روزنامه سپهرایرانیان شماره 1338 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1338

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1338

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1338

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪23 june 2022‬‬ ‫اولین پیش فروش‬ ‫شرایط حذف‬ ‫بدون قرعه کشی‬ ‫ارز دارو‬ ‫فراهم نیست‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی پنجشنبه ‪ 2‬تیر ‪1401‬‬ ‫محصوالت سایپا‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫افزایش وصول مالیات از خانه های خالی‬ ‫به اطالعات جدید بستگی دارد‬ ‫غرب با اعمال تنگناها و تحریم ها تاکنون‬ ‫نتوانسته روسیه را زمین گیر کند‬ ‫گزارش های رسانه ای حاکی است‪ :‬غرب که با اعمال شدیدترین تنگناها و تحریم ها تاکنون نتوانسته روسیه‬ ‫را زمین گیر کند‪ ،‬اقدام به روانه کردن سیل عظیمی از جنگ افزارها به اوکراین کرده تا جبهه نظامی را به نفع‬ ‫کی یف توزان بخشد‪ .‬سئوال کارشناسان این است که ایا این راهبرد غرب به تغییر زمین بازی منجر می شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫دستور پیگیری رئیس جمهور‬ ‫درباره مستمری بازنشستگان‬ ‫‪2‬‬ ‫اعالم امادگی ایران برای‬ ‫کمک به زلزله زدگان افغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫روند تورم‬ ‫معکوس شد‬ ‫‪3‬‬ ‫حساسیت حوزه سالمت‬ ‫در دوران کرونا نمایان شد‬ ‫‪4‬‬ ‫امادگی ایران برای صدور‬ ‫خدمات فنی و مهندسی به عراق‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫سپاه امسال‬ ‫بیمه ها ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫طراحی‬ ‫عاقالنه و عاشقانه‬ ‫روستا اب رسانی‬ ‫ناباروری را‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استراتژی های‬ ‫قبل از ازدواج‬ ‫‪2‬‬ ‫به ‪ ۸‬هزار‬ ‫می کند‬ ‫هزینه های درمان‬ ‫پرداخت می کنند‬ ‫‪4‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اگهی فراخوان مزایده عمومی‬ ‫شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از واحد های مجتمع‬ ‫تجاری ابریشم به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید‪:‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری ابش احمد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 23‬مورخه ‪1401/03/21‬‬ ‫‪-1‬قیمت کارشناسی ‪:‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر قطعات ذیل الذکر خود را از طریق‬ ‫مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط ‪،‬تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و‬ ‫پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫مشخصات قطعات مزایده به شرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬قطعات شماره ( ‪ ) 17 ،19‬از زمین های تفکیکی اقای حسین کریمی و شرکاء (وراث مرحوم اقا شیرین کریمی )‬ ‫‪ - 2‬قطعه شماره (‪ ) 42‬از زمین های تفکیکی اقایان چمنی و طهمورثی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫ثبتی‬ ‫قولنامه ای‬ ‫مساحتقطعه‬ ‫مترم ربع‬ ‫ادرس قطعات‬ ‫قیمت پایه کارشناسی‬ ‫(هرمترم ربع) به ریال‬ ‫قیمت کل‬ ‫قطعه به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫قولنامه ای‬ ‫‪282‬‬ ‫ابش احمد ‪ -‬زیغلی بوالغ‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪1/974/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫قولنامه ای‬ ‫‪436‬‬ ‫ابش احمد ‪ -‬زیغلی بوالغ‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪2/180/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪42‬‬ ‫قولنامه ای‬ ‫‪289‬‬ ‫ابش احمد‪ -‬خیابان امام ‪-‬‬ ‫اخرکوچه شهرداری ‪2‬‬ ‫‪9/500/000‬‬ ‫‪2/745/500/000‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬متقاضیان بایستی ‪ 5‬درصد قیمت پایه قطعه زمین ها را بعنوان سپرده به شماره حساب ‪ 887753715‬نزد بانک‬ ‫کشاورزی شعبه ابش احمد بنام شهرداری ابش احمد واریز و فیش مربوطه را بعد از ثبت در سامانه ستاد به همراه در‬ ‫خواست کتبی و مبلغ پیشنهادی و رسید ثبت سامانه ستاد در پاکات سربسته (سپرده واریزی پاکات الف ‪ ،‬تائیدیه ثبت‬ ‫در سامانه ستاد در پاکات ب ‪ ،‬قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد قیمت در ‪ 0‬پاکت ج و مجموع رادر پاکتی‬ ‫مناسب سربسته و مهر شده تحویل نمایند ) ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده از روز سه شنبه مورخه ‪ 1401/03/24‬به‬ ‫سامانه ستاد (دولت) مراجعه نمایند و از تاریخ اخرین نشر اگهی (نوبت دوم ) حداکثر ‪ 10‬روز تا اخر وقت اداری‬ ‫‪ 1401/04/02‬اسناد خود را به دبیر خانه شهرداری ابش احمد تحویل و رسید دریافت نمایند‪. .‬‬ ‫‪ - 3‬برنده مزایده موظف است تا ‪ 7‬روز از تاریخ ابالغ نظر هیات عالی به شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرار داد‬ ‫اقدام نماید‪ .‬و در صورت عدم مراجعه و یا عدم عقد قرارداد ‪،‬سپرده وی به نفع شهرداری ابش احمد ضبط و به ترتیب‬ ‫ازبرندگان دوم و سوم دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و مشروط و بدون سپرده یا سپرده کمتر و سپرده اشتباهی از مبلغ فوق ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬هزینه های انتشار اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬سایر اطالعات مربوط به اگهی در اسناد مزایده درج گردیده است ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬شرکت کنندگان می توانند اسناد مزایده را از شهرداری ابش احمد دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401/03/24‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم ‪1401/04/02‬‬ ‫بهنام بهمن نیا‪ -‬شهردار ابش احمد‬ ‫ردیف‬ ‫شماره واحد‬ ‫طبقه‬ ‫متراژ‬ ‫)متر مربع(‬ ‫مبلغکارشناسی‬ ‫ماهیانهریال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره واحد‬ ‫طبقه‬ ‫متراژ (متر‬ ‫)م ربع‬ ‫مبلغکارشناسی‬ ‫ماهیانهریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 10‬و ‪11‬‬ ‫همکف‬ ‫‪120‬‬ ‫‪70/000/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪112‬‬ ‫اول‬ ‫‪65/60‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫همکف‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38/500/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪118‬‬ ‫اول‬ ‫‪59‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫همکف‬ ‫‪24‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪121‬‬ ‫اول‬ ‫‪33/06‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫همکف‬ ‫‪22/20‬‬ ‫‪34/000/000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪123‬‬ ‫اول‬ ‫‪32/40‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫همکف‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪125‬‬ ‫اول‬ ‫‪38/30‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪29‬‬ ‫همکف‬ ‫‪22/30‬‬ ‫‪34/000/000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪212‬‬ ‫دوم‬ ‫‪44/07‬‬ ‫‪32/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪111‬‬ ‫اول‬ ‫‪44‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪213‬‬ ‫دوم‬ ‫‪65/06‬‬ ‫‪33/000/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪201‬‬ ‫دوم‬ ‫‪117/04‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪214‬‬ ‫دوم‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪210‬‬ ‫دوم‬ ‫‪58/05‬‬ ‫‪32/500/000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪222‬‬ ‫دوم‬ ‫‪33/04‬‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪218‬‬ ‫دوم‬ ‫‪33/08‬‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪229‬‬ ‫دوم‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪219‬‬ ‫دوم‬ ‫‪59/09‬‬ ‫‪32/500/000‬‬ ‫‪-2‬مدت قرارداد‪ 12 :‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬تضمین شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫ ‪42/000/000‬ریال (چهل و دو میلیون ریال) می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد‬‫بود‪.‬‬ ‫ ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه‪ ،‬به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد‪.‬‬‫ پرداخت تضمین شرکت در مزایده بصورت نقدی از طریق شماره حساب ‪ 0105708327003‬نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر‬‫قدس‬ ‫ مزایده گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مزایده را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری‬‫قدس تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪:‬‬ ‫قیمت اسناد مزایده ‪ 2/500/000،‬ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که به حساب شماره ‪ 0105708298000‬به نام‬ ‫شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل‬ ‫پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت خرید اسناد ‪:‬‬ ‫مهلت خرید اسناد مزایده از روز شنبه مورخ ‪ 1401/4/4‬بوده و اسناد و مدارک مزایده ظرف مهلت مندرج در سامانه تدارکات‬ ‫دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات ‪:‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری (ساعت‪ )13/ 30‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/18‬و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری‬ ‫در سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫‪-8‬پرداخت هزینه اگهی مزایده بعهده برنده می باشد ‪.‬‬ ‫‪-9‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪-10‬سایر شرایط در اسناد مزایده قید شده است‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهر قدس‬ ‫نوبت اول ‪۱۴۰۱/۰۳/26‬‬ ‫نوبت دوم ‪۱۴۰۱/۰۴/2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه* ‪ 2‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1338‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪ :‬سپاه امسال به ‪ ۸‬هزار روستا اب رسانی می کند‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فعالیت های این نهاد برای اب رسانی به ‪ ۸‬هزار‬ ‫روستا تا پایان سال خبر داد‪ .‬به نقل از سپاه نیوز؛ سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده‬ ‫کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ایین اغاز رزمایش مشترک صرفه جویی مصرف اب و برق‬ ‫که با حضور علی اکبر محرابیان‪ ،‬وزیر نیرو و جمعی از فرماندهان و مسئولین در ستاد فرماندهی‬ ‫کل سپاه برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اینکه در جنگ اقتصادی قرار داریم واقعیتی پذیرفته شده‬ ‫ترکمانه با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی خبر داد‪:‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۴۰۰‬هزار شغل‬ ‫برکت در حوزه کشاورزی و غذایی‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از راه اندازی ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار فرصت شغلی در حوزه صنایع کشاورزی و غذایی خبر داد‪.‬‬ ‫محمد ترکمانه در حاشیه بازدید از غرفه بنیاد برکت در بیست و‬ ‫نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و صنایع وابسته «ایران اگروفود ‪ »۱۴۰۱‬در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران با بیان این مطلب افزود‪ ۴۰ :‬درصد فعالیت های بنیاد‬ ‫برکت در اشتغال زایی اجتماع محور و بخش عمده ای از طرح های‬ ‫بنگاه محور متمرکز بر بخش کشاورزی و حوزه امنیت غذایی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت در تشریح اقدامات این بنیاد در ایجاد اشتغال‬ ‫در حوزه های کشاورزی و غذایی گفت‪ :‬از ‪ ۱۹۵‬هزار طرح اشتغ ال زایی‬ ‫اجتماع محور ایجاد شده تا به امروز‪ ۱۰۶ ،‬هزار طرح به بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬غذایی‪ ،‬شیالت‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه اندازی این ‪ ۱۰۶‬هزار طرح احتماع محور‪،‬‬ ‫فرصت های کسب وکار برای ‪ ۳۱۸‬هزار نفر را در حوزه کشاورزی‬ ‫و مواد غذایی به شکل مستقیم و غیرمستقیم فراهم اورده است‪.‬‬ ‫ترکمانه درباره حمایت از شرکت های فعال در حوزه کشاورزی‬ ‫و غذایی نیز خاطرنشان کرد‪ ۲۶۱ :‬شرکت و مجتمع فعال در‬ ‫زمینه های کشاورزی‪ ،‬غذایی‪ ،‬شیالت‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫تحت پوشش حمایتی بنیاد برکت قرار دارند که عالوه بر تولید‬ ‫محصوالت متنوع‪ ،‬برای نزدیک به ‪ ۸۲‬هزار نفر ایجاد اشتغال کرده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حجم سرمایه گذاری برای راه اندازی این ‪ ۱۰۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۱‬طرح اشتغال زایی اجتماع محور و بنگاه محور با ظرفیت‬ ‫اشتغال کل ‪ ۴۰۰‬هزار نفر بالغ بر ‪ ۱۲۵‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد برکت‪ ،‬بحث امنیت غذایی از جمله محورهای‬ ‫عمده ای است که در ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ترکمانه یاداور شد‪ :‬تمرکز بنیاد برکت بر اشتغال زایی در حوزه کشاورزی‪،‬‬ ‫غذایی‪ ،‬شیالت و صنایع وابسته عالوه بر فراهم اوردن فرصت های‬ ‫شغلی‪ ،‬باعث تولید قابل توجه محصوالت مختلف از جمله گوشت قرمز‪،‬‬ ‫شیر‪ ،‬میوه های گلخانه ای‪ ،‬صیفی جات‪ ،‬ماهیان و ابزیان شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از این محصوالت عالوه بر استفاده در‬ ‫بازارهای داخلی به کشورهای دیگر صادر می شوند‪ ،‬به طوری‬ ‫که ‪ ۷۰‬درصد صادرات شرکت های حمایتی و مشارکتی بنیاد‬ ‫برکت به محصوالت کشاورزی و مواد غذایی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت درباره دالیل شرکت این بنیاد در نمایشگاه «ایران‬ ‫اگروفود ‪ »۱۴۰۱‬تصریح کرد‪ :‬بحث فروش محصوالت طرح های کوچک‬ ‫و بنگاه های مشارکتی یکی از اولویت های اصلی بنیاد برکت است و امسال‬ ‫برنامه های ویژه ای را در حوزه فروش محصوالت کارافرینان داریم‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬عالوه بر شرکت در نمایشگاه های کشوری و بین المللی‪،‬‬ ‫نمایشگاه های ویژه محصوالت بنیاد در ‪ ۱۰‬استان کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ترکمانه با تاکید بر ظرفیت باالی بخش کشاورزی و مواد غذایی‬ ‫برای صادرات اظهار داشت‪ :‬بنیاد امسال در حوزه بازاریابی و به‬ ‫خصوص دیجیتال مارکتینگ حمایت های ویژه ای را از کارافرینان‬ ‫خود خواهد داشت و به همین منظور‪ ،‬برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی و راه اندازی پویش های تبلیغاتی را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫جعفری در نشست با کنسرسیوم اکتشاف اعالم کرد‪:‬‬ ‫کنسرسیوم اکتشاف معدنی پایا‪ ،‬به سمت‬ ‫تدوین برنامه های جدید پیش رود‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬توسعه اکتشاف در کشور‪ ،‬نیازمند‬ ‫نگاه جدید است و کنسرسیوم پایا باید به سمت تدوین برنامه های‬ ‫جدید در حوزه اکتشاف پیش رود‪.‬به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪،‬‬ ‫وجیه ا‪ ...‬جعفری در نشست با اعضای کنسرسیوم شرکت مدیریت‬ ‫اکتشاف معدنی پایا ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬با توجه موضوع‬ ‫تامین بلندمدت مواد اولیه معدنی و با هدف بهره گیری از ظرفیت‬ ‫شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه اکتشاف‪،‬‬ ‫این شرکت با مشارکت ‪ 12‬شرکت در نیمه دوم سال ‪ 98‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه مجموعه کنسرسیوم‬ ‫پایا باید نگاه ملی به حوزه اکتشاف داشته باشد و نه نگاه بنگاهی‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این کنسرسیوم باید با حفظ انسجام درونی و رویکرد‬ ‫مشترک‪ ،‬تصمیم های تحول برانگیز بگیرد و از ظرفیت و توانمندی‬ ‫باالی موجود‪ ،‬برای اجرای طرح های بزرگ اکتشافی استفاده کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملی کردن ظرفیت ها و ارائه نتایج موثر اکتشافی‪ ،‬موجب‬ ‫می شود تا این کنسرسیوم به عنوان یک شرکت توانمند و پیشرو‪ ،‬هنگام‬ ‫واگذاری محدوده ها‪ ،‬ارجح باشد‪ .‬جعفری ادامه داد‪ :‬شرکت های فعال در‬ ‫قالب کنسرسیوم‪ ،‬با داشتن نگاه ملی‪ ،‬می توانند به سمت ایده های جدید‬ ‫همچون اکتشاف معادن کشورهای همسایه روی اورند‪.‬‬ ‫ضرورت داشتن خطرپذیری در اکتشاف‬ ‫وی با بیان اینکه از جمله دالیل اصلی ضعف در اکتشاف‪ ،‬نداشتن روحیه‬ ‫خطرپذیری در این حوزه است‪ ،‬گفت‪ :‬ذات اکتشاف‪ ،‬خطرپذیری است و‬ ‫نیازمند این است که در محدوده های وسیع صورت گیرد‪ .‬بدون شک‪ ،‬با‬ ‫اکتشاف یک معدن در میان محدوده های مختلف‪ ،‬همه هزینه های صرف‬ ‫شده‪ ،‬جبران می شود‪.‬‬ ‫کمبودهای جدی در حوزه اکتشاف‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به کمبودهای بخش اکتشاف تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این بخش از نظر ازمایشگاه‪ ،‬استاندارد های بین المللی‪ ،‬دانش‬ ‫اکتشاف در عناصر جدید‪ ،‬ماشین االت حفاری و ‪ ...‬با کمبودهای جدی‬ ‫مواجه هستیم و این مسائل موجب می شود تا نتوانیم به برنامه های‬ ‫پیش بینی شده (یک میلیون متر حفاری در سال) دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید فضای جدیدی تعریف و اقدام به اکتشاف معادن فلزی و‬ ‫دارای ارزش کنیم‪ .‬به گفته جعفری‪ ،‬کنسرسیوم پایا از نظر مالی‪ ،‬توانمندی‬ ‫های قابل توجهی دارد و می تواند نسبت به استفاده از پیمانکاران خارجی‬ ‫برای انجام اکتشاف اقدام کند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت در برنامه قرار گیرد‬ ‫جعفری با اشاره به اینکه سهامداران شرکت مدیریت اکتشافات معدنی‬ ‫پایا تا روز تشکیل مجمع‪ ،‬برنامه و چشم انداز بزرگتری ارائه کنند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬برای چابک کردن شرکت‪ ،‬تصمیمات جدیدی را به اجماع برسانید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع افزایش سرمایه شرکت و اختیارات نیز مطرح شود‬ ‫و سهامداران عضو کنسرسیوم با حفظ ریسک اکتشاف‪ ،‬بودجه مناسبی را‬ ‫برای حوزه اکتشاف اختصاص دهند‪.‬‬ ‫صدور ‪ 20‬پروانه اکتشاف‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت اکتشاف منابع‬ ‫معدنی پایا در این نشست گفت‪ :‬این شرکت از نیمه دوم ‪ 98‬تاکنون‪،‬‬ ‫اکتشاف حدود ‪ 60‬هزار کیلومتر مربع را در ‪ 7‬استان فعالیت به‬ ‫پایان رسانده است که منجر به صدور ‪ 20‬پروانه اکتشافی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از جمله موانع موجود‪ ،‬وجود معارضان محلی و مسائل زیست‬ ‫محیطی برای ادامه کار است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬واقعیت این است که برای‬ ‫انجام ‪ 100‬هزار متر حفاری‪ ،‬به ‪ 300‬میلیارد تومان پول نیاز است‪.‬‬ ‫است‪ ،‬از این رو ادراک ما از شرایطی که در ان هستیم بیانگر قرار داشتن در این جنگ ان هم‬ ‫با تمام مشخصاتی است که برای یک جنگ متصور باشد‪.‬وی افزود‪ :‬جنگ ها با هر ماهیتی که‬ ‫تحمیل می شوند هدف شان شکستن اراده طرف مقابل است و امروز ما در تهاجم اقتصادی‬ ‫دشمن قرار داریم‪.‬سرلشکر سالمی تصریح کرد‪ :‬هر چند این تحریم ها تاکنون موجب رویش های‬ ‫ارزشمند برای گسستن تمام بند های وابستگی از بیگانگان شده است‪ .‬لذا از انجایی که ما در‬ ‫حصر و جنگ اقتصادی هستیم این کشور باید قادر باشد با استفاده از منابع داخلی استمرار‬ ‫حیات و استقالل خود را تداوم بخشد‪ .‬وی افزود‪ :‬عبور موفق از جنگ اقتصادی موضوع ورود‬ ‫سپاه به صرفه جویی اب و برق است‪ ،‬البته در صرفه جویی همیشه برداشتن بار اضافی مدنظر‬ ‫است؛ کشوری که می خواهد پیشرفت کند الزمه ان برخورداری از اب است‪ .‬به همین علت هیچ‬ ‫کس حق ندارد سرمایه های خود را با مصرف بیهوده هدر دهد‪.‬‬ ‫دستور پیگیری رئیس جمهور درباره مستمری بازنشستگان‬ ‫رئیس جمهور به معاون اول‪ ،‬معاونت‬ ‫حقوقی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و دیگر بخش های ذیربط دستور‬ ‫داد که خواسته های بازنشستگان عزیز را‬ ‫درباره مستمری شان پیگیری کنند‪.‬‬ ‫تالش های کادر درمان در مقابله با کرونا‬ ‫مصداق امیدافرینی در جامعه استبه گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی‬ ‫رئیس جمهور در جلسه امروز چهارشنبه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬امید افرینی در جامعه را از مطالبات‬ ‫مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت‬ ‫برشمرد و تاکید کرد‪ :‬حواشی نباید دولت را‬ ‫از متن کار که خدمت به مردم و امیدافرینی‬ ‫در دل هاست‪ ،‬بازدارد‪.‬رئیس جمهور ایجاد یاس‬ ‫در دل ها را کار شیطان و شیاطین دانست و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انسان خداجو همواره به امید‬ ‫زنده است و ما به عنوان خادمان ملت‪ ،‬هم‬ ‫باید نسبت به اینده امید داشته باشیم و هم‬ ‫روح امید را در جامعه تزریق کنیم‪.‬رئیسی با‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی‬ ‫چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که‬ ‫با امید و روحیه جهادی از مشکالت و سد‬ ‫«نمی شود» ها عبور کردند و با کمترین‬ ‫امکانات کار های بزرگی را در میدان مبارزه‬ ‫با دشمنان تا بُن دندان مسلح انجام دادند‪ ،‬از‬ ‫ان ها به عنوان الگو های امیدافرینی یاد کرد‪.‬‬ ‫رئیسی اقدامات و تالش های پزشکان و‬ ‫پرستاران در مواجه با همه گیری کرونا را از‬ ‫دیگر مصادیق امیدافرینی در جامعه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬کادر درمان بویژه شهدای سالمت‬ ‫در شرایط بسیار سخت همه گیری کرونا که‬ ‫زندگی همه مردم را تحت الشعاع خود قرار‬ ‫داده و نگرانی هایی را برای خانواده ها بوجود‬ ‫اورده بود‪ ،‬با جانفشانی و از خودگذشتگی علی‬ ‫رغم همه کمبود ها در عرصه خدمت رسانی‬ ‫میدان داری کردند و زمینه بازگشت امید و‬ ‫نشاط به جامعه را فراهم کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬وضعیت کنونی که‬ ‫فوتی های ناشی از کرونا تک رقمی و در برخی‬ ‫روز ها صفر شده و نیز میزان بسیار پایین ابتال‬ ‫که امکان بازگشایی در صنوف مختلف و ایجاد‬ ‫شور و نشاط در کشور را فراهم کرده‪ ،‬پس‬ ‫از لطف خدا‪ ،‬ثمره همراهی مردم و خصوصا‬ ‫تالش ها و اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری‬ ‫است و بنده در ماه های گذشته در تهران و‬ ‫برخی شهر ها با حضور در بیمارستان ها و‬ ‫مراکز درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدت ها‬ ‫و فداکاری ها بوده ام و قدردان ایشان هستم‪.‬‬ ‫رئیسی همچنین با اشاره به دیدار هایی که در‬ ‫حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫با عشایر داشت‪ ،‬گفت‪ :‬عشایر عزیز ما در‬ ‫دوران دفاع مقدس ‪ ۱۰‬هزار شهید دادند و‬ ‫متحمل سختی های فراوان شدند و امروز هم‬ ‫با مشکالتی مواجه هستند‪ ،‬اما از روحیه امید و‬ ‫ایستادگی برخوردارند و ذره ای یاس و ناامیدی‬ ‫در دل ان ها نیست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬برخی رسانه های بیگانه‬ ‫خصوصاً شبکه های فارسی زبان شبانه روز‬ ‫برای ایجاد یاس و ناامیدی در دل مردم تالش‬ ‫می کنند‪ ،‬اما همواره با حضور مردم عزیز ما‬ ‫در صحنه شکست خورده اند و به هدف شان‬ ‫نرسیده اند‪.‬رئیسی با بیان اینکه امروز در یک‬ ‫جنگ اقتصادی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬همه همکاران‬ ‫دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار و‬ ‫تامین سفره مردم هستند‪ ،‬شبانه روز برای‬ ‫خدمت رسانی و امیدافرینی در جامعه تالش‬ ‫می کنند و این اقدامات باید تا حصول نتایج‬ ‫نهایی تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور به معاون اول‪ ،‬معاونت حقوقی‪،‬‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و دیگر‬ ‫بخش های ذیربط دستور داد که خواسته های‬ ‫بازنشستگان عزیز را درباره مستمری شان‬ ‫پیگیرینمایند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی ایران برای کمک به زلزله زدگان افغانستان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه برای‬ ‫هرگونه کمک کشورمان به زلزله زدگان‬ ‫افغانستان اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه برای هرگونه کمک کشورمان به‬ ‫زلزله زدگان افغانستان اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه‪،‬‬ ‫اقای سعید خطیب زاده در پی حادثه تلخ‬ ‫و اندوه بار زلزله در جنوب شرق افغانستان‬ ‫که به جان باختن و مجروح شدن تعداد‬ ‫زیادی از مردم شریف این کشور و خسارات‬ ‫مادی منجر شد‪ ،‬مراتب تاسف و اندوه‬ ‫فراوان دولت و مردم جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را به ملت دوست و برادر این کشور‬ ‫همسایه اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با طلب امرزش برای جانباختگان این‬ ‫حادثه تلخ؛ با بازماندگان قربانیان ابراز‬ ‫همدردی و برای مجروحان طلب سالمتی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫می توانیم طی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم‬ ‫محمد باقر قالیباف با اشاره به ظرفیت های‬ ‫موجود برای حل مشکالت کشور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با همه نابسامانی هایی که وجود‬ ‫دارد باور دارم طی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال به شرط ان‬ ‫که اراده ای پای کار باشد‪ ،‬می توانیم نقاط‬ ‫ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫برای حکمرانی خوب نیازمند تفکیک کار ملی‬ ‫و محلی هستیمب ه گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما به نقل از خانه ملت دکتر محمدباقر‬ ‫قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در‬ ‫جمع روسای کمیسیون های شهرسازی و‬ ‫معماری شورا های کالنشهر های سراسر کشور‬ ‫با گرامیداشت یاد و خاطره شهید چمران‬ ‫گفت‪ :‬امروز اگر بخواهیم یک الگو برای دوران‬ ‫تحصیل در مدرسه‪ ،‬دبیرستان و دانشگاه ترسیم‬ ‫کنیم‪ ،‬شهید چمران یک نمونه بارز است و این‬ ‫از ضعف ما است که چنین چهره های نادری را‬ ‫در کشور تربیت نمی کنیم‪ .‬روحیه این شهید در‬ ‫ابعاد مختلف فردی‪ ،‬شخصی تا مقیاس جهانی‬ ‫اثرگذار و موثر بوده است‪ .‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی با انتقاد از بی توجهی به برخی از قوانین‬ ‫گفت‪ :‬سازمان شهرداری و دهیاری ها از دهه‬ ‫‪ ۷۰‬تاکنون اساسنامه ندارند و این بخشی از‬ ‫مشکالت است‪ ،‬البته ما در قانونی که روز گذشته‬ ‫در مجلس تصویب شد تاکید کردیم که طی سه‬ ‫ماه این اساسنامه تدوین شود‪.‬‬ ‫قالیباف با بیان اینکه باید به شهر به عنوان یک‬ ‫موجود زنده نگاه کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬یک واقعیتی وجود‬ ‫دارد که همه ما می گوییم شهر یک موجود زنده‬ ‫است و وقتی شهر یک موجود زنده است یعنی‬ ‫ارکان ان با هم روابط ارگانیک و سیستمی دارند‬ ‫و در مقابل تحریکات عکس العمل نشان می دهد‬ ‫و کنش و واکنش هایی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مشکالت مدیریت‬ ‫شهری این است که عمر متوسط شهرداری ها‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا‬ ‫از شماره گذاری ‪ ۶۰۰۰‬اتوبوس دست دوم‬ ‫خارجی خبر داد و گفت‪ :‬هر خودرویی که‬ ‫خارجی باشد لزوما امن و با کیفیت نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه همایش‬ ‫«کودکان را نجات دهیم» در جمع خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬موضوعاتی که ما از خودروسازان خواستیم‬ ‫اول کیفیت تولید وسایل نقلیه و دوم ایمنی‬ ‫خودروها است؛ ما از خودروسازان خواستیم‬ ‫برنامه اجرایی بدهند یعنی بگویند وضعیت‬ ‫ایمنی و کیفیت خودروها از چه زمانی شروع‬ ‫و چه زمانی به پایان می رسد تا شاهد جان‬ ‫باختگان تصادفات باشیم‪.‬در سال ‪ ۸۵‬واردات‬ ‫خودروی خارجی باعث شد امار جانباختگان‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬ماه است گفت‪ :‬حدود صد سال از‬ ‫عمر شهرداری تهران می گذرد و بیش از ‪۶۰‬‬ ‫شهردار در ان مسئولیت داشتند یعنی متوسط‬ ‫عمر مدیریت در شهری مثل تهران ‪ ۲۰‬ماه بوده‬ ‫است و حتماً شهر های دیگر هم همین وضع را‬ ‫به طور متوسط دارند و این مشکالت را باید در‬ ‫کنار مشکالت نظام حکمرانی قرار دهیم‪ ،‬این ها‬ ‫اشکاالتی است که در سطح مدیریت شهری ما‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین تفرق سیاستی‪ ،‬عملکردی‬ ‫و مدیریتی داریم و در کنار ان مشکالت نظام‬ ‫کالن مدیریتی نیز داریم‪ .‬قالیباف تاکید کرد‪:‬‬ ‫با همه نابسامانی هایی که وجود دارد باور دارم‬ ‫طی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال به شرط ان که اراده ای پای‬ ‫کار باشد‪ ،‬می توانیم نقاط ضعف را به نقطه قوت‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬وی با اشاره به تجربه کار جهادی و‬ ‫نتیجه ان در بهبود شرایط شهر به تجربه ساخت‬ ‫پروژه امام علی (ع) در تهران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ان زمان هیچکس موافق اجرای این پروژه در‬ ‫زمان مقرر نبود و ان چند نفری هم که موافقت‬ ‫می کردند در تعارف موافقت داشتند و مخالفان‬ ‫با محاسباتی می گفتند عملیات عمرانی به کنار‪،‬‬ ‫مسیر اصلی ‪ ۱۴‬خط است و بعد می خواهید‬ ‫هیچ مسیری را قطع نکنید و همه پل های پیاده‬ ‫و دسترسی ها احداث شود و تاسیسات اب و‬ ‫برق و گاز و تلفن نیز زیر زمین منتقل شود و‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬کیلومتر نیز شمال به جنوب احداث‬ ‫شود‪ .‬همچنین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۳‬هزار پالک شهری باید‬ ‫تملک شود و در هر پالک ‪ ۲‬واحد تا ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫ساکن وجود دارد و برخی انحصار ورثه دارند و‬ ‫مشکالت زیادی برای ان ممکن است ایجاد شود‬ ‫و این پروژه ممکن است به عنوان لکه ننگی برای‬ ‫شهرداری بماند و کار ان نیمه کاره رها شود‪ ،‬اما‬ ‫این کار در ‪ ۱۸‬ماه انجام شد و به عنوان افتخاری‬ ‫برای شهرداری تهران ثبت شد پس با اقدامات‬ ‫جهادی چنین اقداماتی شدنی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به دو‬ ‫قانون مهم در حوزه مدیریت شهری گفت‪ :‬در‬ ‫این دوره مجلس‪ ،‬ما باید قانون جامع مدیریت‬ ‫شهری و قانون شهرسازی و معماری را نهایی‬ ‫کنیم‪ .‬این دو قانون باید مکمل هم باشند و این ها‬ ‫می توانند بحث های سیاستی و مالی شهر را در‬ ‫ابعاد مختلف حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫سردار هادیانفر ‪:‬‬ ‫هرخودروی خارجی با کیفیت نیست‬ ‫کاهشی شود‬ ‫رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه پلیس راهور‬ ‫با واردات خودرو موافق است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۸۵‬که حدود ‪ ۲۷‬هزار نفر کشته در تصادفات‬ ‫داشتیم همین واردات خودروی با کیفیت کمک‬ ‫کرد تا امار کاهش پیدا کند‪ ،‬این خودروها دارای‬ ‫ترمز ‪ ABS‬و چند کیسه هوا و … بودند‪.‬‬ ‫هادیانفر گفت‪ :‬واردات خودرو سبب شد که‬ ‫خودروسازان داخلی یکه تاز این حوزه نباشند و‬ ‫احساس نکنند مردم ناگزیر هستند تا محصولی‬ ‫که انها تولید می کند را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از سال ‪ ۸۶ ،۸۵‬و ‪ ۸۷‬به بعد‬ ‫خودروهای داخلی کم کم به سمت ایجاد‬ ‫کیفیت بهتر حرکت کرد و مواردی از قبیل‬ ‫کیسه هوا به خودروها اضافه شد‪.‬‬ ‫خودروی خارجی ‪ ۶‬هزار دالری با کیفیت‬ ‫نیست!‬ ‫رئیس پلیس راهور گفت‪ :‬انتظار داریم‬ ‫خودروهای کیفی و ایمن وارد شود‪ ،‬هم اکنون‬ ‫خودروی زیر ‪ ۱۰‬هزار دالر در دنیا وجود ندارد‬ ‫اما برخی ها گفته اند که قرار است از هندوستان‬ ‫خودروی ‪ ۶‬هزار دالری وارد کنند!‬ ‫رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید رویکرد و‬ ‫نگرش ها به نحوه مدیریت در کشور و شهر ها‬ ‫اصالح شود ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم استقالل خود‬ ‫را حفظ کنیم باید یک کشور مولد‪ ،‬جامعه مولد‬ ‫و تولیدکننده قدرت‪ ،‬ثروت‪ ،‬معرفت و منزلت‬ ‫باشیم و این موضوعات در جایی تولید می شود‬ ‫که انسان ها در ان زندگی می کنند و در نقاط‬ ‫جمعیتی خلق می شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به عنوان مثال وقتی از یک‬ ‫شهر ‪ ۱۲‬میلیونی صحبت می کنیم‪ ،‬اگر نتوانیم‬ ‫در این شهر تولید ثروت کنیم کجا باید این کار‬ ‫را انجام دهیم؟ ما برای این کار وقتی ‪ ۳‬ضلع‬ ‫شهر‪ ،‬شهروند و مدیریت شهری را داریم چرا‬ ‫نباید سرمایه گذار و ظرفیت ان را نیز ببینیم و‬ ‫دائم منتظر باشیم پول دولتی به ان تزریق شود؟‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم با فرهنگ انقالب‪،‬‬ ‫نظام و اهل بیت و مکتب قران که همه ما‬ ‫اشناییم بتوانیم مسائل را پیش ببریم و باور‬ ‫داریم اگر همه توان‪ ،‬انرژی و تالش خود را به‬ ‫کار گیریم خدا نیز از جا هایی که فکر ان را‬ ‫نمی کنیم به ما کمک خواهد کرد و این وعده‬ ‫خداست و نباید در ان تردید کنیم و ان شاءاله‬ ‫بر مشکالت فائق خواهیم امد و به همین دلیل‬ ‫بار ها گفته ام که باید جهاد تصمیم داشته باشیم‪،‬‬ ‫جهاد تصمیم یعنی باید شجاعانه بایستیم و از‬ ‫خود و ابرویمان عبور کنیم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس در پایان افزود‪ :‬بدانید من دغدغه‬ ‫شهرداری ها را مانند دوران گذشته دارم چرا که‬ ‫معتقدم منافع شهرداری ها منافع مردم است و‬ ‫تالش می کنیم تا خدمت و رفاه بیشتر برای‬ ‫مردم حاصل شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬در ابتدای این جلسه‬ ‫تعدادی از روسای کمیسیون های شهرسازی و‬ ‫معماری کالنشهر ها به بیان مشکالت و مطالبات‬ ‫خود پرداختند‪.‬‬ ‫هادیانفر گفت‪ :‬صرفاً خودروی خارجی کیفیت‬ ‫ایجاد نمی کند باید خودرویی که وارد می شود‬ ‫پلتفرم و ایمنی مناسب داشته باشد‪ ،‬خودروی‬ ‫‪ ۸-۷‬هزار دالری اص ً‬ ‫ال معنا ندارد و نمی توان به‬ ‫این خودرو‪ ،‬خودروی ایمن گفت‪.‬وی با اشاره با‬ ‫اینکه برخی افراد می گویند در ازای صادرات‬ ‫خودرو صادرات قطعه‪ ،‬خودرو وارد کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما این را قبول داریم که واردات خودرو نباید‬ ‫موجب تورم شود اما سوالمان این است که شما‬ ‫قطعه پراید را به کجا می فروشید که خودرو وارد‬ ‫کنید؟ این حرف ها یعنی نمی خواهند که خودرو‬ ‫وارد شود‪.‬رئیس پلیس راهور گفت‪ :‬واردات‬ ‫خودروی خارجی با کیفیت و ایمن به گونه ای‬ ‫باید باشد که رقابت ایجاد شود و خودرو ساز‬ ‫داخلی وادار به کیفیت شود‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫غرب با اعمال تنگناها و تحریم ها تاکنون‬ ‫نتوانسته روسیه را زمین گیر کند‬ ‫گزارش های رسانه ای حاکی است‪ :‬غرب که با اعمال شدیدترین تنگناها و‬ ‫تحریم ها تاکنون نتوانسته روسیه را زمین گیر کند‪ ،‬اقدام به روانه کردن سیل‬ ‫عظیمی از جنگ افزارها به اوکراین کرده تا جبهه نظامی را به نفع کی یف توزان‬ ‫بخشد‪ .‬سئوال کارشناسان این است که ایا این راهبرد غرب به تغییر زمین بازی‬ ‫منجر می شود؟‬ ‫کشورهای غربی با تحریک اوکراین برای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا زمینه را‬ ‫برای رویارویی مسکو و کی یف هموار ساختند؛ جنگی که از چند روز پیش وارد‬ ‫ماه چهارم شد‪ .‬با اغاز درگیری و به دنبال ان تشدید تنش‪ ،‬کشورهای غربی از‬ ‫دو راه درصدد تضعیف روسیه برامدند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نخست فشار اقتصادی‬ ‫‪ -۲‬ارسال سیل سالح های پیشرفته به این کشور با هدف توازن بخشی به نبرد‬ ‫جنگ اوکراین پنجم اسفند اغاز شد و حدود یک هفته بعد از شروع بحران‪ ،‬غرب‬ ‫از ابزار تحریم علیه مسکو بهره گرفت به طوری که ‪ ۱۳‬اسفند (چهارم مارس)‬ ‫«بلومبرگ» با استناد به داده های «کاستلوم» به عنوان بانک اطالعات ردیابی‬ ‫تحریم های جهانی‪ ،‬نوشت که روسیه از لحاظ شمار و تنگناهای تحریمی از‬ ‫ایران‪ ،‬سوریه‪ ،‬کره شمالی‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬میانمار و کوبا که بیشترین تحریم ها را تجربه‬ ‫کرده اند‪ ،‬پیشی گرفت ه است‪ .‬برخالف انتظارات اما غربی ها به اهداف مورد نظر‬ ‫غرب نزدیک نشده اند‪ .‬به عنوان نمونه با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین‪ ،‬ارزش‬ ‫روبل در برابر دالر به کاهش چشمگیری یافت به طوری که دهم ماه مارس‬ ‫(اسفند) هر دالر با ‪ ۱۳۵‬روبل معامله می شد اما مدتی بعد ارزش ارز روسیه‬ ‫دوباره حالتی صعودی به خود گرفت‪ .‬تا اینکه اوائل ماه ژوئن (خرداد) با ‪ ۶۲‬روبل‬ ‫معامله می شود؛ واقعیتی که از قدرت روبل در برابر دالر نشان دارد‪ .‬اینکه چگونه‬ ‫روبل روسیه در دام دالر و یورو نیفتاد‪ ،‬باید به تدابیر اقتصادی و سیاست کارامد‬ ‫دالرزدایی در ذخایر ارزی مسکو توجه کرد؛ سیاستی که سبب شد دیگر کشورها‬ ‫برای خرید انرژی روسیه به جای ارزهای رایج‪ ،‬روبل بپردازند‪ .‬بنابراین موفقیت‬ ‫در این جنگ اقتصادی ریشه در سیاست های یک دهه گذشته کرملین دارد زیرا‬ ‫در این مدت‪ ،‬روسیه با دالرزدایی و استقالل اقتصادی مخاطرات ناشی از تحریم‬ ‫را کاهش داد‪.‬روسیه حدود هشت سال پیش یعنی بعد از اتفاقات کریمه در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی تصمیم به تنوع بخشی ذخایر ارزی خود کرد‪ .‬ذخایر ارزی‪،‬‬ ‫دارایی های حاصل از بازرگانی خارجی یک کشور است که در اختیار بانک مرکزی‬ ‫ان کشور قرار می گیرد و شامل ارز و طال می شود‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی‬ ‫روسیه‪ ،‬ذخیره ارزی این کشور در ژانویه سال جاری میالدی (دی ماه ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫به میزان تاریخی ‪ ۶۳۹.۶‬میلیارد دالر رسید که چهارمین ذخیره بزرگ ارزی‬ ‫در جهان است و می تواند برای تقویت ارزش روبل برای مدتی طوالنی استفاده‬ ‫شود‪ .‬در حالی که تا پنج سال پیش ‪ ۴۰‬درصد کل ذخیره ارزی روسیه را دالر‬ ‫تشکیل می داد‪ .‬بنابر امار بانک مرکزی روسیه‪ ،‬امروزه حدود ‪ ۱۶‬درصد از ان به‬ ‫دالر نگهداری می شود‪ .‬این درحالی است که نزدیک به ‪ ۱۳‬درصد از کل ذخیره‬ ‫ارزی روسیه به یوان چین‪ ،‬حدود ‪ ۳۲‬درصد به یورو‪ ،‬نزدیک به ‪ ۶.۵‬درصد ان‬ ‫به پوند انگلیس‪ ،‬حدود ‪ ۲۲‬درصد به طال و بقیه به ین‪ ،‬دالرهای کانادا‪ ،‬استرالیا‬ ‫و سنگاپور نگهداری می شود‪.‬همچنین میزان بدهی خارجی دولت روسیه در ماه‬ ‫دسامبر(اذرماه) سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی به رکورد تاریخی پایین ‪ ۲۶.۳‬درصد رسیده‬ ‫که رقم بسیار مناسبی است‪ .‬به عنوان نمونه ایتالیا که به طور معمول اقتصاد‬ ‫روسیه از نظر حجم با ان مقایسه می شود بار بدهی بیشتر از ‪ ۱۴۰‬درصدی را به‬ ‫دوش می کشد‪.‬اکنون داده های اماری از نتیجه عکس تحریم حکایت می کنند و‬ ‫نشان می دهند که چگونه بحران غذا و گرانی گریبان اروپا و امریکا را گرفته است‪.‬‬ ‫یاِن بی سی» نرخ تورم امریکا را در ماه اوریل در مقایسه با‬ ‫تارنمای شبکه «س ‬ ‫سال قبل ‪ ۸.۳‬درصد اعالم کرد و نوشت که این افزایش بهای کاالها و خدمات‬ ‫حتی از پیش بینی ‪ ۸.۱‬درصد «داوجونز» نیز بیشتر است که باالترین نرخ تورم‬ ‫را از سال ‪ ۱۹۸۲‬تا کنون نشان می دهد‪.‬به گزارش روزنامه «الجزیره» قطر‪ ،‬تورم‬ ‫در المان هم در ماه می به باالترین حد خود رسید و بهای کاال و خدمات برای‬ ‫مصرف کننده در این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد قاره اروپا به ‪ ۸.۷‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬ناتوانی ناتو و اتحادیه اروپا از اعمال تنگنای اقتصادی علیه روسیه‪،‬‬ ‫انها را به سمت تضعیف مسکو در عرصه میدانی و صحنه جنگ کشاند ه است‪.‬‬ ‫همین چند روز پیش‪« ،‬جو بایدن» رئیس جمهوری امریکا با ارسال سامانه ‬ ‫موشکی پیشرفته تر به اوکراین موافقت کرد‪ .‬سران کی یف از مدت ها پیش‬ ‫خواستار دریافت این نوع تسلیحات از امریکا بودند تا بتوانند از فاصله دورتر‪،‬‬ ‫مواضع روسیه را هدف قرار دهند اما امریکا از بیم کاربرد این موشک ها برای زدن‬ ‫اهدافی در داخل خاک روسیه‪ ،‬تاکنون از پذیرش این درخواست سر باز زد ه بود‪.‬‬ ‫این سامانه از توع «هیمارس ا ِم ‪ »۱۴۲‬است که می تواند همزمان با چند راکت‬ ‫نقطه زن به اهدافی در فاصله ‪ ۷۰‬کیلومتری حمله کند و برد ان بیشتر از توپخانه‬ ‫اوکراین است‪ .‬نیروهای اوکراینی که در نبرد سنگین و فرسایشی دونباس با اتش‬ ‫سنگین و مستمر روسیه روبرو هستند از کمبود قدرت اتش خود شکایت دارند‬ ‫و از نگاه ناظران‪ ،‬ارسال این سامانه با هدف توازن بخشی و فرسایشی نبرد در این‬ ‫منطقه صورت گرفته است‪.‬کنگره امریکا پیشتر نیز بسته ‪ ۴۰‬میلیارد دالری را‬ ‫برای کمک به اوکراین تصویب کرد؛ بسته ای که کارشناسان معتقدند بیش از ان‬ ‫که در راستای کمک به اوکراین باشد‪ ،‬در واقع برای باز کردن جای پای امریکا‬ ‫در اینده این کشور است‪ .‬سایت «یو‪.‬ا ِن‪.‬زد ریویو» (‪ )The Unz review‬در‬ ‫این باره نوشت‪ :‬در دنیای واقعی‪ ،‬روسیه به ارامی اما با گام هایی مطمئن هنر‬ ‫جنگ ترکیبی را بازنویسی می کند‪ .‬با این حال‪ ،‬با کارناوالی که ناتو با همفکری‬ ‫همه جانبه رسانه ها در زمینه بسته جدید ‪ ۴۰‬میلیارد دالری «کمک» ایاالت‬ ‫متحده به اوکراین برای تغییر اذهان عمومی انجام داده‪ ،‬این واقعیت طوری‬ ‫نمایش داد ه شد که انگار ناتو قادر به تبدیل شدن به یک تغییر دهنده بازی در‬ ‫جنگ است‪.‬این روایت «تغییر بازی» به لطف همان افرادی تبلیغ می شود که‬ ‫تریلیون ها دالر را به بهانه تامین امنیت افغانستان و عراق نابود کردند و ما دیدیم‬ ‫که چگونه در این مسیر ناکام بودند‪.‬این ‪ ۴۰‬میلیارد دالر فقط برای دو طبقه از‬ ‫مردم می تواند بازی را تغییر دهد‪ .‬نخست‪ ،‬مجتمع نظامی‪-‬صنعتی ایاالت متحده‬ ‫و دوم‪ ،‬گروهی از الیگارش های اوکراینی و سازمان های غیردولتی تازه تاسیس که‬ ‫بازار سیاه سالح و کمک های انسان دوستانه را برداشته و سپس از طریق جزایر‬ ‫کیمن این وجوه را پولشویی می کنند‪ .‬نگاهی سریع به جزئیات تخصیص این‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد دالر نشان می دهد که ‪ ۸.۷‬میلیارد دالر برای تکمیل انبار تسلیحات‬ ‫ایاالت متحده هزینه خواهد شد و بنابراین اصال به اوکراین نمی رود‪ ۳.۹ .‬میلیارد‬ ‫دالر برای ( ‪ )USEUCOM‬دفتری که تاکتیک های نظامی را به کی یف‬ ‫دیکته می کند‪ ،‬اختصاص یافته است‪ ۵ .‬میلیارد دالر برای یک زنجیره تامین‬ ‫جهانی غذای که بسیار مبهم و نامشخص است‪ ۶ .‬میلیارد دالر برای تسلیحات‬ ‫واقعی و اموزش به اوکراین‪ ۹ ،‬میلیارد دالر نیز کمک اقتصادی است که به جیب‬ ‫افراد خاص خواهد رفت منتخب ناپدید می شود و در نهایت ‪ ۰.۹‬میلیارد دالر نیز‬ ‫به پناهندگان تخصیص داده شد‪.‬این کمک های ظاهری در حالی به سوی اوکراین‬ ‫روانه می شود که ناتو و اتحادیه اروپا همواره کی یف را امیدوار ولی پست درهای‬ ‫بسته خود منتظر نگهداشته اند‪.‬‬ ‫روزنامه «نیویورک تایمز» در گزارشی نوشته است زلنسکی هر مسیری به جز‬ ‫مسیر الحاق سریع به پیکره اتحادیه را رد کرده اما بعید به نظر می رسد که‬ ‫مطالبه او تحقق یابد‪.‬به گزارش این روزنامه امریکایی‪ ،‬باوجود حمایت لهستان‬ ‫و کشورهای حوزه بالتیک از عضویت سریع اوکراین در اتحادیه اروپا‪ ،‬حتی اگر‬ ‫سران اتحادیه مذاکرات با این کشور را اغاز کنند باز هم این روند زمانبر خواهد‬ ‫بود‪ .‬حتی شروع مذاکرات با اوکراین برای پیوستن به اتحادیه محل مناقشه‬ ‫است چرا که گرجستان و مولداوی و برخی کشورهای دیگر مدت ها است که‬ ‫درگیر روند عضویت هستند‪.‬ترکیه از سال ‪ ،۱۹۸۷‬مقدونیه شمالی از سال ‪،۲۰۰۴‬‬ ‫مونته نگرو از سال ‪ ۲۰۰۸‬و البانی و صربستان از سال ‪ ۲۰۰۹‬درخواست عضویت‬ ‫داده و مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه را اغاز کرده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه* ‪ 2‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1338‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بررسی تابلوی قیمت صرافی ها حاکی از این است که ارزهای توافقی امروز (چهارشنبه‪ ۱ ،‬تیرماه)‬ ‫با نرخ کمتر از ‪ ۳۰‬هزار تومان و در کانال ‪ ۲۹‬هزار تومان به متقاضیان فروخته می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نرخ ارز توافقی در روزهای گذشته با تمهیدات بانک مرکزی برای کنترل و‬ ‫مدیریت بازار ارز موثر بوده است و براین اساس نرخ ارز که در هفته های گذشته ملتهب شده و تا‬ ‫‪ ۳۳‬هزار تومان هم داد و ستد می شد طی روزهای اخیر روند نزولی داشت‪.‬‬ ‫اولین پیش فروش بدون قرعه کشی‬ ‫محصوالت سایپا‬ ‫پس از اعالم امادگی برای عرضه محصوالت گروه خودروسازی بدون‬ ‫فرایند قرعه کشی اما در قالب سامانه یکپارچه‪ ،‬این طرح از فردا (پنجشنبه‬ ‫‪ ۲‬تیرماه) در قالب دو طرح پیش فروش یکساله و پیش فروش مشارکت در‬ ‫تولید در جهت تکمیل ظرفیت محصوالت اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دو هفته پیش‪ ،‬سخنگوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از فروش محصوالت گروه خودروسازی در قابل فروش بدون قرعه کشی خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬همزمان با پایان یافتن مهلت واریز وجه منتخبان نخستین‬ ‫طرح فروش یکپارچه خودروها‪ ،‬این امادگی وجود دارد که پنج محصول‬ ‫گروه خودروسازی سایپا شامل کوییک ‪ ،S‬کوییک ‪ ،R‬ساینا ‪ ،S‬ساینا‬ ‫و شاهین‪ ،‬بدون فرایند قرعه کشی و در قالب سامانه یکپارچه عرضه شود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬میزان عرضه در این طرح‪ ،‬بر اساس ظرفیت‬ ‫باقی مانده و احتساب یک تراز خواهد بود تا مشخص شود چه تعداد از‬ ‫خودروهای فوق امکان عرضه بدون قرعه کشی خواهند داشت‪.‬بر این اساس‬ ‫طبق تاکید اخذ شده از سوی گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬از (پنجشنبه ‪ 2‬تیرم‬ ‫ماه) اولین مرحله فروش بدین شکل (بدون قرعه کشی) در قالب سامانه‬ ‫یکپارچه تخصیص خودرو و در قالب دو طرح پیش فروش یکساله برای‬ ‫پنج محصول سایپا و پیش فروش مشارکت در تولید برای چهار محصول‬ ‫این شرکت اغاز خواهد شد‪.‬متقاضیان می توانند از ساعت ‪ ۹‬صبح فردا‬ ‫(پنج شنبه) با مراجعه به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به ادرس ‪sale.‬‬ ‫‪ ،iranecar.com‬پس از ثبت اطالعات شخصی و دریافت کد کاربری و‬ ‫رمز عبور اخذ شده از سایت‪ ،‬نسبت به انتخاب نوع خودرو و ثبت نام اقدام‬ ‫کنند‪ .‬الزم به ذکر است مشارکت در این طرح صرفاً از طریق سایت سامانه‬ ‫یکپارچه امکانپذیر بوده و در صورت خرید از سایت های دیگر‪ ،‬سایپا و سایر‬ ‫نهادهای ذی ربط مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سودهای مردم پس از سال ها‬ ‫به دست شان رسید‬ ‫پس از سال ها سودهای رسوب شده شرکت های بورسی از طریق سامانه‬ ‫سجام به دست مردم رسیده و تا کنون سود سنواتی دو میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار‬ ‫سهامدار پرداخت شده است؛ اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه ان را‬ ‫موجب تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایش قدرت خریداران می داند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکتهای بورسی‪ ،‬ساالنه مجمعی را برای اتخاذ تصمیماتی‬ ‫در رابطه با میزان تقسیم سود برگزار می کنند که به نتیجه حاصل از ان سود‬ ‫مجمع گفته می شود؛ سودی که شامل حال سرمایه گذارانی می شود که تا‬ ‫روز مجمع مالک سهام ان شرکت باشند‪ .‬طبق قانون تجارت‪ ،‬شرکتهای‬ ‫بورسی تا هشت ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت دارند که سود نقدی را‬ ‫بین سهامداران خود تقسیم کنند‪.‬جدا از این فرصتی که در اختیار شرکت‬ ‫ها قرار دارد‪ ،‬نحوه پرداخت سود از سوی شرکتها هم سال هاست که به‬ ‫یکی از دغدغه های سهامداران تبدیل شده است‪ .‬دلیل ان هم اصرار برخی‬ ‫شرکتها بر واریز سود سهامداران از روشهای سنتی و منسوخ شده ای بود که‬ ‫به غیر از منصرف کردن سهامداران از دریافت سود خود و رسوب سود در‬ ‫شرکتها‪ ،‬تقریبا هیچ اثر دیگری نداشت‪ .‬درواقع با اینکه حدود چهار سال از‬ ‫راه اندازی سامانه سجام می گذرد و شرکتها می توانستند بدون دردسر از‬ ‫طریق این سامانه‪ ،‬سود را به حساب سهامداران واریز کنند اما همچنان بر‬ ‫روش سنتی معرفی یک بانک برای دریافت سود و تاکید بر مراجعه حضوری‬ ‫سهامداران به بانک پایبند بودند‪ .‬این درحالی است که بعضا میزان سودها به‬ ‫قدری کم بود که برای سهامدار صرف نداشت حتی به بانک مراجعه کند‪ .‬تا‬ ‫اینکه امسال چراغ واریز سودهای رسوب شده از طریق سجام روشن شد و تا‬ ‫کنون سود سنواتی دو میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار سهامدار از طریق سامانه سجام به‬ ‫حسابشان واریز شده است‪.‬واریز سودهای سنواتی منجر به تقویت نقدینگی‬ ‫موجود در بازار می شودنیما میرزایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به وعده‬ ‫رئیس سازمان بورس مبنی بر پرداخت سودهای رسوبی و تاثیر این اقدام در‬ ‫اعتمادسازی بازار توضیح داد‪ :‬پرداخت سود سنوات گذشته یکی از ارزوهای‬ ‫دیرین توده های سهامداران بوده است‪ .‬افرادی که به دالیل مشغله کاری‪ ،‬کم‬ ‫بودن میزان سود یا عدم اطالع از فرایند‪ ،‬سودهایشان را دریافت نکرده اند‬ ‫و بعضا رقم این سودها حتی مبلغ کمی نیز نبوده است‪.‬وی افزود‪ :‬واریز‬ ‫این سودها به صورت الکترونیکی یک خبر مسرت بخش است‪ .‬طبیعتا با‬ ‫عملیاتی شدن بیشتر این موضوع و مشاهدات جامعه سهامداری‪ ،‬خوشبینی‬ ‫به تصمیم سازی اصولی سازمان بورس نیز تقویت خواهد شد و امیدوارم این‬ ‫رویه با جدیت و سرعت دنبال و تا پایان سال جاری تکمیل شود‪.‬میرزایی در‬ ‫پاسخ به این سوال که پرداخت سودهای رسوبی چه تاثیری بر بازار می تواند‬ ‫داشته باشد گفت‪ :‬تفکر جاری بر بازار سرمایه و سهامداران نشان داده است‬ ‫که عموما انان عالقه مند و وفادار به این بازار هستند و سرمایه های مازاد‬ ‫کسب شده در ان را در قالب سهام یا اوراق در بورس سرمایه گذاری می کنند؛‬ ‫بنابراین واریز این سودها موجب تقویت نقدینگی موجود در بازار و افزایش‬ ‫قدرت خریداران خواهد شد که این موضوع مطلوبی است‪ .‬همچنین اعتماد‬ ‫سهامداران به بازار سرمایه و صیانت کامل از منافعشان نیز بیشتر و ترک های‬ ‫خورده شده در سال ‪ ۱۳۹۹‬بر بدنه اعتماد سهامداران با اینگونه تصمیمات‬ ‫درون سازمانی ترمیم خواهد شد‪.‬این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به‬ ‫اینکه طبق اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬از ابتدای سال جاری تا‬ ‫پایان هفته گذشته‪ ،‬سود سنواتی دو میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار سهامدار از طریق‬ ‫اطالعات سامانه سجام به حساب بانکی سهامداران واریز شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای شروع و برای موضوعی به این بزرگی کار انجام شده قابل تقدیر‬ ‫است؛ هرچند به نسبت کلیه شرکت ها و کلیه سهامداران‪ ،‬مسیر باقی مانده‬ ‫نیز کم نیست‪ .‬در صورتی که با همین سرعت و جدیت این موضوع دنبال‬ ‫شود خوشبینم که تا پایان سال جاری پرونده این موضوع مهم و چندین‬ ‫ت سودهای رسوبی از‬ ‫ساله با موفقیت بسته شود‪.‬میرزایی با بیان اینکه پرداخ ‬ ‫طریق سامانه سجام صورت می گیرد ولی همه مردم حساب سجامی ندارند‪،‬‬ ‫پیشنهاد کرد‪ :‬اوال باید توجه کنیم که همین موضوع خود مشوق سجامی‬ ‫ شدن سهامداران (عمدتا تازه وارد) می شود که اتفاق بسیار مثبتی است‪.‬‬ ‫گسترش شبکه الکترونیکی ارتباطات دوسویه بین بورس با سهامداران از‬ ‫کانال سجام موجب تسهیل و تقویت زیرساخت استفاده از بازار سرمایه‬ ‫ی که اطالعات‬ ‫می شود‪ .‬به نظرم اطالع رسانی گسترده برای توده های مردم ‬ ‫کمتر یا دیرهنگام نسبت به اخبار بورسی دارند‪ ،‬یکی از راه حل های اصلی‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد وی گسترش احراز هویت و ثبت نام غیرحضوری و رایگان‬ ‫ی شدن‬ ‫که در سال گذشته شتاب گرفت نیز یکی دیگر از راه حل های سجام ‬ ‫است‪ .‬وضع محدودیت های معامالتی به ویژه برای خریداران عرضه های اولیه‬ ‫و سهامداران عدالت که سجامی نشده اند (البته با مدیریت دوراندیشانه)‬ ‫می تواند این معما را تکمیل کند‪.‬‬ ‫فروش ارزهای توافقی در کانال ‪ ۲۹‬هزار تومان‬ ‫نرخ ارز براساس تابلوی صرافی های معتبر با قیمت کمتر از ‪ ۳۰‬هزار تومان به متقاضیان فروخته‬ ‫می شود‪.‬بررسی ها حاکی است صرافی هایی همچون میرداماد‪ ،‬ایرن‪ ،‬مجتهدی‪ ،‬ای ایکس‪،‬‬ ‫اسپیناس‪ ،‬اران‪ ،‬اریا‪ ،‬امین ضراب‪ ،‬سیرجان‪ ،‬ورسای‪ ،‬تهران‪ ،‬متین‪ ،‬ابولوس ارز مسافری را در‬ ‫کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان می فروشند‪.‬همچنین در صرافی سبزه میدان نیز ارز با بهای ‪ ۲۹‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫به گفته «کامران سلطانی زاده» رئیس کانون صرافان‪ ،‬در بازار متشکل و رسمی ارز‪ ،‬بر اساس‬ ‫توافق بین فروشنده و خریدار هر دالر از ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان معامله‬ ‫می شود‪.‬سلطانی زاده تاکید کرد‪ :‬ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ گونه ارزپاشی‬ ‫بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادر کنندگان خریداری و به نرخ توافقی به‬ ‫مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫تراز تجاری کشور در فصل بهار؛ مثبت ‪ ۶۰۵‬میلیون دالر‬ ‫رئیس کل گمرک از تجارت غیر نفتی‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری کشور‬ ‫در سه ماه نخست امسال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با پیشتازی سه ماهه بی سابقه‬ ‫صادرات نسبت به واردات در سال‬ ‫جدید‪ ،‬تراز تجاری کشور مثبت ‪۶۰۵‬‬ ‫میلیون دالر شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬علیرضا‬ ‫مقدسی در خصوص کارنامه تجارت خارجی‬ ‫غیر نفتی کشور در فصل بهار گفت‪ :‬در سه‬ ‫ماه امسال حدود ‪ ۳۶‬میلیون تن کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۲۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر بین‬ ‫ایران و سایر کشور ها تبادل شد که شاهد‬ ‫رشد ‪ ۱۹.۵‬درصدی تجارت خارجی کشور‬ ‫در بهار امسال بودیم‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ادامه داد‪ :‬سهم صادرات‬ ‫کشورمان از این میزان تجارت‪ ۲۷ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪۶۹‬‬ ‫میلیون دالر بود که نسبت به بهار پارسال با‬ ‫افزایش ‪ ۲۱‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد در خصوص میزان واردات‬ ‫سه ماهه کشور هم گفت‪ :‬واردات کشورمان‬ ‫در این مدت نیز با هشت میلیون و ‪۱۵۴‬‬ ‫هزار تن به ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۴۶۴‬میلیون دالر‬ ‫رسید که ‪ ۱۸‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مقدسی در خصوص مقاصد صادرات‬ ‫کاال های ایرانی در فصل بهار گفت‪ :‬در‬ ‫سه ماه نخست امسال کشور های چین با‬ ‫چهار میلیارد و ‪ ۲۱۴‬میلیون دالر‪ ،‬عراق با‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۸۲۴‬میلیون دالر‪ ،‬ترکیه با‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۷۳۷‬میلیون دالر‪ ،‬امارات با‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۶۴۵‬میلیون دالر و هند با‬ ‫‪ ۴۲۴‬میلیون دالر‪ ،‬پنج مقصد اول کاال های‬ ‫صادراتی کشورمان بودند‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران در خصوص‬ ‫کشور های نخست طرف معامله با ایران در‬ ‫فصل بهار توضیح داد‪ :‬کشور های امارات با‬ ‫سه میلیارد و ‪ ۴۲۶‬میلیون دالر‪ ،‬چین با سه‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۳۱‬میلیون دالر‪ ،‬ترکیه با یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۷۳‬میلیون دالر‪ ،‬هند با ‪۵۱۲‬‬ ‫میلیون دالر و المان با ‪ ۴۵۶‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫پنج کشور نخست تامین کننده کاال های‬ ‫مورد نیاز کشورمان در فصل بهار بودند‪.‬‬ ‫مقدسی در خصوص میزان ترانزیت خارجی‬ ‫در فصل بهار نیز گفت‪ :‬در سه ماه نخست‬ ‫امسال سه میلیون و ‪ ۶۷۴‬هزار تن کاالی‬ ‫خارجی از مسیر کشورمان عبور کرده که‬ ‫نسبت به بهار سال قبل‪ ،‬با افزایش ‪۳۲‬‬ ‫درصدی همراه بوده است‪ ،‬این روند رو به‬ ‫رشد ترانزیت خارجی‪ ،‬یکی از دستاورد های‬ ‫مهم کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به عراق‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از‬ ‫امادگی ایران برای صدور خدمات فنی‬ ‫و مهندسی به عراق خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایران مایل است از مشارکت عراق در‬ ‫توسعه صنعت نفت و گاز بهره گیرد‪.‬‬ ‫ه گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از‬ ‫شانا‪ ،‬محسن خجسته مهر امروز (چهارشنبه‪،‬‬ ‫یکم تیرماه) در نشست کارگروه مشترک‬ ‫همکاری های نفتی ایران و عراق با بیان‬ ‫اینکه همه تالش ما این بوده است که‬ ‫در زمینه های مختلف نفت‪ ،‬گاز و توسعه‬ ‫روابط اقتصادی دو کشور گام برداریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬زمان ان فرا رسیده است ایران‬ ‫و عراق برای همکاری در زمینه فعالیت های‬ ‫نفتی و گازی و بخش های علمی فناوری و‬ ‫اموزشی گام های عملی بردارند‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه ایران و عراق ظرفیت باالیی در‬ ‫منطقه و جهان دارند و دو کشور پرنفوذ‬ ‫و صاحب صالحیت در سازمان کشور های‬ ‫صادرکننده نفت (اوپک) هستند که باید‬ ‫همکاری های مجدانه برای تامین امنیت‬ ‫پایداری انرژی در منطقه انجام دهند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای تامین امنیت پایدار‬ ‫انرژی مستلزم همکاری در بخش های‬ ‫مختلف تولیدی و علمی هستیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت با یاداوری اینکه ایران در‬ ‫مجموع ذخایر نفت و گاز جهان در جایگاه‬ ‫نخست جهان قرار داد‪ ،‬افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی دارای ‪ ۴۰۰‬مخزن نفت و گاز است‬ ‫که بعضی از این مخازن در مرز ایران و‬ ‫عراق قرار دارد‪.‬خجسته مهر ظرفیت کنونی‬ ‫تولید نفت ایران را حدود ‪ ۴‬میلیون بشکه‬ ‫در روز و گاز را یک میلیارد مترمکعب در‬ ‫روز اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬برای رساندن‬ ‫ظرفیت تولید نفت خام به حدود ‪ ۶‬میلیون‬ ‫بشکه در روز در هشت سال اینده به‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری و برای‬ ‫رساندن ظرفیت تولید گاز به یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب به ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری نیاز است‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه مایلیم بخشی از این سرمایه گذاری‬ ‫از همکاری مشترک با عراق محقق شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز فرصت مغتنمی است‬ ‫تا در زمینه های اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫تولید همکاری مشترک داشته باشیم‪ ،‬ما‬ ‫ساختار های اکتشافی پرشمار از شمال‬ ‫میدان نفت شهر تا جنوب ابادان در‬ ‫مرز های مشترک با عراق داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت ایران به توان ایران در‬ ‫بخش خدمات فنی و مهندسی اشاره‬ ‫کرد و با بیان اینکه ما امادگی داریم در‬ ‫زمینه های مختلف زمین شناسی‪ ،‬مطالعات‬ ‫مخازن نفت و گاز‪ ،‬انجام لرزه نگاری و‬ ‫حفاری های اکتشافی با عراق همکاری‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬ایران حدود ‪ ۱۴۰‬دکل‬ ‫حفاری دریایی و خشکی دارد‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫افزایش وصول مالیات از خانه های خالی به اطالعات جدید بستگی دارد‬ ‫ت خانه های‬ ‫در شرایطی که قانون مالیا ‬ ‫خالی پس از معطلی ها و اختالف های‬ ‫بسیار وارد فاز اجرا شد اما همچنان‬ ‫انتقاداتی به کندی روند شناسایی این‬ ‫واحدهای مسکونی و اخذ مالیات از‬ ‫ان ها پابرجاست که بررسی عملکرد‬ ‫درامدی سازمان امور مالیاتی در دو‬ ‫ماهه سالجاری نیز نشان می دهد که‬ ‫در این مدت فقط ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان از خانه های خالی مالیات اخذ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬قانون مالیات بر‬ ‫خانه های خالی که انتقادات بسیاری بر‬ ‫اجرای ان مطرح بود‪ ،‬سرانجام در سال‬ ‫گذشته با فراز و نشیب های بسیار وارد فاز‬ ‫اجرایی شد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬سازمان امور مالیاتی از ارسال‬ ‫اطالعات ‪ ۵۶۸‬هزار خانه خالی مربوط به ‪۹‬‬ ‫ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بر اساس اعالم وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬میلیون خانه‬ ‫خالی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫اخرین اعالم سازمان امور مالیاتی در اوایل‬ ‫اردیبهشت ماه امسال به ایسنا حاکی از ان‬ ‫است که از خانه های خالی معرفی شده‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان مالیات اخذ شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرکز امار ایران گزارش تورم‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مرکز امار از برگشت روند‬ ‫تورم ساالنه و افزایشی شدن ان خبر داد و‬ ‫اعالم کرد که تورم نقطه به نقطه با افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬درصدی به ‪ ۵۲.۵‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫روند تورم ساالنه معکوس شد‬ ‫اما نرخ تورم ساالنه خرداد ماه ‪ ١٤٠١‬برای‬ ‫خانوارهای کشور به ‪ ٣٩.٤‬درصد رسیده‬ ‫که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ‪۰.۷‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای‬ ‫شهری و روستایی به ترتیب ‪ ۳۸.۹‬درصد‬ ‫و ‪ ٤١.٨‬درصد است که برای خانوارهای‬ ‫شهری ‪ ۰.۶‬درصد و برای خانوارهای‬ ‫روستایی یک درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۳‬درصدی تورم نقطه به نقطه‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬نرخ تورم نقطه ای‬ ‫(تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل) در خرداد ماه ‪۵۲.۲٥‬‬ ‫در این بین‪ ،‬با توجه به ناتمام ماندن‬ ‫اجرای قانون مالیات خانه های خالی در‬ ‫سال گذشته و لزوم شناسایی خان ه خالی‬ ‫جدید در سالجاری باید اطالعات جدیدی‬ ‫از خانه های خالی شناسایی شده به سازمان‬ ‫امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شود‬ ‫که طبق اخرین گفته مدیرکل دفتر طراحی‬ ‫و تحلیل فرایندهای مالیاتی به ایسنا‪ ،‬هنوز‬ ‫اطالعات جدید خانه های خالی به این‬ ‫سازمان ارسال نشده است‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد که تعداد خانه های‬ ‫خالی شناسایی شده اولیه زیاد نبوده و‬ ‫سازمان مالیاتی هنوز برگ مطالبه ارسال‬ ‫نکرد ه است‪.‬‬ ‫براساس گفته این مسئول مالیاتی‪ ،‬افزایش‬ ‫وصول مالیات از خانه های خالی به اطالعات‬ ‫جدید بستگی دارد زیرا‪ ،‬احتمال اینکه‬ ‫شناسایی این خانه ها دقیق باشد‪ ،‬بیشتر‬ ‫است و هر چه اطالعات دریافتی درست تر‬ ‫باشد‪ ،‬امار وصولی نیز باال می رود‪.‬‬ ‫درحالیکه سازمان امور مالیاتی از ارسال‬ ‫نشدن اطالعات جدید خانه های خالی‬ ‫می گوید‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی از گزارش‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬هزار خانه جدید خالی خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫عالوه براین‪ ،‬محمودزاده معاون ساختمان‬ ‫و مسکن این وزارتخانه نیز به تازگی اعالم‬ ‫کرده که ‪ ۱۲۰‬هزار واحد مسکونی خالی‬ ‫شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کندی روند شناسایی خانه های خالی و‬ ‫ارسال اطالعات ان ها به سازمان مالیاتی‪،‬‬ ‫صدای اعتراض مجلسی ها را نیز بلند کرد‬ ‫و رئیس مجلس در جلسه علنی امروز‬ ‫به وزارت راه و شهرسازی تذکر داد که با‬ ‫وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالکیت‬ ‫و استفاده از امالک خالی‪ ،‬عم ً‬ ‫ال بر اساس‬ ‫خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی‬ ‫بجای چند صد هزار خانه خالی مالیات‬ ‫دریافت شده است که بنظر می رسد وزارت‬ ‫راه باید در این زمینه جدی تر عمل کند‪.‬‬ ‫فارغ از این‪ ،‬بررسی عمکلرد درامدی‬ ‫سازمان امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫سالجاری نیز حاکی از ان است که از محل‬ ‫مالیات بر واحدهای خالی از سکنه فقط ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان درامد عاید این‬ ‫سازمان شده است و کندی روند اخذ مالیات‬ ‫از این واحدهای مسکونی را به نوعی تایید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬با وجود انتقادات به عملکردها در‬ ‫شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از‬ ‫ان ها‪ ،‬سازمان امور مالیاتی وعده داده تا بعد‬ ‫از تیرماه اطالعات خوبی از وصول پایه های‬ ‫مالیاتی از جمله مالیات خانه های خالی‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫روند تورم معکوس شد‬ ‫درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای‬ ‫کشور به طور میانگین ‪ ٥٢.٥‬درصد بیشتر‬ ‫از خرداد ‪ ١٤٠٠‬برای خرید یک «مجموعه‬ ‫کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند‪.‬‬ ‫نرخ تورم نقطه ای خرداد ماه ‪ ١٤٠١‬در‬ ‫مقایسه با ماه قبل‪ ۱۳.۲‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای گروه عمده‬ ‫«خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ­ها و دخانیات»‬ ‫با افزایش ‪ ٣٢.٢‬واحد درصدی به ‪٨١.٦‬‬ ‫درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و‬ ‫خدمات» با افزایش ‪ ٢.٨‬واحد درصدی به‬ ‫‪ ٣٦.٨‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای‬ ‫برای خانوارهای شهری ‪ ٥١.٤‬درصد‬ ‫می باشد که نسبت به ماه قبل ‪ ١٢.٢‬واحد‬ ‫درصد افزایش داشته است‪ .‬هم چنین این‬ ‫نرخ برای خانوارهای روستایی ‪ ٥٨.٢‬درصد‬ ‫بوده که نسبت به ماه قبل ‪ ١٨.١‬واحد‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ تورم ماهانه به ‪۱۲.۲‬‬ ‫درصد‬ ‫نرخ تورم ماهانه خرداد نیز به ‪ ١٢.٢‬درصد‬ ‫رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه‬ ‫قبل‪ ٨.٧ ،‬درصد افزایش داشته است‪ .‬تورم‬ ‫ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها‪،‬‬ ‫اشامیدنی ها و دخانیات» و «کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ‪٢٥.٤‬‬ ‫درصد و ‪ ٤.٤‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نرخ تورم ماهانه‬ ‫برای خانوارهای شهری ‪ ١١.٥‬درصد است‬ ‫که نسبت به ماه قبل ‪ ٧.٨‬واحد درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬هم چنین این نرخ‬ ‫برای خانوارهای روستایی ‪ ١٥.٨‬درصد‬ ‫بوده که نسبت به ماه قبل ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫ن رضایی" کارشناس ارشد روانشناسی‬ ‫در گفتگو با "شم ‬ ‫و عضو نظام روان شناسی و مشاوره مطرح شد‪:‬‬ ‫طراحی استراتژی های‬ ‫عاقالنه و عاشقانه قبل از ازدواج‬ ‫ازدواج و ورودیه روابط زناشویی بعنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین روابط انسانی‬ ‫تلقی می شود که سالمت جسم و روان زوجین در گرو کیفیت و میزان کارامدی روابط‬ ‫در ان می باشد ‪ .‬پیوندی که رابطه ی ازدواج حاصل می شود ‪ ،‬می تواند برای طرفین‬ ‫ان ارام بخش باشد و موجب استواری پایه و بنیان خانواده شود ‪.‬‬ ‫زوجین از مشاوره های پیش ازدواج به منافع زیادی دست پیدا می کنند ‪ .‬زوج هایی که‬ ‫در جلسه های امادگی برای ازدواج شرکت می کنند ‪ ،‬در مقایسه با سایرین در افزایش‬ ‫مهارت های مدیریت ارتباط و مشکالت ‪ ،‬تعهد بیشتر به همسر ‪ ،‬نگرش مثبت تر به‬ ‫ازدواج و کاهش احتمال طالق ‪ %70‬کمتر و بالتبع کاهش وجود فرزندان بزرگ شده در‬ ‫خانواده های طالق است ‪ .‬بخش زیادی از بزرگساالن کنونی ‪ ،‬نسل اول و دوم خانواده‬ ‫های طالق هستند ‪ .‬پیامدها و عواقب طالق در زندگی این افراد و زندگی دوستان و‬ ‫خانواده های شان مشاهده شده است ‪.‬‬ ‫روانشناسان به طیف وسیعی از ابزارهایی در دسترس دارند که به کمک انها می توانند‬ ‫‪ ،‬ارتباطات بهتر ‪ ،‬روش حل و فصل درگیری ها و افزایش رضایت از رابطه را به زوج‬ ‫ها اموزش دهند‪.‬‬ ‫ن رضایی" کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روان شناسی‬ ‫در همین راستا با "شم ‬ ‫و مشاوره هم کالم شدیم‬ ‫اشنایی پیش از ازدواج تا چه میزان ضرورت دارد و چه محدودیت های باید داشته‬ ‫باشد ؟‬ ‫یکی از سواالتی که ذهن بسیاری از جوانان را مشغول خود کرده ‪ ،‬مدت اشنایی ازدواج‬ ‫است – امروزه شاهد طالق زوج هایی هستیم که مدت زیادی قبل از ازدواج یکدیگر را‬ ‫می شناخته اند و حتی گاه نسبت فامیلی داشتند ‪.‬‬ ‫مشکل زمانی بحرانی می شود که مهمترین خواسته و اهدافشان در ازدواج نادیده گرفته‬ ‫شود ‪ .‬خودمانی شدن زمان اشنایی شاید تا حدی به شناخت بیشتر کمک کند اما‬ ‫باعث بروز مشکالت دیگری می شود ‪ .‬به همین دلیل باید مشخص ‪ ،‬هدفمند و کنترل‬ ‫شده باشد ‪.‬‬ ‫فواید دوستی های قبل ازدواج‬ ‫‪ -1‬کسب تجربه در برخورد با جنس مخالف ‪ -2‬شفاف شدن مالک های ازدواج همگام‬ ‫با خودشناسی بهتر ‪ -3‬افزایش مهارت ارتباط عمومی و توانایی اجتماعی‬ ‫پیامدهای دوستی های قبل از ازدواج‬ ‫‪ -1‬غافلگیر شدن از کنار گذاشتن ماسک ها ‪ -2‬فعال شدن اتشفشان خاموش به دنبال‬ ‫مشکالت حل نشده در زمان اشنایی ‪ -3‬اشنایی طوالنی مدت و بی انگیزه شدن برای‬ ‫ازدواج ‪ -4‬اسیب روانی ناشی از درگیری های عاطفی ‪ -5‬بی اعتمادی نسبت به یکدیگر‬ ‫‪ -6‬چشم پوشی از مشکالت و اشتباهات ‪ -7‬تنوع طلبی‬ ‫دوران پیش از ازدواج دورانی است در اغاز رابطه از ‪ 6‬ماه و در نهایت تا دو سال به طول‬ ‫می انجامد ‪ ،‬این دوره از زندگی ‪ ،‬دارای سطح باالیی از عشق ‪ ،‬شور و حرارت است ‪ ،‬در‬ ‫این دوره ‪ ،‬دو طرف برای یکدیگر جاذبه شدیدی دارند ‪ ،‬یکدیگر را به وجد می اورند و‬ ‫طرف مقابل خود را شریکی ایده ال می پندارند ‪.‬‬ ‫با توجه به تغییرات جامعه شناختی ‪ ،‬چه مواردی قبل از ازدواج باید مطرح شود ؟‬ ‫هرچقدر اطالعاتتان در مورد مسئله ای بیشتر باشد‪ ،‬اگاهانه تر به سمت ان می روید‬ ‫و طبیعتا تصمیمات بهتری نیز در مورد ان موضوع می گیرید‪ .‬ازدواج نیز از این قاعده‬ ‫مستثنی نیست ‪.‬‬ ‫اگاهی قبل از ازدواج شامل موارد زیر می شود ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اگاهی از وضعیت خانوادگی ‪ -2‬اگاهی از وضعیت مالی ‪ -3‬اگاهی از اعتقادات‬ ‫‪ -4‬اگاهی از شرایط اجتماعی و فرهنگی توصیه های قبل از ازدواج ‪ -1‬صحبت های‬ ‫قبل ازدواج ‪ -2‬با دوستانش مالقات کنید ‪ -3‬تن به خواسته های غیر معقول ندهید‬ ‫‪ -4‬سعی در تغییر نداشته باشید‬ ‫مواردی که قبل از ازدواج باید توافق شود‬ ‫توافقات شخصی که فقط میان شما و همسر اینده تان قراردارند ‪.‬‬ ‫• نحوه ارتباط شما با دیگران‬ ‫• (ارتباط با دوستانتان‪ ،‬رفت و امد های خانوادگی‪ ،‬نحوه ارتباط شما با محیط کاری‬ ‫اتان )‬ ‫• نوع پوشش• فرزندان• مسائل مالی‬ ‫توافقات خانوادگی‬ ‫در طی جلسات خواستگاری و صحبت های قبل ازدواج خانواده ها با یکدیگر‬ ‫• مدت زمان عقد• میزان مهریه• مراسمات مختلف• جهیزیه‬ ‫اشنایی پیش از ازدواج و مطلقه ها ‪ ،‬میزان گفتگو چگونه و چقدر باشد چه مواردی مطرح‬ ‫و چه معیاری مطرح شود ؟‬ ‫قبل از ازدواج با یک فرد مطلقه باید ارزیابی کنید ‪ ،‬باید بدانید سواالتی وجود دارد که‬ ‫می توانید از همسراحتمالی خود بپرسید ‪ .‬واقداماتی وجود دارد که می توانید برای‬ ‫محافظت از خود انجام دهید ‪.‬‬ ‫شما در ابتدا می خواهید مطمئن شوید که با فردی که طالق گرفته است ‪ ،‬مشکلی‬ ‫ندارید ‪ ،‬با افراد خانواده نزدیک او رابطه برقرار می کنید ‪ ،‬و شریک زندگی بالقوه تان اماده‬ ‫است قبل از هر چیز دیگری به شما به عنوان نامزد متعهد شود‪.‬در مرحله نخست باید به‬ ‫ارزیابی اینکه ایا او برای ازدواج اماده است یا خیر‪ ،‬بپردازید‪ .‬از تصور گذشته او به عنوان‬ ‫یک شرور در ذهن خودداری کنید‪ .‬به یاد داشته باشید که ازدواج یک مرحله طبیعی در‬ ‫روابط بزرگساالن است و طالق پایان یک رابطه و به معنای جدایی است‪ .‬همسر سابقش‬ ‫را هم شرور فرض نکنید‪ .‬باز هم این را در نظر بگیرید که افراد به دالیل ساده ای مانند از‬ ‫دست دادن عشق و عدم تفاهم یا اینکه متوجه می شوند انطور که قبال فکر می کردند‬ ‫با هم سازگار نیستند‪ ،‬طالق می گیرند‪ .‬با قضاوت نکردن در مورد رابطه‪ ،‬از شک و تردید‬ ‫نسبت به او پرهیز کنید ‪.‬‬ ‫قبول کنید که او به همراه خود یک توشه دارد‪ .‬هرکسی که در یک رابطه دچار مشکل‬ ‫شده باشد‪ ،‬چمدانی از خاطرات گذشته با خود خواهد داشت‪ .‬مردی که طالق گرفته‬ ‫چمدانش بیشتر از مردی است که هرگز ازدواج نکرده است‪ .‬اگر مسئله مالی داشته باشد‬ ‫که ناشی از پیامد ازدواج قبلی او باشد (نفقه همسر‪ ،‬هزینه فرزندان) و ‪...‬‬ ‫به فکر سرعت دادن به رابطه نباشید و به ارامی پیش بروید‪ .‬بسته به مدت زمانی که‬ ‫طالق اتفاق افتاده است و اینکه چگونه فرد بهبود می یابد‪ ،‬ممکن است پایان دادن به‬ ‫رابطه قبل از لحاظ ذهنی نیاز به زمان داشته باشد‪ .‬در این راه عجله نکنید‪ .‬رابطه را روز‬ ‫به روز در نظر بگیرید‪ .‬مخصوصا در رابطه با مردان مطلقه ای که بالفاصله پس از طالق‬ ‫خود وارد یک رابطه جدید با شما می شوند‪ ،‬محتاطانه تر رفتار کنید‪.‬‬ ‫درباره سواالتی که ممکن است برایتان پیش بیاید صریح و صادقانه با همسر احتمالی‬ ‫خود صحبت کنید‪ .‬مطمئن شوید که نامزدتان قبل از اینکه به شما تعهد بدهد‪،‬‬ ‫احساسات خود را در مورد ازدواج قبلی بررسی کرده است‪ .‬در مورد چیزهایی که در‬ ‫ازدواج قبلی اش دوست داشت صحبت کنید‪ .‬در مورد شباهت های بین رابطه خود‬ ‫و گذشته صحبت کنید‪ ،‬اما خودتان را به چیزی که نیستید تبدیل نکنید‪ .‬در مورد‬ ‫اینکه چه چیزی باعث شکست ازدواج قبلی شده است صریح باشید تا بتوانید مشکل‬ ‫را حل کنید یا از اشتباهات مشابهی که در رابطه قبلی مرتکب شده بود اجتناب کنید‪.‬‬ ‫همچنین به او یاداوری کنید که اتفاقاتی که در رابطه گذشته رخ داده است‪ ،‬ربطی به‬ ‫روابط اینده ندارد‪.‬‬ ‫صبور باشید‪ .‬یک بار ازدواج کردن احتماالً شانس شما را برای رسیدن به سطح بعدی‬ ‫در رابطه تان از بین نمی برد‪ ،‬اما به این معنی است که او ممکن است برای بار دوم‬ ‫مردد باشد‪ .‬به خاطر داشته باشید که بی میلی او برای نامزدی یا ازدواج مجدد به این‬ ‫سرعت بازتابی از احساسات او در مورد شما نیست‪ .‬یک چارچوب زمانی برای پیشرفت‬ ‫رابطه خود تعیین کنید‪ .‬کاری را انجام دهید که برای شما مفید است‪ .‬اگر ازدواج برای‬ ‫شما مهم است‪ ،‬یک چارچوب زمانی داشته باشید که از احترام به خود حمایت کند‪ .‬اگر‬ ‫تا ان زمان خواستگاری کرد‪ ،‬به انچه می خواستید رسیدید‪ ،‬اما اگر خواستگاری نکرد‪،‬‬ ‫سال ها منتظر نمانید تا او پیشنهاد خود را مطرح کند‪ .‬نیازهای خود را قربانی شریک‬ ‫زندگی تان نکنید‪.‬‬ ‫نکاتی که قبل از ازدواج با فرد مطلقه باید رعایت شوند ‪:‬‬ ‫‪ -1‬به دنبال معیارهای خود باشید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬به خاطر دلسوزی تصمیم به ازدواج نگیرید ‪.‬‬ ‫با رضایت خانواده تصمیم به ازدواج بگیرید ‪.‬‬ ‫‪ -4‬همسر خود را سرزنش نکنید ‪.‬‬ ‫کالم اخر ‪:‬‬ ‫هر ازدواجی نیاز به دقت و ریز بینی زیادی دارد ‪ ،‬ازدواج با فرد مطلقه نیز همانند سایر‬ ‫ازدواج ها و ‪ ...‬ولی به دلیل تفاوت در دیدگاه ها ‪ ،‬تجارب ‪ ،‬توقعات و ‪ ...‬بهتر است چنین‬ ‫ازدواج هایی با احتیاط و بررسی های بیشتری صورت بگیرد ‪ .‬در ضمن عجله و رفتارهای‬ ‫هیجانی می تواند منجر به یک شکست دیگر شود ‪.‬‬ صفحه 3 ‫تزریق ‪ ۱۲‬هزار دوز واکسن‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۱۲‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۶۱۹‬هزار و ‪ ۲۸۶‬نفر دوز اول‪ ۵۷ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۳‬هزار‬ ‫ تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫و ‪ ۱۸۷‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۶۹۰‬هزار و ‪ ۶۷۸‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۰‬میلیون و ‪ ۲۷۳‬هزار و ‪ ۱۵۱‬دوز رسید‪.‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۱۵‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر ‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫کرونا در شبانه روز گذشته‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی پنجشنبه ‪ 2‬تیر ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫ابتال به دیابت و بیماری قلب‬ ‫ی ریسک زوال عقل را دو برابر می کند‬ ‫مشکالت کاردیومتابولیک شامل بیماری قلبی‪ ،‬سکته و دیابت نوع ‪۲‬‬ ‫است‪ .‬محققان می گویند داشتن بیش از یکی از این شرایط به طور‬ ‫همزمان می تواند خطر ابتال به زوال عقل را دو برابر کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث الین‪ ،‬این مطالعه با ‪۲۵۷۷‬‬ ‫نفر اغاز شد که هیچ نشانه ای از زوال عقل نداشتند‪ .‬شرکت کنندگان‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬سال سن داشتند‪.‬‬ ‫محققان شرکت کنندگان در مطالعه را به مدت ‪ ۱۲‬سال با معاینات‬ ‫پزشکی و تست های شناختی دنبال کردند‪.‬‬ ‫محققان پی بردند که داشتن بیش از یک تشخیص قلبی متابولیک‬ ‫سرعت زوال شناختی را تسریع می کند و خطر اختالل شناختی و‬ ‫زوال عقل را دو برابر می کند‪.‬‬ ‫در مقایسه با افراد بدون بیماری کاردیومتابولیک‪ ،‬داشتن بیش از یک‬ ‫بیماری متابولیک قلبی نیز باعث تسریع در ایجاد اختالالت شناختی‬ ‫و زوال عقل تا حدود دو سال شد‪ .‬این خطر با بیماری های قلبی‬ ‫متابولیک بیشتر حتی بیشتر بود‪.‬‬ ‫محققان معتقدند این اولین مطالعه ای است که به تاثیر چندین‬ ‫بیماری قلبی متابولیک بر خطر زوال عقل می پردازد‪.‬‬ ‫محققان تاکید می کنند اگر به بیماری قلبی متابولیک مبتال هستید‪،‬‬ ‫مهم است که ان را به درستی مدیریت کنید‪ .‬این کار اغلب با کاهش‬ ‫وزن و کنترل فشار خون همراه است‪.‬‬ ‫اگر دیابت دارید‪ ،‬سعی کنید گلوکز خود را تحت کنترل نگه دارید‪.‬‬ ‫برخی از درمان های جدید فواید قلبی عروقی دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور از مدافعان‬ ‫سالمت دلجویی کند‬ ‫رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران‪ ،‬بر اهمیت دلجویی از مدافعان‬ ‫سالمت که روزهای سخت کرونایی را در کنار مردم بوده اند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد رئیس زاده‪ ،‬در نامه ای به رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬نوشت‪ :‬انتشار تقطیع شده ای از بیانات جنابعالی در جمع‬ ‫گروه های جهادی در راستای تشکر از انان با نقل و قولی از رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن موجبات تکدر خاطر جامعه سالمت‬ ‫کشور را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫هر چند تالش های مخلصانه گروه های جهادی در تامین مایحتاج‬ ‫و تدارکات و نیز زحمات ارزشمند روحانیون بزرگوار در امر کفن و‬ ‫دفن اموات به خصوص در روزهای ترسناک اولیه‪ ،‬بر کسی پوشیده‬ ‫نیست و در خور سپاس و تقدیر است اما بیان رئیس دانشگاه دال بر‬ ‫یادگیری پزشکان و پرستاران از این گروه ها نادرست و مردود است‪.‬‬ ‫چرا که همکاران ما قبل از هر کسی و هر گروهی‪ ،‬خود راسخ و استوار‬ ‫و توانمند بدون لحظه ای درنگ در اورژانس ها و بخش های تخصصی‬ ‫و فوق تخصصی ارائه خدمات و درمان ها را به بیماران اغاز نمودند و‬ ‫تاکنون قدمی پا پس ننهاده اند و در این راه مقدس بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫شهید را تقدیم دفاع از سالمتی مردم کرده اند‪.‬‬ ‫اینجانب در مواقع مختلف و به خصوص در جلسات ستاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫بارها شاهد تشکر و قدردانی عمیق جنابعالی از کادر درمان و بیان‬ ‫توانمندی ها و فداکاری های انان بوده ام و لذا در شرایط کنونی که‬ ‫به مدد الطاف الهی‪ ،‬تالش های جانفرسای علمی و عملی پزشکان‪،‬‬ ‫داروسازان‪ ،‬پرستاران و پیراپزشکان‪ ،‬حمایت های ارزشمند رهبر معظم‬ ‫انقالب و اقدامات موثر دولت جنابعالی به خصوص در امر تامین و‬ ‫تزریق واکسن‪ ،‬این همه گیری حتی در مقایسه با برخی کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬به طور مطلوب کنترل شده است‪ ،‬دلجویی جنابعالی از‬ ‫مدافعان سربلند سالمت کشور‪ ،‬تقویت هرچه بیشتر عملکرد انان را‬ ‫برای ادامه مسیر خدمت به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫تسهیالت وزارت بهداشت برای زنان باردار‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت خانواده‪ ،‬جمعیت و مدارس وزارت بهداشت‪ ،‬به‬ ‫تشریح وظایف و ماموریت های وزارت بهداشت برای تسهیل خدمات‬ ‫به زنان باردار پرداخت‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدرضا صایینی‪،‬‬ ‫ضمن تحلیل وضعیت واحدهای تسهیالت زایمان در کشور در تطابق‬ ‫با قانون ماده ‪ ،۴۹‬گفت‪ :‬بر اساس خود اظهاری دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی در کل کشور بالغ بر ‪« ۲۱۴‬واحد تسهیالت زایمان» زیر‬ ‫نظر شبکه بهداشت فعالیت دارند که در ‪ ۱۱‬واحد بیش از ‪ ۳۰‬زایمان‬ ‫در ‪ ۹‬واحد ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۹‬زایمان در ‪ ۱۶‬واحد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۹‬زایمان در ‪۸۵‬‬ ‫واحد یک تا ‪ ۹‬زایمان و در ‪ ۹۳‬واحد نیز کمتر از یک زایمان انجام‬ ‫می شود‪.‬وی با اشاره به اینکه مطابق گزارش شبکه بهداشت از مجموع‬ ‫‪ ۲۱۴‬واحد‪ ۱۹۲ ،‬واحد فعال هستند و مابقی واحدها به دلیل تجهیز‬ ‫نبودن یا کمبودهای دیگر هنوز به طور کامل راه اندازی نشده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مطابق ماده ‪ ۴۹‬قانون سالمت خانواده و جوانی جمعیت وزارت‬ ‫بهداشت مکلف شده عالوه بر ایجاد امکان زایمان طبیعی رایگان برای‬ ‫مادران باردار‪ ،‬ظرف مدت دو سال ترتیبی اتخاذ کند که تمامی زنان‬ ‫باردار حداکثر طی مدت یک ساعت با وسیله نقلیه معمول به خدمات‬ ‫زایشگاهی ایمن و استاندارد دسترسی داشته باشند‪ .‬بنابراین دفتر‬ ‫سالمت جمعیت و خانواده تمام «واحدهای تسهیالت زایمان» در‬ ‫کشور را بر اساس این که چه میزان موالید دارند و چقدر تا اولین‬ ‫مرکز زایمانی فاصله زمانی دارند طبقه بندی کرده است‪.‬صایینی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این طبقه بندی مناطقی در دو استان خراسان جنوبی و‬ ‫اذربایجان شرقی وجود دارند که هم موالید زیادی دارند و هم به‬ ‫دلیل بُعد مسافت یا صعب العبور بودن جاده های مواصالتی‪ ،‬فاصله‬ ‫زمانی بیش از دو ساعت تا مراکز زایشگاهی دارند که نیاز به اقدام‬ ‫فوری دارند و باید برای رفع این مشکل انها تمهیداتی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت خانواده‪ ،‬جمعیت و مدارس وزارت بهداشت با‬ ‫اعالم اینکه تعداد کل زایمان ها در واحدهای تسهیالت زایمان در ‪۵۰‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کشور ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۴۰۲‬مورد و تعداد کل زنان‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۴۹‬ساله ‪ ۴۱۱‬هزار و ‪ ۳۱۵‬نفر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به مناطقی‬ ‫که دارای فاصله زمانی بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دقیقه تا مراکز زایمان هستند‬ ‫برای کاهش فاصله تا ‪ ۶۰‬در اولویت های بعدی قرار دارند‪.‬صایینی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید توجه کرد که اجرای ماده ‪ ۴۹‬قانون سالمت خانواده‬ ‫و جوانی جمعیت فقط تکلیف معاونت بهداشت نیست بلکه تکلیف‬ ‫وزارت بهداشت است‪ ،‬زیرا شاید برای اجرای بهتر قانون نیاز باشد‬ ‫در یک منطقه زایشگاه و مرکز درمانی زایمان ایجاد شود و فقط به‬ ‫خدمات واحدهای تسهیالت زایمان اکتفا نشود‪.‬‬ ‫شرایط حذف ارز دارو فراهم نیست‬ ‫دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد‬ ‫دارویی‪ ،‬با عنوان این مطلب که هیچ‬ ‫کس از وضعیت فعلی بازار دارویی‬ ‫کشور راضی نیست‪ ،‬به مهم ترین‬ ‫چالش های تولید دارو پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬میثم کریمی‪،‬‬ ‫در برنامه کشیک سالمت با موضوع‬ ‫"چشم انداز بازار و تولید دارو در روزهای‬ ‫اینده" در ارتباط با وضعیت تولید دارو در‬ ‫کشور در ماه های اخیر و تاثیرات کاهش‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی بر صنعت دارو‪،‬‬ ‫توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که نه تولید کننده‬ ‫و نه مصرف کننده از شرایط فعلی بازار‬ ‫دارو راضی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این شرایط‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده ان است که ضعف مدیریت در‬ ‫سیستم وجود دارد‪ .‬از یک طرف به قدری‬ ‫هزینه های تولید دارو افزایش پیدا کرده‬ ‫که تولید کننده برای اینکه بتواند افزایش‬ ‫هزینه ها را جبران کند‪ ،‬فشار می اورد که‬ ‫ارز ترجیحی دارو حذف شود که بتواند با‬ ‫افزایش قیمت دارو سود بیشتری کسب‬ ‫کند‪ .‬از طرف دیگر مردم نیز می گویند‬ ‫که کمبود دارو وجود دارد و اگر هم باشد‬ ‫بسیار گران است‪ .‬در این میان سازمان غذا‬ ‫و دارو نیز ادعا می کند که هیچ مشکلی در‬ ‫مدیریت دارویی کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬ما در سندیکای‬ ‫تولیدکنندگان مواد دارویی همواره از‬ ‫طرق مختلف به مسئولین اعالم کردیم‬ ‫که حذف ارز ترجیحی دارو در شرایط‬ ‫فعلی غیر ممکن است و به تولید کننده‬ ‫و مصرف کننده اسیب می زند‪ .‬تولید‬ ‫کننده نمی تواند افزایش قیمت های حذف‬ ‫ارز ترجیحی را پوشش دهد و سرمایه در‬ ‫گردش را تامین کند و دولت نیز نمی تواند‬ ‫به یکباره این افزایش قیمت را تحمیل کند‬ ‫چرا که سازمان های بیمه گر توان تامین‬ ‫ان را ندارند و مردم نیز دچار سردرگمی و‬ ‫مشکل می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تمام دنیا دارو‪ ،‬نان و حمل‬ ‫و نقل‪ ،‬سه کاالی عدالت محور محسوب‬ ‫می شود و دولت ها بایستی در عادالنه نگه‬ ‫داشتن قیمت انها تمام تالش خود را انجام‬ ‫دهند‪ .‬اما در کشور ما سازمان غذا و دارو‬ ‫که بایستی متولی توزیع عادالنه دارو در‬ ‫کشور باشد نسبت به حذف ارز ترجیحی‬ ‫پافشاری می کند که این اصرا ‪ ۱‬ر باعث‬ ‫تعجب است‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬در حال حاضر اشفتگی بازار‬ ‫دارو کار را به جایی رسانده که بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان طرفدار حذف ارز ترجیحی‬ ‫از موضع خود عقب نشینی کرده اند و از‬ ‫دولت می خواهند یا ارز ترجیحی را مجددا ً‬ ‫اختصاص دهد و یا قیمت ها را بازنگری‬ ‫کند‪ .‬چون در خطر ورشکستگی قرار دارند‬ ‫و بانک ها نیز اعالم کردند که توانایی تامین‬ ‫سرمایه در گردش تولیدکنندگان را ندارند‬ ‫و بیمه ها نیز ناتوان از تامین هزینه ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسلماً ارز تک نرخی ایده ال‬ ‫جامعه است‪ ،‬ولی برای شرایط بحرانی‬ ‫اقتصاد ایران چاره ای جز برقراری ارز‬ ‫ترجیحی نیست تا زمانی که ارامش به‬ ‫صنعت کشور بازگردد و تولید کنندگان‬ ‫بتوانند منابع الزم برای پوشش هزینه های‬ ‫تولید خود را به دست اورند‪.‬‬ ‫کریمی ادامه داد‪ :‬بیمار نباید در تامین‬ ‫داروی مورد نیاز خود دچار مشکل شود‬ ‫و مطابق با مطالعات بین المللی هر یک‬ ‫دالری که دارو تامین نشود نزدیک به ‪۴۰‬‬ ‫دالر به هزینه درمان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شرایط دارو‪ ،‬خاص و‬ ‫استراتژیک است و جزئی ترین تصمیم‬ ‫گیری در رابطه با ان بایستی زیر نظر‬ ‫کارشناسان انجام گیرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که سازمان غذا و دارو در دوره مدیریت‬ ‫فعلی به رغم نامه نگاری های بسیاری که‬ ‫سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی انجام‬ ‫بیمه ها ‪ ۹۰‬درصد هزینه های درمان‬ ‫ناباروری را پرداخت می کنند‬ ‫داده است هنوز هیچ جلسه کارشناسی با ما‬ ‫برگزار نکرده اند و حتی پاسخ نامه های ما را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬ما در زمان جنگ افزایش‬ ‫قیمت نداشتیم‪ ،‬چون از همان اوایل انقالب‬ ‫برای مقابله با شرکت های چند ملیتی‪،‬‬ ‫نظام داروهای ژنریک پایه ریزی گردید و‬ ‫حتی به یکی از کشورهای پیشرو در این‬ ‫موضوع تبدیل شدیم که کشورهای دیگر‬ ‫از ما الگوبرداری کردند‪ .‬امروز متاسفانه‬ ‫همه نگاه ها در حوزه دارو بنگاه محورانه‬ ‫شده است و واردات داروهایی که مشابه‬ ‫تولید داخل دارند از سر گرفته شده و بازار‬ ‫داروهای برند داغ شده است‪.‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫ما جلوی واردات داروهای مشابه تولید‬ ‫داخل بایستیم و از صنایع دارویی حمایت‬ ‫کنیم و قیمت ها عادالنه و شفاف تنظیم‬ ‫شود‪ ،‬در این شرایط می توانیم امیدوار‬ ‫باشیم که وضعیت صنعت دارویی کشور رو‬ ‫به بهبودی برود‪.‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت اول‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شهرداری تیکمه داش به استناد مجوز شماره ‪ 11‬تاریخ ‪ 1401/03/08‬شورای اسالمی شهر در نظر دارد مقدار تقریبی ‪20‬تن‬ ‫میلگرد مازاد بر نیاز خود را با شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (‪)www.setadiran.ir‬با شماره مزایده ‪ 1001005093000001‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‬ ‫صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد‬ ‫‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح کاال‬ ‫مقدارتقریبی(کیلوگرم)‬ ‫مبلغپایههرکیلوگرم‬ ‫(ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫میلگرد نمره های ‪22-20-18‬‬ ‫‪20000‬کیلوگرم‬ ‫‪170/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫مواعد زمانی ‪:‬‬ ‫*زمان انتشار در سایت ‪ 1401/04/02 :‬از ساعت ‪10:00‬‬ ‫*مهلت دریافت اسناد مزایده‪ 1401/04/11 :‬تا ساعت ‪10:00‬‬ ‫*تاریخ بازدید‪ 1401/04/02 :‬لغایت ‪1401/04/18‬‬ ‫* اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ 1401/04/21 :‬تا ساعت‪10:00‬‬ ‫*زمان بازگشایی‪ 1401/04/22 :‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫* زمان اعالم به برنده‪ 1401/04/23 :‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫*ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایندمزایده شامل خرید و‬ ‫دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت ‪،‬‬ ‫بازگشایی پاکات ‪ ،‬اعالم به برنده ‪ ،‬واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به‬ ‫عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫‪ -6‬سایر جزئیات و شرایط مناقصه در سامانه ستادیران مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس و ادرس‪ :‬تیکمه داش‪ ،‬بلوار استاد شهریار‪ ،‬جنب اداره گاز و بخشداری‪ ،‬ساختمان شهرداری تیکمه داش‬ ‫‪041-43362521-2‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401/04/02‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪-‬نوبت دوم ‪1401/04/09‬‬ ‫قانع اهری‬ ‫شهردار تیکمه داش‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬از پوشش ‪ ۹۰‬درصدی خدمات درمان ناباروری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بهرام عین الهی‪ ،‬در حاشیه برگزاری‬ ‫اجالس معاونین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور‪ ،‬در‬ ‫خصوص اقدامات حمایتی وزارت بهداشت در زمینه درمان‬ ‫ناباروری‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫بحث جوانی جمعیت است‪ .‬سه و نیم میلیون فر ِد نابارور در‬ ‫کشور داریم و این افراد چنانچه از خدمات درمانی خوبی‬ ‫بهره مند شوند‪ ،‬می توانند صاحب فرزند شوند‪.‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت این اولویت‪ ،‬به بیمه ها تاکید شد که هزینه‬ ‫افرادی که نابارور هستند را پرداخت کنند و باید این مژده را‬ ‫به ملت بدهیم که ‪ ۹۰‬درصد خدماتی که برای افراد نابارور‬ ‫انجام می شود‪ ،‬تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و این موضوع را‬ ‫به تمام مراکز مربوط اعالم کردیم تا افراد نابارور را با احترام‬ ‫پذیرش کنند‪.‬‬ ‫عین الهی گفت‪ :‬از طرفی مراکز ناباروری در استان های مختلف‬ ‫گسترش پیدا کرده است و امیدواریم با این اقدام خدمات‬ ‫پایداری برای درمان ناباروری ارائه شود‪.‬وی در خصوص‬ ‫وضعیت کنونی کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این همه گیری هنوز در جهان خاموش نشده است و‬ ‫ممکن است با جابجایی ها و مسافرت هایی که صورت می گیرد‪،‬‬ ‫سویه های جدیدی پیدا شود‪ ،‬بنابراین باید همچنان بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی تاکید کرده و مراقب باشیم‪.‬‬ ‫حساسیت حوزه سالمت‬ ‫در دوران کرونا نمایان شد‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت‪ :‬مدافعان‬ ‫سالمت در دوران مقابله با ویروس منحوس کرونا‪ ،‬جایگاه‬ ‫و حساسیت حوزه سالمت را در بین جامعه و مردم نمایان‬ ‫ساختند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بهروز رحیمی‪ ،‬در اجالس معاونان‬ ‫توسعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و‬ ‫سازمان های وابسته افزود‪ :‬از زحمات شبانه روزی‪ ،‬جانفشانی‬ ‫و روحیه شهادت طلبانه کارکنان نظام سالمت که مجاهدانه در‬ ‫این دوران سخت و نفس گیر کرونا تالش کردند و از جان خود‬ ‫گذشتند تا بتوانند سنگر سالمتی مردم را حفظ کنند‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تاب اوری نظام سالمت و ارزشمندی و جایگاه‬ ‫مهم و حساسیت شغلی سرمایه های انسانی در حوزه سالمت‬ ‫در دوران ویروس منحوس کرونا نمایان شد که در این راستا‬ ‫به صورت ویژه از همه مدافعین سالمت از پایین ترین سطوح تا‬ ‫باالترین انان‪ ،‬باید تشکر کرد‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه تقدیر زبانی از عملکرد و رشادت های‬ ‫مدافعان سالمت قطعاً کافی نیست و باید به صورت عملی این‬ ‫تقدیر انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه وزارت بهداشت از مقام عالی‬ ‫وزارت تا دیگر معاونین در راستای حفظ ارزش های منابع انسانی‬ ‫هر انچه الزم است در راستای قوانین و مقررات انجام خواهند‬ ‫داد تا منابع انسانی وزارت بهداشت که ارزشمندترین منابع‬ ‫در این وزارت خانه هستند‪ ،‬حفظ شده و در مسیر درستی که‬ ‫تاکنون قدم برداشته اند‪ ،‬برای مردم و کشور خدمتگزاری کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هیجانات پیرامون مباحث شغلی نباید ما را‬ ‫در مسیر دیگری خارج از هدف نهایی که تعالی نظام سالمت‬ ‫است‪ ،‬قرار دهد‪ ،‬افزود‪ :‬همه ما طبق سیاست های استراتژیک و‬ ‫راهبردی مسیر و هدف نهایی را ریل گذاری کرده ایم و تحت‬ ‫هیچ شرایطی نباید هیجانات و اتفاقات پیرامون ما باعث خروج‬ ‫لوکوموتیو کاری ما از ریل های مذکور شود‪.‬‬ ‫رحیمی ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین و اثربخش ترین مولفه هایی‬ ‫که اجازه نمی دهد ما از مسیر و هدف خود دور شویم‪ ،‬اخالق‬ ‫است و باید با تمام توان بکوشیم در هر شرایطی اخالق حرفه ای‬ ‫را رعایت کنیم و به اصول اساسی ان پایبند باشیم تا به مقصد‬ ‫نهایی برسیم‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تاکید بر مسئولیت پذیری مدیران نظام‬ ‫سالمت در مناصب مدیریتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هدف نهایی ما مدیران‬ ‫نظام سالمت ارتقای سالمت جامعه است و بدون منابع انسانی‬ ‫متخصص و کارازموده این اتفاق نخواهد افتاد و از همه مهم تر‬ ‫این که باید بین گروه های تخصصی منابع انسانی اعتماد وجود‬ ‫داشته باشد و انجام کار تیمی و گروهی و تقسیم کار بر مبنای‬ ‫تخصص های مختلف سیاست گذاری شده سرلوحه کار همه‬ ‫مدیران نظام سالمت قرار گیرد‬ ‫‪ .‬شناسایی ‪ ۲۶۵‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی و ثبت ‪ ۳‬فوتی‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۲۶۵‬بیمار‬ ‫جدید کرونایی در کشور شناسایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۱‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر‬ ‫اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۲۶۵ ،‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۶۷‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۳ ،‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری‪ ،‬به ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۳۷۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۷‬میلیون ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۹۸۹‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته‬ ‫و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۱‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های‬ ‫مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۵۲‬میلیون و ‪ ۵۳۷‬هزار و ‪ ۴۶۱‬ازمایش تشخیص‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۰۶‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۳۴۲‬شهرستان‬ ‫در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1349

روزنامه سپهرایرانیان 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه سپهرایرانیان 1348

روزنامه سپهرایرانیان 1348

شماره : 1348
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه سپهرایرانیان 1347

روزنامه سپهرایرانیان 1347

شماره : 1347
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه سپهرایرانیان 1346

روزنامه سپهرایرانیان 1346

شماره : 1346
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه سپهرایرانیان 1345

روزنامه سپهرایرانیان 1345

شماره : 1345
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه سپهرایرانیان 1343

روزنامه سپهرایرانیان 1343

شماره : 1343
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!