ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 190 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 190

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 190

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 190

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬اربعین و قدرت نرم رسانه ای‬ ‫‪9‬اربعین راهربدی کالن برای جامعه‬ ‫‪9‬مبداء و غایت حکمرانی متعالی امر الهی‬ ‫‪9‬تالش برای ترسیم نقطه کانونی درباره عرفان‬ ‫‪9‬عرفان اهل بیتی در امتداد عرفان دینی تاریخی‬ ‫‪9‬مرد م ساالری دینی پسا انتخاباتی دولت سیزدهم‬ ‫‪9‬موج سواری مدعیان دفاع از حقوق زن بروی احساسات مردم‬ ‫‪9‬اربعین فرصتی برای همبستگی‪ ،‬کادرسازی و تغییر سبک زندگی‬ ‫‪9‬علم دینی و علوم انسانی اسالمی از منظر شهید سید محمدباقر صدر‬ ‫‪...9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫راهپیمایی اربعین بهترین مصداق جهاد تبیین است‬ ‫دشــمنان زخم خورده و نفوذی های انان از هر طریقی که شده در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫تالش بوده و هســتند تا چهره ای ناخوشایند از این همایش عظیم به رخ‬ ‫بکشــند‪ ،‬ان ها هرگز حاضر نیســتند زیبایی ها و هزاران جلوه ی تماشایی مراسم را بازگو کنند‪ ،‬هرگز تحمل ورود به متن‬ ‫این حادثه عظیم را ندارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مرجعیت شیعه از تصدی تا انصراف‬ ‫درنظام فکری‪ ،‬سیاســی واجتماعی شیعه امامیه «مرجعیت» جایگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫بلند و رفیعی دارد‪ ،‬مرجعیت مقام شامخ و فاخری است که مسئولیت سنگین‬ ‫«نیابت» از امام معصوم علیه اسالم را بر دوش صاحبش می گزارد‪ ،‬به همین جهت سنت عالمان بزرگوار فرار ازمرجعیت بوده‬ ‫است هرچند درمواردی تصدی وپذیرش ان به صورت تعیینی یاتعینی براشخاصی واجب والزم شده و می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫منطق فهم دین‬ ‫علــوم و معارف‪ ،‬محصــول و براین ِد فرایندی اند کــه به ان فرایند‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫«روش» اطالق می شــود‪ .‬روش علم‪ ،‬عبارت است از‪ :‬ســا ِزکار و فرایند‬ ‫شناخت‪ .‬شناخت این سازکار‪« ،‬علم روش» یا «روش شناسی» نام دارد که از ان‪« ،‬منطق علم» نیز اطالق می کنیم‪ .‬منطق‬ ‫علم‪ ،‬به عنوان دستگاه روشگانی جامع‪ ،‬افزون بر روش‪ ،‬به مبادی و مبانی روش نیز می پردازد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زیارت نامۀ اربعین‪ ،‬پلی به شاخص های عقل و جهل‬ ‫معروف «بذل مهجته فیک لیســتنقذ عبادک من الجهاله و‬ ‫عبارت‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫حیره الضالله» در زیارتنامۀ اربعین‪ ،‬راهبردی برای تنظیم زندگی انســان‬ ‫هم در مقیاس فردی‪ ،‬هم خانوادگی‪ ،‬هم اجتماعی و هم حاکمیتی است‪ .‬براساس این متن‪ ،‬همه موظف هستند برای «خروج‬ ‫از جهالت» اقدام کنند لکن خروج از جهالت‪ ،‬مفهومی است که برای عملیاتی شدن در زندگی نیازمند شاخص­گذاری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ماهیت‪ ،‬منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی‬ ‫نخستین هم اندیشــی همایش عرفان اهل بیتی با موضوع “ماهیت‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬هم اندیشی عرفان اهل بیتی‬ ‫منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی”‪ ،‬شهریور ماه جاری توسط گروه عرفان‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) ‪ ،‬موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی‬ ‫پویندگان انوار توحید و موسسه فرهنگی هنری تعامالت الهیات دانان شیعه و کلیسای کاتولیک برگزار شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫از اربعین می توانیم به الهیات مقاومت برسیم‬ ‫اربعین یک طراحی بســیار قوی ایمانــی و قوی ترین و موثر ترین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫محیطی اســت که می تواند یک فرد را به لحاظ ایمانی رشــد بدهد‪ .‬من‬ ‫نمی خواهــم بقیه فضاها را نفی کنم اما این هویت جمعی بســیار قوی فضای اربعیــن و نمودها و جلوه های ایمانی که رخ‬ ‫می دهد بسیار اخرالزمانی و رشددهنده ای بسیار قوی هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اربعین و قدرت نرم رسانه ای‬ ‫مراسم جهانی اربعین امسال متناسب با شرایط بهداشتی‪ ،‬به صورت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫اجتماعات فیزیکی باشــکوه همچون سال های گذشته برگزار نمی شود‪ ،‬و‬ ‫عموم ًا به گونه مجازی و رسانه ای برگزار خواهد شد‪ ،‬اما ایا این تغییر شیوه تاثیری در ماهیت پیام اربعین دارد؟ پاسخ منفی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اربعین حسینی‪َ ،‬معقِل المومنین و پناه گاه جامعه مومنان‬ ‫امام حسین علیه السالم در روز عاشورا سال‪ ۶۱‬قمری این مسئولیت‬ ‫‪ÓÓ‬پیاده روی اربعین حسینی‬ ‫و رســالت را به خوبی انجام داد‪ ،‬امامان بعدی در همان راســتا به حفظ و‬ ‫احیای نام او و حرکت و قیام عاشورایی و کربالیی او همت گماشتند‪ ،‬توصیه به زیارت رفتن وزیارت خواندن ان امام همام‬ ‫در راستای امر مهم هدایت گری است‪ .‬باهمین نگاه دو فراز «زیارت اربعین» قابل توجه و تامل است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اربعین امانت الهی است در حفظ و رشد و ارتقای ان بکوشیم‬ ‫امامت عهد و امانتی اســت که خداوند متعــال ان را درطی فرایند‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫طوالنی بعثت پیامبران با ختم نبوت و رسالت به دست باکفایت بزرگترین‬ ‫پیامبر و حجت الهی حضرت محمدبن عبداهلل برای استمرار هدایت و رشد و ارتقای جامعه به بشر ارزانی داشته است‪ ،‬دراین‬ ‫قرن های متمادی و پی درپی برای حفظ وحراست ازاین «سرمایه الهی» هزینه های معنوی ومادی فراوانی شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫علم دینی و علوم انسانی اسالمی از منظر شهید سیدمحمد باقر صدر‬ ‫در مســئله «علم دینی» به‏ ویژه علوم انسانی اسالمی‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫مختلفی شــکل گرفت‪ .‬در برخــی دیدگاه ‏ها اصل علم دینــی (امکان یا‬ ‫ضرورت ان) انکار می شــود و رویکردهایی نیز موافق ان هستند‪ .‬از جمله طرفداران مسئله علم دینی‪ ،‬شهید سیدمحمدباقر‬ ‫صدر (‪۱۳۵۳‬ق ـ ‪۱۴۰۰‬ق) فیلسوف‪ ،‬فقیه و متفکر شهیر جهان تشیع است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫جهان به درستی فلسفه بوعلی معترف است‬ ‫ابن سینا ابعاد متفاوتی دارد‪ .‬ابن سینا با اینکه در حدود هزار سال پیش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫می زیسته است هم در علوم طبیعی‪ ،‬هم در ریاضیات‪ ،‬هم در الهیات‪ ،‬و هم‬ ‫در ســایر علوم ســرامد دوران خود بود‪ .‬ابن سینا جامع علوم معقول و منقول بوده است‪ ،‬ولی ان چیزی که بیش از همه االن‬ ‫برای ما و جامعه علمی ایران و مغرب زمین مهم است‪ ،‬ابعاد فلسفی ابن سیناست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تبیین اربعین به مثابه پدیده ای تمدن ساز‬ ‫همایش ملی اربعین شناســی که در جــوار بارگاه حضرت رضا علیه‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی اربعین شناسی‬ ‫­الســام در بنیاد پژوهش­ های استان قدس رضوی برگزار گردید‪ ،‬در این‬ ‫ت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به تبیین اربعین‬ ‫همایش حج ­‬ ‫به مثابه پدیده­ای تمدن­ساز پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بحثی در چیستی نظام معرفت شناسی اسالمی‬ ‫موضوع معرفت شناســی‪ ،‬معرفت به نحو مطلق و عام اســت‪ .‬عمده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫مســائل معرفت شناسی عبارتند از‪ :‬امکان معرفت و حل مسئله شکاکیت و‬ ‫نسبیت؛ معیار معرفت؛ چیستی معرفت‪ ،‬چیستی باور‪ ،‬ارزش معرفت (مبحث واقع مندی معرفت و صدق باور)‪ ،‬ساختار معرفت‬ ‫(مبحث توجیه باور)؛ ارکا ن معرفت (علم‪ ،‬عال ِم و معلوم) و امکان سنخیت این سه با یکدیگر؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اقدام ایت اهلل حائری توطئه دشمنان را خنثی کرد‬ ‫عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه با بیان قدرت واالی تزکیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫نفــس حضرت ایت اهلل حائری اظهار کرد‪ :‬این عالم وقتی یک ضرورت و‬ ‫اولویت شــرعی را درک می کند به راحتی از جایگاه و منصب اجتماعی خود دســت می کشد که نشان از تقوا و تزکیه نفس‬ ‫ویژه این شخصیت دینی دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ارتباط گیری صمیمانه روحانیت با مردم ضامن بقای انقالب‬ ‫حجت االســام عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫قران پژوهــی پژوهشــگاه‪ ،‬در روز دوم برگزاری اولین کارگاه اموزشــی‬ ‫مدیریت شــبهه شناسی و گفتمان سازی در درســی با عنوان «گفتمان سازی پاسخ» گفت‪ :‬مسئله شبهه شناسی و گفتمان‬ ‫سازی در باب سواالت و شبهات جریانی دوسویه بین حوزه و مردم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ارتباط گیری مناسب‪ ،‬یکی از عوامل موفقیت در پاسخ گویی به شبهات‬ ‫حجت االســام والمسلمین حمیدرضا شــاکرین‪ ،‬مدیر گروه منطق‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫فهم دین پژوهشگاه در دومین روز برگزاری اولین کارگاه اموزشی مدیریت‬ ‫شــبهه شناسی و گفتمان ســازی‪ ،‬در درســی با عنوان «اقتضائات پاســخ گویی مکتوب» گفت‪ :‬اولین نکته در اقتضائات‬ ‫پاسخگویی به شبهات فهم درست سوال است‪ .‬اگر سوال به طور دقیق فهمیده شود پاسخ دقیق نیز ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عرفان اهل بیتی(ع) راهگشای مشکالت اندیشه ای و معرفتی‬ ‫ایــت اهلل رضا رمضانی‪ ،‬دبیــر کل مجمع جهانی اهــل بیت(ع) در‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل رضا رمضانی‬ ‫نخســتین هم اندیشــی عرفان اهل بیتی با تاکید بر اینکه انسان هرقدر‬ ‫در وادی عرفان به پیشــرفت برسد از شــریعت بی نیاز نمی شود بلکه نیاز او بیشتر هم خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬من معتقدم که باید‬ ‫لجنه ای برای بحث عرفان اهل بیتی(ع) تشکیل شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایا اقتصاد ایران بعد از چهل سال سامان خواهد گرفت؟‬ ‫ســاختار نوین اقتصاد ایران در دوران پهلوی با مهندســی غربی ها‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫بنیان نهاده شد‪ .‬اقتصاد خود بنیاد ایران(با همه ضعف ها افول هایش) از هم‬ ‫پاشــید و اقتصاد تک محصولی‪ ،‬اقتصاد رانتی‪ ،‬اقتصاد متاثر از تصمیمات نظام سلطه اقتصادی و ‪ ...‬خود را بر ساختار اقتصاد‬ ‫ایران تحمیل کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هدایت مردم هدف اصلی عاشورا بود‬ ‫حجت االســام محمدصفر جبرئیلی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه کالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬شامگاه سوم شهریورماه در نشست علمی «تحلیل قیام عاشورا‬ ‫براســاس ایات قران» که از سوی دانشــکده الهیات این دانشگاه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬امام صادق(ع) فرمود اگر عنوان و نام و‬ ‫لقبی بهتر از امام بود خداوند همان را برای ما قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اموزه های کاربردی عرفان اهل بیتی استخراج شود‬ ‫نخستین هم اندیشــی همایش عرفان اهل بیتی با موضوع “ماهیت‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی شیروانی‬ ‫منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی”‪ ،‬شهریور ماه جاری توسط گروه عرفان‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) ‪ ،‬موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی‬ ‫پویندگان انوار توحید و موسسه فرهنگی هنری تعامالت الهیات دانان شیعه و کلیسای کاتولیک برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عرفان اهل بیتی در امتداد عرفان دینی تاریخی‬ ‫از مســایل جدی در متون عرفان اســامی که از قرن دوم تا کنون‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫مورد توجه ارباب ســلوک و شهود قرار گرفته‪ ،‬اخذ حقایق عرفانی و دقایق‬ ‫سلوکی از کتاب و سنت بوده است‪ .‬این گونه نبود که عارفان برای دستیابی به ان حقایق و دقایق فقط به تجربه ­های سلوکی‬ ‫و شهودی خود بسنده کنند‪ .‬بلکه هم انچه را که از کتاب و سنت استخراج و اصطیاد و استنباط و اجتهاد کردند‪ ،‬تجربه نمودند‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫غربی بودن مالک تخطئه یک تفکر نیست‬ ‫کســانی که دست اندرکار نهادهای علمی هستند اهل علم به معنای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫واقعی کلمه نیســتند و در متن ماجرا حضور ندارند و از این مباحث خیلی‬ ‫دور هســتند و اصال نمی دانند بحث علمی چیســت و باید چه سیاســتگذاری صورت بگیرد‪ .‬واقعیت این است بیشتر عزل و‬ ‫نصب هایی که انجام می شود بر اساس روابط و رویکردهای سیاسی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ضرورت پرداختن به عرفان شیعی‬ ‫نخستین هم اندیشــی همایش عرفان اهل بیتی با موضوع “ماهیت‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مسعود اذربایجانی‬ ‫منطق و ضرورت عرفان اهل بیتی”‪ ،‬شهریور ماه جاری توسط گروه عرفان‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) ‪ ،‬موسسه فرهنگی هنری تحقیقاتی‬ ‫پویندگان انوار توحید و موسسه فرهنگی هنری تعامالت الهیات دانان شیعه و کلیسای کاتولیک برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اربعین قدرت تقابل با تمدن غرب را دارد‬ ‫به نظر می اید این روایت ناظر به یک رفتار و نمود و مثال های عینی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫خارجی و نشــانگر شیعه بودن یک فرد اســت‪ .‬حج‪ ،‬یک منسک اسالمی‬ ‫اســت و مســلمانان با محوریت توحید در انجا جمع می شوند و رنگ و نژاد و لباس و سرمایه و ‪ ...‬ان رنگ می بازد‪ ،‬حال اگر‬ ‫نمادی را برای شیعه بیان کنیم که همه شیعیان را کنار هم فارغ از هر نوع ارزش گذاری جمع می کند‪ ،‬اربعین است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اربعین‪ ،‬راهبردی کالن برای جامعه شیعی محسوب می شود‬ ‫ابعاد ســازنده اربعیــن را می توان در بعد «انگیزه­ســازی» و تعالی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫احساسات‪« ،‬اندیشه سازی» و برجســته کردن زمینه­ های فکر و اندیشه ‪،‬‬ ‫«هویت سازی» و تالش برای رسیدن به هویت مشخص و متمایز از دیگران‪ ،‬بعد «مسیرسازی» و حرکت در سمت و سوی‬ ‫سبک زندگی حسینی‪« ،‬قدرت سازی» و بهره گیری از راهبردها و راهکارهای برامده از مراسم اربعین دانست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫موج سواری مدعیان دفاع از حقوق زنان بر روی احساسات مردم‬ ‫تردیدی وجود ندارد که حجاب جزء قوانین الهی و کشــوری است و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫رعایت نکردن ان جرم محســوب می شود؛ اجرای قانون در همه جای دنیا‬ ‫اجباری اســت‪ .‬در هیچ کشوری اجرای قانون را به اختیار و میل شــهروندان خود واگذار نمی کنند‪ .‬وظیفه گشت ارشاد هم‬ ‫نظارت بر اجرای قانون حجاب است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اندیشه سیاسی شیعه با شیخ مفید شروع می شود‬ ‫نشست «اندیشــه سیاسی شــیعه در دوره غیبت» با حضور حجت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫االســام و المسلمین محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد‪ .‬وی در ابتدا‪ ،‬با اشاره به چالش های عصر‬ ‫غیبت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مهمترین چالش عصر غیبت‪ ،‬خود پدیده غیبت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫مبداء و غایت حکمرانی متعالی‪ ،‬امر الهی است‬ ‫حکمرانــی نوعی گــذر از واژه حکومت به معنــای حاکمیت فرد یا‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫جمعی محدود بر مردم‪ ،‬و رســیدن به مشارکت حداکثری در نظام سیاسی‬ ‫اســت‪ .‬حکمرانی پدیده ای اســت ناظر به حیات جمعی و زیست اجتماعی تمام گروه های انسانی در مسائل مربوط به دولت‪،‬‬ ‫حکومت و جامعه‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫معیار موفقیت حکومت ها در اسالم میزان رضایت مردم است‬ ‫یکی از مبانی پیشــرفت هر جامعه ای شیوه حکمرانی ان است‪ .‬اگر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫شیوه حکمرانی مطلوب و ســالم باشد‪ ،‬می تواند زمینه ساز تحقق اهداف و‬ ‫برنامه های پیشــرفت و توسعه قرار گیرد‪ .‬لذا اگر بخواهیم به اهداف سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی برسیم‪ ،‬نیازمند‬ ‫شیوه مطلوب حکمرانی اداری هستیم و در غیر این صورت تحقق اهداف باالدستی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کارویژه های ایت اهلل خامنه ای در توسعه گفتمان فقه حکومتی‬ ‫ایده فقه حکومتی مربوط به بعد از انقالب اســت که توسط حضرت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫امام(ره) مطرح شــد و در واقع موسس و راهبر فقه حکومت ایشان هستند‪.‬‬ ‫البته انچه در زمان حضرت امام مطرح شد‪ ،‬به صورت اجمالی بود و در دوره ایت اهلل خامنه ای شاهد طرح تفصیلی این گفتمان‬ ‫هستیم‪ .‬در واقع مقام معظم رهبری راهبردی این جریان را بعد از حضرت امام بر عهده گرفتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تفاوت اینده پژوهی اسالمی با اینده پژوهی سکوالر‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشــگاه در اخرین نشست از هشــتمین دورۀ کرسی های ازاداندیشی‬ ‫گفت‪ :‬اگر می خواهیم به اینده و ارمان های انقالب برســیم و انقالب اســامی را به بهتر از این وضعیت برســانیم‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی ان از امروز است‪ .‬همین االن باید مدیریت کنیم‪ .‬همین االن باید سناریوهای ان را بنویسیم و اینده را ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اربعین؛ فرصتی برای همبستگی‪ ،‬کادرسازی‪ ،‬تغییر سبک زندگی‬ ‫نشســت علمی با موضوع “اربعین و اینده جهان تشــیع (ظرفیت ها‬ ‫‪ÓÓ‬نشست اربعین و اینده جهان تشیع‬ ‫و راهبردها)” برگزار شــد‪ .‬حجت االسالم دکتر شمس اهلل مریجی‪ ،‬رییس‬ ‫دانشــگاه باقر العلوم(ع) در این نشســت‪ ،‬گفت‪ :‬در تبیین جامعه شناختی اربعین‪ ،‬باید به عناصر شناختی و ویژگی های خاص‬ ‫مکتب اهل بیت(ع) در هنجارسازی سنت ها برای هدایت‪‎‬گری جامعه توجه ویژه ‪‎‬ای داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫انصراف از مرجعیت و پیامدهای سیاسی واخالقی ان برای حوزه نجف‬ ‫مشکلی که جریان مقتدا صدر دارد این است که نمی تواند مرجعیتی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫را از درون این جریان به جامعه معرفی کند طبیعت ًا این بحرانی اســت که‬ ‫درایند با ان رو برو خواهد شــد احتمال اینکه برخی از متدینین این جریان به مراجع بیرون از جریان صدر رجوع کنند زیاد‬ ‫است و بدین گونه این جریان را از درون دچار ریزش کنند مگر اینکه خود مقتدا صدر به تدریج دعوی مرجعیت کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مساله مصلحت ورزی در نظام تصمیم گیری حکومت سالمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ســجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اســامی پژوهشگاه طی ســخنانی در این نشست با اشاره به‬ ‫قرائت های مختلف از مصلحت گفت‪ :‬مبانی فقه شــیعه‪ ،‬مستلزم موافقت با دو قرائت از مصلحت شامل «مصلحت با قرائت‬ ‫س ّنی» و «قرائت فرصت طلبی»‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رادیو گفتگو‬ ‫تغییر ساختار بانک ها ضروری است‬ ‫حجت االســام احمدعلی یوســفی اصل مشــکل برای بانکداری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اسالمی را در ساختار و ذیل بانک های موجود عنوان و بیان کرد‪ :‬بانک ها‬ ‫بر اســاس مبانی نظام سرمایه داری ایجاد شــده اند و دقیقا همان ساختار و ریل را در جمهوری اسالمی نهادینه کرده ایم‪.‬‬ ‫وقتی این ساختار را در کشور ایجاد کردیم‪ ،‬تالش داشتیم رفتارها و روابط درون ان را اسالمی کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بی حجابی را باید یک اسیب اجتماعی تعریف کنیم‬ ‫در دنیــا‪ ،‬از نظــر حقوقی‪ ،‬چند رویکرد درباه حجــاب وجود دارد؛ از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا گنجی‬ ‫رویکرد منع حجاب در فرانســه تا حجاب اختیاری در برخی کشــورها و‬ ‫حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد‪ .‬از منظر حقوق دانان‪ ،‬ضمانت اجرایی یک قانون‪ ،‬مهم است؛ علی القاعده‬ ‫گروهی از مخاطبان‪ ،‬به میل خود قانون را اجرا نمی کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دستاورد بزرگترین اجتماع مذهبی ساالنه دنیا در همایش اربعین‬ ‫زیارت اربعین یکی از ســنت های تاریخی جهان اسالم است که به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫دلیل تاکیدات خاندان اهل بیت (ع) بر انجام با شکوه این مراسم‪ ،‬به مرور‬ ‫زمان گسترش یافته است به طوری که امروزه این زیارت در قالب مراسم پیاده روی به سوی کربال به یکی از مهم ترین و‬ ‫گسترده ترین مراسم جهانی تبدیل شده و در جایگاه بزرگترین اجتماع مذهبی جهان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ایت اهلل العظمی حائری جلوی سوءاستفاده های سیاسی را گرفت‬ ‫حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی در ابتدا گفت‪ :‬مقوله «مرجعیت»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫در فقه و ســنت شیعی نه به عنوان یک مز ّیت و مقام‪ ،‬بلکه به عنوان یک‬ ‫مسئولیت خطیر تلقی می شود که تابع برخی ویژگی های علمی‪ ،‬تقوایی (شخصیت دینی) و اجتماعی است‪ .‬طبیعتا کسی که‬ ‫به کسوت روحانیت در می اید‪ ،‬باید دارای این سه ضلع مورد نیاز باشد‪ ،‬یعنی هم از لحاظ علمی در جایگاه مناسبی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نیاز به بررسی بیشتر الیحه حمایت از زنان در برابر بزه دیدگی‬ ‫دکتــر محمود حکمت نیا عضــو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشــگاه در گفتگویی افزود‪ :‬این الیحه در ابتدای امر و در زمان وصول‬ ‫مورد بررســی های فقهی حقوقی قرار گرفت‪ .‬بعد از گذشــت یکسال تغییرات عمده ای در الیحه شده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫بسیاری از اشکاالت در الیحه فعلی که دستور کار کمیسیون اجتماعی است حل و فصل شده که بسی جای تشکر دارد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ثواب اشک برای امام حسین(ع)‬ ‫حجت االسالم والمســلمین غالمحسن محرمی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست علمی «نقش اهل بیت(ع) در‬ ‫نهادینه سازی عزاداری محرم» گفت‪ :‬عزاداری امام حسین(ع) نه تنها یکی از نمادهای شیعه است بلکه سمبل تشیع محسوب‬ ‫می شود و باعث حفظ تشیع است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫گام بعدی دولت‪ ،‬مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری‬ ‫دکتر محسن ردادی کارشــناس مسائل سیاسی و اجتماعی و عضو‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫هیات علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه در گفتگو با خبرنگار‬ ‫گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم در خصوص بخش های از بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و هیات‬ ‫وزیران بیان داشت‪ :‬فرمایشات رهبر انقالب در حوزه دولت مردمی قابل تقسیم به دو بخش است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پساانتخاباتی دولت سیزدهم‬ ‫دینی‬ ‫مردم ساالری‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رهبــر انقالب در این دیدار به فضیلت میان مردم رفتن دولت تاکید‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫کردند‪ .‬این خصوصیت را ستودند و خواستار تداوم ان شدند‪ .‬نکته اول این‬ ‫است که در ادبیات مدیریت مبتنی بر سنت تکنوکراتی‪ ،‬مردم از دستور کار خارج می شوند و حلقه های بسته مدیریتی شکل‬ ‫می گیرد‪ .‬مدیران تکنوکرات به گزارش خوانی بسنده می کنند‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫تالش برای ترسیم نقطه کانونی درباره عرفان‬ ‫شهودهای عرفانی بسیار گسترده هستند‪ ،‬یک نوع شهود بسیار مهم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلی‬ ‫و یک حوزه بســیار بزرگ از شهودهای عرفانی شــهودهایی هستند که‬ ‫حاوی معرفت هســتند یعنی به ما شناخت هایی را عرضه می کنند‪ ،‬خصوصا از این زاویه که بسیاری از دین داران خواستند با‬ ‫این شهودها و معرفت هایی که در این شهودهای معرفتی است‪ ،‬گزاره های دینی را مدلل و مبرهن کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫رمان ایرانی زمانی جهانی می شود که “بومی” نوشته شده باشد‬ ‫ویژه برنامه «داســتان و ارمان» با موضوع «ساز و کارهای جهانی‬ ‫‪ÓÓ‬سلسله نشس ت های علمی داستان و ارمان‬ ‫شــدن رمان انقالب اسالمی» به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در‬ ‫فرهنگســرای اندیشــه برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬دو نویسنده و رمان نویس شناخته شــده کشور‪ ،‬قاسمعلی فراست و هادی‬ ‫خورشاهیان به بررسی این موضوع پرداخته و راهکارهای ورود رمان انقالب اسالمی به عرصه بین المللی را بیان کردند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫انحراف روشنفکری دینی‬ ‫روشنفکری دینی در ابتدای کار خود‪ ،‬بصیرت افزایی ها و دستاوردهای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫خوبی را توانســت به ارمغان بیاورد‪ .‬روشــنفکری دینی قبل از انقالب که‬ ‫نمایندگان ان افرادی نظیر مرحوم بازرگان و مرحوم شــریعتی بودند‪ ،‬با دغدغه حضور دین در سیاســت و اجتماع‪ ،‬خواستار‬ ‫حیات اجتماعی مبتنی بر دین بودند‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫اندیشه تقابلی حج با اربعین خالف سیره پیامبر(ص) و صحابه است‬ ‫قیاس مناســک اربعیــن با حج و مطرح کردن این مســئله که این‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫مناسک سبب پیشــرفت جوامع نمی شــود‪ ،‬دو نمونه از مواردی است که‬ ‫می تواند به اصالت و کارکرد اصلی این رویداد لطمه بزند‪ .‬خبرنگار ایکنا در این باره با حجت االســام والمسلمین غالمحسن‬ ‫محرمی‪،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬گفت وگو کرده است که در پیوند می خوانید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫فهم اجتماعی باعث کشف نسبت زیست انسانی با زمین است‬ ‫چهارمین کرســی ترویجی از سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی استعدادشناسی سرزمینی‬ ‫حوزه های طبیعی و انســانی با موضوع «استعداد شناسی سرزمین‪ ،‬هویت‬ ‫زیستی و بوم شناسی سیالب (تجارب اجتماعی فنی و خاکی گیاهی جهاد سازندگی)» توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی‬ ‫پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با همکاری «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی» برگزار شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫نگاهی به علوم شناختی از اندیشه های باستانی تا زندگی مدرن‬ ‫حجت االســام مهدی جهان‪ ،‬عضو شــورای علمی گروه ادبیات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مهدی جهان‬ ‫اندیشه پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در گفتگو با‬ ‫خبرگزاری شبستان به بررسی هنر و علوم شناختی با تاکید بر موسیقی تدوینی پرداخت‪ .‬وی گفت‪« :‬علوم شناختی»‪ ،‬اشاره‬ ‫به یک حوزه ی علمی میان رشته ای دارد که به طور مشخص‪ ،‬شامل شش ماده ی علمی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اربعین؛ سرمایه اجتماعی تشیع‬ ‫در دوره ای زندگــی می کنیم که اراده و خواســت مــردم از طریق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫تشــکیل گروه ها‪ ،‬کمپین ها و کارزارها است که به گوش سیاستگذاران و‬ ‫جهانیان می رســد‪ .‬هرچه این جمع امدن پرشورتر باشد و هرچه اعضای گروه‪ ،‬یک صداتر باشند‪ ،‬تاثیر پیام‪ ،‬گسترده تر خواهد‬ ‫بود‪ .‬راهپیمایی اربعین بیشترین تعداد انسان ها را در فضای واقعی و نه مجازی‪ ،‬گردهم می اورد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عرفی می تواند در مورد حجاب نظر دهد که عرف العقال شود‬ ‫حجت االسالم ابوالقاسم مقیمی حاجی‪ ،‬رئیس پژوهشکده دانشنامه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫نگاری دینی پژوهشــگاه در مدرسه شبهه پژوهشــی عفاف و حجاب در‬ ‫درســی با عنوان «کارکرد عرف در تشــخیص حکم و چگونگی حجاب» گفت‪ :‬برخی مطرح می کنند که از نصوص دینی‬ ‫اینطور فهمیده می شود که پوشش زن همانند پوشش مرد امری عرفی است که البته شریعت در مورد ان توصیه هایی دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ 636‬تا ‪ 640‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۶۳۶‬تا ‪ ۶۴۰‬شــورای علمی دانشنامه‪ ،‬جمعه ‪ ۴‬شهریورماه‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫ســال جاری‪ ،‬با حضور حضرات ایات و حجج اسالم والمسلمین سیدمحمد‬ ‫غروی‪ ،‬علی اکبر رشــاد‪ ،‬عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬احمد قدســی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪،‬‬ ‫اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫گزارشی از نام های پیامبر اکرم(ص) در قران مجید‬ ‫محمد مشهورترین نام رسول خدا است که به مناسبت های مختلف‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب دانشنامه علوم قران‬ ‫در چهار ایه از قران امده اســت‪ .‬مورد اول ایه ‪ ۱۴۴‬سوره ال عمران‪ ،‬است‬ ‫که در جنگ احد در پی شــایعه شــهادت پیامبر نازل شده که خدای تعالی به مسلمانان متذکر می شود که محمد مانند سایر‬ ‫پیامبران است و در نهایت وفات خواهد یافت و مسلمانان نباید در صورت رحلت یا شهادت ان حضرت مایوس شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تاثیر زیارت اربعین بر گسترش سبک زندگی اسالمی و درک حیات طیبه دینی‬ ‫در یک تعریف روشن از سبک زندگی اسالمی می توان ان را همان‬ ‫‪ÓÓ‬پیاده روی اربعین حسینی ‪ -‬طریق الحسین‬ ‫«حیات طیبه» دانســت که قران ان را عمل صالح‪ ،‬توام با ایمان می داند‬ ‫و با عنوان «حیات طیبه» یاد کرده اســت‪َ « :‬م ْن َعم َِل َصال ِح ًا م ِْن َذ َک ٍر اَ ْو ُانْ َثى َو ُه َو ُم ْوم ٌِن َفلَ ُن ْحیِ َی َّن ُه َح َیا ًه َط ِّی َب ًه» و این گونه‬ ‫سبک زندگی را می توان «حیات طیبه» یا «سبک زندگی مطلوب اسالمی» نامید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ ۶۴۱‬تا ‪ ۶۴۵‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلســات ‪ ۶۴۱‬تا ‪ ۶۴۵‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬جمعه ‪ ۱۸‬شهریورماه‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫ســال جاری‪ ،‬با حضور حضرات ایات و حجج اسالم والمسلمین سیدمحمد‬ ‫غروی‪ ،‬علی اکبر رشــاد‪ ،‬عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬احمد قدســی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪،‬‬ ‫اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مرکز رشد و نواوری در مسیر رشد و کمال!‬ ‫مرکز رشــد و نواوری پژوهشگاه ‪ -‬که راه کار برامده از طرح تحول‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی رحیمی‬ ‫بود ‪ -‬از رهگذ ر بررسی «فلسفه تشکیل پژوهشگاه»‪« ،‬نگاهی تاریخی به‬ ‫موضوع و بســترهای شکل گیری پژوهشگاه»‪« ،‬بررســی محیطی صحنه داخل و بین الملل» و همچنین «روندپژوهی نهاد‬ ‫علم در بستر زمان (بررسی وضعیت تطور نهاد علم در دنیا)»‪ ،‬به «ایده ای برتر»‪ ،‬برای سازماندهی امور خود رسید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بازدید از مرکز رشد‬ ‫بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫هیئتی اعزامــی از خانه های خالق و نواوری ایران و معاونت علمی‬ ‫‪ÓÓ‬جلسه بازدید نماینده معاونت علمی فناوری‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری با حضور در پژوهشگاه از مرکز رشد و نواوری‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و همچنین هسته های فعال این مرکز بازدید نمود‪ .‬این هیئت اعزامی با حضور در جلسه‬ ‫شورای مدیران هسته های رشد و نواور مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه از تازه ترین دستاوردهای علمی این مرکز مطلع شدند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مبانی قران شناختی علم دینی منتشر شد‬ ‫کتــاب مبانی قران شــناختی علم دینی‪ :‬با تاکید بر علوم انســانی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مبانی قران شناختی علم دینی‬ ‫اسالمی اثر حجت االســام محمدعلی اسدی نسب در گروه علوم انسانی‬ ‫قرانی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬مسلمانان به حکم مبانی اعتقادی خود‪ ،‬باید بین اموزه های‬ ‫عقالنی و تجربی و اموزه های وحیانی نوعی هماهنگی ایجاد نمایند تا در فکر و عمل به تضاد گرفتار نشوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب الگوریتم اجتهاد منتشر شد‬ ‫کتاب الگوریتم اجتهاد‪ :‬جلد اول ـ روش شناســی اســتنباطی در سه‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب الگوریتم اجتهاد‬ ‫محور مســئله یابی‪ ،‬دلیل یابی و قرینه یابی اثر حجت االســام والمسلمین‬ ‫شیخ عبدالحمید واسطی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به‬ ‫زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ ‫نـگارخـانـه‬ ‫‪9 9‬کرسی ترویجی استعدادشناسی رسزمین‪ ،‬هویت زیستی و بوم شناسی سیالب‬ ‫‪9 9‬هزار و صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشگاه‬ ‫‪9 9‬نخستین هم اندیشی عرفان اهل بیتی‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫کرسی ترویجی استعداد شناسی سرزمین‪ ،‬هویت زیستی و بوم شناسی سیالب‬ ‫هزار و صد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫ارتباط با ما‬ ‫نخستین هم اندیشی عرفان اهل بیتی‬ ‫‪29‬‬ ‫خبـرنامه شهریـورمـاه ‪1401‬‬ صفحه 29

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 192

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 192

شماره : 192
تاریخ : 1401/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 191

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 191

شماره : 191
تاریخ : 1401/08/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

شماره : 189
تاریخ : 1401/06/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 188

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 188

شماره : 188
تاریخ : 1401/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 187

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 187

شماره : 187
تاریخ : 1401/04/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 186

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 186

شماره : 186
تاریخ : 1401/03/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!