ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 181 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 181

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 48 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 24 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬قطب علمی فلسفه دین اسالمی‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مرکز رشد و نواوری‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬رویدادهای مهم‪ 4 :‬رویداد علمی و اجرایی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد شبهات در حوزه دین را می توان با فلسفه مضاف پاسخ داد‬ ‫حجت االسالم عرب صالحی رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسام والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬در نشست خبری همایش ملی عالمه مصباح یزدی فیلسوف‬ ‫علوم اجتماعی اسالمی اظهار داشت‪ :‬عالمه مصباح در بعضی صحنه ها یک تنه مجاهدت کردند و امروز که جسم این عالم‬ ‫در بین ما نیست‪ ،‬اراء این فیلسوف بزرگ توسط دیگران ترویج می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫جزئیات برگزاری همایش ملی عالمه مصباح یزدی‬ ‫حسام مومنی با اشاره به شــخصیت علمی مرحوم ایت اهلل مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای حسام مومنی‬ ‫یزدی گفت‪ :‬ایشان شاگرد عالمان بزرگی چون مرحوم امام راحل‪ ،‬حضرات‬ ‫ایات بروجردی‪ ،‬بهجت و‪ ..‬بوده در فقه‪،‬فلسفه و تفسیر و‪...‬؛ بوده است و همین مسئله موجب شد عالمه مصباح اسالم شناس‬ ‫قوی تبدیل شود‪ .‬جدای از این‪ ،‬تسلط روی علوم انسانی مدرن دارند و در کنار ان نبوغ خاصی دارند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫همایش ملی عالمه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسالمی‬ ‫بــه مناســبت روز جهانی فلســفه‪ ،‬همایش ملــی «عالمه مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬همایش ملی عالمه مصباح یزدی‬ ‫یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اسالمی» ســوم اذر ماه توسط گروه‬ ‫فلســفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی و با حضور پرشور اساتید‪ ،‬اندیشمندان‪ ،‬طالب‪ ،‬دانش پژوهان و اصحاب رسانه به‬ ‫صورت حضوری و مجازی در محل تاالر استاد موسویان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مناظره علمی ایت اهلل مصباح و شهید مطهری از افتخارات حوزه‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشــاد‪ ،‬ســوم اذر مــاه در «همایش ملی عالمه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫مصباح یزدی فیلســوف علوم اجتماعی اســامی» که در پژوهشگاه دفتر‬ ‫قم برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از بحث های مهم و موثر در حوزه علوم اجتماعی‪ ،‬چیســتی و هستی جامعه است‪ .‬این مساله در‬ ‫حوزه های دانشی گوناگون‪ ،‬نقشی تعیین کننده دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد‬ ‫در میزگرد تخصصی همایش عالمه مصباح چه گذشت؟‬ ‫در انتهای همایش «عالمه مصباح؛ فیلسوف علوم اجتماعی اسالمی»‬ ‫‪ÓÓ‬میزگرد تخصصی همایش عالمه مصباح یزدی‬ ‫یک میزگرد علمی با دو پرسش با حضور حجج االسالم والمسلمین حسین‬ ‫بســتان و حمید پارسانیا برگزار شد؛ دبیر این میز گرد حجت االسالم والمسلمین خسروپناه بود و حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مجتبی مصباح یزدی نیز به دلیل عدم حضور در همایش با ارائه یک فایل ویدئویی به ارائه مطلب پرداخت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ارسال ‪ ۶۶‬مقاله به همایش ملی عالمه مصباح یزدی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬سوم اذر ماه در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫«همایش ملی عالمه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسالمی» که‬ ‫در پژوهشــگاه دفتر قم برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬از سال گذشته مقرر شد که این همایش در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی تاثیر عرفان عملی بر سالمت معنوی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “تاثیر‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی تاثیر عرفان عملی بر سالمت معنوی‬ ‫عرفان عملی بر ســامت معنوی“ توســط مجمع پژوهشگاه های علوم‬ ‫انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مبانی نظام حکومتی ما باید بر اساس قران سامان یابد‬ ‫همزمــان با هفتــه پژوهش دومیــن همایش مجازی از سلســله‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫نشســت های علوم انســانی ‪ -‬اســامی‪ ،‬پژوهش و فنــاوری با موضوع‬ ‫هم اندیشی «مبانی قرانی علوم انسانی» از سوی مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی ‪ -‬اسالمی با همکاری معاونت پژوهشی‬ ‫دفتر تبلیغات اسالمی و معاونت پژوهشی وزارت علوم‪،‬تحقیقات و فناوری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چرخه اسالمی سازی علوم انسانی از نظر ایت اهلل مصباح یزدی(ره)‬ ‫حجت االســام علی مصباح یزدی ســوم اذرماه در «همایش ملی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی مصباح یزدی‬ ‫عالمه مصباح یزدی فیلســوف علوم اجتماعی اسالمی» گفت‪ :‬برای اداره‬ ‫یک جامعه در تراز اسالم‪ ،‬مساله تعیین کننده‪ ،‬علوم انسانی است که در تنظیم روابط اجتماعی‪ ،‬سیاست گذاری و برنامه ریزی‬ ‫و تامین ارزش های اجتماعی و فردی‪ ،‬باید راهنمای تصمیم گیران و مردم در رفتار فردی و اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی واقع گرایی نظام محور؛‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “واقع‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی واقع گرایی نظام محور‬ ‫گرایی نظام محور؛ نظریه ای جامع در فلســفه علوم اجتماعی و اقتصادی“‬ ‫توســط مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫روش شناسی امتدادگیری از فلسفه برای شکل دهی به علوم انسانی اسالمی‬ ‫علت تاکید بر فلســفه اســامی و حکمت متعالیه‪ ،‬اشراب این نحلۀ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫فلســفی از اورده های وحیانی اســت بدین معنی که فیلسوف مسلمان و‬ ‫حکیم متالّه از داده های وحی جهت گیری برای دســت یابی به طیفی از نظریه های فلســفی و چینش برهان برای اثبات‬ ‫انها گرفته است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست نقش اندیشه های کالمی در پاسخگویی به شبهات جدید‬ ‫به مناســبت هفتــه پژوهش وبینــار تخصصی بــا موضوع “نقش‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقش اندیشه های کالمی در پاسخگویی به شبهات‬ ‫اندیشــه های کالمی در پاسخگویی به شــبهات جدید“ توسط گروه کالم‬ ‫مرکز مطالعات و پاســخگویی به شــبهات (حوزه های علمیه) با همکاری گروه کالم پژوهشــگاه به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی روش شناسی امتداد گیری از فلسفه در علوم انسانی‬ ‫همزمان با هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “روش‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی روش شناسی امتدادگیری از فلسفه در علوم‬ ‫شناسی امتداد گیری از فلســفه در علوم انسانی“ توسط گروه منطق فهم‬ ‫دین پژوهشــگاه به صورت مجازی برگزار می شــود‪ .‬در این کرســی علمی‪ ،‬حجت االســام عبدالحمید واسطی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی و حجت االسالم علیرضا پیروزمند به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی مبانی علوم انسانی قرانی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش هم اندیشی با موضوع “مبانی علوم انسانی‬ ‫‪ÓÓ‬نشت علمی مبانی علوم انسانی قرانی‬ ‫قرانی“ توسط مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی اسالمی با همکاری‬ ‫معاونت پژوهشی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش همایش‬ ‫پنجمین پیش همایش ملی عرفان اهل بیتی برگزار می شود‬ ‫پنجمین پیش همایــش ملی عرفان اهل بیتی (ماهیت و ضرورت) ‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬پنجمین پیش همایش عرفان اهل بیتی‬ ‫توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪ .‬این نشست با حضور و ارائه جناب اقای محمدعلی اردستانی (عالمه طباطبایی و اجتهاد جامع (مساله‬ ‫امامت و معنویت)) و حجت االسالم و المسلمین علی فضلی (فهم سلوکی از کتاب و سنت) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی بررسی و نقد انتقادات داوکینز بر خداباوری‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “بررســی و نقد انتقادات داوکینز‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی و نقد انتقادات داوکینز بر خداباوری‬ ‫بر خداباوری“ توســط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر میثم توکلی‬ ‫بینا و حجت االسالم دکتر سیدفخرالدین طباطبایی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز از نظریه فرگشتی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “بررسی انتقادی خوانش الحادی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی انتقادی خوانش الحادی داوکینز‬ ‫داوکینز از نظریه فرگشــتی“ توســط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شــود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫دکتر محمد محمدرضایی و سرکار خانم دکتر فرح رامین به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ی زنند‬ ‫چون در مقام اندیشه حریف عالمه مصباح نمی شوند‪ ،‬افترا م ‬ ‫در وهله نخست ایشان را یک فیلسوف به شمار می اورم و این قطعا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مهدی عبدالهی‬ ‫به معنی نفی ســایر جهات شخصیتی ایشان و حتی کم رنگ تر بودن سایر‬ ‫اضالع شخصیتی ایشان نیست چون من از زاویه دید خودم نگاه می کنم قاعدتا این مسئله و جهت را پررنگ تر می بینم و فکر‬ ‫می کنم که ایشان جنبه و حیث فلسفی شخصیتی شان خیلی پررنگ بوده و بر جهات دیگرشان هم قطعا تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم انسانی اسالمی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش هم اندیشی با موضوع “نقش فلسفه های‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقش فلسفه های مضاف در تولید علوم‬ ‫مضاف در تولید علوم انســانی اسالمی“ رتوســط مجمع پژوهشگاه های‬ ‫علوم انسانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پاسخ به شبهه تفرقه افکنانه گرگیج‬ ‫اخیراً اقای مولوی گرگیج یکی از ائمه جمعه اهل ســنت شبهه ای را‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫مطرح کرده که بر اساس ان شــیعیان باید خالفت عمر را مشروع بدانند‬ ‫و گرنه همســری شهربانو نسبت به امام حســین نیز نامشروع خواهد شد چون شهربانو از اسرائی بود که در جنگ اعراب با‬ ‫ایرانیان اسیر شد و اگر خالفت عمر نامشروع باشد این جنگ و حوادث بعدی مترتب بر ان‪ ،‬نیز نامشروع می گردد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫همه ویژگی های علم سکوالر در علوم انسانی مدرن‪ ،‬وجود دارد‬ ‫علوم انســانی مدرن‪ ،‬اساس ًا با حذف و طرد دین شکل گرفته است و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای رمضان عل ی تبار‬ ‫پارادایم ها‪ ،‬مکاتب و رویکردهای مختلف نیز در این مساله اشتراک دارند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر علوم انســانی مدرن‪ ،‬محصول پارادایم های ســکوالر‪ ،‬به ویژه پارادایم پوزیتیویســتی اســت و سایر‬ ‫پارادایم ها نیز هر چند از لحاظ علم شناختی و روش شناختی‪ ،‬منتقد پوزیتیویسم هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “تاثیر‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی تاثیر مبانی فلسفی در علوم انسانی‬ ‫مبانی فلسفی در علوم انسانی“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی‬ ‫اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سند الگو گامی اساسی برای تاسیس تمدن اسالمی است‬ ‫حجت االســا م والمسلمین حمیدرضا شــاکرین عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫پژوهشگاه در گفت وگویی به تشریح ویژگی های بخش مبانی سند الگوی‬ ‫اسالمی ـ ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت‪ :‬تدوین و اجرای الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت را می توان یکی از مسائل بسیار‬ ‫مهم کشور‪ ،‬ضامن بقا و استمرار نظام اسالمی و گامی اساسی در جهت تاسیس تمدن اسالمی دانست‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی ایا تکالیف تکلفند؟ یا تشرف؟‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “ایا‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی ایا تکالیف تکلفند؟ یا تشرف؟‬ ‫تکالیف تکلفند؟ یا تشرف؟“ توســط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی‬ ‫اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فلسفه علوم شناختی و تاثیر ان بر پژوهش های علوم انسانی‬ ‫مطالعه مغز و ذهن و هوش در انســان‪ ،‬نیازمند تعامل چندین دانش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫اســت‪ .‬پس علوم شناختی‪ ،‬یک «گروه‪-‬دانش» است‪ ،‬نه یک دانش واحد‪.‬‬ ‫دانش های اصلی ذیل علوم شناختی عبارتند از‪ :‬فلسفه ذهن‪ ،‬هوش مصنوعی‪ ،‬عصب شناسی شناختی‪ ،‬روان شناسی شناختی‪،‬‬ ‫زبان شناسی شناختی‪ ،‬و انسان شناسی شناختی‪ .‬برخی‪ ،‬علم رایانه را نیز به این فهرست افزوده اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی مبانی قرانی علوم انسانی‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش هم اندیشــی علمی با موضوع “مبانی‬ ‫‪ÓÓ‬هم اندیشی علمی مبانی قرانی علوم انسانی‬ ‫علوم انســانی قرانی“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسالمی‬ ‫با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست پارادایم و روش قرانی علوم انسانی‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش هم اندیشی با موضوع “پارادایم و روش‬ ‫‪ÓÓ‬نشست پارادایم و روش قرانی علوم انسانی‬ ‫قرانی علوم انســانی“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسالمی‬ ‫با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمه طباطبایی و اجتهاد جامع‬ ‫عالمه طباطبایی با تامالت عمیق در مســاله تنزیل شــی از خزائن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫الهــی در صحیفه الهیه‪ ،‬حقیقتــی مابعدطبیعی را که در حکمت متعالیه به‬ ‫شیوه عقلی محض مورد تحلیل قرار گرفته‪ ،‬بر پایه شیوه ای اجتهادی در متون دینی در مسائل کلیه الهیه که فراتر از اجتهاد‬ ‫فقهی در متون دینی در مسائل فرعیه الهیه است‪ ،‬مورد تفسیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی فلسفه علوم شناختی و نقش ان در علوم انسانی‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش هم اندیشــی با موضوع “فلســفه علوم‬ ‫‪ÓÓ‬نشست فلسفه علوم شناختی و نقش ان در علوم انسانی‬ ‫شــناختی و نقش ان در علوم انسانی“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم‬ ‫انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست هرمنوتیک و روش شناسی تولید علوم انسانی‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش هم اندیشــی با موضوع “هرمنوتیک و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست هرمنوتیک و روش شناسی تولید علوم انسانی‬ ‫روش شناســی تولید علوم انسانی“ توســط مجمع پژوهشگاه های علوم‬ ‫انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انسانی امروز‪ ،‬مغایر شریعت است‬ ‫علوم‬ ‫ِ‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫در افتتاحیه ششــمین کنگره بین المللی علوم انســانی اسالمی و پنجمین‬ ‫دوره جایزه جهانی علوم انســانی اســامی گفت‪ :‬موضوع علوم انسانی به مسئله روز تبدیل شده است که در دور بعدی این‬ ‫کنگره اشاعه و گسترش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی فلسفه علوم شناختی و علوم انسانی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی فلسفه علوم شناختی و علوم انسانی‬ ‫علوم شناختی و علوم انسانی“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی‬ ‫اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی بررسی تطبیقی رویکردهای واقع گرای معاصر دینی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی تطبیقی رویکردهای واقع گرای معاصر دینی‬ ‫تطبیقی رویکردهای واقع گرای معاصر دینی (جان هیک و الوین پلنتینگا)“‬ ‫توســط مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫تراث علمی و اخالقی حوزه بروزرسانی شود‬ ‫حجت االســام محمدجواد رودگر مدیر گروه فلســفه پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری رسا‪ ،‬پیرامون‬ ‫مباحث اخالقی در حوزه های علمیه گفت‪ :‬اخالق و سلوک عملی در پیشینه حوزوی دارای اصالت خاصی بوده و متن جامعه‬ ‫نیز طالب و روحانیون را با ویژگی اخالقی و علمی می شناسند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی روش شناسی تولید فلسفه های مضاف‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “روش‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی روش شناسی تولید فلسفه های مضاف‬ ‫شناســی تولید فلسفه های مضاف“ توســط مجمع پژوهشگاه های علوم‬ ‫انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به‬ ‫صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی امتداد کالم در جامعه‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش هم اندیشی علمی با موضوع “امتداد کالم‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی امتداد کالم در جامعه‬ ‫در جامعه“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسالمی با همکاری‬ ‫معاونت پژوهشی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اسالم‪ ،‬علم و دین را مکمل زندگی بشر می داند‬ ‫دکتر محمد محمدرضایی‪ ،‬سردبیر فصلنامه علمی‪ -‬پژوهشی قبسات‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمد محمدرضایی‬ ‫در نشست علمی «الهیات و علوم تجربی»‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که اروپای غربی‬ ‫کاغذ را نمی شناخت‪ ،‬در قرون دوم هجری در سرزمین های اسالمی بهترین کاغذ چاپ می شد که در دو قرن بعد به مناطق‬ ‫دیگری مانند اسپانیا و ‪ ...‬راه یافت؛ شیمی از ابداعات دانشمندان مسلمان است و جابربن حیان ان را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی خودستیزی حجیت سلف بر اساس دیدگاه سلف‬ ‫بــه مناســبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجــی با موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی خودستیزی سلف براساس دیدگاه سلف‬ ‫“خودستیزی حجیت سلف بر اساس دیدگاه سلف“ توسط مجمع پژوهشگاه‬ ‫های علوم انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی کاربرد منطق سیستم ها در اجتهاد‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “کاربرد‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی کاربرد منطق سیستم ها در اجتهاد‬ ‫منطق سیســتم ها در اجتهاد“ توسط مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی‬ ‫اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تاملی در گونه های ارتباط علوم شناختی با علم کالم‬ ‫علوم شناختی با بکارگیری روش تجربی در حوزه مطالعات شناختی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫در تصحیــح و تکمیل و تعمیــق مباحث کالمی موثر اســت‪ .‬با توجه به‬ ‫بهره گیری علم کالم از روش های متعدد‪ ،‬می توان از وحدت روشی این علم با علوم شناختی نام برد‪ ،‬ضمن این که علم کالم‬ ‫از روش های دیگر استفاده می کند که علوم شناختی از ان بهره نمی برند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی بررسی تطبیقی نقش اختالف قرائات از دیدگاه شیعه و سنی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “بررســی تطبیقی نقش اختالف‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی نقش اختالفات قرائت‬ ‫قرائات از دیدگاه شیعه و ســنی“ توسط گروه کالم پژوهشگاه به صورت‬ ‫حضوری برگزار می شــود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدحسن جواهری به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫سرکار خانم الهه شاهپسند و دکتر مهدی عبداللهی پور به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فلسفه علوم شناختی به مبادی و مبانی علوم شناختی می پردازد‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش هم اندیشــی با موضوع «فلسفه علوم‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫شــناختی و نقش ان در علوم انسانی» چهارشنبه ‪ ۲۴‬اذرماه ‪ ،۱۴۰۰‬توسط‬ ‫مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی با حضور دکتر مهدی عباس زاده برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی نقش متکلمان معاصر در تاسیس الهیات اجتماعی‬ ‫در اســتانه هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “نقش‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی نقش متکلمان معاصر در تاسیس الهیات اجتماعی‬ ‫متکلمان معاصر در تاسیس الهیات اجتماعی“ توسط گروه کالم پژوهشگاه‬ ‫به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین محمدصفر جبرئیلی به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجج اسالم و المسلمین حسین بستان و محمدتقی سبحانی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫پاسخگویی به شبهات جدید باید بروزرسانی شود‬ ‫نشســت علمی مجازی «نقش اندیشــه های کالمی در پاسخگویی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫به شــبهات جدید» ‪ ،‬همزمان با هفتــه پژوهش به همت گروه کالم مرکز‬ ‫مطالعات و پاســخگویی به شــبهات حوزه های علمیه با همکاری گروه کالم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با حضور‬ ‫کارشناسان مختلف در دفتر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه در قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نفی علل غایی در علوم انسانی مدرن براساس طبیعت گرایی‬ ‫اگر بخواهیم مبانی جهان شــناختی علوم انسانی اسالمی را از منظر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫قران تبیین کنیم‪ ،‬با دو سنخ از مباحث مواجه هستیم؛ یک سنخ از مباحث‬ ‫به هستی شناســی مربوط اســت‪ .‬ایا از نظر قران‪ ،‬جهان همین جهان شهادت است یا جهان غیب هم وجود دارد و مصادیق‬ ‫جهان غیب کدامند؟ اگر به جهان غیب توجه نکنیم‪ ،‬می توانیم علوم انسانی اسالمی داشته باشیم؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی بررسی و نقد طبیعت گرایی روش شناختی‬ ‫همزمان با هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی بررسی و نقد طبیعت گرایی روش شناختی‬ ‫و نقد طبیعت گرایی روش شناختی“ توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه‬ ‫به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا شاکرین به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫دکتر حسین رمضانی و حجت االسالم و المسلمین عبدالحمید واسطی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫واقع گرایی در معرفت شناسی اسالمی و نقد نظریه های ضد واقع گرایی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرســی علمی ترویجی با موضوع “واقع‬ ‫گرایی در معرفت شناســی اســامی و نقد نظریه های ضد واقع گرایی“‬ ‫توســط مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دشمنان به دنبال اختالف میان شیعیان و اهل سنت هستند‬ ‫حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬استاد گروه فلسفه پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه در جلسه درس خارج از فقه اظهار داشت‪:‬‬ ‫اخیراً مولوی گرگیج یکی از ائمه جمعه اهل ســنت شبهه ای را مطرح کرده که البته بعدا عذرخواهی و اصالح کرده است‪ .‬از‬ ‫انجا که شبهه ای مطرح شده و ما وظیفه داریم شبهات را پاسخ دهیم‪ ،‬الزم است که چند نکته را توضیح بدهم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایسته های تمدن سازی نوین اسالمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاست پژوهشــگاه در نشســت «فرایند تحقق انقالب اسالمی» که به‬ ‫همت دانشگاه طلوع و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم‪ -‬برگزار شد‪ ،‬به بایسته های تمدن سازی نوین اسالمی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬تمدن گرایان در مقابل دو نحله فکری نوگرایان و بنیادگرایان معتقدند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ایا مجرم با تحمل کیفر دنیوی از عقوبت اخروی معاف می شود؟‬ ‫همزمان با هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع «فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫مجازات از منظر قران کریم» توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرانی و‬ ‫گروه فقه و حقوق پژوهشــگاه اذرماه در سالن فرهنگ پژوهشگاه با حضور حجت االسالم و المسلمین غالمرضا پیوندی به‬ ‫عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم و المسلمین علی محمدی جورکویه و سعید داودی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست جایگاه اصول و ارزش های بنیادین در فلسفه حقوق خانواده‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش نشســت علمی با عنوان «جایگاه اصول‬ ‫‪ÓÓ‬نشست جایگاه اصول و ارزش های بنیادین‬ ‫و ارزش های بنیادین در فلســفه حقوق خانواده» توسط گروه فقه و حقوق‬ ‫پژوهشــگاه به صورت حضوری برگزار می شــود‪ .‬در این نشســت علمی حجت االســام دکتر فرج اهلل هدایت نیا به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شیخ مفید هویت شیعه را در عصر غیبت تبیین کرد‬ ‫ُمح ّمــد بن ُمح ّمد بن نُعمان ملقب به شــیخ ُمفید و معروف به ابن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫المعلّم فقیه و متکلم و از علمای برجســته شیعه سده ‪ ۴‬هجری قمری بود‬ ‫که در ذیقعده سال ‪ ۳۳۶‬قمری در نزدیکی بغداد متولد شد‪ .‬وی بیش از ‪ ۲۰۰‬جلد کتاب ارزشمند دارد و بسیار در علم کالم‬ ‫تبحر داشت و مکتب کالمی شیعه را توسعه داد‪ ،‬ایشان مصادف با‪ ۳‬رمضان ‪ ۴۱۳‬در بغداد‪ ،‬در سن ‪ ۷۷‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫اخالق روبنای اصول مذهب اقتصادی اسالم شود‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «تعریف و روش مذهب اقتصادی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی تعریف و وروش مذهب اقتصادی اسالم‬ ‫اســام» اذرماه ســال جاری توســط گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های‬ ‫اسالمی پژوهشــگاه به صورت حضوری و مجازی با حضور حجت االسالم دکتر سیدحسین میرمعزی به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫حجج اسالم دکتر مجید رضایی و دکتر غالمرضا مصباحی مقدم به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی فلسفه سیاسی انقالب اسالمی‬ ‫به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی فلسفه سیاسی انقالب اسالمی‬ ‫سیاســی انقالب اســامی“ توسط مجمع پژوهشــگاه های علوم انسانی‬ ‫اســامی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نارسایی های قانونی چه تاثیری بر ناپایداری خانواده دارد؟‬ ‫حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫فقه و حقوق پژوهشــگاه در وبینار بررســی خالهای قانونی بر پایداری و‬ ‫کارامدی خانواده ایرانی که اذرماه جاری برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فهرســت بلندی از قوانین خانواده را می توانیم تهیه کنیم‬ ‫که در انها یا قانون مبهم یا متعارض است و یا حتی با خال مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫امنیتی کردن علم‪ ،‬عالمان را وادار به عقب نشینی می کند‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفتگو با خبرگزاری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫ایکنا گفت‪ :‬مســئله مهم این است که اگر قرار باشد توسعه ای در معرفت‬ ‫و تمدن شــکل بگیرد‪ ،‬بدون تعمیق و توســعه دانش ممکن نیست و از طرف دیگر تعمیق و توسعه دانش جز با واسطه نقد‬ ‫و نظریه پردازی صورت نمی گیرد‪ .‬اگر کشورهای غربی رشد کرده اند به این دلیل است که اجازه دادند مبانی انها نقد شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تکنولوژی غربی را الگوی جامعه اسالمی قرار ندهیم‬ ‫دکتر محمــود حکمت نیا عضــو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشگاه در مراسم افتتاحیه کنفرانس سیاستگذاری عمومی و حکمرانی‬ ‫اســامی گفت‪ :‬حقوق کودک زیر شاخه حقوق انسان محسوب می شود‪ .‬این در حالی است که انسان در مرحله گذر تا سن‬ ‫‪ ۱۸‬سالگی که توانمند می شود قواعد خاص خود را طی می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی نقش فلسفه فقه سیاسی در تولید و توسعه علوم انسانی‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش کرسی علمی ترویجی با موضوع “نقش‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی نقش فلسفه سیاسی در تولید و توسعه‬ ‫فلسفه فقه سیاسی در تولید و توسعه علوم انسانی“ توسط مجمع پژوهشگاه‬ ‫های علوم انســانی اسالمی با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایسته های تمدنی صدور اندیشه انقالب‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشــگاه در هجدهمین نشســت از هفتمین دوره سلسله نشست های‬ ‫دوره ای کرسی های ازاداندیشی گفت‪ :‬پروژه تمدن سازی زمانی محقق می شود که به یک الگوی قابل خوانش‪ ،‬قابل عرضه‬ ‫و تقاضا و قابل بازسازی و تکرار تبدیل شود و ظرفیت حمایت و پشتیبانی از فلسفه سیاسی انقالب اسالمی را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی فلسفه مجازات از منظر قران کریم‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “فلســفه مجازات از منظر قران‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی فلسفه مجازات از منظر قران کریم‬ ‫کریم“ توســط گروه تخصصی علوم انســانی قرانی و گروه فقه و حقوق‬ ‫پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین غالمرضا پیوندی به عنوان‬ ‫ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم و المسلمین علی محمدی جورکویه و سعید داودی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دعوتی که اجابت نمی شود!‬ ‫بحث ها را باید در حد علمی و تحلیل تاریخ نگه داشــت و به شدت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫باید مصلحانه و دلســوزانه ادب گفتگو را رعایت کرد‪ ،‬چنان که نباید ‪ -‬به‬ ‫دلیل نیاز امت اسالم به اعتصام به حبل اهلل و فساد در اختالف و دعوا ‪ -‬از تاکید پررنگ‪ ،‬جدی و سرنوشت ساز بر مشترکات‬ ‫قطعی امت اسالم چون قران‪ ،‬سنت نبوی‪ ،‬مودت اهل بیت و اخالق‪ ،‬در همه حال و همه دوران غفلت کرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ایا فقه خانواده نظام مند است؟‬ ‫حجت االســام فرج اهلل هدایت نیا‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه فقه و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫حقوق پژوهشــگاه در جهت تبیین عرصه های نوین فقاهت‪ ،‬در ســومین‬ ‫نشســت از سلسله نشست های تخصصی عرصه های نوین فقاهت گفت‪ :‬در ساختار فقه اسالمی امامیه مبحث یا مدخلی به‬ ‫نام فقه خانواده یا فقه االسره نداریم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تقوا و عدالت اساس دستیابی به بهترین شکل پیشرفت است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری عضو هیات علمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫مدیر گروه سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در گفت و‬ ‫گویی به تبیین بایســته های سیاسی حکومت در اجرای سند الگوی اســامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت‪ :‬اجرای سند‬ ‫الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‪ ،‬بایسته هایی دارد که پای بند نبودن به ان ها‪ ،‬مسیر اجرای الگو را ُکند و حتی متوقف می کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شناخت انقالب اسالمی در گرو فهم فلسفه سیاسی ان است‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫پژوهشــگاه در نوزدهمین نشســت از هفتمین دوره سلسله نشست های‬ ‫دوره ای کرســی های ازاداندیشی گفت‪ :‬شناخت درست ماهیت انقالب اسالمی و تبیین فرایند ان از مرحله نهضت انقالبی‪،‬‬ ‫به نظام جایگزین‪ ،‬جامعه سازی و در نهایت به تمدن سازی در گرو فهم درست فلسفه سیاسی انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫وجود پارادایم های مختلف در دانش سیاسی‬ ‫نشســت علمی با عنوان «انقالب اسالمی و دانش سیاسی (بحرا ‬ ‫ن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫روش شــناختی)» روز سه شنبه مورخ ‪ ۲‬اذر ماه جاری توسط گروه سیاست‬ ‫پژوهشــگاه به صورت مجازی با حضور حجت االســام محسن مهاجرنیا به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم دکتر سیدسجاد‬ ‫ایزدهی و ابوالحسن حسنی به عنوان ناقد و حجت االسالم محمد ملک زاده به عنوان دبیر علمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫دین ستیزی از اصول اعالمیه حقوق بشر است‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬به مناسبت سالروز تصویب ابالغیه حقوق بشر‪ ،‬به نقد و بررسی‬ ‫حقوق بشــر از منظر غرب پرداخت و گفت‪ :‬ابالغیه حقوق بشــر در ‪ ۱۷‬دســامبر ‪ ۱۹۴۸‬میالدی بعد از جنگ جهانی دوم در‬ ‫پاریس تصویب شد و دران اعالم شد که می خواهیم از حقوق بشر جهانیان پاسداری کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫نقش فقه سیاسی شیعه درساخت تمدن اسالمی‬ ‫اصو ًال فقه‪ ،‬دانشــی است که اگرچه پیشینه ان به زمان حضور امام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫معصوم(ع) بازمی گردد اما عم ً‬ ‫ال تدوین ان مستند به زمان غیبت است‪ .‬به‬ ‫غیبت امام معصوم(ع) با مســئله ای مواجه شــدند که ان ها را از حضور امام معصوم(عج) محروم‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬فقها در عصر ِ‬ ‫می کرد و عم ً‬ ‫ال شرایط به گونه ای بود که مردم امکان استفاده از ان حضرت(ع) را نداشتند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اصول بنیادین در فلسفه حقوق خانواده در جایگاه غایات‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش نشست علمی با عنوان «جایگاه اصول و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست جایگاه اصوب و ارزش های بنیادین خانواده‬ ‫ارزش های بنیادین در فلســفه حقوق خانواده» اذر ماه جاری توسط گروه‬ ‫فقه و حقوق پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی با حضور حجت االسالم دکتر فرج اهلل هدایت نیا به عنوان ارائه دهنده‪،‬‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اهمیت نظریه پردازی در احیای حقوق عامه‬ ‫دکتر محمود حکمت نیا در گفتگو با نشــریه رویش اندیشــه اظهار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫داشت‪ :‬در بحث های نظری درمورد حقوق عامه او ًال باید گفت که این واژۀ‬ ‫حقی که در اینجا به صورت جمع به کار برده می شــود به چه معناســت‪ .‬ان چیزی که در فقه ما تحت عنوان حق از ان یاد‬ ‫می شود‪ ،‬یک نوع حق است که امروزه تحت عنوان حق مطالبه یا شبه مطالبه به کار می رود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫پیشرفت فارغ از فقه‪ ،‬پیشرفت نیست‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه‪ ،‬در گفتگو با خبرگزاری حوزه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باور ما این اســت که توان اســناد معتبر کشف از قران‪ ،‬سنت‪ ،‬عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر‬ ‫اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته شده فقیهان نیست‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فلسفه سیاسی انقالب اسالمی صرف ًا در چارچوب اسالم قابل تبیین است‬ ‫حجت االســام محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشگاه در بیستمین نشست از هفتمین دور ه سلسله نشست های دوره ای‬ ‫کرسی های ازاداندیشی گفت‪ :‬بر اساس فلسفه سیاسی انقالب اسالمی این انقالب در چارچوب اسالم شکل گرفت و پیروز‬ ‫شد و صرف ًا در همین چارچوب قابل تبیین است و شبهه مصادره انقالب توسط اسالمگرایان و روحانیت خالف واقعیت است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تجربه سکوالریسم در غرب قابل تعمیم به جهان اسالم نیست‬ ‫حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اسالمی پژوهشگاه در نشســت علمی «دین و سکوالریسم»‪ ،‬با اشاره به‬ ‫رویکرد جداانگاری دین و سیاست‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این رویکرد‪ ،‬گاهی ممکن است اصحاب دین‪ ،‬حوزه سیاست را به خدمت‬ ‫بگیرند برای کار خودشان و گاهی ممکن است اصحاب سیاست‪ ،‬دین را برای پیشبرد اهدافشان به خدمت بگیرند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی رجال زادگان‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع “رجال زادگان“ توسط گروه مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی رجال زادگان‬ ‫انقالب اســامی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به‬ ‫صورت حضوری با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و مجازی برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم علی‬ ‫ذوعلم به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجت االسالم محمدحسین رحیمیان و دکتر منوچهر محمدی به عنوان ناقد حضور دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫تغییر در جهت گیری دانش الزمه اسالمی شدن دانشگاه ها ست‬ ‫موضوع دانشــگاه اســامی یکی از دغدغه هایی است که از ابتدای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدحسین فخر زارع‬ ‫انقالب اســامی مورد نظر رهبران و گروه های مرجع و فعاالن در سطح‬ ‫جامعه بوده است تا دانشگاه هایی که مرکز تولید و توسعه علم هستند‪ ،‬اسالمی شوند‪ .‬این موضوع در سیاست های کلی نظام‬ ‫نیز مورد توجه بوده است‪ .‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫عکاس‪ ،‬چشم سوم جامعه!‬ ‫نهمین قسمت از سلسله نشست های «رستاخیز واژه ها» با همکاری‬ ‫‪ÓÓ‬نشست خدمات متقابل عکاسی با فرهنگ و هویت اسالمی‬ ‫گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد؛ در این‬ ‫جلسه که با حضور سیدعباس میرهاشمی‪ ،‬مدرس دانشگاه‪ ،‬داریوش عسگری از پیشکسوتان عکاسی خبری و اجرای محمد‬ ‫حسن شاهنگی بود‪ ،‬موضوع «خدمات متقابل عکاسی با فرهنگ و هویت اسالمی» بررسی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫علم برای علم به دگرگونی در ساختار فرهنگ منجر نمی شود‬ ‫متاســفانه فرهنگ و دانش نیز از چنین برداشت و وجهه ای بی بهره‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدحسین فخر زارع‬ ‫نیســت‪ .‬این عقالنیت فزاینده با تفکر فن اورانه ای که دارد اکنون نقشــی‬ ‫محوری در تعیین و کنترل دانش و فرهنگ ایفا می کند‪ .‬دانش و فرهنگ‪ ،‬امروزه اســتقاللی چشمگیر یافته و مستقل شدن‬ ‫این دو موجب شده هدف از دنبال کردن ان ها در میان فعالیت های انسانی گم شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رمزگشایی از تاکید امام و رهبری بر مردمی شدن امور‬ ‫واقعیت ُپررنگ و‬ ‫در تاریخ سیاســی‬ ‫ِ‬ ‫پیشــاانقالبی ما‪ ،‬اقازادگی یک ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫غیرقابل انکار اســت؛ چنان که در تمام سلســله ها‪ ،‬این رسم برقرار بوده و‬ ‫عقالنیت نبوده که بتوان‬ ‫نسبی‪ ،‬همواره تعیین کننده بوده است‪ .‬ساختار سیاسی ما‪ ،‬هرگز بر مدار قانون و‬ ‫ّ‬ ‫مناسبات شخصی و َ‬ ‫صالحیت ها‪ ،‬مالک انگاشته شوند و افراد در این چهارچوب‪ ،‬خود را تعریف نمایند‪.‬‬ ‫انتظار داشت که شایستگی ها و‬ ‫ّ‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سینمای ایران و دو راهی اصغر و منصور!‬ ‫با تاکید بر دو گانه مهم«خودبــاوری و خودباختگی فرهنگی» با دو‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫سرمشــق و الگو در سینمای کشورمان مواجهیم؛ الگوی اول که متعلق به‬ ‫سبک فیلمسازان روشنفکری همچون اصغر فرهادی است‪ ،‬در زمین خودباختگی فرهنگی بازی می کند و الگوی دوم منتسب‬ ‫به فیلمسازان متعهد و جسوری است که ضمن اعتقاد به خودباوری فرهنگی به ارتقای فکری مخاطبان ایرانی می اندیشند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با دانشجو‬ ‫ممیزی نمودی از تقابل جریانی است‬ ‫طرح درســت‪ ،‬به موقع‪ ،‬بجا و روش مند موضوعات فضای ادبی را‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای احمد شاکری‬ ‫از التهاب خارج می کند و موجب درک بهتر مسائل و در نتیجه حرکت به‬ ‫ســمت گره گشایی از ان ها خواهد شــد‪ .‬طرح موضوع پیش از هر چیز نیازمند موضوع شناسی و مسئله یابی است‪ .‬یکی از‬ ‫تجربه های تلخ روزگار ما این است که رسانه ها دیدی مقطعی‪ ،‬تک بعدی و سطحی به موضوعات در حوزه ادبیات دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫همه کنترل فرهنگ در اختیار دولت نیست‬ ‫کشــور ما فرهنگ گوناگونی دارد‪ .‬در فرهنگ عمومی یک فرهنگ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محسن ردادی‬ ‫خاص داریم که در بخشــها و اقشار مختلف مردم وجود دارد و بخش عام‬ ‫و فراگیری در فرهنگ که همه مردم ایران در ان مشــترک هســتند‪ .‬بخشی از این فرهنگ نیکو است و باید تقویت شود و‬ ‫بخشی باید اصالح شود‪ .‬شورای فرهنگ عامه تشکیل شده است تا بخش نیکوی فرهنگ که فراگیر است تقویت شود‪.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ورود طالب به عرصه تعلیم و تربیت جزء رسالت انان است‬ ‫حجت االســام ذوعلم با اشــاره به ضرورت ورود طالب به عرصه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫اموزش و پرورش گفت‪ :‬در عرصه تعلیم و تربیت وظیفه اموزش و پرورش‬ ‫این اســت که برای تامین کادر اموزش خود از همه ظرفیت جامعه و کشــور استفاده کند و در شرایطی که ما دچار خلع های‬ ‫نیروی انسانی در اموزش و پرورش هستیم استفاده از هر مجموعه توانمند و صالحیت دار امری کامال منطقی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رسالت رسانه ها تبیین صحیح روایتهاست‬ ‫در همه جوامع‪ ،‬رســانه مهمترین و کارامدترین بستر اطالع رسانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدمهدی جهان پرور‬ ‫برای ارتباط با مخاطبان است که هدف ان‪ ،‬انتقال اخبار و پیامهای متعدد‬ ‫و متنوع روز به جامعه به منظور اگاهی افراد از شرایط و رویدادهای داخلی و خارجی جهان در عرصه های مختلف فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬امنیتی و غیره است‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫درد فرهنگ رنج اورترین بیماری و ام االمراض ان فقدان عدالت‬ ‫انقالب ایران در سال ‪ ۵۷‬با ارمان های بلند و پرطمطراقی که ریشه در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدحسین فخر زارع‬ ‫اموزه های عدالت خواهانه دینی داشت اوازه خود را در بلندای فرهنگ های‬ ‫سیاسی بر گوش جهانیان نواخت و درون مایه شعارهایش چشمداشت بحقی در سه حوزه گسترده فرهنگ‪ ،‬اقتصاد و سیاست‬ ‫در ذهن و اندیشه مردم ایجاد کرد که موج همراهی‪ ،‬همدلی و همزبانی انان را به سوی حرکتی عظیم گسیل داشت‪.‬‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫زندگی نامه حضرت فاطمه(س) بر گرفته از دانشنامه فاطمی‬ ‫حضــرت فاطمه(س) اخرین فرزنــد پیامبر اکــرم(ص) از خدیجه‬ ‫‪ÓÓ‬دانشنامه فاطمی (س)‬ ‫بنت خُ َو ْیلد است که پنج سال پس از بعثت رسول خدا(ص) در مکه به دنیا‬ ‫امد‪ .‬القاب فراوانی برای ان حضرت گفته شــده که زهرا‪ ،‬صدیقه و بتول از مشــهورترین لقب های ایشان است‪ .‬تداوم نسل‬ ‫پیامبر اکرم(ص) که در سوره کوثر به ان تصریح شده‪ ،‬از طریق فاطمه(س) دانسته شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پژوهش‪ ،‬موتور پیشران تولید علم است‬ ‫حجت االسالم ابوالقاســم مقیمی حاجی‪ ،‬رییس پژوهشکده دانشنامه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫نگاری دینی پژوهشگاه در ایین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر حوزه‬ ‫و دانشــگاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر بخواهیم در عصر فناوری حرفی برای گفتن داشــته باشیم و کاالی ما در بازار های رقابتی مورد‬ ‫پسند مشتریان قرار گیرد‪ ،‬باید «فناوری» و «علم»‪ ،‬این رضایت مندی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫همراهی و رابطه عمیق حضرت فاطمه با پیامبر اکرم‬ ‫حضــرت فاطمه(س) همواره در کنار پیامبر(ص) و همراه او بود و به‬ ‫‪ÓÓ‬دانشنامه فاطمی (س)‬ ‫گواهی گزارش های تاریخــی‪ ،‬رابطه عاطفی وی با پدرش‪ ،‬به ویژه در پی‬ ‫فقدان حضرت خدیجه(س)‪ ،‬نظیر نداشته است‪ .‬این رابطه پس از ازدواج فاطمه(س) نیز کم رنگ نشد و حتی در منابع تاریخی‬ ‫و حدیثی‪ ،‬درباره ان مطالب بیشتری از دوره پیش از ازدواج نقل شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات‬ ‫جلسات ‪ ۵۹۸‬تا ‪ ۶۰۱‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جلسات ‪ ۵۹۸‬تا ‪ ۶۰۱‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬جمعه ‪ ۲۶‬اذر ماه سال‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات علمی دانشنامه قران شناسی‬ ‫جاری‪ ،‬با حضور حضرات ایات و حجج اســام سیدمحمد غروی‪ ،‬علی اکبر‬ ‫رشــاد‪ ،‬عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬احمد قدسی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬محمد حسنی‪ ،‬اکبر‬ ‫زراعتیان و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪34‬‬ صفحه 34 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی کتاب‬ ‫کتاب الهیات سایبر اثر حجت االسالم قائمی نیا رونمایی شد‬ ‫به همت قطب علمی فلســفه دین اسالمی و با همکاری کتابخانه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬ایین رونمایی از کتاب الهیات سایبر‬ ‫موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ایین رونمایی از کتاب الهیات‬ ‫ســایبر با حضور و سخنرانی ایت اهلل علی اکبر رشــاد‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خســروپناه‪ ،‬و حجت االسالم‬ ‫والمسلمین علیرضا قائمی نیا (مولف کتاب) در تاالر عالمه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حوزه ها تحوالت جدید در حوزه فضای مجازی را جدی بگیرند‬ ‫ایت اهلل رشاد در این مراسم با تاکید بر اینکه حوزه سایبر‪ ،‬حوزه نو و‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫جدیدی است‪ ،‬گفت‪ :‬ما موضوعات جدید کم نداریم و همیشه بشر در عالم‬ ‫نو زندگی کرده و ذهن و زبان و رفتار او نو می شــود ولی خصوصیت این عنوان نو‪ ،‬فراگیری ان اســت زیرا موج شروع شده‬ ‫است‪ ،‬سایبر تا سالیان درازی همچنین تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سیستم مجازی در اینده انسان را مدیریت می کند‬ ‫حجت االســام عبدالحسین خســروپناه در ایین رونمایی از کتاب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫الهیات ســایبر گفت‪ :‬کتاب الهیات ســایبر حاصل یک عمر کار و مشقت‬ ‫نویســنده ان اســت که باید از انها حمایت شود چرا که این کتاب به موضوعات جدیدی می پردازد و انسان پس از فهم این‬ ‫مباحث باید ساعت ها مطالعه و تفکر کند تا بتواند چنین کتابی را تولید کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش نظریه اعتباریات در کتاب الهیات سایبر‬ ‫نویســنده کتاب الهیات سایبر در ایین رونمایی از کتاب عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫یکی از مهمترین هدف های من از نگارش این کتاب این اســت که مردم‬ ‫به ســایبر به عنوان ابزار ســاده نگاه نکنند‪ .‬بر همین اساس اصل ایده این اثر در سال ‪ ۱۳۹۵‬شکل گرفت اما اکنون با حجم‬ ‫گسترده ای از ترجمه علوم شناختی‪ ،‬سایبری و هوش مصنوعی مواجه هستیم که باید نسبت به انها رویکرد انتقادی داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫در خصوص هوش مصنوعی باید روی مشترکات مقدس کار کنیم‬ ‫جیمز مکگراث‪ ،‬اســتاد دانشگاه باتلر امریکا‪ ،‬در چهارمین نشست از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای جیمز مکگراث‬ ‫سلسله نشست های«الهیات و هوش مصنوعی» با عنوان «هوش مصنوعی‬ ‫و خدابــاوری» اظهارکــرد‪ :‬در بحث هوش خداباوری در ارتباط با دین دو محور «ارتباط بین دین و مباحث تخیلی» و «دین‬ ‫و علم» به وجود می اید‪.‬‬ ‫‪36‬‬ صفحه 36 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫الزام افزایش سهم نخبگان در روابط فرهنگی‬ ‫نشســت علمی با عنوان «مدل مطلوب دیپلماســی فرهنگی نظام‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدعلی ربانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران» همزمان با روز دانشجو توسط هسته دیپلماسی‬ ‫فرهنگی مرکز رشد و نواوری پژوهشگاه و مرکز پژوهش های مجلس به صورت مجازی‪ ،‬با سخنرانی دکتر محمد علی ربانی‬ ‫پژوهشگر مطالعات فرهنگی وبین المللی و رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در دهلی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫حجت االسالم و المسلمین علی فضلی پژوهشگر برتر استان قم‬ ‫ایین تجلیل از پژوهشگران برتر استان قم دوشنبه ‪ ۱۵‬اذرماه جاری‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫در تاالر مفید دانشــگاه قم با حضور اســتاندار قم‪ ،‬شخصیت های علمی و‬ ‫اجرایی و پژوهشــگران استان برگزار شد‪ .‬حجت االسالم دکتر علی فضلی مدیر گروه عرفان پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر‬ ‫برتر حوزوی استان قم معرفی و از ایشان تجلیل و قدردانی شد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 37 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬هم اندیشی‬ ‫پنجاه و هشتمین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه برگزار شد‬ ‫پنجاه و هشتمین هم اندیشــی مدیران پژوهشگاه با حضور ایت اهلل‬ ‫‪ÓÓ‬پنجاه و هشتمین هم اندیشی مدی ران پژوهشگاه‬ ‫علی اکبر رشــاد‪ ،‬دکتر مهدی رمضانی چابک رییس حوزه ریاســت‪ ،‬دکتر‬ ‫مهدی عباس زاده معاونت امور پژوهشــی و اموزشــی‪ ،‬دکتر امیــن کمالوندی معاونت اداری مالی و دیگر مدیران ارشــد‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬در محل برج ازادی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان انتشارت پژوهشگاه‬ ‫مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و فعلی سازمان انتشارات‬ ‫‪ÓÓ‬تودیع و معارفه مدی ران عامل سازمان انتشارات پژوهشگاه‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬اقایان سیدغالمرضا حسینی و محمد جنتی‪ ،‬با حضور ریاست‬ ‫مکرم پژوهشگاه ایت اهلل علی اکبر رشاد‪ ،‬روسای پژوهشکده ها‪ ،‬معاونین و مدیران ارشد صبح روز شنبه مورخ ‪ ۱۳‬اذرماه جاری‬ ‫در سالن جلسات ساختمان مرکزی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه کتاب‬ ‫حضور پژوهشگاه در نخستین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسالمی‬ ‫خستین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسالمی با رویکرد جمع اوری‬ ‫‪ÓÓ‬نخستین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسالمی‬ ‫دســتاوردهای این حوزه‪ ،‬همزمان با روز وحدت حوزه و دانشــگاه توسط‬ ‫دبیرخانه تمدن نوین اسالمی دانشگاه تهران اغاز به کار کرد‪ .‬افتتاحیه این نمایشگاه همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه‬ ‫با حضور دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬در دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪38‬‬ صفحه 38 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب نسبت دین و اخالق منتشر شد‬ ‫دیــن با مطرح کردن معاد و موضوع پاداش و جزاء حتی در مواردی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نسبت دین و اخالق‬ ‫که هیچ کس از عمل خوب یا بد شــخص مطلع نیســت‪ ،‬ضمانتی بزرگ‬ ‫برای اجرای قواعد اخالقی برای افراد فارهم می کند؛ زیرا خیلی از انســان ها در اثر عدم تربیت صحیح‪ ،‬در مواردی به قواعد‬ ‫اخالقی عمل نمی کنند‪ ،‬ایمان به معاد انگیزه بزرگی جهت حرکت به سمت فعل اخالقی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب کیفرگذاری‪ :‬مبانی‪ ،‬اصول‪ ،‬معیارها و چالش ها منتشر شد‬ ‫کتاب کیفرگذاری‪ :‬مبانی‪ ،‬اصول‪ ،‬معیارها و چالش ها اثر حجت االسالم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب کیفرگذاری‬ ‫والمســلمین غالمرضا پیوندی در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های‬ ‫اسالمی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬انتخاب کیفر در مرحله قانونگذاری‪ ،‬یکی از موضوعات‬ ‫مهم و محوری زیرمجموعه مباحث کلی و فلسفی مربوط به کیفر است که از ان باعنوان «کیفرگذاری» یاد می شود؛‬ ‫‪39‬‬ صفحه 39 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب نظام مالکیت فکری منتشر شد‬ ‫کتاب نظام مالکیت فکری‪ :‬خاســتگاه‪ ،‬زیرساخت ها و ساختارها اثر‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نظام مالکیت فکری‬ ‫دکتر محمود حکمت نیا در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫توســط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬نظام مالکیت فکری مجموعه ای از نهادهای حقوقی است که‬ ‫درصدد است روابط تولیدکننده علم و فناوری و صنعت و بازار مصرف را به گونه ای تنظیم کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مبانی سیاست از منظر قران منتشر شد‬ ‫فلســف ­ه سیاســی به پرســش­ های کالن سیاســت پاســخ می­‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مبانی سیاست از منظر قران‬ ‫ دهد؛ پرســش هایی چون‪ :‬هدف زندگی سیاســی؛ بهترین حکومت؛ نقش‬ ‫شهروندان در تعیین سرنوشت؛ حق نظارت بر حاکمان؛ و‪ ...‬این پاسخ­ ها البته مبتنی بر مجموعه ­ای از مبانی هستی ­شناختی‪،‬‬ ‫انسان­ شناختی؛ و‪ )...‬ارائه می شوند و فیلسوف سیاسی بدون کاربست مبانی‪ ،‬نمی تواند پاسخگوی پرسش­ های سیاسی باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مدیریت راهبردی با رویکرد اسالمی منتشر شد‬ ‫کتاب مدیریت راهبردی با رویکرد اســامی اثر دکتر عباس شفیعی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مدیریت راهبردی با رویکرد اسالمی‬ ‫در گروه مدیریت اسالمی پژوهشــکده نظام های اسالمی توسط سازمان‬ ‫انتشــارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬مجموعه حاضر با عنوان «مدیریت راهبردی با رویکرد اسالمی» دارای چهار‬ ‫فصل است‪.‬‬ ‫‪40‬‬ صفحه 40 ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬هامیش ملی عالمه مصباح یزدی‬ ‫‪9‬ایین رومنایی از کتاب الهیات سایرب‬ ‫‪9‬نخستین منایشگاه تخصصی متدن نوین اسالمی‬ ‫‪9‬پنجاه و هشتمین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه‬ ‫‪9‬تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و فعلی سازمان انتشارات‬ ‫‪41‬‬ صفحه 41 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫همایش ملی عالمه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسالمی‬ ‫ایین تودیع و معارفه مدیران عامل سابق و فعلی سازمان انتشارت پژوهشگاه‬ ‫‪42‬‬ صفحه 42 ‫گزارش تصویری‬ ‫ائین رونمایی از کتاب ارزشمند الهیات سایبر‬ ‫پنجاه و هشتمین هم اندیشی مدیران پژوهشگاه‬ ‫‪43‬‬ ‫خربنامه اذر مــــاه ‪1400‬‬ صفحه 43 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی تمدن نوین اسالمی‬ ‫‪44‬‬ صفحه 44

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 207

شماره : 207
تاریخ : 1402/12/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!