ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 192 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 192

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 192

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 192

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬دروغ هایی که از فیلرت عبور می کند‬ ‫‪9‬قیام مختار از نگاه اهل بیت و شیعیان‬ ‫‪9‬برگزاری هامیش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫‪9‬معنای دقیق ازادی از نگاه انقالب اسالمی‬ ‫‪9‬دلیل متکلامن بر حدوث زمانی عامل و ارزیابی ان‬ ‫‪9‬تعریف معرفت شناختی وجه سیاسی فضای مجازی‬ ‫‪9‬فقه شیعه از اغاز پیدایش پویا و تحول گرا بوده است‬ ‫‪9‬جوهره فقه نظام ارتباطات و روابط و مناسبات است‬ ‫‪9‬معرفت شناسی زمانی ارزش می یابد که کاربردی باشد‬ ‫‪9‬رویکرد رسانه ای باید تهاجمی تر با شناختی دقیق تر باشد‬ ‫‪9‬تاسیس دانش جدیدی برای استنباط نظام رفتارها و روابط اجتامعی‬ ‫‪...9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز برگزار شد‬ ‫همایش ملی فلســفه فقه نظام ســاز “با تاکید بر افکار و ارای شهید‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی فق نظام ساز‬ ‫ایت اهلل محمدباقر صدر(ره)” به مناســبت ســالروز جهانی فلســفه توسط‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با همکاری برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و با حضور پرشور اندیشمندان‪،‬‬ ‫فرهیختگان‪ ،‬دانش پژوهان‪ ،‬طالب و اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جوهره فقه نظام ساز‪ ،‬ارتباطات و روابط و مناسبات است‬ ‫رئیس شــورای سیاســتگذاری حوزه های علمیه تهران و رئیس و‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫موســس پژوهشگاه‪ ،‬در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز» و رونمایی از‬ ‫اثار این همایش گفت‪ :‬انچه از بارقات الهیه بر قلب او الهام شد بر زبانش جاری گشت و بعد از چند دهه اندیشه او به تدریج‬ ‫در تفکر فقهی در حوزه های علمیه در حال رواج است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بدون دست بردن در اصول فقه نمی توان فقه نظام ساز پدید اورد‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست اســتاد درس خارج حوزه علمیه قم و‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز»‪ ،‬با اشاره به عنوان همایش «فلسفه فقه نظام ساز» گفت‪ :‬منظور از فقه فقط شریعت‬ ‫نیست بلکه دانش کاشف شریعت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫وظیفه فقه فقط دورکردن از عقوبت نیست‬ ‫ایت اهلل ســیدمهدی میرباقری‪ ،‬اســتاد درس خارج حوزه علمیه و‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل سیدمهدی میرباقری‬ ‫رئیس فرهنگســتان علوم اســامی‪ ،‬در همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫که در پژوهشــگاه در قم برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬تلقی بنده از عنوان همایش اعمال ســاختارگرایانه است در حالی که ما فقهی‬ ‫می خواهیم که سرپرستی تکامل اجتماعی را برعهده بگیرد و در ذیل ان هم ساختارها ساخته و هم متحول می شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تاسیس دانش جدیدی برای استنباط نظام رفتارها و روابط اجتماعی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی رئیس گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫مرکز تحقیقات اســامی مجلس و عضو هیات علمی پژوهشگاه رهنگ و‬ ‫اندیشه اسالمی در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز» گفت‪ :‬یکی از اهم مسائل فلسفی این است که چیستی مضاف الیه‬ ‫بحث شود و من تالش کردم ابهامات را توضیح دهم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه شیعه از اغاز پیدایش پویا و تحول گرا بوده است‬ ‫حجت االســام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی‪ ،‬دبیر علمی همایش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫ملی فلســفه فقه نظام ســاز‪ ،‬در این همایش و رونمایــی از اثار ان که در‬ ‫پژوهشــگاه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬فقه شیعه از ســال های اغاز تدوین در قرن چهارم همواره رو به رشد بوده و در فرایند تحول‬ ‫روزامدی داشته است و تا امروز که ما در خوان گسترده فقه زندگی می کنیم این تحول و تطور محسوس بوده و هست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی‬ ‫ائین رونمایی از مجموعه دوجلدی «فقه نظام» برگزار شد‬ ‫در حاشیه همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز “با تاکید بر افکار و ارای‬ ‫‪ÓÓ‬رونمایی از مجموعه مقاالت همایش فقه نظام ساز‬ ‫شــهید ایت اهلل محمدباقر صدر(ره)” از مجموعه دوجلدی «فقه نظام» با‬ ‫ت اهلل علی اکبر رشاد‪ ،‬ایت اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری‪ ،‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست و حجت االسالم دکتر سید‬ ‫حضور ای ‬ ‫حسین میرمعزی و حجت االسام ایزدهی رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫معنای دقیق ازادی از نگاه انقالب اسالمی‬ ‫حجت االسالم مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫در پنجمین جلســه از نهمین دوره کرســی های ازاداندیشی که با عنوان‬ ‫«گفتمان انقالب اســامی»که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬گفتمان انقالب اسالمی‪ ،‬یک نقطه کانونی‬ ‫سیال و شناوری قرار دارد که تبیین کننده ی ابعاد حقیقت گفتمان هستند‪.‬‬ ‫و مفهوم مرکزی دارد که پیرامون ان‪ ،‬مفاهیم ّ‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تحلیل و اثبات کارامدی نظام اقتصادی یکی از تکالیف علم اقتصاد‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز (با تاکید بر‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی نظام اقتصاد اسالمی‬ ‫افکار و ارای شهید ایت اهلل محمدباقر صدر)‪ ،‬کرسی علمی با موضوع “نظام‬ ‫اقتصادی اسالم(چیستی‪ ،‬هستی و امکان استنباط ان)” ابانماه سال جاری توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه به صورت حضوری‬ ‫و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫استفاده از نظرات کارشناسان جمعی از بایسته های نظام سازی است‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز (با تاکید بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫افکار و ارای شــهید ایت اهلل محمدباقر صدر)‪ ،‬کرسی ترویجی با موضوع‬ ‫«بایســته های نظام سازی در فقه سیاسی شیعه» توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ابان ماه جاری‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ترجمه‬ ‫ترجمه مجموعه اخالق الهی ایت اهلل طهرانی(ره) به زبان عربی‬ ‫سه مجلد از مجموعه اخالق الهی ایت اهلل شیخ مجتبی طهرانی(ره)‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب اخالق االهی‬ ‫که به همت جمعی از پژوهشــگران در گره اخالق پژوهشکده نظام های‬ ‫اســامی از سال ‪ ۱۳۸۷‬تاکنون به چاپ می رســید پس از ترجمه به زبان عربی توسط موسسه الخلق العظیم عتبه حسینی‬ ‫در کشور عراق به چاپ رسید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سلبریتی ها چه سهمی از غیرت م ّلی دارند؟‬ ‫اصوال هر موجود زنده ای فارغ از اینکه فهم و شــعور داشته باشد یا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نداشــته باشد‪ ،‬نسبت به اطراف خود عکس العمل متناسب با سطح تهدید‬ ‫انجام می دهد و اگر قرار باشــد متناســب با سطح تهدیدات نســبت به خود‪ ،‬جامعه‪ ،‬اطراف و خانواده اش‪ ،‬عکس العمل و‬ ‫حساسیت نداشته باشد‪ ،‬طبعا دیگر او موجود مطلوب نسبت به خود تلقی نمی شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایسته های طلبه معاصر‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــگاه در نشســت تربیتی «بایســته های طلبه معاصر»‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیت واژه قلم و ریشه قرانی و روایی ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شان نزول سوره قلم و بسیاری از ایات دیگر و روایات متعددی مانند‬ ‫«فضل العالم علی غیره‪ ،‬کفضل النبی علی امته» تصریح روشنی به مقام عالمان دینی دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تعیین نقش دولت در دسترسی ازاد به اطالعات‬ ‫این بیانیه در فضای حقوق امریکا منتشر شده و اینکه چرا این بیانیه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫نوشــته شده است باید گفت که در حوزه ازادی بیان کشورها رویکردهای‬ ‫متفاوتی دارند که امریکا وقتی می خواهد وظایف کنگره را مشخص کند می گوید کنگره نمی تواند برای محدود کردن ازادی‬ ‫بیان‪ ،‬مطبوعات یا تجمعات علیه دولت قانو گذاری کند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫به جز نظام جمهوری اسالمی هیچ بدیلی برای ایران وجود ندارد‬ ‫انکار نمی توان کرد که امکانات و توانمندی دشمنان در قدرت رسانه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫ای از ما بیشتر اســت زیرا انان خود را مقید هیچ اصول اخالقی و انسانی‬ ‫نمی دانند؛ همین بی قیدی اســت که پس از شــهادت موالی متقیان در محراب مسجد کوفه برخی را به تشکیک واداشت‬ ‫که «مگر علی اهل نماز و مسجد و محراب بود؟»!!‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شاخصه های اسالم ناب به مثابه نقطه کانونی گفتمان انقالب اسالمی‬ ‫چهارمین جلســه از نهمین دوره کرســی های ازاد اندیشی با عنوان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫«گفتمان انقالب اســامی» به همت مجمع هماهنگی پیروان امام(ره) و‬ ‫رهبری اســتان قم و اندیشکده مطالعات انقالب اسالمی طلوع مهر در دانشگاه طلوع مهر قم به صورت حضوری و مجازی‬ ‫با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مسیر ساختارسازی برای نظام اسالمی مسیری جز مسیر اجتهاد نیست‬ ‫حجت االســام والمسلمین سیدســجاد ایزدهی در نشست علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫با موضوع “فقه سیاســی شیعه و ظرفیت ساختارســازی در نظام سیاسی‬ ‫مطلوب” با اشــاره به ظرفیت های ساختارســازی در نظام سیاسی شــیعه‪ ،‬گفت‪ :‬پس از انقالب اسالمی‪ ،‬بحث نظام و نظام‬ ‫سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است‪ .‬بیشترین تالش برای نظام سازی در اوایل انقالب اسالمی انجام شده است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شبهات بزرگ حل ناشده و بحران های اجتماعی‬ ‫خصلت بحران‪ ،‬ایجاد مرجعیت اســت؛ هم مرجعیــت دانایی برای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫تبیین و شفاف ­ســازی؛ هم مرجعیت توانایی برای قبض و بسط موقعیتی‪.‬‬ ‫برخی قرائت­ ها رو می­اید و احیاناً قرائت ­های رســمی و در متن‪ ،‬به حاشــیه رانده می­ شود؛ برخی اجتماعات شکل می ­گیرد و‬ ‫برخی مجتمعات متفرق می­ شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫قائالن عرفی بودن حجاب به روایات ضعیف استناد می کنند‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی محمدی جورکویه‪ ،‬عضو هیات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫علمی گروه فقه و حقوق پژوهشــگاه‪ ،‬در سلسله جلسات «عرفی یا شرعی ‬ ‫بودن حکم حجاب» با تاکید بر اینکه حجاب‪ ،‬موضوعی شرعی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایات حجاب نشان می دهد که زنان روسری یا‬ ‫خمار را قبل از نزول ایه هم بر سر خودشان می انداختند ولی چون روسری را گره نمی زدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫احزاب باید حلقه واسط بین مردم و حاکمیت باشند‬ ‫نشســت علمی با موضوع “راهبردهای تحزب در نظام اسالمی” با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫حضور و ارائه حجت االســام محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫سیاست پژوهشگاه ابان ماه توسط گروه سیاست مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی با همکاری گروه سیاست‬ ‫پژوهشگاه در قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫روش شهید صدر در کشف نظام قابل دفاع است‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز (با تاکید بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین خالد الغفوری‬ ‫افکار و ارای شــهید ایت اهلل محمدباقر صدر)‪ ،‬کرســی علمی با موضوع‬ ‫“بررســی ظرفیت منابع شــریعت برای تامین فقه نظام” ابانماه سال جاری توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری‬ ‫موسسه اموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست خبری‬ ‫جزئیات برگزاری همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫جت االســام و المسلمین سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬دبیر همایش ملی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫فلســفه فقه نظام ساز در جمع اصحاب رسانه که در خبرگزاری رسا برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬با اشــاره به پیشینه این مراسم توســط پژوهشگاه گفت‪ :‬پژوهشگاه همه ســاله به همین مناسبت نسبت به برگزاری‬ ‫همایشی تحت عناوین گوناگون فلسفه های مضاف و همچنین تمرکز بر اندیشه های عالمان دینی اقدام می کند‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫شایعه سازی و غوغاساالری‪ ،‬راهبرد رسانه ای دشمن در فتنه اخیر است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشــگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به‬ ‫لزوم بازخوانی نقشه ها و برنامه های دشمن در فتنه اخیر ابراز داشت‪ :‬کیت کالرن برگ روزنامه نگار انگلیسی با جمع اوری‬ ‫و تجزیه و تحلیل اطالعات مختلف رسانه ای که طی چند ماه گذشته از سوی رسانه های امریکایی منتشر شده‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته‬ ‫معمــوالً پدیده ­ها در لحظات بحرانی خود را به کلیت بر ّ‬ ‫نظار بیرونی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫نشــان داده بلکه تحمیل می­کنند اما سایه سنگین تحمیل انچنان است که‬ ‫چشم­ ها را از رویت زوایایی بازداشته و یا به تمرکز بر زوایای دیگر وامی­دارد که به این خطای رویت و روایت‪ ،‬خطای هاله ­ای‬ ‫می­گویند‪ .‬البته نگارش این تحلیل در شرایط خوش­بینی نسبت به روایت­ هایی است که پیرامون یک پدیده شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جمهوری اسالمی کاری کرد که مدعیان دموکراسی هنوز نکردند‬ ‫دیکتاتوری همانطور که از عبارتش پیداست‪ ،‬به معنای دیکته کردن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫امری به کسی یا کسانی است؛ به شکلی که ان نفرات هیچ اختیاری در رد‬ ‫یا قبول ان نداشــته باشــند‪ .‬دیکتاتوری یعنی یک «امر ّیت» از باال به پایین که هیچ جلب نظر «دیگری» در ان معنا ندارد‪.‬‬ ‫طبیعی است که همواره این شکل و ُمدل حکومتی‪ ،‬مذموم بوده و مردم چندان راغب به پذیرش چنین حاکمیت هایی نیستند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫احساس عقب افتادگی در عرصه تکنولوژی موجب سوء برداشت برخی روشنفکران‬ ‫حجت االسالم دکتر محمد عرب صالحی‪ ،‬رئیس پژوهشکده حکمت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫و دین پژوهی پژوهشــگاه در برنامه ای با موضوع «پاسخ به شبهات تاریخ‬ ‫مندی قران از دیدگاه عالمه طباطبایی» به بررسی کتاب «نقد مبانی تاریخ مندی قران» به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬واژه تاریخ مندی یعنی انچه تاریخ مند باشد نحوه وجود ان تحت تاثیر شرایط تاریخی و محیطی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تحلیل معرفت شناختی وجه سیاسی فضای مجازی‬ ‫فضای مجازی دارای جهات اجتماعی و خصوص ًا وجه سیاسی است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫فضای مجازی را نباید در حد یک رســانه ساده یا محیط بسیطی تنزل داد‬ ‫که مث ً‬ ‫ال در ان صرف ًا به جســتجوی مطالب علمی یا اطالعات عمومی می پردازیم یا کودکان در این فضا به صورت برخط‬ ‫بازی می کنند و مانند اینها‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نقد عالمه طباطبایی بر حس گرایان و سوفسطائیان‬ ‫به مناسبت سالروز ارتحال عالمه طباطبایی(ره) و روز جهانی فلسفه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقش تفسیری فلسفه در المی زان‬ ‫نشست علمی با موضوع “نقش تفسیری فلسفه در المیزان” ابان ماه توسط‬ ‫گروه فلســفه پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شــد‪ .‬این نشست علمی با حضور حجت االسالم و المسلمین‬ ‫بهرام دلیر به عنوان ارائه دهنده و حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد طباطبایی به عنوان ناقد دنبال شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چنین جنایتی در چنین مکان مقدسی‬ ‫محضر اقدس قطب عالم امکان حضرت شــاهد پنهان‪ ،‬امام عصر و‬ ‫‪ÓÓ‬حرم مطهر حضرت شاهچراغ‬ ‫زمان و نایب بر حق ایشــان‪ ،‬رهبر فرزانه دوران‪ ،‬ملت مقاوم ایران‪ ،‬مردم‬ ‫نجیب شیراز‪ ،‬به ویژه خانواده عزیز شهیدان این رخداد تلخ و عروج سرخ و هتک حرمت استانه قدسی شاه چراغ‪ ،‬عرض عزا‬ ‫و تعزی نموده و از خداوند منان‪ ،‬غفران و رحمت و رضوان‪ ،‬برای ان زائران پر کشیده به کوی دوست‪ ،‬خواستارم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫معرفت شناسی وقتی ارزش می یابد که کاربردی باشد‬ ‫به مناسبت روز جهانی فلسفه‪ ،‬نشست علمی با موضوع “ظرفیت های‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی ظرفی ت های فلسفه اسالمی‬ ‫فلسفه اسالمی برای معرفت شناسی معاصر” توسط گروه معرفت شناسی و‬ ‫علوم شــناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد‪ .‬این نشست علمی با حضور و ارائه حجت االسالم دکتر‬ ‫علیرضا قائمی نیا‪ ،‬دکتر ابراهیم دادجو‪ ،‬دکتر مهدی عباس زاده و دکتر حسن سیدعرب دنبال شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حدوث زمانی عالم و ارزیابی ان‬ ‫عموم متکلمان جهان افرینش‪ ،‬به معنای «ما سوی اهلل» را حادث به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫حدوث زمانی می دانند؛ انها می گویند زمان گذشــته عالم‪ ،‬بی نهایت نیست‬ ‫بلکه در طرف گذشته عالم به ان و لحظه ای می رسیم که قبل از ان‪ ،‬همه این جهان معدوم بوده است و فقط خداوند موجود‬ ‫بوده است و هیچ شیء دیگری با او موجود نبوده است؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫ظرفیت پذیرش حق و گوش شنوا داشتن دو شرط گفت وگوی صحیح‬ ‫منظور از گفت وگوی صحیح‪ ،‬گفت وگویی اســت که بنیان های ان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫درســت باشد و رفتاری که بر اساس ان مفاهیم شکل می گیرد هم درست‬ ‫باشد‪ .‬گفت وگو‪ ،‬یک رفتار است که بر پایه برخی مبانی چیده می شود که ان مبانی باید درست باشند برای مثال‪ ،‬چه ما که در‬ ‫یک نظام اسالمی و الهی زندگی می کنیم و چه کسانی که پیرو سایر ادیان هستند باید یکی از مبناها را نگاه الهی قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دریچه عرفان وجودی تفسیر جدیدی از ایات و روایات به ما می دهد‬ ‫نشســت علمی تخصصی با موضوع “عرفان وجودی و نســبت ان‬ ‫‪ÓÓ‬نشست عرفان وجودی و نسبت ان با کتاب و سنت‬ ‫با کتاب و ســنت برگزار شد و حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا عضو‬ ‫هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشگاه درباره چرایی پرداختن به این بحث‪ ،‬گفت‪ :‬من از دهه ‪ ۸۰‬به تحلیل معناشناسی‬ ‫ایات قران رو اورده ام؛ حسن معناشناسی این است که ذهن را از تئوری های فلسفی و متافیزیکی تخلیه کنیم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تقسیم بندی علوم انسانی در جهان اسالم‬ ‫درباره گســتره و قلمروشناســی در حوزه علم‪ ،‬دو نکته حائز اهمیت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫است‪ .‬اول اینکه به لحاظ موضوع و محتوا این گسترش تا کجاست و دوم‬ ‫تاثیر و حضور این علوم در سایر حوزه های علمی چیست‪ .‬درباره معیار طبقه بندی علوم هم باید گفت چند معیار در این زمینه‬ ‫وجود دارد که مهمترین انها‪ ،‬معیا ِر موضوع و مسائل است و در اینجا با غایت و روش کاری نداریم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اسالم شهود و روایات را به منابع تولید علم افزوده است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‪ ،‬مدیر گروه قران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫پژوهی پژوهشگاه در نشست علمی «روش شناسی استخراج علوم انسانی‬ ‫قران بنیان» گفت‪ :‬اولین مقدمه بنده این اســت که در عرصه علوم انســانی با رویکرد قرانی کم سخن گفته شده و کم کار‬ ‫انجام شده است‪ ،‬در صورتی که موضوعی بین االذهانی و برای همه مسلمین در سطح جهان قابل فهم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد علمی‬ ‫امکان و مطلوبیت تولید عرفان اهل بیتی براساس کتاب و سنت‬ ‫حجت االســام محمدجواد رودگر دبیر علمی همایش عرفان اهل‬ ‫‪ÓÓ‬نخستین میزگرد تخصصی همایش عرفان اهل بیتی‬ ‫بیتــی در اولین میزگرد این همایش هدف از برگزاری اولین میزگرد علمی‬ ‫را در درجه اول ایجاد یک بستر و زمینه برای بارش فکری که نتیجه این بارش های فکری تبادل و تضارب فکری معرفتی‬ ‫در ساحت عرفان اهل بیتی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫میرزا مهدی اصفهانی وجود خدا را از خدا جدا می داند‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‪ ،‬عضو شورای علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫فلسفه پژوهشگاه در ابتدا گفت‪ :‬درباره هستی و چیستی خدا هم در مباحث‬ ‫فلسفی و هم در فضای عرفانی‪ ،‬نظرات و ارائی مطرح است و گفته شده ماهیت و چیستی خدا همان وجود او و هستی اوست‬ ‫یعنی وجود‪ ،‬ماهیت و چیستی جداگانه را نمی توان به خدا نسبت داد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دیدگاه های مختلف در علوم شناختی‪ ،‬روح دیجیتال و الهیات کامپیوتر‬ ‫یک بخش از ســخنان بنده درباره کلیات علوم شناختی‪ ،‬دوم درباره‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫فلسفه دین معاصر و سوم نسبت بین این دو موضوع است‪ .‬علوم شناختی‬ ‫جزئی از دانش هایی هســتند که امروزه در زمینه های بســیاری مورد توجه قرار گرفته اند و نتایج و پیامدهای ان را مشاهده‬ ‫می کنیم‪ .‬این علوم نسبت خاصی با یکدیگر دارند و درباره شناخت بحث می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫استاد فکر‪ ،‬کسی است که تفکر اگاهانه را در مخاطب خود ایجاد می کند‬ ‫حجت االســام محمد کاشــی زاده‪ ،‬عضو هیات علمی گروه کالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫پژوهشگاه در چهاردهمین مدرسه شبهه پژوهی با عنوان «تفکر صحیح»‬ ‫که به همت مرکز مطالعات و پاســخ گویی به شبهات حوزه های علمیه و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬مقام معظم رهبری بر لزوم داشتن استاد فکر تاکید داشته اند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فقه معاصر و اقتضائات ان‬ ‫اگر فقه معاصر عبارت باشــد از تعیین فعل مکلف در زندگی معاصر‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫از انجایی که شاخص اصلی زندگی معاصر با زندگی تقریبا شاید صد سال‬ ‫گذشــته غیر از حاصل شدن یک سری موضوعات مستحدثه‪ ،‬شکل ­ ­گیری مقیاس ­های کالن و فعال شدن فرایندها به جای‬ ‫افراد است و این مطلب در مطالعات مربوط به شاخص مدرنیته هم جاری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫اخالق توحیدی مبتنی بر سه مولفه توحید‪ ،‬عبودیت و محبت است‬ ‫کرســی علمی با موضــوع “اخالق توحیدی اجتماعی و رســانه در‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی اخالق توحیدی اجتماعی و رسانه‬ ‫اندیشــه عالمه طباطبایی(رض)” همزمان با ســالروز رحلت این دانشمند‬ ‫جلیل القدر عالم تشیع در تاالر اندیشه اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه برگزار شد‪ .‬این کرسی با همکاری گروه عرفان‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و گروه فقه‪ ،‬اخالق و رسانه اداره کل پژوهش های اسالمی رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دلیل متکلمان بر حدوث زمانی عالم و ارزیابی ان‬ ‫متکلمان برای اثبات دعوای خود در مورد حدوث زمانی عالم ادله ای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫را مطرح کرده اند؛ این ادله را شهرزوری در کتاب الشجره االلهیه و نیز در‬ ‫شرح حکمه االشراق‪ ،‬و صدرالمتالهین در کتاب اسفارش نقل کرده و سپس انها را نقد کرده اند؛ ما در ادامه به طرح و ارزیابی‬ ‫استدالل مهم انها می پردازیم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫وظیفه قرانی مومنان مقابل کثرت دشمان دین و انقالب‬ ‫کشــور ما در حال حاضر و شاید بســیار پیچیده تر از جهاتی همانند‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫مدینــه در زمان جنگ احزاب اســت که همه دشــمنان خارجی همراه با‬ ‫منافقان و سســت عنصران داخلی به نحوی با انواع ابزار علیه ایران اســامی فعالیت می کنند؛ با این همه کشور ما در برابر‬ ‫امریکای جانی و اروپای حامی و مرتجعان منطقه به پیش می رود و نه تنها نتوانسته اند ان را از پا دراورند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شهدای حوادث اخیر‪ ،‬شهدای تروریسم سایبر هستند‬ ‫اینترنت و فضای مجازی جز فناوری های عصر اطالعات هســتند‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫این فناوری ها به عنوان فناوری های دیجیتال‪ ،‬فناوری های معرفتی هستند‬ ‫و با تکنولوژی های دیگر متفاوت هستند‪ .‬مثال اینترنت با صنعت هواپیما قابل مقایسه نیستند؛ چراکه اینترنت معرفتی است‪.‬‬ ‫اخرین مرحله پیشرفت تکنولوژی در اینجا صورت گرفته است که وجه معرفتی دارد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ در بوته نقد و نظر‬ ‫نشست نقد و بررســی کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ؛نگرشی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب‬ ‫نوین به فلسفه فرهنگ تالیف حجت االسالم سیدیداهلل یزدان پناه با دبیری‬ ‫حجت االســام مسعود اسماعیلی و به همت پژوهشکده تمدن توحیدی و همکاری پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی‪ ،‬گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دروغ هایی که از فیلتر عبور می کنند‬ ‫یکــی از دالیلی که احتمــا ًال باعث فیلتر شــبکه های اجتماعی در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫روزهای اغتشــاش شده بود‪ ،‬جلوگیری از انتشار شــایعات و دروغ ها بود‪.‬‬ ‫شــبکه های اجتماعی‪ ،‬بستری برای انتشار اخبار دروغ و شایعات نادرســت در جهت تشنج افکار عمومی بودند‪ ،‬با این حال‬ ‫به نظر می رسد که فیلتر کردن شبکه های اجتماعی‪ ،‬نتوانسته است مانع از انتشار دروغ و شایعه شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫محوری ترین بحث در بازسازی نظام فرهنگی‪ ،‬وضعیت نهاد خانواده است‬ ‫میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و نهاد خانواده» ذیل همایش ملی‬ ‫‪ÓÓ‬خانواده‬ ‫«منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور» با حضور حجت االسالم‬ ‫والمســلمین محمدرضا زیبایی نژاد‪ ،‬دکتر امیرحســین بانکی پور فرد‪ ،‬خانم دکتر فریبا عالسوند و حجت االسالم دکتر مسعود‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬عضو هئیت علمی گروه فرهنگ ­پژوهی پژوهشگاه به عنوان دبیر علمی میزگرد برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫راهی جز برگزاری کرسی های ازاداندیشی نداریم‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی ذوعلم عضو شورای علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه‪ ،‬در‬ ‫نشست خبری «بیانیه گام دوم؛ فکرورزی و ازاد اندیشی» که توسط موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته سه اصل منطق‪ ،‬اخالق و رعایت حقوق دیگران در مباحث این پژوهشکده باید رعایت شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایرنا‬ ‫نباید متاثر از موج سازی ها‪ ،‬از قانون موجود عقب نشست‬ ‫من معتقدم که جریان اغتشــاش در کمین نشســته بود و مترصد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫شکار بود‪ .‬ما این طعمه را در اختیار او قرار ندادیم‪ ،‬چون مساله‪« ،‬واقعیت»‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه «روایت از واقعیت» اســت؛ یعنی واقعیت‪ ،‬چه خوب و چه بد‪ ،‬او می خواست ان را به نفع خود مصادره کند و از‬ ‫«هیچ»‪ ،‬فاجعه ببافد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایا در جمهوری اسالمی اعتراض امکان دارد؟‬ ‫اصل ‪ ۲۷‬قانون اساسی‪ ،‬حق اعتراض را با رعایت اینکه مخل امنیت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر کمیل خجسته‬ ‫و اسالم نباشد جزئی از شوون ازادی مردم می داند‪ .‬جمهوری اسالمی هم‬ ‫بــا روش و چارچوبی به این اصل پایبند اســت‪ .‬به همین منظور ماده ده قانــون احزاب تجمع اعتراض امیز را بدون مجوز و‬ ‫راهپیمایی را نیاز به مجوز دانسته است‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست بازخوانی اسناد ملی و استانی امایش سرزمین برگزار شد‬ ‫دومین میزگرد علمی تخصصی سلســله جلســات بیانیه گام دوم و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی امایش سرزمین‬ ‫پیوند حوزه­ های طبیعی و انســانی نشســت های امایش سرزمین؛ تغییر و‬ ‫مانایی اجتماعی با موضوع “بازخوانی اســناد ملی و استانی امایش ســرزمین” توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست‬ ‫جمهوری با همکاری گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫ساختار فرهنگی مطلوب در جمهوری اسالمی‬ ‫در چارچوب همایش «منطق بازســازی ساختار فرهنگی کشور»‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫میزگرد تخصصی «ســاختار فرهنگی و مردم» برگزار شد‪ .‬در این نشست‬ ‫علمی‪ ،‬دکتر منصور واعظی ؛ مشــاور رئیس رسانۀ ملی؛ دکتر مهرداد باقری‪ ،‬رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران‬ ‫به ارائۀ بحث در این زمینه پرداختند‪ .‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫روایت زن ایرانی در ادبیات داستانی انقالب اسالمی بررسی شد‬ ‫به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی زن در ادبیات داستانی‬ ‫نشســت علمی «روایت زن ایرانی در ادبیات داســتانی انقالب اسالمی»‬ ‫ابان ماه جاری برگزار شد‪ .‬علی اهلل سلیمی در نشست «داستان و ارمان» فرهنگسرای اندیشه گفت‪ :‬پس از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫هرچه قدر جلوتر رفتیم‪ ،‬حضور زنان در عرصه داستان نویسی پررنگ تر شده است‪.‬س‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫علوم انسانی اسالمی ما را به عبور از انگاره توسعه ترغیب می کند‬ ‫علوم انسانی شاخه ای از علوم است که به کنش های انسانی چه به‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫لحاظ فردی چه در نســبت با دیگران می پردازد و موضوع ان‪ ،‬خود انسان‬ ‫است؛ بنابراین از ان به عنوان علوم انسانی قلمداد می شود‪ .‬وقتی از علوم انسانی سخن می گوییم‪ ،‬می توان علوم را تفکیک‬ ‫کرد به این معنا که دسته ای از علوم که مربوط به جهان و انسان است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اصل بستار و خداباوری‬ ‫این یادداشت در پی ان است که قابل جمع نبودن «اصل بستار علی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫فیزیکی» و خداباوری را نمایان کند‪ .‬مفاد اصل مذکور این ادعا اســت که‬ ‫علم فیزیک یا جهان طبیعت (که علم فیزیک عهده­ دار تبیین ان به نحو بنیادین اســت) به لحاظ علی بسته است؛ گاهی از‬ ‫این اصل به «کامل­بودن فیزیک» نیز تعبیر می­ کنند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫قیام مختار از نگاه اهل بیت (ع) و شیعیان‬ ‫در مورد اینکه قیام مختار چقدر مورد تایید شــیعیان است‪ ،‬باید گفت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫که کســی از شیعه در مورد قیام مختار اظهار نظر منفی نکرده است‪ ،‬یعنی‬ ‫تاکنون کسی از بزرگان شیعه نگفته اند که قیام مختار اشتباه بوده بلکه همه شیعیان از مختار به نیکی یاد کردند‪ ،‬به زیارت‬ ‫بارگاه ایشان می روند‪ ،‬در مورد قیام و زندگی وی کتاب های زیادی تالیف کرده اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫کتاب‪ ،‬رسانه فرهیختگی است‬ ‫پیچیدگی هــای فضای مجــازی و شــبکه های اطالع رســانی و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫پیام رســان های متعدد‪ ،‬الیه ای عمیق و نظری دارد که الزم اســت بیش‬ ‫از پیش درباره ان‪ ،‬نظریه پردازی شــود‪ .‬ورود اندیشــمندان علوم انسانی‪ ،‬خاصه فضالی حوزه علمیه به حوزه رسانه‪ ،‬به فهم‬ ‫ماهیت این مقوله‪ ،‬لوازم ان‪ ،‬نسبت ان با جامعه کنونی‪ ،‬جایگاه ان در تمدن ایرانی اسالمی در این افق خواهد انجامید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫رویکرد رسانه ای باید تهاجمی تر با شناختی دقیق تر باشد‬ ‫میزگرد «ســاختار فرهنگی و رسانه و فضای مجازی» ذیل همایش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫«منطق بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» با حضور دکتر فرشاد‬ ‫مهدی پور‪ ،‬دکتر شــهاب اسفندیاری‪ ،‬دکتر احسان کیانخواه‪ ،‬پژوهشــگر فضای مجازی با دبیری علمی دکتر عزیز نجف پور‬ ‫اقابیگلو‪ ،‬رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پیام رسان های داخلی بستر تامین ازادی های تمام اقشار مردم‬ ‫یکــی از چالش های مهم مــا در پلتفرم های خارجــی رگوالتوری‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عزیز نجف پور اقابیگلو‬ ‫محتوای کاربران بر اســاس سیاست ها و شاخص های دل بخواهی است‪.‬‬ ‫مثال تلگرام راســا” محتوایی را نامناسب تشخیص می دهد و کانال و کاربری را مسدود و محدود می کند‪ .‬اینستاگرام هم به‬ ‫همین منوال محتوایی که به زعم خود نامناسب می بیند از صفحه کاربران حذف می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی معادل انقالب فرهنگی است‬ ‫میزگرد تخصصی «ســاختار فرهنگی و نهــاد دولت» ذیل همایش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسن بنیانیان‬ ‫«منطق بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» با حضور دکتر حسن‬ ‫بنیانیان؛ دکتر مهدی ناظمی اردکانی‪ ،‬دبیر کارگروه مدیریت کالن دســتگاه های فرهنگی دبیرخانه شــورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی و محمد حسن شاهنگی ‪ ،‬دبیر گروه ادبیات اندیشه و دبیر علمی میزگرد برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دالیل تاکید رهبر انقالب بر بازسازی انقالبی ساختارهای کشور‬ ‫قرانی ایت اهلل خامنه ای»‬ ‫نشســت «نظریه نظا ِم انقالبی در روایت‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ابان از ســوی پژوهشــگاه فرهنگ و معارف اســامی و با ارائه مهدی‬ ‫جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر مسائل انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۵۵‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۵۵‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات علمی شورای دانشنامه قران شناسی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬احمد قدسی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به‬ ‫صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ 656‬تا ‪ 660‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ 656‬تا ‪ 660‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات علمی شورای دانشنامه قران شناسی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬احمد قدسی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به‬ ‫صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫مجموعه دو جلدی فلسفه عقل منتشر شد‬ ‫مجموعه دو جلدی فلسفه عقل (جلد اول)‪ :‬نقد عقل جزئی در فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه دوجلدی فلسفه عقل‬ ‫اسالمی و (جلد دوم)‪ :‬نقد عقل در مدارس حدیثی میرداماد و صدرالمتالهین‬ ‫اثر حجت االســام والمســلمین محمدعلی اردســتانی در گروه فلسفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی و توسط سازمان‬ ‫انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش شناختی منتشر شد‬ ‫هرمنوتیســت ها به سه دسته روشی‪ ،‬روش شناختی و فلسفی تقسیم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب اصول فقه و هرمنوتیک روش شناختی‬ ‫می شوند‪ .‬دســته اول و دوم مانند اصولیان و فقها معتقدند؛ علیرغم وجود‬ ‫فاصله زمانی قابل توجه بین زمان صدور و زمان تفسیر نص‪ ،‬فهم مراد مولف امکان پذیر است‪ .‬در این راستا‪ ،‬هرمنوتیست های‬ ‫روشی کوشیده اند از دیدگاه های مختلف ابزارها و قواعد فهم و استنباط مراد مولف را بیان کنند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬هامیش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫‪9‬نشست خربی هامیش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫‪9‬نشست علمی زن در ادبیات داستانی انقالب اسالمی‬ ‫‪9‬نشست نقد و بررسی کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ‬ ‫‪9‬دومین میزگرد علمی بازخوانی اسناد ملی و استانی امایش رسزمینی‬ ‫‪9‬نخستین جلسه از سلسله میزگردهای علمی هامیش عرفان اهل بیتی‬ ‫‪9‬جلسه شورای هسته ها و رشکت های استارتاپی مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه‬ ‫‪9‬نشست علمی فقه سیاسی شیعه و ظرفیت های ساختار سازی در نظام سیاسی‬ ‫‪...9‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نخستین جلسه از سلسله میزگردهای علمی همایش عرفان اهل بیتی‬ ‫یکصد و سی و پنجمین مجمع هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ‪ ،‬نقد و مناظره‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫گزارش تصویری‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ ‫جلسه شورای هسته ها و شرکت های استارتاپی مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه‬ ‫نشست علمی فقه سیاسی شیعه و ظرفیت ساختارسازی در نظام سیاسی مطلوب‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست خبری همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫دومین میزگرد علمی تخصصی با موضوع بازخوانی اسناد ملی و استانی امایش سرزمین‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست علمی زن در ادبیات داستانی انقالب اسالمی‬ ‫همایش ملی فلسفه فقه نظام ساز‬ ‫‪33‬‬ ‫خربنامه ابان مــــاه ‪1401‬‬ صفحه 33 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نشست نقد و بررسی کتاب چیستی و نحوه وجود فرهنگ؛ نگرشی نوین به فلسفه فرهنگ‬ ‫‪34‬‬ صفحه 34

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!