ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 187 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 187

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 187

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 187

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 23 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 22 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 20 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مراکز وابسته‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ارتباط تنگاتنگ حکومت و سیاست با دین‬ ‫نشســت علمی «درامدی بر فقه سیاسی شیعه با نگاهی به جنبش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫تنباکو» با حضور حجت االســام سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی و‬ ‫رییس پژوهشــکده نظام های اســامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی‪ ،‬به همت کانون اندیشــه جوان در صفحه‬ ‫اینستاگرام این کانون برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دولت علوی‪ ،‬الگوی کامل یک دولت مردمی در جهان اسالم است‬ ‫زیربنای تشکیل حاکمیت سیاسی پیامبر اکرم (ص) با بیعت پدید امد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫و با اعالم رضایت و حمایت مردم رســمیت یافت‪ .‬همین شیوه در تشکیل‬ ‫حاکمیت سیاســی امیرمومنان علی (ع) نیز اعمال گردید؛ حضرت علی (ع) پس از ‪ ۲۵‬ســال خانه نشینی با اصرار مردم و از‬ ‫طریق بیعت حکومت را پذیرفت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جایگاه محوری مدیران در تحول نظام اداری‬ ‫مدیریت ها محل پاســخگویی است و عملکرد مدیران مورد پرسش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عل ی اقا پیروز‬ ‫الهی قرار می گیرد (فان اهلل تعالی یســائلکم معشر عباده عن الصغیره من‬ ‫اعمالکم و الکبیره و الظاهره و المستوره؛ از این رو خودسازی مدیران قبل از ورود به مناصب مدیریت ضروری است‪ .‬تقوی‬ ‫و امانتداری برای انان الزم و شایسته ساالری در نظام اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سناریوی وفاداری به میثاق ها‪ ،‬در اینده مطلوب انقالب اسالمی‬ ‫عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه در نشست «اینده پژوهی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫انقالب اسالمی» گفت‪ :‬انبیاء امده اند به انسان علم بیاموزند‪ .‬فقط نیامده اند‬ ‫ایمان ایجاد کنند‪ .‬اگاهی و علم و فهم و شــعور هم برای انسان ها ایجاد کنند‪َ « .‬علَّ َم ُک ْم ما لَ ْم َت ُکونُوا َت ْعلَ ُمون»‪ ،‬چیزهایی به‬ ‫شما یاد بدهند که نه تنها نمی دانستید‪ ،‬بلکه امکان دانستن انها را هم نداشتید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تحوالت حوزه در یکصد سال اخیر‬ ‫حوزه از ابتدای تاســیس خود تحوالت زیادی را پشت سر گذاشته و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫ســازمان یافته تر شده و نقش ان در تحوالت معرفتی و اجتماعی ایران هم‬ ‫بیشــتر شده است‪ .‬در انقالب مشــروطه حوزه علمیه قم هیچ نقشی در تحوالت سیاسی و اجتماعی ان نداشت و بعد از ‪۱۵‬‬ ‫خراد ‪ ۱۳۴۲‬حوزه به ایفای نقش پرداخت و سرنوشت تحوالت سیاسی‪ ،‬اجتماعی به قم گره خورد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مجازات زنا با محارم نسبی ناشی از زنا‬ ‫محارم نسبی در مقابل محارم سببی است‪ .‬محارم سببی به محرمیتی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حجت اهلل فتحی‬ ‫گفته می شود که منشــا و دلیل محرمیت رابطه ای است که به سبب عقد‬ ‫ازدواج ایجاد شده است‪ .‬مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود می اید و موجب حرمت ابدی‬ ‫ازدواج داماد با مادر زن می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ایا همه معارف و دانش ها از قران به دست می اید؟‬ ‫اگــر مراد از کتــاب‪ ،‬کتاب تدوین و قران باشــد طبیعتا به بحث ما‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫مربوط می شود‪ .‬اینجاست که سوال می شود ایا همه چیز در قران هست؟‬ ‫برخی گفتند باید ایه را با توجه به رســالت قران که هدایت بندگان است معنا کرد‪ .‬از کسانی که این مطلب را گفتند عالمه‬ ‫طباطبایی است که در المیزان می گوید قران کتاب هدایت است و در راستای هدایت چیزی باقی نگذاشته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫تجلیل از ‪ ۳۰‬سال خدمت دکتر مسعود پورفرد‬ ‫ائین نکوداشــت علمی دکتر مســعود پورفرد دانشیار گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬ایین نکوداشت علمی دکتر مسعود پورفرد‬ ‫پژوهشــگاه به پاس ســه دهه مجاهدت علمی در عرصه اندیشه سیاسی‬ ‫اسالم‪ ،‬خرداد ماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برگزار شد‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایلنا‬ ‫دین مدرن یا مدرنیته دینی؟‬ ‫ِ‬ ‫تاکنون مباحثات و مناظرات فراوانی نیز با محوریت مســاله سنت و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫مدرنیته انجام شــده است با این حال‪ ،‬کنش ها و واکنش ها در قالب مساله‬ ‫مذکــور نشــان می دهند که همچنان این موضوع جــای بحث زیادی دارد و جا دارد که اندیشــمندان به این حوزه به نحو‬ ‫جدی تری ورود کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایلنا‬ ‫راهبری دقیق نظریه و عمل‬ ‫امام خمینی (ره) سمبل‬ ‫ِ‬ ‫امام خمینی (ره) یک باور جدی و مســتحکم به مردم دارند و نظام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫سیاســی مد نظر خود را جدای از اینکه مبتنی بر مبانی دینی می دانند‪ ،‬بر‬ ‫تناسب هم علمی‬ ‫مردم ساالری دینی نیز تاکید دارند‪ .‬طبعا جایگاه مردم در حکومت ها به ان حد از استحکام و البته در یک‬ ‫ِ‬ ‫و هم مذهبی با مبانی دینی که در اندیشه امام (ره) دیده می شود‪ ،‬در اندیشمندان مشابه ایشان کمتر به چشم می خورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫فقه نسبت به جرایم سایبری مثل کالهبرداری اینترنتی چه واکنشی دارد؟‬ ‫اگر قرار است ساختار قانون گذاری واکنشی در برابر ان نشان دهد‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫فقــه باید احکام و مقررات خود را در وهله اول به خوبی ارائه دهد‪ .‬امروزه‬ ‫تکنولوژی جدید و دســتگاه های مرتبط به ان نظیر کامپیوترها مســاله فراگیر جهان هستند و بالتبع فقه نمی تواند نسبت به‬ ‫این شرایط بی تفاوت عمل کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه نظام ساز؛ ضرورت ها و ظرفیت ها‬ ‫هفتمین پیش نشست همایش ملی فقه نظام ساز با عنوان “فقه نظام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫ساز؛ ضرورت ها و ظرفیت ها” با ارائه حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم‬ ‫ســیدباقری عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬توسط موسسه اموزش عالی‬ ‫حوزوی امام رضا(ع) با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شفقنا‬ ‫فقه نباید مردم را به زحمت مضاعف بیندازد‬ ‫ارکان دین به ســه عرصه مختلف تقســیم می شــود‪ ،‬یک بخش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اعتقادات‪ ،‬باورهای عمومی و مســایل ذهنی است که عادت ًا در حوزه های‬ ‫فلســفه‪ ،‬کالم‪ ،‬عرفــان نظری و مباحثی در این زمینه‪ ،‬ذهن مردم را درگیر می کند و پاســخ بــه مباحث ذهنی و باورهای‬ ‫اعتقادی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫کار شاخص فقهی در عدالت جنسیتی نداریم‬ ‫وقتی مــا خانواده محوری را وارد فضای حقوقــی کنیم‪ ،‬دیگر جنبه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫اخالق صرف مطرح نیست‪ .‬بر این اساس گاهی حضانت برای پدر محدود‬ ‫می شود‪ ،‬محدودیت در چندهمسری و حق طالق و ‪ ...‬هم از دیگر مویدات این مسئله است‪ .‬همیشه در موضوع چندهمسری‬ ‫اختالف دیدگاه بین علما وجود داشته و محدود کردن ان خالف شرع است‪ ،‬ولی در قانون‪ ،‬اذن همسر اول شرط شده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دریافت برخی از مبانی دینی از قران سخت اما ممکن است‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی حکمرانی اســامی نشست نقد‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی سیاست و حکمرانی قرانی‬ ‫کتاب “سیاســت و حکمرانی قرانی”‪ ،‬خرداد ماه ســال جاری توسط گروه‬ ‫سیاســت پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ‬ ‫اسالمی برگزار شد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫رمز پیشرفت کشور توانمند کردن مردم است‬ ‫ایه طوالنی قران‪ ،‬ایه دین اســت و ایات دیگری هم داریم از جمله‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمود حکمت نیا‬ ‫ایه ای که به صورت تفصیلی‪ ،‬کســانی که نکاح با انها حالل و حرام است‬ ‫بیان کرده اســت‪ .‬ایه دیگری هم در حوزه روابط اقتصادی خانواده اســت و فرموده که اگر وارد خانه پدر و مادر شدید نیازی‬ ‫به اجازه گرفتن برای خوردن نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه امام صادق(ع)؛ نیازها و شبهات امروز‬ ‫اگــر ما فقه موجود را با توجــه به ظرفیت ان از لحاظ احکام مقرر و‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫راهکارهایی که دارد‪ ،‬در نظر بگیریم‪ ،‬نمی توان گفت فاصله دارد بلکه باید‬ ‫این ظرفیت ها مورد بحث و گفت وگو قرار گیرد‪ ،‬مثال وقتی گفته می شود که یکی از ادلّه چهارگانه عقل است و باید به این‬ ‫ظرفیت توجه شود به فقه امامین صادقین (ع) نزدیک می شویم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ایت اهلل حائری حوزه را از انزوا خارج کرد‬ ‫فقهای ما دو دسته هســتند‪ .‬یک دسته رویه ای طبق مبانی دارند و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای عبدالوهاب فراتی‬ ‫عده ای هســتند که مبانی ان ها ممکن است برای رویه ان ها در تداوم هم‬ ‫نباشــد‪ .‬حائری شرایط را که درک می کند‪ ،‬متوجه می شود که چه اتفاق بزرگی دارد در ایران رخ می دهد‪ .‬یکی از نمایندگان‬ ‫مجلس سنا در ان دوره‪ ،‬می گوید من در سفر تهران به قم به خدمت اقای حائری رسیدم‪...‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چگونه می توان اقتصاد را مردمی کرد؟‬ ‫حجت االســام والمسلمین احمد علی یوســفی‪ ،‬مدیر گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫پژوهشگاه در نشست جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی با سید احمد عبودتیان‪،‬‬ ‫دســتیار رئیس جمهور در امر مردمی ســازی دولت‪ ،‬ضمن تبریک انتصاب دســتیار رئیس جمهور به بیان گزارشی از جبهه‬ ‫مردمی اقتصاد مقاومتی و ظرفیت ها‪ ،‬طرح ها و ایده ها پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ناتوی فرهنگی غرب‪ ،‬تحدید جمعیت را بر ما تحمیل کرده است‬ ‫جمعیت اساســا معادل قدرت اســت‪ ،‬ان زمانی که بحث تحدید و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫کنترل جمعیت بود‪ ،‬چیزی می گفتند که شــبیه فریب بود‪ ،‬می گفتند برای‬ ‫جامعه اسالمی نیاز به قدرت داریم‪ ،‬اگر جمعیت مسلمانان به حدی زیاد بشود که موجب ضعف برخاسته از کمبود امکانات و‬ ‫منابع بشود که باید جمعیت را کم کنیم و اگر توسعه جمعیت منجر به قدرت می شود باید جمعیت را افزایش بدهیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تضمین ازادی های سیاسی اجتماعی در سند الگوی اسالمی ایرانی‬ ‫عدالت اجتماعی دســت­یابی شــهروندان به حقوق بایسته و شایسته‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫اســت و ازادی یکــی از بنیادی­ ترین این حقوق اســت که در عرصه ها و‬ ‫بندهای مختلف سند الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت‪ ،‬مستقیم یا غیرمستقیم‪ ،‬مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬در قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی بر تامین ازادی شهروندان تاکید شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫قران در اثار فقهی غایب و روایات غالب هستند‬ ‫نمی خواهــم بگویم عوامل هجر قران منحصر در این موارد اســت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫ولی انچه به نظرم رسیده این است؛ اولین نکته این بوده است که بزرگان‪،‬‬ ‫مخصوصا بزرگان فقه‪ ،‬اطالقات و چه بســا عمومات قران را قابل تمسک نمی دانستند و می گفتند قران در مقام بیان نبوده‬ ‫است و چون در مقام بیان نبوده نمی شود به اطالقاتش تمسک کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫قیام ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬اغاز حرکت مردم برای شکست طاغوت بود‬ ‫در این روز مردم در تبعیت از امام و در دفاع از ایشــان و در واقع در‬ ‫‪ÓÓ‬قیام خونین پانزدهم خرداد‬ ‫اعتراض به دستگیری این مرد الهی‪ ،‬وارد صحنه اعتراضات شدند که البته‬ ‫از ســوی رژیم شــاه این قیام مردمی به شدت سرکوب شد و در نتیجه جمع کثیری از هموطنان ما در قم و تهران و ورامین‬ ‫و دیگر نقاط به شهادت رسیده و یا مجروح شدند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عمران و ابادسازی امر الهی است و نیاز به مهندسی ژنتیک دارد‬ ‫دومین ســمپوزیوم بین المللی و چهارمین ســمپوزیوم ملی کریسپر‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫جمهوری اســامی ایران خردادماه جاری با حضور ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫اغاز به کار کرد‪ .‬در ابتدای این ســمپوزیوم بین المللی دکتر جواد محمدی رییس پژوهشــگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‬ ‫فناوری ضمن خیر مقدم برخی امور و برنامه های علمی این پژوهشگاه را معرفی و تشریح نمود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫امام صادق(ع) و شاگرد پروری‬ ‫امام (ع) تفقه در دین را بر یارانش فرض می دانســت و معتقد بود‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داوودی‬ ‫اگرشــیعانش دین اموزی را فقیهانه و دقیــق نیاموزند‪ ،‬در معرض تهدید‬ ‫فرهنگ دیگران قرار می گیرند‪ .‬ان حضرت خطاب به یکی از یارانش (بشیر د ّهان) فرمود‪ :‬خیری نیست در یارانی از من که‬ ‫به فهم عمیق از دین نپردازد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سنت تفسیری ما با اکثر مدعیات هرمنوتیک روش شناختی توافق دارد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمد عرب صالحی در ابتدای سخنان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫خــود به دو رویکرد اصلــی در هرمنوتیک ‪ .۱‬هرمنوتیک روش شــناختی‬ ‫(کالســیک رمانتیک) که مبدع ان شــایر ماخر و ‪ .۲‬هرمنوتیک فلسفی که مبدع ان مارتین هیدگر است پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫گادامر اراء هرمنوتیکی هایدگر را گسترش داد و نتیجه ان کتاب ‪ ۵۰۰‬صفحه ای «حقیقت و روش» شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫اینده مرجعیت چگونه خواهد بود؟‬ ‫از اقبال حوزه قم این بود که مواجه با پدیده انقالب اســامی شــد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫و حــوزه را در مرکز تحوالت جهان اســام و بلکه همه جهان قرار داد و‬ ‫سبب شد تا حوزه امادگی بیشتری در خود ایجاد و رشته ها را عالوه بر فقه و اصول توسعه دهد و فقه و اصول هم از عمق‬ ‫بیشتری برخوردار شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫توسعه هوش مصنوعی به حکمت متعالیه نوعی مغالطه است‬ ‫گویا بشــر همه کارهای خود را کنار می گذارد و همه را به ماشــین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫محــول می کند‪ ،‬از کارهای معمولی زندگی تا کارهای بازرگانی‪ ،‬تجارت و‬ ‫‪...‬؛ هوش مصنوعی حاکی از ان است که ما هوش غیرمصنوعی هم داریم و ان هوش انسان است‪ .‬البته خود تعریف هوش‬ ‫از موضوعات مناقشه برانگیز است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگاهی گذرا به دیدگاه عرفانی و سلوکی امام خمینی(ره)‬ ‫امام افزون بر ســنت توجه تام به خدای سبحان‪ ،‬بر خدمت به خلق‬ ‫‪ÓÓ‬امام روح اهلل الموسوی الخمینی(ره)‬ ‫به شــیوۀ فراگیر تاکید داشت‪ .‬به دیدۀ امام خدمت به خلق فقط ان نیست‬ ‫که دست نیازمندان اقتصادی را بگیریم‪ ،‬بلکه نجات امت از یوق بندگی ستمکاران و بیگانگان و اعتالی فرهنگ دینی انان‬ ‫برجسته­ترین نوع خدمت است که در افق هدایت نیز قرار می­ گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسالمی از منظر قران کریم‬ ‫علوم انسانی اسالمی بر مبانی مختلفی از جمله مبانی معرفت شناختی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫استوار اســت‪ .‬مهم ترین مبانی معرفت شناختی را می توان ذیل محورهایی‬ ‫نظیر قلمرو معرفتی علوم انســانی اسالمی‪ ،‬منابع معرفتی و اعتبارسنجی علوم انسانی اسالمی‪ ،‬استخراج و تبیین نمود‪ .‬این‬ ‫مبانی را می توان با مراجعه به قران کریم و بر اساس اموزه های ان تدارک دید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫والیت تقدیری‪ ،‬نه تدبیری‬ ‫والیت فقیه و کشف یا انتصابی‪ -‬انتخابی و مفهوم و مصداق شناسی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫مرجعیت تقلید سیری طبیعی داشته و با همه شرایط‬ ‫ان در ولی فقیه مانند‬ ‫ِ‬ ‫تحصیلی و حصولی مولود تقدیر الهی است و با تدبیر متعارف و تبلیغ تحقق پیدا نخواهد کرد‪ ،‬بلکه در “نظام توحیدی” حاکم‬ ‫بر هستی و تکوین و تشریع‪ ،‬انچه مقدر است‪ ،‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ایین نامه‬ ‫ایین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی‪ ،‬سنجش و ارزیابی شد‬ ‫نظــر به تصمیم وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فنــاوری مبنی بر تقویت و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫روزامدســازی ایین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی دانشــگاه ها و انطباق‬ ‫بیشــتر ان با نیازهای کشور در چارچوب نقشه جامع علمی‪ ،‬موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری‪ ،‬نشست تخصصی سنجش و ارزیابی ایین نامه ارتقاء اعضا هیات علمی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کارگاه علمی‬ ‫اشتباه اساسی هرمنوتیک فلسفی در سرایت قواعد فهم وجودی به فهم مفهومی‬ ‫دومین جلسه از کارگاه هرمنوتیک‪ ،‬قران و تفسیر با موضوع “حیثیت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫تبعیت اجتناب ناپذیر فهم از پیش فرض ها‪ ،‬تاثیر ان بر تفســیر قران‪ ،‬اثار‬ ‫قران شــناختی و نقد ان” خرداد ماه جاری با ارائه حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی رئیس پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫گفتمان و فرهنگ شیعیان با مقاومت گره خورده است‬ ‫حجت االســام والمســلمین جبرئیلی پیرامون اهمیت دوران امام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫صادق (ع) در شــکل گیری تفکر شــیعی گفت‪ :‬در دوران امامان معصوم‬ ‫ما‪ ،‬دوران امام صادق (ع)‪ ،‬یکی از ادوار تاثیرگذار حیات فکری بشــریت‪ ،‬اسالم و تشیع است؛ چراکه در زمان پیشوای ششم‬ ‫شیعیان‪ ،‬بیشترین تاثیرگذاری از نظر فکری‪ ،‬مبانی‪ ،‬علمی‪ ،‬عقیدتی و جامعه سازی اتفاق افتاد و شیعه جامعه پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اعجاز معارف عرفانی از منظر امام خمینی(ره)‬ ‫قران شامل انواع و وجوهی از اعجاز است اما مهم ترین ان ها اعجاز‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫عرفانی اســت زیرا اثبات ان برای مخالفان بســیار اسان تر از وجوه دیگر‬ ‫است و کافی است چند ایه از قسمتهای مختلف قران در زمینه معارف الهی انتخاب شود که در زمان نزول و زمانهای بعدی‬ ‫همانندی نه داشته و نه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش اجالسیه‬ ‫پیش اجالسیه کرسی نواوری منطق عرفان نظری برگزار شد‬ ‫در این کرســی حجت االســام والمســلمین علی فضلی به عنوان‬ ‫‪ÓÓ‬پیش اجالسیه کرسی نواوری منطق عرفان نظری‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اســام و اقایان مهدی قائمــی امیری‪ ،‬بیوک علیزاده‪،‬‬ ‫عبدالحمید واسطی و سعید رحیمیان به عنوان هیئت داور؛ حجج اسالم و اقایان مسعود اسماعیلی‪ ،‬عسکری سلیمانی امیری‬ ‫و قاسم کاکایی به عنوان ناقد‪ ،‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رویکرد وجودی و اینده فلسفه دین‬ ‫در مــورد خلقت ادم از خاک و نفخه روح در ادیان ابراهیمی‪ ،‬ممکن‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫اســت خاک در معنای «واقع بودگی» و نفخــه روح در معنای «امکان»‬ ‫فهمیده شــوند‪ .‬مراد از واقع بودگی‪ ،‬عوامل و عناصر موثر در وجود انسانی است که همواره هستند و نمی توانند توسط انسان‬ ‫انتخاب و اختیار شوند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایمان و توبه فراگیر و نجاتبخش برای جن و انس و ملک‬ ‫کلمــه «اتی» درین جا بــه حرکت اختیاری داللــت دارد چون به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫«من‪ »..‬که برای ذوی الشــعور اســت‪ ،‬نسبت داده شــده؛ و ذوی الشعور‬ ‫کارشــان از روی اختیار اســت؛ پس این امدن یک فعل اختیاری است که از ناحیه موجودات ذی شعور سرمی زند؛ و «عبدا»‬ ‫نیز حال فاعل این امدن است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بی نهایت بینی‪ ،‬مهمترین شاخص برای ارزیابی اثار هنری است‬ ‫عضو هیــات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشــگاه برای اثبات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫فرضیه بحــث‪ ،‬ابتدا تصویری به صورت اجمالی و کلی از معنای زیبایی و‬ ‫هنر ارائه کرد و کشــف جمال و زیبایی مطلق را مســاوی با فهم عالم وحدت مطلقه دانست و ابراز داشت‪ :‬اگر هنر با زیبایی‬ ‫گره خورده باشد براساس مفهوم زیبایی که در دنباله بحث خواهد امد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫امام خمینی(ره) عالی ترین مراحل سلوکی و عرفانی را طی کرده بودند‬ ‫امام خمینی در کتاب سر الصاله به دنبال احکام شرعیه و فقهیه ای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫است که معمو ًال در کتب فقهی مصطلح یا رساله عملیه یا توضیح المسائل‬ ‫دیده می شــود‪ .‬یک کتاب دیگری دارند تحت عنوان اداب الصاله یعنی بعد از کتاب احکام شــرعیه فقهیه مصطلح‪ ،‬اداب‬ ‫الصاله را دارند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش اجالسیه‬ ‫پیش اجالسیه کرسی نواوری بررسی و نقد مادیت نفس‬ ‫در این کرســی حجت االسالم و المســلمین حمیدرضا شاکرین به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫عنــوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اســام و اقایان مهدی قائمــی امیری‪ ،‬بیوک‬ ‫علیزاده‪ ،‬عبدالحمید واســطی و ســعید رحیمیان به عنوان هیئت داور؛ حجج اســام و اقایان محمدحسن قدردان قراملکی‪،‬‬ ‫سیدمحمداسماعیل سیدهاشمی‪ ،‬علی افضلی‪ ،‬جالل الدین ملکی‪ ،‬محمدحسین منتظری به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫«جهاد تبیین» امام رضا(ع) در مناظرات علمی‬ ‫اکثر مناظرات شــکل گرفته از سوی حاکمیت عباسی و مامون بود‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫و برای تضعیف امامت صورت پذیرفت لیکن تشــکیل این مجالس علمی‬ ‫ســبب اقبال بیشتر علما و مردم به فراگیری دانش از امام شد به گونه ای که محفل و خانه امام کانون رفت وامد دوستداران‬ ‫تشیع را نیز ایجاد کردند‪.‬‬ ‫حضرت گردید؛ همچنین امام زمینه نشر مکتب ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬ایین تکریم‬ ‫ایین تکریم و معارفه مدیران گروه معرفت شناسی و علوم شناختی‬ ‫جلســه تکریم از حجت االسالم والمسلمین غفاری مدیر سابق گروه‬ ‫‪ÓÓ‬ایین تکریم از مدیران سابق و فعلی گروه معرفت شناسی‬ ‫معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشکده حکمت ودین پژوهی پژوهشگاه‬ ‫و معرفی دکتر محمدمهدی حکمت مهر به عنوان مدیر جدید این گروه با حضور معاون امور پژوهشی و اموزشی پژوهشگاه‪،‬‬ ‫مدیران گروه های علمی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی و برخی اعضای هیات علمی گروه معرفت شناسی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬هم اندیشی‬ ‫اشفتگی جامعه شیعی در عراق مهمترین عامل مدعیان مهدویت‬ ‫جریان شناسی مدعیان مهدویت در عراق» موضوع ارائه وی بود که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی مظفر‬ ‫یازده جریان را مطرح و بررسی کرد‪ .‬به گفته ایشان در بین این یازده گروه‬ ‫یک گروه یمانی ها هســتند گروه دیگر صرخی ها هســتند خود صرخی اصال سید نیست ولی عمامه سیاه پوشیده و ادعای‬ ‫مرجعیت هم دارد ایشان متعلق به حزب بعث عراق است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫راهکارهای همکاری مشترک بین پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی نور‬ ‫در راســتای تعامالت و همکاری های علمی بین دستگاهی نشست‬ ‫‪ÓÓ‬نشست مشترک پژوهشگاه و مرکز نور‬ ‫بررسی راهکارهای همکاری مشترک در زمینه تدوین دانشنامه های قرانی‬ ‫حدیثی در رشــته های علوم انســانی با بهره گیری از ظرفیت علوم انســانی دیجیتال‪ ،‬بین مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‬ ‫اسالمی نور و پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چالش «هو ّیت زدایی از انقالب»‬ ‫در برابر‬ ‫ِ‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبر‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای‬ ‫کبیر انقالب به مناســبت سی وسومین سالگرد عروج ان عزیز سفر کرده‪،‬‬ ‫با بیان توصیه هایی مهم‪ ،‬مردم و فعاالن انقالبی‪ ،‬را به جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف امام فراخواند و مهدی‬ ‫جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به تبیین این بخش از سخنان رهبری پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫شریعتی پایه گذار روشنفکری دینی در ایران است‬ ‫هرچند شــریعتی دلبســتگی و ارادت چندانی به روحانیت نداشت و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫بعض ًا انتقادات تند و بی ادبانه ای نثار این صنف از جامعه می کرد‪ ،‬اما شاکله‬ ‫فکری و نظری او دارای چند مولفه بود که با نظر امام خمینی (ره) قرابت بسیار زیادی داشت‪ .‬همین امر موجب می شد وقتی‬ ‫یک کت و شلواری تحصیلکرده فرنگ از این موارد سخن به میان بیاورد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫شریعتی یک انقالبی تمام عیار و یک مصلح متفکر بود‬ ‫به گفته خود مرحوم شریعتی‪ ،‬او در یک «اوارگی» و «بی موقعیتی»‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ظهور یافت‪ .‬شــریعتی نه به طیف عوام زدگانی تعلق دارد که پیرو اداب و‬ ‫رسوم سنتی فرسوده اند‪ ،‬نه به روشنفکران سکوالر که مدینه فاضله شان غرب و امال و اهدافشان مظاهر تمدن مغرب زمین‬ ‫است‪ ،‬دلبستگی دارد‪ .‬او نه انجاست و نه اینجاست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫تقابل «فرهنگ جهانی مدرن» و «فرهنگ جهانی اسالم»‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حبی ب اهلل بابایی‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در راســتای همایش «بازســازی انقالبی ساختار‬ ‫فرهنگی کشــور» سیزدهمین نشســت علمی با عنوان «تقابل “فرهنگ جهانی مدرن” و “فرهنگ جهانی اسالم”» با ارائه‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حبیب اهلل بابایی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫فرصت های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است‬ ‫دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری ایبنا به بیان دیدگاه های خود درباره اثار اقتباسی‬ ‫پرداخت و توضیح داد‪ :‬در صورت رونق اقتباس تنها ادبیات برای جلب مخاطب بیشتر از مدیوم سینما کمک نمی گیرد بلکه‬ ‫سینما نیز از ادبیات بهره مند می شود و هر دو به یکدیگر وابسته اند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چمران و تعهد به انجام وظیفه در سخت ترین شرایط‬ ‫دکتر مصطفی چمران‪ ،‬کمتر از ‪ ۵۰‬ســال عمر کرد‪ .‬اما زندگیش پر‬ ‫‪ÓÓ‬شهید دکتر مصطفی چمران‬ ‫از موقعیت ها و نقش های مختلف بود‪ :‬دانشــجوی ممتاز دانشگاه تهران‪،‬‬ ‫محصل دانشگاه بِرکلی‪ ،‬کارمند شرکت امریکایی بِل‪ ،‬پارتیزان لبنان و سوریه‪ ،‬فرماندۀ جنگ های نامنظم ایران‪ ،‬عضو هیئت‬ ‫دولت‪ ،‬نمایندۀ مجلس‪. ... ،‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ساختار فرهنگی جامعه دچار اسیب های جدی شده است‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی‬ ‫کشور» دوازدهمین نشست علمی با عنوان «نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسالمی» برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با دفاع پرس‬ ‫شهید اوینی نگاه اشراقی به امام خمینی (ره) داشت‬ ‫مهدی جمشــیدی در ابتدای گفتگوی خود با خبرگزاری دفاع پرس‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫گفت‪ :‬شهید اوینی می گفت امام خیلی شبیه رسول اکرم (ص) است و بعد‬ ‫به ایشــان ایراد می گرفتند که ما که تصویری از حضرت رســول اکرم (ص) نداریم و چطور شما این را می گویید‪ ،‬یعنی یک‬ ‫نوع نگاه اشراقی به امام داشت و مردم هم همین نگاه را به امام داشتند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سرنوشت سه انقالب بزرگ جهان؛ اخراج تا اداره توسط مردم‬ ‫انقالب فرانسه علیه دیکتاتوری پادشاهی شکل گرفت و هدف از ان‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫کسب «ازادی‪ ،‬برابری و برادری» برای مردم عادی‬ ‫کنارزدن «اشراف» و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جامعه بود‪ .‬اما در ‪۲۲‬اوت‪ ۱۷۹۵‬قانون اساســی فرانســه معروف به قانون اساسی سال سوم به تصویب رسید و بر اساس ان‪،‬‬ ‫قوۀ مجریه در اختیار گروهی پنج نفره به نام هیئت مدیره قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫سند ملی امایش نیازمند پارادایم جدید و مبتنی بر ضرورت های بومی‬ ‫کرسی ترویجی بهینه یابی تنوع زیستی در پهنه سرزمینی به میزبانی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بهینه یابیتنوع زیستی در پهنه سرزمینی‬ ‫معاونت اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و با همکاری‬ ‫گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬مرکز بررسی های ریاست جمهوری‪ ،‬انجمن فناوری های بومی ایران و اندیشکده‬ ‫مطالعات فرهنگ و توسعه دانشگاه امام صادق علیه السالم‪ ،‬خردادماه جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫جبهه مستحکم قران در برابر پوزیتیویسم و نسبیت گرایی‬ ‫جهان فرهنگی ترســیم زیســت جهان و جهان زیسته ای است که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زراع‬ ‫می تواند براساس ایات قران زندگی انسان را در حوزه فرهنگ تحت الشعاع‬ ‫خودش قرار دهد‪ .‬فرهنگی که ما در این کتاب مد نظر داریم حوزه عام ان است‪ .‬یعنی تمام حوزه های زیستی بشر را اعم از‬ ‫ابعاد شناختاری‪ ،‬معرفتی و ساختاری می تواند در بر بگیرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫تنها سینمای ضد دفاع در جهان‪ ،‬سینمای ایران است!‬ ‫نشســت علمی «نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس» با حضور‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی سینمای سیاه دفاع مقدس‬ ‫نصرت اهلل تابش‪ ،‬سعید مســتغاثی و محمد حسن شاهنگی به همت گروه‬ ‫ادبیات اندیشــه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی خردادماه جاری در تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جهاد تبیین می تواند دشمنان را رسوا کند‬ ‫من قران را کتاب جهاد تبیین می دانم‪ .‬تبیین و تبیان‪ ،‬روشــنگری‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫اســت‪ .‬یعنی معلوم کــردن مرزها‪ ،‬خط قرمزهــا‪ ،‬خطرگاه ها و حریم ها و‬ ‫جداکردن حق و باطل از یکدیگر‪ .‬در این صورت مبنا‪ ،‬اســاس و کل گســتره قران کریم‪ ،‬جهاد تبیین اســت‪ .‬کار همه انبیا‬ ‫تبیین و تبیان بوده است‪ ،‬و همه کسانی که رهرو و سالک قران و پیامبران هستند حتم ًا باید وظیفه جهاد تبیین برعهده گیرند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سیاست ورزی هنرمندانه!‬ ‫نمایــش فیلم ضداســامی «عنکبوت مقدس» در جشــنوارۀ کن‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫اعتراض های فراوانی را برانگیخته اســت‪ .‬یکی از پرتکرارترین نقدها این‬ ‫است که چرا جشنوارۀ کن اینچنین سیاسی رفتار کرده و بر اساس معیارهای سیاسی اقدام به اهدای جوایز کرده است؟ اگر‬ ‫ماهیت جشنواره ها را بدانیم انگاه متوجه می شویم که چنین نقدی وارد نیست‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حکمت یک حکم‬ ‫حکمرانی فرهنگی بر ســه رکن مردم و فرهنگ ان ها‪ ،‬ســرزمین و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫جغرافیای اعمال حکم و دســتگاه حاکمیت اســتوار است؛ در عصر نوین‬ ‫ایران‪ ،‬گفتمان حکمرانی برخاســته از اندیشه مردم ساالری دینی اســت که حضرت روح اهلل ان را بر نهاد و در دوره رهبری‬ ‫حاکمیت کشور در دست مردم باشد‪.‬‬ ‫کنونی نیز با درنظرگرفتن شاخص های اصلی ان یعنی اختیار‬ ‫ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روایتی که مثل نویسنده اش زالل نیست‬ ‫اقبال به اثر یک نویســنده ان در دهه هفتــم زندگی‪ ،‬رخدادی کم‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫پیشــینه اســت‪ .‬گرچه مهارت های ادبی با گذشت زمان در نویسندگی بر‬ ‫خالف برخی هنرهای دیگر رو به افول نگذاشته و فزونی می گیرد‪ .‬اما نوعا اثار پر مخاطب و برجسته نویسندگان در دهه های‬ ‫میانی دوران نویسندگی شان خلق می شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫موانع توسعه فرهنگ دینی‬ ‫در راســتای همایش «بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور»‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین شرف الدین‬ ‫چهاردهمین نشست علمی با عنوان «موانع توسعه فرهنگ دینی» با ارائه‬ ‫دکتر سیدحســین شرف لدین‪ ،‬عضو هیئت علمی موسسه اموزشی پژوهشــی امام خمینی (ره) و حضور اعضا شورای علمی‬ ‫گرو ه فرهنگ پژوهی و گروه تخصصی علوم انسانی قرانی‪ ،‬به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقشۀ راهِ جهاد تبیین‬ ‫قهری‬ ‫«جها ِد تبیین» چیست؟ جز این است که نباید بر «اهرم های‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫حکومتــی» تکیه کــرد و در پی «قلع وقم ِع مخالفان» بــود؟ اگر می توان‬ ‫منتقدان را به «محکمه» فراخواند و با «داغ» و «درفش» انها را به سکوت واداشت‪ ،‬دیگر چه نیازی است به «جها ِد تبیین»؟‬ ‫در یک سوی جها ِد تبیین‪ ،‬کسانی هستند که سیاه نمایی و وارونه نمایی می کنند و دروغ می بافند و خدعه می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫واکنش ایت اهلل خامنه ای به پدیدۀ دوم خرداد سال ‪۱۳۷۶‬‬ ‫زمینۀ اغاز جنبــش اصالحات در جمهوری اســامی‪ ،‬اعتراض به‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫فضای بســتۀ سیاسی دوران ســازندگی اســت‪ .‬پس از جنگ و در دورۀ‬ ‫ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی‪ ،‬پروژۀ توسعۀ اقتصادی کشور بدون توجه جدی به توسعۀ سیاسی پی گرفته شد‪.‬‬ ‫به جز این‪ ،‬تورم ‪۵۰‬درصدی که در دولت دوم هاشمی اتفاق افتاد‪ ،‬باعث نارضایتی عموم مردم از دولت شده بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فرش قرمز بی شرفی‪ ،‬نگاهی به هرزنمای عنکبوت مقدس!‬ ‫«عنکبوت مقدس» برخالف تصــورات برخی افراد به هیچ وجه در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫صدد طرح اســیب های اجتماعی نظیر پدیده روسپیگری در ایران نیست؛‬ ‫ســازندگان ســکوالر این اثر ضمن زیر پا گذاشتن ارزش های اولیه شرافت انســانی و اصول و تعهدات اخالقی‪ ،‬با تحریف‬ ‫حقایق‪ ،‬متاسفانه به دنبال اغراض کثیف سیاسی خوداند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫گفتمان سازی با تمرکز بر نیازها ایجاد شود‬ ‫حجت االسالم ابوالقاســم مقیمی حاجی رییس پژوهشکده دانشنامه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫نگاری دینی پژوهشگاه در نشست هم اندیشی بررسی مسائل و اولویت های‬ ‫پژوهشی جامعه و نظام با موضوع «دانش حقوق‪ ،‬مسائل و اولویت های نظام اسالمی» گفت‪ :‬هدف گذاری دبیرخانه حمایت‬ ‫از پژوهش های حوزوی بر این بوده که پژوهش ها را به سمت نیازهای حوزه‪ ،‬جامعه و نظام اسالمی سوق دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬دیدار‬ ‫دیدار حجت االسالم ابوالقاسم مقیمی با رهبر کاتولیک های جهان‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولی ک های جهان‬ ‫دانشــنامه نگاری دینی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی همراه با‬ ‫ایت اهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در جریان سفر به کشور ایتالیا با پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان‬ ‫کاتولیک جهان دیدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫رویکرد هیئت اعزامی به واتیکان بیان ظرفیت جامع حوزه بود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه که به همراه ایت اهلل اعرافی به اروپا سفر‬ ‫کرده بود‪ ،‬در گزارشــی از این ســفر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این ســفر ‪ ۱۲‬برنامه متعلق به برنامه های علمی دانشــگاهی بود که در‬ ‫مجموعه ‪ ۳۰‬برنامه بخش پررنگی داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نیازمند نگاهی ویژه به یافته های علوم رفتاری هستیم‬ ‫از سلسله نشست های مرزهای دانشی سیاستی‪ ،‬هسته علوم شناختی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی مرزهای دانشی سیاستی‬ ‫ک مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫و بینش رفتاری (هسته مشتر ‬ ‫اندیشــه اسالمی و معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس) نشست علمی با عنوان یافته های علوم رفتاری‬ ‫و تاثیر ان بر سیاستگذاری را به صورت انالین برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬دیدار‬ ‫دیدار با معاون انستیتوی مطالعات اوراسیای و بین المللی کازان روسیه‬ ‫در این دیدار طرفین در خصوص ایجاد اتصاالتی میان دو مجموعه‬ ‫‪ÓÓ‬دیدار معاون انستیتوی مطالعات اوراسیا‬ ‫در راســتای دیپلماسی علمی و فرهنگی ایران و روسیه بحث و تبادل نظر‬ ‫داشــتند‪ .‬بر همین اساس نیز مقرر شد در خصوص راه اندازی میز مشــترک همکاری میان پژوهشگاه و انستیتوی مطالعات‬ ‫اوراسیای و بین المللی کازان روسیه در قالب دوره های دانش افزایی در حوزه های مختلف همکاری هایی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش سالمت اقتصادی خانواده در سالمت معنوی فرزندان‬ ‫پیامبر خدا (ص) خطاب به ابن مسعود به همین ایه استدالل می کنند‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫«ای پسر مســعود! حرام نخور‪ ،‬حرام نپوش‪ ،‬از راه حرام کسب مکن! مگر‬ ‫نشنیدی که خداوند به شیطان فرموده است با سوارگان و پیادگانت بر انسان بتاز و در اموال و اوالد با ان ها شریک شو! ای‬ ‫پسر مسعود! هیچ گاه به مال حرام و زنان حرام نزدیک نشو»‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫کتاب انتظارات بشر از دین به چاپ چهارم رسید‬ ‫انســان عصر جدیددر قســمتی از این کره خاکی‪ ،‬با تحولی که در‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب انتظار بشر از دین‬ ‫امندیشــه وروش اندیشــه و عمل پدید اورد‪ ،‬تا حدودی در تسخیر طبعت‬ ‫کامیاب شــد‪ .‬با این کامیابی شــرایط زندگی انسان ها دگرگون گشــت‪ .‬در این دگرگونی اعجاب انگیز‪ ،‬به دالیلی با کلیسا‬ ‫ومسیحیت درگیر شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب پرداخت دیه از بیت المال‪ :‬مبانی قلمرو و دادرسی‬ ‫کتــاب پرداخت دیه از بیت المال‪ :‬مبانی قلمرو و دادرســی به همت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب پرداخت دیه از بی ت المال مبانی قلمرو‬ ‫دکتر حســینعلی بای از ســوی گروه فقه و حقوق پژوهشــکده نظام های‬ ‫اســامی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته و راهی بازار نشر شد‪ .‬در نظام حقوقی اسالم هیچ خونی‬ ‫پایمال نمی شود و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ سوم کتاب بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و حجاب و عفاف‬ ‫کتاب “بررســی فقهی و حقوقی حاکمیت‪ ،‬حجاب و عفاف” دومین‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و حجاب و عفاف‬ ‫کتاب حلقه مطالعات زن و خانواده مرکز فرارشــته ای و بینارشته ای وابسته‬ ‫به پژوهشگاه اثر سرکار خانم فاطمه فالح تفتی به چاپ سوم خود رسید‪ .‬چاپ سوم این کتاب‪ ،‬اثر سرکار خانم فاطمه فالح‬ ‫تفتی‪ ،‬با قیمت ‪ ۷۹۰۰۰‬تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی عرضه گردیده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ دوم کتاب نظام مالکیت فکری منتشر شد‬ ‫نظام مالکیت فکری مجموعه ای از نهادهای حقوقی است که درصدد‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نظام مالکیت فکری‬ ‫است روابط تولیدکننده علم و فناوری و صنعت و بازار مصرف را به گونه ای‬ ‫تنظیــم کند تا هزینــه تولید علم و فناوری را نه ازطریق دولت یا تولیدکننده علم و فنــاوری و یا تولیدکننده صنعت به طور‬ ‫مستقیم تامین کند‪ ،‬بلکه این نظام می خواهد با تحلیل روابط صنعتی جدید‪ ،‬هزینه تولید را ازطریق بازار مصرف تامین نماید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ سوم کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی مبانی و پیش فرض ها‬ ‫کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلســفی‪ :‬مبانی و پیش فرض ها اثر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی مبانی و پی ش فرض ها‬ ‫منطق فهم دین پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به قلم دکتر‬ ‫مســعود فیاضی توسط ســازمان انتشارات پژوهشگاه به چاپ سوم خود رســید‪ .‬کتاب حاضر به «مبانی و پیش­فرض های‬ ‫“نظریه فهم متن” در دانش اصول فقه در قیاس با اموزه ­های هرمنوتیک فلسفی» می­ پردازد‪ ­.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬بیست و چهارمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪9 9‬ایین نکوداشت مقام علمی دکرت مسعود پورفرد‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫بیست و چهارمین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫ایین نکوداشت علمی دکتر مسعود پورفرد‬ ‫‪34‬‬ صفحه 34 ‫صفحه اخر‬ ‫‪35‬‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1401‬‬ صفحه 35

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!