روزنامه سپهرایرانیان شماره 1452 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1452

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1452

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1452

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی پنجشنبه ‪ 3‬اذر ‪1401‬‬ ‫‪24 novemeber 2022‬‬ ‫سخت گیری ها‬ ‫برای وام ازدواج‬ ‫ادامه دارد‬ ‫خبر خوب بیمه سالمت‬ ‫برای پزشکان خانواده‬ ‫و داروخانه ها‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهر ایرانیان بررسی کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن بدترین عملکرد را‬ ‫در بین صنایع بورس کسب کرده است‬ ‫تصمیمی از سوی دولت مبنی بر‬ ‫افزایش قیمت بنزین وجود ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طی ماه های اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از بزرگ ترین و البته‬ ‫مهم ترین شایعات به خصوص در فضای مجازی مطرح شده است‪...‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم‬ ‫روی گسل های البرز‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی‬ ‫حباب سکه‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت مرغ منجمد‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان شد‬ ‫‪3‬‬ ‫اقدام مثبت بانک مرکزی‬ ‫برای توسعه ابزارهای مالی‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫فلسفه‬ ‫بازار گردانی‬ ‫نقد شوندگی‬ ‫است‬ ‫‪3‬‬ ‫(( نوبت دوم ))‬ ‫در نظر دارد برداشت از معدن ‪ 62‬شــهرداری نظراباد واقع در تهراندشت را به مدت یکسال از‬ ‫طریق مزایده عمومی ( به صورت کارگزاری ) و با جزئیات و با شماره مزایده ‪5001005366000005‬‬ ‫مندرج در اسناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫به صورت الکترونیکی واگذار نماید ‪ .‬متقاضیان می توانند با واریز سپرده شرکت در مزایده قیمت‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‬ ‫‪ ) 1‬شــرکت کنندگان در مزایده ‪ % 5‬مبلغ کارشناسی هر قطعه زمین را به عنوان سپرده شرکت در‬ ‫مزایده به حساب سیبا به شماره ‪ 0104746757008‬نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری‬ ‫واریز و یا معادل ان ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬سپرده نفرات اول تا ســوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات‬ ‫برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬تاریخ انتشار ‪ 1401 / 09 / 03‬مهلت دریافت اسناد تا تاریخ ‪ 1401 / 09 / 10‬ساعت ‪ 14 : 00‬و مهلت‬ ‫ارسال پیشنهادها تا تاریخ ‪ 1401 / 09 / 21‬ساعت ‪ 14 : 00‬می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات تاریخ‬ ‫‪ 1401 / 09 / 22‬ساعت ‪ 14 : 00‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل ( خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه‬ ‫مربوطه ‪ ( ،‬پرداخت تضمین شــرکت در مزایده ) ودیعه ‪،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت‬ ‫برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ) 5‬کلیه هزینه های اگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزایده خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ ) 6‬رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ) 7‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ ) 8‬میزان برداشــت حدودا ‪ 150/000‬مترمکعب می باشد که در صورت نیاز پس از اخذ مجوز این‬ ‫میزان قابل افزایش می باشد ‪.‬‬ ‫علی صفری‪-‬شهردار نظراباد‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول ‪1401 / 08 / 26 :‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم ‪1401 / 09 / 03 :‬‬ ‫‪ ۱۱‬سازمان‬ ‫وابسته به شهرداری‬ ‫کرج زیانده‬ ‫شناخته شدند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تنها جزیره ایرانی‬ ‫دریای خزر‬ ‫در حسرت حضور‬ ‫گردشگران‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫( اگهی مزایده عمومی )‬ ‫شهرداری نظراباد به استناد مجوز شماره ‪ / 89‬ش ‪ 97 / 7 / 11‬شورای محترم اسالمی شهر شهرداری‬ ‫سرمقاله‬ ‫پارسا شهبازی‬ ‫‪۱۴۰۲‬؛ اخرین ضرب االجل‬ ‫بهار ‪۱۴۰۲‬؛‬ ‫باند رفت ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫پیشنهادی خود را ارائه نمایند ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 4‬همدان در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های ذیل‬ ‫ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید‪ ،‬باعنایت به‬ ‫اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد لذا‬ ‫ازپیمانکاران دارای صال حیت دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد واوراق‬ ‫مناقصه از تاریخ‪ 1401 / 9 / 3‬لغایت‪1401 / 9 / 12‬به سامانه مراجعه وجهت شرکت درمناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫خالصه شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ .1‬مهلت دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ ‪1401/9/3‬لغایت ‪1401/9/12‬‬ ‫‪ .2‬مهلت تحویل اسناد وبارگذاری درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت ازتاریخ‪ 1401/9/12‬لغایت ‪1401/9/22‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق جدول مندرج به صورت اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی که‬ ‫می بایستی به شماره حساب ‪ 100826576745‬بانک شهر شعبه همدان واریز گردد‪.‬‬ ‫‪ .4‬متقاضی باید بر اساس ظرفیت کاری مورد تایید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‬ ‫قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ .5‬کلیه هزینه های اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ .7‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ .8‬پیشنهادات ارائه شده توسط پیمانکاران به مدت سه ماه اعتبار دارد‪.‬‬ ‫‪ .9‬شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده ‪ 10‬ایین نامه‬ ‫معامالتی شهرداری تهران با اصالحات و تسری می باشد‪.‬‬ ‫‪ .10‬سپرده یا تضمین شرکت در مناقصه افرادی که در مناقصه برنده نگردیده اند به استثناء نفر اول و دوم بعد از یک‬ ‫هفته از ابالغ صورتجلسه کمیسیون معامالت مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .11‬بدیهی است حین انعقاد قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات طبق قوانین ومقررات از برنده مناقصه اخذ و‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه ازاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .12‬بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد‪ .‬در صورت تعارض مبلغ حروفی با عددی‪،‬‬ ‫مبلغ درج شده با حروف معتبر است‪.‬‬ ‫‪ . 13‬زمان و مکان بازگشایی پاکت ها مورخ ‪ 1401/9/23‬ساعت‪16‬در شهرداری مرکزی خواهد بود‪(.‬حضور نمایندگان‬ ‫پیمانکاران در این جلسه بالمانع است)‬ ‫‪.14‬برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪081-34246241‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫‪ .15‬ضمن ًا مشاهده اطالعیه فوق در سایت شهرداری همدان به ادرس‪ www.hamedan.ir :‬امکانپذیر می باشد‪.‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫رتبهپیمانکار‬ ‫تعدیل‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪2001090334000096‬‬ ‫تجدیدمناقصه‬ ‫خرید‪،‬نصب‪،‬سرویس‬ ‫ونگهداریاسانسور‬ ‫پلهای عابر پیاده سطح‬ ‫منطقهچهار‬ ‫‪25/000/000/000‬‬ ‫‪3‬ماه‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫شرکتهای دارای‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬حقوقی‬ ‫رشتهتاسیسات‬ ‫وتجهیزات‬ ‫تعدیلتعلق‬ ‫نمیگیرد‬ ‫درامدهای عمومی‬ ‫شهرداریمنطقه‬ ‫چهارهمدان‬ ‫شهرداری منطقه‪4‬همدان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫فروپاشی کانون خانواده هدف اصلی جنگ رسانه ای دشمن است‬ ‫امام جمعه و رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس گفت‪ :‬فروپاشی و ایجاد بحران در‬ ‫کانون خانواده ها از اهداف اصلی دشمنان در جنگ رسانه ای علیه ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬حجت االسالم سیدابراهیم حسینی روز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ‬ ‫عمومی این شهرستان افزود‪ :‬دشمنان در این جنگ رسانه ای بدنبال اسیب و تخریب نیروی‬ ‫انسانی جامعه هستند و متولیان فرهنگی باید نقشه دشمن را شناسایی و با برنامه ریزی خنثی‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای یزد خبر داد‪:‬‬ ‫عمق ابدهی چاه ها در برخی نقاط‬ ‫استان به ‪ ۳۰۰‬متر رسیده است‬ ‫مرتضی نورالهی ‪ /‬یزد ؛معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب‬ ‫منطقه ای یزد گفت ‪ :‬عمق ابدهی چاه ها در شهر یزد به ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬متر و در برخی نقاط استان حتی به ‪ ۳۰۰‬متر نیز رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫« جواد منصوری» در جمع خبرنگاران با تشریح کنتورهای‬ ‫هوشمند اب بیان داشت ‪ :‬این کنتورها در حال حاضر براساس‬ ‫میزان اب تخصیص یافته به مصرف کننده که از سوی شرکت‬ ‫اب منطقه ای و براساس سند سازگاری با کم ابی هر ساله تعیین‬ ‫می شود‪ ،‬ضمن نمایش حجم اب در اختیار‪ ،‬میزان اب مصرف‬ ‫شده‪ ،‬میزان دبی و حتی مقدار مصرف برق‪ ،‬مدیریت مصرف‬ ‫ساالنه را در قبال حجم اب در اختیار به مصرف‪‎‬کننده واگذار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت ‪ :‬امارها نشان می دهد که میزان برداشت‬ ‫اب در بخش کشاورزی در سال ‪ ۱۳۸۵‬معادل ‪ ۱۵۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده ولی این میزان در سال ‪ ۱۳۹۸‬و قبل از اجرای‬ ‫سند سازگاری در استان به ‪ ۹۰۰‬میلیون مترمکعب رسیده بود‬ ‫که بیانگر کاهش توان اب دهی چاه ‪‎‬ها به دلیل خشکسالی های‬ ‫متوالی و افزایش درجه حرارت هوا بوده لذا هدف غائی ما کمک‬ ‫به حفظ منابع موجب برای نسلهای اینده است‪.‬‬ ‫منصوری بر هدف گذاری کاهش ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعبی مصرف‬ ‫اب در استان تا سال ‪ ۱۴۰۵‬در راستای سازگاری با کم ابی‪،‬‬ ‫از تجهیز ‪ ۹۲‬درصد چاه های کشاورزی و ‪ ۶۵‬درصد صنایع به‬ ‫کنتورهای هوشمند اب تاکنون خبر داد‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای یزد تصریح‬ ‫داشت ‪ :‬سند سازگاری با کم ابی در فاز نخست با تدارک اقدامات‬ ‫و تدوین برنامه ها و وظایف مختلف برای دستگاه های مرتبط در‬ ‫نظر دارد تا افق سال ‪ ۱۴۰۵‬در سه بخش صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و شرب استان‪ ،‬میزان مصرف اب را به میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب کاهش دهد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول هدف از تدوین این سند را به صفر رساندن‬ ‫میزان افت سطح ابخوان های استان تا سال ‪ ۱۴۰۵‬ذکر کرد و‬ ‫گفت‪ :‬البته امیدواریم در سالهای پس از ان نیز از تراز را مثبت و‬ ‫منجر به افزایش سطح سفره های اب زیرزمینی در استان شویم‪.‬‬ ‫منصوری گفت‪ :‬به همین دلیل و در راستای تعادل بخشی‬ ‫سفره های زیرزمینی در استان نصب کنتورهای هوشمند در‬ ‫دستور کار قرار گرفت که تاکنون در بخش کشاورزی ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫از چاه های کشاورزی استان و در بخش صنعت نیز ‪ ۶۵‬درصد از‬ ‫صنایع به کنتورهای حجمی تجهیز شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬حجم پایش شده طی این سال ها نشان می دهد که‬ ‫علی رغم کاهش توان اب دهی چاه ها‪ ،‬تنها در بخش کشاورزی‬ ‫ساالنه تا پنج درصد کاهش مصرف را در استان داریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد ‪ :‬سعی داریم با نصب سامانه انالین‪ ،‬مشکالت‬ ‫و تخلفات در این حوزه را به صورت بر خط پایش کنیم‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره برداری شرکت اب منطقه ای یزد با‬ ‫بیان این که تمام دستگاه های ذیربط اعم از جهادکشاورزی ‪،‬‬ ‫سازمان صمت و دیگر بخشها در تدوین سند سازگاری با کم ابی‬ ‫اعمال نظر کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه همکاری خوبی از سوی‬ ‫کشاورزان و صنعتگران استان در این زمینه صورت گرفته است‬ ‫و اب منطقه ای در کنار اقدامات سایر دستگاه ها برای کاهش‬ ‫مصرف‪ ،‬به صورت پلکانی حجم متناسب با مصرف را به صورت‬ ‫ساالنه تعیین می کند تا اضافه برداشت چاه های مورد استفاده به‬ ‫تدریج کاهش یابد‪.‬‬ ‫شایان ذکر اینکه ؛ در این نشست «سیدعلی اوهب» رئیس گروه‬ ‫طرح احیا و تعادل بخشی شرکت اب منطقه ای یزد نیز به ارئه‬ ‫توضیحاتی در این باره پرداخت ‪.‬‬ ‫مسئول بسیج سازندگی استان یزد خبرداد‬ ‫خدمت رسانی جهادگران‬ ‫به قشر های مختلف مردم‬ ‫مرتضی نورالهی پور ‪ /‬یزد ؛ مسئول بسیج سازندگی استان یزد‬ ‫گفت ‪ :‬رزمایش جهادگران استان به منظور خدمت رسانی به‬ ‫قشر های مختلف مردم امروز برگزار شد‬ ‫« سرهنگ سلمانی » افزود‪ :‬به منظور عمران و ابادانی شهر‪ ،‬از‬ ‫امروز گروه های مختلف بسیجیان به مناطق مختلف می روند تا‬ ‫به مردم خدمات تخصصی ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح داشت ‪ :‬در این طرح بسیجیان با استفاده از ظرفیت‬ ‫تخصصی خود در زمینه های پزشکی‪ ،‬کشاورزی‪،‬اصناف‪،‬وکال‪،‬‬ ‫حقوقدانان‪ ،‬کارمندان‪ ،‬کارگران و فرهنگیان به حاشیه شهر‬ ‫و مناطق کمتر برخوردار می روند و به مردم خدمات رسانی‬ ‫می کنند‪.‬مسئول بسیج سازندگی استان یزد گفت ‪ :‬این خدمات‬ ‫در زمینه کمک های مومنانه‪ ،‬توزیع جهیزیه‪ ،‬دوخت چادر‬ ‫صلواتی و مسکن محرومان است‪.‬‬ ‫کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بر این اساس الزم است تا تمامی دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و مسوول‬ ‫از ظرفیت ها در جهت تحکیم بنیان خانواده استفاده کنند‪.‬وی انجمن اولیا و مربیان مدارس را‬ ‫از ظرفیت های اثرگذار برای تحکیم خانواده ها دانست و اظهار داشت‪ :‬این انجمن زمینه پیوند‬ ‫عمیق تر والدین با مدرسه برای کاهش اسیب ها و تقویت کانون خانواده فراهم می کند‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه خانواده های متزلزل و طالق بیشترین اسیب ها را در شرایط کنونی دارند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بنیان خانواده باید تقویت شود و این امر مهم از مدارس با همکاری انجمن اولیا مربیان‬ ‫صورت گیرد‪.‬حسینی معتقد است که اگر مسووالن و در شورای فرهنگ عمومی هزینه نشود در‬ ‫کف خیابان هزینه می شود و باید با برنامه ریزی و کار فرهنگی در مقابل اقدامات دشمن ایستاد‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرستان فردیس گفت‪ :‬باید قبول کنیم برای اموزش و پرورش کم گذاشتیم اما‬ ‫بایستی ذهنیت ها را با تفریحات سالم‪ ،‬ورزش و اردوها تغییر دهیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬سازمان وابسته به شهرداری کرج زیانده شناخته شدند‬ ‫رییس کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫شورای اسالمی کالنشهر کرج اعالم‬ ‫کرد‪ :‬با بررسی های انجام گرفته ‪۱۱ ،‬‬ ‫سازمان وابسته به شهرداری کرج‬ ‫زیانده شناخته شدند‪.‬‬ ‫مریم قهرمانی صارم روز سه شنبه به‬ ‫خبرنگار ایرنا بدون اشاره به اسامی این‬ ‫سازمان ها گفت ‪ :‬ضعف در مدیریت از علل‬ ‫زیانده بودن این سازمان ها است و تعدادی‬ ‫از انها در اینده نزدیک تفکیک می شوند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬تفکیک و توانمند سازی‬ ‫این سازمان ها در اولویت کاری شهردار‬ ‫جدید کرج است چرا که این مجموعه‬ ‫ها متولی بخش عمده خدمات رسانی به‬ ‫شهروندان هستند‪.‬‬ ‫قهرمانی صارم افزود‪ :‬طبق ابالغیه وزارت‬ ‫کشور ‪ ،‬سازمان پارکها و سیما و منظر‬ ‫شهری ‪ ،‬حمل بار و مسافر و تعداد دیگر‬ ‫از سازمان های شهرداری تفکیک و برای‬ ‫هریک وظیفه تخصصی تعریف می شود‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون برنامه وبودجه شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ :‬همچنین سازمان امالک و‬ ‫مستغالت به صورت مستقل در مدیریت‬ ‫شهری کرج فعالیت خود را اغاز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ارائه خدمات مناسب‬ ‫به شهروندان و ارتقای درامد مدیریت‬ ‫شهری سازمان های تابعه شهرداری کرج‬ ‫به ‪ ۲‬شیوه ماده ‪ ( ۸۴‬هیات مدیره ای) و‬ ‫اعمال محدودیت تردد وسایل نقلیه‬ ‫از کرج و ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫به سمت مازندران‬ ‫رییس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی‬ ‫در جاده کرج ‪ -‬چالوس و ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫از امروز چهارشنبه دوم اذرماه تا روز جمعه هفته‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ پیمان کرمی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ‪۱۳‬‬ ‫الی ‪ ۲۴‬امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه ( دوم و سوم اذر‬ ‫ماه) از مرزن اباد به سمت کرج ممنوع بوده و در صورت‬ ‫استان البرز به وسعت حدود پنج هزارو‪۸۰۰‬‬ ‫کیلومتر مربع طبق گزارش های کارشناسان‬ ‫روی حدود ‪ ۴۰۰‬کیلومتر گسل زلزله قرار دارد‬ ‫که وجود بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار بافت فرسوده و‬ ‫غیر مقاوم مسکونی در این گستره جغرافیایی به‬ ‫عنوان تهدیدی بزرگ در نشست های اجرایی‬ ‫استان به ان اشاره می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬گزارش ها از ان حکایت دارد که بیش‬ ‫از یک ‪ /‬سوم جمعیت سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفری‬ ‫استان البرز در بافت های فرسوده و ناکارامد شهری‬ ‫سکونت دارند که اگر زمین بلرزد مقاومتی در برابر‬ ‫ان نیست‪ .‬بخشی از بافت های غیرمقاوم البرز قدمتی‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬سال دارد و بخشی هم به اصطالح نوساز اما‬ ‫نحیف و رنجور است و برحسب اتفاق ‪ ،‬بیشترین حادثه‬ ‫ها در همین خانه های جدید ثبت و ضبط می شود‪.‬‬ ‫اینکه گاهی متولیان امر و کارشناسان ضرورت‬ ‫بازافرینی بافت های فرسوده البرز را متذکر شده اند‪،‬‬ ‫صحبتی از سر هراس و احساس نیست‪ ،‬بلکه واقعیتی‬ ‫در پس ان نهفته است که باید ان را جدی گرفت‪.‬وقوع‬ ‫زلزله ‪ ۵.۲‬ریشتری ‪ ۳۰‬اذرماه ‪ ۱۳۹۶‬تهران و البرز‬ ‫با اینکه زمین اندکی از خشم خود را نمایان ساخت‬ ‫اما همین اندک لرزش ‪ ۲‬کشته و ‪ ۹۷‬مصدوم روی‬ ‫دست ‪ ۲‬استان گذاشت ‪.‬هراس از زلزله حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫نقل محافل و سرگرمی نشست های رسمی گشت اما‬ ‫با خاموشی زمین‪ ،‬داستان جنب وجوش گسل ها هم‬ ‫فراموش شد‪ .‬با این وجود استان البرز هنوز هم اماج‬ ‫ساخت وسازهایی است که سراز خاک برنیاورده ‪ ،‬فرو‬ ‫می ریزند و گاهی هم مصدوم و قربانی می گیرند‪.‬‬ ‫سخن از بافت های ناکارامد تنها خانه های قدیمی‬ ‫نیست بلکه در این استان همه جور بنایی را می توان‬ ‫دید که برخی حتی رمق ایستادن در مقابل یک تند‬ ‫باد را ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم بر روی گسل های‬ ‫البرز‬ ‫به طور کلی سه نوع بافت مسکونی می توان در استان‬ ‫البرز مشاهده کرد که نخست بافت های نوساز و ایین‬ ‫نامه ای است ؛ این ساختمان ها مطابق ایین نامه‬ ‫‪ ۲۸۰۰‬ساخته شده اند که گاهی برخی از همین بناها‬ ‫هم از جانمایی مناسب برخوردار نیستد ‪.‬‬ ‫احداث برخی مجتمع های مسکونی بر روی قنات‬ ‫های قدیمی از مواردی است که نشان از کم توجهی به‬ ‫موضوع جانمایی درست این مجتمع ها دارد که نمونه‬ ‫ان مجتمع ‪ ۱۲‬واحدی در حسین اباد مهر شهر است‬ ‫که به تازگی ترک خوردگی دیوار سبب تخلیه انها از‬ ‫سکنه شد‪.‬‬ ‫با این وجود این نمونه را نمی توان به کل البرز نسبت‬ ‫داد بلکه بخش زیادی از ساخت و سازها به همت‬ ‫ناظران و مردم بر مدار ایین نامه و جانمایی درست‬ ‫انجام گرفته که در اینجای پرداختن به ان نیست ؛ اما‬ ‫بناهای قدیمی ضلع دیگر بافت های شهری و روستایی‬ ‫البرز را تشکیل می دند‬ ‫که این بناها در محله های قدیمی کرج مانند مصباح و‬ ‫دولت اباد کرج بیشترین فراوانی را دارند‪.‬‬ ‫ضلع سوم بافت های غیرمقاوم ‪ ،‬ساختمان های‬ ‫چند طبقه در حاشیه و متن شهرهای استان است‬ ‫ماده ‪( ۵۴‬زیر نظر شهردار مرکز) فعالیت‬ ‫خود را دنبال خواهند کرد تا از زیان دهی‬ ‫خارج شوند‪.‬‬ ‫قهرمانی صارم با بیان اینکه مدیریت شهری‬ ‫کرج در ماه های گذشته نتوانسته در بحث‬ ‫جذب درامدها موفق عمل کند ‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫نیمه اول امسال فقط ‪ ۱۰‬درصد اعتبارات‬ ‫عمرانی شهرداری کرج جذب شده که جای‬ ‫اعالم ماموران پلیس راه در محل‪ ،‬تردد انواع وسایل نقلیه‬ ‫از ساعت ‪ ۱۶‬الی ‪ ۲۴‬این روزها از کرج (میدان امیرکبیر)‬ ‫و ازادراه تهران ‪ -‬شمال به سمت چالوس به صورت یک‬ ‫طرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت‬ ‫‪ ۱۳‬روز جمعه چهارم اذر ماه از کرج (میدان امیرکبیر) و‬ ‫ابتدای ازادراه تهران ‪ -‬شمال به سمت مرزن اباد ممنوع‬ ‫بوده و در صورت اعالم ماموران پلیس راه در محل ‪ ،‬تردد‬ ‫انواع وسایل نقلیه از ساعت ‪ ۱۶‬همان روز تا پایان تخلیه‬ ‫ترافیکی از مرزن اباد به سمت کرج و تهران به صورت‬ ‫یک طرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی به رانندگان توصیه کرد ‪ ،‬با توجه به فصل سرما و‬ ‫بارش ها با تجهیزات کامل سفر کنند و رعایت نکات‬ ‫ایمنی‪ ،‬مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار‬ ‫سووال دارد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر کرج افزود‪ :‬با‬ ‫اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک‬ ‫هزار میلیارد تومان جریمه کمیسیون ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬در کرج صادر شده اما فقط ‪۴۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان این اعتبار جذب شده است‬ ‫که در کاهش فعالیت های عمرانی تاثیر‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫قهرمانی صارم بیان داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط اب و هوایی نیمه دوم سال ‪ ،‬انتظار‬ ‫الزم برای پیشبرد پروژه های عمرانی کرج‬ ‫وجود ندارد و می بایست مدیران شهرداری‬ ‫در نیمه نخست سال بر درامدها و پروژه ها‬ ‫متمرکز می شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود یک سال از نوبت‬ ‫ابالغ طرح تفصیلی شهر کرج می گذرد‪،‬‬ ‫گفت ‪ :‬کم کاری معاونت فنی و شهرسازی‬ ‫شهرداری سبب شده تا نتوانیم در زمان‬ ‫مقرر از مزایای این طرح برخوردار شویم و‬ ‫باید این موضوع هر چه سریع تر در سطح‬ ‫کالن پیگیری شود‪.‬‬ ‫دهند‪.‬کرمی افزود‪ :‬ماموران پلیس راه برای پیشگیری از‬ ‫حوادث احتمالی و روان سازی در جاده های استان البرز‬ ‫مستقر شده اند‪.‬‬ ‫مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن‬ ‫‪ ۸۸۲۵۵۵۵۵‬به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت‬ ‫راه های کشور و اماده امدادرسانی به حادثه دیدگان‬ ‫احتمالی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬درصد ترافیک جاده ای کشور مربوط به راه های استان‬ ‫البرز است و در زمان تعطیلی ها بر میزان ترافیک در یک‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر ازاد راه‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬راه اصلی و فرعی‬ ‫این استان افزوده می شود‪.‬‬ ‫جاده کرج ‪ -‬چالوس به مسافت ‪ ۱۶۰‬کیلومتر نیمی از‬ ‫ان در استان البرز و مابقی در استان مازندران واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار ‪ :‬نهضت ساخت سالن های‬ ‫ورزشی در البرز کلید خورد‬ ‫ستاندار البرز با اشاره به فقر جدی در سرانه های ورزشی استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫بر این اساس نهضت ساخت سالن های ورزشی و چند منظوره با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در البرز اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬مجتبی عبدالهی در نشست کمیسیون ماده پنج‬ ‫استان البرز که روز چهارشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون شهرستان های کرج و فردیس از کمترین امکانات و‬ ‫سرانه ورزشی برخوردار هستند‪ ،‬از این رو باید مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬تغییر کاربری اراضی خدماتی به ویژه در بخش های‬ ‫اموزشی‪ ،‬درمانی و ورزشی در استان البرز قابل قبول نیست چرا که استان‬ ‫در این حوزه ها با ضعف جدی مواجه است‪.‬استاندار البرز گفت‪ :‬ضرورت‬ ‫دارد که شهرداری ها برای متقاضیان ساخت طرح های ورزشی‪ ،‬درمانی‬ ‫و اموزشی‪ ،‬مشوق های خاص را در نظر بگیرند تا بتوانیم طی تعامل با‬ ‫خیرین و سرمایه گذاران‪ ،‬گام های بلندی برای جبران عقب ماندگی ها‬ ‫برداریم‪.‬استان البرز با جمعیتی حدود سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر دارای‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار ورزشکار سازمان یافته در رشته های مختلف ورزشی است‬ ‫‪.‬سرانه فضای ورزشی استان البرز حدود ‪ ۵۳‬سانتی متر مربع براورد شده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫وارونگی هوا و روند کاهشی‬ ‫دما در البرز ادامه دارد‬ ‫مدیر کل هواشناسی البرز اعالم کرد‪ :‬وارونگی هوا‪ ،‬افزایش غلظت االینده‬ ‫ها و کاهش دما تا روز جمعه هفته جاری در این استان استمرار دارد‪.‬‬ ‫ارش بهاروند احمدی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬تحلیل اخرین‬ ‫الگوهای پیش یابی حاکی از پایداری جوی در منطقه البرز مرکزی‬ ‫است که به موجب ان روند افزایش االینده ها و در ارتفاعات مه رقیق‬ ‫و یخبندان صبحگاهی دور از انتظار نیست‪.‬وی با اشاره به اینکه اسمان‬ ‫امروز چهارشنبه استان البرز‪ ،‬قسمتی ابری و غبار محلی است ‪ ،‬افزود‪، :‬‬ ‫روند افزایش االینده ها تاشامگاه چهارشنبه در البرز را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫بهاروند احمدی گفت ‪ :‬اسمان فردا پنجشنبه البرز صاف تاقسمتی ابری ‪ ،‬‬ ‫غبار محلی ‪ ،‬افزایش االینده ها را در این استان داریم ‪.‬مدیرکل هواشناسی‬ ‫البرز با بیان اینکه روز جمعه اسمان استان نیمه ابری همراه با غبار محلی‬ ‫است ‪ ،‬گفت ‪ :‬از شامگاه جمعه وزش باد و گردو خاک و به تدریج بارش‬ ‫پراکنده باران در استان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم روی گسل های البرز‬ ‫که مساحت این بافت ها بیشتر از بافت های قدیمی‬ ‫تخمین زده اند ‪ .‬از این بافت ها به عنوان سکونتگاه‬ ‫های غیر رسمی یاد می شود ‪.‬این نوع ساخت وسازها‬ ‫از دهه ‪ ۸۰‬به بعد به اوج خود رسید‪.‬‬ ‫اما قبل از پیدایش بافت های غیرمقاو م نوساز باید به‬ ‫این موضوع توجه داشت که البرز از دهه های ‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬‬ ‫اماج ساخت و سازهای قرار گرفت؛ انجا که عده ای با‬ ‫ساخت و ساز در تپه بلند و شیب دار ‪ ۱۶۸‬هکتاری‬ ‫مراداب کرج‪ ،‬سیمای شهری را در این شهر تغییر‬ ‫دادند تپه ای که به قول شهروندان کرجی‪ ،‬زگیل روز و‬ ‫نگین شب نام گرفته است‪.‬‬ ‫ساخت خانه های محقر و غیر مقاوم در کوچه های‬ ‫شیب دار و باریک‪ ،‬قوت قلبی برای کسانی بود که راه‬ ‫دور و دراز مهاجرت به کرج و البرز را در پیش گرفته‬ ‫بودند تا بدین سان در سایه سار پایتخت بتوانند زندگی‬ ‫راحتی را دنبال کنند اما زمستان های سرد و بن بست‬ ‫های برفی تجربه سخت دیگری پیش پای انان نهاد که‬ ‫هنوز هم باقیمانده این ساخت وساز برای ساکنانش‬ ‫نامهربان است‪.‬قرار گرفتن بافت مسکونی مراداب در‬ ‫هسته مرکزی شهر کرج متولیان امر را بران داشت تا‬ ‫در دهه ‪ ۷۰‬شمسی طرح ساماندهی این تپه را کلید‬ ‫بزنند ؛ طرحی که با گذشت سه دهه چهارهزارو‪۲۰۰‬‬ ‫واحد مسکونی را خریداری و تخریب کرد و از مساحت‬ ‫‪ ۱۶۸‬هکتاری مراداب ‪ ۷۴‬هکتار ان از زیر بار مصالح‬ ‫ساختمانی شانه خالی کرد‪.‬‬ ‫با اینکه متولیان طرح ساماندهی مراداب نوک تپه و باال‬ ‫تنه ان را از بقایای اوار ازاد کردند اما ساکنان این خانه‬ ‫ها بافت های ناکارامد دیگری درحسن اباد ‪ ،‬حیدراباد‬ ‫‪ ،‬حصارک و امثال ان به وجود اوردند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم بر روی گسل های‬ ‫البرز‬ ‫استان البرز در دهه ‪ ۸۰‬با پدیده ای به نام بساز و بندازها‬ ‫روبرو گشت ‪ ،‬پدیده ای که برای سودجویان ‪ ،‬پول اور‬ ‫و برای جمعیت مهاجر و کم پول پناهگاه ناایمن شد‪،‬‬ ‫بناهایی که روی چند ستون نازک فلزی قد کشیدند تا‬ ‫سکونتگاه جمعیت مهاجر و کم درامد شوند‪.‬سودجویان‬ ‫با ساخت خانه های محقر در ارتفاع ‪ ،‬صدها خانوار کم‬ ‫درامد را در این النه های شیطانی گرفتار کردند و پول‬ ‫های هنگفت به جیب زدند‪ ،‬انها خانه هایی تحویل‬ ‫مردم دادند که تاریخ مصرفشان زودگذر و تاب و‬ ‫تحملشان اندک بود ؛ سوی دیگر ماجرا دستگاه های‬ ‫اجرایی و خدماتی هم بابت خدمات رسانی به این بناها‬ ‫بدهکار جمعیت مهاجر شدند‪.‬اینکه محله های نوپدید‬ ‫هر روز باید حادثه ای جدید از گاز گرفتگی تا ریزش‬ ‫چاه و دیوار باید شاهد باشند‪ ،‬حکایتی است که از اژیر‬ ‫مستمر اتش نشانی می توان صدق ان را فهمید‪.‬اینک‬ ‫با گذشت نزدیک به ‪ ۲‬دهه عمر خانه های حسن اباد ‪،‬‬ ‫حصارک ‪ ،‬حیدراباد ‪ ،‬حصار و سایر مناطق حاشیه ای‬ ‫کرج و البرز به سرامده به طوریکه تابستان امسال در‬ ‫پس ترک خوردگی دیوارها‪ ۴۰ ،‬واحد مسکونی حسن‬ ‫اباد از سکنه خالی شد و این حکایت همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تصمیم هایی که قبل از دولت سیزدهم برای‬ ‫بازافرینی گرفته شد‬ ‫موضوع بازافرینی بافت های فرسوده و غیر مقاوم‬ ‫استان البرز از دهه ‪ ۹۰‬بر سرزبان ها جاری گشت؛‬ ‫همانطور که اشاره شد‪ ،‬وقوع چند زلزله از جمله زلزله‬ ‫‪ ۳۰‬اذر‪ ۱۳۹۶‬در جنوب کرج این فرضیه را تقویت‬ ‫کرد که متولیان امر برای بازافرینی بافت های فرسوده‬ ‫و ناکارامد برنامه ای مدون و جدی خواهند داشت اما‬ ‫شرایط طوری رقم خورد که ساکنان همچنان در خانه‬ ‫های نیم بندخود ماندند و تغییری در وضعیت دیده‬ ‫نشد‪.‬کاهش هزینه صدور مجوز ساخت ‪ ،‬پرداخت وام‬ ‫کم بهره و مواردی از این دست به عنوان مشوق های‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬برای مقاوم سازی و اصالح ساختار بافت های‬ ‫قدیمی و غیر مقاوم البرز تعریف شد که هیچ کدام از‬ ‫این مشوق ها نتوانست بخش اعظم ساکنان بافت ها را‬ ‫ترغیب به رهاسازی وضع موجود کند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬وزارت راه و شهرسازی طرح بازافرینی‬ ‫بافت های فرسوده را با دایر کردن دفاتر تسهیلگری در‬ ‫محله های قدیمی و ناکارامد کرج طی مراسمی کلید‬ ‫زد که این امر سبب شد تا تعداد اندکی از واحدهای‬ ‫مسکونی قدیمی از جمله در محله مصباح کرج به‬ ‫بازافرینی روی اورند اما این تعداد در برابر ماندگاری‬ ‫بیش از یک هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم کرج‬ ‫رقم چشمگیری نبود‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم و موضوع بافت های فرسوده و‬ ‫غیر مقاوم البرز‬ ‫اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن افزون بر تعریف‬ ‫پروژه های جدید ‪ ،‬سرفصل دیگری مانند بازافرینی‬ ‫بافت های فرسوده شهری در دل خود داشت ‪ ،‬طرحی‬ ‫که اگر به درستی پیگیری و دنبال شود به سال ها‬ ‫دغدغه ساکنان بافت های قدیمی و ناکارامد پایان‬ ‫خواهد داد و جلوه ای زیبا از عدالت اجتماعی را به‬ ‫نمایش خواهد گذاشت‪.‬متولیان و دست اندکاران‬ ‫نهضت ملی مسکن استان البرز براین باور هستند‬ ‫که بخش عمده طرح نهضت ملی مسکن بر عدالت‬ ‫اجتماعی در باب تغییر سیمای شهرها و نوسازی بافت‬ ‫های غیرمقاوم و قدیمی متمرکز است‪.‬‬ ‫گام عملی بازافرینی توسط دولت سیزدهم‬ ‫دولت سیزدهم پس از تعریف موضوع بازافرینی به‬ ‫عنوان زیر شاخه طرح نهضت ملی مسکن ‪ ،‬چندی‬ ‫پیش عملیات احداث پروژه ‪ ۷۴‬واحدی احیای‬ ‫بافت های فرسوده استان البرز در منطقه نمازی واقع‬ ‫و در حاشیه میدان شهید فهمیده کرج کلید زد ؛ پروژه‬ ‫ای که قرار است در کمترین زمان ممکن با حمایت‬ ‫مسووالن اجرایی و شهرداری کرج در قالب ارائه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت بانکی تکمیل و به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم بر روی گسل های‬ ‫البرز‬ ‫مدیریت شهری کرج نیز در شورای ششم به تازگی‬ ‫ایین نامه ای را به تصویب رساند که به گفته مریم‬ ‫قهرمانی صارم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‬ ‫این شهر با تصویب این ایین نامه بستر برای نوسازی‬ ‫یک هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارامد کالنشهر کرج‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر کرج در این ائین نامه‬ ‫تشویقی ‪ ،‬تخفیف در صدور پروانه ساختمانی تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد در بافت های فرسوده و ناکارامد شهری را‬ ‫برای مدت ‪ ۲‬سال تصویب کرده اند‪ .‬الیحه شهرداری‬ ‫درخصوص ائین نامه تشویقی نوسازی و بهسازی در‬ ‫بافت های فرسوده شهر کرج پس از کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه در صحن علنی شورای شهر بررسی و با قید‬ ‫فوریت تصویب شد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر کرج‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بهبود شرایط موجود در بافت های فرسوده‬ ‫و ناکارامد شهر کرج و حل معضالت نا ایمن بودن‬ ‫ساختمان ها نیازمند برنامه ای جامع و شفاف به منظور‬ ‫بهسازی و نوسازی امالک موجود در ان محدوده‬ ‫است‪ ،‬درهمین راستا و مطابق تاکیدات استاندار البرز‬ ‫و مصوبات اولین جلسه قرارگاه نهضت ملی مسکن‬ ‫استان البرز و صورتجلسه کارگروه امور رفاهی و مسکن‬ ‫ذیل قرارگاه اجتماعی استان و به منظور تشویق در‬ ‫امر نوسازی‪ ،‬تامین سرانه خدماتی مرتبط با شهرداری‪،‬‬ ‫بازگشایی معابر‪ ،‬تجمیع امالک خرد‪ ،‬اخذ سند و امثال‬ ‫ان در بافت های فرسوده و همچنین برون رفت از‬ ‫معضالت موجود در این مناطق الیحه فوق به شورای‬ ‫شهر ارسال شد‪.‬‬ ‫در راستای این الیحه به شهرداری کرج اجازه داده‬ ‫شد برابر الیحه پیشنهادی نسبت به اعمال ائین نامه‬ ‫تشویقی و تخفیف صدور پروانه ساختمانی تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد در بافت فرسوده و ناکارامد شهری‪ ،‬اقدام و‬ ‫معادل تخفیف های اعمال شده را به عنوان سهم دولت‬ ‫برابر ترتیبات ذکر شده در ماده قانونی در بازه زمانی ‪۲‬‬ ‫سال قید و اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم بر روی گسل های‬ ‫البرز‬ ‫به گفته رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫البرز تاکنون ‪ ۴۲‬محله قدیمی و ناکارامد در این استان‬ ‫شناسایی شده که طرح باز افرینی انها در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪ .‬در مرحله نخست ‪ ۷۴‬واحد مسکونی در قالب‬ ‫مجتمع مسکونی در بافت فرسوده محله نمازی واقع در‬ ‫حاشیه میدان شهید فهمیده کرج ساخته می شود‪.‬‬ ‫اتمام حجت استاندار البرز‬ ‫استاندار البرز به تازگی در نشستی با موضوع بازافرینی‬ ‫بافت های فرسوده با یاداوری اهمیت نوسازی حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت فرسوده و غیر مقاوم در این استان‬ ‫‪ ،‬دستگاه های اجرایی را مکلف به اسان سازی مسیر‬ ‫برای تسریع در تحقق این امر کرد‪.‬‬ ‫مجتبی عبدالهی افزود‪ :‬دستگاه های مربوطه به ویژه‬ ‫شهرداری ها در بازسازی‪ ،‬احیا و ساماندهی بافت های‬ ‫ناکارامد شهری باید به جد وارد عمل شوند چراکه گذر‬ ‫زمان و بروز حوادث احتمالی می تواند هزینه هنگفتی‬ ‫را بر مردم تحمیل کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید مشوق مردم و سازندگان‬ ‫مسکن در بافت های فرسوده باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬دستگاه‬ ‫های مربوطه به ویژه شهرداری در بازسازی‪ ،‬احیا و‬ ‫ساماندهی بافت های ناکارامد شهری باید به جد وارد‬ ‫عمل شوند چراکه گذر زمان و بروز حوادث احتمالی‬ ‫می تواند هزینه هنگفتی را به مردم و شهر وارد کند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار بافت غیرمقاوم بر روی گسل های‬ ‫البرز‬ ‫استاندار البرز از دفاتر تسهیلگری استان خواست‬ ‫خانه به خانه و محله به محله با مردم وارد گفت وگو‬ ‫شوند و اهالی بافت های ناکارامد شهری را از ضرورت‬ ‫ساماندهی و احیای منازل اگاه کنند‪ .‬شورای اسالمی‬ ‫شهر به ویژه در کالنشهر کرج باید مصوبه ای در‬ ‫خصوص اعطای پروانه ساخت رایگان در این مناطق‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫عبدالهی ادامه داد‪ :‬باید مشوق های ویژه ای برای‬ ‫بازسازی و احیا در نظر بگیریم تا مردم ترغیب شوند؛‬ ‫همچنین سازمان نظام مهندسی نیز باید در راستای‬ ‫همراهی و حمایت از این امر طرح و برنامه ارائه دهد و‬ ‫تخفیف های ویژه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫استاندار البرز از شهرداری ها و شوراهای اسالمی شهر‬ ‫خواست تا مشوق هایی مانند پروانه ساخت رایگان و‬ ‫تسهیالت ویژه برای ساماندهی بافت های فرسوده برای‬ ‫مردم و انبوه سازان در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫شهرداری ها باید با کمک انبوه سازان و دفاتر‬ ‫تسهیلگری در بافت های ناکارامد شهری نسبت به‬ ‫اگاه سازی مردم از مخاطرات این بافت ها اقدام کنند؛‬ ‫همچنین شهرداری ها و مدیران مربوطه باید طرح‬ ‫کامل و جامعی برای ساماندهی بافت های فرسوده‬ ‫استان ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضرورت دارد تمام ساخت و ساز ها به صورت‬ ‫مرحله به مرحله با تایید نظام مهندسی استان صورت‬ ‫گیرد ؛ به هر نحو ممکن باید از ساخت و سازهای‬ ‫غیرمجاز و غیراصولی در استان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫عبدالهی با بیان اینکه ضرورت دارد مردم ساکن در‬ ‫بافت های فرسوده و سازندگان را وارد عمل کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سازمان نظام مهندسی نیز باید در راستای‬ ‫همراهی و حمایت از این امر طرح و برنامه ارائه دهد و‬ ‫تخفیف های ویژه در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫همانطور که در باال ذکر شد البرز به عنوان منطقه ای‬ ‫پرتراکم به لحاظ جمعیتی و کم وسعت روی گسل‬ ‫های خطرناک زلزله قرار دارد که وجود بافت های‬ ‫فرسوده در این استان خود خطری بالقوه به شمار می‬ ‫رود‪.‬بازافرینی و ساماندهی بافت های فرسوده در قالب‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن با ارائه تسهیالت و مشوق‬ ‫های الزم می تواند به سال ها دغدغه مردم و مسووالن‬ ‫محلی در این خصوص پایان دهد‪.‬سکونت بیش از‬ ‫یک میلیون نفر در بافت های فرسوده و ناکارامد البرز‬ ‫اهمیت این موضوع را دوچندان کرده و انتظار می رود‬ ‫هر چه سریع تر پرونده این بافت ها دنبال و به سرمنزل‬ ‫مقصود برسد‪.‬‬ ‫تامین امکانات و زیر ساخت ها در کنار ساماندهی‬ ‫معابر و خیابان ها در بافت های غیر مقاوم و قدیمی‬ ‫گام موثری برای ایمن سازی ‪ ،‬تغییر سیمای شهری و‬ ‫عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫اینک ساکنان بافت های غیر مقاوم و فرسوده در‬ ‫انتظار اقدام عاجلی هستند که بتواند انها را از وضعیت‬ ‫نامطلوب سکونت به شرایط برابر با محله های برخوردار‬ ‫برساند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مالقات دادستان تهران با ‪ ۱۱۵‬نفر از خانواده های معترضان ‪ ۲‬ماه اخیر‬ ‫دادستان عمومی و انقالب تهران در برنامه هفتگی مالقات مردمی دادسرا‪ ،‬به درخواست ها‬ ‫و مشکالت حقوقی و قضایی ‪ ۱۱۵‬نفر از شهروندان به ویژه خانواده های معترضان ‪ ۲‬ماه اخیر‬ ‫رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضایی‪ ،‬علی صالحی و معاونان ستادی و قضایی وی در‬ ‫دیدار چهره به چهره با متقاضیان‪ ،‬از نزدیک در جریان درخواست ها و مشکالت مردم به ویژه‬ ‫خانواده های معترضان ‪ ۲‬ماه اخیر قرار گرفت و دستور رسیدگی های الزم را صادر کرد‪.‬‬ ‫برنامه مالقات مردمی دادستانی تهران‪ ،‬در راستای سیاست های قوه قضاییه و برنامه های‬ ‫عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئوالن قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع‪ ،‬صبح‬ ‫روز چهارشنبه هر هفته با حضور دادستان و معاونان وی در ساختمان مرکزی دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب تهران برگزار می شود‪.‬این برنامه با هدف نظارت دادستانی بر عملکرد‬ ‫دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم برگزار می شود و متقاضیان می توانند با مراجعه‬ ‫به ساختمان مرکزی دادسرا و دریافت نوبت با دادستان تهران مالقات کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه یکم اذر در نشست خبری گفت که‬ ‫تاکنون یکهزار و ‪ ۱۱۸‬فقره پرونده در دادسرای عمومی و انقالب تهران به صدور کیفرخواست‬ ‫منتج شده و در جریان رسیدگی قرار دارد‪.‬‬ ‫سالجقه‪ :‬تخریب کنندگان‬ ‫محیط زیست باید تاوان بدهند‬ ‫ایران در تولید دانش‬ ‫طب سنتی رتبه چهارم دنیا را دارد‬ ‫تنوع زیستی کشور به حداقل هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬محیط زیست‬ ‫کشور بسیار شکننده است بنابراین تخریب کنندگان ان باید تاوان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار محیط زیست ایرنا‪ ،‬علی سالجقه روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه‬ ‫بیستمین نمایشگاه محیط زیست افزود‪ :‬سه کشور چین‪ ،‬هند و امریکا ‪ ٨٠‬درصد گازهای‬ ‫گلخانه ای دنیا را تولید می کنند و ایران رتبه دهم را دارد؛ شاید سهم ما کم باشد اما‬ ‫اکوسیستم کشور بسیار شکننده است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬چندی پیش از یکی از معادن کشور بازدید داشتم که حجم انبوهی‬ ‫از خاک را زیر و رو می کرد این در حالی است که بخش زیادی از محیط زیست منطقه‬ ‫اسیب دیده بود و گونه های جانوری بسیاری از منطقه متواری شده بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با یک براورد سرانگشتی‪ ،‬می توان متوجه شد که ارزش این گونه ها چقدر‬ ‫زیاد است؛ به طوری که قیمت یک عدد از این گونه های جانوری در ایران ‪ ١٧‬هزار دالر‪،‬‬ ‫پاکستان ‪ ۶۵‬هزار دالر و اروپا ‪ ١١٠‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫سالجقه به کاپ ‪ ٢٧‬اشاره کرد و گفت‪ :‬دنیا به این سمت رفته که در سال ‪ ٢٠٢۶‬مالیات‬ ‫کربن را در مرزها بگیرد و تا سال ‪ ٢٠۵٠‬کربن را به صفر برساند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬قرار بود کشورهای توسعه یافته ساالنه ‪ ١٠٠‬میلیارد دالر به صندوق سبز‬ ‫واریز کنند اما در مدت ‪ ۶‬سال گذشته فقط ‪ ۴٠‬میلیارد دالر واریز شده است‪.‬‬ ‫سالجقه تاکید کرد‪ :‬اکنون دیگر زمان الوده کردن محیط زیست و در رفتن‪ ،‬گذشته است‬ ‫دیگر مردم م با امضای تفاهم نامه و نشست قانع نمی شوند می خواهند نتیجه را ببینند‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت‪ :‬اکنون در حال‬ ‫ارزش گذاری محیط زیست در کشور هستیم و این اقدام در ‪ ۶‬استان اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال خوب صنعتگران از نمایشگاه گفت‪ :‬صنایع اعالم کردند که در‬ ‫حال گذر از مرحله سنتی به مرحله فناورانه هستند که عبور از ان مرحله‪ ،‬به طور قطع به‬ ‫حفظ محیط زیست کمک خواهد کرد‪ .‬سازمان محیط زیست هم در بخش پایش مناطق‬ ‫چهارگانه مصمم است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬هر کجا علم و فناوری وارد بحث شد‪ ،‬محیط زیست‬ ‫ارتقا یافت‪ .‬می توانیم با علم‪ ،‬مشکل کم ابی و گرد وغبار را حل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در تولید دانش در حوزه طب سنتی‪ ،‬رتبه چهارم دنیا را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وبدا‪ ،‬نفیسه حسینی یکتا در نشست «طرح ادغام اموزه‬ ‫های طب ایرانی در نظام سالمت کشور» افزود‪ :‬از سال ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۵‬میالدی شاهد‬ ‫رشد ‪ ۴۰۰‬درصدی روند انتشار مقاالت ایران در حوزه طب سنتی در سطح جهان بودیم؛‬ ‫به نحوی که اکنون ایران رتبه چهارم علمی دنیا پس از چین‪ ،‬هند و امریکا را دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در زمینه طب سنتی و مکمل دارای مرجعیت‬ ‫علمی در جهان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬درس ‪ ۲‬واحدی طب سنتی برای رشته های پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬مامایی‪ ،‬پرستاری‪ ،‬داروسازی و تغذیه در هشت دانشگاه و ‪ ۱۳‬گروه اموزشی‬ ‫علوم پزشکی در سطح کشور ارائه می شود‪.‬مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت‬ ‫بهداشت با اشاره به برنامه های خوبی که از سال ‪ ۹۳‬در شهرستان اردکان استان یزد‬ ‫در زمینه طب سنتی انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این برنامه ها موجب ارتقای ‪ ۳۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫درصدی در شاخص های سطح زندگی مردم منطقه شده است‪.‬‬ ‫حسینی یاداور شد‪ :‬هدف کلی از ادغام اموزه های طب ایرانی در سطح یک نظام سالمت‬ ‫کشور‪ ،‬افزایش سطح سواد سالمت مردم و توسعه سبک زندگی سالم برای کاهش بار‬ ‫بیماری های غیرواگیر است و اموزش سبک زندگی مطابق اموزه های ششگانه طب سنتی‬ ‫در گروه هدف که جمعیت باالی ‪ ۶‬سال کشور را شامل می شود‪ ،‬انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬روش های عجیب و غریب که گاهی ارائه می شود در چارچوب طب‬ ‫ایرانی و سنتی نمی گنجد‪ .‬طب سنتی ایرانی بر اساس منابع نوشتاری و انتقال نسل به‬ ‫نسل در چارچوب تعریف سازمان بهداشت جهانی یک مکتب است که این مکتب از طرف‬ ‫این سازمان نیز به رسمیت شناخته شده است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬مطابق دیدگاه سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬طب سنتی مجموعه علوم و تجربیات نظری و عملی است که به اشکال‬ ‫مختلف دارویی‪ ،‬برای حفظ سالمتی و پیشگیری‪ ،‬تشخیص و درمان بیماری ها بکار می رود‬ ‫و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر در یک منطقه جغرافیایی انتقال‬ ‫می یابد و قابلیت روزامد شدن با حفظ چارچوب های اساسی را دارد‪.‬‬ ‫معاونمحیطزیستطبیعیوتنوعزیستیسازمانحفاظتمحیطزیستگفت‪:‬اعتبارحوزه‬ ‫طبیعیوتنوعزیستیکشوردرسال‪ ۱۴۰۱‬حدود‪ ۳۳۹‬میلیاردتومانبوددرحالیکهباتوجه‬ ‫به گستردگی تنوع زیستی کشور این حوزه حداقل هزار و‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬نیاز دارد‪.‬ایران با توجه به اقلیم متنوعی که دارد در زمینه تنوع زیستی و حیات وحش‬ ‫بسیار غنی و گسترده است‪ ،‬بر این اساس حدود‪ ۳۲‬میلیون هکتار از عرصه های کشور تحت‬ ‫مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد که از این میزان‪ ۱۹‬میلیون هکتار در قالب‬ ‫مناطق چهارگانه و‪ ۱۳‬میلیون هکتار جزو عرصه های شکار ممنوع است که سازمان موظف‬ ‫است به طور مداوم در این عرصه ها گشت زنی داشته باشد و از تمام تنوع زیستی موجود در‬ ‫انمحافظتکند‪.‬حفاظتازاینمیزانعرصهطبیعینیازبهاعتبارمناسبیدارداماباتوجهبه‬ ‫اهمیتحفظمحیطزیستومولفههایزیستیاناعتبارچندانیبهاینبخشاختصاصنمی‬ ‫یابدبهطوریکهکفافنیازهایاینبخشرانمیکندوبرایهمینبخشزیادیازبرنامههای‬ ‫حفاظتی‪ ،‬مقابله با افات‪ ،‬تصرفات و اتش سوزی ها روی زمین می ماند‪.‬معاون محیط زیست‬ ‫طبیعیوتنوعزیستیسازمانحفاظتمحیطزیستدراینبارهبهخبرنگارمحیطزیستایرنا‬ ‫گفت‪:‬سازمانحفاظتمحیطزیستدرحوزهطبیعتوتنوعزیستیوظایفگستردهایدارد‬ ‫وانچهکهتحتعنواناعتبارسازمانمصوبشدهساالنهدرصدناچیزیبهاناضافهمیشودو‬ ‫همان میزان مبنای کار قرار می گیرد این در حالی است که این مبلغ به هیچ وجه با ان چیزی‬ ‫که قانونا جزو وظایف سازمان محیط زیست است‪ ،‬همخوانی ندارد‪ ،‬سازمان باید در حدود‪۳۲‬‬ ‫میلیون هکتار از عرصه های کشور به طور مداوم گشت و کنترل داشته باشد‪ ،‬یعنی حدود‪۱۹‬‬ ‫میلیونهکتارمناطقچهارگانهو‪ ۱۳‬میلیونهکتارمناطقشکارممنوعمااست‪.‬حسناکبری‬ ‫افزود‪:‬درکناررسیدگیبهمسائلیمانندپوششگیاهی‪،‬اتشسوزی‪،‬مقابلهباافات‪،‬تصرفاتو‬ ‫حفاظت از حیات وحش نیز بر عهده ما است‪ ،‬مدیریت این عرصه ها و مدیریت گونه هایی که‬ ‫قبالاسیبدیدهاندنیزجزووظایف سازمان محیطزیستاست‪،‬همچنینحفاظتازحیات‬ ‫وحش و گونه های جانوری در خارج از این مناطق نیز بر عهده سازمان است‪ ،‬از یک پرنده در‬ ‫پارکداخلیکشهرگرفتهتاگونههاییکهدردورتریننقاطزیستگاههایکشورزندگیمی‬ ‫کنند‪،‬نیازبهحفاظتومدیریتدارد‪.‬‬ ‫قیمت مرغ منجمد‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان شد‬ ‫معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه قیمت مرغ‬ ‫منجمد را افزایش داده ایم تا تقاضا به مرغ گرم هدایت شود‪ ،‬گفت‪ :‬ظرف یکی‬ ‫دو روز اینده تصمیماتی در رابطه با خرید مرغ مازاد گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین دماوندی نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجوز واردات هیچ مرغی از سال گذشته صادر نشده و به دلیل اینکه در سال‬ ‫گذشته شرایط عرضه مرغ بسیار نابسامان بود و به هر حال در جهت تنظیم بازار‬ ‫دولت موظف بود که مقادیر کمبود مرغ را با واردات تامین کند این مجوز سال‬ ‫گذشته صادر شد و البته عدد ان هم اصالح شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬رویکرد ما تولیدات‬ ‫داخلی بود و برهمین مبنا هم مجوز صادرات توسط وزارت جهادکشاورزی داده‬ ‫نشد یا مجوزهایی که داده شد کنسل شد‪ .‬معاون امور تولیدات دامی وزارت‬ ‫جهادکشاورزی در خصوص مرغ های منجمد در بازار نیز گفت‪ :‬فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای ماه های پیش مقادیری مرغ دریافت کردند و در سردخانه ها موجود‬ ‫است و به صورت محدود عرضه می شود‪ .‬همچنین قیمت مرغ منجمد را اصالح‬ ‫کردیم و افزایش دادیم که تقاضا به مرغ گرم هدایت شود‪ .‬بنابراین هم عرضه این‬ ‫مرغ را محدود کردیم و هم قیمت ان را به ‪ ۵۰‬هزارتومان افزایش دادیم‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت تولید جوجه یکروزه نیز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬برای ابان ماه ‪ ۱۰۹‬میلیون جوجه ریزی صورت گرفته و از حدود ‪ ۱۹۰‬روزی‬ ‫که از اجرای طرح اصالح ساختار اقتصادی در زیر بخش دام و طیور می گذرد با‬ ‫رویکرد جدیدی مواجه شده ایم‪ .‬عبور از فضای ارز ترجیحی به نیمایی‪ ،‬مبنای‬ ‫تولید‪ ،‬تقاضا برای محصوالت صنعت طیور مدل های جدیدی را می طلبد که به‬ ‫سرعت این اصالحات الزم را انجام دادیم‪ .‬همچنین در ارتباط با تولید جوجه‬ ‫مکانیزم های کنترلی نیز اعمال شده است‪.‬دماوندی نژاد با اشاره به اینکه دولت‬ ‫از سویه مرغ ارین حمایت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بر همین اساس خرید مرغ ارین را در‬ ‫دستور کار داریم‪ .‬برای سایر سویه ها نیز وزارت جهاد پیگیری های الزم را انجام‬ ‫داده است‪ .‬در ستاد تنظیم بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم مصوبه الزم‬ ‫را اخذ کنیم و برای سایر سویه ها نیز این خرید اتفاق بیفتد‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫تولیدکنندگان و زنجیره های بزرگ گوشت اجازه دادیم که گوشت مرغ تولیدی‬ ‫را ذخیره کنند‪ ،‬زیرا از ما درخواست کرده بودند که اجازه ذخیره سازی را به انها‬ ‫بدهیم تا پایان سال بتوانند ان را عرضه کنند‪.‬معاون وزیر جهادکشاورزی در‬ ‫ادامه گفت‪:‬ظرف یکی دو روز اینده تصمیمات جدیدی در ارتباط با جمع اوری‬ ‫سایر سویه ها مرغ تولیدی گرفته خواهد شد و پیگیر ان هستیم که محقق شود‪.‬‬ ‫دماوندی نژاد افزود‪:‬برای جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار‪ ،‬سویه ارین بدون‬ ‫هیچ منعی صادرات ازاد است‪ .‬در ارتباط با سایر سویه ها هم منعی نداریم اما به‬ ‫علت قیمت تمام شده که در کشور ما باالتر است امکان صادرات برای همه فراهم‬ ‫نیست‪.‬وی در پایان گفت‪:‬سیاست های حمایتی ما دوجانبه و در جهت حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است‪ .‬قطعا با جمع اوری مرغ مازاد قیمت مرغ‬ ‫افزایش پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫بهار ‪۱۴۰۲‬؛ اخرین ضرب االجل باند رفت ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫مدیرعامل شرکت زیرساخت و‬ ‫توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور‬ ‫درباره زمان بهره برداری از باند رفت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال گفت که با‬ ‫تامین اقدامات ایمنی‪ ،‬این ازادراه تا‬ ‫بهار ‪ ۱۴۰۲‬این کار زیر ترافیک قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پروژه ازادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال در سال ‪ ۱۳۷۳‬به تصویب شورای‬ ‫عالی معماری و شهرسازی رسید و‬ ‫عملیات اجرایی ان از سال ‪ ۱۳۷۶‬اغاز‬ ‫شده و تاکنون فاز اول و چهارم این محور‬ ‫ازادراهی ‪ ۳۲‬کیلومتر و ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫افتتاح شده و در حال بهره برداری است‪.‬‬ ‫از فاز دوم این ازادراه نیز تاکنون تونل‬ ‫البرز به عنوان طوالنی ترین تونل کشور به‬ ‫طول بیش از شش کیلومتر به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪ .‬پس از تکمیل فاز دو‪ ،‬فاز‬ ‫سوم ازادراه تهران‪-‬شمال باقی می ماند که‬ ‫از پل زنگوله در ابتدای استان مازندران‬ ‫اغاز شده و به طول ‪ ۴۷‬کیلومتر ادامه پیدا‬ ‫کرده و در سه راهی دشت نظیر به فاز‬ ‫چهارم این ازادراه متصل می شود‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫در عین حال باند غربی منطقه دو ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال اکنون در مراحل پایان است‬ ‫و اعالم شده که با تامین به موقع منابع‬ ‫اعتباری تا پایان سال مالی ‪ ۱۴۰۱‬اماده‬ ‫بهره برداری می شود‪ .‬عملیات اجرایی باند‬ ‫شرقی نیز تا پایان سال مالی ‪ ۱۴۰۲‬اماده‬ ‫بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫پروز فتاح ‪-‬رئیس بنیاد مستضعفان‪-‬‬ ‫به تازگی درباره میزان پیشرفت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال بیان کرد‪ :‬باند رفت قطعه‬ ‫دوم ازاد راه تهران شمال به پیشرفت‬ ‫فیزیکی ‪ ٨٩‬درصدی رسیده و پیشرفت‬ ‫فیزیکی کل این منطقه ‪ ۶۵‬درصد است و‬ ‫پیش بینی می کنیم با تامین مالی طی سه‬ ‫سال اینده به اتمام برسد‪.‬‬ ‫در این راستا خیراله خادمی ‪-‬مدیرعامل‬ ‫شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کشور‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‬ ‫درباره زمان بهره برداری از باند رفت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫این ازادراه تا پایان سال تمام می شود اما‬ ‫اقدامات ایمنی ازجمله تاسیسات کنترلی‪،‬‬ ‫روشنایی تونل ها‪ ،‬جت فن هایی که باید‬ ‫در تونل ها نصب شود و سیستم های‬ ‫هوشمند‪ ،‬کمی زمان بر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته بدون این اقدامات هم‬ ‫بهره برداری امکان پذیر است‪ ،‬اما تامین‬ ‫ایمنی باالتر‪ ،‬زمان بیشتری می خواهد‪.‬‬ ‫ما تالش می کنیم که تا پایان سال این‬ ‫کار انجام بگیرد اما نمی دانیم می توانیم‬ ‫این ازادراه را در ان زمان زیر ترافیک قرار‬ ‫دهیم یا خیر‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زیرساخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل کشور در پاسخ به‬ ‫اینکه ایا باند رفت تا بهار ‪ ۱۴۰۲‬برای‬ ‫مردم هم قابل استفاده خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا بهار ‪ ۱۴۰۲‬این کار حتما انجام می شود؛‬ ‫حتی ممکن است تا پایان سال هم این‬ ‫اتفاق بیفتد و امیدواریم تا پایان بهمن‬ ‫ماه بتوان راحت از این مسیر عبور کرد‬ ‫اما کار تاسیسات زمان بر و هزینه بر است و‬ ‫خریدهای الزم برای ان باید انجام شود که‬ ‫نیاز به نقدینگی بسیار باال دارد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫پرایدی که می خواست پراید بماند!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اگر فکر کردید که با جمع شدن بساط خط تولید پراید‪ ،‬از شر‬ ‫تبعات و اسیب های پراید خالص شدیم زهی خیال باطل ‪ ...‬چرا‬ ‫که در این سال ها کلی پراید تولید و به وقل رئیس پلیس راهور تا‬ ‫بیست سال دیگر هم درگیر این خودرو هستیم‪ .‬فلذا امروز گفتیم‬ ‫یادی از گذشته کنیم و خاطره ای از یک پراید غنی شده با امکانات‬ ‫و اپشن های بروز نقل کنیم!‬ ‫کیسه های هوا و گرمکن صندلی ها کمی اذیتش می کردند‪ .‬یعنی‬ ‫هنوز به انها عادت نکرده بود‪ .‬ترمز های ‪ ، ABS , Ebd‬کامپیوتر‬ ‫سفری‪ ،‬ال سی دی راننده و سرنشینان عقب‪ ،‬کروز کنترل تطبیق‬ ‫پذیر با فرمان نیمه خودکار و سیستم ترمز در هنگام شناسایی عابر‬ ‫پیاده‪ ،‬سیستم تعلیق کنترل رانندگی جادویی(‪ ،)MRC‬سیستم‬ ‫تیونینگ‪ ،‬سیستم ذخیره سوخت استارت‪ /‬استاپ و سایر اپشن‬ ‫های دیگر هم دست کمی از بقیه اپشن ها نداشتند و چون به زور‬ ‫در خودرو زورچپان کرده بودند‪ ،‬تحمل شان چندان برایش راحت‬ ‫نبود‪ .‬اما چاره ای نداشت و مجبور بود برای توجیه افزایش قیمت‬ ‫انها را تحمل کند‪ .‬باالخره روز موعود فرارسید و مراحل نهایی تولید‬ ‫و کنترل کیفیت(!) را پشت سر گذاشت و از کارخانه بیرون امد‪.‬‬ ‫به اولین نمایشگاه اتومبیل رفت‪ .‬نمایشگاه دار نگاهی به ماشین‬ ‫کرد و گفت‪« :‬چرا ارم پراید رو خودت چسبوندی؟» پراید با‬ ‫تعجب گفت‪« :‬من پرایدم‪ .‬به نظرت باید ارم پیکان می چسبوندم؟!‬ ‫»نمایشگاه دار پوزخندی زد و گفت‪« :‬برو پسر جون‪ .‬مثل اینکه‬ ‫حالت زیادی خوبه!» با تعجب از نمایشگاه بیرون امد‪.‬‬ ‫به چند نمایشگاه دیگر هم سر زد ولی انها هم باور نکردند که پراید‬ ‫است‪ .‬کالفه شده بود‪ .‬سر راه به چند تعمیر گاه و صافکاری هم‬ ‫سرک کشید‪ ،‬ولی هیچ کس باور نمی کرد که پراید است‪ .‬با خودش‬ ‫فکر کرد که شاید انها سر به سرش گذاشته اند‪ .‬برای شماره گذاری‬ ‫نزد پلیس راهور رفت‪ .‬اقای پلیس فرم مشخصات را کامل کرد و‬ ‫وقتی نوع خودرو را پرسید و جواب شنید پراید‪ ،‬اخمهایش را در هم‬ ‫کشید و گفت‪« :‬منو مسخره می کنی؟! برو دو هفته دیگه بیا‪ .‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫از پالک خبری نیست‪».‬‬ ‫دیگر کالفه شده بود‪ .‬هیچکس پراید بودنش را باور نمی کرد‪ .‬اما او‬ ‫دوست داشت پراید بماند‪ .‬ناگهان فکری به ذهنش رسید‪ .‬تصمیم‬ ‫گرفت پراید بودنش را ثابت کند‪ .‬اما دو دل بود که نکند اپشن های‬ ‫جدید و به روز‪ ،‬مانع از شناسایی اش شوند‪ .‬به هر حال تصمیمش‬ ‫را گرفت‪ .‬وارد بزرگراه شد و سرعتش را زیاد کرد‪ .‬از چند ماشین‬ ‫سبقت گرفت‪ .‬بی محابا در جاده گاز می داد و جلو می رفت‪ .‬اما‬ ‫ناگهان جاده بدون عالئم هشدار دهنده دو بانده شد و در حالی‬ ‫که داشت از یک پرادو سبقت می گرفت با یک کامیون رخ به رخ‬ ‫شد‪ .‬ترمز های جدید همان اول کار قفل شدند‪ .‬سیستم تیونینگ و‬ ‫افزایش ناگهانی سرعت عمل نکرد و به شدت با کامیون حمل مرغ‬ ‫برخورد کرد‪ .‬محفظه کیسه های هوا باز شدند و کیسه های هوای‬ ‫خالی مثل زبان دوندگان استقامت بیرون افتادند ولی باد نشدند!‬ ‫راننده خاوری که با بار قطعات یدکی خودرو در حال عبور از صحنه‬ ‫تصادف بود به شاگردش گفت‪ :‬پراید رو دیدی؟ سه چهار شقه شده‬ ‫بود‪ .‬گوشهایش تیز شدند‪ .‬با خودش گفت‪« :‬درست شنیدم‪ .‬گفت‬ ‫پراید!؟ شاید اشتباه شنیدم‪ ».‬بعد از چند دقیقه افسر پلیس سر‬ ‫صحنه تصادف رسید‪ .‬بیسیمش را روشن کرد‪« .‬مرکز مستحضر‬ ‫باشید‪ .‬تصادف بین خودروی پراید با یک دستگاه کامیون‪ .‬راننده‬ ‫کامیون سالمه اما از راننده پراید خبری نیست‪ .‬هر چند شاهدان‬ ‫عینی از سبقت پراید هنگام سانحه خبر می دن‪ .‬اما خبری از راننده‬ ‫پراید نیست!» جرثقیل امد و پراید را با خودش برد‪ .‬پراید در حالی‬ ‫که از ان باال به ماشین های عبوری نگاه می کرد خیالش راحت بود‬ ‫که حاال همه به چشم پراید به او نگاه می کنند!‬ ‫سود ‪ ۲۸‬میلیونی خریدار و افزایش‬ ‫درامد ‪ ۱۲۷‬میلیونی خودروساز‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬به عنوان اولین خودروی پرتقاضای خودروسازان‪ ،‬دوشنبه‬ ‫هفته جاری (‪ ۳۰‬ابان ماه) در بورس کاال عرضه شد؛ که با در نظر‬ ‫گرفتن قیمت ها در بازار ازاد و درب کارخانه‪ ،‬خریدار از بورس حدود‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون تومان نسبت به خرید از بازار سود می کند و ایران خودرو‬ ‫محصول خود را قریب به ‪ ۱۲۷‬میلیون تومان بیشتر از قیمت‬ ‫دستوری می فروشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در اخرین روز ابان ماه (دوشنبه)‪ ،‬تعداد ‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه پژو ‪ ۲۰۷‬با میانگین قیمتی ‪ ۳۴۲‬میلیون و ‪ ۸۴۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تومان در حدود یک ساعت رقابت‪ ،‬در بورس کاال معامله شد؛ این در‬ ‫حالی است که قیمت این خودرو همان روز‪ ،‬با قیمتی حدود ‪۴۴۰‬‬ ‫میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شده بود‪.‬‬ ‫در معامالت روز دوشنبه‪ ،‬در حالی قیمت پایه پژو ‪ ۱۸۷ ،۲۰۷‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شده بود که در جریان رقابت تا قیمت ‪ ۳۶۶‬میلیون‬ ‫تومان هم باال رفت که حدودا ً افزایش ‪ ۹۵‬درصدی نسبت به قیمت‬ ‫پایه را نشان می دهد؛ اما در نهایت با احتساب ‪ ۱۳‬درصد مالیات و‬ ‫عوارض و همچنین چهار میلیون و ‪ ۳۷۱‬هزار تومان هزینه ثابت که‬ ‫به مبلغ معامله اضافه می شود‪ ،‬خرید پژو ‪ ۲۰۷‬از بورس کاال به طور‬ ‫میانگین برای خریداران حدود ‪ ۳۹۲‬میلیون تومان تمام شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه تحویل خودروهای عرضه شده در بورس کاال‪ ،‬سه‬ ‫ماهه (‪ ۳۰‬بهمن) است‪ ،‬با احتساب هزینه خواب پول بر مبنای نرخ‬ ‫سود سپرده بانکی (حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان)‪ ،‬می توان گفت خرید‬ ‫این خودرو از بورس کاال حدود ‪ ۲۸‬میلیون تومان برای متقاضیان ان‬ ‫نسبت به بازار سود داشته است‪ .‬این محصول ایران خودرو در حالی‬ ‫در بورس کاال با قیمتی حدود ‪ ۳۹۲‬میلیون تومان به فروش رفت‬ ‫که قیمت ان درب کارخانه‪ ۲۰۹ ،‬میلیون و ‪ ۲۸۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫مصوب شده و در طرح های فروش فوق العاده این گروه صنعتی نیز با‬ ‫همین قیمت عرضه می شود‪ .‬بنابراین ضمن اینکه‪ ،‬خواب سه ماهه‪،‬‬ ‫پول خریدار در این وضعیت یکسان است و تفاوتی ایجاد نخواهد کرد‬ ‫اما ایران خودرو از عرضه هر پژو ‪ ۲۰۷‬دستی در بورس کاال‪( ،‬با توجه‬ ‫به اینکه قیمت خودرو‪ ،‬بدون احساب مالیات و سایر هزینه ها برای‬ ‫خودروساز پرداخت می شود) ‪ ۱۲۶‬میلیون و ‪ ۷۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫بیشتر کسب خواهد کرد‪ .‬که بر این ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه به رقمی ‪۱۲۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۱۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان می رسیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جام جهانی ‪2022‬‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کارشناس فوتبال‪ :‬ترکیب ایران برابر ولز باید سرعتی و هجومی باشد‬ ‫رضا تاج پیشکسوت فوتبال و کارشناس این رشته گفت‪ :‬ترکیب ایران برابر ولز در بازی دوم خود در جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر باید سرعتی و هجومی باشد‪.‬تاج درباره بازی دوم پیش روی ایران با ولز در چارچوب‬ ‫رقابت های جام جهانی‪ ،‬روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود‪ :‬ولز همچون انگلیس تیمی‬ ‫سرعتی است که از کناره های زمین و موقعیت های هوایی نیز بخوبی بهره می برد لذا اتخاذ شیوه مناسب‬ ‫دفاعی برای جلوگیری از گل خوردن و حمالت سرعتی متعدد باید در دستور کار کارلوس کی روش‬ ‫وزیر ورزش‪ :‬مهمترین اوردگاه ما در جام‬ ‫جهانی‪ ،‬دیدار ایران برابر ولز است‬ ‫وزیر ورزش درباره پیش بینی دیدار دوم تیم ایران برابر ولز گفت‪:‬‬ ‫همه تیم ها برای بازی با کیفیت در جام جام جهانی حاضر شدند‬ ‫و برای ایران هم نتیجه بازی اول را متصور نبودیم اما دو فرصت‬ ‫طالیی داریم و مهمترین دیدار با تیم ملی ولز و در واقع مهمترین‬ ‫اوردگاه ما روز جمعه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا‪ ،‬سید حمید سجادی روز‬ ‫چهارشنبه و در حاشیه نشست هیات دولت در گفت و گو با‬ ‫خبرنگاران این اظهارات را بیان کرد و گفت‪ :‬بازیکنان در حال‬ ‫حاضر تمرین مناسب خودشان را دنبال می کنند و بازیکنانی که‬ ‫نیاز به تمرین جدی تر و ویژه داشتند‪ ،‬هم تمرینات خود را زیر نظر‬ ‫کادر فنی برگزار کردند تا روز جمعه چهارم اذرماه در میدان رقابت‬ ‫در دوحه قطر موفق ظاهر شوند‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از وزارت امورخارجه و سفارت ایران در قطر که تیم‬ ‫ملی ایران را تنها نگذاشتند‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که تیم ملی روز‬ ‫جمعه با ارایش جدیدتر در میدان رقابت حاضر شوند‪.‬‬ ‫سجادی ادامه داد‪ :‬برنامه ریزی الزم هم انجام شده است و انشاله‬ ‫حاشیه ای در کار نباشد و شاهد رقابت خوب باشیم‪.‬‬ ‫وزیر ورزش درباره وضعیت «بیرانوند» دروازه بان تیم ملی که در‬ ‫نخستین دیدار برابر تیم ملی انگلیس از ناحیه بینی دچار اسیب‬ ‫شده است گفت‪ :‬اکنون حال روحی وی خوب است اما از این اتفاق‬ ‫ابراز ناراحتی و اعالم کرد که امادگی دارد تا در بازی بعدی حضور‬ ‫یابد‪ .‬البته تصمیم ان بر عهده کادر فنی است و اکنون از نظر‬ ‫روحیه شرایط خوبی دارد‪.‬‬ ‫وزیر ورزش و جوانان که شب گذشته از قطر به تهران بازگشت‪،‬‬ ‫این را گفت که اخرین اطالعات از تیم ملی این است که دیروز تا‬ ‫ساعاتی از شب در خدمت عزیزان در دوحه بودم و تمرین مناسب‬ ‫خودرا انجام می دادند‪ .‬بر اساس نتیجه بازی اول کارد فنی نقاط‬ ‫ضعف و قوت تیم ملی را بررسی کردند تا در بازی روز جمعه به‬ ‫نحو احسن ظاهر شوند‪.‬‬ ‫سجادی به حضور تماشاچیان ایران و تشویق تیم ملی فوتبال در‬ ‫نخستین دیدار برابر تیم ملی انگلیس هم اشاره کرد و گفت که‬ ‫فضای خیلی خوبی در ورزشگاه در دیدار اول بود که امیدواریم در‬ ‫دومین بازی موفق ظاهر شویم‪.‬‬ ‫وی درباره ‪ ۲‬فرصت طالیی پیش روی تیم ملی ایران برابر ولز و‬ ‫امریکا گفت‪ :‬مهمترین بازی با ولز است که اگر نتیجه خوبی کسب‬ ‫نشود و سه امتیاز را از دست بدهیم‪ ،‬فرض بر این است که بازی‬ ‫اخر با امریکا تشریفاتی می شود؛ بنابراین بازی مهم ما روز جمعه‬ ‫است که باید تمام تالشمان را بکنیم تا با بهترین ترکیب از سوی‬ ‫کادر فنی و بهترین روحیه نتیجه خوبی در بازی با ولز بگیریم‪.‬‬ ‫وزیر ورزش ادامه داد‪ :‬اگر مساوی شویم‪ ،‬باید با اما و اگر و نتایج‬ ‫سایر تیم ها در گروه به مصاف امریکا برویم اما ان شااله اگر سه‬ ‫امتیاز را بگیریم‪ ،‬امیدواریم که مقابل امریکا هم خیلی خوب بازی‬ ‫کنیم‪.‬سجادی درباره احتمال بُرد برابر امریکا گفت‪ :‬چرا که نه؛ اگر‬ ‫تیم ملی خودش باشد و ان کیفیت عملکرد که سرمربی تیم از انها‬ ‫انتظار دارد‪ ،‬برنده از زمین خارج می شویم‪.‬‬ ‫وزیر ورزش و جوانان درباره برخی حاشیه ها در سکوهای ورزشگاه‬ ‫در بازی اول ایران گفت‪ :‬در حال هماهنگی برای ورود تماشگران‬ ‫ایرانی به بازی بودیم‪ ۵ .‬دقیقه بعد از ورود من به ورزشگاه بازی‬ ‫شروع شد‪ .‬اقای نبی به من گزارش داد قبل از شروع بازی‬ ‫برای کمتر از یک دقیقه از سکوها مزاحمت هایی ایجاد و حرف‬ ‫های غیرورزشی بیان شد‪ .‬در حین بازی هم دو بار این ادبیات‬ ‫غیرورزشی را شنیدیم که ارتباطی به بازی نداشت‪ .‬اختالف هایی‬ ‫پیش امده و پرچم هایی نصب کرده بودند که خود تماشاگران با‬ ‫هم درگیر شده بودند‪.‬‬ ‫سجادی اضافه کرد‪ :‬مسئوالن انتظامی هم رفتند انجا را سامان‬ ‫دادند‪ .‬صدا که پخش شده بود‪ ،‬عده ای فکر کردند در حال اهانت‬ ‫به تیم ملی هستند‪ ،‬اما اینگونه نبود و در مجموع فضای ورزشگاه‬ ‫حتی از بازی های داخلی بهتر کنترل شده بود‪.‬‬ ‫ادو‪ :‬بازی با پرتغال دغدغه بزرگی نیست‬ ‫سرمربی تیم ملی غنا گفت‪ :‬دیدار برابر پرتغال دغدغه بزرگی برای‬ ‫ما نیست و ما از همه موقعیت ها برابر این تیم استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اتو ادو در نشست خبری پیش از دیدار با پرتغال‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬توانایی این را داریم تا برابر پرتغال با قابلیت بازی‬ ‫کنیم‪ .‬اماده و شجاع هستیم و با اعتماد به نفس می توانیم خوب‬ ‫دفاع کنیم‪.‬سرمربی تیم غنا گفت‪ :‬برای من دیدار برابر پرتغال‬ ‫دغدغه بزرگی نیست و خوشحالم که با انها بازی می کنیم‪.‬‬ ‫بازیکنان ما خیلی خوب هستند و غنا از تمام موقعیت ها استفاده‬ ‫می کند‪.‬در ادامه نیز اندرو ایو کاپیتان تیم ملی غنا در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا حاشیه های ایجاد شده برای رونالدو و تاثیر ان بر‬ ‫تیم ملی پرتغال به نفع تیم ملی غنا است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫ما مهم نیست که چه اتفاقی در تیم ملی پرتغال می افتاد‪ .‬بازیکنان‬ ‫این تیم حرفه ای هستند اما ما به خودمان باور داریم و می توانیم‬ ‫این دیدار را برای انها سخت کنیم‪.‬وی یاداور شد‪ :‬در این جام‬ ‫جهانی شگفتی های زیادی در حال رخ دادن است و باید برای ان‬ ‫اماده باشیم‪ .‬ما برای دیدار برابر پرتغال اماده هستیم و فرتر از‬ ‫انچه تصور می کنید‪ ،‬بازی می کنیم‪.‬‬ ‫اسکوبار‪ ،‬داور دیدار ایران و ولز شد‬ ‫داور اهل کشور گواتماال قضاوت دیدار ایران و ولز را در چارچوب‬ ‫هفته دوم دور گروهی رقابت های جام جهانی به عهده خواهد‬ ‫داشت‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬با تصمیم مسئوالن برگزاری مسابقات جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬ماریو اسکوبار‪ ،‬داور اهل کشور گواتماال قضاوت دیدار‬ ‫تیم های ایران و ولز را در چارچوب هفته دوم دور گروهی در گروه‬ ‫دوم را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫کالب ولز از ترینیداد و توباگو و خوان کارلوس مورا از کاستاریکا‬ ‫کمک های اسکوبار هستند‪.‬این مسابقه روز جمعه از ساعت ‪۱۳:۳۰‬‬ ‫دقیقه به وقت تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرمربی کشورمان باشد‪.‬وی با بیان اینکه نباید بازی دفاعی محض را رو در روی این حریف داشته باشیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این صورت ممکن است نتیجه بدی در انتظار ایران باشد‪.‬این کارشناس اصفهانی فوتبال با اشاره‬ ‫به مسابقه تیم های ولز و امریکا که با نتیجه یک بر یک پایان یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هر ‪ ۲‬حریف نشان دادند‬ ‫که قوی و منسجم هستند و بازی سرعتی و زیبایی را به نمایش گذاشتند بنابراین ما نیز برای این تیم ها و‬ ‫بخصوص حریف اروپایی باید با چیدمان منطقی و سرعتی پای به میدان بگذاریم‪.‬تاج درباره شکست ایران‬ ‫در مصاف نخست اظهارداشت‪ :‬به نظر می رسد بازیکنان در دیدار با انگلیس شرایط روحی خوبی مناسبی‬ ‫نداشتند و امیدواریم این وضعیت جبران شده باشد و در مدت باقی مانده نیز با روحیه مناسب برای رویارویی‬ ‫با حریف بعدی اماده شوند‪.‬وی درباره دیدار عربستان و ارژانتین که با شگفتی سازی و پیروزی ‪ ۲‬بر یک تیم‬ ‫اسیایی به پایان رسید نیز گفت‪ :‬عربستان بازی بسیار خوب و جذابی به نمایش گذاشت و در تله افساید‬ ‫گیری بخوبی عمل کرد‪ ،‬ما نیز توانایی زیادی داریم و با تالش و چیدمان خوب می توانیم موفق ظاهر شویم‪.‬‬ ‫گردوخاک سانتوس علیه ‪CR7‬؛ «درباره پرتغال حرف می زنیم نه تیم ملی رونالدو»‬ ‫سرمربی تیم ملی پرتغال گفت‪ :‬پرتغال‬ ‫اماده است و جدایی کریستیانو‬ ‫رونالدو از منچستر‪ ،‬ما را تحت الشعاع‬ ‫قرار نمی دهد‪ .‬برای دیدار با غنا درباره‬ ‫تیم ملی پرتغال صحبت می کنیم‪ ،‬نه‬ ‫تیم ملی رونالدو!‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فرناندو سانتوس در‬ ‫نشست خبری پیش از دیدار برابر غنا‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حواس تیم ملی پرتغال با‬ ‫ماجرای جدایی سخت کریستیانو رونالدو از‬ ‫منچستریونایتد پرت نمی شود‪ .‬موضوعی که‬ ‫در هیچ لحظه ای مطرح نشده و روی تیم‬ ‫اثر نمی گذارد‪ .‬پرتغال اماده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به اولین بازی فکر کنیم‪.‬‬ ‫ما دیگران را شگفت زده و بسیار متفاوت‬ ‫بازی می کنیم‪ .‬تیم ما بسیار قدرتمند است‬ ‫و همه بازیکنان در رویدادهای بزگی بازی‬ ‫کردند و تکنیکی هستند‪.‬‬ ‫وی درباره رونالدو گفت‪ :‬مکالمه های‬ ‫متفاوتی داشتیم و نمی توانیم بگوییم که‬ ‫تنها یک اسطوره وجود دارد‪ .‬یک هدف‬ ‫داریم و می خواهیم هیجان و شادی برای‬ ‫مردم پرتغال بیاوریم‪ .‬قابل پیش بینی‬ ‫نیستیم و این قابلیت را داریم تا به خوبی‬ ‫بازی را سازماندهی کنیم‪ .‬نمی خواهیم‬ ‫اشتباهات احمقانه را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی پرتغال عنوان کرد‪:‬‬ ‫تیم های افریقای غیرقابل پیش بینی و‬ ‫با استعداد هستند‪ .‬می توانیم ببینیم که‬ ‫عربستان چگونه ارژانتین را شکست داد‬ ‫و فکر نمی کردیم چنین نتیجه ای رقم‬ ‫بخورد‪ .‬جاه طلب هستم و می گویم که‬ ‫جام را می بریم‪ .‬باور داریم که می توانیم‬ ‫عالی بجنگیم و بهترین خود را به نمایش‬ ‫بگذاریم‪.‬در ادامه این نشست برونو فرناندز‪،‬‬ ‫ستاره جوان پرتغال نیز اظهار داشت‪ :‬درباره‬ ‫حواشی ایجاد شده درباره رونالدو‪ ،‬احساس‬ ‫ناراحتی نمی کنم و مجبور نیستم طرفی‬ ‫را انتخاب کنم‪ .‬بازی با رونالدو یک امتیاز‬ ‫است‪ .‬می دانیم که هیچ چیز برای همیشه‬ ‫ماندگار نیست‪ .‬کریس و من و همه ما روی‬ ‫جام جهانی تمرکز کردیم و می دانیم چقدر‬ ‫مهم است تا به قهرمانی برسیم‪ .‬بازیکنان از‬ ‫نظر بدنی خیلی اماده هستند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با رونالدو در تیم ملی و‬ ‫باشگاه بازی کردیم و کریستیانو همیشه‬ ‫برایم قابل احترام و بازی با او برایم یک‬ ‫رویا بود و او را می پرستیدم‪ .‬کریستیانو‬ ‫تصمیم متفاوتی برای زندگی خود گرفته‬ ‫و باید به ان احترام بگذاریم‪ .‬می دانیم که‬ ‫این تصمیم برای او سخت بود‪ .‬کریس‬ ‫قابلیت های بسیار و حس شوخ طبعی باالیی‬ ‫دارد و می تواند در هر لحظه ای بخندد‪.‬‬ ‫می دانم که مصاحبه هایش هیچ تاثیری‬ ‫در تیم ملی ندارد‪.‬دیدار تیم ملی پرتغال‬ ‫و غنا امروز(پنجشنبه) ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬دقیقه‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در این گروه تیم های کره‬ ‫جنوبی و اروگوئه نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫ماسکی برای جنگجوی تائه گوک؛ سون چطور به این روز افتاد؟‬ ‫همزمان با تالش جنگجویان تائه گوک‬ ‫برای صعود از مرحله گروهی جام‬ ‫جهانی ‪ ۲۰۲۲‬در گروه ‪ ،H‬سون‬ ‫هیونگ مین‪ ،‬ستاره کره جنوبی با‬ ‫ماسک محافظ صورت پا به زمین‬ ‫مسابقات خواهد گذاشت اما چرا؟‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهاجم تیم فوتبال‬ ‫تاتنهام به رغم شکستگی استخوان صورت‬ ‫در اطراف چشم چپش در جریان دیدار‬ ‫این تیم برابر مارسی در لیگ قهرمانان‪ ،‬در‬ ‫نبرد با زمان برای رسیدن به مرز امادگی‪،‬‬ ‫پیروز شد‪.‬‬ ‫ستاره ‪ ۳۰‬ساله کره ای در نتیجه این‬ ‫حادثه مجبور به عمل جراحی شد اما بعد‬ ‫از سه هفته استراحت‪ ،‬سون برای پیوستن‬ ‫به ببرهای اسیا در جام جهانی اماده شد‪.‬‬ ‫او در صحنه برخورد شانه به صورت با‬ ‫شانسل امبمبا دچار این شکستگی شد‪.‬‬ ‫او شنبه هفته گذشته به کاروان تیم ملی‬ ‫کشورش اضافه شد و پابلو بنتو‪ ،‬سرمربی‬ ‫کره جنوبی به منظور بحث درباره وضعیت‬ ‫سالمتی سون در دیدار اول برابر اروگوئه‪،‬‬ ‫در تیمش «بایکوت خبری» اعمال کرد!‬ ‫بنتو درباره وضعیت سون گفت‪ :‬باید‬ ‫وضعیت او را به طور روزانه بررسی کنیم‬ ‫و برای برگشت به او زمان بدهیم‪ .‬وقت‬ ‫کافی برای تصمیم گیری داریم و بهترین‬ ‫تصمیم را برای همه خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫سون نیز با اعالم امادگی برای حضور در‬ ‫جام جهانی گفته بود که این جام را از‬ ‫دست نخواهد داد و برای پوشیدن پیراهن‬ ‫تیم ملی کشور زیبایش‪ ،‬لحظه شماری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در صورتی که سون برای بازگشت‬ ‫به روزهای درخشان خود‪ ،‬چند بازی‬ ‫به استراحت نیاز داشته باشد‪ ،‬انگاه‬ ‫جنگجویان تائه گوک می توانند از‬ ‫بازیکنانی همچون هوانگ هی ‪-‬چان‪،‬‬ ‫هوانگ اوی‪-‬جو و یا لی جائه‪-‬سونگ در‬ ‫پست او استفاده کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬هیچ شکی وجود ندارد که‬ ‫سون در گروه سخت کره جنوبی که در‬ ‫ان تیم های پرتغال‪ ،‬اروگوئه و غنا حضور‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند تفاوت را رقم بزند‪.‬‬ ‫بنتو‪ :‬حس من مقابل پرتغال‬ ‫مثل کی روش است‬ ‫سرمربی تیم ملی کره جنوبی گفت‪ :‬شغلم را انجام می دهم و این موضوعی‬ ‫عادی است‪ .‬همان حسی را دارم که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی‬ ‫ایران در جام جهانی گذشته برابر تیم کشورم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پائولو بنتو در نشست خبری پیش از دیدار برابر اروگوئه‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای ما دشوار بود تا به باالترین حد امادگی برسیم اما تیم‬ ‫به باالترین سطح امادگی رسیده است‪ .‬باید در دیدار برابر اروگوئه بهترین‬ ‫باشیم‪ .‬رقابت خوبی به نمایش می گذاریم و سطح کیفی تیم بسیار عالی‬ ‫است و نگران حوادث غیرمنتظره نیستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور در جام جهانی های گذشته برای من بسیار خاطره برانگیز‬ ‫است و االن هم در لحظه های سختی قرار داریم و باید بسیار تالش کنیم‪.‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کره جنوبی در پاسخ به این پرسش که این تیم سه‬ ‫بازیکن مصدوم دارد و ایا هر سه در دیدار برابر اروگوئه بازی می کنند یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬سون می تواند در دیدار فردا بازی کند اما جین سو برای بازی‬ ‫با اروگوئه اماده نیست‪.‬وی همچنین درباره اینکه ایا بازی کردن سون با‬ ‫محافظ صورت ریسک بزرگی نیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این حقیقت که او با‬ ‫محافظ صورت بازی می کند و امری طبیعی نیست‪ ،‬نمی توانم انکار کنم اما‬ ‫این موضوع نمی تواند مانع بازی او در جام شود‪ .‬‬ ‫بنتو اضافه کرد‪ :‬هرچند سون در تمرین در کنار بازیکنان بود و فردا باید‬ ‫ببینیم که وی چگونه می تواند با محافظ بازی کند و امیدوارم به اسانی و با‬ ‫بهترین استراتژی به مصاف حریف برود‪ .‬می دانیم که بعد از مصدومیت سون‬ ‫نمی توانیم خیلی روی او ریسک کنیم‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که چه‬ ‫حسی دارید به عنوان سرمربی قبلی تیم ملی پرتغال در برابر این تیم بازی‬ ‫می کنید؟ گفت‪ :‬شغلم را انجام می دهم و این موضعی عادی است‪ .‬همانطور‬ ‫که کی روش سرمربی تیم ملی ایران در جام جهانی گذشته برابر پرتغال‬ ‫بازی کرد‪.‬تی م کره جنوبی فردا پنجشنبه از ساعت ‪ 16:30‬برابر اروگوئه‬ ‫صف ارایی می کند‪ .‬این تیم در گروه ‪ H‬با تیم های پرتغال‪ ،‬اروگوئه و غنا‬ ‫همگروه است‪.‬‬ ‫شب های فوتبالی بازار سنتی دوحه‬ ‫کری خوانی در سوق واقف‬ ‫دوحه‪ -‬قطر‪ -‬بازار سنتی سوق واقف دوحه‪ ،‬این شب ها تبدیل به محلی برای‬ ‫ُکری خوانی و شادی هواداران کشورهای مختلف تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به دوحه‪ ،‬قطری ها روزهای خاطره انگیزی‬ ‫را تجربه می کنند و برگزاری جام جهانی سبب شده است که این کشور‬ ‫کوچک حاشیه خلیج همیشگی فارس در کانون توجه قرار بگیرد‪ .‬هوادارانی‬ ‫که به قطر امده اند عالوه بر حضور در استادیوم ها و تماشای فوتبال از‬ ‫نزدیک‪ ،‬تجمع شان در خارج از ورزشگاه ها و در مکان های مختلف دوحه‪،‬‬ ‫حال و هوای متفاوتی را به قطر داده است‪ .‬یکی از اماکنی که به محل اصلی‬ ‫تجمع هواداران تیم های مختلف تبدیل شده است‪ ،‬بازار سنتی سوق واقف‬ ‫است‪ ،‬یک بازار قدیمی و سنتی که در محل بازار تجاری صدساله دوحه‬ ‫در کرانه های وادی مشایرب ساخته شده است‪ .‬نمای این بازار قدیمی در‬ ‫پس زمینه افق مدرن دوحه‪ ،‬شاید قیافه دوحه را ناهنجار کند اما با توجه به‬ ‫ساختمان های گِلی‪ ،‬این بازار مظهر دوران باستانی است و کوچه های پرپیچ‬ ‫و خم سوق واقف صحنه ای از زندگی سنتی خیابانی را به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫سوق واقف محبوب ترین مکان برای هم نشینی برای قطری ها به خصوص‬ ‫بعد از غروب است‪ .‬کافه ها تا ساعات اولیه روز باز هستند و خدمات بی پایانی‬ ‫از قهوه عربی‪ ،‬اب میوه های تازه و قلیان با تنباکوی طعم دار انتخابی ارائه‬ ‫می دهند‪ .‬این بازار محبوب دوستداران عتیقه جات از سراسر منطقه‪ ،‬از کفش‬ ‫گرفته تا عتیقه جات و صنایع دستی است‪ .‬این عالوه بر فروش شاهین پرنده‬ ‫محبوب عرب ها و مروارید است‪.‬رستورهای این بازار هم غذاهای مختلف‬ ‫عربی را مانند سمبوسه و برگ انگور شکم پر گرفته تا خورش گوشت و‬ ‫کوفته های شیرین سرو می کنند‪ ،‬اگر غذاهای خیابانی دوست ندارید‪ ،‬تجربه‬ ‫چای کاراک‪ ،‬چای الفتیر‪ ،‬چای الشمس‪ ،‬غذای مخبوس با برنج سنتی در‬ ‫جسره و فحسا (خورشت گوشت ارام پز) را از دست ندهید و در ظروف‬ ‫سفالی که به روش سنتی است و صرف کنید‪.‬بازار سوق‪ ،‬جایی است که‬ ‫می توانید از عطر ادویه جات ترشی جات که از گونی های گونی به مشام‬ ‫می رسد لذت ببرید و طع م کمیاب و متنوع عربی ادویه ها یا ادویه های‬ ‫اسیاب شده مانند زعفران‪ ،‬اویشن‪ ،‬سماق‪ ،‬گل های خشک‪ ،‬لیموی سیاه‬ ‫خشک‪ ،‬انواع بی شماری خرما‪ ،‬عسل‪ ،‬برگ های چای و دانه های قهوه را‬ ‫پیدا کنید‪.‬چنین فضایی سوق واقف دوحه را تبدیل به یکی از بخش هایی‬ ‫در دوحه کرده است که هواداران فوتبال تجربه ان را از دست نمی دهند‪،‬‬ ‫ی مختلف با پیراهن و پرچم‬ ‫جایی که این شب ها‪ ،‬تماشاگرانی از کشورها ‬ ‫کشورشان در حال شادی و تشویق تیم هایشان هستند‪ ،‬صحنه هایی که ان‬ ‫را بازاریان این بازار سنتی برای شاید برای اولین بار تجربه می کنند‪.‬‬ ‫اغاز جام جهانی سبب شده در بسیاری از رستوران ها‪ ،‬مسابقات فوتبال‬ ‫از تلویزیون پخش شود و هواداران فوتبال در گروه های دسته جمعی به‬ ‫تماشای بازی ها بنشینند‪.‬سه شنبه شب یکی از شب های ویژه بازار سوق‬ ‫واقف بود‪ ،‬شبی که پس از پیروزی عربستان برابر ارژانتین‪ ،‬هواداران سعودی‬ ‫در کنار کشورهای دیگر‪ ،‬این بازار را روی سرشان گذاشته بودند و در طول‬ ‫پیاده روی در این بازار‪ ،‬سعودی ها را می توانستید ببینید که با همراهی‬ ‫عرب های دیگر در گروه های مختلف در حال خوشحالی و شادمانی هستند‪.‬‬ ‫نزدیکی عربستان به قطر‪ ،‬سبب شده تا سعودی ها یکی از پرطرفدارترین‬ ‫تیم ها در جام جهانی باشند‪ ،‬به این جمع قطری ها را هم اضافه کنید که در‬ ‫صف عربستانی ها قرار گرفته اند‪ .‬به همین خاطر برد شگفت انگیز شاگردان‬ ‫هروه رنار مقابل مسی و یارانش‪ ،‬سوق واقف را دیشب به تسخیر هواداران‬ ‫عربستان دراورده بود که شعر می خواندند‪ ،‬بوق شیپور می زدند و فریاد‬ ‫می زدند‪.‬البته در سوق واقف‪ ،‬تماشاگران کشورهای دیگر را هم می بینید که‬ ‫گروهی یا تکی‪ ،‬پیراهن تیم شان را پوشیده اند و پرچم کشورشان به دوش‬ ‫نام تیم شان را فریاد می زنند‪ .‬نکته جالب در حضور هوادارانی است که در‬ ‫تیم شان در جام جهانی حضور ندارد اما انها هم فرصت حضور در جشن‬ ‫فوتبال را از دست نداده اند‪.‬‬ ‫حضور فلسطینی ها در تجمع هواداران در سوق واقف مانند تمامی مکان های‬ ‫دیگر قطر چشمگیر و پررنگ است که با پرچم فلسطین به بازار می ایند و‬ ‫در این جشن شرکت می کنند‪.‬نکته قابل توجه حضور کمرنگ تر هواداران‬ ‫اروپایی در سوق واقف و سایر جاهای دیگر دوحه است و هواداران عرب‪،‬‬ ‫افریقایی و امریکای جنوبی حضور پررنگ تری دارند اما فارغ از هر ملیتی‪،‬‬ ‫این شب ها سوق واقف این بازار سنتی صدساله‪ ،‬شب های متفاوتی را تجربه‬ ‫می کند‪ ،‬شب هایی از جنس فوتبال و هیجان که سبب خواهد شد پس از‬ ‫پایان جام جهانی‪ ،‬بازاریان این بازار را دلتنگ این روزها بکند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بر اساس اخرین امار منتشر شده از سوی وزارت صمت‪ ،‬در تیر امسال قیمت انواع شوینده بین ‪ ۲۹.۲‬تا ‪۴۵.۳‬‬ ‫درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اخرین امار منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با جزئیات‪ ،‬مربوط به تیر ماه است‪.‬بر اساس این امار که البته در ان فقط قیمت برخی از‬ ‫برندها منتشر شده‪ ،‬قیمت هر بطری مایع دستشویی ‪ ۵۰۰‬گرمی در تیر امسال با افزایش ‪ ۳۲.۴‬درصدی نسبت‬ ‫به ماه مشابه سال قبل به حدود ‪ ۲۳‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت این محصول در تیر پارسال حدود ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫تغییرات قیمت شوینده ها در ‪ ۴‬ماهه امسال‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومان بود‪.‬پودر دستی و ماشینی ‪ ۵۰۰‬گرمی نیز به ترتیب ‪ ۴۵.۳‬و ‪ ۴۳.۳‬درصد افزایش یافته و به ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬قیمت این دو محصول در تیر سال قبل حدود ‪ ۹‬و ‪ ۱۲‬هزار تومان بود‪.‬در‬ ‫این مدت قیمت مایع ظرفشویی ‪ ۳۷۵۰‬گرمی و یک لیتری نیز به ترتیب ‪ ۴۳.۳‬و ‪ ۴۴.۱‬درصد افزایش یافته و‬ ‫به حدود ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬قیمت این دو محصول در تیر سال قبل نزدیک به ‪۶۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬و ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده است‪.‬در این میان قیمت هر عدد صابون ‪ ۱۳۰‬گرمی نیز در مدت یاد‬ ‫شده از نزدیک ‪ ۵۰۰۰‬تومان به ‪ ۶۴۰۰‬تومان رسده که یعنی در تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۲۹.۲‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬گفتنی است بختیار علم بیگی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده‪ ،‬بهداشتی و‬ ‫ارایشی ایران اخیرا گفته بود که در سال جاری در یک مقطع مجوز افزایش قیمت ‪ ۲۵‬درصدی شوینده ها صادر‬ ‫شد‪ ،‬اما با توجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان افزایش‪ ۴۵‬درصدی قیمت به خاطر افزایش هزینه های تولید‬ ‫بود‪ ،‬در حال رایزنی برای افزایش قیمت مجدد هستند‪ .‬البته معموال قیمت بازار با قیمت مصوب متفاوت است‪.‬‬ ‫کشور در تامین ارز‬ ‫مشکلی ندارد‬ ‫سخت گیری ها برای وام‬ ‫ازدواج ادامه دارد‬ ‫تداوم نوسانات‬ ‫در بازار صیفی جات‬ ‫راه های افزایش ثروت باید به سویی برود که بازدهی مناسبی داشته باشد‪ ،‬خرید ارز این‬ ‫امکان را فراهم نمی کند‪.‬‬ ‫جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات و نماینده مردم شیراز و زرقان در‬ ‫باره علل نوسان نرخ ارز در هفته های گذشته به خبرنگار ایبِنا گفت‪ :‬افزایش نرخ ارز به چند‬ ‫عامل بستگی دارد که ناارامی ها و فشار های خارجی‪ ،‬حرکت دولت در بخش مسکن و رشد‬ ‫میزان تولید در خودروسازی از عوامل ان به حساب می اید‪ ،‬زیرا استنباط می شود این موارد‬ ‫ارزش خود را برای تبدیل شدن به کاالی سرمایه ای از دست داده اند و سوداگران در پی یافتن‬ ‫راه دیگری برای کسب سود هستند‪.‬‬ ‫وی درادامه اضافه کرد‪ :‬نقدینگی مانند سیل است‪ ،‬هر از گاهی در یک بخش جا خوش‬ ‫می کند‪ ،‬در حالی که باید به سمت تولید هدایت شود تا ظرفیت و امکانات کشور توسعه‬ ‫پیدا کند‪ .‬در صورتی که در این رابطه به درستی عمل نشود‪ ،‬افزایش نرخ ارز در عین اینکه‬ ‫در مواد اولیه وارداتی مشکل ایجاد می کند‪ ،‬از امکان صادرات هم می کاهد‪ .‬این امر مشروط‬ ‫بر این است که موانع تولیدی و صادراتی برداشته و مجوز تولید بیشترصادر شود‪ .‬پس باید‬ ‫ظرفیت های تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه تاکید کرد‪ :‬در دعوای بین امریکا و چین‪،‬‬ ‫امریکا فشار می اورد که چین ارزش پول ملی خود را کاهش ندهد به دلیل انکه کاهش‬ ‫ارزش پول ملی چین در شرایط رقابتی به نفع این کشور رقم خواهد خورد‪ ،‬زیرا ظرفیت تولید‬ ‫باال است‪ .‬کشور ما هم باید در عمل به این مرحله برسد که افزایش نرخ ارز منجر به تولید و‬ ‫صادرات بیشتر شود تا تاثیرات سوء ان را خنثی کند و از حجم واردات بکاهد‪.‬نماینده مردم‬ ‫شیراز و زرقان در همین خصوص اظهار داشت‪ :‬این نکته را هم باید مورد توجه داشت که با‬ ‫کمبود نرخ ارز در کشور مواجه نیستیم‪ ،‬اما باید از انگیزه های سفته بازی جلوگیری به عمل‬ ‫اورد و ان را مدیریت کرد‪ .‬در این شرایط افراد تالش می کنند قدرت خرید خود را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬ولی این بازی ای است که بار ها تکرار شده و خریداران پس از مدتی به دلیل کاهش‬ ‫نرخ ارز متضرر شده اند‪ .‬دولت باید برای جلوگیری از خسران مردم راه های افزایش ثروت را به‬ ‫سمت و سویی ببرد که بازدهی مناسبی داشته باشد‪ ،‬خرید ارز این امکان را فراهم نمی اورد‪.‬‬ ‫در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد‪،‬‬ ‫همچنان برخی بانک ها برای دریافت ضامن‪ ،‬سخت گیری دارند و فقط کارمند رسمی را به عنوان‬ ‫ضامنقبولمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه ای به بانک ها بر تسریع در روند‬ ‫پرداخت وام ازدواج تاکید و اعالم کرد که بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان‪ ،‬حداکثر‬ ‫با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در این بخشنامه امده است که عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف‬ ‫محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع و‬ ‫تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی ایین نامه ای درباره‬ ‫«وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» این تسهیالت تهیه و به بانک ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫طبق این ایین نامه‪ ،‬بانک ها باید ظرف مدت حداکثر‪ ۱۰‬روز کاری نسبت به پرداخت تسهیالت‬ ‫یاد شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫اما در این بین‪ ،‬با وجود تاکیدهای بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت ازدواج‪،‬‬ ‫اعالم برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایسنا حاکی از ان است که برخی از بانک ها همچنان‬ ‫سخت گیری هایی برای پرداخت این وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج ها فقط کارمند‬ ‫رسمی را قبول می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که فراهم کردن ضامن رسمی برای همه متقاضیان امکانپذیر نیست و این‬ ‫شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست‪ .‬حتی پیش از این ارائه سفته به تنهایی‪ ،‬ارائه سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬یارانه و ‪ ...‬جزو شرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام‬ ‫این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط ضمانت کارمند رسمی ان هم با شرایط خاص خود از‬ ‫قبیل داشتن حقوق باالی‪ 10‬میلیون تومان یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق بازنشستگی‬ ‫ماهانه باالی ‪ 10‬میلیون تومان و داشتن سن زیر ‪ 65‬سال را به عنوان ضمانت قبول می کنند‬ ‫که در این میان جای سوال است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست‪،‬‬ ‫چگونه باید تسهیالت ازدواج شان را دریافت کنند؟‬ ‫مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت خیار نسبت به هفته پیش است و بدین ترتیب‬ ‫پیاز‪ ،‬گوجه فرنگی و خیار از هفته گذشته تاکنون نسبت به محصوالت دیگر بیشترین‬ ‫نوسانات را تجرب ه کرده اند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی ها‬ ‫سطح شهر تهران قیمت هر کیلو پیاز ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬هزار تومان‪ ،‬گوجه فرنگی حدود ‪۱۶‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬خیار ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬سیب زمینی ‪ ۱۵‬هزار تومان‪ ،‬موز ‪ ۴۳‬تا ‪۵۳‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬سیب قرمز ‪ ۴۷‬هزار تومان‪ ،‬پرتقال ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬نارنگی ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪ ۳۳‬هزار تومان و گالبی ‪ ۳۱‬هزار تومان است‪.‬گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی‬ ‫بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد‪.‬مشاهدات نشان می دهد که‬ ‫عالوه بر نوسان قیمت گوجه فرنگی و پیاز‪ ،‬خیار نیز نسبت به هفته گذشته با افزایش‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰۰‬تومانی مواجه شده است‪.‬اسداله کارگر ‪ -‬رئیس اتحادیه فروشندگان میوه‬ ‫و سبزی استان تهران ‪ -‬در پاسخ به چرایی این افزایش قیمت ها به ایسنا گفت‪ :‬هر سال‬ ‫یک جابه جایی فصلی داریم که بازار را دچار نوسان می کند‪ .‬این اتفاق طبیعی است و هر‬ ‫سال هم تکرار می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با سرد شدن هوا‪ ،‬تولید و برداشت خیار کم شده‬ ‫و این موضوع باعث می شود که افزایش قیمت در این کاال داشته باشیم‪ .‬قیمت گوجه‬ ‫فرنگی و پیاز نیز دستخوش جابه جایی فصلی شده است‪.‬به گفته وی سال های گذشته‬ ‫یک ماه تا ‪ ۴۰‬روز درگیر افزایش قیمت این محصوالت بودیم ولی خوشبختانه امسال این‬ ‫زمان کمتر شد و قیمت ها زودتر روند کاهشی به خود گرفته است‪.‬کارگر با اشاره به اینکه‬ ‫نوسانات بازار میوه و صیفی مقطعی است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت گوجه فرنگی در میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار کاهشی شده و در حال حاضر به صورت عمده با قیمت هر کیلو ‪۶۰۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰۰۰‬تا حداکثر ‪ ۱۲‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫میوه و سبزی در پاسخ به اینکه گفته می شود صادرات هم بر افزایش قیمت این اقالم‬ ‫تاثیر گذاشته و ایا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬از صادرات گله مند هستیم‪،‬‬ ‫زیرا معتقدیم باید با برنامه باشد‪ .‬گاهی بی تدبیری در این بخش ما را دچار مشکل کرده‬ ‫است‪ ،‬ولی در این افزایش قیمت های اخیر نقش اصلی بر عهده سردی هوا و به تبع ان‬ ‫تولید کمتر بوده است‪.‬‬ ‫حفظ روند کاهش تورم پیش نگر‬ ‫تورم نقطه به نقطه که در تیر ماه به ‪ ۵۴‬درصد افزایش یافته بود‪ ،‬در مرداد ماه ‪ ۵۲.۲‬درصد‬ ‫شد‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬برای به دست اوردن یک اطالعات دقیق از روند اجرای سیاست های‬ ‫پولی دولت و کاهش نقدینگی برای اثر گذاری بر تورم و انتظارات تورمی همواره امار هایی‬ ‫به صورت ماهانه‪ ،‬ساالنه و نقطه به نقطه در بخش های مختلف صنعت و معدن‪ ،‬کاال های‬ ‫اساسی و خدمات ارائه می شود‪ .‬این امار ها بر اساس دو شاخص تولید کننده و مصرف‬ ‫کننده به صورت جداگانه بررسی و اعالم می شود‪.‬‬ ‫یکی از معتبرترین روش های بررسی تورم‪ ،‬شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص‬ ‫پیش نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه‬ ‫می کند در عین حال‪ ،‬یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشور ها محاسبه‬ ‫و اعالم می شود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬نرخ تورم نقطه ای ابان ماه ‪ ،١٤٠١‬در مقایسه با ماه‬ ‫قبل ‪ ٠،٥‬واحد درصد کاهش یافته است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها‪،‬‬ ‫اشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ‪ ٣.٠‬واحد درصدی به ‪ ٦٧.٧‬درصد رسیده و گروه‬ ‫«کاال های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ‪ ٠.٨‬واحد درصدی به ‪ ٣٦.٩‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین تورم های نقطه به نقطه و ‪ ۱۲‬ماهه شاخص کل بهای کاال ها و خدمات مصرفی‬ ‫در مهر ماه سال جاری نیز به ترتیب ارقام ‪ ۴۴.۷‬درصد و ‪ ۳۹.۶‬درصد را ثبت کرد که نسبت‬ ‫به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ‪ ۰.۲‬و ‪ ۰.۱‬واحد درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس همین گزارش‪ ،‬بررسی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاال ها و خدمات‬ ‫مصرفی نشان می دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده در مهر ماه سال جاری با ‪۰.۳‬‬ ‫واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (‪ ۲.۶‬درصد) به ‪ ۲.۹‬درصد رسید‪ .‬تورم های نقطه‬ ‫به نقطه و ‪ ۱۲‬ماهه شاخص کل بهای کاال ها و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری نیز‬ ‫به ترتیب ارقام ‪ ۴۴.۷‬و ‪ ۳۹.۶‬درصد را ثبت کرده که نسبت به شهریورماه سال جاری به‬ ‫ترتیب معادل ‪ ۰.۲‬و ‪ ۰.۱‬واحد درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کاال ها و خدمات مصرفی به تفکیک‬ ‫گروه های اختصاصی "کاال" و "خدمت" در مهرماه نشان می دهد تورم ماهانه گروه‬ ‫اختصاصی "کاال" با ‪ ۰.۳‬واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ‪ ۱.۶‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬در گزارش ارائه شده توسط مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ تورم ماهانه ابان ‪،١٤٠١‬‬ ‫به ‪ ٢،١‬درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل‪ ٠.٩ ،‬واحد درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات» و‬ ‫«کاال های غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ‪ ١.٣‬درصد و ‪ ٢.٧‬درصد بوده است‪ .‬تورم‬ ‫ماهانه غیرخوراکی ها و خدمات که در مهرماه به میزان ‪ ۳.۵‬درصد بوده در ابان امسال به‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد کاهش یافت‪.‬این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار های شهری و‬ ‫روستایی ‪ ٢،١‬درصد بوده که نسبت به ماه قبل برای خانوار های شهری ‪ ١.١‬واحد درصد‬ ‫کاهش و برای خانوار های روستایی ‪ ٠.١‬واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نرخ تورم ماهانه در ابان ماه امسال روند کاهشی داشته و سرعت رشد قیمت ها‬ ‫از ‪ ۳‬درصد در مهرماه به ‪ ۲.۱‬درصد در ابان رسید‪ .‬همچنین تورم نقطه ای مناطق شهری‬ ‫نیز از ‪ ۴۷.۷‬درصد به ‪ ۴۷.۳‬درصد و مناطق روستایی نیز از ‪ ۵۳.۲‬به ‪ ۵۲.۳‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪.‬تورم نقطه به نقطه که به ان تورم پیش نگر هم گفته می شود‪ ،‬تغییرات تورم و‬ ‫شاخص قیمت ها در یک دوره ‪ ۱۲‬ماهه را مورد بررسی قرار می دهد‪ ،‬در واقع تغییرات‬ ‫شاخص قیمت ها در ابان ‪ ۱۴۰۰‬با تغییرات شاخص قیمت ها در ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬مقایسه‬ ‫می شود‪.‬خروجی این مقایسه‪ ،‬تورم نقطه به نقطه ماه مورد بررسی را نشان می دهد‪ ،‬اما‬ ‫در تورم میانگین‪ ،‬تغییرات قیمت ها در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ابان ماه ‪ ۱۴۰۱‬با قیمت ها‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماه منتهی به ابان ‪ ۱۴۰۰‬مورد بررسی قرار می گیرد‪ ،‬در واقع ‪ ۱۲‬ماه با ‪۱۲‬‬ ‫ماه مقایسه می شود‪ ،‬همین بازه مقایسه ای ‪ ۲۴‬ماهه موجب می شود تغییرات نرخ تورم‬ ‫ساالنه اهسته تر از تورم نقطه به نقطه باشد‪.‬با بررسی مزایای توجه به تورم نقطه به نقطه‬ ‫در تحلیل های اقتصادی در این دو روش محاسبه‪ ،‬تورم نقطه به نقطه از ان جهت حائز‬ ‫اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر اتی تورم ساالنه را نشان می دهد‪ ،‬دلیل دوم‬ ‫اهمیت تورم نقطه به نقطه‪ ،‬واکنش سریع تر ان به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه‪ ،‬در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم‬ ‫ساالنه نشان می دهد و قرار است نرخ تورم صعودی شود‪ ،‬اثار ان خود را ابتدا در تورم‬ ‫تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف کننده نشان می دهد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی حباب سکه‬ ‫امروز حباب سکه به یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان رسید که نسبت به‬ ‫روز های قبل‪ ۲۰۰ ،‬هزار تومان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای کارشناس بازار طال و سکه در گفتگو با ایبِنا با اشاره‬ ‫به ثبات نسبی و رو به کاهش نرخ طال در بازار های جهانی اظهار داشت‪:‬‬ ‫قیمت هر اونس طال با افت نسبی به ‪ ۱۷۳۷‬دالر رسیده است‪ .‬قیمت‬ ‫هر اونس نقره نیز به ‪ ۲۱‬دالر و ‪ ۱۹‬سنت است‪.‬‬ ‫کشتی ارای در ادامه در خصوص اخرین قیمت های بازار امروز طال و‬ ‫سکه اظهار داشت‪ :‬در معامالت امروز (چهارشنبه دوم اذرماه ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫با توجه به ثبات نسبی قیمت ارز و قیمت جهانی طال‪ ،‬هر قطعه سکه‬ ‫تمام طرح قدیم به رقم ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ۱۶ ،‬میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار‬ ‫تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیم سکه به قیمت ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫ربع سکه نیز به رقم ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬سکه یک‬ ‫گرمی بانک مرکزی نیز به قیمت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان امروز‬ ‫دادوستد شد‪.‬‬ ‫همچنین قیمت هر مثقال طالی اب شده نیز به ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۸۰‬هزار‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به عنوان مبنای معامالت‬ ‫طال‪ ،‬به یک میلیون و ‪ ۴۹۶‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫بر این اساس هر گرم طالی ‪ ۲۰‬عیار نیز یک میلیون و ‪ ۶۶۲‬هزار تومان‬ ‫تعیین شد‪ .‬هر گرم طالی ‪ ۲۱‬عیار‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۷۴۵‬هزار تومان و‬ ‫هر گرم طالی ‪ ۲۲‬عیار نیز یک میلیون و ‪ ۸۲۸‬هزار تومان قیمت گذاری‬ ‫شد‪ .‬هر گرم طالی ‪ ۲۴‬عیار نیز به یک میلیون و ‪ ۹۹۵‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫کشتی ارای در پایان اظهار داشت‪ :‬امروز حباب سکه به رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان رسیده است که نسبت به روز های قبل‪ ۲۰۰ ،‬هزار‬ ‫تومان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر از دارایی‬ ‫ایالن ماسک دود شد‬ ‫خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که در سال ‪ ۲۰۲۲‬صد میلیارد دالر از‬ ‫دارایی ثروتمندترین فرد جهان به باد رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از بلومبرگ‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۲‬ایالن ماسک‪،‬‬ ‫ثروتمندترین فرد جهان و بنیانگذار شرکت خودروسازی تسال‪ ،‬صد‬ ‫میلیارد دالر از دارایی اش را از دست داده است‪ .‬این سنگین ترین سقوط‬ ‫دارایی یک نفر طی یک بازه ای ساله در تاریخ ثبت دارایی ثروتمندان‬ ‫جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫دارایی ایالن ماسک هم اکنون ‪ ۱۶۹.۸‬میلیارد دالر براورد می شود که‬ ‫همچنان وی را در صدر ثروتمندترین افراد جهان قرار می دهد‪.‬‬ ‫سقوط بی سابقه دارایی این ثروتمند جهانی به دلیل بحران هایی است‬ ‫که شرکت تسال طی ماه های اخیر با ان روبرو بوده است‪ .‬از این جهت‬ ‫بحران در تسال روی دارایی های ماسک اثر گذاشته که بخش قابل‬ ‫توجهی از دارایی وی را سهام تسال تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫طی هفته های گذشته شرکت تسال حدود ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه از تولیدات‬ ‫خود را برای رفع نقص فنی به نمایندگی ها فرا خوانده و در مجموع‬ ‫طی سال جاری ‪ ۳.۷‬میلیون خودروی معیوب را برای تعمیر راهی‬ ‫نمایندگی ها کرده است‪.‬‬ ‫در معامالت اخیر ارزش سهام تسال باز هم منفی شد و ‪ ۶.۸‬درصد پایین‬ ‫امد‪ .‬هم اکنون هر سهم تسال ‪ ۱۶۷‬دالر و ‪ ۸۷‬سنت دادوستد می شود که‬ ‫پایین ترین میزان در دو سال گذشته است‪ .‬به طور کلی از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون ارزش سهام تسال بیش از ‪ ۵۰‬درصد سقوط کرده است‪.‬‬ ‫ماسک ‪ ۱۵‬درصد از سهام تسال را در اختیار داشته و کاهش ارزش سهام‬ ‫تسال باعث شد تا فقط در یک روز ایالن ماسک ‪ ۸.۶‬میلیارد دالر ضرر‬ ‫کند‪ .‬ماسک ماه گذشته میالدی با یک قرارداد ‪ ۴۴‬میلیارد دالری توئیتر‬ ‫را خرید و از ان زمان به بعد ‪ ۶۰‬درصد کارمندانش را اخراج کرده است‪.‬‬ ‫سهامداران تسال نگران ان هستند که ایا ماسک می تواند با گرفتار شدن‬ ‫در توئیتر همچنان به نقش خود به عنوان مدیرعامل تسال بپردازد یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫جوسازی رسانه های معاند‬ ‫از عوامل اصلی نوسانات ارزی‬ ‫نماینده سابق مجلس گفت‪ :‬مردم نباید زمانی که نیاز به ارز ندارند‬ ‫اقدام به خرید کنند‪.‬مهرداد الهوتی‪ ،‬نماینده سابق مجلس و کارشناس‬ ‫مسائل اقتصادی درباره چرایی افزایش نرخ ارز به خبرنگار ایبِنا گفت‪:‬‬ ‫یک دلیل مهم افزایش نرخ ارز فضای روانی به وجود امده این روز ها‬ ‫است‪ .‬به این معنا‪ ،‬وقتی فضای ترسیم شده از کشور توسط شبکه های‬ ‫معاند ملتهب نشان داده می شود برقیمت ارز هم به طور طبیعی تاثیر‬ ‫می گذارد‪.‬وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬دولت در فضای به وجود امده باید‬ ‫مردم را متقاعد کند که این امر پایدار باقی نخواهد ماند‪ ،‬برای مثال پس‬ ‫از امضای برجام مردم فروشنده شدند و این مسئله دلیلی جز اطمینان‬ ‫بخشی به مردم از سوی دولت ندارد‪ .‬عالوه براین باید بر صادرات غیر‬ ‫نفتی بیش از این تاکید شود تا تنها منبع ورود ارز نفت نباشد‪.‬نماینده‬ ‫سابق مجلس دراین خصوص که بانک مرکزی برای مدیریت شرایط‬ ‫چه سیاستی باید در پیش بگیرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هراندازه بانک مرکزی‬ ‫تعادل عرضه و تقاضا را مدیریت کند و این اطمینان برای مردم به‬ ‫وجود اید که مشکلی بابت دریافت ارز در زمان نیاز وجود نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬موثرتر خواهد بود‪.‬این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد‪:‬‬ ‫متاسفانه در سال های گذشته بازار ارز شرایط مطمئنی نداشته و‬ ‫سبب شده تا در قرارداد های اقتصادی بالتکلیفی به وجود اید‪ .‬عالوه‬ ‫براین نرخ کاال های اساسی به دلیل حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬و خرید ان ها با ارز‬ ‫نیمایی هم افزایش یافت‪.‬وی در قالب توصیه به مردم برای جلوگیری‬ ‫از نوسانات ارزی ابراز کرد‪ :‬مردم در چنین شرایطی چنانچه نیاز به ارز‬ ‫ندارند‪ ،‬خرید نکنند‪ .‬در واقع با این کار به خود کمک خواهند کرد و‬ ‫این کار فقط به دولت یاری نمی رساند‪ .‬برخی از مردم کارت ملی خود‬ ‫را در اختیار فرد دیگری برای خرید ارز قرار می دهند‪ ،‬این گروه باید در‬ ‫نظر داشته باشند با این کار تنها منافع یک نفر را تامین می کنند و با‬ ‫انجام ان نه تنها سایرین بلکه خود انان هم دچار اسیب خواهند شد‪،‬‬ ‫زیرا این کار به افزایش نرخ ارز کمک خواهد کرد و به دنبال ان قیمت‬ ‫تمام شده کاال ها افزایش پیدا می کند و به اقشار متوسط و ضعیف‬ ‫جامعه این افزایش قیمت تحمیل می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ی بانک ها‬ ‫«صندوق امالک و مستغالت» ابزار نقد کردن دارای ‬ ‫صندوق امالک و مستغالت کمک شایانی به بانک ها می کند تا ساختمان های خود را در بورس به فروش‬ ‫رسانده و نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند‪.‬حسین درودیان‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار‬ ‫ایبِنا گفت‪ :‬صندوق امالک و مستغالت (یا اوراق ریت) ابزاری تازه وارد و کارگشا در بازار سرمایه است‪ ،‬ضمن‬ ‫این که در گذشته اوراقی در بازار سرمایه نداشتیم که به طور مشخص به معامالت مسکن گره خورده باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬صندوق امالک و مستغالت این امکان را دارد تا از دل ان پروژه های بزرگ‬ ‫قانون چک در ایستگاه پایانی‬ ‫سیاست گذار پولی با فراهم کردن خدمات چک های الکترونیک‪،‬‬ ‫اخرین مرحله از اجرای اصالح قانون صدور چک را پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬تمام ویژگی های چک کاغذی برای چک‬ ‫الکترونیک قابل اجراست‪ .‬این مهم ترین ویژگی خدمت جدید‬ ‫سیاست گذار پولی است که با یک امضای الکترونیکی دارای اعتبار‬ ‫می شود‪ .‬این خدمت‪ ،‬چک الکترونیک یا همان نسخه دیجیتالی چک‬ ‫است که برابر ان‪ ،‬مبلغ موردنظر به صورت الکترونیکی از حساب‬ ‫صادرکننده کسر شده و به حساب دریافت کننده واریز می شود‪.‬‬ ‫تنها تفاوت ابزار جدید بانک مرکزی در این است که مشتری باید‬ ‫همراه بانک بانکی که در ان حساب جاری دارد را نصب کرده و از‬ ‫طریق سامانه چکاد‪ ،‬برای استفاده از چک الکترونیک اقدام کند‪ .‬به‬ ‫گفته مسووالن بانک مرکزی‪ ،‬صدور چک الکترونیک‪ ،‬اخرین مرحله‬ ‫از اجرای اصالح قانون صدور چک است‪.‬‬ ‫پیش تر علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی‬ ‫از چک الکترونیک اعالم کرده بود‪ :‬در گذشته شرایط به اینگونه بود‬ ‫که دریافت کننده چک به دنبال صادرکننده ان می رفت تا چک‬ ‫وصول شود‪ ،‬اما اکنون شرایط برعکس شده و صادرکننده چک‬ ‫نگران وصول چک ان است تا بدینوسیله اعتبارش خدشه دار نشده و‬ ‫حساب های او مسدود نشود‪.‬‬ ‫در گام نخست‪ ،‬ارائه خدمات برای این نوع چک در ‪ ۳‬بانک پارسیان‪،‬‬ ‫تجارت و صادرات راه اندازی شد و قرار است تا پایان امسال بانک های‬ ‫دیگر هم‪ ،‬مسوول ارائه خدمات این نوع چک شوند‪.‬‬ ‫در همین رابطه مسعود پشم چی معاون فناوری های نوین مالی و‬ ‫اطالعاتی بانک پارسیان در گفتگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه به‬ ‫عنوان نخستین بانک‪ ،‬مسئولیت ارائه خدمات چک الکترونیک را‬ ‫عهده دار شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬تقریبا از هفته گذشته امادگی کاملی را ایجاد‬ ‫کردیم تا با همکاری بانک مرکزی‪ ،‬شرکت خدمات انفورماتیک و‬ ‫چند بانک دیگر بتوانیم این سرویس را در شبکه بانکی پیاده سازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزایای چک الکترونیک ادامه داد‪ :‬نگهداری فیزیک‬ ‫چک‪ ،‬چاپ و تولید ان هزینه های زیادی را به کسب و کارها‪ ،‬نظام‬ ‫بانکی و درنهایت اقتصاد کشور تحمیل می کرد که این مشکل با‬ ‫راه اندازی چک دیجیتال مرتفع می شود‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬شاهد سهولت‬ ‫در نقدشوندگی چک هم خواهیم بود بنابراین دیگر نیازی به حضور‬ ‫در شعب برای دریافت و صدور دسته چک نخواهد بود‪.‬‬ ‫تعداد چک های برگشتی به یک بیستم کاهش یافت‬ ‫حجت اله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با‬ ‫اشاره به مزایای صدور چک الکترونیک بیان کرد‪ :‬بانک مرکزی تمام‬ ‫تالش خود را در راستای اجرایی نمودن اصالح قانون صدور چک‬ ‫انجام داد و ماحصل همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‬ ‫امور مالیاتی با این نهاد‪ ،‬راه اندازی سامانه های مربوطه در این حوزه‬ ‫از جمله چکاد بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد چک های برگشتی یک بیستم گذشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف قانون گذار از صدور این نوع چک‪ ،‬کاهش محکومین‬ ‫چک های بالمحل بوده است چرا که تا پیش از اقدامات حمایتی‬ ‫سیاست گذار پولی در این زمینه‪ ،‬روزانه ‪ ۱۰‬عدد چک بالمحل‬ ‫تشخیص داده می شد‪ ،‬اما در حال حاضر و با توجه به اعالمیه اخیر‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬به طور میانگین در هر روز‪ ،‬تنها یک چک در شبکه‬ ‫بانکی برگشت می خورد که این از اثار موفقیت امیز اجرای درست‬ ‫این قانون است‪.‬‬ ‫ایزاک سعیدیان کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با خبرنگار ایبنا‬ ‫امنیت باال را یکی از مزایای چک های جدید برشمرد و گفت‪ :‬در‬ ‫روز های گذشته شاهد این بودیم که بانک مرکزی از قانون مترقی‬ ‫چک رونمایی کرد و این موضوع نه تنها اعتبار چک را افزایش‬ ‫می دهد بلکه می تواند در سرعت عمل تجار برای نقل و انتقاالت مالی‬ ‫و کاهش جعل و سواستفاده از چک‪ ،‬موثر باشد‪.‬‬ ‫امروزه بسیاری از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری انجام می شود‬ ‫و در حال حاضر‪ ،‬اجرای چک الکترونیک یکی از همین اقدامات به‬ ‫شمار می رود‪ .‬مشتریان می توانند از طریق درگاه های الکترونیکی امن‬ ‫بانک ها مانند اینترنت بانک و موبایل بانک و یا نرم افزار های مخصوص‬ ‫شعب از امکانات ابزار جدید بانک مرکزی‪ ،‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری امن و منطقی؛ ویژگی‬ ‫خرید اوراق ارزی بانک مرکزی‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬سرمایه گذاری امن و‬ ‫منطقی ویژگی خرید اوراق ارزی بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫غالمرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایبِنا در خصوص انتشار و عرضه اوراق‬ ‫بانک مرکزی وعواید این طرح برای اقتصاد با نقدینگی باال‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد برای جمع اوری بخشی از نقدینگی موجود جامعه و‬ ‫انچه منجر به افزایش تورم شده بانک مرکزی با انتشار و عرضه اوراق‬ ‫ارزی ایده خوبی را در این راستا به کار گرفته تا نقدینگی موجود‬ ‫جامعه که بخش مهم و قابل توجهی از ان در عرصه های داللی و‬ ‫سفته بازی ورود می کند جمع شود‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬با توجه به اینکه نقدینگی امروز در اقتصاد‬ ‫ایران بسیار بزرگ و البته پراکنده است بانک مرکزی برای مدیریت‬ ‫نقدینگی دست به این اقدام زده تا بتواند نقدینگی را مدیریت کند‬ ‫لذا امیدواریم تداوم این طرح ها منجر به هدایت نقدینگی به سمت‬ ‫بازار های مولد و فعالیت های تولیدی شود تا اثار مطلوب چنین‬ ‫طرح هایی در سطح اقتصاد مشخص شود‪.‬‬ ‫مرحبا خاطرنشان کرد‪ :‬به نظر می رسد طرح بانک مرکزی برای‬ ‫جمع اوری نقدینگی کف جامعه با عرضه و انتشار اوراق می تواند‬ ‫سمت و سوی سرمایه گذاری های هدفمند را تقویت کند و با پررنگ‬ ‫کردن این منظور در عرصه های مختلف اقتصادی نقش اقتصاد مولد‬ ‫را ارتقاء دهد که قطعا به نفع کل جامعه است و به کاهش بحران‬ ‫بیکاری منتهی می شود‪.‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یکی دیگر از وجوه مثبت طرح انتشار و عرضه اوراق ارزی از‬ ‫سوی بانک مرکزی سرمایه گذاری مطمئن با کمترین ریسک است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری با سود منطقی که قطعا با پشتیبانی خوب بانک‬ ‫مرکزی مورد اقبال عموم مردم قرار می گیرد و اجرای درست ان‬ ‫می تواند اثرات مثبتی روی اقتصاد بخصوص در بخش تامین مالی‬ ‫فعالیت های مولد و جلوگیری از توسعه و افزایش داللی ایفا کند‪.‬‬ ‫شهرسازی بیرون بیاید و زمانی که شاهد تحقق ان باشیم‪ ،‬این صندوق بزرگترین یاری را به بازار مسکن خواهد‬ ‫داد‪.‬این کارشناس بازار های مالی بیان داشت‪ :‬یک از مزیت های صندوق امالک و مستغالت این است که‬ ‫موجب تنوع در ابزار های مالی می شود‪ ،‬به خصوص در زمانی که کامودیتی ها روند نزولی دارند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫در صندوق امالک و مستغالت می تواند جایگزین خوبی برای کامودیتی ها باشد‪.‬درودیان تصریح کرد‪ :‬صندوق‬ ‫امالک و مستغالت همچنین می تواند کمک شایانی به بانک ها کند تا ساختمان های خود را در بورس به‬ ‫فروش برسانند تا طبق دستورالعمل بانک مرکزی نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند‪ .‬اما این احتمال‬ ‫وجود دارد که برخی بانک ها به فروش ساختمان های خود در این صندوق تن ندهند‪ ،‬زیرا در سال های اخیر‬ ‫دارایی هایی که موجب شده است اندکی تراز نامه بانک ها بهبود بیابد‪ ،‬بخش مسکن بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫بانک ها در این فکر هستند که اگر مسکن های خود را به فروش برسانند چه دارایی بهتری می توانند جایگزین‬ ‫ان کنند‪ ،‬بنابراین برخی از بانک ها ممکن است که ساختمان های خود را در این اوراق عرضه نکنند‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫سپهر ایرانیان بررسی کرد‪:‬‬ ‫بخش معدن بدترین عملکرد را در بین صنایع بورس کسب کرده است‬ ‫تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‬ ‫های مختلف‪ ،‬عاملی کلیدی در تحلیل‬ ‫های ُخرد و کالن اقتصادی و یکی از‬ ‫ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر‬ ‫نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‬ ‫های دیگر اقتصاد‪ ،‬به عنوان سپهر ایرانیان‬ ‫ سرویس اقتصادی ‪ -‬مرتضی ابراهیمی‬‫ یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت‬‫استفاده می شود‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی به صورت ماهیانه‬ ‫شاخص تولید‪ ،‬فروش و قیمت شرکت های‬ ‫بورسی را محاسبه می کند‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که بخش معدن‬ ‫بدترین عملکرد را در بین صنایع بورس در‬ ‫مهرماه ‪ 1401‬کسب کرده است‪ ،‬چرا که‬ ‫شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی‬ ‫هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش‬ ‫‪ 21.4‬درصدی و نسبت به ماه قبل با‬ ‫کاهش ‪ 31‬درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی‬ ‫هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش‬ ‫‪ 8.2‬درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش‬ ‫‪ 40.1‬درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫بنابراین بخش معدن در دولت سیزدهم‬ ‫بسیار پسرفت داشته است‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫این پسرفت افزایش عواض صادراتی در‬ ‫اقدام مثبت بانک مرکزی‬ ‫برای توسعه ابزارهای مالی‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است‬ ‫که عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس بر‬ ‫ثبات بازار حقیقی می افزاید‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬سخنگو کمیسیون اقتصادی و نماینده‬ ‫مردم اصفهان و ورزنه درباره اثرات و مزایای عرضه‬ ‫اوراق گواهی سکه بانک مرکزی در بورس گفت‪ :‬توسعه‬ ‫بازار های مالی کشور بر پایه دارایی های حقیقی بسیار‬ ‫مثبت است‪ .‬این اتفاق درهمه جای دنیا روی داده و‬ ‫کشور ما هم در صورتیکه به این سمت گام بردارد‪ ،‬با‬ ‫اعتماد مردم همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫یک مقطع خاص و همچنین قطعی برق‬ ‫این صنعت است‪.‬این در حالی است که‬ ‫با نزدیکتر شدن به زمستان و افزایش‬ ‫یخبندان احتمال قطعی گار صنایع نیز به‬ ‫شدت جدی است‪.‬عقب گرد بخش معدن‬ ‫موجب شده است تا نقدینگی به شرکت‬ ‫های بورسی فعال در بخش معدن ورود‬ ‫وی درباره جلب اعتماد مردم در این رابطه ابراز کرد‪:‬‬ ‫خرید سکه به همراه خود مشکالتی مانند سرقت دارد‪،‬‬ ‫بنابراین افرادی که قصد خرید دارند‪ ،‬چنانچه اطمینان‬ ‫حاصل کنند با اوراق می توانند بدون نگرانی از سرقت و‬ ‫دیگر نگرانی ها خرید خود را انجام دهند قطعا از ان‬ ‫استقبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه یاداور شد‪ :‬به‬ ‫طور کلی ریسک هایی که ممکن است در اثر نگهداشتن‬ ‫کاال وجود داشته باشد‪ ،‬با تهیه اوراق از بین می رود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان و ورزنه در این رابطه اظهار داشت‪:‬‬ ‫اوراق سکه این اطمینان را برای خریداران به وجود‬ ‫می اورد که هر زمان مایل باشند کاال مورد خریداری‬ ‫شده خود را به فروش برسانند‪ ،‬این امکان با شرایط‬ ‫بهتری فراهم می شود و این توانایی به وجود خواهد امد‬ ‫نکند‪ ،‬در نتیجه شاخص کل بازار سرمایه‬ ‫روند کم رمقی را برای رشد سپری کرده‬ ‫است‪.‬الزم به ذکر است که شــاخص‬ ‫تولید شرکتهای صنعتی بورسی مهرماه‬ ‫‪ 1401‬نسبت به ماه ماه قبل با کاهش ‪4.3‬‬ ‫درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫همچنین طی مهرماه ‪، 1401‬شاخص‬ ‫فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به‬ ‫ماه قبل با کاهش ‪ 15.8‬درصدی مواجه‬ ‫شــده اســت‪.‬در عین حال در مهر ماه‬ ‫نســبت به ماه مشــابه ســال قبل‪ ،‬از‬ ‫بین ‪ ۱۵‬رشته فعالیت صنعتی بورسی ‪10‬‬ ‫رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش‬ ‫و ‪ 5‬رشــته فعالیت کاهش در شاخص‬ ‫فروش را تجربه کرده اند‪ .‬رشــتهفعالیتهای‬ ‫تجهیزات برقی‪ ،‬خودرو و قطعات و کاشی‬ ‫و ســرامیک بیشــترین افزایش در‬ ‫شــاخص فروش داشــته اند و رشــته‬ ‫فعالیتهای شیمیایی‪ ،‬دارو و چوب و کاغذ‬ ‫بیشترین کاهش در شاخص فروش را‬ ‫تجربه کردهاند‪.‬‬ ‫که با همان نرخ یا حتی تسهیل های بهتر در توسعه بازار‬ ‫مالی به بازار حقیقی کمک شود‪.‬‬ ‫طغیانی دراین خصوص اضافه کرد‪ :‬اوراق گواهی سکه‬ ‫بانک مرکزی در کنار تمام این مسائل هزینه خرید و‬ ‫فروش را هم کاهش می دهد و هزینه نگهداری را نیز از‬ ‫بین می برد‪ .‬خدشه هایی که ممکن است بر عیار سکه به‬ ‫دلیل شرایط نگهداری وارد اید را دیگر شاهد نخواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬موارد اشاره شده درباره عرضه‬ ‫اوراق گواهی سکه بانک مرکزی در بورس به این معنا‬ ‫است که بر ثبات بازار حقیقی از این طریق افزوده‬ ‫می شود‪ .‬برهمین اساس اقدام بسیار مثبتی است و باید‬ ‫این نوع کار ها در توسعه بازار مالی بیشتر مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد‬ ‫فلسفه بازار گردانی‬ ‫نقد شوندگی است‬ ‫بازارگردان ها اصوالً مقداری از اوراق بهادار یک موسسه ی مالی یا‬ ‫شرکت را در اختیار دارند‪ .‬ان ها می توانند با مقدار سهام اوراق‬ ‫بهادری که در دست دارند‪ ،‬کنترل تقاضا و عرضه بازار را در اختیار‬ ‫داشته باشند‪ .‬محور اصلی و وظیفه ی بازارگردان ها جلوگیری از‬ ‫تشکیل شدن صف خرید و فروش است‪ .‬زمانی که روند بازار در‬ ‫یک سهام به شدت افزایش می یابد و کسی حاضر به فروش سهام‬ ‫خود نیست‪ ،‬اصوالً ان ها با عرضه اوراقی که در دست دارند از‬ ‫تشکیل شدن صف خرید و فروش جلوگیری می کنند‪ .‬این کار باعث‬ ‫می شود عالوه بر رفع نیاز بازار‪ ،‬حجم مبنای سهام هم جبران شود‪.‬‬ ‫بازارگردانان با توجه به روندی که در بازار برای یک سهام ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬این اطمینان را به متقاضیان خرید می دهند که بازار عالوه‬ ‫بر حفظ میزان نقدینگی‪ ،‬تعداد معامالت انجام شده را نیز افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬عرضه و تقاضا برای بازارگردان ها مهم است‪ .‬زیرا ان ها‬ ‫قیمت ها را به روز می کنند تا بتوانند از این طریق میزان عرضه و‬ ‫تقاضای موجود را کنترل کنند‪ .‬اما فعاالن بازار سرمایه از عملکرد‬ ‫بازارگردان ها گالیه های بسیاری دارند و عنوان می کنند که یکی‬ ‫از عوامل تداوم افت شاخص کل بازار سرمایه همین بازارگردان ها‬ ‫هستند‪ .‬با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بازار سرمایه‬ ‫به گفتگو نشسته ایم‪.‬‬ ‫علی عمیدی‪ ،‬مدیرعامل کارن کراود در گفتگو با مرتضی ابراهیمی‬ ‫خبرنگار روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬فلسفه بازار گردانی نقد‬ ‫شوندگی است‪.‬‬ ‫اما اگر بازار گردان ها در قیمت های اشتباه بازار گردانی را انجام‬ ‫دهند و روند ها را تشخیص ندهند که روندی به اتمام رسیده است‪،‬‬ ‫می توان بازگردانی را انجام داد و این اشتباهاتی است که وجود دارد‪.‬‬ ‫تداوم ریزش شاخص کل بازار سرمایه موجب شده است تا منابع‬ ‫بازارگردان ها به اتمام برسد و برای بازارگردانی باید منابع جدید‬ ‫تزریق شود‪.‬اگر رند بازارسهام مثبت هم باشد‪ ،‬به دلیل این که بهای‬ ‫تمام شده بازار گردان ها باال رفته است‪ ،‬بازارگردان ها مدت ها در‬ ‫زیان خواهند بود و این موضوع تهدیدی برای افزایش عرضه سهام‬ ‫در بازار است ‪.‬‬ ‫میدی با بیان این که در بازار سرمایه کشورمان تعریف بازارگردانی‬ ‫و بازارسازی به درستی ارایه نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬دستور العمل هایی‬ ‫برای بازار گردانی وجود دارد که باید رعایت شود‪ ،‬اما عمالکرد‬ ‫بازارگردان ها نشاد داده است که این سیستم ناکارمد است و‬ ‫بازارگردان ها نتوانسد به وظایف خود عمل کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت‬ ‫روز سه شنبه با ‪ ۹۳۹‬واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ‪۴۰۷‬‬ ‫هزار واحدی ایستاد‪ .‬شاخص هم وزن با یک هزار و ‪ ۱۵‬واحد افزایش‬ ‫به ‪ ۴۰۵‬هزار و ‪ ۴۸۵‬واحد و شاخص قیمت با ‪ ۶۰۴‬واحد رشد‬ ‫به ‪ ۲۴۱‬هزار و ‪ ۵۲۳‬واحد رسید‪ .‬شاخص بازار اول‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪ ۲۱۴‬واحد و شاخص بازار دوم‪ ۲۶۱ ،‬واحد کاهش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫امروز در معامالت بورس تهران‪ ،‬بیش از ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۸۰۶‬میلیون‬ ‫سهم‪ ،‬حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۶۰۲‬میلیارد‬ ‫ریال معامله شد‪ .‬همچنین سایپا با ‪ ۳۳۸‬واحد‪ ،‬گروه بهمن با ‪۲۸۳‬‬ ‫واحد‪ ،‬الومینیوم ایران با ‪ ۲۱۵‬واحد‪ ،‬ایران خودرو با ‪ ۱۷۱‬واحد‪ ،‬به‬ ‫پرداخت ملت با ‪ ۱۲۷‬واحد‪ ،‬سرمایه گذاری سایپا با ‪ ۹۵‬واحد و‬ ‫پتروشیمی پردیس با ‪ ۸۵‬واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 3‬اذر ‪ * 1401‬شماره ‪1452‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫صدور ‪ ۱۳۲‬هزار مجوز کسب و کار بدون مراجعه حضوری‬ ‫وزارت اقتصاد اعالم کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تا روز ‪ ۲۸‬ابان ماه در کل ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪۸۱‬‬ ‫مجوز کسب و کار توسط درگاه ملی مجوزها به صورت انالین صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬از ابتدای امسال تا ‪ ۲۸‬ابان ‪ ۱۴۰۱‬از تعداد‬ ‫‪ ۴۵۴‬هزار و ‪ ۷۲۹‬درخواست صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور‪ ۱۳۲ ،‬هزار و ‪۸۱‬‬ ‫مجوز صادر شده است‪.‬‬ ‫اموزش برای توانمندسازی افراد‬ ‫در مدیریت دیابت ضروری است‬ ‫دکتر محسن خوش نیت نیکو‪ ،‬فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و‬ ‫متابولیسم گفت‪ :‬دیابت‪ ،‬یک بیماری مزمن و مادام العمر است و یک‬ ‫فرد مبتالی اگاه و توانمند بهتر می تواند از خویش مراقبت کند‪ .‬دکتر‬ ‫خوش نیت نیکو اظهار کرد‪ :‬هدف از دادن اموزش به بیماران دیابتی‪،‬‬ ‫توانمندسازی بیمار دیابتی برای مراقبت از خودش در برابر بیماری است و‬ ‫اینکه فرد بداند دیابت چیست‪ ،‬چگونه ایجاد می شود‪ ،‬چه عالیمی دارد‪،‬‬ ‫چه درمانی دارد و همچنین در صورت نوسااتن قند خون چه باید‬ ‫کرد‪ ،‬هنگام مسافرت و میهمانی چه باید کرد و برخی موارد دیگر‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با دادن اموزش سازمان یافته به فرد دیابتی‪ ،‬وی قادر خواهد بود مسائل‬ ‫روزمره مرتبط باال را به تنهایی مدیریت کند‪.‬دکتر خوش نیت نیکو عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینک ه دیابت‪ ،‬هرلحظه با فرد همراه است و زندگی او را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند باعث بروز نوسانات قندخون می شود و‬ ‫قطعا فرد همیشه دسترسی به تیم درمان ندارد لذا با دیدن اموزش های‬ ‫الزم باید خویش را توانمند کند ‪.‬این متخصص ادامه داد‪ :‬فرد دیابتی با‬ ‫دیدن اموزش های الزم به کنترل و پیشگیری از بروز عوارض دیابت‬ ‫مانند فشار خون باال ‪ ،‬زخم پای دیابتی و غیره می پردازد‪.‬دکتر خوش نیت‬ ‫نیکو گفت‪ :‬حدود نیم میلیارد نفر فرد مبتال به دیابت در دنیا داریم که به ‬ ‫طور کلی از هر ‪ 10‬نفر یک نفر به دیابت مبتال است‪.‬دکتر خوش نیت نیکو‬ ‫خاطرنشان کرد ‪ :‬مهم ترین راه پیشگیری از ابتال به دیابت‪ ،‬داشتن تغذیه‬ ‫سالم و صحیح است‪ .‬افراد باید از مصرف غذاهای فراوری شده و چرب و‬ ‫استفاده از روغن های اشباع و گوشت های چرب خودداری کرده و نان‬ ‫سبوس دار مصرف کنند و از مصرف شیرینی جات و شکالت و غذاهای‬ ‫پرکالری خودداری کنند‪ .‬این فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و‬ ‫متابولیسم افزود‪ :‬داشتن فعالیت بدنی مناسب‪ ،‬ترک سیگار‪ ،‬داشتن‬ ‫خواب مناسب و کافی و دوری از استرس نیز از دیگر راهکارهای‬ ‫پیشگیری از ابتال به دیابت است ‪.‬وی توضیح داد‪ :‬برخی از شرکت های‬ ‫دارویی در بحث اموزش به افراد دیابتی فعال هستند و با راه اندازی‬ ‫مکان هایی برای غربالگری و تشخیص به موق ع دیابت و یا اعالم شماره های‬ ‫تلفن جهت ارائه مشاوره ‪ 24‬ساعته به افراد دیابتی گام های خوبی برای‬ ‫این موضوع برداشته اند‪ .‬برخی از شرکت های دارویی نیز کالس هایی را در‬ ‫زمینه راهکارهای کنترل دیابت و عوارض ان برای پزشکان و پرستاران‬ ‫برگزار می کنند‪.‬این فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاست گذاران باید حمایت و مراقبت بیشتری از افراد مبتال‬ ‫به دیابت در زمینه های مختلف ازجمله دسترسی به دارو‪ ،‬ارائه اموزش ها‬ ‫و حمایت های روان شناختی الزم‪ ،‬دسترسی به دستگاه قند خون با قیمت‬ ‫مناسب و ‪ ...‬را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫چاقی عامل مهمی در بروز دیابت است‬ ‫دکتر ساسان شرقی‪ ،‬عضو هیئت مدیره انجمن دیابت ایران گفت‪ :‬افراد‬ ‫مبتال به دیابت باید حتی برای مصرف قرص نیز اموزش های الزم را ببینند‬ ‫و نباید مصرف دارو را به صورت خودسرانه قطع و یا دوز ان را کم و زیاد‬ ‫کنند زیرا در صورت مصرف دارو به میزان نامناسب امکان بروز مشکالتی‬ ‫از قبیل افت قند خون وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مصرف دارو به تنهایی‬ ‫برای کنترل دیابت و عوارض ان کافی نیست و افراد باید شیوه زندگی‬ ‫مناسبی داشته باشند‪ .‬این فوق تخصص غدد و متابولیسم اظهار کرد ‪ :‬افراد‬ ‫مبتال به دیابت باید فعالیت بدنی کافی و مناسب داشته باشند و میزان‬ ‫چگونگی فعالیت بدنی انها کنترل شده و بدون هرگونه اسیب ورزشی باشد‪.‬‬ ‫وی مطرح کرد‪ :‬افراد مبتال به دیابت باید برای کنترل مناسب دیابت‬ ‫خود در تغدیه شان نیز دقت کافی داشته باشند و از مصرف مواد غذایی‬ ‫ناسالم و چاق کننده خودداری کنند‪ .‬دکتر شرقی اظهار کرد‪ :‬شیوع دیابت‬ ‫همگام با رشد جهانی چاقی در دنیا در حال افزایش است‪ ،‬زیرا چاقی‬ ‫عمده ترین دلیل ابتال به دیابت است و افراد باید جهت پیشگیری از‬ ‫ابتال به دیابت از داشتن اضافه وزن جلوگیری کنند‪.‬این عضو هیئت مدیره‬ ‫انجمن دیابت ایران تصریح کرد‪ :‬با جلوگیری از بروز چاقی می توان تا‬ ‫حدود ‪ 50‬درصد از بروز دیابت نوع ‪ 2‬پیشگیری کرد لذا توصیه می شود‬ ‫افراد مصرف مواد غذایی پرکالری و غذاهای فست فود و غیره که باعث‬ ‫افزایش وزن می شود خودداری کنند و تغذیه سالمی داشته باشند‪ .‬وی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬بحث اموزش در دیابت به تنهایی توسط پزشکان‬ ‫و دولت نمی تواند به ثمر بنشیند‪ ،‬زیرا منابع مالی کافی در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬لذا ورود شرکت های دارویی در زمینه اموزش جهت کنترل‬ ‫و پیشگیری از ابتال به دیابت به مردم جامعه‪ ،‬پزشکان و بیماران می تواند‬ ‫این مشکل را هموار کند و خوشبختانه در کشور ما گام های خوبی در این‬ ‫مورد برداشته شده است‪.‬‬ ‫‪۶‬میلیون نفر به افراد تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت کشور افزوده شد‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬مدیریت و توسعه منابع بیمه سالمت کشور گفت‪:‬‬ ‫طی چند ماه اخیر ‪ ۶‬میلیون نفر از افراد فاقد بیمه ساکن در مناطق حاشیه‬ ‫نشین و اسیب پذیر کشور تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار ایرنا حسین رنجبران روز چهارشنبه در ایین معارفه مدیرکل جدید‬ ‫بیمه سالمت لرستان افزود‪ :‬اکنون ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰‬منطقه اسیب پذیر و حاشیه‬ ‫ای کشور تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته است و ‪۹۵‬درصد هزینه‬ ‫درمان و بستری سه دهک نخست تقبل می شود‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫به مصوبه مجلس شورای اسالمی و عنایت دولت‪ ،‬خدمات ناباروری تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت قرار گرفته است و تا ‪ ۹۰‬درصد هزینه ها تا سن ‪۴۹‬‬ ‫سالگی پرداخت می شود که فرزندان این افرد نیز تا پنج سالگی و مادران‬ ‫تا ‪ ۲‬سال تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند‪.‬وی افزود‪ :‬دولت پنج هزار‬ ‫میلیارد تومان جهت درمان افراد مبتال به بیماری سخت درمان و سرطان‬ ‫در نظر گرفته است و ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان نیز از طریق تسهیالت به انان‬ ‫کمک می شود‪.‬رنجبران با تاکید بر لزوم مطالبه گری مردم افزود‪ :‬طرح‬ ‫دارویاری به خوبی اجرایی شده و اجرای نسخه الکترونیکی توسط مراکز و‬ ‫پزشکان طرف قرارداد بیمه سالمت‪ ،‬تا ‪ ۹۹‬درصد اجرایی شده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه طی یکسال و نیم گذشته پرداخت های بیمه سالمت به روز‬ ‫شده است تصریح کرد‪ ۴۲ :‬هزار موسسه درمانی سطح کشور جمعیت ‪۴۴‬‬ ‫هزار نفری را تحت پوشش دارند که به برکت نظام اسالمی اقدامات خوبی‬ ‫در کشور انجام شده است و بنابر اظهارات مقام معظم رهبری باید اقدامات‬ ‫به مردم اطالع رسانی و امید در جامعه ایجاد شود‪.‬در این مراسم با تقدیر‬ ‫از زحمات ‪ ۶‬ساله شاهدخت فتحی بیرانوند‪ ،‬محسن اسدبیگی معاون غذا و‬ ‫داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به عنوان مدیرکل جدید بیمه سالمت‬ ‫استان منصوب شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۳۸۵‬مجوز رد شده‪ ۱۸ ،‬هزار و ‪ ۶۲۶‬نفر از درخواست خود انصراف‬ ‫داده اند و ‪ ۱۵۲‬هزار و ‪ ۱۱۷‬درخواست با تاخیر از سوی دستگاه های صادرکننده مواجه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬هیچ‬ ‫مجوز کسب و کاری را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬وزارت دفاع‪ ،‬کانون کارشناسان رسمی‪ ،‬کانون وکال‪،‬‬ ‫جامعه حسابداران رسمی‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی‪ ،‬فراجا و نظام روانشناسی همچنان در‬ ‫فهرست دستگاه های جامانده و متصل نشده به درگاه ملی مجوزها هستند‪.‬‬ ‫بر این اساس صندوق نواوری هیچ تاخیری در بررسی درخواست های صدور مجوز نداشته و‬ ‫وزارت بهداشت بیشترین درصد تاخیر را داشته است‪.‬‬ ‫نماینده مجلس ‪ :‬جاده هشتگرد به طالقان به ایمن سازی فوری نیاز دارد‬ ‫نماینده مردم طالقان ‪،‬نظراباد ‪،‬‬ ‫ساوجبالغ و چهارباغ در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به بهره‬ ‫برداری از جاده طالقان پس از ‪ ۲۱‬سال‬ ‫گفت‪ :‬ایمن سازی ‪ ،‬رفع نواقص‪ ،‬احداث‬ ‫تونل ‪ ،‬روشنایی و نصب سیستم های‬ ‫مخابراتی این جاده نیازمند اقدام‬ ‫فوری است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬علی حدادی‬ ‫روز سه شنبه در نشست بررسی وضعیت‬ ‫جاده هشتگرد ‪ -‬طالقان که با حضور‬ ‫معاون عمرانی استانداری البرز ‪ ،‬مدیران‬ ‫کل راهداری و حمل وجاده ای استان و‬ ‫سایر مسووالن در طالقان برگزار شد‪ ،‬ایمن‬ ‫سازی این جاده گردشگری از وقوع حوادث‬ ‫مرگبار پیشگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاستی ها و مشکالت زیر‬ ‫ساختی شهرستان طالقان بیان داشت‪:‬‬ ‫حضور مدیران ملی‪ ،‬استانی و منطقه ای‬ ‫برای بررسی مشکالت در این شهرستان‬ ‫ضروری است ‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬گاز رسانی یکی از زیر‬ ‫ساخت ها ی مهم در باال طالقان و پایین‬ ‫طالقان است که با اخذ دستور ویژه از وزیر‬ ‫نفت در حال اجرا است‪.‬‬ ‫حدادی با بیان اینکه منافع مردم باید مورد‬ ‫توجه ویژه مدیران قرار گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬تامین‬ ‫اعتبار برای توسعه راه های استان البرز از‬ ‫جمله طالقان در نشست های تخصصی با‬ ‫مسووالن کشوری پیگیری شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم طالقان‪ ،‬نظراباد‪ ،‬ساوجبالغ‬ ‫و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی‬ ‫یاداورشد‪ :‬تامین اب شرب برای ‪۱۵‬روستا‬ ‫از اعتبارات ملی در حال پیگیری بوده و‬ ‫توسط بسیج سازندگی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ ۳۰ :‬هکتار زمین از زمین های‬ ‫منابع طبیعی غرب استان البرز برای ایجاد‬ ‫زیرساخت ها و راه اندازی گلخانه پیش‬ ‫بینی شده است که در اشتغالزایی جوانان‬ ‫تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫حدادی افزود‪ :‬مباحث میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری در طالقان بسیار مهم است‬ ‫و نیاز به نگاه ملی دارد وصنایع دستی و‬ ‫ایجاد چرخه تولید تا فروش محصوالت باید‬ ‫با برنامه ریزی ویژه دنبال شود‪.‬‬ ‫هدف دشمن از ایجاد ناارامی ها جلوگیری از پیشرفت ایران است‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬اشتهارد و‬ ‫فردیس در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به یک مقاله چاپ شده در‬ ‫یکی از مجالت معتبر بین المللی در‬ ‫خصوص ایجاد ناارامی داخلی در ایران‬ ‫گفت‪ :‬ریشه ناارامی ها در همین است‬ ‫که می خواهند جلو پیشرفت ایران را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬علیرضا عباسی‬ ‫روز چهارشنبه در نشست سیاسی بصیرتی‬ ‫که در سپاه ناحیه امام حسین(ع) برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬در این مقاله علت ایجاد ناارامی‬ ‫ها در ایران مانع تراشی در مسیر پیشرفت‬ ‫کشورمان توصیف شده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت ‪ :‬امام خمینی(ره) در‬ ‫زمانی که بلوک شرق و غرب و لیبرال‬ ‫و کمونیست را داشتیم با تفکری نو و‬ ‫تمسک به سیره نبوی انقالب اسالمی را‬ ‫بنیانگذاری کرد‪ .‬مسیر لیبرال دموکراسی‬ ‫غرب همچون جریان ابی است که انقالب‬ ‫اسالمی بر خالف ان حرکت می کند‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬از ابتدای انقالب اسالمی‬ ‫موانع مختلفی بر سر راه پیشرفت کشورما‬ ‫قرار دادند تا سرعت انقالب به سمت‬ ‫پیشرفت و ترقی ُکند شده و انحراف پیدا‬ ‫کند اما انقالب اسالمی با همه موانعی که‬ ‫دشمن سرراهش گذاشته به پیشرفت و‬ ‫دستاوردهایی رسیده و متوقف نشده است‪.‬‬ ‫نایب رییس دوم کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست با بیان اینکه‬ ‫با وضعیت مطلوب فاصله داریم‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫به صورت انقالبی و جهادی تالش کنیم تا‬ ‫به وضعیت مطلوب برسیم‪ .‬انقالب اسالمی‬ ‫و نظام اسالمی را تشکیل دادیم تا دولت‬ ‫اسالمی‪ ،‬جامعه اسالمی و تمدن نوین‬ ‫پیش روی ما باشد و باید تالش‬ ‫اسالمی‬ ‫ِ‬ ‫کنیم تا به این ها برسیم‪.‬‬ ‫عباسی به مقاله ای که در سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫میالدی در یکی از مجالت معتبر بین‬ ‫المللی امده بود اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این مقاله چاپ کرده بودند ایران در حال‬ ‫پیشرفت است و برای اینکه جلوی این‬ ‫پیشرفت گرفته بشود ‪ ۲‬گزینه وجود وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در‬ ‫مجلس شورای اسالمی تحریم بیشتر و‬ ‫ایجاد ناارامی های داخلی را از گزینه های‬ ‫موانع پیشرفت ایران در این مقاله برشمرد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬ریشه ناارامی ها در همین‬ ‫است که می خواهند جلو پیشرفت ایران را‬ ‫بگیرند که خدارو شکر نتوانستند و انشاءاله‬ ‫نخواهند توانست‪.‬‬ ‫تنها جزیره ایرانی دریای خزر در حسرت حضور گردشگران‬ ‫احیای اشوراده با تکیه بر جاذبه های‬ ‫طبیعی و رونق گردشگری‪ ،‬تاکید‬ ‫رییس جمهور در سفر اسفند پارسال‬ ‫به گلستان بود اما با گذشت حدود ‪۲۰‬‬ ‫ماه از انجام این سفر‪ ،‬تنها جزیره ایرانی‬ ‫دریای خزر همچنان در حسرت حضور‬ ‫گردشگران است‪.‬‬ ‫ایت اله رییسی در اسفند سال گذشته در سفر‬ ‫به گلستان به جزیره اشوراده رفت و به طور‬ ‫صریح اجرای طرح بومگردی در این جزیره را‬ ‫مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫هرچند اکنون برای ورود به اشوراده مشکالت‬ ‫سال های قبل وجود ندارد و با الیروبی محل‬ ‫پهلوگیری قایق ها به راحتی می توان به این‬ ‫جزیره سفر کرد اما به جز ان‪ ،‬اتفاق دیگری‬ ‫برای فراهم کردن زیرساخت های گردشگری‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫در مسیر حرکت به جزیره اشوراده تردد‬ ‫کامیون و ادوات راه سازی در خشکی روبروی‬ ‫جزیره مشهود است و هر چند دقیقه یکبار‬ ‫صدایی رسا به گوش می رسید که راننده‬ ‫قایق ان را ناشی از صدای بسته شدن کامیون‬ ‫جابه جاکننده رسوبات پروژه الیروبی خلیج‬ ‫گرگان مربوط می داند ‪.‬‬ ‫با وجود این صدای مهیب که هر چند دقیقه‬ ‫به گوش می رسید‪ ،‬ده ها هزار قطعه پرنده‬ ‫زمستان گذران ابزی منطقه عکس العملی به‬ ‫این صدا گوشخراش نداشتند و گویا پذیرفتند‬ ‫که فصل سرد امسال را باید در مامنی پرسر و‬ ‫صدا سپری کنند‪.‬‬ ‫پس از چند دقیقه قایق سواری به اشوراده‬ ‫رسیدیم‪ .‬اندک برگ های رنگی بوته های انار‬ ‫ترش به استقبال ما امده اند گویا پاییز رخت‬ ‫سفر را زودتر بسته و با زردشدن بخش زیادی‬ ‫از درختان و بوته های منطقه قصد رفتن دارد‪.‬‬ ‫الیروبی خلیج گرگان‬ ‫بوته های انار ترش در جزیره اشوراده پرشمار‬ ‫است و رژه خرگوش های بازیگوش البه الی‬ ‫ان ها تمامی ندارد‪.‬‬ ‫اسمان اشوراده مملو از فالمینگوها و مرغ های‬ ‫اتش است و رقص انها در فضا جذابیتی‬ ‫سحرانگیز به این جزیره داده است‪.‬‬ ‫با همه این همه جذابیت بصری و‬ ‫چشم اندازهای بکر‪ ،‬اشوراده هنوز معطل‬ ‫تصمیم گیری نهادهایی است که هر یک بارها‬ ‫و بارها مدعی بالمانع بودن اجرای این طرح‬ ‫شدند اما هنگام اجرا‪ ،‬از سوی کمیسیون و‬ ‫مجامع مختلف پیام دیگری صادر می شود‪.‬‬ ‫نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان در‬ ‫خصوص اجرای طرح گردشگری اشوراده به‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این پروژه از همان ابتدا‬ ‫در ‪ ۲‬قالب بخش پشتیبان در بندرترکمن و‬ ‫بخش بومگردی در جزیره اشوراده طراحی‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫عبدالجالل ایری افزود‪ :‬در ساحل بندرترکمن‬ ‫در راستای طرح گردشگری جزیره اشوراده‬ ‫حدود ‪ ۱۳۸‬هکتار محدوده گردشگری وجود‬ ‫دارد همچنین ‪ ۲۲‬هکتار طرح گردشگری در‬ ‫داخل جزیره اشوراده قرار گرفته که در قالب‬ ‫طرح گردشگری مصوب شورای عالی معماری‬ ‫و شهرسازی بدون هیچ محدودیت قانونی‬ ‫قابلیت اجرا دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ظرفیت های استان گلستان در‬ ‫سواحل بندرترکمن‪ ،‬بندرگز و گمیشان باید‬ ‫بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا مردم بتوانند‬ ‫در قالب ایجاد اسکله های گردشگری از این‬ ‫ظرفیت ها بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ایری با بیان اینکه پیشنهادی در خصوص‬ ‫تشکیل سازمان مدیریت گردشگری جزیره‬ ‫اشوراده توسط رئیس جمهور مصوب شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس این پیشنهاد ساختار‬ ‫سازمانی و مدیریتی جزیره اشوراده مورد‬ ‫تاکید قرار می گیرد و موانع پیش روی این‬ ‫پروژه برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬موضوعات مربوط‬ ‫به جزیره اشوراده و الیروبی خلیج گرگان که‬ ‫طی سال های اخیر در حد شعار باقی مانده بود‬ ‫و به تازگی جنبه عملیاتی و اجرایی گرفته با‬ ‫شکل گیری ساختار سازمانی به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫جزیره اشوراده‬ ‫استاندار گلستان هم چند ماه قبل با اشاره به‬ ‫تاکید رییس جمهور برای اجرای طرح توسعه‬ ‫گردشگری جزیره اشوراده گفت‪ :‬برخی افراد و‬ ‫مدیران مانع اجرای این طرح هستند‪.‬‬ ‫علی محمد زنگانه اظهارداشت‪ :‬اگر این افراد‬ ‫همچنان به مانع تراشی و ایستادگی مقابل‬ ‫اراده دولت و دستور صریح رییس جمهور‬ ‫ادامه دهند اسامی انان را به مردم خواهم‬ ‫گفت تا بدانند چه کسانی مانع توسعه گلستان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اجرای طرح طبیعت گردی‬ ‫اشوراده بدون شک توسعه استان را شتاب‬ ‫خواهد بخشید و کسانی که در استان‬ ‫مسوولیت دارند باید برای به سرانجام رسیدن‬ ‫این طرح تالش کنند‪.‬‬ ‫با گذشت حدود ‪ ۱۰‬ماه از سفر رییس‬ ‫جمهور به جزبره اشوراده و دستور صریح‬ ‫وی‪ ،‬همچنان این پروژه معطل بر زمین مانده‬ ‫است‪ .‬هفته ای نیست که مدیران اجرایی یا‬ ‫نمایندگان مجلس سخن از صدور مجوز نهایی‬ ‫این پروژه بر زبان نیاورند اما گویا فقط به دنبال‬ ‫گفتار درمانی هستند ‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا طرح گردشگری در تنها جزیره‬ ‫ایرانی دریای خزر از اصلی ترین مطالبات مردم‬ ‫و مسوولین گلستان در دهه های اخیر بود‬ ‫که سال ‪ ۹۳‬در سفر استانی هیات دولت به‬ ‫گلستان تصویب شد‪.‬‬ ‫با امضای قرارداد بین استانداری گلستان و‬ ‫سازمان حفاظت از محیط زیست‪ ،‬تحقق‬ ‫ارزوی دیرینه مردم استان برای بهره مندی‬ ‫از مزایای اقتصادی و معیشتی ان وارد فاز‬ ‫جدیدی شد و با زدن کلنگ عملیات اجرایی‬ ‫این طرح در سال ‪ ۹۷‬تکاپو و تقال برای اجرای‬ ‫مصوبه دولت اغاز شد‪.‬‬ ‫پس از مراسم افتتاحیه این پروژه کش و‬ ‫قوس میان حامیان محیط زیست و مدیران‬ ‫اجرایی گلستان اغاز شد که در نخستین گام‬ ‫و با پیگیری های تشکل های محیط زیست‪،‬‬ ‫مساحت طرح گردشگری در اشوراده از ‪۳۸۰‬‬ ‫هکتار به ‪ ۳۸‬هکتار کاهش یافت‪.‬‬ ‫در طرح جدید قرار شد‪ ،‬کل طرح گردشگری‬ ‫در ‪ ۳۸‬هکتار اجرا شود و فقط ‪ ۲۲‬هکتار ان‬ ‫به صورت زون متمرکز گردشگری در مجاورت‬ ‫بافت مسکونی و متروک فعلی اشوراده قرار‬ ‫داشته باشد تا اسیبی به این زیستگاه وارد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫طرح طبیعت گردی در ‪ ۲۲‬هکتار از جزیره‬ ‫اشوراده فروردین امسال در ستاد ملی تاالب ها‬ ‫به تصویب رسیده بود‪.‬‬ ‫همزمان با عملیات اجرایی توسط سازمان‬ ‫همیاری شهرداری های گلستان‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫محیط زیست با طرح شکایت های متعدد از‬ ‫مدیران استان و محیط زیست کشور‪ ،‬خواستار‬ ‫توقف اجرای این طرح شدند‪.‬‬ ‫در این بازه زمانی مدیران گلستان با هدف‬ ‫شتاب دادن به روند انتقال مصالح به جزیره‬ ‫‪ ،‬یک سایت پشتیبان را در اراضی ساحلی‬ ‫بندرترکمن انتخاب و جاده ای به طول ‪۷۰۰‬‬ ‫متر و عرض ‪ ۱۰‬متر به سوی خلیج گرگان‬ ‫احداث کردند تا با پهلوگیری شناور در خلیج‬ ‫گرگان‪ ،‬انتقال مصالح به اشوراده تسهیل شود‬ ‫اما با دستور مراجع قضایی ادامه ساخت این‬ ‫جاده متوقف شد‪.‬‬ ‫پس از صدور دستور توقف جاده دسترسی‪،‬‬ ‫شکایت حامیان محیط زیست همچنان ادامه‬ ‫داشت تا اینکه در خرداد پارسال معاونت‬ ‫قضایی دادستان کل کشور دستور توقف کامل‬ ‫طرح گردشگری اشوراده را صادر کرد‪.‬‬ ‫پروژه ملی گردشگری و طبیعت گردی جزیره‬ ‫اشوراده شامل ساخت اسکله‪ ،‬مسیر دسترسی‪،‬‬ ‫االچیق‪ ،‬رستوران و دیگر زیرساخت های مورد‬ ‫نیاز حضور گردشگران است‪.‬‬ ‫جزیره اشوراده که تمام سال میزبان انواع‬ ‫پرندگان بومی و مهاجر است در سال ‪ ۵۴‬جزو‬ ‫نخستین مناطق زیست کره جهان معرفی و‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴۰‬درصد خاویار ایران در نزدیکی‬ ‫این جزیره به دست می اید‪.‬در سال ‪۱۸۳۷‬‬ ‫میالدی جزیره اشوراده با وجود اعتراض ایران‪،‬‬ ‫به دست نیروهای شوروی سابق اشغال شد و‬ ‫این کشور تا چند دهه بعد یک پاسگاه نظامی‬ ‫در ان داشت‪.‬‬ ‫این جزیره قبل از وقوع سیل سال ‪ ۱۳۷۲‬با‬ ‫امکاناتی همچون پاسگاه ژاندارمری‪ ،‬شرکت‬ ‫تعاونی روستایی‪ ،‬مدرسه‪ ،‬مغازه‪ ،‬مسجد و‬ ‫حسینیه بیش از هزار نفر سکنه داشت که‬ ‫به مشاغل دامداری‪ ،‬کارگری‪ ،‬پیشه وری و‬ ‫ماهیگیری مشغول بودند اما با طغیان رود ولگا‬ ‫در روسیه و وقوع سیالب این جزیره ایرانی‬ ‫خالی از سکنه شد‪.‬‬ ‫تنهایی؛ سرنوشت محتوم تنها جزیره ایرانی‬ ‫دریای خزر از گذشته های دور تاکنون است‬ ‫که پایان این انزاوی تاریخی به ساماندهی‬ ‫و تدوین طرح تفضیلی کارامد و معرفی‬ ‫جاذبه های این منطقه بکر به گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی همراه با تالش برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران و فراهم کردن زیرساخت های‬ ‫الزم احتیاج دارد‪.‬‬ ‫اشوراده در حوزه سرزمینی شهرستان‬ ‫بندرترکمن واقع در غرب استان گلستان است‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تصمیمی از سوی دولت مبنی بر‬ ‫افزایش قیمت بنزین وجود ندارد‬ ‫پارسا شهبازی‬ ‫طی ماه های اخیر احتمال افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی‬ ‫از بزرگ ترین و البته مهم ترین شایعات به خصوص در فضای ‬ ‫مجازی مطرح شده است‪.‬‬ ‫این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که هیچ مرجع‬ ‫رسمی و قانونی تا این لحظه نه تنها ان را تایید نکرده بلکه ان‬ ‫را رد و بیان کردند که تصمیمی از سوی دولت مبنی بر افزایش‬ ‫قیمت بنزین وجود ندارد‪.‬‬ ‫در اخرین مطالب منتشر شده به نقل از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در این رابطه امده است‪:‬دولت به صورت متداوم هرگونه افزایش‬ ‫قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه ای برای اصالح قیمت‬ ‫بنزین ندارد‪.‬‬ ‫به استناد ماده ‪ ۳۹‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬قانون هدفمند‬ ‫کردن یارانه ها‪ ،‬تبصره (‪ )۱۴‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل‬ ‫کشور و قوانین بودجه سنواتی‪ ،‬منابع حاصل از فروش‬ ‫داخلی فراورده های نفتی از جمله بنزین جزو منابع سازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها بوده و ارتباطی با بودجه عمومی دولت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در این راستا تمامی منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های‬ ‫نفتی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه واریز و‬ ‫بر اساس ردیف های مصوب مصارف جدول تبصره (‪ )۱۴‬قوانین‬ ‫بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای‬ ‫پرداخت یارانه نقدی و سایر ردیف های قانونی تبصره مذکور‬ ‫تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫با توجه به موارد یاد شده دولت در صورت وجود کسری بودجه‪،‬‬ ‫برای تامین ان در بودجه عمومی خود قانوناً اختیاری برای‬ ‫اختصاص منابع ناشی از فروش فراورده های نفتی به درامدهای‬ ‫عمومی دولت را ندارد‪ .‬از طرف دیگر دولت به صورت متداوم‬ ‫هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و برنامه‬ ‫نیز برای اصالح قیمت بنزین ندارد‪ .‬معلوم نیست چرا برخی‬ ‫جریان های سیاسی به هر بهانه و بدون داشتن اطالعات دائم از‬ ‫قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین می گویند‪ ،‬ایا در شرایط‬ ‫فعلی دامن زدن به التهابات افکار عمومی در جهت منافع ملی‬ ‫است؟‬ ‫مدارس دولتی به افراد‬ ‫بدون صالحیت واگذار نمی شود‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی‬ ‫و توسعه مشارکت های مردمی گفت‪ :‬تمایلی نداریم مدارس غیر دولتی را‬ ‫به افرادی که صالحیت مدرسه داشتن ندارند تحویل بدهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا احمد محمود زاده چهارشنبه در گردهمایی موسسان‬ ‫مدارس و مراکز غیر دولتی خوزستان در محل تاالر امام رضا (ع) اهواز‬ ‫بیان کرد‪ :‬در وزارت اموزش و پرورش سیاست گذاری شده که مدرسه‬ ‫به افرادی واگذار شود که صالحیت حرفه ای سخت ابزاری و نرم ابزاری‬ ‫داشته باشند‪.‬وی گفت‪ :‬تمامی برنامه هایی که در مدارس دولتی انجام‬ ‫می شود باید در مدارس غیر دولتی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫محمود زاده با بیان اینکه کنکور سنجش اشتباهی برای ارزیابی اموزش‬ ‫و پرورش است ادامه داد‪ :‬یک مدرسه زمانی موفق است که بتواند دانش‬ ‫اموز المپیادی پرورش دهد‪.‬معاون وزیر اموزش و پرورش افزود‪ :‬سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش و پرورش در سال ‪ ۹۰‬تصویب شد و انتظار‬ ‫داشتیم که تا به امروز به درستی اجرا شود چرا که نسخه شفا بخش‬ ‫اموزش و پرورش است اما متاسفانه کار اساسی در این خصوص انجام‬ ‫نشده و تنها به ‪ ۱۰‬درصد ان توجه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مواردی که در این سند بسیار به ان پرداخته موضوع‬ ‫نیروی انسانی است که مشخص کرده جذب و نگه داشت نیروی انسانی‬ ‫چگونه انجام شود‪.‬رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه‬ ‫مشارکت های مردمی کشور افزود‪ ۱۳۴ :‬راهکار در این سند قید شده که‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۲۱‬راهکار مربوط به نیروی انسانی است که چگونه یک‬ ‫نیروی انسانی در سیستم اموزش و پرورش جذب‪ ،‬اموزش و پرورش‬ ‫داده شود و چگونه نگه داشته شود‪.‬وی گفت‪:‬در بجث محتوای اموزشی‬ ‫نیز باید به سمتی برویم که مطابق سند تحول باشد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫مهارت های زندگی و کسب و کار به دانش اموزان اموزش داده شود‬ ‫و محتوای کتاب های فعلی بهبود یابد‪.‬محمود زاده ادامه داد‪ :‬کار رتبه‬ ‫بندی مدارس نیز در حال انجام است تا اولیای دانش اموزان و معلم ها‬ ‫بدانند که دانش اموز در چه مدرسه ای با چه رتبه ای در حال تحصیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش اظهار داشت‪ :‬طبق سند تحول بنیادین‬ ‫اموزش به دانش اموزان باید در حوزه های اعتقادی ‪ ،‬علمی ‪ ،‬بسیج‬ ‫وشجاع و کار افرین انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دانش اموزان باید در کالس های درس به درستی‬ ‫تربیت شوند افزود‪ :‬اینده جمهوری اسالمی توسط دانش اموزانی که‬ ‫امروز در کالس درس اموزش می بینند ساخته می شود‪.‬محمود زاده‬ ‫بیان کرد‪ ۱۰ :‬درصد از دانش اموزان خوزستان در مدارس غیر دولتی‬ ‫هستند و باید این مدارس به گونه ای رشد کنند که اولیا برای تحصیل‬ ‫فرزندان خود در این مدارس ترغیب شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه دشمن از تسلط ایران در منطقه اشفته است اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دشمن خواهان عزت و استقالل ایران نیست و از قوی شدن ایران‬ ‫ترس دارد به همین دلیل تصویری سیاه و تاریک از جمهوری اسالمی‬ ‫ارائه داده و تصویر سازی ارمانی از کشور های دیگر انجام می دهد‪.‬‬ ‫محمود زاده افزود‪ :‬اموزش و پرورش و به ویژه معلم ها نقش مرجعیت در‬ ‫اگاهی بخشی را در این امور باید ایفا کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش اظهار داشت‪:‬مردم به انقالب ‪ ،‬اسالم و ایران‬ ‫عالقه مند هستند و نارضایتی انها از مسئوالنی است که عملکرد خوبی‬ ‫نداشته اند ‪.‬محمود زاده در خاتمه با اشاره به اینکه مراکز مجازغیر دولتی‬ ‫سایر دستگاه ها باید زیر نظر اموزش و پرورش قرار گیرند بیان کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال این هستیم که این اتفاق بیفتد و در حال تدوین قوانینی جدیدی‬ ‫برای مدارس غیر دولتی و هیات امنایی هستیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫‪ ۲۴۷۰‬دوز واکسن کرونا‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شده است‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۲۴۷۰‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۲۶۶‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون و ‪۵۴۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۸۹۴‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‪ .‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۵‬میلیون و ‪ ۵۴‬هزار و ‪۱۰‬‬ ‫دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۷۰‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫پنجشنبه ‪ 3‬اذر ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1452‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫دعوت تامین کنندگان تجهیزات‬ ‫پزشکی به سازمان غذا و دارو‬ ‫مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو‪ ،‬از تامین کنندگان‬ ‫تجهیزات و ملزومات پزشکی خواسته در جلسه ای با موضوع بررسی‬ ‫تامین اقالم مصرفی حاضر شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬موضوع تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی‬ ‫مصرفی در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور‪ ،‬یکی از اولویت های‬ ‫ویژه سازمان غذا و دارو است که در کنار تامین دارو‪ ،‬به عنوان دو‬ ‫ماموریت مهم این سازمان تلقی می شود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬مهم ترین اولویت کاری وزارت بهداشت در حیطه خدمات‬ ‫رسانی به بیماران اعم از سرپایی و بستری در بیمارستان ها‪ ،‬تامین‬ ‫نیازهای دارویی و درمانی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با بروز کوچک ترین اختالل در روند تامین دارو و کاالهای‬ ‫مصرفی بیماران‪ ،‬وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو زیر سوال‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫اخیرا ً و به دنبال مشکالتی که در تامین تجهیزات و ملزومات‬ ‫مصرفی بیمارستان ها به وجود امده است‪ ،‬سازمان غذا و دارو از‬ ‫تامین کنندگان این کاالها در کشور‪ ،‬دعوت کرده است در نشست‬ ‫مشورتی با مدیرکل تجهیزات پزشکی حاضر شوند‪.‬‬ ‫شنیده می شود اولین نشست مشورتی‪ ،‬با تامین کنندگان اقالم‬ ‫مصرفی بیماری های همودیالیز و عروقی است‪.‬‬ ‫گزارش های رسمی سازمان غذا و دارو نشان می دهد بیش از ‪۳۸۷‬‬ ‫هزار کد ‪ IRC‬از ملزومات و تجهیزات پزشکی در سامانه تیتک‬ ‫سازمان غذا و دارو ثبت شده که از ان تعداد حدود ‪ ۲۴۰‬هزار وسیله‬ ‫پزشکی‪ ،‬جزو وسایل مصرفی‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬هزار کد ‪ ،IRC‬دستگاه و‬ ‫الباقی نیز شامل قطعات یدکی‪ ،‬لوازم جانبی و یا کاالهای مصرفی‬ ‫دستگاه های پزشکی و ازمایشگاهی است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬حدود ‪ ۲۰۰۰‬تولید کننده‪ ۲۰۰۰ ،‬شرکت وارد‬ ‫کننده و تامین کننده و ‪ ۲۵۰۰‬توزیع کننده تجهیزات و ملزومات‬ ‫پزشکی در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر حدود ‪ ۱۸۰۰‬صنف و عرضه کننده برخی اقالم‬ ‫پزشکی و بیش از ‪ ۴۰۰‬شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش‬ ‫دستگاه های پزشکی و کنترل کیفی نیز در این حوزه فعال هستند‪.‬‬ ‫یکی از موانع پیش رو در تامین تجهیزات و ملزومات مصرفی‪ ،‬تامین‬ ‫ارز مورد نیاز است که گفته می شود تامین کنندگان تجهیزات‬ ‫پزشکی را دچار مشکل ساخته و باعث شده دسترسی به برخی‬ ‫اقالم مصرفی در بیمارستان ها‪ ،‬سخت و دشوار شود‪.‬‬ ‫ماجرای جمع اوری شربت‬ ‫«کواموکسی کالو» وارداتی‬ ‫مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو‪ ،‬درباره جمع‬ ‫اوری شربت «کواموکسی کالو» از محموله داروهای وارداتی‬ ‫توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد پیکانپور‪ ،‬با بیان اینکه داروهای‬ ‫وارداتی هم مانند داروهای داخلی به لحاظ اندازه گیری ماده موثره‬ ‫توسط سازمان غذا و دارو بررسی و کنترل کیفی می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بررسی های صورت گرفته ‪ ۲‬درصد از سوسپانسیون های کواموکسی‬ ‫کالو ابوت به علت ناکافی بودن جزئی میزان ماده موثره نسبت به‬ ‫دامنه مجاز مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار نگرفت و به همین‬ ‫دلیل جمع اوری شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان غذا و دارو در حفظ اصول کیفی محصوالت هیچ‬ ‫مسامحه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫پیکانپور ادامه داد‪ :‬از ‪ ۶‬انتی بیوتیک وارداتی‪ ،‬تنها یک انتی‬ ‫بیوتیک و از بین ‪ ۵‬بچ از این انتی بیوتیک یک بچ و به لحاظ‬ ‫تعدادی ‪ ۲‬درصد از داروی مذکور جمع اوری شد که علت ان کمتر‬ ‫بودن جزئی میزان ماده موثره از دامنه مجاز بود‪.‬مدیرکل دارو و‬ ‫مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد‪ :‬ریکال بخشی‬ ‫از انواع داروها در سراسر دنیا امری مرسوم در جهت حفظ سالمت‬ ‫بیماران است که سازمان غذا و دارو در این حوزه مسامحه نداشته‬ ‫و بر حفظ اصول کیفی محصوالت تاکید دارد‪.‬‬ ‫افزایش انتقال عفونت های‬ ‫تنفسی در هوای الوده‬ ‫یک فوق تخصص ریه در ارتباط با افرادی که اسیب پذیری بیشتری‬ ‫در روزهای الودگی هوا دارند‪ ،‬نکاتی را متذکر شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬فاطمه عابدینی گفت‪ :‬کودکان زیر ‪۶‬‬ ‫سال‪ ،‬سالمندان باالی ‪ ۶۵‬سال و مبتالیان به بیماری های مزمن‬ ‫(قلبی‪ ،‬ریوی‪ ،‬کلیوی و کبدی)‪ ،‬از جمله افرادی هستند که از اسیب‬ ‫پذیری بیشتری در روزهای الودگی هوا برخوردارند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬با عنوان این‬ ‫مطلب که انتقال عفونت های تنفسی در زمان الودگی هوا افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رعایت بهداشت فردی و جمعی‪ ،‬شستن مکرر‬ ‫دست ها‪ ،‬استفاده از دستمال موقع عطسه و سرفه‪ ،‬خوردن مایعات‬ ‫کافی‪ ،‬از جمله راهکارهای موثر در مقابله با الودگی هوا و جلوگیری‬ ‫از انتقال عفونت های تنفسی است‪.‬‬ ‫عابدینی‪ ،‬مصرف غذاهای سالم سبزی ها و میوه های تازه‪ ،‬خوردن‬ ‫یک تا دو لیوان شیر روزانه‪ ،‬کاهش استرس و استراحت کافی را‬ ‫برای افزایش ایمنی بدن افراد ضروری عنوان کرد و گفت‪ :‬گیجی‪،‬‬ ‫خستگی‪ ،‬سردرد‪ ،‬سوزش چشم و بینی و حلق‪ ،‬بی حوصلگی از‬ ‫عالئم مسمومیت ناشی از الودگی هوا است‪.‬‬ ‫این فوق تخصص ریه ادامه داد‪ :‬افراد در صورت بروز تنگی نفس‬ ‫شدید‪ ،‬گیجی یا خستگی شدید هر چه سریع تر به نزدیک ترین‬ ‫مرکز درمانی و اورژانس مراجعه کنند تا اقدامات درمانی الزم برای‬ ‫انها انجام شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بهترین راهکار در شرایط هشدار الودگی هوا را ماندن در منزل‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬افراد از هر گونه فعالیت فیزیکی و ورزش در‬ ‫فضای بیرون از منزل اجتناب کرده و حتی در محیط های بسته‬ ‫نیز فعالیت خود را کاهش دهند‪.‬عابدینی از بیماران مزمن تنفسی‬ ‫خواست که در شرایط الودگی هوا حتماً داروهای خود را به موقع‬ ‫استفاده کنند تا دچار حمالت تنفسی نشوند‪.‬این فوق تخصص ریه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این شرایط وضعیت برای کودکان خطرناک‬ ‫است و خروج انها از منزل ممنوع است و تمامی افراد سعی کنند از‬ ‫رفت و امدهای غیرضروری پرهیز کنند‪.‬‬ ‫چرا درمان بیماری های عفونی سخت می شود‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت‪ ،‬نسبت به‬ ‫مصرف بی رویه انتی بیوتیک ها و بروز‬ ‫مقاومت میکروبی‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سعید کریمی‪ ،‬به‬ ‫مناسب هفته "اگاهی بخشی نسبت به مقاومت‬ ‫میکروبی"‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیست و هفتم ابان ماه تا‬ ‫سوم اذرماه‪ ،‬برابر با هجدهم تا بیست و چهارم‬ ‫نوامبر‪ ،‬از سوی سازمان بهداشت جهانی به‬ ‫عنوان هفته " اگاهی بخشی نسبت به مقاومت‬ ‫میکروبی" که معضل جدی دنیای امروز در‬ ‫حوزه بهداشت و سالمت محسوب می شود‪،‬‬ ‫نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقاومت میکروبی زمانی اتفاق‬ ‫می افتد که ماهیت باکتری ها‪ ،‬ویروس ها‪ ،‬قارچ ها‬ ‫و انگل ها به مرور تغییر می کنند و دیگر به‬ ‫داروهایی که زمانی بر انها موثر بوده اند‪ ،‬حساس‬ ‫نبوده و پاسخ نمی دهند و بدین جهت نه تنها‬ ‫باعث دشوارتر شدن درمان بیماری های عفونی‬ ‫می شوند‪ ،‬بلکه شدت‪ ،‬میزان سرایت و مرگ‬ ‫ناشی از انها را افزایش می دهند‪ .‬درنتیجه داروها‬ ‫بی اثر شده و عفونت در بدن باقی می ماند و‬ ‫بیماری به سایرین سرایت می کند‪.‬‬ ‫کریمی در خصوص ضرورت مهار مقاومت‬ ‫میکروبی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬در اثر‬ ‫افزایش مقاومت باکتریایی یک میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار نفر به طور مستقیم از بین رفتند‪ .‬از نظر‬ ‫اقتصادی تولید یک انتی بیوتیک جدید ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬سال زمان می برد و هزینه ان بیشتر از‬ ‫یک میلیارد دالر است‪ .‬همچنین دفع داروهای‬ ‫مصرف نشده در زباله های شهری منجر به‬ ‫تشدید مقاومت ضد میکروبی می شود‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مقاومت ضد میکروبی (‪ )AMR‬یک‬ ‫تهدید جهانی برای انسان ها‪ ،‬حیوانات‪ ،‬گیاهان‬ ‫و محیط زیست و توسعه پایدار است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در سال جاری «برنامه محیط زیست‬ ‫سازمان ملل متحد (‪« ،»)UNEP‬سازمان‬ ‫بهداشت جهانی (‪ »)WHO‬و «سازمان جهانی‬ ‫بهداشت حیوانات ‪ ،» WOAH‬خواستار‬ ‫همکاری بین بخشی و تالش یکپارچه جهانی‬ ‫برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی از طریق‬ ‫رویکرد سالمت یکپارچه (‪)One Health‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫کریمی در خصوص اقدامات انجام شده در‬ ‫راستای کاهش مقاومت میکروبی در حوزه‬ ‫معاونت درمان‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل کمیته های‬ ‫پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها‬ ‫به منظور فعال کردن «تیم های پیشگیری‬ ‫و کنترل عفونت» در تمامی بیمارستان ها‪،‬‬ ‫استقرار نظام مراقبت گزارش دهی عفونت های‬ ‫بیمارستانی در بیمارستان های کشور و انجام‬ ‫بیمار یابی فعال توسط تیم کنترل عفونت‪،‬‬ ‫تقویت استانداردهای ایمنی بیمار شامل‬ ‫«موازین پیشگیری و کنترل عفونت» و‬ ‫اعتبار بخشی منظم و دوره ای بیمارستان ها‬ ‫بر اساس محور بهداشت و کنترل عفونت‪،‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل تولیت انتی بیوتیکی به‬ ‫بیمارستان های کشور‪ ،‬ثبت اطالعات تجویز‬ ‫انتی بیوتیک های خاص در سیستم های‬ ‫اطالعاتی بیمارستان ها‪ ،‬نظارت و پایش فرایند‬ ‫بی خطرسازی موثر پسماندهای بهداشتی‬ ‫درمانی از جمله اقدامات معاونت درمان در این‬ ‫زمینه بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه برای مهار موثر مقاومت‬ ‫میکروبی نیاز به اقدامات اضطراری چند‬ ‫بخشی در سازمان های مختلفی از جمله وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و سازمان دامپزشکی است‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده‬ ‫محتاطانه در مصرف و نیز تجویز منطقی‬ ‫داروهای ضد میکروبی مطابق "دستورالعمل‬ ‫انتی بیوتیکی" منجر به کاهش عفونت های‬ ‫مقاوم به درمان انتی بیوتیکی خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬عدم فروش انتی بیوتیک ها در‬ ‫داروخانه ها بدون نسخه پزشک‪ ،‬اموزش بیماران‬ ‫و جامعه در خصوص عدم مصرف خودسرانه‬ ‫انتی بیوتیک ها و دقیقاً مطابق با دستور پزشک‬ ‫و تکمیل دوره درمان نیز برای کاهش مقاومت‬ ‫میکروبی در سطح جامعه ضروری است‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬در بیمارستان های کشور به‬ ‫منظور کاهش خطر بروز بیماری های عفونی‬ ‫اقدامات متعددی در این زمینه برنامه ریزی‬ ‫و نظارت می شود که مهمترین انها عبارتند‬ ‫از تقویت رعایت موازین پیشگیری و کنترل‬ ‫عفونت به منظور کاهش بروز عفونت های مقاوم‬ ‫باکتریایی در تمامی بخش های بیمارستان به‬ ‫خصوص در بخش های مراقبت ویژه‪ ،‬رعایت‬ ‫بهداشت دست‪ ،‬تجهیز واحدهای ازمایشگاه‬ ‫میکروبیولوژی و تضمین مدیریت صحیح‬ ‫پسماند و پساب بیمارستانی است‪.‬معاون درمان‬ ‫وزارت بهداشت گفت‪ :‬در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫اجرای بهترین شیوه های بهداشتی در تولید‬ ‫مواد غذایی و کشاورزی و در سازمان دامپروری‬ ‫محدودیت مصرف انتی بیوتیک در دام می تواند‬ ‫در مهار مقاومت میکروبی موثر باشد‪.‬‬ ‫تایید دارویی که دیابت نوع ‪ ۱‬را به تاخیر می اندازد‬ ‫سازمان غذا و داروی ایاالت متحده اولین‬ ‫دارویی را تایید کرد که می تواند ابتال به‬ ‫دیابت نوع ‪ ۱‬را به تاخیر بیاندازد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز‪،‬‬ ‫داروی «تپلیزوماب» (‪ )Tzield‬به جای عالئم‬ ‫دیابت نوع ‪ ،۱‬مسائل خودایمنی که باعث ایجاد‬ ‫بیماری می شود را هدف قرار می دهد‪.‬‬ ‫دکتر «جان شارتز»‪ ،‬مدیر بخش دیابت‪،‬‬ ‫اختالالت چربی و چاقی در مرکز ارزیابی‬ ‫داروها و چاقی سازمان غذا و داروی امریکا‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬تایید این درمان درجه یک‪ ،‬یک گزینه‬ ‫درمانی مهم جدید برای برخی از بیماران در‬ ‫معرض خطر اضافه می کند‪ .‬پتانسیل این دارو‬ ‫برای به تاخیر انداختن تشخیص بالینی دیابت‬ ‫نوع ‪ ۱‬ممکن است برای بیماران ماه ها تا سال ها‬ ‫موجب عدم بروز بیماری شود‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬تاخیر در شروع دیابت نوع ‪۱‬‬ ‫تاثیر زیادی بر زندگی روزمره افراد در معرض‬ ‫خطر دیابت‪ ،‬خانواده انها و سیستم سالمت‬ ‫کلی خواهد داشت‪.‬افرادی که دارای دو یا چند‬ ‫اتوانتی بادی مرتبط با دیابت نوع‪ ۱‬هستند و‬ ‫سطح قند خون انها شروع به غیرطبیعی شدن‬ ‫می کند‪ ،‬در معرض خطر باالی ابتالء به دیابت‬ ‫نوع‪ ۱‬در نظر گرفته می شوند‪.‬‬ ‫خبر خوب بیمه سالمت برای پزشکان خانواده و داروخانه ها‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان‬ ‫بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬سهم داروی‬ ‫تجویزی سطح اول پزشکان خانواده‬ ‫روستایی از اول اذر ‪ ۱۴۰۱‬توسط‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مهدی رضایی‪،‬‬ ‫در خصوص انتقال سهم دارو از محل‬ ‫اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران‪ ،‬اظهار‬ داشت‪ :‬از اول اذر‬ ‪‬۱۴۰۱‬‬ ‫سهم سازمان بیمه‬ سالمت‬ در‬ تمامی‬‬ ‫صندوق های تحت پوشش این سازمان‬ ‫به داروخانه های ملکی و غیر ملکی طرف‬ ‫قرارداد شبک ‏ه یا مرکز بهداشت شهرستان‬ ‫ارائه دهنده داروهای سطح اول بابت‬ ‫اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل‬ ‫پرداخت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سهم سازمان از داروهای سطح‬ ‫اول در داروخانه های ملکی مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت مجری طرح‪ ،‬به شبکه‬ ‫یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت‬ ‫می گردد‪ ،‬لذا ضروری است ادارات کل‬ ‫استانی موضوع را به نحو مقتضی به اطالع‬ ‫دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه‬ ‫سالمت ایران تصریح کرد‪ :‬سهم سازمان از‬ ‫داروهای سطح اول در داروخانه های غیر‬ ‫ملکی همکار طرح‪ ،‬به داروخانه و بر اساس‬ ‫قرارداد همکاری انان با ادارات کل استانی‬ ‫پرداخت می گردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ادارات کل‬ ‫استانی باید با داروخانه های غیر طرف قرار‬ ‫داد‪ ،‬تامین کننده در سطح مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت مجری طرح با رعایت‬ ‫ضوابط مربوطه قرار داد همکاری کارانه‬ ‫منعقد نمایند‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه پرداخت سهم ارز‬ ‫و سهم سازمان به داروخانه های غیر‬ ‫طرف قرارداد با سازمان ممکن نیست‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اولویت انعقاد قرار داد‬ ‫همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر‪،‬‬ ‫داروخانه های بخش خصوصی است‪ .‬البته‬ ‫تمامی داروخانه های طرف قرارداد سازمان‬ ‫می توانند بدون محدودیت جغرافیایی‬ ‫نسبت به نسخه پیچی با رعایت مفاد این‬ ‫بخشنامه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همچنین از اول اذر‬ ‫پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت مجری طرح مجاز به تجویز‬ ‫تمامی داروهای در تعهد سازمان بیمه‬ ‫سالمت هستند‪.‬‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان‬ ‫بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات‬ ‫جامع سالمت مجری طرح ملزم به تجویز‬ ‫الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر‬ ‫سامانه های سطح اول وزارت بهداشت و یا‬ ‫سامانه نسخه الکترونیک سازمان (‪)ERX‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬در صورت نبود زیر ساخت‬ ‫الزم برای نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬با‬ ‫تصمیم مشترک اداره کل بیمه سالمت‬ ‫استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا‬ ‫دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی‪ ،‬مراکز خدمات جامع سالمت‬ ‫مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫انچه باید از نحوه مصرف تخم مرغ بدانیم‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬یکی از مواد غذایی پرمصرف‬ ‫است که بسیاری از ما به تنهایی ان را‬ ‫در یک وعده غذایی مصرف می کنیم و یا‬ ‫به عنوان مواد اولیه غذاهای مختلف در‬ ‫برنامه غذایی به کار می بریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬گلبن سهراب‬ ‫متخصص تغذیه‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫تخم مرغ الوده به مدفوع مرغ را باید بشوییم‬ ‫یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی اوقات زمانی که تخم مرغ‬ ‫را خریداری می کنیم متوجه بقایای مدفوع‬ ‫مرغ روی پوست ان می شویم‪ ،‬درست است‬ ‫که مدفوع مرغ حاوی باکتری سالمونال است‬ ‫ولی اگر پوست تخم مرغ ترک نداشته باشد و‬ ‫یا شکسته نباشد‪ ،‬جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که بهتر است تخم‬ ‫مرغ را نشویید‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شستن تخم مرغ‬ ‫می تواند باعث پخش شدن الودگی شود‪ ،‬این‬ ‫عمل باکتری ها را از سطح تخم مرغ پاک‬ ‫می کند ولی الیه حفاظتی و طبیعی روی‬ ‫پوست تخم مرغ را از بین می برد‪ ،‬از این الیه‬ ‫باکتری ها به راحتی وارد تخم مرغ می شوند‪.‬‬ ‫سهراب ادامه داد‪ :‬می توانید الودگی را با‬ ‫دستمال کاغذی از روی تخم مرغ بردارید ولی‬ ‫حتماً دست های خود را با مایع حاوی مواد‬ ‫انتی باکتریال بشویید‪ .‬این متخصص تغذیه‬ ‫افزود‪ :‬می توانید الودگی را با دستمال کاغذی‬ ‫از روی تخم مرغ بردارید ولی حتماً دست های‬ ‫خود را با مایع حاوی مواد انتی باکتریال‬ ‫بشویید‪.‬وی با بیان این موضوع که اگر روی‬ ‫تخم مرغ نیز ترک داشته باشد‪ ،‬باکتری های‬ ‫سالمونال می توانند به راحتی داخل ان شوند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هیچ گاه از تخم مرغ شکسته و یا‬ ‫ترک خورده استفاده نکنید‪.‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توضیح‬ ‫داد‪ :‬اگر تخم مرغ ها هنگام خرید‪ ،‬در بین راه‬ ‫و یا در منزل دچار شکستگی یا ترک شدند‬ ‫باید سریع ان را مصرف کرد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در صورت عدم نیاز باید محتویات تخم مرغ‬ ‫را شکسته‪ ،‬داخل ظرف تمیز در دار ریخته‬ ‫و حداکثر ظرف مدت دو روز از ان استفاده‬ ‫کنیم‪.‬سهراب افزود‪ :‬تخم مرغ اگرحین پخته‬ ‫شدن بشکند خطری ندارد و به راحتی‬ ‫می توان از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره رشته های سفید چسبیده‬ ‫به زرده تخم مرغ نیز گفت‪ :‬زمانی که تخم مرغ‬ ‫را می شکنیم معموالً رشته سفیدرنگ که به‬ ‫زرده چسبیده را مشاهده می کنیم‪ ،‬زمانی که‬ ‫زرده تشکیل می شود داخل سفیده می چرخد‬ ‫و در طی این فرایند فیبرهای پروتئینی در باال‬ ‫و پایین تخم مرغ تشکیل می شود‪.‬‬ ‫این متخصص تغذیه گفت‪ :‬نقش این رشته ها‬ ‫یا فیبرها نگه داشتن زرده در وسط تخم مرغ‬ ‫است و همانند کمربند عمل می کند‪ ،‬هر‬ ‫چقدر این رشته ها ضخیم تر باشد به این معنی‬ ‫است که تخم مرغ تازه تر و استفاده از ان نه‬ ‫تنها مشکلی ندارد بلکه مفیدتر و پروتئین‬ ‫باالتری دارد‪.‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی درباره وجود لکه های‬ ‫خون در تخم مرغ اظهار کرد‪ :‬گاهی اوقات‬ ‫لکه خون در تخم مرغ دیده می شود‪ ،‬در این‬ ‫مواقع‪ ،‬لکه خون در تخم مرغ ازارمان می دهد‬ ‫و ما را نسبت به خوردن چنین تخم مرغی‬ ‫نگران می کند‪.‬وی با بیان اینکه لکه خون‬ ‫در روند شکل گیری تخم مرغ ایجاد می شود‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خوردن این تخم مرغ ها برای‬ ‫سالمت مشکلی ایجاد نمی کند و بر خالف باور‬ ‫رایج‪ ،‬این لکه ها اص ً‬ ‫ال نشان دهنده الودگی یا‬ ‫مشکالت دیگر در تخم مرغ نیستند‪.‬به گفته‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬در واقع این تخم مرغ ها از نظر‬ ‫ارزش تغذیه ای هیچ تفاوتی با تخم مرغ های‬ ‫دیگر ندارند‪.‬‬ ‫سهراب با اشاره به این که علت به وجود امدن‬ ‫لکه های خونی بدین گونه است که در مراحل‬ ‫ابتدایی شکل گیری تخم مرغ‪ ،‬تخم در حال‬ ‫رشد در میان کیسه ای که حاوی شبکه ای از‬ ‫عروق خونی است احاطه می شود ادامه داد‪:‬‬ ‫زمانی که زرده به تدریج بالغ می شود‪ ،‬از‬ ‫کیسه ی زرده به نام خط شکاف یا استیگما‬ ‫جدا و ازاد می شود‪ ،‬گاهی کیسه ی زرده‬ ‫می تواند در طول این فرایند پاره شده و‬ ‫گسستگی رگه ای خونی را موجب شود که‬ ‫به درون زرده نشت کرده و حتی موجب‬ ‫شود بخش البومین تخم مرغ حاوی لکه های‬ ‫خونی شود‪ ،‬این لکه ها با مرور زمان روشن‬ ‫می شوند‪ ،‬در حالی که لکه های خونی تیره‬ ‫نشان دهنده ی تازگی تخم مرغ است‪.‬‬ ‫این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد‪ :‬بعضی‬ ‫افراد عقیده دارند که لکه های خون ممکن‬ ‫است به معنی باشد که تخم وارد مرحله ی‬ ‫جنینی شده و به دلیل تخم گذاری در اواسط‬ ‫این فرایند‪ ،‬این مرحله متوقف شده است که‬ ‫البته به لحاظ علمی این مورد تایید نشده ولی‬ ‫در عین حال می توان در صورت ایجاد این‬ ‫موضوع‪ ،‬لکه ها را به راحتی برداشته و تخم‬ ‫مرغ را مصرف کرد‪.‬‬ ‫روش های عجیب و غریب‬ ‫جایی در طب سنتی ندارند‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت‪ :‬روش های‬ ‫عجیب و غریب در طب ایرانی و سنتی جایی ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬نفیسه حسینی یکتا‪ ،‬در نشست «طرح ادغام‬ ‫اموزه های طب ایرانی در نظام سالمت کشور» گفت‪ :‬از سال ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی شاهد رشد ‪ ۴۰۰‬درصدی روند انتشار مقاالت ایران در‬ ‫حوزه طب سنتی در سطح جهان بودیم به نحوی که هم اکنون ایران‬ ‫رتبه چهارم علمی دنیا پس از چین‪ ،‬هند و امریکا را در این حوزه در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در زمینه طب سنتی و‬ ‫مکمل دارای مرجعیت علمی در جهان است‪ ،‬افزود‪ :‬درس دو واحدی‬ ‫طب سنتی برای رشته های پزشکی‪ ،‬دندانپزشکی‪ ،‬مامایی‪ ،‬پرستاری‪،‬‬ ‫داروسازی و تغذیه در ‪ ۸‬دانشگاه و ‪ ۱۳‬گروه اموزشی علوم پزشکی در‬ ‫سطح کشور ارائه می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های‬ ‫خوبی که از سال ‪ ۹۳‬در اردکان یزد در زمینه طب سنتی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این برنامه ها موجب ارتقای ‪ ۳۰‬تا ‪ ۹۰‬درصدی در‬ ‫شاخص های سطح زندگی مردم منطقه شده است‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه هدف کلی از ادغام اموزه های طب ایرانی در سطح‬ ‫یک نظام سالمت کشور‪ ،‬افزایش سطح سواد سالمت مردم و توسعه‬ ‫سبک زندگی سالم در جهت کاهش بار بیماری های غیرواگیر است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬اموزش سبک زندگی مطابق اموزه های ‪ ۶‬گانه طب سنتی‬ ‫در گروه هدف که جمعیت باالی ‪ ۶‬سال کشور را شامل می شود‪ ،‬انجام‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬روش های عجیب و غریب که گاهی ارائه می شود در‬ ‫چارچوب طب ایرانی و سنتی نمی گنجد‪ .‬طب سنتی‪ ،‬ایرانی بر اساس‬ ‫منابع نوشتاری و انتقال نسل به نسلی در چارچوب تعریف سازمان‬ ‫بهداشت جهانی یک مکتب است که این مکتب از طرف این سازمان نیز‬ ‫به رسمیت شناخته شده است‪.‬‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬مطابق دیدگاه سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬طب سنتی‬ ‫مجموعه تمامی علوم و تجربیات نظری و عملی که به اشکال مختلف‬ ‫دارویی‪ ،‬برای حفظ سالمتی و همچنین پیشگیری‪ ،‬تشخیص و درمان‬ ‫بیماری ها به کار می رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل‬ ‫دیگر در یک منطقه جغرافیایی انتقال می یابد و قابلیت روزامد شدن با‬ ‫حفظ چارچوب های اساسی را دارد‪ ،‬شامل می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه‬ ‫ادغام در فاز اول در سطح یک و ‪ ۱۴‬دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کشور اجرا خواهد شد و در فازهای بعدی طرح ادغام در سطوح باالتر و‬ ‫حوزه درمان نیز اجرایی می شود‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه اسناد باالدستی و برنامه های پنجم و ششم توسعه‬ ‫کشور بر این ادغام تصریح دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۴۰‬پست سازمانی در‬ ‫معاونت های غذا و دارو‪ ،‬بهداشت و درمان ‪ ۶۱‬دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫کشور وجود دارد که تعداد کمی از انها فعال هستند و باید پس از ادغام‬ ‫فعال شوند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰‬بیمار جدید کرونایی‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۳۰‬بیمار مبتال به کرونا‬ ‫در کشور شناسایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس‬ ‫معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۳۰ ،‬بیمار جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور شناسایی و ‪ ۱۸‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۵۹‬هزار و ‪ ۴۴۶‬نفر‬ ‫رسید‪.‬در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۲ ،‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری‪ ،‬به ‪۱۴۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۳۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۷‬میلیون ‪ ۳۳۴‬هزار و ‪ ۹۲۷‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۵۴‬میلیون و ‪ ۵۲۷‬هزار و ‪ ۹۲‬ازمایش تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر شهرستان در وضعیت قرمز نداریم‪ ،‬اما ‪ ۴‬شهرستان در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۱۳۸ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۳۰۶‬شهرستان در‬ ‫وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫کمبودهای دارویی رو به بهبود است‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪ ،‬درباره وضعیت کمبودهای دارویی‬ ‫در سطح داروخانه های کشور‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫سیدعلی فاطمی‪ ،‬با عنوان این مطلب که وضعیت کمبودهای دارویی‬ ‫در سطح داروخانه های کشور رو به بهبود است‪ ،‬به خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫از وضعیت نایاب چند هفته قبل‪ ،‬خارج شده ایم و تا حدودی کمبودها‬ ‫سرم ها‬ ‫برطرف شده است‪.‬وی افزود‪ :‬البته هنوز در برخی اقالم دارویی و ُ‬ ‫دچار کمبود هستیم‪ ،‬اما وضعیت داروهای انتی بیوتیک‪ ،‬بهتر شده است‪.‬‬ ‫فاطمی با اشاره به کمبودهایی که همچنان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫اسپری های تنفسی و کورتنی دهانی و بینی‪ ،‬همچنان کمبود داریم‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا قیمت‬ ‫داروهای انتی بیوتیک که اخیرا ً وارد کشور شده است‪ ،‬گران تر از داروهای‬ ‫مشابه تولید داخل هستند یا خیر‪ ،‬افزود‪ :‬محموله های وارداتی‪ ،‬گران تر‬ ‫وارد شده اند اما برای مصرف کننده گران تر نشده است‪.‬‬ ‫خوردن کدام غذاها در روزهای‬ ‫الودگی هوا توصیه نمی شود‬ ‫یک متخصص طب سنتی‪ ،‬در ارتباط با راهکارهای تغذیه ای برای مقابله‬ ‫با الودگی هوا‪ ،‬توصیه هایی ارائه داد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬علیرضا‬ ‫یارقلی گفت‪ :‬در روزهایی که با الودگی هوا مواجه هستیم‪ ،‬بهتر است از‬ ‫خوردن غذاهای سنگین که معده توانایی هضم انها را ندارد‪ ،‬پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مصرف شیر و مایعات را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬خوردن تخم‬ ‫مرغ عسلی به جلوگیری از االینده های سرد و خشک کمک می کند‪.‬‬ ‫این متخصص طب سنتی ادامه داد‪ :‬در روزهای الودگی هوا‪ ،‬از خوردن‬ ‫غذاهایی مانند ماکارونی‪ ،‬فست فود‪ ،‬بادمجان‪ ،‬گوشت گاو و گوساله پرهیز‬ ‫کنید چرا که این قبیل غذاها باعث می شود غلظت خون بدن باال برود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1457

روزنامه سپهرایرانیان 1457

شماره : 1457
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سپهرایرانیان 1456

روزنامه سپهرایرانیان 1456

شماره : 1456
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سپهرایرانیان 1454

روزنامه سپهرایرانیان 1454

شماره : 1454
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سپهرایرانیان 1453

روزنامه سپهرایرانیان 1453

شماره : 1453
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سپهرایرانیان 1451

روزنامه سپهرایرانیان 1451

شماره : 1451
تاریخ : 1401/09/02
روزنامه سپهرایرانیان 1450

روزنامه سپهرایرانیان 1450

شماره : 1450
تاریخ : 1401/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!