ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 184 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 184

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 184

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 184

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 26 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 15 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 13 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مرکز مطالعات پیرشفت و متدن‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬قطب علمی فلسفه دین اسالمی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫رییس جدید پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی معارفه شد‬ ‫در این ایین ایت اهلل رشــاد از زحمات و کوشــش های دکتر فرشاد‬ ‫‪ÓÓ‬ایین معارفه رییس جدید پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماع ی مهدی پور به عنوان رییس سابق پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی‬ ‫تقدیر و تشــکر نمود و با ابالغ حکمی‪ ،‬دکتر مســعود فیاضی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه‪ ،‬به عنوان‬ ‫رییس جدید پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه معرفی کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بازسازی انقالبی در ساختار فرهنگی به مثابه بازاندیشی سیاستی‬ ‫مهدی جمشیدی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه در یادداشــت اختصاصی که در‬ ‫اختیار «فکرت‪ ،‬رسانه اندیشه و اگاهی» قرار داده شده‪ ،‬به بررسی این مقولۀ مورد بحث در میان اندیشمندان و دغدغه مندان‬ ‫که اولین بار توسط مقام معظم رهبری بیان شد‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تاریخ ادبیات دانشی است در ارتباط با نقد ادبی‬ ‫کرســی علمی ـ ترویجی «تاریخ نگاری تکوینــی ادبیات معاصر»‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی تاریخ نگاری تکوینی ادبیات معاصر‬ ‫اســفندماه جاری با حضور اقایان دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬احمد شاکری‪،‬‬ ‫حامد صافی‪ ،‬حامد طونی و محمدرضا وحیدزاده (ارائه دهنده بحث) از ســوی گروه ادبیات اندیشــه پژوهشــکده فرهنگ و‬ ‫مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫منشور روحانیت یکی از مهم ترین سندهای برجا مانده از امام است‬ ‫منشــور روحانیت امــام یکی از مهم ترین ســندهای برجا مانده از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫امام خمینی(ره) اســت‪ .‬این نامه چند بخش را داراســت؛ اول از همه امام‬ ‫خمینی(ره) درباره جایگاه روحانیت و نقش ان در پیروزی انقالب اسالمی و پیش برد ان صحبت می کند و در برابر ان سخن‬ ‫از جبهه مقابل که ان ها هم در کسوت روحانیت اند‪ ،‬به میان می اید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫فرهنگ از مفاهیمی است که در تمام حوزه های زیست انسانی حضور دارد‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی و مرکز مطالعات پیشــرفت و تمدن‬ ‫‪ÓÓ‬نشست امکان تحول فرهنگی و نسبت ان با رویکرد‬ ‫پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور»‬ ‫نهمین نشست با موضوع «امکان تحول فرهنگی و نسبت ان با رویکردهای تمدنی» با ارائه اقای دکتر سید علیرضا عالمی‬ ‫و حضور اعضا شورای علمی گروه های فرهنگ پژوهی و مرکز پیشرفت و تمدن‪ ،‬برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫علم گرایی و طبیعی گرایی‬ ‫راجع به اینکه روش علمی دقیقاً چیســت و چــه ویژگی­ هایی دارد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫مناقشات مفصلی در فلسفه علم معاصر درگرفته است و مسائل اصلی حوزه‬ ‫معرفت­ شناسی‪-‬روش ­شناســی علم‪ ،‬که یکی از سه حوزه اصلی مباحث فلسفه علم و قدیمی­ ترین و ریشه ­دارترین انها است‪،‬‬ ‫به جوانب همین موضوع می ­پردازند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫مهم ترین حوزه ی کاستی زا فرهنگی حوزه تعالیم است‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی و مرکز مطالعات پیشــرفت و تمدن‬ ‫‪ÓÓ‬نشست عوامل فرهنگی کاست ی زا در حوزه اخالق‬ ‫پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور»‬ ‫هشتمین نشســت با موضوع «عوامل فرهنگی اجتماعی کاستی زا در حوزه اخالق» با ارائه اقای حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محمدرضا جباران و حضور اعضا شورای علمی گروه های فرهنگ پژوهی و اخالق‪ ،‬برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زیست تمدنی‬ ‫عالی تمدن سازی در فالت‬ ‫وجود تجارب زیســت جمعی در سطح ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود مهام‬ ‫مرتفع ایران‪ ،‬نشــانه­ای بر وجــود الگو به مثابــه «روح» و الگو به مثابه‬ ‫«کالبد» اســت‪ .‬اصفهان از مناظر اقلیمی‪ ،‬زمینی‪ ،‬فرهنگی و مهندسی‪ ،‬یکی از نمونه های مناسب برای شناخت این الگو و‬ ‫زیست تمدنی می باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کارکرد و جایگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‬ ‫ظرفیت های عظیم فکری‪ ،‬انســانی‪ ،‬طبیعی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬جغرافیایی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬فرهنگی و ‪ ...‬ملت و کشــور ایــران و توانمندی های‬ ‫کشف یا بهره برداری نشده بالفعل و نیز ظرفیت های بالقوه ای که در مسیر اجرای سند به فعلیت می رسد و نیز توانمندی هایی‬ ‫که در مسیر اجرای سند‪ ،‬ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نیازمند دوراندیشی در سطح مدیران فرهنگی و ادبی هستیم‬ ‫در بررســی هر یک از ساحت های هندســه معرفتی ادبیات (خاصه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین‬ ‫ادبیات داستانی) الزم است عالوه بر بُعد استقاللی هر ساحت‪ ،‬ساحت های‬ ‫دیگر نیز لحاظ شــوند‪ .‬به بیانی وضعیت نقد ادبی در کشــور و بررسی چیســتی ان و چرایی وضع موجود نیازمند توجه به‬ ‫مجموعه عواملی است که با نقد ادبی در ارتباط هستند ایجابی و نفی ای که بر ان تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«رمانیسم»؛ روح رمان در کالبدِ مکتب های گوناگون‬ ‫به بیان ساده‪ ،‬مکتب ادبی‪ ،‬مجموعه ای از ویژگی­ های فرمی و معنایی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای حامد رشاد‬ ‫معموالً اگاهانه ســت‪ ،‬حاصل همنشــینی ارزش ­ها‪ ،‬ایده ال­ها‪ ،‬دغدغه ها و‬ ‫هنجارهای ادبی که مســتقیم یا غیرمستقیم از دیدگاهی فکری فلسفی یا جهان بینی خاص تاثیر می پذیرد‪ .‬این ویژگی ­های‬ ‫فرمی و معنایی در طیفی قابل توجه از اثار ادبی یک دوره زمانی‪ ،‬یا یک جغرافیای فرهنگی ظهور می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫راه حل بسیاری از مشکالت برقراری تعادل بین طبیعت و انسان‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «اب و زیست‪ :‬زیست جمعی و‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی اب و زیست‬ ‫رودخانه؛ زاینده رود» از سلســله جلسات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه های‬ ‫طبیعی و انسانی» توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با همکاری دفتر اجتماعی‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با حضور و ارائه دکتر محمود مهام برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تراژدی نژادپرستی در سینمای غرب‬ ‫یکی از پدیده های زشــتی که بشــر‪ ،‬ســالیان دراز با ان دست به‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫گریبان بوده‪،‬نژادپرستی و در نوع مشخص ان برتری نژاد سفید بر سیاهان‬ ‫اســت؛نادیده گرفتن تمام حقوق انسانی سیاهان و محروم ســاختن انها از همه مراتب اجتماعی در این خصوص اتفاق می‬ ‫افتد‪ .‬انچه بر سیاهان رفت زمینه ساز خلق اثار فراوانی در سینما شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫از جمله مسائل اساسی در زمینه فرهنگ الزامات ان است‬ ‫بــه همت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬نشست الزامات و بایسته های نظام فرهنگی‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در راســتای همایش «بازســازی انقالبی ساختار‬ ‫نهادهای فرهنگی کشــور» یازدهمین نشســت علمی با عنوان «الزامات و بایســته های نظام فرهنگی» با ارائه اقای دکتر‬ ‫سیدحسین فخرزارع و حضور نقد اقایان حجت االسالم علی ذوعلم‪ ،‬دکتر مسعود اسماعیلی و مهدی جمشیدی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اهتمام استاد شاکری به این افق ناشناخته ارزشمند و مبارک است‬ ‫گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای علیرضا کمری‬ ‫داستان‬ ‫خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫داســتان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری و ســخنرانی اقایان محمدرضا سنگری‪ ،‬علیرضا کمری‪ ،‬علی عباسی و خانم‬ ‫فرانک جمشیدی به صورت حضوری و پخش زنده از طریق اپارات خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫م است‬ ‫جریان فقه خوارجی به دنبال تقلیل‪ ،‬تقطیع و تحریف اما ‬ ‫در سال های اخیر برخی افراد با ادعای فقه دانی و پژوهش و تدریس‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫در این حوزه‪ ،‬تالش کرده اند یک دســتگاه فقهی در برابر فقه نظام و فقه‬ ‫انقالب تاسیس کنند‪ .‬اینها که به جریان «فقه خوارجی» موسوم شده اند‪ ،‬بیش از هر چیز روی ناکارامدی اندیشه های فقهی‬ ‫طی ‪ ۳۰‬سال گذشته تاکید دارند و مدعی اند نظام سیاسی خالف دستورات فقهی عمل می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫کتاب فلسفه ی داستان داستان‪ ،‬ازمایشگاه تولید نظری‬ ‫گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری‬ ‫‪ÓÓ‬سرکار خانم دکتر فرانک جمشیدی‬ ‫داستان‬ ‫خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬نشست معرفی و بررسی کتاب «فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫داســتان» با حضور نویسنده اثر احمد شاکری و ســخنرانی اقایان محمدرضا سنگری‪ ،‬علیرضا کمری‪ ،‬علی عباسی و خانم‬ ‫فرانک جمشیدی به صورت حضوری و پخش زنده از طریق اپارات خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار کرد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫بازیابی سواد زیستی‪-‬اجتماعی‬ ‫ بخشی پژوهشی و‬ ‫توان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫زیست جامعه شناسان گیاهی‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع “رمز‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود مهام‬ ‫متقدم” از سلســله جلســات «بیانیه گام دوم و پیوند حوزه های طبیعی و‬ ‫انســانی» توسط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با همکاری دفتر اجتماعی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی با حضور و ارائه دکتر محمود مهام‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫جهد فرهنگی‪ ،‬جهادی که مقام معظم رهبری بر ان تاکید دارد‬ ‫به همت گروه فرهنگ پژوهی و گروه منطق فهم دین پژوهشــگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬نشست منطق جهاد تبیین بر محور ایات وحی‬ ‫در راستای همایش «بازسازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» دهمین‬ ‫نشست علمی با موضوع «منطق جهاد تبیین بر محور ایات وحی» با ارائه اقای دکتر رمضان علی تبار و حضور اعضا شورای‬ ‫علمی گروه های فرهنگ پژوهی و منطق فهم دین‪ ،‬به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ایشان یک باورمند انقالبی اصول محور است‬ ‫توســط گروه ادبیات اندیشه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬نشســت معرفی و بررســی کتاب‬ ‫داستان داستان» با حضور نویســنده اثر احمد شاکری و سخنرانی اقایان محمدرضا سنگری‪ ،‬علیرضا کمری‪ ،‬علی‬ ‫«فلســفه‬ ‫ِ‬ ‫عباسی و خانم فرانک جمشیدی به صورت حضوری و پخش زنده از طریق اپارات خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ضد ارزش هاست‬ ‫«جهانی شدن» جهانی‬ ‫ سازی ّ‬ ‫ِ‬ ‫نشســت علمی «تبیین مفهوم جاهلیت مدرن» با حضور محمدعلی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫فتح اللهی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‪،‬‬ ‫مهدی جمشــیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه‪ ،‬روح االمین‬ ‫سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫غرب فهمید که مدرنیته ناجی بشر نیست‬ ‫ســابقه جریان روشنفکری دینی در ایران به بعد از رفتن رضاخان از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود فیاضی‬ ‫ایران برمی گردد و تقریبا بعد از ســال ‪ ۱۳۲۰‬اســت که این جریان کم کم‬ ‫خودنمایی می کند‪ ،‬اما قبل از ان‪ ،‬جریان پرقدرت دیگری در کشــور پیش امده بود که جریان روشنفکری دینی خیلی از ان‬ ‫متاثر بود‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دفاع مقدس دارای شکل وصفی است و نمی توان ان را مختص کرد‬ ‫داستان داستان» با حضور‬ ‫نشست معرفی و بررســی کتاب «فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫نویسنده اثر احمد شاکری و سخنرانی اقایان محمدرضا سنگری‪ ،‬علیرضا‬ ‫کمری‪ ،‬علی عباســی و خانم فرانک جمشیدی توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری‬ ‫خانه کتاب و ادبیات ایران‪ ،‬به صورت حضوری و پخش زنده از طریق اپارات خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫عاملیت جمعی و نقش ان در بازسازی ساختار فرهنگی کشور‬ ‫به همت گروه فرهنگ پژوهی و گروه سیاست پژوهشگاه در راستای‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی عاملیت جمعی و نقش ان در بازسازی‬ ‫همایش «بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگی کشور» هفتمین نشست با‬ ‫موضوع «عاملیت جمعی و نقش ان در بازســازی ســاختار فرهنگی کشور» با ارائه اقای دکتر مسعود پورفرد و حضور اعضا‬ ‫شورای علمی گروه های فرهنگ پژوهی و سیاست‪ ،‬به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫مقوله ادبیات داستانی دوره انقالب اسالمی‬ ‫نشست علمی «بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی بازخوانی شخصیت و شیوه حکومت‬ ‫در ادبیات داســتانی انقالب اسالمی» از سلســله نشست های «داستان و‬ ‫ارمان» (جریان شناسی داستان های بلند انقالب اسالمی) در راستای جهاد تبیین‪ ،‬یکشنبه ‪ ۸‬اسفندماه با حضور اقایان احمد‬ ‫شاکری و مهدی کاموس به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با همکاری فرهنگسرای اندیشه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نقادی ساختار؛ وضعیت مطلوب؛ چگونگی بازسازی‬ ‫گــروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعــات اجتماعی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زارع‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬در نظر دارد تا در سال ‪ ۱۴۰۱‬همایشی علمی با عنوان «بازسازی‬ ‫انقالبی ساختار فرهنگی کشور» را در سطح ملی برگزار نماید‪ .‬از این رو با دبیر علمی این همایش‪ ،‬دکتر سیدحسین فخر زراع‬ ‫به گفت وگو نشستیم‪ ،‬که در پیوند همین مطلب‪ ،‬متن کامل گفت وگو با ایشان از منظرتان عبور خواهد کرد؛‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ایا در برابر عقیده باطل باید سکوت کرد؟‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬مدیر گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬شامگاه دوم اسفند ماه در نشست علمی «نقد و بررسی کتاب‬ ‫اینده انقالب اسالمی از نگاه شهید مرتضی مطهری» با بیان اینکه ماهیت انقالب اسالمی ایران عدالت است‪ ،‬گفت‪ :‬شهید‬ ‫مطهری معتقد بود که اگر عدالت فراموش شود انقالب شکست خواهد خورد زیرا ماهیت ان عدالت خواهی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫تشریح «کیفرگذاری» در قانون و مالزمات فقهی و حقوقی ان‬ ‫در حوزه فلســفه حقوق کیفری‪ ،‬بحث های کلی وجود دارد که کمتر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫در کشور ما به ان پرداخته و کار شده است البته اثاری وجود دارد اما اینکه‬ ‫کلیت ان هنوز جای بحث زیادی دارد‪ .‬یکی از موضوعات زیرمجموعه فلسفه حقوق کیفری‪ ،‬بحث “کیفرگذاری” است‪ .‬الزم‬ ‫است یک نکته ای را حتم ًا تذکر دهم که این واژه کیفرگذاری یک واژه ابداعی است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری‬ ‫کرسی ترویجی با موضوع «تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی تطبیق عناوین مجرمانه بر دستبردهای سایبری‬ ‫سایبری» توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز بین المللی‬ ‫توســعه علم‪ ،‬فرهنگ و عقالنیت برگزار شــد‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االســام حجت اهلل فتحی به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجت االسالم غالمرضا پیوندی و دکتر روح اهلل اکرمی به عنوان ناقد حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نواندیشان با عدول از تراث‪ ،‬زمین بازی را سوزاندند‬ ‫تکیه بر تراث کند‪ ،‬به این معنا که به گذشته به طور کامل و اغراق امیز‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫نه نگوید‪ .‬بنده این مطلب را هم به اقای سروش و هم به اقای سید کمال‬ ‫حیدری گفتم‪ ،‬همچنین به کســانی که گاهی با ان ها بحثی داشتم‪ .‬بنده اختالفم ازاینجا با این تفکرات شروع می شود‪ .‬اگر‬ ‫فرض کنیم این حضرات‪ ،‬نواندیش دینی باشند این ها معمو ًال چه می کنند؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حکمرانی پژوهش و برخی داللت های ان‬ ‫حکمرانی می ­بایست با وضع خط ­مشی­ های تنظیمی انجام پذیرد پس‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫حکمرانی تنظیم ­گرانه است‪ .‬در بسیاری از کشورها‪ ،‬مداخالتی که در حوزه‬ ‫پژوهش انجام می ­شــود به طور مســتقل از کنترل­ های خارجی و به شکل کنش پژوهشی قاعده­ گذاری­ شده‪ ،‬فرموله­ شده و‬ ‫سازمانی­ شده انجام می ­شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«عدالت سیاسی» چه رهاوردی برای مردم دارد؟‬ ‫«عدالت سیاسی» تخصیص حق مدارانه ارزش ها و امتیازات سیاسی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫است که به دستیابی شــهروندان به حقوق شان می انجامد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫مناصب و فرصت های سیاســی به تناسب در اختیار انان قرار می گیرد‪ .‬با عدالت سیاسی‪ ،‬بستر «انتخاب شهروندان» فراهم‬ ‫و مسیر جامعه برای رسیدن به «حقوق سیاسی» گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫هشدار امام در منشور روحانیت نسبت به واگذاری پست های کلیدی‬ ‫گرچه گذشت زمان گاهی می تواند بسیاری از حوادث و یا دیدگاه ها‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫را کهنه و کم اثر ســازد و انها را به تدریج از درجه اعتبار و توجهی که در‬ ‫زمان وقوع خود داشــته اند‪ ،‬ساقط نماید‪ ،‬اما مسلما رویدادها و نظراتی نیز یافت می شوند که نه تنها چنین تاثیری از گذشت‬ ‫زمان نمی پذیرند بلکه گذشت ایام حتی می تواند نقش و جایگاه واقعی ان وقایع را هویدا سازد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد‬ ‫گزارشی از میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی‬ ‫میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی به همت گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬میزگرد تحلیل فقهی حقوقی شیوه های نوین اجرای عقد‬ ‫پژوهشگاه در دو بخش با موضوع «تحلیل فقهی حقوقی شیوه های نوین‬ ‫اجرای عقد» با ارائه حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه و «قواعد‬ ‫تحقق نکاح قانونی از دیدگاه اسالم» با ارائه حجت االسالم سعید داودی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫مبانی سیاست جنایی اسالم و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی‬ ‫حجت االسالم علی محمدی جورکویه عضو هیات علمی گروه فقه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین‬ ‫و حقوق پژوهشگاه به عنوان ارائه دهنده کرسی با موضوع «مبانی سیاست‬ ‫جنایی اســام و ایران در جرایم علیه تمامیت جســمانی» گفت‪ :‬منظور از مبانی در این بحث دالیل توجیهی می باشــد که‬ ‫راهبردی های سیاست جنایی اسالم و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی را مورد پیش بینی قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫باورها اینده مطلوب را می سازند‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشگاه در پنجمین نشست از هشتمین دوره کرسی های ازاداندیشی با‬ ‫عنوان «اینده پژوهی انقالب اســامی» که در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مفروضات اینده پژوهی دوگونه‬ ‫است که بخشی پذیرش بیرونی است و بخشی مسائل اعتقادی است که همان دین و باورهای دینی ماست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫اثار تولید شده برای حل مشکالت نظام جمهوری اسالمی باشد‬ ‫حجت االســام فرج اهلل هدایت نیا‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه فقه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫و حقوق پژوهشــگاه در حاشیه همایش کتاب ســال حوزه در گفت وگو با‬ ‫خبرگزاری حوزه‪ ،‬گفت‪ :‬این کتاب از ســوی داوران همایش کتاب ســال به عنوان شایسته تقدیر شناخته شده و جای بسیار‬ ‫خوشحالی برای بنده به عنوان محقق و پژوهشگر است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بازتاب جهانی‬ ‫بازتاب جهانی اثر فقه سیاسی شیعه در نشریات بین المللی‬ ‫کتاب «فقه سیاسی شیعه‪ :‬ســازکارهای تحول در دوره معاصر» به‬ ‫‪ÓÓ‬فصلنامه بررسی مطالعات دینی‬ ‫قلم حجت االســام والمسلمین سیدکاظم ســیدباقری از اثار منتشر شده‬ ‫گروه سیاســت پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی‪ ،‬در فصلنامه «بررسی مطالعات دینی»‬ ‫شماره ‪ ۴۷‬در ژانویه ‪ ۲۰۲۲‬معرفی شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫توسل و ارتباط به ائمه علیهم السالم‪ ،‬ابزاری تاثیرگذار در تهذیب نفس‬ ‫باالترین و واالترین مسئله انسان دار زندگی تهذیب نفس و اراستگی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫به فضائل اخالقی است؛ پس هر سالک و عاشق درگاه و استان اهل بیت‬ ‫بخصوص سید الشهداء باید بکوشد تا از تمسک به ذیل عنایات ایشان‪ ،‬استشفاى دردهاى درونى و امراض قلبى و اندرونى‬ ‫خود را خواسته‪ ،‬خواستار ان شود که صفاى دل و دوستى خاطر و پاکیزگى روح‪ ،‬از خدمت افریدگار جهان به وى عطا گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نگاهی به پیشینه و علل وقوع قتل های ناموسی‬ ‫قتل­ های ناموسی پدیده جدیدی نیست و اختصاص به ملت خاص یا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫دین و مذهب خاصی ندارد؛ معضلی بســیار بغرنج و فراگیر است‪ .‬براساس‬ ‫امار صندوق جمعیت سازمان ملل‪ ،‬ساالنه حدود پنج هزار زن در جهان به دلیل قتل های ناموسی کشته می شوند‪ .‬بیشتر این‬ ‫زنان ساکن غرب اسیا‪ ،‬شمال افریقا و بخش هایی از جنوب اسیا هستند و حداقل هزار زن به این شکل به قتل رسیده اند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫نظام والیت فقیه فریادهای «قانون منم» رضاخان را برانداخت‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده در مصاحبه بــا خبرگزاری فارس‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫گفت‪ :‬نظام حال حاضر جمهوری اسالمی که نظام والیی است‪ ،‬حاکمیتی‬ ‫خاص و تجربه نشــده ای اســت که اولین بار است با انقالب اســامی به ورطه عمل و تجربه کشیده شده است‪ .‬این نظام‬ ‫ویژگی هایی دارد که ان را از اقتدارگرایی دیکتاتوری و دموکراسی غرب متمایز می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫چالش اساسی در بحران جمعیت‪ ،‬مسئله حکمرانی است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلســفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه در گفت و گو با‬ ‫اندیشکده حکمرانی دینی در رابطه با موضوع جمعیت به ریشه بحران جمعیت اشاره کرد و تاکید نمود که چالش اساسی در‬ ‫این بحران‪ ،‬مسئله حکمرانی جمعیت است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دعای شب مبعث و نزاع فالسفه و عرفاء‬ ‫از جمله نزاع هایی که بین عرفاء و فالســفه برقرار بوده است‪ ،‬نزاع‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫در مورد اسماء و صفات خداوند است؛ مناظره ای نوشتاری که بین دو علَم‬ ‫عالمه مرحوم ســید احمد کربالئی و مرحوم محقق اصفهانی در قرن چهاردهم برقرار شد و هنوز هم به نحوی امتداد یافته‬ ‫و ادامه دارد یکی از جلوه های این تنازع است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫عرفان های ناسازگار با معارف اهل بیت(ع)‪ ،‬از القائات شیطانی است‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمدجواد رودگر در گفت وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫بیش از هرچیز به تبیین وجوه َمدرسی و عملی مفهوم “عرفان” پایبند بود‬ ‫و تاکید داشــت که اراء مرحوم ایت اهلل مصباح یزدی در این زمینه می تواند ما را به تصویری شــفاف از حقیقت عرفان در‬ ‫مکتب اهل بیت (ع) برساند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بررسی مبانی کالمی پیشرفت‬ ‫نسبت دین با دنیا از مباحث کالمی محسوب می شود که از سده های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫متمــادی دیدگاه های مختلفی از جمله همبســتگی و تفکیک دین و دنیا‬ ‫مطرح بوده است‪ .‬با تشکیل حکومت دینی در ایران و تحقق توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف ان‪ ،‬این سوال مطرح‬ ‫شد که در تبیین نظریه پیشرفت و تحقق عینی ان‪ ،‬دین چه نقشی دارد؟‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اولویت های پژوهشی مطالعات قرانی در سال جدید‬ ‫در راســتای سلســله گفتگوهــای علمی بــا مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫پژوهشکده های علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬به گفت وگو‬ ‫با حجت االســام والمسلمین محمدعلی اسدی نســب مدیر گروه قران پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‬ ‫پرداختیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر شما را به گفت وگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫ازادی واقعی در بندگی خداست‬ ‫مناجات شــعبانیه از دو حیث قابل بررسی است؛ سندی و محتوایی‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫در مورد ســند‪ ،‬فردی به نام ابن خالویــه از امام علی(ع) این مناجات را به‬ ‫صورت مرسل روایت کرده یعنی مناجات‪ ،‬مرسله است و البته برخی مانند عالمه مجلسی سند این مناجات را معتبر دانسته اند‬ ‫در هر حال اگر در محتوای ان دقت کنیم حتی اگر سند ان هم معتبر نباشد‪ ،‬گویای این است که از لسان معصوم(ع) است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫مدعیان روشنفکری دینی ایران عموم ًا مقلدان غرب هستند‬ ‫در عقالنیتی که روشنفکران از ان دم می زنند‪ ،‬تعقل‪ ،‬تعقل خودبنیاد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫است که شروع مشکل و نزاع از همین جاست‪ .‬در عقالنیت خودبنیاد‪ ،‬عقل‬ ‫خود را جدای از دین و خدا می داند و باید مستقل و بدون دخالت چیزی دست به کشف امور بزند‪ .‬در عقالنیت خودبنیاد که‬ ‫جلوه ای از ان عقل معاش است‪ ،‬عمال هدف کنار گذاشتن دین در امور بسیاری باالخص امور اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همکاری ها‬ ‫راهکارهای همکاری مشترک بین پژوهشگاه و حوزه علمیه خواهران‬ ‫در نشســتی که روز اســفند ماه ‪ ۱۴۰۰‬با حضور رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬نشست بررسی راهکارهای همکاری های علمی‬ ‫حکمــت و دین پژوهی و گروه قران پژوهی پژوهشــگاه و مدیر و معاونان‬ ‫مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سالن شهید سلیمانی این نهاد حوزوی برگزار شد‪ ،‬راهکارهای همکاری مشترک‬ ‫در زمینه تعامالت علمی فی مابین بررسی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حوزه باید یک عرفان کارامد را در یک نظام سلوکی و تربیتی ایجاد کند‬ ‫حجت االســام والمســلمین محمدجواد رودگر عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫گروه عرفان پژوهشــگاه در همایش عرفان حسینی که در مجتمع یاوران‬ ‫مهدی (عج) قم برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اکنون عرفان های ســودجویانه و نوظهور بســیاری ایجاد شده است که نقش‬ ‫حوزه های علمیه در این زمینه مهم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دعای عرفه اوج سلوک عرفان بینشی و منشی است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی در همایش عرفان‬ ‫حسینی اظهار داشت‪ :‬این دعا تنها اقرار زبانی نیست‪ ،‬بلکه اقرار عملی است‪ .‬سیره عملی‪ ،‬قیام و حرکت امام حسین از مدینه‬ ‫به کربال عرفان اجتماعی است‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫محبت به حسین عین ًا محبت به خدا است‬ ‫شیخ مفید در کتاب ارشادش در باب فضائل امام حسین این حدیث‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫را از پیامبر روایت می کند که پیامبر فرمود «اَ َح َّب َّ‬ ‫الل َم ْن اَ َح َّب ُح َس ْینا»؛ در‬ ‫ترکیب ادبی این حدیث دو ترکیب ادبی متفاوت هست؛ و هر یک معنای خاصی را در حدیث موجب می شود؛ لذا دو تفسیر‬ ‫متفاوت برای این حدیث می توان ارائه کرد که البته هر دو درست و قابل قبولند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فضای مجازی ارتباط گسترده ای با زندگی بشر پیدا کرده است‬ ‫اختتامیه نخستین جشــنواره بین المللی «حل مسائل کلیدی فضای‬ ‫‪ÓÓ‬جشنواره حل مسائل کلیدی فضای مجازی‬ ‫مجازی» با حضور جمعی از اســاتید‪ ،‬اندیشــمندان‪ ،‬طالب و دانشجویان‬ ‫به صورت برخط برگزار شــد‪ .‬حجت االســام عبدالحسین خســروپناه عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و‬ ‫دین پژوهی پژوهشگاه در این مراسم عنوان کرد‪ :‬فضای مجازی ارتباط گسترده ای با زندگی بشر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫کاالهای فرنگی از اول با پیوست فکری وارد ایران شده اند‬ ‫جریان روشــنفکری دین در ایران از مشروطیت تا زمان حال دچار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫تغییر و تحوالت بســیاری بوده اســت و بعض ًا چالش های پر سر و صدایی‬ ‫را در کشــور به وجود اورده اســت‪ .‬از اعتقاد به تاریخی بودن قران و نبوت تا انکار عصمت اهل بیت و والیت حضرات‪ ،‬از‬ ‫حداقلی دانستن دین تا انکار ورود دین به عرصه سیاست و اجتماع همه و همه از ثمرات این اندیشه فکری در جامعه است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بدون اندوخته های علمی و پژوهش‪ ،‬جهاد تبیین ممکن نیست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‪ ،‬رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫دانشــنامه نگاری دینی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست صمیمی با گروه های علمی‬ ‫جهادی‪ ،‬به بیان نکات مهمی در عرصه جهاد تبیین پرداخت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬مقام معظم رهبری فرمودند‪« :‬دشمن یک جنگ‬ ‫ترکیبی انجام می دهد و ما باید به جهاد تبیین بپردازیم» پس باید بیاموزیم و مقدمات را درکنار هم قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تولد و حیات امام مهدی (عجل اهلل) از منظر اهل سنت‬ ‫اعتقــاد به ظهور منجی در اخر زمان‪ ،‬به شــیعیان اختصاصی ندارد‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین سیدمحسن شریفی‬ ‫همه ی ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی‪ ،‬در عین اختالفاتی که در چگونگی‬ ‫این مساله دارند‪ ،‬در یک نکته مشترکند و ان اینکه در اخر زمان مردی از جانب خداوند خواهد امد و جهان را از عدل و داد‬ ‫پر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫توبه از مسیر عشق الهی‪ /‬استغفار جامع ترین دعا است‬ ‫حجت االسالم «ابوالفضل ســاجدی»‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫خبرگزاری شبســتان در خصوص توبه و استغفار گفت‪« :‬توبه» در لغت به‬ ‫معنای بازگشت است و در اصطالح هم توبه به معنی بازگشت از گناه و ترک ان می باشد‪ .‬معنای اصطالحی توبه در مباحث‬ ‫اصطالحی به معنی بازگشت از گناه است و معنای لغوی اش بازگشت مطلق است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ضرورت روی اوردی انقالبی به سوی حکمرانی متعالی پیشرفت‬ ‫جریــان مســلط در فضای حکمرانــی‪ ،‬البته نظریــات و الگوهای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫لیبرالیســتی یا نولیبرالیستی است که در ابعاد فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و ‪ ...‬امتداد متناســب با خود را پدیدار ســاخته است‪ .‬واقعیت قابل مشاهده ان اســت که این نظریات و الگوها بر‬ ‫واقعیت عینی و جریان پیش روندۀ تکامل تاریخی جوامع و ملل و اسناد و برنامه های سازمان ملل متحد و ‪ ...‬سیطره دارند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬نهاد برتر حوزه مطالعات تمدنی‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی به ریاســت دکتر فرشاد‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی انقالب اسالمی و افق تمدنی اینده‬ ‫مهدی پور و پژوهشــکده نظام های اســامی به ریاســت حجت االسالم‬ ‫سیدسجاد ایزدهی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان مجموعه برتر حوزه مطالعات تمدنی شناخته شده و در‬ ‫اختتامیه همایش ملی «انقالب اسالمی و افق تمدنی اینده» از روسای این دو پژوهشکده تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫هفت جایزه پژوهشگاه از بیست و سومین همایش کتاب سال حوزه‬ ‫ایین اختتامیه بیســت و ســومین دوره همایش کتاب سال حوزه به‬ ‫‪ÓÓ‬ایین اختتامیه بیست و سومین دوره همایش کتاب سال حوزه‬ ‫کار خود پایان داد‪ .‬پژوهشــگاه در این دوره با ‪ ۳‬اثر شایسته تقدیر‪ ،‬یک اثر‬ ‫شایســته تحسین و یک مقاله برگزیده و دو اثر بیرونی شایسته تحسین‪ ،‬به عنوان نهاد پژوهشی شایسته تقدیر شناخته شد‬ ‫همچنین سازمان انتشارات پژوهشگاه نیز نامزد دریافت جایزه به عنوان ناشر شایسته تقدیر لقب گرفت‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫مجموعه دو جلدی جستارهایی در فلسفه عرفان منتشر شد‬ ‫مجموعه دو جلدی جســتارهایی در فلسفه عرفان اثر حجت االسالم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب جستارهایی در فلسفه عرفان‬ ‫علــی فضلی از ســوی گروه عرفان پژوهشــکده حکمــت و دین پژوهی‬ ‫پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشرشد‪ .‬فلسفۀ عرفان یک دانش نوپیداست که به دلیل عالقه وافر و نیاز‬ ‫شدید به درک تجربۀ معنوی و عرفانی‪ ،‬فرانگرانه به نظارت و سنجش عقلی و تفسیر و تبیین فلسفی بر عرفان پرداخته‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫کتاب فیلسوف فروتن به چاپ دوم خود رسید‬ ‫کتاب فیلســوف فروتن‪ :‬مجموعه مقاالت و مصاحبه های نکوداشت‬ ‫‪ÓÓ‬چاپ دوم کتاب فیلسوف فروتن‬ ‫پروفسور محمد لگنهاوزن‪ ،‬به کوشش جناب اقای دکتر حمید امیرچقماقی‬ ‫و توســط سازمان انتشارات پژوهشــگاه برای دومین بار راونه بازار نشر شد‪ .‬مجموعه فراروی‪ ،‬با سه گفت وگو‪ ،‬یک رساله از‬ ‫پروفسور لگنهاوزن و مجموعه ای از مقاالت علمی دیگر اساتید منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ دوم کتاب حقوق ادیان منتشر شد‬ ‫در خصوص حقوق ادیان چهار فرض قابل تصور است‪ :‬نخست‪ ،‬مراد‬ ‫‪ÓÓ‬چاپ دوم کتاب حقوق ادیان‬ ‫حق دین‪،‬‬ ‫حق خدا بازگشــت می کند‪ .‬فرض دوم‪ّ ،‬‬ ‫حق دین‪ ،‬به ّ‬ ‫از موضوع ّ‬ ‫حق دین داران بازگشت می کند و در فرض چهارم‪،‬‬ ‫حق دین به ّ‬ ‫حقی مستقل است که برای دین تعریف می شود‪ .‬فرض سوم‪ّ ،‬‬ ‫حق دین داری بازمی گردد‪.‬‬ ‫حق دین به ّ‬ ‫عبارت است از این که ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای به چاپ دوم رسید‬ ‫چاپ دوم کتاب فلسفه فقه سیاســی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای به‬ ‫‪ÓÓ‬چاپ دوم کتاب فلسفه فقه سیاسی از منظر ایت اهلل خامنه ای‬ ‫قلم حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه‬ ‫منتشر شد‪ .‬مطابق دیدگاه رهبری فقه سیاسی گرایشی بینارشته­ ای است که ضمن انطباق بر میراث علمی فقیهان شیعه‪ ،‬بر‬ ‫مبانی فقهی منسجم‪ّ ،‬‬ ‫منظم و روشمند مبتنی بوده و مشتمل بر مجموعه ای کامل از مباحث در سپهر سیاست است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫چاپ دوم کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی مبانی و پیش فرض ها‬ ‫کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی‪ :‬مبانی و پیش فرض ها اثر دکتر‬ ‫‪ÓÓ‬چاپ دوم کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی‬ ‫مسعود فیاضی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید‪.‬‬ ‫کتاب حاضر به «مبانی و پیش­فرض های “نظریه فهم متن” در دانش اصول فقه در قیاس با اموزه ­های هرمنوتیک فلسفی»‬ ‫می­ پردازد‪ .‬از این رو محدود ­ه و قلمرو مباحث کتاب از سه جهت محدود می­ شود‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬هامیش ملی انقالب اسالمی و افق متدنی اینده‬ ‫‪9 9‬ایین تجلیل از برگزیدگان بیست و سومین هامیش کتاب سال حوزه‬ ‫‪9 9‬ایین تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫اجتامعی‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫همایش ملی انقالب اسالمی و افق تمدنی اینده‬ ‫ایین تجلیل از برگزیدگان بیست و سومین دوره همایش کتاب سال حوزه‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫گزارش تصویری‬ ‫خربنامه اسفنـدمـاه ‪1400‬‬ ‫ایین تودیع و معارفه روسای سابق و فعلی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!