روزنامه هنرمند شماره 1431 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره 1431

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1431

روزنامه هنرمند شماره 1431

‫هنرمند را در «مگ لند» و «جار» ورق بزنید ‪www.magland.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 13‬اردیبهشتماه ‪ 1400‬سال چهاردهم شماره ‪ 4 1431‬صفـــحه ‪ 3000‬تومـان ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫واکنش تند حسن فتحی به حواشی جدید «مست عشق»‬ ‫تجاوزفـرهنـگی!‬ ‫قاسم افشار‪:‬‬ ‫حال موسیقی خوب نیست‬ ‫اخر ینوضعیتحمیدهیراد‬ ‫پس از ابتالء به کرونا‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫«علیرضا موسوی» بازیگر جوان‬ ‫تئاتر بر اثر کرونا درگذشت‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫ادعاهای «تجاوز در سینما»‬ ‫صرفا مجازی است!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫ساده انگاری‬ ‫در برگردان سینمایی‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 3.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ ‫وکیل خانه سینما‪:‬‬ ‫نگاهی به فیلم «بدون پشیمانی»‬ ‫ایا برچسب گذاری برخی از ناشران‬ ‫به قیمت کتاب ها قانونی است؟‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 2.‬‬ ‫پایان «بچه مهندس» با غافلگیری تمام می شــود یا تراژدی تلخ؟‬ ‫مردم دوست دارند مرضیه و جواد‬ ‫را سر سفره عقد ببینند!‬ ‫فرهنگ و هنر‪ART & CULTURE 4.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫واکنش تند حسن فتحی به حواشی جدید «مست عشق»‬ ‫دوشنبـــه‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1431‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تجاوز فـرهنـگی!‬ ‫ارش‬ ‫گزنقد‬ ‫ایا برچسب گذاری برخی از ناشران‬ ‫به قیمت کتاب ها قانونی است؟‬ ‫قیمت کتاب در سال ‪ 99‬نسبت به سال ماقبل ان با ‪ 15‬درصد‬ ‫رشــد مواجه شــده است؛ این در حالی اســت که در سال ‪99‬‬ ‫ناشــران عمده کتاب های خود را با کاغذهــای یارانه ای وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی منتشــر کرده اند‪ .‬در سال های اخیر‬ ‫افزایش قیمت کتاب همواره یکی از دغدغه های دلسوزان سرانه‬ ‫مطالعه بوده است‪ ،‬در پژوهش های پرشمار رابطه معناداری بین‬ ‫افزایش قیمت کتاب از یک سو و حذف ان از سبد کاالی خانوار‬ ‫از ســوی دیگر وجود داشته اســت ‪ ،‬با این حال بسیاری معتقد‬ ‫هســتند که کتاب هنوز هم یک کاالی ارزان نسبت به بسیاری‬ ‫از کاالهای دیگر اســت‪ .‬متوســط قیمت کتاب در سال ‪ 99‬در‬ ‫حدود ‪ 44‬هزار تومان بوده است‪ .‬این قیمت در برخی موضوعات‬ ‫از جملــه کودک و نوجوان پایین تر و حــدود ‪ 24‬هزار تومان و‬ ‫برخی حوزه های دیگر از جمله کتاب های کمک درســی بسیار‬ ‫باالتر بوده اســت‪ .‬ممکن است به نظر برسد که این ارقام بسیار‬ ‫پایین اســت و کتاب ارزان ‪ ،‬اما باید توجه داشــت که این ارقام‬ ‫تنها میانگین قیمت کتاب هســتند ‪ ،‬در عمل قیمت کتاب در‬ ‫مواردی بســیار باالتر از رقم فعلی است‪ .‬گفتیم که این افزایش‬ ‫‪ 15‬درصدی قیمت کتاب در سال گذشته در حالی انجام شده‬ ‫که کتاب با کاغذ دولتی منتشــر شده است ‪ ،‬یکی از توجیهات‬ ‫اختصــاص ارز به کاغذ ان هم در زمانــه ای که ارز برای برخی‬ ‫داروهــا نیز اختصاص پیدا نکــرد ‪ ،‬ارزان تر بودن قیمت کتاب و‬ ‫کمک به مصرف کننده بوده اســت‪ .‬مصرف کننده ای که حاال با‬ ‫افزایش چند برابری نرخ کاغذ در بازار ازاد و مشــخص نبودن‬ ‫تکلیف کاغذ دولتی نگرانی بسیاری در نشر ایجاد کرده است‪ .‬چرا‬ ‫کــه این بیم وجود دارد همین مقدار اندک مخاطبان کتاب نیز‬ ‫با قیمت های جدید پراکنده شوند‪ .‬با وجود همه این نگرانی ها‪ ،‬‬ ‫حاال تنها با گذشــت یک ماه و نیم از اغاز ســال جدید برخی‬ ‫ناشران کتاب های خود را برچسب گذاری قیمت کرده اند‪ .‬برخی‬ ‫از کتابفروشــان در روزهای اخیر این موضوع را مطرح کرده اند‬ ‫که کتاب هایی که جدیدا از ســوی مراکز توزیع به دستشــان‬ ‫می رسد به ویژه در بخش کودک با تغییر قیمت مواجه شده اند‪.‬‬ ‫این برچســب گذا ِر های قیمت در حالی است که کتاب در سال‬ ‫گذشته منتشر شده است‪ .‬اما ایا این برچسب گذاری های قیمت‬ ‫قانونی است؟ از ان جایی که کتاب تنها کاالیی است که در زمان‬ ‫تولید قیمت گذاری شــده است ‪ ،‬ناشــر این اجازه را دارد که با‬ ‫برچســب گذاری در مواردی قیمت کتاب را تغییر دهد ‪ ،‬هومان‬ ‫حســن پور‪ ،‬رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‪ ،‬در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬در حوزه کتاب تغییر قیمت و برچســب زدن به دو‬ ‫شکل انجام می شود؛ نخست اینکه قیمت جدید توسط ناشر به‬ ‫کتاب الصاق می شود که این کار مجاز است‪ .‬در واقع ناشران حق‬ ‫دارند روی کتاب هایشان برچسب قیمت جدید بچسبانند‪ ،‬اما در‬ ‫حالت دوم‪ ،‬زمانی فروش کتاب اســت که به صورت خودسرانه و‬ ‫غیرقانونی این افزایش قیمت توســط فروشنده اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با افرادی هم که بی محابا قیمت گذاری می کنند‪،‬‬ ‫برخــورد می کنیم و حتی مواردی هم به ما در این زمینه ارجاع‬ ‫شده و پس از بررسی دیده ایم که قیمت گذاری روز درست بوده‬ ‫و حتی پایین تر از قیمت روز قیمت گذاری شده است‪ ،‬در برخی‬ ‫موارد هم فرد غیرقانونی عمل کرده و خارج از عرف قیمت گذاری‬ ‫کرده اند‪ .‬معموال در قیمت گذاری ها عرف نظارت می کند و بازار‬ ‫بر بازار نظارت دارد و اگر هم تخلف شود پیگیری می شود‪ ،‬گاهی‬ ‫یک فروشنده کتاب بدون اجازه ناشر قیمت را باال می برد یعنی‬ ‫ناشــر کتاب را به یک قیمت و فروشــنده ان را به قیمت دیگر‬ ‫می فروشــد‪ ،‬در اینجا یعنی فرد خارج از قاعده رفتار کرده و با‬ ‫او برخورد می شود‪ .‬رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران‬ ‫درباره چرایی حق افزایش قیمت برای ناشــر با توجه به اینکه‬ ‫کتاب در زمان خود طبق قیمت تمام شــده قیمت گذاری شده‬ ‫است ‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ایا ناشــر نباید خواب سرمایه و هزینه هایی‬ ‫که باید برای تولید کتاب های جدیــد و جایگزین کردن ان ها‬ ‫صرف کند‪ ،‬در نظر بگیرد؟ با توجه به اظهارات حســن ‍ پور این‬ ‫پرســش مطرح می شــود که مصرف کننده چگونه و از کجا باید‬ ‫مطمئن شود که برچسب گذاری انجام شده توسط ناشر بوده یا‬ ‫موزع یا کتابفروش؟دوم ‪ ،‬در اینکه برچسب گذاری کتاب قاعدتا با‬ ‫توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی نشر انجام شده است ‪ ،‬اما ایا‬ ‫مصرف کننده باید زیر بار این مسئله برود و به صورت غیررسمی‬ ‫جبران کننده ضرر و زیان ناشر باشد؟ سوم اینکه هنوز یک ماه‬ ‫و نیم از سال جدید بیشتر نمی گذرد یک ماه و نیمی که بیش از‬ ‫چندین هفته ان یا در تعطیالت نــوروز بوده ایم یا در تعطیالت‬ ‫ستاد مقابله با کرونا ‪ ،‬با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه کتاب نیز‬ ‫کتاب های جدیدی منتشر نشد ه است ‪ ،‬تخصیص یا عدم تخصیص‬ ‫کاغذ دولتی به نشــر نیز هنوز تعیین تکلیف نشــده است ‪ ،‬پس‬ ‫چگونه است که برخی از ناشــران زودتر از موعد و قبل از اینکه‬ ‫دخل و خرج خود در سال جدید دستشان بیاید اول رفته اند سراغ‬ ‫مصرف کننده و کتاب های خود را که سال گذشته طبق ‪ 15‬درصد‬ ‫افزایش قیمت قیمت گذاری شده ‪ ،‬دوباره برچسب گذاری کرده اند؟‬ ‫اگر قیمت گذاری جدید برای کتاب هایی باشــد که حداقل چند‬ ‫سال از عمر ان ها گذشته اســت و خواب سرمایه ناشر را در پی‬ ‫داشــته باز قابل توجیه است اما برچسب گذاری برای کتاب هایی‬ ‫که در ســال ‪ 99‬منتشر شده است ‪ ،‬جای تعجب دارد‪.‬امید است‬ ‫که اتحادیه و نهادی نظارتی روی برچسب گذاری قیمت کتاب ولو‬ ‫اینکه حق ناشر هم باشد نظارت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫حســن فتحی در پی اعالم خبری مبنی بر پخش فیلم «مســت عشق» در قالب سریال از یک‬ ‫شبکه ماهواره ای‪ ،‬گفت که این خبر تاسف اور است و سند اشکاری است بر رفتار سوداگرانه و‬ ‫غیراخالقی ســرمایه گذار تُرک و همچنین از تهیه کننده ایرانی فیلم هم پرسش هایی را مطرح‬ ‫کرد‪ .‬این کارگردان ســینما در متنی نوشت‪« :‬خبر تاسف اور بود و سند اشکار دیگری بر رفتار‬ ‫سوداگرانه و غیر اخالقی و غیر قانونی سرمایه گذار تُرک که بنا بر نظر سرمایه گذاز ایرانی فیلم‪،‬‬ ‫تنها در حدود ‪ ٣٠‬درصد فیلم ســرمایه گذاری کرده است! هر چند شکایات حقوقی و کیفری از‬ ‫طرف تُرک و از طریق مراجع قضایی کشــور ترکیه در حال پیگیری ست‪ ،‬اما تهیه کننده ایرانی‬ ‫فیلم باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا علیرغم هشدارهای مکرر بنده‪ ،‬مدیر تولید‪ ،‬مدیر‬ ‫فیلمبــرداری و تنــی از بازیگران و همکاران ترک و ایرانی مبنی بــر اجتناب از اعتماد مفرط و‬ ‫یکســویه به طرف تُرک‪ ،‬این تذکرات را جدی نگرفتند تا حدی که طرف تُرک بخود اجازه داد‬ ‫تــا راش های فیلم را نه تنها گروگان گرفته‪ ،‬بلکه خالف اصول حرفه ای بدون اطالع کارگردان‬ ‫و تدوینگر کار‪ ،‬اقدام به تدوین ناشــیانه و اماتوری فیلم و بر خالف توافق مکتوب شــده طرفین‬ ‫جهت ســاخت یک فیلم سینمایی‪ ،‬ان را تبدیل به یک سریال چند قسمتی کند ! جناب تهیه‬ ‫کننده چرا زمانی که طرف تُرک از طریق یکی از افراد رســانه ای خود در ایران‪ ،‬بیانیه موهن و‬ ‫سراپا دروغی را منتشر کرد و در ان به کذب ادعا کرد‪ ،‬فیلمبرداری این فیلم شانزده هفته طول‬ ‫کشیده‪ ،‬اســناد تعداد جلسات فیلمبرداری را ارائه نکردید تا بر همگان معلوم شود چیزی بیش‬ ‫از حداکثر ‪ ٥٢‬جلسه فیلمبرداری نداشته ایم ‪ -‬یعنی به مدت هشت هفته نه شانزده هفته ‪ -‬و‬ ‫طرف ترک حتی روزهایی را که بدلیل ناتوانی در فراهم کردن لوکیشن تعطیل اعالم کردند‪ ،‬به‬ ‫رندی و بی انصافی به اسم گروه ایرانی گره زده اند؟‬ ‫چــرا وقتی طرف تــرک در واکنش به اعتراض چند ماه قبل من در اقدام به تدوین خودســرانه‬ ‫عنــوان کــرد « این ده ماه کجا بودید؟ « شــما اعالم نکردید که از یک هفتــه بعد از اقدام به‬ ‫تعطیلی موقت تولید بدلیل مشــکل مالی ‪ -‬انهم در حالی که پنج شــش ســکانس مهم فیلم‬ ‫فیلمبرداری نشــده بود‪ -‬تا همین هفته های اخیر یعنی چیزی حدود یکســال و نیم بنده در‬ ‫تماس با شما بعنوان تهیه کننده فیلم‪ ،‬بطور مستمر پیگیر سرنوشت کار بودم ‪ -‬که خوشبختانه‬ ‫اسناد ان هم موجود است‪.‬از این دست پرسش ها بسیار است که می گذاریم بوقت اش اما انچه‬ ‫مسلم است جناب فرهاد توحیدی و من در مقام نویسندگان فیلمنامه و همچنین بنده در مقام‬ ‫کارگردان و سازنده این فیلم با توجه به مرارت ها و سختی هایی که برای ساخت یک اثر فاخر و‬ ‫درخشان سینمایی کشیده ایم‪ ،‬تا زمان اعاده کامل حقوق هنری و معنوی این اثر‪،‬پیگیر دعاوی‬ ‫بحقــه خود از طریق مراجع حقوقی و کیفری و فرهنگی ترکیه و ایران خواهیم بود‪ .‬در ضمن به‬ ‫صاحبان شــبکه ماهواره ای (نام این شبکه نزد ما محفوظ است) و هر شبکه تلویزیونی دیگری‬ ‫توصیه می کنم تا زمان صدور حکم قطعی دستگاه قضایی کشورترکیه در این فقره‪ ،‬از هر گونه‬ ‫مشارکتی با طرف ترک که صاحب تنهاحدود ‪ ٣٠‬درصد فیلم است‪ ،‬جدا ُ خوداری کنند‪ ،‬و عالوه‬ ‫بر پرهیز از عواقب قضایی و قانونی‪ ،‬لعن و نفرین ابدی عاشقان شمس و موالنا در ایران و ترکیه‬ ‫و سراســر جهان را برای خود نخرند !» ‪ 30‬مهر ماه سال ‪ ،99‬ویدیویی در فضای مجازی منتشر‬ ‫شد با این مضمون که قرار است فیلم «مست عشق» اذر ماه همزمان با هفته بزرگداشت موالنا‬ ‫اکران جهانی شود‪ .‬ضمن اینکه سریالی هشت قسمتی هم از ان ساخته می شود‪ .‬گرچه پیش از‬ ‫انتشار این ویدیو‪ ،‬خبری رسمی درباره پایان فیلمبرداری این پروژه اعالم نشده بود ولی کسانی‬ ‫که پیگیر خبرهای این فیلم بودند‪ ،‬دورادور می دانســتند که هنوز فیلمبرداری بخش های اندکی‬ ‫از ان باقی مانده است‪ .‬انتشار این ویدیو در فضای مجازی با واکنش شدید سازندگان ایرانی فیلم‬ ‫همراه شد‪ .‬در اغاز حسن فتحی در توضیحات کوتاهی‪ ،‬ان خبر را شایعه خواند و تاکید کرد که‬ ‫چنین چیزی صحت ندارد چراکه هنوز فیلمبرداری ‪ 8‬سکانس از فیلم باقی مانده که این تاخیر‬ ‫بــه دلیل اختالف نظر بین دو طرف ایرانی و ترک بوده و البته همه گیری کرونا هم در این زمینه‬ ‫بســیار اثرگذار بوده است‪ .‬او به عنوان کارگردان این اثر تاکید کرد که برای حفظ کیفیت هنری‬ ‫این فیلم‪ ،‬تدوین ان بدون نظر کارگردان غیرقانونی است و کسی چنین حقی ندارد‪.‬‬ ‫ســپس فرهاد توحیدی که با همراهی فتحی‪ ،‬فیلمنامه این اثر را به نگارش دراورده است‪ ،‬خبر‬ ‫اکران جهانی این فیلم را شــوکه کننده و ناگوار دانست و به ایسنا تاکید کرد که مولفان این اثر‬ ‫پیگیر حقوق قانونی خود هســتند و تهیه کننده ایرانی فیلم‪ ،‬پیگیری حقوقی خود را در ترکیه‬ ‫اغاز کرده اســت و حتی اگر الزم باشــد‪ ،‬این موضوع از طریق وزارت امور خارجه هم پیگیری‬ ‫خواهد شــد‪ .‬او البته از این نکته هم ســخن گفت که از همان زمان فیلمبرداری‪ ،‬میان دو گروه‬ ‫ســازنده ایرانی و ترک‪ ،‬اختالف نظر وجود داشــته است‪ .‬توضیحات این دو هنرمند‪ ،‬انتشار خبر‬ ‫دیگری را در فضای مجازی در پی داشــت با این محتوا که ســازندگان ایرانی فیلم‪ ،‬در ده ماه‬ ‫گذشته پروژه را رها کرده اند و تالشی برای به سرانجام رساندن ان نداشته اند‪ .‬ضمن اینکه مدت‬ ‫زمان فیلمبرداری ‪ 16‬هفته به طول انجامیده اســت و عالوه بر ان‪ ،‬راش های متعددی که از این‬ ‫اثر وجود دارد‪ ،‬بســیار بیشــتر از مقدار مورد نیاز برای یک نسخه سینمایی است‪ .‬بعد از انتشار‬ ‫این خبر بود که مهران برومند‪ ،‬تهیه کننده ایرانی «مســت عشــق» بیانیه ای را در رســانه های‬ ‫رســمی منتشر کرد‪ .‬او در این بیانیه از تالش های سازندگان ایرانی فیلم قدردانی و تصریح کرد‬ ‫که فیلمبرداری ســه ماه به طول انجامیده و بر این نکته اصرار ورزید که اختالف نظر نباید سبب‬ ‫پایمال شــدن حقوق قانونی سازندگان ایرانی شود و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد‪ ،‬قطعا پیامدهای‬ ‫ســنگینی در پی خواهد داشــت‪ .‬تمام این ماجراها در فاصله روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته‬ ‫پیش رخ داد و حســن فتحی به جز همان توضیح اولیه‪ ،‬هیچ صحبت دیگری نکرد‪ .‬این هنرمند‬ ‫که در این چند روزه طبیعتا با درخواســت های مکرر برای گفتگوهای مطبوعاتی رو به رو شده‬ ‫است‪ 6 ،،‬ابان ماه‪ ،‬بهتر دید با انتشار پستی بر صفحه شخصی خود تنها به بیان این نکته بسنده‬ ‫کند که فعال سخنی نخواهد گفت چراکه تهیه کننده و سرمایه گذار ایرانی فیلم از او خواسته اند‬ ‫تا زمان تعیین نتیجه گفتگو با طرف ترک‪ ،‬سکوت کند‪ .‬او البته در همین نوشتار کوتاه بار دیگر‬ ‫تاکید دارد که از احقاق حقوق معنوی و حفظ کیفیت هنری این اثر که زحمات زیادی برای ان‬ ‫کشــیده شــده‪ ،‬کوتاه نمی اید از هیچ تالش قانونی فروگذار نخواهد کرد و حاال به تازگی خبری‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬مبنی بر اینکه یک شبکه ماهواره ای‪ ،‬اقدام به پخش تیزرهای تبلیغاتی مست‬ ‫عشــق در قالب سریال کرده است و وعده داده اســت که ان را بزودی پخش می کند‪« .‬مست‬ ‫عشــق» درباره مالقات موالنا و شمس تبریزی در ترکیه است که فیلمبرداری ان در قونیه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت حمید هیراد پس از ابتالء به کرونا‬ ‫اخرین وضعیت جســمی حمید هیراد‪ ،‬یک روز پس از اعالم‬ ‫ابتالی این خواننده به کرونا‪ ،‬مشخص شد‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی هنری «اوازینو» در حساب رسمی خود در‬ ‫فضای مجازی نوشت‪« :‬به اطالع عموم عالقه مندان موسیقی‬ ‫و طرفداران حمید هیراد خواننده جوان کشورمان می رساند‬ ‫روز گذشته شــنبه ‪ ۱۱‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬حمید هیراد با‬ ‫عالئــم ابتال به کووید‪ ۱۹‬به پزشــک مراجعه کرده و پس از‬ ‫انجام تســت های اولیه مشخص شــد که او مبتال به ویروس‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫از انجا که حمید هیراد مراقبــت و درمان بیماری زمینه ای‬ ‫خویش را تحت نظر تیم پزشکی محترم بیمارستان شریعتی‬ ‫انجــام می دهد‪ ،‬ان تیم محترم تصمیم به بســتری و درمان‬ ‫بیماری کرونا در همان بیمارســتان را گرفتند‪ ».‬بر اســاس‬ ‫این گزارش‪ ،‬حمید هیراد بیش از چهار سال است با بیماری‬ ‫ســرطان دســت و پنجه نرم می کند و بــه تازگی مرحله‬ ‫جدیدی از شــیمی درمانی را گذرانده بــود‪ .‬او فروردین ماه‬ ‫امســال پنجمین قطعــه از البوم «راز» را با تنظیم فرشــاد‬ ‫یزدی منتشــر کرد‪.‬همکاری با مسابقه خوانندگی «یک‪ ،‬دو‪،‬‬ ‫صدا» رادیو‪ ،‬به عنوان داور هم از دیگر فعالیت های اخیر این‬ ‫خواننده محسوب می شود‪.‬‬ ‫«علیرضا موسوی» بازیگر جوان‬ ‫تئاتر بر اثر کرونا درگذشت‬ ‫علیرضا موســوی ‪ -‬بازیگر جوان تئاتر ‪ -‬در ســن ‪ ۲۲‬سالگی بر اثر‬ ‫عوارض ناشی از کرونا درگذشت‪ .‬سروش طاهری که سابقه همکاری‬ ‫بــا این بازیگر را به عنوان کارگردان داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬علیرضا‬ ‫موسوی چند سال دانشجوی من بود و در چند نمایش من‪ ،‬بازی و‬ ‫دســتیاری کارگردانی می کرد‪ .‬او افزود‪ :‬متاسفانه او پدرش را بر اثر‬ ‫برق گرفتگی از دســت داده بود و بعــد هم مادرش به رحمت خدا‬ ‫رفت‪ .‬در چند وقت گذشته هم خودش به کرونا مبتال شد و به نظر‬ ‫می رســید خوب شده اســت اما گویا ریه اش اب اورده و عفونت به‬ ‫کلیه ها اســیب زده بود و در نهایت نزدیک به نیمه شــب گذشته‪،‬‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ماه در بیمارستان از دنیا رفت‪ .‬به گفته طاهری مراسم‬ ‫خاکســپاری این بازیگر جوان در حال حاضر با همراهی تعدادی از‬ ‫دوستان او در بهشت زهرا در حال انجام است‪ .‬نمایش های «مزا مزا»‪،‬‬ ‫«چند روایت مجهول و روزانه»‪« ،‬همه درها به بیرون باز نمی شوند»‬ ‫از جمله کارهای این بازیگر بوده اند‪.‬‬ ‫بهمناسبتهفتهگرافیک‬ ‫اولین پوسترهایی که مردم را به سینما کشاند!‬ ‫پوســترهای ســینمایی را یکی از مهمتریــن راه های‬ ‫تبلیغات و جذب مخاطب می دانند؛ هنری که همزمان‬ ‫با ورود پرده نقره ای به کشور‪ ،‬در ایران نیز شکل گرفت‬ ‫و با پشــت سر گذاشتن فراز و فرودهای زیاد‪ ،‬همچنان‬ ‫نقش بســیار مهمی را در جذب مخاطبان ایفا می کند‪.‬‬ ‫هرچند برخی معتقدند که طراحی پوســتر در ایران به‬ ‫سمت ســتاره محوری رفته و در عین حال برخی دیگر‬ ‫بر این باورند که هنر طراحی پوستر همگام با سینما با‬ ‫پیشــرفت های زیادی همراه بوده است‪ .‬طراحی پوستر‬ ‫فیلم یکــی از ابزارهای مهم در تبلیغ و جذب مخاطب‬ ‫محسوب می شود که طبیعتاً اگر از سطح کیفی خوبی‬ ‫برخــوردار باشــد‪ ،‬می تواند نقش بســیاری مهمی در‬ ‫سرنوشــت یک اثر ایفا کند‪ .‬هرچنــد که به باور برخی‬ ‫کارشناسان با پیشرفت روزافزون فناروری های ارتباطی‪،‬‬ ‫دیگر پوسترها همچون سابق نمی توانند در عرصه جذب‬ ‫مخاطب یکه تازی کنند‪ ،‬اما با این وجود باز هم نمی توان‬ ‫منکر تاثیرگذاری انها شــد‪ .‬می تــوان گفت که تاریخ‬ ‫طراحی پوستر فیلم در ایران همان با اغاز ورود سینما‬ ‫به کشــور بود‪ ۲۱ .‬مهــر ‪ ،۱۲۸۶‬اولین اگهی نمایش‬ ‫فیلم در عکاســخانه روســی خان ایوانف و در روزنامه‬ ‫«حبل المتین» چاپ شد‪ .‬با استقبال روزافزون مردم و‬ ‫رسمیت یافتن سینما در جامعه ایرانی‪ ،‬در پاییز ‪۱۲۸۸‬‬ ‫اولین پوستر سینمای ایران به معنای دعوت به تماشای‬ ‫فیلم در سینما فاروس منتشر شد‪ .‬البته باید این نکته را‬ ‫در نظر داشت که این پوستر بر اساس مدارک تاریخی‬ ‫موجود به عنوان اولین پوستر فیلم شناخته می شود و‬ ‫احتماال پوسترهای دیگری نیز قبل از این تاریخ به چاپ‬ ‫رسیده اند‪ .‬در این میان طبیعی است که اگر پوستر فیلم‬ ‫بتوانــد هیجان کافی را در مخاطب برانگیزد و منجر به‬ ‫ترغیب او برای خرید بلیط شود‪ ،‬موفق بوده است و در‬ ‫غیر این صورت ارتباط برقرار نکردن پوستر با مخاطب‬ ‫می تواند ارتباط مســتقیم با کاهش فروش فیلم داشته‬ ‫باشــد‪ .‬بنابراین هنر سینما نه تنها یک رابطه محکم با‬ ‫هنر گرافیک دارد بلکه نیازمند ان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫دوشنبـــه‪ 13‬اردیبهشت ماه‪ 1400‬سال سیزدهم شمــاره ‪1431‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫یادداشت‬ ‫عاقبت نقد فروشی؟‬ ‫نگاهی به فیلم «بدون پشیمانی»‬ ‫ساده انگاری در برگردان سینمایی‬ ‫میثم کریمی‬ ‫رمان های تام کلنسی از محبوبیت فراوانی در امریکا و حتی در جهان برخوردار هستند‪ .‬رمان های جاسوسی‬ ‫و نظامی که مخصوصاً نســل های جدید اغلب ان را با بازی های کامپیوتری به یاد می اورند‪ .‬در سینما‬ ‫و تلویزیون نیز از سه دهه گذشته تا به امروز اقتباس های زیادی از اثار کلنسی صورت گرفته که هرگز‬ ‫نتواستند به اثری ماندگار تبدیل شوند‪ .‬بدون پشیمانی (‪ )Without Remorse‬جدیدترین فیلمی است‬ ‫که براساس یکی از رمان های تام کلنسی ساخته شده‪ .‬رمانی که در سال ‪ 1993‬منتشر شد و از ان سال تا‬ ‫به امروز بارها صحبت از ساخت نسخه ای سینمایی براساس ان مطرح شده و در مقاطع مختلف بازیگرانی‬ ‫نظیر کیانو ریوز و تام هاردی برای بازی در نقش شخصیت اصلی این رمان یعنی جان کلی پیشنهاد شدند‪.‬‬ ‫اما پروسه ساخت فیلم هرگز به نتیجه ای نرسید تا اینکه در نهایت مایکل بی جوردن وارد معرکه شد و عالوه‬ ‫بر تهیه کنندگی‪ ،‬به عنوان بازیگر نقش اصلی به پروژه پیوست تا «بدون پشیمانی» را از انتظاری طوالنی‬ ‫برای ورود به سینما رهایی ببخشد‪ .‬داستان فیلم درباره یکی از سربازان نیروی دریایی امریکا به نام جان کلی‬ ‫(مایکل بی جوردن) است که پس از حضور در یک ماموریت در سوریه‪ ،‬به کشور باز می گردد تا خود را از‬ ‫ارتش بازنشسته نماید و به زندگی معمولی بپردازد‪ .‬اما در یک شب‪ ،‬روس ها به منزل او امده و همسرش‬ ‫را به قتل می رسانند تا عملیاتی که او در ان حضور داشت را تالفی کرده باشند‪ .‬جان در این حمله به طور‬ ‫معجزه اسایی زنده می ماند و حاال به دنبال یافتن قاتالن همسرش است اما‪...‬‬ ‫برگردان ســینمایی از رمان «‪ » Without Remorse‬این بار نیز در بخش کیفیت دچار ضعف های‬ ‫فراوان است‪ .‬برخالف انچه که در رمان های تام کلنسی خوانده ایم‪ ،‬در اینجا شخصیت ها پرداختی ندارند‬ ‫و رویدادها نیز به سرعت رخ می دهند و فرصتی برای پرداختن به جزئیات نیست‪ .‬ساده انگاری در برگردان‬ ‫سینمایی « ‪ »Without Remorse‬بیش از انچه که انتظار می رفت تبدیل به پاشنه اشیل فیلم شده به‬ ‫طوری که فیلم شبیه به یک بازی کامپیوتری ضعیف شده که در ان گلوله ها بی هدف شلیک می شوند‬ ‫و خبری هم از منطق روایی نیست‪ .‬ایراد بزرگ فیلم در وهله اول‪ ،‬شخصیت پردازی جان کلی است‪ .‬سرباز‬ ‫نیروی دریایی که بدون دلیل محکم‪ ،‬تبدیل به هدف روس ها در خاک امریکا شده است‪ .‬پس از تجربه تلخ‬ ‫جان کلی‪ ،‬او بی توجه به قوانین‪ ،‬مسیر سرکشی پیش می گیرد و دست به قتل در امریکا می زند و پس‬ ‫از دستگیری نیز بالفاصله برای انجام ماموریتی انتخاب می شود! در واقع سازندگان فیلم از در نظر گرفتن‬ ‫حداقل منطق های زندگی در خاک ایاالت متحده نیز در فیلم « ‪ » Without Remorse‬اجتناب کرده‬ ‫اند تا ما با شخصیت هایی مواجه باشیم که می توانند در لحظه شخصیت های برجسته را ترور کنند و در‬ ‫لحظه بعد نیز پشت میز نشسته و برای انجام عملیات اماده شوند! وضعیت فیلم زمانی که گروه نظامی به‬ ‫خاک روسیه فرستاده می شوند بغرنج تر نیز می گردد‪ .‬در اغلب اثار تام کلنسی‪ ،‬پیچش های داستانی بر‬ ‫پایه خیانت به کشور و مراودات سیاسی الوده میان کشورها بنا شده است‪« .‬بدون پشیمانی» نیز ترک عادت‬ ‫نکرده و به ریشه های اثار تام کلنسی وفادار مانده‪ ،‬اما این وفاداری یک الیه ظاهری منسوخ در سینماست‬ ‫که سال هاست از ارائه ان به مخاطبین خودداری می شود چراکه مخاطب امروز سینما پیچیدگی های‬ ‫حقیقی را بیشتر می پسندد و از شنیدن مانیفست های سیاسی و ناسیونالیستی روی گردان است‪ .‬متاسفانه‬ ‫« ‪ » Without Remorse‬مخصوصاً در گره گشایی نهایی‪ ،‬سخنرانی سیاسی عجیب و غریبی از ز بان‬ ‫یک مقام بلند پایه سیاسی ارائه می دهد که کم از تحلیل مسائل سیاسی در تاکسی های شهری ندارد! در‬ ‫بخش اکشن نیز «‪ » Without Remorse‬به موفقیتی نمی رسد‪ .‬اغلب سکانس های اکشن فیلم طراحی‬ ‫ساده ای دارند و در ان گلوله ها مستقیماً به قلب روس ها شلیک می شود اما گلوله های جبهه مقابل جایی‬ ‫بهتر از دیوار و اسمان را نمی بینند‪ .‬منطق سکانس های اکشن نیز پر ایراد و گاه مضحک هستند‪ .‬شما می‬ ‫توانید انتظار داشته باشید که یک گروه کوچک از سربازان امریکایی در یک ساختمان در خاک روسیه‪،‬‬ ‫بیش از پنجاه نفر را به قتل برسانند و سپس به راحتی در خیابان رانندگی کرده و از کشور خارج شوند!‬ ‫شاید بهتر می بود سازندگان « بدون پشیمانی » توجه بیشتری به واقع گرایی می داشتند تا تماشای فیلم‬ ‫به مثابه تجربه یک بازی کامپیوتری نباشد‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬تنها مایکل بی جوردن است که توانسته با اتکا‬ ‫به فیزیک مناسبش‪ ،‬از پس ایفای نقش اصلی بر بیاید‪ .‬او در نقش جان کلی که یکی از مهمترین شخصیت‬ ‫رمان های تام کلنسی است‪ ،‬بازی خوبی ارائه داده و تماشاگر را با خود همراه می کند‪ .‬گای پیرس هم که‬ ‫در سال های گذشته یک دوجین نقش مشابه انچه که در این فیلم ارائه کرده را به نمایش گذاشته‪ ،‬همان‬ ‫بازیگر همیشگی است و همان انتظاری هم که از شخصیت او می رود را براورده می کند؛ بی انکه لغزشی‬ ‫در ذهنیت تماشاگر ایجاد نماید که شاید این بار او متفاوت از گذشته باشد!‬ ‫حقیقت این است که رمان های تام کلنسی در سینما هرگز شایسته تحسین نبودند‪ .‬در بهترین حالت‪،‬‬ ‫اقتباس های مختلف از رمان این نویسنده به اثاری معمولی بدل شده اند که بالفاصله پس از تماشا از ذهن‬ ‫مخاطب پاک می شد‪ » Without Remorse « .‬در مقایسه با دیگر اثار تام کلنسی در سینما نیز اثری‬ ‫ضعیف محسوب می شود که شاید برای یک بار دیدن بتواند مخاطب را سرگرم کند اما ایرادهای ریز و‬ ‫درشتش باعث می شود کمتر کسی به انتظار تماشا برای دنباله های ان بنشیند‪ .‬به نظر می رسد کماکان‬ ‫بهترین تجربه های غیر رمانی از اثار تام کلنسی را باید در بازی های کامپیوتری نظیر » ‪Rainbow Six‬‬ ‫‪ » ،« Splinter Cell‬و « ‪ » The Division‬جستجو کرد!‬ ‫وکیل خانه سینما‪:‬‬ ‫ادعاهای«تجاوزدرسینما»صرفامجازیاست!‬ ‫جمال خندان مشاور حقوقی «خانه سینما» در واکنش به‬ ‫برخی ادعاهای مطرح شده در زمینه تجاوز صورت گرفته‬ ‫از سوی سینماگران در فضای مجازی‪ ،‬پیگیری حقوقی را‬ ‫به طرح رسمی شکایت منوط دانست‪.‬‬ ‫جمال خندان وکیل دادگســتری و مشاور حقوقی «خانه‬ ‫سینما» در خصوص برخی ادعاهای مطرح شده در فضای‬ ‫مجازی با هدف طرح اتهام تعرض به برخی از سینماگران‬ ‫و نقش «شورای صیانت خانه سینما» در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫هــر یک از ســینماگران در این زمینه ها شــکایتی دارند‬ ‫می توانند به مراجع صالح قضایی و یا شورای صیانت خانه‬ ‫سینما مراجعه و موضوع را به طور محرمانه پیگیری کنند‬ ‫اما در یکی دو ســال گذشته که گاهی موج های اینچنینی‬ ‫در فضای مجازی راه افتاده اســت‪ ،‬هیچ شــکایتی در این‬ ‫خصوص به شــورای صیانت ارائه نشده است البته معموالً‬ ‫این ادعاها صرفاً در فضای مجازی مطرح می شود و کسی‬ ‫نیز شکایت رسمی نمی کند و تا زمانی که شکایت رسمی‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬ورود به این مساله از نظر قانونی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این پرســش که چرا این ادعاها تنها در‬ ‫فضای مجازی مطرح می شــود و شکایت رسمی به مراجع‬ ‫قضایی یا شــورای صیانت خانه ســینما ارائه نمی شــود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬صرف نظر از صحت و ســقم این ادعاها‪ ،‬شاید‬ ‫چون مدعی ها می دانند معموالً اثبات چنین اتهام هایی در‬ ‫مراجع رسمی سخت اســت‪ ،‬لذا هر هدفی هم که داشته‬ ‫باشــند اعم از پیشــگیری از حوادث ناگوار جنسی برای‬ ‫بانوان و یا حتی انتقام از شــخص مــورد نظر خود‪ ،‬صرفاً‬ ‫از طریق فضای مجازی اینگونه افکار عمومی را در ســطح‬ ‫بســیار وسیعی تحت تاثیر قرار داده و اغلب با همین اقدام‬ ‫به هدف خود می رسند‪.‬‬ ‫هر دو طرف از طرح شکایت پرهیز می کنند‬ ‫عضو شــورای صیانت «خانه ســینما» بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به پیچیدگی حقوقی و حساســیت های اجتماعی تعرض‬ ‫به بانوان در کشــور ما‪ ،‬معموالً هر ‪ ۲‬طرف قضیه از طرح‬ ‫شکایت رسمی در این زمینه پرهیز می کنند البته تا امروز‬ ‫مدرک و یا ســندی هم نســبت به این موارد به شــورای‬ ‫صیانت ارائه نشــده است‪ ،‬زمانی هست که یکی از طرفین‬ ‫به شورای صیانت خانه سینما شکایت می کند و این شورا‬ ‫موظف به رســیدگی به این شــکایات است‪ ،‬اما زمانی هم‬ ‫هست که شــکایتی صورت نمی گیرد‪ ،‬اما دلیل و مدرکی‬ ‫وجــود دارد که از طرق مختلف به شــورای صیانت واصل‬ ‫می شود که شورا به این مســاله نیز رسیدگی می کند که‬ ‫البته تا امــروز چنین اتفاقی رخ نداده اســت‪ .‬با توجه به‬ ‫پیچیدگی حقوقی و حساســیت های اجتماعی تعرض به‬ ‫بانوان در کشــور مــا‪ ،‬معموالً هر ‪ ۲‬طــرف قضیه از طرح‬ ‫شکایت رسمی در این زمینه پرهیز می کنند البته تا امروز‬ ‫مدرک و یا ســندی هم نســبت به این موارد به شــورای‬ ‫صیانت ارائه نشــده استوی در جواب این سوال که شورای‬ ‫صیانت تا به امروز هیچ پرونده ای را در این زمینه نداشته‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬یک بار مدت ها پیش شکایتی در این رابطه‬ ‫به این شــورا ارائه شــده بود که اقدامات الزم در خصوص‬ ‫ان صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به اینکه گاهی‬ ‫در فضای مجازی ادعاهایی از این دســت صورت می گیرد‬ ‫و اذهــان عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که سینما خود حواشی بسیاری دارد‪ ،‬شورای صیانت‬ ‫خانه ســینما‪ ،‬مقرراتی را در این زمینه دارد که رســماً و‬ ‫بدون حضور شــاکی خاص نسبت به این موارد ورود‪ ،‬پیدا‬ ‫کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته چنیــن مقرراتی وجود دارد اما باید‬ ‫شواهدی در این زمینه وجود داشته باشد‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫ممکن است جشنی برگزار شود و هیچ شاکی خصوصی هم‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬اما یک فیلمی از ان جشن منتشر می شود که‬ ‫حکایت از اعمال خالف شان سینما دارد و این فیلم افکار‬ ‫عمومی را شدیدا ً تحت تاثیر قرار می دهد‪ ،‬در این هنگام با‬ ‫وجود چنین دلیلی شورا بدون شکایت شخصی به صورت‬ ‫علــی الراس نیز ورود پیدا می کند‪ ،‬اما زمانی که طرح یک‬ ‫موضوع فقط در حد ادعا اســت و مدعی نیز مراجعه نکرده‬ ‫و طرف دیگر نیز به شــورا شــکایت نکرده و دلیلی نیز در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪ ،‬شــورای صیانت نمی تواند در این‬ ‫زمینه ورود پیدا کند‪ .‬مشاور حقوقی «خانه سینما» ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته گاهی حساســیت های ویژه ای نســبت به برخی‬ ‫از ادعاها در فضای مجازی بــه وجود می اید که می تواند‬ ‫صرفاً تحت عنوان ســیاه نمایی و یا بازی با حیثیت سینما‬ ‫و سینماگران تلقی شود که در این حالت نیز ممکن است‬ ‫شــورا در این زمینه ورود پیدا کند لذا رســیدگی در این‬ ‫موارد‪ ،‬لزوماً با طرح شکایت نیست‪.‬‬ ‫ورود «فتا» هم نیازمند وجود شاکی است‬ ‫خندان در پاســخ به این پرسش که با توجه به گستردگی‬ ‫فعالیت «فتا» در فضای مجــازی اگر این نهاد بخواهد در‬ ‫این زمینه ورود پیدا کند‪ ،‬خانه ســینما چه واکنشی نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مساله این است که اگر پلیس «فتا»‬ ‫هم بخواهد در این زمینه ورود پیدا کند‪ ،‬با توجه به قوانین‬ ‫ایین دادرسی کیفری نیاز به شکایت شاکی است و قاعدتاً‬ ‫بدون شکایت شــاکی خصوصی‪ ،‬ورود به این قضیه امکان‬ ‫پذیر نیست‪ ،‬همچنین در رابطه به تشویش اذهان عمومی‬ ‫نیز باید بگویم که این مســاله به تنهایی جرم نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است‪،‬‬ ‫یعنی باید دروغی گفته شــود که منجر به تشویش اذهان‬ ‫عمومی شــود‪ ،‬به عبارت دیگر اول بایــد دروغ بودن ادعا‬ ‫ثابت شــود‪ ،‬این اثبات نیز در صورت شکایت شاکی که به‬ ‫او نسبت دروغ داده شــده‪ ،‬احراز می شود به همین دلیل‬ ‫نیز بدون شکایت شاکی خصوصی‪ ،‬دست مقامات مسئول‬ ‫در شــروع رسیدگی به این موضوعات بسته است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نشــر اکاذیب و توهین صرفاً نسبت به مقامات عالی‬ ‫کشور بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫عضو شــورای صیانت خانه ســینما در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫چنان چه هر اتفاق ناگواری برای هر یک از ســینماگران‬ ‫رخ دهد موضوع را به شورای صیانت خانه سینما منعکس‬ ‫کنند که در پرونده صنفی افراد ثبت و ضبط شود تا موید‬ ‫رفتار عمومی ان شــخص باشد و یا اینکه در صورت احراز‬ ‫سوء تفاهم یا سیاه نمایی‪ ،‬حیثیت افراد اعاده شود‪.‬‬ ‫افشین علیار‬ ‫متاســفانه نقدنویســی در این دوره تاریخی سینمای ایران یک‬ ‫فاجعه محســوب می شود صریح تر بگوییم که فروش نقد و نقد‬ ‫فروشی در این برهه یعنی دهه نود به اوج خودش رسیده است و‬ ‫هر کسی که بتواند زد و بندی با تهیه کننده و کارگردان و حتی‬ ‫بازیگران یک فیلم داشته باشد نامش بر سر زبان ها می افتد‪ ،‬در‬ ‫دهه هشــتاد وضع چنین تاسف بار نبود نگارنده و همکارانم که‬ ‫نوشــتن را از ستون نقد خوانندگان مجله فیلم اغاز کردیم برای‬ ‫چاپ شدن یادداشت های خود در روزنامه ها ذوق فراوان داشتیم‬ ‫ان زمان نقد نویســی همان ادبیات سینمایی بود که روزنامه ها‬ ‫با حروفی ســربی چاپ می کردند و شــاید یادداشت یک جوان‬ ‫نویســنده دو یا سه هفته ای طول می کشید تا به چاپ برسد و‬ ‫در این مدت اگر یادداشت نوشته شده از نظر نگارشی و ساختار‬ ‫تخصصی ایراد داشــت سردبیر به نویسنده تذکر مکرر می داد و‬ ‫ان یادداشــتی که در صفحه روزنامه در ستون به خصوص چاپ‬ ‫می شد ربط مستقیم با ادبیات سینمایی می داشت در همان دهه‬ ‫حداقل تا اواخر سال نود و سه عالقه مندان به سینما‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و روشــنفکران نقد فیلم می خواندند و گاها سردبیر به نویسنده‬ ‫نقد تلفن می کرد یا نامه فکس می کرد که فالن اقا یا خانم نقد‬ ‫تو را خوانده اســت و تحسینت کرده یا از تو ناراحت شده است‪،‬‬ ‫اما با پیدایش صفحات مجازی نقد نویســی یا نقد خوانی ارزش‬ ‫خودش را از دست داده است در شرایطی که انجمن منتقدان و‬ ‫نویسندگان ســینمایی ایران پانصد و چند نفر عضو دارد اما ان‬ ‫چه که سینمای ایران زیاد دارد منتقد مجازی است‪ ،‬همان طور‬ ‫که گفته شد در ســال های گذشته نقد مکتوب از ارزش باالیی‬ ‫برخوردار بود و ان به دلیل بودن ســردبیری که بر نویسنده اش‬ ‫کنترل داشــت و یادداشــت ها از زیر نگاه تیزبین سردبیر عبور‬ ‫می کرد اما حاال راه اندازی کانال تلگرام یا پیج اینستاگرامی برای‬ ‫کسی هزینه ای ندارد و خیلی راحت همه می توانند درباره یک‬ ‫فیلم نظر بدهند که اساســا نثر نوشــتاری ان ها در حد و اندازه‬ ‫انشــا نویسی در دروره دبستان است اما در این میان از بازیگر یا‬ ‫کارگردان فالن فیلم تعریف می کنند و انان را تگ می کنند و این‬ ‫می شود باعث ذوق برانگیزی ان شبه منتقد‪ ،‬اساسا منتقد بودن‬ ‫را کسی نمی تواند برای خودش تعریف کند منتقد درجه نظامی‬ ‫یا مدرک مهندس یا دکتری نیست سال ها قلم زدن در رسانه های‬ ‫مکتوب و اینکه انجمن منتقدان خانه سینما با توجه به نوشته های‬ ‫مکتوب در چند سال یک نفر را عضو کند می تواند دلیل مهمی‬ ‫برای منتقد شدن باشد اما ان جایگاه را دیگران به شخص نسبت‬ ‫می دهند‪ ،‬در روزگاری به سر می بریم که نقد نویسی همان تعریف‬ ‫و تمجید نویســی است شــما را ارجاع می دهم به صفحات زرد‬ ‫ســینمایی در اینستاگرام که فالن خبرنگار سینمایی که معلوم‬ ‫نیست در کدام خبرگزاری یا روزنامه مشغول به کار است چنان‬ ‫از فیلم مورد نظر یادداشــت پر مهر و محبت می نویسد که خو ِد‬ ‫کارگردان هم از این همه تعریف تعجب می کند! اساسا در شرایط‬ ‫بد اقتصادی به ســر می بریم و خبرنگار نما یا منتقد نما هم باید‬ ‫زندگی اش بچرخد برای همین یادداشت تعریفی می تواند پول‬ ‫خوبی برای نویســنده اش داشته باشد‪ ،‬شاید شنیده باشید که‬ ‫قبل از جشنواره یا در اکران های خصوصی ادم های خاصی در ان‬ ‫مراسم ها شرکت می کنند ادم هایی که نقد منفی را نمی شناسند‬ ‫برای همین افکار و قلم خودشــان را می فروشــند‪ ،‬کی و کجا‬ ‫نقد منفی خواندید؟ چه کســی جرات دارد نقد منفی بنویسد ؟‬ ‫گاها شده که همکاری در جمع از یک فیلم بد می گوید اما نقد‬ ‫مثبت برای ان فیلم می نویسد‪ ،‬این را هم اضافه کنم که هستند‬ ‫روزنامه هایی که ازادی بیان الگوی کارشــان است اما زمانی که‬ ‫می خواهند به منتقد سفارش یک نوشتن برای یک فیلم را بدهند‬ ‫تاکید بر مثبت نویسی می کنند‪ ،‬هستند کسانی که جرات منفی‬ ‫نویسی برای سریال هایی مثل مردم معمولی و قورباغه و دراکوال‬ ‫و گیسو را ندارند‪ ،‬در چنین شرایطی نقد نویسی با توجه به الگوها‬ ‫پیشکسوتان این عرصه‬ ‫استانداردش به درد چه کسی می خورد؟‬ ‫ِ‬ ‫دیگه حوصله نوشتن ندارند و به همان چند خط نویسی در پیج‬ ‫شان اکتفا می کنند و کسانی که هنوز یادداشت مکتوب را ارجح‬ ‫می دانند خواننده ای ندارند در این میان ادم هایی که از سر ذوق‬ ‫و دیده شــدن به غلط دست به نوشتن می برند که به شدت هم‬ ‫مقدس است نماینده منتقدان به حساب می ایند!!! الزم به ذکر‬ ‫است که مجله فیلم با چهل سال قدمت و پشتکار در حال حاضر‬ ‫سردبیر تازه وارد ان با اگهی در پیچ شخصی اش به دنبال منتقد‬ ‫تازه نفس است و این اگر نامش فاجعه در ادبیات سینمایی نیست‬ ‫پس چی هســت؟! به هر حال نقد در سینمای ایران دچار تنزل‬ ‫شــده است و کسی هم دلش برای ان نمی سوزد‪ ،‬هر کسی پول‬ ‫بیشتری بدهد نقد مثبت می خرد و منتقدی هم که کاسب نباشد‬ ‫مهجور می ماند‪ ،‬یادمان باشــد با اینکه رســانه مکتوب در حال‬ ‫فراموشی ســت اما همچنان نقدهایی که چاپ می شوند ارزش‬ ‫و عیار باالیی دارند‪.‬‬ صفحه 3 ‫پایان «بچه مهندس» با غافلگیری تمام می شود و یا تراژدی تلخ؟‬ ‫مردم دوست دارند مرضیه و جواد را سر سفره عقد ببینند!‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫شماره‪• 1431‬دوشنبه‪13‬اردیبهشتماه‪•1400‬سالچهاردهم•‪4‬صفـــحه‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شـرکت جهان سبز‬ ‫مـدیر عامـــل‪ :‬حسـین احـمـدی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیـر نظــر شــورای ســردبیـــری‬ ‫چاپ‪ :‬گل اذین‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311361 - 88311353 :‬‬ ‫نشانى‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان مطهری‪ ،‬بعد از خیابان سلیمان خاطر‬ ‫خیابان اورامان‪ ،‬پلاک ‪ ،43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیستممدیریتکیفیت‪-‬رضایتمندیمشتری‬ ‫سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوقات شرعی‬ ‫به وقت تهران‬ ‫اذان ظهر‬ ‫غروب افتاب‬ ‫اذان مغرب ‬ ‫اذان صبح فردا‬ ‫طلوع افتاب فردا‬ ‫‪13:01‬‬ ‫‪19:51‬‬ ‫‪20:10‬‬ ‫‪04:39‬‬ ‫‪06:12‬‬ ‫گنج سخن‬ ‫هلل علیه‏و‏اله ‪:‬‬ ‫رسول اهلل صلى‏ا ‏‬ ‫طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است‪ .‬خداوند جویندگان‬ ‫دانش را دوست دارد‪.‬‬ ‫(مصباحالشریعه‪،‬ص‪)13‬‬ ‫پندبزرگان‬ ‫زندگی مانند دوچرخه سواری است‪ .‬برای این که بتوانید‬ ‫تعادل خود را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید‪.‬‬ ‫اینشتین‬ ‫حافظانه‬ ‫ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس‬ ‫بوسه زن بر خاک ان وادی و مشکین کن نفس‬ ‫منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سالم‬ ‫پرصدای ساربانان بینی و بانگ جرس‬ ‫شیوا خسرومهر بازیگر سریال رمضانی تلویزیون می گوید کام ً‬ ‫ال قبول‬ ‫دارم مردم دوست دارند عقد جواد جوادی و مرضیه را ببینند؛ ان شاءاهلل‬ ‫دعای مردم هم مســتجاب شود‪ .‬سریال «بچه مهندس‪ »4‬به روزهای‬ ‫حساسی رسیده که با بیماری جوادی هنوز مشخص نیست جواد جوادی‬ ‫و مرضیه داستان سر سفره عقد می نشینند یا اتفاقات دیگری در راه‬ ‫است‪ .‬همان طور که پیش از این حسن وارسته طراح و نویسنده سریال‬ ‫اعالم کرد که اتفاقات غافلگیرکننده ای در راه است‪ .‬همچنین سعید‬ ‫سعدی در جدیدترین اظهارنظر خود درباره نمایش ‪ RQ170‬واقعی در‬ ‫«بچه مهندس‪ »4‬تاکید کرد این ‪ RQ170‬که امروز مخاطبان شاهد‬ ‫ان در سریال تلویزیونی اند‪ ،‬همان‪ RQ170‬امریکایی است؛ بدون هیچ‬ ‫دخل و تصرفی‪ .‬این همان پرنده ای است که نیرو های مخلص ما ان را‬ ‫به زمین نشاندند‪ .‬هیچ تغییر و دگرگونی در ساختار ان ایجاد نشده و‬ ‫توسط عزیزان با مهندسی معکوس در خط تولید قرار گرفته است‪ .‬برای‬ ‫اولین بار در یک سریال تلویزیونی مخاطبان شاهد‪ RQ170‬واقعی اند‪.‬‬ ‫باشیواخسرومهرلحظاتیبهگفت وگونشستیمواودربارهشرایطسخت‬ ‫عکس جنجالی و درخواست های مردم از بازیگران «بچه‬ ‫تصویربرداری‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مهندس» نکاتی را مطرح کرد که خواندنی اند‪:‬‬ ‫خانمخسرومهرازعکسیکهدرصفحه مجازی تانمنتشرکردید‬ ‫و حاشیه ساز شد شروع کنیم؟‬ ‫جدی دنبال می شــود؛ هر روز تست می شویم و همه ماسک‬ ‫پروتکل ها خیلی ّ‬ ‫می زنیم‪ .‬حتی برخی از بازیگران مثل کوروش ســلیمانی تا لحظه رفتن جلوی‬ ‫ِ‬ ‫ماســک خودش را برنمی دارد‪ .‬هر روز صبح تب ســنج و درجه حرارت‬ ‫دوربین‬ ‫عوامل و بازیگران مورد بررسی قرار می گیرد و از طرفی هفته ای یک بار (پی سی‬ ‫ار) از همه گرفته می شود؛ جالب است بدانید ان تصویر را زمانی گرفتیم که جواب‬ ‫تست های کرونا امده بود و هیچ تست مثبتی نداشتیم‪ .‬واقعاً تهیه کننده و همه‬ ‫عوامل دســت به دست هم می دهند همه دوستان در صحت و سالمت به کار‬ ‫خودشان ادامه بدهند‪.‬‬ ‫بسیاردیدمدرکنارهمهنقطهنظراتونکاتیکهمخاطبیندرباره‬ ‫سریال شما می گفتند بارها به ازدواج شخصیت اصلی داستان‬ ‫(جوادی) با مرضیه اشاره کردند؛ سرانجام این اتفاق خواهد افتاد؟‬ ‫چندین بار خواستگاری را در سریال دیده اید‪ .‬البته اینجا یک مسئله فرهنگساز هم‬ ‫مطرح شد؛ اقای توفیقی به خاطر عقبه رابطه عاشقانه مژگان که در دوران کودکی‬ ‫و نوجوانی به وجود امد‪ ،‬تعلل می کرد جوادی با مرضیه ازدواج کند‪ .‬و او مثل هر‬ ‫پدر دیگری می خواست تا این شناخت بیشتر شود‪ .‬اما با همه این اوصاف و اتفاقاتی‬ ‫که در پیش داریم کام ً‬ ‫ال قبول دارم مردم دوست دارند عقد جواد جوادی و مرضیه‬ ‫را ببینند؛ (خنده) ان شاءاهلل که این اتفاق بیفتد و دعای مردم هم مستجاب شود‪.‬‬ ‫فصل چهارم طوری تمام می شود که مخاطب منتظر فصل پنجم‬ ‫باشد؛ یا به قولی این داستان با تراژدی به پایان می رسد؟‬ ‫گویا صحبتی شده فصل پنجمی در کار باشد و اگر اشتباه نکنم و چیزهایی که‬ ‫دل عید خواهیم داشت فصل‬ ‫شنیده ام عمری باشد سال اینده ماه رمضان را در ِ‬ ‫عاشقی هایی را مطرح می کند که خانواده ها نسبت به ان ها درک صحیحی ندارند‪،‬‬ ‫چون جوان شان را به خوبی نمی شناسند‪ .‬ما در سریال بارها نشان می دهیم که‬ ‫فرزندان باید با پدر و مادرشــان در وهله اول درباره مسائل و مشکالت و اتفاقات‬ ‫مشورت کنند‪ .‬درباره کانون گرم خانواده بسیار صحبت می کنیم و اتفاق داریم که‬ ‫یاند‪.‬‬ ‫دیدن ‬ ‫سریال با غافلگیری تمام می شود و یا تراژدی تلخ؟‬ ‫اتفاقات غافلگیرکننده در هر قسمت داریم اما این را می دانم که مردم با حال خوب‬ ‫فع ً‬ ‫ال با «بچه مهندس» خداحافظی خواهند کرد؛ هرکس قل ِم حسن وارسته را‬ ‫بشناسد می داند که او هیچ وقت مخاطب را با حال بد تنها نمی گذارد‪.‬‬ ‫پنجم در کنداکتور قرار بگیرد‪ .‬البته همیشه عوامل سازنده زمانی به این نتیجه‬ ‫رسیده اند که کار را ادامه بدهند که مخاطبین خواسته اند و از کار استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫جالب است بدانید که هنوز فینال کار مشخص نیست؛ تا ‪ 20 ،19‬اردیبهشت ماه‬ ‫مشــغول تصویربرداری خواهیم بود؛ اما در عین حال درام‪ ،‬تراژدی و خانواده در‬ ‫ادامه قصه خواهید دید‪.‬‬ ‫بازتاب ها را چطور می بینید و مردم چه درخواست هایی داشتند؟‬ ‫به شدت از دست مرضیه شاکی اند‪ .‬چرا ان قدر جوادی را اذیت می کند؛ از صبوری‬ ‫مادر مرضیه حمایت می کنند؛ گروهی هم در همان قسمت خواستگاری‪ ،‬حق را‬ ‫به دکتر توفیقی می دادند و می گفتند حق دارد دخترش را به جوادی ندهد‪ .‬همه‬ ‫این پیام ها و بازتاب ها نشــان می دهد مردم «بچه مهندس» را می بینند و با ان‬ ‫همذات پنداریکرده اند‪.‬‬ ‫نظرتان درباره نظرســنجی ها و امارهایی که از تلوبیون بیرون‬ ‫می اید؛چیست؟‬ ‫دوستان سر صحنه می گفتند فالن سریال بیشتر دیده شده و امتیاز بیشتری‬ ‫گرفته است‪ .‬من اعتقاد دارم «بچه مهندس» با «یاور» و «احضار» نباید مقایسه‬ ‫شود‪ .‬ما فصل چهارمیم و مخاطب خودمان را داشتیم و داریم‪« .‬احضار» و «یاور»‬ ‫باید با هم مقایسه شوند که برای اولین بار روی انتن می ایند‪ .‬مثل اینکه «بچه‬ ‫مهندس» را با «پایتخت» مقایسه کنند؛ ان سریال طنز است و‪ 6‬فصل ان ساخته‬ ‫شده و این نوع نظرسنجی ها از اساس اشکال دارد‪ .‬به شدت قبول دارم این سه‬ ‫سریال‪ ،‬همه تالش شان را کرده اند تا مخاطب در منزل بنشیند و سریال ببیند تا‬ ‫این کرونای لعنتی ارام بگیرد‪.‬‬ ‫به نظر شما فصل چهارم «بچه مهندس» دنبال تحقق چه اهدافی‬ ‫است؟‬ ‫فصل چهارم «بچه مهندس» قطعاً معضل دانشجویان نخبه را هدف گرفته که‬ ‫متاسفانه این همه دانشجوی فعال و نخبه و کارامد داریم اما سرجای خودشان‬ ‫نیستند‪ .‬بسیاری کارهایی مثل مسافرکشی و مغازه زیرپله ای دارند تا اموراتشان را‬ ‫بگذرانند و بخشی هم متاسفانه مغزهایی اند که از ایران رفته اند‪ .‬یا مسئله عشق و‬ ‫بسیاری به تغییر نقش اصلی و برخی از نقش های فرعی داستان‬ ‫گالیه دارند؛ چقدر این تغییرات به کار لطمه زده است؟‬ ‫نمی توانیم منکر شویم‪ ،‬باالخره مردم به ان گروه «بچه مهندس» در فصل قبلی‬ ‫عادت کرده بودند و دوست داشتند قصه را با همان بازیگران ادامه دهند‪ .‬اما شرایط‬ ‫پیش نیامد و یکسری از بازیگران اضافه شدند و تغییر کردند‪.‬‬ ‫در کارنامه تان سریال ماه رمضانی ندارید اما با «بچه مهندس» این‬ ‫اتفاقافتاد‪...‬‬ ‫به شــدت مادرم هر ســال که ماه رمضان می امد بسیار گالیه مند بود که چرا‬ ‫دختر من در این سریال های رمضانی نیست؟ همیشه به خاطر این گالیه ها دلم‬ ‫می شکســت و به بازیگران این سریال ها حسادت می کردم‪ .‬این شکستگی دل‬ ‫مادرم به من منتقل می شد و به نوعی حسرت می خوردم‪ .‬برای اولین بار در ماه‬ ‫رمضان سال قبل و امسال هم دوباره این اتفاق افتاد و بسیار خوشحال شدم که‬ ‫حال پدر و مادرم خوب شد‪ .‬از طرفی دیگر پدرم هم نقش پدر خودم را در سریال‬ ‫بازی کرده که این هم برایم خوشحال کننده بود‪.‬‬ ‫با توجه به ســابقه خوبی که در سریال های قدیمی تلویزیون‬ ‫داشتیدچراانسریال هاهنوزپرطرفدارترند؟‬ ‫یادم می اید در سریال نرگس بازی می کردم که جزو اولین سریال های‪ 90‬قسمتی‬ ‫هر شبی تلویزیون بود‪ .‬بسیار در پایین اوردن درصد ترافیک موثر بود و حتی یادم‬ ‫است مردم در تلویزیون های پارک ملت این سریال را می دیدند‪ .‬اما این که چرا ان‬ ‫سریال ها خیابان خلوت می کرد و این سریال ها کمتر این اتفاق برایشان می افتد‬ ‫دیدن فیلم وجود نداشت‪.‬‬ ‫چون ان موقع فضای مجازی و این همه پلتفرم برای ِ‬ ‫امروز شــرایط ساخت سریال برای تلویزیون سخت تر شده و می دانم همکارانم‬ ‫هرکاری می کنند تا مخاطب ماهواره نبیند‪ .‬من فکر می کنم تلویزیون باید برای‬ ‫ساخت اثارش نظرسنجی کند و براساس نظر مردم و ذائقه شان کار سریال سازی‬ ‫را پیش ببرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال برای ساخت فصل پنجم «بچه مهندس» از مخاطبین بپرسد‬ ‫کدام کاراکترها را دوست داشتند و یا از کدام نو ِع قصه و شخصیت پردازی رضایت‬ ‫دارند به همان شکل کار را پیش ببرند‪ .‬همین االن وقتی می گویند دوست دارند‬ ‫یک سکانس به اسم سکانس عروسی مرضیه و جواد جوادی ببینند یعنی این‬ ‫سریال را دنبال می کنند و بسیار هم با دقت می بینند‪ .‬وقتی بنابر نظر مخاطب‬ ‫کارها پیش نمی رود در نتیجه تماشاگر پس می زند؛ حتی اگر جایی می خواهیم به‬ ‫شیوه و روش دیگری در فیلمنامه و کارگردانی‪ ،‬سریال را دنبال کنیم مخاطب را با‬ ‫دلیل موجه و منطقی‪ ،‬قانع کنیم‪.‬‬ ‫قاسم افشار‪:‬‬ ‫حالموسیقیخوبنیست‬ ‫اصول ارزیابی موسیقی در صدا و سیما مشخص نیست‬ ‫قاسم افشار معتقد است که فضای موسیقی در رادیو و تلویزیون خیلی رضایت بخش‬ ‫نیست و به همین دلیل هم سال هاست که با این رسانه ها همکاری ندارد‪ .‬قاسم افشار‬ ‫از خوانندگان سرشناس موسیقی پاپ که قطعه «ای ادما» و « خلیج فارس» او برای‬ ‫همگان اشناست‪ ،‬درباره فعالیت های خود در این روزها گفت‪ :‬اهنگی اماده کرده ایم‬ ‫که بعد از ماه مبارک رمضان در بســتر فضای مجازی منتشــر خواهد شد ‪ .‬همچنین‬ ‫در تالشــیم تا ریمیکسی ‪ 6‬دقیقه ای از بهترین اثار نوستالژی خودم اماده کنیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه درباره اوضاع موســیقی در این روزها بیان کرد‪ :‬متاسفانه حال موسیقی این‬ ‫روزها خوب نیست و روز به روز هم بدتر می شود‪ .‬این حال بد شامل تنظیم ها‪ ،‬صداها‪،‬‬ ‫ترانه ها و ملودی هاســت‪ .‬شعرها بسیار شبیه هم شــده اند‪ ،‬ملودی ها دم دستی اند و‬ ‫محصول نهایی‪ ،‬موســیقی سالمی نیســت‪ .‬این خواننده پیشکسوت اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫فضای مجازی وجود نداشت و اگر انالوگ ها به دیجیتال تبدیل نمی شدند‪ ،‬شاید دیگر‬ ‫‪ 80‬درصد از اثار فعلی را در بازار نمی شنیدیم‪.‬‬ ‫وی راهکارهای کمک به این مشــکل را اینگونه تشریح کرد‪ :‬موسیقی خوراک روح‬ ‫اســت؛ متاســفانه موســیقی های االن ضعیف و بی دفاع اند‪ .‬خوراک فرهنگی را باید‬ ‫مدیریت کالن فرهنگی به جامعه منتقل کند‪ .‬این به همت مدیران بســتگی دارد تا‬ ‫کاری کنند که همه اثار شنیده شوند‪ .‬وقتی بهترین کار تولید‪ ،‬اما شنیده نشود‪ ،‬اتفاق‬ ‫خاصی برای اینده ان هنرمند نمی افتد‪ .‬بنابراین باید به سلیقه و گوش مردم احترام‬ ‫گذاشــت و به انها کمک کرد تا اثار فاخر بشنوند‪ .‬افشار که به تازگی در ویژه برنامه‬ ‫«جشــن رمضان» حضور یافت و اجرای قطعات خلیج فارس‪ ،‬هم قسم و خورشید او‬ ‫در این برنامه بسیار مورد استقبال قرار گرفت‪ ،‬درباره دعوت به جشن رمضان و حضور‬ ‫در ان گفت‪ :‬من هرسال در برنامه جشن رمضان اجرا کرده ام‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می کنم که برای شــادکردن مــردم روزه دار‪ ،‬هر خواننــده را با گروهش‬ ‫دعــوت کنند تا او هم بتواند زنده اجرا کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کشــورهای دیگر این کار‬ ‫مرســوم است‪ .‬به نظرم در جشن رمضان یا برنامه های مناسبتی دیگر می توانند برای‬ ‫خوشحالی مردم خواننده را با گروهش دعوت کنند‪ .‬افشار در پاسخ به اینکه اجرا در‬ ‫جشــن رمضان استودیویی با اجرا در جشــن رمضان های سال های گذشته که مردم‬ ‫حضور داشــتند‪ ،‬چه تفاوت هایی داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که با مردم رو به رو هستیم‬ ‫طبیعتاً اجرا لذت بیشــتری دارد‪ .‬ما سال های گذشته به صورت یکجا از ‪ 2‬هزار نفر و‬ ‫شــاید هم بیشتر‪ ،‬انرژی مثبت دریافت می کردیم‪ .‬همچنین ابتدا اجرای تلویزیونی را‬ ‫به اتمام می رساندیم و بعد از ان به مدت چند دقیقه برای مردم می خواندیم‪ .‬امسال‬ ‫این اتفاق نیفتاد که البته این جدایی به نفع خود مردم و ما بود‪ .‬این خواننده در ادامه‬ ‫با انتقاد به وضعیت کنونی شورای موسیقی سازمان صدا و سیما بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫جزئیات تشکیل صندوق حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی‬ ‫فقط تولیدکنندگان بخش خصوصی اجازه دریافت دارند!‬ ‫اسفندماه سال گذشته بود که خط و نشان های جهرمی وزیر جوان ارتباطات برای صداوسیما به اوج خود‬ ‫رسید‪ .‬او از مصوبه ای خبر داد که تصویب ان به گران شدن بسته های اپراتورها منجر می شد‪.‬در این مصوبه‬ ‫امده بود که حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) به میزان ‪۱۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته و به حساب درامد عمومی ردیف ‪ ۱۳۰۴۰۴‬نزد خزانه داری کل واریز می شود‪ .‬منابع‬ ‫حاصل به میزان ‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در‬ ‫فضای مجازی هزینه می شود‪ .‬این مطلب از سوی حامیان دولت به صورت گسترده ای انتشار یافت و این‬ ‫طور وانمود شد که این درامد به جیب صداوسیما خواهد رفت! اما همان زمان سید محسین دهنوی نماینده‬ ‫تهران در مجلس در سخنانی این موضوع را تکذیب و اعالم کرد‪ :‬در الیحه بودجه سال اینده درامد دولت‬ ‫از دریافت عوارض از اپراتورهای همراه ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان درج شده است در حالیکه پس از بررسی ها‬ ‫مشخص شد که دولت از اپراتورها ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان از این محل دریافت می کند؛ لذا ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مابه التفاوت درامد واقعی دولت از محل اپراتورها و انچه در الیحه بودجه پیش بینی شده برای تولید‬ ‫محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از انجا که مجلس در حال بررسی بخش درامدی‬ ‫الیحه بودجه است‪ ،‬ممکن است ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و‬ ‫برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود‪ ،‬اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست‪ .‬دهنوی‬ ‫با تاکید بر اینکه این مبلغ ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان به صداو سیما پرداخت نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫پیشنهاد ارائه شده در مجلس ‪ ۲۸‬درصدی که به عنوان عوارض از سوی اپراتورها به دولت پرداخت می شد‬ ‫به ‪ ۳۸‬درصد افزایش یافت‪ .‬اما ماجرا به همین جا ختم نشد و جهرمی به تازگی در سخنانی با انتقاد از‬ ‫مصوبه مجلس شورای اسالمی و تخصیص ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان به فعاالن فضای مجازی صداوسیما بیان‬ ‫کرد این هزینه معادل‪ ۵۰‬درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه است‪ ،‬در حالیکه هیچ شفافیتی در‬ ‫این بخش وجود ندارد و نتیجه اش مشخص نیست‪ .‬او همچنین تاکید کرده که مقام معظم رهبری حکمی‬ ‫دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در الیه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد‪ .‬البته ما به شکل‬ ‫گیری ساترا هم اعتراض داریم‪ ،‬بودجه ای به ساترا تخصیص یافته در حالیکه این سازمان نه اساس نامه ای‬ ‫دارد‪ ،‬نه تشکیالتی دارد‪ ،‬معلوم نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای ان وجود ندارد‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬صداوسیما با حکم قانون‪ ،‬در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی‪ ،‬متولی نظارت‬ ‫و صدو مجوز شده است‪ .‬او در بخش دیگری از سخنانش اظهارکرده که اگر قرار نیست پولی به صداوسیما‬ ‫داده شود‪ ،‬پس هزینه ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومانی که به فعاالن فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته‪ ،‬برای‬ ‫کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان نشود‪ ،‬اما معادل ‪ ۵۰‬درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت ها و مطالبات در‬ ‫فضای رادیو و تلویزیون خیلی رضایت بخش نیســت‪ ،‬اصول ارزیابی و رصد اثاری که‬ ‫مجوز دریافت می کنند شــفاف و توجیه کننده نیست به همین دلیل سال هاست که‬ ‫با تلویزیون همکاری ندارم‪.‬‬ ‫بخش های فضایی‪ ،‬دولت الکترونیک‪ ،‬شبکه ملی اطالعات و توسعه روستایی است‪ .‬اذری جهرمی با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که بعنوان یک سازمان نامربوط‪ ،‬قانونی هم‬ ‫برایش وجود ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این‪ ۱۵۰۰‬میلیارد را می‬ ‫خواهد به بخش خصوصی بدهد‪ ،‬باید اعالم شود ضوابط ان چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات ساترا وظیفه‬ ‫اش توانمندسازی نیست‪ ،‬وظیفه اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست‪ .‬اجرا وظیفه وزارت ارشاد‪ ،‬وزارت‬ ‫ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش های دیگر است که ماموریت های اجرایی دارند‪ .‬اما درباره ‪1500‬‬ ‫میلیار تومان بودجه ای که این روزها جهرمی روی ان مانور می دهد‪ ،‬با «علی سعد» معاون کاربران و تنظیم‬ ‫گری اجتماعی ساترا گفت و گو کردیم‪ .‬او دراین باره توضیح داد‪ 1500 :‬میلیارد تومان بودجه ای که برای‬ ‫فعاالن فضای مجازی در بودجه امسال تصویب شده‪ ،‬مربوط به صندوق حمایت از تولیدکنندگان محتوا در‬ ‫فضای مجازی است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬این صندوق در حال حاضر تشکیل نشده و مرحله تدوین ایین نامه را‬ ‫سپری می کند‪ .‬اعضای ان نیز متشکل از ‪ 5‬نهاد دولتی و حاکمیتی نظیر وزارت ارتباطات و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه است و دبیری ان نیز با سازمان صداوسیما خواهد بود‪.‬البته همانطور که گفته شد‪ ،‬هنوز ائین نامه‬ ‫ان تکمیل نشده‪ ،‬وقتی جلسه اول تشکیل شود در گام نخست برنامه داخلی صندوق مصوب خواهد شد و‬ ‫در ادامه ساز و کار تدوین می شود‪ .‬همچنین در صندوق ‪ 2‬نماینده مجلس به عنوان ناظر حضور دارند که‬ ‫یکی از کمیسیون فرهنگی و دیگری از کمیسیون برنامه و بودجه خواهد بود که انها هم هنوز انتخاب نشده‬ ‫اند‪ .‬سعد در توضیح عملکرد این صندوق اظهارداشت‪ :‬اعضاء این صندوق ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهند‬ ‫داد و نسبت به موضوعات مطرح شده تصمیم گیری خواهند کرد‪ .‬در این جلسات موضوعات اولویت بندی‬ ‫خواهد شد و در خصوص ارائه تسهیالت به شرکت های متقاضی تصمیم گیری می شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند 1430

روزنامه هنرمند 1430

شماره : 1430
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه هنرمند 1429

روزنامه هنرمند 1429

شماره : 1429
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه هنرمند 1428

روزنامه هنرمند 1428

شماره : 1428
تاریخ : 1400/02/08
روزنامه هنرمند 1427

روزنامه هنرمند 1427

شماره : 1427
تاریخ : 1400/02/07
روزنامه هنرمند 1426

روزنامه هنرمند 1426

شماره : 1426
تاریخ : 1400/02/06
روزنامه هنرمند 1425

روزنامه هنرمند 1425

شماره : 1425
تاریخ : 1400/02/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!