فصلنامه دانستنی اقتصاد شماره 4 - مگ لند

فصلنامه دانستنی اقتصاد شماره 4

فصلنامه دانستنی اقتصاد شماره 4

فصلنامه دانستنی اقتصاد شماره 4

‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 1 ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 2 صفحه 3 ‫سرمقاله‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫موضوع رســالت اجتماعی شرکت ها و‬ ‫برند ها شاید در گذشته میتوانست به‬ ‫صورت واژه بــزرگ و دهان پرکن‪ ،‬برای‬ ‫برجستهکردننامیکبرندمطرحباشد‪،‬‬ ‫امادرحالحاضربارشدعمومیجامعه‪،‬به‬ ‫عنوان یک ضرورت برای هر نوع فعالیت‬ ‫اقتصادی شناخته شده است‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت ها به عنوان یک رکن‬ ‫توســعه پایدار‪ ،‬امروز بیش از پیش با‬ ‫جامعهصنعتواقتصادایرانبیگانهاست‪.‬‬ ‫هرچندهستندبرندهاییکهنسبتبهاین‬ ‫رسالت اجتماعی اگاه اند ولی‪ ،‬نمیتوان‬ ‫این گل زیبا را نشانه بهاری دانست که در‬ ‫انرعایتمسئولیتاجتماعیشرکتها‬ ‫درکلجامعههمهگیرشدهاست‪.‬‬ ‫وقتی با دید وسیع تر در مقیاس جهانی‬ ‫به شرکت های بزرگ نگاه می کنیم‪ ،‬می‬ ‫بینیم که حتی در ان سوی اب ها با بنای‬ ‫ضعیفتراعتقادیومذهبی(یاحتیمادی‬ ‫گرا) مفهوم‬ ‫مســئولیت‬ ‫اجتماعیشرکتهاکاماجاافتادهاست‪.‬‬ ‫بیشتر برند های مشهور دنیا و حتی برند‬ ‫هایی که چندان شــناخته شده نیستند‪،‬‬ ‫کم یا زیاد و در توان خــود جنبه هایی از‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تحقق‬ ‫بخشیدهاند‪.‬‬ ‫جالب اســت بدانید غــول کامپیوتری‬ ‫گوگل به صــورت داوطلبانه ‪۵۰‬درصد‬ ‫برق مصرفی دیتا ســنتر های خود را با‬ ‫هدف حفظ محیط زیســت کاهش داده‬ ‫است‪ .‬همین طور شــرکت زیراکس در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۳‬بیش از ‪ ۱.۳‬میلیون دار‬ ‫برای مشارکت مستقیم کارمندانش در‬ ‫امور عام المنفعه خرج کرد‪ .‬شــرکتی به‬ ‫نام تارگت یک شرکت خرده فروشی در‬ ‫امریکاست که‪ ۵‬درصد سود خود را برای‬ ‫توسعهاموزشدردنیااختصاصمیدهد‬ ‫که این مبلغ در سال ‪ ۲۰۱۰‬بیش از ‪۸۷۵‬‬ ‫میلیونداربودهاست‪.‬امابهراستیچرا؟‬ ‫از سوی دیگر همه شرکت ها نیاز دارند‬ ‫که توسط مردم شناخته شوند‪ .‬ساانه‬ ‫هزینه هایی هنگفت بــرای تبلیغات از‬ ‫راه های مختلــف تلویزیونی‪ ،‬مجازی و‬ ‫مطبوعات و‪ ฀‬پرداخته می شود‪ .‬اما چه‬ ‫تبلیغاتی می تواند بهتر از این باشد که‬ ‫مشتریان شما‪ ،‬شما را به خاطر خدماتی‬ ‫که بــرای رفع یک مشــکل اجتماعی‬ ‫انجــام داده اید‪ ،‬بشناســند؟ یا حتی‬ ‫چقدر برایشان جذاب‬ ‫اســت که می دانند به‬ ‫خاطر خرید از شما در‬ ‫یک کمپین اجتماعی‬ ‫شریکهستند؟‬ ‫قطعا اگر دوست تان به شما یک برند‬ ‫تولید کننده کاغذ را معرفی کند که به‬ ‫ازای هر تعداد درختی که برای تامین‬ ‫مواد اولیه می برد‪ ،‬دو برابر ان نهال در‬ ‫طبیعت می کارد‪ ،‬مشــتاق نمیشوید‬ ‫که دفعه بعد کاغذ مــورد نیاز چاپگر‬ ‫خانگی تان را از این برند تهیه کنید؟‬ ‫درست است‪ .‬شما تنها نیستید بلکه‬ ‫همه انسان های روی کره زمین نسبت‬ ‫به این چنین حرکتی یک حس مثبت‬ ‫مشترک دارند‪ .‬این حس مشترک انها‬ ‫را به طور ناخوداگاه به ســمت شرکت‬ ‫هایی میکشــانند که به مسئولیت‬ ‫اجتماعی خودشــان پایبندند‪ .‬این‬ ‫مطلب یکی از بزرگترین دایل شرکت‬ ‫های موفق برای سرمایه گذاری در امر‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت هاست‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم توســعه پایدار در کشور‬ ‫ایجاد شــود و مردم با رضایت خاطر از‬ ‫محصوات تولید داخل استفاده کنند‬ ‫و در نهایت وضــع تولید جامعه تغییر‬ ‫اساسی داشته باشــد‪ ،‬ازم است از‬ ‫رعایت اولیه حقوق مشتری و جامعه‬ ‫به عنوان پیش نیاز شــروع کنیم‪ .‬در‬ ‫گام بعدی باید تاش شــود تا اهمیت‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مزیت‬ ‫های ان به مدیــران و فعاان اقتصاد‬ ‫تفهیم شــود‪ .‬اگر بتوانیــم از همین‬ ‫نقطه شروع کنیم و این ماهی را از اب‬ ‫صید کنیم‪ ،‬چشیدن تازگی و طراوت‬ ‫پویایی اقتصاد و صنعت در اینده میان‬ ‫مدت و بلند مدت دور از ذهن نخواهد‬ ‫بود‪ .‬به امید ان روز!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪97‬‬ ‫تابستان‪97‬‬ ‫تابستان‬ صفحه 4 ‫نسـخه‬ ‫فر ا نسو ی فـر ار‬ ‫ا ز تلـه د ار ى‬ ‫مناسبات شکننده دو نظام سیاسی حاکم بر ایران‬ ‫و امریکا پس از انکه دانشجویان ایرانی‪ ،‬سفارت‬ ‫امریکا را تســخیر و دست به افشــاگرى هاى‬ ‫گسترده اى زدند‪ ،‬در بدترین موقعیت قرارگرفت‪.‬‬ ‫جیمی کارتر رییس جهور وقت امریکا بافاصله‬ ‫پس از این رخداد بزرگ دستور تحریم اقتصادى‬ ‫ایران را صادرکرد‪ .‬تحریمی کــه ابعاد و زوایاى‬ ‫گوناگونی داشــت و هر جزء ان به دنبال اهداف‬ ‫خاصی بــود‪ .‬در همین مســیر بود کــه امریکا‬ ‫در شــدیدترین زنجیره تحریم هــا اعام کرد‬ ‫هرشرکتی که بیش از ‪ 20‬میلیون دار در صنعت‬ ‫نفت ایران سرمایه گذارى کند مشمول تحریم‬ ‫امریکا خواهد شد‪.‬‬ ‫در همه این ســالهاى طوانی که امریکا علیه‬ ‫ایران اعمال تحریم داشته‪ ،‬برخی بازیگران مهم‬ ‫سیاســی و اقتصادى در دنیا رفتارهاى متفاوتی‬ ‫نسبت به امریکا وحتی بعضا نسبت به سیاست‬ ‫هاى پیشــین خود داشــته اند‪ .‬اتحادیه اروپا به‬ ‫مثابه یک قطب سیاســی و اقتصادى و سه غول‬ ‫این اتحادیه یعنی فرانسه‪ ،‬المان و انگلستان در‬ ‫این حدود ‪ 38‬ســال بر پایه رفتارهاى جمعی و‬ ‫فردى با ایران ‪ ،‬سیاســت هاى کج دار و مریزى‬ ‫را نشان داده اند‪ .‬برخی مقاطع انها حتی جسورتر‬ ‫از امریکایی ها بوده اند و گاهی به مثابه ســد در‬ ‫مقابل روند فزاینده تحریم هاى اقتصادى امریکا‬ ‫علیه ایران عمل کرده اند‪ .‬پــس از انکه پرونده‬ ‫هسته اى علیه ایران گشوده شــد‪ ،‬رهبران این‬ ‫سه کشــور رفتار جمعی پیشــه کرده و در نقش‬ ‫الترناتیو غرب و برخی مقاطــع در نقش همراه‬ ‫امریکا و برخی اوقات به عنوان بازدارنده تحریم‬ ‫هاى گسترده ظاهر شــده اند‪ .‬باا این حال برایند‬ ‫رفتار اتحادیه اروپا و هرکدام از این ســه کشور‬ ‫نشان می دهد انها در شــرایط سخت و دشوارو‬ ‫درمقاطع اوج گیری منازعات و تخاصمات امریکا‬ ‫علیه اقتصاد ایران ‪ ،‬با امریکا همراه شــده اند که‬ ‫عمدتا از سر بیم وخوف بوده است‪ .‬حاا یک مدیر‬ ‫بانکی در فرانسه پس ازیکسال مطالعه و بررسی‪،‬‬ ‫راه حلی فنی بــراى دورزدن تحریم امریکا علیه‬ ‫اقتصــاد ایران ارائه وبا اســتناد به ایــن راه حل‬ ‫ادعاکرده است می توان بدون اینکه شامل تنبیه‬ ‫و جریمه امریکا شــد ‪،‬تحریم ایــران را با نوعی‬ ‫قرض دادن دورزد‪.‬‬ ‫درباره این اقدام پاریسی دیدگاه هاى گوناگونی‬ ‫وجــود داردکه دردوســرطیف این دیــدگاه ها‬ ‫خوشبینان و بدبینان افراطی تر قرار دارند‪ .‬بدبینان‬ ‫می گویند اوا این بانک فرانسوى بانک مشهور‬ ‫و بزرگ و چندان معتبرى نبــوده و در اندازه اى‬ ‫نیســت که بتواند گامهاى بلندى بــراى فرار از‬ ‫تله دار بردارد‪ .‬این گروه بــد بینان باوردارند که‬ ‫استیاى بدون چون و چراى امریکا بر نظام مالی‬ ‫بین الملل به اندازه اى است که چنین بانکها یی‬ ‫در اقلیت محض قرار می گیرنــد و در یک دوره‬ ‫کوتاه به تسلیم واداشته می شوند‪.‬‬ ‫از ســوى دیگر همین گروه بد بینــان معتقدند‬ ‫اتحادیــه اروپا را بایــد از فرانســه جداکرد‪ .‬این‬ ‫اتحادیه دریک تعامل سیاسی و اقتصادى با نظام‬ ‫امریکا قراردارند و شــرکاى راهبردى به حساب‬ ‫می ایند که حاضر نخواهند شــد بخاطر ایران از‬ ‫امریکا بگذرند‪ .‬مثا المان در ســال ‪ 2017‬مازاد‬ ‫تجارى صدها میلیون دارى با امریکا داشــته‬ ‫است و حاضر نیست این بازار بزرگ را براى بازار‬ ‫کوچک ایران از دست دهد‪ .‬همین بدبینان به با‬ ‫اشاره به تجربه سه دهه اخیر و بررسی فراز و فرود‬ ‫حیرت انگیز مناسبات این دول اروپایی با ایران‬ ‫موکدا اعتقاد دارند که روى دوستی این سه کشور‬ ‫با ایران نباید حساب محکم بازکرد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫استدالهاى این مخالفان حجم اندک فاینانس‬ ‫ایران ازسوى این بانک اســت و می گویند این‬ ‫روش به لحاظ اجرایی به جایی نمی رســد‪.‬اما از‬ ‫سوى دیگر خوش بینانی هســتند که این برگ‬ ‫روشده از سوى بانک فرانسوى را سوراخ کردن‬ ‫و فروپاشی ســد تحریم هاى امریکا دانسته و‬ ‫باوردارند در دنیاى پــر از رقابت نفس گیرامروز‪،‬‬ ‫شرکتها بدون توجه به رفتارهاى سیاسی دولتها‬ ‫به این فکر هســتند که بازار بــزرگ ایران را به‬ ‫دست اورند و شــرکتهاى اروپایی در صدر این‬ ‫رقابت قرار دارند‪.‬‬ ‫این گروه استدال می کنند که در دنیاى رقابت‬ ‫همواره راههایی براى استیا بر دشوارى تحریم‬ ‫یافت می شود و به ســرمایه گذارى توتال و چند‬ ‫شرکت فرانسوى در نیمه دوم دهه ‪ 1370‬اشاره‬ ‫دارند‪ .‬خوش بینان باوردارند صدمه ایجادشده در‬ ‫نظام تحریم از سوى این بانکدار اروپایی را نباید‬ ‫دســت کم گرفت چون به لحاظ فنی یک معبر‬ ‫جدید به حســاب می اید و در ادامــه و درعمل‬ ‫می تواند به فروپاشــی دیــوار تحریم ها منجر‬ ‫شود‪ .‬به نظر می رســد اگر این موضوع جدى و‬ ‫البته اجرایی شــود‪ 27 ،‬کشورعضو اتحادیه هم‬ ‫می توانند ان را الگوى کار قرار دهند و موجبات‬ ‫انزواى ترامپ فراهم شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 5 ‫کتاب « اگهی مطبوعاتی و تاثیر ان در تبلیغات‬ ‫تجاری امروز » منتشر شد‬ ‫ارتباطات و تبلیغات طی چند قرن اخیر با تحوات‬ ‫عمیقی روبرو بوده است‪ .‬رشــد و توسعه رسانه ها‬ ‫بویژه ظهور رسانه هاى چاپی‪ ،‬بستر مناسبی براى‬ ‫تبلیغات بوجود اورده اســت‪ .‬این درحالی است که‬ ‫رسانه اى در تبلیغات موفق است که از اثر بخشی‬ ‫برخوردار باشد‪.‬کارایی و اثربخشی در تبلیغات‪ ،‬نیاز‬ ‫فعاان اقتصادى و بنگاه هاى تولیدى و خدماتی‬ ‫در بازار رقابتی امروز است‪ .‬نیازى که کام ً‬ ‫ا درک‬ ‫شــده و براى کســب ان رســانه هاى گوناگون‬ ‫ایجاد شده و در تاشند پیام مشــتریان خود را به‬ ‫بهترین شکل ممکن به مردم منتقل کنند‪ .‬رسانه‬ ‫هاى مکتوب بویژه روزنامه هــا‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫اثربخش ترین رســانه هایی هستند که با مطالعه‬ ‫نیازهاى خبرى و اطاع رسانی‪ ،‬تبلیغات اثربخشی‬ ‫را ایجاد می نمایند‪ .‬انچه تبلیغات در رســانه هاى‬ ‫مکتوب را با وجود شکل گیرى رسانه هاى جدید‬ ‫همچنان پابرجا قرار داده‪ ،‬همان اثر بخشی اگهی‬ ‫در روزنامه ها و نشــریات و رســانه هاى مکتوب‬ ‫است‪.‬ســید رضا جمشیدى ‪ ،‬کارشــناس رسانه‬ ‫با نزدیک به ‪ 25‬سال ســابقه فعالیت و بنیانگذار‬ ‫سیستم شــبکه پذیرش اگهی و سفارش اناین‬ ‫اگهی در رســانه هاى مکتوب‪ ،‬حاصل تجربیات‬ ‫خودرا در کتاب « اگهــی مطبوعاتی و تاثیر ان در‬ ‫تبلیغات تجارى امروز» بــا خوانندگان گرامی به‬ ‫اشتراک گذاشته است‪.‬این کتاب در ‪ 130‬صفحه‬ ‫در قطع رقعی توسط انتشــارات نیل اى در اسفند‬ ‫ماه ‪ 1395‬چاپ و منتشر شــده است‪.‬مطالب این‬ ‫کتاب پس از پیش گفتــار و مقدمه‪ ،‬در پنج بخش‬ ‫اماده شده اســت که براى تمام اقشار جامعه و به‬ ‫طور کلی تمام افرادى که به دنیاى اگهی و تبلیغات‬ ‫عاقه مند هستند‪ ،‬قابل استفاده می باشد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 6 ‫دکتر سیدحسن موسوی چلک‪ ،‬رئیس انجمن مددکاری اجتماعی‬ ‫چگونه احساس مسئولیت اجتماعی را درجامعه گسترش دهیم؟‬ ‫مســئولیت اجتماعــی فــردی شــامل‬ ‫شــرکت هــر فــرد در اجتماعــی کــه در‬ ‫ان زندگــی میکنــد اســت‪ .‬مــی تــوان‬ ‫گفــت نســبت عاقهمنــدی هــر شــخص‬ ‫بــه اتفاقاتــی کــه در جامعــه میافتــد‬ ‫و شــرکت فعــال بــرای حــل برخــی از‬ ‫مشــکات محلــی اســت‪.‬‬ ‫پژوهش خبری صدا و سیما‪:‬‬ ‫از نظــر اجتماعــی مســئول بــودن یعنــی ادم هــا‬ ‫و ســازمانها بایــد بــا اخــاق و بــا حساســیت‬ ‫نســبت بــه مســائل اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫محیطــی رفتــار کننــد‪ .‬تــاش بــرای برقــراری‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬بــه افــراد‪ ،‬ســازمانها و‬ ‫دولــت کمــک میکنــد کــه تاثیــری مثبــت بــر‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬کار و جامعــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی فــردی شــامل شــرکت هــر‬ ‫فــرد در اجتماعــی کــه در ان زندگــی میکنــد‬ ‫اســت‪ .‬مــی تــوان گفــت نســبت عاقهمنــدی هــر‬ ‫شــخص بــه اتفاقاتــی کــه در جامعــه میافتــد و‬ ‫شــرکت فعــال بــرای حــل برخــی از مشــکات‬ ‫محلــی اســت‪ .‬هــر جامعــه ای زندگی خــود را دارد‬ ‫کــه ایــن نیــز دائــم در حــال تغییــر اســت و هــر‬ ‫کــدام از مــا میتوانیــم بــه طــرق مختلــف در ایــن‬ ‫تغییــر‬ ‫شــر کت‬ ‫کنیــم ‪،‬‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا بــا شــرکت درکارهــای عــام المنفعــه و نیــز‬ ‫سروســامان دادن بــه محلــه ای کــه در ان زندگــی‬ ‫میکنیــم و یــا بــا شــرکت در برگــزاری مراســمها؛‬ ‫مســئولیت اجتماعــی فــردی را میتــوان بــا‬ ‫کارهــای خیریــه بــرای حــل مشــکات و مســائل‬ ‫مهــم اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و محیطــی تعریــف‬ ‫کــرد‪ .‬بخشــش و کار خیــر راههــای مختلفــی‬ ‫دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال در شــرکت هــا فراهــم‬ ‫کــردن ارامــش و اســایش کارمنــدان و یــا در‬ ‫حــوزه فــردی بخشــیدن کاا یــا پرداخــت وجــه‬ ‫نقــد بــرای کمــک بــه طبقــات نیازمنــد‪ .‬پژوهــش‬ ‫خبــری در گفتگــو بــا دکتر ســید حســن موســوی‬ ‫چلــک رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی بــه‬ ‫واکاوی ایــن موضــوع پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫چگونــه از مســئولیت اجتماعی فــردی به‬ ‫مســئولیت اجتماعــی گروهــی برســیم؟‬ ‫دکتــر سیدحســن موســوی چلــک‪ ،‬رئیــس انجمن‬ ‫مــددکاری اجتماعــی‪ :‬مســئولیت اجتماعــی‬ ‫فــردی درمقایســه بــا مســئولیت اجتماعــی‬ ‫گروهــی مفهومــی جدیــد؛ امــا قدمتــی طوانــی‬ ‫دارد‪ .‬گفتــه معروفــی اســت کــه مــی گویــد بــا‬ ‫دیگــران طــوری رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد‬ ‫بــا شــما رفتــار شــود‪ .‬مســئولیت اجتماعــی‬ ‫فــردی بــا ایجــاد یــک موضــع فعــال نســبت بــه‬ ‫تاثیرگــذاری مثبــت بــر دیگــران و محیــط بیــرون‬ ‫از دایــره خــود گســترش مییابــد‪ .‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی فــردی اســاس مســئولیت‬ ‫اجتماعــی گروهــی اســت زیــرا یــک‬ ‫اجتمــاع از افــرادی تشــکیل شــده‬ ‫اســت و در نتیجــه‬ ‫فرهنــگ مســئولیت‬ ‫اجتماعــی را مشــخص میکنــد‪ .‬ایــن رابطــه‬ ‫امیختــه بیــن مســئولیت اجتماعــی گروهــی و‬ ‫مســئولیت اجتماعــی فــردی اســت‪ .‬افــراد از نظــر‬ ‫اجتماعــی مســئولیتپذیرتر شــده و درواکنــش‬ ‫بــه ایــن اجتمــاع هــا بایــد بــرای بــراوردن‬ ‫نیازهــای افــراد مســئولیتپذیری اجتماعــی‬ ‫بیشــتری پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا و‬ ‫بنگاههــا چگونــه اســت؟‬ ‫دکتــر سیدحســن موســوی چلــک‪ :‬یکــی از‬ ‫موضوعاتــی کــه امــروزه در دنیــا در حــوزه‬ ‫هــای مختلــف از جملــه حــوزه اجتماعــی مــورد‬ ‫توجــه قــرار مــی گیــرد‪ ،‬موضــوع مســئولیت‬ ‫اجتماعــی شــرکت هــا‪ ،‬بنــگاه هــا و افــراد اســت‬ ‫و تعهــدی اســت کــه شــرکت هــا و بنــگاه هــا‬ ‫در کنــار درامــد و سودشــان در عرصــه هــای‬ ‫دیگــر از جملــه محیــط زیســت‪ ،‬امــوزش و‬ ‫مســایل اجتماعــی‪ ،‬پیشــگیری از اســیب هــای‬ ‫اجتماعــی؛ بــرای حمایــت از کارکنانشــان و ارتقــاء‬ ‫شــاخصهای فرهنگــی و اجتماعــی خانــواده‬ ‫هــای کارکنانشــان انجــام مــی دهنــد‪ .‬در دنیــا‬ ‫موضــوع مســئولیت اجتماعــی یــک موضــوع‬ ‫کامــا شــناخته شــده اســت و بــدون التــزام‬ ‫منشــور دارد‪ .‬بــه عنــوان مثــال اموزشــکده هایــی‬ ‫کــه در قبــال پــول امــوزش میدهنــد؛ همینهــا‬ ‫بــرای مناطــق اســیب دیــده و یــا دانــش امــوزان‬ ‫کــم بضاعــت‪ ،‬بــه رایــگان محصــول خودشــان را‬ ‫(کتــب درســی یــا اموزشــی) عرضــه میکننــد‬ ‫و یــا کا بچــه هــای کــم بضاعــت درســخوان‬ ‫و باهــوش را بورســیه اموزشــی میکننــد و‬ ‫یــا مراکــز توانبخشــی یــا ســالمندی یــا حتــی‬ ‫نمازخانــه تاســیس مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪۹۹‬‬ ‫پاییز و‬ ‫‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 7 ‫رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی‪ :‬در‬ ‫حــوزه مســئولیت اجتماعــی مــاده ‪ 172‬قانــون‬ ‫مالیاتهــای مســتقیم داریــم در ایــن مــاده‬ ‫پیــش بینــی شــده اســت کــه اگــر مودیــان‬ ‫مالیاتــی در حــوزه هــای ورزشــی‪ -‬اموزشــی‬ ‫و نیــز مراکــز اجتماعــی‪ ،‬توانبخشــی فعالیــت‬ ‫کننــد و مراکــزی در ایــن حــوزه هــا بســازند و‬ ‫حمایــت هایــی در ایــن خصــوص داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بخشــی از درامــد مودیــان مالیاتــی کــه مشــمول‬ ‫ایــن نــوع فعالیتهــا مــی شــود از مالیــات معــاف‬ ‫مــی شــود‪ .‬مســئولیت اجتماعــی بــا کمــک‬ ‫بــه طبقــه اســیب پذیــر جامعــه باعث‬ ‫مــی شــود عــوارض توســعه کــه‬ ‫در ابعــاد مختلــف اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و ‪ ....‬رخ‬ ‫مــی دهــد کاهــش یابــد و‬ ‫ایــن طبقــه عــوارض توســعه‬ ‫را کمتــر احســاس کنــد‪.‬‬ ‫چنــد ســال قبــل کــه‬ ‫شــعار انجمــن مــددکاران‬ ‫«مســئولیت اجتماعــی» بــود‪.‬‬ ‫بهزیســتی دبیرخانــه ای دایــر کــرد‬ ‫در انجــا رئیــس جمهــور نشــانی بــه عنــوان‬ ‫«مســئولیت اجتماعــی» بــه برخــی از اشــخاص و‬ ‫بنــگاه هــا اعطــا کــرد‪ ،‬کــه یکــی از انهــا موسســه‬ ‫محــک بــود و یــا کســانی کــه در حــوزه امــوزش‬ ‫کار کــرده بودنــد و وقــت صــرف کــرده بودنــد‬ ‫مــورد تقدیــر رئیــس جمهــور قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫در بعضــی از کشــورها ایــن نشــان برنــد مــی‬ ‫شــود مثــا رســتوارنی کــه ایــن نشــان را دارد‬ ‫و بخشــی از درامــدش را بــه فعالیــت هــای عــام‬ ‫المنفعــه اختصــاص مــی دهــد‪ ،‬بــه کســانی کــه‬ ‫در انجــا غــذا مــی خورنــد اطمینــان مــی دهــد‬ ‫و انهــا بــه او اعتمــاد مــی کننــد چــون نشــان‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬یــک امتیــاز محســوب مــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه در ایــران ایــن موضــوع هنــوز جــا‬ ‫نیفتــاده اســت‪ ،‬برخــی خودشــان موسســه خیریــه‬ ‫تاســیس مــی کننــد کــه ایــن خــود قدمــی رو بــه‬ ‫جلــو اســت‪.‬‬ ‫دکتــر سیدحســن موســوی چلــک‪ :‬بخشــی از ان‬ ‫الگــوی عملــی بــودن اســت‪ .‬مثــا همیــن بنــواز‬ ‫کــه گذشــتگان مــا انجــام میدادنــد همیــن‬ ‫مســئولیت اجتماعــی اســت؛ در اقــوام مختلــف‬ ‫ایــن کار را داشــتیم‪ .‬کمــک هــای باعــوض انجــام‬ ‫مــی شــد؛ مــن بایــد بدانــم کــه ممکــن اســت یک‬ ‫روز بــرای مــن اتفــاق بیفتــد‪ .‬مــرگ همیشــه برای‬ ‫همســایه نیســت‪ .‬مــن بایــد یــاد بگیــرم اگــر بــه‬ ‫دلیــل زدن کارخانــه الودگــی هــوا ایجــاد کــردم‬ ‫امــا در قبالــش بخشــی از ایــن صدمــه محیــط‬ ‫زیســت را جبــران کنــم‪ ،‬جبــران مافــات کنیــم‪.‬‬ ‫البتــه بایــد روی مســئله پیشــگیری کار کــرد‪ .‬در‬ ‫جامعــه ای کــه مســئولیت اجتماعــی چــه فــردی‬ ‫و چــه گروهــی (بنــگاه هــا) تقویــت شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫جامعــه جامعــه ای هوشــمند اســت‪ .‬در جامعــه‬ ‫هوشــمند مــی توانیــم بــا اطمینــان خاطــر‬ ‫بیشــتری قــدم برداریــم‪ .‬مســئولیت اجتماعــی‬ ‫میتوانــد بــرای مــا تکیــه‬ ‫گاه باشــد‪ .‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی در جامعه‬ ‫ای کــه قــوی باشــد قدرتمنــدی بیشــتری بــرای‬ ‫اعمــال مدیریــت در حــوزه هــای مختلــف خواهــد‬ ‫داشــت و چــه خــوب اســت کــه مــا هــم ایــن‬ ‫موضــوع را در جامعــه مــان تقویــت کنیــم مثــا‬ ‫مســئولیت اجتماعــی در راســتای فقرزدایــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی‪ :‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی شــرکت هــا‪ ،‬موسســات‪ ،‬بنــگاه هــا و‬ ‫ســازمان هــای اقتصــادی‪ ... ،‬خیلــی در ایــران جــا‬ ‫نیفتــاده یــک موضــوع مغفــول مانــده اســت‪.‬‬ ‫اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه اگــر‬ ‫مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا و‬ ‫شــرکت هــا و حتــی مســئولیت‬ ‫هــای فــردی مــا در قبــال‬ ‫ســایر افــراد تقویــت شــود‬ ‫شــاید مــا نیــاز بــه بهزیســتی‬ ‫و کمیتــه امــداد نداشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫حتــی در عرصــه هــای محیــط‬ ‫زیســت مــا میتوانیــم از ظرفیــت‬ ‫مســئولیت اجتماعــی بــرای ارتقــاء‬ ‫شــاخصهای محیــط زیســت اســتفاده‬ ‫کنیــم اگــر مدیــر شــرکتی‪ ،‬در مــورد کارکنانــش‬ ‫احســاس مســئولیت کنــد و در خصــوص رفــاه‬ ‫و اســایش انهــا و خانــواده هایشــان تمهیداتــی‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬ایــن کار بدیــن معنــی اســت کــه او‬ ‫حواســش بــه اطرافیانــش اســت و ســود بنــگاه را‬ ‫یکطرفــه نمــی بینــد و نیــز اگــر فــردی توجــه بــه‬ ‫همســایه اش دارد او بخوبــی مســئولیت اجتماعــی‬ ‫را درک کــرده اســت‪ .‬همیــن کــه مــا حواســمان‬ ‫بــه دیگــران اســت‪ ،‬پشــتوانه و اعتمــادی ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد کــه مــا راحــت تــر زندگــی کنیــم‪.‬‬ ‫در مازنــدران رســمی اســت بــه نــام بنــواز‪ ،‬ایــن‬ ‫کلمــه از نــوازش کــردن مشــتق مــی شــود اگــر‬ ‫در مازنــدران شــخصی دچــار مشــکل شــود‬ ‫و متحمــل خســارت مالــی در کشــاورزی یــا‬ ‫دامــداری و یــا بیمــاری؛ مــردم نانوشــته بــه او‬ ‫کمــک مــی کننــد‪ .‬خــوب مســئولیت اجتماعــی‬ ‫همیــن اســت‪ .‬یعنــی قــرار نیســت جــار بزنیــم‬ ‫کار انجــام بدهیــم‪ .‬ایــن موضــوع کمــک مــی‬ ‫کنــد کــه مــردم بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری‬ ‫فعالیــت کننــد و زندگــی کننــد‪ .‬ایــن یــک‬ ‫ظرفیــت اســت؛ اگــر بــه دایلــی دچــار مشــکل‬ ‫شــدیم یــک پشــتوانه بــه نــام مــردم و دیگــران‬ ‫در کنــار مــا زندگــی میکننــد‪ .‬مــردم نســبت‬ ‫بــه یکدیگــر بــی تفــاوت نیســتند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 8 ‫دکتــر سیدحســن موســوی چلــک‪ ،‬رئیــس‬ ‫انجمــن مــددکاری اجتماعــی‪ :‬اســام مــی گویــد‬ ‫اول همســایه بعــد خــودت و خانــواده ات‪ .‬چهــل‬ ‫همســایه را بایــد بشناســیم مــا در اســام تکافــل‬ ‫اجتماعــی را داریــم‪ .‬حاکــم شــرع بایــد تکافــل‬ ‫اجتماعــی را در بعــد اجتماعــی انجــام دهــد و‬ ‫در بعــد فــردی هــم تــک تــک افــراد جامعــه بــه‬ ‫عنــوان یــک فــرد در برابــر دیگــر افــراد مســئولند‪،‬‬ ‫و بــه عنــوان شــهروند در قبــال مردمــی کــه بــا‬ ‫انهــا کار مــی کنیــم‪ ،‬زندگــی مــی کنیــم‪ .‬در‬ ‫اواخــر قــرن بیســتم در امریــکا موضوع مســئولیت‬ ‫اجتماعــی جــدی تــر گرفتــه شــد و منشــور هــم‬ ‫بــرای ایــن موضــوع نوشــتند‪ .‬ولــی مــا در دینمــان‬ ‫موضــوع مســئولیت اجتماعــی را داریــم‪ .‬همیــن‬ ‫وقــف و زکات بخشــی از مســئولیت پذیــری‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬و نیــز صنــدوق هــای قــرض‬ ‫الحســنه‪ .‬درســت اســت اینهــا منابــع شــرعی‬ ‫هســتند ولــی بااخــره در همیــن حــوزه انــد‪.‬‬ ‫در بخــش خدمــات اجتماعــی در اســام‬ ‫مهمتریــن منابــع مــا خمــس و زکات اســت کــه‬ ‫از ابتــدا داشــتیم و بــه مســئولیت پذیــری کمــک‬ ‫مــی کنــد کــه بــه فکــر دیگــران باشــیم‪.‬‬ ‫چگونــه مــی توانیــم در مســایل‬ ‫فرهنگــی جامعــه احســاس مســئولیت‬ ‫کنیــم؟‬ ‫دکتــر سیدحســن موســوی چلــک‪ ،‬رئیــس‬ ‫انجمــن مــددکاری اجتماعــی‪ :‬بخشــی بــه‬ ‫امــوزش مــا برمیگــردد‪ .‬اموزشــی کــه در‬ ‫دوران کودکــی بــه فــرد داده مــی شــود‪.‬‬ ‫برجســته کــردن مولفــه هــای اخاقــی در‬ ‫جامعــه خیلــی تاثیرگــذار اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫حــوزه مــی تــوان کارهــای فرهنگی اموزشــی‬ ‫کــه در ایــن بخــش انجــام مــی شــود‪ ،‬اطــاع‬ ‫رســانی کــرد‪ .‬ســاخت فیلــم هایــی کــه‬ ‫بتوانــد (مســتقیم یــا غیــر مســتقیم) ایــن‬ ‫موضــوع را برجســته کنــد‪ .‬سیاســتگزاری‬ ‫هایــی کــه انجــام مــی شــود و معرفــی ایــن‬ ‫سیاســت هــا در راســتای تقویــت مســئولیت‬ ‫اجتماعــی حقوقــی و شــهروندی کــه بتوانــد‬ ‫مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪ .‬در مــدارس و‬ ‫منابــر و در تشــکل هــای غیردولتــی‪ ،‬خــود‬ ‫شــرکتها بنگاههــا اینهــا همــه مــی تواننــد‬ ‫مــروج موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مولفههــای اخاقــی باشــند‬ ‫منتهــا ازم اســت کمــی دوراندیشــانه تــر‬ ‫نســبت بــه جامعــه مــان ایفــای مســئولیت‬ ‫کنیــم و ایــن بخشــی از تعهــد اخاقــی‬ ‫اســت نبایــد همــه چیــز را بــه چشــم تجــارت‬ ‫مطلــق ببینیــم‪ .‬حتــی بــرای تجــارت مطلــق‬ ‫هــم مــا نیــاز بــه کســی داریــم کــه محصــول‬ ‫و خدمــات مــا را خریــداری کنــد؛ مســئولیت‬ ‫اجتماعــی مــی توانــد ایــن بســتر را بهتــر و‬ ‫بیشــتر فراهــم کنــد هــم بــرای شــرکت هــا‬ ‫و هــم بــرای مــا افــراد کــه وظیفــه مــان را‬ ‫انجــام مــی دهیــم؛ ایــن حــس خوبــی اســت‬ ‫و خــود مــا هــم رضایــت خاطــر خواهیــم‬ ‫داشــت‪ .‬ضمــن اینکــه شــاید بعــدا بــرای مــن‬ ‫هــم اتفــاق بیافتــد و مــن هــم دچــار مشــکل‬ ‫شــوم‪ .‬ایــن ظرفیــت مــی توانــد بــرای مــن‬ ‫هــم باشــد و بــه کمکــم بیایــد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫خانــواده و مدرســه خیلــی نقــش دارد‪.‬‬ ‫محیــط هــای اجتماعــی‪ ،‬گــروه هــای‬ ‫مرجــع همــه نقــش دارنــد‪ .‬همیــن‬ ‫حادثــه زلزلــه کرمانشــاه براســاس‬ ‫اعتمــادی کــه مــردم بــه گــروه هــای‬ ‫مرجــع داشــتند انهــا هــم کارهایــی‬ ‫را شــروع کردنــد و فــارغ از نقدهایــی‬ ‫کــه بــه انهــا وارد شــد؛ ولــی انهــا‬ ‫وظیفــه شــان را انجــام دادنــد‪ .‬گاهــی‬ ‫مواقــع مــا مســتقیم کاری را انجــام‬ ‫مــی دهیــم گاهــی بــا واســطه و یــا‬ ‫خــود واســطه مــی شــویم کــه خدمــت‬ ‫یــا مســئولیتی را بــه دیگــران کــه‬ ‫مرتبــط هســتند منتقــل کنیــم‪ .‬مهــم‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن دغدغــه مشــترک‬ ‫را داشــته باشــیم‪ .‬و ایــن مهــم تــر از‬ ‫هــر چیــزی اســت؛ همــه زندگــی مــا‬ ‫پــول نیســت‪ .‬دیگــران را هــم بایــد‬ ‫ببینیــم و اگــر ازم باشــد دیگــران‬ ‫هــم مــا را ببینند‪.‬نکتــه اخــر بــرای‬ ‫اینکــه مســئولیت اجتماعــی مــان را‬ ‫انجــام بدهیــم‪ ،‬خیلــی منتظــر قانــون‬ ‫و بخشــنامه و دولــت نباشــیم‪ .‬اولیــن‬ ‫گامــی کــه مــی توانیــم برداریــم بایــد‬ ‫ببینیــم چــه کاری حتــی کوچــک‪،‬‬ ‫حتــی بــا یــک ســاعت وقــت گذاشــتن‬ ‫بــرای امــوزش یــک نفــر‪ .‬خودمــان‬ ‫ببینیــم بــا چــه کارهایــی مــی توانیــم‬ ‫مســئولیت اجتماعــی را در جامعــه بــه‬ ‫عنــوان یــک شــهروند نهایــی کنیــم‪.‬‬ ‫چکیده مصاحبه‪:‬‬ ‫ـ مسئولیت اجتماعی نسبت عاقهمندی هر شخص به اتفاقاتی که در جامعه میافتد و شرکت فعال برای حل برخی از‬ ‫مشکات محلی است‪.‬‬ ‫ـ مسئولیت اجتماعی فردی را میتوان با کارهای خیریه برای حل مشکات و مسائل مهم اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و محیطی‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫ـ مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد مختلف تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ـ نشان مسئولیت اجتماعی‪ ،‬یک امتیاز محسوب می شود‪.‬‬ ‫ـ مسئولیت اجتماعی کمک می کند کیفیت زندگی مردم و کارکنان افزایش یابد‪.‬‬ ‫ـ کمک های باعوض مردم به یکدیگر در زمان مصایب و مشکات از مسئولیت اجتماعی نشات می گیرد‪.‬‬ ‫ـ اول همسایه بعد خانه و خانواده از اموزه های دینی اسام در حوزه مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫ـ وقف و زکات بخشی از مسئولیت پذیری اجتماعی نیز؛ از فروع دین اسام است‪.‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 9 ‫مسئولیت اجتماعی برند‬ ‫‪ CSR‬حــروف اختصــاری عبــارت‬ ‫‪ ،Corporate social responsibility‬بــه‬ ‫نظــر ســه حــرف ســاده مــی ایــد و‬ ‫البتــه خیلــی کم اشــنا تــر از ‪.CRM‬‬ ‫اگــر خیلــی بــی ارتبــاط بخواهیــم‬ ‫مفهــوم اشــنا و البتــه نــه لزومــا‬ ‫درســت اســتفاده و درک شــده ی‬ ‫‪ CRM‬را بــا ایــن ســه حــرف ســاده‬ ‫‪ CSR‬مقایســه کنیــم‪ ،‬در اولیــن‬ ‫اختــاف هــا ‪ C‬در نقــش ‪Customer‬‬ ‫جایــش را بــه ‪ S‬در نقشــی بزرگتــر‬ ‫بــه نــام ‪ Society‬داده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مفهــوم بــه نوعــی مرحلــه ی کمــال‬ ‫یــک ســازمان را معرفــی میکنــد‪.‬‬ ‫جایــی کــه ســازمان از توجــه صرف‬ ‫بــه تولید و فــروش گذشــته و بعد از‬ ‫شــناخت نیــاز و رفتارهــای مشــتری‬ ‫و ارتبــاط مــداوم و موثــر بــا ان‪ ،‬بــه‬ ‫مســئولیتش در قبــال جامعــه مــی‬ ‫پــردازد‪ .‬در واقــع از گــروه محــدود‬ ‫مشــتریان و مخاطبیــن خــود‪ ،‬توجه‬ ‫و مراقبتــش را گســترده تــر مــی‬ ‫کنــد و اعــام میکنــد بعنــوان یــک‬ ‫کســب و کار بــه منطقــه‪ ،‬شــهر‪،‬‬ ‫کشــور و حتــی ســیاره اش اهمیــت‬ ‫میدهــد‪ .‬ســازمانها بــا توجــه بــه‬ ‫بــازاری کــه در ان فعالیــت میکننــد‬ ‫و منطقــه ی جغرافیایــی و البتــه‬ ‫رویکردهــای فرهنگــی و محیطــی‬ ‫کــه در ان فعالیــت مــی کننــد‪،‬‬ ‫رویکردهــای خاقانــه و انحصــاری‬ ‫خواهنــد داشــت‪ .‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی میتوانــد توجهــی کامــا‬ ‫درون ســازمانی داشــته باشــد کــه‬ ‫نمــود بیرونــی و حتــی جهانــی پیدا‬ ‫کنــد‪ .‬چــه کســی اســت کــه دلــش‬ ‫نخواهــد در گوگل کار کنــد‪ ،‬محیطی‬ ‫جــذاب بــا رنگهــای شــاد و جایــی‬ ‫کــه نهایــت شــادمانی و خاقیــت را‬ ‫بــرای کارمندانــش بــه ارمغــان مــی‬ ‫اورد‪ ،‬گــوگل توجــه بــه مســئولیتش‬ ‫بــه حفــظ روحیــه و جنبــه ســامت‬ ‫روح و روان کارمندانــش را یــک‬ ‫خبــر و جذابیــت جهانــی میکنــد‪.‬‬ ‫شــرکت کیســون بعنــوان یــک‬ ‫شــرکت پیمانــکاری بیــن المللــی‬ ‫در مســئولیت اجتماعــی خــود‬ ‫درصــدی از درامــدش را صــرف‬ ‫ســاخت مدرســه در هــر محــدوده‬ ‫ای کــه پــروژه ســاخت و اجــرا‬ ‫دارد میکنــد و اعــام میکنــد اگــر‬ ‫مــا در منطقــه ی شــما درامــدی‬ ‫کســب میکنیــم موظــف هســتیم‬ ‫دارایــی بــه شــما بیافزاییــم‪.‬‬ ‫مفاهیــم کلــی اســتفاده شــده‬ ‫در بحــث مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بصــورت عمومــی میتوانــد دغدغــه‬ ‫هــای جهانــی مثــل کاهــش مصــرف‬ ‫انــرژی‪ ،‬نگرانــی هــای کمبــود اب‪،‬‬ ‫جایگزیــن کــردن ســوخت هــای‬ ‫پــاک‪ ،‬محافظــت از زمیــن بــرای‬ ‫نســل اینــده‪ ،‬مســایل اجتماعــی‬ ‫مربــوط بــه کــودکان و تســاوی‬ ‫حقــوق زنــان و بحــث هایــی از ایــن‬ ‫دســت را شــامل میشــود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زمستان‪۹7 ۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‬ ‫پاییز و‬ صفحه 10 ‫یونیلیــور مســئولیت اجتماعــی‬ ‫برنــد « داو « را ایجــاد اعتمــاد‬ ‫بــه نفــس در زنــان تعریــف کــرده‬ ‫اســت و ایــن مســئولیت را در تهیــه‬ ‫و انتشــار فیلــم هــا و عکســهایی‬ ‫خاقانــه در قالــب کمپیــن زیبایــی‬ ‫واقعــی بــا اســتفاده از زنــان زندگی‬ ‫واقعــی بــه جــای مانکــن هــا نشــان‬ ‫مــی دهــد‪ .‬در رویکــرد مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ســازمانها نقــش بهبــود‬ ‫دهنــده ی خــود در اجتمــاع را بــر‬ ‫اســاس قابلیــت هــا و توانمنــدی‬ ‫هایشــان شناســایی میکننــد و ان‬ ‫نقــش را بــه بهتریــن شــیوه اجــرا‬ ‫میکننــد و قطعــا از منافــع حاصل از‬ ‫ایــن بهبــود بــرای خودشــان‪ ،‬ســایر‬ ‫ذی نفعــان سازمانشــان هــم بهــره‬ ‫خواهنــد بــرد‪ .‬ایــن رویکردهــا‬ ‫امــروز بعنــوان مزیــت هــای رقابتی‬ ‫برنــد هــا در نظــر گرفتــه میشــود‪.‬‬ ‫مزیــت هــای رقابتــی کــه عــاوه‬ ‫بــر نــواوری در شــیوه ی ارائــه‬ ‫ی خدمــات‪ ،‬محصــوات و نــوع‬ ‫ارتبــاط ایشــان بــا مخاطبینشــان‬ ‫باعــث ایجــاد رضایــت در مشــتریان‬ ‫و حتــی کارمندانشــان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از نمونــه هــای موفــق برنامــه هــای‬ ‫تبلیغاتــی بــا رویکــرد مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کاری اســت کــه توســط‬ ‫مرکــز توســعه فنــاروی اطاعــات‬ ‫و رســانه هــای دیجیتــال بــا پیــام‬ ‫هایــی مشــخص بــرای افزایــش‬ ‫اگاهــی عمــوم مــردم از لــزوم توجه‬ ‫بــه مســایل امنیــت و یــا دقــت‬ ‫والدیــن در انتخــاب نــوع بــازی‬ ‫هــای رایانــه ای بــرای کــودکان و‬ ‫پیــام هایــی از ایــن دســت ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ .‬برنامــه‬ ‫هــای اجتماعــی برنــد هــا و اعــام‬ ‫دغدغــه هایشــان بــرای جامعــه‬ ‫جایگاهــی مناســب در دل و جــان‬ ‫مخاطبینشــان ایجــاد میکنــد‪،‬‬ ‫بطوریکــه ایشــان چــه در نقــش‬ ‫مشــتری و چــه بعنــوان همــکار‬ ‫خــود را در ایــن اقــدام ســهیم و‬ ‫شــریک مــی داننــد‪ .‬ایــن روزهــا‬ ‫ســازمانهای پیشــرو در برنامــه‬ ‫هــای برنــد سازیشــان‪ ،‬موضــوع‬ ‫مســئولیت اجتماعــی را از برنامــه‬ ‫هــای اصلــی خــود قــرار میدهنــد‪،‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت ایــن رویکــرد‬ ‫عــاوه بــر نقشــی کــه بــرای‬ ‫ســازمانها ایفــا میکنــد‪ ،‬افــراد‬ ‫را هــم موثــر خواهــد کــرد و در‬ ‫نهایــت بغیــر از توجــه ســازمان‬ ‫بــه مســاله ای اجتماعــی‪ ،‬کل افــراد‬ ‫جامعــه را نســبت بــه مســایل‬ ‫اجتماعــی پیرامونیشــان متوجــه‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 11 ‫س‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر سایپا‪،‬‬ ‫میزبان‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫رشته رواب‬ ‫ط عمومی‬ ‫بــه گــزا‬ ‫دانســ رش خبرنــ‬ ‫گا‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫رواب تنی انایــن ‪ :‬دانشــ گاه خبــری‬ ‫فعالیــت‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـط عم‬ ‫ـا‬ ‫جویان ر‬ ‫ی‬ ‫ای‬ ‫از شـرک ومـی در روز‬ ‫ــن بخ‬ ‫شــته ‪.‬‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ــ‬ ‫و‬ ‫هی‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫ــ‬ ‫ه‬ ‫لی‬ ‫‪5‬‬ ‫ی باشــد‬ ‫ت ســازه گ‬ ‫‪ 2‬تیرمــاه مدیــرا ــط هــای‬ ‫عمــ‬ ‫ســتر سـای‬ ‫و پایــش ب‬ ‫داخلــی و‬ ‫پا‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫‪،‬‬ ‫با‬ ‫خا‬ ‫ز‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫کا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫دی‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫‪2‬‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫نا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ل اوردنــد ‪.‬‬ ‫ســان‬ ‫ـه ا‬ ‫بی ـ‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ولــه در‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫کا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫مل‬ ‫من‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ـا‬ ‫جنـ اق‬ ‫اقدام‬ ‫دان نی‬ ‫زمانی ب‬ ‫زمانی‬ ‫ــای مهن ـد‬ ‫ــز در ب‬ ‫واحــد اسـ ــات تعییــ‬ ‫س‬ ‫رنام ـه ری ـ‬ ‫خ‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫بخــ‬ ‫ـ‬ ‫هن‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ـت ‪.‬‬ ‫کن ـد‪.‬‬ ‫در ایــ‬ ‫ش ارتباطـ‬ ‫ن ســا‬ ‫د ‪ ،‬رئی ـ‬ ‫ـا‬ ‫ن‬ ‫زم‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ان‬ ‫پ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪،‬‬ ‫ــ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫اق‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـن‬ ‫س‬ ‫ــا‬ ‫ل ش ـرکت‬ ‫ـای طاهرنــ‬ ‫ت ســازه گ‬ ‫ـایپا ‪ ،‬ضمـ‬ ‫م ‪ 750‬نف ـر‬ ‫ب ـه ص ـور‬ ‫امـ‬ ‫ن خیـر مقـدم بـه دان ســتر سـایپا گسـ ژاد رئیــس‬ ‫ـا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ظ‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫امع ـه‬ ‫مومــ‬ ‫ـته تو‬ ‫ـتر سـ‬ ‫شـجو‬ ‫ـا‬ ‫ی‬ ‫ــر گرفت‬ ‫یا‬ ‫ز‬ ‫ضی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫نی‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ـ‬ ‫ای‬ ‫دا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫ر‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫سـ‬ ‫ش‬ ‫ن واح ـد ب ـ‬ ‫مـورد وظایـف نظـ زاری همــه‬ ‫ـازه گســتر بـه منظـو د کــه ‪ :‬شـ‬ ‫ــود‪ .‬پــس‬ ‫ـرکت صحب ـت کر رای دانش ـج‬ ‫پرســی هـ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫دی‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ــ‬ ‫و‬ ‫ری‬ ‫ـ‬ ‫نا‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ـایی‬ ‫طعــا‬ ‫ایــد‬ ‫دن ـد ‪.‬‬ ‫زنجیـ‬ ‫فســیر‬ ‫ت‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫کا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫ــ‬ ‫ـا‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ض‬ ‫دا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م ـی‬ ‫ت‪ ،‬ب‬ ‫ــور‬ ‫م ـن‬ ‫ســ‬ ‫در مــورد‬ ‫کن ـد‪ .‬بخ ـ‬ ‫ــه دنبــال‬ ‫د تاریخچــ‬ ‫ایپا فعالیــ‬ ‫توضیح ـی‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫رف‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫رت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ط‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫کت‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ســای‬ ‫ـال ‪ 1373‬تــا کنــو ســازه گســتر همـ ی و رضایتمنــدی هــ کات درون‬ ‫پا بــا داشــتن ‪ 3‬بخ ســازه گسـ‬ ‫ـت‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫عا‬ ‫ـ‬ ‫‪،‬‬ ‫لی‬ ‫چ‬ ‫کا‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫بــ‬ ‫جملـ‬ ‫ران از فضــای کاری‪ ،‬ــه بیشــتر‬ ‫ه ‪ :‬مدیریـت افـکار س ش مختلــف از جمل ت هــای خیریــه ایـ ه پیگیــری‬ ‫ک‬ ‫نی‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫تشـ‬ ‫ه‬ ‫ــنج‬ ‫ن بخــش ‪ ،‬از برگـ در بخ ـش ب ـرون سـ ـدام مــی‬ ‫حمای ـت از‬ ‫ع ریفات نمایشـگاه هــا و ی ‪ ،‬مدیریـ‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ز‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫زا‬ ‫زم‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫طان‬ ‫مدی‬ ‫ین‬ ‫حک‬ ‫مومــ‬ ‫ی نی ـز بــا‬ ‫ریـت روابـط و امو ی ) و کمـک‬ ‫رواب ی ‪ ،‬بــه طــ‬ ‫(ک ـودکان و ســمی ظــر ســنج‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫هی‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫دا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ی بـه مـدار‬ ‫نارهای شــرکت ‪ ،‬پـ شــگاه هــا‬ ‫ــط داخلــ‬ ‫در پــی بهب‬ ‫شــگاه هــا‬ ‫ی محــروم کشــور ا س نظــرا‬ ‫ــود داش‬ ‫ی و خارجــ‬ ‫ت‬ ‫ــ‬ ‫ی‬ ‫ـس‬ ‫ا‬ ‫تن‬ ‫ای‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫‪.‬‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ــرک‬ ‫ــاره‬ ‫گفــ‬ ‫ت هــا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫زی‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫خب‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫هی‬ ‫ــ‬ ‫سـ‬ ‫ـر ب‬ ‫در ادام‬ ‫موعــه بــا‬ ‫ه گــزارش در بهب ـاتید و مدیـ‬ ‫ســای ــرای شــر‬ ‫ــه اقــا‬ ‫را‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫واحــ‬ ‫ری‬ ‫ود‬ ‫ـه ‪ ،‬سـعی‬ ‫د تشــریفات و نمایش ی مدیریــ‬ ‫در کنــار پاســخگویی ه نارنجــی‬ ‫مشــکات‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ــ‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫دانشــ‬ ‫گاه‬ ‫ســازمان‬ ‫همــکاران‬ ‫د کشــور ‪ ،‬یکــی از ه نشــریات‬ ‫جویان ســ‬ ‫هــا بــرای‬ ‫خن‬ ‫ی داریــم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫ش‬ ‫ای‬ ‫توضیـ‬ ‫تلق‬ ‫دنــد‬ ‫ــف ایــن‬ ‫و بر ح دادنـد کـ‬ ‫‪ .‬ایشــان اقــای ــی مــی ش‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪:‬‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫پ‬ ‫د‪.‬‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـئ‬ ‫ـا‬ ‫و‬ ‫لیت‬ ‫گ ـزا‬ ‫مه‬ ‫ن ضم‬ ‫هماهنگـی ســنج ــرور ‪ ،‬رئی‬ ‫ری س ـمینا‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫گســتر س ـ ــن تشــک‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫دی‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ــ‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫یو‬ ‫شــا‬ ‫ســازه گ‬ ‫ایپا‬ ‫ن ســازه‬ ‫ش افــکار‬ ‫پایــش ش‬ ‫ت ش ـرکت‬ ‫ســتر ســ‬ ‫از اســاتید‬ ‫ــ‬ ‫ای‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫ز‬ ‫پا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ای‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫پا‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ـا‬ ‫نیـ‬ ‫هــا و دی‬ ‫یان و‬ ‫نی ـز‬ ‫ســئوان‪،‬‬ ‫زه گشــتر‬ ‫گــر رویدادهــای شــ ـن جشــن‬ ‫همچنی ـن‬ ‫در ادام ـه ب‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫عا‬ ‫ـی‬ ‫رف‬ ‫لی‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ــ‬ ‫ـید رضــا‬ ‫کت از جملــه ‪ .‬ایش ت هــای ایــن بخــ ی خدمــات نشســ ی کــه ترتی‬ ‫ــب هماهن‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ـا‬ ‫پ‬ ‫ــ‬ ‫را‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫دا‬ ‫دا‬ ‫ف‬ ‫ای‬ ‫خ‬ ‫دن‬ ‫تن‬ ‫ــ‬ ‫تن‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫د‪:‬‬ ‫د‪ ،‬بـ‬ ‫د قدردان‬ ‫ـا اهــدای‬ ‫واحــد افــ‬ ‫ــی شــد ‪.‬‬ ‫هدایایــی‬ ‫کار ســنجی‬ ‫‪14‬‬ ‫پاییز‬ ‫زمستان‪۹7۹7‬‬ ‫پاییزوو زمستان‬ صفحه 12 ‫ل‬ ‫ط‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫شم‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫سف‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫پ‬ ‫وشید‬ ‫متاســفانه بســیاری از مــردم هنــوز در انتخــاب نوع‬ ‫پوشــش در امــکان مختلف به خصــوص کســب و کار‬ ‫دچار ســردرگمی و کمبود اطاعــات هســتند‪ .‬ارزانترین‬ ‫یا بدترین لباس ها را ســرکار می پوشــند‪ .‬بــا کفش های‬ ‫راحتــی و یــا کفش های اســپورت مثــل کتانی ســرکار‬ ‫می روند‪ .‬در اینجا می کوشیم تا استاندارد پوشش در محیط‬ ‫های کاری را معرفی نماییم‪ .‬بهتر است از کفش شروع کنیم‪.‬‬ ‫اولین فاکتورى که معمولن به ان توجه زیادى در محیط کار نمی شود‪.‬‬ ‫کفش رسمی براى اقایان می بایست چرمی از نوع بند دار‪ ،‬نوک گرد و‬ ‫جلو بسته داراى پاشنه سه سانت باشد‪ .‬براى خانم ها هم کفش چرمی‬ ‫جلو بسته داراى پاشــنه چهار تا هفت سانت توصیه می شود‪ .‬لطفن با‬ ‫کفش مشکی جوراب سفید نپوشید‪ .‬سال ها پیش رسم بر این بود که‬ ‫مردان از جوراب سفید استفاده کنند تا تمیزى را نشان دهد‪ .‬این رسم‬ ‫متعلق به سال ها پیش اســت و حرفه اى ها می دانند که منسوخ شده‬ ‫است‪ .‬جوراب شما می بایســت همرنگ کفش یا شلوار شما باشد‪ .‬در‬ ‫خصوص نوع لباس‪ ،‬به خاطر داشته باشید که رسمی ترین نوع لباس‬ ‫کار در بسیارى شرکت ها‪ ،‬کت و شلوار براى اقایان‪ ،‬کت و دامن‪ ،‬کت‬ ‫و شلوار و یا مانتو شلوار براى خانم ها بسیار مناسب است‪ .‬رسمی ترین‬ ‫رنگ لباس در این بخش لباس هاى رنگ تیــره و در بین لباس هاى‬ ‫رنگ تیره سورمه اى رنگ مناســب ترین رنگ در دنیا محسوب می‬ ‫شود‪ .‬کت و شلوار اقایان می بایســت تک دکمه یا دو دکمه باشد‪ .‬به‬ ‫خاطر داشته باشید که در حالت ایســتاده دکمه باایی کت باید بسته‬ ‫باشــد که این مورد در ایــران معمولن رعایت نمی شــود و در حالت‬ ‫نشسته باید دکمه باز باشــد‪ .‬کت باید یقه انگلیسی باشد‪ .‬از پوشیدن‬ ‫کت هاى یقه گرد و یا تمام دکمه خوددارى کنید‪ .‬کت شــما باید تک‬ ‫چاک یا دو چاک باشد‪ .‬پوشــیدن کت هاى بدون چاک توصیه نمی‬ ‫شود‪ .‬پوشیدن کت تک‪ ،‬اسپورت محسوب می شود بنابراین پوشیدن‬ ‫کت تک در جلسات رسمی توصیه نمی شــود‪ .‬پیراهن زیر کت باید‬ ‫استین بلند و ساده باشد‪ .‬پوشیدن تی شرت یا پیراهن استین کوتاه زیر‬ ‫کت ممنوع است‪ .‬در ضمن استفاده از پیراهن هاى راه راه‪ ،‬چهارخانه‬ ‫و یا طرح دار توصیه نمی شــود‪ .‬بهترین رنــگ پیراهن زیر کت براى‬ ‫کت و شلوار ســورمه اى‪ ،‬پیراهن ســفید رنگ یا ابی روشن است‪ .‬در‬ ‫ضمن بهترین حالت پوشش ان است که اســتین پیراهن شما از زیر‬ ‫کت‪ ،‬یک سانت بیرون امده باشــد‪ .‬در صورت استفاده از کراوات‪ ،‬می‬ ‫بایست انتهاى کراوات روى سگک کمربند باشد‪ .‬به دفعات دیده شده‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ ‫که برخی افراد کراوات را کوتاه گره‬ ‫می زنند یا انقدر بلنــد گره می زنند‬ ‫که در حالت بســتند دکمه کت‪ ،‬از‬ ‫زیر کت بیرون می زند‪ .‬البته خرافه‬ ‫اى وجود دارد که کــراوات کوتاه را‬ ‫مجردها و بلند را متاهلین اســتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬ولی این موضوع خرافاتی‬ ‫بیش نیســت‪ .‬در گذشــته کمربند‬ ‫براى نگه داشــتن شــلوار استفاده‬ ‫می شــد‪ .‬ولی امروزه کمربند جزو‬ ‫الزامات پوشش محسوب می شود‪.‬‬ ‫کمربند شــما می بایست همرنگ‬ ‫کفش یا کیف شــما باشــد‪ .‬شلوار‬ ‫شــما حتمن باید پارچه اى ساده و‬ ‫بدون پلیسه باشد‪ .‬امروزه استفاده از‬ ‫ساعت چیزى بیش از نشان دهنده‬ ‫زمان است‪ .‬بسیارى از مردم به این‬ ‫دلیل که داراى تلفن همراه هستند‬ ‫و تلفن همراهشــان داراى ساعت‬ ‫است‪ ،‬از ساعت استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫ولی به خاطر داشته باشید که بستن‬ ‫ساعت بسیار ضرورى است‪ .‬ساعت‬ ‫رســمی می بایســت بند فلزى و‬ ‫عقربه اى باشد‪ .‬بستن ساعت هاى‬ ‫بند چرمی و یا دیجیتال‪ ،‬اســپورت‬ ‫محسوب می شود‪ .‬استفاده از عطر‬ ‫و ادکلن در مذاکرات رسمی ممنوع‬ ‫است‪ .‬براى جلوگیرى از تعرق بدن‬ ‫و بوى بد عرق‪ ،‬پوشــیدن عرق زیر‬ ‫زیر پیراهن الزامی اســت‪ .‬در ضمن‬ ‫شما می توانید از اسپرى هاى بدن‬ ‫بــراى جلوگیرى از عــرق کردن و‬ ‫بوى بــد بدن اســتفاده نمایید‪.‬‬ ‫پوشــش ســر براى خانم هاى‬ ‫بهتر اســت روســرى یا مقنعه‬ ‫باشــد‪ .‬در ایــن حالــت توصیه‬ ‫می شود براى شیک تر نشان دادن‬ ‫پوشش ســر توصیه می شود مقنعه‬ ‫داخل مانتــو قرار گیرد و یا دســته‬ ‫روسرى داخل زیر لباس قرار گیرد‪.‬‬ ‫اســتفاده از زیور اات در کســب و‬ ‫کار ممنوع است‪ .‬شــما نهایتن می‬ ‫توانید از انگشــتر حلقه در انگشت‬ ‫خود استفاده کنید‪ .‬پوشیدن انگشتر‬ ‫در ســایر انگشــتان به هیچ عنوان‬ ‫توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫دکتر کامران صحت‬ ‫‪15‬‬ صفحه 13 صفحه 14 صفحه 15 ‫حسین رمضانی یکی از مالکین مجتمع مجتمع تجاری پانوراما و فعال اقتصادی در غرب مازندران‬ ‫استفاده از بخش خصوصی در توسعه کشور‬ ‫غــرب اســتان مازنــدران بــه خاطــر داشــتن‬ ‫یکســری از مواهــب الهــی‪ ،‬طبیعــت زیبــا و‬ ‫دلنــواز همیشــه مــورد توجــه گردشــگران‬ ‫داخلــی و خارجــی بــوده اســت‪ .‬زیباییهــای‬ ‫منحصربــه فــرد دریــا و جنــگل و مناطــق‬ ‫دیدنــی و اب و هــوای دلپذیــر و مطلــوب‬ ‫ان بــه گونــهای اســت کــه هــر انســانی را بــه‬ ‫ســوی خــود جــذب میکنــد‪.‬‬ ‫یقینــا درکنــار این نعمــات خــدادادی و الطاف‬ ‫بزرگــی کــه خداونــد بــه ایــن منطقــه ارزانــی‬ ‫داشــته‪ ،‬لــزوم نگهــداری و ســرمایهگذاری‬ ‫بــرای بــارور ســاختن پتانســیلها و اســتفاده‬ ‫بهینــه ان از ضروریــات اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان وجــود یــک ســرمایهگذار کــه‬ ‫بتوانــد در ارائــه خدمــت بــه مــردم رفــاه‪،‬‬ ‫اســایش و امکانــات را فراهــم کنــد تــا در‬ ‫کنــار هــم زندگــی مســالمتامیز و خوبــی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬یــک فرصــت اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫حتــم بــرای اجرایــی کــردن ســرمایهگذاری‪،‬‬ ‫دولــت تــوان ازم را نــدارد؛ زیــرا دولــت‬ ‫ســعی دارد تــا در راه احــداث زیرســاختها‬ ‫و نیازهــای اولیــه مردمــان خــود گام بــردارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر در بــارور گشــتن و اســتفاده‬ ‫از ظرفیتهــای بــاای غــرب مازنــدران بــا‬ ‫حمایــت از ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی‬ ‫میتــوان بــه ایــن خواســته جامــه عمــل‬ ‫پوشــید‪ .‬خواســتهای کــه مســئوان ارشــد‬ ‫کشــور هــم درپــی ان هســتند‬ ‫تــا بــا اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬توســعه کشــور شــتاب بیشــتری‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫یقینــا انگیــزه و تــوان باایــی کــه در راه‬ ‫ســرمایهگذاری بعضــی از ســرمایهگذاران‬ ‫بخــش خصوصــی اســت‪ ،‬باعــث شــده‬ ‫تــا ایــن عزیــزان دلســوز‪ ،‬پــا بــه عرصــه‬ ‫ســرمایهگذاری بگذارنــد‪ .‬ایــن دســته از افــراد‬ ‫مــی تواننــد بــه عنــوان بــازوی توانــای دولــت‬ ‫در راه رشــد و شــکوفایی دیــار عزیزمــان گام‬ ‫بردارنــد‪ .‬انچــه مســلم اســت هرکــدام از ایــن‬ ‫ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی کــه مــورد‬ ‫وثــوق جامعــه هســتند در هــر منطقــهای‬ ‫ســرمایهگذاری کردنــد نــه تنهــا موجبــات‬ ‫رشــد اقتصــادی ان منطقــه را فراهــم کردنــد‬ ‫بلکــه در بــه وجــود اوردن شــرایط اشــتغال‬ ‫کــه از نیازهــای اساســی جامعــه امــروزی‬ ‫اســت هــم نقــش مفیــد و تاثرگــذاری را‬ ‫ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫مطمئنــا اگــر ســرمایهگذاری‬ ‫همــراه بــا تولیــد باشــد‬ ‫اثرگــذاری ان خیلــی‬ ‫بیشــتر و اثربخــش تــر اســت و میتوانــد در‬ ‫توســعه‪ ،‬شــکوفایی منطقــه و اشــتغال جمــع‬ ‫کثیــری از جوینــدگان کار ایفــای نقــش کنــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه ایــن مهــم در چنــد ســال‬ ‫اخیــر در غــرب مازنــدران و بــه خصــوص‬ ‫در شــهر زیبــای کارابــاد وســعت بیشــتری‬ ‫گرفتهاســت‪ ،‬حضــور یکــی از ســرمایهگذاران‬ ‫جــوان‪ ،‬خــاق‪ ،‬خوشــنام و باپشــتوانه کشــور‬ ‫در ایــن منطقــه کــه توانســته در بخشــهای‬ ‫مختلــف اقتصــادی و تفریحــی و اقامتــی و‬ ‫تجــاری ســرمایهگذاری کنــد باعــث شــده تــا‬ ‫امــروز کارابــاد‪ ،‬چشــماندازی از داشــتههای‬ ‫اقتصــادی در بخشهــای مختلــف تفریحــی‬ ‫و تجــاری رنــگ و بــوی خاصــی بــه خــود‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫اقــای حســین رمضانــی بــرای دوســتداران‬ ‫توســعه غــرب مازنــدران چهــرهای اشــنا و‬ ‫خوشــنام اســت‪ .‬ســرمایهگذاری کــه‬ ‫عاشــق وطــن و دوســتدار‬ ‫مــردم مهربــان کشــور‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 16 ‫او کــه ســالهای متمــادی در‬ ‫کشــور ژاپــن زندگــی کــرده‪،‬‬ ‫توانســته بــا پشــتکار‬ ‫قــوی‪ ،‬ارادهای محکــم‪،‬‬ ‫دوراندیشــی و نــگاه بــه‬ ‫اینــده‪ ،‬ســرمایه ارزی‬ ‫کــه بــا همــت واای‬ ‫خــود بــه دســت اورد‬ ‫را بــه منظــور تولیــد و‬ ‫اشــتغال وارد کشــور نمایــد‬ ‫و در امــر تولیــد و اشــتغال و‬ ‫خدمــات مفیــد بــه هموطنــان‬ ‫انــرا بــه کار گیــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد در راه ســرمایهگذاری ایشــان‬ ‫در مجتمــع پانورامــا مشــکاتی وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬امــا همــت بلنــد و دلســوزی و‬ ‫پشــتکاری کــه ایشــان در خدمــت بــه‬ ‫هموطنــان خودداردموجــب شــد تــا‬ ‫وی بــه عنــوان یکــی ازســرمایهگذاران‬ ‫موفــق درغــرب مازنــدران و چنــد شــهر‬ ‫دیگــراز کشــور عزیزمــان موفقیتهایــی‬ ‫رابهدستاورد‪.‬‬ ‫هرچندخدمــت بــه مــردم و بــه اشــتغال‬ ‫دراوردن چندیــن نفــراز هموطنــان بــرای‬ ‫او بهتریــن لذت وســوداوری معنــوی دارد‬ ‫امــا افــق روشــن و نــگاه خوشــبینانه وی‬ ‫در خدمــت بــه مــردم خــوب کشــورمان‬ ‫میتوانــد الگــوی مناســبی بــرای ســایر‬ ‫عزیزانــی باشــد تــا هماننــد اقــای‬ ‫حســین رمضانــی در ایــن راه گامهــای‬ ‫اساســی بردارنــد‪.‬‬ ‫در مجتمــع پذیرایــی ایــار کــه یکــی از‬ ‫ســرمایه گذاریهــای ایشــان اســت گفتگــو‬ ‫بــا حســین رمضانــی را اغــاز نمودیــم‪:‬‬ ‫در ابتــدا بــا معرفــی خــود از‬ ‫چگونگــی انگیــزه شــما بــرای‬ ‫ســرمایهگذاری و تولیــد توضیــح‬ ‫د هید ؟‬ ‫‪48‬ســال از خداونــد بــزرگ عمــر گرفتــم‪.‬‬ ‫در زمــان جنــگ تحمیلــی هماننــد‬ ‫ســایر مــردم عزیــز کشــورمان همپــای‬ ‫بــا رزمنــدگان در جبهههــا حاضــر‬ ‫شــدم‪ .‬بــار اول بــا ‪ 13‬ســال ســن راهــی‬ ‫جبهــه شــدم و بــار دوم کــه در ســال‬ ‫اول دبیرســتان درس میخوانــدم مــدت‬ ‫‪11‬مــاه در جبهــه بــودم‪.‬‬ ‫بعد از پایان جنگ و بخاطر شرایطی‬ ‫کــه در کشــور حاکــم بــود بــه ایــن نتیجه‬ ‫رســیدم تــا بــه کشــور دیگــری بــروم و‬ ‫اندوختــه و یــا چیــزی یــاد بگیــرم و بــه‬ ‫کشــور بازگــردم تــا در خدمــت هموطنان‬ ‫باشــم‪ .‬بــا توجــه بــه موقعیتــی که کشــور‬ ‫ژاپــن بــرای جــذب نیــروی کار داشــت‬ ‫بــه ایــن کشــور ســفر کــردم مــدت‬ ‫‪28‬ســال در ژاپــن زندگــی کــردم ابتــدا‬ ‫در کارهــای ســاختمانی و طراحــی‬ ‫فعالیــت داشــتم امــا باتوجــه‬ ‫بــه تخصــص و عاقــهای کــه‬ ‫بــه تولیــدات کشــور خــود‬ ‫داشــتم ســعی کــردم تــا در‬ ‫راه تولیــد گیاهــان دارویــی و‬ ‫مکمــل تغذیــه فعالیــت کنــم‪.‬‬ ‫بــا ســفر بــه کاشــان کــه مهــد‬ ‫گل محمــدی بــود و از انجایــی‬ ‫کــه ایــن گل ســرامد همــه گلهــا‬ ‫و داروهــای گیاهــی اســت‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه جــای جــای‬ ‫ســرزمین عزیزمــان پــراز نعمتهــای‬ ‫خــدادادی اســت کــه هریــک از انهــا‬ ‫میتوانــد در راه اشــتغال و رونــق اقتصادی‬ ‫تاثرگــذار باشــد‪ .‬بــه همیــن خاطــر بــرای‬ ‫مــن انگیــزهای شــد تــا شــغل خــود را‬ ‫تغییــر داده و در تولیــد گل محمــدی کــه‬ ‫خاصیــت دارویــی دارد فعالیــت خــودرا‬ ‫اغــاز کردیــم در ابتــدا بــا مشــکات‬ ‫زیــادی روبــرو شــدم امــا حمایتهــای‬ ‫زیــادی کــه در کشــور ژاپــن از مــن شــد‬ ‫و کمبودهــای مــن را در ایــن راه برطــرف‬ ‫کردنــد باعــث شــد تــا ایــن شــغل را در‬ ‫ژاپــن گســترش دهــم و بــا راهانــدازی‬ ‫‪ 600‬شــعبه در ایــن کشــور مکمــل‬ ‫غذایــی خــودرا تولیــد میکنــم تــا بــه‬ ‫مــرز صــادرات هــم برســانم‪.‬‬ ‫تاکنــون بــه کشــورهای ســنگاپور و‬ ‫تایــوان و چیــن هــم محصــوات خــودرا‬ ‫صــادر میکنــم خوشــبختانه در امــور‬ ‫صــادرات باعــث شــد تــا در کشــورهای‬ ‫فــوق دوســتان جدیــد‬ ‫ومشــتریانخوبی هــم پیــدا کنیــم کــه‬ ‫در ســایه همدلــی ان را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫‪1۹‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز وپاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ صفحه 17 ‫چــه عواملــی باعــث شــد تــا‬ ‫در غــرب مازنــدران و شــهر‬ ‫کارابــاد و چالــوس هــم‬ ‫ســرمایهگذاری کنیــد؟‬ ‫همیشــه دوســت داشــتم تــوان کاری‬ ‫خــود را در ایــران نیــز بــکار بگیــرم تــا‬ ‫خدمتــی بــه هموطنــان خــود انجــام‬ ‫دهــم‪ .‬دو ســفر تفریحــی بــه غــرب‬ ‫مازنــدران داشــتم بــا چنــد نفــر از‬ ‫انســانهای نیــک اندیــش اشــنا شــدم‬ ‫و شــرایط بــه گونــهای پیــش رفــت تــا‬ ‫بــا ســرمایهگذاری فریــدون عبیــدی‬ ‫مجموعــه ایــار را احــداث کردیــم‪.‬‬ ‫باعــث خرســندی و افتخــار مــا اســت‬ ‫کــه ایــن مجموعــه پذیرایــی و اقامتــی‬ ‫چندیــن بــار در ســطح کشــور نمونــه‬ ‫شــد‪ .‬یقینــا ایــن موفقیــت بــا تــاش‬ ‫فریــدون عبیــدی کــه ایــن مجموعــه را‬ ‫مدیریــت میکننــد حاصــل شــد و جــدای‬ ‫ان چیــزی کــه بیشــتر از همــه چیــز برای‬ ‫مــن اهمیــت دارد و موجبــات خرســندی‬ ‫را فراهــم کــرد اشــتغال ‪60‬خانــوار در این‬ ‫مجموعــه اســت کــه رضایتمنــدی انهــا‬ ‫باعــث شــد تــا مــا شــاد شــویم و انگیــزه‬ ‫بگیریــم‪ .‬واقعــا از شــراکتی کــه در ایــار‬ ‫بــا دوســتان از جملــه فریــدون عبیــدی‬ ‫انجــام دادیــم راضــی هســتم امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم در ســایه ایــن همدلــی وســعت‬ ‫کار خــود را در ایــار افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫بــه غیــر از دومــورد تولیــد گل مهیــا کنیــد تــا در کنــار شــما‬ ‫محمــدی و بــاغ رســتوران ایار بــه اشــتغال بپردازنــد چــه‬ ‫که اشــاره داشــتید ایــا در جای پیــام و توصیــهای داریــد؟‬ ‫دیگری هــم در غــرب مازندران‬ ‫ســرمایهگذاری کردهایــد؟ مــن بــه ایــن جملــه کــه خواســتن‬ ‫درصــورت مثبــت بــودن در توانســتن اســت اعتقــاد دارم بــا تــاش‬ ‫ـد؟ و پیگیــری میتــوان بــه خواســتههای‬ ‫ایــن خصــوص توضیــح دهیـ‬ ‫در زمانــی کــه در ژاپــن بودیــم یکــی‬ ‫دیگــر از دوســتان پیشــنهاد دادنــد تــا‬ ‫بــا هــم ســرمایهگذاری در کارابــاد‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬باتوجــه بــه نیــاز کشــور‬ ‫و برنامهریــزی کــه بــرای احــداث یــک‬ ‫مجتمــع تجــاری بــزرگ صــورت گرفتــه‬ ‫بــود در صــدد برامدیــم تــا مجتمــع‬ ‫تجــاری بــا نــام پانورامــا را احــداث کنیــم‪.‬‬ ‫تمــام برنامههــا طبــق برنامــه زمانبنــدی‬ ‫پیشبینــی شــده انجــام شــد و در ســال‬ ‫‪ 1393‬افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر خدماتدهــی مطلوبــی کــه‬ ‫ایــن مجتمــع تجــاری بــه مــردم منطقــه‬ ‫ارائــه میــداد شــرایط اشــتغالزایی را هــم‬ ‫بــرای جمــع زیــادی از جوینــدگان کار در‬ ‫ایــن مجموعــه فراهــم شــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک ایرانــی موفق‬ ‫کــه توانســتید از نقطــه صفــر‬ ‫بــه پلههــای ترقــی برســید و‬ ‫امــروز شــرایط را بــرای جمــع‬ ‫زیــادی از هموطنــان خــود‬ ‫اصولــی کــه روی ان برنامهریــزی‬ ‫کردیــد دســت یابیــد‪ .‬متاســفانه خیلــی‬ ‫از جوانــان بــرای اینــده خــود بــه دنبــال‬ ‫تخصــص ویــا فــناوری نیســتند و اگــر‬ ‫هــم داشــتند انــرا فرامــوش نمــوده و‬ ‫بیشــتر بــه دنبــال کارهــای واســطهگری‬ ‫هســتند‪ .‬همیــن امــر باعــث شــده تــا از‬ ‫اصــل کار بــه دور باشــند و نتواننــد بــه‬ ‫خواســتههای خــود برســند‪.‬‬ ‫اگــر صحبــت خاصــی هســت‬ ‫کــه نگفتــه باشــید بیــان‬ ‫نماییــد؟‬ ‫از مســئوان و دســتاندرکاران امــور‬ ‫تقاضــا دارم کــه بــه ســرمایهگذران ارزش‬ ‫و بهــا بدهنــد و بــه افــکار انهــا احتــرام‬ ‫بگذارنــد‪ .‬یقینــا افــکاری کــه توانســته در‬ ‫رونــق اقتصــادی یــک جامعــه یــا یــک‬ ‫مجموعــه تاثیرگــذار باشــد افــکار مثبــت‬ ‫و باارزشــی اســت‪ .‬انتقــال ایــن افــکار‬ ‫بــه ســایر افــراد جامعــه میتوانــد مســیر‬ ‫توســعه را بهتــر همــوار کنــد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 18 ‫به باور ما‪ ،‬مسئولیتپذیری اجتماعی یک تعهد است‪:‬‬ ‫تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه‬ ‫تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال انها‬ ‫تعهد در قبال نپرداختن به فعالیتهای غیراخاقی‬ ‫تعهد در قبال توجه به تامین نیازهای کارکنان‬ ‫تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی‬ ‫تعهد در قبال عدم ارایۀ محصوات زیاناور‬ ‫و تعهد در قبال حفظ محیط زیست‬ ‫منشور مسئولیت اجتماعی در مپنا است‪.‬‬ ‫مپنا‪ :‬تعهد به جامعه و محیط زیست‬ ‫تعهــد بــه جامعــه و محیــط زیســت‪،‬‬ ‫مفهومــی چندوجهــی در گــروه‬ ‫مپناســت‪ .‬مــا در جایــگاه یــک مجموعۀ‬ ‫صنعتــی پیشــرو‪ ،‬همــواره در توســعۀ‬ ‫کســب و کار بــه مســئولیتهای‬ ‫اجتماعیمــان توجــه داشــتهایم‪.‬‬ ‫ارتقــای مقــوات ســامت‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫محیــط زیســت ‪HSE Health, Security,‬‬ ‫‪ Environment‬مــورد تاکیــد همیشــگی‬ ‫مدیــران اجرایــی مــا بــوده و در سراســر‬ ‫گــروه مپنــا‪ ،‬در تمامــی دفاتــر کاری‪،‬‬ ‫شــرکتها‪ ،‬کارخانجــات و ســایتهای‬ ‫اجــرای پــروژه اهمیــت ویــژهای داشــته‬ ‫ِ‬ ‫اهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن امــر ریشــه در‬ ‫حفــظ ســامت منابــع انســانی بــه‬ ‫طــور عــام و حراســت از منابــع دخیــل‬ ‫در کســب و کار مپنــا بــه طــور ویــژه و‬ ‫نیــز اهمیــت حفاظــت از محیط زیســت‬ ‫دارد‪ .‬شــرکت مپنــا و شــرکتهای‬ ‫تابعــه گــروه‪ ،‬بــا هــدفِ ارتقــاء عملکــرد‬ ‫ســازمانی خــود در حــوزۀ حفــظ محیط‬ ‫زیســت و دســتیابی بــه اســتانداردهای‬ ‫موجــود در ایــن زمینــه‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫اخــذ گواهینامههــای زیســت محیطــی‬ ‫مختلــف نمودهانــد‪ .‬تاشهــای‬ ‫افزایــش‬ ‫متعــددی نیــز در جهــت‬ ‫ِ‬ ‫راندمــان محصــوات تولیــدی از طریــق‬ ‫دارنــدگان جدیدتریــن‬ ‫همــکاری بــا‬ ‫ِ‬ ‫فناوریهــای مرتبــط در ســطح جهــان‬ ‫و دســتیابی بــه دانــش روز انجــام شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ســالهای اخیــر‪ ،‬حرکــت بــه‬ ‫ســوی تولیــد محصــوات جدیــد بــرای‬ ‫پاســخ بــه نیازهــای متنــو ِع مشــتریان‬ ‫بــا بهرهگیــری از روشهــای پایــدار‬ ‫و حافــظ محیــط زیســت صــورت‬ ‫پذیرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکتی (‪CSR‬‬ ‫‪)Corporate Social Responsibility‬‬ ‫موضــوع حســاس و توجهبرانگیــزی‬ ‫در ســالهای اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســازمانهای ســرامد بــه عنــوان‬ ‫ســازمانهایی پاســخگو‪ ،‬بــرای‬ ‫شفافســازی عملکردشــان در برابــر‬ ‫ذینفعــان خــود و ایفــای تعهداتشــان‬ ‫در حــوزۀ مســئولیت اجتماعــی‪،‬‬ ‫ارزشهــای خویــش را ابــراز میدارنــد‬ ‫و اطمینــان حاصــل میکننــد کــه‬ ‫ایــن تعهــدات در سراســر ســازمان‬ ‫جــاری شــوند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫مســئولیتپذیری اجتماعــی بــرای‬ ‫انــان مزایــای دوجانبــهای خواهــد‬ ‫داشــت؛ بــه طــوری کــه هــم ســازمان‬ ‫از رویکــرد اخاقیتــر و منســجمتری‬ ‫نفــع میبــرد و هــم جامعــه و‬ ‫طرفهــای ذینفــع‪ ،‬نظــر و برداشــت‬ ‫بهتــری از عملکــرد و نقــاط قــوت‬ ‫ســازمان خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 19 ‫از انجــا کــه مســئولیت اجتماعــی‪،‬‬ ‫مجموعــۀ وظایــف و تعهداتــی اســت‬ ‫کــه یــک ســازمان بایســتی در جهــت‬ ‫حفــظ و مراقبــت از انهــا و کمــک‬ ‫بــه جامعــهای کــه در ان فعالیــت‬ ‫میکنــد‪ ،‬انجــام دهــد و بــا توجــه‬ ‫ِ‬ ‫اهمیــت ایــن حــوزۀ تاثیرگــذار‬ ‫بــه‬ ‫بــر کســب و کار ســازمان‪ ،‬مپنــا نیــز‬ ‫منشــوری چندوجهــی بــرای ایفــای‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی خــود‬ ‫تدویــن کــرده اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪،‬‬ ‫ســرمایهگذاری در پروژههایــی ماننــد‬ ‫راهانــدازی نیروگاههــای بــادی‪ ،‬تولیــد‬ ‫تبدیــل‬ ‫همزمــان بــرق و اب شــیرین‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫پروژههــای نیروگاهــی حرارتــی بــه‬ ‫ســیکل ترکیبــی در دســتور کار مپنــا‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫تولیــد همزمــان بــرق و اب شــیرین در‬ ‫جزیــرۀ قشــم و ایجــاد زنجیــرۀ تولیــد‬ ‫ان در همــان منطقــه‪ ،‬احــداث نیــروگاه‬ ‫بــادی کهــک در منطقــۀ تاکســتان‪،‬‬ ‫ثبــت نخســتین پــروژۀ (‪CDM Clean‬‬ ‫‪ Development Mechanism‬گروه مپنا در‬ ‫ســازمان ملــل متحــد بــا ایجاد نیــروگاه‬ ‫ســیکل ترکیبــی گنــاوه از مهمتریــن‬ ‫اقدامــات گــروه مپنــا در مســیر ایفــای‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی خــود‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ســالهای گذشــته‪،‬‬ ‫وزارت نیــرو نیــروگاه ســیکل ترکیبــی‬ ‫شــیروان‪ ،‬ســنندج و جهــرم را بــه‬ ‫عنــوان تنهــا پروژههــای نیروگاهــی‬ ‫کشــور کــه در هیــات اجرایــی مکانیــزم‬ ‫توســعه پــاک (‪ )CDM‬بــه ثبــت‬ ‫رســیدهاند‪ ،‬معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫توجــه بــه ذینفعــان کل گــروه‪،‬‬ ‫بررســی و درک نیازهــا و انتظــارات‬ ‫انهــا و همچنیــن پاســخگویی معقــول‬ ‫و متناســب بــه ایــن نیازهــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫منشــورهای اصلــی مپنــا در حــوزۀ‬ ‫ایفــای مســئولیت اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫رضایت عموم ذینفعان‬ ‫جهــان پــر رقابــت امــروز‪ ،‬تــاش‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫بــرای خوشنامــی‪ ،‬افزایــش بهــرهوری‬ ‫کمــی در بنــگاه‬ ‫و ارتقــای کیفــی و ّ‬ ‫تولیــدی معظــم و معتبــری ماننــد‬ ‫گــروه مپنــا در گــرو توجــه بــه‬ ‫نیازهــای متنــوع و متفاوتــی اســت‬ ‫کــه گروههــای مختلــف مخاطبــان و‬ ‫ذینفعــان در فضــای پیرامونــی طــرح‬ ‫میکننــد‪ .‬هرچنــد رضایــت مشــتریان‬ ‫و ســهامداران میتوانــد در توســعۀ‬ ‫کســب و کار و رشــد اقتصــادی یــک‬ ‫بنــگاه‪ ،‬تاثیــرات روشــن و اشــکاری‬ ‫افزایــش رضایــت‬ ‫داشــته باشــد امــا‬ ‫ِ‬ ‫عمــوم ذینفعــان و نــه فقــط بخشــی از‬ ‫انهــا‪ ،‬و ایفــای مســئولیتهای متنــوع‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬رســالت و ماموریــت اصلــی‬ ‫مــا در گــروه مپناســت‪.‬‬ ‫مــا در مپنــا همچــون بســیاری از‬ ‫ســازمانها و شــرکتهای معتبــر‬ ‫بــه انجــام مســئولیتهای اجتماعــی‬ ‫فــردی و ســازمانی خــود در قبــال‬ ‫رعایــت قوانیــن و اصــول متعــارف‬ ‫اجتماعــی متعهــد هســتیم‪ .‬مــروری‬ ‫بــر بیــش از دو دهــه فعالیــت صنعتــی‬ ‫مپنــا نیــز مشــخص میســازد کــه ایــن‬ ‫ســازمان همــواره احتــرام بــه ماحظات‬ ‫مختلــف قانونــی‪ ،‬اخاقــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫سیاســی و اقتصــادی را مــورد توجــه‬ ‫ضمــن‬ ‫قــرار داده و کوشــیده اســت‬ ‫ِ‬ ‫گســترش دایــرۀ ذینفعــان خــود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫در مســیر تحقــق درخواســتهای‬ ‫منطقــی و متــوازن عمــو ِم ذینفعــان و‬ ‫مدیریــت رضایــت انهــا حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اهمیــت رضایتمنــدی‬ ‫بــا بــاور بــه‬ ‫و خرســندی گروههــای مختلــف‬ ‫اجتماعــی شــامل نماینــدگان رســانهها‬ ‫و فعــاان اجتماعــی‪ ،‬کارکنــان و‬ ‫کننــدگان ســازمان در کنــار‬ ‫تامین‬ ‫ِ‬ ‫مشــتریان و ســهامداران و مالــکان ان‪،‬‬ ‫ســاختاری بــرای ســنجش رضایــت‬ ‫ذینفعــان و تحلیــل مناســب نقــاط‬ ‫قــوت و قابــل بهبــود در گــروه مپنــا‬ ‫تــدارک دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و پاییز و‬ صفحه 20 ‫چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟‬ ‫دکتر جوان‬ ‫دکترای بازاریابی از دانشگاه تهران‬ ‫مســئولیت اجتماعــی برند کــه به مســئولیت‬ ‫اجتماعــی شــرکتی (‪corporate social‬‬ ‫‪ )responsibility‬و مخفــف ‪ CSR‬هــم‬ ‫معروف است‪ ،‬معموا به شرکت هاى بزرگ مرتبط‬ ‫می شود‪ ،‬نه کسب و ک ارهاى کوچک اما از انجایی‬ ‫که شــرکتها در هر اندازه اى در حــال یادگیرى و‬ ‫انطباق سریع با شرایط محیطی هستند‪ ،‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی در کســب و کار امروزه به امرى ضرورى‬ ‫بدل شده اســت‪ .‬مســئولیت اجتماعی به عبارتی‬ ‫استراتژى برند هوشمند است‪ .‬چراکه سبب می شود‬ ‫مشــتریان به حمایت از برند برامده و سهم بیشترى‬ ‫از کیف پول خود را به برنــد اختصاص دهند تا از این‬ ‫طریق در فعالیت هــاى خیرخواهانــه ى برند ‪،‬که‬ ‫ممکن است شامل حفاظت از محیط زیست‪ ،‬حقوق‬ ‫بشر‪ ،‬توسعه ى جوامع و بهبود زندگی کارکنان باشد‪،‬‬ ‫شرکت داشته باشند‪.‬‬ ‫مزایایمسئولیتاجتماعیبرند‬ ‫برای کسب و کارها‬ ‫در عصر حاضر اســتفاده از مسئولیت اجتماعی برند‬ ‫دیگر به عنوان یک گزینه ى انتخابی مطرح نیست‪،‬‬ ‫کســب و کارها امروزه ضرورت این مــود را درک‬ ‫کرده اند و ســعی می کنند در کمپین هاى بازاریابی‬ ‫خود بخشــی را به مســئولیت اجتماعی اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬در ادامه مهم ترین مزایا ان برشــمرده شده‬ ‫اند ‪ :‬شرکت ها چه از مســئولیت اجتماعی استفاده‬ ‫کنند و چه اینکار را نکنند‪ ،‬رشــد خواهنــد کرد ؛ اما‬ ‫انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب می شود از‬ ‫روشهاى گوناگون پاداش بگیرد‪ .‬این پاداش عاوه‬ ‫بر جنبه هاى معنــوى‪ ،‬عواید مادى زیــادى را نیز‬ ‫نصیب شرکت می کند‪ .‬چرا که پس از مدتی مصرف‬ ‫کنندگان نیز در رویداد شرکت می کنند‪.‬‬ ‫انسان ها ذاتا تحت تاثیر احساســات شان هستند‪ ،‬و‬ ‫مطالعات اخیر حاکی از ان اســت که افراد در هنگام‬ ‫خرید انی و متاثر از احساسات تصمیم گیرى می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین وقتی مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬افراد از طریق قوه هاى حسی خود‬ ‫با برند درگیر شــده و نام برند در بخش حسی مغز انها‬ ‫جاى می گیرد‪ .‬و زین پس هنــگام خرید به صورت‬ ‫ناخوداگاه نــام ان را به خاطر می اورند‪.‬پتانســیلی‬ ‫که فعالیت هاى مســولیت اجتماعی دارد ان اســت‬ ‫که این فعالیت ها اگر مقطعی نبــوده و طبق برنامه‬ ‫ریزى مدونی پیش برود‪ ،‬جریانــی را به راه می اندازد‬ ‫که اوازه و خبرهاى مربوط بــه ان کم کم در همه جا‬ ‫نشــر پیدا می کند‪ .‬این اتفاق از دو جنبه براى شرکت‬ ‫ها مفید اســت ‪ :‬اول تبلیغات توصیــه اى (دهان به‬ ‫دهان) ‪ :‬وقتی شرکتی دســت به اقدام نوع دوستانه‬ ‫و خیرخواهانــه اى می زند‪ ،‬این اقدام هر چه بیشــتر‬ ‫خاص و تاثیرگذار باشد‪ ،‬ســبب می شود افراد بیشتر‬ ‫در مورد ان صحبت کنند‪ .‬ممکن اســت این صحبت‬ ‫ها از افــراد داخل کمپین شــروع شــود و کم کم به‬ ‫دوستان و اشنایان انها منتقل شود اما با گذشت زمان‬ ‫و انجام فعالیت هاى بیشــتر‪ ،‬طبیعتا افرادى بیشترى‬ ‫به صحبت در مورد فعالیت هاى برند می پردازند‪ .‬در‬ ‫چنین حالتی انهایی که برند را می شناســند و از ان‬ ‫خرید می کنند به این انتخاب خود می بالند و با افتخار‬ ‫می گویند “من از مشتریان همیشگی …‪(.‬نام برند‬ ‫شما) هستم “‪ ،‬انهایی هم که ان را نشناسند به دنبال‬ ‫ان خواهند گشــت تا بفهمند چه برندى پشت تمام‬ ‫این رویدادهاى مهم و تاثیرگذار اســت و با شناخت‬ ‫این برند ممکن اســت بخواهند در فعالیت هاى ان‬ ‫مشارکت داشته باشــند و نهایت ًا به مشترى دائم این‬ ‫برند تبدیل شوند‪ .‬دوم روابط عمومی ‪ :‬تاثیر مهم بعدى‬ ‫که انجام کمپین هاى این چنینی دارند ان اســت که‬ ‫همیشه و از راه هاى گوناگونی در مورد انها خبر سازى‬ ‫می شود‪ .‬اگر موسســه اى داراى روابط عمومی قوى‬ ‫اى باشــد‪ ،‬از جانب انها و بدون انکه تاش و هزینه‬ ‫اى بابت تبلیغــات انجام دهیم ‪ ،‬نــام برند به معرض‬ ‫نمایش درخواهد امد و از طریــق کانال هاى اطاع‬ ‫رسانی معرفی می شــوند‪ .‬همچنین اگر فعالیت هاى‬ ‫مسئولیت اجتماعی داراى بازخوردهاى وسیعی باشد‬ ‫به عنوان سوژه ى خبرگذارى ها در خواهیم امد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز‬ ‫‪۹7‬‬ ‫پاییزوو زمستان‬ صفحه 21 ‫هرچــه فعالیــت بزرگتــر و اثرگــذار تــر باشــد‬ ‫و بازخــور قــوى اى در جامعــه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫بالطبــع خبرگــذارى هــاى بیشــترى هــم بــه‬ ‫واســطه ى خبررســانی در مــورد رویــدادى‬ ‫برنــد مــا حامــی و اجــرا کننــده ى ان بــوده‪،‬‬ ‫خواهنــد گفــت و خواهنــد نوشــت ‪.‬‬ ‫شــرکت هــاى مختلــف در مــوارد بســیارى‬ ‫بــه انجــام مســئولیت هــاى اجتماعــی خــود‬ ‫میپردازنــد‪ .‬محیــط زیســت‪ ،‬دونیــت یــا‬ ‫کمــک بــه خیریــه هــا‪ ،‬کارهــاى داوطلبانــه‪،‬‬ ‫کارهــاى اخاقــی‪ ،‬ایــن کمپانــی هــا از‬ ‫مســولیت اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد‬ ‫چــون ایــن پتانســیل را دارد کــه افــراد را بــا‬ ‫برنــد انهــا درگیــر کنــد و انــان را بــه تعامــل‬ ‫بــا برنــد وادارد‪ .‬چراکــه تصاویــر محصــوات‬ ‫و قرعــه کشــی هــا را همــه مــی بیننــد و‬ ‫برایشــان عــادى اســت ‪ ،‬امــا وقتــی متوجــه‬ ‫مــی شــوند مشــکل کســی کــه نیازمنــد‬ ‫کمــک بــوده‪ ،‬حــل شــده احســاس ارامــش‬ ‫مــی کننــد و شــاید در دل خــود از ایــن‬ ‫برنــد تشــکر کننــد کــه بــه افــراد‬ ‫نیازمنــد کمــک کــرده انــد (چــون‬ ‫ممکن اســت همیشــه در ارزوى‬ ‫کمــک بــه انهــا بــوده انــد‬ ‫امــا زمــان یــا امــکان ان را‬ ‫نداشــته انــد)‪ ،‬در واقــع ایــن‬ ‫عمــل بــراى انهــا جالــب‬ ‫توجــه تــر از قرعــه کشــی‬ ‫اى اســت کــه مــی‬ ‫داننــد برنــدهى ان‬ ‫نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫مسئولیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫برند در‬ ‫سطح جهانی‬ ‫برندهــاى بســیارى‬ ‫ازمســئولیت اجتماعــی‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫در زیــر نــام برخــی‬ ‫از برندهــاى مطــرح‬ ‫جهانــی و نحــوهى‬ ‫فعالیتهــاى مســئولیت‬ ‫اجتماعــی انهــا معرفــی‬ ‫شــده اســت ‪:‬‬ ‫‪( Ben & Jerry‬تولیــد کننــدهى بســتنی)‬ ‫برنامــه هــاى منعطــف و ســازنده اى را در‬ ‫قبــال کشــاورزانی کــه لبنیــات را از انهــا‬ ‫تهیــه مــی کنــد‪ ،‬دارد‪ .‬ایــن شــرکت تمــام‬ ‫فعالیــت هــاى خیرخواهانــه ى خــود را در‬ ‫تبلیغاتــش بــه نمایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫‪ Starbucks‬برنامــه اى دارد تحــت انکــه‬ ‫مخاطبــان را مطمئــن کنــد در تمــام فراینــد‬ ‫تولیــد همــگام بــا محیــط زیســت پیــش‬ ‫مــیرود‪.‬‬ ‫کمپانــی ‪ Toms‬کــه تولیــد کننــده ى کفــش‬ ‫اســت‪ ،‬بــه ازاى خریــد هــر جفــت کفــش‪،‬‬ ‫یــک جفــت کفــش بــه کــودکان افریقایــی‬ ‫و محرومانــی کــه کفــش ندارنــد مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ MC donalds‬عنــوان کــرده هرکــس تــا‬ ‫قبــل از امــاده شــدن سفارشــش اعــام کنــد‬ ‫کــدام قســمت را نمیخــورد‪ ،‬مــک دونالــد بــه‬ ‫اندازهى هزینهى ان قسمت به خیریهها‬ ‫کمک میکند‪.‬‬ ‫شــرکت فیلیپــس مســئولیت اجتماعــی خــود‬ ‫را بــر پایــه ى اگاه کــردن کوکان از بهداشــت‬ ‫و رعایــت ان قــرار داده و برنامههایــی را در‬ ‫ایــن خصــوص بــه اجــرا در مــی اورد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪GOOGLE , BMW, DISNEY‬‬ ‫از جملــه ســرامدان مســئولیت اجتماعــی در‬ ‫حــوزه هــاى مختلــف هســتند ‪ .‬مثــا گــوگل‬ ‫بــه دنبــال رفــع مشــکات مهاجــران اروپایی‬ ‫اســت‪ BMW .‬و ‪ DISNEY‬نیــز در حــوزهى‬ ‫حمایــت از محیــط زیســت فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه در مقالــه بــه ان اشــاره شــد‪،‬‬ ‫فعالیــت در حــوزهى مســئولیت اجتماعــی‬ ‫داراى فوایــدى زیــادى بــراى برنــد اســت‪.‬‬ ‫امــا ازم اســت در خصــوص بــه کارگیرى ان‬ ‫بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم‪ ،‬مهمتریــن اصل‬ ‫ان اســت کــه فعالیــت هــاى اجتماعــی شــما‬ ‫بایــد در راســتاى اســتراتژى بازاریابی شــرکت‬ ‫و همچنیــن متناســب بــا جوهــرهى برنــد‬ ‫باشــد‪ .‬مــورد بعــدى ان اســت کــه‬ ‫ســعی کنیــد از برنامههــاى‬ ‫مســئولیت اجتماعــی اســتفاده‬ ‫کنیــد کــه قابــل ردگیــرى و‬ ‫دنبالــه دار باشــند‪ ،‬چراکــه از‬ ‫ایــن طریــق قــادر خواهیــد‬ ‫بــود مخاطبانتــان را در‬ ‫مــدت زمــان بیشــترى بــا‬ ‫خــود همــراه کــرده و‬ ‫از ایــن طریــق تعامــل‬ ‫مشــتریان بــا برنــد را‬ ‫افزایــش دهیــد‪ .‬در اخــر‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫مســئولیت اجتماعــی برنــد‬ ‫بخــش مهمــی از جنبــه‬ ‫هــاى اخاقــی برنــد شــما‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد و‬ ‫اگــر مــوارد اخاقــی را در‬ ‫ایــن خصــوص رعایــت‬ ‫نکنیــد نتیجــه ى مثبتــی‬ ‫از ان دریافــت نخواهیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 22 صفحه 23 صفحه 24 ‫دیــدگاه دیگــری ایــن طــور بیــان مــی کنــد کــه یــک شــرکت مســئول در‬ ‫برابــر جامعــه و اجتمــاع ‪ ،‬ســازمانی اقتصــادی و رقابتــی اســت کــه ســعی‬ ‫بــر انجــام وظایفــی دارد کــه تضمیــن کننــده بقــاء و دوام ان هســتند‪.‬این‬ ‫امــر مســتلزم ایــن اســت کــه شــرکت شــرایط خاصــی را فراهــم ســاخته‬ ‫و بــراورده ســازد‪.‬بطور مثــال؛ شــرکت بایــد محصــوات و خدماتــی را ارائــه‬ ‫دهــد کــه بــه نیازهــای مشــتریان پاســخ دهنــد‪ ،‬از انجــام تنهــا حداقــل‬ ‫هــا فراتــر رود‪ ،‬در تمامــی مــوارد تصمیــم گیــری خــود بــه طــور اخاقــی‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬شــرایط کاری ســالم و امنــی را بــرای کارکنــان فراهــم نمایــد‪،‬‬ ‫بــه محیــط زیســت احتــرام بگــذارد و خــود را بــا جامعــه ای یکپارچــه‬ ‫کنــد کــه در ان وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫در تعریفــی دیگــر‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی شــرکت عبــارت اســت از اداره‬ ‫یــک کســب و کار بــه طــوری کــه ان کســب و کار بتوانــد انتظــارات‬ ‫اخاقــی‪ ،‬قانونــی‪ ،‬مالــی و عمومــی جامعــه را بــراورده ســازد‪.‬هدف اصلــی‬ ‫شــرکت بقــاء بــه وســیله بدســت اوردن مزیــت رقابتــی در بــازار اقتصــادی‬ ‫اســتو بــا توجــه بــه اینکــه متمایــز کــردن فعالیــت هــای اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی شــرکت مــی توانــد دشــوار باشــد‪ ،‬مکانیــزم هــای مســئولیت‬ ‫اجتماعــی قــادر خواهــد بــود بقــا‪ ،‬و کارایــی شــرکت را تضمیــن کــرده و‬ ‫پایــدار نــگاه دارد‪.‬بــر ایــن اســاس فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی مــی‬ ‫تواننــد بــا عملکــرد ســازمان در جنبــه هــای محتلــف مرتبــط شــود‪.‬‬ ‫تمایــل شــرکت بــرای پذیــرش مســئولیتی بیــش از مســئولیت عــادی‬ ‫اقدامــات و اثــرات کســب وکار خــود اســت‪ .‬در واقــع مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکت‪ ،‬مســئولیتی بزرگتــر اســت کــه شــرکت در قبــال اثــرات خــود بــر‬ ‫جامعــه و محیــط طبیعــی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‬ صفحه 25 ‫افق کوروش‬ ‫موفق به دریافت جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد‬ ‫بــه پاسداشــت اهتمــام در ایفــای‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬دفــاع از هویــت‬ ‫ملــی و مفاخــر ایــران‪ ،‬حمایــت از فرهنگ‬ ‫و هنــر ایــران و همچنیــن کاای ایرانــی‪،‬‬ ‫جایــزه ملــی مســئولیت اجتماعــی (‪)CSR‬‬ ‫بــه شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای‬ ‫همــواره تخفیــف افــق کــوروش تعلــق‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ســرویس بــازار ایســنا‪ ،‬بنابــر‬ ‫اعــام شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای‬ ‫افــق کــوروش‪ ،‬تندیــس و اعتبارنامــه‬ ‫جایــزه ملــی مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بــه جهــت اهتمــام در ایفــای نقــش‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬دفــاع از میــراث‬ ‫فرهنگــی ناملمــوس کشــور و حمایــت از‬ ‫فرهنــگ و هنــر ایــران از ســوی ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و‬ ‫گردشــگری بــه شــرکت فروشــگاههای‬ ‫زنجیــرهای افــق کــوروش اهــدا شــد‪.‬‬ ‫در نخســتین اییــن رونمایــی از ثبــت ملی‬ ‫مکتــب نســتعلیق میرعمــاد الحســنی‬ ‫کــه بــا حضــور علیاصغــر مونســان‪،‬‬ ‫معــاون رییسجمهــور و رییــس ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و‬ ‫گردشــگری ایــران‪ ،‬کیــا پارســا‪ ،‬مدیــر‬ ‫مجموعــه فرهنگــی تاریخــی ســعداباد‪،‬‬ ‫محمدحســن طالبیــان‪ ،‬معــاون میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشــگری‬ ‫ایــران‪ ،‬عبدالمهــدی مســتکین‪ ،‬مدیــر‬ ‫بخــش فرهنــگ کمیســیون ملــی‬ ‫یونســکو‪ -‬ایــران‪ ،‬مدیــرکل دفتــر ثبــت‬ ‫اثــار و حفــظ و احیــا میــراث معنــوی و‬ ‫طبیعــی و جمعــی از مدیــران بانکهــا‪،‬‬ ‫شــرکتهای بیمــه و ســایر ســازمانهای‬ ‫بــزرگ صنعتــی و تجــاری در مجموعــه‬ ‫تاریخــی فرهنگــی ســعداباد برگــزار شــد‪،‬‬ ‫از شــرکت فروشــگاههای زنجیــرهای افــق‬ ‫کــوروش بــه جهــت حمایــت از کاای‬ ‫ایرانــی و دفــاع از هویــت ملــی تجلیــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم ریاســت ســازمان‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایعدســتی و‬ ‫گردشــگری ایــران بــا اهــدای گواهینامــه‬ ‫جایــزه ملــی مســئولیت اجتماعــی از‬ ‫اقدامــات ارزنــده مجموعــه افــق کــوروش‬ ‫بــه عنــوان برنــد حامــی فرهنــگ و هنــر‬ ‫ایــران و در راســتای حفــظ هویــت ملــی‬ ‫و معرفــی ظرفیتهــای غنــی فرهنگــی و‬ ‫تمدنــی ایــران زمیــن‪ ،‬تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن گردهمایــی‪ ،‬همچنیــن‬ ‫بــه جهــت مشــارکت فعــال در اییــن‬ ‫رونمایــی از ثبــت ملــی مکتــب نســتعلیق‬ ‫میرعمــاد‪ ،‬برنــد شــرکت فروشــگاههای‬ ‫پــاس‬ ‫زنجیــرهای افــق کــوروش بــه‬ ‫ِ‬ ‫حمایــت از فرهنــگ و هنــر ایــران روی‬ ‫لــوح و کتیبــه جهانــی میرعمــاد ثبــت و‬ ‫در مــوزه ســعداباد بــه عنــوان یــک ســند‬ ‫ملــی و تاریخــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 26 ‫مســئولیت اجتماعی بر ا ی‬ ‫بنگاه هـا ی اقتصا د ی‬ ‫مســئولیت اجتماعــی فعــاان‬ ‫و بنگاههــای اقتصــادی تعبیــر‬ ‫جدیــدی در ایــران اســت‪ ،‬یعنــی‬ ‫ایــن مســاله در ســالهای اخیــر‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه و‬ ‫فعــاان ایــن عرصــه در صــدد‬ ‫پیونــدزدن مســائل اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی هســتند‪ .‬سالهاســت‬ ‫ایــن بــاور غلــط رنــگ باختــه‬ ‫کــه حوزههــای اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی منفــک از هم هســتند‬ ‫و هــر کــدام کارویژههــا و‬ ‫ســازوکارهای خودشــان را‬ ‫دارنــد‪ .‬برخــی از تبعاتــی کــه‬ ‫سیاســتهای اقتصــادی بــر جــا‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬اندیشــمندان را‬ ‫بیــش از پیــش بــه ایــن بــاور‬ ‫رســانده کــه اقتصــاد تاثیــر‬ ‫مســتقیمی بــر مســائل اجتماعی‬ ‫از جملــه فقــر‪ ،‬کــودکان کار‪،‬‬ ‫محیــط زیســت و‪ ...‬میگــذارد‪.‬‬ ‫دیگــر دیــدگاه کاپیتالیســتی‬ ‫ارجحیــت توســعه اقتصــادی بــر‬ ‫همــه چیــز و غیــر پاســخگو‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫بــودن بنگاههــای اقتصــادی‬ ‫نســبت بــه تبعــات ســوء توســعه‬ ‫اقتصــادی پذیرفتــه نیســت‪ .‬روز‬ ‫گذشــته وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی در اخریــن جلســه‬ ‫شــورای گفتوگــوی دولــت و‬ ‫بخــش خصوصــی در ســال ‪۹5‬‬ ‫از اتــاق بازرگانــی خواســت در‬ ‫زمینــه ســاماندهی کــودکان کار‬ ‫بــه عنــوان مســئولیتی اجتماعی‬ ‫ایفــای نقــش کنــد‪ .‬مفهــوم‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکتها‬ ‫در دهــه اخیــر بــه پارادایــم‬ ‫غالــب و مســلط حــوزه اداره‬ ‫شــرکتها تبدیــل شــده اســت‬ ‫و شــرکتهای بــزرگ و معتبــر‬ ‫جهانــی مســئولیت در برابــر‬ ‫اجتمــاع و محیــط اجتماعــی را‬ ‫جزئــی از اســتراتژی شــرکتی‬ ‫خــود میبیننــد‪ .‬ایــن مفهــوم‪،‬‬ ‫موضوعــی اســت کــه هــم اکنون‬ ‫در کشــورهای توســعهیافته و‬ ‫کشــورهایی بــا اقتصــاد بــاز بــه‬ ‫شــدت از ســوی حکومتهــا‪،‬‬ ‫شــرکتها‪ ،‬جامعــه مدنــی‪،‬‬ ‫ســازمانهای بینالمللــی و‬ ‫مراکــز علمــی دنیــا دنبــال‬ ‫میشــود‪ .‬بــا گذشــت بیــش‬ ‫از ‪ ۶0‬ســال از ورود مفهــوم‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکتها‬ ‫بــه ادبیــات مدیریــت شــرکتها‬ ‫و کســبوکارها‪ ،‬هنــوز ایــن‬ ‫مفهــوم در فضــای کســب و کار‬ ‫ایــران جایــگاه شایســتهای پیــدا‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫طــرح و توســعه ایــن مفهــوم در‬ ‫شــرایط بحــران فعلــی اقتصــاد‬ ‫ایــران میتوانــد راهگشــای‬ ‫بســیاری از مشــکات اقتصــادی‬ ‫واجتماعــی جامعــه بــه ویــژه‬ ‫حــوزه اشــتغال و بهــرهوری‬ ‫نیــروی کار گــردد‪ .‬مســئولیت‬ ‫شــرکتهای‬ ‫اجتماعــی‬ ‫اقتصــادی یــا ‪ ،CRS‬ســابقا یــک‬ ‫هــوس زودگــذر و دارای کارکــرد‬ ‫سیاســی تلقــی میشــد‪.‬‬ ‫‪2۹‬‬ صفحه 27 ‫مجموعــه وظایــف و تعهداتــی کــه‬ ‫ســازمان بایســتی در راســتای حفــظ‪،‬‬ ‫مراقبــت و کمــک بــه جامعــهای کــه در‬ ‫ان فعالیــت میکنــد انجــام دهــد‪CRS ،‬‬ ‫یــا مســئولیت اجتماعــی ان شــرکت‬ ‫اســت‪ .‬مســئولیت اجتماعــی شــرکت‬ ‫رویکــردی جامــع بــه ماحظــات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬زیســت محیطــی‬ ‫و حفاظــت از منافــع ذینفعــان‪ ،‬بهبــود‬ ‫کیفیــت زندگــی شــهروندان‪ ،‬و تغییــر‬ ‫نگرشهــای شــخصی اســت‪ .‬در‬ ‫طــول چنــد دهــه گذشــته تغییــرات‬ ‫چشــمگیری در محیــط فعالیتهــای‬ ‫ســازمانی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫جوامــع بــه میــزان قابــل ماحظــهای‬ ‫بــه مقواتــی همچــون کنتــرل الودگــی‬ ‫(هــوا و صــوت)‪ ،‬ایمنــی و ســامت‬ ‫محیــط کار‪ ،‬فرصتهــای برابــر‬ ‫اســتخدامی بــرای اقلیتهــا و زنــان‬ ‫و کیفیــت ایمنــی تولیــدات توجــه‬ ‫میکننــد‪ .‬دیگــر خواســت و نیازهــای‬ ‫جامعــه از تجــارت صرفــا برحســب‬ ‫خواســتههای بــازار و اقتصــادی تعییــن‬ ‫نمیشــود‪ ،‬بلکــه اکنــون ســازمان بــا‬ ‫دامنــه وســیعی از مســئولیتهای‬ ‫ورای بــازار روبهروســت‪ .‬بعضــی از ان‬ ‫مســئولیتها تــا حــد زیــادی مربــوط‬ ‫بــه جامعــه هســتند‪ .‬بدیــن ترتیــب‬ ‫شــرکتها موفقیــت و تــداوم حیــات‬ ‫خــود را در گــرو مســئولیت در برابــر‬ ‫محیــط اجتماعــی میبیننــد‪ .‬در‬ ‫ایــن صــورت مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بــا رویکــردی ایندهنگــر نــه تنهــا‬ ‫سیاســتی هزینهبــر تلقــی نخواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬بلکــه نوعــی ســرمایهگذاری‬ ‫انســانی و اجتماعــی تلقــی میشــود‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت ها در ایران‬ ‫در ایــران نیــز مســئولیتهای اجتماعــی‬ ‫شــرکتها‪ ،‬بــرای شــرکتها در قالــب‬ ‫مفاهیمــی چــون وقــف و وامهــای‬ ‫قرضالحســنه و‪ ...‬نمــود یافتــه اســت‪،‬‬ ‫البتــه وقــف بــه عنــوان ســنت ملــی‬ ‫اســامی عمدتــا محــدود بــه ســاخت‬ ‫مدرســه یــا مســجد بــوده اســت و تجــار‬ ‫و صاحبــان صنایــع در ســاخت و تامیــن‬ ‫هزینههــای ایــن اماکــن مشــارکت‬ ‫داشــتهاند‪ .‬در طــول ‪ 100‬ســال اخیــر‬ ‫بســیاری از صاحبــان ســرمایه در ارتبــاط‬ ‫بســیار نزدیکــی بــا کارکنــان خــود بودهانــد‬ ‫و کارکنــان نیز صاحبان ســرمایه خود را در‬ ‫نقــش پــدر میدیدهانــد‪ .‬کمــک در زمــان‬ ‫بیمــاری‪ ،‬ازدواج و تهیــه مســکن از جملــه‬ ‫فعالیتهــای ایــن پــدر بــوده اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه فقــدان نظــام تامیــن اجتماعــی‬ ‫نقــش مهمــی ایفــا مینمــوده اســت‪ .‬در‬ ‫کنــار ایــن نقــش پدرســااری‪ ،‬بســیاری‬ ‫از صاحبــان شــرکتها و تجــار براســاس‬ ‫باورهــای مذهبــی و اخاقــی عمدتــا‬ ‫مســئولیت و نقــش اجتماعــی خویــش را‬ ‫در قالبهــای نیکوکارانــه و مذهبــی ایفــا‬ ‫میکردنــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه فضــای‬ ‫صنعتــی در ایــران در دهــه اول ســالهای‬ ‫‪ 1300‬بــه ارامــی شــکل گرفــت‪ ،‬تعــداد‬ ‫کارگــران صنعتــی در اندازههــای بزرگــی‬ ‫نبــود و اغلــب صاحبــان صنایــع‪ ،‬بــا افــراد‬ ‫جامعــه و کارکنــان خــود دارای روابــط‬ ‫اجتماعــی گســتردهای بودنــد و نقــش پــر‬ ‫رنــگ مذهــب و ســنت باعــث میگردیــد‬ ‫مشــارکتهای اجتماعــی گســتردهای‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬رشــد بخــش خصوصــی‬ ‫و بــازار ســرمایه کشــور در چنــد ســال‬ ‫اخیــر ســبب گردیــد شــرکتها دارای‬ ‫مجموعــهای از ضوابــط کاری اخاقــی و‬ ‫اجتماعــی شــوند و مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکتی در شــرکتهای ایرانــی نهادینــه‬ ‫شــود تــا شــرکتهای پایــداری داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫رسالتهای یک‬ ‫بنگاه اقتصادی‬ ‫امــاده بــودن بــرای تولیــد کاا بــه وفــور‪،‬‬ ‫در دســترس عمــوم گذاشــتن کاا و‬ ‫اســانتر کــردن زندگــی مــردم و نابــودی‬ ‫فقــر از ایــن طریــق بایــد رســالت یــک‬ ‫بنــگاه اقتصــادی باشــد‪ .‬هیــچ چیــز در‬ ‫جهــان زشــتتر و وحشــتناکتر از فقــر‬ ‫نیســت‪ .‬فقــر بــه تنهایــی رنــجاور اســت‪،‬‬ ‫امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فقــر اصــول‬ ‫اخاقــی و فضیلــت فــردی را نیــز متزلــزل‬ ‫میکنــد و گاه عاملــی بــرای ارتــکاب‬ ‫جنایــت میشــود‪ .‬بــرای فقرزدایــی بایــد‬ ‫هــر انچــه در تــوان داریــم‪ ،‬انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫یکــی از کارهــای اساســی تولیــد فــراوان‬ ‫کااهــای مــورد نیــاز مــردم و اطمینــان‬ ‫از کیفیــت و توزیــع عادانــه انهاســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تولیــد و عرضــه انبــوه کاا و‬ ‫پاییــن نگــه داشــتن ســطح قیمتهــا‬ ‫اصلیتریــن وظیفــه تولیدکننــدگان‬ ‫کااهاســت‪ .‬امــروزه بســیاری شــرکتها‬ ‫بــه عنــوان مزایــای شــغلی‪ ،‬اســتادیوم‪،‬‬ ‫اســتخر‪ ،‬کلینیــک بهداشــتی و مراکــز‬ ‫تفریحــی بــرای ســامت و اســتراحت‬ ‫کارمندانشــان ایجــاد میکننــد‪ .‬ایــن‬ ‫گونــه اقدامــات قابــل تحســین و ارزشــمند‬ ‫اســت و بــه ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫جســمی افــراد جامعــه کمــک میکنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن قســمت مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکتها ایــن اســت کــه اهــداف خــود‬ ‫را بــر اســاس تفکــر همزیســتی ســازنده بــا‬ ‫جامعــه و پیشــرفت دو جانبــه بنــا کننــد‪.‬‬ ‫در رونــد توســعه اقتصــادی و اعتــای‬ ‫صنعــت ضــرورت ایجــاب میکنــد کــه‬ ‫بــاا بــردن کیفیــت زندگــی مــردم و‬ ‫دخالــت و ســهیم بــودن در رفــاه عمومــی‬ ‫در اولویــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7 ۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‬ صفحه 28 ‫تحقیق و توسعه موجب کاهش هزینه تولید می شود‬ ‫برات قبادیان معاون اموزشــی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در گفتوگو با خبرنگار دانستنی اناین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معتقد نیستم که مشکل اصلی بنگاههاى صنعتی‬ ‫کشــور در حوزه توســعه واحدهاى تحقیق و توسعه‪،‬‬ ‫مشــکل تامین منابع مالی و نقدینگی باشد‪ .‬وى افزود‪:‬‬ ‫بســیارى از بنگاههاى ما که تولیدشــان در سالهاى‬ ‫گذشته کاهش پیدا کرده‪ ،‬بدلیل نداشتن پول و کمبود‬ ‫منابع نبوده اســت بلکه انها کاایی را تولید میکردند‬ ‫که قابل رقابت نبوده و نمیتوانســتند تولیدات خود را‬ ‫به فروش برسانند‪ .‬قبادیان در تشــریح واژه تحقیق و‬ ‫توســعه در صنعت اذعان کرد‪ :‬بدون شک اگر کاایی‬ ‫در داخل ایران با روشهاى ســنتی و با کیفیت پایین‬ ‫بدون بهرهگیرى از تکنولوژى روز دنیا تولید شــود‪ ،‬در‬ ‫رقابت با برند جهانی که وارد کشــور میشود‪ ،‬شکست‬ ‫خواهد خورد‪ .‬وى افزود‪ :‬تحقیق و توسعه باعث میشود‬ ‫که هزینههاى تولید پایین امده و مصرف انرژى براى‬ ‫تولیدات داخلی کم شــود در نتیجه قیمت تمام شــده‬ ‫پایینتر خواهد امد و کااى تولید شده با کیفیت بااى‬ ‫علمی به بازار عرضه خواهد شــد‪ .‬معاون اموزشی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬از میان چند عنصر حیاتی‬ ‫براى ادامه تولید‪ ،‬یکی تامین منابع مالی اســت و یکی‬ ‫از بخشهاى مهم دیگر ان منابع انســانی با مهارت و‬ ‫دانش کافی است و بخش دیگر‪،‬استفاده از ماشیناات‬ ‫وتکنولــوژى روز دنیاســت‪ .‬وى اضافــه کرد‪ :‬شــما‬ ‫نمیتوانید با ماشیناات فرسوده و قدیمی که سالها‬ ‫از ســاخت ان میگذرد‪ ،‬یک کااى با کیفیت امروزى‬ ‫تولید کنید و بتوانید در بازارهاى جهانی نیز رقابت کنید‪.‬‬ ‫قبادیان با تاکید بر اینکه ماشــیناات کارخانههاى‬ ‫صنعتی باید نوسازى شوند‪ ،‬تشریح کرد‪ :‬وظیفه اصلی‬ ‫خرداد ‪۹7‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز‬ ‫‪۹7‬‬ ‫زمستان‬ ‫پاییز وو‬ ‫نوســازى ماشــیناات داخلی برعهده مهندسان‪،‬‬ ‫تکنسینها و نیروهاى انسانی با دانش روز جهانی است‬ ‫و باید بپذیریم که از سرمایه منابع انسانی نتوانستیم در‬ ‫سالهاى گذشته خوب استفاده کنیم‪ .‬معاون اموزشی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تشــریح اهداف طرح‬ ‫تاپ (توانمندى تولید و توسعه اشــتغال پایدار) افزود‪:‬‬ ‫طرح تاپ در راســتاى اجراى فرامین اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنین عمل به شعار امسال یعنی حمایت از کااى‬ ‫ایرانی اســت‪ .‬قبادیان تاکید کرد‪ :‬مــا معتقدیم هرچه‬ ‫جلوتر برویم رقابت سنگین و شدیدتر خواهد شد و براى‬ ‫اینکه بتوانیم به حیات تولید در بازارهاى جهانی ادامه‬ ‫دهیم میبایست به تقویت شــرکتهاى دانشبنیان‬ ‫بپردازیم و پایههاى علمــی را در صنعت و تولید ملی‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬وى تصریح کرد‪ :‬طــرح تاپ عصارهاى‬ ‫از همه عناصرى اســت که در تولید کااى با کیفیت‪،‬‬ ‫اســتاندارد و قابل صادرات به بازارهاى جهانی نقش‬ ‫دارند‪ .‬قبادیان اضافه کرد‪ :‬براى اینکه بتوانیم کاایی‬ ‫را صادر کنیم حتم ًا باید این کاا با کیفیت باشد‪ .‬معاون‬ ‫اموزشی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‪ :‬طرح‬ ‫تاپ در ابتدا بر توسعه و توانمندسازى اشتغال پایدار در‬ ‫بنگاههاى صنعتی و معدنی تاکید داشــت و اجراى ان‬ ‫تنها بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت بود اما‬ ‫پس از مدتی متوجه شــدیم اجراى این طرح در سایر‬ ‫حوزهها همچون کشاورزى‪ ،‬انرژى‪ ،‬صرفهجویی اب‪،‬‬ ‫محیط زیست و حتی در علوم انسانی و برطرف کردن‬ ‫ناهنجارىهاى موجود در جامعــه نیز کاربرد دارد‪ .‬وى‬ ‫ابراز کرد‪ :‬در بسیارى از موارد همچون ناهنجارىهاى‬ ‫اجتماعی و مسائل حقوقی بایستی از تجربیات علمی‬ ‫جهانی بهره ببریم تا بتوانیم موفق شویم و میبایست‬ ‫در این حوزهها پایاننامههاى دانشگاهی تقویت شده‬ ‫و به تحقیقات بیشــترى بپردازیم‪ .‬قبادیان گفت‪ :‬بهتر‬ ‫است که دانشــجویان فوق لیسانســی که یک سال‬ ‫براى طرح پایان نامه خود وقــت میگذارند وارد یکی‬ ‫از حوزههاى عملی کشور شــده و با این کار نه تنها به‬ ‫تحقیقات علمی کمــک کنند‪ ،‬بلکه خــود نیز براى‬ ‫ورود به بازار کار امادگی بیشترى کسب کنند‪ .‬معاون‬ ‫اموزشی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫روى طرح تاپ‪ ،‬یک سال تیم ‪ 80‬نفره کار کردهاند اما‬ ‫اجرائی شــدن این طرح جامع منوط به همکارى همه‬ ‫بخشهــاى تولیدى‪ ،‬صنعتی و علمی و دانشــگاهی‬ ‫کشــور اســت و در این راه باید به مســئوان کشور‬ ‫کمک کنند‪ .‬وى با تاکید بــر ارزش بااى تحقیقات و‬ ‫پایاننامههاى دانشــجویی تصریح کرد‪ :‬این طرحها‬ ‫میتواند تا جایی پیش برود که شرکتها براى ان پول‬ ‫پرداخت کرده و از دانشگاهیان خریدارى کنند‪ .‬قبادیان‬ ‫با اشــاره به توانمندى بااى تولید کنندههاى جوان‬ ‫ایرانی اذعان کرد‪ :‬باید سعی کنیم تمام تجربیات علمی‬ ‫را در یک جا جمــع کرده و با‬ ‫استفاده از کار گروهی این‬ ‫تحقیقــات را به تولید و‬ ‫صنعت نزدیک کنیم‬ ‫که این موضوع یکی‬ ‫از اهــداف مهم طرح‬ ‫تاپ است‪.‬‬ صفحه 29 ‫تجارب جهانی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها‬ ‫معرفی ‪ ۱۶‬شرکت برتر جهان در عرصه مسئولیت اجتماعی (‪)CSR‬‬ ‫در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و‬ ‫حتــی در حــال توســعه ماننــد ایــران‪ ،‬مقولــه‬ ‫احتــرام بــه حقــوق مصــرف کننــده‪ ،‬فقــط‬ ‫بــه مقــوات اقتصــادی و تخفیــف فصلــی و‬ ‫ســاانه کاا و خدمــات مربــوط نمــی شــود‬ ‫و نــوع نــگاه بــه حقــوق مصــرف کننــده‪ ،‬از‬ ‫کیفیــت کاا و خدمــات و کلماتــی کــه مثــل‬ ‫‪ OFF‬روی ویتریــن مغــازه هــا دیــده مــی‬ ‫شــود‪ ،‬کمــی بااتــر اســت‪.‬‬ ‫در واقــع مقولــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت‬ ‫هــا‪ ،‬تــاش دارد تــا ایــن مفهــوم مهــم و‬ ‫بنیادیــن را در اقتصــاد قــرن بیســت و یکمــی‬ ‫رواج دهــد کــه تنهــا‪ ،‬خریــداران نهایــی کاا و‬ ‫خدمــات نیســتند کــه از خریــد ان‪ ،‬ســود یــا‬ ‫ضــرر مــی کننــد‪ .‬بلکــه دامنــه ســهامداران و‬ ‫ذی نفعــان‪ ،‬بیــش از خریــداران نهایــی اســت‬ ‫و بــه همیــن خاطــر‪ ،‬بحــث محیــط زیســت‬ ‫و جامعــه نیــز بــه میــان کشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫در واقــع بحــث ‪ CSR‬بــه طــور کلــی بــه ایــن‬ ‫مســاله توجــه دارد کــه چقــدر فعالیــت هــای‬ ‫تولیــدی یــا خدماتــی بنــگاه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫حامــی محیــط زیســت‪ ،‬حامــی جامعــه‪،‬‬ ‫حامــی اقتصــاد پایــدار‪ ،‬حامــی حقــوق‬ ‫برابــر کارگــران‪ ،‬حامــی حقــوق انســان هــا و‬ ‫حیوانــات اســت‪.‬‬ ‫نــگاه اخاقــی بــه کســب و کار را مــی تــوان‬ ‫ماحصــل نــوع تفکــر مســئولیت اجتماعــی‬ ‫شــرکت هــا در دنیــای امــروز دانســت کــه‬ ‫بــه نوعــی‪ ،‬پرســتیژ شــرکت هــا را در ســطوح‬ ‫بیــن المللــی تعریــف و تبییــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫معمــوا شــرکت هــای بــزرگ چنــد ملیتــی‪،‬‬ ‫ســاانه گــزارش مســئولیت اجتماعــی (‪CSR‬‬ ‫‪ )Annual Report‬را منتشــر مــی کننــد تــا بــه‬ ‫مخاطبــان خــود (اعــم از ســهامداران یــا ذی‬ ‫نفعــان) اعــام کننــد کــه فعالیــت یکســال‬ ‫اخیــر انهــا‪ ،‬تــا چــه انــدازه محیــط زیســت و‬ ‫اســتانداردهای زیســت محیطــی و اجتماعــی‬ ‫را حمایــت کــرده و محصــول نهایــی انهــا‪،‬‬ ‫عاملــی تخریبــی بــرای اینــده بشــریت نبــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مجلــه معــروف فوربــس‪ ،‬شــرکت هــا را رتبــه‬ ‫بنــدی کــرد و بــه فهرســت ‪ 16‬شــرکت‬ ‫دارای بااتریــن درجــه ‪ CSR‬رســید‪ .‬هرقــدر از‬ ‫توانمنــدی هــای طبیعــی کــره زمیــن بیشــتر‬ ‫اســتفاده شــود‪ ،‬فرصــت و منابــع بــرای نســل‬ ‫اینــده جهــت اســتفاده کمتــر خواهــد شــد و‬ ‫ایــن طبعــی هــم هســت‪.‬‬ ‫گــوگل‪ ،‬غــول جســتجوی اینترنــت‪ ،‬همچنــان‬ ‫در صــدر دنیــای ‪ CSR‬قــرار دارد و نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه توانســته بیــش از ‪ 70‬درصــد‬ ‫معیارهــای فوربــس را از ان خــود کنــد‪ .‬پــس‬ ‫از ان‪ ،‬غــول نــرم افــزار دنیــا (مایکروســافت)‬ ‫و غــول انیمیشــن جهــان (دیزنــی) قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــرکت اســباب بــازی ســازی لگــو و دایلمــر‬ ‫کرایلســر المــان و میــراث اســتیو جابــز‬ ‫(اپــل) در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از کارهــای منحصــر بــه فــرد ایــن بنیاد‬ ‫خیریــه کمــک بــه ضــد بــارداری زنــان بــی‬ ‫بضاعــت و بــی سرپرســــت اســت‪ .‬ایــن بنیــاد‬ ‫خیریــه بیــش از ‪ 20‬میلیــارد دار ســرمایه‬ ‫گــذاری در ایــن موضــوع داشــته و گیتــس در‬ ‫تــاش اســت کــه عــاوه بــر امریــکا در قــاره‬ ‫هــای افریقــا و اســیا نیــز ایــن کمــک هــا را‬ ‫گســترش دهــد‪ .‬بــه غیــر از شــــرکت هــای‬ ‫فنــاوری اطاعــات و بــزرگان دره ســیلیکون‪،‬‬ ‫شــرکت انیمیشــن ســازی ‪ Disney‬کــه یکــی‬ ‫از برندهــای معــــروف ایــن صنعــت در دنیــا‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ ،‬بــرای حفــــظ و ارتقــای‬ ‫جایــگاه خــــود در زمینــه مســئولیت هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقدامــات گســترده ای انجــام داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‬ صفحه 30 ‫ایا واقعا ‪ CSR‬سودمند است؟‬ ‫دیزنــــی در زمینه هــــای مختلفی از جملــه‬ ‫بهبــود وضعیــت جامعــــه‪ ،‬کمــک بــه اســیب‬ ‫دیــدگان از بایــای طبیعــی و همچنیــن‬ ‫محیــط زیســت تمرکــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬دیزنــی بعــد از زلزلــه‬ ‫مهیــب هائیتــی‪ ،‬حضــور پررنگــی در کمــک‬ ‫بــه زلزلــه زدگان داشــت‪ .‬از دیگــر اقدامــات‬ ‫شــرکت دیزنــی مــی تــوان بــه صــرف هزینــه‬ ‫هــای بســیار زیــادی بــرای کاشــت نهــال در‬ ‫جنــگل هــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از شــرکت هــای معتبــر بیــن‬ ‫المللــی کــه در زمینــه فعالیــت هــای‬ ‫خیرخواهانــه و بــر مــدار حفــظ دنیــا بــرای‬ ‫اینــدگان اقدامــات چشــم گیــری داشــته‬ ‫اســت اســتارباکس‪ ،‬برنــد بــزرگ قهــوه‬ ‫فروشــــی در سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در نخســتین گام ســعی کــرد‬ ‫حجــم تولیــد زبالــه را کاهــش دهــد و هــم‬ ‫اکنــون بــر بازیافــت انهــا تمرکــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت هــا و برندهــای‬ ‫بــزرگ دنیــا بــا روش هــای گوناگــون ســعی‬ ‫در ترویــج ایــن ارزش هــا در دنیــا دارنــد‪ .‬از‬ ‫انجــا کــه بــزرگ تریــن هــدف این شــــرکت‬ ‫هــا حفــظ منابــع طبیعــی دنیــا بــرای‬ ‫اینــدگان اســت بــه همیــن دلیــل هــر روز‬ ‫روش هــای خاقانــه تــری در ایــن زمینــه‬ ‫ابــداع مــی شــود‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا‪ ،‬روشــی اســت کــه کمپانــی هــا بــه کار مــی گیرنــد تــا‬ ‫عــاوه بــر اینکــه بــرای خودشــان ســوداوری کننــد‪ ،‬بــرای محیــط نیــز مفیــد باشــند‪ 6 .‬دلیــل‬ ‫وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد چــرا شــــرکت هــای تجــاری بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد‬ ‫و توجــه ویــژه ای بــه مســئولیت اجتماعــی شرکتشــان داشــته باشــند‪ .‬شــرکت هایــی کــه ایــن‬ ‫‪ 6‬دلیــل را مــی داننــد‪ ،‬هــم اکنــون در حــال اجــرای ‪ CSR‬هســتند‪.‬‬ ‫اگــر در امــازون کلمــه نــواوری را بزنیــد‪ ،‬حــدود ‪ 150‬هــزار مــورد بــه شــما نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫در زمینــه ‪ ،CSR‬نــواوری‪ ،‬منفعــت خیلــی زیــادی بــرای شــرکت دارد‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬شــرکتی‬ ‫بــا توجــه بــه مســئله محیــط زیســــتی‪ ،‬نــرم کننــده ای کــه اب کمتــری اســتفاده مــی کنــد‪،‬‬ ‫طــرح کــرده اســت و توانســته فــروش بیشــتری نســبت بــه بقیــه محصــوات داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر ایــن شــرکت اهمیتــی بــه محیــط زیســت نمــی داد‪ ،‬چنیــن‬ ‫محصولــی را نیــز طــرح نمــی کــرد‪ .‬راحــت تریــن کاری کــه یــک شــرکت مــی توانــد در راه‬ ‫مســئولیت اجتماعــی انجــام دهــد‪ ،‬بهینــه ســازی در مصــرف انــرژی اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال «جنــرال میلــز» در ســال ‪ 2015‬توانســته مصــرف انــرژی را ‪ 20‬درصــد کاهــش‬ ‫دهــد و حــدود ‪ 600‬هــزار دار بــرای شــرکت خــود ذخیــره کــرده اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته تنهــا دلیلــی کــه شــرکت هــا ‪ CSR‬را قبــول مــی کردنــد‪ ،‬خــاص برنــد خــود را‬ ‫مطــرح کننــد‪ .‬امــا هــم اکنــون کــه ‪ CSR‬همــه گیــر شــده‪ ،‬از ایــن طریــق مطــرح کــردن برنــد‬ ‫کار ســــخت تــری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال‪ ،‬شــرکت «کوکاکــوا» و «پپســی» دو رقیــب سرســخت یکدیگــر هســتند و‬ ‫در تــاش انــد کــه مشــتریان یکدیگــر را بــه ســمت خودشــان بیاورنــد‪ .‬در ایــن رقابــت‪ ،‬دو‬ ‫شــرکت از ‪ CSR‬اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫هــر دو شــرکت شیشــه نوشــابه هایــی را ارائــه دادنــد کــه در انهــا از مــوادی کــه بــرای محیــط‬ ‫زیســت مناســب اســت اســتفاده شــده اســت‬ ‫کارهایــی کــه بــرای محیــط زیســت و کاهــش هزینــه شــرکت انجــام مــی شــود‪ ،‬ســود خــود را‬ ‫‪ 10‬ســال دیگــر نشــان مــی دهــد‪ .‬در گذشــته‪ WALMART ،‬توانســت خــود را بــه عنــوان رهبــر‬ ‫حرکــت هــای زیســت دوســتانه معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2008‬میــادی‪ ،‬شــرکت فروشــگاه هــای زنجیــره ای وال مــارت‪ ،‬کمپینــی راه‬ ‫انــدازی کــرد کــه مشــتریان‪ ،‬کارهــای حمایــت از محیــط زیســت (‪ )ECO-FRIENDLY‬خــود را‬ ‫مطــرح مــی کردنــد و بــه ان شــخصی کــه بهتریــن کار را انجــام داده‪ ،‬جایــزه تعلــق میگرفــت‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ CSR‬مــی تــوان بــا مشــتریان خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار کــرد‪ .‬چــون ایــن‬ ‫ارتبــاط‪ ،‬بــر قــرار گرفتــن از طریــق کار «خیــر» اســت‪ ،‬راحــت تــر انجــام مــی شــود‪CSR .‬‬ ‫موجــب مــی شــود کــه کارمنــدان یــک شــرکت بــا یکدیگــر بیشــتر در ارتبــاط باشــند و در‬ ‫زمینــه مشــترکی بــا هــم کار کننــد‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پاییز و‬ ‫پاییز‬ ‫زمستان‪۹7۹7‬‬ ‫پاییزوو زمستان‬ صفحه 31 ‫‪ CSR‬برای شرکت های بورسی‬ ‫شــرکتهای ســهامی عــام یــا شــرکتهایی‬ ‫کــه در بــازار ســرمایه فعــال هســتند و صدهــا‬ ‫یــا هــزاران نفــر ســهامدار در سراســر کشــور‬ ‫دارنــد‪ ،‬بایــد بیــش از دیگــر شــرکت هــا بــه‬ ‫مقولــه ســی اس ار توجــه کننــد‪ .‬ایــن روزهــا‬ ‫خیلــی از ســــرمایه گــذار هــا بــه فعالیــت‬ ‫شــــرکت هایــی کــه در انهــا پــول مــی‬ ‫گذارنــد‪ ،‬اهمیــت زیــــادی مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای بســیاری از ســرمایه گذار ان‪ ،‬ســــرمایه‬ ‫گــذاری تنهــا راهــی بــرای پــول دراوردن و‬ ‫ســود زیــادی بــه دســت اوردن نیســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در ابتــدای گفتــار ارائــه شــد‪،‬‬ ‫نــگاه برخــی از ســهامداران بــه تــراز نامــه هــا‪،‬‬ ‫از تــک بعــدی بــه ســه بعــدی (‪ )TBL‬تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از ســرمایه گــذاران روی شــرکت هایی‬ ‫ســرمایه گــذاری مــی کننــد کــه بــرای محیط‬ ‫زیســت بــی ضــرر باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال از‬ ‫شــرکت هــای تنباکــو‪ ،‬شــرکت هــای لــوازم‬ ‫دفاعــی و جنگــی یــا تولیدکننــدگان نفتــی‬ ‫حمایــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫برخــی ســرمایه گــذار هــا‪ ،‬شــــرکت هایــی را‬ ‫وارد ســبد بورســی (‪ )portfolio‬مــی کننــد که‬ ‫بــاور داشــته باشــند‪ ،‬ان شــرکت هــا بــرای‬ ‫محیــط زیســت نیــز اهمیــت قایــل هســــتند‬ ‫و بــه ان توجــه دارنــد‪ .‬همیــن طــور در‬ ‫خیلــی از شــــرکت هــای بورســی و بــزرگ‪،‬‬ ‫یــک کمیتــه مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬در ســطح‬ ‫هیئــت مدیــره تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای مدیــران امــروز دیگــر کافــی نیســت که‬ ‫وظایفــی چــون برنامــه ریــزی‪ ،‬ســازماندهی و‬ ‫کنتــرل را انجــام دهنــد و خــود را اثربخــش‬ ‫بنامنــد‪ .‬بلکــه پاســخ گویــی بــه نیازهــای‬ ‫جامعــه و خواســت شــهروندان و مشــتریان‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬از زمــره وظایــف بــا‬ ‫اهمیــت تــر انــان محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫موافقــان ســرمایه گــذار ی بــر مســئولیت‬ ‫اجتماعــی ادعــا مــی کننــد کــه اگــر شــرکتی‬ ‫بــرای جامعــه و حفــظ محیط زیســت اهمیت‬ ‫قایــل شــود پــس از گذشــت زمــان‪ ،‬تــاش‬ ‫ایــن شــرکت هــا باعــث مــی شــود کــه ســهام‬ ‫ان هــا در بــازار افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫امــا جهشــی کــه از طریــق بازیافــت یــا‬ ‫جامعــه بــرای شــرکتی ایجــاد مــی شــود‬ ‫رشــد ناقصــی اســت و قیمــت ســهام بــه‬ ‫طــور کوتــاه مــدت تحــت تاثیــر قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬البتــه بــا تمــام ایــن مشــکات‪ ،‬رشــد‬ ‫فــروش و درامــد باعــث مــی شــود کــه ســهام‬ ‫در بــازار تغییــر کنــد و بــه هــر حــال ایــن بــه‬ ‫نفــع شــرکت هــا اســت‪.‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 32 ‫اگــر کســب و کاری داریــد کــه بــرای معرفــی اثربخــش و گســترده ان بــه جامعــه مخاطبــان‬ ‫بالقــوه و بالفعــل‪ ،‬بــه دنبــال راهــکاری هســتید‪ ،‬تمرکــز بــر روی ‪ CSR‬مــی توانــد ارزشــمند باشــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬توصیــه زیــر را در نظــر داشــته باشــید‪:‬‬ ‫‪ -1‬بازیافــت پســماند‪ :‬بــرای جامعــه و محیــط زیســت و رســانه هــا و مشــتریان و ذی نفعــان‪ ،‬اهمیــت دارد کــه‬ ‫بداننــد‪ ،‬شــرکت شــما در تولیــد کاا و خدمــات‪ ،‬پســماند تولیــد شــده را چگونــه مدیریــت مــی کنــد‪ .‬روی ایــن‬ ‫مقولــه کار و برنامــه ریــزی کنیــد‪ .‬مخصوصــا بــرای شــرکت هــای ســاختمانی‪ ،‬تولیــد کننــدگان لــوازم ســاختمانی‬ ‫و شــیمیایی‪ ،‬ایــن موضــوع راهبــردی اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذی نفعــان‪ :‬ذی نفعــان خــود را دریابیــد‪ .‬اگــر فعالیــت شــما ســر و صــدای زیــادی دارد‪ ،‬اایندگــی زیســت‬ ‫محیطــی دارد‪ ،‬حمــل و نقــل کاای شــرکت شــما‪ ،‬مزاحمــت هایــی بــرای همســایه هــا دارد‪ ،‬بــه فکــر کاهــش‬ ‫ایــن مــوارد باشــید و روش هــای خاقانــه و دســتاوردهای خــود را در گــزارش ســاانه منتشــر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬فعالیــت هــای خیرخواهانــه‪ :‬روش ایــران ارقــام را در نظــر داشــته باشــید‪ .‬یکــی از روش هــای توســعه ‪ CSR‬در‬ ‫شــرکت هــای ایرانــی‪ ،‬مــی توانــد مشــارکت غیــر مســتقیم در فعالیــت هــای نیکــوکاری در سراســر کشــور باشــد‪.‬‬ ‫کمــک بــه انجمــن خیریــن مدرســه ســاز و همــکاری در فعالیــت هــای نیکــوکاری‪ ،‬پرســتیژ شــرکت را در دراز‬ ‫مــدت و میــان مــدت ارتقــا مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کســب و کار ســبز‪ :‬کســب و کار ســبز در میــان شــرکت هــای ایرانــی چــه بــزرگ و چــه بورســی‪ ،‬جــدی‬ ‫گرفتــه نمــی شــود‪ .‬اگــر شــرکتی‪ ،‬خــود را موظــف بــه رعایــت اصــول و الزامــات کســب و کار ســبز بکنــد‪ ،‬اعتبــار‬ ‫خاصــی پیــدا کــرده و نوعــی تبلیــغ غیــر مســتقیم فعالیــت هــای جامعــه محــور خــود را در دســتور کار قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬بهینــه ســازی مصــرف انــرژی‪ ،‬کاهــش مصــرف کاغــذ و کاهــش ســوخت هــای فســیلی در فعالیــت هــای‬ ‫روزانــه و هفتگــی‪ ،‬مبانــی کســب و کار ســبز شــرکت هــا را نمایــان مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ –6‬امــوزش کارکنــان‪ :‬بــرای موفقیــت در مقولــه جدیــد مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬بایــد مدیــران و کارکنــان‪ ،‬امــوزش‬ ‫ازم را ببیننــد‪ .‬بــرای ایــن کار بایــد شــرکت هــا هزینــه کننــد و از مشــاوران متخصــص و برنامــه ریــزی حرفــه‬ ‫ای ایــن حــوزه کــه تجــارب جهانــی دارنــد بهــره ازم را بــرده و خــود را موظــف بــه پیــاده ســازی کســب و کار‬ ‫ســبز در راســتای تامیــن منافــع عمومــی بکننــد‪.‬‬ ‫توصیه های خاقانه برای توسعه ‪ CSR‬شرکت های ایرانی‬ ‫‪ -2‬حقــوق کارکنــان‪ :‬برابــری جنســیتی در حقــوق و دســتمزد کارکنــان اقــا و خانــم و فراهــم کردن فضــای کاری‬ ‫بــه گونــه ای کــه کارکنــان‪ ،‬احســاس خــوب و خوشــی در زمــان کار داشــته باشــند‪ ،‬بخشــی از مــواردی اســت‬ ‫کــه مســئولیت اجتماعــی بــه ان توجــه دارد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز‬ ‫پاییز و‬ ‫‪۹7‬‬ ‫پاییزوو زمستان‬ صفحه 33 ‫به مناسبت روزخبرنگار صورت گرفت‪:‬‬ ‫ـت روابط عمومی فرمانداری تهران‬ ‫بازدید سرپرسـ‬ ‫ـتی روزنامه دنیای اقتصاد در غرب تهران‬ ‫از سرپرسـ‬ ‫علــی جنگــروری مدیرروابــط‬ ‫عمومــی بــه همــراه تیــم‬ ‫رســانه ای شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ 21‬ضمــن بازدیــد ازتنهــا دفتــر‬ ‫رســانه ای در جــاده مخصــوص‬ ‫بــا خبرنــگاران وعکاســان‬ ‫و کارمنــدان پایــگاه خبــری‬ ‫دانســتنی انایــن دیــدار و‬ ‫گفتگــو داشــتند‪.‬‬ ‫درایــن دیدارابتــدا ســیدرضا جمشــیدی‬ ‫مدیــر مســئول پایــگاه خبــری دانســتنی‬ ‫انایــن و سرپرســت روزنامــه دنیــای‬ ‫اقتصــاد غــرب تهــران ضمــن خیــر مقــدم و‬ ‫تشــکراز توجــه ویــژه مســئولین شــهرداری‬ ‫منطقــه بــه اصحــاب رســانه ‪،‬همــکاری و‬ ‫تعامــل ادارات و ســازمانها بــا رســانه هــا‬ ‫را یکــی از مهمتریــن عوامــل درپیشــبرد‬ ‫اهــداف و رســالت خبــری عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫جمشــیدی تاکیــد کــه دروابــط عمومــی و‬ ‫رســانه بخــش اصلــی ازبدنــه اطــاع رســانی‬ ‫کشــور مــی باشــند کــه در تعامــل و همدلی‬ ‫بــا یکدیگــر کیفیــت اطــاع رســانی رابهبــود‬ ‫بخشــیده و در صحــت رویــداد نقــش‬ ‫موثــری دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــر مســئول گــروه نشــریات دانســتنی‬ ‫بــه اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی هــادر‬ ‫کشــور تاکیــد نمــوده و خاطــر نشــان‬ ‫کــرد در صورتــی کــه روابــط عمومــی هــا‬ ‫در هماهنگــی و اعــام و انعــکاس رویــداد‬ ‫هــا قــوی عمــل کننــد ‪،‬انتشــار رویدادهــا‬ ‫از رســانه هــا بــا کیفیــت بیشــتری صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرروابــط عمومــی شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ 21‬بــه ارتبــاط بــا رســانه هــا و حــوزه خبــر‬ ‫تاکیــد نمــوده و گفــت در جهــت اطــاع‬ ‫رســانی صحیــح و ســالم مــی بایســت‬ ‫ارتباطــات روابــط عمومــی هــا بــا رســانه هــا‬ ‫بیشــتر شــود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد مدیــران ارشــد شــهرداری‬ ‫و شــخص شــهردار منطقــه ‪ 21‬نــگاه ویــژه‬ ‫ای بــه رســانه هــا بــه خصــوص رســانه هــای‬ ‫مکتــوب دارنــد‪.‬‬ ‫جنگــروی و همراهــان در ادامــه از بخــش‬ ‫هــای مختلــف دفتــر رســانه بازدیــد‬ ‫نمــوده و بــا کارشناســان و دبیــران بخــش‬ ‫هــای خبــری تولیــد و فنــی بــه گفتگــو‬ ‫پرداختنــد‪ .‬و از انعــکاس بــه موقــع اخبــار‬ ‫و رویــداد هــای منطقــه در ایــن رســانه‬ ‫هاابــراز رضایــت کــرد‪ .‬و بــرای تیــم خبــری‬ ‫و کارکنــان ایــن مجموعــه رســانه ای ارزوی‬ ‫موفقیــت و توفیــق نمــود‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز وپاییز و‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ صفحه 34 ‫مسئولیت اجتماعی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها‬ ‫محمدرضــا انصــاری‪ ،‬نایبرئیــس اتــاق‬ ‫ایــران‪ ،‬مبحــث مســئولیت اجتماعــی‬ ‫را پرچــمدار تحــوات بزرگــی در دنیــا‬ ‫عنــوان میکنــد کــه امــروزه بــه یکــی‬ ‫از شــاخصهای توســعهیافتگی تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه عقیــده او اقدامــات‬ ‫خیرخواهانــه از دیربــاز توســط ایرانیهــا‬ ‫انجــام میشــده امــا مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بنگاههــا‪ ،‬اقدامــی ســازمانیافته اســت‬ ‫کــه میتوانــد اثرگــذاری وســیعتری در‬ ‫جامعــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا انصــاری‪ ،‬نایبرئیــس اتــاق‬ ‫ایــران‪ ،‬مبحــث مســئولیت اجتماعــی‬ ‫را پرچــمدار تحــوات بزرگــی در دنیــا‬ ‫عنــوان میکنــد کــه امــروزه بــه یکــی‬ ‫از شــاخصهای توســعهیافتگی تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــه عقیــده او اقدامــات‬ ‫خیرخواهانــه از دیربــاز توســط ایرانیهــا‬ ‫انجــام میشــده امــا مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بنگاههــا‪ ،‬اقدامــی ســازمانیافته اســت‬ ‫کــه میتوانــد اثرگــذاری وســیعتری در‬ ‫جامعــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ارتقــای ارزش برنــد‪ ،‬مهمتریــن نتیجــه‬ ‫توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی همایــش‬ ‫ســرمایهگذاری مســئوانه و کارافرینــی‬ ‫اجتماعــی بــه همــت کمیســیون‬ ‫حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت‬ ‫اجتماعــی بنگاههــای اتــاق ایــران و‬ ‫بــا همــکاری ســفارت کــره جنوبــی در‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ ‫تهــران برگــزار شــد کــه نمایندگانــی از‬ ‫کشــورهای اتریــش‪ ،‬بلغارســتان‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬اوکرایــن‪ ،‬ارمنســتان و ایــران‬ ‫میهمــان ان بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن همایــش باهــدف توانمندســازی‬ ‫شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی ازنظــر‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی و فعالیتهــای‬ ‫نیکوکارانــه در قالــب ســازمانی و نــه‬ ‫اقدامــات فــردی و دریافــت تجربیــات‬ ‫کشــورهای مختلــف در ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم محمدرضــا انصــاری‪،‬‬ ‫نایبرئیــس اتــاق ایــران‪ ،‬بــه نقــش‬ ‫اتاقهــای بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی در پررنگتــر شــدن نقــش‬ ‫بنگاههــا در فعالیتهــای اجتماعــی و‬ ‫ســرمایهگذاریهای مســئوانه اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫انصــاری بــا بیــان اینکــه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مفهــوم کهنــهای نیســت‬ ‫‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬مبحــث مســئولیت‬ ‫اجتماعــی از دهــه ‪ 70‬میــادی پرچــمدار‬ ‫تحــوات بزرگــی در دنیــا بــوده اســت‬ ‫و بنگاههــای اقتصــادی بهتدریــج‬ ‫پــی بردنــد کــه در رونــد فعالیتهــای‬ ‫خــود بــا انســان روبــهرو هســتند و‬ ‫بایــد در رفتــار بــا انهــا‪ ،‬روشهــای‬ ‫جدیــدی اتخــاذ شــود؛ روشهایــی کــه‬ ‫بــا عواطــف و روح انســانها ســازگار‬ ‫باشــد‪ .‬نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران بــا‬ ‫اشــاره بــه اقدامــات نیکوکارانــه ایرانیهــا‬ ‫کــه از دیربــاز جزئــی از برنامــه زندگــی‬ ‫انهــا بــه شــمار میایــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اقدامــات خیرخواهانــه از دیربــاز توســط‬ ‫ایرانیهــا انجــام میشــده امــا مســئولیت‬ ‫اجتماعــی بنگاههــا‪ ،‬اقدامــی جمعــی‬ ‫و ســازمانیافته اســت کــه میتوانــد‬ ‫اثرگــذاری و بــرد وســیعتری در جامعــه‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬ایــن مفهــوم بــه انــدازهای‬ ‫در جوامــع مختلــف مهــم شــده کــه‬ ‫امــروز بهعنــوان یکــی از شــاخصهای‬ ‫توســعهیافتگی مطــرح اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن فاطمــه دانشــور عضــو هیــات‬ ‫نماینــدگان اتــاق ایــران و رئیــس‬ ‫ســابق کمیســیون حاکمیــت شــرکتی و‬ ‫مســئولیت اجتماعــی بنگاههــا بــا حضــور‬ ‫در ایــن همایــش از فراگیــر شــدن ایــن‬ ‫مفهــوم در بیــن واحدهــای مختلــف‬ ‫اقتصــادی در کشــور ابــراز خرســندی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم ســفیر کــره جنوبــی‪،‬‬ ‫نماینــده وزارت خارجــه ایــن کشــور و‬ ‫نمایندگانــی از شــرکتهای مطــرح کــره‬ ‫کــه در ایــران نیــز فعــال هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫تجربیــات خــود در توســعه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی بیــن بنگاههــای اقتصــادی‬ ‫اشــاره کردنــد‬ صفحه 35 ‫للمزید ااقتصاد الروسی‪ ..‬اول الفائزین بالموندیال‬ ‫‪38‬‬ ‫بمیزانیه تتجــاوز ‪ 14‬ملیــار دوار‪ ،‬ســیکون کاس‬ ‫العالــم ‪ 2018‬فــی روســیا‪ ،‬ااغلــى مــن حیــث‬ ‫التکلفــه‪ ،‬کمــا مــن المنتظــر ان یســاهم فــی دعم‬ ‫ااقتصادالروسیبشکلکبیر‪.‬‬ ‫وحســب المعلومــات‪ ،‬فــان میزانیــه التحضیرات‬ ‫للعرس الکــروی ااکبر حول العالــم بلغت ‪870‬‬ ‫ملیــار روبــل (حوالــی ‪ 14‬ملیــار دوار)‪ ،‬اذ تــم‬ ‫انشــاء وترمیــم ‪ 12‬ملعبــ ًا‪ ،‬بســعه تصــل الــى ‪45‬‬ ‫الف متفــرج على ااقــل لــکل منها‪ .‬وخــال فتره‬ ‫ااســتعداد للموندیــال مابیــن عامــی (‪-2013‬‬ ‫‪ ،)2018‬تــم اضافــه نحــو ‪ 867‬ملیــار روبــل‬ ‫الــى الناتــج المحلــی ااجمالــی الروسی‪.‬ویشــیر‬ ‫خبــراء الى انه من المرتقب ان تســاهم الســیاحه‬ ‫والبنى التحتیــه فی رفــد ااقتصاد الروســی خال‬ ‫الســنوات الخمــس المقبله‪ ،‬بمعــدل یتــراوح بین‬ ‫‪ 150‬و‪ 210‬ملیــار روبــل (‪419‬ر‪387 ฀ 2‬ر‪3‬‬ ‫ملیارات دوار) ســنوی ًا‪.‬ووفق البیانات الصادره‬ ‫عــن الحکومــه الروســیه‪ ،‬مــن المتوقع ان یســجل‬ ‫اقتصاد الباد نمو ًا اضافی ًا بمعدل ‪ 1‬بالمائه‪ ،‬بفضل‬ ‫ااســتثمارات التی تم انشــاوها مابین (‪-2013‬‬ ‫‪ )2018‬ضمن اطار التحضیرات لکاس العالم‪.‬‬ ‫وکان الموندیــال الکــروی قــد ســاهم فــی دعــم‬ ‫اقتصــاد البرازیــل مســتضیف البطولــه الســابقه‪،‬‬ ‫بمعــدل ‪55‬ر‪ 0‬بالمائه‪.‬فــی تصریحــات ســابقه‪،‬‬ ‫اعلــن النائب الســابق لرئیس الــوزراء الروســی‪،‬‬ ‫اندریه دفورکوفیتش‪ ،‬بانه فی حال لم یتم انشــاء‬ ‫اســتثمارات خاصه بکاس العالم فی روسیا‪ ،‬لکان‬ ‫اقتصادالبادعاجز ًاعنتسجیلالنمو‪.‬‬ ‫السیاحهوالبنىالتحتیه‬ ‫یعتبر قطــاع الســیاحه فی مقدمــه القطاعــات التی‬ ‫ســتحقق مکاســب کبرى من کـــاس العالــم‪ ،‬اذ من‬ ‫المرتقــب ان تســهم الســیاحه فــی دعــم الناتــج‬ ‫ااجمالی المحلــی‪ ،‬العام الجــاری‪ ،‬بـــ ‪ 121‬ملیار‬ ‫روبل (‪95‬ر‪ 1‬ملیار دوار)‪ ،‬مقابل زیاده تتراوح‬ ‫بیــن ‪ 40‬و‪ 70‬ملیــار روبــل (‪13 – 645‬ر‪1‬‬ ‫ملیار دوار) ســنوی ًا‪ ،‬لاعوام الخمــس القادمه‪.‬‬ ‫کذلــک‪ ،‬مــن المتوقــع ان تبلــغ الزیــاده فــی اعــداد‬ ‫السیاح ااجانب فی روســیا نحو ‪ 15‬بالمائه خال‬ ‫کاس العالم‪ ،‬فضــ ًا عن زیــاده بمعــدل ‪25 - 20‬‬ ‫بالمائــه فی اعــداد الســیاح المحلیین‪.‬وفی الوقت‬ ‫الــذی یشــیر فیــه ااقتصادیــون الــروس‪ ،‬الــى ان‬ ‫هــذا اانفــاق ســیودی الى زیــاده التضخم بنســبه‬ ‫تتــراوح بیــن ‪2‬ر‪3 0‬ر‪ 0‬بالمائــه‪ ،‬مــن المتوقع ان‬ ‫یتعافــى الروبــل امــام الــدوار بمعــدل (‪)3-2‬‬ ‫بالمائه‪ ،‬اثر زیــاده الطلــب علیه خــال الموندیال‬ ‫علــى الماعــب الروســیه‪.‬وفیما یخــص توزیــع‬ ‫المشــاریع ااســتثماریه‪ ،‬جــاءت مشــاریع البنــى‬ ‫التحتیــه بالمقدمه مســجله ‪1‬ر‪ 6‬ملیــارات دوار‪،‬‬ ‫تلیهــا مشــاریع بنــاء الماعــب بـــ ‪5‬ر‪ 3‬ملیــارات‬ ‫دوار‪ ،‬ومــن ثــم اماکــن ااقامــه بـــ ‪ 700‬ملیــون‬ ‫دوار‪.‬وســددت المیزانیــه ااتحادیــه الروســیه‬ ‫قیمه اکثر من المشاریع ااســتثماریه‪ ،‬کما خضعت‬ ‫هذه المیزانیــه للتحدیث ‪ 12‬مره‪ ،‬منــذ اعان فوز‬ ‫روسیابتنظیمالموندیالعام‪.2010‬‬ ‫مساهمهمحدوده‬ ‫اعلنت وکالــه مودیز للتصنیــف اائتمانی‪ ،‬الشــهر‬ ‫الماضــی‪ ،‬ان نتائــج کاس العالــم ‪ 2018‬علــى‬ ‫ااقتصــاد الروســی ســتکون محــدوده‪ .‬وقالــت‬ ‫الوکالــه‪( :‬بالنظــر الى حجــم ااقتصاد الروســی‬ ‫ومده کاس العالــم‪ ،‬فاننا علــى قناعه بــان البطوله‬ ‫لن تقدم مســاهمات کبیــره للنمــو ااقتصادی)‪.‬‬ ‫واضافــت الوکالــه‪ :‬انــه مــن المرتقــب ان تحقــق‬ ‫قطاعــات ااغذیــه‪ ،‬وااقامــه‪ ،‬وااتصــاات‪،‬‬ ‫والنقــل‪ ،‬تقدمــ ًا موقت ًا خــال الموندیــال‪ ،‬افته الى‬ ‫ان الموسســات الروســیه لن تشهد تحســن ًا خال‬ ‫البطوله‪.‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 36 ‫حرب تجاریه بین واشنطن وبکین‪..‬‬ ‫والصین ترد بفرض رسوم على البضائع والمنتجات اامیرکیه‬ ‫البنــک المرکــزی ااوروبــی‪ :‬فقــدت الثقــه‬ ‫باداره ترامب فی التجاره العالمیه وا یمکن‬ ‫اوروبا اا ااعتماد على نفسها‬ ‫اعلنــت الصیــن فــرض رســوم جمرکیــه‬ ‫مضــاده رد ًا علــى الرســوم الجمرکیــه التی‬ ‫اعلنتها الوایات المتحده على بضائع صینیه‬ ‫بقیمه خمســین ملیار دوار‪ ..‬هذا فیما ترتفع‬ ‫اســهم الحــرب التجاریــه بیــن واشــنطن‬ ‫وحلفائهــا ااوروبییــن الذیــن اکــدوا اتخاذ‬ ‫اجــراءات صارمــه لمواجهــه السیاســات‬ ‫اامیرکیه‪.‬‬ ‫کام کثیــر القــاه القــاده ااوروبیــون علــى‬ ‫مسامع الرئیس اامیرکی دونالد ترامب فیما‬ ‫یخص الحرب التجاریه بین الجانبین‪ ..‬لکن‬ ‫على ما یبدو ا یــرى ترامب اا شــعار امیرکا‬ ‫او ًا الذی تعهد به فی حملته اانتخابیه‪.‬‬ ‫لکن التمســک بهذا الشــعار بدا یوضح مشهد‬ ‫تحویل اصدقاء واشــنطن الى اعــداء‪ ،‬وهذه‬ ‫المره وصل اامر الى الصین‪.‬‬ ‫واعلــن ترامــب فــرض رســوم جمرکیــه‬ ‫بنسبه ‪ 25‬بالمئه على ســلع صینیه بقیمه ‪50‬‬ ‫ملیــار دوار‪ ،‬تنفیــذ ًا لتهدیــدات اطلقهــا فی‬ ‫اذار‪/‬مارس الماضی‪ ،‬حیث ســتبدا واشنطن‬ ‫بتحصیل الرســوم على اکثر من ‪ 800‬سلعه‬ ‫صینیه بقیمه ‪ 34‬ملیار دوار فی تموز‪/‬یولیو‬ ‫المقبل‪.‬‬ ‫ورد المــارد ااقتصــادی الصینــی بســرعه‬ ‫معلنــ ًا فرض عقوبــات مضاده مســاویه على‬ ‫المنتجات اامیرکیه‪ ،‬داعیــه الدول ااخرى‬ ‫للقیام بتحرک جماعی ضد ما اسمته السلوک‬ ‫الرجعی الذی عفا علیه الزمن‪.‬‬ ‫وصرح المتحدث باســم الخارجیه الصینیه‬ ‫جینــغ شــوانغ قائــ ً‬ ‫ا‪ :‬اذا تبنــت الوایــات‬ ‫المتحده اجراءات حمائیــه احادیه الجانب‬ ‫تضر بالمصالح الصینیه فســنرد علــى الفور‬ ‫بااجــراءات الضروریــه لحمایــه حقوقنــا‬ ‫ومصالحناالشرعیهبشکلحازم‪.‬‬ ‫ویستکمل ساح الرســوم الجمرکیه مشهد‬ ‫الحــرب التجاریــه التــی کان ترامــب اعلنها‬ ‫على حلفائه واصدقائه‪ ،‬ا ســیما ااوروبیین‪،‬‬ ‫حیث فــرض رســوم ًا علــى واردات الصلب‬ ‫واالمنیوم‪ ،‬لیواصل هجومه فی قمه السبعه‬ ‫فی کندا وانســحابه منهــا اثر خافــات قویه‬ ‫حولالبیانالختامیللقمه‪.‬‬ ‫واثــار الموقــف رد ًا اوروبیــا‪ ،‬حیــث وافقت‬ ‫دول ااتحــاد ااوروبی بااجماع على فرض‬ ‫رســوم تجاریــه بحجــم ملیاریــن و‪800‬‬ ‫ملیونیوروعلىاستیرادالسلعاامیرکیه‪.‬‬ ‫وخرجــت دعــوات اوروبیه ایضــ ًا لمواجهه‬ ‫السیاســات اامیرکیــه وااعتمــاد علــى‬ ‫قــوه ااوروبییــن انفســهم‪ ..‬حیــث دعــا‬ ‫وزیــر الخارجیــه االمانــی هیکــو مــاس الى‬ ‫اتخــاذ خطــوات صارمــه رد ًا على الرســوم‬ ‫اامیرکیــه‪ ،‬فیمــا اعتبــر البنــک المرکــزی‬ ‫ااوروبــی ان الثقــه مــع اداره ترامــب حول‬ ‫ِــدت‪ ،‬وانــه ا یمکــن‬ ‫التجــاره الدولیــه ُفق َ‬ ‫اوروبا اا ااعتماد على نفسها‪.‬‬ ‫ومــع الواقــع الــذی تعکســه اارقــام مــع‬ ‫‪ 146‬ملیــار دوار عجز امیرکی مــع ااتحاد‬ ‫ااوروبی فان الحرب التی ارتفعت اســهمها‬ ‫مع وصــول ترامب الــى البیت اابیــض یبدو‬ ‫ان صداهــا یتحول بشــکل اســرع من صوت‬ ‫الرصاص الى صوت اات عد النقود‪.‬‬ ‫‪3۹‬‬ ‫پاییز و زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 37 ‫اثار مثبت رعایت مســئولیت اجتماعی‬ ‫بر عملکرد و موفقیت ســازمان‬ ‫مسئولیت اجتماعی؛‬ ‫اخاقیات فراسازمانی‬ ‫‪40‬‬ ‫بســیاری از رفتارهــا و اقدامــات مدیــران‬ ‫و کارکنــان‪ ،‬متاثــر از ارزشــهای اخاقــی‬ ‫بــوده و ریشــه در اخــاق دارد‪ .‬عــدم توجــه‬ ‫بــه اخــاق کار در مدیریــت ســازمانها‪ ،‬در‬ ‫جوامعــی ماننــد ایــران کــه از یــک ســو دارای‬ ‫ارزشــهای اخاقــی غنــی بــوده‪ ،‬از ســوی‬ ‫دیگــر بــا کشــورهای پیشــرفته فاصلــه قابــل‬ ‫توجهــی دارنــد‪ ،‬میتوانــد معضاتــی بــزرگ‬ ‫بــرای ســازمانها بــه وجــود اورد‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫بــا افزایــش انتظــارات اجتماعــی از ســازمانها‪،‬‬ ‫جوامــع نســبت بــه مســائلی ماننــد محیــط‬ ‫زیســت ‪ ،‬حقــوق زنــان‪ ،‬کــودکان‪ ،‬اقلیتهــا‪،‬‬ ‫معلــوان‪ ،‬برابــری اســتخدام و کاهــش‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬حســاستر شــدهاند‪.‬‬ ‫بیتوجهــی ســازمانها بــه ایــن حقــوق و‬ ‫عــدم رعایــت اصــول اخاقــی در برخــورد‬ ‫بــا ذینفعــان بیرونــی‪ ،‬میتوانــد مشــکاتی‬ ‫را بــرای ســازمان ایجــاد کنــد و مشــروعیت‬ ‫ســازمان و اقدامــات ان را موردپرســش قــرار‬ ‫داده‪ ،‬درنتیجــه ســود و موفقیــت ســازمان را‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬اخــاق کار ضعیــف‪،‬‬ ‫بــر نگــرش افــراد نســبت بــه شــغل‪ ،‬ســازمان‬ ‫و مدیــران موثــر بــوده‪ ،‬میتوانــد بــر عملکــرد‬ ‫فــردی ‪ ،‬گروهــی و ســازمانی اثــر بگــذارد‪.‬‬ ‫ازمــه موفقیــت ســازمان‪ ،‬عملکــرد مناســب‬ ‫ان اســت‪ .‬شــاخص هایــی ماننــد‪ :‬ســوداوری‪،‬‬ ‫بقــا‪ ،‬رشــد میــزان دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫و قابلیــت هــای رقابتــی را مــی تــوان بــه‬ ‫عنــوان نتیجــه عملکــرد مناســب تلقــی‬ ‫کــرد‪ .‬برخــی از صاحبنظــران ماننــد هیگنــز‬ ‫و وینکــز موفقیــت ســازمانی را بــا عملکــرد‬ ‫ســازمانی معــادل فــرض کــرده انــد‪ .‬انهــا‬ ‫برایــن باورنــد کــه بــه طــور کلــی عملکــرد‬ ‫ســازمانی نتیجــهای اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫براینــد رفتــار ســازمان‪ ،‬اتفــاق میافتــد‪.‬‬ ‫(‪.)1993 ,Higgens & Vincze‬در ایــن مقالــه‬ ‫شــاخصهایی ماننــد‪ :‬ســوداوری‪ ،‬بقــا‪ ،‬رشــد‪،‬‬ ‫میــزان دســتیابی بــه اهــداف و قابلیتهــای‬ ‫رقابتــی بــه عنــوان شــاخصهای موفقیــت‬ ‫تلقــی شــده‪ ،‬تمامــی مــواردی کــه بــه طــور‬ ‫غیــر مســتقیم بــه عملکــرد کمــک مــی کنند‬ ‫(از قبیــل‪ :‬بهبــود کیفیــت رضایــت مشــتریان‪،‬‬ ‫افزایــش همکاری‪،‬کاهــش تعــارض و کاهــش‬ ‫هزینههــا) موردتوجــه قــرار میگیرنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه در ادبیــات ســازمان و مدیریــت‪،‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی بخشــی از مقولــه‬ ‫اخــاق کار محســوب شــده و از ان بــه عنوان‬ ‫اخاقیــات فــرا ســازمانی یــاد مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫تشــریح ادبیــات موضــوع‪ ،‬ازم اســت ابتــدا‬ ‫بــه مفهــوم اخــاق و اخــاق کار پرداختــه‬ ‫شــود و پــس از ان پیشــینه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫اخاق و اخاق کار‬ ‫اخاقیــات ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنگــی بــا‬ ‫ارزشــها دارنــد و بــه عنــوان ابــزاری نگریســته‬ ‫میشــوند کــه ارزشــها را بــه عمــل تبدیــل‬ ‫میکننــد‪ .‬اخــاق‪ ،‬یعنــی رعایــت اصــول‬ ‫معنــوی و ارزشــهایی کــه بــر رفتــار شــخص‬ ‫یــا گــروه حاکــم اســت‪ ،‬مبنــی بــر اینکــه‬ ‫درســت چیســت و نادرســت کــدام اســت؟‬ ‫(دفــت‪ .)638 :1374 ،‬اخــاق‪ ،‬مفاهیمــی‬ ‫چــون‪ :‬اعتمــاد‪ ،‬صداقــت‪ ،‬درســتی‪ ،‬وفــای بــه‬ ‫عهــد نســبت بــه دیگــران‪ ،‬عدالــت و مســاوات‬ ‫و فضائــل شــهروندی و خدمــت بــه جامعــه‬ ‫را در بــر میگیــرد‪ .‬اخــاق در معنــی‪،‬‬ ‫تشــخیص درســت از نادرســت و خــوب از بــد‪،‬‬ ‫همیشــه موضــوع مــورد بحــث فاســفه بــوده‪،‬‬ ‫انهــا بــه عنــوان یکــی از شــاخههای فلســفه‪،‬‬ ‫در مــورد ان ســخن گفتهانــد‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫بــــرخی ماننــد هایــک اخــاق را تمدنســاز‬ ‫بــه شــمار میاورنــد‪( .‬غنینــژاد‪:1381 ،‬‬ ‫‪ .)129‬بیشــتر اســتانداردها و قواعــد اخاقــی‬ ‫در یــک فرهنــگ نســبت بــه فرهنگهــای‬ ‫دیگــر و در زمانهــای مختلــف بــا یکدیگــر‬ ‫تفــاوت دارنــد‪( .‬هــس مــر‪.)113 :1995 ،‬‬ ‫بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬نســبیت گرایــی اخاقــی‬ ‫باعــث مــی شــود انچــه کــه در یــک جامعــه‪،‬‬ ‫عملــی درســت نامیــده مــی شــود در فرهنگ‬ ‫یــا جامعــه ای دیگــر نادرســت تلقــی شــود‬ ‫و میــزان ابهــام و بعضــاً تعــارض در ارزشــها‬ ‫افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫اخــاق کار(‪ )Business Ethics‬بــه معنــی‬ ‫شــناخت درســت از نادرســت در محیط کار و‬ ‫انــگاه انجــام درســت و تــرک نادرســت اســت‪.‬‬ ‫اخــاق کار‪ ،‬بــه عنــوان شــاخهای از دانــش‬ ‫مدیریــت‪ ،‬از زمــان پدیــدار شــدن نهضــت‬ ‫مســئولیت اجتماعــی در دهــۀ ‪ 1960‬پدیــدار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن دهــه جنبشــهای اگاهــی بخش‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬انتظــارات مــردم را از ســازمانها‬ ‫بــاا بــرده‪ ،‬انهــا را بــه ایــن نتیجــه رســانده‬ ‫بــود کــه ســازمانها بایــد از امکانــات وســیع‬ ‫مالــی و نفــوذ اجتماعــی خــود بــرای رفــع‬ ‫مشــکات اجتماعــی‪ ،‬مثــل‪ :‬فقــر‪ ،‬خشــونت‪،‬‬ ‫حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬تســاوی حقــوق‪،‬‬ ‫بهداشــت عمومــی و بهبــود وضــع تحصیــات‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬مــردم برایــن بــاور بودنــد که‬ ‫چــون شــرکتها و موسســات بــا اســتفاده از‬ ‫منابــع کشــور بــه ســود دســت مییابنــد‪،‬‬ ‫بــه کشــور بدهــکار و مدیــون هســتند و‬ ‫بایســتی بــرای بهبــود اوضــاع اجتماعــی‬ ‫تــاش کننــد (‪ .)1999:6,Mc Namara‬اگرچــه‬ ‫انگیــزه و توجــه شــرکت بــه رعایــت مســائل‬ ‫اخاقــی بــه ســال ‪ 1923‬و بــه بنیانگــذار‬ ‫شــرکت مبلمــان و اثاثیــه هرمــان میلــر‬ ‫دی جــی دوپــر بــر میگــردد ولــی توجــه‬ ‫بــه اخاقیــات در نوشــته هــای مدیریــت‪ ،‬در‬ ‫کتــاب‪ :‬وظیفههــای مدیــران چســتر بارنــارد‬ ‫(‪ )1938‬و اثــار ماکــس وبــر بــه چشــم مــی‬ ‫خــورد (اشــنایدر و بارســو‪.)413:1379 ،‬‬ ‫بارنــارد برایــن بــاور بــود کــه «ناممکــن‬ ‫اســت ســازمانهای رســمی بتواننــد بــدون‬ ‫عنصــر اخاقــی عمــل کننــد‪ .‬رهبــری کــه‬ ‫بــه اصــول اخاقــی عمــل نمــی کنــد نفــوذ‬ ‫خــود را از دســت میدهــد و نمیتوانــد‬ ‫بــرای مــدت طوانــی دوام اورد»‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 38 ‫طرفــداران اخــاق کار در دو دســته قــرار‬ ‫میگیرنــد‪ .‬افــرادی ماننــد چپــل بــر ایــن‬ ‫باورنــد کــه رعایــت اخــاق کار‪ ،‬باعــث‬ ‫افــزودن ارزش بــه ســهامداران شــده‪ ،‬ابــزاری‬ ‫بــرای دســتیابی بــه هــدف بیشــینه کــردن‬ ‫ســود اســت (دیــدگاه اخاقیــات ابــزاری)‪.‬‬ ‫در مقابــل‪ ،‬افــرادی ماننــد بارنــارد (‪،)1938‬‬ ‫کوئیــن و جونــز (‪ )1995‬و میلتــون –‬ ‫اســمیت‪ ،‬دیــدگاه غیــر ابــزاری داشــته و‬ ‫بــاور دارنــد کــه ســازمان بایســتی گذشــته‬ ‫از ماحظــات مالــی‪ ،‬اخــاق کار‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫انکـــه ماهیت این کـــار درســت است‪ ،‬بایــــد‬ ‫ان را رعـــایت کنــد‪.‬‬ ‫نظریههای اخاق و‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫همانگونــه کــه گفتــه شــد‪ ،‬از مســئولیت‬ ‫اجتماعــی بــه عنــوان اخاقیــات فــرا‬ ‫ســازمانی یــاد مــی شــود کــه مفهــوم‬ ‫مســئولیت اجتماعــی را میتــوان از بیشــتر‬ ‫نظریههــای اخــاق اســتنباط و اســتخراج‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای روشــن شــدن بهتــر مطلــب‬ ‫ابتــدا بــه اختصــار نظریههــای اخــاق‬ ‫تشــریح میشــود‪ .‬هسمــر (‪ )1995‬یکــی از‬ ‫کاملتریــن دســته بنــدی هــا را از تئوریهــای‬ ‫اخــاق اینگونــه ارائــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬قانــون جاویــدان (‪ :)Eternal Law‬ایــن‬ ‫دیــدگاه کــه بــه قانــون طایــی نیــز مشــهور‬ ‫اســت بدیــن گونــه خاصــه میشــود کــه‬ ‫«بــا دیگــران ان گونــه رفتــار کــن کــه‬ ‫دوســت داری دیگــران بــا تــو رفتــار کننــد»‪.‬‬ ‫‪ .2‬منفعــت گرایــی یــا تئــوری فرجــام گرایــی‬ ‫(‪ :)Utilitarianism‬ایــن دیــدگاه منطبــق‬ ‫بــا تعریفــی از اخــاق اســت کــه توســط‬ ‫جرمیبنتــم متفکــر بریتانیایــی ارائــه شــده‬ ‫و بــر نتایــج و فرضیــات فــردی متمرکــز‬ ‫اســت‪ .‬بــر ایــن اســاس‪ ،‬اخاقــی بــودن یــک‬ ‫رفتــار‪ ،‬براســاس میــزان مطلوبیــت ان بیــان‬ ‫میشــود‪ .‬یعنــی وقتــی منافــع‬ ‫یــک عمــل بــرای جامعــه‬ ‫بیشــتر از ضررهــای ان باشــد‪،‬‬ ‫ان عمــل اخاقــی اســت‬ ‫‪ .3‬وظیفهگرایــی یــا اغازگرایــی‬ ‫(‪ :)Deontological‬اغازگرایــی‬ ‫دربرابــر فرضیــۀ فرجــام گرایــی‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن دیــدگاه‬ ‫کــه توســط ایمانوئــل کانــت‬ ‫ارائــه شــد‪ ،‬هــر عمــل بــه‬ ‫نتیجــۀ ان بســتگی نداشــته‪،‬‬ ‫بــه نیــت شــخص تصمیــم‬ ‫گیرنــده بســتگی دارد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدالــت توزیعــی‪ :‬در ایــن تئــوری کــه‬ ‫توســط جــان راولــز پیشــنهاد شــده‪ ،‬یــک‬ ‫عمــل را در صورتــی کــه منجــر بـــه افزایــش‬ ‫همــکاری بیــن اعضــای جامعــه شــود‪،‬‬ ‫میتــوان درســت و عادانــه و مناســب (و‬ ‫بنابرایــن اخاقــی) نامیــد و عملــی را کــه‬ ‫در جهــت مخالــف ایــن هــدف عمــل کنــد‬ ‫میتــوان نادرســت‪ ،‬ناعادانــه و نامناســب‬ ‫(و بنابرایــن غیراخاقــی) نامیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫دیــدگاه‪ ،‬همــکاری اجتماعــی‪ ،‬اســاس منافــع‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی را فراهــم مــیاورد و‬ ‫تــاش فــردی کــم اهمیــت و در مــواردی‬ ‫نادیــده گرفتــه میشــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬ازادی فــردی‪ :‬بــر اســاس ایــن دیــدگاه‬ ‫کــه توســط رابــرت نوزیــک پیشــنهاد‬ ‫شــد‪ ،‬ازادی‪ ،‬نخســتین نیــاز جامعــه اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن هــر عملــی کــه ازادی فــردی را‬ ‫نقــض کنــد‪ ،‬غیراخاقــی اســت؛ حتــی اگــر‬ ‫منافــع و رفــاه بیشــتری بــرای دیگــران‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫فعالیتهایــی گفتــه میشــود کــه صاحبــان‬ ‫ســرمایه و بنــگاه هــای اقتصــادی بــه صــورت‬ ‫داوطلبانــه‪ ،‬بــه عنــوان یــک عضــو موثــر و‬ ‫مفیــد در جامعــه‪ ،‬انجــام میدهنــد‪.‬‬ ‫گریفــن و بارنــی مســئولیت اجتماعــی را‬ ‫چنیــن تعریــف مــی کننــد؛ «مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مجموعــه وظایــف و تعهداتــی‬ ‫اســت کــه ســازمان بایســتی در جهــت حفــظ‬ ‫و مراقبــت و کمــک بــه جامعــه ای کــه در ان‬ ‫فعالیــت مــی کنــد‪ ،‬انجــام دهــد»‪ .‬درک فرنچ‬ ‫و هینــر ســاورد(‪ )1998‬در کتــاب‪ :‬فرهنــگ‬ ‫مدیریــت در مــورد مســئولیت اجتماعــی مــی‬ ‫نویســند‪« ،‬مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬وظیفــه ای‬ ‫اســت بــر عهــده موسســات خصوصــی‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن معنــا کــه تاثیــر ســوئی بــر زندگــی‬ ‫اجتماعــی کــه در ان کار مــی کننــد‪ ،‬نگذارد‪.‬‬ ‫میــزان ایــن وظیفــه عموم ـاً مشــتمل اســت‬ ‫بــر وظایفــی ماننــد‪ :‬الــوده نکــردن‪ ،‬تبعیــض‬ ‫قائــل نشــدن در اســتخدام‪ ،‬نپرداختــن بــه‬ ‫فعالیتهــای غیراخاقــی و اگاه کــردن مصــرف‬ ‫کننــده از کیفیــت محصــوات‪ .‬همچنیــن‬ ‫وظیفــه ای اســت مبتنــی بــر مشــارکت‬ ‫مثبــت در زندگــی افــراد جامعــه‪.‬‬ ‫در متــون مدیریــت اســتراتژیک‪،‬‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی بــه گونــه عــام و‬ ‫اصــول اخاقــی بــه گونــه خــاص بــه بخــش‬ ‫جدایــی ناپذیــر از مباحــث تدویــن و اجــرای‬ ‫اســتراتژی تبدیــل شــده اســت‪ .‬صاحبنظــران‬ ‫مســئولیت اجتماعــی در دو دســته مخالفــان‬ ‫وموافقــان قــرار میگیرنــد‪ .‬برخــی از‬ ‫طرفــداران اقتصــاد بــازار‪ ،‬ماننــد میلتــون‬ ‫فریدمــن بــا مســئولیت اجتماعــی مخالــف‬ ‫بــوده‪ ،‬ان را بــا مکانیســمهای اقتصــاد ازاد‬ ‫در تضــاد میداننــد‪.‬‬ ‫امــروزه مســئولیت اجتماعــی شــرکت‬ ‫(‪ )CSR‬مفهومــی وســیع تــر از‬ ‫فعالیتهــای گذشــته دارد‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‬ ‫بــه طــور اعــم‪،‬‬ ‫بــه مجموعــه‬ ‫‪41‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز وپاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ صفحه 39 ‫فریدمــن کاهــش قیمــت محصــول بــرای‬ ‫کاهــش تــورم ‪ ،‬اســتخدام بــرای مبــارزه‬ ‫بــا بیــکاری و هزینــه کــردن بــرای کاهــش‬ ‫الودگــی محیــط زیســت را هــدردادن‬ ‫پــول و ســرمایه ســهامداران میدانــد ‪ .‬او‬ ‫از مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک‬ ‫دکتریــن اساســا ویرانگــر نــام مــی بــرد‪.‬‬ ‫فریدمــن تنهــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت‬ ‫تجــاری را اســتفاده از منابــع جامعــه و‬ ‫مشــارکت در فعالیتهایــی کــه بــرای افزایــش‬ ‫ســود بــا رعایــت قواعــد بــازی (بــدون نیرنــگ‬ ‫و فریــب) طراحــی شــدهاند‪ ،‬میدانــد‪.‬در‬ ‫مقابــل کارل کــه از طرفــداران مســئولیت‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬برایــن بــاور اســت کــه‬ ‫مدیــران یــک ســازمان تجــاری‪ ،‬چهــار‬ ‫مســئولیت اقتصــادی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬اخاقــی‬ ‫وفــداکاری کــردن دارنــد‪ .‬کارل ایــن چهــار‬ ‫مســئولیت را بــه ترتیــب اولویــت فهرســت‬ ‫مــی کنــد و بــر این بــاور اســت که مســئولیت‬ ‫اخاقــی و فــداکاری امــروز ممکــن اســت در‬ ‫اینــده بــه ترتیــب بــه مســئولیتهای حقوقــی‬ ‫و اخاقـــی تبدیــل شــوند‪ .‬هــم فریدمــن و‬ ‫هــم کارل مـــدعیاند کــه بــا توجــه بــه اثــر‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی بــر ســود شــرکت‪،‬‬ ‫نظریــه خــود را ســاخته و مطــرح کردهانــد‪.‬‬ ‫فریدمــن میگویــد‪ :‬اقدامــات از نظــر‬ ‫اجتماعــی مســئوانه‪ ،‬بــه کارایــی شــرکت‬ ‫اســیب میرســاند‪.‬‬ ‫کارل بــاور دارد کــه بــی توجهــی بــه‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی موجــب افزایــش‬ ‫دخالــت دولــت و در نتیجــه کاهــش کارایــی‬ ‫میشــود‪ .‬اگــر شــرکت داوطلبانــه بــه برخــی‬ ‫مســئولیتهای اجتماعــی و اخاقــی خــود‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬میتوانــد بــه ســود مــورد نظــر‬ ‫خــود دســت یابــد‪.‬‬ ‫اثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی‬ ‫بر عملکرد و موفقیت سازمان‬ ‫گرچــه حاکمیــت اخــاق کار بــر ســازمان‪،‬‬ ‫منافــع زیــادی بــرای ســازمان از بعــد داخلــی‬ ‫از جنبههــای بهبــود روابــط‪ ،‬افزایــش جــو‬ ‫تفاهــم و کاهــش تعارضــات‪ ،‬افزایــش تعهــد و‬ ‫مســئولیت پذیــری بیشــتر کارکنــان‪ ،‬افزایــش‬ ‫چندگانگــی و کاهــش هزینههــای ناشــی از‬ ‫کنتــرل دارد ولــی از دیــدگاه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی نیــز از راه افزایــش مشــروعیت‬ ‫ســازمان و اقدامــات ان‪ ،‬التــزام اخاقــی‬ ‫درتوجــه بــه اهمیــت ذینفعــان‪ ،‬افزایــش‬ ‫درامــد‪ ،‬ســوداوری و بهبــود مزیــت رقابتــی‪،‬‬ ‫و‪ ،...‬توفیــق ســازمانی را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫میدهــد‪ .‬در ادامــه بــه تشــریح ایــن اثــار‬ ‫مثبــت و شــواهد مویــد ان خواهیــم پرداخت‪.‬‬ ‫افزایش مشروعیت سازمان‬ ‫و اقدامات ان‬ ‫امــروزه در شــرایط جهانــی شــدن و‬ ‫شــبکههای گســتردۀ اطاعاتــی از ســازمانها‪،‬‬ ‫انتظــار مــیرود در برابــر مســائل محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬رعایــت منافــع جامعــه‪ ،‬حقــوق‬ ‫اقلیتهــا و ‪ ...‬حساســیت داشــته‪ ،‬واکنــش‬ ‫نشــان دهنــد‪ .‬بــه عــاوه ایــن شــبکۀ‬ ‫گســترده‪ ،‬تمــام فعالیتهــای ســازمانها را‬ ‫زیرنظــر دارد و بــه راحتــی میتوانــد از راه‬ ‫انجمنهــا و مجامــع مختلــف‪ ،‬چهــره ســازمانها‬ ‫را در انظــار عمومــی خــراب کنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫ســازمانها ناچــار بــه انجــام اقدامــات وســیع و‬ ‫گســترده بــرای جلــب افــکار عمومی هســتند‬ ‫کــه وجــه غالــب انهــا نشــان دادن وجهــه‬ ‫اخاقــی کارهــای ســازمان اســت‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت کــه هــر چــه ســازمانها بزرگتــر باشــند‪،‬‬ ‫بایــد حساســیت انهــا هــم نســبت بــه ایــن‬ ‫مســائل بیشــتر باشــد رفتــار غیراخاقــی‪،‬‬ ‫رفتــار محیــط کســب و کار را بــر ضــد خــود‬ ‫تحریــک کــرده‪ ،‬موجــب شکســت ســازمان‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ســهامداران‪ ،‬گروههــای دیگــری‬ ‫نیــز وجــود دارنــد کــه از اقدامــات ســازمان‬ ‫تاثیــر میپذیرنــد و دارای منافــع مشــروعی از‬ ‫ســازماناند‪ .‬ازجملــه ایــن گروههــا میتــوان‬ ‫بــه مشــتریان ‪،‬تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه‪،‬‬ ‫دولــت و جامعــه اشــاره کرد‪.‬لســتر تــارو‬ ‫(‪)1990‬و ایــوان و فریمــن (‪ )1988‬برایــن‬ ‫باورنــد کــه‪ ،‬پاســخ مثبــت بــه ملزومــات‬ ‫اخاقــی اجتماعــی‪ ،‬بــا افزایــش ســود و ارزش‬ ‫افــزوده در درازمــدت‪ ،‬همــراه اســت‪.‬‬ ‫افزایش درامد‪ ،‬سوداوری و‬ ‫بهبود مزیت رقابتی‬ ‫توجــه بــه تمــام افــراد و گروههایــی کــه‬ ‫ذینفــع هســتند‪ ،‬میــزان ســود شــرکتها را‬ ‫در بلنــد مــدت افزایــش خواهــد داد‪ ،‬زیــرا‬ ‫موجــب انگیــزش نیــروی انســانی‪ ،‬افزایــش‬ ‫حســن نیــت اجتماعــی و اعتمــاد مــردم‬ ‫بــه یکدیگــر و نیــز کاهــش جریمههــا‬ ‫میشــود‪ .‬دیویــد برایــن بــاور اســت کــه‪:‬‬ ‫«روز بــه روز بــاور ســازمانها در ایــن مــورد‬ ‫راســختر میشــود کــه ترویــج اصــول‬ ‫اخاقــی و تقویــت فرهنــگ معنــوی موجــب‬ ‫ایجــاد مزیتهــای اســتراتژیک خواهــد شــد‬ ‫(دیویــد‪ .)60 :1382 ،‬کــی و پاپکیــن بــاور‬ ‫دارنــد کــه تجزیــه و تحلیــل شکســتهای‬ ‫شــرکتها و مصیبــت هــای وارده بــه انهــا‬ ‫نشــان میدهــد کــه لحــاظ اخاقیــات و‬ ‫حساســیتهای اجتماعــی درنهایــت‪ ،‬در فراینــد‬ ‫تصمیــم گیــری و تدویــن اســتراتژی‪ ،‬موجــب‬ ‫افزایــش ســوداوری شــرکت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن طبــق گزارشــی کــه در ســپتامبر‬ ‫‪ 2005‬توســط دولــت اســترالیا منتشــر شــده‪،‬‬ ‫رشــد اقتصــــادی ایــــن کشـــــور از ســال‬ ‫‪ 1998‬تــا ‪ 2005‬بــه رقــم متوســط ســاانه‬ ‫‪ 3/6‬درصــد رســیده کــه بیشــتر از بســیاری‬ ‫از کشــورهای توســعه یافتــه‪ ،‬ماننــد امریــکا‪،‬‬ ‫المــان‪ ،‬ژاپــن و انگلســتان اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫ایــن گــزارش‪ ،‬عوامــل رشــد ایــن کشــور‪،‬‬ ‫نگــرش مثبت بــه تغییر و نیـــــروی انســـانی‬ ‫امــوزش دیــده بــا اخــاق کار بســیار قــوی‬ ‫اعــام شــده اســت‪ .‬براســاس گــزارش‬ ‫مجلــه فورچــون‪ 63 ،‬درصــد مدیــران عالــی‬ ‫شــرکتهای برتــر بــر ایــن باورنــد کــه رعـــایت‬ ‫اخاقیــات‪ ،‬موجــب افزایــش تصویــر مثبــت‬ ‫و شــهرت ســازمان شــده‪ ،‬منبعــی بــرای‬ ‫مزیــت رقابتــی بــه شــمار میایــد‪ .‬بــه‬ ‫عــاوه تحقیــق ســوینی(‪ )1999‬در اســترالیا‬ ‫نشــان داد کــه ‪ 90‬درصــد اســترالیاییها‬ ‫عاقهمنــد بــه خریــد از شــرکتهایی هســتند‬ ‫کــه رفتارهــای انهــا اخاقــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تحقیــق مشــخص کــرد هرچــه اعتمــاد بیــن‬ ‫اعضــای یــک ســازمان بیشــتر باشــد نیــاز بــه‬ ‫کنتــرل مســتقیم کاهــش مییابــد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 40 ‫استفاده از مزایای چندگانگی‬ ‫متخصصــان پیشبینــی میکننــد کــه‬ ‫نیــروی کار بــه گونــهای روزافــزون متنــوع‬ ‫تــر خواهــد شــد و شــرکتهایی کــه بتواننــد‬ ‫نیازهــای ایــن افــراد متنــوع را درک کــرده‪،‬‬ ‫از ایــن تنــوع بــه خوبــی بهــره گیرنــد‪ ،‬موفــق‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬ازم اســت مدیــران توانایــی‬ ‫اداره افــراد بــا جنســیت‪ ،‬ســن‪ ،‬نــژاد‪ ،‬مذهــب‪،‬‬ ‫قومیــت و ملیتهــای مختلــف را داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫رعایــت عدالــت و اخــاق در برخــورد بــا‬ ‫ایــن افــراد در محیــط کار‪ ،‬مدیریــت انهــا‬ ‫را تســهیل میکنــد و ایــن امــکان را بــرای‬ ‫ســازمان فراهــم میســازد کــه از مـــزایای‬ ‫نیــروی کار متنــوع‪ ،‬بهـــره گیــرد‪ .‬مطالعـــهای‬ ‫کــه توســـط رایــت و همـــکاران در ســال‬ ‫(‪ )1995‬در مـــورد رابطــه و بیــن چندگانگــی‬ ‫وعملکــرد ســازمانی انجــام گرفتــه‪ ،‬رابطــه‬ ‫مثبتــی را بیــن افزایــش ســطح چندگانگــی‬ ‫در محیــط کار و عملکــرد مالــی ســازمانها‪،‬‬ ‫نشــان میدهــد‪ .‬باکلــی (‪ )2001‬بــر ایــن‬ ‫بــاور اســت کــه چندگانگــی ســازگار بــا برنامه‬ ‫هــای اخــاق و فرهنگهــای اخاقــی انــد‬ ‫میتوانــد موجــب شــهرت و اعتبــار ســازمان‬ ‫شــده و عملکــرد ان را بهبــود بخشــد ‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های ناشی از کنترل‬ ‫ترویــج خودکنترلــی در ســازمان‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مکانیزمهــای اصلــی کنتــرل‪ ،‬از‬ ‫مباحثــی اســت کــه بنیــان ان بــر اعتمــاد‪،‬‬ ‫اخــاق و ارزشــهای فــردی قــرار دارد‪.‬‬ ‫ترویــج خودکنترلــی باعــث کاهــش هزینــه‬ ‫هــای ناشــی از روشــهای کنتــرل مســتقیم‬ ‫شــده و موجــب بهبــود ســود میشــود‪.‬‬ ‫ایــن مســتلزم تعهــد کامــل اعضــا بــه تیــــم‪،‬‬ ‫مسئولیـــت پذیــری همـــــه اعضــای تیــم‬ ‫و داشــتن احتــرام و اعتمــاد بیــن انهــا و‬ ‫مدیریــت اســت‪.‬‬ ‫بهبود روابط‪ ،‬افزایش جو تفاهم و‬ ‫کاهش تعارضات‬ ‫یکــی از نتایــج بهبود اخــاق کار در ســازمان‪،‬‬ ‫تنظیــم بهتــر روابــط در ســازمان اســت کــه‬ ‫ایــن بــه نوبــۀ خــود باعــث افزایش جــو تفاهم‬ ‫در ســازمان و کاهــش تعارضــات بیــن افــراد و‬ ‫گروههــا شــده‪ ،‬عملکــرد تیمــی را بهبــود مــی‬ ‫بخشــد‪ .‬شــاید بیشــترین تاثیــرات اصــول‬ ‫اخاقــی مربــوط بــه رفتــار نیــروی انســانی‬ ‫باشــد‪ .‬مطابــق تحقیقــات تروینــو و یانــگ‬ ‫بــاد تصمیمگیریهــای اخاقــی بــه طــور‬ ‫عمــده تحــت تاثیــر گزینــش و اســتخدام‬ ‫افــراد اخاقــی اســت و پــاداش و تنبیــه‬ ‫متــداول تاثیــر زیــادی در رعایــت اصــول‬ ‫اخاقــی نــدارد توجــه بارنــارد بــه اخــاق‪،‬‬ ‫بــه دلیــل نقــش ان در تســهیل همــکاری و‬ ‫کاهــش تعــارض و مســئوانه عمــل کــردن‬ ‫بــه وظایــف در محیــط کار اســت‪ .‬افزایــش‬ ‫تعهــد و مســئولیت پذیــری بیشــتر کارکنــان‬ ‫چنانکــه گفتــه شــد اخاق بــر فعالیت انســانها‬ ‫تاثیــر قابــل توجهــی دارد و ازمــه عملکــرد‬ ‫مناســب‪ ،‬تعهــد و مســئولیت پذیــری کارکنان‬ ‫اســت‪ .‬دســلر بــاور دارد کــه‪ :‬اگــر کارکنــان‬ ‫برایــن بــاور باشــند کــه بــا انــان رفتــاری‬ ‫عادانــه و منصفانــه میشــود‪ ،‬شــاید تمایــل‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند کــه بــار (کاری)‬ ‫بیشــتری را تحمــل کننــد (دســلر‪: 1378،‬‬ ‫‪ .)327‬دونالدســون و دیویــس بــاور دارنــد‬ ‫کــه مدیریــت ارزشــهای اخاقــی در محیــط‬ ‫کار‪ ،‬موجــب مشــروعیت اقدامــات مدیریتــی‬ ‫شــده‪ ،‬انســجام و تعــادل فرهنــگ ســازمانی‬ ‫را تقویــت مــی کنــد‪ ،‬اعتمــاد در روابــط‬ ‫بیــن افــراد و گروههــا را بهبــود میبخشــد‬ ‫و بــا پیـــروی بیشــتر از اســتانداردها‪ ،‬موجــب‬ ‫بهبــــود کیفیــت محصــوات و درنهایــت‬ ‫افزایــش ســود ســازمان میشــود‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه نقشــی کــه انســانها در ســازمانهای‬ ‫امــروزی دارنــد‪ ،‬نــوع قضــاوت افــراد در مــورد‬ ‫ســازمان و موضــوع فعالیتشــان تاثیــر‬ ‫بســیار زیــادی در کارایــی و اثربخشــی انهــا و‬ ‫در نتیجــه کارایــی و اثربخشــی ســازمان دارد‪.‬‬ ‫انتظــار بــروز خاقیــت توســط کســانی کــه‬ ‫کار خــود را از لحــاظ اخاقــی ناپســند تلقــی‬ ‫میکننــد‪ ،‬واقعــی و منطقــی نیســت‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫هرچنــد هــدف اصلــی ســازمانها‪ ،‬افزایــش‬ ‫کارایــی و کســب ســود اســت‪ ،‬ولــی در عصــر‬ ‫اطاعــات و جهانیســازی بــرای دســتیابی‬ ‫بــه موفقیــت‪ ،‬بایــد بــه انتظــارات اجتماعــی‬ ‫و احــکام اخاقــی‪ ،‬واکنــش مناســب نشــان‬ ‫دهنــد و بــه بهتریــن شــکل اینگونــه‬ ‫انتظــارات را بــا اهــداف اقتصــادی ســازمان‬ ‫تلفیــق کننــد‪ ،‬تــا دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫بااتــر و وااتــری را امکانپذیــر ســازند‪.‬‬ ‫رعایــت اخــاق کســبوکار و مســئولیت‬ ‫اجتماعــی از راه افزایــش مشــروعیت‬ ‫اقدامــات ســازمان‪ ،‬اســتفاده از مزایــای‬ ‫ناشــی از افزایــش چندگانگــی و افزایــش‬ ‫درامــد‪ ،‬ســوداوری و بهبــود مزیــت رقابتــی‬ ‫موفقیــت ســازمان را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫مــی دهــد‪ .‬پایبنــدی رهبــران و مدیــران‬ ‫ســازمانها بــه اصــول اخاقــی‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫میــزان مشــروعیت اقدامــات ســازمان از‬ ‫نظــر کارکنــان‪ ،‬توجــه و تاکیــد بــر اصــول‬ ‫اخاقــی جهانشــمول‪ ،‬تدویــن منشــور‬ ‫اخاقــی ســازمان‪ ،‬اقدامــات متناســب و‬ ‫ســازگار بــا خواســت و حساســیتهای جامعــه‪،‬‬ ‫برنامــه هــای امــوزش اخاقیــات‬ ‫بــرای مدیــران و کارکنــان‪،‬‬ ‫از جملــه اقداماتــی اســت‬ ‫کــه مدیــران میتواننــد‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫زمستان‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ ‫زمستان ‪۹7‬‬ ‫پاییز و‬ صفحه 41 صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44 صفحه 45 صفحه 46 صفحه 47 صفحه 48 صفحه 49 صفحه 50 صفحه 51 صفحه 52 صفحه 53 ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 54 ‫پاییز و زمستان‪۹7‬‬ صفحه 55 صفحه 56

آخرین شماره های فصلنامه دانستنی اقتصاد

فصلنامه دانستنی اقتصاد 14

فصلنامه دانستنی اقتصاد 14

شماره : 14
تاریخ : 1400/06/31
فصلنامه دانستنی اقتصاد 11

فصلنامه دانستنی اقتصاد 11

شماره : 11
تاریخ : 1399/09/12
فصلنامه دانستنی اقتصاد 9

فصلنامه دانستنی اقتصاد 9

شماره : 9
تاریخ : 1399/02/09
فصلنامه دانستنی اقتصاد 8

فصلنامه دانستنی اقتصاد 8

شماره : 8
تاریخ : 1398/12/15
فصلنامه دانستنی اقتصاد 7

فصلنامه دانستنی اقتصاد 7

شماره : 7
تاریخ : 1398/08/20
فصلنامه دانستنی اقتصاد 6

فصلنامه دانستنی اقتصاد 6

شماره : 6
تاریخ : 1398/05/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!