این دو نوع نگرش هم می تواند به عنوان رویکرد‬ ‫سوم بررسی شود‪ .‬پناهی با اشاره به فقدان نظام منسجم سیاست گذاری هنر در کشور و لزوم بهره مندی‬ ‫از ارا و تجارب مدیران حوزه فرهنگ و هنر برای تدوین سیاست های هنری‪ ،‬از حسن بنیانیان برای ایراد‬ ‫سخنرانی دعوت کرد‪ .‬حسن بنیانیان‪ ،‬رئیس اسبق حوزه هنری‪ ،‬سخنان خود را با طرح این پرسش اغاز کرد‬ ‫که ایا دولت باید اساساً در هنر دخالت کند یا خیر‪ .‬مشاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ابتدا‪ ،‬به استناد مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬فرهنگ را این گونه تعریف کرد‪« :‬نظام واره ای از باورها و‬ ‫مفروضات اساسی‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬اداب و الگوهای رفتاری ریشهدار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات‪ ،‬رفتار‬ ‫و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد و هویت ان را میسازد‪ ».‬او سپس با اشاره به محوریت فرهنگ‬ ‫در اموزههای انقالب اسالمی به این دیدگاه رهبر معظم انقالب اشاره کرد که «فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد‬ ‫نیست‪ ،‬حاشیه و ذیل سیاست نیست‪ ،‬اقتصاد و سیاست ذیل و حاشیه بر فرهنگ اند؛ به این باید توجه کرد‪.‬‬ ‫نمی توانیم فرهنگ را از عرصه های دیگر منفک کنیم‪».‬‬ ‫او سپس ادامه داد‪ :‬من حاصل تجربیات خود را با تمرکز بر پاسخ این سوال ارائه می دهم‪ .‬در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر اختالف نظر بسیار است و شما حق دارید که با صحبت های من موافقت نکنید‪ .‬جمع بندی من از‬ ‫دوران ریاست حوزه هنری این است که به نظر می رسد فرهنگستان هنر‪ ،‬از نگاه حاکمیت‪ ،‬به وجود امده‬ ‫تا از طریق سیاست گذاری راهبردی با بهره گیری از ظرفیت نخبگان فکری و هنرمندان برجسته کشور‪،‬‬ ‫ل گیری جامعه مطلوب اسالمی قرار دهد‪ .‬البته اینکه‬ ‫هنر را تعمیق و گسترش دهد و ان را در خدمت شک ‪‎‬‬ ‫فضای نقشافرینی برای این فرهنگستان مهیا نیست‪ ،‬بحث مجزایی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای تحقق این هدف‪،‬‬ ‫کارشناسان و مدیران و هنرمندان مشارکت کننده در امر سیاست گذاری باید درکی عالمانه از فرهنگ و‬ ‫نقش ان در تحوالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور و جهان داشته باشند و بیش از همه به فرهنگ‬ ‫و کارکردهای هنر از منظر مقام معظم رهبری تسلط داشته باشند‪ .‬بنیانیان با محورقراردادن دو مورد از‬ ‫محورهای اساسنامه ای فرهنگستان هنر‪ ،‬یعنی پیشنهاد سیاست گذاری برای حفظ و توسعه هنر اسالمی و‬ ‫ملی و محلی و نیز پیشنهاد سیاست گذاری در زمینه ارتباط با جوامع هنری‪ ،‬بحثش را این گونه ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مشکالت فرهنگی کشور این است که نهادهای مداخله کننده متعددی در فرهنگ وجود دارد‪ .‬ما‪ ،‬به عنوان‬ ‫پیشنهاددهنده سیاست های فرهنگ و هنر‪ ،‬باید از این مراجع شناخت و تحلیلی درست داشته باشیم که‬ ‫مدیران و صاحبان اندیشه چگونه فکر می کنند و چه موانعی بر سر سیاست گذاری در هنر برای دولت ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬پس از این تحلیل می توان سیاست گذاری کرد تا هم نهادها و سازمان های فرهنگی و هنری از‬ ‫لحاظ بهره گیری از هنر رشد و تعمیق پیدا کنند و هم سازمان‪‎‬های سیاسی و اقتصادی و نظامی کشور‪ ،‬که‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد از تحوالت فرهنگی داخلی و خارجی کشور را رقم می زنند‪ ،‬از مواهب هنر بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫ت‪‎‬ها دو ابزار را برای اصالح‬ ‫رئیس اسبق حوزه هنری با اشاره به رویکردهای سیاست گذاری گفت‪ :‬حکوم ‬ ‫تصمیمات مردم به کار می گیرند؛ یکی استفاده از قانون و دستورالعمل و مجازات بیرونی‪ ،‬و ابزار دیگر‪ ،‬تربیت‬ ‫و فرهنگ سازی از دوران کودکی است‪ .‬کشورهای توسعه یافته هر چه به معنای واقعی توسعه پیدا کنند‪،‬‬ ‫عمده توجه شان به تربیت و فرهنگ سازی‪ ،‬و رویکردشان به قوانین‪ ،‬حداقلی است‪ .‬اما در کشور ما این موضوع‬ ‫به عکس است‪ .‬ما بیش از اندازه قانون وضع کرده ایم و هر کدام از این قانون ها دستورالعمل های خود را دارد‬ ‫قوانین تودرتو امور را به سمت قفل شدن پیش می برد‪ .‬با تکیه به قوانین موجود کارها پیش‬ ‫و وجود همین‬ ‫ِ‬ ‫نمی رود‪ .‬فهم این موضوع برای مدیران کشور جزء ضرورت هاست که قبل از تدوین دستورالعمل ها به سمت‬ ‫فرهنگ سازیبروند‪.‬‬ ‫بنیانیان یکی از موانع جدی در امر فرهنگ سازی را‪ ،‬که نهادهایی چون فرهنگستان هنر با ان مواجه اند‪،‬‬ ‫درک ناقص مدیران ارشد از فرهنگ و هنر دانست و ادامه داد‪ :‬استفاده از ابزارهای بیرونی به جای بهره گیری‬ ‫از اراده درونی موجب می شود تا انبوهی از قوانین به وجود بیاید و همین امر نیز به معضالتی چون رشوه‬ ‫در ادارات منجر می شود‪ .‬متاسفانه راهبرد اصلی در اداره کشور‪ ،‬در حال حاضر‪ ،‬افراط در قانون گرایی است‬ ‫که نشــان می دهد درک درستی از فرهنگ وجود ندارد‪ .‬او در ادامه سخنان خود این کالم از مقام معظم‬ ‫رهبری را نقل کرد‪« :‬زبان هنر زبانی است که هیچ چیز جایگزین ان نیست‪ .‬حتی در نوشته ها هم بایستی‬ ‫هنر به کار بُرد‪ .‬حتی در کالم هم هنر است که اثر می گذارد؛ یک جمله را شما می توانید دو جور بیان کنید‪:‬‬ ‫هنرمندانه و غیرهنرمندانه؛ اگر غیرهنرمندانه ادا شد‪ ،‬اثر نخواهد گذاشت‪ .‬هنر این گونه است‪ .‬هیچ چیز جای‬ ‫هنر را نمی گیرد‪ ».‬بنیانیان در بیان معنای عام هنر گفت‪ :‬هنر به صورت عام در ذات و فطرت انسان ها گرایش‬ ‫به زیبایی را به وجود می اورد‪ .‬این حس زیبایی طلبی امری مهم است که برای فرهنگ سازی باید به صورت‬ ‫ویژه به ان پرداخت‪.‬‬ ‫این مدیر هنری در ادامه سخنان خود با تکیه به تعریف مقام معظم رهبری از هنر ادامه داد‪ :‬ریشه بسیاری‬ ‫از مشکالت اقتصادی و سیاسی ما در فرهنگ است و از باورها و الگوهای رفتاری نشئت می گیرد‪ .‬متغیر‬ ‫کلیدی اسیب های اجتماعی ما فرهنگی است و اگر در بحث امنیت هم موفقیت داریم‪ ،‬ریشه هایش را باید‬ ‫در فرهنگ جست وجو کنیم‪ .‬اگر این مهم درک بشود‪ ،‬هنر تقاضا پیدا می کند‪ .‬جامعه در حا ل حاضر به دو‬ ‫دسته تقسیم شده و شکافی ایجاد کرده است‪ .‬بخشی از جامعه به سمت مذهب و مظاهر دینی گرایش دارند‬ ‫و بخشی دیگر‪ ،‬که فاصله گرفته اند‪ ،‬رویکردشان استفاده از هنر غربی است‪ .‬او با تفکیک تعاریف هنر عام و‬ ‫خاص ادامه داد‪ :‬در بخش هنر عام باید همه افراد جامعه را به ساحت فطری شان‪ ،‬که میل به زیبایی دارد‪،‬‬ ‫تحریک کرد و در بخش هنر خاص‪ ،‬اگر می خواهیم هنرمند در جامعه قدر و اعتبار داشته باشند‪ ،‬باید وجه‬ ‫عام هنر را تقویت کنیم‪ .‬معاون پیشین وزارت اموزش و پرورش با تکیه بر تعریف کارکردهای فرهنگ در‬ ‫جامعه امروز گفت‪ :‬هدف اصلی نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬بر اساس قانون اساسی‪ ،‬ارتقای فرهنگ و معنویتی‬ ‫است که با فطرتمان هم خوانی دارد؛ متون دینی ما هم بر این موضوع تاکید می کند؛ ریشه های اقتدار ما هم‬ ‫فرهنگی است و همین باورهاست که پیشرفت هایمان را میسر کرده است‪ .‬لذا ما باید اسیب های جهانی شدن‬ ‫را مدیریت کنیم که ان هدف اصلی اسیب نبیند‪ .‬ما باید باورها را از جهان بینی اسالمی استخراج کنیم؛ از‬ ‫باورها ارزش ها و هنجارها را استخراج کنیم؛ از دل این ها الگوهای رفتاری را استخراج کنیم و در اقتصاد‪ ،‬روابط‬ ‫ْ‬ ‫فرهنگ خاک‬ ‫سیاسی‪ ،‬معماری و شهرسازی و در سبک زندگی مان استقرار دهیم‪ .‬بنیانیان با این تعریف که‬ ‫درخت توسعه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مداخله در تحوالت فرهنگی دو دسته است؛ بخشی به صورت اگاهانه و بخش‬ ‫عمده دیگر به صورت ناخوداگاه‪ .‬پس همه افراد و سازمان ها یا به طور اگاهانه و یا به طور ناخوداگاه در فرهنگ‬ ‫مداخله می کنند‪ .‬حتی دستگاه های غیرفرهنگی نیز با اقدامات خود به طور غیرمستقیم در فرهنگ تاثیر و‬ ‫مداخله دارند‪ .‬فرهنگ سازی از طریق تغییر در عالقه درونی افراد به وجود می اید که مبتنی بر باورهای افراد‬ ‫است و این باورها نیز مبتنی بر معرفت و اگاهی انان است‪.‬‬ ‫بنیانیان افزود ‪ :‬اگر به این سمت وسو پیش برویم و این فرایند یعنی اموزش را طی کنیم‪ ،‬یعنی باور ایجاد کنیم‬ ‫تا ارزشی جدید افریده شود تا افراد برای تغییر رفتار اماده شوند‪ ،‬تولید فرهنگ کرده ایم‪ .‬اینجا جای استفاده از‬ ‫هنر است‪ .‬به طور مثال مدرسه اگر بخواهد دوست داشتنی باشد‪ ،‬باید سرشار از هنر باشد‪ .‬او در پایان سخنان‬ ‫خود و در جمع بندی گفت‪ :‬همه ما در تحوالت فرهنگی نقش افرینیم و هیچ کس استثنا نیست؛ این موضوع‬ ‫اص ً‬ ‫ال ارادی نیست‪ .‬مدیران فرهنگی‪ ،‬عالوه بر مداخالت طبیعی در فرهنگ‪ ،‬به صورت ارادی و ساختارمند‬ ‫نیز در فرهنگ مداخله دارند‪ .‬اگر فرهنگ را باورها و ارزش ها و الگوهای رفتاری بدانیم‪ ،‬همه ما بازیگر این‬ ‫عرصه ایم و هیچ سازمانی در این تحوالت بی طرف نیست؛ همه به نحوی مداخله دارند؛ فقط میزان مداخله‬ ‫و جنس مداخله متفاوت است‪.‬‬ ‫ارتزاق ‪ ۱۰‬درصد جمعیت از صنعت فرش‬ ‫صادرات پشم مرغوب ایرانی به نام پشم دباغی‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دســتباف‬ ‫ایران از اشــتغال ‪ ۱۰‬درصد جمعیت در صنعت فرش خبر داد‬ ‫و با تاکید بر لزوم توجــه دولت به این صنعت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫مخالف صادرات پشم دباغی هم که پشم نامرغوبی است هستیم‪،‬‬ ‫چرا که به اسم صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم مرغوب صادر می شود‪.‬‬ ‫مرتضی حاجی اقامیری با بیان اینکه اشــتغال فرش دستباف‬ ‫عموماً اشتغال اقشار اســیب پذیر و افراد روستایی است و اگر‬ ‫در اثــر کاهش صــادرات و بی توجهی دولت‪ ،‬این اشــتغال از‬ ‫دســت برود‪ ،‬این افراد به جامعه مصرف کننده شــهری اضافه‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که اشتغال در بخش فرش‬ ‫اشــتغال ارزان قیمتی اســت که هزینه ان را بخش خصوصی‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬اگر شــاغالن حوزه فرد به شــهرها مهاجرت‬ ‫کننــد‪ ،‬به جای ‪ ۲۰‬میلیون تومانــی که بخش خصوصی برای‬ ‫ایجاد هر شــغل پرداخت می کند‪ ،‬دولــت باید نزدیک به ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان برای ایجاد اشتغال برای افرادی که تخصصی جز‬ ‫فرش ندارند هزینه کند‪ ،‬اما اهمیت اشتغال در ذهن مسئوالن‬ ‫شکل نگرفته اســت‪ .‬تالش ما همیشه حفظ رقم صادرات بوده‬ ‫و حاال که صادرات افت داشــته مســئوالن فکر می کنند دیگر‬ ‫ارزش اهمیت دادن ندارد‪ ،‬اما اسیب وارده به جامعه از این نگاه‬ ‫خیلی بیشــتر از کاهش ارزاوری صادرات فرش دستباف است‪.‬‬ ‫میری با اشاره به اشتغال دو میلیون نفر به طور مستقیم و غیر‬ ‫مستقیم در صنعت فرش دستباف اظهار کرد‪ :‬اگر خانواده چهار‬ ‫نفری برای هرکــدام در نظر بگیریم حدود ‪ ۱۰‬درصد جمعیت‬ ‫کشــور از صنعت فرش دســتباف ارتزاق می کنند که معیشت‬ ‫انها باید برای مسئولین مهم باشد‪ .‬فارغ از اینکه فرش دستباف‬ ‫مهم ترین هنر ملی و نماد فرهنگی ایران است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره قاچاق پشم از ایران‪ ،‬با بیان اینکه پشم گوسفند‬ ‫ایرانی یکی از مواد اولیه و امتیازات فرش ایرانی نسبت به سایر‬ ‫برای درج گاهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫سایت روزنامه هنرمند‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫کشورهاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این کاال در کشورهای دیگر خریدار‬ ‫دارد و پول خوبی بابت ان می دهند‪ .‬اما اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان فرش دســتباف به عنوان یک تشــکل ملی و‬ ‫تخصصی مخالف صادرات پشم به عنوان مواد اولیه مرغوب فرش‬ ‫ایرانی است‪ ،‬چراکه امتیاز فرش ایران نباید در اختیار کشورهای‬ ‫دیگــر قرار گیرد‪ .‬عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان فرش دســتباف افزود‪ :‬ما مخالف صادرات پشم‬ ‫دباغی هم که پشــم نامرغوبی است هســتیم‪ ،‬چرا که به اسم‬ ‫صادرات پشم دباغی‪ ،‬پشم مرغوب صادر می شود‪ .‬البته صادرات‬ ‫پشم دباغی فقط در یک مقطع ممنوع و بعد مجددا ً ازاد شد‪ .‬اما‬ ‫در حال حاضر صادرات پشــم مرغوب ممنوع است‪ ،‬اما احتماال‬ ‫به طور غیر رسمی یا به اسم پشم دباغی انجام می شود‪ .‬پشمی‬ ‫است که بعد از کشتار حیوان از پوست ان جدا می شود این نوع‬ ‫پشم فقط در صنعت نساجی مورد استفاده دارد‪ .‬این گونه پشم‬ ‫فاقد بسیاری از ویژگیهای پشم مرغوب بوده و در تقسیم بندی‬ ‫از نظر مرغوبیت در مرحله اخر قرار دارد و بســیار کم کیفیت‬ ‫است‪ .‬این نوع پشم دارای الیافی کوتاه است و فاقد کوتیکول می‬ ‫باشــد و در رنگ پذیری بسیار درصد کمی نسبت به پشم های‬ ‫مرغوب دارد و خاصیت رنگپذیری خوبی ندارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بازدید نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از نمایشگاه گنجینه مانا و تشریح ابعاد حمایت از هنرمندان و اقتصاد هنر‪:‬‬ ‫طرح اقتصاد فرهنگ و هنر در سال‪ 1400‬در مجلس تصویب می شود‬ ‫صنایع دستی بهترین گزینه برای جایگزینی نفت است‬ ‫غالمرضا منتظری‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن بازدید اختصاصی از نمایشگاه گنجینه مانا و‬ ‫تحسین اثار‪ ،‬ابعاد حمایت مجلس از هنرمندان را از سه منظر حمایتی‪ ،‬تقنینی و نظارتی تشریح کرد‪ .‬غالمرضا‬ ‫منتظرینایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیایراندرحاشیهبازدیدشانازنمایشگاه«گنجینه‬ ‫مانا» که به دلیل محدودیت های جدید کرونایی به صورت اختصاصی انجام شــد در مورد این نمایشگاه گفت‪:‬‬ ‫«معموالً نمایشگاه ها فریاد در سکوت هستند بسته به این که مخاطب چقدر بتواند با ان ها ارتباط برقرار کند‪ .‬با‬ ‫اینکه با یک دور نسبتاً تند از این نمایشگاه بازدید کردم انصاف این است که اذعان کنم که پیوند علم و تجربه در‬ ‫خیلی از اثار به چشم می خورد و این ما را به این وا می دارد که باید قدردان باشیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬اگر ما قدر این‬ ‫پیشکسوتان را که خاک کارشان را خورده اند و سختی ان را کشیده اند ندانیم‪ ،‬هنر این کشور بر صدر نخواهد‬ ‫نشست‪ .‬چون خیلی از شاگردان مبرز و کاردان‪ ،‬حاصل جدوجهد این مجموعه از هنرمندان هستند‪ ».‬منتظری‬ ‫گفت‪« :‬نکته دیگر اینکه برخی از اثاری که در اینجا به نمایش گذاشته شده است در کمتر نمایشگاه دیگر دیده ام‬ ‫و برای بررسی بیشتر و بهتر ان ها الزم است که ساعت ها فرصت داشت‪ .‬یک پیشنهاد هم اینجا مطرح کردیم که‬ ‫دوستان هم استقبال کردند‪ .‬من یک اثر را که می بینم از ان حظ بصری می برم ولی افریننده این اثر می تواند‬ ‫تصویر روشنی از ان را ارائه دهد که درک ما را فراتر می برد‪ .‬اگر این شناسنامه نه سجلی و نام ان به تنهایی بلکه‬ ‫ان رمز و راز موجود در ان ‪ -‬در کنار اثر قرار بگیرد و پیام ان رمزگشایی شود جذابیت دوچندانی به نمایشگاه‬ ‫می دهد چرا که ساختار مخاطب را پای اثر نگه می دارد اما کافی نیست‪ .‬ان پیامش است که می گوید یک قدم به‬ ‫پیش‪ .‬به عنوان مثال استاد طوسی که در مورد اثرشان توضیح می دادند یک گام ما را جلوتر می بردند و عظمت کار‬ ‫بیشتر به چشم می امد‪ ».‬به قول شاعر که می گفت‪ :‬میان عاشق و معشوق رمزی است چه داند انکه اشتر می راند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ادامه داد‪« :‬یک هنرمند چقدر برای دل خودش کار کند‪ ،‬بنویسد و بسراید و به تصویر بکشد؟‬ ‫ما وظیفه داریم که زمینه معرفی این اثار را هم در مقیاس ملی و هم بین المللی فراهم کنیم‪ .‬تک تک ان ها پیام‬ ‫و رسانه هویت ملی و فرهنگی ما هستند‪ ».‬منتظری سپس اظهار داشت‪« :‬هفته گذشته در پشت صحنه سریال‬ ‫سلمان حضور داشتم و اقای میرباقری گفتند که به نظرشان زمانی که سلمان ساخته شود‪ ،‬جایگاه ایران اسالمی‬ ‫در جهان خیلی ارتقاء پیدا می کند‪ .‬چرا که سلمان با مطالعه و بررسی از همه ادیان عبور کرد به ایستگاه اسالم‬ ‫که رسید توقف کرد و به گزینی کرد‪ .‬درحالی که اگر صد ساعت سخنرانی هم کنید نمی توانید دالیل برتری دین‬ ‫را بــرای دیگران به راحتی بگوئید ولی در قالب یک اثر هنری مخاطب می بیند و می پذیرد‪ ».‬وی افزود‪« :‬مقام‬ ‫معظم رهبری به مرحوم سلحشور می فرمودند که ایات مربوط به صبر ایوب را بارها تفسیر کرده ام ولی وقتی کار‬ ‫شما را دیدم برایم چیز دیگر بود‪ .‬ایت اهلل جوادی املی هم می فرمایند سال ها در تفسیر سوره یوسف کار کرده‬ ‫اما سریالش تاثیر دیگری داشته است‪ .‬به هر جهت کار هنر همین است و ما هم وظیفه داریم زمینه معرفی اثار‬ ‫هنری را در عرصه ملی و بین المللی فراهم کنیم‪ .‬این از یک سو باعث دلگرمی خالقان این اثار می شود و از سوی‬ ‫دیگر معرف قابلیت های این مرز پُر گوهر است‪ ».‬در ادامه منتظری گفت‪« :‬نکته بعدی اینکه به رونق اقتصادی ما‬ ‫هم کمک می کند‪ .‬سال ها است که اقا فرمان داده اند که از نفت فاصله بگیریم‪ .‬به نظر من بهترین جایگزین هنر‪،‬‬ ‫صنایع دستی و صنایع ظریف ما است‪ .‬وارداتی هم نیست‪ .‬همه اش داخلی است‪ .‬حاصل فکر و اندیشه و تالش و‬ ‫کوشش هنرمندان خوب ما است من صمیمانه از دوستانی که تالش کردند این فرصت را فراهم کردند تشکر‬ ‫می کنم‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬نکته اخر هم اینکه ما چاره ای نداریم جز اینکه به سراغ مردم برویم‪ .‬این کالبدهای‬ ‫فیزیکی همیشه رونق ندارد‪ .‬االن کرونا پیش امده و به خاطر حفظ سالمت‪ ،‬کسی حاضر نیست به نمایشگاه بیاید‪،‬‬ ‫خب ما باید نمایشگاه را سراغ مردم ببریم‪ .‬این با یک کار تصویری زیبا و هنرمندانه و حتی با ترجمه ای شیوا و زبانی‬ ‫گویا این ارتباط را بیشتر کنیم‪ ».‬غالمرضا منتظری که از مدیران سابق وزارت ارشاد است و با هنرمندان هم اشنایی‬ ‫کامل دارد در پاسخ به این سوال که مجلس چگونه می تواند از هنرمندان پیشکسوت حمایت کند درحالی که هر‬ ‫کدام از ان ها یک گنجینه هستند و هیچ حمایتی از ان ها نمی شود؟ گفت‪ :‬مجلس کارش قانون گذاری و نظارت‬ ‫است و کارش اجرا نیست اما از امسال ما چند کار را اغاز کرده ایم‪ .‬یکی از ان ها بحث تقویت اعتبارات و حمایت ها‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪« :‬پس یک کاری که مجلس می تواند انجام دهد باز کردن چتر حمایتی خودش در حوزه فرهنگ‬ ‫و هنر در مرحله تصویب بودجه است که امسال در بودجه سال ‪ 1400‬ما ‪ 350‬میلیارد تومان برای این صندوق‬ ‫بودجه تعیین کرده ایم که در نوع خود بی سابقه است‪ .‬در حوزه نشر و کتاب وزارت ارشاد صد میلیارد پیش بینی‬ ‫کرده بود که ما‪ 300‬میلیارد تومان به ان اضافه کرده و به‪ 400‬میلیارد تومان رساندیم‪ .‬موسسات فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و ادبی چند سال بود که از حمایت ها محروم بودند‪ ،‬یک جدول هفده داشتیم که در دوره قبلی مجلس حذف‬ ‫شده بودند‪ .‬ما امسال با اقای نوبخت هم چند جلسه برگزار کردیم که ایشان هم نقدهایی داشت و معتقد بود این‬ ‫جدول هفده حیاط خلوت عده ای شده و نگران بود که به درستی استفاده نشود‪ .‬ما امسال ان را احیا و هدفمند‬ ‫کردیم و یک کمیته ای هم برای نظارت بر ان گذاشتیم و بودجه ‪ 700‬میلیاردی برای حمایت از موسسات و‬ ‫مراکز مردم نهاد فرهنگی‪ ،‬هنری و ادبی بخش خصوصی تعیین کردیم‪ .‬در الیحه بودجه برای افرادی که به هر‬ ‫دلیلی دچار اســیب می شوند از جمله کرونا و امثالهم‪ ،‬بحث بیمه بیکاری پیش بینی شده است‪ ».‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ایران گفت‪« :‬کار دیگری که در مجلس می توانیم انجام دهیم بحث‬ ‫قانون گذاری است که اگر در این زمینه خال قانونی وجود دارد‪ ،‬ما حتماً امادگی جبران ان را داریم‪ .‬اگر در حمایت‬ ‫از هنرمندان کم کاری می شود حتماً ما امادگی ورود داریم‪ .‬االن برای بخش فرهنگی قانون توسعه هفتم‪ ،‬من از‬ ‫مد نظر قرار داده ایم‪ ».‬وی افزود‪« :‬امسال یکی از طرح هایی‬ ‫سوی کمیسیون ماموریت دارم و تمام این دغدغه ها را ّ‬ ‫که در دست بررسی است و برای اولین بار در ایران‪ ،‬در سال ‪ 1400‬در مجلس حتماً به تصویب خواهد رسید‪،‬‬ ‫طرح اقتصاد فرهنگ و هنر است‪ .‬همه مباحث و دغدغه های دوستان هنرمند در این بخش است و من انتظار‬ ‫دارم در این بخش به ما کمک کنید‪ .‬هرچقدر که طرح کاربردی تر باشد رضایتمندی جامعه هدف را بیشتر به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬ما نمی خواهیم پشت اتاق شیشه ای بنشینیم و طرح بنویسیم و مصوب کنیم‪ ».‬این نماینده مجلس‬ ‫با تاکید بر اینکه با توجه به ظرفیتی که موسسه هنرمندان پیشکسوت دارد اماده هرگونه حمایت از این موسسه‬ ‫هستیم‪ ،‬ادامه داد‪« :‬بنابراین امادگی داریم یک نشستی با هنرمندان با تجربه و پیشکسوت برگزار شود که از قبل‬ ‫بر موضوع اقتصاد هنر فکر کنند و بگویند که در این زمینه از مجلس چه می خواهند و انچه که در مجلس تصویب‬ ‫می شود پاسخگوی کدام بخش از نیازها باشد که بر زمین مانده است‪ ».‬غالمرضا منتظری در پایان گفت‪« :‬کار‬ ‫بعدی مجلس هم نظارتی است‪ .‬اگر ما یک اعتباری به وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری داده ایم‪ ،‬نظارت هایمان هم جدی است‪ .‬در گذشته نظارت به این شکل بود که وزیر به‬ ‫کمیسیون می امد‪ .‬اما ما نظارت را سه مدل تعریف کرده ایم که یکی از ان ها میدانی است و از نزدیک باید ببینیم‬ ‫که وزارت فرهنگی یا ورزش چقدر هزینه کرده است‪ .‬قرار شده است که به باشگاه های ورزشی برویم و پای صحبت‬ ‫ورزشکاران بنشینیم و ببینیم که اگر کمکی به باشگاه پرسپولیس یا سپاهان شده است‪ ،‬کجا خرج شده است‪ .‬باید‬ ‫برویم فیلم سینمایی و کنسرت ها را ببینیم و واقعیت ها را به دست بیاوریم‪».‬‬ ‫«سر خرس» داوینچی در کریستیز لندن‪ ۱۲‬میلیون دالر فروخته شد‬ ‫طراحی «ســر خرس» منســوب به لئونــاردو داوینچی با‬ ‫شکســتن رکورد ‪ ۱۱‬میلیون دالری «اســب و سوار» او روز‬ ‫پنجشــنبه به مبلــغ ‪ ۱۲‬میلیون دالر در کریســتیز لندن‬ ‫چکش خورد‪« .‬ســر خرس» در اندازه هــای هفت در هفت‬ ‫ســانتیمتر گرچه بسیار کوچک اســت اما با داشتن قدمت‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬ســال از انگشت شمار طراحی های داوینچی در‬ ‫دســت مالکان خصوصی بود که سرانجام وارد حراجی ها شد‬ ‫و رکورد شکســت‪ .‬گران ترین طراحی کارنامه اســتاد نامدار‬ ‫دوره رنســانس ایتالیا «اسب و سوار» بود که سال ‪ ۲۰۰۱‬با‬ ‫رقم حدود ‪ ۱۱‬میلیون دالر فروخته شده بود‪ .‬داوینچی این‬ ‫شــیوه طراحی را از استادش اندریا دل وروچو اموخته بود و‬ ‫«سر خرس» یکی از تقریبا ‪ ۱۰‬طراحی مانده از داوینچی از‬ ‫‪ ۵۰۰‬سال پیش تا امروز اســت‪ .‬این طراحی بسیار کوچک‬ ‫پیش از امدن به کریســتیز لندن بارها دست به دست شده‬ ‫بود؛ از جمله زمانی که در اختیار سر تامس الرنس‪ ،‬نقاش و‬ ‫مجموعه دار انگلیســی بود و در ‪ ۱۸۶۰‬هم در کریستیز ‪۲.۵‬‬ ‫پونــد چکش خورده بود‪ .‬بعد هم بــه کاپیتان نورمن رابرت‬ ‫کالویل‪ ،‬مجموعه دار اثار هنری رســید‪ .‬پیش تر کارشناسان‬ ‫پیش بینی کرده بودند «سر خرس» شاید بتواند در کریستیز‬ ‫لندن تا ‪ ۱۷‬میلیون دالر هم فروخته شــود‪ .‬با اینکه لنوناردو‬ ‫را استاد بی بدیل نقاشی رنگ روغن می دانند اما طراحی های‬ ‫او هم فراوان مشتری دارد و ارزشمند است‪ .‬کارهای کوچک‬ ‫او به ویژه از حیوان ها در ســال های ‪ ۱۴۰۰‬کشیده شده اند‪.‬‬ ‫بسیاری از مردم جهان به ویژه هنردوستان داوینچی را با اثر‬ ‫ماندگاری و بی نظیر «مونا لیزا» به یاد می اورند و می شناسند‪.‬‬ ‫داوینچی با نقاشی ‪ ۴۵۰‬میلیون دالری «سالواتور موندی» تا‬ ‫امروز گران ترین نقاش و هنرمند تاریخ و البته استادان دوران‬ ‫قدیم اســت‪ .‬گران ترین هنرمند و اثر استادان رنسانس هم‬ ‫تابلویی کوچک از ســاندرو بوتیچلی است که ژانویه ‪۲۰۲۱‬‬ ‫در ساثبیز ‪ ۹۲‬میلیون دالر چکش خورد‪ .‬از دیگر رویدادهای‬ ‫مهم حراجی روز پنجشــنبه کریســتیز در لندن می توان به‬ ‫فروش سه میلیون دالری نسخه ای دستنویس با امضای سر‬ ‫ایزاک نیوتن‪ ،‬دانشــمند و ریاضیدان نامدار انگلیســی اشاره‬ ‫کرد‪ .‬گفته می شــود خریدار طراحی داوینچی هم یک زن و‬ ‫مرد ناشناس بودند که رقیب هم نداشتند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین تندیس جهان پنج تا ‪ 10‬سال دیگر از بیابان های ابوظبی سر برمی اورد‬ ‫همزمان با اماده شــدن شهروندان پاریسی برای خداحافظی‬ ‫اخر با هنرمند و مجسمه ســاز نامدار بلغارســتانی‪ ،‬واحه لیوا‬ ‫در ابوظبی منتظر میزبانــی از اخرین طراحی نابغه ای به نام‬ ‫کریســتو است‪ .‬پروژه طاق پیروزی که کریستو پیش از مرگ‬ ‫در ماه می ســال گذشــته اجرای ان را به پایان رسانده بود‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۸‬ســپتامبر امروز برای ‪ ۱۶‬روز به نمایش درمی اید‪ .‬این‬ ‫پروژه ای بود که هنرمند بلغاری در اوایل دهه ‪ ۱۹۶۰‬به ذهن‬ ‫کریستو رســید و او توانست ان را با استفاده از ‪ ۲۵‬هزار متر‬ ‫مربع پارچه و ‪ ۳۰۰۰‬متــر نخ قرمرزنگ اجرا کند‪ .‬نکته مهم‬ ‫در خلق طاق پیروزی‪ ،‬بازیافت پذیر بودن تمام مواد موجود در‬ ‫ان است‪ .‬کریستو والدیمیرف جاواچف البته یک رویای ناتمام‬ ‫هم داشت و ان ساختن بزرگ ترین تندیس جهان در امارات‬ ‫متحده عربی بود؛ کشوری که سال ‪ ۱۹۷۹‬عاشق ان شده بود‪.‬‬ ‫همین که کار اجرای طاق پیروزی به مناسبت پیروزی جبهه‬ ‫غرب در جنگ جهانی اول در ماه نوامبر به پایان برسد‪ ،‬توجه‬ ‫همه به پروژه ای جلب می شود که اول بار در ‪ ۱۹۷۷‬کریستو‬ ‫ایده ان را مطرح کرد؛ تندیسی شبیه سکو یا مصطبه با ‪۱۵۰‬‬ ‫متر بلندی و ‪ ۳۰۰‬متر درازا با استفاده از ‪ ۴۱۰‬هزار بشکه نفت‬ ‫رنگی که یاداور رنگ های معماری اســامی است‪ .‬والدیمیر‬ ‫یاواچف‪ ،‬خواهرزاده کریســتو و مجری هر دو طرح پاریس و‬ ‫ابوظبی می گوید پروژه اجرای مصطبه یا سکو در واحه لیوا در‬ ‫زمانی بین پنج تا ‪ ۱۰‬ســال می تواند عملیاتی شود‪ .‬به گفته‬ ‫یاواچف‪ ،‬با اینکه مصطبه همچنان در مرحله نرم افزاری است‬ ‫اما مهندســی کار و تعیین مکان اجرا به پایان رســیده و کار‬ ‫در استانه کلید خوردن است‪ .‬کریستو و همسر فرانسوی اش‬ ‫ژان‪-‬کلود بار نخست در ‪ ۱۹۷۹‬و دو سال پس از مطرح شده‬ ‫ایده مصطبه به امارات رفتند و در انبوه ســفرهای پس از ان‬ ‫لیوا را پسندیدند؛ بیابانی در ‪ ۱۶۰‬کیلومتری جنوب ابوظبی‪.‬‬ ‫اجرای طاق پیــروزی دو بار به تعویق افتاد؛ بار اول به خاطر‬ ‫النــه کردن پرنده ای در محل اجرا و بار دوم به دلیل شــیوع‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبـــــه ‪19‬تیرماه ‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1472‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینمــــا‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫نقد‬ ‫شفافیت در ارائه امار فروش به روز فیلم ها‪:‬‬ ‫امارها دیگر جنبه ناموسی ندارد!‬ ‫حســین انتظامی اطالع رســانی‬ ‫شفاف از امار فروش فیلم ها را در‬ ‫سایت سمفا یکی از دستاوردهای‬ ‫سازمان ســینمایی معرفی کرد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان ســینمایی در‬ ‫توییتی با به اشــتراک گذاشتن‬ ‫لینک سایت سمفا اعالم کرد که‬ ‫دیگر اطالعات فروش فیلم ها و سینماهای ایران مخفی نیست و‬ ‫شفاف شده است‪ .‬متن توییت انتظامی به این شرح است‪« :‬تا دو‬ ‫سال پیش‪ ،‬اطالعات وضعیت فروش سینمای ایران (به تفکیک‬ ‫فیلم و سینما)‪ ،‬جنبه ناموسی داشت؛ رانت هم بود و البته ادعاها‬ ‫قابلیت راستی ازمایی نداشت‪ .‬امروز برخط‪ ،‬قابل مشاهده است؛‬ ‫بعالوه جدول اکسل‪ .‬اطالعات جالبی دارد‪ ،‬امتحان بفرمایید‪».‬‬ ‫اطالعیه صندوق اعتباری هنر‬ ‫درباره نحوه محاسبه حق بیمه و‬ ‫سرانه درمان تامین اجتماعی‬ ‫صندوق اعتباری هنر در خصوص نحوه محاســبه و پرداخت‬ ‫حق بیمه و سرانه درمان تامین اجتماعی فصل بهار اطالعیه‬ ‫ای منتشــر کرد‪ .‬صنــدوق اعتباری هنــر در خصوص نحوه‬ ‫محاسبه و پرداخت حق بیمه و سرانه درمان تامین اجتماعی‬ ‫فصل بهار اطالعیه ای منتشر کرد‪ .‬در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫علیرغم تنگنای مالی و بودجه ای‪ ،‬تالش کردیم در این مرحله‬ ‫با واریز ‪ ۱۱۵‬میلیارد ریال به حســاب ‪ ۳۹‬هزار و ‪ 361‬نفر از‬ ‫بیمه شدگان تامین اجتماعی صندوق اعتباری هنر‪ ،‬به قولی‬ ‫که داده ایم عمل کنیم‪ .‬در پاسخ به سوال بیمه شدگان اعالم‬ ‫می شود‪ :‬مبنای محاسبه حق بیمه پرداختی از سوی صندوق‬ ‫تابع نوع نرخ بیمه(‪14 ،18‬و ‪12‬درصد) و اطالعیه اخیر سازمان‬ ‫تامین اجتماعــی مبنی بر حذف ضریب ‪ ۲۰‬درصد از فرمول‬ ‫محاســبه حق بیمه بوده که به حساب بیمه شدگان محترم‬ ‫پرداخت شــده است‪ .‬بدیهی اســت اضافه پرداختی اعضا به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی براساس برنامه ریزی این سازمان به‬ ‫حساب بستانکاری پرداخت کنندگان منظور خواهد شد‪ .‬بنابر‬ ‫اطالعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬نرخ سرانه درمان در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۷۱۶۰۰۰‬ریال به ازاء هر نفر در ماه تعیین‬ ‫شده است که برابر با لیست دریافتی از سازمان به حساب بیمه‬ ‫شدگان بابت فروردین توسط صندوق واریز گردید‪.‬‬ ‫الزام تهیه کنندگان‬ ‫به توقف فیلمبرداری پروژه ها‬ ‫در شرایط قرمز‬ ‫تهیه کنندگان ملزم به توقف فیلمبرداری و تولید اثارشان‬ ‫در شــهرهای وضعیت قرمز هســتند‪ .‬پیــرو اطالعیه ‪۲۱‬‬ ‫فروردین ماه روابط عمومی ســازمان ســینمایی مبنی بر‬ ‫نحوه فعالیت پروژه ها‪ ،‬بار دیگر تاکید می شود‪ :‬در شهرهایی‬ ‫که از ســوی ستاد ملی کرونا قرمز اعالم می شوند با توجه‬ ‫به ممنوعیت تجمع‪ ،‬تهیه کنندگان پروژه های سینمایی و‬ ‫نمایــش خانگی ملزم به توقف فیلمبرداری و رعایت کامل‬ ‫شرایط تولید در وضعیت قرمز کرونایی هستند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز موسیقی رسانه ملی‪:‬‬ ‫راه اندازی شبکه اختصاصی موسیقی‬ ‫در دستور کار صداوسیما نیست‬ ‫کرونــا‪ .‬هزینه ‪ ۱۷‬میلیون دالری ان را هم خود کریســتو از‬ ‫محل فروختن اثارش تامین کرد‪ .‬قرار است مصطبه در واحه‬ ‫لیوا هم بدون سرمایه گذاری دیگران و با تکیه بر سرمایه خود‬ ‫هنرمند اجرا شود‪ .‬همان گونه که ایفل نماد و نشانه پاریس و‬ ‫فرانسه اســت‪ ،‬مصطبه هم نماد ابوظبی و امارات خواهد بود‬ ‫و یاوچف ‪ ۴۸‬ســاله قول داده ان را پیــش از مرگ به پایان‬ ‫برساند‪ .‬مصطبه در دوران مصر باستان نوعی ارامگاه بود که با‬ ‫دیوارهای شیب دار بیرونی ساخته می شد‪ .‬در عربی‪ ،‬مصطبه‬ ‫را ســکویی بزرگ می گویند که از دور شبیه تخت پادشاهان‬ ‫به چشم می اید‪.‬‬ ‫رئیس مرکز موسیقی رسانه ملی با رد یک شایعه بیان کرد که‬ ‫راه اندازی شبکه اختصاصی موسیقی چه در بستر شبکه های‬ ‫سراســری و چه پلتفرم های مجازی در دســتور کار نیست‪.‬‬ ‫محمدمهدی نراقیان رئیس مرکز موســیقی رسانه ملی خبر‬ ‫راه اندازی تلویزیون خصوصی موســیقی را دقیق ندانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســازمان صداوســیما در حال حاضر سیاست و‬ ‫برنامه ای برای راه اندازی شــبکه اختصاصی موسیقی‪ ،‬چه در‬ ‫بستر شبکه های سراسری و چه پلتفرم های مجازی ندارد و در‬ ‫اینده نیز چنین موضوعی در دستورکار نخواهد بود‪ .‬وی با رد‬ ‫برخی گفته ها و فضاسازی ها دراین باره در فضای مجازی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر اتفاقی در این حوزه قرار باشد روی دهد‪ ،‬در چارچوب‬ ‫سیاست های کالن نظام‪ ،‬سازمان و رهنمودهای ریاست سازمان‬ ‫خواهــد بود که بر همین سیاســت گذاری کالن تاکید دارد‪.‬‬ ‫نراقیان با بیان اینکه اخبار‪ ،‬اطالعات‪ ،‬برنامه ها و سیاست های‬ ‫رسانه ملی به صورت رسمی از سوی حوزه های مسئول و روابط‬ ‫عمومی ســازمان و از طریق مجاری رسمی اعالم می شود‪ ،‬بر‬ ‫توجه به این امر در گمانه زنی ها و اطالع رسانی ها تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شــماره ‪ • 1472‬شنبه‪19‬تیرماه ‪ • 1400‬سال چهاردهم • ‪ 4‬صفـــــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪13:09‬‬ ‫‪20:23‬‬ ‫‪20:44‬‬ ‫‪04:10‬‬ ‫‪05:55‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫امام علی علیه‏السالم ‪:‬‬ ‫ان که فردا را از عمر خویش بشمارد‪،‬‬ ‫مرگ را به گونه واقعی نمی شناسد‪.‬‬ ‫اصول کافى‪ :‬ج‪ ،۳‬ص‪ ،۲۵۹‬ح‪۳۰‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫انسان دانا به جای انکه در انتظار رسیدن فرصت خوب‬ ‫در زندگی باشد‪ ،‬خود ان را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫فرانسیسبیکن‬ ‫حافظانه‬ ‫گر دست رسد در سر زلفین تو بازم‬ ‫چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم‬ ‫زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست‬ ‫در دست سر مویی از ان عمر درازم‬ ‫خبر‬ ‫صنایع دستی از مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده معاف شد‬ ‫بر اساس ابالغیه قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫از ســوی رئیس جمهوری‪ ،‬صنایع دســتی از‬ ‫پرداخــت مالیات بر ارزش افزوده معاف شــد‪.‬‬ ‫یکــی از منابع مهم درامد دولت ها‪ ،‬درامدهای‬ ‫مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است‪.‬‬ ‫تجربه تدویــن و اجرای قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده در سال های اخیر در کشورهای متعدد‬ ‫نشــان می دهد که این نظام مالیاتی یک منبع‬ ‫درامــد قابل اتکا برای دولت اســت و یکی از‬ ‫مزیت هــای ایــن مالیــات ســادگی وصول و‬ ‫پرداخت ان نسبت به سایر انواع مالیات ها مثل‬ ‫مالیات شرکت ها است‪.‬‬ ‫مزیتی که باعث شــده اســت به عنوان رایج‬ ‫تریــن نوع مالیات شــناخته شــود‪ .‬همچنین‬ ‫مالیات ارزش افزوده بــه دلیل مزایای دیگری‬ ‫از جمله درامدزایی زیاد و مهم ترین ان کاهش‬ ‫وابستگی هرچه بیشــتر درامد دولت به نفت‪،‬‬ ‫یکی از بهترین نظام های مالیاتی غیر مستقیم‬ ‫شناخته شده است‪ .‬و حاال یک خبر خوب برای‬ ‫فعاالن عرصه صنایع دستی در سراسر کشور‪...‬‬ ‫بر اســاس ابالغیه قانــون مالیات بــر ارزش‬ ‫افزوده توســط رئیس جمهور‪ ،‬صنایع دستی از‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شــدند‪.‬‬ ‫بر اساس بند ‪ ۱۴‬ماده ‪ ۹‬فصل سوم معافیت ها‪،‬‬ ‫صنایع دســتی تولید داخــل موضوع ماده یک‬ ‫قانون حمایــت از هنرمندان‪ ،‬اســتادکاران و‬ ‫فعاالن صنایع دســتی مطابق فهرســتی که تا‬ ‫پایان دی ماه هر ســال توســط این وزارتخانه‬ ‫پیشــنهاد می شــود و به تصویــب وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی می رسد از پرداخت مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده معاف است‪.‬‬ ‫شفاف سازی درباره بیمه راهنمایان گردشگری‬ ‫بیمه دوهزار راهنما از بین ‪ ۱۴‬هزار نفری که کارت راهنمای گردشگری دارند‪،‬‬ ‫اغاز شده است‪ .‬دولت پس از دو دهه پیگیری سرانجام بودجه حمایتی را به‬ ‫بیمه جامعه کوچکی از این گروه بزرگ اختصاص داده است‪ .‬با این حال‪ ،‬روند‬ ‫اجرای ان در اغاز با ابهام ها و سوءبرداشــت هایی مواجه شده است‪ .‬محسن‬ ‫حاجی سعید ـ رییس کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری ـ که‬ ‫پیگیر امور بیمه راهنمایان شده است‪ ،‬در یک نشست مجازی که تعدادی از‬ ‫راهنماهای گردشگری نیز حضور داشتند و درحالی که گروه معترض دعوت‬ ‫شده‪ ،‬اما غایب بودند‪ ،‬به برخی از این ابهام ها پاسخ داد‪ .‬او با مرور فرایند تصویب‬ ‫بیمه راهنمایان گردشگری در مجلس و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در‬ ‫جریان بیمه راهنمایان در سال ‪ ۹۹‬که اجرای ان را به تعویق انداخت‪ ،‬درباره‬ ‫جریان تصویب اعتبار بیمه در الیحه بودجه ‪ ،۱۴۰۰‬توضیح داد‪ :‬متاســفانه‬ ‫متوجه شــدیم در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬دوباره بودجه حمایتی دولت حذف‬ ‫شــده است‪ .‬مجبور شدیم دادخواهی ای را نسبت به وزارت میراث فرهنگی‬ ‫انجام دهیم که نمایندگان هم از این موضوع حمایت کردند و طرح پرسش‬ ‫شد که چرا در این موضوع تعلل شده و چرا حمایت نکرده اند‪ .‬ما تقریبا پنج‬ ‫ماه پایانی سال ‪ ۹۹‬را فقط در سازمان برنامه بودجه‪ ،‬تامین اجتماعی و مجلس‬ ‫گذراندیم و تا اخرین روزهای سال ابهام وجود داشت‪ .‬در نهایت‪ ،‬این الیحه‬ ‫بدون رای مخالفی در مجلس تصویب و دولت مکلف شد در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از راهنمایان گردشگری حمایت کند‪ .‬حاجی سعید درباره نقدهایی که نسبت‬ ‫به اطالع رســانی ضعیف بیمه راهنمایان گردشگری شده است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تمام فرایند بیمه از طریق کانون و انجمن های سراسر راهنمایان گردشگری‬ ‫اطالع رسانی شده است‪ .‬ما سال ‪ ۹۸‬فراخوان دادیم و از دو گروه راهنمایانی که‬ ‫مستقل و یا عضو انجمن ها هستند و خود را مشمول بیمه می دانند‪ ،‬خواستیم‬ ‫که مراجعه کنند‪ .‬به خاطر ندارم اطالع رسانی ضعیف بوده باشد‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفر بر چه اساس بیمه شدند؟‬ ‫ویهمچنینتاکیدکرد‪:‬مزیتبیمهبرایهمهراهنمایانمطابقباشاخص های‬ ‫تعیین شده است و عضویت در کانون یا جامعه و هر تشکل دیگری‪ ،‬شرط بیمه‬ ‫راهنمایانگردشگرینیست‪.‬نرجس الساداتفقیهـمسوولکمیتهبیمهکانون‬ ‫راهنمایان گردشگری ـ در این میان توضیحاتی را اضافه کرد‪ :‬طبق نام ه وزارت‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری با همراهی تشکل های موجود‪ ،‬شاخص هایی‬ ‫درنظر گرفته شد و به استان ها ابالغ کردند‪ .‬در سال‪ ۹۸‬تعداد افراد واجد شرایط‪،‬‬ ‫بررسی و رایزنی برای بیمه دوهزار راهنما انجام شد‪ .‬در سال ‪ ۹۹‬بودجه بیمه با‬ ‫ابهام مواجه شد و با رایزنی های فشرده در سه ماه پایانی سال گذشته‪ ،‬مشکل‬ ‫رفع و کار بیمه از خردادماه امســال شروع شد‪ .‬اطالع رسانی نیز از فروردین‬ ‫ماه امسال اغاز شده بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬پیشینه ای برای بیمه راهنمایان در‬ ‫کشوروجودنداشت‪،‬بنابرایننیازبوددستورالعملیبرایفرایندبیمهراهنمایان‬ ‫تدوین شود‪ .‬در سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان تامین اجتماعی بستیم‬ ‫و اکنون بیشتر شعب این سازمان توجیه شده اند و پرونده بیمه بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫راهنما درحال بررسی است‪ .‬همه این راهنماها عضو انجمن ها نیستند‪ ،‬تعدادی‬ ‫از ان ها از استان هایی هستند که هیچ انجمن و تشکلی در ان جا وجود ندارد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ما عضویت و غیرعضویت در انجمن ها را مالک عمل قرار ندادیم‪،‬‬ ‫اگر این موضوع را دستمایه بیمه قرار دهیم نقض حقوق بشر است‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫حاجی سعید در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارائه نام دوهزار راهنما به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی از سوی معاونت گردشگری و همزمان‪ ،‬بررسی پرونده‬ ‫‪ ۶۰۰‬راهنما که از ســوی این تشکل به تامین اجتماعی معرفی شده اند‪ ،‬ایا‬ ‫شاهد نوعی موازی کاری هستیم و تفاوت این دو فهرست و اقدام در چیست؟‬ ‫گفت‪ :‬ما سال گذشته به اطالع وزارت گردشگری رساندیم که باید با کمک‬ ‫یکدیگر اسامی دوهزار راهنما را احصاء کنیم‪ ،‬چون در بودجه سقف این تعداد‬ ‫تعیین شده است‪ .‬در دی ماه شاخص هایی تعیین کردیم که براساس ان‪ ،‬این‬ ‫دوهزار نفر شناسایی شوند‪ .‬این شاخص ها با پشتوانه ای تعیین شده که در‬ ‫اینده مورد سوءاســتفاده قرار نگیرد و به حذف بودجه حمایتی بیمه منجر‬ ‫نشود‪ .‬وی با تاکید بر این که برای معرفی راهنمایان به سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫استناد به فهرست دوهزارنفره وزارت میراث فرهنگی و گردشگری شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کسانی که بیمه می شوند براساس هماهنگی بین انجمن های استانی‬ ‫با ادارات کل معرفی شــده اند‪ .‬این مدت‪ ،‬برخی مدعی شده اند اطالع رسانی‬ ‫نشده است و جا مانده اند‪ .‬از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری درخواست‬ ‫کردیم در فهرست بازبینی داشته باشد‪ .‬بنابراین هیچ موازی کاری وجود ندارد‬ ‫و هماهنگی صددرصدی اســت‪ .‬اگر اطالعاتی خالف این مطرح می شود و‬ ‫مدعی اند برخی محروم شده اند‪ ،‬درست نیست‪ .‬هیچ کسی نمی تواند محروم‬ ‫شده باشد‪ ،‬مگر این که خودش را محروم کرده باشد‪ .‬رییس کانون انجمن های‬ ‫صنفی راهنمایان گردشگری درباره بی اطالعی مسووالن معاونت گردشگری از‬ ‫پیگیری هایکانونوبیمه‪ ۶۰۰‬نفرازاینطریق‪،‬گفت‪:‬نمی دانماینبی اطالعی‬ ‫از کجا ناشی می شود‪ ،‬چون با برخی از این مسووالن جلسه و مکاتباتی داشتیم‬ ‫و همه اطالعات را در اختیار ان ها گذاشتیم‪ .‬شاید بی اطالعی ان ها درباره این‬ ‫است که چه کسانی از ان دوهزار نفر که به سازمان تامین اجتماعی معرفی‬ ‫شده اند در بین ‪ ۶۰۰‬نفری هستند که بیمه شده اند‪ .‬این افراد کسانی هستند‬ ‫که در فهرست ارسالی وزارت و تشکل های کانون و جامعه راهنمایان بوده اند و‬ ‫ان چه تشکل ها دنبال می کنند اتفاق افتاده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ ۶۰۰ :‬نفری‬ ‫که بیمه شده اند براساس فهرست پاالیش شده وزارتخانه است‪ .‬اگر فردی بیمه‬ ‫شده‪ ،‬اما نامش در فهرست اصلی نبوده است‪ ،‬وزارتخانه اعالم کند ان فرد را‬ ‫خارج می کنیم‪ .‬از طرفی‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی سال ها داری سامانه بوده و‬ ‫به این سادگی نمی توان افراد را بیمه کرد‪ .‬هیچ اختالفی بین این فهرست ها‬ ‫نیست‪ .‬او درباره این که بودجه بیمه از کجا تامین می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشی‬ ‫از این بودجه‪ ،‬حمایتی دولت است که ‪ ۲۰‬درصد از ‪ ۲۷‬درصد مبلغ بیمه را‬ ‫دولت و هفت درصد مابقی را راهنمای گردشگری پرداخت می کند‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این ابهام که با توجه به پیگیری بیمه راهنمایان از سوی بخش های‬ ‫مختلف‪،‬ازوزارتخانهتاتشکل ها‪،‬دقیقاطرفسازمانتامیناجتماعیکدامیک‬ ‫از این بخش ها است و راهنماها باید برای بیمه به کجا مراجعه کنند؟ توضیح‬ ‫داد‪ :‬بیمه یک پروژه بود که کانون انجمن های راهنمایان گردشگری زیر نظر‬ ‫وزارت کار دنبال کرد و به نتیجه رساند‪ .‬در این راستا حمایت هایی داشتیم و‬ ‫از سمتی‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی در این زمینه‬ ‫نقش افرینی هایی کرد‪ ،‬اما در اجرایی کردن بیمه تشکل های بخش خصوصی‪،‬‬ ‫مثل دیگر گروه ها بیمه را پیگیری می کنند‪ .‬دیگر گروه ها هم به همین شکل‬ ‫کارشان را دنبال می کنند‪ .‬شاید ابهام در این باشد که چرا دولت این کار را انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬دولت اصال نباید وارد این مسائل شود‪ .‬دولت در برنامه شش توسعه‬ ‫به کوچک سازی و برون سپاری مکلف شده است‪.‬‬ ‫دولتکارفرمایبیمهراهنمایاننیست‬ ‫حاجی ســعید افزود‪ :‬کارفرما در بیمه دولت نیست‪ ،‬چون زیر بار این مسائل‬ ‫نمی رود‪ .‬در بودجه هم حمایتی با بیمه برخورد شــده است و باید کارگزاری‬ ‫متولی امور بیمه ای‪،‬‬ ‫این میان قرار گیرد‪ .‬سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان‬ ‫ِ‬ ‫نقش خود را ایفا می کند و معموال برای این که مراجعات سازمان دهی شــده‬ ‫باشد تشکل های صنفی را به رسمیت می شناسند‪ .‬این رویه معمول در سازمان‬ ‫تامین اجتماعی است‪ .‬ارش نوراقایی از پژوهشگران و کارشناسان گردشگری‬ ‫و رییس اسبق کانون راهنمایان گردشگری‪ ،‬در تایید اظهارات حاجی سعید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در دورانی که ریاست کانون را به عهده داشتم و موضوع بیمه را پیگیری‬ ‫می کردیم‪ ،‬در جلسه ای با اقای سلطانی فر ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری ـ در خصوص این که دولت در بیمه باید کارفرما باشد‪ ،‬صحبت شد‪.‬‬ ‫ایشان جواب دادند اگر از فردا تمام راهنمایان در سازمان من کارت می زنند و‬ ‫همه ان چه را توقع دارم انجام می دهند‪ ،‬ان ها را بیمه می کنم‪ .‬دولت نمی خواهد‬ ‫و قرار نبود کارفرمای بیمه باشــد‪ .‬حاجی سعید در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫بیمه راهنمایان فقط از سوی یک تشکل که کانون باشد پیگیری می شود؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬من در جریان اقدامات تشکل های دیگر نیستم‪ ،‬اما هیچ منعی برای‬ ‫تشکل های دیگر که جایگاهی تعریف شده دارند‪ ،‬برای پیگیری بیمه ان دوهزار‬ ‫نفر که در فهرســت وزارتخانه اســت‪ ،‬ایجاد نکرده ایم‪ .‬تالش ما در این مدت‬ ‫فقــط این بود که بیمه راهنمایان را اجرایی کنیم و فکر کردیم حداقل یکی‬ ‫از دغدغه هــای صنفی ان ها را برطرف کنیم‪ .‬هیچ محدویتی برای افراد قائل‬ ‫نیستیم‪ ،‬مگر این که وزارتخانه این افراد را در فهرست بیمه لحاظ نکرده باشد‪.‬‬ ‫ساختار کانون هم شفاف است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگرانی هایی که از سوی برخی‬ ‫مطرح می شود امروز دیگر دغدغه ما نیست‪ ،‬چون بیمه راهنمایان گردشگری‬ ‫اجرایی شده است‪ ،‬ما االن دنبال تثبیت بیمه هستیم‪ .‬باید وحدت کالم داشته‬ ‫باشیم تا ابزاری برای قانون گذار نشود که درست اجرا نشده است‪ .‬هدف کانون‬ ‫این بود که راهنمایان در کشور مشمول حمایت دولت در بیمه شوند و همه‬ ‫راهنمایان فارغ از این که عضو تشکلی هستند یا نیستند‪ ،‬بیمه شوند‪.‬‬ ‫چه خالف و انحرافی در بیمه شده است!؟‬ ‫او برخی اظهارات درباره محرومت راهنمایان از بیمه را نوعی نشــر اکاذیب‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬برای تثبیت بیمه در بودجه باید مراقب باشیم و خالف‬ ‫واقع نگوییم‪ .‬ادعای محرومیت‪ ،‬خالف واقع اســت‪ .‬تشکیالت شان دیر اقدام‬ ‫کرده است‪ .‬می گویند ما راهنمایان غیرفعال را بیمه کرده ایم یا بیمه به انحراف‬ ‫رفته است؛ این ها خالف است‪ ،‬چه انحرافی صورت گرفته است؟ رییس کانون‬ ‫انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری به نگرانی دیگری اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫به واسطه خروج راهنما به دنبال بیکاری مطلق در یک سال گذشته با کمبود‬ ‫راهنما براساس ظرفیت روبه رو هستیم‪ .‬هیچ نگرانی براساس بودجه و تعداد‬ ‫راهنماها نمی بینم‪ .‬اگر کسی خود را مشمول می داند به ادارات کل استان ها‬ ‫مراجعه کند تا این افراد را به ســرعت از طریق فهرســت به روزشده وزارت‬ ‫گردشگری بیمه کنیم‪ .‬حتی با وزارت صحبت کردیم در شاخص ها انعطاف‬ ‫به وجود اوریم و در اســتان های محروم که سابقه کار راهنماها کمتر است‬ ‫اضافه کنیم‪ .‬حاجی سعید در پاسخ به این تناقضات که از یک طرف به راهنماها‬ ‫هشدار داده می شود از بیمه جا نمانند و از طرف دیگر‪ ،‬گفته می شود ممکن‬ ‫است این فهرست تکمیل نشود و با کمبود راهنما برای بیمه مطابق فهرست‬ ‫دوهزار نفر مواجه شــوید‪ ،‬چون به دلیل بیکاری‪ ،‬نیروی ماهر از این شاخه‬ ‫جدا شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دوهزار نفر را که به زور نمی توان بیمه کرد‪ .‬تعداد قابل‬ ‫توجهی از افرادی که در فهرست دوهزار نفر وزارتخانه هستند‪ ،‬بیکار شده اند و‬ ‫اکنون در جای دیگر مشغول به کار شده اند و تحت پوشش بیمه هم هستند‪.‬‬ ‫بنابراین ان فهرست به به روزرسانی نیاز دارد‪ ،‬چون در دی ماه سال گذشته‬ ‫تهیه شده است‪.‬‬ ‫دلگیری و کینه به درد ما نمی خورد‬ ‫نوراقایی در ادامه این اظهارات گفت‪ :‬خود وزارت مگر نسبت به اقدام کانون و‬ ‫بیمه راهنمایان اظهار بی اطالعی نمی کند‪ ،‬از طرف دیگر مگر خودش دوهزار‬ ‫نفر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نکرده است‪ ،‬مگر کارت راهنما در‬ ‫این وزارتخانه تایید صالحیت نمی شود‪ ،‬چرا این وزارتخانه به ان دوهزار نفر‬ ‫اطالع نمی دهد؟ وزارتخانه یک جا ایستاده است تا اگر مشکلی بین تشکل ها و‬ ‫صنف ها ایجاد شود در ساحل عافیت بماند و دعواها را به تشکل ها واگذار کند‬ ‫و یک جایی که قرار است صالحیت تایید کند خودش را جلو اندازد‪ .‬اگر این‬ ‫وزارتخانه سند باالدستی دوهزار نفر است‪ ،‬حتی اگر به یک نفر از این فهرست‬ ‫اطالع داده نشود‪ ،‬در وهله اول گنهکار خود وزارتخانه است‪ ،‬نه این که کانون از‬ ‫جیب خود هزینه کند‪ ،‬اطالع رسانی هم کند‪ ،‬برای بیمه د ِر خانه راهنما برود‬ ‫و دســت اخر هم محکوم شود که راهنما از بیمه بی اطالع مانده است!؟ وی‬ ‫افزود‪ :‬متاســفانه وزارتخانه هرگز حاضر نشده اختالف اصناف را بشوند و در‬ ‫رودربایستی گیر کرده است‪ .‬نوراقایی همچنین بیان کرد‪ :‬دلگیری‪ ،‬کینه و‬ ‫کدورت به درد ما نمی خورد‪ .‬مهم این است که بیمه اتفاق افتاد و راهنماها از‬ ‫این فرصت استفاده کنند‪.‬‬ ‫رونمایی کتاب «فقه نظام مالیاتی اسالم»‬ ‫اثری از پژوهشگران موسسه فقاهت و تمدن اسالمی‬ ‫رونماییکتاب«فقهنظاممالیاتیاسالم»چهارشنبه‪ 16‬تیردرسالناجتماعات‬ ‫موسسه فقاهت و تمدن اسالمی برگزار شد‪ .‬این کتاب اثری از پژوهشگران این‬ ‫موسسه تحت نظر استاد محمدتقی اکبرنژاد می باشد‪ .‬در ابتدای این نشست‬ ‫حجت االسالم جواد عبادی مدیر موسسه اموزش و تحقیقات کاربردی فقه‬ ‫اقتصادی گفتند‪ :‬امروزه مسائل مالی جزو یکی از ضرورت ها شده است و از‬ ‫طرفی هم‪ ،‬معامالتی پدید امده اســت که سابقه نبود و این نیاز بیشتر به‬ ‫ضرورت عمق پیدا کردن اندیشمندان حوزه به این عرصه را می طلبد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در زمینه اقتصادی بعد از انقالب هیچ تحولی صورت نگرفته است‬ ‫ادامه دادند‪ :‬قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ‪ 5‬سال از انقالب تدوین شد؛‬ ‫یعنی هنوز پنج سال بعد از انقالب خبری از ان نبود و حتی بعدها نیز در عرصۀ‬ ‫اجرا‪ ،‬شاهد توفیقاتی نبودیم‪ .‬ایشان تاکید کردند تغییرات مالی و اقتصادی بعد‬ ‫از انقالب‪ ،‬روبنایی بود و ساختار غیر اسالمی اقتصاد دست‪-‬نخورده باقی ماند‪ .‬تا‬ ‫االن هم از جهت ساختاری اتفاق خاصی نیفتاده است و در همان ریل گذاری‬ ‫اقتصاد لیبرالی حرکت می کنیم‪ .‬حجت االسالم عبادی با ضروری دانستن‬ ‫تحول و انقالب در اقتصاد کشور گفتند‪ :‬امروزه بیشتر فقه را در خدمت نظام‬ ‫سرمایه داری می گیرند تا استفاده از مبانی عمیق فقهی‪ .‬تا جایی که نظام‬ ‫سرمایه داریِ امروز‪ ،‬از فقه تنها به عنوان سنگر استفاده می کند‪ .‬مثال در نظام‬ ‫بانکی امروز عملیاتی کردن حقیقی عقد مضاربه امکان پذیر نیست درحالی‬ ‫که با راه های غیرمبنایی از فقه سوءاستفاده کرده و پشت ان کار خودشان را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬ایشان با بیان این نکته که امروز مسوولین بانکی و اقتصادی‬ ‫تنها حوزویانی را می‪-‬پذیرند که دست به ساختار نظام اقتصادی و بانکی نزنند‬ ‫گفتند‪ :‬فقیه نباید هموارکنندۀ راه برای شرعی کردن ظاهری نظام سرمایه‬ ‫داری باشــد‪ .‬متخصصین حوزوی باید از فرصت پیش امده توسط انقالب‬ ‫اســامی نهایت استفاده را کرده و برای اراۀه مدل‪ ،‬جهت مسائل حاکمیتی‬ ‫همت کنند‪ .‬در ادامه این نشست دکتر سعید توتونچی دکترای اقتصاد و مدیر‬ ‫ّ‬ ‫کل امور استان های وزارت امور اقتصادی و دارائی‪ ،‬که از طریق ویدئو کنفرانس‬ ‫سخنران دیگر این نشست بود گفتند‪ :‬جای این اثر در گفتمان مالیات اسالمی‬ ‫خالی بود‪ .‬بومی کردن مالیات یکی از ضروریات جامعه اسالمی و شیعی ما‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه مالیات‪ ،‬موضوعی تخصصی و بین رشته ای است تاکید‬ ‫کردند در کنار نظر اقتصاددانان و حقوقدانان در این زمینه‪ ،‬دیدگاه فقه و فقیه‬ ‫نیز باید کامال روشن باشد‪ .‬ایشان وظیفۀ مالیات را تامین بودجه کشور‪ ،‬توزیع‬ ‫عادالنۀ ثروت و تنظیم گری دانسته و افزود متاسفانه در قوانین مالیاتی ما‪ ،‬رگه‬ ‫های نقش توزیع ثروت و تنظیم گری کم دیده می شود و بیشتر تامین مالی‬ ‫دولت پررنگ شده است‪ .‬و برای همین است که مثال حوزه بهداشت عمومی یا‬ ‫اموزش در ارائۀ خدمات بهتر و رایگان موفق نبوده است‪ .‬در بخش تنظیم گری‬ ‫نظام مالیاتی که تقسیم و توسعۀ فرصت ها با استفاده از نظام مالیاتی توسط‬ ‫دولت ها می باشد توفیق چندانی نداشتیم‪ .‬دکتر توتونچی افزودند حتی نظام‬ ‫مالیاتی ما در تامین مالی نیز ضعیف عمل کرده است و از ظرفیت های موجود‪،‬‬ ‫اســتفادۀ حداقلی کرده است‪ .‬ایشان به یکی از ضعف های سیستم مالیاتی‬ ‫یعنیشیوعمعافیتهایمالیاتیبهصورترانتی‪،‬افزودند‪:‬ضعفسیستمهای‬ ‫اطالعاتی و عدم شفافیت در نظام مالیاتی ما به چشم می‪-‬خورد‪ .‬این درحالی‬ ‫ممیزی مالیاتی باید اطالعات دقیقی از جامعۀ‬ ‫اســت که برای تشخیص و ّ‬ ‫هدف باشــد در حالی که چنین مهمی مورد غفلت واقع شــده است و این‬ ‫باعث ضایع شدن خیلی از منابع مالیاتی ما شده است‪ .‬وی در پایان سخنانش‬ ‫با تشــکر از موسسه فقاهت و مولفان این اثر فقهی‪ ،‬گفتند‪ :‬از این اثر فاخر‬ ‫حتما در جلسات اندیشمندان اقتصادی و همچنین صاحب نظران اقتصادی‬ ‫در مجلس شورای اسالمی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬در ادامه این‬ ‫مراسم حجت االسالم و المسلمین محمدتقی اکبرنژاد تولیت موسسه فقاهت‬ ‫و تمدن اســامی گفتند‪ :‬ما در این کتاب در مقام تدوین ایین نامه نبودیم‬ ‫بلکه در حوزۀ تخصصی خودمان با استفاده متون دینی عناوین و مباحثی که‬ ‫ظرفیت ارتباط با مالیات اسالمی را دارد را بررسی کرده و انها را باهم و در کنار‬ ‫هم از منظر حاکمیت و البته در ظرف مدرنیته دیده ایم و اینها را به صورت‬ ‫پیوسته و در یک ساختار و شاکله نشان داده ایم‪ .‬ایشان ادامه دادند این اثر‬ ‫خواهد توانست به عنوان منبعی برای اقتصاددانان باشد که حلقۀ اتصال انها به‬ ‫منبع اولیه باشد‪ .‬یعنی این کتاب در حقیقت انچه از کتاب و س ّنت خروجی‬ ‫گرفته است در اختیار ایشان قرار می دهد‪ .‬وی تاکید داشتند این اثر به جایی‬ ‫رسیده بود که قابل ارائه باشد یعنی اثری باشد که نتوان از ان کم کرد‪ ،‬اگرچه‬ ‫ظرفیت متکامل شدن را نیز در دوره های بعدی دارد‪ .‬استاد اکبرنژاد با بیان‬ ‫اینکه فقه خروجی اصول و روش ها اســت گفتند‪ :‬در عرصۀ روش و روش‬ ‫شناسی وقتی تغییر و ارتقاء صورت می گیرد این مساله خود را در فقه نشان‬ ‫خواهد داد و اختالف روشی اختالف در نتایج فقهی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تولیت موسســه فقاهت و تمدن اسالمی به عدم توان سیستم اجتهادی و‬ ‫اصول موجود در ورود به عرصه های مهم و حاکمیتی و نوظهور اشاره کرده‬ ‫و گفتند‪ :‬قواعدی که در این سیستم وجود دارد فاصلۀ زیادی با واقعیت ها و‬ ‫مسائل عینی دارند‪ .‬مثال مباحث حجت فقط در حوزۀ کلیات بحث می کند و‬ ‫این حجت بودن ظواهر تا برسد به مسائل جدید فاصلۀ بسیاری دارد‪ .‬ایشان‬ ‫ادامه دادند‪ :‬برای مثال در اصول موجود مایز و مالک تشخیص احکام شرعی‬ ‫ثابت با احکام حکومتی و متغیر بحث نشده است در حالی که مثال فهمیدن‬ ‫اینکه انحصار زکات در موارد ن ُه گانه یا عدم ان حکم شــرعی ثابت است یا‬ ‫حکم حکومتی بسته به این مالک ها است‪ .‬یا اینکه عدد یک پنجم در خمس‬ ‫حکم شرعی است یا حکومتی؟ اصول فقه موجود ابدا وارد چنین فضاهایی‬ ‫نشده است‪ .‬در این سیستم به مسائلی پرداخته شده است که قدم اول ورود‬ ‫به حوزه استنباط است در حالی که قواعد زیادی برای بعد از ان وجود دارد‬ ‫که دیده نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬حوزه ما از ضعف متد اجتهاد رنج می برد و‬ ‫این مهم تاثیرش را در ورود به عرصه هایی که گفتیم نشان داده و می دهد‪.‬‬ ‫ایشان در پایان این نشست با گالیه از اینکه حوزه مدعی ازاداندیشی است اما‬ ‫در عمل خالف ان را نشان می دهد گفتند‪ :‬موسسه ما که مبتنی بر روش‬ ‫های کامال اجتهادی و فقاهتی و روشن نظریات علمی را مطرح کرده است اما‬ ‫حوزه موضعی عالمانه در مقابل این مجموعه نداشته است‪ .‬وی اشاره کرد حتی‬ ‫در همین مورد کتاب «فقه نظام مالیاتی اسالم» نیز به عمد سعی در بایکوت‬ ‫خبری ان داشته و تالش می کردند که دیده نشود‪ .‬استاد اکبرنژاد افزودند‪ :‬این‬ ‫گونه مواضع غیر علمی و غیر عالمانه هرگز در ارادۀ این مجموعه خللی وارد‬ ‫نخواد ساخت زیرا ما با اخالص و اعتقاد به خدمت به دین خدا و امام عصر(عج‬ ‫و معتقد به شعارهای سال ‪ 57‬انقالب اسالمی وارد این عرصه شده ایم‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1506

روزنامه هنرمند 1506

شماره : 1506
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه هنرمند 1505

روزنامه هنرمند 1505

شماره : 1505
تاریخ : 1400/06/18
روزنامه هنرمند 1504

روزنامه هنرمند 1504

شماره : 1504
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه هنرمند 1503

روزنامه هنرمند 1503

شماره : 1503
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه هنرمند 1501

روزنامه هنرمند 1501

شماره : 1501
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه هنرمند 1500

روزنامه هنرمند 1500

شماره : 1500
تاریخ : 1400/06/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!