روزنامه سپهرایرانیان شماره 1309 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1309

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1309

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1309

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪16 may 2022‬‬ ‫فروشگاه های‬ ‫ملک و خانه افراد‬ ‫زنجیره ای‬ ‫جزو مالک های‬ ‫دهک بندی نیست‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ُپررونق تر از همیشه‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سامانهیکپارچهتخصیص‬ ‫خودرو در دسترس است‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناامنی ها به تهدید امنیت غذایی در جهان منجر می شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ناامنی های مختلفی می تواند به تهدید امنیت غذایی در جهان منجر شود؛ نمونه بارز ان در جنگ‬ ‫روسیه و اوکراین مشهود است‪ .‬در این جنگ‪ ،‬منابع غذایی بسیاری به خطر افتاد و ناامنی غذایی‬ ‫همگانی شد‪.‬جنگ همواره با ناامنی همراه بوده است‪ .‬ناامنی های مختلف که می تواند به تهدید امنیت‬ ‫غذایی در جهان منجر شود‪ .‬نمونه بارز ان در جنگ روسیه و اوکراین مشهود است‪ .‬در این جنگ‪،‬‬ ‫منابع غذایی بسیاری به خطر افتاد و ناامنی غذایی همگانی شد‪....‬‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫دیپلماسی سالمت‪ ،‬مسیر تحکیم‬ ‫روابط با کشورهای مستقل‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در هجدهمین کمیسیون همکاری های اقتصادی‬ ‫ایران و کوبا دیپلماسی سالمت را مسیر تحکیم روابط با کشورهای مستقل خواند و گفت‪:‬‬ ‫روابط ایران و کوبا عمیق‪ ،‬دارای سابقه انقالبی و عدالت خواهانه است‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛‬ ‫دستور رئیس جمهور برای واریز کمک معیشتی‬ ‫اردیبهشت به حساب مشموالن قبلی یارانه‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫در دو روز پایانی ماه پرداخت می کنیم‬ ‫حقوق بشر به ابزاری سیاسی برای پیشبرد‬ ‫اهداف کانون های قدرت بین المللی تبدیل شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تاریخ واریز سود‬ ‫سهام عدالت‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت‬ ‫احتمال اوج گیری‬ ‫کرونا در کشور‬ ‫اگهی مناقصه شماره ‪ 1401 /1005‬در روزنامه‬ ‫و شماره ‪ 2001005744000011‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده‪ 13‬قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت ازاد بر‬ ‫اساس بخشنامه شماره ‪ 94/ 03/ 05‬و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 - 41934‬‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫روزنامه‬ ‫شماره ف راخوان در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫رشته کاری مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در ف رایند ارجاع کار‬ ‫براورد (میلیون ریال)‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫سایت ستاد‬ ‫تاریخ و ساعت‬ ‫گشایش پاکت های‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫سایت ستاد‬ ‫‪1401/1005‬‬ ‫‪2001005744000011‬‬ ‫ساماندهی شبکه‬ ‫فاضالب و اج رای‬ ‫انشعابات خانگی‬ ‫سایت ‪ 60‬و زون ‪B‬‬ ‫سایت ‪ 55‬هکتاری‬ ‫مسکن مهر امیدیه‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫‪4.501.060.000‬‬ ‫‪90.021‬‬ ‫تا مورخ‬ ‫‪1401/02/31‬‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫‪1401/03/10‬‬ ‫ساعت ‪12‬‬ ‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد‪ .‬براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد‪ ،‬پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر‬ ‫سامانه ستاد تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقرارت مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 10:00‬روز گشایش پاکت ها می باشد‪.‬‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اسناد مناقصه ‪ :‬عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل‬ ‫تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرارداده و الک و مهر نماید‪ .‬روی"پاکت الف" ‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و‬ ‫مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس اهواز‪-‬کیانپارس‪-‬فلکه اول‪-‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه‬ ‫گشایش‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ‪ HTTP://IETS.MPORG.IR‬و سایت اینترنتی شرکت ‪:‬‬ ‫‪ WWW.ABFAKHZ.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه‪1315550:‬‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب خوزستان‬ ‫اگهی حق تقدم شرکت گروه صنعتی فوالد جویباران ( سهامی خاص )‬ ‫به شماره ثبت ‪ 317‬و شناسه ملی ‪10760065862‬‬ ‫بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ ۲۹ / ۰۱ / ۱۴۰۱‬و‬ ‫تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ‪۴۸۰۴۲۴۰۰۰۰۰‬ریال به مبلغ‬ ‫‪ 144127200000‬ریال منقسم بر ‪ 1441272‬سهم با نام به ارزش هر سهم یکصد هزار ریالی از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام‬ ‫جدید افزایش یابد از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این اگهی به مدت ‪ ٦٠‬روز از حق تقدم خود‬ ‫نسبت به افزایش سهام خود استفاده نمایند و موافقت کتبی خود را طی نامه رسمی در خصوص انتقال مبلغ مطالبات حال شده خود‬ ‫را به دفتر شرکت به ادرس جویبار شهرک صنعتی خیابان نیلوفر قطعه ‪ 11‬با کد پستی ‪ 4776173185‬تسلیم نمایند تا اقدام قانونی‬ ‫م ربوطه جهت ثبت افزایش سرمایه صورت پذیرد ضمنا هر سهامدار به نسبت سهم خود تعداد دو سهم حق تقدم در افزایش سرمایه‬ ‫را دارد ‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر قانونی هیئت مدیره می تواند حق تقدم سهام باقیمانده استفاده نشده هریک از‬ ‫سهامداران را به سایر متقاضیان اعم از سهامداران و یا اشخاص دیگر واگذار نماید‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ,‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند ‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬عملیات اجرای ابرسانی به شهرک خلیج فارس تنگ باغ شهرستان بندرعباس‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪ 26.194.216.917 :‬ریال (بیست و شش میلیارد ویکصد و نود و چهار میلیون و دویست و شانزده هزار ونهصد و هفده ریال )‬ ‫( اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد )‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 1.310.000.000 :‬ریال (یک میلیارد و سیصد و ده میلیون ریال )‪.‬‬ ‫رتبه و رشته مورد نظر ‪ :‬دارای رتبه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫مبلغ خرید اسناد ‪ 5،000،000 :‬ریال به شماره حساب سپهر ‪ 0102934990003‬بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪ 26/02/1401‬تا ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪1401،02،31‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ‪1401،03،16‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1401،03،17‬‬ ‫محل بازگشایی ‪ :‬سالن کنفرانس شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی‬ ‫پیشنهادها ازاد است ‪.‬‬ ‫امتیاز کیفی الزم ‪ :‬پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم ( ‪)%75‬بازگشایی خواهد گردید‪.‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و با توجه به‬ ‫مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ‪ ،‬ب و ج تهیه و به صورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق درج نمایند ‪.‬‬ ‫سایر ج زئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است ‪.‬‬ ‫اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی ادرس ‪ :‬بندرعباس‬ ‫‏‏‏‪ -‬بلوار ناصر ‪ -‬جنب بیمارستان شریعتی – شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان ( امور قراردادها ) تلفن ‪ 33350582-86-87‬سایت اینت رنتی شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان هرمزگان به نشانی‪ ‎:‎WWW.Abfa Hormozgan.com‬اطالعات سامانه ستاد جهت‬ ‫انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس تهران ‪ 27313131:‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪ . 85193768‬شناسه اگهی ‪1315305 :‬‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‬ ‫اصالحیه اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫به استناد ماده ‪ 63‬ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اصالحیه شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ //:www.setadiran.ir https‬با شناسه اگهی ‪ 1315126‬به‬ ‫شرح ذیل اعالم م ی گردد‪:‬‬ ‫نام سازمان‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‪ -‬معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫موضوع ‪ :‬واگذاری پایگاه های سالمت‬ ‫تاریخ توزیع اسناد ‪ :‬مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪https://www.setadiran.ir‬‬ ‫از ساعت ‪ 09:00‬مورخ ‪ 1401/02/21‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪1401/02/26‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ //:www.setadiran.ir https:‬ساعت ‪ 15:30‬مورخ ‪1401/03/07‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده ‪ :‬مورخ ‪ 1401/03/09‬راس ساعت ‪ 08:00‬در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل به صورت فیش واریزی به حساب جاری ‪ ( 218126438‬شبا ‪)IR 930130100000000218126438‬‬ ‫نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد ‪ 972‬یا ارائه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز‬ ‫( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از ‪ 3‬ماه باشد )‬ ‫پرداخت هزینه چاپ اگهی ها به عهده ب رنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد‪.‬‬ ‫نشانی سازمان ‪ :‬بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی‬ ‫شماره تماس‪026-34197658 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان بسته‬ ‫شماره فراخوان مناقصه‬ ‫مبلغ سپرده تضمین ( ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره‬ ‫) هفده ( مرکز بهداشت غرب کرج‬ ‫‪2001090407000056‬‬ ‫‪776/665/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واگذاری پایگاه های سالمت بسته شماره‬ ‫) هجده ( مرکز بهداشت غرب کرج‬ ‫‪2001090407000057‬‬ ‫‪1/584/400/000‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1317717 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫صرفه جویی بیش از ‪20‬میلیون لیتر فراورده های نفتی در استان اصفهان در سال ‪1400‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬از گازرسانی به‪ 284‬واحد صنعتی در راستای مصوبه شورای اقتصاد طی‬ ‫سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬با گازدار شدن رایگان این تعداد واحد صنعتی‪ ،‬از مصرف بیش از‪20‬میلیون و‪405‬‬ ‫هزارلیترسوختمایعپیشگیریشد‪.‬اصفهان‪/‬فاطمهصابری‪:‬ابوالقاسمعسکری‪،‬سرپرستاینشرکت‪،‬دردیدار‬ ‫با فرماندار‪ ،‬شهردار و شورای شهر هرند با اشاره به گازرسانی به بیش از‪ 112‬شهر‪ 1067،‬روستا و بیش از‪ 17‬هزار‬ ‫واحد صنعتی در سطح استان‪ ،‬گفت‪ :‬اصفهان در راستای توزیع گاز پس از تهران در رتبه نخست کشور قرار دارد‬ ‫و ساالنه بیش از‪22‬میلیارد مکعب گاز طبیعی‪ ،‬در بخش های خانگی‪ ،‬صنعتی و عمومی استان توزیع می گردد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به جمعیت‪ 5‬میلیون نفری استان اصفهان و بیش از یک میلیون و‪ 970‬هزار مشترک گاز طبیعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورت استفاده از سوخت های مایع‪ ،‬عالوه بر ایجاد مخاطرات الودگی هوا و زیست محیطی‪ ،‬ساالنه یک‬ ‫میلیون و‪100‬هزار تانکر‪20‬هزار لیتری برای سوخت رسانی به این جمعیت و این تعداد مشترک باید در جاده‬ ‫های استان تردد می نمودند‪.‬سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای شروع طرح مصوبه شورای‬ ‫درتوقف اولین تور«پروژه گردی»اصحاب رسانه کرج رصد شد؛‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرزخبرداد ‪:‬‬ ‫روند اجرایی پروژه های پارک رود‪ ،‬پارک محیطبان و پارک محله ای سراج‬ ‫فعال شدن تور فناوری درالبرز‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرزازفعال شدن تورفناوری درالبرز‬ ‫خبرداد ‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان ‪ /‬محمد رضاقلی ‪ -‬مهدی عباسی ‪ ،‬رییس پارک‬ ‫علم و فناوری البرزبا اعالم این خبرافزود این توربا هدف ارایه‬ ‫واستخراج نیازهای شرکت فناور‪ ،‬دانش بنیان پارک درحوزه‬ ‫فناوری برای شرکت کنندگان ‪ ،‬ارائه محصوالت فناوری شرکت ها‬ ‫واشخاص مرتبط با نیازهای فناوران پارک علم وفناوران البرزفعال‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری البرزادامه داد ‪ :‬معرفی دستاوردهای‬ ‫فناور پارک علم وفناوری البرز در حوزه های مختلف فنی‪،‬‬ ‫مهندسی ‪،‬کشاورزی و منابع طبیعی‪ ،‬ایجاد ارتباط سازنده میان‬ ‫پارک علم و فناوری البرز ‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و متخصصان‬ ‫برای معرفی خدمات و تسهیالت پارک علم و فناوری البرز در‬ ‫حوزه اکوسیستم فناوری از دیگر اهدافی است که دراین تور‬ ‫فناوری دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬دراین تور فناوری تالش می شود در خصوص‬ ‫محصوالت فناوری شرکت های دانش بنیان توضیح علمی و فنی‬ ‫داده شده و نوع فعالیت شرکت های دانش بنیان پارک علم و‬ ‫فناوری تشریح شود‪.‬‬ ‫عباسی یاداورشد‪ :‬عالقه مندان برای شرکت دراین تور فناوری‬ ‫می توانند از طریق شماره تلفن ‪ ( ۰۲۶۳۴۷۶۴۰۰۶‬داخلی‬ ‫‪ )۱۰۳۷‬و ‪ ۰۹۱۲۵۶۱۴۱۲۶‬با پارک علم و فناوری البرز هماهنگ‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مسئول امور بانوان وخانواده فرمانداری کرج خبرداد‪:‬‬ ‫شناسائی ظرفیت های‬ ‫بومی ومحلی بانوان‬ ‫مسئول امور بانوان وخانواده فرمانداری کرج از شناسائی ظرفیت‬ ‫های بومی ومحلی بانوان شهرکرج خبرداد ‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان ‪ /‬سیده طناز جعفری ‪ -‬سپیده غفاری ‪ ،‬مسئول امور‬ ‫بانوان وخانواده فرمانداری کرج بابیان این مطلب افزود ‪:‬‬ ‫ظرفیت های فراوانی در شهرهای اقماری کرج وجود دارد که باید‬ ‫برای تبدیل انها به فرصت های کارافرینی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫هنری سیاستگذاری شود‪.‬‬ ‫مسئول امور بانوان وخانواده فرمانداری کرج ادامه داد‪ :‬به همین‬ ‫منظور کمیسیون های امور بانوان و خانواده در شهرهای اقماری‬ ‫کرج به زودی فعال می شوند و در قالب این تشکل های اجتماعی‬ ‫شاهد فعالیت های بانوان خواهیم بود‪.‬‬ ‫سپیده غفاری یاداورشد‪ :‬به دنبال شناسایی ظرفیت های سنتی و‬ ‫بومی محلی بانوان‪ ،‬در شهر محمدشهر‪ ،‬فرش بافی به عنوان یکی‬ ‫از هنرهای بومی شناخته شده است که با پیگیری و اختصاص‬ ‫یکی از فرهنگسراهای محمدشهر به زودی شاهد گشایش خانه‬ ‫فرش در این شهر خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سایر شهرهای اقماری کرج نیز به منظور راه اندازی‬ ‫خانه های اقتصاد و هنر ویژه بانوان‪ ،‬امادگی خود را به دفتر امور‬ ‫بانوان و خانواده فرمانداری کرج اعالم کنند‪.‬‬ ‫شهرهای محمد شهرو کمالشهر‪.‬مشکین دشت ‪،‬ماهدشت و‬ ‫گرمدره از شهرهای اقماری شهرستان کرج هستند‪.‬‬ ‫درراستای رسیدن به ثبات نسبی تامین وعرضه کاالهای اساسی‬ ‫موردنیاز بازار انجام می شود ؛‬ ‫خریداری شیرخام ومرغ مازاد تولید‬ ‫کنندگان البرزی‬ ‫سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرزاز خریداری شیرخام‬ ‫ومرغ مازاد تولید کنندگان البرزی برای دستیابی به ثبات نسبی‬ ‫درتامین وعرضه کاالهای اساسی مورد نیاز بازار استان خبرداد ‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬علیرضا قبادی ‪ -‬عبدالرضا روشن نژاد ‪،‬سرپرست‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان البرزروز یکشنبه در نشست قرارگاه‬ ‫امنیت غذایی استان البرز با اعالم این خبر افزود ‪ :‬با رصد روزانه‬ ‫بازار استان‪ ،‬شاهد ثبات نسبی در تامین و عرضه کاالهای اساسی‬ ‫هستیم‪ ،‬به ویژه در تامین و عرضه مرغ‪ ،‬تخم مرغ و لبنیات‪ ،‬استان‬ ‫از وضعیت مطلوبی برخورداراست‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مدیریت و پایداری‬ ‫بازار را از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی در راستای اجرای‬ ‫طرح مردمی سازی یارانه ها اعالم و تصریح کرد‪ :‬عالوه بر تامین‬ ‫و نظارت بر عرضه بازار کاالهای اساسی‪ ،‬برنامه ریزی برای تداوم‬ ‫و پایدارسازی تولید‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان و افزایش ضریب‬ ‫خوداتکایی محصوالت با رویکرد صادرات نیز در دستور کار سازمان‬ ‫است که در برنامه های تحولی سازمان با جدیت پیگیری می شود‪.‬‬ ‫عبدالرضا روشن نژاد‪ ،‬با بیان اینکه خرید شیر مازاد از تولیدکنندگان‬ ‫استان در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و در صورتی‬ ‫که شیر تولیدی استان‪ ،‬مازاد بر نیاز و تقاضای بازار باشد‪ ،‬بخشی‬ ‫از شیر خام تولیدی توسط تعاون روستایی استان خریداری می‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای متعادل سازی بازار عرضه و تقاضا‪ ،‬خرید‬ ‫شیر خام مازاد از دامداران با نرخ مصوب برای استفاده در تولید‬ ‫شیرخشک صورت می گیرد‪.‬‬ ‫روشن نژاد همچنین درباره خرید مازاد مرغ تولیدکنندگان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام استان با همکاری‬ ‫معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان و اداره کل دامپزشکی‬ ‫استان‪ ،‬اقدامات الزم را برای خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان استان‬ ‫با نرخ مصوب‪ ،‬به عمل اورد‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ :‬نشست قرارگاه امنیت غذایی استان البرز با حضور‬ ‫سرپرست سازمان‪ ،‬معاون بهبود تولیدات دامی‪ ،‬معاون توسعه‬ ‫بازرگانی و دبیر قرارگاه‪ ،‬مدیرکل دامپزشکی استان‪ ،‬مدیر تعاون‬ ‫روستایی استان‪ ،‬مدیر شرکت پشتیبانی امور دام و جمعی از‬ ‫مدیران عضو قرارگاه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تعداد‪989‬واحد صنعتی و تولیدی تا پایان سال‪ ،1400‬از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند؛ ضمن ان‬ ‫که هم اکنون بیش از ‪17‬هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان گازدار هستند که گازرسانی به ‪ 284‬واحد در‬ ‫سال گذشته انجام شد‪.‬وی‪ ،‬نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی را قابل توجه دانست و افزود‪ :‬جایگزینی گاز طبیعی‬ ‫بهعنوانیکیازاهدافاستراتژیکاینشرکتعالوهبرحفظمحیطزیست‪،‬درراستایتحققشعارسال؛"تولید‬ ‫دانش بنیان و اشتغال افرین" برای توسعه استان تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫تورهای «پروژه گردی» با حضور اصحاب‬ ‫رسانه در سطح مناطق و سازمان های‬ ‫شهرداری کرج در اولین ایستگاه خود در‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شهرداری کرج توقف داشت و روند اجرایی‬ ‫سه پروژه «پارک رود»‪« ،‬پارک محیط بان» و‬ ‫«پارک محله ای سراج» از سوی خبرنگاران‬ ‫رصد شد‪.‬‬ ‫به گزارش معصومه فتحی نوران خبرنگار روزنامه‬ ‫سپهر ایرانیان ‪ -‬تورهای «پروژه گردی» ویژه‬ ‫اصحاب رسانه باهدف انعکاس دستاوردهای‬ ‫مدیریت شهری در حوزه های مختلف عمرانی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و ‪ ...‬برگزار می شود که این‬ ‫هفته سه پروژه از سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫سبز شهری شهرداری کرج مقصد اصحاب‬ ‫رسانه بود‪.‬حمیدرضا محمدعلی پور‪ ،‬معاون‬ ‫فضای سبز سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری شهرداری کرج در اولین ایستگاه از تور‬ ‫پروژه گردی به تشریح جزئیات اجرایی در پروژه‬ ‫«پارکرود» پرداخت و گفت‪ :‬این پروژه در مناطق‬ ‫ازادشده رودخانه کرج در حال احداث است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طی سال های گذشته در حاشیه‬ ‫رودخانه کرج ساخت وسازهای غیرمجازی صورت‬ ‫گرفته بود که با هماهنگی دستگاه قضا این بناها‬ ‫تخریب و ازادسازی شد‪.‬‬ ‫معاون فضای سبز سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫شهری شهرداری کرج تاکید کرد‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬ازادسازی حدفاصل ابگیر بیلقان‬ ‫تا پل حامی در دستور کار شهرداری قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدعلیپورتوضیح داد‪ :‬برای اجرای این پروژه‪،‬‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر مشاوری را برای مطالعه‬ ‫بستر رودخانه جهت جلوگیری از وقوع سیالب‬ ‫بکار گرفته تا با سازی مناسب از وقوع حوادث‬ ‫طبیعی احتمالی در این مسیر جلوگیری کند‪.‬‬ ‫این مسئول اضافه کرد‪ :‬در این پروژه قرار است‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬متر از هر طرف رودخانه ساحل سازی و برای‬ ‫استفاده عموم شهروندان اماده شود‪.‬‬ ‫علی پور با اشاره به اینکه عملیات ازادسازی‬ ‫بستر رودخانه از بهمن سال گذشته اغازشده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم امسال بتوانیم مسیری به طول‬ ‫‪ ۵/۱‬کیلومتر از هر طرف رودخانه برای استفاده‬ ‫شهروندان مهیا کنیم‪.‬‬ ‫وی ابراز کرد‪ :‬ایجاد مسیر پیاده روی‪،‬‬ ‫دوچرخه سواری‪ ،‬محل اسکان‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬در کنار برخی المان های با‬ ‫هویت‪ ،‬بخشی از اقدامات شهرداری در این پروژه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری‬ ‫شهرداری کرج اضافه کرد‪ :‬امیدواریم فاز اول این‬ ‫پروژه (یک کیلومتر) تا پایان تابستان امسال به‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با احتساب طراحی و زیر‬ ‫سازهای صورت گرفته‪ ،‬پارک رود کرج ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبار در نظر‬ ‫گرفته برای این پروژه ‪ ۷‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫در صورت نیاز قابل افزایش است‪.‬‬ ‫علی پور با تاکید بر اینکه این پروژه در تطابق‬ ‫با محیط زیست است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهرداری در‬ ‫بستر رودخانه هیچ دخل و تصرفی ندارد و‬ ‫پیاده روسازی در این محوطه با استفاده از مصالح‬ ‫طبیعی انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول فرایند نگهداری از درختان‬ ‫کهن سال این محدوده هم با تعیین حریم های‬ ‫استاندارد و استفاده از سیستم ابیاری مدرن‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه مشابه این پروژه تاکنون اجرایی‬ ‫نشده‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به طول و مشخصات‬ ‫رودخانه کرج‪ ،‬اجرای چنین پروژه ای در کل‬ ‫کشور منحصربه فرد است‪.‬‬ ‫کرج صاحب اولین سافاری پارک ایران است‬ ‫در ادامه این بازدید و در پروژه پارک محیط بان‪،‬‬ ‫رئیس اداره فنی و طراحی سازمان سیما منظر‬ ‫و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به‬ ‫اقدامات مطلوب مدیریت شهری کرج در حوزه‬ ‫فضای سبز و محیط زیست‪ ،‬گفت‪ :‬کرج صاحب‬ ‫اولین سافاری پارک ایران است‪.‬‬ ‫حسن روستایی مساحت پارک محیط بان را ‪۲۴‬‬ ‫هکتار ذکر و عنوان کرد‪ ۱۷ :‬هکتار از این پارک‬ ‫در فاز اول به عنوان اولین پارک سافاری کشور‬ ‫اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫این مسئول در ادامه بابیان اینکه افزایش تنوع‬ ‫جانوران در پارک محیط بان در سال جاری‬ ‫در دستور کار سازمان قرار گرفته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۷‬هکتار از این پارک نیز برای اسکان‬ ‫مراجعه کنندگان در قالب سوییت های ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫متری در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره فنی و طراحی سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضای سبز شهری شهرداری کرج با یاداوری‬ ‫این موضوع که شرایط برای ورود شهروندان و‬ ‫استفاده از فضای پارک محیط بهابرگ فراهم شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اما هنوز این پارک شناخته شده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اعتبار این پروژه برای سال جاری را حدودا ً ‪۳‬‬ ‫میلیارد تومان ذکر و با اشاره به اینکه در صورت‬ ‫نیاز تزریق اعتبار نیز خواهیم داشت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫پارک محیط بان پتانسیل جذب توریست را دارد‬ ‫بر همین اساس توجه به توسعه خدمات ان در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫روستایی بابیان اینکه کاربری های متعددی برای‬ ‫پارک محیط بهابرگ دیده شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫امکاناتی همچون قرنطینه حیوانات‪ ،‬سکوهای‬ ‫بازدید‪ ،‬کافه رستوران و غیره ازجمله امکانات این‬ ‫پارک خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پارک محیط بهابرگ دارای ‪۵‬‬ ‫سکوی بازدید از حیوانات‪ ،‬پل معلق و گونه های‬ ‫متعددی از حیوانات است؛ همچنین درصدد‬ ‫هستیم حیوانات موجود در پارک چمران را به‬ ‫این پارک منتقل کنیم‪.‬‬ ‫این مسئول با اشاره به اینکه عمده کار پروژه‬ ‫پارک محیط بان در دو سال گذشته انجام شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امکانات رفاهی پروژه‬ ‫هم اکنون اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫به گفته روستایی ورودی استفاده از پارک محیط‬ ‫بان برای هر نفر مبلغ ‪ ۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫رسالت اصلی پارک محیط بان درمان حیواناتی‬ ‫است که به دالیل مختلف از طبیعت جداشده اند‬ ‫در ادامه بازدید از پارک محیط بان شیردل نوری‪،‬‬ ‫مدیر بوستان محیط بان کرج‪ ،‬رسالت اصلی‬ ‫پارک محیط بان را درمان حیواناتی اعالم کرد که‬ ‫به دالیل مختلف از طبیعت جداشده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در صورت تشخیص محیط زیست‪،‬‬ ‫حیوانات درمان شده در این مجموعه به خانه‬ ‫اصلی خود بازگردانده می شوند‪.‬‬ ‫نوری با تاکید بر اینکه به دنبال انتقال خرس‬ ‫و شیرهای مرکز نگهداری از حیات وحش پارک‬ ‫چمران به پارک محیط بان هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬فضای‬ ‫نگهداری خرس و شیر در این مجموعه طراحی و‬ ‫بودجه ان مصوب شده است‪.‬‬ ‫این مسئول تصریح کرد‪ :‬طبق پیش بینی های‬ ‫انجام شده‪ ،‬قبل از فصل سرما خرس و شیر از‬ ‫پارک چمران به این پارک انتقال داده می شوند‪.‬‬ ‫نوری با اشاره به وضعیت نگهداری از حیوانات‬ ‫در پارک محیط بان بیان کرد‪ :‬شهرداری تمام‬ ‫توان خود را برای حفظ و نگهداری با شرایط‬ ‫استاندارد و اصولی این حیوانات به کار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه طی چند سال اخیر نگاه‬ ‫مدیریت شهری به مرکز نگهداری از حیات وحش‬ ‫مثبت بوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بر این اساس‬ ‫شهرداری در ساخت زیستگاه ها‪ ،‬تهیه وسیله‬ ‫ت برای بازدید شهروندان از‬ ‫حمل ونقل مناسب ‬ ‫مجموعه پارک محیط بان و تهیه امکانات مناسب‬ ‫جانبی همکاری الزم را داشته است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫احیای ‪ ۱۷۰‬هکتار بافت فرسوده در منطقه ‪ 9‬شهر اصفهان‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان از‬ ‫احیای ‪ ۱۷۰‬هکتار بافت فرسوده در‬ ‫این منطقه خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ساکنان بافت های فرسوده شهری‬ ‫از وجود مشکالت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و کالبدی رنج می برند‪ ،‬با احیای‬ ‫این بافت ها سطح زندگی شهروندان‬ ‫بهبود می یابد‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬سید علی موسوی ‪« :‬سیدسلمان‬ ‫قاضی عسگر» با اعالم این خبر افزود‪ :‬اگر‬ ‫منطقه ‪ ۹‬شهرداری به سه بخش تقسیم شود‪،‬‬ ‫محدوده ناژوان به عنوان بخش جنوبی و‬ ‫توسعه یافته از لحاظ دریافت خدمات و محیط‬ ‫شهری شرایط خوبی دارد‪ ،‬حدفاصل خیابان‬ ‫رئیس اداره نظارت و ایمنی معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان با بیان اینکه بیش از ‪ ۶۹‬نقطه‬ ‫حادثه خیز در اصفهان شناسایی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری پلیس راهور‪ ،‬از‬ ‫مجموع نقاط حادثه خیز شناسایی شده‬ ‫در شهر‪ ۳۹ ،‬مورد در سال گذشته رفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬سید علی موسوی ‪« :‬بهادر‬ ‫قدیری فراز» با اعالم این خبر افزود‪ :‬برای رفع‬ ‫‪ ۲۶‬نقطه حادثه خیز شهر اصفهان در حال‬ ‫برنامه ریزی برای تخصیص بودجه و اجرای‬ ‫پروژه های مناسب هستیم‪.‬‬ ‫او خبر داد‪ :‬در بزرگراه های اصفهان حفاظ‬ ‫ایمنی بتونی (نیوجرسی) جایگزین گاردریل‬ ‫ها به طول حدود ‪ ۱۵‬کیلومتر با هزینه ای‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۵‬میلیارد تومان شده است‪ .‬چنانکه‬ ‫در حال حاضر این پروژه در بزرگراه شهید‬ ‫میرزاطاهر تا اتشگاه محدوده میانی منطقه و‬ ‫در حال توسعه است و حدفاصل اتشگاه تا‬ ‫کهندژ به عنوان بخش سوم دارای بیشترین‬ ‫بافت فرسوده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه وسعت بافت فرسوده ‪۱۴‬‬ ‫محله منطقه ‪ ۹‬شهرداری از جمله کارالدان‪،‬‬ ‫کوهانستان‪ ،‬جروکان‪ ،‬سودان ‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫مهدیه‪ ،‬کلیچه و زهران ‪ ۱۷۰‬هکتار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بافت های فرسوده این محالت با‬ ‫مشارکت مردم احیا می شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه پروژه احیای بافت های‬ ‫فرسوده به صورت مشارکت مردمی است و‬ ‫اعتبار اجرایی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫این طرح‪ ،‬ساکنان به ازای هر یک متر زمین‬ ‫که در اختیار پروژه قرار می دهند‪ ،‬یک متر‬ ‫و ‪ ۳۰‬سانتی متر اپارتمان با مصالح بسیار‬ ‫مناسب تحویل می گیرند و در مدت اجرا‪،‬‬ ‫تسهیالت وام با کارمزد چهار درصد و تنفس‬ ‫دو ساله برای رهن منزل در اختیار ساکنان‬ ‫گذاشته می شود‪.‬‬ ‫پالک های مسکونی تجمیع و به بلوک های‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا هزار متری تقسیم می شود‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در طرح احیای بافت فرسوده منطقه‬ ‫‪ ،۹‬پالک های مسکونی محله ها تجمیع و‬ ‫به بلوک های ‪ ۷۰۰‬تا هزار متری تقسیم‬ ‫می شود‪ .‬همچنین زمین های ورزشی‪ ،‬خدمات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اموزشی و پارک ها نیز‬ ‫رئیس اداره نظارت و ایمنی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫مشکل ‪ ۳۹‬نقطه حادثه خیز شهر اصفهان رفع شد‬ ‫اقارب پرست به طول ‪ ۵۶۰۰‬متر با هزینه ای‬ ‫بالغ بر هفت میلیارد تومان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجرای مستمر طرح ارام سازی ترافیکی در‬ ‫مناطق پانزده گانه‬ ‫رئیس اداره نظارت و ایمنی معاونت‬ ‫جانمایی شده و برنامه ریزی مدرن شهری‬ ‫روی این محدوده ها انجام می شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در مرحله نخست اجرای‬ ‫طرح احیای بافت فرسوده منطقه ‪ ۹‬سه محله‬ ‫سودان‪ ،‬کوهانستان و کارالدان با مساحت‬ ‫‪ ۶.۵‬هکتار در نظر گرفته شده است که‬ ‫زمان مطالعات‪ ،‬طراحی‪ ،‬دریافت مصوبات‬ ‫و کلنگ زنی ان تا پایان سال جاری انجام‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برای فاز اول در‬ ‫حال طراحی و جانمایی بلوک های مسکونی‪،‬‬ ‫پارک محلی‪ ،‬گذرگاه های عریض‪ ،‬محیط‬ ‫شهری زیبا متناسب با اقلیم منطقه و دریافت‬ ‫خدمات طبق سرانه و ضوابط شهرسازی‬ ‫هستیم‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از مهمترین اقدامات در راستای‬ ‫رفع نقاط حادثه خیز‪ ،‬اجرای مستمر طرح‬ ‫ارام سازی ترافیکی در مناطق پانزده گانه‬ ‫شهرداری اصفهان است‪.‬‬ ‫او با اشاره به تشکیل ‪ ۱۰‬نشست هم اندیشی‬ ‫و اتاق فکر ایمنی در سال گذشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رفع مشکالت ترافیکی‪ ،‬بهبود فرایندهای‬ ‫کاری‪ ،‬استفاده از خرد جمعی و اندیشه‬ ‫گروهی‪ ،‬ایجاد بستر مناسب و فضای خالق‬ ‫در جهت رفع مشکالت شهر و شهرداری در‬ ‫بخش ایمنی حمل ونقل از اهداف تشکیل‬ ‫اتاق فکر ایمنی معاونت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان بوده است‪.‬‬ ‫قدیری فراز تاکید کرد‪ :‬امیدواریم خروجی‬ ‫نشست های فکری با موضوع ایمنی‪ ،‬با اجرای‬ ‫پروژه های مورد نیاز‪ ،‬باعث کاهش امار‬ ‫تصادفات معابر شهری و بزرگراهی شود‪.‬‬ ‫با تمدید گواهینامه ‪ CARES‬صورت گرفت‪:‬‬ ‫تایید مجدد محصوالت ذوب اهن اصفهان برای صادرات‬ ‫ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه‬ ‫‪ CARES‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬جهت‬ ‫صادرات میلگرد تولیدی این شرکت با‬ ‫موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬سید علی موسوی ‪ :‬مهندس‬ ‫رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب‬ ‫اهن اصفهان در جلسها فتتاحیه این ممیزی‬ ‫که با حضور مدیران مرتبط در سالن جلسات‬ ‫مدیر عامل شرکت برگزار شد‪ ،‬به بیان اقدامات‬ ‫انجام شده در زمینه ارتقاء کیفیت‪ ،‬اقدامات‬ ‫اموزشی و کسب حداکثر رضایتمندی‬ ‫مشتری پرداخت و گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫فراتر از اجرای الزامات استانداردهای مورد‬ ‫بررسی و استقرار و تمدید ان ها‪ ،‬همواره با‬ ‫نهایت سعی و تالش در جهت افزایش بهره‬ ‫وری توام با رعایت حقوق مصرف کننده و‬ ‫حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته‬ ‫است‪.‬محمد صدری مدیرکیفیت فراگیر‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز‪ ،‬گفت‪ :‬اولین ممیزی‬ ‫مراقبتی بعد از اخذگواهینامه ‪CARES‬‬ ‫طی روزهای ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه توسط‬ ‫سرممیز موسسه مذکور ‪Serdar Anlas‬‬ ‫از انگلستان و در مدیریت های مرتبط انجام‬ ‫شد و با توجه به عدم مشاهده هیچ گونه عدم‬ ‫انطباقی‪ ،‬گواهینامه ‪ CARES‬برای این‬ ‫شرکت تمدید اعتبار شد‪.‬‬ ‫صدری تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط ویژه‬ ‫ناشی از بحران شیوع کرونا این ممیزی با‬ ‫استفاده از بستر اینترنت و به صورتا ز راه دور‬ ‫( ‪ ) audit Remote‬صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیرکیفیت فراگیر ذوب اهن اصفهان ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت های مختلف به ویژه ازمایشگاه‬ ‫مرکزی‪ ،‬مهندسی نورد‪ ،‬فوالدسازی‪،‬‬ ‫اتوماسیون و ارتباطات‪ ،‬بازاریابی و فروش‬ ‫خارجی‪ ،‬اموزش و توسعه منابع انسانی‪،‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬پشتیبانی فروش و برنامه‬ ‫ریزی حمل‪ ،‬حراست ‪ ،‬فن اوری اطالعات‬ ‫و دیگر مدیریت های مرتبط در برگزاری‬ ‫موفقیت امیز این دوره از ممیزی مشارکتی‬ ‫فعال داشتند‪.‬در جلسه اختتامیه نیز‪،‬‬ ‫سرممیزموسسه ‪ CARES‬ضمن تشریح‬ ‫چگونگی ممیزی انجام شده در قسمت های‬ ‫نوری گفت‪ :‬با توجه به اینکه اتوبان همت از‬ ‫کنار پارک محیط بان عبور می کند این مجموعه‬ ‫یک پتانسیل گردشگری برای کشور محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬گونه های الما و الپاکا شترهای‬ ‫کمیاب افریقای جنوبی‪ ،‬کل و بز‪ ،‬قوچ و بز‪ ،‬دو‬ ‫نژاد گوزن قرمز و زرد ایرانی‪ ،‬شترمرغ‪ ،‬گاومیش‪،‬‬ ‫پرنده های شکاری مانند سار‪ ،‬گپه‪ ،‬عقاب و گراز‬ ‫در این مجموعه نگه داری می شود‪.‬‬ ‫مدیر بوستان محیط بان کرج متذکر شد‪:‬‬ ‫عالقه مندان برای بازدید می توانند از ساعت ‪۹‬‬ ‫صبح تا ‪ ۹‬شب با حضور در این مجموعه از محیط‬ ‫این پارک استفاده کنند‪.‬‬ ‫عملیات عمرانی و فضای سبز اولین پارک‬ ‫محله ای در منطقه ‪ ۲‬کرج رو به اتمام است‬ ‫در ادامه اولین تور «پروژه گردی»‪ ،‬اصحاب‬ ‫رسانه در منطقه دو حضور پیدا کردند تا شاهد‬ ‫روند پیشرفت عملیات عمرانی و فضای سبز در‬ ‫اولین پارک محله ای کرج باشند‪.‬‬ ‫رئیس اداره فنی و طراحی سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضای سبز شهری شهرداری کرج‪ ،‬در خصوص‬ ‫تشریح جزئیات این پروژه گفت‪ :‬پارک محله ای‬ ‫سراج با مساحت دو هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع در‬ ‫این منطقه در حال ساخت است که به زودی‬ ‫شاهد بهره برداری و استفاده شهروندان از این‬ ‫پارک خواهیم بود‪.‬به گفته روستایی هفته‬ ‫اینده‪ ،‬عملیات اجرایی احداث تعداد بیشتری از‬ ‫پارک های محله ای در مناطق اغاز می شود‪.‬‬ ‫ل ونقل وترافیک شهرداری کرج خبرداد‪:‬‬ ‫معاونت حم ‬ ‫ایجاد ‪ 25‬کیلومتر مسیرایمن دوچرخه‬ ‫سواری درشهرتا پایان سال‬ ‫ل ونقل وترافیک شهرداری کرج از اغاز فاز دوم مطالعه‬ ‫معاونت حم ‬ ‫طرح حمل و نقل پاک در این کالنشهر خبر داد‪.‬‬ ‫ل ونقل‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬معصومه سعیدی ‪ -‬فرزین فرشاد معاونت حم ‬ ‫وترافیک شهرداری کرج بابیان این مطلب افزود ‪ :‬اجرای طرح های‬ ‫ترافیکی در شهرهای وسیع و پرجمعیت همچون کالن شهر کرج‪،‬‬ ‫موضوعی با حساست باالست که نیازمند دقت نظر و انجام اقدامات‬ ‫کارشناسی است تا اختصاص بودجه به صورت هدفمند و کارامد‬ ‫صورت پذیرد‪.‬‬ ‫فرزین فرشاد با بیان اینکه در چشم انداز سال ‪ ۱۴۰۱‬پیش بینی‬ ‫شده بیش از ‪ ۲۵‬کیلومتر مسیر ایمن برای دوچرخه سواران در شهر‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت نخست حمل و نقل در دنیا دوچرخه و‬ ‫استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است اما متاسفانه در حال‬ ‫حاضر توجه افراد بیشتر به استفاده وسایل نقلیه شخصی است‪ ،‬که‬ ‫امیدواریم با ایجاد بسترها و زیرساخت های الزم شاهد تغییر این‬ ‫دیدگاه باشیم‪.‬‬ ‫ل ونقل وترافیک شهرداری کرج اظهارکرد‪ :‬در شهرهای‬ ‫معاونت حم ‬ ‫جدید زیرساخت ها و طراحی معابر‪ ،‬گذرها و مسیرهای ویژه دوچرخه‬ ‫سواری بر اساس اطالعات روز در نظر گرفته می شود‪ ،‬اما در شهری که‬ ‫از چند سال قبل ساخته شده و خیابان ها و بافت های قدیمی دارد‪،‬‬ ‫ایجاد مسیرهای ویژه به صورت شبکه و بهم پیوسته‪ ،‬اقدامی بس‬ ‫دشوار و موضوعات فرهنگ سازی و اجتماعی ان بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در رویکرد جدید مسیرهای ایمن و مشخص برای‬ ‫دوچرخه سواران در شهر ایجاد می شود‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در حال حاضر‬ ‫چند مسیر دوچرخه سواری در شهر کرج وجود دارد‪ ،‬اما بهم پیوسته‬ ‫نبوده و مسیر راحتی برای تردد دوچرخه سواران در شهر نیست‪.‬فرشاد‬ ‫با اشاره به اینکه افزایش بی رویه استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث‬ ‫ازدحام ترافیکی و افزایش الودگی هوا و الودگی صوتی در این شهر‬ ‫شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر می خواهیم هوای پاک داشته باشیم‪ ،‬باید‬ ‫به استفاده دوچرخه برای تردد روی اورده و بستر الزم برای افزایش‬ ‫انگیزه دوچرخه سواری در شهروندان را فراهم کنیم‪.‬معاونت حمل ‬ ‫ونقل وترافیک شهرداری کرج روی اوردن به حمل و نقل پاک مانند‬ ‫پیاده روی و دوچرخه سواری را موجب کاهش الودگی های صوتی و‬ ‫الودگی هوا و همچنین حل معضالت ترافیکی دانست‪.‬‬ ‫تفاهم نامه گوگردزدایی پاالیش نفت‬ ‫اصفهان (‪ )RHU‬با یک شرکت دانش‬ ‫بنیان منعقد شد‬ ‫مختلف شرکت‪ ،‬تالش گسترده ذوب اهن‬ ‫اصفهان در جهت تحقق و ابقای شرایط‬ ‫استاندارد ‪ CARES‬در این مجتمع صنعتی‬ ‫را قابل مالحظه دانست و گفت‪ :‬ممیزی‬ ‫مراقبتی گواهینامه ‪ CARES‬در ذوب اهن‬ ‫اصفهان همانند دوره های قبلی با موفقیت‬ ‫انجام و گواهینامه مربوطه تمدید اعتبار می‬ ‫گردد‪ .‬الزم به ذکر است که ذوب اهن اصفهان‬ ‫تنها دارنده گواهینامه ‪ CARES‬در ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬نازنین سادات جعفری‬ ‫با هدف حمایت از شرکت های داخلی‬ ‫فعال در صنعت نفت گاز و پتروشیمی‬ ‫و در راستای هم افزایی بیشتر با شرکت‬ ‫های دانش بنیان(گسترش شیرسازی)‬ ‫تفاهم نامه ای بین شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬شرکت نارگان و شرکت‬ ‫گسترش شیرسازی با هدف ساخت شیراالت فشار کاری تا کالس‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬برای پروژه گوگردزدایی پاالیش نفت اصفهان (‪)RHU‬‬ ‫امضا شد‪ .‬این تفاهم نامه بین شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان‬ ‫کارفرما‪ ،‬شرکت نارگان و شرکت گسترش شیرسازی منعقد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫درخواست پلیس برای دسترسی کامل به سامانه تجارت وزارت صمت‬ ‫سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از کشف بیش از ‪ ۹‬هزار میلیارد ریال انواع کاالی اساسی‬ ‫احتکار شده و قاچاق از ابتدای امسال تا کنون در کشور خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار‬ ‫مهدی حاجیان در نشست خبری صبح امروز خود به طرح دولت درمورد اصالح یارانه ها اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دولت با شجاعت این طرح را اجرا کرد و همه باید کمک و حمایت کنند‪ .‬این‬ ‫طرح به نفع مردم است و می تواند امنیت اقتصادی را برقرار کند‪.‬حاجیان به تشریح اقدامات‬ ‫پلیس در تامین امنیت اقتصادی پرداخت و گفت‪ :‬از ابتدای امسال قرارگاه عملیاتی اقتصادی‬ ‫با موضوع مبارزه با قاچاق کاال و جرائم اقتصادی با دستور فرمانده انتظامی کل کشور برقرار‬ ‫شد که بیش از ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تیم عملیاتی در ان فعال هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در نتیجه‬ ‫این اقدامات از ابتدای امسال تا به امروز ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق‬ ‫یا احتکار شده از سوی ماموران کشف شده است‪.‬سخنگوی پلیس کشور با بیان اینکه در‬ ‫همین مدت پنج هزار و‪ ۳۰۰‬تن گندم و ارد کشف شده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دو هزار و ‪ ۷۰۰‬تن‬ ‫نهاده دامی و‪ ۳۳۰۰‬تن برنج نیز در این مدت کشف شده است‪.‬به گفته حاجیان‪ ،‬در این مدت‬ ‫‪ ۱۲۸۴‬متهم مرتبط با این جرائم نیز از سوی ماموران مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر‬ ‫شده اند‪.‬سخنگوی پلیس کشور ارزش ریالی کاالهای کشف شده از ابتدای سال جاری تاکنون‬ ‫را بالغ بر ‪ ۹۰۰۰‬میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫لزوم رشد‬ ‫مدارس شاهد‬ ‫معرفی نانوایی هایی که کم فروشی و‬ ‫گرانفروشی دارند به دستگاه های نظارتی‬ ‫ایا ایران وارد دوره ‪ ۳۰‬ساله‬ ‫خشکسالی شده است؟‬ ‫وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬عالوه بر ‪ ۹۷۰‬هزار نیروی رسمی و پیمانی‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی نیرو در مهدهای کودک و مدارس غیردولتی داریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬یوسف نوری‪ ،‬در یکصد و نود و سومین شورای مشاوران وزرا‬ ‫در امور ایثارگران وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور با گرامیداشت یاد و نام‬ ‫شهیدان رجایی و باهنر و شهدای فرهنگی وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫وزارت اموزش و پرورش ذخایر عظیمی از شهدا و ایثارگران را تقدیم انقالب کرده‬ ‫است و نزدیک ‪ ۵۰۰۰‬شهید معلم داریم‪.‬وی افزود‪ :‬اموزش و پرورش جایی است که‬ ‫جز با کمک مردم و سازمان های فرا نهادی اداره نمی شود‪ .‬نمونه ای از مدارس شاهد‬ ‫را در اطراف خود و در منطقه ندیدیم و الزم است که با کمک دستگاه ها مدارس‬ ‫شاهد را رشد داده و تکثیر کنیم‪.‬نوری با طرح این سوال که چرا مدارس شاهد تکثیر‬ ‫نشده است گفت‪ :‬مدارس پیشاهنگی را دیدیم که رشد کردند اما مدارس شاهد‬ ‫تکثیر نشدند‪ .‬پیشنهاد ما این بوده است که هر نهادی حامی یک مدرسه شاهد باشد‬ ‫و نهادها به طور عملیاتی به ما در رشد مدارس شاهد کمک کنند‪.‬نوری با بیان اینکه‬ ‫وجود همکاری بین نهادها در رشد فرهنگ شهادت ضرورت دارد گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫همین اصل همکاری است؛ ما نیازی به اختصاص سرمایه و اعتبار دیگر دستگاه های‬ ‫اجرایی نداریم‪.‬نوری با بیان اینکه ‪ ۹۷۰‬هزار نیروی رسمی و پیمانی داریم گفت‬ ‫عالوه بر اینها تعداد زیادی نیروی حق التدریسی و سرباز معلم در مهد کودک ها و‬ ‫مدارس غیر دولتی داریم که اخر هم نفهمیدیم چه تعداد نیروی معلم در اموزش و‬ ‫پرورش وجود دارد‪.‬وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه اگر دستگاه های دیگر اجرایی‬ ‫نیروی جوان مازاد دارند پذیرای انها هستیم گفت‪ :‬مخصوصاً اگر رشته های افراد‬ ‫مرتبط با معلمی است و جوان هستند و سابقه کاری کمتری دارند اماده جذب انها‬ ‫هستیم‪.‬زهرا مظفر مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران هم در‬ ‫این نشست با بیان اینکه وزارت اموزش و پرورش ابر دستگاه دولتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار و ایثارگران شاغل داریم و بیش از ‪ ۴۲‬درصد جذب در حوزه‬ ‫ایثارگران و بیش از ‪ ۳۶‬هزار تبدیل وضعیت در این بخش داشته ایم‪.‬‬ ‫استاندار تهران از معرفی نانوایی هایی که کم فروشی و گرانفروشی دارند به دستگاه های‬ ‫نظارتی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن منصوری در پایان جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران‬ ‫در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلسه امروز با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط‬ ‫برگزار شد و جلسات ستاد تنظیم بازار استان تهران به صورت روزانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫خوشبختانه وضعیت بازار به تعادل و ثبات رسیده و کمبودهای موجود در حوزه مرغ‬ ‫کامال جبران شده است و عرضه به اشباع رسیده و با توجه به بازدیدهای میدانی با‬ ‫تنظیم عرضه و تقاضا مشکالت حوزه مرغ برطرف شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در برخی کاالها در نقاطی از استان تهران ممکن است کاستی ای وجود‬ ‫داشته باشد که تدابیر جدی برای جبران این کاستی ها در جلسه امروز اندیشیده‬ ‫شد‪ .‬کاالیی همچون روغن در حال حاضر در فروشگاه های زنجیره ای به مقدار‬ ‫مورد نیاز وجود دارد اما ممکن است در برخی خرده فروشی ها مشکالتی ایجاد شده‬ ‫باشد که مقرر شد ظرف ‪ 24‬ساعت اینده کمبود روغن در خرده فروشی ها نیز حل‬ ‫و فصل شود‪.‬استاندار تهران درخصوص مشکالت موجود در شبکه توزیع گفت‪:‬‬ ‫قطعا این مشکالت به صورت ریشه ای در کوتاه مدت حل نمی شود اما با توجه‬ ‫به اجرای طرح ساماندهی ارز ترجیحی در کوتاه مدت با ایجاد هماهنگی مشکالت‬ ‫موجود را حل خواهیم کرد‪ .‬در این راستا در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار استان‬ ‫تهران به فروشگاه های زنجیره ای تاکید کردیم به صورت مستقل پیگیر برطرف کردن‬ ‫کاستی های خود باشند و از سوی دیگر نیز برای تقویت شبکه توزیع تاکید کردیم‬ ‫شرکت های پخش کار را به صورت جدی پیگیری کنند تا کمبودهای احتمالی در‬ ‫سطح بازار برطرف شود‪ .‬در حقیقت این تمهیدات در زمانی اجرایی می شود که نیاز به‬ ‫واکنش سریع با توجه به عرضه در سطح بازار احساس می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫شبکه های توزیع به ویژه در فضای مجازی کار را دنبال می کنند اما مثال در مورد‬ ‫روغن هنگامی که در سطح بازار مشکلی ایجاد می شود انها نیز پاسخگو نیستند لذا‬ ‫این حوزه نیز نیازمند تقویت بیشتر است‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی ضمن رد ورود ایران به دوره ‪۳۰‬‬ ‫ساله خشکسالی گفت‪ :‬اگر روند افزایش دما و مصرف باالی اب همچنان وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬شدت و اثرات خشکسالی تشدید می شود‪.‬احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ایا ایران وارد دوره ‪ ۳۰‬ساله خشکی شده است‪،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ادعا که وارد دوره ‪ ۳۰‬سال ه خشکسالی شده ایم‪ ،‬غلط است‪ .‬خشکسالی یک دوره ‪۳۰‬‬ ‫ساله یا ‪ ۱۰‬ساله ندارد و تقریبا از پنج دهه گذشته بارش ها به تدریج روند کاهشی یافته‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬بارش های تجمعی کشور همچنان روند کاهشی و منفی دارد و نسبت‬ ‫به ‪ ۵۰‬سال گذشته تا به امروز شیب منفی را طی کرده است اما بارش ها هرسال‬ ‫نسبت به سال گذشته کاهش نمی یابند بلکه نوسان بارشی وجود دارد‪ .‬به طور مثال‬ ‫سال ‪۱۳۷۱‬میانگین بارش ساالنه ‪۳۴۲‬میلیمتر و سال های قبل و بعد از ان کمتر بود‬ ‫بنابراین میزان بارندگی نوسان دارد و ثابت نیست‪.‬رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت‬ ‫بحران خشکسالی ادامه داد‪ :‬به طور کلی نسبت به امارها میانگین بارش کشور به طور‬ ‫متوسط ‪ ۵۰‬سال گذشته ‪ ۲۷۰‬میلیمتر بوده است که میانگین بارندگی کشور ‪۲۳۰‬‬ ‫میلیمتر کاهش یافته و به عبارتی طی‪ ۵۰‬سال گذشته ‪ ۴۰‬میلیمتر متوسط بارندگی‬ ‫کشور کاهش یافته و این نشان دهنده کاهش بارندگی در کشور است‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بارش ها دارای نوسان هستند‪ .‬به طور مثال در سال گذشته بارش ساالنه باران‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیمتر بود و امسال ‪ ۱۵۶‬میلیمتر و نسبت به سال گذشته افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وظیفه با بیان اینکه برای میزان بارندگی ها عدد ثابتی وجود ندارد و برای خشکسالی‬ ‫نمی توان دوره مشخصی تعیین کرد‪ ،‬افزود‪ :‬نمی توان گفت که وارد دوره ‪ ۳۰‬ساله‬ ‫خشکسالی شده ایم و بعد از ان تمام می شود‪ .‬اگر روند افزایش دما و مصرف باالی‬ ‫اب همچنان وجود داشته باشد شدت و اثرات خشکسالی تشدید می شود‪ .‬رییس‬ ‫مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در پایان تصریح کرد‪ :‬امروزه عالوه بر‬ ‫خشکسالی‪ ،‬بحث مصرف اب هم وجود دارد‪ .‬مصرف اب به اندازه ای است که اگر‬ ‫بارندگی ها به میزان نرمال هم بود همچنان کمبود اب وجود داشت‪ .‬طبیعت توانایی‬ ‫تامین اب مورد نیاز انسان را ندارد‪.‬‬ ‫تکمیل ‪ ۹۰‬درصد ظرفیت‬ ‫اعزام زائران حج‬ ‫معاون سازمان حج و زیارت از تکمیل ‪ ۹۰‬درصد ظرفیت کاروان ها برای اعزام زائران به‬ ‫حج تمتع ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ثبت نام‬ ‫زائران در سامانه سازمان حج اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ ۹۰‬درصد سهمیه اعزام زائران به حج‬ ‫تمتع تکمیل شده و امروز به استان ها اعالم کردیم که هر استان با توجه به شرایطی‬ ‫که دارد و همچنین میزان ظرفیت خالی اولویت های جدید را برای ثبت نام اعالم کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اولویت های جدید بر اساس ظرفیت استان ها نام نویسی می شوند و از‬ ‫متقاضیانی صورت می گیرد که بعد از ‪ ۲۲‬خرداد ‪ ۱۳۸۶‬ثبت نام کرده و دارای فیش حج‬ ‫هستند‪.‬معاون سازمان حج و زیارت در خصوص افزایش سهمیه اعزام زائران ایرانی به‬ ‫حج تمتع نیز گفت‪ :‬رایزنی هایی را برای افزایش سهمیه با طرف عربستانی انجام داده ایم‬ ‫و درخواست کرده ایم که سهمیه اعزام زائران افزایش پیدا کند اما هنوز پاسخی دریافت‬ ‫نکردیم‪.‬وی افزود‪ :‬تا زمانی که ظرفیت اعزام زائران به حج تمتع تکمیل نشده باشد ثبت‬ ‫نام ها ادامه دارد و سایت ‪ reserve.haj.ir‬بسته نخواهد شد‪.‬رضایی گفت‪ :‬در حج تمتع‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬حدود ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۵۰‬زائر ایرانی به سرزمین وحی مشرف می شوند‪.‬‬ ‫جزئیات قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫یورویی متروی تهران‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو جزئیات قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویی خرید تجهیزات‬ ‫و قطعات مترو را تشریح کرد‪.‬مهدی شایسته اصل در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در مورد سرانجام‬ ‫خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز مترو‪ ،‬گفت‪ :‬قرارداد ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویی با فاینانس‬ ‫خارجی نهایی شده است و بعد از انعقاد قرارداد می توانیم نسبت به خرید تجهیزات و‬ ‫قطعات مترو که ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد ریال نیاز دارد اقدام کنیم که کارنهایی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت شهر اتیه بانک شهر لیست تجهیزات مورد نیاز ما را دریافت‬ ‫کرده و در حال بررسی خرید تجهیزات است‪ ،‬افزود‪ :‬دقت داشته باشید که بر اساس نوع‬ ‫قطعه‪ ،‬ثبت سفارش و زمان ساخت‪ ،‬یک بازه زمانی برای تحویل وجود دارد که حدودا‬ ‫بین دو تا هشت ماه زمان الزم است‪.‬شایسته اصل با بیان اینکه بر اساس این قرارداد ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی‪ ،‬با شرکت واگن سازی نیز در راستای تعمیر و ارتقاء قطارهای دی سی و‬ ‫اورهال قطارها اقدام خواهیم کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عالوه بر اورهال قطارها موضوع ارتقاء سیستم‬ ‫انها نیز مطرح است‪ .‬به گونه ای که اگر این قطارها اورهال شوند برخی از انها قابلیت ان‬ ‫را پیدا می کنند که تا ‪ ۲۰‬سال دیگر در ناوگان خدمات رسانی کنند‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫این اقدامات کارهای عقب مانده ای بود که به این دوره مدیریت شهری رسید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با حمایت ویژه شهردار تهران‪ ،‬معاونین شهردار و اعضای شورای شهر شاهد‬ ‫انسجام و اتحاد برای کمک به سیستم مترو که حمل و نقل پاک است و روزانه یک و نیم‬ ‫تا دو میلیون سفر در ان انجام می شود‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫واکنش دبیر ستاد حقوق بشر به حمله‬ ‫صهیونیست ها به پیکر ابوعاقله‬ ‫دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در واکنش به حمله وحشیانه صهیونیست ها‬ ‫به مراسم تشییع شیرین ابوعاقله گفت‪ :‬این رژیم طی چند دهه گذشته‪ ،‬جنایت های‬ ‫وحشتناک خود را افزایش داده و خواهد داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬کاظم غریب ابادی‬ ‫در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت‪« :‬چطور می توان از رژیم خون خوار اسرائیل‬ ‫که خبرنگاران را به ضرب مستقیم گلوله هدف قرار می دهد‪ ،‬انتظار داشت به پیکرشان‬ ‫احترام بگذارد!؟ این رژیم مستظهر به حمایت های ایاالت متحده امریکا طی چند دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬جنایت های وحشتناک خود را افزایش داده و خواهد داد و پایانی برای ان قابل‬ ‫تصور نیست‪ ،‬مگر اینکه جامعه بین الملل محکم در برابر ان بایستد‪».‬براساس این گزارش‬ ‫با اغاز مراسم تشییع جنازه خبرنگار شبکه الجزیره از بیمارستان «الفرنسی» در قدس‬ ‫اشغالی‪ ،‬نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به ساختمان بیمارستان‪ ،‬به شرکت کنندگان‬ ‫در این مراسم تعرض کردند و ان ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬در کفتگو با سپهر ایرانیان‪:‬‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دو روز پایانی ماه پرداخت می کنیم‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫مسئله معیشت و نیز خدمات سالمت‬ ‫بازنشستگان را دغدغه مشترک‬ ‫دولت‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫مسئوالن کانون های بازنشستگان‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬اطمینان می دهیم‬ ‫به محض تصویب میزان و چگونگی‬ ‫افزایش حقوق امسال بازنشستگان‬ ‫ت دولت‪،‬‬ ‫تامین اجتماعی در هیا ‬ ‫مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه را‬ ‫در دو روز پایانی همین ماه پرداخت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬دکتر میرهاشم‬ ‫موسوی در دیدار با اعضای کانون عالی‬ ‫بازنشستگان تامین اجتماعی که به منظور‬ ‫بررسی مسائل مختلف بازنشستگان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬مابه التفاوت مربوط به‬ ‫ماه فروردین را هم در ماه های خرداد و‬ ‫تیر به حساب بازنشستگان واریز می کنیم‪.‬‬ ‫بازنشستگان نگران نباشند‪ ،‬امادگی کامل‬ ‫داریم به محض تصویب موضوع در‬ ‫هیات وزیران‪،‬در موعد اعالم شده مطالبات‬ ‫بازنشستگان را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نمایندگان بازنشستگان‬ ‫به طور دقیق و با رویکرد منطقی و حرفه ای‬ ‫مطالبات و مسائل این قشر عزیز و فهیم را از‬ ‫مسیرهای قانونی پیگیری می کنند‪ .‬تعامل‬ ‫مطلوبی میان سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫کانون هایبازنشستگیبه عنواننمایندگان‬ ‫بازنشستگان برقرار است‪ .‬از ابتدای سال‬ ‫چهار جلسه ویژه مسائل بازنشستگان با‬ ‫حضور این عزیزان برگزار کرده ایم؛ زیرا‬ ‫واقف هستیم در تعامل حداکثری‪ ،‬به‬ ‫یکدیگر کمک می کنیم و رشد و اعتال‬ ‫برای همه ارکان سازمان اتفاق می افتد و‬ ‫این همان سه جانبه گرایی و مشارکت همه‬ ‫ذینفعان برای رشد و هم افزایی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازنشستگان از ابتدای‬ ‫انقالب در صحنه های مختلف کشور‬ ‫حضوری موثر داشته اند و همواره از‬ ‫نظام و انقالب حمایت کرده و می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫بازنشستگان همچنان نقش موثر خود را‬ ‫برای اعتالی میهن اسالمی ایفا می کنند‪.‬‬ ‫بازنشستگان کشور هوشیار و متحد‬ ‫هستند و مطالبات خود را از راه قانونی‬ ‫مطرح می کنند و این رویکرد حرفه ای‬ ‫انها موجب شکست توطئه های دشمنانی‬ ‫می شود که قصد دارند از مطالبات قانونی‬ ‫انها سوء استفاده کنند و تنش و تشنج‬ ‫بیافرینند‪.‬‬ ‫موسوی تاکید کرد‪ :‬از زمان تصویب میزان‬ ‫افزایش ساالنه حداقل حقوق کارگران در‬ ‫شورای عالی کار‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫و نمایندگان بازنشستگان‪ ،‬دغدغه افزایش‬ ‫حقوق بازنشستگان را داشته اند و تاکنون‬ ‫در حال پیگیری موضوع هستند‪ .‬همه ما‬ ‫یک حرف می زنیم و با یکدیگر همفکر‬ ‫هستیم و هدف مشترک مان ارتقای‬ ‫کمی و کیفی سطح خدمات است‪.‬‬ ‫سئوالی که مطرح می شود این است که‬ ‫چرا امروز یک عده می خواهند التهاب‬ ‫ایجاد کنند و با القای یاس و نومیدی به‬ ‫جامعه بازنشستگان‪ ،‬این گونه وانمود کنند‬ ‫که سازمان و دولت به فکر انها نیستند‪.‬‬ ‫دولت در حال حاضر درگیر کارهای بزرگ‬ ‫از جمله جراحی اصالح نظام اقتصادی و‬ ‫مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه هاست؛‬ ‫برنامه ای که سالیان سال به تاخیر افتاده و‬ ‫دولت می خواهد مردم از یارانه ها به شکلی‬ ‫عادالنه منتفع شوند‪.‬‬ ‫ارسال پیشنهاد میزان افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬هفتم اردیبهشت به دولت‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با‬ ‫بیان اینکه پیشنهاد این سازمان در مورد‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد‬ ‫قانون ‪ ۹۶‬و‪ ۱۱۱‬قانون تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫هفتم اردیبهشت به دولت ارسال شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬از ابتدای سال تاکنون این‬ ‫چهارمین جلسه است که در مورد مسائل‬ ‫بازنشستگان و با حضور اعضای کانون‬ ‫عالی بازنشستگان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بازنشستگان در همه جلسات مشارکت‬ ‫داشتند و با همفکری یکدیگر‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫افزایش حقوق به دولت ارسال شد‪ .‬این‬ ‫مصوبه در کمیسیون مربوطه دولت هم‬ ‫مطرح شده است و اعضای کمیسیون‬ ‫سئواالتی را مطرح کردند و با منطق‬ ‫حرفه ای به انها پاسخ دادیم و امیدواریم‬ ‫ت دولت و‬ ‫به زودی با تصویب ان در هیا ‬ ‫ابالغ ان به سازمان‪ ،‬مصوبه افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫کمپین کار اهسته !‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این روزها که خلق اله از کرونا خالصی پیدا کرده اند و ناخواسته‬ ‫گرفتار صف روغن و مرغ و مارکارونی شده اند ما امروز تصمیم‬ ‫گرفتیم برخالف اب شنا کنیم و به کار کردن خلق اله گیر بدهیم‪.‬‬ ‫حقیقت امر چند سال قبل یک عده ادم معلوم الحال که حال کار‬ ‫کردن نداشتند‪ ،‬در صدد جهانی کردن طرح « چهار روز کار در‬ ‫هفته» بودند! واله همین طوری با ‪ 6‬روز کار در هفته سرانه کار‬ ‫مفید کارمندان محترم‪ ،‬یک ساعت در هفته است؛ حاال اگر قرار بود‬ ‫‪ 4‬روز در هفته کار کنیم که اوضاع پشت و رو می شد‪ ...‬اما اصل‬ ‫داستان به روایت جراید قدیم‬ ‫«سازمان جهانی کار (‪ ) ILO‬با طرح پنج دلیل برای لزوم کاهش‬ ‫روزهای کاری هفته به چهار روز اعالم کرد‪ :‬کار زیاد باعث‬ ‫بیماری های قلبی‪ -‬عروقی‪ ،‬اختالالت گوارشی و اسکلتی و همچنین‬ ‫از بین رفتن شادی و رضایت از زندگی می شود‪ .‬این سازمان در‬ ‫تازه ترین گزارش خود مباحثی پیرامون لزوم کم کردن روزهای‬ ‫کاری هفته ارائه کرده است‪ .‬توجه به سالمتی‪ ،‬افزایش کیفیت کار و‬ ‫بهره وری‪ ،‬حضور سازنده تر نیروهای کار‪ ،‬مراقبت از محیط زیست‬ ‫و رضایت و شاد زیستن کارکنان از جمله دالیل این سازمان جهت‬ ‫کاهش روزهای کاری به شمار می روند‪».‬‬ ‫به نظر می رسد بعد از ارائه رهنمود ها و پیشنهادات مدبرانه و‬ ‫سوفسطایی حقیر در حوزه های مختلف‪ ،‬دست زیاد شده و عده‬ ‫ای با الگو برداری از قالب طرح های حقیر مبادرت به حل برخی‬ ‫معضالت جهانی نموده اند‪ .‬البته همانطور که مستحضرید چشمه‬ ‫نبوغ ما در خصوص ارائه راهکار های مدرن تر و مدبرانه تر را پایانی‬ ‫نیست؛ فلذا در خصوص حل معضل کار‪ ،‬بیکاری و سایر مخلفات‬ ‫ان‪ ،‬نکاتی را افاضه می نمائیم‪:‬‬ ‫الف) کار شراکتی‪ :‬پیشنهاد می شود به جای تغییر روزهای کاری‬ ‫در هفته‪ ،‬به منظور جلوگیری از فشار کار روی برخی کارمندان‪ ،‬از‬ ‫انها بخواهیم برای خودشان یک پارتنر یا یک همکار استخدام کنند‬ ‫و امور محوله را به صورت شراکتی انجام دهند‪ .‬هر چند این مدل‬ ‫کار کردن در حال حاضر نیز در خیلی از ادارات مرسوم است و به‬ ‫بهانه تقویت بخش خصوصی‪ ،‬نیمی از کار ادارات در دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت‪ ،‬پلیس ‪ ،10 +‬دفتر خدمات پستی( البته با پرداخت هزینه‬ ‫مورد نظر) انجام می شود‪.‬‬ ‫ب) کمپین کار اهسته(‪ :)slow work‬بعد از اینکه اروپایی ها‬ ‫باالخره شیر فهم شدند که عجله کار شیطان است و فست فود چیز‬ ‫مناسبی نیست‪ ،‬کمپین غذای اهسته (‪ )slow food‬راه انداختند‬ ‫تا غذا به اصطالح غذا به دلشان بنشیند‪ .‬پیشنهاد می شود در کنار‬ ‫جمع اوری امضاء در خصوص «کمپین غذای اهسته»‪ ،‬چهار تا امضا‬ ‫هم برای «کمپین کار اهسته» جمع اوری کنند‪ .‬البته این طرح در‬ ‫کشور ما سالهاست که به اجرا در امده و بزرگ راه تهران شمال‪ ،‬یا‬ ‫ورزشگاه اصفهان مشت نمونه خروار هستند که بعد از گذشته دو‬ ‫دهه‪ ،‬هنوز هم پیمانکاران محترم عجله ای در ساخت انها ندارند!‬ ‫پ) جریمه کارکنان سختکوش‪ :‬از انجا که بر اساس گزارش سازمان‬ ‫جهانی کار (‪ ،) ILO‬کار زیاد منشاء بسیاری از عوارض جسمی‬ ‫و روحی می باشد‪ ،‬توصیه می شود روسای ادارات با کارکنان‬ ‫سختکوش و پر کار که سعی در انجام کار ارباب رجوع در کمترین‬ ‫زمان ممکن دارند‪ ،‬شدیدا ً برخورد نموده و با اخطار شفاهی‪ ،‬کتبی‪،‬‬ ‫درج در پرونده‪ ،‬انفصال از خدمت و ‪ ...‬مانع از گسترش فرهنگ کار‬ ‫زیاد در جامعه شوند و به نشر پویایی و نشاط در جامعه کمک کنند!‬ ‫جزئیاتی درباره ثبت نام کتاب های درسی‬ ‫سال تحصیلی اتی‬ ‫ثبت سفارش خرید کتاب درسی سال تحصیلی‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬برای تمام پایه ها‬ ‫و رشته های تحصیلی ‪ -‬به استثنای پایه های ورودی اول‪ ،‬هفتم و دهم ‪ -‬که از‬ ‫‪ ۲۸‬فروردین ماه اغاز شده بود تا ‪ ۲۱‬خرداد ماه ادامه دارد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ثبت‬ ‫سفارشوتوزیعکتاب هایدرسیسالتحصیلی‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬تمامیدوره های‬ ‫تحصیلی از طریق سامانه ‪ www.irtextbook.ir‬یا ‪www.irtextbook.‬‬ ‫‪ com‬و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود‪:‬بر اساس اطالعات جدول‬ ‫فوق‪ ،‬والدین یا مدیران مدارس پایه امادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)‪،‬‬ ‫پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)‪ ،‬پایه هشتم و نهم دوره اول‬ ‫متوسطه و پیش حرفه ای استثنایی‪ ،‬دانش اموزان پایه یازدهم و دوازدهم دوره‬ ‫دوم متوسطه (نظری‪ ،‬فنی و حرفه ای و کاردانش) و فراگیران پایه یازدهم و‬ ‫دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی می توانند در بازه زمانی مشخص‬ ‫شده که از روز ‪ ۲۸‬فروردین اغاز شده اقدام به ثبت سفارش کتاب های درسی‬ ‫کنند‪ .‬مهلت ثبت نا م تا ‪۲۱‬خردادماه تعیین شده است‪.‬ثبت نام و سفارش بسته‬ ‫اموزشی دانش اموزان پایه امادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)‪ ،‬پایه‬ ‫اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی) و پایه هفتم متوسطه اول پیش حرفه ای‬ ‫استثنایی و دانش اموزان پایه دهم دوره دوم متوسطه و حرفه ای استثنایی‬ ‫از ‪ ۵‬تیر الی ‪ ۱۱‬شهریور ماه انجام خواهد شد‪.‬در برخی موارد ممکن است‬ ‫دانش اموز به دالیلی همانند تغییر رشته تحصیلی‪ ،‬تکرار پایه‪ ،‬جهش به پایه‬ ‫باالتر یا جابجایی محل تحصیل خود‪ ،‬خواستار اصالح سفارش در سامانه فروش‬ ‫و توزیع مواد اموزشی باشد‪ ،‬برای اصالح سفارش قبلی خود می تواند پس از ثبت‬ ‫نام در مدرسه محل تحصیل از‪ ۱۲‬تیر الی‪ ۳۱‬شهریور ماه اقدام کنند‪.‬کتاب های‬ ‫درسیدانش اموزاندوره هایتحصیلیاموزشابتدایی‪،‬متوسطهدومشاخه های‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬کاردانش‪ ،‬رشته معارف اسالمی و کتاب های درسی تکمیلی‬ ‫دوره اول متوسطه ویژه دانش اموزان استعدادهای درخشان‪ ،‬از طریق مدرسه‬ ‫محل تحصیل انان که در سفارش دانش اموز قید شده است‪ ،‬توزیع می شود‪.‬‬ ‫دانش اموز یا اولیای دانش اموز صرفاً موظف به پرداخت هزینه کتاب درسی‬ ‫برابر با قیمت پشت جلد (ثبت شده در سامانه) است؛ لذا دریافت هرگونه وجه‬ ‫اضافی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد‪.‬به دلیل الکترونیک بودن فرایند فروش‬ ‫و توزیع کتاب های درسی‪ ،‬کنترل ثبت سفارش کتاب درسی دانش اموزان از‬ ‫طریق سامانه امکان پذیر است؛ لذا درخواست ارائه نسخه چاپی (پرینت) برگ‬ ‫سفارش کتاب درسی از دانش اموز یا اولیای دانش اموز ممنوع است‪.‬مدارس‬ ‫موظف اند هرچه سریعتر با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد اموزشی‪ ،‬نسبت به‬ ‫ثبت سفارش گروهی کتاب های درسی دانش اموزان اقدام و از ارجاع دانش اموز‬ ‫یا اولیای دانش اموز به کافی نت ها پرهیز کنند‪ .‬البته دانش اموزان و اولیای‬ ‫انها در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه های اعالم شده نسبت به ثبت‬ ‫سفارش فردی نیز اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫برنامه ریزی ‪ ۱۵‬کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای هدف در نیمه اول سال جاری‬ ‫مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه اعالم کرد که در نیمه اول سال جاری برای‬ ‫برگزاری ‪ ۱۵‬نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها برنامه ریزی شده است‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در سایه تحرکات و اقدامات خوب انجام شده‪ ،‬برگزاری کمیسیون های‬ ‫مشترک اقتصادی با دیگر کشورها از رونق خوبی برخوردار گردیده است‪ ،‬اضافه کرد‪ ،‬این امر الزم اما کافی‬ ‫نبوده و ضرورت دارد همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط با کمک بخش خصوصی تالش کنند توافقات‬ ‫و تفاهمات این کمیسیون ها را به اجرا دراورند‪ .‬صفری با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۶‬کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در نیمه اول سال جاری نیز ‪ ۱۵‬کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی برگزار گردد‪ ،‬افزود‪ :‬کمیسیون مشترک با ارمنستان هفته گذشته و کمیسیون با کوبا و اسلواکی نیز‬ ‫هم اکنون در تهران در حال برگزاری است‪ .‬وی افزود در راستای توسعه روابط اقتصادی موجود بین جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و غنا نیز هفتمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی قرار است در روزهای ‪ 27‬و ‪28‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام بر ضرورت توجه هر چه‬ ‫بیشتر به بخش تعاون در تدوین‬ ‫سیاست های ابالغی برنامه هفتم‬ ‫توسعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حوزه ایرنا‪ ،‬ایت اله‬ ‫صادق املی الریجانی در دیدار‬ ‫رییس اتاق تعاون ایران و معاونان وی‪ ،‬با اشاره به اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی در خصوص ارکان نظام اقتصادی کشور گفت‪ :‬در‬ ‫دوران جنگ اقتصادی که همواره توجه به اقتصاد درون زا از سوی‬ ‫مقام معظم رهبری مورد تاکید است‪ ،‬تعاونی ها با توجه به صبغه‬ ‫مردمی خود می توانند نقش بی بدیلی در مردمی ساختن اقتصاد‬ ‫کشور ایفا کنند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب گام هایی موثر بردارند‪.‬‬ ‫رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به‬ ‫درخواست مساعدت مسووالن اتاق تعاون برای توجه بیشتر‬ ‫به بخش تعاونی در سیاست های ابالغی برنامه هفتم توسعه‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت این موضوع تاکید کرد و یاداور شد‪ :‬همه قوا و دستگاه ها‬ ‫باید در راستای تقویت بخش تعاونی همکاری و هم افزایی داشته‬ ‫باشند و این مهم باید در سیاست های برنامه هفتم نیز به شکلی‬ ‫صحیح و کارامد پیش بینی شود‪.‬‬ ‫قالیباف در جلسه سران قوا‬ ‫بررسی علت حذف شدن‬ ‫برخی یارانه بگیران‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬موضوع حذف برخی یارانه‬ ‫بگیران و دهک بندی ها در جلسه‬ ‫سران قوا مطرح و پیگیری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‬ ‫سلمان اسحاقی نماینده قائنات در‬ ‫نشست علنی امروز مجلس شورای اسالمی در اخطاری ضمن‬ ‫تشکر از قالیباف به جهت مدیریت جلسات صحن گفت‪ :‬ما در‬ ‫مجلس سه بازوی مشورتی اعم از مرکز پژوهش ها‪ ،‬کمیسیون ها‬ ‫و مشاوران تخصصی و انفرادی داریم‪ ،‬اما بدعت اشتباهی گذاشته‬ ‫شده که به رای گیری نمایندگان اسیب می زند‪ ،‬کمیسیون ها‬ ‫یا دولت نمی تواند درباره پیشنهادات مطرح پیرامون طرح و‬ ‫لوایح نظری نداشته باشد‪ .‬نظر تخصصی کمیسیون ها درباره‬ ‫پیشنهادات برای نمایندگان مهم است و ان را در رای گیری‬ ‫مدنظر قرار می دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس اظهار کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر در مورد مسائلی که پیگیری می کنیم‪ ،‬اتفاقی به نام جراحی‬ ‫اقتصادی در کشور رخ داده‪ ،‬اما برخی موضوعات در این جراحی‬ ‫نادیده گرفته شده است‪ .‬متاسفانه از دورترین روستا ها و نقاط‬ ‫حوزه انتخابیه تماس می گیرند و می گویند که یارانه شان قطع‬ ‫شده است‪ ،‬در حالی که قرار ما این بود ضمن حفظ قیمت های‬ ‫شهریور سال گذشته‪ ،‬جراحی اقتصادی انجام شود‪ ،‬اما این اتفاق‬ ‫نامبارک به شکل دیگری رخ داده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم خطاب‬ ‫به رئیس مجلس‪ ،‬پیشنهاد داد‪ ،‬کارگروه یا تیم جهادی ای را‬ ‫مدنظر قرار دهید تا بتواند دغدغه مردم را در کنار گرانی ها که‬ ‫در اینده می تواند تثبیت قیمت ها را داشته باشد‪ ،‬پیگیری کند‪.‬‬ ‫ضعیف ترین مردم جزو یارانه بگیران نیستند‪ ،‬لذا در کنار حمایت‬ ‫از دولت‪ ،‬ضروری است دولت را مکلف کنید در یک بازه زمانی‬ ‫تکلیف حق مردمی که اجحاف شده را تعیین و ان ها را مورد‬ ‫توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار این نماینده پیرامون‬ ‫نظر کمیسیون ها درباره پیشنهادات طرح و لوایح گفت‪ :‬برخی‬ ‫پیشنهادات در کمیسیون مطرح نشده و نمایندگان در صحن‬ ‫علنی ان را بیان می کنند‪ ،‬لذا کمیسیون درباره ان نظری ندارد‪،‬‬ ‫کما اینکه ممتنع هم یک رای است‪ ،‬بنابراین این موضوع وارد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی درخصوص حذف یارانه برخی از‬ ‫مردم و گرانی های اخیر‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در رابطه با بحث دهک ها در‬ ‫نطق و تذکر یاداور شدم که این موضوع با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس نیز موظف به پیگیری موضوع شده‪،‬‬ ‫روز گذشته هم در رابطه با همین بحث با شخص رئیس جمهور‬ ‫محترم جلسه ای داشتم و صحبت کردیم‪ .‬این مسئله پیگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه‪،‬‬ ‫نیروهای انتظامی و امنیتی است‬ ‫دادستان کل کشور گفت‪ :‬قوه قضاییه از نیروهای انتظامی و‬ ‫امنیتی در بحث برخورد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه‬ ‫قاطعانه حمایت خواهد کرد‪.‬به گزارش ایسنا حجت االسالم و‬ ‫المسلمین محمد جعفر منتظری در واکنش به برخورد با کسانی‬ ‫که در جامعه مرتکب جرایم خشن می شوند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بحث‬ ‫امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه‪ ،‬نیروهای انتظامی و امنیتی‬ ‫است‪ ،‬قوه قضاییه وظیفه و تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم‬ ‫خشن در جامعه‪ ،‬قاطعانه برخورد کنند‪.‬دادستان کل کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از نیروهای انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت در‬ ‫جامعه انتظار داریم تا به صورت کلی با کسانی که موجب خدشه‬ ‫دار شدن امنیت مردم در هر منسب و جایگاه و مکانی می شوند‪،‬‬ ‫برخورد قاطع داشته باشند و قطعا قوه قضاییه از ان ها در این‬ ‫رابطه حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛‬ ‫ایت اله املی الریجانی‪:‬‬ ‫همه قوا و دستگاه ها برای تقویت بخش‬ ‫تعاون همکاری کنند‬ ‫اردیبهشت ماه در تهران برگزار گردد‪.‬در این کمیسیون مقرر است تا در حوزه های مختلفی همچون تجارت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬ترانزیت و حمل و نقل‪ ،‬برق و انرژی‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانکی و مالی‪ ،‬استاندارد‪ ،‬و بهداشت‬ ‫رایزنی و تفاهماتی صورت پذیرد‪.‬شایان ذکر است از طرف کشورمان وزارت جهاد کشاورزی و از طرف‬ ‫غنا وزارت امور خارجه مسئولیت برگزاری کمیسیون مشترک را بر عهده خواهند داشت‪.‬ششمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک دو کشور در ابان ماه ‪ 1396‬در اکرا برگزار و سند نهایی به امضای طرفین رسیده بود‪.‬‬ ‫دستور رئیس جمهور برای واریز کمک معیشتی اردیبهشت به حساب مشموالن قبلی یارانه‬ ‫رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دستور داد‪ ،‬کمک معیشتی ماه اول‬ ‫(اردیبهشت) به حساب تمامی افرادی‬ ‫که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه‬ ‫بوده اما در این مرحله کمک معیشتی‬ ‫دریافت نکرده اند و متقاضی تجدیدنظر‬ ‫در دهک بندی فعلی هستند‪ ،‬واریز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگارحوزه دولت ایرنا‪،‬‬ ‫«ایت اله سید ابراهیم رئیسی» روز یکشنبه‬ ‫در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫این دستور را به سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی داد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این جلسه گفت‪ :‬اصل‬ ‫بر اعتماد به خود اظهاری مردم است و‬ ‫به همین منظور مبلغ کمک معیشتی ماه‬ ‫اول‪ ،‬به حساب این افراد نیز واریز شود‬ ‫تا به محض تایید درخواست متقاضیان‬ ‫از سوی دستگاه های مسئول‪ ،‬این مبلغ‬ ‫توسط انها قابل برداشت شود و در ماه های‬ ‫اتی نیز همانند سایر مشموالن‪ ،‬بتوانند‬ ‫مبلغ کمک معیشتی را دریافت کنند‪.‬‬ ‫رئیسی در این جلسه تصریح کرد‪ :‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف است‬ ‫حداکثر ظرف یک ماه‪ ،‬این درخواست ها‬ ‫را بررسی و نتیجه نهایی را به سرپرستان‬ ‫خانوار اعالم کند‪.‬‬ ‫خطیب زاده‪:‬‬ ‫حقوق بشر به ابزاری سیاسی برای پیشبرد اهداف کانون های قدرت بین المللی تبدیل شد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫مقول ه حقوق بشر به دلیل رویکرد‬ ‫کانون های قدرت بین المللی به ابزاری‬ ‫سیاسی برای پیشبرد اهداف ان کانون ها‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا‪،‬‬ ‫سعید خطیب زاده روز یکشنبه در نشست‬ ‫تخصصی و تعاملی سازمان های مردم نهاد‬ ‫دارای مقام مشورتی نزد اکوسوک که از‬ ‫سوی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و‬ ‫ستاد حقوق بشر برگزار شد‪ ،‬با اشاره به تطور‬ ‫مفاهیم‪ ،‬رویه ها و محیط عمل کنشگران در‬ ‫نظام بین الملل‪ ،‬بر این نکته تاکید کرد که‬ ‫دولت ها ‪ -‬از روی انتخاب و یا جبر زمانه‬ ‫ اختیارات و مسوولیت های برخی حوزه ها‬‫را به طور نسبی با کنشگران غیردولتی به‬ ‫اشتراک گذاشته اند و از این رو‪ ،‬سالهاست که‬ ‫دیگر نمی توان دولت را کنشگر واحد نظام‬ ‫بین الملل تصور کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور‬ ‫خارجه با اشاره به حوزه هایی که دولت ها‬ ‫در گذشته انحصاری عهده دار ان ها بودند و‬ ‫اینک ان حوزه ها را با سمن ها و کنشگران‬ ‫غیردولتی به اشتراک گذاشته اند به مواردی‬ ‫مانند مذاکرات منتج به معاهدات و یا‬ ‫س و تعامل با سازمان ها‬ ‫تفاهم نامه ها‪ ،‬تما ‬ ‫و یا کنشگران بین المللی و یا بین الدولی‪،‬‬ ‫میانجیگری و اقدامات مربوط به حفظ و‬ ‫توسع ه منافع ملی کشورهای متبوع خود‬ ‫اشاره کرد‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه در‬ ‫بخش دیگری از سخنرانی خود‪ ،‬موضوع‬ ‫حقوق بشر را یکی از مهم ترین قربانیان‬ ‫روابط بین الملل عصر حاضر عنوان و بیان‬ ‫کرد‪ :‬مقول ه حقوق بشر به دلیل رویکرد‬ ‫کانون های قدرت بین المللی به ابزاری‬ ‫ن ها‬ ‫سیاسی برای پیشبرد اهداف ان کانو ‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬خطیب زاده عالوه بر‬ ‫تاکید بر اختیارات سمن ها‪ ،‬ان ها را واجد‬ ‫مسوولیت ها و وظایفی نیز بخصوص در حوزه ‬ ‫صیانت و ارتقاء ارزش های واقعی حقوق بشر‬ ‫برشمرد و از سمن های فعال در این حوزه‬ ‫خواست به این حقیقت واقف باشند که‬ ‫صرفاً با موضوعی حقوقی جهانشمول سروکار‬ ‫ندارند بلکه هم چنین با مقوله ای مواجهند که‬ ‫جنبه های مختلف ان اعم از ملی و محلی و‬ ‫یا وجوه سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فردی ان به‬ ‫مراتب نسبت به گذشته پررنگ تر شده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬ایاالت متحده را به عنوان دولتی‬ ‫برشمرد که در جعبه ابزار سیاست خارجی‬ ‫خود از حقوق بشر به عنوان یکی از ابزارهای‬ ‫معمول در پیشبرد اهدافش بهره می برد که‬ ‫نتیجه ان متاسفانه به بازیچه گرفته شدن‬ ‫مفهوم متعالی حقوق بشر انجامیده است‪.‬‬ ‫خطیب زاده در بخش پایانی سخنرانی خود‬ ‫بر این موضوع تاکید کرد که وزارت امور‬ ‫خارجه امادگی دارد به سمن ها در راستای‬ ‫کسب مقام مشورتی در شورای اقتصادی و‬ ‫اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) و نیز حضور‬ ‫در مجامع بین المللی تا حد ممکن مساعدت‬ ‫کند‪.‬در این نشست که بیش از ‪ ۸۰‬سازمان‬ ‫مردم نهاد حضور داشتند عالوه بر رئیس‬ ‫مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه‪،‬‬ ‫کاظم غریب ابادی معاون امور بین الملل قوه‬ ‫قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر‪ ،‬و هم چنین‬ ‫محمد عباسی معاون وزیر و رئیس سازمان‬ ‫امور اجتماعی وزارت کشور نیز سخنرانی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مخبر‪:‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در جلسه‬ ‫ستاد تنظیم بازار بر برخورد شدید با‬ ‫متخلفان و اخالل گران در بازار تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در‬ ‫جلسه امروز (یکشنبه) ستاد تنظیم بازار‬ ‫بر اساس ارائه گزارش هایی درخصوص‬ ‫برخورد با گرانفروشی و احتکار در بازار‬ ‫مقرر شد تا برخورد های قضایی و انتظامی‬ ‫با متخلفان و اخالل گران در بازار کاال های‬ ‫اساسی و سایر کاال ها و خدمات به بهانه‬ ‫اجرای این طرح با شدت و سرعت ادامه‬ ‫یابد‪.‬افزایش عرضه کاال‪ ،‬توزیع و ارتقا‬ ‫نظارت و بازرسی در دستور کار ستاد‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫در این جلسه که وزرای کشور‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬دادگستری‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی‪ ،‬ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫سخنگوی دولت‪ ،‬دادستان عمومی و‬ ‫با متخلفان و اخالل گران در بازار با شدت برخورد شود‬ ‫انقالب تهران و استاندار تهران نیز حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت بازار‬ ‫در استان های مختلف کشور ارائه و برخی‬ ‫مسائل پیش روی اجرای طرح توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در این نشست وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی‬ ‫در زمینه تامین و تولید کاال های اساسی از‬ ‫جمله مرغ‪ ،‬تخم مرغ و روغن وجود ندارد‪،‬‬ ‫از اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای‬ ‫ادامه توزیع گسترده این اقالم و تسریع‬ ‫در رفع برخی مشکالت در این حوزه در‬ ‫سراسر کشور خبر داد‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین بر لزوم پاسخ به‬ ‫شبهات و سواالت مردم درباره ابعاد طرح‬ ‫مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها‬ ‫تاکید شد و مقرر گردید تمهیدات الزم‬ ‫برای اقناع و اگاه سازی جامعه با جدیت‬ ‫بیشتر در دستور کار دستگاه های اجرایی‬ ‫مربوطه قرار گیرد‪.‬‬ ‫در همین رابطه وزیر دادگستری گزارشی‬ ‫از رسیدگی به پرونده تخلف یکی از‬ ‫شرکت های تاکسی اینترنتی ارائه کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مدیران این مجموعه متعهد شدند‬ ‫مبالغ دریافت شده اضافی را به مسافران‬ ‫عودت دهند‪.‬‬ ‫یارانه کمک معیشتی ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی در خصوص اصالح و متناسب‬ ‫سازی قیمت کاال های مشمول طرح‬ ‫(روغن‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ و لبنیات)‪،‬‬ ‫اخرین ساعات چهارشنبه گذشته (‪۲۱‬‬ ‫اردیبهشت) به حساب سرپرست خانوار ها‬ ‫واریز و قابل برداشت شد‪.‬‬ ‫برای افزایش هماهنگی ها و تسریع در حل‬ ‫مسائل جاری طرح توزیع عادالنه یارانه ها‪،‬‬ ‫جلسات ستاد تنظیم بازار روزانه با حضور‬ ‫تمامی اعضا و به ریاست معاون اول رئیس‬ ‫جمهور برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬جمهوری اسالمی به‬ ‫همان اندازه که در مذاکرات جدی‬ ‫است‪ ،‬در اعتماد نکردن به دشمن نیز‬ ‫مصمم است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما‪ ،‬معاون سیاسی وزارت امور‬ ‫خارجه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‬ ‫المللی نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی گفت‪ :‬سیاست‬ ‫راهبردی خنثی سازی تحریم در کنار ابتکار‬ ‫هوشمندانه رفع تحریم‪ ،‬ترفند دشمن در‬ ‫متوقف سازی قطار توسعه همه جانبه کشور‬ ‫را ناکام گذاشته است‪.‬‬ ‫علی باقری افزود‪ :‬اراده راسخ و توانمندی‬ ‫شگرف کارگزاران و متخصصان صنعت‬ ‫انرژی کشور‪ ،‬هنر دور زدن تحریم را که‬ ‫زمانی تنها ابزار این صنعت در مقابله با‬ ‫تحریم هوشمند بوش بود به فناوری مقابله‬ ‫با تحریم فلج کننده اوباماو سپس به دانش‬ ‫برای خنثی سازی تحریم ناشی از کارزار‬ ‫فشار حداکثری ترامپ تبدیل کرد و اکنون‬ ‫دیگر کشور های تحت تحریم نیز به دنبال‬ ‫دریافت دانش خنثی سازی تحریم از ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی توان خنثی سازی تحریم را ایجادکننده‬ ‫قدرت بازدارندگی در برابر تحریم های‬ ‫ایران در مذاکرات جدی‪ ،‬در اعتماد نکردن به دشمن مصمم‬ ‫ظالمانه عنوان کرد و گفت‪ :‬توانمندی‬ ‫دانشمندان و صنعتگران در خنثی سازی‬ ‫تحریم‪ ،‬افزون بر انکه ظرفیت دیپلماسی‬ ‫برای رفع تحریم ها را به شدت افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬قدرت بازدارندگی کشور در‬ ‫قبال تحریم های ظالمانه را به طور قابل‬ ‫مالحظه ای ارتقا می بخشد‪.‬‬ ‫باقری تصریح کرد‪ :‬پایداری رفع تحریم ها در‬ ‫گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های سخت و نرم‬ ‫در خنثی سازی تحریم هاست‪.‬‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه و‬ ‫مذاکره کننده ارشد کشورمان در مذاکرات‬ ‫رفع تحریم‪ ،‬همچنین گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همان اندازه که در فرایند‬ ‫مذاکرات و انجام تعهدات بین المللی از جمله‬ ‫در موضوع توافق برای رفع تحریم ها جدی‬ ‫است‪ ،‬در عدم اعتماد به دشمن وعدم اتکا‬ ‫به بیگانگان برای مصونیت از تحریم هم‬ ‫راسخ و مصمم است وعقالنیت انقالبی اقتضا‬ ‫می کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا‬ ‫به بیگانگان‪ ،‬از همه ظرفیت های میدان‬ ‫دیپلماسی برای تامین منافع ملی استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫باقری در پایان افزود‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫افزون بر ان که یک تنه در میدان دیپلماسی‬ ‫با همه توان در پی رفع حداکثری تحریم ها‬ ‫است‪ ،‬در کنار دانشمندان و فناوران بخش‬ ‫انرژی کشور از همه‪ ،‬ظرفیت های بین المللی‬ ‫برای ارتقای توان کشور در خنثی سازی‬ ‫تحریم هااستفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ناامنی ها به تهدید امنیت غذایی‬ ‫در جهان منجر می شود‬ ‫زینب اصغریان‬ ‫ناامنی های مختلفی می تواند به تهدید امنیت غذایی در جهان منجر شود؛‬ ‫نمونه بارز ان در جنگ روسیه و اوکراین مشهود است‪ .‬در این جنگ‪ ،‬منابع‬ ‫غذایی بسیاری به خطر افتاد و ناامنی غذایی همگانی شد‪.‬‬ ‫جنگ همواره با ناامنی همراه بوده است‪ .‬ناامنی های مختلف که می تواند به‬ ‫تهدید امنیت غذایی در جهان منجر شود‪ .‬نمونه بارز ان در جنگ روسیه‬ ‫و اوکراین مشهود است‪ .‬در این جنگ‪ ،‬منابع غذایی بسیاری به خطر افتاد‬ ‫و ناامنی غذایی همگانی شد‪ .‬برخی از کشورهای واردکننده غالت‪ ،‬اسیب‬ ‫بیشتری دیدند؛ به ویژه کشورهایی که متکی به واردات گندم بودند زیرا‬ ‫روسیه و اوکراین از بزرگترین کشورهای صادرکننده گندم هستند‪.‬‬ ‫مجله «نیچر» در گزارشی نوشت‪ :‬اوکراین و روسیه نزدیک به یک سوم جو‬ ‫و یک سوم از کل صادرات گندم و یک پنجم از ذرت ان را تامین می کنند‪.‬‬ ‫روسیه و اوکراین سبد نان جهان محسوب می شوند زیرا هر دو صادرکننده‬ ‫برتر محصوالت غالت مانند گندم‪ ،‬جو و ذرت هستند‪ .‬براساس گزارش های‬ ‫بین المللی‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬نیمی از محصوالت غالت روسیه و اوکراین به‬ ‫کشورهای غرب اسیا و شمال افریقا فرستاده شده است‪.‬‬ ‫اوضاع گندم در غرب اسیا و شمال افریقا‬ ‫بر اساس گزارش «شورای روابط خارجی امریکا» (‪ )CFR‬مصر و ترکیه‬ ‫بیشترین واردات گندم را از روسیه و اوکراین داشته اند‪ .‬ترکیه ‪ ۶۴‬درصد‬ ‫واردات غالت از روسیه داشته است‪ .‬مصر نیز ‪ ۴۸‬درصد از روسیه و ‪۲۵‬‬ ‫درصد از اوکراین غالت وارد کرده است‪ .‬در لبنان واردات غالت از روسیه‬ ‫‪ ۳۱‬درصد و از اوکراین ‪ ۴۵‬درصد بوده است‪ .‬واردات امارات ‪ ۴۴‬درصد از‬ ‫روسیه بوده و تونس ‪ ۴۷‬درصد از اوکراین غالت وارد کرد است اما ایران‬ ‫با وجود واردات ‪ ۴۶‬درصد از روسیه‪ ،‬هیچگونه وارداتی از اوکراین نداشته‬ ‫است‪ .‬به طور معمول کشورهایی همچون سوریه‪ ،‬یمن و لبنان از بزرگترین‬ ‫اسیب دیدگان جنگ نان خواهند بود‪ .‬قیمت مواد غذایی حتی پیش از‬ ‫جنگ اوکراین به دلیل وضعیت سیاسی و هرج ومرج در این کشور به‬ ‫مخاطره افتاده بود و ارزش پول لبنان به شدت کاهش یافت‪ .‬انفجار بندر‬ ‫بیروت در سال ‪ ،۲۰۲۰‬سیلوهای اصلی غالت را در این کشور تخریب کرد‪.‬‬ ‫جنگ اوکراین نه تنها باعث اختالل در صادرات غالت شده بلکه عرضه‬ ‫کاالهای مورد نیاز منطقه مانند دانه های روغنی‪ ،‬روغن پخت وپز و کود را‬ ‫نیز مختلف کرده است‪ .‬بسیاری از زیرساخت های اوکراین از جمله خطوط‬ ‫ریلی و بنادر اسیب جدی دیده اند‪ .‬اوکراین همچنین صادرات برخی از انواع‬ ‫غالت را ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫سازمان خواروبار جهانی تخمین می زند ‪ ۳۰‬درصد از مناطق زراعی در‬ ‫اوکراین به دلیل جنگ کاشته نشده یا برداشت محصولی از انها صورت‬ ‫نمی گیرد‪.‬‬ ‫ایا فقط غرب اسیا در معرض اسیب است؟‬ ‫اختالل های زنجیره تامین از جمله سوخت و کود‪ ،‬بهره وری در داخل‬ ‫مناطق جنگی و حتی فراتر از ان را کاهش داده است‪ .‬حتی در برخی‬ ‫کشورها مانند چین نیز اوضاع مناسب نیست زیرا باران های شدید در‬ ‫بدترین زمان‪ ،‬محصول گندم زمستانی چین را نابود کرده است‪.‬‬ ‫همچنین کمبود ماکارونی و روغن در المان نارضایتی مردم را افزایش داده‬ ‫است‪ .‬در کنیا نیز قیمت نان بسیار باال رفته زیرا این کشور ‪ ۶۶‬درصد از‬ ‫گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین دریافت می کرده است‪.‬جنگ‬ ‫اوکراین شرایط اقتصادی جهان را بدتر کرده و به ایجاد تنش در بازارهای‬ ‫جهانی منجر شده است‪.‬‬ ‫«الشرق االوسط» در گزارشی از کره جنوبی در گفت وگو با معاون امور‬ ‫اقتصادی نخست وزیر کره جنوبی نوشت‪ :‬با طوالنی شدن جنگ روسیه با‬ ‫اوکراین‪ ،‬روند صعودی و بی سابقه افزایش قیمت ها در کشورهای بزرگ‬ ‫توسعه یافته همچنان ادامه می یابد‪.‬‬ ‫بحران اب نیز پیش از جنگ‪ ،‬بسیاری از مزارع را به نابودی کشاند و‬ ‫سیاست های نادرست قدرت های بزرگ نیز بی تاثیر نبوده است‪ .‬تحمیل‬ ‫جنگ های متعدد در منطقه غرب اسیا از جمله سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و‬ ‫یمن بسیاری از مزارع حاصل خیز را به ورطه نابودی کشانده است‪.‬‬ ‫شوک های اقتصادی ناشی از همه گیری کووید ‪ ،۱۹‬دسترسی به غذا را‬ ‫دچار محدودیت کرده است‪ .‬امنیت غذایی به شدت به مخاطره افتاده و‬ ‫میلیون ها نفر نمی توانند دسترسی کافی به محصوالت اصلی غذایی داشته‬ ‫باشند‪.‬بیشترین خطر برای کشورهای غرب اسیا‪ ،‬جنوب اسیا‪ ،‬اسیای میانه‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته سایر مناطق جهان نیز از این بحران در امان نیستند‪.‬‬ ‫چین و اروپا از خریداران اصلی روغن دانه های افتاب گردان هستند و در‬ ‫بلندمدت این خطر انها را نیز تهدید می کند‪ .‬به ویژه اگر روسیه بلندپروازی‬ ‫جدیدی در سر داشته باشد و سودای تصرف گذرگاه های انرژی جهان تا‬ ‫مرزهای دریای سیاه را در سر داشته باشد به طور قطع اروپا با مشکالت‬ ‫جدی مواجه خواهد شد‪ .‬چنانچه روسیه بخواهد به مولداوی حمله کند‪،‬‬ ‫به دلیل ان که اوکراین غالت خود را از طریق بنادر مولداوی در رودخانه‬ ‫دانوب به اروپا صادر می کند‪ ،‬این مسیر به خطر خواهد افتاد و اروپا با‬ ‫چالش جدید و مخاطره برانگیزی مواجه خواهد شد‪.‬حتی شبکه سی بی اس‬ ‫از نگرانی ها در امریکا از افزایش قیمت نان در تابستان در نتیجه جنگ‬ ‫اوکراین سخن گفته است‪.‬‬ ‫واکنش کشورهای مختلف در برابر گرانی گندم‬ ‫بسیاری از کشورها در تالش برای تغییر سیاست ها و جست وجوی‬ ‫راه های جایگزین برامده اند‪.‬به گزارش شورای راهبردی روابط خارجی‬ ‫امریکا‪ ،‬مراکش صادرات برخی مواد غذایی را برای تقویت منابع داخلی‬ ‫به حالت تعلیق دراورده است‪ .‬مصر چند ماه ذخیره مواد غذایی دارد و از‬ ‫امارات بودجه ای را برای بهبود اوضاع خود دریافت کرده که به این کشور‬ ‫کمک کرده کنترل قیمت نان را حفظ کند‪ .‬همچنین در حال بررسی‬ ‫تولیدکنندگان عمده مواد غذایی مانند ایاالت متحد‪ ،‬استرالیا و هند به‬ ‫عنوان شرکای جایگزین است‪.‬ترکیه می تواند مسیر مشابهی را در پیش‬ ‫گیرد‪ .‬ایران قراردادی با روسیه برای تضمین واردات امضا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین ایران تالش کرده با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬افزایش یارانه را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد‪ .‬ایران تالش می کند بار دیگر به خودکفایی گندم‬ ‫دست یابد‪ .‬سازمان خواروبار و کشاورزی جهان‪ ،‬ایران را در بخش کشاورزی‬ ‫و تولید گندم ایران را سرامد بسیاری از کشورهای جهان می داند که برای‬ ‫چهار تا پنج سال به خودکفایی گندم رسیده بود‪ .‬ایران برنامه ای ‪ ۱۲‬ساله‬ ‫برای رسیدن به خودکفایی دوباره در دستور کار دارد که تا سال ‪ ۲۰۲۶‬به‬ ‫اقتصاد و زراعت کامل گندم دست خواهد یافت‪.‬‬ ‫اندونزی نیز صادرات روغن پالم را ممنوع کرده است‪ .‬همچنین کشورها‬ ‫تالش می کنند از افزایش بهای نان اجتناب کنند‪ .‬در بسیاری از کشورها‬ ‫افزایش قیمت نان می تواند به ناارامی های داخلی منجر شود‪ .‬به ویژه در‬ ‫کشورهایی مانند تونس این احتمال بیش از دیگر کشورها وجود دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی امروز (یکشنبه‪ ۲۵ ،‬اردیبهشت ماه ‪ )۱۴۰۱‬با ‪ ۱۱۴‬تومان کاهش نسبت‬ ‫به روز گذشته ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۵۵۶‬تومان معامله شد‪.‬به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬قیمت فروش یورو‬ ‫در ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۴۵‬دقیقه امروز با ‪ ۱۵۳‬تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۲۶۵‬تومان بود‪.‬قیمت خرید هر دالر امروز ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۳۰۲‬تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۸۴‬تومان اعالم شد‪.‬عالوه بر این‪ ،‬بهای خرید دالر در بازار متشکل ارزی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۶۵۲‬تومان و نرخ‬ ‫تداوم کاهش قیمت دالر و یورو در صرافی های بانکی‬ ‫فروش ان ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۸۵‬تومان بود‪.‬این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ‪ ۲۶‬هزار و ‪۷۰۹‬‬ ‫تومان و نرخ فروش ان نیز ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۹۵۲‬تومان اعالم شد‪.‬همچنین‪ ،‬در سامانه نیما در معامالت امروز‪،‬‬ ‫حواله یورو به قیمت ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۲۸۱‬تومان فروخته و حواله دالر به بهای ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۴۰‬تومان معامله‬ ‫شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬افزایش قیمت دالر در صرافی های بانکی از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬شروع شد و خرداد‬ ‫ت دالر در صرافی های بانکی ادامه یافت‪ .‬قیمت دالر‬ ‫ماه وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان شد و نوسان قیم ‬ ‫به طور مشخص ‪ ۲۴‬اذرماه در کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان ثابت ماند‪ .‬در روزهای سرد زمستانی نرخ ارز سیر‬ ‫نزولی را شروع کرد و پس از ‪ ۶‬ماه دوباره به کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان بازگشت و در اخرین روزهای دی ماه‬ ‫مصادف با ‪ ۲۷‬این ماه دوباره به کانال ‪ ۲۵‬هزار تومان بازگشت‪.‬سیر نزولی قیمت ها ادامه داشت تا اینکه‬ ‫در ‪ ۱۷‬بهمن ماه در کانال ‪ ۲۴‬هزار تومان نوسان داشت‪ .‬با شروع سال جدید قیمت دالر در صرافی های‬ ‫بانکی در قیمت ‪ ۲۵‬هزار تومان نوسان داشت و تمایلی به خروج از این کانال ندارد‪.‬‬ ‫تاریخ واریز سود‬ ‫سهام عدالت‪ ۳۰ ،‬اردیبهشت‬ ‫عواید واردات خودرو‬ ‫به همه اقشار جامعه خواهد رسید‬ ‫حل مشکل شیرخشک رژیمی‬ ‫نوزادان تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫معاون فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی از واریز سود سهام عدالت در‬ ‫‪ ۳۰‬اردیبهشت خبر داد و گفت‪ :‬جاماندگان دریافت واریز قبلی تا اخر هفته نسبت‬ ‫به ثبت شماره شبای خود اقدام کنند‪ .‬محمود حسنلو معاون فناوری اطالعات شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) در برنامه زنده تلویزیونی درباره‬ ‫جاماندگان دریافت سود سهام عدالت گفت‪ :‬بیش از دو میلیون نفر از سهامداران‬ ‫سهام عدالت به دلیل نداشتن شماره شبای معتبر سود سهام عدالت برای انها واریز‬ ‫نشد‪.‬وی افزود‪ :‬این افراد باید به سامانه سجام مراجعه کرده‪ ،‬ثبت نام و اطالعات خود را‬ ‫وارد کنند تا سود سهام عدالت شان واریز شود‪.‬معاون فناوری اطالعات شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی و تسویه وجوه ادامه داد‪ :‬اگر کسانی که سود سهام عدالت برای انها‬ ‫واریز نشده توانایی ثبت نام در سامانه سجام را ندارند به سامانه سهام عدالت مراجعه‬ ‫و اقدام به تکمیل اطالعات و ویرایش شماره شبا برای دریافت این سود کنند‪.‬حسنلو‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افرادی که سال گذشته برای انها سود سهام‬ ‫عدالت واریز شد امسال نتوانستند ان را دریافت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممکن است در این‬ ‫یک سال حساب این افراد از سوی بانک ها مسدود شده باشد‪ ،‬همچنین عده محدودی‬ ‫از دارندگان حساب بانکی در بانک های ادغامی در بانک سپه شماره شبای معتبر‬ ‫نداشتند و بانک سپه نتوانست انها را شناسایی کند‪ .‬این عده از افراد در صورتی که در‬ ‫سامانه سجام ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به این سامانه شماره شبای خود‬ ‫را ویرایش کنند تا سود سهام عدالت شان واریز شود‪.‬وی درباره محفوظ بودن سود‬ ‫سهام عدالت کسانی که ان را دریافت نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬قطعاً سود سهامداران عدالت‬ ‫محفوظ است و در بازه زمانی اعالم شده تا پایان اردیبهشت در صورتی که اطالعات‬ ‫انها شناسایی شود سودشان واریز خواهد شد‪.‬معاون فناوری اطالعات شرکت سپرده‬ ‫گذاری مرکزی و تسویه وجوه تاکید کرد‪ :‬زمان واریز بعدی سود سهام عدالت ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت است‪.‬حسنلو درباره سود دارندگان سهام عدالت که فوت شده اند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫افرادی که فوت شده اند شماره حساب انها بالفاصله از سوی بانک مسدود می شود و‬ ‫سود سهام برای انها قابل واریز نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬سیاست کلی بر این‬ ‫است که عواید واردات خودرو به همه طبقات جامعه از جمله اقشار متوسط و کم درامد‬ ‫برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫«عبداله توکلی الهیجانی» (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود‪ :‬کلیات‬ ‫مباحث مربوط به واردات خودرو مصوب شده و حداکثر تا یک ماه اینده ایین نامه ان‬ ‫تهیه می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسوول خاطرنشان کرد‪ :‬برخالف صحبت هایی که به تازگی از سوی برخی عنوان‬ ‫شده‪ ،‬واردات خودرو منحصر به حجم موتور یا سقف قیمتی خاصی نیست و طیف های‬ ‫مختلفی از خودروها با حجم موتور و قیمت های مختلف‪ ،‬اتومبیل های برقی و غیره را‬ ‫شامل می شود که به روش های مختلفی وارد خواهند شد‪.‬‬ ‫توکلی الهیجانی تاکید کرد‪ :‬سیاست کلی بر این است که عواید واردات خودرو به همه‬ ‫طبقات جامعه از جمله اقشار متوسط و کم درامد برسد و فضایی رقابتی ایجاد شود‪ ،‬در‬ ‫غیر این صورت اگر واردات فقط منحصر به خودروهای لوکس و گران قیمت باشد‪ ،‬هیچ‬ ‫تاثیری در فضای رقابتی نخواهد داشت و قیمت ها را در بازار تحت تاثیر قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬برای نخستین‬ ‫بار است که از واردات به عنوان ابزار سیاست گذاری در جهت تولید دانش بنیان استفاده‬ ‫می شود تا در ادامه منجر به توسعه سرمایه گذاری در این حوزه شده و افزایش بازارها و‬ ‫مقاصد صادراتی را نیز به دنبال داشته باشد‪.‬وی بیان داشت‪ :‬شرایط برای واردات خودرو‬ ‫تسهیل شده است و با توجه به فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش که طی یکی دو‬ ‫روز اینده اجرایی می شود‪ ،‬با افزایش عرضه خودرو و همچنین شفافیت معامالت که اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬عرضه ای چند برابر دوره های گذشته شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬پیش تر «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬اگر عرضه و تقاضای خودرو متعادل شود‪ ،‬به طور قطع روی قیمت‬ ‫اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه ان‪ ،‬قیمت ها به‬ ‫نظر مشتری نزدیک تر شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد کمبود شیرخشک رژیمی نوزاد را ناشی‬ ‫از عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات ماده اولیه این کاال دانست و اعالم کرد که‬ ‫مشکل این نوع شیرخشک تا ‪ ۱۰‬روز اینده به طور کامل حل خواهد شد‪.‬‬ ‫هانی تحویل زاد ه در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این سوال که چرا شیرخشک‬ ‫رژیمی در بازار کم است؟ گفت‪ :‬در مقاطعی باید برای خرید ماده اولیه شیرخشک های‬ ‫رژیمی ارز مورد نیاز تخصیص داده می شد که متاسفانه تخصیصی صورت نگرفت و‬ ‫تولیدکننده و واردکننده زمان خرید را از دست دادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمبود شیرخشک رژیمی در بازار ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز‬ ‫است‪.‬رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد‪ :‬شیرخشک های رژیمی‬ ‫و مواد اولیه مرتبط با ان مقاطع خاصی در دنیا تولید می شوند و اینگونه نیست که هر‬ ‫زمان ارز داشتیم ان را تهیه کنیم‪ .‬باید همان زمان که تولیدات ان صورت می گیرد‬ ‫خرید انجام شود در غیر این صورت خرید به عقب می افتد‪.‬وی در پاسخ به اینکه چه‬ ‫زمانی مشکل کمبود شیرخشک رژیمی در بازار حل خواهد شد؟ گفت‪:‬دو ماه پایانی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬ارز شرکت های تولیدکننده شیرخشک تامین و خرید انجام شد‪ .‬این‬ ‫محموله ها دو هفته قبل وارد گمرک شدند و به تدریح در حال ترخیص و تحویل‬ ‫به شرکت های پخش دارویی هستند‪.‬تحویل زاده اضافه کرد‪:‬تشریفات اداری ترخیص‬ ‫کاال از گمرک حدود سه هفته طول می کشد‪ .‬اینگونه نیست که وقتی ماده اولیه و‬ ‫شیرخشک نهایی به گمرک برسد بتوان سریع ان را ترخیص کرد‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫امار تشریفات اداری اکثرا انجام شده و محموله در حال ترخیص است‪ .‬اما ‪ ۱۰‬روز طو‬ ‫ل می کشد که این شیرخشک های رژیمی به مراکز استان ها برسد‪.‬به گفته وی مشکل‬ ‫شیرخشک های رژیمی طی روزهای اینده به تدریح حل خواهد شد و تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫نیز مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت‪.‬رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک‬ ‫نوزاد در ادامه گفت‪ :‬امیدواریم دولت یا ارز دولتی را کامل حذف کند تا بتوانیم با ارز‬ ‫نیمایی یا ازاد در زمان دقیق تولید ماده اولیه‪ ،‬ان را به موقع خریداری کنیم یا اگر اصرار‬ ‫بر تامین ارز دولتی دارد به موقع ان را تامین کند تا زمان خرید را از دست ندهیم‪.‬‬ ‫ورود کاال به کشور بدون‬ ‫ثبت سفارش و تعیین منشا‬ ‫ارز ممنوع است‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای ممنوعیت واردات کاال‬ ‫به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز را به‬ ‫شبکه بانکی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روز یکشنبه ایرنا از بانک مرکزی‪ ،‬بر‬ ‫اساس ابالغ شماره ‪۶۴۷۶/۱۴۰۱‬در ‪ ۲۴‬اردیبهشت‬ ‫ماه امسال این بانک به شبکه بانکی و مبتنی بر‬ ‫مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت‬ ‫ملی «واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور‪ ،‬اعم از مناطق ازاد تجاری ‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز‬ ‫بانک مرکزی ممنوع است»‪.‬‬ ‫در ضمن خاطر نشان می سازد این بخشنامه تا پایان بهمن ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬معتبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضایت ‪ ۸۷‬درصدی بازنشستگان‬ ‫از خدمات «وام ضروری»‬ ‫نتایج رضایت سنجی هفتگی از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی‬ ‫کشوری نشان داد که خدمات «وام ضروری» با ‪ ۸۷‬درصد‪« ،‬گروه انتخاب» با‬ ‫‪ ۸۶‬درصد و «صدور گواهی کسر از حقوق» و «وام ازدواج فرزندان» با ‪ ۸۳‬درصد‬ ‫بیشترین سطح رضایتمندی را به خود اختصاص داده اند‪.‬به گزارش روز یکشنبه ایرنا‬ ‫از صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬نتایج طرح رضایت سنجی هفتگی از بازنشستگان‬ ‫و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬منتهی به هفته سوم اردیبهشت ماه‬ ‫نشان می دهد که همچنین «جبران هزینه های خسارت درمانی» با ‪ ۶۹‬درصد‬ ‫کمترین میزان رضایت را در هفته گذشته به خود اختصاص داده که با این وجود‬ ‫حاکی از بهبود نسبی رضایت بازنشستگان نسبت به عدد ‪ ۴۰‬درصد در هفته پیش‬ ‫از ان دارد‪.‬همچنین بر اساس امار تجمیعی حاصل از مشارکت تلفنی بیش از پنج‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۶‬نفر در دوره زمانی دیماه سال گذشته تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری بیشترین میزان رضایت را از خدمت «صدور‬ ‫گواهی کسر از حقوق» (‪۸۵‬درصد)‪« ،‬خدمات سفر» و «وام ضروری» با ‪۷۹‬درصد‬ ‫اعالم کرده و کمترین میزان رضایت ان ها نیز از خدمت «وام پایان نامه فرزندان‬ ‫بازنشستگان یا حمپاد» (‪۴۰‬درصد) بوده است‪.‬برهمین اساس و با دستور مدیرعامل‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬از انجایی که رضایتمندی بازنشستگان در خصوص‬ ‫طرح حمپاد حدود ‪ ۴۰‬درصد بوده بزودی با هماهنگی با بانک عامل‪ ،‬نتایج تغییرات‬ ‫این طرح اطالع رسانی شده و فراخوان ثبت نام جدید منتشر می شود‪.‬‬ ‫براساس اعالم صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬نتایج تجمیعی این طرح از ابتدا‬ ‫تاکنون‪ ،‬حاکی از ان است که «استمرار ساالنه متناسب سازی معادل ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫حقوق بازنشستگان با شاغالن هم رتبه» با ‪ ۴۰‬درصد‪« ،‬افزایش میزان حقوق» با‬ ‫‪ ۲۷.۴‬درصد‪« ،‬افزایش سطح پوشش تعهدات در حوزه درمان» و «همسان سازی‬ ‫حقوق» با ‪۷.۶‬درصد‪« ،‬پرداخت به موقع حقوق» با ‪۵.۹‬درصد‪« ،‬استخدام فرزندان‬ ‫بازنشستگان» با ‪۴.۱‬درصد‪« ،‬ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان دستگاه های اجرایی‬ ‫به بازنشستگان همانند شاغالن» و «رسیدگی به مسکن بازنشستگان» با ‪۲.۴‬درصد‪،‬‬ ‫«اعطای کمک های رفاهی دستگاه های اجرایی به بازنشستگان همانند شاغالن»‬ ‫با ‪۱.۱‬درصد و «پرداخت وام» با کمتر از یک درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان‬ ‫و ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری از دولت سیزدهم عنوان شده است‪ .‬در این‬ ‫نظرسنجی همچنین در هفته گذشته «افزایش حقوق» با ‪ ۳۸.۷‬درصد جدی ترین‬ ‫مطالبه بازنشستگان کشوری و ذینفعان این صندوق از دولت بوده است‪.‬‬ ‫طبق اعالم این صندوق‪ ،‬درصد رضایت کلی بازنشستگان از خدمات صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری در «هفته سوم اردیبهشت ماه» سال جاری ‪ ۷۷.۹۴‬درصد‬ ‫است که در مقایسه با هفته پیش از ان (‪۶۷.۸۲‬درصد) بیش از ‪۱۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬درصد تجمیعی رضایت بازنشستگان نیز در بازه پنج ماهه ‪ ۶۷.۲۲‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در دسترس است‬ ‫طبق اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬سامانه یکپارچه فروش‬ ‫خودرو از ‪ ۱۲‬ظهر (یکشنبه ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشت) با یک هفته تاخیر‬ ‫نسبت به اعالم ابتدایی وزیر‬ ‫صمت‪ ،‬با هدف ایجاد شفافیت‬ ‫و امکان عرضه عادالنه تر برای‬ ‫همه خودروهای تولیدی‪ ،‬اغاز‬ ‫به کار خواهد کرد؛ طی امروز‬ ‫و فردا متقاضیان قادر خواهند‬ ‫بود از بخشنامه های مختلف‬ ‫فروش خودرو که از سوی تمامی‬ ‫شرکت های خودروسازی ارائه شده‬ ‫است‪ ،‬مطلع شوند و از روز سه‬ ‫شنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‪ ،‬امکان‬ ‫ثبت نام در سامانه فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش سپهر ایرانیان در حالیکه‬ ‫به گفته سیدرضا فاطمی امین‪ -‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ -‬دو هفته‬ ‫پیش‪ ،‬سامانه یکپارچه فروش خودرو را‬ ‫معرفی و اعالم کرد‪ :‬همه خودروسازها‬ ‫از ‪ ۱۸‬اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو‬ ‫را صرفا از طریق سامانه متمرکز‬ ‫قرعه کشی (سامانه یکپارچه فروش‬ ‫خودرو) انجام دهند تا ضمن ایجاد‬ ‫شفافیت‪ ،‬امکان عرضه عادالنه تر برای‬ ‫همه خودروهای تولیدی فراهم شود‪.‬‬ ‫حال با تاخیر یک هفته ای‪ ،‬سامانه‬ ‫یکپارچه تخصیص خودرو از امروز‬ ‫یکشنبه (‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه) ساعت‬ ‫‪ ۱۲‬در نشانی ‪sale.iranecar.‬‬ ‫‪ com‬در دسترس است‪ .‬بر این‬ ‫اساس در راستای اجرای بند ‪ ۵‬از‬ ‫دستورهای ابالغی رئیس جمهوری در‬ ‫رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای‬ ‫ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی‬ ‫مردم‪ ،‬سامانه یکپارچه تخصیص‬ ‫خودرو فعال شد‪ .‬طبق اعالم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در روزهای‬ ‫یکشنبه و دوشنبه‪ ،‬متقاضیان قادر‬ ‫خواهند بود از بخشنامه های مختلف‬ ‫فروش خودرو که از سوی تمامی‬ ‫شرکت های خودروسازی ارائه شده‬ ‫است‪ ،‬مطلع شوند و از روز سه شنبه‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‪ ،‬امکان ثبت نام در‬ ‫سامانه فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در نخستین دوره فروش خودرو در این‬ ‫سامانه‪ ،‬باز ه زمانی یک هفته ای برای‬ ‫ثبت نام متقاضیان در نظر گرفته شده‬ ‫است و تقدم یا تاخر زمان ثبت نام‪،‬‬ ‫هیچ تاثیری بر قرعه کشی و شانس‬ ‫برنده شدن نخواهد داشت و مراسم‬ ‫قرعه کشی با نظارت سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عرضه خودرو بر اساس این سامانه بسیار‬ ‫متنوع و چند برابر ظرفیت دوره های‬ ‫پیشین خواهد بود و خودروسازان‬ ‫موظفند تمامی محصوالت خودروهای‬ ‫سواری خود را در این سامانه یکپارچه‬ ‫عرضه کنند و هیچگونه استثنایی برای‬ ‫تخصیص خودرو به مشتریان خارج از‬ ‫این سامانه وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬پیش از این‪ ،‬عبداله‬ ‫توکلی‪ -‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ -‬نیز‬ ‫ضمن تشریح جزئیات فروش خودرو در‬ ‫سامانه یکپارچه فروش‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫که این سامانه با هدف ایجاد شفافیت‬ ‫در همه جنبه ها‪ ،‬افزایش میزان عرضه‬ ‫و توقف تولید خودروهای ناقص فعال‬ ‫خواهد شد‪.‬وی با بیان میزان عرضه ای‬ ‫که در سامانه یکپارچه فروش خودرو‬ ‫انجام خواهد شد‪ ،‬چندین برابر‬ ‫دوره های قبل خواهد بود‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫در سازوکار این سامانه برای انکه‬ ‫هجوم زیادی هم اتفاق نیفتد‪ ،‬بازه‬ ‫زمانی مشخص تعیین خواهد شد و‬ ‫متقاضیان با عرضه تعداد قابل توجهی‬ ‫خودرو از سوی خودروسازان متعدد‬ ‫مواجه خواهند بود و دیگر مهلت زمان‬ ‫چند روزه برای ثبت نام مطرح نیست‪.‬‬ ‫در حقیقت طی یک بازه مشخص‬ ‫خودروسازان‪ ،‬محصوالت خود را با هم‬ ‫عرضه می کنند و مشتریان در این مدت‬ ‫مشخص می توانند با قدرت انتخاب باال‬ ‫اقدام به خرید خودرو مورد نظر خود‬ ‫کنند‪ .‬روال تحویل به اینصورت‬ ‫خواهد بود که برای تقاضاهای بیش‬ ‫از ظرفیت‪ ،‬مشتریان نهایی به شیوه‬ ‫قرعه کشی تعیین خواهند شد؛ در‬ ‫غیراینصورت خودرو به هر فرد ثبت نام‬ ‫کننده تعلق خواهد گرفت‪ .‬اما با توجه‬ ‫به تمهیدات در نظر گرفته شده در‬ ‫جهت افزایش عرضه و قاعدتا با توجه‬ ‫به اینکه‪ ،‬شرایط بگونه ای پیش خواهد‬ ‫رفت که مصرف کننده واقعی می تواند‬ ‫از این طرح بهره ببرد‪ ،‬مرحله به مرحله‬ ‫تقاضاهای سوداگرانه حذف و به تدریج‬ ‫در گام های بعدی قرعه کشی حذف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در پایان الزم به تاکید مجدد است‬ ‫که تفاوت تخصیص خودرو در این‬ ‫سامانه نسبت به فروش های گذشته‪،‬‬ ‫موثر نبودن تقدم تاخیر زمان ثبت نام‬ ‫متقاضیان در برنده شدن (در طرح هایی‬ ‫که بدون قرعه کشی که تقدم و تاخیر‬ ‫ثبت نام موثر بوده و در طرح های فروش‬ ‫خودروسازان خصوصی) متقاضی است‪.‬‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای ُپررونق تر از همیشه‬ ‫گزارش های میدانی حاکی است که‬ ‫اکثر فروشگاه های مواد غذایی بدون‬ ‫محدودیت اقدام به عرضه کاالهای‬ ‫اساسی کرده و مشتریان مشکلی برای‬ ‫تهیه اقالم مورد نظر خود ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بررسی های میدانی‬ ‫از فروشگاه های سطح شهر حاکی است اقالم‬ ‫خوراکی و کاالهای اساسی به طور روتین و‬ ‫روزمره در فروشگاه ها توزیع می شود‪.‬‬ ‫اما شرایط شعب بزرگ برخی فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای قدیمی تر با فروشگاه های کوچک تر‬ ‫با هم متفاوت است؛ برخی فروشگاه های‬ ‫کوچک یا خود از پذیرش کاالهایی که هنوز‬ ‫قیمت انها تثبیت نشده‪ ،‬سر باز می زنند یا‬ ‫اینکه برخی اقالم برای انها ارسال می شود‬ ‫ولی از عرضه ان خودداری می کنند‪.‬به عنوان‬ ‫مثال روغن خوراکی علی رغم توزیع ان حتی‬ ‫در شهرهای کوچک و به اندازه نیاز مصرف‬ ‫کنندگان‪ ،‬اما در برخی فروشگاه های کوچک‬ ‫کمتر دیده می شود؛ مدیر یک فروشگاه‬ ‫زنجیره ای محلی به خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫منتظر مانده ایم تا قیمت روغن به ثبات برسد‬ ‫و سپس ان را برای فروش‪ ،‬به توزیع کنندگان‬ ‫سفارش دهیم‪.‬یک بنکدار مواد غذایی در‬ ‫منطقه میدان جمهوری به خبرنگار مهر‬ ‫می گویدهیچمحدودیتیبرایعرضهکاالهای‬ ‫اساسی نداریم و به محض دریافت سفارش از‬ ‫فروشگاه ها یا سوپرمارکت ها‪ ،‬اقدام به تحویل‬ ‫اقالم مورد نیاز می کنیم‪.‬‬ ‫به گفته این بنکدار مواد خوراکی‪ ،‬توزیع روغن‬ ‫بدون محدودیت انجام می شود و الزامی به‬ ‫فروشگاه داران برای تحویل روغن در قبال‬ ‫تن ماهی یا برنج خارجی یا مواردی از این‬ ‫قبیل نداریم‪.‬برنج‪ ،‬لبنیات‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬گوشت‬ ‫قرمز‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ و شکر نیز در فروشگاه ها‬ ‫به وفور یافت شده و تغییری در سهمیه‬ ‫درخواستی فروشگاه ها ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫قیمت های جدید نیز بر روی بخش زیادی از‬ ‫اقالم خوراکی و کاالهای اساسی اعمال شده‬ ‫ولی هنوز برخی فروشگاه ها که این اقالم را‬ ‫از قیمت های سابق دارند‪ ،‬با همان قیمت ها‬ ‫عرضه می کنند؛ به گونه ای که در برخی‬ ‫فروشگاه ها ماکارونی ‪ ۵۰۰‬گرمی هم با قیمت‬ ‫‪ ۷‬و هم ‪ ۱۸‬هزار تومان عرضه می شود‪ .‬شکر‬ ‫نیز عمدتاً با قیمت قبلی ان (‪ ۱۵‬هزار تومان)‬ ‫در حال فروش است‪.‬برنج ایرانی و خارجی هم‬ ‫با توجه به افزایش عرضه ان‪ ،‬با تعدیل قیمت ها‬ ‫مواجه شده و برنج تایلندی کیلویی ‪ ۳۶‬و‬ ‫هندی ‪ ۲۵‬هزار تومان در فروشگاه ها به مقدار‬ ‫زیاد و بدون محدودیت قابل دسترسی است؛‬ ‫برنج ایرانی هم بسته به کیفیت ان در دامنه‬ ‫قیمتی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬هزار تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫انواع گوشت قرمز و مرغ هم از صبح امروز در‬ ‫فروشگاه ها توزیع شده است؛ تخم مرغ نیز اعم‬ ‫شانه ای‪ ،‬بسته بندی و صنعتی در فروشگاه ها‬ ‫قابل خریداری برای همه مشتریان است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬هزار تومانی‬ ‫قیمت گوشت مرغ در بازار‬ ‫بررسی ها در میدان بهمن و میادین میوه وتره بار تهران نشان‬ ‫می دهد امروز هم قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ کاهش داشته‬ ‫داشته است و ‪ ۱۰‬هزار تومان زیر قیمت مصوب در خرده فروشی ها‬ ‫به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با توجه به اصالح نرخ ارز و توزیع عادالنه نظام‬ ‫یارانه ای‪ ،‬وضعیت بازار نشان می دهد که امروز هم گوشت مرغ‬ ‫و تخم مرغ زیر قیمت جدید مصوب دولت در بازار عرضه شد؛‬ ‫بنابراین مردم نگرانی در خصوص قیمت ها و عرضه نداشته باشند‪.‬‬ ‫روز پنجشنبه گذشته که نخستین روز اجرای طرح توزیع عادالنه‬ ‫یارانه کاالهای اساسی بود و قیمت برخی کاالها تغییر کرد‪ ،‬به‬ ‫دلیل عرضه کاالها به خصوص روغن و گوشت مرغ با قیمت های‬ ‫قبلی‪ ،‬تقاضا به شدت افزایش یافت؛ به طوری که عرضه این دو‬ ‫کاال با مشکالتی مواجه شد‪ ،‬اما این مشکل نه تنها در دو روز‬ ‫گذشته برطرف شده‪ ،‬بلکه قیمت مرغ روند کاهشی داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس مشاهدات خبرنگار ایرنا‪ ،‬هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت‬ ‫مرغ در عمده فروشی ها با ادامه روند کاهشی که از روز گذشته‬ ‫اغاز شده بود‪ ،‬در حدود ‪ ۴۱‬تا ‪ ۴۴‬هزار تومان در نوسان است‪.‬‬ ‫امروز ‪ ۴۵۰‬تن گوشت مرغ در میدان بهمن و میادین میوه وتره بار‬ ‫شهرداری تهران توزیع شد؛ همچنین مشاهدات حاکی از ان است‬ ‫که میزان ورودی گوشت مرغ در میدان بهمن‪ ،‬جدا از ‪ ۱۳۰‬تن‬ ‫عرضه شده در میدان پیروزی و سایر میادین تهران بوده و در‬ ‫سطح خرده فروشی ها نیز قیمت این محصول کیلویی حدود ‪۵۰‬‬ ‫هزار تومان و حتی در برخی موارد کمتر از این قیمت به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در پی اصالح سیاست ارز ترجیحی‪ ،‬نرخ مصوب هر کیلو‬ ‫گوشت مرغ گرم در عمده فروشی ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و برای‬ ‫مصرف کنندگان ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان تعیین شده است‪ ،‬اما‬ ‫اکنون قیمت گوشت مرغ در خرده فروشی ها حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان کمتر از نرخ مصوب است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم گوشت مرغ‬ ‫از عصر روز گذشته در میدان بهمن به ‪ ۴۶‬هزار تومان و در خرده‬ ‫فروشی ها به ‪ ۵۶‬هزار تومان رسیده بود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود که قیمت گوشت مرغ با افزایش تولید با باز‬ ‫هم کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫حجم عرضه مرغ در روز پنجشنبه کاهش داشت‪ ،‬اما با اقدامات‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی در دو روز گذشته هیچ مشکلی در عرضه‬ ‫محصوالت در میادین میوه و تره بار وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین امروز هر شانه ‪۳۰‬تایی تخم مرغ نیز زیر قیمت مصوب‬ ‫در میادین و سطح بازار توزیع می شود‪ ،‬به طوری که امروز قیمت‬ ‫هر شانه به صورت عمده ‪ ۶۱‬تا ‪ ۶۵‬هزار تومان توزیع و در‬ ‫خرده فروشی ها بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۶‬هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫«مسعود امرالهی» سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کاالی‬ ‫اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفته بود که کاالهای اساسی مورد‬ ‫نیاز کشور تامین است‪.‬‬ ‫مازاد تولید تخم مرغ در کشور‬ ‫«حبیب اسداله نژاد» مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران‬ ‫گوشتی نیز تاکید کرده بود تولید مرغ به وفور در حال انجام است‬ ‫و هیچ کمبودی در بازار گوشت مرغ نداریم که باعث نگرانی و‬ ‫سردرگمی مردم شود‪.‬‬ ‫«حمیدرضا کاشانی» مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار‬ ‫کشور نیز به خبرنگار ایرنا‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در کشور با مازاد تولید‬ ‫تخم مرغ روبرو هستیم و امروز هر شانه ‪۳۰‬تایی این محصول درب‬ ‫واحدهای تولیدی بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۴۸‬هزار تومان و در فروشگاه ها و‬ ‫خرده فروشی ها بین ‪ ۶۵‬تا ‪ ۷۶‬هزار تومان به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تخم مرغ یک محصول فسادپذیر است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫واقع هر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای تولیدی ‪ ۲۳‬هزار تومان‬ ‫است که نه تنها باعث زیان تولیدکنندگان شده‪ ،‬بلکه نگرانی هایی‬ ‫را برای تولید ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با اشاره به اینکه مصرف تخم مرغ در فصل گرما‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در صورت کاهش تقاضا و مازاد‬ ‫تولید به طور حتم تولید با مشکل جدی روبرو می شود تا جایی که‬ ‫ممکن است به حذف گله های مرغ تخم گذار بیانجامد که می تواند‬ ‫در ماه های اینده ما را با کمبود روبرو کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنابراین انتظار می رود با حذف عوارض ‪ ۳۵۰۰‬تومانی‬ ‫صادراتی روی هر کیلوگرم از این محصول شرایط برای صادرات‬ ‫مازاد تخم مرغ فراهم شود زیرا اکنون با وجود چنین عوارض‬ ‫صادراتی امکان رقابت با کشور ترکیه را نداریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طبق مصوبه جدید دولت قیمت هر کیلوگرم‬ ‫تخم مرغ برای تولیدکنندگان ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و شانه ای‬ ‫‪ ۷۱‬هزار تومان است و برای مصرف کنندگان کیلویی ‪ ۳۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان و شانه ای ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫نوسان سکه در کانال‬ ‫‪ ۱۴‬میلیون تومان‬ ‫قیمت سکه طرح جدید امروز (یکشنبه‪ ۲۵ ،‬اردیبهشت ماه‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬با ‪ ۲۵۰‬هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ‪۱۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬ارزش هر قطعه سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدید در ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۵۰‬دقیقه امروز به ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز با‬ ‫قیمت ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین امروز نیم سکه بهار ازادی هفت میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬ربع سکه چهار میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان و سکه یک‬ ‫گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۸۰‬هزار تومان شد‪.‬‬ ‫اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و ‪ ۸۱۲‬دالر و ‪ ۳۳‬سنت‬ ‫معامله شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تامین نقدینگی «سایپا» از طریق روش تامین مالی زنجیره تامین بانک صنعت و معدن‬ ‫تفاهم نامه گسترش و توسعه همکاری به منظور تامین مالی و ارایه خدمات مالی بین بانک صنعت و‬ ‫معدن و گروه خودروسازی سایپا به امضا رسید‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬علی خورسندیان مدیرعامل این بانک اظهار کرد‪ :‬گروه سایپا یکی از مشتریان خوشنام و از با‬ ‫سابقه ترین شرکت های تولید خودرو است و امضای این تفاهم نامه با هدف توسعه سطح همکاری ها‬ ‫و تامین مالی این خودروساز در راستای تحقق رسالت بانک در حمایت از صنایع مهم و زیرساختی‬ ‫ازمون استخدامی بانک‬ ‫رفاه کارگران برگزار شد‬ ‫ازمون دعوت به همکاری بانک رفاه‬ ‫کارگران با شرکت تعدادی زیادی از‬ ‫داوطلبان استخدامی در سراسر کشور‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش از روابط عمومی بانک رفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬این ازمون به منظور تامین‬ ‫نیروی انسانی مورد نیاز بانک رفاه برای‬ ‫مشاغل بانکدار به منظور اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور‪،‬‬ ‫طی دو روز در روزهای پنج شنبه و جمعه ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬اردیبهشت ماه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این ازمون در تهران در محل دانشگاه امیرکبیر و همزمان در مراکز‬ ‫استان ها برگزار شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت‪ ،‬کمتر از‬ ‫یک ماه دیگر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی اینترنتی‬ ‫‪ www.refah-bank.ir‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬هزار واحدی شاخص کل بورس‬ ‫شاخص کل بازار بورس تهران پس از‬ ‫پایان معامالت امروز ‪ ۵‬هزار و ‪۴۳۱‬‬ ‫واحد کاهش یافت و به عدد یک‬ ‫میلیون ‪ ۵۷۲‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫در پایان معامالت بازار سهام امروز‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۵‬اردیبهشت‪ ،‬شاخص کل‬ ‫در چند مرحله با افت و خیر همراه‬ ‫بود به طوری که در ابتدا روند بازار مثبت و شاخص تا حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد نیز رشد کرد‪ ،‬اما در ادامه با برتری سمت عرضه و افزایش فشار‬ ‫فروش‪ ،‬شاخص در میانه بازار تا مرز ‪ ۹‬هزار واحدی منفی هم پیش‬ ‫رفت که در ادامه با کاهش از شدت عرضه ها‪ ،‬در کل بازار روند متعادلی‬ ‫در پیش گرفت ضمن انکه با افزایش تقاضا در گروه خودرویی ها‪ ،‬منجر‬ ‫شد تا حدودی از افت بیشتر شاخص کل بورس بکاهد تا جایی که‬ ‫فقط نماد خپارس با ‪ ۳۴۶‬میلیون تقاضا بیشترین صف خرید به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫امروز در جریان معامالت‪ ،‬سهامداران و معامله گران بازار سهام‪۱۲ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۵۲‬میلیون سهم و اوراق مالی بهادار را به ارزش ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۲‬میلیارد تومان در بیش از ‪ ۸۱۱‬هزار بار رد و بدل شدن خرید و‬ ‫فروش کردند‪.‬‬ ‫شاخص کل هم وزن نیز امروز در پایان معامالت با ‪ ۳۲۵‬واحد افزایش‬ ‫بر روی عدد ‪ ۴۴۴‬هزار واحد ایستاد‪.‬‬ ‫نمادهای شپنا‪ ،‬فملی‪ ،‬فوالد‪ ،‬شتران‪ ،‬شبندر و نوری بیشترین تاثیر بر‬ ‫کاهش شاخص کل بورس را داشتند و نمادهای پرتراکنش در معامالت‬ ‫امروز عبارتند از‪ :‬اسیاتک‪ ،‬خساپا‪ ،‬شستا‪ ،‬خودرو‪ ،‬خگستر‪ ،‬شپنا‪ ،‬سیمرغ‬ ‫کاهش امار زندانیان‬ ‫چک برگشتی با اجرای قانون جدید‬ ‫اجرای قانون جدید چک‪ ،‬سبب شده است که میزان چک های برگشتی‬ ‫و تعداد زندانیان مرتبط با ان به تعداد قابل توجه‪ ،‬کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫بهمن سال ‪ ۹۹‬بود که از برگه های چک بنفش رنگ رونمایی شد و این‬ ‫چک ها برای وصول شدن باید در سامانه صیاد ثبت می شدند‪ .‬این اقدام‬ ‫اغازی بر اجرای جدی تر قانون صدور چک و کاهش جدی زندانیان‬ ‫چک های برگشتی بود‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬اسداله جوالیی‪ ،‬رئیس ستاد دیه کشور گفت‪ :‬رقم‬ ‫چک های برگشتی به خاطر اجرای قانون جدید چک کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬جوالیی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬درصد چک های برگشتی کاهش‬ ‫پیدا کرده است و ما از این بابت بسیار خوشحال هستیم‪.‬‬ ‫تا قبل از اجرای این قانون‪ ۹۰ ،‬درصد زندانیان زن مرتبط با پرونده‬ ‫چک برگشتی بودند و حال‪ ،‬شاهد کاهش جدی این زندانیان هستیم‪.‬‬ ‫رئیس ستاد دیه کشور در این باره گفت‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد جرایم مربوط‬ ‫به زنان با اجرای قانون جدید چک کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کسبه و اهالی بازار نیز از اجرای این قانون جدید راضی هستند و با‬ ‫خیال اسوده تر‪ ،‬چک رد و بدل می کنند‪.‬‬ ‫یکی از کسبه بازار در این باره اظهار داشت‪ :‬حدود چند ماه می شود که‬ ‫چک برگشتی نداریم و از مشتری هم چک برگشتی دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫کاش این قانون خوب از ‪ ۴۰‬سال پیش اجرا می شد‪.‬‬ ‫امار چک های برگشتی جدید‪ ،‬نسبت به سال گذشته نیز نشان از ان‬ ‫دارد که اجرای قانون صدور چک در مسیر درستی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫امنه نادعلی زاده‪ ،‬سخنگوی موضوع قانون جدید چک در بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر از هر ‪ ۱۰۰‬چک جدید‪ ۶ ،‬چک برگشت می خورد؛‬ ‫در حالی که در گذشته و چک های قدیمی‪ ،‬از هر ‪ ۱۰۰‬چک‪ ۱۰ ،‬چک‬ ‫برگشتی داشتیم‪.‬‬ ‫چک‪ ،‬یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت است و ادامه روند کاهشی‬ ‫چک های برگشتی‪ ،‬نقش قابل توجه در بهبود فضای کسب و کار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نوسان سکه در کانال ‪ ۱۴‬میلیون تومان‬ ‫قیمت سکه طرح جدید امروز (یکشنبه‪ ۲۵ ،‬اردیبهشت ماه ‪ )۱۴۰۱‬با‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪.‬به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬ارزش هر قطعه‬ ‫سکه تمام بهار ازادی طرح جدید در ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۵۰‬دقیقه امروز‬ ‫به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫قدیم نیز با قیمت ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬تومان معامله شد‪.‬همچنین امروز‬ ‫نیم سکه بهار ازادی هفت میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫تومان قیمت خورد‪.‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ‪۱۸‬‬ ‫عیار به یک میلیون و ‪ ۳۸۰‬هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۸۰‬هزار تومان شد‪.‬اُنس جهانی طال نیز با قیمت یک هزار و‬ ‫‪ ۸۱۲‬دالر و ‪ ۳۳‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫کشور است که بی شک با تجربه و توانمندی باالی مدیران این شرکت‪ ،‬می توانیم شاهد درخشش‬ ‫این صنعت در تولید خودروهای با کیفیت باشیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بانک همواره در کنار شرکت سایپا‬ ‫بوده و با برگزاری جلسات و تبادل نظر افق های بسیار روشنی پیش روی همکاری های فی مابین‬ ‫خواهد بود و قطعا با برنامه ریزی مناسب انجام شده‪ ،‬بهره وری افزایش یافته و هر دو طرف قادر به‬ ‫انجام تعهدات خود خواهند بود‪.‬‬ ‫دکتر محمد علی تیموری مدیرعامل سایپا نیز ضمن تقدیر از همراهی و حمایت های بانک صنعت‬ ‫و معدن گفت‪ :‬در نظر داریم تا فروش خود را افزایش دهیم و بر تولید خودروهای اقتصادی متمرکز‬ ‫شده ایم و امیدواریم با اصالح ساختار سازمانی شرکت‪ ،‬حذف فعالیت های نامرتبط با تولید و‬ ‫تقویت بخش های مهندسی و کنترل کیفیت گام های مهمی در ارتقای شرکت و افزایش کارایی‬ ‫ان برداریم‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد ‪:‬‬ ‫ملک و خانه افراد جزو مالک های دهک بندی نیست‬ ‫وزیر رفاه ضمن اشاره به شرایط اعتراض‬ ‫به عدم دریافت یارانه گفت‪ :‬معیار‬ ‫دهک بندی خانوار شامل مواردی همچون‬ ‫خودرو‪ ،‬گردش مالی و سودهای بانکی‬ ‫است و ملک و خانه افراد جزو مالک های‬ ‫دهک بندینیست‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان حجت اله عبدالملکی‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با حضور در‬ ‫برنامه جهان ارا با بیان اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫سالیانه ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان از سرمایه‬ ‫کشور را مصرف می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان به‬ ‫پنج بخش تقسیم می شد‪ .‬بخشی از این ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان به جیب دالالن‪ ،‬بخشی به‬ ‫جیب قاچاقچیان‪ ،‬بخشی به سفره خارجیان‪،‬‬ ‫بخشی از ان به جیب تولیدکنندگان خارجی‬ ‫و بخش پنجم به جیب مصرف کنندگان‬ ‫می رسد‪.‬وی افزود‪ :‬همان بخش پنجم هم به‬ ‫صورت کام ً‬ ‫ال نامتوازن به جیب مردم می رفت و‬ ‫کسی که بیشتر مصرف می کند بهره بیشتری‬ ‫می برد‪.‬عبدالملکی خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫طرح ما ارز را به نرخ ازاد حساب می کنیم و‬ ‫صد در صد این ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان را به‬ ‫مردم می دهیم‪.‬‬ ‫وزیر رفاه گفت‪ :‬با این طرح اوالً قاچاق کاهش‬ ‫می یابد دوماً انگیزه تولیدکنندگان برای تولید‬ ‫بیشتر می شود که می تواند خود به خود‬ ‫کنترل کننده قیمت باشد تا جایی که حتی‬ ‫به قیمت های اولیه برمی گردد‪ ،‬و ضریب جینی‬ ‫یا همان اختالف طبقاتی به شدت کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا افزایش قیمت‬ ‫کاالهای اساسی بر سایر کاالها تاثیر دارد گفت‪:‬‬ ‫افزایش قیمتی که در کاالهای زنجیره ای رخ‬ ‫می دهد بسیار محدود است‪ .‬بحث دیگر اثر‬ ‫روانی گران شدن کاالها است که دولت برای‬ ‫ان هم برنامه دارد‪.‬‬ ‫وزیر رفاه در ادامه به مقایسه قدرت خرید چند‬ ‫دهک پرداخت و گفت‪ :‬از این طرح حتی یک‬ ‫ریال سهم دولت نمی شود و تمام ارز تخصیصی‬ ‫به خود مردم می رسد‪.‬‬ ‫عبدالملکی با بیان اینکه دولت قبل هرچند‬ ‫می دانست که این موضوع با عدالت سازگار‬ ‫نیست ولی نمی خواستند وارد این چالش‬ ‫شوند‪ ،‬افزود‪ :‬در این دولت از همان اول این‬ ‫بحث بود که تعیین تکلیف شود‪ ،‬هرچند‬ ‫ممکن است در ابتدا مورد اعتراض برخی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وزیر رفاه تصریح کرد‪ :‬هر یک ماهی که اجرای‬ ‫این طرح به تاخیر بیفتد ‪ ۳۸‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از سرمایه که می توانست به مردم برسد‬ ‫از بین می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دو گروه داریم که می توانند اعتراض‬ ‫کنند؛ اول گروه هایی که یارانه ‪ ۴۵‬هزار تومانی‬ ‫دریافت نمی کردند و به طور کلی در داده های‬ ‫رفاهی نبودند‪ .‬همانطور که می دانید این داده ها‬ ‫از سال ‪ ۹۳‬ثبت نام جدید انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نیاز به هیچ گونه مراجعه‬ ‫حضوری نیست گفت‪ :‬در روزهای اینده این‬ ‫سامانه با همکاری سازمان هدفمندی و وزارت‬ ‫ارتباطات کارش را شروع می کند و جزئیات ان‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫عبدالملکی گفت‪ :‬گروه دوم کسانی هستند‬ ‫که یارانه ‪ ۴۵‬هزار تومانی را دریافت می کردند‬ ‫ولی یارانه جدید را دریافت نکردند که انها هم‬ ‫از چند طریق می توانند اعتراض خود را ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزیر کار رفته و تعاون اجتماعی گفت‪ :‬راه اول‬ ‫مراجعه به سایت حمایت وزارت رفاه است و در‬ ‫انجا اعتراض خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫عبدالملکی گفت‪ :‬راه دوم که ساده تر‬ ‫است تماس با شماره تماس گویای‬ ‫‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬وزارت رفاه است که دهک‬ ‫بندی راه اعالم می کند و از همانجا می تواند‬ ‫اعتراض خود را ثبت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیروهای مسلح به دالیل امنیتی‬ ‫توسط خود مراکز پرداخت می شود‪.‬‬ ‫عبدالمالکی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند‬ ‫در صورتی که مستحق دریافت یارانه باشند‬ ‫یارانه را دریافت می کنند گفت‪ :‬حتی اگر چند‬ ‫ماه اینده هم اعتراض صورت بگیرد و جزء ‪۹‬‬ ‫دهک اول شناسایی شوند پرداخت صورت‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وزیر کار در مور معیار دهک بندی خانوار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معیار دهک بندی خانواده های برای‬ ‫یارانه کمک معیشتی مجموعه ای از متغیرهای‬ ‫اقتصادی و مالی همچون خودرو‪ ،‬گردش مالی‬ ‫و سودهای بانکی است و ملک و خانه افراد جزو‬ ‫مالک های دهک بندی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای دهک بندی کل گردش مالی‬ ‫خانواده را در نظر می گیریم و درامد فرزندان‬ ‫خانواده که شاغل هستند و درامد دارند‪ ،‬مالک‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در رابطه با دالیل‬ ‫دهک بندی ها گفت‪ :‬در این دهک بندی ها اوالً‬ ‫ملک به ارزش ان در نظر گرفته نشده است‬ ‫ثانیاً تراکنش های مالی طی چند سال در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫ولی افزود‪ :‬با در نظر گرفتن این شاخص ها‬ ‫سامانه یک شاخص ترکیبی ارائه می دهد که‬ ‫حاوی تمام اطالعات مالی خانوار است و طبق‬ ‫ان اولویت بندی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫عبدالملکی تصریح کرد‪ :‬بسیاری از اعتراض‬ ‫زد که می شود به دلیل نااگاهی از مالحظات‬ ‫اقتصادی سامانه است‪ .‬مث ً‬ ‫ال از یک خانواده دو‬ ‫نفر جدا شدند و درامد و خودروی جداگانه‬ ‫دارند که سامانه این را متوجه نشده که ان‬ ‫هم با اعتراض قابل رفع است‪ .‬یا مث ً‬ ‫ال گردش‬ ‫حسابی وجود دارد که متعلق به خود فرد‬ ‫نیست‪ .‬از این جهت خواستار این هستیم که‬ ‫این افراد حساب های خود را شفاف کنند‪.‬‬ ‫وزیر رفاه در رابطه با طرح کاالبرگ گفت‪:‬‬ ‫بناست مقادیری مشخص شود و مردم با کارت‬ ‫خود به فروشگاه مراجعه کنند و با قیمتی قبل‬ ‫از افزایش قیمت پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه زیرساخت های برای‬ ‫این کار نیاز است‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین با این اقدام‬ ‫با افزایش قیمتی نخواهیم داشت و قیمت ها‬ ‫برمی گردد به همان قیمت های قبلی و این‬ ‫سیستم اثرش برای اقتصاد کشور بهتر است‬ ‫مردم مطمئن باشند تا هنگامی که این کاال‬ ‫برگ فراهم شود یارانه نقدی پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬طرح اشتغال برکت ویژه زنان سرپرست خانوار‬ ‫‪ 11‬هزار و ‪ 500‬طرح اشتغال بنیاد‬ ‫برکت ستاد اجرایی فرمان امام ویژه‬ ‫زنان سرپرست خانوار به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش سپهر ایرانیان در مراسمی با‬ ‫حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و‬ ‫خانواده رئیس جمهور‪ ،‬محمد ترکمانه‬ ‫مدیرعامل و معاونان و مدیران بنیاد‬ ‫برکت‪ 11 ،‬هزار و ‪ 500‬طرح اشتغال زایی‬ ‫و کارافرینی برکت برای زنان سرپرست‬ ‫خانوار در مناطق محروم و روستایی‬ ‫کشور مورد بهره برداری قرار گرفت و‬ ‫تفاهم نامه همکاری میان بنیاد برکت ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام و معاونت امور زنان و‬ ‫خانواده ریاست جمهوری به امضا رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت در این مراسم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در سه سال اخیر با تمرکز بر‬ ‫وضعیت معیشتی اقشار ویژه و اسیب پذیر‬ ‫جامعه و به منظور مصونیت انان در‬ ‫مقابل اسیب های اجتماعی‪ ،‬در تدوین‬ ‫برنامه ها اهمیت ویژه ای برای کارافرینی‬ ‫و خودکفایی زنان سرپرست خانوار در‬ ‫سراسر کشور در نظر گرفته شد که در‬ ‫این راستا تاکنون ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬طرح‬ ‫در بیش از یک هزار و ‪ 900‬روستای‬ ‫‪ 350‬شهرستان کشور از طریق زنان‬ ‫سرپرست خانوار به نتیجه رسیده است‪.‬‬ ‫محمد ترکمانه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی این ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬طرح‬ ‫اشتغال باعث ایجاد فرصت های کسب‬ ‫و کار برای نزدیک به ‪ 35‬هزار نفر به‬ ‫شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد برکت‪13 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 770‬میلیارد ریال حجم کل‬ ‫سرمایه گذاری برای راه اندازی طرح های‬ ‫اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری میان‬ ‫معاونت امور زنان و خانواده ریاست‬ ‫جمهوری و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام اظهار داشت‪ :‬همکاری مشترک در‬ ‫اجرای طرح های اشتغال زایی اعم از مشاغل‬ ‫خرد خانگی‪ ،‬کسب و کار کارگاهی خرد‪،‬‬ ‫کوچک و متوسط و حمایت از کارافرینان‬ ‫با تاکید بر طرح های فناورانه‪ ،‬نواورانه و‬ ‫قابل تجاری سازی از جمله محورهای‬ ‫این تفاهم نامه همکاری مشترک است‪.‬‬ ‫ترکمانه با تاکید بر حمایت ویژه از‬ ‫زنان سرپرست خانوار گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫‪ 5‬هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور‬ ‫برای زنان سرپرست خانوار در سال‬ ‫جاری در دستور کار بنیاد قرار دارد که‬ ‫از این تعداد‪ ،‬یک هزار و ‪ 100‬طرح تا‬ ‫به امروز به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی درباره اشتغال زایی بنیاد برکت برای‬ ‫بانوان نیز بیان کرد‪ :‬بنیاد برکت با هدف‬ ‫از بین بردن نابرابری اقتصادی‪ ،‬ایجاد‬ ‫فرصت های شغلی مناسب و پایدار در‬ ‫مناطق محروم و کمک به برقراری عدالت‬ ‫اجتماعی بیش از ‪ 42‬درصد کل طرح های‬ ‫اشتغال زایی اجتماع محور اجرا شده‪،‬‬ ‫معادل ‪ 82‬هزار طرح را به بانوان و به ویژه‬ ‫زنان سرپرست خانوار اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اسیب شناسی گسترده ای‬ ‫در دولت سیزدهم در مورد‬ ‫زنان سرپرست خانوار صورت‬ ‫گرفته و موانع جذب اعتبار‬ ‫برای اشتغال این زنان در‬ ‫حال برطرف شدن است‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت یاداور شد‪ :‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬رویدادهایی از جمله رویداد‬ ‫ملی «بانوی برکت» با هدف کارافرینی در‬ ‫حوزه کسب وکارهای خانگی و خانوادگی‬ ‫برای بانوان برگزار شده که در اجرای‬ ‫این رویداد‪ ،‬طراحی مدل های بومی‬ ‫برای افزایش حضور بانوان در حوزه های‬ ‫اقتصاد خانواده و کسب وکارهای خانگی‪،‬‬ ‫افزایش مشارکت اقتصادی بانوان‪ ،‬تقویت‬ ‫شبکه اجتماعی بانوان کارافرین بنیاد‬ ‫برکت و ارائه طرح های صنایع خالق در‬ ‫کسب وکار بانوان هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫ترکمانه افزود‪ :‬رسته های شغلی‬ ‫راه اندازی شده برای زنان سرپرست‬ ‫خانوار ‪ 20‬رسته است که اهم ان ها‬ ‫شامل دامپروری‪ ،‬صنایع دستی‪،‬‬ ‫تولید کیف‪ ،‬کفش و پوشاک‪ ،‬مشاغل‬ ‫فنی‪ ،‬پرورش طیور و گلخانه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین از مجموع ‪ 800‬نفر تسهیل گران‬ ‫اقتصادی‪-‬اجتماعی همکار بنیاد برکت‬ ‫در سراسر کشور بیش از ‪ 40‬درصد را‬ ‫بانوان تحصیل‪ ‎‬کرده بومی تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫به گفته ترکمانه‪ ،‬تمام ‪ 31‬استان‬ ‫کشور تحت پوشش فعالیت های‬ ‫اشتغال زایی برکت برای بانوان و‬ ‫زنان سرپرست خانوار قرار دارند‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی ‪ 30‬هزار و ‪ 500‬طرح‬ ‫اشتغال اجتماع محور برای اقشار اجتماعی‬ ‫اسیب پذیر در سال جاری خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این اقشار اجتماعی شامل زنان سرپرست‬ ‫خانوار‪ ،‬کولبران‪ ،‬سوخت کشان‪ ،‬خانواده‬ ‫شهدا و ایثارگران‪ ،‬طالب و خانواده هایشان‪،‬‬ ‫معلولین و خانواده های دارای معلول‪،‬‬ ‫خانواده کودکان بازمانده از تحصیل و‬ ‫افرادی که مهاجرت معکوس کرده و‬ ‫به روستاهایشان بازگشته اند می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫بنیاد در راستای ماموریت محوری خود‬ ‫برای توانمندسازی اقتصادی‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و اشتغال زایی در مناطق محروم و کمتر‬ ‫برخوردار تاکنون موفق به اجرای ‪193‬‬ ‫هزار طرح اجتماع محور با ظرفیت ایجاد‬ ‫‪ 579‬هزار فرصت شغلی مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم در مناطق محروم و روستایی‬ ‫سراسر کشور شده است‪.‬‬ ‫بهره گیری از نیروهای مردمی و جهادی‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور‬ ‫نیز در این مراسم گفت‪ :‬اسیب شناسی‬ ‫گسترده ای در دولت سیزدهم در مورد‬ ‫زنان سرپرست خانوار صورت گرفته‬ ‫و موانع جذب اعتبار برای اشتغال‬ ‫این زنان در حال برطرف شدن است‪.‬‬ ‫انسیه خزعلی ادامه داد‪ :‬شعار دولت‬ ‫سیزدهم کمک از اعتبار و توان مردم برای‬ ‫خودشان است و در اشتغال زایی برای‬ ‫زنان سرپرست خانوار هم باید از نیروهای‬ ‫مردمی و جهادی بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫وی از نهایی شدن تدوین برنامه جامع‬ ‫توانمندسازی زنان سرپرست خانوار خبر‬ ‫داد و اظهار داشت‪ :‬در ابتدای برنامه‬ ‫ششم توسعه اقتصادی ‪ 3‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هزار زن سرپرست خانوار در کشور‬ ‫وجود داشت که امیدواریم تا پایان‬ ‫برنامه هفتم هیچ زن سرپرست خانواری‬ ‫را در جامعه نداشته باشیم که توانایی‬ ‫تامین معشیت خود را نداشته باشد‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مشکالت درباره اشتغال زنان‬ ‫سرپرست خانوار محدود بودن رسته های‬ ‫شغلی بود که به همت بنیاد برکت مرتفع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی خبر داد؛‬ ‫افتتاح شعب بانکی تخصصی‬ ‫شرکت های دانش بنیان در بانک ملی‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران از افتتاح شعب بانکی تخصصی‬ ‫شرکت های دانش بنیان در این بانک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبنا‪ ،‬محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران در مراسم افتتاحیه شعب تخصصی شرکت های دانش بنیان‬ ‫ضمن تشکر از همکاران خود در بانک ملی اظهار داشت‪ :‬امروز‬ ‫توانستیم این شعبه را به عنوان شعبه مشاوره برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان افتتاح کنیم تا بتوانیم در سال جاری بخش عمده‬ ‫ای از شرکت های دانش بنیان را هم از لحاظ تامین مالی ان‬ ‫مشارکت کنیم و هم در مشاوره های تامین مالی ان ها‪ ،‬اقدام‬ ‫الزم را انجام دهیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ماهیت شرکت های دانش‬ ‫بنیان به گونه ای است که در مراحل مختلف بلوغ و رشدی که قرار‬ ‫دارند‪ ،‬با تامین مالی و موضوعات مختلفی نیز روبرو هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به همین دلیل بایستی یک الگوی پویایی برای تامین مالی‬ ‫ان ها داشته باشیم‪ .‬این مرکز را راه اندازی کردیم تا خدمات مالی‬ ‫مناسبی به انها ارائه دهیم و درنهایت در جهت تحقق شعار سال‬ ‫گام موثری برداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدوارم این شعبه در همکاری با سایر شعب ما‪،‬‬ ‫رویه ها را تسهیل و زمان را کوتاه کند تا در نهایت در شکل گیری‬ ‫شرکت های دانش بنیان بستر مناسب تسهیل شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دلیل تفاوت هایی که در ساختار شرکت های دانش بنیان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بسته های حمایتی و تسهیالت برای انها متفاوت است‪ .‬ایده‬ ‫یا فکر یا دانش در کشور ما به دلیل سابقه تمدنی که داریم زیاد‬ ‫تولید می شود ولی مهم است که این ایده به یک محصول تجاری‬ ‫تبدیل شود و برای اینکه به یک محصول تجاری تبدیل شود‪ ،‬نیاز‬ ‫به تامین مالی دارد‪ .‬بنابراین با توجه به اینکه می دانیم در سال‬ ‫های گذشته در کشورمان در این خصوص اقدامات خوبی انجام‬ ‫شده است‪ ،‬اعتقاد دارم که اگر بانک ها هم در حوزه تامین مالی‬ ‫این شرکت ها‪ ،‬ورود و دقت بیشتری داشته باشند‪ ،‬نتایج مطلوبی‬ ‫حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در حاشیه این مراسم در گفتگو با‬ ‫خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬کسب و کار شرکت های دانش بنیان‬ ‫با سایر شرکت ها متفاوت است و در مرحله تاسیس با خطرات‬ ‫بسیار زیادی در خصوص شسکت مواجه هستند و به همین دلیل‬ ‫نظام بانکی ان ها را تامین مالی نمی کند مگر اینکه به مرحله‬ ‫بلوغ برسند و بزرگ شوند و نظام بانکی ان ها را تامین مالی کند‪.‬‬ ‫نظام بانکی برای تامین مالی به وثیقه و حسن شهرت نیاز دارد‬ ‫این در حالی است که شرکت های دانش بنیان هم دارایی های‬ ‫کمتری دارند چون سرمایه ان ها دانش است که قابل ارزش‬ ‫گذاری پولی نیست و هم اینکه بسیار جوان هستند و تامین مالی‬ ‫ان مشکل است‪ .‬در نتیجه بایستی به دنبال مدل جدیدی برای‬ ‫تامین مالی ان ها باشیم‪.‬‬ ‫به گفته فرزین‪ :‬هدف اصلی این مرکزی که امروز افتتاح شده‪،‬‬ ‫مشاوره تامین مالی است‪ .‬یعنی ما به شرکت هایی که اینجا‬ ‫مراجعه کردند با تشخیصی که می دهیم که در چه مرحله‬ ‫هستند‪ ،‬از روش های مختلفی برای تامین مالی ان ها استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این اقدام در بانک ملی شروعی خواهد بود‬ ‫برای ورود بیشتر نظام بانکی در خصوص تامین مالی شرکت های‬ ‫داشن بنیان و انشااله فرمایشات مقام معظم رهبری را با همکاری‬ ‫یکدیگر‪ ،‬بتوانیم محقق کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 26‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1309‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیرکل غرب اسیای سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام یک هیات تجاری به عمان در استانه سفر‬ ‫رئیس جمهوری به مسقط خبر داد‪.‬به گزارش درامد نیوز‪ ،‬فرزاد پیلتن‪ ،‬مدیرکل غرب اسیای سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران گفت‪ :‬در استانه سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به کشور عمان‪ ،‬یک هیات‬ ‫بلندپایه تجاری – بازاریابی از فعاالن اقتصادی و تجاری ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫و اتاق مشترک بازرگانی ایران – عمان به ریاست علیرضا پیمان پاک‪ ،‬معاون وزیر و رئیس کل سازمان‬ ‫برای نخستین بار در کشور ‪ ،‬در حوضه گازرسانی به روش ‪ CNG‬؛‬ ‫مانور سانحه تصادف تریلر حمل ‪ CNG‬و بروز‬ ‫نشت شدید گاز در اصفهان برگزار شد‬ ‫مانور برخورد یک دستگاه خودروی سواری‬ ‫با تریلر حمل گاز ‪ CNG‬و شکستگی بر‬ ‫روی لوله های این تریلر و ایجاد نشت‬ ‫شدید گاز به همت امور ‪ HSE‬و پدافند‬ ‫غیر عامل شرکت گاز استان اصفهان‪،‬‬ ‫با حضور فرماندار نایین‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫امنیتی‪ ،‬بخشدار‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫و پلیس راه محور نایین ‪ -‬یزد‪ ،‬ریاست راهداری و حمل و نقل جاده ای‪،‬‬ ‫نیروهای امدادی ادارات هالل احمر‪ ،‬اتش نشانی و اورژانس در اداره گاز‬ ‫شهرستان نایین برگزار گردید ‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬فاطمه صابری ‪ :‬ابوالقاسم عسکری‪ ،‬سرپرست این شرکت با اعالم‬ ‫این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬این مانور به منظور ارزیابی عملکرد‪ ،‬شناسایی نقاط قوت‬ ‫و ضعف‪ ،‬دستیابی به امادگی و هماهنگی نیروهای امداد و تعمیرات در‬ ‫کیلومتر ‪ 10‬محور جاده نایین – انارک برگزار شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در خصوص اجرای مانور بیان داشت‪ :‬طبق سناریوی طراحی شده پس‬ ‫از اعالم وضعیت اضطرای و اطالع رسانی به تمامی نیروهای تحت کنترل‪،‬‬ ‫بالفاصله یک اکیپ امدادی از واحد امداد گاز نایین جهت گزارش دهی‬ ‫از صحنه حادثه و تیم واکنش سریع از ایستگاه ‪ CNG‬مادر جهت انجام‬ ‫مراحل تعمیرات‪ ،‬کنترل و ایمن سازی صحنه اعزام شدند‪.‬‬ ‫مهندس عسکری‪،‬افزود‪ :‬پس از تشکیل کمیته اضطراری‪ ،‬تیم واکنش‬ ‫سریع پس از ایمن سازی محل‪ ،‬اقدام به گاز سنجی نموده و نیروهای امداد‬ ‫و تعمیرات نسبت به رفع نشتی و مهار حادثه اقدام نمودند‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬ایجاد و حفظ امادگی در نیروهای‬ ‫عملیاتی‪ ،‬امادگی دستگاه های ذیربط در برابر وقوع شرایط اضطراری‪،‬‬ ‫ارتقای هماهنگی اداره گاز با سایر ادارات و ارزیابی تجهیزات مدیریت بحران‬ ‫را از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مانور محکی جدی و تاثیر گذار برای مقابله با بحران‬ ‫های احتمالی در اینده می باشد‪.‬در ادامه‪ ،‬فیروزی فرماندار شهرستان نایین‬ ‫نیز‪ ،‬ضمن تشکر و قدردانی از شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬عوامل نظامی‪،‬‬ ‫انتظامی‪ ،‬اتش نشانی‪ ،‬هالل احمر و سایر ادارات خدمت رسان‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫برگزاری اینگونه مانورها‪ ،‬توانایی کارکنان‪ ،‬نقاط قابل بهبود انان در مواجهه با‬ ‫حوادث و عملیات های مختلف نظیر؛ اطفاء حریق‪ ،‬امداد و نجات مصدومین‪،‬‬ ‫قطع گاز‪ ،‬کنترل و مهار حوادث‪ ،‬حفاظت فیزیکی و هماهنگی با دیگر‬ ‫سازمان ها و ارگان ها مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جهت ارائه خدمات مستمر و مداوم به‬ ‫مشترکین‪ ،‬مقاوم سازی و اماده بودن‬ ‫تاسیسات نقش حیاتی ایفا می کنند‬ ‫محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت‪ :‬ایمن سازی‬ ‫شبکه های توزیع گاز‪ ،‬مقاوم سازی ساختمان های اداری قدیمی و‬ ‫ایستگاه های تقلیل فشار گاز‪ ،‬مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی‬ ‫را در برابر حوادث و بحران های ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله‪ ،‬رانش‬ ‫زمین و غیره بیمه می کند‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان ‪ /‬مریم پارسایی‪ -‬سمیعی خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت به منظور افزایش تاب اوری تاسیسات گازرسانی‪ ،‬ایمن سازی‬ ‫شبکه توزیع و ایستگاه های تقلیل فشار گاز‪ ،‬مقاوم سازی و بازسازی‬ ‫تاسیسات در مقابل زلزله‪ ،‬مقاوم سازی علمک ها و بهبود و کاهش‬ ‫هدررفت گاز طبیعی را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫درادامه مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت‪ :‬طراحی شبکه‬ ‫توزیع و خط تغذیه جهت حفره های پراکنده و خطوط تقویتی و ایمن‬ ‫سازی شبکه های اسیب دیده از سیل به طول ‪ 50‬کیلومتر‪ ،‬مقاوم‬ ‫سازی شبکه های اسیب دیده به طول ‪ 5‬کیلومتر انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫وی در خصوص مصوبات شورای اقتصاد اظهار داشت‪ :‬در سال‪،1400‬‬ ‫تعداد ‪ 1269‬واحد مورد تصویب قرار گرفت ‪618،‬واحد از نعمت گاز‬ ‫بهره مند شدند‪ 187 ،‬واحد در دست اجرا قرار گرفت و در مجموع ‪85‬‬ ‫واحد طراحی های انجام شده جهت مصوبات شورای اقتصاد تعیین شد‪.‬‬ ‫سمیعی در خصوص طرح های ساختمانی گفت‪ :‬مقاوم سازی و بهسازی‬ ‫ایستگاه های ‪ CGS‬به تعداد‪ 23‬مورد با اعتباری بالغ برسیصد میلیارد‬ ‫ریال نسبت به طراحی واجرای کار اقدام گردید‪.‬‬ ‫موانع پیش روی پروژه ملی قطار شهری‬ ‫در جلسه ای سه ساعته و به ریاست دکتر عبدالهی استاندار البرز پیشرفت‬ ‫فیزیکی و موانع پیش روی پروژه ملی قطار شهری مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪ /‬شیما توکلی افشاری‪ -‬در جلسه ای به ریاست دکتر‬ ‫عبدالهی استاندار البرز و با حضور امیر جاویدپور معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری البرز‪ ،‬مصطفی سعیدی شهردار‪ ،‬جواد چپردار رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر کرج‪ ،‬عباس سعیدی کیا سرپرست سازمان حمل و‬ ‫نقل ریلی‪ ،‬پیمانکار و مشاورین پروژه ملی قطار شهری‪ ،‬گزارشی از اخرین‬ ‫پیشرفت فیزیکی‪ ،‬اقدامات در دستور کار و موانع اجرایی مطرح و پیرامون‬ ‫انها تصمیم گیری شد‪.‬در این جلسه سه ساعته که در محل استانداری البرز‬ ‫برگزار شد‪ ،‬مقرر گردید تا پیمانکار تغییرات محسوسی را در روند اجرایی‬ ‫پروژه ظرف ده روز اتی ایجاد نماید و در ادامه استاندار البرز نیز بر بازدید‬ ‫مستمر از روند اقدامات تاکید کرد‪.‬بازدید از محل پیشنهادی جهت تامین‬ ‫دپوی قطار شهری که در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان البرز نیز‬ ‫مطرح شد‪ ،‬از دیگر مصوبات جلسه بود و مقرر گردید تا پیگیری های الزم‬ ‫جهت تحقق قول مساعد ریاست محترم جمهوری اسالمی در این خصوص‬ ‫گزارش کار از سوی‬ ‫صورت پذیرد‪ .‬دکترعبدالهی استاندار البرز در پی ارائه‬ ‫ِ‬ ‫تامین ناوگان جهت‬ ‫مصطفی سعیدی شهردار کرج و در راستای رفع مشکل‬ ‫ِ‬ ‫راه اندازی ایستگاه های قطار شهری که اخیرا ً نیز سردار وحیدی وزیر‬ ‫خصوص ان قول مساعد داده بود‪ ،‬جهت‬ ‫کشور در بازدید از قطار شهری در‬ ‫ِ‬ ‫پیگیری این موضوع از طریق وزارت کشور و سایر نهادهای ذیربط قول‬ ‫مساعد داد‪.‬‬ ‫مفقود شده است‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید‬ ‫پریا کیانی‪،‬فرزند‪ :‬ساسان به شماره شناسنامه‪3241618331‬‬ ‫صادره از کرمانشاه در مقطع لیسانس رشته معماری صادره از واحد دانشگاهی ازاد‬ ‫کرمانشاه باشماره ‪952065084‬مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمانشاه به‬ ‫نشانی شهرک ژاندارمری ارسال نماید‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫نوبت اول‪1401/1/27:‬‬ ‫نوبت دوم‪1401/2/11:‬‬ ‫نوبت سوم‪1401/2/26:‬‬ ‫اعزام هیات تجاری ایرانی به عمان‬ ‫توسعه تجارت ایران از روز دوشنبه‪ ،‬مورخ ‪ ۲۶‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬وارد مسقط خواهند شد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫حضور در نشست تجاری ایران – عمان و مذاکره با طرف های تجاری عمانی و بررسی بازار عمان و‬ ‫روش های توسعه صادرات به این کشور و همچنین شناسایی موانع و مشکالت عملیاتی توسعه روابط‬ ‫تجاری دو کشور جهت طرح در مذاکرات مقامات سیاسی دو کشور از جمله مهم ترین برنامه های این‬ ‫هیات تجاری است‪.‬گفتنی است عالوه بر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬مدیرعامل صندوق‬ ‫ضمانت صادرات ایران و معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران این هیات را همراهی می کنند‪.‬مالقات با‬ ‫وزیر صنایع‪ ،‬بازرگانی و توسعه سرمایه گذاری عمان و رئیس اتاق بازرگانی این کشور‪ ،‬شرکت در افتتاح‬ ‫نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عمان‪ ،‬بازدید از پاویون ج‪ .‬ا‪ .‬ایران در این نمایشگاه‪ ،‬مالقات با‬ ‫مقامات بانکی و حمل و نقل دریایی و موسسه تضامین از دیگر برنامه های رئیس کل سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران در این سفر است‪.‬‬ ‫رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از باند دوم مبارکه مجلسی بروجن در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۷‬کیلومتر از پروژه‬ ‫باند دوم مبارکه مجلسی بروجن به‬ ‫بهره برداری رسیده است گفت‪ :‬مطابق با‬ ‫برنامه زمان بندی باقیمانده این پروژه در‬ ‫مرداد ‪ ۱۴۰۲‬زیر بارترافیک می رود‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬سید علی موسوی ‪ :‬محسن قدیری‬ ‫رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص‬ ‫مجموعه اقدامات بعمل امده برای اجرای‬ ‫پروژه باند دوم مبارکه – مجلسی – بروجن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این پروژه‪ ،‬در دو فاز و دو قرارداد‬ ‫به مبلغ های ‪ ۲۷‬میلیارد تومان و ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان مورد پیمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فاز یک پروژه باند دوم‬ ‫مبارکه – مجلسی – بروجن به طول ‪۷‬‬ ‫کیلومتر بوده اذعان داشت‪ :‬این فاز از پروژه‬ ‫با احتساب دو دستگاه دور برگردان و ورودی‬ ‫و خروجی روستای قلعه سفید با عرض‬ ‫‪ ۱۱‬متر همچنین روسازی دو الیه اسفالت‬ ‫به ضخامت ‪ ۱۲‬سانتی متر به بهره برداری‬ ‫رسیده است‪ .‬رئیس اداره نظارت بر ساخت‬ ‫راهها اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬از دیگر اقدامات بعمل امده در این‬ ‫بخش از پروژه اجرای دو الیه اساس به‬ ‫ضخامت ‪ ۲۵‬سانتی متر و تعداد ‪ ۱۰‬دستگاه‬ ‫پل ابرو با دهانه های مختلف (‪ ۳ ،۲ ،۱‬و ‪۵‬‬ ‫متر) بوده است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬از فاز یک‬ ‫این پروژه روکش الیه دوم اسفالت به طول‬ ‫هفت کیلومتر‪ ،‬احداث و نصب نیوجرسی به‬ ‫طول سه کیلومتر‪ ،‬احداث پل باکسی ‪۴*۳‬‬ ‫جهت استفاده مزارع منطقه بر روی محور‬ ‫قدیم باقیمانده است‪ .‬قدیری تشریح کرد‪:‬‬ ‫فاز دوم پروژه باند دوم مبارکه – مجلسی –‬ ‫بروجن به طول ‪ ۲۹‬کیلومتر (با احتساب ‪۶‬‬ ‫دستگاه دوربرگردان و ورودی و خروجی های‬ ‫روستای حوض ماهی – معدن فوالد سنگ‬ ‫و قامیشلو) است که با عرض ‪ ۱۲‬متر و‬ ‫روسازی ‪ ۴.۵‬سانتی متر اسفالت ‪ SMA‬و‬ ‫‪ ۱۹‬سا نتی متر ‪ RCCP‬و ‪ ۱۵‬سانتی متر‬ ‫اساس تثبیت شده با سیمان ‪ ۱۳۰‬کیلوگرم‬ ‫طراحی شده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از دیگر‬ ‫مشخصات این فاز از پروژه‪ ،‬می توان به‬ ‫‪ ۱۵‬سانتی متر اساس و تعداد ‪ ۴۰‬دستگاه‬ ‫پل ابرو با دهانه های مختلف (‪۶ ،۴ ،۳ ،۲‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬متر) همچنین ‪ ۲۸۰‬هزار مترمکعب‬ ‫خاکریزی‪ ۳۲۰ ،‬هزار مترمکعب خاکبرداری‬ ‫و احداث ‪ ۱۳‬کیلومتر نیوجرسی اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره نظارت بر ساخت راهها اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد‪:‬‬ ‫تعداد ‪ ۸‬دستگاه پل از فاز دوم این پروژه‬ ‫تا کنون احداث شده است و ‪ ۹‬کیلومتر از‬ ‫مسیر نیز با ‪ ۱۵۰‬هزار متر مکعب خاکریزی‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1400‬انجام شد؛‬ ‫برگزاری ‪ 342‬مالقات مردمی‬ ‫با مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اصفهان‬ ‫زیرسازی ان به پایان رسیده همچنین ‪۶۰‬‬ ‫هزار متر مکعب خاکبرداری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬تا مطابق با‬ ‫برنامه زمان بندی‪ ،‬پروژه باند دوم مبارکه‬ ‫– مجلسی – بروجن تا مرداد ‪ ۱۴۰۲‬به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬قدیری با بیان اینکه‬ ‫عملیات بتن غلطکی این پروژه اغاز شده‬ ‫است خاطرنشان کرد‪ :‬جهت اجرا‪ ،‬بچینگ ‪۲‬‬ ‫مترمکعبی (ایستگاه مرکزی بتن) مخصوص‬ ‫تولید ‪ R.C.C.p‬به مبلغ ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫خریداری و مستقر شده است‪.‬‬ ‫بازدید سرپرست شرکت گاز استان اصفهان از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫در جریان نخستین روز از بیست و ششمین‬ ‫نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪،‬‬ ‫مهندس عسکری سرپرست شرکت گاز‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬در این نمایشگاه حضور‬ ‫یافت و از اخرین دستاوردهای صنعت نفت‬ ‫و گاز کشور بازدید کرد‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬فاطمه صابری ‪ :‬سرپرست این شرکت‬ ‫با حضور درمحل دائمی نمایشگاههای بینالمللی‬ ‫تهران از غرفه های این نمایشگاه بازدید کرد‬ ‫و از نزدیک در جریان دستاوردها‪ ،‬تولیدات و‬ ‫پروژه های در حال اجرای شرکتهای حاضر در‬ ‫این نمایشگاه قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس عسکری‪ ،‬در دیدار با شرکت های دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬اهداف و استراتژی های زنجیره تامین‬ ‫شرکت گاز استان اصفهان را تشریح کرد و گفت‪:‬‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬دستاوردهای بسیار قابل توجهی‬ ‫از تالش های این قبیل شرکت ها و مراکز علمی‬ ‫را در معرض دید قرار خواهد داد که از این‬ ‫فرصت و ظرفیت داخلی در زمینه افزایش تولید‬ ‫و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات می توان بهره‬ ‫مند شد‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به اینکه‪ ،‬انتخاب شعار سال‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به نام‬ ‫تولید دانش بنیان واشتغاالفرین مسئولیت ما را‬ ‫در این زمینه بیشتر کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد‬ ‫ما در این راستا بسیار جدی و اقدامات خوبی‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬وی‪ ،‬با حضور‬ ‫درغرفه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‬ ‫انسانی وزارت نفت‪ ،‬به تشریح مشکالت ساختار‬ ‫سازمانی شرکت گاز استان اصفهان پرداخت و‬ ‫در خصوص مسائل و دغدغه های حوزه منابع‬ ‫انسانی با کارشناسان مربوطه و حاضر در غرفه‬ ‫بحث‪ ،‬تبادل نظر نموده و در خواست راهکار‬ ‫کرد‪.‬سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬در‬ ‫ادامه از غرفه بخش خودکفایی شرکت ملی گاز‬ ‫نیز بازدید کرد و خاطر نشان ساخت‪ :‬استفاده‬ ‫حداکثری از این ظرفیت ها و توجه به شرکت‬ ‫های داخلی اولویت دیگری برای شرکت گاز‬ ‫استان اصفهان است که باعث کاهش وابستگی‬ ‫به خارج کشور و بی تاثیر شدن تحریم ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بیست و ششمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی پس‬ ‫از دوسال وقفه به علت شیوع ویروس کرونا با‬ ‫رونق دوباره صنعت نفت و گاز شاهد حضور ‪۲۳‬‬ ‫دانشگاه و مرکز پژوهشی‪ ،‬بیش از ‪ 100‬شرکت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬استارت اپ ها و پارک فناوری و‬ ‫شهرک های علمی تحقیقاتی و ‪ ۴۴‬شرکت‬ ‫خارجی از ‪ ۱۱‬کشور جهان است‪ ،‬این نمایشگاه‬ ‫هر روزه از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬و تا ‪ ۲۶‬اردیبهشت‬ ‫ماه برای بازدید عالقمندان دایر می باشد ‪.‬‬ ‫اجرای تفاهم نامه مشترک ما بین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و دانشگاه اراک‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان مرکزی ‪ ،‬در‬ ‫راستای تحقق و اجرایی نمودن شعار‬ ‫سال مبنی بر تولید‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫اشتغال افرین تفاهم نامه همکاری‬ ‫مشترک ما بین سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی و دانشگاه اراک منعقد‬ ‫شده که تا به موجب ان یکی از‬ ‫مشکالت بخش کشاورزی که مکانیزه‬ ‫نبودن مراحل مختلف تولید اعم از‬ ‫کاشت‪ ،‬داشت‪ ،‬برداشت و فراوری‬ ‫محصوالت کشاورزی می باشد مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته و مرتفع گردد‪.‬‬ ‫صفری رییس سازمان جهاد کشا ورزی‬ ‫استان مرکزی دراین باره گفت‪ :‬در کل‬ ‫جامعه برای کوچکترین کارها اموزش‬ ‫الزم است‪ ،‬این موجب افزایش بهره وری‬ ‫در تمام زمینه ها خواهد شد‪ ،‬متاسفانه‬ ‫ارتباط بین دو بخش دانشگاهی و‬ ‫اجرایی خیلی کم است و باید دید چرا‬ ‫وقتی خاستگاه تمام مدیران اجرایی‬ ‫از دانشگاه است این ارتباط به محاق‬ ‫رفته وقصد ما این است با اجرایی شدن‬ ‫این تفاهمنامه این نقص برطرف شود‬ ‫و به موجب ان مدیران دانشگاهی نیز‬ ‫با حضور در بخش اجرا بتوانند برای‬ ‫مطالعات خود ایده بگیرند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد‬ ‫است و رسالت این عرصه که مصداق‬ ‫عینی ان در سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫است تامین امنیت غذایی است‪ .‬بر‬ ‫اساس قانون‪ ،‬تنظیم بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫سپرده شده است‪ .‬اما باید توجه کرد‬ ‫که تولید‪ ،‬فراوری و بازار در ارتباط با‬ ‫یکدیگر هستند و در نهایت تولید کننده‬ ‫و مصرف کننده باید از بازار رضایت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬نوروز امسال سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی برای اولین بار نظارت بر عرضه‬ ‫کاالهای اساسی را برعهده داشت و ما‬ ‫در این زمینه در تالش بودیم با ایجاد‬ ‫فراوانی در فروشگاه ها احساس امنیت‬ ‫غذایی را ایجاد کنیم که در این زمینه‬ ‫عملکرد موفقی را هم ارائه دادیم‪ .‬صف‬ ‫های شب عید از کمبود کاال ناشی نمی‬ ‫شد بلکه حجم خرید مردم افزایش یافته‬ ‫بود‪ .‬صفری اشاره کرد‪ :‬اما در چند روز‬ ‫اخیر مقدمات کار اماده نشده بود و در‬ ‫مردم این احساس به وجود امد که کاالها‬ ‫گران خواهد شد در حالی که ما در میزان‬ ‫کاالهای اساسی مشکلی نداشته ایم‪ .‬ما‬ ‫یک تیم بودیم و سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫در خط مقدم قرار داشت و می توان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی برابر رای ‪ 184-1401‬مورخ ‪ 1401 / 01 / 28‬تصرفات خانم ‪ /‬اقای حنا‬ ‫عماره صادره از اهواز فرزند عبدالرسول دارای کد ملی شماره ‪ 1757243798‬نسبت به‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 56 / 30‬مترمربع در قسمتی از پالک ثبتی ‪8‬و‪2‬‬ ‫‪ 2287 /‬در بخش ‪ 2‬اهواز اخبار خروجی بنام حسن فارسون عدم دسترسی به مالکین‬ ‫مشاعی و رسمی منجر بصدورای گردیده و برابر ماده ‪ 3‬قانون مزبور مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم اگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه‬ ‫و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی بمدت دوماه‬ ‫اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و‬ ‫معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات‬ ‫قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند‪ .‬بدهی‬ ‫است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدور سند‬ ‫مالکیت خواهد نمود‪.‬‬ ‫م ‪ /‬الف‪5 / 315 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401 / 02 / 11 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401 / 02 / 26 :‬‬ ‫نصرت اله رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز‬ ‫گفت جزو معدود استان هایی بودیم که‬ ‫در این روزها بدون حاشیه به مدیریت‬ ‫بازار در زمینه کاالهای اسای پرداختیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشا ورزی استان‬ ‫مرکزی اظهار کرد‪ :‬رسالت ما تامین‬ ‫امنیت غذایی است‪ ،‬فعال با محدودیت‬ ‫های کشور باید افزایش بهره وری نیروها‬ ‫و روش های خود را مد نظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫ما از حیث جمعیت و گستردگی و تنوع‬ ‫وظایف دومین استان هستیم و همیشه‬ ‫گفته ایم ‪ ۵۲‬درصد پست های ما خالی‬ ‫است اما بنده معتقد هستم با همین ‪۴۸‬‬ ‫درصد پست ها می توانیم با ایجاد انگیزه‬ ‫و افزایش بهره وری کار را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬سازمان هایی مثل نظام‬ ‫مهندسی که همین فارق التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در ان مشغول هستند می‬ ‫توانند در این راه به ما کنند که ما از‬ ‫این ظریفت تا به امروز غافل بوده ایم‬ ‫و این ظرفیت می تواند با کسب تجربه‬ ‫در کنار نیروهای اجرایی تاثیرگذار باشد‪،‬‬ ‫ارتباط بخش اجرا و دانشگاهی از بهترین‬ ‫راهکارها برای افزایش بهره وری است و‬ ‫این ارتباط باید به صورت عمیق افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬صفری بیان کرد‪ :‬فرهنگ نیاز‬ ‫به یک قوه عاقله در کنار دستگاه های‬ ‫اجرایی باید نهادینه شود‪ .‬ما اگر فقط به‬ ‫بحث بازار بپردازیم و از تولید غافل شویم‬ ‫بازاری وجود نخواهد داشت‪ ،‬با اینکه ‪۲۰‬‬ ‫درصد از صنعت در حوزه صنایع غذایی‬ ‫در اختیار بخش کشاورزی است اما در‬ ‫استان مرکزی کشاورزی در زیر سایه‬ ‫صنعت قرار گرفته و صنایع تبدیلی ما‬ ‫بولد نشده است در حالی که استان ما‬ ‫جزو ده استان اول کشاورزی در کشور‬ ‫است و در زمینه هایی چون گل و گیاه‪،‬‬ ‫انار و گندم‪ ،‬ماهی های زینتی و حبوبات‬ ‫رتبه های شاخصی در کشور داریم‬ ‫همچین گفت‪ :‬استان مرکزی در تولید‬ ‫کاالهای اساسی مانند شیر‪ ،‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫گوشت قرمز‪ ،‬گوشت مرغ مازاد داشته و‬ ‫همواره بیست درصد از کاالهای خود را‬ ‫به تهران ارسال کرده است ‪.‬این پتانسیل‬ ‫ها در استان وجود دارد و بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون تن در استان تولید انجام شده‬ ‫است و ‪ ۱۲۰‬ملیون تن در کشور تولید‬ ‫کشاورزی داریم اما این تولید گران و با‬ ‫قیمت ته کشیدن منابع ابی انجام شده‬ ‫است و این علت اش عدم ارتباط با بخش‬ ‫دانشگاه و عدم اموزش روش های نوین‬ ‫ابیاری به واسطه دانشگاه بوده است‪ .‬و‬ ‫حال می خواهیم با عقد این قرارداد این‬ ‫نقص را برطرف کنیم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی برابر رای ‪ 202-1401‬مورخ ‪ 1401 / 01 / 28‬تصرفات خانم ‪ /‬اقای‬ ‫عبدالحسین بریحی صادره از اهواز فرزند ناصر دارای کد ملی شماره ‪1751537854‬‬ ‫نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 290 / 15‬مترمربع در قسمتی از پالک‬ ‫ثبتی ‪ 2625‬در بخش ‪ 2‬اهواز اخبار خروجی بنام تعاونی مسکن کارکنان دادگاه های‬ ‫عمومی و انقالب اهواز منجر بصدورای گردیده و برابر ماده ‪ 3‬قانون مزبور مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم اگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات‬ ‫مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهی بمدت‬ ‫دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند‬ ‫و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات‬ ‫قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند‪ .‬بدهی‬ ‫است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدور سند‬ ‫مالکیت خواهد نمود‪.‬‬ ‫م ‪ /‬الف‪5 / 317 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 02 / 11 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401 / 02 / 26 :‬‬ ‫نصرت اله رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز‬ ‫در راستای برنامه مالقات عمومی‬ ‫و چهره به چهره مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان با شهروندان‬ ‫و مشترکین ‪ 342‬دیدار در سال‬ ‫‪1400‬انجام و مشکالت و درخواست‬ ‫های مردم در حوزه های مختلف‬ ‫گازرسانی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬فاطمه صابری ‪ :‬سرپرست این شرکت ‪ ،‬هدف از دیدار‬ ‫چهره به چهره با مردم‪ ،‬را بررسی موضوعات مرتبط با گازرسانی‬ ‫و اقدام فوری برای حل انان در چارچوب قانون در راستای‬ ‫مدیریت موثر‪ ،‬کارامد و جهادی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم عسکری‪ ،‬یکی از استراتژی های محوری شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان‪ ،‬سرامدی در عملیات و ارتقاء بهره وری‬ ‫و همچنین پاسخگویی سریع و صریح به درخواست های‬ ‫مشترکین عنوان کرد و افزود‪ :‬اجرای صحیح این اصل حمایت از‬ ‫ارزش های واالی انسانی را درپی دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در ادامه بیان داشت‪ :‬تکریم و ارائه خدمات صادقانه و تالش‬ ‫در جهت رضایت ارباب رجوع و مراجعانی که به خدمات ما نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬رضایت و خشنودی خداوند را به دنبال دارد‬ ‫وی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بایستی نیازهای مشتریان درون و برون‬ ‫سازمان شناسایی شود تا نهایتاً تمامی پیشنهادات منجر به‬ ‫صرفه جویی‪ ،‬سرعت عمل در ارائه خدمات و رضایت ارباب‬ ‫رجوع حاصل گردد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬با اشاره به اینکه روزهای‬ ‫دوشنبه هر هفته از ساعت ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۱۲‬برای مالقات حضوری‬ ‫و دیدار مردمی اختصاص یافته و تمامی مشترکین شرکت گاز‬ ‫استان اصفهان و متقاضیان ترجیحاً با هماهنگی با دفتر مدیریت‬ ‫جهت سرعت در انجام کارها می توانند بصورت حضوری‬ ‫مشکالت خود را با مدیرعامل مطرح نمایند گفت‪ :‬طی سال‬ ‫گذشته حداقل تعداد ‪۳42‬مورد مالقات حضوری با مردم انجام‬ ‫شده و عالوه بر ان تعداد زیادی مالقات های بدون هماهنگی‬ ‫نیز در هر هفته صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گواهی حصروراثت‬ ‫اقای حسنقلی علی پور بشناسنامه شماره ‪ 4669591525‬باستنادشهادتنامه وگواهی‬ ‫فوت ورونوشت شناسنامه ورثه ‪ ،‬درخواستی بشماره ‪.......‬تقدیم این شورا نموده چنین‬ ‫اشعار داشته است که شادروان امیرعلی پور بشناسنامه شماره ‪22‬درتاریخ ‪28‬فروردین‬ ‫‪1400‬درگذشته وورثه وی در هنگام درگذشت عبارتنداز‪:‬‬ ‫‪- 1‬گوهرنجفی فرزند روزعلی شماره شناسنامه ‪13:‬نسبت بامتوفی ‪:‬زوجه‬ ‫‪- 2‬نسرین علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪799:‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 3‬نرگس علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 4669582445 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 4‬حسنقلی علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 4669591525 :‬نسبت بامتوفی‬ ‫‪:‬فرزند‬ ‫‪- 5‬حسین علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 4669604147 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 6‬یوسف علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 0 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 7‬علی علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 2 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 8‬صیاد علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 982 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 9‬غالمعلی علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 23 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫‪- 10‬عظیمه علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 4669817728 :‬نسبت بامتوفی‬ ‫‪:‬فرزند‬ ‫‪- 11‬فاطمه علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 4669629700 :‬نسبت بامتوفی‬ ‫‪:‬فرزند‬ ‫‪- 12‬گوهر علی پور فرزندامیر شماره شناسنامه‪ 13 :‬نسبت بامتوفی ‪:‬فرزند‬ ‫پس ازتشریفات قانونی ومالحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ‪ .......‬سرانجام‬ ‫درتاریخ ‪ 1401 / 01 / 20‬دروقت فوق العاده شعبه دوم حصروراثت شورای حل‬ ‫اختالف الونی بتصدی امضاء کنندگان زیرتشکیل وپس از مالحظه پرونده کارگواهی‬ ‫می نماید که ورثه درگذشته منحصربه اشخاص یادشده درباال بوده ووارث دیگری‬ ‫ندارد ودارائی ان روانشاد پس ازپرداخت وانجام حقوق ودیونیکه برترکه تعلق می‬ ‫گیرد وباعنایت به ماده واحده مربوط به اصالح مواد ‪ 946‬و ‪ 948‬قانون مدنی مصوب‬ ‫‪6‬بهمن ماه ‪1387‬وبه استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ‪946‬قانون مدنی‬ ‫اصالحی ‪،1387 / 11 / 6‬مصوب ‪1389 / 5 / 26‬مجلس شورای اسالمی به صورت‬ ‫زیرتقسیم می گردد‪.‬‬ ‫گوهرنجفی (زوجه)‪(1 / 8:‬یک هشتم)ازاموال منقول وقیمت اموال غیرمنقول‬‫مابقی ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دوبرابر اثاث تقسیم می شود‬ ‫نسرین علی پور (فرزند)‪(1 / 17:‬یک هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫نرگس علی پور (فرزند)‪(1 / 17:‬یک هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫حسنقلی علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫حسین علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫یوسف علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫علی علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫صیاد علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫غالمعلی علی پور (فرزند)‪(2 / 17:‬دو هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫عظیمه علی پور (فرزند)‪(1 / 17:‬یک هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫فاطمه علی پور (فرزند)‪(1 / 17:‬یک هفدهم)ازمابقی ترکه‬‫این گواهینامه جهت درج درروزنامه صادرگردید‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصروراثت الونی‬ ‫مسعودمرادی‬ ‫مفقودی برگ سبز خودرو‬ ‫برگ سبزخودرو تراکتور مدل ‪ 1375‬به شماره پالک ‪233‬ک‪115‬‬ ‫ایران‪ 71‬به شماره موتور‪LFW523E‬شماره شاسی‪ 065368‬و شناسه‬ ‫‪ IRV75W93XM065368‬و سوخت گازوییل بنام فیروزفاضلی‬ ‫فارسانی فرزند محمدصالح به شماره ملی ‪46793430524679964073‬‬ ‫مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سندکمپانی خودرو سواری کار نیسان مدل ‪ 1371‬به شماره‬ ‫پالک ‪22‬ص ‪671‬ایران‪81‬به شماره موتور‪Z24007581Z‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ IRJCV1340AQ209044‬بنام علی امیدی فرزند‬ ‫محمدحسین به شماره ملی ‪ 5559173967‬مفقود گردیده واز‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ ۳۶‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی دوشنبه ‪ 26‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫‪ ۸‬فوتی و شناسایی‬ ‫‪ ۳۶۸‬بیمار جدید کرونا در کشور‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬طی ‪ ۲۴‬ساعت اخیر ‪ ۳۶۸‬بیمار جدید‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ‪ ۸‬بیمار نیز جان‬ ‫خود را به دلیل این بیماری از دست دادند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۵‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۳۶۸ ،‬بیمار جدید مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۵۵‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱‬نفر رسید‪.‬‬ ‫متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۸ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا کنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۸۳۵‬نفر از بیماران‪،‬‬ ‫بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۷۳۷‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۵۱‬میلیون و ‪ ۷۷۱‬هزار و ‪ ۷۱۵‬ازمایش تشخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۰‬شهرستان در وضعیت قرمز‪ ۰ ،‬شهرستان در‬ ‫وضعیت نارنجی‪ ۲۵۹ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۱۸۹‬شهرستان‬ ‫در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫احتمال اوج گیری کرونا در کشور‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا‪ ،‬با بیان اینکه سویه های جدید در‬ ‫برخی کشورها نگران کننده است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم دچار عادی انگاری‬ ‫شده اند و ماسک های خود را برداشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حمیدرضا جماعتی‪ ،‬در حاشیه برگزاری‬ ‫جلسه کمیته علمی کشوری کووید ‪ ،۱۹‬اظهار کرد‪ :‬در جلسه امروز‪،‬‬ ‫بحث استفاده از انتی بیوتیک ها در دوره کووید ‪ ۱۹‬مطرح شد‬ ‫که یکی از اساتید نتایج مطالعات خود در این زمینه را توضیح داد‪.‬‬ ‫براساس این مطالعه‪ ،‬مشخص شد در ‪ ۱۰‬بیمارستان دانشگاهی و‬ ‫‪ ۴۳‬هزار بیماری که در این ‪ ۱۰‬بیمارستان بستری شدند‪۱۰۰ ،‬‬ ‫درصد بیماران حداقل یک انتی بیوتیک و ‪ ۵۰‬درصد انها حداقل‬ ‫‪ ۳‬انتی بیوتیک مصرف کردند که این میزان‪ ،‬بی رویه محسوب‬ ‫می شود‪ .‬بیشترین انتی بیوتیک مصرف شده در بخش های عادی‪،‬‬ ‫ازیترومایسین و بیشترین انتی بیوتیک مصرف شده در بخش های‬ ‫ویژه‪ ،‬م ُِروپنم بوده است‪ .‬هزینه ای هم که در این مدت برای‬ ‫استفاده از انتی بیوتیک های بی رویه صرف شده‪ ،‬چیزی حدود ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۲‬دهم میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مطالعه همچنین مشخص شد در بیمارستان هایی‬ ‫که مصرف انتی بیوتیک بیشتر بوده‪ ،‬میزان مرگ و میر باالتری نیز‬ ‫گزارش شده است که علل مختلفی از جمله عوارض انتی بیوتیک‬ ‫ها و تداخالت دارویی در این زمینه دخیل است‪ ،‬بنابراین الزم‬ ‫است اگاهی پزشکان در این زمینه افزایش یابد‪ ،‬زیرا استفاده بی‬ ‫رویه از انتی بیوتیک ها نمی تواند میزان مرگ و میر ناشی از کرونا‬ ‫را کاهش دهد و شاید به دلیل عوارض و تداخالت دارویی اثرات‬ ‫عکس نیز بگذارد‪ .‬از سوی دیگر بار زیادی را به هزینه اقتصاد کشور‬ ‫تحمیل می کند‪ .‬بنابراین الزم است از مصرف بی رویه انتی بیوتیک‬ ‫ها در درمان بیماران مبتال به کرونا‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد‪ :‬در این جلسه مقرر‬ ‫شد که کمیته های اقتصاد درمان که در بیمارستان ها و دانشگاه ها‬ ‫و معاونت درمان تشکیل شده بود‪ ،‬دوباره احیا شود‪ .‬همچنین‬ ‫کمیته های استوارد شیپ که در مورد مصرف انتی بیوتیک ها‬ ‫اقدامات مناسبی انجام داده بودند و از قبل از شیوع کرونا اغاز به‬ ‫کار کرده بودند‪ ،،‬دوباره احیا شود و پروتکل هایشان نیز در معاونت‬ ‫درمان ریوایز شده و به بیمارستان ها ابالغ شود تا از مصرف بی رویه‬ ‫انتی بیوتیک ها در بیمارستان ها و هزینه هایی که به بیمار و اقتصاد‬ ‫کشور وارد می کند‪ ،‬تا حدود زیادی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه درخصوص استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه گزارشاتی از بعضی کشورها‬ ‫مانند کشورهای افریقایی و امریکا برای بروز سویه های جدید‬ ‫‪ ۱.۱.۷.B‬از ‪ ۱۹-COVID‬در این کشورها و همچنین بروز دوباره‬ ‫سویه های ترکیبی دلتا و اومیکرون در برخی کشورهای خاورمیانه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نگرانی هایی ایجاد شده مبنی براینکه ممکن است در‬ ‫اینده دوباره با موج هایی از ویروس کرونا مواجه باشیم؛ بنابراین‬ ‫توصیه کمیته علمی بر این است که پروتکل ها و شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی حتماً رعایت شود‪ ،‬به خصوص توسط گروه های پرخطر‪.‬‬ ‫ جماعتی همچنین عنوان کرد‪ :‬توصیه دیگر ما این است که‬ ‫گروه های پرخطر مانند سالمندان‪ ،‬افراد یا بیمارانی که سیستم‬ ‫ایمنی ضعیف دارند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی‬ ‫مصرف می کنند‪ ،‬الزم است ُدز چهارم واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کنند‪ .‬کودکان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۱‬ساله هم که انجام واکسیناسیون کرونا‬ ‫برایشان به تصویب رسیده‪ ،‬حتماً واکسیناسیون را انجام دهند‪ ،‬زیرا‬ ‫کودکان می توانند عامل انتقال بیماری باشند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬چنانچه‬ ‫واکسیناسیون را انجام ندهند‪ ،‬با بروز سویه های جدید بازهم‬ ‫می توانند باعث انتقال و چرخش بیماری و بروز موج های جدید و‬ ‫تشدید بیماری در کشور شوند‪ .‬افرادی که ُدز سوم را هنوز تزریق‬ ‫نکرده اند نیز حتماً مراجعه کنند و روند واکسیناسیون را تکمیل‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا با توجه به شرایط‪ ،‬ممکن است در اینده ای نزدیک‪ ،‬با‬ ‫فرارسیدن فصول سرد پاییز و زمستان‪ ،‬با سویه ها و پیک های‬ ‫جدید روبرو شویم‪.‬‬ ‫ وی با بیان اینکه پاندمی کرونا در دنیا و ایران به پایان نرسیده‬ ‫و وارد مرحله اندمیک نشده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر مشاهده‬ ‫می کنیم که مردم دچار عادی انگاری شده اند و با این تصور که‬ ‫امار کرونا کاهش یافته و به پایان کرونا رسیده ایم‪ ،‬در اماکن‬ ‫عمومی‪ ،‬فضاهای سربسته‪ ،‬وسایل نقلیه عمومی‪ ،‬همایش ها‪،‬‬ ‫کنسرت ها‪ ،‬خیابان ها و … ماسک های خود را برداشته اند‪ ،‬با‬ ‫جدیت تاکید می کنم که شیوه نامه های بهداشتی همچنان رعایت‬ ‫شود و به هیچ عنوان تصور نشود که کرونا پایان یافته است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته علمی کشوری کرونا در پایان در خصوص وضعیت‬ ‫کرونا در سایر کشورها‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در اکثر‬ ‫کشورهای جهان‪ ،‬امار ابتالء و فوت ناشی از کرونا در مقایسه با‬ ‫وضعیت قبلی خودشان‪ ،‬کا‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۳۶‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تاکنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۴۴۰‬هزار و ‪ ۶۵‬نفر دوز اول‪ ۵۷ ،‬میلیون و ‪۷۱۱‬‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۶۴‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۳۲۳‬هزار و ‪ ۷۶‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۴۹‬میلیون و ‪ ۴۷۵‬هزار و ‪ ۱۰۵‬دوز رسید‪.‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۶۳۵‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫شماره ‪1309‬‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد‬ ‫دیپلماسی سالمت؛ مسیر تحکیم روابط با کشورهای مستقل‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫در هجدهمین کمیسیون همکاری های‬ ‫اقتصادی ایران و کوبا دیپلماسی سالمت‬ ‫را مسیر تحکیم روابط با کشورهای‬ ‫مستقل خواند و گفت‪ :‬روابط ایران و کوبا‬ ‫عمیق‪ ،‬دارای سابقه انقالبی و عدالت‬ ‫خواهانه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر بهرام عین الهی با بیان‬ ‫این مطلب در هجدهمین کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی فی ما بین جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و جمهوری کوبا گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫ارتباطات راهبردی بین کشورهای دوست از‬ ‫سیاست های دولت جدید است که رئیس‬ ‫جمهور محترم بر ان تاکید دارند‪ .‬‬ ‫وی با قدردانی از حضور معاون نخست‬ ‫وزیر کوبا در ایران و نشست افتتاحیه این‬ ‫کمیسیون‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه هنوز روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی دو کشور به سطح‬ ‫روابط سیاسی که در تراز باالیی قرار دارد‪،‬‬ ‫نرسیده است و امیدواریم با طرحی جدید‬ ‫در کمیسیون بتوانیم در حوزه های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و علمی به توسعه همکاری‬ ‫بپردازیم و به تفاهمات جدید برسیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬ایران هفت سال است که‬ ‫ریاست کمیسیون مشترک دو کشور ایران و‬ ‫کوبا را به عهده دارد و طی سالیان گذشته‬ ‫‪ ۱۷‬کمیسیون مشترک تشکیل شده است‪.‬‬ ‫عین الهی با بیان این که ایران و کوبا دارای‬ ‫سابقه همکاری مشترک بسیار خوبی در تولید‬ ‫واکسن ضد کرونا هستند‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد که این تجربه موفق الگوی روابط تجاری‬ ‫و بانکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کشورهای مدعی حقوق بشر با تهاجم‬ ‫ناجوانمردانه در قالب وضع تحریم ها علیه‬ ‫ایران و کوبا حتی به کودکان هم رحم نکردند‬ ‫و این تحریم ها خسارت های ناشی از کرونا‬ ‫را چند برابر کرد‪.‬‬ ‫عین الهی ادامه داد‪ :‬دولت سیزدهم با روزانه‬ ‫‪ ۷۰۰‬فوتی کرونا کشور را تحویل گرفت و‬ ‫خوشبختانه امروز فوتی ها تک رقمی شده‬ ‫اند و از این بحران عظیم جهانی به سالمتی‬ ‫عبور کرده ایم‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار امیدواری کرد هجدهمین‬ ‫کمیسیون مشترک دو کشور ایران و کوبا‬ ‫دستاوردهای خوبی برای گسترش و تعمیق‬ ‫روابط دوجانبه به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون نخست وزیر کوبا‪ :‬پیشرفت روابط‬ ‫اقتصادی ایران وکوبا راهبردی است‬ ‫در این مراسم همچنین معاون نخست وزیر‬ ‫جمهوری کوبا گفت‪ :‬اماده ایم که سطح روابط‬ ‫اقتصادی با ایران را به سطح روابط سیاسی‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬ریکاردو کابریساس با اشاره‬ ‫به سوابق درخشان روابط دو کشور ایران و‬ ‫کوبا‪ ،‬گفت‪ :‬سطح روابط سیاسی ایران و کوبا‬ ‫در حد باالیی قرار دارد و امیدواریم با تفاهم‬ ‫نامه ها و اسنادی که در هجدهمین کمیسیون‬ ‫مشترک دو کشور به امضا می رسد‪ ،‬سطح‬ ‫روابط تجاری واقتصادی دو کشور نیز‬ ‫گسترش و تعمیق یابد‪.‬‬ ‫معاون نخست وزیر کوبا با بیان سوابق‬ ‫تحریم های ظالمانه کشورهای استعماری‬ ‫علیه دو کشور ایران و کوبا و ضرورت توسعه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬پیشرفت روابط‬ ‫ما بسیار راهبردی و در زمینه های مختلف‬ ‫اعم از صنایع غذایی‪ ،‬علوم نانو‪ ،‬توسعه‬ ‫پتروشیمی و نفت‪ ،‬بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫داروهای بیوتکنولوژی‪ ،‬اب و معادن قابل‬ ‫گسترش است‪.‬‬ ‫وی در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬هجدهمین‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی‬ ‫ایران و کوبا نقطه عطفی در توسعه روابط دو‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫محاسبه معوقات تعرفه های پرستاران از دی ماه‬ ‫رییس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره‬ ‫به کمبود ‪۱۰۰‬هزار پرستار در کشور و با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۷۰‬درصد پست های سازمانی وزارت‬ ‫بهداشت خالی است و اگر مجوزی از سازمان‬ ‫امور استخدامی داشته باشد‪ ،‬می تواند برای‬ ‫تبدیل وضعیت پرستاران اقدام کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این خواهش را از دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫داریم که با این جوانان مراعات کنند تا‬ ‫مجوزهایاستخدامیبیاید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدمیرزابیگی در نشستی‬ ‫خبری به مناسبت روز جهانی پرستار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کشورماازجهاتیپرستاریپیشرفته ترینسبتبه‬ ‫سایر کشورها دارد؛ این حرف ما نیست بلکه سایر‬ ‫متخصصین هم به این امر اشاره دارند‪ .‬درس ها و‬ ‫سرفصل های درسی و دانشکده ها‪ ،‬رشته مقاطع و‪...‬‬ ‫به لحاظ تکنولوژی اموزش و مهارت هنگام فارغ‬ ‫التحصیلی در کنار بهترین کشورها قرار می گیرد‬ ‫اما اینکه چرا این موضوع در بیمارستان ها به‬ ‫بهترین کیفیت اجرا نمی شود به دلیل عدم رعایت‬ ‫استانداردهای نیروی انسانی است که نتوانستیم‬ ‫به عدد قابل قبولی برسیم‪.‬او با اشاره به زحمات‬ ‫پرستاران در طول دوره شیوع کووید‪ ،۱۹‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که همه از هم فرار می کردند تا سالمت‬ ‫بمانند‪ ،‬پرستاران در دل میدان جنگ گاها چند‬ ‫هفته تا چند ماه از خانواده خود دور می ماندند تا‬ ‫خدمت کنند و امروز نزدیک به ‪ ۲۰۰‬شهید مدافع‬ ‫سالمت در خانواده گروه پرستاری داریم و این‬ ‫در حالی است که تعدادی هم دچار اسیب های‬ ‫متعدد ناشی از کرونا شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬چون ارزش‬ ‫نسبی و ‪ K‬به شکل دقیق مشخص نشده بود‬ ‫مبلغ اختصاص داده شده به قانون تعرفه گذاری‬ ‫خدمات پرستاری که از دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬تخصیص‬ ‫یافته‪ ،‬ذخیره شده تا به شکل معوقه به پرستاران‬ ‫پرداخت شود‪ .‬براورد مبلغ تعرفه ها توسط سازمان‬ ‫نظام پرستاری‪ ،‬وزارت بهداشت و وزارت رفاه‬ ‫انجام می شود‪ .‬مراقبت های پرستاری به عنوان‬ ‫مراقبت های پرستاری یک ردیف مستقل در ‪۳‬‬ ‫جا درج می شود‪ ،‬اول در صورتحساب بیمار‪ ،‬دوم‬ ‫صورتحساب بیمارستان و سوم در سرانه کل و این‬ ‫از محل درامد خود تعرفه پرستاری است‪.‬‬ ‫جشن یکصد سالگی مدرسه کهن روستای فشند برگزارشد‬ ‫جشن یکصدمین سالگی یکی از‬ ‫قدیمی ترین مدارس البرز و کشور با‬ ‫حضور جمعی از چهره های فرهنگی‬ ‫و مسئولین شهرستان ساوجبالغ در‬ ‫روستای فشند برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان روستای فشند‬ ‫دارای قدمت ‪ ۳‬هزار ساله است و مدرسه‬ ‫روستای فشند اولین مدرسه در استان البرز‬ ‫و هفدهمین مدرسه کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫زمین این مدرسه را خانواده مرحوم‬ ‫پروفسور ابوالقاسم غفاری به اموزش و‬ ‫پرورش اهدا کردند ‪.‬‬ ‫اسم این مدرسه در ابتدا فرهی ( شکوهمند‬ ‫) بوده و در حال حاضر به نام ساعدی‬ ‫تغییر نام داده است ‪ .‬در این مدرسه مفاخر‬ ‫بزرگی چون پروفسور ابوالقاسم غفاری ‪،‬‬ ‫استاد جمشید امینی و مرحوم محمد علی‬ ‫فشندی و صدها استاد ‪ ،‬معلم و همچنین‬ ‫‪ ۳۳‬شهید سرافراز پرورش یافتند ‪.‬‬ ‫و امسال پس از ‪ ۱‬قرن بالندگی مدرسه‬ ‫فشند ‪ ،‬جشن بزرگی با حضور مسئولین‬ ‫محترم شهرستان ساوجبالغ ‪ ،‬معلمان‪،‬‬ ‫دانش اموختگان ‪ ،‬هنرمندان ‪ ،‬فرهیختگان‬ ‫و مدیران اجرایی و مردم عزیز برگزار گردید‪.‬‬ ‫در راستای برگزاری این جشن بزرگ ‪،‬‬ ‫با پیگیری مجدانه دهیار محترم فشند و‬ ‫پشتیبانی اعضای شورای اسالمی روستا ‪،‬‬ ‫اقدام به تعویض و نصب بنرهای شهیدان واال‬ ‫مقام بر روی تابلو ورودی روستا ‪ ،‬تعویض‬ ‫بنر تابلو مدرسه و تعویض بنر سالن ورزشی‬ ‫شهدای فشند و ترمیم و نظافت محوطه‬ ‫سالن ورزشی فشند به مناسبت برگزاری‬ ‫جشن یکصد سالگی مدرسه کردند ‪.‬‬ ‫اعضای شورای اسالمی روستای فشند و‬ ‫دهیار محترم این مدرسه قدیمی را افتخار‬ ‫روستا دانسته و از اینکه در این مدرسه‬ ‫مفاخر بزرگی پرورش یافته اند و شاگردان‬ ‫زیادی را نیز اموزش داده اند به خود می‬ ‫بالند و قدردان زحمت های این استادان‬ ‫بزرگ هستند ‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط فاز توسعه‬ ‫شهرک صنعتی زاگرس(اراضی‪50،45‬و‪65‬هکتاری)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشــاه در نظر دارد مناقصه (احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط فاز توسعه شهرک صنعتی زاگرس(اراضی‪50،45‬و‪65‬هکتاری)) به‬ ‫شــماره(‪ )2001001115000012‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ‪ 1401/02/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز یکشنبه تاریخ‪ 1401/02/25‬تا ‪ 1401/03/07‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روزپنجشنبه تاریخ‪1401/03/19‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪10:00‬صبح روز شنبه تاریخ ‪1401/03/21‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه ‪ 22‬بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن ‪(08338246100 :‬داخلی‪)204‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021- 41934‬دفتر ثبت نام‪:‬‬ ‫‪02188969737‬و‪02185193768‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫حجم پروژه‬ ‫مدت اجراء‬ ‫مبلغ براورد( ریال)‬ ‫مبلغضمانت‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫احداث شبکه توزیع برق فشار متوسط فاز‬ ‫توسعه(اراضی‪50،45‬و‪65‬هکتاری)‬ ‫شهرک صنعتی زاگرس‬ ‫حدودا‬ ‫‪17200‬متر‬ ‫‪4‬ماه شمسی‬ ‫‪71/545/760/579‬‬ ‫‪3/578/000/000‬‬ ‫پنج نیرو‬ ‫روزهای ارام کرونایی در ایران‬ ‫کرونا در ایران در شرایط کنترل است؛ بعد از گذراندن روزهای سیاه‬ ‫مرگ های ‪ ۵۰۰‬تایی و ‪ ۷۰۰‬تایی ناشی از این بیماری‪ ،‬حاال شاهد تک رقمی‬ ‫شدن فوتی ها در کشورمان هستیم؛ هرچند که حتی یک مرگ نیز زیاد‬ ‫است و با همین امارهای کنترل شده امروز هم خانواده های زیادی روزانه‬ ‫عزادار می شوند‪ ،‬اما باید پرسید چه شد که کرونا در ایران کنترل شد و در‬ ‫عین حال چه باید کرد تا پاندمی قرن برای همیشه مهار شود؟‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تاکنون شمار مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬در جهان به ‪۵۲۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر رسیده است‪ .‬مرگ شش میلیون و ‪۲۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر بر اثر این بیماری تایید شده و ‪ ۴۷۴‬میلیون و ‪ ۹۷۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۸‬نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬کشور صدرنشین کرونایی‬ ‫رسمی همه گیری کرونا‪ ،‬امریکا با بیش از‬ ‫در عین حال بر اساس امارهای‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۸۴.۱‬میلیون مبتال و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست‬ ‫کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد و هند نیز با امار بیش از ‪۴۳.۱‬‬ ‫میلیون مبتال پس از امریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬همچنین امار مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬در برزیل هم از ‪۳۰.۶‬‬ ‫میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ‬ ‫باالترین شمار مبتالیان است‪.‬‬ ‫در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از ‪ ۲۹.۱‬میلیون مبتال هم اکنون رکورددار‬ ‫ابتال در قاره سبز و چهارمین کشور با بیشترین امار بیمار کرونایی در جهان‬ ‫است‪ .‬همچنین روسیه با گذشتن از امار ‪ ۳۷۷‬هزار قربانی‪ ،‬هم اکنون‬ ‫باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای این منطقه دارد و‬ ‫در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین نرخ فوتی های این بیماری است‪.‬‬ ‫شهر "پر خطر" کرونایی در ایران نداریم‬ ‫این درحالی است که در ایران وزارت بهداشتی ها و متخصصان حوزه‬ ‫سالمت از مدیریت و کنترل کرونا سخن می گویند؛ گفته ای که البته‬ ‫خلوتی مراکز درمانی و بیمارستان ها‪ ،‬کاهش امار شناسایی روزانه مبتالیان‪،‬‬ ‫بیماران بستری و کاهش مرگ ومیر و همچنین تعطیلی بخش های کرونا‬ ‫در برخیی از بیمارستان ها‪ ،‬شاهد ان است‪.‬‬ ‫بر همین اساس هم اخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که از سوی‬ ‫وزارت بهداشت منتشر شده است‪ ،‬هم اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز‬ ‫و نارنجی قرار نداشته و ‪ ۲۵۹‬شهر در وضعیت زرد و ‪ ۱۸۹‬شهر در وضعیت‬ ‫ابی کرونایی قرار دارند‪ .‬بنابراین با توجه به نقشه رنگ بندی کرونایی در‬ ‫کشور‪ ،‬اکنون هیچ شهر پرخطری از نظر شیوع و بروز کرونا نداریم و‬ ‫می توان اعالم کرد که پاندمی قرن فعال در ایران کنترل شده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مرگ صفر کرونا در بسیاری از استان ها‬ ‫به هر حال به نظر می رسد که ایران بعد از گذراندن سه سال سخت‬ ‫کرونایی‪ ،‬توانست با اتکا بر واکسیناسیون گسترده و همگانی‪ ،‬علیه کرونا قد‬ ‫علم کند و نمودارهای ابتال‪ ،‬بستری و مرگ ناشی از ویروس تاج دار را به‬ ‫شدت کاهش دهد‪ .‬به طوری که بعد از مرگ های تلخ ‪ ۶۰۰‬تایی و ‪۷۰۰‬‬ ‫تایی که در بهار و تابستان سال گذشته تجربه کردیم‪ ،‬اکنون شاهدیم که‬ ‫شناسایی روزانه و مبتالیان به کووید ‪ ۱۹‬و همچنین مرگ ناشی از ان به‬ ‫شدت کاهش یافته و حتی طی هفته های متوالی برخی استان هایمان‬ ‫مرگ صفر کرونایی را گزارش کرده اند‪.‬‬ ‫سیل واکسن و روزهای ارام کرونایی‬ ‫بر این اساس اکنون ایران روزهای ارامی را از نظر بروز‪ ،‬شیوع و مرگ ناشی‬ ‫از کرونا می گذراند‪ ،‬اما باید پرسید چه شد که ایران از قله ها و پیک های‬ ‫‪ ۲۳۵‬فوتی ناشی از کرونا در هفتم مرداد ماه ‪ ۴۸۲ ،۱۳۹۹‬فوتی ناشی‬ ‫از کرونا در ششم اذر ماه ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۷۰۹‬فوتی ناشی از کرونا در روز دوم‬ ‫شهریور ماه ‪ ،۱۴۰۰‬به سه فوتی در ‪ ۲۰‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬رسید؟‬ ‫باید توجه کرد که بعد از دستیابی کشورهای جهان به واکسن کرونا‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین چالش ها در ایران عدم دسترسی و کندی واردات واکسن بود؛‬ ‫به طوری که از بهمن ‪ ۱۳۹۹‬تا مرداد ‪ ،۱۴۰۰‬واردات واکسن روند کندی‬ ‫داشت‪ ،‬اما از شهریور و مهر ماه ‪ ،۱۴۰۰‬واردات واکسن شتاب قابل توجهی‬ ‫گرفت و از شهریور تا اسفند ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیون دز واکسن وارد‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫قاعدتا همزمان با این جهش قابل توجه در تامین واکسن‪ ،‬امار تزریق‬ ‫واکسن نیز در ایران رکوردهای باالیی را ثبت کرد؛ به طوری که طبق‬ ‫اطالعاتی که ازسوی وزارت بهداشت منتشر شده‪ ،‬این روند تا جایی پیش‬ ‫رفت که در پایان سال ‪ ،۱۴۰۰‬امار مجموع دزهای تزریقی واکسن کرونا‬ ‫در کشور به ‪ ۱۴۵‬میلیون دز رسید که در نمودار زیر قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫کاهش مرگ های کرونایی در ایران‬ ‫بر این اساس جهش قابل توجه در ساماندهی مراکز تزریق واکسن‪ ،‬کاهش‬ ‫صف های بلند تزریق واکسن‪ ،‬واردات واکسن و اضافه شدن واکسن های‬ ‫ایرانی به سبد واکسیناسیون کشور‪ ،‬یک اتفاق مهم را برای ایران رقم زد که‬ ‫ان هم "کاهش مرگ ومیر ناشی از کرونا" در کشورمان بود که می توانید در‬ ‫نمودار زیر ان را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫همچنین به صورت همزمان تعداد مبتالیان به کرونا با ایمنی جمعی‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬مدیریت انجام شده و البته همراهی مردم‪ ،‬روند کاهشی‬ ‫قابل مالحظه ای داشت که می توانید ان را در نمودار زیر مشاهده کنید‪.‬‬ ‫بنابراین با چهار عامل تسریع واردات واکسن‪ ،‬تولید واکسن ملی‪ ،‬مدیریت‬ ‫هوشمند کرونا و همراهی مردم‪ ،‬مجموعه دزهای تزریقی اکنون به حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون دز رسیده و در نتیجه امار مبتالیان و مرگ ومیر کرونا در‬ ‫کشور کاهش قابل توجهی یافت تا روزهای ارام کرونایی در ایران رقم‬ ‫بخورد و امار مرگ ومیر ناشی از کرونا در ‪ ۲۰‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬بعداز‬ ‫‪ ۸۲۱‬روز به عدد سه برسد‪.‬‬ ‫مقایسه وضعیت کرونا در ایران با جهان‬ ‫باید توجه کرد که ماجرا به اینجا ختم نمی شود و وزارت بهداشت نیز‬ ‫اعالم کرده است که امارهای بین المللی نیز موفقیت ایران را در مدیریت‬ ‫هوشمند کرونا طی هشت ماه اخیر نشان می دهند‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫شاخص مرگ ومیر کرونایی ایران در مرداد و شهریور ‪ ۱۴۰۰‬متوسط مرگ‬ ‫و میری باالتر از امریکا‪ ،‬مجموعه کشورهای اروپایی و متوسط جهانی را‬ ‫داشت‪ ،‬اما از مهر ماه ‪ ۱۴۰۰‬به بعد همزمان با جهش در واردات واکسن‬ ‫و تزریق قابل توجه ان‪ ،‬به تدریج میزان مرگ ومیر ایران روند کاهشی‬ ‫گرفت تا جایی که به تایید وب سایت معتبر ‪ world in data‬وابسته‬ ‫به دانشگاه اکسفورد‪ ،‬ایران در اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬امار مرگ ومیر به مراتب‬ ‫پایین تری از امریکا‪ ،‬مجموعه کشورهای اروپایی و متوسط جهانی را ثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫البته باید توجه کرد که هرچند در حال حاضر وضعیت کرونا در کشور‬ ‫کنترل شده‪ ،‬اما هنوز ویروس کرونا در ایران و جهان در گردش است و‬ ‫هر ان ممکن است جهشی عجیب و غریب و شدید را از ان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫بر همین اساس هم روز گذشته‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا با اعالم اینکه‬ ‫اکنون شاهد کنترل بیماری کرونا در کشور هستیم‪ ،‬بر لزوم پیشگیری از‬ ‫طریق واکسیناسیون و نظارت بر رعایت جدی تر شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1349

روزنامه سپهرایرانیان 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه سپهرایرانیان 1348

روزنامه سپهرایرانیان 1348

شماره : 1348
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه سپهرایرانیان 1347

روزنامه سپهرایرانیان 1347

شماره : 1347
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه سپهرایرانیان 1346

روزنامه سپهرایرانیان 1346

شماره : 1346
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه سپهرایرانیان 1345

روزنامه سپهرایرانیان 1345

شماره : 1345
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه سپهرایرانیان 1343

روزنامه سپهرایرانیان 1343

شماره : 1343
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!