فصلنامه دیده بان مرز شماره 7 - مگ لند

فصلنامه دیده بان مرز شماره 7

فصلنامه دیده بان مرز شماره 7

فصلنامه دیده بان مرز شماره 7

‫فصلنامه رسارسی اجتامعی اقتصادی‬ ‫فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شامره ‪ 72 - 7‬صفحه ‪ 30/000 -‬تومان‬ صفحه 1 Tehran صفحه 2 Espinas Hotel Group صفحه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 9 صفحه 10 ‫فصلنامه رسارسی اجتامعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صاحبامتیاز و مدیرمسئول‪ :‬مهندس محمدنقی دیدهبان‬ ‫رسدبیر‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫ویراستار‪ :‬لیال سیدحامتی‬ ‫مدیر بازرگانی‪ :‬نادر خدابخش نیر‬ ‫خربنگاران‪:‬‬ ‫زینب سیدحامتی‪ ،‬فاطمه سیدحامتی‬ ‫الناز قنربی‪ ،‬گلناز قنربی‬ ‫عکاسان خربی‪:‬‬ ‫محمدعلی دیدهبان‪ ،‬سیده سارا سیدحامتی‬ ‫امور گرافیکی‪ :‬حانیه ملکی شهریور‬ ‫گروه کارشناسان‪:‬‬ ‫حسین قاسمی‪ ،‬مهدی حسنعباسی‪ ،‬مهدی قرالی‬ ‫دکرت مجتبی ملکی شهریور‪ ،‬دکرت اباصلت رحمتی‬ ‫مهندس محمدحسین دیدهبان‪ ،‬رسهنگ خانعلی‬ ‫همکاران این شامره‪:‬‬ ‫علی قنربی‪ ،‬فرناز قنربی‬ ‫زهرا دیدهبان‪ ،‬غالمرضا خالوئی نائینی‬ ‫صفحهبند و طراح‪ :‬فرهاد قنربی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬خاتم نو‬ ‫‪‬‬ ‫‪Email: info@marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.com‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫‪Marznews.ir‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان انقالب اسالمی‪ ،‬خیابان کارگر‬ ‫شاملی‪ ،‬خیابان مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،12‬واحد ‪3‬‬ ‫کد پستی‪1418814554 :‬‬ ‫صندوق پستی‪13145-483 :‬‬ ‫تلفکس‪+9821 – 66129426 :‬‬ ‫سازمان اگهیها‪+98-912-618-2781 :‬‬ ‫‪‬‬ ‫مدیران دفاتر رسپرستی و منایندگیها‬ ‫خربنگار مقیم در کشور ترکیه (استامبول)‪ :‬لیال نوروزی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اردبیل‪ :‬مهندس محمدحسین دیدهبان‬ ‫مدیر رسپرستی استان الربز‪ :‬الناز قنربی‬ ‫مدیر رسپرستی استان اذربایجان رشقی‪ :‬مهندس اکرب قنربی‬ ‫مناینده استان اذربایجان غربی‪ :‬احمد نرصالهی‬ ‫مناینده استان گیالن‪ :‬حسین مهدوی اسیابر‬ ‫مناینده استان کرمانشاه‪ :‬حسن کرمی‬ ‫‪‬‬ ‫مراکز توزیع‪ :‬دفاتر استانداران استان های مرزی‬ ‫وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها و ادارات مرتبط‪ ،‬سفارتخانههای‬ ‫منتخب‪ ،‬کیوسکهای مطبوعاتی منتخب‪ ،‬رشکتها‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی و مراکز تفریحی و گردشگری و‪ ...‬طرف‬ ‫قرارداد و لیستهای پیشنهادی مشرتیان و مشرتکین و‪...‬‬ ‫فهرست مطالب‪:‬‬ ‫سخنان ارزشمند در باب مرز‪ ،‬مرزبانی و مرزنشینان ‪12 ......................................................‬‬ ‫سخن رسدبیر ‪14 ................................................................................................................‬‬ ‫پیام تربیک صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه دیده بان مرز و پرتال تحلیلی خربی‬ ‫اخبار مرز (مرزنیوز) به مناسبت سال ‪15 .................................................................. 1400‬‬ ‫شمه ای از عملکرد ناجا و مرزبانی در سالی که گذشت ‪16 .................................................‬‬ ‫نیروی انتظامی امروز با نیروی انتظامی سال های پیش خیلی تفاوت کرده است ‪18 ............‬‬ ‫پیرشفت چشمگیر در حوزه هواناجا ‪20 ..............................................................................‬‬ ‫ابالغ رضایت مقام معظم رهربی (مدظله العالی) از ناجا توسط رسلشکر باقری ‪21 ..............‬‬ ‫افزایش کمی وکیفی کنرتل ونظارت برعملکرد یگانهای انتظامی وکارکنان تحت امر انها ‪22‬‬ ‫رسدار حسین اشرتی فرمانده نیروی انتظامی‪ :‬رضایت مردم از عملکرد کالنرتیها ارتقاء‬ ‫یافته است ‪23 ...................................................................................................................‬‬ ‫رسدار معصوم بیگی‪ ،‬رئیس پلیس پیشگیری اذعان داشت‪ ۵۰ :‬درصد رضایت و نارضایتی‬ ‫مردم از ناجا در گرو رفتار پلیس است ‪24 ...........................................................................‬‬ ‫مهار‪ ،‬کاهش و کنرتل جرائم با افزایش اقدامات مبتنی بر پیشگیری انتظامی ‪25 ...................‬‬ ‫تشکیل پلیس زن ‪26 ..........................................................................................................‬‬ ‫رسدار مهدی حاجیان معاون اجتامعی نیروی انتظامی‪ :‬ناجا در مقایسه با ‪ ۲۵‬نهاد حاکمیتی‬ ‫باالترین محبوبیت را دارد ‪27 .............................................................................................‬‬ ‫تحول اساسی در کشف جرائم با افزایش اقدامات مبتنی بر پیشگیری انتظامی ‪28 ...............‬‬ ‫علی اکرب جاللی‪ ،‬رئیس کارگروه دولت الکرتونیک در تحول اداری کشور‪ :‬عملکرد پلیس فتا‬ ‫در کشور خوب است ‪29 ...................................................................................................‬‬ ‫خودکفایی در تامین و نوسازی تجهیزات پشتیبانی مورد نیاز رده های عملیاتی ‪30 ..............‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬بازداشت بیش از ‪ ۱۱۵‬هزار‬ ‫متجاوز مرزی در سال ‪31 ......................................................................................... 1399‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬افزایش ‪ 31‬درصدی دستگیری‬ ‫ارشار مسلح و متجاوزان مرزی ‪32 ......................................................................................‬‬ ‫مقابله بی وقفه و بی امان با ارشار و معاندان از مرز تا مرکز ‪33 .........................................‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬جلوگیری از قاچاق بی رویه‬ ‫سوخت ‪34 ........................................................................................................................‬‬ ‫حرفهایسازی و تخصص محور منودن پلیس جمهوری اسالمی متناسب با نیازها ‪35 ..............‬‬ ‫تحول اساسی در ساختار‪ ،‬سازمان و نظام های پلیس و حرکت به سمت «پلیس تراز‬ ‫جمهوری اسالمی» ‪36 ........................................................................................................‬‬ ‫رسدار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬کشف ‪ 134‬تن مواد مخدر ‪37‬‬ ‫تحول اساسی در ساختار‪ ،‬سازمان و نظام های پلیس و حرکت به سمت «پلیس تراز‬ ‫جمهوری اسالمی» ‪38 ........................................................................................................‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬افزایش ‪ 10‬برابری کشفیات‬ ‫احشام ‪39 ..........................................................................................................................‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬افزایش ‪ 26‬درصدی کشفیات‬ ‫سالح ‪40 ............................................................................................................................‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬هوشمندسازی از اولویتها‬ ‫است ‪42 ............................................................................................................................‬‬ ‫رسدار احمدعلی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ :‬از حریم مرزی کشور دفاع‬ ‫می کنیم ‪44 .......................................................................................................................‬‬ ‫اینجا سیربی نیست! ‪45 ......................................................................................................‬‬ ‫«ملی پالس»؛ فراتر از مرزهای جغرافیایی و تبلور بانکداری اینده ‪46 ..................................‬‬ ‫غزاله رضوانی؛ مسئول روابط عمومی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان خودرو کشور‪ :‬برقراری ارتباط دو سویه‪ ،‬هدفی مهم برای روابط عمومی ‪48 .....‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی‪ :‬مبنای اهداف‪ ،‬برنامه ها‬ ‫و سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی بر پژوهش است ‪49 ............................................‬‬ ‫اخبار مرز را در مرزنیوز بیابید! ‪50 .....................................................................................‬‬ ‫پایگاه خربی تحلیلی اخبار مرز «مرزنیوز» حائز رتبه ‪ 90‬کشوری شد ‪51 .............................‬‬ ‫دانستنی های مرزی ‪2‬؛ مرزهای ایران با کشورهای همسایه‪52 ............................................‬‬ ‫قابل توجه مدیران محرتم صنایع‪ ،‬رشکت ها و موسسات بخش خصوصی و دولتی؛‬ ‫همکاری رسانه ای و امور تبلیغاتی بین قشم ایر و مجله دیده بان مرز اغاز شد ‪53 ............‬‬ ‫پرونده ویژه‪ ،‬مرزهای علم و دانش؛ سفر به درون مغز در تنها باشگاه مغزپژوهی دنیا ‪54‬‬ ‫کمربند شاملی کرج روی مرز پیرشفت ‪56 ..........................................................................‬‬ ‫انتشار کتاب «تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران» ‪57 .............................................................‬‬ ‫پرونده ویژه‪ ،‬مرزهای سالمت؛ کارگران هم کرونا می گیرند! ‪58 ..........................................‬‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور‪ :‬مرزهای زمینی ایران و عراق تا ‪ ۱۵‬فروردین بسته شد ‪59‬‬ ‫انچه باید در مورد «روادید» بدانید ‪60 ...............................................................................‬‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫قران کریم‪ ،‬ال عمران‪:200 ،‬‬ ‫یا ایَ ُّها ال َّذی َن ا َم ُنوا ْاصربِوا َو صابرِوا َو ر ِ‬ ‫ابطوا َو اتقَّوا ا ل َعلک َّْم تفُل ِحونَ‬ ‫ترجمه ایه‪« :‬ای کسانی که ایامن اوردهاید شکیبایی پیشه سازید‬ ‫و پایداری ورزید و مرزها را پاس بدارید و از مخالفت با دستورات‬ ‫خدا پروا کنید شاید رستگار شوید و به بهشت و نعمتهای جاودانه‬ ‫ان برسید»‬ ‫امام خامنهای (مدظله العالی)‪:‬‬ ‫ملی است‬ ‫امنیت مرزها بخش مهمی از امنیت ّ‬ ‫بخشی از این امنیت مربوط به امنیت مرزها است‪ ،‬مرزهای هر‬ ‫کشوری در معرض تهدید و شکسته شدن به وسیله نیروهای متجاوز‬ ‫و متعرض و زیادهخواه و قدرتهای جهانگشا قرار دارد‪ .‬بنابراین امنیت‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫مرزها یک بخش مهم از امنیت ّ‬ ‫رسدارگودرزی‪،‬فرماندهمرزبانیناجا‪:‬‬ ‫مرزبانی نقش تاثیرگذاری در تولید امنیت پایدار کشور دارد‬ ‫امنیت‪ ،‬اسایش و ارامش مردم در گرو حفاظت و صیانت از مرزهای‬ ‫کشور است و در این بین مرزبانی نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در‬ ‫تولید امنیت پایدار و توسعه اقتصادی کشور دارد‪.‬‬ ‫مدیرکلامورمرزیوزارتکشور‪:‬‬ ‫مرزبانی نقش تاثیرگذاری در تولید امنیت پایدار کشور دارد‬ ‫وزارت کشور یکی از اصلیترین ساختارهای حاکمیتی و دارای‬ ‫عام ترین وظایف سیاسی و امنیتی در مجموعه دولت است‪.‬‬ ‫طبعاً هیچ ماموریت اساسی و حاکمیتی در کشور بدون کمک و‬ ‫زمینهسازی وزارت کشور امکان توفیق و پیادهسازی نخواهد داشت‪.‬‬ صفحه 12 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫حرضت امام خمینی (ره)‪:‬‬ ‫فریضه ای باالتر از فریضه دفاع از مرزهای کشور اسالمی نیست‬ ‫در دفاع از مرزهای کشور اسالمی ان زمان که مورد تجاوز دشمنان‬ ‫قرار گیرد اذن امام معصوم و حضور ایشان و همچنین حضور نائب‬ ‫خاص یا عام ایشان (مبنی بر حکم جهاد) رشط نیست و دفاع بر متام‬ ‫مکلفین با هر وسیله ممکن واجب است بدون هیچ گونه قیدی و‬ ‫رشطی و حفظ ثغور اسالم جزء فرایضی است که هیچ فریضه ای باالتر‬ ‫از ان نیست‪.‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مرزبانان کشور؛ سپاس‬ ‫الزم می دانم از همه مرزبانان دلیر‪ ،‬فرماندهان و رسبازانی که دوران‬ ‫خدمت مقدس رسبازی خود را با رشادت و شجاعت در پاسداری و حراست‬ ‫از مرزهای جغرافیایی کشورمان سپری منوده و نقشه های تجاوزگرانه هر‬ ‫متجاوزی به اب و خاک ایران رسافراز را نقش بر اب می کنند‪ ،‬سپاسگزاری‬ ‫منوده و توفیقات و عزت انان را از خداوند متعال مسالت دارم‪.‬‬ ‫رحامنی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‪:‬‬ ‫رفع مشکالت مرزنشینان دغدغه جدی دولت است‬ ‫رفع مشکالت مردم مرزنشین و بهبود رشایط مناطق مرزی از‬ ‫دغدغه های جدی دولت و وزارت کشور است‪.‬‬ ‫رسدارذوالفقاری‪،‬معاونوزیرکشور‪:‬‬ ‫سود حاصل از مبادالت مرزی باید عاید مرزنشینان شود‬ ‫سود ناشی از مبادالت مرزی متوجه مرزنشینان شود نه اینکه‬ ‫مرزنشین رصفاً یک حق کوله کشی داشته باشد و این هم باید خود‬ ‫مرزنشینان این امر توجه کنند‪ ،‬متام دستگاه های امنیتی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و اطالعاتی کشور از جمله شورای امنیت کشور برای حل مشکل‬ ‫معیشت مرزنشینان نظر مثبتی دارند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫ایپم تبریک صاحب امتیاز و مدریمسئول فصلناهم‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫خب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫سب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫دیده بان مرز و رپاتل ی ری اخبار رز ( رز وز) هب منا ت سال ‪1400‬‬ ‫یک سال گذشت و در این سال با فراز و فرودها و خوشی و ناخوشیهای‬ ‫بسیاری مواجه بودیم اما انچه برای ما برای سال اینده ذخیره شده امید به‬ ‫اینده روشن و روزهای بهرت است‪.‬‬ ‫ضمن تربیک فرارسیدن سال جدید جا دارد یادی کنیم از شهیدان مرزبانی که‬ ‫امنیت امروز را مدیون از جانگذشتی و جانفشانی مدافعان وطن هستیم که‬ ‫با حفظ و حراست از مرزهای کشور در بدترین رشایط اب و هوایی‪ ،‬صادقانه‬ ‫و فداکارانه امنیت پایداری را برای کشورشان به ارمغان میاورند‪ .‬همچنان‬ ‫ارج مینهیم رشادتهای جانبازان گرانقدر مرزبانی را که در مقابله با ارشار و‬ ‫قاچاقچیان به درجه رفیع جانبازی نائل شدهاند و بر متامی هموطنان واجب‬ ‫است تا قدردان این زحامت و تالشهای بیدریغ این عزیزان باشیم‪.‬‬ ‫همچنین تشکر و قدردانی ویژهای نیز از مدافعان سالمت داشته باشیم که‬ ‫با تالشهای شبانهروزی خود حافظ سالمت جامعه هستند و یاد و خاطره‬ ‫شهیدان این راه را نیز گرامی بداریم‪ .‬یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد‪.‬‬ ‫ما نیز در مجموعههای رسانهای دیدهبان مرز و مرزنیوز برانیم تا فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت و وطنپرستی را در بین مردم تقویت کرده و نقش موثری‬ ‫در حوزه اگاهیبخشی به جامعه خصوصاً برای مرزنشینان رشیف کشورمان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫امید است در سال ‪ 1400‬ضمن رفع بحران بیامری کرونا‪ ،‬همراهان عزیز‬ ‫همچنان رسانههای خودشان را مورد توجه‪ ،‬عنایت و حامیت خویش قرار‬ ‫داده و موجب ایجاد انگیزه برای تداوم خدمت صادقانه باشند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫و من ا‪ ...‬توفیق‬ ‫محمدنقی دیدهبان‬ صفحه 14 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سخن سردبیر‬ ‫مجموعه پیش روی شام شامل مهمرتین رویدادهای «مرز» و «مرزبانی ناجا» در سال ‪1399‬‬ ‫بوده و سعی شده است امار کشفیات و دستگیری ها به طور خالصه به اطالع شام مخاطبین‬ ‫گرامی مجله برسد‪.‬‬ ‫سالی که گذشت سال بسیار سختی برای بسیاری از مشاغل همچون رسانهها بود‪ ،‬از این رو‬ ‫جا دارد از متامی همکاران و همراهانی که به یاری رسانه خود شتافتند‪ ،‬تشکر و قدردانی منایم‪.‬‬ ‫همچنین این رسانه در استانه ورود به سومین سال انتشار خود بوده و این موفقیت را مدیون‬ ‫دوستانی همچون اقای حامد قوی تن‪ ،‬اقای داود دهقانی محموداباد‪ ،‬اقای حمید رضاپور نائینی‪،‬‬ ‫نادر خدابخش نیر‪ ،‬حسین باروتی‪ ،‬حسین مهدوی اسیابر و مرتضی دهقانازاد میداند‪.‬‬ ‫اکنون که سال های سخت را پشت رسگذاشتهایم و در حلقه مخاطبین وفادار این رسانه تخصصی‬ ‫قرار گرفتهایم بر خود وظیفه میدانیم تا با جلب رضایت سلیقه های مختلف‪ ،‬تالش مضاعفی را‬ ‫برای کسب اهداف از پیش تعیین شده و رسیدن به چشم انداز مجله که هامنا تبدیل شدن این‬ ‫رسانه به مرجع رسانه ای ایران زمین است‪ ،‬دست یابیم‪.‬‬ ‫فلذا در این برهه از زمان انتظار میرود مدیران صنایع‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بیمهها و سایر مراکز اقتصادی‬ ‫با سفارش اگهی متضمن تداوم این خدمت صادقانه باشند‪.‬‬ ‫فرهاد قنبری‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫‪16‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫شمه ای از عملکرد ناجا و م‬ ‫اقدامات پلیس‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس فتا و مرزبانی در تامین امنیت‬ ‫شهروندان‪ ،‬مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مبارزه با اشرار و‪ ...‬بر کسی‬ ‫پوشیده نیست‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز و به نقل از بولتن نیوز؛ در گزارش حاضر به بخش‬ ‫کوچکی از اقدامات این عزیزان در تامین امنیت مردم و حفظ و حراست‬ ‫از مرزهای کشور که عمدت ًا در سال ‪ 1399‬بوده‪ ،‬پرداخته شده است‪.‬‬ صفحه 16 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫مرزبانی در سالی که گذشت‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫‪18‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫انتظامی امروز با نیرویانتظامــ‬ ‫نیروی‬ ‫ِ‬ ‫سال ‪ ۹۸‬بود که رهبر انقالب در‬ ‫دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی‬ ‫انتظامی فرمودند‪:‬‬ ‫«به نظر من نیروی انتظامی می تواند‬ ‫نقش ایفا کند‪ ،‬کمااینکه تاکنون‬ ‫هم بحمداهلل نقش ایفا کرده‪ .‬اگر‬ ‫کسی راجع به نیروی انتظامی ان‬ ‫حقایق روشن و مطلوب و شیرین را‬ ‫نبیند بی انصافی کرده؛ یعنی نیروی‬ ‫انتظامی سال‬ ‫انتظامی امروز با نیروی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ها پیش خیلی تفاوت کرده؛ حاال با‬ ‫پیش از انقالب که واقعاً قابل مقایسه‬ ‫نیست؛ یعنی پیش از انقالب را اکثر‬ ‫شما یادتان نیست [ا ّما] ما یادمان‬ ‫هست‪ ،‬ما برخورد هم داشته ایم؛ هم‬ ‫در جامعه می دیدیم‪ ،‬هم به خاطر‬ ‫وضع مبارزات و مانند اینها برخورد‬ ‫با پلیس داشته ایم دیگر‪ ،‬می دیدیم‬ ‫که اینها چه کار می کنند‪ ،‬ان که‬ ‫حاال هیچ‪ ،‬مقایسه ای با ان وقت نمی‬ ‫خواهیم بکنیم ا ّما ح ّتی بعد از انقالب‪،‬‬ ‫سال های متمادی در مرور زمان یک‬ ‫جاهایی ضعف داشتند‪ ،‬یک جاهایی‬ ‫ناتوانی داشتند‪ ،‬یک جاهایی بدبینی‬ ‫داشتند‪ ،‬یک جاهایی رفتارهای‬ ‫بی قاعده و بی رویّه داشتند که حاال‬ ‫خیلی از این مسائل اصالح شده و‬ ‫درست شده و پیشرفت کرده‪ ،‬این‬ ‫را باید واقعاً دید‪ ،‬این یک حقیقتی‬ ‫است؛ منتها همین طور که گفتم‪،‬‬ ‫این بخشی از مطلوب است و همه ی‬ ‫مطلوب نیست‪ .‬تالش کنید‪ ،‬از خدا‬ ‫هم کمک بخواهید‪ ،‬مدد بخواهید و‬ ‫با ابتکارات‪ ،‬با فکر درست‪ ،‬با ّنیت‬ ‫صادقانه به سمت یک نیروی انتظامی‬ ‫تراز جمهوری اسالمی ان شاءاهلل پیش‬ ‫بروید‪».‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده‬ صفحه 18 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫ـی سالها پیش خیلی تفاوت کرده است‬ ‫ِ‬ ‫بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫‪20‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 20 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫ابالغ رضایت‬ ‫مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی)‬ ‫از ناجا توسط سرلشکر باقری‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫گفت‪ :‬شاهد هستم فرمانده معظم‬ ‫کل قوا «مدظله العالی»‪ ،‬بارها و‬ ‫بارها از نیروی انتظامی ابراز رضایت‬ ‫دارند‪ ،‬البته با وجود رضایت انتظار‬ ‫روند رشد و ارتقاء را نیز دارند؛ زمینه‬ ‫رشد و ارتقاء بیشتری در این نیروی‬ ‫ارزشمند وجود دارد‪.‬‬ ‫برقراری امنیت پایدار‬ ‫سرلشکر پاسدار «محمدباقری» در‬ ‫بیست و پنجمین همایش سراسری‬ ‫فرماندهان‪ ،‬معاونان‪ ،‬روسا و مدیران‬ ‫ناجا (به صورت ارتباط تصویری)‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تالش برای برقراری نظم‬ ‫و امنیت پایدار با زبان روزه‪ ،‬افتخاری‬ ‫است که نصیب همرزمان و عزیزانمان‬ ‫در نیروی انتظامی در سراسر کشور‬ ‫می شود که ماموریت های سخت و‬ ‫طاقت فرسایی را در عین روزه داری‬ ‫انجام می دهند و قطعاً اجر و پاداش‬ ‫مضاعفی خواهند داشت‪.‬‬ ‫قدردانی از تالش های ناجا‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جا دارد از همه تالش‬ ‫ها‪ ،‬زحمات و پیشرفت های نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬تالش یکایک فرماندهان و‬ ‫مدیران در تمام سطوح؛ مرزها‪ ،‬جاده‬ ‫ها‪ ،‬روستاها‪ ،‬شهرها و ‪ ...‬قدردانی کنم‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی خوش درخشید‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در سال ‪ 99‬عالوه بر تمام‬ ‫ماموریت های طاقت فرسا‪ ،‬مسئله‬ ‫ماموریت های سنگین ناجا در امر‬ ‫مقابله با بیماری کرونا و مدیریت ابعاد‬ ‫مختلف ان را توسط نیروی انتظامی‬ ‫شاهد بودیم؛ این نیرو در کنترل امد‬ ‫و شدها در جاده ها‪ ،‬کنترل فعالیت‬ ‫اصناف‪ ،‬کشف کاالهای احتکاری و‬ ‫ارائه در بازار‪ ،‬فعالیت های چشمگیر‬ ‫کادر درمانی و پزشکی ناجا در‬ ‫بیمارستان های نیروی انتظامی و‬ ‫‪ ...‬حقیقتا خوش درخشید و اجرای‬ ‫بخش اعظمی از مصوبات ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا را عهده دار شد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫شاهد هستم فرمانده‬ ‫معظم کل قوا «مدظله‬ ‫العالی»‪ ،‬بارها و بارها‬ ‫از نیروی انتظامی ابراز‬ ‫رضایت دارند‪ ،‬البته با‬ ‫وجود رضایت انتظار‬ ‫روند رشد و ارتقاء را‬ ‫نیز دارند؛ زمینه رشد و‬ ‫ارتقاء بیشتری در این‬ ‫نیروی ارزشمند‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫خداقوت به نیروهای پلیس‬ ‫سرلشکر پاسدار باقری اشاره کرد‪:‬‬ ‫در ایام اخیر و تعطیالت نوروزی نیز‪،‬‬ ‫نیروهای پلیس از ‪ 25‬اسفند تا ‪15‬‬ ‫فروردین به طور شبانه روز فعالیت‬ ‫ها را برعهده داشته و به همه عزیزان‬ ‫خداقوت می گویم و ان شاء اهلل با‬ ‫بهره مندی از فیوضات ماه شعبان و‬ ‫رمضان‪ ،‬با انرژی مضاعف تری‪ ،‬سال‬ ‫پرتالش دیگری را اغاز کنند‪.‬‬ ‫تحقق شعار سال‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم‬ ‫رهبری «مدظله العالی» شعار سال‬ ‫‪ 1400‬را مانند چند سال اخیر‪ ،‬در‬ ‫حوزه «اقتصاد» نامیدند و شعار‬ ‫«تولید؛ پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها»‬ ‫را به عنوان شعار سال اعالم داشتند‪،‬‬ ‫بنابراین باید بگویم نیروی انتظامی‬ ‫در عملی شدن این شعار مسئولیت‬ ‫سنگین و بی بدیلی را عهده دار است‪.‬‬ ‫سرلشکر پاسدار باقری اضافه کرد‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت به عنوان بستری امن‬ ‫و ارام برای فعالیت های تولیدی و‬ ‫اقتصادی الزم و ضروری است؛ هیچ‬ ‫فعالیتی از جمله اقتصادی بدون‬ ‫امنیت و وجود ان امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫مقابله جدی با قاچاق در مرزها و ‪...‬‬ ‫بسیار حائز اهمیت است؛ اگر مقابله با‬ ‫قاچاق نباشد فعالیت های تولیدی با‬ ‫مشکل مواجه می شوند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪22‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 22 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار حسین اشتری‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫رضایت مردم از عملکرد کالنتری ها ارتقاء یافته است‬ ‫سردار حسین اشتری‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی نیز در جلسه جمع بندی‬ ‫نظارت ستادی فرماندهی انتظامی‬ ‫تهران بزرگ که با حضور جمعی از‬ ‫فرماندهان در این ستاد برگزار شد‪،‬‬ ‫اعالم کرده است‪ :‬بر اساس نظرسنجی‬ ‫های برون سازمانی از بین حدود ‪۲۸‬‬ ‫تا ‪ ۳۲‬دستگاه سطح اعتماد مردم‬ ‫به نیروی انتظامی افزایش یافته‬ ‫این افزایش اعتماد مردمی همراه‬ ‫با اعتمادی که مسئوالن و باالتر از‬ ‫ان اعتماد فرماندهی معظم کل قوا‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫به نیروی انتظامی دارند بسیار حائز‬ ‫اهمیت و باالترین سرمایه محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سردار حسین اشتری ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اساس تحلیل داده های سامانه‬ ‫مرکز نظارت همگانی ‪ ،۱۹۷‬میزان‬ ‫رضایتمندی هموطنان از عملکرد و‬ ‫رفتار کارکنان کالنتری ها ارتقاء پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬کارکنان کالنتری ها نباید‬ ‫تصور کنند که به ان ها توجهی نداریم‬ ‫برهمین اساس باید نظارت ها قوی و‬ ‫مستمر انجام شود تا بتوانیم ماموریت‬ ‫های محوله را به نحو مطلوب انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اثربخشی و افزایش‬ ‫بهره وری کالنتری ها در راستای‬ ‫کالنتری تراز انقالب اسالمی همواره‬ ‫یکی از اولویت های ناجا بوده و‬ ‫هست‪ .‬کالنتری ها به عنوان پیشانی و‬ ‫ویترین نیروهای مسلح و نظام هستند‪،‬‬ ‫نظارت بر کالنتری ها و اصالح فرایند‬ ‫انجام کار و توجه به تعالی و استاندارد‬ ‫سازی رفتار کارکنان موجب ارتقاء‬ ‫شاخص های رضایتمندی شده است‪.‬‬ ‫سردار اشتری بر نظارت فرماندهان‪،‬‬ ‫معاونان و مدیران بر عملکرد کارکنان‪،‬‬ ‫وضعیت محیطی‪ ،‬تجهیزات و امکانات‬ ‫کالنتری ها و پاسگاه ها تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬البته خالء هایی وجود دارد‬ ‫اثربخشی و افزایش‬ ‫بهرهوری کالنرتیها در‬ ‫راستای کالنرتی تراز‬ ‫انقالب اسالمی همواره‬ ‫یکی از اولویتهای‬ ‫ناجا بوده و هست‪.‬‬ ‫که باید مشکالت و نقاط ضعف احصاء‬ ‫و پس از اسیب شناسی صحیح در‬ ‫جهت رفع ان اقدام شود‪.‬‬ ‫فرمانده ناجا بر بکارگیری حرفه ای‬ ‫ترین‪ ،‬چابک ترین و بهترین نیروهای‬ ‫پلیس در کالنتری ها و پاسگاه ها‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬معاضدت قضائی‬ ‫و حمایت کامل از کارکنان ناجا که‬ ‫در جریان ماموریت دچار مشکل‬ ‫می شوند‪ ،‬همواره مورد تاکید است‬ ‫و معاونت حقوقی ناجا باید با جدیت‬ ‫و حساسیت بیشتری این ماموریت‬ ‫مهم را دنبال کند تا نیروها دچار‬ ‫یاس و ناامیدی نشوند‪ ،‬البته برنامه‬ ‫ریزی مناسب برای اقدامات کوپ‬ ‫مستلزم نظارت و شناخت کافی است‬ ‫تا بدانیم برای اولویت و ضرورت ها‬ ‫چگونه تصمیم بگیریم‪ .‬سردار اشتری‬ ‫همچنین به بکارگیری تجهیزات نوین‬ ‫و فناوری در کالنتری ها‪ ،‬پاسگاه ها‬ ‫و مراکز انتظامی تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫بایداز ظرفیت های پژوهشی و‬ ‫دانشگاهی در راستای ارتقاء کیفیت‬ ‫تجهیزات در اختیار کالنتری ها‬ ‫بهره ببریم‪ .‬افزایش اعتماد مردمی‬ ‫به نیروی انتظامی فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی با بیان اینکه سطح اعتماد‬ ‫مردم به نیروی انتظامی افزایش یافته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ابرویی که ماموران ناجا به‬ ‫دست می اورید برای نیروی انتظامی‬ ‫است این موضوع دو طرفه بوده یعنی‬ ‫اگر خوب یا بد کار کنید بازتاب ان‬ ‫به ناجا باز می گردد‪ .‬سردار اشتری‬ ‫ادامه داد‪ :‬فرماندهی انتظامی تهران‬ ‫بزرگ پیشانی و ویترین ناجا است‬ ‫کمتر پیش می اید تا مسئولی در‬ ‫انتقادهای خود چه مثبت چه منفی‬ ‫از تهران نام نبرد‪ .‬وی افزود‪ :‬چند‬ ‫ساله اخیر بیشترین فشار روی نیروی‬ ‫انتظامی بوده که بیشترین موفقیت‬ ‫ها را داشته هر چند هر دستگاه یا‬ ‫نهادی وظیفه خود را خوب انجام‬ ‫ندهد سرریز ناکارامدی ان به ناجا‬ ‫برمی گردد‪ .‬سردار اشتری گفت‪ :‬باید‬ ‫از همان اول مانند سپهبد شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی با کمترین امکانات‬ ‫بیشترین کارها را انجام دهیم ما هم‬ ‫باید با الگوگیری از ایشان همین رویه‬ ‫را انجام داده و با روحیه انقالبی کارها‬ ‫و وظایف را به پیش ببریم هم در بعد‬ ‫معنوی و هم در بعد مادی کمک‬ ‫کنیم تا کارها انجام شود‪.‬‬ ‫سردار اشتری خاطرنشان کرد‪ :‬بحث‬ ‫کالنتری ها برای نیروی انتظامی‬ ‫بسیار مهم بوده و با توجه به کار‬ ‫شبانه روزی و تعطیل پذیر نبودن‬ ‫انها‪ ،‬باید مدیریت و نظارت بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫‪24‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار معصوم بیگی‪ ،‬رئیس پلیس پیشگیری اذعان داشت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رضایت و نارضایتی مردم‬ ‫از ناجا در گرو رفتار پلیس است‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد رضایتمندی مردم از پلیس‬ ‫منوط به رفتار شایسته کارکنان با‬ ‫ارباب رجوع است‪ ،‬برخورد اولیه و‬ ‫صحیح با مراجعان به مراکز انتظامی‬ ‫سرمایه اجتماعی پلیس محسوب می‬ ‫شود‪ ،‬مردم به دنبال «حسن سلوکانه»‬ ‫و «حسن خلق» هستند تا همیشه با‬ ‫خاطری خوب از پلیس یاد کنند و‬ ‫این به نوبه خود مشارکت جمعی و‬ ‫همکاری با پلیس را به ارمغان خواهد‬ ‫اورد‪ ،‬بنابراین برای این موضوع مهم‬ ‫نیز راهبردها و اولویت هایی پیش‬ ‫بینی شده است که پس از تصویب و‬ ‫تایید سردار فرمانده ناجا ابالغ و اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سردار معصوم بیگی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫بررسی های انجام شده بین رفتار‪،‬‬ ‫منابع‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬خروجی کار و تاثیر‬ ‫دیگران در ماموریت پلیس‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصد رضایت مندی مردم و‬ ‫نارضایتی مردم در گرو رفتار پلیس‬ ‫است‪ .‬حوزه های کالنتری و پاسگاه‬ ‫به میزانی که موفق باشند ماموریت‬ ‫نیروی انتظامی با موفقیت مواجه‬ ‫خواهد شد؛ به عبارتی موفقیت بخش‬ ‫عمده نیروی انتظامی در گرو عملکرد‬ ‫کوپ ها و بخش عمده موفقیت‬ ‫کوپ ها در گرو رفتار خوب است‬ ‫بنابراین مقوله رفتار صحیح با مردم‬ ‫جزو موضوعاتی است که حتماً در این‬ ‫دوره از کارگاه اموزشی بیش از دوره‬ ‫های دیگر مورد اهتمام و توجه است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خدمت در کالنتری ها و پاسگاه‬ ‫ها را فرصتی ذی قیمت ارزیابی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این مراکز انتظامی به دلیل‬ ‫قرار داشتن در نقطه تماس با مردم و‬ ‫توانایی گره گشایی از مشکالت مردم‬ ‫می توانند غبار غم و اندوه را از چهره‬ ‫مردم بزدایند و با خیر و برکتی که‬ ‫خداوند متعال از بابت خدمت رسانی‬ ‫بی منت عنایت خواهد کرد‪ ،‬کارکنان‬ ‫در دنیا و اخرت رستگار و عاقبت به‬ ‫خیر شوند‪.‬‬ ‫سردار معصوم بیگی در پایان سخنان‬ ‫خود ابرازداشت‪ :‬امیدواریم با ارائه‬ ‫اموزش های صحیح بتوانیم‪ ،‬موجبات‬ ‫صیانت از کارکنان را فراهم اوریم‬ ‫ومسیر خدمات رسانی را بیش از‬ ‫پیش برای مردم هموار کنیم‪.‬‬ صفحه 24 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 26 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫ناجا در مقایسه با ‪ ۲۵‬نهاد حاکمیتی‬ ‫باالترین محبوبیت را دارد‬ ‫سردار مهدی حاجیان معاون اجتماعی‬ ‫نیروی انتظامی گفت‪ :‬محبوبیت ناجا‬ ‫در مقایسه با ‪ ۲۵‬نهاد حاکمیتی دیگر‬ ‫حدود ‪ ۶۳‬درصد است که بیشترین‬ ‫محبوبیت را دارد‪.‬‬ ‫وی به تشکیل پلیس فتا برای مبارزه‬ ‫با جرایم در فضای مجازی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مراکز حرفه ای هوشمندانه‬ ‫برای مواجهه با جنگ روانی و جنگ‬ ‫شناختی که با هدف تغییر نگرش و‬ ‫شکل دهی رفتار جامعه توسط دشمن‬ ‫با ‪ ۲۵‬نهاد حاکمیتی دیگر حدود ‪۶۳‬‬ ‫درصد است که بیشترین محبوبیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حاجیان با یاداوری ‪ ۱۳‬هزار شهید‬ ‫نیروی انتظامی در مبارزه با مواد‬ ‫مخدر و اعتیاد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫هزار و سه کالنتری‪ ،‬مراکز مشاوره و‬ ‫مددکاری ایجاد و حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از پرونده ها و موارد را از این طریق‬ ‫شکل گرفته است‪ ،‬راه اندازی کرده ایم‪ .‬مرتفع کرده ایم که از حجم مراجعات‬ ‫محبوبیت نیروی انتظامی در مقایسه قابل توجه به قوه قضاییه کاست‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫‪28‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 28 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫علی اکبر جاللی‪ ،‬رئیس کارگروه دولت الکترونیک در تحول اداری کشور ‪:‬‬ ‫عملکرد پلیس فتا در کشور خوب است‬ ‫در عصر اطالعات شاهد شکلگیری‬ ‫فضایی هستیم که در ان فعالیت‬ ‫های گوناگون از قبیل اطالع رسانی‪،‬‬ ‫داده ورزی‪ ،‬ارائه خدمات‪ ،‬مدیریت‪،‬‬ ‫کنترل و ارتباطات از طریق ساز و‬ ‫کارهای الکترونیکی و مجازی انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬با وجود تصور اشتباه مبنی‬ ‫بر مجازی بودن این فضا باید گفت‬ ‫که در واقع چنین نیست‪ ،‬فضای فتا‬ ‫(سایبر) یک فضای کام ً‬ ‫ال واقعی است‬ ‫که قابلیت انجام بیشترین جرایم و یا‬ ‫انواع عملیات های واقعی در ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کابران در سراسر جهان همواره‬ ‫در معرض انواع اسیب ها‪ ،‬تهدیدات‬ ‫ازجمله تخریب و انهدام‪ ،‬تحریف و‬ ‫انحراف‪ ،‬ربایش و ازاله‪ ،‬افشا و قطع و‬ ‫سایر جرایم از راه دور و نزدیک قرار‬ ‫دارند‪ .‬ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات‬ ‫برای فعالیت های علمی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی در جامعه اطالعاتی‪،‬‬ ‫حفاظت و صیانت از هویت دینی و‬ ‫ملی‪ ،‬مراقبت و پایش از فضای تولید‬ ‫و تبادل اطالعات برای پیش گیری از‬ ‫تبدیل شدن این فضا به بستری برای‬ ‫ت برای‬ ‫انجام هماهنگی ها و عملیا ‬ ‫انجام و تحقق فعالیت های غیرقانونی‬ ‫و ممانعت از تعرض به ارزش ها و‬ ‫هنجارهای جامعه در فتا از جمله ‬ ‫وظایف و ماموریت های پلیس فضای‬ ‫تولید و تبادل اطالعات ناجا به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه دولت الکترونیک در‬ ‫تحول اداری کشور عملکرد پلیس فتا‬ ‫را در کشور مثبت ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫علی اکبر جاللی می گوید‪ :‬پیشگیری‬ ‫قابل قبولی از جرائم و مجرمان‬ ‫سایبری و حوزه فناوری اطالعات‬ ‫شده به گونه ای که هم اکنون در‬ ‫این زمینه ضریب خطا کمتر دیده‬ ‫می شود‪ .‬وی یکی از راه های دسترسی‬ ‫به امنیت را استفاده منطقی از‬ ‫فناوری اطالعات در حوزه ارتباطات با‬ ‫ایجاد شهرهای الکترونیکی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬همه ستادها و بخش های پلیس‬ ‫فتا از جمله پلیس سایبری هماهنگ‬ ‫و معتقد هستند که هرچه زودتر‬ ‫شهرهای الکترونیکی راه اندازی شوند‬ ‫زیرا این مهم را در ایجاد امنیت و رفاه‬ ‫مردم بسیار حائز اهمیت می دانند‪.‬‬ ‫وی تقویت پلیس فتا و پلیس‬ ‫دانش بنیان را در به کارگیری منطقی‬ ‫از قوانین فیلترینگ و پروژه های‬ ‫سایبری یکی از راه های رفع چالش ها‬ ‫و معضالت و مشکالت مهم کشور‬ ‫دانست و افزود‪ :‬کاربران اینترنتی‬ ‫باید بدون محدودسازی غیرمنطقی‬ ‫بتوانند با طیب خاطر از شبکه های‬ ‫اجتماعی استفاده کنند و خود به‬ ‫فرهنگ استفاده صحیح از این فضاها‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫‪30‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 30 ‫هفتم‬ ‫شمارههفتم‬ ‫شماره‬ ‫دوم ‪-‬‬ ‫دوم ‪-‬‬ ‫سال‪ -‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫زمستان ‪-‬‬ ‫فصل ‪1399‬‬ ‫زمستان‬ ‫فصلمرز ‪-‬‬ ‫دیده بان‬ ‫اقتصادی ‪-‬‬ ‫اجتماعی‪،‬بان مرز‬ ‫اقتصادی دیده‬ ‫فصلنامه سراسری‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪،‬‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫بازداشت بیش از ‪ ۱۱۵‬هزار متجاوز مرزی در سال ‪99‬‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‬ ‫از افزایش ‪ ۷۹‬درصدی دستگیری‬ ‫متجاوزان مرزی در یک سال گذشته‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬در سال گذشته ‪۱۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۲۷‬متجاوز مرزی را شناسایی‬ ‫و دستگیر کرده ایم‪.‬‬ ‫سردار احمد علی گودرزی نیز در‬ ‫تشریح عملکرد یک ساله فرماندهی‬ ‫مرزبانی نیروی انتظامی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫طول یک سال گذشته شرایط کشور‬ ‫ما مانند دیگر کشورها متاثر از شیوع‬ ‫این ویروس منحوس بود و در این‬ ‫میان شاهد بودیم که نیروی انتظامی‬ ‫دوشادوش کادر پزشکی‪ ،‬پرستاری و‬ ‫درمانی کشور به مردم خدمات ارائه و‬ ‫برای قطع زنجیره انتقال این ویروس‬ ‫در کنار انجام وظایف ذاتی و قانونی‬ ‫خود‪ ،‬به ایفای نقش پرداخت‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات‬ ‫اصحاب رسانه در پوشش اقدامات‬ ‫جهادگونه کادر درمانی کشور و سایر‬ ‫دستگاه های خدمات رسان از جمله‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬با اشاره به وجود‬ ‫هشت هزار و ‪ 755‬کیلومتر مرز ابی‪،‬‬ ‫خشکی و دریایی در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرزبانان غیور و دالور در تامین امنیت‬ ‫کشور به شکل موثری نقش افرینی‬ ‫می کنند‪ ،‬با توجه به حساسیت در‬ ‫مرزها‪ ،‬مسئولیت حراست و حفاظت‬ ‫از حدود و ثغور سرحدات مرزی بر‬ ‫عهده فرماندهی مرزبانی نیروی‬ ‫انتظامی است‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با‬ ‫اشاره به وجود دو هزار کیلومتر مرز‬ ‫دریایی عنوان کرد‪ :‬مرزبانان نه تنها‬ ‫از مرزهای زمینی و خشکی کشور‬ ‫با هوشیاری و دقت تمام‪ ،‬دفاع و‬ ‫صیانت می کنند بلکه تامین امنیت‬ ‫مرزهای دریایی را نیز عهده دار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫‪32‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 31‬درصدی‬ ‫دستگیری اشرار مسلح‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده‬ ‫مرزبانی نیروی انتظامی در ادامه به‬ ‫تشریح دستاوردهای مرزبانان غیور‬ ‫ایران اسالمی پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫بازه زمانی یک ساله و در مقایسه‬ ‫با سال گذشته شاهد افزایش ‪31‬‬ ‫درصدی دستگیری اشرار مسلح‬ ‫و افزایش ‪ 15‬درصدی دستگیری‬ ‫قاچاقچیان مواد مخدر هستیم‪.‬‬ صفحه 32 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫‪34‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫جلوگیری از قاچاق بی رویه سوخت‬ ‫فرمانده مرزبانی‪ ،‬ممانعت از قاچاق‬ ‫سوخت را نیز از دیگر اقدامات مرزبانی‬ ‫نیروی انتظامی برشمرد و به تشریح‬ ‫توفیقات مرزبانان در مقابله با قاچاق‬ ‫سوخت پرداخت‪ .‬سردار گودرزی با‬ ‫اشاره به شعار سال گذشته مبنی‬ ‫بر «جهش تولید» ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫تالشمان را متمرکز کردیم تا بر مبنای‬ ‫وظایف ذاتی و قانونی مان بتوانیم به‬ ‫تحقق شعار سال و زمینه سازی برای‬ ‫ارتقاء تولید در کشور کمک کنیم و‬ ‫ضمن تمرکز بر مقابله با قاچاق کاال‪،‬‬ ‫با قاچاق سوخت نیز مبارزه جدی‬ ‫داشتیم‪ ،‬به طوری که از ابتدای سال‬ ‫تاکنون ‪ 16‬میلیون لیتر سوخت و ‪85‬‬ ‫هزار راس دام سبک و سنگین قاچاق‬ ‫را کشف کردیم‪.‬‬ صفحه 34 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 36 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫کشف ‪ 134‬تن مواد مخدر‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪ ،‬برشمرد و اظهار داشت‪ :‬شاهد رشد از کشفیات ما در حوزه مواد مخدر‬ ‫کشف ‪ 134‬تن مواد مخدر را در یک ‪ 43‬درصدی کشفیات مواد مخدر به در استان های جنوب شرقی و شرق‬ ‫سال‪ ،‬از دیگر دستاوردهای مرزبانان همت مرزبانان هستیم و ‪ 86‬درصد است‪.‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 37 ‫‪38‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 38 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 10‬برابری کشفیات احشام‬ ‫سردار احمدعلی گودرزی‪،‬‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی‬ ‫انتظامی گفت‪ :‬کشف ‪85‬‬ ‫هزار راس دام سبک و‬ ‫سنگین در سال ‪1399‬‬ ‫بیانگر افزایش ‪ 10‬برابری‬ ‫کشفیات مرزبانی است‪،‬‬ ‫عالوه بر این روزانه از‬ ‫قاچاق بیش از ‪200‬‬ ‫هزار جوجه یک روزه نیز‬ ‫جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 39 ‫‪40‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 26‬درصدی کشفیات سالح‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نیروهای ما در‬ ‫مصاف با قاچاقچیان مواد مخدر و‬ ‫اشرار‪ ،‬تا پای جان پیش می روند و‬ ‫متاسفانه در این راستا تعدادی از‬ ‫مرزبانان عزیز نیز شهید شده اند و‬ ‫دستاورد این جان فشانی افزایش ‪26‬‬ ‫درصدی کشفیات سالح و افزایش‬ ‫‪ 15‬درصدی قاچاقچیان است‪.‬‬ ‫وی از افزایش ‪ 50‬درصدی کشفیات‬ ‫مرزبانان در حوزه راه و شهرسازی‬ ‫اعم از بیل مکانیکی‪ ،‬لودر خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬کشفیاتمان در حوزه دریایی‪،‬‬ ‫نسبت به قبل هشت برابر افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫گودرزی یاداور شد‪ :‬در سال جاری به‬ ‫همت مرزبانان غیور و دالور دو هزار‬ ‫و ‪ 250‬میلیارد تومان انواع کاالی‬ ‫قاچاق کشف شده است‪.‬‬ صفحه 40 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪41‬‬ صفحه 41 ‫‪42‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫هوشمندسازی از اولویتها است‬ ‫فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با‬ ‫بیان اینکه هوشمندسازی پلیس از‬ ‫اولویت های نیروی انتظامی در سال‬ ‫جاری محسوب می شد و این روند‬ ‫در سال های اتی نیز ادامه دارد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬هوشمندسازی مرزها نیز‬ ‫از اولویت های ما در سال جاری‬ ‫بوده به طوری که یک سند تحولی‬ ‫برای هوشمندسازی مرزی تدوین‬ ‫کرده ایم و ان شاءاهلل در یک برنامه‬ ‫مدون سه ساله این فرایند را محقق‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکپارچه سازی مرزها‬ ‫با بهره گیری از فناوری های نوین‪،‬‬ ‫نظارت الکترونیکی و اپتیکی در‬ ‫راستای افزایش کنترل های مرزی‬ ‫به جد دنبال شد و این روند ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تمهیدات الزم برای پوشش امنیت مرزها‬ ‫گودرزی از پیش بینی تمهیدات‬ ‫جدی برای پوشش امنیتی مرزها‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬همانگونه که‬ ‫همزمان با شیوع ویروس کرونا نه‬ ‫تنها ماموریت هایمان را تعطیل‬ ‫نکردیم بلکه با هوشمندی و اقتدار‬ ‫مضاعف از مرزهای کشور صیانت‬ ‫کردیم و در ایام نوروز نیز تمهیدات‬ ‫الزم را برای تقویت کنترل های‬ ‫مرزی پیش بینی کرده ایم‪.‬‬ ‫این مقام ارشد انتظامی‪ ،‬ارتقاء‬ ‫دیپلماسی مرزی را از دیگر‬ ‫دستاوردهای مرزبانی برشمرد و‬ ‫متذکر شد‪ :‬با ‪ 15‬کشور همسایه‬ ‫تعامل و ارتباطات مطلوبی داریم و‬ ‫ارتقاء دیپلماسی مرزی را به منظور‬ ‫افزایش امنیت در مرزها به جد‬ ‫دنبال می کنیم‪ .‬این مقام انتظامی به‬ ‫اهتمام مرزبانی در اجرای مصوبات‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬عالوه بر نقش افرینی در‬ ‫حوزه ماموریتی خود برای اجرای‬ ‫مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫همکارانم در اقصی نقاط کشور‪،‬‬ ‫داوطلبانه و خودجوش در طرح‬ ‫همدلی و مساوات شرکت کردند‬ ‫و عالوه بر این اجرای طرح های‬ ‫«مردم یاری» از دیگر دستاوردهای‬ ‫مرزبانان غیور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از افتخارات‬ ‫مرزبانان‪ ،‬تعامل با مرزنشینان است؛‬ ‫مرزنشینان را مرزیاران افتخاری‬ ‫می دانیم و افتخار می کنیم که‬ ‫مرزبانی نیرویی مردمی و از بطن و‬ ‫متن مردم و جامعه است و پشتوانه‬ ‫مردمی را دارا هستیم‪.‬‬ ‫گودرزی از تقویت درگاه های ورودی‬ ‫و خروجی کشور و مدیریت لحظه ای‬ ‫در مرز با راه اندازی قرارگاه «مقداد»‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای تامین امنیت‬ ‫در مرزها از هیچ تالشی فروگذار‬ ‫نمی کنیم و تا پای جان پیش‬ ‫می رویم عالوه بر این تقویت قوه‬ ‫محرکه مرزبانی در کنار سایر اولویت‬ ‫ها چون احداث منازل سازمانی‪ ،‬در‬ ‫نظر گرفتن امتیازات برای سربازان‬ ‫و کادر شاغل در مرزبانی و تعامل با‬ ‫سران طوایف را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫تلخیص‪ :‬غالمحسین دیدهبان‬ صفحه 42 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪43‬‬ صفحه 43 ‫‪44‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫سردار احمد علی گودرزی‪ ،‬فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی‪:‬‬ ‫از حریم مرزی کشور دفاع می کنیم‬ ‫فرمانده مرزبانی کشور با تاکید بر‬ ‫اینکه به بهترین شکل ممکن از حریم‬ ‫مرزی کشور دفاع می کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حالی که مستکبران همواره‬ ‫در صدد توطئه و اسیب به کشور ما‬ ‫هستند تالش داریم تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کنیم و با قاطعیت‪،‬‬ ‫هوشیاری و اقتدار در مقابل هرگونه‬ ‫تهدیدی می ایستیم و با جان و دل از‬ ‫حریم مرزهای کشور دفاع می کنیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬جلوگیری از خروج کاالهای‬ ‫اساسی و مورد نیاز مردم از مرزها‬ ‫را از اولویت های جدی مرزبانی در‬ ‫سال جاری برشمرد و یاداور شد‪ :‬به‬ ‫شکل جدی از خروج کاالهای اساسی‬ ‫و مورد نیاز مردم از مرزها ممانعت و‬ ‫تالش کردیم از ورود کاالی قاچاق به‬ ‫کشور ممانعت کنیم سردار گودرزی‬ ‫با بیان اینکه بر حفظ حاکمیت‬ ‫اقتصادی کشور در مرزها تمرکز و‬ ‫تالش ویژه ای صورت گرفت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تالش کردیم زمینه های ثبات‬ ‫اقتصادی و سرمایه گذاری در مرزها‬ ‫برای سرمایه گذاران فراهم و مهیا‬ ‫باشد‪ .‬وی با بیان اینکه در همه مواقع‬ ‫در کنار مردم هستیم و به انها خدمت‬ ‫می کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫اقدامات صورت گرفته به ویژه در‬ ‫راستای افزایش تعامالت مرزبانان‬ ‫با مرزنشینان‪ ،‬شاهد افزایش اعتماد‬ ‫مردمی به مرزبانان هستیم‪.‬‬ صفحه 44 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫‪45‬‬ صفحه 45 ‫‪46‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫«ملی پالس»؛ فراتر از مرزهای‬ ‫جغرافیایی و تبلور بانکداری اینده‬ ‫به تازگی واقعه ای تاریخی در نظام‬ ‫بانکی کشور رقم خورد‪ .‬شعبه ای‬ ‫توسط بانک ملی ایران افتتاح شد که‬ ‫در ان از پول فیزیکی خبری نیست‬ ‫و مطابق روال معمول سایر شعب‪،‬‬ ‫در ان دریافت و پرداخت وجه نقد‬ ‫صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫«ملی پالس» که در پی تحقیق و‬ ‫پژوهش دو ساله بانک ملی ایران به‬ ‫وجود امد‪ ،‬به معنی واقعی کلمه‪ ،‬تحقق‬ ‫یک ایده اینده نگر‪ ،‬فراتر از مرزهای‬ ‫جغرافیایی و تبلور بانکداری اینده‬ ‫است‪ ،‬تا انجا که موسسه «مکنزی» به‬ ‫عنوان یکی از معتبرترین شرکت های‬ ‫مشاور مدیریت جهانی در تحقیقات و‬ ‫بررسی های اخیر خود‪ ،‬مدل شعبی‬ ‫نظیر «ملی پالس» را به عنوان ایده‬ ‫نهایی بانکداری اینده معرفی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بارها در ارزیابی از نظام بانکی‬ ‫کشورهای توسعه یافته‪ ،‬گفته شده‬ ‫بود که «بانک» تقریباً از محل تبادل‬ ‫پول خارج شده است‪ .‬نظام بانکی‬ ‫کشورمان نیز سال ها به دنبال کاهش‬ ‫نقل و انتقال وجه نقد و جایگزین‬ ‫کردن ان با تراکنش های غیرحضوری‬ ‫بود که این خواسته تا حد زیادی با‬ ‫استقرار تجهیزات الکترونیک و سامانه‬ ‫های دیجیتال محقق شد‪ .‬اپلیکیشن‬ ‫های موبایلی نیز بر سرعت این روند‬ ‫افزود و اکنون حجم گسترده ای از‬ ‫تراکنش های بانکی در کشور به‬ ‫صورت غیرحضوری انجام می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬الزم بود خدمات‬ ‫بانکداری حضوری نیز به جایگاه‬ ‫رفیع تری صعود کند که همانا ارائه‬ ‫راهکارهای اقتصادی‪ ،‬مشاوره های‬ ‫بنیادی و راه حل های اندیشمندانه‬ ‫برای حل مسائل پولی و بانکی است‪.‬‬ ‫«ملی پالس» این ارزو را براورده کرد‬ ‫و در محیطی امن‪ ،‬پذیرای جوانان‪،‬‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و‬ ‫صاحبان کسب و کارهایی است که به‬ ‫دنبال بهترین راه برای اخذ مشاوره‪،‬‬ ‫انجام امور بانکی و همچنین کمک‬ ‫به جهش تولید و ایجاد اشتغال در‬ ‫کشورند‪.‬‬ ‫شعبه جدید بانک ملی ایران را می‬ ‫توان مرکزی «جوان محور» دانست‪،‬‬ ‫چرا که محیط ان متناسب با نیازهای‬ ‫نسل جوان‪ ،‬ارام‪ ،‬دنج و در عین حال‬ ‫پویا و شکیل طراحی شده است و در‬ ‫یک جمله می توان «ملی پالس»‬ ‫را تکنولوژی محور‪ ،‬جوان محور و‬ ‫مشاوره محور تعریف نمود‪.‬‬ ‫طی یک ماه گذشته از راه اندازی این‬ ‫شعبه‪ ،‬تعداد قابل توجهی از جوانان‪،‬‬ صفحه 46 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫دانشجویان و کارافرینان پس از بازدید‬ ‫از این مکان‪ ،‬ضمن ارائه بازخوردهای‬ ‫بسیار قابل توجه در فضای مجازی‪،‬‬ ‫تجربه منحصر به فرد خود از حضور‬ ‫در این شعبه را با دیگران به اشتراک‬ ‫گذاشته اند و این نشان دهنده‬ ‫نتیجه گیری مطلوب از یک اقدام‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫در این شعبه از تازه ترین تکنولوژی‬ ‫های روز دنیا در حوزه بانکداری‬ ‫استفاده شده و مشتریان گرامی با‬ ‫حضور در این شعبه در حداقل زمان‬ ‫و با کمترین میزان خطا می توانند‬ ‫امور بانکی خود را انجام داده و‬ ‫خاطره یک روز خوب همراه با ارامش‬ ‫را برای خود رقم زنند‪ .‬پیداست که‬ ‫«ملی پالس» در اینده نزدیک تحولی‬ ‫اساسی در کیفیت مشتری مداری و‬ ‫ارائه خدمات حضوری در شبکه بانکی‬ ‫کشور به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫«ملی پالس» در عین حال که‬ ‫نوستالژی حضور فیزیکی در شعبه را‬ ‫برای مشتری تداعی می کند‪ ،‬امکان‬ ‫دریافت مشاوره های کارشناسی‬ ‫از طریق متخصصان خالق را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی فراهم می کند‪.‬‬ ‫در حقیقت این شعبه ثمره اعتماد‬ ‫مشتریان به بانک ملی ایران و جلوه‬ ‫تازه ای از عمل در راستای شعار‬ ‫استراتژیک بانک یعنی «سازمان‬ ‫یادگیرنده و نواور» است‪ .‬این مرکز با‬ ‫ارائه راهکارهای جدید و توسعه یافته‪،‬‬ ‫سطح این اعتماد را افزایش خواهد‬ ‫داد و مشتری را به دنیای جدیدی از‬ ‫تلفیق علم‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬سرعت و دقت‬ ‫زیر یک سقف دعوت می کند‪.‬‬ ‫شعب «ملی پالس» با هدف کمک به‬ ‫توسعه زیرساخت های مدرن بانکی‬ ‫و نیز ارائه تصویری تازه از خدمات‬ ‫واقعی بانک در دنیای جدید‪ ،‬به مرور‬ ‫افزایش خواهند یافت و مراکز بزرگ‬ ‫و صنعتی کشور را تحت پوشش قرار‬ ‫خواهند داد‪ .‬امید است که این پلتفرم‪،‬‬ ‫در همه نظام بانکی کشور عمومیت‬ ‫پیدا کند و در اینده نزدیک‪ ،‬بانکداری‬ ‫حضوری در سرزمین عزیزمان به‬ ‫جایگاه متعالی نائل شود‪.‬‬ ‫محمدرضا حسین زاده‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‬ ‫‪47‬‬ صفحه 47 ‫‪48‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫غزاله رضوانی؛ مسئول روابطعمومی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور‪:‬‬ ‫برقراری ارتباط دو سویه‬ ‫هدفی مهم برای روابطعمومیها‬ ‫به طور کل‪ ،‬بخش هایی از صنعت‬ ‫خودروی کشور که صنعت قطعه سازی‬ ‫و زنجیره تامین نیز یکی از ان ها به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬به لحاظ ساختار روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬مجموعه هایی درون گرا با‬ ‫ساختار درون سازمانی هستند‪ ،‬چراکه‬ ‫مخاطب ان ها در حوزه عملکردی‬ ‫مخاطب خاص است و انتظار می رود‪،‬‬ ‫تشکلی که از اجتماع این مجموعه ها‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬تشکلی درون گرا و‬ ‫بدون مخاطب عام باشد‪ ،‬اما انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازان خودرو کشور در سال‬ ‫‪ 1399‬تغییر رویکرد و نگرش را در‬ ‫حوزه روابط عمومی در دستور کار‬ ‫خود قرار داد‪ ،‬به طوری که در بحث‬ ‫تعامل با رسانه ها که به واسطه برگزاری‬ ‫نشست های خبری میسر گردید‪،‬‬ ‫عملکرد این انجمن با سال های گذشته‬ ‫قابل مقایسه نبود و این ارتباط‪ ،‬بستر‬ ‫سخنگویی و اگاهی بخشی به رسانه ها‪،‬‬ ‫افکار عمومی و جامعه را در این صنعت‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور‬ ‫به عنوان تریبون تشکل مستقل بخش‬ ‫خصوصی صنعت قطعه سازی با در‬ ‫اختیار داشتن جایگاهی ویژه‪ ،‬منحصر‬ ‫به فرد و حائز اهمیت به بیان مشکالت‬ ‫و ارائه راهکار در حوزه تخصصی خود‬ ‫پرداخته و حتی در مواقعی زبان گویای‬ ‫کل صنعت خودروی کشور بود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که خودروسازان بزرگ‬ ‫کشور با توجه به ساختار نیمه دولتی‬ ‫خود با محدودیت هایی در صحبت‬ ‫کردن مواجه هستند‪.‬‬ ‫ما در روابط عمومی انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان خودرو کشور‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک تشکل مردم نهاد مستقل‪ ،‬تالش‬ ‫می کنیم تا چشم بینا‪ ،‬گوش شنوا‬ ‫و زبان گویای این صنعت بوده و‬ ‫همچنین پل ارتباطی تسهیل دهنده‬ ‫روابطعمومی انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫خودرو کشور به عنوان‬ ‫یکی از ارکان مهم ایجاد‬ ‫تغییرات رویکردی در‬ ‫خصوص ارتباط گیری با‬ ‫عامه مردم؛ با اقدامات‬ ‫مناسب‪ ،‬بیان نقطه‬ ‫نظرات‪ ،‬دغدغه ها‪،‬‬ ‫گالیه ها و تحلیل ها در‬ ‫قالب نشست های خبری‬ ‫و همچنین اخبار متعدد‬ ‫و یادداشت ها در راستای‬ ‫تحقق این اهداف‬ ‫اهتمام ورزید‬ ‫با جامعه هدف خود باشیم تا انان را‬ ‫از نظریات‪ ،‬انتقادات و خواسته های‬ ‫خود در راستای اخذ تصمیم مناسب‬ ‫و براوردن نیازها اگاه سازیم‪.‬‬ ‫از این رو به طور خالصه می توان هدف‬ ‫و اصول مهم بخش روابط عمومی این‬ ‫انجمن را سعی در رسیدن به تفاهم‬ ‫با جامعه هدف‪ ،‬تاکید بر اطالع یابی‬ ‫در کنار اطالع رسانی‪ ،‬مخاطب گرایی‪،‬‬ ‫عمل به اصول اخالقی‪ ،‬انتخاب الگوی‬ ‫ارتباطی دوسویه‪ ،‬تاثیرپذیری از افکار‬ ‫عمومی در کنار تاثیرگذاری بر ان و‬ ‫همچنین تاکید بر رسیدن به تفاهم‬ ‫از طریق گفت وگو و وجود موازنه بین‬ ‫منبع و مخاطب در فرایند ارتباط و‬ ‫مشارکت گرایی بیان کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫خودرو کشور به عنوان یکی از ارکان‬ ‫مهم ایجاد تغییرات رویکردی در‬ ‫خصوص ارتباط گیری با عامه مردم؛‬ ‫با اقدامات مناسب‪ ،‬بیان نقطه نظرات‪،‬‬ ‫دغدغه ها‪ ،‬گالیه ها و تحلیل ها در‬ ‫قالب نشست های خبری و همچنین‬ ‫اخبار متعدد و یادداشت ها در راستای‬ ‫تحقق این اهداف اهتمام ورزید‪.‬‬ ‫عالوه بر اقدامات صورت گرفته در‬ ‫سال ‪ 1399‬در بخش روابط عمومی‬ ‫این انجمن‪ ،‬سرفصل های دیگری هم‬ ‫برای اجرا تعریف شده بود که با توجه‬ ‫به محدودیت های مربوط به پاندمی‬ ‫کرونا میسر نشد و امیدواریم که در‬ ‫سال ‪ 1400‬با فروکش کردن شرایط‬ ‫همه گیری ویروس کرونا و ایجاد فضای‬ ‫برگزاری نشست های تخصصی خبری‪،‬‬ ‫اجرایی گردد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مرزنیوز‬ صفحه 48 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی‪:‬‬ ‫مبنای اهداف‪ ،‬برنامه ها و سیاست های‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی بر پژوهش است‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی مبنای اهداف‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی را‬ ‫«پژوهش» اعالم کرد و گفت‪ :‬فعالیت های‬ ‫مرتبط با حوزه های بندری‪ ،‬دریایی و‬ ‫دریانوردی بازرگانی بر پایه دانش‪ ،‬اگاهی و‬ ‫تحقیق انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از مرزنیوز؛‬ ‫سعید سیدعالیی به مناسبت هفته پژوهش‬ ‫با تاکید بر اینکه ضرورت دارد مطالعات و‬ ‫تحقیقات مبنای برنامه ریزی و تخصیص اعتبار‬ ‫در هر سازمانی باشد‪ ،‬تا یک سازمان دانش‬ ‫محور شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کشورهای توسعه‬ ‫یافته این امر را پایه و مبنای برنامه ریزی های‬ ‫اتی خود قرار دادند و به عنوان ابزاری کارامد‪،‬‬ ‫پویا و پیش برنده در جهت توسعه و ارتقای‬ ‫رقابت پذیری به کار گرفته اند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه خوشبختانه علم‪ ،‬دانش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فناوری همواره مورد توجه مقامات ارشد نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بوده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سند ارزشمند جامع علمی کشور نمونه‬ ‫بارزی است که در ان اهداف‪ ،‬سیاست ها‪،‬‬ ‫راهبردها‪ ،‬ساختارها و الزامات تحول راهبردی‬ ‫علم و فناوری برای تمامی دستگاه ها مشخص‬ ‫شده است‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه منابع‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد‪ :‬از ا ن جا‬ ‫که سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان‬ ‫حاکمیتی–تخصصی است‪ ،‬تحقیق و پژوهش‬ ‫نیز از اهمیت و جایگاه باالتری در ان برخوردار‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام تصمیماتی که در سطح‬ ‫کالن سازمان بنادر اتخاذ می شود مبتنی بر‬ ‫نظرات کارشناسی است؛ بر اساس پژوهش و‬ ‫دانش های علمی–تجربی فرهیختگان سازمانی‬ ‫و برون سازمانی اعم از دانشگاه ها‪ ،‬موسسات‬ ‫علمی تحقیقاتی و مهندسان مشاوره های الزم‬ ‫صورت می گیرد و در برخی موارد که ضرورت‬ ‫ایجاب می کند از دانش به روز مهندسان‬ ‫مشاور بین المللی بهره گرفته می شود‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی تاکید کرد‪ :‬سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی به عنوان یک سازمان حاکمیتی‪-‬‬ ‫تخصصی ب ه نمایندگی از جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سازمان بین المللی دریانوردی ایفای‬ ‫نقش می کند‪ ،‬بدین جهت توجه به مباحث‬ ‫علمی و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر تحقیق و‬ ‫پژوهش ب ه جهت رعایت استانداردها و ضوابط‬ ‫بین المللی‪ ،‬ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه فعالیت در عرصه بندری و دریایی‬ ‫بر پایه دانش‪ ،‬اگاهی و تحقیق به عنوان یک‬ ‫رفتار کارشناسی مورد توجه همه همکاران‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر و ستاد‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت خدمات‬ ‫مشاوره ای با روند رو به رشدی همراه شده‬ ‫است و از این منظر سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫یک سازمان دانش محور محسوب می شود‪.‬‬ ‫سیدعالیی گفت‪ :‬برای دستیابی به سازمانی‬ ‫دانش محور مجموعه اقدامات متعددی باید‬ ‫صورت گیرد که اولین و مهم ترین انها ایجاد‬ ‫و بستر قانونی مناسب برای بروز استعدادهای‬ ‫دانشی‪ ،‬خلق دانش های جدید و صیانت و‬ ‫حمایت از دانش موجود است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی ادامه داد‪ :‬ب ه همین منظور‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی با اسناد باالدستی‬ ‫حمایت گرایانه از جمله نقشه جامع علمی‬ ‫کشور‪ ،‬ایین نامه تشکیل و اداره سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی و نیز سیاست های علم و‬ ‫فناوری و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام به تصویب‬ ‫دستورالعمل های کارگروه مطالعات و تحقیقات‬ ‫و مدیریت دانش سازمان کرده و بسترهای‬ ‫قانونی الزم برای دانشی کردن سازمان را انجام‬ ‫داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه مدیریت‬ ‫دانشی با توجه به باور مدیریت ارشد سازمان و‬ ‫استفاده از دانش و تجربیات اشکار و نهفته‪ ،‬با‬ ‫راه اندازی سامانه مدیریت دانشی‪ ،‬بستر بسیار‬ ‫مناسبی فراهم شده است تا یکی از مهم ترین‬ ‫ابزارهای ارتقای نسل های بندری که همان‬ ‫مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش و‬ ‫تجربیات است‪ ،‬فراهم شود‪ .‬معاون برنامه ریزی‬ ‫و توسعه منابع سازمان بنادر با اشاره به اینکه‬ ‫اصالح دستورالعمل های مطالعات‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫مدیریت دانش که در دستور کار هیات عامل‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد‪ ،‬بنیان های‬ ‫دانشی و پژوهشی سازمان را ترویج و تقویت‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬انعقاد تفاهم نامه های همکاری با‬ ‫دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و استفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت علمی و پژوهشی از انها‬ ‫موضوعی است که مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سیدعالیی ادامه داد‪ :‬پژوهش های مساله محور؛‬ ‫مبنای برنامه ریزی برای توسعه بنادر قرار‬ ‫گرفته و متعاقب ان موضوع پژوهش در قالب‬ ‫پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی تامین و‬ ‫تخصیص اعتبار انجام می شود‪ .‬وی در مورد‬ ‫اینکه چه برنامه هایی برای تدوام توسعه موضوع‬ ‫پژوهش به عنوان گفتمان عمومی سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی مدنظر قرار دارد‪ ،‬خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬برای تقویت و توسعه تحقیق و‬ ‫پژوهش و تبدیل سازمان بنادر و دریانوردی به‬ ‫یک سازمان یادگیرنده و توسعه گرا‪ ،‬بسترهای‬ ‫قانونی همزمان با تغییرات و تحوالت محیطی‬ ‫بنادر و فناوری های روز مورد استفاده در بنادر‬ ‫با رویکرد پاسخ گویی به نیازهای مشتریان‪،‬‬ ‫تقویت می شود‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫منابع سازمان بنادر در پایان هفته پژوهش را‬ ‫به تمامی پژوهشگران به ویژه جامعه بندری‬ ‫و دریایی کشور تبریک گفت و موفقیت همه‬ ‫این عزیزان را در عرصه های علمی‪ ،‬پژوهشی و‬ ‫فناوری خواستار شد‪.‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 49 ‫‪50‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫اخبار مرز را در مرزنیوز بیابید!‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول پرتال‬ ‫تحلیلی خبری اخبار مرز (مرزنیوز)‬ ‫گفت‪ :‬امروزه سردمداران ثروت و‬ ‫قدرت در جهان با استفاده از ابزارها و‬ ‫شیوه های مختلف ارتباطی همه مرزها‬ ‫را برای خود شکسته و سعی در القای‬ ‫فرهنگ و نفوذ خود جهت سیطره بر‬ ‫جهان را دارند و در این راه با بهره‬ ‫گیری از ترفندهای سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و فرهنگی تالش می نمایند مقاومت‬ ‫های کشورها‪ ،‬ملت ها و فرهنگ را‬ ‫شکسته و به اهداف خود دست یابند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از‬ ‫مرزنیوز؛ مهندس محمدنقی دیدهبان‬ ‫افزود‪ :‬در بررسی رسانه ها در خصوص‬ ‫مسائل ایران‪ ،‬خالء چنین سایتی با‬ ‫موضوع «مرز» به شدت احساس می‬ ‫شد به ویژه برای مسئوالن و دست‬ ‫اندرکاران این حوزه که فرصت کافی‬ ‫جهت کندوکاو و بررسی اخبار و‬ ‫تحلیل های مربوط به مسائل مرزی‬ ‫کشور را ندارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫از راه اندازی این پرتال پوشش کامل‬ ‫تمامی اخبار‪ ،‬تحلیلها‪ ،‬مقاالت‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات مربوط به مرزهای‬ ‫کشور است‪ .‬تالش دستاندرکاران این‬ ‫سایت بر این است که تا حد ممکن‬ ‫اطالعات و اخبار مکتسبه را که فاقد‬ ‫طبقه بندی در کمترین زمان ممکن‬ ‫منعکس سازند و در این راه از همه‬ ‫دستگاه ها و سازمان های مرتبط که‬ ‫امکان انتشار اطالعات و اخبار مربوط‬ ‫به حوزه های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬علمی و ورزشی‬ ‫استان ها و شهرستانهای مرزی را‬ ‫دارند‪ ،‬درخواست مینماید در غنی‬ ‫تر شدن این رسانه مساعدت الزم را‬ ‫به عمل اورند‪ .‬دیدهبان ابراز داشت‪:‬‬ ‫این رسانه را در فضای مجازی و‬ ‫شبکه های اجتماعی دنبال کنید؛‬ ‫نشانی سایت پرتال تحلیلی خبری‬ ‫اخبار مرز (مرزنیوز)‪:‬‬ ‫‪/http://marznews.com‬‬ ‫‪www.Marznews.ir‬‬ ‫‪www.Marz.News‬‬ ‫کانال رسمی تلگرامی مرزنیوز‪:‬‬ ‫‪https://t.me/Marznews‬‬ ‫نشانی صفحه اینستاگرامی مرزنیوز‪:‬‬ ‫‪https://www.instagram.‬‬ ‫‪/com/marznews.ir‬‬ ‫نشانی فیس بوک‪:‬‬ ‫‪https://www.facebook.‬‬ ‫‪/com/marznews‬‬ ‫نشانی توییتر‪:‬‬ ‫‪https://twitter.com/‬‬ ‫‪marznews‬‬ ‫نشانی اپارات‪:‬‬ ‫‪https://www.aparat.com/‬‬ ‫‪marznews‬‬ ‫نشانی بله‪:‬‬ ‫‪https://ble.ir/marznewz‬‬ ‫نشانی روبینو‪:‬‬ ‫‪Rubika.ir/marznewz_ir‬‬ ‫نشانی روبیکا‪:‬‬ ‫‪Rubika.ir/marznewz‬‬ ‫راه های ارتباطی نیز‪:‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪info@marznews.com‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪ :‬تهران‪ ،‬میدان‬ ‫انقالب‪ ،‬ابتدای کارگر شمالی‪ ،‬خیابان‬ ‫مستعلی‪ ،‬پالک ‪ ،۱۲‬واحد سوم‪.‬‬ ‫تلفاکس‪+۹۸۲۱-۶۶۱۲۹۴۲۶ :‬‬ صفحه 50 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی اخبار مرز‬ ‫«مرزنیوز»‬ ‫حائز رتبه‬ ‫‪ 90‬کشوری شد‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی اخبار مرز‬ ‫(مرزنیوز) در چهارمین دوره رتبه بندی‬ ‫پایگاه های خبری کشور رتبه ‪ 90‬را به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل از‬ ‫مرزنیوز؛ در پی انتشار نتایج نهایی‬ ‫دور چهارم رتبه پایگاه های خبری از‬ ‫سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫امتیاز نهایی این پایگاه خبری ‪41.75‬‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تعداد مطالب منتشر‬ ‫شده در ‪ 24‬ساعت به تفکیک هر‬ ‫‪ 8‬ساعت‪ ،‬ذکر منبع در مطالب‪،‬‬ ‫میانگین تعداد مطالب تولیدی منتشر‬ ‫شده در روز‪ ،‬ضریب نفوذ مطالب در‬ ‫رسانه ها‪ ،‬رعایت اصول خبرنویسی‪،‬‬ ‫واکنش سریع نسبت به شایعات‬ ‫و محتواهای جعلی(فیک)‪ ،‬بیمه‬ ‫کارکنان‪ ،‬رویکردهای تعاملی با‬ ‫مخاطبان‪ ،‬امکانات چند رسانه ای‪،‬‬ ‫بکارگیری عکس و یا چند رسانهای‬ ‫در کنار متن خبر و گزارش و مشخص‬ ‫بودن نام پدیداورندگان و داشتن تگ‬ ‫و‪ ...‬جزو شاخص های این دوره از‬ ‫رتبه بندی پایگاه های خبری بوده‬ ‫ ‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است این پایگاه خبری به‬ ‫نشانی اینترنتی ‪marznews.ir‬‬ ‫پس از چندین سال تالش در عرصه‬ ‫اطالعرسانی تخصصی در حوزه «مرز»‬ ‫موفق شد در تاریخ ‪ 93/11/7‬از‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز‬ ‫فعالیت خود را به شماره ‪93/27032‬‬ ‫اخذ کرده و در دوره قبلی رتبهبندی‬ ‫نیز امتیاز ‪ 8.9‬را کسب کرده بود‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است هم اکنون ‪4091‬‬ ‫پایگاه خبری دارای مجوز (الکترونیک‬ ‫– برخط) در کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬فرهاد قنبری‬ ‫‪51‬‬ صفحه 51 ‫‪52‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫دانستنی های مرزی ‪2‬‬ ‫مرزهای ایران با کشورهای همسایه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با ‪ 15‬کشور‬ ‫دارای مرز خشکی و دریایی است که‬ ‫از این حیث کشورمان را در رتبه سوم‬ ‫پس از کشورهای روسیه و چین قرار‬ ‫می دهد‪ .‬در حال حاضر طول مرزهای‬ ‫کشور جمهوری اسالمی ایران ‪8574‬‬ ‫کیلومتر می باشد که از این مقدار‬ ‫‪ 3965‬کیلومتر مرز خشکی‪2045 ،‬‬ ‫کیلومتر مرز رودخانه ای‪ ،‬دریاچه ای‬ ‫و باتالقی و ‪ 2564‬کیلومتر ان نیز مرز‬ ‫دریایی (خلیج فارس‪ ،‬دریای عمان و‬ ‫دریای خزر) است‪ .‬بیشترین مرزهای‬ ‫مشترک خشکی و ابی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با ‪ 7‬کشور پیرامونی‬ ‫است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫جمهوری ارمنستان ‪ 45‬کیلومتر‪ ،‬با‬ ‫جمهوری اذربایجان (جمهوری خود‬ ‫مختار نخجوان) ‪ 756،8‬کیلومتر‪،‬‬ ‫با ترکمنستان ‪ 1189،9‬کیلومتر‪ ،‬با‬ ‫ترکیه ‪ 566،1‬کیلومتر‪ ،‬با عراق ‪1608‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬با افغانستان ‪ 919،1‬کیلومتر‬ ‫و با پاکستان دارای ‪ 924،8‬کیلومتر‬ ‫مرز خشکی و ابی است که مجموع‬ ‫مرزهای مذکور ‪ 6010‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫عالوه بر این مرزهای خشکی و ابی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با ‪ 8‬کشور‬ ‫در جنوب (از طریق خلیج فارس و‬ ‫دریای عمان) و ‪ 2‬کشور در شمال‬ ‫(از طریق دریای خزر) دارای ‪2564‬‬ ‫کیلومتر مرز دریایی است‪ .‬بیشترین‬ ‫مرز خشکی کشورمان با کشور عراق‬ ‫(‪ 1181،5‬کیلومتر)‪ ،‬بیشترین مرز‬ ‫ابی با جمهوری اذربایجان (‪578،1‬‬ ‫کیلومتر) و بیشترین مرزهای دریایی‬ ‫نیز با کشور عمان به طور ‪683‬‬ ‫کیلومتر می باشد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر‬ ‫مرزهای ایران‬ ‫به گزینی‪ :‬الناز قنبری‬ صفحه 52 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫قابل توجه مدیران محترم صنایع‪ ،‬شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و دولتی؛‬ ‫همکاری رسانهای و امور تبلیغاتی بین‬ ‫قشمایر و مجله دیدهبان مرز اغاز شد‬ ‫پیرو مذاکرات این رسانه تخصصی‬ ‫(مجله دیده بان مرز) با شرکت‬ ‫هواپیمایی قشم مقرر است مجله‬ ‫تبلیغاتی و اطالع رسانی درون پروازی‬ ‫قشم ایر در قطع ‪ A4‬در تیراژ باال برای‬ ‫مسافران منتشر شده و به مسافران‬ ‫عرضه شود‪ .‬به گزارش مرزنیوز؛‬ ‫با توجه به امکان همراه بردن این‬ ‫نشریه از سوی مسافران و پرمخاطب‬ ‫بودن ان که در قالب مجموعه ای‬ ‫ارزشمند منتشر خواهد شد‪ ،‬می تواند‬ ‫توانمندی های صنایع‪ ،‬شرکت ها و‬ ‫موسسات بخش خصوصی و دولتی‬ ‫را در کنار برندهای مطرح کشور‬ ‫منعکس نماید‪ .‬همچنین شرکت‬ ‫هواپیمایی قشم با صدور مجوزی به‬ ‫شماره ‪/۲۶/۱۰۲۰‬د‪ ۹۹/‬به تاریخ ‪۷‬‬ ‫دی ماه ‪ ۹۹‬مجله دیده بان مرز را‬ ‫به عنوان نماینده خود برای پذیرش‬ ‫تبلیغات‪ ،‬طراحی و چاپ اگهی در‬ ‫تمامی فضاهای داخلی هواپیمایی‬ ‫قشم ایر انتخاب و معرفی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت هواپیمایی‬ ‫قشم از تاریخ ‪ ۱۸‬دی ماه ‪۹۱‬‬ ‫رسماً فعالیت پروازی خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬پیش از واگذاری به مجموعه‬ ‫هلدینگ سورینت این شرکت در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۲‬با اجاره نمودن هواپیما‬ ‫فعالیت پروازی خود را اغاز کرده بود‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۵‬با انعقاد قرارداد اجاره‬ ‫با مالکین هواپیماهای مسافری پهن‬ ‫پیکر پروازهای خود را در مسیرهای‬ ‫تهران‪ -‬قشم‪ ،‬تهران‪ -‬دبی و دیگر‬ ‫شهرهای ایران انجام داده است‪ .‬در‬ ‫ابتدا پروازهای مسافری این شرکت با‬ ‫دو فروند هواپیما اغاز شد و شرکت‬ ‫توانست تا سال ‪ ۱۳۷۹‬تعداد ‪ ۷‬فروند‬ ‫هواپیما در اختیار گیرد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬مالکین تصمیم به واگذاری‬ ‫شرکت کردند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۸‬شرکت‬ ‫هلدینگ توسعه سورینت قشم مالک‬ ‫این شرکت شد و با افزایش ناوگان‬ ‫پروازی خود و طی مراسم افتتاحیه‬ ‫رسمی با نام جدید “هواپیمایی قشم”‬ ‫و دستورالعمل کاری جدید و با در‬ ‫اختیار گیری کادر مدیریتی و پرسنل‬ ‫مجرب شروع به فعالیت نمود‪ .‬نهایتاً‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۳‬به وزارت‬ ‫نفت جمهوری اسالمی ایران واگذار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در حال حاضر این‬ ‫شرکت با به کارگیری ناوگان های‬ ‫مختلف و با بهره برداری از هواپیماهای‬ ‫دوربرد و همچنین هواپیماهای برد‬ ‫متوسط با ارائه بیش از ‪ ۳۰۰۰‬صندلی‬ ‫امکان پرواز به تمامی فرودگاه های‬ ‫داخل کشور و فرا منطقه ای را دارا‬ ‫می باشد‪ .‬استقرار سیستم های نوین‬ ‫فروش و بازرگانی و همچنین ارائۀ‬ ‫خدمات درون پروازی متفاوت و با‬ ‫باالترین استانداردهای کیفی و ایمنی‬ ‫در دستور کار شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است به کارگیری‬ ‫منابع انسانی جوان‪ ،‬در کنار نیروهای‬ ‫با تجربه و واقف به علم روز از مزیت‬ ‫های شاخص این شرکت بوده و سیر‬ ‫مراحل اموزش و تخصص هایی مانند‬ ‫خلبانی‪ ،‬مهندسی و تعمیر و نگهداری‬ ‫هواپیما‪ ،‬بازرگانی و عملیات زمینی و‬ ‫خدمات پرواز با بهترین کیفیت و در‬ ‫موسسات اموزشی مورد تایید برای‬ ‫پرسنل شرکت صورت می پذیرد و‬ ‫به منظور اسایش و رفاه مسافران‬ ‫گرامی شرایطی را فراهم اورده است‬ ‫که بتوانند بدون مراجعه حضوری‬ ‫به دفاتر خدمات مسافرتی مستقیماً‬ ‫اقدام به تهیه بلیت نمایند‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬زینب سیدحاتمی‬ ‫‪53‬‬ صفحه 53 ‫‪54‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫پرونده ویژه؛ مرزهای علم و دانش‬ ‫سفر به درون مغز در تنها‬ ‫باشگاه مغزپژوهی دنیا‬ ‫مدیرعامل موسسه درخت سپید گفت‪:‬‬ ‫تنها باشگاه مغزپژوهی در خاورمیانه‬ ‫که جزو معدود مراکز علمی و پژوهشی‬ ‫در دنیا است که بر روی افزایش قدرت‬ ‫و عملکرد مغز با رویکرد بین رشته ای‬ ‫متمرکز است‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز؛ مهندس سپهر‬ ‫صادقی مدیرعامل و ایده پرداز درخت‬ ‫سپید در نشست خبری با حضور اصحاب‬ ‫رسانه ضمن تبریک سال نو و ارزوی‬ ‫سالمتی برای حضار اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫درخت سپید با داستانی واقعی از زندگی‬ ‫انسان ها روبه رو هستید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما اینجا با تغییر قصه افراد‪،‬‬ ‫داستان واقعی زندگی کسانی را می سازیم‬ ‫که با کمک معجزه انعطاف پذیری مغزی‬ ‫توانستند ذهن خود را از راه های میانبر‬ ‫بازسازی کنند تا انسان ها ان گونه که‬ ‫می خواهند بهترین داستان زندگی خود را‬ ‫تشکیل دهند‪.‬‬ ‫صادقی تصریح کرد‪ :‬می دانیم چشم خطا‬ ‫نمی کند و این مغز است که خطا می‬ ‫کند‪ ،‬پس فعالیت های اموزشی با توجه‬ ‫به چگونگی یادگیری مغز باید پایه ریزی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه درخت سپید در‬ ‫پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص‬ ‫دستاوردهای موسسه درخت سپید گفت‪:‬‬ ‫این موسسه تنها باشگاه مغزپژوهی در‬ ‫خاورمیانه و جزو معدود مراکز علمی و‬ ‫پژوهشی در دنیا است که بر روی افزایش‬ ‫قدرت و عملکرد مغز با رویکرد بین رشته‬ ‫ای متمرکز است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این موسسه تحقیقاتی‬ ‫با داشتن بیش از ‪ 30‬متخصص در زمینه‬ ‫های روانشناسی‪ ،‬عصب روانشناسی‪،‬‬ ‫هنری‪ ،‬حرکتی‪ ،‬رشد و اموزشی در حال‬ ‫فعالیت بوده و به بیش از ‪ 400‬کودک و‬ ‫بزرگسال در زمینه افزایش توانایی هوشی‪،‬‬ ‫رشد توانمندی های شناختی مانند دقت‪،‬‬ ‫توجه‪ ،‬تمرکز‪ ،‬خالقیت و حافظه و تنظیم‬ صفحه 54 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫هیجانی کمک نموده است‪.‬‬ ‫صادقی با تاکید بر این نکته که با توجه به اینکه اکثر‬ ‫مراکز با رویکرد اختالالت فعالیت می کنند تاکید کرد‪:‬‬ ‫درخت سپید تنها مرکز با رویکرد افزایش توانمندی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬موسسه مغز پژوهی درخت سپید یک‬ ‫موسسه علمی ‪ -‬تحقیقاتی است که با استفاده از‬ ‫اخرین دستاوردهای علمی دنیا و هم راستا با بروزترین‬ ‫پژوهش های این حوزه‪ ،‬ارتقاء توانمندی های مغز را‬ ‫امکان پذیر می نماید‪.‬‬ ‫صادقی با اشاره به وظایف اصلی این مرکز اظهار کرد‪:‬‬ ‫توانمندی های یادگیری و اموزشی‪ ،‬بهبود تمرکز‪،‬‬ ‫توجه‪ ،‬کنترل هیجانات‪ ،‬خشم‪ ،‬ارتباطات موثر‪ ،‬زبان‬ ‫دوم تنها بخشی از وظایف کاربردی موسسه می باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر به روز بودن استراتژی های موسسه‬ ‫گفت‪ :‬استراتژی های به کار رفته در این موسسه‬ ‫تحقیقاتی کام ً‬ ‫ال هم سو با استانداردهای جهانی است‬ ‫و سازمان های حمایت کننده و مشارکت کننده ان به‬ ‫صورت جهانی در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه درخت سپید در پایان سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬مرکز تحقیقات مغزپژوهی درخت سپید‬ ‫با سازمان های داخلی و خارجی زیادی مشارکت دارد‪.‬‬ ‫محیط های غنی شده بچه های باهوش تری را خلق‬ ‫می کند‬ ‫خانم دکتر استکی مدیر بخش علمی‪ -‬پژوهشی‬ ‫درخت سپید در ادامه این نشست خبری ضمن‬ ‫اشاره به فعالیت های این موسسه گفت‪ :‬ماموریت‬ ‫ما در باشگاه مغزپژوهی سفر به درون مغز است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مغز مهمترین دارایی بشر بوده و توجه به‬ ‫توانمندی های دانش اموزان و کودکان این سرزمین‬ ‫و رشد و موفقیت انها وظیفه تک تک ماست‪.‬‬ ‫دکتر استکی اذعان داشت‪ :‬برخی از قابلیت های‬ ‫مغز قابل تغییر است ولی تمرکز روی نرم افزار مغز‬ ‫مهمترین امر است‪ ،‬یعنی ادم ها باید به مغز خودشان‬ ‫غذای خوب هدیه دهند ‪.‬‬ ‫به گفته وی بچه ها به صورت طبیعی یادگیرنده‬ ‫هستند پس الزم است محیطی با چالش های مختلف‬ ‫را تجربه کنند‪.‬‬ ‫مدیر بخش علمی‪ -‬پژوهشی درخت سپید اضافه کرد‪:‬‬ ‫البته این مرکز در بخش اختالالت نیز موفق بوده و‬ ‫با بسیاری از تشخیص های اشتباه که سبب می شد‬ ‫کودکان با مداربندی های اشتباه مغزی در طول عمر‬ ‫خود مواجهه باشند کمک نموده تا به زندگی عادی باز‬ ‫گردند و گاهی در توانمندی های باال نیز قرار گیرند‪.‬‬ ‫خانم دکتر استکی تاکید کرد‪ :‬رشد و توسعه توانمندی‬ ‫های مغزی کودکان و دانش اموزان این سرزمین از‬ ‫جمله رسالت های باشگاه مغزپژوهی درخت سپید‬ ‫است‪.‬‬ ‫تلخیص‪ :‬مسیح بایرامی‬ ‫‪55‬‬ صفحه 55 ‫‪56‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫کمربند شمالی کرج‬ ‫روی مرز پیشرفت‬ ‫نماینده عالی دولت در استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬جای خرسندی دارد که دولت‬ ‫برخالف محدودیت های مالی‪ ،‬برای‬ ‫پیشبرد پروژه های استان با قدرت در‬ ‫میدان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش دیده بان مرز و به نقل‬ ‫از مرزنیوز؛ شهبازی در بازدید از‬ ‫روند پیشرفت پروژه کمربند شمالی‬ ‫کرج‪ ،‬با بیان اینکه این پروژه بویژه در‬ ‫‪ ۲‬سال اخیر مورد مطالبه جدی مردم‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬جای خرسندی دارد که‬ ‫دولت برخالف محدودیت های مالی‪،‬‬ ‫برای پیشبرد پروژه های استان با‬ ‫قدرت در میدان بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در پروژه کمربند‬ ‫شمالی کرج نیز دولت پای کار امد‬ ‫و با دستور رییس جمهور محترم‪،‬‬ ‫رییس محترم سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور تمامی مبلغی را که برای این‬ ‫پروژه تعهد کرده بود‪ ،‬تخصیص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تخصیص اعتبار دولتی برای‬ ‫تسریع در تکمیل کمربندشمالی کرج‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرداری و شورای اسالمی‬ ‫شهر کرج و پیمانکار مربوطه اتمام‬ ‫این پروژه را تا پایان سال ‪ ۹۹‬اعالم‬ ‫کرده بودند ولی شرایطی که کرونا و‬ ‫مشکالت دیگر رغم زد‪ ،‬مانع از تحقق‬ ‫این هدف شد‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬در خصوص رفع‬ ‫معارضان این پروژه نیز اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی مساعدت الزم را داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بر این اساس تمامی‬ ‫اقدامات از سوی دولت و دستگاه‬ ‫های مربوطه برای تکمیل این پروژه‬ ‫صورت گرفته و گره های این مسیر‬ ‫باز شده است از این رو از شهرداری و‬ ‫پیمانکار انتظار می رود که به تعهدات‬ ‫خود عمل کنند‪.‬‬ ‫شهبازی با اشاره به اینکه چند پروژه‬ ‫مهم و موثر در البرز در حال تکمیل‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬راه هشتگرد‪-‬طالقان‬ ‫نیز تکمیل شده و انتظار می رود تا‬ ‫پایان اردیبهشت ماه به بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه دوم ازادراه تهران‬ ‫شمال نیز پیشرفت خوبی دارد‪،‬‬ ‫همچنین ورزشگاه انقالب در مراحل‬ ‫پایانی است و از وزارت ورزش و‬ ‫جوانان انتظار می رود که کار به‬ ‫زودی به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫استاندار البرز عنوان کرد‪ :‬حدود ‪۶‬‬ ‫کیلومتر از قطار شهری کرج که‬ ‫دولت نیز در ان مشارکت کرده در‬ ‫حال پیشرفت است که تعهد داده اند‬ ‫تا پایان کار دولت مورد بهره برداری‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬تمامی تالش‬ ‫خود را معطوف کرده ایم که پروژه‬ ‫های نیمه کاره را تا پایان دولت به‬ ‫سرانجام برسانیم‪.‬‬ صفحه 56 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫انتشار کتاب‬ ‫«تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران»‬ ‫کتاب « تاثیر تحریم ها بر اقتصاد‬ ‫ایران » به قلم دکتر مجید جاللی مهر‬ ‫با موضوع اثرات تحریم های اقتصادی‬ ‫ایران بر سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫خارجی منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش مرزنیوز؛ این کتاب به‬ ‫اهداف و مقاصد سیاسی تحریم های‬ ‫اقتصادی علیه یک یا چند دولت می‬ ‫پردازد و ایجاد مشکالت در نقل و‬ ‫انتقال ارز بین بانکی و تخصیص ارز‬ ‫مبادله ای را عامل اصلی افزایش‬ ‫قیمت کاالهای وارداتی معرفی می‬ ‫کند‪ .‬البته کاهش سرمایه گذاری در‬ ‫بخش تولیدات صنعتی به دلیل بروز‬ ‫شرایط نامساعد و عدم احساس امنیت‬ ‫برای سرمایه گذاران از مهمترین اثار‬ ‫تحریم های اقتصادی محسوب می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همچنین نگارنده در این کتاب به یک‬ ‫سئوال اصلی که تحریم های اقتصادی‬ ‫اعمال شده علیه ایران‪ ،‬در سال های‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬چه‬ ‫تاثیری را بر سرمایه گذاری مستقیم‬ ‫خارجی در این کشور داشته است؟‬ ‫پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است دکتر مجید‬ ‫جاللی مهر فارغ التحصیل رشته روابط‬ ‫بین الملل در هشت شرکت به عنوان‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره‬ ‫مشغول فعالیت بوده و تاکنون بیش‬ ‫از صد پروژه خیریه ای را به سرانجام‬ ‫رسانده است‪ .‬همچنین اجرای بیش از‬ ‫صد و پنجاه پروژه ملی و استانی در‬ ‫زمینه های انبوه سازی منازل شهری‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬جاده‪ ،‬راه اهن‪ ،‬گاز و‪ ...‬از سوابق‬ ‫این کارافرین خستگی ناپذیر به شمار‬ ‫می رود که گویای لمس اثر تحریم‬ ‫های ظالمانه‪ ،‬با تمام وجودش است‪.‬‬ ‫به همین دلیل وی تحقیقات گسترده‬ ‫ای در خصوص اثر این تحریم ها را‬ ‫انجام داده و این کتاب در واقع پایان‬ ‫نامه دکترایش‪ ،‬در طی سال های ‪93‬‬ ‫تا ‪ 95‬بوده است‪ .‬بعد از ارائه این پایان‬ ‫نامه بود که به دلیل ورود مباحثی‬ ‫چون برجام‪ FATF ،‬و به خصوص‬ ‫انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‬ ‫جمهور و خروج ایاالت متحده امریکا‬ ‫از برجام شد‪ ،‬با اجرای تحریم های‬ ‫گسترده‪ ،‬تحت عنوان «فلج کننده»‪،‬‬ ‫مباحث متعددی را در هر یک از‬ ‫ان تحریم های مضاعف‪ ،‬پیش روی‬ ‫محقق قرار داد و تحت تاثیر هر یک‬ ‫از تحریم های جدید‪ ،‬اسیب جدی و‬ ‫یا دستاوردهایی جدید‪ ،‬نصیب ایران‬ ‫شد که امید است در جلد دوم بدان‬ ‫ها اشاره شود‪.‬‬ ‫گفتنی است این کتاب به همت نشر‬ ‫مانیان و ویراستاری لیال عابدی در‬ ‫‪ 118‬صفحه به شمارگان ‪ 1000‬جلد‬ ‫منتشر شده و روانه بازار محصوالت‬ ‫فرهنگی شد‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬محمدنقی دیده بان‬ ‫‪57‬‬ صفحه 57 ‫‪58‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫پرونده ویژه؛ مرزهای سالمت‬ ‫کارگران هم کرونا میگیرند!‬ ‫نائب رئیس اتحادیه ارماتوربندان‬ ‫شهرستان شهریار گفت‪ :‬حمایت‬ ‫دولت و در راس ان وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی از کارگران ساختمانی‬ ‫به هیچ عنوان کافی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از‬ ‫مرزنیوز؛ سیدمحمد نیک سیرت با‬ ‫اشاره به وضعیت معیشتی کارگران‬ ‫فصلی اظهار داشت‪ :‬اکنون که در‬ ‫وضعیت نابسامان اقتصادی به سر‬ ‫می بریم‪ ،‬حمایت همه جانبه از قشر‬ ‫زحمتکش کارگر باید در اولویت‬ ‫برنامه های دولت قرار گیرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬فعالیت کارگران ساختمانی‬ ‫موجب ایمنی ساختمان ها و در‬ ‫نهایت ضامن سالمتی جان انسانها‬ ‫بوده و این مهم را نباید از یاد برد‪.‬‬ ‫نیک سیرت به نمایندگی از اعضای‬ ‫این اتحادیه اذعان داشت‪ :‬این‬ ‫روزها به علت مبتالء شدن برخی از‬ ‫کارگران به بیماری کرونا و انفوالنزا‬ ‫امنیت شغلی کارگران به شدت به‬ ‫خطر افتاده و حتی برخی از انها قادر‬ ‫به پرداخت حق درمان نیستند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اختصاص بودجه های برخی‬ ‫وزارتخانه ها در اعطای تسهیالت‬ ‫حمایتی کم بهره‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬با‬ ‫شیوع بیماری کرونا و خانه نشین‬ ‫شدن بسیاری از همکاران زحمتکش و‬ ‫همچنین رکود حاکم بر حوزه ساخت‬ ‫و ساز در فصل سرما از وزیر محترم‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خواستار‬ ‫توجه ویژه به معیشت قشر کارگران‬ ‫ساختمانی و تخصیص بودجه برای‬ ‫رفع مشکل انها هستیم‪ .‬نائب رئیس‬ ‫اتحادیه ارماتوربندان شهرستان‬ ‫شهریار در پایان ابراز داشت‪ :‬ضمن‬ ‫ارزوی سالمتی برای تمامی کارگران‬ ‫امیدوارم کارفرمایان و مهندسان فعال‬ ‫در این عرصه شرایط موجود را درک‬ ‫کرده و به امید حق هیچ کارگری به‬ ‫این بیماری گرفتار نشود‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬محمدنقی دیدهبان‬ صفحه 58 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور‪:‬‬ ‫مرزهای زمینی ایران و عراق‬ ‫تا ‪ ۱۵‬فروردین بسته شد‬ ‫مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با‬ ‫اعالم توقف تردد مسافری از مرزهای‬ ‫ایران و عراق تا ‪ ۱۵‬فروردین‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این تصمیم براساس درخواست وزارت‬ ‫بهداشت و تصمیمات ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از‬ ‫مرزنیوز؛ حسین قاسمی درباره اخباری‬ ‫مبنی مراجعه تعدادی از هموطنانمان‬ ‫به مرز مهران برای ورود به عراق‬ ‫جهت زیارت عتبات عالیه که به انها‬ ‫اجازه خروج داده نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از بحث افزایش بیماری در استان‬ ‫خوزستان و اعالم وزیر بهداشت مبنی‬ ‫بر این که کرونای انگلیسی از کشور‬ ‫عراق وارد استان خوزستان شده است‪،‬‬ ‫درخواستی مبنی بر توقف ترددهای‬ ‫مسافری از مرزهای مشترک ایران‬ ‫با عراق مطرح شد که از همان زمان‬ ‫ترددها را محدود کردیم و بر همین‬ ‫اساس تردد مسافری زیارتی متوقف‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما اگر اتباع ایرانی‬ ‫در عراق بودند که به مرز مراجعه‬ ‫می کردند یا برعکس اتباع عراقی که‬ ‫در ایران بودند به مرز مراجعه می‬ ‫کردند امکان عبور داشتند‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور مرزی گفت‪ :‬اخیرا استاندار ایالم‬ ‫درخواستی داشتند که با توجه به روند‬ ‫افزایش بیماری در کشور عراق توقف‬ ‫مسافری در مرز مهران تا ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫ادامه پیدا کند که بر همین اساس‬ ‫دستور وزیر کشور و فرمانده قرارگاه را‬ ‫به استانداری ایالم و ‪ ۴‬استانی که با‬ ‫عراق مرز مشترک زمینی داشتند ابالغ‬ ‫کردیم‪ .‬قاسمی یاداور شد‪ :‬البته در این‬ ‫ابالغیه تاکید شده که اگر افرادی به‬ ‫منظور کار‪ ،‬همچون کارهای مهندسی‬ ‫و پیمانکاری بخواهند به کشور عراق‬ ‫یا اقلیم عراق مراجعه کنند با بررسی‬ ‫مستندات امکان خروج یا ورود برای‬ ‫انها فراهم شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫به غیر از این دو دسته که استثنا‬ ‫هستند دیگر ترددها مسافری متوقف‬ ‫شده است‪ .‬البته مباحث تجاری هم در‬ ‫چارچوب پروتکل های خود در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته امنیتی اجتماعی انتظامی‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت‬ ‫کشور بار دیگر یاداوری کرد‪ :‬بنابر اخبار‬ ‫واصله تعدادی از هموطنان برای سفر‬ ‫زیارتی به مرز مهران مراجعه کردند و‬ ‫به انها اجازه خروج داده نشد که این‬ ‫امر براساس تصمیمات قبلی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا صورت گرفت و این‬ ‫روند تا ‪ ۱۵‬فروردین ادامه دارد و بعد‬ ‫از ان مجددا بررسی می شود و مطابق‬ ‫با شرایط تصمیمات جدید اتخاذ می‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر این که افراد صرف‬ ‫داشتن ویزا نمی توانند از کشور خارج‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬هموطنان از مراجعه به‬ ‫مرز خودداری کنند و سفر خود را به‬ ‫زمان دیگر موکول کنند تا روند بیماری‬ ‫هم در ایران و هم در عراق کاهش پیدا‬ ‫کند تا خطری هموطنان را تهدید نکند‪.‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 59 ‫‪60‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫انچه باید در مورد «روادید» بدانید‬ ‫به منظور اگاهی از شرایط و‬ ‫نحوه دریافت روادید مطالعه‬ ‫مطالب و نکات زیر را به شما‬ ‫مخاطبین «مجله دیدهبان مرز»‬ ‫پیشنهاد می کنیم‪:‬‬ ‫*******************‬ ‫انواع روادید‬ ‫سامانه روادید الکترونیکی ایران‬ ‫قادر به ارائه انواع روادیدهای‬ ‫تعریف شده توسط دولت جمهوری‬ ‫اسالمی میباشد‪ .‬حال انکه به دلیل‬ ‫برخی مالحظات و روابط سیاسی‬ ‫ارائه برخی از انواع روادید برای‬ ‫شهروندان برخی از کشورها صرفاً‬ ‫از طریق نمایندگیهای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به صورت حضوری‬ ‫امکانپذیر میباشد‪.‬‬ ‫درخواست روادید با گذرنامه های‬ ‫شایستگی دریافت روادید‬ ‫در حال انقضای کمتر از شش ماه‬ ‫با توجه به مناسبات سیاسی‪ ،‬امکان جلوگیری به عمل می اورد‪.‬‬ ‫ارائه برخی از روادیدهای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران برای شهروندان اعتبار روادید‬ ‫برخی از کشورها امکان پذیر هنگام صدور روادید جمهوری‬ ‫نمیباشد‪ .‬شهروندان این کشورها اسالمی ایران‪ ،‬اطالعات مربوط‬ ‫می توانند جهت دریافت اطالعات به بازه زمانی اعتبار روادید درج‬ ‫بیشتر به نمایندگیهای جمهوری میگردد‪ .‬بدیهی است عدم مسافرت‬ ‫اسالمی ایران مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫به ایران در طول این مدت به منزله‬ ‫باطل شدن روادید صادر شده‬ ‫انقضای گذرنامه‬ ‫خواهد بود و درخواست کننده نیاز‬ ‫برای ثبت درخواست همه انواع به ثبت درخواست مجدد روادید‬ ‫روادیدها در سامانه روادید خواهد داشت‪.‬‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬داشتن گذرنامه معتبر‬ ‫که حداقل شش ماه از تاریخ روادید فرودگاهی‬ ‫انقضای ان باقی مانده باشد الزامی قابل توجه متقاضیان اخذ روادید‬ ‫است‪ .‬بدیهی است سامانه از ثبت از طریق فرودگاه های بین المللی‬ صفحه 60 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫ایران‪ ،‬به اطالع میرساند متقاضیان‬ ‫ورود به جمهوری اسالمی ایران که‬ ‫قصد دارند روادید خود را از طریق‬ ‫فرودگاه های بین المللی ایران‬ ‫دریافت نمایند‪ ،‬به منظور تسریع‬ ‫در صدور روادید‪ ،‬حداقل دو روز‬ ‫قبل از سفر در خصوص موارد ذیل‬ ‫اقدام نمایند‪:‬‬ ‫ فرم الکترونیکی درخواست‬‫روادید را از طریق سامانه روادید‬ ‫الکترونیکی تکمیل نمایید‪.‬‬ ‫ بعد از دریافت موافقت صدور‬‫روادید فرودگاهی در پست‬ ‫الکترونیکی اعالمی‪ ،‬ان را چاپ‬ ‫نموده و در هنگام مراجعه به گیشه‬ ‫روادید فرودگاه تحویل نمایید‪.‬‬ ‫همچنین می توانید برگه موافقت‬ ‫صدور را در صورت تایید روادید‬ ‫از طریق صفحه تعیین وضعیت‬ ‫درخواست دریافت نمایید‪.‬‬ ‫ تبعه کشورهایی که امکان‬‫دریافت روادید فرودگاهی ایران‬ ‫را دارا می باشند‪ ،‬باید هزینههای‬ ‫مربوط به روادید را با ارز یورو در‬ ‫فرودگاه به گیشه بانک پرداخت‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫کشورهای معاف از روادید‬ ‫با توجه به قوانین بین المللی و‬ ‫توافقات بینابین‪ ،‬امکان ورود به‬ ‫کشور ایران برای تبعه برخی از‬ ‫کشورها بدون دریافت روادید از‬ ‫طریق روال های مرسوم فراهم‬ ‫گردیده است‪ .‬این افراد میتوانند‬ ‫در مبادی ورودی با توجه به قوانین‬ ‫و شرایط تعیین شده مجوزهای‬ ‫الزم برای ورود را کسب نمایند‪.‬‬ ‫اتباع کشورهای اذربایجان‪ ،‬بولیوی‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬مصر‪ ،‬مالزی‬ ‫و چین شامل قوانین لغو روادید‬ ‫مطرح شده خواهند بود‪.‬‬ ‫گرداورنده‪ :‬علی قنبری‬ ‫‪61‬‬ صفحه 61 ‫‪62‬‬ ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ صفحه 62 ‫فصلنامه سراسری اجتماعی‪ ،‬اقتصادی دیده بان مرز ‪ -‬فصل زمستان ‪ - 1399‬سال دوم ‪ -‬شماره هفتم‬ ‫اکبر سلیم نژاد‪ ،‬رئیس شورای اسالمی شهر کرج اذعان داشت‪:‬‬ ‫اتفاقات یک سال گذشته‬ ‫نشان داد که «قاسم سلیمانی»‬ ‫نامی فراموش نشدنی است‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات یک سال گذشته نشان داد‬ ‫که «قاسم سلیمانی» نامی ماندگار و‬ ‫فراموش نشدنی در ایران است و از هر‬ ‫طیف و گروه عقیده ای به احترام این‬ ‫سرباز وطن از جای برخاسته اند و ادای‬ ‫احترام کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش دیدهبان مرز و به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج؛‬ ‫اکبر سلیم نژاد ضمن تسلیت اولین‬ ‫سالگرد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در سیزدهم دی ماه سال‬ ‫گذشته فرزند برومند ایران اسالمی و‬ ‫فرمانده بزرگ مقاومت را ناجوانمردانه‬ ‫مورد هدف قرار دادند تا شاید بتوانند‬ ‫گوشه ای از شکست های خویش از‬ ‫ملت های منطقه را جبران کند‪ ،‬اما‬ ‫غافل از اینکه با ریخته شدن خون سلیم نژاد بیان کرد‪ :‬این شهید واالمقام‬ ‫شهدای مقاومت نه تنها دستاوردی هرگز فکری جز حرکت برای عزت‬ ‫نصیب استکبار جهانی نخواهد شدبلکه اسالم و مظلومان جهان در سر نداشت‬ ‫این جنایات روند شکست و اضمحالل‬ ‫امریکا را تسریع کرد‪.‬‬ ‫شهید سلیمانی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر کرج با‬ ‫بیان اینکه فقدان شهید سردار سردار یکی از محبوب ترین‬ ‫سلیمانی چنان تاثیرگذار بود که هنوز‬ ‫چهره های انقالب‬ ‫بعد از گذشت یک سال پس از ان واقعه‬ ‫همه مناسبات را در خاورمیانه‬ ‫تحت اسالمی و نماد مبارزه‬ ‫تاثیر خودش قرار داده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شهید سلیمانی یکی از محبوب ترین با نظام سلطه و ظلم‬ ‫چهره های انقالب اسالمی و نماد مبارزه‬ ‫جهانی شناخته شد‬ ‫با نظام سلطه و ظلم جهانی شناخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫و زندگی خود را صرف مبارزه با ظالمان‬ ‫کرد و همواره نگاهش به افق نگاه مقام‬ ‫معظم رهبری جمهوری اسالمی دوخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بی تردید انتقام‬ ‫این جنایت هولناک را ملت بزرگ‬ ‫ایران و دیگر ملت های ازاده منطقه از‬ ‫امریکای جنایتکار خواهند گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولتمردان امریکا سردار سلیمانی را‬ ‫تنها مانع برای اجرای برنامه هایشان‬ ‫در منطقه می دانستنداین مهم بیانگر‬ ‫ان است که این سردار سرافراز اسالم‬ ‫نه فقط یک چهره ایرانی اسالمی بلکه‬ ‫چهره ای جهانی بود که امریکا در راس‬ ‫همه قدرت ها به دنبال حذف وی بود‪.‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 63 صفحه 64 صفحه 65 صفحه 66 صفحه 67 صفحه 68 صفحه 69 صفحه 70 صفحه 71 Didehban_e_marz صفحه 72

آخرین شماره های فصلنامه دیده بان مرز

فصلنامه دیده بان مرز 17

فصلنامه دیده بان مرز 17

شماره : 17
تاریخ : 1402/06/30
فصلنامه دیده بان مرز 16

فصلنامه دیده بان مرز 16

شماره : 16
تاریخ : 1402/03/30
فصلنامه دیده بان مرز 15

فصلنامه دیده بان مرز 15

شماره : 15
تاریخ : 1401/12/25
فصلنامه دیده بان مرز 14

فصلنامه دیده بان مرز 14

شماره : 14
تاریخ : 1401/08/25
فصلنامه دیده بان مرز 13

فصلنامه دیده بان مرز 13

شماره : 13
تاریخ : 1401/06/30
فصلنامه دیده بان مرز 12

فصلنامه دیده بان مرز 12

شماره : 12
تاریخ : 1401/03/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!