ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 195 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 195

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 195

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 195

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬در این شماره می خوانید ‪...‬‬ ‫‪9‬همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫‪9‬ماهیت و مولفه های اعجاز تاثیری‬ ‫‪9‬تاثیر امنیت در رشد و شکوفایی جامعه‬ ‫‪9‬چیستی راهکارهای تحقق شفافیت سیاسی‬ ‫‪9‬عوامل خشونت زا در خانواده از منظر قران کریم‬ ‫‪9‬تحلیل بر سیاست های توسعه طلبانه ترکیه در سوریه‬ ‫‪9‬اسیب شناسی کنشگری نخبگانی در حکمرانی سیاسی‬ ‫‪9‬انقالب اسالمی در امتداد انقالب پیامبر گرامی اسالم(ص)‬ ‫‪9‬تشریح مولفه های حکمرانی اسالمی در دولت عدالت محور‬ ‫‪...9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش ملی حکمرانی اسالمی برگزار شد‬ ‫همایش ملی حکمرانی اســامی با حضور صاحبنظران این حوزه در‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی برگزار شد‪ .‬در این همایش که به‬ ‫همت پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و با مشارکت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و خبرگزاری رسا برگزار‬ ‫شد‪ ،‬ایت اهلل عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری به سخنرانی پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ماهیت حکمرانی به معنای پیشبرد امر حکومت است‬ ‫ایت اهلل عباس کعبی در همایش ملی حکمرانی اسالمی در پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عباس کعبی‬ ‫فرهنگ و اندیشه اســامی گفت‪ :‬ماهیت حکمرانی به معنای پیشبرد امر‬ ‫حکومت است که بر اســاس مبانی‪ ،‬سازوکار ها‪ ،‬فرایندها‪ ،‬ساختار‪ ،‬روش ها‪ ،‬فنون‪ ،‬سبک های مدیریت و قواعد و معیارهای‬ ‫حکم شکل می گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اصول حکمرانی اسالمی‪ ،‬تحقق ازادی‪ ،‬عدالت و امنیت است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین استاد عبدالحسین خسروپناه در همایش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫ملی حکمرانی اسالمی که در تاالر استاد موسویان(ره) پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و اندیشه اسالمی در قم برگزار شد اظهار داشت‪ :‬حکمرانی به معنای هدایت گری فرایندها و تنظیم گری و به عبارت دیگر‬ ‫مقررات گذاری‪ ،‬رصد و اصالح ان ها است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد‬ ‫میزگرد علمی همایش حکمرانی اسالمی برگزار شد‬ ‫همزمان در خالل همایش ملی حکمرانی اســامی که چهارشــنبه‬ ‫‪ÓÓ‬میزگرد علمی همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫شــب ‪ ۵‬بهمن در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد میزگرد‬ ‫علمی با موضوع حکمرانی و با حضور صاحبنظران این حوزه نیز برگزار شد‪ .‬در این میزگرد حجج االسالم والمسلمین نجف‬ ‫لک زایی و محمدجواد ارسطا به همراه دکتر محمود حکمت نیا به ارائه مطلب پرداختند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ایین رونمایی‬ ‫رونمایی از کتب و اثار ویژه همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫همایش ملی حکمرانی اســامی توســط پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬رونمایی از کتب ویژه همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫اســامی‪ ،‬بهمن ماه جاری در شــهر مقدس قم برگزار شد‪ .‬در حاشیه این‬ ‫همایش ملی از کتب و اثار ویژه همایش توسط حجج اسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬نجف لک زایی‪ ،‬سیدسجاد‬ ‫ایزدهی و سیدکاظم سیدباقری رونمایی به عمل امد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست خبری‬ ‫حکمرانی اسالمی باید با رویکرد تمدن اسالمی وارد عرصه حاکمیت شود‬ ‫حجت اسالم والمســلمین دکتر سیدکاظم ســیدباقری در نشست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫خبری همایش ملی حکمرانی اســامی با اشاره به برگزاری همایش ملی‬ ‫حکمرانی اسالمی اظهار داشت‪ :‬این همایش با حضور نخبگان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و مشارکت دستگاه های علمی‬ ‫و اجرایی کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انقالب اسالمی در امتداد انقالب پیامبراکرم(ص) است‬ ‫حجت االســام سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اسالمی در سخنانی با موضوع«گستره انقالب اسالمی در فضای مجازی؛‬ ‫ملی یا جهانی؟» اظهار کرد‪ :‬در اغاز باید دو مولفه را مورد توجه قرار داد‪ ،‬نخســت «انقالب اســامی و ظرفیت های ان» و‬ ‫سپس«فضای مجازی ‪،‬الزامات ان» و در نهایت پیوند این دو مقوله با هم در حوزه انقالب اسالمی مدنظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫راهکارهای تحقق شفافیت سیاسی چیست؟‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “راهکارهای دستیابی به شفافیت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر علیرضا زهیری‬ ‫سیاســی”‪ ،‬بهمن ماه ســال جاری توسط گروه سیاســت مرکز تحقیقات‬ ‫اســامی مجلس شورای اســامی با همکاری گروه سیاست پژوهشــگاه با ارائه دکتر علیرضا زهیری‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایسته های حوزه انقالبی؛ از تحول افرینی تا تالش برای تحقق تمدن‬ ‫حجت االسالم سیدحسین میرمعزی عضو هیات علمی گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫پژوهشگاه در افتتاحیه سلسله نشست های «حوزه انقالبی» با طرح بحثی‬ ‫درباره حوزه انقالبی اظهار داشــت‪ :‬پرداختن به حوزه انقالبی و شــاخصه های ان امری مهم و الزم است و به همین خاطر‬ ‫سلسله نشست های حوزه انقالبی به صورت مستمر برگزار خواهد شد و تا بیست و پنجم بهمن ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫عوامل خشونت زا در خانواده از منظر قران‬ ‫کرســی علمی ترویجی «عوامل خشونت در خانواده از منظر قران»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫بهمن ماه جاری توســط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه با همکاری دانشکده حضرت زینب(س) به صورت حضوری و مجازی و با ارائه حجت االسالم والمسلمین علی‬ ‫محمدی جورکویه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫یکی از بخش های الگوی سوم زن حضور اجتماعی هنجارمند است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین فرج ااهلل هدایت نیا عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست علمی شبکه مسائل نظریه الگوی‬ ‫ســوم زن که در ســاختمان مرکز طوبی برگزار شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این نشست ها می تواند در برداشت های ما تاثیرگذار باشد و در‬ ‫این خصوص قدم های خوبی برداشته شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چالش جمهوری اسالمی‪ ،‬فقدان سامانه تبدیل ایده‬ ‫خاستگاه شعار ازادی برای مردم ایران‪،‬دستیابی به ازادی سیاسی بود‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫که در انقالب اسالمی توانســتند ان را به ارمغان بیاورند؛ به این معنی که‬ ‫ازادی های جنســی و نامشــروع در دوره پهلوی برای مردم فراهم بود اما با این وجود‪ ،‬میل و نیاز مردم از این جنس نبود‪،‬لذا‬ ‫مردم با وجود این نوع ازادی‪ ،‬دست به انقالب زدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تحلیلی بر سیاست های توسعه طلبانه ترکیه در سوریه‬ ‫جمهوری ترکیه با واقع شــدن در جنوب غرب اســیا‪ ،‬خاورمیانه و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی جهان پرور‬ ‫منطقه بالکان به عنوان حلقه اتصال مناطق اروپا و اســیا و نیز همجواری‬ ‫این سرزمین با کشــورهای مشترک المنافع به سبب وجود انرژی سرشار این مناطق‪ ،‬نقش استراتژیکی مهمی در تحوالت‬ ‫منطقه ای خاورمیانه دارد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تاملی بر قرائت های مختلف از اینده انقالب اسالمی‬ ‫کرســی ازاداندیشــی با عنوان «تحلیلی بر اینده انقالب اسالمی»‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی تحلیلی بر اینده انقالب اسالمی‬ ‫توسط گروه سیاست پژوهشــگاه برگزار شد‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر عبدالوهاب فراتی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسالم دکتر سیدسجاد ایزدهی و دکتر‬ ‫سیدکاظم سیدباقری به عنوان ناقد‪ ،‬و حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده به عنوان دبیر علمی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫وجوه تفاوت قیام امام خمینی(ره) با قیام شهید نواب‬ ‫حجت االسالم محمد ملک زاده عضو هیئت علمی گروه سیاست در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫یکی از برنامه های تلویزیون اینترنتی پاســخ وابســته به مرکز مطالعات و‬ ‫پاســخ گویی به شــبهات حوزه های علمیه به «چرایی مصاف نواب صفوی با پهلوی» پرداخت و گفت‪ :‬در خصوص نواب‬ ‫صفوی باید گفت که به واقع یکی از شخصیت های تاثیرگذار در وقوع انقالب اسالمی این شهید بزرگوار بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫حکمرانی خوب و الزامات سازه ای شفافیت‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسالمی نشست علمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر علیرضا زهیری‬ ‫با موضوع حکمرانی خوب و الزامات ســازه ای شفافیت (با تاکید بر اسناد‬ ‫فرادســتی جمهوری اسالمی ایران)‪ ،‬جاری توسط گروه سیاست پژوهشــگاه با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫دموکراسی خشک و بی اخالق غربی‪ ،‬سبب خلق ترامپ‬ ‫مقوله «دموکراســی» که غرب مدعی دفاع از ان است در طی یک‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫مســاله ای به وجود امــد‪ .‬غرب در طول رنســانس در وجود و قدرت خدا‬ ‫تشــکیک کرد و رفته رفته ان را از صحنه معادالت کنار گذاشــت‪ .‬پس از کنار گذاشتن حکومت در ظاهر دینی کلیسا‪ ،‬غرب‬ ‫به دنبال بدیلی برای ان بودچرا که ان ها خود را از اسمان محروم کردند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫مسائل فرهنگی گرفتار روزمرگی شده است‬ ‫شــورای عالی انقالب فرهنگی دچار نوعی تاخر فرهنگی شده است‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫به این معنا که طالیه داری و راهبری تحوالت فرهنگی کشــور را ندارد و‬ ‫تا بخواهد جلســه بگیرد و پیرامون مباحث فرهنگی کشــور برنامه ریزی و بحث کند‪ ،‬جریان فرهنگی کشور از تصمیمات و‬ ‫سیاست های ان عبور کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هسته مرکزی اندیشه امام راحل والیت فقیه است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین «سید سجاد ایزدهی» عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫و رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در نشست علمی «استاد‬ ‫فکر بر محور اندیشــه های امام خمینی (ره)» که همزمان با اولین روز از ایام اهلل مبارک فجر برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬تکرار افکار‬ ‫دیگری به معنای تولید علم نیست‪ .‬امام (ره) همواره به شاگردان اش تاکید می کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ایا طالق از دیدگاه قران گناه اخالقی است؟‬ ‫کرســی علمی ترویجی «مقایســه تطبیقی میان نهــاد طالق در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران‬ ‫اســام و دنیای مدرن» توسط گروه اخالق پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرسی ترویجی حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران به‬ ‫عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم و المسلمین فرج اهلل هدایت نیا و امیر غنوی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایران قوی؛ جوان انقالبی‬ ‫در حوزه مطالعات انقالب اســامی‪ ،‬در عیــن ضرورت بحث های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫نظــری و زمینه های تاریخی وقوع ان‪ ،‬یکی از ضرورت ها خصوص ًا در گام‬ ‫دوم انقالب‪ ،‬مطالعات اینده با محوریت انقالب اسالمی است‪ .‬در مطالعات اینده‪ ،‬یکی از رویکردها «اینده نگاری» است‪ .‬در‬ ‫این شیوه‪ ،‬بر تصاویر ذهنی افراد از اینده تمرکز می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫لزوم استفاده از سبک های جدید مدیریتی برای تحقق وحدت‬ ‫کرســی علمی ترویجی «مدیریت تمدنی بــر عوامل متکثر جهان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اســام» توســط گروه مدیریت اسالمی پژوهشــکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه با همکاری مرکز پژوهشی تمدن اســامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) با ارائه دکتر علی نجات به صورت‬ ‫حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫برخی تریبون داران مطالبی می گویند که ضربه به دین می زند‬ ‫ان روحانی که می گوید جبرئیل زمانی که می خواست قلب حضرت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫زهرا (س) را تسکین دهد از انقالب ایران برای ایشان می گفتند؛ اخر این‬ ‫حرف است که گفته می شود؟ این سخن ضربه به دین‪ ،‬نظام و روحانیت می زند‪ .‬این سخن از چه منبع و با چه سندی بیان‬ ‫می شود؟ سوگمندانه چون برخی تریبون دارند اقدام به بیان چنین مطالبی می کنند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫تاثیر امنیت در رشد و شکوفایی جامعه‬ ‫حجت االســام دکتر ســیدکاظم ســیدباقری مدیر گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پژوهشــگاه با اشاره به سالروز شهادت شهید باقری و روز اطالعات سپاه‪،‬‬ ‫پرداختن به فقه امنیت از سوی پژوهشگران دینی را از ضروریات دانست و گفت‪ :‬امنیت یکی از اصلی ترین نیازهای زندگی‬ ‫انسان بوده و در نگاه اندیشه ورزان جدید در کنار نیازهای جسمی در هرم نیازهای اساسی انسان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫منطق بعثت از چارچوب فطرت‬ ‫تاریخ نشان می دهد باوجود مشکالت فراوانی که در سال های نخست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫بعثت برای پیامبر(ص) رخ داد‪ ،‬اما منطق دین نبوی(ص) جهان شمول بود‪.‬‬ ‫تبع ًا این دین جای خود را بین عقول و قلوب باز می کند و محصور در زمان و مکان نمی ماند‪ .‬برخی پیام ها محدودیت دارند‪،‬‬ ‫همچون برخی زبان ها که در حال ممات هستند اما برخی زبان ها ظرفیت این را دارند که زبان علم و بین المللی شوند؛‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫حضرت علی(ع) پدر عرفان اسالمی هستند‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمدجواد رودگر‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫گروه عرفان پژوهشگاه با بیان اینکه عرفان اهل بیتی به دو بخش عرفان‬ ‫نظری اهل بیتی(ع) و عرفان عملی اهل بیتی(ع) تقســیم می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬عرفان اهل بیت(ع) عرفانی است که از کتاب و‬ ‫سنت پیامبر(ص) استنتاج می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رسوالن فرقه ساز در قران‬ ‫عموم مفســران مراد از کلمه «ال ُّر ُس ُل» در ابتدای این ایه را همان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫رسوالن اصطالحی (انسانهای برگزیده ای که رسما از جانب خداوند وحی‬ ‫را دریافت کرده و ان را به مردم ابالغ می کنند) گرفته اند؛ اما دقت در این ایه و ایات بعدی مرتبط با این ایه نشان می دهد‬ ‫که چنین پنداری درست نیست؛ و باید گفت کلمه «رسل» در اینجا معنای لغوی دارد نه اصطالحی‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫مذاق شارع تا به مصادیق میدانی نرسد دقیق نخواهد شد‬ ‫کرسی علمی ترویجی «روش شناسی کشف مذاق شارع» بهمن ماه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫جاری با سخنرانی حجت االسالم والمســلمین عبدالحمید واسطی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی پژوهشگاه در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی دفتر قم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد که‬ ‫گزیده ان سخنرانی در پیوند همین مطلب امده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫تشریح مولفه های حکمرانی اسالمی در دولت عدالت محور‬ ‫انچه که در حکمرانی اســامی از اهمیت برخوردار است‪ ،‬این است‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫که تصمیم گیری ها و رابطه حاکمیت و مدیران ان با مردم و همچنین با‬ ‫سایر حکومت در ابعاد مختلف سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی بر محور اصول و ارزش های اسالمی طراحی و اجرا‬ ‫شود‪ .‬بدیهی است مجریان در تمام سطوح در این حکمرانی الهی باید پیشگام در پایبندی به این اصول و ارزش ها باشند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اصالت فکر و اندیشه به دنبال الهام از منبع اصیل قران و سنت‬ ‫حجت االســام محمدصفر جبرئیلی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه کالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫پژوهشگاه در هفتاد و پنجمین نشست از سلسله نشست های مرکز مطالعات‬ ‫و پاســخ گویی به شبهات حوزه های علمیه تحت عنوان «تامالت» به بررسی موضوع «استاد فکر بر محور اندیشه های ایت‬ ‫اهلل العظمی خامنه ای» پرداخت و در مقدمه تعریفی از فکر ارائه داد وگفت‪ :‬ترتیب یعنی قرار دادن اجزا مختلف در جای خود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫روش اجتهاد جامع برای کشف عرفان اهل بیتی‬ ‫حجت االســام محمدجواد رودگر‪ ،‬عضو هیئت علمی گروه عرفان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه در نشست علمی «روش‬ ‫استکشاف عرفان اهل بیتی از کتاب و سنت» که از سوی مجمع عالی حکمت اسالمی برگزار شد با بیان اینکه سنت‪ ،‬قول‬ ‫و فعل و تقریر معصوم(ع) است‪ ،‬گفت‪ :‬سنت در کنار ایات قران این ظرفیت را دارد که معارف عرفانی از ان استخراج شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عصر دیجیتال جامعه را از ابعاد دانشی و حکمی حیات تعقلی انسان محروم می کند‬ ‫حســین رمضانی در تعریف عصر دیجیتال عنوان کرد‪ :‬برای تعریف‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫عصــر دیجیتال باید به ســه مفهوم به عنوان مفاهیــم مکمل توجه کرد‬ ‫نخست مساله دیجیتال‪ ،‬دیگری مساله اطالعات و اخر مساله پردازش رایانه ای است‪ .‬دیجیتال در واقع به معنای ان است‬ ‫که انسان بتواند اطالعات خود را به شکل رقمی یا به صورت صفر و یکی تنظیم کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ماهیت و مولفه های اعجاز تاثیری‬ ‫کرســی ترویجی «ماهیــت و مولفه های اعجاز تاثیــری» با ارائه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫حجت االســام و المسلمین سیدمحمدحســن جواهری‪ ،‬نقد علمی حجج‬ ‫اســام والمســلمین محمدعلی محمدی و عزت اهلل موالیی نیا و دبیری علمی حجت االســام و المسلمین سعید داودی به‬ ‫صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫اسیب شناسی کنشگری نخبگان در حکمرانی سیاسی‬ ‫دکتر محمد محمدرضایی‪ ،‬ســردبیر مجله قبسات پژوهشگاه و استاد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫تمام دانشکده فارابی دانشگاه تهران در گفت وگو با «فکرت‪ ،‬رسانه اندیشه‬ ‫و اگاهی» با اشاره به این که امروزه مشکالتی در حوزه نخبگی داریم‪ ،‬گفت‪ :‬نخبه ای که خالقیت‪ ،‬استعداد و نبوغ دارد؛ ولی‬ ‫به کشور خویش پشت پا می زند و اقدام به مهاجرت و رفتن به کشور دیگر می کند به لحاظ فرهنگی مشکل دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نزاع فالسفه و عرفا درباره صفات خدا‬ ‫فالســفه و عرفا در این که ایا خداوند در مرتبه ذاتش صفاتی دارد یا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫نــه‪ ،‬نزاع دارند؛ عرفای بزرگی مثل ابن عربی و صدرالدین قونوی و پیروان‬ ‫انها می گویند که «ذات حق» مقام «ال اسم و ال رسم له» است یعنی ذات او‪ ،‬مقامی است که هیچ اسم و رسمی ندارد؛ اما‬ ‫عموم فالسفه به ثبوت صفاتی متفاوت المعنی در مرتبه ذات حق اعتقاد دارند؛‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تنظیم حکمرانی بر اساس اقتضائات فناوری های جدید‬ ‫در مشــخص کردن مرادمان از حکمرانی ابتدا باید به طور مختصر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود فیاضی‬ ‫بگوییــم که حکمرانی یک مفهوم جدیدی اســت که بــه نوعی تغییر در‬ ‫نحوه حکومت داری اشــاره دارد و به طور جدی در اواخر قرن بیستم مطرح شده است‪ .‬زیرا شیوه قدیم حکومت داری تمرکز‬ ‫تصمیم گیری‪ ،‬اجر‪ ،‬نظارت با یک ساختار سلسله مراتبی در دولت مرکزی بود اما حکمرانی‪ ،‬کشورداری به این شیوه نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫لیبرالیسم طلبی در پوشش سنگ مردم را به سینه زدن‬ ‫حقیقت ماجرا این اســت که در دوران سازندگی یعنی دوره ریاس ‬ ‫ت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫جمهوری مرحوم هاشــمی و دوران اصالحات یعنی دوره ریاســت اقای‬ ‫خاتمی چیزی که دنبال می شــد فی الواقع لیبرالیسم بود نه دموکراسی‪ .‬در دولت ســازندگی لیبرالیسم اقتصادی و فرهنگی‬ ‫پیگیری شد و در دولت اصالحات لیبرالیسم سیاسی‪ .‬پس دغدغه اصلی جریان فکری در این دولت ها لیبرالیسم بوده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫پیامبر ائینه تمام نمای اوصاف کمال خدای تبارک وتعالی‬ ‫خداوند در چنین روزی برنامه ســعادت بشــر را به عنوان برنامه ای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫کامل فرســتاده است‪ ،‬یعنی بگوییم خدای تبارک و تعالی‪ ،‬کائنات را افرید‬ ‫و یا بشــر را افرید برای اینکه در این روز پیامبر(ص) را فرســتاده تا برنامه ســعادت و کمال انسان را بفرستد سخن بیراهی‬ ‫نگفته ایم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫انقالب ایران در امتداد دعوت نبوی قرار دارد‬ ‫پیامبر در پی «انقالب باطنی» اســت؛ او می خواهد در درون انسان‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫یک «اتفاق قدســی» را رقم بزند و انســان را از نو‪ ،‬متولد کند‪ .‬او می داند‬ ‫که میان «وجود» و «ماهیت» انسان‪ ،‬فاصله است و انسان به طور طبیعی‪ ،‬فقط از نظر وجودی‪ ،‬انسان است‪ ،‬اما از انجا که‬ ‫«شدن انسانی»‪ ،‬گام بر دارد‪.‬‬ ‫ماهیتش‪ ،‬انتخابی و اکتسابی است‪ ،‬باید خودش در مسیر‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫کربال مصباحی است که تاریکی ها را پاک می کند‬ ‫جرداق مسیحی گفته است که انسان ها در مواجهه با حوادث به سه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫دسته تقسیم می شوند‪ .‬دسته اول انسان های حادثه گریز هستند که فاجعه‬ ‫به بار می اورند‪ .‬دسته دوم کسانی هستند که حادثه را می پذیرند‪ ،‬ان را حل می کنند و شکیبایی می ورزند‪ .‬دسته سوم در افق‬ ‫فراتری قرار می گیرند و در اینجا جرداق به حضرت علی(ع) و حضرت زینب(س) اشاره می کند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جوانان انقالبی با ظاهری متفاوت‬ ‫جوانان و به طور مشــخص تر دهه هشــتادی ها از گروه هایی بودند‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫که جریان های معاند در خالل اغتشاشــات اخیر بر ان انگشــت گذاشته و‬ ‫کوشــیدند به نوعی این نســل را غیرانقالبی و در تقابل با ارزش های انقالب معرفی و برجسته کنند؛ این در حالی است که‬ ‫جناح انقالبی هم کار و برنامه ای برای جذب جوانان دهه هشتادی نداشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫اسیب های واردشده به ادبیات در نتیجه نبود جریان نقد واقعی است‬ ‫به نظر می رســد حداقل ســه ســویه از نقد ‪ -‬به معنای عام ‪-‬که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫خصوصیت جریانی نیافته اند‪ ،‬در فضای ادبی فعال هستند‪ .‬فعال شدگی این‬ ‫ســویه ها بخشــی از واقعیت ادبی کنونی کشور را می سازد‪ ،‬با ان ارتباط می یابد‪ ،‬به ان معنی می دهد و بر ان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫این سویه ها به دالیل غیر همسنخ‪ ،‬از اصالت برخوردار نیستند‪ ،‬بلکه اقتضاهای خاص مصادر خود را تامین می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کدام نسل‪ ،‬سوخته است؟‬ ‫خودســر زینگر [انگلیســی] امده بود به پیشوازشان‪ .‬مهمان ها را به‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر کمیل خجسته‬ ‫چادر سرفرماندهی هدایت کردند‪ .‬کنار چادر روی میز یک نقشۀ ایران پهن‬ ‫بود‪ .‬انقدر عالمت های جورواجور روی نقشه گذاشته بودند که اگر ادم عالمت ها را می شناخت باز گیج می شد‪ .‬یوسف سراغ‬ ‫نقشه رفت و گفت‪«:‬عجب لت وپارش کرده اند!»‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫احتناک؛ روایت زندگی شهید محسن حججی‬ ‫نشســت نقد و بررســی رمان «احتنــاک» در راســتای مجموعه‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب احتناک‬ ‫نشست های «روایت داستانی از امر قدسی» به همت گروه ادبیات اندیشه‬ ‫پژوهشگاه با حضور مهدی کرد فیروزجایی‪ ،‬تیمور اقا محمدی و تقی شجاعی برگزار شد‪ .‬داستان احتناک اولین اثر نویسنده‬ ‫ان در حوزه ادبیات بزرگسال است‪ .‬ایشان به موضوعی ورود کرده اند که گاهی‪ ،‬جسارت و توانایی ویژه ای می طلبد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫مسجدمحوری در سیره علی(ع) هزینه حکومت را کاهش داد‬ ‫حجت االســام غالمحســن محرمی عضــو هیات علمــی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫فرهنگ پژوهــی پژوهشــگاه گفت‪ :‬محور حــرکات سیاســی فرهنگی‬ ‫امیرالمومنین(ع) مسجد بود و حضرت امیر(ع) همه فعالیت های خود را در مسجد انجام می دادند چنان که وقتی مردم برای‬ ‫بیعت با ایشان به منزل حضرت(ع) رفتند‪ ،‬ایشان فرمودند بیعت باید در مسجد انجام شود و چنین کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بازتاب چند برابری مشکالت با سیاه نمایی رسانه های دشمن‬ ‫از نام ایران اســتفاده می کنم زیرا معتقد هســتم انها فقط دشــمن‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫جمهوری اسالمی نیســتند و انها با موجودیتی به نام ایران مشکل دارند‪.‬‬ ‫نباید تصور کنیم اگر اشــکال و ایرادی وجود دارد و فاصله ای بین مردم و حکومت اســت‪ ،‬به معنای پایان است و نمی توانیم‬ ‫ضعف ها را جبران کنیم‪ .‬مطمئنا ضعف هایی داریم که در گام نخست ان ضعف ها را بپذیریم و با مردم مواجه شویم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه‪ ،‬روشنایی بخش روش سلوک بشر در ساحات مختلف‬ ‫حجت االسال م والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه در وبینار اشنایی با رشته فقه و اصول که‬ ‫در نمایشــگاه کتاب دین برگزار شد‪ ،‬طی سخنانی عنوان کرد‪ :‬با یک مثال ساده می توان به اهمیت و جایگاه فقه واقف شد؛‬ ‫دور از تخصص است که سازنده یک دستگاه و فناوری‪ ،‬روش استفاده از ان را ارائه نکند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ ۶۸۱‬تا ‪ ۶۸۳‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۶۸۱‬تا ‪ ۶۸۳‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات ‪ 681‬تا ‪ 683‬شورای علمی دانشنامه‬ ‫و حجج اسالم والمسلمین علی اکبر رشــاد‪ ،‬سیدمحمد غروی‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬عبدالرحیم ســلیمانی بهبهانی‪ ،‬احمد قدســی‪ ،‬اکبر زراعتیان‪ ،‬ســیدعلیرضا عالمی و احمد مهدی زاده به صورت‬ ‫حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬پر افتخارترین نهاد‬ ‫پژوهشی بیست و چهارمین همایش کتاب سال حوزه‬ ‫بیســت و چهارمین همایش کتاب سال و ششمین جشنواره مقاالت‬ ‫‪ÓÓ‬بیست و چهارمین همایش کتاب سال حوزه‬ ‫علمی حوزه با حضور و سخنرانی ایت اهلل اعرافی و برگزیدگان‪ ،‬شایستگان‬ ‫تحســین و شایستگان تحســین کتب و مقاالت علمی حوزه برگزار شد‪ .‬پژوهشگاه با کسب عنوان نهاد پژوهشی برتر ‪ ،‬ناشر‬ ‫برتر‪ ،‬یک اثر برگزیده‪ ،‬سه اثر شایسته تقدیر و شش اثر شایسته تحسین پر افتخارترین نهاد پژوهشی این دوره لقب گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫کتاب اندیشه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای برگزیده جشنواره رشد‬ ‫مراسم اختتامیه بیستمین جشــنواره ملی کتاب رشد با شعار کتاب‬ ‫‪ÓÓ‬بیستمین جشنواره ملی کتاب رشد‬ ‫خوب اینده خوب‪ ،‬به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای فرهنگی کشــور‬ ‫در حوزه کودک و نوجوان برگزیده شــد و کتاب درامدی بر اندیشــه فرهنگی ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬اثر مهدی جمشیدی عضو‬ ‫هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه به عنوان اثر شایسته تقدیر این دوره از جشنواره رشد معرفی شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬معارفه‬ ‫ایین معارفه رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه‬ ‫اییــن تودیع و معارفه روســای مرکــز مطالعات فضــای مجازی‬ ‫‪ÓÓ‬ایین معارفه رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی‬ ‫پژوهشگاه با حضور ریاست‪ ،‬معاونین‪ ،‬روسای پژوهشکده ها و مدیران ارشد‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪ .‬همچنین در این ایین ایت اهلل علی اکبر رشاد از زحمات و تالش های دکتر‬ ‫عزیز نجف پور به عنوان رییس سابق مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همکاری ها‬ ‫انعقاد تفاهم نامه پژوهشگاه با نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت‬ ‫حجت االســام دکتر محمد کاشی زاده رییس اداره تعامالت علمی‬ ‫‪ÓÓ‬انعقاد تفاهم نامه همکاری بی ن المللی‬ ‫بین المللی پژوهشگاه با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راستای اهداف و سیاست‬ ‫های کالن مجمع جهانی اهل بیت علیهم الســام کشــور مالی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و برای بهره گیری‬ ‫بهینه از ظرفیت های موجود جهت ارتقای همکاری های پژوهشی‪-‬اموزشی‪ ،‬این تفاهم نامه تنظیم شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه‬ ‫حضور پرشور پژوهشگاه در اولین نمایشگاه کتاب حوزه‬ ‫در عرصه بین الملل‬ ‫نخســتین نمایشگاه کتاب حوزه در عرصه بین الملل ویژه اثار برتر و‬ ‫‪ÓÓ‬اثار برگزیده نمایشگاه کتاب حوزه‬ ‫منتخب در رشــته های علوم انسانی اغاز به کار کرد و به مدت سه روز به‬ ‫کار خود ادامه خواهد داد‪ .‬دبیرخانه طرح گفتمان علمی انقالب اســامی مجری برگزاری این نمایشگاه است و عالقه مندان‬ ‫علوم انسانی اسالمی می توانند با حضور در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسالمی قم از این نمایشگاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ترجمه اثار‬ ‫ترجمه کتاب سلوک در مکتب سلیمانی به زبان اردو‬ ‫کتاب ســلوک در مکتب ســلیمانی اثر ارزشــمند حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب سلوک در مکتب سلیمانی‬ ‫محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشــگاه که چندی‬ ‫پیش توســط موسسه دانش و اندیشــه معاصر وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به زیور چاپ اراسته شده بود‬ ‫توسط استاد راجه ناصر عباس جعفری به همت موسسه انتشاراتی اوالیه اسالم اباد پاکستان به زبان اردو ترجمه شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نیازمند یک مدل حکمرانی در زمینه فضای مجازی هستیم‬ ‫در حکمرانی چند مســئله مهم وجــود دارد‪ ،‬یکــی اینکه در ذات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احسان کیانخواه‬ ‫حکمرانی‪ ،‬جنس هدایتگری قرار دارد یعنی قرار اســت مجموعه بازیگران‬ ‫کلیدی در ان محدوده ای که حکومت وجود دارد‪ ،‬مورد هدایتگری قرار گیرند‪ .‬مسئله دیگر در حکمرانی‪ ،‬جریان کنترل است‬ ‫یعنی مسیر به درستی طی شده و انحرافی از ان رخ ندهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬وبینار‬ ‫وبینار علمی الگوی تجربه نگاری حکمرانی برگزار شد‬ ‫دکتر مهدی رحیمی رییس مرکز رشــد و نواوری پژوهشگاه در این‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی رحیمی گیالنی‬ ‫کارگاه با اشــاره به اینکه تجارب حاصل از حوزه عمل و حکمرانی مخزن‬ ‫ارزشــمندی از دانش تخصصی برای حکمرانان اماده خواهد کرد‪ ،‬در تعریف الگوی تجربه نگاری حکمرانی گفت‪ :‬این همان‬ ‫فرایند نظام مند به اشتراک گذاری تجربیاتی که در صحنه نظر و عمل بود به عنوان سرمایه های ملی و جهانی است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی پژوهشگاه به مناسبت ایام دهه فجر‬ ‫همزمان با فرارســیدن ایام اهلل مبارک دهــه فجر و پیروزی انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬بسته مطالعاتی دهه مبارک فجر‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬بر ان شدیم تا در قالب معرفی برخی اثار انقالبی‪ ،‬تعدادی‬ ‫از کتاب های چاپ شده پژوهشگاه را بازخوانی کرده و توضیحاتی از ان را به شما عالقمندان تقدیم نماییم‪ .‬در ادامه معرفی‬ ‫این اثار ارزشمند امده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب نقد مکتب تفکیک‪ :‬دفتر اول (مبانی) منتشر شد‬ ‫مکتب اخباریگری در ســده های گذشته توســط محقق استرابادی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نقد مکتب تفکیک دفتر اول‬ ‫ظهور و بروز داشت‪ ،‬لکن در همان اوان ظهورش توسط محقق بهبهانی و‬ ‫غیره با اســتدالل های متقن به حاشیه رانده شد‪ ،‬اما در چند دهه اخیر این مکتب با اصالحات و تطورات جدید تحت عنوان‬ ‫مکتب تفکیک و خراسان دو باره ظهور نموده و مدعی است که‪...‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب نقد مکتب تفکیک‪ :‬دفتر دوم (مسائل کالمی) منتشر شد‬ ‫درباره تفســیر دین و اموزه هــای ان‪ ،‬رهیافت های مختلفی از صدر‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نقد مکتب تفکیک دفتر دوم‬ ‫اســام مطرح شده است؛ یک رهیافت بیشــتر به نقل و از جمله روایات‬ ‫اهتمام دارد‪ ،‬ســراغاز این جریان در اهل حدیث و ظاهرگرایان از اهل سنت در سده های نخست هجری است‪ .‬مصداق بارز‬ ‫این رهیافت در تشیع معاصر‪ ،‬مکتب اخباری گری در حوزه فقه و مکتب تفکیک در حوزه عقاید است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب روش شناسی علم کالم منتشر شد‬ ‫کتاب روش شناســی علم کالم (نگاهی تطبیقی انتقادی به روش‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب روش شناسی علم کالم‬ ‫فلسفی و تفکیکی) اثر حجت االســام والمسلمین حمیدرضا شاکرین در‬ ‫گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬جریان‬ ‫تفکیک علم را واقعیتی جدا از نفس و تصورات و تصدیقات بشری انگاشته‪ ،‬برای این امور کاشفیتی قائل نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب منطق علوم انسانی اسالمی (فراروش) منتشر شد‬ ‫کتاب منطق علوم انســانی اســامی (فراروش) اثــر دکتر رمضان‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب منطق علوم انسانی اسالمی‬ ‫علی تبار در گروه منطق فهم دین پژوهشــکده حکمــت و دین پژوهی و‬ ‫توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬منطق علوم انسانی اسالمی‪ ،‬به عنوان روش عام و مشترک‪ ،‬با‬ ‫تکیه بر مبادی اسالمی‪ ،‬عهده دار مطالعه سازوکارهای تولید علوم انسانی اسالمی از منابع معتبر می باشد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬نشست نقد و بررسی کتاب احتناک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬سی ویکمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬حضور ایت هللا رشاد در اولین نمایشگاه کتاب حوزه در عرصه بین الملل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬معرفی و تقدیر از برگزیدگان بیست وچهارمین همایش کتاب سال حوزه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬بیست و پنجمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪...9‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست نقد و بررسی کتاب احتناک‬ ‫بیست و پنجمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫گزارش تصویری‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ ‫همایش ملی حکمرانی اسالمی‬ ‫سی و یکمین جلسه (اولین جلسه از دوره ششم) هیات ممیزه مشترک استان تهران‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫معرفی و تقدیر از برگزیدگان بیست و چهارمین همایش کتاب سال حوزه‬ ‫حضور ایت اهلل رشاد در اولین نمایشگاه کتاب حوزه در عرصه بین الملل‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫صفحه اخر‬ ‫‪33‬‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1401‬‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 194

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 194

شماره : 194
تاریخ : 1401/11/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 193

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 193

شماره : 193
تاریخ : 1401/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 192

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 192

شماره : 192
تاریخ : 1401/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 191

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 191

شماره : 191
تاریخ : 1401/08/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 190

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 190

شماره : 190
تاریخ : 1401/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

شماره : 189
تاریخ : 1401/06/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!