ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 191 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 191

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 191

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 191

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬دروغ اساسی ترین سالح منافقین‬ ‫‪9‬حوزه فرهنگ اولویت اصلی حکمرانی‬ ‫‪9‬الزمه فرهنگ سازی مخاطب شناسی است‬ ‫‪9‬هامیش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی‬ ‫‪9‬طرح موضوع از سوی رهربی ناشی از رضورت اجتامعی‬ ‫‪9‬بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی معادل انقالب فرهنگی‬ ‫‪9‬بی توجهی در عرصه فرهنگ نسبت به حلقه های میانی‬ ‫‪9‬ماندن دفاع مقدس در فضای قدسی و بدون تئوری سازی‬ ‫‪9‬رضورت تبیین مسائل برای جوانان در حاشیه اغتشاشات اخیر‬ ‫‪9‬توحید اجتامعی ماهیت تعریف و نسبت ان با توحید اعتقادی‬ ‫‪....9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫همایش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور توسط‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با مشارکت نهادهای فرهنگی‬ ‫کشــور و با سخنرانی ایت اهلل رئیسی ریاست محترم جمهور ‪ ،‬ایت اهلل رشاد‪ ،‬حجت االســام دکتر عاملی ‪ ،‬دکتر اسماعیلی و‬ ‫حجت االسالم قمی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫طرح موضوع از سوی رهبری ناشی از ضرورت اجتماعی‬ ‫دکتر رئیسی با بیان اینکه روشنفکران‪ ،‬فرهیختگان و نخبگان جامعه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابراهیم رئیسی‬ ‫متولی اصلی دیدبانی و رصد تحوالت بوده و باید پیش از دیگران اسیب ها‬ ‫را شناســایی کرده و به موقع نسبت به انها هشدار دهند و قبل از دیگران برای رفع انها راهکار ارائه دهند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫طول تاریخ طوالنی کشورمان همواره بزرگان و دلسوزانی بوده اند که قبل از عموم مردم اسیب ها را شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫امروز بزرگترین فرهنگ شناس‪ ،‬انقالب اسالمی را رهبری می کند‬ ‫ایت اهلل رشــاد با بیان اینکه انقالب اســامی یک حرکت فرهنگی‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز بزرگترین فرهنگ شناس‪ ،‬انقالب اسالمی را‬ ‫رهبری می کند و بعید میدانم در تاریخ ایران فرهنگ شناسی مانند رهبر انقالب وجود داشته است چرا که حجیم ترین مطالب‬ ‫فرهنگی از نظر کمی توسط ایشان مطرح شده که از نظر کیفیت نیز بی نظیر بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حوزه فرهنگ از اولویت های اصلی حکمرانی است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی ضمن اشــاره به بیانات رهبری در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدمهدی اسماعیلی‬ ‫نخســتین دیدار با اعضای دولت ســیزدهم گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫طلیعه فعالیت دولت مردمی در جمع اعضای هیات دولت مفاد مهمی را در حوزه بازســازی حکمرانی کشــور مطرح کردند‬ ‫ایشان در این دیدار فرمودند در همه حوزه ها نیاز به بازسازی انقالبی با شیوه و منطق انقالبی که عقالنی و فکورانه است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫در گذرگاه تغییر فرهنگی قرار داریم‬ ‫حجت االسالم ســید سعیدرضا عاملی دبیر شــورای عالی انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسعیدرضا عاملی‬ ‫فرهنگی با طرح این پرســش مبنی بر اینکه چه چالش و مشــکلی وجود‬ ‫دارد که رهبر انقالب اســامی از بازسازی ساختار فرهنگی کشور سخن می گویند اظهار داشت‪ :‬اگر مفهوم مورد نظر ایشان‬ ‫را درست برداشت نکنیم مطالعات صورت گرفته به انحراف می رود‪ .‬زمانی که به خروجی فعالیت های فرهنگی نگاه می کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بی توجهی در عرصه فرهنگ نسبت به حلقه های میانی‬ ‫حجت االســام محمد قمی با تاکید بر اینکه این حرکت انقالبی در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد قمی‬ ‫بازسازی انقالبی باید مبتنی بر عقالنیت‪ ،‬معنویت و حکمت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این امر باید به اثار اجتماعی متناهی دست گذاشت و سخت گیرانه فرایندها‪ ،‬مولفه ها و‪ ....‬را در عرصه فرهنگ ارزیابی کرد‬ ‫تا مشخص شود که تحول رخ داده یا خیر‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫الزمه فرهنگ سازی مخاطب شناسی است‬ ‫دکتر مسعود فیاضی رئیس شــورای سیاست گذاری همایش اظهار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود اسماعیلی‬ ‫داشــت‪ :‬رهبر انقالب در دیدار اول هیات دولت در ‪ ۶‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫این موضوع اشــاره داشــتند که اصالح و بازنگری در ساختار فرهنگی کشور ضروری است‪ .‬بر همین اساس عبارت انقالبی‬ ‫بودن این بازسازی را مطرح کردند و فرمودند ما نیاز به بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور داریم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫رسانه ها باید از حقیقی بودن خطر تجزیه طلبی بیش تر بگویند‬ ‫گرایش هــای تجزیه طلبانــه‪ ،‬یک القای خارجی اســت و جریانات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫تجزیه خواه‪ ،‬هیچ ریشه داخلی و ملی ندارند؛ بلکه ریشه و اصل همگی شان‬ ‫به خارج از ایران برمی گردد‪ .‬هر زمان که این جریانات‪ ،‬فرصتی را فراهم دیدند‪ ،‬به فعالیت های خودشان دست زدند و اصال‬ ‫نوع حکومت ایران برایشان فرقی ندارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ضرورت تبیین مسائل برای جوانان در حاشیه اغتشاشات اخیر‬ ‫هر چه جلوتر می رویم‪ ،‬به دلیل پیشرفت و اقتدار روز افزون کشورمان ‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫در اردوگاه مخالفان نظام جمهوری اســامی‪ ،‬همگرایی بیشــتر می شود؛‬ ‫گروه های ریز و درشــت معاند که موجودیت خود را در خطر می بینند‪ ،‬با تمام قوا و با هم به میدان می ایند؛ این صف ارایی‬ ‫جدید با تالش های موذیانه استکبار جهانی امریکا و صهیونیسم در این سال ها شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫لمپنیزم‪ ،‬ابزاری برای جلوگیری از گشایش های پیش روی کشور‬ ‫جنبش دانشجویی دهه ‪ ۷۰‬یکی از قوی ترین حرکت های دانشجویی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عزیز نجف پور اقابیگلو‬ ‫در ایران است که با تلفیقی از رویکرد چپ و لیبرالیستی‪ ،‬بالغ بر یک دهه‬ ‫حاکم بالمنازع دانشگاه های کشور بود‪ .‬بنا به دالیل متعددی ازقبیل عدم کشش ساختار دانشجویی برای رفتارهای بلند مدت‬ ‫و سخت سیاسی و ‪ ،...‬به مرور نخبگان دانشجویی از این جنبش خارج گشته و بیشتر به درس و بحثشان متمرکز شدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫دیالوگ مانع از سایش فرهنگی می شود‬ ‫کتابــی تحت عنوان «ســایش های فرهنگی‪ ،‬عوامــل‪ ،‬زمینه ها و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫راهبردهای مقابله با ان» را به تازگی تمام کرده ام که یک کار پژوهشــی‬ ‫متفاوت است و یک تا دوسال درگیر نگارش ان بودم‪ .‬محور اصلی کتاب درباره پدیده ای است که به اعتقاد من خیلی روی‬ ‫این پدیده فکر نشده است و ان پدیده‪« ،‬سایش فرهنگی» است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫دفاع مقدس در فضایی قدسی و بدون تئوری سازی مانده‬ ‫متاســفانه یکی از اتفاقات نامطلوبی که پس از جنگ رخ داد‪ ،‬پایان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫تبیین و روایت گری اصولــی جنگ بود‪ .‬پیش فرض خیلی ها چنین بود که‬ ‫شاید بعد از جنگ‪ ،‬دیگر نباید به موضوع فرهنگ مقاومت پرداخت و جنگ را در نگاه احساسی و تقویمی خالصه کردند‪ .‬این‬ ‫موضوع حادثه ناخوشایندی بود که موجب شد تمرکز و انرژی بر دیگر موضوعات روایت جنگ مغفول بماند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شفقنا‬ ‫رسول خدا(ص) مردم را به خود نمی خواند‬ ‫«شاهد» به معنای کسی است که نظاره گر یک موضوع است‪ ،‬پس‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫در صحنه حضور دارد‪ .‬اگر قرار باشد زیست پیامبرانه داشته باشیم و پیامبر‬ ‫قصه و‬ ‫را سرمشــق و الگوی خود قرار دهیم‪ ،‬باید در لحظه ها و صحنه ها حضور داشــته باشیم و غایب نباشیم؛ برخی وقتی ّ‬ ‫حادثه تمام می شود‪ ،‬تازه پیدا می شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫رویکرد رسانه ای باید تهاجمی تر با شناختی دقیق تر باشد‬ ‫میزگرد «ســاختار فرهنگی و رسانه و فضای مجازی» ذیل همایش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫«منطق بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» با حضور دکتر فرشاد‬ ‫مهدی پور‪ ،‬معاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی؛ دکتر شهاب اسفندیاری ؛ دکتر احسان‬ ‫کیانخواه‪ ،‬با دبیری علمی دکتر عزیز نجف پور اقابیگلو‪ ،‬رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫انتشار کتاب «اراده برادری» هم زمان با تحرکات تجزیه طلبانه اشوبگران‬ ‫واقعیت تلخ ان است که در شــرایط امروز وضع مسلمانان به دلیل‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫سایه انداختن تضادها و اختالفات مذهبى بر زندگی انان تاسف انگیز است؛‬ ‫بسیارى از ظرفیت های منحصر به فرد و توانائی هاى با ارزش فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬علمى و فکرى مسلمانان در طول تاریخ‪،‬‬ ‫صرف تعارض با یکدیگر شده است و متاسفانه هنوز هم همین مسیر دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد تخصصی‬ ‫بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی معادل انقالب فرهنگی است‬ ‫میزگرد تخصصی «ســاختار فرهنگی و نهــاد دولت» ذیل همایش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسن بنیانیان‬ ‫«منطق بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» با حضور دکتر حسن‬ ‫بنیانیان؛ مشــاور و دستیار امور فرهنگی رئیس دانشگاه ازاد اســامی‪ ،‬دکتر مهدی ناظمی اردکانی‪ ،‬دبیر کارگروه مدیریت‬ ‫کالن دستگاه های فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی و محمدحسن شاهنگی‪ ،‬دبیر علمی میزگرد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫دروغ اساسی ترین سالح منافقین است‬ ‫همیشــه دروغ‪ ،‬وسیله ای برای پیشــبرد اهداف عده ای بوده است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫جریــان حق و تمدن اســامی همواره اصلی ترین دشــمن خود را دروغ‬ ‫می دانسته است‪ .‬به طور مثال در عصر صدر اسالم حربه اصلی منافقین دروغ و پراکنده کردن شایعه در سطح جامعه بود تا‬ ‫بدان وسیله بتوانند نهضت اسالمی تازه برخواسته را به نوعی حذف کنند‪ ،‬موضوع «افک» یکی از نمونه های جدی است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رسول اهلل‪ ،‬جهادگر عرصه تبیین دین‬ ‫عمده مشکالت پیامبر از دوره دعوت علنی خود را نشان داد‪ .‬حضرت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫در کنار کوه «صفا» روی سنگی قرار گرفت تا مردم را به خداپرستی دعوت‬ ‫کند‪ .‬فرمود‪ :‬ای گروه قریش! خود را از اتش نجات دهید من برای شــما در پیشــگاه خدا نمی توانم کاری بکنم‪ ،‬من شما را‬ ‫از عذاب دردناک می ترسانم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جنگ شناختی و اینده جامعه‬ ‫هر از چند گاهی موج توجه به اســیب های رســانه ها و شبکه های‬ ‫‪ÓÓ‬اغتشاشات اخیر ‪...‬‬ ‫اجتماعی اوج می گیرد‪ ،‬اما اتفاق خاصی در فضای عمومی نمی افتد‪ .‬حداقل‬ ‫زمانی یکساله برای اموزش تشخیص خبر درست از خبر‬ ‫اتفاقی که باید بیفتد یک حرکت جهادی انبوه متمرکز در یک بازۀ‬ ‫ِ‬ ‫غلط‪ ،‬و اموزش کنترل احساس در مواجهه با خبرها‪ ،‬به عموم مردم است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تفاوت حجاب زن ازاد و کنیز دلیل محکمی بر شرعی‪ ‎‬بودن حجاب‬ ‫حجت االســام والمسلمین ســعید داودی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داودی‬ ‫قران پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬مهرماه جاری با حضور در سلسله جلسات «عرفی‬ ‫یا شــرعی بودن حکم حجاب»‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬همین که قران بین حجاب کنیز و زن ازاد مسلمان تفاوت گذاشته شده و بر‬ ‫زن ازاد واجب است‪ ،‬نشان می دهد حجاب‪ ،‬عرفی نیست و شرعی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پاسخ دکتر خسروپناه به سروش‪ -‬امروز موعد امتحان شماست‬ ‫ایا واقع ًا وفات مرحومه مهسا دغدغه شما و امثال شما خارج نشینان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫و قاتالن و اغتشاشگران و تخریب چیان اموال عمومی و خصوصی است؟‬ ‫اگر در گفتار و نوشتار خود‪ ،‬صدق اخالقی داری ـ که بی شک نداری ـ چرا برای قتل مرحومه میترا بیانیه ندادی؟ چرا برای‬ ‫ترور هزاران شهید به دست منافقان و کومله و سلطنت طلبها نقدی ننگاشتی؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫توحید اجتماعی‪ ،‬ماهیت‪ ،‬تعریف و نسبت ان با توحید اعتقادی‬ ‫«توحید اجتماعی» اصطالحی متاخر‪ ،‬نوپدید و برخاســته از اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫مســلمانان نواندیش و مصلحان اجتماعی است و دانش الزم هنوز درباره‬ ‫ان تولید نشده است؛ به همین جهت‪ ،‬تبیین ماهیت و ارائه تعریف ان ضروری می­نماید‪ .‬اهمیت پرداختن به توحید اجتماعی‬ ‫از یک سو در جایگاه خاص ان در «کالم اجتماعی» و از سوی دیگر در غلبه حیثیت اجتماعی بر بُعد فردی انسان­ها است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫باورمندی و توانمندی راهکار انتظارات شرعی از جامعه دینی‬ ‫ش اساسی در ذهن می ­‬ ‫هر دغدغه­ مند دین دار اجتماعی یک پرســ ­‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫پروراند که به چه معیاری می­ توان فرمان ­های اجتماعی شریعت را به جامعه‬ ‫دینی ابالغ کرد و چه بسا به عنوان قوانین مدنی طرح و تصویب و اجرا کرد‪ .‬اگر مخاطب فرمان ­های اجتماعی شریعت جامعه‬ ‫باشد‪ ،‬به نظر شما‪ ،‬ایا می ­توان برای رسیدن به این معیار به دو اصل قرانی مراجعه کرد و ان دو را ترکیب نمود؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سلوک توحیدی‪-‬والیی در اندیشه و عمل عالمه حسن زاده املی‬ ‫روح حاکم بر سلوک تا شهود عالمه حسن زاده املی و والیت‬ ‫توحید ِ‬ ‫‪ÓÓ‬مرحوم عالمه حس ن زاده املی‬ ‫عبودیت‬ ‫جوهره ان فوق فرشته بود‪ .‬شخصیتی که فوق فرشتگی را در پرتو‬ ‫ِ‬ ‫حبی بر مدار شــریعت حقه محمدی(ص) در اثر اعتالی به فهم خطاب محمدی(ص) درک و دریافت کرد‪ .‬او از ُملک رهید‬ ‫احوال سلوکی و اطوا ِر وجودی اش خدا دید‪.‬‬ ‫مافوق َملکوت رسید‪ ،‬خود ندید و در همه‬ ‫و به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫تولی و تبری؛ راهکار امام عسکری(ع) برای مقابله با ناهنجاری‬ ‫لقب ها پنجره ای به سوی کشف ابعاد شخصیتی ائمه(ع) هستند؛ ما‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫در مورد هر یک از ائمه (عالوه بر لقب های مشترک) با القابی خاص روبرو‬ ‫هســتیم که هر کدام گویای جنبه ای از شــخصیت یا مرحله و موقعیتی از زندگی ایشان است‪ .‬لقب های امام حسن بن علی‬ ‫بن محمد(ع) نیز همین طور است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فلسفه حجاب تامین امنیت روانی و جسمی جامعه است‬ ‫حجت االسالم ســعید داودی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه قران پژوهی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داودی‬ ‫ی بودن حکم حجاب»‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬در سلسله جلسات «عرفی یا شــرع ‬ ‫گفت‪ :‬یکی از نظریات در عرصه اجتماعی‪ ،‬نظریه پنجره شکســته اســت که می گوید اگر خانه ای یک شیشه شکسته داشته‬ ‫باشد و صاحبخانه ان را درست نکند‪ ،‬بعد از مدتی بقیه شیشه های ان هم توسط دیگران مورد اصابت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫امامان شیعه پیشگامان وحدت هستند‬ ‫حجت االســام شاکرین در ابتدا گفت‪ :‬مساله وحدت با پیروان سایر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫ادیان و مذاهب موضوعی است که در قران و قاموس دینی ما بدان توجه‬ ‫مهمی شــده اســت‪ .‬نقطه اصلی این وحدت در انجایی است که تمام مخلوقات عالم از ابتدا تا حال تحت اراده ای واحد نشو‬ ‫و نما کردند و این در ذات انان نهادینه شده و این حس مشترک که توحید باشد امتداد پیدا می کند تا صحنه زیست مردم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جایگاه فلسفه عرفان در اندیشه دینی غرب‬ ‫ایمان گروی دیدگاهی اســت که نظام اعتقــادات دینی را موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫ارزیابی و ســنجش عقلی نمی داند‪ .‬قلمرو دین‪ ،‬قلمرو ایمان است‪ ،‬نه عقل‬ ‫و نه علم‪ .‬چراکه گزاره های دینی فراتر از عقل و علم هســتند‪ .‬این گرایش دو رویکرد دارد‪ ،‬یکی ایمان گروی افراطی که از‬ ‫سوی سورن کرکگور بنیان نهاده شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫الگوریتم اجتهاد‪ ،‬تالشی برای دقیق سازی فرایندهای استنباط‬ ‫علم اصول فقه که مبناســازی برای استنباط موجه را به عهده دارد‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب الگوریتم اجتهاد اثر حجت االسالم واسطی‬ ‫ســبدی از مبانی و نظریه های پشتیبان برای استنباط را در اختیار قرار داده‬ ‫است ولی مسیر قدم به قدم استنباط که این مبانی و نظریه های پشتیبان در ان مسیر جانمایی شده باشند‪ ،‬بیان نشده است‬ ‫لذا نیاز به «روش» برای رسیدن به نتایج و نیاز به تبیین مراحل قدم به قد ِم تحقق ان روش‪ ،‬سبب توجه به الگوریتم ها شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نفی والیت از «پیامبر» تا «فقیه»؛ محصول غفلت از یک قاعده‬ ‫«غفلت از قواعد تفسیری موجب شده برخی از قران چنین برداشت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫کنند که پیامبر بر جامعه والیت ندارد و بعد براساس ان بنیان والیت ائمه‬ ‫معصوم و در نهایت والیت فقیه را بر باد دیده اند‪ .‬یکی از این قواعد این است که حصر انواعی دارد و همیشه حقیقی نیست‬ ‫بلکه گاهی حصر اضافی و نسبی است و یکی از این ایات نیز که برداشت ناردست از ان ارائه شده‪ ،‬ایه ‪ ۱۲۸‬ال عمران است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روش گذر از نفس شناسی حصولی به نفس شناسی شهودی‬ ‫یــک عالم انگاه توفیق صعود به قلۀ حکمت و عرفان را به دســت‬ ‫‪ÓÓ‬مرحوم عالمه حس ن زاده املی‬ ‫می­اورد که نفس ناطقۀ وی در مسیر حرکت جوهری استکمالی طولی قرار‬ ‫گیرد و بر پایۀ عقل نظری در صدد کسب حقایق و معارف الهی براید و بر پایۀ عقل عملی در مقام گسیل تصمیم­ها و اراده­ها‬ ‫به سوی انجام اوامر الهی در ساحت احکام و فضایل و منازل قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫درک فلسفی و فهم کالم امام رضا علیه السالم‬ ‫فلسفه‪ ،‬قواعد وجودشناسی است و مقصود از «درک فلسفی»‪ ،‬توانایی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫کشف روابط «وجودی» است؛ و اصلی ترین مسالۀ ان «نحوۀ ارتباط وجود‬ ‫محدود با وجودنامحدود» (در اصل ذات‪ ،‬در علم و در فعل) اســت‪ .‬ســواالتی که عمران صابی در این گفتگو می پرسد تماما‬ ‫حیث «وجودشناسانه» دارند؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫راهبری دقیق نظریه و عمل‬ ‫امام خمینی (ره) سمبل‬ ‫ِ‬ ‫شاید فلسفه ایجاز و ماندگاری اندیشه امام (ره) در قالب نظام سیاسی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اسالمی را بتوان ریشه در ســه علت عمده و مهم ارزیابی کرد‪ .‬اوال‪ ،‬امام‬ ‫خمینی (ره) از جامعیتی برخودار بودند که تقریبا دیگر اندیشــمندان‪ ،‬واجد ان نبودند‪ .‬این بدان معناست که امام(ره) در عین‬ ‫حال که یک فقیه تمام عیار هستند‪ ،‬فیلسوف‪ ،‬و عارفی نامی نیز هستند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ادبیات معاصر و پردازش حماسی مفاهیم سیاسی‪ -‬اجتماعی‬ ‫جنبش مشروطه به همراه خود‪ ،‬انبوهی از فکر و نظر و مفاهیم اورد‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫اما پس از ناکامی ان‪ ،‬بسیاری از خواسته ­های مردم و عالمان و روشنفکران‬ ‫جامعه به دست نیامد و موجی از یاس و ناامیدی را در جامعه به وجود اورد و زمینه برای روی کار امدن حکومت پهلوی در‬ ‫ایران فراهم شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بازسازی اسالم به عنوان ایدئولوژی مسئولیت افرین‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محســن مهاجرنیا در این نشست گفت‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫انقالب اسالمی بعد از قرن بیستم بزرگترین تحول را به وجوداورد‪ ،‬انقالبی‬ ‫اتفاق افتاد که برخالف همه انقالب های گذشته مبتنی بر ایدئولوژی اسالم ناب بود‪ ،‬هیچ انقالبی در دنیای معاصر یعنی دو‬ ‫سه قرن اخیر به نام ایدئولوژی و به نام دین و اعتقادات اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫موضع سیاست جنایی اسالم در مسئله حجاب‬ ‫یکی از مســائل بحث انگیزی که در این ســال ها سبب شکل گیری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫گفت وگوهایی بین مســئوالن امور فرهنگی جامعه از ســویی‪ ،‬و صاحبان‬ ‫اندیشــه و قلم از دیگر سو شــده است‪ ،‬جایزبودن یا نبودن الزام حکومت به حجاب بوده است‪ .‬در این خصوص نشست های‬ ‫علمی متعدد برگزار‪ ،‬و مقاالت فراوانی نگاشته شده است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ویژگی و راه های تحقق سیاست های برنامه هفتم توسعه‬ ‫بحث واقعی کــردن منابع مصارف دولتی و جلوگیری از اســراف؛‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫بحث نظام جامع تامین اجتماعی که می تواند تمام دغدغه های مردم را در‬ ‫زمینه ی بهداشــت مورد توجه قرار دهد؛ بحث جهت دهی نقدینگی به ســمت تولید که می تواند اقتصاد کشور را سروسامان‬ ‫دهد‪ ،‬مورد تاکید است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫هیجان اعتراضی و روایت پیش رونده‬ ‫همانطور کــه حجاب ایجاد حریم می کنــد و حرمش را به کرامت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫و پاکدامنی معــروف می کند که “ذالک ادنــی ان یعرفن”‪ ،‬چتری به نام‬ ‫بی حجابی باز شــده است برای هتک تمام حرم ها و احترام ها‪ ،‬رد تمام حدود و کشف تمام حجب‪ ،‬لذا مستبعد نیست که زیر‬ ‫این چتر تمام احزاب مخالف جمهوری اسالمی اجتماع کنند هرچند تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بحث عدالت فرهنگی در جامعه در ابتدای راه است‬ ‫عدالت فرهنگی به توزیع مجموعه ارزش های معنوی در جامعه می‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پردازد و ارزشی است که فراگیر شدن ان‪ ،‬موجب تساوی و توزیع متناسب‬ ‫و استحقاق مدار امتیازات‪ ،‬اطالعات و داده های فرهنگی در میان شهروندان می شود‪ .‬در بحث عدالت چند عنصر باید پیگیری‬ ‫شود که اول چیستی ان است‪ ،‬دوم اینکه چه کسی عدالت را باید اعطا کند‪ .‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫واکنش ایت اهلل علیدوست به حوادث اخیر کشور‬ ‫در روز های گذشــته‪ ،‬خبرهایی از برخی حرکات بسیار قبیح از قبیل‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫اتش زدن قران کریم‪ ،‬مســاجد‪ ،‬حمله به موکب های عزاداری ال اهلل‪ ،‬به‬ ‫شــهادت رســاندن برخی مدافعان امنیت کشور و حریم اهل بیت علیهم السالم‪ ،‬منتشر شد‪ .‬در اینکه این رفتار ها بی پایه و‬ ‫فاقد پایگاه مردمی و اجتماعی است بحثی نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فلسفه سیاسی انقالب اسالمی را تبیین نکرده ایم‬ ‫کتاب نظریه فرایندی انقالب اسالمی برگرفته از دیدگاهی است که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫مقام معظم رهبری درمورد مراحل پنج گانه انقالب اســامی بیان کرده اند‪.‬‬ ‫ایشان مرحله نهضت‪ ،‬نظام‪ ،‬دولت‪ ،‬جامعه اسالمی و تمدن اسالمی را به عنوان مراحل و فرایند پنج گانه مطرح کرده اند‪ .‬این‬ ‫دیدگاه درواقع بدیل چند دیدگاهی است که پیش از این توسط جامعه شناسان در مقوله تحوالت اجتماعی در دنیا مطرح بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫هشت وظیفه روحانیت در مسیر عدالت اجتماعی‬ ‫حجت االسالم دکتر ســیدکاظم ســیدباقری‪ ،‬مدیر گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پژوهشگاه معتقد است‪ :‬عدالت اجتماعی نباید در لفظ و شعار و در روزنامه ها‬ ‫و در فضــای صرف ًا مجازی باقی بماند‪ ،‬بلکه گفتمانی غالب شــود و همه اجزا‪ ،‬افراد و شــهروندان ان را از کارگزاران نظام‬ ‫اسالمی درخواست کنند و اگر خطایی و ناعدالتیی میبینند با بانگ رسا‪ ،‬بیان کنند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تعامل مثبت با حاکم جائر در صورت تقویت دین الزم است‬ ‫حجت االســام ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشــکده نظام های اســامی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬شــامگاه چهارم مهر در همایش ســیره سیاسی امام رضا(ع)‬ ‫با تاکید بر اینکه از ســیره می توان در زمان های بعد هم اســتفاده کرد و حجت هم هست‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی سخن از سیره امام‬ ‫رضا(ع) می شود یعنی یک رفتار و قول و فعلی از امام(ع) در دوره حیات صادر شده و دارای منطق پیشینی و حجیت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اولویت اسالم بر پیشگیری اجتماعی در حوزه حجاب‬ ‫حجت االســام علی محمدی جورکویه‪ ،‬عضــو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫فقه و حقوق پژوهشــگاه‪ ،‬در سلسله جلسات «عرفی یا شرعی بودن حکم‬ ‫حجاب» با تاکید بر اینکه حجاب‪ ،‬موضوعی شرعی است‪ ،‬به بحث حجاب از نگاه سیاست جنائی اسالم پرداخت و گفت‪ :‬در‬ ‫بحث سیاست جنائی ما سه سطح از مبارزه با بزه را داریم؛ سطح پیشگیری اجتماعی‪ ،‬پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫در حقوق بیش از شناخت نیازمند ساخت هستیم‬ ‫ازجمله افات مســتی علم‪ ،‬زدودن عقل و خفیف شــمردن وقار در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫انسان اســت و کسی حلم دارد که می تواند ببخشد و می تواند بپوشاند‪ .‬در‬ ‫حوزه علم هم یعنی توان دارد نقد را بشنود ولو اینکه ممکن است این نقد از نگاه او مخدوش باشد یعنی این حدس را بزند‬ ‫که ممکن است وجهی برای نفهمیدن او وجود داشته است که این نقد بر او وارد شده است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫امام رضا توحید را بنیادی ترین مبنای حکمت سیاسی معرفی کرد‬ ‫حجت االســام والمسلمین محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫گروه سیاست پژوهشــگاه‪ ،‬مهرماه جاری در همایش «سیره سیاسی امام‬ ‫رضا(ع)» که از سوی دفتر قم بنیاد پژوهش های استان قدس رضوی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬بحث در مورد سیاست توسعه زیادی‬ ‫دارد و جامع ترین بحث در این عرصه حکمت سیاسی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ ۶۴۶‬تا ‪ ۶۵۰‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۶۴۶‬تا ‪ ۶۵۰‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات ‪ 646‬تا ‪ 650‬شورای دانشنامه قران شناسی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬احمد قدسی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به‬ ‫صورت حضوری و مجازی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫امام رضا علیه السالم عالم ال محمد‬ ‫ابوالحســن علی بن موسی بن جعفر ملقب به رضا و عالم ال محمد‬ ‫‪ÓÓ‬اسالم علیک یا عی ابن الموسی الرضا‬ ‫(ص) هشتمین امام شیعه است که در سال ‪ ۱۴۸‬قمری در مدینه متولد شد‬ ‫و پس از شــهادت پدر بزرگوارش در سال ‪ ۱۸۳‬قمری در سن ‪ ۳۵‬ســالگی به امامت رسید و در سال ‪ ۲۰۱‬قمری به دستور‬ ‫مامون عباسی از مدینه به مرو احضار شد و در همانجا‪ ،‬پس از بیست سال امامت‪ ،‬در صفر سال ‪ ۲۰۳‬قمری به شهادت رسید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۵۱‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۵۱‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات ‪ 650‬تا ‪ 651‬شورای دانشنامه قران شناسی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬احمد قدسی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به‬ ‫صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫جایگاه علمی امام حسن مجتبی علیه السالم در تفسیر قران‬ ‫امام حســن (ع) اولین فرزند امیرمومنان (ع) و فاطمه زهرا (س) در‬ ‫‪ÓÓ‬دانشنامه علوم قرانی‬ ‫نیمه رمضان ســال سوم هجری به دنیا امد و حدود هفت سال کنار پیامبر‬ ‫اکرم (ص) زندگی کرد و از ان پس سی سال در کنار پدرش بود و بعد از شهادت امیرمومنان (ع) ده سال امامت را بر عهده‬ ‫داشت و سرانجام در سال پنجاه هجری و در سن ‪ ۴۷‬سالگی با نیرنگ معاویه به شهادت رسید و در بقیع به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫برگزاری ایین تودیع و معارفه رییس حوزه ریاست پژوهشگاه‬ ‫در این ایین ایت اهلل علی اکبر رشــاد رییس و موسس پژوهشگاه از‬ ‫‪ÓÓ‬ایین تودیع و معارفه رییس حوزه ریاست پژوهشگاه‬ ‫زحمات و تالش های دکتر مهدی رمضانی چابک به عنوان رییس ســابق‬ ‫حوزه ریاست این مجموعه تقدیر و تشکرکرده و برای ایشان ارزوی موفقیت نمود و در ادامه همین مراسم نیز ایت اهلل رشاد‬ ‫با ابالغ حکمی به دکتر محمد حسن پور‪ ،‬ایشان را به عنوان رییس جدید حوزه ریاست پژوهشگاه معرفی کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رویداد‬ ‫تاسیس خانه خالق علوم اجتماعی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫مرکز رشــد و نواوری پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با اخذ‬ ‫‪ÓÓ‬پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫مجوز از سوی ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاســت جمهوری در ذیل برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق موفق به اخذ گواهی و اقدام به تاسیس و‬ ‫راه اندازی خانه خالق و نواوری در حوزه تخصصی علوم اجتماعی نموده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫مشاور ریاست پژوهشگاه در امور مجامع و موسسات وابسته منصوب شد‬ ‫ایین معارفه مشاور ریاست پژوهشــگاه در امور مجامع و موسسات‬ ‫‪ÓÓ‬انتصاب دکتر حسین علی جعفری توسط ایت اهلل رشاد‬ ‫وابسته با حضور ریاست‪ ،‬معاونین‪ ،‬روســای پژوهشکده ها و مدیران ارشد‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪ .‬در این ایین ایت اهلل علی اکبر رشاد‪ ،‬دکتر حسین علی جعفری را به عنوان‬ ‫مشاور ریاست پژوهشگاه در امور مجامع و موسسات وابسته معرفی نمود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه‬ ‫نمایشگاه اثار حوزه فرهنگ و رسانه‬ ‫همایش ملی منطق بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور با‬ ‫‪ÓÓ‬نمایشگاه کتاب در حوزه فرهنگ و رسانه‬ ‫ســخنرانی ایت اهلل رئیسی و با حضور اندیشمندان و فرهیختگان در مرکز‬ ‫همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شد‪ .‬در حاشیه این همایش نمایشگاه اثار منتشر شده در حوزه فرهنگ و رسانه‬ ‫توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه برگزار و مورد استقبال اندیشمندان‪ ،‬متفکران و فرهیختگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫خربنامه مهر مــــاه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬هامیش ملی منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫همایش ملی منطق بازساز ی انقالبی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!