روزنامه سپهرایرانیان شماره 1304 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1304

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1304

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1304

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪10 may 2022‬‬ ‫درامدپایههمگانی‪،‬میانبر‬ ‫مهاجرت کادر‬ ‫دولت هابرایکاهش‬ ‫درمان مهم تر‬ ‫از قاچاق ارد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫اختالفطبقاتی‬ ‫‪8‬‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شرایط کشور از نظر‬ ‫کنترل کرونا خوب است‬ ‫سپهرایرانیان گزارش میدهد‬ ‫سرمقاله‬ ‫قاچاق کاال معضل بزرگ اقتصاد دنیا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ورود و خروج بدون مجوز کاال از جمله معضالت بزرگی است که اقتصاد کشورها را به چالش‬ ‫کشیده و زیانهای اقتصادی جبران ناپذیری بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحمیل نموده‬ ‫است‪ .‬بدیهی ست گسترش تجارتهای غیرقانونی و قاچاق کاال در جامعه ‪ ،‬مانع از تجهیز‬ ‫منابع سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی مولد خواهد شد‪ .‬در تمامی کشورها بخشی از‬ ‫فعالیتهای اقتصادی بصورت غیررسمی یا باصطالح زیرزمینی انجام می پذیرد ‪...‬‬ ‫مخبر‪:‬‬ ‫قرار است یارانه ها به مردم تعلق بگیرد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در نشست تشریح جنبه های مختلف مردمی سازی و توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها گفت‪ :‬دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها قصد‬ ‫دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند‪.‬‬ ‫محمد مخبر در نشستی الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها را برای مسئوالن‪ ،‬استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی سراسر کشور تشریح کرد‪....‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫کارگران در صف مقدم‬ ‫مقابله با دشمن ایستادند‬ ‫اگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور و کارگزار سرمایه گذاری‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهـرداری باسمنج با استناد شیوه نامه سرمایه گذاری ابالغی اسفند ‪ 1399‬از سوی وزیر کشور و‬ ‫نیز مصوبه شماره ‪ 6/339‬مورخه ‪ 1400/10/29‬شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد‪ ،‬عملیاتی‬ ‫نمودن فرصتهای سرمایه گذاری خویش ‪ ،‬نسبت به انتخاب مشاورو کار گزار ذیصالح برابر مفاد این‬ ‫فراخوان ‪،‬از طریق سامانه ستاد ( دولت ) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط‬ ‫‪،‬تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت‬ ‫نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر‬ ‫سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار فراخوان‪( 1401/02/08 :‬مرحله اول ‪ -‬نوبت اول )‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬از تاریخ‪1401/02/24‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات ‪1401/03/ 03:‬‬ ‫موضوعات مشاوره و کارگزاری ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تهیه بسته مشارکتی برای فرصتهای سرمایه گذاری‬ ‫‪ - 2‬تهیه اسناد فراخوان برای فرصتهای سرمایه گذاری‬ ‫‪ - 3‬تهیه پیش نویس قرارداد برای فرصتهای سرمایه گذاری‬ ‫‪ - 4‬بازاریابی ‪ ،‬اطالع رسانی و تبلیغ فرصتهای سرمایه گذاری‬ ‫‪ - 5‬کار گزاری جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و خدمات مربوطه‬ ‫‪ - 6‬مشاوره تامین مالی برای پروژه های شهرداری‬ ‫شرایط شرکت در فراخوان ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬متقاضیان محترم ‪ ،‬برای شرکت در فراخوان می بایست ضمانت نامه بانکی به مبلغ ‪100/000/000‬‬ ‫ریال بابت شرکت در فراخوان به ذینفعی شهرداری باسمنج به شناسه ملی ‪ 14002829089‬را از‬ ‫بانک دریافت و در پاکات مربوطه در سامانه ستاد بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب‬ ‫به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬سایراطالعات و جزئیات و شرایط شرکت درفراخوان در اسناد فراخوان مندرج است‪.‬‬ ‫‪ - 5‬هزینه اگهی برعهده برنده فراخوان می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401/02/08‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول‪ -‬نوبت دوم ‪1401/02/20‬‬ ‫وحید بنائی‬ ‫شهردار باسمنج‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫توضیحات وزیر رفاه درباره‬ ‫اصالح هدفمندی یارانه ها‬ ‫تولید کاغذ تحریر‬ ‫از سر گرفته شد‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها و مبارزه با فقر است‬ ‫شیوع یک بیماری ناشناخته‬ ‫در بین کودکان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‪ -‬دو مرحله ای‬ ‫موضوع‪ :‬خرید درپوش و فریم کامپوزیت‬ ‫( شماره مناقصه ‪ ) 001307 - RA‬کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪53110569‬‬ ‫زمان دریافت اسناد ‪ :‬کلیه اسناد مناقصه ‪ 2‬روز پس از چاپ اگهی دوم به مدت ‪ 7‬روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی‬ ‫‪ www. Setadiran.ir‬قابل دریافت ( دانلود ) میباشد ‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک‪:‬مناقصه گران میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫( ستاد ) به ادرس ‪ WWW. Setadiran.ir‬و دریافت گواهینامه امضاء الکترونیکی ( در صورت عدم عضویت قبلی ) جهت شرکت در مناقصه از‬ ‫طریق سامانه ستاد اقدام نمایند ‪ .‬ضمناً الزم است مناقصه گران محترم کلیه مدارک خواسته شده براساس دستورالعمل شرکت در مناقصه ارسالی در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ‪ WWW. Setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده‬ ‫را پس از ثبت و تشکیل مستندات حداکثر تا تاریخ ‪1401/03/16‬‬ ‫از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪( .‬دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی و فنی ‪ ،‬ملزم اند نسخه کاغذی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و فنی را نیز همزمان به ادرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها ارسال نمایند‪ ..‬همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره‬ ‫مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه که این موضوع ثابت شود‬ ‫مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مبلغ ‪ 504/000/000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫زمان و مکان کمیسیون مناقصات(بازگشایی پاکات) ‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/05‬ساعت ‪ 8‬الی ‪13‬‬ ‫شماره مرکز تلفن ‪ :‬کد شهری ( ‪ 32480372 – 5 ) 017‬داخلی ‪ 2053‬فاکس ‪) 017 ( 32480298 :‬‬ ‫ادرس اینترنتی ‪:‬‬ ‫‪http:// www.nigc- golestan.ir- WWW.SHANA.ir‬‬ ‫‪1311544 :‬‬ ‫شناسهاگهی‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره ‪/108‬ج ن‪1401/‬‬ ‫مربوط به خرید پوزیشنر ‪ -‬درخواست شماره ‪-9800809‬نوبت اول‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی‬ ‫کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (خرید پوزیشنر) به شماره‬ ‫(‪ )2001092660000034‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل‬ ‫مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1401/02/26‬الی ‪ 1401/02/28‬می باشد ‪ .‬اطالعات و اسناد‬ ‫مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫حداقل امتیاز ارزیابی کیفی ‪ 55‬امتیاز می باشد‪.‬‬ ‫کاالی ساخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت (‪)AVL‬در اولویت می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/03/11 :‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/03/31 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اله ‪ -‬شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫تلفن ‪ 074 - 31921593 - 32224412 :‬مرکز تماس سامانه ستاد ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1312956 :‬شماره میم الف ‪1- :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اتش نشانان اراک به تجهیزات حفاظت فردی مجهز خواهند شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک‪ ،‬اتش پاد دوم‬ ‫مسعود اقازیارتی رئیس سازمان با اشاره به لزوم تجهیز اتش نشانان به امکانات استاندارد وکارامد‬ ‫به منظور افزایش کارایی و قدرت مانور این نیرو ها گفت‪ :‬با خرید ‪ 200‬عدد کاله ایمنی‪ ،‬یکصد‬ ‫جفت دستکش عملیاتی و ‪ 170‬جفت چکمه ضد اسید و تحویل انها به اتش نشانان‪ ،‬تمامی‬ ‫نیروهای عملیاتی به تجهیزات حفاظت فردی مجهز خواهند شد‪.‬وی افزود‪ :‬اتش نشانان در‬ ‫طی مراسمی از مدرسان برتر شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان تقدیر شد‬ ‫مراسم تقدیر از مدرسان برتر شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان با حضور‬ ‫مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم مدیر هماهنگی‬ ‫و توسعه سرمایه های انسانی پس از‬ ‫خیرمقدم حضور میهمانان به ارائه‬ ‫گزارشی از عملکرد اداره اموزش و تجهیز نیروی انسانی پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر قدیری مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با تشکر از افرادی‬ ‫که در فرایند تدریس حضور داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان ما یک سازمان‬ ‫یادگیرنده است‪ ،‬بنابراین در این جهت اگر دانشی را نداریم‪ ،‬باید وارد‬ ‫سازمان کنیم‪ ،‬اگر دانشی هم داریم‪ ،‬از فردی به گروهی انتقال دهیم و‬ ‫ان را تبدیل به دانش سازمانی کنیم‪ .‬در پایان این مراسم از مدرسان‬ ‫با اهدا لوح تقدیر از طرف مدیرعامل شرکت و هدیه ای به رسم یادبود‪،‬‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫با حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی؛‬ ‫علیرضا قاری قران برای بار دوم مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان شد‬ ‫علیرضا قاری قران در راستای خدمت به‬ ‫مردم استان اصفهان به عنوان مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی و رئیس شورای‬ ‫هماهنگی راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان منصوب و ابقا شد‪.‬‬ ‫با حکم وزیر راه و شهرسازی علیرضا‬ ‫قاری قران برای بار دوم به عنوان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان منصوب شد‪.‬‬ ‫وی که از ‪ ۱۳‬دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬به عنوان معاون وزیر و سرپرست مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی منصوب شده بود و مسئولیت‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را نیز بر عهده داشت‪ ،‬بر اساس‬ ‫پیگیری های مدیریت ارشد استان‪ ،‬نمایندگان مجلس و جمعی از علما‬ ‫و دلسوزان استان در خصوص این اداره کل حساس‪ ،‬از تهران به اصفهان‬ ‫بازگشت تا همچنان مدیرکلی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫را بر عهده داشته باشد‪.‬‬ ‫براساس این حکم علیرضا قاری قران در راستای اهداف عدالت محور‬ ‫دولت مردمی در حوزه های راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی به خدمت به هم‬ ‫استانی هایش ادامه خواهد داد‪ .‬همچنین مسئولیت هماهنگی تمام‬ ‫ادارات کل و واحدهای زیرمجموعه سازمان ها و شرکت های وابسته به‬ ‫وزارتخانه در استان را عهده دار خواهد بود‪.‬‬ ‫قاری قران دارای مدرک پسا دکتری عمران بوده و بیش از دو دهه‪،‬‬ ‫مدیریت عمرانی و شهرسازی کالن در سوابقش دارد‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح فاضالب چادگان در گرو‬ ‫تامین اعتبار ‪ 200‬میلیارد تومانی‬ ‫مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی‬ ‫فاضالب ابفای استان اصفهان می گوید‪:‬‬ ‫در صورت تامین اعتبار‪ ،‬طرح فاضالب‬ ‫شهر چادگان سال اینده وارد مدار بهره‬ ‫برداری می شود‪.‬‬ ‫سعید شمسایی تکمیل و راه اندازی‬ ‫طرح فاضالب چادگان را مستلزم تامین‬ ‫‪ 200‬میلیارد تومان اعتبار دانست و گفت‪ :‬این طرح به طور همزمان در‬ ‫سه جبهه احداث تصفیه خانه‪ ،‬اجرای شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب‬ ‫و مطالعات احداث دو باب ایستگاه پمپاژ در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان از سال ‪1392‬‬ ‫اغاز شده و تاکنون ‪ 75‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫شمسایی افزود‪ :‬این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری می تواند‬ ‫‪ 2330‬متر مکعب فاضالب را در شبانه روز با روش های پیشرفته لجن‬ ‫فعال و تصفیه تکمیلی فیلتراسیون تصفیه کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که عملیات اجرایی شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب‬ ‫شهر چادگان ‪ 80‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 35‬کیلومتر از ‪ 44‬کیلومتر خطوط جمع اوری و انتقال فاضالب مورد‬ ‫نیاز این طرح با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطرهای ‪ 200‬تا ‪500‬‬ ‫میلیمتر اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضالب ابفای استان اصفهان با‬ ‫بیان این که مراحل مطالعاتی دو باب ایستگاه پمپاژ فاضالب این شهر‬ ‫نیز اغاز شده است افزود‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان اصفهان تاکنون‬ ‫به تعهدات خود در جهت اجرای این طرح بزرگ عمل کرده است اما و‬ ‫تکمیل و بهره برداری از ان نیازمند تامین اعتباری معادل ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومان است که امیدواریم در سفر رییس جمهور به اصفهان به تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫دپوی ‪ ۱۵۰‬هزار تن روغن خام‬ ‫در بنادر هرمزگان‬ ‫فریبا میرزایی‪ -‬ایالم‬ ‫رئیس کل دادگستری هرمزگان‪ :‬حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن روغن خام در‬ ‫انبارهای بنادر و گمرکات استان هرمزگان وجود دارد‪.‬‬ ‫تصمیمات الزم برای تسریع در روند ترخیص محموله ‪ ۳۲‬هزار تنی‬ ‫روغن به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز تعداد زیادی از کارخانه های‬ ‫تولید روغن خوراکی در سراسر کشور اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫مقرر شده است به منظور تامین ناوگان حمل و نقل مورد نیاز برای‬ ‫انتقال این محموله بزرگ روغن‪ ،‬تعداد کامیون های موجود در بندرشهید‬ ‫رجایی بندرعباس دوبرابر شود و خروج و بارگیری نیز به صورت ‪۲۴‬‬ ‫ساعته ادامه یابد‪.‬‬ ‫معرض اسیب ها و خطر ات مختلفی قرار دارند و ضرورت دارد برای حفاظت از جان ارزشمند‬ ‫این انسان های فداکار‪ ،‬تجهیزات و امکانات ایمنی وحفاظتی مناسب خریداری و تامین شود‪.‬‬ ‫اقازیارتی با اشاره به اینکه حفاظت از جان مردم در حوادث برعهده اتش نشانان است و‬ ‫بهره گیری از تجهیزات کارامد بسیار بر عملکرد اتش نشانان موثر است‪ ،‬گفت‪ :‬دستکش‬ ‫های خریداری شده که به ایمنی اتش نشانان در زمان بروز حادثه و اتش سوزی کمک‬ ‫شایانی می کند به این عزیزان تحویل داده شده و کاله و چکمه نیز که مراحل خرید ان به‬ ‫اتمام رسیده‪ ،‬پس از تحویل به سازمان در بین نیروهای عملیاتی توزیع خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان اتش نشانی اراک در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بروزرسانی تجهیزات و لوازم اتش نشانی‬ ‫در سالجاری در دستور کار این سازمان بوده که امیدواریم با خرید این تجهیزات گامی بلند‬ ‫در ارتقای سطح ایمنی اتش نشانان اراکی در مواجهه با حوادث و اتش سوزی ها برداریم‪.‬‬ ‫اغاز همزمان تعمیرات اساسی ‪ ۴‬واحد عملیاتی در شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تعمیرات اساسی واحد های ایزوماکس‬ ‫‪ ،‬هیدروژن و امین کنتکتور شماره‬ ‫یک شرکت پاالیش نفت اصفهان از ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیر نگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان با اعالم این خبر و بیان اینکه‬ ‫مشعل شماره یک شرکت نیز تعمیرات‬ ‫اساسی میشود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که در‬ ‫جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری‬ ‫تبعات ناشی از فعالیت بی وفقه دستگاه‬ ‫های پاالیشی‪ ،‬واحدهای عملیاتی باید‬ ‫در فواصل ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال تعمیرات اساسی‬ ‫شوند‪ ،‬تعمیرات این واحدها که سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تعمیرات اساسی شدند‪ ،‬با برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته وبدون وقفه انجام می گردد‪.‬‬ ‫علیرضا قزوینی زاده افزود‪ :‬این دوره از‬ ‫تعمیرات به علت حجم باالی کار‪ ،‬با فعالیت‬ ‫مستمر ‪ ۲۴‬ساعته و تالش بی وقفه و‬ ‫فعالیت حدود ‪۲۵۰۰‬نفر نیروی انسانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پیش بینی زمان‬ ‫تعمیرات اساسی واحدها حدود ‪ ۲۴‬روز‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به سبک‬ ‫تر شدن شرایط همه گیری بیماری کرونا‬ ‫ان شاءا‪ ...‬این زمان را کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫قزوینی زاده ادامه داد‪ :‬خوراک واحد‬ ‫ایزوماکس شماره دو به طور متوسط‬ ‫روزانه ‪ ۲۲‬هزار و ‪۵۰۰‬بشکه در روز و واحد‬ ‫هیدروژن ‪ ۷۰۰۰‬کیلوگرم در ساعت است؛‬ ‫بنزین‪،‬گاز مایع‪ ،‬نفت سفید‪،‬سوخت هوائی‬ ‫و نفت گاز از تولیدات واحد ایزوماکس‬ ‫است‪ .‬و امین کنتکتور نیز حذف گوگرد از‬ ‫محصوالت را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیر نگهدای و تعمیرات شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان گفت‪ :‬تمام پرسنل شرکت‬ ‫و پیمانکاری درگیر در تعمیرات اساسی‪،‬‬ ‫قبل از اغاز به کار تعمیرات‪ ،‬دوره اموزشی‬ ‫ایمنی را زیر نظر اداره ‪ HSE‬پاالیشگاه‬ ‫اصفهان گذرانده اند‪ .‬بدین سبب خوشبختانه‬ ‫تا کنون شاهد بروز حادثه ای نبوده ایم زیرا‬ ‫اولویت اول مسئوالن اجرایی این پاالیشگاه‬ ‫ایمنی و برنامه ریزی تعریف شده است‪.‬‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫در جهت تحقق عدالت اجتماعی گام بر می داریم‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬پرونده مطالبات‬ ‫کالن و برخی توافقات گره خورده‬ ‫را امسال با هدف استیفای حقوق‬ ‫شهرداری‪ ،‬ایجاد منابع درامدی و‬ ‫رعایت قانون ورق خواهیم زد و با‬ ‫حمایت های شورای شهر‪ ،‬در جهت‬ ‫تحقق عدالت اجتماعی گام بر می‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬شیما توکلی افشاری‪-‬مصطفی‬ ‫سعیدی در چهل و نهمین جلسه رسمی‬ ‫شورای شهر کرج ضمن تبریک روز کارگر‬ ‫و روز معلم ضمن قدردانی از شورای ششم‬ ‫برای تعیین تکلیف مجموعه مشارکتی‬ ‫پارک ایران زمین اظهار کرد‪ :‬قرارداد پروژه‬ ‫مشارکتی «ایران زمین» با محوریت راه‬ ‫اندازی مجتمع تجاری ‪ -‬رفاهی در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬منعقد ولی به دلیل اختالف ایجاد‬ ‫شده بین شهرداری و سرمایه گذار مسکوت‬ ‫مانده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر با نگاه امروز و شرایط‬ ‫فعلی به این پروژه نگاه کنیم‪ ،‬شاید واگذاری‬ ‫یا تغییر کاربری این زمین برای شهرداری‬ ‫صرفه اقتصادی بیشتری به همراه داشته‬ ‫باشد ولی به گذشته نمی توان بازگشت و‬ ‫هرچقدر تصمیم گیری در خصوص ان‬ ‫کندتر انجام شود‪ ،‬بازخوردی که باید برای‬ ‫مجموعه مدیریت شهری داشته باشد کم‬ ‫رنگ تر خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬باید با همدلی شورا در‬ ‫خصوص این پروژه تصمیم گیری درستی‬ ‫شود تا شهر و شهروندان از نتایج ان منتفع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ممکن است تصمیم به‬ ‫واگذاری این زمین یا حفظ ان به عنوان‬ ‫منبع درامد پایدار گرفته شود تا عواید ان‬ ‫برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده‬ ‫شود‪.‬سعیدی گفت‪ :‬باور داریم؛ با بررسی‬ ‫اقدامات گذشته و پیگیری ویژه مواردی‬ ‫که بالتکلیف و معطل مانده اند‪ ،‬می توان‬ ‫ظرفیت بسیار خوبی در جهت احقاق و‬ ‫استیفای حقوق شهر و شهرداری‪ ،‬وصول‬ ‫مطالبات کالن‪ ،‬درامدزایی و جلوگیری از‬ ‫حقوق شهر و شهروندان را شاهد بود‬ ‫تضییع‬ ‫ِ‬ ‫سال جدید شاهد برداشتن‬ ‫و الحمدهلل در ِ‬ ‫گام های بلندی در همین راستا هستیم‪.‬‬ ‫شهردار کرج در ادامه با تاکید بر ضرورت‬ ‫اتخاذ راه و کار مدونی برای کمک به‬ ‫گروه های مردم نهاد‪ ،‬هیئت های مذهبی و‬ ‫مجموعه های فرهنگی اتخاذ شود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬الیحه ای در این خصوص تنظیم‬ ‫شده که با تصویب ان میزان و نحوه کمک‬ ‫شهرداری به این مجموعه ها در چارچوب‬ ‫مشخصی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬پارک ایران زمین در میدان‬ ‫اسبی عظیمیه قرار گرفته و ارزش ریالی ان‬ ‫حدود ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال براورد می شود‪.‬‬ ‫به عنوان گام اساسی شروع عملیات با حضور نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اتاق کنترل بازدهی و راندمان واحد بازیافت (بر اساس‬ ‫خروجی مطالعات بازیابی ابهای شور)‪.‬‬ ‫پیش راه اندازی و راه اندازی اتاق‬ ‫کنترل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل مرکزی طرح تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح شد اجرای این پروژه ها منتج به کاهش مصرف‬ ‫اب به نصف‪ ،‬قطع نیاز به اب رسانی درچه‪،‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان افتتاح‬ ‫تامین اب مورد نیاز مجموعه شهرک انرژی و در‬ ‫شد‪ .‬فعالیت راه اندازی پروژه تصفیه‬ ‫نهایت ایجاد فرصت صادرات اب می گردد‪ .‬در‬ ‫گازوئیل شرکت پاالیش نفت اصفهان با‬ ‫کنار پروژه های ذکر شده و همچنین با حذف‬ ‫هدف تولید گازوئیل یورو ‪ ۵‬از تیرماه اغاز‬ ‫فلر و خشک شدن تمام پوندهای شرکت‪ ،‬این‬ ‫می گردد ‪.‬‬ ‫پاالیشگاه تا دو سال اینده به یک صنعت سبز‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫که از پروژه تصفیه گازوئیل شرکت پاالیش نفت‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اجرای ‪ ۸۰‬کیلومتر خط ریلی‬ ‫اصفهان بازدید می کرد‪ ،‬ضمن تقدیر از فعالیت‬ ‫تمام صنایع و کارخانه های مستقر در محدوده‬ ‫های ارزشمند این شرکت گفت‪ :‬در اقتصاد‬ ‫شاهین شهر به ایستگاه راه اهن «ورتون»‬ ‫کشور نیاز داریم به پروژه هایی روی بیاوریم‬ ‫متصل خواهند شد و این شرکت می تواند‬ ‫که ارزش افزوده باالیی داشته باشد‪ .‬تمرکز بر‬ ‫محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به‬ ‫روی مباحث زیست محیطی کشور و کالن شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬ارتقای کیفیت سوخت ناوگان حمل و مسیر پیشنهادی و راهبردی رهبری مبنی بر ‪ ۱۰۰‬هزار بشکه در روز و سرمایه گذاری ‪ ۵۴۵‬سراسر کشور حمل کند‪ .‬با احداث این خط‬ ‫نقل به استانداردهای یورو ‪ ، ۵‬در کنار درامد سرمایه گذاری دربخش اقتصاد دانش بنیان و میلیون یورو‪ ۶۹٫۱۳۴-‬میلیارد ریال اشاه کرد ریلی محصول واحد ‪ RHU‬پاالیشگاه اصفهان‬ ‫زایی اجرای پروژه تصفیه گازوئیل‪ ،‬بسیار مباهات خرید محصوالت شرکت های دانش بنیان‪ ،‬در و افزود‪ :‬راه اندازی این پروژه از خرداد ماه امسال برای توسعه زنجیره ارزش به واحد ‪ RFCC‬در‬ ‫بندرعباسمنتقلمیشود‪.‬‬ ‫انگیز است‪.‬‬ ‫تقویت رشد انها نقش مهمی ایفا می کند‪ .‬زیرا با شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر طغیانی با بیان اینکه به صنعت در اصفهان این حرکت و اعتماد به جوانان متخصص کشور موضوع مصرف اب به عنوان تهدید جدی صنایع مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در بخش‬ ‫و صنعتگرانی که دانش خود را به اشتراک می‪ -‬به تدریج توانایی و علم این شرکت ها در افزایش از جمله شرکت پاالیش نفت اصفهان از دیگر دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫موضوعاتی بود که مدیرعامل شرکت پاالیش ضریب پیچیدگی پاالیشگاه اصفهان ‪ ۵٫۲‬است‬ ‫گذارند افتخار می کنیم ‪ ،‬افزود‪ :‬در پاالیشگاه کیفیت کار‪ ،‬بسیار باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫اصفهان پروژه های عظیمی در جهت افزایش وی در پایان به تمام صنعتگران این واحد عظیم نفت اصفهان به ان پرداخت و اذعان داشت‪ :‬در که با اجرای طرح هایی همچون تصفیه گازوئیل‬ ‫کیفیت محصوالت‪ ،‬مصرف بهینه انرژی و اب پاالیشی خداقوت گفت و تصریح کرد‪ :‬اجرای این زمینه با هدف تبدیل تهدید به نقطه قوت و ‪ RHU‬ضریب پیچیدگی این شرکت به ‪۸٫۷‬‬ ‫انجام شده و یا درحال اجراست که از سوی ما چنین پروژه های مهمی در قالب تالش تیم و حتی صادرات اب‪ ،‬پروژه های مختلفی انجام میرسد ‪.‬ضمن اینکه کرک اسپرد (رابطه قیمت‬ ‫حمایت می شوند‪ .‬زیرا همه ما با هدف خدمت گروهی کارکنان‪ ،‬شرکت پاالیش نفت اصفهان شده و یا در حال انجام است‪ :‬پروژه تصفیه خانه نفت خام و فراورده های حاصل از ان) پاالیشگاه‬ ‫به هموطنان در این کشور کار می کنیم و و در نتیجه پیشرفت کشور عزیزمان به سمت پساب شاهین شهر (استفاده از اب خاکستری) اصفهان نیز افزایش می یابد ‪.‬قدیری با اشاره به‬ ‫با ظرفیت تقریبی ‪ ۷۵۰‬متر مکعب در ساعت در نامگذاری امسال به نام «سال تولید‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫وظایف ما افزایش راندمان کاری‪ ،‬حفظ محیط موفقیت بیشتر سوق داده می شود‪.‬‬ ‫زیست و مصرف بهینه انرژی و صیانت از منابع رئیس هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت جهت استفاده در مصارف صنعتی و همچنین و اشتغال افرین» از سوی مقام معظم رهبری‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی کار پیگیری احداث واحد پیش تصفیه فاضالب شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت‪ :‬با افتخار‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رسیدن به صنعت سبز طی ترسیم بزرگی را به مرحله راه اندازی نزدیک کرده ایم‪ ،‬شاهین شهر‪ .‬انجام مطالعات اولیه امکان سنجی اعالم می کنیم از ‪ ۳۶‬هزار قطعه و تجهیزات‬ ‫دوساله پاالیشگاه اصفهان در قالب اجرای پروژه گفت‪ :‬فعالیت های نهایی و پایانی پروژه با دقت ساخت کولینگ هیبریدی که محاسبه میزان مورد استفاده در پاالیشگاه اصفهان بیش از ‪۹۰‬‬ ‫وتخصص باال در حال انجام است و به طور حتم صرفه جوئی اب در کولینگ هیبریدی در درصد ان توسط متخصصان داخلی و شرکتهای‬ ‫های مختلف دست یافتنی است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره نوید اینده ای روشن را برای شرکت و کشور حدود ‪ ۵۵‬درصد ( به میزان ‪۱۷۱۴‬میلیون متر دانش بنیان داخلی سازی شده است در حال‬ ‫مکعب در سال) و مدت زمان بازگشت سرمایه حاضر نیزبیشتر کاتالیست های این پاالیشگاه و‬ ‫به ‏ نام گذاری امسال با عنوان تولید‪ ،‬دانش رقم می زنیم‪.‬‬ ‫بنیان‪ ،‬اشتغال افرین گفت‪ :‬حرکت از اقتصاد مهندس نیکو همت تاکید کرد‪ :‬با روی اوردن ان به میزان ‪۱۰٫۵‬سال خواهد بود‪ .‬احداث واحد بسیاری از مواد شیمیایی مورد نیاز ان از طریق‬ ‫منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور صنایع به شرکت های دانش بنیان و انتقال ‪ )ZLD (Zero Liquid Discharge‬در شرکت های دانش بنیان تامین میشود به تازگی‬ ‫از سیاست های اصلی کشور در قرن جدید دیدگاه متخصصان مرتبط با حیطه فعالیت مورد جهت بازیابی و استفاده کامل از پساب تولیدی نیز کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی ‪CRU‬‬ ‫شمسی است‪ .‬با توجه به امار غیر رسمی نرخ نظر‪ ،‬به صورت ایده ال تامین محصوالت فروش واحد ‪ RO‬براساس مطالعات انجام شده‪ ،‬پروژه پاالیشگاه اصفهان توسط شرکتهای دانش بنیان‬ ‫احداث واحد ‪ HERO (High Efficient‬تعویض و راه اندازی شده که کاتالیست ان‬ ‫بیکاری اصفهان که در بین فارغ التحصیالن خدمات انجام می شود‪.‬‬ ‫دانشگاهی ‪ ۳۰‬درصد است‪ ،‬حرکت صنایع در دکتر قدیری به طرح تصفیه گازوییل با ظرفیت ‪ )Reverse Osmosis‬به منظور افزایش کیفیت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫پروژه های هوشمند سازی شبکه توزیع برق در محالت اجرا می شود‬ ‫مدیرتوزیع برق شهرستان محالت از‬ ‫اجرای گسترده پروژه های هوشمند‬ ‫سازی وکنترل پذیری شبکه توزیع برق‬ ‫در شهرستان محالت برای گذر از پیک‬ ‫مصرف تابستان سال جاری خبرداد‬ ‫جواد صفری بابیان اینکه طرح بازارایی شبکه‬ ‫های توزیع با هدف افزایش قابلیت رویت پذیری‬ ‫و کنترل پذیری شبکه در اولویت دستور کارهای‬ ‫شهرستان قرار دارد‪ ،‬اضافه کرد ‪ ،‬جابجایی‬ ‫کلیدهای قدرت دارای قابلیت اتوماسیون به‬ ‫نقاط انتخابی شبکه و همچنین استفاده از‬ ‫ظرفیت نیروگاههای تولید پراکنده موجب تامین‬ ‫برق پایدار در شهرستان خواهد شد ‪    .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون سه دستگاه کلید قدرت‬ ‫قابل اتوماسیون به سرخط مناطق صنعتی‬ ‫منتقل شده است و تا قبل از شروع اوج مصرف‬ ‫برق سه دستگاه کلید دیگر هم در برنامه جابه‬ ‫جایی قرار دارد‪.‬‬ ‫صفری با اشاره به سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوص و کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاواتی در فروردین ماه سال جاری در‬ ‫شهرستان محالت افزود‪ :‬با توجه به رویکرد‬ ‫شرکت مانا انرژی که سرمایه گذار این نیروگاه‬ ‫میباشد امید است در صورت پیگیری وجدیت‬ ‫سرمایه گذار مربو طه فاز اول ان که ‪ ۲۵‬مگاوات‬ ‫می باشد به پیک بار ‪ ۱۴۰۱‬برسد‪.‬‬ ‫وی اصالح و بهینه سازی‪ ۱۵‬کیلومتر شبکه‬ ‫فشار متوسط هوایی ‪ ،‬تبدیل ‪ ۱۴‬کیلومتر‬ ‫شبکه توزیع برق زمینی و هوایی به کابلی‬ ‫‪،‬جابجایی پایه های در معبر در ‪ ۸‬روستای‬ ‫شهرستان محالت‪ ،‬نصب یک دستگاه اتو ترانس‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬امپر در منطقه خورهه‪،‬تعویض‬ ‫‪ ۱۳۰‬دستگاه چراغ پرمصرف و فرسوده ‪۲۵۰‬‬ ‫وات با چراغ ‪ ۷۰‬وات ‪ led‬را از جمله اقدامات‬ ‫انجام شده برشمرد‪.‬مدیرتوزیع برق شهرستان‬ ‫محالت برگزاری ‪ ۱۰‬نوبت تعمیرات گروهی‬ ‫و کاور گذاری بیش از‪ ۲۰۰‬پایه جهت کاهش‬ ‫خاموشی های ناشی از پرنده زدگی‪،‬نصب ‪۹۱۱‬‬ ‫انشعاب وتعویض ‪ ۲۷۸‬کنتور را از دیگر فعالیت‬ ‫های صورت گرفته برشمرد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫قاچاق کاال معضل بزرگ اقتصاد دنیا‬ ‫محمدعلی غالمی فعال اجتماعی و مدیر روابط عمومی سازمان‬ ‫بسیج رسانه استان البرز‬ ‫ورود و خروج بدون مجوز کاال از جمله‬ ‫معضالت بزرگی است که اقتصاد کشورها‬ ‫را به چالش کشیده و زیانهای اقتصادی‬ ‫جبران ناپذیری بصورت مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم تحمیل نموده است‪ .‬بدیهی‬ ‫ست گسترش تجارتهای غیرقانونی و‬ ‫قاچاق کاال در جامعه ‪ ،‬مانع از تجهیز‬ ‫منابع سرمایه گذاری در فعالیتهای‬ ‫اقتصادی مولد خواهد شد‪ .‬در تمامی کشورها بخشی از فعالیتهای‬ ‫اقتصادی بصورت غیررسمی یا باصطالح زیرزمینی انجام می پذیرد‬ ‫و در کشور ما نیز بعضا شاهد ان هستیم تا جایی که در راه مبارزه‬ ‫با قاچاق تعداد زیادی از بهترین فرزندان این مرزوبوم نیز به شهادت‬ ‫رسیده و جانبازان فراوانی هم تقدیم ارمانهای بلند نظام مقدس‬ ‫اسالمی و همچنین کمک به اقتصاد کشور عزیزمان شده است‪.‬‬ ‫بعبارتی ساده تر اساسا زمانیکه چیزی بدون اجازه ی دولت معامله‬ ‫شده و وارد کشور گردد‪ ،‬قاچاق کاال به شمار می رود و در علم‬ ‫اقتصاد نیز کاالی اقتصادی که بطور مخفیانه وارد مرزهای کشور‬ ‫شده و یا از ان خارج گردد کاالی قاچاق نامیده میشود‪ .‬نکته ی‬ ‫حائزاهمیت اینکه هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین‬ ‫مربوط به واردات یا صادرات کاال و ارز شود قابل پیگرد است لکن به‬ ‫نظر میرسد برخی خالء های قانونی وجود دارد که باعث می شود‬ ‫مجازاتها ضربه ای موثر به بنیان قاچاقچیان وارد نکرده و راههای‬ ‫دور زدن قانون نیز وجود داشته باشد که رفع این نقیصه مستلزم‬ ‫همکاری و هماهنگی بیش از پیش و مستمر بین قوای محترم سه‬ ‫گانه میباشد‪ .‬از دولت محترم و انقالبی که انصافا در مدت عمر‬ ‫کوتاه خود‪ ،‬موضوع پیچیده ی کرونا را بطور کامل مدیریت و ریشه‬ ‫کن ساخته و یا در بحثهای امنیتی و سیاسی به فضل پروردگار‬ ‫متعال پیشرفتهای قابل مالحظه ای داشته‪ ،‬انتظار میرود در موضوع‬ ‫مبارزه با قاچاق که شاید ریشه ی گرانی ها نیز باشد‪ ،‬با جدیت و‬ ‫قاطعیت بیش از پیش ورود کرده و دغدغه ی مقام معظم رهبری در‬ ‫خصوص مبارزه ی جدی با بحث گرانی و قاچاق را با قوت بیشتری‬ ‫پیگیری نماید‪ .‬علی ایحال چنانچه راهکاری هم الزم باشد‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫میگردد با توجه به حجم ورود کاالی قاچاق به کشور و بمنظور‬ ‫جلوگیری از ورود این کاالها‪ ،‬باید از تجهیزات به روز و مدرن از‬ ‫جمله دستگاههای مجهز در مبادی ورودی استفاده شود که عالوه‬ ‫بر بازرسیهای دقیق از ترافیک در مرزها نیز جلوگیری شود ضمن‬ ‫اینکه ورود و خروج کاالها نیز بصورت هوشمند درامده و از کارهای‬ ‫یدی و دستی پرهیز شود چرا که عامل انسانی احتمال خطا داشته‬ ‫و کار را هم زمانبر خواهد کرد‪ .‬به عالوه ی مواردی که ذکر شد‪،‬‬ ‫همانگونه که اشاره شد بایستی خالء های قانون مبارزه با کاال و ارز‬ ‫نیز برطرف گردد تا انشاء اله شاهد خشکیده شدن سرطان قاچاق‬ ‫و متعاقب ان از بین رفتن گرانیهای موجود باشیم‪ .‬تاکید مکرر‬ ‫اینکه رسیدن به نقطه ی مطلوب و موردنظر در کنترل گرانی ها و‬ ‫همچنین مبارزه ی بی امان با قاچاق کاال و ارز مستلزم هماهنگی‬ ‫و همکاری همه جانبه ی قوای محترم و زحمتکش مجریه‪ ،‬مقننه‬ ‫و قضائیه خواهد بود‪.‬‬ ‫با انجام بازنگری و مهندسی مجدد ‪ ،‬یک‬ ‫مجتمع ابرسانی روستایی در مدار بهره‬ ‫برداری قرار گرفت‬ ‫رحیم کریمی مدیر اداره اب و فاضالب شهر مهاجران از انجام بازنگری و‬ ‫مهندسی مجدد در مجتمع ابرسانی در بخش زالیان و تامین اب ‪ 4‬روستای‬ ‫این شهر خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫مرکزی وی با اعالم خبر فوق ‪ ،‬افزود ‪ :‬این مجتمع ابرسانی به منظور تامین‬ ‫اب تعدادی از روستاهای بخش زالیان از جمله مهاجران کمر‪ -‬مهاجران‬ ‫خاک ‪ -‬حسن اباد ‪ -‬حمریان ‪ -‬البرز ‪ -‬تحت محل و ‪ ،......‬در گذشته طراحی‬ ‫و اجرای ان در دستور کار شرکت اب و فاضالب استان گرفته بود‪.‬وی افزود ‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی صورت گرفته در این مجتمع شامل ساخت یک باب مخزن‬ ‫‪ 1000‬متر مکعبی ‪ ،‬حفر یک حلقه چاه و اجرای بیش از ‪ 12‬کیلومتر لوله‬ ‫گذاری در سایز ‪ 90‬تا ‪ 250‬می باشد که ادامه عملیات اجرایی این مجتمع‬ ‫ابرسانی به دلیل مسائل اجتماعی ‪ ،‬با مشکل مواجه گردیده و این پروژه‬ ‫علی رغم صرف هزینه های باال‪ ،‬در سالهای گذشته مورد بهره برداری قرار‬ ‫نگرفت‪.‬کریمی بیان داشت ‪ :‬ادامه روند اجرای این مجتمع اب رسانی در‬ ‫زمستان سال گذشته توسط کارشناسان اداره اب و فاضالب مهاجران مورد‬ ‫بازنگری و مهندسی مجدد قرار گرفت و در این راستا مخزن و بخش عمده‬ ‫ای از خطوط توزیع و انتقال اب اجرا شده ‪ ،‬وارد مدار بهره برداری شد‪.‬وی‬ ‫اعالم نمود ‪ :‬با بازنگری صورت گرفته در حال حاضر ‪ 4‬روستای مهاجران‬ ‫کمر‪ -‬مهاجران خاک ‪ -‬حسن اباد وحمریان تحت پوشش اب رسانی از‬ ‫این مجتمع قرار گرفته و در اینده ای نزدیک روستای البرز نیز تحت پوشش‬ ‫اب رسانی از این مجتمع قرار خواهد گرفت‪.‬مدیر اداره اب و فاضالب شهر‬ ‫مهاجران اظهار داشت ‪ :‬با راه اندازی مجتمع مذکور ‪ 4‬باب مخزن فلزی‬ ‫فرسوده از مدار بهره برداری خارج گردیده که از هدرفت اب و هزینه های‬ ‫اضافی در برق رسانی جلوگیری شد‪.‬‬ ‫یادواره ‪ ۹۳‬شهید فرهنگی‬ ‫البرز برگزار می شود‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت‪ :‬یادواره ‪ ۹۳‬شهید‬ ‫فرهنگی این استان روزپنجشنبه ‪ ۲۲‬اردیبهشت ماه جاری با سخنرانی‬ ‫نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار و از خانواده های‬ ‫معظم شهدای فرهنگی البرز تجلیل خواهد شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سلیمان‬ ‫رستمیان روز دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای‬ ‫فرهنگی استان البرز که با حضور علی حجرگشت مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫استان البرز و دیگر اعضای ستاد شاهد در سالن جلسات اداره کل بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد‪ ،‬با گرامیداشت یاد و خاطر‬ ‫شهدا و ایثارگران ‪ ،‬افزود‪ :‬زنده نگه داشتن یاد شهدا‪ ،‬تکریم و تجلیل از‬ ‫خانواده های معظم شهدا رسالت بنیاد و کمترین وظیفه مسووالن است که‬ ‫باید نسبت به ان اهتمام داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫استقرار اتوبوس های واکسیناسیون کرونا در نمایشگاه کتاب‬ ‫رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح برنامه های این سازمان در‬ ‫هفته سالمت از استقرار اتوبوس های واکسیناسیون در نمایشگاه کتاب خبر داد‪.‬‬ ‫علی نصیری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به برنامه های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران‬ ‫شهر تهران در هفته سالمت گفت ‪ :‬در این هفته روند تزریق واکسن کرونا و ایستگاه های‬ ‫سیار تزریق واکسن در سطح شهر را افزایش خواهیم داد و بر این اساس اتوبوس های زندگی‬ ‫در مراکز پرازدحام و پرتجمع پایتخت مانند نمایشگاه کتاب‪ ،‬مراکز همایش های سازمانی‪،‬‬ ‫نمایشگاه های حوزه سالمت در سطح بوستان ها و میادین و ‪ ...‬مستقر خواهند شد‪.‬وی‬ ‫ادامه داد ‪ :‬همچنین ما این امادگی را داریم که با هدف واکسیناسیون گسترده شهروندان‪،‬‬ ‫اتوبوس های زندگی را در محل برگزاری برنامه های هفته سالمت مستقر کنیم‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان دو دستگاه اتوبوس زندگی ویژه واکسیناسیون در محل افتتاحیه ویژه برنامه های هفته‬ ‫سالمت در روز شنبه ‪ ۱۷‬اردیبهشت در پارک شهر مستقر شده و پنج دستگاه اتوبوس زندگی‬ ‫واکسیناسیون در محل پیاده روی به مناسبت هفته سالمت واقع در بوستان جوانمردان در‬ ‫روز جمعه ‪ ۲۳‬اردیبهشت مستقر خواهند شد‪.‬رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران افزود ‪ :‬همچنین دیگر پایگاه های سیار نیز در این ایام فعال بود و سوله ها و اماکنی هم‬ ‫که از سوی شهرداری در اختیار تزریق واکسن قرار گرفته بودند‪ ،‬همچنان فعال خواهند بود‪.‬‬ ‫اخذ سند تک برگی برای بیش‬ ‫از ‪ ۹۰۰۰‬هکتار اراضی ملی استان تهران‬ ‫هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری و‬ ‫سودجویی در پوشش وام فرزنداوری‬ ‫اسیب های اجتماعی‬ ‫با اجبار کاهش پیدا نمی کند‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان تهران از اخذ سند تک برگی برای بیش از‬ ‫‪ ۹۴۴۷‬هکتار از اراضی ملی در شهرستان های شمیرانات‪ ،‬ورامین‪ ،‬دماوند‪ ،‬فیروزکوه و‬ ‫پردیس در استان تهران خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا رضا بیانی گفت‪ :‬تثبیت مالکیت دولت‬ ‫با اخذ ‪ ۱۱‬سند کاداستر (سند تک برگی) به میزان ‪ ۹۴۴۷‬هکتار‪ ۴ ،‬سند به مساحت‬ ‫‪۳۳‬میلیون و ‪ ۱۴۸‬هزار و ‪۳۸۸‬متر از اراضی ملی در پالک های یونه زار‪ ،‬هملون‪ ،‬ملک‬ ‫چشمه‪ ،‬و کاهستانک شهرستان شمیرانات‪ ،‬دو سند به مساحت ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۵۳۰‬هزار‬ ‫متر از اراضی ملی در پالک های عسگراباد و کریم اباد شهرستان ورامین‪ ،‬دو سند به‬ ‫مساحت ‪ ۲۰‬میلیون و ‪ ۱۷۳‬هزار و ‪ ۴۴۹‬هزلر متر از اراضی ملی در پالکهای زره در و‬ ‫گلرد در شهرستان دماوند‪ ،‬یک سند به مساحت ‪ ۱۰۰۰‬هکتار از اراضی ملی در پالک‬ ‫سیمیندشت شهرستان فیروزکوه و دو سند به مساحت ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۲۵‬هزار و ‪۴۹۳‬‬ ‫متر از اراضی ملی در پالک های عباس اباد جاجرود و عباس اباد قوامین شهرستان‬ ‫پردیس با همت روسای ادارات منابع طبیعی این پنج شهرستان و با همکاری اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک این پنج شهرستان به منظور جلوگیری از زمین خواری و تعرض‬ ‫به انفال و بیت المال متعلق به مردم دارای سند کاداستر (تک برگی) شد‪.‬بیانی با اشاره‬ ‫به تحقق اهداف و سیاست های ابالغی سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور‬ ‫درجهت سنددارشدن اراضی ملی گفت‪ :‬اجرای طرح کاداستر یا حدنگاری اراضی عالوه‬ ‫بر مشخص کردن مرز بین اراضی دولتی و مستثنیات‪ ،‬از بسیاری از تخلفات و جرایم‬ ‫دراین عرصه ها جلوگیری خواهد کرد‪.‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬صدور اسناد تک برگی‬ ‫اقدامی مهم و موثر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه و با توجه به باال بودن‬ ‫ضریب امنیت این سیستم و سرعت در پاسخگویی به مراجعان اجرای این طرح از‬ ‫اهمیت بسزایی برخوردار است‪ .‬بیانی درباره مزایای این طرح گفت‪ :‬از انجایی که با‬ ‫اجرای این طرح اراضی ملی و مستثنیات کام ً‬ ‫ال منفک و مشخص می شود‪ ،‬از این رو‬ ‫ضمن تثبیت حقوق و مالکیت دولت‪ ،‬از تجاوز و تصرف به عرصه های ملی و بیت المال‬ ‫جلوگیری می شود و زمینه بسیاری از مشکالت و سوء استفاده های احتمالی کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری یا سودجویی از اطالعات‬ ‫شخصی و هویتی شهروندان در پوشش وام فرزنداوری هشدار داد‪.‬سرهنگ‬ ‫داود معظمی گودرزی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به سودجویی در پوشش‬ ‫وام فرزنداوری اظهارکرد‪ :‬بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی‬ ‫برای کالهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می کنند‪ ،‬یکی از این موارد سوء‬ ‫استفاده از تسهیالت و وام های بانکی است‪ .‬در همین راستا نیز این احتمال وجود‬ ‫دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزنداوری یا دریافت خارج از‬ ‫نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند‪.‬وی با بیان اینکه در این‬ ‫روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک های جعلی در‬ ‫شبکه های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت نام وام فرزنداوری بر روی‬ ‫لینک زیر کلیک کنید» و ‪ ...‬توجه کاربران را جلب کرده و انان را به صفحات دیگر‬ ‫هدایت کرده یا حتی در فضای گفت وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با انان‬ ‫می کنند‪.‬رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست‬ ‫واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطالعات شخصی متقاضیان را‬ ‫نیز دریافت می کنند‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬در ادامه این مجرمان با چند شیوه می توانند اقدام‬ ‫به کالهبرداری از شهروندان کنند‪ .‬شیوه نخست هدایت انان به صفحات جعلی و‬ ‫فیشینگ است‪ .‬ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند‪،‬‬ ‫اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطالعات کارت بانکی شهروندان حساب‬ ‫انان خالی می شود‪.‬معظمی گودرزی ادامه داد‪ :‬در روش دیگر ممکن است مبلغی‬ ‫را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس ها ندهند‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطالعات شخصی و هویتی افراد اقدام‬ ‫به سوء استفاده از این اطالعات کرده و برای انان مشکالت دیگری را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در‬ ‫شبکه های اجتماعی را بخورند شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به‬ ‫لینک های دیگر خودداری کنند ‪.‬‬ ‫رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه اسیب های اجتماعی با‬ ‫اجبار کاهش پیدا نمی کند‪ ۳۲ ،‬پیشنهاد سیاستی را برای کنترل و کاهش اسیبهای‬ ‫اجتماعی ارائه کرد‪.‬سید حسن موسوی چلک به بهانه برگزاری دومین همایش‬ ‫سیاستگذاری اجتماعی در ایران در گفت و گوی تفصیلی با خبرگزاری مهر در‬ ‫حوزه سیاستگذاری اجتماعی به کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از وظایف دولت ها در هر جامعه ای اتخاذ سیاست های مناسب برای ارتقا‬ ‫شاخص های سالمت و کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی است‪ .‬تاملی بر شرایط‬ ‫فعلی کشور نشان می دهد که در حوزه اسیب های اجتماعی شاهد روند افزایشی‬ ‫امار اسیب های اجتماعی‪ ،‬تنوع انها و کاهش سن افراد اسیب دیده اجتماعی‬ ‫هستیم‪ .‬نداشتن سیاست های مشخص در این حوزه موجب ضعف هماهنگی بین‬ ‫بخشی‪ ،‬مدیریت نامناسب منابع‪ ،‬برخوردهای سلیقه ای‪ ،‬و ‪ ....‬شده است‪.‬رئیس‬ ‫انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود‪ :‬علیرغم اقدامات انجام شده در کشور در‬ ‫حوزه سیاستگذاری های مرتبط با اسیب های اجتماعی نیاز به داشتن سیاست های‬ ‫اجتماعی مشخص در سطح کالن در جامعه بیش از پیش ضروری است (به جز‬ ‫در حوزه مواد مخدر که سیاست های کلی نظام سال ‪ ۱۳۸۵‬ابالغ شده است)‪.‬نظر‬ ‫به اهمیت این موضوع و لزوم دست یابی به سیاست های اجتماعی کشور در حوزه‬ ‫کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی ضرورت دارد تا سیاست های اجتماعی ایران‬ ‫در زمینه کنترل وکاهش اسیب های اجتماعی تدوین شود تا بتوان از این طریق‬ ‫نقشه راه برای کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی ترسیم شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این‬ ‫خصوص باید از سیاستگذاری های اجتماعی سلیقه ای جلوگیری و از همه ظرفیت ها‬ ‫در قوای مختلف کشور و سازمان های غیر دولتی استفاده شود‪ ،‬هماهنگی های بین‬ ‫بخشی و فرابخشی در حوزه اسیب های اجتماعی که فقدان یا ضعف ان یکی از‬ ‫چالش های جدی کشور محسوب می شود‪ ،‬بهتر انجام شود‪ ،‬همچنین مدیریت بهینه‬ ‫منابع صورت گیرد و اولویت های سیاستگذاری های اجتماعی در این حوزه تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مردم مشکالت معیشتی دارند‬ ‫رئیس قوه قضائیه با اشاره به جراحی های اقتصادی دولت و همکاری جهت‬ ‫پیشبردهای اقتصادی گفت‪ :‬مردم از لحاظ معیشتی و اقتصادی دچار مشکل‬ ‫هستند‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫والمسلمین محسنی اژه ای روز دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت در جریان جلسه شورای‬ ‫عالی قوه قضائیه با اشاره به پشت سر گذاشتن ماه رمضان و بهره مندی مومنین‬ ‫از فیوضات بی کران این ماه مبارک و همچنین حضور باشکوه مردم ایران اسالمی‬ ‫و سایر نقاط جهان در راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬راهپیمایی امسال روز قدس در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و‬ ‫انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی معنای خاصی داشت و روز قدس امسال‪،‬‬ ‫موضوع فلسطین را زنده تر کرد‪.‬رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستوری‬ ‫که پیش از ماه رمضان برای حضور مقامات و مسئوالن قضائی در مساجد جهت‬ ‫ارتباط گیری بیشتر و وثیق تر با مردم صادر کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه مبارک رمضان‬ ‫امسال تمامی مقامات و مسئوالن عالی قضائی و تعداد کثیری از مدیران سطوح‬ ‫مختلف دستگاه قضا در مساجد نقاط مختلف کشور حاضر شدند و از نزدیک در‬ ‫جریان مسائل و مشکالت مردم قرار گرفتند و دستورات قانونی را صادر و اقدامات‬ ‫مقتضی را انجام دادند‪«.‬فقط در مساجد تهران در ماه مبارک رمضان‪ ۱۵۶ ،‬دیدار‬ ‫مردمی از سوی مقامات و مدیران دستگاه قضائی ترتیب داده شد و برخی از‬ ‫مسئوالن عالی قضائی بیش از ‪ ۱۰‬مرتبه در مساجد حضور یافتند»‪ ،‬این اماری‬ ‫بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح کرد؛‬ ‫امری که بیانگر تحقق دستور قاضی القضات در باب تبدیل مساجد به پایگاهی برای‬ ‫مالقات های بی واسطه و مستقیم مسئوالن قضائی با مردم و شنیدن مشکالت و‬ ‫پیگیری مسائل مطرح شده از جانب انهاست‪.‬رئیس قوه قضائیه در ادامه به احصاء‬ ‫و تبیین برخی از مهم ترین مسائل مطرح شده از جانب مردم در جریان مالقات ها‬ ‫و دیدارهای مردمی کثیر مسئوالن قضائی اشاره کرد و در رابطه با رفع و حل‬ ‫این مسائل دستوراتی را صادر کرد‪«.‬ضرورت اگاهی بخشی بیشتر به مردم مبنی‬ ‫بر اینکه سرمایه و اموال خود را بدون اخذ تضامین معتبر به دیگران نسپارند»؛‬ ‫«انجام کار تبلیغاتی‪ ،‬فرهنگی و رسانه ای بیشتر برای اگاه سازی مردم از شگردهای‬ ‫افراد نزول خوار»؛ «تبیین اثار وثیقه گذاری و ضمانت اجرای عدم حضور متهم برای‬ ‫شخص وثیقه گذار از سوی مسئوالن قضائی»؛ «بررسی تمامی جوانب امر در هنگام‬ ‫ضبط وثایق»؛ «نهایت اعمال دقت و مقررات در عملیات اجرایی ثبت»؛ «تدقیق‬ ‫و دقت نظر در نحوه کارشناسی پرونده های قضائی»؛ «اگاه بخشی و اطالع رسانی‬ ‫بیشتر به مردم در زمینه شمول موارد ناظر بر اعاده دادرسی و اعمال مواد ‪ ۴۷۴‬و‬ ‫‪»۴۷۷‬؛ «برخورد با ان دسته از مسئوالن قضائی که با صدور قرارهای غیرمتناسب‬ ‫زمینه بازداشت های طوالنی مدت متهمین را فراهم می کنند»؛ «جلوگیری از‬ ‫تاخیر در رسیدگی های قضائی»؛ «تکریم بیشتر ارباب رجوع و نحوه مواجهه‬ ‫مسئوالن و کارکنان دستگاه قضائی با مراجعه کنندگان» و «افزایش بهره گیری و‬ ‫تجویز بیشتر پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط» از جمله موارد احصاء‬ ‫شده از جریان مالقات های مردمی مسئوالن عالی قضائی در ماه مبارک رمضان‬ ‫بود که رئیس عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و‬ ‫تشریح و صدور دستوراتی در باب انها پرداخت‪ .‬رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله‬ ‫«کالهبرداری از افراد» که درصد قابل توجهی از پرونده های کثیرالشاکی را به خود‬ ‫اختصاص داده و در جریان مالقات های مردمی از جانب مراجعه کنندگان به دفعات‬ ‫تکرار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید به صورت منسجم و جدی تر در زمینه اگاهی بخشی به‬ ‫مردم اقدام شود تا سرمایه و دارایی خود را بدون شناخت‪ ،‬حصول اطمینان از‬ ‫جواز و محل فعالیت و همچنین اخذ تضامین الزم و معتبر به افراد غیر نسپارند؛‬ ‫چرا که متاسفانه علی رغم تذکرات و هشدارهایی که داده می شود همچنان رویه‬ ‫اعتماد مردم به افراد سودجو و غیرمتخصص و سپردن اموال شان به انها بدون اخذ‬ ‫تضامین الزم و معتبر و پدید امدن پرونده های کثیرالشاکی بدین واسطه‪ ،‬استمرار‬ ‫دارد‪ .‬رئیس دستگاه قضا در ادامه به شرایط اثبات و شکایت از نزول خوار اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید با اقدامات مبتکرانه و هنرمندانه تبلیغاتی و رسانه ای برای مردم‪،‬‬ ‫گناه و خالف شرع بودن ربا و نزول دادن و همچنین شگردهای افراد نزول خوار‬ ‫تبیین و تشریح شود‪.‬‬ ‫توضیحات وزیر رفاه درباره اصالح هدفمندی یارانه ها‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از‬ ‫تکمیل دهک بندی اولیه خانوار و‬ ‫ارسال ان به سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها خبر داد و توضیحاتی پیرامون‬ ‫دهک بندی و نحوه اعتراض به دهک‬ ‫بندی ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت عبدالملکی با حضور‬ ‫در شبکه خبر سیما‪ ،‬توضیحاتی درباره‬ ‫سازوکار اعطای یارانه به خانوار ارائه و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در موضوع هدفمندی یارانه ها‪ ،‬دهک‬ ‫بندی و تعیین سطح درامدی خانوارها‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬پایگاه اطالعات‬ ‫رفاهی ایرانیان در ماههای گذشته در حال‬ ‫تکمیل بوده و تا ‪ ۹۵‬درصد هم پیش رفته‬ ‫است‪ .‬بخشی از اطالعات هنوز از سوی‬ ‫برخی دستگاهها ارائه نشده است‪ .‬البته‬ ‫اطالعاتی که هنوز نرسیده نباید باعث نگرانی‬ ‫مردم شود‪ ،‬زیرا ما فرض را بر این می گذاریم‬ ‫که مردم دارایی جدیدی ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما یک دهک بندی اولیه را انجام‬ ‫و اخرین اطالعات را (‪ ۱۷‬اردیبهشت) به‬ ‫سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه دادیم‪،‬‬ ‫البته دائم اطالعات جدید می رسد و ممکن‬ ‫است اعتراضاتی هم از گذشته وجود داشته‬ ‫باشد که سامانه هایی برای رسیدگی به این‬ ‫اعتراضات درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان‬ ‫اینکه دور جدید اصالح نظام یارانه ها دارد‬ ‫عادالنه تر و کارامدتر می شود و به زودی‬ ‫هم جزئیات ان اعالم خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این روند‪ ،‬ما دو شکل اعتراض را می‬ ‫توانیم داشته باشیم که هر دو بررسی می‬ ‫شود؛ نخست اینکه «چرا جزو یارانه بگیرها‬ ‫نیستم؟» که به زودی و در همین روزها از‬ ‫سوی سازمان هدفمندی یارانه ها‪ ،‬سامانه ای‬ ‫برای پاسخ دهی به ان اماده و راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عبدالملکی افزود‪ :‬اعتراض دیگر این است که‬ ‫«چرا من در این دهک درامدی هستم؟»‬ ‫مثال ممکن است فرد بگوید چرا من را در‬ ‫دهک هشت قرار داده اید‪ ،‬به نظرم در دهک‬ ‫پنج هستم‪ .‬این اعتراض درباره دهک بندی‬ ‫مربوط به وزارت رفاه است که سامانه ان نیز‬ ‫اماده شده است‪ .‬بعد از اعالم اینکه هر فرد‬ ‫در کدام دهک درامدی است‪ ،‬اگر شخصی‬ ‫معترض بود هم به سامانه ای که اعالم‬ ‫خواهد شد مراجعه و موارد را ثبت می کند و‬ ‫پس از بررسی های الزم به او اطالع داده می‬ ‫شود که اعتراضش وارد است یا دهک بندی‬ ‫با توجه به اطالعات اقتصادی اش درست‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اصالح نظام یارانه ها‪،‬‬ ‫شاخص های فقر را در جامعه بهبود خواهد‬ ‫بخشید؛ زیرا قرار است دهک های پایین تر‪،‬‬ ‫مبلغ بیشتر و دهک های باال‪ ،‬مبلغ کمتری‬ ‫دریافت کنند و این خود به خود منجر به‬ ‫بهبود رسیدگی به فقرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پاسخ‬ ‫به اینکه به روزرسانی دهک ها و تغییر ان‬ ‫چگونه و در چه فواصل زمانی انجام می شود؟‬ ‫گفت‪ :‬بانک های اطالعاتی مختلفی از ثبت‬ ‫احوال گرفته تا شبکه بانکی در تعیین‬ ‫دهک ها دخیل هستند و اطالعات پایگاه‬ ‫اطالعات رفاهی ایرانیان تا ‪ ۹۵‬درصد کامل‬ ‫است‪ .‬این اطالعات مدام تغییر می کنند‬ ‫و وقتی به صورت مقطعی اطالعات می‬ ‫رسند مجددا دهک بندی تغییر می کند و‬ ‫سیستم پویاست و به صورت خودکار به روز‬ ‫رسانی می شود و مردم الزم نیست اقدامی‬ ‫انجام دهند‪.‬عبدالملکی اضافه کرد‪ :‬درباره‬ ‫کلیت روش پرداخت که مبلغ چقدر باشد‬ ‫اعتباری و نقدی‪ ،‬به طور کلی دولت تصمیم‬ ‫می گیرد؛ انچه مسئولیت مستقیم وزارتخانه‬ ‫ماست دهک بندی خانواده ها‪ ،‬رصد شرایط‬ ‫اقتصادی انها و رسیدگی به اعتراضات‬ ‫احتمالی است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره‬ ‫اخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی نیز توضیح داد و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 96‬قانون تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫باید ساالنه یک مرتبه افزایش مستمری‬ ‫بازنشستگان سایر سطوح درامدی‪ ،‬توسط‬ ‫هیئت امنای تامین اجتماعی تعیین و برای‬ ‫تصویب نهایی به دولت ارسال شود تا در انجا‬ ‫تصمیم گیری و به تصویب برسد که معموالً‬ ‫هر ساله تعیین این رقم بر اساس مصوبات‬ ‫شورای عالی کار بوده است‪.‬‬ ‫عبدالملکی افزود‪ :‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫هم به همین ترتیب میزان افزایش حقوق‬ ‫را مشخص کرده و بودجه اش در سرجمع‬ ‫مخارج تامین اجتماعی دیده شده و به دولت‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تخلیه محموله کاال های اساسی دربندر‬ ‫شهیدرجاییبندرعباس‬ ‫دو کشتی حامل کاال های اساسی در مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس‬ ‫درحال تخلیه است‪.‬‬ ‫سبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره امور‬ ‫بندری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت‪ :‬بار این دوکشتی ‪۷۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن گندم و ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن برنج است‪.‬‬ ‫غالمحسین کتابی افزود‪:‬گندم به صورت حمل یکسره از کشتی در کامیون ها‬ ‫بارگیری‪ ،‬و به سرعت به سراسر کشور فرستاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون ‪ ۱۱‬فروند کشتی حامل کاال های اساسی‬ ‫به وزن ‪ ۶۳۰‬هزار تن در این بندر پهلو گرفت که ‪ ۷۵‬درصد بیشتر از مدت‬ ‫مشابه پارسال است‪.‬‬ ‫گندم‪ ،‬روغن و ذرت بیشترین کاالی اساسی است که در بندر شهیدرجایی‬ ‫بندرعباس تخلیه شده است‪.‬‬ ‫مجتمع بندری شهیدرجایی بندرعباس رتبه دوم واردات کاالی اساسی را‬ ‫در کشور دارد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۸۰‬هزار لیتر‬ ‫گازوئیل قاچاق در سیریک‬ ‫­ فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از موفقیت مرزبانان و کشف ‪ ۸۵‬هزار لیتر‬ ‫سوخت قاچاق در اب های سیریک خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سردار حسین دهکی در گفتگو با‬ ‫خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح این خبر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مرزبانان‬ ‫پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان‬ ‫سوخت در حوزه استحفاظی به وسیله مشک های پالستیکی‪ ،‬بالفاصله برای‬ ‫بررسی موضوع به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مرزبانان پس از بررسی مناطق شناسایی شده‪ ۳ ،‬عدد محفظه‬ ‫پالستیکی معروف به مشک حاوی ‪ ۸۵‬هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع‬ ‫گازوئیل را به ارزش ‪ ۲۵۵‬میلیون ریال کشف کردند‪.‬‬ ‫سردار دهکی ضمن اشاره به توقیف یک فروند شناور دراین عملیات با بیان‬ ‫اینکه قاچاقچیان توسط شناور های اسکورتی قبل از رسیدن مرزبانان از‬ ‫محل متواری شدند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تالش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری‬ ‫قاچاقچیان که مخالن امنیت اقتصادی کشور هستند‪ ،‬ادامه دارد‪.‬فرمانده‬ ‫مرزبانی استان هرمزگان خاطرنشان کرد‪ :‬اعمال سودجویانه قاچاقچیان‬ ‫عالوه بر ضربه به اشتغال و تولید داخلی باعث خروج سرمایه های ملی‬ ‫می شود که طبعات جبران ناپذیر اجتماعی به همراه دارد از این رو مرزبانان‬ ‫با عزم جدی با این پدیده برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫اغاز بررسی رتبه بندی‬ ‫معلمان در دولت‬ ‫بررسی رتبه بندی معلمان در کمیسیون تخصصی دولت از امروز دوشنبه (‬ ‫‪ ۱۹‬اردیبهشت) اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش با اشاره به وضعیت‬ ‫اجرای رتبه بندی معلمان اظهار کرد‪ :‬اکنون که دولت انقالبی روی کار امده‬ ‫است با وجود ان که ایین نامه رتبه بندی معلمان به صورت ناقص در اواخر‬ ‫دولت قبل تدوین شده بود اما اجرای رتبه بندی مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ایین نامه رتبه بندی معلمان‪ ،‬نخستین ایین نامه ای است‬ ‫که با معلمان به اشتراک گذاشته می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬معلمان براساس این‬ ‫ایین نامه رتبه بندی که سیاست تشویقی هم برای ان داریم‪ ،‬باید صالحیت‬ ‫عمومی و تخصصی را دارا باشند‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬وزیر اموزش و پرورش گفت‪ :‬احکام رتبه بندی معلمان از ‪31‬‬ ‫شهریورماه ‪ 1400‬در نظر گرفته می شود و اعتبار ‪ 38‬هزار میلیارد تومان‬ ‫برای ان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫روزنه دریا در جزیره هرمز فرو ریخت‬ ‫روزنه دریا یکی از جاذبه های طبیعی گردشگری جزیره هرمز بود که در‬ ‫روزهای اخیر به دلیل فرسایش از فهرست مناطق دیدنی جزیره حذف شد‬ ‫و فروریخت‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬روزنه دریا نامی بود که محلی ها برای‬ ‫یکی از جاذبه های طبیعی جزیره هرمز انتخاب کردند‪ .‬در واقع فرسایش‬ ‫خاک و پایین رفتن اب باعث شده بود حفره ای در یکی از صخره های رو‬ ‫به دریا در ضلع جنوب شرقی جزیره هرمز‪ ،‬در فاصله یک کیلومتری ساحل‬ ‫الک پشت ها و غار رنگین کمان به وجود بیاید‪.‬خیلی از گردشگران در‬ ‫زمان بازدید از جاذبه های مختلف جزیره هرمز به این منطقه هم می رفتند‬ ‫و تصاویر یادگاری زیادی از این محل گرفته شد‪.‬در این میان بودند افرادی‬ ‫که به صورت گروهی در جزیره هرمز کمپ می زنند و باعث بهم خوردن جو‬ ‫حاکم بر جزیره می شوند‪ .‬بازخورد رفتارهای خارج از عرف این افراد چه در‬ ‫حوزه رعایت جامعه محلی و چه زیست محیطی زیاد بوده است هر چند‬ ‫که تا کنون تدبیری برای ان اندیشیده نشده است‪.‬اما حاال با ریزش صخره‬ ‫روزنه دریا و از بین رفتن این جاذبه طبیعی در جزیره‪ ،‬بسیاری از افراد عامل‬ ‫این اتفاق را انسانی دانسته و معتقدند افرادی که باالی این صخره کمپ‬ ‫زده و میخ چادرهای خودشان را در صخره فرو کرده باعث شده اند تا این‬ ‫صخره دیگر تاب نداشته باشد و فرو بریزد‪.‬البته در روزهای اخیر که این‬ ‫ریزش اتفاق افتاده کسی روی ان صخره نبوده است اما به مرور زمان صخره‬ ‫دچار فرسایش شده و در نهایت ریخته است حاال اثبات اینکه عامل انسانی‬ ‫بوده یا در اثر فرسایش طبیعی این اتفاق رخ داده شاید کمی سخت به نظر‬ ‫برسد‪.‬اما این موضوع را هم نباید فراموش کرد که گردشگری بدون تدبیر و‬ ‫سفرهای مدیریت نشده به جزیره هرمز کم نیست و باید منتظر بود جایی‬ ‫مانند غار رنگین کمان نیز در اثر رفت و امد گردشگران بی مسئولیت در‬ ‫مسیر تخریب قرار بگیرد‪.‬با این وجود در پی تخریب روزنه دریا افراد مختلف‬ ‫اظهارنظر کردند یکی از کارشناسان زمین شناسی در فضای مجازی نوشت‪:‬‬ ‫فرسایش در سواحل صخره ای با یک شکاف شروع و با پیشرفت فرسایش‪،‬‬ ‫شکاف به غار و طاق دریایی تبدیل می شود‪ .‬در نهایت با ریزش سقف و یا‬ ‫دیواره طاق‪ ،‬بسته به اینکه جنس و استحکام سنگ ها چگونه باشد ممکن‬ ‫است ستون دریایی شکل بگیرد یا نگیرد‪ .‬در این صورت فقط خرده سنگ ها‬ ‫دیده می شوند‪ .‬جنس سنگی طاق دریایی هرمز مارن (سازن مارن میشان)‬ ‫بود که از سازندهای زمین شناسی با استحکام و مقاومت پایین محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نقش نیروی دریایی ارتش در تامین امنیت دریا ها و اقتصاد دریایی‬ ‫دریادار ایرانی با اشاره به لزوم توجه جامعه علمی کشور به سمت اقتصاد دریا محور‪ ،‬گفت‪ :‬توجه به‬ ‫اقتصاد دریاپایه یکی از راه های برطرف کننده مشکالت معیشتی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداو سیما‪ ،‬دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار‬ ‫داشت‪ :‬نیروی دریایی تالش دارد تا جامعه علمی و نخبگان کشور را به سمت توسعه دریایی و‬ ‫اقتصاد دریامحور سوق دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با مردم سخن گفت‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬امشب از طریق خبر ‪ ۲۱‬شبکه یک سیما‪ ،‬درباره‬ ‫مهم ترین مسائل روز کشور‪ ،‬از جمله ابعاد و نحوه اصالح نظام‬ ‫پرداخت یارانه کاال های اساسی‪ ،‬سخن گفت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫ن بار در دولت‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی برای پنجمی ‬ ‫سیزدهم‪ ،‬امشب از طریق خبر ‪ ۲۱‬شبکه یک سیما‪ ،‬با مردم سخن‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در این گفتگوی زنده تلویزیونی‪ ،‬درباره مهم ترین‬ ‫مسائل روز کشور‪ ،‬از جمله ابعاد و نحوه اصالح نظام پرداخت یارانه‬ ‫کاال های اساسی‪ ،‬سخن خواهد گفت‪.‬‬ ‫متخلفان با مجازات‬ ‫شدیدتری مواجه می شوند‬ ‫مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی گفت‪:‬‬ ‫با اصالحاتی که انجام شده است متخلفان با مجازات شدیدتری‬ ‫مواجه می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اقای سیداحد یوزباشی‬ ‫با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‪ ،‬صدور حکم و اجرا در‬ ‫حوزه تخلفات صنفی اقدام می کند‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد واحد های صنفی‬ ‫خیلی زیاد است و نیرو هایی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‬ ‫کنندگان دارد جوابگوی این میزان نخواهد بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پاسخگویی به تقاضا ها و خواسته های مردمی ایجاب می کند‬ ‫که این سازمان با عده کافی بتواند فعالیت کند‪.‬‬ ‫اقای یوزباشی ادامه داد‪ :‬سازمان تعزیرات حکومتی برای جبران این‬ ‫کاستی‪ ،‬حدود ‪ ۱۷۰‬هزار بازرسی را از طریق نیرو های سازمانی انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی گفت‪:‬‬ ‫روسای شعب و کاراموزانی را به کار گرفتیم و با رعایت قواعد‬ ‫سازمانی مان به عنوان رئیس شعبه سیار تبدیل وضعیت کردیم‪.‬‬ ‫اقای یوزباشی با بیان اینکه متوسط زمان رسیدگی و صدور حکم‬ ‫پرونده ‪ ۲۱‬روز است‪ ،‬افزود‪ :‬با اصالحاتی که اتفاق افتاد و با توجه‬ ‫به وضعیت اقتصادی جامعه پیشنهاد شد جرائم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بنابراین کسانی که تخلف می کنند با مجازات‬ ‫شدیدتری مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره‬ ‫به اینکه در مدیریت جدید اقدام به اصالح ایین نامه رسیدگی‬ ‫سازمان تعزیرات حکومتی کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬فرایند‬ ‫رسیدگی موجبات اطاله را فراهم می کرد یعنی مقید بودیم برخی‬ ‫مواعد قانونی برای احضار‪ ،‬تفهیم اتهام و صدور حکم را رعایت کنیم‬ ‫و این فرایند ها موجب طوالنی شدن رسیدگی ها می شد‪.‬‬ ‫اقای یوزباشی افزود‪ :‬اگر شاکی خصوصی یا مرجع گزارش دهنده‪،‬‬ ‫مستندات خود را دقیق ارسال کند همکار قضایی ما دیگر نیازی به‬ ‫دعوت از طرفین پرونده و یا تفهیم اتهام نخواهد داشت و با همان‬ ‫مستندات موجود می تواند اقدام به صدور رای کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در قانون تعزیرات حکومتی‪ ،‬تعدیل هایی اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫اما کافی نبود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی به‬ ‫جلسه سران قوا این بود که مجازات ها در همه مراتب تا پنج برابر‬ ‫افزایش یابد‪.‬مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی با تاکید بر اینکه نظارت این سازمان باید اثرگذار باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید نظارت زنجیره تامین‪ ،‬تولید و عرضه را از ابتدا شروع‬ ‫کنیم‪.‬اقای یوزباشی افزود‪ :‬کاال های اساسی وضعیتی دارند که خطر‬ ‫تخلف برای متخلفان‪ ،‬مناسب است‪ ،‬زیرا ارز چهار هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫اهمیت قدرت پرداخت طبقه‬ ‫ضعیف در اصالح نظام یارانه ها‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در اصالح نظام یارانه ها‪ ،‬اصل بر این است که‬ ‫قدرت پرداخت طبقه ضعیف‪ ،‬مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سید احسان خاندوزی‬ ‫در گفتگو با شبکه خبر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در نشست امروز استانداران‪،‬‬ ‫درباره الگوی کلی اصالح یارانه ها به ویژه اصالح یارانه ارد خبازی و‬ ‫نان سنتی‪ ،‬توضیحاتی داده شد‪.‬‬ ‫اهمیت قدرت پرداخت طبقه ضعیف در اصالح نظام یارانه ها‬ ‫وزیر اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬با ارائه این توضیحات‪ ،‬توقع داریم از فردا‬ ‫استانداران با بیشترین هماهنگی‪ ،‬درصدد اجرای این طرح باشند‪.‬‬ ‫خاندوزی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصل در اصالح نظام یارانه ها بر این است که‬ ‫قدرت پرداخت طبقه ضعیف‪ ،‬مورد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫افتتاح اولین بیمارستان تخصصی و فوق‬ ‫تخصصی بانوان در سطح نیرو های مسلح‬ ‫امیر سرتیپ حیدری گفت‪ :‬نیروی زمینی ارتش به زودی نخستین‬ ‫بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بانوان در سطح نیرو های مسلح‬ ‫را افتتاح خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی ارتش‪ ،‬امیر‬ ‫سرتیپ کیومرث حیدری‪ ،‬فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در بازدید از بیمارستان تخصصی هاجر (س) گفت‪ :‬به‬ ‫زودی اولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بانوان در سطح‬ ‫نیرو های مسلح افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضمن تجلیل از زحمات دکتر موذنی رئیس اداره بهداشت‬ ‫و درمان نیروی زمینی ارتش و خانم دکتر عزیز محمدی رئیس‬ ‫بیمارستان هاجر (س) در پرورش افراد والیی و مجرب در این‬ ‫بیمارستان‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان مجموعه بهداشت و درمان نیروی زمینی‬ ‫انسان هایی والیی‪ ،‬پادر رکاب‪ ،‬متعهد و مجرب هستند‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ حیدری در این بازدید از طرح و نشان جدید بیمارستان‬ ‫تخصص هاجر (س) نیز رونمایی کرد‪.‬‬ ‫نقش نیروی دریایی ارتش در تامین امنیت دریا ها و اقتصاد دریاییوی ادامه داد‪ :‬نیروی دریایی‬ ‫راهبردی ارتش امروز نقش مهمی را در تامین امنیت دریا ها و به ویژه اقتصاد دریایی ایفا می کند‪.‬‬ ‫فرمانده نداجا افزود‪ :‬به هر میزانی که در دریا حضور قوی تری داشته باشیم‪ ،‬کرانه و پس کرانه های‬ ‫ما نیز رشد قابل توجهی خواهند داشت و قطعاً بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی و معیشتی‬ ‫ما به جهت حرکت به طرف دریا ها مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫دریادار ایرانی همچنین به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان نیروی دریایی ارتش و سازمان جهاد‬ ‫دانشگاهی اشاره و عنوان کرد‪ :‬ما تمام ظرفیت های مان را در اختیار جامعه نخبگانی کشور قرار‬ ‫داده ایم و بیشترین تالش را تاکنون در حوزه دستیابی به اقتدار دریایی داشته ایم‪ ،‬اما اکنون به‬ ‫جهت توجه به مسائل ضروری‪ ،‬تصمیم گرفته ایم تا از مجموعه جهاد دانشگاهی هم با توجه به‬ ‫ظرفیتی که در اختیار دارد‪ ،‬در راستای توسعه سواحل مکران استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی صبح‬ ‫امروز در دیدار جمعی از کارگران‬ ‫تاکید کردند‪ :‬کارگران در صف مقدم‬ ‫مقابله با سیاست دشمن برای از کار‬ ‫انداختن تولید کشور ایستادند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیمابه نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم‬ ‫رهبری ؛ جمعی از کارگران صبح امروز‬ ‫در حسینیه امام خمینی با حضرت ایت اله‬ ‫خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫دیدار کردند‪.‬رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫گفتند‪ :‬این دیدار همه ساله ما با کارگران‪،‬‬ ‫قدرشناسی از کارگران‪ ،‬تشکر از کارگران‬ ‫و ارزش دانستن برای نفس کار است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در این دیدار افزودند‪ :‬لذا ما‬ ‫می خواهیم هم از کارگران عزیزمان تشکر‬ ‫کنیم و به تبع نبی مکرم اسالم دست‬ ‫شما ها را ببوسیم‪ ،‬هم می خواهیم ارزش‬ ‫کار در جامعه معلوم بشود‪ .‬کار یک ارزش‬ ‫است در اسالم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬کارگران در صف مقدم‬ ‫مقابله با دشمن ایستادند‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای صبح امروز در‬ ‫دیدار جمعی از کارگران‪ ،‬تصریح کردند‪:‬‬ ‫کارگران دوران انقالب تاکنون نشان دادند‬ ‫که انگیزه های ملی ان ها در همه عرصه ها‬ ‫انگیزه های درخشان و برجسته ای است‪،‬‬ ‫در همه عرصه ها‪ ،‬یعنی هم در عرصه‬ ‫نظامی‪ ،‬هم در عرصه اقتصادی‪ ،‬هم در‬ ‫عرصه ی سیاسی‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬در عرصه نظامی؛ صحنه‬ ‫نمایان و جلوی چشم‪ ،‬دوران دفاع مقدس‬ ‫است‪ .‬ما چهارده هزار کارگر شهید داریم‪،‬‬ ‫چهارده هزار‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای تصریح کردند‪:‬‬ ‫در مورد عرصه اقتصادی؛ البته از اول‬ ‫انقالب این سیاست استکبار بود‪ ،‬در‬ ‫این ده‪ ،‬پانزده سال اخیر خیلی روشن‬ ‫سیاستشان از کار انداختن تولید کشور‬ ‫بود‪ ،‬سیاست دشمن این بود‪ .‬همه این‬ ‫تحریم ها و این حرف ها همه برای این بود‬ ‫که در کشور تولید از کار بیافتد‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬کارگران ما ایستادند‬ ‫در صف مقدم و نگذاشتند این اتفاق‬ ‫بیافتد و انچه که در این زمینه ستون‬ ‫اصلی این خیمه بود کارگر بود‪.‬‬ ‫افزایش فرصت های شغلی با سرمایه گذاری‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت کارامد‬ ‫و‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند‪:‬‬ ‫افزایش «فرصت های شغلی» نیاز به‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت کارامد دولتی‬ ‫سرمایه گذاری و‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای در ادامه‬ ‫بیاناتشان در دیدار با جمعی از کارگران‬ ‫تصریح کردند‪ :‬از روز های اول انقالب‬ ‫تحریکات کارگری شروع شد؛ تا امروز هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬جامعه کارگری‪ ،‬بینی این ها را‬ ‫که قصد داشتند جامعه کارگری را تابلو‬ ‫و نشانه اعتراضات مردمی قرار بدهند به‬ ‫خاک مالید و در مقابل این ها ایستاد؛ در‬ ‫کنار انقالب و نظام ایستاد‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬البته کارگران در بعضی‬ ‫مواردی که جمع شدند‪ ،‬اعتراض شان به‬ ‫حق بوده‪ .‬فرض کنید کارخانه ای را دولت‬ ‫به یک نفری واگذار می کند‪ .‬او به جای‬ ‫اینکه کارخانه را مدیریت کند‪ ،‬ابزارهایش‬ ‫را میفروشد‪ ،‬کارگر ها را بیرون میکند‪،‬‬ ‫زمینش را مثال هتل میخواهد بسازد! در‬ ‫این اعتراض ها هم همیشه کارگران مرز‬ ‫خودشان را با دشمن مشخص کردند‪.‬‬ ‫نگذاشتند دشمن از اعتراض به حق این ها‬ ‫استفاده کند‪ .‬با وجود مشکالت کنار‬ ‫اسالم ایستادند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب خاطر نشان کردند‪ :‬ما‬ ‫االن احتیاج داریم به افزایش فرصت های‬ ‫شغلی‪ .‬امکانش هم وجود دارد در کشور‪.‬‬ ‫یعنی صاحبنظران و کسانی که با مسائل‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫ایران مخالف سیاست های‬ ‫توسعه طلبانه ناتو است‬ ‫کشور اشنایند‪ ،‬همه تصدیق میکنند که‬ ‫در کشور امکان افزایش فرصت های شغلی‬ ‫به طوری که نسبت بیکاری بسیار کمتر‬ ‫از انچه که امروز هست باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای افزودند‪ :‬در مورد‬ ‫فرصت های شغلی مسئولین می توانند‬ ‫تالش کنند و فرصت های شغلی را افزایش‬ ‫بدهند‪ .‬یک مقداری سرمایه گذاری‪ ،‬یک‬ ‫مقداری ورود بخش خصوصی‪ ،‬یک مقدار‬ ‫عمده ای مدیریت دولتی الزم است؛ یعنی‬ ‫دولت به معنای یک مدیر کارامد وارد‬ ‫میدان بشود‪ .‬اشراف اماری به دست‬ ‫بیاورند؛ یعنی بدانند ظرفیت کجاست؟‬ ‫جویندگان کار را شناسایی کنند و‬ ‫فرصت های شغلی را زنده کنند‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬یکی از چیز هایی که‬ ‫می تواند این فرصت های شغلی را زنده‬ ‫کند همین شرکت های دانش بنیان است‬ ‫که بیکاری دانش اموختگان را از بین‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همانگونه که با درگیری‬ ‫و جنگ مخالف است‪ ،‬مخالفت قاطع‬ ‫خود را با سیاست های توسعه طلبانه‬ ‫ناتو نیز اعالم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی عصر امروز ( یکشنبه ) در دیدار‬ ‫«زبیگنیو رائو» وزیر خارجه لهستان با اشاره به قدردانی لهستانی‬ ‫ها از حمایت ایرانیان از پناهجویان این کشور در جنگ جهانی‬ ‫دوم گفت‪ :‬پیشینه تاریخی و تمدن غنی ایران و لهستان می تواند‬ ‫بستر مناسبی برای تقویت تعامالت علمی و فرهنگی دو کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایران مخالف سیاست های توسعه طلبانه ناتو استرئیس جمهور‬ ‫با اشاره به اینکه سطح فعلی روابط اقتصادی و تجاری میان‬ ‫تهران و ورشو متناسب با روابط سیاسی دو کشور نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ظرفیت های مختلفی از جمله در زمینه های صنعتی و اقتصادی‬ ‫در دو کشور وجود دارد که باید با تالش مشترک این ظرفیت ها را‬ ‫در راستای گسترش تعامالت فیمابین به فعلیت برسانیم‪.‬‬ ‫رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درگیری ها‬ ‫در اوکراین اظهار داشت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران همانگونه‬ ‫که با درگیری و جنگ مخالف است‪ ،‬مخالفت قاطع خود را با‬ ‫سیاست های توسعه طلبانه ناتو نیز اعالم می کند‪.‬‬ ‫«زبیگنیو رائو» وزیر امور خارجه لهستان نیز در این دیدار گفت‪:‬‬ ‫سابقه روابط بین ایران و لهستان به قرن شانزدهم میالدی‬ ‫بازمی گردد‪ .‬دو کشور قریب به ‪ ۵‬قرن است که با یکدیگر روابطی‬ ‫دوستانه دارند و یکی از به یاد ماندنی ترین فرازهای روابط دو‬ ‫کشور مهمان نوازی ایرانیان از پناهندگان لهستانی در جریان‬ ‫جنگ جهانی دوم است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه لهستان با اشاره به اینکه دو کشور مشترکات زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم ایران و لهستان در مقابل مداخله‬ ‫قدرت های بزرگ و خارجی در امور کشورشان ایستادگی کرده اند‪.‬‬ ‫«زبیگنیو رائو» با تاکید بر اینکه سطح همکاری های اقتصادی‬ ‫و تجاری بین دو کشور مطلوب نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬لهستان‬ ‫خواهان احیاء و ارتقای سطح همکاری های خود با ایران در‬ ‫عرصه های تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و علمی است‪.‬‬ ‫مخبر‪:‬‬ ‫قرار است یارانه ها به مردم تعلق بگیرد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در نشست تشریح‬ ‫جنبه های مختلف مردمی سازی و توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها گفت‪ :‬دولت با اجرای طرح‬ ‫مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها قصد‬ ‫دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دولت‪ ،‬محمد مخبر (دوشنبه) در‬ ‫نشستی الزامات قانونی و ضرورت های اجرای طرح‬ ‫ملی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها را برای‬ ‫مسئوالن‪ ،‬استانداران و جمعی از مدیران ارشد‬ ‫اجرایی سراسر کشور تشریح کرد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در این نشست با بیان‬ ‫اینکه مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها عالوه‬ ‫بر الزام قانونی‪ ،‬یک الزام عقلی و اقتصادی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از شعار های پیش و پس از انتخابات‬ ‫رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز‬ ‫شاهد ان هستیم که با برخی گرانی ها و افزایش‬ ‫قیمت کاالها‪ ،‬بیشترین فشار بر طبقات ضعیف‬ ‫جامعه وارد می شود‪.‬قرار است یارانه ها به مردم‬ ‫تعلق بگیرد‬ ‫اقای مخبر افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۵،۶‬میلیارد دالر‬ ‫ارز ترجیحی یعنی معادل ‪ ۳۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫یارانه از سوی دولت پرداخت شد‪ ،‬اما طبقات‬ ‫پردرامد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر‪،‬‬ ‫استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و‬ ‫بخش اندکی از این یارانه به دست دهک های پایین‬ ‫و طبقات ضعیف جامعه رسیده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه‬ ‫توزیع فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از‬ ‫جامعه بی توجه و بی تفاوت باشد‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها قصد دارد حق مردم را به خودشان‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫محمد مخبر افزود‪ :‬قرار نیست با اجرای این طرح‬ ‫از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات‬ ‫ضعیف تر پرداخت شود‪ ،‬بلکه قرار است با اجرای‬ ‫این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک احاد‬ ‫جامعه است به خودشان پرداخت شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران‬ ‫کشوری با امکانات فراوان است و ساالنه حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت‬ ‫پرداخت می شود و این درست نیست که با وجود‬ ‫این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه‪ ،‬عده ای‬ ‫ضعیف باشند و در مقابل عده ای روز به روز‬ ‫ثروتمند تر شوند‪.‬‬ ‫وی مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها را یک‬ ‫الزام و راهبرد اساسی برای اصالح اقتصاد کشور‬ ‫توصیف کرد و افزود‪ :‬تمامی وزرا‪ ،‬استانداران‪،‬‬ ‫معاونین انها‪ ،‬مدیران کل و حتی کارشناسان‬ ‫دستگاه های اجرایی همگی در اجرای این امر خطیر‬ ‫باید همراهی داشته باشند‪.‬‬ ‫مخبر با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح‬ ‫شجاعانه به میدان بیاییم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید تالش‬ ‫کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین‬ ‫اسیب ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که‬ ‫اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر‬ ‫باشد‪ ،‬فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬استانداران سراسر کشور‬ ‫و مدیران اجرایی استان ها را به تالش مجدانه برای‬ ‫نظارت جدی بر وضعیت بازار فراخواند و گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی کشور هیچ اولویتی برای استانداران و‬ ‫مدیران اجرایی واجب تر از اجرای مطلوب این طرح‬ ‫و اگاهی بخشی به مردم وجود ندارد و باید بدانیم‬ ‫که اگر بتوانیم این طرح را به خوبی اجرا کنیم‪،‬‬ ‫موجب رضایتمندی و نشاط جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود در وزارت کشور با بیان‬ ‫اینکه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها وظیفه ای برای همه دولت ها بوده است‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت‬ ‫خود به این موضوع ورود کرده و برای اجرای ان‬ ‫برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با یاداوری اینکه ایران‬ ‫با وجود منابع و دارایی های خدادادی و اقدامات‬ ‫زیربنایی در چهل سال اخیر همچنان از برخی‬ ‫مشکالت اقتصادی رنج می برد‪ ،‬گفت‪ :‬وجود فقر‪،‬‬ ‫فقدان سرمایه گذاری مناسب و عدم رونق تولید در‬ ‫کشور به دلیل مسائل و مشکالت ریشه ای است که‬ ‫ساماندهی و حل این چالش ها نیازمند اصالحات‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان‬ ‫اغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود‪ :‬دولت‬ ‫قبل در بودجه سال گذشته‪ ۸ ،‬میلیارد دالر ارز‬ ‫ترجیحی برای کاال های اساسی دیده بود که این‬ ‫رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و‬ ‫به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار‬ ‫نداشت‪.‬مخبر افزود‪ :‬خوشبختانه ما توانستیم‬ ‫مشکالت را مرتفع کنیم و سال گذشته با لطف‬ ‫رهبری و پیگیری های مستمر رییس جمهور‬ ‫توانستیم ارز ترجیحی برای کاال های اساسی را‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جدید نیز معادل ‪ ۹‬میلیارد دالر در بودجه ساالنه‪،‬‬ ‫ارز ترجیحی درنظر گرفته شد و این یعنی ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه پیش بینی شد‬ ‫و دولت ملزم شده بود که کاال های اساسی را با‬ ‫قیمت شهریور سال ‪ ۱۴۰۰‬به مردم عرضه کند که‬ ‫اگر با این روال ادامه پیدا می کرد‪ ،‬یارانه موجود‬ ‫حداکثر تا مرداد و شهریور امسال دوام می اورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تامین کاال و‬ ‫فراوانی ان را از ابتدای دولت در دستور کار خود‬ ‫قرار داد‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان شروع دولت سیزدهم‬ ‫ذخایر کاال های اساسی در اکثر نقاط کشور به‬ ‫خط قرمز رسیده بود و برخی تحوالت اقتصادی‬ ‫در جهان‪ ،‬رخداد های بین المللی و جنگ اکراین‬ ‫که تامین کننده ‪ ۷۰‬درصد دانه های روغنی و ‪۳۰‬‬ ‫درصد غالت مورد نیاز جهان است‪ ،‬باعث کمبود‬ ‫کاال و افزایش قیمت ها در سراسر جهان شده است‪.‬‬ ‫اقای مخبر ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت کاال های‬ ‫اساسی این پیامد را نیز به همراه داشت که این‬ ‫اقالم از داخل کشور به کشور های اطراف قاچاق‬ ‫شود و دولت سیزدهم که حفاظت و تامین کاال های‬ ‫مورد نیاز مردم را از وظایف اصلی خود می داند‪،‬‬ ‫اصالح قیمت ها و توزیع عادالنه یارانه ها را به طور‬ ‫جدی در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان‬ ‫خود با تاکید بر اینکه خوشبختانه امروز سرمایه‬ ‫گذاری های خوبی در اقصی نقاط کشور در حال‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تدارک و اجرا است گفت‪ :‬زمستان‬ ‫سال گذشته بدون خاموشی و کمبود گاز سپری‬ ‫شد که در مقایسه با سال های قبل اقدامی مهم‬ ‫و نتیجه سرمایه گذاری ها و تالش های دولت بود‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی های صورت‬ ‫گرفته با تمامی قوا و نیز همدلی و اهتمام جدی‬ ‫وزرا‪ ،‬استانداران و تمامی اعضای دولت بتوانیم با‬ ‫اصالح وضعیت اقتصادی‪ ،‬شرایطی مطلوب برای‬ ‫مردم و معیشت جامعه فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در این مراسم وزیر کشور نیز بر لزوم اطالع رسانی‬ ‫دقیق و اقناع جامعه برای اجرای مطلوب طرح‬ ‫مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬عدالت از شعار های اصلی انقالب اسالمی و‬ ‫مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫وحیدی افزود‪ :‬باید شفاف و صادقانه با مردم‬ ‫صحبت کنیم و دولت سیزدهم با پشتوانه مردمی‬ ‫و سرمایه اجتماعی که دارد نباید اجرای این طرح‬ ‫مهم را به تاخیر بیاندازد‪ ،‬ممکن است که این دولت‬ ‫هم بتواند با محافظه کاری از کنار این موضوع مهم‬ ‫عبور کند‪ ،‬اما با بی توجهی به این موضوع‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور هیچگاه اصالح نخواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم صادقانه‬ ‫و دغدغه مندانه نسبت به اقتصاد کشور و معیشت‬ ‫مردم با شجاعت وارد صحنه شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید ابعاد و جوانب مختلف این طرح را‬ ‫بشناسیم و مردم را نسبت به ان اگاه کنیم تا مردم‬ ‫طعم شیرین این اصالح را احساس کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته دشمن تمایل ندارد که اقتصاد‬ ‫کشور ما روی ریل صحیح قرار گیرد چرا که‬ ‫می داند اگر این اتفاق محقق شود‪ ،‬دیگر چیزی‬ ‫جلوی پیشرفت ایران را نخواهد گرفت‪ ،‬زیرا ایران از‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬نیروی انسانی و اراده و همت کافی‬ ‫برای توسعه و پیشرفت برخوردار است و اگر اقتصاد‬ ‫ان روی ریل صحیح قرار گیرد شاهد جهش های‬ ‫بزرگی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وزیر کشور ادامه داد‪ :‬دشمنان ملت ایران در بخش‬ ‫دفاعی و نظامی‪ ،‬مسائل بین المللی و موضوعات‬ ‫امنیتی و فرهنگی نتوانستند از پیشرفت جمهوری‬ ‫اسالمی جلوگیری کنند به همین دلیل می خواهند‬ ‫که ما را در گردنه مشکالت اقتصادی متوقف نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی استانداران سراسر کشور را مجریان اصلی‬ ‫اجرای این طرح در اقصی نقاط کشور توصیف کرد‬ ‫و از انان خواست که با قدرت و جدیت در صحنه‬ ‫حضور داشته باشند و نسبت به اجرای صحیح این‬ ‫برنامه انجام وظیفه کنند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور نیز در این مراسم گزارشی از برخی‬ ‫مشکالت گذشته و کسری های قبلی در زمان اغاز‬ ‫به کار دولت سیزدهم ارائه کرد و گفت‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم در شرایطی کار خود را اغاز کرد که‬ ‫نامالیمات اقتصادی داخلی و خارجی فراوانی پیش‬ ‫روی ان قرار داشت و مدیریت مناسبی نسبت به‬ ‫منابع و مصارف کشور صورت نگرفته بود‪.‬‬ ‫میرکاظمی افزود‪ :‬با شروع دولت سیزدهم و‬ ‫تالش هایی که صورت گرفت‪ ،‬برخی منابع و‬ ‫دارایی های مسدود شده ایران در کشور های دیگر‬ ‫ازاد شد و وضعیت فروش نفت بهبود یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سال گذشته خشکسالی در‬ ‫ایران و جهان مشکالت متعددی را در حوزه تامین‬ ‫مواد غذایی ایجاد کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه‬ ‫در بودجه سال گذشته هیچ رقمی برای واردات‬ ‫گندم دیده نشده بود و فقط ‪ ۸‬میلیارد دالر برای‬ ‫واردات کاال های اساسی درنظر گرفته بودند‪ .‬ذخایر‬ ‫کاال های اساسی به شدت کاهش یافته بود و به‬ ‫خط قرمز رسیده بود و دولت سیزدهم باید هر چه‬ ‫سریعتر فکری برای این مشکالت می کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد‪ :‬دولت‬ ‫برای حل این مسائل طرحی دو فوریتی جهت‬ ‫تعیین تکلیف ارز ترجیحی به مجلس ارائه داد‬ ‫که مجلس این دو فوریت را نپذیرفت که البته با‬ ‫لطف و تدابیر مقام معظم رهبری این مشکل حل‬ ‫و فصل شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بحران مواد غذایی در دنیا و اقدام‬ ‫بسیاری از کشور ها برای رفع موانع وارداتی و‬ ‫جلوگیری از صادرات مواد غذایی گفت‪ :‬برخی‬ ‫کشور ها برای حل مشکل بحران مواد غذایی نسبت‬ ‫به سهمیه بندی و عرضه تعداد محدود به مردم‬ ‫اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫میرکاظمی با اشاره به افزایش قیمت جهانی برخی‬ ‫کاال های اساسی و به تبع ان افزایش انگیزه برای‬ ‫قاچاق این اقالم از داخل کشور تصریح کرد‪ :‬یکی‬ ‫از دالیل دولت برای اصالح قیمت ها جلوگیری از‬ ‫قاچاق کاال های اساسی و کنترل خروج از شبکه‬ ‫بود چرا که اگر قرار بود عملکرد سال گذشته را‬ ‫برای امسال نیز ادامه دهیم‪ ،‬باید ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫برای وزارت جهاد کشاورزی و ‪ ۴‬میلیارد دالر برای‬ ‫وزارت بهداشت تامین می شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید تصمیمی جدی برای مدیریت‬ ‫هزینه ها اتخاذ شود که برای مردم سودمند و‬ ‫اثربخش باشد‪ .‬در همین راستا دولت تصمیم گرفته‬ ‫است پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای‬ ‫زنجیره منتقل و ان را به خود مردم پرداخت کند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم از‬ ‫مطالعه‪ ،‬برنامه ریزی و طراحی چند ماهه دولت‬ ‫سیزدهم برای توزیع عادالنه یارانه ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬دولت ماه ها است که به دنبال برنامه ریزی‬ ‫جهت اجرای مطلوب این طرح است به نحوی که‬ ‫بیشترین منافع و کمترین عوارض و پیامد ها را‬ ‫برای مردم به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫خاندوزی افزود‪ :‬نباید این احساس در جامعه ایجاد‬ ‫شود که طرح توزیع عادالنه یارانه ها به صورت‬ ‫یکباره در دستور کار دولت قرار گرفته است‪ .‬دولت‬ ‫سیزدهم از ماه ها قبل برای پیاده سازی این طرح‬ ‫برنامه ریزی و طراحی کرده و حاال که به مرحله‬ ‫اجرا رسیده است همه استانداران و دستگاه های‬ ‫اجرایی باید اهتمام ویژه داشته باشند تا ثمره این‬ ‫کار مهم به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت اجرای تدریجی‪ ،‬گام‬ ‫به گام و مدیریت قدم به قدم بازار را پراهمیت‬ ‫و مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد‪ :‬باید اجرای‬ ‫طرح توزیع عادالنه یارانه ها را با کمترین ریسک‬ ‫و کمترین مخاطره اجرا کنیم و عالوه بر اقالمی که‬ ‫ارز ترجیحی ان ها حذف می شود‪ ،‬نسبت به نظارت‬ ‫و کنترل تک تک اقالم و کاال ها در بازار اهتمام‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برنامه ریزی های دولت برای عرضه‬ ‫نان به مردم اشاره و خاطر نشان کرد‪ :‬با تدابیری‬ ‫که اتخاذ شده پرداخت از جیب مردم برای نان‬ ‫هیچ تغییری نخواهد داشت‪ ،‬اما به دلیل ازاد سازی‬ ‫قیمت ارد‪ ،‬مابه التفاوت قیمت جدید به حساب‬ ‫نانوایان واریز می شود‪.‬‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز‬ ‫در این نشست‪ ،‬تحول از طریق اصالحات عمیق‬ ‫در اقتصاد را از جمله برنامه های اساسی دولت‬ ‫سیزدهم خواند و تاکید کرد اصالحات در توزیع‬ ‫یارانه ها در همین مسیر می تواند به رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫مقابله با تورم و فقرزدایی بیانجامد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست‬ ‫وضعیت انبار های کاال های اساسی را مطلوب خواند‬ ‫و نحوه تامین و توزیع محصوالت کشاورزی را پس‬ ‫از اصالح یارانه های پرداختی تشریح کرد‪.‬همچنین‬ ‫دکتر اسماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫سخنانی تبیین و اقناع افکار عمومی را وظیفه همه‬ ‫ارکان دولت دانست و بر ضرورت شفاف سازی و‬ ‫پاسخگویی سریع به ابهامات و شایعات تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحیمی‪ ،‬وزیر دادگستری نیز به عنوان سخنران‬ ‫پایانی این نشست نحوه برخورد با متخلفان توسط‬ ‫تعزیرات حکومتی را تشریح کرد و با توجه به‬ ‫اختیارات جدید تعزیرات و افزایش جرائم‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد تا مجازات های اعمالی بازدارندگی‬ ‫کافی را برای پیشگیری از تخلفات و کنترل بازار‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از فرصت دو ماهه اعضای این کمیسیون به وزیر اقتصاد برای‬ ‫رفع مشکالت بانکی خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ سیدکاظم موسوی‬ ‫در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون اقتصادی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬سواالت‬ ‫‪ ۶‬نفر از نمایندگان از خاندوزی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و معاونان وی در حوزه های بانکی‪،‬‬ ‫گمرکات و مناطق ازاد در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نمین‪ ،‬نیر‬ ‫فرصت دو ماهه به وزیر اقتصاد برای رفع مشکالت بانکی‬ ‫و سرعین در مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬اقایان محمد کعب عمیر نماینده شوش‪ ،‬سیدمجتبی محفوظی نماینده‬ ‫اهواز‪ ،‬محمودزاده نماینده مهاباد‪ ،‬محمدحسن اصفری نماینده اراک‪ ،‬محمدرضا صباغیان نماینده‬ ‫بافق و جلیل مختار نماینده ابادان سواالت خود را در خصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه بانک‬ ‫ملی‪ ،‬برنامه عملی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رویه افزایش تورم‪ ،‬انتقال منابع مالی پتروشیمی‬ ‫مهاباد به بانک های پایتخت‪ ،‬عملکرد شبکه بانکی در مورد وام مسکن و وام خُ رد و ‪ ...‬مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وزیر اقتصاد و معاونانش در حوزه های مختلف پاسخ هایی را در خصوص سواالت بیان‬ ‫کردند که تا حدودی برای نمایندگان مجلس اقناع کننده بود و در ادامه نمایندگان مهلت دو ماهه ای‬ ‫را برای انجام برخی امور در رابطه با حل مشکالت به خاندوزی دادند‪.‬موسوی اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫مقرر شد‪ ،‬وزیر اقتصاد در بحث مشکالت گمرکات استان خوزستان هفته اینده سفری به این استان‬ ‫داشته باشد تا از نزدیک و به صورت میدانی مسائل را مورد بحث و بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫توان معیشتی دهک های‬ ‫پایین جامعه تقویت می شود‬ ‫پرمصرف ها منتظر‬ ‫کنتورهای هوشمند باشند‬ ‫افزایش توزیع روغن‬ ‫از روزهای اینده‬ ‫وزیر کشور اصالح نظام پرداخت یارانه را برای جهش اقتصادی کشور ضروری دانست‬ ‫و گفت‪ :‬این طرح باعث تقویت توان معیشتی دهک های پایین جامعه خواهد شد‪.‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬احمد‬ ‫وحیدی در نشست مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها که امروز دوشنبه با حضور‬ ‫محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و مسئوالن اقتصادی دولت برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫موضوع شفاف سازی یارانه ها و در مرحله بعدی عادالنه کردن ان همواره مطرح بوده‬ ‫و از جمله تصمیم های مهم و راهبردی در کشور است‪.‬وزیر کشور با اشاره به اینکه‬ ‫این طرح برای رشد و توسعه اقتصاد کشور ضروری است‪ ،‬بر لزوم اقناع دقیق و کامل‬ ‫مردم نسبت به مزیت های اجرای ان تاکید کرد‪.‬وحیدی ادامه داد‪ :‬باید در نظر داشته‬ ‫باشیم که اصالح اقتصاد کشور با اصالح یارانه ها اغاز می شود و تا شفافیت در حوزه‬ ‫یارانه ها شکل نگیرد‪ ،‬بهره وری ممکن نخواهد بود‪.‬وی با اشاره به تصمیم دولت برای‬ ‫اصالح نظام پرداخت یارانه در نخستین سال فعالیتش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصمیم به اجرای‬ ‫این کار در سال نخست‪ ،‬نشان می دهد که دولت با شفافیت‪ ،‬صداقت و اتکا به سرمایه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به دنبال تحولی بزرگ و اساسی به نفع مردم است‪.‬وزیر کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای برداشتن قدم های بلند‪ ،‬نیاز به اصالح یارانه هاست و این اقدام‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که دولت با دغدغه وافر به اقتصاد و معیشت مردم گام برمی دارد‪.‬وحیدی تبیین‬ ‫ابعاد اصالح یارانه ها را برای عموم مردم ضروری برشمرد و گفت‪ :‬مردم به خصوص‬ ‫دهک های پایین جامعه باید شیرینی اجرای طرح مهم اصالح یارانه ها را بچشند‪.‬وی‬ ‫با تصریح این واقعیت که دشمن نمی خواهد اقتصاد کشور روی ریل صحیح قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های باالی اقتصاد ایران نظیر منابع فراوان‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی و وجود اراده و همت‪ ،‬با اصالح یارانه جهش های بزرگ اتفاق خواهد افتاد‪.‬وزیر‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬اگر مردم به درستی در جریان موضوع عادالنه سازی یارانه ها قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬با توجه به مزیت های این طرح برای معیشت‪ ،‬بی تردید همراهی خواهند کرد‪.‬‬ ‫وحیدی خاطر نشان کرد‪ :‬مقدمات اجرای طرح اماده شده است و جزئیات اجرای‬ ‫طرح را ریاست محترم جمهوری کشور اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق ایران گفت‪ :‬از حدود ‪ ۳۰‬میلیون مشترک بخش خانگی‪ ،‬حدود ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار مشترک بیش از دو برابر الگو‪ ،‬مصرف برق دارند که جزو افراد پرمصرف هستند و تا‬ ‫زمان اوج مصرف برق در تابستان امسال‪ ،‬این مشترکان به کنتورهای هوشمند مجهز می‬ ‫شوند‪.‬مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گوبا ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه احتمال افزایش دما از‬ ‫اواخر اردیبهشت ماه وجود دارد که به معنای دوره طوالنی پیک مصرف برق و ضرورت حفظ‬ ‫امادگی شرکت ها برای مدیریت این دوره است‪ ،‬گفت‪ :‬برای گذر از پیک سال ‪ ،۱۴۰۱‬تمرکز‬ ‫بر بحث هوشمندسازی مشترکان و قابلیت کنترل پذیری‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه با مشترکان‬ ‫صنعتی و کشاورزی‪ ،‬بکارگیری حداکثری مشترکان خود تامین‪ ،‬دیزل ژنراتورها و همچنین‬ ‫فرهنگ سازی مدیریت مصرف و صرفه جویی برای تمام مشترکان قرار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با هوشمند شدن کنتورها عالوه بر نظارت شرکت های برق بر میزان مصرف‪ ،‬مشترکان برق‬ ‫نیز در لحظه از میزان مصرف و هزینه های برق خود اگاه می شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫می تواند در کاهش مصرف برق تاثیرگذار بسیاری داشته باشد‪.‬او درباره قیمت هر دستگاه‬ ‫کنتور برق هوشمند بخش خانگی گفت‪ :‬در حال حاضر قیمت یک دستگاه کنتور هوشمند‬ ‫بین ‪ ۶۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون تومان است‪.‬وی با بیان اینکه ‪ ۳۰۰‬هزار کنتور هوشمند‬ ‫در بخش خانگی و تجاری نصب شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام بخش های اداری‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫عمومی و کشاورزی کشور با مصرف ‪ ۳۰‬کیلوولت امپر به باال که حدود ‪ ۷۰۰‬هزار کنتور‬ ‫براورد می شود هم اکنون به کنتورهای هوشمند برق‪ ،‬مجهز و رویت پذیر شده اند‪.‬سخنگوی‬ ‫صنعت برق با بیان اینکه این بخش ها حدود ‪ ۵۰‬درصد مصرف برق کشور را به خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬میلیون دستگاه کنتور برق نیز در بخش خانگی و‬ ‫تجاری کشور داریم که ‪ ۶۰‬درصد ان ها کنتورهای دیجیتال و مابقی مکانیکی هستند و در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۳۰۰‬هزار کنتور هوشمند در بخش خانگی و تجاری نصب شد ه است‪.‬به گفته‬ ‫رجبی مشهدی با احتساب بخش خانگی و تجاری هم اکنون یک میلیون دستگاه کنتور‬ ‫برق هوشمند در کشور نصب شده است‪.‬وی با اشاره به سرمایه گذاری های کالن برای ایجاد‬ ‫یک نیروگاه‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت مصرف نقش مهمی در اقتصاد انرژی وشکوفایی اقتصاد کشور‬ ‫دارد و در اولویت برنامه کاری شرکت های توزیع برق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران گفت‪ :‬با تمهیداتی که اندیشیده شده طی‬ ‫روزهای اینده وضعیت توزیع روغن مثل قبل خواهد شد و قفسه ها پر از روغن می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫داود فکوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت عرضه روغن در بازار‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر روغن در بازار وجود دارد اما مثل سابق عرضه نمی شود؛ وقتی‬ ‫مردم به فروشگاه ها و سوپرمارکت ها مراجعه می کنند با کمبود روغن مواجه نمی شوند‬ ‫اما تعداد و تنوع روغن ها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران افزود‪ :‬در واقع قب ً‬ ‫ال قفسه فروشگاه ها و مغازه ها‬ ‫پر از روغن بود اما هم اکنون عرضه به گونه ای است که هر خانوار برای میزان مصرفی‬ ‫که دارد می تواند روغن بخرد‪.‬‬ ‫روغن برای رفع نیاز مردم وجود دارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر روغن های موجود به رفع نیاز مردم کمک می کند اما با‬ ‫تمهیداتی که اندیشیده شده و صحبت هایی که با مقامات مسئول داشتیم طی روزهای‬ ‫اینده وضعیت توزیع روغن مثل قبل خواهد شد و قفسه ها پر از روغن می شود‪.‬‬ ‫فکوری گفت‪ :‬توزیع روغن از طرف تولیدکننده کاهش یافته ولی قطعاً در روزهای‬ ‫اینده‪ ،‬اوضاع به روال قبل بر می گردد‪.‬‬ ‫هیچ مشکلی در بخش عرضه ماکارونی نداریم‬ ‫وی در مورد عرضه ماکارونی هم گفت‪ :‬در حال حاضر دیگر هیچ مشکلی در بخش‬ ‫عرضه ماکارونی نداریم و ماکارونی با قیمت های جدید در حال توزیع است و هیچ‬ ‫کمبودی نداریم‪.‬‬ ‫اخرین قیمت برنج وارداتی‬ ‫رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران به برنج و شکر هم اشاره کرد و افزود‪ :‬در شکر‬ ‫و برنج هم کمبود نداریم و قیمت ها نیز هنوز تغییری نکرده است؛ در حال حاضر شکر‬ ‫با قیمت ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان‪ ،‬برنج تایلندی ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬برنج هندی ‪۱۷۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و برنج پاکستانی ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫تولیدکاغذتحریر‬ ‫از سر گرفته شد‬ ‫رئیس سندیکای کاغذ و مقوا از اغاز تولید کاغذ‬ ‫تحریر در شرکت چوب و کاغذ مازندران خبر داد‬ ‫و گفت که قیمت گندم و ارد بر قیمت کاغذ هم‬ ‫تاثیر دارد‪.‬ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تولید‬ ‫کاغذ تحریر در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اصرار‬ ‫دولت سیزدهم بر تولید داخل‪ ،‬شرکت چوب و کاغذ‬ ‫مازندران به چرخه تولید برگشته و در حوزه کاغذ تحریر نیز فعال شده است‪ .‬امسال‬ ‫هم برای تولید کاغذ تحریر برنامه ریزی کرده و در حال شروع عرضه کاغذ تحریر به‬ ‫بازار است‪ .‬البته دولت برنامه ریزی های دیگری هم در این زمینه دارد که هنوز محقق‬ ‫نشده است‪.‬وی درباره افزایش قیمت کاغذ در سال جاری نیز گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫قیمت کاالهای مختلف‪ ،‬گرانی اجتناب ناپذیر است و قیمت کاغذ هم افزایش یافته‪،‬‬ ‫اما کاغذ در این مدت افزایش قیمت غیرمنتظره نداشته است‪.‬روغنی گلپایگانی سال‬ ‫گذشته گفته بود که نیاز کشور به کاغذ تحریر حدود ‪ ۳۸۰‬هزار تن است و ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تن ظرفیت تولید کاغذ تحریر در کشور ایجاد شده‪ ،‬اما تولید ناچیز است‪ ،‬چرا‬ ‫که به دلیل قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند‪.‬رئیس‬ ‫سندیکای کاغذ و مقوا با بیان اینکه تغییر اساسی در حوزه کاغذ ایجاد نشده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قیمت کاغذ تجاری افزایش جزئی ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درصدی داشته است‪ .‬این برخالف‬ ‫سال هایی است که در کشور کاغذ تا ‪ ۴‬برابر افزایش قیمت داشت‪.‬وی افزود‪ :‬اما باید‬ ‫این نکته را هم در نظر کرد که قیمت کاغذ از قیمت گندم و ارد هم تاثیر پذیر است‪،‬‬ ‫چرا که بخشی از تولید کاغذ به نشاسته بر می گردد که از ارد و گندم حاصل می شود‪.‬‬ ‫بنابراین افزایش قیمت ارد هم بر قیمت کاغذ تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫چقدر کارت بانکی داریم؟‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه‬ ‫سال جاری‪ ،‬تعداد انواع کارت های بانکی در کشور‬ ‫به بیش از ‪ ۴۱۴‬میلیون رسیده است‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬مانده کارت های بانکی صادر شده بانک ها تا‬ ‫پایان فروردین امسال حاکی از ان است که در حال‬ ‫حاضر معادل ‪ ۴۱۴‬میلیون و ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۴۹۲‬عدد‬ ‫کارت بانکی در قالب کارت برداشت‪ ،‬اعتباری‪ ،‬هدیه‬ ‫و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد‪.‬بررسی امار بانک مرکزی نشان می دهد‬ ‫که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار‬ ‫دارد‪.‬تا پایان فروردین سال جاری بالغ بر ‪ ۲۶۸‬میلیون و ‪ ۲۴۹‬هزار و ‪ ۱۲۷‬عدد کارت‬ ‫بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ‪ ۴۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۶۷۹‬کارت‪ ،‬بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری کشور را داشته است‪.‬بانک های صادرات‪ ،‬ملت و سپه در رده های بعدی قرار‬ ‫دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده‬ ‫است‪.‬همچنین‪ ،‬طبق اخرین اعالم بانک مرکزی معادل هفت میلیون و ‪ ۵۷۸‬هزار و‬ ‫‪ ۶۳۴‬عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک سامان با‬ ‫تعداد سه میلیون و ‪ ۲۶۴‬هزار و ‪ ۵۲۷‬عددکارت‪ ،‬بیشترین صدور کارت اعتباری در‬ ‫میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است‪.‬عالوه بر این‪ ،‬امار بانک‬ ‫مرکزی نشان می دهد ‪ ۱۳۶‬میلیون و ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۶۶‬عدد کارت خرید یا هدیه در‬ ‫سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۷۷‬هزار و ‪ ۳۷۸‬عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس‬ ‫از ان نیز بانک های پارسیان و ملت قرار دارند‪.‬طبق این گزارش‪ ،‬معادل دو میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۳‬هزار و ‪ ۶۶۵‬عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان فروردین ماه سال جاری‬ ‫در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است‪.‬‬ ‫درامد پایه همگانی‪ ،‬میانبر دولت ها برای کاهش اختالف طبقاتی‬ ‫بررسی ها نشان می دهد سیاست‬ ‫اعطای یارانه نقدی یا درامد پایه‬ ‫همگانی با رعایت شروطی یک سیاست‬ ‫ازموده شده و موفق در دنیا به منظور‬ ‫کاهش اختالف طبقاتی و بهبود‬ ‫کارامدی اقتصادی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مداخله مستقیم‬ ‫دولت در کاهش فقر به دو شیوه درامد پایه‬ ‫همگانی (فاقد هرگونه سنجش و گزینش) و‬ ‫پرداخت گزینشی و هدفمندی کامل صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫پرداخت نقدی سنجشی پرداخت هایی‬ ‫است که به تمامی افراد کم درامد تعلق‬ ‫می گیرد و در پرداخت نقدی گزینشی مقدار‬ ‫پرداختی با توجه به میزان درامد می تواند‬ ‫کم یا زیاد باشد‪ .‬در کشورهایی که سنجش‬ ‫درامد امکان پذیر است‪ ،‬مزایا می تواند بسته‬ ‫به درامد تعیین شود و با افزایش درامد‪ ،‬از‬ ‫میزان پرداختی دولت کاسته شود‪ .‬به دلیل‬ ‫ضعف در بانک های اطالعاتی‪ ،‬پرداخت‬ ‫گزینشی در برخی از کشورهای فقیر دقیقاً‬ ‫به فقرا اصابت نمی کند‪ .‬گزینش ناقص در‬ ‫این کشورها به خطای شمول (پرداخت‬ ‫نقدی به کسانی که فقیر نیستند) و خطای‬ ‫عدم شمول (عدم پرداخت نقدی به کسانی که‬ ‫واقعاً فقیرند) منجر می شود‪.‬‬ ‫یکی از شیوه هایی که به منظور حفظ حداقل‬ ‫رفاه خانوار و کاهش فقر در بسیاری از‬ ‫کشورها به کار گرفته می شود‪ ،‬بهره مندی‬ ‫از سیستم یارانه همگانی ثابت یا ‪ UBI‬ا (‬ ‫‪ )Universal Basic Income‬است‪.‬‬ ‫از جمله ویژگی های ‪ UBI‬که طرفداران‬ ‫گسترده ای در نظام های فکر راست و چپ‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬می توان به بی قید و شرط‬ ‫بودن‪ ،‬گریز از بروکراسی و ساز و کارهای‬ ‫اداری داشتن‪ ،‬فردی بودن و کافی (حداقلی)‬ ‫بودن اشاره کرد‪.‬‬ ‫از مهمترین مزایای درامد پایه همگانی‬ ‫می توان به عدم نیاز به سنجش درامد خانوار‪،‬‬ ‫عدم وجود اثر ضدانگیزشی‪ ،‬عدم برچسب‬ ‫گذاری و بدنام سازی دریافت کنندگان مزایا‪،‬‬ ‫هزینه های اجرایی اندک‪ ،‬ایجاد فرصت برای‬ ‫ارتقای رشد و بهره وری اشاره کرد‪.‬از معایب‬ ‫ان هم می توان به پرهزینه بودن و بار مالی‬ ‫قابل توجه ان برای دولت اشاره کرد که‬ ‫می تواند موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید یا‬ ‫پولی کردن بدهی دولت و افزایش تورم شود‪.‬‬ ‫با این حال بسیاری از کارشناسان مفیدترین‬ ‫اقدام برای کاهش فقر را اعطای درامد پایه‬ ‫همگانی به همه مردم و در مقابل اخذ‬ ‫مالیات های جبرانی از ثروتمندان می دانند‪.‬‬ ‫به گفته گزارش مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫این طرح در بسیاری از کشورها مثل هند و‬ ‫فنالند به صورت ازمایشی اجرا شده است اما‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تنها کشوری است‬ ‫که در دهه گذشته به صورت ملی این طرح‬ ‫را اجرا کرد‪ .‬به طور مثال درامد همگانی در‬ ‫مغولستان در طی ‪ ۲۸‬ماهی که در مغولستان‬ ‫اجرا شد فقر را تا یک سوم‪ ،‬و نابرابری را تا‬ ‫‪ ٪۱۲‬کاهش داد‪.‬‬ ‫البته طرح های «شبه‪-‬یوبی ای» (‪quasi-‬‬ ‫‪ )UBI‬در بسیاری از نقاط جهان اجرا‬ ‫شده اند‪ .‬از جمله این طرح ها می توان به‬ ‫تضمین حداقل درامد(‪Guaranteed‬‬ ‫‪ )Minimum Income Program‬یا‬ ‫«درامد پایه همگانی روستاییان» اشاره کرد‪.‬‬ ‫بر اساس نمودار زیر که متعلق به گزارش‬ ‫«نیروی کار و حمایت اجتماعی» وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی در سال ‪۹۹‬‬ ‫است‪ ،‬بار مالی این طرح حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد براورد شده است‪ .‬این گزارش تصریح‬ ‫می کند در صورتی که در سال ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫پرداخت یارانه های افزایشی به چهار دهک‬ ‫اول‪ ،‬به ارزش ‪ ۶۷‬تا ‪ ۴۱۸‬هزار تومان در ماه‬ ‫بر اساس دهک‪ ،‬کلیۀ دهک ها به باالی خط‬ ‫فقر رسانده می شدند‪.‬‬ ‫سیاست درامد پایه همگانی در ایران‬ ‫در ایران با وجود انکه کاهش یارانه های‬ ‫پنهان از اغاز برنامه اول توسعه مورد‬ ‫توجه قرار گرفته بود‪ ،‬ولی حذف یارانه ها‬ ‫و ازادسازی قیمت ها به صورت یک طرح‬ ‫منسجم‪ ،‬نخستین بار در اواخر دهۀ ‪ ۸۰‬و ذیل‬ ‫طرح «هدف مندسازی یارانه ها» کلید خورد‪.‬‬ ‫برپایه قانون «هدف مندسازی یارانه ها» بنا‬ ‫بود که در مدت پنج سال‪ ،‬یارانه کاالهایی‬ ‫مانند بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬گاز‪ ،‬نفت‪ ،‬برق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫گندم‪ ،‬شکر‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و شیر حذف شده‬ ‫و این اقالم با قیمت بازارهای منطقه خلیج‬ ‫فارس عرضه شوند (گرچه در نهایت حذف‬ ‫یارانه اقالم مذکور به طور کامل اجرا نشد)‪.‬‬ ‫هدف طرح هدفمندسازی محدود ساختن‬ ‫دسترسی دهک های درامدی باال به اقالم‬ ‫یارانه ای و توزیع مستقیم این یارانه ها میان‬ ‫افراد نیازمند اعالم شده بود‪.‬‬ ‫این طرح در سال ‪ ۱۳۸۹‬توسط مجلس‬ ‫تصویب شد و در اذر ماه سال ‪ ،۱۳۸۹‬وجوه‬ ‫نقدی همگانی به حساب سرپرستان خانوار‬ ‫واریز شد‪ .‬همزمان با اجرای طرح‪ ،‬قیمت‬ ‫انرژی های مصرفی ازجمله بنزین‪ ،‬سی ان جی‬ ‫و گازوئیل ازاد و نیز قیمت های تمام شدۀ‬ ‫محصوالت کشاورزی (به دلیل حذف یارانۀ‬ ‫نهاده های کشاورزی) افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫مبلغ ‪ ۴۵.۵‬هزار تومانی یارانه در ابتدا ‪٪۲۹‬‬ ‫متوسط درامد سرانه و نزدیک به ‪ ٪۳‬از‬ ‫تولید ناخالص داخلی بود‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند این طرح در سال های‬ ‫ابتدایی اجرای خود موفقیت امیز بوده است‬ ‫و موجب کاهش محسوس ضریب جینی و‬ ‫فقر مطلق در کشور شد‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬ضریب جینی در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫به ‪ ۳۷.۳‬واحد رسید که کمترین رقم در‬ ‫طول تاریخ پیش از انقالب و پس از انقالب‬ ‫بوده است‪.‬الزم به ذکر است تاثیرات غیر‬ ‫مستقیم هدفمندی یارانه ها از جمله اثار‬ ‫فرهنگی اجتماعی کاهش فقر مطلق‪،‬‬ ‫افزایش جمعیت به خصوص در مناطق‬ ‫روستایی‪ ،‬کاهش قاچاق سوخت و سایر اقالم‬ ‫یارانه بر هم حائز اهمیت است که موضوع این‬ ‫گزارش نیست و باید به صورت جداگانه به‬ ‫ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫کارشناسان‪ :‬کاهش فقر مطلق با سیاست‬ ‫‪UBI‬‬ ‫در این رابطه احمد ذوالفقاری‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه امام‬ ‫صادق به خبرنگار مهر گفت‪ :‬یکی از مصادیق‬ ‫پرداخت یارانه مساوی به همه اقشار(‪)UBI‬‬ ‫در سال ‪ ۸۹‬رخ داد و مبلغی به تمام ایرانیان‬ ‫رسید و اتفاق بزرگی که در پی ان رخ داد این‬ ‫بود که در ان سال فقر مطلق به صفر رسید‪.‬‬ ‫ذوالفقاری با بیان اینکه مزیت مهم این شیوه‬ ‫این است که ما به بانک اطالعاتی پیچیده ای‬ ‫نیاز نداریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همانطور که می دانید‬ ‫اطالعات ما از دهک های جامعه کامل نیست‬ ‫و نمی توان مطمئن بود که با تقسیم بندی‬ ‫فعلی به همه اقشار ضعیف جامعه یارانه‬ ‫می رسد‪.‬همچنین میثم هاشم خانی‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی نیز در این باره می گوید‪:‬‬ ‫ایده یارانه نقدی همگانی مفیدترین کار‬ ‫برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین‬ ‫حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم‬ ‫است‪ .‬چرا که حذف یک سری از افراد‬ ‫پیچیدگی هایی دارد ولی در مقابل پرداخت‬ ‫این یارانه به دهک های باالی درامدی باید‬ ‫از ان ها چندین برابر مالیات دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گفته هاشم خانی منابع این یارانه نقدی‬ ‫هم می تواند تمام ردیف های یارانه سیاهی‬ ‫باشد که درحال حاضر در بودجه پرداخت‬ ‫می شود که منبع بسیار خوبی هم خواهد‬ ‫بود‪.‬وی در رابطه با یارانه های حمایتی از‬ ‫تولیدکنندگان گفت‪ :‬در شرایط فعلی دولت‬ ‫تصمیم گیرنده است که منابع خود را در قالب‬ ‫وام و یارانه یا معافیت های مالیاتی به کدام‬ ‫تولیدکننده بدهد که خود زمینه ای برای‬ ‫بروز رانت و فساد است‪ .‬اما در شرایطی که‬ ‫یارانه به خود مردم پرداخت شود‪ ،‬رقابتی‬ ‫بین تولیدکنندگان شکل خواهد گرفت تا‬ ‫محصول بهتری تولید کنند زیرا در ان زمان‬ ‫باید نظر مصرف کننده را جلب کنند‪.‬‬ ‫با این وجود کارشناسان معتقدند دو اشکال‬ ‫اساسی در هدفمندی یارانه ها در سال ‪۸۹‬‬ ‫ایجاد شد که بایستی برای تجربه های بعدی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اوالً در نظر گرفتن‬ ‫یک رقم ثابت برای یارانه موجب شد که‬ ‫پس از چندین سال از اجرایی شدن طرح‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال کارایی خود را از دست بدهد و ارزش‬ ‫یارانه ‪ ۴۵‬هزار تومانی به حدودد ده درصد از‬ ‫ارزش خود در سال ‪ ۸۹‬برسد‪.‬همچنین ایده‬ ‫اصلی طرح بر پایه حذف یارانه های پنهان و‬ ‫اعطای مردم بود‪ .‬در صورتی که این مقدمه‬ ‫محقق نشود‪ ،‬عم ً‬ ‫ال نقض غرض اتفاق افتاده‬ ‫و نمی توان انتظار کارامدی داشت‪ .‬اتفاقی که‬ ‫در سالیان گذشته افتاد و موجب افزایش‬ ‫یارانه پنهان‪ ،‬تا رقم ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬به‬ ‫گواه گزارش سال گذشته دیوان محاسبات‬ ‫شده است‪.‬در پایان الزم به ذکر است‬ ‫مهمترین چالش اجرای این سیاست تامین‬ ‫هزینه های ان است‪ .‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس در گزارشی اعطای درامد پایه‬ ‫همگانی را به شرط اجرای مالیات بر درامد‬ ‫پلکانی و از طرفی سرمایه گذاری درامدهای‬ ‫نفتی و استفاده از عوائد ان‪ ،‬پیشنهاد می کند‪.‬‬ ‫همچنین کارشناسان معتقدند عوائد حاصل‬ ‫از منابع تبصره ‪ ۱۴‬قانون بودجه و حذف ارز‬ ‫ترجیحی نیز می تواند پاسخگوی افزایش‬ ‫یارانه نقدی باشد‪ .‬در مورد منابع این طرح در‬ ‫گزارش های بعدی پرداخته می شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت ارد شیرینی‬ ‫را گران نخواهد کرد‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان گفت‪ :‬افزایش قیمت ارد تاثیری در‬ ‫قیمت شیرینی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫علی بهره مند در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه تغییر قیمت‬ ‫ارد تاثیری در قیمت شیرینی نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬قنادان‬ ‫ارد مورد نیاز خود را از بازار ازاد با قیمت هر کیلو ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان خریداری می کردند که در حال حاضر نیز قیمت ارد‬ ‫همین است و برای انها فرقی نکرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬افزایش هزینه های تولید شیرینی مربوط به شکر‬ ‫و روغن است‪ ،‬زیرا قیمت این دو کاال در چند وقت اخیر‬ ‫افزایش زیادی داشته است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه قنادان اضافه کرد‪ :‬روغنی که کارخانه ها تحویل‬ ‫می دهند کیلویی ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار تومان و قیمت روغن در‬ ‫بازار ازاد کیلویی ‪ ۸۵۰‬هزار تومان است و چون امکان تحویل‬ ‫روغن از کارخانه ها نیست مجبور هستیم روغن مورد نیاز خود‬ ‫را از بازار ازاد تهیه کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬قیمت شکر دولتی کیلویی ‪ ۱۲‬هزار تومان و‬ ‫در بازار ازاد ‪ ۲۰‬هزار تومان است که شکر را هم از بازار ازاد‬ ‫خریداری می کنیم‪.‬‬ ‫بهره مند در پایان گفت‪ :‬اخیرا دولت مقداری شکر و روغن‬ ‫به صنف قنادان داده است‪ ،‬ولی مقدار تخصیص یافته کافی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫صادرات یک دالری و واردات‬ ‫‪ ۵‬دالری هر کیلو چای‬ ‫تجارت خارجی ایران بیانگر واردات چای با متوسط قیمت‬ ‫پنج دالر در هر کیلو است در حالی که چای ایرانی با متوسط‬ ‫قیمت یک دالر در هر کیلو صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بررسی تجارت چای در گزارش گمرک ایران‬ ‫و همچنین قیمتی اعالم شده از سوی مرکز امار ایران قابل‬ ‫تامل است‪.‬‬ ‫طبق اظهارات لطیفی‪-‬سخنگوی گمرک ایران‪ -‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۲۷‬هزار و ‪۲۷۲‬تن چای ایرانی به ارزش حدود ‪ ۲۸‬میلیون دالر‬ ‫از ایران به ‪ ۲۵‬کشور صادر شده که نسبت سال ‪ ۱۳۹۹‬حدود‬ ‫‪ ۶۸‬درصد در وزن و ‪ ۷۷‬درصد در ارزش افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که واردات چای ایران در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود‬ ‫‪ ۷۵‬هزار و ‪۳۷۹‬تن به ارزش ‪۳۸۶‬میلیون و ‪۱۶۰‬هزار و ‪۷۶‬‬ ‫دالر از ‪ ۱۰‬کشور بوده است‪.‬‬ ‫محاسبه ارزش تجاری هر کیلو چای نشان می دهد که ایران‬ ‫در سال گذشته هر کیلو چای را حدود یک دالر صادر کرده‬ ‫است که با در نظر گرفتن متوسط قیمت ‪ ۲۵‬هزار تومانی برای‬ ‫هر دالر‪ ،‬می توان گفت متوسط قیمت ان به حدود ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان می رسد‪.‬‬ ‫اما واردات هر کیلو چای به طور متوسط حدود ‪ ۵.۱‬دالر قیمت‬ ‫داشته که به ‪ ۱۲۸‬هزار تومان می رسد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بررسی امار مرکز امار ایران از وضعیت قیمت چای خارجی‬ ‫در بازار حاکی از فروش ان تا حدود ‪ ۱۴۱‬هزار تومان برای هر‬ ‫بسته ‪ ۵۰۰‬گرمی در فروردین ماه است‪.‬‬ ‫هر نیم کیلو چای خارجی در فروردین پارسال به طور متوسط‬ ‫‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان قیمت داشته که به ‪ ۱۲۰‬هزار در اسفند‬ ‫رسیده و برای فروردین امسال با متوسط ‪ ۱۲۱‬هزار تومان‬ ‫فروش رفته است‪.‬‬ ‫شیرخام گران نمی شود‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران مباحث مطرح شده‬ ‫مبنی بر افزایش قیمت شیرخام را رد کرد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬قرار است قیمت شیرخام ‪ ۱۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬تومان شود‪.‬‬ ‫سید احمد مقدسی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫گاوداران در گفتگو با خبرنگار مهر مباحث مطرح شده مبنی‬ ‫بر افزایش قیمت شیرخام را رد کرد و گفت‪ :‬در صورت حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬قرار است این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد که در صورت حذف ارز ترجیحی‪ ،‬قیمت‬ ‫شیرخام به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مقدسی افزود‪ ۱۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان قیمت تمام شده تولید‬ ‫است و دامداران روی ان هیچ سودی نمی گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬قیمت هرکیلوگرم شیرخام با ‪ ۳.۲‬درصد چربی‬ ‫و بار میکروبی زیر ‪ ۱۰۰‬هزار در تیرماه سال گذشته ‪۶,۴۰۰‬‬ ‫تومان تومان تعیین شد (ا ینجا بخوانید) و براین اساس تا‬ ‫زمان حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی قیمت فعلی باقی است‪.‬‬ ‫قیمت نان سنگک‬ ‫تغییری نکرده است‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت‪ :‬هیچگونه تغییری‬ ‫قیمتی در نان سنگک اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫اصغر پابرجا در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا با ازادسازی قیمت ارد صنف و صنعت قیمت ارد نانوایی ها‬ ‫تغییری کرده است یا خیر؟ گفت‪ :‬افزایش قیمت ارد صنف و‬ ‫صنعت ارتباطی به ارد نانوایی ها ندارد و با همان قیمتی که‬ ‫قبال ارد می خریدیم در حال حاضر نیز ارد مورد نیاز خود را‬ ‫با همان قیمت تهیه می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قیمت نان سنگک هم هیچ افزایش نداشته است‬ ‫و این نان بر اساس نرخ قبلی عرضه می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران گفت‪ :‬البته به دنبال این‬ ‫هستیم که در سال جدید نرخنامه جدیدی از سازمان صمت‬ ‫دریافت کنیم و پیگیری هایی نیز در این زمینه انجام داده ایم‪،‬‬ ‫ولی هنوز به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تقدیر کمیته امداد امام خمینی از تسهیالت اشتغال زایی بانک توسعه تعاون‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫اشتغال زایی تقدیر کرد‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬سید باقر فتاحی‬ ‫رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت‪ :‬همکاری بانک با کمیته امداد امام خمیتی (ره)‬ ‫سابقه ای چندین ساله دارد و پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال از مهم ترین‬ ‫محورهای همکاری طرفین بوده است‪.‬‬ ‫ویژگی نواورانه «بله» برای‬ ‫جمع سپاری های مالی‬ ‫با «بله» مشاوره انالین بانکی بگیرید‬ ‫با امکان جمع سپاری مالی در اپلیکیشن‬ ‫«بله»‪ ،‬می توانید سرمایه اولیه ایجاد‬ ‫یک کسب و کار کوچک یا متوسط را‬ ‫جمع اوری کنید یا از دیر کارکردهای‬ ‫ان مانند جمع اوری کمک برای انجام‬ ‫فعالیت های خیریه یا جمع اوری مبلغ برای خرید هدیه بهره مند باشید‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪« ،‬جمع سپاری‬ ‫مالی» یک امکان نواورانه بر بستر شبکه اجتماعی است که «بله» برای‬ ‫کاربران خود فراهم کرده و با کمک ان می توان بسیاری از امور خیر و‬ ‫یا امور و سرمایه گذاری های مالی را تسهیل کرد‪.‬نحوه استفاده از این‬ ‫ویژگی نیز بسیار ساده طراحی شده و هر فرد می تواند یک پروژه جمع‬ ‫سپاری تعریف کرده و برای تحقق ان مبلغی را هدف گذاری کند‪ .‬سپس‬ ‫پروژه را به تعدادی سهام مساوی مثال یک هزار سهم یکصد هزار ریالی‬ ‫تقسیم کرده و شماره کارت متناظر که مایل است مشارکت مخاطبان‬ ‫به ان واریز شود را تعیین کند‪ .‬در نهایت نیز ان را به صورت یک پیام از‬ ‫نوع جمع سپاری مالی در شبکه خود اعم از گروه‪ ،‬کانال یا گفت و گوی‬ ‫شخصی با افراد منتشر کند‪.‬‬ ‫تفاوت این پیام با پیام های عادی در داشتن دکمه «جزییات و حمایت»‬ ‫و «نشان دادن میزان و زمان باقی مانده» است‪.‬‬ ‫اکنون تجهیز بیمارستان علوم پزشکی تهران برای درمان کودکان مبتال‬ ‫به بیماری های صعب العالج از طریق جمع سپاری مالی اپلیکیشن «بله»‬ ‫به مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال با همکاری شعبه ملی پالس فخر رازی (اولین‬ ‫شعبه دانش بنیان) و مرکز خیریه فردای سبز در حال اجراست و خیران‬ ‫گرامی می توانند با خرید هر سهم ‪ ۲۰۰‬هزار ریالی‪ ،‬در تجهیز اتاق پیوند‬ ‫سلول های بنیادی این بیمارستان مشارکت کنند‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۹۸‬درصدی برنامه بانک کشاورزی‬ ‫برای حمایت از توسعه کشت های‬ ‫گلخانه ای در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بانک کشاورزی در سال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫پرداخت نزدیک به ‪ ۲۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت کشت گلخانه ای‪ ،‬موفق‬ ‫به تحقق ‪ ۹۸‬درصدی برنامه تعهدی‬ ‫خود در این زیربخش شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک کشاورزی‪ ،‬شعب این بانک در‬ ‫سراسر کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬در مجموع ‪ ۲۴۵۶۸‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫برای احداث و توسعه ‪ ۴۵۱‬هکتار گلخانه پرداخت کردند‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید‪ ،‬توسعه ی کشت های گلخانه ای راهکاری موثر‬ ‫در مدیریت منابع اب ‪ ،‬خاک و انرژی و افزایش راندمان تولید در واحد‬ ‫سطح است و کمک شایانی به بهبود کیفیت و بازارپسندی محصوالت‬ ‫کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی می کند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬پرداخت تسهیالت کشت گلخانه ای جزو اولویت های‬ ‫اعتباری بانک کشاورزی است و با نرخ ترجیحی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫فرزین‪ :‬شعب بانک ملی‬ ‫ایران باید تخصصی شوند‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران تاکید کرد‬ ‫که شعب این بانک باید تخصصی‬ ‫شده و مطابق استراتژی جدید ابالغی‪،‬‬ ‫روش های جدیدی را برای توسعه بازار‬ ‫عملیاتیکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر محمد رضا‬ ‫فرزین در مراسم معارفه بیژن مقدم بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت‬ ‫شعب تهران این بانک با بیان این که اهمیت شعب بانک بسیار زیاد‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر معاونت های شعب و کارکنان شعب بر فعالیت‬ ‫های ابالغی متمرکز شوند‪ ،‬بسیاری از مشکالت موجود حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بر لزوم عمل کردن بانک ملی ایران به عنوان یک بانک جامع تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شعب بانک ملی ایران باید به سمت تخصصی شدن حرکت‬ ‫کنند و شعب شرکتی و دانش بنیان در همین راستا تاسیس خواهند‬ ‫شد‪ .‬بانک ملی باید همزمان به امور مرتبط با عامه مردم در حوزه‬ ‫بانکداری خرد و نیز امور مرتبط با حوزه های ملی بپردازد و رسیدگی‬ ‫به نیازهای کارافرینان‪ ،‬تجار و به ویژه شرکت های دانش بنیان را در‬ ‫دستور کار داشته باشد‪.‬‬ ‫فرزین همچنین ایجاد رقابت سالم میان همه شعب بانک به منظور‬ ‫افزایش دامنه تاثیرگذاری ان را خواستار شد و ادامه داد‪ :‬تجربه های‬ ‫مشترک کارکنان و مدیران شعب باید به اشتراک گذاشته شود تا با هم‬ ‫افزایی‪ ،‬سرعت حرکت بانک به سوی اهداف تعیین شده افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین تاکید کرد که انتصابات در بانک‪ ،‬بر‬ ‫اساس شایستگی انجام می شود و توصیه های بیرونی‪ ،‬تاثیری در این‬ ‫فرایندها ندارد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬سرپرست معاونت شعب تهران با بیان این که چابک‬ ‫سازی‪ ،‬ارزش افرینی و حمایت از کسب و کارهای خرد را در دستور قر‬ ‫ار خواهد داد‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت مجدانه و مجاهدانه‪ ،‬روش کار ما خواهد بود‪.‬‬ ‫بیژن مقدم بیرانوند افزود‪ :‬رعایت بهداشت اعتباری و نیز ایجاد توازن‬ ‫میان منابع و مصارف‪ ،‬در شعب تهران بیش از پیش مورد توجه قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬در پایان‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی ایران‪ ،‬حکم انتصاب بیژن‬ ‫مقدم بیرانوند به عنوان سرپرست معاونت شعب تهران را به او اعطا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سهمیه بانک توسعه تعاون در سال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایسه با سال پیشین با رشد ‪ ۲.۵‬برابری‬ ‫هدفگذاری گردید و از دو هزار میلیارد ریال در سال ‪ ۹۹‬به پنج هزار میلیارد ریال در سال ‪ ۱۴۰۰‬رسید‪.‬‬ ‫فتاحی خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه همکاران در شبکه شعب بانک اهتمام کافی برای اجرای این طرح مهم‬ ‫ملی و مشارکت در ایجاد اشتغال برای گروه های هدف را به اجرا دراوردند و ماحصل این تالش‪ ،‬نامه‬ ‫تقدیر رییس کمیته امداد به مجموعه بانک توسعه تعاون برای تحقق ‪ ۹۶‬درصدی سهمیه ابالغی بانک‬ ‫بوده است‪.‬رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬نیز رییس کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) تحقق ‪ ۹۹‬درصدی سهمیه بانک را باالترین سطح همکاری شبکه بانکی با کمیته امداد عنوان نموده‬ ‫بود و در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز بانک موجبات تحقق سطح مناسبی از تکلیف ملی را براورده کرده است ‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارسال نامه از همراهی مدیرعامل بانک سپه و کارکنان این بانک‬ ‫به دلیل تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی تقدیر کرد‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون حامی رویداد اینوتکس ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از‬ ‫حامیان اصلی نمایشگاه بین المللی‬ ‫نواوری و فناوری طی روزهای ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۳‬اردیبهشت در پارک فناوری‬ ‫پردیس حضور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از بانک توسعه‬ ‫تعاون به عنوان بانک تخصصی تعاونگران‬ ‫و کارافرینان طی سال های اخیر خدمات‬ ‫اعتباری و تخصصی متنوعی به فعالیت‬ ‫های نواورانه و فناورانه اقتصاد ارائه داده‬ ‫است و قراردادهای همکاری متنوعی با‬ ‫معاونت علمی و فناوری رییس جمهور‬ ‫و صندوق نواوری و شکوفایی به اجرا‬ ‫دراورده است‪.‬‬ ‫غرفه بانک توسعه تعاون با حضور‬ ‫کارشناسان و متخصصین اعتباری‪،‬‬ ‫بانکداری الکترونیک‪ ،‬ارزی و ارتباط با‬ ‫مشتریان اماده معرفی خدمات به عالقه‬ ‫مندان و شرکت های حوزه فناوری و‬ ‫نواوری است‪.‬‬ ‫این بانک طی دو سال اخیر از حامیان‬ ‫اصلی نمایشگاه بین المللی نواوری و‬ ‫فناوری اینوتکس بوده است‪ .‬بانک توسعه‬ ‫تعاون در تالش است تا با همکاری برگزار‬ ‫کنندگان نمایشگاه نقش موثری در تقویت‬ ‫ارتباط سرمایه گذاران داخلی و بین المللی‬ ‫با شرکت ها و استارتاپ ها‪ ،‬ارتقای‬ ‫مشارکت و همکاری بین شرکت های فناور‬ ‫و استارتاپ های داخلی و بین المللی و‬ ‫مهیاسازی شرایط گفتگو و شبکه سازی‬ ‫بین فعاالن اکوسیستم نواوری و فناوری‬ ‫ایفا می نماید‪.‬‬ ‫این بانک به عنوان یکی از حامیان اصلی‬ ‫نمایشگاه کمک می کند تا عالوه بر‬ ‫معرفی فناوری های روز به صنایع بزرگ‬ ‫و متوسط‪ ،‬مشتریان محصوالت فناورانه به‬ ‫تولیدکنندگان انها متصل گردند و سرمایه‬ ‫گذاران با فرصت های سرمایه گذاری در‬ ‫طرح های فناورانه یا استارتاپ ها اشنا‬ ‫شوند‪.‬گفتنی است اینوتکس پیچ‪ ،‬یکی‬ ‫از بخش های رقابتی نمایشگاه اینوتکس‬ ‫است که رقابتی بزرگ را بین استارتاپ‬ ‫های سراسر کشور رقم خواهد زد‪ .‬در این‬ ‫بخش رقابت بین استارتاپ ها در قالب نبرد‬ ‫استارتاپی (‪ )Battle‬اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫در اینوتکس بتل‪ ،‬استارتاپ ها عالوه بر‬ ‫معرفی محصوالت یا خدمات خود‪ ،‬دو به‬ ‫دو به بحث و مناظره با یکدیگر خواهند‬ ‫پرداخت تا در نهایت برترین استارتاپ ها از‬ ‫دیدگاه داوران و مخاطبان انتخاب گردد‪.‬‬ ‫همچنین استیج اینوتکس نیز مشتمل‬ ‫بر بیش از ‪ ۳۰‬ساعت سخنرانی‪ ،‬پنل و‬ ‫گفتگو با هدف فرهنگ سازی کارافرینی‪،‬‬ ‫و همچنین ایجاد انگیزه در جوانان‬ ‫با محوریت موضوعات تصویر کالن‬ ‫اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان‪،‬‬ ‫اهمیت سرمایه انسانی ‪ ،‬فینتک ‪ ،‬هلث تک‬ ‫و بالک چین برگزار می گردد‪.‬‬ ‫از سوی بانک ملت انجام می شود؛‬ ‫فروش ‪ ۱۰۰.۰۰۰‬میلیارد ریال گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری‬ ‫فروش مرحله سوم گواهی سپرده‬ ‫مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)‬ ‫با نام بانک ملت از روز یکشنبه ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری شروع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک ملت؛ این بانک با اخذ مجوز از بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬یکصد‬ ‫هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده‬ ‫مدت دار ویژه سرمایه گذاری را با نرخ سود‬ ‫علی الحساب ‪ ۱۸‬درصد سالیانه به فروش‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬فروش این اوراق‬ ‫از روز یکشنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه امسال‬ ‫شروع خواهد شد و تا اتمام مبلغ منتشره‬ ‫ادامه خواهد داشتبر این اساس‪ ،‬گواهی‬ ‫سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام)‬ ‫با نام بانک ملت‪ ،‬دارای تاریخ سررسید‬ ‫یک سال پس از تاریخ انتشار خواهد بود‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است‪ ،‬نرخ سودعلی‬ ‫الحساب اوراق یادشده‪ ۱۸ ،‬درصد ساالنه‬ ‫و قابل پرداخت در مقطع ماهانه و نرخ سود‬ ‫بازخرید ان‪ ،‬قبل از تاریخ سررسید معادل‬ ‫‪ ۱۰‬درصد سالیانه خواهد بود‪.‬‬ ‫دردسرهای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای اقتصاد تحریمی‬ ‫در حالی که اقتصاد ایران در اثر‬ ‫تحریم های خارجی‪ ،‬سال های اخیر‬ ‫را با تنگنای ارزی سپری نموده‪،‬‬ ‫اجرای نادرست و افراطی سیاست ارز‬ ‫ترجیحی از سال ‪ ۹۷‬فشار مضاعفی را‬ ‫به اقتصاد کشور وارد کرده و عوارض‬ ‫خود را به صورت قاچاق و تورم نشان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ موضوع‬ ‫ارز ترجیحی یا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از‬ ‫فروردین ماه ‪ ۱۳۹۷‬و پس از باال گرفتن‬ ‫نوسانات ارزی در دولت دوازدهم به‬ ‫ادبیات اقتصادی کشور وارد شد‪ .‬دولت‬ ‫قبل با برگزاری جلسه ای شبانه در حضور‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬مقرر کرد ارز مورد نیاز‬ ‫برای واردات همه کاالها با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان تامین شود و اسحاق جهانگیری؛‬ ‫معاون اول هم این خبر را اعالم کرد‪.‬‬ ‫هشدارهای کارشناسی مانع اجرای‬ ‫تدبیر دولت وقت نشد‪ ،‬اما خیلی زود‬ ‫نتایج این تصمیم اشکار گردید و هجوم‬ ‫واردکنندگان و دالالن برای دست یابی‬ ‫به رانت بزرگی که از اختالف نرخ ارز در‬ ‫بازار ازاد و نرخ ترجیحی بوجود امده بود‬ ‫و ثبت سفارش های چندبرابر نیاز کشور‬ ‫برای کاالهای اساسی‪ ،‬باعث شد دولت در‬ ‫مواجهه با تنگنای ارزی‪ ،‬از ادعای خود‬ ‫عقب نشینی کند و یکی یکی کاالهای‬ ‫مشمول این سیاست را کنار بگذارد‪.‬‬ ‫رانت بزرگ برای گروه کوچک‬ ‫وحید شقاقی شهری‪ ،‬استاد اقتصاد‬ ‫دانشگاه درباره تولد این سیاست و‬ ‫سرگذشت ان به ایبِنا گفت‪ :‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی قصه ای طوالنی دارد‪ .‬زمانی که‬ ‫شروع شد‪ ،‬نه تنها نظارت ها کافی نبود‪،‬‬ ‫بلکه ساختارها هم معیوب بود‪ .‬در نتیجه‬ ‫تخصیص ان‪ ،‬رانت بزرگی در کشور برای‬ ‫گروهی اقلیت به وجود اورد که هنوز هم‬ ‫این پرونده در جریان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت گذشته با پی بردن به‬ ‫ایرادات این تخصیص‪ ۲۵ ،‬قلم کاال را به‬ ‫تدریج کاهش داد و امروز به هفت قلم کاال‬ ‫رسیده است‪ .‬این هفت قلم کاالی کلیدی‬ ‫یعنی دارو‪ ،‬گندم‪ ،‬کنجاله‪ ،‬دانه های‬ ‫روغنی‪ ،‬ذرت‪ ،‬در سبد معیشت مردم قرار‬ ‫دارد‪ .‬زمانی برای گوشی های تلفن همراه‬ ‫هم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پرداخت می شد که‬ ‫یک فاجعه بود و اتفاق افتاد‪ ،‬ولی این‬ ‫هفت قلم کاال خیلی مهم است‪.‬‬ ‫تشدید معضل قاچاق معکوس‬ ‫غالمرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم‬ ‫معتقد است ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نه تنها به‬ ‫هدف خود برخورد نکرده که به قاچاق‬ ‫دامن زده است‪ .‬این کارشناس در گفت‬ ‫و گو با ایبِنا اظهار کرد‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به هدف متصور نرسید؛ دولت حدود‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر در سال یارانه پرداخت‬ ‫می کرد که قرار بود یک سری از اقالم مورد‬ ‫نیاز مردم با این واسطه به قیمت مناسب‬ ‫به دست انان برسد‪ .‬نهاده های دامی‪ ،‬دارو‬ ‫و مواد اولیه و ‪ ...‬از جمله این موارد بود‪،‬‬ ‫اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬حتی برخی از تولیدکنندگان‬ ‫ارز دریافت کردند‪ ،‬ولی کاالیی تولید نشد‬ ‫یا برخی از اقالم دارویی که به انها ارز‬ ‫اختصاص یافت‪ ،‬از چرخه داروخانه ها‬ ‫خارج شد و این بحث هم به میان امد‬ ‫که ‪ ۲۰‬درصد دارویی که با ارز یارانه ای‬ ‫مورد خرید قرار گرفته از کشورهای‬ ‫همسایه سردراورده است یا کاالیی که با‬ ‫این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست‬ ‫مردم برسد‪ ،‬مجدد صادر یا به بیان دیگر‬ ‫قاچاق معکوس شد‪.‬‬ ‫نقش ارز ‪ ۴۲۰۰‬در افزایش تورم‬ ‫ابعاد تورمی سیاست ارز ترجیحی نیز‬ ‫حکایتی دارد‪ .‬قرار بود برخی اقالم اساسی‬ ‫بواسطه یارانه دولتی با نرخی مناسب‬ ‫به دست مردم برسد و در یک مقطع تا‬ ‫حدودی این اتفاق هم رخ داد‪ ،‬اما در‬ ‫سال های تحریم که مشکل وابستگی به‬ ‫نفت و عدم دسترسی کشور به درامدهای‬ ‫نفتی خود را بروز داد‪ ،‬دولت ناچار شد‬ ‫برای تامین ارز ترجیحی‪ ،‬خال درامدهای‬ ‫ارزی را با چاپ پول جبران کند که‬ ‫نتیجه اش چیزی نبود جز تورم‪.‬‬ ‫پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬در پاسخ به این سوال که سیاست‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی چقدر تورم زا بوده‬ ‫است؟ می گوید‪ :‬با توجه به اینکه دولت‬ ‫در سال های گذشته درامدهای نفتی که‬ ‫برای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید اختصاص‬ ‫می داد‪ ،‬کمتر از نیاز کشور بوده‪ ،‬بنابراین‬ ‫بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از‬ ‫بازار نیما ارز می خرید و در نتیجه پایه‬ ‫پولی و نقدینگی افزایش می یافت‪ .‬افزایش‬ ‫پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم‬ ‫در کشور شده و منابع بانک مرکزی را‬ ‫هدر داده است‪.‬‬ ‫وی که در یک برنامه تلویزیونی حضور‬ ‫یافته بود‪ ،‬با تاکید براینکه سیاست ارز‬ ‫ترجیحی تورم زا بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چند سال گذشته مهم ترین عنصر اختالل‬ ‫در پایه پولی‪ ،‬ارز ترجیحی و مابه التفاوت‬ ‫ایجاد شده است که خود موجب تورم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اراده اصالح نظام یارانه ای‬ ‫در مواجهه با مشکالت پیش امده از‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی و تاخیری که در‬ ‫اصالح این وضعیت صورت گرفته‪ ،‬جهت‬ ‫گیری دولت سیزدهم بر ان است که با‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تورم کاهش یابد‪،‬‬ ‫قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در‬ ‫اولویت برنامه ها قرار گیرد و قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مصوب مجلس شورای اسالمی هم‬ ‫از این دیدگاه پشتیبانی می کند‪.‬‬ ‫البته درباره جزئیات شیوه این اصالح‬ ‫هنوز جمع بندی نهایی صورت نگرفته‬ ‫است‪ .‬در ابتدا بحث اصالح یکباره ارز‬ ‫ترجیحی مطرح بود که دولت صراحتا‬ ‫اعالم کرد برای پرهیز از وارد شدن شوک‬ ‫به معیشت مردم‪ ،‬این کار را تدریجی‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫به گفته هادی سبحانیان؛ معاون وزیر‬ ‫اقتصاد؛ «براساس قانون بودجه سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬دولت باید ارز ترجیحی را حذف‬ ‫می کرد و همین تکلیف در بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مجددا ً تعیین شد‪ .‬این به این‬ ‫معنا نیست که ما یارانه ای که به مردم‬ ‫می دادیم را حذف کنیم بلکه در حال‬ ‫ساماندهی یارانه ها هستیم‪ .‬در این فرایند‬ ‫جدید یارانه مستقیم به مصرف کننده‬ ‫نهایی پرداخت می شود‪ .‬در این بحث‬ ‫تنها نوع پرداخت تغییر می کند که بسیار‬ ‫کارامدتر است»‪.‬‬ ‫از سال گذشته زمزمه های اصالح نظام‬ ‫یارانه ای شنیده می شد اما تکلیف‬ ‫مشروطی که قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬برای‬ ‫این اصالح سیاستی بر دوش دولت‬ ‫گذاشته‪ ،‬زمینه را برای این اقدام فراهم‬ ‫نمود‪ .‬در این بین شرایط ویژه بین المللی‬ ‫و چشم انداز نگران کننده تامین گندم و‬ ‫غالت که کشورها را به تکاپوی تامین‬ ‫ذخایر راهبردی انداخته‪ ،‬اولویت را به‬ ‫اصالح یارانه ارد و نان داد تا از حیف‬ ‫و میل و قاچاق گندم ان هم در شرایط‬ ‫حساس موجود جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تمهیدات دولت‬ ‫اصالح سیاست ارز ترجیحی نیازمند‬ ‫اعمال سیاست درست‪ ،‬زمان بندی دقیق‬ ‫و روش صحیح است که با اعتمادسازی و‬ ‫همراهی مردم می تواند موفق شود‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد دولت در حال برنامه ریزی برای‬ ‫حداقل کردن فشار ناشی از مرحله گذار‬ ‫بر معیشت مردم است‪ .‬رئیس جمهور روز‬ ‫یکشنبه در جلسه هیات دولت تصریح کرد‬ ‫که دولت خود را موظف به اتخاذ تدابیر‬ ‫مناسب برای تنظیم بازار و حفظ ارامش‬ ‫مردم می داند و تا زمان عرضه کاالبرگ‬ ‫الکترونیکی مبالغی را به عنوان کمک‬ ‫هزینه معیشتی پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور هم به برنامه‬ ‫دولت برای کمک به مردم به ویژه اقشار‬ ‫اسیب پذیر پس از اجرای حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی از بودجه کشور اشاره و تصریح‬ ‫کرده است‪ :‬دولت به عنوان کمک مالی‬ ‫مبلغی را که تنها برای خرید کاال استفاده‬ ‫می شود برای واریز به حساب بانکی اقشار‬ ‫مختلف در نظر گزفته تا در این صورت‬ ‫عالوه بر کمک و از بین بردن اثرات حذف‬ ‫ارز ‪ ،۴۲۰۰‬از تورم و افزایش پایه پولی‬ ‫و نقدینگی در کشور نیز جلوگیری شود‪.‬‬ ‫امید است با تمهیدات دولت زمینه اصالح‬ ‫نظام یارانه ای موجود به نفع مردم و‬ ‫مصرف کننده نهایی فراهم شود‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها و مبارزه با فقر است‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش انرژی ساالنه ‪ ۱۰۰‬و‬ ‫کاالهای اساسی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر یارانه پنهان می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬ولی سبب‬ ‫بهبود ضریب جینی نشد و پولدارها‪ ،‬پولدارتر و فقرا فقیرتر شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مسعود میرکاظمی در بخش خبری ساعت ‪۱۴:۰۰‬‬ ‫سیما درباره حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه های نقدی اظهار داشت‪:‬‬ ‫جلسات مختلفی از سال گذشته در مورد تعیین تکلیف وضعیت اقتصادی‬ ‫کشور و سند تحول دولت برگزار کردیم که یکی از محورهای ان توزیع‬ ‫عادالنه یارانه ها بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز قدم های اجرایی این طرح نزدیک است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بحث در یارانه ها به این شکل است که به سمتی هدایت شود که به سفره‬ ‫خانوارها برسد و جلوی خروج کاالهای اساسی از کشور گرفته شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش انرژی ساالنه ‪ ۱۰۰‬و‬ ‫کاالهای اساسی ‪ ۲۰‬میلیارد دالر یارانه پنهان می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬ولی سبب‬ ‫بهبود ضریب جینی نشد و پولدارها‪ ،‬پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬دولت سیزدهم اجازه نمی دهد یارانه ها‬ ‫ناعادالنه توزیع شود‪ .‬ما به دنبال مبارزه با فقر هستیم‪ .‬به تدریج به سمت‬ ‫نهایی شدن تصمیمات در خصوص توزیع عادالنه یارانه ها نزدیک می شویم‬ ‫و پس از تایید رئیس جمهور نتایج به اطالع مردم خواهد رسید‪.‬‬ ‫میرکاظمی با اشاره به بحران مواد غذایی دنیا که پس از جنگ روسیه‬ ‫و اوکراین تشدید شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این اقدام عالوه بر انکه یارانه ها را‬ ‫اثربخش خواهیم کرد با فقر نیز مبارزه می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد‪ :‬در تحقیقاتی که سازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها انجام داده متوجه شدیم هر چقدر میزان یارانه ها برای‬ ‫اقشار پایین اضافه شده و تغییر می کند‪ ،‬فاصله ضریب جینی نیز کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫روند صعودی نفت معکوس شد‬ ‫قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی همسو با بازارهای سهام‬ ‫اسیا تحت تاثیر نگرانی های سرمایه گذاران از تاثیر رکود اقتصادی بر تقاضا‬ ‫برای سوخت‪ ،‬کاهش پیدا کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهای معامالت نفت برنت با‬ ‫‪ ۲۸‬سنت معادل ‪ ۰.۳‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪ ۱۱۲‬دالر و ‪ ۱۱‬سنت در هر بشکه‬ ‫رسید‪.‬بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت امریکا با ‪ ۴۱‬سنت معادل‬ ‫‪ ۰.۴‬درصد افزایش‪ ،‬به ‪ ۱۰۹‬دالر و ‪ ۳۶‬سنت در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫تینا تانگ‪ ،‬تحلیلگر شرکت سی ام سی مارکتس در این باره گفت‪ :‬ریسک‬ ‫گریزی گسترده ناشی از واهمه نسبت به رکود بود و قرنطینه های کرونایی‬ ‫چین عامل مهمی بوده که قیمت نفت را تحت فشار قرار داده است‪ .‬ادامه‬ ‫قرنطینه های چین روی قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر منفی خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬کاهش قیمت نفت از سوی عربستان سعودی هم منعکس کننده‬ ‫نگرانی ها نسبت به تقاضای جهانی برای نفت است‪.‬‬ ‫عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است‪ ،‬قیمت فروش‬ ‫نفت برای اسیا و اروپا را در ژوئن کاهش داد‪.‬‬ ‫بازارهای مالی جهانی همچنین از افزایش نرخ بهره و ادامه قرنطینه ای کرونا‬ ‫در چین که به دومین اقتصاد بزرگ جهان اسیب زده است‪ ،‬به وحشت‬ ‫افتاده اند‪.‬نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت هفته گذشته در واکنش به‬ ‫چشم انداز تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه که نگرانی ها نسبت به‬ ‫وضعیت کمبود عرضه را تشدید کرد‪ ،‬برای دومین هفته متوالی رشد کردند‪.‬‬ ‫معاون نخست وزیر بلغارستان روز یکشنبه گفت‪ :‬اگر این کشور مهلت برای‬ ‫اجرای تحریم ها دریافت نکند‪ ،‬تحریم های نفت اتحادیه اروپا علیه روسیه‬ ‫را وتو خواهد کرد‪ .‬وی به شبکه تلویزیون ملی بی ان تی گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫فردا ادامه خواهد داشت و دیدار سران کشورها برای به نتیجه رساندن انها‬ ‫ضروری است‪ .‬موضع ما کامال واضح است‪ .‬اگر معافیت برای کشورهای دیگر‬ ‫وجود داشت‪ ،‬ما هم خواستار دریافت معافیت هستیم‪.‬بلغارستان پیش تر‬ ‫گفته بود به دنبال دریافت معافیت از تحریم های پیشنهاد شده علیه نفت‬ ‫روسیه خواهد بود اما معلوم نیست ایا این کشور معافیت کامل یا مهلت‬ ‫مشابهی که روز جمعه برای کشورهای مجارستان‪ ،‬اسلواکی و جمهوری‬ ‫چک پیشنهاد شد را درخواست کرده است‪ .‬این معافیت ها قطعا از تاثیر‬ ‫تحریم ها خواهند کاست‪.‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬کشورهای گروه هفت‬ ‫روز یکشنبه متعهد شدند واردات نفت روسیه را قطع کنند و واشنگتن‬ ‫تحریم های جدیدی را علیه مدیران گازپروم بانک و شرکتهای دیگر اعمال‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 20‬اردیبهشت ‪ * 1401‬شماره ‪1304‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بخش عمده مدارس شطرنج استان البرز در تعطیلی کرونا به سر می برند‬ ‫سرپرست هیات شطرنج البرز گفت‪ :‬بخش عمده مدارس شطرنج این استان به دلیل‬ ‫شرایط ناشی از ویروس کرونا تعطیل شده و هنوز فعالیت خود را اغاز نکرده اند‪.‬‬ ‫«امید نیازپور» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬قبل از شیوع ویروس کرونا‬ ‫‪ ۱۲‬مدرسه شطرنج در البرز فعال بودند اما طی ‪ ۲‬سال اخیر با شیوع این ویروس‬ ‫این مدارس تعطیل شدند واکنون فقط ‪ ۲‬مدرسه شطرنج در این استان فعال هستند‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس ‪ :‬زیرساخت های امدادی‬ ‫فردیس نیازمند تقویت است‬ ‫فرماندار فردیس استان البرز با اشاره به جمعیت باالی این شهرستان‬ ‫گفت ‪ :‬انتظار می رود با همت مسووالن استانی و کشوری شاهد‬ ‫تقویت زیرساخت امدادی این شهرستان به ویژه در بخش هالل‬ ‫احمر باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬خداداد کاشفی »روز دوشنبه به مناسبت هفته‬ ‫هالل احمر در نشست با رییس و کارکنان جمعیت هالل احمر‬ ‫شهرستان فردیس افزود‪ :‬خدمات دهی مطلوب در مواقع بحران‬ ‫نیازمند امکانات و نیروی انسانی اموزش دیده است که شهرستان‬ ‫فردیس در این بخش نیازمند توجه ویژه است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ساختمان جمعیت هالل احمر خارج از محدوده‬ ‫شهر فردیس است که باید برای ان تدابیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫کاشفی اظهار داشت ‪ :‬جمعیت هالل احمر با نجات جان انسان‬ ‫ها سرو کار دارد و در واقع نیروهای ارتش امدادی به صورت‬ ‫خداپسندانه و داوطلبانه‪ ،‬توان و انرژی خود را برای نجات انسان‬ ‫ها می گذارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی داوطلبان جمعیت هالل احمر در مواقع زلزله جان‬ ‫انسانی را از زیر اوار نجات می دهند این امر نشان دهنده جایگاه‬ ‫مهم فداکاری و انسانیت در مسیر نوعدوستی است‪.‬‬ ‫کاشفی گفت‪ :‬شهرستان فردیس بر روی گسل زلزله قرار دارد از‬ ‫این رو نیازمند جذب و سازماندهی افراد دغدغه مند ‪ ،‬بشردوست و‬ ‫اموزش دیده برای مواقع ضروری است‪.‬‬ ‫فرماندار فردیس بیان داشت‪ :‬حضور و نقش هالل احمر در مدیریت‬ ‫حوادث بسیار مهم است ؛هر چه جمعیت هالل احمر از توانایی باالی‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬امکانات پشتیبانی و تجهیزات باشد می تواند نقش‬ ‫موثری در امدادرسانی ایفا کند‪.‬‬ ‫در پایان به مناسبت هفته هالل احمر از کارکنان و داوطلبان‬ ‫جمعیت هالل احمر شهرستان فردیس قدردانی شد‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تعطیلی این مدارس از سوی دیگر سبب شده که شاهد برگزاری کالس‬ ‫ها به صورت برخط (انالین) باشیم که البته این کالس ها بدون اخذ مجوز قانونی‬ ‫در حال برگزاری است و در این زمینه تذکرهای الزم داده شده اما همچنان شاهد‬ ‫فعالیت برخی از افراد در این قالب هستیم‪.‬نیازپور با بیان اینکه به دنبال این هستیم‬ ‫که نظارت بر این بخش را فعال تر کنیم ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برقراری دوباره مدارس شطرنج‬ ‫در استان البرز به صورت حضوری از مهم ترین برنامه هایی است که ان را اجرایی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬سرپرست هیات شطرنج البرز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان‬ ‫اینکه این هیات با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با این وجود‬ ‫موفق به برگزاری رقابت های قهرمانی استانی و معرفی نفرات برتر برای حضور در‬ ‫مسابقات کشوری شدیم‪.‬‬ ‫افتتاح بوستان ‪ ۵۶۰۰‬متر مربعی شهید باکری در هشتگرد‬ ‫امروزه فضای سبز به عنوان یکی از‬ ‫شاخصه های زندگی شهری مطرح‬ ‫بوده و حفظ و نگهداری و توسعه ان در‬ ‫نشاط شهروندان موثر است ‪ ،‬شهرداری‬ ‫هشتگرد نیز با بهره گیری از توان‬ ‫کارشناسان و کارگران زحمتکش اداره‬ ‫سیما ‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری‬ ‫در جهت نگهداری این فضاهای سبز‬ ‫بصورت شبانه روزی تالش می نماید‬ ‫و توسعه این فضاها از جمله اهداف‬ ‫مدیریت شهری می باشد ‪.‬‬ ‫در همین راستا و طی مراسمی که با حضور‬ ‫امام جمعه ‪ ،‬فرماندار ‪ ،‬شهردار ‪ ،‬رئیس‬ ‫و اعضای شورای اسالمی شهر و سایر‬ ‫مسئولین شهرستان ساوجبالغ و شهرهای‬ ‫همجوار برگزار شد بوستان ‪ ۵۶۰۰‬متر‬ ‫مربعی شهید مهدی باکری در شهرک بعثت‬ ‫هشتگرد افتتاح و به بهره برداری رسید ‪.‬‬ ‫کلنگ احداث این بوستان در هفته دولت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به زمین زده شده بود و با تالش‬ ‫و پیگیری شهردار هشتگرد و حمایت همه‬ ‫جانبه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫این بوستان برای استفاده شهروندان اماده و‬ ‫افتتاح گردید ‪.‬‬ ‫مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد در مراسم‬ ‫افتتاحیه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری‬ ‫در زمینه توسعه زیرساخت ها ‪ ،‬گزارشی از‬ ‫وضعیت فضای سبز شهر هشتگرد ارائه نمود‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬مساحت کل فضای سبز هشتگرد‬ ‫‪ ۱۱۷‬هکتار می باشد و سرانه فضای سبز‬ ‫ان ‪ ۱۹‬متر مربع برای هر نفر است و امروز‬ ‫‪ ۴۶‬امین بوستان شهر هشتگرد افتتاح و به‬ ‫مساحت فضای سبز این شهر افزوده می‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد در تشریح اهمیت احداث‬ ‫این بوستان بیان کرد ‪ :‬شهرک کوثر هشتگرد‬ ‫از جمله محالت در حال توسعه شهر می‬ ‫باشد و زیرساخت های الزم برای این‬ ‫شهرک هنوز فراهم نشده است لذا افتتاح‬ ‫این بوستان می تواند محیطی ارام و مناسب‬ ‫برای خانواده های ساکن در شهرک بعثت و‬ ‫شهرک کوثر فراهم نماید ‪.‬‬ ‫یعقوبی تصریح کرد ‪ :‬شهرداری بنا بر وظایف‬ ‫ذاتی خود را ملزم به ایجاد زیرساخت های‬ ‫شهری میداند و برای حفظ و نگهداری‬ ‫این زیرساخت ها از جمله لوازم و وسایلی‬ ‫که در این بوستان ها نصب می شود نیاز‬ ‫به مشارکت شهروندان است و شهروندان‬ ‫فهیم هشتگرد نیز در این موضوعات یاریگر‬ ‫شهرداری بوده و خواهند بود ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬بوستان شهید باکری در شهرک‬ ‫بعثت برای استفاده شهروندان در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۵۶۰۰‬متر مربع متعلق به‬ ‫شهرداری شامل ‪ ۳۰۰۰‬متر مربع فضای‬ ‫سبز با جدولگذاری به طول ‪ ۱۰۰۰‬متر طول‬ ‫‪ ۱۷۶ ،‬متر مکعب بتن ریزی ‪ ۲۰۰۰ ،‬متر‬ ‫مربع کفپوش پیاده روها ‪ ۲۰۰۰ ،‬متر مکعب‬ ‫مخلوط ریزی ‪ ،‬تهیه و حمل و پخش ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی ناحیه دو شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در‬ ‫قانون مذکور مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرکرد مورد رسیدگی و رای ان صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد ‪:‬‬ ‫امالک واقع در رحمت اباد(دوتو) شهرکرد به شماره پالک ‪ - 4‬اصلی‬ ‫‪ 2230‬فرعی سعید سهرابی فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 180‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت اله امیر‬ ‫حقانی‬ ‫‪ 2230‬فرعی مریم کاکائی دهکردی فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 180‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید رحمت‬ ‫اله امیر حقانی‬ ‫امالک واقع در گودال چشمه شهرکرد به شماره پالک ‪ - 11‬اصلی‬ ‫‪ 680‬فرعی ذوالفقار رفیعی شهرکی فرزند حجت اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 152 / 73‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حسین احمدیان دهکردی‬ ‫امالک واقع در حاجی اباد شهرکرد به شماره پالک ‪ - 12‬اصلی‬ ‫‪ 663‬فرعی خدایار عزت پناهی فرزند علی یار ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 257 / 26‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خدامراد مبینی‬ ‫امالک واقع درابنیه فرخ شهر به شماره پالک ‪ - 21‬اصلی‬ ‫‪ 3539‬فرعی بتول ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان به مساحت‬ ‫‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫‪ 3539‬فرعی امنه ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان به مساحت‬ ‫‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫‪ 3539‬فرعی گوهر ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان به مساحت‬ ‫‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫‪ 3539‬فرعی مهناز ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان به مساحت‬ ‫‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫‪ 3539‬فرعی مروارید ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به ده و دو هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان به مساحت‬ ‫‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫‪ 3539‬فرعی علی ملکی قهفرخی فرزند حاجی اقا نسبت به بیست حبه وچهار هفتم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه به استثنای یک هشتم عرصه و اعیان‬ ‫به مساحت ‪ 494 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاجی اقا ملکی‬ ‫امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک ‪ 22-‬اصلی‬ ‫‪ 627‬فرعی فریبرز نکوئی قهفرخی فرزند حبیب اله ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 236 / 25‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید عبداله درخشنده‬ ‫‪3421‬فرعی معصومه نکوئی قهفرخی فرزند یداله یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 301 / 28‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید حمید‬ ‫درخشنده‬ ‫‪3421‬فرعی زری عبدالهی قهفرخی فرزند قلی نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 301 / 28‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید‬ ‫حمیددرخشنده‬ ‫‪3421‬فرعی پری عبدالهی قهفرخی فرزند قلی نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 301 / 28‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید‬ ‫حمیددرخشنده‬ ‫‪3505‬فرعی علی تقی پور قهفرخی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 257 / 59‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازقدمعلی مشرف‬ ‫‪5184‬فرعی سید حسین رضوی فرزند سید حمید ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 104 / 24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازسید عبداله درخشنده‬ ‫‪7833‬فرعی فرامرز حاتمیان گل اسفه ی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 142 / 72‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازحیدر شگفت‬ ‫امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ‪221-‬اصلی‬ ‫‪7009‬فرعی یونس صالحی هفشجانی فرزند بند علی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 209 / 72‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سبزه علی صالحی‬ ‫امالک واقع در بهارستان شهرکرد به شماره پالک ‪1570-‬اصلی( ‪- 20 / 1‬اصلی گورستان قدیمی )‬ ‫‪139‬فرعی فرخنده ارشادی فارسانی فرزند ابوالفتح نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 254 / 78‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه‬ ‫ازجهانگیرباباحیدری‬ ‫‪139‬فرعی زیور استکی اورگانی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 254 / 78‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه ازجهانگیر‬ ‫باباحیدری‬ ‫امالک واقع در قریه شهرک به شماره پالک ‪ - 1574‬اصلی (‪ 40‬مکرر)‬ ‫‪2895‬فرعی بهزاد اسکندری شهرکی فرزند حسن قلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 194 / 79‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از جعفر علی اسکندری‬ ‫به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این اگهی نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء صادره اعتراضی داشته باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی در شهرها و از تاریخ‬ ‫الصاق اگهی در روستاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد ناحیه یک شهرکرد تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت ناحیه یک شهرکرد تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪:‬سه شنبه ‪ 1401 / 2 / 20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬چهارشنبه ‪1401 / 3 / 4‬‬ ‫مهرعلی هیبتی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ ‫متر مکعب خاک کشاورزی ایجاد گردیده و‬ ‫‪ ۳۱۴‬اصله نهال شامل کاج سدروس‪ ،‬توت‬ ‫مجنون‪ ،‬کاج تهران و زیتون تلخ و طاووسی‬ ‫و ‪ ۶۰۰۰‬بوته گل رز‪ ،‬زرشک‪ ،‬سرو جونی‬ ‫پروس‪ ،‬اختر‪ ،‬الوان‪ ،‬یوکا در فضای سبز‬ ‫ان کاشته شده است و نیز عالوه بر مبلمان‬ ‫پارکی شامل مجموعه بازی کودکان می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد بیان کرد ‪ :‬عالوه بر ارزش‬ ‫باالی ملک متعلق به شهرداری که برای‬ ‫احداث این بوستان در نظر گرفته شده‬ ‫مبلغ ‪ ۱۴‬میلیارد ریال برای اجرای کارهای‬ ‫عمرانی ‪ ،‬فضای سبز ‪ ،‬تاسیسات و مبلمان‬ ‫پارکی از محل اعتبارات شهرداری هزینه‬ ‫گردیده است ‪.‬‬ ‫یعقوبی با تقدیر و تشکر از حمایتهای رئیس‬ ‫و اعضای شورای اسالمی شهر‪ ،‬برنامه های‬ ‫اتی شهرداری در زمینه فضای سبز را‬ ‫مشتمل بر چند بخش زیر توصیف کرد ‪.‬‬ ‫تامین منابع ابی پایدار از تصفیه خانه شهرک‬ ‫صنعتی که بخش عمده ای از کار انجام گرفته‬ ‫و با تفاهم نامه ای با این شهرک پساب حاصل‬ ‫سهم ‪ ۳۵‬هزار میلیارد ریالی بانک ملی‬ ‫ایران از تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫از تصفیه خانه ان پس از هدایت به مخزن‬ ‫ذخیره سازی برای ابیاری فضاهای سبز مورد‬ ‫استفاده قرار خواهد گرفت ‪ ،‬استفاده از پساب‬ ‫حاصل از تصفیه خانه شهر جدید مهستان‬ ‫با توجه به امکان انتقال ثقلی ان برای بهره‬ ‫برداری جهت ابیاری فضاهای سبز شهری ‪،‬‬ ‫اجرای پروژه جداسازی اب خام فضای سبز‬ ‫از اب شرب شهری ‪ ،‬اجرای ابیاری تحت‬ ‫فشار قطره ای برای صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب و افزایش راندمان ابیاری در بوستان های‬ ‫شهر ‪ ،‬شناسنامه دار نمودن باغات محدوده‬ ‫و حریم شهر هشتگرد ‪ ،‬احیاء ‪ ۵۰‬هکتار از‬ ‫کمربند سبز واقع در ضلع جنوبی اتوبان و‬ ‫تعریف کاربرهای مناسب برای ان ‪ ،‬احیاء‬ ‫‪ ۶‬هکتار فضای سبز رمپ و لوپ میدان‬ ‫شهیدان نژاد فالح از جمله این برنامه ها‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حاج اقا مختاری‬ ‫امام جمعه شهرستان ساوجبالغ نیز دقایقی‬ ‫در این مراسم سخنرانی و به عمران و ابادانی‬ ‫و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس فتا به متقاضیان ثبت نام حج تمتع در البرز‬ ‫سهم بانک ملی ایران از تسهیالت کمک ودیعه مسکن ‪ ۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬این سهم که توسط‬ ‫شورای پول و اعتبار مشخص شده است‪ ،‬در قالب دستورالعمل اجرایی‬ ‫اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید‬ ‫مسکن است‪.‬‬ ‫بر این اساس تسهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ ،‬دوره بازپرداخت حداکثر ‪۵‬سال‪ ،‬در سقف های فردی ‪ ۴۵۰ ،۶۰۰‬و‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون ریال به ترتیب در تهران‪ ،‬مراکز استان ها و شهرهای باالی‬ ‫‪۲۰۰‬هزار نفر جمعیت و سایر شهرها است‪.‬‬ ‫پیشتر نیز بانک ملی ایران برای حمایت از مستاجران در شرایط بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬بیشترین میزان وام ودیعه مسکن در میان سایر بانک ها را پرداخت‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫بنا بر اساس امار اعالمی شادا (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران) این‬ ‫بانک با پرداخت بالغ بر ‪ ۹۱‬هزار و ‪ ۲۹۸‬فقره وام ودیعه مسکن به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۱۹‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬سهم مهمی در کاهش مشکالت هموطنان‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اتش سوزی تعمیرگاه خودرو در کرج سه‬ ‫مصدوم بر جای گذاشت‬ ‫رییس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعالم کرد‪:‬‬ ‫اتش سوزی در یک باب تعمیرگاه خودرو در بلوار هوشیار ‪ ۴۵‬متری‬ ‫گلشهرکرج سبب مصدومیت سه نفر شد ‪.‬‬ ‫«محمد جمشیدی » روز دوشنبه به خبرنگاران گفت‪ :‬این حادثه ساعت‬ ‫‪ ۱۳:۰۸‬امروز رخ داد که با حضور به موقع اتش نشانان ضمن جلوگیری از‬ ‫سرایت حریق به خودروهای مجاور تعمیرگاه ‪ ،‬نسبت به ایمن سازی محل‬ ‫اقدامات الزم صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در این حادثه تعمیر گاه خودرو با زیربنای حدود‬ ‫‪ ۴۰‬متر مربع در اتش سوخت و سه مرد ‪ ۳۰‬ساله دچار مصدومیت شدند‬ ‫که توسط نیروهای امدادی اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند‪.‬‬ ‫جمشیدی ادامه داد‪ :‬برای اطفا و امداد رسانی به این حادثه ‪ ۱۱‬نفر اتش‬ ‫نشان به همراه چهار دستگاه خودرو امدادی از ایستگاه های ‪ ۱۰۲‬و ‪۱۱۰‬‬ ‫کرج به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫‪۱۵‬بیمار بدحال کووید ‪۱۹‬‬ ‫در البرز بستری شدند‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعالم کرد‪ ۱۵ :‬بیمار بدحال‬ ‫کووید‪ ۱۹‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در بیمارستان های استان بستری و تحت‬ ‫مراقبت های پزشکی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر« شهرام صیادی » روز سه شنبه به خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫اکنون‪ ۸۲‬بیمار بدحال کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان های استان تحت مراقبت‬ ‫پزشکی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته هیچ مورد فوتی در البرز به ثبت‬ ‫نرسیده و شمار کل جانباختگان این بیماری در استان طی سه روز گذشته‬ ‫بر روی عدد ‪ ۶‬هزارو ‪ ۸۳۲‬نفر ثابت مانده است‪.‬‬ ‫صیادی گفت‪ ۸۷ :‬هزار و ‪ ۴۹۹‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬از ابتدای شیوع کرونا تاکنون‬ ‫در استان بستری شده اند که ‪ ۸۰‬هزارو‪ ۵۸۴‬نفر بهبود یافته اند‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا البرز به متقاضیان ثبت نام حج تمتع برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده‬ ‫و کالهبرداری اینترنتی هشدار داد‪.‬‬ ‫سرهنگ رسول جلیلیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬با توجه به اغاز‬ ‫ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ‪ ،‬کالهبرداران س ایبری با ترفند های مختلف به این بهانه‬ ‫اقدام به کالهبرداری از کاربران می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی افراد به این بهانه در فضای مجازی تحت عنوان خرید و فروش و یا ثبت‬ ‫نام فیش حج از مردم کالهبرداری می کنند که هوشیاری در مقابل این ترفند ضروری است‪.‬‬ ‫جلیلیان گفت‪ :‬این افراد با انگیزه کالهبرداری از کاربران با ایجاد سایت و صفحه جعلی اقدام‬ ‫به دریافت وجه کرده ضمن انکه در خالل عملیات پرداختی مردم حساب های انان را رمز‬ ‫گشایی می کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا البرز یاداور شد‪ :‬مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات‬ ‫پرداخت بانک به دنبال سرقت اطالعات بانکی هموطنان هستند که کاربرانه باید با دقت در‬ ‫ادرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که تمام سایت های معتبر و مهم از پروتکل ‪https‬‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متقاضیان برای هرگونه ثبت نام و رزرو حج تمتع فقط از طریق سازمان حج وزیارت به‬ ‫نشانی اینترنتی ‪https://tamatoreserve.haj.ir/Cpanel/HajKarevanList.‬‬ ‫‪ aspx‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫جلیلیان افزود‪ :‬پرداخت هرگونه وجه فقط به صورت الکترونیکی از طریق سامانه حج و زیارت‬ ‫صورت می گیرد و تقاضای پرداخت هرگونه وجه برای ثبت نام به صورت نقد و یا ازطریق‬ ‫دستگاه پوز‪ ،‬خود پرداز و کارت به کارت جعلی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کاربران در صورت اطالع از این گونه موارد بالفاصله مراتب را از طریق تماس با‬ ‫شماره تلفن ‪ ۰۹۶۳۸۰‬به مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا اعالم کنند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اسفالت راه یاسین دشت شمال سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 1483‬و شناسه ملی ‪ 14007175855‬به استناد صورتجلسه‬ ‫هیئت مدیره مورخ ‪ 1401/01/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬الف) سمت‬ ‫اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید‪ - 1 :‬اقای‬ ‫سیدمحمد طواف زاده حقی به شماره ملی ‪ 2279405369‬به سمت رئیس‬ ‫هیئت مدیره و مدیرعامل ‪ - 2‬خانم ازاده شمسی قزلبالغی به شماره ملی‬ ‫‪ 2279839768‬به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ‪ - 3‬خانم سیده فاطمه‬ ‫طواف زاده حقی به شماره ملی ‪ 2279403218‬به سمت عضو هیئت مدیره‬ ‫ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهداور از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪،‬‬ ‫عقود اسالمی و قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضای منفرد اقای‬ ‫سیدمحمد طواف زاده حقی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر‬ ‫شرکت معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامسر (‪)1314197‬‬ ‫« اگهی فقدان سند مالکیت »‬ ‫عبدالکریم‬ ‫فرزند‬ ‫بشیری‬ ‫سبزعلی‬ ‫اقای‬ ‫مورخ‬ ‫‪۴۱۵‬‬ ‫شماره‬ ‫وارده‬ ‫درخواست‬ ‫طی‬ ‫‪ 1401 / 02 / 19‬منضم به دو برگ استشهادیه که به تصدیق پاسگاه‬ ‫انتظامی بخش کارزان شهرستان سیروان نیز رسیده اعالم نمونه‬ ‫سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه گاوداری بمساحت‬ ‫‪ 3957 / 31‬مترمربع بشماره پالک‪ ۱۲۱۲‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در‬ ‫شهرستان سیروان ‪ -‬بخش کارزان ‪ -‬روستای کلی کلی که در اجرای‬ ‫قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به نام‬ ‫نامبرده صادر و تسلیم گردیده ‪ ،‬به علت سهل انگاری مفقود و تقاضای‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده است ‪ ،‬لذا مراتب در اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت و تبصره ذیل ان یک نوبت اگهی تا هرکس‬ ‫حقی برای خود قتل و یا مدعی انجام معامله و یا سند نزد او می باشد‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این اگهی ‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به‬ ‫این اداره اعالم و رسید دریافت نماید‪ .‬در غیر اینصورت پس از انجام‬ ‫مراحل و تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر و‬ ‫تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وحید فدوی یگانه‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اسفالت راه یاسین دشت شمال سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 1483‬و شناسه ملی ‪ 14007175855‬به‬ ‫استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪1401/01/15‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬الف) اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال‬ ‫به قرار ذیل انتخاب گردیدند‪ - 1 :‬اقای سیدمحمد طواف زاده حقی‬ ‫به شماره ملی ‪ - 2 2279405369‬خانم ازاده شمسی قزلبالغی به‬ ‫شماره ملی ‪ - 3 2279839768‬خانم سیده فاطمه طواف زاده حقی‬ ‫به شماره ملی ‪ 2279403218‬ب) اقای جالل موسی طالشی به‬ ‫شماره ملی ‪ 2279647621‬بعنوان بازرس اصلی و اقای حسن‬ ‫شعبانی به شماره ملی ‪ 6319965908‬بعنوان بازرس علی البدل‬ ‫شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫رامسر (‪)1314205‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۴۴‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۳۳۵‬دوز واکسن‬ ‫کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۳۸۷‬هزار و ‪۶۶۸‬‬ ‫نفر دوز اول‪ ۵۷ ،‬میلیون و ‪ ۶۳۳‬هزار و ‪ ۲۶‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۱۷۷‬هزار و ‪ ۵۱۹‬نفر‪ ،‬دوز سوم‬ ‫واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۴۹‬میلیون و ‪ ۱۹۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۱۳‬دوز رسید در شبانه روز گذشته ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۳۳۵‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی سه شنبه ‪ 20‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫شناسایی ‪ ۵۷۰‬بیمار جدید کرونایی‬ ‫موفقیت وزارت بهداشت در کنترل کرونا‬ ‫نایب رئیس اول مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬از وزارت بهداشت برای‬ ‫کنترل کرونا در کشور‪ ،‬تقدیر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬علی نیکزاد‪،‬‬ ‫روز دوشنبه در مراسم هفته سالمت‬ ‫در مرکز همایش های رازی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کنترل و مدیریت کرونا در کشور‪ ،‬از‬ ‫جمله اقدامات وزارت بهداشت در دولت سیزدهم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به واکسیناسیون حداکثری علیه کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سرعت گرفتن واکسیناسیون‪ ،‬باعث شد این بیماری در کشور کنترل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس‪ ،‬در ادامه به مقوله حمایت های بیمه ای در کشور‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬بیمه تنها متعلق به وزارت بهداشت نیست‪ ،‬بیمه‬ ‫متعلق به احاد مردم است و همه مردم و مسئولین باید دست به دست‬ ‫هم دهند و به وزارت بهداشت کمک کنند‪.‬‬ ‫نیکزاد به موضوع پرداخت یارانه ها اشاره کرد و گفت‪ :‬در کشور ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر یارانه به کاالهای اساسی داده می شود که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر اصالحات در نظام پرداخت یارانه ها صورت نگیرد و مثل‬ ‫گذشته پیش برویم‪ ،‬شرایط بهبود نخواهد یافت‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس تاکید کرد‪ :‬البته اصالحات در پرداخت یارانه ها باید‬ ‫توام با همراهی مردم و اطالع رسانی باشد‪.‬‬ ‫نیکزاد گفت‪ :‬یارانه گندم و دارو قطع نمی شود‪ ،‬اما باید این اصالحات‬ ‫شامل درمان شود‪.‬‬ ‫شیوع یک بیماری ناشناخته در بین کودکان‬ ‫متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬از‬ ‫شیوع التهاب کبد در بین کودکان‬ ‫خبر داد که عامل ابتالی ان هنوز‬ ‫ناشناخته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمدرضا‬ ‫صالحی‪ ،‬در گفتگوی تلفنی با شبکه‬ ‫یک سیما‪ ،‬گفت‪ :‬یکی دو ماه است‬ ‫مواردی از التهاب کبد در ایاالت متحده‪ ،‬بریتانیا و غرب اروپا گزارش‬ ‫شده که بعضی از انها خیلی شدید بوده و نهایتاً منجر به پیوند کبد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که هنوز علت این ابتالء نامشخص است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سازمان های بین المللی به شدت پیگیر بررسی این بیماری هستند که‬ ‫کودکان زیر ‪ ۶‬سال را بیشتر درگیر می کند‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬برخی از افراد ماهر و متخصصان‪ ،‬معتقدند که این‬ ‫بیماری می تواند ردپای عوارض کرونا باشد‪ .‬ضمن اینکه گفته می شود‬ ‫شاید به دلیل اینکه کودکان مدت زمان زیادی را در قرنطینه کرونا‬ ‫بوده اند و حاال از این قرنطینه خارج شده اند‪ ،‬به ویروس هایی الوده‬ ‫شده اند که قب ً‬ ‫ال می شدند‪.‬این متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد‪:‬‬ ‫فرضیه دیگری هم مطرح است مبنی بر اینکه شاید این موارد ناشی از‬ ‫ویروس های جدید باشد‪ .‬البته هنوز هیچ کدام از این احتماالت تایید‬ ‫نشده و افراد ماهر مشغول بررسی و شناخت علت بروز این التهاب کبد‬ ‫در بین کودکان هستند‪.‬صالحی با عنوان این مطلب که هنوز گزارشی از‬ ‫ابتالء به این بیماری در ایران نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬هنور مشخص نیست علت‬ ‫این بیماری‪ ،‬عامل ویروسی است یا نه‪ .‬اما خیلی از افراد ماهر معتقدند‬ ‫ممکن است عامل ویروسی و مسری باشد که باید بررسی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه بیشتر موارد ابتالء مربوط به کودکان زیر ‪ ۶‬سال‬ ‫است‪ ،‬اما مواردی هم در بین نوجوانان دیده می شود‪.‬‬ ‫مدارک نیروهای کمک پرستاری استعالم شود‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت‪ ،‬در نامه ای به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی خواستار استعالم مدارک کمک پرستاری قبل از هر نوع رابطه‬ ‫استخدامی شد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬عباس عبادی گفت‪ :‬در‬ ‫نامه ای به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اعالم کردیم‬ ‫که برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی و صحت گواهینامه های‬ ‫کمک پرستاری قبل از به کارگیری کمک پرستاران در هر شکل و با‬ ‫هر نوع رابطه کاری در بخش های مختلف بهداشتی و درمانی‪ ،‬صحت و‬ ‫اعتبار گواهینامه ارائه شده از این معاونت استعالم کنند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫برخی مراکز بدون مجوز وزارت بهداشت اقدام به برگزاری دوره های‬ ‫کمک پرستاری می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬توصیه می کنیم داوطلبان و فراگیران‬ ‫دوره های کمک پرستاری قبل از ثبت نام‪ ،‬اعتبار و صالحیت مرکز مورد‬ ‫نظر را از معاونت پرستاری‪ ،‬مرکز مهارت اموزی و ادارات پرستاری‬ ‫دانشگاه ها استعالم کنند‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش میدهد‬ ‫شرایط کشور از نظر کنترل کرونا خوب است‬ ‫معاون درمان وزیر بهداشت با بیان‬ ‫اینکه امروز شرایط کشور از نظر‬ ‫کنترل کرونا‪ ،‬خوب است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫طی چند ماه اخیر زحمات زیادی‬ ‫کشیده شده است تا به این شرایط‬ ‫رسیدیم و نباید ساده از کنار این‬ ‫موضوع بگذریم‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیانن‪ ،‬دکتر سعید‬ ‫کریمی در ایین گرامیداشت هفته سالمت‬ ‫و رونمایی از کتاب طرح عدالت و تعالی‬ ‫نظام سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته سالمت‪ ،‬گفت‪ :‬شعار‬ ‫هفته سالمت‪ ،‬سالمت ما‪ ،‬سالمت سیار‬ ‫ماست و از همین شعار می توان متوجه‬ ‫شد که عوامل موثر بر سالمت بسیار‬ ‫گسترده است و شعار وزارت بهداشت‬ ‫هم در دوره جدید عدالت و تعالی نظام‬ ‫سالمت است‪ .‬عدالت به این معناست که بگذریم‪.‬‬ ‫هر چیزی در جای خودش باشد و ما باید‬ ‫تالش کنیم که این مهم محقق شود‪.‬‬ ‫شرایط‬ ‫وی افزود‪ :‬باید توجه کرد که امروز‬ ‫عدالت به این معناست که هر چیزی در‬ ‫است‪.‬‬ ‫خوب‬ ‫کشور از نظر کنترل کرونا‬ ‫جای خودش باشد و ما باید تالش کنیم‬ ‫بگذریم‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫نباید ساده از کنار این‬ ‫که این مهم محقق شود‬ ‫زیرا طی چند ماه اخیر زحمات زیادی‬ ‫در این زمینه کشیده شده است تا به این‬ ‫شرایط رسیدیم‪ .‬فکر نکنیم این شرایط در واکسیناسیون اتباع خارجی غیرمجاز‬ ‫همه دنیا به همین صورت بوده‪ ،‬بلکه در کریمی ادامه داد‪ :‬در راستای مدیریت‬ ‫هفته گذشته باالی ‪ ۴۰‬کشور بودند که کرونا‪ ،‬بحث واکسیناسیون بود که به طور‬ ‫مواردشان صعودی بوده و ‪ ۱۴‬کشور هم گسترده در کشور انجام شد‪ ،‬پروتکل های‬ ‫مواردشان دو برابر شده است‪ .‬کشورهایی درمانی که ایجاد شد و مداخالت خوبی که‬ ‫که در صدر لیست ابتال به کرونا قرار دولت انجام داد و همراهی خوبی که مردم‬ ‫دارند‪ ،‬شامل کره‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا انجام دادند‪ .‬در کشور ما به اتباع خارجی‬ ‫و کشورهایی است که خودشان را جهان و حتی به اتباع غیرقانونی واکسن تزریق‬ ‫اولی می دانند و فکر می کردند مدیریت در کردیم‪ .‬این عدالتی است که مورد تاکید‬ ‫سایر کشورها ضعیف است‪ .‬در حالی که وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫امروز می بینیم دچار گرفتاری هستند‪ .‬راه اندازی نسخه نویسی الکترونیک از‬ ‫البته ما ارزو می کنیم که همه بشریت دی ماه گذشته‬ ‫از این ویروس رهایی یابند‪ ،‬اما نباید از راه اندازی تعدادی بیمارستان تازه تاسیس‬ ‫کنار زحماتی که کشیده شده‪ ،‬به راحتی معاون درمان وزارت بهداشت با بیان‬ ‫اینکه طی این مدت اقدامات خوبی انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بحث نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک بود که از دی ماه به طور‬ ‫جدی اغاز شد‪ .‬اوایل کار چالش هایی‬ ‫وحود داشت‪ ،‬اما خوشبختانه به خوبی‬ ‫پیش رفت و به تدریج دارد به بلوغ‬ ‫می رسد‪ .‬همچنین کار تجهیز تعداد زیادی‬ ‫بیمارستان جدیدالتاسیس انجام شد‪.‬‬ ‫به طوری که از دی ماه برای باالی ‪۴۵‬‬ ‫بیمارستان و ‪ ۵۵‬مرکز درمانی تجهیزات‬ ‫ان را ارسال کرده ایم که فعال می شوند‪.‬‬ ‫کریمی همچنین به پوشش همگانی‬ ‫بیمه اشاره کرد و گفت‪ :‬طی چند روز‬ ‫گذشته اطالع رسانی شد که هم راستا با‬ ‫بحث عدالت و تعالی است که مردم تحت‬ ‫پوشش بیمه باشند و پرداخت از جیب‬ ‫مردم کاهش یابد و بیمه ها حمایت کنند‪.‬‬ ‫به طوری که در بحث درمان فشار از دوش‬ ‫مردم برداشته شود و مطابق فرمایش مقام‬ ‫معظم رهبری به گونه ای شود که اگر‬ ‫فردی بیمار شد‪ ،‬فقط درد بیماری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬نه گرفتاری های دیگر‪.‬‬ ‫{{‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه‬ ‫روز گذشته ‪ ۱۲‬بیمار کرونایی در‬ ‫کشور فوت شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا‬ ‫امروز ‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر‬ ‫اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ ۵۷۰‬بیمار جدید مبتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در کشور شناسایی و ‪ ۹۱‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار و ‪۷۵۹‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۲ ،‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۴۱‬هزار و‬ ‫‪ ۱۸۹‬نفر رسید‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا کنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۸‬هزار و ‪ ۲۳۱‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود‬ ‫یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۴‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۵۱‬میلیون و ‪ ۵۳۹‬هزار و ‪ ۳۷۲‬ازمایش تشخیص کووید ‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۰‬شهرستان در وضعیت قرمز‪ ۴ ،‬شهرستان در وضعیت‬ ‫نارنجی‪ ۳۱۹ ،‬شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۱۲۵‬شهرستان در وضعیت‬ ‫ابی قرار دارند‬ ‫شماره ‪1304‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬در پاندمی کرونا‪،‬‬ ‫‪ ۳‬عامل باعث شد تا بتوانیم این‬ ‫بیماری را در کشور کنترل کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بهرام عین الهی‪،‬‬ ‫روز دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫مراسم هفته سالمت و رونمایی از کتاب‬ ‫طرح عدالت و تعالی نظام سالمت که در‬ ‫مرکز همایش های رازی برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کرونا یک تهاجم ویروسی در کل جهان‬ ‫بود و برای همه کشورها اتفاق افتاد‪ .‬این‬ ‫طور نبود که یک کشور از این ویروس در‬ ‫امان بماند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحریم هایی که علیه کشور‬ ‫ما وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کرونا‪ ،‬سنجشی از‬ ‫قدرت کشورها را نشان داد و این قدرت‪،‬‬ ‫فقط شامل تسلیحات و منابع مالی نیست‪.‬‬ ‫عین الهی ادامه داد‪ :‬مهم ترین عامل در‬ ‫مهار کرونا‪ ،‬نیروی انسانی بود که کادر‬ ‫سالمت ما توانست با ایثار و تالش‪ ،‬اجازه‬ ‫ندهد هیچ بیماری در خارج از بیمارستان‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به شهادت ‪۳۰۰‬‬ ‫نفر از مدافعان سالمت در مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از اغاز به کار دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫رمز موفقیت ایران در کنترل کرونا‬ ‫برنامه های مبارزه با کرونا‪ ،‬جدی تر دنبال‬ ‫شد و شاهد سیل واکسن در کشور بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور مردم در صحنه و‬ ‫اقدامات دولت برای تهیه و تامین واکسن‪،‬‬ ‫باعث شد تا برنامه واکسیناسیون سرعت‬ ‫بیشتری بگیرد‪ .‬به طوری که روزانه ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون دوز واکسن کرونا تزریق می شد‬ ‫و این امار در هفته به ‪ ۸.۶‬میلیون دوز‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬سه عامل باعث‬ ‫شد بتوانیم کرونا را در کشور کنترل کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عامل نخست‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫بود که تا کنون ‪ ۱۴۹‬میلیون دوز واکسن‬ ‫در کشور تزریق شده است‪ .‬عامل دوم‪،‬‬ ‫مدت کوتاه واکسیناسیون بود که منجر به‬ ‫افزایش ایمنی علیه بیماری گردید و عامل‬ ‫سوم‪ ،‬نوع واکسن های مصرفی بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬نتیجه این اقدامات‬ ‫باعث شد تا امار کرونا در کشور پایین‬ ‫مرحله دوم‪-‬نوبت دوم‬ ‫بیاید و بیماری کنترل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کرونا نشان داد که سالمت یک‬ ‫کار پایه ای در همه فعالیت ها است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در ادامه به برنامه بیمه‬ ‫همگانی اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال بیمه‬ ‫همگانی با تصویب مجلس بعد از ‪ ۴۳‬سال‬ ‫از انقالب تحقق یافت و از روز شنبه با‬ ‫اطالعاتی که از وزارت رفاه دریافت کردیم‪،‬‬ ‫پوشش بیمه همگانی اغاز شده است و سه‬ ‫دهک پایین درامدی شامل ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر‪ ،‬تحت پوشش بیمه همگانی‬ ‫قرار گرفتند و در دی ماه سال گذشته‬ ‫نیز ‪ ۴۰۰‬هزار نفر از حاشیه نشینان را‬ ‫بیمه کردیم که طرح موفقی بود‪ .‬عین‬ ‫الهی تاکید کرد‪ :‬بخش کمی از افراد فاقد‬ ‫پوشش بیمه می مانند که پس از خود‬ ‫اظهاری‪ ،‬مورد ازمون وسع قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی کشور قابل قبول نیست‬ ‫که فردی بخاطر مشکالت مالی‪ ،‬خدمات‬ ‫بیماران‬ ‫مهاجرت کادر درمان مهم تر از قاچاق ارد‬ ‫خاص‪،‬‬ ‫اقدام ویژه برای‬ ‫صعب العالج و نادر‬ ‫کریمی گفت‪ :‬در زمینه بیماران خاص‪،‬‬ ‫صعب العالج و نادر داریم اقداماتی را انجام‬ ‫می دهیم تا پوشش انها را کامل کرده و‬ ‫خدماتشان را گسترش دهیم‪ .‬در زمینه‬ ‫ناباروری شبکه ای تشکیل شده و در سه‬ ‫سطح‪ ،‬سطح بندی شده است‪ .‬در سطح سه‬ ‫‪ ۹‬مرکز درمان ناباروری مجهز در کشور‬ ‫وجود دارد‪ .‬ایین نامه های سطح دو هم‬ ‫نوشته شده و به سرعت در حال تجهیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت همچنین‬ ‫درباره ماندگاری پزشکان در مناطق‬ ‫محروم نیز گفت‪ :‬در زمینه تامین پزشک‬ ‫و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم‬ ‫اقداماتی دارد انجام می شود‪ .‬در بحث‬ ‫دندان پزشکی هم برنامه هایی داریم تا‬ ‫کلینیک های ویژه مراکز دولتی را مجهز‬ ‫کنیم تا در بحث دندان پزشکی خدمات‬ ‫ارزان قیمت و در دسترس برای کشور‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫درمانی را دریافت نکند و امیدواریم مراکز‬ ‫دولتی و دانشگاهی با اغوش باز به سمت‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت‬ ‫به محرومان بروند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از اولویت های وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬توزیع نیروی متخصص و فوق‬ ‫تخصص در مناطق محروم است‪ .‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از نیروهای متخصص در‬ ‫مناطق محروم توزیع شده اند و از امسال‬ ‫نیز سهمیه خاصی را برای بومی گزینی‬ ‫مناطق محروم در نظر گرفته ایم و بعد‬ ‫از ازمون دستیاری‪ ،‬به دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی مناطق محروم اختیار داده ایم تا‬ ‫دستیاران را از بین افراد بومی جذب کنند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬تعرفه پرستاری به‬ ‫عنوان یکی از مطالبات اصلی و چندین‬ ‫ساله پرستاران که مورد تاکید مقام معظم‬ ‫رهبری و رئیس جمهور‪ ،‬هفته گذشته در‬ ‫جلسه هیات دولت تصویب شد و اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬همچنین خدمات پرستاری در‬ ‫منزل نیز به صورت ازمایشی در برخی‬ ‫استان ها در حال اجرا است و امیدواریم‬ ‫که این خدمات نیز به صورت علمی‪،‬‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫مهاجرت پزشکان‪ ،‬پرستاران‪ ،‬ماماها و سایر نیروهای نظام سالمت کشور‬ ‫به ان سوی اب ها برای اینکه بمانند‪ ،‬زنگ خطری است که مسئوالن امر‬ ‫باید ان را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬کادر پزشکی‪ ،‬پرستاری و تمامی رشته های‬ ‫پزشکی و پیراپزشکی که ایفاگر نقش های مختلفی در نظام سالمت کشور‬ ‫هستند‪ ،‬می بایست مورد حمایت قرار گیرند تا مبادا کمیت و کیفیت‬ ‫خدمات سالمت محور اسیب ببیند‪ .‬از همین رو‪ ،‬می بایست به مسائل‬ ‫و مشکالت نیروهای نظام سالمت‪ ،‬بیش از پیش توجه شود تا مانع از‬ ‫اسیب های ان بر سالمت جامعه شد‪.‬‬ ‫خروج پزشکان‪ ،‬پرستاران و‪ ،...‬از کشور به امید زندگی بهتر در ان سوی‬ ‫اب ها‪ ،‬در حالی اتفاق می افتد که این نیروها با پول همین کشور تربیت‬ ‫شده اند و می بایست بهره مندی این سرمایه گذاری ها متوجه مردم‬ ‫خودمان باشند‪.‬‬ ‫سال های سال است که موضوع نبود یا کمبود پزشک متخصص و فوق‬ ‫تخصص در مناطق محروم و کم برخوردار کشور‪ ،‬چالش اصلی نظام‬ ‫سالمت است‪ .‬اما‪ ،‬شرایط برای حضور و ماندگاری نیروهای متخصص در‬ ‫این قبیل از مناطق کشور‪ ،‬به گونه ای نبوده که میل و رغبت را برای جامعه‬ ‫پزشکی فراهم کند تا چند سالی از خدمت خود را دور از پایتخت و مراکز‬ ‫کالنشهرها سپری کنند‪.‬‬ ‫بارها و به دفعات‪ ،‬موضوع عدم ماندگاری جامعه پزشکی‪ ،‬محور بحث و‬ ‫گفتگوهای دست اندرکاران نظام سالمت بوده‪ ،‬اما خروجی مناسبی نداشته‬ ‫و در نتیجه‪ ،‬همچنان شاهد سفرهای درمانی مردم مناطق محروم به مراکز‬ ‫کالنشهرهای کشور هستیم‪.‬‬ ‫چرا پزشکان مهاجرت می کنند‬ ‫بابک شکارچی معاون اموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه فاکتورهای زیادی برای مهاجرت پزشکان وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعرفه های غیرواقعی‪ ،‬فشار کاری دوران رزیدنتی‪ ،‬تبعیض در حقوق های‬ ‫دریافتی‪ ،‬نبود امکانات رفاهی و درمانی در مناطق دورافتاده برای گذراندن‬ ‫دوره طرح و‪ ،...‬از جمله عوامل مهاجرت پزشکان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اغلب پزشکان عمومی که امکان ادامه تحصیل و گرفتن تخصص‬ ‫را ندارند‪ ،‬تصمیم به مهاجرت می گیرند و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی‬ ‫برای فعالیت پزشک عمومی در کشور مهیا نبوده و نظام سالمت نیز این‬ ‫گروه از پزشکان را در قالب طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع به کار‬ ‫نگرفته است‪ ،‬میزان مهاجرت در این قشر بیش از سایر گروه های پزشکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشورهای کانادا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬المان‪ ،‬استرالیا و نیوزیلند‪،‬‬ ‫دانمارک‪ ،‬سوئد و نروژ در کنار کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬از‬ ‫پرطرفدارترین کشورها برای مهاجرت پزشکان به شمار می روند‪.‬‬ ‫معاون اموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی با عنوان این مطلب که‬ ‫پزشکان نیز به دغدغه های معیشتی مردم واقف بوده و خواهان افزایش‬ ‫پرداخت از جیب بیمار نیستند‪ ،‬گفت‪ :‬چگونه است که مسئوالن به فکر‬ ‫قاچاق ارد و خروج ان از کشور هستند اما فکری به حال جامعه پزشکی که‬ ‫سرمایه های اجتماعی این مملکت بوده و هزینه های زیادی صرف تربیت‬ ‫انها شده است‪ ،‬نمی کنند‪.‬‬ ‫وی با طرح این سوال که ایا ارزش یک پزشک از ارد کمتر است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چرا دغدغه مهاجرت پزشکان را نداریم‪.‬‬ ‫شکارچی‪ ،‬معیار قضاوت مردم از اوضاع اقتصادی و مالی پزشکان را تنها‬ ‫برای حدود ‪ ۵‬درصد از جامعه پزشکی قابل قبول دانست و گفت‪ :‬از دولت‬ ‫و حاکمیت انتظار می رود با بررسی همه جانبه ابعاد موضوع و توجه به‬ ‫مصلحت عامه مردم‪ ،‬طرح و برنامه مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت‬ ‫نخبگان به خصوص پزشکان ارائه دهد تا شاهد خروج سرمایه های‬ ‫اجتماعی از کشور نباشیم‪.‬‬ ‫مهاجرت ماماها‬ ‫جامعه مامایی نقش عمده ای در نظام سالمت کشور دارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫در موضوع مراقبت از مادر و فرزند‪ ،‬این ماماها هستند که تالش می کنند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬با توجه به اینکه جایگاه انها در نظام سالمت‪ ،‬ان طور که باید و شاید‬ ‫شناخته شده نیست‪ ،‬انها نیز به فکر مهاجرت هستند‪.‬‬ ‫شهال خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی‪ ،‬گفت‪ :‬در همه جای‬ ‫دنیا‪ ،‬مامایی جزو حرفه هایی است که برای نظام سالمت بسیار اهمیت‬ ‫داشته و تقاضای زیادی دارد‪ .‬اما متاسفانه در کشور ما به این موضوع‬ ‫توجه نشده و از ماماها حمایت نمی شود که منجر شده تعداد زیادی از‬ ‫فارغ التحصیالن مامایی که در کشور تحصیل کرده و نظام سالمت ما برای‬ ‫انها هزینه کرده است‪ ،‬مهاجرت کنند و در کشورهای دیگر به خدمت‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بیمارستان های دولتی کمبود شدید ماما داریم و این موضوع‬ ‫باعث شده ماماها نتوانند توانمندی های خود را به صورت کامل و شایسته‬ ‫بروز دهند‪.‬‬ ‫تقاضا برای پذیرش پرستاران ایرانی در ان سوی مرزها‬ ‫جامعه پرستاری کشور نیز از جمله نیروهای تاثیرگذار در نظام سالمت‬ ‫کشور هستند که همواره از شرایط خود رضایت نداشته و معتقدند ان طور‬ ‫که باید و شاید دیده نمی شوند‪ .‬به طوری که در دوران پاندمی کرونا‪ ،‬ده ها‬ ‫هزار پرستار در بیمارستان ها درگیر بیماری شدند و برخی از انها به دلیل‬ ‫شدت بیماری‪ ،‬نمی توانند در بالین خدمت کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬سال های سال است که موضوع کمبود نیروی پرستاری‬ ‫در بیمارستان های کشور‪ ،‬مطرح است‪ .‬اما‪ ،‬همچنان با چالش کمبود‬ ‫پرستار مواجه هستیم‪ .‬در حالی که ساالنه تعدادی از پرستاران با تجربه‪،‬‬ ‫با درخواست برخی از کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی‪ ،‬به این کشورها مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫تبعیض در پرداختی های نظام سالمت‪ ،‬عدم اجرای قانون تعرفه گذاری‬ ‫خدمات پرستاری‪ ،‬کمبود پرستار به ازای تخت بیمارستانی‪ ،‬شیفت های‬ ‫اجباری‪ ،‬عدم توجه به نیازهای رفاهی و‪ ،...‬از جمله علل کاهش انگیزه‬ ‫پرستاران برای خدمت است و در مقابل‪ ،‬پرداختی هایی که کشورهای‬ ‫میزبان پرستاران ایرانی پیشنهاد می دهند‪ ،‬دست به دست هم داده تا‬ ‫شاهد مهاجرت نیروهای پرستاری از کشور باشیم‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا برای تامین نیروی انسانی در نظام سالمت دنیا‬ ‫بعد از بروز بحران کرونا‪ ،‬یکی از چالش های نظام سالمت در دنیا‪ ،‬خودش‬ ‫را بیشتر از گذشته نشان داد و ان‪ ،‬کمبود نیروی انسانی متخصص بود‪.‬‬ ‫مطابق با پیش بینی های صورت گرفته توسط سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬در‬ ‫دهه های اینده نیاز به کارکنان شاغل در حوزه بهداشت و درمان به دالیل‬ ‫مختلفی از جمله رشد جمعیت‪ ،‬کهنسالی‪ ،‬تغییر ماهیت بیماری های‬ ‫مسری و فناوری های جدید به میزان قابل توجهی در سطح جهان افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬این افزایش تقاضا با توجه به کمبود کارکنان بهداشتی خصوصاً‬ ‫در کشورهای با درامد کم و متوسط و به رغم تالش ها و مداخالت اساسی‬ ‫سازمان های جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مرتبط با سالمت‬ ‫از اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1349

روزنامه سپهرایرانیان 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه سپهرایرانیان 1348

روزنامه سپهرایرانیان 1348

شماره : 1348
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه سپهرایرانیان 1347

روزنامه سپهرایرانیان 1347

شماره : 1347
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه سپهرایرانیان 1346

روزنامه سپهرایرانیان 1346

شماره : 1346
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه سپهرایرانیان 1345

روزنامه سپهرایرانیان 1345

شماره : 1345
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه سپهرایرانیان 1343

روزنامه سپهرایرانیان 1343

شماره : 1343
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!