ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 186 - مگ لند
0

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 186

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 186

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 186

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 18 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 17 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 9 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مرکز مطالعات پیرشفت و متدن‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬اخبار‪ ،‬انتصابات و رویدادهای مهم‪ 6 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫والیت مطلقه فقیه‪ ،‬ابداع حضرت امام(ره) نیست‬ ‫مشهور فقهای شیعه نظرشان در باب والیت فقیه‪ ،‬والیت عامه فقها‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اســت‪ .‬والیت عامه فقها یعنی ان مقدار اختیاری را که امام معصوم برای‬ ‫اداره جامعه بر عهده دارد‪ ،‬همان اختیارات را فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت بر عهده خواهد داشت و هیچ ربطی به معصوم‬ ‫بودن یا معصوم نبودن حاکم اسالمی ندارد‪ ،‬بلکه انچه اهمیت دارد حیطه اختیارات حاکم اسالمی برای اداره جامعه است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مجازات زنا با محارم سببی‬ ‫محرمیت ســببی که از ان به قرابت بالمصاهره نیز تعبیر می شود به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حجت اهلل فتحی‬ ‫محرمیتی گفته می شود که منشــا و دلیل محرمیت رابطه ای است که به‬ ‫ســبب عقد ازدواج ایجاد شده اســت‪ .‬مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود می اید و موجب‬ ‫حرمت ابدی ازدواج داماد با مادر زن می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حوزه علمیه و عدالت اجتماعی‬ ‫اگر نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬فرهنگ انقالب اسالمی و قوانینی که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫در این نظام وجود دارد‪ ،‬همراه با عدالت نباشد و رفتارها‪ ،‬گفتارها‪ ،‬برنامه­ها‪،‬‬ ‫قوانین و تحلیل ها‪ ،‬عادالنه نباشد‪ ،‬ما از مسیر انقالب دور شده ایم‪ .‬برای اینکه ما در این مسیر باقی بمانیم باید چند کار انجام‬ ‫شود و حوزه علمیه چند وظیفه دارد که تالش می کنم کوتاه عرض کنم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫جراحی اقتصادی نیازمند تحمل درد است‪ ،‬اندکی تحمل کنیم‬ ‫هنوز ارد و نان گران نشــده بعضی ها عزای عمومی اعالم کرده اند؛‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫عکس های جعلی از کارت های یارانه نان در فضای مجازی منتشر می شود؛‬ ‫جریان غرب گرای داخلی در کنار معاندین خارجی به صورت هماهنگ برای تخریب نظام و دولت متحد شده اند و می کوشند‬ ‫تا شورش های خیابانی به راه اندازند! گویا این روزها عده ای هیچ هدفی جز ایجاد ناامیدی در میان مردم ندارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬برنامه تلویزیونی‬ ‫ِ‬ ‫راست ناقص است‬ ‫برداشت جانبدارانه از نهج البالغه‪،‬‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه در برنامه تلویزیونی سوره با‬ ‫موضوع «نهج البالغه و انســان معاصر» که در استانه شــهادت حضرت امیرالمومنین(ع) از شبکه چهار سیما پخش شد به‬ ‫تبیین رازهای ماندگاری نهج البالغه پرداخت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫کارکردهای مقاومت در پرتو حکمرانی اسالمی‬ ‫در راســتای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسالمی نشست علمی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی اهداف و کارکردهای مقاومت‬ ‫با موضوع “اهداف و کارکردهای مقاومت در حکمرانی اســامی”‪ ،‬توسط‬ ‫گروه سیاســت پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬در این نشست حجت االسالم محمد ملک زاده به عنوان‬ ‫ارائه دهنده و دکتر مرتضی شیرودی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫نهضت تحریم تنباکو مقدمه ای برای انقالب امام خمینی بود‬ ‫قبل از ورود به بحث فتوای میرزای شــیرازی به عنوان یک «حکم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫فقهی» و نهضت تحریم تنباکو‪ ،‬اساس ًا باید فقه را نقطه مرکزی تعیین خط‬ ‫و مشــی رفتار مسلمین دانســت که از عصر غیبت به بعد؛ یعنی در برهه ای که فقه شیعه وجه استداللی پیدا کرده و مد ّون‬ ‫شده‪ ،‬همواره زندگی و زیست افراد را متاثر کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زن در ائینه جالل و جمال‬ ‫مصیبتی بزرگ بر حضرت والد‪ ،‬حکیــم متاله و مرجع عالیقدر ایت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل العظمی عبداهلل جوادی املی‬ ‫اهلل العظمی جوادی املی مد ظله‪ ،‬جنابعالی‪ ،‬خانواده محترم و بیشــماری از‬ ‫ارادتمندان وارد شد‪ ،‬لکن حرکتی محمود و مشکور از حکیمی صالح‪ ،‬عالم و با احساس‪ ،‬عشق و سلیقه خداداد‪ ،‬این پدیده را‬ ‫به عبرتی ماندگار و درسی پر اثر مبدل ساخت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اصل حفظ اسرار در اخالق حرفه ای مراکز مشاوره دادگاه های خانواده‬ ‫یکی از مهم ترین مســائل مربوط به روابط اجتماعی در همه جوامع‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫سر اموری است که انسان انگیزه بر‬ ‫اصل رازداری اســت‪ .‬منظور از راز یا ّ‬ ‫پنهان ماندن ان دارد‪ .‬انسانها در زندگی اجتماعی گاهی نیاز به کمک و اقدامات دیگران دارند؛ و در این رابطه ممکن است‬ ‫طرف مقابل به اسراری از زندگی انسان اگاهی پیدا کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫منابع روایی ما پاکیزه نشده است‬ ‫در تعامل با قران و نقش سندی ان یعنی استفاده از قران به عنوان‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫یک منبع معرفتی‪ ،‬ما می توانیم ســه رویه داشته باشیم؛ رویه تفریط‪ ،‬رویه‬ ‫افراط و رویه اعتدال‪ .‬رویه تفریط به این صورت است‪ ،‬انگونه که باید از قران استفاده نشود‪ ،‬چه در تفسیر‪ ،‬چه در غیر تفسیر‪.‬‬ ‫پس یک رفتار‪ ،‬رفتار تقصیرگونه و تفریط گونه است که از ان به عنوان مهجوریت قران یاد می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روز قدس روز فریاد علیه جنایات رژیم صهیونیستی‬ ‫روز جهانی قدس روز فریاد ملت های مسلمان علیه ظلم و بیداد سران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫استکبار و صهیونیسم است‪ .‬فریاد یکپارچه ملل مسلمان در راهپیمایی این‬ ‫روز ثابت می کند که امت اسال می سکوت و سازش حاکمان مستبد و پیرو استکبار را تحمل نمی کنند و دیگر حاضر نیستند‬ ‫برای دفاع از حقوق مردم فلسطین و پاکسازی سرزمین های اسال می از متجاوزان اشغالگر منتظر عکس العمل حاکمان بمانند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬برنامه رادیویی‬ ‫نگاهی فقهی حقوقی به موضوع اتانازی (مرگ خودخواسته)‬ ‫اوتانازی داوطلبانه فعال بخشــی از اقسام اوتانازی است که شخص‬ ‫‪ÓÓ‬مرگ خود خواسته‪...‬‬ ‫بیمار با اراده و با درخواست شخصی‪ ،‬خواهان پایان دادن به زندگی است‪.‬‬ ‫اوتانازی داوطلبانه غیرفعال بخشــی دیگر از اقســام اوتانازی است که بیمار با تصمیم و رضایت قلبی درخواست پایان دادن‬ ‫به زندگی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عدالت اجتماعی از دیدگاه اسالم‬ ‫عدالــت ارمــان بلند و دل ربایی اســت که حتی ســتمگران ان را‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین امیر غنوی‬ ‫می ســتایند‪ .‬مردم همگی دل در گروی ان دارند و سر به طاعت صاحبان‬ ‫ان می گذارند‪ .‬هنگامی که حکومت و اجتماع از ان فاصله می گیرد‪ ،‬دغدغه و اشــتیاق به ان فزونی می یابد و ارزوی ظهور‬ ‫منجی عادل در دل های ستمدیدگان جوانه می زند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مهمترین ها در مدیریت‬ ‫مدیریت‪ ،‬دانش بکارگیری منابع برای رســیدن به اهداف است این‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عل ی اقا پیروز‬ ‫بکارگیری از طریق اصولی همچون برنامه ریزی‪ ،‬تصمیم گیری‪ ،‬سازماندهی‪،‬‬ ‫هدایت و رهبری‪ ،‬و کنترل و نظارت صورت می گیرد در برنا مه ریزی بهترین راه ها برای رسیدن به هدف پیش بینی می شود‬ ‫این بهترین ها را راهبرد می نامند‪ ،‬راهبرد‪ ،‬راهکار کلیدی و حساس برای رسیدن به هدف است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫تمایز انتخابات در نظم مردم ساالری دینی نسبت به سایر نظم ها‬ ‫در راســتای برگــزاری همایش ملی حکمرانی اســامی نشســت‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی تمایز انتخاب در نظم مردم ساالری‬ ‫علمی با موضوع “تمایز انتخابات در نظم مردم ســاالری دینی نســبت به‬ ‫ســایر نظم های سیاسی”‪ ،‬توسط گروه سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬در این نشست علمی‪،‬‬ ‫حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده و حجت االسالم قاسم شبان نیا به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حمایت از مردم فلسطین‪ ،‬افق و امتداد فکری نظام اسالمی است‬ ‫سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران طبیعت ًا تابعی از اموزه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫فقهی و اسالمی است‪ .‬در فقه اگر به این باور رسیدیم که ما باید در ساختار‬ ‫جهان اسالم حرکت کنیم طبیعت ًا سیاست خارجی ما بر حمایت از سیاست جهان اسالم محقق می شود و اگر غیر از ان باشد‬ ‫رویکرد دیگری دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مروری بر عملکرد پژوهشگاه در نقشه راه مقام معظم رهبری‬ ‫قریب به سه دهه از تاسیس پژوهشگاه سپری شده است‪ .‬یک مرکز‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫علمی پژوهشی که در ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ماه سال ‪ ۱۳۷۳‬با نظر رهبر معظم‬ ‫انقالب حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای تاسیس شد‪ .‬رهبر انقالب از ابتدا هدف اصلی تاسیس پژوهشگاه را عمق و کیفیت‬ ‫ بخشیدن به تحقیقات علمی و پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه به عنوان مهم ترین نیاز در عرص ه معارف دینی دانستند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زیرساخت ها و پیش انگاره های دموکراسی قدسی‬ ‫افرینش‪ ،‬هدفدار و همه ی پدیده ها ‪ -‬از جمله انســان ‪ -‬پیوسته در‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫ســیر و صیرورت از نقص به کمال مطلوب خویش است‪ .‬دنیا و عقبی نیز‬ ‫به مثابه ی منازل متعاقب این ســیر و صیرورت است و چونان حلقات یک سلسله‪ ،‬به هم پیوسته اند و در نتیجه در تعارض‬ ‫با همدیگر نیستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با سایت فکرت‬ ‫نقش روزه در تعالی انسان از منظر عرفان اسالمی‬ ‫در عرفان اســامی‪ ،‬عارفان مســلمان؛ بیش از هر طیف و دسته ای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫التزام عملی به شریعت حضرت محمد(ص) دارند‪ .‬یک سالک عارف‪ ،‬هرچه‬ ‫تقیدش به شریعت بیشتر (از جهت کمی) و شدیدتر (از جهت کیفی) می شود؛ به‬ ‫در مقام سیر و سلوک جلوتر می رود؛ تعبد و ّ‬ ‫تعین پیدا می کند‪.‬‬ ‫تعبیری حرکت جوهری اشتدادی در مقام سیر انفسی با توجه به شریعت حقه‪ ،‬تحقق و ّ‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ممنوع بودن یاس از رحمت خدا حتی در جهنم‬ ‫راه توبه و بازگشــت به ســوی خدا حتی در جهنم باز اســت؛ زیرا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫امیدوارشــدن به مغفرت خداوند در جهنم‪ ،‬خود نوعی توبه است چون توبه‬ ‫این است که انسان کفر و عصیان را رها کرده و رو به ایمان و عبادت اورد؛ و این همان کاری است که در این دعا به جهنمی‬ ‫تعلیم داده شده یعنی به او تعلیم داده شده که گناه «یاس» را رها و به عبادت «امیدواری به رحمت و مغفرت خدا» رو اورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫در بهشت قانون‪ ،‬مقررات‪ ،‬حالل‪ ،‬حرام و اطاعت و تخلف وجود دارد؟‬ ‫دســتورات و احکام عبادی منتفی اســت زیرا قران بهشت را سرای‬ ‫‪....ÓÓ‬‬ ‫ابدی پاداش خوانده‪ ،‬می­ فرماید‪« :‬اینان اهل بهشت ‏اند که به پاداش اعمال‬ ‫شایســته‏ اى که همواره انجام مى‏ دادند‪ ،‬در ان جاودانه ‏اند‪ » .‬به عبارت دیگر بهشت محل استقرار در شده ­ها و دریافت نتیجه‬ ‫کردارها است؛ نه خود نیاز به عملی دارد و نه مقدمه جهان دیگری است که برای ان عملی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تحدی قران در عرصه های مختلف تا ابد ادامه دارد‬ ‫زنده ترین معجزه نبی اکرم قران اســت‪ ،‬امــا معجزات زیادی برای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسین جواهری‬ ‫نبی اکرم قید شــده است از جمله شــق القمر و جا به جایی درخت که در‬ ‫بحاراالنوار توســط عالمه مجلسی چندین مورد نقل شده اســت؛ معجزه با هماورد طلبی همراه است تا نبی به مردم بگوید‬ ‫شما نمی توانید چنین کاری انجام بدهید و این تحدی ضرورت دارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫ایا در شب قدر سرنوشت انسان تغییر می کند؟‬ ‫حجت االســام عبدالحسین خسروپناه با بیان اینکه سرنوشت همه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫بندگان در شب قدر رقم می خورد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی معتقدند که انسان در تعیین‬ ‫سرنوشت خود اختیاری ندارد‪ ،‬در حالی که این امر صحیح نیست‪ ،‬چرا که انسان ها می توانند راه سعادت یا شقاوت را انتخاب‬ ‫کنند و در این میان دعا نقش کلیدی دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫در بهشت تکامل وجود دارد یا ایستایی حاکم است؟‬ ‫در روایتى وارد شــده اســت‪« :‬در بهشــت درخت‏ هایى است که بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫انها زنگ‏ هایى از نقره قرار دارد؛ هنگامى که بهشــتیان مى‏ خواهند و اراده‬ ‫مى‏ کنند سماعى داشته باشند‪ ،‬خداوند نسیمى را از تحت عرش برمى ‏انگیزد تا به ان درختان بوزد و زنگ ‏ها به حرکت درایند؛‬ ‫با صداهایى که اگر اهل دنیا ان صداها را بشنوند از طرب مى‏ میرند»‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پژوهشگاه انچنان که ما شناخته و دیده ایم‬ ‫اگرچه تحلیل و تعلیل کارکردهای همه جانبه پژوهشگاه در سه دهه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫فعالیت های گســترده امکان پذیر نبوده و نیست(زیرا اکنون نه اطالعات‬ ‫کامل و نه زمان کافی در اختیار داریم)‪ ،‬لکن براســاس انچه شــناخته و دیده ایم‪ ،‬حداقل نَمــی از َیم و قطره ای از دریای‬ ‫فعالیت های ان در سالروز تاسیس پژوهشگاه را می توان در دو نکته کالن و نُه نکات کلیدی صورت بندی کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حمایت از فلسطین‪ ،‬به نفع مردم و امنیت کشور است‬ ‫حجت االسالم ترخان با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم دشمن وارد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫سرزمین ما شود‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬خسارت مالی جنگ هشت ساله دفاع‬ ‫مقدس ‪ ۴۴۰‬میلیارد دالر و ‪ ۲۴۰‬هزار شهید و ‪ ۶۰۰‬هزار مجروح به همراه داشت و اگر از فلسطین حمایت می شود به نوعی‬ ‫به نفع مردم خودمان است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫بررسی تطبیقی رویکردهای واقع گرای معاصر دینی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع بررســی تطبیقــی رویکردهای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫واقــع گرای معاصر دینی عالمه طباطبایی و پلنتینگا‪ ،‬توســط گروه کالم‬ ‫پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬در این کرســی علمی‪ ،‬حجت االسالم محمد‬ ‫کاشی زاده به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر حسن عبدی و حجت االسالم عبداهلل محمدی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بیانی تازه از اعجاز تشریعی و اعجاز شبکه معارفی و تشریعی‬ ‫«هماهنگــی»‪« ،‬هم افزایــی»‪« ،‬فراگیــری»‪« ،‬تغییرناپذیری»‪ ،‬و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫«جاودانگی» ویژگی های حاکم بر قوانین و تعالیم موضوعه الهی هســتند‪.‬‬ ‫افزون بر این ها‪ ،‬شاخه های علمی به موجب هماهنگی و هم افزایی و تداخل دامنه تاثیرگذاری و نیز اشتراک در مکلف الجرم‬ ‫در ترابط با یکدیگر به طور وسیعی تاثیر و تاثّر دارند و این شبکه ای برپا می کند که به «معارفی و تشریعی» نام بردار شده‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش اجالسیه‬ ‫پیش اجالسیه کرسی نواوری قاعده حریم حمی برگزار شد‬ ‫پیش اجالســیه کرسی نواوری «قاعده حریم حمی» اردیبهشت ماه‬ ‫‪ÓÓ‬پیش اجالسیه قاعده حریم حمی‬ ‫جاری در سالن فرهنگ پژوهشــگاه دفتر قم برگزار گردید‪ .‬در این جلسه‬ ‫علمی حجت االســام و المسلمین سعید داودی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسالم اقایان نجف لک زایی‪ ،‬سیف اهلل صرامی‪،‬‬ ‫محمد فاکر میبدی و سعید ضیایی فر به عنوان هیئت داور حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تحلیلی فلسلفی بر تجربه گران زندگی پس از زندگی‬ ‫هر روح انســانی یک موجود ذو مراتب است؛ ابتدا در مرتبه ای عالی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫در یک وجود جمعی و متمرکز‪ ،‬متحد با ســایر ارواح انســانی موجود است‬ ‫ی اَ ْح َس ِن َتقْویم»؛ سپس ان وجود جمعی و متمرکز‪ ،‬در قالب ها‬ ‫ْسان ف ‬ ‫این همان روح با مرتبه عقالنی اســت «لَ َق ْد خَ لَ ْق َنا ْ ِ‬ ‫الن َ‬ ‫و صورت های گوناگون مثالی مجرد‪ ،‬با هویت های متفرق شخصی ظاهر می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫منبرهای سلوکی‬ ‫ایت اهلل فاطمی نیا(ره) باعث شــد تا تحولی در منبرهای فرهنگی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫تبلیغی ایجاد شــود که به نظر من خوب است اسم ان را «منبر سلوکی»‬ ‫بنهیم‪ .‬ایشان در مجالس عمومی خود‪ ،‬اخالق و عرفان را به نوعی ترکیب کردند که سویه های اخالقی و عرفانی او‪ ،‬همراه‬ ‫با یک تربیت معنوی‪ ،‬درست‪ ،‬دقیق و همه جانبه است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایا یکنواختی و همیشه ماندن در بهشت کسالت اور نیست؟‬ ‫اســتاد مطهری در این باره می­نویســد یکى از اشتباهات بزرگ این‬ ‫‪....ÓÓ‬‬ ‫اســت که بعضى خیال مى‏کنند انسان طبعا طالب تنوع است و اصال تنوع‬ ‫و اینکه لذت ها و محبوبه یش را از نوعى به نوع دیگر عوض کند‪ ،‬دوست دارد و خو ِد تنوع مطلوب است؛ در صورتى که این‬ ‫طور نیست‪ .‬تنوع طلبی به این علت است که مطلوبى قدرت ندارد مطلوبیت خودش را براى همیشه حفظ کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫غفلت حوزه ها نسبت به اخالق رسانه و فقه رسانه‬ ‫اخالق رســانه از مهم ترین شــاخه های اخالق کاربــردی و بلکه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫مهم ترین شــاخه ان است‪ ،‬اما مع االسف هم در مقام نظر یعنی کار علمی‪،‬‬ ‫پژوهشی و اموزشی راجع به ان‪ ،‬و هم در مقام عمل‪ ،‬یعنی اجرا و رعایت ضوابط و موازین در زندگی به شدت مغفول است‪،‬‬ ‫کما اینکه «فقه رسانه» نیز از مهم ترین شاخه های فقه معاصر است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش اجالسیه‬ ‫پیش اجالسیه کرسی نواوری منطق عرفان نظری برگزار شد‬ ‫پیش اجالســیه کرســی نواوری «منطق عرفان نظری» در سالن‬ ‫‪ÓÓ‬پیش اجالسیه منطق عرفان نظری‬ ‫فرهنگ پژوهشــگاه دفتر قم برگزار گردید‪ .‬در این کرسی حجت االسالم‬ ‫علی فضلی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اســام و اقایان مهدی قائمی امیری‪ ،‬بیوک علیزاده‪ ،‬عبدالحمید واســطی و ســعید‬ ‫رحیمیان به عنوان هیئت داور حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫شهید مطهری با خون خود پای کتاب هایش را امضاء کرد‬ ‫در مورد نقطه تمایز شــهید مطهری از ســایر اندیشمندان و علمای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫فعال در ان دوران نظیر شــهید مفتح‪ ،‬شهید بهشتی‪ ،‬ایت اهلل خامنه ای و‪...‬‬ ‫می توان از دو منظر نگاه کرد و او را مورد بررســی قرار داد‪ ،‬اول؛ جنبه «متنی» که مربوط به کتب و دســتاورد های علمی‬ ‫اوست و دوم‪ ،‬جنبه «فرامتن» که در مورد خود «شخصیت» مطهری و موضوعات پیرامونی ان است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫مخالفان اسالم هم شهید مطهری را دوست داشتند‬ ‫حقیقت ًا شهید مطهری فقط محبوب مذهبی ها نبود‪ .‬جوانان روشنفکر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫و حتــی افرادی که میانــه خوبی با مذهب نداشــتند به ایشــان احترام‬ ‫می گذاشتند‪ .‬علت را می توان در چند چیز جستجو کرد‪۱ .‬ـ باسواد و عمیق بودن‪ :‬شهید مطهری عالم و دانشمند بود و همه‬ ‫اذعان داشتند که ایشان مطالعه عمیق دارد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نقد سرمایه داری؛ مهم ترین سویه رمان های ضد امریکایی‬ ‫دومین نشســت از سلسله جلسات «داســتان و ارمان» با همکاری‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی رمان های ضد امریکایی‬ ‫گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در فرهنگسرای‬ ‫اندیشــه با موضوع «رمان های ضد امریکایی» برگزار شد‪ .‬در این نشســت محمد قاسمی پور محقق حوزه ادبیات پایداری‪،‬‬ ‫محمدعلی شفیعی مترجم و پژوهشگر حوزه امریکا و محمد حسن شاهنگی حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫کتاب «دشمن شناسی در ادبیات دفاع مقدس» به بازار نشر می اید‬ ‫دشمن شناسی در ادبیات به ویژه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات جنگ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫از جایگاه ویژه ای برخوردار است چون ادبیات دفاع مقدس از جنگ روایت‬ ‫می کند و جنگ دو رکن دارد‪ :‬جبهه خودی و جبهه دشــمن‪ .‬جنگ تقابل بین دو نیرو اســت و این تقابل و شناخت جنگ و‬ ‫شناخت ادم های جنگ منوط به شناخت طرفین است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فکر و فرهنگ مقاومتی به مثابه یک منطق گفتمانی در تمدن نوین اسالمی‬ ‫مقوله “مقاومت” در عام ترین معنا‪ ،‬واکنش اگاهانه و ارادی است که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زارع‬ ‫در برابر وقایع و پدیده های غیرقابل قبول در حوزه های فردی یا اجتماعی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬صورت بندی این معنا در حیطه فرهنگ به لحاظ قانونی به عنوان یک حق مشــروع در هنجارها و قوانین‬ ‫بین المللی است که در چارچوب های معین و مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده تداوم و رسمیت می یابد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اهداف و ابعاد جهاد تبیین در قران‬ ‫اس‬ ‫ون ل ِل َّن ِ‬ ‫بهانه زدایی از دیگر اهداف تبیین در قران است؛ «ل ِ َئ َّل َی ُک َ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫َعلَى َّ‬ ‫الر ُس ِل»(نســاء‪ )۱۶۵ :‬بــرای اینکه بهانه مندان نگویند‬ ‫اللِ ُح َّج ٌه بَ ْع َد ُّ‬ ‫«نمی دانســتم»‪« ،‬کاش به من گفته بودند» و ‪ ...‬الزم اســت «حجت» بر این گونه افراد تمام شود‪ .‬جهاد تبیین راه را بر عذر‬ ‫و بهانه و توجیه می بندد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫مرزهای تخیل در داستان دینی مشخص شد‬ ‫احمد شــاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشــه پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی مرزهای تخیل در داستان دینی‬ ‫در نشست علمی «مرزهای تخیل در داستان دینی» بیان کرد‪ :‬بحث های‬ ‫متعدد نظری در این خصوص وجود دارد‪ .‬دو نحوه ورود به داســتان تاریخی داریم‪ .‬یکی روش نویســنده اســت که بحث‬ ‫مصداقی جزئی است و بحث مصداقی‪ ،‬یعنی من این موضوع را یافتم و می خواهم بحث ها و مشکالت جزئی ان را رفع کنم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫ارتقای فضای اندیشه ای به محتوای جذاب نیاز دارد‬ ‫گر بخواهیم دلیل کســادی بازار کتب اندیشــه ای باالخص اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫دینی را مورد بررسی قرار دهیم و علت بی مهری نسبت به چنین اثاری را‬ ‫دریابیم باید چند عامل مهم را ذکر کرد و درباره انها به گفت وگو پرداخت که در ادامه به بعضی از انها اشاراتی خواهم کرد‪.‬‬ ‫یکی از عواملی که می توان عامل دوری مردم از مباحث فکری دانست‪ ،‬غرق شدن عامه ایرانیان در زندگی روز مره است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روایتی که مثل نویسنده اش زالل نیست‬ ‫رمان انرژی و تاثیرش را از چیزی می گیرد که هیچ خاطره یا مستند‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫نگاری توان برابری با ان را ندارد‪ .‬به همین دلیل است که رمان ها بر صدر‬ ‫می نشــینند و خاطره نگاری ها در ذیل انها واقع می شــوند‪ .‬واضح است دست نویسنده برای طراحی داستان در این رمان باز‬ ‫نبوده است که اگر بود و تاکیدی بر حفظ واقعیت و شخصیت خود در اثر نمی کرد ظرفیت های بیشتری در اثر ایجاد می شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫خاموشی چراغ عدالت و تقوا‬ ‫این روایت ‏ها را با اندک اختالف در کتاب‏ هایی چون تاریخ الطبری‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حضرت علی ابن ابیطالب علیه السالم‬ ‫تاریخ الیعقوبی‪ ،‬االرشــاد مفید و الطبقات ابن سعد می‏توان یافت‪ .‬حاصل‬ ‫ان گفته ‏ها این اســت که پس از پایان یافتن جنگ نهروان‪ ،‬گروهی از خوارج گرد امدند و بر کشته‏ های خود می ‏گریستند و‬ ‫انان را به پارسایی و عبادت وصف می‏ کردند؛ ان‏گاه گفتند‪ :‬این فتنه ‏ها از سه تن پدید امد‪ :‬علی‪ ،‬عمرو پسر عاص و معاویه‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫هدف سنت های الهی تمحیص و غربالگری جوامع بود‬ ‫کرسی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع سنت های الهی و حرکت تکاملی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫تاریخ و جامعه توســط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسالمی مرکز‬ ‫مطالعات پیشــرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شــد‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم قاسم ترخان به‬ ‫عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر حسین رمضانی و حجت االسالم حسین اسدی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫داللت های بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در حوزه اقتصاد‬ ‫کرسی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع داللت های بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اسالمی برای تدوین برنامه هفتم توسعه (با تمرکز بر حوزه اقتصاد) توسط‬ ‫گروه علمی مطالعات پیشــرفت ایرانی اســامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به‬ ‫صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫تجلیل از ایت اهلل رشاد در بیست و هفتمین ایین تکریم از خادمان قران‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رییسی ریاست جمهوری کشورمان‪ ،‬در بیست و‬ ‫‪ÓÓ‬مراسم بیست و هفتمین دوره تجلیل از خادمان قران‬ ‫هفتمین دوره ایین تکریم از خادمان قرانی و اختتامیه بیست و نهمین دوره‬ ‫نمایشــگاه بین المللی قران کریم‪ ،‬از خادمان قرانی کشــور تجلیل کرد و ایت اهلل علی اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان خادم قرانی در گروه مطالعات و پژوهش های قرانی‪ ،‬معرفی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫ششمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه برگزار شد‬ ‫ششمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬شمشین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه‬ ‫با موضوع بررســی و تصویب گزارش حسابرســی سال ‪ ۱۳۹۹‬پژوهشگاه‪،‬‬ ‫با حضور ایت اهلل علی اکبر رشــاد رییس و موســس پژوهشــگاه‪ ،‬دکتر عبدالهی زاده مدیر برنامه و بودجه معاونت نظارت و‬ ‫حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬دکتر ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬هم اندیشی مدیران‬ ‫پنجاه و نهممین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه برگزار شد‬ ‫پنجاه و نهمین هم اندیشــی مدیران پژوهشــگاه با حضور ایت اهلل‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫علی اکبر رشــاد‪ ،‬دکتر مهدی رمضانی چابک رییس حوزه ریاســت‪ ،‬دکتر‬ ‫مهدی عباس زاده معاونت امور پژوهشی و اموزشی‪ ،‬دکتر امین کمالوندی معاونت اداری مالی و توسعه منابع و دیگر مدیران‬ ‫ارشد پژوهشگاه‪ ،‬در محل تاالر اسستاد موسویان دفتر قم پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬معارفه‬ ‫ایین تکریم و معارفه مدیران گروه مطالعات انقالب اسالمی‬ ‫جلســه تکریم از دکتر محمود مهام مدیر ســابق گــروه مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر کمیل خجسته‬ ‫انقالب اســامی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه و‬ ‫معرفی دکتر کمیل خجسته به عنوان مدیر جدید این گروه با حضور معاون امور پژوهشی پژوهشگاه‪ ،‬مدیران و اعضا هئیت‬ ‫علمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و اعضا شورای علمی گروه مطالعات انقالب اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بازدید‬ ‫بازدید ایت اهلل رشاد از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه و رئیس شورای‬ ‫‪ÓÓ‬س ی وسومین نمایشگاه بی ن المللی کتاب ته ران‬ ‫حوزه های علمیه اســتان تهران با حضور در مصالی امام خمینی از سی و‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی کتاب بازدید کرد‪ .‬ایت اهلل رشاد با حضور در غرفه سازمان انتشارات پژوهشگاه و کانون اندیشه‬ ‫جوان از تازه ترین دستاوردهای این دو مجموعه دیدن نمود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬دیدار‬ ‫دیدار مدیران فدراسیون جهانی خوجه با رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫دکتر شــیخ علی دینا مدیر کل اموزش اســامی فدراسیون جهانی‬ ‫‪ÓÓ‬دیدار مدیران فدراسیون جهانی خوجه با پژوهشکده حکمت‬ ‫خوجه شــیعه اثنا عشــری به همراه ســید شبر مدیر ســایق فدراسیون‬ ‫و حجت االســام محمدرضا دودهیا مدیر دفتر فدراســیون در قم با حجت االسالم والمســلمین دکتر عرب صالحی رئیس‬ ‫پژوهشکده حکمت و دین پژوهی دیدار کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه کتاب‬ ‫حضور پرشور سازمان انتشارات پژوهشگاه در سی و سومین نمایشگاه کتاب‬ ‫سی و ســومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران در مصلی امام‬ ‫‪ÓÓ‬غرفه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫خمینی(ره) تهرا برگزار می شود‪ .‬محمد جنتی مدیر عامل سازمان انتشارات‬ ‫پژوهشگاه با اعالم این خبر گفت‪ :‬کتاب و کتاب خوانی یکی از مولفه های تاثیرگذار در فرهنگ و حرکت یک جامعه به سمت‬ ‫اهداف و ارمان های ان جامعه است و همراه بودن با کتاب و اهل کتاب توفیقی از جانب خداوند م ّنان است‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫افزایش استقبال مردم از بازار کتاب های علوم انسانی اسالمی‬ ‫نمایشــگاه از چند جهت قابل ارزش گذاری اســت‪ ،‬یکی ارتباط بین‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمد جنتی‬ ‫ناشر و مخاطب‪ ،‬اینکه می توانیم به طور مستقیم با بسیاری از ناشران و یا‬ ‫مخاطبانی که به انها دسترســی نداریم ارتباط برقرار کنیم و مالقات داشــته باشیم‪ .‬ارتباط بین ناشران و هم افزایی بین انها‬ ‫یکی دیگر از ارزش های برگزاری نمایشگاه است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر منتشر شد‬ ‫مجموعه مقاالت ذات گرایی جدید در فلســفه علم معاصر به همت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب ذات گرایی جدید در فلسفه علم معاصر‬ ‫دکتر ابراهیم دادجو از ســوی گروه معرفت شناســی پژوهشکده حکمت و‬ ‫دین پژوهی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته و راهی بازار نشر شد‪ .‬در عرصه «فلسفه علم معاصر»‬ ‫دو جریان قابل تشخیص است‪ )۱( :‬جریان ضدذات گرایی و ضدواقع گرایی‪ ،‬و (‪ )۲‬جریان ذات گرایی و واقع گرایی‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬ایین تجلیل از خادمان قران کریم‬ ‫‪9 9‬جلسه مجمع عمومی سالیانه پژوهشگاه‬ ‫‪9 9‬پنجاه و نهمین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫نـگارخــانه‬ ‫بیست و هفتمین دوره ایین تجلیل از خادمان قران کریم‬ ‫ششمین جلسه مجمع عموی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫صفحه اخــر‬ ‫پنجاه و نهمین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه‬ ‫‪27‬‬ ‫خربنامه اردیبهشت ماه ‪1401‬‬ صفحه 27

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 211

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 211

شماره : 211
تاریخ : 1403/04/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 210

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 210

شماره : 210
تاریخ : 1403/03/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 208-209

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 208-209

شماره : 208-209
تاریخ : 1403/02/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!