فصلنامه دیده بان مرز شماره 10 - مگ لند

فصلنامه دیده بان مرز شماره 10

فصلنامه دیده بان مرز شماره 10

فصلنامه دیده بان مرز شماره 10

Õ{Zf«YÄËÁÁÖf À,ÕZne{YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹€Ì]{ÁÂƼm†ÌËÁZŒ» Õ{Zf«Y,֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ Ä]Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ» |¿YÃ|̇€¿{ÂyÖ «YÁÃZ´ËZm ½Z»Âe d¼Ì« Äv¨ ÃZ¼‹ ¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ ZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ |ÀfˆÅŒ¯½Z¿Z]Ã|Ë{½Z¿Z]€» |‹s€˜»ZmZ¿Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»Z]´f¨³{ {€»½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€» Œ¯½ZÀ̌¿€»ÁÖ¿Z]€»d»|y صفحه 1 صفحه 2 Õ{Zf«Y,֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ -µÂXˆ»€Ë|»d‹Y{{ZË dˆÌ¿€Ì]|eYÃ{€¯{Ây Õ{Zf«YÄËÁÁÖf À,ÕZne{YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹€Ì]{ÁÂƼm†ÌËÁZŒ»,|¼v»|Ì ‡ |¿YÃ|̇€¿{ÂyÖ «YÁÃZ´ËZmÄ]Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ» |ÀfˆÅ¾¼‹{Z]Õ{Zf«Y²Àm½Y€ˆ§YÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»½Y€Ë|» d‡YÓ{{Z̸̻ZÆÀeÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]cY{ZÕY€]½Y€ËYºÆ‡ d‡YÖ¸yY{|WY¾Ì¿Y«ÁZźˀveÕ{Zf«Y½ÓZ §¶°Œ»¾Ë€f³‚] |¿Y{Ö]¸˜»dÌ “ÁŒ¯Õ{Zf«YÄËÁª—ZÀ» ¹ZÌaÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»¶»ZŸ€Ë|» d‡YÃ{€¯{ZnËYµÔfyYÕ{Zf«Yª—ZÀ»dÌ·Z §{ZŶ¼ ·YÂf‡{Öy€] |Ë|m €Æ‹ Ö]YÂzfze ֐ze©Â§ ½Zf‡Z¼Ì] ՁY|¿YÃY Հn» Á Y~³ÄËZ»€‡ ,€Æ»Ö·Ôm |Ìn» €f¯{ {Y{ €^y {€´fŒÅ {‹Ö»ՁY|¿YÃY{€´fŒÅ|Ë|m€Æ‹֐ze©Â§½Zf‡Z¼Ì] d‹Y{½ZŸ}YZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ |ÀfˆÅZ»ÕZzf§Y½YZˁ€»½ZÀ̌¿€» ZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ {Y{Ä»Y{Y |¬»Z§{½YÁ{½Âr¼ÅŒ¯ÕZŁ€»YZ§{ Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ |ÀfˆÅŒ¯½Z¿Z]Ã|Ë{½Z¿Z]€» Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ d‡YÖ¿Z]€»ZÌfyY{0 Z§€€»dˀË|» {€¯tˀeZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ d‡Y€»{Y|ˆ¿YÕZÅs€—¹Z¼eYÁ€³{Y|ËZadÌÀ»Y {‹Ö¼¿Ã|Ë{Ö¿Z]€»dÌ·Z §YÕZ̈] {€¯½YÂÀŸ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ dË·ÁY{ZŁ€»ՁZ‡|À¼‹ÂÅÁ¾Ë¿ÕZÅÕÁM¾§Ä]Ö¿Z]€»‚ÌÆne d‹Y{½ZŸ}YZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡ d‡YĨ̛Á¹Zn¿YµZu{Á€Ì¿®ËÄ]Zj»Ä]Y«¶¯Ã|¿Z»€§Ã{»€§Ä]Ö¿Z]€» {€¯|̯ZeÖ]€£½ZnËZ]}MÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÄÌ»ÁY[€£Ö]Mž]ZÀ»ḑ€›ÕZ¬eYÕY€]·Z¿{Á€Ìˆ»Ö]Á€ËÓcÁ€“ {Y{€^yÖ]€£½ZnËZ]}MÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕZq‰Ã{€]Ձ€»Ä¿Zy{ÁՀf»Â¸Ì¯€Ìˆ»Ö]Á€ËÓÕY€]Ä̯€eÁ½Y€ËY­€fŒ»ÕZ°¼Å ½Y€ËYÀ˂m¾Ë€f³‚]-ºŒ« d‹Y{½ZŸ}YºŒ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|»  Z§l̸y€ËY‚mÁÖ]ÂÀmÕZŀƋÄ]€¨‡ÕY€]Ö^‡ZÀ»½Z»½Zfˆ»Á‚ÌËZa¶§ {Y{€^yºŒ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» µZˆ»YÖÀ̈u¾Ì ]Y¾Ë€WYÖËZmÄ]Zm¾Ë€eÓZ]Y{{¯€ËYºŒ« Ö]¬ Ë|Ì ‡½ZfÌaZ¯Á֟ԗYÕ{ZŽZfÌaZ¯Ä]€¯Â§ÕZ¼ÌaYÂÅÖ¿Z^¸ydËÕZ˜ŸYº‡Y€»ÕY‚³€] -|‹¹Zn¿YŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€] ZeMÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ÕY|¿Z¼Æ»ž»ZmÖËZÆ¿½Â»MÕY‚³€] {Y{Y|ŒÅ½Z¤»ÕÁ€b»Y{Ád ÀÁdŒ¯d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW,Õ|¼v»º‡Z«€f¯{ {‹¶Ì°ŒeŒ¯[M½Y€v]{Zf‡ -Ձ€»ÕZÅÖÀfˆ¿Y{ €»Á|u€‡cÁZ¨e ZmZ¿Ö¿Z]€»ÖÅ|¿Z»€§Z]€»½Z]Ã|Ë{ĸn»ÁÂÌ¿€»€Ë|»Y|Ë{ {ZÆ¿kYYŒ¯ÂÌ£½Z¿Z]€»Ö¿ZŒ¨¿Zm,µÁYÃY€¼Å |¿|‹Ä¿Z]Á{€»½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€» {Y{€^y€»½Z]Ã|Ë{Ä»ZÀ¸§Á€»Z^yY̸ָveՀ^yÃZ´ËZaµÂXˆ»€Ë|»,½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» €»½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€»Ö³|ÀËZ¼¿ÕZ˜ŸY½YÂyY€§ {Y{€^y½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» d§€³Y€«LZÆ]ºÌ¿ÖvÌm€eħ€ eZ]Öf¿€fÀËYÕZÅÄÀ»Y{dˆÌ·{ÂÌ¿€» |‹s€˜»ZmZ¿Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»Z]´f¨³{ Œ¯½ZÀ̌¿€»ÁÖ¿Z]€»d»|y{€»½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€» ®q¯½Y€ËY­Za{ÖÀ̌¿\‹Ä»Z¿€]ÕY€mY k€¯€ÆŒ¿Ô¯Y{€Æ‹ d‡YÄ̼—Z§¹ZËYÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mYÖ·Âf»Ö´Àŀ§½Z»Z‡ k€¯€ÆŒ¿Ô¯Y{€Æ‹ {‹Ö»¶u­Zu{³Ã{Á|v»½ZÀ¯Z‡¶°Œ» ZˀƋ½Zf‡€Æ‹½Y|À]ÂeZ»MÖ¨À¾¼n¿Y†ÌW\ËZ¿,c€Ì‡®Ì¿|¼v»|̇ Ö¿Z¼fyZ‡½Y€³Z¯YdËZ¼uÁ€³{Œ¯ՁZ‡½Z¼fyZ‡d Àª¿Á {Y{€^y¶Ì]{YY|¿Z»€§ |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡ |¬»Z§{Á» ½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»µÂXˆ»€Ë|»ÁZÌf»Y\uZ Հ^À«{Zŀ§€Ì]{€‡ ÃZ´¿Z]MºÀ^‹Zf‡Y€ËÁ €Ì¿Šz]Y|y{Z¿Ö¿Z³Z]€Ë|» Ö¼eZu|̇ļ—Z§,Ö¼eZu|̇\Àˁ½YZ´¿€^y ½Z]Ã|Ë{Ö¸Ÿ|¼v»,Ö¼Ìu¾Ìˆu€Ì»YՀ^y½Z‡Z°Ÿ Öf¼u¹YMµ{,Õ¿ºË€»ְ̧Y€³»Y Հ^À«{Zŀ§ՀÀÅ€Ë|»ÁYMÄv¨ ևZ^Ÿ¾ˆuÕ|Æ»,ÂˀƋÖ°¸»Ö^fn»€f¯{½Z‡ZÀ‹Z¯ÃÁ€³ Հ¨ mº‡Z«€f¯{,Õ|mY€Å€f¯{,Öf¼ud¸Z]Y€f¯{,Ö·Y€«Õ|Æ» Õ|¼v»\Àˁ |ÀÆ»,Ö¼eZu|̇|»Zu€f¯{,Ö¸ ¿Zy²Àŀ‡ Õ{Z]MÖ¸ŸÖ»Y€Æ]{Zn‡€f¯{,{Y„¿Õ{Z^¸¯ÀƘ» |ÀÆ» Ö»Y€ËZ]ẗ»,Ö¼Ìu¾Ìˆu€Ì»Y,ֻԇYÄ¿Y€§ÃZ¼‹¾ËY½YZ°¼Å ÂˀƋÖ°¸»ÄÌ¿Zu,Y¿YÖ¸Ÿ,½Z]Ã|Ë{¾Ìˆv»Ô£ ¿ºeZy_ZqÁÖ§Y€³ÂfÌ· ZÅÖ³|ÀËZ¼¿ÁÖf‡€a€‡€eZ§{½Y€Ë|» ՁÁ¿ÔÌ·µÂ^¿Zf‡YÄ̯€eŒ¯{ºÌ¬»Z´¿€^y ½Z]Ã|Ë{¾Ìˆu|¼v» |ÀÆ»¶Ì]{Y½Zf‡YÖf‡€a€‡€Ë|» ÖÆ·Y€¿|¼uYÖ]€£½ZnËZ]}M½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿ €]ŻMÕÁ|Æ»¾Ìˆu½Ô̳½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿ Ö»€¯¾ˆuÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿ kÁM|Ìn»½Zf‡{€¯½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿ Ã{YžÌ¼‡½ZˆuY Z§½Zf‡YÃ|ÀËZ¼¿ €»½Z]Ã|Ë{ĸn»žËÂe‚¯Y€» ,–^e€»cYY{YÁZŽZ»Z‡,ZÅÄ¿ZzeYÁ,Ձ€»ÕZŽZf‡Y½YY|¿Zf‡Y€eZ§{ ÕZÅ|uYÁ,ZÅd¯€‹,\zfÀ»ÖeZŸÂ^˜»ÕZÅ®‡Â̯,\zfÀ»ÕZÅÄ¿ZzeZ¨‡ Õ{ZÆÀŒÌaÕZÅdˆÌ·Á{Y{Y€«¥€— ÁՀ´‹{€³ÁÖvˀ¨e‚¯Y€»ÁÖf À Á¾Ì¯€fŒ»Á½ZˀfŒ» -|ÌÀ¯µZ^¿{֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹ÁՁZn»ÕZ”§{Y֐zeÄ¿Z‡¾ËY ÂÌ¿€»€»Z^yYՀ^y̸ָveµZe€adËZ‡Ö¿ZŒ¿ www Marznews ir www Marznews com www Marz News ÂÌ¿€»Ö»Y€´¸eÖ¼‡µZ¿Z¯ https t me Marznews ÂÌ¿€»Ö»Y€³ZfˆÀËYÄv¨Ö¿ZŒ¿ https www instagram com marznews ir ­Â]†Ì§Ö¿ZŒ¿ https www facebook com marznews €fÌËÂeÖ¿ZŒ¿ https twitter com marznews cYZaMÖ¿ZŒ¿ https www aparat com marznews ĸ]Ö¿ZŒ¿ https ble ir marznews ÂÀÌ]ÁÖ¿ZŒ¿ Rubika ir marznews_ir Z°Ì]ÁÖ¿ZŒ¿ Rubika ir marznews |uYÁ­Ôa,Ö¸ fˆ»½Z]ZÌy,d€§Y| ],Ö·Z¼‹€³Z¯ÕY|f]Y,[Ô¬¿Y½Y|Ì»,½Y€ÆeՂ¯€»€f§{Ö¿ZŒ¿ Öfˆa|¯ Öfˆa©Á|À †¯Z§Á¾¨¸e Ö¿Z³Z]€Ë|»ÃY€¼ÅÃZ¼‹ Emailinfo@marznews comÖ°Ì¿Á€f°·YÕZÅdˆa صفحه 3 Ö·YÄËM,cZË{Z ·YÁÇ,ºË€¯½M€« 3 d/ 5 €Ì5 5 Ë3 5 ¼4 7·Z4 §3 Z0 v^7 “ 5 Ë3 5|/ 3 7·YÁ3 Ö¸3 Ÿ3 4ÄF¿S5 Á3 1{Â4À°3 3·3ÄJ]€53 ·¾/ 3 Ä5]¾3 ˜7 ‡3 Â3 §3 Z0 3 ¬7 3¿5Ä5]½3 €7 i3 P3 §3 Z0 v^7  4 cY 3 ˆ¿53 Ó7 Y F½S5 Z0 ¼7 m5 3 ¤¼4 7·Z§3 Z0 u 7|«3 d/ {Â//y€]{Š//eMÄ//«€m½Z³|//¿Á€§YÄ//]|À³Â//‡Á,|//ÀfyZeÖ//»Š//ÌaÄ//]½Z//¿†//¨¿Ä//¯Ö//·Zu{½Y|//ÅZn»Ã|//¿Á{½Z^//‡YÄ//]|À³Â//‡Ä//ËMÄ//¼m€e ¾¼//‹{ž//¼m½Z//Ì»{½Z//ƳZ¿Á,|//¿|À¯Y€aÂ//‡€//ÅÄ//]Z^£Á{€//³Ä//¯,¹{Ã|Ìb//‡{½YÁM¹Â//nÅÄ//]|À³Â//‡Á,½Z//]ZÌ]ÕZÆ´À//‡Z//]½Z//ŒËZƼ‡ Zb//‡Z¿ZÌ//ˆ]‰Z³{Á€//aÕZ//Æf¼ ¿€//]Y€]{½Z//ˆ¿YÄ//¯,|¿|//‹€//ÅZ› Ö¼œ ·Y×YdËMc€”u ½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì^¯Y~´¿ZÌÀ],ÃÖÀ̼y ½ Ĕˀ§Y€eÓZ]ÕYĔˀ§ dˆÌ¿ֻԇYŒ¯ÕZŁ€»YZ§{ Ö¼œ ·Y×YdËMc€”u ½Y€ËYֻԇY[Ô¬¿Y€^Å,ÕYÄÀ»Zy¹Z»Y ½ZÀ¼‹{ÁZne{»į½Z»½MֻԇYŒ¯ÕZŁ€»YZ§{{ .|ËY{€^yÄq€»Y \WZ¿”u¾ÌÀr¼ÅÁ½ZŒËY”uÁ¹Â »¹Z»Y½}Y{€Ì³Y€« ÁÃ{Zf//ˆËY€»{į ½Mį|ËY{€^yÄq ,{Œ¿Œ¯{YÁįÄf§€³Y¾¼//‹{Õ¸m €^y¹{€»Y¾ËY.|//Œ¯Ö»Äq{Y{ÁY Z»Ձ€»ÕY|Ƌ d//‡Y¹Â¸œ»ÁY-|¿Y|¿ |À» ¸œ» Ŀ³pÌŽÁ|]d‡Y\mYÁ¾°¼»ĸ̇Á€ÅZ]¾Ì¨¸°»¹Z¼e €]Z§{ÁdˆÌ¿•€‹{ZÆmº°u€]ÖÀ^»½ZŒËY¹ZŸZˍZy įd‡Y֔ËY€§L‚m¹Ô‡Y¤iš¨uÁ֗€‹ÁÕ|Ì« dˆÌ¿½MY€eÓZ]ÕYĔˀ§pÌÅ ž^À» ,,ÃÖÀ̼y¹Z»Y ¹€už§Y|»Á½Z]€»ÕY|ƋÕZÅÃ{Y¿ZyY|Ë{{  ×YdËM ֈÌ˺ÌÅY€]Y|̇ ÂƼm†ÌW |¼uY€f¯{ Œ¯€ËÁ,Õ|ÌuÁ dˆÌ¿–y®Ë€» ‘€§–y®Ë½YÂÀŸÄ]€»Z»¾Å}{ Ö»Z´ÀÅÁdˆÌ¿–y®Ë€»Z»Y{‹Ö» Ĭ˜À»®ËYºÌÀ¯Ö»d^v€»Yį ÖÀÌ»€‡Äf‡ÂÌaºÅÄ]ğ¼n»Á ºÆ»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ] ºÌÀ¯Ö»d^v ¦¸fz»ÕZÅ{€¯Z¯Z]Zed‡Y ºË‹ZÀ‹M€» ½ZÀ̌¿€»{Zf«Y {‹¾Ì¼”eÁ¾Ì»Ze|ËZ] {½ZÀ̌¿€»Õ{Zf«YdÌ “Á{Â^Æ]Á{Zf«Y |ËZ]Ö]€£ÕZÆ¿Zf‡YÁ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ ¾Ì»Ze ÖÅ|¿Z»Z‡Z]Z¯¾ËYÁ{‹¾Ì¼”eÁ¾Ì»Ze Հ]ķ¯ÁՀ]dy‡dÌ “Á d‡Y€Ë~b¿Z°»Y Y{€‡ ˆu ½ÁZ »,ÕZ¬¨·YÁ}¾Ìˆu Œ¯€ËÁÖ»Zœf¿YÁÖfÌÀ»Y –ËY€‹{Œ¯dÌÀ»Y d‡YcZ^iZ] ,Õ{Zf«YÁÂu{ZÅ\Ì//‡MºÅÄ°ÀËY{ÂmÁZ] ÁZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]ÕZÅ|»ZÌaºÅÁÖf//ŒÌ » Z¯Ád§ZËŠËY‚§Y¹{€»Ö³|¿{½McY€//ÌiZe Z]Ä¿Zfz^‹Ây,{€¯€edz//‡YdÌÀ»Y¾Ì»Ze €Ìœ¿º¯ÖÅY€¼ÅÁ½YZ¯|¿Yd/‡{d¼Å Â//Œ¯dÌÀ»Yįd¨³½YÂeÖ»,¹{€» Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡ {€‡ ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ½Z]Ã|Ë{-½Z¿Z]€» |ÀfˆÅŒ¯ ½YÁ{½Z³|À»ÃYÃ|ÀÅ{Ä»Y{Y½Z//¿Z]€» Z]ÁY|yÄ]¶¯ÂeZ]ÁÃ{Â] |¬»Z//§{ ÁY|Ì]½Z¼ŒqZƗYļWYÄ]¶//‡Âe ½Z»Œ¯½Z]Ã|Ë{Á¹Zœ¿€^f//‡ÄÀ̇ ½Z‹{ÂyÕY€]Y½MÁ|ÀfˆÅ |À¿Y{ Ö» ÖÆ·Y ªÌ§Âe d‡YcZ^iZ]–ËY€‹{ »Y¶¯€Ë|»,Ö¼‡Z«¾Ìˆu Œ¯cYÁ¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁɁ€» {½Y€^·Â¯–ËY€‹{Â^Æ] Œ¯cYÁdË·ÁY dŒÌ »{Â^Æ]Â“»Á{Œ¯cYÁ Ä]YÖ¿Y€¼ŸcZ»Y|«YÁ½ZÀ̌¿€» d‡YÃ{€]¸mºÅZ]ՁY»c Œ¯Ä]©ZqZ«ÕÓZ¯{ÁÁZe |À¯dˀË|»Y صفحه 4 µÂXˆ»€Ë|»d‹Y{{ZË dˆÌ¿€Ì]|eYÃ{€¯{Ây ÕZÅÄf‹~³Ä]cZ§ÔfyY¾ËYČËįÄf‹Y{{ÂmÁÄf‹~³ÕZŽZ»YÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Z]½Z»Â//Œ¯Ձ€»cZ§ÔfyY ‰{ÂyºÌ¼eÄ]•ÂÀ»YÄÀÌ»¾ËY{Ö»Y|«YĿ³€ÅÁ{{€³Ö»€]Õ¸ÆaÃZ‹Z“|¼v»d»Â°u½YÁ{Ä]€fŒÌ]ÁÁ{ {Â]Ã{€¯¥Â˜ » cZ§ÔfyY¾ËYYÕZ̈]Äf^·Y |‹½Y€ËYÄ̸Ÿ€]©Y€Ÿָ̼ve²ÀmÁ€‹ÕY€]ÕYÄ¿ZÆ]Ձ€»cZ§ÔfyY¾ËYYÕYĿ¼¿ Â//Œ¯Z]ZeՁ€»ÕZÅĸ̻Ã{Á|v»½Âr¼Åª—ZÀ»YÖy€]{‚Ì¿½ÂÀ¯YZ»Y|//‹ž§Ձ€»Ö//‡Z¼¸bË{Z]ºÅ ºËY{¥ÔfyY½Zfˆ¿Z¤§Y ÃY€¼ÅÄ]½Z¼ÀÆÌ»­ZyYÖ Ì‡ÁŠz]į{{€³Ö»€]Ö¿Âf]YÂË{Ä¿Z‡ZÀ‹Z¯€Ì£Z¯¹Zn¿YÁÖËZ¼¿ZmÄ]¥ÔfyY¾ËY d‡YÃ|¿Z»ZmYÂË{Õ‡½M{{Y€»|ÌƋY‚» .dˆÌqÄ·Z‡Ä»ZÀ¼£¶YZ»Y {ZÆÀŒÌa€]ZÀ]Á½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÄ]Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬»€¨‡cYZ^fŸY Z‡Y€]µZ‡{ ºÅZmZ¿Ö//‡|ÀÆ» d§€³Y€«ZmZ¿ZÌfyY{Á|//‹\ːe¶]Y€»{Ö¿Âf]YÂË{gY|uYÕY€]ÕZ^fŸYÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ YÂË{gY|uY½Z»{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÕY|¿Zf‡YÁŒ¯cYÁÁÃ{€¯֌¯YÂË{Ä]¹Y|«YZ‡YÄm{Â]d§ZË{Y†a |¿YÄf‹Y|¿֌¬¿ į|//‹gY|uY½MYՀf»||ÀqĸZ§Z]|À»€ÌÅÄ¿Zy{Á¾ÌÀr¼ÅÁՁ€»€¨ʬ¿Ä]ÖÆmÂeÖ]Z]YÂ//Ë{¾//ËY –‡Âe|À»€ÌÅÄ¿Zy{ÁYÕY{€]ÀÆ],½YÁZŒ¯{{€e{µÔfyY½Âr¼ÅÖeÔ°//Œ»Á€]\m»Ä¿Z//‡ZÀ‹Z¯€Ì£Z¯¾ËY d‡YÃ|‹ÕZ̈]ÖÀ§cÔ°Œ»Á¶ËZˆ»Á[MÕZŵZ¿Z¯½{€¯{Á|ˆ»,[MÕZÅÂe» YÕZ̈]ÕZʼnY‚³Ze|‹\m»€»Y¾ËYÁÃ|Œ¿ÄmÂeÖÀ§cZ°¿Ä]Հf»Â¸Ì¯YÂË{¾ËY{ZnËY½Z»{Ä¿Z¨‡Zf» ½M{{{€eÁZmYZ̈]ÕZÅՀ̴ÌaZ]Äf^·Y,{‹¶YÁ†¸n»½Z³|ÀËZ¼¿ÁÕY|¿Zf‡Y,Œ¯cYÁÄ]Ã|Ë|ŸcÔ°//Œ» {€Ì³Ö»c{ZˁcZ¬Œ»Z]ºÅ½Mį|‹Ã{Y{½YÁZŒ¯Ä]YÂË{Õ‡ Ö¿Z¤§Y¥€—|‹\m»Ö¿Z]€»Ä¿Y|f¬»¹Y|«YZ]į{Y{½ZŒ¿ÕÂv¿Ä]Y{ÂyÄf‹~³Á|Àq{cÔ°Œ»¾ËYYÖ°Ë Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf//‡ÕÂ//‡YÕ|mՀ̴Ìa|À»ZÌ¿¶°//Œ»¾ËYZ»Y,|À¯Հ̳¸m½MY€°eYÖÅYÂy~Ÿ¾¼“ |¿€Ì´¿Y€«Ö¿Z¤§Y¥€—ՁY|¿Y€Ìe¥|Å{»įd‡Y½YÁZŒ¯YdËZ¼uœÀ»Ä]Ձ€»€¨ʬ¿{Ö¿Z]€»Y€¬f‡Y Ä]|¿YÂeÖ»įd‡YÃ|ÀÅ{Y|ŒÅºWԟ\¿Áև€f‡{ÃYgY|uYÁYÂË{¾ËYsԏY¶uÃYZÆÀeÃ|¿Z´¿€œ¿Ä]Äf^·Y |Å{½ZËZaÖi{YÂu¾ÌÀqÁ€] {ZqÖËZa€]¶v»Ä¿Z‡ZÀ‹Z¯ÁÖ¬˜À»€Ì£ÖËZ¼¿Zm¶Ì·{Ä]ºÅ½Mį{Y{{ÂmÁÁ€¼Ì¿Ĭ˜À»{ºÅՀ´Ë{¶°Œ» Ä]½ÂÀ¯ZeÄÅ{YÖ¿Z¤§YÃ{²ÀmÁÃ{Ä//·‚·½ZËÂnÅZÀa½Z°//‡YÕY€]½Y€ËY€¼uYµÔÅdÌ ¼m`¼¯ՁY|//¿YÃYÁ d‡YÃ|‹¶Ë|^eÖnˀ]ÕZf‡Á d‹~³Z]Z»Y{Â]Ã|‹ՁY|¿YÃY½Zfˆ¿Z¤§Y¹{€»YÕ{Y| eÕY€]½Z»Œ¯Ä¿Zf‡Á{½Zˆ¿YÕZÅ®¼¯ÕZf‡Y{¶v»¾ËY Á|¿YÃ{€¯¶Ë|^e½Z»Œ¯ÕZŁ€»¶yY{{Ö¿Z¤§YÕZf‡ÁÄ]Y½MÄ¿ZyÁ€b¯dyZ‡Z]ÄËZˆ¼ÅŒ¯½Z»{€»ZŵZ//‡ d‡YÃ{€¯{ZnËYZÆ¿MÕY€]YÖeZ «Âe ¥ÔfyY{»Ã{Á|v»į{Â]Y€«Ĭ˜À»¾ËYYÃ|ÀÀ¯|Ë{Z]cZÌÅÕ‡YÖËZÅ{ZÆÀŒÌa Z‡Y€]µZ‡{Äf^·Y |ËZ]įd‡Zm€]ZacÔ°Œ»½ZÀr¼ÅÁÃ|//‹ÄmY»ZÅd¨·Zz»Öy€]Z]į|]Z˵Z¬f¿YՁ€»€¨ʬ¿Ä]ÁÃ|//‹\ˀze dˆÌ¿€Ì]|eYÃ{€¯{Âyd¨³ ½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» صفحه 5 Ö·Z ËY‹€Ì]{ÁÂƼm†ÌËÁZŒ»,|¼v»|Ì ‡ Õ{Zf«YÄËÁÁÖf À,ÕZne{YMª—ZÀ» Á{YMª—ZÀ» Õ{Zf«YÄËÁ Ö «YÁÃZ´ËZmÄ] |¿YÃ|̇€¿{Ây ¶¼Ÿ { Zŭ‹ ¾ËY Z] {Y{ Ä»Y{Y ÕÁ ®Ë į |À¿YÂeÖ¼¿ Õ{Zf«Y ½ÓZ § |À‹Z]Äf‹Y{̫֬{ÁtÌvՂËÄ»Z¿€] ½ÓZ § d‹Y{ ZƛY ÂƼm†ÌË ÁZŒ» YZÅḑ€›¹Z¼e֏yŠz]ÁÕ{Zf«Y Á{YZźˀve€´Ë{Õ‡YÁÃ{ÁMZ¯ÕZa Á¾Ì¿Y«¾ËYZ»Y|¿€]Ö»¸mÄ]YZ¯ÁÃ{ |À¿YÂf¿ Ze Ã|‹ \^‡ €Ì³Za Á d‡{ cY€¬» ½Z‹{Ây dÌ·Z § |ËZ‹ Á |ËZ] į ½ZÀr¿M Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] |¼v» |Ì ‡ |ÀÅ{ Ä»Y{Y Y ½Y€´f À Õ|Ì»YZ¿ \^‡ cZ»Y|«Y Ŀ´ÀËY įÖ·Z‡{œÀ»¾Ì¼ÅÄ]d¨³,{‹Ö» Ä]Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬»Õ‡Y ZÅÖ¿Z^ÌfŒaÁZÅÖËY{ž¿Z»,|Ì·ÂeµZ‡½YÂÀŸ { Հ´¿Z] ®Ë dˆËZ]Ö» Ã|‹ ÕY~´»Z¿ įÖ«€f»¾Ì¿Y«ՁZ‡Ã{ZÌaÁ¾Ì¿Y«sԏY ºÌfˆÅ ½M |ÅZ‹ Ö¼WY{ ¹Z°uY Ã{Z» { {Â] ºÌÅYÂy ¾ËY |ÅZ‹ c ¾ËY { į ÃZ´ËZm®ËÄ]Œ¯{YMÁÄËÁª—ZÀ»į Ä]®¼¯\m»dËZÆ¿{Á|À‡€]Õ|Ë|m {‹Ö»Œ¯{Zf«Y €Ì]{ Á ÂƼm†ÌË ÁZŒ» ,ÕZne {YM ª—ZÀ» Ö·Z ËY‹ Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ{Zf«YÄËÁÁÖf À Y Œ¯ |‹ Á LZ¬eY ÕZÅÃY Y Ö°Ë Õ{Zf«Y ÄËÁ Á {YM ª—ZÀ» €Ìˆ» ½M {ÂmÁ ¾ËY Z] į d¨³ {~³Ö» €œ¿ { ª—ZÀ» ¾ËY ÕY€] į ÖÅZ´ËZm ª—ZÀ» ¾ËY Á Ã|Œ¿ dËZŸ Ã|‹ Äf§€³ |¿YÃ|Œ¿ÕY~³€iYÄ]ª§Â» Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] ­€fŒ» dˆŒ¿ { |¼v» |Ì ‡ -ÂÌ¿€» įŒ¯Õ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»¶»ZŸ½Y€Ë|» Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ³{Á€§ÁÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»{ |Àq €Å {Á‚§Y ,|‹ Y‚³€] €^·Y ½Zf‡Y ¹ZÌa Á {YM Ĭ˜À» dŒÅ ½{Â] YY{ Z] Á€»Y į cY{Z|{,Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À» Z»Y,d‡Y¹Zn¿YµZu{ª—ZÀ»¾Ì¼ÅYŒ¯ |ÀfˆÅ |À»ÄËÔ³ c|‹ Ä] Õ{Zf«Y ½ÓZ § ÕYğZˆ·Yª¸ycY€¬»Á¾Ì¿Y«½Md¸Ÿį ©Z¨eY ZÅÃZ´f‡{ Y Öy€] –‡Âe į d‡Y |À¯Ö»{YÁ½ÓZ §¾ËYÄ]֯‹Á|f§YÖ» ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 6 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 7 ÁY‚/Å®/ˁYŠ/Ì]½{Â/]YY{Z/]Á€/»Yd/¨³Â/Ƽm†ÌËÁZ/Œ» ¦¸fz»ÕZÅŠz]{Ä/¯Õ{Zf«YÄ/ËÁª/—ZÀ»{Õ{Z/f«Y|/uYÁ d/Ì·Z §µÂ¤/Œ»cY{YÁÁÕÁZ/À§,d/˂¿Y€e,cZ/»|y,cY{Z/,Õ|/Ì·Âe |¿YÃ{Y|ËZm{Â/y{YÕ{Z/f«Y½ÓZ/ §YÖ/³‚]Ä/¿|]®/Ë|Àf/ˆÅ ÖÀÌ»€/‡™Zv·Ä]Â/Œ¯ÕZÅḑ€›Ä°ÀËYÄ/]ÃZ/‹YZ]|/¼v»|Ì /‡ {YMÕZ/Å[MÄ]Ö/‡€f‡{Ä/]ÄmÂeZ/]Z»Â/Œ¯{Á‚/§Y,d/‡YÓZ/]ZÌ/ˆ] ™Zv·Ä/]¾/ÌÀr¼ÅÁZ/¬¨«ÁՂ/¯€»ÕZÌ/‡MÄ/¬˜À»Ö/§€—YÁ[Â/Àm Ã{Z/m®/ËÕ|/À]€¼¯®/ËZ/ËÁº/ŒË€]YÃY€Ì/ˆ»{Ö/ŸÂ¿Ä/]Ä/°ÀËY ™Z/v·Ä/]YÖ/ËÓZ]d/̧€›,{Y{Y€/«d/‡YZ/ÅÖÀÌq|/Ë|ms€/—Ä/¯ d/‡YÄf/‹Y~³Z»Z/ÌfyY{ÖÀÌ»€/‡ |À¿YÂeÖ»Â/Œ¯ÕZmÕZm{Õ{Zf«YÄ/ËÁª—ZÀ»Ä°ÀËY½Z/Ì]Z/]ÕÁ [ÂÀmÄ/]µZ¼/‹Á|ˀ¯{€¯t/ˀe,|¿Â/‹|/À»ÀÆ]Z/Åḑ€›¾/ËYY YÄËZ/ˆ¼ÅÂ/Œ¯Z]cZ/—Z^eY½{Â/]YY{Á[€/£Ä/]©€/‹Á|/ˀ¯Á {ÁÖ»Z¼/‹Ä]Z/»Â/Œ¯ÕZ/Åd˂» ½Y€ˆ§YÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ»½Y€Ë|» |ÀfˆÅ¾¼‹{Z]Õ{Zf«Y²Àm /ÕZ/ne{YMª/—ZÀ»Ö·Z ËYÂ/‹€/Ì]{ÁÂ/Ƽm†ÌËÁZ/Œ» Ä]{Â/y½ZÀz/‡YՀ/´Ë{Š/z]{Õ{Z/f«YÄ/ËÁÁÖ/f À {€¯ÃZ/‹YÂ/Œ¯Õ{Zf«Yª¿Á{Õ{Z/f«Y{YMÁÄ/ËÁª/—ZÀ»ÃZ´/ËZm ²/Àm½Y€/ˆ§YÖ/ŸÂ¿Ä/]Õ{Z/f«YÄ/ËÁÁ{YMª/—ZÀ»½Y€/Ë|»d/¨³Á |ÀfˆÅ¾¼‹{Z]Õ{Zf«Y ÁÃ|/‹ÕYÄ/¿Z¼·Z›ÕZ/źˀve‰Âzf/‡{Â/Œ¯Á€/»Y{Á‚/§YÕÁ |À¯Հ̳¸mÂ/Œ¯Õ{Z/f«YÄ /‡ÂeYZed/ˆÅ¾ËYµZ^¿{Ä/]¾¼/‹{ įd/‡Y¹{€»d/ŒÌ »hv]¾¼/‹{Ö/¸Y¥|/Åd/‹Y{Z/ƛYÕÁ Õ{Zf«YÄ/ËÁª/—ZÀ»Š/¬¿֘ËY€/‹¾/ÌÀq{Ä/¯Ä/f§€³¥|/ÅY½M d/‡Yd̼ÅY‚WZuZÌ/ˆ]¾¼/‹{¥Y|/ÅYÖ/jÀyÕY€/] ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 8 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 9 Ĭ˜À»ÁµZ/ §{YMĬ˜À»d¨ÅÁ€»Yº/ŽY€ËYÂ/Œ¯{{€¯Ä/§Z“Y {YMÄ/¬˜À»d/ŒÅÁÕ{Z/f«YÄ/ËÁÄ/¬˜À»Áº/ËY{Õ{Z/f«YÄ/ËÁ |Àf/ˆÅd]¿{Ä /‡ÂeÕY€]ÁՁZ/‡µZ §µZ/u{º/Å€/´Ë{ ՁZ/‡µZ §µZ/^¿{Ä/]|/ËZ]{€/¯½Z/Œ¿€—ZyÂ/Ƽm†ÌËÁZ/Œ» |/À] Z/‡Y€/]Z/eºÌ/‹Z]Ã|/ÀËMÕZ/Åḑ€›ÁÖ/¸^«ÕZ/Åḑ€› º/ŸYÖ/f»ÁZ¬»{Z/f«YÕZŶ§€/‡{Ö/f»ÁZ¬»{Z/f«YÕZÅd/‡Ż ÕZŁZÌ¿¾/Ì»ZeÁÖ/·Z»ž/]ZÀ»¾/Ì»Ze,cY{Z/,|/Ì·Âe,ÕÁZ/À§µZ/¬f¿YY |/ÀÀ¯{Â/y€]€/eÄ/¿ÓZ §|/À¿YÂf]Â/Œ¯ÕÁ€/“ ª—ZÀ»¶WZ/ˆ»¶uÁ|Ì·Âež/¿Y»ž§Ä/°ÀËY€]|̯ZeZ/]|/¼v»|Ì /‡ ,{ÁÖ»Z¼/‹Ä]ª—ZÀ»¾/ËYÕY€/]ºÆ»ÁÖ/¸YcZ/ŸÂ“»YÖ/°ËÄ/ËÁ Á¶ËZ/ˆ»¹Z¼eº/£€Ì¸ŸÖ/ÂyŠ/z]Õ{Z/f«Y½ÓZ/ §ÁÁ€/»Yd/¨³ YYcY‚/ÌÆneÖ/fuÁ|ÀÀ¯Ö»¶/uY{Â/ycÔ°/Œ»º/ˀvecÔ°/Œ» |Ì·ÂeÁ|ÀÀ¯Ö»{YÁ|Àf/ˆÅ€Ì³{º/ˀvehv]{Z/»Z]Ä/¯ÖËZÅÂ/Œ¯ |À¿Ö»º/«Y ÕZÅŒ¯Ä]cY{ZÕY€]½Y€ËYºÆ‡ d‡YÓ{{Z̸̻ZÆÀeÄËZˆ¼Å Õ{Zf«YÄ/ËÁÁÖf À/ÕZ/ne{YMª/—ZÀ»Ö·Z ËYÂ/‹€/Ì]{ {Z̸̻ÁY‚/Å®/ËZÅÂ/Œ¯¾ËYcY{YÁÄ/°ÀËYÄ/]ÃZ/‹YZ] {Z̸̻{Á|/ucY{Z¾ËYY½Y€/ËYºÆ/‡Ä¿Z¨/‡Zf»d¨³,d/‡YÓ{ {¾ËY{Â/‹Ö¼¿Հj¯Y|uÃ{Z¨f/‡Y{Âm»ÕZ/Åḑ€›YY~/·d/‡YÓ{ Z¯®¼¯|/¿YÂeÖ»cY{Z/įºË€vedz/‡–ËY€/‹{įd/‡YÖ/·Zu |À‹Z]Œ¯{Zf«YÁŒ¯{Zf«Y½ÓZ §Á½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe Ĭ˜À»ÁY‚/ŁYŠ/Ì]Z/Ì¿{{Á€/»Y{Y{Ä/»Y{Y|/¼v»|Ì /‡ {Z/Ì¿{{|/Ì·ÂeÁcZ/neYÕYÃ|/¼ŸŠ/z]Ä/¯º/ËY{Õ{Z/f«YÄ/ËÁ {ÂyÖ»º/«Õ{Z/f«YÄ/ËÁª/—ZÀ» ,Ã|/‹¡Ô]Y|Ë|m{YMÕ{Z/f«YĬ˜À»d/¨Å{ZnËYÄ/°ÀËY½Z/Ì]Z/]ÕÁ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 10 صفحه 11 {YMª—ZÀ»Ö·Z ËY‹€Ì]{ d‡YÃ|‹Äf‹Y~³ Ä]d‹Y{Y€]YÕ{Zf«YÄËÁÁÖf À/ÕZne ¶uÁºÅZ]ZÅÃ|¿{w€//q¾ËY½{ÁM{d¯€u {€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ d‡Ydz‡Z̈]¶ËZˆ» ÖÀÌ¿Y«ž«Y»Ö//y€]{ÖËY€mYÕZÅÃZ´f//‡{ ¦ËZ›ÁYÖ//°Ëį|ÀÀ¯Ö»¡Ô]Y½M¥Ô//yY ¾Ì¿Y«¾ËYYՀ̳¸mįd//‡Y¾ËYÄ¿Zy€Ì]{ †ÌËÁZŒ» ºÌÀ¯֫¬uՀ̴ÌaÖfuÁÃ{€¯ Ã{Z»įd//‡Y¾ËY€]‰Ôed¨³ÂƼm Ã{Z¨f‡Y½MÕZÅḑ€›¹Z¼eYÁ{Â//‹ÖËY€mY įÄr¿MYdœ§Zv»Ád^«Y€»€]Ö //‡ÁºÌÀ¯ YZe{‹Ö»Ã|//‹Ã{Y{µÂ«Õ{Zf«Y½ÓZ §Ä] Õ{Zf«YZ¯Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»ḑ€› |¿ÂŒ¿ŠÀeÁ­Â‹Zq{ZeÃ{Y{¹Zn¿YY{Ây Ä]ž»ZmÖf«ÁÄ°ÀËYY¶§Z£{€Ì´]YÖ¸°//Œ» cZÌ£Ô]Y¾ËY{Â//Œ¿ÃZ´¿cY€¬»Á¾//Ì¿Y«¾ËY cÔ°Œ»ÁcԔ »€´Ë{ÕZm{{‹Ö»hŸZ] ºÌeÖ´qZb°Ë,|¼v»|Ì ‡ {‹{ZnËYՀ´Ë{ €³Yd‹Y{ZƛYÁdˆ¿Y{ºÆ»Z̈]YÕ{Zf«Y ğZˆ·Yª¸y¾Ì¿Y«¾ËY|//‹Z^¿Ö´qZb°Ë¾ËY {‹Ö»Õ{Zf«Y½ÓZ §ÕZÅdÌ·Z §d§YhŸZ] ®¼¯Z]įºÌf//ˆÅ½MµZ^¿{Ä//]d¨³ÕÁ ZeºÌ¿YÂf]Õ{Z//f«YÄËÁª—ZÀ»½Y€//Ë|»{Ây Ö´qZb°Ë¾ËYd//‡YÄ¿Zy€Ì]{ºÆ‡įÖËZm ֗įÖeZ//ˆ¸m{į{Â//‹{ZnËYd·Á{{ ¦¸fz»ÕZ//ÅŠz] Z//] Äf//‹~³ÃZ»®Ë¾ËY ÁՀ̳ºÌ¼e‚//¯Y€»€ËZ//‡Ád·Á{Õ{Zf«Y և€]Áhv]Ä]Õ{Y»ֻԇYÕY‹†¸n» ½ÓZ §¶°Œ»¾Ë€f³‚] ¾Ì¿Y«ÁZźˀveÕ{Zf«Y d‡YÖ¸yY{|WY /ÕZne{YMª—ZÀ»Ö·Z ËYÂ//‹€Ì]{ {Á‚//§YÕ{Z//f«YÄ//ËÁÁÖ//f À Õ{Zf«Y½ÓZ// §¶” »Á¶°//Œ»¾Ë€f³‚] {ÂecY€¬»Á|WY¾Ì¿Y«ÁÖ¸yY{ÕZźˀve ÕZÅŠz]¾//Ì]{ÕYÀ//˂mÕZÅÃZ´//¿ÁÂe d‡YŒ¯Õ{Zf«Y ®Ë{Âyº//ŸY†¯€Å{€//¯tˀeÕÁ ®ËÕ¸mį|À¯Ö»¡Ô//]YÁÖuY€—Yֿ¿Z« ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 12 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 13 ZÅÄ¿Z»Z/‡d/¨³Õ{Z/f«YÄ/ËÁÁÖ/f À/ ZÅÄ¿Z»Z/‡¾ËYº/ÌÀ¯Ö»Ö /‡Ád/‡YY€/«€] •Z^eYZÅÄ¿Z»Z/‡ª/ˀ—YÁºÌ/Œz]{Â/^Æ]Y Ö¿Z/ˆ¿YÕÁ€Ì¿‰Â/»MÁ|/‹Z]Y€«€]¾/ËÔ¿M ¾/ËY Ä/] Ã|/ÀÀ¯ ®/¼¯ cZ/ŸÂ“» Y Ö/°Ë d/‡YÄËÁª—ZÀ»ÁÄ¿Zy€Ì]{¾/Ì]Ö/ËY€´¼Å huZ^»d/ËZŸd/‹Y{½Z/Ÿ}Y|/¼v»|Ì /‡ ÕZ¯d»Ô/‡[Â/qZq{Õ{Z/f«YÕZ¯ Ö·Z ËYÂ/‹Ä/¿Zy€Ì]{ž/«Y»Ö/” ]Ád/‡Y Öy€]Ä]º/Æf»Õ{Z/f«YÄ/ËÁÁ{YMª/—ZÀ» Ä/]d^/ˆ¿Ö/ËZÅdÌÀÅ}Á|¿Â/‹Ö»¶ËZ/ˆ» Ö¸Ìyį|/Àq€Å{Y{{ÂmÁZ/»ÕZ/ÅdÌ·Z § {Zy{Â/»|Àq Z/‡Y€/]|ËZ/‹Z/ÆÀËYY ZÅdÌÀÅ}¾/ËYÖ/·Á|/‹Z]Ã|/‹{ZnËYÂ/Œ¯ €/̳ºÌ¼e½Y€/Ë|»¾/Å}{Ä/¯{Y{{Â/mÁ ª/uYÖ/]ÂyÄ/]º/Ì¿YÂf¿Z/»{Â/‹Ö»h/ŸZ] ®ËZ/]{€/¯|/̯ZeÕÁ º/ÌÀ¯Z/§{ª/—ZÀ» ª—ZÀ»Ö «YÁÃZ´/ËZm|ËZ]ÕÂ/«ÕYÄ¿Z/‡Z¯ Õ{Zf«YÖËZ§Â°/‹{YÕ{Zf«YÄ/ËÁÁ{YM ÁÂƼm†/ÌËÁZ/Œ» ºÌ¿‚]º/«YÂ/Œ¯ Öf À/ÕZne{YMª/—ZÀ»Ö·Z ËYÂ/‹€Ì]{ d/‹Y{ Z/ƛY ½Z/ËZa { Õ{Z/f«Y Ä/ËÁ Á Ä¿Zy€Ì]{¾/Ì]Z»­€f/Œ»Äf̼¯®ËÖf/ˆËZ] Y€/«€]Õ{Z/f«YÄ/ËÁª/—ZÀ»ÁÖ·Z ËYÂ/‹ ¾ËY{Õ{Z/f«Y½ÓZ §dÌ·Z §ž/¿Y»Á{Â/‹ cZ/‹Y‚³ÁÕY~´§|ÅÁ{Â/‹LZuYÄ/f̼¯ ºÌÅ{Ä/WYYÄ/—Â]€»{Y€/§YÄ/]Y¹Ó {‹Ö»Õ{Zf«YÄËÁĬ˜À» įºËY{Ö/¿Y€Ë|»Ä/]Z/Ì¿{€/¯t/ˀeÕÁ ÁÖ/¿ZÆm–ËY€/‹ÁÃ{Â/]€/Ë|»Á‚/ËÄ»Z¿€] Á |/¿€Ì´] €/œ¿ { Y Õ{Z/f«Y Ö/‡Z¼¸bË{ Õ{Zf«Y½ÓZ/ §ÕY€/]ՁZ/‡ḑ€›|/À¿YÂf] Á ZÅՄeY€f/‡Y Z/‡Y €/] Y Z/ŽM Á |/ÀÀ¯ |ÀÀ¯d/ËZ¼uÁd/ËY|ÅÄ/¬˜À»ÕZ/Å{€^ÅY •Z/^eY€/]|/̯ZeZ/]Â/Ƽm†/ÌËÁZ/Œ» Ä/¿Zy€Ì]{Z/]Õ{Z/f«YÄ/ËÁª/—ZÀ»€f/ŒÌ] ,Õ{Z/f«Y Ä/ËÁ Á {YM ª/—ZÀ» Ö·Z ËYÂ/‹ Ö·Z ËYÂ/‹Ä/¿Zy€Ì]{¾/Ì]Ä/˜]YY€/ˁ{Á‚/§Y d/‡Yº/¯ÕY|/¬»Õ{Z/f«YÄ/ËÁª/—ZÀ»Á Z/ˆuYŠÌaYŠ/Ì]Ä/¿Zy€Ì]{Z/]¶/»Z eÁ ºÅÁd/‡YÄËÂ/‡Á{Â“»¾ËYÄ/¯{Â/‹Ö» Á|À/‹Z]Äf/‹Y{Y¶»Z e¾/ËY|/ËZ]½YZ°/¼Å |/ÌÀ¯Y€/«€]Y•Z/^eY¾/ËYZ¼/‹º/Å ¾ËÔ¿M•Z/^eYÄ/]{€¯t/ˀe|/¼v»|Ì /‡ ÕY€]Z/ÅÕ|À»ZÌ¿YÖ/°Ëįº/ËY{Z/Ì¿‚/Ì¿ ÕZ/ÅdÌ·Z § ÕY€/] d/‡{ Հ/̳ºÌ¼e ¾f/‹Y{Õ{Z/f«YÄ/ËÁª/—ZÀ»{Õ{Z/f«Y ÕÁ d/ˆÅÁÄ/]Áª/Ì«{Z/»MÁcZ/ŸÔ—Y ÄËÁª—ZÀ»YÖ/y€]Ä¿Z¨/‡Zf»d/‹Y{ZƛY ½|¿Z/‡ÕY€]Y¹ÓÕZ/ÅÕZ°¼ÅÕ{Z/f«Y {Â/‹Ö»hŸZ]į|¿Y|¿Z»Z]ÁÄ/]ÕZ/ÅZfË{ †/¸n»Ád/·Á{ÕÓZ/]t˜/‡{cZ/ˆ¸m{ Z§{ª—ZÀ»¾/ËYYº/Ì¿YÂf¿|/ËZ]Ä/¯Â/—½M ÕZ/ne{YMª/—ZÀ»Ö·Z ËYÂ/‹€/Ì]{ º/ÌÀ¯ Õ{Zf«YÄËÁª—ZÀ» dÌ “ÁŒ¯ |¿Y{Ö]¸˜» Ä/ËÁ Ä/¬˜À» {Y{Ä/»Y{Y |/¼v» Ö/]¸˜»Á\/‡ZÀ»d/Ì “ÁÕ{Z/f«Y {Ä/¯Ö/ »Zms€/— Z/‡Y€/]Ä/¯|/¿Y{ |¿|Ì/‡ª§YÂeÄ]Z¼/‹Z]Ö·Z ËYÂ/‹Ä¿Zy€Ì]{ ÕY€/mY€/]|/̯ZeÄ/¯{ÁÖ/»Â/¸mÄ/]Z¯Á Ã|À]€/œ¿{»ž/»Zms€/— Z/‡Y€]Z/ÅZ¯ Z/‡Y€]ºÌÀ¯‰Ôe|/ËZ]ļÅÁd/ˆÅº/Å ÄËÁÁ{YMª/—ZÀ»Á{Â/‹d/¯€us€/—¾/ËY ž»Zms€/— Z/‡Y€/]º/Å|/Ë|mÕ{Z/f«Y ÕZne{YMª—ZÀ»Ö·Z ËYÂ/‹€Ì]{ |/ÀÀ¯Z¯ YÖ°Ë{Y{Ä/»Y{YÕ{Z/f«YÄ/ËÁÁÖ/f À/ {|¿YÄf/ˆ¿YÂeÄËÁª/—ZÀ»Ä/¯ÖËZÅĐyZ/‹ dˀË|»Â/¿|ÀÀ¯¶¼Ÿ€/fÆ]Z/ÅZmYÖ/y€] €/Ë|»Ä/qÁµÂX/ˆ»½Z»Z/‡™Z/v·Ä/]Ä/q |Ì /‡ d/‡YÃ{Â/]Õ{Z/f«YÄ/ËÁÄ/¬˜À» Ã|/‹¹Zn¿YÕZÅÖ/‡€]{{Y{Ä/»Y{Y|/¼v» µÂX/ˆ»½Z»Z/‡€³YÖ·Z ËYÂ/‹Ä/¿Zy€Ì]{{ ¹Z/n¿YY¹ÓÕZ/ÅdËZ¼uÁ|/‹Z]Z¯ÕZ/a Õ{Zf«YÄ/ËÁĬ˜À»€/Ë|»Ö/§€—YÁ|/Å{ \m»¾/ËY|/‹Z]Õ|À¼¿YÂeÁ¶/]Z«{€/§º/Å {Õ{Zf«YÕZ/ÅdÌ·Z §d§€/ŒÌa{Š/Æm ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 14 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 15 ¹ZÌaÕ{Zf«YÄËÁĬ˜À»¶»ZŸ€Ë|» dÌ·Z §{ZŶ¼ ·YÂf‡{Öy€] d‡YÃ{€¯{ZnËYµÔfyYÕ{Zf«Yª—ZÀ» ²Àm€Ì³{įÖËZŁÁ{ ‚Ë€¯Zy,ºÌfˆÅÕ{Zf«Y ºœ »¹Z¬»€Ì^ eÄ]dˆz¿ {Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^Å įÕ{Zf«Y²Àm¾ËY ¾Ì¼ÅºËY{Y€«½M{ ÁÕ{Zf«YÄËÁª—ZÀ» |Ì·ÂeZÆ¿M{įd‡Y{YM {€Ì³Ö»c ½YY~³ÄËZ»€/‡ÕY€/]Õ|mÁÖ/‡Z‡Y¶/” » d‡Y Ã|/‹ ÃZ³{Á€/§ÁÕ{Zf«YÄ/ËÁÄ/¬˜À»¶/»ZŸ€Ë|» ¾Ì¿Y«Ä°ÀËY½Z/Ì]Z]Ä»Y{Y{¹Z/ÌaÖ/¸¸¼·Y¾Ì] {YMÁÕ{Z/f«YÄËÁª/—ZÀ»ÁÂ/u{Ö/]Ây ¾ËY{{YÂ/»Õ|À]ž¼m{€/¯tˀe,º/ËY{ YÖ/Œz]į{Â]¾ËYŠ/z]|/Àq{d/ˆŒ¿ ª/—ZÀ»{Â/y{{Â/m»ÕZ/Åḑ€›ª/ˀ— €Ì]{–/‡Âe¶ËZ/ˆ»YՀ/´Ë{Š/z]ÁÄ/ËÁ {{YMÁÕ{Z/f«YÄËÁª—ZÀ»Ö/·ZŸÕYÂ/‹ ¶ËZ/ˆ»Ã|/¼ŸÄ/¯Հ/Ì´ÌaÁs€/˜»d/·Á{ ,­€¼³Ä/¸¼mYÖ/ËZÅŠz]{ª/—ZÀ»¾/ËY ž¨e€»d ÀÄ/]•Â]€»ÕZ/ÅÁÂuÁÖ/eZÌ·Z» ª/—ZÀ»€f/ŒÌ]Ä/q€/ÅÖËZ§Â°/‹|ÅZ/‹Z/e ºÌ/‹Z]ZÅŠz]¾/ËY{Õ{Z/f«YÄ/ËÁ Z/‡Y¾/̼Å€/]{€/¯Ä/§Z“Yª/¸˜»Â³ZÀi ¾Ë€e|Ë|/‹‘€/ »{Ä/°ÀËYÄ/]Ä/mÂeZ/] ÕY€/] ½YY~³ÄËZ»€/‡ Á ºÌf/ˆÅ Z/źˀve Y€/« º/ˀve {Â/» Ä/¯ Ä/r¿M €/Å |/Ì·Âe Á|¿Yà {ÁMÃZ/Àaª/—ZÀ»¾ËYµ{Ä/]º/ËYÄf§€³ µZ^¿{Ä]Z/źˀve½{Á{Z/]€/´Ë{ÕÂ/‡Y |ËZ^¿½Z/»{Ây€/´Ë{,|Àf/ˆÅcÔ°/Œ»¶/u cZ]€“½YY~³ÄËZ»€/‡¾/ËYÄ]Z/eº/ÌÀ¯ÕZ¯ {Â/‹{YÁՀf/ŒÌ] Â/‡®ËYºË€vecÔ°/Œ»{€¯t/ˀeÕÁ ½YY~³ÄËZ»€‡Õ{€/ˆ·{\^/‡Ö¸yY{ž¿Y»Á {Â/‹Ö» Ä/]{Â/y½ZÀz/‡YՀ/´Ë{Š/z]{ÕÁ Á{€/¯ÃZ/‹YZ/ÅÓZ¯Ä/ÅZ»¦/«Âed/¸Æ» ®ËÄ]¶/Ë|^eÂ/“»¾/ËY{€/¯½Z/Œ¿€—Zy Ä/ËÁÄ/¬˜À»¶/»ZŸ€Ë|»‚/Ì¿Ä/»Y{Y{ Ö/y€]d/‹Y{½Z/Ÿ}Y¹Z/ÌaÕ{Z/f«Y Õ{Zf«Yª/—ZÀ»dÌ·Z §{Z/Ŷ¼ ·YÂf/‡{ d‡YÃ{€¯{ZnËYµÔfyY Õ|À^ËZa¹|/Ÿd/¨³ª/¸˜»Â³ZÀi{Z/¿€/f¯{ ÕZŶ¼ ·YÂf/‡{ÁZÅÄ»ZÀ/Œz]Á¾/Ì¿Y«Ä/] |/¿Á{µÔ/fyYZ/eÃ|/‹\^/‡ğZ/ˆ·Yª¸y Ä/ËÁ ª/—ZÀ» { Õ{Z/f«Y ½ÓZ/ § ÕZ¯ {Â/‹{Z/nËYÕ{Z/f«Y ²/Àm €/̳{ Ä/¯ Ö/ËZŁÁ { {Á‚/§Y ÕÁ €Ì^ eÄ/]d/ˆz¿‚/ˀ¯Zy,ºÌf/ˆÅÕ{Z/f«Y ¾/ËY{Ö/·Z ·YÄ/¸›|»Հ^ź/œ »¹Z/¬» ¾Ì¼ÅºËY{Y€/«½M{Ä/¯Õ{Z/f«Y²/Àm ZÆ¿M{įd/‡Y{YMÁÕ{Zf«YÄ/ËÁª/—ZÀ» {€/̳Ö»cÂ/|/Ì·Âe ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 16 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ {Y{€^y{€´fŒÅ|Ë|m€Æ‹Ö]YÂzfze֐ze©Â§½Zf‡Z¼Ì]ՁY|¿YÃYՀn»ÁY~³ÄËZ»€‡,€Æ»Ö·Ôm|Ìn»€f¯{ ½Zf‡Z¼Ì] ֐ze©Â§ {€´fŒÅ|Ë|m€Æ‹ {‹Ö»ՁY|¿YÃY ©Â§ Ö¿Z»{ ‚¯€» ¾ËY ½YZ¯|¿Y d‡{ |À‹Z]֐ze ÕZÅÁMYÖ°Ëd‹Y{½Z£}Y€Æ»Ö·Ôm Ä]½Zf‡Z¼Ì]¾ËYՁY|¿YÃYÁ¶Ì¼°e¾» ¾Ì·ÂXˆ»Ö»Z¼eYÁÃ{Â]µY€Àmc d^ˆ¿ d«Á c§ ½Á|] ¹Y{ Zœf¿Y €»Y { Á |ÀÀ¯ ¹Y|«Y ¾Ì» |À‡ µZ¬f¿Y Ä] ՁY|¿YÃYÕY€]Ĭ˜À»¹{€»Ö·Zv‹Ây { ÕÁ |À‹Z] ºÌƇ ½M ¹Z´ÀÅ {Á ¹Y€Æ‹€f¯{[Zf¿Y®Ë€^e¾¼“½ZËZa Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡Õ{Z̏ ,€^·Y Ö¿Z»{ Á Öf‹Y|Æ] cZ»|y Á |¬»¹Zœ¿{ÕY‚´f»|y{€¯tˀe ºÀf¤» Öf€§ ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm µZ f»|¿ÁY|yįd‡Y ±‚] Öf¼ ¿Á €°‹ÁÃ{»€§LZ˜ŸYŠËÂy½Z³|À]Ä] LZÆ]½Y€³d€§¾ËYYįd‡Yd¼ ¿ ¾ÆÌ»¦Ë€‹¹{€»Ä]d»|ydÆm{ |ËM¶¼ŸÄ]Ã{Z¨f‡YdËZÆ¿ֻԇY ՁY|¿YÃY ‚¯Y€»¾ÌÀq ‚Æn»Ö¿Z»{ |¿YÂeÖ» ®Ë{‚¿Ä] Ä¿Y€‡½|‹ Ä]Ö¿Z»{ ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ®¼¯Ö¿ZÆm Äf‹Y{Ö¿ZËZ‹ |‹Z] ,d«Á ¾Ì·ÂXˆ» Y Öy€] ÕZ°¼Å ¹|Ÿ |ËZ‹į{Y»€ËZ‡ÁYÃ|ÀËY‚§ŠËY‚§Y Äf‹Y|¿ÕYÃ|ËZ§½Z»¾ËY{½MY€°e Ö¨ŸZ”»d¼ÅZed‹Y{½M€]YZ»,|‹Z] ¾ËYՁY|¿YÃYÁ¶Ì¼°e,dyZ‡ÕY€]Y ºË|À^]Z¯Ä]Âv»d»Ô‡ğ¼n» d‡Y |Ì»Y d‹Y{ Y€]Y €Æ»Ö·Ôm €f¯{ ¶ÅYY{Âyį|Ë|mY{€Æ‹į½ÂÀ¯Y Ä »Zm Ö «YÁ ½YÂˆ·{ Y Á d]Z^— ¾§ ֻԇYÕY‹Ö·|¼ÅZ]|ÀfˆÅÖ°‹‚a {€´fŒÅ|Ë|m€Æ‹½Y€¼Ÿd¯€‹Á€Æ‹ sZff§YÁՁY|¿YÃYÕY€]Y¹ÓÕZ°¼Å ̸֨°eÔ]Ze|À‹Z]Äf‹Y{ºÆ»ÃÁ€a¾ËY {‹½Y€^mÄf‹~³ÕZŀÌyPeÁ ‚Ì¿¹{€»Â“»¾ËY{{€¯|̯PeÕÁ ‚Æn»Ö¿Z»{‚¯Y€»{Â^¿Ä]d^ˆ¿|ËZ] įÖ¿Zˆ¯ÁÃ{Â]€³Ä^·Z˜»€Æ‹¾ËY{ t˜‡{YÄ »Zmd»Ô‡LZ¬eYÄ£|£{ Á½Zˀn»µZu®¼¯ÖfˆËZ]|¿Y{Ö¸» Հ^À«{Zŀ§ Z´¿€^y ՁY|¿YÃYՀn»ÁY~³ÄËZ»€‡ ֐ze ©Â§ ½Zf‡Z¼Ì] Y {€´fŒÅ |Ë|m €Æ‹ Ö]YÂzfze ®Ë{‚¿Ã|ÀËM{½MsZff§YÁ¶Ì¼°e {Y{€^y Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z] Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] ¹ÔŸYZ]€Æ»Ö·Ôm|Ìn»€f¯{-ÂÌ¿€» Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]d¨³€^y¾ËY ¾ÌÀq ՁY|¿Y ÃY ,Ä »Zm d»Ô‡ t˜‡ ®Ë{‚¿Ä]|¿YÂeÖ»‚Æn»Ö¿Z»{‚¯Y€» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Ä] Ö¿Z»{ Ä¿Y€‡ ½|‹ |‹Z]Äf‹Y{Ö¿ZËZ‹®¼¯Ö¿ZÆm Z¿Á€¯ ÕZ¼Ì] Â̋ Y †a {Á‚§Y ÕÁ ½Âr¼Å½YÁY€§cÔ°Œ»{ÂmÁº£Ö¸Ÿ صفحه 17 ZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ d‹Y{½ZŸ}YZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ½Âr¼ÅŒ¯ÕZŁ€»YZ§{ {Y{Ä»Y{Y |¬»Z§{½YÁ{ Հ^À«{Zŀ§ Z´¿€^y Äf¨Å®Ë€^e¾¼“Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ÕÁ€Ì¿ Äf¨Å ½|̇Y€§ Á |¬»Z§{ d‡Y€uÁš¨uÖ¿Z]€»Ĩ̛Ád‹Y{ZƛYÖ»Zœf¿Y ÕZŁ€»YZ§{¾ËYÁÃ{Â]Œ¯ÕZŁ€»Ö»Z¼eY {Y{Ä»Y{Y |¬»Z§{½YÁ{½Âr¼ÅŒ¯ Y{€‡-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] {Z»Z´¿€^yµYÂX‡Ä]x‡Za{Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uY |¿ÁY|yd¨³Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ä]{ÁÁÃÂv¿Ây ~yYÄ]ª§Â»€e€]cY€¨¿Á‚mµZ‡{{Y{ªÌ§Âe Y ‚Ì¿ µZ‡ ½Z¼Å °À¯ { Á Ã|‹ º¸bË{ ­|» ¹|‹µÂ^«Ö°‹‚b¿Y|¿{Äf‹{½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ Á ֻԇY [Ô¬¿Y Á€‹ Z] ½Z»‚¼Å {Á‚§Y ÕÁ ZÅÃZ´Œ¿Y{½|‹Äfˆ]Z]įÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÁ€‹ Հ³Ö»Zœ¿Õ‡Ád¼‡Ä]‚Ì¿Z»€Ë|¬e{Â]ÃY€¼Å įֿ»M{Ád§t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿{dË”ŸÁ Äf̼¯\·Z«{½Z»½MÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ğ¼n»{ ÕÂƼm Ö¿Z]€Æ‹ Á Հ»Y|¿Yƒ ,ֻԇY [Ô¬¿Y €¨¿{Á|u¾Ì]YÁ¹{€¯d¯€‹{Â]ֻԇY Ä»Y{Y Ձ{³ Y{€‡ ¹{€¯ \ˆ¯ Y ºfŒÅ Ä^e ª]Z‡ Հ»Y|¿Yƒ ¾Ì»Y Ö»Zœf¿Y ÃZ´Œ¿Y{ { {Y{ d̬§Â»Z]Zn¿M{YÖeZ»|¬»ÃÁ{Á¹|Ë{‰Â»M ¹{Â] €e€] cY€¨¿ Á‚m Ä°ÌWZn¿M Y Á Ã{€¯ ֗ ¹€Æm \̤f‡{ |ÌƋ ‰Â»M ‚¯€» Ä] Ä¿Z^¸—ÁY{ į {Â] Zn¿M ºf§ Հ̈»€³ ÃÁ{ ½|¿Y~³ ÕY€] ĸe Á ¾Ì» ÕZÅÃÁ{ Ä¿Z^¸—ÁY{ Á |‹ Á€‹ ²Àm {½Y€ËYֻԇYÕÂƼmŠeY{YÕZn¨¿YÕZÅ c|»Ä]{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ ¹|¿Y~³Œ¯[€£ ÁÃZŒ¿Z»€¯Ձ€»ֻ¼ŸĬ˜À»{Ä¿Z^¸—ÁY{ÃZ» ַÁ€]Z »YÕY{€]¾Ì»ÁÕY~³¾Ì»Ä]¹ÔËY Ã|¿Z»€§½YÂÀŸÄ]ºf¼‡¾Ë€yMÄ°ÀËYZe¹{Â]µÂ¤Œ» Äf^·Y{Â]½Y€Æ»{¹ÔËY{Z]Mt·ZÖeZ̸¼Ÿ½Y{€³ Zn¿MYÁ{Â]Ã{Zf§YZÅÖ«Y€Ÿd‡{½Y€Æ»½Z»½M µZ‡Ä]\ˀ«ÁºfŒ³€]¹€Æm‰Â»M‚¯€»Ä] {ÁÃ|‹¶¬fÀ»½Zf‡Ây½Zf‡YÄ]Ä¿Z^¸—ÁY{ºÅ Á¾°‹–yÕZŽY{€³Á½ZÅÁ€³Ã|¿Z»€§YºÅZn¿M {ÖeZ̸¼ŸÕZŽY{€³YÖ°ËÃ|¿Z»€§ºÅ½ZËZa{ cZ̸¼Ÿ½Âr¼ÅcZ̸¼Ÿ|Àq{į¹{Â]Är¼¸‹ į{Á|v»®eÕZÅcZ̸¼ŸÁ |¬¼·YdÌ],½Z”» ºf‹Y{d¯€‹,¹{Â]¾°‹–y½Z´ËÃ|¿Z»€§¹{Ây d/‹Y{ Z/ƛY Z/mZ¿ Ö/¿Z]€» Ã|/¿Z»€§ |Àf/ˆÅZ»ÕZ/zf§Y½YZ/ˁ€»½ZÀÌ/Œ¿€» ½ZÀÌ/Œ¿€» Á ½Z/¿Z]€» ¾/Ì] •Z/^eY Á d/‡Y ÖÀf/ˆˆ³Z¿ Y¶/¬¿Ä/]Á€/»½Z/]Ã|Ë{‰Y‚/³Ä/] Z/] Ձ{Â/³ Ö/¸Ÿ|¼uY Y{€/‡ -Â/Ì¿€» d/¨³Z/»Z´/¿€^yÄ/]\/¸˜»¾/ËY¹Ô/ŸY d/Ë»P»Z/Ë|/Ë{Z]ÕY€/]Ä/¯Ö/¿Z»€/Å Y½ZÀÌ/Œ¿€»µYÂ/uYº/ËÁÖ/»Z/Ł€»Ä/] Äf/‹Y{ZÌ¿įÖ¿Z»€/ŽÂqºÌ/‡€aÖ/» €ÅÁ|/¿YÃ|/»MZ/»®/¼¯Ä/]½Z/¿Z]€»º/ËY Ã|»M{Â/mÂ]Z/Æ¿MÕY€/]Ö¸°/Œ»ºÅ½Z/» {Y{Ä/]Ä/¯|/¿YÃ{Â/]½Z/¿Z]€»¾/ËY,d/‡Y µZ/‡|/Àq{{Á‚/§YÕÁ |/¿YÃ|Ì/‡Z/Æ¿M Z]½Z/¿Z]€»Z/¿Á€¯ Á€/ËÁÂÌ/‹Z/]€/ÌyY ÁÃ|ÀËÂ/‹{YÂ/»ž/ˁÂeÁÖ/¿Â¨Ÿ|“¹Z/n¿Y ®/¼¯Z/Æ¿MÄ/]½ZÀÌ/Œ¿€»¾/Ì]Öf/‹Y|Æ] Â/«Á,Ä/i{ZuÁ€/]½Z/»{Á|/¿YÃ|¿Z/‡ ½ZÀÌ/Œ¿€»d/»|y{ Á¶Ì/‡,Ä/·‚· €³Yd/‹Y{Y€]YՁ{Â/³Y{€/‡ |¿YÃ{Â/] €»Z/À¯{ÖËZf/‡Á{€/»€ÌaZ/ËÁ½€/Ìa Áª/ŒŸZ]½Z/¿Z]€»|/‹Ä/mY»¶°/Œ»Z/] ©Â/¬uY½{€/¯Ä/À˂ÅZ/]Ö/fuÁÄ/«ÔŸ ¹Zn¿Y½ZÀÌ/Œ¿€»Ä/]YÖ/eZ»|y½Z/‹{Ây ª/̧Âe½Z/‹{ÂyÕY€/]Y½MÁ|/ÀÅ{Ö/» |À¿Y{Ö/»Ö/Æ·Y ½Z/Ì]Â/Œ¯Ö/¿Z]€»|/‹Y¹Z/¬»¾/ËY Á½Y|̨/‡Š/Ë,¦/ËY—½Z³‚/]d/‹Y{ ½Z/ŒËZÅ{Zq{įÖeZ/ˆ¸m{¾/Ë|¼f » YY{Â/yÕ|/À¼fËZ“{Â/‹Ö/»Y€/«€] įd/‡YZn¿MÁ|/ÀÀ¯Ö/»¹Ô/ŸY½Z/¿Z]€» †¿ÓÂ^»M{Â/^¿½Z»{ºËÂ/‹Ö»Ä/mÂf» €»¾/ËY½Y{Z/»½Z/mÖ/¿Z]€»ÕZ/ÅÄ/r] žË€/‡¹Y|/«YZ/]Á|/¿YÃ{Y{cZ/n¿Y¹Â/]Á Y ÕYÂ/³Z¿ ZÌ/ˆ] g{YÂ/u Á€/] ÕÂ/¸m |/¿YÄf§€³ ½ZÀz/‡½ZËZa{Z/mZ¿Ö/¿Z]€»Ã|/¿Z»€§ ZÌ/ˆ]½ZÀÌ/Œ¿€»{€/¯½Z/Œ¿€—Zy{Â/y Á½Z/]€Æ»€ËZ/ŒŸ0Z/e|¼ŸÄ/¯º/ËY{Ö/]Ây |/Ì·Âe{|Àf/ˆÅÖ/‹Ôe€aÁ‰Â°fz/‡ ½Z/¼Å Ä/] Á ¾/ˀ§M Š/¬¿ ZÌ/ˆ] d/ÌÀ»Y ÁZ/Ł€»d/ÌÀ»Yš/¨u{½Z/¿Z]€»½Y‚/Ì» |/¿€i»Ö/ŸZ§{Ä/y€q ÂˀƋÖ°¸»ÄÌ¿ZuZ´¿€^y ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ Y Ö°Ë d‹Y{ Y€]Y Œ¯ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ¹€v»¾Ë€§MÁ€£cZ̸¼Ÿ{d¯€‹¾»cYZzf§Y ½YÂe€aÕZÅÁ€Ì¿Z]¾Ì·ÁYÃZ»½Z]M{į{Â] ÕÁ€ŒÌa©Y€Ÿ­ZyYÖf¼ˆ«{ֻԇYÕÂƼm \ˀ£Â]YÕZÅd¨¿ÃZqĬ¸u¥€eZ]ÁÃ{€¯ À] Á ÃZ¼ ·Y d¼‡ Ä] ºÅ | ] Á {Y|Ì] €Æ‹ Á |‹¶ZuÖeZ¬Ì§Âe‚Ì¿Zn¿M{įºË{€¯d¯€u Ö¿Z^ÅÁ€³‰Â»M‚¯€»Ä]Zn¿MYd‹Y{½ZÌ]ÕÁ | ]ÁºfŒ³€]‚¯€»¾ËYÃ|¿Z»€§½YÂÀŸÄ]½Zf‡€· €f‹Y®·Z»½Z³{Za֋Â»M½Y{€³Ã|¿Z»€§½YÂÀŸÄ] ևŻÖe|̬Ÿ½Z»Z‡[~m‚Ì¿Zn¿MYÁ­YY {d¼‡š¨uZ]ÄÅ{®Ëc|»Ä]Z^ˀ¬eÁÃ|‹ZmZ¿ ½Zf‡YÖ«ÔyYdÌÀ»Y€Ë|»ևŻÖe|̬Ÿ½Z»Z‡ ևŻ Öe|̬Ÿ Ã|ÀÀ¯ ²ÀÅZ¼Å ½ÁZ » ,ÃZŒ¿Z»€¯ ¹{Â]ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡€Æ‹Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§Á½Zf‡Y Á{Z»M¾ÌŒ¿ZmºÅ| ]{Y{Ä»Y{YՁ{³Y{€‡ µZ‡ćÖ·YÁ{{Á|u†b‡,¹|‹ZmZ¿Ö¿Z^ÌfŒa ÖeZ«Z¨eYÄ]ÄmÂeZ]Á¹{Â]ÃZŒ¿Z»€¯Ö»Zœf¿YÃ|¿Z»€§ |‹¶ZuªÌ§Âe{Y{wŒ¯©€‹[ÂÀm{į ½ZfˆÌ‡½Zf‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿¾ÌŒ¿ZmÄ¿Z^¸—ÁY{ ¾ËYÖeZ̸¼ŸÃZ³Y€«¾ÌŒ¿Zm½Z»‚¼ÅÁ½Zfˆq¸]Á µÂ‡c€”uÃZ³Y€«ĈÌWcPÌžÌÀr¼ÅÁ½Zf‡Y Žz‹Á{Â]Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ä]ª¸ f»į¹€¯Y €]YÃZ³Y€«¾ËYÖÅ|¿Z»€§Á€Ì¿¶¯¹€fv»Ã|¿Z»€§ ®Ë{€¯ħZ“YÕÁ ¹|‹d»|yµÂ¤Œ»,|¿Y{Ã|Ɵ dˀË|»‚¯€»Ã|¿Z»€§Á‚¯€»†Ì˺ŵZ‡ Ö»Zœf¿Y Ã|¿Z»€§ ÃZ]Á{ Ä°ÀËY Ze ¹{Â] ZmZ¿ µ€fÀ¯ Á¹{Â]Zn¿MµZ‡Á{c|»Ä]Ö]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡Y ½Zf‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§µZ‡Á{‚Ì¿½MY| ] ½Zf‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§ºÅ½MY| ]Á€^·Y Zy cÔ°Œ» į ½Zf‡€Æ‹ Á €Æ‹ Z] Z§ µZ‡YÁºf‹Y{Ã|Ɵ€],d‹Y{Y‰{ÂyÖfÌÀ»Y Ö¿Z]€» ¾ÌŒ¿Zm ½YÂÀŸ Ä] µZ‡ ®Ë c|» Ä] Ã|¿Z»€§­Z^»½Zf‡{Z]ÃZ»{Y{€yYÁZmZ¿ |¿{»€§¡Ô]YYÖ»Z¼e`Ìe€‡žÌ§€eY«¶¯ºœ » ÁÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿¹€fv»Ã|¿Z»€§{ZÆÀŒÌaÄ]ZÀ]Á Ã|¿Z»€§ ½YÂÀŸ Ä] Y« ¶¯ ºœ » Ã|¿Z»€§ d¬§Y» d‡YÁ€Ì¿®ËÄ]Zj»Ä]įÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§Žz‹€»YdveÕZÅÁ€Ì¿Yְ˽YÂÀŸÄ]Á Ö»d»|yÄ]µÂ¤Œ»,d‡YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿¹€fv» ÕY‚´f»|y¹Y«Á¹YÁ{ªÌ§Âeį×YLZ‹½YÁº‹Z] ÖÆ·Y¶”§Ä]½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿{ Œ¯dÌÀ»Yš¨uÕY€]ºËY{†¨¿ZeÁ{Y{Ä»Y{Y {€¯ºÌÅYÂy‰Ôe ½ZÀ̌¿€» ÕZzf§Y½YZˁ€» |ÀfˆÅZ» صفحه 18 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ €»dˀË|» ZÌfyY{Z0 §€ Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Y{€‡ |ÀfˆÅŒ¯½Z¿Z]Ã|Ë{½Z¿Z]€» d‡YÖ¿Z]€» Ö/»Zœf¿Y ÕÁ€/Ì¿ Ö/¿Z]€» Ã|/¿Z»€§ Z]d/‹Y{½Z/Ÿ}Y½Y€/ËYÖ»Ô/‡YÕÂ/Ƽm Ö³|¿{¹{€/»À/»Áĸ¤/Œ»Ä/]Ä/mÂe dˀË|»Ä/¯|/¿Y|¿Ô/—YZ/Æ¿MYÕZÌ/ˆ] d/‡YÖ/¿Z³YÄ/qÃ|/Ɵ€]€/» Y¶/¬¿Ä/]Á€/»½Z/]Ã|Ë{‰Y‚/³Ä/] ¾¼“Ձ{Â/³Ö/¸Ÿ|¼uYY{€/‡-Â/Ì¿€» d/¨³ ,Ö/»Zœf¿Y ÕÁ€/Ì¿ Ä/f¨Å ®/ˀ^e ¶Ì°/Œe½Â¿Z«Ã{Z»ª^—€/»Yd/›Z¨u ÕÁ€Ì¿Ö/¿Z]€»Ã|/Ɵ€/]Ö/»Zœf¿YÕÁ€/Ì¿ Äf/‹Y~³½Y€ËYÖ»Ô/‡YÕÂ/ƼmÖ/»Zœf¿Y d‡Y Ã|/‹ ÕYY{½Y€ËYÖ»Ô/‡YÕÂƼm{Á‚/§YÕÁ d/‡YÖ/]MÁÖ°/Œy€/»€/f»Â¸Ì¯ ½M|/{YŠ/Ì]€/“ZuµZ/u{Ä/¯ Ö/»Zœf¿YÕÁ€/Ì¿Ö/¿Z]€»Z/ÌfyY{0Z/§€ {Y{ Y€« ‰ÔeYÖ/¿Y{|«¾¼“Ձ{Â/³Y{€/‡ ½Z¿Z]€»d/‹Y{Y€]YÂ/Œ¯Â/Ì£½Z/¿Z]€» Š/¬¿Ö´f/‹~³{ÂyYÁÖ¿Z/Œ¨¿ZmZ/]Z/» Ä/y€q { Õ|À¼/‹Y ZÌ/ˆ] Á Y~/³€iY |¿Y{Â/Œ¯Y|ËZad/ÌÀ»Y¾/Ì»ZeÁÖ/ŸZ§{ ¹Z/œ¿€^f/‡ÄÀÌ/‡ÁY|/Ì]½Z¼/ŒqÄ/¯ |Àf/ˆÅÖ»Ô/‡YÕÂ/Ƽm Ö/»Zœf¿Y ÕÁ€/Ì¿ Ö/¿Z]€» Ã|/¿Z»€§ ¾ËY{€/¯tˀe½Y€/ËYÖ»Ô/‡YÕÂ/Ƽm Z/§{ Â/Œ¯ ÕZ/Ł€» Y ½Z/]€» ½Y‚/˂Ÿ Ö/Æ·Yª/̧Âe½Z/‹{ÂyÕY€/]Á|/ÀÀ¯Ö/» |/ÀÅ|]Ä/»Y{YYZ/§{¾/ËYÄ/¯|/À¿Y{Ö» {Ö¿Z»Z/‡|uYÁ¾Ë€eÓZ]d/‡YÖ/Àf¨³ ÁÃ{Â/]Ö/¿Z]€»Ö/Å|¿Z»€§{Zf/‡,Ö/¿Z]€» ½Zf/‡YÖ/¿Z]€»Ö/Å|¿Z»€§|/ ]Ä/^e€»{ -{Y{ Y€/« Ձ€/» ÕZŽZf/‡Y ‚/¯Y€» { ZË®ËÕYY{½Zf/‡Y€ÅÖ/¿Z]€»Ö/Å|¿Z»€§ ÕYY{Ձ€/»²ÀÅ€/Å,Ձ€/»²ÀÅ|/Àq Ձ€/»½Z/ÅÁ€³€/Å,Ձ€/»½Z/ÅÁ€³|/Àq ÃZ´/‡Za€/ÅÁՁ€/»ÃZ´/‡Za|/ÀqÕYY{ d/‡YՁ€/»®/m€]|/ÀqÕYY{Ձ€/» Հ^À«{Zŀ§Z´¿€^y €¨•Z¬¿ÁՁ€»ª—ZÀ»Ö»Z¼e{½YÂe€a½Z¿Z]€» ‰Ôe{dÌÀ»Y¾Ì»PeÁ|Ì·ÂeÕY€]Œ¯Ձ€» ïÁZŽZfˆÅ¯{½Z¿Z]€»{Á‚§YÕÁ |ÀfˆÅ Y€f»Â¸Ì¯¾Ë|ÀqÃ|̌¯®¸§Ä]€‡Ádz‡ÕZÅ ZnÀ̼ŁYį|ÀÀ¯Ö»ÕÁÃ{ZÌaZ»€³ÁZ»€‡{ YÖ´fˆyįºË³Ö»c«Y|y½Y‚Ë‚Ÿ¾ËYÄ] Ö¿Y{|« Z] ZmZ¿ Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ |¿YÃ{€¯ Äfˆy {‚Ë‚Ÿ½Z¿Z]€»d‹Y{Y€]Y½Z]€»½Y{€»ÂÌ£Y Ä]Ö¸»Z¯¥Y€‹YÁ|¿€]Ö»€‡Ä]¶»Z¯Ö³{Z»M ֓Y Ö»Z¼e Y ½ZÀq ½M Á |¿Y{ Œ¯ ÕZŁ€» Œ¯֟Z§{Äy€q{½MZiMį|ÀÀ¯Ö»d^«Y€» d‡Y ˆv»Á†¼·¶]Z«Z̈] ÂˀƋÖ°¸»ÄÌ¿Zu Z´¿€^y d‹Y{ ½ZŸ}Y ZmZ¿ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ½YÁ{½Z³|À»ÃYÃ|ÀÅ{Ä»Y{Y½Z¿Z]€» Ä]¶‡ÂeZ]ÁY|yÄ]¶¯ÂeZ]ÁÃ{Â] |¬»Z§{ Á ¹Zœ¿ €^f‡ ÄÀ̇ Á Y|Ì] ½Z¼Œq ZƗY ļWY ½Z‹{ÂyÕY€]Y½MÁ|ÀfˆÅ½Z»Œ¯½Z]Ã|Ë{ |À¿Y{Ö»ÖÆ·YªÌ§Âe -ÂÌ¿€» Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] d¨³ Z» Z´¿€^y Ä] Ձ{³ Ö¸Ÿ|¼uY Y{€‡ {€¯tˀeZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ d‡Y€»{Y|ˆ¿YÕZÅs€—¹Z¼eYÁ€³{Y|ËZadÌÀ»Y ½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» Z´¿€^y Á dˬe Ä] ZÌ¿ €fŒÌ] dÌÀ»Y ÕY€«€] Á ¾Ì»Ze d‡ZŁ€»ՁZ‡|À¼‹ÂÅ œÀ» ¾Ì¼Å Ä] d‹Y{ ½ZÌ] Ձ{³ Y{€‡ ÕY‹†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»Ä]Ö¸»Z¯s€— t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿¶¯{Zf‡Ád·Á{dXÌÅ,ֻԇY Ã|‹Ã|Ë{½M{cZ»Y‚·YÖ»Z¼eįd‡YÃ|‹ÄËYY €]ºÌ¿YÂf]¹ÓcYZ^fŸYZfyYZ]ºËYÁ|Ì»YÁ ŠÌa Y €» {Y|ˆ¿Y Z¯ ZÅ Õ|À] dË·ÁY Z‡Y ºË€^] Ä] ÃZ‹Y Z] ½ZËZa { Œ¯ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ {€¯ tˀe €» {Y|ˆ¿Y ÕZÅ ÃÁ€a ÕY€mY |¿Á Ã{Â^¿µÂ^«¶]Z«Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Y€“ZuµZu{ Zed‡YZÌ¿€»{Y|ˆ¿Ys€—¹Z¼eYÕY€]Ö¸»¹‚ŸÁ ºÅY€§ՀfŒÌ]dÌÀ»YÁ{Á|ˆ»YՁ€»ÕZÅLÔy ºÌÀ¯ Ö»Zœf¿Y ÕÁ€Ì¿ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ÕZÅs€—¹Z¼eY½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ¾Ì»Ze { ºÆ» ÕZÅ Ĩ·Â» Y Ö°Ë Y €» {Y|ˆ¿Y {€¯½YÂÀŸŒ¯ÕY€]Y|ËZadÌÀ»Y -ÂÌ¿€» Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] Ä] \¸˜» ¾ËY ¹ÔŸY Z] Ձ{³ Ö¸Ÿ|¼uY Y{€‡ ÖeZ«Z¨eY|ÅZ‹įµZ‡Yd¨³Z»Z´¿€^y ºÌ¼e d«Á d·Á{ ºË{Â] Œ¯ ©€‹ [ÂÀm { ÕZÅd·Á{Á{‹¹Zn¿Y€»{Y|ˆ¿Ys€—Zed§€³ ÕÁ |¿{Y{¹Zn¿YZf‡Y¾ËY{YÖeZ»Y|«Y‚Ì¿Õ| ] YZe|‹€¨uÖËZÅ©|ÀyZŶv»YÖy€]{{Á‚§Y ¾Ë{{€f»Á½ZÌr«ZqZ«ÕZÅÂe»ÁZž̋Z»Â^Ÿ ‚Ì¿ÖËZÅd¼ˆ«{,{‹Հ̳¸m€»YZn»€Ì£ ¾ËYªË€—Yį|‹\¿¾Ì]Á{ÁY{ZyºÌ‡ ŠËZa ¶]Z« ZŁ€» ºÌ¬fˆ» c Ä] ZÅ ¾Ì]Á{ ÕY€]Հf»Ö¿Âf]YÂË{ºÅ֌z]{Ád‡Y d‡YÃ|‹Հ̳Z¯Ä]€»{Y|ˆ¿Y {Äf^·Y{Y{Ä»Y{YŒ¯Ö¿Z]€»|‹Y¹Z¬»¾ËY ÕY€]Á|À¯Ö¼¿dËZ¨¯{Y»¾ËYZŁ€»YÖy€] صفحه 19 YÕZ̈] Ö¿Z]€»dÌ·Z § {‹Ö¼¿Ã|Ë{ Ä] ÄmÂe Z] ZŁ€» Õ‡ ½M Y Č̼ŠZ» {€¯ Հ̨°e Á |¿Z » ÖfˆËÁ€e ÕZÅ ÃÁ€³{ÂmÁ YÖy€]Z” ]Ä¿Z¨‡Zf»įºËY{ÁÄf‹Y{|Ë|Æe t¸ˆ»Y€‹Y¾ËYc¸y•ZÌuÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ Ádz‡Z»ÕY€]YZ¯cZ«ÁY֔ ]Á|¿YÃ|‹ ÄWYYÁÖeZŸÔ—Y¥Y€‹YZ]Äf^·Y,|ÀÀ¯Ö»¦ŸZ”» ½Z»{¹ÓdÌÀ»YZÅÁ€Ì¿Ä]¹ÓÕZʼnÂ»M {‹Ö»¾Ì»PecZ]Zzf¿Y Ö°Ìf¯ZeÃZ³Y€«{Y{Ä»Y{YZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ÕY‚³€]¹ZËY½Âr¼ÅZyÕZŽZ»{{Y|¬» ÁY|ËZadÌÀ»Y¾Ì»Pe{ÁÃ|‹µZ §cZ]Zzf¿Y Zmįd‡YY~³€iYZ̈]Œ¯֟Z§{Äy€q ¾ÆÌ»Z¯Y|§Á¦¯€]½Zm½Z¿Z]€»¹Z¼eY{Y{ ÄÀ̇ ºÅ į ºÀ¯ Ö¿Y{|« Á €°Œe ֻԇY ÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Y|Ì]½Z¼ŒqºÅÁ€^f‡ Z§{ Œ¯ ÕZŁ€» Y Á |ÀfˆÅ ֻԇY |ÀÀ¯Ö» {Y|ˆ¿Y‚n]‚Ì¿Հ̳ÕOÁ{{€¯ħZ“YÕÁ Ö¿Z^ÌfŒa ÕZÅÁ€Ì¿ Y Õ{Y| e ZŁ€» µ€fÀ¯ Á ÕZÅÁ€Ì¿€ËZ‡Ä]ÕY~yYcZ^ ‹{”uZ] ”u Á |À¿Z‡ Ö» {|» Á ®¼¯ Ö»Zœf¿Y ÖeZ^Ÿ Ä] |¿Y{ cZ]Zzf¿Y Ö»Z¼e { Õ‹€a Á|ÀfˆÅ¶Ìy{cZ]Zzf¿YdÌÀ»YÕY€«€]{ºÅ ¶¼Ÿ½Z‹{Ây֟€‹Ĩ̛ÁÄ]{ÂyÕYZ]ºÅ |ÀÀ¯Ö» Հ^À«{Zŀ§ Z´¿€^y Y Ö°Ë d¨³ ZmZ¿ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ {‹Ö¼¿Ã|Ë{į½Z¿Z]€»ÕZÅdÌ·Z § {Ä¿Y|f¬»”uZ]cZ]Zzf¿YdÌÀ»Y¾Ì»Ze Ö¿Z^ÌfŒa ÕZÅÁ€Ì¿ ”u Öfu Á ZŁ€» d‡YÕY~yY¶v»{Ö¿Z]€» -ÂÌ¿€» Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] ÕÂƼmd‹Y{ZƛYՁ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡ ÖÅYÂy½Z»MÕÓYÁ¥Y|ÅY™Zv·Ä]½Y€ËYֻԇY Ã{Ây ºˆ« ½ZÀ¼‹{ ÕZÀ¼‹{ ÖËY€³½Z»M Á Á ¶ÌËY€‡Y Š¯ ­{¯ ºËƒ ½Âr¼Å {Y{ ÕY ÄÀ̯ ½Z‹ ÄÀ̯ į Z°Ë€»M ÖfˆËÁ€e ŠeY ZË d‡YÖfz‡ {ÂyÕZaÕÁ|ÀÅYÂyÖ»½Y€ËY¹{€»{Á‚§YÕÁ d‡YֻԇY[Ô¬¿Y{ÁZf‡{½Z¼Å¾ËYÁ|Àf‡Z] dŒÆ]{Œ¯Ä]{ÁÁ½Z»{¶uY¹Z»Yį |Àf‹Y{|̯Ze½Y|]½Y|ÌƋY‚»ZÀ¯{ÁY€Å ÁŒ¯€]YÖÀÌ´À‡ÕZÅÄÀ˂ŵԬf‡Y¾ËYÁ d‡YÄfyZ‡¶¼vf»¹{€» cZ¯€veÁcY|Ë|ÆeÄ]ÃZ‹YZ]Ձ{³Y{€‡ tˀe€ÌyYcZ]Zzf¿YÕY‚³€]¹Z´ÀÅÄ]ZŁ€»{ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ į|ÌÀÌ]Ö»Z¼‹d‹Y{½ZŸ}YՁ{³Y{€‡ Ä]cZ]Zzf¿Y{Y{{ÂmÁįÕ{ZˁcY|Ë|Æeº£€Ì¸Ÿ ÁÖ»Zœf¿YÕZÅÁ€Ì¿Ö¿Z]€Æ»Z]Ád]ԏZ]×Y|¼u dÌÀ»Y|Ì·Âe{įÖËZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÁÖ¿Z]€» {‹Ö» Y‚³€] Y|f«Y Z] |ÀfˆÅ ¾Ë€§M Š¬¿ {Ö¸Ÿ¹Z»YÃZ³Y€«{ÂmÁd¯€]Ä]¾ËYį €ËÕZÅÃZ³Y€«€ËZ‡ÁÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ğ¼n» įd‡Y{Y|¬»Ö°Ìf¯ZeÃZ³Y€«½Âr¼Åğ¼n» Â“»¾ËY|ËZ]Äf^·Y {‹Ö»µZ §¹ZËY¾ËY{ ¹ZËYÕY€]{Y|¬»Ö°Ìf¯ZeÃZ³Y€«įºÀ¯ÃZ‹Y {Â]µZ §‚Ì¿¾Ì ]Y ÕZÅÃZ´‡Za Y ÕZ̈] {€¯ ½ZŒ¿ €—Zy ÕÁ ÖeZ^ŸÄ],|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YºÅÖËZ”«Z¯Ձ€» Ö¿Z‡ d»|y Ö¿Z]€» cZ¬Ì§Âe Y €´Ë{ Ö°Ë Ã|Ɵ €] ZÆ¿M ÖËZ”« »Y Á Ã{Â] ½ZÀ̌¿€» Ä] d‡Y½Z]€»½Y‚Ë‚Ÿ {Ây ½ZÀz‡ ½ZËZa { Œ¯ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ZŁ€»Ä̋Zu{įÖ¿Z»{€»Y€³Yd‹Y{½ZÌ] ÕZ¯Y|§ª¼Ÿ|ÌÀ¯µYÂX‡‚Ì¿|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ Ö¿Z]€»Õ‡YÃ|‹ÄWYYcZ»|yÖ³{€fˆ³Á Y ÕZ̈] |‹ |ÅYÂy Z°‹M ½Z´¼Å ÕY€] d‡Y|Ì»Yį|¿Y|¿€^ycZ»|y¾ËYY¹{€» Z¼‹ ½Âr¼Å Õ|À¼‹Y ÖËZÅ Ä¿Z‡ {ÂmÁ Z] Ö¿Z‡Ô—YÖ]ÂyÄ]ÁÄf§ZË Z° ¿YZ^yY¾ËY {‹ صفحه 20 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ {€¯½YÂÀŸ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ՁZ‡|À¼‹ÂÅÁ¾Ë¿ÕZÅÕÁM¾§Ä]Ö¿Z]€»‚ÌÆne dË·ÁY{ZŁ€» ºÀ¯Ö¿Y{|«Á€°Œe d‹Y{ ½ZÌ] Œ¯ Ö¿Z]€» |‹Y ¹Z¬» ¾ËY ÕZžÌ]Á{ Y€Ì‹ Á ½ZƨY ®ÌfaY žËZÀ ÕZÅÁ{Ây ÕÁ €] Y ­€vf» \‹ { |Ë{ {į|¿YÃ{€¯ÖuY€—ZeÂËÂeÁ YÖ°Ìf¯Ze ½YÂeÖ» ZÅ ÕÁZÀ§ ¾ËY Y Հ̳ÀÆ] c Ձ€»Zn»€Ì£¾Ë{{€f»ÕY€]YַÁ€]Z » Á cZ¼Æ» Á sԇ ,|z»{Y» ½ZÌr«ZqZ« Á {€¯¾»YZ¿ ÁÖ¸°·YcZ]Á€Œ» Ä]Ö¿Z]€»‚ÌÆne{€¯tˀeՁ{³Y{€‡ ZŁ€» ՁZ‡|À¼‹ÂÅ Á ¾Ë¿ ÕZÅ ÕÁM ¾§ ÁZÆ¿MYÃ{Z¨f‡YÃÂv¿Á{Y{Y€«dË·ÁY{ Á Ã|‹ ÖËZ¼¿Zm ZŁ€» Ö»Z¼e { ZÆË|À»ZÌ¿ Ã|‹ÕY|ˀycY‚ÌÆne¾ËYZeºÌfˆÅ€œfÀ» {€Ì³Y€«Ö¿Z]€»ZÌfyY{Á d‹Y{½ZŸ}Y½ZËZa{Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ ŠÌa Y ¥Y|ÅY Y Öf¼ˆ« Ä] Äf‹~³ µZ‡ ºËYÄf§ZËd‡{ՁZ‡|À¼‹ÂÅ{Ã|‹¾ÌÌ e ÖÀÌ]ŠÌaYÕ{ZˁÕZÅÄ»Z¿€]µZˆ»YÕY€]Á Ä] ZÌ¿ ZÆ¿M Ö»Z¼e ª¬ve ÕY€] į ºËY Ã{€¯ d‡YÖ§Z¯Á¹ÓcYZ^fŸY µ€fÀ¯ Á ŠËZa Á Ã{€¯ dz‡ Z» ½Z¿Z]€» Հ̳ÀÆ] Á Œ¯ Z] Ö¿Ó— ÕZŁ€» ÕÁ€Ì¿ ÕZm Ä] ¾Ë¿ ÕZÅ ÕÁM ¾§ Y ½ZËZ¼¿ ŠÌa Y ŠÌ] Y cÁ€“ ¾ËY Ö¿Zˆ¿Y {Z‡Ö» µZ‡ ®Ë µÂ— { {Y{ Ä»Y{Y Ձ{³ Y{€‡ { Ö·Â^« ¶]Z« Á \‡ZÀ» cZ»|«Y Äf‹~³ YÃ{Z¨f‡Y,Zŀ´ˆuՁY|¿YÃYÁ\¿ÁÂu ¾ÌÀr¼ÅÁÖ°Ì¿Á€f°·YÁÖ°ÌfaYÕZžÌ]Á{ {YÁ€a{¼ŸÕZÅÃZ´f‡{ÁcZ‹Ö¸Å,{Z^Æa d‡YՀ̳¶°‹µZu Y Öy€] { ½ÂÀ¯Y ºÅ d‹Y{ ½ZÌ] ÕÁ Ã{Z¨f‡Y{Y|‡|À¼e|«ÕZžÌ]Á{YZŶv» Y|m{\‹{ºÅÖ°ŒnÀ³€³YįºÌÀ¯Ö» cZœ¿dveÁÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹|À¯YÁ€a€» {€Ì³Ö»Y€«½Z¿Z]€»¾Ì]‚ÌeÕZźŒq Y Ö¿Y{|« ¾¼“ ZmZ¿ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ d‹Y{ Y€]Y Ö¸yY{ ½Zzf» Á ½Z‡|ÀÆ» Ö»Â] ¾Ë¿ cY‚ÌÆne ¾ËY Ã|¼Ÿ Ä¿Zfz^‹Ây Zm ¾Ì¼Å į |ÀfˆÅ Œ¯ ¶yY{ dyZ‡ Á t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Ö¿Z^ÌfŒaÁZ§{cYÁY|ËZ] Ö¼eZu|̇ļ—Z§ Z´¿€^y Հ̴Ìa Y Œ¯ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ÁÂu { Ö¿Z]€» ÕZÅ Ä»Z¿€] ¾§YՀ̳ÀÆ]ÁZŁ€»ՁZ‡|À¼‹ÂÅ ,Zŀ´ˆu ĸ¼m Y ¾Ë¿ ÕZÅ ÕÁM ,{ZbÆa,Ö°Ì¿Á€f°·YÁÖ°ÌfaYÕZžÌ]Á{ {Y{€^y Á¾·Z] -ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Ä»Z¿€]¾ËYtˀŒeZ]Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡ {€^ÅYZÆqÖ¿Z]€»d¨³Z»Z´¿€^yÄ]ZÅ ½YÂe c|« ,ÖeZ̸¼Ÿ ½YÂe ŠËY‚§Y ¶»Z‹ ÕZÅÁ€Ì¿ Y d¿Z̏ Á Ձ»McZÆ» ,Ö» Zf‡Y ¾ËY { į |À¯ Ö» µZ^¿{ Y Ö¿Z]€» Ã{Z¨f‡Y Á ZŁ€» ՁZ‡|À¼‹ÂÅ Z» dË·ÁY Ö°ÌfaY ÕZžÌ]Á{ ,Zŀ´ˆu ,{Z^Æa Y ¾Ë¿ ÕZÅÕÁZÀ§ €ËZ‡ Á Ö°Ì¿Á€f°·Y Á d‡Y ÕZŁ€»{ÖeÔ°Œ»Á€]Ä¿Z¨‡Zf»{Á‚§YÕÁ ÕY€] Y –ËY€‹ ÄËZˆ¼Å ÕZÅŒ¯ Y Öy€] صفحه 21 d‹Y{½ZŸ}YZmZ¿Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§,Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡ Ä]Y« ¶¯Ã|¿Z»€§Ã{»€§Ä]Ö¿Z]€» ÕÂƼm ¹Zœ¿ ½ÓÂXˆ» µZ‡ {Á‚§Y Äf̼¯ ÕZÅÁ€Ì¿ Ze |Àf§€³ ºÌ¼e ֻԇY { Y Ö¿Z]€Æ‹ Á Հ»Y|¿Yƒ ,ֻԇY [Ô¬¿Y Z‡Y€]Á|ÀÀ¯ºnˆÀ»Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿\·Z« ÕÂƼmÕZŁ€»Yd‡Y€uÁš¨u½Â¿Z«¾ËY ÕÁ€Ì¿Ö¿Z]€»Ä]Ö]MÁÖ°ŒyYºŸYֻԇY Y~³YÁ ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm Ö»Zœf¿Y |‹ Ö¿Z]€» ĸ¯Z‹ Ä] ÃZ‹Y Z] Ձ{³ Y{€‡ ,ZŽZÅÁ€³ ,ZÅÃZ´‡Za ,ZÅ ®m€] d‹Y{ ½ZÌ] Á ZŽZf‡Y Ö¿Z]€» {Zf‡ Á Ö¿Z]ZË{ ,ZŲÀÅ \·Z« { Y ÖËZÅÁ€Ì¿ ‚Ì¿ Ö»Zœf¿Y ÕÁ€Ì¿ ZÆ¿MÁÃ{Y{‰Â»MºÆ»¾ËYÕY€]Ö¿Z]€» d‡YÃ{€¯€¬fˆ»Ձ€»Y¿{Y -ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Ö¿Z]€» d¨³ Ձ{³ Ö¸Ÿ|¼uY Y{€‡ ÕZŁ€» €f»Â¸Ì¯ Y ֻԇY ÕÂƼm Ö]M€»½MY€f»Â¸Ì¯įÖ]MÁÖ°Œy d‡YÖ°Œy€»€f»Â¸Ì¯į½MÄ̬]Á Yd‡Y€uÁš¨uĨ̛ÁÁÃ{Â]Z§{µZu{ {Y{Ã|Ɵ€]Y½M Á dyY{€a Ö¿Z]€» ¶Ì°Œe ÄrzËZe Ä] ÕÁ Հ^À«{Zŀ§ Z´¿€^y d‹Y{ ZƛY ZmZ¿ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ ÕY€mY{Œ¯¤iÁ{Á|uš¨u ÕÁ€Ì¿ ¶Ì°Œe ½Â¿Z« Ã{Z» Y |À] Ã|Ɵ€]½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ»Zœf¿Y Á d‡Y Ã|‹ Äf‹Y~³ Ö»Zœf¿Y ÕÁ€Ì¿ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 22 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ d‡YĨ̛Á¹Zn¿YµZu{Á€Ì¿®ËÄ]Zj» { ½ZŒeZ¿Z°»Y Á cY‚ÌÆne ,ZÅÁ€Ì¿ Á |ÀfˆÅ Y{€‡ d‡YÃ|‹Ã|Ë{Œ¯Ö¿Z]€»ZfyZ‡ LZ¬eY¶]Z«YÖ»Zœf¿YÕÁ€Ì¿ÃZ´ËZmՁ{³ { Ö¿Z]€» ½ÂÀ¯Y ºÅ {€¯ tˀe Á dˆ¿Y{ {Zf‡Z]Ö»Zœf¿YÕÁ€Ì¿Ã|¿Z»€§Žz‹dÌ ]Ze ½YÁÄf‹Y{dÌ·Z §֐ze{Zf‡Áֻ¼Ÿ Ö»Zœf¿Y ÕÁ€Ì¿ ÃZ´ËZm į Ã|ÀËM { ×YLZ‹ ÕÁ€Ì¿½Á{YÁ€Ì¿|Àqd‡YLZ¬eYµZu{ ZÆ¿M Y Ö°Ë į |‹ |ÀÅYÂy Y|m Ö»Zœf¿Y Ä] Y« ¶¯ Ã|¿Z»€§ Ã{»€§ į Ã{Â] Ö¿Z]€» d‡YĨ̛Á¹Zn¿YµZu{Á€Ì¿®ËÄ]Zj» •Z¬¿ Y Öy€] { ÖfÌÀ»Y cZœuÔ» Ä] ÄmÂe Á ÕÁZ°e •ZÌfuY ÕZŽZ´Ë Ձ€» Zˆu c { į |ÀfˆÅ €¬fˆ» žË€‡ ŠÀ¯YÁ ÁÃ{Â]€»{€¬fˆ»ÕZÅ|uYÁ½Z^ÌfŒa¹Á‚· ÕZŽZÅÁ€³¾ËY|ËM{ÂmÂ]Հ̳{Ö¿Z»€³Y ÕZÅcZÆ»ÁZʼnÂ»MZ]į|ÀfˆÅ•ZÌfuY Ã|Ë{ Œ¯ ֟Z§{ Äy€q { Y į ֏Zy Ձ€» ÕZŽZÅÁ€³ Á ZÅÃZ´‡Za ®¼¯ Ä] |¿Y |À]Zf‹Ö» Äf‡{ ¶»Z‹ ½ZÅÁ€³ €Å {Y{ Ä»Y{Y ÕÁ Y{Ây€]Õ|{|Ã{Z»MYÖ»Ö¿Z^ÌfŒa YÁ€Ì¿¾ËY½Z»Z‡Œ¯Ö¿Z]€»Ö·ZŸ{Zf‡ |ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe Ö¿Z]€»Ö¿Z»Z‡\eY€»ĸˆ¸‡Ây{ÕÁ ®m€]¾Ë|ÀqYZÅÃZ´‡Za½ÂÀ¯YºÅd¨³ºÅ ‚Ì¿²ÀÅ€ÅÁÃZ´‡Za|ÀqY‚Ì¿ZŽZÅÁ€³Á — Ä] ,d‡Y Ã|‹ ¶Ì°Œe ½ZÅÁ€³ |Àq Y ÁÃ{Â]½ZÅÁ€³dŒÅÕYY{{Z^ËZe²ÀŵZj» Z]¹|¬»•Â˜y{į|ÀfˆÅZÅ®m€]¾ËY ÁÖ]MÕZŁ€»YÁÃ{Â]€¬fˆ»ÄËZˆ¼ÅŒ¯ |ÀÀ¯Ö»d^«Y€»Ö°Œy Z] {€¯ ½ZŒ¿ €—Zy Œ¯ Ö¿Z]€» Ã|¿Z»€§ صفحه 23 {€¯|̯ZeÖ]€£½ZnËZ]}MÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕY€]·Z¿{Á€Ìˆ»Ö]Á€ËÓcÁ€“ ÄÌ»ÁY[€£Ö]Mž]ZÀ»ḑ€›ÕZ¬eY {Y„¿ Za¾Ë€Ì‹Z´¿€^y {ÖeMÕZŁÁ֗Ö¿Zfˆ»ÁՂÌËZaÄmÂe Հ̳¸mÕY€]d‹Y{½ZŸ}YŒ¯[€£µZ¼‹ ,Ձ€»Y¿{ZʼnZ]¾ËYY֋Z¿cÔ°Œ»Y d‡YÕÁ€“Ä¿Zy{Á¾ËYžË€‡Ö]Á€ËÓ ¾Ë€f¼Æ» Y Ö°Ë Y Œ̻Z» ÄqZË{ ÕÁ d¨³Á{€¯½YÂÀŸÄÌ»ÁYՀ´‹{€³ª—ZÀ» Á·Z¿Ä¿Zy{Áº¯{ÁMd¸ŸÄ]ÄqZË{¾ËY ¶°Œ» Z] ,Ã|‹ {ZnËY {Zˁ cZ]‡ ¾ÌÀr¼Å |¿YÂeÖ»€»Y¾ËYįd‡YÃ|‹ÄmY»Õ|m {Y~´] Ö¨À» €ÌiZe Ĭ˜À» Հ´‹{€³ ÕÁ Á{Ɂ€»ÉZÅcPÌÅÖÅY€¼ÅZ]ºËYÁ|Ì»Yį {‹ž§‚Ì¿¶°Œ»¾ËY,Œ¯ Z]‚Ì¿Ĉ¸m¾ËY{ÕYÄ̯€ecZÌŵÁˆ» {¥€—Á{Ձ€»ÕZÅÕZ°¼ÅÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹Y ÕZźÌeÀ¯Y~»d¨³,d‡YY{Ä»Y{Y[MÁÂu dÌ “Á {Â^Æ] Ö´¿Â´q ÕY€] ևZÀ‹Z¯ į{€Ì³Ö»c‰Ã{€]·Z¿Ä¿Zy{Á d‡Yd̼ÅY‚WZuZ̈]€»Y¾ËY Y Հ̳¸m ÕY€] Z» {Á‚§Y €Ì»{ÁY ½Z¯ZÅ Á ºÌÀ¯Ö» ‰Ôe Ĭ˜À» ¾ËY { ¶°Œ» Á€] Y ÄÌ»ÁY ¹{€» Հ´‹{€³ ¶v» ºÌÅYÂyÖ¼¿ {Á€]¾Ì] ÕÂƼm cPÌÅ Ö¿Y€ËY †ÌW ¹Â¬» dnu Ɂ€»ª—ZÀ»{d‹Y{½ZÌ]‚Ì¿½Y€ËYֻԇY ÁÕ{Zf«Y,ʘÌv»dˆË,֟Z¼fmY¶WZˆ» ÕY Ĭ˜À» [M d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ¹Á‚·Ä]ÃZ‹YZ]Ö]€£½ZnËZ]}M Ö]Á€ËÓÕZf‡Y{Ä̯€eÁ½Y€ËYÕZ°¼Å €»Y¾ËYd¨³·Z¿Ձ€»Ä¿Zy{Á€Ìˆ» Ö]M ž]ZÀ» ḑ€› ÕZ¬eY { |¿YÂeÖ» |‹Z]€i»Z̈]ÄÌ»ÁY[€£ ¾Ë{€^Å€‡ZË |ÀÆ»-ÂÌ¿€»‰Y‚³Ä] dÌ “Á {Â^Æ] ÕZÅZ°ÅY և€] Ĉ¸m { ”u Z] į ‰ Ã{€] ·Z¿ Ä¿Zy{Á {Á‚§Y,|‹Y‚³€]½Y€ËYÁÄ̯€eYÖËZÅcZÌÅ { į {Y{ ÖÆmÂe ¶]Z« {ÁM Ä¿Zy{Á ¾ËY ÁÂu¾ËYdŒÌ »ÕZ¬eYÁĬ˜À»ՁÁZŒ¯ d‡Y€i»¾ÌŒ¿€»ÕZÅÃ{Y¿ZyÕY€]ÄËÁÄ] ¾ËY Y ÖËZŀ̈» { Ä¿Z¨‡Zf» {Á‚§Y ÕÁ Á ­Zy ‰‚Ë d¸Ÿ Ä] ½M ‘€Ÿ ,Ä¿Zy{Á ¾ËY{Â^Æ]įÄf§ZËŠÅZ¯c|‹Ä]cZ]‡ Œ¯Á{Ɂ€»Ö]M½Y€Ë|»ÕZ°¼Å,dÌ “Á |^¸—Ö»YÄ̯€eÁ½Y€ËY ½ZnËZ]}M ÕYĬ˜À» [M d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ö]Á€ËÓÄf‹~³ÕZŵZ‡֗{Y{Ä»Y{YÖ]€£ ½Y€ËY¥€—{ºÅÁÄ̯€e¥€—{ºÅÖËZÅ Ã{€]·Z¿Ä¿Zy{Á{ÁMdÌ “Á{Â^Æ]ÕY€] ÕY€]ևZ‡YÕZ¯|ËZ]Ö·ÁÃ|‹¹Zn¿Y‰ {€Ì³cdÌ “Á¾ËYc|»Ö¿Ó—{Â^Æ] ¶]Z« ÕZÅ ‰Z] Z£M Ä] ÃZ‹Y Z] ¾Ë{€^Å ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ €Å Á Ã{Â] –^e€» €´Ë|°Ë Z] ZÅŒ¯ ÊfÌÀ»Y ÕYÂn¼Å¾ˆu[ÂqZq{ d‡Y¹ÓŒ¯ 4 ¾Ì] Ã|‹ ¦Ë€ e ÕZÅ ¶°eÁ€a Z‡Y €] Á ¶]Z¬»¥€—€]Y{ÂycZ»Y|«YcY€iY,ʸ¸¼·Y |ËZ¼¿™Zv·YՀÌ]Y|eÁʇ€] ºÅ {Á·Z¿ į ÕZqÖ·Z¿ d‡Y ÖÀf¨³ ÕZÅÕ|À¸] O€·Y–yÕZÅ[MY,Ã|‹Ã|Ì»Z¿ {€Ì³Ö» ļŒq€‡ Ä̯€e Á ½Y€ËY Ձ€» d‡Y ÕZqÁ€ 5‡ ,Ä¿Zy{Á ¾ËY ºÆ» ļŒq€‡ Á Á€‡ ÄyZ‹ Á{ Y ‚Ì¿ Ä¿Zy{Á ¾ËY {Ây Á |¿€Ì³Ö» ļŒq€‡ Ä̯€e Y d‡Á{Y€] Y ºÅ½M į Œ̻Z» Ä¿Zy{Á ÃY µÂ— { ÕZqÖ·Z¿Ä]Y{Ây{Y{½ZˀmÄ̯€e­Zy Ä¿Zy{Á ¹Z¿ Öf§Zˆ» ֗ Y †a |¿Z‡Ö» { {‹Ö» ¶Ë|^e {Á¾Ë}M Ä] Œ̻Z» ÕZq·Z¿ ¹Z¿ Ä] Հ´Ë{ ÕZÅÄyZ‹ ÃY µÂ— Ã|¿YÂyÕZqÖ·Z¿¹Z¿Ä]ÁÃ|‹ļ̼“½MÄ] ¥€» Ä] Ä¿Zy{Á [M Y ֌z] {‹Ö» ,½ÂeÂeÕZÅY‚fŒ¯ÁZŽZfˆ¯ZeÁZÅ¡Z]ÕZÌ]M ·Z¿ ½ZfˆÅ{ cZ]Â^u Á cÔ£ Á |À« |À¤q ÄÌ»ÁYÄ]‚Ë€^eÃ{Zm€Ìˆ»ÕZqÖ·Z¿ |‡Ö» Y ÖËZf·{ ¶Ì°Œe ½M [M {YZ» Ã{€¯ ž˜« Y {‹Ö»ÄÌ»ÁYÄqZË{{YÁÄyZ‹Á{{ÁÃ{Y{ صفحه 24 {Y{€^yÖ]€£½ZnËZ]}MÕYĬ˜À»[Md¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ÕY€]Ä̯€eÁ½Y€ËY­€fŒ»ÕZ°¼Å Ձ€»Ä¿Zy{ÁՀf»Â¸Ì¯€Ìˆ»Ö]Á€ËÓ ÕZq‰Ã{€] cZ¬§YÂe ÕZf‡Y { d‡Y €¯} ½ZËZ‹ { Ã|‹ ¹Zn¿Y ®ÌeZ¼¸bË{ ÕZÅՀ̴Ìa Á Œ¯ Ձ€» YÂË{ gY|uY cZ ^e Ây Á{ ¾Ì] Ձ€» ÕZÅÄ¿Zy{Á €Ìˆ» { Ä̯€e Ձ€»ÁÖÀ§ÕZÅcZÌÅ­€fŒ»dˆŒ¿,Œ¯ ÕÂƼmÁ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmŒ¯Á{ ºË€uÁ€fˆ]dÌ^jeÁš¨uœÀ»Ä]Ä̯€e Ö¿Z]‚Ì» Ä] ,ÕZq ‰ Ã{€] Ձ€» Ä¿Zy{Á €Æ‹{,Ö]€£½ZnËZ]}MÕYĬ˜À»[Md¯€‹ |‹Y‚³€]ÄÌ»ÁY ª—ZÀ»YŒ¯Á{ÕZÅcZÌÅd‡YÖÀf¨³ |¿{ÁM¶¼ŸÄ]|Ë{Z],hv]{» {Y„¿ Za¾Ë€Ì‹Z´¿€^y ¥Y|ÅY¾Ì»Ze¾¼“{įºÌfˆÅÖËZÅZ°ÅY Á{¾Ì]Ձ€»{Y|ˆ¿YYÂË{Ö»Zœf¿YÁÖfÌÀ»Y –ËY€‹ ,Ĭ˜À» dˆË–Ìv» š¨u Z] ,Œ¯ ½ZˀmY€¼f‡YÁ¾¼ËYÂ^ŸÕY€]‚Ì¿Ö^‡ZÀ» Z‡Y €] ‰ Ã{€] Ä¿Zy{Á €fˆ] { [M {‹{ZnËYÃ|‹ª§YÂeՁ€»{Á|u Z] į dˆŒ¿ ¾ËY Ä»Y{Y { ¾ÌÀr¼Å Á{ ÄmZy»Y cYÁ ½Z³|ÀËZ¼¿ dÌ·ÂXˆ» Á{ ևZÀ‹Z¯ ÕZÅcZÌÅ ,|‹ Y‚³€] Œ¯ €œ¿µ{Z^eÁhv]Ä]Ä¿Zf‡Á{ÖËZ”§{Œ¯ €Ìˆ»Ö]Á€ËÓÁdÌ^je,š¨uÂy{ ÕZq ‰ Ã{€] Ձ€» Ä¿Zy{Á Հf»Â¸Ì¯ |ÀfyY{€aª§YÂe{»Ձ€»•Â˜y Z‡Y€] [M Ö»ZƇ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Y Ö]€£ ½ZnËZ]}M ÕYĬ˜À» Ձ€»ÕZÅÄ¿Zy{ÁºË€uÁ€fˆ]dÌ^je Á ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm Œ¯ Á{ ¾Ì] {Y{€^yÄ̯€eÕÂƼm ¾Ë{€^Å€‡ZË |ÀÆ»-ÂÌ¿€»‰Y‚³Ä] ºË€u Á €fˆ] d¨³ €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] ÕÂƼm Œ¯ Á{ ¾Ì] Ձ€» ÕZÅÄ¿Zy{Á [ÂqZq{Ä̯€eÕÂƼmÁ½Y€ËYֻԇY Œ¯Á{¾Ì]֫¬uÁՁ€»cY€¬»Á¾Ì¿Y« {‹Ö»dÌ^jeÁš¨u Ձ€»Á֫¬u,ÖÀ§{Z ]YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ µZ^¿{Ä]¥€—Á{€Å{Á‚§Y,dˆŒ¿Â“» صفحه 25 ½Y€ËYÀ˂m¾Ë€f³‚]-ºŒ« Ö»‚/Ì¿|Ë{Â]|/À»Ä/«ÔŸÄ/¯º/ŽZ/»€/Å |/ÌÀ¯ Ã{¶uZ/‡¾ËY¥Y€—YÕZŽYÂf/‡¡Y€/‡Ä]|/Ì¿YÂe {YZÅY~£¾/ˀe¼/‹ÂyÁ|ÌÀ¯|/Ë{Z]Z/ŽMYÁ |ÌÀ¯¶/Ì»º/Œ«À˂m Y{\̋ÕZf‡Á¶uZ‡ Y€/«±‚/]¶uZ/‡Y{\Ì/‹ÕZf/‡ÁÖ/°Ë{‚¿{ ÕZ^ˁÀ/˂mÄ]€¨/‡{|Ì¿YÂeÖ/»įd/‡YÄ/f§€³ ½|Ë{½MYÁ|/ËÁ€]‚/Ì¿¶uZ/‡¾/ËY¡Y€/‡Ä/]º/Œ« |¿YÂeÖ»¶uZ/‡¾ËYZ/yÃ{Z ·Y©Â§À/œÀ» |/ÌÀ¯ cZ°/¿YÖ/°Ë |/À¯{Â/y€/̳{Z/ÅdŸZ/‡YZ¼/‹ ½Âfˁ¶uZ‡ ¶uZ/‡,º/Œ«À˂m®Ì/‡Ô¯ÁZ^ˁ¶uYÂ/‡YÖ°Ë ¶/Ì·{Ä/]¶uZ/‡¾/ËYc€Æ/‹Ã|/¼Ÿ d/‡Y½Â/fˁ Z]įd/‡Y½Â/fˁ¶uZ/‡{Ö¸uZ/‡­Z/a¾f/‹Y{ ZÌ/ˆ]½Y€´/‹{€³Ä·Z/‡€Å{Â/y¦/¸fz»cY‚/ÌÆne |/¿Y{|/«Ä/¯Õ{Y€/§YÁ|/À¯Ö/»[~/mYÕ{Z/ˁ µÂ¤/Œ»Ö]McZ/vˀ¨eÄ]º/Œ«ÕZ/^ˁÀ/˂m{Z/e |¿ÁÖ/»½Â/fˁ¶uZ/‡¡Y€/‡Ä/]0Z/»Â¼Ÿ,|¿Â/‹ Ö¨¸fz»|ˀy‚/¯Y€»ÁZ/ÅYZ]¶uZ/‡¾ËY¥Y€/—Y{ |/Ë{Z]‚/Ì¿Z/ŽMY|/Ì¿YÂeÖ/»Ä/¯{Y{{Â/mÁ‚/Ì¿ {Z/^ˁ€ËY‚mYÖ/°Ëº/Œ«®/‹Ö/] ½YÂÀŸÄ/]½MYÄ/¯d/‡Y Z§l/̸y ¾/ËY {Â/‹Ö/»{Z/˽Y€/ËYÀ/˂m¾/ˀf³‚] ,ÖzËZeÕZ/ÅÄ]}ZmY¸¼»º/Æ»ÁZ^ˁÀ/˂m Z]|/Ì¿YÂeÖ/»Z¼/‹ d/‡YÖ/ Ì^—ÁÖ/vˀ¨e ¾ËYY®/ˀšY€/‡Ä]º/Œ«À˂mÄ/]€¨/‡ |Ì/‹Z]Äf/‹Y{|Ë{Z]ZŽMYÁÄf§ZÅÄ/]}Zm À˂m¾/ËYÕZ/ÅÖ/ËZ^ˁZ/]¶/^«YŠ/Ì]Z/e |Ë‹ZÀ‹MZy ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 26 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ¾/ËYÖ/]McZ/vˀ¨eÄ/]Ö/ÅZ´¿Z/eÃ|Ì/‡½Md/«Á ¾ËY¶uYÂ/‡{įºÌÀ¯½Z/Ì]ÁÄ/fyY|¿YZ/^ˁÀ/˂m µÂ¤/Œ»ÕZÅdÌ·Z §Ä/qÄ/]|Ì¿YÂeÖ/»Z/^ˁÀ/˂m À˂mÖ/]McZvˀ¨eÄ/]ÖÅZ´¿Š/z]¾/ËY{ |ËÂ/‹ ºËY|¿YÖ/»º/Œ«ÕZ/^ˁ ºŒ«{֏Y£ À/˂m{|/Ì¿YÂeÖ/»Ä/¯Ö/]Y~mcZ/vˀ¨eYÖ/°Ë |/À»Ä/«ÔŸ€/³Y d/‡YÖ/Y£,|Ì/‹Z]Äf/‹Y{º/Œ« Ã|ÅZ/Œ»Y[M€/ˁYÁ‚/»€/aÕZ/Ì¿{Z/e|Ìf/ˆÅ [M{֏Y£0Z/¼fuZeºË{Y{{ZÆÀ/ŒÌaZ¼/‹Ä],|ÌÀ¯ À—ZyÄ/]€ne¾ËY |/ÌÀ¯Ä]€neYº/Œ«À/˂mÕZ/Å Z¼/‹ |»M|ÅYÂz¿½Á€Ì]Z¼/‹¾Å}YÃZ³p/ÌÅ‚/Ì´¿Y tˀ¨e¾ËYÀ/˂m¾ËY¦/¸fz»¶uYÂ/‡{|Ì¿YÂeÖ/» ֏Y£ |ËÂ/‹µÂ¤/Œ»‚/Ì´¿Y½Z/nÌÅÁŠ/z]c~/· Ղ/]M½YÂ/¿ZmY|/Ë{Z]Áº/Œ«À/˂mÕZ/Å[M{ |ËMÖ»[Z/ˆuÄ]ÕYÃ{Z/ ·Y©Â§t/ˀ¨eÄ/¬˜À»¾/ËY ÕY‡ªËZ« |ËY{d/‡Á{Z»Y|/ËMÖ¼¿½Z/e‰Â/yÖ/Y£Y€/³Y µÂ¤/Œ»º/Œ«À/˂m{Հ/´Ë{Ö/]Mt/ˀ¨eÄ/]Z/e ªËZ«¡Y€/‡Ä]Z/eºÌÅ{Ö/»{ZÆÀ/ŒÌaZ¼/‹Ä],|ËÂ/‹ º/Œ«Z^ˁÀ˂m{ÕYÂ/‡ªËZ«ÁÄf§¦¸fz»ÕZ/Å |ÌÀ¯Ä/]€neY ÕZ/Åd/Ì·Z §Ä/]ª/ËZ«€/]ÃÁÔ/Ÿ|/Ì¿YÂeÖ/»Z¼/‹ dŒ³Ö·Yž^À» ÕY‡¶eZ/‹ÁÕYÂ/‡Z¿ZÀ],Ö°/‡Ydm¶j»Հ´Ë{ ¾/ËYÖ/»Z¼eÄ/¯|ËÂ/‹µÂ¤/Œ»‚/Ì¿º/Œ«À/˂m{ |/¿Y{ÕYÃ{Z/ ·Y©Â/§½Z/nÌÅZ/Åd/Ì·Z § ¶‡YZa {|Ì¿YÂeÖ/»Ä/¯d/‡YՀ/´Ë{Ö/]Mt/ˀ¨e¶/‡YZa ¶/‡YZa |ËÂ/‹µÂ¤/Œ»½MÄ/]º/Œ«ÕZ/^ˁÀ/˂m Á{Z/ËÀ/¨¿®/ecÂ/Ä/]Ä/¯d/‡YÖ/]MÖ/vˀ¨e tˀ¨e¾/ËY{ž/«YÁ{ d/‡Y¹Zn¿Y¶/]Z«À/¨¿Ä/‡Á ÕÂ/e»ª/ËZ«®/ËÄ/]¶/‡YZaº/‡YÄ/]€/fqÖ/ŸÂ¿ ÕYÂ/‡¶/‡YZa|«Ä/¯Õ{€/§Á{Â/‹Ö/»¶/f» ½|Ì/Œ¯Z] {Â/‹Ö»Äf/ˆ]€/fq¾/ËYÕÁ€/]{Y{Y Ö»{YÁ€/aÄ/]¶/‡YZa,ÕÂ/e»ª/ËZ«–/‡Âe€/fq {€Ì³Ö/»ZË{t˜/‡Ä]d^/ˆ¿Ö/ËÓZ]Z/¨eYÁ|/ËM |/‡Ö»‚Ì¿€f»YŠ/Ì]Ä/]Z¨eY¾/ËYÖ/ÅZ³ Ղ/Ì´¿Y½Z/nÌÅcZ/vˀ¨eYÖ/°ËÕYÂ/‡¶/‡YZa Y½Mº/Œ«ÕZ/^ˁÀ/˂m{|/Ì¿YÂeÖ/»Ä/¯d/‡Y ¾/ËY|/Ì¿Y|]|/ËZ]Ä/¯Ö/ŸÂ“»Ä/f^·Y |/ÌÀ¯Ä/]€ne ®Ë¹Y|¯Ä/¯|Ì/‡€b]Ö¸v»¹{€»YZ/¼fuÄ/¯d/‡Y {Y{¶/‡YZaº/Œ«À/˂m¶uYÂ/‡Y {Â]ÕÔ§ |Ì¿YÂeÖ/»º/Œ«À˂m{Ä/¯d/‡YՀ/´Ë{t/ˀ¨e ºÆ»Äf°¿Ä/f^·Y d/‡Y{Â]ÕÔ/§,|/ÌÅ{¹Z/n¿YY½M d¼Ì«½Y€/³tˀ¨e¾ËYÄ/¯d/‡Y¾ËY|Ì¿Y|]|/ËZ]Ä/¯ ½MÕY€/]Õ{Z/ˁZÌ/ˆ]Ä/À˂ÅZ/ed/‡Y¹ÓÁÃ{Â/] {Â/‹Ö»Äf¨³tˀ¨eÄ/]{Â/]ÕÔ/§ |/ÌÀ¯d/yY{€a ÁÃ{€¯¶/f»Ö°/‡Ydm®ËÄ/]YZ¼/‹½M{Ä/¯ t˜/‡ÕÁYYZ¼/‹[MZ/Œ§Ö°/‡Ydmd¯€uZ] tˀ¨e{Â/]ÕÔ§ {€/]Ö»ÓZ/]Á|À¯Ö/»|/À¸]Z/Ë{ {Y€§YÕY€/]Ä/¯d/‡YÕYÃ{Z/ ·Y©Â/§Á‚/Ì´¿Y½Z/nÌÅ Ղ̴¿Yd¨´/‹ÁÃ{Z/ ·Y©Â/§Ä/À˂³ €/f¿ÁZn/‹ {Â/‹Ö»[Â/ˆv» ZÀ‹ Yį¾/ËYÕY€] Z/§l̸yÕZ/Å[M{ZÀ/‹Ä/]€ne ¹ÓZ/¼fu,|ˀ^]c~/·º/Œ«À/˂mÕZ/^ˁ¶uYÂ/‡ {Âyt/ˀ¨eÕY€/]YÕ{Z/ˁZÌ/ˆ]Ä/À˂ÅZ/ed/ˆÌ¿ ZÀ/‹Z]ÖfuZ]|/Ì¿YÂeÖ»Z¼/‹Ä/°¸],|/ÌÀ¯d/yY{€a |ˀ^]c~·º/Œ«ÕZ^ˁÀ˂m{½{Â/]Y‚Ì¿½{€/¯ ¶v»¶uZ/‡¾ËYįd/‡Y¾ËY|Ì¿Y|]|/ËZ]Ä/¯\/·Zm [Â/ˆv»‚Ì¿Ö]Z¬ŸÁÂaÕZÅd/Œa­ÓÕY~³ºze Ä]d/ŒÆ^Ë{YÖ/·Yx/ËZe{€/³YÁ{Â/‹Ö/» ¶uZ/‡¾ËYY|Ì¿YÂeÖ»,|Ë{€/‡º/Œ«ÕZ^ˁÀ˂m ½|/Ë{Ö/]Z¬ŸÁÂ/aÕZ/Åd/Œa­ÓÕY~/³º/zeÁ ‰ÔexËZe¾/ËY{º/Œ«À˂md/ˆË–Ìv» |ÌÀ¯ ֘Ìv»Y{\Ì/‹ÕZf/‡Á¶uZ/‡{Z/e|/À¯Ö/» d/Œa­ÓÕY~³º/zeÕY€/]Ã|/‹d/œ§Zv»Ô/»Z¯ {ÁZÌ]{Â/mÁÄ]YÖ/]Z¬ŸÁÂ/aÕZ/Å YÂ‡¶uZ‡ ¶uZ/‡º/Œ«À/˂mZ/yÁZ/^ˁ¶uYÂ/‡YÖ/°Ë Ö/¨¸fz»cZ/¿Z°»YZ/^ˁ¶uZ/‡¾/ËY{ d/‡YYÂ/‡ Ã|/‹ºÅY€§‚/Ì¿ÕÁÃ{Z/ÌaÁÕYÂ/‡Ä/y€qÁ{ÕY€/] ¶uZ/‡{Y\/‹Ze|Ìf/ˆÅ|/À»Ä/«ÔŸ€/³Y d/‡Y YÂ/‡¶uZ/‡ZeºÌÅ{Ö/»{ZÆÀ/ŒÌaZ¼/‹Ä],|/Ì¿Z¼] ¾ËY{Á|/ÌÀ¯[Z/zf¿YÄ¿Z^/‹`/¼¯Ö/ËZa€]ÕY€/]Y |ËÂ/‹€¬fˆ»¶uZ/‡ x¸‡ÕZf‡Á¶uZ‡ º¯º¯€ÌyYÕZŵZ/‡{‚Ì¿x¸/‡ÕZf/‡Á¶uZ/‡ d/ˆËÂeÁ½Y€´/‹{€³¾Ì][Â^v»Ö¿Z°»¾Ì]¶Ë|^e ¹Y|«Y½YÂ/eÖ»¶uZ/‡¾ËY{įY€/q d/‡YÃ|/‹ZÅ ÕZf/‡Á¶uZ/‡,¾ËY€/]ÃÁÔ/Ÿ {€/¯Հ/Ì´ÌÅZ»Ä/] ÁÂ¸—¹Z´ÀÅ{ÁÃ{Â]ÕYÄ/‡Z»¶uYÂ/‡Â¿Yx¸/‡ īԟ{Y€§Y {Y{ՁYÂ/¿º/ŒqÖËZ^ˁ|Ì/‹Ây[Á€£ d¨´/‹ÕZņ°Ÿ|À¿YÂeÖ/»Ö/‡Z°Ÿħ€uÄ]|/À» |¿€Ì´]¶uZ/‡¾ËY{YՂ/Ì´¿Y ¾ˆ»ÕZf‡Á¶uZ‡ ¶uZ/‡,º/Œ«ÕZ^ˁÀ˂m¶uYÂ/‡€ËZ/‡d^/ˆ¿Ä/] ¾Ì¼ÅÁ{Y{c€Æ/‹½Y€´/‹{€³¾Ì]{€f¼¯¾/ˆ» ®/ËÄ/]¶/Ë|^eÄ/¬˜À»¾/ËYZ/eÃ|/‹h/ŸZ]ĸX/ˆ» |¿Y{|/«į{Â/‹Õ{Y€§YÕY€/]Ã{Z ·Y©Â/§¶uZ/‡ º/Œ«ÕZ^ˁÀ/˂m{YÖ/Œz]Š/»YMcZ/œv·Z/e º/Œ«ÕÂÅZÌŁYZ/e|/ËY{d/‡Á{€/³Y |/ÀÀ¯Ä/]€ne ,|Ìf/ˆÅ¹YM¶uZ/‡®/˵Z/^¿{Ä/]ÁÄ/f§€³Ä/¸Z§ ÕZf/‡Á¶uZ/‡¡Y€/‡Ä]įd/‡Y¾ËYZ/»{ZÆÀ/ŒÌa |/ÌÀ¯|/Ë{Z]½MYÁÄ/f§¾/ˆ» ºŒ«ÕZ^ˁÀ˂m{Ö]McZvˀ¨e |Ë|/‹ZÀ/‹Mº/Œ«À˂mÕZ^ˁ¶uYÂ/‡Z/]įÓZ/u صفحه 27 d‹Y{½ZŸ}YºŒ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» €¨‡ÕY€]Ö^‡ZÀ»½Z»½Zfˆ»Á‚ÌËZa¶§ Z§l̸y€ËY‚mÁÖ]ÂÀmÕZŀƋÄ] ¶Ë|^eՀ´‹{€³ÁÖfˆËÂeÕZŽZ°»YÖ°ËÄ]€ÌyYÄÅ{|Àq{À˂m ½Âq½MÖ Ì^—ÕZÅÖ¿|Ë{ÁZÅYZ]À˂m¾ËYÖ¿|Ë{•Z¬¿Y d‡YÃ|‹ , Z§l̸yÖ]MÕZž̨·{,ðÅZqÄ´Àe,†]€yÕZÅZ£,Y€uÕZŶ´Àm µZ¼‹YÀ˂m¾ËY d‡Y½Y|°¼¿Z£Á¾Ì¼Ì‡ÁZ¿€ËY‚m,ZÅÃZf‡Ã{ Y,Ä´À·|À]½Zf‡€Æ‹YÖf¼ˆ«Á€Ì¼yŠz]‚¯€», Z^Ÿ|À]€Æ‹Ä] À˂mÄ][ÂÀmY,­ÓÀ˂mÄ]©€‹Y,‚»€ÅÀ˂mÄ]Ö«€‹µZ¼‹ {Á|v»և»Â]Á®q¯Á±‚]\Àe€ËY‚mÄ]Ö]€£[ÂÀmYÁ¹Z´ÀÅ Z^Ÿ|À],ºŒ«À˂mÄ]Œ¯Ö¸Y¶uZ‡{|À]¾Ë€e®Ë{‚¿ {{€³Ö» €f»Â¸Ì¯ÖËZË{¶ËZ» ºŒ«|À]€‡¶v»Ze½MĸZ§įd‡Y Ö·Z¼‹Ä£Z»{{,Œ¯Ö¸Y¶uZ‡Ä]À˂m¾ËYĸZ§¾Ë€e®Ë{‚¿ d‡Y €Ì¼y½Zf‡€Æ‹{,¶a|À]ZeºŒ«À˂m{d§Ó|À]¶v»{,À˂m ÖËZË{¶ËZ»®Ë{Á|u{½MĸZ§įŒ¯Ö¸Y¶uZ‡{ {Â]|ÅYÂy Z§l̸y¶agY|uY¶v»ÁÃ{Â]€f» ÕZŽZ³ÁZ¿Հ̳Z¯Ä]Z]d¯€‹¾ËY€“ZuµZu{d‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó {€]ÕZÅZ¼ÌaYžÌÀr¼ÅÁ{€]Á{ÕZÅZ¼ÌaYÂŁYÕY{€]ÀÆ]Z]Á¦¸fz» ÕZÅÃZ³{Á€§Ö»Z¼eÄ]YÁ€a½Z°»YÖ·|ÀYŠÌ]ÄWYYZ]–‡Âf» ‰Á€§¾Ë¿ÕZźfˆÌ‡Y€¬f‡Y |‹Z]Ö»YY{YÕYĬ˜À»Y€§ÁŒ¯¶yY{ ¾Ë€eÓZ] Z] Á cÁZ¨f» ՁYÁ€a ½Á{ cZ»|y ÈWYY ¾ÌÀr¼Å Á Ö¿Z³Z] Á ‚Ì¿½ÂÀ¯ZeÁ{Y{Y€«d¯€‹Z¯Âf‡{{ÖÀ¼ËYÁ̯֨ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y d‡YÄf‹Y{YÁ€aÖ¸yY{|¬»ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]|¬»Ä] Ö¼eZu|̇ļ—Z§ Z´¿€^y {d‹Y{Y€]Y€ËYºŒ«d¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» Ö]ÂÀmÕZŀƋÄ]€¨‡,{‹Ö»{€‡YÂÅį½Zfˆ»Á‚ÌËZa¶§ {Šz]c~·Հ¨‡ÕY€]Ö^‡ZÀ»[Zzf¿Y|¿YÂeÖ» Z§l̸y€ËY‚mÁ |‹Z]Â^˜»ÕYÂÅ ¹ÔŸYZ]ՁÁ¿€]Z |ÀÆ»-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Booking.Ö¿ZŒ¿Ä]€ËYºŒ«‰Á€§dËZ‡Ä]d‡YÖ§Z¯d¨³\¸˜»¾ËY ÄÌÆeY{ÂyYÁ€ad̸]ÖfuYÄ]Á|ÌÀ¯Ä mY€» qeshm-air.com €ËY ºŒ« ½Y€§Zˆ» [Â^v» |Z¬» Y Ö°Ë ºŒ« À˂m {Á‚§Y ÕÁ |ÌÀ¯ €ÅįÖËZŪÌqÓMÁºœÀ»ÖuY€—Z]ºŒ«½Âfˁ­ZaÁ{‹Ö»[ˆv» Հ´‹{€³ÕZÅÄ]}Zm¾Ë€e[Â^v»YÖ°Ë,|¿YÃ{€¯‰ÂyZmZÀ¯Áċ³ {ÁÖ»Z¼‹Ä]ºŒ« ZÆqÕZ¼À̇,֋ÁÁÖ´Àŀ§,Övˀ¨ecZ¿Z°»Yd‹Y{½ZÌ]ՁÁ¿ ,Ä¿ZyÃÂÆ«,µZ^e§¾Ì»,ÕY‡Äy€qÁ{ÕZŀ̈»,dÌ°‡Y¾Ì»,Õ| ] |ÀfˆÅºŒ«½Âfˁ­ZaÕZËY‚»ÁcZ¿Z°»YY,Z^ˁ¶uZ‡Á_Z‹Ö§Z¯ į d‡Y ½Z³‚»€Å ½Zf‡Y ÕZÅÀ˂m Y Ö°Ë ºŒ« À˂m d‡Y ÖÀf¨³ ¾ËY {Y{Y€«‚»€ÅÄ´Àe{ Z§l̸yÁ½Y€ËYÀ˂m¾Ë€f³‚]½YÂÀŸÄ] ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 28 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ {Y{€^yºŒ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ€Ë|» ÖËZmÄ]Zm¾Ë€eÓZ]Y{{¯€ËYºŒ« µZˆ»YÖÀ̈u¾Ì ]Y¾Ë€WY Ö¼eZu|̇\Àˁ Z´¿€^y º/Œ« º/Œ«Ö/ËZ¼ÌaYÂÅd¯€/‹¶/¸¼·Y ¾Ì]Â/»YÁÖ/»Â¼Ÿ–]YÁ€/Ë|» ¾Ë€WYÖ/ËZmÄ]Zm¾/ˀeÓZ]Y{{Â/¯µZ/ˆ»Y€ËYº/Œ«d/‹Y{ZƛY ¾Ë€WY Ö/ËZ |‹ÖÀ̈u¾Ì ]Y ¾Ì ]YÄ/ËÁÕZŁYÁ€ad/¨³€^y¾ËY¹Ô/ŸYZ]ՁÁÂ/¿€]Z |/ÀÆ»-ÂÌ¿€»Y¶/¬¿Ä]Á€/»½Z/]Ã|Ë{‰Y‚/³Ä/] ½Y€ÆeYYÁ€aÁ |¬»|Æ/Œ»YYÁ€a®ËÄ¿YÁÃZ»€Æ»ZeÁZ£MÃZ»ÂˀÆ/‹Y€ËYº/Œ«ÖÀÌ/ˆu ÕÁ |/‹Y€«€]ÖÀÌ/ˆu¾Ì ]Y¾Ë€WYÖ/ËZn]ZmZ/]¥€/‹Y¦n¿|¬»Ä]Ã{Z/ ·Y©Â/§YÁ€/aÂ/¼n»{Á ¾Ì/ˆv·Y×Y|^ŸZ]Yc€/”u¾Ë€WYÖËZmÄ/]Zm¾Ë€eÓZ]Z/»MÕYY{,ÕÂ/À »ÃÁ€a¾/ËYÕY€mY{€/ËYº/Œ«{Á‚/§Y {Y|/ eį|/‹Z]Ö»€WYd/̧€›Z]d/Œ³€]Ád§YÁ€/a¶»Z/‹Z»M¾/ËYÁÃ{Â/]ÕZ/mµZ/‡{ YÁ€a{Y|/ e¾ËY€/]ÃÁԟÁ€§Z/ˆ»d/̧€›Z/]½Y€Æe ¥€/‹Y¦/n¿–½Y€/Æe€Ì/ˆ»{ÕYÄ/»Z¿€]YÁ€/a ÕZŁYÁ€a{€/¯½Z/Œ¿€—ZyՁÁ¿ {Â]€§Z/ˆ»ḑ€›Z]|Æ/Œ» ¥€/‹Y¦n¿–|Æ/Œ»€Ì/ˆ»{Ã{Z ·Y©Â§ Z] Z/]€ËYÁ€¨¿Հ§Z/ˆ»ḑ€›Z] Z/]€ËYÕZ/ÅZ¼ÌaYÂÅZ],º/Œ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€/‹¾/Ì ]YÄ/ËÁ ½ZŸ}Y½Z/ËZa{º/Œ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€/‹¶¸¼·Y¾/Ì]»YÁÖ/»Â¼Ÿ–]YÁ€/Ë|» |/‹¹Z/n¿YՀ§Z/ˆ»d/̧€› ¹Z¼eº/Œ«ÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€/‹ÖeZ̸¼ŸÁÕ{Zf/‡½ZÀ¯Z¯Ö»Z¼e,¾/ˀWYÄ/]cZ»|y¾Ë€fÆ]Ä/WYYœÀ»Ä/]d/‹Y{  |¿{Y{¹Zn¿Y¾Ì ]Y¹ZËYÄËÁÕZŁYÁ€a|¿Á€eºœÀ»Á€fÆ]Äq€ÅÕY€«€]dÆm{Y{Ây‰Ôe Ä]€¯Â§ÕZ¼ÌaYÂÅÖ¿Z^¸ydËÕZ˜ŸYº‡Y€»ÕY‚³€] Ö]¬ Ë|Ì ‡½ZfÌaZ¯Á֟ԗYÕ{ZŽZfÌaZ¯ Ö¼eZu|̇ļ—Z§ Z´¿€^y ÕZÅÃZ³{Á€§ Ö»Z¼e Ä] YÁ€a ½Z°»Y YY{ Y ÕYĬ˜À» Y€§ Á Œ¯ ¶yY{ ¾Ë¿ÕZźfˆÌ‡Y€¬f‡Y |‹Z]Ö» ÈWYY¾ÌÀqºÅÁÖ¿Z³Z]Á‰Á€§ Z] Á cÁZ¨f» ՁYÁ€a ½Á{ cZ»|y ÖÀ¼ËYÁ̯֨ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾Ë€eÓZ] {Y{Y€«d¯€‹Z¯Âf‡{{ |¿ÁY|y Y Y ÖÆ·Y [€« Á ՁÁ€Æ] ºÌËZ¼¿Ö»d¸Xˆ»½ZÀ» ¾ËY €“Zu µZu { d‡Y ÖÀf¨³ ÕZÅ ½Z³ÁZ¿ Հ̳Z¯ Ä] Z] d¯€‹ ÕZÅZ¼ÌaYÂŁYÕY{€]ÀÆ]Z]Á¦¸fz» {€] ÕZÅZ¼ÌaYÂÅ ¾ÌÀr¼Å Á {€]Á{ Ö·|ÀYŠÌ]ÄWYYZ]–‡Âf» |Àf§ZËZ¬eY€¯Â§ÕZ¼ÌaYÂÅ ¾Ì] »Y Á ֻ¼Ÿ –]YÁ €Ë|» Y€]Y ºŒ« ÖËZ¼ÌaYÂÅ d¯€‹ ¶¸¼·Y Á ½YÂm ½Z^¸y Á{ ¾ËY ÕY€] d‹Y{ ºŒ« ÖËZ¼ÌaYÂÅ d¯€‹ Žzf» ,Öf»Ô‡ Z] ÃY€¼Å ¾¼ËY ÖËZŀ¨‡ ,ÖËYÁ€»Z¯ Õ‡ Ä] dËY|Å Á ªÌ§Âe Á ֻ¼Ÿ –]YÁ €Ë|» d¯€‹ ¶¸¼·Y¾Ì] »Y ÕY‚³€] Y ºŒ« ÖËZ¼ÌaYÂÅ Ö¿Z^¸y dË ÕZ˜ŸY º‡Y€» ½ZfÌaZ¯ Ä] €¯Â§ ÕZ¼ÌaYÂÅ |Ì ‡ ½ZfÌaZ¯ Á ֟ԗY Õ{ZÅ {Y{€^yÖ]¬ Ë €]Z |ÀÆ»-ÂÌ¿€»‰Y‚³Ä] ¾ËYd¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ՁÁ¿ º¸ »,Ö«€]½ZfÌaZ¯”uZ]º‡Y€» €¯Â§ ½Z³ÁZ¿ €Ë|» Á ½Z^¸y և|ÀÆ» cZ^‡Zv» €f§{ †ÌË Á ºŒ« ÖËZ¼ÌaYÂÅ d¯€‹ cZˀŒ¿ Á ½ZfÌaZ¯ Ö¿Z^¸y dË Á |‹ Y‚³€] |Ì ‡ ½ZfÌaZ¯ Á ֟ԗY Õ{ZÅ {Á‚§YÕÁ |‹Z˜ŸY½ZŒËYÄ]Ö]¬ Ë Á֟ԗYÕ{ZŽZfÌaZ¯,¾ËYYŠÌa ½Z^¸y®¼¯,Ö]¬ Ë|Ì ‡½ZfÌaZ¯ ½|¿Y~³Y†aÁ|¿{Â]€¯Â§ Ö¿Z^¸y Ä] ¹Ó ֋Â»M ÕZÅ ÃÁ{ صفحه 29 -|‹¹Zn¿YŒ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€] ÕY|¿Z¼Æ»ž»ZmÖËZÆ¿½Â»MÕY‚³€] ZeMÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹ ÖeZ»|¬»½Â»M½Z³|‹Äf§€Ë~aÁZeMÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹½Z‡ZÀ‹Z¯”u Ä]|ƌ»Á‚Ë€^e,½Y€ÆeÕZŀƋ{ÕY|¿Z¼Æ»֐zeÕZÅÄ^uZ»Á |‹Y‚³€]\zfÀ»‚¯Y€»{½Z»‚¼Åc d‡ŻÕZf‡Y{ZeMÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹d‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó¾ÌÀr¼Å ÕZŀ̈»ÁµZ §½Z³ÁZ¿ŠËY‚§Y¾ÌÀr¼ÅÁdÌuԏY€uYÁÕÓZ‡ÄfˆËZ‹ ÕY€]ÕYħ€uÁ֐zeÕZÅÄ^uZ»ÁÃ{€¯Y|¿Z¼Æ»[~mÄ]¹Y|«YՁYÁ€a d‡YÃ{ÁM¶¼ŸÄ]Y–ËY€‹|mYÁ{Y€§YYÄfˆËZ‹½YY|¿Z¼Æ»[Zzf¿Y ÕY|¿Z¼Æ» ž»Zm ÖËZÆ¿ ½Â»M ,Œ¯ { Z] ¾Ì·ÁY ÕY€] |‹Y‚³€]ZeMÖËZ¼ÌaYÂÅ ÕY€]ZeMÖËZ¼ÌaYÂÅd¯€‹-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] ÕZÅÄ^uZ» Á ÖeZ»|¬» ½Â»M ½Z³|‹ Äf§€Ë~a ¾Ì] Œ¯ { Z] ¾Ì·ÁY ½Â»M ,d»Ô‡ Á ևZÀŒ¿YÁ ,‰ÂÅ ,ֈ̸´¿Y ½Z] ,ÕY|¿Z¼Æ» ֐ze {€¯Y‚³€]YÕY|¿Z¼Æ»ž»ZmÖËZÆ¿ Z]ÁÖf‹Y|Æ]ÕZŶ°e€aÖ»Z¼e¶»Z¯dËZŸZ]½Â»M¾ËYd‡YÖÀf¨³ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ صفحه 30 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§  {‹¶Ì°ŒeŒ¯[M½Y€v]{Zf‡ {Y{Y|ŒÅ½Z¤»ÕÁ€b»Y{Ád ÀÁdŒ¯d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW,Õ|¼v»º‡Z«€f¯{ ½Y€v]{Zf/‡|ËZ]ºËY{½Y€/v] Ä/f¨³ Ä/] {Â/‹ ¶Ì°/Œe [M d¯€/‹ À/Ë|» cZ/ÌÅ †/ÌW ÕÁ€/b»Y{ Á d/ À Á d/Œ¯ ՁÁZ/Œ¯ÕZÅ­€Æ/‹Z»,½Z¤» ՁÁZ/Œ¯dyZ/‡€ËÄ/¯º/ËY{ ½Z¼ËY€]YÄ/¿Zz¸³ĸ¼mY½|/» d·Á{¾/ÌÀr¼Å |À¯Ö/»º/ÅY€§ Ä»Y{YZ/]|/ËZ]ՁÁZ/Œ¯cYÁÁ įZ/Œ§dveÕZ/Ì]Ms€/— d/·Á{–/‡Âe½MÄ/À˂Å|/{ ŠËY‚§Y|/¿ÁÄ/]|/‹Ö»¾/Ì»Ze ª/ˀ— ¾/ËY Y [M ÕÁ À/Æ] ž§Ä/]º/Ì¿YÂf]Z/e|/ÀÀ¯®/¼¯ º/ÌWMª/WZ§[M½Y€/v] ½Z/Œ¿€—Zy Õ|/¼v» €/f¯{ Z/Ì¿{ { Á€/»Y Ä/¯ |/À¯Ö» { ÕÁÀ/Æ] {Z/nËY Ę/‡YÁ Ä/] ÕZ/Ì]M º/Å Հ/˯ ª/—ZÀ» |/ËZ] º/Å ½Y€/ËY { Á |/ÀÀ¯Ö» ÕZ/Ì]MÂ/“»ÕÁc|/‹Ä/] ‚¯€¼f»½M{ÕÁÀ/Æ]{Z/nËYÁ Ã{Z¨f/‡YZ]|ËZ]¾/ÌÀr¼Å ºËÂ/‹ Á Ö/]M º/¯ Z/] Z³Z/‡ Á~/] Y Y[M¥€»º/Ì¿YÂf]{Y»€ËZ/‡ Ã{Y{ŠÅZ¯ՁÁZ/Œ¯Š/z]{ [M¥€»{[Â/¸˜»ʬ¿Ä/]Á ºÌ/‡€] €/Ë~a|Ë|ne ÕZ/Å Ö·Z/ˆ°Œy ¶/Ì·{ Ä/] ,º/̸«Y€/Ì̤eYÖ/‹Z¿½Á‚/§YÁ ÕY~/³ÄËZ»€/‡Á½{Â/]ÖfÀ/‡ {ՁÁZ/Œ¯Š/z]{Ö/§Z¯Z¿ Ä/mY»[M½Y€/v]€/]YZ/]Ã|/ÀËM Y {Y{ Ä/»Y{Y ÕÁ |/‹ º/ÌÅYÂy ,½Y€/ËYd/‡{ÓZ]{€/´Ë{ÕÂ/‡ ½Zf/ˆ¿Z¤§Y Á Ä/̯€e ÕZÅÂ/Œ¯ Á |Àf/ˆÅ ՁZ/‡|‡ µZ/u { ½Y€/v] ¶/” » ¾/ËY Õ{Á Ä/] {€¯|ÅYÂy|Ë|/ŒeY½Z»Â/Œ¯ {Zf/‡½Â/À¯YÄ/¯Ä/¿Â´¿Z¼ÅY~/· Á€»Y|/˳Ö»½Z/¤»ÕÁ€/b»Y{ Ã|/ÀÀ¯{Á|v» ¶/»YŸ Y Ö/°Ë ž/^À» ½M Ä /‡Âe Á ՁÁZ/Œ¯ ÄmÂeZ/] d/‡Y[M¹Z¿Ä/]Ö/¼Æ» Ã|ÀÀ¯½Y€/´¿{Â^¼¯Z/]Ä°ÀËYÄ/] Š/z]ÕY€/]Ö/eZÌuÃ{Z/»¾/ËY [€/‹Ád À,ՁÁZ/Œ¯ÕZ/Å d¼/‡Ä]|ËZ]Y~·ºÌf/ˆÅÄ/mY» ½Z/»|¿YZ/eº/ËÁ€]¾/Ë¿ÕZ/Ì]M Ä¿Zz¸³{Z/nËYZ/]Ä/¸¼mY|/Ì·Âe |/]ZËŠ/ËY‚§Y|/{Z/e |/ËY‚§YÖ»Õ|/¼v»º/‡Z«€/f¯{ ՁÁZ/Œ¯ {€/°ËÁ ½ÂÌ/‡Y‚Ì¿Z°» Ä/] ¾/Ë¿ ÕZ/Ì]M Ä/] Ä/¸¼m Y Á |/Ì·Âe Š/ËY‚§Y ÕY€/] ĸ¼mY,[M¥€/»Š/ÅZ¯ ½Z/‡ZÀ‹Z¯Ä̏Âe¾Ë€f¼Æ» {cZÌu½Z°/»YÄ/»Y{YÕY€/] d/‡Y ½Y€/ËY ½Z/]Ã|Ë{ ‰Y‚/³ Ä/] -Â/Ì¿€» Y ¶/¬¿ Ä/] Á €/» cZ/Ìņ/ÌWÄ/ÀÌ»¾/̼Å{ Ád ÀÁd/Œ¯d¯€/‹À/Ë|»  صفحه 31 ÂÌ¿€»€Ë|»Y|Ë{ €»½Z]Ã|Ë{ĸn»Á ZmZ¿Ö¿Z]€»ÖÅ|¿Z»€§Z] s€—֌Ë|¿YºÅĈ¸m¾ËY{d‡Y€¯}½ZËZ‹ ½YZ´¿Ä»Z¿ÁÁ½YZ´¿€^yÂe¹Y‚ŸYÕ{ZÆÀŒÌa Z° ¿YÕY€]Ձ€»Ã{Zf§YÁ{ª—ZÀ»Ä]ÕYħ€u ¥|Å Z] ÕŒ¯ ÕZÅÄ¿Z‡ { ZÆ¿M cÔ°Œ» ° » c€mZÆ» œÀ» Ä] ÖËY{dÌ»Á€v» { ¹{€» ÕY€] ՁZˆ´Àŀ§ ¹Á‚· ,½ZÀ̌¿€» ¾Ì¿Y«Z]ÖËZÀ‹MÁ€»ֻ¼ŸcZŸÔ—YÂy ÁՁ€»ª—ZÀ»{Á|uÁ|uÁՁ€»cY€¬»Á { ÖeZ¬Ì¬ve Á ֌ÅÁ„a »Y cÁ€“ ¾ÌÀrÅ Y½Z¿Z]€»cÔ°Œ»Á¶ËZˆ»ZËÁ€»Ây |‹½YÂÀŸ½Z]Ã|Ë{ |ÀƻՇ ,Ä¿Z¼Ì¼ Y|Ë{ ¾ËY Y †a d‡Y ÖÀf¨³ Z]Œ¯Ö¿Z]€»¶¯Ã|¿Z»€§֏ZfyYÄ^uZ» ¾ËY¶Zuį|‹¹Zn¿YÄ¿Z‡Á{¾ËYՀ^yºÌe ÃZ¼‹ { Ä¿Z¼Ì¼ Á ֏ZfyY Õ³ Á d¨³ |‹|ÅYÂy€ŒfÀ»Ä»ZÀ¸§Õ| ] Հ^À«{Zŀ§ Z´¿€^y ,½Z]Ã|Ë{ Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» ÃZ´ËZaµÂXˆ»€Ë|»ÁZÌf»Y\uZ Á ÂÌ¿€» €» Z^yY ̸ָve Հ^y Õ{Zf«Y ֟Z¼fmY Հ‡Y€‡ Ä»ZÀ¸§ ,Ձ{³Ö¸Ÿ|¼uYY{€‡Z]€»½Z]Ã|Ë{ {€¯Y|Ë{Œ¯Ö¿Z]€»Ã|¿Z»€§ {-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] ÕYÄ¿Z‡ÕZ°¼ÅÃÂv¿{Z ]Yև€]Y|Ë{¾ËY Ö¿Z]€» Á €» cÔ°Œ» Á ¶ËZˆ» Ây { ¦¯€] ½Zm ½Z¿Z]€» ÕZʼnÔe Z° ¿Y ¹Á‚· Á d§€³Y€«³Ád¨³Áhv]{»Œ¯ÂÌ£Á Ձ€»ÕZÅÖÀfˆ¿Y{ cÁZ¨e |u€‡ €»Á ÖÀ˂³Ä] Հ^À«ZÀ·Y €»ÕZ̧Y€¤m[Zf¯ž^À» ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ½ZÌ» cÁZ¨e ¾ÌÌ e { ½Z¿Y|̧Y€¤m ÄWYYYֿ³Z¿Â³cZv̓Âe€»Á|u€‡ µZ‡ { ¦fˆË€¯ ĸ¼m Y |¿Y Ã{Y{ Y®Ë€ÅZfyZ‡և€]Ä],¹ Á{¾ËY{»{ÁY dyY{€aÃYÁÁ{¾ËY ,¸m¹Âƨ»Y|u€‡|˳Ö»¹Âƨ» ZËÖ˸m|uÖÀ »Ä],Â̿­Â¿|À¿Z» |ËMÖ»½|¼eÖËZÆf¿Y|u Äf§€³ZÅÃ{Á|v»¹Âƨ»Y€» ¾Ì»€‡ Ã{Á|v» Ä] į d‡Y Ã|‹ |u€‡ ,\Ìe€e ¾ËY Ä] {‹ Ö» ©Ô—Y ½{€¯{Á|v»€»Á{Y{½Á€Ì]Ä]ÃZ´¿ į Ö·Zu { |¿Z‡ Ö» Y ½YÁ{ { Á{ ÖËY|m ½{€¯ ŽzŒ» –y ,€» {Ây€] Ĭ˜À» ,|u€‡ ,d‡Y Œ¯ ¹Âƨ»¾ËY {‹Ö»Ã{€¼‹c|«Á{ ÁBoundaryÕZÅÃYÁ½ZÌ»ÕZ´¿ ևZ§ÕZÅÃYÁ{»{Frontier Á{ dˆÌ¿ ÕZm 0Z¬Ì«{ |u€‡ Á €» ½Y{€³€]¹Z¬»{į|u€‡Á€»¹Âƨ» Ä]FrontierÁBoundaryÕZÅÃYÁ Ö»Âƨ» ÖËZËÂa ,|¿Â‹ Ö» Äf§€³ Z¯ |¿Y{ևZ§½Z]{ÕYÄ¿Z³Y|m Y ևZ§ { €» į Ö·Zu { ½M Á {Á Ö¼¿ €eY€§ ½Z»Z‡ ¹Âƨ» ¾Ì»€‡ Á{ Ã|ÀÀ¯ Y|m d‡Y ֘y ½Á€Ì] ZË ½Á{ Ä] ÃZ´¿ Ŀ³ pÌÅ į d¬Ì¬u { |u €‡ ,|¿Z‡ Ö¼¿ Y Ö» Y ÁY|¿Y ZË ÖËZÆ¿ ½Y‚Ì» ¹Âƨ» †] ¹Âƨ» {Ây ÕZm { į |¿Z‡ |¿Z‡Ö»Y¾f‹Y{dËZ¨¯Z˽{Â] Y Á {Y{ ½Á{ Ä] ÃZ´¿ Ä^Àm €fŒÌ] Á ¾f‹Y{½Á€Ì]Ä]ÃZ´¿ևŻÖËZËÂa {€]Ö¼¿Ö¿Y|ÀqÀÆ] صفحه 32 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ µÁYÃY€¼Å ÁÂÌ¿€» €»½Z]Ã|Ë{ |¿|‹Ä¿Z]Á{ {ZÆ¿kYYŒ¯ÂÌ£½Z¿Z]€»Ö¿ZŒ¨¿Zm cZ/œ¿ d/XÌÅ Ä/¿Zy€Ì]{ d/¬§Y» Z/] {Z/‹Y Á ²/Àŀ§ cYÁ cZ/ŸÂ^˜» €/] €»Z^yYÖ/¸Ì¸veՀ^yÃZ´/ËZa,Ö»Ô/‡Y ֟Z¼fmYՀ/‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ÁÂ/Ì¿€» |¿|/‹Ä¿Z]Á{€/»½Z/]Ã|Ë{Õ{Z/f«Y Y¶/¬¿Ä/]Á€/»½Z/]Ã|/Ë{‰Y‚/³Ä/] ¾/ËY Y Â/n» ¾/ËY d/§ZË{ Z/] -Â/Ì¿€» €/»Z/^yYÖ/¸Ì¸veՀ/^yÃZ´/ËZa†/a Ö/ŸZ¼fmYՀ/‡Y€‡Ä/¸n»ÁÂ/Ì¿€» |/À¿YÂeÖ» €/» ½Z/]Ã|Ë{ Õ{Z/f«Y Ä]Y{ÂyZ^yYÁÄ^uZ»,‰Y‚/³,\/·Z˜» |ÀËZ¼¿€/ŒfÀ»Õ}MZËÁÖ/‡Z§ÕZ/ŽZ] Ö/¸Ì¸ve Հ/^y ÃZ´/ËZa d/‡Y Ö/Àf¨³ Öf¿€fÀËYÖ¿Z/Œ¿Ä]Â/Ì¿€»€»Z/^yY ֟Z¼fmYÕZ/ÅÁÂ/u{ Marznews.ir ÃZ¼/‹Â/n»Z/]Õ{Z/f«YÁ µZ/‡YY{Â/yZ¯ x/ËZeÄ/] Ã{€/°¸Ìve ½Z/¿YÂm Y Ö/ ¼m Z/] Հ/‡Y€‡ Ä/¸n» Á {€/¯ Z/£M |/À¼¿YÂe Á º/Ł€/»½Z/]Ã|Ë{Õ{Z/f«Y Ö/ŸZ¼fmY xËZeÄ/]ÃZ¼/‹Ä]Y{Â/yÂ/n» ‚/Ì¿½Â/À¯Z/eÁ{€/¯d/§ZË{  d/‡Y Ã|Ì/‡ _Z/q Ä/] ½M Y ÃZ¼/‹ ÃZ´/ËZa µÂX/ˆ»€Ë|» Á Z/Ìf»Y\uZ Â/Ì¿€» €/» Z/^yY Ö/¸Ì¸ve Հ/^y ¾/¼“€/»½Z/]Ã|Ë{Հ/‡Y€‡Ä/¸n»Á cYÁ ½ÓÂX/ˆ» Y Ö/¿Y{|« Á €°/Œe Yd/¯€u¾/ËYÖ»Ô/‡Y{Z/‹YÁ²/Àŀ§ ÕZ/Ł€» Y €/eY€§ ÕYÄ¿Z/‡ d/Ì·Z § Z/£M Z/» Y|/¿Y º/Œq d/¨³ Á d/ˆ¿Y{ Â/Œ¯ d/‡YՁ€/»Y€/§Ä¿Z/‡Ä/]½|/‹¶/Ë|^e t/ˀe ½Z/]Ã|Ë{ Ö/¬¿|¼v» |/ÀÆ» Ä/¯ ÕYÄ¿Z/‡ d·Z/‡ Z/‡Y €/] {€/¯ €/ËÂÀeÕY€/]Z/Ł€»Ö/zeZ/^yYº/ËY{ { ÕZ°/¼Å Á ®/¼¯ Á Ö/»Â¼Ÿ Z°/§Y YÁÂ/Œ¯½ÓÂX/ˆ»Հ/̳ºÌ¼e|/¿Á Á{€/°¸¼Ÿ‰Y‚/³ Z°/ ¿Y€/f¼Æ»Ä/¼Å Y ½Z/»¾ÆÌ» Â/Ì£ ½Z/¿Z]€» ÕZ/ÅdÌ·Z § d/‡YÄ¿Z/‡¾ËYÕZÅd/‡ŻÁZ/ÅdË·ÁY Ö¼eZu|̇\ÀˁZ´¿€^y Ö»Zœf¿Y ÕÁ€Ì¿ Äq -d‡Y Z» ½YY{€» ¾ËY ÖËZÅÁ€Ì¿ Ä̬] Y Äq ,|¿€¬fˆ» €» { į Y€¬f‡Y Á |»M Á d§ µZu { ZŁ€» { į ZÆ¿McZ¯€]Y֋Z¿¾ËY-|À‹ÔeÁdÌ·Z §Á |¿Â‹Ö¼¿ ºÅ Ã|Ë{ ZÅ®¸¨— ZÆ¿M -d‡Y Äq €» Y -|ËYÄfˆŒ¿ ½ZfËZÅÄ¿Zy { Z¼‹ Y ½Ze€fy{ ,Y ½Ze€ˆa Z¼‹ .|ËY{ €^y -|ÌfˆÌ¿ ½Y€´¿ |ËMÖ» ,ć|» |Ìf‡€§Ö» ½Y€´¿ ,|ÌËMÖ» Á Z¯ ¶v» |ËÁÖ» ½Ze{Ây ½Y€´¿,|ÌÀ̌¿Ö»­Za{|ËÁÖ»-|ÌfˆÌ¿ -|ÌfˆÌ¿ ½Y€´¿ ,|ÌÀ¯Ö» ÖËZ¼ÌaÃY -|ÌfˆÌ¿ Ö³|¿dÌÀ»YZ]|ËY{,|ÌfˆÌ¿ÖÀ»YZ¿½Y€´¿ Ã{ZfˆËY€»{į½M|ËY{€^yÄq |ÌÀ¯Ö» ,{Œ¿Œ¯{YÁįÄf§€³Y¾¼‹{Õ¸mÁ ÁY-{Y|¿€^y¹{€»Y¾ËY.|Œ¯Ö»Äq{Y{ÁY {Äq |À»Â¸œ»Z»Ձ€»ÕY|Ƌ d‡Y¹Â¸œ» ½Zfˆq¸]Ĭ˜À»ÖÀ ËÖ«€‹[ÂÀmÕZŁ€» Ö]€£µZ¼‹Ĭ˜À»Äq,ZÆÀËY|À¿Z»Á½Z»€¯Á ZÅZmÄ̬]ÁÃZŒ¿Z»€¯Á½Zf‡{€¯Ĭ˜À»ÖÀ Ë ÖeÔ°Œ»ZŁ€»{įՀ´Ë{ª—ZÀ»ÄqÁ |ÀfˆÅZ»ÕZÅY{€»ZÆÀËYļÅ{-{Y{{ÂmÁ ¾ËY€³Y |ÀÀ¯Ö»Z§{Zn¿M,{ÂmÁļÅZ]į ¸̯Y‚ÅZ»ÕZŁ€»֔ ]Y|À‹Z^¿ZÅY{€» €Åį|ÀÀ¯Ö»Œ¯{YÁ|z»{Y»¸̯Y‚Å dz]|]Y½YÂm|d‡Y¾°¼»ŠË¸̯®Ë Äq |¿ZŒÀ]ÃŻ­ZyÄ]ÁÃŻÁÄ]Á|À¯ ZÆÀËYZ»Y{€»,{€Ì³Ö»YZÆÀËYÕ¸mֈ¯ ºÅ | ] -|ÀÀ¯Ö» ÕZ¯Y|§ |¿Y{ į |ÀfˆÅ {Y{‰YÖ¸Ìy|ÌƋ¾ËY-|¿Â‹Ö»|ÌƋ ĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬»cZ¿ZÌ]YÕYļ‹ ÕY|Ƌ ÕZÅ Ã{Y¿Zy Z] Y|Ë{ { Ö·Z ·Y  xËZe{½Z]€» ¹€fv» ¾Ì¯€fŒ» d‡Y t̓Âe Ä] ¹Ó ½YÂÀŸ Z] Zœf¿Y ÕYÁM |À¿YÂeÖ» µÁY ÃY€¼Å ÕÂf‡{|¯ZËÁ|¯Z]Y½YY{€» ÃZf‡ÃZf‡ÃZf‡# µZ §½Z»ÂeÄ¿ZÅZ»ÄÀ˂ÅZ]ZÆÀež]€» |ÀÀ¯ Ö¼eZu|̇\Àˁ Z´¿€^y µÂ^«Z]½Y€ËYŻcZ—Z^eYd¯€‹ ֐ze ÕZÅÄ¿Z‡ {ZÆÀŒÌa Zœf¿YÕYÁM€»½Z]Ã|Ë{ĸn»ÁÂÌ¿€» ÕY|Ƌ Â“» Z] Á ½YY{€» ½YÂÀŸ Z] Y {€¯€ŒfÀ»Ö¿Z]€»¹Â¸œ» -ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Á€»½Z]Ã|Ë{Հ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§dˀË|» ÂÌ¿€»€»Z^yY̸ָveՀ^yÃZ´ËZa Z]€Æ³ ½ZÀz‡ Y ֌z] ½{Á‚§Y {ZÆÀŒÌa { Ö·Z ·Y ĸ›|»Հ^Å ºœ » ¹Z¬» ‰ÔeÁÖ¿Z]€»½YÁÓ{Ö¿ZŒ¨¿ZmÂy ÕZŁ€» Y d‡Y€u Á š¨u { ½Y‚Ë‚Ÿ ¾ËY YŒÌa¹ZÌaZœf¿YÕYÁMÄ¿Z»Z‡{YŒ¯ Ä]ÃZ»€Æ»xËZe{ÕYÄ»Z¿֗ {€¯µZ‡YµÁYÃY€¼ÅdˀË|» Ä»ZÀ¸§ µÂXˆ»€Ë|» Á ZÌf»Y\uZ Հ^y ÃZ´ËZa Á €» ½Z]Ã|Ë{ Հ‡Y€‡ ÃZ] ¾ËY { ÂÌ¿€» €» Z^yY ̸ָve Á ZʼnÔe Ä] ½{ZÆ¿ kY œÀ» Ä] d¨³ Z] Á ½Z»Œ¯ ¦¯ €] ½Zm ½Z¿Z]€» cZ¼u ºÆ»ÁÂu{ՁZ‡²Àŀ§cÁ€“Ä]ÄmÂe Հ̴ÌaÁÕZ´¿Ä»Z¿,€»®Ë„eY€f‡YÁ ¾Ìfˆz¿{ÁdˆŒ¿Z]Ä]µÁYÃY€¼ÅZ]½Z» ºÆ»¾ËYŒ¯ÃY€¼Å¾¨¸eÂeY€aY¾Ë€f³‚]Á |Ë{€³d^i|¯Zœf¿YÕYÁM½YÂÀŸÄ] Ö¿Y{|«¾¼“½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» d¯€‹ Ö´Àŀ§ |À¼‹Y d¯€u ¾ËY Y €ËZ‡ Y d‹Y{ Y€]Y ½Y€ËY Ż cZ—Z^eY Ze ºËY{ d‡YÂy{ ‚Ì¿ Œ¯ ÕZÅÂeY€aY Á ½Z¿Z]€» Ä] d^ˆ¿ Y {Ây Ö¿Y{|« \eY€» |ÀÅ{½ZŒ¿½Z»‚Ë‚Ÿ¾ÆÌ»½Z¿Z]ZË{ ºœ » ¹Z¬» ½ZÀz‡ ¾f» d‡Y ÖÀf¨³ {Â]s€‹¾Ë|]µÁYÃY€¼ÅÕY€]Ö·Z‡YՀ^Å Ä] •Â]€» ,dÌÀ»Y Y Հ´Ë{ ºÆ» Šz] صفحه 33 {Y{€^y€»½Z]Ã|Ë{Ä»ZÀ¸§Á€»Z^yY̸ָveՀ^yÃZ´ËZaµÂXˆ»€Ë|»,½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» Ö³|ÀËZ¼¿ÕZ˜ŸY½YÂyY€§ €»½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€» Ö¼eZu|̇ļ—Z§ Z´¿€^y Հ^y ̸ָve µZe€a µÂXˆ»€Ë|» Á ZÌf»Y\uZ ½Z]Ã|Ë{ Հ‡Y€‡ Ä»ZÀ¸§ Á ÂÌ¿€» €» Z^yY {ÕYÄ¿Z‡½ÓZ §Ä]ZÅÄ¿Z‡¾ËYÖ³|ÀËZ¼¿ÕZ˜ŸYY€» {Y{€^yŒ¯€‡Y€‡ Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Ä] Ճ·ÂÀ°e Ä ‡Âe Á |‹ Z] d¨³ \¸˜» ¾ËY ¹ÔŸY Z] ½Z]Ã|Ë{ À˜Ì‡ dve Á €Å ÖËZ̧Y€¤m ÕZŁ€» ,֗Z^eY ÕZÅÄ°^‹ ÄËÁ ÁÂu¾ËY{Á{€Ì³Ö»Y€«֗Z^eYÁÂu{€Œ]¾Ë¿ÕZÅÕÁM¾§ ¦¸fz» Šz] { ÕYĬ˜À» Á Ö¸v» ÕZÅ{ÁMd‡{ Á ºË€u š¨u Ä]ÁÕ{ZˁcÔ°Œ»Z]ÖfÌÀ»YÖfuÁ֟Z¼fmY,Õ{Zf«Y,Ö´Àŀ§ Z]Y[Âf°»Á–y€]Ä¿Z‡Á{ZeºË|‹½M€]Á¾ËYYd‡YÃ|‹Á ®¼¯dÆmՁZ‡€fˆ]œÀ»Ä]¹Â]Á€»¾ËY|À¼¿YÂe½Z¿YÂm®¼¯ ½ZÀ̌¿€» cÔ°Œ» Á ¶WZˆ» ž§ Á Ö¿Z]€» Á €» Ä] Ä^¿Zm ļŠŒ¯Ձ€»ÕZŽZf‡YÕZŶ̈¿ZfaÁZÅḑ€›ÁÃ{€¯ՁY|¿YÃY {c|«ÁcÁ€i½YY|»{€‡ÁÁ€»Y{Á‚§YÕÁ ºÌËZ¼¿†° À»Y YZŁ€»ļÅ֗Z^eY¦¸fz»ÕZÅÃÂ̋ÁZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡YZ]½ZÆm À˜Ì‡dÆm{Ây}¨¿Á²Àŀ§ÕZ¬·Y{Ö ‡ÁÄfˆ°‹{ÂyÕY€] ,ևŻ ÕZÅ|À§€e Y Հ̳ÀÆ] Z] ÃY ¾ËY{ Á |¿Y{Y ½ZÆm€] ÁZÅd¸»,ZÅŒ¯ÕZÅd»ÁZ¬»|ÀÀ¯Ö»‰ÔeÖ´Àŀ§ÁÕ{Zf«Y |À]ZËd‡{{Ây¥Y|ÅYÄ]ÁÄfˆ°‹ºÅ{YZÆ¿MÕZʼnY cZ»Y|«YºÌ¿YÂf¿Z»ÁÁ€»YÄr¿ZÀqd‹Y{½ZŸ}Y½Z]Ã|Ë{ |ÀÆ» ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ Á¾»Y֘Ìv»{ZnËYÁ½YÂf»Ä ‡Âe,Ö´qZb°Ë–¨u{Y{Ây Z] Ã|ÀËM { 0Z ˜« ,ºÌ¿Z‡€] ¹Zn¿Y Ä] Œ¯ Ձ€» ª—ZÀ» { Y|ËZa cÁZ”« Z» ÃZ]{ ½Z³|ÀËM Á |‹ ºÌÅYÂy ÄmY» Õ|m ÕZÅŠ·Zq c€Ì],ÕYÄ¿Z‡{Y‡ŠËY‚§Y{€¯tˀeÕÁ {€¯|ÀÅYÂyÖfz‡ Ö´Àŀ§Á֟Z¼fmY,ևŻ¶WZˆ»¶Ì¸veÁÄ˂nec|«Á¾f‹Y{ Ö´Àŀ§ Á ևŻ ,ÖeZŸÔ—Y ºmZÆe Z] ĸ]Z¬» { |ËZ¼¿Ö» [ZnËY Ĭ˜À»žne€»½Z¼¯ZuÁÖ¿ZÆmºˆÌ¿ÂÌƏÄfˆ]YÁÕ{ZËYÁ[€£ ¹Ô‡Y,¾Æ¯Ö¿|¼eZiMYՀ̳ÀÆ]Z]ÁÃ{Z¨f‡Y¦¸fz»ÕZÅY‚]YY Á ֻԇY ,Ö¸» ð‹€a [Ô¬¿Y À¼i š¨u { ,Õ|¼v» [Z¿ ÖzËZecZv¨€]Հ´Ë{ÖÀˁ±€]ÁÃ{¼¿‰Ôe |¬»Z§{ ºÌËY‚¨Ì]Œ¯¾ËY d‡Y¾ËY€]ZÅÄ¿Z‡¾ËY½YZ¯|¿Yd‡{‰Ôe{€¯ħZ“Y½Z]Ã|Ë{ {Õ|À]Ĭ^—|«Z§įYÄ^ˆf°»Z^yYÁcZŸÔ—Y¾°¼»|uZeį ÃZ´f‡{ ļŠY ÃY ¾ËY { Á |¿Z‡ †° À» ¾°¼» ½Z» ¾Ë€f¼¯ •Â]€»Z^yYÁcZŸÔ—YZŒf¿Y½Z°»Yį–^e€»ÕZŽZ»Z‡ÁZÅ ֋ÁÁÖ¼¸Ÿ,Ö´Àŀ§,֟Z¼fmY,Õ{Zf«Y,ևŻÕZÅÁÂuÄ] {|ËZ¼¿Ö»d‡YÂy{,|¿Y{YՁ€»ÕZŽZf‡€Æ‹ÁZŽZf‡Y |¿ÁM¶¼ŸÄ]Y¹Óc|ŸZˆ»dËZ‡¾ËY½|‹€eÖÀ£ Ä»ZÀ¸§ÁÂÌ¿€»€»Z^yYՀ^y̸ָveµZe€aµÂXˆ»€Ë|» Á ZÅÄ¿Z‡ Y {Ây ½ZÀz‡ ½ZËZa { €» ½Z] Ã|Ë{ Հ‡Y€‡ Ձ€» ÕZŽZf‡Y Ây Ä] Œ¯ €‡Y€‡ ÕZŽZf‡Y cZŸÂ^˜» d¯€‹ ZÅÄ¿Z‡ ¾ËY Ö³|ÀËZ¼¿ ÕZ˜ŸY ½YÂyY€§ { Ze {€¯ cŸ{ Ö¿ZŒ¿Ä]Œ¯ÕZÅÄ¿Z‡ž»ZmÄ¿Z»Z‡{Y{Âyd‡YÂy{ÁÃ{€¯ |À¿Z‡€]d^iÄ] /https://e-rasaneh.ir صفحه 34 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ {Y{€^y½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ» ÂÌ¿€» Öf¿€fÀËYÕZÅÄÀ»Y{dˆÌ·{ d§€³Y€«LZÆ]ºÌ¿ÖvÌm€eħ€ eZ] Ö¼eZu|̇\Àˁ Z´¿€^y ÕZÅÄÀ»Y{d^iÄ¿Z»Z‡{Y{ÂyÖ¸yY{Ö¿Z]‚Ì»Z]Öf¿€fÀËYÕZÅÄÀ»Y{ KWWSV*˻ELWRJRYLU {M Ä] Ö¸yY{ Ö¿Z]‚Ì» Z] Öf¿€fÀËY Ö¸yY{€œ¿YÃ|‹d^icZŸÔ—Y|ÌËZeÁև€]Y†a |ÀËZ¼¿d^i dÆm,|̨‡dˆÌ·{½MÖ¿Z]‚Ì»Á IPÁÄÀ»Y{¹Z¿,Ä¿Z»Z‡½{Â] cZ—Z^eYÁcY€¬»ÁºÌœÀe½Z»Z‡ÁZÅÂeY€aY–‡ÂeÕY{€]ÀÆ] {Â]|ÅYÂy €f‡{¶]Z«ÖËÂË{Y Öf¿€fÀËYÖ¿ZŒ¿Ä]ÂÌ¿€»Հ^yÁ̸ָveµZe€a d‡YÖÀf¨³ ²Àŀ§ cYÁ Y  ÃZ¼‹ Ân» Z] Marznews.ir µZ‡ÃZ»¾¼Æ]xËZeYY{ÂydÌ·Z §ֻԇY{Z‹YÁ ,ֻ¼Ÿ Z°§Y €ËÂÀe ÕY€] ZŁ€» ֐ze Z^yY Z° ¿Y ¥|Å Z] {€°¸¼Ÿ‰Y‚³ZŒf¿YÁ½ÓÂXˆ»Հ̳ºÌ¼e|¿Á{ÕY~³€ÌiPe d‡YÃ{€¯Z£MŒ¯Ö¿Z]€»{Zf‡ºÆ»ÕZÅÄ̟ԗY,ZÅdÌ·Z §Á Ö¿ZŒ¿Ä]ÂÌ¿€»€»Z^yY̸ָveՀ^yÃZ´ËZa dˆÌ· { https://marznews.com Öf¿€fÀËY ½Z»Z‡ dËZ‡ { Ö¸yY{ Ö¿Z]‚Ì» Z] Öf¿€fÀËY ÕZÅ ÄÀ»Y{ |‹d^i½Y€ËYcZŸÔ—YÕÁZÀ§ Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»-ÂÌ¿€»Y¶¬¿Ä]Á€»½Z]Ã|Ë{‰Y‚³Ä] Z^yY̸ָveՀ^yÃZ´ËZaµÂXˆ»€Ë|»ÁZÌf»Y\uZ½Z]Ã|Ë{ ®Ì§Y€e ħ€ e †a ¾ËY Y d¨³ €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] ÂÌ¿€» €» cÄ],{‹Ö»Ö¿Z]‚Ì»Œ¯¶yY{{įÂÌ¿€»µZe€aÖ§€» |‹ |ÅYÂy hŸZ] ‰Ôe ¾ËY ÄnÌf¿ Á |‹ |ÅYÂy Ä^‡Zv» ZÆ] ºÌ¿ |ÀËZ¼¿¥€»¶^«Ä]d^ˆ¿Հf¼¯®Ì§Y€eµZe€aÖ»Y€³½Y€]Z¯ ÕZÅdËZ‡Ã|¿Y{֫¬uÁ̬֬uZz‹Yd‡Yt̓ÂeÄ]¹Ó ,ÖvÌm€eħ€ eÕZËY‚»YÃ{Z¨f‡YdÆm|À¿YÂeÖ»Ö¸yY{Ö¿Z]‚Ì»Z] صفحه 35 ֋Á |‹s€˜»ZmZ¿Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½Z]Ã|Ë{Ö¬¿|¼v» |ÀÆ»Z]´f¨³{ ½Z]Ã|Ë{ÁÂÌ¿€» Ö¿Z]€»d»|y{€» Œ¯½ZÀ̌¿€»Á Հ^À«{Zŀ§ ³Ád¨³ Ö¬¿|¼v» |/ÀÆ»Z]Y֏ZfyYÁÄ/¿Z¼Ì¼Ö/˳Ád¨³ZmZ¿Ä/f¨Åd^/‡ZÀ»Ä/] ÁÂ/Ì¿€»€/»Z/^yYՀ/^yÖ/¸Ì¸veµZ/e€aµÂX/ˆ»€Ë|»ÁZ/Ìf»Y\/uZ½Z/]Ã|Ë{ Ä¿Z/‡Á{¾ËYՁY|¿YÃY¥Y|/ÅYÁcÁ€/“Ây{€/»½Z/]Ã|Ë{Հ/‡Y€‡Ä/»ZÀ¸§ ÕZŶÌ/ˆ¿ZfaÁZÅḑ€›Á½ZÀÌ/Œ¿€»,Ö/¿Z]€»,€/»d/̼ÅY¾/ÌÀr¼ÅÁ[Â/f°»Á–/y€] ºÌ¿YÂyÖ»Y½M¶/Zuº/ÅZ/]įº/ËYÃ{Y{\/Ìe€eÂ/Œ¯Ձ€/»ÕZŽZf/‡Y |ÌW´]Ä¿Z‡¾ËY¾Ì^—Zz»ÕY€]ZŁ€»d̼ÅYYµYÂX‡¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ] Á€/ÅÖËZ̧Y€¤mÕZ/Ł€»,Ö/—Z^eYÕZ/ÅÄ°^/‹Ä/ËÁÄ/]ՃÂ/·ÂÀ°eÄ /‡ÂeÁ|/‹Z/] ÁÂu¾ËY{Á{€/̳Ö/»Y€«֗Z^eYÁÂ/u{€/Œ]¾/Ë¿ÕZ/ÅÕÁM¾/§À˜Ì/‡d/ve ,Õ{Zf«Y,Ö/´Àŀ§¦¸fz»Šz]{ÕYÄ/¬˜À»ÁÖ¸v»ÕZ/Å{ÁMd/‡{ÁºË€uš/¨u ½YY|»{€/‡ÁÁ€»Y d/‡YÃ|Ë{€³ÁÄ]ÁÕ{Z/ˁcÔ°/Œ»Z]ÖfÌÀ»YÖ/fuÁÖ/ŸZ¼fmY Ä/¼ÅÖ/—Z^eY¦/¸fz»ÕZ/ÅÃÂÌ/‹ÁZ/ÅY‚]YYÃ{Z¨f/‡YZ/]½Z/Æm{c|/«ÁcÁ€/i €]À˜Ì/‡dÆm{Ây}Â/¨¿Á²Àŀ§ÕZ/¬·Y{Ö /‡ÁÄf/ˆ°‹{Â/yÕY€/]YZ/Ł€» Ö´Àŀ§ÁÕ{Zf«Y,Ö/‡ŻÕZÅ|À§€eYՀ/̳ÀÆ]Z]ÃY¾/ËY{Á|/¿Y{Y½Z/Æm ÁÄf/ˆ°‹ºÅ{Y²/Àŀ§ÁZ/Åd/¸»,ZÅÂ/Œ¯ÕZ/Åd/»ÁZ¬»|/ÀËZ¼¿Ö/»‰Ô/e Ö¿ZÆmÃ|/°Å{Ä/]Zj»Ä/]Y½Z/ÆmįÖ/·Zu{Z/Æ¿M |/À]ZËd/‡{{Â/y¥Y|/ÅYÄ/] Ö»Ã|/‹ºÌ/‡€eÖ/“€§–/y®/Ë0Z/§€YÖ/ËZ̧Y€¤mÕZ/Ł€»ÁÃ{€/¯[Â/ˆv» ÕZŲÀŀ§Ã{€/yÁ½Z/Ë{Y,²Àŀ§ ,Z/Ž|¼e½|Ì/Œ¯Š/·ZqµZ/^¿{Ä/]Á|/¿Y|Àa ÄËZ»€/‡,º/ˆÌ·Y€^Ì·ÄËZ/‡{Öf/ˆÌ·Zˀb»Y€°¨e½{€¯º¯Zu{ZÅÂ/Œ¯Ö¸»ÁÖ¸v» d¸»,½ZÆm•Z/¬¿YÖy€]{½Z¯Z/¼¯įÖ/e{|À/‹Z]Ö/»€/Œ]©Â/¬uÁÕY{ Õ{Z»¾Ì»€/‡[ÂqZq{Y{Â/yÖ/zËZeÁÖ/´Àŀ§,Ö/¸»dËÂÅ|/¿Y{Ö /‡Z/Å |ÀÀ¯š/¨u{Â/y µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ÃZ¼‹¹Â‡  à ÃÃZ ZZ¼‹¹ ¼‹¹ ¹Â‡ ‡  صفحه 36 ª/—ZÀ» Ö/´Àŀ§ Á Ö¿Z/ˆ¿Y Y ½Z/Œ¿ {Â/y ½Y€/ËY Ձ€/» €]dˀË|»Ö/³|ÌrÌaÁÂ/Àe š/¨u {Y{Y¾Ì»€/‡¾/ËY ÁµÔ¬f/‡YÁÖ/“Yd/Ì»Z¼e ‰ÔeÃÁ€/³{Â/Œ¯Õ{YM {Z/uM Ä/¼Å ¦/¸fz» ÕZ/Å Ö/ˆ¯ÁÁ€/»YÁd/‡Y¹{€/» dÌ·ÂX/ˆ»¾/ËYY|/¿YÂeÖ/¼¿ š/¨uY€/ˁ |/À¯Ö/·ZyÄ¿Z/‹ Ä/¯Â/f¯Z§Ä/‡Yd/‡Y€uÁ ¹{Y{ x/‡Za Ö/¸^« µYÂX/‡ { Á¾/f§€³d/‡{Ä/]sÔ/‡0Z/§€ ¾/ˀf¼Æ» Ä/°¸] d/ˆÌ¿ ½|/Ì´Àm ÁÂ/Œ¯d/‹Â¿€‡YÖÅZ³MµÁY¹|/« ,ÕYÄ¿Z‡{YÂ/‡ŠËY‚§Y d/‡Y½MÃ|ÀËM ¶/̸veÁÄ/˂nec|/«Á¾f/‹Y{c€/̐] [Z/nËYÖ/´Àŀ§ÁÖ/ŸZ¼fmY,Ö/‡Ż¶WZ/ˆ» ,Ö/eZŸÔ—Yº/mZÆeZ/]Ä/¸]Z¬»{|/ËZ¼¿Ö/» Äf/ˆ]YÁÕ{ZËYÁ[€/£Ö/´Àŀ§ÁÖ/‡Ż žne€»½Z/¼¯ZuÁÖ¿ZÆmº/ˆÌ¿ÂÌƏ Ã{Z¨f/‡Y¦¸fz»ÕZÅY‚]YYÄ/¬˜À» Ö/¿|¼eZ/iMYՀ/̳À/Æ]Z/]Á ,Õ|/¼v»[Z¿¹Ô/‡Y,¾/Ư ð/‹€a[Ô¬¿YÀ/¼iš/¨u{ |¬»Z/§{ÁÖ»Ô/‡Y,Ö/¸» Ö/Àˁ±€/]ÁÃ{Â/¼¿‰Ô/e ÖzËZecZ/v¨€/]Հ/´Ë{ º/ÌËY‚¨Ì]Â/Œ¯¾/ËY ,ՁY|/¿Y ÃY cÁ€/“ ¾/ËY ¦/ËZ›Á Á ¥Y|/ÅY .|ÌÅ{s€/‹YZÅÄ¿Z/‡ ÄËZ/ˆ¼ÅÕZÅÂ/Œ¯{Â/mÁ ևŻ,Õ{Zf«YcÔ°/Œ»Z] ¾ËYºnuZ/]ĸ]Z¬»{½YÂ/eÖ/»Ä/¿Â´q .{€¯Ö³{Zf/ˆËYZÅÄ/¼nÅļŠ½|/¼e Ö/zËZe Ĭ]Z/‡ Z/] ½Y€/ËY Z/» Â/Œ¯ Z/] Ä/¸]Z¬» { €/“Zu €/Ÿ { {Â/y ½Z/Œy{ ÁÄf§€³Y€/«½|/‹Ö^˜«®eÕ|mÕZ/Å|Ë|Æe d̼¯ZuÁÖ»Ô/‡Y[Ô/¬¿YÂ/«ÁZ]įÄ/ËÁÄ/] ½Z/ÆmÁÄ/¬˜À»{{Â/yÖ/ÀË{ÕÓZ/‡¹{€/» įÄf§€³Y€/«ÖËZÅÂ/Œ¯ÕY€/]\/‡ZÀ»ÕÂ/´·Y À˜Ì/‡¶]Z¬»{{ÂyÖ¸»dËÂÅ€]|̯Pe¾/¼“ d/‡YÃ{€¯Ö³{Zf/ˆËY[€£º/ˆÌ·Y€^Ì·Ác|/« [Ô/¬¿YՁÁ€/ÌaYµZ/‡¶/Æqd/‹~³Y†/a Á½|¼eÂ/f¯Z§Ä/‡½YÂ/f]|ËZ/‹½Y€/ËYÖ»Ô/‡Y |̯PeZ/]¹Ô/‡Y½Z/ÆmÕY€/¬·Y¹Y,Ö/À£²/Àŀ§ ÕÓZ/‡¹{€»d̼¯ZuÁÕÂ/¸ŸÄ Ì/‹\f°»€] [€/£Ö/ËÂmÂÌf/‡Ä/¼Å¾/ËY¶/Ì·{YÖ/ÀË{ ½Y€/ËYÄ/̸Ÿ€/]YÖ/¿ZÆmº/ˆÌ¿ÂÌƏ0Z/Ây Ö¿Y€ËY,ÁÁ€/»YÄ/¯½Y€/ËY¾/Ư¾Ì»€/‡ {€¼/‹ Z]Õ{Z/¼f»½Á€«{|/ÀÀ¯Ö/»Zzf§Y½MÄ/]Z/Å Ö¿Z»ÁÃ{Â/]Ä/mY»½YÁY€/§ÕZ/Å\Ì/Œ¿ÁY€/§ Ö»©ÁYÂ/Œ¯¾/ËYx/ËZeYÖ/ËZű€/]Ä/¯ Ö»ÄmY»¾Ì»€/‡|/Ë|ÆeÁcYÁZ/neZ/],º/Ì¿ {ÂycZ/»Y|«YºÌ¿YÂf¿Z/»ÁÁ€/»YÄ/r¿ZÀq ºËÂ/‹ {Z/nËYÁ½YÂ/f»Ä /‡Âe,Ö/´qZb°Ë–/¨u{Y Ä]Â/Œ¯Ձ€»ª—ZÀ»{Y|/ËZaÁ¾»YÖ/˜Ìv» ÕZ/ÅŠ/·ZqZ/]Ã|/ÀËM{0Z/ ˜«,ºÌ¿Z/‡€]¹Z/n¿Y Z»ÃZ/]{½Z³|/ÀËMÁ|/‹ºÌÅYÂyÄ/mY»Õ|/m {€¯|/ÀÅYÂyÖfz/‡cÁZ/”« ÕZÅÄ¿Z/‡½{Â/]֐zeÄ/]ÄmÂeZ/] {€f/ŒÌ]Ö¼¯Z0 ¨˜·€/»ÁÂu{Z¼/‹ |ÌÅ{t/̓Âe€»d/̼ÅYÂ/y Z/]º/ÌÀ¯Ö/»Ö/³|¿½M{Ä/¯ÕÂ/Œ¯ €/f»Â¸Ì¯YŠ/Ì]Ád/‡YÄËZ/ˆ¼ÅÂ/Œ¯ į{Y{Ö/]M€»€/f»Â¸Ì¯ÁÖ°/Œy€/» Ä^e{¾/ÌqÃY€/¼ÅÄ/]ÄËZ/ˆ¼Å{Y|/ e€/œ¿Y ,Ö/ Ì^—ÕZ/ÅÖ/³„ËÁ {Y{Y€/«½Z/Æm¹Á{ صفحه 37 { Ä¿Y€Ì´fz/‡ ZÌ/ˆ] ¾/Ì¿Y« Á Ã{Â/] d/‡Y€uÁš/¨uYd/ËZ°uZÅÖ/‡Z] ¾»€œ¿Ä/] {Y{Z/Æ¿MÖ/“Yd/Ì»Z¼eY ºË€u½Z/ §Y|»Á½YY|/‡Za,½ZÀÌ/Œ¿€» { ½Y€/ËY ½Z¼ÀÌ»€/‡ |Àf/ˆÅ ¾/—Á ՁY|¿Yd/‡{Á¹Â/nÅ{»x/ËZeµÂ/— Ád/‡YÄ/f§€³Y€/«ÕZÌ/ˆ]½ZÀ¼/‹{ €/eY€§Ö/ËZŲÀm{½MÕZ/Ł€»{Á|/u Z/Å{€^¿YÖ/y€]{ÁÖ/¸^«Ã{Á|/v»Y ½ZÀ¼/‹{d/‡{Ä]¾—Á¾/ËY­Z/y‚/Ì¿ ½Y€ËY¾Ì]²/Àm¾Ë€yM{ d/‡YÃ{Z/f§Y d/ŒÅ½YÁ{½YÂ/ÀŸÄ]Ä/¯‚/Ì¿©Y€/ŸÁ Öfu,d/§ZËZÆf/‹Y |/¬»Z/§{µZ/‡ ÁµÂ/uÄ/]¾/ÆÌ»­Z/yY\/mÁ®/Ë ¹Ô/‡Y½Z³|À»d/¼ÅÄ/]ÁÖ/Æ·YÃÂ/« { {Z/f§ZÌ¿Ö/j ]½YÁZ/nf»d/‡{Ä/] ÕZ/Åc|ÅZn» Á ZÅc{Z/‹ ½Z/Ì» ¾/ËY d/^ix/ËZeÃ|/ˀm{|/ËZ]½ZÀÌ/Œ¿€» ¾/ËY|/À¿Y|]½Z³|/ÀËMZ/e{Â/‹–/^“Á Ö/³|¿Z/Ł€»{Ä/¯‰Â°fz/‡¹{€/» ¾/—Áº/ˀuÖ/ «YÁ½Z/ §Y|»|/ÀÀ¯Ö» ½Â/Ë|»¹{€/»Ö/fuÁ¾Ì·ÂX/ˆ»ÁÃ{Â/] d·Á{ |Àf/ˆÅc€/Ì£Z/]½YY|/‡Za¾/ËY {Ձ€/»ÕZ/ÅÄqYZ]½{€/¯µZ/ §Z/] Á µZ¤f/‹Y ÕZ/Åd€§ Š/ËY‚§Y d/Æm ¾/ËY ÕY€/] Ä/ËÁ cÔÌÆ/ˆe Ž/̐ze {Â^Æ]{Հ/i»¶»ZŸ|¿YÂeÖ/»ª/—ZÀ» |/‹Z]½Z/¿Md/ŒÌ »ÁÖ/¸ §d/Ì “Á †/¸n»{¹{€/»¾/ËY½Z³|/ÀËZ¼¿Ä/f^·Y €/Œ«¾/ËYcÔ°/Œ»Á¶ËZ/ˆ»|/À¿YÂeÖ» Y½MÓZ/]d/˧Z/]t/ËY·\/·Z«{Y Z]Á|/ÀËZ¼¿¶/Ë|^eY€/mÓY¹Ó½Â/¿Z«Ä/] cZ/œ¿ÁÖ/ËY€mYÕZ/Åd/¿Z¼“{Z/nËY ª/¬v»Y¾/ËY©Â/¬u¹Z/n¿Y¾/ˆu€/] 4 |¿YÂeÖ»{Â/yÄ]¿Ä/]‚Ì¿d/·Á{ |/ÀËZ¼¿ ÖfËZ¼uÁÖ¬ËÂ/ŒecÔÌÆ/ˆeÕZ˜ŸYZ/] Á Ã|/‹ ¦/ˀ e ÕZ/ÅÃÁ€a ÕY€/mY Á Áš¨u d‡Y€u ÕZŁ€»Y ¾ËYŒ¯ {įZŁÁ Z»€‡¶§ ºËY{Y€« dz‡Z̈] d‡Y Z/Œf¿Y¾ÌÀr¼Å |¿ÁM¶/¼ŸÄ/]Y¹Ó ½Z/]Ã|/Ë{Ä/»ZÀ¸§YÃZ¼/‹¾/Ì·ÁY d/‡Y¹Y|/«Yd/‡{{‚/Ì¿€/» ½YÂeÖ/»Ä/¿Â´qZ¼/‹€/œ¿Ä/] .º/ÌÆ¿kYY½Z/¿Z]€»‰Ô/e Â/Œ¯ÕZ/Ł€»Yd/‡Y€uÁš/¨u Y€/« Z»€/‡ ¶/§ { Ä/¯ Z/ŁÁ ¾/ËY d/¸Ÿ Ä/] d/‡Y dz/‡ ZÌ/ˆ] º/ËY{ Y ÕZÌ/ˆ] Ö/ËYÂÅ Á [M cY€/Ì̤e –ËY€/‹ { ½Z»Â/Œ¯ Â/Ì£ ½Z/¿Z]€» |/ËZ]Ä/¯,|/¿Y{Y€/«ÕÂ/m|ŸZ/ˆ»Z¿ Ä¿YZ¯Y|§ÕZ/ʼnÔeÁcZ¼u½Y{|/« Â/œÀ»Ä/]Z/ÅÄ¿Z/‡¾/ËY ºÌ/‹Z]Z/Æ¿M ÕZ/‡€§d«Z—ÁÄ¿Z«{Z‰Ôe Z°/ ¿Y Z]¾ÌÀr¼ÅÁ¦/¯€]½Z/mÕZÅÁ€Ì¿¾/ËY ½Z¿Z]€»ÕZÅc{Z/‹½{Y{½Z/Œ¿¥|Å ZmZ¿Ö/¿Z]€»|/¬¿Y€³½YZ/^¿ZmÁ‚/˂Ÿ Ä/¨Ì›Á¾/ËYÁd/‡YÃ|/‹ՁY|/¿YÃY d/‡Y|/Æ f»Á©Ô/yYZ/]ÕZ/ÅÄ¿Z/‡ ¾/—ÁÁc{ZÆ/‹ÁZ/jËY²/Àŀ§Ä/¯ |ÀËZ¼¿d/ˬe¹{€»¾/Ì]{YÖf/‡€a ĸ]Z¬»{Ä/¯Ö/¿Z¿Z]€»‰Y¾/ÌÀr¼Å Y {Â/y ½Z/m ½Z/Ìr«ZqZ« Á Y€/‹Y Z/] |ËZ]†/a,{Y|/¿d/¼Ì«,|/ÀÀ¯Ö»Y|/§ Á€/»YÄ/¯Ö/fÌÀ»YºÌ/‹Z]ÃZ³MÁº/Ì¿Y|] {Â/mÁ½Â/Ë|»d/‡Yº/¯ZuZ/Ł€»{ ºÌf/ˆÅÕÂ/Ì£½ZÀÌ/Œ¿€»Á½Z/¿Z]€» dÌÀ»Y{Â/yÂ/”uÁÕZÌ/‹ÂÅZ/]Ä/¯ ½Z¤»YÄ/]½Z/‹Œ¯ÕY€/]YÕY|/ËZa |/¿ÁMÖ» Y ½ZÀÌ/Œ¿€» {Â/mÁ d/̼ÅY Ä/¿Â´qY|/ËZad/ÌÀ»YÄ /‡Âe{ .|/ÌÀ¯Ö» Ö/]ZˁY ÖËZ̧Y€¤mÕZ/Ł€»š/¨u®/‹Ö/] d/̼ÅYYd/̼¯ZuÁd/·Á{€/ÅÕY€/] Ö/fuÁd/‡YY{Â/y€]Ö/ÆmÂe¶/]Z« kÁ€yÁ{ÁÁ|/Ë{YÁÄ/¯ÖËZÅÂ/Œ¯{ |/¿YÃ{¼¿¥~/u€¨/‡d·ÂÆ/‡ÕY€/]Y º/Æ»½Z/ŒËY€]Z/Ł€»š/¨u½Z/Àr¼Å ¾Ë€f³‚]½Zf/ˆ¿Z¤§Y½ÂqÖ/fÌÀ»YÁ Á ½Z/Æm |/z» {YÂ/» Ã|/ÀÀ¯ |/Ì·Âe ©Y€ŸÁ½Zf/ˆ¯Za,Z/Åd/ˆËÁ€e¾/»P» €´·Z¤/‹YÕZ/ÅÁ€Ì¿Â/”u¾/ÌÀr¼ÅÁ Y|/m{ÁÄ/¬˜À»{ÕYÄ/¬˜À»Y€§Á ,½Y€/ËY Ö»Ô/‡Y ÕÂ/Ƽm ÕZ/Ł€» ½YÂ/ÀŸÄ/]YÂ/Œ¯Ö/¿Ó—ÕZ/Ł€» ,{€¨]€/vÀ»ÕZ/ÅÖ³„ËÁZ/]€»®/Ë Ö/‡€]{ d/‡YÄfyZ/‡¶Ë|^eZÌ¿{{ ,½Y€/ËY¶WZ/ˆ»Â/y{Z/ÅÄ¿Z/‡ Z/ˆuYc|/‹Ä]ÖfËZ/‡¾ÌÀqLÔ/y d/‡{Á½ÓÂX/ˆ»ÕY€]ÄËÁÄ]|/‹Ö» Ö§Z¯d/€§Ä/¯ÁÂ/u¾/ËY½YZ¯|/¿Y ¶Ì¸veÁZ^yYÖ/‡€]ÁÁZ¯Á|À¯d/Æm YÂ/Œ¯Ձ€»¶WZ/ˆ»Ä]•Â/]€»ÕZ/Å Z/^yYՀ/^yÁÖ/¸Ì¸veµZ/e€a |/¿Y|¿ |À¼¿YÂe½Z/¿YÂm®¼¯Z/]ÂÌ¿€»€/» ՁZ/‡€fˆ]Â/œÀ»Ä/]¹Â/]Á€/»¾/ËY ž§Á€/»Ä]Ä/^¿ZmļÅ®/¼¯d/Æm Ã|/‹ՁY|/¿YÃY½McÔ°/Œ»Á¶WZ/ˆ» d‡ Y Š/‹ÂaµZ/e€a¾/ËY{Z/nËYY¥|/Å ,Z/Å ¶/̸ve ,Z/^yY Ö/»Z¼e ¶/»Z¯ Ä/]•Â/]€»cY€/¬»Á¾/Ì¿Y«,cÓZ/¬» d/‡{‰Ôe |/‹Z]Ö»Â/Œ¯ÕZ/Ł€» įd/‡Y¾ËY€/]dËZ/‡¾/ËY½YZ¯|/¿Y Ä^/ˆf°»Z^yYÁcZŸÔ—Y¾°¼»|/uZe ¾/ˀf¼¯{Õ|/À]Ä/¬^—|/«Z§Ä/¯Y ¾ËY{Á|¿Z/‡†/° À»¾/°¼»½Z/» ÕZ/ŽZ»Z/‡ÁZ/ÅÃZ´f/‡{Ä/¼ÅYÃY ÁcZ/ŸÔ—YZ/Œf¿Y½Z°/»YÄ/¯–/^e€» ,Ö/‡ŻÕZ/ÅÁÂ/uÄ/]•Â/]€»Z/^yY Ö/¼¸Ÿ,Ö/´Àŀ§,Ö/ŸZ¼fmY,Õ{Z/f«Y ÕZ/ŽZf/‡€Æ‹ÁZ/ŽZf/‡YÖ/‹ÁÁ |/ËZ¼¿Ö/»d/‡YÂy{,|/¿Y{YՁ€/» c|ŸZ/ˆ»dËZ/‡¾ËY½|/‹€eÖ/À£{ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§  صفحه 38 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ½YÂeÖ/»Ö/¿Z´¼Åd¯Z/Œ»Z/]Ád/‹Y~³ Á d/‹~³ Ö¿Z/‡M Ä/] cÔ°/Œ» |/‡ Y {ÁMº/ÅY€§YÄ/ »Zmd§€/ŒÌacZ/^m» Ä/ÌÆe€/»½Z/]Ã|/Ë{ÁÂ/Ì¿€»{ ž/]ZÀ»YZ/^yY¶/¬¿ÁÄ/^uZ»,‰Y‚/³ Հ/̳À/Æ]Á{€/̳Ö/»cÂ/ª/i» ÕÂ/‡ Y µZ/e€a ¾/ËY \/·Z˜» Á Z/^yY Y |/‹Z]Ö»ž¿Z»Ô]ž/^À»€/¯}Z/]½YZ°/¼Å Ö¿ZËZa¾z‡ ½M€/]€/»½Z/]Ã|/Ë{ÁÂ/Ì¿€» ÕZ/Ł€» Z/^yY Ö/»Z¼e |/¿YÂf] Z/e d/‡Y cÂ/ Ä/] Y Ö/ËZË{ Á Ö/ËYÂÅ ,Ö/ÀÌ» Z°/ ¿Y Z/] Á Ã{Â/¼¿ |/ Ö/ze ½Y€Ë|»,½Y{€¼f·Á{ª/i»Z^yYÁcZ/ŸÔ—Y ,½Z/¬¬v» ,½Y€´/ŒÅÁ„a ,€/̳ º/̼e Ö/»Z¼e Á ½ZËÂn/Œ¿Y{ ,ÃZ´/Œ¿Y{ |ÌeZ/‡Y į|ËZ¼¿Ö/ÅY€¼ÅY¹{€/»¦/¸fz»Z/Œ«Y ½Z»Z/‡ÁZÅÄ/¿ZzeYÁYÖ/y€]ÕZ°/¼Å Ã{¼¿¦/ŸZ”»ÃY¾/ËY{YZ/»Â/Ì´¿YZ/Å Z/Åd/ËZ¼u¾/ËYÄ/»Y{YZ/]d/‡Y|/Ì»YÁ ¥Z¨/‹,žË€/‡Ö¿Z/‡Ô—YÃY{ºÌ¿YÂf] ÕÂ/‡Y º/ÌWZ¼¿¶/¼Ÿª/§Â»Ä/¿Z«{ZÁ ½Z/]Ã|/Ë{ÁÂ/Ì¿€»¾/Ì^—Zz»€/´Ë{ d¯€/‹,žËZÀ½Y€/Ë|»ÂyÄ/]€/» Z/»|/À¿YÂeÖ/»ÄËÂ/‡Á{¶/»Z eZ/] ÁZ/Å Ö¿Z/‡Ô—YcZ»|yd/̨̯{Â/^Æ]{Y ½Z/]Ã|/Ë{ÁÂ/Ì¿€» |À¿Z/‡€]ÕZ/Ë cY{ZÆÀ/ŒÌaÁcY€œ¿d/§ZË{Ã{Z/»M€/» ¾ËY‰€f/ˆ³Z]d/‡Y|Ì»YÁÃ{Â/]Ã|¿Z/‡ €eº°vf/ˆ»ÕYÄ¿Z/‡©Z§ÁZ/ÅÕZ°/¼Å {Y{ÂyÕYÄ¿Z/‡d·Z‡ºÌ¿YÂf]ÁÃ|/‹ Š/¬¿ÁÃ{Â/¼¿Y{YYÖ¿Z/‡Ô/—YÄ/€Ÿ Ä »ZmÄ/]Ö/Œz]ÖÅZ³MÁÂ/u{Հ/i» ¦Ë€/‹ ½ZÀÌ/Œ¿€» 0Z/Ây ºÌ/‹Z]Äf/‹Y{½Z»Â/Œ¯ Z^yYÄÌÆe Žze€» ÖÅZ³MÁd‡Z» €»Z^yYY º¸ˆ»ªu‚Ì¿ ½ZÀ—¼ÅÖ»Z¼e ÂyÄ] Á½ZÀ̌¿€» ½ZÀ¯Z‡ ÕZŽZf‡Y Ձ€» |‹Z]Ö» Z^yY\/·Z—Õ{Z/f«YÄ/ËÁÁ{YMª/—ZÀ» ½Y€Ë|» |Àf/ˆÅª/—ZÀ»¾/ËY{Õ{Z/f«Y Z/Æ¿M ՃÂ/·ÂÀ°e Ö/ŸÂ¿ Ä/] Ä/¯ Ö/ ËZÀ €/Åd/‡YÖ/mZyÕZÅÂ/Œ¯Ä/]Äf/ˆ]YÁ Ä] |ÀÀ¯Ö/»|YՁ€/»cÓÂveÄ/¿Â³ Ö»Z¼e0Z/^ˀ¬eºÌ¬f/ˆ»€Ì£ÁºÌ¬f/ˆ»— ÕZ/Å ÃZ´f/‡{ Á Z/Å{ZÆ¿ ,Z/Å Ä/¿ZzeYÁ ÕZ/¼Ì],{€/³‚Ë{ÁÁZ/]d/·Á{Ö/ËY€mY Z/Œ§€aÕYÂÅ,­Z/¿€˜yÁY{€/̳YÁÕZ/Å ÁcY{YÁÁ€/mZÆ»cZ/¿YÂÌu,Z/Œ§º/¯Á Â/Œ¯ÕZ/Ł€»h/v]Ä/]…ÁcY{Z/ YÖ ]ZeZ/Æ¿Md/Ì·Z §Á|¿Â/‹Ö/»–/^e€» ZnÀËY {Â/]|/ÅYÂy€/»{µÂ/veÁ€/Ì̤e Ö/¸Ì¸veµZ/e€a{Â/mÁd/̼ÅYÄ/¯d/‡Y Ä/»ZÀ¸§ÁÂ/Ì¿€»€/»Z/^yYՀ/^y Â/—Ä/]Ä/¯€/»½Z/]Ã|/Ë{Հ/‡Y€‡ ÕY€]{Y{€/aÖ/»€/»Z/^yYÄ/]Ö/ze Ä/¯ Õ{Y€/§Y €ËZ/‡ Á Ö/»Y€³ ½Z/^—Zz» ÕÂv¿Ä/]½Z/‹Ö³|¿ÖfuZ/ËÁ½Z/‹Z¯ {Â/‹Ö»½ZËZ¼¿,d/‡YÃ{ÂyÀ³€/»Z/] Ä¿Z/‡Y½ZÀÌ/Œ¿€»0ZÂy¹{€»Z/œf¿Y Ä¿Z«{ZÁt/ˀ,žË€/‡Ö¿Z/‡Ô—YZ/Å |/‹Z]Ö/»Z/Æ¿MÄ/£|£{ Z°/ ¿YÁZ/^yY d·Z/‡ÁÕYÄ¿Z/‡©ÔyY|/ËZ]Z/ÅÄ¿Z/‡ ħ€uµÂYYÖ/°Ë½YÂÀŸÄ]YÖ/eZŸÂ^˜» Z/Œf¿YÁÄf/‹Y{µÂ/^«ÕYÄ¿Z/‡Z¯ÕY Ä¿Z¨À»ÕZŀÌ/ˆ¨eÁ¶»Z¯,tÌvZ/^yY ½YÂ/ÀŸÄ/]Ö/«ÔyY½Y|/mÁ Z/‡Y€/]Y Y½YZ´/¿€^y‰Ô/eÁÕYÄ/§€ud§Y€/‹ Ä]¹Y€/fuYÁ|À¿Y|]Ö/ŸZ¼fmYd/»|y®/Ë ®¼¯,d/ÌÀ»YLZ¬eYÁš/¨u,Ö/¸»ž/§ZÀ» µÂ/Yd/ËZŸÁÄ/ »ZmÖ/¿YÁŠ/»YMÄ/] ÕÓYÁÕZÅ¥|ÅÄ/¸¼mYÕYħ€ud§Y€/‹ €´Ë{ÕÂ/‡Y {ÁZ¼/‹Ä]ZÅÄ¿Z/‡¾/ËY ÕZŲ/Àŀ§ÁÖ/ÀË{ÕZ/ʼnYÄ/]|/ËZ] ¹Y€/fuY ¾/Ì» ½Y€/ËY ¦/¸fz» ¹YÂ/«Y ¹|/Ÿ h/ŸZ] Ä/¯ Ö/£Ô]Y ÕZ/ÅÄ»Z¿€] { Á Ã|/‹ ZŀÆ/‹ Ä/] Z/Æ¿M c€/mZÆ» Y,{Â/‹Ö/»Z/Ł€»½|/‹Ö/·Zyd/ËZÆ¿ {ZnËY‚/mÄ]€»Y¾/ËY |/ËZ¼¿Հ/̳¸m½M |Ë|/‹ d/§Y \/m» ,Ö/fÌÀ»Y cÔ°/Œ» ÕÁ€/b»Y{ Á ՁÁZ/Œ¯ d/ À {Z/f«Y ¾ËY|/«º/ÌËZÌ]†/a |/‹|/ÅYÂyÂ/Œ¯ ½ZÌ·Z/‡ µÂ/— { Ä/¯ Š/°f¼u €/Œ« { x/ËZe cZ/¼ËÔ»Z¿ ¶/]Z¬» { Õ{Z/¼f» ÕZŁ€»YÁ|/¿YÃ{Zf/ˆËYd]ԏZ/]Z/Ł€» Áº/Ì¿Y|]Y|/¿YÃ{€/¯Z/§{Â/Œ¯¾/ËY º/ÌÆ¿kYY½Z/¿MÕZ/ÅÕZ¯Y|/§ ÕZ/Å Ä¿Z/‡ ½YÂ/e Ö/» Ä/¿Â´q Â/ˆ¼ÅZf/‡Y¾/ËY{‚/Ì¿Y€/´Ë{ ÕYÄ¿Z/‡Ö/ËY‚§Yº/Åh/ŸZ]Á{€/¯ .|/‹ Á d/‡Z» Ž/ze €/» Z/^yY Ä/ÌÆe º¸/ˆ» ª/u ‚/Ì¿ €/» Z/^yY Y Ö/ÅZ³M ½ZÀÌ/Œ¿€»ÂyÄ/]½Z/À—¼ÅÖ/»Z¼e |/‹Z]Ö/»Ձ€/»ÕZ/ŽZf/‡Y½ZÀ¯Z/‡Á dÌ “ÁYÖ¿Z/‡Ô/—YdÆm¾/̼ÅÄ/] ÕY€/] Â/Œ¯ Ö/mÁ€y Á Õ{ÁÁ Õ{Z/^» ‚/WZuZÌ/ˆ]¹{€/»YÖ/ÂyÄ/]€/Œ« Z/neZ/Œ«Y¾/ËYYÖ/°Ë d/‡Yd/̼ÅY cY{YÁ€/»Y{Ä/¯|Àf/ˆÅÖ/¿Z¿Z³Z]Á Äf/ˆ]Z/ËÁZ/],|/¿Y{d/Ì·Z §cY{Z/Á Ö/ËYÂÅ Á Ö/]M ,Ö/ÀÌ» ÕZ/Ł€» ½{Â/] d/̼ÅY ZÌ/ˆ] Z/Æ¿M Z¯ Á \/ˆ¯ ÕY€/] Ä]‚/Ì¿Ö/mZyÁÖ/¸yY{½Y€´/‹{€³ {Y{ Z/ËÁÂ/Œ¯YkÁ€/y–ËY€/‹ÁcZ/ŸÔ—Y Ä]‚/Ì¿½ZÀÌ/Œ¿€» |/¿|À»ZÌ¿½MÄ/]{ÁÁ Är¿MY|/¿Y{ªu€/»½Z´ËZ/ˆ¼Å½YÂ/ÀŸ |À/‹Z]ž¸˜»{~³Ö»½Z/‹Ö´ËZ/ˆ¼Å{ {€¬f/ˆ»ÕZ/Åd¯€/‹€/f¼Æ»Ä/¼ÅYÁ صفحه 39 ®q¯½Y€ËY­Za{ÖÀ̌¿\‹Ä»Z¿€]ÕY€mY Õ|Ì ‡Ö¨˜» |ÀÆ» Z] k€¯ Y{€Æ‹ ,ÖWY€Ì‡ ÖÀ̌¿\‹ Ä»Z¿€] { ”u ÖeÓYÂX‡Ä]ºm¹ZmÖ¿ZÆmÄ°^‹ ÕZÅÃÁ€a dÌ “Á ¾Ë€yM ÃZ]{ cZ»Y|«Y ,k€¯ €Æ‹ Ö¿Y€¼Ÿ ÕZÅd€§ ,Ö´Àŀ§ ,‚^‡ÕZ”§Ä ‡Âe,ÕY~³ÄËZ»€‡ €Æ‹½Ô¯ ¾ËY Á Հ´‹{€³ dyY{€a Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] -Á€»Y k€¯ Հ^y ÃZ´ËZa Y ¶¬¿ Ö§€ »œÀ»Ä]ÖÀ̌¿\‹Ä»Z¿€] ÄÌÆeŒ¯ÕZŀƋÕZÅ{ÁZf‡{ d‡YՀƋ¾Ì¼Å|¨Åk€¯ÁÃ|‹ ,½Ô̳,Y€Ì‹,½Zf‡Ây,½ZƨY d‡Y duZˆ» Ä] ÖÀÌ» { -d¨³ |ËZ] Y€mY½M{Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]¾ËYį d‡YÃ|‹ Á ½Z‡Y€y ,¾¼¯€e|À] ,½Y|¿Z» ÕZÅÃZ´f¿Â°‡Öy€]­Za¾ËY{ Ö«€‹[ÂÀmž¸“{Zf°Åd¨Å d‡YÃ|‹ՁZ‡ÄÌ^‹ Z§ ,{‚ËÕZŽZf‡Yĸ¼mYÖ¿Y€ËY¹Y«Y Ã|‹ ž«YÁ ÕÂƼm ½Y|Ì» ®q¯ ½Y€ËY ­Za Ö§€ » { k€¯€ÆŒ¿Ô¯Y{€Æ‹ ÕY€mYÖ·Âf»Ö´Àŀ§½Z»Z‡ d‡YÄ̼—Z§¹ZËYÕZÅÄ»Z¿€] { ºÌ‹Z] Ây ¾ËY { Ö]Ây {€“Zu½ÓÂXˆ»,|‹€¬»dËZÆ¿ Ã|‹s€˜»Á¹ÓcZ»Y|«YĈ¸m Ây { k€¯ Y{€Æ‹ Õ‡ Y ¹ZËYÕZÅÄ»Z¿€]€fÆ]Äq€ÅÕY€mY Y{€‡ c{ZƋ Á€·Z‡ ,Ä̼—Z§ Ã{€¯Հ̴ÌaYÕ{Á,Ö¿Z¼Ì¸‡ |À¿Z‡€]¹Zn¿Y€‡Ä]Á Y ,½Z¿YÂm ½ZÌ» Ö^Å~» Á Ö]Ô¬¿Y Ĉ¸m { Ã|‹ s€˜» ÕZÅs€— {ÕYĈ¸md¨³Á{€¯µZ^¬f‡Y ,Ö´Àŀ§ ½ÓZ § Z] Ây ¾ËY ½Y€Ë|» Á ½Z³|À» ÕZÅdXÌÅ cY€œ¿ʬ¿ÁY‚³€]Ö´Àŀ§Ö¸^« s€—ÕY€mY{‚Ì¿½Z¿YcY{Z¬f¿YÁ ¹Y|«Y |ÅZ‹ Ze {‹ ™Zv· ÖËZÆ¿ |ËZ] ZÅÄ»Z¿€] ¾ËY {Á‚§Y ÕÁ { €“Zu ½ÓÂXˆ» ÕZ°¼Å Z] s€— ,{‹ ÕY~³d‡Ż Ĉ¸m ª—ZÀ»Ä]Ã|‹¾ÌÌ^e¶°Œ·Y|vf» Ä¿Z³ ª—ZÀ» Ze {‹ ¡Ô]Y k€¯ Y{€Æ‹ |À‹Z] s€— Հn» ¶ÅYÄ]ÄmÂed̼ÅYÄ]ÃZ‹Y¾¼“ ²Àŀ§ lËÁ€e cÁ€“ Á dÌ] ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ½Zfˆ]Ze¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ½Z»Z‡Yk€¯Y{€Æ‹ ÕY€] d‡YÂy Ö´Àŀ§ ,Ä̼—Z§ ¹ZËY ÕZÅÄ»Z¿€] ÕY€mY Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡c{ZƋÁ€·Z‡ ÕY~³d‡ŻÕ{ºÆ¿ćZ¼uÁ |À¯ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] -Á€»Y k€¯ Հ^y ÃZ´ËZa Y ¶¬¿ ,k€¯Y{€Æ‹”uZ]Ĉ¸m¾ËY d‡€a€‡ ,ՀƋ cZ»|y ½ÁZ » Á ֋Á ,Ö´Àŀ§ d¿ÁZ » ,Z¼Ì‡ ½Z»Z‡ †ÌW ,֟Z¼fmY ՀƋ ‚^‡ ÕZ”§ Á €œÀ» ¶¯ÃY{Yd‡€a€‡,k€¯ÕY{€Æ‹ Ã|¿Z»€§,¶¸¼·Y¾Ì]»YÁcZ—Z^eY c€”u dŒÅ ÁÂu l̈] ÃZ´ËZa |‹Y‚³€]Y|ƌ·Y|̇ ÃZ‹YZ]ÖWY€Ì‡Õ|Ì ‡Ö¨˜» ,Ä̼—Z§ ¹ZËY ÕZÅÄ»Z¿€] Ä°ÀËY Ä] ÁÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡c{ZƋÁ€·Z‡ ZƛY,d‡YÖ´Àŀ§ÖeZ»Y|«Y,Õ{ ZÅÄ»Z¿€] ¾ËY ÕY€mY Ö·Âf» {€¯ Á ֋Á ,Ö´Àŀ§ ½Z»Z‡ |ËZ] |‹Z]k€¯ÕY{€Æ‹֟Z¼fmY صفحه 40 ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ k€¯€ÆŒ¿Ô¯Y{€Æ‹ Ã{Á|v»½ZÀ¯Z‡¶°Œ» ­Zu{³ {‹Ö»¶u Y½Y|¿Á€Æ/‹Š»YMÁdÌÀ»YՀÆ/‹dˀË|»Ä/ŸÂ¼n»ÕY€]d¨³k€/¯Y{€Æ/‹ ºÌ¼e¾/ˀfÆ],ÕY{€Æ/‹ÁYÂ/‹¶»Z eZ]®/‹½Á|]Ád/‡Y€f¼Æ»‚ÌqÄ/¼Å {‹Ö»Äf§€³­Zu{³dÌ “ÁÂy{ Õ|Ì /‡Ö¨˜» |/ÀÆ»-Á€»Yk€/¯Հ/^yÃZ´ËZaY¶/¬¿Ä/]Á€»½Z/]Ã|Ë{‰Y‚/³Ä/] Ä°ÀËYÄ/]ÃZ/‹YZ]k€/¯€Æ/‹Ö»Ô/‡YÕYÂ/‹Ö/À¸ŸÄ/ˆ¸m¾/̼f¨ÅÁd/ˆÌ]{ÖWY€Ì/‡ ,d/‡Y­Zu{³¥Y€/—Y½ZÀ¯Z/‡¶°/Œ»¶uÕY€]ÃY¾/ˀfÆ]µZ/^¿{Ä/]k€/¯ÕY{€Æ/‹ ¶^«µZ/‡¾Ë|Àq­Zu{Â/³Ä]¥Á€/ »¾Ë{Á€§½Z/]ZÌyÕY{€/]{³|Àq€/Å{€¯Z/ƛY |¿Y{Ö»Ö/»Â¼ŸÄ/£|£{¾ËYž/§Ä]¦/›Â»Y{Â/yÖ¸ §ՀÆ/‹d/ˀË|»Ö/·ÁÃ|/‹¹Zn¿Y Ä ¼m¹Z»Yĸ¼mY½Zf/‡Y½ÓÂX/ˆ»,­Zu{³dÌ “Á¦Ì¸°e¾/ÌÌ eÕY€]{Y{Ä/»Y{YÕÁ ¾ËY¥Y€/—Y½ZÀ¯Z/‡Ä£|£{€ežË€/‡Äq€ÅZe|¿YÃ|»MZ¯ÕZ/a ÁY|¿Zf/‡Y-k€/¯½Zf/‡{Y{ {Â/‹¶u¾Ì» Y€«ֿ°/ˆ»|uYÁZ]¾/Ì»Ä ˜«¾/Ì»¾ËYÃ{Á|/v»{{€¯|̯Pek€/¯Y{€Æ/‹ {Â/‹Äf§€³ֿ°/ˆ»ÕZÅ|uYÁ¾ËY½ZÀ¯Z/‡ÖÀ¼ËYš¨uÕY€/]ºÌ¼e¾Ë€fÆ]|/ËZ]Ä/¯{Y{ ÃY|Àq­Z/u{Â/³½ZÀ¯Z/‡¶°/Œ»¶uÕY€]Ä°ÀËY½Z/Ì]Z]ÖWY€Ì/‡Õ|Ì /‡ |/ÀÆ» ÕZÅ|uYÁ½Z/^uZÄ/]Ä¿Zy¾/ÅÄ/À˂Å®¼¯d/yY{€aZ/ŽMYÖ/°ËÄ/¯{Y{{Â/mÁ¶/u Ä/¯Ö/¿Z°·Z»Z/ÌfyY{ÕY{€Æ/‹ÕÂ/‡Y¢/¸^»¾/ËY{€/¯Ä/§Z“Y,d/‡YÃ|Ë{cZ/ˆy Y€«Ã{€/¯{YÁÄ/‹|y½Z/‹ֿ°ˆ»|/uYÁÖ/À¼ËYÁ¹Z°vf/‡YÄ/]Ã|/‹¹Zn¿YÕY{€/]{³ |ÀÀ¯¾/ÅÕYÄ/¿Zy€/´Ë{Ö/¸v»{|/À¿YÂf]Z/e{€/̳Ö» Á€/‹Ã|Ë{\Ì/‡MÕZÅ|uYÁՁZ/‡¹ÁZ¬»cZ̸¼Ÿ,½ZÀ¯Z/‡Ä̸zeY|/ ]{Y{t/̓ÂeÕÁ |¿{€³Ö»Z]{Â/yÖ¸^«d¿Â°/‡¶v»Ä/]ÃZ]Á{Z/ÅY¿Zy,½M¹Z/¼eYY|/ ]Á{Â/‹Ö» ®·Z»–/‡ÂeÁÃZ/»Š/‹¥€›|ËZ]ZÅ|uYÁ¾/ËYՁZ/‡¹ÁZ¬»{€/¯Ä/§Z“Yk€/¯Y{€Æ/‹ {Â/‹Հ̳¸m€Ë~aZ¿½Y€^mg{YÂ/uÁ€/]YZ/e{Â/‹¹Zn¿Y ÕZÅ|uYÁ½Z/^uZÄ/]ÕY{€Æ/‹ÕÂ/‡YįÖ¤·Z^»ÖWY€Ì/‡Õ|Ì /‡ |ÀÆ»Ä/f¨³Ä/] ħZ“YÕY{€Æ/‹Ä/]¾/Ì»®/·Z»ÕZ/ÅÖÅ|]d/ˆÌ·Ä/]{Â/‹Ö»d/yY{€aÃ|Ë{cZ/ˆy ½Y|¿Á€Æ/‹Š»YMÁd/ÌÀ»YՀÆ/‹dˀË|»Ä/ŸÂ¼n»ÕY€/]{Y{t/̓ÂeÕÁ |/‹|/ÅYÂy {ºÌ¼e¾/ˀfÆ],ÕY{€Æ/‹ÁYÂ/‹¶/»Z eZ/]®/‹½Á|/]Ád/‡Y€/eºÆ»‚/ÌqļŁY {Â/‹Ö»Äf§€³­Z/u{Â/³d/Ì “ÁÂ/y صفحه 41 {Y{€^y¶Ì]{YY|¿Z»€§ Ã|ÀËMµZ‡ |¬»Z§{Á» |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä] ¾ËY {‹Ö» ÖÀÌ]ŠÌa ZÌ¿ {» Á Äf§ZË ¶»Z¯ ÕY{€]ÀÆ] Ä] Ã|ÀËM µZ‡ { ÃÁ€a |‡€] ÃZ³ļÌy½YÂÀŸÄ]Á»¾ËYd‡YÖÀf¨³ Äf§ZË c€Æ‹ ½Zf‡Y ¹{€» ¾Ì] { Y|Ƌ ÕZʼnY €Œ¿ Á ZiM š¨u ¶¯ÃY{Y Á d‡Y‰Ôe{½YÂe¹Z¼eZ]½Zf‡Y |¬»Z§{ ćZ¼u Á ZjËY Á d‹~³ Y ÖËZÅøm į {Á»¾ËY{Y¹Ô‡Y½Z³|À»ÖËY‹ZŸ |Å{Y€«¹{€»|Ë{‘€ » |¿Á Y |Ë{Z] { ¶Ì]{Y Y|¿Z»€§ |¬» Z§{ Á» ÖËY€mY cZ̸¼Ÿ €] ¢·Z] ½ÂÀ¯Ze ÃÁ€a ¾ËY ÕY€] d¨³ |{ Á Ã|‹ ÄÀ˂Š½Z»Âe {Z̸̻ {Y{ְ˂̧d§€ŒÌa Y ¶¬¿ Ä] Á €» ½Z]Ã|Ë{ ‰Y‚³ Ä] Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] Ä¿Z´Ë Ö»Z»Y { ˆ» -ÂÌ¿€» ÕÂƼmd‡ZË€¨‡cYZ^fŸY¶v»Y Äf§€³€œ¿{ÃÁ€a¾ËYÕY€]½Z»Âe{Z̸̻ ZfyYcYZ^fŸY[~mZ]{Á‚§Yd‡YÃ|‹ ¾¼n¿Y†ÌW\ËZ¿,c€Ì‡®Ì¿|¼v»|̇ ZˀƋ½Zf‡€Æ‹½Y|À]ÂeZ»MÖ¨À d Àª¿Á Œ¯ՁZ‡½Z¼fyZ‡ YdËZ¼uÁ€³{ Ö¿Z¼fyZ‡½Y€³Z¯ ÃZ¼‹¹Â‡µZ‡ ‚ÌËZa¶§ €»½Z]Ã|Ë{Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYՀ‡Y€‡Ä»ZÀ¸§ ½Y|/À]ÂeZ»MÖ/¨À¾/¼n¿Y†/ÌW\/ËZ¿ Z/eÄf/‹~³½Z/»Yd/¨³ZˀÆ/‹½Zf/‡€Æ‹ ª¿ÁÖ¸Y¶/»ZŸÖ¿Z¼fyZ/‡½Y€³Z¯µZ/uÄ/] Z»Y,|Àf/ˆÅÁ|¿YÃ{Â]Â/Œ¯½Z¼fyZ/‡d/ À d/ˆÌ¿½{€¯Ö³|¿€/´Ë{Z/Æ¿MÄ/£|£{Á€/»Y d/‡Y½|¿Z»Ã|/¿Ä/°¸] Y ¶/¬¿ Ä/] Á €/» ½Z/]Ã|Ë{ ‰Y‚/³ Ä/] ®Ë€^e¾/¼“c€Ì/‡®Ì¿|¼v»|Ì/‡-ÂÌ¿€» ½Z/»Yd/‹Y{½Z/Ÿ}Y |/¬»Z/§{Ä/f¨Å YZ/§{ÕY€/]Z/Œ«YļÅÄ/¯Ö/¸Ì¼ve²/Àm Ö»Ô/‡YÕÂ/Ƽm¹Z/œ¿ÕZ/ŽZ»MÁ¾/ÆÌ» ‚Ì¿Ö¿Z¼fyZ/‡½Y€/³Z¯|Àf/‹Y{Â/”u½Y€/ËY š/¨uÕY€/]Á|/¿{Â]¹Ô/‡Y½Z³|/À»Á‚/m ½Y€/ËY { |/À¿YÂf] Z/e ½|/Ì´Àm {Â/y Â/Œ¯ Ö³|¿ŠËZ/‡MÁŠ»YM{Y€§Y€/‡Á|À¸]€/‡ €“ZuµZ/u{Ä/¯Ö/fÌ ¼m{Á‚/§YÕÁ |/ÀÀ¯ |ËMÖ¼¿½Z/Ì»Ä/]¾z/‡Z/Æ¿MÕY|Æ/‹YÖ/»Z¿ ÕZ/ÅÄ/€Ÿ{½Z/Àr¼Å½YÁ{½M½YZ³{Z/ËÁ ÄËZ»¾/ËYÁ|À¿Z¼]Ã|/¿Z/e|/À´ÀmÖ»¦/¸fz» ¾ËY{{€/¯tˀec€Ì/‡®Ì¿ d/‡Y¦/‡Ze Ö¿Z¼fyZ/‡½Y€³Z¯YÖy€]Ö/ËZ¿Á€¯ÕZ/ŁÁ ¾ËYÁ|/¿Y|¿ÖÅZÀa€/‡p/ÌÅÖ/¿Y|Ì»ÁÖ/¸§ Öfz/‡Ä/]‚/ÌqZ¿|/»M{Z/]Š/°f¼u€/Œ« Ö·Zu{¾/ËY,|À¿Y~³Ö/»Y½Z/‹{ÂyÖ³|¿ Ã|/ÀËZ¼¿Հ/Ì´ÌaZ/]µZ/‡{Ä/¯d/‡Y ֻԇYÕY‹†¸n»{½Z/Œ¿YZ°¼ÅÁ€³Z¯ |¿Â/‹ļÌ]ºÅÖ¿Z¼fyZ/‡½Y€³Z¯|/‹€/¬» d·Y|Ÿ‰€f/ˆ³ÕY€]d·Á{d/‹Y{Z/ƛYÕÁ ‰ÔeՀ/³Z¯Z/Œ«Y¹Z¼e½Z/Ì»{Ö/ŸZ¼fmY dz/‡¶£Z/Œ»d̷¼/Œ»Ây{Á|ËZ¼¿ €œ¿|/Ë|neÖ¿Z¼fyZ/‡½Y€/³Z¯ÕY€/]½Z/ˁÁ €/̳Ä/¼ÅÖ¿Z¼fyZ/‡½Y€/³Z¯Ä/¼Ì]Z/e|/À¯ Ä/]|/À¿YÂf]‚/Ì¿€Ë~a\Ì/‡M€/Œ«¾/ËYÁÃ|/‹ ¾¼n¿Y†/ÌW\ËZ¿ |À/‡€]{Ây©Â/¬uÁª/u Y€/]Y ZˀÆ/‹ ½Zf/‡€Æ‹ |/À]ÂeZ»M Ö/¨À †/¸n»½Z³|/ÀËZ¼¿Ö/»Z¼eÁd/·Á{Yd/‹Y{ cY|ÅZ/Œ»Z/]{ÁÖ/»Z/œf¿YÖ»Ô/‡YÕYÂ/‹ €Ë~a\Ì/‡M€/Œ«¾ËYcÔ°/Œ»|/ÁÖ/À̟ ¾/ËYZ/]Z/e|/ÀÀ¯d/ËZ¼uYZ/Æ¿Mž/«Âeº/¯Á Ã|/‹¶uՀ³Z¯Ä »ZmcÔ°/Œ»ZÅd/ËZ¼u ºÅÂ/Œ¯ՁZ/‡½Z¼fyZ/‡d/ ÀÃZ/]Á{Á Հ^À«{Z/ŀ§Z´/¿€^y |]Z˪¿Á صفحه 42 صفحه 43 صفحه 44

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 17

فصلنامه دیده بان مرز 17

شماره : 17
تاریخ : 1402/06/30
فصلنامه دیده بان مرز 16

فصلنامه دیده بان مرز 16

شماره : 16
تاریخ : 1402/03/30
فصلنامه دیده بان مرز 15

فصلنامه دیده بان مرز 15

شماره : 15
تاریخ : 1401/12/25
فصلنامه دیده بان مرز 14

فصلنامه دیده بان مرز 14

شماره : 14
تاریخ : 1401/08/25
فصلنامه دیده بان مرز 13

فصلنامه دیده بان مرز 13

شماره : 13
تاریخ : 1401/06/30
فصلنامه دیده بان مرز 12

فصلنامه دیده بان مرز 12

شماره : 12
تاریخ : 1401/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!