فصلنامه دیده بان مرز شماره 3 - مگ لند
0
صفحه قبل

فصلنامه دیده بان مرز شماره 3

صفحه بعد

فصلنامه دیده بان مرز شماره 3

فصلنامه دیده بان مرز شماره 3

صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 ‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫صاحبامتیاز و مدیرمسئول‪ :‬مهندس محمدنقی دیدهبان پیام تربیک صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه دیده بان مرز و پرتال تحلیلی خربی‬ ‫اخبار مرز (مرزنیوز) به مناسبت فرا رسیدن سال جدید ‪10 ..................................................‬‬ ‫رسدبیر‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ تشخیص کرونا با کیت های ایرانی پیشتاز طب‪11 ..................‬‬ ‫ویراستار‪ :‬محمدعلی دیدهبان‬ ‫مدیر بازرگانی‪ :‬نادر خدابخش نیر‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ اغاز تولید انبوه و عرضه کیت ایرانی تشخیص مولکولی‬ ‫خربنگاران‪:‬‬ ‫ویروس کرونا ‪11 ...............................................................................................................‬‬ ‫زینب سیدحامتی‪ ،‬الناز قنربی‪ ،‬فرناز قنربی‪ ،‬گلناز قنربی پرونده ویژه مرزهای سالمت؛معرفی رشکت صنایع پزشکی فارمد ‪12 ..................................‬‬ ‫عکاسان خربی‪:‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ بازدید وزیر کشور از رشکت سیناژن ‪13 ................................‬‬ ‫محمدعلی دیدهبان‪ ،‬سیده سارا سیدحامتی‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ با انعقاد تفاهمنامه همکاری بین تیپیکو و سیناژن محقق‬ ‫امور گرافیکی‪ :‬حانیه ملکی شهریور‬ ‫میشود؛ جهش تولید در صنعت داروسازی کشور ‪13 .........................................................‬‬ ‫گروه کارشناسان‪:‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ سیناژن؛ منتخب دومین جشنواره ملی حاتم ‪13 ....................‬‬ ‫حسین قاسمی‪ ،‬مهدی قرالی‪ ،‬مهدی حسنعباسی‪،‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ معرفی رشکت ایران اوندفر ‪14 .............................................‬‬ ‫دکرت مجتبی ملکی شهریور‪ ،‬دکرت اباصلت رحمتی‪،‬‬ ‫مهندس محمدحسین دیدهبان‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ معرفی رشکت نواوری زیستی گویا ‪15 ..................................‬‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ در پارک علم وفناوری الربز انجام میشود؛ تولیدتجهیزات‬ ‫اریا محمدی‪ ،‬فاطمه سیدحامتی‪،‬‬ ‫پزشکی با تکنولوژی روز توسط رشکت ایدا تجهیز طب پارسیان ‪16 .....................................‬‬ ‫زهرا دیدهبان‪ ،‬غالمرضا خالوئی نائینی‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ به همت فناوران پارک علم وفناوری استان اردبیل انجام‬ ‫صفحهبند و طراح‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫شد؛ ساخت تبسنج غیرمتاسی با قابلیتهای روز دنیا ‪17 ..................................................‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬خاتم نو‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛معاون فنی بیمهکوثر اعالم کرد‪:‬حامیت ازمبتالیانبهکرونا‪18 ..‬‬ ‫‪‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ برای سومین سال متوالی؛ بیمه کوثر در بین ‪ 100‬رشکت‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫برتر کشور ‪19 ...................................................................................................................‬‬ ‫‪www.Marznews.com‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ گام دیگر در راستای کمک به شکست کرونا ترسیع در‬ ‫‪Marznews.ir‬‬ ‫پرداخت مطالبه های مراکز طرف قرارداد بیمه کوثر ‪19 ......................................................‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ متهیدات بیمه کوثر برای حفظ سالمت بیمه شدگان در‬ ‫شاملی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد ‪3‬‬ ‫مقابل ویروس کرونا ‪19 .....................................................................................................‬‬ ‫کد پستی‪1418814554 :‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ حامیت بیمهکوثر ازبیمه گذاران بیمهزندگی واریزاقساط‬ ‫صندوق پستی‪13145-483 :‬‬ ‫وام و حق بیمه افراد مبتال به ویروس کرونا ‪19 ....................................................................‬‬ ‫تلفکس‪+9821 – 66129426 :‬‬ ‫سازمان اگهیها‪+98-919-919-9881 :‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ سالمت باشید؛ خواص عرقیات برخی از گیاهان دارویی ‪20 ....‬‬ ‫‪‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ اسپند ‪22 .............................................................................‬‬ ‫مدیران دفاتر رسپرستی و منایندگیها‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛ اینفوگرافی؛ هر انچه باید در مورد ویروس تازه کشف‬ ‫خربنگار مقیم در کشور ترکیه (استامبول)‪ :‬لیال نوروزی‬ ‫شدهی کرونا بدانید ‪23 ......................................................................................................‬‬ ‫مدیر رسپرستی استان اردبیل‪ :‬مهندس علی قنربی‬ ‫گزارش تصویری از حضور پرتال تحلیلی خربی اخبارمرز«مرزنیوز» ومجله«دیدهبان مرز»‬ ‫مدیر رسپرستی استان الربز‪ :‬گلناز قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اذربایجان رشقی‪ :‬مهندس اکرب قنربی در سیزدهمین منایشگاه بین املللی گردشگری ایران ‪24 ......................................................‬‬ ‫مناینده استان اذربایجان غربی‪ :‬احمد نرصالهی‬ ‫برگزاری چهارمین نشست پدافند غیرعامل و حفاظت از زیرساخت های جهانی ‪26 .............‬‬ ‫مناینده استان گیالن‪ :‬حسین مهدوی اسیابر‬ ‫در اولین نشست اعضای اصلی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور دنبال شد؛ بررسی‬ ‫مناینده استان کرمانشاه‪ :‬حسن کرمی‬ ‫راهکارهای ارتقای پدافند غریعامل در وزارت کشور ‪27 .......................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫مراکز توزیع‪ :‬وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها و ادارات مرتبط‪ ،‬گزارش تصویری از جانفشانیها و تنها گوشهای از تالشهای مرزبانان غیور کشور ‪28 .........‬‬ ‫سفارتخانههای منتخب‪ ،‬کیوسکهای مطبوعاتی منتخب‪ ،‬در گفت وگو با زهرا کریمیان رسپرست گروه علمی تخصصی محافظان ترشیح شد؛‬ ‫رشکتها‪ ،‬واحدهای صنعتی و مراکز تفریحی و گردشگری‬ ‫و‪ ...‬طرف قرارداد و لیستهای پیشنهادی مشرتیان و مزایای سامانه حفاظت مرزی با استفاده از فناوری اینرتنت اشیاء ‪30 ...................................‬‬ ‫پرونده ویژه مرزهای علم و فناوری؛ معرفی رشکت رایان رشدافزار ‪32 ................................‬‬ ‫مشرتکین و‪...‬‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫ایپم تبریک صاحب امتیاز و مدریمسئول فصلناهم دیده بان مرز‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫و رپاتل یلی خبری اخبار مرز (مرزنیوز) هب مناسبت فرا رسیدن سال جدید‬ ‫یک سال گذشت و در این سال با فراز و فرودها و خوشی و ناخوشی های‬ ‫بسیاری مواجه بودیم اما انچه برای ما برای سال اینده ذخیره شده امید‬ ‫به اینده روشن و روزهای بهرت است‪.‬‬ ‫ضمن تربیک فرا رسیدن سال جدید جا دارد یادی کنیم از شهیدان مرزبانی‬ ‫که امنیت امروز را مدیون ازجانگذشتی و جانفشانی مدافعان وطن هستیم‬ ‫که با حفظ و حراست از مرزهای کشور در بدترین رشایط اب و هوایی‪،‬‬ ‫صادقانه و فداکارانه امنیت پایداری را برای کشورشان به ارمغان می اورند‪.‬‬ ‫همچنان ارج می نهیم رشادتهای جانبازان گرانقدر مرزبانی را که در‬ ‫مقابله با ارشار و قاچاقچیان به درجه رفیع جانبازی نائل شدهاند و بر‬ ‫متامی هموطنان واجب است تا قدردان این زحامت و تالشهای بیدریغ‬ ‫این عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫ما نیز در مجموعههای رسانه ای دیدهبان مرز و مرزنیوز بر انیم تا فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت و وطنپرستی را در بین مردم تقویت کرده و نقش موثری‬ ‫در حوزه اگاهیبخشی به جامعه خصوصاً مرزنشینان رشیف کشورمان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫امید است در سال ‪ 99‬نیز همراهان عزیز همچنان رسانههای خودشان را‬ ‫مورد توجه‪ ،‬عنایت و حامیت خویش قرار داده و موجب ایجاد انگیزه برای‬ ‫ ‬ ‫تداوم خدمت صادقانه باشند‪.‬‬ ‫و من ا‪ ...‬توفیق‬ ‫ ‬ ‫محمدنقی دیدهبان‬ صفحه 10 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫تشخیص کرونا با کیت های ایرانی پیشتاز طب‬ ‫کیت های تشخیص مولکولی کرونا‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬توسط یکی از شرکتهای‬ ‫دانش بنیان ساخته و بومی سازی‬ ‫شد‪ .‬دیگر تشخیص بیماری کرونا‬ ‫با کیت های ساخت ایران انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری؛ اواخر بهمن ماه سال‬ ‫گذشته بود که نخستین فرد مبتال‬ ‫به بیماری کرونا در کشور شناسایی‬ ‫شد‪ .‬از همان زمان دانش بنیان ها با فراخوانی که معاونت علمی و فناوری‬ ‫منتشر کرد وارد عمل شدند‪ .‬کیت تشخیص کرونا یکی از گلوگاه های‬ ‫کشور بود‪ .‬اخرین روزهای اسفندماه مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه‬ ‫زیست فناوری معاونت علمی در نشستی که با حضور سورنا ستاری معاون‬ ‫علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد‪ ،‬خبر از موفقیت شرکت های‬ ‫دانش بنیان برای ساخت کیت تشخیصی بیماری کرونا داد که فروردین‬ ‫ماه وارد بازار می شود‪ .‬کیت های تشخیص مولکولی کرونا ‪ ۲۰۱۹‬توسط‬ ‫یکی از شرکتهای دانش بنیان ساخته و بومی سازی شد‪ .‬دیگر تشخیص‬ ‫بیماری کرونا با کیت های ایران ساخت انجام می شود‪.‬‬ ‫وحید یونسی مدیر توسعه کسب و کار این شرکت که از مجموعه‬ ‫شرکت های دانش بنیان پیشگام در حوزه سالمت است‪ ،‬گفت‪ :‬تیم تحقیق‬ ‫و توسعه شرکت از همان نخستین روزهای شیوع بیماری و پس از انتشار‬ ‫فراخوان همکاری توسط معاونت علمی و فناوری تحقیقات خود را در این‬ ‫حوزه اغاز کرد‪ .‬محققان و متخصصان شرکت تمام وقت و با تمام توان‬ ‫روی این موضوع متمرکز شدند‪.‬‬ ‫یونسی ادامه داد‪ :‬دستورالعمل وتجربه جهانی برای تشخیص ویروس کرونا‬ ‫خصوصاً دو کشور پیشرو در تولید کیت های تشخیص کرونا یعنی امریکا و‬ ‫چین را به کار بردیم‪ .‬در حال حاضر نیز مراحل تولید انبوه را با موفقیت‬ ‫پشت سر گذاشته ایم و با دریافت‬ ‫مجوزهای الزم اماده عرضه‬ ‫محصول به ازمایشگاه های مورد‬ ‫تایید وزارت بهداشت هستیم‪.‬‬ ‫وی پخش کیت ها را بر اساس‬ ‫اولویت های وزارت بهداشت‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬از نظر‬ ‫دقت‪ ،‬عملکرد و زمان تشخیص‬ ‫این محصول کام ً‬ ‫ال مشابه‬ ‫نمونه های با کیفیت خارجی‬ ‫است‪ .‬همچنین این محصول در‬ ‫ازمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت با موفقیت تست شده و مجوز فروش‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫یونسی همچنین گفت‪ :‬با تمام توان حتی در تعطیالت نیز تحقیقاتمان را‬ ‫ادامه دادیم‪ .‬اکنون شرایط عرضه ‪ ۸۰‬هزار کیت در هفته با توجه به شرایط‬ ‫ازمایشگاه های منتخب وجود دارد‪ .‬البته امادگی خود جهت تحویل ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تست تشخیص نیز طی ماه اینده را اعالم کرده ایم‪ .‬با این محصول‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬به صورت قطعی در بیماران مشکوک تشخیص داده‬ ‫می شود‪ .‬این کیت ژن های اختصاصی ویروس را مورد هدف قرار داده و‬ ‫پس از انجام تست مراحل تست وجود ویروس در نمونه افراد مشخص‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬زمان انجام تست ‪ ۲‬ساعت است و با عرضه و تداوم محصوالت‬ ‫بومی و متناسب با امکانات ازمایشگاه های صالحیت دار تحت پوشش‬ ‫وزارت بهداشت در زمان ارائه نتایج بهبود حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫با این اقدام دانش بنیان ها نیاز کشور به کیت تشخیص کرونا رفع شد‪ .‬به‬ ‫گونه ای که پس از رفع نیاز کشور می توانیم صادر کننده محصول باشیم‪.‬‬ ‫درخواست ها از کشورهایی برای خرید این محصول وجود دارد‪ .‬محققانی‬ ‫از فناوری زیست داده ورزی‪ ،‬بیولوژی مولکولی و ویروس شناسی در‬ ‫طراحی این کیت ها مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫اغاز تولید انبوه و عرضه کیت ایرانی تشخیص مولکولی ویروس کرونا‬ ‫کیت ایرانی تشخیص مولکولی ویروس کرونای‬ ‫جدید (‪ )2-SARS-CoV‬روانه ازمایشگاه های‬ ‫تشخیصی کشور شد‪.‬‬ ‫متخصصین دپارتمان مولکولی شرکت‬ ‫دانش بنیان پیشتازطب زمان‪ ،‬موفق شدند کیت‬ ‫تشخیص قطعی ویروس ‪ 2-SARS-CoV‬را‬ ‫طراحی و پس از اخذ تائیدیه کنترل کیفی و‬ ‫مجوز فروش از وزارت بهداشت به تولید انبوه‬ ‫برسانند‪ .‬این محصول براساس دستورالعمل های‬ ‫جهانی طراحی شده و قادر به تشخیص ویروس‬ ‫کرونای جدید در کمتر از دو ساعت در نمونه‬ ‫مشکوک است‪ .‬شرکت پیشتازطب‪ ،‬با توجه به‬ ‫توان تولید‬ ‫تجربه و زیر ساخت های موجود‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫و عرضه ‪ 80000‬تست در هفته را با رعایت‬ ‫الزامات ‪ GMP‬و‪ 13485-ISO‬داراست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫معرفی شرکت صنایع پزشکی فارمد‬ ‫شرکت صنایع پزشکی فارمد در شهریور ماه ‪ ۱۳۸۴‬با هدف اصلی تولید‬ ‫تجهیزات دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی مطابق با تکنولوژی روز و‬ ‫استانداردهای جهانی به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز؛ پس از برنامه ریزی و امکان سنجی اولویت های تولید‬ ‫محصوالت‪ ،‬این مجموعه از سال ‪ ۱۳۹۱‬فعالیت خود را اغاز کرد و گستره‬ ‫فعالیت این شرکت تولید تجهیزات‪ ،‬اشکال و ملزومات دارویی تعریف شد‪.‬‬ ‫شرکت فارمد دومین عضو کنسرسیوم دیالیز ایران است که عمده توان‬ ‫خود را برای تولید محصوالت مصرفی دیالیز‪ ،‬و تولید برخی کاالهای‬ ‫پزشکی مانند کیسه خون صرف کرده و با استفاده از دانش و تجربیات‬ ‫شرکت های پیشرو در جهان و به کارگیری اخرین فناوری های روز‪ ،‬همواره‬ ‫برای ارتقای کیفی محصوالت گام بر می دارد‪ .‬محصوالت فارمد با استفاده‬ ‫از مواد اولیه مرغوب تولید شده و از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ 13485 ISO‬بهره مند است‪.‬‬ ‫ماموریت شرکت فارمد عملی کردن تولید محصول پزشکی نوین با رعایت‬ ‫الزامات قانونی و کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی بوده و تولید‬ ‫کاال و تجهیزات پزشکی با قیمت مناسب و کیفیت باال‪ ،‬صادرات به منطقه‬ ‫و عضویت در کنسرسیوم جهانی از اهداف استراتژیک این شرکت محسوب‬ ‫می شوند‪ .‬این شرکت در جایگاه یک نهاد تولیدی و تحقیقاتی با ظرفیت‬ ‫قابل اتکا‪ ،‬عالوه بر سرمایه گذاری و جلب مشارکت شرکت های پیشتاز‬ ‫خارجی در توسعه مدیریت مشارکتی و ارتقاء سطح علمی و فنی کارکنان‪،‬‬ ‫ارتباط موثری با سایر نهادهای مرتبط دارد و به این ترتیب طرح ها و‬ ‫پروژه ها را به انجام می رساند‪ .‬پایبندی بر این خط مشی و تحقق اهداف‬ ‫مورد اشاره‪ ،‬مستلزم بهره مندی از سیستم های مدیریتی است که گام‬ ‫های همچون بهبود مستمر در رفتار سازمانی‪ ،‬جلب رضایت مشتریان‪،‬‬ ‫اموزش موثر پرسنل‪ ،‬ایجاد بستر و فرهنگ مدیریت مشارکتی‪ ،‬برقراری‬ ‫محیط کار سالم و ایمن و افزایش بهره وری محقق می شود‪.‬‬ ‫شرکت فارمد با تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با استانداردهای‬ ‫بین المللی و فن اوری روز در پیشگیری و درمان بیماران به طور موثر‬ ‫نقش افرینی می کند و با حمایت از ارزش های انسانی بیشترین ارزش‬ ‫افزوده را برای طرف های ذینفع (بیماران‪ ،‬کارکنان و سهامداران) به ارمغان‬ ‫می اورد‪ .‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬نادر خدابخش‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫بازدید وزیر کشور از شرکت سیناژن‬ ‫وزیر کشور با حضور در کارخانه سیناژن از بزرگترین شرکت‬ ‫تولید کننده داروهای بیولوژیک در منطقه خاورمیانه و شمال‬ ‫افریقا بازدید کرد‪ .‬دکتر رحمانی فضلی به همراه استاندار البرز‬ ‫و جمعی از مسئوالن استانی با حضور در کارخانه سیناژن از‬ ‫بزرگترین شرکت تولید کننده داروهای بیولوژیک در منطقه‬ ‫خاورمیانه و شمال افریقا بازدید کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار دکتر هاله حامدی فر مدیر عامل شرکت سیناژن‬ ‫ضمن تشکر و قدردانی از مسئوالن حاضر در جلسه بابت‬ ‫حمایت انها از بخش خصوصی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد حمایت‬ ‫بیشتری از گروه دارویی سیناژن با بیش از ‪ ۳۳۰۰‬پرسنل‬ ‫جوان با میانگین سنی ‪ ۳۲‬سال و میانگین تحصیالت نزدیک‬ ‫به فوق لیسانس و ایجاد کننده صرفه جویی ارزی ‪ ۳.۶‬میلیارد‬ ‫دالری در هشت سال گذشته بابت تولید محصوالت دارویی‬ ‫استراتژیک صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وزیر کشور ضمن تمجید از فعالیت های صورت گرفته توسط‬ ‫سیناژن‪ ،‬قول حل مشکالت شرکت سیناژن در سیستم اداری‬ ‫کشور را داد‪.‬‬ ‫با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین تیپیکو و سیناژن محقق می شود؛‬ ‫جهش تولید در صنعت‬ ‫داروسازی کشور‬ ‫تفاهم نامه ای بین هلدینگ دارویی تیپیکو و گروه دارویی سیناژن برای‬ ‫همکاری در زمینه های تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید منعقد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز‪ ،‬این تفاهم نامه همکاری به مدت پنج سال توسط‬ ‫دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و دکتر پویا فرهت‬ ‫مدیرعامل هلدینگ دارویی تیپیکو به امضاء رسید‪ .‬گفتنی است مهم ترین‬ ‫محورهای این تفاهم نامه انجام پروژه های مشترک تولیدی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت طرفین برای تولید قراردادی‪ ،‬همکاری در انتقال دانش فنی‪،‬‬ ‫همکاری در تحقیق و توسعه محصوالت جدید‪ ،‬همکاری های تجهیزاتی و‬ ‫خدمات مهندسی و توزیع دارو می باشد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬گلناز قنبری‬ ‫سیناژن؛‬ ‫منتخب دومین‬ ‫جشنواره ملی حاتم‬ ‫دومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) برگزار شد‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با محوریت بررسی‬ ‫توانمندی های بالقوه و بالفعل صنعت و اقتصاد کشور با حضور محمد‬ ‫شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مدیران برندهای برتر‬ ‫اقتصادی از ‪ ۳۱‬استان کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت سیناژن به عنوان بزرگترین تولیدکننده محصوالت بیوتکنولوژی‬ ‫در خاورمیانه و شمال افریقا با در اختیار داشتن بیش از ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫سهم صادرات دارویی کشور‪ ،‬به عنوان یکی از منتخبین این جشنواره ملی‬ ‫برگزیده شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫معرفی شرکت ایران اوندفر‬ ‫شرکت ایران اوندفر در سال ‪ 1359‬تاسیس شده و فعالیت خود را با مدیریت‬ ‫جدید در سال ‪ 1365‬با ‪ 18‬نفر و در کارگاهی به مساحت ‪ 500‬متر مربع و با‬ ‫تولید ‪ 4‬نوع محصول اغاز کرد‪.‬‬ ‫کارخانه ایران اوند فر به دلیل گسترش سریع فعالیت در سال ‪ 1372‬به‬ ‫زمینی به مساحت ‪ 7‬هزار مترمربع به شهرک صنعتی سیمین دشت کرج‬ ‫منتقل شد و اکنون بیش از ‪ 300‬نفر در کارخانه و حدود ‪ 150‬نفر در دفاتر‬ ‫شرکت مشغول به کار هستند و ساالنه ‪ 14‬هزار تن محصوالت شامل انواع‬ ‫شامپو‪ ،‬مایع ظرفشویی‪ ،‬مایع دستشویی‪ ،‬نرم کننده موی سر و نرم کننده‬ ‫پارچه و ‪ 900‬تن انواع کرم و ژل موی سر و خمیر دندان تولید و در مجموع‬ ‫‪ 135‬فراورده مختلف را شامل می شود‪.‬‬ ‫شرکت ایران اوند فر تولید کننده محصوالت با نام های بس‪ ،‬دکتر ژیال‪،‬‬ ‫ایروکس‪ ،‬اوند‪ ،‬بس‪ 2‬و پارتیس می باشد و یکی از ‪ 10‬شرکت برتر تولیدکننده‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی کشور بوده و دارای کیفیت های ایزو‪9001‬‬ ‫و‪ 2000‬می باشد‪ .‬محصوالت این شرکت در حال حاضر به کشورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس و اسیای میانه صادر شده و اخیرا ً چند شرکت اروپایی تولید‬ ‫کننده خمیردندان و فراورده های بهداشت دهان و دندان ابراز تمایل کرده‬ ‫اند که محصوالتشان را با مارک تجاری انها در کارخانه ایران اوند فر تولید‬ ‫و به کشورهای اروپایی صادر شود‪ .‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬نادر خدابخش‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫معرفی شرکت نواوری زیستی گویا‬ ‫شرکت نواوری زیستی گویا یک شرکت دانش بنیان است که در سال‬ ‫‪ 1386‬به منظور تامین انواع محیط های کشت سلولی جانوری و همچنین‬ ‫سایر فراورده های این حوزه از علم بیوتکنولوژی در مقیاس صنعتی و‬ ‫با نام تجاری ‪ INOCLON‬در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز‬ ‫تاسیس شد‪.‬‬ ‫این شرکت افتخار دارد که نخستین‪ ،‬پیشرفته ترین و بزرگترین شرکت‬ ‫تولیدی در زمینه ساخت محیط های کشت سلولی در مقیاس صنعتی در‬ ‫خاورمیانه بوده و تامین کننده نیازهای صنعت داروهای نوترکیب عالوه بر‬ ‫نیازهای تحقیقاتی در کشور می باشد‪.‬‬ ‫این شرکت عالوه بر دارا بودن استانداردها و گواهی های ‪ GMP‬دارویی و‬ ‫مدیریت کیفیت ‪ 13485 ISO‬و ‪ 9001 ISO‬همواره خود را متعهد به‬ ‫استفاده از بهترین منابع اولیه از معتبرترین تولیدکنندگان جهان می داند‬ ‫و متخصصین ازمایشگاه‪ ،‬به طور منظم مواد اولیه و محصوالت تولیدی‬ ‫شرکت را با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات ازمایشگاهی از نظر رعایت‬ ‫اخرین استانداردهای جهانی مورد بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪w‬نواوری زیستی گویا با بیش از یک دهه تجربه در تولید محصوالت‬ ‫استریل‪ ،‬از سال ‪ 1395‬به طور اختصاصی وارد حوزه تولید محصوالت‬ ‫دارویی و در فاز اول محصوالت استریل چشمی و همچنین مکمل های‬ ‫تغذیه ای شده است‪.‬‬ ‫این شرکت با هدف بهبود کیفیت و سطح زندگی از طریق راه حل های‬ ‫نواورانه در حوزه سالمت‪ ،‬در دسترس قرار دادن جدید ترین داروهای روز‬ ‫دنیا با بهترین کیفیت‪ ،‬خودکفایی در تولید دارو و اشتغال زایی با اتکا به‬ ‫‪ 10‬سال تجربه و حضور مستمر در صنعت داروسازی کشور‪ ،‬قصد دارد‬ ‫طیف وسیعی از محصوالت دارویی را تولید و به بازار کشور و منطقه ارائه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫این شرکت بر ان است تا با بهره گیری از یک مجموعه پویا و اثربخش‬ ‫در زمینه تولید انواع محصوالت بیوتکنولوژی و دارویی و نیز با استفاده از‬ ‫مدرن ترین تکنولوژی روز دنیا‪ ،‬مدیریت علمی و کارامد‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫متخصص و مجرب در این راستا‪ ،‬گستردگی خطوط تولید و محصوالت‬ ‫خود را در اینده ای نزدیک بهبود بخشد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬نادر خدابخش‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫در پارک علم و فناوری البرز انجام می شود؛‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز‬ ‫توسط شرکت ایدا تجهیز طب پارسیان‬ ‫شرکت ایدا تجهیز طب پارسیان عضو پارک علم و فناوری البرز در زمینه‬ ‫ارائه خدمات و طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی با هدف نهادینه نمودن‬ ‫تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز فعالیت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز؛‬ ‫شرکت ایدا تجهیز طب پارسیان عضو پارک علم و فناوری البرز اقدامات‬ ‫خوبی را در حوزه ی فعالیت دانش بنیان و تولید محصوالت و تجهیزات‬ ‫پزشکی داشته است‪.‬‬ ‫ایدا تیموری مدیرعامل این شرکت اذعان داشت‪ :‬شرکت ایدا تجهیز طب‬ ‫پارسیان با هدف نهادینه نمودن تولید تجهیزات پزشکی با تکنولوژی روز‬ ‫و همچنین ثبت اختراعات روش های کاربردی جدید تکنولوژی در عرصه‬ ‫مهندسی پزشکی گام به عرصه طراحی و تولید دانش فنی تجهیزات‬ ‫پزشکی با استفاده از تیم حاذق در تمامی گرایش ها و تخصص های‬ ‫مرتبط تجهیزات پزشکی نهاده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه حوزه ی تجهیزات پزشکی بسیار پیچیده و ابزار‬ ‫دقیق است و نیازمند دقت باال و تجربه و علم دارد و همچنین به دلیل‬ ‫اینکه کاربر نهایی ان انسان است‪ ،‬حوزه ی بسیار حساسی است که با‬ ‫توجه به این موضوع ماموریت شرکت در اولویت قرار دادن جان و سالمتی‬ ‫افراد است و همچنین گرایش به سمت بحث پیشگیری تا بحث درمان و‬ ‫همچنین رسیدن به قله هایی از علم و تکنولوژی در حوزه ی سالمت که‬ ‫کشور ایران از پرچمداران تولید به روزترین و دقیق ترین و پیشرفته ترین‬ ‫تجهیزات در حوزه ی سالمت می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عنوان کرد‪ :‬رسالت این شرکت تولید داخل از صفر تا‬ ‫صد تجهیزات پزشکی و حتی صادرات این محصوالت و تبدیل شدن به‬ ‫یکی از کشورهای اصلی تولید و صادرات تجهیزات با کیفیت و دقت باال‬ ‫و همچنین ایجاد اشتغال برای جوانان با استعداد و باهوشی که در همین‬ ‫عرصه فعالیت می کنند و جلوگیری از خارج شدن استعدادهای برتر این‬ ‫مرز و بوم به دلیل نبودن شرایط شکوفایی تولیدات شرکت شامل تولید‬ ‫دانش فنی کلیه تجهیزات پزشکی و در حوزه ی سالمت فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ایدا تیموری اظهار کرد‪ :‬مشتریان ما طیف وسیعی از جمله افراد جامعه تا‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬داروخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬ارگان ها و هر حوزه و محلی که‬ ‫بحث سالمت مطرح است بالقوه مشتریان ما هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تمام افراد شاغل متخصص دارای حوزه هایی عمدتاً مهندسی‬ ‫پزشکی‪ ،‬برق‪ ،‬مکانیک‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬برنامه نویسی‪ IT ،‬و … هستند و‬ ‫بزرگترین مشکل در صنف ما اخذ مجوز های الزم و نبود حمایت های‬ ‫معنوی و مادی هست که تاکنون نیز تمام فعالیت ها به صورت خودجوش‬ ‫توسط تیم صورت گرفته و هیچ حمایتی صورت نگرفته است البته جا‬ ‫دارد صمیمانه از کادر پارک علم و فناوری البرز و همچنین ریاست پارک‬ ‫جناب دکتر ربانی و همچنین معاونت پارک جناب دکتر انصاری تشکر‬ ‫کنم و تاکید نمود‪ :‬تا به امروز مهمترین حامی ما پارک علم و فناوری‬ ‫البرز بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ایدا تجهیز طب پارسیان عنوان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تخصیص نگرفتن بودجه دولتی به پارک ها این ارگان ها نیز شرایط‬ ‫حمایتی از شرکت ها را ندارند و صندوق های حمایتی نیز با توجه به‬ ‫اقدامات به صورت اولویتی خاص و در نتیجه مجبور به اخذ وام های‬ ‫سخت و سنگین بانکی هستند و اضافه کرد‪ :‬تنها نیاز شرکت های فناور‬ ‫نیاز به حمایت های معنوی دولت مانند‪ :‬عدم انجام واردات در صورت‬ ‫تولید به اندازه ی نیاز بازار و افزایش تعرفه واردات یا ملزم بودن خرید‬ ‫مراکز و ارگان های دولتی از تولیدات داخل و همچنین خرید ارز با قیمت‬ ‫پایین و مبادالت برای مواد اولیه و… می باشد‪.‬‬ ‫ایدا تیموری گفت‪ :‬مهمترین نیاز ما اخذ مجوز از سازمان های مرتبط و‬ ‫تامین منابع مالی است و با توجه به اینکه پروژه ی تولید کشوری می‬ ‫باشد که تاکنون حمایت های خاصی از ما صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬شرکت ایدا تجهیز با شرکت در نمایشگاه ایران هلث‬ ‫که امسال بزرگترین غرفه را به دلیل تولید ملی در سال تولید ملی دارد‬ ‫و همچنین از طرف چندین شرکت همسایه نیز درخواست هایی برای‬ ‫صادرات انجام شده که در حال رایزنی و مذاکره می باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت ایدا تجهیز طب پارسیان از سال ‪ ۹۶‬زیر چتر حمایتی‬ ‫پارک علم و فناوری قرار گرفته است‪ .‬برنامه اینده شرکت فعالیت در تمام‬ ‫حوزه های تخصصی و کاربردی سالمت می باشد‪.‬‬ ‫بهگزینی‪ :‬نادر خدابخش‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫به همت فناوران پارک علم و فناوری استان اردبیل انجام شد؛‬ ‫ساخت تبسنج غیرتماسی با قابلیتهای روز دنیا‬ ‫تب سنج غیرتماسی با قابلیت های روز دنیا توسط فناوران پارک علم و‬ ‫فناوری استان اردبیل طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫ترمومتر یا تب سنج لیزری توسط شرکت دانش بنیان رصا صدر مستقر‬ ‫در پارک اردبیل با مدل ‪ MS4004‬و همکاری شرکت ‪ GMT‬با استفاده‬ ‫از توان داخلی و دارای تاییدیه های ‪ FDA‬و ‪ CE‬تولید می شود‪.‬‬ ‫از ویژگی هایی این دستگاه می توان به دقت ‪ 0.1‬درجه سانتی گراد‬ ‫محصول اشاره کرد که حاصل کالیبراسیون دقیق با مدرن ترین‬ ‫دستگاه های کالیبراسیون می باشد‪.‬‬ ‫مدل ‪ MS4004‬دارای سنسور مادون قرمز به همراه لنزی که در دستگاه‬ ‫تعبیه شده است امکان سنجش دما از فاصله ‪ 10‬سانتی متری را ممکن‬ ‫می سازد‪ .‬که با افزایش فاصله بیش از ‪ 10‬سانتی متر خطای فاحشی در‬ ‫اندازه گیری دما وجود نخواهد داشت و همچنین امکان سنجش دمای‬ ‫اشیاء نیز در این دستگاه تعبیه شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر پایین بودن قیمت‪ ،‬محصول دارای کیفیت بیشتر در بین نمونه‬ ‫های موجود در بازار بوده و دارای یک سال گارانتی و خدمات پس از‬ ‫فروش که این شرکت در حال تولید روزانه ‪ 100‬دستگاه از این محصول‬ ‫است که توان افزایش تولید روزانه به ‪ 300‬دستگاه را دارا می باشد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای سالمت؛‬ ‫معاون فنی بیمه کوثر اعالم کرد‪:‬‬ ‫حمایت از مبتالیان به کرونا‬ ‫شرکت بیمه کوثر هزینه درمان بیمه شدگان‬ ‫مبتال به بیماری کرونا را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی‬ ‫شرکت بیمه کوثر؛ معاون فنی بیمه کوثر‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت در بیمه های تکمیلی در مان‪،‬‬ ‫هزینه های ازمایش‪ ،‬دارو و درمان کرونا را‬ ‫پرداخت می کند‪.‬‬ ‫فرهاد اعلمی فر با اشاره به ابالغیه اخیر بیمه‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی مبنی بر پرداخت‬ ‫هزینه های درمانی مربوط به بیماری کرونا با‬ ‫رعایت مفاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی که‬ ‫در تعهد شرکت های بیمه است‪ ،‬گفت‪ :‬طی دو‬ ‫هفته گذشته پرونده های هزینه بیماران کرونا و‬ ‫استفاده از کیت ها و وسایل تست و ازمایش این‬ ‫بیماری را در بیمه های تکمیلی درمان پرداخت‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر داروهای‬ ‫توصیه و تایید شده جامعه پزشکی و وزارت‬ ‫بهداشت و درمان براساس قراداد بیمه گذار با‬ ‫بیمه گر قابل پرداخت است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نگاه حمایتی بیمه کوثر در قبال‬ ‫بیمه گذاران‪ ،‬هفته گذشته دستورهای الزم را به‬ ‫واحدهای مختلف اعالم کرده ایم تا هر دارویی که‬ ‫به تشخیص پزشکان برای درمان کرونا استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬حتی اگر برای تقویت ایمنی بدن باشد‬ ‫و در تعرفه های فارماکوپه هم نباشد‪ ،‬با رعایت‬ ‫سازوکارهای اثباتی موضوع تحت پوشش قرار‬ ‫بگیرد و خسارت ان در بیمه مکمل درمان به‬ ‫بیمه گذاران شرکت پرداخت شود‪.‬‬ ‫اعلمی فر تصریح کرد‪ :‬در اینده و هر زمانی که‬ ‫داروهای الزم برای درمان بیماری کرونا مشخص‬ ‫شود نیز بیمه کوثر این داروها را تحت پوشش‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمه کوثر برای پیشگیری‬ ‫و درمان کرونا در دو بخش فعالیت هایی را‬ ‫انجام داده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش اول شامل‬ ‫سنجش حرارت بدن کارکنان و همچنین‬ ‫اقدام هایی می شود که کارکنان شرکت انجام‬ ‫می دهند مانند استفاده از دستکش‪ ،‬ماسک‬ ‫و مواد ضدعفونی کننده محیطی تا به خاطر‬ ‫بیماری کرونا اسیب نبینند و حجم خدمات‬ ‫شرکت دچار توقف نشود‪.‬‬ ‫اعلمی فر افزود‪ :‬کاهش ساعت کاری‪ ،‬اموزش‬ ‫کارکنان در انجام فعالیت های خاص و احتیاطی‬ ‫برای پیشگیری و درمان کرونا در قالب‬ ‫دستورالعمل ها و بخش نامه های ابالغی شرکت‬ ‫و توصیه به بیمه گذاران شرکت در استفاده‬ ‫از مراکز طرف قرارداد برای کاهش تردد و‬ ‫جلوگیری از تجمع افراد بیمار برای دریافت‬ ‫خسارت های درمان‪ ،‬از جمله این فعالیت ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون فنی بیمه کوثر با بیان اینکه بخش دوم نیز‬ ‫مجموعه فعالیت هایی است که برای بیمه گذاران‬ ‫شرکت انجام می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬در این بخش در‬ ‫قدم اول و برای جلوگیری از گسترش بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬از تمامی بیمه گذاران مان خواسته ایم‬ ‫که از طریق تارنمای شرکت _که سال هاست‬ ‫خدمات برخط را به بیمه شدگان ارایه می دهیم_‬ ‫مراکز طرف قرارداد را شناسایی کنند و ترجیحا‬ ‫برای انجام امور درمانی در هر حیطه ای‪ ،‬به این‬ ‫مراکز مراجعه کنند تا به این شکل گردش اسناد‬ ‫پزشکی را به حداقل ممکن کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از بیمه گذاران عمده و بزرگ‬ ‫شرکت نیز درخواست کرده ایم که بیمه شدگان‬ ‫را در روند درمان بیماری ها به سمت مراجع و‬ ‫مراکز طرف قرارداد شرکت هدایت کنند تا از‬ ‫شدت و حجم عملیات فیزیکی دریافت خسارت ‬ ‫درمان کاسته شود‪.‬‬ ‫اعلمی فر با اشاره به اینکه با قراردادهای‬ ‫مختلفی که با مراکز متعدد درمانی در سراسر‬ ‫کشور داشته ایم‪ ،‬سعی کرده ایم روند درمان را‬ ‫برای بیمه گذاران مان تسهیل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫این منظور‪ ،‬طی یک هفته گذشته قراردادهای‬ ‫جدید متعددی با بسیاری از مراکز درمانی در‬ ‫سطح کشور منعقد کرده ایم که همچنان در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫معاون فنی بیمه کوثر با تاکید بر اینکه افتخارمان‬ ‫این است که در شرایط بحران و اسیب؛ در‬ ‫موضع حمایت قرار بگیریم و به درستی‪ ،‬به موقع‬ ‫و در اندازه کافی و الزم در کنار بیمه گذاران‬ ‫حضور پیدا کنیم و در حد امکان بار مالی این‬ ‫بیماری ها را از دوش مشتریان و بیمه گذاران مان‬ ‫برداریم‪ ،‬افزود‪ :‬در شرکت های بیمه یکی از‬ ‫فرایندهای فنی در حوزه شناخت و کنترل‬ ‫ریسک‪ ،‬پیشگیری کردن از بروز حادثه یا‬ ‫توسعه خسارت است و ما برای پیشگیری و‬ ‫به حداقل رسانیدن اسیب های بیماری کرونا‪،‬‬ ‫برای بیمه گذارانی که به محل سرپرستی بیمه‬ ‫کوثر مراجعه می کنند‪ ،‬وسایل ضد عفونی فراهم‬ ‫کرده ایم و با اندازه گیری درجه حرارت بدن انان‪،‬‬ ‫هشدارهای الزم را به این عزیزان می دهیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬حتی به محل فعالیت برخی از‬ ‫بیمه گذاران مراجعه کردیم و با استفاده از کادر‬ ‫درمان و انجام برخی فعالیت های پزشکی مانند‬ ‫اندازه گیری درجه حرارت بدن افراد‪ ،‬هشدارهای‬ ‫الزم را به افراد در معرض خطر داده ایم که بسیار‬ ‫مورد توجه و استقبال بیمه گذاران مان به ویژه در‬ ‫بانک های قوامین و سپه قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعلمی فر در پایان‪ ،‬با تاکید بر اینکه احتمال‬ ‫دارد در اینده نزدیک تمهیدات جدیدی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫سطح کارشناسی پیشنهادهای زیادی مطرح‬ ‫شده است که به محض اینکه هر یک از این‬ ‫پیشنهادها به حد خبرگی برسد و بر اساس خرد‬ ‫جمعی و هم افزایی که واحدهای مختلف شرکت‬ ‫با هم دارند‪ ،‬تصمیمی گرفته شود‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫الزم را انجام خواهیم داد‪.‬‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫برای سومین سال متوالی؛‬ ‫بیمه کوثر در بین ‪ 100‬شرکت برتر کشور‬ ‫معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی بیم ه کوثر گفت‪ :‬در رتبه بندی سال‬ ‫‪ 1398‬سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬شرکت های برتر ایران در پنج گروه ‪100‬‬ ‫شرکتی معرفی می شوند و امسال برای سومین سال متوالی است که‬ ‫بیمه کوثر در بین ‪ 100‬شرکت اول و غول اقتصادی کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کوثر؛ ابوالفضل‬ ‫اقادادی با بیان اینکه این رتبه بندی هر ساله براساس میزان فروش و‬ ‫عملکرد مالی شرکت ها و موسسه های تجاری و با استناد به صورت های مالی‬ ‫و ارزش افزوده تایید می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این رتبه بندی با هدف شناسایی جایگاه‬ ‫بنگاه های اقتصادی و گسترش رقابت بین انها و کمک به سیاست گذاران‬ ‫اقتصادی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت های برتر ایران در هفت عنوان دسته بندی‬ ‫می شوند و رتبه کسب می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شاخص های اندازه و رشد‬ ‫شرکت‪ ،‬سوداوری و عملکرد‪ ،‬بهره وری‪ ،‬صادرات‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بدهی و‬ ‫شاخص های بازار عنوان دسته بندی هاست که در هر کدام از این عنوان ها‪،‬‬ ‫شاخص هایی مشخص شده است که بر مبنای انها رتبه بندی انجام می شود‪.‬‬ ‫اقادادی با اشاره به اینکه شفافیت از جمله شاخص های رتبه بندی ‪-۱۰۰‬‬ ‫‪ IMI‬است‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح ترکیب پرتفو‪ ،‬شفافیت مالی و تقویت توانگری‬ ‫با تکیه بر سرمایه های ارزشمند انسانی از جمله فعالیت های موثر صورت‬ ‫گرفته در بیمه کوثر است و امیدواریم با فعالیت های هوشمندانه و کسب‬ ‫پرتفوی بهینه اقتصادی‪ ،‬بسترهای الزم را برای دستیابی به حاشیه سود‬ ‫مناسب برای سهام داران شرکت و افزایش رضایت ذی نفعان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫تمهیدات بیمه کوثر برای حفظ سالمت‬ ‫بیمه شدگان در مقابل ویروس کرونا‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سالمت بیمه گذاران و‬ ‫بیمه شدگان‪ ،‬ارایه خدمات غیرحضوری شرکت بیمه کوثر در رشته بیمه های‬ ‫درمان افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کوثر؛ مدیر‬ ‫بیمه های درمان بیمه کوثر گفت‪ :‬براساس سیاست های ابالغی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مبنی بر کاهش تردد‪ ،‬تجمع نکردن‬ ‫و نیز حفظ سالمت بیمه شدگان‪ ،‬بیمه کوثر عالوه بر برخط کردن ارایه‬ ‫خدمات در مراکز درمانی طرف قرارداد‪ ،‬ارایه خدمات با کارت ملی و امکان‬ ‫ثبت درخواست معرفی نامه بستری و جراحی از طریق تارنمای این شرکت‬ ‫را به صورت ‪ 24‬ساعته فراهم کرده است‪.‬‬ ‫حسین عبدالوند با اشاره به اینکه بیمه کوثر به عنوان نخستین شرکت‬ ‫بیمه ای از سال‪ 94‬فعالیت ارایه خدمت برخط به بیمه شدگان در رشته‬ ‫درمان را اغاز کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه گذاران برای بهره مندی از این امکان‬ ‫می توانند به نشانی ‪ www.kins.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گام دیگر در راستای کمک به شکست کرونا‬ ‫تسریع در پرداخت مطالبه های‬ ‫مراکز طرف قرارداد بیمه کوثر‬ ‫شرکت بیمه کوثر مطالبه ها و هزینه اسناد ارسالی مراکز بیمارستانی تا‬ ‫اوایل اسفندماه را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کوثر؛ مدیر‬ ‫بیمه های درمان بیمه کوثر گفت‪ :‬این شرکت در راستای تدابیر وزارت‬ ‫بهداشت و درمان و در تعامل با تمام بیمارستان های دولتی‪ ،‬نظامی‪،‬‬ ‫خصوصی و خیریه سراسر کشور؛ در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا‬ ‫این هزینه ها را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫حسین عبدالوند با تاکید بر اینکه در برخی استان ها اسناد اسفندماه‬ ‫نیز تسویه کامل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هزینه مراکز طرف قرارداد به منظور‬ ‫کمک و کاهش بار مالی مراکز تشخیصی و درمانی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی از افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد بیمه کوثر خبر داد و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش بار هزینه های‬ ‫مراکز تشخیصی و درمانی به منظور کاهش هزینه های بیمه شدگان‪،‬‬ ‫افزایش تعداد مراکز طرف قرارداد در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫حمایت بیمه کوثر از بیمه گذاران بیمه زندگی‬ ‫واریز اقساط وام و حق بیمه افراد‬ ‫مبتال به ویروس کرونا‬ ‫بیمه کوثر به منظور رفع دغدغه و حفظ ارامش بیمه گذاران بیمه های‬ ‫زندگی‪ ،‬اقساط وام و حق بیمه افراد مبتال به ویروس کرونا را به مدت‬ ‫دو ماه پرداخت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه کوثر؛ مدیر‬ ‫بیمه های زندگی بیمه کوثر گفت‪ :‬با توجه به شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کشور و به منظور حمایت از بیمه گذاران‪ ،‬بیمه کوثر به عنوان نحستین‬ ‫شرکت بیمه ای طرح حمایتی از «بیمه گذاران بیمه های زندگی» را‬ ‫ارایه کرده است‪.‬‬ ‫مرتضی کامرانی با اشاره به اینکه فوت بیمه شدگان بر اثر ویروس‬ ‫کرونا در بیمه های زندگی جزو پوشش فوت به هر علت قرار گرفته‬ ‫و شرکت های بیمه ملزم به پرداخت ان هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تمایز‬ ‫طرح ارایه شده این شرکت حمایت از بیمه گذاران است‪.‬‬ ‫وی از پرداخت اقساط حق بیمه و وام بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری انان‬ ‫درماه بستری و ماه بعد از ان خبرداد و تصریح کرد‪ :‬بیمه گذاران پس‬ ‫از بهبودی می توانند با در اختیار داشتن مدارک بستری بیمارستانی‬ ‫و جواب ازمایش کرونا به سرپرستی ها یا شعب بیمه کوثر در سراسر‬ ‫کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیر بیمه های زندگی گفت‪ :‬ارزوی ما سالمتی بیمه گذاران و تالش مان‬ ‫بر این است که انها دغدغه ای جز سالمتی خود نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫‪20‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫اویشن (طبیعت گرم دارد)‪ :‬مسکن ضد سرماخوردگی ‪ -‬مقوی معده ‪ -‬معالج‬ ‫بیماریهای قارچی پوست ‪ -‬ضد عفونی دستگاه تنفسی ‪ -‬ورم بینی و گلو « یک‬ ‫فنجان در یک لیوان اب سرد تا ‪ 3‬بار در روز بعد از غذا‬ ‫اترج (طبیعت گرم دارد)‪ :‬معالج تهوع و اسهال ‪ -‬رفع عطش و سکسکه ‪ -‬تامین‬ ‫ویتامین ث به عنوان نوشیدنی ‪ -‬ضد درد و گرفتگی اسپاسم «به صورت شربت‬ ‫صبح و شب میل شود»‬ ‫اسطو خودوس ‪ :‬نیرو بخش ‪ -‬معرق ‪ -‬رمان برونشیت مزمن ‪ -‬پائین اورنده تب‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب سرد میل شود»‬ ‫بابونه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬اشتهااور ‪ -‬قاعده اور ‪ -‬ضد درد هنگام دندانبندی‬ ‫کودکان ‪ -‬صفرابر «با غرغره کردن جوش دهان و بوی بد دهان را از بین می برد»‬ ‫بادرنجویه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ضد خستگیهای روحی ‪ -‬استفراغهای دوران‬ ‫بارداری ‪ -‬برونشیت و تشنج ‪ -‬ضد قولنج ‪ -‬درمان دلپیچه ‪ -‬شفابخش هیستری‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب سرد میل شود‪.‬‬ ‫برگ چنار (طبیعت سرد دارد)‪ :‬تب بر ‪ -‬ضد تنگی نفس و گرفتگی حنجره ‪-‬‬ ‫مفید برای امراض عصبی ‪ -‬چاق کننده افراد الغر ‪ -‬ضد بیماری عصبی و رعشه‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب سرد میل شود»‪.‬‬ ‫برگ زیتون (عرق از برگ سبز درختمان زیتون)‪ :‬پائین اورنده فشار خون ‪-‬‬ ‫مقوی ‪ -‬قابض ‪ -‬مدر و تب بر «یک فنجان در یک لیوان اب سرد میل شود»‪.‬‬ ‫بومادران (طبیعت گرم دارد)‪ :‬رفع اختالالت قاعدگی ‪ -‬ضد بواسیر ‪ -‬درمان‬ ‫گاستریت مقوی معده ‪ -‬ضد رماتیسم و نقرس ‪ -‬تصفیه کننده خون «یک فنجان‬ ‫در یک لیوان اب سرد میل شود»‪.‬‬ ‫بهارنارنج (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ارام بخش ‪ -‬مقوی اعصاب ‪ -‬مقوی قلب ‪ -‬ضد‬ ‫تشنج ‪ -‬سکسکه و بی خوابی ‪ -‬رفع تهوع و استفراغ «یک فنجان در یک لیوان‬ ‫اب سرد قبل از خواب میل شود‪ .‬همراه با چای و شربت تیز مصرف می شود‪.‬‬ ‫بید (طبیعت سرد دارد)‪ :‬درمان تبهای شدید و دردهای تناسلی ‪ -‬زردی پوست‬ ‫(یرقان)‪ .‬استعمال خارجی‪ :‬بر طرف کننده شوره سر ‪ -‬لطیف کننده مو ‪ -‬تسکین‬ ‫دردهای مفصلی»‪ ،‬مصرف خوراکی‪ :‬به صورت شربت همه وقت قابل استفاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بید ‪ -‬کاسنی (طبیعت سرد دارد)‪ :‬صفرا بر ‪ -‬تب بر ‪ -‬تصفیه کننده خون ‪ -‬ضد‬ ‫یرقان ‪ -‬تقویت عمومی «قبل از غذا صبح و شب یک فنجان در یک لیوان اب‬ ‫سرد»‪.‬‬ ‫بیدمشک (طبیعت سرد دارد)‪ :‬مقوی قلب ‪ -‬مقوی قوه باء ‪ -‬ارام بخش ‪ -‬ضد‬ ‫سردرد و دردهای عضالنی «بصورت شربت همه وقت قابل استفاده است»‪.‬‬ ‫بیست گیاه ‪ :‬برای اسم ‪ -‬سرفه و ناراحتی تنفسی‬ ‫پانزده گیاه (طبیعت سرد دارد)‪ :‬مجموعه از پانزده گیاه دارویی مانند خارخسک‬ ‫ دم گیالس ‪ -‬کاکل ذرت که در شستشوی کلیه و دفع سنگ کلیه بسیار مفید‬‫می باشد «یک فنجان در یک لیوان اب چند بار در روز میل شود»‪.‬‬ ‫پونه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ضد سیاه سرفه و گریپ ‪ -‬خلط اور‪ ،‬بادشکن ‪ -‬قابض‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب بعد از غذا میل شود»‪.‬‬ ‫چهار عرق گرم (طبیعت گرم دارد)‪ :‬تقویت کننده معده ‪ -‬رفع ناراحتیهای روده‬ ‫ مفید برای هضم غذا «یک فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل شود»‪.‬‬‫چهل گیاه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬با ترکیب چهل گیاه داروئی برای هضم غذا و‬ ‫اسانسازی گوارش ‪ -‬تقویت اعصاب ‪ -‬ارام بخش‪ ،‬مسکن دردهای ماهانه خانم‬ ‫ها «یک فنجان در یک لیوان اب سرد یا بصورت شربت بعد از غذا»‪.‬‬ ‫خارشتر (طبیعت سرد دارد)‪ :‬مدر قوی ‪ -‬دافع سنگهای کلیه و مثانه ‪ -‬ضد سرفه‬ ‫و تب و لرز «یک فنجان در یک لیوان اب سرد یا بصورت شربت بعد از غذا»‪.‬‬ ‫دارچین‪ :‬مفید برای اعصاب ‪ -‬روشنایی چشم ‪ -‬شنوایی ‪ -‬تقویت کننده عمومی‬ ‫بدن ‪ -‬بد بویی دهان «همراه با شربت‪ ،‬چای و شیرینی مصرف می شود»‪.‬‬ ‫دوازده گیاه‪ :‬برای جلوگیری از ریزش مو‬ ‫ده گیاه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬تقویت و جلوگیری از ریزش مو (از گیاهی چون‬ ‫سبوس برنج ‪ -‬گل ختمی ‪ -‬شنبلیله ‪ -‬بابونه ‪ -‬مورد و ‪ ...‬استفاده شده) «یک‬ ‫فنجان در یک لیوان اب سرد ‪ 2‬تا سه بار در روز ‪ -‬پس از استحمام موی سر را‬ ‫با ان ماساژ دهید»‪.‬‬ ‫رازیانه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬معطر کننده ‪ -‬محرک ‪ -‬بادشکن ‪ -‬مدر و قاعده‬ ‫اور ‪ -‬درمان بواسیر ‪ -‬نقرس ‪ -‬ازدیاد شیر مادران «یک فنجان در یک لیوان اب‬ ‫سرد بصورت شربت میل شود»‪.‬‬ ‫زعفران ‪ :‬بسیار قوی ‪ -‬گرم ‪ -‬انرژی بخش‬ ‫زنیان (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ضد نفخ ‪ -‬ضد انگل و قارچ ‪ -‬بادشکن ‪ -‬دفع سموم‬ ‫بدن ‪ -‬مقوی قوای جنسی‪ -‬ضد تشنج و سکسکه مفید برای بیماریهای عصبی‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب سرد و اشخاصی که طبیعت گرم دارند همراه با‬ ‫عرق شاتره و کاسنی میل شود»‪.‬‬ ‫زیره (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ضد چاقی ‪ -‬تصفیه کننده خون ‪ -‬ضد هیستری و‬ ‫تشنج ‪ -‬افزایش شیر مادر ‪ -‬بادشکن ‪ -‬هضم کننده غذا ‪ -‬مدر «یک فنجان اب‬ ‫سرد بعد از غذا میل شود»‪.‬‬ ‫سنبل الطیب‪ :‬مسکن ‪ -‬نیروبخش ‪ -‬اشتهااور ‪ -‬دردهای سینه و طپش قلب‬ ‫سالمت باشید؛‬ ‫خواص عرقیات برخی ‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫از گیاهان دارویی‬ ‫گرداورنده‪ :‬فرناز قنبری‬ ‫ ناراحتیهای عصبی و التهاب روده «نصف فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل‬‫شود»‪.‬‬ ‫سیر‪ :‬بدون بوی نامطبوع ‪ -‬ضد عفونی کننده ‪ -‬ضد باکتری ‪ -‬کم کننده فشار خون ‪-‬‬ ‫تنظیم کننده کلسترول‬ ‫سی گیاه زعفرانی (طبیعت گرم دارد)‪ :‬با استفاده از سی گیاه دارویی مقوی تهیه گردیده‬ ‫و زعفران طبیعی ان افزوده شده مقوی گرم ‪ -‬انرژی بخش ‪ -‬قوه باء ‪ -‬تقویت عمومی‬ ‫بخصوص اعضاء رئیسه بدن «بصورت شربت میل شود»‬ ‫شاطره (طبیعت سرد دارد)‪ :‬شفابخش عفونت های پوستی و قارچ های جلدی ‪ -‬دافع‬ ‫خارش های بدن ‪ -‬ضد یرقان و نارسائی کبد ‪ -‬رفع کمبود ویتامین ث ‪ -‬صفرابر ‪ -‬نشاط‬ ‫اور «یک فنجان در یک لیوان اب سرد ‪ 2‬تا ‪ 3‬بار در روز میل شود»‪.‬‬ ‫شانزده گیاه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬با استفاده از ‪ 16‬گیاه دارویی (از قبیل شنبلیله ‪-‬‬ ‫قرقهات ‪ -‬قنطر یول ‪ -‬جنتانیا و غیره) مفید برای بیماری دیابت و پائین اورنده قند خون‬ ‫«یک فنجان در یک لیوان اب سرد میل شود»‪.‬‬ ‫شش گیاه‪ :‬ضد نفخ‪ ،‬تقویت کننده معده و دستگاه گوارش‬ ‫شنبلیله (طبیعت گرم دارد)‪ :‬نیروبخش و مقوی ‪ -‬کاهش دهنده کلسترول و قند خون ‪-‬‬ ‫ملین ‪ -‬تقویت کننده قوای جسمی ‪ -‬مفید برای مسلولین ‪ -‬بادشکن «استعمال خارجی‪:‬‬ ‫کمک به بهبودی زخمها ‪ -‬ضد قارچهای پوستی ‪ -‬ضد التهاب گلو ‪ -‬درمان بواسیر ‪« -‬یک‬ ‫فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل شود»‬ ‫شوید‪ :‬کم کننده چربی خون ‪ -‬افزایش دهنده شیر مادران ‪ -‬مسکن درد معده ‪ -‬رفع‬ ‫استفراغ و سکسکه «یک فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل شود»‬ ‫شیرین بیان‪ :‬درمان قاطع زخم معده و اثنی عشر ‪ -‬درمان سرفه و گرفتگی صدا ‪-‬‬ ‫برنشیت و کم خوبی و رطوبت ‪ -‬صفرابر «یک فنجان در یک لیوان اب سرد صبح قبل از‬ ‫ناشتا (کسانی که فشار خون دارند با پزشک مشورت کنند)»‬ ‫کاسنی (طبیعت سرد دارد)‪ :‬تصفیه کننده خون ‪ -‬ضد کلسترول ‪ -‬اشتهااور ‪ -‬درمان‬ ‫یبوست و بیماریهای کبد و کلیوی «یک فنجان در یک لیوان اب سرد صبح و شب میل‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫گلپوره (طبیعت بسیار گرم دارد)‪ :‬ضد سرفه ‪ -‬عفونتهای دهان و لثه و لوزه ها ‪ -‬ضد‬ ‫جوش و خارش و رفع سوء هاضمه «یک فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫کیالک (طبیعت سرد دارد)‪ :‬تصفیه و تنظیم کننده جریان خون ‪ -‬دافع سکسکه و‬ ‫سرگیجه ‪ -‬جلوگیری از عواقب وسعت کلسترول و تنگ شدن رگها «استعمال خارجی‪:‬‬ ‫درانفارکتوس و کمپرس به ناحیه قلب و ناراحتیهای کلیوی موثر است‪ ،‬قبل از غذا با یک‬ ‫لیوان اب سرد میل شود»‪.‬‬ ‫گاوزبان (طبیعت گرم دارد)‪ :‬نشاط اور ‪ -‬هاضم ‪ -‬مسکن ‪ -‬مقوی ‪ -‬ضد عفونی کننده‬ ‫دستگاه گوارش و تهوع ‪ -‬مفید برای ورم کلیه ‪ -‬شادابی صورت «یک فنجان در یک لیوان‬ ‫اب سرد صبح و شب میل شود»‪.‬‬ ‫گل ختمی‪ :‬درمان اسم ‪ -‬برونشیت ‪ -‬گرفتگی صدا ‪ -‬نرم کننده پوست ‪ -‬ضد ناراحتی‬ ‫عضالنی و عصبی ‪ -‬رفع التهاب مثانه و قطع ادرار «یک فنجان در یک لیوان اب سرد بعد‬ ‫از غذا میل شود»‪.‬‬ ‫گالب (طبیعت گرم و معتدل دارد)‪ :‬معطر ‪ -‬مقوی اعصاب و قلب و معده ‪ -‬رفع خلط‬ ‫خونی و سخت کننده لثه در شرینی جات و شربت استفاده می شود «به صورت شربت‬ ‫میل شود»‪.‬‬ ‫گلبهار‪ :‬از ترکیبات گیاهان معطر و مفید برای پوست دست و صورت «قبل از خواب‬ ‫صورت خود را با گلبهار تمیز کنید‪ .‬خانم ها بجای شیرپاک کن استفاده نمایند»‪.‬‬ ‫مخلصه (طبیعت گرم دارد)‪ :‬ملین ‪ -‬مقوی ‪ -‬دفع سموم ‪ -‬ضد قولنج ‪ -‬پادزهر قوی ‪-‬‬ ‫مفید برای ناراحتیهای کمر و مفاصل عضالنی تقویت معده ‪ -‬جگر «استعمال خارجی‪:‬‬ ‫جهت رفع تحریکات موضعی موثر است‪ ،‬یک فنجان در یک لیوان اب بعد از غذا میل‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫مرزه (طبیعت سرد دارد)‪ :‬ضد نرمی استخوان ‪ -‬ضد انگل ‪ -‬درمان نقرس و فلج ‪ -‬مقوی‬ ‫عمومی دستگاه گوارش مفید برای سنگ کلیه ‪ -‬ورم معده ‪ -‬تسکین دهنده اسم و‬ ‫ناراحتیهای تنفسی «یک فنجان در یک لیوان اب سرد بعد از غذا میل شود»‪.‬‬ ‫مورد (طبیعت سرد دارد)‪ :‬ضد خونریزی ‪ -‬قابض روده ‪ -‬درمان اسهال و بواسیر و‬ ‫اختالالت عروقی «مصارف خارجی‪ :‬رفع بدبویی بدن ‪ -‬غرغره ان رفع تحریکات مخاط‬ ‫دندان و ضدعفونی دهان ‪ -‬تقویت موی سر»‬ ‫نسترن (طبیعت گرم دارد)‪ :‬تقویت کننده قلب و اعصاب ‪ -‬رفع کمبود ویتامین ث ‪-‬‬ ‫درمان ورم کلیه درد معده اسهال «بصورت شربت میل شود»‪.‬‬ ‫هشت گیاه‪ :‬ضد نفخ برای همه بویژه برای کودکان جهت رفع دل درد و دل پیچه «برای‬ ‫کودکان از یک قاشق چایخوری تا یک قاشق غذاخوری»‪.‬‬ ‫هفت گیاه‪ :‬مفید برای قند خون و دیابت‬ ‫هل‪ :‬تقویت اعصاب ‪ -‬معطر ‪ -‬تقویت روده و معده «همراه با شربت‪ ،‬چای و شیرینی‬ ‫مصرف می شود»‪.‬‬ ‫یونجه (اسپست)‪ :‬سرشار از ویتامین ‪ -‬معالج رعشه ‪ -‬تقویت اعصاب ‪ -‬تصفیه خون ‪ -‬نرم‬ ‫کننده سینه ‪ -‬قابض سرشار از ویتامین برای کودکان‬ ‫اب غوره (بی نمک طبیعت سرد دارد)‪ :‬ضد چاقی ‪ -‬صفرابر ‪ -‬رفع تشنگی ‪ -‬پایین اورنده‬ ‫چربی خون و فشار خون «جهت مصارف در ساالد و غذا و چاشنی در تمامی غذاها»‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫اســپند‬ ‫فاطمه فقیهی؛ کارشناس مامایی‬ ‫دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک‬ ‫به فارسی سپند به انگلیسی ‪ Harmel‬و به عربی‬ ‫سداب بری و حرمل‪ ،‬نامیده میشود‪.‬‬ ‫گیاهی است چند ساله و پر شاخه که نزدیک‬ ‫اب میروید و تا قد ادمی باال میرود‪ .‬برگهای‬ ‫ان بوی تند و بد دارد‪ ،‬چون حاوی روغنی فرار‬ ‫است‪ .‬در بهار میروید و در گرمای تابستان گل‬ ‫میدهد و از نظر اندازه به گلهای بنفشه نزدیک‬ ‫است و خوش بوست‪.‬‬ ‫پیشینیان بر این باور بودند دانه اسپند‪ ،‬توانایی‬ ‫باالیی در راندن سحر و جادو‪ ،‬چشم زدن و‬ ‫رشک بری دیگران دارد حتی برخی از انها بر‬ ‫این باور بودند که کشت اسپند در قبرستان‬ ‫ها‪ ،‬امرزش برای مردگان به همراه دارد‪ .‬امروز‬ ‫نیز معروفیت اسپند در میان عوام بر مبنای‬ ‫همین عقیده پیشینیان استوار است در حالی‬ ‫که اسپند نافع جذام‪ ،‬ترس‪ ،‬نفخ‪ ،‬صرع‪ ،‬فلج‪،‬‬ ‫جنون‪ ،‬یرقان‪ ،‬قلنج‪ ،‬سیاتیک‪ ،‬اسم‪ ،‬کمر درد و‬ ‫کمخوابی است‪.‬‬ ‫مورفولوژی گیاه و ترکیب شیمیایی‪:‬‬ ‫اسپند گیاهی علفی و پایا از خانواده نیتراسه‪ ،‬به‬ ‫ارتفاع حدود ‪ 40‬سانتی متر‪ ،‬بوته مانند‪ ،‬پر برگ‬ ‫به رنگ سبز و برگ هایی با تقسیمات باریک‪،‬‬ ‫دراز و نامنظم است‪ .‬میوهاش پوشینه‪ ،‬کروی و‬ ‫محتوی دانه های متعدد و سیاهرنگ می باشد‪.‬‬ ‫قسمت مورد استفاده ان دانه گیاه است‪ .‬دانه‬ ‫اسپند اثر سمی دارد‪ .‬این گیاه‪ ،‬بیشتر در نواحی‬ ‫مرکزی و شرقی و جنوب غربی اسیا در اب و‬ ‫هوای معتدل و نواحی استوایی و در بسیاری از‬ ‫نقاط ایران از جمله اطراف تهران‪ ،‬قم‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫کرج‪ ،‬تبریز‪ ،‬کرمان‪ ،‬نواحی مختلف فارس‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬نواحی مختلف خراسان‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬دامغان‪ ،‬نواحی بایر و حواشی کویرهای‬ ‫ایران میروید‪ .‬اسپند به راحتی در خاک خشک‬ ‫و شنی قابل کشت است‪ .‬در مقابل خشکسالی‬ ‫تحمل باالیی دارد و رشد خود را حفظ میکند‪.‬‬ ‫در اپارتمان‪ ،‬گلدان یا محیط رشد باید ترکیبی‬ ‫از نیمی شن و ماسه و نیمی خاک باشد در‬ ‫فصل سرما باید از سرمازدگی گیاه جلوگیری‬ ‫کرد‪ .‬ماه فروردین و اردیبهشت بهترین زمان‬ ‫کاشت اسپند است‪ .‬کپسولهای حاوی تخم به‬ ‫راحتی قابل برداشت است‪ .‬برداشت ریشه در‬ ‫فصل پاییز صورت می گیرد‪ .‬ریشه و دانه این‬ ‫گیاه قدرت ضد میکروبی محیط و هوا را دارد‪.‬‬ ‫ترکیب شیمیایی گیاه اسپند در بردارنده مواد‬ ‫ضدمیکروبی از نوع فالونوئیدها و الکالوئیدهاست‬ ‫که این مواد در بخش های مختلف ان (دانه‪،‬‬ ‫کالوس و نهال) یافت میشود‪ .‬دانه اسپند دارای‬ ‫الکولوئیدهایی نظیر ‪Harmala، Harmalin.L،‬‬ ‫‪ Harmine‬است‪.‬‬ ‫هارمالین‪ ،‬بیشترین جزء تشکیل دهنده اسپند‬ ‫است و از نظر پزشکی‪ ،‬دارای اثر نیروبخش‬ ‫سیستم اعصاب مرکزی و مادهای سمی است‪.‬‬ ‫در موش صحرایی ‪120mg‬ان‪ ،‬به ازای هر‬ ‫کیلوگرم وزن جانور کشنده است‪ .‬به تازگی‬ ‫الکالوئید های بتاکاربولین موجود در گیاه و دانه‬ ‫های اسپند به دلیل خاصیت ضد تمور ان مورد‬ ‫توجه قرار گرفتهاند‪.‬‬ ‫خواص درمانی‪:‬‬ ‫باید توجه داشت که ساییده و جوشانده اسپند‬ ‫سمی است‪ .‬به خصوص افرادی که گرم مزاج‬ ‫هستند نباید مقدار خوراکی ان را زیاد کنند‪.‬‬ ‫_ درمان امراض سیاتیک و روماتیسم‪:‬‬ ‫مالیدن روغن اسپند در درمان امراض سیاتیک‪،‬‬ ‫بواسیر و روماتیسم مفید است‪ .‬اسپند ساییده‬ ‫را در ظرفی قرار داده و روی گرمای مالیم می‬ ‫گذارند و به ان اب اضافه نموده و ان را هم می‬ ‫زنند‪ ،‬این کار تا نمایان شدن چربی روغن‪ ،‬ادامه‬ ‫مییابد‪.‬‬ ‫_ مداوای سنگینی گوش‪:‬‬ ‫جوشاندن دانه اسپند در اب ترب و روغن‬ ‫زیتون‪ ،‬صاف کردن و چکاندن چند قطره‪ ،‬می‬ ‫تواند در رفع سنگینی و وزوزگوش‪ ،‬موثر باشد‪.‬‬ ‫_ درمان اعتیاد‪:‬‬ ‫مخلوط اسپند با عسل به میزان ‪ 2‬گرم با ‪200‬‬ ‫گرم و مصرف روزانه سه بار از ان میتواند در‬ ‫درمان اعتیاد موثر باشد‪.‬‬ ‫_ درمان شب ادراری‪:‬‬ ‫مخلوط اسپند با عسل به میزان ‪ 8‬گرم با ‪200‬‬ ‫گرم و مصرف ان قبل از خواب در درمان شب‬ ‫ادراری موثر است‪ .‬مخلوط کردن ‪ 10‬دانه اسپند‬ ‫با نصف قاشق چای خوری رازیانه و مخلوط‬ ‫کردن ان با عسل می تواند در درمان شب‬ ‫ادراری موثر باشد‪.‬‬ ‫_ درمان دندان درد‪:‬‬ ‫جوشاندن اسپند در اب و شستشوی دندان ها‬ ‫با اب حاصل در تسکین دندان درد موثر است‪.‬‬ ‫_ درمان نقرس و ارتروز‪:‬‬ ‫به منظور تسکین درد ارتروز یا مفاصل اسپند‬ ‫را کوبیده با اب خمیر کرده و سپس به محل‬ ‫درد مالیده میشود‪ .‬استفاده از روغن اسپند در‬ ‫برطرف کردن درد مفاصل یا نقرس موثر است‪.‬‬ ‫_ درمان صرع‪:‬‬ ‫جوشانده ‪ 10‬گرم اسپند را با ‪ 300‬گرم اب و‬ ‫خوردن روزانه دو فنجان از ان در درمان سر‬ ‫درد مزمن موثر است‪ .‬به منظور درمان صرع می‬ ‫توان ‪ 5‬دانه اسپند را پودر کرده و دو بار در روز‬ ‫از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫_درمان حساسیت پوستی‪:‬‬ ‫افرادی که در اثر حساسیت به مواد شوینده یا‬ ‫مواد ارایشی با زبر شدن و پوسته شدن پوست‬ ‫مواجه می شوند می توانند هر شب مقداری از‬ ‫روغن اسپند را به دست خود مالیده و ماساژ‬ ‫دهند‪ .‬ضایعات مربوط به پوسته شدن پوست‬ ‫از بین میرود‪.‬‬ ‫موارد منع مصرف‪:‬‬ ‫زنان باردار و شیرده‪ ،‬افراد چاق‪ ،‬افراد گرممزاج‪.‬‬ صفحه 22 صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫خب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫حضور رپاتل ی ری اخبار مرز «مرز وز» و جله «دیده بان مرز» رد‬ ‫ل‬ ‫هم‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫گ‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫سیزد ین نمااگشیه نیب ا ی رد ری اریان (‪ 23‬ا ی ‪ 26‬ن ماه ‪ - )98‬س اه از فراهد ری‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫برگزاری چهارمین نشست پدافند غیرعامل‬ ‫و حفاظت از زیرساختهای جهانی‬ ‫چهارمین کنفرانس پدافند غیرعامل با حضور حسین قاسمی علم و اجرا استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل و سردار جاللی رئیس وی تصریح کرد‪ :‬هر ساله برای تقدیر و تشکر از دست اندرکاران‪،‬‬ ‫سه استان را به عنوان استان برتر در حوزه پدافند غیرعامل انتخاب‬ ‫سازمان پدافند غیرعامل در تاالر وزارت کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور؛ در می کنیم‪.‬‬ ‫چهارمین کنفرانس پدافند غیرعامل که در تاالر وزارت کشور برگزار دبیر چهارمین کنفرانس پدافند غیرعامل گفت‪ :‬در یک نگاه کلی‬ ‫شد‪ ،‬حسین قاسمی مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت در سال ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬یک نشست پدافند غیرعامل‪ ،‬در سال ‪۱۲ ،۹۷‬‬ ‫کشور و دبیر این کنفرانس‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۵‬این کنفرانس نشست و امسال ‪ ۶‬نشست برگزار شده است؛ همچنین محور این‬ ‫برگزار شده و تا امروز اتفاقات بسیار خوبی در پدافند غیرعامل از کنفرانس ها از سال ‪ ۹۵‬تاکنون پیشرفت پایدار‪ ،‬مردم محوری‪،‬‬ ‫باب تعامل جامعه علمی‪ ،‬اجرایی و بحث درباره موضوعات تخصصی انرژی و اقتصاد و زیرساخت های حیاتی بوده است‪.‬‬ ‫قاسمی به وب سایت طراحی شده در این حوزه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫غیرعامل رقم خورده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعامل بین استان ها و دستگاه ها یکی از خال ءهایی است این وب سایت‪ ،‬مستندسازی را در این حوزه عملیاتی تر کرده و‬ ‫که در حوزه سیاست پدافند غیرعامل و اجرا شاهد هستیم و این ارشیو کامل قابل استفاده شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور در پایان خاطر‬ ‫کنفرانس این تعامل را برقرار می کند‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬از مولفه های دیگر این کنفرانس‪ .‬ایجاد تعامل و نشان کرد‪ :‬ساختار و قوانین و مطالب علمی در این حوزه در این‬ ‫هماهنگی بین علم و اجرا است و ما از پدافند غیرعامل برای پیشبرد وب سایت طراحی شده و از نقاط قوت این کنفرانسها بوده است‪.‬‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫در اولین نشست اعضای اصلی کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور دنبال شد؛‬ ‫بررسی راهکارهای ارتقای پدافند غیرعامل در وزارت کشور‬ ‫نشست کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور‬ ‫با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزارت‬ ‫کشور و رئیس پدافند غیرعامل برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی وزارت کشور؛ نشست کمیته پدافند‬ ‫غیرعامل کشور با حضور دکتر ذوالفقاری‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و‬ ‫سردار جاللی با موضوع بررسی راهکارهای‬ ‫ارتقای پدافند غیرعامل کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشست حسین قاسمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫امور مرزی و پدافند غیرعامل کشور با بیان‬ ‫اینکه وزارت کشور نقش حساسی در امنیت‬ ‫و اسایش عمومی کشور دارد؛ گفت‪ :‬وزارت‬ ‫کشور به عنوان نهادی که متولی امنیت‬ ‫داخلی در کشور است‪ ،‬نقش کلیدی در‬ ‫پدافند غیرعامل کشور دارد و از منظری‬ ‫عامل هماهنگی بین کلیه دستگاههای‬ ‫اجرایی در کشور در حوزه پدافند غیرعامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با اظهار‬ ‫اینکه ایران از حیث چهار فاکتور موقعیت‬ ‫منطقه ای‪ ،‬منابع انرژی‪ ،‬منابع معدنی و‬ ‫منابع انسانی از مزیت ویژه ای در سطح‬ ‫جهانی برخوردار است؛ گفت‪ :‬به سبب‬ ‫همین امتیازات ویژه کشورمان در معرض‬ ‫انواعی از تهدیدات قرار دارد و بایستی برای‬ ‫حراست از امنیت کشورمان متناسب با‬ ‫تهدیدات عمل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬تهدیدات منطقه ای و جهانی علیه‬ ‫کشورمان بر زیرساخت های حیاتی و‬ ‫حساس امری واضح و مبرهن است و برای‬ ‫همین ضرورت توجه به این تهدیدات و‬ ‫پیشگیری از عملیاتی شدن ان احساس می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه در عصر جدید برای‬ ‫مصون ماندن از این تهدیدات نمی توان‬ ‫صرفا متکی به سالح های جنگی و ابزار‬ ‫سخت قدرت شد؛ گفت‪ :‬امروزه نیازمند‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های پدافند غیرعامل‬ ‫برای مقابله با دشمن هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت کشور در‬ ‫ادامه سخنانش به مساله دفاع پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬دفاع یک مفهوم یکپارچه است که‬ ‫شامل دو بخش دفاع عامل و غیرعامل می‬ ‫باشد‪ .‬دفاع عامل به هرگونه طرح ریزی و‬ ‫اقدامات دفاعی که مستلزم بکارگیری سالح‬ ‫و تجهیزات جنگی باشد؛ گفته می شود‪.‬‬ ‫در برابر دفاع غیرعامل به هر گونه برنامه‬ ‫ریزی که موجب کاهش اسیب پذیریهای‬ ‫یکی از وظایف اصلی و‬ ‫ذاتی وزارت کشور تامین‬ ‫امنیت داخلی و مقابله با‬ ‫بحران ها می باشد‬ ‫زیرساختها‪ ،‬سامانه ها و اماکن و تاسیسات‬ ‫ارزشمند در مقابل تهدیدات نظامی دشمن‬ ‫و باعث افزایش پایداری و تداوم فعالیت های‬ ‫مورد نیاز مردم گردیده و مستلزم بکارگیری‬ ‫تسلیحات نیست‪ ،‬اطالق می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت کشور در‬ ‫ادامه به تشریح دفاع غیرعامل پرداخت و‬ ‫اشاره کرد‪ :‬تهدید شناسی عنصر محوری‬ ‫پدافند غیرعامل است‪ .‬قصد اصلی‬ ‫دشمن در نسل چهارم جنگ ها‪ ،‬نابودی‬ ‫زیرساختهای حیاتی و حساس در کشور‬ ‫هدف است تا مقاومت مردم کاهش یافته‬ ‫تا سریعتر تسلیم شوند‪ .‬برای همین هدف‬ ‫اصلی پدافند غیرعامل استمرار فعالیت های‬ ‫زیربنایی‪ ،‬تامین نیازهای حیاتی از قبیل‬ ‫اب‪ ،‬برق و سوخت برای مقابله با دشمن و‬ ‫افزایش تاب اوری مردم است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی پس از تبیین اهداف‬ ‫اصلی پدافند غیرعامل به ذکر فواید این‬ ‫روش دفاع پرداخت و گفت‪ :‬پدافند غیرعامل‬ ‫پایدارترین و ارزان ترین روش دفاع است‬ ‫اهدافی صلح طلبانه را دنبال می کند‪.‬‬ ‫قاسمی در ادامه به مستندات و ضوابط‬ ‫حاکم بر پدافند غیرعامل در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در طی دهه اخیر موضوع‬ ‫پدافند غیرعامل در صدر دستور کار نظام‬ ‫قرار دارد و در این خصوص در برنامه چهارم‬ ‫توسعه‪ ،‬سیاست های کلی پدافند غیرعامل‪،‬‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬قانون بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫به جد بر توجه به مقوله دفاع غیرعامل‬ ‫تاکید شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی در پایان به نقش‬ ‫و جایگاه وزارت کشور در حوزه پدافند‬ ‫غیرعامل پرداخت و گفت‪ :‬یکی از وظایف‬ ‫اصلی و ذاتی وزارت کشور تامین امنیت‬ ‫داخلی و مقابله با بحران ها می باشد‪ .‬در این‬ ‫راستا اگر مجموعه اقدامات متصور در تعریف‬ ‫دفاع عامل را از وظایف نیروهای مسلح تلقی‬ ‫کنیم‪ ،‬مباحث مربوط به ”کاهش اسیب‬ ‫پذیریها‪ ،‬تداوم فعالیت های ضروری‪ ،‬ارتقاء‬ ‫پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران“ که‬ ‫در تعریف جامع پدافند غیرعامل امده است‬ ‫از جمله موضوعات مورد توجه وزارت کشور‬ ‫است که همواره در راس برنامه ریزی ها و‬ ‫اقدامات قرار دارد‪.‬‬ ‫قاسمی با تاکید بر نقش بین بخشی وزارت‬ ‫کشور و ظرفیت این مجموعه در استان‬ ‫ها و شهرستانها‪ ،‬خواستار توجهات بیشتر‬ ‫به نقش و کارکرد وزارت کشور در حوزه‬ ‫پدافند غیرعامل شد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫‪28‬‬ ‫گزارش تصوریی‬ ‫از جانفشانی اه و تنها گوهش ای از تالش اهی مرزباانن غیور کشور‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫‪30‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫در گفت وگو با زهرا کریمیان سرپرست گروه علمی تخصصی محافظان تشریح شد؛‬ ‫مزایای سامانه حفاظت مرزی با‬ ‫استفاده از فناوری اینترنتاشیاء‬ ‫کشور مجموع های سیاسی که در درون خطوط مرزی به عنوان مهمترین عامل تشخیص و‬ ‫جدایی ان از دیگر کشورها‪ ،‬شکل میگیرد‪ .‬مرز مولفهای هویت دولت مدرن است و تغییر و ‬ ‫یا بحران در مرزهای یک کشور باعث قدرت یا ضعف ان خواهد شد‪ .‬در پرونده ویژه «کنترل‬ ‫و پایش هوشمند مرز» این شماره گفت وگویی اختصاصی را با خانم زهرا کریمیان مدیر‬ ‫اموزش و پژوهش دانشگاه علمی‪ -‬کاربردی گلستان (مرکز گرگان‪ )3‬و همچنین سرپرست‬ ‫گروه علمی تخصصی محافظان ترتیب داده ایم که حاصل ان در پی میاید‪:‬‬ ‫لطف ًا به عنوان اولین سئوال ضمن معرفی خودتان از سابقه علمی تان برای اگاهی‬ ‫مخاطبین این رسانه بگوئید؟‬ ‫با سالم و عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین محترم مجله دیدهبان مرز و با تشکر از‬ ‫سردبیر محترم این مجله که این فرصت را در اختیار من قرار دادند که به معرفی خود و‬ ‫فعالیتهای انجام شده در زمینه حافظت مرزی بپردازم‪ .‬اینجانب زهرا کریمیان‪ ،‬متولد ‪60‬‬ ‫استان گلستان شهرستان گرگان هستم‪ ،‬تحصیالت دانشگاهی من در مقاطع کارشناسی و‬ ‫کارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطالعات بوده و از سال ‪ 90‬در مجموعه دانشگاه‬ ‫علمی‪ -‬کاربردی مشغول فعالیت میباشم‪ .‬از سال ‪ 93‬به عنوان مدیر اموزش و پژوهش مرکز‬ ‫گرگان‪ 3‬به فعالیتهای اموزشی و پژوهشی پرداختهام‪ .‬همچنین به مدت ‪ 8‬سال در دانشگاه‬ ‫های استان اعم از فنی و حرفهای‪ ،‬غیر انتفاعی و ازاد مشغول تدریس میباشم‪.‬‬ ‫از چه زمانی عالقه مند به بحث ابداع و اختراع شدید؟‬ ‫در زمان دانشجویی خود در مقطع کارشناسی که مشغول تحقیق بر روی پروژههای خود‬ ‫بودم به مباحث امنیتی عالقمند شدم و با توجه به رشته تحصیلی خود (‪ )IT‬به دنبال‬ ‫چگونگی استقرار امنیت در محیطهای مجازی و ابزارهای مرتبط بودم‪ .‬عنوان پایاننامه‬ ‫کارشناسی من در سال ‪ 89‬بررسی شبکههای حسگر بیسیم بود که یکی از مهمترین‬ ‫کاربردهای ان در حفاظت مرز و نیروهای مرزی بود که اجرای ان با چالشهای زیادی‬ ‫مواجه بود‪ .‬در کارشناسی ارشد هم به دنبال استقرار محیط کسب و کار امن در محیط‬ ‫های مجازی بودم که موفق به تدوین دو مقاله داخلی و یک مقاله بینالمللی و یک مقاله‬ ‫خارجی شدم‪.‬‬ ‫لطف ًا بیشتر در خصوص سامانه حفاظت مرزی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء‬ ‫توضیح دهید؟‬ ‫سامانه حفاظت مرزی (‪ )BPS‬سیستمی مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء بوده که در این‬ ‫فناوری میتوان اشیاء با ویژگیهای گوناگون را در بستر اینترنت تحت کنترل خود قرار داد‬ ‫و ردیابی کرد‪ .‬در حقیقت ما میخواهیم با استفاده از این تکنولوژی در محیط مرزی ردیابی‬ ‫ان را با دقت باال و ریسک پایین به شکل انی و لحظهای انجام دهیم‪ .‬با توجه به اینکه ایران‬ ‫پس از چین و روسیه طویلترین مرزها را با طول ‪ 8755‬کیلومتر به شکل ابی و خاکی دارا‬ ‫است و مرزها محیطهای بسیار حساس و پرخطر هستند که در حقیقت حریم یک ملت‬ ‫محسوب شده و حفاظت از مرز امری مقدس و از وظایف اصلی دولت و ملت میباشد‪.‬‬ ‫کاربردها و مزایای این سامانه را شرح دهید؟‬ ‫با توجه به طویل بودن مرزها و ویژگیهای جغرافیای ان حفاظت از ان را با چالش‬ ‫مواجه میکند که می توان با استفاده از این سیستم‪ ،‬از راهدور و بدون نیاز به پایگاههای‬ ‫مرزی متعدد تمام عبور و مرورها را هم در مرزهای خاکی و هم ابی رصد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫از مرزنشینان عزیز در جاهایی که مرز ما با همسایه مشخص و واضح نیست حفاظت کرد‬ ‫یا از انان برای حفاظت مرزی با استفاده از نرمافزارهای کاربردی تعبیه شده در تلفنهای‬ ‫همراهشان کمک گرفت‪ .‬همچنین هزینه اجرای این سیستم با توجه به هزینههای فعلی که‬ ‫برای حفاظت مرزها پرداخت میشود بسیار محدود و ناچیز میباشد‪ .‬البته الزم به ذکر است‬ ‫این سیستم نیاز به نیروی انسانی را از بین نمیبرد اما در عین حال حفاظت از نیروهای‬ ‫مرزی را تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫بازار هدف این سامانه شامل کدام مراکز میباشد؟‬ ‫با توجه به کاربرد ان متولیان اصلی حفاظت مرزها یعنی نیروی انتظامی و ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ان را به کار خواهند گرفت اما در کنار انها مرزنشینان عزیز نیز از مزایای ان بهره‬ ‫مند خواهند شد‪ .‬در همین راستا ما موفق شدیم با معرفی پروپزال خود در اذر ماه امسال‬ ‫در محل صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری با فرماندهی مرزبانی کل کشور تفاهم‬ ‫نامهای منعقد کنیم‪.‬‬ ‫چه موانع و مشکالتی در این راه پشت سرگذاشته اید؟‬ ‫با توجه به اینکه چالشهای زیاد و متنوعی مرزهای ما را درگیر میسازد و باید به تمام‬ ‫جوانب ان در نوشتن مستندات دقت نمود‪ ،‬همچنین تکنولوژی ‪ IoT‬در ایران به شکل‬ ‫محدودی به کار گرفته شده است و نیروی متخصص در این راستا خصوصاً در استان‬ ‫گلستان محدود میباشد‪ ،‬روند اجرای ان را با تاخیر مواجه نموده است و به همین خاطر‬ ‫پیشبینی میشود فاز تحقیقاتی اولیه ان مدتی به طول انجامد‪ .‬خوشبختانه با چند شرکت‬ ‫دانشبنیان جهت ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز مانند سنسورها و کیتهای مربوطه رایزنی‬ ‫کردهایم تا نیاز به واردات از خارج از کشور نداشته باشیم‪ .‬همچنین در تیمسازی در اجرای‬ ‫گسترده با مشکالتی مواجه هستیم که همین جا از دوستانی که در این زمینه فعال هستند‬ ‫جهت همکاری دعوت به عمل میاوریم‪.‬‬ ‫راز موفقیت خود را در این عرصه در چه می بینید؟‬ ‫اگر چه تا موفقیت اصلی راه زیادی باقی است اما حضور در محیطهای علمی و دانشگاهی‬ ‫در کنار اساتید بزگوار و فرهیخته و مهمتر از همه برادر دومم یاسر جان که در تمام مراحل‬ ‫تحصیلیام من را با بهترین روشهای تحقیق و اگاهی از جدیدترین علوم روز اشنا میکرد‪،‬‬ ‫در این راه امتیازهای بزرگی برای من بودهاند‪ ،‬بر خود الزم میدانم همین جا از تمامی این‬ ‫بزرگوارن تشکر و سپاسگزاری نمایم‪.‬‬ ‫سرگرمی های دوران کودکی شما شامل چه مواردی بود؟‬ ‫دوران کودکی مهمترین دوران برای رشد و پرورش خالقیت می باشد که والدین باید سعی‬ ‫کنند برنامههایی را برای کودکانشان داشته باشند تا قدرت اعتماد به نفس و تصمیمگیری‬ ‫را درانها تقویت کند و قبل از پذیرش هر حرفی در مورد ان تفکر کنند‪ .‬اگر چه در دوران‬ ‫ما از کالسهای فوق برنامه خبری نبود اما ارتباطات رودر رو با همسن و ساالن و دورهمی‬ ‫های کودکانه و تبادل تجارب جالبی که در بازیها و یادگیریها اتفاق میافتاد خالی از لطف‬ ‫نبود‪ .‬بسیاری از چراییهای ان زمان را یافتههای اکنون پاسخ میدهد‪.‬‬ ‫بزرگترین ارزوی شما چیست؟‬ ‫میهنی اباد وازاد و مردمانی دلشاد داشته باشم‪ ،‬سفرههای پر روزی و چهرههای شاداب انها‬ ‫را ببینم و بتوانم قدمی مثبت حتی کوچک و ناچیز برای هموطنان عزیزم بردارم‪.‬‬ ‫از برنامههای اینده خودتان بگویید؟‬ ‫با توجه به اشتغال در محیط دانشگاه علمی‪ -‬کاربردی‪ ،‬با این تفکر که اگر قرار باشد جامعه‬ ‫ای به سمت ترقی و پیشرفت حرکت کند‪ ،‬الزم است همه مردم ان هر مهارتی را به شکل‬ ‫کاربردی یاد بگیرند‪ .‬یکی از برنامه های من تدوین رشته و سرفصل های مهارتی کوتاه مدت‬ ‫مورد نیاز جامعه است که تاکنون موفق شده ایم چند نمونه از انها را با همکاری دیگر اساتید‬ ‫محترم تدوین کنیم و به مرحله اجرا برسانیم‪ .‬البته من معتقدم باید رسالت اصلی همه‬ ‫دانشگاه ها که همان اموزش و مهمتر از ان پژوهش است را جدی بگیریم و هر دانشگاهی‬ ‫با توجه به فلسفه وجودی خود‪ ،‬راهکارهای پژوهشی خود را تعریف کند و از نوشتن یک‬ ‫نسخه برای همه پرهیز کنیم‪.‬‬ ‫حرف اخر‪:‬‬ ‫سخن پایانی من شاید بیشتر شبیه به درد و دل باشد اما خواهشمندم مسئولین محترم‬ ‫دانشگاهی به جای پرداختن به ضوابط دست و پاگیر و تکراری‪ ،‬سعی کنند واقع بین باشند‬ ‫و بدانند که اگر دانشگاه به سمت پژوهش پیش نرود از جامعه جز طبل توخالی چیزی باقی‬ ‫نمی ماند چرا که به واسطه ان دانشجویان و مدرسان ملزم به تحقیق و پاسخگویی خواهند‬ ‫شد‪ .‬پس روش های تحقیق و یادگیری جدیدترین علوم روز را به انها بیاموزیم‪ .‬خود را بیش‬ ‫از پیش به روز کنیم‪ .‬به خاطر منافع مادی علم را نادیده نگیریم‪ .‬همچنین تدوین سیاست‬ ‫های درست و قابل اجرا در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت نیز برای رفع نیازهای جامعه‬ ‫بسیار الزم و ضروری می باشد‪ .‬ما باید بدانیم هر ایرانی فردی با هوش و منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫هیچ گاه با نمره‪ ،‬دانشجویان را سنجش نکنیم چرا که دلیلی ندارد کسی که نمره خوبی نمی‬ ‫گیرد فردی کند ذهن یا با هوش پایین باشد‪ ،‬بلکه باید باور داشته باشیم که تنها مشکل‬ ‫او این است که در مسیر درست خود هدایت نشده است‪ .‬اگر می خواهیم بهره ور باشیم و‬ ‫کشوری همیشه اباد داشته باشیم باید مدارس و دانشگاه های خود را بارور سازیم‪ .‬ایندگان‬ ‫ما ثمره انچه امروز می کاریم را برداشت خواهند کرد‪ .‬در پایان از سردبیر محترم مجله دیده‬ ‫بان مرز و دیگر همکاران محترمشان کمال تشکر را دارم که این فرصت را در اختیار اینجانب‬ ‫قرار داده اند‪ .‬و من اهلل التوفیق‬ ‫با تشکر از وقتی که در اختیار این رسانه قرار دادید‬ ‫مصاحبه‪ :‬فرهاد قنبری‬ صفحه 30 صفحه 31 ‫‪32‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1398‬سال اول ‪ -‬شماره سوم‬ ‫پرونده ویژه مرزهای علم و فناوری؛‬ ‫معرفی شرکت رایانرشدافزار‬ ‫شرکت رایان رشد افزار در سال ‪ ۱۳۸۰‬با هدف استفاده از نیروهای متخصص کشور‬ ‫و ایجاد بستر مناسب به منظور رشد تکنولوژی پیشرفته تاسیس گردید‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز؛ این شرکت تنها شرکت خصوصی دانش بنیان در رابطه با طراحی‬ ‫و ساخت دوربین های حرارتی بوده و در تمامی زمینه های زیر فعالیت دارد‪:‬‬ ‫• طراحی‪ ،‬مهندسی و ساخت سیستم های الکترواپتیک و الکترومکانیک‬ ‫• طراحی و ساخت دوربین های حرارتی و مرئی‬ ‫• طراحی و ساخت فاصله یاب های لیزری‬ ‫• طراحی و ساخت سیستم های مخابراتی رادیویی انالوگ‪ ،‬دیجیتال‪ ،‬دیتا‪ ،‬تصویر و‬ ‫ضبط کننده و رمز کننده تصویر‬ ‫• تجهیز خودرو با کاربرد های تعریف شده توسط کار فرما و ساخت دکل های‬ ‫وینچی و پنوماتیک‬ ‫• طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین سبک و نیمه سبک و سیستم ناوبری‬ ‫اتوماتیک‬ ‫• طراحی‪ ،‬مهندسی و ساخت سکوهای پایدار شده دو و سه درجه ازادی هوایی‬ ‫• طراحی‪ ،‬مهندسی و ساخت سیستم های هوشمند تصویری مرئی‪ ،‬مادون قرمز و‬ ‫سامانه های کمک ناوبری‬ ‫• تولیدکننده انواع تجهیزات نشانه روی ‪ ،‬زاویه یاب های توپخانه و تجهیزات سالح‬ ‫• طراحی‪ ،‬مهندسی و ایجاد زیر ساخت در عرصه فن اوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫• طراحی و ساخت سنسور های اندازه گیری و ابزار دقیق میکرو مکانیک و میکرو‬ ‫الکترونیک‬ ‫• طراحی و ساخت‪ ،‬مونتاژ‪ ،‬نصب‪ ،‬تعمیر ونگهداری و راه اندازی‪ ،‬ارتقاء وتلفیق‬ ‫سامانه های هوایی‬ ‫• انجام امور بازگانی و تامین اقالم‪ ،‬واردات و صادرات در زمینه های مرتبط با فعالیت‬ ‫شرکت‬ ‫از محصوالت این شرکت به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫دوربین حرارتی قابل نصب بر روی کاله؛ دوربین حرارتی مخصوص اتش نشانی؛‬ ‫دوربین قابل نصب برروی سالح؛ دوربین حرارتی فرماندهی؛ دوربین حرارتی برد‬ ‫متوسط؛ سامانه های تصویربرداری حرارتی موشک انداز کنکورس – کورنت – تاو؛‬ ‫دوربین فرماندهی حرارتی برد بلند؛ دوربین حرارتی با برد بلند و فوق بلند؛ سامانه‬ ‫مراقبت و شناسایی تاکتیکی؛ سامانه نشانه روی نوری؛ دوربین دو چشمی؛ دوربین‬ ‫تاکتیکی حفاظتی و مراقبتی؛ دستگاه بازرسی با اشعه ایکس؛ دوربین لنزیاب لیزری؛‬ ‫فاصله یاب لیزری؛ فاصله یاب لیزری برد متوسط و بلند؛ پهپاد دست پرتاب فراز‬ ‫‪ – ۲‬پهپاد فراز ‪۳‬؛ دوربین حرارتی فرمندهی غیرسرد شونده؛ سامانه کالهک جستجو‬ ‫گر خودکار روزانه؛ سکوی پایدار شده تصویربرداری فوق سبک؛ سکوی پایدار شده‬ ‫مراقبت و شناسایی شب و روز (هوایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬دریایی)؛ سکوی پایدار شده مراقبت‬ ‫و شناسایی شب و روز (هوایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬دریایی)؛ سامانه کالهک جستجوگر حرارتی‬ ‫سرد شونده؛ سکوی افندی مراقبتی هوشمند؛‪ )OK(RU715‬؛ رمز کننده تصویر؛‬ ‫تقسیم کننده تصویر؛ ضبط کننده دیجیتال تصویر؛ ماژول الکترونیکی درایور و‬ ‫پردازشگر؛ پدستالهای مخابراتی و سیبل اموزشی تیراندازی‪.‬‬ ‫به گزینی‪ :‬فاطمه سیدحاتمی‬ صفحه 32 صفحه 33 صفحه 34 صفحه 35 صفحه 36 صفحه 37 صفحه 38 صفحه 39 صفحه 40

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 8

فصلنامه دیده بان مرز 8

شماره : 8
تاریخ : 1400/04/20
فصلنامه دیده بان مرز 7

فصلنامه دیده بان مرز 7

شماره : 7
تاریخ : 1400/03/01
فصلنامه دیده بان مرز 6

فصلنامه دیده بان مرز 6

شماره : 6
تاریخ : 1399/09/30
فصلنامه دیده بان مرز 5

فصلنامه دیده بان مرز 5

شماره : 5
تاریخ : 1399/07/30
فصلنامه دیده بان مرز 4

فصلنامه دیده بان مرز 4

شماره : 4
تاریخ : 1399/02/15
فصلنامه دیده بان مرز 2

فصلنامه دیده بان مرز 2

شماره : 2
تاریخ : 1398/07/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!