روزنامه سپهرایرانیان شماره 1307 - مگ لند
0

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1307

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1307

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1307

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪14 may 2022‬‬ ‫پاسخ وزارت رفاه‬ ‫حذف قرعه کشی‬ ‫به چند پرسش درباره‬ ‫اکثر خودروها‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫«یارانه ها»‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران ؛‬ ‫باید دولت را در جراحی‬ ‫اقتصادی کمک کرد‬ ‫سرمقاله‬ ‫جایگاه ممتاز ایران در تامین انرژی دنیا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫موضع بیطرفانه ای که جمهوری اسالمی ایران در جنگ روسیه و اوکراین اتخاذ نموده‪،‬‬ ‫بهترین نوع سیاست و تصمیم بوده است‪ .‬با توجه به وابستگی شدید طرفهای اروپایی‬ ‫عضو ناتو به نفت و گاز روسیه که اکنون دیگر بدلیل همراهی انان با اوکراین و سیاستهای‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از محل های دیگر تهیه و خریداری‬ ‫نمایند‪...‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫هیچ تصمیمی نباید منجر به کوچک شدن سفره مردم شود‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‪ :‬با وجود تکانه های اولیه قیمتی‪ ،‬تنظیم بازار ارز‬ ‫یک ضرورت است نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در نطق میان دستور جلسه‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی بر ضرورت تنظیم بازار با وجود تکانه های اولیه بازار ارز‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بر‬ ‫ضرورت تنظیم بازار با وجود تکانه های اولیه بازار ارز تاکید کرد‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح رتبه بندی معلمان باید‬ ‫بدون امتیازبندی اجرا شود‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توقع از جهان عرب ورود به میدان‬ ‫عمل مقابل رژیم اشغالگر است‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مناقصه شماره ‪ 1401 /1005‬در روزنامه‬ ‫و شماره ‪ 2001005744000011‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استرداد اشیای تاریخی‬ ‫ایران تحت الشعاع طرح مجلس‬ ‫دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫برای حضور در صنعت نفت ایران‬ ‫مهلت ‪ ۳‬ماهه برای اعتراض‬ ‫به عدم دریافت یارانه معیشتی‬ ‫‪8‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی ( دستگاه پرس زباله )‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده‪ 13‬قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت ازاد بر‬ ‫اساس بخشنامه شماره ‪ 94/ 03/ 05‬و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 - 41934‬‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫روزنامه‬ ‫شماره ف راخوان در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫رشته کاری مورد نیاز‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در ف رایند ارجاع کار‬ ‫براورد (میلیون ریال)‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫سایت ستاد‬ ‫تاریخ و ساعت‬ ‫گشایش پاکت های‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫سایت ستاد‬ ‫‪1401/1005‬‬ ‫‪2001005744000011‬‬ ‫ساماندهی شبکه‬ ‫فاضالب و اج رای‬ ‫انشعابات خانگی‬ ‫سایت ‪ 60‬و زون ‪B‬‬ ‫سایت ‪ 55‬هکتاری‬ ‫مسکن مهر امیدیه‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و باالتر‬ ‫‪4.501.060.000‬‬ ‫‪90.021‬‬ ‫تا مورخ‬ ‫‪1401/02/31‬‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫‪1401/03/10‬‬ ‫ساعت ‪12‬‬ ‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد‪ .‬براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد‪ ،‬پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر‬ ‫سامانه ستاد تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقرارت مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 10:00‬روز گشایش پاکت ها می باشد‪.‬‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اسناد مناقصه ‪ :‬عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل‬ ‫تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرارداده و الک و مهر نماید‪ .‬روی"پاکت الف" ‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و‬ ‫مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس اهواز‪-‬کیانپارس‪-‬فلکه اول‪-‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه‬ ‫گشایش‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ‪ HTTP://IETS.MPORG.IR‬و سایت اینترنتی شرکت ‪:‬‬ ‫‪ WWW.ABFAKHZ.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه‪1315550:‬‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب خوزستان‬ ‫اگهی فراخوان عمومی شناسایی مالکین چاههای اب محدوده شهرستان اشتهارد‬ ‫(شهرکصنعتیامیدالبرز)‪-‬نوبتاول‬ ‫شــرکت شــهرکهای صنعتی استان البرز درنظر دارد در راســتای رفع کسری اب مورد نیاز شــهرک صنعتی امید البرز نسبت به شناسایی مالکین‬ ‫چاههای اب منطقه با ظرفیت ابدهی حداقل ‪ 10‬لیتر بر ثانیه که تمایل انتقال پروانه بهره برداری چاه به شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز را‬ ‫دارند اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می بایســت دارای شــخصیت حقیقی و حقوقی باشــند که از تاریخ درج اگهی مورخ ‪ 1401/02/24‬تا تاریخ ‪ 1401/03/07‬نسبت به‬ ‫ارائه درخواســت کتبی به دبیرخانه شــرکت شهرکهای صنعتی استان البرز اقدام نمایند‪ .‬پس از اتمام مهلت فوق الذکر از دریافت درخواست ها‬ ‫خودداری می گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشــتر از تاریخ ‪ 1401/02/24‬با شــماره تلفن ‪ 026-34645802-7‬داخلی ‪( 227‬اقای مهندس‬ ‫شهبازی) تماس حاصل یا بصورت حضوری به دفتر فنی شرکت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان امام خمینی ‪ -‬بلوار یادگار امام ‪ -‬خیابان یاسر پنجم ‪ -‬پالک ‪66‬‬ ‫این اگهی منحصرا ً به منظور شناســایی متقاضی واجد الشــرایط منتشــرگردیده و شرکت اشخاص در این امر هیچگونه حق یا امتیازی را برای انان‬ ‫ایجاد نخواهد کرد ‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز‬ ‫نوبت اول‬ ‫دهیاری روســتای خور در نظر دارد مناقصه عمومی خرید و نصب دســتگاه پرس زباله ‪ ،‬را از طریق ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید؛کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪1401/02/24‬‬ ‫می باشد‪ (.‬هزینه چاپ اگهی روزنامه در دو مرحله بر عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫• مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت‪ :‬از ساعت ‪7:30‬روز دوشنبه مورخ‪1401/02/26‬لغایت ساعت ‪14:30‬مورخ‬ ‫‪1401/03/08‬‬ ‫• مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/10‬‬ ‫• زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫• ادرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارسال پاکت الف ‪:‬‬ ‫استان البرز – شهرستان ساوجبالغ – روستای خور – خیابان ایت اله خامنه ای ‪ -‬ساختمان دهیاری خور‬ ‫تلفن تماس ‪ 026 -44652555 :‬و ‪026-44654050‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫اعتبار ( ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫صالحیت‬ ‫‪1‬‬ ‫دستگاه پرس زباله ‪ 8‬متر‬ ‫مکعب‬ ‫‪3.500.000.000‬‬ ‫ریال‪175.000.000‬‬ ‫ساخت تجهیزات خدمات‬ ‫شهری‬ ‫نوبت چاپ اول‪1401/02/24 :‬‬ ‫نوبت چاپ دوم ‪1401/03/01:‬‬ ‫دهیاری روستای خور‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫هشدار نسبت به سرویس دهی قهوه خانه ها به «دبیرستانی ها»‬ ‫یک کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫استان تهران درباره کاهش سن اعتیاد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به یکی از قهوه خانه های شهر مراجعه‬ ‫کنید‪ ،‬خواهید دید افراد کمتر از ‪ ۱۸‬سال نیز در انجا حضور دارند‪ .‬متاسفانه شاهد هستیم‬ ‫بچه های کوچک تر از جمله دبیرستانی ها از قلیان استفاده می کنند و قهوه خانه دار نیز‬ ‫به انها سرویس می دهد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر فرهاد بهزادی با اذعان به اینکه در ضمیر‬ ‫ناخوداگاه برخی خانواده ها مصرف قلیان نهادینه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خانواده ها قلیان‬ ‫را می شناسند و این سبب می شود قبح ان شکسته شود‪ .‬خانواده ها به دلیل ان که گمان‬ ‫می کنند مصرف قلیان ضرر زیادی ندارد‪ ،‬در مصرف ان سخت گیری نمی کنند و به همین‬ ‫جهت گاها شاهد هستیم خانواده ها برای تفریحات خود قلیان را همراه دارند‪ .‬همین قبح‬ ‫شکنی باعث شیوع مصرف قلیان در بین خانواده ها شده است‪.‬وی که در یک برنامه رادیویی‬ ‫کیفیت و سالمت اب شرب اصفهان مورد تایید مرکز بهداشت استان است‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد؛‬ ‫افزایش ایمنی جاده ها‬ ‫با تبدیل راه اصلی به بزرگراه‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان با‬ ‫بیان اینکه در محورهای دو بانده‬ ‫تصادفات بسیار کمتر است گفت‪:‬‬ ‫ارتقاء راه های اصلی به بزرگراه نقش‬ ‫بسیار مهمی در ایمنی و کاهش‬ ‫تصادفات دارد‪.‬‬ ‫بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان ؛ اظهار کرد‪ :‬حوزه مهندسی و ساخت این اداره کل وظیفه‬ ‫احداث باند دوم در محورهای دو خط را بر عهده دارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫این محورها از راه های اصلی به بزرگراه ارتقا می یابد که نقش بسیار‬ ‫مهمی در ایمنی و کاهش تصادفات دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در محورهای دو بانده تصادفات بسیار کمتر بوده و اگر‬ ‫مواردی نیز وجود داشته باشد بیشتر ناشی از خطای انسانی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظارت بر همه پروژه ها توسط مهندسان مشاور‬ ‫انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای ساخت هر جاده مطالعاتی در سه فاز‬ ‫توسط مهندسین مشاور انجام می پذیرد‪ .‬که انتخاب این مشاوران‬ ‫بر مبنای توانایی علمی و عملی انها است‪ .‬همچنین ارزیابی فنی و‬ ‫اقتصادی پروژه ها بر عهده مهندسان مشاور است‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬تا زمانی که جاده های مواصالتی کشور دو خط باشد ایمنی‬ ‫کامل ایجاد نمی شود‪ .‬در جاده های چهارخطه قوس ها بر اساس‬ ‫سرعت مجاز (‪ ۱۱۰‬کیلومتر بر ساعت) طراحی می شود‪.‬‬ ‫شاهسوندی خاطرنشان کرد‪ :‬نمی توان گفت محوری ایمن است‪،‬‬ ‫بیشترین تصادفات استان در محور مبارکه مجلسی‪ ،‬برزک کاشان‪،‬‬ ‫تیران سامان‪ ،‬نایین انارک خور طبس و چادگان است‪ .‬با اجرایی‬ ‫شدن باند دوم میزان تلفات کاهش یافته اما قطعاً به صفر نمی رسد‬ ‫و در تصادفات جاده ای باید سایر عوامل بروز تصادف را هم در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی‬ ‫مناسب ترین محل برای خدمات رسانی‬ ‫های متنوع به کاربران جاده ای‬ ‫دکتر غالمحسین دغاغله مدیرکل دفتر سرمایه گذاری سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور بازدید از روند توسعه‬ ‫مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی مادرشاه اصفهان به اصفهان سفر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر دغاغله مدیرکل دفتر سرمایه گذاری‪،‬نظارت بر بهره برداری‬ ‫و امورازادراهها‪ ،‬مهندس نیکخواه معاون دفتر سرمایه گذاری‬ ‫سازمان‪،‬به همراه مهندس جعفری معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫و مهندس خدابخشی معاون فنی و راه های روستایی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ‪،‬مهندس گودرزی‬ ‫کارشناس دفتر تجهیزات عالئم ایمنی و ابنیه فنی سازمان و روسای‬ ‫ادارات ایمنی و حریم و بازرگانی و کارشناسان فنی و ایمنی از‬ ‫مجتمع خدماتی رفاهی گردشگری مادرشاه و کاروانسرای عباسی‬ ‫در محور ازادراه اصفهان‪-‬کاشان بازدید کردند‪.‬‬ ‫پس از این بازدید نیز جلسه بررسی و تبادل نظر‪ ،‬در خصوص راه‬ ‫دسترسی قطعه دوم مجتمع مهستان نقش جهان تشکیل و بررسی‬ ‫و تبادل نظر انجام شد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان اصفهان؛‬ ‫ارتقای کیفیت و بهره وری با تقویت نظام‬ ‫پیشنهادها و مشارکت کارکنان در تصمیم‬ ‫گیری ها ایجاد خواهدشد‬ ‫از مجموع ‪ 906‬مورد پیشنهاد‬ ‫دریافتی از سوی کارکنان شرکت گاز‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬تعداد‪ 112‬پیشنهاد‪،‬‬ ‫مصوب و اجرایی گردید‪.‬‬ ‫ابوالقاسم عسکری سرپرست این‬ ‫شرکت‪ ،‬با اشاره به نرخ مشارکت‬ ‫کارکنان در نظام پیشنهادها در‬ ‫سال ‪ ،1400‬بیان داشت‪ :‬برای افزایش بهره وری سازمان با نظام‬ ‫پیشنهادها و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مدیریتی‬ ‫راهکارهای اثربخش و کم هزینه تری ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با بیان اینکه‪ ،‬در دو سال گذشته علی رغم شرایط ناشی از‬ ‫بیماری کرونا و محدودیت های ایجاد شده‪ ،‬پیشنهادهای خوبی‬ ‫دریافت و تصویب گردید‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه که رقابت بسیار زیادی بین‬ ‫جوامع مختلف برای دستیابی به جدترین فناوری ها‪ ،‬با صرفه ترین‬ ‫منابع و مجرب ترین نیروهای انسانی وجود دارد‪ ،‬مدیران و تصمیم‬ ‫سازان سازمان ها با اتکا به مشارکت کارکنان در تصمیم سازی های‬ ‫کالن می توانند به سمت ساختارهای سازمانی جدید و بهره برداری‬ ‫از ایده های خالقانه و نواورانه حرکت نمایند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزود‪ :‬اهداف نظام پیشنهادها در شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫ارتقاء کیفیت و بهره وری‪ ،‬ایجاد انگیزه و افزایش رضایت شغلی‪،‬‬ ‫ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل گروهی‪ ،‬افزایش نشاط و‬ ‫روحیه کارکنان‪ ،‬صرفه جویی و کاهش هزینه ها‪ ،‬توسعه توان بالقوه‬ ‫و بالفعل کارکنان و بهبود شرایط کاری‪ ،‬ایجاد فرهنگ مشارکت‬ ‫منسجم همراه با وحدت و یکپارچگی میان کارکنان‪ ،‬افزایش قابلیت‬ ‫رقابت در استفاده بهینه از منابع و بهبود مستمر تمامی فرایندها‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬شرکت گاز استان اصفهان براساس ائین نامه‬ ‫نظام پیشنهادها از سال ‪ 1379‬با اعتقاد به ضرورت بهره گیری‬ ‫نظام مند از توانایی های فکری و خالقیت سرمایه های انسانی اغاز‬ ‫به فعالیت نموده است‪.‬‬ ‫با موضوع علل گرایش به سیگار و قلیان گفت وگو می کرد‪ ،‬با تاکید بر اینکه باید برای‬ ‫جلوگیری از مصرف برخی دخانیات جایگزین مناسب برای جوانان داشته باشیم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در مقطعی برای جلوگیری از مصرف قلیان تصمیماتی مبنی بر جلوگیری از سرو قلیان در‬ ‫قهوه خانه ها اتخاذ کردند که در نهایت فقط افراد ‪ ۱۸‬سال به باال امکان مصرف قلیان داشته‬ ‫و کوچکتر از انها اجازه مصرف نداشته باشند‪.‬‬ ‫سالمت اب شرب مورد تایید مرکز‬ ‫بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم استان می باشد و مردم به‬ ‫هیچ عنوان نگران سالمت اب شرب‬ ‫نباشند‪.‬‬ ‫به گزارش شرکت ابفای استان اصفهان‪،‬‬ ‫مرکز بهداشت استان اصفهان به‬ ‫عنوان مرجع ناظر در سراسر استان‬ ‫اصفهان به صورت شبانه روزی‬ ‫کیفیت‪ ،‬سالمت و بهداشت اب شرب‬ ‫را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت‬ ‫اب و فاضالب ابفای استان اصفهان با‬ ‫اشاره به شایعاتی مبنی بر الودگی اب‬ ‫شرب اصفهان که روزهای اخیر در فضای‬ ‫مجازی منتشر شده و منجر به نگرانی‬ ‫یادداشت‬ ‫مردم نگران نباشند‬ ‫هم استانی های محترم شده است گفت‬ ‫‪ :‬سالمت اب شرب مورد تایید مرکز‬ ‫بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم استان می باشد و مردم به هیچ‬ ‫عنوان نگران سالمت اب شرب نباشند‪.‬‬ ‫فهیمه امیری با تاکید بر سالمت اب شرب‬ ‫مصرفی استان اصفهان گفت‪ :‬کلرسنجی‬ ‫به صورت روزانه و نمونه برداری میکروبی‬ ‫و شیمیایی به صورت ماهیانه و سالیانه‬ ‫از شبکه اب کلیه شهرها و روستاهای‬ ‫استان توسط مراکز بهداشت در استان‬ ‫انجام می گیرد و مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان به عنوان مرجع ناظر در سراسر‬ ‫استان اصفهان به صورت شبانه روزی‬ ‫کیفیت‪ ،‬سالمت و بهداشت اب شرب‬ ‫را مورد بررسی و کنترل قرار می دهد‪.‬‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخعلی‪ ،‬بزرگترین و‬ ‫پیشرفته ترین تصفیه خانه های خاورمیانه‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اب شرب اصفهان کامال‬ ‫سالم و بهداشتی می باشد و به محض‬ ‫ورود اب خام به تصفیه خانه اب‬ ‫باباشیخعلی‪ ،‬که جزء بزرگترین و پیشرفته‬ ‫ترین تصفیه خانه های خاورمیانه‬ ‫می باشد ‪ ،‬بمنظور حذف االینده ها‬ ‫‪،‬کلیه فرایندهای فیزیکی‪ ،‬شیمیایی و‬ ‫گندزدایی بر روی اب خام انجام شده‬ ‫و مورد تصفیه کامل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫امیری خاطرنشان کرد‪ :‬کلیه عوامل‬ ‫میکروبی‪ ،‬شیمیایی و االینده ها در بدو‬ ‫ورود از طریق فرایندهای فیزیکی ‪ ،‬انعقاد‬ ‫و لخته سازی‪ ،‬ته نشینی و گندزدایی از اب‬ ‫حذف می شوند و اب به صورت کام ً‬ ‫ال سالم‬ ‫‪ 4‬درصد ی ها در جراحی اقتصادی اخیر‬ ‫نقش همراه بیمار را هم ندارند!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫و بهداشتی در اختیار مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب‬ ‫و فاضالب ابفای استان اصفهان افزود‪:‬‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخعلی مجهز به‬ ‫سیستم ازن زنی به عنوان یکی از پیشرفته‬ ‫ترین روش ها برای گندزدایی اب شرب‬ ‫است و در انتهای فرایند تصفیه‪ ،‬برای‬ ‫حفظ کلر باقیمانده در شبکه اب شرب و‬ ‫جلوگیری از الودگی ثانویه ‪ ،‬مجددا با کلر‬ ‫گندزدایی می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه اتصال محور اردهال‬ ‫رئیس اداره راه وشهرسازی کاشان از اغاز‬ ‫عملیات اجرایی پروژه مشارکتی اتصال‬ ‫محور دلیجان‪ -‬اردهال‪ ،‬اردهال‪-‬کاشان‬ ‫و بلعکس خبر داد‪.‬‬ ‫مجتبی اراسته رئیس اداره راه و شهرسازی‬ ‫شهرستان کاشان اظهار کرد‪ :‬بنابر تاکیدات‬ ‫وپیگیری های مدیر کل راه وشهرسازی استان‬ ‫اصفهان و هماهنگی مسئولین حوزه کاشان‬ ‫مبنی بر اجرای پروژه اتصال محور کاشان به‬ ‫دلیجان‪ ،‬کلنگ عملیات اجرایی این محور با‬ ‫حضور فرماندارکاشان‪ ،‬ائمه جمعه کاشان و‬ ‫اردهال به زمین زده شد‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬این پروژه به طول تقریبی‬ ‫سه کیلومتر بوده که از روستای بهار اغاز و پس‬ ‫از عبور ازاراضی منطقه اردهال به محور اردهال‬ ‫دلیجان متصل می شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان‬ ‫با بیان اینکه احداث این محور از مطالبات‬ ‫مردمی این شهرستان درسنوات قبل بوده‬ ‫است گفت‪ :‬مهمترین هدف اجرای این طرح‬ ‫کاهش ترافیک به ویژه در ایام قالی شویان و‬ ‫مذهبی‪ ،‬افزایش ایمنی و امنیت سفر زائرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با اجرای این پروژه و پس از‬ ‫هدایت خودروهای سنگین حامل سنگ و‬ ‫خودروهای ترافیکی به شکل مجزا به خارج از‬ ‫حریم منطقه مسکونی و زیارتی عالوه بر رفع‬ ‫مشکالت زیست محیطی‪ ،‬الودگی های صوتی و‬ ‫معضالت ترافیکی بشدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫اراسته بیان داشت‪ :‬برای اجرای این پروژه‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال تامین شده است‬ ‫و انجام پروژه در طرح مصوب جامع حضرت‬ ‫سلطان علی بن امام محمدباقر (ع) پیش بینی‬ ‫و مراتب اجرا پس از تصویب در کمیسیون‬ ‫تلفیق امور زیربنایی شهرستان کاشان‬ ‫مجوزهای کمیسیون های مربوطه استانی رانیز‬ ‫اخذ کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اجرای کل پروژه مشکل‬ ‫ازادسازی اراضی درگیر در حوزه منابع طبیعی‬ ‫و کشاورزی باال دستی در ضلع شمال غربی‬ ‫استان مقدس با پیگیری هیات امنا‪ ،‬حوزه راه‬ ‫و شهرسازی کاشان واداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان مرتفع شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان‬ ‫با بیان اینکه اولویت اول ارتقا منطقه اردهال‬ ‫(محور اردهال به دلیجان) است ابراز امیدواری‬ ‫کرد تا با همکاری وپیگیری های هیات امنای‬ ‫استان سلطانعلی (ع) و مسئولین مرتبط و‬ ‫خیر‪ ،‬بتوان این پروژه را تا نوروز سال ‪ ۱۴۰۲‬به‬ ‫اتمام رساند و بار ترافیکی شهر زیارتی اردهال‬ ‫در این واریانت حادثه خیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬پیش از اغاز عملیات اجرایی‬ ‫این محور نقشه مطالعاتی کامل شامل احجام‬ ‫و براورد نقشه مسیر‪ ،‬توسط مشاورین تحت‬ ‫نظارت اداره کل راه وشهرسازی استان و‬ ‫شهرستان کاشان با اعتبار ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫تامین و تهیه شد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1314363‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/ 09/ 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی امل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت‬ ‫اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل ‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ - 22‬اصلی (قریه هارونکال)‬ ‫‪ 274‬فرعی خانم ها نسیم نور احمدی و زهرا علیزاده هر یک به نسبت سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که نود سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است‬ ‫به مساحت ‪ 586/ 65‬متر مربع خریداری شده بال واسطه از زهرا علیزاده و مع الواسطه از ثریا علیزاده و غالمعلی علیزاده ‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه محلی ‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از طریق الصاق در‬ ‫محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به‬ ‫صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/ 02/ 24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 /03/ 07 :‬‬ ‫فیض اله ذبیحی‬ ‫سرپرست اداره اسناد و امالک امل‬ ‫شناسه اگهی ‪1312167‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/ 09/ 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی امل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان‬ ‫محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش یازده ثبت امل ‪ -‬دهستان هرازپی‬ ‫‪ - 14‬اصلی (قریه اوجی اباد سفلی(بیشه محله هرازپی))‬ ‫‪ 208‬فرعی اقای ورهرام کدیور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ‪ 203 / 72‬متر مربع خریداری شده‬ ‫بالواسطه از هادی خرم نیاکی و مع الواسطه از شهرام ابادیان‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی‬ ‫پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/ 02/ 24:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 07 :‬‬ ‫فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک امل‬ ‫شناسه اگهی ‪1315218‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 337‬تاریخ ‪ 1401/ 01/ 18‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر‬ ‫تصرفات مالکانه‪ ،‬بالمعارض متقاضی اقای‪ /‬خانم عباس حسین پور گرایلی فرزند عیسی نسبت‬ ‫به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 105 /17‬متر مربع که قسمتی از پالک ‪ 108‬فرعی از‬ ‫‪ 31‬اصلی به شماره کالسه ‪ 1400/ 1366‬واقع در اراضی فراش محله بخش ‪ 17‬ثبت بهشهر‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱4‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/ 02/ 24‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/ 03/ 07‬‬ ‫محمد مهدی قلیان سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله‬ ‫اعالم‬ ‫می‬ ‫نماید‬ ‫برگ سبز سند کمپانی کارت‬ ‫خودرو سواری پراید صبا‪,‬رنگ‪:‬سفید‬ ‫شیر ی ‪ ،‬مد ل ‪ ,1 3 81 :‬شما ر ه‬ ‫مو تو ر ‪M 1 3 4 1 3 1 9 1 :‬و شما ر ه‬ ‫شا سی ‪S 1 4 1 2 2 818 7 8 4 2 2 :‬‬ ‫شماره پالک ‪:‬ایران‪ 569_19‬ع‬ ‫‪, 81‬متعلق به فریده امینی‪،‬فرزند‬ ‫‪:‬جهانگیر‪،‬کدملی‪3255375681:‬مفقود‬ ‫گردیده است و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫مفقود شده است‬ ‫بدینوسیله‬ ‫برگ‬ ‫سبز‬ ‫فنگ‪,‬رنگ‪:‬سفید‬ ‫اعالم‬ ‫می‬ ‫نماید‬ ‫کامیون‬ ‫کشنده‬ ‫دانگ‬ ‫به نظر می رسد عزم دولتمردان برای ایجاد تحوالت اقتصادی جدید جدی‬ ‫است و جراحان اقتصادی دولت برای خارج کردن دمل چرکی ارز ترجیحی‬ ‫دست به تیغ شده اند!‬ ‫بی تردید اصالح ساختارهای غلط اقتصادی دهه های گذشته و جلوگیری‬ ‫از هدر رفت منابع مالی یا به زبان ساده تر ممانعت از سرازیر شدن بیت‬ ‫المال به جیب عده ای خاص مورد وثوق همگان است و نیاز به تفسیر و‬ ‫تاویل و توجیه ندارد‪ .‬اما انچه که در این بین مغفول مانده است نقش و‬ ‫جایگاه ‪ 4‬درصد ی ها یا همان افراد خاص در این جراحی بزرگ اقتصادی‬ ‫است‪ .‬چرا که عامل اصلی بیماری اقتصاد در کشور همین افراد خاص‬ ‫هستند که با عناوینی چون اقازاده‪ ،‬رانتخوار‪ ،‬مافیا‪ ،‬یقه سفید‪ ،‬دست های‬ ‫پشت پرده و ‪ ...‬با استفاده از زر و زور توازن اقتصاد جامعه را بر هم زده و از‬ ‫چاکراه های اقتصادی به سودها و ثروت های هنگفتی دست یافته اند ولی‬ ‫در این جراحی حتی به عنوان همراه بیمار نیز در کنار مردم عادی نیستند!‬ ‫در چنین شرایطی این مردم هستند که باید هزینه و تبعات این جراحی‬ ‫را از جیب شان بپردازند‪.‬‬ ‫این افراد از قِبل امضاهای طالیی‪ ،‬رانت های اطالعاتی‪ ،‬واردات با دالر ‪4200‬‬ ‫تومانی و فروش در بازار به قیمت ازاد و ‪ ...‬به ثروت های باداورده ای دست‬ ‫یافته اند که تنها در یک مورد سود یک وارد کننده به اندازه کل یارانه کشور‬ ‫براورد شده است ولی در جراحی اخیر سخنی از بازگردان این منابع و‬ ‫برخورد با انها نیست‪.‬بی تردید داشتن نگاه تک بعدی به اقتصاد و جراحی‬ ‫یک بخش از سیستم اقتصاد نه تنها چاره کار نیست بلکه به اعضای جراحی‬ ‫شده اسیب های جدی تری وارد می کند‪ .‬فلذا جا دارد دولتمردان قبل از‬ ‫جراحی اقتصاد کشور با بررسی تمام مدارک پزشکی‪ ،‬با پروسیجر ها و راه‬ ‫های درمانی ساده تر نظیر هزینه دار کردن دست اندازی به بیت المال‪،‬‬ ‫برخورد جدی با بر هم زنندگان توازن اقتصادی‪ ،‬بازگردان بیت المال به‬ ‫خزانه و ‪ ...‬در ابتدا نسبت به خشک کردن عفونت اقتصادی کشور بکوشند‪.‬‬ ‫بماند که نبود اراده دولت ها در اخذ مالیات حقیقی از ثروتمندان و حذف‬ ‫یارانه های پنهان نیز نقشی عظیم در این ولنگاری اقتصادی دارند تا جایی‬ ‫که حتی حاضر نیستیم یارانه ‪ 45‬هزار تومانی عده ای میلیاردر را حذف‬ ‫کنیم! قصه انجا قصه ناک می شود که ممکن است جراحان اقتصادی چند‬ ‫صباح دیگر به بهانه اخذ مالیات به صورت جدی و حذف یارانه های پنهان‬ ‫دوباره اقتصاد کشور را زیر تیغ جراحی ببرند و این بار یارانه های حامل‬ ‫ها ی انرژی را از بیخ قطع کنند و قضییه مالیات را هم خیلی جدی از ما‬ ‫معمولی ها اغاز کنند!‬ ‫« اگهی فقدان سند مالکیت»‬ ‫اقای عبدالرضا یعقوبی فرزند قاسم طی درخواست وارده شماره‬ ‫‪ 122/ 8/ 418‬مورخ ‪ 1401/ 02/ 19‬منضم به دو برگ استشهادیه‬ ‫که به تصدیق کالنتری ‪ ۱۱‬مرکزی شهرستان سیروان نیز رسیده‬ ‫اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی دیم بمساحت ‪ ۲۲۱۰۰‬مترمربع بشماره پالک ‪ ۱۰۱۱‬فرعی‬ ‫از ‪ ۲۰۶‬اصلی واقع در شهرستان سیروان ‪ -‬شهرک سرتنگ ‪ ،‬به‬ ‫علت سهل انگاری مفقود و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده است ‪ ،‬لذا مراتب در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫و تبصره ذیل ان یک نوبت اگهی تا هرکس حقی برای خود قائل‬ ‫و یا مدعی انجام معامله و یا سند نزد او می باشد ظرف مدت ده‬ ‫روز از تاریخ انتشار این اگهی ‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به این اداره‬ ‫اعالم و رسید دریافت نماید‪ .‬در غیر اینصورت پس از انجام مراحل‬ ‫و تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر و تسلیم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وحید فدوی یگانه‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان‬ ‫شناسه اگهی ‪1315464‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫روغنی‪،‬مدل‪,1390:‬شماره‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫موتور‪ISLE3753087720783 :‬وشماره‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/ 09/ 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده‬ ‫شاسی‪NADG4DY35BH608431:‬شماره‬ ‫پالک‬ ‫‪:‬ایران‪613_29‬‬ ‫ع‬ ‫‪,32‬متعلق‬ ‫به شرکت حمل و نقل اهورا بار‬ ‫کرمانشاه‪،‬کدملی‪14004042782:‬مفقود گردیده‬ ‫است و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪(.‬کرمانشاه)‬ ‫شناسه اگهی ‪1309165‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪20‬‬ ‫‪1390/ 9/‬و برابر رای شماره ‪ 6‬و ‪140060310013023205‬مورخ ‪ 1400/ 11/ 28‬هیات قانون تعیین‬ ‫تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای ‪ /‬خانم مرتضی رسولی و معصومه خراج فرزند حسن و نعمت اله بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 245/ 00‬مترمربع به شماره پالک ‪ 1172‬فرعی از ‪ 192‬فرعی از ‪33‬‬ ‫اصلی واقع در قریه کرداباد بخش ‪ 11‬خریداری شده از اقای ‪ /‬خانم صادق کیا مالک رسمی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬سراسری در‬ ‫شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/ 02/ 10‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/ 02/ 24‬‬ ‫عین اله تیموری‬ ‫‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان‬ ‫یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه‬ ‫و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل‬ ‫اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه پایین لموک ‪ 30‬اصلی بخش ‪06‬‬ ‫‪ 371‬فرعی بنام اقای ابراهیم محضر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در ان‬ ‫احداث بنا شده است به مساحت ‪ 167/ 68‬متر مربع خریداری بدون واسطه از اقای‬ ‫حاج علی اصغر قادی مالک رسمی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر‬ ‫انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار‬ ‫نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان‬ ‫باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪،‬‬ ‫واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/ 02/ 24:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 07 :‬‬ ‫یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۶۷۸‬واحد‬ ‫تولیدی در استان تهران فعالیت می کنند که ‪ ۱۵۶۳‬واحد راکد هستند و ‪ ۶۵۵‬طرح صنعتی‬ ‫پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد دارند‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش ظرفیت ‪ ۵۷۷‬واحد تولیدی نیمه فعال‬ ‫در استان تهران به جدیت دنبال خواهد شد‪.‬حشمت اله عسگری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال در استان تهران گفت‪ ۵۰ :‬هزار و ‪ ۶۷۸‬واحد‬ ‫وجود ‪ ۵۷۷‬واحد تولیدی نیمه فعال در استان تهران‬ ‫تولیدی در استان تهران داریم که یک هزارو ‪ ۵۶۳‬واحد راکد هستند و ‪ ۶۵۵‬طرح صنعتی نیز‬ ‫پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد دارند‪ .‬بر همین اساس پیگیری خواهیم کرد که طرح های‬ ‫صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیشتر با انجام اقدامات موثر در سال جاری به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر تعداد ‪ ۵۷۷‬واحد تولیدی نیمه فعال در سطح استان تهران وجود‬ ‫دارد؛ بر همین اساس افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال با توجه به داشتن امکانات‬ ‫و تجهیزات الزم برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عسگری تاکید کرد‪ :‬کمبود سرمایه در گردش یکی از دغدغه های مهم این واحدهای تولیدی‬ ‫است‪ .‬منابع بانکی به میزان کافی در استان وجود دارد و با مرتفع نمودن برخی از مشکالت‬ ‫غیر بانکی از جمله گمرکی و مالیاتی می توان از ظرفیت این واحدها استفاده حداکثری را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫پاسخ وزارت رفاه به چند‬ ‫پرسش درباره «یارانه ها» ‬ ‫طرح رتبه بندی معلمان باید بدون‬ ‫امتیازبندی اجرا شود‬ ‫‪۷۰‬درصد گرد و غبارهای گسترده‬ ‫کشور منشا خارجی دارد‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به برخی سواالت درباره طرح عادالنه سازی یارانه ها‬ ‫پاسخ داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در صفحه اینستاگرامش به‬ ‫چند سوال درباره اصالح نظام یارانه ها پاسخ داده که به این شرح است‪:‬‬ ‫ تکلیف خانوارهایی که قرار است در اینده از فرایند دریافت یارانه حذف شوند‪،‬‬‫چیست؟هر گونه تصمیم دولت در خصوص حذف یارانه دهک های باالی درامدی‬ ‫بر اساس قانون خواهد بود‪ -.‬افرادی که کارت بانکی انها دچار مشکل شده است‪ ،‬چه‬ ‫اقدامی باید انجام دهند؟واریز یارانه ها به حساب سرپرست خانوار انجام شده است و‬ ‫مفقود شدن کارت‪ ،‬انقضای کارت و ‪ ...‬ارتباطی به عدم واریز ان ندارد‪ .‬این افراد برای‬ ‫حل مشکل خود باید به بانک مربوطه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ سرپرستان خانوارهایی که حساب یارانه انها مسدود شده است‪ ،‬چه اقدامی باید انجام‬‫دهند؟این افراد باید برای حل مشکل خود به بانک عامل مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ جهت خرید از محل یارانه ایا سقف روزانه تعریف می شود؟جزئیات نحوه خرید از‬‫محل مبلغ یارانه واریز شده از طریق وزارت رفاه اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ ان دسته از نیروهای مسلح که مشمول این طرح نشده اند‪ ،‬چگونه باید درخواست‬‫خود را ثبت کنند؟تمام نیروهای مسلح برای رسیدگی به این موضوع باید از طریق‬ ‫یگان خود پیگیری کنند‪.‬‬ ‫ افرادی که ماه پیش جداسازی خانوار را انجام داده اند‪ ،‬چرا مشمول طرح نشده اند؟‬‫جداسازی اطالعات خانوار بر اساس قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫است و این افراد باید موضوع را از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیگیری کنند‪.‬‬ ‫ در صورت اعتراض به دهک بندی خانوارها فرایند ثبت و رسیدگی به اعتراض چگونه‬‫است؟تمام خانوارهایی که نسبت به دهک بندی خود اعتراض دارند‪ ،‬بعد از اعالم وزارت‬ ‫رفاه می توانند در سامانه حمایت اعتراض خود را ثبت و دهک درامدی خانوار خود‬ ‫را مشاهده کنند‪.‬وزارت رفاه پیش از این نیز به سواالت پرتکراری پیرامون یارانه ها‬ ‫پاسخ داده بود که می توانید از طریق این لینک وارد شده و اگر پرسش مشابهی دارید‬ ‫پاسخ تان را دریافت کنید‪.‬‬ ‫نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها با اشاره به طرح‬ ‫رتبه بندی معلمان گفت‪ :‬اجرای طرح رتبه بندی معلمان باید بدون امتیازبندی و‬ ‫ارسال بخشنامه های نگران کننده باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد یعقوب باقری در نطق پیش از دستور خود در پنجمین‬ ‫اجالس شورای عالی استان ها با اشاره مشکالت اموزش پرورش خطاب به وزیر‬ ‫این وزارتخانه گفت‪ :‬اجرای طرح رتبه بندی معلمان باید بدون امتیاز بندی و‬ ‫ارسال بخشنامه های نگران کننده باشد‪ .‬تا شاهد اجرایی شدن و پرداخت ان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به وزیر دادگستری گفت‪ :‬وضعیت کارکنان دادگستری بالتکلیف مانده‬ ‫است و انتظار اجرای عدالت از طریق اجرای طرح تسری کارکنان دادگستری را‬ ‫دارند‪.‬باقری با اشاره به پروژه های انتقال اب خطاب به وزیر نیرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫احداث تونل های بهشت اباد و گالب که دارای مجوز های قانونی و محیط زیستی‬ ‫نیستند به سرعت متوقف شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پروژه ابرسانی تامین اب اشامیدنی و کشاورزی از رودخانه کره بس به‬ ‫شهرستان خانمیرزا که در سال های گذشته دارای ردیف بودجه ملی بوده است‬ ‫عملیاتی شود‪.‬باید پروژه اب رسانی بن ‪ -‬شهرکرد ‪ -‬بروجن که اب شرب ‪۵۰‬‬ ‫درصد مردم شورای استان چهارمحال و بختیاری را تامین می کند باید اجرایی‬ ‫شود‪.‬نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫یکی از مشکالت اصلی استان چهارمحال و بختیاری نبود امکانات بیمارستانی‬ ‫است‪ .‬از این رو درخواست ما از وزیر بهداشت تامین امکانات مدرن بیمارستانی‬ ‫جهت بیمارستان های استان و کلنگ زنی بیمارستان شهرستان خانمیرزا که فاقد‬ ‫بیمارستان است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از وزیر کشاورزی می خواهیم مشکالت کشاورزان‬ ‫و دامداران و باغداران را رفع کنند و تمهیدات ویژه ای برای ایجاد شهرک های‬ ‫گلخانه ای و کشاورزی و دامپروری از طریق اختصاص تسهیالت کم بهره و با‬ ‫بازپرداخت طوالنی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫یک استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه تغییرات اقلیمی و‬ ‫فعالیت های انسانی عامل اصلی خیزش گرد و خاک هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمبود‬ ‫منابع ابی و سدسازی برای مهار و نگهداری اب های زیرزمینی موجب خشکسالی‪،‬‬ ‫کمبود اب و خیزش گرد و خاک می شود‪.‬‬ ‫حسن احمدی درگفت و گو با ایسنا درباره اثرات مخرب گرد و غبار اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از عمده ترین مشکالتی که امروزه بر سالمت انسان و اکوسیستم اسیب وارد‬ ‫می کند‪ ،‬گرد و غبار است که این مشکل نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا مطرح‬ ‫است و دانشمندان بسیاری در این زمینه در حال فعالیت و مطالعه هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه االینده ها به چند دسته تقسیم می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬یک دسته‬ ‫االینده های مرتعی هستند که تاثیرات زیادی بر حوزه سالمت محیط زیست دارند‬ ‫و دسته دوم االینده های جهانی هستند که موجب گرمایش زمین و تخریب الیه‬ ‫ازن می شوند‪ .‬این االینده ها شامل ذرات معلق‪ ،‬اکسیدهای کربن‪ ،‬اکسیدهای‬ ‫نیتروژن و اکسیدهای فوتوشیمیایی‪ ،‬اکسیدهای گوگرد‪ ،‬ترکیبات فرار‪ ،‬سرب و‬ ‫سایر ترکیبات سمی هستند که ب ه وسیله صنایع مختلف ایجاد و در هوا معلق‬ ‫می شوند و اثرات مخرب نامحدودی دارند‪.‬این استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه‬ ‫تهران ضمن اشاره به این که در کشور ما بین گرد و غبار‪ ،‬گرد و خاک و ریزگردها‬ ‫تفاوتی قائل نمی شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گرد و غبار ذرات کوچک تر از ‪ ۲.۵‬میکرون‬ ‫است که بر اثر فرسایش باد ایجاد می شود‪ ،‬در صورتی که ریزگرد در مناطق‬ ‫مرطوب و در نتیجه بخار اب و یا رطوبت بسیار ایجاد می شود‪ .‬ما باید این تفاوت‬ ‫را بشناسیم و از عنوان ریزگرد برای گرد و خاک استفاده نکنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گرد‬ ‫و غباری که روز ‪ ۱۹‬فروردین‪ ۱۴۰۱‬در تهران دیده شد‪ ،‬هم منشا داخلی داشت‬ ‫و هم منشا خارجی که منشا داخلی ان نتیجه تخریب پوشش گیاهی در مناطق‬ ‫خشک بود‪ .‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد کشورما دارای اقلیم خشک و فرا خشک است‬ ‫بنابراین در ایران بارش ها کم و خشکسالی زیاد است و باد‪ ،‬خاک را از روی زمین‬ ‫بلند و جا به جا می کند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫تعطیلی بیمارستان‬ ‫و پرداخت یارانه ایاب و ذهاب!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪۳۰‬رشته قنات در استان مرکزی تا‬ ‫پایان سال جاری الیروبی می شود‬ ‫مدیر اب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان مرکزی‪ ۲۰۰ :‬رشته قنات در این استان با هدف بهبود اب‬ ‫دهی به اراضی کشاورزی تا پایان سال جاری الیروبی می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان مرکزی ‪،‬اقای رسول‬ ‫شمسی مدیر اب و خاک و امور فنی مهندسی روز دوشنبه با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬برای الیروبی این قنوات در شهرستان های‬ ‫مختلف استان مرکزی اعتباری معادل ‪ ۵۰‬میلیارد تومان پیش‬ ‫بینی شده است وی اضافه کرد‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۳۰‬رشته قنات با‬ ‫اعتباری معادل ‪ ...۲۵.‬میلیارد و ‪ ....۸۸۵.‬میلیون تومان از محل‬ ‫منابع ملی و استانی الیروبی شد‪ .‬مهندس شمسی به موقعیت‬ ‫مکانی قنات های احیاء و الیروبی شده نیز اشاره داشت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شهرستان اراک‪.۱۹.‬رشته‪ .‬قنات ‪- ،‬اشتیان ‪ ۶‬رشته ‪-‬‬ ‫زرندیه ‪ ۵‬رشته ‪ -‬خنداب ‪ ۵‬رشته – ساوه ‪ ۱۱‬رشته –خمین ‪۱۳‬‬ ‫رشته – تفرش ‪ ۲۳‬رشته – شازند‪ ۲۳‬رشته ‪ -‬کمیجان‪ ۷ .‬رشته‬ ‫– محالت ‪ ۴‬رشته – فراهان ‪ ۶‬رشته – دلیجان ‪ ۶‬رشته قنات‬ ‫الیروبی شده اند ‪ .‬به گفته مدیر اب و خاک ‪ ،‬هدف از الیروبی‬ ‫قنوات افزایش اب دهی و بهره وری اب کشاورزی بوده که این‬ ‫روند با توجه به کمبود منابع ابهای زیرزمینی ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫پوشش صددرصدی سامانه امداد‬ ‫مکانیزه ‪ 194‬درکل استان مرکزی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت‪ :‬در راستای پیاده سازی‬ ‫اهداف و استراتژیهای مدیریت گازرسانی‪ ،‬این شرکت به عنوان‬ ‫یکی از استان های پیشتاز‪ ،‬نسبت به پیاده سازی سامانه‪194‬اقدام‬ ‫نموده‪ ،‬که ابتدا این سامانه در سطح مرکز استان و شهرستان اراک‬ ‫راه اندازی شد و سپس به همت همکاران مرکزکنترل امداد‪ICT ،‬‬ ‫و خدمات اجتماعی رفاهی همچنین با استفاده از رهنمودهای‬ ‫معاونین مربوطه و پس از ارتقاء سامانه و ایجاد زیرساخت‬ ‫های مرتبط‪ ،‬این سامانه درکل استان مرکزی توسعه داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا‬ ‫سمیعی گفت‪ :‬سامانه امداد مکانیزه ‪194‬بصورت متمرکز از‬ ‫ابتدای سال‪1401‬در سرتاسر استان پیاده سازی شده است‬ ‫و هم استانی های عزیز می توانند درصورت بروز هرگونه‬ ‫مشکالت امدادی گاز‪ ،‬بصورت شبانه روزی با سامانه ‪194‬تماس‬ ‫حاصل کرده ودر اسرع وقت خدمات الزم را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫براساس همین گزارش سمیعی گفت‪ :‬از مزایای این سامانه‬ ‫می توان به ارائه خدمات و اطالع رسانی موارد و مواقع قطعی‬ ‫گاز دراستان‪ ،‬متمرکز بودن مرکز کنترل امداد مکانیزه و ارائه‬ ‫خدمات بصورت شبانه روزی‪ ،‬مکانیزه بودن فرایند امداد رسانی‬ ‫از زمان دریافت پیام‪ ،‬ضبط مکالمات‪ ،‬ارسال پیام به امدادگر‬ ‫وکلیه مراحل خدمت رسانی انالین تا پایان امداد رسانی‪،‬‬ ‫تجهیز ناوگان امدادی به سامانه‪ GPS‬و رصد ناوگان از زمان‬ ‫حرکت تا رسیدن به محل خدمت رسانی‪ ،‬تخصیص تبلت‬ ‫به اکیپ های امدادی جهت مکانیزه نمودن فرایند و استفاده‬ ‫از نقشه های ‪ GIS Ready‬شده بر روی ان اشاره نمود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی افزود‪ :‬مرکزکنترل امداد‬ ‫مکانیزه استان مرکزی ضمن انجام موارد ذکر شده‪ ،‬رصد‬ ‫مانیتورینگ ایستگاه های گاز در سطح استان و اطالع رسانی‬ ‫حوادث بحرانی را نیز برعهده دارد‪.‬‬ ‫با افزایش ‪ 69‬درصدی ترددها در اردیبهشت ماه‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬میلیون تردد خودرو در محورهای اصفهان ثبت شد‬ ‫معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت‪۱۱ :‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۴‬هزار و ‪ ۸۵۹‬تردد خودرو از‬ ‫روز دهم تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‬ ‫جاری در محورهای مواصالتی استان ثبت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدعلی صلواتی معاون حمل و نقل استان‬ ‫اصفهان اعالم کرد ‪ :‬تردد خودروهای ورودی‬ ‫به جاده های شریانی ُمجهز به ترددشمار‬ ‫برخط(انالین) در استان از دهم تا شانزدهم‬ ‫اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۶۹‬درصد افزایش یافت ه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس امار ثبت شده توسط‬ ‫سامانه های ترددشمار‪ ،‬در این ایام یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۲۸‬دستگاه خودرو به استان وارد و‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۸۱۷‬خودرو از استان‬ ‫خارج شد‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشت‪ :‬تعداد‬ ‫خودروهای ورودی و خروجی به استان در این‬ ‫مدت نسبت به سال قبل از ان به ترتیب ‪ ۷۸‬و‬ ‫‪ ۷۶‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در تعطیالت عید فطر ‪۱۹‬‬ ‫درصد خودروها از یک تا ‪ ۲‬روز‪ ۱۳ ،‬درصد از‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز و ‪ ۱۱‬درصد از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬روز در استان‬ ‫اقامت داشته اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬استان های تهران‪،‬‬ ‫فارس و چهارمحال و بختیاری و قم‪ ،‬بیشترین‬ ‫سهم را در میان مسافران وارد شده به استان‬ ‫اصفهان داشتند‪.‬‬ ‫صلواتی خاطرنشان کرد‪ ۱۶۱ :‬هزار و ‪۳۷۲‬‬ ‫مسافر در این مدت با استفاده از ناوگان عمومی‬ ‫و از طریق ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۲۷‬سفر از مبدا استان‬ ‫اصفهان جابه جا شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ‪ ۳۰‬محور پُرتردد استان در‬ ‫بازه زمانی دهم تا شانزدهم اردیبهشت افزود‪:‬‬ ‫ازادراه کاشان‪ -‬نطنز‪ ،‬نطنز‪ -‬ابیانه‪،‬داران ‪ -‬تیران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ -‬نجف اباد‪ ،‬قمصر‪ -‬کاشان‪ ،‬ازادراه‬ ‫قم‪ -‬کاشان و اصفهان ‪ -‬شهرضا‪ ،‬در این مدت‬ ‫بیشترین تردد را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۱‬هزار دستگاه خودرو با ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫راننده در ناوگان حمل و نقل بار استان اصفهان‬ ‫فعالیت می کنند که نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫ناوگان حمل بار کشور را شامل می شوند‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۹‬شرکت حمل و نقل بار‪ ۶ ،‬پایانه حمل‬ ‫بار‪ ۲۶ ،‬پایانه حمل مسافر‪ ،‬هشت مرکز مکانیزه‬ ‫معاینه فنی و ‪ ۴۷‬مجتمع بین راهی در سطح‬ ‫استان اصفهان وجود دارد‪.‬‬ ‫استان اصفهان دارای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫راه است که بدلیل موقعیت خاص ان در مرکز‬ ‫بعنوان چهارراه ترانزیت بار و مسافر کشور‪ُ ،‬رتبه‬ ‫نخست حمل بار و ُرتبه سوم حمل مسافر را‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان در دیدار با دستار وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫شهرداری با همه ظرفیت در خدمت توسعه گردشگری در اصفهان است‬ ‫مدیرجهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ با اشاره به قرارگرفتن‬ ‫‪50‬هکتار از اراضی ساوجبالغ زیر‬ ‫کشت گل محمدی عنوان کرد ‪ :‬پیش‬ ‫بینی می شود درسال جاری حدود‬ ‫‪350‬تن گالب خالص دراین شهرستان‬ ‫تولید می شود ‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان در دیدار با دستار وزیر‬ ‫امور خارجه بر اجماع چشمگیری که میان‬ ‫همه بخش های استان اصفهان در زمینه‬ ‫توسعه گردشگری شکل گرفته تاکید و‬ ‫سهم شهرداری اصفهان را در این مسیر‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫«علی قاسم زاده» در دیدار با عبداله‬ ‫سهرابی‪ ،‬دستار وزیر امور خارجه کشور‬ ‫با بیان این مطلب گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تقویت صنعت گردشگری اصفهان در میان‬ ‫همه بخش های استان از جمله بخش‬ ‫دولتی و حاکمیتی اعم از استانداری‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬اتاق بازرگانی و‪...‬به عنوان‬ ‫هدفی مشترک مشخص شده است و همه‬ ‫این بخش ها به شدت تمایل به توسعه‬ ‫اصفهان در حوزه گردشگری دارند‪.‬‬ ‫تسهیل روند ساخت هتل در اصفهان‬ ‫شهردار اصفهان افزود‪ :‬شهرداری اصفهان‬ ‫توسعه زیرساخت ها در حوزه گردشگری‬ ‫را در دستور کار خود قرار داده و نخستین‬ ‫گام در این زمینه را ایجاد مشوق هایی‬ ‫برای ساخت هتل در اصفهان پیش بینی‬ ‫کرده است‪ .‬در واقع هر سرمایه گذار‬ ‫داخلی و خارجی که بخواهد در اصفهان‬ ‫هتل بسازد‪ ،‬شهرداری در تامین زمین و‬ ‫معافیت هایی که برای ساخت هتل در‬ ‫نظر گرفته‪ ،‬این امکان را برای او فراهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته قاسم زاده‪ ،‬در حال حاضر اصفهان‬ ‫کمبود هتل دارد و این معافیت ها و‬ ‫تسهیالت می تواند زمینه ساز ساخت هتل‬ ‫در این شهر بشود‪.‬‬ ‫سالن اجالس و ظرفیتی فوق العاده برای‬ ‫گردشگری‬ ‫شهردار اصفهان دومین اقدام شهرداری‬ ‫در حوزه گردشگری را تکمیل و راه اندازی‬ ‫سالن اجالس در قالب کانون تجمعات‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬سرمایه‬ ‫در این پروژه صورت‬ ‫فوق العاده ای را برای‬ ‫میهمانان خارجی ارایه‬ ‫سیاسی دانست‬ ‫گذاری سنگینی‬ ‫گرفته و ظرفیت‬ ‫حضور و اسکان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پیشنهاد دادیم که یکی از‬ ‫دبیرخانه های اجالس های بین المللی در‬ ‫سالن اجالس مستقر شوند‪.‬‬ ‫ایجاد منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سالن‬ ‫اجالس‬ ‫قاسم زاده با بیان اینکه ایجاد منطقه‬ ‫دیپلماتیک در اصفهان می تواند سومین‬ ‫اقدام شهرداری در این زمینه و رخدادی‬ ‫منحصر به فرد در سطح ملی باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد ما ایجاد این منطقه در زمینی‬ ‫در نزدیکی سالن اجالس است که در نظر‬ ‫داریم در سفر رییس جمهور به اصفهان‬ ‫مجوز الزم را از ایشان بگیریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬استاندار اصفهان از شهرداری‬ ‫خواسته تا پیگیر این موضوع از وزارتخانه‬ ‫باشد و ما نیز چنین عمل کرده ایم‪ .‬چنانکه‬ ‫این موضوع صرفا نیازمند مجوز است و بار‬ ‫مالی برای دولت ندارد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت های خواهرخواندگی‬ ‫شهردار اصفهان در ادامه از گسترش‬ ‫ظرفیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان‬ ‫به عنوان اقدام موثر دیگر در حوزه توسعه‬ ‫گردشگری یاد کرد و گفت‪ :‬اصفهان‬ ‫تاکنون با ‪ 15‬شهر تفاهم خواهرخواندگی‬ ‫داشته و در حال تالش برای افزایش این‬ ‫ظرفیت است‪.‬او افزود‪ :‬تجارب موفقی در‬ ‫این زمینه داشته ایم که قادر است منجر‬ ‫به توسعه فرهنگ ایران و معرفی فرهنگ‬ ‫اصفهان شود‪ .‬ضمن اینکه تالش کرده ایم‬ ‫خود مردم را به سفرای فرهنگی تبدیل‬ ‫کنیم که این امر می تواند حتی به تجربه‬ ‫ای ملی تبدیل شود‪.‬‬ ‫گردشگری سالمت و ظرفیت های اصفهان‬ ‫به گفته قاسم زاده‪ ،‬گردشگری سالمت از‬ ‫دیگر سرمایه گذاری های شهرداری در این‬ ‫بخش بوده که از طریق احداث و توسعه‬ ‫شهرک سالمت دنبال شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اجماعی که اینک در شهر‬ ‫اصفهان بین دستگاه های مختلف شکل‬ ‫گرفته می تواند اصفهان را به قطب‬ ‫گردشگری تبدیل کند که امیدواریم‬ ‫با رویکرد جدیدی که دولت در حوزه‬ ‫ارتباطات دارد‪ ،‬بتوانیم در زمینه توسعه‬ ‫روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به خوبی‬ ‫عمل کنیم‪.‬‬ ‫از قدیم و ندیم گفته اند تعمیم کار نیکو‪ ،‬عین صواب است و کلی‬ ‫هم ثواب دارد! حاال می خواهد در حوزه اموزش و صنعت باشد یا‬ ‫حوزه بهداشت و درمان و‪ ...‬اص ً‬ ‫ال ایده خوب را باید پروراند و مثل‬ ‫تخم ترتیزیک پراکنده ساخت‪ .‬فی المثل چند سال قبل سیاست‬ ‫های کاهش جمعیت وزارت بهداشت حسابی جواب داد و تعداد‬ ‫دانش اموزان مدارس برخی روستا ها به کمتر از ده بیست نفر‬ ‫رسید‪ ،‬بازگشایی مدرسه در روستا با این تعداد دانش اموز به صرفه‬ ‫نبود‪ .‬اینجا بود که اموزش و پرورش دست به دامان مینی بوس‬ ‫های عهد الستیک میرزا شد و با پرداخت ماهی دو سه میلیون‬ ‫تومان و انتقال دانش اموزان به مدارس شهر ‪ ،‬مشکل را حل کرد!‬ ‫به همین سادگی ‪ ...‬یعنی عالوه بر صرفه جویی در پرداخت حقوق‬ ‫به کادر مدرسه و تقریباً بیست معلم‪ ،‬صرفه جویی در مصرف کاغذ‪،‬‬ ‫سوخت و حامل های انرژی‪ ،‬دانش اموزان روستا از امکانات شهری‬ ‫هم برخوردار می شدند‪.‬‬ ‫االن هم نقل بیمارستان والیت ما است که با کمبود شدید پزشک‬ ‫متخصص مواجه است و بیماران پس از مراجعه به بیمارستان‪ ،‬از‬ ‫بیمار شدن خود پشیمان می شوند و انگیزه ای برای مریضی مجدد‬ ‫در انها باقی نمی ماند! چرا که به سبب کمبود پزشک و امکانات به‬ ‫ناچار برای ادامه درمان به شهرهای اطراف و مرکز استان مراجعه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫هر چند مسئوالن سازمان سنجش قول داده اند ظرفیت دانشکده‬ ‫های پزشکی را افزایش دهند‪ ،‬ولی عجالتاً پیشنهاد می شود تا زمان‬ ‫تامین پزشک‪ ،‬مسئوالن بیمارستان با رویکرد مینی بوسی اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬این بیمارستان را تعطیل کرده و پزشکان و پرستاران را‬ ‫هم به بیمارستان های مرکز استان منتقل کنند‪ .‬بعد مردم خودشان‬ ‫مخیر هستند که مریض شوند یا نشوند و اگر تمایل به مریض شدن‬ ‫داشتند ‪ ،‬بی واسطه و مستقیم خودشان به به بیمارستان های مرکز‬ ‫استان مراجعه کنند!‬ ‫با این رویکرد عالوه بر حل مشکل کمبود نیرو در بیمارستان های‬ ‫مرکز استان و فراهم شدن بستر استفاده مردم از امکانات شهرهای‬ ‫بزرگتر ‪ ،‬کلی هم صرفه جویی در منابع مالی‪ ،‬سوخت‪ ،‬هزینه‬ ‫نگهداری تجهیزات‪ ،‬حامل های انرژی‪ ،‬اکسیژن و ‪ ...‬می شود‪ .‬در‬ ‫ضمن به منظور رفاه حال مردم می توان از محل این صرفه جویی‬ ‫ها چند امبوالنس مشتی خرید و در فلکه شهرداری مستقر کرد و‬ ‫با نصب تابلوهای مختلف روی امبوالنس ها‪ ،‬بیماران تصادفی‪ ،‬قلبی‪،‬‬ ‫مغز و اعصاب‪ ،‬ارتوپد‪ ،‬کودکان و ‪ ...‬بیماران را با کمترین هزینه به‬ ‫مرکز استان انتقال داد‪ .‬در خصوص مادران باردار هم می توان‬ ‫یک اتوبوس امبوالنسی فراهم کرد که اگر وسط راه راننده ضبط‬ ‫امبوالنس را روشن کرد و نوزاد هوس پیاده شدن کرد‪ ،‬شرمنده رضا‬ ‫صادقی نشویم! ( وایستا دنیا من می خوام پیاده شم‪)...‬‬ ‫در ضمن با توجه به اینکه این روزها بازار یارانه نقدی داغ است‪ ،‬می‬ ‫توان با پرداخت یارانه ایاب و ذهاب دهان منتقدان و مخالفان این‬ ‫طرح سوفسطایی و مدبرانه را هم چسب پهن ‪ 5‬سانتی زد!‬ ‫جسارتاً فقط دو روز دیگر ممکن است توقف امبوالنس ها در‬ ‫مرکز شهر ترافیک ایجاد کنند و راننده های امبوالنس های خطی‬ ‫مختصری سر و صدا راه بیاندازند ‪ :‬تامین اجتماعی دو نفر ‪ ...‬دزیانی‬ ‫حر کت‪ ...‬دزیانی حرکت ‪ ...‬پنج اذر دربست ‪ ...‬بیمارستان ارتش‬ ‫نبود؟! خواهشاً کمی صبور باشید و ُغر ُغر نکنید‪...‬‬ ‫بازنگری در محتوای اموزشی‬ ‫با حذف «حفظیات» در درس ها‬ ‫ش و پرورش از تشکیل جلسه ای با‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموز ‬ ‫هدف حذف حفظیات در درس ها خبر داد و گفت‪ :‬قرار است با بررسی های‬ ‫الزم‪ ،‬محتوا و برنامه درسی فعلی مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمدمهدی کاظمی درباره دیدار جمعی از معلمان‬ ‫و فرهنگیان با رهبر انقالب با بیان اینکه سازمان پژوهش مسئول اصلی‬ ‫برنامه ریزی برای پرهیز از حافظه محوری است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬معاونت های‬ ‫اموزشی نیز در این راستا باید برنامه ریزی الزم را داشته باشند تا کتاب های‬ ‫درسی به گونه ای تالیف شوند که دانش اموزان مجبور به حفظ کردن‬ ‫محتواهایی که ثمر زیادی برای ان ها در زندگی ندارد‪ ،‬نباشند‪.‬‬ ‫وی که در یک برنام ه رادیویی به صورت تلفنی گفت وگو می کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫ش و پرورش اظهار کرد‪ :‬در چرخش های‬ ‫اشاره به سند تحول بنیادین اموز ‬ ‫تحولی که در سند تحول بنیادین امده‪ ،‬موضوع پرهیز از حافظه محوری‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر اموزش وپرورش با این‬ ‫رویکرد که بتوانند در راستای کاهش حافظه محوری و توجه به مهارت ها‬ ‫برنامه ریزی کند‪ ،‬در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫کاظمی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب بر استفاده از ظرفیت‬ ‫اموزش وپرورش برای تاثیرگذاری بر دانش اموزان در حوزه ارمان های‬ ‫انقالب گفت‪ :‬مخاطبین مدارس در سنینی هستند که انچه یاد می گیرند‬ ‫را تا اخر عمر خود فراموش نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به نگاه تمدن نوین اسالمی و شکوفایی اسالمی که مدنظر‬ ‫قرار دارد‪ ،‬زیرساخت ایجاد این تمدن همین نیروی انسانی است‪ .‬رهبر‬ ‫انقالب در دیدار با معلمان ویژگی های نیروی انسانی را تبیین و تاکید‬ ‫کردند که اموزش وپرورش در این ‪ 12‬سال بهترین فرصت را دارد که‬ ‫استفاده و ارزش های انقالبی و اسالمی را در دانش اموزان نهادینه کند‪.‬‬ ‫وی رسالت اموزش وپرورش در تربیت نیروی انسانی برای اینده کشور را‬ ‫بسیار سنگین توصیف و بیان کرد‪ :‬این وزارت خانه با برنامه ریزی هایی که‬ ‫در حوزه های اموزش وپرورش انجام می دهد‪ ،‬می تواند این هدف بسیار مهم‬ ‫را محقق کند‪.‬‬ ‫ش و پرورش بستر اصلی تامین نیروی‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموز ‬ ‫ش و پرورش را از مسیر اصلی و دانشگاه فرهنگیان و شهید‬ ‫انسانی در اموز ‬ ‫رجایی عنوان و تاکید کرد‪ :‬با افزایش ظرفیت این دانشگاه ها باید بتوانیم در‬ ‫راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز را برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نیروی انسانی باید در دوران چهارساله تحصیل خود با‬ ‫رویکردهای جدید تربیت شود و بتوانیم معلمی را در تراز اجرای سند‬ ‫تحول بنیادین تربیت کنیم‪ .‬افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان یکی از‬ ‫رویکردهای اصلی وزارت اموزش وپرورش در این راستا خواهد بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫دستور رئیس جمهور برای رسیدگی سریع به درخواست های معترضان به عدم دریافت یارانه ها‬ ‫رئیس جمهور پس از استماع اخرین گزارش ها از نحوه اجرای طرح ملی مردمی سازی و عادالنه کردن‬ ‫یارانه ها از مسئوالن مربوطه خواست که به درخواست های معترضان عدم دریافت یارانه ها در کوتاه‬ ‫ترین زمان ممکن و به شکل عادالنه و ضابطه مند‪ ،‬رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایت اله دکتر سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز جمعه در جلسه ستاد تنظیم‬ ‫بازار که با حضور معاون اول‪ ،‬وزرا و مسئوالن دستگاه های ذیربط برگزار شد‪ ،‬پس از استماع گزارش‬ ‫استرداد اشیای تاریخی‬ ‫ایران تحت الشعاع طرح مجلس‬ ‫امیرعبدالهیان‪:‬‬ ‫توافق خوب و قابل اتکا‬ ‫در دسترس است‪ ،‬اگر‪...‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬توافق‬ ‫خوب و قابل اتکا در دسترس است ‪ ،‬اگر‬ ‫امریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و‬ ‫به تعهداتش پایبند باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین امیر عبدالهیان‬ ‫روز جمعه در توییتی با اشاره به سفر‬ ‫اخیر انریکه مورا هماهنگ کننده‬ ‫گفت وگوهای وین به تهران و رایزنی هایش با علی باقری مذاکره‬ ‫کننده ارشد ایرانی در صفحه توییتر خود نوشت ‪« :‬‏در توافق با اقای‬ ‫بورل‪ ،‬سفر اقای مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم اقای باقری‪،‬‬ ‫فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقی مانده‬ ‫مذاکرات وین متمرکز شویم‪.‬‬ ‫توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر امریکا تصمیم سیاسی‬ ‫خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد‪.‬‬ ‫اعتراضات محدود هیچ نسبتی با موج سواری‬ ‫رسانه های معاند ندارد‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت‪ :‬اعتراضات محدود برخی هموطنان‬ ‫نگران‪ ،‬هیچ نسبتی با موج سواری رسانه های معاند و دنباله های داخلی‬ ‫انها ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت‬ ‫ملی با انتشار مطلبی درحساب کاربری خود در توئیتر نوشت‪ :‬پیشرفت‬ ‫ایران‪ ،‬اراده تغییر ناپذیر کل نظام است که دشمن با جنگ هشت ساله‬ ‫و تحریم مانع ان شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت چابک با اصالح ساختار‪ ،‬بهینه سازی منابع و‬ ‫همراهی مردم از همه موانع عبور خواهد کرد‪ ،‬اعتراضات محدود‬ ‫برخی هموطنان نگران‪ ،‬هیچ نسبتی با موج سواری رسانه های معاند و‬ ‫دنباله های داخلی انها ندارد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رهبر انقالب در دیدار امیر قطر و هیئت همراه‪:‬‬ ‫توقع از جهان عرب ورود به میدان عمل مقابل رژیم اشغالگر است‬ ‫رهبر معظم انقالب فرمودند‪ :‬توقع‬ ‫از جهان عرب ورود صریح به میدان‬ ‫عمل سیاسی در مقابل جنایات رژیم‬ ‫اشغالگر است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری حضرت ایت اله خامنه ای در‬ ‫این دیدار‪ ،‬استحکام و پایداری روابط ایران‬ ‫و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬سطح کنونی ارتباطات اقتصادی‬ ‫دو کشور بسیار پایین است و باید چند‬ ‫برابر شود‪ ،‬همچنین در مسائل سیاسی نیز‬ ‫زمینه برای تبادل نظرهای بیشتر وجود‬ ‫دارد که امیدواریم این سفر مبدا جدیدی‬ ‫برای گسترش همکاری ها باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با تایید سخنان‬ ‫امیر قطر در محکومیت جنایات‬ ‫رژیم صهیونیستی‪ ،‬ظلم چند ده ساله‬ ‫صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین‬ ‫را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای اسالم‬ ‫و جهان عرب خواندند و گفتند‪ :‬در مقابل‬ ‫این جنایت ها‪ ،‬توقع جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از دنیای عرب ورود صریح به میدان‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در محکومیت‬ ‫عمل سیاسی است‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره جنایات رژیم صهیونیستی‪ ،‬ظلم چند‬ ‫حوادث سال گذشته محله شیخ جراح‪ ،‬ده ساله صهیونیست های خبیث به مردم‬ ‫ّ‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬در ان قضیه‪ ،‬حمایت فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربه ای به‬ ‫دنیای اسالم و جهان عرب خواندند‬ ‫برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین‬ ‫حتی به اندازه بعضی اروپایی ها هم نبود و‬ ‫هیچ گونه موضع گیری نکردند که اکنون‬ ‫نیز همین گونه عمل می کنند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای تاکید کردند‪ :‬ایشان راه حل مسائل منطقه را به دست‬ ‫این رویکرد کشورهای عربی اگر از ترس کشورهای منطقه و از طریق گفت وگو‬ ‫رژیم صهیونیستی یا از روی طمع به ان دانستند و افزودند‪ :‬مسائل سوریه و‬ ‫است‪ ،‬باید بدانند امروز رژیم اشغالگر نه یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته‬ ‫در شرایطی است که می توان به او طمع گفت وگو نباید از موضع ضعف باشد‪ ،‬در‬ ‫حالی که طرف های مقابل یعنی عمدتاً‬ ‫داشت و نه از او ترسید‪.‬‬ ‫امریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی‬ ‫متکی هستند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با تاکید بر اینکه برای اداره‬ ‫منطقه احتیاجی به دخالت دیگران‬ ‫نیست‪ ،‬گفتند‪ :‬صهیونیست ها هر جا پا‬ ‫می گذارند فساد ایجاد می کنند و هیچ‬ ‫قدرت و امتیازی نیز نمی توانند به کشورها‬ ‫بدهند‪ ،‬بنابراین ما کشورهای منطقه هر‬ ‫چه می توانیم باید روابط خود را از طریق‬ ‫همفکری و همکاری تقویت کنیم‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به قرارهای تعیین شده‬ ‫بین ایران و قطر‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬این قرارها‬ ‫در زمان بندی معین و مشخص‪ ،‬عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این دیدار که اقای رئیسی‬ ‫رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین سفر‬ ‫خود به ایران‪ ،‬به جایگاه برجسته رهبر‬ ‫انقالب اسالمی در جهان اسالم اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬جنایات رژیم صهیونیستی در‬ ‫فلسطین ناگوار است و همه باید در برابر‬ ‫حوادث فلسطین ایستادگی کنیم‪.‬‬ ‫امیر قطر با اظهار تاسف از شهادت یک‬ ‫خبرنگار زن در جنین به دست نظامیان‬ ‫صهیونیست افزود‪ :‬صهیونیست ها با‬ ‫خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند‪.‬‬ ‫شیخ تمیم بن حمد ال ثانی همچنین‬ ‫راه حل مسائل کشورهای منطقه از جمله‬ ‫سوریه‪ ،‬عراق و یمن را گفت وگو دانست‬ ‫و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کمیته اقتصادی بین دو‬ ‫کشور فعال شده و امیدواریم تا سال اینده‬ ‫همکاری های اقتصادی ارتقاء قابل توجهی‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫مانور افت فشار گاز در لشت نشا برگزار شد‬ ‫از کارکنان نمونه شرکت گاز گیالن تجلیل شد‬ ‫بــه گ ـزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــه منظــور امادگــی بیــش از پیــش همــکاران در ادارات‬ ‫گاز مناطــق مختلــف اســتان بـرای مقابلــه بــا بحـران هــای احتــامیل‪ ،‬مانــور افــت فشــار‬ ‫گاز بــه دلیــل گرفتگــی یــا مســدود شــدن خطــوط لولــه بــا نظــارت امــور ‪ HSE‬در‬ ‫لشــت نشــا برگزارشــد‪.‬‬ ‫در ایــن رزمایــش کلیــه نریوهــای امــدادی‪ ،‬گازبانــی و عملیــایت اداره گاز لشــت نشــا‬ ‫بــه هم ـراه اکیــپ اب ـزار دقیــق اداره گاز شهرســتان رشــت و امــداد و تعمــریات اداره‬ ‫گاز خشــکبیجار بــه عنــوان اداره معیــن و همچنــن نیــروی انتظامــی‪ ،‬اتــش نشــانی‪،‬‬ ‫اورژانــش و ســپاه حضــور داشــته و امادگــی و هامهنگــی مناســبی را بــه منایــش‬ ‫گذاشــتند‪.‬‬ ‫از اهــداف اجـرای مانــور مــی تــوان بــه توامننــد ســازی نیــروی انســانی و تاسیســات در‬ ‫برابــر مخاط ـرات ناشــی از تهدیــدات داخــی و خارجــی‪ ،‬ایجــاد امادگــی بیشــر ب ـرای‬ ‫مقابلــه بــا بحـران هــا و کنــرل انهــا‪ ،‬شناســایی نقــاط ضعــف‪ ،‬قــوت‪ ،‬تهدیــد و فرصــت‬ ‫هــا‪ ،‬برگشــت پذیــری تاسیســات پــس از بــروز بح ـران جهــت اســتمرار تولیــد و ارائــه‬ ‫خدمــات و روشــن منــودن نقــش هــا و مســئولیت هــا در بحـران هــا اشــاره منــود‪.‬‬ ‫در راســتای قدردانــی از تــاش هــا و بــا هــدف افزایــش ســطح انگیــزه و روحیــه‬ ‫پرســنل‪ ،‬از کارکنــان منونــه رشکــت گاز گیــان بــا حضــور مدیرعامــل و معاونیــن ایــن‬ ‫رشکــت تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گ ـزارش روابــط عمومــی گاز گیــان – در ایــن مراســم کــه در منازخانــه اداره‬ ‫مرکــزی رشکــت گاز اســتان برگـزار شــد‪ ،‬اقــای حســین محقــق رئیــس منابــع انســانی‬ ‫گاز گیــان بــا اشــاره بــه رونــد انتخــاب نفـرات برگزیــده‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا جلســات برگـزار‬ ‫شــده و بررســی هــای دقیــق صــورت گرفتــه در کمیتــه انتخــاب کارکنــان منونــه‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 32‬نفــر از کارکنــان در واحدهــا و ادارات مختلــف اســتان بــه عنــوان‬ ‫کارکنــان منونــه ســال ‪ 1400‬رشکــت گاز گیــان انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی در خامتــه بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه انتخــاب کارکنــان منونــه از ســال ‪1382‬‬ ‫در رشکــت گاز اســتان گیــان در حــال اجــرا اســت‪ ،‬از حامیــت هــا و پشــتیبانی‬ ‫مدیرعامــل و معاونیــن رشکــت و همــکاری همــه واحــد هــا و ادارات گاز‬ ‫درخصــوص انجــام شایســته ایــن برنامــه در ســال جــاری تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از ‪ 32‬نفــر ازکارکنــان منونــه گاز گیــان توســط مدیرعامــل‪،‬‬ ‫معاونیــن و روســای رشکــت تجلیــل بعمــل امــد‪.‬‬ ‫الیروبی ‪ 4‬هزار متر از شبکه فاضالب شهر انزلی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب انزلــی از انجــام عملیــات نگهــداری و الیروبــی‬ ‫شــبکه هــای فاضــاب ایــن شــهر خــر داد‪.‬‬ ‫بــه گـزارش دفــر روابــط عمومــی و امــوزش همــگاین رشکــت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان؛ عبــاس حســنی امــروز گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه ثبــت ‪ 83‬مــورد متــاس‬ ‫شــهروندان بــا ســامانه ارتباطــات مردمــی رشکــت ابفــای گیــان (‪ )122‬در‬ ‫خصــوص گرفتگــی و پــس زدگــی فاضــاب در مناطــق مختلــف شــهر انزلــی‪،‬‬ ‫‪ 4‬ه ـزار مــر از شــبکه فاضــاب ایــن شــهر در فروردیــن مــاه ســال جــاری‬ ‫شستشــو و الیروبــی شــد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هزینــه اجــرای ایــن عملیــات را یــک میلیــارد و ‪ 250‬میلیــون ریــال‬ ‫ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه ابرسانی روستاهای اتورسرا و‬ ‫پیش حصار شهرستان فومن‬ ‫پــروژه اصــاح و توســعه شــبکه ابرســانی روســتاهای اتــوررسا و پیــش حصــار‬ ‫شهرســتان فومــن بــا مشــارکت مــردم‪ ،‬دهیــاری و شــورای اســامی ایــن‬ ‫روســتاها اجــرا شــد‪.‬‬ ‫بــه گ ـزارش دفــر روابــط عمومــی و امــوزش همــگاین رشکــت اب و فاضــاب‬ ‫گیــان؛ مدیــر امــور ابفــای فومــن امــروز گفــت‪ :‬بــه منظــور رفــع ضعــف‬ ‫فشــار اب رشب تعــدادی از مشــرکین روســتای اتــوررسا‪ ،‬بــا مشــارکت اهالــی‬ ‫و دهیــاری یکصــد مــر از شــبکه ابرســانی ایــن روســتا اصــاح و بازســازی شــد‪.‬‬ ‫وحیــد مهجــور بــا بیــان اینکــه روســتای اتــوررسا دارای ‪ 120‬مشــرک اب اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ 380 :‬میلیــون ریــال بـرای اصــاح و بازســازی شــبکه ابرســانی ایــن روســتا‬ ‫هزینــه شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از توســعه شــبکه ابرســانی روســتای پیــش حصــار بــه طــول ‪120‬‬ ‫مــر خــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ‪ 160‬میلیــون ریــال بــا‬ ‫مشــارکت شــورای اســامی ایــن روســتا اجـرا شــد‪.‬‬ ‫مهجــور افــزود‪ :‬روســتای پیــش حصــار دارای ‪ 110‬مشــرک اب اســت کــه بــا‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه ا ُفــت فشــار اب رشب تعــدادی از مشــرکین برطــرف و‬ ‫تعــداد ‪ 7‬خانــوار جدیــد از نعمــت اب اشــامیدنی ســامل و بهداشــتی بهــره منــد‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫جایگاه ممتاز ایران‬ ‫در تامین انرژی دنیا‬ ‫محمدعلی غالمی کارشناس سیاسی و مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫بسیج رسانه استان البرز‬ ‫{{‬ ‫ث فرهنگی‪،‬‬ ‫قائم مقام وزیر میرا ‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬در نامه ای به‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ۸ ،‬اشکال و ایراد را‬ ‫نسبت به طرح استفاده بهینه از اشیای‬ ‫باستانی و گنج ها‪ ،‬مطرح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬در متن نامه‬ ‫علی دارابی امده است‪ :‬معاونت میراث‬ ‫فرهنگی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که همواره‬ ‫حامی و پشتیبان میراث فرهنگی بوده و هستند‪ ،‬در خصوص طرح ارائه‬ ‫شده بر این باور است که اشکاالت و ایرادات متعدد بر ان بیانگر فقدان‬ ‫پشتوانه کارشناسی‪ ،‬علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم های زیادی‬ ‫را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اهم اشکاالت و ایرادات وارده عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ .١‬این طرح بعد معناشناسانه‪ ،‬عبرت اندوزی و هویتی میراث فرهنگی‬ ‫را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی‬ ‫این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است‪.‬‬ ‫‪ .٢‬این طرح ناقض کنوانسیون های جهانی خواهد بود که ایران از‬ ‫متقدمین پیوستن به انها بوده است‪ .‬به عنوان مثال کنوانسیون ‪١٩٧٠‬‬ ‫یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر الزم برای ممنوع کردن و‬ ‫جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی»‬ ‫که ایران در سال ‪ ١٣٥٣‬به ان ملحق شده است‪.‬‬ ‫‪ .٣‬احکامی که دادگاه های بین المللی جهت استرداد اشیای تاریخی‬ ‫ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد‪ ،‬تحت الشعاع این موضوع قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ .٤‬با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از اثار‪،‬‬ ‫وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را‬ ‫منع می کند‪ ،‬این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس های سده‬ ‫گذشته مانند قانون حفظ اثار ملی مصوب ‪ ،١٣٠٩‬قانون حفاری های‬ ‫غیر مجاز و کاوش به قصد به دست اوردن اشیای عتیقه و اثار تاریخی‬ ‫مصوب ‪ ١٣٥٨‬و یا مواد ‪ ٥٦٣-٥٦٢-٥٦١‬قانون مجازات اسالمی‬ ‫مصوب ‪ ١٣٧٥‬مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫‪ .٥‬به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز‪ ،‬با تصویب این قانون‬ ‫نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد‬ ‫که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل‬ ‫کشف‪ ،‬نوع الیه و امثالهم‪ ،‬حتی پس از کشف نیز ارزش باالیی نخواهند‬ ‫داشت چرا که موزه های ایرانی و خارجی‪ ،‬اثار فاقد شناسنامه را به‬ ‫نمایش نخواهند گذاشت‪.‬‬ ‫‪ .٦‬به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن ها و نهادهای علمی و‬ ‫تخصصی‪ ،‬این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از‬ ‫مواریث و ارزش های فرهنگی نمی باشد و در سایر کشورهای مترقی در‬ ‫امر حفاظت‪ ،‬مسبوق به سابق نبوده است‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ممکن است مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش غیر مجاز‬ ‫اثار‪ ،‬یک واقعیت است که نمی توان منکر شد‪ .‬در پاسخ به این ادعا‪ ،‬در‬ ‫مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد‪ .‬اگر با توجه به‬ ‫موقعیت ترانزیتی ایران‪ ،‬دولت ان را ازاد کند می تواند درامد هنگفتی‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫‪ .٨‬بی شک راهکار جلوگیری از چنین رویه ای تاسی به اصل ‪٨٣‬‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که تاکید دارد تالش ها‬ ‫می بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش اثار باستانی و نفایس‬ ‫ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد‬ ‫و حمایت های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان شناسی در کشور صورت پذیرد‪.‬‬ ‫بر این اساس انتظار می رود نمایندگان امضا کننده طرح‪ ،‬با انصراف‬ ‫از طرح مذکور‪ ،‬نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند‪.‬‬ ‫دستگاه های مختلف‪ ،‬نقش مردم را در همراهی با این طرح ملی ستودنی توصیف و از همراهی انها با‬ ‫نظام و بی توجهی به خواسته های معاندین و دشمنان انقالب قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور رسیدگی عادالنه و ضابطه مند به درخواست های معترضان به عدم دریافت یارانه را‬ ‫یکی از مهمترین وظایف دستگاه های مسئول خواند و به مسئوالن مربوطه دستور داد هر چه سریع‬ ‫تر‪ ،‬جاماندگانی را که استحقاق واقعی دریافت یارانه دارند‪ ،‬شناسایی و یارانه جبرانی برای انها واریز‬ ‫شود‪ .‬رئیسی بر ضرورت وجود شاخص های عادالنه در تعیین دهک ها برای دریافت یا عدم دریافت‬ ‫یارانه ها تاکید کرد و گفت‪ :‬تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها‪،‬‬ ‫برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است‪ ،‬لذا وزارت رفاه‪ ،‬کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری‬ ‫سایر دستگاه های مربوطه با شاخص های دقیق‪ ،‬استحقاق افراد را احراز نمایند و مراقب باشند در‬ ‫حق کسی اجحاف نشود‪.‬‬ ‫احمد مهدی زاده رئیس اداره گاز تولم شهر شد‬ ‫مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس اداره گاز توملشــهر بــا حضــور معــاون فرمانــدار‬ ‫صومعــه رسا‪ ،‬بخشــدار تــومل شــهر و معــاون بهــره بــرداری و رئیــس حراســت رشکــت گاز‬ ‫اســتان گیــان و رئیــس اداره گاز صومعــه رسا در فرمانــداری ایــن شهرســتان برگـزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی گاز گیــان‪ -‬در ایــن مراســم از زحــات اقــای رمضــان‬ ‫یوســف مــدد رئیــس پیشــن اداره گاز تــومل شــهر‪ ،‬تقدیــر بعمــل امــد و حکــم ریاســت‬ ‫اداره گاز تــومل شــهر بــه اقــای احمــد مهــدی زاده اهــدا شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن مراســم اقــای داود توفیقــی معــاون برنامــه ریــزی وامــور عمرانــی‬ ‫فرمانــداری صومعــه رسا از تــاش هــا و خدمــات اقــای یوســف مــدد در مــدت تصــدی‬ ‫ریاســت اداره گاز تــومل شــهر قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬اداره گاز در زمــان ریاســت ایشــان‬ ‫یکــی از ادارات منونــه شهرســتان بلحــاظ ارائــه خدمــات کمــی و کیفــی و همچنیــن‬ ‫تکریــم اربــاب رجــوع بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون گرمــای گاز بــه متــام شــهرها و روســتاهای صومعــه‬ ‫رسا رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه برکــت خــون شــهدا و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‪،‬‬ ‫امــروز بــا افتخــار مــی گوییــم کــه همــه مــردم شهرســتان صومعــه رسا بهــره منــد از گاز‬ ‫طبیعــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫در ادامــه میــر کــال موســوی بخشــدار تــومل شــهر ضمــن قدردانــی از خدمــات‬ ‫و همــکاری شایســته اقــای یوســف مــدد بــا ایــن بخشــداری اظهــار داشــت‪ :‬مــا در‬ ‫بخشــداری همــواره ارتباطــات کاری مناســبی بــا اداره گاز و روســای پیشــین ایــن اداره‬ ‫داشــته ایــم و امیــدوارم ایــن ارتباطــات بــا رئیــس جدیــد اداره گاز نیــز ادامــه یابــد‪.‬‬ ‫پــس از ان اقــای محمــود شــکورنیا معــاون بهــره بــرداری رشکــت گاز اســتان گیــان‬ ‫ضمــن قدردانــی از همراهــی مناینــده شهرســتان صومعــه رسا بــا ایــن رشکــت درجهــت‬ ‫حــل مســائل و مشــکات مرتبــط بــا گاز‪ ،‬از همــکاری شایســته و مســتمر فرمانــدار و‬ ‫معاونیــن فرمانــداری صومعــه رسا بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم و مشــرکین گاز‬ ‫طبیعــی تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫وی درخصــوص رئیــس جدیــد اداره گاز تــومل شــهر گفــت‪ :‬اقــای مهــدی زاده یکــی از‬ ‫کارکنــان خــدوم و پرتــاش رشکــت گاز و از خانــواده معــزز شــهدا مــی باشــد و از ایشــان‬ ‫مــی خواهــم در مســئولیت جدیــد نیــز هاننــد گذشــته بــا همــت و تــاش بــی شــائبه‬ ‫بـرای خدمــت رســانی بــه مــردم تــاش منایــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم حکــم ریاســت اداره گاز تــومل شــهر توســط اقــای داود توفیقــی‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری صومعــه رسا بــه اقــای احمــد مهــدی‬ ‫زاده اهــدا شــد و پــس از ایــن برنامــه‪ ،‬وی بــا حضــور در اداره گاز تــومل شــهر بــه کارکنــان‬ ‫ایــن اداره معرفــی شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت مــاه گذشــته اقــای رمضــان یوســف مــدد رئیــس پیشــین اداره گاز‬ ‫تــومل شــهر بــه عنــوان رئیــس روابــط عمومــی رشکــت گاز اســتان گیــان منصــوب شــد‪.‬‬ ‫موضع بیطرفانه ای که جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در جنگ روسیه و‬ ‫اوکراین اتخاذ نموده‪ ،‬بهترین نوع‬ ‫سیاست و تصمیم بوده است‪ .‬با توجه‬ ‫به وابستگی شدید طرفهای اروپایی‬ ‫عضو ناتو به نفت و گاز روسیه که‬ ‫اکنون دیگر بدلیل همراهی انان با‬ ‫اوکراین و سیاستهای ایاالت متحده‪،‬‬ ‫مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از محل های دیگر تهیه و‬ ‫خریداری نمایند‪ ،‬بنابراین همین موضوع ایران را در جایگاه ممتاز‬ ‫و ویژه ای قرار داده است‪ .‬تسلط بر صادرات نفت و گاز عربستان از‬ ‫طریق یمن در منطقه باعث شده که اکنون نبض انرژی جهان در‬ ‫اختیار ایران اسالمی قرار داشته باشد از طرفی هم با داشتن منابع‬ ‫سرشار سرزمینی‪ ،‬االن بهترین زمان برای صادرات به کشورهای‬ ‫اروپایی است که دولت محترم و خدمتگزار بایستی با اتخاذ‬ ‫تدابیر و سیاست هایی از قبیل بروزرسانی صنعت و زیرساختهای‬ ‫کشاورزی و دامپروری‪ ،‬از بین بردن مافیا و داللها از معامالت‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬فروش نفت و صادرات صنعتی و کشاورزی‬ ‫با پول کشور خودمان‪ ،‬کارهای بزرگ و ماندگاری انجام دهد‪.‬‬ ‫علی ایحال به زعم برخی تحلیلگران فرسایشی شدن جنگ بین‬ ‫روسیه و اوکراین (اروپا) به نفع کشورمان میباشد لکن باعنایت‬ ‫به شیطنت های بسیار و ایجاد جنگهای روانی توسط امریکا‬ ‫و اعضاء ناتو بر ضد روسیه به نظر میرسد پوتین نیز در مقابل‬ ‫ناجوانمردیهای غرب بدنبال ایجاد یک اشوب بزرگ و نافرمانی‬ ‫مدنی در اروپاست و شاید تا زمان نیل به این مقصود دست از‬ ‫جنگ نخواهد کشید‪ .‬تحوالتی که درحال حاضر شاهدیم نشان‬ ‫میدهد روسیه بدنبال تصرف سرزمینی کشورها نیست و فقط‬ ‫میخواهد گلوگاه های صادرات انرژی و غذا به اروپا را در دست‬ ‫بگیرد که به نظر میرسد تا حدودی هم موفق بوده و غرب را در‬ ‫مخمصه و برزخ عظیمی گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫بیانیه وزارت خارجه در استانه سالروز‬ ‫تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در استانه سالروز تاسیس رژیم‬ ‫جعلی صهیونیستی ‪ -‬روز نکبت بیانیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫متن این بیانیه بدین شرح است‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬می ‪ ١٩۴٨‬میالدی‪ ،‬یوم النکبه‪ ،‬یاداور اشغال‪ ،‬قتل عام و اوارگی‬ ‫صاحبان اصلی سرزمین فلسطین توسط غاصبان و اشغالگران صهیونیست و‬ ‫شروع روند سیستماتیک نقض گسترده حقوق طبیعی و اولیه ملت فلسطین‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫صهیونیست های جنایتکار از این تاریخ با حمایت برخی قدرت های غربی‪،‬‬ ‫سرزمین مقدس فلسطین را به زور سالح و از طریق قتل و غارت‪ ،‬غصب‬ ‫کردند و زیر بنای ناامنی و بی ثباتی دائمی در منطقه غرب اسیا را بنیان‬ ‫نهادند که تاکنون ادامه دارد‪.‬‬ ‫سالروز یوم النکبه بار دیگر ضرورت انجام وظیفه ی انسانی و قانونی‪ ،‬دولتها و‬ ‫ملتهای جهان در دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین را گوشزد می کند و‬ ‫شکست سازمان ها و نهادهای بین المللی را در حل و فصل یکی از قدیمی‬ ‫ترین بحران های انسانی و سیاسی جهان به رخ می کشد‪ ،‬به ویژه این ‬ ‫روزها که رژیم غاصب صهیونیستی دور تاز ه ای از هتک حرمت اماکن دینی‬ ‫و مقدسات اسالمی فلسطین و بیت المقدس و کشتار مردم بی پناه فلسطین‬ ‫را اغاز کرده که به فضل پروردگار با پاسخ دندان شکن مقاومت مردمی و‬ ‫انتفاضه فلسطین رو به رو شده است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بر اهتمام به مساله فلسطین به‬ ‫عنوان موضوع اول و اساسی جهان اسالم تاکید می نماید و تالش صهیونیسم‬ ‫جهانی برای به فراموشی سپردن ان را محکوم به شکست می داند‪.‬‬ ‫به گواه تاریخ هرگونه سازش با دشمنان قسم خورده ی امت اسالم‪ ،‬مشوقی‬ ‫برای اقدامات ضد انسانی و ناقض حقوق بشری دولت اپارتاید صهیونیستی‬ ‫می باشد و ملتها و رهبران مسلمان باید بدانند که تنها راه احقاق حقوق‬ ‫مردم فلسطین‪ ،‬اتحاد و همبستگی اسالمی و حمایت دولت ها و ملت های‬ ‫مسلمان وازادیخواه جهان از مقاومت در برابر اشغالگران و زورگویان است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر این باور است که برقراری صلحی عادالنه و پایدار‬ ‫در خاورمیانه جز از طریق حل و فصل مسائل اساسی این بحران از جمله‬ ‫پایان اشغال سازمان یافته فلسطین ‪ ،‬بازگشت اوارگان‪ ,‬تعیین نظام اینده‬ ‫فلسطین بر اساس همه پرسی ملی با حضور کلیه ساکنین اصلی ان و نهایتاً‬ ‫تشکیل دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی شهر قدس شریف به سرانجام‬ ‫نخواهد رسید‪.‬‬ ‫پدافند هوایی ارتش بازدارندگی فعال را‬ ‫برای کشور ایجاد کرده است‬ ‫فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش‪ ،‬گفت‪ :‬پدافند هوایی در تعامل با‬ ‫شرکت های دانش بنیان با تولید و ساخت انواع سامانه های راداری و‬ ‫موشکی‪ ،‬بازدارندگی فعال را برای کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند‬ ‫هوایی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان منطقه پدافند هوایی شمال‬ ‫غرب با بیان اینکه اسمان کشور تحت سیطره کامل پدافند هوایی است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پدافند هوایی در تعامل با شرکت های دانش بنیان با تولید و‬ ‫ساخت انواع سامانه های راداری و موشکی‪ ،‬بازدارندگی فعال را برای کشور‬ ‫ایجاد کرده است که دوست و دشمن به ان اذعان دارند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه پدافند هوایی با تمرکز بر دانش بومی و اتکا به جوانان متخصص این‬ ‫مرز و بوم توانسته است به یکی از نیروهای موفق در بومی سازی تجهیزات‬ ‫و تسلیحات دفاعی و نظامی دست پیدا کند‪ ،‬افزود‪ :‬پدافند هوایی ارتش با‬ ‫طراحی و ساخت انواع سامانه های راداری و موشکی به یکی از نمادهای‬ ‫خودباوری در کشور تبدیل شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به تصمیم صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم در بازار سهام اعالم کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام کرده است‪.‬‬ ‫امیرمهدی صبائی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش‬ ‫تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در بازار سهام اقدام کرده است‪،‬‬ ‫قرارداد محرمانه امضا شد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از انجائی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذار است‪ ،‬ماهیت قراردادی که با امضای صندوق‬ ‫تثبیت بازار سرمایه رسیده‪ ،‬محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت محرمانه انجام شده است؛‬ ‫هرچند که صورت های مالی صندوق تثبیت طبق برنامه ریزی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای‬ ‫مربوطه قرار است به زودی افشا شود و پس از ان نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت های صورت های‬ ‫مالی منتشر شده قابل مالحظه است‪.‬وی درمورد اینکه صندوق توسعه ملی اعالم کرده است قصد‬ ‫دارد به صورت مستقیم در بازار سرمایه‪ ،‬سرمایه گذاری کند‪ ،‬گفت‪ :‬این صندوق سیاست گذاری کرده‬ ‫است تا عالوه بر منابعی که تحت عنوان معادل ریالی یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت‬ ‫سپرده گذاری کرده‪ ،‬سرمایه گذاری های دیگری در بورس اوراق بهادار انجام دهد و صندوق تثبیت در‬ ‫جایگاهی قرار ندارد که درمورد کم و کیف سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به طور‬ ‫کلی صندوق تثبیت می تواند ابزاری برای تسهیل این سرمایه گذاری باشد‪.‬‬ ‫دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی‬ ‫برای حضور در صنعت نفت ایران‬ ‫حذف قرعه کشی اکثر‬ ‫خودروها تا پایان امسال‬ ‫از بازار سکه‬ ‫و طال چه خبر؟‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬بر اساس سیاست های اصولی و کالن دولت‪ ،‬اولویت ما تکمیل‬ ‫پروژه های نیمه تمام خواهد بود‪ .‬همسو با این موضوع تالشمان این است ‪ ۴۸‬طرح‬ ‫کالن و اولویت دا ِر نیمه تمام در صنعت نفت را تا پایان امسال با سرمایه گذاری ‪۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر تکمیل و به بهره برداری برسانیم و در همین سال عملیات اجرایی ‪۲۵‬‬ ‫طرح عظیم با سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد دالر را اغاز کنیم‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جواد اوجی‪،‬‬ ‫امروز در ایین بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه در ‪ ۹‬ماه نخست استقرار دولت سیزدهم این وزارتخانه موفق شده است‬ ‫با بهره گیری از توان هلدینگ های بزرگ نفتی و پتروشیمی‪ ،‬ظرفیت مالی بانک ها‬ ‫همچنین مذاکره با شرکت های معتبر بین المللی بیش از ‪ ۵۰‬قرارداد و تفاهم نامه به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر امضا کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولویت این‬ ‫پروژه ها شامل توسعه میدان های مشترک نفت و گاز‪ ،‬جمع اوری گازهای مشعل‪،‬‬ ‫توسعه زنجیره ارزش پاالیشگاهی و نیز بهره گیری از توان شرکت های دانش بنیان و‬ ‫سازندگان داخلی بوده است‪.‬وی با بیان اینکه این طرح ها شاخص هایی چون افزایش‬ ‫تولید نفت و گاز از میدان های مشترک‪ ،‬تامین امنیت انرژی کشور‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش اولویت بندی و انتخاب‬ ‫شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش باالدست صنعت نفت مانند توسعه میدان های نفت و گاز و‬ ‫در بخش پایین دست این صنعت مانند خطوط انتقال گاز‪ ،‬طرح های پتروشیمی و‬ ‫احداث پتروپاالیشگاه های جدید با استفاده از امتیاز تنفس خوراک خواهد بود‪ .‬وزیر‬ ‫نفت به موضوع تحریم اشاره و اظهار کرد‪ :‬مقابله با تحریم ها و دیپلماسی قوی انرژی‬ ‫از اولویت های وزارت نفت است‪ ،‬در شرایط کنونی‪ ،‬صنعت نفت ایران در خط مقدم‬ ‫نبرد اقتصادی و مقابله با دشمنان قرار دارد‪.‬اوجی با بیان اینکه این نمایشگاه‪ ،‬جلوه ای از‬ ‫توانمندی و اقتدار جمهوری اسالمی ایران در شرایط کنونی است‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه با وجود‬ ‫استمرار تحریم ها‪ ،‬ظرفیت های داخلی در همه زمینه ها از جمله ساخت تجهیزات‪،‬‬ ‫طراحی و مهندسی و پیمانکاری و اجرا در حال رشد هستند و امیدوارانه برای اینده‬ ‫برنامه ریزی می کنند‪ ،‬نشان از شکست سیاست تحریم هاست‪.‬‬ ‫معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت از خارج شدن بیشتر خودروها تا پایان سال جاری از چرخه‬ ‫قرعه کشی خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬منوچهر منطقی با‬ ‫حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر قیمت ها اثر‬ ‫خواهد داشت و پیش بینی این است که با شروع و ادامه واردات‪ ،‬قیمت ها به حدی که مشتری‬ ‫انتظار دارد‪ ،‬نزدیک شود‪.‬معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت ضمن اشاره به درخواست سران‬ ‫قوا در تامین کیفیت و تعادل قیمت در بازار خودرو‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬با توجه به این موضوع‬ ‫و همچنین با توجه به افزایش ‪ ۴۰‬درصدی صادرات در سال گذشته‪ ،‬محدودیت های ارزی‬ ‫نیز بین رفته است؛ بنابراین وقت ان بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم بازار و ارتقای‬ ‫کیفیت‪ ،‬مطرح شود‪ .‬بر مبنای همین اصول‪ ،‬وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر‪ ،‬تالش‬ ‫بسیاری درزمینه واردات خودرو انجام داد و ائین نامه واردات خودرو را تنظیم کرد‪ .‬پس از طی‬ ‫فرایند این ائین نامه در دولت‪ ،‬کلیات ان به تصویب رسید‪.‬معاون وزیر صمت بابیان اینکه در‬ ‫گذشته در بحث واردات خودرو‪ ،‬بیشتر دو دهک باالی درامدی در نظر گرفته می شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در مقررات جدید‪ ،‬عالوه بر دو دهک باال‪ ،‬واردات خودرو برای دهک های کم درامد نیز‬ ‫در نظر گرفته شده است و برای واردات خودروهایی که می تواند دهک های پایین را پوشش‬ ‫دهد‪ ،‬مشوق های خاصی ازجمله تعرفه های پایین تر در نظر گرفته شده است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫در این طرح‪ ،‬به خدمات پس از فروش به صورت ویژه نگاه شده است افزود‪ :‬زمانیکه خودرو وارد‬ ‫کشور می شد‪ ،‬صاحبان خودرو اغلب در نگهداری و پشتیبانی دچار مشکل می شدند‪ ،‬بنابراین‬ ‫یکی از بحث هایی که بر اجرای ان بسیار تاکید داریم‪ ،‬این است که خدمات پس از فروش در‬ ‫کشورهای واردکننده ارائه شود‪ .‬منطقی ادامه داد‪ :‬همیشه در کشور تنها واردات خودرو انجام‬ ‫می شد؛ اما از جمله مواردی که همه کشورها از ان به خوبی استفاده می کنند این است که‬ ‫کنار این واردات‪ ،‬انتقال فناوری هم صورت دهند؛ بنابراین در واردات خودروهایی که برای‬ ‫دهک های پایین صورت می گیرد‪ ،‬عالوه بر در نظر گرفتن مشوق‪ ،‬تاکید شده کسانی می توانند‬ ‫وارد این فرایند شوند که فرایندهای تولید را نیز فرا گیرند تا انتقال دانش نیز انجام شود‪ .‬از دیگر‬ ‫موضوعاتی که در این ائین نامه موردتوجه ویژه قرار گرفته‪ ،‬واردات خودروهای جدید به ویژه‬ ‫خودروهای برقی است که در دنیا نیز موردتوجه قرار دارد‪.‬‬ ‫طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر بازار‬ ‫سکه و طالی داخلی‪ ،‬علیرغم کاهش ‪ ۳۴‬دالری قیمت اونس جهانی‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫ارز در این هفته منجر به رشد قیمت ها در بازار سکه و طال شد‪ .‬این در حالیست که‬ ‫همزمان با رشد قیمت ها در این بازار‪ ،‬میزان تقاضا از عرضه فراتر رفت و همین موضوع‬ ‫مجددا ً حباب سکه را به یک ملیون تومان رساند‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در این رابطه اظهار کرد‪ :‬این هفته قیمت‬ ‫جهانی طال همچنان سیر نزولی خود را که چند هفته ای است اغاز کرده‪ ،‬ادامه داد‬ ‫و بطور متوسط ‪ ۳۴‬دالر کاهش قیمت هفتگی داشته است که در نوع خود رقم قابل‬ ‫توجهی است‪ .‬از سوی دیگر اما در روزهای پایانی هفته (از روز سه شنبه) نرخ ارز در‬ ‫داخل روند صعودی پیدا کرد و برخالف روند قیمت اونس جهانی طال با افزایش همراه‬ ‫شد؛ به طوری که در طول یک هفته قیمت هر دالر امریکا ‪ ۲۲۷۰‬تومان افزایش پیدا‬ ‫کرد‪.‬نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خاطر نشان کرد‪ :‬این افزایش قیمت تاثیر‬ ‫عمده ای بر قیمت ها در بازار سکه و طال داشت؛ بطوریکه قیمت هر قطعه سکه تمام‬ ‫طرح جدید با یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته‪ ،‬به ‪۱۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و سکه طرح قدیم با ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش در اخرین‬ ‫معاماالت روز گذشته (پنجشنبه) به ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬نیم سکه و‬ ‫ربع سکه نیز در این هفته هر یک ‪ ۵۵۰‬هزار تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب در‬ ‫اخرین معامالت پایانی هفته هفت میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان و چهار میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تومان تعیین قیمت شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬قیمت سکه های یک گرمی بانک مرکزی‬ ‫نیز در پایان هفته به دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای هفته‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزا تومان افزایش را تجربه کرده است‪ .‬در این هفته طالی اب شده (‪ ۱۷‬عیار)‬ ‫که مبنای محسابه قیمت طالست‪ ۳۶۲ ،‬هزار تومان به ازای هر مثقال افزایش قیمت‬ ‫داشته و به شش میلیون و ‪ ۲۰‬هزار تومان رسید و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز با ‪۸۴‬‬ ‫هزار تومان افزایش قیمت در اخرین معامالت روز پنجشنبه یک میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫تومان قیمت گذاری شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان‬ ‫نمایشگاه بین المللی پاالیش و پتروشیمی‬ ‫ایران فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در یادداشتی‬ ‫اهداف توسعه ای این شرکت در بیست و ششمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی صنعت نفت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان‪،‬‬ ‫عبداله عذاری اهوازی در این یادداشت نوشت‪:‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫ایران که ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکت‬ ‫های توانمند داخلی و خارجی برپا می شود‪ ،‬فرصت مناسبی جهت جذب سرمایه‪،‬‬ ‫همکاری متقابل‪ ،‬تقویت توان سازندگان داخلی‪ ،‬ارتقای توان فنی و مهندسی‪ ،‬باال‬ ‫بردن سطح تولید و همچنین افزایش ظرفیت های اجرایی پیمانکاران‪ ،‬شرکت های‬ ‫تولیدی و بهره برداری و مراکز دانش بنیان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫شرکت نفت و گاز اروندان نیز همه ساله به عنوان دومین تولید کننده‏ی بزرگ‬ ‫نفت خام ایران در این نمایشگاه حضوری فعال داشته‪ ،‬این شرکت با راهبری ‪6‬‬ ‫میدان مشترک و ‪ 7‬میدان غیرمشترک بزرگ و پیچیده‪ ،‬عالوه بر تولید صیانتی‪،‬‬ ‫در حال توسعه میادین و اجرای پروژه های منتج به ازدیاد برداشت از میادین‬ ‫بویژه میادین مشترک است و همچنین به عنوان اولین شرکت تابعه شرکت ملی‬ ‫نفت ایران محسوب می شود که برون سپاری خدمات بهره برداری از میادین‬ ‫تحت سرپرستی خود را بصورت یکپارچه به پیمانکاران داخلی واگذار کرده است‪.‬‬ ‫تاکید مدبرانه ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به تولید با‬ ‫شاخصه دانش بنیان داشته اند‪ ،‬به اثبات تجربه های گذشته‪ ،‬نشان از ان دارد‬ ‫که هر تولیدی نمی تواند چشم اندازهای باالی اقتصادی را محقق کند مگر انکه‬ ‫با بهره وری و هزینه کرد متناسب بتواند ارزش افرینی کند و امروزه این رویکرد‬ ‫"تولید دانش بنیان" از این جهت برای صنعت نفت اهمیت دو چندان داشته و‬ ‫یک راهبرد ضروری است که در اینده ای نه چندان دور با ورود به نیمه دوم عمر‬ ‫مخازن نفتی ایران‪ ،‬دوران مخازن پربازده و کم هزینه تمام خواهد شد و حداکثر‬ ‫تولید صیانتی و تحقق اهداف تولیدی که در خور این میزان ذخایر عظیم نفتی‬ ‫کشور باشد تنها با اتکاء به دانش روزاوری شده ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫این الزام اینده نگرانه صنعت نفت بزرگ ایران را در مسیر فناورمحور شدن قرار‬ ‫داده‪ ،‬که با روی کار امدن دولت سیزدهم و یک نگاه و رویکرد درست درون زا‪،‬‬ ‫این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است‪.‬‬ ‫تحقق تولید دانش بنیان بی شک در گرو اعتماد و و ایجاد فرصت نقش افرینی‬ ‫به شرکت های دانش بنیان نمود پیدا خواهد کرد‪ ،‬بنابراین با اعتمادی که به‬ ‫ظرفیت های بومی وجود دارد‪ ،‬باید زمینه الزم برای نقش افرینی سازندگان و‬ ‫تامین کنندگان داخلی برای پیشبرد و تحقق شعار سال بیش از پیش فراهم شود‪،‬‬ ‫البته در این میان نباید از نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی غافل بود‬ ‫چراکه این دانشگاه ها و مراکز علمی هستند که می توانند زیرساخت ها و شرایط‬ ‫رشد دانش بنیان ها و حمایت از تولید داخلی را فراهم کنند‪.‬‬ ‫و اینک که پس از یکسال وقفه‪ ،‬دوباره جمع بزرگ صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫کشور با شعار «نفت دانش بنیان‪ ،‬تولید ایرانی‪ ،‬صادرات جهانی» در بیست و‬ ‫ششمین نمایشگاه بین المللی نفت تهران گرد هم می ایند‪ ،‬بستری درخور‬ ‫تحسین و متناسب جهت هم افزایی و رفع نیازهای بخش خصوصی و دولتی فراهم‬ ‫می اید‪ ،‬همچون نمایشگاه های پیشین که فرصتهای همکاری بسیار ارزنده‏ای را‬ ‫در اختیار این شرکت قرارداد تا با شناسایی سازندگان و تامین کنندگان واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬در اسرع وقت نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود را براورده سازد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بیست و ششم نیز می تواند بیش از پیش‪ ،‬زمینه‏ساز تعامالت‪ ،‬تسهیم دانش روز‪،‬‬ ‫بروز رسانی اطالعات فنی و عملیاتی و دستیابی به فن‏اوری های نوین در عرصه‬ ‫های مختلف تولید‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‪ ،‬فراورش و غیره باشد‪.‬‬ ‫در همین خصوص‪ ،‬شرکت نفت و گاز اروندان در این دوره از نمایشگاه بین‬ ‫المللی نفت تهران با هدف شناسایی و حمایت از پیمانکاران‪ ،‬مشاوران‪ ،‬مراکز‬ ‫دانش بنیان و همچنین سازندگان کاالهای داخلی در بهره برداری از میادین غرب‬ ‫کارون حضور فعالی خواهد داشت و پاسخگوی مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گیالن با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت‬ ‫با هدف گذر از پیک تابستان برگزار شد‬ ‫جلسه شورای اداری امورهای توزیع برق شرق استان گیالن‬ ‫محمدتقــی مهدیـزاده مدیرعامــل بهمـراه جمعــی از معاونیــن و مدیـران رشکــت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان گیــان بــا ایــت اللــه رســول فاحتــی مناینــده ولــی فقیــه در اســتان‬ ‫و امــام جمعــه رشــت دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت ایــت اللــه فاحتــی بــه نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه ســال «تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» از ســوی رهــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬طــی ‪۱۰‬‬ ‫ســال گذشــته مقــام معظــم رهــری در نامگــذاری ســال هــا اهتــام ویــژه ای بــه تولیــد‬ ‫و اقتصــاد داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه کشــور نیازمنــد جهــاد تولیــد اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اقتــدار جامعــه بــه‬ ‫تولیــد اســت و در ایــن عرصــه بایــد فرهنــگ ســازی شــود ضمــن اینکــه دولتمــردان بایــد‬ ‫بســرت را بـرای تولیــد فراهــم کــرده و مــردم نیــز همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند در بــرق رســانی بعــد از‬ ‫انقــاب و قدردانــی از تــاش خدمتگـزاران حــوزه تولیــد و توزیــع بــرق افــزود ‪ :‬اگــر مردم‬ ‫بداننــد تولیــد انــرژی بــا چــه ســختی هــا و هزینــه هــای هنگفتــی همـراه اســت قطعــا‬ ‫در مــرف بهینــه ایــن انــرژی اقدامــات موثــری انجــام مــی دهنــد کــه تحقــق ایــن امــر‬ ‫مهــم بــه امــوزش و فرهنــگ ســازی بیشــرت نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برقــدار شــدن بیشــرت روســتاهای کشــور پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬رفــاه ایجــاد شــده‪ ،‬بــه برکــت جمهــوری اســامی و خــون شــهدا اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کابــل بــرق را نخســتین موضــوع در اســیب شناســی صنعــت بــرق دانســت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در برخــی نقــاط گیــان تیر‪،‬ســیم وکابــل هــای بــرق فرســوده هســتند و نیــاز بــه‬ ‫بازســازی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر مطالبــه گــری دســتگاه هــای متولــی از مســئوالن کشــوری تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫همــکاری و هــم افزایــی ادارات و دســتگاه هــای دولتــی رضوری اســت و رفــع ضعــف‬ ‫بــرق هــای مــردم بایــد در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان‪ ،‬خواســتار در اولویــت قــراردادن مناطــق دورافتــاده‬ ‫توســط رشکــت توزیــع نیــروی بــرق شــد و بیــان کــرد‪ :‬مــردم در روســتاهای دوردســت‬ ‫از حیــث امکانــات محــروم هســتند بنابرایــن مــی طلبــد بــه مناطــق کــم برخــوردار‬ ‫زودتــر رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه رشــت ‪ ،‬عرضــه و تقاضــا در وســایل انــرژی زا را ســبب افزایــش مــرف‬ ‫بــرق عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده بهینــه از انــرژی بــرق بایــد بــه مــردم امــوزش‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتفاده از کارشناســان بــه منظــور امــوزش مشــرتکین درخصــوص اســتفاده بهینــه‬ ‫بــرق توســط مــردم را بســیار موثــر دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬امــوزش مــردم در اســتفاده‬ ‫از نعمــت بــرق حائــز اهمیــت اســت و بایــد بـرای مــرف بــی رویــه فکــری کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت محمدتقــی مهدیــزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق‬ ‫گیــان ضمــن تریــک ســال نــو و ارزوی توفیــق بـرای صنعــت بــرق در ســالجاری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گــذر موفــق از پیــک تابســتان دغدغــه اصلــی رشکــت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گیــان اســت و ایــن موضــوع بــا اقداماتــی از قبیــل پیــک ســایی و مدیریــت هوشــمند‬ ‫مــرف بــرق میــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جلوگیــری از خاموشــی هــا و مدیریــت هوشــمند مــرف انــرژی نتایــج‬ ‫مثبــت محیــط زیســتی‪ ،‬صیانــت از رسمایــه ملــی و امنیــت خاطــر اجتاعــی مــردم‬ ‫رشیــف را بــه همـراه خواهــد داشــت و بــا جدیــت در رشکــت توزیــع بــرق گیــان مــورد‬ ‫اج ـراء و پیگیــری ق ـرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق گیــان گفــت‪ :‬مدیریــت مــرف هوشــمند راه بــرون‬ ‫رفــت از چالشهــای پیــش روی صنعــت بــرق اســت و بــا رویــت پذیــری و کنــرتل‬ ‫پذیــری مشــرتکین بخشهــای مختلــف و مشــرتکین خانگــی پرمــرف میتــوان گام‬ ‫اساســی بــرای مدیریــت پیــک بــار در تابســتان پیــش رو برداشــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان نیــز در دیــدار مذکــور بــه وجــود بیــش‬ ‫از یــک میلیــون و ‪ 560‬ه ـزار مشــرتک بــرق در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــا بحـران هــای طبیعــی مواجــه بودیــم کــه موجب انباشــته شــدن خســارات‬ ‫و فرســودگی هــای شــبکه شــده اســت و تــاش حداکــری و شــبانه روزی ب ـرای رفــع‬ ‫مشــکات از ســوی مجموعــه کارکنــان ایــن رشکــت صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان بــه لــزوم حرکــت بــه‬ ‫ســوی مدیریــت بــار شــبکه تاکیــد کــرد وتوســعه رویــت پذیــری و کنــرل پذیــری‬ ‫مــرف مشــرکین از طریــق نصــب لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند را یکــی از‬ ‫مهمتریــن ابزارهــا بـرای پیادهســازی طــرح هــای بهینــه ســازی مــرف دانســت‪.‬‬ ‫محمــد تقــی مهدیـزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان در جلســه‬ ‫شــورای اداری امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع‬ ‫بــرق شهرســتان الهیجــان برگـزار شــد بــا قدردانــی از اقدامــات و فعالیــت هــای‬ ‫ارزنــده صــورت گرفتــه در بخــش هــای مختلــف رشکــت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫بــه توجــه جــدی برحفــظ و نگهداشــت‪ ،‬ایجــاد توســعه مســتمرو بالندگــی‪ ،‬ایمــن‬ ‫ســازی محیــط کار و ارتقــای ســامت اداری محیــط کار تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬حفظ‬ ‫کرامــت کارکنــان و ارتقــاء ســطح معیشــت انــان از مهمرتیــن اهــداف و برنامــه‬ ‫هــای ایــن رشکــت اســت‪.‬‬ ‫وی اجـرای طــرح تکریــم اربــاب رجــوع وارائــه خدمــات مطلــوب و بــدون منــت‬ ‫بــه متقاضیــان و مشــرتکین را بــه عنــوان ولــی نعمتــان صنعــت بــرق از دیگــر‬ ‫اهــداف رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان دانســت و بــه رعایــت موازیــن‬ ‫فــوق از ســوی کارکنــان ایــن رشکــت تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره رشکــت توزیــع بــرق گیــان در ادامــه بــه ترشیــح برنامــه‬ ‫هــا و اهــداف کان رشکــت در حــوزه هوشمندســازی بــه ویــژه موضــوع کنــرتل‬ ‫پذیــری و رویــت پذیــری پرداخــت‪.‬‬ ‫وی درهمیــن راســتا گفــت ‪:‬جهــت تامیــن بــرق پایدار‪،‬حرکــت بــه ســوی مدیریــت‬ ‫بــار شــبکه انــکار ناشــدنی اســت ‪،‬لــذا توســعه رویــت پذیــری و کنــرتل پذیــری از‬ ‫طریــق توســعه لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند یکــی از مهمتریــن ابزارهــا ب ـرای‬ ‫پیادهســازی طــرح هــای مدیریــت مــرف مــی باشــد کــه از ســالیان گذشــته در‬ ‫دســتور کار صنعــت بــرق قـرار گرفتــه و هــم اکنــون بــا رسعــت بیشــرتی در اســتان‬ ‫گیــان درحــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان گفــت‪ :‬بــا کنــرتل پذیــر کــردن‬ ‫مشــرتکین از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعــال محدودیــت بــار مرفــی ب ـرای مشــرتکین‬ ‫پــر مــرف در ایــام پیــک فراهــم مــی شــود کــه مــی توانــد کمــک بس ـزایی بــه‬ ‫پایــداری شــبکه و عــدم قطــع ســایر مشــرتکین باالخــص مشــرتکین خانگــی داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده برخــورداری از بــرق مســتمر و پایــدار را حــق همــه شــهروندان و‬ ‫مشــرتکین بــرق دانســت و بــر لــزوم همــکاری ‪،‬تعامــل و هــم افزائــی کارکنــان ایــن‬ ‫رشکــت ب ـرای خدمــت رســانی مطلــوب تــر بــه مــردم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رضوری اســت متامــی همــکاران در جهــت افزایــش رضیــب نفوذپذیری‬ ‫ســامانه بــرق ای ـران (بــرق مــن) در بیــن مشــرتکین و متقاضیــان تــاش مضاعفــی‬ ‫مناینــد تــا از فرصــت هــای مغتنــم موجــود بتــوان خاقیــت و پیشــنهادات ارزنــده‬ ‫درون ســازمانی و بــرون ســازمانی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان در خصــوص ســامانه جامــع‬ ‫وکاربــردی بــرق مــن و ســایر مزایــای اســتفاده از ان تریــح کــرد‪ :‬مشــرتکین‬ ‫محــرتم مــی تواننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬ضمــن دریافــت متامــی‬ ‫خدمــات رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا انتخــاب پلــه مــرف و مراجعــه‬ ‫بــه گزینــه قبــض‪،‬از جزئیــات صورتحســاب الکرتونیکــی خــود مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع بــرق‬ ‫شهرســتان الهیجــان برگـزار شــد‪،‬ارین ســلانپور مشــاور مدیرعامــل ‪ ،‬ســید محمــد‬ ‫علــی میــری نرگســی قائــم مقــام اجرائــی در امــور شهرســتانها ومدی ـران اجرائــی‬ ‫امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان در خصــوص عملکــرد خــود در ســالی کــه‬ ‫گذشــت و برنامــه هــای مــدون وقابــل اجــرا در ســال جــاری مطالبــی را ارائــه‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫انتشار شماره جدید «عصر مس» با ضمیمه «مس اباد»‬ ‫شماره ‪ 90‬نشریه عصر مس به همراه‬ ‫شماره سیزدهم ضمیمه «مس اباد»‬ ‫منتشر شد‬ ‫به گزارش مس پرس‪،‬‬ ‫«بهار مس در طلوع‬ ‫قرن» عنوان تیتر‬ ‫نخست روی جلد این‬ ‫شماره عصر مس است‬ ‫که در گفت وگو با‬ ‫مدیران فملی ضمن‬ ‫تشریح دستاورد های شرکت ملی صنایع مس ایران در سال‬ ‫‪ ،1400‬به برنامه های سال ‪ 1401‬این شرکت می پردازد‪.‬‬ ‫در پرونده این شماره عصر مس مدیران ارشد و میانی‬ ‫مجتمع های تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫گفت و گوهای جداگانه ضمن بررسی دالیل موفقیت های‬ ‫گذشته به روند پیشرفت پروژه ها اشاره می کنند‪.‬‬ ‫پیام نوروزی رهبر معظم انقالب و رییس جمهور نخستین‬ ‫مطالب این شماره عصر مس را به خود اختصاص داده است و‬ ‫در ادامه ضمن انتشار متن پیام نوروزی دکتر علی رستمی‬ ‫به عنوان مدیرعامل جدید فملی‪ ،‬در صفحات جداگانه گزارش‬ ‫بازدیدهای نوروزی وی در لحظه تحویل سال و روزهای‬ ‫نخست شروع سال جدید از مجتمع ها منتشر شده است‪.‬‬ ‫تاکید دکتر رستمی بر ضرورت توجه به دانش بنیان ها با توجه‬ ‫به انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری‪ ،‬ترجیع بند‬ ‫سخنان مدیرعامل فملی در بازدیدهای نوروزی به شمار می رود‪.‬‬ ‫همچنبن عالقمندان به گزارش های چهارمین همایش فلزات‬ ‫غیراهنی می توانند مشروح مطالب این رویداد را در ‪ 8‬صفحه بخوانند‪.‬‬ ‫گزارشی با عنوان «پروژه های مس؛ راه طی شده» به تشریح‬ ‫مهم ترین اقدامات معاونت توسعه و اکتشافات شرکت مس در سال‬ ‫‪ 1400‬می پردازد و این دستاوردها را با جزییات تشریح می کند‪.‬‬ ‫«غول های زرد و سرخ» عنوان گزارش دیگری است که به معرفی‬ ‫برترین معادن مس جهان می پردازد‪ .‬در ادامه نیز دو مقاله خواندنی‬ ‫«مس؛ طوفان بازدهی» و «مس و استراتژی خرد مالی» منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫انتشار شمارۀ سیزدهم نشریه مس اباد‬ ‫شمارۀ سیزدهم نشریه مس اباد‪ ،‬ضمیمۀ کودک و نوجوان نشریه‬ ‫عصر مس‪ ،‬ویژه نوروز ‪ 1401‬منتشر شد‪ .‬این شماره از نشریه‪ ،‬اولین‬ ‫شماره ای است که در سال جدید منتشر می شود و با حال و هوایی‬ ‫بهاری مهمان خوانندگانش شده است و عطر شکوفه های بهار از طرح‬ ‫روی جلدش شنیده می شود‪ .‬شمارۀ ویژۀ نوروز ‪ 1401‬اخرین شماره‬ ‫این نشریه در دو بخش کودک و نوجوان خواهد بود که انتشار یافته‬ ‫است‪ .‬از شماره های اتی در یک بخش نوجوان منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫همانند شماره های قبلی نشریه‪ ،‬این بار نیز نشریه بخش های متنوعی‬ ‫دارد تا موردپسند خوانندگان قرار گیرد‪ .‬بخش کودک این شماره‬ ‫با زمینۀ کلی امانت داری‪ ،‬در جهت اموزش غیرمستقیم این مفهوم‬ ‫به کودکان نوشته شده است و بخش نوجوان نیز به سراغ معنای‬ ‫زندگی رفته است تا به بخشی از سواالت نوجوانان پاسخ داده باشد‪.‬‬ ‫مطالب نشریه را با «قرار نو» اغاز کرده ایم تا اولین شمارۀ‬ ‫نشریه در سال ‪ 1401‬را با حالی نو اغاز کنیم‪ .‬در نیمۀ‬ ‫کودکانۀ نشریه باز هم توکا در بخش کودک سراغ معرفی یک‬ ‫سرگرمی جدید و همچنین یک شغل جدید پرداخته است‪.‬‬ ‫در دو بخش «جزیرۀ هزار داستان» و «کالغه به خانه اش‬ ‫نرسید» با قصه هایی با بوی بهار همراه کودکانیم و در بخش «با‬ ‫چشم هایم به جای پاهایم» باز هم با نگاه هایمان به سفر رفته ایم‪.‬‬ ‫در بخش نوجوان‪ ،‬این بار سعی کرده ایم به نوجوانان در کمک کنیم‬ ‫تا کمی از دغدغه هایشان کم شود و از معنای زندگی گفته ایم‪ .‬در‬ ‫بخش ادبی نشریه‪ ،‬در «هنر پنجم» از نادر ابراهیمی گفته ایم و‬ ‫جلسه ای دیگر از کالس معجون سازی را در «مدرسۀ جادوگری‬ ‫کلمات» برگزار کرده ایم‪ .‬مصاحبۀ این شمارۀ نشریه هم سراغ‬ ‫یکی از هنرمندان عرصۀ قلم زنی رفته است و نباید خواندنش را از‬ ‫دست داد‪ .‬باز هم در بخش «خودم را می بینم» ورزشی دیگر برای‬ ‫مغز معرفی کرده ایم و در «سوی من»‪ ،‬به جای معرفی رشته های‬ ‫مختلف‪ ،‬این بار از چگونگی کشف عالیقمان گفته ایم‪ .‬مطالب این‬ ‫شماره نیز‪ ،‬مثل همیشه‪ ،‬با وسواس و با دقت فراوانی نوشته و‬ ‫انتخاب شده اند تا موردپسند خوانندگانش قرار گیرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی پانزدهمین‬ ‫یادواره شهدای مخابرات منطقه‬ ‫گلستان‬ ‫زندی به گزارش اداره‬ ‫روابط عمومی مخابرات‬ ‫منطقه گلستان ‪ ،‬با حضور‬ ‫دکتر غالمعلی شهمرادی‬ ‫‪ ،‬جلسه هماهنگی یادواره‬ ‫شهداء مخابرات منطقه‬ ‫گلستان برگزار شد ‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی ‪ ،‬با تاکید بر برگزاری با شکوه یادواره شهدای‬ ‫مخابرات منطقه گلستان ‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی مدون‬ ‫بتوان این مراسم را بنحو احسن اجرا کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دنیاگرایی بر زندگی غالب‬ ‫گشته ‪ ،‬برگزاری چنین مراسمات فرهنگی و گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطرات شهداء را بعنوان یاداور و تلنگری برای همه دانست تا‬ ‫با پیروی از سیره و روش زندگی ‪ ،‬استقامت ‪ ،‬پایمردی و شجاعت‬ ‫شهداء معزز بتوانیم بر بعد معنویت بیشتر تمرکز نماییم و انرا در‬ ‫محیط کاری و خانواده نهادینه نماییم‬ ‫در ادامه اعضای ستاد برگزاری یادواره شهداء مخابرات که مقرر شده‬ ‫است پانزدهمین دوره ان به مناسبت ‪ 3‬خرداد سالروز ازادسازی‬ ‫خرمشهر برگزار شود نسبت به ارائه گزارشد فعالیتها و برنامه ریزی‬ ‫های انجام شده افدام کردند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید اصالح احتمالی میزان مصرف مرغ در کشور‪،‬‬ ‫یکی از نتایج تصمیم اخیر دولت خواهد بود‪.‬احمدرضا فرشچیان در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این تردیدی وجود ندارد که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و نحوه تخصیص ان نیاز به اصالح و تغییر داشت‬ ‫و باید راهی برای مقابله با رانت و فساد به وجود امده در چارچوب این طرح پیدا می شد‪ .‬با وجود‬ ‫مشکالتی که اقتصاد ایران با ان مواجه است‪ ،‬به نظر می رسد که اقدام دولت سیزدهم در ورود به‬ ‫شهردار شهر جدید مهستان در‬ ‫ایین تجلیل از خادمان سفر مورد تقدیر‬ ‫قرار گرفت‬ ‫️ایین تجلیل از خادمان سفر با حضور استاندار البرز‪ ،‬معاونین‬ ‫استاندار‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬فرمانداران استان شهرداران‬ ‫استان‪ ،‬اصحاب رسانه و دیگر مسووالن در مجموعه ایثار کردان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫️مرضیه گودرزی ‪ -‬در این ایین دکتر اسوبار شهردار شهر جدید‬ ‫مهستان نیز به دلیل همراهی و انجام فعالیت های گسترده در‬ ‫بخش ستاد خدمات سفر از سوی استاندار البرز با اهدای لوح‬ ‫مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫مالقات مردمی مهندس یعقوبی شهردار‬ ‫هشتگرد برگزار شد‬ ‫یعقوبی در جلسه مالقات عمومی این هفته به پیش بینی های‬ ‫صورت گرفته برای توسعه شهر الکترونیک اشاره کرد ‪.‬‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬وی گفت ‪ :‬در بودجه پیشنهادی سال‬ ‫‪۱۴۰۱‬مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال جهت توسعه شهرداری‬ ‫الکترونیک و ارتقاء زیرساخت ها و فناوری های نوین در‬ ‫نظر گرفته شده است و انتظار می رود با پیگیری کارشناسان‬ ‫شهرداری و طی تشریفات قانونی با خرید سخت افزار و نرم افزار‬ ‫های مورد نیاز ‪ ،‬بخش عمده ای از خدمات شهرداری به صورت‬ ‫غیر حضوری ارائه گردد ‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به‬ ‫درخواست های انها وظیفه تمامی کارکنان شهرداری می باشد‬ ‫لیکن می توان با ارائه خدمات غیر حضوری در این امر تسهیل‬ ‫نمود و شهروندان محترم درخواستها و مشکالت خود را با‬ ‫کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن از طریق درگاه های‬ ‫ارتباطی تعریف شده به سمع و نظر مسئولین مربوطه برساند ‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد افزود ‪ :‬پیگیری درخواست هایی از قبیل‬ ‫پرداخت عوارض ‪ ،‬تقسیط عوارض ‪ ،‬پیگیری پرونده های‬ ‫شهرسازی و‪...‬بصورت حضوری از جمله مواردی است که موجب‬ ‫صرف وقت و هزینه بوده لیکن توسعه شهرداری الکترونیک‬ ‫می تواند در این زمینه یاریگر شهرداری و شهروندان باشد ‪.‬‬ ‫یعقوبی اطالع رسانی دقیق و شفاف از عملکرد شهرداری‬ ‫را از جمله رویکردهای رئیس و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر دانست که انتظار می رود تا شهروندان محترم‬ ‫با ارزیابی این گزارش ها و ارائه پیشنهادات خود در‬ ‫زمینه رفع کاستیها با مدیریت شهری همکاری نمایند ‪.‬‬ ‫وی شروع اجرای پروژه های عمرانی ‪ ،‬نهضت اسفالت در شهر‬ ‫‪ ،‬انجام برنامه های مختلف فرهنگی و‪ ...‬را از جمله اقدامات‬ ‫هفته های اخیر دانست و از کلیه شهروندان درخواست نمود تا‬ ‫از هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی که به همت اداره‬ ‫سیما ‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری در بوستان پروین اعتصامی‬ ‫گشایش یافته است از فضای مفرح و بانشاط این مجموعه‬ ‫استفاده نموده و با حضور خود موجب دلگرمی برگزار کنندگان‬ ‫و استمرار این خدمات باشند ‪.‬‬ ‫تالش تمامی اعضای شورا‬ ‫برای خدمت رسانی به مردم‬ ‫مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی هشتگرد در برنامه‬ ‫مالقات عمومی با شهروندان بر تالش تمامی اعضای‬ ‫شورا برای خدمت رسانی به مردم فهیم شهر تاکید کرد ‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬گفت ‪ :‬در دین اسالم و قانون کشورمان‬ ‫به جایگاه ویژه شوراها اشاره شده چرا که در حقیقت شوراها‬ ‫در جامعه نقطه اتصال مردم و حاکمیت بوده و به نوعی زبان‬ ‫گویای مطالبات مردم هستند که می بایست قدردان این اعتماد‬ ‫مردم باشیم و از فرصت خدمتگزاری به نحو احسن برای جلب‬ ‫رضای خداوند بهره ببریم و شوراها نباید از فرصت خدمتگزاری‬ ‫به مردم والیتمدار و انقالبی شهر هشتگرد لحظه ای غافل‬ ‫شوند و همواره باید قدردان اعتماد و زبان گویای انان باشند ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد ‪ :‬مهمترین عوامل دستیابی به رضایت مردم و‬ ‫خدمت رسانی مناسب ‪ ،‬تعامل ‪ ،‬همکاری ‪ ،‬توجه به قانون و‬ ‫برنامه ریزی صحیح در مجموعه مدیریت شهری است و ارزیابی‬ ‫این خدمات بصورت مستمر توسط مردم صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫رئیس شورا بهره گیری از حداقل فرصت برای حداکثر خدمت‬ ‫رسانی را نشان از درایت ‪ ،‬هوشمندی و مسئولیت پذیری اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر دانست و بر وجود برنامه ای مدون و متمرکز‬ ‫تاکید و این موضوع در شوراهای اسالمی که از حضور منتخبان مردم‬ ‫و تجمیع افکار و نظرات شکل گرفته است را حائز اهمیت دانست ‪.‬‬ ‫افشاری با تقدیر از تالشهای صورت گرفته در چند ماهه اخیر‬ ‫بر تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و ارتقاء خدمات به‬ ‫شهروندان تاکید نمود ‪.‬‬ ‫اصالح مصرف مرغ؛ نتیجه احتمالی اصالح نظام یارانه ای‬ ‫این عرصه‪ ،‬اقدامی شجاعانه بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییراتی که پس از این تصمیم دولت به وجود می اید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این ارز برای چند‬ ‫سال به تعدادی از کاالهای اساسی تعلق می گرفت که حاال با تصمیم دولت بخشی از ان حذف شده‬ ‫است‪ .‬قطعا در این مسیر تغییرات قیمتی شاهد خواهیم بود و نحوه مدیریت شرایط و عبور از این‬ ‫تحوالت بیشترین اهمیت را دارد‪.‬عضو اتاق بازرگانی تهران درباره اینده قیمت مرغ پس از تغییر‬ ‫در سیاست های دولت نیز تشریح کرد‪ :‬تا پیش از این تصمیم‪ ،‬نهاده های دامی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تهیه می شدند و با وجود مشکالت‪ ،‬الاقل سیاست رسمی اینگونه بود اما حاال بناست این نهاده ها‬ ‫با ارز نیمایی تهیه شوند و به این ترتیب قیمت تمام شده ان بیش از سه برابر می شود‪ .‬قطعا در‬ ‫چنین شرایطی می توان انتظار داشت که قیمت مرغ افزایش پیدا کند و دولت نیز این موضوع را‬ ‫رسما اعالم کرده است‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫هیچ تصمیمی نباید منجر به کوچک شدن سفره مردم شود‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‪:‬‬ ‫با وجود تکانه های اولیه قیمتی‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار ارز یک ضرورت است نماینده‬ ‫مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در‬ ‫نطق میان دستور جلسه علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی بر ضرورت تنظیم بازار‬ ‫با وجود تکانه های اولیه بازار ارز تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد‬ ‫در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی بر ضرورت تنظیم بازار با‬ ‫وجود تکانه های اولیه بازار ارز تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهدی عسگری در جلسه علنی صبح‬ ‫(چهارشنبه‪ ۲۱ ،‬اردیبهشت ماه) مجلس‬ ‫شورای اسالمی در نطق میان دستور خود با‬ ‫بیان اینکه نکاتی در راستای کمک به دولت‬ ‫برای تنظیم و بهبود اقدامات اقتصادی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کمک به دولت به معنی توجیه‬ ‫اقدامات او نیست بلکه به معنی دیده بانی‪،‬‬ ‫رصد‪ ،‬پایش و رفع نقص در مسیر تکمیل‬ ‫اقدامات دولت است‪.‬‬ ‫تصمیم دولت درباره حذف ارز ترجیحی؛‬ ‫ظاهر اقتصادی‪ ،‬تبعات گسترده اجتماعی!‬ ‫وی با اشاره به اینکه نباید نگاه تک بعدی‬ ‫به مسائل اقتصادی داشته باشیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصمیم دولت درباره حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫ظاهر اقتصادی اما تبعات گسترده اجتماعی‬ ‫دارد که باید به صورت جدی به ان توجه‬ ‫شود به طوری که خط قرمز تصمیمات‪،‬‬ ‫تاب اوری معیشت مردمی باشد که سالیانی‬ ‫زیر فشار تحریم ناجوانمردانه‪ ،‬ظالمانه و‬ ‫سوءتدبیری مسئولین‪ ،‬دچار صدمات جدی‬ ‫اقتصادی شده اند‪.‬‬ ‫دولت باید محاسبه دقیقی نسبت به تبعات‬ ‫ازادسازی قیمت ها داشته باشد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر‬ ‫اینکه دولت باید محاسبه دقیقی نسبت به‬ ‫ازادسازی قیمت ها داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید پاسخ دهد که ازادسازی قیمت ها و‬ ‫حذف ارز ترجیحی چه تاثیری بر خط فقر‪،‬‬ ‫تورم انتظاری و قیمت سایر کاالهای اساسی‬ ‫دارد‪ .‬ایا اینها به دقت محاسبه شده و راه های‬ ‫جایگزین برای تنظیم بازار پیش بینی شده‬ ‫است؟ ایا قیمت های کاالهای اساسی که‬ ‫قرار است افزایش داشته باشد‪ ،‬روی سایر‬ ‫مایحتاج مردم تاثیری ندارد؟ ایا می خواهیم‬ ‫انها را با دستور و دستورالعمل کنترل کنیم‬ ‫یا نیاز به سازوکار و تدبیر دارد؟‬ ‫هیچ تصمیمی نباید منجر به کوچک شدن‬ ‫سفره مردم شود‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬یک نمونه را در بحث حذف‬ ‫ارز ترجیحی ارد صنف و صنعت دیدیم‬ ‫که هم در تولید و هم در شبکه توزیع و‬ ‫مصرف و زنجیره محصوالت حاصل از‬ ‫گندم اتفاقات نگران کننده ای را رقم زد‪.‬‬ ‫نان فانتزی‪ ،‬ساندویچ‪ ،‬شیرینی‪ ،‬شکالت‪،‬‬ ‫ماکارونی و مواردی از این دست و تبعات‬ ‫و نگرانی هایی که برای مردم ایجاد کرد‬ ‫به عنوان یک نمونه باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬رهبر حکیم انقالب تاکید دارند که‬ ‫هیچ تصمیمی نباید منجر به کوچک شدن‬ ‫سفره مردم شود‪.‬‬ ‫ایا تنها راه مقابله با قاچاق‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫است؟‬ ‫عسگری با اشاره به اینکه یکی از علت هایی‬ ‫که برای حذف ارز ترجیحی گفته می شود‪،‬‬ ‫بحث مبارزه با قاچاق است‪ ،‬گفت‪ :‬با استناد‬ ‫به این دلیل‪ ،‬ما قاچاق کاالهای دیگر را‬ ‫نداریم؟! ایا خسارتی که از محل قاچاق‬ ‫بنزین‪ ،‬گازوئیل و دام مولد به کشور زده‬ ‫می شود‪ ،‬کم است؟ ایا فقط با افزایش قیمت‬ ‫می توان با قاچاق مقابله کرد؟ قیمت بنزین‬ ‫را افزایش دادیم‪ ،‬ایا قاچاق ان کنترل شد؟‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ایا از طریق سامانه های‬ ‫هوشمند و سامانه جامع تجارت نباید‬ ‫قاچاق را کنترل کنیم؟ تا چقدر باید قیمت‬ ‫را افزایش دهیم؟ هرچقدر افزایش قیمت در‬ ‫حوزه جهانی داشتیم‪ ،‬قیمت های داخلی را‬ ‫باید افزایش دهیم؟ این دیگر قدرت خریدی‬ ‫برای مردم باقی نمی گذارد و این هنر نیست‬ ‫که هم جلوی قاچاق را بگیریم و هم مردم‬ ‫خودمان دیگر قدرت خرید نداشته باشند‪.‬‬ ‫از این رو باید تصمیمات‪ ،‬چند بعدی و‬ ‫چندجانبه باشد و همه بخش ها در ان دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دولتمردان باید مراقب باشند با امارها‬ ‫و اطالعات مخدوش دچار اشتباهات‬ ‫محاسباتی نشوند‬ ‫رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی‬ ‫با تاکید بر اینکه دولتمردان باید مراقب‬ ‫باشند با امارها و اطالعات مخدوش‪ ،‬دچار‬ ‫اشتباهات محاسباتی نشوند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موضوعات اصلی که می شنویم‪ ،‬تاثیر‬ ‫جنگ اوکراین در قیمت اقالم خوراکی‬ ‫است‪ .‬بله جنگ تاثیر دارد اما این جنگ‬ ‫روی تولید گندم چقدر تاثیر داشته است؟‬ ‫در سایت های معتبر جهانی جستجو کنید‪.‬‬ ‫تولید گندم کل دنیا در سال ‪۷۸۰ ،۲۰۲۱‬‬ ‫میلیون تن و سهم اوکراین ‪ ۳۳‬میلیون تن‬ ‫بوده است‪ .‬جنگی که در این کشور رخ داده‬ ‫است‪ ،‬تنها حدود یک درصد تولید گندم‬ ‫در اوکراین را کاهش داده است‪ .‬تمام این‬ ‫بازی ها به خاطر یک درصد است؟! چرا امار‬ ‫اشتباه می دهید؟ روسیه یکی از کشورهای‬ ‫بزرگ است که ‪ ۷۵‬میلیون تن تولید گندم‬ ‫دارد اتفاقا االن زمینه مساعدی برای خرید‬ ‫گندم و ارد از این کشور فراهم است‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرج‪ ،‬فردیس و اشتهارد ادامه‬ ‫داد‪ :‬روز گذشته رئیس سازمان توسعه و‬ ‫تجارت در کمیسیون صنایع و معادن اعالم‬ ‫کرد که با روسیه مذاکره کرده ایم و انها‬ ‫ارد را قبل از گمرک تهران‪ ۲۰ ،‬درصد زیر‬ ‫قیمتی که ارد ازاد را به اصناف می دهیم‬ ‫به ما تحویل می دهند‪ ،‬پس چرا با امار‬ ‫غلط‪ ،‬اشتباه محاسباتی برای دولت ایجاد‬ ‫می کنید؟‬ ‫عسگری نکته مهم دیگر در شرایط اقتصادی‬ ‫کشور را ضرورت تنظیم بازار ارز دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر تکانه های اولیه ان را‬ ‫مشاهده می کنیم‪ ،‬لذا باید مراقبت کنیم‬ ‫ارز بازار ازاد افزایش پیدا نکند که مجدد‬ ‫دوگانگی به وجود بیاید و شوک قیمتی‬ ‫دیگری از این محل داشته باشیم‪.‬‬ ‫ماشین دولت با چند فرمان و فرمانده به‬ ‫مقصد نمی رسد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان‬ ‫سخنانش گفت‪ :‬عزم دولت برای مبارزه‬ ‫با رانت و فساد خوب است اما چرا جلوی‬ ‫رانت های صنایع بزرگ فوالدی و معدنی‬ ‫گرفته نمی شود؟ ‪ ۵‬شرکت بزرگ معدنی‬ ‫و فوالدی در کشور داریم که به تنهایی‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار میلیارد تومان سود دارند که‬ ‫معادل کسری بودجه دولت برای تامین ارز‬ ‫کاالهای اساسی است‪ .‬ماشین دولت با چند‬ ‫فرمان و فرمانده به مقصد نمی رسد و باید‬ ‫مشخص شود مرکز فرماندهی و عقالنیت‬ ‫کجاست؟‬ ‫دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گیالن با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه رشت‬ ‫با هدف گذر از پیک تابستان برگزار شد‬ ‫جلسه شورای اداری امورهای توزیع برق شرق استان گیالن‬ ‫محمدتقــی مهدیـزاده مدیرعامــل بهمـراه جمعــی از معاونیــن و مدیـران رشکــت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان گیــان بــا ایــت اللــه رســول فاحتــی مناینــده ولــی فقیــه در اســتان‬ ‫و امــام جمعــه رشــت دیــدار کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت ایــت اللــه فاحتــی بــه نامگــذاری ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه ســال «تولیــد‪ ،‬دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬اشــتغال افریــن» از ســوی رهــر معظــم انقــاب اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬طــی ‪۱۰‬‬ ‫ســال گذشــته مقــام معظــم رهــری در نامگــذاری ســال هــا اهتــام ویــژه ای بــه تولیــد‬ ‫و اقتصــاد داشــته انــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد براینکــه کشــور نیازمنــد جهــاد تولیــد اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬اقتــدار جامعــه بــه‬ ‫تولیــد اســت و در ایــن عرصــه بایــد فرهنــگ ســازی شــود ضمــن اینکــه دولتمــردان بایــد‬ ‫بســرت را بـرای تولیــد فراهــم کــرده و مــردم نیــز همراهــی کننــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند در بــرق رســانی بعــد از‬ ‫انقــاب و قدردانــی از تــاش خدمتگـزاران حــوزه تولیــد و توزیــع بــرق افــزود ‪ :‬اگــر مردم‬ ‫بداننــد تولیــد انــرژی بــا چــه ســختی هــا و هزینــه هــای هنگفتــی همـراه اســت قطعــا‬ ‫در مــرف بهینــه ایــن انــرژی اقدامــات موثــری انجــام مــی دهنــد کــه تحقــق ایــن امــر‬ ‫مهــم بــه امــوزش و فرهنــگ ســازی بیشــرت نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫وی بــه برقــدار شــدن بیشــرت روســتاهای کشــور پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬رفــاه ایجــاد شــده‪ ،‬بــه برکــت جمهــوری اســامی و خــون شــهدا اســت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کابــل بــرق را نخســتین موضــوع در اســیب شناســی صنعــت بــرق دانســت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬در برخــی نقــاط گیــان تیر‪،‬ســیم وکابــل هــای بــرق فرســوده هســتند و نیــاز بــه‬ ‫بازســازی دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــر مطالبــه گــری دســتگاه هــای متولــی از مســئوالن کشــوری تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫همــکاری و هــم افزایــی ادارات و دســتگاه هــای دولتــی رضوری اســت و رفــع ضعــف‬ ‫بــرق هــای مــردم بایــد در اولویــت باشــد‪.‬‬ ‫مناینــده ولــی فقیــه در گیــان‪ ،‬خواســتار در اولویــت قــراردادن مناطــق دورافتــاده‬ ‫توســط رشکــت توزیــع نیــروی بــرق شــد و بیــان کــرد‪ :‬مــردم در روســتاهای دوردســت‬ ‫از حیــث امکانــات محــروم هســتند بنابرایــن مــی طلبــد بــه مناطــق کــم برخــوردار‬ ‫زودتــر رســیدگی شــود‪.‬‬ ‫امــام جمعــه رشــت ‪ ،‬عرضــه و تقاضــا در وســایل انــرژی زا را ســبب افزایــش مــرف‬ ‫بــرق عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬اســتفاده بهینــه از انــرژی بــرق بایــد بــه مــردم امــوزش‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اســتفاده از کارشناســان بــه منظــور امــوزش مشــرتکین درخصــوص اســتفاده بهینــه‬ ‫بــرق توســط مــردم را بســیار موثــر دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬امــوزش مــردم در اســتفاده‬ ‫از نعمــت بــرق حائــز اهمیــت اســت و بایــد بـرای مــرف بــی رویــه فکــری کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت محمدتقــی مهدیــزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق‬ ‫گیــان ضمــن تریــک ســال نــو و ارزوی توفیــق بـرای صنعــت بــرق در ســالجاری اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گــذر موفــق از پیــک تابســتان دغدغــه اصلــی رشکــت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گیــان اســت و ایــن موضــوع بــا اقداماتــی از قبیــل پیــک ســایی و مدیریــت هوشــمند‬ ‫مــرف بــرق میــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جلوگیــری از خاموشــی هــا و مدیریــت هوشــمند مــرف انــرژی نتایــج‬ ‫مثبــت محیــط زیســتی‪ ،‬صیانــت از رسمایــه ملــی و امنیــت خاطــر اجتاعــی مــردم‬ ‫رشیــف را بــه همـراه خواهــد داشــت و بــا جدیــت در رشکــت توزیــع بــرق گیــان مــورد‬ ‫اج ـراء و پیگیــری ق ـرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع بــرق گیــان گفــت‪ :‬مدیریــت مــرف هوشــمند راه بــرون‬ ‫رفــت از چالشهــای پیــش روی صنعــت بــرق اســت و بــا رویــت پذیــری و کنــرتل‬ ‫پذیــری مشــرتکین بخشهــای مختلــف و مشــرتکین خانگــی پرمــرف میتــوان گام‬ ‫اساســی بــرای مدیریــت پیــک بــار در تابســتان پیــش رو برداشــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان نیــز در دیــدار مذکــور بــه وجــود بیــش‬ ‫از یــک میلیــون و ‪ 560‬ه ـزار مشــرتک بــرق در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫هــای اخیــر بــا بحـران هــای طبیعــی مواجــه بودیــم کــه موجب انباشــته شــدن خســارات‬ ‫و فرســودگی هــای شــبکه شــده اســت و تــاش حداکــری و شــبانه روزی بــرای رفــع‬ ‫مشــکات از ســوی مجموعــه کارکنــان ایــن رشکــت صــورت خواهــد پذیرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان بــه لــزوم حرکــت بــه‬ ‫ســوی مدیریــت بــار شــبکه تاکیــد کــرد وتوســعه رویــت پذیــری و کنــرل پذیــری‬ ‫مــرف مشــرکین از طریــق نصــب لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند را یکــی از‬ ‫مهمتریــن ابزارهــا بـرای پیادهســازی طــرح هــای بهینــه ســازی مــرف دانســت‪.‬‬ ‫محمــد تقــی مهدیـزاده مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان در جلســه‬ ‫شــورای اداری امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع‬ ‫بــرق شهرســتان الهیجــان برگ ـزار شــد بــا قدردانــی از اقدامــات و فعالیــت هــای‬ ‫ارزنــده صــورت گرفتــه در بخــش هــای مختلــف رشکــت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫بــه توجــه جــدی برحفــظ و نگهداشــت‪ ،‬ایجــاد توســعه مســتمرو بالندگــی‪ ،‬ایمــن‬ ‫ســازی محیــط کار و ارتقــای ســامت اداری محیــط کار تاکیــد کــرد و گفــت ‪ :‬حفظ‬ ‫کرامــت کارکنــان و ارتقــاء ســطح معیشــت انــان از مهمرتیــن اهــداف و برنامــه‬ ‫هــای ایــن رشکــت اســت‪.‬‬ ‫وی اجـرای طــرح تکریــم اربــاب رجــوع وارائــه خدمــات مطلــوب و بــدون منــت‬ ‫بــه متقاضیــان و مشــرتکین را بــه عنــوان ولــی نعمتــان صنعــت بــرق از دیگــر‬ ‫اهــداف رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان دانســت و بــه رعایــت موازیــن‬ ‫فــوق از ســوی کارکنــان ایــن رشکــت تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره رشکــت توزیــع بــرق گیــان در ادامــه بــه ترشیــح برنامــه‬ ‫هــا و اهــداف کان رشکــت در حــوزه هوشمندســازی بــه ویــژه موضــوع کنــرتل‬ ‫پذیــری و رویــت پذیــری پرداخــت‪.‬‬ ‫وی درهمیــن راســتا گفــت ‪:‬جهــت تامیــن بــرق پایدار‪،‬حرکــت بــه ســوی مدیریــت‬ ‫بــار شــبکه انــکار ناشــدنی اســت ‪،‬لــذا توســعه رویــت پذیــری و کنــرتل پذیــری از‬ ‫طریــق توســعه لــوازم انــدازه گیــری هوشــمند یکــی از مهمتریــن ابزارهــا ب ـرای‬ ‫پیادهســازی طــرح هــای مدیریــت مــرف مــی باشــد کــه از ســالیان گذشــته در‬ ‫دســتور کار صنعــت بــرق قـرار گرفتــه و هــم اکنــون بــا رسعــت بیشــرتی در اســتان‬ ‫گیــان درحــال پیگیــری اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق گیــان گفــت‪ :‬بــا کنــرتل پذیــر کــردن‬ ‫مشــرتکین از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعــال محدودیــت بــار مرفــی بــرای مشــرتکین‬ ‫پــر مــرف در ایــام پیــک فراهــم مــی شــود کــه مــی توانــد کمــک بس ـزایی بــه‬ ‫پایــداری شــبکه و عــدم قطــع ســایر مشــرتکین باالخــص مشــرتکین خانگــی داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده برخــورداری از بــرق مســتمر و پایــدار را حــق همــه شــهروندان و‬ ‫مشــرتکین بــرق دانســت و بــر لــزوم همــکاری ‪،‬تعامــل و هــم افزائــی کارکنــان ایــن‬ ‫رشکــت ب ـرای خدمــت رســانی مطلــوب تــر بــه مــردم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬رضوری اســت متامــی همــکاران در جهــت افزایــش رضیــب نفوذپذیری‬ ‫ســامانه بــرق ای ـران (بــرق مــن) در بیــن مشــرتکین و متقاضیــان تــاش مضاعفــی‬ ‫مناینــد تــا از فرصــت هــای مغتنــم موجــود بتــوان خاقیــت و پیشــنهادات ارزنــده‬ ‫درون ســازمانی و بــرون ســازمانی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان در خصــوص ســامانه جامــع‬ ‫وکاربــردی بــرق مــن و ســایر مزایــای اســتفاده از ان تریــح کــرد‪ :‬مشــرتکین‬ ‫محــرتم مــی تواننــد بــا اســتفاده از اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬ضمــن دریافــت متامــی‬ ‫خدمــات رشکــت توزیــع نیــروی بــرق اســتان بــا انتخــاب پلــه مــرف و مراجعــه‬ ‫بــه گزینــه قبــض‪،‬از جزئیــات صورتحســاب الکرتونیکــی خــود مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت در ایــن نشســت کــه بــه میزبانــی امــور توزیــع بــرق‬ ‫شهرســتان الهیجــان برگـزار شــد‪،‬ارین ســلانپور مشــاور مدیرعامــل ‪ ،‬ســید محمــد‬ ‫علــی میــری نرگســی قائــم مقــام اجرائــی در امــور شهرســتانها ومدی ـران اجرائــی‬ ‫امورهــای توزیــع بــرق رشق گیــان در خصــوص عملکــرد خــود در ســالی کــه‬ ‫گذشــت و برنامــه هــای مــدون وقابــل اجــرا در ســال جــاری مطالبــی را ارائــه‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫اهداف شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه حول محور شعار‬ ‫«تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال زایی» برنامه‬ ‫ریزی شده است‬ ‫اولین جلسه شورای مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با هدف‬ ‫عملی کردن شعار سال ‪ ،1401‬وصول مطالبات‪ ،‬کاهش پیک برق و تلفات‬ ‫شبکه در سال ‪ 1401‬برگزار شد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‪-‬حسنافخارزاده‪ -‬در این جلسه که با حضور کلیه مشاوران‪ ،‬معاونان‬ ‫و مدیران برگزار شد‪ ،‬مهندس مرادی مدیرعامل این شرکت با اشاره به بررسی‬ ‫شاخص های عملکردی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‪ ،‬وصول‬ ‫مطالبات و تلفات انرژی برق در شهرستان های مختلف را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫مهندس مرادی ضمن تشکر از زحمات کارکنان و مدیران شرکت‬ ‫توزیع برق استان کرمانشاه در سال گذشته‪ ،‬با بررسی اهداف‬ ‫پیش بینی شده شرکت در سال ‪ 1401‬اظهار امیدواری کرد که با‬ ‫اعمال برنامه پیک بار در سال جاری خاموشی برق نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪ 815‬هزار مشترک برق در استان کرمانشاه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه تمامی شهرهای استان داری برق مطمئن و‬ ‫پایدار هستند و بیش از ‪ 99‬درصد روستاهای استان نیز برقدار هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بااشاره به اینکه‬ ‫بیش از ‪ 80‬درصد مشترکین ما مشترکین خانگی هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به ازای هر درجه افزایش دما‪ ،‬حدود ‪ 35‬مگاوات به بار استان‬ ‫اضافه می شود و مدیران برق شهرستان ها باید دارای برنامه عملیاتی‬ ‫برای مدیریت مصرف برق باشند و متعهدانه به ان عمل کنند‪.‬‬ ‫مهندس مرادی از امادگی نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫برای پیک بار تابستان پیش رو خبر داد و خطاب به مدیران این شرکت گفت‪:‬‬ ‫باید تمام تالش و همت خود را به کار بندیم تا با مدیریت مصرف برق خللی‬ ‫در کار روزمره مردم و همچنین تولید صنایع و محصول کشاورزان پیش نیاید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شعار سال ‪ 1401‬به واحد تحقیقات معاونت مهندسی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها‪ ،‬مراکز علمی‪ -‬پژوهشی و‬ ‫شرکت های دانش بنیان و همچنین همکاری با واحدهای فناور و شرکت‬ ‫های نواور(استارتاپ ها) درخصوص فعالیت های شرکت اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه وصول‬ ‫مطالبات برق را نیروی محرکه اقدامات این شرکت دانست و خبر‬ ‫از برنامه ریزی این شرکت برای وصول صد درصدی مطالبات داد‪.‬‬ ‫مهندس مرادی همچنین از پروژه هزار کیلومتری تعویض سیم مسی‬ ‫به کابل خودنگهدار در جهت کاهش تلفات برق خبر داد و گفت‪ :‬پروژه‬ ‫این تعویض طی ‪ 4‬فاز و طبق برنامه تا پایان سال انجام می شود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬معاونان خدمات مشترکین‪ ،‬مهندسی و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫بهره برداری و امور دیسپاچینگ و مدیران امورهای تدارکات و‬ ‫مالی به ترتیب عملکرد سال ‪ 1400‬و برنامه های سال ‪1401‬‬ ‫و شاخص های اصلی حوزه کاری واحدهای خود را ارائه دادند‪.‬‬ ‫همچنین نماینده امورهای برق سه گانه کرمانشاه و نماینده‬ ‫برق شهرستان های تابعه عملکرد خود را به حاضران ارادئه‬ ‫دادند و چالش ها و پیشنهادهای خود را مطرح نمودند‪.‬‬ ‫در پایان ارائه گزارش عملکرد مدیران‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان کرمانشاه ضمن پاسخگویی به سواالت مطرح شده‪ ،‬گزارش های ارائ‬ ‫شده را جمع بندی و راهکارهای مقابله با مشکالت و بحران های حاضر را‬ ‫بررسی کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه* ‪ 24‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1307‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫به جای صادرات مستقیم‪ ،‬محصوالت اروند برای خلق ارزش افزوده باالتر‪ ،‬در اختیار شرکت های پائین دستی قرار می گیرد ‬ ‫مدیران شرکت پتروشیمی اروند در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه اصفهان پالست از شرکت های پائین‬ ‫دستی این استان بازدید کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی پتروشیمی اروند؛ در این بازدید که با حضور‬ ‫جمعی از مدیران شرکت پتروشیمی اروند انجام شد‪ ،‬بر اولویت عرضه محصوالت در داخل کشور تاکید شد‪.‬‬ ‫همچنین ضمن تقدیر از شرکت های پائین دستی در ایجاد ارزش افزوده باالتر برای محصوالت پتروشیمی‬ ‫و ایجاد اشتغال در کشور‪ ،‬هیات بازدید کننده اظهار داشتند‪ :‬ترجیح می دهیم به جای صادرات مستقیم‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه فناوری اطالعات هشت بیت در حاشیه برگزاری دومین همایش و نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات گفت‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق در دیدار با دادستان گلستان‬ ‫کمک دادستانی درپیشگیری از سرقت‬ ‫تاسیسات برقی اثر گذار است‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت‪:‬اقداماتی که مجموعه دادستانی‬ ‫در جهت حمایت از توزیع برق استان جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی‬ ‫می دهد قابل تقدیر است‪.‬سیداحمد موسوی در دیدار با دادستان عمومی‬ ‫و انقالب مرکز استان گفت‪ :‬همکاری دادستانی در نهادینه کردن مصرف‬ ‫بهینه برق و رعایت الگوی مصرف و همچنین پیشگیری از سرقت تاسیسات‬ ‫برقی‪ ،‬بسیار اثر گذار است‪.‬سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫از تعامل بسیار مناسب عوامل وهمکاران دستگاه های قضائی و انتظامی‬ ‫استان با صنعت توزیع برق قدردانی کردو اظهار داشت‪ :‬همکاری مجموعه‬ ‫های قضائی و انتظامی با این شرکت موجب شده تا در زمینه شناسائی‬ ‫و دستگیری سارقان سیم ها و شبکه های توزیع برق اقدامات شایسته‬ ‫ای صورت پذیرفته و فعالیت هائی نیز در زمینه اقدامات پیشگیرانه برای‬ ‫جلوگیری از سوء استفاده از برق هم به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز استان ضمن ابراز وجود تعامل شایسته‬ ‫بین مجموعه قضائی و صنعت توزیع برق بیان داشت‪ :‬هر چه امور محوله‬ ‫را درست تر و شایسته تر انجام دهیم‪ ،‬بیشتر مورد عنایت پروردگار متعال‬ ‫قرار گرفته و مردم هم رضایت بیشتری خواهند داشت‪.‬اسپانلو تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر جا که به وظائف درست عمل شده و قاطع کار کرده ایم‪ ،‬سودمندی‬ ‫بیشتری در برداشته و با ارائه خدمات شایسته به مردم‪ ،‬می توانیم در این‬ ‫توفیق الهی‪ ،‬بیش از پیش نقش افرینی کنیم و از همین امروز دستور‬ ‫اکید به تمام دادستانهای مستقر درشهرستانهای استان صادر می گردد تا‬ ‫باسارقان تاسیسات و شبکه های برق با اشد مجازات برخورد کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت و چالش هائی که در زمینه استفاده‬ ‫های غیرمجاز از برق وجود دارد‪ ،‬قطعاً مورد توجه دستگاه قضائی قرار دارد و‬ ‫با بهره گیری از اهرم های الزم و قانونی به انها پرداخته خواهد‬ ‫سه محصول جدید به سبد تولیدات‬ ‫پتروشیمی بندرامام اضافه شد‬ ‫پتروشیمی بندرامام همزمان با نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش‬ ‫و پتروشیمی‪ ،‬از سه محصول استراتژیک کشور رونمایی می کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام‪ ،‬سه محصول هپتان‪ ،‬حالل‬ ‫‪ ۴۰۴‬و ریفرمیت که از محصوالت استراتژیک و راهبردی در صنایع پایین‬ ‫دستی پتروشیمی و کشور محسوب می شوند‪ ،‬برای اولین بار در پتروشیمی‬ ‫بندرامام به تولید رسیدند و در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی رونمایی می شوند‪.‬‬ ‫محصوالت خود را برای خلق ارزش افزوده باالتر و ارزاوری بیشتر برای کشور در اختیار شرکت های پائین‬ ‫دستی قرار دهیم‪ .‬با توجه به سیاست های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال تولید‪ ،‬دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬اشتغال افرین‪ ،‬هم راستا با شعار مقام معظم رهبری اولویت شرکت‪ ،‬پشتیبانی از صنایع پائین‬ ‫دستی و فروش از طریق بورس کاال خواهد بود که در این مسیر موفقیت هایی در افزایش تولید ملی به‬ ‫وجود امده و در این بازدیدها مشاهده شد که استفاده از تجهیزات ایرانی در کارخانه های صنایع پایین‬ ‫دستی افتخار دیگری از توان متخصصین داخلی بود‪ .‬ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقی ِم بیشتر در‬ ‫صنایع تکمیلی و صنایع پائین دستی نسبت به صنایع مادر از دیگر دست اوردهای حمایت از توسعه‬ ‫صنایع پائین دستی است که توجه ویژه به ان می تواند موجب رونق تولید و زمین ه خودباوری شود‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدیدها‪ ،‬مدیران شرکت پتروشیمی اروند در دیدار با مدیران شرکت های پائین دستی و‬ ‫تولیدی نسبت به رفع مشکالت و موانع به گفتگو پرداختند‪.‬‬ ‫هلدینگ دانیال موج در تالش هستن تا در مسیر تولید ثروت از دانش گام های جدی بردارند‬ ‫مرتضی شیخ زاده با اشاره به فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری در نامگداری‬ ‫سال ‪ 1401‬به نام تولید دانش بنیان‬ ‫و اشتغالزایی افزود‪ :‬هلدینگ دانیال‬ ‫موج و شرکت های زیرمجموعه این‬ ‫هلدینگ در تالش هستند تا در مسیر‬ ‫تولید ثروت از دانش و تبدیل دانش به‬ ‫محصول گام های جدی بردارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت توسعه فناوری و‬ ‫اطالعات هشت بیت در حوزه های مختلفی‬ ‫فعال است و با تاکید بر اینکه بعد از تعیین‬ ‫خطی مشی هایی براساس منویات مقام‬ ‫معظم رهبری مترصد ان شدیم تا گام هایی‬ ‫ت دانش بنیان برداریم‬ ‫را به عنوان یک شرک ‬ ‫و جمعی از جوانان متخصص در این شرکت‬ ‫دانش بنیان گرد هم امده اند افزود‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه های مهم فعالیت این شرکت هوش‬ ‫مصنوعی و بهره گیری از ظرفیت و توانمندی‬ ‫جوانان ایران اسالمی در این زمینه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل هشت بیت با اشاره به مذاکرات‬ ‫صورت گرفته فیمابین این شرکت با جامعه‬ ‫بازاریان و بازرگانان کیش در راستای نصب‬ ‫سیستم های اعالم حریق در بازارهای‬ ‫کیش افزود‪ :‬جامعه بازاریان و بازرگانان‬ ‫کیش پرچم دار استفاده از این فناوری در‬ ‫بازارهای کیش است و به مرور این خدمات‬ ‫درهتل ها‪ ،‬مجتمع های مسکونی و در دیگر‬ ‫بخش های کیش معرفی و فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاه یک حریق کوچک می تواند‬ ‫بخش بسیار بزرگی از سرمایه ها و اموال‬ ‫مردم را در یک بازار یا یک مجتمع نابود‬ ‫کند که با اعالم حریق در نخستین لحظات‬ ‫و اتصال این سیستم با اتش نشانی‪ ،‬و‬ ‫حضور به موقع اتش نشانان می توان از‬ ‫یک فاجعه و بحران بزرگ جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1305352‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 11931‬تاریخ ‪1400/ 11/ 14‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه‪ ،‬بالمعارض متقاضی خانم معصومه معینی خلخالی‬ ‫فرزند محمد نسبت به ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت‬ ‫‪ 213 / 40‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 599‬اصلی به شماره کالسه ‪1399/ 1539‬‬ ‫واقع در اراضی بخش اصلی شهر بخش ‪ 17‬ثبت بهشهر محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱4‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401/ 02/ 10‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/ 02/ 24‬‬ ‫محمد مهدی قلیان‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی برابررای شماره ‪۱۴٠۱ / ٠۲ / 12 - ۱۴٠۱۶٠۳۲۲٠٠۲٠٠٠۹۳۹‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیکا‬ ‫مشهدی به شناسنامه شماره ‪ ۳۶۶۱۳۲۳۳۱۸‬کدملی ‪ ۳۶۶۱۳۲۳۳۱۸‬صادره زابل فرزند مهدی‬ ‫بصورت ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ‪۱۶۳‬مترمربع پالک شماره ‪۵۶۸۳‬فرعی از‬ ‫‪ - ۱‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل محله‬ ‫اسالم اباد جنب انبار بنیاد مسکن مالکیت مشاعی متقاضی صفحه ‪ ۳۵۲‬دفتر‬ ‫‪ ۶۱‬طبق سند رهنی‪ ۱۳۹۲ / ٠۱ / 24 - ۱٠٠۹۸‬در قبال مبلغ ‪۳۶٠/٠٠٠ /000‬‬ ‫ریال به مدت ‪ ۱٠‬سال در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است که بموجب‬ ‫نامه ‪ ۱۴٠٠/ ۱۲ /14 - ۱۷۱ / 2098‬بانک موافقت خود را با حفظ حقوق رهنی اعالم نموده است‬ ‫محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫م الف ‪۱۸۹‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ ۱۴٠۱ / ٠۲ / 24‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴٠۱ / ٠۳ / 08‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ ۱۴٠۱/ ٠۲ / 10 - ۱۴٠۱۶٠۳۲۲٠٠۲٠٠٠۸۳۶‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در‬ ‫واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدعلی جهانتیغ به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۳۷۱‬کدملی ‪۳۶۷۱٠۴۶۹۲۹‬صادره زابل فرزند شاه محمد بصورت ششدانگ‬ ‫اعیان یکباب منزل به مساحت ‪ ۲۵٠‬مترمربع پالک شماره ‪۷۲۴‬فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در‬ ‫سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل خیابان هیرمند هیرمند ‪ ۴۷‬واگذاری‬ ‫طبق سند عادی از عباس فخر رحیمی صفحه ‪ ۸۵‬دفتر ‪۸‬زابل محرز گردیده است لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و‬ ‫پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م الف ‪ ۱۸۱‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪۱۴٠۱ / ٠۲ / 24‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴٠۱ / ٠۳ / 08‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫شیخ زاده با بیان اینکه این سیستم قادر‬ ‫است در لحظه با اعالم کامل جزئیات‬ ‫مکانی حریق رخ داده به اتش نشانان در‬ ‫اعزام سریع و به موقع نیروهای اتشانی‬ ‫برای اطفاء حریق موثر باشد تاکید کرد‪:‬‬ ‫معرفی این فناوری یکی از ظرفیت های‬ ‫بی شمار دانش بنیان است که در تحقق‬ ‫منویات رهبر معظم انقالب امروز اماده‬ ‫ارائه به جامعه به عنوان یک محصول دانش‬ ‫بنیان و تولید تفکر جوانان ایرانی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مذاکرات هلدینگ دانیال‬ ‫موج برای ارائه این فناوری در سرزمین‬ ‫اصلی افزود‪ :‬در حال رایزنی و مذاکره‬ ‫در استان خراسان برای ارائه این فناوری‬ ‫هستیم و با توجه به اهمیت و کاربری‬ ‫بودن این سیستم انتظار می رود در اینده‬ ‫ای نزدیک بهره گیری از این ظرفیت به‬ ‫عنوان یکی از الزامات بیمه ای در صنعت‬ ‫بیمه برای انعقاد قرار داد با مجتمع‬ ‫های بزرگ تجاری و مسکونی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل هشت بیت دستاورد دیگری را‬ ‫که در این نمایشگاه می توان به جامعه‬ ‫فناوری عرضه کرد؛ سامانه های متاورسی‬ ‫شناسه اگهی ‪1309165‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪1390/ 9/ 20‬و برابر رای شماره ‪ 6‬و ‪140060310013023205‬مورخ ‪1400/ 11/ 28‬‬ ‫هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم مرتضی رسولی و معصومه خراج فرزند حسن و نعمت‬ ‫اله بالسویه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 245/ 00‬مترمربع به‬ ‫شماره پالک ‪ 1172‬فرعی از ‪ 192‬فرعی از ‪ 33‬اصلی واقع در قریه کرداباد بخش ‪ 11‬خریداری‬ ‫شده از اقای ‪ /‬خانم صادق کیا مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه‬ ‫این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬سراسری در شهرها منتشر‬ ‫و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/ 02/ 10‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/ 02/ 24‬‬ ‫عین اله تیموری‬ ‫‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان‬ ‫برشمرد که توسط هلدینگ دانش بنیان‬ ‫دانیال موج طراحی شده است و افزود‪:‬‬ ‫در این مجموعه سامانه های مدیریتی‬ ‫طراحی شده است که کاربر می تواند تمامی‬ ‫جزئیات خانه ای را که در اینده می خواهید‬ ‫داشته باشد طراحی کرده و به مهندسین‬ ‫مشاور خود برای ساخت ارائه کند‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استفاده از این ظرفیت و فناوری‬ ‫می تواند سرعت در طراحی و ساخت را به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬شیخ زاده به همکاری‬ ‫با هلدینگ دانش بنیان پرهام کیش‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬با همکاری و مشارکت‬ ‫شکل گرفته بین هشت بیت و هلدینگ‬ ‫دانش بنیان پرهام کیش که در نمایشگاه‬ ‫کیتکس کیش شاهد ان هستیم گ‪،‬‬ ‫زمینه توسعه فناوری اطالعات و صادرات‬ ‫فناوری به کشورهای خارجی با اولویت‬ ‫کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با تصریح بر اینکه امروز بسیاری از‬ ‫کشورها به ویژه کشورهای همسایه در‬ ‫تالش هستند تا با پرداخت حقوقی اندک‬ ‫سرمایه های کشور را جذب کنند تاکید‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه امروز به جای اینکه ما‬ ‫محصوالت دانش بنیان را به کشورهای‬ ‫همسایه صادر کنیم‪ ،‬سرمایه های‬ ‫ارزشمند ما که جوانان کشور هستند‬ ‫توسط کشورهای دیگر جذب می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل هشت بیت افزود‪ :‬ما در تالش‬ ‫هستیم تا زمینه فعالیت این جوانان نخبه‬ ‫را در این مجموعه اماده کنیم و بتوانیم از‬ ‫توان و ظرفیت این جوانان و دانش انان برای‬ ‫تولید محصوالت دانش بنیان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که زمینه فعالیت‬ ‫برای این جوانان باز باشد و حمایت های‬ ‫الزم با خرید محصوالت تولیدی توسط‬ ‫دولت و دیگر نهادها و ارگان ها دولتی و‬ ‫خصوصی فراهم شود بی تردید ما توان‬ ‫این را داریم که بهترین محصوالت دانش‬ ‫بینان را برای کشور تولید و از خروج‬ ‫سرمایه های کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫شیخ زاده خاطر نشان کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان وظیفه تولید و تبدیل دانش به‬ ‫محصول را دارند و باید بازار معرفی و فروش و‬ ‫بهره برداری از این محصول توسط مسئوالن‬ ‫در دولت و بخش خصوصی صورت پذیرد تا‬ ‫در اینده ای نه چندان دور کشور در زمینه‬ ‫های مختلف صاحب نام و برند خود باشد‪.‬‬ ‫شرکت هشت بیت زیرمجموعه شرکت‬ ‫دانیال موج است و هشت بیت اصلی دارد که‬ ‫شامل سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬شبکه‪ ،‬موبایل‪،‬‬ ‫امنیت‪ ،‬اموزش الکترونیک و هوش مصنوعی‬ ‫است و عالوه بر انچه بیام شد این شرکت‬ ‫در راستای هدف گذاری انجام شده توسط‬ ‫دکتر صمدیانی مدیرعامل گروه شرکت‬ ‫های دانیال موج درحال حاضر متولی‬ ‫اموزش ‪ ۶۰۰۰‬هزار نفر متخصص هوش‬ ‫مصنوعی در کشور با مشارکت دانشگاه علوم‬ ‫و تحقیقات است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1314363‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/ 09 /20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی امل مورد‬ ‫رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی‬ ‫می گردد‪ :‬امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل ‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ - 22‬اصلی (قریه هارونکال) ‪ 274‬فرعی خانم ها نسیم نور احمدی و زهرا علیزاده هر یک به نسبت سه دانگ از‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که نود سیر مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است‬ ‫به مساحت ‪ 586/ 65‬متر مربع خریداری شده بال واسطه از زهرا علیزاده و مع الواسطه از ثریا علیزاده و غالمعلی‬ ‫علیزاده ‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی‬ ‫از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک‬ ‫در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/ 02/ 24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 07 :‬‬ ‫فیض اله ذبیحی‪ -‬سرپرست اداره اسناد و امالک امل‬ ‫شناسه ‪1315412‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/ 09/ 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و‬ ‫رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه پایین لموک ‪ 30‬اصلی بخش ‪06‬‬ ‫‪ 371‬فرعی بنام اقای ابراهیم محضر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 167/ 68‬متر مربع خریداری بدون واسطه از اقای‬ ‫حاج علی اصغر اصغری قادی مالک رسمی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین‬ ‫نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین‬ ‫اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به‬ ‫صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/ 02/ 24:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/ 03/ 07 :‬‬ ‫یونس قصابی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائم شهر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪- ۱۴٠٠۶٠۳۲۲٠٠۲٠٠۸۱۴۱‬‬ ‫‪ ۱۴٠٠/ ۱۲/ 21‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫فرامرز فرازی نژاد به شناسنامه شماره ‪ ۱۵۷٠۶‬کدملی ‪ ۳۶۷٠۱۵۶۹۷۶‬صادره زابل فرزند ابراهیم‬ ‫بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۲٠/ 000‬مترمربع پالک شماره ‪۵۱۶‬‬ ‫فرعی از ‪ - ۱‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل کمربندی‬ ‫ایت اله سیستانی مالکیت مشاعی متقاضی صفحه ‪ ۱۳۹‬دفتر ‪ ۱۶۹‬محرز گردیده است لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه‬ ‫این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضائی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬م الف ‪۷۵‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1401 / 01/ 27‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬یکشنبه ‪۱۴٠۱/ ٠۲/ 11‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۳۰۹۸۳۵‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 12862‬تاریخ ‪ 1400/ 12/ 05‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات‬ ‫مالکانه‪ ،‬بالمعارض متقاضی اقای‪ /‬خانم رمضانعلی محمد پور رباطی فرزند ابراهیم نسبت به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 326/ 90‬متر مربع قسمتی از اعیان پالک‬ ‫‪ 155‬و عرصه پالک ‪ 2234‬فرعی از ‪ 49‬اصلی به شماره کالسه ‪ 1400/ 1015‬واقع در اراضی‬ ‫خلیل شهر بخش ‪ 17‬ثبت بهشهر محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱4‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401 /02/ 10‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/ 02/ 24‬‬ ‫محمد مهدی قلیان‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‬ ‫رکورد بی سابقه فوالد‬ ‫خراسان در فروش محصوالت!‬ ‫مجتمع فوالد خراسان‬ ‫با ‪ ۴۴۰۰۸‬تن فروش‬ ‫محصول نهایی در‬ ‫نخستین ماه سال جاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد رشد را نسبت‬ ‫به مدت مشابه پارسال‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ها‪ ،‬فوالد خراسان در پایان فروردین ماه‪،‬‬ ‫درامد حاصل از رشد ‪۱۵‬درصدی فروش محصول نهایی‬ ‫(میلگرد) را در حالی به سبد درامدی خود افزود که این رقم‬ ‫درسال گذشته برای همین مدت‪ ۳۸۳۰۰ ،‬تن ثبت شده بود‪.‬‬ ‫حسین بختیاری‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش مجتمع فوالد خراسان‪،‬‬ ‫با بیان این که تمام فروش داخلی این مجتمع تنها از طریق بورس‬ ‫کاال انجام می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت فروردین ماه را در حالی‬ ‫به پایان برد که بیش از ‪ ۷۱۰۰‬تن از محصوالت نهایی خود را‬ ‫به بازارهای هدف صادراتی ارسال کرد‪.‬‬ ‫رکورد بی سابقه فوالد خراسان در فروش محصوالت!‬ ‫واحد اب رسانی فوالد در این استان شروع به کار کرد‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬مجتمع فوالد خراسان موفق شد ‪ ۸۵‬درصد از‬ ‫محصوالتی را که فروردین ماه امسال در بورس کاال عرضه کرده‬ ‫بود‪ ،‬در این ساز و کار به فروش برساند‪ .‬این استقبال از محصول‬ ‫نهایی فوالد خراسان در حالی است که در فروردین ماه امسال‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تن میلگرد توسط شرکت های فوالدی در‬ ‫بورس کاال عرضه شده که تنها ‪ ۲۲‬درصد ان یعنی حدود ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تن مورد معامله قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گفته بختیاری‪ ،‬این شرکت در نخستین ماه سال‪۳۷ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۱۴‬تن از محصول میلگرد خود را در تاالر مبادالت کاالیی کشور‬ ‫عرضه کرد‪ ،‬که ‪ ۳۱۶۱۴‬تن از این محصوالت به فروش رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش محصوالت فوالدی شرکت نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارسال رشد ‪ ۱۵‬درصدی داشته که بیش از ‪ ۹۸‬درصد از هدف‬ ‫گذاری فوالد خراسان در حوزه بازاریابی و فروش برای ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬محقق شده است‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1312146‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‬ ‫‪ 1390/ 09/ 20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد‬ ‫ثبتی امل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده‬ ‫جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت امل ‪ -‬دهستان دشت سر‬ ‫‪ - 30‬اصلی (قریه کته پشت سفلی)‬ ‫‪ 4048‬فرعی اقایان محمد علی احسانی و حمیدرضا کریم ابادی هر یک به نسبت سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری باغی به مساحت ‪ 323/ 64‬متر‬ ‫مربع خریداری شده بالواسطه از قلی یزدانی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫محلی ‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا‬ ‫در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از‬ ‫امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه‬ ‫حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی‬ ‫تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/ 02/ 24:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 /03/ 07 :‬‬ ‫فیض اله ذبیحی‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک امل‬ ‫در اجرای دادنامه شماره ‪ ۱۴۰۰۳۶۳۹۰۰۰۳۴۲۵۹۷۶‬مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳‬اقای شهاب شاکرمی فرزند رشید به کدملی‬ ‫‪ ۴۰۶۰۶۸۶۷۳۵‬مجهول المکان به اطالع می رساند طالق شما به‬ ‫شماره ثبت ‪ ۷۹۶‬مورخه ‪ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰‬به نوع بائن قضایی‪ /‬خلع‬ ‫نوبت اول در دفترخانه طالق شماره ‪ ۳‬خرم اباد به ادرس خرم اباد‬ ‫خیابان انقالب روبروی بیمارستان عشایر ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫حمزه حیدری سردفتر ازدواج شماره ‪ ۱۶‬و طالق شماره ‪ ۳‬خرم اباد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند کمپانی و کارت موتور سیکلت ساوین قرمز به شماره‬ ‫پالک ‪ ۶۱۹۲۷/۵۳۹‬و به شماره موتور ‪ NDR12505148008‬و‬ ‫شماره تنه ‪ NDR_125B8954409‬به نام ابراهیم بهاروندی با‬ ‫کدملی ‪ ۴۰۷۲۸۲۳۳۵۱‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اسناد مالکیت خودرو پژوتیپ ‪206‬بنزینی به رنگ نقره ای‬ ‫متالیک به شماره شاسی ‪ 83662847‬و به شماره موتور‬ ‫‪FSS1494191610‬به شماره پالک ‪:‬‬ ‫ایران ‪ -852 15‬ص‪ 14‬بنام مهرانگیز قهرمان زاده کلیسا کندی به‬ ‫شماره ملی ‪ 2802538039‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪ ۸‬فوتی و ‪ ۳۸۵‬بیمار جدید‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫مبتال به کرونا در کشور‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی شنبه ‪ 24‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫ی در‬ ‫‪ ۱۴‬و‬ ‫ووید‬ ‫‪۷۵۹‬‬ ‫خود‬ ‫زار و‬ ‫هبود‬ ‫ویژه‬ ‫د ‪۱۹‬‬ ‫ن‬ ‫ستان‬ ‫ی ‪،‬‬ ‫زرد‬ ‫ابی‬ ‫ا‬ ‫ترل‬ ‫هفته‬ ‫ا در‬ ‫فت‪:‬‬ ‫اری‬ ‫های‬ ‫علق‬ ‫مر‬ ‫قیمت جدید روغن‬ ‫مواد لبنی‪ ،‬مرغ و تخم مرغ‬ ‫بر اساس اعالم ستاد تنظیم بازار درباره مردمی سازی و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها‏قیمت جدید کاالهای اساسی شامل روغن ‪،‬مواد لبنی ‪،‬مرغ‬ ‫و تخم مرغ اعالم شد‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ‪،‬براساس پیشنهاد سازمان‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وتصویب ستاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬سقف قیمت کاال های مشمول افزایش قیمت از طریق اتحادیه ها‬ ‫و تشکل های مربوطه به واحد های صنفی ابالغ و ازامروز به تدریج‬ ‫مجاز به اعمال قیمت های جدید می باشند‪ .‬استانداران نسبت به‬ ‫متناسب سازی قیمت کاال ها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمتها‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را بعمل خواهند اورد‪.‬‬ ‫بر این اساس از امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم ‪ ۵۹‬هزارو ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬هر کیلو گرم تخم مرغ به ‪ ۳۹‬و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قیمت‬ ‫روغن مایع ‪ ۸۱۰‬گرمی سرخ کردنی ‪ ۶۲۰۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قیمت‬ ‫روغن مایع افتابگردان ‪ ۸۱۰‬گرمی پخت و پز ‪ ۶۳۰۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫قیمت پنیر چرب ‪ ۴۰۰‬گرمی ‪ ۳۷۰۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قیمت ماست‬ ‫دبه ای ‪۵/۲‬کیلویی کم چرب ‪ ،۴۹۸۰۰‬قیمت هر کیلوگرم شیرخام‬ ‫‪ ۲/۳‬درصد چربی درب دامداری ‪ ۱۲۰۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قیمت شیر‬ ‫پاستوریزه بطری ‪ ۱‬لیتری کم چرب ‪ ۱۸۰۰۰‬هزار تومان و قیمت‬ ‫شیر نایلونی ‪ ۹۰۰‬گرمی کم چرب ‪۱۵۰۰۰‬تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به این قیمت ها و مقایسه ان با نرخ های قبل کاال های اساسی‬ ‫و با لحاظ افزایش جدی یارانه جدید که به حساب خانوار ها واریز‬ ‫شده است‪ ،‬محاسبات نشان می دهد که دهک های کم درامد و‬ ‫متوسط جامعه شهری کشور با بهبود قدرت خرید مواجه خواهند‬ ‫شد‪ ،‬بر همین اساس‪ ،‬قدرت واقعی خرید سه دهک کم درامد ‪۸۰۰‬‬ ‫و ‪ ۴‬دهک متوسط ‪ ۲۲۷‬هزار تومان بیشتر می شود‪ .‬همچنین قدرت‬ ‫خرید دهک اول شهری با وجود قیمت های جدید کاال های اساسی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهبود قدرت خرید دهک اول درامدی‬ ‫با توجه به یارانه دریافتی‪ ،‬دهک اول شهری با افزایش قابل توجه‬ ‫قدرت خرید مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین گزارش بودجه خانوار‪ ،‬در دهک اول شهری‬ ‫(کم درامدترین قشر) مصرف ماهانه مرغ یک خانوار چهارنفره ‪۳‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬تخم مرغ ‪ ۱.۱۸‬کیلوگرم‪ ،‬پنیر ‪ ۵۸۰‬گرم‪ ،‬انواع شیر ‪۲.۷۵‬‬ ‫کیلوگرم و روغن خوراکی ‪ ۲.۲‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫تا پیش از این هر خانواده چهارنفره دهک اول شهری برای تامین‬ ‫مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و روغن خود با قیمت های قبلی ماهانه‬ ‫‪ ۲۴۱‬هزار تومان هزینه می کرد‪.‬‬ ‫با اصالح یارانه کاال های اساسی‪ ،‬هزینه تهیه همان مقدار مواد غذایی‬ ‫به ‪ ۵۶۸‬هزار تومان افزایش یافته که نشانه افزایش حدودا ‪ ۳۲۶‬هزار‬ ‫تومانی بار هزینه ای خانوار های دهک اول شهری برای تامین مرغ‪،‬‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و روغن است‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت به هر خانوار ‪ ۴‬نفره دهک اول هر نفر‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان یارانه داده‬ ‫است؛ بنابراین از یارانه ‪ ۱.۶‬میلیون تومانی خانوار های چهارنفره پس‬ ‫از خرید همان مقدار کاالی اساسی‪ ،‬بیش از یک میلیون و ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫تومان در حساب خانوار باقی می ماند‪.‬‬ ‫حتی اگر خالص یارانه اضافه شده یعنی یارانه جدید پس از کسر‬ ‫یارانه های سابق را هم حساب کنیم که یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تومان می شود‪ ،‬باز هم قدرت خرید کم درامدترین قشر شهری نهایتا‬ ‫پس از خرید همان بسته ارزاق مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و روغن‪،‬‬ ‫‪ ۹۲۳‬هزار تومان افزایش خواهد یافت‪ ،‬این رقم نزدیک به قدرت‬ ‫خرید این قشر در ماه های قبل است یعنی قدرت خرید دهک اول دو‬ ‫برابر شده است حتی با افزایش قیمت ها‪.‬‬ ‫سود ‪ ۷۸۳‬هزار تومانی دهک دوم شهری با قیمت های جدید‬ ‫کاال های اساسی‬ ‫بر اساس گزارش بودجه خانوار‪ ،‬دهک دوم شهری کشور ماهانه ‪۴.۱۶‬‬ ‫کیلوگرم مرغ‪ ۱.۵ ،‬کیلو تخم مرغ‪ ۷۸۰ ،‬گرم پنیر‪ ۴ ،‬کیلوگرم شیر و‬ ‫‪ ۲.۸۳‬کیلوگرم روغن مصرف می کند‪.‬‬ ‫تا پیش از این تهیه این سبد کاال های اساسی برای دهک دوم شهری‬ ‫حدود ‪ ۳۳۶‬هزار تومان تمام می شد که با قیمت های جدید پس از‬ ‫اصالح یارانه ارزی‪ ،‬به ‪ ۸۰۳‬هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی‬ ‫هزینه خرید همان مقدار ارزاق اساسی برای این قشر ‪ ۴۶۶‬هزار‬ ‫تومان بیشتر شده است‪.‬این در حالی است که دولت به هر خانوار‬ ‫‪ ۴‬نفره دهک دوم هر نفر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و مجموعا یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان یارانه داده است که به طور خالص (پس از کسر‬ ‫یارانه های سابق) یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان به یارانه این قشر‬ ‫اضافه شده است‪.‬بدین ترتیب با کسر ‪ ۴۶۶‬هزار تومان افزایش برای‬ ‫خرید کاال های اساسی فوق‪ ،‬نهایتا ‪ ۷۸۳‬هزار تومان مانده خالص‬ ‫یارانه اضافه شده برای دهک دوم خواهد بود که به معنای افزایش‬ ‫قدرت خرید ان ها است‪.‬‬ ‫قدرت خرید دهک سوم ‪ ۷۰۶‬هزار تومان باال می رود‬ ‫در دهک سوم شهری نیز محاسبات نشان می دهد که با قیمت های‬ ‫جدید کاال های اساسی‪ ،‬نهایتا قدرت خرید ان ها ‪ ۷۰۶‬هزار تومان باال‬ ‫می رود‪.‬هزینه خرید بسته ارزاق مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و روغن‬ ‫خوراکی برای دهک سوم شهری متناسب با میانگین مصرف ماهانه‬ ‫ان ها طبق امارها‪ ،‬پیش از این ‪ ۳۷۵‬هزار تومان بود که با قیمت های‬ ‫جدید تقریبا به ‪ ۹۱۸‬هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ یعنی این‬ ‫دهک باید ‪ ۵۴۳‬هزار تومان پول بیشتری پرداخت کند‪ ،‬اما از ان سو‬ ‫خالص یارانه دریافتی ان ها یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان بیشتر‬ ‫شده که بیانگر افزایش ‪ ۷۰۶‬هزار تومانی قدرت خرید این قشر حتی‬ ‫با کسر هزینه های جدید است؛ بنابراین می توان گفت که سه دهک‬ ‫کم درامد شهری به طور متوسط با افزایش قدرت خرید ‪ ۸۰۴‬هزار‬ ‫تومانی با توجه به فزونی قابل توجه یارانه دریافتی نسبت به گرانی‬ ‫کاال های اساسی مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫افزایش نسبی قدرت خرید دهک های متوسط‬ ‫در دهک چهارم شهری نیز که هر نفر یارانه ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی دریافت‬ ‫کرده اند‪ ،‬تهیه بسته ارزاق مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و روغن خوراکی‬ ‫با قیمت های جدید و به همان مقدار مصرف ماه های گذشته‪۹۵۲ ،‬‬ ‫هزار تومان در ماه تمام می شود که افزایش حدودا ‪ ۵۵۴‬هزار تومانی‬ ‫نسبت به قیمت های سابق دارد‪.‬اما هر خانوار ‪ ۴‬نفره دهک چهارم به‬ ‫طور خالص ‪ ۸۴۶‬هزار تومان یارانه جدید دریافت کرده (یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان منهای یارانه های قبلی) نهایتا برای این دهک‬ ‫‪ ۲۹۱‬هزار تومان پول هم باقی می ماند که به معنای افزایش واقعی‬ ‫قدرت خرید ان ها است‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته متاسفانه ‪ ۸‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۲۰۹‬نفر رسید‪.‬‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۳‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪۳۸۵ ،‬‬ ‫ تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۶۷‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۲۷‬هزار و ‪ ۴۲۸‬نفر رسید‪.‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر ‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫شماره ‪1307‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران ؛‬ ‫باید دولت را در جراحی اقتصادی کمک کرد‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران گفت‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم جراحی اقتصاد کشور را‬ ‫شجاعانه اغاز کرده است و در این زمینه‬ ‫باید دولت را کمک کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫افزود‪ :‬کسب رضایت مردم برای هر حکومتی‬ ‫واجب است و مردم صاحب حکومت هستند و‬ ‫مخدومند و مسئوالن‪ ،‬خادم مردم هستند و درد‬ ‫و رنج انان درد و رنج مسئوالن است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هیچ دولتی نارضایتی مردم خود را‬ ‫نمی خواهد به خصوص دولت اقای رئیسی که‬ ‫مردمی بودن و مردمی زیستن شعار این دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران افزود‪ :‬منصفانه بپذیریم‬ ‫که اقتصاد کشور در عرصه های مختلف بیمار‬ ‫است و به این موضوع تمام افرادی که در مسائل‬ ‫اقتصادی صاحب نظرند و کار کرده اند‪ ،‬اعتراف‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه این بیماری اقتصادی کشور‬ ‫سابقه نیم قرنی دارد و از سال ‪ ۱۳۵۰‬شروع‬ ‫شده و دولت های بعد از انقالب برای درمان‬ ‫این بیماری همت داشته اند و تالش کرده اند‬ ‫که اقتصاد نابسامان را سامان دهند‪ ،‬اما چندان‬ ‫موفق نبوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت سیزدهم دامان همت به کمر‬ ‫بسته تا ارام ارام این اقتصاد را از بیماری خارج‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خطیب نماز جمعه تهران گفت‪ :‬دولت سیزدهم‬ ‫می توانست این جراحی اقتصادی را از سال های‬ ‫هفتم یا هشتم نیز شروع کند‪ ،‬اما این عمل‬ ‫شجاعانه را از سال اول شروع کرد و صادقانه‬ ‫وارد کار شد و ابروی خود را برای جراحی‬ ‫اقتصاد گذاشته است هر چند ممکن است این‬ ‫جراحی نارضایتی هایی هم داشته باشد‪ ،‬اما این‬ ‫اقدام دولت جای تشکر دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫گفت‪ :‬تمام متخصصان و کارشناسان اقتصادی‬ ‫بر این باورند که این جراحی باید در اقتصاد‬ ‫کشور صورت گیرد هرچند در کیفیت انجام ان‬ ‫اختالف نظر هایی وجود دارد‪ ،‬اما در اصل ان‬ ‫هیچ اختالف نظری نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه کاهش جدی فاصله طبقاتی‪،‬‬ ‫افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه‪،‬‬ ‫تحقق عدالت اقتصادی و واگذاری امور مردم‬ ‫به مردم و مبارزه با فساد را از خاستگاه های‬ ‫اولیه این طرح بر شمرد و این موارد را از اهداف‬ ‫جراحی اقتصادی از سوی دولت سیزدهم عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران گفت‪ :‬هر جراحی نیز‬ ‫دردی دارد‪ ،‬اما سرانجام ان نجات بیمار است و‬ ‫باید این اقتصاد بیمار را نجات داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬دولت باید بداند که سرمایه انقالب‬ ‫و نظام‪ ،‬محرومین و مستضعفین هستند و باید‬ ‫طوری برنامه ریزی شود که این قشر جامعه‬ ‫اسیب نبیند‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران در عین حال تخریب‪،‬‬ ‫فحاشی و هتاکی را ناسپاسی دانست و افزود‪:‬‬ ‫این اعمال در شان یک ملت انقالبی نیست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تبلیغات گسترده دشمنان انقالب‬ ‫و مردم برای ایجاد یاس و ناامیدی در مردم‬ ‫و همچنین سوء استفاده انان و کینه توزان‬ ‫از برنامه دولت در جراحی اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫گونه ای باید انتقاد شود که در میدان دشمن‬ ‫بازی نکنیم و رسانه های دشمن و فضا های‬ ‫مجازی بیگانگان کل نظام و اسالم را زیر سئوال‬ ‫نبرند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫افزود‪ :‬اطالع رسانی دقیق و به موقع و گسترده‬ ‫مانع فضاسازی دشمنان خواهد شد و در این‬ ‫زمینه باید از ظرفیت های رسانه ای کشور به‬ ‫ویژه رسانه ملی به بهترین نحو استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صدا و سیما زبان این ملت است و‬ ‫باید مسائل را به صورت دقیق برای مردم تبیین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران افزود‪ :‬دولت قول‬ ‫افزایش نیافتن قیمت نان‪ ،‬دارو و همچنین واریز‬ ‫دو ماهه یارانه ها را به مردم داده و ان شاء اله پای‬ ‫حرف خود خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫بار دیگر با تاکید بر حمایت از دولت در شرایط‬ ‫فعلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت و‬ ‫جراحی اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع امر صریح‬ ‫مقام معظم رهبری است و در بیاناتشان به ان‬ ‫اشاره فرمودند‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬ما معتقدیم انتقاد سازنده‬ ‫در اجرای برنامه ها به دولت کمک خواهد کرد و‬ ‫انتقاد ناصحانه نوعی خدمت است چرا که دولت‬ ‫تملق نمی خواهد و از انجا که سیاه نمایی بد‬ ‫است سفید نمایی مطلق هم بد است‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران گفت‪ :‬توجه به بصیرت‬ ‫در این زمینه حرف اول را می زند و نباید به‬ ‫صورت ناخواسته در جامعه حرف دشمن را زد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید احمد خاتمی‬ ‫در ادامه خطبه دوم نماز با اشاره به سفر اخیر‬ ‫بشار اسد به تهران و دیدار وی با مقام معظم‬ ‫رهبری و رئیس جمهور‪ ،‬ان را یک سفر‬ ‫راهبردی و در جهت تقویت مقاومت خواند و‬ ‫افزود‪ :‬سوریه در خط مقدم مقاومت در برابر‬ ‫رژیم صهیونیستی است‪.‬‬ ‫وی همچنین دیدار امیر قطر با مقام معظم‬ ‫رهبری را در جهت گسترش همکاری های‬ ‫اقتصادی دانست و فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبری در این دیدار را مهم عنوان کرد‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران افزود‪ :‬این دیدار‬ ‫مانور ضد رژیم صهیونیستی بود چرا که‬ ‫صهیونیست ها هر جا پا می گذارند هیچ امتیازی‬ ‫به کشور ها نمی توانند بدهند و این دیدار یعنی‬ ‫همان مرگ بر اسراییل شماها‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت تهران این سفر را پیام مهمی‬ ‫به کشور های منطقه دانست و گفت‪ :‬برادران‬ ‫قدرتمندی که در حاشیه کشور های خلیج‬ ‫فارس هستند به ایران قدرتمند اعتماد کنند که‬ ‫در بزنگاه به دادشان برسد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین خاتمی افزود‪:‬‬ ‫ان هایی که به امریکا اعتماد کردند امریکا ان ها‬ ‫را تحریم کرد‪ ،‬اما ایران در مواقع نیاز به داد‬ ‫انان رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سران کشور های مرتجع منطقه هم‬ ‫بدانند که ایران قابل اتکاست و امریکا‪ ،‬انگلیس و‬ ‫رژیم صهیونیستی هرگز قابل اتکا نیستند‪.‬‬ ‫خطیب نمازجمعه تهران همچنین از ستاد‬ ‫استهالل ماه رمضان و همچنین سپاه انصار‬ ‫المهدی که حفاظت هواپیما ها را برعهده دارند‬ ‫و زحماتی که متحمل می شوند تقدیر و تشکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین خاتمی در پایان با‬ ‫اشاره به کاهش بارندگی ها در کشور از مردم‬ ‫خواست که در مصرف اب صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫تکلیف کسانی که یارانه معیشتی دریافت نکرده اند‬ ‫افرادی که تا به امروز مشمول دریافت یارانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی نشده اند‪ ،‬به دو‬ ‫گروه تقسیم می شوند که برای رسیدگی‬ ‫به دغدغه ان ها دو مسیر پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سامان دادن به تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی این روزها در دستور کار دولت قرار‬ ‫دارد‪ .‬به گونه ای که دولت در جهت مردمی‬ ‫سازی و توزیع عادالنه یارانه ها اعالم کرده است‬ ‫برای حمایت از معیشت مردم‪ ،‬به ‪ ۳‬دهک اول‪،‬‬ ‫نفری ‪ ۴۰۰‬هزار تومان یعنی یک خانواده ‪ ۵‬نفره‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون تومان در ماه و به دهک های چهارم‬ ‫تا نهم هم ‪ ۳۰۰‬هزار تومان به ازای هر نفر‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬در این میان‪ ،‬خاندوزی وزیر‬ ‫اقتصاد تاکید داشت‪ ۳۰ :‬درصد جمعیت کشور‬ ‫یارانه ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪ ۶۰ ،‬درصد دیگر یارانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارتومانی دریافت می کنند و نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰‬درصد جزو طبقات برخوردارند و بی نیاز از‬ ‫حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه‬ ‫بگیراننیستد‪.‬‬ ‫حال پس از اغاز واریز یارانه های مذکور به‬ ‫حساب سرپرستان خانوار‪ ،‬بسیاری از مردم از عدم‬ ‫واریز یارانه به حسابشان گالیه داشتند‪ .‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد این گروه از مردم شامل دو دسته‬ ‫هستند؛ نخست افرادی که تا پیش از این یارانه‬ ‫های نقدی و معیشتی دریافت نمی کردند و گروه‬ ‫دوم افرادی که یارانه نقدی و معیشتی دریافت‬ ‫می کردند ولی در این مرحله‪ ،‬واریزی به حساب‬ ‫ان ها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫تکلیف کسانی که یارانه ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تومانی دریافت نکرده اند‪ ،‬چه می شود؟‬ ‫در این شرایط‪ ،‬به گفته مسئوالن وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی قرار است در روزهای اینده‪،‬‬ ‫برای گروه نخست (افرادی که تا به امروز در‬ ‫لیست یارانه بگیران قرار نداشتند) سامانه‬ ‫هدفمندی یارانه ها جهت ثبت نام ان ها راه‬ ‫اندازی شود‪ .‬همچنین برای گروه دوم‪ ،‬کسانی‬ ‫که تا پیش از این مشمول دریافت یارانه بودند‬ ‫بایستی به سامانه ‪hemayat.mcls.gov.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند‪ .‬برای‬ ‫گروه دوم باید این نکته را در نظر داشت که‬ ‫ممکن است برخی از افراد معترض نسبت به‬ ‫رقم پرداختی به حسابشان اعتراض داشته باشند‬ ‫که این موضوع احتماال به خطای محاسباتی در‬ ‫سازوکار تعیین دهک بر می گردد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور در این باره گفته است‪" :‬‬ ‫انچه اتفاق افتاد بر اساس تحلیل ها و محاسباتی‬ ‫است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا‬ ‫هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعالم نقطه‬ ‫نظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت‬ ‫رفاه رسیدگی می شود و اگر احیاناً جا مانده اند‬ ‫اضافه و مابه التفاوت هم پرداخت می شود‪ ،‬اگر‬ ‫هم مشمول نیستند برایشان توضیح می دهند‬ ‫که مشمول این یارانه نمی شوند‪".‬همچنین رئیس‬ ‫مرکز اطالع رسانی امور بین الملل سازمان برنامه و‬ ‫بودجه خبر داده است‪ :‬شهروندان می توانند برای‬ ‫اطالع از دهک خانوار و یارانه پرداختی با تماس با‬ ‫شماره ‪ ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬و وارد کردن کدملی و‬ ‫شماره تلفن همراه متعلق به سرپرست خانواده از‬ ‫وضعیت خود مطلع شوند‪.‬علی صالح ابادی رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی در گفتگویی با بیان اینکه‬ ‫اسامی را سازمان هدفمندی مشخص کرده است‬ ‫گفت‪ :‬افراد در صورت اعتراض باید درخواست‬ ‫خود را به سازمان هدفمندی و وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی اعالم کنند تا بررسی و اسامی‬ ‫جدید اعالم شود و در صورت اضافه شدن اسامی‬ ‫هر مقداری که از تاریخ اجرای طرح گذشته باشد‪،‬‬ ‫محاسبه و از همین ابتدا به انها پرداخت خواهد‬ ‫شد‪.‬بنابراین تمام افراد در دو گروه مذکور (کسانی‬ ‫که تا به امروز یارانه دریافت نمی کردند و کسانی‬ ‫که مشمول دریافت یارانه بودند ولی واریزی ‪۳۰۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی را دریافت نکرده اند) از بابت‬ ‫اینکه مبالغ گفته شده برای ان ها محفوظ است‬ ‫و پس از تایید سامانه های شناسایی در وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬یارانه ها واریز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اصالحیه فراخوان عمومی شهرداری قدس مورخ ‪ 1401/02 /15‬و ‪ 1401/02/22‬مهلت خرید اسناد مناقصه‬ ‫به مدت ‪ 6‬روز از روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/02/22‬تا پایان وقت اداری (‪ (14.30‬روز سه شنبه ‪ 1401/02/ 27‬می باشد ‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس‬ ‫شرکت توسعه منابع انرژی توان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫( مناقصه شماره ‪) 40107‬‬ ‫شــرکت توسعه منابع انرژی توان در نظر دارد جلد و درب باتری ‪ 12‬ولت ‪ 200‬امپر بلند مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق‬ ‫برگزاری مناقصه عمومی و از شرکت های واجد شرایط تدارک نماید‪ .‬لذا از متقاضیان دعوت به عمل می اید جهت تهیه اسناد و تحویل‬ ‫پاکت های مربوط به مناقصه برابر روش ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫*ارائه ضمانتنامه بانکی معادل ‪5‬درصد مبلغ پیشنهادی در پاکت دربسته * ارائه سابقه فعالیت‪ ،‬اساسنامه‪ ،‬روزنامه رسمی و مشخصات‬ ‫کامل اعضای هیات مدیره * تاریخ دریافت اسناد مناقصه‪ 5 :‬روز از انتشار اگهی * اخرین مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز‬ ‫سی ام از انتشار اگهی * بهای اوراق مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال واریز به حساب جاری طالیی ‪ 1177800626802‬بانک سپه شعبه‬ ‫شهید چمران بنام شرکت توسعه منابع انرژی توان * محل تهیه اسناد و تحویل پیشنهادات‪ :‬خیابان پاسداران‪ ،‬نرسیده به میدان نوبنیاد‪،‬‬ ‫ابتدای بزرگراه شــهید بابایی‪ ،‬شرکت توسعه منابع انرژی توان‪ ،‬معاونت بازرگانی* به پیشنهادهایی که فاقد سپرده کمتر از میزان‬ ‫مقرر‪ ،‬چک شــخصی و پیشنهاد هایی که پس از انقضای مهلت مقرر در اگهی واصل شود مطلق ٌا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪*.‬شرکت‬ ‫توسعه منابع انرژی در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است‪ *.‬قیمت های ارائه شده فقط به صورت تحویل در مقصد (‪ )CPT‬یا‬ ‫(‪ )CFR‬و یا (‪ )FOB‬بصورت ارزی مورد قبول خواهد بود‪ *.‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این مناقصه در اسناد مناقصه مندرج‬ ‫می باشد‪ *.‬تلفن هماهنگی‪021 22 56 62 42 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1315057 :‬شماره میم الف ‪564 :‬‬ ‫مهلت ‪ ۳‬ماهه برای اعتراض‬ ‫به عدم دریافت یارانه معیشتی‬ ‫وزارت کار به تدریج در حال ارسال پیامک اطالع رسانی به‬ ‫سرپرستان خانواری است که مشمول دریافت یارانه نیستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬با اغاز اجرای طرح مردمی سازی یارانه کاالهای‬ ‫اساسی یارانه های ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزار تومانی به افراد مشمول واریز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عده ای از مردم به دالیل مختلف مشمول این یارانه نیستند که‬ ‫یا به علت قرار گرفتن انها در دهک دهم (ثروتمندترین دهک)‬ ‫است یا این که از ابتدا برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده یا قبال‬ ‫انصراف داده اند‪.‬‬ ‫هم اکنون وزارت کار با سرشماره ‪ v.refah‬به تدریج در حال‬ ‫ارسال پیامک اطالع رسانی به این عده از مردم است‪.‬‬ ‫ارسال پیامک اطالع رسانی به جاماندگان از یارانه‬ ‫طبق این پیامک اطالع رسانی‪ ،‬چنانچه افرادی که یارانه به انها‬ ‫تعلق نگرفته درخواست بررسی شرایط مالی و اقتصادی خود را‬ ‫دارند‪ ،‬باید به سامانه ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مهلت مراجعه به این سامانه هم ‪ ۳‬ماه اعالم شده و تقریبا فرصت‬ ‫مناسبی دیده شده است‪ .‬شایان ذکر است اگر در بررسی مجدد‬ ‫شرایط مالی اقتصادی این خانوارها‪ ،‬انها مشمول دریافت یارانه‬ ‫شناخته شوند‪ ،‬یارانه دوره فعلی سوخت نشده و به حساب انها‬ ‫واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاکید‬ ‫کرده بود‪ :‬افرادی که به هر دلیلی یارانه دریافت نکرده اند اگر بعداز‬ ‫اعتراض و بررسی مشمول یارانه شوند مبالغ واریزی معوق نیز به‬ ‫ان ها پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت نفت سنگین‬ ‫ایران کاهش یافت‬ ‫جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد که قیمت نفت سنگین‬ ‫ایران ماه میالدی گذشته ‪ ۵.۴‬درصد ارزان شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران در اوریل‬ ‫به ‪ ۱۰۶‬دالر و ‪ ۲۸‬سنت رسید که شش دالر و ‪ ۱۲‬سنت معادل‬ ‫‪ ۵.۴‬درصد در مقایسه با ‪ ۱۱۲‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت در مارس‪ ،‬کاهش‬ ‫داشت‪ .‬میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ‪ ۲۰۲۲‬تا‬ ‫به این تاریخ‪ ،‬به ‪ ۹۹‬دالر و ‪ ۶۳‬سنت در مقایسه با میانگین قیمت‬ ‫‪ ۶۰‬دالر و ‪ ۷۵‬سنت در مدت مشابه سال ‪ ۲۰۲۱‬رسید‪.‬‬ ‫ارزش سبد نفتی اوپک پس از سه ماه رشد متوالی‪ ،‬افت چشمگیری‬ ‫در اوریل داشت و به ‪ ۱۰۵‬دالر و ‪ ۶۴‬سنت در هر بشکه رسید‬ ‫که هفت دالر و ‪ ۸۴‬سنت معادل ‪ ۶.۹‬درصد در مقایسه با مارس‬ ‫کاهش نشان داد و پایینترین سطح از فوریه بود‪ .‬میانگین ارزش‬ ‫سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ‪ ۲۰۲۲‬تاکنون‪ ،‬به ‪ ۹۹‬دالر و ‪۹۰‬‬ ‫سنت در هر بشکه در مقایسه با ‪ ۶۰‬دالر و ‪ ۹۷‬سنت در مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۲۰۲۱‬رسید‪.‬طبق گزارش منابع ثانویه‪ ،‬تولید نفت‬ ‫اوپک متشکل از ‪ ۱۳‬کشور‪ ،‬در اوریل به ‪ ۲۸.۶۵‬میلیون بشکه در‬ ‫روز رسید که ‪ ۱۵۳‬هزار بشکه در روز افزایش ماه به ماه داشت‪.‬‬ ‫تولید نفت این گروه عمدتا در عربستان سعودی‪ ،‬عراق و امارات‬ ‫متحده عربی افزایش پیدا کرد اما در لیبی کاهش داشت‪ .‬تولید‬ ‫نفت ایران ‪ ۱۶٠٠٠‬بشکه در روز در اوریل نسبت به ماه پیش از‬ ‫ان رشد کرد و از ‪ ۲.۵۴۹‬میلیون بشکه در روز به ‪ ۲.۵۶۴‬میلیون‬ ‫بشکه در روز افزایش‬ ‫تولید حدود ‪ ۱۳‬هزار تن روغن‬ ‫مصرفی در یکی دو روز اینده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬کمبودی در موجودی کاال در‬ ‫کشور نداریم‪ .‬اقای فاطمی امین در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود‪:‬‬ ‫به لحاظ موجودی کاال کمبود نداریم‪ ،‬روزانه نزدیک چهار هزار تن‬ ‫مصرف روغن در کشور است‪ .‬وی گفت‪ :‬پنج شنبه چهارهزار تن‪،‬‬ ‫جمعه در روز تعطیل ‪ ۳۵۰۰‬تن تولید می شود و روز شنبه ‪ ۵‬هزار‬ ‫تن تولید می شود‪ .‬در یکی از استان های شمالی انباری که ‪ ۲‬هزار‬ ‫تن روغن معادل نصف مصرف یک روز کل کشور کشف شد‪.‬اقای‬ ‫فاطمی امین گفت‪ :‬متاسفانه ‪ ۸۵‬درصد روغن را از خارج از کشور‬ ‫وارد می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکتی به اسم بازرگانی دولتی ایران تا االن‬ ‫که روغن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی داشته روغن را وارد می کرده است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬این شرکت اواخر فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تن و در چند روز گذشته هم ‪ ۸۰‬هزار تن روغن روغن‬ ‫تخصیص داده است‪.‬اقای فاطمی امین گفت‪ :‬همه واحد های تولیدی‬ ‫االن ذخیره روغن خام دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین ما به هیچ وجه‬ ‫درمورد ذخایر روغن خام و بسته بندی شده دچار مشکل نیستیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬قیمت های جدید دیشب به‬ ‫انجمن های تولید کننده ابالغ شد‪ ،‬ما بین سه عامل تولید کننده‪،‬‬ ‫شرکت های پخش و فروشگاه ها ارتباطمان را تقویت و دقیق تر کردیم‪.‬‬ ‫اقای فاطمی امین افزود‪ :‬چند روزی کمبود روغن و اختالل خواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬اما به سرعت برطرف خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬مصرف مرغ تهران‬ ‫در روز ‪ ۱۲۰۰‬تن است‪ ،‬امروز ‪ ۱۲۰۰‬تن مرغ گرم و ‪ ۴۰۰‬تن هم‬ ‫مرغ منجمد در تهران عرضه شده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫افزود‪ :‬در بحث نظارت دو مرحله وجود دارد‪ ،‬یک باید تولیدکنندگان‬ ‫قیمت درست درج کنند و دوم اینکه در نظام توزیع افزایش قیمت‬ ‫معقول باشد یعنی گرانفروشی نشود‪ .‬اقای فاطمی امین گفت‪:‬‬ ‫بنابراین کاالیی که قیمت بر روی ان به عنوان قیمت تولید کننده‬ ‫درج شده است اگر از حدی بیشتر نباشد و مجاز باشد‪ ،‬کار ماست‬ ‫که ان ها را کنترل کنیم‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫گام اول اینکه تولید کنندگان قیمت را درست درج کنند ما این را‬ ‫به طور سامانه ای پیگیری می کنیم و اگر قیمت ها بیش از حد مجاز‬ ‫باشد ما با ان برخورد می کنیم‪ .‬اقای فاطمی امین گفت‪ :‬قسمت دوم‬ ‫توزیع و قسمت اخر فروشگاه ها هستند که هم دولت باید نظارت ها را‬ ‫گسترده کند و هم مردم میتوانند به ما کمک کنند‪.‬ظرفیت بازرسی‬ ‫را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۱۰‬برابر کرده ایم‪.‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬در سراسر کشور روزی ‪ ۷۰۰‬نفر بازرس داشتیم‬ ‫که این را به باالی هفت هزار نفر رسانده ایم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1316

روزنامه سپهرایرانیان 1316

شماره : 1316
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه سپهرایرانیان 1315

روزنامه سپهرایرانیان 1315

شماره : 1315
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه سپهرایرانیان 1314

روزنامه سپهرایرانیان 1314

شماره : 1314
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه سپهرایرانیان 1313

روزنامه سپهرایرانیان 1313

شماره : 1313
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه سپهرایرانیان 1312

روزنامه سپهرایرانیان 1312

شماره : 1312
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه سپهرایرانیان 1311

روزنامه سپهرایرانیان 1311

شماره : 1311
تاریخ : 1401/02/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!