ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 196 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 196

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 196

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 196

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬در این شماره می خوانید ‪...‬‬ ‫‪9‬همایش ملی عرفان اهل بیتی (ع)‬ ‫‪9‬مولدسازی با چه نوعی از جهت گیری‬ ‫‪9‬بایدها و نبایدهای ورود گروه های جهادی‬ ‫‪9‬احیای تمدن نوین اسالمی نیازمند مسجدمحوری‬ ‫‪9‬بازدارنده نبودن مجازات های سرقت در فضای مجازی‬ ‫‪9‬فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه‬ ‫‪9‬معرفت شناسی سایبر به مثابه مبانی معرفتی جنگ شناختی‬ ‫‪9‬تاثیر سالمت معنوی بر سالمت جسمانی بر پایه حکمت و سنت‬ ‫‪...9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش ملی عرفان اهل بیتی در قم برگزار شد‬ ‫همایش ملی عرفان اهل بیتی اسفندماه با هدف بررسی این موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی عرفان اهل بیتی‬ ‫برگرفته از کتاب قران‪ ،‬فرمایشــات معصومیــن(ع)‪ ،‬ادعیه ها و روش های‬ ‫عملی و سبک زندگی معنوی معصومین و با حضور نخبگان و صاحب نظران و پژوهشگران در قم برگزار شد‪ .‬در این همایش‬ ‫پیام تصویری حضرت ایت اهلل العظمی جوادی املی نیز خوانده شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫برای استنباط عرفان اهل بیتی نیازمند تاسیس یک دستگاه منطقی‬ ‫و روشی هستیم‬ ‫ایت اهلل رشــاد رئیس و موســس پژوهشگاه در مراســم اغاز بکار‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫همایش ملی عرفان اهل بیتی که در پژوهشگاه برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫عرفان در بین همه اقوام از مسائل پرچالش است که راجع به ان فراوان افراط و تفریط می شود و وقتی عنوان جدیدی هم‬ ‫برای ان مطرح می شود‪ ،‬ابهاماتی را ایجاد می کند که به نوبه خود چالش هایی را به ان می افزاید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫روش استنباط عرفانی از ایات و روایات‬ ‫حجت االســام سیدیداهلل یزدان پناه استاد سطوح عالی حوزه علمیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدیداهلل یزدان پناه‬ ‫قم در همایش ملی «عرفان اهل بیتی» که در پژوهشــگاه برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به عنوان بحث خود «روش استنباط عرفانی از ایات و روایات» اظهار داشت‪ :‬مباحث روشی امری بسیار مهم و ضروری‬ ‫است و گفتن این مطلب که روشی که در باب عرفان باید انجام گیرد در مباحث اصول فقه به ان اندیشیده نشده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ضرورت‪ ،‬امکان و واقعیت عرفان اهل بیتی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حمید پارسانیا استاد حوزه و دانشگاه در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا پارسانیا‬ ‫همایش ملی «عرفان اهل بیتی» با اشــاره بــه موضوع بحث خود که با‬ ‫عنوان ضرورت‪ ،‬امکان و واقعیت عرفان اهل بیتی بود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬وقتی عرفان اهل بیتی را با این عنوان بیان می کنیم‬ ‫در قبال یک سنت مغفول عرفانی جهان اسالم این لفظ را به کار می بریم و باید چگونه جهتی برای سنجش ان وجود دارد؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ایین رونمایی‬ ‫رونمایی از کتب و اثار ویژه همایش ملی عرفان اهل بیتی‬ ‫همایــش ملی عرفان اهل بیتی توســط گروه عرفان پژوهشــکده‬ ‫‪ÓÓ‬ایین رونمایی از کتب ویژه همایش عرفان اهل بیتی‬ ‫حکمت ودین پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬اسفندماه در شهر مقدس قم برگزار شد‪.‬‬ ‫در حاشــیه این همایش ملی از کتب و اثار ویژه همایش توســط ایت اهلل کمیلی خراســانی‪ ،‬ایت اهلل علی اکبر رشــاد‪ ،‬استاد‬ ‫سیدیداهلل یزدان پناه و استاد حمید پارسانیا و حجت االسالم دکتر محمدجواد رودگر رونمایی به عمل امد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫چرا نباید از ُحسن و قبح ذاتی سخن بگوییم؟‬ ‫کرســی ترویجی «تاملــی در ارزش معرفتی قاعده حســن و قبح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫عقلی(ارزیابی دیدگاه متکلمان و فالســفه)» توسط گروه کالم پژوهشکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی حجت االسالم محمدحسن قدردان‬ ‫قراملکی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم عسکری سلیمانی امیری و حسین عشاقی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫مفاهیم دینی در بافت موقعیتی معنا شوند‬ ‫کرسی ترویجی «بررســی بافت موقعیتی مفهوم “عبادت” (بررسی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫انتقادی دیدگاه سلفیان از عبادت)» توسط گروه کالم پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی حجت االسالم محمدباقر پورامینی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم سید مهدی علی زاده موسوی و محمدصفر جبرئیلی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تفسیر شبکه ای دنبال کشف مراد جدی ایات برای تغییر در مخاطب‬ ‫کرسی علمی ترویجی «چیستی و چگونگی روش تفسیر شبکه ای»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫توســط گروه تخصصی علوم انســانی قرانی پژوهشــکده حکمت و دین‬ ‫پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی ترویجی حجت االسالم عبدالحمید واسطی به عنوان ارائه‬ ‫دهنده‪ ،‬حجج اسالم غالمرضا بهروزی لک و سعید بهمنی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫معرفت شناسی سایبر به مثابه مبنای نظری جنگ شناختی‬ ‫“معرفت شناسی سایبر”‪ ،‬شاخه ای از معرفت شناسی مضاف است که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫به بررســی رابطه فضای سایبر با معرفت انســانی می پردازد و می کوشد‬ ‫مســائل معرفت شناختی پیرامون فضای سایبر را مطالعه و بررســی کند‪ .‬از مهمترین مسائل این مبحث می توان به‪ :‬رابطه‬ ‫فضای سایبر با خارج و ذهن‪ ،‬ارزش معرفت در فضای سایبر‪ ،‬ساختار در فضای سایبر‪ ،‬و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫انسان دنیای مدرن و ضرورت فهم امام معصوم‬ ‫حجت االسالم محمد عابدی‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه قران شناسی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه در گفت وگو با تحریریه ی‬ ‫«فکرت» به تبیین رابطه دنیای مدرن و امام معصوم پرداخت و گفت‪ :‬انسان به گونه ای افریده شده است که از حیث معرفتی‬ ‫دارای محدودیت است و نمی تواند این مصالح را به طور کامل شناسایی و در نهایت تامین کند؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تاثیر سالمت معنوی بر سالمت جسمانی بر پایۀ حکمت و سنت‬ ‫هفتمین همایش ملی سالمت معنوی اسفندماه با همکاری پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫در شهر مقدس قم برگزار شــد‪ .‬در نشست اول «همایش علمی سالمت‬ ‫معنوی اســامی و نظام اموزش کشــور» حجت االسالم دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان پژوهشگاه با موضوع چرایی و‬ ‫چگونگی تاثیر سالمت معنوی بر سالمت جسمانی بر پایۀ حکمت و سنت با تاکید بر نهج البالغه به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫امام حسین(ع) در نهضت خود با جهالت مبارزه کرد‬ ‫حجت االسالم ترخان در گفتگو با خبرگزاری شبستان با گرامیداشت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫ســوم شعبان سالروز میالد با سعادت امام حسین(ع) و روز پاسدار گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شرایط امروز که ما با جنگ ترکیبی مواجه هستیم‪ ،‬می توان بعدی از ابعاد زندگی امام حسین(ع) که در تمام مراحل‬ ‫زندگی شان ظهور و بروز داشته است را تبیین کنیم که الگوی مهمی برای زندگی امروز ما نیز به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست خبری‬ ‫عرفان اهل بیتی‪ ،‬رقیب بی بدیل عرفانواره ها‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدجواد رودگر در نشست خبری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫همایش ملی عرفان اهل بیتی (ع) که در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و اندیشــه اســامی برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گروه عرفان اسالمی پژوهشگاه ســال ‪ ۸۰‬تشکیل شد که فلسفه وجودی ان‬ ‫پرکردن خالهای عرفانی بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫احیای تمدن اسالمی نیازمند مسجدمحوری است‬ ‫مســجد در لغت اســم مکان و محل عبادت و سجده است البته در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫مسجد بگوییم منظور محل عبادت فرد در خانه است‬ ‫تعبیر زبان عربی اگر َ‬ ‫مسجد محل عبادات جمعی و جماعت؛ این معنا در لسان روایات هم به کار رفته ازجمله روایت پیامبر اکرم(ص)‬ ‫و منظور از ِ‬ ‫که فرمودند‪ :‬خداوند برای من زمین را مسجدی (محل عبادت) پاکیزه قرار داد ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫بیان خودشناسی و خود دوستی به عنوان اموزه تربیتی در صحیفه سجادیه‬ ‫صحیفه ســجادیه‪ ،‬منشــور بی مانندی است برای دعا کردن و از او‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫خواســتن؛ گوهری است گمنام در میان ما؛ اما نام اشنا برای دیگران‪ .‬دعا‬ ‫زمینه تحول در روحیات و بســتری برای کســب فضیلت های اخالقی و دوری از رذیلت ها و حتی تحول در زندگی فردی و‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫هفتمین همایش ملی سالمت معنوی اسالمی برگزار شد‬ ‫هفتمین همایش ملی ســامت معنوی با حضــور ایت اهلل علی اکبر‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی سالمت معنوی‬ ‫رشــاد و مشــارکت فعال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در شهر‬ ‫مقدس قم برگزار شــد‪ .‬همچنن در این همایش‪ ،‬ایت اهلل ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به مناسبت‬ ‫برگزاری هفتمین همایش ملی سالمت معنوی اسالمی پیامی صادر نمودند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تجربه نگاری فعالیت سالمت معنوی‬ ‫دکتر مهدی عباس زاده در نشســت پنجم «همایش علمی سالمت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫معنوی اســامی و نظام اموزش کشور» با موضوع «تجربه نگاری فعالیت‬ ‫ســامت معنوی» به ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت‪ :‬ســامت معنوی‪ ،‬یکی از ابعاد چهارگانه ســامت (جسمی‪ ،‬روانی‪،‬‬ ‫اجتماعی و معنوی) طبق تصویب سازمان جهانی بهداشت است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫مجازات های سرقت در فضای مجازی بازدارنده نیست‬ ‫کرســی ترویجی «عــدم تــوازن مجازات های جرایم ســایبری با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حجت اهلل فتحی‬ ‫مجازات های همجنس» توســط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های‬ ‫اســامی پژوهشــگاه با همکاری دانشگاه ازاد اسالمی مراغه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬این کرسی با حضور‬ ‫حجت االسالم حجت اهلل فتحی به عنوان ارائه دهنده دنبال شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫انقالب اسالمی محصول رجعت مردم از ازادی غربی به ازادی معنوی‬ ‫از مولفه هــای اصیل انقالب اســامی که جزء شــعارهای بنیادین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫انقالب اسالمی هم تلقی می شود و در روزهای پیروزی انقالب مردم روی‬ ‫ان تاکید می ورزیدند و شعار انها بود‪ ،‬بحث ازادی است‪ .‬ازادی از پر بسامد و پرتکرارترین و از هیجانی ترین شعارهایی است‬ ‫که در همه ی جوامع داده می شود‪ ،‬همه ی انقالب ها و مکاتب مختلف جهان‪ ،‬شعار ازادی را مد نظر قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫باور به دین اولین الزام قرانی برای نهادینه سازی فرهنگ است‬ ‫کرسی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع “الزامات نهادینه سازی فرهنگ از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر وحید وثوقی راد‬ ‫منظر قران” توسط گروه مدیریت اسالمی پژوهشکده نظام های اسالمی با‬ ‫همکاری موسســه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی دکتر وحید‬ ‫وثوقی راد به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم دکتر محسن منطقی و دکتر علی اقا پیروز به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫انسان در ادبیات قرانی جاودانه است‬ ‫کرســی ترویجی «جاودانگی انسان در قران و تاثیر ان در اهداف و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین امیر غنوی‬ ‫اصول اخالقی اسالم» برگزار شد‪ .‬حجت االسالم امیر غنوی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی گروه اخالق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در ابتدای سخنان خود گفت‪ :‬هدف از نوشتار بنده که امروز در‬ ‫این کرسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که ساختار منسجم و منظم اخالق اسالمی را ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫قاعده الضرر حکومتی است‬ ‫کرســی علمی ترویجی «نگاهی نو به مفاد قاعده الضرر با تکیه بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اصغر هادوی نیا‬ ‫مبانی انسان شناسی قران کریم» اسفندماه سال جاری توسط گروه اقتصاد‬ ‫پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و انجمن اقتصاد اسالمی حوزه علمیه‬ ‫قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫دلیل شیخ طوسی برای وجوب طالق در صورت نفرت زن از شوهر‬ ‫کرسی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع “چالش های طالق خلع در فقه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا گنجی‬ ‫و حقوق ایران” توســط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اســامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم فرج اهلل هدایت نیا به عنوان ارائه دهنده حضور داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫برای حرکت به سمت نظام اسالمی از کجا شروع کنیم؟‬ ‫کرسی علمی ترویجی «درامدی بر مساله نظام سازی» توسط گروه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫مدیریت اسالمی با همکاری گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی علمی‪ -‬ترویجی دکتر حسین بابایی مجرد به عنوان ارائه‬ ‫دهنده‪ ،‬حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری و دکتر محمدرضا احمدی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مو ّلدسازی با چه نوع جهت گیری؟‬ ‫تردیدی نیســت که اصل مولّدســازی دارایی های مازاد دولت امر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی یوسفی‬ ‫مطلوبی اســت و مخالفت با ان غیر منطقی اســت‪ .‬انتظار بر ان اســت‬ ‫مولدســازی ‪ -‬همان طوری که جناب اقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اعالم کردند‪ -‬با شــفافیت کامل انجام شود‪.‬‬ ‫اما مولدسازی با شفافیت کامل‪ ،‬عواقب غیر مطلوب ان را برطرف نمی کند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫دنیا شناسی با مقوله اخالق ارتباط نزدیکی دارد‬ ‫کرســی علمی ترویجی «مبانی هستی شناســانه اخالق اسالمی»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین امیر غنوی‬ ‫اسفندماه سال جاری به همت گروه اخالق و گروه تخصصی علوم انسانی‬ ‫قرانی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی ترویجی حجت االسالم دکتر امیر غنوی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم دکتر قاسم ترخان و دکتر مسعود اسماعیلی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫محافظت از گفتمان های زیرمجموعۀ انقالب اسالمی برای حفظ گفتمان انقالب‬ ‫انقالب عظیم اســامی مســبوق به یک انقــاب کوچکی به نام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫«گفتمان انقالب» اســت‪ .‬پیش از انکه انقالب به پیروزی برسد گفتمان‬ ‫انقالب در جدال با گفتمان شاهنشــاهی به پیروزی رســید‪ .‬نظام دانایی و نقطه کانونــی و عناصر کلیدی انقالب در درون‬ ‫گفتمان ان است‪ .‬ثبات و تحول‪ ،‬تکامل و انفجار در دال های بی قرا ِر گفتمانی است که هویت متعالی انقالب را می سازد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شلیک «گذر خان» به حوزه علمیه و انقالب اسالمی!‬ ‫دکتــر احمد شــاکری عضو هیات علمــی گروه ادبیات اندیشــه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه و از نویسندگان و‬ ‫منتقدان ادبی کشــور یادداشتی درباره کتاب «گذرخان» نوشته محمدعلی ابطحی تحریر کرده که مشروح این یادداشت در‬ ‫پیوند همین مطلب از منظرتان عبور می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫خودباختگی با روایت هدایت و خودباوری با روایت جالل‬ ‫کرســی علمی ترویجی «روایت های خودباوری و خودباختگی» با‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی روایت های خودباوری و خودباختگی‬ ‫حضور دکتر محســن ردادی اســتادیار گروه مطالعات انقالب اسالمی به‬ ‫عنوان ارائه دهنده و دکتر رضا امینی اســتادیار پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ و دکتر سید جواد حسینی استادیار‬ ‫دانشگاه امام صادق علیه السالم به عنوان ناقد برگزار شد‪ .‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫مفهوم «عدالت» زخم خوردۀ سیاست های متنوع کارگزاران است‬ ‫در تبیین یکی از مســائل مهم انقالبی و ربط دادن دو مساله کالن‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫«نســبت عدالت و انقالب» به یکدیگر و پیدا کردن یک زاویه مشــترک‬ ‫برای اتصال ان ها و البته متناســب با انچه که با وقوع انقالب ایران صورت بندی می شــود‪ ،‬او را دیدن و تفسیر کردن است‪،‬‬ ‫لذا ما به دنبال یک رصد کالن و راهبردی از مساله هستیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با الف‬ ‫چرا زودباور می شویم؟!‬ ‫دکتر محسن ردادی در این زمینه به الف گفت‪ :‬رهبری معظم شبهه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫را نوعی فرصت و بســتر برای جبهه انقالب تعبیر کردند‪ ،‬اما برای تبیین‬ ‫بهتر چگونگی رســیدن به این مکانیســم مثالی را از امام خمینی و بعد از رهبری ارائه می دهم تا مقدمه ای برای بســط و‬ ‫گسترش موضوع باشد‪ .‬جمله معروفی است که حضرت امام جنگ را «نعمت» خواندند‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫روایت عاشورا در ژانر امنیتی در رمان همه نوکرها‬ ‫یک ســاحتی از رمان «همه نوکرها» نوشته محمد رضا حدادپور به‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب همه نوکرها‬ ‫وجوه تاریخی برمی گردد و یک ساحتی از موضوع به عناوین مرتبط با امر‬ ‫قدســی بر می گردد‪ .‬مطلبی که می تواند به عنوان نقطه شروع مطرح شود‪ ،‬متنی است که اقای حداد پور جهرمی در ابتدای‬ ‫کتاب همه نوکرها اورده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هیئات مذهبی عهده دار محیا کردن زمینه ظهور‬ ‫ما به واقع مســافرانی هســتیم که به ســمت ظهور در حال حرکت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫هستیم و باید زمینه را برای این حرکت مهیا کنیم و بخشی عظیمی از این‬ ‫مهیا کردن و زمینه سازی بر عهده هیئات مذهبی است‪ .‬هیئات مذهبی؛ تشکل های مردمی ای هستند که صادقانه‪ ،‬عاشقانه‬ ‫و عارفانه برای طرح معارف اهل بیت علیهم السالم تکاپو و تالش دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با سدید‬ ‫بایدها و نبایدهای ورود گروه های جهادی‬ ‫مــا باید تمایزی را در میان روحیه جهادی و گروه های جهادی قائل‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫شویم البته این به ان معنا نیست که موارد ذکر شده با همدیگر فرق دارند‪.‬‬ ‫روحیه جهادی‪ ،‬فراتر از گروه های جهادی است و منظور من از اینکه گفتم بهتر است انجام مگا پروژه ها را برعهده گروه های‬ ‫جهادی نگذاریم دقیقا این بود که گروه های جهادی درحال فعالیت در سطح خرد هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫سوره افلین؛ روایتی متفاوت از روزهای انقالب‬ ‫انقالب اسالمی به واســطه مبانی اسالمی‪ ،‬رهبریت مرجع دینی و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب سوره افلین‬ ‫ارزشــها و ارمانهای بلند انسانی‪ ،‬واقعه ای قدسی است‪ .‬ادبیاتی که به این‬ ‫واقعه می پردازد می تواند با توجه به اجزاء و جوانب این واقعه و کنشــگران ان‪ ،‬این حقیقت را اشــکار کند‪ .‬مرحله نخست در‬ ‫این مسیر روایت واقع نگرانه به این رخداد و گام دوم‪ ،‬قدرت روایی و نمایشی در انتقال ان به مخاطب است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جریان ادبی‪ ،‬حیاتمند و قابل تغییر است‬ ‫در دهه ‪ ۲۰‬با غلبه حزب توده‪ ،‬رئالیســم انتقادی برجسته شد که در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اای دکتر احمد شاکری‬ ‫ادامه به رئالیسم سوسیالیستی رسید‪ .‬این مکتب در دهه چهل اثار شاخصی‬ ‫داشته و پس از انقالب نیز تا پایان دفاع مقدس غالب بوده است‪ .‬جریان ادبی بعدی‪ ،‬فرمالیسم بوده که از دهه ‪ ۱۳۲۰‬شکل‬ ‫گرفت و از کودتای ‪ ۱۳۳۲‬به شکوفایی رسید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سه ضلعی مرکب تخریب‪ ،‬فشار رسانه ای و اشوب!‬ ‫تعارف و رودربایســتی چرا؟! چه کســی است که فشار این روزها را‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر کمیل خجسته‬ ‫درک نکند؟! چه کســی است که نگوید کاش دولت فالن کار را می کرد!‬ ‫کاش رییس دولت چنین می کرد‪ .‬کاش چنین اشتباهی نمی کرد و ‪ ...‬این درست است و سر جایش محل بحث است‪ .‬اما برای‬ ‫عبور از وضع موجود باید به دو نکته مهم توجه کرد‪.‬اوال به صورت کلی جهان از نظم و کلیشه حاکم بر خودش درامده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫نمایان شدن شکاف های معرفتی در متن کنشگری عینی‬ ‫کرســی علمی ترویجی «ریشــه های همگرایی و واگرایی مطهری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫و شریعتی» توســط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی علمی ترویجی اقای مهدی جمشیدی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬اقایان حجت االسالم علی ذوعلم و جعفر علیان نژادی به عنوان ناقد حضورخواهند داشتند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فصلی نو برای مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬عالمی نوپدید برای زیست انسانی است‪ .‬انسانی که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احسان کیانخواه‬ ‫از زمان هبوط حضرت ادم علی ه الســام به زیست در طبیعت عادت کرده‬ ‫و مصنوعاتش تابع قوانین فیزیکی و پارادایم های متنوع فیزیکی بوده اســت‪ ،‬وارد عرصه ی جدیدی شــده است که قوانین‬ ‫ساخت‪ ،‬تعامل و شناخت ان متفاوت با فضای عادت شده ی گذشته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کارگاه‬ ‫گزارشی از دوره اشنایی با الحاد مدرن در علوم جدید‬ ‫مرکز رشــد و خانه خالق و نواوری پژوهشــگاه‪ ،‬با همت اســاتید‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی رحیمی گیالنی‬ ‫برجسته و صاحب نظر در این زمینه‪ ،‬مسائل و چالش ­های موجود و پیش­رو‬ ‫که از ســوی خداناباوران مطرح شده‪ ،‬را به خوبی مورد شناسایی قرار داده است و تالش ­های علمی مناسبی در این زمینه و‬ ‫در قالب های مختلف ارائه داده است که یکی از انها برگزاری دوره اشنایی با الحاد مدرن در علوم جدید می ­باشد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگرشی بر بایسته های تنظیم گری فضای مجازی‬ ‫در هفته های اخیر فضای سیاســت گذاری کشــور شاهد شکایت و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احسان کیانخواه‬ ‫محکومیت ســازمان تنظیم صوت و تصویر فراگیر توســط مرجع قضایی‬ ‫بود‪ .‬فارغ از محتوای شــکایت و حکم صادره‪ ،‬این اتفاق ابعاد مختلفی از ضعف سیاست گذاری و حکمرانی فضای مجازی را‬ ‫اشکار می کند و اعالن می کند ساترا اقتدار الزم برای اعمال مقررات حاکمیتی بر شرکت های مشمول موضوع خود را ندارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست هم افزایی هسته ها و شرکت های استارت اپی مرکز رشد‬ ‫جلسه هسته ها و شرکت های استارت اپی مرکز رشد و خانه خالق و‬ ‫‪ÓÓ‬جلسه نشست هم افزایی هسته ها و استارتا پ ها‬ ‫نواوری پژوهشــگاه‪ ،‬در سالن جلسات پژوهشگاه تهران برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫جلسه اقایان دکتر مهدی رحیمی‪ ،‬دکتر صادق حیدری نیا‪ ،‬دکتر حامد کاظم زاده‪ ،‬دکتر محمدمهدی قائمی نیا‪ ،‬دکتر حیدری‪،‬‬ ‫اقای سجاد محمودی و مدیران دیگر شرکت های استارت اپی حاضر در مرکز رشد و نواوری حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫فضای سایبر نه یک ابزار‪ ،‬بلکه فضای القاء نحوه ای از زندگی است‬ ‫نشست علمی معرفت شناسی سایبر و جنگ شناختی با حضور اقایان‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی معرفت شناسی سایبر و جنگ شناختی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا و دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫به عنوان ارائه دهنده و دکتر ابراهیم دادجو به عنوان دبیر علمی این نشســت‪ ،‬بهمن ماه ســال جاری در ســالن جلســات‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همکاری ها‬ ‫نشست همکاری موسسه پیوست نگاری با هلدینگ انرژی گستر سینا‬ ‫جلســه بررســی و همکاری شــرکت مادر تخصصی انرژی گستر‬ ‫‪ÓÓ‬نشست همکاری دستگاه ها با هلدینگ سینا‬ ‫ســینا با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی همراه با حضور موسسات‬ ‫و دانشگاه های برتر کشور همچون دانشگاه شریف‪ ،‬دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه صنعت نفت‪ ،‬اسفندماه جاری در محل‬ ‫بنیاد مستضعفین برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫کتاب درامدی بر اندیشه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای رتبه اول‬ ‫چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقالب اسالمی‬ ‫در چهارمین جشــنواره ملی کتاب سال انقالب اسالمی در دو محور‬ ‫‪ÓÓ‬چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقالب اسالمی‬ ‫اصلی اندیشه های امامین و انقالب اسالمی و انقالب اسالمی و جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬در محور اصلی اندیشــه های امامین انقالب اسالمی در سطح کتاب و رســاله دکتری‪ ،‬کتاب درامدی بر اندیشه‬ ‫فرهنگی ایت اهلل خامنه ای (دام عزه) اثر مهدی جمشیدی رتبه اول را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫سید سجاد ایزدهی شایسته تقدیر کتاب سال حکومت اسالمی‬ ‫اختتامیه چهارمین جشــنواره کتاب سال حکومت اسالمی با تقدیر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫از اثرات برگزیده در مرکز تحقیقات علمی حکومت اســامی برگزار شد‪.‬‬ ‫کتاب فلســفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای اثر ارزشمند حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی عضو هیات‬ ‫علمی گروه سیاست پژوهشگاه در این جشنواره به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫رتبه های پر تعداد پژوهشگاه در دوساالنه کتاب علوم انسانی با رویکرد اسالمی‬ ‫مراسم پایانی نخستین دوره دوساالنه کتاب علوم انسانی با رویکرد‬ ‫‪ÓÓ‬نخستین دوره دوساالنه کتاب علوم انسانی‬ ‫اســامی‪ ،‬امروز چهار شنبه دهم اسفندماه ‪ ۱۴۰۱‬با حضور برخی شخصیت‬ ‫های علمی کشور در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد‪ .‬پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با یک اثر برگزیده و چهار‬ ‫اثر شایسته تقدیر در این همایش حضور داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫حجت االسالم محسن مهاجرنیا به عنوان فارابی پژوه برجسته معرفی شد‬ ‫کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسالمی با مشارکت وزارت‬ ‫‪ÓÓ‬کنگره جهانی فارابی و فرهنگ و تمدن اسالمی‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وزارت علوم و اموزش‬ ‫عالی جمهوری قزاقســتان‪ ،‬معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی‪ ،‬دانشگاه الفارابی قزاقستان‪ ،‬موسسه فلسفه‪،‬‬ ‫علوم سیاسی و مطالعات دینی قزاقستان‪ ،‬بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا‪ ،‬پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫شاکری منتقد برتر بیستمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس‬ ‫ایین اختتامیه بیستمین دوره جایزه ملی انتخاب بهترین کتاب سال‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫دفاع مقدس اسفندماه جاری برگزار شد و در این مراسم دکتر احمد شاکری‬ ‫عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه به عنوان منتقد ادبی برتر‬ ‫بیستمین دوره جایزه ملی کتاب سال دفاع مقدس معرفی و از ایشان تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای رتبه دوم‬ ‫چهارمین جشنواره ملی کتاب سال انقالب اسالمی‬ ‫در چهارمین جشــنواره ملی کتاب سال انقالب اسالمی در دو محور‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اصلی اندیشه های امامین و انقالب اسالمی و انقالب اسالمی و جمهوری‬ ‫اســامی‪ ،‬در محور اصلی اندیشــه های امامین انقالب اسالمی در سطح کتاب و رساله دکتری‪ ،‬کتاب فلسفه فقه سیاسی از‬ ‫دیدگاه ایت اهلل خامنه ای (دام عزه) اثر حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی رتبه دوم را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب ایه اولی االمر منتشر شد‬ ‫کتاب ایه اولی االمر اثر غالمحســین زینلی در گروه مطالعات قران‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب ایه اولی االمر‬ ‫و حدیث پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه و توسط سازمان‬ ‫انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬ایه «اولی االمر» (نساء ـ ‪ )۵۹‬از ایات مهم و پر استناد در باب چگونگی زعامت‬ ‫دینی و سیاسی امت اسالمی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب جمهوری اسالمی ایران و امنیت منطقه ای منتشر شد‬ ‫کتاب جمهوری اسالمی ایران و امنیت منطقه ای اثر دکتر غالمعلی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب جمهوری اسالمی ای ران و امنیت منطقه ای‬ ‫سلیمانی در گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫اجتماعی و توســط سازمان انتشــارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬بعد از پایان جنگ سرد‪ ،‬مناطق اهمیت خود را باز‬ ‫یافته اند‪ .‬با این وجود اسیای جنوب غربی یکی از غیرهمگراترین مناطق جهان است‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب نقد بهائیت متاخر منتشر شد‬ ‫کتاب نقــد بهائیت متاخر اثر دکتر غالمرضا میناگر در گروه کالم و‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نقد بهائیت متاخر‬ ‫دین پژوهی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی و توسط سازمان انتشارات‬ ‫پژوهشــگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬از نظر فیچیکیا فعالیت های میسیونری و سرمایه گذاری های گسترده تشکیالت جهانی‬ ‫بهائیت در مقام مقایسه با فعالیت اسالم که بدون سرمایه گذاری مالی عمده صورت می گیرد‪ ،‬موفقیت امیز نبوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب کارکردهای عفاف در حقوق خانواده منتشر شد‬ ‫کتــاب کارکردهای عفاف در حقــوق خانواده اثر حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب کارکردهای عفاف در حقوق خانواده‬ ‫والمســلمین فرج اهلل هدایت نیا در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های‬ ‫اســامی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شــد‪ .‬عفاف به مثابه یک اصل بنیادین دینی‪ ،‬منشا اثار‬ ‫مهمی در حقوق خانواده است‪ .‬بعضی اثار ان «پیشینی» و بعضی دیگر پسینی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب قرض الحسنه و اثار اقتصادی ان منتشر شد‬ ‫کتاب قرض الحسنه و اثار اقتصادی ان اثر حجت االسالم علی اصغر‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب قرض الحسنه و اثار اقتصادی ان‬ ‫هادوی نیا در گروه اقتصاد پژوهشــکده نظام های اســامی پژوهشگاه و‬ ‫توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬در ویرایش دوم کتاب قرض الحسنه و اثار اقتصادی ان‪ ،‬ماهیت‬ ‫و جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد اسالمی و اثار اقتصادی ان و عملکردش در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬نشست خبری همایش ملی عرفان اهل بیتی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اثار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬کرسی علمی ترویجی رابطه فقه نظام و علوم انسانی اسالمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬جلسه هسته ها و شرکت های استارتاپی مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬سی و دومین جلسه (دومین جلسه دوره ششم) هیات ممیزه مشترک استان‬ ‫تهران‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫کرسی ترویجی رابطه فقه نظام و علوم انسانی اسالمی‬ ‫نشست خبری همایش ملی عرفان اهل بیتی(ع)‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫گزارش تصویری‬ ‫دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اثار‬ ‫جلسه هسته ها و شرکت های استارتاپی مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه‬ ‫‪27‬‬ ‫خربنامه اسفند مــاه ‪1401‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سی و دومین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!