ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 175 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 175

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 17 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 16 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 12 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫اخالق مداری و رقابت جدی؛ مقدمه انتخاب اصلح‬ ‫در خصوص بحث اخالق و رعایت ان در رقابت های انتخاباتی‪ ،‬ابتدا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫یک مقدمه بیان می کنم‪ .‬حوزه اخالق غیر از حوزه حقوق اســت‪ .‬در حوزه‬ ‫حقوق یک الزامات و بایدها و نبایدهایی وجود دارد که به طور عمده حداقل یک پدیده هستند و در نهایت برای رفع مسائل‬ ‫حقوقی در نظر گرفته می شوند اما مسائل اخالقی بیشتر برای رسیدن به خواسته های حداکثری هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تحول بدون مدیریت ممکن نیست‬ ‫انقالب اســامی را باید سراغاز تحوالت بزرگ و بنیادین در ایران‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫منطقه‪ ،‬جهان اســام و جهان غیراسالم دانست؛ چراکه رهبر کبیر انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه‪ ،‬از انقالب اســامی با عناوینی همچون «معجزه ی قرن» و «انفجار نور» یاد‬ ‫کردند و همین عبارات برای توصیف عظمت و بزرگی انقالب اسالمی کفایت می کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه قدس‬ ‫الگوی مشارکت سیاسی در سیره سیاسی امام رضا(ع)‬ ‫حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬با بیان اینکه در مطالعه و بررســی ســیره سیاسی پیشوایان‬ ‫معصوم(ع) به اصل واحدی خواهیم رسید گفت‪ :‬در مورد حیات سیاسی امام رضا(ع) می توان گفت جامعه اسالمی جامعه ای‬ ‫امامت محور‪ ،‬والیت پذیر و پشتیبان امام مسلمین است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش طبقات و نهادهای مردمی در تبیین حاکمیت اسالمی‬ ‫مفهوم طبقه در نزد غیر مارکسیست مانند اندیشمندانی مانند ماکس‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫وبر‪ ،‬نقش پایگاه و منزلت اجتماعی و نیز بسیج فعال گروه ها برای رسیدن‬ ‫به هدف های معین در شــکل گیری طبقــه را مهم می داند‪ .‬و در نزد اکثر غربی ها طبقه از حــوزه اقتصادی به اجتماعی و‬ ‫فرهنگی تسری یافته است‪ .‬غربی ها می پذیرند که طبقه به طبقات سرمایه دار‪ ،‬متوسط و کارگر تقسیم می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫شرکت در انتخابات؛ چرا و به چه علت؟‬ ‫عمدت ًا حکومت ها بر ســه عنصر محــوری «مردم»‪« ،‬کارگزاران یا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫حاکمان» و «ســرزمین» شــکل می گیرند؛ به این معنا که اگر حکومتی‪،‬‬ ‫دارای ســرزمین نباشــد حکومت محقّق نیســت؛ همان طور که اگر حکومتی‪ ،‬دارای کارگزار یا شهروند نباشد باز هم صدق‬ ‫عنوان حکومت مشکل است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مهار قدرت سیاسی مهمترین هدف دانشمندان حقوق عمومی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پژوهشــگاه در دهمین کنفرانس الگوی اســامی ایرانی پیشرفت مقاله‬ ‫مشــترک خود با حجت االسالم سیدمصطفی مرعشی‪ ،‬پژوهشــگر علوم اسالمی در حوزه علمیه قم را تحت عنوان «نقش‬ ‫سیاسی سند الگوی اسالمی‪-‬ایرانی پیشرفت» ارائه کرد‪.‬‬ ‫مردم و گروه های اجتماعی در تحقق تدابیر عدالت‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه قدس‬ ‫امام راحل انقالب اسالمی را در جهان منحصربه فرد ساخت‬ ‫حجت االســام محمــد ملک زاده گفــت‪ :‬به اذعــان تحلیل گران‬ ‫‪ÓÓ‬امام خمینی رحمت اهلل علیه‬ ‫سیاسی‪ ،‬کیفیت رهبری امام در انقالب اسالمی از جمله پدیده های نادر و‬ ‫ویژگی های منحصر به فرد رهبر فرزانه ای است که از عمق توده ها برخاست و از نگاه دوست و دشمن به گونه کم سابقه ای‬ ‫دارای مشروعیت‪ ،‬اقتدار و جایگاه قانونی و مردمی بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مردم ساالری دینی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)‬ ‫حجت االسالم والمســلمین سیدســجاد ایزدهی با بیان اینکه امام‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫خمینــی(ره) بنیاد جدیدی را پایه ریزی کرد کــه توانایی اداره یک جامعه‬ ‫کالن را در حد مطلوب دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬این نوع نگاه برامده از دین است نه نگاه مبتنی بر مبانی نظام های سیاسی جهان که‬ ‫به صورت اعتقادی از برخی نظام ها مشتق شده باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با سایت فکرت‬ ‫مشارکت اجتماعی سیاسی راهی بسوی مردم ساالری دینی‬ ‫مشــارکت از لحاظ لغوی‪ ،‬به معنای شــرکت داشتن یا درگیر بودن‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫است‪ .‬به طور کلی ؛مفهوم مشارکت مفهوم جدیدی نیست و در طول تاریخ‬ ‫بشــر به نوعی هر جامعه ای به این مســئله توجه داشته است‪ .‬اما امروزه این موضوع از ملزومات یک جامعه جهت تکامل و‬ ‫دموکراسی می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫قرن پانزدهم شمسی زمان اجرای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدحسین میرمعزی‬ ‫گروه اقتصاداســامی پژوهشــگاه‪ ،‬که مقاله خود را در سالن شماره یک‬ ‫کنفرانس ارائه کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سند الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت سند باالدستی همه اسناد برنامه ای کشور و سندی مرجع‬ ‫برای چشم انداز‪ ،‬سیاست ها و برنام ه های کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نتیجه انتخابات با مشارکت حداکثری‪ ،‬مطلوب نظام اسالمی است‬ ‫در استانه ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی مشارکت سیاسی و اخالق انتخاباتی‬ ‫نشست علمی با موضوع «مشــارکت سیاسی و اخالق انتخاباتی براساس‬ ‫دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)» ‪ ،‬خرداد ماه جاری توســط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫امانت داری ویژگی مهم یک کاندیدای اصلح از منظر قران‬ ‫بــرای تعریف اصلح یا صالح و یا صالح تــر ابتدا باید محل بحث را‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫مشخص کنیم؛ در واقع صالحیت تابع بستر و زمینه ای است که قرار است‬ ‫کارگزاری در ان مشــغول به کار شود؛ مثال در حوزه پزشــکی‪ ،‬اجتماعی یا فرهنگی کارگزار مربوطه باید مهارت و توانایی‬ ‫فعالیت در این حوزه ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫انتخاب بر پایه قران یک انتخاب تکلیف مدارانه است‬ ‫نخســتین دیدگاه این اســت وقتی فردی خود را نامزد پســتی در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫حکومت می کند‪ ،‬این امر برخاســته از دنیاطلبی و جاه طلبی فرد است و به‬ ‫همین خاطر مبتال به یک فعل مذموم شده است‪« .‬ابن بنیه» در کتاب «سیاسته الشرعیه» خود بابی باز کرده است که نباید‬ ‫حکومت و والیت مورد درخواست کسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫معیار کاندیدای اصلح در قران کریم‬ ‫مناظرات انتخاباتی ریاســت جمهوری به قضاوت دوست و دشمن‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫مســابقه اخالق توصیف شد‪ .‬در این میان برخی نشان دادند برای تصاحب‬ ‫قدرت به هیچ معیار اخالقی پایبند نیستند‪ .‬انان به جای پاسخ به سواالت و تشریح برنامه های خود‪ ،‬با بداخالقی سخیف ترین‬ ‫دروغ ها و تهمتها را به کاندیداهای رقیب روانه نمودند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با سایت فکرت‬ ‫نقش طبقات و نهادهای مردمی در تبیین حاکمیت اسالمی‬ ‫در «نظریه قدرت عاملیت جمعی» عاملیت فردی با تالش اجتماعی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫می تواند به سمت عاملیت جمعی(تشکل های مردمی) سوق پیدا کند انچه‬ ‫در مورد عاملیت فردی گفته شده است با مباحث انسان شناسی و مسئله حب ذات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد‪ ،‬براساس‬ ‫رویکرد اخالق فضیلت محور‪ ،‬حب ذات به معنای عالقه به حقیقت وجود انسانی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫الگوی مناسب محاسبه وحدت الزم برای وصول به تمدن نوین اسالمی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضــوع «طراحی مدل وحدت افرینی و‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ط راحی مدل وحدت افرینی و وحدت سنجی‬ ‫وحدت سنجی در مســیر تمدن اســامی (مدیریت تعارض)» خرداد ماه‬ ‫جاری توسط گروه مدیریت اسالمی پژوهشگاه با همکاری مرکز پژوهشی تمدن اسالمی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص) و‬ ‫انجمن مدیریت اسالمی حوزه علمیه قم به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫باالبردن مشارکت وظیفه احزاب است نه شورای نگهبان‬ ‫حجت االســام ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشــکده نظام های اســامی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬در نشست علمی «انتخاب مردم و بررسی شاخصه های انتخاب‬ ‫اصلح»‪ ،‬گفت‪ :‬از منظر فلســفه سیاسی‪ ،‬مشروعیت تابع فلسفه تشکیل حکومت است و با اری و خیر می توان به مشروعیت‬ ‫یک نظام رای دارد‪ ،‬اما در جامعه شناسی بحث پیچیده تر و دارای سطوح مختلف تابع مولفه های پسینی است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صدرالمتالهین و تدبر در کالم خدا و نمایندگان خدا‬ ‫باور یقینی صدرالمتالهین این است که حقایق ایمانی صرفا به تصفیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫قلــب از هوا و تهذیب از امور ناپایدار و زوال پذیر دنیا و عزلت از مصاحبت‬ ‫تسیر به سیره صالحان در‬ ‫مردم و تدبر در ایات خدا و حدیث رســول خدا صلی اهلل علیه و اله و اهل بیت علیهم الســام و ّ‬ ‫بقیه عمر اندک است‪ ،‬در حالی که سیری طوالنی پیش رو است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جامعیت حکیمانه‬ ‫کلیــد واژه ان نکات «جامعیت» و عامــل اصلی انها را «حکمت»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫رهبر حکیم وفرزانه می داند و امیدوار اســت همیشه ایام بویژه در گیرودار‬ ‫انتخابات همیشه سرنوشت ساز در جمهوری اسالمی وبه طور خاص در انتخابات حساس پیش رو‪ ،‬این نکات بیش از پیش‬ ‫مورد توجه همه گان به خصوص کاندیدهای محترم و هواداران دلسوز و دغدغه مند انها نیز باشد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تاثیر هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی در حکمرانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشگاه‪ ،‬خردادماه جاری در نشست «حکمرانی متعالی» با‬ ‫بیان اینکه از اثار مالصدرا مستقیم ًا سیاست متعالیه به دست نمی اید‪ ،‬گفت‪ :‬برخی می گویند اگر حکمت متعالیه نبود انقالب‬ ‫هم شکل نمی گرفت ولی من این ادعا را قبول ندارم زیرا افراطی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬دیدار‬ ‫بازدید رئیس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی از موسسه بین المللی حکمت‬ ‫در راستای تعامالت علمی با نهادهای همسو‪ ،‬حجت االسالم محمد‬ ‫‪ÓÓ‬دیدار از موسسه بی ن المللی حکمت‬ ‫عرب صالحی رئیس پژوهشکده حکمت ودین پژوهی از موسسه بین المللی‬ ‫حکمت بازدید کرد‪ .‬موسســه بین المللی حکمت نهادی غیردولتی است که با هدف ارتقای فرهنگ‪ ،‬معرفت‪ ،‬معنویت و ارائه‬ ‫خدمات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی توسط تعدادی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی تاسیس شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫مسئولیت جریان انقالبی سنگین تر شده است‬ ‫حجت االســام بهجت پور عضــو هیات علمی گــروه قران پژوهی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫پژوهشــگاه در گفتگو با خبرگزاری رسا‪ ،‬با اشاره به حضور پرشور مردم در‬ ‫انتخابات گفت‪ :‬پیام این دوره انتخابات چند الیه بود‪ .‬از سویی روشن کرد که مردم و غالب احزاب جریانات اثر گذار داخلی‬ ‫به تحریم انتخابات نه گفته و چنان بلوغی دارند که مصلحت خود را در ورای فضای رسانه ای استکبار می داند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫کاربرد مقبوله عمر بن حنظله در انتخاب اصلح در انتخابات‬ ‫انتخاب ها یک تصمیم گیری هستند و تصمیم گیری ها تابع برایند نفع‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫و ضررها هســتند؛ این برایندگیری با دست یابی به «نقطه بهینه» حاصل‬ ‫می شــود‪ .‬در دانش های مختلف‪ ،‬مدل هایی برای چگونگی تصمیم گیری بهینه ارائه شده است که از جمله انها مدل تصمیم‬ ‫چند معیاره با معیارهای کِیفی است که دارای طیف و مراتب باشند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫بررسی دیدگاه امام خمینی در باب علوم طبیعی و انسانی اسالمی‬ ‫امام خمینی(قدس ســره)‪ ،‬رهبر کبیــر و حکیم و دوراندیش انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫اســامی ایران در باب اسالمی شدن علوم اعم از طبیعی و انسانی دیدگاه‬ ‫خاصی ارایه نموده اند که می تواند ره گشــا برای متولیان امور دانشــگاهی کشور و نیز فرهیختگان و اساتید و دانش پژوهان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اقتضاهای دینداری و انقالبی در سیزدهمین انتخابات‬ ‫کشــور ما اسالمی و مردم ما شیعه است انان به این نظام رای داده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫اند و این نظام مشروع است و با هر انتخاباتی در واقع رفراندم دیگری هم‬ ‫برای اصل نظام صورت می گیرد‪ .‬این نظام مورد تایید امام و مراجع بزرگ و در مسیر تحقق اسالم است گرچه گاهی به سبب‬ ‫خیانت و یا سوء مدیریت مشکالتی پیدا می شود اما برخی از این مشکالت در زمان حاکمیت پیامبران و امامان نیز بوده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دومین پیش همایش ملی عرفان اهل بیتی برگزار شد‬ ‫دومین پیش همایش ملی عرفان اهل بیتی؛ به مناســبت بزرگداشت‬ ‫‪ÓÓ‬پیش همایش ملی عرفان اهل بیتی‬ ‫چهره ماندگار ادبیات و عرفان حجت االســام والمسلمین استاد دکتر علی‬ ‫شیخ االسالمی(رض) با موضوع عرفان اسالم یا اسالمی؟‪ ،‬یازدهم خرداد ماه جاری توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صدرالمتالهین و ازادی حکمت مطلقه الهیه‬ ‫فلســفۀ اولی‪« ،‬حکمــت مطلقه» نامیده شــده و صدرالمتالهین در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫راســتای این مطلب‪ ،‬دانش فلسفه را دانشــی «ازاد» دانسته که از نیاز و‬ ‫وابستگی به ماسوای خود رهاست و دیگر دانش ها به منزلۀ خادمان برای این دانش هستند و این به دالیلی است‪ ،‬از جمله‪:‬‬ ‫موضوعات دیگر علوم در فلسفه اثبات می شوند‪ ،‬پس فلسفه اعطا کننده ثبوت موضوعات علوم در عقل است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عرفان نظام ساز و تمدن پرداز‬ ‫حجت االســام رودگر با بیان اینکه عرفانی کــه امام راحل مطرح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫می کنند‪ ،‬عرفان نظام ســاز و تمدن پرداز است‪ ،‬گفت‪ :‬این عرفان ماهیت و‬ ‫هویتی دارد؛ ماهیت ان معرفت شــهودی به حق و قرب وجودی به حقیقت مطلقه یا خدای سبحان است‪ ،‬در واقع به لحاظ‬ ‫ماهوی و تعریفی‪ ،‬این عرفان با عرفان مصطلح تفاوت و تعارضی ندارد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فرهیختگان‬ ‫راه برون رفت از مشکالت‪ ،‬حکمرانی شبکه ای حکمی است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با «فرهیختگان» معتقد است دولتی‬ ‫می تواند مطلوب امروز ما باشــد که واجد یک نوع حکمرانی شــبکه ای حکمی باشــد‪ .‬در گفت وگوی پیش رو ضمن تبیین‬ ‫مفهوم دولت مطلوب به بررسی پیش زمینه های تحقق ان پرداخته ایم که مشروح ان را در پیوند مطلب از نظر می گذرانید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ظرفیت عرفان اسالمی برای تمدن سازی و الگوی پیشرفت‬ ‫مصاحبۀ کوتاهی با حجت االســام و المسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه‪ ،‬در نشریه گفتمان الگو‬ ‫منتشــر شده بود که به مناسبت ایام ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی و راهبر تمدن نوین اسالمی که زیرساخت معرفتی‬ ‫حکمت و عرفان را با فقاهت عجین نمود بازنشر می ­گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری مهر‬ ‫تبلیغ در سیره امام صادق(ع) استوار بر عملکرد خالصانه بود‬ ‫حجت االسالم والمســلمین قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫انسانی قرانی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار مهر‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫پیرامون سیره تبلیغی امام صادق (ع) اظهار کرد‪ :‬در این مورد باید مفهوم شناسی داشته باشیم به این معنا که تبلیغ یعنی چه؟‬ ‫تبلیغ به معنای رساندن پیام به فرد یا افراد است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انتخابات محقق کننده نظام اسالمی و نشان دهنده کارامدی است‬ ‫حجت االسالم و المســلمین محمدعلی اسدی نسب مدیر گروه قران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫پژوهی پژوهشگاه در نشست علمی پژوهشی با عنوان «اقتضائات دینی و‬ ‫انقالبی در عرصه ی انتخابات» گفت‪ :‬یک محور مهم فلســفه انتخابات در نظام اســامی است‪ .‬درست است که مشروعیت‬ ‫نظام اسالمی و نظام والیت فقیه با مردم نیست‪ ،‬اما مقبولیت نظام اسالمی با انتخابات رقم می خورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صدرالمتالهین و مواد دینی حقیقی و مدلوالت برهانی‬ ‫عالمه طباطبایی بــا تامل در حیات علمــی صدرالمتالهین به این‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫نتیجه رسیده است که ایشــان در اواخر دوره اول زندگى علمى خود‪ ،‬این‬ ‫معنا را دریافته که طریق وصول به حقایق علمى و به خصوص در «فلســفه الهى»‪ ،‬اختصاص به تفکر خشک و خالى ندارد‬ ‫که سبک سیر علمى مشائیه است‪ ،‬بلکه شعور و ادراک انسانى که مایه و پایه افکار کلى فلسفى است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انقالب اسالمی نقطه عطف جهان اندیشه است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین علی ذوعلم در ایین رونمایی و معرفی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫دو کتاب «رجل سیاسی» و «دولت جوان حزب اللهی» از تولیدات معاونت‬ ‫پژوهش و اموزش دفتر حفظ و نشــر اثار رهبری‪ ،‬گفت‪ :‬انقالب اســامی ایران صرف ًا یک رویداد تاریخی نیست بلکه نقطه‬ ‫عطف جهان اندیشه به شمار می رود و صاحب یک پایگاه گفتمانی است‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫شکاف اصلی در جامعه ایران‪ ،‬سنت و تجدد است‬ ‫نشست علمی «جامعه شناسی انتخابات ریاست جمهوری» به همت‬ ‫‪ÓÓ‬نشست جامعه شناسی انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫گروه مطالعات انقالب اســامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با حضور دکتر محمد شفیعی فر به عنوان ارائه دهنده به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اما و اگرهای سینمای معنویت گرا!‬ ‫معنویت مساله ای است که در الیه های مختلف زندگی بشری تنیده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫شده است؛ براین اساس نمی توان این مساله را صرفا مطابق با انچه برخی‬ ‫صاحب نظران مطرح کرده اند در«سینمای شهودی»‪« ،‬سینمای معناگرا» و یا «سینمای ماوراء» مشاهده نمود‪ .‬امور معنوی‬ ‫از سنخ شاعرانگی ها یا الهامات عرفان واره مشکوک فیلم سازی مانند اینگمار برگمان نیستند؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری تسنیم‬ ‫نقش و سقف فکری سلبریتی ها چیزی است که می بینند‬ ‫سلبریتی ها در فضای رسانه محور کنونی نقشی کلیدی دارند و تغییر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫در کنش های اجتماعی‪ ،‬ســبک زندگی‪ ،‬پوشــش و اولویت های فکری و‬ ‫فرهنگی جامعه‪ ،‬تابعی از رفتارهای این گروه است‪ .‬اگرچه صاحب نظران در میزان این اثرگذاری و گستره و دامنه ان اتفاق‬ ‫کلیت سبک زندگی و شیوه های زندگی باشد‪.‬‬ ‫نظر ندارند اما کمتر اندیشمندی است که منکر نقش سلبریتی ها بر ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم‬ ‫نشســت علمی «سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم» با حضور‬ ‫‪ÓÓ‬نشست سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم‬ ‫محمدرضا سنگری‪ ،‬محمدحســن زورق‪ ،‬محسن پرویز‪ ،‬مهدی کاموس و‬ ‫احمد شاکری از سوی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با‬ ‫همکاری اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مشارکت حداکثری گره خورده با تعدد نامزدها نیست‬ ‫امروز می خواهم در مورد یک بند از فرمایشات اخیر رهبری در دیدار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫با نمایندگان توضیح مختصری بدهم‪ .‬این فرمایشــات چندین بند اساسی‬ ‫داشت که در یکی از مهم ترین انها می بینیم که رهبر معظم انقالب مشارکت حداکثری مردم را به تعدد و تنوع نامزدها گره‬ ‫نزدند‪ .‬این موضوع برخالف پیش بینی همه تحلیلگران سیاسی بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نو شدن حکمرانی‬ ‫نوگرایی و جوان شدن نمی بایست فقط در حیطه تحول نیروی انسانی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫محدود شــود؛ در توصیف چرخه عمر «سازمان» از مرگ سازمانی سخن‬ ‫گفته می شــود‪ ،‬لحظه ای که سازمان‪ ،‬در مرحله تولد ایده یا حرکت به سوی هدف یا رشد‪ ،‬دچار انحطاط و فروپاشی می شود‬ ‫و کارایی خود را از دست می دهد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رای ندادن‪ ،‬در میدان قاتالن شهیدان بازی کردن است‬ ‫انتخابات ازمون گاه است؛ امتحان بزرگ و سراسری برای یک ملت‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫یک امت‪ ،‬پذیرفتگان در این ازمون‪ ،‬سرفرازان در پیشگاه الهی‪ ،‬در پیشگاه‬ ‫شــهیدان و در داوری ایندگان خواهند بود‪ .‬ما قرار نیســت بیعتمان با امام را بشــکنیم‪ ،‬ما قرار نیست قرارمان با شهیدان را‬ ‫فراموش کنیم‪ ،‬ما قرار نیست با نیامدن به بدخواهان خوشامد بگوییم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫سیاست گذاری ادبی و چالش های ان در مدیریت هنری دولت جدید‬ ‫با نزدیک شــدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری جامعه به جمع‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫بندی عملکرد دولت مســتقر توجه نشان داده و با نگاهی بر مسائل‪ ،‬موانع‬ ‫و ظرفیت ها‪ ،‬انتظارات خود را در شعارها‪ ،‬برنامه ها‪ ،‬توانایی ها و سوابق عملی و اجرایی نامزدهای ریاست جمهوری می جوید‪.‬‬ ‫فرایند مطالبه گری در جهت امید به بهبود وضعیت موجود افزایش می یابد و بیان انتظارات خاصه شدت می گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم برگزار شد‬ ‫نشست علمی «انتظارات فرهنگی در دولت سیزدهم» با حضور و ارائه‬ ‫‪ÓÓ‬نشست انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم‬ ‫اقایان حجت االسالم علی ذوعلم‪ ،‬عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی؛ دکتر حسن بنیانیان‪ ،‬مسئول کارگروه پیوست نگاری فرهنگی در دبیرخانه شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی و مهدی جمشیدی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مطالبات سینمایی از دولت سیزدهم‬ ‫دیپلماســی عمومی موجب افزایش اعتبــار دولت ها در میان جوامع‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫خارجی اســت و موجب ارتقای ظرفیت اقدام مشروع انها در سایر کشورها‬ ‫می شــود‪ .‬یعنی هر چه رتبه اعتباری یک دولت در فراســوی مرزهایش باالتر باشــد‪ ،‬با سهولت بیشــتری قادر به پیشبرد‬ ‫سیاست ها و اهداف خویش خواهد بود‪ .‬البته باید توجه داشت که اعتبار ویژگی پویایی دارد و همیشه پایدار نیست‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه وطن امروز‬ ‫امام(ره) و مساله تحقق اهداف انقالب در ساختار نظام‬ ‫بــه نظر من اصل ایده تحول خواهی و برهــم زدن وضع موجود در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫اندیشه امام‪ ،‬یک دهه قبل از شروع نهضت انقالب اسالمی ایجاد شد‪ .‬امام‬ ‫با بررســی عمیق شــرایط تاریخی و اجتماعی ایران‪ ،‬به این باور رسیدند که مسیر تاریخی ایران و جهان اسالم و به عبارتی‬ ‫ریلی که ایران و کشورهای مسلمان در ان حرکت می کنند‪ ،‬اساسا غلط است و ره به ناکجااباد می برد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ویژگی ‪‎‬های دولت کارامد از دیدگاه فقهای امامیه‬ ‫نشســت «ویژگی‪ ‎‬های دولت کارامد از دیدگاه فقهای امامیه» خرداد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫ماه جاری با حضور و ارائه حجت االســام ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس‬ ‫پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی برگزار شد‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی کارامدی را به معنای اثربخشی و کارایی تعریف کرده اند که‬ ‫در علم مدیریت‪ ،‬دو خصیصه اثربخشی یا تاثیرگذاری و کارایی را جزو ارکان و مولفه‪‎‬های‪‎‎‬رکنی بحث کارامدی دانسته اند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫گزارشی از نگارش جلد سوم دانشنامه علوم قران‬ ‫دانشنامه علوم قران که توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد مهدی زاده‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی تولید می شود‪ ،‬گستره نگاشته ای موضوع محور‬ ‫اســت که تبیین درســت و گره گشایی علمی و دفاع از رویکرد و اندیشه شــیعه در موضوعات مرتبط با قران‪ ،‬فهم و تفسیر‬ ‫وارتباط قران با حوزه های علوم و فرهنگ را مد نظر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نقد الیدن از نقاط قوت دانشنامه است‬ ‫نشست بررسی و نقد دانشنامه علوم قران خرداد ماه جاری با حضور‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫حجج اســام والمســلمین عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬حسن طارمی راد‪ ،‬علی‬ ‫خراســانی‪ ،‬ابوالقاســم مقیمی حاجی‪ ،‬اکبر زراعتیان و اقای دکتر احمد مهدی زاده از سوی پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جلد چهارم دانشنامه علوم قران در دست نشر است‬ ‫حجت االســام والمســلمین ابوالقاســم مقیمی حاجی‪ ،‬در نشست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫بررســی و نقد دانشنامه علوم قران گفت‪ :‬مراد از هزار مدخل که در مقدمه‬ ‫امده بود‪ ،‬مجموع مداخل سلسله دانشنامه های قران شناسی درون و برون قرانی است که جدول ان در ابتدای دهه ‪ ۹۰‬تهیه‬ ‫شده است‪ ،‬این بحث در شورای علمی مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب نظریه پردازی و روش شناسی در اندیشه سیاسی اسالم‬ ‫کتاب «نظریه پردازی و روش شناســی در اندیشــه سیاسی اسالم»‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نظریه پردازی و روش شناسی در اندیشه سیاسی اسالم‬ ‫اثر محمدعلی ســوادی به همت گروه سیاست پژوهشگاه‪ ،‬روانه بازار نشر‬ ‫شــد‪ .‬اگاهی به پیش نیازهای معرفتی‪ ،‬پیش فرض ها‪ ،‬مبانی‪ ،‬مختصات و بایسته های نظریه پردازی و روش شناسی در اندیشه‬ ‫سیاسی اسالم‪ ،‬حیاتی ترین پیش نیاز برای علوم انسانی مبتنی بر عقالنیت وحیانی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫مجموعه شش جلدی فیلم و فلسفه منتشر شد‬ ‫مجموعه شــش جلدی فیلم و فلسفه روایاتی از اثار سینمایی استاد‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه شش جلدی فیلم و فسلفه‬ ‫احمدرضا معتمدی توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اســامی به زیور طبع اراســته شد‪ .‬این مجموعه شــش جلدی که با عنوان کلی فیلم و فلسفه معرفی شده ‪ ،‬به بخش های‬ ‫مختلفی تقسم گشته و هر کدام از انها‪ ،‬روایتی از یک فیلم از اثار استاد معتمدی است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب صراط سلوک جایگاه امامت و والیت منتشر شد‬ ‫کتاب صراط ســلوک جایــگاه امامت و والیت اثر حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب صراط سلوک جایگاه امامت و والیت‬ ‫والمسلمین حسین روحانی نژاد عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه راهی بازار نشــر شد‪ .‬فصل اول کتاب صراط ســلوک جایگاه امامت و والیت به موضوع‬ ‫چیستی امامت و والیت می پردازد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری منتشر شد‬ ‫امروزه فناوری اطالعات به عنوان محور توســعه به طور مســتقیم‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه چهار جلدی تحول نظام اداری‬ ‫و غیرمستقیم بر تمامی عرصه ها و ســطوح حیات فردی و اجتماعی بشر‬ ‫اثاری گســترده و عمیق داشته است‪ .‬این اثار در کلیه زمینه های سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی مشهود می باشد‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که شیوه زندگی کار تفریح و تعامل اجتماعی انسانها متحول گردیده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب رویکرد روایی در حکمت متعالیه منتشر شد‬ ‫کتاب «رویکرد روایی در حکمت متعالیه با تاکید بر مبداشناســی»‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب رویکرد روایی در حکمت متعالیه‬ ‫اثر ســرکار خانم نرگس شاهسوارانی و حجت االسالم علی اصغر هادوی نیا‬ ‫از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی روانه بازار نشر شد‪ .‬هدف اصلى در این نوشتار‪ ،‬بررسی این‬ ‫نکته است که بسیارى از عناصر حکمت متعالیه پیرامون مبداشناسى از اموزه ‏هاى حدیثى تاثیر پذیرفته‏ اند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 صفحه 24 ‫نـگارخـانـه‬ ‫‪9 9‬نشست انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم‬ ‫‪9 9‬پنجمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ صفحه 25 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫نشست علمی انتظارات فرهنگی از دولت سیزدهم‬ ‫پنجمین جلسه مجمع عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫ارتباط با ما‬ ‫‪27‬‬ ‫خبـرنامه خــردادمـاه ‪1400‬‬ صفحه 27

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 190

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 190

شماره : 190
تاریخ : 1401/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 189

شماره : 189
تاریخ : 1401/06/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 188

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 188

شماره : 188
تاریخ : 1401/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 187

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 187

شماره : 187
تاریخ : 1401/04/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 186

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 186

شماره : 186
تاریخ : 1401/03/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 185

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 185

شماره : 185
تاریخ : 1401/02/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!