ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 185 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 185

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 185

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 185

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 23 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 10 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 8 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چگونه می توان بهشتی شد؟‬ ‫شخصیت واقعى و «من» حقیقى ما همان روح‬ ‫در نگرش اســامی‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫فعلیت گام بر مى‏دارد‬ ‫ما است‪ .‬روح ما با هر عمل اختیارى‪ ،‬از ق ّوه به سوى ّ‬ ‫و اثر و خاصیتى متناسب با اراده و هدف و مقصود خود کسب مى‏کند؛ این اثار و ملکات جزء شخصیت ما مى‏شود و ما را به‬ ‫عالمى متناسب خود از عوالم وجود مى‏برد‪ .‬پس خوبى و بدى اعمال‪ ،‬از نظر بعد اول بستگى به اثر خارجى ان دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایرنا‬ ‫رسالت جوانان تحقق توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم است‬ ‫حجت االســام محمد کاشــی زاده عضو هیات علمــی گروه کالم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫پژوهشــگاه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت‪ :‬حضرت علی(ع) فرمود خدا‬ ‫رحمت کند کسی را که جایگاه و موقعیت خود را به خوبی بشناسد و لذا اگر کسی جایگاه خود را به خوبی بشناسد‪ ،‬وظایف‬ ‫خود و انتظاراتی را که از او دارند‪ ،‬به خوبی انجام می دهد و هیچ وقت خودش را گم نمی کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫جایگاه امام حسن(ع) در هندسه جامع الگویی نظام امامت‬ ‫ابعاد حیات حضرت‪ ،‬گســتردگی زیادی دارد و شــامل حوزه حیات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫فردی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصادی می شــود‪ .‬سیره حضرت در جنگ و‬ ‫صلح‪ ،‬چگونگی امامت که مفهومی فراتر از حکومت و رهبری اســت ان هم در دو دوره متناقض برخورداری از حکومت و‬ ‫دوره غلبه سیاست اموی و کنار گذاشته شدن حضرت از قدرت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شفقنا‬ ‫ریشه های مظلومیت امام حسن(ع)‬ ‫مظلومیت امام حســن(ع) را می توان در دو بازه زمان بررسی کرد‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫اولین بازه زمانی مربوط به زمان حضور حضرت اســت‪ ،‬زمانی که در مقام‬ ‫امامت بودند و نقش ایفا می کردند و دومین بازه زمانی مربوط به امروز اســت و باید بررســی شــود که چرا امام حسن(ع)‬ ‫همچنان مظلوم هستند و امروز کمتر به ایشان پرداخته می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بهشت واقعیتی جدا از وجود افراد است؟‬ ‫بهشت در عین اینکه تجسم عقاید حقه و کنشها و منش های صالح‬ ‫‪ÓÓ‬بهشت برین ‪...‬‬ ‫اســت واقعیتی عینی و خارجی است‪ .‬برای روشــن شدن این مطلب باید‬ ‫قدری دقیق تر در تعابیر اهل معرفت نگریســت‪ .‬در تعابیر اهل معرفت گاهی چنین یافت می‏ شود که بهشت در انسان مومن‬ ‫است‪ ،‬نه اینکه انسان در بهشت باشد؛‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫عقل منبع هستی شناسی نیست‬ ‫کرســی علمی ترویجی بــا موضوع «نقد عقل ســلفی (با تاکید بر‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی نقد عقل سلفی‬ ‫نقد دیدگاه ابن تیمیه حرانی)» توســط گروه کالم پژوهشــکده حکمت و‬ ‫دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬این کرسی علمی با حضور حجت االسالم محمدباقر پورامینی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی و محمد معینی فر به عنوان ناقد دنبال شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بهشت هم اکنون وجود دارد یا در قیامت ایجاد خواهد شد؟‬ ‫ایــات و روایات فراوانی داللت دارد که بهشــت و دوزخ هم اکنون‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫موجود است‪ .‬از همین رو شیخ مفید (رحمه‏اهلل) می‏نویسد‪« :‬بهشت و دوزخ‬ ‫افریده شــده اســت‪ .‬اخبار در این‏باره موجود ‪ ،‬و اجماع و اتفاق نیز موید مطلب اســت‪ .».‬و در پیوند همین مطلب مروری بر‬ ‫ایاتی چند از قران مجید در این باره‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ما مهدی نیستیم‬ ‫فیلم «موقعیت مهدی» یاداور نسل سرداران و فرماندهانی متفاوت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫اســت که برای جامعه امروز ما نااشنا هستند و به عالمی دیگر تعلق دارند‪.‬‬ ‫ما هر چند از نظر فاصله زمانی با انها دور نیســتیم و بســیاری از ما انها را دیده اند و در باره رشادت های انها نکاتی می دانند‬ ‫که در جایی ثبت نشده‪ ،‬ولی ما و جامعه ما‪ ،‬به عالمی دیگر تعلق دارد که از ارمان های انها بسیار فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫تفسیر عرفانی‪ ،‬توضیح شهودات عارف از ایات قران است‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمدعلی اسدی نســب‪ ،‬مدیر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫قران پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با خبرنگار ایکنا‪ ،‬درباره حوزه تمحض‬ ‫خود(تفســیر عرفانی قران) گفت‪ :‬اگر بخواهیم تعریفی از «تفسیر عرفانی» داشته باشیم باید بگویم توضیح شهودات عارف‬ ‫در مقام توحیدی خود از ایات قران کریم بوده و دارای امری مشکک و دارای مصادیق مختلفی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫همنشینی با پیامبر(ص)‪ ،‬اهل بیت(ع) و اولیای خدا چگونه است‬ ‫چنانکه پیشــتر گذشت نظام اخرت نحوه وجود موجودات و اثار انها‬ ‫‪....ÓÓ‬‬ ‫با این دنیا تفاوت های جدی دارد‪ .‬جســم در اخرت همانند ماده در این دنیا‬ ‫نیســت و ویژگی هایی چون تغییرپذیری‪ ،‬اشــغال فضا به ­گونه­ ای که موجب تزاحم و ایجاد مانع برای دیگری شود‪ ،‬اتمام در‬ ‫صورت مصرف و استفاده شدن و امثال این امور را ندارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ایات مهدویت در معرض برداشت های سیاسی و انحرافی‬ ‫برداشــت های سیاسی از قران کریم به جهت نیاز جوامع اسالمی به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫مدیریت حیات اجتماعی از طریق اموزه های سیاسی قرانی‪ ،‬نسبت به دیگر‬ ‫برداشت ها از قران‪ ،‬همواره مورد توجه بیشتری بوده است‪ .‬با این حال این برداشت ها به جهت ارتباط وثیق با منافع حکومتی‬ ‫و قدرت سیاسی و‪ ...‬با اسیب های گسترده تری نیز مواجه بوده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سکوالریسم دینی نگاه الحادی را اصل قرار می دهد‬ ‫اگر بخواهیم قرائت شخصی از دین را در تشیع جویا شویم‪ ،‬توجه به‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫این نکته الزم اســت که این نگاه اساس ًا با التزام به مکتب تشیع ناسازگار‬ ‫اســت؛ چرا که تشیع مکتبی است که بر پایه اعتقاد به عنصر امامت و حضور دین در عرصه مدیریت اجتماعی شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬شیعه جریانی اعتقادی سیاسی است که امتداد رسالت را در امامت جویا می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حرکت بشر حرکت تکاملی و به سمت حاکمیت حجت الهی است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫انسانی قرانی پژوهشــگاه‪ ،‬در گفتگو با خبرگزاری دانا در خصوص رابطه‬ ‫مهدویت و تمدن نوین اســامی گفت‪ :‬مراد از تمدن اســامی فضایی است که انسان از لحاظ مادی و معنوی توانایی رشد‬ ‫دارد و می تواند به غایت مطلوبی که در خلقت وجود دارد برسد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بهشت چگونه جایی است و چه ویژگی هایی دارد؟‬ ‫بهشــت‪ ،‬ایت رضوان و رحمت بی انتهای حق و دار نعیم الهی است‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫که در ان از هیچ نعمتی فروگذار نشــده است‪ .‬قران کریم در ایات فراوانی‬ ‫به ترسیم چهره دلربای بهشت پرداخته و البته مطالبی را بیان می­کند که برای همگان قابل درک باشد‪ ،‬وگرنه نظام اخرت با‬ ‫نظام دنیایی تفاوت های اساسی دارد و نعمت‏هایی که خدا در بهشت فراهم اورده از فهم و ادراک بشر خارج است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫روشنفکران سکوالر در توحید نظری با نواقصی رو به رو هستند‬ ‫اگر از جامعیت دین سخن به میان می اید‪ ،‬این جامعیت در کجاست؟‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫فقط در امور شــخصی و درونی؟ حتما ایــن جامعیت نظر به امور ظاهری‬ ‫و باطنی زندگی بشــر و کنش ها و واکنش های درونی و بیرونی ان دارد؛ معنی جامعیت دین همین اســت‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫دیگری که روشنفکران سکوالر می گویند‪ ،‬اخالقی بودن دین است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سنجش همه چیز در ارمانشهر مهدوی با ایات و روایات‬ ‫حجت االســام عبدالحمید واسطی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه منطق‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫فهم دین پژوهشگاه در نشســت علمی «فقه ارمانشهر مهدوی»‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه بحث ما این است که ایا می توان از مدالیل ادله عصر ظهور برای تدوین نظامات اجتماعی فعلی استفاده کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایات و روایاتی داریم که توصیفی هستند و البته برخی مواردی هم تجویزی و بیانگر مستحبات و مکروهات و باید و نبایدها‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫امروزه مطالعات قرانی دچار نوعی انسداد و توقف شده است‬ ‫نخستین ویژگی این است که این مطالعات نظام مند هستند و محقق‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫بر اساس پارادایم خاصی به این مباحث ورود می کند‪ .‬ویژگی دوم این است‬ ‫که بر مفروضات فلســفی اندکی تالش می کنند استوار شــوند و با یک سری مفروضات عرفی شروع می کنند چون طبیعی‬ ‫است که زبان بشر در یک فضای عرفی و روزمره شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫قران خواهان تحول و سامان یابی روابط اجتماعی و سیاسی است‬ ‫فلسفه مکتب مارکسیســم و سوسیالیسم که دنبال جامعه بی طبقه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫بود‪ ،‬عنوان«رفیق» را توصیه می کرد تانشــان دهد روابط اجتماع بر پایه‬ ‫رفاقت و یکســانی اســت نه ارباب و رعیتی و سرمایه داری و ‪...‬؛ فرهنگ و مکاتب سرمایه داری و لیبرالی هم عنوان هایی‬ ‫مثل «شهروندی» و‪ ...‬را توصیه می کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫منجی دیجیتال!‬ ‫در دهه های اخیر دو جنگ فکری دیگر هم در خصوص اینده هوش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫مصنوعی به راه افتاده اســت‪ :‬یکی این کــه ایا هوش مصنوعی به جایی‬ ‫خواهد رسید که عالم مطلق و قادر مطلق خواهد شد؟ یعنی ایا دوره ای فراخواهد رسید که هوش مصنوعی به همه چیز علم‬ ‫پیدا کند و هر کاری را بتواند بکند؟ اصطالح ًا به این دوره «عصر تکینگی» گفته می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بهشت کجاست و وسعت ان چه اندازه است؟‬ ‫نباید بهشت و جه ّنم و بسیاری از معارف قطعی اسالم را در چهارچوب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫مکان دنیایی ارزیابی کرد‪ .‬انها حقایقی اســمانی بوده و اندیشه­ای اسمانی‬ ‫می‏طلبد‪ .‬این نگرش اسمانی ویژه اهل ایمان است و کفرپیشگان از ساحت ان دورند‪ .‬قران مجید از این حقیقت پرده برداشته‬ ‫و اعالم می­دارد که هرگز برای نامحرمان درهای اسمان گشوده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حکمرانی شبکه ای و تاثیرات گستردۀ ان بر نظام مدیریت اجتماعی‬ ‫در مسیر تحوالت تکاملی تدبیر امر عامه و نظام زیست جمعی‪ ،‬نقش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫قهرامیز‪ ،‬یکسویه و از باال به پایین حکومت (به معنای تشکیالت سیاسی‬ ‫ا ِعمال قدرت در حوزۀ عمومی) در نســبت با مردم (شــهروندان یا بخش خصوصی) و حوزۀ عمومی یا جامعۀ مدنی‪ ،‬در حال‬ ‫تبدیل شدن به نقشی تعاملی با مردم و حوزۀ عمومی‪ ،‬و در عرض شبکۀ مناسبات تنظیم کنندۀ زندگی جمعی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نماز و روزه چه فلسفه ای دارند؟‬ ‫ســوالی که می خواهم در این یادداشت کوتاه به ان پاسخ دهم این‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫اســت که نماز و روزه ما چه جایگاهی در هندســه معرفتی دین مان دارد؟‬ ‫برای چه نماز می خوانیم و روزه می گیریم؟ نماز و روزه چه فلسفه ای دارند؟ و در بخش گسترده ای که شامل معارف‪ ،‬اخالق‬ ‫و احکام است‪ ،‬این عبادت ما چه جایگاهی دارد؟ مطالب خود را در ذیل چند بند بیان می کنم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نسبت نعمت ها و لذت های بهشت با نعیم دنیایی چگونه است‬ ‫دنیا گذرگاه است و نعمتها و لذتهای ان فساد و زوال­پذیر‪ .‬قران متاع‬ ‫‪....ÓÓ‬‬ ‫معرفی کرده اســت‪ .‬در لغت و عرف امر اصیل را‬ ‫دنیــا را به عنوان َع َرض ّ‬ ‫جوهر و چیز ناپایدار را َع َرض می‏خوانند‪ .‬قران کریم متاع دنیا َع َرض را خوانده تا بفهماند که دنیا همچون عکسی است که‬ ‫اصلی دارد و انسان نباید به عکس دل ببندد‪ ،‬بلکه باید به صاحب عکس دل بست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«جهاد تبیین»؛ مقدمه ای برای اصالح‪ ،‬تحول و مطالبه‬ ‫نخستین مرتبه نیســت که رهبر انقالب‪ ،‬مفهوم و اصطالح «جهاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫تبیین» را مطرح کردند‪ .‬ایشــان در طی ســال های قبل بارها این تعبیر را‬ ‫به کار بردند؛ ضمن اینکه واژه تبیین هم بارها در بیانات ایشان و در مباحث متفکران انقالب اسالمی مطرح شده است‪ .‬تبیین‬ ‫به معنای روشنگری و بیان حقیقت و واقعیت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫هدف هنرمند انقالبی‪ ،‬انتقال دردمندی مردم است‬ ‫نخستین قسمت از «رستاخیز واژه ها» همزمان با هفته «هنر انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬نشست رستاخیزواژه ها‬ ‫اسالمی» و ســالروز شهادت ســیدمرتضی اوینی‪ ،‬به همت گروه ادبیات‬ ‫اندیشــه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد‪ .‬عنوان این برنامه «هنر انقالب اسالمی؛‬ ‫گذشته‪ ،‬حال و اینده» بود که با حضور استاد سیدناصر هاشم زاده و دکتر محسن ردادی برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تلویزیون‪ ،‬اولویت رسانه ای شهید اوینی‬ ‫ی انسان تا خود‬ ‫ی است از سو ‬ ‫ شهید اوینی معتقد بود هنرمتعهد تالش ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫ حقیقت مطلوب (عقبی) برســاند ‪ ،‬دین با‬ ‫را از واقعیــت موجود (دنیا) به ان‬ ‫ِ‬ ‫ی ما را از خاک به خدا می رساند وهنر به دنیای ما رنگ عقبی می زند و تبعیدگاه انسان را به گونه ‬ ‫ی و اخالق ‬ ‫برنامه های عباد ‬ ‫خانه مانوس ومالوف از طریق معماری ‪ ،‬نقاشی ‪ ،‬صنایع مستظرفه ‪ ،‬شعر ‪ ،‬موسیقی و نمایش بازسازی می کند ‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زیست بنیانی دانش بنیان ها و زیست تمدنی‬ ‫پیوند زمین و گیاه و انسان و مجتمع­ های زیستی و تهیه فناورانه ­ی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود مهام‬ ‫غذا و دارو بر پایه دانش بومی و بهره گیری مناســب از فناوری­ های نو در‬ ‫زیستی طبیعی و انسانی در مطالعات و تحقیقات در نظر گرفته شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫صورتی ممکن اســت که یکپارچگی تنوع‬ ‫ِ‬ ‫پرسش مطرح می­ شود که امادگی علمی و فناورانه برای مطالعه این پیچیدگی و پیوستگی وجود دارد؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نسخه پرغلطی که تکرار می شود‬ ‫دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫در گفتگویی با بیان این که ادبیات داســتانی در سال گذشته تحت تاثیر دو‬ ‫عامل مهم یعنی «اپیدمی کرونا» ‪ ...‬که چند سالی است در حوزه ادبیات و کتاب همانند دیگر حوزه ها انقباض ایجاد کرده و‬ ‫«دولت سیزدهم» قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه ادبیات اکنون نسخه تکرارشده و پرغلطی را سال ها است تکرار می کند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬برنامه رادیویی‬ ‫مردم مهمترین عامل ایستادگی در برابر نفوذ هستند‬ ‫حجت االســام علی ذوعلم با اشــاره به اینکه انقالب اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫حضور‪ ،‬اراده و اگاهی مردم شکل گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این اراده وجود نداشت‪،‬‬ ‫انقالبــی شــکل نمی گرفت؛ بخصوص انکه رژیم پهلوی پشــتیبانی قــدرت های بزرگ جهان را دنبال خود داشــت و از‬ ‫راهبردهای فرهنگی برای تخریب اسالم در اذهان جامعه شکل گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هنرمند انقالبی باید حرف مردم را بزند‬ ‫هنر انقالب اســامی هنری اســت که دقیق ًا بعد از انقالب اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫متولد شــد‪ ،‬حامل پیام های انقالب اســامی و چند دوره را هم پشت سر‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬هنر انقالبی‪ ،‬در ابتدای انقالب وظیفه خود می دانست که وقایع انقالب را به درستی به مردم منتقل کند و‬ ‫هنرمندانی همچون حمید سبزواری پیام انقالب را در قالب هنر ارائه کرده و خود را وقف این ارمان کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سینمای دفاع مقدس؛ گنجینه یا رنجینه؟!‬ ‫دفاع مقدس واقعه ای است که بخش مهمی از تاریخ پس از پیروزی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫انقالب اسالمی را به خود اختصاص داده است؛ هم به لحاظ وسعت زمانی‬ ‫و هم به لحاظ تبلور ارزش ها این موضوع‪ ،‬بی بدیل است‪ .‬می توان ادعا کرد که دفاع مقدس دفاع از انقالب اسالمی است؛‬ ‫از این رو نباید دفاع مقدس به دفاع از وطن و خاک محدود شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫دکتر چابک مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد شد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی طی حکمی دکتر مهدی رمضانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی رمضانی چابک‬ ‫چابــک (رییس حوزه ریاســت و قائم مقام رییس پژوهشــکده فرهنگ و‬ ‫مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی) را به عنوان مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های این وزارتخانه‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫پاسخگو بودن مسئوالن به خدا؛ تفاوت نظام اسالمی با دیگر نظام ها‬ ‫حجت االســام علی ذوعلم در تبیین این موضوع که مســئول در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫جمهوری اسالمی مورد ســوال خدا و مردم واقع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫معمو ًال این مفاهیم اصیل در فرهنگ دینی ما به مصادیق فردی و محدود تعریف و توصیف می شده در حالی که اسالم یک‬ ‫مکتب جامع و اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ماه رمضان ماه ازادی است‬ ‫انســانی که جانش در گِرو و رهن باشد‪ ،‬دوســت دارد کاری انجام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫دهد‪ ،‬ولی توانایی ان را ندارد‪ ،‬مثل کســی که بدهکار است و برای بدهی‬ ‫خود مالی را به رهن گذاشته است؛ می خواهد مال خود را بفروشد ولی نمی تواند‪ ،‬چون در رهن است‪ .‬یا فردی که می گوید‪:‬‬ ‫نمی توانم حرف هایم را کنترل کنم؛ این بی چاره راست می گوید چون در گرو است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شعار سال ‪ ۱۴۰۱‬جزئی از اجزای الگوی اقتصاد مقاومتی است‬ ‫مقام معظم رهبری شعار سال ‪ ۱۴۰۱‬را «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫افرین» بیان فرمودند و در ســخنرانی نوروزی خود نکاتی را در درجه اول‬ ‫خطاب به مســئولین به ویژه مسئولین ق ّوه مجریه بیان فرمودند‪ .‬بنابراین رئیس جمهور و هیئت دولت اولین مخاطب بیانات‬ ‫و مطالبات رهبری در این باره هستند و الزم است به سرعت به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تحقق ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جرم یقه­سفیدان در اموزه های دینی‬ ‫ســخن از «جرایم یقه ســفیدان» با نام ابداع کننده این اصطالح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد حسنی‬ ‫یعنی ساترلند همراه است و ایشان بود که با تدوین کتابی با این نام‪ ،‬سبب‬ ‫گسترش این طبقه بندی از جرایم به جرایم یقه سفیدی و جرایم یقه ابی گشته است‪ .‬این طبقه­بندی در متون دینی بویژه‬ ‫در بیان گهربار امیر بیان‪ ،‬امیر المومنین علی علیه السالم نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ساختار اخالقی‪ ،‬بستر حضور فعاالنه و عادالنه فرد و جامعه را فراهم می کند‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسالمی‪ ،‬نشست علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫با موضوع «نقش اخالق در حکمرانی سیاســی»‪ ،‬توســط گروه سیاست‬ ‫پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬در این نشست حجت االسالم ســیدکاظم سیدباقری به عنوان ارائه‬ ‫دهنده‪ ،‬دکتر حسین رمضانی به عنوان ناقد و حجت االسالم محمد ملک زاده به عنوان دبیرعلمی دنبال شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ابعاد امنیتی و استکباری حادثه تروریستی مشهد مقدس‬ ‫وقوع حادثه وحشــیانه و تروریستی به شــهادت رساندن و مجروح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫کردن سه تن از طالب جهادی و خدمتگزار به مردم در حرم مطهر رضوی‬ ‫به فاصله کوتاهی از شــهادت دو تن از طالب اهل ســنت در حوزه علمیه گلستان را با توجه به محل وقوع جنایت و عوامل‬ ‫دیگر نمی توان بدون توجه به برنامه ریزی و پشتیبانی نهادهای امنیتی‪-‬جاسوسی بیگانه تحلیل نمود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سر ماندگاری در مهمانی الهی‬ ‫گشاده رویی با دیگران ّ‬ ‫حسن خلق به معنای خاص عبارت است از خوشرویی‪ ،‬خوشرفتاری‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگران‪ .‬امام صادق (ع) در بیان حسن‬ ‫ک َو تَلْقی اَ َ‬ ‫ک َو ت َُط ِّی ُب َکال َم َ‬ ‫خلق به معنای خاص فرمود‪ُ « :‬تلَ ِّی ُن جان َِب َ‬ ‫شــر َح َس ٍن؛ حسن خلق ان است که برخوردت‬ ‫خاک بِبِ ٍ‬ ‫را نرم کنی و سخنت را پاکیزه سازی و برادرت را با خوشرویی دیدار نمایی‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬برنامه تلویزیونی‬ ‫جایی که غایت مردم و خواست الهی جمع می شود عدالت است‬ ‫در دهمین قســمت از برنامه «ســوره؛ فصل نهج البالغه» موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫فساد و ابعاد ان ذیل بحث عدالت اجتماعی در نهج البالغه با حضور دکتر‬ ‫محمود حکمت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫مورد بحث و گفتگو قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رفع فقر مطلق‪ ،‬اولویت و فوریت نظام و رئیس جمهور محترم‬ ‫فقدان هر یک از نیازهای ضروری مثل خوراک‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬مسکن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫مناسب‪ ،‬در هر خانواری‪ ،‬مصداق فقر مطلق است‪ .‬الحمدهلل ریشه کن نمودن‬ ‫فقر مطلق‪ ،‬به عنوان اولویت در دســتورکار رئیس جمهور محترم قرار دارد‪ .‬بنابراین انتظار بر ان بود که تیم اقتصادی دولت‬ ‫در سند تحول برای ریشه کن نمودن این معضل‪ ،‬علل اصلی و ریل های فقرزا را شناسایی و فقر مطلق را ریشه کن نماید‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1401‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ن مجتبی(ع) بر اساس گزارش دانشنامه فاطمی‬ ‫تولد امام حس ‬ ‫امام حســن (ع) نخســتین فرزند حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع)‬ ‫‪ÓÓ‬امام حسن مجتبی(ع)‬ ‫اســت که در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه متولد شد‪ .‬کنیه‬ ‫امام حسن(ع) را ابامحمد گفته اند و القابی چون التقی ‪ ،‬الزکی‪ ،‬الطیب‪ ،‬السید‪ ،‬و السبط و المجتبی برای ایشان گفته اند و رسول‬ ‫خدا(ص) نیز ایشان را سید خوانده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حضرت خدیجه(س)‪ ،‬اولین همسر پیامبر اسالم(ص)‬ ‫حضرت خدیجه(س) در مکه به دنیا امد‪ .‬وی از قبیله قریش‪ ،‬از تیره‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫بنی اسد بود‪ .‬قصی بن کالب جد مشــترک او و رسول اکرم(ص) است‪ .‬در‬ ‫میان خویشــان و نزدیکان حضرت خدیجه(س)‪ ،‬شخصیت های برجسته ای بودند‪ ،‬ازجمله ورقه بن نوفل‪ ،‬پسرعموی حضرت‬ ‫خدیجه(س)‪ ،‬که از دانایان عرب بود و به بعثت پیامبر(ص) بشارت داد‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!