ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 189 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 189

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 189

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 189

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬بی کرانگی حیات عاشورا در تاریخ‬ ‫‪9‬نسبت نهضت مرشوطه و انقالب اسالمی‬ ‫‪9‬دلیل مخالفت انجمن حجتیه با اصل انقالب‬ ‫‪9‬پاسخ به شبهات مطروحه درباره تفسیر ایات حجاب‬ ‫‪9‬لزوم تاسیس الهیات شناختی در حوزه مطالعات اسالمی‬ ‫‪9‬ویژگی های مشرتک اسیران دفاع مقدس با اسیران عاشورا‬ ‫‪9‬یادداشت عاشورا! روزی که حقوق برش را در کربال رسبریدند‬ ‫‪9‬جایز نبودن عبور از خطوط قرمز به بهانه نوشنت درباره معصومین‬ ‫‪9‬بسته مطالعاتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در بحث حجاب و عفاف‬ ‫‪....9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پاسخ به شبهات مطرح شده درباره تفسیر ایات حجاب در فضای مجازی‬ ‫کســی که ساکن ایران است می داند که بحث الزام زنان به چادر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مطرح نیســت؛ بلکه چالش حکومت بر رعایت حجاب و پوشش اسالمی‬ ‫است‪ .‬به عبارت دیگر هشدار به کسانی است که بدون رعایت ضوابط تعیین شده از سوی شریعت و قانون و با پوشش های‬ ‫نامتعارف و با جلوه گری خاص‪ ،‬در جامعه حاضر می شوند و به حرمت شکنی علنی می پردازند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫لزوم تاسیس الهیات شناختی در حوزه مطالعات اسالمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائمی نیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫معرفت شناســی پژوهشــگاه در نخستین همایش علوم شــناختی و علوم‬ ‫انســانی درباره دین شناســی شناختی سخنرانی کرد و گفت‪ :‬ما چهار حوزه در این زمینه داریم‪ ،‬بعضی از این حوزه ها صورت‬ ‫مرتبی پیدا کرده ولی بعضی حوزه ها صورت مشخصی پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عاشورا؛ روزی که حقوق بشر را در کربال سربریدند!‬ ‫اینکه تصرف و غصب اموال مردم جز حق الناس است‪ .‬گرانفروشی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫احتکار‪ ،‬تقلب‪ ،‬غش در معامله؛ سرقت‪ ،‬کم فروشی‪ ،‬فریب در معامله‪ ،‬تدلیس‬ ‫و‪ ...‬نمونه ای از حق مردم است و کسی که از این طریق اموال مردم را به چنگ اورد دچار تصرف در حق مردم‪ ،‬حقوق بشر‬ ‫یا همان حق الناس شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫ریشه نقد ذات گرایی جدید در ذات­ گرایی قدیم ارسطویی نهفته است‬ ‫بحث ذات گرایی در فلســفه از قدی م بوده است‪ .‬ذات یک چیز یعنی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫حقیقت ان چیز‪ ،‬البته در مباحث فلسفی ذات را به دو صورت بحث کرده اند‪.‬‬ ‫یک بار ذات را در فلسفه هستی شناسی به عنوان ماوراءالطبیعه‪ ،‬انجا ذات به معنای حقیقت است‪ .‬در بحث های منطقی که‬ ‫ارسطو دارد مثال می گوید ذات یک چیز از طریق ماده و صورت ان چیز ظهور پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫در تفسیر َیا َم ْن‏ َل ُه َو ِا َّل ُه َو‬ ‫ذات «خداوند» یا موجود اســت یا معــدوم؛ احتمال دوم به براهین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫اثبات وجود خدا‪ ،‬باطل اســت؛ پس (ذات «خداوند» موجود اســت)؛ درین‬ ‫صورت یا ذات دیگری هم موجود اســت؛ یا هیچ ذات دیگری موجود نیســت؛ اگر ذات دیگری موجود باشد الزم می اید که‬ ‫ذات «خداوند» در اصل موجود بودن با دیگر موجودات مشترک باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫جریان روشنفکری فقط به غربی سازی ایران می اندیشد‬ ‫روشــنفکری در ایران به علت پشتوانه ‪ ۱۵۰‬ســاله ای که دارد‪ ،‬این‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫فضا را فراهم کرده اســت که با چشــمی باز به ان بنگریم و بدان نظاره‬ ‫کنیم‪ .‬االن ما در نوک قله روشنفکری قرار داریم و می توانیم با شرایط راحت تری دامنه ان را بررسی کنیم‪ .‬در مورد ارتباط‬ ‫روشنفکری ایرانی و غربی‪ ،‬نکته ای باید بیان شود که این دو در کنار تشابهاتی که دارند‪ ،‬دارای تمایزات جدی نیز هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اختیارات قضایی حکومت نبوی‬ ‫پیامبر اکرم(ص) عالوه بر وظیفه ابالغ (رســالت و قانون) و اجرای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫شــریعت (رئیس قوه مجریه)‪ ،‬شان قضاوت هم داشت‪ .‬او افرادی را برای‬ ‫ازدواج و طالق‪ ،‬ثبت اسناد و امالک‪ ،‬نظارت برخرید و فروش در بازار معین یا در برخی مناطق قاضی نصب می کرد‪ .‬در مورد‬ ‫ایات قضاوت می توان گفت این ایات چند دسته هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اسناد قرانی مشروعیت اجبار به حجاب در حکومت دینی‬ ‫از مشــخصات مومنان اینست که اگر در سرزمینی قدرت یافته و به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫حکومت رســیدند؛ انها با تکیه بر قدرت و حاکمیت شــان امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر می کنند؛ پس نداشــتن چنین مشخصه ای نقیصه ای در ایمان مومن است؛ و بنابراین در این ایه‪ ،‬داشتن چنین‬ ‫مشخصه ای به عنوان یک وظیفه ایمانی و تکلیف دینی معرفی شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ضرورت تبیین کالمی در مسائل و اسیب های اجتماعی‬ ‫در تبیین کالمی اقناع مخاطب از طریق روشنگری و تحکیم باورها‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫صورت می گیرد اما راه کارفقهی تداعی کننده محکومیت خاطب و اقتضای‬ ‫برخورد حاکمیتی و امرانه با اوســت‪ ،‬وظیفه اصلی و رســالت مهم پیامبران الهی درمرحله اول تبیین و اقناع مخاطب سپس‬ ‫تذکر و در مرحله بعدی برخورداست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬معارفه‬ ‫معارفه دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی‪ ،‬نقد و مناظره‬ ‫در جلســه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی‪ ،‬نقد و مناظره‬ ‫‪ÓÓ‬ایین معارفه دبیر جدید هیات حمایت از کرس ی ها‬ ‫که با حضور ایت اهلل علی اکبر رشــاد در ســالن جلسات پژوهشگاه برگزار‬ ‫شد‪ ،‬از خدمات ارزشمندجناب حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر سابق این هیات قدردانی‬ ‫و جنای حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور به عنوان دبیر جدید این هیات معرفی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اخرین شهید کربال در شام‬ ‫انکار این که حضرت امام حسین (ع) دختری به نام رقیه(س) داشته‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫پذیرفتنی نیســت‪ ،‬بله ممکن است ادعا شود دلیل محکمی بر این که این‬ ‫دختر چهارساله که در شام به شهادت رسیده‪ ،‬رقیه(س) نبوده و رقیه(س) مورد اشاره بیهقی‪ ،‬به صورت معمول زندگی کرده‬ ‫و بزرگ شده است؛ اما در کامل طبری امده بود «پدر من حسین کجاست؟»‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حجاب یک امر الزامی و شرعی است یا اخالقی؟‬ ‫گاهی گفته می شود حجاب امری ارشادی بوده و مولوی نیست؛ زیرا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داودی‬ ‫قران می گوید «ذلک ادنی ان یعرفن فال یوذین»؛ حجاب برای این است‬ ‫که زنان شناخته شوند و اذیت نشوند‪ .‬اگر مشخص شود که این زنان‪ ،‬زنان عفت مندی هستند و مورد ازار و اذیت قرار نمی‬ ‫گیرند‪ ،‬الزامی به حجاب نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫راز جاودانگی واقعه عاشورا‬ ‫به تعبیر شــهید مطهری‪ ،‬حادثه عظیم عاشــورا تجسم عینی اسالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫است؛ یعنی می توانیم تمام مولفه ها و ابعاد اسالم را در این حادثه پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در هر دوره ای این حرکت مانند تابلویی است که انسان می تواند راه سعادت را در ان ببیند‪ .‬حادثه عاشورا ابعاد مختلفی دارد‬ ‫و می توان گفت اسالم ناب محمدی(ص) در کربال اجرا شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تقدیر‬ ‫تجلیل از سه دهه مجاهدت علمی حجت االسالم عشاقی‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬ایین تجلیل از مجاهدت های علمی استاد عشاقی‬ ‫اسالمی در حاشیه برگزاری شانزدهمین هم اندیشی اعضای هیات علمی‬ ‫پژوهشــگاه از زحمات و مجاهدت های علمی حجت االســام والمسلمین حسین عشــاقی عضو هیات علمی گروه فلسفه‬ ‫پژوهشگاه با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سروش و دوستان روشنفکرش از دین دفاع نمی کنند‪ ،‬با ان می جنگند‬ ‫به نظر من این طیف نه در روشــنفکر بودن صادق اند و نه در دینی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫بودن‪ .‬روشــنفکر کسی اســت که رویکرد عقلی دارد و روشنفکر دینی به‬ ‫کسی اطالق می شود که دفاع عقالنی از دین بکند؛ یعنی او در عصر جدید و در زمانی که مکاتب فکری مختلفی علیه دین‬ ‫و دینداری ظهور کرده اند باید به میدان بیاید و در دفاع عقلی از باورهای دینی دست به کار بشود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫در جنگ اخالق و بی اخالقی دنیای امروز چگونه می توان حسینی زیست؟‬ ‫مکتــب امام حســین دارای پنج رکن مهم از جملــه دانش‪ ،‬بینش‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫نگرش‪ ،‬منش و کنش حســینی است بر همین اساس اگر کسی تنها یکی‬ ‫از این رکن ها را داشــته باشد مکتب حســینی او ناقص خواهد بود‪ .‬به طور مثال حاج قاسم سلیمانی دقیق ًا در این پنج رکن‬ ‫حسینی بود‪ .‬دانش حسینی غیر از باور حسینی است برخی دانش و بینش حسینی دارند اما نگرش حسینی ندارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایا وجود امام در دوران پیشرفت همه جانبه تکنولوژی ضرورت دارد؟‬ ‫اوال دالیلی که موجب نیاز بشــر به «قانون گذاری اسمانی و تعیین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫مجری قوانین از ســوی خدا» در گذشته بود‪ ،‬بیشــتر از گذشته‪ ،‬در عصر‬ ‫جدید نیز جاری اســت؛ ضمن اینکه با توجه به واقعیت های مشــهود برای بشر امروز‪ ،‬ادعای بلوغ عقلی بشر به گونه ای که‬ ‫بتواند مصالح همه جانبه جامعه بشری در همه ابعاد را درک کند‪ ،‬گزافه ای بیش نیست‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نبایدهای عاشورا‬ ‫بد حجابی بالیی است که متاسفانه در ایران قابل مشاهده است و در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫مراســم محرم هم بکرات مشاهده می شود که سینه زنان و زنجیر زنان در‬ ‫وسط خیابانند اما در کناره های خیابان گروه های بسیاری از دختران و زنان بدحجاب قرار دارند و این منظره ای بسیار زننده‬ ‫است و نیز گاهی در این مراسم و پیاده روها و یا در روضه ها زنان و مردان مخلوط شده اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زیارت امام حسین(ع)‪ ،‬حقیقتا زیارت خدا است‬ ‫در احادیث زیادی‪ ،‬به این نکته توجه داشــته شــد ه است که زیارت‬ ‫‪ÓÓ‬سیدالشهدا‪...‬‬ ‫پیامبر و ائمه‪ ،‬همان زیارت خدا است؛ این ادعا مخصوصا در مورد حضرت‬ ‫ســید الشهداء بیشتر مطرح گشته است به گونه ای که در کتاب کامل الزیارات که از معتبرترین کتب روایی شیعه است یک‬ ‫هلل فی عرشه‏» به همین موضوع اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫باب از این کتاب با عنوان «باب من زار الحسین‏ کان کمن زار ا ‏‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫روشنفکری همان است که پیامبر برایش مبعوث شد‬ ‫روشــنفکری جانمایه ای باید داشته باشد که ان‪ ،‬ادعای محوریت با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫«خردگرایی» است که ان را نسبت به سایر جریانات دینی متمایز می کند‪.‬‬ ‫با کمی دقت درمی یابیم که خردگرایی و ازاداندیشی‪ ،‬مولفه هایی هستند که مطابقت و همراهی باالیی با دین اسالم و معارف‬ ‫قران دارند‪ ،‬برعکس سایر دیانت ها که چندان ارزش خاصی برای تعقل قائل نبودند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگاه سکوالری به نماز جمعه‪ ،‬مخالف بینش توحیدی قرانی است‬ ‫نماز جمعه نهادی حکومتی است و بالطبع کارکردهای حکومتی هم‬ ‫‪ÓÓ‬نماز جمعه قرار گاه ایمان‬ ‫دارد و از ایــن منظر باید جایــگاه ان را در منظومه قدرت و مدیریت و یا‬ ‫تدبیر و تربیت (به عنوان هدف حکومت دینی) مشخص کرد‪ .‬بر همین اساس کارامدی و ناکارامدی نماز جمعه نیز متناسب‬ ‫با جایگاه ان باید مورد قضاوت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫عاشورا معناداری زندگی و سبک زندگی موحدانه را به تصویر می کشد‬ ‫حضرت اباعبداهلل الحســین(ع) در لحظه لحظه عاشــورا می فرماید‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫«ال حول و ال قوه اال باهلل»؛ این جمله تجلی تام توحید اســت‪ .‬امام(ع) در‬ ‫اخرین لحظات عمر فرمود‪« :‬ال ِهی ِرضً ی بِقَضائ َِک َتســلِی ًما ال ْم ِر َک ال َمعبو َد سِ َ‬ ‫غیثین؛ ای خدای من‪ ،‬من‬ ‫واک یا غ َ‬ ‫المس َت َ‬ ‫ِیاث ُ‬ ‫راضی به قضا و حکم تو هستم و تسلیم امر و اراده تو هستم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ویژگی شاخص یاران امام حسین علیه السالم‬ ‫پس از مطالعه در رفتارها و گفتارهای امام حســین علیه الســام و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫یاران باوفایش مهمترین ویژگی یاران امام را حق شناسی و حق محوری و‬ ‫حق پذیری دیدم و این در بینش و منش انان در صحنه کربال به گونه واضحی مشهود بود‪ .‬لیک پرسش هنوز پاسخ کامل‬ ‫نگرفته است‪ .‬زیرا باید پاسخ دهیم که چرا انان حق شناس و حق پذیر و حق محور بودند؟‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شرح خطبه غدیر خم‬ ‫اموزه های قرانی براســاس ایــات قران از جملــه‪ :‬و من یبتغ غیر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫االســام دینا فلن یقبل منه و هو فی االخره من الخاســرین (و کسى که‬ ‫غیر از اسالم ایینى دیگر براى خودانتخاب کند‪ ،‬از او پذیرفته نخواهد شد و در اخرت از زیان‏کاران است‏)‏‪ .‬و نیز ایه‪ :‬ما کان‬ ‫محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اهلل و خاتم النبیین و کان اهلل بکل شی‏ء علیما‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تبریک عمر به امیرالمومنین به دلیل جایگاه حاکمیت اسالمی‬ ‫اعتراف گیری پیامبر نسبت به حاکمیت خودش‪ ،‬بهترین قرینه است‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫که منظور پیامبــر از جمله «من کنت مواله فعلی مواله» ابالغ رســمی‬ ‫حاکمیت علی بن ابی طالب است بر مردم؛ زیرا اگر مراد اصلی پیامبر این بود که محبت مردم را نسبت به حضرت علی جلب‬ ‫کند توجه دادن مردم نسبت به حاکمیت خودش‪ ،‬لغو و بی ارتباط با این هدف می بود‪.‎‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نباید ارزش هایی چون غیرت و ناموس در جامعه کم رنگ شود‬ ‫موضوعاتی همچــون غیرت و ناموس با فرهنگ اســامی و ملی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫کشــور ما ممزوج شده اســت و در طول قرن های متمادی خانواده های‬ ‫ایرانی بر غیرت ورزی و دفاع از ناموس شهره بوده اند؛ از این رو ترویج بی حجابی به نوعی برای سست کردن ارزش مندی‬ ‫غیرت و ناموس است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫دلیل مخالفت انجمن حجتیه با انقالب‬ ‫برخی معتقدند باید تنها مختصر در نص بود و از ان فراتر نرفت تا در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫حیطــه بدعت و فعل حرام نیفتیم‪ .‬در مقابل‪ ،‬برخی معتقدند که موضوعات‬ ‫جدید و به روز حال حاضر «فرانص» هســتند و لزوم ًا برای هرکدام ایه و روایتی وجود ندارد و باید از سایر منابع اجتهاد مثل‬ ‫«عقل» و «فرایند فلسفه ورزی» بهره برد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫الیحه حمایت از زنان در برابر بزه دیدگی نیاز به بررسی فقهی دارد‬ ‫تحکیم مبانی خانواده بحث جدایی هســت‪ .‬شما می توانید بگویید‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫هماهنگ با تحکیم‪ ،‬مبانی یک بحث فلســفی هست تحکیم ان در فلسفه‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬یعنی شما باید استدالل های فلســفی کنید تا مبانی خانواده تحکیم شود‪ ،‬بنابراین میان تحکیم خانواده و‬ ‫مبانی تحکیم خانواده تفاوت وجود دارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش بینش و گرایش عمومی در ساختن اینده مطلوب انقالب‬ ‫اگر اینده مطلوب را هم بخواهیم طراحی کنیم‪ ،‬برای ان هم همین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫کار را بایــد بکنیم‪ .‬یعنی اینده مطلوب در بخش دولت و قدرت چیســت؟‬ ‫اینده مطلوب در بخش دولت و نظام چیست؟ ان را بازسازی و تقویت کنیم و بر اساس ان برنامه بنویسیم‪ ،‬سناریو طراحی‬ ‫کنیم و مجدداً برویم نظام را بازسازی کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫هیچ فقیهی با هنر مخالف نیست‬ ‫برخی بــا ضرورت انگاری برخی از مصادیق هنری‪ ،‬تالش در تقلیل‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫ان‪ ،‬به عرف و نیاز عمومی مردم دارند تا به این وسیله‪ ،‬از ان استفاده جواز‬ ‫کنند‪ .‬از طرفی دیگر‪ ،‬برخی تالش می کنند نگاه های نادرســت خود را در هیمنه فتاوای تنزیهی‪ ،‬با تصور اینکه فتوای ان ها‬ ‫هرچقدر مخالفت بیشتری داشته باشد‪ ،‬به دین نزدیک تر است‪ ،‬مخالفت خود را با تمام موسیقی ها ابراز می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫حیله های ربوی باید در طرح بانکداری حل شود‬ ‫بانک ها از دو طریق خلق پول می کنند‪ .‬نخست از طریق جمع اوری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫سپرده های مردم در بانک ها است‪ .‬یعنی بانک ها چند ماهه در یک فرایند‬ ‫اقتصادی می توانند ‪ ۱۰۰‬میلیون ســپرده مردم را به ‪ ۵۰۰‬میلیــون مبدل کنند و از این منبع به مردم وام پرداخت کنند و از‬ ‫منابع ان بهره مند شوند‪ .‬راه دوم‪ ،‬خلق پول از «هیچ» است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫غرب نگران عدم توافق هسته ای با ایران‬ ‫به دنبال ناکامی دولت امریکا از سیاســت فشــار حداکثری و عدم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫حصول نتیجه از افزایش تحریم ها علیه ایران‪ ،‬اکنون امریکا و اروپا تالش‬ ‫می کنند در قالب مذاکره بدون لغو کامل تحریم ها و هیچ تضمینی بابت عدم خروج مجدد از عمل به تعهدات برجامی‪ ،‬ایران‬ ‫را وادار به عقب نشینی از دستاوردها و پیشرفت های هسته ای نمایند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫خطوط قرمز سه گانه شورای بانکی نسبت به طرح قانون بانک مرکزی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین سیدحسین میرمعزی عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سخنانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر قرار است در نظام بانکی‪ ،‬تحوالتی رخ دهد‪ ،‬باید نظام بانکی ما از ربا خالص و سرمایه های عظیم در اختیار بانک ها‬ ‫نیز در راستای اقتصاد و رفع مشکالت اقتصادی کشور جریان پیدا کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگاهی به مدیریت عاشورا‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر ماهیت قیام امام حسین است نه هدف‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫به عبارت دیگر برای اصالح امت‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر الزم است‬ ‫و مجموعه اقدامات حضرت از مدینه تا کربال ذیل امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد‪ .‬حضرت در خطبه های فراوانی‬ ‫که در مسیر مدینه تا کربال داشت روشنگری کرد حقایق را تبیین کرد و مردم را از معروف و منکر مطلع ساخت‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫داللت ایات بر وجوب حجاب و حدود ان‬ ‫زینت به دو نوع زینت ظاهر و باطن (پنهان) تقســیم می شود که ایه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫شــریفه خطاب به زن ها می فرماید زینت باطنی خود را نزد نامحرم اشکار‬ ‫نکنید‪ .‬زینت ظاهر عبارت اســت از‪ :‬صورت‪ ،‬کف دستان و پاها و ســرمه چشمان‪ ،‬حنای کف دست و پا و انگشتر و مراد از‬ ‫زینت پنهان‪ ،‬زیوراالتی مانند خلخال (پابند زینتی)‪ ،‬دستبند (و النگو) و گوشواره است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه ایران‬ ‫نسبت نهضت مشروطه و انقالب اسالمی‬ ‫تحقق «استقالل سیاسی» و «نفی استبداد» در همه نظام ها فرض‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اســت‪ .‬در مشــروطه‪ ،‬این اهداف جزو اهداف میانی اســت اما در انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬از اهداف حداکثری است‪ .‬در مشــروطه بخش محدودی از ان غایات اسالمی محقق می شود و غایات حداکثری‬ ‫عمال امکان تحقق ندارد‪ ،‬لذا فقهایی تصریح می کنند که مشروطه‪ ،‬یک گام ابتدایی برای رسیدن به ان حد مطلوب است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فهم س ّنت های تکوینی قرانی‪ ،‬کلید سناریوی اینده انقالب‬ ‫در خصوص انقالب اســامی حرف امام این بود که ما خدا داریم و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫مشیت الهی است‪ .‬دست خدا پشت سر این‬ ‫انقالب ما متاثر از اراده الهی و ّ‬ ‫انقالب هست‪« .‬وَ مَا النَّصْرُ ا َِّال مِنْ عِنْدِ َّاللِ»‪ ،‬پیروزی‪ ،‬موفقیت و رسیدن به هر نوع اینده و برنامه­ای دست خدا است‪ .‬این‬ ‫در واقع زیربنای این انقالب بوده است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫عدم وجود برنامه مدون برای حمایت از پژوهش های قرانی‬ ‫اگر بخواهیم در خال ارزیابی کنیم‪ ،‬به این نتیجه می رسیم که نه تنها‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلی‬ ‫پژوهش های دینی و قرانی بلکه همه پژوهش ها در کشــور ما با وضعیت‬ ‫ایده ال فاصله دارند‪ ،‬اما این نحوه قضاوت درســت نیســت‪ ،‬بلکه باید زمینه ها‪ ،‬شــرایط و امکانات را در نظر گرفت‪ .‬ما در‬ ‫پژوهش های دینی و قرانی چقدر سرمایه گذاری کرده و برنامه های مدونی داشته ایم که بخواهیم ان را قضاوت کنیم؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایرنا‬ ‫عالقه مندان به ادبیات عاشورا هنوز هم تشنه هستند‬ ‫در مورد ادبیات عاشورایی باید تقســیم بندی موضوعی و مضمونی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫داشــت‪ ،‬درباره بسیاری از اصطالحاتی که در حوزه ادبیات از ان ها استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬منشا و مرزهای ادبی مشخص می شود و این تفکیک باید صورت بگیرد‪ .‬گاهی از مفاهیم در قالب موضوع و گاهی‬ ‫در قالب مضمون استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫حکمت عملی بعد از فارابی و خواجه نصیر متوقف شد‬ ‫فلســفه غرب حتی کتابی دارد به نام فلســفه خوش­ باشــی‪ ،‬فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫شادی‪ ،‬ولی هیچ فیلسوف مســلمانی به مسئله ­های عینی زندگی روزمره‬ ‫نپرداخته اســت‪ .‬فلسفه اسالمی در انتزاعیات و مفاهیم بســیار پیچیده و سنگین مستغرق است اما فلسفه غرب وارد زندگی‬ ‫روزمره‪ ،‬جامعه حاکمیت و سیاست شده و فلسفه­ ورزی می­ کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تالش عمیق فکری فرهنگی‬ ‫عملی حجاب در جامعه‪ ،‬مستلزم‬ ‫تحقق‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دوگانه حجاب اجباری حجاب ازاد‪ ،‬مســاله ای است که در چند سال‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مسعود اسماعیلی‬ ‫مندان حجاب را در جامعه به خود مشغول‬ ‫اخیر‪ ،‬بیشتر کارشناسان و دغدغه‬ ‫ِ‬ ‫ساخته است‪ .‬پاسخ های این افراد به مساله یادشده متفاوت است و دالیل متعدد فلسفی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬فرهنگی و فقهی مختلفی‬ ‫مدام از سوی دو گروه موافق و مخالف اجبار‪ ،‬در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫دین گریزی‪ ،‬ذات جریانات روشنفکری است‬ ‫نــام منورالفکری در دهه ‪ ۳۰‬به روشــنفکری تغییــر یافت‪ .‬جریان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود فیاضی‬ ‫روشــنفکری (بدون پســوند دینی ـ همان منورالفکری سابق) به تمامه‪،‬‬ ‫دین گریز و ضد دین بود و اساســا معتقد بود تجدد با دین نمی ســازد و شرط پیشرفت و تجدد دوری از دین و بلکه مخالفت‬ ‫با ان است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با برنا‬ ‫چطور اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟‬ ‫هدف از انتشــار اخبار غیرواقعی بر اســاس منابع علمی اثرگذاری‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫بر افکار عمومی اســت‪ ،‬هیچ خبر جعلی برای به سرانجام رسیدن رسالت‬ ‫اگاهی بخشی تولید نمی شود و این که ناشر ان ادعا کند که بر اثر اشتباه ان ها را منتشر کرده است‪ ،‬تقریبا هیچوقت ادعای‬ ‫درستی نیست‪ ،‬اغلب این خبرها با نقشه ای از پیش طراحی شده منتشر می شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بی حجابی؛ حلقه ای از زنجیره ی هویت زدایی‬ ‫حاکمیت را به‬ ‫جریان غیرانقالبــی‪ ،‬اگاهانه و عامدانه می خواهــد‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫«عقب نشینی تدریجی از رویکردهای دینی» وادارد‪ .‬دربارۀ جریان سکوالر‬ ‫ساختاری دین نیست و می کوشد‬ ‫و غیرانقالبی‪ ،‬فرض منطقی من ان است که این جریان‪ ،‬معتقد به حضور اجتماعی و حیات‬ ‫ِ‬ ‫حاکمیت‪« ،‬دین زدایی» کند‪.‬‬ ‫به هر بهانه ای از جامعه و‬ ‫ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عبور از خطوط قرمز به بهانه نوشتن درباره معصومین جایز نیست‬ ‫ما در زمانــی زندگی می کنیم که از عمر ادبیات داســتانی معاصر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫بیش از صد ســال نمی گذرد و پس از انقالب‪ ،‬شاهد شکل گیری گونه های‬ ‫مختلفی از ادبیات داســتانی مانند دفاع مقدس‪ ،‬انقالب اســامی و پایداری و مقاومت هســتیم و در طول ‪ ۴۰‬گذشــته به‬ ‫موضوعات تاریخی و داستان معصومین(ع) توجه شده است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫اثار فارسی در حوزه فلسفه تکرار مکررات است‬ ‫فلسفه اســامی طبیعتا بعد از ترجمه اثار یونان باستان و سنت ­های‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫بعدی اش به وجود امده است‪ .‬به همین معنا می ­شود ان را در امتداد فلسفه‬ ‫غربی در نظر گرفت‪ .‬اما نکته ­ای که وجود دارد این است که خیلی تحوالت عمده و بنیادینی‪ ،‬هم در فهرست مسائل و هم‬ ‫در نحوه پرداختن به ان­ها به ان مسائل داده شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بی کرانگی حیات عاشورا در تاریخ‬ ‫مقابل بی تفاوتی و انفعال‬ ‫عاشــورا‪ ،‬شوریدن اســت و ازاین رو‪ ،‬نقطۀ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫و نظاره گری اســت‪ .‬عاشورا‪ ،‬رســم خروشیدن و جوشــیدن می اموزد و‬ ‫حق‬ ‫محافظه کاری و مصلحت اندیشی را بدنام و منفور می سازد‪ .‬در منطق عاشورا‪ ،‬باید از همه چی ِز خویش گذشت و فانی در ّ‬ ‫شد؛ باید به بیابان بال رفت و در گرداب خون‪ ،‬غوطه ور شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ثواب اشک برای امام حسین(ع)‬ ‫جبرئیل صحیفه ای به نام صحیفه مختومه برای پیامبر(ص) اورد که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫مهر شده بود و وظایف هر کدام از ائمه(ع) در ان وجود داشت و هر امامی‬ ‫وظیفه داشــت مهر را بردارد‪ ،‬و به وظیفه خود عمل کند‪ .‬اینکه بزرگترین طواغیت در طول تاریخ نتوانســتند جلوی عزاداری‬ ‫برای امام حسین(ع) را بگیرند و چراغ عاشورا را خاموش کنند ریشه در مشیت الهی دارد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دشمنی با نیت خوب اما عمل بد‬ ‫گروه منافقین را می توان در کنار گروه های دیگری مثل ســلطنت‬ ‫‪ÓÓ‬چهارمین نشست از سلسله نشس ت های داستان و ارمان‬ ‫طلبان‪ ،‬فرقان‪ ،‬تجزیه طلبان و‪ ...‬در گروه واحد دشــمنان قرار داد‪ .‬در واقع‬ ‫همه اینها ذیل خط نفاق قرار دارند‪ .‬در ســال های اخیر فضای ادبی در ایران به شــهدای ترور توجه زیادی نشان داده است‪.‬‬ ‫در میان شعرا‪ ،‬باید به سید حسن حسینی و سلمان هراتی اشاره کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حجاب الزامی در دولت اسالمی‬ ‫مخالفان حجاب الزامی‪ ،‬مخالفان «عقل ســلیم» هســتند‪ ،‬نه فقط‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫مخالف «منطق دینــی»‪ .‬عقل می گوید که «عفــاف» بدون «حجاب»‪،‬‬ ‫قطعی عقلی وجود دارد‪ ،‬حکم‬ ‫ممکن نیست و «جامعۀ برهنه»‪ ،‬به طور ضروری‪« ،‬جامعۀ فاسد» نیز هست‪ .‬در جایی که دلیل‬ ‫ِ‬ ‫حجیت ذاتی دارد‪ .‬انسان به طور طبعی می فهمد برهنگی‪ ،‬معارض با عفت است‪.‬‬ ‫شرع‪ ،‬ارشادی است و عقل در تلقّی شیعی‪ّ ،‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫ویژگی های مشترک اسیران دفاع مقدس با اسیران عاشورا‬ ‫یک دسته اســیران‪ ،‬رزمنده هایی می باشند که کسی از ان ها یادی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫نمی کند و اســمی از ان ها نیست و دسته دیگر از اهل بیت علیهم السالم‬ ‫می باشــند و حضرت امام ســجاد (ع) و حضرت زینب (س) از این دست می باشــند‪ .‬در هشت سال دفاع مقدس زن‪ ،‬مرد و‬ ‫نوجوان اسیر داریم که شباهت شگرفی با واقعه عاشورا دارد‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫خطاهای تحلیلی در مواجهه با حجاب الزامی‬ ‫باور به کاربســت حجاب الزامی به معنی این نیست که حجاب فقط‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫از طریق الزام حکومتی در جامعه رعایت شــود و هیچ گونه برنامۀ فرهنگی‬ ‫و فکری به اجرا درنیاید و مسیر اقناع و استدالل در پیش گرفته نشود‪ .‬اسالم‪ ،‬یک ّ‬ ‫«کل‪ /‬نظام‪ /‬مجموعه» است و باید نگاه‬ ‫منظومه وار به ان داشت و روش های ان را در کنار یکدیگر دید و به یکی از انها بسنده نکرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ظرفیت باالی ادبیات اسارت در جلب مخاطبان جهانی‬ ‫شنیدن از راویان نیازمند امکان روایت است و این امکان تنها زمانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫فراهم می شــود که اسرا ازاد شــوند‪ .‬در نتیجه تاخیر روایت از زمان وقوع‪،‬‬ ‫شاهد تغییر شرایط برای ادبیات دفاع مقدس و مخاطبان این ادبیات هستیم‪ .‬ادبیات جنگ و دفاع مقدس از شرایطی که در‬ ‫ان تولید می شود به صورت مستقیم تاثیر می پذیرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫گزارش شهادت امام حسین(ع) بر اساس دانشنامه فاطمی‬ ‫درباره محل دفن سر مبارک امام حســین(ع)‪ ،‬برخی گفته اند که در‬ ‫‪ÓÓ‬دانشنامه فاطمی(س)‬ ‫دمشــق به خاک سپرده شــد و برخی بر ان اند که به مدینه انتقال یافت و‬ ‫در بقیع دفن شــد‪ .‬در قاهره نیز زیارتگاهی به نام راس الحســین(ع) وجود دارد‪ .‬علمای شیعه بیشتر گزارش کرده اند که سر‬ ‫حضرت(ع) را در کربال‪ ،‬کنار بدنش‪ ،‬به خاک سپردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫قران در نگاه امام حسین (علیه السالم)‬ ‫طبق روایتی از ان حضرت‪ ،‬به کسی که ایستاده در نمازش‪ ،‬یک ایه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن شریفی‬ ‫از کتاب خدا را بخواند‪ ،‬پاداش زیادی داده می شود و خود ایشان نیز همواره‬ ‫به قرائت می پرداخت‪ ،‬از جمله در حالی که اشــک از چشــمانش بر گونه ­هایش سرازیر بود‪ ،‬یا در شب عاشورا که دشمن او و‬ ‫یارانش را دوره کرده بود‪ ،‬یا در خلوت خیمه گاه در شب عاشورا‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی پژوهشگاه با موضوع حجاب و عفاف‬ ‫در راســتای بحث حجاب و عفاف که این روزها بحث اول مملکت‬ ‫‪ÓÓ‬بسته مطالعاتی حجاب و عفاف‬ ‫بوده و اهمیت این موضوع بســیار باال است‪ ،‬بران شدیم تا با اثار مختلف‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و کانون اندیشه جوان در این بحث بیشتر اشنا شویم‪ .‬در پیوند همین مطلب‪ ،‬مقدمه ای‬ ‫از عناوین مطرح منتشر شده در موضوع حجاب و عفاف قابل مشاهده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب فلسفه علم دینی اثر ایت اهلل رشاد منتشر شد‬ ‫علم دینی دارای دو افق غایی‪« :‬ملکی» و «ملکوتی» اســت؛ غایت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فلسفه علم دینی‬ ‫ملکوتــی و بَریــن علم دینی‪ ،‬تقــرب به بارگاه یاری اســت که از ره گذر‬ ‫«اســتکمال نفوس» انســان ها حاصل می شــود؛ غایت ملکی و زیرین علم دینی «تعالی حیات انسان ها»ست که از ره گذر‬ ‫تحصیل توان در استخدام قوانین و سنن الهی برای تغییر حیات انسانی در جهت دل خواه‪ ،‬صورت می بندد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب رابطه علم و جزا تبیین وحیانی عقالنی منتشر شد‬ ‫کتاب رابطه عمل و جزا‪ :‬تبییــن وحیانی عقالنی اثر اقای عزت اهلل‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب رابطه علم و جزا تبیین وحیانی عقالنی‬ ‫جودکی از سوی گروه کالم و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫عینیت‬ ‫و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته و راهی بازار نشر شد‪ .‬پاداش و مجازات های اخروی به نحو ّ‬ ‫است؛ یعنی ظهور حقیقت اعمال‪ ،‬اخالق‪ ،‬اعتقادات و ّنیات ادمی در نشئه اخروی خواهند بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب تاملی نظری در ماهیت فضای سایبر منتشر شد‬ ‫کتاب تاملی نظری در ماهیت فضای ســایبر اثر اقای دکتر احسان‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب تاملی نظری در ماهیت فضای سایبر‬ ‫کیانخــواه از ســوی مرکز مطالعات فضای مجازی منتشــر شــد‪ .‬برای‬ ‫سیاســت گذاری‪ ،‬جهت دهی و مدیریت سایبر نیازمند فهم دقیق و درک ذاتیات این پدیده است‪ .‬در مشی فلسفی‪ ،‬پرسش از‬ ‫ماهیت شیء ‪ ،‬فهم ذاتیات و سازه ی پدیده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫کتاب بررســی فقهی اقتصــادی حمایــت از کاالی ایرانی به قلم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی در گروه اقتصاد اسالمی‬ ‫منتشــر شد‪ .‬تحریم اقتصادی یکی از روش های وادار کردن کشورهای تحریم شــونده به تغییر رفتار مورد نظر کشورهای‬ ‫تحریم کننده یا به قصد ایجاد بی ثباتی در کشور مقصد است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫نـگارخـانـه‬ ‫‪9 9‬دومین سالگرد ارتحال استاد موسویان‬ ‫‪9 9‬سی امین جلسه هیات ممیزه مشرتک استان تهران پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫اندیشه اسالمی‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫دومین سالگرد ارتحال عالم ربانی‪ ،‬فقیه االقتصاد‪ ،‬استاد سیدعباس موسویان‬ ‫سی امین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫ارتباط با ما‬ ‫‪29‬‬ ‫خبـرنامه مـــردادمـاه ‪1401‬‬ صفحه 29

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!