ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 36 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 36

صفحه بعد

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 36

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 36

‫ت‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ -‬وابسته به معاونت پژو هش و فناوری‬ ‫با همکاری و حما یت د بیرخانه شور ا ی عالی عتف‬ ‫شمار ه ‪ ◼ 36‬اذر ماه ‪ ◼ 1398‬ربیع الثانی ‪ ◼ 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫‪www.atf.gov.ir‬‬ ‫نیازمندی های شهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫تمامی فناوران کشور‪ ،‬اعم از دانشگاه ها‪ ،‬مراکز پژوهشی و تحقیقاتی‪ ،‬شرکت های خصوصی و دولتی و شرکت های دانش بنیان و ‪ ،...‬که توانایی رفع نیازهای ارائه شده‬ ‫را دارند‪ ،‬دعوت می شود تا با تماس به شماره ‪ 86085083 ، 88675650‬و ‪ ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰‬امادگی خود جهت رفع نیاز را به دبیرخانه نمایشگاه تستا اعالم نمایند‬ ‫تا اقدامات الزم جهت برقراری ارتباط بین انها و متقاضی فناوری انجام پذیرد‪.‬‬ صفحه 1 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ضرورت نیاز شهرداری‬ ‫به ارائه نیازهای فناورانه‬ ‫مهندس مصطفی کاظمی‬ ‫مقدمه‬ ‫نمایشــگاه ارائــه نیازهــای فناورانــه‪ ،‬از نــوع نمایشــگاه‬ ‫هایــی اســت کــه در دنیــا بــا عنــوان نمایشــگاه های‬ ‫معکــوس (‪ )Reverse Exposition‬شــناخته مــی‬ ‫شــوند‪ .‬نمایشــگاه هــای معکــوس‪ ،‬بــر خــاف نمایشــگاه های‬ ‫مرســوم کــه بــه عرضــه محصــوالت‪ ،‬خدمــات و توانمندی ها‬ ‫اختصــاص دارنــد‪ ،‬مبتنــی بــر تقاضــای فنــاوری هســتند و‬ ‫طــی ان ظرفیت هــای توســعه و نیازهــای یــک بخــش‬ ‫خــاص در قالــب نمایشــگاهی بــه فعــاالن‪ ،‬شــرکت های‬ ‫فنــاور و دانش بنیــان‪ ،‬اســتارت اپ هــا و متخصصیــن‬ ‫حــوزه معرفــی می گــردد و از ان هــا خواســته می شــود‬ ‫در یــک بــازه زمانــی مشــخص نواوری هــا و فناوری هــای‬ ‫خــود را جهــت رفــع نســازمندیهای اعــام شــده و یــا‬ ‫چالــش هــا و مســائل تبییــن شــده بــه برگزارکننــدگان‬ ‫معرفــی نماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ها شــرکت های متقاضــی‪ ،‬ظرفیت هــای‬ ‫توســعه ای و نیازمندی هــای فناورانــه را مســتند می نماینــد‬ ‫و امــاده ارائــه نیازمندی هــای فناورانــه خــود بــه صاحبــان‬ ‫فنــاوری می شــوند‪ ،‬ســپس مقدمــات برگــزاری یــک‬ ‫رویــداد چنــدروزه انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ماهیــت نمایشــگاهها نیازمحــور‪ ،‬در ادبیــات‬ ‫حــوزه سیاســت گــذاری ایــن نمایشــگا ه هــا بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ابزارهــای مهــم و دارای اثربخشــی بــاال بــرای‬ ‫برقــراری ارتبــاط و تعامــل بیــن عرضــه و تقاضــای‬ ‫فنــاوری شــناخته می شــود‪ .‬همچنیــن از قابلیــت ایــن‬ ‫نمایشــگاه ها مــی تــوان بــرای فعــال کــردن ظزفیتهــای‬ ‫موجــود در صنایــع و رونــق بخشــیدن بــه فضــای کســب‬ ‫و کار بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫شــهرداری تهــران بــا داشــتن ســازمانها و شــرکتهای متعــدد‬ ‫فعــال در حــوزه شــهری ماننــد ســاخت و بهــره بــرداری‬ ‫قطارشــهری‪ ،‬اتــش نشــانی‪ ،‬زیباســازی شــهری و غیــره ار‬ ‫یــک ســو و تنــوع بــاالی فناوریهــای مــورد اســتفاده‪ ،‬توســط‬ ‫انهــا از ســوی دیگــر دارای قابلیــت و ظرفیــت باالیــی بــرای‬ ‫تبدیــل شــدن بــه بــازار بــزرگ فناوریهــای تولیــد شــده‬ ‫توســط فنــاوران بومــی اســت‪ .‬در صــورت مدیریــت صحیــح‬ ‫ایــن بــازار‪ ،‬از یــک ســو نیازمندیهــای ســازمانها و شــرکتهای‬ ‫زیرمجموعــه شــهرداری بــه انــواع فناوریهــا بــا اثربخشــی‬ ‫باالتــری رفــع گردیــده و از ســوی دیگــر ایــن ارتبــاط و‬ ‫تعامــل باعــث رشــد و توســعه انــواع شــرکتهای اســتارتاپی‪،‬‬ ‫دانــش بنیــان و حتــی شــرکتهای بــزرگ تولیــدی مــی ‬ ‫شــود (شــکل ‪.)1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مشاور عالی شهردار و مدیرکل حوزه ریاست شهرداری تهران‬ ‫زیســت و کمتریــن نیــاز در معاونــت شهرســازی و معمــاری‬ ‫احصــاء شــده اســت‪.‬‬ ‫توزیع نیازهای شناسایی شده بین معاونتهای شهرداری‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شکل ‪ :1‬اهداف و اثرات برگزاری نمایشگاه تقاضا محور‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت و تاثیرگــذاری نمایشــگاه تقاضــا محــور‪،‬‬ ‫شــهرداری تهــران در دوره جدیــد فعالیــت خــود بــر ان شــد‬ ‫تــا بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور‬ ‫و بــا راهبــری دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری نســبت بــه شناســایی چالش هــا‪ ،‬مســائل و‬ ‫نیازمندیهــای فنــاوری ســازمانها و شــرکتهای زیرمجموعــه‬ ‫خــود اقــدام کــرده و پــس از ســاماندهی و اولویــت بنــدی‬ ‫انهــا‪ ،‬نیازهــای فناورانــه دارای اولویــت خــود را در قالــب‬ ‫نمایشــگاه در معــرض دیــد شــرکتهای اســتارتاپی و دانــش‬ ‫بنیــان قــرار دهــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در شــکل ‪ 2‬نشــان داده شده اســت فراینــد‬ ‫برگــزاری برقــراری تعامــل و ارتبــاط بیــن متقاضــی و عرضــه‬ ‫کننــده فنــاوری‪ ،‬فراینــد مســنتمر و زمانبــری اســت کــه از‬ ‫شناســایی و تبییــن نیازهــا و مســائل توســط متقاضــی فناوری‬ ‫شــروع و پــس از شناســایی عرضــه کننــده فنــاوری توانمنــد‬ ‫و انجــام مذاکــرات مرتبــط بــا شــرایط و نحــوه همــکاری بــه‬ ‫عقــد قــرارداد فــی مابیــن ختــم مــی شــود‪.‬‬ ‫تعداد نیازها‬ ‫‪86‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و محیط زیست‬ ‫‪116‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫‪9‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫‪42‬‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫‪15‬‬ ‫مجموع‬ ‫‪284‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪16‬‬ ‫جدول ‪ :1‬توزیع نیازهای شناسایی شده بین معاونتهای شهرداری‬ ‫نمودار ‪ :1‬فراوانی نیازهای فناورانه به تفکیک معاونتهای شهرداری‬ ‫جــدول ‪ 2‬نشــانگر ایــن اســت کــه از نظــر ماهیــت نیازهــای‬ ‫شناســایی شــده‪ ،‬بیشــترین نیــاز احصــاء شــده مربــوط‬ ‫بــه قطعــات مــورد اســتفاده در شســازمانها و شــرکتهای‬ ‫زیرمجموعــه شــهردری اســت‪.‬‬ ‫نیازهای فناوری شناسایی شده به تفکیک نوع نیاز‬ ‫شکل ‪ :2‬فرایند و مراحل برقراری ارتباط بین تقاضاکننده و عرضه‬ ‫کننده فناوری‬ ‫در راســتای شناســایی نیازهــای فناورانــه بــا مدیــران و‬ ‫کارشناســان معاونتهــا‪ ،‬ســازمانها و شــرکتهای زیرمجموعــه‬ ‫شــهرداری تهــران مصاحبــه و جلســات متعــددی برگــزار‬ ‫گردیــد‪ .‬ماحصــل بررســی هــا و جلســات کارشناســی‬ ‫شناســایی ‪ 284‬نیــاز فناورانــه بــود کــه توزیــع ان بیــن‬ ‫معاونتهــای محتلــف در جــدول و نمــودار ‪1‬نشــان داده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بیشــترین نیــاز بــه دلیــل وجــود ســازمانها و شــرکتهای‬ ‫خدماتــی مربــوط بــه معاونــت خدمــات شــهری و محیــط‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نوع نیاز‬ ‫ماده‬ ‫قطعه‬ ‫تجهیز‬ ‫سیستم‬ ‫چالش‬ ‫مجموع‬ ‫تعداد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪284‬‬ ‫جدول ‪ :2‬نیازهای فناوری شناسایی شده به تفکیک نوع نیاز‬ ‫امیــد اســت کــه ایــن حرکــت شــروع شــده در شــهرداری نــه‬ ‫تنهــا بتوانــد بــه صــورت یــک فرهنــگ در شــهرداری تهــران‬ ‫نهادینــه شــود بلکــه در یــک محیــط کلــی تــر بــا پیوســت‬ ‫ســایر نهادهــا و ســازمانها و شــرکتهای کشــور شــاهد کاهــش‬ ‫وابســتگی کشــور بــه حــارج از کشــور و چرحــش روزافــزون‬ ‫چــرخ صنایــع کشــور و رونــق یافتــن کســب و کار در اقتصــاد‬ ‫کشــور باشــیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫دومین نمایشگاه «تستا»‬ ‫برگزار می شود‬ ‫مهندس پیام چینی فروشان‬ ‫دبیــر اجرایــی نمایشــگاه «تســتا» گفــت‪ :‬دومیــن دوره‬ ‫ایــن نمایشــگاه همزمــان بــا هفتــه پژوهــش بــا حضــور‬ ‫صنایــع مختلــف‪ ،‬کارگــزاران و شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان بــا هــدف رفــع نیازهــای صنعــت از ‪ ۲۶‬اذرمــاه‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نشــریه عتــف بــه نقــل از روابــط عمومــی‬ ‫دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫«مهنــدس پیــام چینــی فروشــان» دبیــر اجرایــی‬ ‫نمایشــگاه «تســتا» بــا بیــان اینکــه ایــن نمایشــگاه‬ ‫نوعــی نمایشــگاه معکــوس و مبتنــی بــر تقاضــای‬ ‫فنــاوری اســت‪ ،‬خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫شــرکت های متقاضــی‪ ،‬ظرفیت هــای توســعه ای‬ ‫نیازمندی هــای تکنولوژیکــی را مســتند کــرده و‬ ‫نیازمندی هــای فناورانــه خــود را بــه صاحبــان فنــاوری‬ ‫ارایــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته بیــش از ‪۸۰۰‬‬ ‫تقاضــای فناورانــه از ســوی ‪ ۷۰‬ســازمان و شــرکت در‬ ‫ســامانه تســتا ثبــت شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ارائــه نیازمندی هــای‬ ‫فناورانــه بــه جــای عرضــه توانمندی هــا‪ ،‬تــاش در‬ ‫جهــت تامیــن نیازمندی هــای مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫بــا اســتفاده از تــوان داخلــی‪ ،‬حضــور کارگــزاران در‬ ‫حوزه هــای مختلــف فنــاوری جهــت تســهیل در پیونــد‬ ‫عرضــه و تقاضــا‪ ،‬بســتر ســازی جهــت شناســایی و ارائــه‬ ‫نیازمندی هــای شــرکت هــای دولتــی و خصوصــی و‬ ‫ایجــاد فضــای مذاکــرات « ‪ »B۲B‬از ویژگــی هــای‬ ‫نمایشــگاه تســتا بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان انعقــاد تفاهــم نامــه هــا و‬ ‫قراردادهــا در نمایشــگاه تســتای ســال گذشــته گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۹‬تفاهمنامــه بــه ارزش تقریبــی ‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫در حــوزه صنایــع معدنــی و فلــزی‪ ،‬دفاعــی‪ ،‬بــرق و‬ ‫انــرژی‪ ،‬فنــاوری اطالعــات‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشــیمی و ‪...‬در نمایشــگاه ســال گذشــته منعقــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دبیــر اجرایــی نمایشــگاه تســتا‪ ،‬مهــم‬ ‫تریــن بخــش ایــن نمایشــگاه‪ ،‬پیگیری هــای پــس از‬ ‫نمایشــگاه اســت تــا رســالت اصلــی ایــن رویــداد‪ ،‬یعنــی‬ ‫انعقــاد قــرارداد بــرای حمایــت از فنــاوری ایرانــی و بــاز‬ ‫شــدن گــره ای از صنعــت صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از ایــن رو پیگیری هــا و اقدامــات‬ ‫الزم جهــت بــه نتیجــه رســاندن تفاهمنامــه هــای‬ ‫منعقــد شــده در دبیرخانــه دائمــی نمایشــگاه مســتقر‬ ‫در دبیرخانــه شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫دبیر اجرایی نمایشگاه «تستا»‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫چینــی فروشــان بــا اشــاره بــه نتیجــه پیگیــری هــا‬ ‫توســط دبیرخانــه شــورای عالــی عتــف گفــت‪ :‬از مجمــوع‬ ‫‪ ٨٩‬تفاهــم نامــه در ســال گذشــته‪ ١٩ ،‬قــرارداد منعقــد‬ ‫شــده و هشــت قــرارداد نیــز بیــن صنعــت و فنــاوران در‬ ‫شــرف انعقــاد اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۵‬تفاهــم نامــه بــی نتیجــه مانــده‬ ‫ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ‪ ١٧‬تفاهــم نامــه در دســت بررســی‬ ‫اســت تــا در نهایــت بــه قــرارداد قطعــی منتهــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دبیــر اجرایــی نمایشــگاه تســتا‪ ،‬امســال شــاهد‬ ‫حضــور صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬شــهرداری تهــران‬ ‫و صنــدوق حمایــت از نــواوری و تحقیقــات‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و وزارت دفــاع و پشــتیبانی در‬ ‫نمایشــگاه اســتان در راســتای ارایــه نیازهــای فناورانــه و‬ ‫حضــور فنــاوران خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫اعالم نیازهای فناورانه توسط شهرداری‬ ‫چینــی فروشــان عنــوان کــرد‪ :‬پیــش بینــی شــده‬ ‫شــهرداری تهــران در قالــب ‪ ۶‬حــوزه معاونــت خــود‬ ‫در فضایــی حــدود ‪ ۵۰۰‬متــر مربــع در نمایشــگاه‬ ‫حضــور بیابــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬نیازمنــدی هــای فناورانــه هــر یــک‬ ‫از ســازمان ها و شــرکت های تابعــه پــس از برگــزاری‬ ‫جلســات متعــدد بیــن نماینــدگان دبیرخانــه و هــر یــک از‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬در قالــب فــرم تهیــه مــی شــود و دبیرخانــه‬ ‫بــرای شناســایی نیازمندی هــا اقدامــات خــود را بــرای‬ ‫رفــع نیازهــا بــه واســطه فنــاوران اغــاز مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنــون بیــش از ‪ ۳۰۰‬نیازمنــدی فناورانــه از‬ ‫‪ ۳۰‬سازمان‪-‬شــرکت مربــوط بــه شــهرداری تهــران احصــا‬ ‫شــده و فراینــد احصــا نیازهــا توســط دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی عتــف همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حضور صندوق های پژوهش و فناوری در نمایشگاه‬ ‫تستا‬ ‫چینــی فروشــان گفــت‪ :‬صندوق هــای پژوهــش و‬ ‫فنــاوری نیــز بــرای ارائــه تســهیالت بــه شــرکت های‬ ‫غیــر دانــش بنیــان و اســتارت اپ هــا در ایــن نمایشــگاه‬ ‫حضــور مــی یابنــد‪.‬‬ ‫حضور وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در تستا‬ ‫وی افــزود‪ :‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت نیــز بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰‬شــرکت در حوزه هــای مختلــف صنعتــی و بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬نیــاز فناورانــه در نمایشــگاه شــرکت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫چینــی فروشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬پژوهشــگاه های کشــور‪،‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬کارگــزاران حــوزه فنــاوری در‬ ‫ایــن نمایشــگاه نیــز حضــور مــی یابنــد‪.‬‬ ‫دومیــن دوره نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و تولیــد ایرانــی‬ ‫(تســتا)‪ ،‬در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــا‬ ‫عنــوان «رونــق تولیــد» نامگــذاری شــده‪ ،‬توســط دبیرخانه‬ ‫شــورای عالــی عتــف و بــا همــکاری صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی ریاســت جمهــوری و شــهرداری تهــران از‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۶‬تــا ‪ ۲۹‬اذر مــاه ســال جــاری در ســالن هفــت‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی تهــران برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حضور صندوق نواوری و شکوفایی با رویکرد ارایه‬ ‫تسهیالت‬ ‫چینــی فروشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی در نمایشــگاه تســتا گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫صنــدوق نیــز بــا رویکــرد ارائــه تســهیالت و مشــوق ها‪،‬‬ ‫ارائــه نیازمندی هــای فناورانــه حاصــل از رویدادهــای‬ ‫برگــزار شــده (تقریبــا ‪ ۳۰‬شــرکت)‪ ،‬برگــزاری رویدادهــای‬ ‫‪( Reverse pitch‬برگــزاری ‪ ۶‬رویــداد)‪ ،‬در نمایشــگاه‬ ‫تســتا حضــور مــی یابــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها فناوری شهرداری تهران‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫ارائه راهکار و پیاده سازی بومی سیستم اسکادای تونل های ترافیکی شهری به منظور یکپارچه سازی و مدیریت‬ ‫هوشمند و جامع کلیه زیرسیستم های سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫سیستم‬ ‫‪2‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫ارائه راهکار و ساخت سنسورهای سنجش االیندگی جهت تونل های ترافیکی شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪3‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫ارائه راهکار و ساخت سنسورهای سنجش جریان باد جهت تونل های ترافیکی شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪4‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫ارائه راهکار و ساخت تابلوهای پیام متغیر خبری متنی (‪ ،)VMS‬محدودیت سرعت (‪ )SLS‬و کنترل مسیر‬ ‫(‪ )LCS‬جهت تونل های ترافیکی شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪5‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫ساخت تابلوی پیام متغیر خبری (‪ )VMS‬و تلویزیون های شهری‬ ‫تجهیز‬ ‫‪6‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫مایع افزودنی جهت فیلترهای جاذب دوده _(‪)Additive DPF Filter‬‬ ‫ماده‬ ‫‪7‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫یونیت کنترل الکترونیکی موتور (‪ )FFR‬اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪8‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫یونیت الکترونیکی ‪ Can Processor‬اتوبوس دو کابین کینگ النگ _ ‪King Long-XMQ6180G1‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪9‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫یونیت الکترونیکی موتور (‪ )EDC‬اتوبوس دو کابین کینگ النگ _ ‪King Long-XMQ6180G1‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪10‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫سرسیلندر موتور اتوبوس دو کابین کینگ النگ _ ‪!King Long-XMQ6180G‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪11‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫بوش و پیستون و رینگ موتور اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪12‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫یاتاقان ثابت و متحرک اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪13‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫پمپ باد اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪14‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫اکسل عقب (دیفرانسیل) اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪15‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫جک ارتی کولیت اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪16‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫پمپ هیدروفن اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪17‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫پمپ هیدرولیک فن اتوبوس دو کابین کینگ النگ‬ ‫قطعه‬ ‫‪18‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫‪Cap digital indicator‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪19‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی ریل سوم‪ :‬ترمینال کابل‬ ‫قطعه‬ ‫‪20‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫‪ Huck Bolt & Collar of Aluminum Composite Contact Rail‬ساخت قطعه یدکی‬ ‫قطعه‬ ‫‪21‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫سولونویید‬ ‫قطعه‬ ‫‪22‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫‪RH_ NTC _PCI‬کارت ارتباطی مبدل شبکه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 23‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد ‪ FIPO‬برای رک ‪ ICA‬مربوط به سیستم ‪ atp‬خط‪5‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 24‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد اصلی پله برقی ‪MAIN BOARD RH-NCN-N4‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 25‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد انتن کارتخوان با قابلیت نصب ‪ 5‬عدد ‪ SAM Card‬مربوط به سیستم ‪AFC‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 26‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫سوزن خط ‪Signal Transformer 5‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 27‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫شفت گیربکس‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 28‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کنتاکت بیس ماشین سوزن خط ‪5‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪29‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کنتاکت بیس ‪ Cotact base‬ماشین سوزن ‪Zdj 9‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪30‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد تغذیه پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪31‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد مگنت پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 32‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد مگنت ترمز موتور پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 33‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد رله پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫‪ 34‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫سولونویید (مگنت)‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 35‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫شفت هندریل پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 36‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫شفت هندریل پله برقی هیوندایی‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 37‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کامب پله برقی شیندلر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 38‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کامب پله برقی هیوندایی‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 39‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫گیربکس چپ پله برقی شیندلر (‪)OMS‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪40‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫لبه زرد پله هیوندایی‬ ‫قطعه‬ ‫‪41‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫هندریل پله برقی‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 42‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫شارژر بیسیم هایترا‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 43‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫گوشی دهنی مدل تلفنی استایل‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 44‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد الکترونیکی تابلوهای ‪ PIS‬دیجیتال اطالع رسانی حرکت قطار‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 45‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد الکترونیکی پاور مربوط به سیستم صوتی اعالن عمومی ایستگاه ها‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 46‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد الکترونیکی کارت زون کنسول سیستم پیج‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 47‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫برد الکترونیکی پری امپلی فایر مربوط به سیستم صوتی اعالن عمومی ایستگاه ها‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 48‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کیت الکترونیک مستر کالک‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 49‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساعت دیجیتال تحت شبکه‬ ‫قطعه‬ ‫‪50‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫کابل ‪ cat6‬شیلدار وفویلدار ‪SFTP‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪51‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫دوربین بولت تحت شبکه‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 52‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی ‪GRP Insulator of Steel Support for AL Contact Rail‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 53‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی بست نگهدارنده چدنی جلوگیری از فرار کلمپ کانتی لور‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 54‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی پین نگهدارنده ‪ M‬شکل مقره بشقابی‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 55‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی چشمی نگهدارنده سیم مسنجر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 56‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی کلمپ مخصوص سیم حمال یا مسنجر‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 57‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی کلمپ میدپوینت از جنس الیاژ برنج ‪ 3‬پیچ‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 58‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکیکنسول نگهدارنده سیم ‪GW‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 59‬معاونت حمل و نقل و ترافیک شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫ساخت قطعه یدکی کنسول نگهدارنده وزنه تعادل‬ ‫قطعه‬ ‫‪60‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫نازل های ایرواشر (سامانه تهویه)‬ ‫قطعه‬ ‫‪61‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫پمپ های ایرواشر (سامانه تهویه)‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 62‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫اکچویتر دمپرها (سامانه تهویه)‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 63‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫کلیدهای ‪GIS‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 64‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫کلیدهای ‪DC‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 65‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫باتری نیکل‪ -‬کادمیوم‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 66‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫کارتخوان ‪AFC‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 67‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫سیستم کنترلی ‪Scada/RTU‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 68‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫(‪ )BMS BAS‬تابلوهای کنترلی ‪ PLC/MCC‬و مبدل های پروتکلی برای نمایش عملکرد برخی از سیستم های‬ ‫روشنایی‪ ،‬پله برقی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 69‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫ساعت مرکزی‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫سیستم مخابرات (‪)MSN Multi Service Network‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪70‬‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫سیستم سیگنالینگ‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 72‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫موتورهای الکتریکی (سامانه تهویه)‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 73‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫پله برقی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 74‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫ریل سوم‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 75‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫تهیه و تولید ریل ‪ UIC54‬و و ادوات مربوط به ان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 76‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫رصد فعالیت خودروهای تاکسی در سطح شهرتهران‬ ‫چالش‬ ‫‪ 77‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫یکپارچه سازی روش و محاسبه پرداخت کرایه در تاکسی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 78‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫یکپارچه سازی نرم افزارهای درخواست تاکسی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 79‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫کنترل هوشمند ورود و خروج تاکسی ها به پایانه های تاکسیرانی‬ ‫چالش‬ ‫‪80‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫ایجاد سامانه پایش تردد تاکسی ها‬ ‫چالش‬ ‫‪81‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫تجهیزات الکترونیکی اعالم وضعیت ناوگان و نرخ ها در خطوط و پایانه‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 82‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫بکارگیری تجهیزات فنی نمایش تبلیغات تاکسی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 83‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫استفاده از کاتالیست در تاکسی ها‬ ‫چالش‬ ‫‪ 84‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫تولید برچسب ‪RFID‬‬ ‫چالش‬ ‫‪ 85‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫تجهیزات محاسبه کرایه داخل تاکسی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 86‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوا‬ ‫تجهیزات سنجش کیفیت هوا‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 87‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های جدید جهت استفاده از فناوری برخط ماهواره ای‬ ‫چالش‬ ‫‪ 88‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های جدید جهت استفاده از مصالح نوین و به روز در پروژه های حوزه مدیریت شهری‬ ‫چالش‬ ‫‪ 89‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات به روز وضعیت انواع عالئم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی شهر تهران بر پایه ‪GIS‬‬ ‫چالش‬ ‫‪90‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های جدید جهت طراحی و پیاده سازی سامانه کدگذاری و شناسنامه دار نمودن کلیه پارکینگ ها و‬ ‫محل های پارک دائمی شهر تهران بر پایه ‪GIS‬‬ ‫چالش‬ ‫‪91‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات به روز اخرین وضعیت اصالحات هندسی و امار تصادفات معابر‬ ‫چالش‬ ‫‪92‬‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه و کم هزینه برای تبدیل دوچرخه‪ ،‬سه چرخه و ویلچرهای معمولی به الکتریکی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 93‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه برای نمایان شدن دوچرخه سواران در تاریکی هوا با استفاده از نمایان سازی دوچرخه‪،‬‬ ‫دوچرخه سوران‬ ‫چالش‬ ‫‪ 94‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه و کم هزینه برای ساخت کاله های ایمنی کم جا و قابل حمل‬ ‫چالش‬ ‫‪ 95‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه و کم هزینه برای تولید لباس های محافظ دوچرخه سوار به منظور افزایش ایمنی در‬ ‫موقع بروز حوادث و ‪...‬‬ ‫چالش‬ ‫‪ 96‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه برای تولید کیسه هوا یا محافظ هایی با قابلیت اقدام سریع جهت کاهش صدمات پس‬ ‫از بروز حوادث‬ ‫چالش‬ ‫‪ 97‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح فناورانه برای طراحی سیستمی جهت اطالع رسانی به موقع و سریع پس از وقوع حادثه برای‬ ‫دوچرخه سواران‬ ‫چالش‬ ‫‪ 98‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه برای ایجاد فضاهای پارک ایمن‪ ،‬ارزان‪ ،‬زیبا و دارای کارایی باال‬ ‫چالش‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه کم هزینه برای تولید کاله‪ ،‬دستکش و سایر پوشاک مجهز به چراغ های راهنما با هدف‬ ‫قابل رویت نمودن دوچرخه سوار در تاریکی هوا و همچنین نمایش جهت حرکت انها‬ ‫چالش‬ ‫‪ 100‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه برای تولید یک قطعه سبک و کم هزینه با هدف تبدیل سریع دوچرخه معمولی به دوچرخه ثابت‬ ‫چالش‬ ‫‪ 101‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح برای تولید قفل های کم هزینه و با درصد ایمنی باال‬ ‫چالش‬ ‫‪ 102‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫تولید نرم افزار کامل و جامع حاوی محتوای اموزش کلیه مهارت های مرتبط با دوچرخه شامل دوچرخه‬ ‫سواری‪ ،‬قوانین‪ ،‬ایمنی‪ ،‬تعمیرات دوچرخه و ‪...‬‬ ‫چالش‬ ‫‪ 103‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت برداشت اطالعات تردد و پیمایش دوچرخه ها و اسکوترها در سطح شهر به‬ ‫تفکیک دوچرخه شخصی و اشتراکی‪،‬‬ ‫چالش‬ ‫‪71‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫‪ 104‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت نظارت بر تسهیالت موجود دوچرخه سواری شهر تهران شامل مسیرهای ویژه‬ ‫دوچرخه‪ ،‬پارکینگ های مسقف‪ ،‬دوچرخه بندها‪ ،‬استندهای تعمیرات‪ ،‬رک های هوشمند اداری دوچرخه و ‪...‬‬ ‫چالش‬ ‫‪ 105‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه و کم هزینه جهت کنترل وسایل نقلیه غیرمجاز عبوری از مسیرهای ویژه دوچرخه به‬ ‫منظور اعمال قانون‬ ‫چالش‬ ‫‪ 106‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت پایش لحظه ای ایمنی و امکانات مسیرهای ویژه دوچرخه‬ ‫چالش‬ ‫‪ 107‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت دسترسی به موقعیت مکانی و زمانی مسافران در جابه جایی های روزانه در شبکه‬ ‫از طریق فن اوری های جدید‬ ‫چالش‬ ‫‪ 108‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت شناسایی دقیق خودروهای در حال حرکت‪ ،‬پارک شده و متخلف بدون نیاز به حضور در محل‬ ‫چالش‬ ‫‪ 109‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت تشخیص تعداد سرنشین خودروها در معابر خاص‬ ‫چالش‬ ‫‪ 110‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫فناوری ذخیره سازی تصاویر تردد با کیفیت قابل قبول و کم حجم برای مدت زمان طوالنی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 111‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص نوع‪ ،‬مدل و رنگ خودروها عالوه بر پالک خودرو‬ ‫چالش‬ ‫‪ 112‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت برداشت برخط اطالعات تردد و پیمایش ناوگان باری در تمام سطح شهر تهران به‬ ‫منظور ارائه تسهیالت باری‪ ،‬نظارت و مدیریت‬ ‫چالش‬ ‫‪ 113‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت ایجاد زیرساخت تشخیص و صحت سنجی مجوزهای صادره برای ناوگان باری‬ ‫چالش‬ ‫‪ 114‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت استفاده از دانش و تکنولوژی و عملکردی موتورهای الکتریکی هاب موتور و‬ ‫گیربکسی برای استفاده در موتورهای برقی در شهر تهران‬ ‫چالش‬ ‫‪ 115‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح های فناورانه جهت استفاده ازتکنولوژی سواپ باطری درموتورهای برقی برای شهر تهران‬ ‫چالش‬ ‫‪ 116‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح ها و ابتکارات جدید جهت طراحی سامانه مدیریت فرایند اموزش شهروندی‬ ‫چالش‬ ‫‪ 117‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح ها و ابتکارات جدید جهت طراحی سامانه موبایلی اموزش و ازمون شهروندی برای بوستان های‬ ‫اموزش ترافیک‬ ‫چالش‬ ‫‪ 118‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح ها و ابتکارات جدید سامانه مدیریت و مانیتورینگ گره های ‪ TOD‬و خیابان های کناری‬ ‫چالش‬ ‫‪ 119‬معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫ارائه طرح ها و ابتکارات جدید جهت طراحی سامانه مدیریت تشخیص ناهنجاری های شاخص ترافیکی با‬ ‫قابلیت اعالم به راننده خودرو جهت اموزش و نظارت بر ان تا اصالح رفتار ترافیکی‬ ‫چالش‬ ‫‪120‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار‬ ‫کیسه های کامال سازگار با محیط زیست‬ ‫ماده‬ ‫‪121‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار‬ ‫روکش با دوام و کم استهالک با عمر بیش از ‪ 5‬سال در سطح معابر تردد خودروهای سنگین‬ ‫ماده‬ ‫‪122‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل خدمات امور شهری‬ ‫الیروبی شبکه جمع اوری ابهای سطحی مدفون‬ ‫تجهیز‬ ‫‪123‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل خدمات امور شهری‬ ‫ربات های ناظر شبکه جمع اوری ابهای سطحی‬ ‫ماده‬ ‫‪124‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ربات اتش نشان‬ ‫سیستم‬ ‫‪125‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫نگاشت ‪ 3‬بعدی‬ ‫سیستم‬ ‫‪126‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫اسکنر امداد و نجات‬ ‫تجهیز‬ ‫‪127‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ربات شبیه ساز‬ ‫تجهیز‬ ‫‪128‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫بلندگو (اسپیکر) جهت دار‬ ‫تجهیز‬ ‫‪129‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫بیلچه تخصصی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪130‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ربات چاه نورد‬ ‫تجهیز‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪131‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫مگاروتور‬ ‫تجهیز‬ ‫‪132‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ماسک اضطراری اتش نشان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪133‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫چراغ قوه اتش نشان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪134‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫هیدروپمپ کف کش‬ ‫تجهیز‬ ‫‪135‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫فن ا ِمی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪136‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫دوربین تشخیص حریق از راه دور‬ ‫تجهیز‬ ‫‪137‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سیستم اعالم موقعیت اتش نشانان در محیطهای عملیاتی بر اساس ‪IOT‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪138‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سامانه داده کاوی داده های سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫‪139‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سیستمهای هوشمند هدایت و کنترل عملیات و ناوگان‬ ‫سیستم‬ ‫‪140‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫طراحی و پیاده سازی سیستمهای ‪BI‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪141‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫طراحی و پیاده سازی سیستمهای خبره اتش نشانی‬ ‫سیستم‬ ‫‪142‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫نظارت تصویری حریق و حوادث شهری بر اساس شبکه های مخابراتی موجود‬ ‫تجهیز‬ ‫‪143‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سامانه مانیتورینگ حریق و حوادث شهری بر اساس سیستمهای اعالم حریق‬ ‫سیستم‬ ‫‪144‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ایجاد سیستمهای اطالع رسانی حریق و حوادث بر پایه کلیدهای الکترونیکی (‪)Fire Key‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪145‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سامانه کنترل چراغهای راهنمایی و رانندگی ( ‪)DSRC‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪146‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫پروژه مسیریابی و پیمایش مسیر خودروهای اتش نشانی‬ ‫سیستم‬ ‫‪147‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سیستم دستیار صوتی اتش نشان‬ ‫سیستم‬ ‫‪148‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫ست کامل تجهیزات نجات‬ ‫تجهیز‬ ‫‪149‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫تجهیزات هیدرولیکی نجات‬ ‫تجهیز‬ ‫‪150‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫تیغه پدال بر‬ ‫قطعه‬ ‫‪151‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫تیغه درب بازکن‬ ‫قطعه‬ ‫‪152‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫پیستون پدال بر‬ ‫قطعه‬ ‫‪153‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫رینگ و پیستون اره موتوری‬ ‫قطعه‬ ‫‪154‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫زنجیر اره موتوری‬ ‫قطعه‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪155‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫لوله نواری ‪ 5/2‬و ‪ 5/1‬اینچ‬ ‫تجهیز‬ ‫‪156‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫فن فشار مثبت و منفی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪157‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫لوله خرطومی ‪ 4‬اینچ‬ ‫قطعه‬ ‫‪158‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫موتور برق‬ ‫تجهیز‬ ‫‪159‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫پمپ بنزین موتور برق‬ ‫قطعه‬ ‫‪160‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫اینداکتور بین مسیر ‪ 5/2‬اینچ‬ ‫تجهیز‬ ‫‪161‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫لوله فشار قوی ‪ 1‬اینچ‬ ‫تجهیز‬ ‫‪162‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫اچار کوپلینگ ‪ 1‬اینچ‬ ‫قطعه‬ ‫‪163‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سرلوله ‪5/1‬و‪ 5/2‬اینچ به همراه قطعات مربوطه‬ ‫قطعه‬ ‫‪164‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫دستگیره هوزریل (مسلسلی)‬ ‫قطعه‬ ‫‪165‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫کوپلینگ برنجی فشار قوی هوزریل یک اینچ‬ ‫قطعه‬ ‫‪166‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫دی َمن ولو‬ ‫قطعه‬ ‫‪167‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫نیم ماسک‬ ‫قطعه‬ ‫‪168‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫طلق ماسک تنفسی‬ ‫قطعه‬ ‫‪169‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫بند های کوله دستگاه تنفسی‬ ‫قطعه‬ ‫‪170‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫سوزن دیافراگم دیمن ولو‬ ‫قطعه‬ ‫‪171‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫کفشک نردبان الومینیومی‬ ‫قطعه‬ ‫‪172‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫قطعات یدکی داخل کاله حریق مطابق نمونه‬ ‫قطعه‬ ‫‪173‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫طلق کاله حریق‬ ‫قطعه‬ ‫‪174‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫عینک کاله حریق‬ ‫قطعه‬ ‫‪175‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫نردبان دستی ‪ 9‬متری کامپوزیت یا الومینیومی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪176‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫راه اندازی سیستم مونیتورینگ پله های برقی پلهای عابر پیاده مکانیزه‬ ‫سیستم‬ ‫‪177‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫تهیه نرم افزار تعمیر و نگهداری پله های برقی پلهای عابر پیاده مکانیزه‬ ‫سیستم‬ ‫‪178‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫تجهیز پله های برقی پلهای عابر پیاده مکانیزه به سیستم ذخیره انرژی‬ ‫سیستم‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪179‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫فناوری چوب های ترمو فنالندی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪180‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫سرچراغی پیاده رو و پارکی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪181‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫کفپوش های گرانولی زمین بازی کودکان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪182‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫برچسب شناسایی تیرهای روشنایی بزرگراهی‬ ‫قطعه‬ ‫‪183‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫نرم افزارهای مانیتورینگ روشنائی و نورپردازی‬ ‫سیستم‬ ‫‪184‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫مجموعه وسایل نوین بازی کودکان ‪ /‬وسایل سرگرمی و اموزشی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪185‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫ویدیو پروژکتورهای حرفه ای نمایش‬ ‫تجهیز‬ ‫‪186‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫راه بندهای ستونی الکترونیکی‬ ‫قطعه‬ ‫‪187‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫نیازهای فناورانه در حوزه حجم و نقاشی دیواری‬ ‫سیستم‬ ‫‪188‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫استپ الومینیومی‬ ‫قطعه‬ ‫‪189‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫پرشر رول (رول سوسماری)‬ ‫قطعه‬ ‫‪190‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫شانه الومینیومی کامب‬ ‫قطعه‬ ‫‪191‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫راهنمای استخوانی‬ ‫قطعه‬ ‫‪192‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫ریل هدایتگر روی بالستریت هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪193‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫فلکه اصطکاکی‬ ‫قطعه‬ ‫‪194‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫زنجیر قوس هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪195‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫رول فشاری هدایتگر هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪196‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫زنجیر استپ‬ ‫قطعه‬ ‫‪197‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫نوار هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪198‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫گارد ریل هدایتگر هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪199‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫ریل هدایتگر برگشتی هندریل‬ ‫قطعه‬ ‫‪200‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫بتن سبز‪-‬بتن بیولوژیکی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪201‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫(‪)ICF Insulated Concrete Forms‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪202‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫(‪)LSF Low Weight Steel Framing‬‬ ‫قطعه‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪203‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫پنجره های خود تمیز شونده‬ ‫تجهیز‬ ‫‪204‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫پنجره های هوشمند‬ ‫تجهیز‬ ‫‪205‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫"سیستم مدیریت ساختمان هوشمند‬ ‫(‪" )BMS Building Management System‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪206‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫شناسایی و کنترل عوامل خسارتزای گیاهی به ویژه در درختان‬ ‫سیستم‬ ‫‪207‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫سیستمهای نوین ابیاری قطره ای‪ ،‬بارانی‪ ،‬زیرسطحی‬ ‫سیستم‬ ‫‪208‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫"بهینه سازی سامانه جستجوی متوفی در نرم افزار موبایل‬ ‫بهشت زهرا (س)"‬ ‫سیستم‬ ‫‪209‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫سامانه ‪ RO‬مانیتورینگ میزان حجم اب چاه های موجود در سطح سازمان‬ ‫سیستم‬ ‫‪210‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫سامانه تور مجازی سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫سیستم‬ ‫‪211‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫سیستم راهنمای مراجعین جهت تدفین با استفاده از سیستم ‪ IR‬به همراه دستیار صوتی فارسی‬ ‫سیستم‬ ‫‪212‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫ایجاد سامانه ای جهت پردازش داده های منابع ابی موجود در سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫تجهیز‬ ‫‪213‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫ایجاد سامانه ای جهت کنترل میزان روشنایی معابر با توجه به حجم تردد و عبور و مرور معابر سازمان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪214‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫مکانیزه کردن ابیاری فضای سبز سازمان‬ ‫تجهیز‬ ‫‪215‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫هوشمند سازی ناوگان امبوالنس ها‬ ‫سیستم‬ ‫‪216‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫"راه اندازی نیروگاه های خورشیدی جهت تامین برق‬ ‫در سازمان بهشت زهرا (س)"‬ ‫تجهیز‬ ‫‪217‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫"ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی‬ ‫شامل زیر سیستم های مدیریت و نظارت بر عملیات تخریب و راهبری ناوگان حمل و نقل )"‬ ‫سیستم‬ ‫‪218‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫سیستم جامع پردازش و تحصیل برق از پسماند‬ ‫سیستم‬ ‫‪219‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫سامانه نظارت تصویری خودرویی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪220‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫سامانه رصد فعالیت ویدیویی فعالیت خودروها‬ ‫تجهیز‬ ‫‪221‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫ایجاد سامانه جذب سرمایه گذاران و انتقال تکنولوژی روز در حوزه مدیریت پسماند‬ ‫تجهیز‬ ‫‪222‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫"دستگاههای تخمیر پسماند شهری و تولید انرژی به روش هاضم بیهوازی اساس عملکرد سامانه هاضم بر‬ ‫جداسازی گاز متان حاصل از فعل و انفعال شیمیایی مواد الی موجود در پسماندها می باشد"‬ ‫تجهیز‬ ‫‪223‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫استفاده از سیستم های زباله سوز‬ ‫تجهیز‬ ‫‪224‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫‪   ‬تصفیه و امحا شیرابه‬ ‫تجهیز‬ ‫‪225‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر‬ ‫‪      ‬سیستم های کنترل جمعیت حیوانات شهری (موش و سگ)‬ ‫سیستم‬ ‫‪226‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫شرکت شهربان و حریم بان شهر تهران‬ ‫سخت افزار ردیاب ناوگان خودرویی (‪)AVL‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪227‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه مدیریت و پایش هوشمند انرژی در شهرداری تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪228‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه هوشمند جهت نظارت و مانیتورینگ هوشمند موتورخانه های ساختمان های شهرداری تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪229‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه هوشمند دریافت اطالعات و پایش نیروگاههای خورشیدی‬ ‫سیستم‬ ‫‪230‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه هوشمند غربالگری و پایش پروژه های مدیریت شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪231‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه تحلیل اطالعات مکانی اطلس محیط زیست کالنشهر تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪232‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و‬ ‫محیط زیست‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سامانه پایش یکپارچه و هوشمند محیط زیست شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪233‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫مجریان‬ ‫تهیه روغن سیمالوب مورد استفاده دستگاه های میکرواسترینر تصفیه خانه اب دریاچه شهدای خلیج فارس‬ ‫ماده‬ ‫‪234‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫طراحی و تولید جداول رنگی سبک پلیمرکامپوزیتی با مقاومت باال در برابر خوردگی و تخریب های رایج‬ ‫ماده‬ ‫‪235‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫سیستم کنترلی رفتار پل ها‬ ‫سیستم‬ ‫‪236‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫اتصاالت ضد سرقت در حفاظ های بزرگراهی‬ ‫قطعه‬ ‫‪237‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫سیستم حفاظ های جانبی نوین بزرگراهی (گاردریل های چرخان)‬ ‫سیستم‬ ‫‪238‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫پارادایم سازمان هزینه ای به سازمان درامد زا‬ ‫چالش‬ ‫‪239‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫تجهیزات سنجش کیفیت هوا‬ ‫تجهیز‬ ‫‪240‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫تهیه دستگاه ‪ UTM‬با ویژگیهای خاص برای کنترل کیفیت مخلوطهای اسفالتی اصالح شده‬ ‫تجهیز‬ ‫‪241‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫تولید روغن سیمالوب مورد استفاده دستگاه های میکرواسترینر تصفیه خانه اب دریاچه شهدای خلیج فارس‬ ‫ماده‬ ‫‪242‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫موادپلیمری معدنی نیکو فالک ( ‪)Nicoflok‬‬ ‫ماده‬ ‫‪243‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫سامانه تجمیع داده و کنترل مرکزی سیستم هوشمند سازی تونل (‪)scada‬‬ ‫‪244‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و‬ ‫مناطق‬ ‫استفاده از طرح و رنگ در بتن‬ ‫‪245‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و‬ ‫مناطق‬ ‫اسفالت و کفپوش معابر و پیاده روها‬ ‫‪246‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و‬ ‫مناطق‬ ‫طرح پیاده رو های هوشمند تولید انرژی توسط حرکت عابرین پیاده بروی کفپوش های مکانیکی که انرژی‬ ‫مکانیکی قدم زدن رو به الکتریسیته بدل میسازد‬ ‫‪247‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و‬ ‫مناطق‬ ‫طرح کفپوش پیاده رو مختص نابینایان بدون فعالیت های عمرانی با قابلیت تسهیل در عبور و مرور نابینایان‬ ‫‪248‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و‬ ‫مناطق‬ ‫طرح اسفالت هوشمند متناسب با اقلیم‬ ‫‪249‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مشاور فنی و عمرانی‬ ‫تهیه دستگاه ‪ UTM‬با ویژگیهای خاص برای کنترل کیفیت مخلوطهای اسفالتی اصالح شده‬ ‫سیستم‬ ‫‪250‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مشاور فنی و عمرانی‬ ‫ساخت سخت افزار و نرم افزارهای سامانه ‪( GPR‬از نوع خودرویی) به منظور ارزیابی وضعیت (بویژه نشست)‬ ‫معابر و شناسایی تاسیسات زیرسطحی انها‪.‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪251‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مشاور فنی و عمرانی‬ ‫ارتقاء سامانه جامع ژئوتکنیک با توجه به محورهای توسعه احصاء شده توسط مرکز‬ ‫سیستم‬ ‫‪252‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان مشاور فنی و عمرانی‬ ‫ایجاد سامانه کنترل مسیر کامیونهای اسفالت از لحضه ثبت درخواست تا پخش بصورت انالین‬ ‫سیستم‬ ‫‪253‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫بتن و اسفالت نفوذپذیر‬ ‫ماده‬ ‫‪254‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫روش های نوین ‪ LID/BMP‬در مدیریت جمع اوری ابهای سطحی‬ ‫سیستم‬ ‫‪255‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫تجهیزات کامل شامل دبی سنج‪ ،‬باران سنج و دیتاالگر‬ ‫تجهیز‬ ‫‪256‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫پایش اطالعات مربوط به کانال ها و مسیل های جمع اوری و هدایت ابهای سطحی شهر تهران‬ ‫چالش‬ ‫‪257‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫بتن متخلخل‬ ‫ماده‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪258‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫مصالح ژئوسنتتیک‬ ‫ماده‬ ‫‪259‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫اشغالگیرهای نوین(بازشونده)‬ ‫قطعه‬ ‫‪260‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫چوب های فراوری شده‬ ‫ماده‬ ‫‪261‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫بتن شفاف‬ ‫ماده‬ ‫‪262‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫سرامیک های شفاف‬ ‫ماده‬ ‫‪263‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫سنگ های با ضخامت ‪ 3‬میلی متر و کم تر‬ ‫ماده‬ ‫‪264‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫افزودنی های بتن‬ ‫ماده‬ ‫‪265‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫رنگ ها نانو و عایق‬ ‫ماده‬ ‫‪266‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫فوالد های مقاومت باال‬ ‫ماده‬ ‫‪267‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫‪ FRPA‬چسب‬ ‫ماده‬ ‫‪268‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫اسفالت های رنگی‬ ‫ماده‬ ‫‪269‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫بتن خود ترمیم شونده‬ ‫ماده‬ ‫‪270‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫جداگرهای لرزه ای‬ ‫قطعه‬ ‫‪271‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫دمپرها‬ ‫قطعه‬ ‫‪272‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫میراگرهای استاتیکی‬ ‫قطعه‬ ‫‪273‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫جداسازها‬ ‫قطعه‬ ‫‪274‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫تجهیزات اتش نشانی ‪ :‬جت فن ها‪ ،‬دیتکتورها‪ ،‬پمپ های فهرست شده‬ ‫تجهیز‬ ‫‪275‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫سیستم ها و تجهیزات برقی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪276‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫پله برقی ها‬ ‫تجهیز‬ ‫‪277‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫موتور اسانسور‬ ‫تجهیز‬ ‫‪278‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫ایجاد سامانه تامین و رهگیری سخت افزار مورد نیاز در سطح شهرداری تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪279‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫راه اندازی سامانه مستند سازی فنی رفع معارضین تاسیساتی‬ ‫سیستم‬ ‫‪280‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫ایجاد سامانه جهت اعالم موقعیت مکانی و جغرافیایی اب گرفتگی معابر توسط شهروندان‬ ‫سیستم‬ ‫‪281‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫اپلیشکن برداشت خرابی های معابر توسط شهروندان‬ ‫سیستم‬ ‫‪282‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫سرقت دیواره های جاذب صوت از حاشیه بزرگراه ها‬ ‫چالش‬ ‫‪283‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫راه اندازی سامانه ستاد بازافرینی کالنشهر تهران و ستادهای بازافرینی مناطق برای مدیریت و رصد برنامه ها‬ ‫و اقدامات دستگاه های عضو‬ ‫سیستم‬ ‫‪284‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫ایجاد سامانه سرمایه گذاری برای شناسایی سرمایه گذاران ذیصالح‪ ،‬معرفی پروژه های سرمایه گذاری و برقراری‬ ‫ارتباط میان سرمایه گذاران و پروژه ها‬ ‫سیستم‬ ‫‪285‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫طراحی و ساخت ماشین االت مناسب حمل مصالح‪ ،‬جمع اوری زباله و امدادرسانی در معابر باریک بافت های‬ ‫فرسوده‪ ،‬ناکارامد و تاریخی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪286‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫پیشنهاد شیوه های نو برای افزایش پایداری لرزه ای ابنیه واقع در بافت های فرسوده و ناکارامد‬ ‫چالش‬ ‫‪287‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫راه اندازی سامانه گردشگری برای محالت هدف‬ ‫سیستم‬ ‫‪288‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫طراحی دوره های اموزشی برای کنشگران حوزه نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد در بسترهای نرم افزاری مربوطه‬ ‫سیستم‬ ‫‪289‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫ارائه شیوه های نو برای تامین فضای سبز و پارکینگ در بافت های فرسوده و ناکارامد‬ ‫چالش‬ ‫‪290‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫پیشنهاد شیوه های خالقانه در طراحی و ساخت مبلمان شهری و تجهیز فضاهای عمومی‬ ‫چالش‬ ‫‪291‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫طراحی انواع بازی و اپلیکیشن برای گروه های سنی مختلف با موضوعات مربوط به نوسازی شهری‬ ‫سیستم‬ ‫‪292‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫تامین روشنایی معابر و فضاهای بی دفاع شهری برای کاهش معضالت اجتماعی‬ ‫سیستم‬ ‫‪293‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫عایق های رطوبتی پلیمری‬ ‫ماده‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫عتف‬ ‫نیازمندی های شــهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫‪294‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫پوشش های ضد حریق سازه های بتنی‬ ‫ماده‬ ‫‪295‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫پرده های ضد حریق‬ ‫ماده‬ ‫‪296‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫فوق روان کننده های بتن‬ ‫ماده‬ ‫‪297‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫ابزار دقیق رفتار سنجی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪298‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫شیر های اب اتوماتیک‬ ‫قطعه‬ ‫‪299‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫سخته گیر مغناطیسی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪300‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫اطفا ء حریق گازی‬ ‫ماده‬ ‫‪301‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫شیرهای حساس به زلزله‬ ‫تجهیز‬ ‫‪302‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫فن تخلیه دود کالس اف ‪300‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪303‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫چراغ های دکوراتیو ضد اب‬ ‫تجهیز‬ ‫‪304‬‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫موکت انتی استاتیک و مقاوم در برابر حریق‬ ‫ماده‬ ‫‪ 305‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل تدوین و ضوابط و نظارت صدور پروانه‬ ‫طراحی و تولید نرم افزار نسخه موبایل جهت امور مرتبط با بازدید در سامانه ناحیه محوری‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 306‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل تدوین و ضوابط و نظارت صدور پروانه‬ ‫طراحی و تولید نرم افزار نسخه موبایل جهت تکمیل فرم بازدید سامانه ناحیه محوری‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 307‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل تدوین و ضوابط و نظارت صدور پروانه‬ ‫طراحی و ایجاد بانک اطالعات زمین با هدف تحقق پذیری طرحهای توسعه شهری تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 308‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران‬ ‫تهیه نقشه های سه بعدی اثار و بناهای تاریخی‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 309‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران‬ ‫تهیه و تولید اپلیکیشین موبایل از بافت و بناهای تاریخی شهر تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪310‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری‬ ‫طراحی و تولید سامانه رصد و پایش مستمر تغییرات و تحوالت کالبدی شهر تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪311‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‬ ‫طراحی و پیاده سازی سیستم کمک پشتیبان تصمیم گیری در خصوص موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده پنج (‪)SDSS‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 312‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل حریم‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در جهت کنترل هوشمند حریم شهر تهران‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 313‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫اداره کل حریم‬ ‫استفاده از فناوری های نوین در جهت کنترل هوشمند مبادی ورودی حریم‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 314‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫پارکینگ هوشمند‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 315‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫بازیهای محیطی ‪gamification‬‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 316‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫پلتفرم ‪IoT‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 317‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫‪People Counting/Motion Detection‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪ 318‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫اپلیکیشن گردشگری‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 319‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫کتابخانه دیجیتال‬ ‫تجهیز‬ ‫‪ 320‬معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫کیف پول الکترونیک‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪321‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد کنترل و پردازنده مرکزی اسکنرهای حرفه ای ‪ . Kodak‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪322‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫غلطک پرس پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪323‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫پد و پیکاپ پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪324‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫فیوز فیلم پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪325‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫هیتر پرس پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪326‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد تغذیه پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪327‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد پردازنده مرکزی پرینتر های ‪HP‬مدلهای پیوست‬ ‫تجهیز‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫ویژه نامه ▕شماره ‪▕ 36‬اذر ‪98‬‬ ‫لیست نیازمندیها‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان نیاز‬ ‫نوع نیاز‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪328‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد تغذیه مانینور های ‪ 15‬الی ‪ 24‬اینج مارکهای ‪, LG , Samsung‬‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪329‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫پنل مانینور های ‪ 15‬الی ‪ 24‬اینج مارکهای ‪LG , Samsung‬‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪330‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد تغذیه مانینور های ‪ 15‬الی ‪ 24‬اینج مارکهای ‪, LG , Samsung‬‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪331‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫برد اصلی مانینور های ‪ 15‬الی ‪ 24‬اینج مارکهای ‪, LG , Samsung‬‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪332‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫نرم افزار بومی کنترل بر چاپ اسناد همچون ‪Papercut‬‬ ‫سیستم‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪333‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫سامانه "جمع اوری اطالعات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ها" جایگزین سامانه ‪desktopcentral‬‬ ‫سیستم‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪334‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫تجهیزات برق اضطراری ‪UPS‬‬ ‫تجهیز‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توسعه‬ ‫‪335‬‬ ‫شهری‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫نرم افزار بومی مدیریت چاپگر همچون ‪Papercut‬‬ ‫سیستم‬ ‫‪336‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫ستاد گردشگری‬ ‫ساماندهی به سفرهای درون شهری گردشگران خارجی‪ :‬در قالب اپلیکیشن موبایلی‬ ‫سیستم‬ ‫‪337‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دفتر کالنشهرها‬ ‫رصدخانه فناورانه (ارائه ی تاریخ مردم شناسانه تهران به صورت فناورانه)‬ ‫سیستم‬ ‫‪338‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫اداره کل سالمت‬ ‫دسترس پذیری خدمات شهری برای گروه های اسیب پذیر‪ :‬در قالب اپلیکیشن موبایلی‬ ‫سیستم‬ ‫‪339‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫اپلیکیشن حامی تهران (مکان یابی رخدادها و برنامه های فرهنگی‪-‬اجتماعی با کمک اطالع دهی سایر‬ ‫شهروندان)‬ ‫سیستم‬ ‫‪340‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫اداره کل بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شهرداری‬ ‫بازار تولیدات اقشار اسیب پذیر (درگاه چت برای مذاکره پذیر بودن قیمت گذاری محصوالت میان فروشنده و‬ ‫خریدار)‬ ‫سیستم‬ ‫‪341‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫اداره کل بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شهرداری‬ ‫سامانه ارتباط محلی با ذی نفعان (تاالر گفتگو میان هم محله ای ها و شهروندان)‬ ‫سیستم‬ ‫‪342‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫اداره کل مطالعات راهبردی معاونت فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شهرداری‬ ‫شناسنامه دیجیتالی اثارباستانی تهران (نرم افزار یا تارنمایی برای جمع اوری و به روز رسانی انالین اطالعات‬ ‫اماکن)‬ ‫سیستم‬ ‫‪343‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دفتر کالنشهرها‬ ‫کارت یکتای شهروندی با قابلیت ذخیره سازی باال و امضای دیجیتالی‬ ‫سیستم‬ ‫‪344‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫ستاد گردشگری‬ ‫سامانه پیامک گردشگری (مکان یابی شهروندان‪ ،‬ارسال خودکار پیامک معرفی اماکن گردشگری)‬ ‫سیستم‬ ‫‪345‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫دفتر کالنشهرها‬ ‫کتابخانه بیدود (قابلیت حمل و نگه داری کتاب بر روی موتورها‪ ،‬ایجاد سامانه ردیابی کتاب در هر محله)‬ ‫سیستم‬ ‫‪346‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس‬ ‫سراسرنمای باغ موزه دفاع مقدس (نمایش عملیات های دفاع مقدس به شکل ‪ 360‬درجه بر روی یک کره بزرگ)‬ ‫سیستم‬ ‫‪347‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس‬ ‫اب نمایش متحرک‪ :‬نرم افزار کنترل پمپ ها‬ ‫سیستم‬ ‫‪348‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت اجتماعی‬ ‫شهردای‬ ‫تشخیص هویت از روی چشم‬ ‫سیستم‬ ‫‪349‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫شرکت تهران سالم‬ ‫سنجش مداوم وضعیت اب پارک ها (سنجش لحظه ای وضعیت سالمت و کیفیت اب)‬ ‫سیستم‬ ‫‪350‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫برج میالد‬ ‫نرم افزار َکدی (برای عیب یابی و تعمیر اسانسورهای پرسرعت)‬ ‫سیستم‬ ‫‪351‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و‬ ‫فرهنگی‬ ‫برج میالد‬ ‫درایورهای موتورهای چهارگانه ی رستوران گردون‬ ‫سیستم‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫ماهنامه علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول‪ :‬معاونت پزو هشی و فناوری وزارت علوم‬ ‫تحقیقات و فناوری با همکاری د بیرخانه شو را ی عالی عتف‬ ‫سردبیر‪ :‬رضا فرج تبار‬ ‫مد یر اجرایی‪ :‬علیرضا صادق‬ ‫پشتتیبان ‪ : IT‬مهرداد سلطانیانی‪ ،‬سید حسین هاشمی‬ ‫مسئول د بیرخانه عتف‪ :‬سعید ه صفری‬ ‫طر اح جلد و گر افیست‪ :‬فاطمه حبیبی‬ ‫اد رس‪ :‬مید ان صنعت‪ ،‬بلوار خورد ین‪ ،‬خیابان هرمزان‪ ،‬خیابان پیروزان جنوبی‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬طبقه ‪ ،11‬معاونت پژو هشی و فناوری‬ ‫تلفن‪82233500 :‬‬ ‫فکس‪88575677 :‬‬ ‫سا یت‪www.msrt.ir :‬‬ ‫پست الکترونیک‪Atf-mag@msrt.ir :‬‬ ‫◼ حق چاپ و انتشار‪ ،‬نقل مطالب و استفاده از نوشته ها‪ ،‬برای نشریه «عتف» محفوظ است ◼ نشریه در ویرایش و خالصه کردن مطالب ازاد است‬ ‫◼ شمار ه ‪ ◼ 36‬اذر ماه ‪ ◼ 1398‬ربیع الثانی ‪ ◼ 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫فراوانﻲ نیازها به تﻔکیﻚ معاونت ها‬ ‫نیازمندی های شهرداری تهران در نمایشگاه تستا‬ ‫عنوان سازمان‪/‬شرکت‬ ‫عنوان معاونت‬ ‫شرکت کنترل ترافیک تهران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان تاکسیرانی‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه‬ ‫شرکت راه‏اهن شهری تهران و حومه (مترو)‬ ‫سازمان حمل و نقل و ترافیک‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اداره کل محیط زیست‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سازمان زیباسازی شهر تهران‬ ‫‪9‬‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫‪11‬‬ ‫سازمان بوستان ها و فضای سبز‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫شرکت شهربان و حریم بان شهر تهران‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫معاونت خدمات شهری‬ ‫سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سازمان مشاور فنی و عمرانی‬ ‫‪22‬‬ ‫سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران‬ ‫‪18‬‬ ‫شرکت یادمان سازه‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شرکت خاکریزاب‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫‪25‬‬ ‫سازمان نوسازی شهر تهران‬ ‫‪27‬‬ ‫مجریان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ 34‬معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت اجتماعی شهردای‬ ‫‪1‬‬ ‫برج میالد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مجموع نیازهای جمع اوری شده‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اداره کل مطالعات راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫سازمان ورزش‬ ‫‪72‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43‬‬ ‫چالش‬ ‫سیستم‬ ‫تجهیز‬ ‫قطعه‬ ‫ماده‬ ‫‪7‬‬ ‫دفتر کالنشهرها‬ ‫شرکت تهران سالم‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس‬ ‫تجهیز‪8۵ ,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫‪113‬‬ ‫سیستم‪8۵ ,‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اداره کل بانوان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫قطعه‪1۰۰ ,‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری‬ ‫اداره کل سالمت‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ستاد گردشگری‬ ‫ماده‪2۷ ,‬‬ ‫چالش‪48 ,‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اداره کل تدوین و ضوابط و نظارت صدور پروانه‬ ‫اداره کل حریم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت نوسازی عباس اباد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فراوانﻲ نیازها به تﻔکیﻚ نوع نیاز‬ ‫‪6‬‬ ‫اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمانها و مناطق‬ ‫دبیرخانه کمیسیون ماده پنج‬ ‫‪120‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫معاونت خدمات شهری و محیط زیست‬ ‫‪1‬‬ ‫اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار‬ ‫سازمان مهندسی و عمران شهر تهران‬ ‫معاونت فنی و عمرانی‬ ‫‪119‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪16‬‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫‪113‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار‬ ‫‪15‬‬ ‫معاونت برنامهریزی و توسعه شهری‬ ‫‪72‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اداره کل خدمات امور شهری‬ ‫‪26‬‬ ‫تعداد نیازها نیازهای معاونت‬ ‫‪42‬‬ ‫معاونت امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪361‬‬ ‫تمامی فناوران کشور‪ ،‬اعم از دانشگاه ها‪ ،‬مراکز پژوهشی و تحقیقاتی‪ ،‬شرکت های خصوصی و دولتی و شرکت های دانش بنیان و ‪ ،...‬که توانایی رفع نیازهای‬ ‫ارائه شده را دارند‪ ،‬دعوت می شود تا با تماس به شماره های ‪ 86085083 ، 88675650‬و ‪ ۰۹۹۰۶۸۱۱۷۲۰‬امادگی خود جهت رفع نیاز را به دبیرخانه‬ ‫نمایشگاه تستا اعالم نمایند تا اقدامات الزم جهت برقراری ارتباط بین انها و متقاضی فناوری انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪www.atf.gov.ir‬‬ صفحه 16

آخرین شماره های ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری)

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 42

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 42

شماره : 42
تاریخ : 1399/08/06
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 41

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 41

شماره : 41
تاریخ : 1399/06/22
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 40

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 40

شماره : 40
تاریخ : 1399/05/19
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 39

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 39

شماره : 39
تاریخ : 1399/03/21
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 38

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 38

شماره : 38
تاریخ : 1398/12/20
ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 37

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) 37

شماره : 37
تاریخ : 1398/11/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!