ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 188 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 188

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 188

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 188

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 14 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 12 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 9 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬رویدادهای مهم علمی و اجرایی‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫مواجهه با اسیب های اجتماعی مبتنی بر تئوری های علمی باشد‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی کــه در حوزه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود فیاضی‬ ‫مباحث اجتماعــی به تحقیق و پژوهش می پردازد‪ ،‬پنج گروه علمی و یک‬ ‫مرکز تخصصی دارد‪ .‬در هر گروه علمی و همین طور در مرکز تخصصی مزبور حوزه های دانشی مشخصی تعریف شده است‬ ‫که محققان و اعضای هیات علمی مختلفی در انها مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫معضالت بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی معظالت بنیادین ساحت فرهنگ‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در راســتای همایش «بازســازی انقالبی ساختار‬ ‫فرهنگی کشــور» هفدهمین نشســت علمی با عنوان «معضالت بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ» با ارائه اقای دکتر‬ ‫مهدی اعتمادی فرد عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گذار از «تک ّثر بینشی» در عرصۀ حکمرانی‬ ‫ پردازی وارونه از‬ ‫لیبرال وطنی کــه تجربۀ طوالنی در روایت‬ ‫جریان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫انقالب و مســائل انقالب دارد‪ ،‬سال هاســت که دست تع ّدی و تحریف به‬ ‫ســوی شهید ایت اهلل بهشتی نیز دراز کرده و می کوشــد چهره ای از وی بسازد که با انگارۀ «اسالم رحمانی»‪ ،‬سازگار باشد‪،‬‬ ‫واقعیت این چنین نیست‪.‬‬ ‫حال ان که ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ضرورت تبیین مفهوم شهادت طلبی برای مخاطب جهانی‬ ‫نشست علمی «ادبیات مقاومت‪ ،‬راه های رفته و نرفته» از مجموعه‬ ‫‪ÓÓ‬نشست ادبیات مقاو‪.‬مت‪ ،‬راه های رفته و نرفته‬ ‫سلســله نشست های داســتان و ارمان (جریان شناســی داستان های بلند‬ ‫انقالب اسالمی)؛ به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با مشارکت فرهنگسرای‬ ‫اندیشه روز سه شنبه مورخ هفتم تیرماه جاری در این فرهنگسرا برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫موانع توسعه فرهنگ دینی‬ ‫به همت گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین شرف الدین‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی‬ ‫کشــور» چهاردهمین نشست علمی با عنوان «موانع توسعه فرهنگ دینی» با ارائه دکتر سیدحسین شرف لدین‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫علمی موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫گاهی درباره یک عالم ده کتاب خوانده و از علی(ع) هیچ‬ ‫مشــیت خدا بر این قرار گرفته که‬ ‫امامت ادامه نبوت اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫پیامبراکرم(ص) خاتم انبیاست‪ ،‬اما اینگونه نیست که رابطه مردم با خدای‬ ‫متعال قطع شود‪ .‬این رابطه از طریق امامت و از طریق ائمه هدی(ع) برقرار است‪ .‬پیام غدیر همین است که چه بسا شیعه‪،‬‬ ‫سنی‪ ،‬مسلمان یا غیرمسلمان باشید‪ ،‬باید بدانید که بعد از پیامبر خاتم(ص) رابطه بشر با خدای تعالی برقرار است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ابعاد فرهنگی مالکیت فکری بررسی شد‬ ‫به همت گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در راســتای همایش «بازســازی انقالبی ساختار‬ ‫فرهنگی کشور» شانزدهمین نشست علمی با عنوان «ابعاد فرهنگی مالکیت فکری» با ارائه دکتر محمود حکمت نیا‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫بدحجابی‪ ،‬به معنای مخالفت با نظام نیست‬ ‫بعضی تص ّور می کنند که مشکل بدحجابی‪ ،‬ریشه در فقر و مشکالت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ‬ ‫معیشتی دارد و چنانچه در جامعه‪ ،‬رفاه برقرار شود‪ ،‬بدحجابی نیز خودبه خود‬ ‫برطرف خواهد شد؛ در حالی که هر چند از لحاظ منطقی‪ ،‬فرضیه اثرگذاری فقر بر بدحجابی‪ ،‬ناصواب نیست و می توان چنین‬ ‫فرضی را برای اقتصاد در نظر گرفت‪ ،‬ا ّما در جامعه کنونی ایرانی‪ ،‬نباید برای فقر این چنین نقش ج ّدی و بزرگی را فرض کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شهید بهشتی چگونه از انقالب اسالمی دفاع می کرد؟‬ ‫کتاب «خدا از من دفاع خواهد کرد» نوشــته «سیدمحمد هاشم پور‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫یزدان پرســت» با قلمی شیوه به حوادث سال های ابتدای انقالب اسالمی‬ ‫می پردازد‪ .‬محور کتاب‪ ،‬خاطرات از شهید بهشتی است‪ .‬نویسنده خود از جوانانی بود که در ان سال ها جزو یاران و اصحاب‬ ‫شهید بهشتی به شمار می رفت و در روزنامۀ جمهوری اسالمی به عنوان خبرنگار مشغول به کار بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سالم فرمانده‪ ،‬پروپاگاندای دولتی نیست‬ ‫به باور برخی از اهل هنر‪ ،‬استقبال از یک اثر هنری بیش از هر چیز‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مرتضی روحانی‬ ‫شــبیه یک راز اســت و این راز هیچ گاه خود را نه برای مخاطب و منتقد‪،‬‬ ‫بلکه برای خود هنرمند هم فاش نمی کند؛ چراکه اگر راز نبود و به راحتی قابل فهم بود و به سنجه و معیار در می امد‪ ،‬وارد‬ ‫فرایند تولید انبوه می شد و هنر از هنر بودن می افتاد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫جایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسالم در مساله حجاب‬ ‫به همت گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در راســتای همایش «بازســازی انقالبی ساختار‬ ‫فرهنگی کشــور» پانزدهمین نشســت علمی با عنوان «جایگاه فرهنگ در سیاست جنایی اسالم در مساله حجاب» با ارائه‬ ‫حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد‬ ‫امایش سرزمین و پیشرفت پایدار با تاکید بر برنامه هفتم توسعه‬ ‫نخســتین میزگرد تخصصی با موضوع «امایش سرزمین و پیشرفت‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی امایش سرزمینی و پیشرفت پایدار‬ ‫پایدار (با تاکید بر برنامه هفتم توســعه)» از سلسله نشست ­های حکمرانی‬ ‫اجتماعی توســط معاونت پژوهش­ های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسالمی و مرکز بررسی­ های‬ ‫استراتژیک ریاست جمهوری با هم­کاری نهادهای تحقیقاتی دیگر برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫فرصت های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است‬ ‫برخی از مخالفان اقتباس ادعا می کنند‪ ،‬فیلمنامه اقتباسی غیر هنری‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫اســت و چون در اقتباس بازافرینی صورت می گیــرد‪ ،‬فاقد خالقیت ناب‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر معتقدند وقتی یک اثر سینمایی بر اساس یک داستان ساخته می شود دیگر فیلمنامه نویس بر ان تسلط‬ ‫کامل را ندارد و ناچار است بر متن اصلی پایبند بماند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دومین نشست علمی ابعاد فرهنگی مالکیت فکری برگزار شد‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی‬ ‫کشور» هجدهمین نشست علمی با عنوان «ابعاد فرهنگی مالکیت فکری» (جلسه دوم) با ارائه دکتر محمود حکمت نیا‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت علمی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چرا اگر ماجرای غدیر نبود دین ناقص بود؟‬ ‫مطابق ایه اکمال در ان روز (الیوم) “چهار جهت” جمع شــده است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عربصالحی‬ ‫ذین َکف َُروا م ِْن‬ ‫ِــس الَّ َ‬ ‫در ایــن روز هم کافران مایوس شــده‏اند؛ «الْ َی ْو َم َیئ َ‬ ‫دین ُِک ْم»‪ ،‬و هم دین کامل شده؛ «الْ َی ْو َم اَ ْک َملْ ُت لَ ُک ْم دی َن ُکم‏»‪ ،‬و هم نعمت خدا بر مردم اتمام یافته؛ « َو اَت َْم ْم ُت َعلَ ْی ُک ْم ن ِ ْع َمتی‏»‪،‬‬ ‫و هم خداوند ائین اسالم را به عنوان ائین نهایى مردم جهان پذیرفته و به ان رضایت داده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫تهدید متاورس برای دینداری‬ ‫حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا مدیر قطب علمی فلسفه دین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫اسالمی پژوهشگاه متاورس روز به روز در حال توسعه بیشتر است و طبیعی‬ ‫اســت به خاطر ویژگی های متاورس‪ ،‬تجربه دینی اهمیت بسیار زیادی دارد‪ .‬در متاورس تمامی دستاوردهای تکنولوژی های‬ ‫مجازی و واقعیات مجازی‪ ،‬واقعیت افزوده و پاره ای تحقیقات عصب شناسی حضور دارند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫قران در زمینه عشق بسیار فراتر از مثنوی ورود کرده است‬ ‫پیرو دو نوشتار قبلی جناب دکتر عبدالکریم سروش برای اثبات نظر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫خــود مبنی بر اینکه عارفان و فیلســوفان تجربه های دینی مازاد بر قران‬ ‫اورده اند‪ ،‬یک نمونه عینی اورده تا گفته خود را اثبات نماید‪ .‬به اعتقاد ایشان مولوی در کنار تجربه مومنانه که پیامبر اورده‬ ‫بود تجربه عاشقانه را اضافه کرد و او پیامبر عشق بود و کتابش مثنوی؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫شیعه واقعی امام هادی پناهگاه مردم در شرایط نامناسب اقتصادی‬ ‫با توجه به اینکه مردم دوره امام هادی (ع) نیز از لحاظ اقتصادی در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫شرایط سختی به سر می بردند لذا بررسی این مسئله برای جامعه امروز ما‬ ‫هم مهم و ضروری اســت‪ ،‬به گونه ای که در برخی منابع موجود در این دوره‪ ،‬تعدادی از زنان علوی برای اقامه نمازشــان‬ ‫فقط یک ساتر یعنی یک لباس داشتند و انها به صورت نوبتی این لباس را می پوشیدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جهاد تبیین ترجمانی از «تواصى بر حق» است‬ ‫انان در عصری می زیستند که اســام بر افق جامعه بشری طلوع‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫کرد و حق بر باطل چیره گیرد‪ ،‬بی شک پیروان راست قامت این راه برای‬ ‫در امان ماندن از اســیب و خسران‪ ،‬ضمن تقویت ایمان و عادت به عمل صالح ‪« ،‬تواصی به حق» داشتند‪ ،‬انکه یکدیگر را‬ ‫به حق سفارش می کردند؛ به اینکه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و مداومت کنند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫مسئله غدیر اثبات والیت سیاسی و اجتماعی حضرت علی (ع) است‬ ‫عالمه امینی‪ ،‬شاگردان بسیاری را نیز تربیت کرد که مرحوم اقا سید‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫عبدالعزیز طباطبایی یزدی که معروف به محقق طباطبایی اســت یکی از‬ ‫شــاگردان ان مرحوم به شــمار می رود‪ .‬محقق طباطبایی یکی از بزرگان کتاب شناس و مصححین بود که در حوزه نجف و‬ ‫قم خدمات بزرگی انجام داد و شخصیت های بسیاری از محضر ایشان بهره بردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سخن سروش بدون دلیل و گزاف است!‬ ‫ادعای ســهمگین و ناپخته ســروش مبنی بر اینکــه امثال غزالی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫ســهروردی‪ ،‬موالنا‪ ،‬صدرا و‪ ...‬اموری ورای قــران و عالوۀ بر ان‪ ،‬برای‬ ‫هدایت و تکامل انســان اورده اند‪ ،‬متوقف است بر احاطه کامل ایشــان بر تاویل و تفسیر و بطون کل قران و چنین امری‬ ‫از صدر اسالم تا کنون از سوی هیچ دانشمند و نابغه ای غیر از شخص پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ادعا نشده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫عصرانه با اندیشه های علیرضا قائمی نیا برگزار شد‬ ‫حجت االســام و المســلمین دکتر علیرضا قائمی نیا عضو هیات‬ ‫‪ÓÓ‬نشست عصرانه ای با اندیشه های متفکران‬ ‫علمی گروه معرفت شناســی پژوهشگاه در ابتدای این نشست که دبیری‬ ‫ان را مالک شجاعی جشوقانی بر عهده داشت‪ ،‬توضیحاتی درباره پروژه فکری خود ارائه کرد و گفت‪ :‬من در دوران کودکی‬ ‫به علم و فناوری عالقه داشتم و این حوزه را دنبال می کردم‪ ،‬و مجله دانشمند را پیش از انقالب دنبال می نمودم‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اتاق فکر فلسفه در حوزه ایجاد شود‬ ‫حجت االســام ابوالحســن غفاری‪ ،‬عضــو شــورای علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمی ن ابوالحسن غفاری‬ ‫معرفت شناســی پژوهشگاه‪ ،‬در نشســت علمی «اسیب شناسی سده اخیر‬ ‫حوزه و اینده پژوهی فلسفه حوزوی قم»‪ ،‬با تاکید بر اینکه تعبیر احیای حوزه توسط شیخ عبدالکریم حائری تعبیر دقیق تری‬ ‫از تاسیس است‪ ،‬گفت‪ :‬ما قبل از ایشان‪ ،‬در عرصه فقهی شخصیت بزرگی مانند مرحوم میرزای قمی را داشتیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫کاربست فلسفه در حکمرانی از مباحث ضروری امروز حوزه است‬ ‫حجت االسالم دکتر عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عیدالحسین خسروپناه‬ ‫فلســفه پژوهشگاه‪ ،‬شــامگاه اول تیرماه در نشست علمی «اسیب شناسی‬ ‫ســده اخیر حوزه و اینده پژوهی فلســفه حوزوی قم»‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه قم از بزرگترین حوزه های علمیه شیعه هست که مرحوم‬ ‫عبدالکریم حائری در سال ‪ ۱۳۰۱‬شمسی به تاسیس ان پرداختند؛ البته تعبیر تاسیس صحیح نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مقایسه دیدگاه مالصدرا‪ ،‬مولوی و سروش در نسبت قران‬ ‫فرامــوش نکنیم عارفان ما بر غنای تجربــه دینی و متفکران ما بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫درک و کشــف دین چیــزی افزوده اند؛ نباید فکر کــرد این بزرگان فقط‬ ‫شــارحان ان سخنان پیشــین و تکرار کننده تجربه های نخســتین بوده اند‪ .‬غزالی کشــف های دینی تازه داشته‪ ،‬مولوی و‬ ‫محیی الدین و سهروردی و صدرالدین شیرازی و فخررازی همین طور و اص ً‬ ‫ال این دین به همین نحو تکامل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دام ارتجاع خواص‬ ‫ل ده م هجرت ‪ ،‬معاذبن جبل ‪ ،‬ک ه در میان اصحاب ب ه اشنای ‬ ‫ی‬ ‫در ســا ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫ی پیامبر خدا(ص) ماموریــت یافت که ‬ ‫احکام دین شــهر ه بــود‪ ،‬از ســو ‬ ‫ی پیاده ‬ ‫ل خدا (ص) او را با پا ‬ ‫ت راهی ســرزمین یمن گردد‪ .‬معاذ در ان هنگام جوانی ‪ ۲۸‬ســاله بود‪ .‬رسو ‬ ‫برای داوری و قضاو ‬ ‫بدرق ه نمود و وی را به محو شعارهای و مظاهر عصر جاهلی توصیه کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫فقه به عنوان دانشی است که ناظر بر رفتار ادم هاست‬ ‫فقه به عنوان دانشی اســت که ناظر بر رفتار ادم هاست‪ .‬به عبارت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫دیگر هر جامعه ای برای پیشــبرد خود نیاز به یک نظام رفتاری دارد و این‬ ‫نظام های رفتاری در هر جامعه ای مبتنی بر هنجارهای همان جامعه شکل می گیرد‪ .‬یعنی جوامع مادی نظام قانونیشان را بر‬ ‫مبنای مادی گری و نظام های دیگر بر مبنای دینی ترسیم می کنند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مجلس نسبت به مالکیت اب ورود کند‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشگاه در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات‬ ‫اســامی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با اشــاره به اینکه حل فقهی مسئله حقوق اب‪ ،‬باید با قوت و متانت صورت گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابعاد فقهی مسئله حقوق اب دارای ابهاماتی است؛ لذا باید با حفظ هنجارهای فقهی‪ ،‬این موضوع دنبال شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش س ّنت های الهی در ساختن اینده مطلوب انقالب اسالمی‬ ‫حجت االســام محســن مهاجرنیا گفت‪ :‬دولت اگر بخواهد اینده را‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫بســازد‪ ،‬به خیلی از عوامل و قوانین باید توجه کند‪ .‬اینطور نیســت که ما‬ ‫تصمیم بگیریم و اینده ســاخته شود‪ .‬برای ساختن اینده عناصر قطعی وجود دارد که تاثیرگذار هستند‪ .‬مثال ایا بدون اقتصاد‬ ‫خوب می توانیم اینده را بسازیم؟ یا بدون علم و دانش و تکنولوژی می شود اینده را ساخت؟ ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عدم ضمان مالک در صورت اتصال حفاظ حیاط خانه به برق‬ ‫قانون مجازات اسالمی در ماده ‪ ۵۰۸‬مقرر می دارد‪« :‬هرگاه شخصی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حجت اهلل فتحی‬ ‫یکــی از کارهای مذکور در ماده قبــل را در ملک خویش یا مکانی که در‬ ‫تصرف و اختیار اوست‪ ،‬انجام دهد و سبب اسیب دیگری گردد‪ ،‬ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که اگاه به ان نیست به‬ ‫انجا بخواند و در اثر ان‪ ،‬جنایتی به وی وارد گردد‪».‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫منطق مقاومت در اندیشه شهید چمران‬ ‫برای بررســی «منطق مقاومت در اندیشه شهید چمران» ابتدا باید‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫زمینه و زمانه او را شــناخت تا مشخص شــود مقاومت در اندیشه او ناظر‬ ‫به چه معنا و مفهومی اســت و «مقاومت» نســبت به چه چیزی را مدنظر داشــت و چه راهکارهایی را در این عرصه به کار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مرکز تحقیقات مجلس‪ ،‬پارادایم مواجهه با موضوع اب را صورتبندی کند‬ ‫دکتــر محمود حکمت نیا عضــو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشگاه در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات‬ ‫اسالمی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ضمن تاکید بر تهیه گزارش سیاستی در موضوع اب‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا باید چالش های اصلی‬ ‫در حوزه اب مطرح شود و در گام بعدی مسائل اساسی مرتبط با ان احصا شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫مقاومت هایی در برابر تحول حوزه وجود دارد‬ ‫اینکه حوزه چقدر خود را با این تحوالت همراه کرده اســت‪ ،‬اینده‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫مرجعیت در حوزه چگونه خواهد بود و ایا سیســتم اموزشی حوزه متناسب‬ ‫با تحوالت و نیاز روز مردم پیش می رود؟ از جمله ســواالتی اســت که در گفت وگوی خبرنگار ایکنا با ایت اهلل ابوالقاســم‬ ‫علیدوست‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه‪ ،‬به انها پاسخ داده شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تراز اینده مطلوب انقالب اسالمی کیست؟‬ ‫انسان ِ‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشــگاه گفت‪ :‬یک مبنای دیگری که در قانون اساســی امده‪ ،‬بحث‬ ‫«انسان شناســی» اســت‪ .‬بر همین اساس ما با یک سوال جدی مواجه هســتیم و ان اینکه ان انسان تراز انقالب اسالمی‬ ‫انسان ترا ِز ایندۀ مطلوب انقالب اسالمی کیست؟‬ ‫چه انسانی بود؟ انقالب چه انسانی ساخت که بر اساس ان موفق شد؟ و‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫جهان اسالم امروز مدیون فعالیت های امام باقر (ع) است‬ ‫امام به تنهایی نمی تواند اسالم را به تمام جهان معرفی کند‪ ،‬طبیعی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫است که باید شاگردانی تربیت کنند و این شاگردها مردم را هوشیار کنند؛‬ ‫الزمه اش این بود که امام در زمینه باورهای مردم در علم کالم ‪،‬احکام‪ ،‬فقه‪ ،‬قران و تفسیر شاگردانی تربیت کردند و فضایی‬ ‫را فراهم نمودند که این فضا عمال زمینه ای برای توسعه اسالم اصیل باشد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۶۲۶‬تا ‪ ۶۳۰‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی برگزار شد‬ ‫جلسات ‪ ۶۲۶‬تا ‪ ۶۳۰‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬با حضور حضرات ایات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه نگاری دینی‬ ‫و حجج اســام والمسلمین سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم‬ ‫بهجت پور‪ ،‬عبدالرحیم ســلیمانی بهبهانی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی حاجی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی زاده به‬ ‫صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۶۳۱‬تا ‪ ۶۳۵‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی برگزار شد‬ ‫جلســات ‪ ۶۳۱‬تا ‪ ۶۳۵‬شورای علمی دانشــنامه‪ ،‬با حضور حضرات‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه نگاری دینی‬ ‫ایات و حجج اسالم سید محمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬عبدالکریم بهجت‬ ‫پور‪ ،‬احمد قدســی‪ ،‬عبدالرحیم ســلیمانی بهبهانی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی حاجی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی‬ ‫زاده به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫فصلنامه ذهن؛ برگزیده سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی‬ ‫سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با معرفی برگزیدگان به‬ ‫‪ÓÓ‬سیزدهمین دوره جشنواره بی ن المللی فارابی‬ ‫کار خود پایان داد‪ .‬ســیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فارابی با حضور‬ ‫رییس جمهور و وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در ســالن اجالس ســران کشورهای اســامی برگزار شد‪ .‬در این مراسم از‬ ‫ذهن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان نشریه علمی برتر تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫فصلنامه علمی پژوهشی ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رویداد علمی‬ ‫ترجمه مجموعه مقاالت جریان شناسی و نقد اعتزال نو به ترکی استانبولی‬ ‫این اثر ارزشمند که توسط حجت االسالم عرب صالحی عضو هیات‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه مقاالت جریان شناسی و نقد اعتزال نو‬ ‫علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی تدوین شده‬ ‫است پس از چند چاپ به زبان فارسی هم اینک با لوگوی مشترک پژوهشگاه و جامعه المصطفی العالمیه در دو جلد و حجم‬ ‫قریب به هزار صفحه به زبان ترکی استانبولی ترجمه و توسط نمایندگی جامعه الصطفی در ترکیه به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جشنواره‬ ‫یازدهمین جشنواره عالمه طباطبایی(ره) برگزیدگان خود را شناخت‬ ‫یازدهمین دوره جشــنواره عالمه طباطبایی(ره) گردهمایی خانواده‬ ‫‪ÓÓ‬یازدهمین جشنواره عالمه طباطبایی(ره)‬ ‫بزرگ پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی ویژه تجلیل و تکریم از‬ ‫همکاران علمی و اجرایی صبح چهارشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه در مجتمع فرهنگی نور محالت برگزار شد‪ .‬در این مراسم که با حضور‬ ‫گرم و صمیمی کارکنان علمی و اجرایی پژوهشگاه برگزار می شد بیانیه یازدهمین دوره از این جشنواره قرائت شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به مناسبت هفتم تیر‬ ‫همزمان با فرارسیدن ایام ترور شهید بهشتی نخستین دبیرکل حزب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ‬ ‫جمهوری اســامی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و هفتاد و‬ ‫دو تن از یاران ایشان در دفتر حزب جمهوری اسالمی‪ ،‬بر ان شدیم تا در قالب معرفی‪ ،‬برخی اثار پژوهشگاه و کانون اندیشه‬ ‫جوان را که در این زمینه منتشر شده اند‪ ،‬بازخوانی کرده و توضیحاتی از ان به شما عالقمندان تقدیم نماییم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫کتاب معرفت شناسی رابرت ائودی تجدید چاپ شد‬ ‫کتاب معرفت شناســی رابرت ائودی توســط ســازمان انتشــارات‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب معرفت شناسی رابرت ائودی‬ ‫پژوهشــگاه بــه چاپ چهارم خــود رســید‪ .‬ترجمه این کتــاب در گروه‬ ‫معرفت شناســی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه توسط اقای علی اکبر احمدی ســامان یافته است‪ .‬با مراجعه‬ ‫اجمالی به تاریخ فکر و فلسفه می توان دریافت که دغدغه معرفت‪ ،‬عمری به درازای خود فلسفه دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ چهارم کتاب معناشناسی شناختی قران منتشر شد‬ ‫چاپ چهارم کتاب «معناشناسی شناختی قران» چهاردهمین کتاب‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب معناشناسی شناختی قران‬ ‫گروه معرفت شناسی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به قلم‬ ‫حجت االســام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد‪ .‬معناشناسی شناختی قران‬ ‫به یک معنا‪ ،‬تالش برای دست یافتن به نقشه شناختی این کتاب اسمانی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ سوم کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی مبانی و پیش فرض ها‬ ‫کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلســفی‪ :‬مبانی و پیش فرض ها اثر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی‬ ‫منطق فهم دین پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به قلم دکتر‬ ‫مسعود فیاضی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به چاپ سوم خود رسید‪ .‬کتاب حاضر به «مبانی و پیش­فرض های نظریه‬ ‫فهم متن در دانش اصول فقه در قیاس با اموزه ­های هرمنوتیک فلسفی» می­ پردازد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪21‬‬ ‫خبـرنامه تــــیـرمـاه ‪1401‬‬ صفحه 21

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!