ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۶۰ - مگ لند

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۶۰

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۶۰

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره ۶۰

صفحه 1 صفحه 2 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫وزارت علوم قات و ناوری‬ ‫وزیر علوم بر ضرورت تبیین پیشرفت های علمی به نسل جوان جامعه تاکید کرد‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ وزیــر علــوم بــر ضــرورت تبییــن‬‫پیشــرفت های علمــی بــه نســل جــوان‬ ‫جامعــه تاکیــد کــرد‬ ‫ قائم مقــام وزیــر علــوم در‬‫امــور بین الملــل بــا معــاون وزیــر‬ ‫اقتصــاد دیــدار و گفت و گــو کــرد‬ ‫ کلنــگ احــداث ‪ ۴‬طــرح عمرانــی در‬‫دانشــگاه صنعتــی اراک بــه زمیــن زده‬ ‫شــد‬ ‫ معــاون اموزشــی وزیــر علــوم از‬‫دانشــگاه صنعتــی ارومیــه بازدیــد کــرد‬ ‫ لــزوم برنامه ریــزی بــرای توســعه‬‫فعالیت هــای دانش بنیــان و نخبــه‬ ‫محــور در جزیــره قشــم بــا محوریــت‬ ‫پــارک زیســت فناوری خلیج فــارس‬ ‫ پژوهشــگاه ها بــرای برگــزاری ائیــن‬‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری اهتمــام ویــژه‬ ‫داشــته باشــند‬ ‫ نشســت فعالیــن فرهنگــی دانشــگاه‬‫هــای اســتان فــارس بــا معــاون‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در اختتامیه‬ ‫همایــش بیــن المللــی نهضــت ترجمــه بــا‬ ‫عنــوان پــرواز اندیشــه ها روایــت مانــدگار‬ ‫کــه بــا حضــور فرهیختگانــی از ‪ ۲۰‬کشــور‬ ‫جهــان در دانشــگاه مالیــر برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مشــکالت و محدودیت هــای زیــادی داریــم‬ ‫کــه بایــد ان را رفــع کنیــم امــا داشــته ها و‬ ‫پیشــرفت های خیلــی زیــادی هــم داریــم کــه‬ ‫بایــد ان را بــه نســل جــوان جامعــه تبییــن و‬ ‫امیدافرینــی کنیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه مالیــر‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل امــروز پنجشــنبه‬ ‫‪ 26‬ابــان مــاه در اختتامیــه اولیــن همایش بین‬ ‫المللــی پــرواز اندیشــه هــا روایــت مانــدگار کــه‬ ‫بــا حضــور فرهیختگانــی از ‪ 20‬کشــور جهــان‬ ‫در دانشــگاه مالیــر برگــزار شــد بــا اشــاره بــه‬ ‫ســال هــای اغازیــن پیــروزی انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ان زمــان دنیــای ســلطه تــازه متوجــه‬ ‫شــد نظامــی شــکل گرفتــه کــه قــرار اســت‬ ‫شــعار اســتقالل‪ ،‬ازادی و جمهــوری اســامی را‬ ‫محقــق کنــد‪ ،‬نظامــی کــه قــرار اســت بــا شــعار‬ ‫نــه شــرقی نــه غربــی‪ ،‬خــودش باشــد و درون‬ ‫مرزهــای جغرافیایــی خــودش بــرای مدیریــت‬ ‫کشــورش تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دنیــای ســلطه‬ ‫و اســتکبار معمــوال کشــورها را بصــورت‬ ‫مســتقل نمــی پذیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬دنیــای‬ ‫ســلطه تــاش مــی کنــد کشــورها بــه‬ ‫ویــژه کشــورهایی کــه دارای منابعــی‬ ‫باشــد را تحــت ســلطه خــود داشــته‬ ‫باشــد تــا از ان منابــع بــرای اهــداف‬ ‫خــود اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان‬ ‫اینکــه دنیــای اســتکبار بالفاصلــه پــس از‬ ‫پیــروزی انقــاب‪ ،‬جنــگ را بــه ایــران تحمیــل‬ ‫کــرد‪ ،‬افــزود‪ :‬پشــت صــدام و صدامیــان تمــام‬ ‫دنیــای اســتکبار بــود و انهــا تمــام تــاش خود‬ ‫را بــکار گرفتنــد کــه ایــن کشــور را ســرنگون‬ ‫کننــد امــا جوانــان ایــران و مــادران و خواهــران‬ ‫ان روز هــر کــس بــه فراخــور تــوان خــود در‬ ‫دفــاع مقــدس شــرکت کــرد و اجــازه ندادنــد‬ ‫وجبــی از خــاک ایــن ســرزمین بــه دشــمن‬ ‫واگــذار شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکه نخبــگان شــهید دوران‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬اگــر امــروز در جامعــه حضــور‬ ‫داشــتند حتمــا افــراد بســیار تاثیرگــذاری‬ ‫بودنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬همــه شــهدای مــا انســان هــای‬ ‫اثربخشــی در عرصه هــای مختلــف سیاســی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و علمــی بودنــد کــه خالصانــه جــان‬ ‫خــود را در طبــق اخــاص قــرار داده و از کیــان‬ ‫اســام دفــاع کردنــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا تاکیــد بــر اینکــه یادمــان باشــد‬ ‫جمهــوری اســامی راحــت بدســت نیامــده‬ ‫اســت‪ ،‬مطــرح کــرد‪ :‬یادمــان نرفتــه اســت کــه‬ ‫شــهرهای مــا زیــر بمبــاران هوایــی دشــمن‬ ‫تخریــب شــدند؛ یادمــان باشــد ســاختن هزینــه‬ ‫بــر و زمــان بــر و تخریــب اســان اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم ســاخت دانشــگاه مالیــر را مولــود‬ ‫انقــاب اســامی دانســت و بیــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫بــه وجــود دانشــگاه مالیــر افتخــار مــی کنیــم‬ ‫کــه بــه یــک شــهرک دانشــگاهی تبدیــل شــده‬ ‫اســت و بــا پیشــنهاد دکتــر هــادی بیگــی نــژاد‪،‬‬ ‫نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬هئیــت امنــا و هییــت ممیــزه‬ ‫دانشــگاه مالیــر مســتقل شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتقالل هییــت امنــا و و‬ ‫هییــت ممیــزه دانشــگاه یعنــی ایــن دانشــگاه‬ ‫بــه بلــوغ رســیده و خــودش میتوانــد بــرای‬ ‫خــودش تصمیــم بگیــرد‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری بــر لــزوم جهــاد تبییــن گفــت‪:‬‬ ‫بایــد از خــود ســوال کنیــم مــا بــه چــه میــزان‬ ‫ایــن پیشــرفت های جمهــوری اســامی را قــدر‬ ‫مــی دانیــم و تــا چــه انــدازه در راســتای جهــاد‬ ‫تبییــن گام برداشــتیم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه پیشــرفت هــای‬ ‫چشــمگیر کشــور طــی چهــار دهــه اخیــر‬ ‫در عرصــه هــای مختلــف علمــی‪ ،‬نانــو‪ ،‬بایــو‬ ‫و علــوم نــو پدیــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬چــرا ایــن‬ ‫پیشــرفت هــا را بــه نســل جــوان منعکــس‬ ‫نمی کنیــم؟ مشــکالت و محدودیت هــای‬ ‫زیــادی داریــم کــه بایــد بپذیریــم و رفــع کنیــم‬ ‫امــا داشــته هــای خیلــی زیــادی هــم داریــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال‬ ‫حاضــر پیشــرفته تریــن وســایل و تجهیــزات‬ ‫در کشــور ســاخته مــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــل از‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬در دانشــگاه هــا دوره هــای‬ ‫دکتــری نداشــتیم امــا در حــال حاضــر دوره‬ ‫هــای پســا دکتــری و شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان بســیاری داریــم‪.‬‬ ‫وی وجــود ‪ ۸۴۰‬دانشــمند یــک درصــد بیــن‬ ‫المللــی در کشــور را مایــه افتخــار و مباهــات‬ ‫دانســت و بیــان کــرد‪ :‬دانشــمندان دو درصــد‬ ‫بیــن المللــی در کشــور تقریبــا دو برابــر ایــن‬ ‫تعــداد اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن‬ ‫دانشــمندان بــا شــاخص هــا و اســتانداردهای‬ ‫ســخت گیرانــه بیــن المللــی انتخــاب شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وجــود ایــن دانشــمندان بــه ایــن معنــا‬ ‫اســت کــه جمهــوری اســامی بــا مرجعیــت‬ ‫علمــی در دنیــا شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫زلفــی گل همچنیــن بــه کســب رتبــه‬ ‫هــای برتــر توســط دانــش امــوزان‬ ‫کشــور در المپیادهــای بیــن المللــی‬ ‫اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬دنیــا‬ ‫مرجعیــت علمــی ایــران و دانشــمندان‬ ‫ایــران را بــه رســمیت مــی شناســد‬ ‫پــس انتظــار داریــم صــدا و ســیما و‬ ‫رســانه هــای مختلــف ایــن توفیقــات را‬ ‫مقایســه و معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه جوانــان‬ ‫کشــور امیــد دهیــم‪ ،‬مطــرح کــرد‪ :‬بــا اســتفاده‬ ‫از جــوان گرایــی در سیســتم اداری و مدیریتــی‬ ‫کشــور‪ ،‬روحیــه و نشــاط جوانــی را بــه سیســتم‬ ‫تزریــق مــی کنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا بیــان اینکــه امــروز کشــور‬ ‫مــا در منطقــه رتبــه اول علمــی دارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪ :‬دانشــگاه هــای مــا در رتبــه بنــدی دنیــا‬ ‫جایــگاه هــای بســیار ارزشــمندی دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم تصریــح کــرد‪ :‬بایــد شــخصیت‬ ‫یــک جامعــه شــخصیت جامــع االطــراف باشــد‬ ‫یعنــی بایــد از هــر قشــری یــک الگــو معرفــی‬ ‫شــود وگرنــه اگــر معرفــی موفقــی نداشــته‬ ‫باشــیم الگوهــا کاریکاتــوری مــی شــود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬امســال بــرای توزیــع متــوازن‬ ‫اســتعدادها بــا بنیــاد علمــی نخبــگان برنامــه‬ ‫ریــزی کردیــم افــرادی کــه در المپیادهــای‬ ‫بیــن المللــی مدال کســب کردنــد‪ ،‬در دانشــگاه‬ ‫نیــز در همــان رشــته تحصیــل کننــد‪.‬‬ ‫زلفــی گل برگــزاری همایــش بیــن المللــی‬ ‫مفاهیــم ارزشــی دفــاع مقــدس را برنامــه‬ ‫فرهنگــی دانســت کــه بایــد بــه نســل جــوان‬ ‫منتقــل شــود و افــزود‪ :‬ایــن تجربــه نــگاری‬ ‫کــه از دوران دفــاع مقــدس انجــام مــی دهنــد‬ ‫بســیار ارزشــمند بــوده و فرهنــگ کشــور را بــه‬ ‫دنیــا معرفــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن پرچــم افتــاده‬ ‫ای اســت کــه مترجمــان بــه اهتــزاز دراوردنــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد در همــه زمینــه هــا تجربــه‬ ‫نــگاری کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم مطــرح کــرد‪ :‬علــم تاریــخ بــه مــا‬ ‫کمــک مــی کنــد بــرای یــک بحــران و مشــکل‬ ‫چنــد بــار هزینــه نکنیــم و بــا بررســی نقــاط‬ ‫قــوت و ضعــف‪ ،‬تصمیــم اشــتباه را دوبــاره‬ ‫تکــرار نکنیــم‪.‬‬ ‫زلفــی گل تجربــه نــگاری در دنیــای‬ ‫پیشــرفته را جــز اصــول مســلم دانســت‬ ‫و تاکیــد کــرد‪ :‬جوانــان بــه امیــد‪،‬‬ ‫نشــاط‪ ،‬تقویــت و هویــت مــداری دارنــد‬ ‫کــه بــا معرفــی داشــته هــا و هــم فکری‬ ‫بــا جوانــان و اســتفاده از ظرفیــت انهــا‬ ‫بــرای اینــده کشــور ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کشــور مــا ظرفیــت‬ ‫پیشــرفت در عرصــه هــای مختلــف را دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬مســئولیت امــروز مــا بــه‬ ‫واســطه ایثــار و گذشــت شــهدا و ازادگان مــا‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت دانشــجویان فرهیختــه‬ ‫غیرایرانــی بــا اهــداء نمــاد هــای بومــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی کشــور خــود از وزیــر علــوم‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری تجلیــل کردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون فناوری وزیر علوم خبر داد‬ ‫برخورداری دانش بنیان های نوع ‪ ۳‬از خدمات‪ /‬ایجاد ‪ ۱۱۱‬هزار شغل در پارک های علم و فناوری‬ ‫انهــا نیــاز بــه رصــد دارد‪ .‬قصــد داریــم در‬ ‫همــه شهرســتان ها مراکــز رشــد و در همــه‬ ‫اســتان ها یــک پــارک علــم و فنــاوری تاســیس‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در حــال حاضــر ‪ ۱۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحــد فنــاور و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬شــرکت‬ ‫دانش بنیــان در ایــن پارک هــا مســتقر‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا بیــان اینکــه از ‪۷۷۳۵‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان موجــود در کشــور ‪۲۱۳۰‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان مســتقر در پارک هــای‬ ‫فنــاوری هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬کل فــروش شــرکت ها‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫یــک ســوم ان مربــوط بــه دانش بنیان هــای‬ ‫حــوزه پارک هــا اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر علــی خیرالدیــن‬ ‫در نشســت خبــری امــروز بــه مناســبت یــک‬ ‫ســالگی ایجــاد معاونــت فنــاوری و نــواوری در‬ ‫وزارت علــوم در روز ‪ ۶‬اذر مــاه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایجــاد تعامــل بیــن دانشــگاه ها و‬ ‫پارک هــا در گذشــته مغفــول مانــده بــود کــه‬ ‫بــا ایجــاد معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت‬ ‫علــوم ایــن امــر بــا تاکیــد و تمرکــز بــر بحــث‬ ‫فنــاوری و ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت بــه‬ ‫عنــوان مهم تریــن راهبــرد معادنــت در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای برنامه هــای‬ ‫ایــن معاونــت ‪ ۵‬راهبــرد تعریــف شــده اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تقویــت و تکمیــل زیســت بوم‬ ‫فنــاوری اولیــن راهبــرد بــوده اســت کــه در‬ ‫ایــن راســتا بــا تدویــن و ابــاغ ایین نامــه‬ ‫کارافرینــی و نــواوری تکمیــل شــد تــا مراکــز‬ ‫کارافرینــی و نــواوری شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫خیرالدیــن‪ ،‬توســعه فعالیــت پارک هــای‬ ‫فنــاوری و مراکــز رشــد را از دیگــر فعالیــت‬ ‫ایــن معاونــت نــام بــرد و ادامــه داد‪ :‬امــروز‬ ‫‪ ۵١‬پــارک علــم و فنــاوری و ‪ ۵١‬مرکــز رشــد‬ ‫در کشــور راه انــدازی شــده کــه فعالیــت‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس نیــاز کشــور بــا تصویــب شــورای‬ ‫برنامه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬بــرای جــذب‬ ‫نخبــگان‪ ،‬در برخــی دانشــگاه ها رشــته های‬ ‫برنامــه محــور ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫بــرای جــذب نخبــگان‪ ،‬در برخــی دانشــگاه ها‬ ‫رشــته های برنامه محــور ایجــاد می شــود‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬محمدعلــی زلفــی گل‪ ،‬در حاشــیه‬ ‫نشســت شــورای عالــی برنامه ریــزی گفــت‪:‬‬ ‫توجــه ویــژه بــه رشــته های بیــن رشــته ای‬ ‫و میــان رشــته ای در جلســه شــورای عالــی‬ ‫برنامــه ریــزی وزارت علــوم مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت و تصمیــم گرفتــه شــده کــه برخــی‬ ‫از رشــته های برنامــه محــور در تعــدادی از‬ ‫دانشــگاه های وزارت علــوم کــه از شــرایط الزم‬ ‫برخــوردار هســتند بــرای جــذب نخبــگان ایجاد‬ ‫شــوند‪ .‬وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه منعقــد‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫مجمــوع شــرکت های دانش بنیــان ایجــاد‬ ‫شــده در کشــور را ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۷۳۵‬شــرکت ذکــر‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫مســتقر در پارک هــا ‪ ۱۱۱‬هــزار شــغل و در‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۳۵‬هــزار شــغل دانش بنیــان‬ ‫در دانشــگاه ها ایجــاد کرده انــد کــه ایــن امــار‬ ‫رشــد ‪ ۵۰‬درصــدی را نســبت بــه ســال قبــل‬ ‫نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــر اســاس تفاهــم‬ ‫وزارت علــوم بــا معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬مجــوز شــرکت های نــوع‬ ‫‪ ٣‬بــه پارک هــای علــم و فنــاوری داده شــد و‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون ‪ ۹۰۰‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان نــوع ‪ ۳‬ایجــاد شــده اســت کــه ایــن‬ ‫شــرکت ها توانمنــدی فناورانــه شــرکت های‬ ‫نــوع ‪ ۱‬و ‪ ۲‬را ندارنــد‪ ،‬ولــی هســته های فنــاور‬ ‫ت هــای‬ ‫در اســتانه تبدیــل شــدن بــه شــرک ‬ ‫دانــش بنیــان پیشــرفته هســتند‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه‬ ‫مصوبــه شــورای راهبــردی فنــاوری و تولیــدات‬ ‫دانش بنیــان بــا حضــور رئیــس جمهــوری‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن شــورا مصــوب شــد شــرکت های‬ ‫نــوع ‪ ۳‬هــم از امتیــازات شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان نــوع ‪ ۱‬و ‪ ۲‬برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توســعه پردیس هــای‬ ‫فنــاوری‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬طــی ســال گذشــته‬ ‫مجــوز تاســیس ‪ ۳۳‬پردیــس فنــاوری را صــادر‬ ‫کردیــم‪ ،‬پردیس هــا واســط بیــن مراکــز‬ ‫رشــد و پارک هــا هســتند همــه دانشــگاه ها‬ ‫می تواننــد پردیــس داشــته باشــند یــا‬ ‫پردیس هــا توســط بخــش خصوصــی ایجــاد‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫خیرالدیــن‪ ،‬امــوزش و کارافرینــی را راهبــرد‬ ‫دوم ایــن معاونــت دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫طــرح ملــی کارافرینــی را پیشــنهاد دادیــم کــه‬ ‫بــر اســاس ایــن طــرح هــر دانشــجو ‪ ١‬میلیــون‬ ‫تومــان اعتبــار دریافــت می کنــد‪ ،‬هــر دانشــگاه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار دارد و بــر اســاس‬ ‫ان دانشــجویان می تواننــد کارافرینــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تجاری ســازی و اشــتغال‬ ‫دانش بنیــان نیــز از راهبردهــای مــا بــوده کــه‬ ‫طــرح دســتیار فنــاور را بــرای تحقــق ان اجــرا‬ ‫کردیــم‪ .‬بــر اســاس امــار تاکنــون ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۷۱‬دانشــجو در مرحلــه اول در طــرح شــرکت‬ ‫کرده انــد‪ .‬هــر پــارک علــم و فنــاوری ‪۳۶۰‬‬ ‫میلیــون تومــان اعتبــار در ایــن طــرح دارد‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع بــرای ایــن طــرح ‪ ۲۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار نیــاز داریــم کــه ‪ ۱۵‬میلیــارد تومــان‬ ‫تامیــن شــده اســت‪ .‬در ایــن طــرح دانشــجو‬ ‫می توانــد ‪ ۶‬مــاه در یــک شــرکت دانش بنیــان‬ ‫یــا واحــد فنــاور کار کنــد و از ‪ ۱‬میلیــون تــا‬ ‫‪ ۳‬میلیــون تومــان ( از مقاطــع کارشناســی تــا‬ ‫دکتــری) دســتمزد بگیــرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬شبکه ســازی و حــل مســائل عمــده‬ ‫کشــور بــر اســاس تحقیقــات نیازمحــور را‬ ‫راهبــرد دیگــر ایــن معاونــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫اعطــای پایه هــای تشــویقی بــه اعضــای هیــات‬ ‫علمــی بــر اســاس دســتاوردهای فنــاوری‬ ‫و پژوهش هــای کاربــردی و فعالیت هــای‬ ‫فنــاوری بــر ایــن اســاس در وزارت علــوم بــه‬ ‫تصویــب رســید تــا بــه نوعــی فعالیــت هــای‬ ‫فنــاوری بــرای اعضــای هیــات علمــی فرهنــگ‬ ‫ســازی شــود‪.‬‬ ‫خیرالدیــن افــزود‪ :‬طــرح نظــام ایده هــا و‬ ‫نیازهــا ســامانه نــان نیــز بــا هــدف نیازمحــور‬ ‫کــردن ایــده هــا راه افتــاد تــا حلقــه مفقــوده‬ ‫بیــن صنعــت و دانشــگاه رفــع شــود‪ .‬تاکنــون‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۱۲۹‬نیــاز و ‪ ۵۳۶‬ایــده در ایــن‬ ‫ســامانه ثبــت شــده کــه وزارت نفــت از دیگــر‬ ‫وزارتخانــه هــای فعال تــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اذر مــاه ســال قبــل نامـه ای‬ ‫از ســوی دکتــر زلفــی گل‪ ،‬وزیــر علــوم بــه‬ ‫وزیــر کشــور بــه منظــور ایجــاد ســتاد اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان در اســتان ها ارســال شــد کــه بــا‬ ‫دســتور وزیــر کشــور ایــن ســتادهای اســتانی‬ ‫راه انــدازی شــدند‪.‬‬ ‫خیرالدیــن اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۳۰‬جلســه‬ ‫ســتاد اســتانی اقتصــاد دانــش بنیــان برگــزار‬ ‫شــده و در روز ‪ ۶‬اذرمــاه از اســتانداران فعــال‬ ‫در ایــن حــوزه تقدیــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬در کنــار ان ســتاد ملــی‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان بــه ریاســت مــن شــکل ‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی اخریــن راهبــرد ایــن معاونــت را تدویــن‬ ‫نظــام ملــی نــواوری در حــوزه امــوزش عالــی‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن ســند تدویــن و در‬ ‫بهمــن مــاه ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬اجــرای طــرح تانــا (توســعه و‬ ‫ارتقــای زیســت بــوم فنــاوری) بــر اســاس مــاده‬ ‫‪ ۱۲‬قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان بــوده‬ ‫کــه تاکنــون ‪ ۱۳‬رویــداد ان برگــزار شــده و‬ ‫طــی ان نیازهــا ارائــه شــده و شــرکت های‬ ‫فنــاور ایده هــای خــود را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم بــا‬ ‫اشــاره بــه ســامانه «نــان»‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫ســامانه ‪ ۴۵۰‬نیــاز بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اعطــای جایــزه یونســکو را از دیگــر‬ ‫برنامه هــای ایــن معاونــت نــام بــرد و یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬تفاهم نامــه ای بــا دانشــگاه تهــران و‬ ‫یونســکو بــه منظــور اعطــای جایــزه فنــاوری‬ ‫یونســکو بــه امضــا رســید و طــی ان از فنــاوران‬ ‫برتــر از ســطوح دانــش امــوزی بــه بــاال تقدیــر‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی ارائــه یارانــه تجاری ســازی را از دیگــر‬ ‫اقدامــات معاونــت فنــاوری وزارت علــوم ذکــر‬ ‫کــرد و ادامــه داد‪ :‬ایین نامــه مربــوط بــه ایــن‬ ‫طــرح نهایــی شــده و بــر اســاس ان فناورانــی‬ ‫کــه بتواننــد در هفتــه پژوهــش قراردادهــای‬ ‫تجــاری ســازی منعقــد کننــد تــا ســقف ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان حمایــت خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫برای جذب نخبگان‪ ،‬در برخی دانشگاه ها رشته های برنامه محور ایجاد می شود‬ ‫شــده بــا وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫در جلســه امــروز شــورای عالــی برنامه ریــزی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬مصوبــات الزم در ارتبــاط بــا‬ ‫امــوزش بهره بــرداران بخــش کشــاورزی نیــز‬ ‫بــه تصویــب رســید و از ایــن پــس‪ ،‬میــزان‬ ‫نیــازی کــه توســط وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫اعــام می شــود‪ ،‬یکــی از مالک هــای پذیــرش‬ ‫دانشــجویان در مقاطــع مختلــف اســت‪ .‬وزیــر‬ ‫علــوم دربــاره ایــن رشــته ها کــه بــر اســاس‬ ‫نیــاز کشــور و در علــوم نوپدیــد هســتند‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن رشــته ها در راســتای گســترش‬ ‫دانــش جدیــد در کشــور ارائــه می شــوند و‬ ‫تصمیــم بــر ایــن اســت کــه نیازهــای جامعــه‬ ‫در ایجــاد انهــا مدنظــر قــرار گیــرد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫ایــن رشــته ها دائمــی نیســتند‪ .‬منظــور ایــن‬ ‫اســت‪ ،‬زمانــی کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن‬ ‫رشــته ها نباشــد‪ ،‬پذیــرش دانشــجو در انهــا‬ ‫متوقــف می شــود‪ .‬ایــن رشــته ها تــا حــدودی‬ ‫شــبیه بــه رشــته های دانشــگاه علمــی‬ ‫کاربــردی هســتند کــه بــر اســاس نیــاز جامعــه‬ ‫تعریــف می شــوند‪.‬‬ ‫زلفــی گل دربــاره دانشــگاه های مجــری‬ ‫ایــن مصوبــه گفــت‪ :‬تعــدادی از دانشــگاه های‬ ‫متقاضــی بــه صــورت مــوردی ایــن مصوبــه را‬ ‫اجــرا می کننــد‪ .‬اگــر امــکان توســعه وجــود‬ ‫داشــته باشــد ‪ ،‬در دانشــگاه های دیگــر نیــز‬ ‫اجــرا می شــود‪ .‬دانشــگاه ها بایــد متقاضــی‬ ‫باشــند چــرا کــه وزارت علــوم بــه صــورت‬ ‫مــوردی دانشــگاهی را انتخــاب نمی کنــد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص دربــاره‬ ‫برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم دانشــگاه ها‬ ‫گفــت‪ :‬کالس هــای تــرم جــاری بــه صــورت‬ ‫حضــوری در حــال برگــزاری اســت‪ .‬امیــدوارم‬ ‫بتوانیــم امتحانــات میــان تــرم و پایــان تــرم‬ ‫را نیــز بــه موقــع برگــزار کنیــم و بتوانیــم‬ ‫نیم ســال تحصیلــی بعــدی را بــا نشــاط‬ ‫بیشــتری اغــاز کنیــم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با معاون وزیر اقتصاد دیدار و‬ ‫گفت و گو کرد‬ ‫قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل‬ ‫و رئیــس مرکــز همکاری هــای علمــی‬ ‫بین المللــی وزارت علــوم بــا معــاون وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیــس کل ســازمان‬ ‫ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصــادی و‬ ‫فنــی ایــران دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬در ایــن مالقــات در خصــوص‬ ‫فرایندهــای الزم بــرای اخــذ خــط اعتبــاری‬ ‫و تســهیالت مالــی از کشــورهای خارجــی بــا‬ ‫رعایــت قانــون حمایــت از تولیــدات داخلــی‪،‬‬ ‫بــه منظــور تجهیــز ازمایشــگاه ها و امکانــات‬ ‫دانشــگاه ها در حوزه هایــی کــه تولیــد داخلــی‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بحــث و تبــادل نظــر صــورت‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫وحیــد حــدادی اصــل در ایــن دیــدار بــا‬ ‫ذکــر تاثیــرات مختلفــی کــه بــه روزرســانی‬ ‫تجهیــزات دانشــگاه ها بــر حفــظ و افزایــش‬ ‫رشــد علمــی کشــور دارد‪ ،‬از معــاون وزیــر امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی درخواســت نمــود حداکثــر‬ ‫نــگاه حمایتــی الزم را در ایــن حــوزه لحــاظ‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی فکــری رئیــس ســازمان‬ ‫ســرمایه گذاری و کمک هــای اقتصــادی‬ ‫و فنــی ایــران نیــز بــا بیــان تاریخچــه ای‬ ‫از تالش هــای صــورت گرفتــه بــه منظــور‬ ‫کمــک بــه دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی‪،‬‬ ‫راهکارهــای مــد نظــر خــود بــا هــدف تســریع‬ ‫در بــه نتیجــه رســیدن ایــن تالش هــا را اعــام‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه کــه مدیــرکل دفتــر حمایــت‬ ‫و پشــتیبانی امــور پژوهشــی و معاونیــن مرکــز‬ ‫همکاری هــای علمــی بین المللــی نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬مقــرر شــد جلســات مشــترک بیــن‬ ‫دو طــرف در ســطوح مختلــف بــرای رفــع‬ ‫موانــع و مشــکالت احتمالــی در ایــن مســیر‬ ‫بــه صــورت مســتمر ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫با حضور رئیس سازمان امور دانشجویان؛‬ ‫کلنگ احداث ‪ ۴‬طرح عمرانی در دانشگاه صنعتی اراک به زمین زده شد‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم از دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید کرد‪:‬‬ ‫دکتر قاسم عموعابدینی معاون اموزشی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از‬ ‫دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید کرد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی‬ ‫ارومیــه‪ ،‬در نشســتی کــه بــا حضــور معــاون‬ ‫اموزشــی وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫و هیئــت همــراه‪ ،‬رئیــس دانشــگاه ارومیــه‬ ‫و هیئــت همــراه‪ ،‬اعضــای هیئــت رئیســه‬ ‫دانشــگاه صنعتــی ارومیــه‪ ،‬روســای دانشــکده‬ ‫هــا و مدیــران اموزشــی برگــزار شــد؛ در مــورد‬ ‫جایــگاه دانشــگاه ها در تحقــق ســند تحــول‬ ‫دولــت مردمــی در وزارت علــوم بــا تاکیــد‬ ‫بــر نقــش دانشــگاه های صنعتــی و امایــش‬ ‫ســرزمین اذربایجــان غربــی مباحــث جامعــی‬ ‫انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫دکتــر عمــو عابدینــی اقدامــات انجــام شــده‬ ‫در حــوزۀ امــوزش هدفمنــد در وزارت علــوم‬ ‫را بطــور کامــل تشــریح نمــود و در حــوزۀ‬ ‫بسترســازی بــرای تحــول در نظــام پذیــرش‬ ‫و تخصیــص دانشــجو (اســتادمحوری‪ ،‬شــاگرد‬ ‫پــروری و نیازمحــوری) مــوارد متعــددی‬ ‫مطــرح شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اقدامــات انجــام شــده در حــوزۀ‬ ‫تحــول در حمایــت‪ ،‬نگهداشــت و بکارگیــری‬ ‫اســتعدادهای درخشــان و نخبــگان و اســاتید‬ ‫جــوان در نظــام امــوزش عالــی کشــوربطور‬ ‫تفصیــل مــورد اشــاره قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در راســتای حــل مســائل و مشــکالت‬ ‫دانشــگاهها و افزایــش پیشــرفت و بالندگــی‬ ‫دانشــگاهها‪ ،‬دکتــر علیجانپــور بــه نقــش‬ ‫کلیــدی و حاکمیتــی دولــت اشــاره نمودنــد‬ ‫و عــزم مصصــم دولــت بــرای بهبــود تعــداد‬ ‫موسســات امــوزش عالــی را بعنــوان اصلــی‬ ‫تریــن راهــکار ارتقـا ء کیفیــت دانشــگاهها بیــان‬ ‫نمودنــد‪.‬‬ ‫دکتــر مختاریــان رئیــس دانشــگاه ارومیــه‬ ‫بــا عنایــت بــه ماموریــت دانشــگاه در تربیــت‬ ‫کلنــگ احــداث ‪ ۴‬طــرح عمرانــی دانشــگاه‬ ‫صنعتــی اراک بــا حضــور معــاون وزیــر علــوم‬ ‫و رئیــس ســازمان امــور دانشــجویان بــه زمیــن‬ ‫زده شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان‪،‬‬ ‫دکتــر هاشــم داداش پــور در ایــن اییــن‬ ‫بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع کــه توســعه‬ ‫خوابگاه هــای دانشــجویی متاهلــی از اهــداف‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری اســت‪ ،‬از‬ ‫عقــد تفاهــم نامــه وزارت علــوم بــا وزارت راه و‬ ‫شهرســازی در ایــن راســتا خبــر داد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح ظرفیــت موجــود خوابگاهــی در‬ ‫کشــور افزایــش قابــل توجهــی خواهــد یافــت‬ ‫و از طرح هایــی کــه در ایــن حــوزه باشــد‬ ‫بــه طــوری جــدی حمایــت می کنیــم کــه‬ ‫خوشــبختانه دانشــگاه صنعتــی اراک در‬ ‫راســتای پاســخ بــه نیــاز دانشــجویان در ایــن‬ ‫امــر پیــش قــدم شــده اســت‪.‬داداش پــور در‬ ‫جمــع مدیــران دانشــگاه صنعتــی اراک تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬هــدف از اجــرای طرح هــای عمرانــی و‬ ‫توســعه ای در دانشــگاه ها‪ ،‬کاهــش دغدغه هــای‬ ‫دانشــگاهیان و افزایــش ســطح اســتانداردهای‬ ‫خدمــات رســانی بــه قشــر دانشــگاهی اســت‬ ‫و بایــد همــواره مــورد توجــه قــرار گیــرد و‬ ‫دانشــجویان در واقــع بــه مثابــه فرزنــدان مــا‬ ‫هســتند و از انجــام هــر تالشــی بــرای ایــن‬ ‫عزیــزان نبایــد کوتاهــی صــورت گیــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬دانشــگاه ها بایــد از ظرفیت هــای‬ ‫اجتماعــی خیریــن و دیگــر ســازمان ها و‬ ‫وزارتخانه هــا در قالــب مســئولیت اجتماعــی‬ ‫و‪ ...‬اســتفاده کننــد تــا هیــچ دغدغــه ای جــز‬ ‫فراگیــری دانــش بــرای دانشــجویان باقــی‬ ‫نمانــده و فرصــت دانشــجویان بنــا بــه توصیــه‬ ‫ی مقــام معظــم رهبــری معطــوف بــه تحصیل‪،‬‬ ‫تهذیــب و ورزش شــود‪.‬‬ ‫داداش پــور در ادامــه ضمــن بازدیــد از‬ ‫بخش هــای مختلــف دانشــگاه صنعتــی اراک‬ ‫بــا حضــور بــر ســر مــزار شــهیدان گمنــام‬ ‫یــادگاران دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬از طــرح‬ ‫ســاخت بنــای یادمــان ایــن شــهید واالمقــام‬ ‫بازدیــد نمودنــد و ســپس کلنــگ اغــاز بــکار‬ ‫‪ ۴‬طــرح توســعه عمرانــی در دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اراک را بــه زمیــن زدنــد‪ .‬همچنیــن رئیــس‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان ضمــن حضــور‬ ‫در جمــع دانشــجویان ســاکن خوابــگاه هــای‬ ‫حضــرت معصومــه (س)‪ ،‬امیرالمومنیــن (ع)‬ ‫و فاطمــه زهــرا (س) بــا دانشــجویان بــه‬ ‫گفتگــو پرداخــت و از نزدیــک بــا مشــکالت و‬ ‫کمبودهــای دانشــجویان ســاکن خوابــگاه هــا‬ ‫اشــنا شــد‪ .‬گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد و‬ ‫نشســت ها کلنــگ اجرایــی ‪ ۴‬طــرح توســعه‬ ‫عمرانــی مجموعــه ورزشــی شــهید چمــران‪،‬‬ ‫خوابــگاه حضــرت معصومــه (س)‪ ،‬احــداث‬ ‫خوابــگاه متاهلیــن دانشــگاه و ســاخت مقبــره‬ ‫شــهید گمنــام بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫متخصصــان فنــی و کار ازمــوده مــورد نیــاز‬ ‫بخــش صنعــت‪ ،‬کمــک بــه توســعه دانــش‬ ‫محــور صنعــت اســتان و اثرگــذاری در رشــد‬ ‫علــم و فنــاوری در کشــور بــه معرفی پتانســیل‬ ‫هــای دانشــگاه صنعتــی ارومیــه از قبیــل‬ ‫فضاهــای فیزیکــی‪ ،‬تجهیــزات ازمایشــگاه هــا‪،‬‬ ‫کارگاه هــا‪ ،‬اعضــای هیئــت علمــی و امــار‬ ‫دانشــجویی پرداخــت‪.‬‬ ‫در ادامــه اعضــای جلســه در مــورد ســند‬ ‫تحــول اموزشــی و چگونگــی تحقــق ان در‬ ‫دانشــگاه بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد‪ .‬در‬ ‫انتهــای ایــن ائیــن نیــز در مــورد ایجــاد رشــته‬ ‫هــای بیــن رشــته ای در راســتای ســند تحــول‬ ‫و امایــش ســرزمینی بــا توجــه بــه امکانــات و‬ ‫توانمندیهــای دانشــگاه و راهکارهــای ایجــاد‬ ‫اشــتغال متناســب دانشــجویان بــا راه انــدازی‬ ‫رشــته هــای جدیــد گزارشــی ارائــه شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت دانشــگاه صنعتــی ارومیــه‬ ‫بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه صنعتــی اســتان‬ ‫اذربایحــان غربــی بــه کمــک اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی جــوان و دانشــجویان و یــاوران علمــی‬ ‫و دانــش اموختــگان عالقــه منــد توانســته بــا‬ ‫گام برداشــتن در مرزهــای دانــش و توســعه‬ ‫فناوریهــای نویــن بــه تربیــت و امــوزش‬ ‫نخبــگان مومــن و توانمنــد مبــادرت ورزد‪.‬‬ ‫سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و بنیاد ملی نخبگان تفاهم‬ ‫نامه همکاری امضا کردند‬ ‫بــا حضــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و‬ ‫قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری بــا موضــوع بهره منــدی از‬ ‫ظرفیت هــای علمــی نخبــگان و اســتعدادهای‬ ‫برتــر در توســعه نــواوری در پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‪ ،‬بــا حضــور دکتر‬ ‫حســن زمانیــان معــاون وزیــر و رئیس ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و دکتــر‬ ‫ناصــر باقــری مقــدم قائــم مقــام بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان تفاهم نامــه همــکاری تحقــق اهــداف‬ ‫ســند چشــم انداز چشــم انــداز بیســت ســاله‬ ‫کشــور در افــق ‪ ،1404‬قوانیــن و برنامه هــای‬ ‫توســعه اقتصادی‪-‬اجتماعــی‪ ،‬گســترش و‬ ‫تقویــت تعامــات پژوهشــی و اجرایــی کشــور‬ ‫و در نهایــت پیشــتازی اقتصــاد دانش بنیــان بــه‬ ‫عنــوان رکــن اساســی در پیــاده ســازی اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در محــل ســازمان بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫ایــن تفاهــم نامــه بــا موضــوع بهره منــدی از‬ ‫ظرفیت هــای علمــی نخبــگان و اســتعدادهای‬ ‫برتــر در توســعه نــواوری در پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی بــا هــدف ایجــاد رقابــت‬ ‫پذیــری بخــش صنایــع کشــور و کمــک بــه‬ ‫تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان و بــا اهــداف‬ ‫قابــل پیــش بینــی زیــر در دســتور کار ســازمان‬ ‫و بنیــاد ملــی نخبــگان قــرار خواهــد گرفــت‪:‬‬ ‫‪ -1‬فراهــم اوری زمینه هــای رســوخ دانــش و‬ ‫فناوری هــای جدیــد در بنگاه هــای اقتصــادی‬ ‫بــا کمــک اجتماعــات نخبــگان‬ ‫‪ -2‬افزایــش ارزش افــزوده و بهــره وری‬ ‫تحقیقــات و پژوهش هــای صنعتــی بــا جــذب‬ ‫اســتعدادهای برتــر‬ ‫‪ -3‬هدایــت و جهــت دهــی اســتعدادهای‬ ‫برتــر در جهــت تحقــق اولویت هــای فناورانــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و بخــش صنعــت‬ صفحه 5 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در نشست معاون فناوری و نواوری وزیر علوم با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم مطرح شد؛‬ ‫لزوم برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های دانش بنیان و نخبه محور در جزیره قشم با محوریت پارک زیست فناوری خلیج فارس‬ ‫و توســعه منطقــه یکــی از برنامه هــای دارای‬ ‫اولویــت منطقــه ازاد قشــم اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جزیــره قشــم به شــدت‬ ‫نیازمنــد تولیــد علــم و دانشــی هســتیم‬ ‫کــه بتوانــد در چرخــه اجــرای طرح هــا‬ ‫مورداســتفاده قــرار گرفتــه و عملیاتــی‬ ‫شــود و بــرای ایــن منظــور مجموعــه پــارک‬ ‫زیســت فناوری می توانــد به عنــوان حلقــه‬ ‫اتصــال دانــش و حــوزه اجــرا ایفــای نقــش‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫در نشســت مشــترک معــاون فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم و رئیــس پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری قشــم بــر برنامه ریــزی بــرای‬ ‫توســعه فعالیت هــای دانش بنیــان و نخبــه‬ ‫محــور در جزیــره قشــم بــا محوریــت پــارک‬ ‫زیســت فناوری خلیج فــارس و همچنیــن‬ ‫مشــارکت نخبــگان بــرای توســعه اقتصــادی‬ ‫برپایــه فعالیت هــای دانــش بنیــان تاکیــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره پــارک زیســت فنــاوری‬ ‫قشــم‪ ،‬دکتــر علــی خیرالدیــن‪ ،‬معــاون فنــاوری‬ ‫و نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری در‬ ‫ایــن جلســه گفــت‪ :‬دانش بنیان هــا می تواننــد‬ ‫بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اقتصــاد‪ ،‬صنعــت‪،‬‬ ‫دانشــگاه و مراکــز علمی‪-‬تحقیقاتــی حلقــه‬ ‫ارتباطــی میــان عرصه هــای علــم و صنعــت‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی مجموعــه پــارک زیســت فناوری‬ ‫خلیج فــارس (قشــم) را دارای ظرفیت هــای‬ ‫بســیار خوبــی بــرای توســعه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان دانســت و افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا‬ ‫برنامه ریــزی بتــوان زمینــه حضــور نخبــگان‬ ‫علمــی و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در‬ ‫ایــن منطقــه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم در پایــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫جزیــره قشــم به واســطه موقعیــت اســتراتژیک‬ ‫دارای ظرفیت هــای بســیاری اســت کــه بــا‬ ‫حضــور نخبــگان عــاوه بــر توســعه فعالیت های‬ ‫دانش بنیــان در منطقــه می تــوان بــرای‬ ‫پیشــرفت حوزه هــای مختلــف علمــی و‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار و بهبــود‬ ‫کیفیــت زندگــی ســاکنان جزیــره تــاش‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫افشــار فتــح الهــی مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم نیــز در ایــن جلســه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تقویــت و توســعه فعالیــت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا رویکــرد حمایــت از نخبــگان‬ ‫کشــوری و دانشــگاهی بــا اولویــت رفــع نیازهــا‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد قشــم در‬ ‫ادامــه بــا اســتقبال از حضــور ســرمایه گذاران‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای توســعه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان و دانشــگاهی جزیــره‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری تمــام بخش هــا‬ ‫و دســتگاه های دولتــی بتوانیــم اعتبــار خوبــی‬ ‫بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رشــد علمــی‬ ‫منطقــه جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫فتــح الهــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از شــیوه های ســنتی و منسوخ شــده‬ ‫در حوزه هــای مختلــف بــه بهانــه تولید اشــتغال‬ ‫قابل قبــول نیســت و برنامه ریــزی خوبــی بــرای‬ ‫توســعه فعالیــت شــرکت و مجموعه هــای‬ ‫دانش بنیــان جهــت اســتفاده از دانــش روز و‬ ‫کمــک بــه توســعه متــوازن‪ ،‬پایــدار و ســریع‬ ‫منطقــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫طــرح دســتیار فنــاور بایــد در‬ ‫همــه پــارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫اجرایــی شــود‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا هــدف بررســی و رفــع‬ ‫مشــکالت و موانــع پیــش روی فعالیــت هــای‬ ‫فناورانــه قشــم از شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری‬ ‫خلیــج فــارس بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫خیــر الدیــن ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه‬ ‫محصــوالت شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری‬ ‫قشــم‪ ،‬بــا مدیــران ایــن شــرکت هــا بــه گفتگــو‬ ‫پرداخــت و در جریــان چالــش هــا و اقدامــات‬ ‫انــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اســتقبال از فعالیــت‬ ‫دانشــجویانی کــه بــه عنــوان دســتیار فنــاور‬ ‫در شــرکت های مســتقر در پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس قشــم مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬بــر ضــرورت اجــرای طــرح دســتیار‬ ‫فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف فرهنــگ‬ ‫ســازی‪ ،‬کســب مهــارت و اشــنایی دانشــجویان‬ ‫بــا فعالیــت هــای نواورانــه و فناورانــه در پــارک‬ ‫هــای علــم و فنــاوری اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم ضمــن‬ ‫ابــراز خرســندی از فعالیــت هــای انجــام شــده‬ ‫در پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫قشــم‪ ،‬تقویــت‪ ،‬حمایــت و رفــع موانــع و‬ ‫چالــش هــای واحدهــای فنــاور و دانــش بنیــان‬ ‫و نیــز برگــزاری رویدادهــای فناروانــه بــا هــدف‬ ‫معرفــی فعالیــت شــرکت ها را بســیار حائــز‬ ‫اهمیــت و رضایــت بخــش دانســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬دکتــر محمــد شــریف رنجبــر‬ ‫رییــس پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫قشــم نیــز ضمــن قدردانــی از حضــور معــاون‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای‬ ‫ایــن پــارک پرداخــت و گفــت‪ :‬برقــراری ارتباط‬ ‫و تعامــل بیــن شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر یکــی از ضروریــات توســعه و‬ ‫پیشــرفت فعالیــت هــای فناورانــه اســت‪.‬‬ ‫نشست فعالین فرهنگی دانشگاه های استان فارس با معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد‬ ‫فعالیــت هــای فرهنگــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت دکتــر کالنتــری معاون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم پــس از‬ ‫اســتماع دیــدگاه هــا و مســائل دانشــجویان بــه‬ ‫دغدغــه هــای ایشــان پاســخ داد‪.‬‬ ‫در حاشــیه دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش‬ ‫بــه میزبانــی دانشــگاه شــیراز‪ ،‬نشســت فعالیــن‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه هــای اســتان فــارس بــا‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا محوریــت طــرح‬ ‫دغدغــه هــا و مســائل فرهنگــی دانشــجویان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫دانشــگاه هــای اســتان از جملــه دانشــگاه‬ ‫شــیراز‪ ،‬دانشــگاه پیــام نــور‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫فرهنگیــان‪ ،‬دانشــگاه فنــی و حرفــه ای باهنــر‪،‬‬ ‫دانشــگاه فســا‪ ،‬دانشــگاه اقلیــد‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫صنعتــی شــیراز‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫هنــر و دانشــگاه الرســتان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫دانشــجویان بــه طــرح مســائل مختلــف از جمله‬ ‫نیــاز بــه اصــاح اییــن نامــه هــای دانشــجویی‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬لــزوم توجــه و تمرکــز بیشــتر وزارت‬ ‫علــوم در حمایــت از فعالیــت هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫کمبودهــای موجــود در حــوزه هــای ســخت‬ ‫افــزاری مــورد نیــاز فعالیــت هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫تســهیل ارتباطــات دانشــجویان و نهادهــای‬ ‫خــارج از دانشــگاه و راهکارهــای ارتقــای کیفــی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــدت پذیــرش‬ ‫مســئولیت تمــام تــاش خــود را در راســتای‬ ‫بهبــود و تســهیل فرایندهــای تاثیرگــذار بــر‬ ‫رونــد اجــرای فعالیــت هــای فرهنگــی بــه کار‬ ‫گرفتــه انــد افــزود‪ :‬رونــد اصــاح اییــن نامــه‬ ‫هــای قدیمــی در دســتور کار قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و ایــن اییــن نامــه هــا بــه مــرور در حــال‬ ‫اصــاح و بــه روز رســانی هســتند‪.‬‬ ‫بــا هــم افزایــی هــای ســازمانی مــی توانیــم راه‬ ‫میانبــر را طــی کنیــم‬ ‫دکتــر کالنتــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت‬ ‫عظیــم دانشــجویی بیــان داشــت‪ ،‬الزم اســت بــا‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت خــود دانشــجویان‪ ،‬اجــرای‬ ‫برنامــه هــا فرهنگــی صــورت پذیــرد و ایــن کار‬ ‫عــاوه بــر بهره منــدی از تــوان جوانــان بــه‬ ‫ترویــج فعالیــت هــای فرهنگــی در دانشــگاه‬ ‫کمــک شــایانی مــی کنــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه تغییــرات فرهنگــی در‬ ‫دانشــگاه بــه لــزوم تقویــت ســاختارهای جدیــد‬ ‫و اجــرای برنامــه هــای خالقانــه اشــاره نمــود و‬ ‫بــر اســتفاده از فرصــت هــا و فضاهــای مجــازی‬ ‫و رســانه ای در راســتای ایجــاد هویــت و حفــظ‬ ‫کرامــت انســانی دانشــجویان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود تمــام تــاش مجموعــه معاونــت‬ ‫فرهنگــی وزارت علــوم در راســتای رفــع موانــع‬ ‫ســاختاری فعالیــت هــای فرهنگــی اســت و‬ ‫مــا از تمــام ظرفیــت هــای ســتادی در جهــت‬ ‫ارتقــای بیــش از پیــش مجموعــه فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه هــا اســتفاده خواهیــم نمــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی همچنیــن‬ ‫بــر اســتفاده از ظرفیــت اســاتید شــاخص‬ ‫و پیشکســوت در جمــع و برنامــه هــای‬ ‫دانشــجویان تاکیــد داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن معــاون فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری بــا معاونیــن‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه هــای منطقــه ‪۷‬‬ ‫کشــور؛ بــا بیــان محدودیــت هــای اجرایــی در‬ ‫حــوزه فعالیــت هــای فرهنگــی اظهــار داشــت‪،‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬معاونیــن فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه هــای منطقــه ‪ ۷‬بــه بیــان‬ ‫دیــدگاه هــا دغدغــه هــا فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫و همچنیــن بررســی نحــوه اجــرای طــرح ملــی‬ ‫راهیان پیشــرفت پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫معاون پژوهشی وزیر علوم در جلسه مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫پژوهشگاه ها برای برگزاری ائین هفته پژوهش و فناوری اهتمام ویژه داشته باشند‬ ‫به صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم از همــه‬ ‫پژوهشــگاه های کشــور خواســت تــا هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری امســال را به صــورت‬ ‫دانشــجو محــور برگــزار کننــد و از تمــام‬ ‫تــوان دانشــجویان جهــت برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی و فناورانــه‪ ،‬اســتفاده‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫نهمیــن نشســت مجمــع پژوهشــگاه های‬ ‫ملــی کشــور در ســال جــاری بــا موضــوع‬ ‫بررســی پیش نویــس ائین نامــه اســتخدامی‬ ‫اعضــای هیات علمــی پژوهشــی‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫دکتــر پیمــان صالحــی معــاون پژوهشــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬دکتــر علــی باقــر‬ ‫طاهــری نیــا دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های‬ ‫ملــی کشــور و رئیــس موسســه پژوهــش و‬ ‫برنامــه ریــزی امــوزش عالــی مدیــران حــوزه‬ ‫پژوهشــی و روســای پژوهشــگاه های عضــو‬ ‫مجمــع‪ ،‬بــه میزبانــی پژوهشــگاه مــواد و انــرژی‬ ‫ط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫بــه گــزارش روابــ ‬ ‫بــه نقــل از پژوهشــگاه مــواد و انــرژی‪ ،‬دکتــر‬ ‫صالحــی در ســخنرانی خــود در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫اذرمــاه را مــاه پژوهــش و فنــاوری خوانــد و‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــی بایســت تمــام همــت‬ ‫خــود را در برنامه هــای اســتانی و ملــی هفتــه‬ ‫پژوهــش و موضوعــات پژوهشــی بگذاریــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه‬ ‫دســتور جلســه ایــن نشســت درخصــوص‬ ‫تدویــن پیش نویــس ائین نامــه موظفــی‬ ‫اعضــای هیات علمــی پژوهشــی‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن ائین نامــه بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫داشــت کــه رابطـه ای متناســب و ملمــوس بین‬ ‫امــوزش و پژوهــش برقــرار شــود و موظفی هــا‬ ‫و خروجی هــا از یکدیگــر مجــزا گردنــد‪،‬‬ ‫چراکــه خروجی هــا بــر اســاس ماموریــت و‬ ‫اهــداف ســازمان می باشــد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم بــا اشــاره بــه‬ ‫حمایــت از پژوهشــگاه ها بــا تامیــن منابــع‬ ‫ارزی‪ ،‬خطــاب بــه اعضــای مجمــع‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه‬ ‫ســمت تجاری ســازی در راســتای اولویت هــای‬ ‫کشــور حرکــت کنیــد و انعقــاد تفاهم نامــه‬ ‫و همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫در جهــت ماموریت هــای ســازمان را در‬ ‫برنامه هــای خــود بگذاریــد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با معاون علمی و فناوری رئیس‬ ‫جمهور ونزوئال دیدار کرد‬ ‫قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور بین الملــل‬ ‫در حاشــیه نهمیــن دور کمیســیون مشــترک‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران و جمهــوری بولیــواری ونزوئــا بــا‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور‬ ‫ونزوئــا دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫ایــن دور از کمیســیون صبــح امــروز (یکشــنبه)‬ ‫بــا حضــور مقامــات دو کشــور از جملــه وزیــر‬ ‫دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و متولــی‬ ‫ایرانــی کمیســیون مشــترک‪ ،‬وزیــر حمــل و‬ ‫نقــل ونزوئــا و متولــی ونزوئالیــی کمیســیون‬ ‫مشــترک‪ ،‬معــاون علمــی و فنــاوری‪ ،‬اموزشــی‬ ‫و بهداشــت رئیــس جمهــور ونزوئــا‪ ،‬معــاون‬ ‫دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر خارجــه ونزوئــا و قائم مقــام‬ ‫وزیــر علــوم در امــور بین الملــل و رئیــس‬ ‫مرکــز همکاری هــای علمــی بین المللــی ایــن‬ ‫وزارت در محــل هتــل اســتقالل تهــران افتتــاح‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در نشســت ایــن کمیســیون کــه بــا حضــور‬ ‫نماینــدگان دســتگاه های مختلــف برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــر افزایــش تبــادالت و همکاری هــای‬ ‫طرفیــن در حوزه هــای مختلــف از جملــه علــم‬ ‫و فنــاوری تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن جلســه‪ ،‬دکتــر وحیــد‬ ‫حــدادی اصــل قائم مقــام وزیــر علــوم در امــور‬ ‫بین الملــل و رئیــس مرکــز همکاری هــای‬ ‫علمــی بین المللــی بــا گابریــا خیمنــس‪،‬‬ ‫معــاون علمــی و فناوری‪ ،‬اموزشــی و بهداشــتی‬ ‫رئیــس جمهــور ونزوئــا دیــدار و بــر افزایــش‬ ‫همکاری هــای دو کشــور در حــوزه علمــی‪،‬‬ ‫تحقیقاتــی و فنــاوری تکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حــدادی اصــل‪ ،‬در ایــن دیــدار‬ ‫از امادگــی وزارت علــوم بــرای‬ ‫برگــزاری دور بعــدی کمیتــه‬ ‫مشــترک علمــی و فنــاوری دو‬ ‫کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫معــاون علمی و فناوری‪ ،‬اموزشــی و بهداشــتی‬ ‫رئیــس جمهــور ونزوئــا نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫تبــادل نظــر و گفتگــوی خــود بــا وزیــر علــوم‬ ‫کشــورمان در تابســتان ســال جــاری کــه بــه‬ ‫صــورت ویدئــو کنفرانســی و در جایــگاه وزیــر‬ ‫علــوم و امــوزش عالــی ونزوئــا صــورت گرفت؛‬ ‫از دعــوت مجــدد دکتــر زلفــی گل بــه منظــور‬ ‫برگــزاری جلســه مشــترک اســتقبال و ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد جلســه مشــترک وی و وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری کشــورمان کــه در‬ ‫روز سه شــنبه هفتــه جــاری برگــزار می شــود؛‬ ‫در ادامــه دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا رئیــس‬ ‫موسســۀ پژوهــش و برنامه ریــزی اموزش عالــی‬ ‫و دبیــر مجمــع پژوهشــگاه های ملــی کشــور‬ ‫ضمــن ارائــه گزارشــی از نشســت قبــل و‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه‪ ،‬از اعضــاء خواســت‬ ‫تــا پــس از ارائــه پیش نویــس ائین نامــه‬ ‫اســتخدامی اعضــای هیات علمــی پژوهشــی‬ ‫توســط دکتــر محســن شــریفی مدیــرکل دفتــر‬ ‫برنامه ریــزی و سیاســتگذاری امــور پژوهشــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬نقطــه نظــرات و پیشــنهادات‬ ‫خــود را مطــرح کننــد ‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر حمیــد امیــدوار رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی بــه ارائــه گزارشــی‬ ‫درخصــوص تاریخچــه تاســیس پژوهشــگاه‪،‬‬ ‫فعالیت هــا و اقدامــات‪ ،‬ازمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫کارگاه هــا و پایلوت هــا‪ ،‬دســتاوردها‪ ،‬مرکــز‬ ‫رشــد و ســاختمان ســبز پژوهشــگاه پرداخــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ایجــاد دو پژوهشــکده‬ ‫فناوری هــای ســاخت و تولیــد و پژوهشــکده‬ ‫سیاســتگذاری‪ ،‬ایجــاد پردیــس تخصصــی‬ ‫فنــاوری و نــواوری بــا همــکاری پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری البــرز و ایجــاد تکنوپــارک باتری هــای‬ ‫لیتیمــی بــا همــکاری دانشــگاه صنعتــی‬ ‫امیرکبیــر و همچنیــن راه انــدازی ‪ ۲‬مرکــز‬ ‫نــواوری انــرژی در ایــن پژوهشــگاه خبــر داد‪.‬‬ ‫دکتــر امیــدوار در ادامــه افــزود‪ :‬اخیــرا طــی دو‬ ‫حکــم جداگانــه از ســوی شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬وظیفــه «تدویــن پیش نویــس ســند‬ ‫ملــی توســعه علــوم و فناوری هــای حــوزه مــواد‬ ‫پیشــرفته» و نیــز عنــوان «راهبــر برنامــه مــواد‬ ‫پیشــرفته و تحــول صنایــع» بــه پژوهشــگاه‬ ‫مــواد و انــرژی محــول گردیــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه مــواد و انــرژی همچنیــن‬ ‫بــه تعریــف چندیــن طــرح کالن ملــی در ایــن‬ ‫پژوهشــگاه اشــاره کــرد و درخصــوص انهــا‬ ‫توضیحاتــی را ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫دکتــر شــریفی نیــز درخصــوص پیش نویــس‬ ‫ائین نامــه مذکــور توضیحــات الزم را ارائــه‬ ‫نمــود و در ادامــه اعضــای مجمــع به صــورت‬ ‫حضــوری و انالیــن بــه طــرح پیشــنهادات و‬ ‫نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫در پایــان دکتــر طاهری نیــا بــا جمع بنــدی‬ ‫مطالــب مطــرح شــده در ایــن نشســت‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از دکتــر شــریفی و همکارانشــان بــه‬ ‫خاطــر تهیــه ایــن پیش نویــس‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫کمیتــه تدویــن پیش نویــس بــا حضــور دکتــر‬ ‫علــی محمــد حکیمیــان رئیــس پژوهشــگاه‬ ‫حــوزه و دانشــگاه تشــکیل شــود و بــا توجــه‬ ‫بــه نقطــه نظــرات مطــرح شــده‪ ،‬نســخه جدیــد‬ ‫تهیــه و بــه دبیرخانــه مجمــع ارســال شــود‬ ‫تــا بعــد از نهایــی شــدن‪ ،‬توســط معاونــت‬ ‫پژوهشــی وزارت علــوم مصــوب و ابــاغ شــود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم‪:‬‬ ‫صندوق گرنت اموزشی ایجاد می شود‬ ‫معــاون اموزشــی وزیــر علــوم گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای تحقــق اهــداف اســناد باالدســتی‪،‬‬ ‫بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی و طــرح تحول‬ ‫امــوزش‪ ،‬در جلســه اخیــر شــورای گســترش‬ ‫امــوزش عالــی چنــد مصوبــه مهــم بــه تصویــب‬ ‫رســید کــه یکــی از انهــا موافقــت شــورا بــا‬ ‫ایجــاد صنــدوق گرنــت اموزشــی بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬دکتــر قاســم عمــو عابدینــی گفــت‪:‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه ‪ 15‬ابــان مــاه شــورای‬ ‫گســترش‪ ،‬صنــدوق گرنــت اموزشــی تشــکیل‬ ‫می شــود و کارگروهــی بــرای عملیاتــی کــردن‬ ‫ایــن مصوبــه و تصویــب شــیوه نامه هــا و‬ ‫ایین نامه هــای مــورد نیــاز بــا مشــارکت‬ ‫معاونــت اموزشــی وزارت علــوم و ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫عموعابدینــی اظهــار داشــت‪ :‬بــا ایجــاد‬ ‫صنــدوق گرنــت اموزشــی‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫مســتعد کــه در رشــته های راهبــردی و مــورد‬ ‫نیــاز کشــور تحصیــل کننــد در همــه مقاطــع‬ ‫تحصیلــی در زمینــه نیازهــای اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫تغییــر در شــیوه رتبه بنــدی‬ ‫تعریــف‬ ‫و‬ ‫دانشــگاه ها‬ ‫شــاخص های جدیــد بــرای‬ ‫ر تبه بنــد ی‬ ‫عموعابدینــی همچنیــن اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫جلســه گــزارش رتبه بنــدی ســال ‪-1399‬‬ ‫‪ 1400‬توســط موسســه اســتنادی علــوم‬ ‫(‪ )ISC‬و پایــش علــم و فنــاوری ارائــه و مقــرر‬ ‫شــد دراســتای اجــرای مــاده ‪ 4‬مصوبــه شــماره‬ ‫‪ 776‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫موضــوع رتبه بنــدی موسســات امــوزش عالــی‬ ‫کشــور شــیوه رتبــه بنــدی تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫وی از مصوبــه شــورای گســترش و‬ ‫برنامه ریــزی امــوزش عالــی بــرای بازنگــری‬ ‫شــیوه رتبه بنــدی دانشــگاه ها خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬مقــرر شــد بازنگــری در شــاخص های‬ ‫رتبه بنــدی موسســات امــوزش عالــی بــه‬ ‫نحــوی انجــام شــود کــه موضوعــات امــوزش‬ ‫مهارتــی‪ ،‬توانمندســازی‪ ،‬دانشــگاه تمدن ســاز‬ ‫و حکمــت بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرینی و‬ ‫شــاخص های فرهنگــی و دیپلماســی علمــی‬ ‫مــورد توجــه بیشــتر قــرار گیــرد و نتایــج رتبــه‬ ‫بنــدی در ســال اینــده عــاوه بــر رتبــه کلــی‬ ‫بــه صــورت رتبــه موضوعــی نیــز اعــام شــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫وزیر علوم با دبیران پنچ تشکل دانشجویی دیدار و گفتگو کرد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫نماینــدگان اتحادیه هــا و تشــکل های‬ ‫دانشــجویی میهمــان وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری بودنــد‪ .‬در ایــن نشســت دبیــران‬ ‫و نماینــدگان انجمــن اســامی دانشــجویان‬ ‫(دفتــر تحکیــم وحــدت)‪ ،‬بســیج دانشــجویی‪،‬‬ ‫جامعــه اســامی دانشــجویان‪ ،‬جنبــش‬ ‫عدالت خــواه دانشــجویی و انجمــن اســامی‬ ‫دانشــجویان مســتقل بــه بیــان دیدگاه هــا و‬ ‫نظــرات خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬علی رغــم فروکــش کــردن و کــم شــدن‬ ‫مــوارد ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬تبعــات ان هنــوز در‬ ‫دانشــگاه ها و وزارت علــوم اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چــه از بعــد فرهنگــی و اجتماعــی و‬ ‫چــه از ابعــاد مالــی و خدماتــی در دانشــگاه هــا‬ ‫درگیــر مســائل پســا کرونــا هســتم‪.‬‬ ‫اختصــاص ســه درصــد بودجــه‬ ‫جــاری بــه بخــش فرهنــگ‬ ‫وزیــر علــوم گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫موسســات ابــاغ شــد کــه ‪ %۳‬بودجــه جــاری‬ ‫بــه فعالیت هــای فرهنگــی اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫با حضور وزیر علوم؛‬ ‫زلفــی گل اظهــار داشــت‪ :‬از زمــان تصــدی‬ ‫مســئولیت‪ ،‬تــاش کردیــم در عرصه هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬عمرانــی و پژوهشــی بــا‬ ‫شــتاب بیشــتری نســبت بــه گذشــته قــدم‬ ‫برداریــم و بــرای تمرکــز برنامه هــا و اقدامــات‪،‬‬ ‫پنــچ اولویــت بــرای ســتاد و دانشــگاه ها‬ ‫تعریــف و اعــام شــد‪.‬‬ ‫وی پنــچ اولویــت را شــامل مرجعیــت و‬ ‫دیپلماســی علمــی فنــاوری و نــواوری‪،‬‬ ‫امــوزش‪ ،‬پژوهــش و بــرون داد هدفمنــد‪،‬‬ ‫نــواوری فرهنگــی و فرهنــگ نــواوری‪ ،‬شــاگرد‪،‬‬ ‫فنــاور و نــواور پــروری و تولیــد خدمــت‪ ،‬ثــروت‬ ‫و ســرمایه از دانــش اعــام کــرد و گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫هــر اولویــت برنامــه هــای خاصــی تعریــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم اظهــار داشــت‪ :‬در دانشــگاه های‬ ‫تابعــه وزارت علــوم در ســال گذشــته اتفاقــات‬ ‫علمــی و فنــاوری بزرگــی افتــاد کــه حــوادث و‬ ‫اغتشاشــات اخیــر مانــع دیــدن انهــا شــد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬در مرجعیــت علمــی در‬ ‫یکســال گذشــته ‪ ۲۰‬مجلــه علمــی و پژوهشــی‬ ‫در حــال انتشــار در جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تحــت نمایه هــای بیــن المللــی قــرار گرفــت‬ ‫و تشــویق و امــوزش ســردبیران و مســئوالن‬ ‫مجــات علمــی در دســتور کار وزارت قــرار‬ ‫زلفــی گل گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۴ ،۱۳۸۳‬اســتاد‬ ‫ایرانــی در فهرســت یــک درصــد دانشــمندان‬ ‫برتــر جهانــی قــرار داشــتند ولــی امســال‬ ‫‪ ۸۴۰‬نفــر از دانشــگاه های ایــران در لیســت‬ ‫‪ %۱‬دانشــمند برتــر قــرار دارنــد کــه ایــن‬ ‫در راســتای سیاســت مرجعیــت علمــی‬ ‫وزارت علــوم اســت‪ .‬همچنیــن حــدود ‪۱۸۰۰‬‬ ‫دانشــمند کشــور در لیســت ‪ %۲‬دانشــمندان‬ ‫برتــر بیــن المللــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم در ایــن جلســه ضمــن قدردانــی از‬ ‫حضــور و تالش هــای تشــکل های دانشــجویی‬ ‫در عرصــه فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه ها گفــت‪ :‬کنشــگران اصلــی فرهنگــی‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه ها مجموعــه تشــکل های‬ ‫دانشــگاهی و دانشــجویی اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری گفــت‪:‬‬ ‫در اغتشاشــات اخیــر بــرای مدیریــت بهتــر‬ ‫دانشــگا ها جلســات زیــادی بــا روســای‬ ‫دانشــگاه ها داشــتیم و تمــام تالش هــا‬ ‫و مســئولین دانشــگاه ها ایــن اســت کــه‬ ‫دانشــجویان و اســاتید کــه ســرمایه های‬ ‫علمــی و ارزشــمند کشــور هســتند‪ ،‬اســیب‬ ‫نبیننــد و شــان دانشــگاه حفــظ شــود و‬ ‫بایــد تــاش کنیــم تــا بــا پیگیــری مطالبــه‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬برگــزاری جدی تــر‬ ‫کرســی های ازاداندیشــی را در دانشــگاه ها‬ ‫در دســتور کار قــرار دهیــم تــا در محیطــی‬ ‫علمــی و بــا بــاز کــردن بــاب گفتگــو ســواالت‬ ‫و شــبهات را مطــرح کــرد و بــه بحــث و تبــادل‬ ‫نظــر پرداخــت‪.‬‬ ‫ایین تجلیل از کارکنان نمونه ستاد وزارت علوم برگزار شد‬ ‫اییــن تجلیــل از کارمنــدان نمونــه ســتاد‬ ‫وزارت علــوم بــا حضــور دکتــر زلف ـی گل وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬معــاون اداری ‪،‬مالــی و مدیریــت منابــع و‬ ‫برخــی از مدیــران کل ســتادی برگــزار و از ‪۶۷‬‬ ‫کارمنــد نمونــه تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تاکیــدات مهــم وزیــر علــوم بــر افزایــش‬ ‫خدمــات رفاهــی و حــل مشــکالت کارکنــان و‬ ‫طــرح دغدغــه هــای کارکنــان از محورهــای‬ ‫اصلــی ایــن نشســت صمیمــی بــود‪.‬‬ ‫کارکنــان در کســب موفقیت هــای‬ ‫ســازمان هــا و ادارات موثرتریــن عامــل‬ ‫هســتند‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفـی گل‪ ،‬در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫بــه معــاون اداری مالــی و مدیریــت منابــع‬ ‫وزارت علــوم و مدیــران ایــن معاونــت تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬در چارچــوب قوانیــن و اعتبــارات وزارت‪،‬‬ ‫از ظرفیــت هیــات امنــا بــرای ارتقــای شــغلی‬ ‫یــاوران علمــی (کارکنــان) اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای‬ ‫ارتقــای کارکنــان‪ ،‬تعریــف پایه هــای تشــویقی‬ ‫اســت کــه طبــق ان بــه کارکنــان بــر اســاس‬ ‫عملکــرد موثــر و اثربخــش در تحقــق اهــداف‬ ‫وزارت علــوم پایــه تشــویقی داده مــی شــود‪،‬‬ ‫هماننــد انچــه کــه در ایین نامــه ارتقــای‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی بــرای ایــن گــروه در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم افزایــش مهارت هــا و توانمندی هــا‬ ‫علمــی و اجرایــی کارکنــان را یــک اصــل بــرای‬ ‫بازدهــی و بهــره وری هــر ســازمانی دانســت و‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ایین نامه هــای اداری اســتخدامی‬ ‫کارکنــان داخــل وزارت بایــد بــه شــکلی اصالح‬ ‫شــود کــه فرصــت ادامــه تحصیــل و اعمــال‬ ‫مــدرک باالتــر بــرای کارکنــان فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم همچنیــن داشــتن محیطــی ســالم‬ ‫و صمیمانــه شــغلی را در ایجــاد انگیــزه و شــور‬ ‫و نشــاط بــرای شــاغلین مهــم دانســت و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬وزارت علــوم هماننــد یــک خانــواده‬ ‫بــزرگ اســت کــه افــراد در ایــن خانــواده در‬ ‫کنــار هــم بــرای رشــد علمــی کشــور تــاش‬ ‫می کننــد و هــر چقــدر در ایــن خانــواده‬ ‫دوســتی و صمیمیــت و درک متقابــل بیشــتر‬ ‫باشــد موفــق تــر خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫زلفــی گل بــا تجلیــل از اقداماتــی کــه تاکنــون‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات رفاهــی بــه کارکنــان‬ ‫توســط معاونــت اداری مالــی و مدیریــت منابــع‬ ‫صــورت گرفتــه اســت برتــداوم و افزایــش ایــن‬ ‫خدمــات تاکیــد کــرد و حــل مســئله مســکن‬ ‫را در ایــن حــوزه مهــم دانســته و بــر حمایــت‬ ‫خــود از راهکارهــای قانونــی و قابــل اجــرا در‬ ‫ایــن حــوزه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاهها و مراکــز‬ ‫پژوهشــی جزیــی از خانــواده بــزرگ وزارت‬ ‫علــوم هســتند گفــت‪ :‬اســتفاده از خدمــات‬ ‫اقامتــی و و رفاهــی ایــن مجموعــه هــا مــی‬ ‫توانــد رضایــت کارکنــان و خانــواده انــان را در‬ ‫بــر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دکتر خطیبی‪:‬‬ ‫ایین نامــه اســتخدامی یــاوران‬ ‫‪8‬‬ ‫علمــی ( کارکنــان ) اصــاح‬ ‫می شــو د‬ ‫دکتــر علــی خطیبــی‪ ،‬معــاون اداری‪ ،‬مالــی و‬ ‫مدیریــت منابــع وزارت علــوم در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬بازنگــری ایین نامــه اســتخدامی‬ ‫یــاوران علمــی بــا مشــارکت و اخــذ نظــرات‬ ‫یــاوران علمــی انجــام شــده و بــرای تصویــب‬ ‫بــه هیــات امنــا ارســال شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ضمــن گزارشــی از خدمــات رفاهــی ارائــه‬ ‫شــده بــه کارکنــان گفــت‪ :‬بــا همــکاری بانــک‬ ‫قــرض الحســنه مهــر ایــران وام ‪500‬میلیــون‬ ‫ریالــی یــاوران علمــی نهایــی شــده اســت کــه‬ ‫بــه همــه کارکنــان پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫خطیبــی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مســتمر و‬ ‫دغدغــه وزیــر علــوم بــرای حــل مشــکالت‬ ‫یــاوران علمــی و همچنیــن اقــدام شایســته‬ ‫بــرای ارتقــا ســطح معیشــتی و جایــگاه‬ ‫ســازمانی انــان گفــت‪ :‬انچــه کــه تاکنــون‬ ‫انجــام شــده در حــد بضاعــت مــا بــوده اســت‪،‬‬ ‫اگرچــه وظیفــه مــا بــرای جلــب رضایــت‬ ‫کارکنــان بیــش از اینهــا اســت‪.‬‬ ‫دکتر افکانه‪:‬‬ ‫مشــکل ‪ 15‬ســاله تبدیــل وضعیت‬ ‫اســتخدامی برخــی همــکاران حــل‬ ‫شد‬ ‫دکتــر محمــد افکانــه‪ ،‬مدیــرکل منابع انســانی‬ ‫و پشــتیبانی وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ :‬در روزهــای اخیــر توانســتیم مشــکل‬ ‫تبدیــل وضعیــت اداری ‪ 13‬نفــر از کارکنــان‬ ‫پــروژه ای را کــه ‪ 15‬ســال انجــام نشــده بــود‬ ‫حــل کنیــم و ‪ 47‬نفــر از ایثارگــران عزیــز هــم‬ ‫تبدیــل وضــع شــدند کــه حــدود ‪ 10‬درصــد‬ ‫کارکنــان ســتاد وزارت هســتند‪.‬‬ ‫افکانــه بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 489‬نفــر از‬ ‫یــاوران علمــی بــا داشــتن رابطــه اســتخدامی‬ ‫و اداری مســتقیم و حــدود ‪ 200‬نفــر بــه‬ ‫روش هــای دیگــر مثــل ماموریــت و‪ ...‬بــا ســتاد‬ ‫وزارت همــکاری می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از ‪489‬‬ ‫یــاور علمــی دارای رابطــه اســتخدامی ‪ 22‬نفــر‬ ‫دارای مــدرک دکتــرا‪ 222 ،‬نفــر کارشناســی‬ ‫ارشــد و ‪ 139‬نفــر کارشناســی هســتند گفــت‪:‬‬ ‫از نظــر داشــتن مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی‪،‬‬ ‫ســتاد وزارت در بیــن دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در جایــگاه مناســبی قــرار دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع انســانی و پشــتیبانی وزارت‬ ‫علــوم از مراحــل نهایــی تدویــن ســند توســعه‬ ‫منابــع انســانی ســتاد وزارت خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫نظــام جامــع امــوزش کارکنــان وزارت علــوم‬ ‫نیــز تدویــن شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از تنظیــم‬ ‫مســائل اداری و مالــی دانشــگاه ها در اداره‬ ‫کل منابــع انســانی و پشــتیبانی صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ 230‬ســند توســعه‬ ‫منابــع انســانی دانشــگاه ها در ایــن اداره کل‬ ‫بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع انســانی و پشــتیبانی وزارت‬ ‫علــوم گفــت‪ :‬خدمــات ایــن اداره کل در تمــام‬ ‫ایــام ســال در زمینه هــای مختلــف اداری‬ ‫و رفاهــی تــداوم دارد و تــاش مــی کنیــم‬ ‫محیــط مناســبی بــرای انجــام وظایــف‬ ‫کارکنــان فراهــم کنیــم‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫تاکید معاون پژوهشی وزیر علوم بر امیدافرینی در بین جوانان با اطالع رسانی دستاوردهای پژوهشی‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری بــا بیــان اینکــه در حــوزه علــم و‬ ‫فنــاوری حتمــاً بایــد یــک نشــاط اجتماعــی‬ ‫ایجــاد کنیــم تاکیــد کــرد‪ :‬بــا اطالع رســانی‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری‪ ،‬بایــد‬ ‫امیدافرینــی بــرای جوانــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬دکتــر پیمــان صالحــی در نشســت‬ ‫معاونــان پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪ ،‬مراکــز و موسســات پژوهــش‬ ‫و فنــاوری و پارک هــای علــم و فنــاوری کــه‬ ‫امــروز (دوشــنبه) بــا محوریــت «برنامه هــای‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال ‪ »1401‬بــه‬ ‫صــورت مجــازی برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری اســتانی از تاریــخ‬ ‫دوازدهــم تــا هفدهــم اذرمــاه در ســطح‬ ‫اســتان های کشــور برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه علــم و فنــاوری‬ ‫حتمــاً بایــد یــک نشــاط اجتماعــی ایجــاد‬ ‫کنیــم و ضمــن اطالع رســانی دســتاوردهای‬ ‫پژوهشــی و فنــاوری‪ ،‬در واقــع امیدافرینــی را‬ ‫بــرای جوانــان داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم افــزود‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای تفاهــم نامــه میــان وزارت کشــور و‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش‬ ‫رئیــس ســتاد ملــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد برنامه ریــزی جهــت حضــور‬ ‫حداکثــری دانشــجویان و دانش امــوزان در‬ ‫فعالیت هــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری نیــز‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫و فنــاوری در نظــر دارد بــه منظــور انســجام‬ ‫بیشــتر در برگــزاری مراســم اســتانی و‬ ‫ایجــاد بســترهای الزم جهــت تعامــل پایــدار‬ ‫میــان عرضــه کننــدگان و بهره بــرداران‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه هــا پژوهشــگاه ها مراکــز پژوهشــی و‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری و دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و تحقیقاتــی اســتان نســبت بــه‬ ‫ســامان بخشــیدن بــه مراســم هفتــه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مطابــق دســتورالعمل‬ ‫روســای دانشــگاه های معیــن اســتان بــه‬ ‫عنــوان دبیــر ســتاد اســتانی هفتــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری معرفــی شــده اند‪.‬‬ ‫صالحــی تاکیــد کــرد‪ :‬در نمایشــگاه های‬ ‫اســتانی ارائــه دســتاوردهای پژوهــش و‬ ‫فنــاوری ســایر دســتگاه های اجرایــی نیــز بایــد‬ ‫ارائــه شــود‪.‬‬ ‫دبیــرکل شــورای عالــی عتــف در ادامــه‬ ‫ســخنان خــود بــر بازدیــد دانش امــوزان بــه‬ ‫همــراه خانواده هــا از دانشــگاه ها پژوهشــگاه ها‬ ‫و پــارک هــای علــم و فنــاوری بــا هماهنگــی‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش در ســطح ملــی و‬ ‫اســتانی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت‬ ‫بهره منــدی از ظرفیــت انجمن هــای علمــی‬ ‫دانشــجویان افــزود‪ :‬دانشــجویان باید خودشــان‬ ‫بازیگــران اصلــی هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی وزارت علــوم درخصــوص‬ ‫لــزوم پوشــش خبــری مناســب برنامه هــای‬ ‫هفتــه پژوهــش و فنــاوری اظهــار داشــت‪ :‬بــه‬ ‫دنبــال ان هســتیم کــه از اوایــل اذرمــاه اطــاع‬ ‫رســانی درخصــوص هفتــه پژوهــش و فنــاوری‬ ‫را اغــاز کنیــم؛ بــه عبارتــی هفتــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری معطــوف بــه یــک هفتــه نبایــد باشــد‬ ‫و از اوایــل اذرمــاه یــک هیجــان پژوهشــی در‬ ‫کشــور ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫نیــز در ایــن نشســت اظهــار داشــت‪ :‬امســال‬ ‫ضــرورت دارد کــه بــه نوعــی بــا شــعار «امیــد‬ ‫بــه اینــده و ایجــاد نشــاط و امیــدواری در‬ ‫دانشــگاه ها» هفتــه پژوهــش و فنــاوری را‬ ‫جلــو ببریــم‪.‬‬ ‫وی بــه بحــث یارانــه تجاری ســازی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬امســال یارانــه تجــاری ســازی‬ ‫را در راســتای برنامــه هــای ‪ B2B‬فعــال‬ ‫می کنیــم و دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اگــر از شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫خریــد انجــام دهنــد تــا ســقف هــر قــرارداد‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان در قالــب یارانــه‬ ‫تجاری ســازی بــه انهــا کمــک خواهیــم کــرد و‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران متولــی‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫خیرالدیــن تصریــح کــرد‪ :‬در هفتــه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری فضــای مناســب نمایشــگاهی بــرای‬ ‫دانشــگاه ها و پــارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫ایجــاد می کنیــم و امیدواریــم بــا پشــتیبانی‬ ‫شــما دوســتان بــه نحــو مطلــوب برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خــود خواســتار ان شــد‬ ‫تــا در برنامــه ریــزی و پیــاده ســازی هفتــه‬ ‫پژوهــش و فنــاوری در اســتانهای مختلــف‬ ‫کشــور از اعضــای هیئــت علمــی‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫و دانش امــوزان نیــز بــه عنــوان فنــاور برتــر‬ ‫تقدیــر و قدردانــی شــود‪.‬‬ ‫گام مهم همکاری های پژوهشی میان دانشگاه ها و مجموعه وزارت کشور؛‬ ‫وزارت علوم و وزارت کشور ‪ ۹‬تفاهم نامه همکاری پژوهشی امضا کردند‬ ‫بهبــود روش هــا و الگوهــای‬ ‫حکمرانــی کشــور‪ ،‬طرفیــن توافــق ‪:‬‬ ‫دانشــگاه تهــران و معاونــت سیاســی‬ ‫وزارت کشــور‪.‬‬ ‫بــا حضــور وزیــر کشــور و معــاون پژوهشــی‬ ‫وزیــر علــوم‪ ۹ ،‬تفاهم نامــه همــکاری‬ ‫پژوهشــی میــان تعــدادی از دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه های زیــر مجموعــه وزارت علــوم‬ ‫و معاونت هــا و ســازمان های تابعــه وزارت‬ ‫کشــور بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬در مراســمی بــا حضــور دکتــر احمــد‬ ‫وحیــدی وزیــر کشــور و دکتــر پیمــان صالحــی‬ ‫معــاون پژوهشــی وزیــر علــوم‪ ،‬کــه در محــل‬ ‫ســالن اجتماعــات وزارت کشــور برگــزار شــد؛‬ ‫یادداشــت های تفاهــم همــکاری میــان وزارت‬ ‫کشــور بــا دانشــگاه های شــهید بهشــتی‬ ‫تهــران‪ ،‬عالمــه طباطبایــی‪ ،‬امــام صــادق(ع)‬ ‫و خوارزمــی و پژوهشــگاه های حــوزه و‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬علــوم و فرهنــگ اســامی و مرکــز‬ ‫تحقیقــات و سیاســت علمــی کشــور در حــوزه‬ ‫ماموریت هــای تخصصــی امضــا شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬دانشــگاه های ذکــر‬ ‫شــده در خصــوص ماموریت هــای تخصصــی‬ ‫وزارت کشــور از طریــق پشــتیبانی علمــی و‬ ‫پژوهشــی از وزارت کشــور و اســتانداری ها در‬ ‫انجــام ماموریــت مربوطــه‪ ،‬تهیــه برنامــه هــای‬ ‫مــورد نیــاز جهــت تحقــق موضــوع توافق نامــه‬ ‫و ارائــه پیشــنهاد بــه وزارت کشــور‪ ،‬بــه‬ ‫کارگیــری ظرفیــت هــای ســخت افــزاری و نرم‬ ‫افــزاری دانشــگاه ها بــرای انجــام محورهــای‬ ‫ماموریتــی‪ ،‬تعریــف پــروژ ه هــای تحصیــات‬ ‫تکمیلــی (پایــان نامــه هــای کارشناســی‬ ‫ارشــد و رســاله هــای دکتــرا) معرفــی اعضــای‬ ‫هیــات علمــی جهــت گذرانــدن دوره هــای‬ ‫فرصــت مطالعاتــی و همــکاری در راســتای‬ ‫الگوهــا و روش هــای نویــن در مدیریــت‬ ‫بحــران‪ ،‬طرفیــن توافــق ‪ :‬دانشــگاه‬ ‫شــهید بهشــتی و ســازمان مدیریــت‬ ‫بحــران کشــور‬ ‫ســاماندهی و ارتقــاء خدمــات در حــوزه‬ ‫امــور اجتماعــی‪ ،‬طرفیــن توافــق‪:‬‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و ســازمان‬ ‫امــور اجتماعــی کشــور‬ ‫اســتفاده از دوره هــای پســادکترا بــا معاونت هــا‬ ‫و ســازمان های تابعــه ایــن وزارت کــه‬ ‫طرف هــای توافــق نامه هــا هســتند همــکاری‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن گــزارش عناویــن توافــق‬ ‫نامه هــای امضــا شــده بــه شــرح ذیــل‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫افزایــش بهــره وری در حــوزه مدیریــت‬ ‫شــهری و روســتایی‪ :‬طرفیــن توافــق‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی‪ ،‬ســازمان شــهرداری‬ ‫هــا و دهیــاری هــای کشــور‬ ‫روش هــا و الگوهــای نویــن در مدیریــت‬ ‫منابــع انســانی‪ :‬طرفیــن توافــق‪،‬‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی معاونــت‬ ‫توســعه مدیریــت و منابع وزارت کشــور‪.‬‬ ‫تحکیــم و صیانــت از بنیــان خانــواده‪،‬‬ ‫طرفیــن توافــق‪ :‬دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی و ســازمان امــور اجتماعــی‬ ‫کشــور‪.‬‬ ‫توســعه اثربخشــی کارافرینــان برتــر و‬ ‫فعالیت هــای دانش بنیــان در حکمرانــی‬ ‫کشــور طرفیــن توافــق‪ :‬مرکــز تحقیقات‬ ‫سیاســت علمــی کشــور( زیــر مجموعــه‬ ‫وزارت علــوم) و معاونــت هماهنگــی‬ ‫امــور اقتصــادی و توســعه منطقــه ای‬ ‫وزارت کشــور‪.‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫مدیریــت‬ ‫توســعه‬ ‫اســتان های کشــور‪ ،‬طرفیــن توافــق‬ ‫میــان دانشــگاه تهــران و معاونــت‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه‬ ‫منطقــه ای وزارت کشــور‪.‬‬ ‫بهبــود روش هــا و الگوهــای توســعه‬ ‫اقتصــاد شــهری و روســتایی‪ ،‬طرفیــن‬ ‫توافــق؛ دانشــگاه امــام صــادق (ع) و‬ ‫ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای‬ ‫کشــور‬ ‫ســاماندهی و ارتقــای خدمــات در‬ ‫حــوزه امــور اجتماعــی‪ ،‬طرفیــن توافــق‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی و‬ ‫ســازمان امــور اجتماعــی وزارت کشــور‬ ‫گفتنــی اســت؛ تفاهم نامه هــای مذکــور بــه‬ ‫امضــای دکتــر صالحــی معــاون پژوهشــی وزیــر‬ ‫علــوم نیــز رســیده اســت و برنامه ¬ریــزی‬ ‫و پیگیــری حمایت هــای مرتبــط بــا‬ ‫ماموریت¬ هــا در چارچــوب برنامه هــای‬ ‫ســاالنه و بلندمــدت هــر دو وزارتخانــه و‬ ‫پیگیــری جهــت تامیــن تســهیالت بودج ـه ای‬ ‫و اعتبــارات مــورد نیــاز بــر عهــده وزارت علــوم‬ ‫و وزارت کشــور اســت‪.‬‬ صفحه 9 ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با حضور وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫پنجمین جلسه کمیته اجرایی نظام ایده ها و نیازها (نان) برگزار شد‬ ‫جلســه کمیتــه اجرایــی نظــام ایــده هــا و‬ ‫نیازهــا (نــان) بــا حضــور دکتــر محمدعلــی‬ ‫زلفــی گل‪ ،‬وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫در محــل وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫در ابتــدای جلســه‪ ،‬دکتــر زلفــی گل نظــام‬ ‫ایــده هــا و نیازهــا را مســیر جدیــد در کنــار‬ ‫مســیر تولیــد علــم بــه منظــور توســعه فنــاوری‬ ‫و تحقیقــات کاربــردی کشــور دانســت و بــر‬ ‫اهمیــت و جایــگاه ان اشــاره کــرد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن‪ ،‬بــر حمایــت تمــام ارکان وزارتخانــه از‬ ‫فعالیــت هــای دبیرخانــه تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در هفتــه پژوهــش‪ ،‬دانشــگاه هــای‬ ‫سراســر کشــور ویــژه برنامــه ای جهــت معرفــی‬ ‫و ترویــج ســامانه نــان در دســتور کار قــرار‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬دکتــر خیرالدیــن معــاون فنــاوری‬ ‫و نــواوری وزارت عتــف پیشــنهاد داد‪ :‬پارســا‬ ‫هــای ثبــت شــده مرتبــط بــا نیازهــا‪ ،‬در اییــن‬ ‫در ادامــه‪ ،‬بســته پیشــنهادی ســنجش و‬ ‫انگیــزش نظــام ایــده هــا و نیازهــا بــرای اعضای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا‬ ‫توســط دکتــر علــی نایبــی ارائــه شــد و توســط‬ ‫اعضــای کمیتــه اجرایــی مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫نامــه ارتقــای اعضــای هیــات علمــی لحــاظ‬ ‫شــود‪ .‬وی همچنیــن‪ ،‬بــر لــزوم حمایــت مالــی‬ ‫از دبیرخانــه نیــز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬دکتــر ســید احمــد فاضــل زاده‪،‬‬ ‫رئیــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش‬ ‫علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬گزارشــی از رونــد‬ ‫فعالیــت هــای اجرایــی و ترویجــی صــورت‬ ‫گرفتــه توســط دبیرخانــه ارائــه داد‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫نیازهــای مالــی دبیرخانــه را مطــرح کردنــد‬ ‫و خواســتار ضــرورت پشــتیبانی بیشــتر از‬ ‫فعالیــت هــای دبیرخانــه شــدند‪.‬‬ ‫دکتر کالنتری در دهمین جشنواره ملی رویش؛‬ ‫ســپس‪ ،‬دکتــر علــی نایبــی معــاون پژوهــش و‬ ‫فنــاوری ‪ ISC‬و دبیراجرایــی نظــام ایــده هــا و‬ ‫نیازهــا‪ ،‬گــزارش امــاری از وضعیــت ســامانه را‬ ‫در حــوزه هــای گوناگــون ارائــه داد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تعــداد ‪ 6114‬نیــاز‬ ‫و ‪ 522‬ایــده توســط ‪ 222‬کارگــزار نمایــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ســامانه نــان‪ ،‬تاکنــون بیشــترین‬ ‫نیازهــا بــه ترتیــب مربــوط بــه حــوزه هــای‬ ‫فنــی و مهندســی‪ ،‬کشــاورزی و منابــع طبیعــی‪،‬‬ ‫علــوم انســانی‪ ،‬علــوم پایــه‪ ،‬علــوم بهداشــت‪،‬‬ ‫دامپزشــکی و هنــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالحســین کالنتــری در افتتاحیــه‬ ‫دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد‪ :‬ایــن جشــنواره فرصتــی‬ ‫بــرای تجربه انــدوزی و بــه اشتراک گذاشــتن‬ ‫ایده هــا و ارتقــاء و تقویــت کانون هــای‬ ‫فرهنگــی و دانشــجویی باشــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال هایی کــه‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی دانشــجویی به دلیــل‬ ‫فراگیــری بیمــاری کرونــا در دانشــگاه ها دچــار‬ ‫رخــوت شــده بــود‪ ،‬شــاهد تاثیــرات عمیــق‬ ‫بــر بدنــه ی دانشــجویی کشــور بودیــم کــه‬ ‫جلوه هــای ان در وقایــع اخیــر دیــده شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کم کاری هایــی در حــوز ه تربیتــی و‬ ‫فرهنگــی داشــتیم کــه امــروز خــود را نشــان‬ ‫داده‪ ،‬امــا در دل ایــن تهدیــدات فرصت هــای‬ ‫زیــادی وجــود دارد؛ فرصت هایــی کــه‬ ‫چالش هــا و کم کاری هــا را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‬ ‫همچنیــن بــا بیــان اینکــه اگــر در شــرایط‬ ‫عــادی کار فرهنگــی انجــام ندهیــم‪ ،‬مجبوریــم‬ ‫در شــرایط غیرعــادی‪ ،‬نامتناســب بــا منطــق‬ ‫دانشــگاه کار غیرفرهنگــی انجــام دهیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تمــدن ایرانــی اســامی ثمــره ی همزیســتی و‬ ‫زندگــی مســالمت امیزی اســت کــه طــی‬ ‫قرن هــا ایــن ملــت در کنــار هــم داشــته اند و‬ ‫همچنیــن‪ ،‬گــزارش پیشــرفت ســامانه نظــام‬ ‫ایــده هــا و نیازهــا توســط مهنــدس فاطمــه‬ ‫خلیفــه‪ ،‬مدیــر تحقیــق و توســعه ‪ ISC‬و‬ ‫سرپرســت امــور ســامانه هــای رایانــه¬ای و‬ ‫امــور کارگــزاری دبیرخانــه نــان‪ ،‬ارائــه شــد‪.‬‬ ‫یکــی از اهــداف ســامانه نــان یکپارچــه ســازی‬ ‫ســامانه هــای موجــود و ارائــه دریچــه واحــد‬ ‫فنــاوری بــرای ایــده هــا و نیازهــای کشــور‬ ‫مــی باشــد‪ .‬بــرای تحقــق ایــن هــدف‪ ،‬تاکنــون‬ ‫ارتبــاط ســامانه¬ای و خــودکار ســامانه نــان بــا‬ ‫برخــی ســامانه هــا ایجــاد شــده و بــا برخــی‬ ‫دیگــر در حــال تکمیــل اســت کــه گــزارش ان‬ ‫توســط سرپرســت امــور ســامانه هــای رایانــه‬ ‫ای دبیرخانــه اعــام شــد‪.‬‬ ‫کانون های دانشجویی تجلی گر مدنیت دانشگاه ها هستند‬ ‫تپنــدۀ دانشــگاه ها هســتند‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری در دهمیــن جشــنواره‬ ‫ملــی رویــش گفــت‪ :‬کانون هــای دانشــجویی‬ ‫تجلی گــر مدنیــت دانشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬اییــن گشــایش دهمیــن جشــنواره ملــی‬ ‫رویــش‪ ،‬در تــاالر شــهید دســتغیب دانشــگاه‬ ‫شــیراز بــا حضــور معــاون فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و جمعــی‬ ‫از معاونــان و مدیــران فرهنگــی و دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش عالــی سراســر‬ ‫کشــور به میزبانــی دانشــگاه شــیراز برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بایــد ان را قــدر نهیــم‪ .‬باهــم بــودن و درکنــار‬ ‫هــم زیســتن و مداراکــردن را بایــد تجربــه کــرد‬ ‫و قــدر نهــاد‪.‬‬ ‫کالنتــری اظهــار داشــت‪ :‬جشــنواره رویــش‪،‬‬ ‫نمایــش تنــوع فرهنگــی و اجتماعــی در‬ ‫دانشگاه هاســت؛ تنوعــی از عالیــق کــه ازســوی‬ ‫کانون هــای فرهنگــی‪ ،‬علمــی و تشــکل های‬ ‫دانشــجویی اعتــا پیــدا می کننــد و درواقــع‬ ‫تکثــری در عیــن وحــدت اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬کانون هــا در متــن دانشــگاه‬ ‫تجلی گــر ایــن تکثــر هســتند کــه بــه نحــو‬ ‫متمدنانـه ای ان را نمایــش می دهنــد و درواقــع‬ ‫نمایشــگر مدنیــت در دانشــگاه هســتند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‬ ‫بــا بیــان اینکــه کانون هــای فرهنگــی و‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬فرصتــی بــرای مهارت افزایــی‬ ‫جامعه پذیــری‪ ،‬ارتقــای مســئولیت و تعهــد‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فعالیــت جمعــی و پیگیــری‬ ‫هدف هــای مشــترک فراهــم می کنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫کانون هــا تمریــن زیســت جمعــی در متــن‬ ‫دانشــگاه هســتند‪.‬‬ ‫کالنتــری بــا تاکیــد بــر اینکــه فرهنــگ را‬ ‫بایــد در متــن دانشــگاه قــرار داد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫وقتــی فرهنــگ در متــن قــرار می گیــرد‪،‬‬ ‫تســهیل کننده انــواع کنش هــا در جامعــه‬ ‫دانشــگاهی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از انجــام مطالبه گــری و نقــد در‬ ‫فضــای دانشــگاهی نهراســیم‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬از ایجــاد نشــاط و انجــام‬ ‫مطالبه گــری و نقــد در فضــای دانشــگاهی‬ ‫نهراســیم؛ چراکــه این هــا برکاتــی اســت کــه‬ ‫در فضــای دانشــگاه نــازل می شــود و جامعــه را‬ ‫پاالیــش می کنــد؛ البتــه در ایــن مســیر بایــد‬ ‫بــه قواعــد گفت وگــو‪ ،‬نقــد و کنش گــری هــم‬ ‫پایبنــد بــود‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‬ ‫همچنیــن بــا بیــان اینکــه امــروز جشــنواره‬ ‫رویــش بــه ثبــات خوبــی رســیده و نیازمنــد‬ ‫بازنگــری و تقویــت نقــاط ضعف هاســت‪،‬‬ ‫اعــام کــرد کــه بــا پیگیری هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬جشــنواره حرکــت در تقویــم بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان قــرار گرفتــه و دانشــجویان حائز‬ ‫رتبه هــای ایــن جشــنواره‪ ،‬از تســهیالت بنیــاد‬ ‫نخبــگان بهره منــد خواهنــد شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫برانیــم تــا جشــنواره ی رویــش را نیــز در‬ ‫تقویــم ملــی بنیــاد نخبــگان قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫تشــکل های‬ ‫و‬ ‫کانون هــا‬ ‫خودجــوش دانشــجویی‪ ،‬قلــب‬ ‫دکتــر علــی حفیظــی‪ ،‬معــاون دانشــجویی‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه شــیراز نیــز در ایــن مراســم‪،‬‬ ‫ضمــن خوشــامدگویی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬جشــنواره ‬ ‫ملــی رویــش کــه هرســاله ازســوی معاونــت‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی وزارت علــوم برگــزار‬ ‫ت کانون هــای‬ ‫می شــود‪ ،‬نوعــی ارزیابــی فعالیــ ‬ ‫دانشــجویی فرهنگــی اســت کــه بــا انگیــزه ‬ ‫معرفــی دســتاوردها و توانمندی هــای ایــن‬ ‫مجموعــه برگــزار می شــود و گام موثــری در‬ ‫ارتقــای کانون هــای دانشــجویی فرهنگــی بــه‬ ‫شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه ‪ ۳۵۰۰‬اثر از ‪ ۸۰‬دانشــگاه به‬ ‫دهمیــن جشــنواره ملــی رویــش ارســال شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دانشــگاه ها به مثابــه ی‬ ‫مغــز متفکــر جامعــه هســتند و کانون هــا و‬ ‫تشــکل های خودجــوش دانشــجویی‪ ،‬قلــب‬ ‫تپنــده ی دانشــگاه ها هســتند‪.‬‬ ‫معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه شــیراز‬ ‫بــا بیــان اینکــه در تشــکل ها و کانون هــای‬ ‫دانشــجویی عالیــق و ســلیقه های مختلــف‬ ‫کنــار هــم قرارمی گیرنــد؛ گفــت‪ :‬هــدف از‬ ‫ایجــاد نهادهــای خودجــوش دانشــجویی ایــن‬ ‫اســت کــه دانشــجویان در کنــار فعالیت هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و فنــاوری و‪ ...‬در ایــن‬ ‫تشــکل ها و کانون هــا انجــام کار گروهــی‪ ،‬روش‬ ‫حــل مســاله و مســوولیت پذیری بیاموزنــد و‬ ‫امــاده پذیــرش مســوولیت های بزرگ تــری در‬ ‫اینــده باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی ا ســت‪ ،‬معــاون فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی وزارت علــوم در حاشــی ه دهمیــن‬ ‫جشــنواره ملــی رویــش در دانشــگاه شــیراز‬ ‫دو نشســت جداگانــه بــا معاونــان و مدیــران‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی و همین طــور نماینــدگان کانون هــا و‬ ‫تشــکل های دانشــجویی داشــت کــه در هریــک‬ ‫از ایــن نشس ـت ها افــراد بــه بیــان دیدگاه هــا و‬ ‫دغدغه هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 10 صفحه 11 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫همزمان با هفته ترویج علم و سال جهانی علوم پایه‪:‬‬ ‫نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری در رفسنجان افتتاح شد‬ ‫نمایشــگاه ســیار مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫ایــران بــا همــکاری دانشــگاه ولی عصــر‬ ‫رفســنجان و حمایــت مجتمــع مــس‬ ‫سرچشــمه رفســنجان روز شــنبه ‪ ۲۱‬ابــان بــا‬ ‫حضــور مقامــات محلــی و جمعــی از اســاتید‬ ‫دانشــگاه و مــدارس در محــل دانشــگاه ولــی‬ ‫عصــر رفســنجان افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ هشــتمین جشــنواره «علــم بــرای‬‫همــه» شــروع شــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی علــوم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬مراســم افتتــاح رســمی بیســت و‬ ‫دومیــن نمایشــگاه ســیار مــوزه بــا حضــور‬ ‫حجــت االســام عســگری‪ ،‬امــام جمعــه‬ ‫رفســنجان‪ ،‬اقــای رضایــی‪ ،‬فرماندار رفســنجان‪،‬‬ ‫اقــای شــفیعی‪ ،‬رئیــس امــوزش و پــرورش‬ ‫رفســنجان‪ ،‬اقــای رحیمــی‪ ،‬رئیــس شــورای‬ ‫شــهر رفســنجان‪ ،‬اقــای صالحــی‪ ،‬رئیــس‬ ‫رادیــوی رفســنجان‪ ،‬مهنــدس ابوالهــادی‪،‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی مــس سرچشــمه‪،‬‬ ‫دکتــر رنجبــر کریمــی رئیــس دانشــگاه ولــی‬ ‫همزمان با هفته جهانی ترویج علم‪:‬‬ ‫ کشــت زیتــون مقــاوم بــه‬‫ســرما و کم ابــی در مینودشــت‬ ‫گلســتان‬ ‫ رئیــس صنــدوق رفــاه‬‫دانشــجویان بــه عنــوان عضــو‬ ‫هیئــت رئیســه فدراســیون ملــی‬ ‫ورزش هــای دانشــگاهی منصــوب‬ ‫شــد‬ ‫ بســتر توســعه همکاری هــای‬‫منطقــه ای و بین المللــی در‬ ‫حــوزه مدیریــت ریســک و تــاب‬ ‫اوری زلزلــه فراهــم شــد‬ ‫ اســتاندارد مــواد غذایــی‬‫پرمصــرف تدویــن می شــود‬ ‫ برگــزاری همزمــان نمایشــگاه‬‫هــای محیــط زیســتی ســال‬ ‫اینــده در روز جهانــی محیــط‬ ‫زیســت‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬حاضریــن پــس از‬ ‫حضــور در مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬بیســت و دومیــن نمایشــگاه‬ ‫ســیار مــوزه از ‪ ۲۱‬ابــان تــا ‪ ۴‬اذر همــه روزه از‬ ‫ســاعت ‪ ۸:۳۰‬الــی ‪ ۱۳:۰۰‬و ‪ ۱۴:۰۰‬الی ‪۱۸:۰۰‬‬ ‫بــه صــورت رایــگان پذیــرای عالقه منــدان‬ ‫علــم و فنــاوری اســت و عالقمنــدان رفســنجان‬ ‫و شــهرهای اطــراف می تواننــد بــرای‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تمــاس‬ ‫‪ ۰۳۴ – ۳۱۳۱۲۴۳۹‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫هشتمین جشنواره «علم برای همه» شروع شد‬ ‫ نمایشــگاه ســیار مــوزه ملــی علوم‬‫و فنــاوری در رفســنجان افتتاح شــد‬ ‫ حمایــت مجلــس از طرح هــای‬‫کالن و مســئله محــور ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــران‬ ‫عصــر رفســنجان‪ ،‬مهنــدس کاظمــی‪ ،‬معــاون‬ ‫نمایشــگاهی مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری و‬ ‫جمعــی از روســای دانشــگاه ها و مــدارس شــهر‬ ‫رفســنجان ســاعت ‪ ۹‬صبــح روز شــنبه ‪ ۲۱‬ابان‬ ‫در محــل دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان واقــع‬ ‫در ابتــدای بلــوار والیــت ســاختمان شــهدای‬ ‫گمنــام برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ولی عصــر رفســنجان در مراســم گشــایش‬ ‫نمایشــگاه ســیار مــوزه ‪ ،‬شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم اســمعیل کاظمــی‪ ،‬معــاون‬ ‫نمایشــگاهی مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری‪،‬‬ ‫ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضریــن‪،‬‬ ‫توضیحــات کوتاهــی در خصــوص اهــداف‬ ‫مــوزه در زمینــه نمایشــگاه ســیار ارائــه کــرد‬ ‫و بازدیدکننــدگان بازدیــد کوتاهــی از اثــار و‬ ‫نمایشــگاه ســیار مــوزه در دو بخــش علــوم‬ ‫جدیــد و قدیــم داشــتند‪.‬‬ ‫هشــتمین جشــنواره ی «علــم بــرای همــه»‬ ‫بــا موضــوع محیــط زیســت در پنــج بخــش‬ ‫معرفــی فنــاوری هــای بومــی مدیریــت‬ ‫منابــع اب‪ ،‬قصــه گویــی‪ ،‬نمایــش رادیویــی‪،‬‬ ‫داستان نویســی علمــی تخیلــی و نقاشــی از‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ ۱۸‬ابــان اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ی ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری‪ ،‬جشــنواره ی «علــم بــرای‬ ‫همــه» در هشــتمین ســال برگــزاری خــود‪،‬‬ ‫بــا دغدغه هــای محیــط زیســتی‪ ،‬بحــران اب‬ ‫و مدیریــت منابــع اب را موضــوع محــوری‬ ‫خــود قــرارداده اســت‪ .‬ایــن جشــنواره بــه‬ ‫صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود و شــامل‬ ‫بخش هــای مختلفــی اســت‪.‬‬ ‫«دادارچــه»‪ ،‬قصه هایــی از محیــط زیســت‬ ‫ایــران بــه شــکل موشــن ویدیــو‪ ،‬بــه گویش هــا‬ ‫و زبان هــای رایــج در ایــران بــه منظــور اموزش‬ ‫همزیســتی و عشــق بــه محیــط زیســت و‬ ‫اهمیــت حفاظــت از ان بــرای کــودکان زیــر‬ ‫‪ ۱۲‬ســال‪« ،‬بوم رنــگ»‪ ،‬معرفــی فنــاوری‬ ‫هــای بومــی مدیریــت منابــع اب درایــران را‬ ‫هــدف قــرارداده اســت و «راشــگو» شــامل ســه‬ ‫نمایــش کوتــاه رادیویــی بــا ضــرورت توجــه بــه‬ ‫موضــوع تــوان اقلیمــی ایــران اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬بــرای فراخــوان نقاشــی بــا‬ ‫عنــوان «اســطوره های اب‪ ،‬اپــوش و تیشــتر»‬ ‫کــه مربــوط بــه قدیمی تریــن داســتان های‬ ‫اســطوره ای مــا مربــوط بــه مبــارزه ی تیشــ َتر‬ ‫(فرشــته ی بــاران) بــا اَپــوش (دیــو خشکســالی)‬ ‫بــوده و از دوره ی باســتان تــا کنــون بــه‬ ‫شــکل های مختلــف بازگــو شــده و نشــانه ی‬ ‫اهمیــت اب و دیوصفتــی خشکســالی اســت ‪۵۸‬‬ ‫اثــر و بــرای فراخــوان بخــش داستان نویســی‬ ‫علمــی تخیلــی بــا عنــوان «نایــاب» کــه‬ ‫متمرکــز بــر دانــش بومــی اب و در ســه محــور‬ ‫تاریــخ جایگزیــن‪ ،‬تاریــخ اینــده و راه حل هــای‬ ‫فناورانــه بــرای مدیریــت اب ‪ ۶۰‬داســتان‬ ‫دریافــت شــده و لیســت برگزیــدگان در ســایت‬ ‫جشــنواره قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫عالقه منــدان از روز چهارشــنبه ‪ 18‬ابــان‬ ‫همزمــان بــا روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح‬ ‫و توســعه و هفتــه ترویــج علــم‪ ،‬می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت مــوزه ملــی علــوم و فناوری‬ ‫بــه ادرس ‪https://www.inmost.ir/‬‬ ‫‪ festival1401‬اثــار و محتواهــای هشــتمین‬ ‫جشــنواره «علــم بــرای همــه» را ببیننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در صــورت داشــتن ایــده و‬ ‫عالقه منــدی بــه مشــارکت در پروژه هــای‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری می توانیــد بــا‬ ‫شــماره ‪ ۰۹۰۳۲۷۴۸۲۵۸‬تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫به مناسبت روز و هفته ملی کودک‪:‬‬ ‫حضور موزه ملی علوم و فناوری ایران در نمایشگاه کودک و اسمان ابی‬ ‫و مجموعــه فرهنگــی تاریخــی نیــاوران برگــزار‬ ‫می شــد شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری ایــران روز ‪ ۱۶‬و‬ ‫‪ ۱۸‬مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــه مناســبت روز و هفتــه‬ ‫ملــی کــودک در در نمایشــگاه کودک و اســمان‬ ‫ابــی بــا شــعار «کــودک‪ ،‬مهــر‪ ،‬دوســتی» که به‬ ‫همــت ایکــوم ایــران و مشــارکت چنــد مــوزه و‬ ‫نهــاد دیگــر بــه ترتیــب در کاخ مــوزه گلســتان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی مــوزه ملــی‬ ‫علــوم و فنــاوری ایــران‪ ،‬کمیتــه ملــی موزه هــا‬ ‫(ایکــوم ایــران) بــه مناســبت هفتــه ملــی‬ ‫کــودک‪ ،‬نمایشــگاه «کــودک و اســمان ابــی»‬ ‫را بــا مشــارکت و همــکاری کاخ موزه گلســتان‪،‬‬ ‫مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری‪ ،‬مجموعــه‬ ‫فرهنگــی تاریخــی نیــاوران‪ ،‬مــوزه فرهنــگ و‬ ‫ملــل‪ ،‬مــوزه صلــح‪ ،‬مــوزه ارتباطات‪،‬یونســکو‪،‬‬ ‫کمیســیون ملــی یونســکو ایــران‪ ،‬بــاغ مــوزه‬ ‫قصــر و خانــه مــوزه خیمــه شــب بــازی ایــران‬ ‫از روز ‪ ۱۶‬الــی ‪ ۲۲‬مهرمــاه ‪ ،۱۴۰۱‬در محل کاخ‬ ‫مــوزه گلســتان و مجموعــه فرهنگــی تاریخــی‬ ‫نیــاوران برگــزار کرد‪.‬براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در‬ ‫ایــن نمایشــگاه مــوزه ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫ایــران‪ ،‬بــا معرفــی فراخوان هــای هشــتمین‬ ‫جشــنواره «علــم بــرای همــه» در دو بخــش‬ ‫داستان نویســی علمــی تخیلــی بــا عنــوان‬ ‫«نایــاب» و نقاشــی بــا موضــوع «اســطوره های‬ ‫اب»‪ ،‬معرفــی بخــش دادارچــه (قصه هــای‬ ‫طبیعــت و محیط زیســت بــه زبان هــا و‬ ‫گویش هــای مختلــف) و ســاده رنگ (بــه‬ ‫ســادگی کاردســتی بســازید) و همچنیــن‬ ‫نمایــش اثــار تعاملــی «دیســک بنهــام»‪،‬‬ ‫«اونــگ تعادلــی» و «اونــگ نیوتــن» مشــارکت‬ ‫داشــت‪ .‬گفتنــی اســت‪ ،‬برنامه هــای روز و‬ ‫هفتــه ملــی کــودک بــا شــعار «کــودک‪ ،‬مهــر‬ ‫و دوســتی” بــا برپایــی کارگاه هــای ســفال‪،‬‬ ‫خیمــه شــب بازی‪ ،‬قصه گویــی بــا گویــش‬ ‫محلــی‪ ،‬نمایشــگاه تمبــر و بازدیــد اختصاصــی‬ ‫کــودکان ناشــنوا همــراه بــود‪.‬‬ صفحه 12 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دکتر محمد حسن زاده ‪:‬‬ ‫رئیس ایرانداک در پنجاه و هفتمین اجالس معاونان پژوهش و فناوری سخنرانی کرد‪ :‬ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها براساس رویت پذیری‬ ‫دکتــر محمــد حســن زاده‪ ،‬در پنجــاه و‬ ‫هفتمیــن اجــاس معاونــان پژوهــش و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬مراکــز و‬ ‫موسســات پژوهــش و فنــاوری و پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری بــا موضــوع «رویت پذیــری‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات امــوزش عالــی»‬ ‫کشــور ســخنرانی کــرد‪.‬‬ ‫ط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫بــه گــزارش «روابــ ‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمــد حســن زاده‪ ،‬رئیــس پژوهشــگاه در‬ ‫پنجــاه و هفتمیــن اجــاس معاونــان پژوهــش‬ ‫و فنــاوری دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها‪ ،‬مراکــز‬ ‫و موسســات پژوهــش و فنــاوری و پارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری کشــور رویت پذیــری دانشــگاه‬ ‫هــا و پژوهشــگاه هــا را عاملــی مهــم بــرای‬ ‫ارتقــای ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت در ســطح‬ ‫ملــی و بین المللــی دانســتند و اعــام کردنــد‬ ‫کــه ارزیابــی و رتبه بنــدی دانشــگاه ها و‬ ‫پژوهشــگاه ها براســاس میــزان رویــت پذیــری‬ ‫دیگــر موجودیت هــا یافتنــی و دســت یافتنی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫انهــا توســط پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد حســن زاده‪ ،‬ضمــن اشــاره بــه‬ ‫مســائل و روندهــای تــازه در فضــای امــروز‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬رویت پذیــری را یکــی از‬ ‫مهمتریــن مســائل عنــوان کــرد و توجــه بــه‬ ‫ان را بــرای همــۀ دانشــگاه ها و موسســه های‬ ‫امــوزش عالــی الزم و ضــروری دانســت‪ .‬بــه‬ ‫گفتــۀ وی‪ ،‬رویت پذیــری بــه فراینــدی گفتــه‬ ‫می شــود کــه در ان یــک موجودیــت در‬ ‫زیســت بوم امــوزش و پژوهــش بــرای بــرای‬ ‫رئیــس ایرانــداک تاکیــد کــرد کــه‬ ‫رویت پذیــری می توانــد تاثیــر پژوهــش را‬ ‫بیشــتر کنــد‪ ،‬همکاری هــا را افزایــش دهــد‪،‬‬ ‫عامــۀ مــردم را بــا پژوهــش درگیــر کنــد‪،‬‬ ‫و موسســه های امــوزش عالــی را کارامدتــر‬ ‫ســازد‪ .‬در ایــن راســتا‪ ،‬رویت پذیــری بایــد‬ ‫بــه عنــوان یکــی از سیاســت ها و برنامه هــای‬ ‫موسســه ها در کانــون توجــه سیاســت گذاران‬ ‫و برنامه ریــزان امــوزش عالــی باشــد‪ .‬دکتــر‬ ‫حس ـن زاده مهمتریــن مســائلی کــه می تواننــد‬ ‫بــه افزایــش رویت پذیــری موسســه ها کمــک‬ ‫کننــد را بــه ایــن شــکل عنــوان کــرد‪ :‬انتشــار‬ ‫محتــوای باکیفیــت‪ ،‬جــذب پژوهشــگران‬ ‫باکیفیــت‪ ،‬توجــه بــه علــم ازاد‪ ،‬ترویــج علــم‪،‬‬ ‫بــودن در نظام هــای رتبه بنــدی جهانــی و‬ ‫ملــی‪ ،‬داشــتن وب ســایت باکیفیــت‪ ،‬فعالیــت در‬ ‫پلتفرم هــای برخــط‪ ،‬و مســائلی از ایــن دســت‪.‬‬ ‫رییس ایرانداک در گفت وگو با ایرنا‪:‬‬ ‫خصوصیت سامانه جدید «همانندجو»‪ ،‬هوشمندی با قابلیت تحلیل محتواست‬ ‫کلمــات یــا تغییــر ســاختارها را هــم تشــخیص‬ ‫و بــه کاربــر و دانشــجو اطــاع دهــد‪.‬‬ ‫رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) در مــورد نســخه جدیــد‬ ‫ســامانه «همانندجــو» گفــت‪ :‬خصوصیــت مهــم‬ ‫ســامانه جدیــد بــه طــور خالصه هوشمندشــدن‬ ‫و تحلیــل محتوایــی متــن اســت تــا از ســرقت‬ ‫علمــی و ادبــی بــه صــوت عمــدی یــا ســهوی‬ ‫جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد حســن زاده در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش ایرنــا در مــورد‬ ‫نســخه جدیــد ســامانه همانندجــو کــه بــه ‬ ‫تازگــی رونمایــی شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بعــد‬ ‫از تصویــب قانــون پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫تقلــب در تهیــه اثــار علمــی (مصــوب ســال‬ ‫‪۱۳۹۶‬مجلــس شــورای اســامی) پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران موظــف شــد‬ ‫شــرایط همانندجویــی متــن پیشــنهاده ها‪،‬‬ ‫پایان نامه هــا و رســاله ها را فراهــم کنــد تــا‬ ‫مشــخص شــود متــون امــاده شــده بــه عنــوان‬ ‫پایان نامــه یــا رســاله از ســوی دانشــجویان‬ ‫بــه لحــاظ محتــوا تــا چــه انــدازه منحصــر بــه‬ ‫نویســنده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی پژوهشــگران ســهوی‬ ‫یــا عمــدی در تهیــه اثــار علمــی دچــار خطــا‬ ‫می شــوند‪ .‬هرچنــد بخــش عمــده ای از ان‬ ‫بــه دلیــل نبــود اگاهــی رخ مــی داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان بایــد بــا افزایــش اگاهــی و‬ ‫توانمندســازی دانشــجویان از بــروز خطاهــای‬ ‫ســهوی جلوگیــری شــود‪ .‬دربــاره خطاهــای‬ ‫عمــدی بایــد ســازوکارهایی بــرای پیشــگیری‬ ‫و مقابلــه بــه اجــرا گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) اظهــار داشــت‪ :‬بنابرایــن‬ ‫ســامانه همانندجــو طراحــی شــد تــا شــخص‬ ‫بدانــد متــن نوشــته او تــا چنــد درصــد بــا اثــر‬ ‫علمــی دیگــران هماننــدی دارد‪ ،‬دانشــجو بــه‬ ‫ایــن شــکل می دانــد پایان نامــه اش چنــد‬ ‫درصــد شــبیه متن هــای دیگــر اســت و تــاش‬ ‫می کنــد تــا مشــکل را حــل کنــد‪ .‬امــروزه‬ ‫‪ ۲۵‬یــا ‪ ۳۵‬درصــد هماننــدی در صورتــی کــه‬ ‫اســتناد درســت انجــام شــده باشــد‪ ،‬در دنیــای‬ ‫علــم ُمجــاز اعــام می شــود‪.‬‬ ‫» ســامانه ای هوشــمند بــا قابلیــت‬ ‫تحلیــل محتوا‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه صــورت طبیعــی همزمــان‬ ‫بــا فعالیــت ســامانه ها‪ ،‬ایــرادات و اشــکاالت‬ ‫انهــا شناســایی و رفــع شــده و قابلیت هــای‬ ‫جدیــدی نیــز افــزوده می شــود‪ .‬ســامانه‬ ‫همانندجــوی جدیــد ضمــن رفــع مشــکالت‬ ‫ســاختاری ســامانه همانندجــوی قبلــی بــا‬ ‫برخــورداری از الگوریتم هــای توســعه یافته بــه‬ ‫شــکل هوشــمند محتــوای مــدارک را تحلیــل‬ ‫می کنــد ‪.‬‬ ‫ت علمــی دانشــکده مدیریــت و‬ ‫عضــو هیئــ ‬ ‫اقتصــاد دانشــگاه تربیــت مــدرس توضیــح‬ ‫داد‪ :‬ایــن ســامانه از ایــن قابلیــت برخــوردار‬ ‫اســت کــه می توانــد چنانچــه کلماتــی بــه‬ ‫شــکل نامتعــارف و بی ربــط در متــن اضافــه‬ ‫شــده باشــند ان هــا را تشــخیص دهــد‪ .‬زیــرا‬ ‫در برخــی مواقــع افــراد بــا افــزودن کلمــات‬ ‫بی ربــط بــه یــک متــن کامــل قصــد داشــتند‬ ‫متــن کپــی بــه نظــر نرســد یــا بــا تغییــر‬ ‫ســاختار متــن می خواســتند طــوری نشــان‬ ‫دهنــد کــه متــن از خــود نویســنده اســت در‬ ‫حالــی کــه اینطــور نبــود‪.‬‬ ‫ســامانه همانندجــوی جدیــد می توانــد‬ ‫اســتفاده های نامتعــارف یــا بی ربــط از برخــی‬ ‫رییــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) اضافــه کــرد‪ :‬خصوصیــت‬ ‫مهــم ســامانه جدیــد بــه طــور خالصــه‬ ‫هوشــمند شــدن و تحلیــل محتوایــی متــن‬ ‫اســت تــا از ســرقت علمــی و ادبــی بــه صــوت‬ ‫عمــدی یا ســهوی جلوگیــری کند و پژوهشــگر‪،‬‬ ‫اســتاد راهنمــا و مدیــران دانشــگاهی متوجــه‬ ‫ایــن امــر شــوند و تصمیــم الزم را بگیرنــد؛‬ ‫زیــرا پژوهشــگاه صرفـاً متولــی بررســی میــزان‬ ‫همپوشــانی متــون اســت ولــی تصمیم گیــری‬ ‫نمی کنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران بــه بررســی رویت پذیــری‬ ‫یکــی از دانشــگاه های ایــران بــه عنــوان نمونــه‬ ‫پرداخــت و ان را از دیدگاه هــای گوناگــون‬ ‫ارزیابــی کــرد‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬یــک پژوهشــگر‬ ‫نیــز بــه عنــوان نمونــه مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت و امتیــاز رویت پذیــری ان ارزیابــی‬ ‫شــد‪ .‬رئیــس ایرانــداک‪ ،‬در پایــان‪ ،‬ضمن اشــاره‬ ‫بــه پشــتیبانی ایرانــداک در زمینــۀ افزایــش‬ ‫رویت پذیــری موسســه ها‪ ،‬موسســه های‬ ‫متقاضــی بررســی رویت پذیری شــان را دعــوت‬ ‫کــرد کــه بــا رفتــن بــه پیونــد ‪irandoc.‬‬ ‫‪ ac.ir/vcheck‬درخواســت خــود را ثبــت‬ ‫کننــد تــا توســط تیــم تخصصــی رویت پذیــری‬ ‫بررســی شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایــن ســخنرانی روز سه شــنبه‬ ‫‪ 26‬مهرمــاه ‪ ،1401‬در ســازمان پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫همانندجویی کتاب به خدمات‬ ‫ایرانداک افزوده شد‬ ‫بــا امضــای تفاهــم نامــه بــا مرکــز نشــر‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬همانندجویــی کتــاب بــه خدمــات‬ ‫ایرانــداک افــزوده شــد‪.‬‬ ‫» حــذف شناســه مخصــوص بــه‬ ‫هــر اســتاد‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ویژگــی دیگــر ســامانه‬ ‫ایــن اســت کــه در نســخه قبلــی هــر اســتاد‬ ‫یــک شناســه داشــت کــه دانشــجو از طریــق‬ ‫ان شناســه‪ ،‬متــن پایان نامــه یــا رســاله خــود‬ ‫را بایــد در ســامانه وارد می کــرد امــا اگــر‬ ‫اســتاد شناســه خــود را فرامــوش کــرده بــود‪،‬‬ ‫دانشــجو دچــار مشــکل می شــد‪.‬‬ ‫حسـن زاده گفــت‪ :‬در نســخه جدیــد همانندجو‬ ‫شناســه را حــذف و ســازوکار شناســایی را‬ ‫بــر اســاس ایمیــل رســمی اســتادان تدویــن‬ ‫کردیــم‪ .‬بــه ایــن شــکل وقتــی دانشــجو فرایند‬ ‫همانندجویــی را طــی می کنــد‪ ،‬نتایــج بــه او و‬ ‫اســتاد ایمیــل می شــود و همــه مراحــل انجــام‬ ‫کار بــه شــکل ســابقه در کارپوشــه فــرد باقــی‬ ‫می مانــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس ایرانــداک ویژگــی دیگــر این‬ ‫ســامانه فراهــم شــدن امــکان همانندجویــی‬ ‫کتــاب و مقالــه اســت‪ ،‬در حالــی کــه در‬ ‫نســخه قبلــی فقــط امــکان همانندجویــی‬ ‫پیشــنهاده و پارســاها وجــود داشــت‪ .‬بــه‬ ‫ایــن شــکل پژوهشــگران می تواننــد از نتایــج‬ ‫همانندجویــی طرح هــا‪ ،‬مقــاالت و کتاب هــا‬ ‫نیــز مطلــع شــوند‪ .‬بنابرایــن نســخه جدیــد‬ ‫ســامانه همانندجــو هــم از جهــت امکانــات‬ ‫گســترده تر شــده و هــم عمیــق و دقیق تــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» بــرای‬ ‫ســهولت در همــکاری و بــرای صیانــت از‬ ‫حقــوق پدیــداوران و پیشــگیری از بدرفتــاری‬ ‫علمــی‪ ،‬توافق نامــه ای میــان مرکــز نشــر‬ ‫دانشــگاهی بــه نمایندگــی دکتــر حســن‬ ‫ســودمند افشــار و پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران بــه نمایندگــی دکتــر محمــد‬ ‫حســن زاده بســته شــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس مرکــز نشــر دانشــگاهی‬ ‫کتاب هایــی را کــه پیــش از بســته شــدن‬ ‫ایــن توافق نامــه منتشــر کــرده اســت و‬ ‫کتاب هایــی را کــه پــس از ایــن منتشــر‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــرای همانندجویــی در ســامانه‬ ‫همانندجــو در اختیــار ایرانــداک می گــذارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایرانــداک کتاب هــای خــود را‬ ‫کــه قابلیــت عرضــه بــه عمــوم دارد‪ ،‬جهــت‬ ‫ارایــه در ســامانه تولیــد محتــوای مرکــز نشــر‬ ‫دانشــگاهی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ایرانــداک «ســامانه همانندجو»‬ ‫را در نشــانی ‪TIK.IRANDOC.AC.IR‬‬ ‫راه انــدازی کــرده و در دســترس همــگان‬ ‫گــذارده اســت‪.‬‬ صفحه 13 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫‪14‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫به مناسبت روز جهانی علم و در گفت وگوی ایرنا با رئیس ایرانداک بررسی شد؛‬ ‫برای جلوگیری از تقلب و تخلف علمی چه باید کرد؟‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) در مــورد دالیــل و مســائل‬ ‫مرتبــط بــا ســرقت یــا تخلــف علمــی گفــت‪:‬‬ ‫ســه مســاله در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه‬ ‫بایــد بــه ان رســیدگی شــود؛ فرهنگ ســازی‬ ‫میــان نخبــگان علمــی‪ ،‬روزامدســازی و تنقیــح‬ ‫قوانیــن و هماهنگــی بیــن نهادهــا از جملــه‬ ‫وزارت خانه هــا و دانشــگاه ها‪.‬‬ ‫» ســه دلیل بــرای تقلب و ســرقت‬ ‫علمــی در پایان نامه هــا‬ ‫دکتــر محمــد حســن زاده در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار گــروه علــم و امــوزش ایرنــا در‬ ‫مــورد دالیــل وجــود تقلــب و ســرقت علمــی‬ ‫در پارســاها (پایان نامــه کارشناســی ارشــد‬ ‫و رســاله دکتــری) و حتــی مقــاالت علمــی‬ ‫اســتادان ایرانــی در خارج از کشــور توضیح داد‪:‬‬ ‫ســه مســاله در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ مســاله‬ ‫(دلیــل) اول اینکــه نیــاز بــه فرهنگ ســازی‪،‬‬ ‫توانمندســازی و ایجــاد گفتمــان حرفــه ای در‬ ‫پژوهــش و پایبنــدی بــه اخــاق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری داریــم‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) افــزود‪ :‬در مــورد بخــش‬ ‫عمــده ای از اثــاری کــه برچســب ســرقت یــا‬ ‫تقلــب علمــی بــه انهــا می خــورد‪ ،‬نویســنده از‬ ‫مــرز بیــن ســرقت و بهره بــرداری از محتــوای‬ ‫دیگــران اگاه نبــوده اســت‪ .‬بنابرایــن ابتــدا‬ ‫بایــد تــا می توانیــم در حــوزه دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات امــوزش عالــی و همــه انهــا کــه در‬ ‫بــه شــکل جامــع انجــام دهــد‪.‬‬ ‫پدیــداوردن اثــار علمــی ســهم و نقــش دارنــد‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و انهــا را اگاه کنیــم‪.‬‬ ‫وی اقــدام بعــدی را تنقیــح قوانیــن دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬قوانیــن مرتبــط بــا حقــوق مالکیــت‬ ‫معنــوی روزامــد و تنقیــح شــود و هزینــه‬ ‫ســرقت علمــی و ادبــی افزایــش یابــد‪ .‬نبــود‬ ‫هماهنگــی بیــن نهادهــای مرتبــط بــا علــم‬ ‫از جملــه وزارتخانــه‪ ،‬دانشــگاه ها و موسســات‬ ‫امــوزش عالــی از دیگــر مســائل ایــن حــوزه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــکده مدیریــت و‬ ‫اقتصــاد دانشــگاه تربیــت مــدرس ادامــه داد‪:‬‬ ‫بــرای نمونــه در قانــون مصــوب ســال ‪۹۶‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بــ ه صراحــت ذکــر‬ ‫شــده ایرانــداک وظیفــه همانندجویــی پارســاها‬ ‫را برعهــده دارد؛ امــا در ایین نامــه اجرایــی ایــن‬ ‫قانــون امــده‪« :‬ایرانــداک یــا موسســه مشــابه‬ ‫همانندجویــی را برعهــده دارنــد»‪ .‬همیــن امــر‬ ‫موجــب ســردرگمی در اجــرای قانــون شــده و‬ ‫امیدواریــم ایــن مســاله بــه زودی حــل شــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه ایرانــداک تنهــا مرجــع گــرداوری‬ ‫پایان نامه هــا و رســاله ها اســت‪ ،‬هیــچ‬ ‫موسســه دیگــری بــه دلیــل عــدم دسترســی‬ ‫بــه همــه منابــع نمی توانــد همانندجویــی را‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای اجــرای قانــون و‬ ‫پیشــگیری از تقلــب در تهیــه اثــار علمــی از‬ ‫یــک ســو پژوهشــگران بایــد توانمند شــوند و از‬ ‫ســوی دیگــر‪ ،‬ســازوکارهای قانونــی و رویه هــای‬ ‫حقــوق مالکیــت معنــوی تقویــت شــود و در‬ ‫نهایــت‪ ،‬هماهنگــی بیــن نهادهــا افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــا حکــم قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور‬ ‫بین الملــل‪ ،‬دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته‬ ‫مشــترک علمــی ایــران و قطــر منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش‬ ‫و برنامه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬بــا حکــم دکتــر‬ ‫وحیــد حــدادی‪ ،‬قائــم مقــام وزیــر علــوم در‬ ‫امــور بین الملــل‪ ،‬دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته‬ ‫مشــترک علمــی ایــران و قطــر منصــوب شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــدادی اصــل در ایــن حکــم انتصــاب‬ ‫قائــم مقــام وزیــر در امــور بیــن الملــل و‬ ‫رئیــس مرکــز همکاریهــای علمــی و بیــن‬ ‫علمللــی همچنیــن در ایــن حکــم انتصــاب‬ ‫اظهــار امیــدواری کــرده اســت تــا نشســت‬ ‫هــای کمیتــه یــاد شــده بــه صــورت منظــم بــا‬ ‫محوریــت موضوعــات مهــم علمــی و فنــاوری‬ ‫دو کشــور در تهــران و دوحــه برگــزار شــود‪.‬‬ ‫رتبه موسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی جهانی پایداری «کیو‪ .‬اس‪».‬‬ ‫رتبه جهانی‬ ‫رتبه ملی‬ ‫نام موسسه‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۴۰۱-۴۵۰‬‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۵۰۱-۵۵۰‬‬ ‫دانشگاه شیراز‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۵۰۱-۵۵۰‬‬ ‫رئیــس ایرانــداک تاکیــد کــرد‪ :‬در ایــن نظــام‬ ‫رتبه بنــدی‪ ،‬موسســه های جهــان بــر پایــه‬ ‫هشــت ســنجه کلیــدی ارزیابــی می شــوند‪،‬‬ ‫کــه ایــن هشــت ســنجه در دو بُعــد فراگیــر‬ ‫دســته بندی شــده اند‪ .‬بُعــد «پایــداری‬ ‫زیســت محیطی» دربردارنــده ســنجه های‬ ‫«موسســه های پایــدار»‪« ،‬امــوزش پایــدار»‪،‬‬ ‫و «پژوهــش پایــدار» اســت‪ .‬بُعــد «تاثیــر‬ ‫اجتماعــی» نیــز دربردارنــده ســنجه های‬ ‫«برابــری»‪« ،‬تبــادل دانــش»‪« ،‬تاثیــر‬ ‫امــوزش»‪« ،‬اشــتغال پذیری و فرصت هــا»‪ ،‬و‬ ‫«کیفیــت زندگــی» اســت‪ .‬در جــدول یــک‪،‬‬ ‫رتبــه ملــی و جهانــی موسس ـه های ایرانــی در‬ ‫ایــن نظــام رتبه بنــدی و در جــدول دو‪ ،‬امتیــاز‬ ‫انهــا در ســنجه های گوناگــون امــده اســت‪.‬‬ ‫» همــه نهادهــا بایــد بروندادهــای‬ ‫خــود را همانندجویــی کننــد‬ ‫رئیــس ایرانــداک ادامــه داد‪ :‬پژوهشــگاه‬ ‫درصــدد اســت بــا ایجــاد هم افزایــی در‬ ‫قالــب یــک شــبکه کتابخانــه دانشــگاهی‬ ‫منابــع علمــی را بهــم متصــل کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مستندســازی علــم در کشــور بایــد بــه‬ ‫شــکل جدی تــری ترویــج شــود‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از یــک فراینــد کلــی بــرای ایجــاد‬ ‫یــک فرهنــگ علمــی و پژوهشــی ســالم‪ ،‬الزم‬ ‫اســت همــه نهادهــا کــه در ایجــاد بروندادهــای‬ ‫علمــی مشــارکت دارنــد‪ ،‬بروندادهــای خــود را‬ ‫همانندجویــی کننــد‪ .‬مــا در تــاش هســتیم‬ ‫کــه ایــن امــکان بــرای ادعانامه هــای ثبــت‬ ‫اختراعــات‪ ،‬مقــاالت و کتاب هــا نیــز فراهــم‬ ‫شــده و گســترش یابــد‪.‬‬ ‫» فنــاوری اطالعــات‪ ،‬حــوزه‬ ‫راهبــردی علــم و فنــاوری اســت‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) در مــورد اولویت هــای ایــن‬ ‫پژوهشــگاه نیــز گفــت‪ :‬پژوهشــگاه بــه دلیــل‬ ‫ســابقه و خدماتــی کــه بــه نظــام علــم و فناوری‬ ‫کشــور ارائــه کــرده‪ ،‬انتظــار مــی رود چشــم و‬ ‫چــراغ نظــام علــم و فنــاوری در حــوزه علــوم و‬ ‫فنــاوری اطالعــات باشــد و بــا بهره بــرداری از‬ ‫امکانــات درونــی و ارتباطــات بیرونــی بایــد بــه‬ ‫قطــب ایــن حــوزه تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫دکترحســن زاده تاکیــد کــرد‪ :‬پژوهشــگاه در‬ ‫نظــر دارد بــا توجــه بــه اهمیــت کارافرینــی‬ ‫فناورانــه در حــوزه کارافرینــی و نــواوری‬ ‫بیشــتر فعــال شــود‪ .‬علــوم ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری ارتباطــات در ســال جــاری میــادی‬ ‫از اولویت هــای ســرمایه گذاری دولــت در‬ ‫کشــورهای مختلــف بــوده و انتظــار مــی رود‬ ‫در ســال های اینــده نیــز همچنــان در صــدر‬ ‫جــدول باقــی بمانــد‪ .‬بنابرایــن الزم اســت هــم‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه افزایــش یابــد‬ ‫و هــم ظرفیــت ســرمایه گذاری در زمینــه‬ ‫فنــاوری ارتباطــات بیشــتر حمایــت شــود‪.‬‬ ‫حــوزه علــوم و فنــاوری اطالعــات از جملــه‬ ‫حوزه هــای راهبــردی علــم و فنــاوری قلمــداد‬ ‫می شــود و کشــور مــا بــه طــور ویــژه بــه‬ ‫جهــش در ایــن زمینــه نیــاز دارد‪ .‬از ایــن رو‪،‬‬ ‫درصــدد ان هســتیم کــه ارتبــاط پژوهشــگاه را‬ ‫بــا صنعــت و جامعــه‪ ،‬دولــت و دانشــگاه ها و‬ ‫موسســات پژوهشــی تقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اشــتراک منابــع علمــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬هــم اکنــون منابــع علمــی‬ ‫متفــاوت و متنوعــی در دانشــگاه های مختلــف‬ ‫وجــود دارد کــه در نبــود یــک شــبکه منســجم‬ ‫سه موسسه ایرانی در میان برترین های رتبه بندی جهانی پایداری «کیو‪.‬‬ ‫اس‪ ».‬قرار گرفت‬ ‫اورده اســت‪ :‬نظــر بــه تعهــد‪ ،‬تخصــص و‬ ‫تجــارب علمــی و در راســتای یادداشــت تفاهــم‬ ‫همــکاری در زمینــه امــوزش عالی میــان دولت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و قطــر‪ ،‬جنابعالــی‬ ‫را بــه ســمت دبیــر و عضــو کمیتــه مشــترک‬ ‫علمــی ایــران و قطــر منصــوب مــی نمایــم‪.‬‬ ‫بیــن کتابخانه هــای دانشــگاهی امــکان‬ ‫اســتفاده مناســب از انهــا در جامعــه علمــی‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫امتیاز موسسه های ایرانی در سنجه های گوناگون نظام نظام رتبه بندی جهانی پایداری «کیو‪ .‬اس‪».‬‬ ‫امتیاز در شاخص های گوناگون‬ ‫نام‬ ‫موسسه‬ ‫موسسه های‬ ‫پایدار‬ ‫دانشگاه‬ ‫تهران‬ ‫‪۱۱.۸‬‬ ‫اموزش‬ ‫پایدار‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫تبادل‬ ‫پژوهش‬ ‫تاثیر‬ ‫برابری‬ ‫دانش‬ ‫پایدار‬ ‫‪۷۶.۹‬‬ ‫‪۱۳.۲‬‬ ‫‪۶۸.۹‬‬ ‫اموزش‬ ‫‪۲۰.۸‬‬ ‫اشتغال پذیری و‬ ‫فرصت ها‬ ‫‪۵۳.۲‬‬ ‫کیفیت‬ ‫زندگی‬ ‫‪۵۹.۱‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫‪۱۹.۷‬‬ ‫‪۴۶.۸‬‬ ‫‪۱۳.۶‬‬ ‫‪۹.۱‬‬ ‫‪۶۷‬‬ ‫‪۱.۸‬‬ ‫‪۳۷.۱‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫امیرکبیر‬ ‫دانشگاه‬ ‫شیراز‬ ‫‪۳۷‬‬ ‫‪۴۶.۵‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۲۴.۶‬‬ ‫طبــق اعــام دکتــر حســن زاده‪ ،‬بــر پایــه‬ ‫گــزارش ســال ‪« ۲۰۲۲‬کیــو‪.‬اس‪ ،».‬دانشــگاه‬ ‫«‪University of California, Berkeley:‬‬ ‫‪ »UCB‬پیشــگام اســت و «‪University‬‬ ‫‪of Toronto»، «University of‬‬ ‫‪British Columbia»، «University‬‬ ‫‪of Edinburgh»، «University of‬‬ ‫‪New South Wales»، «University of‬‬ ‫‪Sydney.»، «University of Tokyo»،‬‬ ‫‪«University of Pennsylvania»،‬‬ ‫‪ ،»«Yale University‬و «‪University‬‬ ‫‪ »of Auckland‬در جایــگاه دوم تــا دهــم‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر حســن زاده در پایــان بیــان کــرد کــه‬ ‫‪۱۸.۴‬‬ ‫‪۱۰.۵‬‬ ‫‪۲۱.۸‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫(ایرانــداک) بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی‬ ‫حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم‪،‬‬ ‫فنــاوری‪ ،‬و نــواوری کشــور می کوشــد تــا در‬ ‫زمینه هــای در پیونــد بــا ماموریت هایــش‬ ‫بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای‬ ‫درســت و کارامــد یــاری رســاند‪ .‬گــزارش‬ ‫پیــش رو از انتشــارات ســامانه جایــگاه علــم‪،‬‬ ‫فنــاوری‪ ،‬و نــواوری ایــران در جهــان (نمــا) کــه‬ ‫پیرامــون ‪ ۹۰‬شــاخص‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه پایــش و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گوناگــون از ‪ ۵۵‬نهــاد جهانــی در حوزه هــای‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬و نــواوری می پــردازد و در‬ ‫نشــانی ‪ NEMA.IRANDOC.AC.IR‬در‬ ‫دســترس همــگان اســت‪.‬‬ صفحه 14 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫امتیاز کل و رتبه موسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی «یو‪ .‬اس‪ .‬نیوز» ویرایش ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (ایرانداک‬ ‫به اقتباس از یو اس نیوز)‬ ‫‪ 52‬موسسۀ ایرانی در میان برترین های «یو‪ .‬اس‪ .‬نیوز»‬ ‫رتبه بنــدی ویرایــش ‪ ۲۰۲۳‬بهتریــن‬ ‫دانشــگاه های جهــان روز چهارشــنبه منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ ۵۲ .‬موسســه ایرانــی در ایــن‬ ‫رتبه بنــدی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫خصــوص دکتــر محمــد حســن زاده رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫گفتگویــی انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه گفــت‪ :‬بــر پایــه ویرایــش‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬رتبه بنــدی بهتریــن دانشــگاه های‬ ‫جهــان «یــو‪ .‬اس‪ .‬نیــوز» کــه در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میــادی منتشــر شــده اســت‪ ۵۲ ،‬موسســه‬ ‫ایرانــی در میــان موسســه های برتــر جهــان‬ ‫جــای گرفته انــد‪ .‬دانشــگاه های «تهــران»‪،‬‬ ‫«ازاد اســامی»‪« ،‬علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی تهــران»‪« ،‬صنعتــی‬ ‫نوشــیروانی بابــل»‪ ،‬و «دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــریف» پنــج موسســۀ برتــر ایرانــی در ایــن‬ ‫رتبــه بنــدی هســتند‪ .‬افــزون بــر ایــن‪ ،‬شــش‬ ‫دانشــگاه «علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی بابــل»‪« ،‬صنعتــی کرمانشــاه»‪« ،‬علــوم‬ ‫پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫قزویــن»‪« ،‬مراغــه»‪« ،‬علــوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی درمانــی ارومیــه»‪ ،‬و «علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی درمانــی زاهــدان» نیــز‬ ‫اگرچــه از دیــدگاه ارزیابــی فراگیــر در میــان‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬موسســه برتــر جهــان نیســتند‪ ،‬ولــی در‬ ‫یکــی از زمینه هــای علمــی «یــو‪ .‬اس‪ .‬نیــوز»‬ ‫جایــگاه جهانــی دارنــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تربیــت مــدرس افــزود‪:‬‬ ‫در ویرایــش ‪ ۲۰۲۳‬رتبه بنــدی بهتریــن‬ ‫دانشــگاه های جهــان «یــو‪ .‬اس‪ .‬نیــوز»‪،‬‬ ‫روی هــم‪ ،‬نــام ‪ ۲۰۰۰‬موسســه از ‪ ۹۵‬کشــور‬ ‫گوناگــون جهــان در فهرســت پایانــی امــده‬ ‫اســت‪ .‬در ویرایــش پیشــین ایــن نظــام‬ ‫رتبه بنــدی ‪ ۴۴‬موسســه از ایــران در میــان‬ ‫موسســه های برتــر جهــان جــای گرفتــه‬ ‫بودنــد‪ .‬در نمــودار یــک‪ ،‬رونــد ســاالنه شــمار‬ ‫موسســه های ایرانــی در نظــام رتبه بنــدی‬ ‫بهتریــن دانشــگاه های جهــان «یو‪.‬اس‪.‬نیــوز»‬ ‫گــزارش شــده اســت‪ .‬توجــه بــه ایــن امــر الزم‬ ‫اســت کــه هــر ســاله شــمار موسســه های‬ ‫برتــر در ایــن نظــام رتبه بنــدی افزایــش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬در ویرایــش‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬ایــن نظــام رتبه بنــدی ‪ ۱۷۵۰‬موسســه‬ ‫برتــر شــناخته شــده بودنــد‪ ،‬ولــی در ویرایــش‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬ایــن شــمار بــه ‪ ۲۰۰۰‬موسســه رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نام موسسه‬ ‫امتیاز کل‬ ‫رتبه ملی‬ ‫رتبه جهانی‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫‪۴۴.۶‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۷۳۹‬‬ ‫‪۴۳.۷‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪۷۷۹‬‬ ‫‪۴۳.۳‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۷۹۴‬‬ ‫‪۴۲.۵‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪۸۲۱‬‬ ‫‪۴۲.۴‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۸۲۶‬‬ ‫‪۴۱.۳‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۸۷۹‬‬ ‫‪۴۱‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪۸۹۶‬‬ ‫‪۳۹.۳‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۹۷۵‬‬ ‫‪۳۹.۲‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۹۷۷‬‬ ‫‪۳۷.۸‬‬ ‫‪۳۷.۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۱,۰۴۲‬‬ ‫‪۱,۰۴۶‬‬ ‫‪۳۶.۴‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪۱,۱۰۶‬‬ ‫‪۳۵.۹‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫‪۱,۱۲۹‬‬ ‫‪۳۵.۱‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫‪۱,۱۵۸‬‬ ‫‪۳۴.۸‬‬ ‫‪۲۳‬‬ ‫‪۱,۱۷۲‬‬ ‫‪۳۳.۳‬‬ ‫‪۲۴‬‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫‪۱,۲۵۱‬‬ ‫‪۱,۳۱۷‬‬ ‫‪۳۱.۷‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۱,۳۲۷‬‬ ‫‪۳۱.۳‬‬ ‫‪۲۷‬‬ ‫‪۱,۳۵۰‬‬ ‫‪۲۹.۹‬‬ ‫‪۲۸‬‬ ‫‪۱,۴۰۷‬‬ ‫‪۲۹.۶‬‬ ‫‪۲۹.۴‬‬ ‫‪۲۸.۷‬‬ ‫‪۲۸.۶‬‬ ‫‪۲۸.۴‬‬ ‫‪۲۸.۲‬‬ ‫‪۲۸.۲‬‬ ‫‪۲۷.۸‬‬ ‫‪۲۷.۸‬‬ ‫‪۲۷.۷‬‬ ‫‪۲۷.۲‬‬ ‫‪۲۶.۲‬‬ ‫‪۲۶.۱‬‬ ‫‪۲۴.۷‬‬ ‫‪۲۹‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫‪۳۲‬‬ ‫‪۳۳‬‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳۶‬‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫‪۳۹‬‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫‪۴۱‬‬ ‫‪۴۲‬‬ ‫‪۱,۴۲۲‬‬ ‫‪۱,۴۲۸‬‬ ‫‪۱,۴۵۵‬‬ ‫‪۱,۴۶۳‬‬ ‫‪۱,۴۷۳‬‬ ‫‪۱,۴۷۸‬‬ ‫‪۱,۴۷۸‬‬ ‫‪۱,۴۹۸‬‬ ‫‪۱,۴۹۸‬‬ ‫‪۱,۵۰۶‬‬ ‫‪۱,۵۲۲‬‬ ‫‪۱,۵۷۰‬‬ ‫‪۱,۵۷۸‬‬ ‫‪۱,۶۳۱‬‬ ‫‪۲۴.۶‬‬ ‫‪۴۳‬‬ ‫‪۱,۶۳۶‬‬ ‫‪۲۴.۳‬‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫‪۱,۶۵۸‬‬ ‫دانشگاه شهرکرد‬ ‫‪۲۳.۹‬‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫‪۱,۶۷۱‬‬ ‫دانشگاه لرستان‬ ‫‪۲۳.۶‬‬ ‫‪۴۶‬‬ ‫‪۱,۶۷۸‬‬ ‫بهداشتی درمانی مشهد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی ایران‬ ‫دانشگاه شیراز‬ ‫علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ایران‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی مازندران‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی تبریز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی شیراز‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی کرمانشاه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی اصفهان‬ ‫دانشگاه محقق اردبیلی‬ ‫دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی‬ ‫دانشگاه کاشان‬ ‫دانشگاه یزد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی بقیه اهلل (عج)‬ ‫دانشگاه صنعتی شیراز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫دکتــر حســن زاده اعــام کــرد کــه‪ :‬رتبه بنــدی‬ ‫بهتریــن دانشــگاه های جهــان بــرای فهــم‬ ‫بهتــر مقایســه موسســه ها در جهــان پدیــد‬ ‫امــده اســت‪ .‬بــا افزایــش دانشــجویانی کــه در‬ ‫پــی ادامــه تحصیــل در کشــورهای خارجــی‬ ‫هســتند‪ ،‬رتبه بنــدی بهتریــن دانشــگاه های‬ ‫جهــان کــه اوازه و پژوهش هــای علمــی‬ ‫موسســه ها را در بــر دارد‪ ،‬می توانــد بــه‬ ‫انهــا در گزینــش موسســه ها یــاری رســاند‪.‬‬ ‫تنهــا موسســه هایی در ایــن نظــام ارزیابــی‬ ‫می شــوند کــه دســت کم ‪ ۱۲۵۰‬مقالــه‬ ‫در پنــج ســال گذشــته (از ‪ ۲۰۱۶‬تــا ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میــادی) در نمایه نامــه «وب او ســاینس»‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬موسســه «یــو‪ .‬اس‪ .‬نیــوز» از‬ ‫‪ ۱۳‬ســنجه کلیــدی (اوازه جهانــی پژوهشــی‪،‬‬ ‫اوازه منطقــه ای پژوهشــی‪ ،‬شــمار انتشــارات‪،‬‬ ‫کتاب هــا‪ ،‬همایش هــا‪ ،‬تاثیــر اســتنادی‬ ‫تعدیل شــده‪ ،‬شــمار همــه اســتنادها‪ ،‬شــمار‬ ‫انتشــارات در میــان ‪ ۱۰‬درصــد انتشــارات‬ ‫باکیفیــت‪ ،‬نســبت انتشــارات در میــان ‪۱۰‬‬ ‫درصــد انتشــارات باکیفیــت‪ ،‬شــمار همــکاری‬ ‫جهانــی [نســب بــه کشــور]‪ ،‬شــمار همــکاری‬ ‫جهانــی‪ ،‬شــمار مقاله هــای پراســتناد در‬ ‫میــان یــک درصــد انتشــارات باکیفیــت‪ ،‬و‬ ‫نســبت مقاله هــای پراســتناد در میــان یــک‬ ‫درصــد انتشــارات باکیفیــت) بــرای ارزیابــی‬ ‫موسســه ها بهــره می گیــرد‪ .‬داده هــای‬ ‫ارزیابــی ایــن ســنجه ها بــا همــکاری شــرکت‬ ‫«کالریویــت انالیتیکــس» (ناشــر پایگاه هــای‬ ‫«وب او ســاینس» و «اینســایتس») گــرداوری‬ ‫می شــوند‪ .‬در جــدول زیــر‪ ،‬امتیــاز کل و‬ ‫رتبه هــای ملــی و جهانــی موسســه های‬ ‫ایرانــی امــده اســت‪.‬‬ ‫امتیاز کل و رتبه موسسه های ایرانی در نظام رتبه بندی «یو‪ .‬اس‪ .‬نیوز» ویرایش ‪ ۲۰۲۳‬میالدی (ایرانداک‬ ‫به اقتباس از یو اس نیوز)‬ ‫نام موسسه‬ ‫امتیاز کل‬ ‫رتبه ملی‬ ‫رتبه جهانی‬ ‫دانشگاه تهران‬ ‫‪۵۷.۱‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۳۲۹‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫‪۵۴.۶‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳۹۴‬‬ ‫‪۵۰.۶‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۵۱۷‬‬ ‫دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل‬ ‫‪۴۸.۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵۹۸‬‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫‪۴۸.۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵۹۸‬‬ ‫دانشگاه تبریز‬ ‫‪۴۷.۷‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۶۲۵‬‬ ‫دانشگاه صنعتی امیرکبیر‬ ‫‪۴۷.۳‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۶۳۳‬‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫‪۴۵.۵‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۷۰۸‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی تهران‬ ‫بهداشتی درمانی کرمان‬ ‫دانشگاه گیالن‬ ‫دانشگاه ارومیه‬ ‫دانشگاه صنعتی شاهرود‬ ‫دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)‬ ‫دانشگاه اصفهان‬ ‫دانشگاه سمنان‬ ‫دانشگاه شهید باهنر کرمان‬ ‫دانشگاه رازی‬ ‫دانشگاه کردستان‬ ‫دانشگاه یاسوج‬ ‫دانشگاه صنعتی سهند‬ ‫دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫دانشگاه زنجان‬ ‫دانشگاه خوارزمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز‬ ‫دانشگاه مازندران‬ ‫دانشگاه بوعلی سینا‬ ‫دانشگاه پیام نور‬ ‫دانشگاه الزهرا (س)‬ ‫دانشگاه شاهد‬ ‫دانشگاه اراک‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی بابل‬ ‫دانشگاه صنعتی کرمانشاه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی قزوین‬ ‫دانشگاه مراغه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی ارومیه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی زاهدان‬ ‫‪۳۱.۸‬‬ ‫‪۴۷‬‬ ‫‪۴۸‬‬ ‫‪۴۹‬‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫‪۵۱‬‬ ‫‪۵۲‬‬ ‫‪۱,۷۵۳‬‬ ‫‪۱,۸۴۲‬‬ ‫‪۱,۹۱۶‬‬ ‫‪۱,۹۷۱‬‬ ‫‪۱,۹۷۳‬‬ ‫‪۱,۹۹۲‬‬ ‫‪۲۱.۵‬‬ ‫‪۱۸.۳‬‬ ‫‪۱۴.۵‬‬ ‫‪۱۰.۸‬‬ ‫‪۱۰.۱‬‬ ‫‪۷.۵‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ صفحه 15 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫طبــق گفتــه رئیــس ایرانــداک‪ ،‬بــر پایــه‬ ‫ویرایــش ‪ ۲۰۲۳‬نظــام رتبه بنــدی «یــو‪.‬‬ ‫اس‪ .‬نیــوز»‪ »Harvard University« ،‬بــا‬ ‫بیشــترین امتیــاز پیشــگام جهــان اســت و‬ ‫ســپس‪ ،‬دانشــگاه های «‪Massachusetts‬‬ ‫‪Institute of Technology»، «Stanford‬‬ ‫‪University»،‬‬ ‫‪«University‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪California--Berkeley»، «University‬‬ ‫‪of Oxford»، «University of‬‬ ‫‪Washington»،‬‬ ‫‪«Columbia‬‬ ‫‪University»،‬‬ ‫‪«University‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Cambridge»، «California Institute‬‬ ‫‪ ،»of Technology‬و «‪Johns Hopkins‬‬ ‫‪ »University‬در جایــگاه دوم تــا دهــم‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران (ایرانــداک) در پایــان اعــام کــرد کــه‬ ‫ایــن پژوهشــگاه بــا ســاخت و بروزرســانی‬ ‫ابزارهایــی حرف ـه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬و نــواوری کشــور می کوشــد تــا‬ ‫در زمینه هــای در پیونــد بــا ماموریت هایــش‬ ‫بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای‬ ‫درســت و کارامــد یــاری رســاند‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫نیــز از انتشــارات ســامانه جایگاه علــم‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫و نــواوری ایــران در جهــان (نمــا) اســت کــه‬ ‫پیرامــون ‪ ۹۰‬شــاخص‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه پایــش و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گوناگــون از ‪ ۵۵‬نهــاد جهانــی در حوزه هــای‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬و نــواوری می پــردازد و در‬ ‫نشــانی ‪ NEMA.IRANDOC.AC.IR‬در‬ ‫دســترس همــگان اســت‪.‬‬ ‫‪ 12‬پژوهشگر ایرانی در میان فهرست پژوهشگران‬ ‫پراستناد در سال ‪ 2022‬میالدی‬ ‫بــر پایــۀ گــزارش ســال ‪ 2022‬میــادی‬ ‫ِموسســۀ «کالریویــت انالیتیکــس» دربــارۀ‬ ‫«پژوهشــگران پراســتناد» جهــان‪12 ،‬‬ ‫پژوهشــگر وابســته بــه موسســه های ایرانــی‬ ‫از تاثیرگذارترین هــا در پیشــرفت علــوم‬ ‫شناســایی شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران»‪« ،‬موسســۀ‬ ‫کالریویــت انالیتیکــس» در ســال ‪ 2022‬نــام‬ ‫نزدیــک بــه هفــت هــزار پژوهشــگر را در‬ ‫‪ 21‬زمینــۀ علمــی در فهرســت پژوهشــگران‬ ‫پراســتناد جــای داده اســت‪ .‬ایــن پژوهشــگران‬ ‫نماینــدۀ نزدیــک بــه ‪ 70‬کشــور جهان هســتند‪.‬‬ ‫پیرامــون چهــار هــزار پژوهشــگر در زمینه هــای‬ ‫علمــی ویــژه و بیــش از ســه هــزار پژوهشــگر‬ ‫در میان رشــته دســته بندی شــده اند‪.‬‬ ‫بــرای شناســایی پژوهشــگران پراســتناد‪،‬‬ ‫مقاله هــای پراســتناد در نشــریه های نمایــه‬ ‫شــدۀ «وب او ســاینس» در نمایه هــای‬ ‫اســتنادی علــوم و علــوم اجتماعــی در یــک‬ ‫دهــۀ گذشــته (از ‪ 2011‬تــا ‪ 2021‬میــادی)‬ ‫پیمایــش شــده اند‪ .‬مقاله هــای پراســتناد‬ ‫انهایــی هســتند کــه بیشــترین اســتناد را‬ ‫در زمینه هــای علمــی خــود می گیرنــد و‬ ‫در یــک درصــد نخســت جــای دارنــد و در‬ ‫پایــگاه «شــاخص های اساســی علــم» (ای‪.‬‬ ‫اس‪ .‬ای‪ ).‬می اینــد‪ .‬پژوهشــگرانی کــه مقالــۀ‬ ‫پراســتناد دارنــد‪ ،‬پژوهشــگران تاثیرگــذار‬ ‫به شــمار می رونــد و انهایــی کــه نامشــان‬ ‫بــا فراوانــی بیشــتری می ایــد‪ ،‬تاثیرگذارتــر‬ ‫هســتند‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬پژوهشــگران بــر پایــۀ‬ ‫شــمار مقاله هــای پراستنادشــان رتبه بنــدی‬ ‫و انهایــی کــه در یــک درصــد نخســت‬ ‫جــای گرفته انــد‪ ،‬به عنــوان پژوهشــگر‬ ‫پراســتناد معرفــی می شــوند‪ .‬بــرای رعایــت‬ ‫انصــاف‪ ،‬در روش شناســی ایــن فهرســت‪ ،‬نــام‬ ‫پژوهشــگرانی کــه بــه شــکل افراطــی دارای‬ ‫امــار خوداســتنادی هســتند کنــار گذاشــته‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫در ویرایــش پیشــین فهرســت پژوهشــگران‬ ‫پراســتناد‪ 15 ،‬پژوهشــگر از موسســه های‬ ‫ایرانــی بودنــد‪ ،‬ولــی در ویرایــش ‪،2022‬‬ ‫‪ 12‬پژوهشــگر بــا وابســتگی ســازمانی‬ ‫موسســه های ایرانــی در ایــن فهرســت‬ ‫جــای گرفته انــد‪ .‬نــام پژوهشــگران پراســتناد‬ ‫وابســته بــه موسســه های ایرانــی بــه همــراه‬ ‫زمینــۀ علمــی‪ ،‬وابســتگی ســازمانی نخســت‪،‬‬ ‫و وابســتگی ســازمانی دوم انهــا (اگــر داشــته‬ ‫باشــند) در جــدول زیــر امــده اســت (ترتیــب‬ ‫بــر پایــۀ الفبایــی نــام خانوادگــی انگلیســی‬ ‫پژوهشــگران)‪.‬‬ ‫«یارانه» در پایان نامه ها و رساله ها‬ ‫‪ 601‬مــدرک از نزدیــک بــه ‪ 100‬دانشــگاه و‬ ‫موسســۀ امــوزش عالــی کشــور در بــازۀ زمانــی‬ ‫‪ 1401-1356‬کلیدواژه هایــی ماننــد «یارانــه»‪،‬‬ ‫«سوبســید»‪« ،‬کمــک مالــی دولــت»‪ ،‬و «کمک‬ ‫اقتصــادی دولــت» را در «پایــگاه اطالعــات‬ ‫علمــی ایــران (گنــج)»‪ ،‬در بــر داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش «روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران» بــر‬ ‫پایــۀ جســت وجوی کلیدواژه هایــی ماننــد‬ ‫«یارانــه»‪« ،‬سوبســید»‪« ،‬کمــک مالــی دولت»‪،‬‬ ‫و «کمــک اقتصــادی دولــت» در «پایــگاه‬ ‫اطالعــات علمــی ایــران (گنــج)»‪ ،‬شــمار‬ ‫‪ 601‬مــدرک از نزدیــک بــه ‪ 100‬دانشــگاه و‬ ‫موسســۀ امــوزش عالــی کشــور در بــازۀ زمانــی‬ ‫‪ 1401-1356‬در بــر داشــته اســت‪.‬برخی از‬ ‫واژه هــا در پارســا های درپیونــد بــا «یارانــه»‬ ‫بیشــتر امده انــد‪ .‬پــس از واژه «یارانــه» کــه‬ ‫کلیدی تریــن واژه جســت وجو شــده بــود‬ ‫و واژه «جمهــوری اســامی ایــران» کــه بــه‬ ‫دلیــل انجــام ایــن پژوهش هــا در ایــران بســیار‬ ‫امــده اســت‪ ،‬واژه هایــی ماننــد «هدفمنــدی‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جدول ‪ .1‬پژوهشگران ایرانی در فهرست «پژوهشگران پراستناد» جهان در سال ‪ 2022‬میالدی‬ ‫نام‬ ‫نام‬ ‫خانوادگی‬ ‫زمینۀ علمی‬ ‫وابستگی سازمانی‬ ‫نخست‬ ‫وابستگی‬ ‫سازمانی‬ ‫دوم‬ ‫مصطفی‬ ‫عباس زاده‬ ‫ریاضیات‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر‬ ‫‪-‬‬ ‫محمدحسین‬ ‫احمدی‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫شاهرود‬ ‫‪-‬‬ ‫الهام‬ ‫اسدپور‬ ‫علوم کشاورزی‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی گرگان‬ ‫‪-‬‬ ‫مهدی‬ ‫دهقان‬ ‫ریاضیات‬ ‫دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر‬ ‫‪-‬‬ ‫احمد‬ ‫حسینی‬ ‫بنده قرائی‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی‬ ‫‪-‬‬ ‫مهدی‬ ‫کریمی‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی‬ ‫‪-‬‬ ‫حامد‬ ‫میرزایی‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان‬ ‫دانشگاه‬ ‫علوم‬ ‫پزشکی‬ ‫مشهد‬ ‫بهنام‬ ‫محمدی‬ ‫ایواتلو‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه تبریز‬ ‫‪-‬‬ ‫امید‬ ‫رحمتی‬ ‫میان رشته‬ ‫مرکز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی استان‬ ‫کردستان‬ ‫‪-‬‬ ‫بهرام‬ ‫رمضان زاده‬ ‫میان رشته‬ ‫پژوهشگاه رنگ‬ ‫‪-‬‬ ‫مسعود‬ ‫صلواتی‬ ‫نیاسری‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه کاشان‬ ‫‪-‬‬ ‫جواد‬ ‫شریفی راد‬ ‫میان رشته‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کرمان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2022/com/awards/highly-cited‬ســر‬ ‫بزننــد و ان را گوشــزد کننــد‪.‬‬ ‫فهرســت پژوهشــگران پراســتناد ســال ‪2022‬‬ ‫میــادی ‪ 6938‬پژوهشــگر را در بــر دارد کــه‬ ‫پیشــگام تاثیرگــذاری در زمینه هــای علمــی‬ ‫خــود هســتند‪ .‬پیرامــون ‪ 40‬درصــد از فهرســت‬ ‫پژوهشــگران پراســتناد ســال ‪ 2022‬میــادی‬ ‫وابســتگی ســازمانی یکــی از موسســه های‬ ‫امریــکا را دارنــد (‪ 2764‬پژوهشــگر)‪ .‬چیــن‬ ‫بــا ‪ 1169‬پژوهشــگر در جایــگاه دوم اســت‪ ،‬و‬ ‫کشــورهای انگلســتان (‪ 579‬پژوهشــگر)‪ ،‬المان‬ ‫(‪ 369‬پژوهشــگر)‪ ،‬و اســترالیا (‪ 337‬پژوهشــگر)‬ ‫نیــز در جایگاه هــای بعــدی هســتند‪.‬‬ ‫«دانشــگاه هــاروارد» بــا ‪ 233‬پژوهشــگر‬ ‫پرتکرارتریــن موسســه در فهرســت ‪2022‬‬ ‫اســت‪ .‬پژوهشــگرانی کــه لغزشــی در وابســتگی‬ ‫ســازمانی انهــا رخ داده اســت‪ ،‬می تواننــد بــه‬ ‫پیونــد ‪recognition.webofscience.‬‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫(ایرانــداک) بــا ســاخت و بروزرســانی ابزارهایــی‬ ‫حرفــه ای بــرای ارزیابــی و ســنجش علــم‪،‬‬ ‫فنــاوری‪ ،‬و نــواوری کشــور می کوشــد تــا در‬ ‫زمینه هــای در پیونــد بــا ماموریت هایــش‬ ‫بــه سیاســت گذاران بــرای برنامه ریزی هــای‬ ‫درســت و کارامــد یــاری رســاند‪ .‬گــزارش‬ ‫پیــش رو از انتشــارات ســامانه جایــگاه علــم‪،‬‬ ‫فنــاوری‪ ،‬و نــواوری ایــران در جهــان (نمــا) کــه‬ ‫پیرامــون ‪ ۹۰‬شــاخص‬ ‫گــزارش‬ ‫بــه پایــش و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫گوناگــون از ‪ ۵۵‬نهــاد جهانــی در حوزه هــای‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬و نــواوری می پــردازد و در‬ ‫نشــانی ‪NEMA.IRANDOC.AC.IR‬‬ ‫در دســترس همــگان اســت‪.‬‬ ‫یارانه هــا»‪« ،‬قیمــت»‪« ،‬حامل هــای انــرژی»‪،‬‬ ‫«کشــاورزی»‪« ،‬انــرژی»‪« ،‬فقــر»‪« ،‬تــورم»‪،‬‬ ‫«توزیــع درامــد»‪« ،‬مصــرف انــرژی»‪« ،‬رفــاه»‪،‬‬ ‫«رشــد اقتصــادی»‪ ،‬و «صنعــت» موضــوع‬ ‫«یارانــه» را در کلیدواژه هــای پارســاها بیشــتر‬ ‫همراهــی کرده انــد‪.‬از ‪ 601‬مــدرک شناســایی‬ ‫شــده در «گنــج»‪ ،‬ســال ‪ 1390‬بیشــترین‬ ‫شــمار (‪ )66‬را دربرداشــت‪ .‬ســال اغازیــن‬ ‫مــدارک ثبــت شــده در ســامانه بــه ‪1370‬‬ ‫بــا ســه مــدرک بازمی گــردد‪ .‬ایــن شــمار از‬ ‫ســال های ‪ 1373‬تــا ‪ 1386‬میانگیــن نزدیــک‬ ‫بــه دو مــدرک را در هــر ســال داشــت‪ ،‬ولــی‬ ‫از ســال ‪ 1387‬رشــد باالیــی را در هــر ســال‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ صفحه 16 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪17‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫از ایــن شــمار‪ ،‬یــک پیشــنهاده و ‪600‬‬ ‫پایان نامــه و رســاله (پارســا) در ســه مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد (‪ ،)543‬دکتــری حرفــه ای‬ ‫(‪ )2‬و دکتــری تخصصــی (‪ )56‬نوشــته‬ ‫شــد ه اند‪.‬‬ ‫گــروه رشــته های علــوم اقتصــادی (‪،)243‬‬ ‫اقتصــاد و ترویــج کشــاورزی (‪ ،)106‬مدیریــت‬ ‫(‪ ،)51‬مهندســی صنایــع (‪ ،)34‬علــوم اجتماعی‬ ‫(‪ ،)28‬علــوم جغرافیایــی (‪ ،)23‬و حقــوق (‪)20‬‬ ‫پُرکارترین هــا در ایــن زمینــه هســتند‪.‬‬ ‫پژوهش هــای انجــام شــده در زمینــۀ «یارانــه»‬ ‫در سرتاســر کشــور گســترده شــده اند‪ .‬در ایــن‬ ‫میــان‪ ،‬ســهم دانشــگاه ها و موسســه های‬ ‫امــوزش عالــی اســتان های تهــران‪ ،‬سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬فــارس‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬یــزد‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪ ،‬و اصفهــان‬ ‫از دیگــران بیشــتر اســت‪ .‬گفتنــی اســت‬ ‫کــه تفــاوت شــمار پارســاهای در تهــران بــا‬ ‫اســتانهای دیگــر چشــمگیر اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دانشــگاه عالمــه طباطبائــی‪،‬‬ ‫دانشــگاه تهــران‪ ،‬دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد تهــران مرکــزی‪ ،‬دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس‪ ،‬دانشــگاه پیــام نــور اســتان تهــران‪،‬‬ ‫دانشــگاه خوارزمــی‪ ،‬دانشــگاه شــهید اشــرفی‬ ‫اصفهانــی‪ ،‬دانشــگاه تبریــز‪ ،‬دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬و دانشــگاه الزهــرا (س) پُرکارتریــن‬ ‫دانشــگاه های کشــور در ایــن زمینــه هســتند‪.‬‬ ‫گــزارش دســتاورد‬ ‫گفتنــی اســت ایرانــداک‬ ‫ِ‬ ‫پارســاها را در دســتور کار گــذارده و‬ ‫پژوهش هــای انجــام شــده و پیشــنهاده ها‬ ‫را در زمینــه موضوع هــای روز و چالش هــای‬ ‫کشــور اطالع رســانی می کنــد‪ .‬بدین ســان‬ ‫سیاســت گذاران و کشــورداران می تواننــد‬ ‫یافته هــای ایــن پژوهش هــا را ببیننــد و‬ ‫بــه کار بندنــد تــا چرخــه هم افزایــی «عمــل‬ ‫و علــم»‪« ،‬کنــش و پژوهــش»‪ ،‬و «تصمیــم‬ ‫و تفکــر» بــه گــردش درایــد و ســرمایه های‬ ‫کشــور بــارور و بهــره ور شــوند‪.‬‬ ‫شورای تامین منابع علمی وزارت عتف اولین نشست از دوره جدید خود را‬ ‫برگزار کرد‬ ‫شــورای تامیــن منابــع علمــی وزارت عتــف‬ ‫(مســتقر در پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ایــران) اولیــن نشســت از دوره‬ ‫جدیــد خــود را روز شــنبه ‪ 23‬مهرمــاه ‪1401‬‬ ‫برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫ط عمومــی پژوهشــگاه علــوم‬ ‫بــه گــزارش روابـ ‬ ‫و فنــاوری اطالعــات ایــران‪ ،‬ایــن جلســه بــا‬ ‫حضــور ‪ 10‬نفــر اعضــای حقیقــی و دو عضــو‬ ‫حقوقــی شــورا‪ ،‬دکتــر محمــد حســن زاده‪،‬‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات‬ ‫ایــران و رئیــس شــورای تامیــن منابــع علمــی‬ ‫وزارت عتــف و دکتــر یعقــوب فتح اللهــی‬ ‫مدیــرکل دفتــر حمایــت و پشــتیبانی پژوهشــی‬ ‫وزارت عتــف در روز شــنبه ‪ 23‬مهرمــاه ‪1401‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال انتخابــات شــورا در اســفند مــاه‬ ‫‪ ،1400‬ده عضــو حقیقــی بــرای دوره ســه‬ ‫ســاله ‪ 1403-1401‬انتخــاب شــدند کــه نــه‬ ‫نفــر از انهــا مدیــران تــازه کتابخانه هــای‬ ‫دانشــگاه های کشــور و ســه نفــر نیــز از‬ ‫اعضــای پیشــین هســتند کــه بــار دیگــر و‬ ‫بــرای ایــن دوره انتخــاب شــده اند‪.‬‬ ‫درابتــدای ایــن جلســه دبیرخانــه شــورا‪ ،‬بــا‬ ‫اشــاره بــه رونــد قطــع شــدن دسترســی های‬ ‫دانشــگاه ها بــه منابــع و پایگاه هــای اطالعــات‬ ‫علمــی‪ ،‬مشــکالت ارســال ارز و کارکردهــای‬ ‫بانک هــای عامــل تحــت نظــارت بانــک مرکــزی‬ ‫و نیــز کســری بودجــه و بدهــی بــه وجــود امده‬ ‫بــرای دانشــگاه ها در نتیجــه جهــش نــرخ ارز در‬ ‫دو ســال گذشــته‪ ،‬گزارشــی از کارهــای جــاری‬ ‫و در دســت انجــام بــه شــورا ارائــه داد‪.‬‬ ‫پــس از ان شــورا بــه دســتور کار خــود‪،‬‬ ‫بحــث بــرای ترســیم نقشــه راهــی بــرای‬ ‫ادامــه کار درســال ‪ 2023‬میــادی و پیگیــری‬ ‫تامیــن بودجــه خریــد پایگاه هــای اطالعاتــی‬ ‫پرداخــت‪ .‬افــزون بــر ان اعضــا بــر فعالیــت‬ ‫مجــدد کمیته هــای شــورا تاکیــد کردنــد‬ ‫و مقــرر شــد دبیرخانــه در ایــن مــورد بــه‬ ‫ریاســت شــورا گــزارش دهــد تــا در صــورت‬ ‫لــزوم در جلســه اتــی شــورا بــه بحــث گذاشــته‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت عتف ‪:‬‬ ‫برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود‬ ‫و چــاره ای جــز ایــن نداریــم کــه انســان هایی‬ ‫دارای مهــارت دارای فنــاوری و نــواوری تربیــت‬ ‫کنیــم تــا بتوانیــم از پــازل گــذر کنیــم و‬ ‫بتوانیــم مســئله را جــواب بدهیــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن در جلســه مشــترک‬ ‫بــا روســای دانشــگاه ها و رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری تصریــح کــرد‪ :‬اقتصــاد بــر‬ ‫پایــه دانــش الزمــه ان همگرایــی و افزایــش‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه هــا و پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری اســت‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬امیــد بــه اینــده‬ ‫در بیــن جوانــان بــا گســترش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــه وجــود می ایــد رابطــه‬ ‫فضــای کســب وکار و نــگاه مثبــت بــه ان‬ ‫می شــود گامــی به ســوی پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه هرمــزگان نیز بیان داشــت‪ :‬راه‬ ‫رســیدن بــه تعالــی هیچ چیــزی جــز گفتگــو و‬ ‫توافــق نیســت‪ .‬مــا در عصــر ســیالب اطالعاتــی‬ ‫قــرار داریــم در عصــری کــه داده هــای مکــرری‬ ‫بــه ســراغ مــا می اینــد و بعضــاً مدیریــت‬ ‫مــا را در اختیــار می گیرد‪.‬صادقــی افــزود‪:‬‬ ‫در این چنیــن عصــری مــا بــا انســان هایی‬ ‫مواجــه هســتیم کــه ســواالت چندوجهــی‬ ‫دارنــد کــه ایــن ســواالت مجهــوالت بســیار‬ ‫زیــادی دارنــد و ســواالت چنــد مجهولــی ان هــا‬ ‫مــا را بــه ایــن ســمت بــرده کــه انســان هایی را‬ ‫می خواهیــم کــه ایــن پــازل هــا را حــل کننــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــاید می شــود گفــت‬ ‫امــروز اگــر از فنــاوری صحبــت می شــود مــا‬ ‫بــه فلســفه علــم پــی بردیــم و بــرای پاســخ‬ ‫دادن بــه ایــن پرســش ها ســراغ فنــاوری در‬ ‫دانشــگاه هرمــزگان رفته ایــم و از معــدود‬ ‫دانشــگاه هایی هســتیم کــه پردیــس مشــترک‬ ‫دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری را تشــکیل‬ ‫داده ایــم کــه ایــن گام مبارکــی اســت و قطعـاً‬ ‫بــرای دانشــجویان مــا و جامعــه پیرامــون مــا‬ ‫هم افزایــی موثــری را خواهــد داشــت و در‬ ‫کنــار ان همگرایــی کــه مابیــن یکایــک مــا‬ ‫در عرصــه توســعه امــوزش عالــی در ســطح‬ ‫اســتان وجــود دارد نویــد اینــده ای روشــن را‬ ‫بــه لطــف خداونــد خواهــد داد‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان نیــز‬ ‫در ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه تــاش هــای‬ ‫وزارت عتــف در رابطــه بــا توســعه کســب و‬ ‫کارهــای دانــش بنیــان و افزایــش حمایــت هــا‬ ‫گفــت‪ :‬در هرمــزگان بــه واســطه همگرایــی کــه‬ ‫وجــود دارد اینــده خوبــی را متصــور هســتیم‪.‬‬ ‫علیرضــا نصیــری تصریــح کــرد‪ :‬ظرفیــت های‬ ‫نهفتــه اســتان توســط دانشــگاه هــا شناســایی‬ ‫و بــه پــارک معرفــی شــود تــا نتایــج مثبتــی‬ ‫بــه ارمغــان ایــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬روســای دانشــگاه‬ ‫هــا در اســتان بیشــترین تعامــل را بــا پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دارنــد و ایــن رویــه موجــب‬ ‫نزدیــک شــدن پــارک و دانشــگاه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 17 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هشتمین جشنواره «علم برای همه» با دغدغه ی محیط زیست ایران‬ ‫صونا اقابابایی‪ ،‬دبیر هشتمین جشنواره علم برای همه‬ ‫بــه جایــی کــه در ان مــا ادم هــا و بقیــه ی‬ ‫موجــودات کــره ی زمیــن زندگــی می کنیــم‪،‬‬ ‫محیــط زیســت می گوییــم‪ .‬زندگــی همــه ی‬ ‫مــا در ایــن محیــط بــه هــم وابســته اســت و‬ ‫بــه همدیگــر تاثیــر می گــذارد‪.‬‬ ‫نحــوه ی زندگــی مــردم یــک کشــور‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس طبیعــت و محیطــی کــه بــرای مدتــی‬ ‫طوالنــی در ان زندگــی می کننــد‪ ،‬شــکل‬ ‫می گیــرد و تفاوت هــای نــژادی و شــخصیتی‪،‬‬ ‫تــا حــد زیــادی‪ ،‬بــه تفاوت هــای محیط هــای‬ ‫زیســت ادم هــا بســتگی دارد‪ .‬ادم هایــی کــه‬ ‫در محیــط شــهری زندگــی می کننــد بــا‬ ‫ادم هایــی کــه در محیــط روســتایی زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬زیســت متفاوتــی دارنــد‪ .‬خلــق و‬ ‫خــو و ویژگی هــای فیزیکــی متفاوتــی دارنــد‪،‬‬ ‫بیماری هــای متفاوتــی بینشــان رایــج اســت‬ ‫و غذاهــای متفاوتــی می خورنــد و مشــاغل‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬همچنیــن انســان بــا توجــه‬ ‫بــه نیازهــا‪ ،‬ارزش هــا و هدف هــای خــود‪،‬‬ ‫محیــط را دگرگــون می کنــد‪ .‬ایــن دگرگونــی‬ ‫در طــول قرن هــا بــه ارامــی صــورت گرفتــه و‬ ‫ســاختاری ســازگار بــا محیــط زیســت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ولــی افزایــش جمعیــت‪ ،‬مصــرف زیــاد‬ ‫و توســعه ی فناوری هــا موجــب شــده‪ ،‬تاثیــر‬ ‫انســان بــر محیط زیســت شــدت و ســرعت‬ ‫یابــد‪ .‬اتــش ســوزی در جنگل هــا‪ ،‬بیابان زایــی‪،‬‬ ‫الــوده شــدن اب دریاهــا و رودخانه هــا‪ ،‬همگــی‬ ‫مســائلی ناشــی از عملکــرد انســان هســتند‪ .‬این‬ ‫پیامدهــا‪ ،‬تعــادل رابطـه ی مــا و محیــط زیســت‬ ‫را بــه هــم زده اســت‪.‬‬ ‫کشــور مــا در منطق ـه ای از زمیــن اســت کــه‬ ‫شــاید بیــش از ســایر مکان هــا تحــت تاثیــر‬ ‫پدیــده ی موســوم بــه تغییــرات اقلیمــی باشــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬خشکســالی های پیاپــی‬ ‫را شــاهد بوده ایــم‪ ،‬امنیــت غذایی مــان بــه‬ ‫خطــر افتــاده‪ ،‬فرســودگی خــاک و فرونشســت‬ ‫زمیــن شــهرهایمان را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫ســیالب های شــدید‪ ،‬خانه هــا‪ ،‬مــزارع‪،‬‬ ‫دام هــا و جاده هــا را از بیــن می بــرد و جــان‬ ‫انســان ها را می گیــرد‪ .‬ایــن دغدغه هــا باعــث‬ ‫شــده‪ ،‬در مــوزه ی ملــی علــوم و فنــاوری‬ ‫ایــران چنــد پــروژه طراحــی کنیــم‪ .‬یکــی از‬ ‫ایــن پروژه هــا بــا عنــوان دادارچــه (‪https://‬‬ ‫‪www.inmost.ir/virtual-inmost/‬‬ ‫‪ )dadarche‬فعالیــت می کنــد‪ .‬مخاطبــان‬ ‫دادارچــه کــودکان زیــر ‪ ۱۲‬ســال هســتند و‬ ‫مــا تــاش می کنیــم قصه هایــی از محیــط‬ ‫زیســت ایــران را بــه شــکل موشــن ویدیــو بــه‬ ‫گویش هــا و زبان هــای رایــج در ایــران روایــت‬ ‫کنیــم‪ .‬هــدف مــا ایــن اســت کــه همزیســتی و‬ ‫عشــق بــه محیــط زیســت و اهمیــت حفاظــت‬ ‫از ان را از کودکــی امــوزش دهیــم‪ .‬بــه همیــن‬ ‫خاطــر در کنــار قصه هــای موجــود در بــازار‬ ‫کتــاب‪ ،‬قصه هــای بومــی و اســطوره ای را هــم‬ ‫جمــع می کنیــم و انهــا در حــال حاضــر بــه ‪۹‬‬ ‫گویــش و زبــان شــامل ترکــی‪ ،‬لــری ‪ ،‬کــردی ‪،‬‬ ‫فارســی‪ ،‬کابلــی‪ ،‬گیلکــی‪ ،‬سیســتانی و عربــی‬ ‫قصــه گویــی می کنیــم‪ .‬یکــی از قدیمی تریــن‬ ‫داســتان های اســطوره ای مــا مربــوط بــه‬ ‫مبــارزه ی تیشـ َتر (فرشــته ی بــاران) بــا اَپــوش‬ ‫(دیو خشکســالی) اســت کــه از دوره ی باســتان‬ ‫تــا کنــون بــه شــکل های مختلــف بازگــو شــده‬ ‫و نشــانه ی اهمیــت اب و دیوصفتی خشکســالی‬ ‫اســت‪ .‬امســال در هشــتمین جشــنواره ی‬ ‫علــم بــرای همــه فراخوانــی داشــتیم کــه در‬ ‫ان شــرکت کنندگان بایــد قصــه ی اپــوش‬ ‫و تیشــتر را می خواندنــد و برایــش نقاشــی‬ ‫می کشــیدند‪ .‬در نهایــت همــه ی نقاشــی ها را‬ ‫از زمــان برگــزاری جشــنواره یعنــی ‪ 18‬ابــان‬ ‫روی ســایت مــوزه می گذاریــم و تــا اخــر ســال‬ ‫‪ 1401‬بــا بهره گیــری از برخــی اثــار رســیده‪،‬‬ ‫موشــن ویدیــو اپــوش و تیشــتر را می ســازیم‪.‬‬ ‫بــوم رنــگ یکــی دیگــر از کارهایــی اســت کــه‬ ‫در مــوزه بــا دغدغــه محیــط زیســت انجــام‬ ‫می دهیــم‪ .‬بــوم رنــگ ابتــدا بــا هــدف معرفــی‬ ‫نحــوه ی همــکاری جوامــع محلــی با کنشــگران‬ ‫محیــط زیســت اغــاز بــه کار کــرد‪ .‬چنــد فیلــم‬ ‫کوتــاه ســاخته شــد کــه نشــان مـی داد چگونــه‬ ‫بــا اقدامــات محلــی می تــوان از انقــراض یــک‬ ‫گونـه ی حیوانــی یــا جانــوری جلوگیــری کــرد‬ ‫یــا مانــع اتــش ســوزی جنگل هــا شــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلم هــا را در ادرس ‪https://www.‬‬ ‫‪/inmost.ir/virtual-inmost/boomrang‬‬ ‫می توانیــد ببینیــد‪.‬‬ ‫امســال در هشــتمین جشــنواره ی علــم‬ ‫بــرای همــه‪ ،‬تمرکزمــان روی دانــش بومــی‬ ‫اب اســت‪ .‬در تالشــیم نحــوه مدیریــت اب در‬ ‫پهنــه ی وســیع و بیابانــی ایــران را در طــول‬ ‫قرن هــا بــه نمایــش بگذاریــم و فناوری هــای‬ ‫بومــی مربوطــه را معرفــی کنیــم‪ .‬اینکــه‬ ‫چگونــه ایــن همــه تنــوع و دانــش ســازگار بــا‬ ‫محیــط زیســت بــه ســرعت جــای خــود را بــه‬ ‫موتــور چــاه داده اســت یکــی از سیاســت ها‬ ‫و رفتارهــای غلطــی اســت کــه امــروز مــا را‬ ‫بــا کمبــود اب مواجه کرده اســت‪ .‬در همیــن‬ ‫راســتا همچنیــن فراخــوان داستان نویســی‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی داشــتیم‪ .‬ایــن فراخــوان در‬ ‫ســه محــور تاریــخ جایگزیــن‪ ،‬تاریــخ اینــده‬ ‫و راه حل هــای فناورانــه برگــزار شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫فراخــوان ســعی کرده ایــم راه را بــرای نــگاه‬ ‫انتقــادی بــه گذشــته و حــال بــاز کنیــم تــا‬ ‫از دل ان ایده هــای جدیــدی بــرای اینــده‬ ‫بیــرون بیایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخش راشــگو‪www.inmost. ،‬‬ ‫‪ /ir/virtual-inmost/rashgou‬ســه نمایش‬ ‫کوتــاه رادیویــی داریــم کــه بــا توجــه دادن بــه‬ ‫موضــوع تــوان اقلیمــی ایــران نشــان می دهنــد‬ ‫کــه چگونــه اشــتباهات کوچــک می تواننــد تــا‬ ‫ثریــا راه مــا را کــج کننــد و موجــب ایجــاد‬ ‫تغییــرات جبــران ناپذیــر در اقلیــم شــوند‪.‬‬ ‫در پایــان‪ ،‬اگــر ایــده ای داریــد و دوســت‬ ‫داریــد در پروژه هــای مــوزه ملــی علــوم و‬ ‫فنــاوری شــرکت داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد‬ ‫بــا شــماره ‪ 09032748258‬تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫همچنیــن می توانیــد تمــام اثــار رســیده و‬ ‫محتواهایــی کــه تولیــد شــده را در وبــگاه مــوزه‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.inmost.ir‬ببینیــد‪.‬‬ ‫به همت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری صورت می گیرد؛‬ ‫کشت زیتون مقاوم به سرما و کم ابی در مینودشت گلستان‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک‬ ‫و زیســت فناوری از کشــت ارقــام مختلــف‬ ‫زیتــون حتــی نمونــه هــای مقــاوم بــه ســرما‬ ‫و تنش هــای محیطــی ماننــد کــم ابــی در‬ ‫مینودشــت اســتان گلســتان بــه همــت ایــن‬ ‫پژوهشــگاه خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ‪ ،‬ایــن پژوهشــگاه طــی نشســتی‬ ‫بــا پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران‬ ‫تفاهم نامــه ای امضــا کردنــد‪ .‬جــواد محمــدی‬ ‫رئیــس پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک‬ ‫و زیســت فناوری در ایــن نشســت بــا اشــاره‬ ‫بــه برنامــه هــای مشــترک بــا ســایر مراکــز‬ ‫علمــی گفــت‪ :‬در شــرایط کنونــی تشــدید کــم‬ ‫ابــی محصــوالت کشــاورزی را بایــد بــا مقــاوم‬ ‫کــردن محصــوالت بــه کــم ابــی حــل کــرد‪.‬‬ ‫زیتــون یکــی از ایــن محصــوالت اســت کــه‬ ‫در مینودشــت ارقــام زیتــون مقــاوم بــه ســرما‬ ‫حتــی بــه خشــکی و تنــش هــای محیطــی و‬ ‫قــارچ از طــرف پژوهشــگاه ژنتیــک کشــت مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی بــا مراکــز امــوزش عالــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا تفاهــم نامــه ای نیــز بــا ســازمان‬ ‫مدیریــت تولیــد و صــادرات زعفــران بــرای‬ ‫تاســیس موسســه تحقیقاتــی‪ ،‬شــتاب دهنده‪،‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان‪ ،‬اطلــس و مجموعــه‬ ‫تخصصــی زعفــران بــه صــورت مشــترک در‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری پژوهشــگاه ملــی‬ ‫مهندســی ژنتیــک و تربــت حیدریــه امضــا‬ ‫شــده اســت‪.‬محمدی بــا بیــان اینکــه راهبــرد‬ ‫مــا کا ِر گروهــی و اولویــت مــا کار ملــی اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫ایــن گونــه همکاری هــا باعــث ارتقــای کمــی‬ ‫و کیفــی محصــوالت کشــاورزی و پایــداری‬ ‫تعامــات مــی شــود کــه مشــابه ایــن مــدل‬ ‫تعامــل را بــا تولیدکننــدگان زیتــون نیــز‬ ‫اغــاز کــرده ایــم‪ .‬تولیــد جنیــن گاو گوشــتی‬ ‫و شــیری نیــز یکــی از اقداماتــی اســت کــه‬ ‫بــا اجــرای پروژه هــای مشــترک بــرای حفــظ‬ ‫امنیــت غذایــی در اولویــت پژوهشــگاه قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســپس دکتــر غالمرضــا صالحــی رئیــس‬ ‫پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی (‪)abrii‬‬ ‫درخصــوص فعالیــت هــای پژوهشــگاه‬ ‫بیوتکنولــوژی گفــت‪ :‬فعالیــت هــای ایــن‬ ‫پژوهشــگاه در حــوزه هــای کشــاورزی مثــل‬ ‫گیاهــان دارویــی و غیــره اســت‪.‬‬ ‫مرکــز تحقیقــات برنــج نیــز یکــی از‬ ‫مراکــز مهــم جهــاد کشــاورزی اســت کــه بــا‬ ‫پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی همــکاری دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲۰ :‬موسســه تحقیقاتــی ملــی‬ ‫بــه عنــوان زیرمجموعــه ســازمان تحقیقــات‬ ‫کشــاورزی وجــود دارد کــه یکــی از انهــا‬ ‫پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬شــرکت نیــز در زمینــه کشــت‬ ‫بافــت گیاهــی در ایــن پژوهشــگاه فعالیــت‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫صالحــی بــا اشــاره بــه اهمیــت شــبکه ســازی‬ ‫در همــکاری هــای مشــترک تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مــی توانیــم در حــوزه هــای تولیــد زنجیــره‬ ‫نهــال ســالم‪ ،‬دوره هــای اموزشــی ایمنــی‬ ‫ســازی محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬بررســی و‬ ‫تامیــن نیازهــای بخــش کشــاورزی بــا همکاری‬ ‫بخــش خصوصــی بــا پژوهشــگاه ژنتیــک‬ ‫همــکاری کنیــم‪ .‬بــرای نمونــه در پژوهشــگاه‬ ‫بیوتکنولــوژی‪ ،‬کشــت یــک نــوع درخــت‬ ‫مقــاوم بــه بیمــاری جاروئــک (شــبه باکتری‬ ‫نوعــی بیمــاری لیموتــرش) بــرای اولیــن بــار‬ ‫در ایــران انجــام شــده اســت‪.‬‬ صفحه 18 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫با حکم قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل؛‬ ‫رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی به عنوان دبیر کمیته‬ ‫مشترک علمی ایران و قطر منصوب شد‬ ‫بــا حکــم قائــم مقــام وزیــر علــوم در امــور‬ ‫بین الملــل‪ ،‬دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته‬ ‫مشــترک علمــی ایــران و قطــر منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش‬ ‫و برنامه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬بــا حکــم دکتــر‬ ‫وحیــد حــدادی‪ ،‬قائــم مقــام وزیــر علــوم در‬ ‫امــور بین الملــل‪ ،‬دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی بــه ســمت عضــو و دبیــر کمیته‬ ‫مشــترک علمــی ایــران و قطــر منصــوب شــد‪.‬‬ ‫دکتــر حــدادی اصــل در ایــن حکــم انتصــاب‬ ‫اورده اســت‪ :‬نظــر بــه تعهــد‪ ،‬تخصــص و‬ ‫تجــارب علمــی و در راســتای یادداشــت تفاهــم‬ ‫همــکاری در زمینــه امــوزش عالی میــان دولت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و قطــر‪ ،‬جنابعالــی‬ ‫را بــه ســمت دبیــر و عضــو کمیتــه مشــترک‬ ‫علمــی ایــران و قطــر منصــوب مــی نمایــم‪.‬‬ ‫قائــم مقــام وزیــر در امــور بیــن الملــل و‬ ‫رئیــس مرکــز همکاریهــای علمــی و بیــن‬ ‫علمللــی همچنیــن در ایــن حکــم انتصــاب‬ ‫اظهــار امیــدواری کــرده اســت تــا نشســت‬ ‫هــای کمیتــه یــاد شــده بــه صــورت منظــم بــا‬ ‫محوریــت موضوعــات مهــم علمــی و فنــاوری‬ ‫دو کشــور در تهــران و دوحــه برگــزار شــود‪.‬‬ ‫با حکم وزیر علوم؛‬ ‫رئیس صندوق رفاه دانشجویان به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون‬ ‫ملی ورزش های دانشگاهی منصوب شد‬ ‫بــا حکــم وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه عنــوان‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون ملــی‬ ‫ورزش هــای دانشــگاهی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران منصــوب شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از صنــدوق رفــاه دانشــجویان‪،‬‬ ‫دکتــر محمدعلــی زلفــی گل‪ ،‬وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری طــی حکمــی دکتــر‬ ‫مســعود گنجــی را بــه ســمت عضــو هیئــت‬ ‫رئیســه فدراســیون ملــی ورزش هــای‬ ‫دانشــگاهی جمهــوری اســامی ایــران منصــوب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در این حکم امده است‪:‬‬ ‫نظــر بــه تعهــد و تجــارب ارزنــده جناب عالــی‬ ‫و بــر اســاس پیشــنهاد رئیــس ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان و رئیــس فدراســیون ملــی‬ ‫ورزش هــای دانشــگاهی‪ ،‬بــه موجــب ایــن ابــاغ‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون‬ ‫ملــی ورزش هــای دانشــگاهی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران منصــوب می شــوید‪.‬‬ ‫امیــدوارم در چارچــوب سیاســت های دولــت‬ ‫مردمــی و هماهنگــی بــا رئیس فدراســیون ملی‬ ‫ورزش هــای دانشــگاهی در انســجام بخشــیدن‬ ‫و یکپارچــه کــردن فعالیت هــای ورزشــی در‬ ‫مراکــز امــوزش عالــی موفــق باشــید‪.‬‬ ‫توفیــق روزافــزون جنــاب عالــی را در پیشــبرد‬ ‫اهــداف متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران و منویــات رهبــر حکیــم‬ ‫انقــاب اســامی (مدظلــه العالــی) از درگاه‬ ‫پــروردگار متعــال خواســتارم‪.‬‬ ‫انتشار نتایج تحقیق «اندازه گیری االینده های‏‪‎(PAHs)‎‬‏در پهنه های ابی‬ ‫ایران» در نشریه معتبر محیط زیستی‬ ‫نتایــج تحقیــق «اندازه گیــری االینده هــای‬ ‫‏‪ PAHs)‎‬‏(‪ ‎‬در پهنه هــای ابــی ایــران» در نشــریه‬ ‫معتبــر محیــط زیســتی‪Environmental‬‬ ‫‪Research‬‏‏منتشــر شــد‪.‬‏‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫ملــی اقیانوس شناســی و علــوم جــوی‪،‬‬ ‫ایــن تحقیــق کــه توســط دکتــر مهــری‬ ‫سیدهشــترودی عضــو‏هیئــت علمــی ایــن‬ ‫پژوهشــگاه انجــام شــده اســت در نشــریه‬ ‫‪ E‬کــه‬ ‫علمــی‏‪ nvironmental Research‬‏‬ ‫یکــی از مجــات‪‎‎‬معتبــر محیــط زیســتی‏بــا‬ ‫رتبه بنــدی‏‪Q1‎‬‏ و ضریــب تاثیــر ‪ 8.431‬اســت‬ ‫توســط انتشــارات‏‪Elsevier‬‏ منتشــر شــد‪.‬‏‬ ‫ســید هشــترودی در مــورد ایــن تحقیــق‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن تحقیــق کــه‏بــه منظــور پایــش‬ ‫مســتمر غلظــت ایــن ترکیبــات در منطقــه‬ ‫و ارائــه داده هــای معتبــر ‏بــرای مدیریــت‬ ‫پایــدار محیــط زیســتی انجــام شــد‪ ،‬مقادیــر‬ ‫‏‏‪16‬ترکیــب‏‪PAH‬‏ و ‪ 6‬مشــتق تــک متیلــه ان‬ ‫در نمونه هــای جمــع اوری شــده از‏منطقــه‬ ‫چابهــار مــورد بررســی و‏وضعیــت منطقــه‬ ‫مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه نتایــج حاکــی‬ ‫از الودگــی کــم تــا متوســط منطقــه بــود‪.‬‏‬ ‫عــاوه‏بــر ان تــاش شــد تــا بــا بهره گیــری‬ ‫از مفاهیــم تئــوری و تلفیــق ان بــا سیســتم‬ ‫اطالعــات جغرافیایــی ‏‪ ،‎(GIS)‎‬اطالعــات‬ ‫دقیق تــری در مــورد‏نســبت های تشــخیصی‬ ‫منابــع ایــن االینده هــا و شناســایی نقــاط بــا‬ ‫خطــر محیــط زیســتی باالتــر بدســت ایــد‬ ‫کــه ایــن ارزیابی هــا بطــور متمرکــز‏بــر روی‬ ‫خلیــج چابهــار انجــام گرفــت‪.‬‏‬ ‫وی در خصــوص نتایــج ایــن تحقیــق اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نتایــج نشــان دهنــده تغییــرات‬ ‫وابســته بــه مــکان ترکیبــات‏‪ ،PAH‬غالــب‬ ‫بــودن منابــع ناشــی ‏از ســوختن نفــت و‬ ‫فراورده هــای نفتــی بــه میــزان ‪71‬درصــد و‬ ‫همچنیــن شناســایی یــک نقطــه داغ بــا خطــر‬ ‫بــاالی محیــط زیســتی در مجــاورت‏یــک‬ ‫منطقــه حوضــه ابریــز فصلــی بــود‪.‬‏‬ ‫‏ایــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه در ادامــه‬ ‫ضمــن بیــان ایــن کــه یکــی از الودگی هــای‬ ‫مهــم بــه لحــاظ ویژگــی هــا و فعالیت هــای‬ ‫انجــام‏شــده در خلیــج فــارس و دریــای عمــان‪،‬‬ ‫الودگی هــای نفتــی اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫هیدروکربن هــای معطــر چنــد حلقــه ای‬ ‫(‪ )PAHS‬االینــده هــای الــی و بســیار‬ ‫متنوعــی در محیــط زیســت هســتند کــه‬ ‫شــامل ترکیبــات ناشــی از ورود مســتقیم نفــت‬ ‫و محصــوالت نفتــی (پتروژنیــک) و ترکیبــات‬ ‫ناشــی از احتــراق ناقــص نفــت‪ ،‬زغــال ســنگ‪،‬‬ ‫گاز و یــا ســایر مــواد الــی (پیروژنتیــک)‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ن‪‎‬ترکیبــات را زیــر مجموعــه ترکیبــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫‪‎‬وی ایـ ‪‎‬‬ ‫ی ‪‎‬پایــدا ‪‎‬ر )‪‎ (POPs‬برشــمرد و افــزود‪:‬‬ ‫‪‎‬الــ ‪‎‬‬ ‫اگرچــه تعــداد ایــن ترکیبــات بیــش از صــد‬ ‫ترکیــب اســت‪ ،‬ولــی ‪ 16‬ترکیــب از ایــن‬ ‫دســته از ترکیبــات در بررســی‪ ‎‬های الودگــی‬ ‫مــورد مطالعــه قــرار می گیرنــد‪ .‬البتــه‬ ‫گزارشــات ســالیان اخیــر‏مشــخص کــرده‬ ‫اســت کــه بســیاری از مشــتقات ایــن ترکیبــات‬ ‫از جملــه ترکیبــات بــا اســتخالف الکیــل‬ ‫ســمی تر از ترکیبــات اولیــه و‏بــدون‬ ‫بســیار‬ ‫ّ‬ ‫اســتخالف هســتند و در مطالعــات دقیق تــر‬ ‫مــد نظــر قــرار گیرنــد‪.‬‏‪‎‎‬‬ ‫بایــد ّ‬ ‫ســید هشــترودی تصریــح کــرد‪ :‬مطالعــا ‪‎‬‬ ‫ت‬ ‫ی ‪‎ PAHs‬در‪‎‬‬ ‫ط ‪‎‬بــ ‪‎‬ه ‪‎‬االیندگی هــا ‪‎‬‬ ‫‪‎‬مربــو ‪‎‬‬ ‫‪‎‬محیط هابــی‪ ‎‬بیشــتر مربــوط بــه‪‎‬اثــرات‪‎‎‬دراز‪‎‬‬ ‫‪‎‬مــدت انــان‪‎‎‬نظیــر‪‎‎‬ســرطان‪‎‎‬زایــی‪‎‎،‬عیــوب‪‎‬‬ ‫‪‎‬بــاروری‪‎ ‎‬و‪‎ ‎‬پتانســیل‪‎ ‎‬تجمــع‪‎ ‎‬بیولوژیــک‪‎ ‎‬و‪‎‬‬ ‫‪‎‬انتقــال‪‎‎‬از‪‎‬طریــق زنجیــره غذایــی بــه ســایر‪‎‬‬ ‫‪‎‬موجــودات‪‎‎‬و‪‎‎‬نهایتـ‪‎‬اً‪‎‬انســان‪‎‎‬بـه‪‎‎‬عنــوان‪‎‎‬مصــرف‪‎‬‬ ‫‪‎‬کننــده‪‎‎‬فــراورده هــای‪‎‎‬دریایـی‪‎‎‬منتقل میشــود‪‎.‎‬‏‬ ‫کمــی قابــل‬ ‫بنابرایــن داشــتن اطالعــات ّ‬ ‫‪ P‬هــا بــرای ارزیابــی‬ ‫اعتمــاد در مــورد‏‪ AH‬‏‬ ‫اثــرات شــدید‏و کوتــاه مــدت و همچنیــن‬ ‫اثــرات طوالنــی مــدت انــان بــر روی محیــط‬ ‫زیســت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکیــد کــرد‏کــه بــا توجــه بــه‬ ‫اهمیــت ایــن االینــده‪ ،‬پایــش مســتمر ان در‬ ‫محیط هــای دریایــی ایــران‪ ،‬ضــروری بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬‏‬ ‫با مشارکت اندیشمندانی از ایران و مالزی؛‬ ‫دو نشست تخصصی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی‬ ‫برگزار شد‬ ‫نشســت های تخصصــی حکمرانــی‪ ،‬رهبــری‬ ‫و مدیریــت امــوزش عالــی و بین المللــی‬ ‫شــدن امــوزش عالــی در دوران پســاکرونا‬ ‫توســط موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی و بــا همــکاری موسســه ملــی‬ ‫پژوهش هــای امــوزش عالــی مالــزی برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی و متخصصــان‬ ‫دیگــری از نهادهــای پژوهشــی مربــوط همچون‬ ‫مرشــدی ســیرت (‪ )Morshidi sirat‬معــاون‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش امــوزش عالــی و‬ ‫محمــد مفتاهــو (‪)Muhammad muftahu‬‬ ‫مدیــر موسســه پژوهــش امــوزش عالــی مالــزی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه پژوهش‬ ‫و برنامه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬اییــن امضــای‬ ‫تفاهــم نامــه میــان ایــن موسســه و موسســه‬ ‫امــوزش عالــی (‪ )IPPTN‬دانشــگاه ســینس‬ ‫مالــزی (‪ )Sains‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫طاهری نیــا در افتتاحیــه نشســت اول در‬ ‫ابتــدا امــاری از تولیــدات علمــی ایــران ارائــه‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــران ‪ ۱/۱‬درصــد از جمعیــت‬ ‫جهــان و همچنیــن مســاحت جهــان را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت و ‪ ۲/۲‬تولیــد علــم‬ ‫جهــان نیــز در ایــران تولیــد مــی شــود‪ .‬امــا‬ ‫در بخــش کیفیــت چهــار درصــد از مقــاالت‬ ‫پراســتناد جهــان بــه ایــران اختصــاص دارد و‬ ‫درحالیکــه ده ســال پیــش یــک دانشــگاه ایــران‬ ‫در رتبه بنــدی تایمــز بــود امــروز ایــن تعــداد‬ ‫بــه ‪ ۴۰‬دانشــگاه رســیده اســت‪.‬‬ ‫بعــد از اییــن امضــای تفاهــم نامــه‪،‬‬ ‫نشســت های تخصصــی حکمرانــی‪ ،‬رهبــری‬ ‫و مدیریــت امــوزش عالــی و همچنیــن‬ ‫بین المللــی شــدن امــوزش عالــی در دوران‬ ‫پســاکرونا در دو بخــش بــا حضــور دکتــر‬ ‫علی باقــر طاهری نیــا رئیــس موسســه‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمدرضــا محمــدزاده عطــار معــاون مرکــز‬ ‫همکاری هــای علمــی و بیــن المللــی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی موسســه پژوهــش‬ ‫ایــا دانــش فقــط وجــه شــناختی دارد‬ ‫یــا غیرشــناختی هــم هســت؟‬ ‫رئیــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ صفحه 19 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪20‬‬ ‫امــوزش عالــی افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲‬هــزار مجلــه‬ ‫علمــی در ایــران چــاپ می شــود؛ از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۰۰‬نشــریه معتبــر بیــن المللــی هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن در پایــگاه داده اســکوپوس در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نزدیــک بــه ‪ ۷۸‬هــزار مقالــه علمــی‬ ‫چــاپ شــده اســت‪ .‬تعــداد اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی در ایــران نیــز نزدیــک بــه ‪ ۸۰‬هــزار‬ ‫نفــر اســت و نزدیــک بــه ‪ ۳‬میلیــون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار دانشــجو در ایــران تحصیــل می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــه موضــوع نظریــه ای در مــورد علــم‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬ایــا دانــش فقــط وجــه‬ ‫شــناختی دارد یــا وجــه غیزشــناختی هــم دارد‬ ‫و بیــن نظــر و عمــل شــکاف اســت؟ بــه عبــارت‬ ‫دیگــر ایــا هــر کــس چیــزی بدانــد بــه ان‬ ‫عمــل مــی کنــد‪ ،‬یــا علــم دارد و عمــل نمــی‬ ‫کنــد؟ مثــا یــک پزشــک مــی دانــد‪ ،‬ســیگار‬ ‫ضــرر دارد؛ ولــی ســیگار مــی کشــد‪.‬‬ ‫رییــس مجمــع پژوهشــگاه های کشــور‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در منطــق قــران کریــم وجــه‬ ‫غیرشــناختی علــم در عمــل بــه دانــش موثــر‬ ‫اســت‪ .‬بــرای نمونــه مشــرکان می داننــد‬ ‫خالــق اســمان و زمیــن خداســت‪ ،‬ولــی بــه‬ ‫خــدا اعتقــاد ندارنــد و ایــن در قــران کریــم‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫طاهری نیــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬حقیقــت علــم‬ ‫فراتــر از جغرافیــا‪ ،‬زمــان و جنســیت اســت‬ ‫ولــی همیــن حقیقــت وقتــی می خواهــد‬ ‫بــه عمــل تبدیــل شــود دیگــر فراتــر زمــان و‬ ‫مــکان نخواهــد بــود و از ایــن عوامــل تاثیــر‬ ‫مــی پذیــرد‪ .‬ایــن وجــه غیرشــناختی علــم‬ ‫اســت‪ .‬بــرای اینکــه همــه دانســته های مــا بــه‬ ‫عمــل تبدیــل شــود‪ ،‬بــه عناصــر غیرشــناختی‪،‬‬ ‫ماننــد اراده‪ ،‬عالقــه و باورمنــدی نیــاز داریــم‬ ‫تاکیــد بــر توســعه همکاری هــای‬ ‫علمــی بــا مالــزی‬ ‫معــاون مرکــز همکاری هــای علمــی و بیــن‬ ‫المللــی وزارت علــوم نیــز در ایــن نشســت بــه‬ ‫تشــریح فعالیت هــای ایــن مرکــز در وزارت‬ ‫علــوم پرداخــت و بــا ارائــه امــاری در زمینــه‬ ‫تولیــدات علمــی ایــران گفــت‪ :‬ابــران رتبــه ‪۱۵‬‬ ‫را در تولیــد علــم در جهــان دارد‪ .‬جمعیــت‬ ‫ایــران یــک درصــد جمعیــت جهــان اســت و ‪۲‬‬ ‫درصــد علــم جهــان در ایــران تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمــدزاده عطــار بــه دیگــر‬ ‫امارهــای امــوزش عالــی اشــاره کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬توســعه امــوزش عالــی نیــروی کار‬ ‫ماهــر در ایــران را تامیــن کــرده اســت و مــا‬ ‫امــاده همــکاری علمــی بــا همــه کشــورها‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری فعالیــت ‪ ۵۱‬پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری در کشــور و تولیــدات محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان افــزود‪ :‬همــکاری در حــوزه علــم‬ ‫و پژوهــش از دیگــر زمینه هــای فعالیــت ایــن‬ ‫پارک هــا اســت و ایــران امــاده همــکاری در‬ ‫ایــن زمینه هــا بــا کشــورهای اســامی اســت‪.‬‬ ‫معــاون مرکــز همکاری هــای علمــی و‬ ‫بین المللــی وزارت علــوم تاکیــد کــرد‪ :‬مالــزی‬ ‫کشــور اولویــت داری بــرای مــا بــه شــمار‬ ‫می ایــد و فرصت هــای زیــادی بــرای ارتقــای‬ ‫همکاری هــا وجــود دارد‪ .‬دانشــمندان ایرانــی‬ ‫در زمینــه هــای مختلــف از جملــه نانوفنــاوری‬ ‫و زیسـت فناوری همچنیــن داروهــای پیشــرفته‬ ‫پیشــرو هســتند‪.‬‬ ‫وی بــه ارائــه نمونه هایــی در زمینــه تولیــد‬ ‫داروهــای بیماری هــای خــاص پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا وجــود تحریــم هــای شــدید و‬ ‫ظالمانــه علیــه ایــران و مشــکالتی کــه ایــن‬ ‫تحریم هــا پدیــد اوردنــد‪ ،‬مــا از انهــا بــه‬ ‫عنــوان فرصتــی بــرای مســتقل شــدن و حــل‬ ‫مشــکالت اســتفاده می کنیــم‪.‬‬ ‫امادگــی بــرای ایجــاد کرســی‬ ‫زبــان و ادبیــات فارســی در‬ ‫دانشــگاه های مالــزی‬ ‫معــاون مرکــز همکاری هــای علمــی و بیــن‬ ‫المللــی وزارت علــوم توصیه هایــی بــرای‬ ‫بهبــود روابــط علمــی ارائــه داد و اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برگــزاری نشســت های مشــترک‬ ‫بیــن دو طــرف در ایــران و مالــزی‪ ،‬بازدیــد‬ ‫از پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫مشــترک بیــن دانشــمندان ایرانــی و مالزیایــی‬ ‫و تبــادل فنــاوری بیــن دو طــرف‪ ،‬تبــادل‬ ‫اعضــای هیــات علمــی و دانشــجو از اقدامــات‬ ‫مفیــد در ایــن زمینــه اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد همایش هــای مشــترک‬ ‫و بورســیه ها بــرای رشــته های مختلــف‬ ‫تــدارک دیــده شــود‪ .‬همچنیــن امــاده ایجــاد‬ ‫کرســی زبــان و ادبیــات فارســی در دانشــگاه‬ ‫مالــزی هســتیم‪.‬‬ ‫ارتقــای رتبه بنــدی دانشــگاه ها‬ ‫بــا بودجــه زیــاد ممکــن اســت‬ ‫معــاون رییــس موسســه پژوهــش امــوزش‬ ‫عالــی مالــزی هــم در ایــن نشســت بــه ســاختار‬ ‫وزارت علــوم مالــزی پرداخــت و گفــت‪ :‬دولــت‬ ‫مالــزی در مقاطــع مختلــف بــا شــیوه های‬ ‫مختلفــی دانشــگاه هــا را اداره کــرده اســت‪،‬‬ ‫گاهــی بــه انهــا اســتقالل کامــل می دهــد و‬ ‫گاهــی کامــل تحــت نظــر دولــت هســتند و بــا‬ ‫تغییــر دولــت وضعیــت اداره دانشــگاه هــا نیــز‬ ‫عــوض می شــود‪.‬‬ ‫مرشــدی ســیرت در مــورد امارهــای امــوزش‬ ‫عالــی مالــزی نیــز اظهــار داشــت‪ :‬مالــزی‬ ‫از جهــت رتبه بنــدی کلــی دانشــگاه ها‬ ‫و وضعیــت امــوزش عالــی رتبــه ‪ ۲۷‬و در‬ ‫مقایســه بــا تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬رتبــه‬ ‫‪ ۳۱‬را در جهــان دارد امــا بهبــود رتبــه بنــدی‬ ‫دانشــگاه ها بــه بودجــه زیــادی نیــاز دارد و‬ ‫وزارت علــوم مالــزی اکنــون توجهــی بــه بهبــود‬ ‫رتبه هــای دانشــگاه هــا بــه ایــن دلیــل نــدارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه دو شــیوه اداره دانشــگاه ها‬ ‫بــر اســاس بودجــه دولتــی و بــدون ان اشــاره‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬اداره دانشــگاه در هــر‬ ‫کــدام از ایــن شــرایط متفــاوت خواهــد بــود‬ ‫و رابطــه دانشــگاه ها و دولــت بســیار مهــم‬ ‫اســت‪ .‬مالــزی در ســال ‪ ۱۹۵۷‬مســتقل شــد‬ ‫و تــا امــروز دوره هــای مختلفــی از جهــت‬ ‫امــوزش عالــی گذرانــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون رییــس موسســه پژوهــش امــوزش‬ ‫عالــی مالــزی توضیــح داد‪ :‬امــوزش عالــی‬ ‫طــی ســال های ‪ ۱۹۶۹‬تــا ‪ ۱۹۹۶‬بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای بازســازی جامعــه دیــده‬ ‫می شــد‪ ،‬در ســال هــای ‪ ۱۹۹۶‬تــا از ‪۲۰۰۴‬‬ ‫امــوزش عالــی نقــش وســیله ای بــرای توســعه‬ ‫سیاســی و اقتصادی اجتماعــی داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســال های ‪ ۲۰۰۴‬تــا ‪ ۲۰۱۳‬بــه‬ ‫دالیــل سیاســی دانشــگاه ها از وزارت علــوم‬ ‫مســتقل شــدند و امــوزش عالــی بــه عنــوان‬ ‫ابــزاز تقویــت دیپلماســی دیــده شــد و تعــداد‬ ‫دانشــجویان خارجــی در مالــزی بــه شــدت‬ ‫افزایــش یافــت امــا بعــد از بررســی هــا متوجــه‬ ‫شــدیم امــوزش عالــی نوعــی ســرمایه گــذاری‬ ‫اســت‪ .‬در دوره ‪ ۲۰۱۳‬تاکنــون در حــال تعییــن‬ ‫جایــگاه دانشــگاه های مالــزی در جهــان‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫ســیرت بــه گــران بــودن تحصیــات عالیــه در‬ ‫مالــزی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬انــواع مختلفــی‬ ‫از دانشــگاه ها در مالــزی وجــود دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫تعــداد دانشــگاه های دولتــی ‪ ۲۰‬دانشــگاه‬ ‫و دانشــگاه خصوصــی ‪ ۴۱۹‬دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه های بیــن المللــی (خارجــی) نیــز در‬ ‫مالــزی فعالیــت می کننــد‪ .‬در مجمــوع هزینــه‬ ‫امــوزش عالــی زیــاد اســت و دانشــگاه های‬ ‫دولتــی بایــد دســت کــم ‪ ۴۰‬درصــد از بودجــه‬ ‫را خــود تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه تشــریح قوانیــن اداره‬ ‫دانشــگاه ها در مالــزی پرداخــت و از طــرح‬ ‫تحولــی بــرای بهبــود اداره امــوزش عالــی در‬ ‫ایــن کشــور ســخن گفــت‪.‬‬ ‫مولفه هــای حکمرانــی خــوب در‬ ‫امــوزش عالــی‬ ‫عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و‬ ‫برنامه ریــزی امــوزش عالــی هــم در ایــن‬ ‫نشســت در مــورد اجــزای حکمرانــی خــوب در‬ ‫امــوزش عالــی ایــران اظهــار داشــت‪ :‬حکمرانــی‬ ‫موضوعــی گســترده و بــه معنــای انتقــال‬ ‫مدیریــت از دولــت بــه مــردم اســت و رهبــری‬ ‫بخشــی از حکمرانــی بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫احمدرضــا روشــن ادامــه داد‪ :‬مشــکل ایــن‬ ‫اســت چطــور می تــوان عملکــرد امــوزش‬ ‫عالــی را بهبــود بخشــید و حکمرانــی خــوب‬ ‫مــی توانــد ابــزاری مناســب در ایــن زمینــه‬ ‫باشــد؛ حکمرانــی خــوب بــه معنــای همــکاری‬ ‫و تعامــل بیــن همــه ذی نفعــان از دانشــجویان‬ ‫تــا اســتادان دانشــگاه و بقیــه اســت‪.‬‬ ‫وی امــوزش عالــی را یکــی از ابزارهــای‬ ‫توســعه جامعــه معرفــی کــرد کــه بــر اســاس‬ ‫یــک مطالعــه انجــام شــده مولفه هــای مهــم‬ ‫در حکمرانــی از منظــر اســاتید دانشــگاهی را‬ ‫شایســته ســاالری‪ ،‬تعامــل‪ ،‬اصــول اخالقــی‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬شــفافیت‪ ،‬قانــون‪ ،‬برابــری و‬ ‫عدالــت کارامــدی حــق انتخــاب و موضوعــات‬ ‫مالــی دانســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی موسســه پژوهــش و‬ ‫برنامه ریــزی امــوزش عالــی گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم حکمرانــی بــه درســتی اجــرا شــود‬ ‫علــم بایــد قــدرت بایــد یکــی از اجــزای اصلــی‬ ‫حکمرانــی باشــد‪ .‬تعامــل یکــی از موضوعــات‬ ‫اصلــی حکمرانــی اســت ایــن موضــوع در زمینه‬ ‫هــای مختلــف علمــی و میــان دانشــجویان و‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی مصــداق دارد حکمرانــی‬ ‫بســیار مهــم اســت و همــه جنبه هــای امــوزش‬ ‫عالــی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و مهــم‬ ‫اســت کــه راه هایــی بــرای حکمرانــی بهتــر‬ ‫بیابیــم‪ .‬بــرای تحقــق حکمرانــی خوبــی دانــش‬ ‫بــه معنــای واقعــی در بدنــه و ســاختار حکومت‬ ‫نفــوذ کنــد و کشــور بــر اســاس ان اداره شــود‪.‬‬ ‫نظــام ملــی ارزیابــی پژوهــش در‬ ‫ایــران‬ ‫همچنیــن عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده‬ ‫سیاســت گذاری دانشــگاه صنعتــی شــریف‬ ‫در ایــن نشســت بــر اســاس مطالعــه ای‬ ‫انجــام شــده بــه تشــریح نظــام ملــی ارزیابــی‬ ‫پژوهــش در ایــران پرداخــت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫سیســتم های ارزیابــی پژوهشــی موضوعــی‬ ‫تــازه در امــوزش عالــی هســتند کــه بــه‬ ‫اشــکال مختلفــی توســط مدیریت هــا‪ ،‬دولــت‬ ‫هــا و غیــره انجــام می شــود‪.‬‬ ‫نجــم الدیــن یــزدی بــا مقایســ ه مفصــل‬ ‫بیــن نظام هــای ارزیابــی پژوهــش در ایــران‪،‬‬ ‫انگلیــس و اســترالیا توضیــح داد‪ :‬نظــام ملــی‬ ‫ارزیابــی پژوهــش در ایــران چالش هــای دارد‬ ‫کــه شــامل ارتقــا یــا جــذب اعضــای هیــات‬ ‫علمــی بــر اســاس فعالیت هــای پژوهشــی‪،‬‬ ‫تامیــن مالــی ملــی پژوهــش اســت و ایــن‬ ‫مــوارد مانــع از تعامــل بــا دیگــر ذی نفعــان و در‬ ‫ســطح بیــن المللــی می شــود‪ ،‬بنابرایــن بایــد‬ ‫ایــن نظــام بازطراحــی شــود‪.‬‬ ‫در نشســت دوم کــه بــا عنــوان "بیــن المللــی‬ ‫شــدن امــوزش عالــی در دوران پســا کرونــا"‬ ‫برگــزار شــد دکتــر محمــد مفتاهــو مدیــر‬ ‫موسســه پژوهــش امــوزش عالــی مالــزی‬ ‫ســخنرانی خــود را بــا عنــوان "بیــن المللــی‬ ‫شــدن امــوزش عالــی پــس از همه گیــری‬ ‫کرونــا" ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫مفتاهــو ادامــه داد‪ :‬در دانشــگاه های مالــزی‬ ‫دانشــجوی بیــن المللــی بــه کســی اطــاق‬ ‫مــی شــود کــه در حــوزه هــای مختلــف ماننــد‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬یــا در مــدارس بیــن المللــی‬ ‫زیــر نظــر وزارت امــوزش و پــرورش تحصیــل‬ ‫می کنند‪،‬یــا در مراکــز مهارتــی زیــر نظــر‬ ‫وزارت منابــع انســانی ثبــت نــام می کننــد‪.‬‬ ‫مدیــر موسســه پژوهــش امــوزش عالــی مالزی‬ ‫بــا اشــاره بــه برنامــه اســتراتژیک تدویــن شــده‬ ‫بــرای امــوزش عالــی مالــزی افــزود ‪ :‬ارتقــاء‬ ‫بیــن المللــی شــدن امــوزش عالــی در مالــزی‬ ‫یکــی از مهمتریــن ایــن اهــداف اســت امــا در‬ صفحه 20 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪21‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ایــن خصــوص چالش هایــی نیــز وجــود دارد‬ ‫ماننــد اینکــه فراینــد دریافــت ویــزا طوالنــی‬ ‫اســت و اینکــه دانشــجویان بــرای اشــتغال‬ ‫محدودیــت دارنــد‪.‬‬ ‫مفتاهــو در ادامــه بــا ارائــه امــاری از ثبــت نــام‬ ‫دانشــجویان بیــن المللــی در کشــور مالــزی از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۳‬تــا ‪ ۲۰۱۸‬گفــت‪ :‬از ســال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫الــی ‪ ۲۰۱۳‬دانشــجویان ایرانــی رتبــه اول را‬ ‫درمالــزی داشــته اند امــا ایــن رونــد کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬پــس از پاندمــی کرونــا‬ ‫مــدل امــوزش عالــی در مالــزی متفــاوت‬ ‫شــده و انعطــاف پذیــری ان نیــز بشــتر شــده‬ ‫اســت‪ .‬نــوع امــوزش نیــز تغییــر کــرده و رونــد‬ ‫حضــوری و مجــازی شــده همزمــان در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫دکتــر عبــاس قنبــری عضــو هیئــت علمــی‬ ‫دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن نشســت بــا‬ ‫اشــاره بــه ســابقه هجــده ســاله حضــور خــود‬ ‫در حــوزه امــوزش عالــی مالــزی؛ راجــع بــه‬ ‫قــدرت دانشــجویان در دیپلماســی علمــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬دیپلماســی علــم و فنــاوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫(دیپلماســی علمــی) بــه عنــوان یــک‬ ‫اســتراتژی جدیــد بــرای توســعه‪ ،‬شــکل دهی‬ ‫و تغییــر شــکل روابــط بین المللــی در سراســر‬ ‫جهــان پدیــدار شــده اســت و دانشــجویان بــه‬ ‫عنــوان موتــوری قدرتمنــد بــرای پیشــرفت‬ ‫و توســعه «دیپلماســی علمــی» مــی تواننــد‬ ‫ماننــد "ســفیران" کشــورهای خــود باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه نتایــج یــک تحقیــق در ایــن‬ ‫بــاره اشــاره کــرد و گفــت تعــداد دانشــجویان‬ ‫ایرانــی در مالــزی از حــدود ‪ ۴۰۰‬نفــر در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬بــه حــدود ‪ ۱۴۰۰۰‬هــزار نفــر در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬رســید و تــا ســال ‪ ۲۰۱۷‬بــه حــدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬هــزار نفــر کاهــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در‬ ‫ادامــه بــه دســتاوردهای علمــی دانشــجویان‬ ‫ایرانــی در مالــزی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬از نظــر‬ ‫عملکــرد اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬دانشــجویانی‬ ‫کــه بــا موفقیــت از دانشــگاه های مالــزی‬ ‫فــارغ التحصیــل شــده اند بــه طــور متوســط‬ ‫ســه مقالــه علمــی (نمایــه شــده و غیــر نمایــه‬ ‫شــده) و پنــج مقالــه ســمینار‪/‬کنفرانس منتشــر‬ ‫کرده انــد و از نظــر مالــی‪ ،‬بــر اســاس میانگیــن‬ ‫هزینــه هــر دانشــجوی بیــن المللــی در مالــزی‪،‬‬ ‫دانشــجویان ایرانــی تــا ســال ‪ ۲۰۱۵‬بیــش از ‪۶‬‬ ‫میلیــارد رینگیــت مالــزی (‪ ۱/۶‬میلیــارد دالر)‬ ‫هزینــه کــرده انــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســید اســماعیل موســوی عضــو هیئــت‬ ‫علمــی موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی نیــز در ایــن نشســت بــه‬ ‫موضــوع درس هایــی کــه بایــد از کویــد ‪۱۹‬‬ ‫بــرای بیــن المللی ســازی امــوزش عالــی‬ ‫اموخــت پرداخــت‪.‬‬ ‫موســوی بــا تعریــف بیــن المللــی شــدن‬ ‫امــوزش عالــی گفــت‪ :‬در ایــران رویکــرد غالــب‬ ‫بــرای همکاری هــای علمــی بیــن المللــی‪،‬‬ ‫رویکــردی فرهنگــی بــوده اســت و کشــورهای‬ ‫هــدف در ایــن خصــوص‪ ،‬کشــورهای همســایه‬ ‫و ملت هــای مســلمان بــوده کــه مشــترکات‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی بــا انهــا داریــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫‪۱.۶۴‬درصــد از دانشــجویان ســال ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫ایــران‪ ،‬دانشــجویان بیــن المللــی هســتند‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال ‪ ۱۹۹۹‬تعــداد دانشــجویان‬ ‫خارجــی در ایــران ‪ ۹۸۰‬نفــر بــوده اســت کــه‬ ‫عمدتــا از کشــور افغانســتان و بوســنی بودنــد‬ ‫در حالــی کــه در ســال ‪ ۲۰۲۰‬حــدود ‪۵۷۰۰۰‬‬ ‫هــزار دانشــجوی خارجــی در ایــران تحصیــل‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی موسســه پژوهــش و‬ ‫برنامه ریــزی ادامــه داد‪ :‬امــا در ســال های‬ ‫اخیــر تغییــر رویکــری در بــاره جــذب‬ ‫دانشــجویان خارجــی در ایــران شــکل گرفتــه‬ ‫اســت و از الگــوی فرهنگی‪-‬سیاســی بــه‬ ‫تلفیقــی از مــدل علمــی‪ -‬اموزشــی و مــدل‬ ‫اقتصــادی تغییــر جهــت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫موســوی همچنیــن در ادامــه بیــان کــرد کــه‬ ‫در راســتای بیــن المللی ســازی بهتــر امــوزش‬ ‫عالــی می تــوان از ســه رویکــرد امــوزش‬ ‫برخــط‪ ،‬امــوزش حضــوری و مــدل ترکیبــی‬ ‫اســتفاده کــرد و هــر ســه رویکــرد ویژگی هــا و‬ ‫مزایــای خــود را دارد‪.‬‬ ‫با تصویب مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫بستر توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه مدیریت ریسک و تاب اوری زلزله فراهم شد‬ ‫در پــی تصویــب الیحــه ایجــاد “مرکــز منطقــه‬ ‫ای اموزشــی و پژوهشــی مدیریــت ریســک و‬ ‫تــاب اوری زلزلــه بــرای غــرب و مرکــز اســیا بــه‬ ‫عنــوان مرکــز منطقه ای یونســکو در پژوهشــگاه‬ ‫بین المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه‬ ‫ایــران» توســط مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫فرصــت هــا و افق هــای جدیــدی بــرای‬ ‫همــکاری بیــن کشــورهای منطقــه در زمینــه‬ ‫شــناخت خطــر زلزلــه‪ ،‬کاهــش ریســک‪،‬‬ ‫مدیریــت بحــران و ارتقــای تــاب اوری در برابــر‬ ‫ایــن پدیــده مخــرب طبیعــی بــا محوریــت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران فراهــم شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیــن‬ ‫المللــی زلزلــه شناســی و مهندســی زلزلــه‪،‬‬ ‫درخواســت ایجــاد مرکــز مذکــور توســط‬ ‫پژوهشــگاه و بــا همــکاری نمایندگــی جمهوری‬ ‫اســامی ایــران در یونســکو و کمیســیون ملــی‬ ‫یونســکو در ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــه مقــر یونســکو در‬ ‫پاریــس ارســال گردیــد و بعــد از چندیــن ســال‬ ‫پیگیــری مســتمر و انجــام ارزیابــی هــای فنــی‬ ‫مختلــف توســط کارشناســان یونســکو و پــس‬ ‫از تاییــد توانمنــدی پژوهشــگاه بــرای راهبــری‬ ‫مرکــز مذکــور‪ ،‬ایجــاد ایــن مرکــز بــه تصویــب‬ ‫کمیتــه اجرایــی یونســکو رســید‪ .‬ســپس در‬ ‫ابــان مــاه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬ایجــاد ایــن مرکــز‬ ‫در پژوهشــگاه بیــن المللــی زلزلــه شناســی و‬ ‫مهندســی زلزلــه در چهلمیــن مجمــع عمومــی‬ ‫یونســکو در پاریــس و بــا حضــور مقامــات عالی‬ ‫رتبــه کشــورهای عضــو‪ ،‬مطــرح و بــا اجمــاع به‬ ‫تصویــب رســید‪ .‬متعاقبــا موافقتنامــه مرتبــط با‬ ‫ایجــاد ایــن مرکــز پــس از انجــام ارزیابــی هــای‬ ‫معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری و اخــذ‬ ‫تاییدیــه هــای الزم از مراجــع ذیربــط و مصوبــه‬ ‫هیئــت وزیــران‪ ،‬توســط وزیــر وقــت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری و مدیــر کل یونســکو در‬ ‫اواخــر ســال ‪ 1399‬بــه امضــا رســید و جهــت‬ ‫تصویــب نهایــی بــه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ارســال شــد‪.‬‬ ‫پــس از بررســی و تصویــب ایــن موافقتنامــه در‬ ‫کمیســیون امنیــت ملــی و کمیســیون امــوزش‬ ‫مجلــس بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های‬ ‫ذیربــط نظیــر وزارت امــور خارجــه‪ ،‬وزارت‬ ‫کشــور (ســازمان مدیریــت بحــران کشــور)‪،‬‬ ‫و وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬الیحــه‬ ‫مرتبــط بــا ایجــاد ایــن مرکــز در دســتور کار‬ ‫صحــن علنــی مجلــس قــرار گرفــت و در روز‬ ‫چهارشــنبه هجــدم ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬بــا رای‬ ‫قاطــع نماینــدگان بــه تصویــب رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس موافقــت نام ـه ای کــه در راســتای‬ ‫ان‪ ،‬الیحــه مذکــور تدویــن شــده اســت‪،‬‬ ‫ماموریــت اصلــی ایــن مرکــز منطقــه ای کمــک‬ ‫بــه کشــورهای واقــع در غــرب و مرکــز اســیا‬ ‫در زمینــه مدیریــت کاهــش ریســک زلزلــه‬ ‫و ارتقــای تــاب اوری در برابــر ایــن پدیــده‬ ‫طبیعــی براســاس ویژگــی هــای فیزیکــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی اقتصــادی و فرهنگــی کشــورهای‬ ‫منطقــه مــی باشــد‪ .‬مهم تریــن اهــداف ایــن‬ ‫مرکــز نیــز بــه شــرح زیــر تعریــف شــده انــد‪:‬‬ ‫ کمــک بــه دولــت هــای منطقــه بــرای‬‫تهیــه نقشــه راه و تدویــن طــرح جامــع‬ ‫کاهــش خطرپذیــری زلزلــه در ســطوح‬ ‫مختلــف بــه منظــور ارتقــای تــاب اوری‬ ‫در برابــر زلزلــه؛‬ ‫ شناســایی اولویــت هــای م ّلــی‬‫و منطقــه ای در زمینــه کاهــش‬ ‫خطرپذیــری ســوانح و پاســخ بــه‬ ‫نیازهــای مرتبــط؛‬ ‫ تقویــت ظرفیــت هــا و توانمنــدی‬‫هــای م ّلــی تــا منطقــه ای در زمینــه‬ ‫کاهــش خطرپذیــری زلزلــه؛‬ ‫ برگــزاری دوره هــای اموزشــی‬‫جهــت ارتقــای اگاهــی عمومــی و دانــش‬ ‫تخصصــی در منطقــه؛‬ ‫ انجــام پــروژه هــا و فعالیــت هــای‬‫اموزشــی و پژوهشــی مشــترک؛ و‬ ‫ جلــب مشــارکت حامیــان بیــن‬‫المللــی بــرای پشــتیبانی از اجــرای‬ ‫پــروژه هــای کاهــش ریســک ســوانح در‬ ‫منطقــه‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت تاکنــون تنهــا شــش مرکــز‬ ‫منطقــه ای و بیــن المللــی تحــت پوشــش‬ ‫یونســکو در جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫زمینــه هــای مختلــف ایجــاد شــده اســت کــه‬ ‫از ایــن میــان حــوزه فعالیــت «مرکــز منطقــه‬ ‫ای اموزشــی و پژوهشــی مدیریــت ریســک و‬ ‫تــاب اوری زلزلــه بــرای غــرب و مرکــز اســیا»‬ ‫هــم از بعــد محــدوده جغرافیایــی تحــت‬ ‫پوشــش (غــرب و مرکــز اســیا) و هــم از بعــد‬ ‫موضوعــات تخصصــی (امــوزش و پژوهــش در‬ ‫زمینــه ریســک و تــاب اوری) منحصــر بــه فــرد‬ ‫اســت‪ .‬لــذا ایــن مرکــز مــی توانــد ظرفیــت‬ ‫هــای مضاعفــی بــرای توســعه همــکاری هــای‬ ‫منطقــه ای جمهــوری اســامی ایــران ایجــاد‬ ‫نمایــد تــا بــا ارائــه خدمــات علمــی و فنــاوری‪،‬‬ ‫محوریــت فعالیــت هــای مدیریــت ریســک و‬ ‫بحــران زلزلــه را در ســطح منطقــه بــه عهــده‬ ‫بگیــرد‪ .‬بدیــن ترتیــب ایجــاد ایــن مرکــز در‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بــا اجمــاع کلیــه‬ ‫کشــورهای عضــو مجمــع عمومــی یونســکو‪،‬‬ ‫دســتاورد ویــژه ای بــرای کشــور محســوب‬ ‫مــی شــود و مــی توانــد ضمــن تثبیــت جایــگاه‬ ‫علمــی کشــور در ایــن حــوزه در منطقــه و‬ ‫جهــان‪ ،‬افــق هــای جدیــد همــکاری را بــرای‬ ‫کشــورهای منطقــه فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫در جلسه مشترک اعضای کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی عنوان شد‬ ‫حمایت مجلس از طرح های کالن و مسئله محور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران در گفتگــو بــا اعضــای‬ ‫کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬رســالت ســازمان را انجــام‬ ‫پژوهش هــای مســئله محــور بیــان کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان پژوهــش‬ ‫هــای علمــی و صنعتــی ایــران‪ ،‬جلســه‬ ‫مشــترک مدیــران ســازمان پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران و اعضــای کمیســیون‬ ‫امــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫روز چهارشــنبه در محــل ایــن ســازمان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه دکتــر حســن زمانیــان بــا‬ ‫بیــان اینکــه رســالت ســازمان پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران انجــام پژوهش هــای‬ ‫مســئله محــور در راســتای حــل مشــکالت‬ ‫کشــور می باشــد‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬نــام ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران دارای‬ ‫بــار معنایــی مشــخصی می باشــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫مفهــوم کــه در ایــن ســازمان پژوهــش بــه‬ ‫همــراه فنــاوری اســت و ایــن همراهــی منجــر‬ ‫بــه تولیــد محصــول می شــود‪ .‬زنجیــره خلــق‬ ‫ایــده تــا تولیــد محصــول در ســازمان بــه‬ ‫صــورت کامــل و بــه هــم پیوســته شــکل‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم در ادامــه گفــت‪ :‬ایده هــا‬ ‫در هفــت پژوهشــکده ســازمان خلــق می شــود‬ ‫و کار پژوهشــی تــا ایجــاد دانــش فنــی پیــش‬ ‫مــی رود و بعــد از ان در اختیــار شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و فـن اور که در ســازمان مســتقر‬ ‫هســتند قــرار می گیــرد‪ .‬پژوهشــکده ها و‬ ‫اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده ها بــه‬ ‫عنــوان مغــز افــزار ‪ ۱۴۸‬شــرکت فنــاور و‬ ‫دانــش بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فناوری‬ ‫ســازمان عمــل می کننــد و شــرکت های‬ ‫مذکــور بــه عنــوان بــازوی تولیــد محصــول‬ ‫و تجــاری ســازی ایــن محصــول عمــل مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران بــا بیــان اینکــه اصالــت‬ ‫ذاتــی و نقــش حاکمیتــی ســازمان بــه‬ ‫دنبــال حــل مشــکالت پای ـه ای کشــور اســت‪،‬‬ صفحه 21 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا تشــنه‬ ‫پژوهش هــای کاربــردی و مســئله محــور‬ ‫اســت و بــرای تســهیل در ایــن امــور نیــاز‬ ‫بــه زیــر ســاخت ها و امکانــات می باشــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن راســتا مــا در ســازمان بحــث راه انــدازی‬ ‫ازمایشــگاه ایزوتوپــی را داریــم چــرا کــه ایــن‬ ‫ازمایشــگاه را در کشــور نداریــم و بــه شــدت‬ ‫پژوهشــگران مــا در داخــل کشــور بــه ان‬ ‫نیازمنــد هســتند‪ .‬مــورد دیگــر راه انــدازی‬ ‫پژوهشــکده شــیمی‪-‬دارویی بــرای ســنتز‬ ‫داروهــای خــاص و هم چنیــن راه انــدازی مرکــز‬ ‫اســتحصال عناصــر معدنــی اســتراتژیک را در‬ ‫دســتور کار داریــم و بــه زودی بــا حمایــت‬ ‫مســئولین کشــور و هم چنیــن مجلــس‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫صنعتــی ایــران در حــوزه حل مشــکالت کشــور‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا حمایت هــای‬ ‫دولــت و هم چنیــن مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ایــران ایــن حرکــت تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شــورای اســامی راه انــدازی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه دکتــر علیرضــا منــادی رئیــس‬ ‫کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ضمــن ابــراز خرســندی از‬ ‫اشــنایی بیشــتر بــا تالش هــا و دســتاوردهای‬ ‫متمــادی ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬حتمــاً در کمیســیون‬ ‫امــوزش مجلــس نــگاه ویــژه ای بــه ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران و برنامــه‬ ‫هــای در دســت اقــدام ان از امــروز خواهیــم‬ ‫داشــت و تــاش خواهیــم کــرد از طرح هــا‬ ‫و پروژه هــای تحقیقاتــی برنامــه ریــزی شــده‬ ‫ســازمان بــه صــورت ویــژه حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون امــوزش و تحقیقــات‬ ‫مجلــس بــا بیــان اینکــه در ایــن کمیســیون‬ ‫از ابتــدا تمرکــز بــر تامیــن زنجیــره یک پارچــه‬ ‫‪22‬‬ ‫بــرای تولیــد دانــش در کشــور مطــرح بــوده‬ ‫اســت بیــان داشــت‪ :‬کارهــای خوبــی در ایــن‬ ‫راســتا انجــام شــده اســت از جملــه اینکــه در‬ ‫بحــث دانــش بنیــان‪ ،‬قانــون ‪ ۲۲‬مــاده ای را‬ ‫نوشــته ایم کــه حــدود ‪ ۱۱۰‬مشــکل اعالمــی از‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫کــه شــرکت های دانــش بنیــان بــه ان مبتــا‬ ‫بودنــد را مرتفــع کرده ایــم‪.‬‬ ‫قابــل ذکــر اســت اعضــای کمیســیون امــوزش‬ ‫و تحقیقــات مجلــس در ادامــه از دســتاوردهای‬ ‫ســازمان در پژوهشــکده ها و هم چنیــن تولیــد‬ ‫محصــول در چنــد شــرکت منتخــب دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫ســازمان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی‪:‬‬ ‫شکاف بین پژوهشگران و مدیران اجرایی با طرح خالقانه (ازما) برطرف می شود‬ ‫درد و دل پژوهشــگران حــوزه هــای مختلــف‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه همــه انهــا در یــک جمله‬ ‫اتفــاق نظــر دارنــد و ان نبــود تقاضــا بــرای‬ ‫پژوهــش و اراده الزم بیــن دســت انــدرکاران‬ ‫حــوزه اجرایــی کشــور جهــت اســتفاده‬ ‫کاربــردی از نتایــج پژوهــش هــا اســت؛ مســئله‬ ‫ای جــدی کــه موسســه پژوهــش و برنامــه‬ ‫ریــزی امــوزش عالــی بــرای رفــع ان طرحــی‬ ‫نــو ارائــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه‬ ‫پژوهــش و برنامــه ریــزی امــوزش عالــی‪ ،‬یکــی‬ ‫از مشــکالت حــوزه پژوهــش و فنــاوری در‬ ‫کشــورمان بــه طورحتــم عــدم ارتبــاط صحیــح‬ ‫پژوهشــگران و فنــاوران بــه عنــوان نخبــگان‬ ‫بــا مدیــران اجرایــی ذیربــط در وزارتخانــه هــا‬ ‫و ســازمان هــای مختلــف بخصــوص مصــرف‬ ‫کننــده دولتــی و نبــود یــک حلقــه اتصــال بین‬ ‫ایــن دو بــه منظــور اســتفاده از راهکارهــای‬ ‫مناســب علمــی بــرای رفــع مســائل مختلــف‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫مراجعــه ای کوتــاه بــه صحبت هــای‬ ‫پژوهشــگران و فنــاوران در حــوزه هــای مختلف‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه همــه انهــا در یــک جمله‬ ‫اتفــاق نظــر دارنــد و ان نبود تقاضــا و اراده الزم‬ ‫بیــن دســت اندرکاران حــوزه اجرایــی بخــش‬ ‫هــای مختلــف کشــور بــرای اســتفاده کاربــردی‬ ‫از نتایــج پژوهــش هــا و مطالعــات ارزشــمند‬ ‫انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫انهــا معتقدنــد کــه متاســفانه در بخــش‬ ‫تقاضــا در کشــورمان خیلــی اســتقبال و جنــب‬ ‫و جــوش و درخواســتی بــرای اســتفاده از ایــن‬ ‫پژوهــش هــای دانــش پایــه و البتــه فنــاوری‬ ‫هــای بومــی ســازی شــده مشــاهده نمــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معضلــی کــه اکنون موسســه پژوهــش و برنامه‬ ‫ریــزی امــوزش عالــی کشــور بــه عنــوان یکــی‬ ‫از زیرمجموعــه هــای وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری برای رفع قســمت پژوهــش ان طرحی‬ ‫در دســت اجــرا دارد کــه بــه طــور حتــم ایــن‬ ‫طــرح مــی توانــد بــه حــوزه مدیریــت فنــاوری‬ ‫و نــواوری کشــور کــه تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫بخــش هــای مختلــف را بومــی ســازی کــرده‬ ‫انــد نیــز تســری یابــد‪.‬‬ ‫طرحــی نــو کــه تحــت عنــوان «ایــده‬ ‫پژوهشــگران بــه زبــان مدیــران اجرایــی» یــا‬ ‫«ازمــا» بــه گفتــه رییــس موسســه پژوهــش‬ ‫و امــوزش عالــی در بازدیــد وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری از ایــن مجموعــه ارائــه‬ ‫شــده اســت و دکتــر زلفــی گل نیــز ضمــن‬ ‫اســتقبال از ان بــر ترویــج سراســری و‬ ‫امــوزش ایــن طــرح و ایــده بــه پژوهشــگران و‬ ‫دانشــگاهیان ســطح کشــور تاکیــد کــرده انــد‪.‬‬ ‫نبــود یــک زبــان مشــترک بیــن‬ ‫مدیــران اجرایــی و پژوهشــگران‬ ‫کشــور‬ ‫دکتــر علــی باقــر طاهری نیــا در گفت وگــو‬ ‫بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه‪ ،‬در طــول ســال هــای‬ ‫گذشــته پژوهشــگران همــواره بــه زبــان خــود‬ ‫و بــه صــورت تخصصــی مســائل و مشــکالت را‬ ‫واکاوی کــرده انــد و از ســویی دیگــر مدیــران‬ ‫اجرایــی نیــز بــه ســبک و ســیاق خــود کار مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬متاســفانه در وضعیــت‬ ‫موجــود بیــن مدیــران اجرایــی و پژوهشــگران‬ ‫یــک زبــان مشــترک وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی یکــی از اشــکاالت جــدی کشــور در حــال‬ ‫حاضــر در حــوزه پژوهــش را جــدا بــودن‬ ‫سیســتم پژوهــش و بخــش تقاضــا یــا همــان‬ ‫مدیــران اجرایــی دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬انجــام‬ ‫پژوهــش تنهــا و خــاک خــوردن ان در قفســه‬ ‫هیــج فایــده و ســودی بــرای کشــور نخواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و امــوزش عالــی بــا‬ ‫اشــاره تعریــف طــرح «ازمــا» از ســوی موسســه‬ ‫پژوهــش و امــوزش عالــی افــزود‪ :‬مــا بر اســاس‬ ‫ایــن طــرح یــک مدلــی را تعریــف کــرده ایــم‬ ‫کــه بیــن دو طــرف عرضــه و تقاضــا در حــوزه‬ ‫پژوهــش یــک مبــدل ایجــاد مــی شــود چراکــه‬ ‫هنگامــی مــی خواهیــم زبــان مشــترک بیــن‬ ‫مدیــران اجرایــی و پژوهشــگران ایجــاد کنیــم‬ ‫نیازمنــد یــک مبــدل اتصــال هســتیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در طــرح «ازمــا» پژوهشــگران کار‬ ‫علمــی خــود را انجــام داده و مــی تواننــد بــه‬ ‫زبــان تخصصــی نیــز گــزارش کننــد امــا بایــد‬ ‫در اخــر بــرای عملیاتــی کــردن نتایــج پژوهش‬ ‫خــود ان را بــرای مدیــران و دســت انــدرکاران‬ ‫حــوزه اجــرا بــه زبــان ســاده دراورنــد‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا افــزود‪ :‬بــه عنــوان مثــال یــک‬ ‫پژوهشــگری راجــع بــه پذیــرش دانشــجوی‬ ‫خارجــی‪ ،‬بایدهــا و نبایدهــا و پیامدهــا کار‬ ‫مطالعاتــی کــرده اســت و یــک گــزارش ‪۱۰۰‬‬ ‫صفحــه ای ارائــه کــرده اســت حــاال مــا مــی‬ ‫گوییــم اخــرش بــه زبــان غیرتخصصــی و‬ ‫ســاده بــه مدیــر بیــن الملــل اعــام کنیــد کــه‬ ‫بایــد چــه کاری انجــام شــود تــا ایــن مســائل‬ ‫رفــع شــود‪.‬‬ ‫وی در توضیــح بیشــتری افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫ایــن طــرح همــه پژوهشــگران حــوزه امــوزش‬ ‫عالــی کــه کار پژوهشــی انهــا تمــام مــی شــود‪،‬‬ ‫نتایــج طــرح خــود را بــه مــا اعــام کــرده و‬ ‫مــا بــه عنــوان مبــدل انهــا را بــرای خالصــه‬ ‫نویســی و ارائــه ســاده نتایــج و راه حــل بــرای‬ ‫بخــش هــای مختلــف راهنمایــی مــی کنیــم‬ ‫بــه طــوری کــه پــس از پُرکــردن فــرم «ازمــا»‬ ‫خــود پژوهشــگر نیــز طــرح خــود را بــرای‬ ‫مدیــر اجرایــی مربوطــه گــزارش خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شــکاف بیــن پژوهشــگران و‬ ‫مدیــران بــا طــرح «ازمــا» برطــرف‬ ‫می شــو د‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و امــوزش عالــی در‬ ‫ادامــه‪ ،‬طــرح «ازمــا» را یــک الگــو و در واقــع‬ ‫کاربســت بروندادهــای طــرح هــای پژوهشــی و‬ ‫مطالعــات دانــش پایــه دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــه طورحتــم بخــش زیــادی از شــکاف بیــن‬ ‫پژوهشــگران و مدیــران بــا طــرح «ازمــا»‬ ‫برطــرف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا بــا ذکــر مثالــی افــزود‪ :‬یــک‬ ‫اســتاد در رشــته تخصصــی اقتصــاد اســت‬ ‫کــه ســابقه مدیریتــی نــدارد بــه طــور حتــم‬ ‫نمــی توانــد در یــک فضــای مدیریتــی ســیر‬ ‫کنــد لــذا مــا بایــد همچــون یــک مبــدل پیــچ‬ ‫و مهــره ایــن پژوهشــگر حــوزه اقتصــاد را بــا‬ ‫وزیــر و مدیــر مربوطــه متصــل کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬مســاله امــوزش عالــی در قالب‬ ‫طــرح «ازمــا» در حــال پیگیــری‬ ‫است‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و امــوزش عالــی‬ ‫همچنیــن از ارجــاع ‪ ۲۳‬مســاله جــاری و‬ ‫مبتالبــه امــوزش عالــی کشــور از ســوی وزیــر‬ ‫علــوم بــه ایــن موسســه خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا‬ ‫برنامه ریــزی انجــام شــده و در قالــب طــرح‬ ‫«ازمــا» بــرای رفــع ایــن مســائل راه حل هــای‬ ‫دانــش پایــه‪ ،‬گــزارش و بســته سیاســتی ارائــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا افــزود‪ :‬بــه طــوری کــه بــرای‬ ‫ایــن ‪ ۲۳‬مســاله مربــوط بــه حــوزه امــوزش‬ ‫عالــی کشــور طــرح پژوهشــی تعریــف مــی‬ ‫شــود و پــس از ان فــرم «ازمــا» روی ان مــی‬ ‫خــورد و در گام تکمیلــی خروجــی طــرح‬ ‫هــای پژوهشــی در شــوراهای سیاســت گــذار‬ ‫ذیربــط همچــون شــورای گســترش امــوزش‬ ‫عالــی‪ ،‬شــورای برنامــه ریــزی امــوزش عالــی‬ ‫و دبیرخانــه شــورای عتــف ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫طــرح «ازمــا» از قابلیــت تســری‬ ‫بــه همــه بخش هــای کشــور‬ ‫برخــوردار اســت‬ ‫رییــس موسســه پژوهــش و برنامه ریــزی‬ ‫امــوزش عالــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه‪ ،‬خــا‬ ‫طــرح «ازمــا»در بســیاری از حــوزه های کشــور‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بــه طــور حتــم ایــن‬ ‫طــرح مــی توانــد بــه یــک فرهنــگ تبدیــل‬ ‫شــود و بــه بســیاری از حــوزه هــا از جملــه‬ ‫حــوزه فنــاوری نیــز کــه از مشــکل تقاضــا رنــج‬ ‫مــی بــرد‪ ،‬تســری یابــد‪.‬‬ ‫طاهــری نیــا بــا اشــاره بــه اغــاز اجــرای طــرح‬ ‫«ازمــا» از نظــام امــوزش عالــی کشــور تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس برنامه ریــزی انجــام شــده‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی بــرای اعضــای هیــات‬ ‫علمــی برگــزار خواهیــم کــرد کــه در ان کارگاه‬ ‫اعضــای هیــات علمــی در حــوزه هــای مختلــف‬ ‫اعــم از علــوم انســانی‪ ،‬علــوم پایــه و فنــی‬ ‫و مهندســی شــرکت مــی کننــد و بعــد هــر‬ ‫کــدام بــه تناســب کار پژوهشــی کــه در دســت‬ ‫دارنــد‪ ،‬فــرم «ازمــا» را بــرای حــوزه خودشــان‬ ‫پیــاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حــال ممکــن اســت دانشــگاهی‬ ‫طــرح پژوهشــی در مــورد مســائل مختلــف‬ ‫از جملــه صنعــت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬خــاک یــا‬ ‫ریزگردهــا داشــته باشــد کــه هــر دانشــگاهی‬ ‫مــی توانــد طــرح «ازمــا» را الگــو قــرار دهــد‬ ‫و در فراگیرشــدن ایــن ایــده و ارتقــای ســطح‬ ‫توانمنــدی پژوهشــگران در خصــوص بیــان‬ ‫ایــده هــای علمــی بــه زبــان مدیــران اجرایــی‬ ‫بــه منظــور رفــع مســائل مختلــف کشــور‬ ‫اثرگــذاری خــود را داشــته باشــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫در راستای توسعه فناوری در حوزه فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی‪:‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با سازمان تدارکات پزشکی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران امضا شد‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری و ســرمایه گذاری‬ ‫بیــن ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران و ســازمان تــدارکات پزشــکی‬ ‫هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫هــدف مشــارکت‪ ،‬همــکاری و ســرمایه گذاری‬ ‫در حوزه هــای نــواوری و دانــش بنیــان امضــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران‪،‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری و ســرمایه گذاری بیــن‬ ‫ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــران و ســازمان تــدارکات پزشــکی هــال‬ ‫احمــر جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف‬ ‫مشــارکت‪ ،‬همــکاری و ســرمایه گذاری در‬ ‫حــوزه هــای نــواوری و دانــش بنیــان شــامل‬ ‫اجــرای پــروژه تحقیقاتــی‪ ،‬تولیــد محصــوالت‪،‬‬ ‫صنعتــی ســازی و تجاری ســازی در حوزه هــای‬ ‫تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی‪ ،‬دارویــی‬ ‫(داروهــای گیاهــی و ســنتزی) و همــکاری‬ ‫در جــذب منابــع و اعتبــارات در خصــوص‬ ‫طرح هــای مشــترک صبــح امــروز در محــل‬ ‫ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫ایــران امضــا شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر حســن زمانیان‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان پژوهش هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫رونــد توســعه کشــور از مســیر دانــش و‬ ‫فنــاوری پیــش خواهــد رفــت‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫نــگاه امــروز مــا در ایــن تفاهــم نامــه ایــن‬ ‫اســت کــه در بخــش تولیــدات دانــش محــور‬ ‫بتوانیــم خالهــای فنــاوری را جبــران و بــه‬ ‫خودبــاوری برســیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم در ادامــه بــه زمینه هــای‬ ‫مختلفــی کــه می تواننــد ســازمان‬ ‫در پژوهشگاه مواد و انرژی محقق شد؛‬ ‫ساخت دستگاه تصفیه پساب نیروگاه های تولید برق‬ ‫پژوهشــگران پژوهشــگاه مــواد و انــرژی‬ ‫در جدیدتریــن دســتاورد خــود‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫ســاخت دســتگاه تصفیــه پســاب نیروگاه هــای‬ ‫تولیــد بــرق شــدند‪.‬‬ ‫اســتفاده در کشــور قیمــت مناســب تری‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬دســتگاه مذکــور بــرای‬ ‫نخســتین بــار بــا ایــن شــکل‪ ،‬نحــوه کارکــرد‬ ‫و کیفیــت‪ ،‬بــا اســتفاده از تجهیــزات کامــا‬ ‫ایرانــی و قابلیــت بومی ســازی صــد در صــدی‪،‬‬ ‫در ایــران و پژوهشــگاه مــواد و انــرژی ســاخته‬ ‫هیئــت علمــی و اســتاد تمــام پژوهشــگاه‬ ‫به عنــوان مجــری ایــن طــرح‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن دســتگاه براســاس طــرح مشــترک بیــن‬ ‫پژوهشــگاه مــواد و انــرژی‪ ،‬پژوهشــگاه نیــرو و‬ ‫شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی وزارت‬ ‫نیــرو‪ ،‬بــا توجــه بــه تجربیــات دو دهــه گذشــته‬ ‫و همچنیــن بنــا بــه ســفارش نیــروگاه شــهید‬ ‫مفتــح همــدان‪ ،‬بــرای حــذف فلــزات ســنگین‬ ‫از پســاب نیروگاهــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫ط عمومــی پژوهشــگاه مــواد‬ ‫بــه کل روابــ ‬ ‫و انــرژی‪ ،‬دکتــر اســماعیل صالحــی عضــو‬ ‫پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران بــا‬ ‫شــرکت های تابعــه ســازمان تــدارکات پزشــکی‬ ‫فعالیــت داشــته باشــند اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن ایــن طرح هــا حــوزه‬ ‫تجهیــزات پزشــکی بــه ویــژه بــرای بخــش‬ ‫دیالیــز و دســتگاه دیالیــز همــراه اســت‪ .‬بــا‬ ‫همــکاری مشــترک می توانیــم صنعــت دیالیــز‬ ‫را در مجموعــه هــال احمــر گســترش دهیــم و‬ ‫بــا دانــش روز بتوانیــم تجاری ســازی را در ایــن‬ ‫زمینــه ایجــاد کنیــم و ایــن بــا تقویــت بخــش‬ ‫پژوهــش و تحقیقــات در هــال احمــر حاصــل‬ ‫خواهــد شــد و امیدواریــم بــه ســمت و ســویی‬ ‫برویــم کــه داروهــای خــاص را نیــز بتوانیــم در‬ ‫ســطح ملــی تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه دکتــر علیرضــا عســکری بــا‬ ‫اشــاره بــه شــعار راهبــردی امســال از ســوی‬ ‫م رهبــری بیــان کــرد‪ :‬همــکاری‬ ‫مقــام معظــ ‬ ‫بــا ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی‬ ‫پتانســیل جدیــدی را در شــرکت های تولیــدی‬ ‫مــا ایجــاد مــی کنــد و ایــن ارتبــاط بیــن دانش‬ ‫و صنعــت منجــر بــه رونــق تولیــد درشــان‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه قابلیــت ایــن دســتگاه بــا‬ ‫شــکل فعلــی‪ ،‬جــذب فلــز ســنگین وانادیــم از‬ ‫پســاب نیروگاهــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن امــکان‬ ‫بــرای دســتگاه وجــود دارد کــه بــا انجــام‬ ‫تغییراتــی در حجــم مخــازن‪ ،‬قدرت میکســرها‪،‬‬ ‫دبــی پایپینــگ و همچنیــن سیســتم بــرق‪،‬‬ ‫بــرای تصفیــه هرگونــه پســاب دارای فلــزات‬ ‫ســنگین نیــز بــه کار رود‪.‬‬ ‫دکتــر صالحــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن‬ ‫دســتگاه نســبت بــه نمونه هــای مشــابه مــورد‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنانچــه حجــم مخــازن فعلــی از‬ ‫‪ 100‬لیتــر و قــدرت پمپ هــا از یــک لیتــر‬ ‫بــر دقیقــه افزایــش پیــدا کنــد و مثــا از‬ ‫مخــازن ‪ 10/000‬لیتــری و یــا حتــی بزرگتــر‬ ‫اســتفاده شــود و یــا پمپ هــا و میکســرهای‬ ‫قدرتمندتــری بـه کار رود‪ ،‬امــکان تصفیــه ‪100‬‬ ‫لیتــر پســاب بــر دقیقــه نیــز فراهــم خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه مــواد و‬ ‫انــرژی‪ ،‬بازگردانــدن اب اســتفاده شــده در‬ ‫انتهــای ســیکل تصفیــه بــه ابتــدای چرخــه‬ ‫تصفیــه پســاب را یکــی از مزایــای بــزرگ ایــن‬ ‫دســتگاه دانســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تــدارکات پزشــکی افــزود‪:‬‬ ‫ص بخــش‬ ‫بنــده اذعــان دارم کــه عمــده نقــ ‬ ‫ســامت محــور بــه موضــوع تحقیــق و توســعه‬ ‫بازمی گــردد و ســازمان پژوهش هــای علمــی و‬ ‫صنعتــی ایــران یکــی از ســازمان های پیشــتاز‬ ‫در ایــن زمینــه اســت کــه می توانــد ایــن‬ ‫خــاء را برطــرف کنــد و منجــر بــه هــم افزایــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن همــکاری و تعامــل فرصتــی اســت‬ ‫کــه بایــد ان را غنیمــت شــمرد و انشــااهلل‬ ‫تفاهم نامــه را وارد فــاز عملیاتــی کــرده و بــا‬ ‫بومی ســازی محصــوالت در بخــش صنعــت‬ ‫دارو و تجهیــزات پزشــکی نیازهــای واقعــی را‬ ‫بــرای ســال های اینــده نیــز پوشــش دهیــم‪ .‬بــا‬ ‫تقویــت بخــش تحقیــق و توســعه مــی بایســت‬ ‫در بخــش دیالیــز انچــه را در شــان بیمــاران‬ ‫نیازمنــد دیالیــزی اســت انجــام دهیــم و اگر در‬ ‫ایــن بخــش موفــق شــویم در ســایر حوزه هــا‬ ‫نیــز می توانیــم خودکفــا شــویم‪.‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک؛‬ ‫استاندارد مواد غذایی پرمصرف تدوین می شود‬ ‫بــا امضــای تفاهم نامــه مشــترک میــان‬ ‫موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‬ ‫و اداره کل اســتاندارد خراســان رضــوی و بــا‬ ‫توجــه بــه تاثیــر مســتقیم مــواد غذایــی بــر‬ ‫ســامت جامعــه‪ ،‬بــرای مــواد غذایــی پرمصرف‬ ‫اســتاندارد تدویــن می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه‬ ‫پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‪ ،‬دکتــر ســید‬ ‫محمــد علــی رضــوی رئیــس ایــن موسســه در‬ ‫بازدید سرپرســت اداره کل اســتاندارد خراســان‬ ‫رضــوی بــا بیــان اینکــه هنــوز دســتاوردهای‬ ‫علمــی بــه طــور شایســته اجرایــی نشــده‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای حــذف و کنتــرل ترکیبــات مضــر‬ ‫از مــواد غذایــی نیازمنــد تدویــن اســتاندارد‬ ‫مــواد غذایــی بــا همــکاری دو مجموعــه و‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی هســتیم‪.‬‬ ‫ایــن پژوهشــگر گفــت‪ :‬قابلیــت فعلــی ایــن‬ ‫دســتگاه تصفیــه ‪ 60‬لیتــر پســاب در دقیقــه‬ ‫اســت به طــوری کــه می تــوان در بــازه زمانــی‬ ‫کارکــرد ‪ 10‬ســاعت ‪ 500-600،‬لیتر پســاب را‬ ‫تصفیــه کــرد‪.‬‬ ‫مــردم ایــران مبنــی بــر شــعار امســال کــه‬ ‫بــه عنــوان یــک راهبــرد اجتناب ناپذیــر اســت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه مزیــت‬ ‫نســبی خراســان رضــوی در صنعــت غــذا و‬ ‫ظرفیت هــای خــوب موسســه پژوهشــی علــوم‬ ‫و صنایــع غذایــی و اداره کل اســتاندارد اســتان‬ ‫می تــوان ماموریت هــای ملــی در زمینــه‬ ‫نظــارت بــر ایمنــی و ســامت مــواد غذایــی‬ ‫تعریــف و اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫رضــوی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولت می بایســت‬ ‫در حــوزه امنیــت غذایــی جدی تــر عمــل کنــد‬ ‫افــزود‪ :‬شــوراهای امنیــت و ســامت بجــای‬ ‫صــدور و ابــاغ ائیــن نامه هــا بایــد در حــوزه‬ ‫عملیاتــی و اجرایــی بیشــتر ورود پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار تشــکیل کمیتــه‬ ‫مشــترک بــرای پیشــبرد اهــداف بیــان شــده‬ ‫در زمینــه ارتقــای ســامت و ایمنــی مــواد‬ ‫غذایــی شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه سرپرســت اداره کل اســتاندارد‬ ‫خراســان رضــوی دو مجموعــه را دارای وجــوه‬ ‫مشــترک بســیار ماموریتــی دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد‪ ،‬ســازمانی تخصصــی‪،‬‬ ‫فنــی و علمــی محســوب می شــود کــه‬ ‫نیازمنــد هــم افزایــی بــا ســازمان ها و‬ ‫نهادهــای علمــی و پژوهشــی اســت‪.‬‬ ‫ســید محمــد ســجادی عطــار ادامــه داد‪ :‬علــی‬ ‫رغــم اینکــه در بحــث بهداشــت مــواد غذایــی‬ ‫فراینــد رو بــه رشــدی را طــی کرده ایــم‬ ‫در زمینــه اســتفاده از ســموم و گســترش‬ ‫بیماری هــا کــه مســتقیما بــه ســامت مــواد‬ ‫غذایــی مرتبــط اســت خــوب عمــل نشــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بــر شناســایی مشــکالت‬ ‫در حــوزه مــواد غذایــی و همــکاری در تدویــن‬ ‫اســتانداردهای الزم بــرای سالم ســازی انهــا‬ ‫می بایســت از ظرفیت هــای موجــود بــرای‬ ‫رفــع انهــا اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫ســجادی عطــار همچنیــن بــه تشــکیل دو‬ ‫کارگــروه حمایــت از تولیــدات داخلــی و‬ ‫حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان در اداره‬ ‫کل اســتاندارد خراســان رضــوی اشــاره و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬کار گــروه اول بــرای حــل مشــکالت‬ ‫صنایــع و کارگــروه دوم بــه منظــور تدویــن‬ ‫اســتاندارهای خــاص بــرای محصــوالت بــا‬ ‫تکنولــوژی بــاال بــا همــکاری موسســات علمی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و تخصصــی تشــکیل شــده انــد کــه‬ ‫در ایــن زمینــه نیازمنــد همــکاری تنگاتنــگ‬ ‫بــا موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان ایــن بازدیــد بــه‬ ‫منظــور پیشــبرد اهــداف مشــترک تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری امضــا شــد‪.‬‬ صفحه 23 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫توسعه همکاری های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با مجتمع های‬ ‫پتروشیمی‬ ‫پژوهشــگران پژوهشــگاه پلیمــر و‬ ‫پتروشــیمی ایــران همکاری هــای خــود را بــا‬ ‫صنایــع پتروشــیمی توســعه می دهنــد‪.‬‬ ‫ان بــه صنعــت پتروشــیمی منجــر بــه قطــع‬ ‫واردات ایــن چســب از خــارج از کشــور شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از ایــن هــم در قالــب‬ ‫قــرارداد دیگــری بــا ایــن مجتمــع پتروشــیمی‬ ‫پژوهشــگران موفــق بــه بومی ســازی پوشــش‬ ‫راکتــور ‪ E-PVC‬شــده بودنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫پوشــش جدیــد زمــان کار واحــد پتروشــیمی‬ ‫از ‪ 14‬روز بــه ‪ 30‬روز افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه‬ ‫پلیمــر و پتروشــیمی ایــران‪ ،‬بنــا بــر اعــام‬ ‫دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت پژوهشــگاه پلیمــر و‬ ‫پتروشــیمی ایــران‪ ،‬طــرح بومی ســازی چســب‬ ‫دمــای بــاال مقــاوم در برابــر اســید بــا موفقیــت‬ ‫پایــان یافــت و بــه مجتمــع پتروشــیمی ارونــد‬ ‫ارائــه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر مهــدی مرتضــوی رئیــس دفتــر اتبــاط‬ ‫بــا صنعــت پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی‬ ‫گفــت‪ :‬تــاش پژوهشــگران پژوهشــگاه در‬ ‫پایــان موفقیــت امیــز ایــن طــرح و ارائــه‬ ‫مرتضــوی گفــت‪ :‬بــا توســعه همکاری هــای‬ ‫پژوهشــگاه بــا مجتمــع پتروشــیمی ارونــد بــه‬ ‫عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده داخلــی پلــی‬ ‫ونیــل کلرایــد‪ ،‬بــرای تعامــل و همکاری بیشــتر‬ ‫بــه زودی خــط اعتبــاری فــی مابیــن منعقــد‬ ‫و ایــن پتروشــیمی میزبــان پژوهشــگران در‬ ‫قالــب فرصــت مطالعاتــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس دفتــر ارتبــاط باصنعــت پژوهشــگاه بــا‬ ‫اشــاره بــه افزایــش همکاری هــا بــا صنایــع‬ ‫پتروشــیمی گفــت‪ :‬قــرارداد خــط اعتبــاری‬ ‫بــا پتروشــیمی جــم بــرای تســهیل ارتبــاط‬ ‫و افزایــش همکاری هــای فــی مابیــن منعقــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫توسط رابط موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛‬ ‫کسب رتبه دوم رابطین برتر مراکز ازمایشگاهی عضو شبکه ازمایشگاهی‬ ‫فناوری های راهبردی‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫رییس نمایشگاه بین المللی محیط زیست خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری همزمان نمایشگاه های محیط زیستی سال اینده در روز جهانی‬ ‫محیط زیست‬ ‫رییــس نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط‬ ‫زیســت از تــاش ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت بــرای برگــزاری همزمــان نمایشــگاه‬ ‫هــای محیــط زیســتی ســال اینــده در روز‬ ‫جهانــی محیــط زیســت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬محســن نقیلــو‬ ‫مدیــرکل روابــط عمومــی و رســانه ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت و رییــس بیســتمین‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت در‬ ‫اییــن پایانــی ایــن نمایشــگاه بــا تقدیــر از‬ ‫شــرکت هــا‪ ،‬ارگان هــا و مجموعــه هــای‬ ‫حاضــر در ایــن رویــداد بــزرگ محیط زیســتی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه پــاس قدردانــی از حضــور ســبز‬ ‫همــه مجموعــه هــای حاضــر در بیســتمین‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط زیســت‪ ،‬از‬ ‫ســوی یکــی از ســمن هــای محیــط زیســتی‬ ‫بــرای هــر شــرکت کننــده یــک درخــت غــرس‬ ‫شــده اســت‪.‬وی افــزود‪ :‬محــل کاشــت و گونــه‬ ‫غــرس شــده در گواهــی کســب و کار ســبز کــه‬ ‫بــه نــام شــرکت کننــدگان صــادر شــده‪ ،‬درج‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫نقیلــو بــا اشــاره بــه برگــزاری ‪ 6‬پنــل‬ ‫تخصصــی توســعه پایــدار و چالــش هــای‬ ‫زیســت محیطــی طــرح هــا‪ ،‬بازیابــی فلرهــا‪،‬‬ ‫مدیریــت اب و پســاب‪ ،‬مســوولیت اجتماعــی و‬ ‫مطالبــات ســازمان هــا و ســمن هــا‪ ،‬مدیریــت‬ ‫کربــن و پایــش بیولوژیــک کارکنــان در‬ ‫نمایشــگاه امســال‪ ،‬برگــزاری نشســت هــای‬ ‫صمیمانــه خبرنــگاران بــا مدیــران ســتادی‬ ‫و اســتانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫را در راســتای توجــه ایــن ســازمان بــه امــر‬ ‫اطــاع رســانی دانســت و از حضــور چشــمگیر‬ ‫خبرنــگاران در نمایشــگاه امســال قدردانــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی از امضــای ‪ 10‬تفاهــم نامــه همــکاری‬ ‫بــر اســاس اخریــن ارزیابــی و رتبه بنــدی‬ ‫رابطیــن شــبکه ازمایشــگاهی فناوری هــای‬ ‫راهبــردی و بررســی عملکــرد و فعالیــت بیــش‬ ‫از ‪ ۵۹۰‬نفــر از انهــا‪ ،‬رابــط موسســه پژوهشــی‬ ‫علــوم و صنایــع غذایــی رتبــه دوم را کســب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی موسســه‬ ‫پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‪ ،‬مهنــدس‬ ‫ســحر صالحــی رابــط ازمایشــگاه مرکــزی‬ ‫موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی‬ ‫در ایــن ارزیابــی‪ ،‬بــا کســب ‪ 73.81‬بعــد از‬ ‫ازمایشــگاه مرکــزی پژوهشــگاه شــیمی و‬ ‫مهندســی شــیمی ایــران رتبــه دوم را کســب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش پایــگاه خبــری شــبکه‬ ‫ازمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی‪،‬‬ ‫رابطیــن ازمایشــگاهی در ایــن شــبکه‪ ،‬پلــی‬ ‫مســتحکم و تعاملــی میــان مراکــز تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و فنــاور بــا زیســت بوم گســترده‬ ‫شــبکه ازمایشــگاهی فناوری هــای راهبــردی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش می افزایــد‪ :‬رابطیــن ایــن شــبکه‬ ‫بــا ارائــه گــزارش از وضعیــت خدمات رســانی‬ ‫ازمایشــگاه ها‪ ،‬هدایــت ازمایشــگاه بــه ســوی‬ ‫اولویت هــای راهبــردی شــبکه ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫شــناخت نقــاط ضعــف و قــوت و همچنیــن‬ ‫ایجــاد بســتری مناســب بــرای ارائــه خدمــات‬ ‫بــه مشــتریان بــه عهــد ه دارنــد‪.‬‬ ‫ارزیابــی و رتبه بنــدی رابطیــن در مراکــز‬ ‫عضــو شــبکه‪ ،‬یکــی از بســترهای حمایتــی و‬ ‫تشــویقی اســت کــه بــا هــدف معرفــی الگوهــا‬ ‫و معیارهــا‪ ،‬ایجــاد حــس رقابت پذیــری و‬ ‫انگیزه منــدی‪ ،‬توســعه ارتبــاط موثــر میــان‬ ‫شــبکه و ازمایشــگاه های عضــو صــورت‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن رتبه بنــدی‪،‬‬ ‫شــاخص هایی چــون کیفیــت و کمیــت تعامــل‬ ‫رابــط بــا شــبکه ازمایشــگاهی و نقــش انهــا در‬ ‫میــزان ارتبــاط بــا ســایر مراکــز عضــو شــبکه‪،‬‬ ‫تــاش رابــط در راســتای توســعه شــبکه‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬اشــنایی بــا دســتورالعمل ها‬ ‫و روال هــای شــبکه و عمــل بــه انهــا‪ ،‬حضــور‬ ‫در نشســت ســاالنه رابطیــن و کیفیــت‬ ‫گزارش هــای عملکــردی کــه رابطیــن ارائــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬مــد نظــر قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بیــن بخــش هــای مختلــف صنعتــی و مراکــز‬ ‫دانشــگاهی در ‪ 4‬روز برگــزاری نمایشــگاه خبــر‬ ‫داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت بحــث تجــاری ســازی‬ ‫محصــوالت دانــش بنیــان حــوزه محیــط‬ ‫زیســت را بــا همــکاری معاونــت علمــی‪،‬‬ ‫فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان ریاســت‬ ‫جمهــوری دنبــال خواهــد کــرد‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫اولویــت اول ایــن ســازمان بــه عنــوان حامــی‬ ‫برنــد ســاخت ایــران‪ ،‬اســتفاده از کاالهــای‬ ‫ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫رییــس بیســتمین نمایشــگاه بیــن المللــی‬ ‫محیــط زیســت بــا ابــراز رضایــت از اســتقبال‬ ‫دوســتداران و فعــاالن محیــط زیســت‪،‬‬ ‫پژوهشــگران و دانشــجویان از نمایشــگاه‬ ‫امســال‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تــاش مــی کنیم بیســت‬ ‫و یکمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی محیــط‬ ‫زیســت بــا مســاعدت ســازمان توســعه تجــارت‬ ‫همزمــان بــا برپایــی نمایشــگاه هــای پســماند‪،‬‬ ‫انــرژی هــای تجدیدپذیــر‪ ،‬اب و ایــران گریــن‬ ‫در روز جهانــی محیــط زیســت ســال اینــده‬ ‫برگــزار شــود‪.‬‬ ‫وی در پایــان از حمایــت هــا و راهنمایــی‬ ‫هــای دکتــر علــی ســاجقه ‪ -‬رییــس ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت و رییــس شــورای‬ ‫سیاســتگذاری نمایشــگاه و نیــز مشــارکت‬ ‫همــه معاونــان و مدیــران ســتادی و اســتانی‬ ‫ایــن ســازمان در برگــزاری هرچــه باشــکوه تــر‬ ‫نمایشــگاه بیســتم تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫چهارمین فراخوان پذیرش مرکز‬ ‫نواوری تخصصی علوم مهندسی‬ ‫دانشگاه شیراز (پاییز ‪)۱۴۰۱‬‬ ‫چهارمیــن فراخــوان پذیــرش پاییــز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مرکــز نــواوری تخصصــی علــوم مهندســی‬ ‫دانشــگاه شــیراز منتشــر شــد‪ .‬مرکــز نــواوری‬ ‫تخصصــی علــوم مهندســی دانشــگاه شــیراز‬ ‫به عنــوان یکــی از واحدهــای زیرمجموعــه ی‬ ‫مدیریــت نــواوری‪ ،‬فنــاوری وکارافرینــی‬ ‫دانشــگاه شــیراز؛ در راســتای حمایــت از‬ ‫ایده هــا و تیم هــای اســتارت اپی و همچنیــن‬ ‫تکمیــل زنجیــره ی تبدیــل ایــده بــه ثــروت‪،‬‬ ‫خدمــات و امکانــات متعــددی را فراهــم‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬در ایــن زنجیــره مراکــز نــواوری‬ ‫به عنــوان اولیــن نقش افرینــان در زیســت بوم‬ ‫مســیر پیشــرفت هســته ها و تیم هــای نوپــا‪،‬‬ ‫بــا محوریــت حمایــت از افــراد مســتعد و‬ ‫خــاق‪ ،‬ســعی در پــرورش ایده هــای نــو و‬ ‫کاربــردی بــا رویکــردی ثروت افریــن دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم‬ ‫بــه نقــل از دانشــگاه شــیراز‪ ،‬دکتــر علیرضــا‬ ‫حامــدی‪ ،‬سرپرســت مرکــز نــواوری تخصصــی‬ ‫علــوم مهندســی دانشــگاه شــیراز ضمــن‬ ‫اعــام چهارمیــن فراخــوان پذیــرش ایــن‬ ‫مرکــز‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دانشــگاه شــیراز بــا توجــه‬ ‫بــه ظرفیت هــای موجــود خــود در راســتای‬ ‫توســعه ی نواوری هــا در حوزه هــای مختلــف‬ ‫علــوم مهندســی خدمــات مختلفــی شــامل‬ ‫فضــای کار اشــتراکی‪ ،‬مشــاوره هــای عمومــی‬ ‫کســب و کار‪ ،‬منتورینــگ تخصصــی‪ ،‬دوره‬ ‫هــای اموزشــی عمومــی و تخصصــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫کارگاهــی و ازمایشــگاهی و درنهایــت بودجــه‬ ‫هــای حمایتــی را بــه افــراد و تیــم هــای‬ ‫صاحــب ایــده خواهــد داد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ی دکتــر حامــدی‪ ،‬در مرکــز‬ ‫نــواوری تخصصــی مهندســی دانشــگاه شــیراز‪،‬‬ ‫ســه دســته از افــراد شــامل فــرد کارافریــن و‬ ‫صاحــب ایــده‪ ،‬تیــم همــراه بــا ایــده و فــرد‬ ‫متخصــص بــدون ایــده مــورد حمایــت قــرار‬ ‫می گیرنــد‪.‬و کشــاورزی‪ ،‬طــرح و یــا موضوعــی‬ ‫بــرای پیاده ســازی و راه انــدازی کســب وکار‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬به صــورت ویــژه در مرکــز‬ ‫نــواوری مهندســی پذیــرش خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 24 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان‪:‬‬ ‫‪ ۵۳۳‬نفر در سی امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه ثبت نام کردند‬ ‫معــاون امــور دانشــجویان داخــل ســازمان‬ ‫امــور دانشــجویان گفــت‪ :‬در مجمــوع ‪۵۳۳‬‬ ‫نفــر در ‪ ۷‬مقطــع تحصیلــی در س ـی امین دوره‬ ‫جشــنواره دانشــجوی نمونــه ثبت نــام کردنــد‪.‬‬ ‫‪ ۵۳۳‬نفــر در ســی امین دوره جشــنواره‬ ‫دانشــجوی نمونــه ثبت نــام کردنــد‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از ســازمان امــور دانشــجویان‪،‬‬ ‫دکتــر اردوان ارژنــگ معــاون امــور دانشــجویان‬ ‫داخــل ســازمان امــور دانشــجویان گفــت‪ :‬پــس‬ ‫از پایــان مهلــت ثبت نــام در ایــن جشــنواره‬ ‫در مجمــوع تعــداد ‪ 533‬نفــر در پنــج گــروه‬ ‫اموزشــی علــوم انســانی‪ ،‬فنــی و مهندســی‪،‬‬ ‫علــوم کشــاورزی و دامپزشــکی‪ ،‬علــوم پایــه‬ ‫و هنــر ثبت نــام نهایــی شــده اند کــه بعــد‬ ‫از مرحلــه داوری در دانشــگاه‪ ،‬برگزیــدگان‬ ‫دانشــگاهی بــه مرحلــه داوری کشــوری وارد‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬معاون امــور دانشــجویان داخــل‬ ‫ســازمان امــور دانشــجویان در خصــوص مقاطع‬ ‫دانشــجویان ثبت نــام کننــده‪ ،‬گفــت‪ 178 :‬نفــر‬ ‫در مقطــع کارشناســی پیوســته‪ ،‬چهــار نفــر در‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد پیوســته‪ 78 ،‬نفــر در‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته‪ 267 ،‬نفــر‬ ‫در مقطــع دکتــری تخصصــی ناپیوســته‪ ،‬یــک‬ ‫نفــر در مقطــع دکتــری حرف ـه ای و پنــج نفــر‬ ‫در مقطــع دکتــری تخصصــی پیوســته ثبــت‬ ‫نهایــی شــده اند‪.‬‬ ‫ارژنــگ تصریــح کــرد‪ :‬ایــن درخواســت ها‬ ‫بــر مبنــای ‪ ۵‬گــروه اموزشــی «کشــاورزی‬ ‫و دامپزشــکی ‪ 76‬نفــر‪ ،‬علــوم انســانی ‪230‬‬ ‫نفــر‪ ،‬علــوم پایــه ‪ 72‬نفــر‪ ،‬فنــی و مهندســی‬ ‫‪ ۱33‬نفــر و هنــر ‪ 22‬نفــر» ثبــت نهایــی شــده‬ ‫اســت‪.‬وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تمامــی‬ ‫دانشــجویان متقاضــی دانشــگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫غیرانتفاعــی و پژوهشــگاه های تابعــه وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و همچنیــن‬ ‫دانشــگاه های پیام نــور‪ ،‬ازاد اســامی و‬ ‫فرهنگیــان می توانســتند در ایــن جشــنواره‬ ‫شــرکت کننــد‪ .‬بــا هماهنگی هــای بــه عمــل‬ ‫امــده مراســم تجلیــل از دانشــجویان نمونــه‬ ‫اذر مــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‪ ،‬قطب پرداختن به مسائل حاشیه نشینی در کشور‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت‪ :‬ماموریــت‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه در تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری امضــا شــده بیــن وزارت کشــور‪،‬‬ ‫وزرات علــوم و پژوهشــگا ه حــوزه و دانشــگاه‪،‬‬ ‫«ســاماندهی مســائل فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫حاشــیه نشــینی در کالن شــهرها» عنــوان‬ ‫شــده و بنــا بــر ایــن اســت پژوهشــگاه حــوزه و‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬قطــب پرداختــن بــه مســائل حاشــیه‬ ‫نشــینی در کشــور شــود و در ایــن زمینــه‬ ‫دبیرخانــه تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه‪ ،‬قطــب‬ ‫پرداختــن بــه مســائل حاشــیه نشــینی‬ ‫در کشــور‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه‪،‬‬ ‫دکتــر مجیــد کافــی در رابطــه بــا یادداشــت‬ ‫تفاهــم همــکاری کــه چنــدی پیــش میــان‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬وزرات علــوم و پژوهشــگا ه حــوزه‬ ‫و دانشــگاه امضــا شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طرحــی در‬ ‫وزارت علــوم تحــت عنــوان ماموریــت گرایــی‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــگاه ها و موسســات‬ ‫امــوزش عالــی مطــرح شــده اســت کــه در‬ ‫ان دانشــگاه ها موظــف شــدند در خصــوص‬ ‫ماموریت هــای تخصصــی وزارت کشــور از‬ ‫طریــق پشــتیبانی علمــی و پژوهشــی از وزارت‬ ‫کشــور و اســتانداری ها در انجــام ماموریــت‬ ‫مربوطــه‪ ،‬تهیــه برنامه هــای مــورد نیــاز جهــت‬ ‫تحقــق موضــوع توافق نامــه و ارائــه پیشــنهاد‬ ‫ت هــای‬ ‫بــه وزارت کشــور‪ ،‬بــه کارگیــری ظرفیـ ‬ ‫ســخت افــزاری و نــرم افــزاری دانشــگاه ها‬ ‫بــرای انجــام محورهــای ماموریتــی‪ ،‬تعریــف‬ ‫پروژه هــای تحصیــات تکمیلــی (پایــان ‬ ‫نامــ ه هــای کارشناســی ارشــد و رســاله های‬ ‫دکتــرا)‪ ،‬معرفــی اعضــای هیئــت علمــی جهــت‬ ‫گذرانــدن دوره هــای فرصــت مطالعاتــی و‬ ‫همــکاری در راســتای اســتفاده از دوره هــای‬ ‫پســادکترا بــا معاونت هــا و ســازمان های تابعــه‬ ‫ایــن وزارت کــه طرف هــای توافق نامه هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن میــان ‪ 15‬مرکــز دانشــگاهی‬ ‫و موسســه پژوهشــی اعــم از دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی مســتثنا شــدند و ماموریــت ان هــا بــه‬ ‫طــور مســتقیم توســط وزرات کشــور تعییــن‬ ‫می شــود؛ پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه نیــز‬ ‫یکــی از ایــن مراکــز اســت کــه ماموریــت ان به‬ ‫طــور مســتقیم بــر اســاس تفاهم نامــه ای کــه‬ ‫بــا وزارت کشــور و وزارت علــوم امضــا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه گفــت‪ :‬ماموریــت‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه از زمــان مطــرح‬ ‫شــدن ایــن بحــث‪ ،‬تحــت عنــوان «ســاماندهی‬ ‫مســائل فرهنگــی و اجتماعــی حاشــیه نشــینی‬ ‫در کالن شــهرها» تعییــن شــد و بنــا بــر ایــن‬ ‫اســت پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه‪ ،‬قطــب‬ ‫پرداختــن بــه مســائل حاشــیه نشــینی در‬ ‫کشــور شــود و در ایــن زمینــه دبیرخانــه ای را‬ ‫نیــز تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫کافــی تصریــح کــرد‪ :‬هم چنیــن بایــد بخشــی‬ ‫از ماموریــت گروه هــای مختلــف پژوهشــگاه‬ ‫حــوزه و دانشــگاه اعــم گــروه جامعــه شناســی‪،‬‬ ‫گــروه روانشناســی‪ ،‬گــروه علــوم تربیتــی‪،‬‬ ‫گــروه اقتصــاد‪ ،‬گــروه علــوم سیاســی و گــروه‬ ‫مدیریــت‪ ،‬حــول محــور حاشــیه نشــینی‬ ‫متمرکــز شــده و ایــن گروه هــا پروژه هایــی را‬ ‫نیــز در ایــن رابطــه تعریــف کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در بحــث امــوزش نیــز برخــی‬ ‫از پایــان نامه هــای پژوهشــگاه حــوزه و‬ ‫دانشــگاه بایــد حــول بحــث حاشــیه نشــینی‬ ‫طــرح شــود و نیــز نتایجــی کــه پژوهشــگاه در‬ ‫دفتــر تســهیل گری امیــن ابــاد و هم چنیــن‬ ‫اقداماتــی کــه در رابطــه بــا بحــث اعتیــاد و‬ ‫طــاق در حاشــیه نشــینی در اســتان هرمزگان‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬منقــح و مکتــوب شــوند‪.‬‬ ‫معــاون پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه موظــف اســت‬ ‫در راســتای ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬بانــک اطالعاتــی‬ ‫علمــی از تمــام اطالعــات موجــود اعــم از‬ ‫پایان نامه هــا‪ ،‬مقــاالت و کتاب هایــی کــه در‬ ‫بحــث حاشــینه نشــینی کار کرده انــد را ایجــاد‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫کافــی در پایــان گفــت‪ :‬هم چنیــن پژوهشــگاه‬ ‫حــوزه دانشــگاه می بایســت شــبکه ای بیــن‬ ‫محققــان‪ ،‬پژوهشــگران‪ ،‬اســاتید و اعضــای‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه ها و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی در زمینــه حاشــینه نشــینی بــا محوریــت‬ ‫پژوهشــگاه ایجــاد کــرده و ایــن دیدگاه هــای‬ ‫علمــی را بــه سیاســت مداران و ارگان هــای‬ ‫اجرایــی کــه در بحــث حاشــیه نشــینی کار‬ ‫می کننــد ارائــه دهــد تــا ان هــا بتواننــد در‬ ‫برنامه ریزی هــا و سیاســت گذاری هایشــان‬ ‫ایــن مــوارد را مدنظــر داشــته و رعایــت کننــد‪،‬‬ ‫در ذیــل ایــن تفاهــم نامــه نیــز قراردادهایــی‬ ‫بــرای انجــام اقدامــات منعقــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی‪:‬‬ ‫حرکت حقیقی پارک خراسان رضوی به سمت مرجعیت علمی در جهان است‬ ‫حرکــت حقیقــی پــارک خراســان رضوی‬ ‫بــه ســمت مرجعیــت علمــی در جهــان‬ ‫است‬ ‫مســعود میرزائــی شــهرابی گفــت‪ :‬حرکتــی‬ ‫جدیــد در راســتای توســعه و علــم همــگام بــا‬ ‫شــعار ســال و جهــاد تببیــن در پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان در جریــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬میرزائــی شــهرابی در ایــن‬ ‫نشســت بــا بیــان اینکــه هــدف برگــزاری‬ ‫نخســتین نشســت تخصصــی فنــاوران‪،‬‬ ‫شــیمیدانان و شــعور طبیعــت در مشــهد‬ ‫اصلــی از برگــزاری ایــن نشســت تخصصــی‬ ‫حرکــت بــه ســمت مرجعیــت علمــی اســت‬ ‫گفــت‪ :‬بــه دنبــال حرکــت حقیقــی بــه ســمت‬ ‫مرجعیــت علمــی در جهــان هســتیم‪ .‬الجــرم‬ ‫بایســتی از کپــی کــردن کار هــای پژوهشــی‬ ‫و فرمول هــای علمــی پرهیــز کنیــم و مثــل‬ ‫همیشــه در جهــان پیشــرو باشــیم و گفتمــان‬ ‫جدیــد و نافــع علمــی خویــش را حاکــم کنیــم‪.‬‬ ‫وی ریشــه بســیاری از چالش هــای کشــور را‬ ‫مســائل فرهنگــی و اجتماعــی دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه کار هم افــزا و مشــارکت جمعــی را‬ ‫در حــل ایــن مشــکالت در گذشــته شــاهد‬ ‫نبودیــم و انشــاءاهلل ایــن سلســله جلســات‬ ‫تخصصــی بــا پتانســیل مثبــت‪ ،‬دریچه هــای‬ ‫امیــد و بــاور مــا می توانیــم را در زندگــی‬ ‫مــردم کشــورمان بــاز کنــد و بصــورت مســتمر‬ ‫و عملیاتــی منویــات مقــام معظــم رهبــری و‬ ‫دولــت ســیزدهم را جامــع عمــل بپوشــانیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت محققــان و اســاتید برجســته‬ ‫همچــون دکتــر جمیلــه ســادات علــم الهــدی‪،‬‬ ‫اســتاد دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی‬ ‫دانشــگاه شــهید بهشــتی‪ ،‬دکتــر هــادی وکیلــی‬ ‫و عضــو هیئــت علمــی گــروه تاریــخ دانشــگاه‬ ‫فردوســی در ایــن مراســم بــه ایــراد ســخنرانی‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ صفحه 25 ‫ژپوهش گاه اه و موسسات ژپوهشی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 صفحه 27 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دکتر عاملی مطرح کرد‪:‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫تصویب سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو‬ ‫ایــن ســند می باشــد‪.‬‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ تصویــب ســند ملــی توســعه علــوم و‬‫فنــاوری نانــو‬ ‫ تراکــم ارزش افرینــی در مدیریــت‬‫کالن کشــور مشــاهده می شــود‪/‬در‬ ‫جوامــع پســامدرن بهــم خوردگــی‬ ‫نظــام نخبگــی وجــود دارد‬ ‫ نقشــه جامــع علمــی کشــور‬‫متناســب بــا علــم و فنــاوری‬ ‫جهــان و مســائل کشــور بایــد‬ ‫روزامــد شــود‬ ‫جلســه ‪ ۸۷۳‬شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بــه ریاســت ایــت اهلل دکتــر ســیدابراهیم‬ ‫رییســی عصــر روز ســه شــنبه در محــل نهــاد‬ ‫ریاســت جمهــوری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعیدرضا عاملــی‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫حاشــیه جلســه ‪ ۸۷۳‬شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی گفــت‪ :‬هفتــه کتــاب را بــه مــردم‬ ‫فرهیختــه ایــران بــه خصــوص فعــاالن حــوزه‬ ‫نشــر و کتابخوانــی و کتابــداران عزیــز کشــور‬ ‫تبریــک عــرض می کنــم‪ .‬براســاس امــار وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱۲‬هــزار عنــوان کتــاب چــاپ شــده اســت‬ ‫و ‪ 5‬هــزار ناشــر فعــال در کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫بــه لحــاظ داشــتن کتابخانــه عمومــی نیــز در‬ ‫جهــان اســام اول و در اســیا چهــارم هســتیم؛‬ ‫کــه نشــان از ظرفیــت بــاالی توســعه فرهنــگ‬ ‫کتابخوانــی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اولیــن دســتور جلســه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪ :‬در ایــن جلســه‬ ‫ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو‬ ‫بــه تصویــب رســید‪ .‬در ســال ‪ 1385‬ســتاد‬ ‫فنــاوری نانــو بــا تصویــب شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی تشــکیل شــد کــه طــی ایــن‬ ‫‪ ۱۶‬ســال افزایــش چشــمگیر پیشــرفت در‬ ‫حــوزه نانــو را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی افــزود‪ :‬حفــظ جایــگاه علمــی‬ ‫و ارتقــای اقتــدار کشــور در علــم و فنــاوری‬ ‫نانــو‪ ،‬ارتقــای نــواوری بــر پایــه فناوری هــای‬ ‫بدیــع بــا اثرگــذاری اقتصــادی و اجتماعــی‬ ‫بــاال‪ ،‬ارتقــاء صنایــع موجــود بــا بهره گیــری از‬ ‫فنــاوری نانــو‪ ،‬صــادرات پایــدار و ارتقــای نشــان‬ ‫ســاخت ایــران محصــوالت نانــو در بازارهــای‬ ‫منطقــه ای و جهانــی و همچنیــن ارتقــای‬ ‫اثرگــذاری فنــاوری نانــو در بهبــود کیفیــت‬ ‫زندگــی و اثرگــذاری اجتماعــی از اهــداف کالن‬ ‫‪28‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫اشــاره بــه برخــی دســتاوردها در حــوزه نانــو‬ ‫فنــاوری بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه تولیــد مقــاالت‬ ‫علمــی از رتبــه ‪ 57‬در ســال ‪ ۲۰۰۱‬بــه رتبــه‬ ‫چهــارم جهــان رســیده ایم و ‪ 5‬ســال کــه ایــن‬ ‫موقعیــت را حفــظ کرده ایــم‪ .‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳۳۱‬ثبــت اختــراع بین المللــی داشــتیم کــه‬ ‫‪ ۲۷‬درصــد ســهم ثبــت اختراعــات جهانــی‬ ‫توســط دانشــمندان ایرانــی اســت‪ .‬رتبــه پنجــم‬ ‫در اســتانداردهای بیــن المللــی در حــوزه نانــو‬ ‫داریــم‪ ،‬همچنیــن رشــد محصــوالت نانــو از‬ ‫‪ ۱۱‬محصــول در ســال ‪ ۱۳۸۷‬بــه یــک هــزار و‬ ‫‪ 266‬محصــول در ســال ‪ ۱۴۰۰‬رســیده اســت؛‬ ‫در حــوزه بــازار و فــروش محصــول نیــز ‪2280‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــه حــوزه نانــو اختصــاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه اینکــه در‬ ‫ســند ملــی توســعه علــوم و فنــاوری نانــو‬ ‫اولویت هــای پنجگانــه انــرژی‪ ،‬اب و محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬ســامت و ســاخت و ســاز‬ ‫تعییــن شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکیــد اعضــای‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ایــن اســت‬ ‫کــه در ‪ ۵‬ســال اینــده محصــوالت نانــو بایــد‬ ‫در تولیــد ناخالــص داخلــی نقــش چشــمگیری‬ ‫پیــدا کنــد؛ بدیــن منظــور در ایــن ســند‬ ‫شــاخص هایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا‬ ‫ســال ‪ 1412‬بایــد محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جایــگاه جهانــی ایــران در‬ ‫توســعه علــم نانــو (تعــداد مقــاالت نانــو)‬ ‫رتبــه ‪ 4‬جهــان را دارد و تــا ســال ‪ 1412‬بایــد‬ ‫همیــن رتبــه حفــظ شــود‪ .‬ســهم مقــاالت نانــو‬ ‫در مجــات باکیفیــت (‪ )Q1‬از کل مقــاالت‬ ‫نانــو کشــور هــم اکنــون ‪ 34‬درصــد اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 1404‬بایــد ‪ 50‬درصــد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1408‬بــه ‪ 55‬و در ســال ‪ 1412‬بــه ‪ 60‬درصــد‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬تعــداد اختراعــات استفاده شــده‬ ‫یــا فروخته شــده کشــور ثبت شــده در‬ ‫پایگاه هــای معتبــر ثبــت پتنــت بین المللــی‬ ‫هــم اکنــون ‪ 54‬پتنــت‪ ،‬در ســال ‪ 1405‬بــه‬ ‫‪ 200‬پتنــت‪ ،‬در ســال ‪ 1408‬بــه ‪ 400‬پتنــت و‬ ‫در ســال ‪ 1412‬بــه ‪ 700‬پتنــت بایــد برســد‪ .‬از‬ ‫نظــر تعــداد محصــوالت تجــاری دارای نــواوری‬ ‫جهانــی (تجمعــی) هــم اکنــون ‪ 4‬محصــول‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1404‬بــه ‪ 40‬محصــول‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1408‬بــه ‪ 25‬محصــول و در ســال‬ ‫‪ 1412‬بــه ‪ 45‬محصــول برســد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی ادامــه داد‪ :‬نســبت حجــم‬ ‫فــروش محصــوالت نانــو ســاخت ایــران بــه‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی بــه قیمــت جــاری‬ ‫در ســال ‪ 1399‬بــه میــزان ‪ 0.23‬درصــد بــود‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1404‬بــه ‪ 0.5‬درصــد و در ســال‬ ‫‪ 1408‬بــه ‪ 1.5‬درصــد و در ســال ‪ 1412‬بــه‬ ‫‪ 2.5‬درصــد برســد‪ .‬ســهم صــادرات از حجــم‬ ‫بــازار فنــاوری نانــو تــا ســال ‪ 1399‬بــه میــزان‬ ‫‪ 7.3‬درصــد بــود در ســال ‪ 1404‬بایــد بــه ‪15‬‬ ‫درصــد و در ســال ‪ 1408‬بــه ‪ 20‬درصــد و در‬ ‫ســال ‪ 1412‬بــه ‪ 25‬درصــد برســد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی تاکیــد کــرد کــه در مجمــوع‬ ‫رتبــه چهــارم ایــران در انتشــار مقــاالت بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬رتبــه پنجــم در ثبــت اســتانداردهای‬ ‫نانــو‪ ،‬ســهم ‪ 25‬درصــد از ثبــت اختــراع نانــو‪،‬‬ ‫همــراه بــا کســب و کار بیــش از ‪20‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومانــی‪ ،‬نشــان از تکمیــل زنجیــره‬ ‫علــم‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬نــواوری و کســب و کار در‬ ‫حــوزه نانــو اســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره دســتور بعــدی جلســه شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی ادامــه داد‪ :‬دســتور‬ ‫دیگــر شــورا انتخــاب اعضــای هیــات امنــای‬ ‫جهــاد دانشــگاهی بــود کــه ســه نفــر از اعضــای‬ ‫حقیقــی بــه پیشــنهاد جهــاد دانشــگاهی‬ ‫مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد‪ ،‬لــذا اقایــان‬ ‫دکتــر حمیدرضــا طیبــی‪ ،‬دکتــر عبدالحســین‬ ‫شــاهوردی و دکتــر کیــوان مجیــدزاده بــه‬ ‫ترکیــب هیــات امنــا اضافــه شــدند؛ همچنیــن‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری و اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان رئیــس جمهــوری عضــو حقوقــی‬ ‫اعضــای هیئــت امنــای جهــاد دانشــگاهی شــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران افــزود‪ :‬دو نفــر از‬ ‫اعضــای فرهنگســتان علــوم پزشــکی بــرای‬ ‫عضویــت در هیئــت امنــای فرهنگســتان ها‬ ‫توســط ریاســت فرهنگســتان علــوم پزشــکی‬ ‫پیشــنهاد شــدند و در ایــن زمینــه اقــای دکتــر‬ ‫محمدعلــی محقــق و دکتــر ســید حســن‬ ‫امامــی رضــوی مــورد تاییــد اعضــای شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دکتر عاملی در دیدار با جمعی از نخبگان‪:‬‬ ‫تراکم ارزش افرینی در مدیریت کالن کشور مشاهده می شود‪/‬در جوامع پسامدرن بهم خوردگی نظام نخبگی‬ ‫وجود دارد‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫دیــدار بــا جمعــی از نخبــگان در ســخنانی‬ ‫گفــت‪ :‬تراکــم نظــام ارزش افرینــی در مدیریــت‬ ‫کالن کشــور مشــاهده می شــود‪ ،‬اکنــون‬ ‫میــراث ‪ ۴۳‬ســاله ای داریــم کــه بــه میــراث‬ ‫بــزرگ بــرای انقــاب و تبدیــل بــه زنجیــره‬ ‫ارزش شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعیدرضا عاملــی دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬در دیــدار بــا‬ ‫جمعــی از نخبــگان اظهــار کــرد‪ :‬بــرای موفقیت‬ ‫در امــور اجتماعــی پیوســتگی در تجربــه‬ ‫خیلــی مهــم اســت‪ .‬شــاید یکــی از چیزهایــی‬ ‫کــه مــا نیازمنــد بــه توجــه بــه ان داریــم‪،‬‬ ‫ادامــه پیداکــردن تجربه هــا و تبدیــل ان بــه‬ ‫رویه هــای درســت اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه در رهبــری نظــام‬ ‫ایــن پیوســتگی را شــاهد هســتیم‪ .‬موســس‬ ‫انقــاب اســامی کــه امــام خمینــی(ره)‬ ‫بودنــد بــا ســابقه مبــارزه طوالنــی از خــرداد‬ ‫‪ ۴۲‬و حتــی قبــل از ان شــروع شــد و بــه‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی و پــس از ان رســید‪.‬‬ ‫بعــد از امــام خمینــی(ره) نیــز ایــن رهبــری‬ ‫عظیــم‪ ،‬حکیمانــه‪ ،‬الهــی‪ ،‬خالــی از نفســانیات‬ ‫و جهت گیــری خودخواهانــه‪ ،‬پــر از حکمــت‬ ‫و تدبیــر بــه ایــت اهلل خامن ـه ای منتقــل شــد‪.‬‬ ‫رهبــری حکیــم انقــاب نیــز ایــن مســیر‬ ‫را بــا همــان راه و نــگاه امــام بزرگــوار ادامــه‬ ‫دادنــد؛ بنابرایــن تراکــم نظــام ارزش افرینــی‬ ‫در مدیریــت کالن کشــور مشــاهده می شــود‪،‬‬ ‫اکنــون میــراث ‪ ۴۳‬ســاله ای داریــم کــه بــه‬ ‫میــراث بــزرگ بــرای انقــاب و تبدیــل بــه‬ ‫زنجیــره ارزش شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫ایــن مســیر از اغــاز همــواره دشــمنانی داشــته‬ ‫و تــا امــروز ایــن دشــمنی ها ادامــه پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شــاید یکــی از کســانی کــه همــواره بــه‬ ‫مفهــوم «دشــمن» تاکیــد کــرده‪ ،‬رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بوده انــد و در بیاناتشــان می گوینــد‬ ‫افــراد می پرســند کــه چــرا اینقــدر از دشــمن‬ صفحه 28 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪29‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫صحبــت می کنیــد‪ ،‬دشــمن عوامــل مختلفــی‬ ‫دارد و نبایــد دشــمن را دســت کم گرفــت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه در رهبــری نظــام ایــن پیوســتگی‬ ‫را شــاهد هســتیم‪ .‬موســس انقــاب اســامی‬ ‫کــه امــام خمینــی(ره) بودنــد بــا ســابقه مبارزه‬ ‫طوالنــی از خــرداد ‪ ۴۲‬و حتی قبل از ان شــروع‬ ‫شــد و بــه پیــروزی انقــاب اســامی و پــس‬ ‫از ان رســید‪ .‬بعــد از امــام خمینــی(ره) نیــز‬ ‫ایــن رهبــری عظیــم‪ ،‬حکیمانــه‪ ،‬الهــی‪ ،‬خالــی‬ ‫از نفســانیات و جهت گیــری خودخواهانــه‪ ،‬پــر‬ ‫از حکمــت و تدبیــر بــه ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫منتقــل شــد‪ .‬رهبــری حکیــم انقــاب نیــز ایــن‬ ‫مســیر را بــا همــان راه و نــگاه امــام بزرگــوار‬ ‫ادامــه دادنــد؛ بنابرایــن تراکــم نظــام ارزش‬ ‫افرینــی در مدیریــت کالن کشــور مشــاهده‬ ‫می شــود‪ ،‬اکنــون میــراث ‪ ۴۳‬ســاله ای داریــم‬ ‫کــه بــه میــراث بــزرگ بــرای انقــاب و تبدیــل‬ ‫بــه زنجیــره ارزش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه موضــوع جهانی شــدن بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬جهانــی شــدن معکــوس بــرای دشــمن‬ ‫خیلــی مهــم اســت چراکــه جهانــی شــدن‬ ‫بــر پایــه ارزش هــای امریکایــی و بــر محــور‬ ‫اســتثناهای امریکایــی ایجــاد شــده اســت‪ .‬نحوه‬ ‫نــگارش تاریــخ و مدیریــت جهــان نیــز بــر ایــن‬ ‫اســاس تنظیــم شــده اســت‪ ،‬یعنــی مدیریــت‬ ‫تــک ســویه و اســتکباری جهــان‪ ،‬البتــه شــکلها‬ ‫عــوض می شــود ولــی ماهیــت یکســان اســت؛‬ ‫لــذا اگــر جریانــی معکــوس ایــن نظــام حاکــم‬ ‫بــر جهــان باشــد‪ ،‬مســاله پیــدا می کننــد و‬ ‫دشــمنی های بــا جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫از بــاب جلوگیــری رشــد هنجارشــکنی نســبت‬ ‫بــه نظــام ســلطه امریکاســت‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بیــان کــرد‪ :‬مــا در نحــوه‬ ‫مدیریــت اجتماعــی بــا پیچیدگی هایــی مواجــه‬ ‫شــدیم‪ .‬ایــن دنیــا در مســیر تغییــر اســت‬ ‫در مســئله انتقــال جهانــی‪ ،‬همــه می داننــد‬ ‫کــه جهــان در حــال تغییــر اســت امــا کســی‬ ‫نمی توانــد مشــخصه های تغییــر را بــه طــور‬ ‫قطعــی برجســته کنــد‪ ،‬لــذا بــا بیانــات کلــی در‬ ‫دوره انتقــال ایــن دوران را ســپری می کنیــم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫اشــاره بــه ظهــور دوران پســا تجــدد گفــت‪:‬‬ ‫مشــخصه ایــن دوران بی قاعدگــی اســت‪.‬‬ ‫طرفــداران ایــن تفکــر بی قاعدگــی و متفــاوت‬ ‫بــودن را اصــل می داننــد و ریشــه ایــن تفکــر‬ ‫در اســتقالل گرایــی فــردی اســت کــه بحــث‬ ‫«کســی بــودن» در ان پررنــگ اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫دوران نظــام نخبگــی بــه هــم خــورده چراکــه‬ ‫در نظــام پســامدرن معتقدنــد کــه همــه نخبــه‬ ‫هســتند‪ .‬دلیــل امــر میــدان پیــدا شــدن بــرای‬ ‫کنش گــری فــردی از طریــق حضــور در‬ ‫فضــای ‪ 6‬میلیــاردی کاربــران اینترنــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــکوفایی زنــان و دختــران‬ ‫در جامعــه کنونــی ایرانــی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه بــا پدیــده اغتشاشــات روبرو هســتیم‬ ‫و در صحنــه قــدرت نــرم دروغ پــردازی و دروغ‬ ‫ســازی را مشــاهده می کنیــم‪ ،‬وقتــی اینگونــه‬ ‫شــود ســردرگمی اتفــاق می افتــد و احســاس‬ ‫هــراس اجتماعــی بیشــتر مــی شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی تاکیــد‪ :‬بایــد ماهیــت نســل‬ ‫جدیــد را بفهمیــم‪ ،‬متاســفانه در دوران‬ ‫کرونــا ‪ 28‬مــاه امــوزش و پــرورش حضــوری‬ ‫را تعطیــل کردیــم و بــرای امــوزش مجــازی‪،‬‬ ‫فرزندانمــان را در اینترنــت رهــا کردیــم و هــم‬ ‫اکنــون شــاهد فضــای متفــاوت هســتیم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫پایــان ایــن جلســه بیــان کــرد‪ :‬تــا زمانــی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کــه مســئولیت نداشــته باشــید از مســائل و‬ ‫دغدغه هــا باخبــر نیســتید‪ .‬قبــل از اینکــه‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی شــوم‪،‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران بــودم و بــه راحتــی‬ ‫بــه امــور مختلــف رســیدگی می کــردم بــه‬ ‫محــض اینکــه احتمــال دبیــر شــدن مطــرح‬ ‫شــد تخریب هــا در رســانه های خارجــی اغــاز‬ ‫شــد و تاکنــون هــم ادامــه دارد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫اشــاره بــه ظهــور دوران پســا تجــدد گفــت‪:‬‬ ‫مشــخصه ایــن دوران بی قاعدگــی اســت‪.‬‬ ‫طرفــداران ایــن تفکــر بی قاعدگــی و متفــاوت‬ ‫بــودن را اصــل می داننــد و ریشــه ایــن تفکــر‬ ‫در اســتقالل گرایــی فــردی اســت کــه بحــث‬ ‫«کســی بــودن» در ان پررنــگ اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫دوران نظــام نخبگــی بــه هــم خــورده چراکــه‬ ‫در نظــام پســامدرن معتقدنــد کــه همــه نخبــه‬ ‫هســتند‪ .‬دلیــل امــر میــدان پیــدا شــدن بــرای‬ ‫کنش گــری فــردی از طریــق حضــور در‬ ‫فضــای ‪ 6‬میلیــاردی کاربــران اینترنــت اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه فعالیــت کاربــران در فضــای‬ ‫مجــازی گفــت‪ :‬کاربــر بایــد توانمنــد باشــد‪،‬‬ ‫بــا سیاســت کنترلــی نمی توانیــم شــهروند‬ ‫قدرتمنــد داشــته باشــیم‪ .‬توانمنــدی در‬ ‫مهــارت‪ ،‬اطالعــات حقوقــی و تشــخیص حــق‬ ‫از باطــل اســت‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــرایط‬ ‫دوفضایــی شــده جدیــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در دنیــای‬ ‫جدیــد افــراد ارتباطــات فیزیکــی و ارتباطــات‬ ‫مجــازی دارنــد ایــن دو نــوع ارتبــاط ســبب‬ ‫شــده کــه پــراز تناقــض و تضــاد باشــند‪ ،‬در‬ ‫ایــن مســیر راهــی جــز توانمنــد کــردن جامعــه‬ ‫نداریــم‪ ،‬طــوری بایــد توانمنــد شــوند کــه‬ ‫خــود راهبــر باشــند و مســیر درســت و غلــط را‬ ‫تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در گام دوم انقــاب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مقــام معظــم رهبــری در ایــن بیانیــه‬ ‫بیــش از ‪ 50‬بــار از کلمــه جــوان اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪ ،‬مــا چــاره ای جــز جابــه جایــی نســلی‬ ‫نداریــم و ایــن جابه جایــی بایــد مبتنــی بــر‬ ‫تخصــص گرایــی باشــد چراکــه عمیق تریــن‬ ‫الیــه عدالــت از طریــق تخصص گرایــی صــورت‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬در ایــن زمینــه نخبــگان می تواننــد‬ ‫کمــک کننــد‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه شــرایط‬ ‫دوفضایــی شــده جدیــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در دنیــای‬ ‫جدیــد افــراد ارتباطــات فیزیکــی و ارتباطــات‬ ‫مجــازی دارنــد ایــن دو نــوع ارتبــاط ســبب‬ ‫شــده کــه پــراز تناقــض و تضــاد باشــند‪ ،‬در‬ ‫ایــن مســیر راهــی جــز توانمنــد کــردن جامعــه‬ ‫نداریــم‪ ،‬طــوری بایــد توانمنــد شــوند کــه‬ ‫خــود راهبــر باشــند و مســیر درســت و غلــط را‬ ‫تشــخیص دهنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬کســانی کــه اســتعداد بیشــتری‬ ‫دارنــد بایــد ســهم بیشــتری در حــل مســئله‬ ‫ســهم داشــته باشــند‪ .‬ممکــن اســت بگوییــد‬ ‫فضــا نمــی دهنــد ولــی بدانیــد کســی کــه‬ ‫حرفــی بــرای گرفتــن داشــته باشــد فضــا پیــدا‬ ‫مــی کنــد‪ .‬حــرف درســت کار خــودش را جلــو‬ ‫مــی بــرد‪ .‬حرف هــای شــما مــی توانــد دســتور‬ ‫کار شــورا و مجلــس باشــد‪ .‬اصــا نبایــد اینگونه‬ ‫باشــد کــه کنــار بکشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا تاکیــد بــر ظرفیت هــای‬ ‫درونــی کشــور اضافــه کــرد‪ :‬ظرفیت هــای‬ ‫زیــادی در کشــور وجــود دارد کــه بــه ان هــا‬ ‫بی توجــه هســتیم‪ ،‬وجــود شــما نخبــگان یــک‬ ‫ظرفیــت اســت کــه بایــد بــه ان توجــه کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه نخبــگان حاضــر‪ ،‬نظــرات خــود‬ ‫را در زمینه هــای مختلــف بیــان کردنــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا گنــج دانــش دارنــده مــدال طــای‬ ‫المپیــاد دانشــجویی و المپیــاد شــیمی در ایــن‬ ‫جلســه در ســخنانی گفــت‪ :‬قطعــا بخشــی‬ ‫از مشــکالت فعلــی مــا علــل خارجــی دارد‬ ‫و شــکی در ان نیســت امــا ایــن را مدنظــر‬ ‫داشــته باشــید کــه انقــدر بــرای مشــکالت‬ ‫داخلــی درمان هــای مقطعــی درنظــر گرفتیــم‬ ‫کــه امــروز خــودش را نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه کتــاب اینــده انقــاب‬ ‫اســامی شــهید مطهــری بیــان کــرد‪ :‬شــهید‬ ‫مطهــری در ایــن کتــاب بــه تضــارب ارا در‬ ‫دانشــگا ه ها‪ ،‬شــناخت وکالی ملــت‪ ،‬در نظــر‬ ‫گرفتــن راه هــای میانــه از طریــق اجتهــاد و‬ ‫انجــام امــر بــه معــروف بــه صــورت مردمــی و‬ ‫از طریــق روحانیــت تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫ایــن نخبــه ادامــه داد‪ :‬بــا راه حل هــای‬ ‫مقطعــی کرخــت شــده ایم‪ .‬بــا تمرکــز بیــش‬ ‫از حــد روی دشــمن از مســائل داخلــی جــا‬ ‫مانده ایــم‪ ،‬بایــد فضــای نقــد را در جامعــه‬ ‫ایجــاد کنیــم و رســانه ایــن وظیفــه مهــم را‬ ‫برعهــده دارد‪.‬‬ ‫زهــرا عدالــت فــر دارنــده مــدال طــای‬ ‫المپیــاد ادبــی ســال ‪ 97‬نخبــه دیگــری کــه در‬ ‫ایــن جلســه حضــور داشــت ‪ ،‬گفــت‪ :‬در بســتر‬ ‫اجتماعــی ناارامــی رخ می دهــد‪ ،‬در ایــن‬ ‫شــرایط نخبــگان بایــد اثرگــذاری بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند در حالــی کــه افــرادی فالوئــر‬ ‫بیشــتر در فضــای مجــازی دارنــد تاثیــر گــذار‬ ‫شــده اند‪ .‬متاســفانه بــر خــاف انتظــار عمومــی‬ ‫مســئله یابی را از نخبــگان نمی بینیــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هم اکنــون بــا فضــای عمومــی‬ ‫در فضــای مجــازی روبــرو هســتیم کــه تعریــف‬ ‫نخبــه را دچــار دگرگونــی کــرده اســت اگــر‬ ‫قبــا کســب مــدال طــا المپیــادی نخبــه را‬ ‫مشــخص می کــرد اکنــون بالگــری کــه ‪50‬‬ ‫هــزار فالــور دارد در حــال اثرگــذاری اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه میــزان شــهرت‪ ،‬نخبگــی را تعییــن‬ ‫می کنــد بنابرایــن بایــد بازتعریفــی بــرای‬ ‫مفهــوم نخبگــی اثرگــذار صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫عدالــت فــر تاکیــد کــرد‪ :‬در شــرایط التهــاب‬ ‫اجتماعــی مســائل تبدیــل بــه بحــران می شــود‬ ‫بحــران حــل نشــدنی اســت بررس ـی ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه نخبــگان در فضــای مجــازی‬ ‫دامــن زدن بــه بحــران اســت و بحــران را‬ ‫حــل نمی کننــد‪ .‬کنــش رهبــری در مواجهــه‬ ‫بــا بحــران می توانــد الگــو باشــد‪ ،‬در اوایــل‬ ‫التهــاب ایشــان ســخنرانی کوتاهــی داشــتند و‬ ‫ســوال دقیــق مطــرح کردنــد‪ ،‬بــرای اینکــه در‬ ‫شــرایط بحرانــی بتوانیــم ارامــش ایجــاد کنیــم‬ ‫بایــد ســواالت دقیــق بپرســیم ولــی ایــن کار را‬ ‫انجــام نمی دهیــم و درگیــر تقابــل هشــتکی‬ ‫می شــویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حمایــت از نخبــگان مشــکالت‬ ‫اقتصــادی مطــرح می شــود و اینکــه بایــد‬ ‫برطــرف شــود در صورتــی کــه مســئله اصلــی‬ ‫هویــت یابــی نخبــگان اســت‪.‬نخبگان علــوم‬ ‫انســانی در کشــور کــم داریــم و بــه هویــت‬ ‫یابــی نخبــه علــوم انســانی نیازمندیــم‪.‬‬ ‫مجتبــی زارع بیدکــی دارای مــدال طــای‬ ‫المپیــاد جهانــی ریاضی ســال ‪ 94‬و دانشــجوی‬ ‫دکتــری ریاضیــات‪ ،‬نخبــه دیگــر حاضــر در این‬ ‫جلســه بیــان کــرد‪ :‬گسســت نســلی در جامعــه‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بایــد زبــان مشــترک و فهــم‬ ‫مشــترک در جامعــه ایجــاد شــود‪ .‬شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی کارهــای بزرگــی‬ ‫می کنــد مــن متخصــص ریاضیــات هســتم و‬ ‫در بقیــه حوزه هــا متخصــص نیســتم بایــد از‬ ‫نخبــگان رشــته های مختلــف اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫زارع ادامــه داد‪ :‬ایدئولوژی هــای زیــادی‬ ‫داریــم‪ ،‬تاریــخ اگــر نــگاه کنیــم و تعالیــم دینــی‬ ‫بــه مــا می گویــد کــه حــق را بشناســید‪ .‬االن‬ ‫مــاک افــراد هســتند در صورتــی کــه اینگونــه‬ ‫نبایــد باشــد‪ .‬برخــی اوقــات فکــر می کنــم کــه‬ ‫اقایــان دوســت دارنــد اینجــا چیــن شــود حزب‬ ‫کمونیســت حاکــم اســت و فقــط اقتصــاد را‬ ‫پیــش می بــرد‪ .‬شــاید راهبــری درســت باشــد‬ ‫ولــی فضــای مجــازی وجــود دارد و افــراد حــق‬ ‫انتخــاب دارنــد‪.‬‬ ‫وحیــد احســانیان دارنــده مــدال برنــز المپیــاد‬ ‫دانشــجویی و دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه‬ ‫شــهید بهشــتی در ایــن جلســه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫وقتــی بــه عنــوان مــادر خانــواده هســتید‬ ‫عاقبــت فرزندتــان هــر چــه شــود شــما هــم‬ ‫مســئول هســتید‪ .‬بــرای پســری کــه سرکشــی‬ ‫می کنــد اگــر بســتر ایجــاد شــود تــا خــودش‬ ‫را نشــان دهــد اینگونــه احساســاتش فروکــش‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه رســمیت شــناختن نیروهــای‬ ‫متضــاد باعــث می شــود سیســتم بــه تعــادل‬ ‫برســد‪.‬‬ ‫ایــن دانشــجو بیــان کــرد‪ :‬امــر بــه معــروف‬ ‫از شــریعت گرفتــه شــده اســت‪ .‬جمهــوری‬ ‫اســامی تعــادل بیــن قانــون و شــریعت اســت‪.‬‬ ‫االن همــش شــریعت حاکــم اســت در صورتــی‬ ‫کــه امــام علــی تعــادل را حفــظ می کــرد‪.‬‬ ‫امــام علــی اول عدالــت اقتصــادی را مدنظــر‬ ‫داشــتند و بعــد فروعــات دیــن را مدنظــر قــرار‬ ‫می دادنــد‪ .‬شــهید مطهــری می گویــد کــه‬ ‫اراده مــردم را بایــد پذیرفــت‪ ،‬اگــر اشــتباه‬ ‫هــم باشــد بایــد اجــازه اشــتباه کــردن بدهیــم؛‬ ‫مــا ترســی داریــم کــه بــه بیراهــه نرویــم‪.‬‬ ‫اگــر اشــتباه کننــد یــاد می گیرنــد‪ .‬ادم از‬ ‫اشــتباهش می فهمــد کــه اشــتباه کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در عصــر جدیــد بــا فردگرایی‬ صفحه 29 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مواجــه هســتیم چراکــه عصــر پســت مدرنیتــه‬ ‫اســت‪ ،‬جمهــوری اســامی می خواهــد بــا‬ ‫بی ارزشــی مواجهــه داشــته باشــد‪ ،‬شــهید‬ ‫بهشــتی می گویــد ارزش هــا را بشناســید و‬ ‫اشــخاص را بــا ارزش هــا بشناســید‪ ،‬اشــخاص‬ ‫نبایــد جایگزیــن ارزش هــا شــوند‪ .‬در جامعــه‬ ‫ایــران دیــده مــی شــود کــه اشــخاص مــورد‬ ‫تهاجــم هســتند در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ارزش هــا را تضمیــن نمی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دانشــجو بیــان کــرد‪ :‬چــون عدالــت‬ ‫اموزشــی نداریــم بــه نخبــه اعتقــادی نداریــم‬ ‫نخبــه وقتــی معنــا پیــدا مــی کنــد کــه عدالــت‬ ‫اموزشــی باشــد‪ .‬نهادهایــی ماننــد دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بایــد تجربیات‬ ‫مختلــف را در اختیــار عمــوم بگذارنــد‪.‬‬ ‫وی دربــاره فــرار مغزهــا افــزود‪ :‬می گوینــد‬ ‫امکانــات بدهیــم تــا نخبــگان بماننــد واقعیــت‬ ‫ایــن اســت کــه ایــن رویکــرد جــواب نمی دهــد‬ ‫و امــا افــراد هدفمنــد می رونــد و می گوینــد‬ ‫هــر جــا بــه غیــر از اینجــا برویــم و ایــن بــه‬ ‫ایــن دلیــل اســت کــه احســاس تعلــق نمــی‬ ‫کننــد و بســتری هــم وجــود نــدارد کــه‬ ‫احســاس تاثیرگــذاری کننــد‪ ،‬بــا خودشــان‬ ‫مــی گوینــد اگــر حــرف متفــاوت بزنیــم حــذف‬ ‫می شــویم بایــد بســتری ایجــاد شــود کــه‬ ‫افــراد در بطــن جامعــه بتواننــد فعالیــت کننــد‪.‬‬ ‫باشــگاه نخبــگان فرصــت خوبــی بــرای هــم‬ ‫اندیشــی نخبــگان اســت کــه میتــوان جــدی‬ ‫تــر از ان اســتفاده کــرد و فضــای چنــد رشــته‬ ‫ای و میــان رشــته ای ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد نــوروزی‪ ،‬رزیدنــت ارتوپــدی‪،‬‬ ‫رتبــه تک رقمــی کنکــور سراســری و دارنــده‬ ‫مــدال طــای المپیــاد دانشــجویی‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه نقــش مهــم نخبــگان در تالطــم هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه‬ ‫از ضروریــات ایــن نقش افرینــی‪ ،‬اطــاع‬ ‫ایشــان از فلســفه سیاســی و تاریــخ و فرهنــگ‬ ‫جامعــه اســت و الزم اســت نخبــگان‪ ،‬باتوجــه‬ ‫بــه جایــگاه اجتماعــی و ظرفیــت بــاالی‬ ‫تاثیرگــذاری کــه دارنــد‪ ،‬در کنــار تســلط بــر‬ ‫رشــته های تخصصــی خــود‪ ،‬از احــوال جامعــه‬ ‫نیــز غافــل نشــوند کــه متاســفانه اکنــون‬ ‫گسســتی میــان نخبــگان و جامعــه رخ داده و‬ ‫در حــال حاضــر مرجعیــت ایشــان در تحــوالت‬ ‫اجتماعــی زیــر ســوال اســت و بــا احیــای ایــن‬ ‫مرجعیــت می تــوان حرکت هــای اجتماعــی‬ ‫را بــه ســمت اصــاح نقایــص جامعــه هدایــت‬ ‫کــرد و مانــع سوء اســتفاده بیگانــگان و بــردن‬ ‫ان بــه ســمت اغتشــاش و خشــونت شــد‪.‬در‬ ‫ادامــه افــزود‪ :‬نخبــگان نبایــد صرفــا مصــرف‬ ‫کننــده تصمیمــات دیگــران باشــند و بایــد‬ ‫خــود را متولــی امــور کشــور و مســئول حــل‬ ‫مشــکالت بداننــد و خــود را بــرای ایــن مهــم‬ ‫توانمنــد کننــد‪.‬‬ ‫امیــن فتح پــور دارنــده مــدال نقــره کشــوری‬ ‫المپیــاد ریاضــی ســال ‪ 1393‬و دانشــجویی‬ ‫ارشــد فلســفه علــم دانشــگاه شــریف نیــز در‬ ‫ایــن جلســه عنــوان کــرد‪ :‬اتفاقــات اخیــر چنــد‬ ‫الیــه اســت‪ ،‬بنیادی تریــن الیــه ان تقابــل‬ ‫تمدنــی و تقابــل اســام و مدرنیتــه اســت‪،‬‬ ‫بایــد مشــخص شــود کــه جمهــوری اســامی‬ ‫چــه نــوع حکومتــی اســت مــا بقیــه دنیــا فــرق‬ ‫داریــم و بایــد راه چــاره بیندیشــیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســاختارهای کشــور ماننــد‬ ‫دانشــگاه وارداتــی هســتند ایــن ســاختارها‬ ‫مناســب مــا نیســتند‪ ،‬ایــن دانشــگاه نمــی تواند‬ ‫بــرای جمهــوری اســامی نظریــه پــردازی کند‪،‬‬ ‫دانشــگاه مــی توانــد تولیــد علــم و فــن داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا نظریــه پــردازی نــه‪ .‬ایــن ســاختار‬ ‫بایــد بــر اســاس اهــداف نظــام بازنگــری شــود‬ ‫و بــرای ایجــاد توســعه نیازمنــد حــل برخــی از‬ ‫مفاهیــم هســتیم‪.‬‬ ‫فتــح پــور گفــت‪ :‬همــه میخواهیــم کشــور را‬ ‫بســازیم واقعیــت ایــن اســت کــه چگونــه مــی‬ ‫خواهیــم توســعه ایجــاد کنیــم توســعه و اســام‬ ‫بــا هــم تعــارض هایــی دارنــد بنابرایــن بایــد‬ ‫بحثهــای نظــری در ایــن زمینــه حــل شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســوال مهــم ایــن اســت کــه‬ ‫نظــام نخبگانــی مــا چــه تربیــت مــی کنــد؟ بــا‬ ‫پزشــک و مهنــدس نمــی تــوان کشــور را اداره‬ ‫کــرد؟ مــا نظریــه پــرداز و روحانــی نخبــه مــی‬ ‫خواهیــم‪ ،‬کشــور عــاوه بــر نخبــگان علمــی‬ ‫بــه نخبــگان اجتماعــی و فرهنگــی نیــاز دارد‪،‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مــی توانــد‬ ‫بســتری ایجــاد کنــد تــا نخبــگان بــه ســمت‬ ‫کارهــای مــورد نیــاز نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫اســت برونــد‪.‬‬ ‫ســید محمــد حاتمــی دارنــده مــدال نقــره‬ ‫المپیــاد جهانــی ریاضــی ‪ 2019‬و دانشــجوی‬ ‫مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه شــریف بــه‬ ‫عنــوان نخبــه حاضــر در ایــن جلســه نیــز گفت‪:‬‬ ‫ایــا چیــن شــدن هــدف ماســت یــا نــه؟ اگــر‬ ‫بلــه هســت دیگــر صحبتــی نداریــم‪ ،‬اگــر نــه‬ ‫اســت چــرا اقدامــات در ایــن راستاســت‪ .‬االن‬ ‫تــک صدایــی در کشــور حاکــم اســت‪ .‬معتقــدم‬ ‫در شــرایط بحرانــی نیســتیم ولــی در شــرایط‬ ‫ناارامــی هســتیم کــه فقــط صــدای رادیکالهــا‬ ‫بــه هــم مــی رســد صــدای افــراد میانی شــنیده‬ ‫نمــی شــود‪ .‬متاســفانه اصــا فضــای صحبــت‬ ‫کــردن بــرای افــراد میانــی وجــود نــدارد‪ ،‬چــون‬ ‫مســئوالن دانشــگاه فقــط از تندروهــا حمایــت‬ ‫مــی کننــد و فقــط رادیــکال هــا صحبــت مــی‬ ‫کننــد و صــدای انهــا شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مســئوالن دانشــگاه مــی‬ ‫گوینــد ‪ 40‬روز اســت کــه ســروصدا کرده ایــد‬ ‫دیگــر بــس اســت‪ ،‬متاســفانه ایــن هــا فکــر می‬ ‫کننــد کــه مــا امــده ایــم کــه ســروصدا کنیــم‬ ‫در صورتــی کــه اینگونــه نیســت مــا بــه دنبــال‬ ‫نتیجــه هســتیم‪ .‬نتایــج را بگوینــد مــا کوتــاه‬ ‫مــی اییــم مــا اینقدرهــا هــم غیرمنطقــی‬ ‫نیســتیم‪.‬‬ ‫حاتمــی ادامــه داد‪ :‬بــه جــای اینکــه بــه‬ ‫نخبــگان مدیریــت امــوزش دهیــد‪ ،‬فضــای کار‬ ‫کــردن بــه نخبــگان داده شــود‪ .‬عــدم مطالعــه‬ ‫باعــث شــده کــه برخــی از دعواهــا ســطح‬ ‫پاییــن باشــد‪ ،‬چــون بــا هــر اعتراضــی برخــورد‬ ‫امنیتــی شــده‪ ،‬بحــث و گفتگــو شــکل نمــی‬ ‫گیــرد و ســواد الزم ایجــاد نمــی شــود و وقتــی‬ ‫کــه بحــث مــی شــود محتــوای مــورد انتظــار‬ ‫دیــده نمــی شــود‪.‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫المپیــاد ادبــی و دانشــجوی پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬نیــز در ایــن نشســت تاکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫جایــی در کشــور کــه امنیتــی هســتند‪ ،‬ثبــات‬ ‫مدیریــت داریــم کــه در مواقــع ضــروری بــه‬ ‫صحنــه مــی اینــد و انطــور کــه میخواهنــد‬ ‫عمــل مــی کننــد ایــن احتمــال دارد کــه در‬ ‫اینــده گــوی ســبقت از نخبــگان سیاســی‬ ‫برباینــد و بــه ایــن برســیم کــه امنیتــی هــا‬ ‫کشــور را اداره کنیــم‪ ،‬دوســتان می پرســند کــه‬ ‫مــا چیــن مــی شــویم؟ مــن مــی پرســم کــه‬ ‫مــا جمهــوری اســامی پاکســتان می شــویم؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬بزرگتریــن مشــکل مــا ایــن اســت‬ ‫کــه بــه جــای هــم اندیشــی‪ ،‬جلســات پاســخ‬ ‫بــه شــبهات راه انداختیــم‪ .‬پاســخ بــه شــبهات‬ ‫یعنــی اینکــه شــما افــرادی هســتید که توســط‬ ‫دشــمنان اســام فریــب خورده ایــد و شــبهاتی‬ ‫برایتــان ایجــاد شــده اســت‪ ،‬حــاال بیاییــد مــا‬ ‫ایــن شــبهات را برطــرف می کنیــم‪ .‬بــه جــای‬ ‫انتقــال دانــش بــه افــراد‪ ،‬مــی گویــم بیاییــد‬ ‫ســوال بپرســید مــا جــواب می دهیــم‪ .‬مــن یک‬ ‫ســوال داریــم ایــا مســئله جمهــوری اســامی‬ ‫اختــاط ســلف دانشــگاه اســت؟ اگــر اختــاط‬ ‫ســلف هســت خــوب چــرا جــای دیگــر ایــن‬ ‫جداســازی وجــود نــدارد؟ پــرورش اندیشــیده‬ ‫بایــد در نخبــگان صــورت گیــرد‪ ،‬مرکــزی‬ ‫بــرای نخبــگان در دانشــگاه ایجــاد شــود تــا‬ ‫نخبــگان بــرای اجتمــاع تربیــت شــوند‪ .‬بنیــاد‬ ‫نخبــگان افــراد را تــک تــک شناســایی مــی‬ ‫کنــد تــا اجتمــاع شــوند‪ .‬در نهــاد رهبــری و‬ ‫معاونــت فرهنگــی مــی تــوان بازتعریفــی ایجــاد‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫رمضانــی راد گفــت‪ :‬انحصــار دولتــی در‬ ‫افــرادی میبنیــم کــه بــه شــدت محافظــه‬ ‫کار هســتند و بــه همیــن خاطــر از نخبــگان‬ ‫فاصلــه گرفتــه انــد‪ .‬جداســازی جمهــوری از‬ ‫اســامی نمی پذیــرم و پیشــنهاد می کنــم کــه‬ ‫مســئوالن جمهــوری اســامی را از جمهــوری‬ ‫اســامی جــدا کنیــم‪.‬‬ ‫محمدعلــی خــادم ســهی دارنــده مــدال‬ ‫طــای المپیــاد فیزیــک نیــز گفــت ‪ :‬انحصــار‬ ‫در پزشــکی شکســته شــد و خوشــحالم کــه‬ ‫افزایــش ظرفیــت پزشــکی را مصــوب کردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حاکمیــت خالــی از نیــروی‬ ‫مختصــص اســت‪ ،‬کیفیــت درس هــای‬ ‫دانشــگاهی مهندســی خــوب اســت امــا در‬ ‫علــوم انســانی ضعیــف هســتیم و از مدیــران‬ ‫متخصــص برخــوردار نیســتیم نیازمنــد اصــاح‬ ‫ســاختار علــوم انســانی هســتیم‪.‬‬ ‫خــادم گفــت‪ :‬ســربازی معضل اســت و موضوع‬ ‫فرهنگــی اســت‪ .‬حاکمیــت فیدبکــی از جامعه و‬ ‫از تصمیمــات خــودش نمی گیــرد‪ .‬مثــا همیــن‬ ‫پروکســی تلگــرام و تبلیغاتــی کــه مــی ایــد‬ ‫واقعــا شــرم اور اســت متاســفانه مســئوالن از‬ ‫تصمیماتــی نظیــر فیلترینــگ تلگــرام فیدبــک‬ ‫ندارنــد‪ .‬بــرای تصمیم گیــری فرهنگــی تبعــات‬ ‫اقتصــادی هــم دیــده شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــا مطلــوب اســت کــه‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه شــریف حــرف اجتماعــی‬ ‫و سیاســی بزننــد؟ برخــی مــی گوینــد کــه‬ ‫مهنــدس هســتید برویــد درســتان را بخوانیــد‪.‬‬ ‫برخــی از مســئوالن اب بــه اســیب دشــمن‬ ‫می ریزنــد‪ .‬مــی گوینــد دانشــجویان دانشــگاه‬ ‫شــریف فحــش مــی دهنــد ان بچــه هــا کمتــر‬ ‫از ‪ 50‬نفــر بودنــد‪ ،‬در مقابــل در تجمعــات‬ ‫هــر وقــت دانشــجویی فحــش داد ســایر‬ ‫دانشــجویان بــه او پشــت کردنــد‪ .‬لطفــا بــه‬ ‫مســئوالن بگوییــد کــه هیــچ کاری نکننــد‬ ‫تــا مدتــی دانشــجویان حرفشــان را بزننــد‪،‬‬ ‫بگذارنــد تجمــع برگــزار کننــد تــا ببیننــد‬ ‫نقطــه تعــادل کجاســت‪.‬‬ ‫محمدامیــن کیانــی‪ ،‬دارنــده مــدال طــای‬ ‫جهانــی زیســت شناســی و دانشــجوی کامپیوتر‬ ‫دانشــگاه شــریف‪ ،‬نیــز در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫اجــازه بدهیــد نظــرات مختلــف بــه همدیگــر‬ ‫برســد‪ ،‬بــا سانســور مشــکلی حــل نمــی شــود‬ ‫فضــای مجــازی ایــن بســتر را ایجــاد کــرده‬ ‫بایــد در فضــای حقیقــی و دانشــگاه هــا ایجــاد‬ ‫شــود و تشــکل های مختلــف شــکل بگیرنــد تــا‬ ‫نظراتشــان را بیــان کننــد بعــد مــا می توانیــم‬ ‫تصمیــم بگیریــم‪.‬‬ ‫محمدحســین رمضانـی راد ‪ ،‬دارنــده مــدال برنز‬ ‫امیــر زمانــی دارنــده مــدال برنــز المپیــاد‬ ‫‪30‬‬ ‫جهانــی زیســت شناســی نخبــه نیــز در گفــت‪:‬‬ ‫رویکــرد قــدرت محــور بــه دنبــال تمــام کــردن‬ ‫قائلــه اخیــر اســت ‪،‬مــن میترســم کــه ایــن‬ ‫رویکــرد در کشــور توســعه پیــدا کنــد‪ .‬رویکــرد‬ ‫اخــاق محــور هــم همــواره شــاهد بودیــم‬ ‫کــه رویکــرد فرهنگــی داشــتند در ایــن میــان‬ ‫ســردار فرهنگــی کــم داریــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــورای فضــای مجــازی‪ ،‬صــدا و‬ ‫ســیما و دانشــگاه شــریف هــر یــک خودشــان‬ ‫تصمیــم مــی گیرنــد‪ .‬ای کاش تصمیمــات‬ ‫انســجام داشــت‪.‬‬ ‫زمانــی گفــت‪ :‬ســوال بنــده ایــن اســت کــه‬ ‫بعــد از ایــن ایــام چقــدر حاضــر هســتیم‬ ‫کــه حــرف مــردم را بشــنویم‪ .‬بیشــتر حالــت‬ ‫فردگرایــی در کشــور داریــم و کمتــر خــرد‬ ‫جمعــی بــه کار گرفتــه مــی شــود‪ .‬چقــدر بــه‬ ‫نظرســنجی هــا اســتناد مــی شــود و اینکــه‬ ‫قوانیــن را بــر ایــن اســاس تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا جعفــری ازاد دارنــده مــدال نقــره‬ ‫المپیــاد دانشــجویی در ایــن نشســت گفــت‪:‬‬ ‫توجــه بــه ذینفعــان اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬وقتی‬ ‫شــورا مصوبــه دارد بایــد برایــش مهــم باشــد‬ ‫کــه همــه ذینفعــان چــه احساســی دارد‪ .‬مهــم‬ ‫نیســت افزایــش ظرفیــت پزشــکی خــوب اســت‬ ‫یــا نــه امــا اینکــه چــه احساســی دانشــجویان‬ ‫پزشــکی دارد مهــم اســت‪ .‬انــگار االن اصــا‬ ‫مهــم نیســت اینگونــه فضــای رادیکالــی ایجــاد‬ ‫مــی شــود و اعتراضــات رادیکالــی ایجــاد مــی‬ ‫شــود‪ .‬وقتــی مــن احســاس کنــم مــی توانــم‬ ‫حــرف بزنــم و اظهارنظــر کنــم میتوانــم عاقالنه‬ ‫تــر رفتــار کنــم‪.‬‬ ‫محمدامیــن نجــارزاده رتبــه برتــر کنکــور‬ ‫سراســری‪ ،‬در ایــن جلســه بیــان کــرد‪ :‬کاش‬ ‫در افزایــش ظرفیــت پزشــکی بیمارســتان ها‬ ‫و خوابگاه هــا را می دیــد‪ .‬فضــای دانشــگاه و‬ ‫زیرســاخت ها بــرای افزایــش ظرفیــت مناســب‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن معتقــدم کــه دانشــجویان‬ ‫نمی تواننــد بــا خودشــان کنــار بیاینــد و اصــا‬ ‫فضــای فعلــی فضــای گفتگــو نیســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــجو گفــت‪ :‬بیانیــه ســپاه وضعیــت‬ ‫موجــود را تبییــن کــرده اســت‪ .‬حملــه رســانه‬ ‫ای ســنگین رخ داد کــه ذهــن بچــه هــا را‬ ‫مشــوش کــرد مســئوالن بایــد وضعیــت را‬ ‫تبییــن مــی کردنــد ولــی حرفهــای ضدونقیــض‬ ‫زدنــد و فضــا را بدتــر کردنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬روســای دانشــگاه بایــد‬ ‫امنیــت جلســات را حفــظ کننــد‪ .‬امــا اقدامــات‬ ‫شــدید امنیتــی شــکل مــی گیــرد کــه مناســب‬ ‫نیســت‪ .‬فیلترینگ هایــی صــورت گرفتــه اســت‬ ‫کــه جــای تاســف دارد‪.‬‬ صفحه 30 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪31‬‬ ‫دکتر کبگانیان‪:‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫نقشه جامع علمی کشور متناسب با علم و فناوری جهان و مسائل کشور باید روزامد شود‬ ‫چــه برنامه هایــی در خصــوص رفــع اشــکاالت‬ ‫موجــود و تقویــت ســواد دانش امــوزان دارنــد؟‬ ‫جلســه یکصــد و شــصت و هشــتم شــورای‬ ‫ســتاد راهبــردی اجــرای نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور بــه ریاســت دکتــر ســعیدرضا عاملــی‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬عصــر‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۱۷‬ابــان مــاه ‪ 1401‬در محــل‬ ‫دبیرخانــه ایــن شــورا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬دکتــر منصــور کبگانیــان‪،‬‬ ‫دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع‬ ‫علمــی کشــور در حاشــیه جلســه ‪ 168‬ایــن‬ ‫ســتاد اظهــار کــرد‪ :‬در ابتــدای جلســه گــزارش‬ ‫وضعیــت علــم و فنــاوری کشــور ارائــه و نتایــج‬ ‫عملکــرد دانش امــوزان ایرانــی در ازمون هــای‬ ‫بین المللــی در حوزه هــای ریاضیــات‪ ،‬فیزیــک‬ ‫و ســواد خوانــدن بــه زبــان ملــی ان کشــورها‬ ‫ارائــه شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن ازمون هــا همــه ســاله برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬متاســفانه امــار و داده هــای ارائــه‬ ‫شــده نگــران کننــده بــود و افــت شــدیدی‬ ‫را نشــان مــی داد چــرا کــه کشــور مــا جــز‬ ‫چنــد کشــور اخــر اســت‪ ،‬در ایــن گــزارش بــه‬ ‫عملکــرد دانــش امــوزان پایــه چهــارم ابتدایــی‬ ‫و هشــتم دبیرســتان اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع‬ ‫علمــی کشــور بیــان کــرد‪ :‬قــرار شــده از وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش تذکــر و توضیــح خواســته‬ ‫بشــود تــا گــزارش بدهنــد کــه در دولــت جدید‬ ‫کبگانیــان تاکیــد کــرد‪ :‬ریاضیــات بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬دســتاوردهای کلیــدی در حــوزه‬ ‫فنــی و مهندســی موشــک ها‪ ،‬پهپادهــا و‬ ‫ســانتریفیوژها نتیجــه ایــن رشته هاســت‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن مشــکل در دبســتان و دبیرســتان حــل‬ ‫نشــود ضربــه انــرا صنعــت و حــوزه دانشــگاهی‬ ‫کشــور خواهــد خــورد‪ .‬اعضــای ســتاد راهبــری‬ ‫اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور تاکیــد‬ ‫کردنــد هــر چــه ســریعتر ایــن نقیصــه برطــرف‬ ‫و برنامه هــای جدیــد ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ادامــه جلســه‪ ،‬اعضــای‬ ‫ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور از ورود شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫بــه بحــث کنکــور تقدیــر کردنــد‪ .‬چراکــه‬ ‫اثرســوابق تحصیلــی در کنکــور افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده اســت بــه طــوری کــه امســال ‪40‬‬ ‫درصــد اثرگــذار اســت و ســال اینــده بــه ‪50‬‬ ‫درصــد و در نهایــت بــه ‪ 60‬درصــد خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬دانــش امــوزان بایــد خــود را بــرای‬ ‫امتحانــات تشــریحی امــاده کننــد و کیفی تــر‬ ‫درس بخواننــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫اشــاره بــه وظایــف ســازمان ســنجش امــوزش‬ ‫کشــور و تاکیــدات اعضــای ســتاد راهبــری‬ ‫اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور در ایــن‬ ‫زمینــه گفــت‪ :‬در جلســه تاکیــد شــد کــه‬ ‫وظیفــه اصلــی ســازمان ســنجش امــوزش‬ ‫کشــور‪ ،‬نظــارت بــر کیفیــت امــوزش در‬ ‫وزارتخانــه امــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها‬ ‫اســت کــه متاســفانه تاکنــون مغفــول مانــده‬ ‫اســت‪ .‬ســازمان ســنجش بــه شــدت درگیــر‬ ‫کنکــور بــوده و ایــن بخــش رهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر ایــن موضــوع در وظایــف ایــن ســازمان‬ ‫وجــود نــدارد بایــد اصالح شــود چراکه ســازمان‬ ‫ســنجش امــوزش زودتــر از ســتاد نقشــه بایــد‬ ‫در ایــن زمینــه گــزارش مــی داد‪ .‬کــم عمــق‬ ‫شــدن علــوم در دبســتان و دبیرســتان خطــر‬ ‫جــدی اســت کــه نیــاز بــه مراقبــت دارد‪.‬‬ ‫کبگانیــان بــا اشــاره بــه موضــوع روزامدســازی‬ ‫نقشــه جامــع علمــی کشــور بیــان کــرد‪ :‬نقشــه‬ ‫جامــع علمــی کشــور بیــش از ‪ 10‬ســال پیــش‬ ‫تصویــب شــد و دســتاوردهای بینهایتی داشــت‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل انســجام دســتاوردهای علم و‬ ‫فنــاوری بیشــتر از بخش هــای دیگــر کشــور‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬اگــر هــم اکنــون اســیب هایی‬ ‫در حــوزه اقتصــاد و فرهنــگ وجــود دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫اســیب در علــم و فنــاوری کمتــر اســت و ایــن‬ ‫مرهــون ســند نقشــه جامــع علمــی اســت‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع‬ ‫علمــی کشــور افــزود‪ :‬نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور متناســب بــا علــم و فنــاوری جهــان‬ ‫و مســائل کشــور بایــد روزامــد شــود‪.‬‬ ‫اولویت هایــی در زمــان تصویــب وجــود داشــت‬ ‫کــه در ســند گنجانــده شــد‪ .‬امــا امــروزه‬ ‫موضوعــات دیگــری نظیــر هــوش مصنوعــی و‬ ‫کوانتــوم مطــرح اســت‪ .‬برخــی از شــاخص ها‬ ‫بایــد تغییــر نماینــد‪ .‬بایــد روز امدســازی انجــام‬ ‫شــود و ایــن امــر در نقشــه پیــش بینــی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬پــس از نهایی ســازی به روزرســانی‬ ‫جزییــات ان‪ ،‬بایــد متــن نهایــی در صحــن‬ ‫شــورا بــه تصویــب برســد‪.‬‬ ‫کبگانیــان گفــت‪ :‬روزامدســازی بــه الزاماتــی‬ ‫نیــاز دارد کــه یکــی از الزامــات فراینــدی‬ ‫اینــده پژوهــی اســت‪ ،‬بایــد مشــخص شــود‬ ‫کــه جهــان در ‪ 10‬ســال و ‪ 15‬اینــده بــه‬ ‫کــدام ســمت مــی رود و کشــور مــا بایــد بــه‬ ‫کــدام ســمت برویــم‪ .‬در عیــن حــال امایــش‬ ‫ســرزمینی نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫الزامــات نگارشــی هــم وجــود دارد‪ .‬البتــه‬ ‫قالبــی کنونــی بایــد حفــظ شــود‪ ،‬زمانبنــدی‬ ‫و پیوســت اجرایــی بایــد گنجانــده شــود تــا‬ ‫روزامدســازی بــه خوبــی اجــرا شــود و اعضــای‬ ‫ســتاد تاکیــد داشــتند تــا جایــی کــه ممکــن‬ ‫اســت زمان بنــدی روزامدســازی را کوتاهتــر‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر همراهــی قــوای ســه گانــه‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد اســیب شناســی الزم صــورت‬ ‫گیــرد تــا مشــخص شــود نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور کجاهــا موفــق و کجــا ناموفــق بــوده‬ ‫اســت‪ .‬توجــه بــه بیانیــه گام دوم انقــاب‬ ‫کشــور نیــز در روزامــد ســازی مــورد تاکیــد‬ ‫اســت‪ .‬چراکــه منظــور ایــن بیانیــه ‪ 40‬ســال‬ ‫اینــده اســت بایــد در نســخه جدیــد بــرای ‪10‬‬ ‫ســال اینــده برنامه ریــزی کنیــم‪ .‬کبگانیــان‬ ‫بــا تاکیــد بــر ورود نقشــه جامــع علمــی بــه‬ ‫برنامه هــای توســعه ای کشــور بیــان داشــت‬ ‫کــه احــکام موجــود در نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور بایــد در تنظیــم برنامــه هفتــم توســعه‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع‬ ‫علمــی کشــور ادامــه داد‪ :‬در نســخه جدیــد‬ ‫نقشــه هماننــد قبــل بایــد از شــبکه های‬ ‫نخبگانــی کشــور اســتفاده شــود‪ .‬در نســخه اول‬ ‫از چنــد هــزار نخبــه و دانشــگاه ها و موسســات‬ ‫پژوهــی مختلفــی اســتفاده کردیــم‪ .‬اعضــای‬ ‫ســتاد راهبــری اجــرای نقشــه جامــع علمــی‬ ‫کشــور تاکیــد کردنــد که بــا توجــه بــه امکانات‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬نشســت ها و همایش هــای‬ ‫مختلفــی در خصــوص روزامدســازی ایــن‬ ‫نقشــه برگــزار شــود‪ .‬دانشــگاه ها بــه ایــن‬ ‫موضــوع ورود پیــدا کننــد و طرح هــا و‬ ‫پیشــنهادهای خــود را ارائــه دهنــد‪ .‬اگــر مقالــه‬ ‫یــا تحقیقاتــی دربــاره نقشــه جامــع داشــتند‬ ‫اعــام کننــد‪ .‬امیدواریــم کــه روزامدســازی بــه‬ ‫ســرعت پیــش رود‪.‬‬ ‫دکتر عاملی‪:‬‬ ‫باید خروجی های متنوع و تخصص های متناسب با نیاز جامعه برای حوزه های علمیه در نظر بگیریم‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت‪:‬‬ ‫بایــد خروجی هــای متنــوع و تخصص هــای‬ ‫جامعــه بــرای حوزه هــای‬ ‫ ‬ ‫متناســب بــا نیــاز‬ ‫علمیــه در نظــر بگیریــم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی انقالب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬دکتــر ســعیدرضا عاملــی‪ ،‬دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬در جلســه‬ ‫هیــات اندیشــه ورزی در جامعــه الزهــراء در‬ ‫ســخنانی اظهــار کــرد‪ :‬حــوزه علمیــه قبــل و‬ ‫بعــد از انقــاب بــا هــم تفــاوت دارد‪ ،‬قبــل از‬ ‫انقــاب‪ ،‬کمیــت کــم بــود و قشــری کــه وراد‬ ‫حــوزه می شــدند قشــر متفاوتــی بودنــد امــا‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب افــراد فــوج فــوج بــه‬ ‫حــوزه رفتنــد‪ ،‬مــن امریــکا درس می خوانــدم‪،‬‬ ‫رشــته مکانیــک را نیمــه کاره رهــا کــردم بــه‬ ‫امیــد امــدن بــه حــوزه بــه ایــران برگشــتم‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه منشــا علــم در دوره اســامی‬ ‫علــوم دینــی بــوده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در ان‬ ‫دوره دوگانگــی درعلــم نبــود‪ ،‬دوگانگــی نتیجــه‬ ‫ســکوالر شــدن علــم اســت‪ .‬علــم وقتــی‬ ‫ســکوالر شــد حــوزه و دانشــگاه جــدا شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ان زمــان افــراد زیــادی از‬ ‫رشــته های مختلــف تجربــی و ریاضــی را رهــا‬ ‫کردنــد و بــه حــوزه رفتنــد‪ ،‬اوایــل انقــاب‬ ‫حــوزه علمیــه دیــوان ســاالری کنونــی را‬ ‫نداشــت‪ ،‬فضــای بــازی بــود و افــراد بــه راحتــی‬ ‫وارد حــوز ه علمیــه می شــدند‪.‬دبیر شــورای‬ ‫عالــی انقــاب فرهنگــی بــا بیــان اینکــه منشــا‬ ‫علــم در دوره اســامی علــوم دینــی بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در ان دوره دوگانگــی‬ ‫درعلــم نبــود‪ ،‬دوگانگــی نتیجــه ســکوالر شــدن‬ ‫علــم اســت‪ .‬علــم وقتــی ســکوالر شــد حــوزه و‬ ‫دانشــگاه جــدا شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی اضافــه کــرد‪ :‬مــا نیــز ایــن‬ ‫اتفــاق را دامــن زدیــم و روی جداســازی تاکیــد‬ ‫کردیــم و دچــار فاصلــه شــدیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه دغدغه هــای معیشــتی‬ ‫طــاب ادامــه داد‪ :‬مشــکالت معیشــیتی طــاب‬ ‫بحــث مهمــی اســت‪ ،‬وضعیــت کنونــی طــاب‬ ‫و حتــی فضــای حــوزوی بــا ســابقه تحصیلــی‬ ‫طوالنــی نامناســب اســت و دلیــل ان عــدم‬ ‫برنامه ریــزی بــرای بکارگیــری موثــر فــارغ‬ ‫التحصیــان حــوزوی اســت‪ .‬اگــر چــه ایــن‬ ‫فرهنــگ کــه علــم فــارغ التحصیلــی نــدارد‪ ،‬در‬ ‫حوزه هــای مــا تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی بــدون تعریــف اینــده مشــخص‬ ‫علمــی و تخصصــی‪ ،‬کارامــدی دچــار مشــکل‬ ‫می شــود و جاذبــه حوزه هــا کــم می شــود‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا‬ ‫تاکیــد بــر خروجــی حوزه هــای علمیــه گفــت‪:‬‬ ‫هــدف از تربیــت طــاب را مجتهدپــروری قــرار‬ ‫دادیــم و تعــداد زیــادی ریــزش کردنــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه حــوزه می توانــد مرجــع تربیــت‬ ‫قضــات‪ ،‬مشــاوران تربیتــی‪ ،‬کارشناســان علــوم‬ ‫مختلــف همچــون فلســفه‪ ،‬الهیــات‪ ،‬تعلیــم‬ ‫و تربیــت‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬زبــان و ادبیــات عــرب‬ ‫و البتــه زبــان و ادبیــات فارســی و ده هــا‬ ‫حوزه هــای مهــم دیگــر علمــی‪ ،‬دانشــی و‬ ‫مهارتــی هــم باشــد‪ ،‬بایــد خروجــی هــای‬ ‫متفــاوت بــرای حوزه هــای علمیــه در نظــر‬ ‫بگیریــم کــه در دوره هــای متنــوع و تعریــف‬ ‫شــده فــارغ التحصیــل شــوند و وارد حــوزه کار‬ ‫شــوند‪ .‬بطــور حتــم مســیر ســنتی پــرورش‬ ‫مبلغیــن دینــی و متخصصیــن حــوزه فقــه و‬ ‫اصــول اصالــت و مانــدگاری خــود را دارنــد‪.‬وی‬ ‫بــا اشــاره بــه دغدغه هــای معیشــتی طــاب‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مشــکالت معیشــیتی طــاب بحــث‬ ‫مهمــی اســت‪ ،‬وضعیــت کنونــی طــاب و حتی‬ ‫فضــای حــوزوی بــا ســابقه تحصیلــی طوالنــی‬ ‫نامناســب اســت و دلیــل ان عــدم برنامه ریــزی‬ ‫بــرای بکارگیــری موثــر فــارغ التحصیــان‬ ‫حــوزوی اســت‪ .‬اگــر چــه ایــن فرهنــگ کــه‬ ‫علــم فــارغ التحصیلــی نــدارد‪ ،‬در حوزه هــای‬ ‫مــا تبدیــل بــه یــک فرهنــگ شــده اســت‪،‬‬ ‫ولــی بــدون تعریــف اینــده مشــخص علمــی و‬ ‫تخصصــی‪ ،‬کارامــدی دچــار مشــکل می شــود‬ ‫و جاذبــه حوزه هــا کــم می شــود‪.‬‬ ‫دکتــر عاملــی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در بازســازی انقالبــی ســاختار‬ ‫فرهنــگ بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه برخــی فکــر‬ ‫می کننــد بایــد بازســازی نهادهــای فرهنگــی‬ ‫را انجــام دهنــد‪ ،‬نهــادی را حــذف‪ ،‬ادغــام یــا‬ ‫اضافــه کننــد درحالــی کــه اینهــا بازســازی‬ ‫انقالبــی فرهنگــی نیســت‪ .‬مــا در درجــه اول‬ ‫بــه بازســازی ســاختار نگرشــی بــه فرهنــگ را‬ ‫نیــاز داریــم‪ .‬نگرشــمان بــه فرهنــگ صنعتــی‬ ‫و کنترلــی بــوده‪ ،‬فکــر کردیــم کــه اینگونــه‬ ‫می توانیــم فرهنــگ را شــکل دهیــم‪ .‬ایــن‬ ‫نــگاه بایــد تبدیــل بــه دانــش افزایــی‪ ،‬مهــارت‬ ‫امــوزی و تقویــت و توانمندســازی فرهنگــی‬ صفحه 31 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫تبدیــل شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬همیــن نــگاه در‬ ‫اتفاقــات اخیــر هــم اثرگــذار بــوده اســت‬ ‫چراکــه مشــخص می شــود کــه اپوزیســیون‬ ‫چقــدر ســطحی اســت کــه کوملــه برایــش‬ ‫تعییــن تکلیــف می کنــد و بازیچــه صهیونیــزم‬ ‫می شــود‪ ،‬یــا اینکــه برخــی جوان هــا چقــدر‬ ‫ســطحی شــده اند کــه کوملــه بــرای انهــا‬ ‫جرقــه ایجــاد می کنــد‪ .‬مــا نیازمنــد نســل‬ ‫عمیــق‪ ،‬توانمنــد بــه لحــاظ دانــش فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی هســتیم‪ .‬دبیــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی بیــان کــرد‪ :‬حــوزه بایــد‬ ‫برترین هــای حــوزه علــم و حکمــت الهــی‬ ‫در جهــان محســوب شــود و ایــن توانائــی‬ ‫منشــاء اعتبــار ملــی و جهانــی شــود‪ .‬الزم‬ ‫اســت دانشــمندان حــوزوی در ســطح ملــی و‬ ‫جهانــی معرفــی شــوند و نمــادی از توانائــی و‬ ‫دانائــی باشــند‪ .‬شــناخت زمانــه و زبــان نســل‬ ‫جدیــد امــر مهــم دیگــری اســت کــه ضــرورت‬ ‫فهــم جامع شــناختی‪ ،‬مــردم شناســی و فهــم‬ ‫ناشــی از درک فضــای ارتباطــی نســل جــوان‬ ‫یــک ضــروت کلیــدی بــرای مفاهمــه اجتماعــی‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه برخــی فکــر می کننــد بایــد‬ ‫بازســازی نهادهــای فرهنگــی را انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫نهــادی را حــذف‪ ،‬ادغــام یــا اضافــه کننــد‬ ‫درحالــی کــه اینهــا بازســازی انقالبــی فرهنگــی‬ ‫نیســت‪ .‬مــا در درجــه اول به بازســازی ســاختار‬ ‫نگرشــی بــه فرهنــگ را نیــاز داریــم‪ .‬نگرشــمان‬ ‫بــه فرهنــگ صنعتــی و کنترلــی بــوده‪ ،‬فکــر‬ ‫کردیــم کــه اینگونــه می توانیــم فرهنــگ‬ ‫را شــکل دهیــم‪ .‬ایــن نــگاه بایــد تبدیــل بــه‬ ‫دانــش افزایــی‪ ،‬مهــارت امــوزی و تقویــت و‬ ‫توانمندســازی فرهنگــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در پایــان دکتــر عاملــی تاکیــد کــرد‪،‬‬ ‫حوزه هــای مــا و بطــور برجســته حــوزه علمیــه‬ ‫قــم نمــاد تــاش و کوشــش علمــی خیــره‬ ‫کننــده هســتند‪ .‬معمــوال اندیشــمندان حــوزوی‬ ‫یــک برنامــه علمــی بــرای ایــام درســی دارنــد‬ ‫و یــک برنامــه علمــی بــرای ایــام غیــر درســی‬ ‫دارنــد و یــک حــس مزیــت بــزرگ بهره منــدی‬ ‫از حقیقــت علــم در میــان مفاخــر حــوزوی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬بایــد اذعــان کــرد کــه حوزه هــای‬ ‫مــا در ده هــای اخیــر‪ ،‬رشــد زیــادی داشــته اند‬ ‫و نظــام برنامه ریــزی روندهــای جدیــدی را‬ ‫تعریــف کرده انــد ولــی همچنــان حوزه هــا‬ ‫نیازمنــد خروجــی هــای متنــوع و تخصصــی‬ ‫متناســب بــا نیازهــای جامعــه هســتند‪.‬‬ ‫«اســتعمار ســوم» از نظــر دبیــر‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪/‬‬ ‫چــرا باید ســواد رســانه ای داشــته‬ ‫باشــیم‬ ‫دبیــر شــورایعالی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬خطــرات‬ ‫حضــور در فضــای مجــازی بــدون داشــتن‬ ‫ســواد رســانه ای را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬بــا پررنــگ تــر شــدن نقــش‬ ‫فضــای مجــازی در زندگــی افــراد‪ ،‬هــر روز‬ ‫واژه هــای جدیــدی بــه گــوش می خــورد بــه‬ ‫طوریکــه بــرای دانســتن معنــی ان هــا بایــد‬ ‫تحقیــق و جشــتجو کنیم‪.‬فضــای مجــازی بــه‬ ‫حــدی گســترده شــده کــه حتــی تصاویــری‬ ‫را بــه چشــم می بینیــم امــا بعدهــا متوجــه‬ ‫می شــویم کــه صحــت نداشــته و تنهــا فریبــی‬ ‫رســانه ای بــوده اســت‪.‬در حالیکــه روز بــه روز‬ ‫بــر تعــداد کاربــران شــبکه های اجتماعــی و‬ ‫بــه طــور کلــی ســایت ها و صفحــات فضــای‬ ‫مجــازی افــزوده می شــود و از کوچــک و‬ ‫بــزرگ و پیــر و جــوان بــا گوشـی های شــخصی‬ ‫بــه طــو لحظــه ای اخبــار و اطالعــات فضــای‬ ‫مجــازی را پیگیــری می کننــد‪ ،‬انــواع فریــب‬ ‫رســانه ای نیــز افزایــش می یابــد و در ایــن میان‬ ‫اگــر اطالعــات کامــل برای حضــور در ایــن فضا‬ ‫را نداشــته باشــی فریــب می خــوری؛ فریــب‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و ‪...‬کارشناســان‬ ‫حتــی بــر ایــن عقیده انــد کــه دنیــای مجــازی‬ ‫بــرای خــودش دنیایــی مجــزا شــده اســت کــه‬ ‫حضــور در ایــن دنیــا اطالعــات بــه روز مربــوط‬ ‫بــه ان را نیــاز دارد و نبایــد بــدون اطالعــات بــه‬ ‫ایــن دنیــا وارد شــوی‪ ،‬کارشناســان نــام ایــن‬ ‫مجموعــه اطالعــات را گذاشــته اند «ســواد‬ ‫رســانه ای»؛ امــا اصــا ســواد رســانه ای چیســت‬ ‫و بــه چــه کار می ایــد؟ یــا اصــا ســوالمان‬ ‫را اینگونــه مطــرح کنیــم کــه اگــر فــردی بــی‬ ‫ســواد رســانه ای باشــد ممکــن اســت در معرض‬ ‫چــه خطراتــی قــرار گیــرد؟ کارشناســان‬ ‫می گوینــد‪ :‬ســواد رســانه ای یــک نــوع درک‬ ‫متکــی بــر مهــارت اســت کــه می تــوان‬ ‫براســاس ان درســت و نادرســت رســانه ها را از‬ ‫یکدیگــر تمیــز داد و انــواع تولیــدات رســانه ای‬ ‫را از یکدیگــر تفکیــک و شناســایی کــرد‪ .‬بــه‬ ‫تعبیــری می تــوان گفــت ســواد رســانه ای یــا‬ ‫‪ Media Literacy‬نوعــی تکنیــک عملــی و‬ ‫مهــارت بســیار ویــژه اســت کــه در عصــر حاضر‬ ‫یکــی از مهمتریــن اموزش هــا در جهــان تلقــی‬ ‫می شــود و بــه افــراد ایــن توانایــی را می دهــد‬ ‫تــا تحلیــل مناســبی از مطالــب منتشــر شــده‬ ‫در انــواع شــبکه های رســانه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو ضــرورت کســب ســواد رســانه ای‬ ‫در میــان اقشــار مختلــف مــردم در تمــام‬ ‫کشــورهای دنیــا اجتناب ناپذیــر اســت‪ ،‬دربــاره‬ ‫چرایــی ایــن ضــرورت بــا ســعیدرضا عاملــی‬ ‫دبیــر شــورایعالی انقــاب فرهنگــی گفت وگــو‬ ‫کردیــم‪.‬‬ ‫* انچــه در گفت وگــوی مــا بــا‬ ‫دبیــر شــورایعالی انقــاب فرهنگــی‬ ‫می خو ا نیــد ‪:‬‬ ‫* تاثیــر دنیــای مجــازی بــر کار و‬ ‫زندگــی افــراد و ضــرورت کســب ســواد‬ ‫رســانه ای‬ ‫* بــدون داشــتن ســواد رســانه ای‪،‬‬ ‫چــه خطراتــی ممکــن اســت در دنیــای‬ ‫مجــازی بــرای افــراد وجــود داشــته‬ ‫باشــد؟‬ ‫* اسیب شناســی فضــای مجــازی نیــاز‬ ‫بــه ســواد و توانمنــدی فراگیــر دارد‬ ‫* قابلیت هــای پیچیــده دنیــای‬ ‫مجــازی کدامنــد؟‬ ‫* اســتعمار ســوم چیســت و راه هــای‬ ‫رهایــی از ان کدامنــد؟‬ ‫* تحلیــل وضعیــت فضــای مجــازی در‬ ‫اینــده‬ ‫* چگونــه می تــوان ســواد رســانه ای‬ ‫افــراد را افزایــش داد‬ ‫تحلیــل شــما از چرایــی ضــرورت‬ ‫کســب ســواد رســانه ای چیســت؟‬ ‫عاملــی‪ :‬در ســه دهــه اخیــر توجــه بــه‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی در میــان مــردم‬ ‫دنیــا بــه انــدازه ای شــده کــه می تــوان گفــت‬ ‫بــا دو فضایــی شــدن جهــان رو بــه رو هســتیم‬ ‫یعنــی بــه مــوازات جهــان فیزیکــی و واقعــی‪،‬‬ ‫دنیــای مجــازی نیــز شــکل گرفتــه که خواســته‬ ‫یــا ناخواســته بــر کار و زندگــی انســان ها تاثیــر‬ ‫گذاشــته اســت از ایــن رو افــراد بایــد ســواد‬ ‫حضــور در ایــن فضــا را داشــته باشــند تــا در‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ایــن دنیــای جدیــد بــا اســیب مواجــه نشــوند و‬ ‫از ظرفیــت هــای ایــن فضــا بهره منــد باشــند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه گســتردگی فضــای مجــازی در‬ ‫زندگــی واقعــی مــردم‪ ،‬مســووالن کشــورها‬ ‫نیــز بایــد دوره هایــی را بــرای امــوزش ســواد‬ ‫رســانه ای و بــا دقــت بیشــتر ســواد مجــازی یــا‬ ‫دانــش مجــازی کــه تعبیــر دقیق تــر اســت‪،‬‬ ‫ایجــاد کنند‪.‬شــما بــه قابلیت هــای دنیــای‬ ‫مجــازی دقــت کنیــد تــا پیچیدگی هــای‬ ‫ایــن دنیــا و لــزوم داشــتن ســواد ایــن دنیــا‬ ‫را متوجــه شــوید‪ ،‬بــه ایــن پیچیدگی هــا‬ ‫خطــرات دنیــای مجــازی را هــم بیفزاییــد‪،‬‬ ‫بــا ایــن وجــود می توانیــم درک کنیــم کــه‬ ‫موضــوع ســواد رســانه ای و اطالعاتــی موضوعــی‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا بــه روز و مهــم اســت‪.‬یکی دیگــر از‬ ‫مــوارد اهمیــت ســواد در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫انحصارهــای بــزرگ در ســکوهای جهانــی‬ ‫اســت‪ ،‬دقــت کنیــد امــروز از ‪ ۱۰‬شــرکت‬ ‫بــزرگ دنیــا و دارای ارزش ســرمایه‪ ۹ ،‬شــرکت‬ ‫در حــوزه اطالعــات و ارتباطــات اســت؛ از ایــن‬ ‫جملــه می تــوان بــه شــرکت های امــازون‪،‬‬ ‫گــوگل‪ ،‬یوتیــوپ‪ ،‬توییتــر و فیس بــوک اشــاره‬ ‫کرد‪.‬بــه طــور معمــول از کلمــه ســواد‪ ،‬مفهــوم‬ ‫اولیــه ســواد کــه همــان توانایــی خوانــدن و‬ ‫نوشــتن اســت برداشــت می شــود‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫می تــوان بــا توجــه بــه تعمیــم مفهــوم ســواد‬ ‫رســانه ای و اطالعاتــی بــه دانــش بزرگــی مثــل‬ ‫دانــش مرتبــط بــا فضایــی مجــازی‪ ،‬ســایبری و‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬از عنــوان دانــش مجــازی به جــای‬ ‫ســواد رســانه ای اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫* اســتعمار ســوم چیســت و راه هــای‬ ‫رهایــی از ان کدامنــد؟‬ ‫مــن در ســال ‪ 1389‬کتابــی بــا عنــوان‬ ‫«اســتعمار ســوم» نوشــتم‪ ،‬کــه برایــن اســاس‬ ‫اســتعمار اول جغرافیاگشــایی‪ ،‬اســتعمار‬ ‫دوم عقب نشــینی از جغرافیــا و تســخیر‬ ‫فرهنگ هــای جهــان و اســتعمار بعــدی‬ ‫اســتعمار مجــازی اســت‪.‬در اســتعمار مجــازی‬ ‫کاربــر اینترنــت بـه اســتعمار کشــیده می شــود‬ ‫و اطالعــات تولیــد شــده از ســوی کاربــران بـه ‬ ‫روش اســتعماری مــورد بهره گیــری قــرار‬ ‫می گیــر د ‪.‬‬ ‫ایــا در کتــاب ایــن مســاله را هــم‬ ‫عنــوان کردیــد کــه چطــور می تــوان از‬ ‫ایــن اســتعمار رهــا شــد؟‬ ‫عاملــی‪ :‬بلــه‪ ،‬راه رهــا شــدن از ایــن اســتعمار‪،‬‬ ‫شــناخت فضــای مجــازی اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫بایــد بــه یــک مجموعــه شــناخت دربــاره‬ ‫ماهیــت اینترنــت‪ ،‬شــبکه ای بودن‪ ،‬مــاژوالر‬ ‫و رقومی بــودن ان دســت یافــت و بــه طــور‬ ‫کلــی بایــد ســواد مجــازی را افزایــش داد‪.‬‬ ‫* گرفتــاری در گــرداب فنــاوری و‬ ‫خدمــات ان بــدون داشــتن شــناخت از‬ ‫ایــن فضــا‬ ‫بــدون ایــن شــناخت‪ ،‬افــراد در گــرداب فناوری‬ ‫و محتــوا و خدمــات ان غــرق می شــوند‪،‬‬ ‫بنابرایــن اگــر بــه ســواد خوانــدن و نوشــتن‬ ‫بگوییــم توانایــی رمزگشــایی پدیده هــای‬ ‫ناشــناخته‪ ،‬می توانیــم بــه ســواد رســانه ای‬ ‫هــم بگوییــم توانایــی رمزگشــایی از فضــای‬ ‫رســانه ای و فضــای ارتباطــات و اطالعــات‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــن بــه طــور کلــی گروه هــای ســنی‬ ‫مختلــف در محیطــی کــه ‪ ۲‬درصــد محتــوای‬ ‫ان هرزه نــگاری اســت بایــد بــرای تشــخیص‬ ‫اطالعــات درســت از اطالعــات و محتــوای‬ ‫نادرســت بــه ســطح ســواد تحلیلــی در فضــای‬ ‫‪32‬‬ ‫مجــازی برســند‪ ،‬چــرا کــه اگــر اینگونــه نباشــد‬ ‫افــراد و کاربــران فضــای مجــازی نمی تواننــد‬ ‫از ‪ ۹۸‬درصــد اطالعــات دیگــر ایــن فضــا‬ ‫بهره منــد شــوند و در دام ان اطالعــات هــرز‬ ‫غــرق می شــوند‪ ،‬یعنــی ســواد اطالعاتــی و‬ ‫رســانه ای هــم ناظــر بــر ســواد فنــاوری اســت‬ ‫و هــم ناظــر بــر ســواد محتــوای فنــاوری و هــم‬ ‫ناظــر بــر ســواد خدمــات فنــاوری اســت‪.‬‬ ‫* راه هــای پیشــگیری از گرفتــاری در‬ ‫خطــرات دنیــای مجــازی کدامنــد؟‬ ‫از خطــرات دنیــای مجــازی هــم صحبــت‬ ‫کردیــد و دانــش رســانه ای را راهــی بــرای‬ ‫پیشــگیری از بــروز ایــن خطــرات برشــمردید‪،‬‬ ‫چــه خطراتــی را مطــرح می کنیــد؟‬ ‫عاملــی‪ :‬ایــن فضــا بــه انــدازه ای پیچیده اســت‬ ‫کــه در برخــی کشــورها ماننــد کشــور چیــن‬ ‫به دنبــال تعریــف دو تکــه کــردن اینترنــت و‬ ‫تعریــف نظــام حکمرانــی متفــاوت بــا ایکــن‬ ‫هســتند یعنــی بــرای کاهــش خطــرات داده هــا‪،‬‬ ‫اینترنــت به ســمت چنــد تکه شــدن حرکــت‬ ‫می کنــد‪ .‬پروفســور انــدرو فینبــرگ می گویــد‪:‬‬ ‫«خالقیــت قانــون اســت بــه عبارتــی فنــاوری‬ ‫هــا قانــون زندگــی تولیــد مــی کننــد‪ .‬لــذا‪ ،‬در‬ ‫ایــن مســیر بایــد بتوانیــم در بافــت‪ ،‬فرهنــگ و‬ ‫ویژگی هــای بومــی خــود بــه فنــاوری هــای‬ ‫متناســب نــرم و ســخت تولیــد کنیــم و ایــن‬ ‫از عرصــه نــواوری کــه در پاســخ بــه مســائل‬ ‫و ســئواالت تعییــن مــی یابــد‪ ،‬قابــل دســتیابی‬ ‫اســت‪.‬اگر کاربــران در فضــای عمومــی مجــازی‬ ‫ماننــد رســانه های اجتماعــی‪ ،‬وبالگ هــا‬ ‫مرتکــب جــرم شــوند‪ ،‬قوانیــن موضوعــه جــزای‬ ‫کیفــری و مدنــی ان جــرم قابــل تعمیــم بــه‬ ‫فضــای مجــازی شــوند‪ ،‬بــه طــور کلــی بایــد‬ ‫بگویــم اسیب شناســی فضــای مجــازی نیــاز‬ ‫بــه ســواد و توانمنــدی فراگیــر دارد‪.‬‬ ‫* تعمیــم یــک حادثــه دروغیــن در‬ ‫میــان مــردم بــه چــه شــکل صــورت‬ ‫می گیــر د ؟‬ ‫در همیــن اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬جنــگ‬ ‫نــرم رســانه ای در وســعت ظرفیــت همــه‬ ‫دنیای قــدرت‪ ،‬شــکل گرفــت‪ .‬در چنیــن‬ ‫فضایــی‪ ،‬دانــش رســانه ای یعنــی شــناخت‬ ‫شــگردهای برجســته ســازی‪ ،‬دروغ پــردازی‪،‬‬ ‫فتنــه ســازی و ایجــاد فضــای خشــونت و دلهره‬ ‫از طریــق ســیاه نمایی در قالــب اسالم هراســی‬ ‫و دولت هراســی و نمادســازی های دروغیــن‬ ‫کــه هــم «حادثــه ســازی دیجیتــال» مــی‬ ‫کننــد و حادثــه دروغیــن را تعمیــم مــی دهنــد‬ ‫و بعــد بــا تکنیک هــای امتــداد دادن تصویــر‬ ‫و نمایش هــای دروغیــن دامنــه مســئله را‬ ‫بزرگ نمایــی مــی کننــد دانــش مجــازی بــر‬ ‫مبنــای توانائــی یافتــن منبــع‪ ،‬توجــه بــا قابــل‬ ‫اعتمــاد بــودن منبــع و ایجــاد فضــای تطبیــق‬ ‫بــا واقعیــت‪ ،‬کاربــران را تجهیــز کــرد تــا گرفتار‬ ‫گــرداب هــای دروغیــن مجــازی نشــوند‪.‬‬ ‫البتــه دنیــای مجــازی بســیار بــزرگ اســت‬ ‫بــه طوریکــه بخشــی از ایــن دنیــا بــه حــوزه‬ ‫رســانه ای و بخــش عظیمــی از ان بــه شــغل‪،‬‬ ‫کســب و کار و اقدامــات مبتنــی بــر رشــته های‬ ‫تحصیلــی مختلــف اختصــاص دارد کــه در‬ ‫دانش هــای تخصصــی ماننــد دانــش پزشــکی‬ ‫مجــازی یــا پزشــکی هوشــمند بــا مفاهیــم‬ ‫مرتبــط بــا صنعــت فیزیکــی و ســایبری مواجــه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫* اهمیــت دانــش رســانه ای و انتقــال‬ ‫دانــش اطالعاتــی بــه دانــش مهارتــی‬ صفحه 32 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫‪33‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫امــروزه دانــش مجــازی بــه طــور خــاص دانش‬ ‫رســانه ای اهمیــت زیــادی یافتــه اســت و مــا‬ ‫می توانیــم از ایــن طریــق بــا انتقــال دانــش‬ ‫اطالعاتــی بــه دانــش مهارتــی تــوان اســتفاده‬ ‫از تکنیک هــای اســتفاده از محیــط مجــازی را‬ ‫کســب کنیــم‪.‬‬ ‫همان طــور کــه در جهــان فیزیکــی برخــی‬ ‫امــور ماننــد دزدی جــرم اســت در حــوزه‬ ‫مجــازی نیــز اگــر دانشــی بــدون رعایــت‬ ‫قوانیــن اســتفاده شــود‪ ،‬دزدی علمــی و تخطــی‬ ‫اخالقــی انجــام شــده اســت‪ ،‬ســواد مهارتــی‬ ‫منجــر بــه کســب ســواد حقوقــی می شــود و‬ ‫اگــر افــراد از ایــن ســواد بهــره منــد باشــند‬ ‫مانــع از سواســتفاده کالهبــرداران می شــوند‪.‬‬ ‫* قابلیت هــای دنیــای پیچیــده‬ ‫مجــازی‬ ‫فــارس‪ :‬ایــن دنیــای پیچیــده چــه‬ ‫قابلیت هــای قابــل ذکــری دارد؟‬ ‫عاملــی‪ :‬دانــش رســانه ای در زمینــه فرهنــگ‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی و اقتصــاد تجــارت قابلیت هایــی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دارد بــه طوریکــه در حــال حاضــر اقتصــاد‬ ‫دیجیتــال و مجــازی‪ ،‬اقتصــاد پنجــم جهــان‬ ‫اســت و در حــوزه اقتصــاد و کســب و کار‬ ‫مجــازی بــا درامدهــای شــگفت انگیزی مواجــه‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫حــوزه خدمــات اجتماعــی و در واقــع همــه‬ ‫خدماتــی کــه موضــوع کار اداری و تبــادالت‬ ‫مبتنــی بــر داده اســت‪ ،‬موضــوع هوشــمند‬ ‫ســازی و الگوریتمــی شــدن بــر بســتر رقومــی‬ ‫و شــبکه ای اســت‪ .‬اساســا امــروز مــا بــا یــک‬ ‫قلمروگشــایی بــزرگ در حــوزه علــم و دانــش‬ ‫و صنعــت و خدمــات مواجــه شــده ایــم کــه‬ ‫عرصــه متفاوتــی از ســبک زندگــی را بوجــود‬ ‫اورده اســت‪.‬‬ ‫* مــردم بایــد بــا الیــه هــای متنــوع‬ ‫دنیــای مجــازی اشــنا شــوند‬ ‫فــارس‪ :‬بــا ایــن تفاســیر حضرتعالــی بفرماییــد‬ ‫کــه چطــور می تــوان ســواد رســانه ای را‬ ‫افزایــش داد؟‬ ‫عاملــی‪ :‬بایــد در کشــور خودمــان در راســتای‬ ‫گســترش ســواد رســانه ای مــردم اقــدام کــرده‬ ‫و بــرای برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه تــاش‬ ‫بیشــتری کنیــم تــا مــردم بــا الیــه هــای‬ ‫متنــوع دانــش رســانه ای اشــنا شــوند‪ ،‬بایــد از‬ ‫نــواوری و خالقیــت در حوزه ســواد رســانه ای و‬ ‫اطالعاتــی بهــره گیــری کــرد‪ ،‬می تــوان نتایــج‬ ‫حاصــل از مفهوم پــردازی و نظریه پــردازی در‬ ‫حوزه هــای ســواد رســانه ای و اطالعاتــی را‬ ‫مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد کــه ســبب‬ ‫ارتقــای ســطح توانمنــدی و بینــش جامعــه‬ ‫فرهیختــه ایرانــی شــود‪.‬‬ ‫البتــه بــا توجــه بــه گســترش ایــن حــوزه‪،‬‬ ‫دامنــه دانــش مرتبــط بــا ان بســیار گســترده‬ ‫شــده و بــه تعــداد رشــته های دانشــگاهی‪،‬‬ ‫گرایش هــای علمــی دانشــگاهی‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫فنــی و حرفـه ای‪ ،‬بخش هــای صنعتــی موجــود‬ ‫در کشــور بــا تغییــر مواجــه هســتیم‪.‬‬ ‫* تحلیــل وضعیــت دانــش رســانه ای در‬ ‫اینــده‬ ‫وضعیــت ایــن دانــش را در اینــده بــه چــه‬ ‫صــورت تحلیــل می کنیــد؟‬ ‫عاملــی‪ :‬در دهــه اینــده دانــش ایــن دهــه‪،‬‬ ‫دانــش ناقــص تلقــی می شــود‪ .‬البتــه‬ ‫دانش هــای پایــه‪ ،‬ریاضــی‪ ،‬شــیمی‪ ،‬علــوم‬ ‫مهندســی‪ ،‬علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی‬ ‫ارزش و ظرفیت هــای خــود را همچنــان حفــظ‬ ‫خواهنــد کــرد امــا تاثیرگذاری هــا و عملکردهــا‬ ‫و روش هــای تحقیــق‪ ،‬تغییــر می کند‪.‬دانــش‬ ‫هــوش مصنوعــی‪ ،‬دانــش هوشــمند و دانــش‬ ‫الگوریتمــی جدیــد در جهــان شــکل گرفتــه‬ ‫و انتقــال ارزشــی بســیاری را نیــز شــامل‬ ‫می شــود‪.‬در ایــن بــاره بایــد امــاری را بیــان‬ ‫کنــم‪ ،‬در ‪ ۱۱‬مــاه ســپری شــده از ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۸۵‬تریلیــون ایمیــل ارســال و‬ ‫همچنیــن بیــش از ‪ ۹۰‬تریلیــون جســتجوی‬ ‫اطالعــات انجــام شــده اســت بنابرایــن بــا‬ ‫توجــه بــه تغییــر مــدل هــای ارتباطــی جهــان‪،‬‬ ‫دانــش مرتبــط بــا ان نیــز بایــد تغییــر کنــد و‬ ‫کاهــش دادن ایــن دانــش بــه ســواد رســانه ای‬ ‫منجــر بــه ایجــاد فاصلــه در دانــش گســترده ای‬ ‫کــه بایــد بــه وجــود بیایــد‪ ،‬می شــود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین بهجت پور اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد خانه ملی گفت وگو در دانشگاه های کشور‪ /‬بستر فرهنگی نظریه پردازی باید در کشور ایجاد شود‬ ‫قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرس ـی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره از‬ ‫ایجــاد خانــه ملــی گفت وگــو در دانشــگاه های‬ ‫کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫حجــت االســام عبدالکریــم بهجــت پــور‪ ،‬قائم‬ ‫مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از کرســی های‬ ‫نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره در نشســتی بــه‬ ‫مناســبت ســالگرد شــورای انقــاب فرهنگــی‬ ‫در ارائــه گــزارش عملکــرد هیئــت حمایــت‬ ‫از کرســی های نظریــه پــردازی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کرســی هــای نظریــه پــردازی مــورد تاکیــد‬ ‫امــام(ره) و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و‬ ‫مولــود چنیــن نگاهــی بــود‪ ،‬حضــرت امــام(ره)‬ ‫بــا نــگاه دوراندیشــانه مســئله تغییــر فرهنگــی‬ ‫در کشــور را مــورد توجــه داشــتند و توصیــه‬ ‫داشــتند کــه متفکــران در ســتادی حاضــر‬ ‫شــوند تــا انقــاب فرهنگــی در ایــران اســامی‬ ‫را ســامان دهنــد‪ ،‬هــر چــه پیــش رفتیــم و‬ ‫رشــد انقــاب را شــاهد بودیــم ایــن نــگاه‬ ‫توســعه پیــدا کــرد و در ســال ‪ ۸۱‬بــه واســطه‬ ‫درخواســت گروهــی از فضــا از مقــام معظــم‬ ‫رهبــری زمینــه ایجــاد هیات هــای کرســی‬ ‫نظریــه پــردازی و نقــد و مناظــره فراهــم شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه‬ ‫فضــا عنــوان کردنــد کرســی نظریــه پــردازی‬ ‫بایــد از طــرف نخبــگان مــورد توجــه بیشــتر‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬ایشــان بــه صراحــت میفرماینــد‬ ‫بــرای تمــدن ســازی راهــی جــز گفت وگــوی‬ ‫ازاد‪ ،‬نقــد و نــواوری در میــدان هایــی کــه‬ ‫فرهیختــگان هســتند‪ ،‬نیســت تــا گفتمــان‬ ‫نظریــه پــردازی قالــب شــود وگرنــه شــکل‬ ‫گیــری تمــدن اســامی بــا چالــش مواجــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در ادامــه شــورای عالــی انقــاب‬ ‫فرهنگــی ســه جلســه برگــزار کــرد و نظامنامــه‬ ‫کرســی را بــه تصویــب رســاند و ابعــاد ان را‬ ‫مشــخص کــرد و نســبت بــه مدیریــت ایــن‬ ‫جریــان تدبیــر الزم را انجــام دادنــد‪ ،‬هیئــت‬ ‫حمایــت از کرســی هــای نظریــه پــردازی در‬ ‫فرهنگســتان علــوم شــکل گرفــت و بــه دنبــال‬ ‫برخــی گفت وگوهــای پویاتــر دبیرخانــه بــه‬ ‫پژوهشــگاه فرهنــگ و معــارف اســامی منتقــل‬ ‫شــد‪ ،‬در ســال ‪ ۹۲‬هیئــت حمایــت از کرســی‬ ‫هــای نظریــه پــردازی مجــددا کارش را شــروع‬ ‫کــرد و دبیرخانــه ان بــه دبیرخانــه شــورای‬ ‫عالــی منتقــل شــد‪.‬بهجت پــور گفــت‪ :‬در ادامــه‬ ‫کوچــک ســازی دبیرخانــه هیــات حمایــت از‬ ‫کرســی هــای نظریــه پــردازی در دســتور کار‬ ‫قــرار میگیــرد و دبیرخانــه در دســتگاه هــای‬ ‫مختلــف راه انــدازی مــی شــود‪ .‬وی اعــام‬ ‫کرد‪ :‬اهــداف و سیاســتهای هیــات حمایــت از‬ ‫کرســی هــای نظریــه پــردازی در ‪ ۸‬بنــد در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬حمایــت ویــژه از‬ ‫مباحثــات روشــمند و تبدیــل ان بــه تجربــه‬ ‫انباشــته و جمــع بنــدی حمایــت از تولید دانش‬ ‫مدنظــر قــرار گرفــت‪ .‬علــوم انســانی در جهــان‬ ‫مــدام در حــال تغییــر اســت پــس از انقــاب‬ ‫فرانســه زیســت بــوم ان دیگــر از اســام خــارج‬ ‫شــد امــا مــا ارزشــهای خودمــان داشــتیم بایــد‬ ‫در پاالیــش هــا بازبینــی الزم صــورت مــی‬ ‫گرفــت و متخصصــان اســامی نظریــات الزم‬ ‫را ارائــه بدهنــد‪ ،‬ســومین هــدف عینــی کــردن‬ ‫مجــادالت و عرضــه ایــده هــا بــود‪ .‬کشــوری‬ ‫کــه ازاد اندیشــی نداشــته باشــد یــا بــه ســمت‬ ‫هــرج و مــرج مــی رود یــا بــه ســمت مردابــی و‬ ‫ایســتایی‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬رســالت هیئــت ایــن‬ ‫اســت کــه فضــا را بــرای گفت وگــوی ازاد‬ ‫فراهــم کنــد‪ ،‬اگــر فضــا بــرای گفت وگــوی ازاد‬ ‫صاحبــان اندیشــه فراهــم شــود و راهکارهــا را‬ ‫صحنــه بیاورنــد میــزان تــاب اوری جامعــه و‬ ‫مســئوالن بــاال مــی رود و دیگــر دچــار شــرایط‬ ‫شــکننده اعتــراض نخواهیــم شــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬چهارمیــن هــدف نهادینــه ســازی‬ ‫ازادی اندیشــه بــا رعایــت منطــق گفت وگــو‬ ‫اســت‪ ،‬نظام منــد کــردن گفت وگــو هــدف‬ ‫بعــدی اســت نــه اینکــه فقــط گفت گوهــای‬ ‫رایــج دنبــال شــود‪ .‬رهبــری در ســالگرد‬ ‫تاســیس هیئــت حمایــت از کرســی هــای‬ ‫نظریــه پــردازی پیــام دادنــد کــه بایــد مراقــب‬ ‫باشــیم کــه تریبــون دارهــا محــور گفت وگوهــا‬ ‫را دســت نگیرنــد انهایــی کــه از تریبــون هــا‬ ‫محــروم هســتند هــم بایــد سخنانشــان بــه‬ ‫گــوش مــردم برســانند‪ .‬بایــد به گونــه ای‬ ‫مدیریــت کنیــم کــه جلــوی بداخالقــی هــا‬ ‫در گفت وگوهــا گرفتــه شــود‪ .‬هــدف بعــدی‬ ‫پرهیــز از عــوام فریبــی اســت تــا گفت وگــو بــه‬ ‫ســمت ادبیــات چالــه میدانــی نــرود‪ .‬همچنیــن‬ ‫بایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم تــا افــراد بــا‬ ‫اندیشــه هــای غوغاســاالری فرصــت بیــان‬ ‫اندیشــه هــای دیگــران را نگیرند‪.‬بهجــت پــور‬ ‫بــا بیــان اینکــه هــدف بعــدی تولیــد نظریــه‬ ‫بــا تکیــه بــر علــوم انســانی و اســامی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد بــرای دوری از تحجــر راه میانــه‬ ‫بــرای توســعه نظریــه پــردازی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ ،‬هیئــت حمایــت از کرســی نظریریــه‬ ‫پــردازی بایــد بتوانــد در ایــن زمینــه قدرتمنــد‬ ‫عمــل کنــد و ان را پشــتیبانی کنــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی ایــن خانــه نوشــته شــده و هــزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬مجموعــه علمــی پژوهشــی ارســال‬ ‫شــده اســت‪.‬بهجت پــور اضافــه کــرد‪ :‬بازخوانــی‬ ‫اساســنامه نیــز صــورت گرفتــه و تغییــرات ان‬ ‫در صحــن شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‬ ‫مطــرح خواهــد شــد امیدواریــم بــا نهایــی‬ ‫کــردن خانــه ملــی گفتگــو و تامیــن شــرایط‬ ‫گفتگــوی ازاد بتوانیــم شــرایط را بــرای تحقــق‬ ‫ایرانــی ازاد فراهــم کنیــم چــرا کــه گفتگوهــای‬ ‫مشــفقانه کمتریــن هزینــه را دارد خوشــبختانه‬ ‫از زمــان ابــاغ دســتورالعمل ایجــاد ایــن‬ ‫خانــه بخش هــای مختلــف اســتقبال خوبــی‬ ‫داشــتند‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬کمیتــه هــای فــرا‬ ‫دســتگاهی را در دســتور کار داریــم اییــن‬ ‫نامــه ان نیــز تدویــن شــده اســت تــا زمینــه‬ ‫بــرای گفتگوهــای کریمانــه و منطبــق بــر ارزش‬ ‫هــای ایرانــی اســامی در جامعــه مطــرح شــود‪،‬‬ ‫امیدواریــم بــا ایــن اتفــاق مــردم و فرهیختــگان‬ ‫شــیرینی زندگــی در فضــای عالمانــه انقــاب‬ ‫اســامی را بــه چنــد تــا راه بــرای ســوء‬ ‫اســتفاده کننــدگان بســته شــود‪.‬‬ ‫قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره‬ ‫بــا اشــاره بــه خانــه ملــی گفت وگــوی ازاد‬ ‫گفــت‪ :‬ســال ‪ ۱۳۸۵‬مقــام معظــم رهبــری‬ ‫توصیــه کردنــد کــه خانــه ملــی گفت وگــوی‬ ‫ازاد تشــکیل شــود و از ســایق مختلــف علمــی‬ ‫اجتماعــی در ایــن خانــه حضــور داشــته باشــند‬ ‫و حتــی ســخنان غیــر متعــارف بیــان کننــد‪،‬‬ ‫از ان زمــان تاکنــون بــا اینکــه خانــه ملــی‬ ‫گفت وگــو مصوبــه هیئــت شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی را دارد امــا هنــوز تشــکیل‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بایــد بــه ســمت توســعه نظریــه‬ ‫پــردازی در فرامــرز هــا برویــم تولیــد علــوم‬ ‫دینــی و انســانی و علــوم پایــه را در ایــن بخــش‬ ‫هــا دنبــال کنیــم چــرا کــه شــخصیت هــای‬ ‫علمــی دارای اندیشــه هــای ژرف در کشــور‬ ‫مــا کــم نیســتند‪ ،‬ایــن رویکــرد مــی توانــد‬ ‫شــکل گیــری تمــدن اســامی را ســریعتر‬ ‫منجــر شــود‪.‬بهجت پــور گفــت‪ :‬بحــث خانــواده‬ ‫و زنــان یکــی دیگــر از مســائلی اســت کــه بــه‬ ‫ان توجــه خــاص داریــم بایــد فرصــت بالندگــی‬ ‫را بــه زنــان بدهیــم و در کشــتی هــای نظریــه‬ ‫پــردازی بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم ایــن‬ ‫بخــش بــه شــورای علــوم رفتــاری نیــز اضافــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫** هیئــت حمایــت از کرســی هــای‬ ‫نظریــه پــردازی بایــد نیازهــای جامعــه و‬ ‫تمدنــی شناســایی و ان را راهبــری کنــد‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هیئــت حمایــت از کرســی‬ ‫هــای نظریــه پــردازی بایــد نیازهــای جامعــه‬ ‫و تمدنــی شناســایی و ان را راهبــری کنــد‪،‬‬ ‫هفتمیــن هــدف جمــع بنــدی مباحــث بــرای‬ ‫رشــد جامعــه اســت‪ ،‬بایــد تفــاوت و مرزبنــدی‬ ‫بــا دیگــران را مشــخص کنیــم‪.‬‬ ‫** راه انــدازی خانــه ملــی گفت وگــوی‬ ‫ازاد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اخیــرا ً تصمیــم قطعــی ایــن‬ ‫اســت کــه ایــن خانــه راه انــدازی شــود‬ ‫مســئولیت راه انــدازی ان بــر عهــده هیئــت‬ ‫حمایــت از کرســی هــای نظریــه پــردازی‬ ‫ســپرده شــده اســت‪ ،‬دســتورالعمل الزم بــرای‬ ‫** توســعه‬ ‫فر ا مر ز هــا‬ ‫نظریه پــردازی‬ ‫در‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تعلیــم و تربیــت نیــز نیازمنــد‬ ‫بــه نظریــه هســتیم در شــرایط پیچیــده کنونی‬ ‫و رابطــه مســتقیم فضــای مجــازی بــا فرزنــدان‬ صفحه 33 ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کار نظریــه پــردازی در ایــن زمینــه را ســخت‬ ‫کــرده امــا بایــد در ایــن زمینــه نیــز فعاالنــه‬ ‫عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫قائــم مقــام رئیــس هیئــت حمایــت از‬ ‫کرســی های نظریــه پــردازی نقــد و مناظــره‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬عاملــی کــه باعــث عــدم راه انــدازی‬ ‫خانــه ملــی گفت وگــو شــد تبعــات ازادی‬ ‫پــس از بیــان اســت بــا توجــه بــه گفت وگــو‬ ‫هــا و تاکیــدات ریاســت جمهــوری و تغییــر در‬ ‫اساســنامه تدابیــر امنیــت نشســت هــا برقــرار‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی مــی‬ ‫تواننــد بــا اساســنامه قبلــی خانــه ملــی گفتگــو‬ ‫را راه انــدازی کننــد اییــن نامــه اجرایــی ان را‬ ‫بــه زودی بــه ایــن مراکــز ارســال خواهیــم کرد‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫و اصالحــات جدیــدی در اساســنامه صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪.‬وی دربــاره حمایــت از نظریــه‬ ‫پــردازی گفــت‪ ۷۳۰ :‬برنامــه حمایــت از نظریــه‬ ‫پــردازی در کشــور وجــود دارد کــه اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ ،‬مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه و بســتر‬ ‫فرهنگــی تحمــل نظریــات جدیــد اســت‬ ‫صاحــب نظریــه بــا مواجهــه ســخت در حــوزه‬ ‫خــودش مواجــه مــی شــود در ایــن زمینــه‬ ‫الزم اســت کرســی هــای ترویجــی برگــزار‬ ‫شــود‪ ،‬همچنیــن بــرای در ثبــت نظریــه هــای‬ ‫جدیــد تصمیــم گرفتیــم افــرادی کــه نمــی‬ ‫حجت االسالم و المسلمین پارسانیا مطرح کرد‪:‬‬ ‫دو رویکرد در مواجهه با علوم انسانی مدرن‬ ‫حجت االســام حمیــد پارســانیا ضمــن اشــاره‬ ‫بــه ســرامدی عالمــه طباطبایــی در مواجهــه‬ ‫بــا علــوم انســانی مــدرن تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫نظــر عالمــه طباطبایــی جمــع بیــن معرفــت‬ ‫عقالنــی و معرفــت وحیانــی جمــع حقیقــی و‬ ‫طبیعــی و ارگانیــک اســت‪.‬‬ ‫نشســت تخصصــی «بازخوانــی رســاله امــام‬ ‫علــی(ع) و فلســفه الهــی» تالیــف عالمــه‬ ‫طباطبایــی بــا ســخنرانی حجت االســام‬ ‫والمســلمین حمیــد پارســانیا‪ ،‬اســتاد دانشــکده‬ ‫علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران‪ ،‬امــروز ‪۲۲‬‬ ‫ابــان در مرکــز تحقیقــات امــام علــی(ع)‬ ‫پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی‬ ‫برگــزار شــد کــه گزیــده ان را در ادامــه‬ ‫می خوانیــد؛در بخــش اول نشســت اشــاره ای‬ ‫بــه شــخصیت عالمــه طباطبایــی و رویکــرد‬ ‫ایشــان خواهیــم داشــت‪ .‬مرحــوم عالمــه کامــا‬ ‫معــروف و شناخته شــده هســتند‪.‬‬ ‫ایشــان بــه عنــوان انســانی کــه از یــک‬ ‫جامعیــت در علــوم مختلــف اســامی برخــوردار‬ ‫بودنــد شــناخته می شــوند‪ .‬امــروز بخشــی‬ ‫قابــل توجهــی از موقعیــت علمــی و معرفتــی‬ ‫قــم مرهــون تالش هایــی اســت کــه ایشــان در‬ ‫ســالیان حضــور خــود در شــهر قــم داشــتند‪.‬‬ ‫اجمــاال بخواهــم صحبــت کنــم جامعیــت‬ ‫ایشــان نســبت بــه علــوم مفهومــی و ســلوک‬ ‫معنــوی اســت‪.‬‬ ‫مضــاف بــر اینکــه عالمــه طباطبایــی ایــن‬ ‫توفیــق را داشــت کــه نــزد اســاتید برجســته ای‬ ‫در حوزه هــای مختلــف علــوم اســامی تلمــذ‬ ‫کنــد و بهــره ببــرد‪ .‬ایشــان هــم در علــوم‬ ‫درســی و بحثــی و هــم مســیر ســلوک و‬ ‫تزکیــه و شــهود دارای جامعیــت بودنــد‪ .‬رســاله‬ ‫الوالیــه‪ ،‬ســفرنامه ســلوک معنــوی خود ایشــان‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه ایشــان اهــل مشــاهده و مکاشــفه‬ ‫بــوده و بهــره ای از ایــن علــوم داشــته و انچــه‬ ‫می خوانــده بالعیــان مشــاهده می کــرده‪،‬‬ ‫مســلم اســت‪ .‬ایــن جامعیــت کم نظیــر اســت‪.‬‬ ‫دو رویکــرد در مواجهــه بــا علــوم‬ ‫انســانی مــدرن‬ ‫دربــاره جایگاهــی کــه عالمــه در مواجهــه بــا‬ ‫علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی و فلســفه های‬ ‫مــدرن داشــتند بایــد عــرض کنــم ایــن‬ ‫قســمتی اســت کــه ایشــان نســبت بــه اســاتید‬ ‫خــود ســرامد هســتند‪ .‬ایشــان نــه تنهــا نســبت‬ ‫بــه اســاتید خــود در قلمــرو تعمــق در حــوزه‬ ‫عقالنیــت در جهــان اســام ســرامد بــود بلکــه‬ ‫نســبت بــه معاصــران خــود کــه در حــوزه‬ ‫تهــران و قــم بودنــد نیــز در پرداختــن بــه علوم‬ ‫اجتماعــی و علــوم اســامی و فلســفه های‬ ‫مــدرن ســرامد اســت‪ .‬اینگونــه نیســت کــه‬ ‫افــرادی بــه ایــن حوزه هــا وارد نشــده باشــند‪،‬‬ ‫مثــا در تهــران عالمــه شــعرانی ویژگی هــای‬ ‫برجســته ای در ایــن مواجهــه دارد‪ .‬ایشــان‬ ‫بــرای اولین بــار دربــاره تاریــخ فلســفه غــرب‬ ‫اثــری چــاپ کردنــد‪ .‬پــس اشــخاصی بودنــد‬ ‫کــه بــه ایــن مســائل می پرداختنــد ولــی اثــار‬ ‫و تاثــری را کــه عالمــه در ایــن زمینه داشــتند‪،‬‬ ‫انهــا نداشــتند‪.‬ما امتــداد جریان فلســفی جهان‬ ‫اســام کــه عمدتــا مســتقر در ایــران اســت را‬ ‫در ســده معاصــر بــا دو رویکــرد می توانیــم‬ ‫ببنیــم؛‬ ‫یــک رویکــرد کــه تالشــش بــر ایــن‬ ‫اســت خــود ســنت فلســفی حفــظ شــود و‬ ‫امــوزش داده شــود و متــون فلســفی خوانــده‬ ‫شــود‪ .‬البتــه بعــد از مشــروطه ایــن مســیر‬ ‫اســیب های جــدی دیــده ولــی نســلی کــه در‬ ‫معــرض اســیب بــود در ایــن شــرایط وظیفــه‬ ‫خــود می دانســت اگاهانــه یــا نااگاهانــه در‬ ‫ایــن مقطــع تاریخــی تــاش کنــد ایــن میــراث‬ ‫زنــده بمانــد‪ .‬بنابرایــن حفــظ ایــن میــراث‬ ‫خیلــی مهــم بــود و بخشــی از اندیشــمندان در‬ ‫ان دوران بودنــد کــه ایــن کار را می کردنــد‪.‬‬ ‫یکــی از برجســته ترین افــراد در ایــن زمینــه‬ ‫ســیدجالل الدیــن اشــتیانی اســت کــه کامــا‬ ‫در حــوزه تعلیــم و تعلــم عرفــان نظــری و‬ ‫همچنیــن فلســفه‪ ،‬خــودش را وقــف کــرد‬ ‫و در احیــای اثــار حکمــای چنــد صــد ســاله‬ ‫اخیــر‪ ،‬یــک تنــه کار یــک مجموعــه و مرکــز‬ ‫پژوهشــی را انجــام داد ولــی ایشــان هرگــز خود‬ ‫را درگیــر فلســفه های مــدرن و جدیــد نکــرد‪،‬‬ ‫یعنــی ایــن خــا همچنــان وجــود داشــت‪ .‬در‬ ‫عیــن حــال بخشــی از حــوزه حکمــت اســامی‬ ‫وارد ایــن گفت وگــو شــد‪ .‬عالمــه طباطبایــی‬ ‫نیــز در ایــن عرصــه حضــور داشــت و در‬ ‫میــان شــاگردان ایشــان هــم شــهید مطهــری‬ ‫در ایــن حــوزه ســرامد بــود‪ .‬بــه هــر حــال‬ ‫عالمــه در ایــن جهــت یقینــا پیشــگام و متفــرد‬ ‫اســت و توانســت ایــن مباحــث را بــا حــوزه‬ ‫مســائل نظــری معاصــر جهــان بشــری کــه‬ ‫بــه صــور مختلفــی در جــان اســام حضــور‬ ‫فعــال داشــت وارد گفت وگــو کنــد‪ .‬بخشــی‬ ‫از ایــن گفت وگــو را در جــای جــای المیــزان‬ ‫می توانیــم ببینیــم‪.‬‬ ‫تبییــن معنــای فلســفه و عقــل در‬ ‫رســاله امــام علــی(ع)‬ ‫ایــن رســاله‪ ،‬رســاله کوچکــی بــه زبــان عربــی‬ ‫اســت کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫نظــر می رســد ایشــان در ایــن رســاله هــم بــا‬ ‫ســنت تاریــخ جهــان اســام گفت وگــو دارد و‬ ‫هــم بــا ســنت معرفتــی و علمــی جهــان مــدرن‬ ‫و هــر دو اینهــا مــورد توجــه ایشــان بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در گفت وگــو بــا جهــان اســام ایشــان‬ ‫بــه دنبــال ایــن اســت نشــان دهــد عقالنیــت‬ ‫در جهــان اســام چــه مســیری را طــی کــرده‬ ‫و چگونــه در تعامــل بــا ســطح دیگــری از‬ ‫معرفــت کــه معرفــت وحیانــی اســت قــرار دارد‬ ‫و بــه همیــن مناســبت بیــن هویــت معرفــت‬ ‫عقلــی بــا معرفــت وحیانــی مقدماتــی دارد و‬ ‫فلســفه را تعریــف می کنــد‪ ،‬دیــن را تعریــف‬ ‫می کنــد و نســبت بیــن فلســفه و دیــن را‬ ‫تعریــف می کند‪.‬ایشــان در ایــن امتــداد موضــع‬ ‫خــود را بیــان می کنــد و در پــی ایــن اســت‬ ‫کــه نشــان دهــد جمــع بیــن معرفــت عقالنــی‬ ‫و معرفــت وحیانــی جمــع حقیقــی و طبیعــی‬ ‫و ارگانیــک اســت یعنــی چیــزی نیســت کــه‬ ‫فضــای فرهنگــی بخشــی از تاریــخ ان را اورده‬ ‫باشــد و تحمیــل کــرده باشــد‪ .‬اصــا حقیقــت‬ ‫عقــل و حقیقــت وحــی ایــن جمــع را طلــب‬ ‫می کنــد‪ .‬ایشــان بــه همیــن تناســب بــا‬ ‫رویکردهایــی کــه بــه جداســازی حــوزه عقــل و‬ ‫انچــه قلمــرو وحــی یــا دیــن اســت و در جهــان‬ ‫مــدرن مطــرح اســت اشــاره می کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن حــوزه تفکیــک در جهــان اســام فضــای‬ ‫غالبــی نــدارد‪.‬‬ ‫مرحــوم عالمــه در اینجــا و در مقایســه با انچه‬ ‫در غــرب می گــذرد نکتــه ای بیــان می کنــد و‬ ‫ان اینکــه در غــرب عقــل مرجعیــت خــودش را‬ ‫از دســت داده و دانــش یــک ســطح نازل تــری‬ ‫یعنــی ســطح تجربــی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫عالمــه در ایــن رســاله عهــده دار تبییــن معنای‬ ‫فلســفه می شــوند و نشــان می دهــد کــه‬ ‫اصــا فلســفه در جهــان غــرب چــه معنایــی‬ ‫دارد‪ .‬گاهــی فلســفه در معنایــی بــه کار بــرده‬ ‫می شــود کــه معلــوم نیســت معنــای تاریخــی‬ ‫ان باشــد یــا معنایــی کــه عالمــه ان را مــراد‬ ‫دارد‪ .‬ایشــان دقیقــا اشــاره بــه کانت و اگوســت‬ ‫کنــت دارد‪ .‬وقتــی ایشــان از نســبت فلســفه بــا‬ ‫دیــن ســوال می کننــد شــروع می کننــد ایــن‬ ‫نســبت ها را بیــان کــردن‪.‬‬ ‫ایشــان از موضــع روشــنگرانه فلســفه نســبت‬ ‫بــه واقــع ســخن می گوینــد و فلســفه از نظــر‬ ‫ایشــان صرفــا یــک ابــزار زندگــی نیســت بلکــه‬ ‫کامــا تــاش عقالنــی اســت‪ ،‬عقلــی کــه‬ ‫روشــنگر اســت‪ ،‬بــرای شــناختن حقایقــی کــه‬ ‫پرســش از انهــا پرسـش های طبیعــی انســان و‬ ‫فطــری انســان اســت که از دل زیســت انســانی‬ ‫برمی خیــزد و نیازهــای خــود را بــا انهــا تامیــن‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫تواننــد وارد فراینــد اجرایــی ثبــت نظریه شــوند‬ ‫از طریــق شاگردانشــان عمــل کنند‪.‬قائــم مقــام‬ ‫رئیــس هیئــت حمایــت از کرس ـی های نظریــه‬ ‫پــردازی نقــد و مناظــره گفــت‪ :‬در فرایندهــای‬ ‫ارزیابــی ‪ ۶۳‬نظریــه‪ ،‬نــواوری و نقــد داشــتیم‬ ‫کــه ‪ ۲۴‬نظریــه ‪ ۳۲‬نــواوری و هفــت نقــد‬ ‫موفــق در طــول عمــر ‪ ۱۷‬ســاله هیئــت ثبــت‬ ‫شــده اســت در ســال ‪ ۹۲‬توجــه بــه کرســی‬ ‫هــای ترویجــی در دســتور کار قــرار گرفــت و‬ ‫تــا کنــون ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۷۱۲‬کرســی ترویجــی در‬ ‫‪ ۱۵۰‬دســتگاهی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫جلسه هیات عالی جذب اعضای‬ ‫هیات علمی دانشگاه ها و مراکز‬ ‫اموزشی برگزار شد‬ ‫جلســه هیــات عالــی جــذب اعضــای هیــات‬ ‫علمــی دانشــگاه ها و مراکــز اموزشــی بــه‬ ‫ریاســت دکتــر محمدعلــی کــی نــژاد روز‬ ‫دوشــنبه دوم ابــان ‪ 1401‬در محــل دبیرخانــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز خبــر شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی‪ ،‬جلســه هیــات عالــی‬ ‫جــذب اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و‬ ‫مراکــز اموزشــی بــا حضــور دکتــر دهقانــی‬ ‫فیروزابــادی و برخــی از اعضــای بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان و بــه ریاســت دکتــر کی نــژاد و بــا‬ ‫دســتور راهکارهــای جــذب و نگــه داشــتن‬ ‫نخبــگان در کشــور‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر جــواد محمــدی دبیــر هیــات عالــی‬ ‫جــذب اعضــای هیــات علمــی‪ ،‬در پایــان‬ ‫ایــن جلســه در ســخنانی گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫جلســه مقــرر شــد مصوبـه ای‪ ،‬از طــرف هیــات‬ ‫عالــی جــذب بــرای اصــاح مصوبــه ‪841‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬در خصــوص‬ ‫راهکارهــای جــذب و نگه داشــتن نخبــگان‪ ،‬بــه‬ ‫ایــن شــورا پیشــنهاد شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن در ایــن جلســه‬ ‫در راســتای اجــرای منویــات رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب تاکیــد شــد‪ ،‬وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‪ ،‬امــوزش‬ ‫پزشــکی و دانشــگاه ازاد اســامی مصوبــه ســال‬ ‫گذشــته شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در‬ ‫خصــوص راه هــای جــذب و نگــه داشــتن‬ ‫نخبــگان و همچنیــن ضوابــط مربوطــه بــه‬ ‫ایــن مصوبــه را کــه امســال در هیــات عالــی‬ ‫جــذب‪ ،‬بــه تصویــب رســید‪ ،‬بــه نحــو احســن‬ ‫اجــرا کننــد‪.‬‬ صفحه 34 صفحه 35 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪36‬‬ ‫در نشست معاون فناوری و نواوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و مدیر عامل سازمان منطقه ازاد قشم مطرح‬ ‫شد؛‬ ‫برنامه ریــزی بــرای توســعه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان و نخبــه محــور در قشــم‪/‬‬ ‫قشــم ظرفیت بســیار خوبــی بــرای توســعه‬ ‫فعالیت هــای دانش بنیــان دارد‪/‬حضــور‬ ‫نخبــگان دانشــگاهی و انجــام فعالیــت دانــش‬ ‫بنیــان باعــث افزایــش کیفیــت زندگــی در‬ ‫قشــم مــی شــود‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ در نشســت معــاون فنــاوری و‬‫نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫و فنــاوری و مدیــر عامل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم مطــرح شــد؛‬ ‫ در بازدیــد معــاون وزیــر‬‫علــوم تحقیقــات و فنــاوری از‬ ‫پــارک زیســت فنــاوری قشــم‬ ‫مطــرح شــد‪:‬‬ ‫ جایــزه برتــر انجمــن‬‫پارک هــای علمــی اســیا در‬ ‫دســتان شــرکت دانش بنیــان‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان‬ ‫ ‪160‬نفــر از دانــش امــوزان‬‫دبیرســتان شــهید ســید کاظــم‬ ‫رنگــرز از پــارک خراســان بازدید‬ ‫کردنــد‬ ‫در نشســت مشــترک معــاون فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم و رئیــس پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری قشــم بــر برنامه ریــزی بــرای‬ ‫توســعه فعالیت هــای دانش بنیــان و نخبــه‬ ‫محــور در جزیــره قشــم بــا محوریــت پــارک‬ ‫زیســت فناوری خلیج فــارس (قشــم) و‬ ‫همچنیــن مشــارکت نخبــگان بــرای توســعه‬ ‫اقتصــادی برپایــه فعالیــت هــای دانــش بنیــان‬ ‫تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک زیســت فنــاوری قشــم بــه نقــل‬ ‫از روابــط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم‪ ،‬علــی خیرالدیــن‪ ،‬معــاون‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری در ایــن جلســه گفــت‪ :‬دانش بنیان هــا‬ ‫می تواننــد بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اقتصــاد‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬دانشــگاه و مراکــز علمی‪-‬تحقیقاتــی‬ ‫حلقــه ارتباطــی میــان عرصه هــای علــم و‬ ‫صنعــت باشــند‪.‬‬ ‫کشــوری و دانشــگاهی بــا اولویــت رفــع نیازهــا‬ ‫و توســعه منطقــه یکــی از برنامه هــای دارای‬ ‫اولویــت منطقــه ازاد قشــم اســت‪.‬‬ ‫وی مجموعــه پــارک زیســت فناوری‬ ‫خلیج فــارس (قشــم) را دارای ظرفیت هــای‬ ‫بســیار خوبــی بــرای توســعه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان دانســت و افــزود‪ :‬امیدواریــم بــا‬ ‫برنامه ریــزی بتــوان زمینــه حضــور نخبــگان‬ ‫علمــی و ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در‬ ‫ایــن منطقــه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر علــوم در پایــان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬جزیــره قشــم به واســطه موقعیــت‬ ‫اســتراتژیک دارای ظرفیت هــای بســیاری‬ ‫اســت کــه بــا حضــور نخبــگان عــاوه بــر‬ ‫توســعه فعالیت هــای دانش بنیــان در منطقــه‬ ‫می تــوان بــرای پیشــرفت حوزه هــای مختلــف‬ ‫علمــی و اقتصــادی‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫و بهبــود کیفیــت زندگــی ســاکنان جزیــره‬ ‫تــاش نمــود‪.‬‬ ‫افشــار فتــح الهــی مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم نیــز در ایــن جلســه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬تقویــت و توســعه فعالیــت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا رویکــرد حمایــت از نخبــگان‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جزیــره قشــم به شــدت‬ ‫نیازمنــد تولیــد علــم و دانشــی هســتیم‬ ‫کــه بتوانــد در چرخــه اجــرای طرح هــا‬ ‫مورداســتفاده قــرار گرفتــه و عملیاتــی‬ ‫شــود و بــرای ایــن منظــور مجموعــه پــارک‬ ‫زیســت فناوری می توانــد به عنــوان حلقــه‬ ‫اتصــال دانــش و حــوزه اجــرا ایفــای نقــش‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد قشــم در‬ ‫ادامــه بــا اســتقبال از حضــور ســرمایه گذاران‬ ‫بخــش خصوصــی بــرای توســعه فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان و دانشــگاهی جزیــره‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا همــکاری تمــام بخش هــا‬ ‫و دســتگاه های دولتــی بتوانیــم اعتبــار خوبــی‬ ‫بــرای ســرعت بخشــیدن بــه رشــد علمــی‬ ‫منطقــه جــذب کنیــم‪.‬‬ ‫فتــح الهــی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از شــیوه های ســنتی و منسوخ شــده‬ ‫در حوزه هــای مختلــف بــه بهانــه تولید اشــتغال‬ ‫قابل قبــول نیســت و برنامه ریــزی خوبــی بــرای‬ ‫توســعه فعالیــت شــرکت و مجموعه هــای‬ ‫دانش بنیــان جهــت اســتفاده از دانــش روز و‬ ‫کمــک بــه توســعه متــوازن‪ ،‬پایــدار و ســریع‬ ‫منطقــه صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در بازدید معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری از پارک زیست فناوری قشم مطرح شد‪:‬‬ ‫طــرح دســتیار فنــاور بایــد در همــه پــارک‬ ‫هــای علــم و فنــاوری اجرایــی شــود‪/‬برگزاری‬ ‫رویدادهــای فناورانــه بــرای معرفــی شــرکت‬ ‫هــای پارکــی اهمیــت دارد‪ /‬فعالیــت فنــاوران‬ ‫در پــارک زیســت فنــاوری قشــم رضایــت‬ ‫بخــش اســت‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری بــا هــدف بررســی و رفــع‬ ‫مشــکالت و موانــع پیــش روی فعالیــت هــای‬ ‫فناورانــه قشــم از شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر در پــارک زیســت فنــاوری‬ ‫خلیــج فــارس بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫قشــم‪ ،‬دکتــر علــی خیــر الدیــن در ایــن‬ ‫روز ضمــن بازدیــد از نمایشــگاه محصــوالت‬ ‫شــرکت هــای فنــاور و دانــش بنیــان مســتقر‬ ‫در پــارک زیســت فنــاوری قشــم‪ ،‬بــا مدیــران‬ ‫ایــن شــرکت هــا بــه گفتگــو پرداخــت و در‬ ‫جریــان چالــش هــا و اقدامــات انــان قــرار‬ ‫بــا فعالیــت هــای نواورانــه و فناورانــه در پــارک‬ ‫هــای علــم و فنــاوری اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اســتقبال از فعالیــت‬ ‫دانشــجویانی کــه بعنــوان دســتیار فنــاور‬ ‫در شــرکت های مســتقر در پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس قشــم مشــغول فعالیــت‬ ‫هســتند‪ ،‬بــر ضــرورت اجــرای طــرح دســتیار‬ ‫فنــاور در پــارک هــای علــم و فنــاوری تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح بــا هــدف فرهنــگ‬ ‫ســازی‪ ،‬کســب مهــارت و اشــنایی دانشــجویان‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری ضمــن ابــراز خرســندی از‬ ‫فعالیــت هــای انجــام شــده در پــارک زیســت‬ ‫فنــاوری خلیــج فــارس قشــم‪ ،‬تقویــت‪ ،‬حمایت‬ ‫و رفــع موانــع و چالــش هــای واحدهــای فنــاور‬ ‫و دانــش بنیــان و نیــز برگــزاری رویدادهــای‬ ‫فناروانــه بــا هــدف معرفــی فعالیــت شــرکت‬ ‫هــا را بســیار حائــز اهمیــت و رضایــت بخــش‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬دکتــر محمــد شــریف رنجبــر‬ ‫رییــس پــارک زیســت فنــاوری خلیــج فــارس‬ ‫قشــم نیــز ضمــن قدردانــی از حضــور معــاون‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای‬ ‫ایــن پــارک پرداخــت و گفــت‪ :‬برقــراری ارتباط‬ ‫و تعامــل بیــن شــرکت هــای فنــاور و دانــش‬ ‫بنیــان مســتقر یکــی از ضروریــات توســعه و‬ ‫پیشــرفت فعالیــت هــای فناورانــه اســت‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان؛ کنشگران اصلی در توسعه زیست بوم فناوری و نواوری کشور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫نشســت مشــترک بــا ‪ 150‬شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان تــازه پذیــرش شــده در ایــن مجموعــه‬ ‫را روز دوشــنبه ‪ 16‬ابــان مــاه برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نشســت بــا حضــور دکتــر علــی اســدی‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهران‪،‬‬ ‫دکتــر ایــرج الــه دادی معــاون توســعه فنــاوری‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪ ،‬دکتــر‬ ‫مهــدی فریدونــد مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش‬ ‫و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪ ،‬مهنــدس میثــم‬ ‫یوســفی رییــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و‬ ‫جمعــی از مدیــران عامــل شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان برنامــه ریــزی و برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اســدی رییــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا بیــان اهمیــت‬ ‫توســعه زیســت بــوم فنــاوری و نــواوری و‬ ‫ایجــاد همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان در راســتای تحقــق ایــن موضــوع گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬کنشــگران اصلــی‬ ‫ایــن حــوزه بــه شــمار مــی اینــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و شــعار محــوری دانشــگاه‬ ‫تهــران اظهــار داشــت‪ :‬تحقــق دانشــگاه‬ صفحه 36 ‫‪37‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کارافریــن بــا حضــور شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان میســر و ممکــن اســت‪ .‬همــه کنشــگران‬ ‫و ذی نفعــان بایــد بــا همــکاری یکدیگــر بــه‬ ‫تحقــق اهــداف عالــی کشــور کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫اســدی نتیجــه ایــن همــکاری را توســعه‬ ‫کشــور خوانــد و افــزود‪ :‬کاهــش نــرخ مهاجــرت‬ ‫نخبــگان از کشــور‪ ،‬افزایــش اشــتغال‪،‬‬ ‫ایجــاد امیــد و نشــاط در جامعــه از دیگــر‬ ‫دســتاوردهایی اســت کــه از ایــن همــکاری‬ ‫نشــات مــی گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران از اهمیــت دیپلماســی دانــش بنیــان‬ ‫و فنــاوری صحبــت کــرد و گفــت‪ :‬در تالشــیم‬ ‫تــا بتوانیــم خــارج از مرزهــای کشــور بــه‬ ‫فعالیــت بپردازیــم‪ ،‬بــر ایــن اســاس جلســاتی‬ ‫بــا دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه‬ ‫داشــته ایــم‪ .‬طــی چنــد مــاه گذشــته بــا‬ ‫رووســای دانشــگاه های عــراق و همچنیــن‬ ‫رییــس دانشــگاه ایــروان جلســاتی برگــزار‬ ‫کــرده ایــم‪ .‬هــدف ایــن اســت کــه شــعب‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در‬ ‫دانشــگاه هــای عــراق و ایــروان ایجــاد و زمینــه‬ ‫ای بــرای صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان‬ ‫فراهــم شــود‪.‬‬ ‫دکتــر اســدی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات‬ ‫بــا مناطــق ازاد کشــور خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫طــی روزهــای اتــی تفاهــم نامــه چندجانبــه‬ ‫ای بــا منطقــه ازاد انزلــی منعقــد خواهــد شــد‪،‬‬ ‫همچنیــن پــارک علــم و فنــاوری در ارس‪،‬‬ ‫کیــش‪ ،‬کاســپین و بــه طــور کلــی مناطــق‬ ‫مــرزی دارای شــعبه اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از تاســیس پردیــس بیــن المللــی‬ ‫دانشــگاه تهــران در قشــم یــاد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫در تالشــیم تــا بسترســازی الزم بــرای حضــور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری در ایــن منطقــه نیــز‬ ‫صــورت بگیــرد‪ .‬بــه طــور کلــی هــدف ایــن‬ ‫اســت تــا تســهیالت الزم بــرای صــادرات‬ ‫محصــوالت و همچنیــن واردات مــواد خــام‬ ‫مــورد نیــاز شــرکت هــای دانــش بنیــان فراهــم‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫دکتــر مهــدی فریدونــد مدیرعامــل صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــه معرفی‬ ‫صنــدوق و خدمــات ان پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫طــی مجــوز کارگــروه مــاده ‪ ۱۰۰‬صنــدوق‬ ‫هــای پژوهــش و فنــاوری بــا ســهامداری دولت‬ ‫(پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران) و‬ ‫پانزدهمین دوره اموزشی مراکز رشد علم و فناوری کشور برگزار شد؛‬ ‫انتقال تجربه برای حمایت از اشتغال پایدار و ثروت افرینی دانش بنیان‬ ‫پانزدهمیــن دوره اموزشــی مراکــز رشــد علــم‬ ‫و فنــاوری کشــور ویــژه مدیــران و کارشناســان‬ ‫ایــن مراکــز‪ ،‬توســط شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان بــا همــکاری معاونــت‬ ‫فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری‪ 24 ،‬و ‪ 25‬ابــان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫وتحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬در ایــن همایــش دو‬ ‫روزه‪ ،‬مدیــران مراکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫سراســر کشــور در پنل هــای اموزشــی بــه‬ ‫منظــور ارتقــای تــوان تخصصی شــان شــرکت‬ ‫می کنند‪.‬طــرح ارتقــای خدمــات مراکــز رشــد‬ ‫گامــی اســت در جهــت ارتقــاء ســطح کمــی و‬ ‫کیفــی خدمــات مراکــز رشــد فنــاوری کشــور‬ ‫کــه بــه طــور مشــترک توســط شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان و معاونــت فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫انجــام می شــود‪.‬هدف اصلــی ایــن طــرح‬ ‫بهبــود ارائــه ســرویس های مراکــز رشــد بــه‬ ‫منظــور توســعه کارافرینــی و نیــل بــه اقتصــاد‬ ‫دانایی محــور و ایجــاد اشــتغال پایــدار و ثــروت‬ ‫اســت‪.‬مراکز رشــد بــه عنــوان ســازمان های‬ ‫پیشــگام در امــر توســعه و ترویــج کارافرینــی و‬ ‫نیــز تســهیل و تســریع در راه انــدازی کســب و‬ ‫کارهــای کوچــک در ســطح پارک هــای علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬ســازمان های دولتــی‬ ‫و غیردولتــی‪ ،‬موسســات و دیگــر نهادهــا در‬ ‫گســتره ملــی و منطقــه ای نقــش موثــر و‬ ‫شــایانی را ایفــا می کننــد و برگــزاری ایــن‬ ‫دور ه نیــز در راســتای تقویــت و توانمندســازی‬ ‫هــر چــه بیشــتر ایــن مراکــز اســت‪.‬‬ ‫در ایــن دوره اموزشــی گام هــای عملــی در‬ ‫جهــت اشــنایی مدیــران و کارشناســان مراکــز‬ ‫رشــد کشــور بــا منابــع و فراینــد جــذب و‬ ‫پذیــرش‪ ،‬حمایــت و هدایــت واحدهــای و‬ ‫هســته های فنــاور در دوره رشــد مقدماتــی‬ ‫و رشــد‪ ،‬خدمــات پشــتیبانی و توانمندســازی‬ ‫و خدمــات طــرح هــای پژوهشــی و ارزیابــی‬ ‫عملــی مراکــز رشــد در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در پایــان دوره دو روزه پانزدهمیــن‬ ‫دوره اموزشــی مراکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫کشــور‪ ،‬مدیــران و کارشناســان ایــن مراکــز‬ ‫از شــرکتهای فنــاور و دانش بنیــان شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نیــز بازدیــد‬ ‫خواهنــد کرد‪.‬شــایان ذکــر اســت شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان فعالیــت اجرایــی‬ ‫خــود را نزدیــک بــه ســه دهــه اســت کــه‬ ‫بــه طــور جــدی بــا راه انــدازی اولیــن مرکــز‬ ‫رشــد در کشــور و بــا هــدف حمایــت و هدایــت‬ ‫شــرکتهای فنــاور نوپــا کــه ایده هــای نواورانــه‬ ‫و فناورانــه داشــته و امکانــات الزم جهــت‬ ‫عملیاتــی نمــودن را ندارنــد‪ ،‬اغــاز کــرد و بــه‬ ‫عنــوان حلقــه واســط میــان دولــت‪ ،‬صنعــت و‬ ‫دانشــگاه در جهــت توســعه اقتصــادی مبتنــی‬ ‫بــر دانــش و نهایتــا تبدیــل علــم بــه ثــروت در‬ ‫کشــور ایفــای نقــش کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان بیــش از ‪ 640‬واحــد فنــاور مســتقر‬ ‫بــوده و بــرای بیــش از ‪ 8400‬نفــر نیــز‬ ‫اشــتغال پایــدار ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــارکت بخــش خصوصــی‪ ،‬بــر اســاس مــاده‬ ‫‪ ۱۰۰‬قانــون برنامــه ســوم و همچنیــن مــاده‬ ‫‪ ۴۵‬قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬در ســال ‪ 1389‬بــه ثبــت رســیده و بــا‬ ‫هــدف حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و فنــاور فعالیــت مــی نمایــد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت مهنــدس میثــم‬ ‫یوســفی رییــس مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران بــا‬ ‫اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری‬ ‫مبنــی بــر تکمیــل زنجیــره علــم و فنــاوری بــه‬ ‫معرفــی پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫و ارائــه برنامــه هــا‪ ،‬خدمــات و ظرفیــت هــای‬ ‫ان پرداخــت‪.‬‬ ‫دکتــر هــادی غفوریــان یاورپنــاه بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران بــا ســابقه تریــن پــارک دانشــگاهی‬ ‫کشــور اســت و بــا توجــه بــه سیاســت های‬ ‫جدیــد مبنــی بــر توســعه زیرســاخت هــا از‬ ‫ظرفیــت هــای جدیــد اســتقرار در پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری دانشــگاه تهــران صحبــت کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬پردیس هــای علــم و فنــاوری موضــوع‬ ‫جدیــدی اســت کــه توســط پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران دنبــال مــی شــود‪ ،‬در‬ ‫حــال حاضــر پردیــس علــم و فنــاوری شــهید‬ ‫علــی محمــدی واقــع در میــدان بهمــن و‬ ‫پردیــس علــم و فنــاوری شــهید چمــران واقــع‬ ‫در منطقــه اشــتهارد دارای فضــای کارگاهــی‬ ‫و اداری بــوده و شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫عضــو پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫مــی تواننــد از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه معرفــی ســایر فضاهــا و‬ ‫ظرفیــت هــای پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران از جملــه شــعب ژئوفیزیــک‪ ،‬محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬ابوریحان‪،‬تبریزچی‪،‬کیش‪،‬فارابــی‪،‬‬ ‫ارس‪ ،‬فومــن‪ ،‬کاســپین‪،‬اصفهان‪ ،‬کاشــان و‪...‬‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫دکتــر غفوریــان از فرصــت هــای ســرمایه‬ ‫گــذاری در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران صحبــت کــرد‪ .‬بــرج فنــاوری و‬ ‫ســاختمان ‪ TH1‬از جملــه موضوعاتــی اســت‬ ‫کــه شــرکت هــا و عالقــه منــدان مــی تواننــد‬ ‫در امــر ســرمایه گــذاری ان اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی نشســت‪ ،‬مدیــران عامــل و‬ ‫نماینــدگان شــرکت هــای دانــش بنیــان بــه‬ ‫طــرح ســواالت خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر تجارت‪ ،‬صنعت و سرمایه گذاری عمان؛‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یک مجموعه در سطح عالی علم و فناوری است‬ ‫معــاون وزیر تجــارت‪ ،‬صنعت و ســرمایه گذاری‬ ‫و رئیــس اتــاق بازرگانــی عمــان در بازدیــد از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار داشــتند‪:‬‬ ‫ایده هــای بســیار قــوی و ارزشــمندی داریــد‬ ‫و نیــاز بــازار را بــه خوبــی و درســتی مرتفــع‬ ‫کرده اید‪.‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬در ایــن بازدیــد‪،‬‬ ‫ضمــن معرفــی شــهرک و توانمندی هــای‬ ‫جهانــی ان‪ ،‬توانمنــدی صادراتــی و فنــاوری‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان تشــریح و دو‬ ‫شــرکت نصرالدولیــه و بهیــار صنعــت ســپاهان‬ ‫بــه معرفــی محصــوالت و فنــاوری خــود‬ ‫پرداختنــد‪.‬در ایــن نشســت‪ ،‬صالــح بــن ســعید‬ ‫مســن‪ ،‬معــاون وزیــر تجــارت‪ ،‬صنعــت و‬ ‫ســرمایه گذاری عمــان نیــز پــس از مالحظــه‬ ‫توانمندی هــای ایــن مجموعــه از حضــور خــود‬ ‫در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان ابــراز‬ ‫خرســندی کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان یــک مجموعــه‬ ‫در ســطح عالــی علــم و فنــاوری اســت کــه‬ ‫دارای فناوری هــای خــاص و تحقیقــات قــوی‬ ‫بــوده و ارتباطــات خوبــی را بــا صنعــت نیــز‬ ‫برقــرار نمــوده اســت‪.‬در ادامــه‪ ،‬دو شــرکت‬ ‫نصرالدولیــه و بهیــار صنعــت ســپاهان بــه‬ ‫معرفــی توانمندی هایشــان پرداختند‪.‬معــاون‬ ‫وزیــر تجــارت‪ ،‬صنعــت و ســرمایه گذاری عمــان‬ ‫نیــز پــس از شــناخت پتانســیل دو شــرکت‬ ‫مذکــور‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی از اشــنایی‬ ‫بــا فناوری هــای معرفــی شــده و ارتباطاتــی‬ ‫کــه ایــن دو شــرکت بــا عمــان دارنــد‪ ،‬بــر‬ ‫تحکیــم و تقویــت ارتباطــات تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬درصــورت وجــود هرگونــه مشــکل یــا‬ ‫مانــع در رونــد فعالیــت در عمــان‪ ،‬همــکاری‬ ‫کامــل بــرای حــل ان و تقویــت ارتباطــات‬ ‫بــا کشــور ایــران تــاش خواهــم کرد‪.‬صالــح‬ ‫بــن ســعید مســن بیــان کــرد‪ :‬مــا درصددیــم‬ ‫ارتباطــات گســترده ای را بــا شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان برقــرار کنیــم و از تــوان‬ ‫شــهرک بــرای دانشــگاه‪ ،‬صنعــت و اکادمــی‬ ‫نــواوری عمــان بهره بــرداری کنیم‪.‬ایــن هیــات‬ ‫‪ 15‬نفــره ســپس از دو شــرکت بســپار شــیمی‬ ‫ســپیدان و بهیــار صنعــت ســپاهان بازدیــد‬ ‫کردنــد و از نزدیــک در جریــات فعالیــت و‬ ‫تــوان تکنولــوژی و علمــی انهــا قــرار گرفتنــد‪،‬‬ ‫در جریــان ایــن بازدیــد معــاون وزیــر تجــارت‪،‬‬ ‫صنعــت و ســرمایه گذاری و رئیــس اتــاق‬ ‫بازرگانــی عمــان خطــاب بــه شــرکت ها اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایده هــای بســیار قــوی و ارزشــمندی‬ ‫داریــد و نیــاز بــازار را بــه خوبــی و درســتی‬ ‫مرتفــع نموده اید‪.‬شــایان ذکــر اســت در ایــن‬ ‫بازدیــد صالــح بــن ســعید مســن‪ ،‬معــاون وزیــر‬ ‫تجــارت‪ ،‬صنعــت و ســرمایه گذاری عمــان در‬ ‫راس یــک هیــات تجــاری متشــکل از رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی و صنایــع عمــان‪ ،‬مشــاور وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬مدیــرکل صنایــع وزارت صنعــت و‬ ‫تجــارت‪ ،‬رئیــس اجرایــی شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مشــاور اقتصــادی اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫مدیــر شــوراها و چنــد تــن از مدیــران‬ ‫شــرکت های عمانــی بــه همــراه نماینــدگان‬ ‫اســتانداری اصفهــان و نماینــدگان دفترغــرب‬ ‫اســیای ســازمان توســعه تجــارت ایــران‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ صفحه 37 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫دکتر علی اسدی؛‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪38‬‬ ‫توسعه دیپلماسی دانش بنیان‪ ،‬فرصتی برای فعالیت دانش بنیان ها در خارج از مرزهای کشور‬ ‫دکتــر علــی اســدی؛ رییــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران در گفــت وگــوی‬ ‫اختصاصــی بــا تیــم رســانه پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه تهــران درخصــوص نشســت‬ ‫بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬بــا شــرکت هــای دانــش بنیانــی کــه‬ ‫فراینــد پذیــرش را طــی کــرده انــد‪ ،‬بــه گفــت‬ ‫وگــو پرداختیــم و قــرار اســت تــا هماهنگــی‬ ‫هــای الزم مبنــی بــر اســتقرار ایــن شــرکت‬ ‫هــا در پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫دکتــر اســدی بــا اشــاره بــه شــعار ســال‬ ‫بــا عنــوان تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال‬ ‫افرینــی اظهــار داشــت‪ :‬در بخشــی از ایــن‬ ‫نشســت بــه خدمــات پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫و همچنیــن انتظــارات از شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان پرداختــه شــد و امیدواریــم تــا شــعار‬ ‫ســال و همچنیــن شــعار دانشــگاه تهــران‬ ‫مبنــی بــر جهــاد علمــی بــرای تحقــق دانشــگاه‬ ‫کارافریــن بــا رویکــرد مســئولیت پذیــری‬ ‫اجتماعــی محقــق شــود‪.‬‬ ‫وی در ارتبــاط بــا چشــم انــداز اســتقرار‬ ‫تــا ایــن چشــم انــداز محقــق شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه شــرایط‬ ‫اســتقرار دارنــد‪ ،‬ارتبــاط گرفته ایــم‪ .‬نزدیــک‬ ‫بــه ســه هــزار شــرکت دانــش بنیــان اعــام‬ ‫امادگــی کــرده انــد و فراینــد پذیــرش ‪ 100‬تــا‬ ‫‪ 150‬مــورد انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 2000‬واحــد فنــاور در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همــه‬ ‫ایــن شــرکت هــا را نمــی تــوان در ســاختمان‬ ‫اصلــی پــارک علــم و فنــاوری واقــع در امیــر‬ ‫ابــاد مســتقر کــرد‪ ،‬بــه همیــن منظــور مــا‬ ‫اکوسیســتم فنــاوری و نــواوری را توســعه داده‬ ‫ایــم و از فضــای دانشــکده هــا و دانشــکدگان‬ ‫دانشــگاه تهــران بهــره خواهیــم بــرد‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫تهــران اظهــار داشــت‪ :‬هــدف اصلــی مــا‬ ‫ایــن اســت کــه هســته هــا و تیــم هــای‬ ‫فنــاور در دانشــکده هــا و دانشــکدگان و بــا‬ ‫حضــور دانشــجویان و اســاتید شــکل بگیــرد‬ ‫دکتر اســدی توســعه دیپلماســی دانــش بنیان‬ ‫و فنــاور را موضــوع مهمــی دانســت و گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع‪ ،‬حضــور پارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران را در مناطــق‬ ‫مــرزی ماننــد کیــش‪ ،‬ارس و کاســپین توســعه‬ ‫داده ایــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از ایجــاد ارتبــاط بــا دانشــگاه‬ ‫هــای کشــورهای دیگــر صحبــت کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫بــا دو دانشــگاه کشــور عــراق وارد مذاکــره‬ ‫شــده ایــم‪ ،‬رووســای ایــن دو دانشــگاه از پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری و شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بازدیــد نیــز کــرده انــد‪ ،‬همچنیــن دانشــگاه‬ ‫ایــروان اعــام امادگــی کــرده کــه شــعبه ای‬ ‫از پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران در‬ ‫انجــا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫دکتــر اســدی در پایــان خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫مذاکراتــی بــا مناطــق ازاد از جملــه انزلــی‪،‬‬ ‫سیســتان و کیــش صــورت گرفتــه و همچنیــن‬ ‫بــه زودی تفاهــم نامــه ای بــا منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی منعقــد خواهــد شــد‪ ،‬ایــن تــاش هــا‬ ‫بــرای ایــن اســت کــه کــه شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان بتواننــد در خــارج از مرزهــای‬ ‫ایــران فعالیــت هــای دانــش بنیانــی خودشــان‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در بیست و پنجمین نشست ساالنه انجمن پارک های علمی اسیا؛‬ ‫جایزه برتر انجمن پارک های علمی اسیا در دستان شرکت دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫بســپار شــیمی ســپیدان شــرکت دانش بنیــان‬ ‫مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان موفــق بــه کســب جایــزه برتــر‬ ‫انجمــن پارک هــای علمــی اســیا در ســال‬ ‫‪ 2022‬شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬گــروه بســپار شــیمی‬ ‫ســپیدان از شــرکت های دانش بنیــان مســتقر‬ ‫در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان پــس‬ ‫از قرارگیــری در میــان چهــار شــرکت برتــر‬ ‫پارک هــای علمــی و فنــاوری اســیا‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫کســب جایــزه (‪ )Excellence‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان انجمــن پارک هــای علمــی اســیا‬ ‫(‪ )ASPA‬در ســال ‪ 2022‬شــد‪.‬‬ ‫بیســت و پنجمیــن کنفرانــس انجمــن‬ ‫پارک هــای علمــی اســیا (‪2022 )ASPA‬‬ ‫بــه میزبانــی کشــور کــره برگــزار شــد و جایــزه‬ ‫برتــر ان بــه دکتــر محمــد کریمیــان‪ ،‬رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره گــروه بسپارشــیمی ســپیدان و‬ ‫دکتــر احســان یزدیــان معــاون توســعه فنــاوری‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اعطــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان بســپار شــیمی ســپیدان‬ ‫مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان بــا تولیــد محصــوالت کامپانــدی بــا‬ ‫ارائــه ‪ 40‬محصــول دانش بنیــان اختصاصــی‬ ‫و بــا قابلیــت تجاری ســازی محصــوالت و‬ ‫همچنیــن ارائــه خدمــات ازمایشــگاهی در‬ ‫حوزه هــای شــیمیایی و کشــاورزی بــا هــدف‬ ‫ســوداوری بــاال‪ ،‬تامیــن زنجیــره ارزش و‬ ‫دسترســی بــه دانــش‪ ،‬موفــق بــه حضــور‬ ‫در جمــع چهــار شــرکت برتــر دانش بنیــان‬ ‫اســیایی شــد‪.‬‬ ‫مراســم اعطــای جایــزه ‪ ASPA‬هــر ســاله‬ ‫از ســوی انجمــن پارک هــای علمــی اســیا‬ ‫میــان شــرکت ها‪ ،‬موسســات مســتقر در‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری عضــو ایــن انجمــن‬ ‫بــا هــدف تشــویق شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و فن افریــن جهــت دســتیابی بــه روحیــه‬ ‫تجاری ســازی دســتاوردهای فناورانــه‪،‬‬ ‫ایجــاد فرصت هــای مناســب در راســتای‬ ‫یافتــن شــریک تجــاری و معرفــی مدل هــای‬ ‫شــرکت های موفــق برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫منتخبــان ایــن مســابقه می تواننــد از‬ ‫شــبکه ایــن انجمــن بــرای معرفــی و پیشــبرد‬ ‫فعالیت هــای شــرکت خــود و یافتــن شــریک‬ ‫تجــاری مناســب اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫انجمــن پارک هــای علمــی اســیا (‪)ASPA‬‬ ‫اســت و تاکنــون شــرکت های متعــددی از‬ ‫ایــن شــهرک موفــق بــه کســب ایــن جایــزه‬ ‫از انجمــن پارک هــای علمــی اســیا شــده اند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪:‬‬ ‫دبیــر ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫کشــور‪ ،‬در بازدیــد از شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار کــرد‪ :‬در نظــر‬ ‫گرفتــه شــد در کارگــروه رفــع موانــع تولیــد‬ ‫اســتان بــه شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان جایــگاه ویــژه اعطــا شــود زیــرا ایــن‬ ‫شــهرک بــه صــورت کامــل در جریــان مســائل‬ ‫و مشــکالت واحدهــای دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬دبیــر ســتاد تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد کشــور گفــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫واحدهــای مســتقر در شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان در تامیــن ســرمایه در‬ ‫گــردش‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه از طریــق گمــرک‪،‬‬ ‫اخــذ مجوزهــای خــاص و ‪ ...‬بــا مشــکالتی‬ ‫مواجــه هســتند کــه می تواننــد ان را از طریــق‬ ‫کارگــروه رفــع موانــع تولیــد اســتان پیگیــری‬ ‫کــرده و مصوبــات ایــن کارگــروه بــرای همــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی الزم االجراســت‪.‬‬ ‫تقویت شرکت های فناور و دانش بنیان با اجرایی شدن قانون جهش تولید‬ ‫دکتــر بیــک زاده تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه بازدیــدی کــه از واحدهــای دانش بنیــان‬ ‫مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان داشــتیم‪ ،‬بــه نظــر می رســد قانــون‬ ‫جهــش تولیــد کــه خردادمــاه توســط مجلــس‬ ‫شــورای اســامی مصــوب و ابــاغ شــده اســت‪،‬‬ ‫می توانــد بســیاری از مســائلی کــه ایــن‬ ‫شــرکت ها بــا ان مواجــه هســتند را رفــع‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن قانــون نحــوه حمایــت و‬ ‫رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت واحدهــای‬ ‫فنــاور را تعییــن کــرده و اکنــون در شــرف‬ ‫اجراســت‪ .‬بــا اجرایــی شــدن ایــن قانــون عــاوه‬ ‫بــر افزایــش تعــداد واحدهــای دانش بنیــان‪،‬‬ ‫شــاهد تقویــت واحدهــای دانش بنیــان فعلــی‬ ‫نیــز خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫دبیــر ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬مســائل و مشــکالت واحدهــای‬ ‫دانش بنیــان در قالــب کارگروه هــای تســهیل‬ ‫و رفــع موانــع تولیــد اســتان ها قابــل رســیدگی‬ ‫اســت‪ .‬براســاس قانــون جهــش تولیــد‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی مرتبــط بــا واحدهــای دانش بنیــان‬ ‫نیــز در ایــن کارگــروه یــک رای دارد‪ .‬براســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری و بنیــاد علمــی نخبــگان در‬ ‫اســتان ها ایــن وظیفــه را بــر عهــده خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫احســان یزدیــان معــاون توســعه فنــاوری‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬نیــز در‬ ‫نشســتی کــه ابتــدای ایــن بازدیــد برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــه بیــان تاریخچــه و اهــداف تشــکیل شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان پرداخــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ایــن شــهرک در اوایــل دهــه‬ ‫‪ ۸۰‬بــه عنــوان یــک مرکــز رشــد شــروع بــه‬ ‫فعالیــت کــرد ‪ .‬ابتــدا بــرای ســاختمان های‬ ‫شــهرک بخــش دولتــی ســرمایه گذاری‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا اکنــون بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫ســرمایه گذاری های انجــام شــده در ایــن‬ ‫شــهرک توســط بخــش خصوصــی انجــام شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه فنــاوری شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان گفــت‪ :‬ایــن شــهرک‬ ‫جایــگاه ویــژه ای در اکوسیســتم نــواوری‬ ‫اســتان داشــته و ارتباطــات ســاختارمند بــا‬ ‫صنایــع بــزرگ‪ ،‬کارافرینــان‪ ،‬ســازمان های‬ ‫دولتــی‪ ،‬صندوق هــای ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی‪ ،‬منتورهــا و‬ ‫خدمات دهنــدگان شــکل داده اســت‪.‬‬ صفحه 38 ‫‪39‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫رویداد مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و فوالد مبارکه؛‬ ‫ارائه طرح های سرمایه گذاری فناورانه شرکت های دانش بنیان به صنعت‬ ‫دومیــن رویــداد ســرمایه گذاری مشــترک‬ ‫بیــن شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‬ ‫و شــرکت پشــتیبانی و توســعه فنــاوری و‬ ‫نــواوری فــوالد مبارکــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬در ایــن مراســم ‪4‬‬ ‫شــرکت «اریــا ســنجش اســیا»‪« ،‬محرکــه‬ ‫گســتر ارشــید»‪« ،‬پایــا مغناطیــس پارتــاک» و‬ ‫«ســهند اهــن و فــوالد خاورمیانــه» بــه معرفــی‬ ‫شــرکت و ارائــه طرح هــای ســرمایه پذیر‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا ابراهیــم اســامی‪ ،‬رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره شــرکت اریــا ســنجش اســیا‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه تاســیس شــرکت طــی ســال ‪ 1394‬در‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن شــرکت کــه در زمینــه ســاخت‬ ‫انــواع حســگرهای اندازه گیــری وزن و نیــرو‬ ‫بــا کالس دقــت‪ C‬فعــال اســت‪ ،‬بــه تازگــی‬ ‫موفــق شــد گواهــی اســتاندارد (اســتاندارد‬ ‫‪ )6635‬محصــوالت خــود را از ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن محصــوالت در صنایــع اهــن‬ ‫و فــوالد و ســایر فلــزات جهــت توزیــن در‬ ‫بخش هــای مختلــف و یــا صنایــع باالدســت‬ ‫بــرای توزین هــای غیــر متعــارف کــه نیازمنــد‬ ‫سفارشی ســازی اســت اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی ایــن نــوع محصــول در همــه‬ ‫واحدهــای تولیــدی نیازمنــد بــه اندازه گیــری‬ ‫نیــرو و وزن کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫اســامی دربــاره اهمیــت ایــن محصــول نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬حســگرهای اندازه گیــری وزن و نیــرو‬ ‫همــواره مــورد نیــاز کشــور و ســاخت ان‬ ‫مســتلزم وجــود دانش فنــی اســت‪ .‬ایــن دانــش‬ ‫فنــی اکنــون در دســت متخصصــان ایرانــی‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫کارخانــه هوشــمند بــا پلتفــرم‬ ‫اینترنــت اشــیا صنعتــی‬ ‫در گام دوم احمــد رضــا شــفیعی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت محرکــه گســتر ارشــید‪ ،‬در ارائــه‬ ‫طــرح «پلتفــرم اینترنــت اشــیا صنعتــی» بــا‬ ‫اشــاره بــه تاســیس ایــن شــرکت در ســال‬ ‫‪ 1395‬و پذیــرش ان در شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان طــی ســال ‪ ،1397‬گفــت‪:‬‬ ‫پلتفــرم یــاد شــده در دو بخــش ســخت افزار‬ ‫و نرم افــزار تشــکیل شــده کــه بخــش‬ ‫ســخت افزاری ان وظیفــه کنتــرل تجهیــزات‬ ‫و فرایندهــای صنعتــی و همچنیــن جمــع اوری‬ ‫داده را بــر عهــده دارد و بخــش نرم افــزاری‬ ‫ان وظیفــه واســط کاربــری تحــت ‪ web‬جهــت‬ ‫پیکره بنــدی ســخت افزار‪ ،‬پایــش داده هــا و‬ ‫اعمــال دســتورات کنترلــی را انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن محصــول در پایــش‬ ‫وضعیــت و کنتــرل تجهیــزات و فرایندهــای‬ ‫صنعتــی‪ ،‬کارخانــه هوشــمند‪ ،‬تعمیــر و‬ ‫نگهــداری هوشــمند‪ ،‬مدیریــت دارایی هــا‪،‬‬ ‫کشــاورزی و ســاختمان هوشــمند‪ ،‬مدیریــت‬ ‫انــرژی‪ ،‬شــبکه هوشــمند (توزیــع بــرق) و‬ ‫مــواردی از ایــن قبیــل کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت محرکــه گســتر ارشــید‬ ‫بــا بیــان اینکــه اســتفاده از چنیــن محصوالتــی‬ ‫هنــوز در ایــران بــه رویکــرد اصلــی صنایــع‬ ‫تبدیــل نشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال ‪2020‬‬ ‫ارزش بــازار ‪ 200‬میلیــارد دالری بــرای ایــن‬ ‫بخــش ثبــت شــده کــه پیش بینــی می شــود‬ ‫تــا ســال ‪ 2030‬بــه بیــش از یــک هــزار میلیارد‬ ‫دالر افزایــش یابــد‪ .‬همچنیــن انــدازه بــازار ایــن‬ ‫محصــول در حــوزه کشــاورزی (گلخانــه) ‪60‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان اســت‪.‬‬ ‫کاهــش مصــرف انــرژی بــا‬ ‫اســتفاده از مگنت هــای جرثقیلــی‬ ‫در بخــش ســوم مســعود باقــری‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت پایامغناطیــس پارتــاک‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ایــن شــرکت در ســال ‪ 1398‬تاســیس و در‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان مســتقر‬ ‫شــد‪ .‬اولیــن میــز مگنــت صنعتــی بــر اســاس‬ ‫ف ّنــاوری ‪ EPN‬توســط ایــن شــرکت ســاخته‬ ‫شــد‪ .‬بــه عــاوه موفــق بــه عقــد چندیــن‬ ‫برگزاری رویداد ملی پسته شو‬ ‫رویــداد ملــی پســته شــو بــرای نخســتین‬ ‫بــار در اســتان ســمنان‪ ،‬توســط پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اســتان برگــزار شــد‪ .‬بــه گفتــه ی‬ ‫دکتــر محســن نظــری‪ ،‬رییــس پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اســتان ســمنان‪ ،‬ایــن رویــداد بــا‬ ‫توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای مناســب‬ ‫حــوزه کشــاورزی در اســتان و بــه طــور خــاص‬ ‫محصــول اســتراتژیک پســته در شهرســتان‬ ‫دامغــان و همچنیــن نظــر بــه اهمیــت نفــوذ‬ ‫فناوری هــای نــو در تولیــد و فــراوری پســته‬ ‫بــه منظــور رشــد اقتصــادی ایــن حــوزه‪ ،‬برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن رویــداد کــه تاریــخ ‪ 10‬ابــان‬ ‫‪ 1401‬و بــه میزبانــی دانشــگاه ازاد دامغــان‬ ‫برگــزار گردیــد‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور فعــال در حوزه هــای مختلــف‬ ‫کشــاورزی بــه ویــژه در زمینه هــای مرتبــط بــا‬ ‫تولیــد و فــراوری پســته‪ ،‬گــرد هــم امدنــد‪.‬‬ ‫ارائــه محصــوالت جدیــد و دانش بنیــان‪،‬‬ ‫برگــزاری نشســت های ‪ B2B‬شــرکت ها و‬ ‫واحدهــای فنــاور بــا کشــت و صنعت هــای‬ ‫ایــران و ارائــه چالش هــای فناورانــه حــوزه‬ ‫پســته از محورهــای ایــن رویــداد بــود‪ .‬در‬ ‫ایــن رویــداد ملــی بیــش از ‪ ۵۰‬طــرح از ســوی‬ ‫صاحبــان ایــده و فنــاوران از نقــاط مختلــف‬ ‫کشــور ارایــه شــد‪ .‬همچنیــن در بخــش پایانــی‬ ‫ایــن رویــداد‪ ،‬نمایشــگاهی از محصــوالت‬ ‫شــرکت های فنــاور فعــال در حــوزه کشــاورزی‬ ‫پســته دایــر و محصــوالت و دســتاوردهای ایــن‬ ‫تجدیدپذیــر» اظهــار کــرد‪ :‬الیاژهــای سایشــی‬ ‫پایــه روی کــه از روی‪ ،‬مــس و الومینیــوم‬ ‫تشــکیل شــده اســت و بــا نــام برنــز ســفید‬ ‫شــهرت دارد‪ ،‬در ایــن شــرکت و در ســه رده‬ ‫کیفــی ریختگــی‪ ،‬عملیــات حرارتــی شــده و‬ ‫عملیــات ترمومکانیکــی شــده تولیــد شــد‪.‬‬ ‫قــرارداد مشــاوره در حــوزه محصــوالت مختلــف‬ ‫همچــون جرثقیــل مذاب بــر شــدیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مگنــت جرثقیلــی یکــی از‬ ‫محصــوالت اصلــی شــرکت محســوب می شــود‬ ‫کــه در حمــل قطعــات بــزرگ مغناطیســی‬ ‫مثــل اهــن‪ ،‬فــوالد و چــدن نقــش ویــژه ای‬ ‫دارد‪ .‬در نتیجــه اســتفاده از ایــن محصــول‪،‬‬ ‫فضــای انبــار بــه صــورت بهینــه مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه و ســرعت بارگیــری و تخلیــه بــار‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پایامغناطیــس پارتــاک‬ ‫گفــت‪ :‬فنــاوری بــه کار رفتــه در ایــن محصــول‪،‬‬ ‫امــکان اســتفاده از ان در صنایــع مختلــف از‬ ‫جملــه صنایــع نظامــی را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی می تــوان گفــت اســتفاده از‬ ‫مگنــت جرثقیلــی مصــرف بــرق را کاهــش و‬ ‫اتــاف حرارتــی را بــه صفــر می رســاند کــه در‬ ‫نهایــت ثابــت بــودن تــوان باربــرداری و کاهــش‬ ‫هزینه هــای تعمیــرات را بــه دنبــال دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن زمــان بارگیــری و تخلیــه پاتیل هــا‬ ‫نیــز کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫فنــاوری ســاخت فــوالد ســبز در‬ ‫ایــران‬ ‫علــی اشــرفی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ســهند‬ ‫اهــن و فــوالد خاورمیانــه‪ ،‬نیــز در ارائــه دو‬ ‫طــرح «دســتیابی بــه فنــاوری و بومی ســازی‬ ‫یاتاقان هــای لغزشــی پایــه روی» و «تولیــد‬ ‫فــوالد ســبز بــا اســتفاده از انرژی هــای‬ ‫شــرکت ها بــه بازدیدکننــدگان ارایــه گردیــد‪.‬‬ ‫مهنــدس رضایــی‪ ،‬دبیــر انجمــن پســته ایــران‪،‬‬ ‫دکتــر رضایــی فــر مدیــرکل دفتــر پشــتیبانی‬ ‫امــور فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم و دکتــر‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نــوع الیاژهــای لغزشــی در‬ ‫مقایســه بــا برنــد و ســایر الیاژهــای ایــن فلــز‪،‬‬ ‫مقامــت سایشــی باالتــر و ســازگاری بیشــتری‬ ‫بــا شــرایط کاری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســهند اهــن و فــوالد و‬ ‫خاورمیانــه گفــت‪ :‬از ایــن محصــول بــه عنــوان‬ ‫یاتاقان هــای لغزشــی در صنایــع ســنگین‬ ‫ماننــد فــورج‪ ،‬خودروســازی و حمل ونقــل‪،‬‬ ‫ســنگ و معــدن و حتــی تجهیــزات صنایــع‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پوشــش محافــظ در برابــر‬ ‫خوردگــی ســازه های دریایــی و توربین هــای‬ ‫بــادی‪ ،‬ســازه های مقــاوم در برابــر زلزلــه‪،‬‬ ‫باتری هــای یــون روی‪ ،‬قالب هــای دایکاســت‬ ‫و اســتنت های زیســت تخریب پذیــر اســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اشــرفی دربــاره طــرح «فنــاوری تولیــد فــوالد‬ ‫ســبز بــا اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر»‬ ‫گفــت‪ :‬احیــای اهــن اســفنجی بــه وســیله‬ ‫هیــدروژن یکــی از روش هــای جدیــد تولیــد‬ ‫فــوالد ســبز اســت کــه بــرای اولیــن بــار در‬ ‫کشــور ســوئد اجــرا شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکتی مثــل ذوب اهــن بــه ازای‬ ‫هــر تــن تولیــد فــوالد کربنــی‪ 1180 ،‬کیلوگرم‬ ‫و فــوالد مبارکــه ‪ 990‬کیلوگــرم کربــن تولیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬وقتــی تنهــا از قراضــه در فراینــد‬ ‫تولیــد اســتفاده شــود‪ ،‬تولیــد کربــن بــه ‪410‬‬ ‫کیلوگــرم کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســهند اهــن و فــوالد‬ ‫خاورمیانــه بــا اشــاره بــه اتــاف انــرژی در‬ ‫فراینــد تولیــد فــوالد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اگــر بتــوان‬ ‫جلــوی اتــاف ایــن انــرژی را گرفــت می تــوان‬ ‫گفــت فــوالد ســبز تولیــد شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار می تــوان از ژنراتورهــای ترموالکتریــک‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اســماعیل زاده‪ ،‬رییــس پژوهشــکده پســته‬ ‫ایــران از جملــه حاضریــن در ایــن رویــداد‬ ‫بودنــد‪.‬‬ صفحه 39 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫توسط پارک علم و فناوری خراسان رضوی انجام شد ‪:‬‬ ‫نخستین نشست تخصصی فناوران‪ ،‬شیمیدانان و شعور طبیعت‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی‬ ‫روز پنجشــنبه ‪ 5‬ابــان مــاه نخســتین نشســت‬ ‫تخصصــی فنــاوران‪ ،‬شــیمیدانان و شــعور‬ ‫طبیعــت بــا هــدف انتقــال تجــارب و ایده هــا‬ ‫در حــوزه قوانیــن و فرمول هــای هوشــمند در‬ ‫نظــام طبیعــت برگــزار شــد‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬کــه بــا حضــور اســاتید و‬ ‫دانشــمندان برجســته علــم شــیمی و علــوم‬ ‫دیگــر‪ ،‬همچنیــن مســئولین کشــوری در حــوزه‬ ‫و دانشــگاه صــورت گرفــت دکتــر میرزائــی‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن نشســت‬ ‫تخصصــی حرکــت بــه ســمت مرجعیــت علمــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه دنبــال حرکــت حقیقــی بــه‬ ‫ســمت مرجعیــت علمــی در جهــان هســتیم‪.‬‬ ‫الجــرم بایســتی از کپــی کــردن کار هــای‬ ‫پژوهشــی و فرمول هــای علمــی پرهیــز کنیــم‬ ‫و مثــل همیشــه در جهــان پیشــرو بــوده و‬ ‫گفتمــان جدیــد و نافــع علمــی خویــش را‬ ‫حاکــم کنیــم‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان‬ ‫رضــوی ریشــه بســیاری از چالش هــای کشــور‬ ‫را مســائل فرهنگــی و اجتماعــی برشــمرد‬ ‫و افــزود‪ :‬متاســفانه کار هم افــزا و مشــارکت‬ ‫جمعــی را در حــل ایــن مشــکالت در گذشــته‬ ‫شــاهد نبودیــم و ان شــاءاهلل ایــن سلســله‬ ‫جلســات تخصصــی بــا پتانســیل مثبــت‬ ‫دریچه هــای امیــد و بــاور مــا می توانیــم‬ ‫را در زندگــی مــردم کشــورمان بــاز نمایــد و‬ ‫بصــورت مســتمر و عملیاتــی منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و دولــت ســیزدهم را جامــع‬ ‫عمــل بپوشــانیم‬ ‫شــایان ذکــر اســت محققــان و اســاتید‬ ‫برجســته همچــون خانــم دکتــر جمیله ســادات‬ ‫علــم الهــدی ‪ ،‬اســتاد برجســته دانشــکده‬ ‫علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬دکتــر هــادی وکیلــی‪ ،‬عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه مطالعــات تطبیقــی عرفــان در‬ ‫ایــن مراســم بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪160‬نفر از دانش اموزان دبیرستان شهید سید کاظم رنگرز از پارک‬ ‫خراسان بازدید کردند‬ ‫روز شــنبه ‪ ۲۸‬ام ابــان مــاه‪ ،‬پــارک علــم و‬ ‫فنــاری خراســان رضــوی میزبــان دانــش‬ ‫امــوزان دبیرســتان ســید کاظــم رنگــرز بــود‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد دانش اموزان پس از شــناخت‬ ‫توانمنــدی هــا وفعالیت هــای پارک هــای علــم‬ ‫و فنــاوری و مراکــز رشــد ‪ ،‬بــا واژه های نــواوری ‪،‬‬ ‫فنــاوری‪ ،‬خالقیــت و ابتــکار‪ ،‬اختــراع و ســایر‬ ‫موضوعــات مربوطــه اشــنا شــدند و فراینــد‬ ‫ایــده پــردازی و رونــد اغــاز فنــاوری تــا بلــوغ‬ ‫‪،‬توســط مهنــدس مظلــوم زاده بــرای انهــا‬ ‫تشــریح گردیــد‪.‬‬ ‫در راستای انجام ماموریت پارک علم و فناوری خراسان رضوی در‬ ‫حمایت از تجاری سازی محصوالت و دستاوردهای واحدهای فناور و‬ ‫توسعه تعامالت در زیست بوم کارافرینی و نواوری منطقه؛‬ ‫تفاهم نامه همکاری پارک خراسان رضوی با شرکت صنایع پیشرفته‬ ‫رضوی منعقد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بیــن الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬روز چهارشــنبه هجدهــم ابــان مــاه‪،‬‬ ‫پــارک خراســان میزبــان دکتــر مجتبــی بهنــام‬ ‫تقدســی‪ ،‬مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫شــرکت صنایــع پیشــرفته رضــوی بــود‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر میرزائــی رئیــس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری خراســان بســیجی وار‬ ‫و جهــادی پــای بــه میــدان فنــاوری گذاشــته‬ ‫اســت و پذیــرای تمامــی جوانــان و نوجوانــان‬ ‫فنــاور اســت‪ .‬شــعار همیشــگی مــا ایــن بــوده‬ ‫بیشــترین بســتر را بــرای کســب درامــد دارد و‬ ‫ایــن بــه ایــن دلیــل اســت کــه کارهــای نکــرده‬ ‫در کشــور بــه وفــور دیــده می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نبــود دانــش کافــی در مســاعل‬ ‫همچــون کشــاورزی باعــث ایجــاد بســیار از‬ ‫مشــکالت زیســت محیطــی و کــم ابــی در‬ ‫کشــور شــده اســت و هــدف مــا در امــر ارائــه‬ ‫راهــکار و حــل مشــکالت از طریــق نقطــه زنــی‬ ‫اســت کــه ایــن بــه نــگاه ریزبینانــه نیــاز داد‪.‬‬ ‫به منظور اشنایی دانش اموزان با فعالیت های پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان رضوی؛‬ ‫بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضوی‪،‬‬ ‫روز شــنبه بیســت و هشــتم ابــان مــاه‪۱۶۰ ،‬‬ ‫نفــر از دانــش امــوزان دبیرســتان ســید کاظــم‬ ‫رنگــرز بــا هــدف اشــنایی و ایجــاد ارتبــاط‬ ‫موثــر و هدفمنــد دانــش امــوزان بــا حــوزه‬ ‫علــم و فنــاوری‪ ،‬شــرکت های عضــو پــارک‬ ‫و نیــز بــرای اشــنایی بــا مباحــث کارافرینــی‬ ‫و فنــاوری‪،‬از پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫خراســان بازدیــد کردنــد‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫کــه پــارک علــم و فنــاوری خراســان پاتــوق‬ ‫دانــش امــوزان و دانشــجویان جویــای علــم و‬ ‫فنــاوری ‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه نــگاه رهبــر معظــم ایــران‬ ‫و توجــه ایشــان بــه بحــث فنــاوری و اقتصــاد‬ ‫دانــش نیــان‪ ،‬مســئولین ایــن حــوزه بایــد‬ ‫بــا توجــه بــه رویکــرد هــای جدیــد مشــق‬ ‫فنــاوری بدهنــد و در راســتای یــک هــدف‬ ‫کامــل بــه صــورت تخصصــی بــرای هــر حــوزه‬ ‫خــط و مــش مشــخص تعییــن شــود‪.‬‬ ‫دکتــر میرزائــی اذعــان کــرد‪ :‬کشــور ایــران‬ ‫‪40‬‬ ‫در ادامــه دکتــر مجتبــی بهنــام تقدســی نیــز‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مــا همــه جــور امادگــی همــکاری‬ ‫جهــت توســعه فنــاوری بــا پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری خراســان را داریــم‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن نشســت تفاهــم نامــه ای مــا‬ ‫بیــن پــارک علــم و فنــاوری خراســان رضــوی‬ ‫و شــرکت صنایــع پیشــرفته رضــوی بــا هــدف‬ ‫انجــام ماموریــت پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫خراســان رضــوی در حمایــت از تجــاری ســازی‬ ‫محصــوالت و دســتاوردهای واحدهــای فنــاور و‬ ‫توســعه تعامــات در زیســت بــوم کارافرینــی و‬ ‫نــواوری منطقــه‪ ،‬منعقــد گردیــد‪.‬‬ ‫دو شرکت فناور پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دانش بنیان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫«شــرکت ره نــو صنعــت کومــش» و «گــروه‬ ‫تحقیــق و توســعه افــرا» از شــرکت های فنــاور‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان موفــق‬ ‫بــه کســب عنــوان دانــش بنیــان از معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی‪،‬‬ ‫معــاون فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه ســمنان‪ ،‬ضمــن تبریــک ایــن خبــر‬ ‫مســرت بخش گفــت‪ :‬شــرکت ره نــو صنعــت‬ ‫کومــش‪ ،‬بــه مدیرعاملــی دکتــر ســید هــادی‬ ‫رســتمیان‪ ،‬در زمینــه تولیــد انــواع تجهیــزات‬ ‫ازمایشــگاهی پیشــرفته و همــزن هــای‬ ‫ازمایشــگاهی فعالیــت دارد و بــرای محصــول‬ ‫«هموژنایــزر التراســونیک ‪ 1200‬وات» موفــق‬ ‫بــه کســب عنــوان دانــش بنیــان شــده اســت؛‬ ‫ایــن شــرکت فنــاور از ســال ‪ ۱۳۹۸‬در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان پذیــرش شــد‬ ‫و طــی ایــن ســال ها بــا حمایت هــای پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری و تــاش و پشــتکار تیــم کاری‬ ‫شــرکت موفقیت هــای بســیاری را بدســت‬ ‫اورده اســت‪.‬دکتر محمدیــان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫گــروه تحقیــق و توســعه افــرا‪ ،‬بــه مدیرعاملــی‬ ‫مهنــدس علــی اکبــری راد‪ ،‬در زمینــه طراحــی‬ ‫پلتفــرم خودروهــای تجــاری فعالیــت دارنــد‬ ‫کــه بــرای دو محصــول شــرکت بــا عناویــن‬ ‫«پلتفــرم اتوبــوس ‪ 8/5‬متــره برقــی» و‬ ‫«پلتفــرم اتوبــوس هــای ‪ 8/5 low entry‬تــا‬ ‫‪ 18‬متــره» موفــق بــه کســب عنــوان دانــش‬ ‫بنیــان شــده انــد؛ همچنیــن ایــن شــرکت از‬ ‫شــرکت های زایشــی شــرکت صنعتــی عقــاب‬ ‫افشــان می باشــد کــه در ســال جــاری بــه‬ ‫خانــواده فنــاوران پیوســت و عضــو ایــن پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری شــد‪.‬دکتر محمدیــان افــزود‪ :‬بــا‬ ‫احتســاب شــرکت های دانــش بنیــان جدیــد‪،‬‬ ‫شــمار شــرکت های دانــش بنیــان و خــاق‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان‬ ‫بــه ‪ ۲۰‬مــورد افزایــش یافــت‪ .‬ایشــان بــا‬ ‫اشــاره بــه مزایــای دانــش بنیانــی شــرکت ها‬ ‫گفــت‪ :‬درحال حاضــر ‪ ۱۱۰‬خدمــات حمایتــی‬ ‫متنــوع توســط معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری بــه شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان ارائــه می شــود کــه در مســیر توســعه‬ ‫کســب وکار بســیار حائــز اهمیــت اســت‪،‬‬ ‫کــه از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه‬ ‫توانمندســازی‪ ،‬توســعه بــازار‪ ،‬گمــرک‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬بــورس و فرابــورس‪ ،‬تســهیالت مالــی‬ ‫و ‪ ....‬اشــاره نمــود‬ ‫بــرای راه انــدازی و راهبــری مرکــز رشــد دانشــگاه پیــام نــور‪ ،‬پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و دانشــگاه پیــام نــور اســتان ســمنان‬ ‫تفاهــم نامــه همــکاری امضــا و مبادلــه نمودنــد‪.‬‬ ‫بــرای گســترش زیرســاخت هــای توســعه‬ ‫فنــاوری و حمایــت از فعالیــت هــای دانــش‬ ‫بنیــان و توســعه ســاختارها و زیربناهــای الزم‬ ‫بــرای رشــد فعالیــت هــای دانایــی محــور‪،‬‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان و‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور اســتان ســمنان تفاهــم‬ ‫نامــه همــکاری امضــا و مبادلــه نمودنــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی معــاون‬ ‫فنــاوری پــارک علم و فناوری دانشــگاه ســمنان‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬ایــن تفاهم نامــه به‬ ‫منظــور ایجــاد بســتری مناســب جهــت تحقــق‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان بــه عنــوان زیرســاخت‬ ‫اصلــی اقتصــاد مقاومتــی و در راســتای اجــرای‬ ‫سیاســت هــای کلــی علــم و فنــاوری کشــور‬ ‫بــرای جهــت دهــی بــه ســرمایه هــای اجتماعی‬ ‫بــه ســوی کســب و کار هــای دانــش بنیــان‬ ‫منعقــد گردیــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن تفاهــم نامــه پنــج ســاله مــی‬ ‫باشــد و در ایــن مــدت‪ ،‬پــارک علم و فنــاوری و‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور بــرای راه انــدازی و راهبری‬ ‫مرکــز رشــد دانشــگاه پیــام نــور اقــدام نمــوده و‬ ‫موجــب هدایــت ظرفیــت گســترده دانشــجویی‬ ‫و اعضــای هیــات علمــی و ســایر فنــاوران و‬ ‫نــواوران بــه ســوی کارافرینــی و اشــتغال زایــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ صفحه 40 ‫‪41‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫اجرای موفق اولین دوره طرح دستیار فناوری در پارک علم و فناوری‬ ‫دانشگاه سمنان‬ ‫برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شود‬ ‫در اولیــن دوره طــرح دســتیار فنــاوری بیــش‬ ‫از پنجــاه و یــک دانشــجو در شــرکت های‬ ‫فنــاور و دانــش بنیــان پذیــرش و مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر عبدالمحمــد کاشــیان‪ ،‬مدیــر مرکــز‬ ‫رشــد فنــاوری‪ ،‬بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫فراخــوان طــرح دســتیار فنــاوری در خــرداد‬ ‫مــاه ‪ 1401‬انجــام شــد و تعــداد زیــادی از‬ ‫دانشــجویان از کلیــه رشــته ها و مقاطــع‬ ‫تحصیلــی ثبت نــام اولیــه انجــام دادنــد و نهایتـاً‬ ‫در طــی مراحــل پذیــرش در شــرکت های‬ ‫فنــاور‪ 51 ،‬دانشــجو حائــز شــرایط شــناخته‬ ‫شــده و فعالیــت خــود را در ‪ 32‬شــرکت فنــاور‬ ‫و دانــش بنیــان اغــاز نمودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در قالــب ایــن طــرح‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫در دوره زمانــی شــش ماهه‪ ،‬مهارت امــوزی‪،‬‬ ‫کار تیمــی‪ ،‬کارافرینــی و فعالیــت فناورانــه را‬ ‫در شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان تجربــه‬ ‫می کننــد و عــاوه بــر گواهــی پایــان دوره‪،‬‬ ‫مبلغــی بــه عنــوان حق الزحمــه نیــز دریافــت‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫دکتــر کاشــیان در ادامــه گفــت‪ :‬در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری دانشــگاه ســمنان‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه های ســمنان‪ ،‬دامغــان‪ ،‬پیــام نــور‪،‬‬ ‫فنــی و حرفــه ای و دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی اســتان ســمنان‪ ،‬امــکان ثبت نــام‬ ‫در ایــن طــرح را داشــتند کــه در پــی امضــای‬ ‫تفاهم نامــه میــان ایــن دانشــگاه ها و پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری رقــم خــورده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر کاشــیان افــزود‪:‬در ایــن طــرح‪ ،‬شــرکت‬ ‫هــای فنــاور مــی تواننــد دانــش روز را از طریق‬ ‫دانشــجویان دریافــت کننــد و از بیــن انهــا‬ ‫نیروهــای اینــده خــود را بــر اســاس توانمنــدی‬ ‫هــا تامیــن نماینــد‪.‬‬ ‫دوره اموزشی «شرایط استفاده از نرخ صفر مالیاتی» در پارک علم و‬ ‫فناوری دانشگاه سمنان برگزار گردید‪.‬‬ ‫مالیاتــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دوره اموزشــی «شــرایط اســتفاده از نــرخ‬ ‫صفــر مالیاتــی» بــرای فنــاوران پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری دانشــگاه ســمنان بــه صــورت رایــگان‬ ‫برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضــا محمدیــان ســمنانی‪ ،‬معــاون‬ ‫فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه‬ ‫ســمنان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫برنامــه اموزشــی‪ ،‬بــا هــدف اشــنایی شــرکت‬ ‫هــای فنــاور بــا نحــوه اســتفاده از نــرخ صفــر‬ ‫مالیاتــی و بهــره منــدی از معافیــت هــای‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــدرس دوره اموزشــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫رضــا زاغــری تفرشــی‪ ،‬رئیــس هیــات مدیــره‬ ‫گــروه بیــن المللــی ســینا تدبیــر و ف ّعــال‬ ‫حــوزه کارافرینــی و بازاریابــی مــی باشــند کــه‬ ‫بــه تشــریح جرائــم و مشــوق های مالیاتــی‬ ‫درخصــوص ارائــه اظهارنامــه و عــدم ارائــه‬ ‫ان در موعــد معیــن‪ ،‬معافیت هــای مالیاتــی‪،‬‬ ‫تخفیفــات و مشــمولین قانــون مالیــات هــای‬ ‫مســتقیم و معافیــت هــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدیــان ایــن دوره اموزشــی را گامــی‬ ‫موثــر در جهــت کاهــش مــوارد اختــاف بیــن‬ ‫دســتگاه مالیاتــی و شــرکت هــای فنــاور‬ ‫مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬و بهــره‬ ‫منــدی از معافیــت هــای مالیاتــی ویــژه ایــن‬ ‫موسســات‪ ،‬در راســتای اجــرای قوانیــن عنــوان‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت علوم در رشت ؛‬ ‫تجاری سازی از چالش های زیست بوم کشور است‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن معــاون فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزارت علــوم در دومیــن کنفرانــس‬ ‫علمــی زیســت بــوم نــواوری کشــور در رشــت‬ ‫ضمــن اظهــار خرســندی از برگــزاری ایــن‬ ‫رویــداد از دکتــر باســتی رئیــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری گیــان و دکتــر معتمــدزادگان رییــس‬ ‫انجمــن علمــی پــارک های فنــاوری و ســازمان‬ ‫هــای نــواوری ایــران بــرای برگــزاری ایــن‬ ‫کنفرانــس تشــکر کــرد و گفــت ‪ :‬ایــن اولیــن‬ ‫کنفرانــس حضــوری اســت کــه بــا تــاش‬ ‫مدیــران گیــان برگــزار شــد ‪.‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه در وزارت علــوم و فنــاوری بدنبــال برون‬ ‫ســپاری و تجــاری ســازی پژوهــش و فنــاوری‬ ‫هســتیم ؛ اظهــار کــرد ‪ :‬بدنبــال ایــن هســتیم‬ ‫کــه تقویــم رویدادهــای فنــاوری کشــور در‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری را تدویــن کنیــم‬ ‫همچنیــن بدنبــال قطعــی کــردن نمایشــگاه‬ ‫رینوتکــس هســتیم کــه در اذربایجــان شــرقی‬ ‫برگــزار مــی شــود و جشــنواره فیلــم نواورانــه‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت عتف در جلسه مشترک با روسای‬ ‫دانشگاه ها و رئیس پارک هرمزگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫در قــم را برگــزار خواهیــم کــرد‪.‬وی کنفرانــس‬ ‫امــروز را رویــدادی مهــم اعــام کــردو گفــت ‪:‬‬ ‫ایــن کنفرانــس مــی توانــد هــم افزایــی داشــته‬ ‫باشــد و هرســاله برگــزار گــردد‪.‬وی افــزود ‪:‬‬ ‫مجمــع پارک هــای فنــاور شــکل گرفتــه و‬ ‫شــبکه ســازی در اختیــار خراســان رضــوی‬ ‫اســت تــا ایــن امــر را بــه ســرانجام برســاند‬ ‫‪.‬معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‬ ‫تجــاری نشــدن را از چالــش هــای زیســت بــوم‬ ‫اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬مشــکل مــا ایــن اســت‬ ‫کــه در فنــاوری و ایــده پــردازز بدنبــال بــازار‬ ‫و تجــاری ســازی ان نیســتیم البتــه در ســال‬ ‫هــای اخیــر توانســته ایــن پیشــرفت هایــی‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته باشــیم و شــاخص‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن‬ ‫الملــل پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان؛‬ ‫دکتــر علــی خیرالدیــن در جلســه مشــترک‬ ‫بــا روســای دانشــگاه هــا و رئیــس پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری ضمــن تاکیــد بــر ایجــاد فرهنــگ‬ ‫اشــتغال های فناورانــه و نواورانــه در جامعــه‬ ‫گفــت‪ :‬برنامــه توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫در هرمــزگان تدویــن شــود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اقتصــاد بــر پایــه دانــش‬ ‫الزمــه ان همگرایــی و افزایــش ارتبــاط‬ ‫دانشــگاه هــا و پــارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫امیــد بــه اینــده در بیــن جوانــان بــا گســترش‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــه وجــود می ایــد‬ ‫رابطــه فضــای کســب وکار و نــگاه مثبــت بــه‬ ‫ان می شــود گامــی به ســوی پیشــرفت‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در اینــده نزدیــک ازلحــاظ‬ ‫نیــروی انســانی نیــز بــر اســاس مصوبــه ای‬ ‫کــه صــورت گرفتــه ‪ ۳۰۰‬نیــروی متخصــص‬ ‫را اســتخدام می شــود کــه ســهمیه خوبــی‬ ‫اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬برخــی مشــکالت‬ ‫ماننــد فضــای اســتقرار و اراضــی به صــورت‬ ‫تفاهم نامــه قابل حــل اســت و در خصــوص‬ ‫تامیــن اجتماعــی و اداره مالیــات نیــز ابتــکار‬ ‫عمــل بــا حضــور میدانــی مدیــران و تعامــل‬ ‫قابل حــل خواهــد بــود‬ ‫دکتــر صادقــی رئیــس دانشــگاه هرمــزگان‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬راه رســیدن بــه تعالــی‬ ‫هیچ چیــزی جــز گفتگــو و توافــق نیســت‪ .‬مــا‬ ‫در عصــر ســیالب اطالعاتــی قــرار داریــم در‬ ‫عصــری کــه داده هــای مکــرری بــه ســراغ مــا‬ ‫می اینــد و بعضــاً مدیریــت مــا را در اختیــار‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫جهانــی نــواوری ایــران از ‪ ۱۲۰‬در ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بــه رتبــه ‪ ۵۳‬در جهــان رســید همچنیــن در‬ ‫اســیای مرکــزی و جنوبــی بعــد از هنــد رتبــه‬ ‫خوبــی در تبدیــل علــم بــه ثــروت داریــم ‪.‬‬ ‫دکتــر خیرالدیــن تاکیــد کــرد ‪ :‬در فضــا‬ ‫ســازی سیاســی ‪ ،‬فضــای قانــون گــذاری و‬ ‫فضــای کســب و کار بایــد ســرمایه گــذاری‬ ‫داشــته باشــیم تــا بــا رتبــه خوبــی برســیم‬ ‫‪ .‬وی افــزود ‪ :‬مــا در فرهنــگ ســازی دچــار‬ ‫مشــکل هســتیم و علــت ان خطــی کار کــردن‬ ‫اســت و بایــد همزمــان بــا فنــاوری بــازار را‬ ‫دنبــال کنیــم ‪.‬وی بــه لــزوم توجــه همزمــان‬ ‫بــه ســطوح امادگــی فــن اوری تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت ‪ :‬حــدود یــک درصــد از سیاســت هــای‬ ‫حــوزه علــم ‪ ،‬فنــاوری و نــواوری در اســناد‬ ‫باالدســتی معطــوف بــه طــرف تقاضــا و بــازار‬ ‫بــوده اســت ‪.‬معــاون وزیــر علــوم بــه عوامــل‬ ‫گرفتــاری در دره مــرگ فنــاوری اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت ‪ :‬حــدود ‪ ۸۰‬درصــد فنــاوری هــای نویــن‬ ‫نمــی تواننــد بــه بــازار برســند و شــناخت‬ ‫ناکافــی از اکوسیســتم نــواوری ‪ ،‬عــدم وجــود‬ ‫تقاضــا و بــازار بــرای محصــوالت ‪،‬نداشــتن‬ ‫طــرح کســب و کار ‪ ،‬ضعــف در پیــش بینــی‬ ‫نحــوه تامیــن منابــع مالــی و جــذب ســرمایه‬ ‫گــذار از عوامــل ایــن گرفتــاری اســت ‪.‬وی بــا‬ ‫اشــاره بــه چالــش هــای پیــش روی اســتارت‬ ‫اپ هــا ‪،‬شــرکت هــای دانــش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور در ایــران ‪ ،‬گفــت ‪ :‬از چالــش‬ ‫هــای فنــاور ‪ ،‬انگیــزه نداشــتن اعضــای هیــات‬ ‫وی افــزود‪ :‬در این چنیــن عصــری مــا بــا‬ ‫انســان هایی مواجــه هســتیم کــه ســواالت‬ ‫چندوجهــی دارنــد کــه ایــن ســواالت‬ ‫مجهــوالت بســیار زیــادی دارنــد و ســواالت‬ ‫چنــد مجهولــی ان هــا مــا را بــه ایــن ســمت‬ ‫بــرده کــه انســان هایی را می خواهیــم کــه‬ ‫ایــن پــازل هــا را حــل کننــد و چــاره ای جــز‬ ‫ایــن نداریــم کــه انســان هایی دارای مهــارت‬ ‫دارای فنــاوری و نــواوری تربیــت کنیــم تــا‬ ‫بتوانیــم از پــازل گــذر کنیــم و بتوانیــم مســئله‬ ‫را جــواب بدهیــم‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬شــاید می شــود گفــت‬ ‫امــروز اگــر از فنــاوری صحبــت می شــود مــا‬ ‫بــه فلســفه علــم پــی بردیــم و بــرای پاســخ‬ ‫دادن بــه ایــن پرســش ها ســراغ فنــاوری در‬ ‫دانشــگاه هرمــزگان رفته ایــم و از معــدود‬ ‫دانشــگاه هایی هســتیم کــه پردیــس مشــترک‬ ‫دانشــگاه و پــارک علــم و فنــاوری را تشــکیل‬ ‫داده ایــم کــه ایــن گام مبارکــی اســت و قطعـاً‬ ‫بــرای دانشــجویان مــا و جامعــه پیرامــون مــا‬ ‫هم افزایــی موثــری را خواهــد داشــت و در‬ ‫کنــار ان همگرایــی کــه مابیــن یکایــک مــا‬ ‫در عرصــه توســعه امــوزش عالــی در ســطح‬ ‫اســتان وجــود دارد نویــد اینــده ای روشــن را‬ ‫بــه لطــف خداونــد خواهــد داد‪.‬‬ ‫علمــی بــه تجــاری ســازی فنــاوری اســت کــه‬ ‫در کشــور تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد اســاتید در حــوزه‬ ‫تجــاری ســازی فنــاوری ورود کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬کمــک بــه بخــش خصوصــی پارک‬ ‫هــای علــم و فنــاوری مــی بایســت جــدی‬ ‫گرفتــه شــود و از بخــش خصوصــی حمایــت‬ ‫نماییــد و نبایــد کــه بخــش خصوصــی را رد‬ ‫کــرد ‪ .‬وی راز پــارک هــای علــم و فنــاور موفــق‬ ‫را بــرون ســپاری کارهــا و ایجــاد کارگزارهــای‬ ‫متعــدد اعــام کــرد و گفــت ‪ :‬پارک هــای علــم‬ ‫و فنــاوری بایــد بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه کار‬ ‫کنــد و تیــم ســازی صــورت گیــردو کارهــا‬ ‫بیــن ایــده پــردازان پخــش کننــد ‪ .‬دکتــر‬ ‫خیرالدیــن اظهــار کــرد ‪ :‬برنامــه زیســت بــوم‬ ‫کشــور در حــال تکمیــل اســت و در کل کشــور‬ ‫‪ ۲۶۰‬مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور و ‪ ۵۱‬پارک‬ ‫علــم و فنــاوری داریــم کــه ‪ ۲۸۰۰‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان در پــارک هــا مســتقر هســتند‬ ‫‪.‬وی در پایــان بــه تخصیــص اعتبــار مــاده ‪۳۴‬‬ ‫ضوابــط اجرایــی بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــه صنــدوق‬ ‫هــای پژوهــش و فنــاوری خبــرداد و گفــت ‪:‬‬ ‫طبــق ایــن ضوابــط ‪ ۱۰‬درصــد تملــک دارایــی‬ ‫اســتان هــا بــرای طــرح هــای دانــش بنیــان‬ ‫هزینــه مــی شــود کــه ایــن رقــم در کل کشــور‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه ســهم ‪۱۰‬‬ ‫درصــدی صنــدوق قابــل توجــه اســت و بــه‬ ‫روســای پــارک هــای علــم و فنــاوری کشــور‬ ‫بــرای اجــرای طــرح هــا از احــداث و تاســیس‬ ‫تــا حمایــت ابــاغ شــده اســت ‪.‬‬ صفحه 41 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫فارس اولین و تنها استان ایجاد کننده دفتر پژوهشسرای اموزش و پرورش‬ ‫در پارک علم و فناوری‪ ،‬در کشور‬ ‫ائیــن افتتاحیــه دفتــر پژوهشســرای امــوزش‬ ‫و پــرورش فــارس در پــی انعقــاد تفاهــم‬ ‫نامــه بیــن امــوزش و پــرورش و پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری فــارس‪ ،‬هــم زمــان بــا برگــزاری‬ ‫گردهمایــی ســاالنه مدیــران ‪ ۶۰‬پژوهشســرای‬ ‫اســتان فــارس ‪ ،‬در ســالن جلســات پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری و بــا حضــور دکتــر ذوالقــدر رئیــس‬ ‫پــارک و مهمانانــی از امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مســوول پژوهــش ســراهای دانــش امــوزی‬ ‫امــوزش وپــرورش اســتان فــارس گفــت‪:‬‬ ‫عمــده تریــن فعالیــت هــای ایــن دفتــر‪ ،‬در‬ ‫حــوزه پژوهشســراهای دانــش امــوزی اســتان‬ ‫اســت و تــاش خواهــد کــرد امــور ایــن مراکــز‪،‬‬ ‫از جملــه طــرح هــا و برنامه هــا را پیگیــری‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪:‬دعــوت امــوزش و پرورش‬ ‫از ســایر نهادهــا و دســتگاه بــرای بهــره بــرداری‬ ‫از ظرفیــت علمــی ایــن نهــاد بــه ویــژه در‬ ‫بخــش دانــش امــوزی و انجــام پــروژه هــای‬ ‫علمــی مشــترک از دیگــر فعالیــت هــای ایــن‬ ‫محور اصلی جلسه‪:‬‬ ‫‪.۱‬اشــنایی شــرکت هــای دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫واحدهــای فنــاور و نخبــگان منتخــب بــا بخش‬ ‫هــا و فعالیــت هــای مختلــف و محصــوالت‬ ‫تولیــدی و ‪......‬‬ ‫‪.۲‬بررســی و شناساســی راهــکار هــای‬ ‫مشــارکت و بهــره منــدی از تــوان دانــش‬ ‫بنیــان و فناورنــه بــرای ارتقــای کیفــی و کمــی‬ ‫دفتــر در پــارک علــم و فنــاوری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پورخســروانی ضمــن قدردانــی از همــکاری‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری‪ ،‬بنیــاد نخبــگان و‬ ‫ســازمان علمــی پژوهشــی بســیج‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ایــن دفتــر نقــش پــل ارتباطــی بیــن دانــش‬ ‫امــوزان و فرهنگیــان اســتان بــا شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان را ایفــا خواهــد کــرد‪ .‬و در بحــث‬ ‫تعامــل بــا پژوهشــگاه ها و تغذیــه پژوهشســرا‬ ‫نیــز فعالیــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫یــاداور مــی شــود‪ :‬پژوهشســرای دانــش‬ ‫امــوزی اســتان فــارس در دوســال اخیــر رتبــه‬ ‫اول کشــوری را در جشــنواره ملــی علمــی‬ ‫پژوهشــی کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی همــراه بــا کارهــش‬ ‫هزینــه تولیــد‪.‬‬ ‫‪.۳‬برررســی شناســایی نیزمنــدی هــای‬ ‫تحقیقاتــی و کاالهــی خریــد خارجــی شــرکت‬ ‫پتروشــیمی ایــام‪/‬‬ ‫‪.۴‬بررســی و تبییــن نحــوه پذیــرش مجــری‬ ‫پژوهشــی و انعقــاد قــراردادی تحقیقاتــی و‬ ‫ســفارش ســاخت و تولیــد انبــوه مــواد اولیــه‬ ‫یــا محصــوالت مــورد نیــاز در چرخــه تولیــد‬ ‫پتروشــیمی‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری لرستان و اموزش و‬ ‫پرورش استان‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری لرســتان و اداره کل امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتان لرســتان بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری لرســتان‪ ،‬ظهــر امــروز (یکشــنبه ‪29‬‬ ‫اذرمــاه) تفاهم نامــه همــکاری بیــن پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری لرســتان و اداره کل امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتان لرســتان بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان هــدف‬ ‫از امضــای ایــن تفاهــم نامــه را راه انــدازی و‬ ‫بهــره بــرداری از مرکــز کارافرینــی و نــواوری‬ ‫مشــترک جهــت حمایــت از فعالیــت هــای‬ ‫فناورانــه دانــش امــوزان و معلمــان بــه منظــور‬ ‫نهادینــه کــردن فرهنــگ کارافرینــی و نــواوری‬ ‫در مــدارس‪ ،‬تقویــت ســرمایه هــای انســانی‬ ‫اینــده زیســت بــوم نــواوری اســتان و هدایــت‬ ‫ظرفیــت جامعــه دانــش امــوزی بــه ســمت‬ ‫خلــق فکــر نــو (ایــده هــا) و طــرح هــای‬ ‫جلسه معرفی دومین فراخوان گرنت رشد در پارک علم و فناوری کردستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری کردســتان‪ ،‬روز شــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 14‬ابــان مــاه ‪ 1401‬جلســه ای بــا‬ ‫حضــور واحدهــای فنــاور و دانش بنیــان فعــال‬ ‫در حــوزه ‪ ICT‬و بــا ســخنرانی مهنــدس‬ ‫افضلــی مدیــر امــور موسســات و مراکــز رشــد‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری کردســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر‬ ‫در پارک علم و فناوری ایالم‬ ‫جلســه کار گــروه اســتانی حمایــت از‬ ‫تولیــدات دانــش بنیــان و صیانــت از نخبــگان‬ ‫بــا حضــور دکتــر عباســی معــاون اســتانداری‬ ‫ایــام‪ ،‬مهنــدس اصالنــی مدیــر کل بازرســی‬ ‫ایــام‪ ،‬دکتــر ولــی زاده رییــس پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری ایــام و مدیــر عامــل شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان مســتقر در پــاک علــم وفنــاوری‬ ‫در محــل ســالن جلســات شــرکت پتروشــیمی‬ ‫ایــام برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫فناورانــه برشــمرد‪ .‬فرهــاد نامــداری بــا اشــاره‬ ‫بــه وجــود ظرفیــت هــای موجــود در جامعــه‬ ‫دانــش امــوزی اســتان و معلمــان و دبیــران‬ ‫امــوزش و پــرورش لرســتان‪ ،‬ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد کــه بــا اجرایــی شــدن مفــاد ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه زمینــه پــرورش روحیــه خالقیــت و‬ ‫کارافرینــی در دانــش امــوزان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫رضــا عزتــی؛ مدیــرکل امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان لرســتان نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد‬ ‫بــر نقــش امــوزش و پــرورش در ارتقــا روحیــه‬ ‫کارافرینــی در دانــش امــوزان و اســتقبال از‬ ‫برنامــه هــایِ توســعه فرهنــگ کارافرینــی‪،‬‬ ‫نــواوری و فنــاوریِ پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫در اســتان‪ ،‬در راســتای اجرایــی شــدن ایــن‬ ‫برنامــه هــا اعــام امادگــی کــرد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪ -1‬اعتبــار تحقیقاتــی فــوق بــه واحدهــای‬ ‫پذیرفتــه شــده در پارک هــا و مراکــز‬ ‫رشــد همــکار شــبکه تــاد تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫واحد هــای فنــاور مذکــور می بایســت در‬ ‫قالــب شــرکت ســهامی خــاص بــه ثبــت‬ ‫رســیده و یــا در شــرف ثبــت باشــند‪.‬‬ ‫‪ -2‬واحــد فنــاور می بایســت در زمــان دریافــت‬ ‫اعتبــار تحقیقاتــی در پــارک و یــا مرکــز رشــد‬ ‫مربوطــه بــه طــور کامــل مســتقر باشــند‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشــنهاد واحــد فنــاور متقاضــی‬ ‫می بایســت دارای شــرایط زیــر باشــد‪:‬‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه‪ ،‬افضلــی بــا اشــاره‬ ‫بــه حمایت هــای پــارک فــاوا از واحدهــای‬ ‫فنــاور و شــرکت های دانش بنیــان گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر یکــی از مهمتریــن حمایت هــای‬ ‫پــارک فــاوا‪ ،‬حمایــت از توســعه محصــوالت‬ ‫حــوزه ‪ ICT‬شــرکت های مســتقر در مراکــز‬ ‫رشــد عضــو شــبکه تحــت عنــوان برنامــه‬ ‫گرنــت فنــاوری (رشــد) مــی باشــد‪ .‬حمایــت‬ ‫مالــی پــارک فــاوا بــه شــرکت های دوره‬ ‫رشــد مســتقر در مراکــز عضــو شــبکه توســعه‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال (تــاد) تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه سیاســت‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در‬ ‫خصــوص گســترش شــبکه تــاد‪ ،‬و در راســتای‬ ‫کمــک بــه ایجــاد شــرکت های فنــاور و‬ ‫دانش بنیــان و نیــز توجــه بــه نقــش شــبکه‬ ‫در توســعه کارافرینــی دانایی محــور‪ ،‬پــارک‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا اعطــای‬ ‫گرنــت رشــد در هشــت اســتان برگزیــده‬ ‫از جملــه کردســتان نســبت بــه حمایــت از‬ ‫«طرح هــای ایجــاد و یــا ارتقــاء فنــاوری‬ ‫محصــول» تعریــف شــده در شــرکت های‬ ‫نوپــای (رشــدی) در حــوزه ‪ ICT‬کــه در مراکــز‬ ‫عضــو شــبکه تــاد مســتقر هســتند در قالــب‬ ‫اعطــای گرنــت رشــد بــه شــرح ذیــل‪ ،‬اقــدام‬ ‫نمایــد‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬دســتیابی بــه محصــول و یــا خدمــت‬ ‫دارای بــازار متعیــن‬ ‫‪ -2-3‬امکان پذیــری فنــی دســتیابی بــه‬ ‫محصــول یــا خدمــت پیشــنهادی‬ ‫‪ 3-3‬داشــتن تیــم نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫مناســب بــرای اجــرای پــروژه و دســتیابی بــه‬ ‫محصــول‬ ‫مدیــر امــور موسســات و مراکــز رشــد پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری کردســتان‪ ،‬در ادامــه فراینــد‬ ‫درخواســت گرنــت و پذیــرش ان از ســوی‬ ‫پــارک فــاوا را بــرای شــرکت کنندگان تشــریح‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اعتبــار رشــد صرفــا بــه‬ ‫شــرکت های فنــاور تحــت حمایــت مراکــز‬ ‫عضــو شــبکه تــاد تعلــق می گیــرد و لــذا‬ ‫مراکــز عالقمنــد بــه دریافــت اینگونــه‬ ‫حمایت هــا بایــد بــا احصــاء شــرایط الزم و‬ ‫اخــذ پذیــرش‪ ،‬عضــو شــبکه تــاد شــوند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه در ایــن برنامــه کــه بــا‬ ‫مشــارکت پارک هــای عضــو شــبکه توســعه‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال انجــام می شــود‪ ،‬پــارک فــاوا‬ ‫از پروژه هــای توســعه محصــول شــرکت های‬ ‫فنــاور تحــت حمایــت مراکــز عضــو شــبکه‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬فراخــوان برنامــه گرنــت‬ ‫رشــد دو بــار در ســال و از طریــق اعضــای‬ ‫شــبکه بصــورت همزمــان در اســتان های‬ ‫عضــو شــبکه تــاد اعــام می شــود‪.‬‬ ‫سه ایده برتر ایده شو روش های نوین و فناورانه جهت شفافیت و مدیریت‬ ‫قیمت ها معرفی شدند‪.‬‬ ‫هشــتمین دوره از رویدادهــای ایــده شــو‬ ‫از دانایــی تــا دارایــی پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫لرســتان برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی پــارک علــم و فنــاوری لرســتان؛‬ ‫هشــتمین دوره از رویدادهــای ایــده شــو از‬ ‫دانایــی تــا دارایــی پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫لرســتان بــا موضــوع روش هــای نویــن و‬ ‫فناورانــه جهــت شــفافیت و مدیریــت قیمــت‬ ‫هــا‪ ،‬صبــح امــروز در محــل ســالن جلســات‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بــه صــورت‬ ‫حضــوری و مجــازی برگــزار شــد‪.‬رئیس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری لرســتان گفــت‪ :‬در ایــن رویداد‬ ‫علمــی پــس از داوری ایــده هــای رســیده بــه‬ ‫دبیرخانــه رویــداد‪ ،‬تعــداد ســه ایــده در حــوزه‬ ‫روش هــای نویــن و فناورانــه جهــت شــفافیت‬ ‫و مدیریــت قیمــت هــا برگزیــده شــد‪ .‬فرهــاد‬ ‫نامــداری افزود‪:‬اقــای ســید رضــا رزاز بــا‬ ‫ایــده «اپلیکیشــن لیــز (‪ :)LIIS‬شناســنامه‬ ‫فنــی و اجرایــی شــفاف انالیــن ســاختمان»‪،‬‬ ‫اقــای مرتضــی میخــک بیرانونــد و خانــم هــا‬ ‫فاطمــه صارمــی مفــرد و ســارا شــیخی بــا ایــده‬ ‫«اپلیکیشــن الگــوی مســکن بهتــر» و اقــای‬ ‫حســین صالحــی بــا ایــده «رصــد فناورانــه‬ ‫محصــوالت و مــکان یابــی مراکــز خدماتــی بــا‬ ‫اســتفاده از ‪ ،»GIS‬بــه ترتیــب نفــرات اول تــا‬ ‫ســوم شدند‪.‬شــایان ذکــر اســت از نفــرات اول‬ ‫تــا ســوم برگزیــده ایــن رویــداد بــا اهــدای لوح‬ ‫تقدیــر و جوایــز نقــدی تقدیــر شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫برگزیــدگان جهــت حمایــت از فراینــد توســعه‬ ‫ایــده خــود‪ ،‬مشــمول عضویــت در مراکــز رشــد‬ ‫واحدهــای فنــاوری پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫لرســتان خواهنــد شــد‪ .‬ایده شــو رویــدادی‬ ‫اســت کــه بــا هــدف ایجــاد فرصتــی مناســب‬ ‫بــرای افــراد توانمنــد در ایده پــردازی‪ ،‬بــرای‬ ‫بیــان ایــده و انتقــال ان بــه دیگــران‪ ،‬ایــده‬ ‫ هــای نواورانــه خــود را از لحــاظ عام ـ ه پســند‬ ‫ع کننــده بــودن‬ ‫بــودن بــرای حضــار و قانــ ‬ ‫بــرای داوران فنــی و فعــاالن اقتصــادی جهــت‬ ‫راه انــدازی یــک کســب و کار می ســنجند‪.‬‬ صفحه 42 ‫‪43‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی از ناحیه نواوری شریف‬ ‫روز چهارشــنبه ‪ 11‬ابــان مــاه ناحیــه نــواوری‬ ‫شــریف میزبــان ‪ 50‬نفــر از دانشــجویان‬ ‫دانشــکده مهندســی انــرژی دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــریف بــود‪.‬‬ ‫برنامــه بازدیــد در ســه بخــش مجــزا انجــام‬ ‫شــد‪ .‬فــاز اول ایــن برنامــه بــه برگــزاری‬ ‫کارگاه اموزشــی و اشــنایی دانشــجویان و‬ ‫دیگــر حضــار محتــرم بــا ناحیــه نــواوری‬ ‫شــریف اختصــاص داشــت‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫کــه در بــرج فنــاوری شــریف برگــزار شــد‬ ‫دکتــر ســورنا ســتاری‪ ،‬معاونــت ســابق علــم‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬مهنــدس‬ ‫دهبیدی پــور ریاســت پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫شــریف‪ ،‬مهنــدس جعفــر‪ ،‬مدیــر برنامه ریــزی‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری شــریف و مهنــدس‬ ‫حســن‪‎‬پور مدیرعامــل شــرکت زیرســاخت‬ ‫مرکــزداده ارم حضــور داشــتند‪ .‬جلســه بــا‬ ‫ســخنرانی ابتدائــی مهنــدس دهبیدی پــور‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬ســپس دکتــر ســتاری بــه ایــراد‬ ‫بیاناتــی در زمینــه پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫و چگونگــی کارکــرد ایــن پارک هــا در کشــور‬ ‫پرداختنــد‪ .‬در ادامــه مهنــدس جعفــر مراحــل‬ ‫تکامــل ناحیــه نــواوری شــریف از ابتــداء‬ ‫تــا کنــون شــامل مراحــل تاســیس مرکــز‬ ‫کارافرینــی در ســال ‪ 1379‬تــا تاســیس پــارک‬ ‫در ســال ‪ ،1395‬مــکان جغرافیایــی و چگونگــی‬ ‫همــکاری دانشــجویان بــا ایــن مراکــز را بــه‬ ‫تفصیــل بیــان داشــتند‪ .‬در مرحلــه پایانــی ایــن‬ ‫کارگاه مهنــدس حسـن پور گزارشــی از فراینــد‬ ‫شــکل گیری و رشــد شــرکت خــود را مطــرح‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫نشست صمیمی فناوران با رئیس پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد برگزار شد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان‪ ،‬نشســت صمیمــی فنــاوران‬ ‫بــا رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد برگــزار شــد‪.‬در ایــن‬ ‫نشســت کــه شــامگاه یکشــنبه (‪ 15‬ابــان مــاه‬ ‫‪ )1401‬برگــزار شــد‪،‬‬ ‫معــاون پــارک علــم و فنــاوری اســتان ضمــن‬ ‫ارائــه گزارشــی از اقدامــات معاونــت فنــاوری‬ ‫و نــواوری پــارک گفــت‪ :‬طــی چنــد مــاه‬ ‫گذشــته در مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان بازارایــی ســاختاری صــورت دادیــم و‬ ‫طــی ایــن اقــدام تعــدادی افــراد اضافــه شــدند‪،‬‬ ‫چــارت مجموعــه نیــز بازبینــی شــد و دفتــر‬ ‫اداره فنــی نیــز اضافــه شــد‪.‬‬ ‫دکتــر روح الــه رحیمــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫«هشــت کارگــروه تخصصــی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه اتــاق فکــر پــارک هســتند» اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬دفاتــر مالکیــت فکــری و استانداردســازی‬ ‫افتتــاح شــده‪ ،‬ســند توســعه ســایت پــارک‬ ‫مصــوب و ســند توســعه فرهنگــی نیــز در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رحیمــی بــا بیــان اینکــه «نزدیــک بــه ‪20‬‬ ‫شــرکت در حــال حاضــر در شــرف داوری‬ ‫بــرای ورود بــه پــارک هســتند» گفــت‪ :‬اجرایی‬ ‫ســازی طــرح دســتیار فنــاور یکــی از اقدامــات‬ ‫خــوب پــارک طــی مــاه هــای گذشــته بــوده‬ ‫کــه در ایــن طــرح نســبت بــه جمعیــت و‬ ‫تعــداد شــرکت ها رتبــه اول کشــور را داشــته‬ ‫ایــم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گــردش مالــی شــرکت هــای زیــر نظــر‬ ‫پــارک را ‪ 17‬میلیــارد عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫امســال در همیــن چنــد ماهــه‪ ،‬گــردش مالــی‬ ‫شــرکت هــا ‪ 500‬میلیــارد تومــان بــوده و تــا‬ ‫پایــان ســال گــردش مالــی بیــش از ‪ 20‬برابــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫حســین خلیلــی مســئول موسســات پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان گفــت‪ :‬در چنــد مــاه‬ ‫گذشــته نیازهــای فنــاوران شناســایی شــد‪،‬‬ ‫یــک نظــام نیازشناســی ایجــاد کردیــم تــا‬ ‫بتوانیــم ایــن نیازهــا و معضــات را پوشــش‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد‪،‬‬ ‫کارگاه اموزشی «صفر تا صد دانش بنیانی» در پارک علم و فناوری استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه روز شــنبه (‪ 28‬ابــان‬ ‫مــاه ‪ )1401‬برگــزار شــد‪ ،‬طیبــه اذرپیونــد بــه‬ ‫شــرح چگونگــی تبدیــل شــدن شــرکت هــای‬ ‫مســتعد بــه دانــش بنیــان پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای مســتعد و فنــاور‬ ‫در ایــن مقولــه دچــار مشــکل هســتند و ایــن‬ ‫کارگاه نیــز بــه همیــن دلیــل برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی بــه معیارهــای ارزیابــی و نحــوه دانــش‬ ‫بنیــان شــدن پرداخــت و گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫اخریــن اییــن نامــه ارزیابــی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان‪ ،‬شــرکت هــای متقاضــی ‪4‬‬ ‫نــوع شــامل شــرکت های دانش بنیــان نوپــا‬ ‫نــوع ‪ ،1‬شــرکت های دانش بنیــان نوپــا نــوع‬ ‫‪ ،2‬شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی نــوع‬ ‫‪ ،1‬شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی نــوع‬ ‫‪ 2‬هســتند‪ ،‬همچنیــن شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان نــوع ‪ 3‬بســته مشــوقی اســت کــه از‬ ‫ســال ‪ 1399‬تــا ‪ 1401‬بصــورت ازمایشــی‬ ‫برقــرار شــده و شــرکت هــای مســتعد دانــش‬ ‫بنیــان شــدن هســتند‪.‬‬ ‫اذرپیونــد اظهــار کــرد‪ :‬در اییــن نامــه مذکــور‬ ‫‪ 110‬عنــوان حمایتــی از شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان وجــود دارد کــه شــرکت هــای نــوع ‪1‬‬ ‫مشــمول تمامــی حمایــت هــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪ :‬در کشــور‬ ‫بیــش از ‪ 7‬هــزار شــرکت دانــش بنیــان وجــود‬ ‫دارد کــه تعــداد تولیــدی نــوع ‪ 1‬بســیار انــدک‬ ‫اســت‪ .‬خیلــی جاهــا فعالیــت هــای نابه جــای‬ ‫شــرکت هــا موجــب مــی شــود نتواننــد دانــش‬ ‫بنیانــی خــود را احــراز کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت هــای تولیــدی نــوع ‪ 2‬از همــه‬ ‫حمایــت هــا بــه جــز بنــد معافیــت مالیاتــی‬ ‫بهــره منــد هســتند‪.‬‬ ‫اذرپیونــد بــا ابــراز اینکــه «دانــش بنیــان‬ ‫نــوع ‪ 3‬از هیــچ کــدام از ‪ 110‬حمایــت‬ ‫برخــوردار نمــی شــود» گفــت‪ :‬ایــن شــرکت‬ ‫هــا از خدمــات حمایتــی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بســیاری از صاحبــان‬ ‫شــرکت هــا از قوانیــن حمایتــی شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان بــی خبرنــد کــه بــا مطالعــه‬ ‫قوانیــن و شــرکت در چنیــن کارگاه هایــی مــی‬ ‫تواننــد شــرکت خــود را تحــت حمایــت هــای‬ ‫بیشــتری قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی و اسالمی مطالبه رهبری است‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬یکــی از مهمتریــن مشــکالت‬ ‫فنــاوران وجــود فضــا و مــکان اســت کــه بــه‬ ‫زودی بخــش زیــادی از مشــکالت زیرســاختی‬ ‫مرتفــع خواهــد شــد‪ .‬خلیلــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بازاریابــی‪ ،‬مســائل حقوقــی و قراردادهــا‪،‬‬ ‫برندســازی‪ ،‬طراحــی محصــول و بســته بندی‬ ‫مشــکل اصلــی برخــی از موسســات بازاریابــی‬ ‫اســت کــه بــرای ان برنامــه در نظــر گرفته ایــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان نیــز در‬ ‫ایــن نشســت گفــت‪ :‬بایــد از حــوزه فنــاوری و‬ ‫نــواوری کــه قلــب پــارک بــه حســاب می اید و‬ ‫بقیــه دوســتانی کــه در ایــن مجموعــه همکاری‬ ‫می کننــد‪ ،‬تشــکر ویــژه داشــت‪.‬‬ ‫دکتــر محســن فرزیــن اظهــار کــرد‪ :‬پیــش‬ ‫از ایــن معــاون پشــتیبانی نداشــتیم کــه بــا‬ ‫پیگیــری فــراوان و ســریع‪ ،‬ایــن معاونــت در‬ ‫پــارک ایجــاد شــد‪ .‬فرزیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫منطقــه‪ ،‬قــوم و قبیلــه عامــل مهمــی بــرای‬ ‫انتخاب هــای مــا نیســت‪ ،‬مــا هیــچ محدودیتــی‬ ‫بــرای پیشــرفت نمی بینیــم و رفتــاری کــه بــا‬ ‫همــه فنــاوران داشــته ایم ایــن بــوده کــه بــا‬ ‫عدالــت رفتــار کنیــم‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان افــزود‪:‬‬ ‫مــا عقیــده داریــم کــه هیــچ مانعــی نبایــد‬ ‫پیــش روی فنــاوران قــرار بگیــرد‪ ،‬در ایــن‬ ‫حــوزه هیــچ گونــه کوتاهــی قابــل پذیــرش‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬یکــی از مهمتریــن مشــکالت‬ ‫مــا ناشــی از نــگاه مســوولین بــه پــارک بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬بخــش زیــادی از مدیریــت اســتانی باید‬ ‫بــا حــوزه نــواوری و فنــاوری همــراه شــوند تــا‬ ‫ایــن مســیر طــی شــود‪.‬‬ ‫رییــس موسســه اموزشــی و پژوهشــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) در دیــدار رییــس و اعضــای‬ ‫هیئــت رییســه پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫قــم گفــت‪ :‬وجــود پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫ضرورتــی حیاتــی بــرای رفــع نیازهــای حیاتــی‬ ‫اصلــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم‪ ،‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل رجبــی در ایــن دیــدار کــه ظهــر امروز‬ ‫یکشــنبه اول ابان مــاه و در موسســه اموزشــی‬ ‫و پژوهشــی امــام خمینــی(ره) برگــزار شــد‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بنــا بــر همیــن ضــرورت بــود‬ ‫کــه پــس از درگذشــت عالمــه مصبــاح یــزدی‪،‬‬ ‫مقــام معظــم رهبری(مدظله العالــی) تحقیقــات‬ ‫کاربــردی را بــه عنــوان یکــی از مطالبــات‬ ‫اصلــی در حکــم ریاســت جدیــد موسســه‬ ‫مطــرح فرمودنــد و مــا نیــز بــه حکــم وظیفــه‬ ‫اهتمــام جــدی داریــم کــه بــه فرمایــش ایشــان‬ ‫جامــه عمــل بپوشــانیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوشــبختانه در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫برخــی طــاب و فارغ التحصیــان موسســه‬ ‫وارد موضوعــات فناورانــه در علــوم انســانی و‬ ‫اســامی شــده اند و بحمــداهلل توفیقــات خوبــی‬ ‫را هــم بــه دســت اورده انــد امــا از دیــد مــا این‬ ‫کافــی نیســت و امیدواریــم بــا همــکاری پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان کــه رســالت ویــژه‬ ‫خــود را در ایــن حــوزه تعریــف کــرده اســت‬ ‫بتوانیــم چارچــوب ورود موسســه اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی امــام خمینــی(ره) بــه ایــن حــوزه‬ ‫مهــم و ضــروری را تعریــف و تبییــن کنیــم‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رجبــی در پایــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ظرفیت هایــی چــون موسســه مــاوا‪ ،‬نشــریات‬ ‫تخصصــی‪ ،‬شــورای سیاســتگذاری علــوم‬ ‫انســانی و اســامی‪ ،‬مرکــز اموزش هــای ازاد‬ ‫و نیــز برخــورداری از یــک گــروه تخصصــی‬ ‫علمــی و اجرایــی در حــوزه اقتصــاد و اســاتید‬ ‫و طــاب مجــرب از جملــه ظرفیت هــای‬ ‫مهــم موسســه اموزشــی و پژوهشــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) بــرای ورود بــه حــوزه فنــاوری در‬ ‫علــوم انســانی و اســامی اســت کــه ان شــاءاهلل‬ ‫در دســتورکار معاونــت پژوهشــی موسســه‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن مراســم‪،‬‬ ‫دکتــر خیرالــه رهســپار فــرد رییــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان قــم ضمــن ارائــه‬ ‫گزارشــی از وضعیــت زیســت بوم نــواوری‬ ‫و فنــاوری اســتان قــم بــر جایــگاه مهــم و‬ ‫بی بدیــل موسســه اموزشــی و پژوهشــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) در تولیــد محتــوا در حــوزه علــوم‬ ‫انســانی و اســامی تاکیــد کــرد‪.‬‬ صفحه 43 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫حل موضوع اراضی مورد نیاز پارک‬ ‫علم و فناوری باید در دستور کار‬ ‫فوری استان قرار بگیرد‬ ‫ک علم و فناوری فرصتی برای شکوفایی خالقیت و نواوری‬ ‫همکاری با پار ‬ ‫دانش اموزان است‬ ‫مدیــرکل‪ ،‬معاونیــن‪ ،‬مدیــران و روســای نواحی مــا در حــوزه فنــاوری و نــواوری‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان قــم از پــارک علــم و اســت‬ ‫فنــاوری اســتان بازدیــد کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم‪ ،‬علیرضــا‬ ‫رحیمــی در جلســه ای کــه در حاشــیه ایــن‬ ‫بازدیــد برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اهمیــت‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری گفــت‪ :‬این کــه نهــاد‬ ‫مهمــی مثــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان در‬ ‫ایــن ســاختمان های مســکونی مســتقر شــده‬ ‫اســت زیبنــده اســتان قــم نیســت و مــن یقینــا‬ ‫بــرای کمــک بــه رفــع مشــکالت زیرســاختی و‬ ‫فضــای کالبــدی مــورد نیــاز در ســطح اســتان‬ ‫مدافــع پــارک خواهــم بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش اســتان قــم‬ ‫همچنیــن وجــود پژوهش ســراها و گروه هــای‬ ‫اموزشــی را از جملــه ظرفیت هــای امــوزش‬ ‫و پــرورش برشــمرد و گفــت‪ :‬از ان جایی کــه‬ ‫ک علــم و فنــاوری فرصتــی‬ ‫همــکاری بــا پــار ‬ ‫بــرای شــکوفایی خالقیــت و نــواوری‬ ‫دانش امــوزان اســت امادگــی داریــم تــا از‬ ‫کلیــه ظرفیت هــای موجــود بــرای ترویــج و‬ ‫فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان اســتفاده‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫مردمی ســازی هــدف اصلــی‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه نیــز رییــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان قــم بــه اهمیــت شــعار‬ ‫ســال اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نام گــذاری ســال‬ ‫جــاری توســط مقــام معظــم رهبــری بــه‬ ‫ســال “تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افرین”‬ ‫حقیقتــا موهبــت بزرگــی در ارتقــاء جایــگاه‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری بــود تــا بــه ایــن‬ ‫واســطه بیشــتر از گذشــته در ســطح دولــت و‬ ‫جامعــه مــورد توجــه واقــع شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر رهســپار فــرد بــا اشــاره بــه این کــه‬ ‫دولــت ســیزدهم شــعار دولــت مردمــی را‬ ‫ســرلوحه اقدامــات خــود قــرار داده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬بــا عنایــت بــه همیــن موضــوع وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مردمی ســازی‬ ‫فنــاوری را بــه عنــوان هــدف اصلــی در حــوزه‬ ‫فنــاوری و نــواوری دنبــال می کنــد کــه محقــق‬ ‫شــدن ان در گــرو همــکاری نظــام امــوزش و‬ ‫پــرورش اســت کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا‬ ‫اقشــار مختلــف مــردم دارد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫خالقیــت مــی توانــد ســبب بــروز نــواوری و‬ ‫ایجــاد پاســخ جدیــد و خالقانــه بــه مســائل‬ ‫حــال و اینــده کشــور باشــد لــذا یکــی از‬ ‫برنامه هــای اصلــی پــارک توجــه بیشــتر بــه‬ ‫دانــش امــوزان مســتعد اســت تــا ان هــا را بــه‬ ‫ســمت پــرورش ایده هایشــان و کارافرینــی‬ ‫ســوق داده و از ایــن طریــق موجــب افزایــش‬ ‫امیــد و انگیــزه در جامعــه شــود‪.‬‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از راه هــای ترویــج فرهنــگ‬ ‫نــواوری بهره گیــری از ظرفیــت کانون هــای‬ ‫خالقیــت و شــکوفایی اســت کــه به موجــب‬ ‫ان دانش امــوزان می تواننــد هــم از دوره هــای‬ ‫اموزشــی و توانمندســازی اســتفاده کننــد و هم‬ ‫اصــول تیم ســازی و ملزومــات ورود بــه مرکــز‬ ‫رشــد و راه انــدازی یــک کســب و کار فناورانــه‬ ‫را فــرا گیرنــد‪.‬‬ ‫دکتــر رهســپار فــرد در پایــان ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد کــه بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان و اداره کل امــوزش و پــرورش شــاهد‬ ‫راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری کــودک و‬ ‫نوجــوان در اســتان قــم باشــیم‪.‬‬ ‫بازدید اعضای ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استان قم از پارک فناوری پردیس‬ ‫اســت و بخــش اعظــم ان بــا اســتفاده مانــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بهره منــدی از تجربیــات فنــاوری پــارک‬ ‫پردیــس را مهــم دانســت و افــزود‪ :‬ایــن پــارک‬ ‫بــه عنــوان یــک مرکــز فنــاوری ملــی مــی‬ ‫توانــد بــه ســایر ارکان فنــاوری کشــور خدمــات‬ ‫ملــی ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫دســتاوردهای پــارک پردیــس‬ ‫ســتودنی و ارزشــمند اســت‬ ‫جانشــین ســتاد توســعه اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫و برخــی از مدیــران ارشــد اســتان قــم بــا‬ ‫هــدف اشــنایی بــا الگوهــای توســعه یافته تــر‬ ‫پــارک هــای علــم و فنــاوری در حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان از پــارک فنــاوری‬ ‫پردیــس بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫مرجــع اصلــی توســعه فنــاوری‬ ‫اســتان ها قــرار بگیرنــد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان قــم‪ ،‬رییــس پــارک فنــاوری‬ ‫پردیــس در حاشــیه ایــن بازدیــد و در جمــع‬ ‫اعضــای ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫اســتان قــم بــر امادگــی ایــن پــارک بــرای بــه‬ ‫اشــتراک گذاری ظرفیت هــا و انتقــال تجربیــات‬ ‫ایــن پــارک بــا اســتان قــم تاکیــد کــرد و گفت‪:‬‬ ‫رشــد و توســعه اســتان قــم بــدون حمایــت و‬ ‫تقویــت همه جانبــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ایــن اســتان محقــق نمی شــود‪ .‬مهنــدس‬ ‫مهــدی صفاری نیــا بــا تاکیــد بــر لــزوم پرهیــز‬ ‫از فعالیت هــای جزیــره ای‪ ،‬پراکنــده خــارج‬ ‫از چارچــوب در حــوزه فنــاوری در اســتان ها‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای تکامــل زیســت بوم نــواوری و‬ ‫فنــاوری و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان الزم‬ ‫اســت تــا تمــام ظرفیت هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در مســیر و برنامــه مشــخصی شــکل‬ ‫بگیرنــد کــه پارک هــای علــم و فنــاوری را‬ ‫مرجــع اصلــی توســعه فنــاوری در اســتان ها‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نمونــه ایــن الگــوی موفــق هــم‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اســت کــه ظرفیت هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــا حمایــت اســتانداری در خدمــت‬ ‫فعالیت هــای فناورانــه پــارک قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اســتان قــم در حوزه هــای‬ ‫مختلــف بویــژه صنایــع نــرم و‬ ‫علــوم انســانی از ظرفیــت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن نشســت جانشــین‬ ‫ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان اســتان قم‬ ‫نیــز بــا تاکیــد بــر اهمیــت اشــنایی مدیــران‬ ‫عالــی اســتان بــا فرهنــگ فناورانــه حاکــم بــر‬ ‫پارک هــای توســعه یافتــه ای ماننــد پــارک‬ ‫فنــاوری پردیــس اظهــار داشــت‪ :‬علی رغــم‬ ‫این کــه اســتان قــم در حوزه هــای مختلفــی‬ ‫بویــژه صنایــع نــرم و علــوم انســانی از ظرفیــت‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت امــا متاســفانه ایــن‬ ‫ظرفیــت ان گونــه کــه بایــد عملیاتــی نشــده‬ ‫‪44‬‬ ‫در ادامــه رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان قــم نیــز ضمــن قدردانــی از میزبانــی‬ ‫شایســته پــارک فنــاوری پردیــس گفــت‪:‬‬ ‫پــارک قــم نشــان داده اســت کــه در صــورت‬ ‫همراهــی ســتاد توســعه اقتصــاد دانــش بنیــان‬ ‫میتوانــد محــور اصلــی توســعه فنــاوری اســتان‬ ‫قــم باشــد‪.‬‬ ‫دکتــر خیرالــه رهســپارفرد بــا بیــان اینکــه‬ ‫دســتاوردهای پــارک پردیــس ســتودنی و‬ ‫ارزشــمند اســت گفــت‪ :‬اعضــای ســتاد بایــد‬ ‫بــا دقــت و تعمــق در رونــد توســعه فنــاوری‪،‬‬ ‫الگوبــرداری مفیــدی از دســتاوردهای پــارک‬ ‫پردیــس داشــته باشــند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬در نشســت مشــترک مدیــران‬ ‫پــارک پردیــس بــا اعضــای ســتاد توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان عــاوه بــر معرفــی‬ ‫دســتاوردهای ‪ ۲۰‬ســاله پــارک پردیــس و فــن‬ ‫بــازار ملــی‪ ،‬پرســش هــا و مســائل مختلــف‬ ‫اعضــای ســتاد مطــرح و بحــث و تبــادل نظــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت‪ ،‬در ایــن تــور فنــاوری‬ ‫یــک روزه‪ ،‬اعضــای ســتاد از نمایشــگاه‬ ‫محصــوالت‪ ،‬نمایشــگاه تجهیــزات پزشــکی‪،‬‬ ‫‪ ۲‬واحــد فنــاور حــوزه رباتیــک و یــک واحــد‬ ‫فنــاور دانــش بنیــان در حــوزه ترافیــک شــهری‬ ‫بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫رییــس و اعضــای هیئــت رییســه پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اســتان قــم بــا دکتــر احمــد‬ ‫امیرابــادی فراهانــی دیــدار و گفتگــو کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور‬ ‫بین الملــل پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم‪،‬‬ ‫دکتــر امیرابــادی در ایــن دیــدار کــه در محــل‬ ‫دفتــر نماینــده مــردم قــم در مجــس شــورای‬ ‫اســامی برگــزار شــد‪ ،‬عملکــرد پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان در ســال های اخیــر را موفــق‬ ‫ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬بــه اســتناد‬ ‫بازدیدهــا و گزارش هایــی کــه از وضعیــت‬ ‫شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان اســتان‬ ‫داشــته ام عــرض می کنــم کــه علی رغــم‬ ‫محدودیت هــای زیرســاختی‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری اســتان قــم عملکــرد‬ ‫موفــق و قابــل دفاعــی از خــود بــه جــای‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا گذشــت ده ســال از‬ ‫تاســیس پــارک علــم و فنــاوری اســتان‪،‬‬ ‫انتظــار ایــن بــود کــه دیگــر مشــکلی بــه اســم‬ ‫اراضــی بــرای پــارک وجــود نداشــته باشــد امــا‬ ‫متاســفانه شــاهدیم کــه ایــن مشــکل هنــوز‬ ‫پابرجاســت و معطــل مانــدن ان دیگــر محلــی‬ ‫از اعــراب نــدارد‪.‬‬ ‫امیرابــادی فراهانــی در پایــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫قطعــا بنــده و در تعامــل بــا اســتاندار و‬ ‫ســایر مدیــران ذیربــط اســتانی از تمامــی‬ ‫ظرفیت هــای موجــود بــرای حــل فــوری ایــن‬ ‫پرونــده کــه بایــد در دســتورکار فــوری اســتان‬ ‫باشــد بهــره خواهــم بــرد و بــه ســهم خــودم‬ ‫پیگیــر ان خواهــم بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬دکتــر‬ ‫رهســپار فــرد رییــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان ضمــن ارائــه گــزارش مختصــری‬ ‫از اخریــن وضعیــت زیســت بوم نــواوری و‬ ‫فنــاوری اســتان و محدودیت هــای بودجــه ای‬ ‫و زیرســاختی ایــن پــارک گفــت‪ :‬امیدواریــم بــا‬ ‫همراهــی و توجــه بیــش از پیــش نماینــدگان‬ ‫دلســوز و محتــرم مــردم شــریف قــم در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی شــاهد باشــیم کــه‬ ‫شــهر کریمــه اهــل بیــت(س) در حوزه هــای‬ ‫فناورانــه خصوصــا فناوری هــای نــرم و‬ ‫فرهنگــی نیــز بــه الگویــی موفــق در ســطح‬ ‫ملــی و بین المللــی تبدیــل شــود‪.‬‬ صفحه 44 ‫‪45‬‬ ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫اولین رویداد تانای لرستان (توسعه و ارتقای زیست بوم نواوری استان ها) برگزار می شود‬ ‫توســعه و ارتقــای زیســت بــوم نواوریاســتان ها‬ ‫(تانــا) در دوم اذرمــاه ســال جــاری در اســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫اولیــن رویــداد تانــای لرســتان (توســعه و‬ ‫ارتقــای زیســت بــوم نــواوری اســتان هــا) بــه‬ ‫میزبانــی پــارک علــم و فنــاوری لرســتان در‬ ‫دوم اذر مــاه ســال جــاری در اســتان برگــزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اولیــن رویــداد تانــای لرســتان (توســعه و‬ ‫ارتقــای زیســت بــوم نــواوری اســتان هــا)‬ ‫برگــزار مــی شــود‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه‬ ‫نقــل از پــارک علــم و فنــاوری لرســتان؛ رویداد‬ ‫توســعه و ارتقــای زیســت بــوم نواوریاســتان‬ ‫ هــا (تانــا)‪ ،‬بــه منظــور احصــاء مشــکالت و‬ ‫نیاز هــای دســتگاه هــای اجرایــی و صنایــع‬ ‫اســتان و ارائــه پیشــنهادات و راهکار هــای‬ ‫نواورانــه و خالقانــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت‬ ‫در لرســتان اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــه منظــور ارتقــاء ســطح نــواوری‬ ‫و فنــاوری در لرســتان و اســتفاده از تــوان‬ ‫شــرکت های فنــاور و دانــش بنیــان در جهــت‬ ‫رفــع مشــکالت و نیازمنــدی هــای صنایــع‬ ‫و دســتگاه هــای اجرایــی اســتان‪ ،‬در ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن» بــا‬ ‫ابتــکار وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و‬ ‫اجــرای پــارک علــم و فنــاوری لرســتان‪ ،‬رویداد‬ ‫فرهــاد نامــداری تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن رویداد‬ ‫دســتگاه هــای اجرایــی و صنایــع اســتان‬ ‫مشــکالت و نیاز هــای خــود را در ســایت پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری لرســتان بــه نشــانی ‪www.‬‬ ‫‪ lstp.ir‬ثبــت مــی نماینــد‪ .‬همزمــان اشــخاص‬ ‫حقیقــی و حقوقــی‪ ،‬فنــاوران و صاحبــان ایــده‬ ‫از جملــه دانشــجویان‪ ،‬اعضــای هیــات علمــی‪،‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬صاحبــان صنایــع‪،‬‬ ‫کارگاه هــای تولیــدی و ســایر افــراد می تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســایت پــارک نیازمنــدی هــای‬ ‫مطــرح شــده را دریافــت و بــرای حــل مســائل‬ ‫مربوطــه راه حــل پیشــنهادی خــود را ارائــه‬ ‫ دهند‪.‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری لرســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مشــارکت کننــدگان در زمینــه‬ ‫ هــای مختلــف و تمامــی رشــته هــا می تواننــد‬ ‫نیازهــا و راه حــل هــای مــورد نظــر خــود‬ ‫را بیــان کننــد و در دوم اذر مــاه؛ صاحبــان‬ ‫ایــده در حضــور داوران‪ ،‬روســای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬مدیــران و کارشناســان مرتبــط‪،‬‬ ‫راهکار هــای خــود را بــرای حــل مســائل‬ ‫مطروحــه ارائــه مــی دهنــد و بــر اســاس مفیــد‬ ‫و راه گشــا بــودن راه حــل هــای مذکــور‪ ،‬از‬ ‫ان هــا حمایــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر فرهادنامــداری افــزود‪ :‬بــه برگزیــدگان‬ ‫ایــن رویــداد بــر اســاس ســطح امادگــی‬ ‫فنــاوری ایــده هــا‪ ،‬مبالــغ ‪ 30، 20‬و ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومانــی بالعــوض‪ ،‬تســهیالت کــم بهــره‪ ،‬امکان‬ ‫اســتفاده از تســهیالت صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری لرســتان و ارائــه کمــک هزینــه ‪50‬‬ ‫درصــدی در قالــب طــرح احمــدی روشــن‬ ‫اعطــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت؛ عالقــه منــدان و‬ ‫صاحب نظــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫نشــانی وب ســایت ‪ www.lstp.ir‬نســبت بــه‬ ‫دریافــت نیازهــای احصــاء شــده و ارائــه راهــکار‬ ‫مراجعــه و راه حــل یــا ایــده پیشــنهادی خــود‬ ‫را در قالــب فایــل معرفــی‪ ،‬بــه رایانامــه موجــود‬ ‫در ســایت جهــت ارزیابــی ارســال کننــد‪.‬‬ ‫توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛‬ ‫پانزدهمین دوره اموزشی مراکز رشد علم و فناوری کشور برگزار شد‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی وزارت علــوم بــه‬ ‫نقــل از شــهرک علمــی وتحقیقاتــی اصفهــان‪،‬‬ ‫در ایــن همایــش دو روزه‪ ،‬مدیــران مراکــز‬ ‫رشــد علــم و فنــاوری سراســر کشــور در‬ ‫پنل هــای اموزشــی بــه منظــور ارتقــای تــوان‬ ‫تخصصی شــان شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫طــرح ارتقــای خدمــات مراکــز رشــد گامــی‬ ‫اســت در جهــت ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی‬ ‫خدمــات مراکــز رشــد فنــاوری کشــور کــه‬ ‫بــه طــور مشــترک توســط شــهرک علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی اصفهــان و معاونــت فنــاوری و‬ ‫نــواوری وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی ایــن طــرح بهبــود ارائــه‬ ‫ســرویس های مراکــز رشــد بــه منظــور توســعه‬ ‫کارافرینــی و نیــل بــه اقتصــاد دانایی محــور و‬ ‫ایجــاد اشــتغال پایــدار و ثــروت اســت‪.‬‬ ‫دور ه نیــز در راســتای تقویــت و توانمندســازی‬ ‫هــر چــه بیشــتر ایــن مراکــز اســت‪.‬‬ ‫مراکــز رشــد بــه عنــوان ســازمان های‬ ‫پیشــگام در امــر توســعه و ترویــج کارافرینــی‬ ‫و نیــز تســهیل و تســریع در راه انــدازی کســب‬ ‫و کارهــای کوچــک در ســطح پارک هــای علــم‬ ‫و فنــاوری‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬ســازمان های دولتــی‬ ‫و غیردولتــی‪ ،‬موسســات و دیگــر نهادهــا در‬ ‫گســتره ملــی و منطقــه ای نقــش موثــر و‬ ‫شــایانی را ایفــا می کننــد و برگــزاری ایــن‬ ‫در ایــن دوره اموزشــی گام هــای عملــی در‬ ‫جهــت اشــنایی مدیــران و کارشناســان مراکــز‬ ‫رشــد کشــور بــا منابــع و فراینــد جــذب و‬ ‫پذیــرش‪ ،‬حمایــت و هدایــت واحدهــای و‬ ‫هســته های فنــاور در دوره رشــد مقدماتــی‬ ‫و رشــد‪ ،‬خدمــات پشــتیبانی و توانمندســازی‬ ‫و خدمــات طــرح هــای پژوهشــی و ارزیابــی‬ ‫عملــی مراکــز رشــد در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در پایــان دوره دو روزه پانزدهمیــن دوره‬ ‫اموزشــی مراکــز رشــد علــم و فنــاوری‬ ‫کشــور‪ ،‬مدیــران و کارشناســان ایــن مراکــز‬ ‫از شــرکتهای فنــاور و دانش بنیــان شــهرک‬ ‫علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان نیــز بازدیــد‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت شــهرک علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی اصفهــان فعالیــت اجرایــی خــود‬ ‫را نزدیــک بــه ســه دهــه اســت کــه بــه طــور‬ ‫جــدی بــا راه انــدازی اولیــن مرکــز رشــد‬ ‫در کشــور و بــا هــدف حمایــت و هدایــت‬ ‫شــرکتهای فنــاور نوپــا کــه ایده هــای نواورانــه‬ ‫و فناورانــه داشــته و امکانــات الزم جهــت‬ ‫عملیاتــی نمــودن را ندارنــد‪ ،‬اغــاز کــرد و بــه‬ ‫عنــوان حلقــه واســط میــان دولــت‪ ،‬صنعــت و‬ ‫دانشــگاه در جهــت توســعه اقتصــادی مبتنــی‬ ‫بــر دانــش و نهایتــا تبدیــل علــم بــه ثــروت در‬ ‫کشــور ایفــای نقــش کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــم اکنــون در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اصفهــان بیــش از ‪ 640‬واحــد فنــاور مســتقر‬ ‫بــوده و بــرای بیــش از ‪ 8400‬نفــر نیز اشــتغال‬ ‫پایــدار ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫در راستای ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور انجام شد؛‬ ‫همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با هلدینگ های دانش بنیان‬ ‫فنــاور مســتقر در پــارک بــه منظــور تســهیل‬ ‫تجــاری ســازی ایده هــا و محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان از موضوعــات اصلــی ایــن تفاهــم‬ ‫نامــه می باشــد‪.‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری چهــار جانبــه میــان‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪،‬‬ ‫هلدینــگ دانــش بنیــان گســترش علــوم‬ ‫زیســتی ( لیدکو)‪ ،‬شــرکت پالســکوکار ســایپا و‬ ‫شــتابدهنده دانش بنیــان توســعه فناوری هــای‬ ‫نویــن ایرانیان(لیداکــس) منعقــد شــد‪.‬‬ ‫همــکاری مشــترک پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران و بــا هلدینگ هــای‬ ‫د ا نش بنیــا ن‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه تهــران‪ ،‬ایــن تفاهم نامــه در راســتای‬ ‫کمــک بــه ایجــاد و توســعه کســب و کارهــای‬ ‫فنــاور از طریــق ارائــه خدمــات عمومــی و‬ ‫تخصصــی بــا ارزش افــزوده بــاال‪ ،‬جــذب‬ ‫ســرمایه گذار و ورود کارافرینــان و واحدهــای‬ ‫صنعتــی بــه بازارهــای داخلــی و جهانــی‬ ‫تنظیــم و امضــا شــد‪.‬‬ ‫انجــام همــکاری در حــوزه فنــاوری و‬ ‫کارافرینــی در زمینه هــای اجــرای پروژه هــای‬ ‫پژوهشــی‪ -‬فنــاوری داخلــی و بین المللــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــای ازمایشــگاهی‪،‬‬ ‫کارگاهــی‪ ،‬تجهیــزات و مشــاوران تخصصــی و‬ ‫کســب و کار طرفیــن بــرای کمــک بــه صاحبان‬ ‫ایــده و رشــد و توســعه شــرکت های فنــاور‪،‬‬ ‫اجــرای برنامه هــا و رویدادهــای کارافرینــی‬ ‫و فنــاوری بــه صــورت مشــترک‪ ،‬حمایــت‬ ‫از صاحبــان ایــده و ایجــاد کســب و کارهــای‬ ‫جدیــد بــه صــورت مشــترک‪ ،‬اولویــت داشــتن‬ ‫پــارک و شــرکت های مســتقر ان بــرای انجــام‬ ‫طرح هــای پژوهشــی و مشــاورهای تخصصــی‬ ‫کســب و کار‪ ،‬انتخــاب ایده هــای مناســب‬ ‫ســرمایه گذاری و فراهــم اوردن زمینه هــای‬ ‫الزم بــرای جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و‬ ‫خارجــی و ایجــاد زمینــه تعامــل بیــن هلدینگ‪،‬‬ ‫شــرکت‪ ،‬شــتابدهنده‪ ،‬پــارک و شــرکت های‬ ‫ایــن تفاهم نامــه در پنــج مــاده و چهــار‬ ‫نســخه بــه امضــای دکتــر علــی اســدی رییــس‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران‪ ،‬دکتــر‬ ‫محمــد هاشــمی خــواه مدیرعامــل شــرکت‬ ‫پالســکو کار ســایپا‪ ،‬دکتــر فــروزان فیروزکــوه‬ ‫مقــدم نایــب رئیــس هیئــت مدیــره هلدینــگ‬ ‫دانش بنیــان گســترش علــوم زیســتی لیدکــو و‬ ‫دکتــر ســمیرا طالبــی مدیرعامــل شــتابدهنده‬ ‫دانــش بنیــان توســعه فناوری هــای نویــن‬ ‫ایرانیــان لیداکــس رســید‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مــدت اعتبــار ایــن تفاهــم نامــه‬ ‫از تاریــخ امضــا بــه مــدت ‪ ۳‬ســال می باشــد و‬ ‫بــا موافقــت طرفیــن قابــل تمدیــد اســت‪.‬‬ صفحه 45 ‫پارک اهی علم و فناوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪46‬‬ صفحه 46 صفحه 47 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪48‬‬ ‫گزارش نشست هماهنگی اجرای بند «ب» تبصره ‪ 16‬قانون بودجه ‪1401‬‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن ‪ ۱۵۰۰‬میلیــارد تومــان بــه‬ ‫صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــرای اعطــا‬ ‫بــه شــرکت های خــاق و اســتارت اپ ها‬ ‫اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ گــزارش نشســت هماهنگــی‬‫اجــرای بنــد «ب» تبصــره ‪16‬‬ ‫قانــون بودجــه ‪1401‬‬ ‫ کارافرینــی نیازمنــد خــون‬‫دل خــوردن‪ ،‬صبــوری و از‬ ‫خودگذشــتگی اســت‬ ‫ فنــاوری ایرانــی بــه ســوی‬‫کشــاورزی بــدون ســم گام‬ ‫برداشــت‬ ‫رئیــس صنــدوق نــواوری و شــکوفایی از‬ ‫امادگــی ایــن صنــدوق بــرای اجــرای کامــل‬ ‫بنــد «ب» تبصــره ‪ 16‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ 1401‬کل کشــور بــرای توســعه اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان در کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬امید اســت‬ ‫بــا اجــرای کامــل ایــن بنــد تجربــه خوبــی را در‬ ‫ســال دانــش بنیــان بــرای شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬صبــح امــروز یک شــنبه‬ ‫‪ 22‬ابان مــاه ‪ ،1401‬نشســت هماهنگــی‬ ‫اجــرای بنــد «ب» تبصــره ‪ 16‬قانــون بودجــه‬ ‫‪ 1401‬برگــزار شــد‪ .‬ایــن نشســت بــا حضــور‬ ‫مســئوالن صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪،‬‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫جمعــی از نماینــدگان مجلــس و روســای‬ ‫برخــی بانک هــای عامــل کشــور برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس بنــد «ب» تبصــره ‪ 16‬قانــون‬ ‫بودجــه ســال ‪ 1401‬کل کشــور‪ ،‬بانــک مرکزی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران مکلــف اســت از‬ ‫طریــق بانک هــای عامــل‪ ،‬مبلــغ ‪ 50‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال از محــل منابــع ســپرده های‬ ‫پس انــداز و جــاری قرض الحســنه نظــام‬ ‫بانکــی را بــا معرفــی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــه شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫خــاق اختصــاص دهــد‪.‬‬ ‫وحــدت بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن ‪ ۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان شــاید بــرای اقتصــاد کشــور‬ ‫عــددی نباشــد‪ ،‬امــا بــرای مــا رقــم قابــل‬ ‫مالحظــه ای اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۶۰‬صنــدوق پژوهــش و فنــاوری داریــم کــه‬ ‫می تواننــد شــرکت های خــاق و اســتارت‬ ‫اپــی را بــرای دریافــت چنیــن تســهیالتی بــه‬ ‫بانک هــا معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات عامــل صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی ریاســت جمهــوری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امیــد اســت بــا اجــرای کامــل بنــد «ب»‬ ‫تبصــره ‪ 16‬قانــون بودجــه ســال ‪ 1401‬شــاهد‬ ‫تجربــه خوبــی در ســال دانــش بنیــان بــرای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان باشــیم‪ .‬مــا نیــز در‬ ‫صنــدوق نــواوری امادگــی داریــم ایــن بنــد از‬ ‫قانــون بودجــه را بــه خوبــی اجرایــی کنیــم‪.‬‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان امــروز بــه‬ ‫گفتمــان محــوری حاکمیــت بــرای‬ ‫پیشــبرد اقتصــاد تبدیــل شــده‬ ‫ا ست‬ ‫دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزابــادی‪ ،‬معــاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور نیــز در‬ ‫ادامــه ایــن نشســت در ســخنانی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫امــروز دربــاره اقتصــاد دانــش بنیانــی صحبــت‬ ‫می کنیــم کــه ‪ 10‬ســال پیــش خبــری از‬ ‫در همیــن راســتا در نشســت امــروز کــه‬ ‫پیرامــون هماهنگــی اجــرای بنــد «ب» تبصــره‬ ‫‪ 16‬قانــون بودجــه ‪ 1401‬در محــل صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی برگــزار شــد‪ ،‬دکتــر علــی‬ ‫وحــدت‪ ،‬رئیــس هیــات عامــل ایــن صنــدوق‬ ‫در ســخنانی بــا بیــان اینکــه در ســال دانــش‬ ‫ بنیــان قــرار اســت بعــد از فراینــد بررســی‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و نظــارت توســط‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬بانک هــا‬ ‫تســهیالت موردنظــر را بــه ایــن شــرکت ها‬ ‫پرداخــت کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه هــر یــک از بانک ها‬ ‫عــددی اختصــاص یافتــه کــه بــر حســب ان به‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان تســهیالتی اعطــا‬ ‫کننــد؛ اگــر هــر بانکــی ایــن عــدد را قبــول‬ ‫نــدارد‪ ،‬می توانــد مکتــوب بــه معــاون بانــک‬ ‫مرکــزی اعــام کنــد‪.‬‬ ‫وحــدت ادامــه داد‪ :‬طــی ارزیابی هــای‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی تــا ‪ ۱۵‬ابــان مــاه‬ ‫حــدود ‪ ۳‬هــزار شــرکت دانش بنیــان بــرای‬ ‫ایــن تســهیالت ثبــت نــام کردنــد و قــرار اســت‬ ‫تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان بــه صــورت‬ ‫قرض الحســنه بــه شــرکت ها اختصــاص یابــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ســقف ایــن تســهیالت ‪۳۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای کل دانش بنیان هــا‬ ‫بانک هــا‪ ،‬وثایــق صنــدوق‬ ‫نــواوری بــرای شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان را بپذیرنــد‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت نیــز دکتــر محســن‬ ‫دهنــوی‪ ،‬رئیــس فراکســیون اقتصــاد دانــش‬ ‫بنیــان مجلــس شــورای اســامی در ســخنانی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬عناصــر فعــال در تولیــد دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان هســتند‪.‬‬ ‫بــا هــر منطقــی بانک هــای عامــل می تواننــد‬ ‫ارائــه ایــن تســهیالت بــه شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان را در اولویــت قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه مشــکالت شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان در ســپردن وثیقــه نــزد بانک هــا‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از راه هایــی کــه می تــوان در‬ ‫نظــر گرفــت ایــن اســت کــه بانک هــا وثایــق‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و ضمانــت‬ ‫پرداخــت ایــن صنــدوق را از شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان بپذیرنــد‪.‬‬ ‫دهنــوی در پایــان ســخنان خــود خطــاب‬ ‫بــه نماینــدگان مدیــران عامــل و نماینــدگان‬ ‫بانک هــا گفــت‪ :‬در اخــذ وثایــق ســاده بگیریــد‬ ‫تــا ان شــاهلل بتوانیــم ایــن ‪ ۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان را پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬امیدواریــم در بهمــن مــاه‬ ‫چنیــن جلســه ای بــر گــزار شــود تــا تحقــق‬ ‫بنــد ب تبصــره ‪ ۱۶‬را مــورد بررســی قــرار‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫ان نبــود امــا اکنــون بــه گفتمــان محــوری‬ ‫حاکمیــت بــرای پیشــبرد اقتصــاد تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬اینــده کشــور قطعــا در گــرو‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور در‬ ‫ادامــه بــا بیــان اینکــه منابــع کشــور بــه ســمت‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان هدایــت خواهــد شــد‬ ‫چــون اقتصــاد دانــش بنیــان‪ ،‬امــکان ســودهای‬ ‫چندبرابــری را فراهــم می کنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫در حوزه هــای پزشــکی‪ ،‬ســامت‪ ،‬انــرژی و‬ ‫کشــاورزی محصوالتــی را بــا ارزش افزوده هــای‬ ‫چنــد صــد درصــدی تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا رشــد و توســعه‬ ‫علــم و اقتصــاد در دنیــا‪ ،‬اینــده اقتصــاد از ان‬ ‫بنگاه هــای دانــش بنیــان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫بــه فکــر اینــده بانک هــا و اقتصــاد کشــور‬ ‫هســتیم‪ ،‬امــروز وقــت ســرمایه گذاری روی‬ ‫ایــن شرکت هاســت‪ .‬شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان‪ ،‬مشــتری های بــزرگ اقتصــادی اینــده‬ ‫بانک هــا خواهنــد بــود‪ ،‬لــذا بانک هایــی‬ ‫کــه بــا نگــرش بــاز و اینده نگرانــه بــه‬ ‫شــرکت ها تســهیالت اعطــا می کننــد‪ ،‬در‬ ‫حقیقــت مشــتری های بــزرگ اینــده خــود را‬ ‫می ســازند‪.‬‬ ‫نســبت بــه ارائــه تســهیالت بــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان نبایــد‬ ‫بــا دیــد هزینــه نــگاه کــرد‬ ‫مجتبــی توانگــر‪ ،‬رئیــس کمیتــه دانــش بنیــان‬ ‫و اقتصــاد دیجیتــال مجلــس نیــز در ادامــه‬ ‫ایــن جلســه‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از تبصره هــای‬ ‫مــورد توجــه مجلــس تبصــره ‪ ۱۶‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫مــا در مجلــس وظیفــه نظارتی مــان را دنبــال‬ ‫می کنیــم تــا زمینــه و بســتر بــرای رشــد و‬ ‫توســعه شــرکت های دانــش بنیــان فراهــم‬ ‫شــود‪ .‬امیدواریــم در ایــن مــورد چالشــی‬ ‫ایجــاد نشــود و نیــاز بــه پیگیری هــای جــدی‬ ‫مجلــس نباشــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نســبت بــه ارائــه‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫نبایــد بــا دیــد هزینــه نــگاه شــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــه نظــر می رســد کــه می تــوان ایــن‬ ‫تســهیالت را بــه عملکــرد شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان پیونــد دهیــم و از ظرفیت هــای شــرکت‬ ‫بنیــان اســتفاده کنیــم؛ در ایــن صــورت رغبــت‬ ‫بیشــتری بــرای بانک هــا ایجــاد می شــود تــا‬ ‫تســهیالت بیشــتری را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫تنهــا ســاح مــا بــرای مقابلــه‬ صفحه 48 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪49‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫طریــق شــبکه بانکــی بــه شــرکت های دانــش‬ ‫ بنیانــی کــه از طریــق صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی معرفــی می شــوند‪ ۵ ،‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــا هــدف‬ ‫کمــک بــه اشــتغال دانــش بنیــان و خــاق‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫بــا شــرایط اقتصــادی‪ ،‬توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان اســت‬ ‫دکتــر علیرضــا منــادی ســفیدان‪ ،‬رییــس‬ ‫کمیســیون امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــز یکــی دیگــر‬ ‫از حاضــران ایــن نشســت بــود‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه ایــران امــروز در بحــث تولیــد علــم‬ ‫دو درصــد از ســهم کل دنیــا را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز در دنیــا‬ ‫موضــوع فرایندهــای علمــی مبتنــی بــر مفهــوم‬ ‫دانــش بنیــان مطــرح اســت؛ لــذا اســاس علــوم‬ ‫امــروز توســعه دانــش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬حاکمیــت اگــر امــروز دیــد‬ ‫صحیحــی نســبت بــه فعالیت هــای دانــش‬ ‫بنیــان نداشــته باشــد‪ ،‬خروجــی خوبــی را در‬ ‫اقتصــاد کشــور شــاهد نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫رییــس کمیســیون امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری مجلــس بــا بیــان اینکــه گــردش‬ ‫مالــی یــک اقتصــاد خــوب‪ ،‬وابســته بــه توســعه‬ ‫نــواوری و فنــاوری اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امــروز حــدود‬ ‫‪ ۸‬هــزار شــرکت دانــش بنیــان در کشــور‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت هســتند و خروجی هــای‬ ‫خوبــی را نیــز از ایــن شــرکت ها شــاهد‬ ‫هســتیم؛ نمونــه ان نیــز شــرکت های دانــش‬ ‫ بنیــان برامــده از دانشــگاه صنعتــی شــریف‬ ‫هســتند کــه در ســال گذشــته نیــز ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومــان فــروش داشــتند‪.‬‬ ‫منــادی ســفیدان در پایــان ســخنان بــا اشــاره‬ ‫بــه گــردش مالــی ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در کشــور‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز تنهــا ســاح مــا بــرای مقابلــه بــا‬ ‫شــرایط اقتصــادی‪ ،‬توســعه اقتصــاد دانــش‬ ‫ بنیــان اســت‪ .‬مــا در مجلــس قانونــی ‪۲۰‬‬ ‫مــاده ای را تنظیــم کردیــم کــه بــر اســاس ان‬ ‫منابــع خوبــی در اختیــار شــرکت های دانــش‬ ‫ بنیــان قــرار می گیــرد‪ .‬بنــده معتقــدم اعطــای‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫عیــن ثــواب و وطن پرســتی اســت‪.‬‬ ‫ثبت نــام ‪ 3‬هــزار شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫قر ض الحســنه‬ ‫دکتــر روح اهلل ذوالفقــاری‪ ،‬معــاون تســهیالت‬ ‫و تجاری ســازی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫نیــز در ایــن نشســت در ســخنانی بــا اشــاره‬ ‫بــه بنــد «ب» تبصــره ‪ 16‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ 1401‬کل کشــور اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس ایــن‬ ‫بنــد‪ ،‬بانــک مرکــزی مکلــف شــده اســت از‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــر مبنــای ایین نامــه‬ ‫اجرایــی تبصــره ‪ ۱۶‬قانــون بودجــه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬هیــات وزیــران مقــرر کــرده اســت کــه‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از ایــن مبلــغ را بانک هــای عامــل‬ ‫بــه طــور مســتقیم بــه شــرکت های دانــش‬ ‫ بنیــان اعطــا کننــد و ‪ ۳۰‬درصــد باقی مانــده‬ ‫نیــز بــه صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری بــه‬ ‫منظــور اعطــای تســهیالت بــه شــرکت های‬ ‫نــواور (اســتارت اپی)‪ ،‬فنــاور و خــاق پرداخــت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ذوالفقــاری بــا اشــاره بــه اینکــه تعییــن‬ ‫ســهمیه بانک هــای عامــل در بنــد «ب»‬ ‫تبصــره ‪ 16‬قانــون بودجــه ســال ‪ 1401‬کل‬ ‫کشــور در مــرداد ‪ ۱۴۰۱‬انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بــر ایــن اســاس ســهمیه بانــک ملــت ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان‪ ،‬بانــک قرض الحســنه رســالت‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان‪ ،‬بانــک صــادرات ایــران‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان‪ ،‬بانــک توســعه صــادرات‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان‪ ،‬بانــک صنعــت و معــدن‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومــان و بانــک ملــی ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون تســهیالت و تجاری ســازی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی در ادامــه بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایــن صنــدوق تــاش خواهــد کــرد ارتبــاط‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و بانک هــا را‬ ‫تســهیل کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬فراخــوان شناســایی‬ ‫شــرکت های متقاضــی از مهرمــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫توســط صنــدوق نــواوری انجــام و تــا نیمــه‬ ‫ابــان مــاه ادامــه داشــت‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری را نیــز‬ ‫شناســایی و برخــی از انهــا را بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی کردیــم‪ .‬قریــب بــه ســه هــزار‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان بــرای دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه در ســامانه «غــزال»‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی ثبــت نــام‬ ‫کردنــد و در فراینــد ارزیابــی مــا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫پرداخــت ‪ ۹۹‬هــزار میلیــارد‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تــا پایــان مهــر‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬ابــوذر ســروش‪ ،‬معاون‬ ‫نظــارت بانــک مرکــزی در ســخنانی بــا بیــان‬ ‫اینکــه نامگــذاری امســال بــا مفهــوم تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان گــره خــورده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫ابتــدای ســال اقداماتــی از جملــه ابــاغ قانــون‬ ‫بودجــه و تبصــره ‪ ۱۶‬کــه نهایتــاً بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا رســید را شــاهد بودیــم‪ .‬مــا جلســاتی را با‬ ‫دکتــر ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی و فناوری ســابق‬ ‫رییــس جمهــور و دکتــر دهقانــی فیروزابــادی‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری‬ ‫داشــتیم‪ .‬ایــن جلســات دربــاره ایین نامه هایــی‬ ‫کــه در حــوزه بانکــی در قانــون جهــش تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان بایــد تدویــن می شــد برگــزار‬ ‫شــد کــه نهایتــاً مــوارد مربــوط در کارگــروه‬ ‫تصویــب شــد و براســاس ان‪ ،‬بانک هایــی کــه‬ ‫بــر اســاس مجــوز بانــک مرکــزی امــکان ورود‬ ‫بــه حــوزه دانــش بنیــان را دارنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫در تاســیس صندوق هــای پــروژه ای دانــش‬ ‫ بنیــان مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســروش تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا نهایــی‬ ‫شــدن ســازوکار اجرایــی ان طــی چنــد مــاه‬ ‫وی افــزود‪ :‬انصــاف حکــم می کنــد کــه‬ ‫بگوییــم در مجموعــه بانــک ملــت یکــی‬ ‫از خوش حســاب ‪‎‬ترین مشــتریان مــا‬ ‫شــرکت های دانــش بنیانــی بوده انــد کــه از‬ ‫ســوی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه بانــک‬ ‫معرفــی شــده اند‪.‬‬ ‫نظــام بانکــی امــاده توســعه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــور‬ ‫اینــده عمــا شــبکه بانکــی بتوانــد در حــوزه‬ ‫تامیــن مالــی شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫بیــش از پیــش وارد شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه عملکــرد شــبکه بانکــی‬ ‫در ارائــه تســهیالت بــه شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان طــی ســال جــاری گفــت‪ :‬تــا پایــان‬ ‫مهــر امســال ‪ ۹۹‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــه شــرکت های دانــش بنیــان تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــده اســت کــه ایــن میــزان نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود ‪۶۸‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫معــاون نظــارت بانــک مرکــزی در پایــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬الزم اســت زبــان مشــترکی‬ ‫بیــن بانک هــا و شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫ایجــاد شــود‪ .‬بــه نظــر می رســد مســیری کــه‬ ‫ترســیم شــده مســیر روشــنی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عملکــرد بانک هــا و شــرکت ها در جــذب‬ ‫ایــن تســهیالت قاعدتــاً لحــاظ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مــا در بانــک مرکــزی امــاده هرگونــه همــکاری‬ ‫و کمــک بــه اکوسیســتم دانــش بنیــان در‬ ‫قالب هــای مختلــف هســتیم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت ســید علــی‬ ‫حســینی‪ ،‬مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬یکــی از اقدامــات مــا در راســتای‬ ‫حمایــت از اقتصــاد دانــش بنیــان تاســیس‬ ‫شــعبات ویــژه شــرکت های دانــش بنیــان بــا‬ ‫اختیــارات ویــژه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بانــک توســعه صــادرات از‬ ‫اولیــن بانک هایــی بــود کــه در راســتای ارائــه‬ ‫خدمــت بــه شــرکت های دانــش بنیــان گام‬ ‫برداشــت‪ .‬مــا در بانــک توســعه صــادرات ایــران‬ ‫اهتمــام ویــژه ای بــه توســعه اقتصــاد دانــش‬ ‫ بنیــان داریــم‪.‬‬ ‫ســید ضیــاء ایمانــی‪ ،‬مدیــر عامــل بانــک‬ ‫صــادرات نیــز در ایــن نشســت گفــت‪ :‬بانــک‬ ‫صــادرات از ســال ‪ 98‬تاکنــون حــدود ‪1800‬‬ ‫میلیــارد تومــان در راســتای ارائــه خدمــات بــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان پرداخــت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬امــروز نیــز حــدود ‪ 1300‬میلیــارد‬ ‫تســهیالت در بررســی داریــم‪.‬‬ ‫همچنیــن فریــد موســوی‪ ،‬عضــو هیــات‬ ‫مدیــره بانــک ملــی در ســخنانی در ایــن‬ ‫سیســتم بانکــی امــاده توســعه‬ ‫همکاری هــا بــا صنــدوق نــواوری‬ ‫در اعطــای تســهیالت بــه دانــش‬ ‫بنیان هــا‬ ‫محمدحســین حســین زاده مدیرعامــل بانــک‬ ‫قــرض الحســنه رســالت نیــز یکــی دیگــر از‬ ‫حاضــران ایــن نشســت بــود‪ .‬وی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫از ســال گذشــته همــکاری تنگاتنگــی بیــن‬ ‫صنــدوق نــواوری و بانــک رســالت اغــاز شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــه نــام‬ ‫تولیــد دانش بنیــان‪ ،‬انگیــزه جــدی مــا حمایــت‬ ‫تمــام قــد از شــرکت های دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان معرفــی شــده از‬ ‫ســوی صنــدوق نــواوری از خوش حســاب ترین‬ ‫مشــتریان بانــک ملــت هســتند‬ ‫محســن شــجاع وشوشــاد‪ ،‬عضــو هیــات‬ ‫مدیــره بانــک ملــت نیــز در ایــن نشســت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در راســتای همــکاری بــا صنــدوق‬ ‫نــواوری دو تفاهم نامــه دربــاره اعطــای‬ ‫تســهیالت و ســرمایه گذاری امضــا کردیــم‪.‬‬ ‫خــط مســتقیمی را نیــز بــرای صنــدوق‬ ‫نــواوری تعریــف کرده ایــم تــا شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در هموارتریــن مســیر ممکــن‬ ‫خدمــات مــورد نیــاز خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫نشســت تصریــح کــرد‪ :‬شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان جایــگاه خاصــی در حــوزه اقتصــاد‬ ‫کشــور مــا دارنــد‪ .‬یکــی از راه هــای برون رفــت‬ ‫از چالش هــای خــاص کشــور توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان اســت و بانــک ملــی در اینبــاره‬ ‫اهتمــام خاصــی خواهــد داشــت‪ .‬در زمینــه‬ ‫ارائــه خدمــات بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫تالش هایــی در بانــک ملــی اتفــاق افتــاد کــه‬ ‫خوشــبختانه بــه نتیجــه رســیده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا ولی اللهــی‪ ،‬معــاون اعتبــارات و‬ ‫راهبــری شــعب بانــک صنعــت و معــدن نیــز‬ ‫در ایــن نشســت ابــراز کــرد‪ :‬بانــک صنعــت و‬ ‫معــدن بــر اســاس رســالتش‪ ،‬خــود را موظــف‬ ‫بــه ارائــه خدمــات در راســتای توســعه اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان می دیــده اســت‪ .‬ســال گذشــته‬ ‫نیــز بیــش از ســه هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫پرداخــت کردیــم‪.‬‬ صفحه 49 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫طراحــی ســامانه ای بــرای‬ ‫کاهــش هزینه هــای تعمیــر و‬ ‫نگهــداری تجهیــزات صنعتــی بــا‬ ‫هم ســرمایه گذاری ‪ 3‬میلیــارد‬ ‫تومانــی صنــدوق نــواوری‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان «بهپویــان امیــن‬ ‫منتظــر» توانســت ســرمایه ‪ 5/4‬میلیــارد‬ ‫تومانــی مــورد نیــاز خــود بــرای بهبــود‬ ‫فرایندهــای تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات‬ ‫کارخانه هــا و مجموعه هــای صنعتــی از‬ ‫طریــق طــرح هم ســرمایه گذاری دو جزیــی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و عاملیــت‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری اســتان خراســان‬ ‫رضــوی تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬شــرکت «بهپویــان امیــن‬ ‫منتظــر» از ســال ‪ 86‬تاســیس شــده و در حوزه‬ ‫بهــره وری صنایــع و تحــول دیجیتالــی صنعتــی‬ ‫در حــال فعالیــت اســت‪ .‬ایــن شــرکت بــه‬ ‫تازگــی توانســته اســت طرحــی را بــرای تعمیــر‬ ‫و نگهــداری تجهیــزات در مجموعه هــای‬ ‫صنعتــی و کارخانه هــا بــا کاربــرد هــوش‬ ‫مصنوعــی اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫مرتضــی تقوایــی حســین زاده‪ ،‬مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت دانش بنیــان بهپویــان امیــن منتظــر‪،‬‬ ‫ضمــن اشــاره بــه اینکــه ‪ 182‬نفــر در ‪17‬‬ ‫زمینــه تخصصــی در ایــن شــرکت در حــال‬ ‫فعالیــت هســتند‪،‬گفت‪ :‬مــا ســال ‪ 1399‬بــه‬ ‫ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه بــا توجــه‬ ‫بــه ســهم زیــاد نگهــداری و تعمیــرات در‬ ‫هزینه هــای ســازمان ها کــه شــامل ‪ 25‬تــا ‪60‬‬ ‫درصــد هزینه هــای جــاری می شــود و نظــر‬ ‫بــه ســاختارهای موجــود در حــوزه نگهــداری و‬ ‫تعمیــرات می تــوان فرایندهــا را بــا روش هــای‬ ‫مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ارتقــاء و بهبــود‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســال ‪ 1399‬بــا توجــه بــه افزایــش‬ ‫قیمــت ارز‪ ،‬میــزان جبــران خســارات تجهیــزات‬ ‫در سی امین نشست «خبرگی» مطرح شد؛‬ ‫در ســی امین نشســت «خبرگــی» کــه بــه‬ ‫همــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و بــا‬ ‫همــکاری پــارک علــم و فنــاوری البــرز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬یکــی از اعضــای هیــات مدیــره شــرکت‬ ‫دانش بنیــان تــک ژن زیســت از تجربیــات‬ ‫ایــن شــرکت در فراینــد تولیــد صنعتــی‬ ‫میکروارگانیســم گفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬عصــر چهارشــنبه‪25 ،‬‬ ‫ابان مــاه ‪ ،1401‬ســی امین جلســه از سلســله‬ ‫نشســت های خبرگــی بــا حضــور مهــدی‬ ‫پورشــاکر ‪ ،‬از اعضــای هیــات مدیــره شــرکت‬ ‫دانش بنیــان تــک ژن زیســت و همچنیــن‬ ‫مدیرعامــل شــتاب دهنده دانش بنیــان‬ ‫الکتوویــژن‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در اغــاز ایــن برنامــه‪ ،‬پورشــاکر از ســابقه‬ ‫تاســیس شــرکت تــک ژن زیســت گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت مــا از اواخــر دهــه ‪ 80‬کار خــود را‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬موســس شــرکت دکتــر مریــم‬ ‫تاج ابــادی بــود کــه در ان وقــت مشــغول‬ ‫بررســی ایــن ایــده شــد کــه می تــوان تولیــد‬ ‫میکروارگانیســم را بــه صــورت صنعتــی انجــام‬ ‫داد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫صنعتــی بیــش از ‪ 10‬برابــر افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن وقتــی یــک ماشــین یــا تجهیــز‬ ‫خــراب می شــود فراینــد تولیــد نیــز تــا مدتــی‬ ‫بــه توقــف می انجامیــد و ایــن خــود خســارتی‬ ‫بزرگتــر بــود‪ .‬همچنیــن در تعمیــر قطعــات در‬ ‫برخــی شــرکت ها یــا ســازمان ها سیســتم‬ ‫ارائــه خدمــات عمومــی ماننــد اب رســانی و‬ ‫برق رســانی قطــع می شــد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان بهپویــان‬ ‫امیــن منتظــر همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫در مجموعه هایــی ماننــد شــرکت ابفــا یــا‬ ‫شــرکت بــرق ‪ 25‬درصــد هزینه هــای جــاری‬ ‫هزینــه نگهــداری و تعمیــرات اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫از درامدهــای جــاری ‪ 25‬درصــد صــرف هزینــه‬ ‫نگهــداری و تعمیــرات می شــود‪ .‬ایــن عــدد‬ ‫قابــل توجــه بــه دلیــل ان اســت کــه ایــن‬ ‫فراینــد به طــور ســنتی صــورت می پذیــرد‪ .‬مــا‬ ‫ایــن نکتــه را دریافتیــم کــه اگــر ایــن فرایندها‬ ‫را بــا امکانــات هــوش مصنوعــی تلفیــق‬ ‫کنیــم می تــوان ضمــن صرفه جویــی در ایــن‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬اثربخشــی ایــن فعالیت هــا را باالتــر‬ ‫بــرد و نتیجــه را در پایــداری تولیــد مشــاهده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن منظــور پیاده ســازی‬ ‫ســامانه ای را شــروع کردیــم کــه بتوانــد قــدرت‬ ‫پیش بینــی و پیش گویــی دالیــل خــروج یــک‬ ‫تجهیــز از مــدار تولیــد را داشــته باشــد‪ .‬پیــش‬ ‫از ایــن در صنایــع مختلــف اگــر تجهیــزی‬ ‫خــراب می شــد ان را تعمیــر می کردنــد‪.‬‬ ‫پــس از توســعه امکانــات هــوش مصنوعــی ایــن‬ ‫نکتــه روشــن شــد کــه مطالعــات مهندســی‬ ‫می تواننــد کنــار مطالعــات هــوش مصنوعــی‬ ‫قــرار گیــرد‪ ،‬بــه شــکلی کــه یــک تجهیــز را‬ ‫شبیه ســازی و پایــش لحظ ـه ای را اغــاز کنیــم‬ ‫و منطبــق بــر مطالعــات مهندســی شــرایط‬ ‫تخریــب ان تجهیــز را پیش بینــی کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫کار نیازمنــد ان اســت کــه ســراغ تعمیــرات‬ ‫پیش گویانــه برویــم‪ .‬یکــی از فایده هــای ایــن‬ ‫پیشــگویی در ان اســت کــه اگــر یــک قطعــه‬ ‫‪50‬‬ ‫محصولــی کــه شــرکت دانش بنیــان بهپویــان‬ ‫امیــن منتظــر تولیــد کــرده ظرفیــت خوبــی‬ ‫بــرای صــادرات دارد‪ .‬در ایــن راســتا مــا یــک‬ ‫دفتــر در کشــور ســوئیس تاســیس کــرده و بــه‬ ‫دنبــال توســعه بازارهــای خــود هســتیم‪.‬‬ ‫از یــک موتــور‪ ،‬خــراب شــود‪ ،‬قیمــت خــودش‬ ‫زیــاد نیســت امــا اگــر ســر موقــع عــوض نشــود‬ ‫کل موتــور تخریــب می شــود‪ .‬در واقــع یــک‬ ‫تعمیــر ارزان قیمــت بــا چنــد برابــر هزینــه بــه‬ ‫انجــام می رســد‪.‬‬ ‫تقوایــی حســین زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا در‬ ‫مطالعــات خــود متوجــه شــدیم کــه از ‪400‬‬ ‫میلیــارد تومــان هزینه هــای جــاری شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب تنهــا هزینه هــای جــاری‬ ‫یکــی از شــهرهای کشــور بــه ‪ 100‬میلیــارد‬ ‫تومــان می رســد و اگــر ایــن شــرکت بــا‬ ‫فرایندهــای پیش بینــی شــرایط تجهیــزات‬ ‫خــود‪ ،‬بــه نگهــداری از ان هــا بپــردازد‪20 ،‬‬ ‫درصــد در هزینه هــای نگهــداری و تعمیــرات‬ ‫خــود صرفه جویــی می کنــد کــه کاهــش‬ ‫هزینه هــای نیــروی انســانی مربوطــه نیــز بــه‬ ‫ان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان بهپویــان‬ ‫امیــن منتظــر‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــا در ســال ‪99‬‬ ‫پیشــنهاد اغــاز طــرح خــود را بــه صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری اســتان خراســان رضــوی‬ ‫ارائــه کردیــم و صنــدوق خراســان نیــز ‪10‬‬ ‫درصــد از هزینــه طــرح و صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی نیــز ‪ 20‬درصــد از هزینــه را در‬ ‫فراینــد هم ســرمایه گذاری تامیــن کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مــا ایــن طــرح را بــا‬ ‫مطالعــات گســترده ای اغــاز و پــس از بررســی‬ ‫اســتانداردهای مختلــف حــوزه نــت و امکانــات‬ ‫محصــوالت مشــابه داخلــی و خارجــی‪ ،‬همــه‬ ‫ان هــا را در محصــول خــود توســعه دادیــم‪.‬‬ ‫تقوایــی حســین زاده افــزود‪ :‬مدتــی پیــش‬ ‫مدیــران وزارت نفــت از ایــن ســامانه بازدیــد‬ ‫کردنــد و اظهــار داشــتند کــه ایــن ســامانه‬ ‫نســبت بــه نمونه هــای دیگــر بســیار جامع تــر‬ ‫و کارامدتــر اســت و امــکان اســتفاده از ان بــا‬ ‫ســهولت بیشــتری انجــام می پذیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان بهپویــان‬ ‫امیــن منتظــر در پایــان اظهــار کــرد‪ :‬مــا ایــن‬ ‫ســامانه را در قالــب یــک طــرح کالن ملــی‬ ‫طراحــی کرده ایــم و بــاور داریــم کــه اســتفاده‬ ‫ان در بخش هــای مختلــف ســبب کاهــش‬ ‫قابــل توجــه هزینه هــای نگهــداری و تعمیــرات‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مــورد عنایــت اهلل دزیانــی‪ ،‬نایــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری اســتان خراســان رضــوی نیــز بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬فراینــد هم ســرمایه گذاری مــا بــا‬ ‫همراهــی صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در‬ ‫نیمــه اول ســال ‪ 1400‬اغــاز و اواخــر ایــن‬ ‫ســال منجــر بــه امضــای قــرارداد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســامانه کاهــش هزینه هــای‬ ‫تعمیــر تجهیــزات صنعتــی‪ ،‬نوعــی ســامانه‬ ‫مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی اســت کــه در‬ ‫حــوزه بهره بــرداری و نگهــداری و تعمیــرات‬ ‫پیشــگیرانه کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫دزیانــی افــزود‪ :‬میــزان ســرمایه ای کــه ایــن‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان دریافــت کــرده بــه ‪4.5‬‬ ‫میلیــارد تومــان می رســد کــه ســه میلیــارد‬ ‫تومــان از ایــن مقــدار را صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی و ‪ 1.5‬میلیــارد باقــی را نیــز صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری اســتان خراســان رضــوی‬ ‫تامیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارافرینی نیازمند خون دل خوردن‪ ،‬صبوری و از خودگذشتگی است‬ ‫وی افــزود‪ :‬یافته هــای دکتــر تاج ابــادی‪،‬‬ ‫حاکــی از ایــن بــود کــه ایــن حــوزه در دنیــا‬ ‫بــا ســوداوری بســیار باالیــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫بــه طــوری کــه در ســال های ‪ 88‬و ‪ 89‬ســه‬ ‫میلیــارد دالر حجــم درامــد ایــن حــوزه در کل‬ ‫دنیــا بــوده اســت‪ .‬دکتــر تاج ابــادی معتقــد‬ ‫بــود ایــران نیــز می توانــد از ایــن بــازار جهانــی‬ ‫ســهم خوبــی داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن بــا‬ ‫گروهــی از اســتادان اقــدام بــه تاســیس هســته ‪‎‬‬ ‫اولیــه شــرکت کردنــد کــه ایــن اعضــا ســابقه‬ ‫علمــی غنــی داشــتند‪.‬‬ ‫پورشــاکر ادامــه داد‪ :‬پــس از ایــن بــود‬ ‫کــه دوســال طــول کشــید تــا اولیــن خــط‬ ‫تولیــد راه انــدازی شــود‪ .‬در ایــن میــان دکتــر‬ ‫تاج ابــادی برخــی از دانشــجویان خــود را نیــز‬ ‫بــه همــکاری دعــوت می کننــد کــه مــن نیــز‬ ‫یکــی از همیــن دانشــجویان بــودم‪ .‬مــا بــرای‬ ‫ان کــه بتوانیــم تولیــد را ادامــه دهیــم نیــاز بــه‬ ‫مجوزهــای مربوطــه داشــتیم‪ .‬اولیــن مجوزهــا‬ ‫از ســازمان غــذا و دارو گرفتــه شــد و پــس از‬ ‫ایــن کــه خــط تولیــد محصــوالت پربیوتیــک‬ ‫در حــوزه دامــی راه ‪‎‬انــدازی شــد‪ ،‬بــرای اخــذ‬ ‫مجــوز بایــد بــه ســراغ وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫می رفتیــم‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره شــرکت دانش بنیــان‬ ‫ت ـک ژن زیســت اظهــار کــرد‪ :‬اگرچــه شــرکت ‬ ‫کارمنــدان و متخصصــان خــود را داشــت و‬ ‫بــرای تســهیل فرایندهایــی مثــل دریافــت‬ ‫مجــوز می توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد‬ ‫امــا موســس شــرکت شــخصا ایــن امــور را‬ ‫پیگیــری می کــرد کــه ایــن رفتــار حاکــی از‬ ‫اهمیــت مســئله بــرای ایشــان بــود‪.‬‬ ‫پورشــاکر ادامــه داد‪ :‬متاســفانه در فرایندهــای‬ ‫اخــذ مجــوز رفتارهــای مناســبی انجــام نشــد‬ ‫امــا ایــن مســئله مــا را بــر ایــن واداشــت تــا‬ ‫بــا اراده ای بیــش از پیــش کار خــود را ادامــه‬ ‫دهیــم کــه افــرادی کــه بــاور نمی کردنــد مــا‬ ‫قــادر بــه تولیــد محصــوالت پربیوتیــک شــویم‬ ‫و ایــن را بــه طعنــه ابــراز می کردنــد وادار بــه‬ ‫تحســین کار شــرکت ت ـک ژن زیســت شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تصریــح کــرد کــه در اغــاز‬ ‫فعالیــت شــرکت تــک ژن زیســت رقبــای‬ ‫خارجــی قدرتمنــدی حضــور داشــتند کــه‬ ‫عمــا عرصــه بــازار را بــرای یــک شــرکت‬ ‫نوپــای ایرانــی ســخت تر می کردنــد‪ .‬پورشــاکر‬ ‫افــزود‪ :‬مســئله دیگــری کــه وجــود داشــت‬ ‫ایــن بــود کــه مــا دانشــجویانی بودیــم کــه‬ ‫ســعی کردیــم میــان رشــته تحصیلــی و کاری‬ ‫کــه می خواهیــم انجــام دهیــم ارتبــاط برقــرار‬ ‫کنیــم و بــا همراهــی اســتاد خــود توانســتیم‬ ‫حلقــه واســط دانشــگاه و صنعــت را بیابیــم‪.‬‬ ‫عضــو هیــات مدیــره شــرکت ت ـک ژن زیســت‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگــر چــه بســیاری از شــرکت های‬ ‫خارجــی اقــدام بــه دامپینــگ کردنــد امــا بــا‬ صفحه 50 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪51‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ایــن حــال بــه هــر زحمتــی کــه بــود مــا‬ ‫ســعی می کردیــم کیفیــت محصــول را بــاال‬ ‫ببریــم و قیمــت را ثابــت نگــه داریــم و ایــن‬ ‫کار بــه فــداکاری زیــادی نیــاز داشــت‪ .‬چه بســا‬ ‫می رســید کــه برخــی متخصصــان شــرکت بــه‬ ‫مــدت یــک هفتــه بــه خانــه خــود نمی رفتنــد‬ ‫تــا خــط تولیــد امــاده ظرفیــت بیشــتری‬ ‫شــود‪ .‬ایــن مســئله ای بــود کــه مــا در طــی‬ ‫ایــن فراینــد بــا همــه وجــود اموختیــم کــه‬ ‫محصولــی وقتــی بــه عرصــه بــازار می رســد‬ ‫جذابیــت دارد امــا بــرای ایــن مرحلــه بایــد‬ ‫خــون دل بســیار زیــادی خــورد‪ ،‬صبــور بــود و‬ ‫از خودگذشــتگی زیــادی نشــان داد‪.‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــه هــر صــورت مجموعــه‬ ‫هــدف داشــت تــا میکروارگانیســم صنعتــی را‬ ‫تولیــد کنــد‪ .‬دانــش فنــی بــه شــدت در داخــل‬ ‫کشــور کــم بــود‪ .‬بــه همیــن ســبب بــه دنبــال‬ ‫بررســی یافته هــای جدیــد و تجربه هــای‬ ‫خــارج از کشــور رفتیــم و توانســتیم ایــن‬ ‫تجربیــات را بــه مجموعــه خــود منتقــل کنیــم‪.‬‬ ‫توانســتیم از ارتبــاط انجمنــی اســتفاده کنیــم‬ ‫و بــه طــور جزئــی تکنولــوژی را بــه داخــل‬ ‫بیاوریــم‪ .‬از همــه مهم تــر ایــن بــود کــه‬ ‫فراینــد تولیــد صنعتــی میکروارگانیســم را‬ ‫بومی‪ ‎‬ســازی کردیــم‪.‬‬ ‫دکتر دهقانی فیروزابادی در نشست مشترک صندوق نواوری و شکوفایی و معاونت‬ ‫علمی و فناوری‪:‬‬ ‫سرمایه صندوق نواوری باید افزایش جدی یابد‪ /‬صندوق نواوری به شکل‬ ‫درستی در زیست بوم فناوری نقش افرینی کرده است‬ ‫طراحــی کنیــم و اینگونــه نباشــد کــه صرفــا‬ ‫وام پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫صــادرات دانش بنیــان انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن مــورد انتظــارات ذینفعــان‬ ‫باالدســتی را بررســی کردیــم و انچــه را کــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان نیــاز داشــتند مــورد‬ ‫مطالعــه قــرار دادیــم تــا بــه رویکــردی جامــع‬ ‫برســیم و در همیــن راســتا یــک هــدف مهــم‬ ‫را بــرای خــود تعریــف کردیــم و ان ایــن بــود‬ ‫کــه رســالت مــا شــکل دهی بــه نظــام تامیــن‬ ‫مالــی فنــاوری در کشــور اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن جلســه نیــز دکتــر روح اهلل‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی‪ ،‬معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫و اقتصــاد دانــش بنیــان رئیــس جمهــور در‬ ‫ســخنانی گفــت‪ :‬جــای بســیار خوشــحالی‬ ‫اســت کــه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در‬ ‫یــک رونــد هماهنــگ و منتظــم قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن دکتر علــی ناظمی‪،‬‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــه ارائــه گزارشــی از اقدامــات ایــن‬ ‫صنــدوق در حــوزه ســرمایه گذاری پرداخــت‪.‬‬ ‫ناظمــی اشــاره کــرد کــه در چهــار ســال‬ ‫گذشــته صنــدوق نــواوری بــا هــدف توســعه‬ ‫زیســت بوم فنــاوری در اســتان ها بــه توانمنــد‬ ‫کــردن صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری‬ ‫اســتانی پرداختــه و همچنیــن توانســته نظــر‬ ‫شــبکه بانکــی کشــور را بــه ســرمایه گذاری در‬ ‫طرح هــای دانش بنیــان جلــب کنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون ســرمایه گذاری صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬همــکاری در تاســیس‬ ‫صندوق هــای جســورانه بورســی‪ ،‬مردمی کــردن‬ ‫ســرمایه گذاری بــر طرح هــای دانش بنیــان‬ ‫و پیشــبرد ایــن هــدف بــا بهره گیــری از‬ ‫امکانــات رســانه ملــی از دیگــر اقداماتــی بــود‬ ‫کــه صنــدوق نــواوری بــرای پیشــبرد فراینــد‬ ‫ســرمایه گذاری بــر فنــاوری انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫نخســتین نشســت صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری پــس از انتصــاب دکتــر دهقانــی‬ ‫فیروزابــادی صبــح روز یک شــنبه‪ ۲۲ ،‬ابــان‬ ‫مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در محــل صنــدوق نــواوری برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬در ایــن نشســت کــه دکتــر علــی‬ ‫وحــدت‪ ،‬دکتــر روح اهلل دهقانــی فیروزابــادی‬ ‫و معاونــان صنــدوق نــواوری نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬ابتــدا گزارشــی از حمایت هــای‬ ‫صنــدوق نــواوری در طــول ‪۴‬ســال اخیــر (دوره‬ ‫اســتقرار هیــات عامــل ســوم) از شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاور و شــکل دهی بــه نظــام‬ ‫تامیــن مالــی فنــاوری در کشــور ارائــه شــد‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری در طــول ‪ ۴‬ســال اخیــر‬ ‫بیــش از ‪ ۲۷.۳‬هــزار میلیــارد تومــان انــواع‬ ‫تســهیالت و خدمــات مالــی اعطــا کــرده کــه از‬ ‫ایــن میــان ‪ ۴۱۲۲‬فقــره ضمانت نامــه بــه مبلــغ‬ ‫بیــش از ‪ ۸.۷‬هــزار میلیــارد تومــان و بیــش از‬ ‫‪ ۲۳‬هــزار فقــره خدمــات توانمندســازی بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۹۸‬میلیــارد تومــان ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری همچنیــن تاکنــون بیــش از‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان هم ســرمایه گذاری در‬ ‫‪ ۱۵۲‬طــرح دانــش بنیــان انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت دکتــر علــی وحــدت‪،‬‬ ‫رئیــس صنــدوق نــواوری و شــکوفایی ضمــن‬ ‫خوش امدگویــی و تبریــک بــه دکتــر روح اهلل‬ ‫دهقانــی فیروزابــادی بــا اشــاره بــه گــزارش‬ ‫عملکــرد ارائــه شــده در ایــن نشســت بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬گزارشــی کــه از عملکــرد صنــدوق‬ ‫نــواوری ارائــه شــد‪ ،‬گذشــته نگر اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع هــدف مــا ایــن بــوده اســت کــه کار هایی‬ ‫کــه تاکنــون عملیاتــی شــده و بــه ثمــر رســیده‬ ‫را بــه بحــث بگذاریــم نــه صرفــا برنامه هایــی‬ ‫کــه هنــوز جامــه عمــل نپوشــیده اند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت علــی اســفیدانی‪،‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی بــه تشــریح کلیاتــی از خدمــات‬ ‫چهارگانــه صنــدوق نــواوری در حــوزه‬ ‫تســهیالت‪ ،‬ســرمایه گذاری‪ ،‬ضمانت نامــه و‬ ‫توانمندســازی پرداخــت و اعــام کــرد‪ :‬صندوق‬ ‫نــواوری از اذرمــاه ‪ ۱۳۹۷‬تــا مهرمــاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫توانســته نزدیــک بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانش بنیــان ارائــه‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن رقــم نشــان می دهــد کــه از ســال‬ ‫‪ ۹۸‬کــه نســل دوم صنــدوق نواوری مســئولیت‬ ‫ایــن صنــدوق را بــه عهــده داشــت تــا امــروز‬ ‫افزایــش قابــل توجهــی در ارائــه تســهیالت‬ ‫حاصــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت همچنیــن دکتــر روح اهلل‬ ‫ذوالفقــاری‪ ،‬معــاون تســهیالت و تجاری ســازی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه تشــریح‬ ‫چگونگــی ارائــه تســهیالت بــه شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و فنــاور و نقــش ایــن صنــدوق‬ ‫در نظــام تامیــن مالــی فنــاوری کشــور‬ ‫پرداخــت‪ .‬ذوالفقــاری تاکیــد کــرد‪ :‬هــدف مــا‬ ‫ایــن بــوده اســت کــه از ســال ‪ ۹۷‬رویکــردی‬ ‫نظام منــد بــه فراینــد تامیــن مالــی داشــته‬ ‫باشــیم و بتوانیــم روند هــای قابل تکــراری را‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه دکتــر ســیاوش‬ ‫ملکی فــر‪ ،‬معــاون توســعه صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد‬ ‫کــه شــرکت های دانش بنیــان نیازمنــد‬ ‫ایــن هســتند کــه بــازار محصــوالت خــود را‬ ‫بشناســند‪ .‬ملکی فــر از ایــن گفــت کــه صنــدوق‬ ‫نــواوری بــا برگــزاری برنامه هایــی همچــون‬ ‫«یکشــنبه های صادراتــی» بــا هــدف پذیــرش‬ ‫هیات هــای تجــاری و فنــاوری از کشــور های‬ ‫مختلــف‪ ،‬توانســته بازار هــای صادراتــی را بــه‬ ‫روی شــرکت های دانش بنیــان بگشــاید‪.‬‬ ‫ملکی فــر همچنیــن بیــان کــرد کــه در‬ ‫ایــن ســال ها رقــم فــروش شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در داخــل و خــارج از کشــور‬ ‫رشــد بســیار خوبــی داشــته اســت‪ .‬در اینبــاره‬ ‫صنــدوق نــواوری بــه ارائــه توانمندی هــای‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــه بخــش‬ ‫خصوصــی پرداختــه و بــا برگــزاری سلســله‬ ‫رویداد هایــی در ایــن زمینــه توانســته‬ ‫مشــتریان بزرگــی از بخــش خصوصــی را بــرای‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫هماهنگــی بــا اتاق هــای بازرگانــی‪ ،‬مذاکــره‬ ‫بــا هیات هــای تجــاری کشــور های مختلــف و‬ ‫یافتــن بازار هــا و از ســوی دیگــر فراهــم کــردن‬ ‫الزاماتــی همچــون ثبت نــام تجــاری و مالکیــت‬ ‫فکــری از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بــه گفتــه‬ ‫ملکی فــر صنــدوق نــواوری در مســیر توســعه‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از بهره گیــری صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی از ظرفیــت رســانه ملــی‬ ‫بــرای معرفــی طرح هــا و محصــوالت دانــش‬ ‫بنیــان گفــت‪ :‬اقداماتــی از قبیــل ســاختن‬ ‫یــک برنامــه تلویزیونــی (کارویــا) بــرای ترویــج‬ ‫ســرمایه گذاری بــر طرح هــای دانش بنیــان‬ ‫بســیار تحســین برانگیز اســت‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصاد دانــش بنیان‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از‬ ‫اولویت هــای مــا در معاونــت علمــی‪ ،‬همراهــی‬ ‫و همگامــی بــا صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــه دنبــال ایــن هســتیم‬ ‫کــه ایــن دو نهــاد بــه صــورت یکپارچــه کنــار‬ ‫هــم فعالیــت و در مســیر توســعه اقتصــاد‬ ‫دانــش بنیــان حرکــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه دهقانــی فیروزابــادی‪ ،‬معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری در ایــن دوره بــه عنــوان‬ ‫سیاســتگذار و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫بــه عنــوان توســعه دهنده زیســت بوم و ابــزار‬ ‫مالــی عمــل خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫معــاون علمــی‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬صنــدوق نــواوری و شــکوفایی یــک‬ ‫مجموعــه پویــا اســت کــه بــه شــکل درســت و‬ ‫مطمئنــی در زیســت بــوم فنــاوری و نــواوری‬ ‫نقــش افرینــی کــرده اســت و بایــد ســرمایه ان‬ ‫افزایــش جــدی پیــدا کنــد‪ .‬همانطــور کــه در‬ ‫دیــدار بــا مقــام معظــم رهبــری تاکیــد کــردم‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه عنــوان بانک‬ ‫تخصصــی نظــام نــواوری کشــور حداقــل بایــد‬ ‫تــا ‪ 3‬میلیــارد دالر افزایــش ســرمایه داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن نشســت رضــا قربانــی‬ ‫زریــن‪ ،‬معــاون نــواوری صنــدوق‪ ،‬از ایــن نکتــه‬ ‫گفــت کــه صنــدوق در ســال های گذشــته‬ ‫تــاش کــرده تــا طرح هــا یــا نیازهــای ملــی‬ ‫را احصــا کنــد و ان هــا را بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان انتقــال دهــد تــا فنــاوری مبتنــی‬ ‫بــر ان نیــاز پیــدا شــود‪ .‬وی خبــر داد کــه‬ ‫در اینبــاره بــا بررســی های انجــام گرفتــه ‪9‬‬ ‫دســته کالن بــرای اجرایی ســازی طرح هــا‬ ‫تعریــف شــد کــه حوزه هایــی از جملــه اب‬ ‫و محیــط زیســت‪ ،‬فنــاوری اطالعــات‪ ،‬امنیــت‬ ‫نــرم‪ ،‬کشــاورزی و حوزه هــای دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫قربانــی بیــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا بــه ‪182‬‬ ‫طــرح دانش بنیــان رســیدیم کــه ‪ 169‬طــرح‬ ‫از ان هــا بــا حمایــت ‪ 210‬میلیــارد تومــان‬ ‫مصــوب شــده اســت‪.‬‬ صفحه 51 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فناوری ایرانی به سوی کشاورزی بدون سم گام برداشت‬ ‫یــک شــرکت دانش بنیــان توانســته اســت بــه‬ ‫تکنولــوژی پــرورش و انبوه ســازی حشــرات‬ ‫مفیــدی دســت یابــد کــه اســتفاده از انــان‬ ‫می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای اســتفاده‬ ‫ســموم در گلخانه هــا باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی‪ ،‬شــرکت دانش بنیــان زیســت پایش‬ ‫بازتــاب کویــر‪ ،‬گونه هــای متفاوتــی از کنه هــا‬ ‫و ســن های شــکارگر افــات را پــرورش داده‬ ‫کــه کشــاورزان گلخانــه داری را از اســتفاده‬ ‫از ســموم مضــر کشــاورزی بی نیــاز ســاخته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مهساســادات ســروی مروســتی‪ ،‬مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت دانش بنیــان زیســت پایــش بازتــاب‬ ‫کویــر‪ ،‬دربــاره محصوالتــی کــه شــرکتش‬ ‫تولیــد کــرده اســت گفــت‪ :‬مــا از ســال ‪ 97‬کــه‬ ‫فعالیــت خــود را اغــاز کردیــم توانســتیم یــک‬ ‫گونــه از ســن شــکارگر افــات را تولیــد کنیــم‬ ‫کــه متناســب مهــار افــات گوجــه گلخانــه ای‬ ‫اســت‪ .‬پــس از ایــن‪ ،‬دو گونــه دیگــر از ایــن‬ ‫س ـن ها را پــرورش دادیــم کــه قــادر بــه مهــار‬ ‫افــات فلفــل گلخانــه ای بودنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از دیگــر محصــوالت شــرکت‬ ‫زیســت پایش بازتــاب کویــر‪ ،‬پــرورش و‬ ‫انبوه ســازی گونــه ای از کنــه اســت کــه‬ ‫دکتر ملکی فر‪:‬‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫از اعطــای بیــش از ‪ 4700‬میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان از‬ ‫ســوی صنــدوق نــواوری در ســال ‪ ۱۴۰۰‬خبــر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬صنــدوق نــواوری یــک صنــدوق‬ ‫ملــی بــرای حمایــت از فنــاوری و نــواوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬دکتــر ســیاوش‬ ‫ملکی فــر‪ ،‬در ســمینار اموزشــی اشــنایی‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان البــرز بــا‬ ‫مقــوالت دانش بنیانــی‪ ،‬بــا اشــاره بــه تصویــب‬ ‫قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان در بهــار‬ ‫‪ 1401‬گفــت‪ :‬امــروز معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهــوری نزدیــک بــه ‪150‬‬ ‫خدمــت بــه شــرکت های دانش بنیــان ارائــه‬ ‫می دهــد‪ .‬در واقــع صالحیــت دانش بنیــان‬ ‫بــودن یــک شــرکت بررســی می شــود و پــس‬ ‫از ان دســتگاه های مختلــف‪ ،‬بــه شــیوه های‬ ‫مختلــف از ایــن شــرکت حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی از ایــن دســتگاه ها کــه در‬ ‫حمایــت مســتقیم از شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫گام برمی بــردارد‪ ،‬صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫اختصــاص بــه شــکار کنــه تارتــن دارد‪.‬‬ ‫کنــه تارتــن نیــز افــت عمومــی اســت کــه‬ ‫گلخانه هــای بســیاری بــا ان درگیرنــد‪ .‬شــرکت‬ ‫مــا از ســال ‪ 97‬تاســیس شــد و دارای مجــوز‬ ‫کلینیــک گیاهپزشــکی و تولیــد حشــرات مفید‬ ‫اســت‪ .‬ضمــن اینکــه مــا در زمینــه تولیــد‬ ‫و مشــاوره نیــز فعالیــت داریــم‪ .‬از ســال ‪98‬‬ ‫دانــش بنیــان شــدیم و بــر پــرورش س ـن های‬ ‫شــکارگر کــه بــرای کنتــرل افــات گلخانــه‬ ‫گوجــه اســتفاده می شــود و مــی توانــد افــات‬ ‫اصلــی گوجــه را مهــار کنــد‪ ،‬متمرکــز شــدیم‪.‬‬ ‫ســروی مروســتی همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬کار‬ ‫تخصصــی مــا‪ ،‬تنظیــم بیولوژیــک در مــزارع‬ ‫اســت کــه ان را در دو بخــش ارائــه محصــول و‬ ‫مشــاوره بــه کشــاورزان عرضــه می کنیــم‪ .‬کار‬ ‫مــا زیرمجموعــه یــک تخصــص بـه روز در دنیــا‬ ‫بــه نــام «مدیریــت تلفیقــی افــات» اســت کــه‬ ‫حــدود ‪ 70‬تــا ‪ 100‬ســال در اروپــا و امریــکا‬ ‫مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان‬ ‫زیســت پایش بازتــاب کویــر‪ ،‬علــت تمرکــز‬ ‫ایــن شــرکت در ایــن حــوزه اضطــرار مصــرف‬ ‫ســم در میــان کشــاورزان گلخانــه بــود‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬افــات کلیــدی گلخانــه در حــال‬ ‫حاضــر تقریبــا بــه ‪ 95‬تــا ‪ 98‬درصــد ســموم‬ ‫مقــاوم شــدند کــه همیــن مســئله باعــث‬ ‫شــده سم پاشــی ها بــه نحــو بی ســابقه ای‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬بــه همیــن منظــور کشــاورزان‬ ‫دنبــال راهــکاری هســتند تــا هــم افــات رو بــه‬ ‫افزایــش گلخانه هــای خــود را مهــار کننــد و‬ ‫هــم بتواننــد بــا صــرف هزینــه کمتــر ایــن کار‬ ‫را بــه ســرانجام برســانند‪.‬‬ ‫ســروی مروســتی اظهــار کــرد‪ :‬حشــرات‬ ‫مفیــد یکــی از بهتریــن راهکارهایــی اســت کــه‬ ‫مــی تــوان از ان بهــره گرفــت‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫کشــاورزان نیــز بــه ایــن راهــکار دیــد مثبتــی‬ ‫دارنــد امــا بــه علــت اینکــه ایــن روش تازگــی‬ ‫دارد مقــداری نگرانــی نیــز دربــاره ان وجــود‬ ‫دارد‪ .‬البتــه از زمانــی کــه بحــث ممنوعیــت‬ ‫صــادرات فلفــل ایــران بــه دلیــل اســتفاده از‬ ‫ســم زیــاد پیــش امــد‪ ،‬بســیاری از کشــاورزان‬ ‫گلخانــه دار بــه ســراغ دفــع افــات بــا کمــک‬ ‫حشــرات مفیــد امده انــد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫دغدغــه مــا نیــز ایــن اســت کــه چنیــن روش‬ ‫نوینــی تنهــا دربــاره محصــوالت صادراتــی بــه‬ ‫کار گرفتــه نشــود بلکــه در داخــل کشــور نیــز‬ ‫محصوالتــی بــدون اســتفاده از ســم مصــرف‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه به کارگیــری حشــرات مفیــد‬ ‫بــرای دفــع افــات پیچیده تــر از اســتفاده از‬ ‫ســموم اســت‪ .‬یــک کشــاورز بــرای سم پاشــی‬ ‫تنهــا نیــاز دارد ســم مــورد نظــرش را بــا اب‬ ‫قاطــی کنــد و ان را بـه کار گیــرد امــا اســتفاده‬ ‫از حشــرات مفیــد بــرای مهــار افــات نیــاز‬ ‫بــه فراهــم کــردن شــرایط قبلــی دارد‪ .‬همــه‬ ‫ایــن عوامــل باعــث شــده تــا ســرعت مدیریــت‬ ‫تلفیقــی افــات در ایــران بــا ســرعت کمــی‬ ‫توســعه یابــد امــا بــا ایــن حــال همــه تــاش‬ ‫مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم بســته کاملــی‬ ‫بــرای گلخانــه داران و همچنیــن زارعــان و‬ ‫باغــداران از حشــرات مفیــد ارائــه دهیــم تــا در‬ ‫دفــع افــات محصــوالت خــود بــه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان زیس ـت پایش‬ ‫بازتــاب کویــر همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬مــا بــه‬ ‫ســبب اینکــه بــا کشــاورزان ارتبــاط مســتقیم‬ ‫داریــم دریافتیــم کــه اهمیــت حشــرات مفیــد‬ ‫بــرای اســتفاده در گلخانه هــا اهمیــت بســیار‬ ‫دارد امــا اکنــون بــر پــرورش حشــراتی بــرای‬ ‫اســتفاده در باغ هــا و زمین هــای زراعــی نیــز‬ ‫متمرکــز شــده ایم‪ .‬بــه همیــن منظــور شــرکت‬ ‫مــا بــا شــدت بیشــتری بــر فعالیت هــای‬ ‫تحقیــق و توســعه ای متمرکــز شــده اســت‪.‬‬ ‫صندوق نواوری یک صندوق ملی برای حمایت از فناوری و نواوری است‬ ‫اســت‪ .‬صنــدوق نــواوری بــه عنــوان یــک نهــاد‬ ‫تامیــن مالــی و شــکل دهنده بــه نظــام تامیــن‬ ‫مالــی فنــاوری در ایــران بــا ســرمایه کمتــر از‬ ‫ســه هــزار میلیــارد تومــان کار خــود را شــروع‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــه طــور قانونــی قــرار بــود هــر‬ ‫ســال نیــم درصــد از بودجــه عمومــی بــه‬ ‫ســرمایه صنــدوق افــزوده شــود کــه ایــن اتفــاق‬ ‫هنــوز هــم کــه هنــوز اســت‪ ،‬نیفتــاده اســت‪.‬‬ ‫ملکی فــر در ادامــه بــا اشــاره بــه توســعه‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور گفــت‪ :‬ســال‬ ‫‪ 92‬کــه فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــه طــور رســمی شــروع شــد و مفهــوم‬ ‫دانش بنیــان در مرکــز توجه هــا قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫تعــداد شــرکت های دانش بنیــان کشــور بــه‬ ‫عــدد ‪ 50‬می رســید امــا امــروز در حوزه هــای‬ ‫مختلــف فنــاوری تعــداد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــه هفــت هــزار و ‪ 600‬شــرکت‬ ‫رســیده اســت کــه هــر یــک از ایــن شــرکت ها‬ ‫محصــول یــا خدمتــی مبتنــی بــر فنــاوری را‬ ‫طراحــی کــرده و توســعه داده انــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون فعالیت هــای‬ ‫دانش بنیــان یــک درصــد از ســهم کشــور را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده و بناســت کــه تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ 1404‬ایــن میــزان بــه پنــج درصــد‬ ‫از کل اقتصــاد ایــران برســد‪ .‬بــه گــواه امــار‬ ‫فــروش ســال ‪ 99‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫‪ 197‬هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت و در‬ ‫ســال ‪ 1400‬نیــز شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫توانســته اند بیــش از ‪ 450‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان در داخــل کشــور فــروش داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه‬ ‫ایــن تصــور کــه شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫صرفــا شــرکت هایی نوپــا کــه تــازه از دانشــگاه‬ ‫بیــرون امــده و ســهم چندانــی در اقتصــاد‬ ‫کشــور ندارنــد‪ ،‬تصــوری اشــتباه اســت و افــزود‪:‬‬ ‫برخــی شــرکت های دانش بنیــان هســتند کــه‬ ‫امــار فــروش فصلــی ان هــا خبــر از ارقــام‬ ‫بــاالی ‪ 50‬هــزار میلیــارد تومــان می دهــد‬ ‫و ایــن همــه ماجــرا نیســت‪ .‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان توانســته اند علیرغــم همــه‬ ‫شــرایط دشــواری کــه فراینــد صــادرات بــرای‬ ‫ایــران وجــود دارد‪ ،‬بــه یــک میلیــارد دالر‬ ‫صــادرات در ســال ‪ 1400‬برســند‪.‬‬ ‫تشــریح خدمــات چهارگانــه‬ ‫صنــدوق نــواوری بــه زیســت بوم‬ ‫فنــاوری کشــور‬ ‫ملکی فــر در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫از خدمــات صنــدوق نــواوری بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان گفــت و ادامــه داد‪ :‬صنــدوق‬ ‫نــواوری نیــز ماننــد نهادهــای مشــابه خــود در‬ ‫کشــورهای دیگــر خــود را یــک صنــدوق ملــی‬ ‫بــرای حمایــت از فنــاوری و نــواوری می دانــد‪.‬‬ ‫صنــدوق بــه صــورت کلــی چهــار دســته‬ ‫خدمــت ارائــه می دهــد و ایــن چهــار دســته‬ ‫کلــی بیــش از خدمــت متفــاوت در حوزه هــای‬ ‫مختلــف را در برمی گیرنــد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬دســته اول خدمــات صنــدوق از خانــواده‬ ‫تســهیالت اســت‪ .‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫می تواننــد بــرای کارهــای مختلــف از تولیــد‬ ‫گرفتــه تــا افزایــش ســرمایه در گــردش‪ ،‬از‬ ‫صنــدوق نــواوری وام دریافــت کننــد‪ .‬نــرخ‬ ‫ســود ایــن وام هــا نیــز متفــاوت اســت؛ گاه‬ ‫صفــر درصــد و گاه ‪ 18‬درصــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا بــرای پرداخــت وام بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان صرفــا اینگونــه عمــل‬ ‫نکرده ایــم کــه بــه جیــب دولــت نــگاه بدوزیــم‬ ‫بلکــه ســعی کرده ایــم همــه ابزارهــا را بــرای‬ ‫شــکل دهی بــه نظــام تامیــن مالــی فنــاوری‬ ‫بــه کار گیریــم‪ .‬در ســال ‪ ،1400‬چهــار هــزار‬ ‫و ‪ 775‬میلیــارد تومــان وام بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اعطــا شــده اســت‪ .‬در واقــع‬ ‫مــا توانســتیم منابــع بانک هــا را وســط‬ ‫بیاوریــم‪ .‬بانک هــا در اغــاز بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بدبیــن بودنــد‪ .‬متاســفانه در‬ ‫مجموعــه بانــک مرکــزی گــزارش غلطــی‬ ‫از ضرردهــی و رکــود بــاالی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ارائــه شــده بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫مــا ســعی در اصــاح نگــرش بانکــی بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان کردیــم و امــروز‬ ‫‪ 12‬بانــک بــا مــا همکارنــد و در ســاختمان‬ ‫صنــدوق‪ ،‬دفتــر نــواوری راه انــدازی کــرده و‬ ‫در واقــع در دادن تســهیالت بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان از هــم ســبقت می ‍ گیرنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون توســعه صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬دســته دوم خدمــات صنــدوق‬ ‫شــامل ضمانت نامــه می شــود‪ .‬طــی مذاکــرات‬ ‫صنــدوق نــواوری بــا بانک هــای کشــور اگــر‬ ‫ت دانش بنیانــی متقاضــی دریافــت‬ ‫شــرک ‬ ‫ضمانت نامــه باشــد بانــک بــه جــای ‪ 10‬درصــد‬ ‫تنهــا ‪ 2.5‬درصــد از هزینــه ضمانت نامــه را‬ ‫بلوکــه می کنــد‪.‬‬ ‫ملکی فــر افــزود‪ :‬صــدور ضمانت نامه هــا‬ ‫در ســال گذشــته ســبب امضــای ‪ 35‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان امضــای قــرارداد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا دیگــر نهادهــا شــده اســت‪.‬‬ صفحه 52 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪53‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫وی دســته ســوم خدمــات صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫را ســرمایه گذاری خوانــد و گفــت‪ :‬در فراینــد‬ ‫ســرمایه گذاری مــا در ســود و زیــان شــریک‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان می شــویم‪ .‬یــک‬ ‫شــرکت بــه پــول نیــاز دارد و نمی خواهــد‬ ‫اســیر فراینــد دریافــت وام شــود‪ .‬مــا در اینجــا‬ ‫از ابــزار ســرمایه گذاری خطرپذیــر اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬کاری کــه در حــوزه ســرمایه گذاری‬ ‫کردیــم ایــن بــود کــه اگــر می خواســتیم‬ ‫بــر ســرمایه صنــدوق حســاب کنیــم‪ ،‬کفــاف‬ ‫هیــچ کاری را نمـی داد‪ .‬کارویــژه نهــادی مثــل‬ ‫صنــدوق ایــن اســت کــه بــرود پــول جمــع‬ ‫کنــد نــه اینکــه نگاهــش بــه پــول دولــت‬ ‫باشــد‪ .‬در حــوزه ســرمایه گذاری هــم همیــن‬ ‫کار را کردیــم؛ بــرای ایــن کار مذاکــرات بــا‬ ‫بخــش خصوصــی را اغــاز و ان هــا را تشــویق‬ ‫کردیــم کــه ســرمایه گذاری بــر شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را اغــاز کننــد و خــود نیــز بــا‬ ‫ان هــا وارد هم ‪‎‬ســرمایه گذاری شــدیم‪.‬‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری ابــزار‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫چهــارم صنــدوق نــواوری بــرای حمایــت از‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان را ارائــه خدمــات‬ ‫توانمندســازی خوانــد و ادامــه داد‪ :‬مــا‬ ‫خدمــات توانمندســازی را بــرای توســعه بــازار‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان ارائــه می دهیــم؛‬ ‫از حمایــت بالعــوض از حضــور انــان در‬ ‫نمایشــگاه های خارجــی گرفتــه تــا حمایــت‬ ‫از صــادرات و طراحــی فرایندهــای اموزشــی‬ ‫مدیریــت بــازار بــرای ان هــا‪.‬‬ ‫ملکی فــر پــس از ایــن برخــی خدمــات‬ ‫صنــدوق نــواوری بــه زیســت بوم دانش بنیــان‬ ‫در اســتان البــرز را تشــریح کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن رویــداد همچنیــن دکتــر منج ـم زاده‬ ‫معــاون مرکــز شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫مهنــدس عباســی رییــس پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری اســتان البــرز و دکتــر عقاب نشــین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان البــرز‪ ،‬دربــاره بخش هــای مختلــف‬ ‫زیســت بوم نــواوری در کشــور ســخنرانی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫نیــز مطالعــات خــود بــر بــازار کویــت را اغــاز‬ ‫کــرد و توانســت بــرای فــروش محصــوالت‬ ‫خــود در کویــت نمایندگــی اخــذ کنــد‪.‬‬ ‫مدیــران ایــن شــرکت دانش بنیــان پــس از‬ ‫ایــن‪ ،‬اقــدام بــه ثبــت عالمــت تجــاری خــود‬ ‫در کویــت کردنــد و در ایــن حــوزه از مشــاوره‬ ‫کارگــزاران صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و‬ ‫ت بالعــوض صنــدوق نیــز بهره منــد‬ ‫حمایــ ‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬صندوق نواوری‬ ‫و استانداری یزد‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش‪ ،‬صنــدوق نــواوری‬ ‫و اســتانداری یــزد در راســتای ســند تحــول‬ ‫بنیادیــن امــوزش و پــرورش بــا هــدف ترویــج‬ ‫فرهنــگ خالقیــت و نــواوری و کار گروهــی در‬ ‫میــان دانش امــوزان اســتان یــزد تفاهــم نامــه‬ ‫همــکاری امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫ثبت عالمت تجاری یک شرکت دانش بنیان در کویت‬ ‫با حمایت صندوق نواوری‬ ‫ثبــت عالمــت تجــاری یــک شــرکت‬ ‫دانش بنیــان در کویــت بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری‬ ‫می تواننــد بســته بــه کشــور یــا کشــورهای‬ ‫هــدف از طریــق معاهــده مادریــد یــا فــاز ملــی‬ ‫هــر کشــور‪ ،‬اقــدام بــه ثبــت و حفاظــت از‬ ‫عالمــت تجــاری شــرکت یــا محصــول خــود در‬ ‫ان کشــور کننــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر امــا حفاظــت اثربخــش از‬ ‫دارایی هــای ارزشــمند فکــری در قالــب ثبــت‬ ‫عالمــت تجــاری خــارج از کشــور‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫هزینه هــای ثبــت‪ ،‬پیچیدگی هــای زیــادی در‬ ‫خــارج از کشــور دارد و مســتلزم اســتفاده از‬ ‫کارگــزاران و مشــاوران باتجربــه اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫بــا هــدف توانمندســازی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬امــکان بهره منــدی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان از همراهــی و مشــورت کارگــزاران‬ ‫معتمــد و باتجربــه صنــدوق در زمینــه مالکیــت‬ ‫فکــری را فراهــم کــرده اســت و بخــش شــایان‬ ‫توجهــی از هزینــه خدمــات ثبــت عالمــت‬ ‫تجــاری را به طــور بالعــوض می پــردازد‪.‬‬ ‫ت دانش بنیــان توانســته اســت بــا‬ ‫یــک شــرک ‬ ‫حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی عالمــت‬ ‫تجــاری خــود را در کشــور کویــت ثبــت و از‬ ‫ایــن طریــق بــازار قابــل توجهــی در کشــورهای‬ ‫حاشــیه خلیــج فــارس پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬یکــی از مســائلی کــه توســعه‬ ‫بــازار شــرکت های دانش بنیــان را ســرعت‬ ‫می بخشــد ثبــت عالمــت تجــاری ان هــا‬ ‫در کشــورهای خارجــی اســت‪ .‬ایــن مســئله‬ ‫نه تنهــا بــه شــناخت محصــول انــان در خــارج‬ ‫از مرزهــای کشــور کمــک می رســاند بلکــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مهم تریــن دارایی هــای فکــری‬ ‫انــان نیــز به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫عالمــت تجــاری یعنــی هــر نشــان قابــل‬ ‫رویتــی کــه بتوانــد کاالهــا یــا خدمــات‬ ‫اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی را از هــم متمایــز‬ ‫ســازد‪ .‬عالمــت تجــاری بــه صــورت نامحــدود‬ ‫بــا پرداخــت هزینــه بــرای دوره هــای متوالــی‬ ‫‪ 10‬ســاله حفاظــت می شــود‪ .‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیانــی کــه قصــد صــادرات دارنــد‪،‬‬ ‫صنــدوق نــواوری هــر ســاله بــه هــر شــرکت‬ ‫دانش بنیانــی کــه متقاضــی ثبــت عالمــت‬ ‫تجــاری خــود در کشــور دیگــری باشــد‪ ،‬تــا‬ ‫ســقف صــد میلیــون تومــان حمایــت بالعــوض‬ ‫ارائــه می کنــد‪ .‬درصــد حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری از شــرکت های دانش بنیــان در ایــن‬ ‫فراینــد تــا ســقف ‪ 85‬درصــد هزینه هــای‬ ‫ثبــت عالمــت تجــاری اســت‪.‬‬ ‫شــرکت باریــج اســانس یکــی از شــرکت هایی‬ ‫اســت کــه توانســته اســت بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬عالمــت تجــاری خــود‬ ‫را در کشــور کویــت ثبــت کنــد‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫دانش بنیــان ترکیــب جدیــدی از محلــول‬ ‫رزمــاری را بــا نشــان تجــاری «باریــج اســانس»‬ ‫تولیــد و روانــه بــازار کــرده اســت‪ ،‬محصولــی‬ ‫کــه در کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج‬ ‫فــارس بــا اســتقبال بســیاری مواجــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته یکــی از کشــورهایی کــه‬ ‫ت دانش بنیــان باری ـج اســانس‬ ‫محصــول شــرک ‬ ‫را بــه طــور غیــر مســتقیم وارد می کــرد‪ ،‬کویــت‬ ‫بــود‪ .‬در همیــن راســتا شــرکت باریــج اســانس‬ ‫بــه گفتــه مدیــران باریــج اســانس‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت در پــی ان اســت کــه عالمــت تجــاری‬ ‫خــود را در کشــور امــارات نیــز ثبــت کنــد‪.‬‬ ‫ان هــا می گوینــد بــازاری کــه کویــت تاکنــون‬ ‫بــرای محلــول رزمــاری داشــته بــه ‪ 100‬هــزار‬ ‫دالر رســیده اســت و شــرکت توانســته اســت‬ ‫بــا ثبــت عالمــت تجــاری خــود در کویــت‪،‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از بازارهــای کشــورهای‬ ‫منطقــه را مشــتری محصــول خــود کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬ایــن تفاهــم در محــل‬ ‫اســتانداری یــزد بیــن دکتــر ملکــی فــر معــاون‬ ‫توســعه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬دکتــر مهــدی کاظمــی معــاون‬ ‫امــوزش متوســطه وزارت امــوزش و پــرورش و‬ ‫دکتــر فاطمــی اســتاندار یــزد بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬همــکاری‬ ‫ســه جانبه ای بــه منظــور برگــزاری مســابقات‬ ‫ملــی ابتــکارات و نــواوری دانش امــوزی شــکل‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا مســابقات ملــی ابتــکارات‬ ‫و نــواوری دانش امــوزی در ســطح ملــی‪،‬‬ ‫بــا محوریــت اســتان یــزد در حوزه هــای‬ ‫فناوری هــای نویــن‪ ،‬علــوم پایــه و فناوری هــای‬ ‫نــرم برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫براســاس ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬دبیرخانــه ایــن‬ ‫مســابقات ملــی در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫اســتان یــزد مســتقر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت جامعــه هــدف ایــن مســابقات‪،‬‬ ‫دانش امــوزان مقاطــع دوره اول و دوم دبســتان‬ ‫و دوره هــای اول و دوم متوســطه هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مســابقات در دو مرحلــه مجــازی و‬ ‫حضــوری و در ســطح ملــی برگــزار خواهــد‬ ‫شــد و دانش امــوزان سراســر کشــور‬ ‫می تواننــد بــرای شــرکت در ایــن مســابقات‬ ‫ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫کاشــت بــذر شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان دهه هــای ‪ 1410‬و‬ ‫‪ 1420‬بــا حمایــت از ایده هــای‬ ‫نواورانــه دانش امــوزی‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫گفــت‪ :‬صنــدوق نــواوری بــا حمایــت از‬ ‫ایده هــای نواورانــه و جشــنواره های‬ ‫دانش امــوزی تــاش می کنــد بــذر‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان را در دهه هــای‬ ‫‪ 1410‬و ‪ 1420‬بــکارد‪.‬‬ ‫دکتــر ســیاوش ملکی فــر در حاشــیه مراســم‬ ‫امضــای تفاهم نامــه میــان صنــدوق نــواوری‬ ‫بــا وزارت امــوزش و پــرورش و اســتانداری‬ ‫یــزد بــه منظــور حمایــت از ایده هــای نواورانــه‬ ‫دانش امــوزان گفــت‪ :‬رســالت اصلــی مــا در در‬ ‫صنــدوق نــواوری تامیــن مالــی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و شــکل دهی بــه نظــام تامیــن‬ ‫مالــی نــواوری در کشــور اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــروز کــه ‪ 12‬ســال از تدویــن‬ ‫و ابــاغ قانــون حمایــت از شــرکت ها و‬ ‫موسســات دانش بنیــان می گــذرد مــا در‬ ‫کشــور صاحــب بیــش از هفــت هــزار و ‪600‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان هســتیم‪ .‬بــه گــواه امــار‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫حجــم فــروش ایــن شــرکت ها بــه ‪ 450‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان در ســال رســیده اســت‪.‬‬ ‫ملکی فــر تصریــح کــرد‪ :‬بــا ایــن همــه‪،‬‬ ‫عــدد فــروش شــرکت های دانش بنیــان بــا‬ ‫ظرفیت هــای توســعه فنــاوری در کشــور‬ ‫مــا فاصلــه معنــاداری دارد‪ .‬بــرای اینکــه‬ ‫اقتصــاد کشــور مــا تبدیــل بــه یــک اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان شــود حتمــا بایــد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بیشــتر و بزرگ تــری داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬لــذا در کنــار وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش و اســتانداری یــزد قــرار گرفتیــم و‬ ‫دســت ایــن دو نهــاد را بــه گرمــی می فشــاریم‬ ‫کــه یــک حرکــت تدریجــی و فرهنگــی را در‬ ‫حــوزه دانش امــوزی اغــاز کنیــم‪ .‬مــا امدیــم‬ ‫تــا نشــان دهیــم در ایــن مســیر کنــار ان هــا‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫معــاون توســعه صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر بخواهیــم بــذر روحیــه‬ ‫خالقیــت و کارافرینــی را در افــراد جامعــه‬ ‫بکاریــم بایــد ایــن فراینــد را از امــوزش و‬ ‫پــرورش اغــاز کنیــم‪ .‬در ایــن جشــنواره‬ ‫دانش امــوزی تــاش می کنیــم بــذر‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان دهه هــای ‪1410‬‬ ‫و ‪ 1420‬را بکاریــم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــا امســال نیــز همچــون‬ ‫ســال های گذشــته از جشــنواره های‬ ‫دانش امــوزی‪ ،‬بــا حمایــت از نفــرات برتــر و‬ ‫برگــزاری بوت کمپ هــای تخصصــی بــرای‬ ‫امــوزش انــان حمایــت بــه تکمیــل فراینــد‬ ‫شــکل گیری کارافرینــی میــان دانش امــوزان‬ ‫کمــک می کنیــم‪.‬‬ صفحه 53 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫هم سرمایه گذاری ‪ 5.2‬میلیارد تومانی صندوق نواوری در ساخت دستگاه هموکلیپس‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان فنــاوران پزشــکی‬ ‫هیــواد علــم و صنعــت توانســت ســرمایه‬ ‫‪ 5/9‬میلیــارد تومانــی مــورد نیــاز خــود بــرای‬ ‫طراحــی محصــول دانش بنیــان «هموکلیپــس»‬ ‫از طریــق طــرح هم ســرمایه گذاری دو جزیــی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و عاملیــت‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری علــم و صنعــت‬ ‫تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت‬ ‫فنــاوران پزشــکی هیــواد علــم و صنعــت بــه‬ ‫تازگــی موفــق شــده تــا یکــی از تجهیــزات‬ ‫پزشــکی در حــوزه تخصــص قلــب و عــروق را‬ ‫بــا ظرفیــت تامیــن نیــاز کل کشــور بــه تولیــد‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫هموکلیپــس بــرای بســتن ســریع و ایمــن‬ ‫عــروق و بافــت از ضخامــت ‪ 5‬تــا ‪ 13‬میلــی‬ ‫متــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫محصــول اســتراتژیک کــه بــه درخواســت اداره‬ ‫کل تجهیــزات پزشــکی در لیســت محصــوالت‬ ‫پرمصــرف و مــورد نیــاز کشــور قــرار گرفتــه‬ ‫بــود دارای درجــه خطــر ‪ C‬بــوده و در دســته‬ ‫محصوالتــی قــرار می گیــرد کــه در داخــل‬ ‫بــدن بــدون تجزیــه باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد مربوبــی‪ ،‬مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫فنــاوران پزشــکی هیــواد علــم و صنعــت درباره‬ ‫محصــول ایــن شــرکت گفــت‪ :‬تیــم تحقیــق و‬ ‫توســعه شــرکت مــا کــه عمدتــا متشــکل از‬ ‫مهندســان مکانیــک و مهندســی پزشــکی‬ ‫دانشــگاه های برتــر کشــور هســتند بالــغ بــر‬ ‫دو ســال بــر روی هموکلیپــس کار مهندســی‬ ‫انجــام داده انــد تــا بــه محصولــی بــا کیفیــت‬ ‫دســت پیــدا کننــد کــه عــاوه بــر داشــتن‬ ‫الزامــات مربــوط بــه تجهیــزات پزشــکی دارای‬ ‫خطــر ‪ C‬بــه لحــاظ عملکــردی از رقبــای خــود‬ ‫یــک ســر و گــردن باالتــر ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــول هموکلیپس‬ ‫شــرکت هیــواد توصیه نامــه و تاییدیه هــای‬ ‫اســاتید و دکترهــای شــاخص در حــوزه‬ ‫عمل هــای الپاروســکوپی را نیــز داراســت‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه میــزان ارز تخصیــص‬ ‫یافتــه بــه ایــن محصــول و میانگیــن قیمــت‬ ‫جهانــی ان بــرای محصــول یــک بــازار ‪150‬‬ ‫تــا ‪ 200‬هزارتایــی در ســال تخمیــن زده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مربوبــی بیــان کــرد‪ :‬اگرچــه کــه بــا وجــود‬ ‫تولیدکننــده داخلــی کــه تــوان تامیــن نیــاز‬ ‫هموکلیپــس کشــور را دارد‪ ،‬بــه واردات ایــن‬ ‫محصــول ارز ترجیحــی تعلــق می گیــرد و‬ ‫برخــی شــرکت های واردکننــده هنــوز در‬ ‫حــال واردات ان هســتند‪ ،‬امــا بــا ایــن حــال‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون فــروش محصــول مــا‬ ‫بــه مراکــزی کــه بــه لحــاظ کیفیــت محصــول‬ ‫را مــورد بررســی قــرار داده و تاییــد نموده انــد‬ ‫بــه صــورت ماهانــه ادامــه داشــته و ســیر‬ ‫صعــودی در میــزان فــروش نیــز بــه صــورت‬ ‫ماهیانــه قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فنــاوران پزشــکی هیــواد‬ ‫علــم و صنعــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬محصــول‬ ‫تولیــدی شــرکت مــا‪ ،‬از لحــاظ ارزی‪ ،‬نصــف‬ ‫میانگیــن قیمــت محصــوالت چینــی موجــود‬ ‫در بــازار اســت و اگــر ارز ترجیحــی محصــول‬ ‫حــذف شــود‪ ،‬شــرکت می توانــد نیــاز بــازار را‬ ‫بــه صــورت کامــل پوشــش دهــد‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اعطای تسهیالت قرض الحسنه ‪200‬‬ ‫میلیونی به شرکت های دانش بنیان‬ ‫به ازای جذب نخبگان‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیانــی کــه نخبــگان برگزیــده طــرح‬ ‫شــهید تهرانی مقــدم بنیــاد ملــی نخبــگان را‬ ‫جــذب کننــد‪ ،‬تســهیالت قرض الحســنه ‪200‬‬ ‫میلیــون تومانــی اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فرایندهــای‬ ‫طی شــده ســاخت ایــن محصــول یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬جهــت بررســی عملکــردی محصــول‪،‬‬ ‫تســت های مختلــف تخصصــی ماننــد تســت‬ ‫نشــتی‪ ،‬تســت کشــش و ‪ ...‬وجــود دارد کــه در‬ ‫تمامــی ایــن مــوارد کیفیــت محصــول ســاخته‬ ‫شــده شــرکت هیــواد باالتــر از محصــوالت‬ ‫مشــابه چینــی‪ ،‬ترکیــه ای و اروپایــی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مربوبــی همچنیــن دربــاره صــادرات محصــول‬ ‫هموکلیپــس اظهــار کــرد‪ :‬محصــول شــرکت‬ ‫هیــواد توانســته وارد رقابــت بســیار خوبــی بــا‬ ‫محصــوالت مشــابه کشــورهای دیگــر شــود و‬ ‫امــروز مطابــق باالتریــن اســتانداردهای اروپــا‬ ‫و امریــکا تولیــد و عرضــه می شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود بــه دلیــل عــدم همــکاری و مــراوده‬ ‫مالــی کشــورها بــا ایــران‪ ،‬امــکان اخــذ‬ ‫مجوزهــای ‪ CE‬یــا ‪ FDA‬وجــود نــدارد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وجــود شــرکت جهــت صــادرات محصــول‬ ‫بــه شــرکت هایی کــه بــه ایــن مجوزهــا نیــاز‬ ‫ندارنــد‪ ،‬اقــدام کــرده کــه مــراودات ان در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فنــاوران پزشــکی هیــواد‬ ‫علــم و صنعــت بــا بیــان اینکــه شــرکت مــا در‬ ‫یــک فراینــد هم ســرمایه گذاری بــا صنــدوق‬ ‫پژوهــش و فنــاوری علــم و صنعــت و همچنیــن‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی وارد تعامــل‬ ‫شــده و جــذب ســرمایه کــرده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت مــا از ســال ‪ 1398‬تاســیس‬ ‫و تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت از ابتــدای‬ ‫تاســیس تاکنــون بــا تمرکــز بــر کســب دانــش‬ ‫ســاخت قطعــات‪ ،‬موفــق بــه طراحــی و ســاخت‬ ‫ســه محصــول شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫محــل اســتقرار تیــم تحقیــق و توســعه شــرکت‬ ‫نیــز در دانشــگاه علــم و صنعــت اســت‪.‬‬ ‫هم ســرمایه گذاری‬ ‫جزئیــات‬ ‫صنــدوق نــواوری در تولیــد‬ ‫« همو کلیپــس »‬ ‫همچنیــن ســعید شــوال پور‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری علــم و صنعــت‬ ‫دربــاره اشــنایی ایــن صنــدوق بــا طــرح‬ ‫شــرکت هیــواد گفــت‪ :‬صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری علــم و صنعــت کــه ســابقه خوبــی‬ ‫در حــوزه ســرمایه گذاری در طرح هــای‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان دارد‪ ،‬در ســال ‪99‬‬ ‫بررس ـی های خــود را بــر شــرکت هیــواد اغــاز‬ ‫کــرد و ســرمایه گذاری در ایــن شــرکت کــه در‬ ‫حــوزه تولیــد محصــوالت الپاراســکوپی فعالیــت‬ ‫داشــت‪ ،‬مــورد تاییــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از تاییــد درخواســت جــذب‬ ‫ســرمایه ایــن شــرکت در هیــات مدیــره‬ ‫صنــدوق‪ ،‬موضــوع بــرای بررســی تقاضــای‬ ‫هم ســرمایه گذاری بــه صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی نیــز ارســال شــد‪.‬‬ ‫شــوال پور خبــر داد‪ :‬کل مبلــغ ســرمایه گذاری‬ ‫پیش بینی شــده در ایــن شــرکت در طــی ســه‬ ‫مرحلــه‪ ،‬بالــغ بــر ‪ 5/9‬میلیــارد تومــان بــوده‬ ‫اســت کــه از ایــن میــزان‪ ،‬تیــم کارافریــن‬ ‫تامیــن مبلــغ ‪ 3‬میلیــارد تومــان را تقبــل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ســرمایه گذاری صنــدوق علــم و‬ ‫صنعــت در ایــن شــرکت حــدود ‪ 3/1‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــوده و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫تامیــن ‪ 2/5‬میلیــارد تومــان از منابــع مــورد‬ ‫نیــاز را بــر عهــده گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری علــم‬ ‫و صنعــت ادامــه داد‪ :‬تاکنــون ایــن شــرکت‪ ،‬دو‬ ‫مرحلــه از ســرمایه مــورد نیــاز را جــذب کــرده‬ ‫اســت‪ .‬مجمــوع ســهام صنــدوق نــواوری و‬ ‫صنــدوق علــم و صنعــت در ایــن شــرکت‪ ،‬در‬ ‫صــورت تامیــن ســه مرحلــه ســرمایه گذاری‬ ‫فــوق‪ ،‬برابــر بــا ‪ 28‬درصــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬فعالیــت شــرکت‬ ‫هیــواد بــا جدیــت و انگیــزه بســیار بــاالی‬ ‫تیــم کارافریــن بســیار رضایــت بخــش اســت‬ ‫و ایــن شــرکت‪ ،‬اهــداف مــورد نظــر در قــرارداد‬ ‫ســرمایه گذاری را بــه موقــع محقــق کــرده‬ ‫اســت‪ .‬هم اکنــون‪ ،‬فــروش ایــن شــرکت‬ ‫در وضعیــت مطلوبــی اســت و بــر اســاس‬ ‫صورت هــای مالــی حسابرســی شــده ســال‬ ‫‪ 1400‬ایــن شــرکت در وضعیــت ســوداوری‬ ‫قــرار دارد‪ .‬از چهــار محصــول کلیــدی ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬دو محصــول هم اکنــون بــا موفقیــت‬ ‫در بــازار بــه فــروش می رســد و دو محصــول‬ ‫دیگــر نیــز در مراحــل نهایــی دریافــت مجــوز‬ ‫اداره تجیهــزات پزشــکی قــرار دارنــد کــه امیــد‬ ‫مــی رود ایــن دو محصــول نیــز بــا دریافــت‬ ‫مجوزهــای الزم تــا پایــان ســال جــاری وارد‬ ‫بــازار شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق پژوهــش و فنــاوری‬ ‫علــم و صنعــت ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫موفقیــت ایــن شــرکت در فــروش محصــوالت‪،‬‬ ‫هم اکنــون موضــوع طــرح توســعه ایــن شــرکت‬ ‫و خریــد ســوله و ماشــین االت و تجهیــز کارگاه‬ ‫مســتقل بــرای شــرکت در دســت اقــدام اســت‬ ‫و مذاکــرات بــا ســرمایه گذاران مختلــف بــرای‬ ‫جــذب ســرمایه جدیــد و توســعه شــرکت‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬امیــد اســت بــا‬ ‫پیشــرفت های حاصــل شــده در ایــن زمینــه‬ ‫تــا پایــان ســال جــاری‪ ،‬شــاهد ورود شــرکت‬ ‫بــه مرحلــه جدیــد جــذب ســرمایه نیــز باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬بنیــاد ملــی نخبــگان‬ ‫در راســتای ایجــاد شــرایطی بــرای جــذب‬ ‫دانش اموختــگان برتــر در نهادهــای فناورانــه‬ ‫طــرح جــذب در نهادهــای فناورانــه مزیــن بــه‬ ‫نــام «شــهید تهرانــی مقــدم» را طراحــی کــرده‬ ‫اســت کــه برگزیــدگان ایــن طــرح می تواننــد‬ ‫در نهادهــای فناورانــه (از قبیــل مراکــز رشــد‪،‬‬ ‫شــرکت های مســتقر در پارک هــای علــوم و‬ ‫ف ّنــاوری‪ ،‬بنگاه هــای صنعتــی و شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان) مشــغول بــه کار شــوند و‬ ‫بنیــاد بخشــی از دســتمزد بــرای طــی دوره‬ ‫ازمایشــی حداکثــر سـه ماهه در نهــاد فناورانــه‬ ‫به کارگیرنــده وی اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی نیــز در ســال‬ ‫«تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» بــا‬ ‫همــکاری بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا هــدف‬ ‫کمــک بــه توســعه نیــروی انســانی در‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان بــه عنــوان موتــور‬ ‫محــرک اقتصــاد دانش بنیــان در کشــور‪ ،‬بــه‬ ‫ان دســته از شــرکت های دانش بنیانــی کــه‬ ‫برگزیــدگان ایــن طــرح را بــه اســتخدام خــود‬ ‫دراورنــد‪ ،‬بــه ازای هــر نفــر ‪ 200‬میلیــون‬ ‫تومــان تســهیالت قرض الحســنه بــا دوره‬ ‫بازگشــت ‪ 3‬ســاله اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫جزئیــات نحــوه ثبــت درخواســت و ثبــت نــام‬ ‫بــه زودی طــی فراخــوان مشــترک صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی و بنیــاد ملــی نخبــگان‬ ‫منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬بــر اســاس ضوابــط جــاری‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــه ازای جــذب افــراد دارنــده‬ ‫مــدرک تحصیلــی فــوق دیپلــم و باالتــر بــا‬ ‫ســن کمتــر از ‪ 40‬ســال بــه شــرط حضــور‬ ‫حداقــل ‪ 3‬مــاه در لیســت بیمــه‪ ،‬می تواننــد‬ ‫تــا ‪ 30‬میلیــون تومــان (و مجموع ـاً تــا ســقف‬ ‫‪ 450‬میلیــون تومــان بــه ازای جــذب ‪15‬‬ ‫نیــروی جدیــد) از تســهیالت قرض الحســنه ‪3‬‬ ‫ســاله بهره منــد شــوند‪.‬‬ صفحه 54 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪55‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کدام شرکت ها در پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی ساختمان ازبکستان حضور دارند؟‬ ‫پاویــون شــرکت های دانــش بنیــان در‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی ســاختمان ازبکســتان‬ ‫بــا حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫ش بنیــان‬ ‫برپــا شــد و طــی ان ‪ 19‬شــرکت دانـ ‬ ‫ایرانــی فعــال در حوزه ســاختمان و شهرســازی‬ ‫در ایــن پاویــون بــه عرضــه محصــوالت و‬ ‫توانمندی هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬نمایشــگاه بین المللــی ســاختمان‬ ‫ازبکســتان همزمــان بــا هفتــه نــواوری در ایــن‬ ‫کشــور از امــروز چهــارم ابــان مــاه ســال جاری‬ ‫اغــاز بــکار کــرد‪ .‬ایــن نمایشــگاه تــا روز ششــم‬ ‫ابــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی نیــز در ایــن‬ ‫نمایشــگاه اقــدام بــه برپایــی یــک پاویــون‬ ‫ش بنیــان‬ ‫اختصاصــی بــرای شــرکت های دانــ ‬ ‫کشــورمان کــرده اســت‪ .‬در ایــن پاویــون ‪19‬‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان حضــور دارنــد کــه‬ ‫در حــوزه ســاختمان فعالیــت می کننــد و‬ ‫از امــروز بــا حضــور در نمایشــگاه‪ ،‬ضمــن‬ ‫عرضــه محصــوالت و توانمندی هــای خــود‪ ،‬بــا‬ ‫مشــتریان بالقــوه خارجــی خــود نیــز بــه انجــام‬ ‫مذاکــرات تجــاری خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫اســامی شــرکت های حاضــر و نیــز‬ ‫محصــوالت ارائــه شــده در ایــن پاویــون‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫گــروه توســعه اقتصــادی اینــده اندیشــه‬ ‫ایرانیــان بــا خدمــات تجاری ســازی در‬ ‫حــوزه ســاختمان‪ ،‬فــن اوری خــال کهربــا‬ ‫بــا دســتگاه ‪ ،Camera EMC‬مهندســی‬ ‫ابنــوس ســتبر اریــان بــا فرزهــای ‪،CNC‬‬ ‫نویــن ســازان تهــران بــا خــط اتوماتیــک‬ ‫تولیــد رادیاتــور پانلــی‪ ،‬بهســاز انــرژی ســبز‬ ‫اندیشــان بــا سیســتم هوشــمند موتورخانــه‪،‬‬ ‫انیــک فــن اور انیــل بــا دســتگاه هوشــمند‬ ‫تصفیــه و ضــد عفونی کننــده هــوای انیــک‪،‬‬ ‫فراینــد بنیــان معمــاری بــا طراحــی دیجیتــال‬ ‫با حمایت صندوق نواوری و شکوفایی؛‬ ‫اعطای تسهیالت صندوق نواوری و شکوفایی به برگزیدگان جشنواره ‬ ‫طراحی صنعتی ایران‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی از اعطــای‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫برگزیــده دومیــن جشــنواره طراحــی صنعتــی‬ ‫ایــران خبــرداد‪.‬‬ ‫دومیــن دوره جشــنواره طراحــی صنعتــی‬ ‫ایــران بــه همــت مرکــز طراحــی صنعتــی‬ ‫ایــران و بــا کمــک فعــاالن اکوسیســتم‬ ‫نــواوری و فنــاوری بــه ویــژه صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی بــا هــدف معرفــی محصــوالت‬ ‫بــا طراحــی برتــر در ‪ 6‬حــوزه «تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و ازمایشــگاهی»‪« ،‬ماشــین االت‬ ‫صنعتــی و رباتیــک»‪« ،‬تجهیــزات کامپیوتــر‬ ‫و فنــاوری اطالعــات»‪« ،‬طراحــی داخلــی‬ ‫فضاهــای نــواوری (ویــژه مراکــز نــواوری‪،‬‬ ‫شــتابدهنده ها‪ ،‬فضاهــای کار اشــتراکی و‪،»)...‬‬ ‫«صنایــع دســتی و بســته بندی» و «امــوزش‪،‬‬ ‫ورزش و ســرگرمی» برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بررســی شــرکت های دریافت کننــده خدمــات‬ ‫طراحــی صنعتــی در ایــران در دهــه گذشــته‪،‬‬ ‫حاکــی از ان اســت کــه بــا بهره منــدی از‬ ‫دانــش و مهــارت طراحــان صنعتــی‪ ،‬ســود‬ ‫حاصــل از فــروش و صــادرات ایــن شــرکت ها‬ ‫بیــش از دو برابــر افزایــش یافتــه اســت و‬ ‫ایــن دانــش و مهــارت بایــد در شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان نیــز اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫صنــدوق نــواوری بــه منظــور کمــک‬ ‫بــه اشــاعه فرهنــگ طراحــی صنعتــی و‬ ‫تعمیــق ایــن توانمنــدی‪ ،‬بــه شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان منتخــب جشــنواره طراحــی‬ ‫صنعتــی کــه فــروش ســال گذشــته انهــا‬ ‫کمتــر از ‪ 50‬میلیــارد تومــان اســت‪ ،‬در هــر‬ ‫یــک از حوزه هــای شــش گانه‪ ،‬بــه ترتیــب‬ ‫یــک میلیــارد تومــان (بــرای رتبــه اول)‪750 ،‬‬ ‫میلیــون تومــان (بــرای رتبــه دوم) و ‪500‬‬ ‫میلیــون تومــان (بــرای رتبــه ســوم) تســهیالت‬ ‫ســرمایه در گــردش ‪ 11‬درصــدی اعطــا مــی‬ ‫کنــد‪ .‬جوایــز ذکــر شــده مربــوط بــه رقابــت‬ ‫اصلــی در بخــش جایــزه طراحــی صنعتــی‬ ‫اســت‪ .‬جهــت حضــور طرح هــا در بخــش‬ ‫رقابــت اصلــی می بایســت طراحــی محصــوالت‬ ‫دارای شــرایط زیــر باشــند‪ -1 :‬اثبــات اصالــت‬ ‫طراحــی براســاس مســتندات ارســالی ‪-2‬‬ ‫حضــور محصــول در بــازار (محصــوالت در بــازار‬ ‫بــه فــروش رســیده باشــند‪).‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬گزارش هــای جهانــی ماننــد‬ ‫گــزارش طراحــی مکنــزی نیــز بــه رشــد‬ ‫فــروش و صــادرات شــرکت ها در پــی ارتقــاء‬ ‫طراحــی صنعتــی اشــاره کــرده اســت‪ .‬مکنــزی‬ ‫در گــزارش ارزش تجــاری طراحــی‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫داده هــای مالــی ‪ 300‬شــرکت در طــول ‪5‬‬ ‫ســال بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه‬ ‫درامــد شــرکت هایی کــه از طراحــی صنعتــی‬ ‫در فرایندهــای خــود اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه‬ ‫طــور میانگیــن ‪ 32‬درصــد بیشــتر از ســایر رقبا‬ ‫و ســود ســهامدارن ایــن شــرکت ها نیــز ‪%56‬‬ ‫از رقبــای انــان بیشــتر اســت‪ .‬ایــن بررس ـی ها‬ ‫در صنعــت تجهیــزات پزشــکی نشــان دهنده‬ ‫‪ 42‬درصــد درامــد بیشــتر و ‪ 108‬درصــد ســود‬ ‫ســهامداران بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در ســه بخــش زیــر در روزهای‬ ‫پایانــی اذرمــاه ‪ 1401‬برگــزار می گــردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رقابت جایزه طراحی‬ ‫‪ -2‬فروم طراحی صنعتی‬ ‫‪ -3‬چالش طراحی محصول‬ ‫شــایان ذکــر اســت عالقمنــدان می تواننــد‬ ‫بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره تــا ‪ 15‬ابــان‬ ‫مــاه ‪ 1401‬بــه درگاه ثبــت نــام مرکــز طراحــی‬ ‫صنعتــی ایــران بــه ادرس زیــر مراجعــه و یــا بــا‬ ‫دبیرخانــه جشــنواره تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪irandesignoffice.ir‬‬ ‫‪ 63103131-021‬و ‪021-63103100‬‬ ‫داخــل ســاختمان‪ ،‬شــیمی فلــز الونــد بــا‬ ‫اجرهــا و قطعــات عایــق و نســوز‪ ،‬تحقیقــات‬ ‫تولیــدی صنعتــی کرانگیــن بــا مــواد پلیمــری و‬ ‫شــیمیایی مــورد مصــرف در صنعت ســاختمان‪،‬‬ ‫بتــن اکســیر تجــارت عمــران نویــن بــا تولیــد‬ ‫بتــن‪ ،‬ســیمان و مــواد شــیمیایی ســاختمانی‪،‬‬ ‫اتیــه ســازان نویــن ابتیــن (فانــا) با نورپــردازی‬ ‫و اجــرای اب نمــای موزیــکال و حبابــی‪،‬‬ ‫گیتی ســگال نــو بــا سیســتم های پیشــرفته‬ ‫هوشمندســازی ســاختمان‪ ،‬مهــر صنعــت‬ ‫دیــار نــون بــا انــواع الکتروموتــور‪ ،‬اطلــس‬ ‫پوشــش بــا پوشــش های حفاظتــی و ضــد‬ ‫خوردگــی‪ ،‬نانــو تــک فــام گیتــی بــا رنــگ‬ ‫کلیــر پلــی یورتــان انتــی باکتریــال‪ ،‬فــوالد‬ ‫کوشــان نویــن انــرژی بــا نورگیــر خورشــیدی‬ ‫خــود تنظیم شــونده‪ ،‬الکترونیــک ســازان فــن‬ ‫اریــا بــا دســتگاه تشــخیص فــاز مشــترکین‬ ‫در شــبکه های توزیــع‪ ،‬نوین ســازان ســتاره‬ ‫صنعــت بــا دســتگاه تمــام اتوماتیــک تولیــد‬ ‫تیرچــه و فنــاوری نانــو الکترونیــک اکام بــا‬ ‫سیســتم های کنترلــی اسانســور‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت یکــی از برنامه هــای صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی در راســتای کمــک بــه‬ ‫توســعه بــازار صادراتــی شــرکت های دانــش ‬ ‫بنیــان‪ ،‬حمایــت از حضــور شــرکت های دانــش‬ ‫بنیــان در نمایشــگاه های دائمی خارجــی‬ ‫و نیــز حضــور در نمایشــگاه های معتبــر‬ ‫بین المللــی بــه دو صــورت حضــور مســتقل و‬ ‫برپایــی پاویــون اســت‪.‬‬ ‫تولید اسکنرها و نرم افزارهای ناهنجاری های بدن با حمایت صندوق نواوری‬ ‫یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز‬ ‫رشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا حمایــت‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی موفــق بــه تولید‬ ‫اســکنرها و نرم افزارهــای ناهنجاری هــای‬ ‫بــدن در کشــور شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صندوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬ســجاد رحمان پــور‪ ،‬مدیــر عامــل‬ ‫شــرکت پایــا فنــاوران فردوســی در مــورد ســبد‬ ‫محصــوالت ایــن شــرکت گفــت‪ :‬محصــوالت‬ ‫شــرکت مــا شــامل اســکنر فشــار پــا‪ ،‬اســکنر‬ ‫ســه بعدی کــف پــا‪ ،‬اســکنر ســه بعدی بــدن‪،‬‬ ‫نرم افــزار طراحــی کفــی طبــی‪ ،‬دســتگاه‬ ‫انالیــز گیــت‪ ،‬اســکنر ســه بعدی پــا‪ ،‬دســتگاه‬ ‫انالیــز پاســچر و دســتگاه ســاخت کفــی طبــی‬ ‫اســت کــه مــا بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه ها‬ ‫و نرم افزارهــا بــه تجهیــز کلینیک هــای‬ ‫ارتوپــدی‪ ،‬فیزیوتراپــی‪ ،‬کلینیک هــای تغذیــه‬ ‫و باشــگاه های ورزشــی می پردازیــم‪.‬‬ ‫وی ایــن محصــوالت را قابــل مصــرف بــرای‬ ‫متخصصیــن ارتــوز پروتــز‪ ،‬متخصصیــن‬ ‫فیزیوتراپــی‪ ،‬متخصصیــن کاردرمانــی و‬ ‫حــرکات اصــاح‪ ،‬ورزشــکاران و متخصصیــن‬ ‫تغذیــه و رژیــم درمانــی اعــام کرد‪.‬مدیــر‬ ‫عامــل شــرکت پایــا فنــاوران فردوســی بــا‬ ‫بیــان اینکــه محصــوالت ایــن شــرکت از نظــر‬ ‫کیفیــت‪ ،‬قابــل رقابــت و برابــری بــا نمونه هــای‬ ‫مشــابه خارجــی اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬محصــوالت مــا برنــد اول کشــور‬ ‫اســت و در بحــث صــادرات نیــز خــوب عمــل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬تاکنــون نیــز محصوالتمــان را‬ ‫بــه کشــورهای ترکیــه‪ ،‬عمــان‪ ،‬عــراق‪ ،‬کانــادا‪،‬‬ ‫انگلیــس و اتریــش صــادر کرده ایــم‪.‬‬ ‫رحمان ‪‎‬پــور تمرکــز فعالیــت ایــن شــرکت‬ ‫را بــر صــادرات بــه ســایر کشــورها اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬هــدف و چشــم انداز شــرکت‬ ‫مــا به کارگیــری تکنولــوژی بــرای افزایــش‬ ‫کیفیــت خدمــات پزشــکی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت‬ ‫مــا بــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده اســکنرهای‬ ‫فشــار کــف پــا در داخــل کشــور مطــرح‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر شــرکت‬ ‫مــا تنهــا تولیدکننــده دارای پروانــه ســاخت از‬ ‫وزارت بهداشــت اســت کــه بــرای رســیدن بــه‬ ‫ایــن هــدف شــرکت توانســت بــا به کارگیــری‬ ‫نیروهــای متخصــص دانشــگاهی پــرورش یافته‬ ‫در حوزه هــای بــرق‪ ،‬کامپیوتــر‪ ،‬مکانیــک و‬ ‫مهندســی پزشــکی محصوالتــی را بــرای اولیــن‬ ‫بــار در کشــور طراحــی و تولیــد کــرده و بــه‬ ‫بــازار عرضــه کند‪.‬رحمان پــور از تجهیــز بیــش‬ ‫از ‪ 500‬کلینیــک‪ ،‬مرکــز درمانــی و ‪ ...‬در همــه‬ ‫اســتان های کشــور بــا اســتفاده از محصــوالت‬ ‫ایــن شــرکت خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت پایــا فنــاوران فردوســی‬ ‫در پایــان اشــاره کــرد کــه بــرای تولیــد ایــن‬ ‫محصــول دانــش بنیــان از تســهیالت ســرمایه‬ ‫در گــردش صنــدوق نــواوری اســتفاده کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ صفحه 55 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪56‬‬ ‫پیشنهاد تاسیس صندوق مشترک تامین مالی طرح های نواورانه میان ایران و ازبکستان‪ /‬انعقاد قرارداد همکاری فناورانه به ارزش ‪ 5.5‬میلیون دالر‬ ‫هم زمــان بــا برپایــی نمایشــگاه هفتــه نــواوری‬ ‫ازبکســتان و پیــرو موافقــت اولیــه وزیــر‬ ‫توســعه نــواوری ازبکســتان‪ ،‬نشســتی بــرای‬ ‫توســعه همکاری هــا در حــوزه تامیــن مالــی‬ ‫نــواوری بیــن ایــران و ازبکســتان بــا حضــور‬ ‫نماینــده صنــدوق نــواوری و شــکوفایی ایــران‬ ‫و مدیرعامــل صنــدوق تامیــن مالــی علــم و‬ ‫حمایــت از نــواوری ازبکســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در پایــان نشســت نیــز مقــرر شــد دو طــرف‬ ‫پیشــنهادهای خــود در دو حــوزه تامیــن مالــی‬ ‫پروژه هــای مشــخص و تاســیس صنــدوق‬ ‫مشــترک را جهــت اجــرا‪ ،‬ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫شــاخص جهانــی نــواوری کــه در ســال ‪2022‬‬ ‫منتشــر شــده اســت‪ ،‬ایــران در جایــگاه دوم و‬ ‫ازبکســتان در جایــگاه ســوم منطقــه اســیای‬ ‫مرکــزی و جنوبــی قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫مذاکــرات نماینــده صنــدوق‬ ‫نــواوری ایــران بــا وزیــر نــواوری‬ ‫ازبکســتان‬ ‫بازدیــد مقامــات ازبکســتانی از‬ ‫پاویــون ملــی ایــران در نمایشــگاه‬ ‫هفتــه نــواوری ازبکســتان‬ ‫پیــش از ایــن دیــدار مدیــر توانمندســازی‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی ریاســت‬ ‫جمهــوری ایــران در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه‬ ‫هفتــه نــواوری ازبکســتان بــا وزیــر نــواوری‬ ‫ازبکســتان دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬در ایــن دیــدار‪ ،‬بنیــاد‬ ‫جــان اوکنــف‪ ،‬مدیرعامــل صنــدوق تامیــن‬ ‫مالــی علــم و حمایــت از نــواوری ازبکســتان‬ ‫بــه تجربــه ایــن صنــدوق در تامیــن مالــی‬ ‫اســتارت اپ ها و پروژه هــای بین المللــی در‬ ‫کشــورهایی نظیــر بــاروس‪ ،‬مجارســتان و‬ ‫اوکرایــن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر مرضیــه شــاوردی‪ ،‬مدیــر توانمندســازی‬ ‫صنــدوق نــواوری نیــز در ایــن دیــدار ضمــن‬ ‫اشــاره بــه تجربــه ایــن صنــدوق در راه انــدازی‬ ‫صندوق هــای جســورانه بــا همــکاری بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬پیشــنهاد تاســیس صنــدوق‬ ‫مشــترک بــرای تامیــن مالــی طرح هــای‬ ‫نواورانــه دو کشــور را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار دکتــر مرضیــه شــاوردی‪،‬‬ ‫خدمــات صنــدوق نــواوری و شــکوفایی را در‬ ‫حــوزه صــادرات و تامیــن مالــی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان تشــریح و بــر توســعه‬ ‫همکاری هــای فناورانــه دو کشــور تاکیــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫وزیــر نــواوری ازبکســتان نیــز در ایــن دیــدار‬ ‫ضمــن تشــکر از صنــدوق نــواوری ایــران در‬ ‫راســتای حمایــت از حضــور شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان ایرانــی در نمایشــگاه هفتــه‬ ‫نــواوری ازبکســتان‪ ،‬پیشــنهاد ایجــاد خــط‬ ‫اعتبــاری مشــترک جهــت تســهیل ورود‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی بــه بــازار‬ ‫ازبکســتان و تخصیــص فضــای رایــگان بــه ایــن‬ ‫شــرکت ها بــرای اســتقرار محصــوالت فناورانــه‬ ‫ایرانــی در کشــور متبــوع خــود را مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت بــر اســاس اخریــن گــزارش‬ ‫همچنیــن در طــول برپایــی نمایشــگاه هفتــه‬ ‫نــواوری ازبکســتان کــه طــی روزهــای ‪ 26‬تــا‬ ‫‪ 29‬مهــر مــاه ســال جــاری بــا شــعار «نــواوری‬ ‫ســبز» در شــهر تاشــکند برگــزار شــد‪ ،‬وزیــر‬ ‫توســعه نــواوری‪ ،‬مشــاور رئیس جمهــور‬ ‫ازبکســتان در امــور نــواوری‪ ،‬معاونــان وزیــر‬ ‫توســعه نــواوری ازبکســتان و ســفیر کشــورمان‬ ‫در تاشــکند از نمایشــگاه بازدیــد کردنــد و بــا‬ ‫محصــوالت و توانمندی هــای شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان حاضــر در پاویــون اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت وزیــر توســعه نــواوری‬ ‫ازبکســتان در حیــن بازدیــد از پاویــون‪ ،‬ضمــن‬ ‫اســتقبال از محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی‪،‬‬ ‫بــه منظــور توســعه همکاری هــای فناورانــه بــا‬ ‫هــر شــرکت‪ ،‬دســتورات الزم را بــه معاونــان‬ ‫و مشــاوران خــود ارائــه کــرد و پیــرو دســتور‬ ‫ایشــان‪ ،‬جلســات مذاکــره شــرکت ها بــا افــراد‬ ‫و نهادهــای مرتبــط برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ‪ 30‬شــرکت دانش بنیــان‬ ‫بــا حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و‬ ‫مرکــز تعامــات بین المللــی علــم و فنــاوری‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫دســتاوردها و محصــوالت خــود را بــه نمایــش‬ ‫گذاشــتند و بــا خریــداران و ســرمایه گذارانی‬ ‫از ‪ 17‬کشــور جهــان بــه گفتگــو و مذاکــره‬ ‫نشســتند‪.‬‬ ‫دیــدار نماینــدگان شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ایــران بــا ســفیر‬ ‫کشــورمان در ازبکســتان‬ ‫در دیــدار نماینــدگان شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا ســفیر کشــورمان در ازبکســتان‪،‬‬ ‫دکتــر نیرابــادی ضمــن معرفــی ظرفیت هــای‬ ‫بــازار ازبکســتان بــرای شــرکت های ایرانــی‪،‬‬ ‫ایــن بــازار را بــازاری بــا ظرفیت هــای بســیار‬ ‫بــاال بــرای حضــور شــرکت های کشــورمان‬ ‫توصیــف کــرد‪ .‬وی همچنیــن ضمــن اشــاره‬ ‫بــه ســاختار ســفارت در قالــب چهــار بخــش‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬کنســولی بــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان اعــام کردنــد کــه‬ ‫می تواننــد همکاری هــای دو جانبــه خــود بــا‬ ‫نهادهــای دولتــی یــا شــرکت های خصوصــی‬ ‫ازبکســتان را بــا کمــک کارشــناس اقتصــادی‬ ‫ســفارت پیــش ببرنــد‪ .‬در پایــان ایــن دیــدار نیز‬ ‫نشســت پرســش و پاســخ میــان شــرکت های‬ ‫ایرانــی و ســفیر ایــران در ازبکســتان برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در حاشــیه برپایــی نمایشــگاه هفتــه‬ ‫نــواوری ازبکســتان‪ ،‬یــک قــرارداد همــکاری‬ ‫فناورانــه بــه ارزش ‪ 5.5‬میلیــون دالر و ‪15‬‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری فناورانــه بــه ارزش ‪6.5‬‬ ‫میلیــون دالر بیــن شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و بخــش دولتــی و خصوصــی ازبکســتان منعقــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫راه اندازی پلتفرم شهر هوشمند با حمایت صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫یــک شــرکت دانــش بنیــان مســتقر در پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری خراســان شــمالی بــا حمایــت‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی موفــق بــه‬ ‫راه انــدازی پلتفرم شــهر هوشــمند «پروســیس»‬ ‫شــده اســت کــه زیــر سیســتم های تعبیــه‬ ‫شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی‬ ‫و پیام رســان‪ ،‬بــازار انالیــن «همینجــا»‪،‬‬ ‫مدرســه هوشــمند «پروســا»‪ ،‬سازمان ســاز‬ ‫هوشــمند حرفــه ای «اســمارت» و «انجمــن‬ ‫سلســله مراتبــی» اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬محمــد اکبرپــور ســکه‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت پایشــگر پایــا پیونــد فــراداده پــرداز در‬ ‫مــورد پلتفــرم شــهر هوشــمند «پروســیس»‬ ‫توضیــح داد و گفــت‪ :‬سیســتم نــواوری‬ ‫اجتماعــی حرفــه ای پروســیس در الیــه‬ ‫چهــارم از شــهر هوشــمند‪ ،‬زیرســاخت پلتفــرم‬ ‫شــهر هوشــمند را ایجــاد کــرده اســت کــه‬ ‫اپلیکیشــن ها و زیــر سیســتم های دیگــر‬ ‫می تواننــد در ایــن الیــه ســوار شــوند‪.‬‬ ‫اکبرپــور در مــورد معمــاری الیه هــای شــهر‬ ‫هوشــمند گفــت‪ :‬شــهر هوشــمند از پنــج‬ ‫الیــه «ســخت افزار»‪« ،‬انتن هــا و اینترنــت»‪،‬‬ ‫«سنســورها و ‪« ،»IOT‬الیــه نرم افــزاری» و در‬ ‫نهایــت «الیــه اپلیکیشــن ها» تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زیــر سیســتم های تعبیــه‬ ‫شــده در ایــن پلتفــرم شــامل شــبکه اجتماعــی‬ ‫و پیام رســان‪ ،‬بــازار انالیــن «همینجــا»‪،‬‬ ‫مدرســه هوشــمند «پروســا»‪ ،‬سازمان ســاز‬ ‫هوشــمند حرفــه ای «اســمارت» و «انجمــن‬ ‫سلســله مراتبــی» مناســب بــرای تدریــس‬ ‫مجــازی اســاتید اســت‪ .‬ایــن پلتفــرم در حــال‬ ‫حاضــر در شــهر بهشــهر اســتان مازنــدران و‬ ‫شــیروان و بجنــورد از شــهرهای خراســان‬ ‫شــمالی راه انــدازی شــده اســت و ب ـه زودی در‬ ‫شــهر بندرعبــاس نیــز فعــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکبرپــور بزرگتریــن ُحســن ایــن پلتفــرم را‬ ‫فراهــم کــردن زیرســاخت بــرای اســتارت اپ ها‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬اســتارت اپ ها‬ ‫می تواننــد ابزارهــای خــود را بــه راحتــی‬ ‫و بــا اضافــه کــردن یــک مــاژول خدماتــی‬ ‫بــه پلتفــرم اضافــه کــرده و در بســتر شــهر‬ ‫هوشــمند «پرســیس» خدمــات ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال بــازار انالیــن «همینجــا»‬ ‫یکــی از خدمــات ایــن پلتفــرم اســت‪ .‬بــازار‬ ‫اینترنتــی محلــی بــه عنــوان مرجــع جامــع‬ ‫کســب و کار عمــل می کنــد و فروشــگاه ها‬ ‫و ســازمان ها می تواننــد کاالهــا و خدمــات‬ ‫خــود را ثبــت کــرده و در اختیــار شــهروندان‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در مــورد مزیــت ایــن فروشــگاه‬ ‫نیــز افــزود‪ :‬محلــی بــودن فروشــگاه ها بــر‬ ‫اســاس هــر شــهر‪ ،‬قابلیــت ایجــاد فروشــگاه‬ ‫اینترنتــی بــرای مشــاغل خانگــی‪ ،‬داشــتن‬ ‫فراینــد خریــد اینترنتــی بســیار ســاده از‬ ‫هــر فروشــگاه بــا کمتریــن مصــرف اینترنــت‪،‬‬ ‫تخصیــص یــک ســایت و یــک اپلیکیشــن‬ ‫بــه فروشــگاه های ثبــت شــده‪ ،‬امــکان‬ ‫داشــتن فروشــگاه اینترنتــی مشــارکتی و غیــر‬ ‫مشــارکتی از مزایــای ایــن فروشــگاه اینترنتــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پایشــگر پایا پیونــد فراداده‬ ‫پــرداز‪ ،‬سیســتم نــواوری اجتماعــی حرفــه ای‬ ‫پروســیس را تشــریح کرد و گفت‪ :‬این سیســتم‬ ‫یــک زیرســاخت قدرتمنــد اســت کــه بــه عنوان‬ ‫یــک پلتفــرم انعطاف پذیــر بــا معمــاری چنــد‬ ‫الیــه و مناســب بــرای شــهر هوشــمند‪ ،‬طراحی‬ ‫و پیاده ســازی شــده اســت‪ .‬اپلیکیشــن های‬ ‫مختلــف کاربــردی در حوزه هــای کســب و‬ ‫کارهــای خدماتــی و فروشــگاهی‪ ،‬ســازمان ها‪،‬‬ ‫ادارات‪ ،‬اموزشــگاه ها‪ ،‬دانشــگاه ها و مــدارس‬ ‫می تواننــد در ایــن زیرســاخت جامــع بــه‬ ‫صــورت یکپارچــه قــرار گیرنــد‪ .‬هــر شــهروند‬ ‫فقــط کافــی اســت اپلیکیشــن شــهر هوشــمند‬ ‫پروســیس را نصــب کــرده و بــا نقش هــای‬ ‫مختلــف از خدمــات الکترونیــک و انالیــن در‬ ‫ســازمان ها و کســب وکارهــای مختلــف شــهر‬ ‫هوشــمند بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫اکبرپــور در مــورد میــزان اســتقبال از ایــن‬ ‫پلتفــرم گفــت‪ :‬در حــوزه امــوزش مجــازی‬ ‫تعــدادی از دانشــگاه ها و مــدارس از ایــن‬ ‫زیرســاخت اســتفاده می کننــد‪ .‬در حــوزه‬ ‫کســب و کارهــا نیــز اپلیکیشــن بــازار انالیــن‬ ‫«همینجــا» در ایــن زیــر ســاخت قــرار داده‬ ‫شــده اســت و مشــاغل خدماتــی و فروشــگاهی‬ ‫در ان فعالیــت تجــاری انجــام می دهنــد‪ .‬تــا‬ ‫امــروز نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬هــزار کاربــر‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬کســب و کار و بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬کاال در‬ ‫ایــن زیرســاخت ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در مــورد اســتفاده ایــن شــرکت از‬ ‫تســهیالت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی نیــز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــرای نمونه ســازی پلتفــرم‬ ‫شــهر هوشــمند «پرســیس» مبلــغ ‪ 93‬میلیــون‬ ‫تومــان از صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه دریافــت کردیــم و در‬ ‫حــال حاضــر قــرارداد تســهیالت تجاری ســازی‬ ‫بــه میــزان ‪ 200‬میلیــون تومــان را بــا صنــدوق‬ ‫نــواوری داریــم کــه بخشــی از ان دریافــت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پایشــگر پایــا پیونــد‬ ‫فــراداده پــرداز در پایــان دربــاره چشــم انداز‬ ‫اینــده ایــن شــرکت نیــز گفــت‪ :‬در نظــر داریــم‬ ‫تــا در تمامــی شــهرهای کشــور ایــن بســتر را‬ ‫فراهــم کــرده و تمامــی بازارهــای محلی ســطح‬ ‫کشــور را بــه ایــن پلتفــرم متصــل کنیــم‪.‬‬ صفحه 56 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫‪57‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫صادرات ‪ 40‬هزار دالری دو شرکت دانش بنیان ایرانی به هند با حمایت صندوق نواوری‬ ‫مســیر تجــارت بین المللــی را بــرای دو‬ ‫شــرکت اســتیل غــرب اســیا و بهپــو فنــاروی‬ ‫نویــن همــوار کــرده اســت‪.‬‬ ‫دو شــرکت دانش بنیــان ایرانــی توانســتند‬ ‫بــا صــادرات محصــوالت خــود بــه هندوســتان‬ ‫بــه ارزش ‪ 40‬هــزار دالر بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬گامــی بــزرگ بــرای ورود‬ ‫بــه بــازار شــرق اســیا بردارنــد‪.‬‬ ‫قاســمی دربــاره دو شــرکت مذکــور کــه موفــق‬ ‫بــه ورود بــه بــازار هنــد شــده اند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ایــن دو شــرکت هــر دو در حــوزه صنایــع‬ ‫بســته بندی مــواد غذایــی فعالیــت دارنــد و‬ ‫ماشــین االت بســته بندی تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫بــا محصــوالت دانش بنیــان مختلفــی کــه‬ ‫تولیــ د کرده انــد تاکنــون در بــازار ایــران بــه‬ ‫موفقیت هــای خوبــی دســت یافته انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬اولیــن محمولــه صادراتــی دو‬ ‫شــرکت دانش بنیــان ایرانــی کــه در تولیــد‬ ‫ماشــین االت بســته بندی صنایــع غذایــی‬ ‫فعالنــد‪ ،‬چنــدی پیــش بــه هنــد رســید‪.‬‬ ‫شــرکت های «بهپــو فنــاوری نویــن» و‬ ‫«اســتیل غــرب اســیا» پیــش از ایــن بــا‬ ‫حمایــت صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪،‬‬ ‫مســیرهای منتهــی بــه بــازار هنــد را بررســی و‬ ‫در قالــب یــک هیئــت تجــاری بــرای همــکاری‬ ‫بــا شــرکت های هنــدی بــه ایــن کشــور ســفر‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬پــس از توســعه همکاری هــا و‬ ‫بــا اغــاز فعالیــت نمایشــگاه دائمــی محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان در هندوســتان بــا حمایــت‬ ‫بالعــوض صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬اولیــن‬ ‫محمولــه صادراتــی ایــن دو شــرکت بــه هنــد‬ ‫رســید کــه بــر اســاس امــار‪ ،‬ارزشــی برابــر بــا‬ ‫‪ 40‬هــزار دالر دارد‪.‬‬ ‫ســعید فاتحــی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت اســتیل‬ ‫غــرب اســیا کــه یکــی از شــرکت هایی اســت‬ ‫کــه بــه تازگــی موفــق بــه ورود بــه بــازار هنــد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬محصــول دانش بنیــان‬ ‫مــا دســتگاه دســته بندی محصــوالت غذایــی‬ ‫بــا فنــاوری پیچیــده بــرای بســته بندی بهتــر‬ ‫محصــول تــوام بــا حفــظ ارزش غذایــی ان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬نــام دســتگاهی کــه شــرکت‬ ‫اســتیل غــرب اســیا ســاخته‪ ،‬ت ِــری سِ ــیلر‬ ‫(ســیل وکیــوم) اســت کــه قالب هــای ان‬ ‫بــر اســاس نمونــه ظــرف مشــتری طراحــی‬ ‫می شــود و می توانــد محصــوالت غذایــی‬ ‫را در ظــروف پالســتیکی بــا روش ‪ MAP‬و‬ ‫مانــدگاری بــاال بســته بندی کنــد‪.‬‬ ‫فاتحــی همچنیــن دربــاره فراینــد کاری‬ ‫دســتگاه دانش بنیــان بســته بندی مــواد‬ ‫غذایــی بیــان کــرد‪ :‬نکتــه ای کــه دربــاره‬ ‫بســته بندی محصــول وجــود دارد ایــن اســت‬ ‫کــه ایــن فراینــد بســته بندی در مرحلــه اخــر‬ ‫تولیــد یــک مــاده غذایــی انجــام می شــود و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بــا محصــول نهایــی در‬ ‫ارتبــاط اســت‪ ،‬بایــد بــا رعایــت کامــل نــکات و‬ ‫اســتانداردهای بهداشــتی بســته بندی را انجــام‬ ‫دهــد و دخالــت عامــل انســانی را در ایــن‬ ‫مرحلــه کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ماشین ســازی اســتیل‬ ‫غــرب اســیا ادامــه داد‪ :‬همچنیــن توانســته ایم‬ ‫ایــن دســتگاه را بــا ویژگی هــای متفــاوت‬ ‫بــه مشــتریان خــود ارائــه دهیــم کــه ایــن‬ ‫ویژگی هــا در افزایــش ســرعت تولیــد‪ ،‬ارتقــای‬ ‫ســطح بهداشــت دســتگاه و خودکاربــودن‬ ‫انجــام کار‪ ،‬بــروز می یابــد‪.‬‬ ‫فاتحــی تصریــح کــرد‪ :‬بســته بندی بــا اســتفاده‬ ‫از ایــن دســتگاه مانــدگاری مــواد غذایــی را‬ ‫چندیــن برابــر افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫بــه کمــک گازی کــه دســتگاه بــه داخــل‬ ‫ظــرف تزریــق می کنــد ســبب می شــود‬ ‫مــاده غذایــی داخــل ظــرف بــدون نیــاز بــه‬ ‫افزودنی هــای شــیمیایی و مــواد نگه دارنــده‬ ‫مضــر‪ ،‬مانــدگاری بیشــتری پیــدا کنــد و از‬ ‫ســوی دیگــر رشــد و تکثیــر باکتری هــای‬ ‫هــوازی و غیرهــوازی داخــل غــذا نیــز کنتــرل‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود درباره‬ ‫برنامه ریزی هــای شــرکت اســتیل غــرب اســیا‬ ‫در ورود بــه بازارهــای جهانــی اظهــار کــرد‪ :‬مــا‬ ‫تــا ســال ‪ ۹۷‬در نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫خارجــی شــرکت می کردیــم امــا صرفــاً بــه‬ ‫عنــوان مشــاهده کننده غرفــه شــرکت های‬ ‫دیگــر؛ از ‪ ۳‬ســال گذشــته ورود خــود را بــه‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی بــا رویکــردی‬ ‫مجدانه تــر پــی گرفتیــم و بــا حضــور در‬ ‫چندیــن نمایشــگاه در دبــی‪ ،‬روســیه‪ ،‬بــاروس‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســلیمانیه و هنــد بــا حمایــت‬ ‫بالعــوض صنــدوق نــواوری و شــکوفایی‪،‬‬ ‫محصوالت مــان را در غرفــه مختــص شــرکت‬ ‫اســتیل غــرب اســیا یــا در پاویــون شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان عرضــه کردیــم‪.‬‬ ‫فاتحــی ادامــه داد‪ :‬بــاور مــا بــر ایــن اســت‬ ‫کــه اگــر کیفیــت محصولمــان بــاال رفتــه و‬ ‫صاحــب تجربــه شــده ایم بــه ســبب حضــور‬ ‫مســتمر و پیگیرانــه در نمایشــگاه های داخلــی‬ ‫و بین المللــی و تجربــه شــرکت های مشــابه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر اگــر می خواســتیم‬ ‫در بازارهــای بین المللــی وارد شــویم بایــد‬ ‫محصــوالت خــود را نشــان می دادیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان اســتیل‬ ‫غــرب اســیا تاکیــد کــرد‪ :‬ورود محصــوالت مــا‬ ‫بــه بازارهــای بین المللــی کافــی نبــود‪ .‬بــرای‬ ‫تثبیــت موقعیــت خــود تصمیــم گرفتیــم تــا در‬ ‫هــر یــک از کشــورهایی کــه صــادرات داریــم‬ ‫نمایندگــی داشــته باشــیم کــه بتوانــد خدمــات‬ ‫پــس از فــروش را بــه مشــتریان ارائــه دهــد‬ ‫و بــه همیــن منظــور اعتبــار خوبــی میــان‬ ‫مشــتریان خــود پیــدا کردیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن قیمــت پایین تــر‬ ‫محصــول مــا نســبت بــه نمونه هــای مشــابه‬ ‫خارجــی کــه از نظــر کیفیــت نیــز بــا ان هــا‬ ‫برابــری می کنــد عامــل دیگــر جــذب‬ ‫مشــتریانی مثــل شــرکت های هنــدی‪ ،‬روســی‬ ‫و کشــورهای عربــی شــد‪.‬‬ ‫فاتحــی در پایــان تصریــح کــرد‪ :‬مــا در‬ ‫حــال همــکاری بــا شــرکت های داخلــی و‬ ‫کارخانه هــای نامــدار صنایــع غذایــی کشــور‬ ‫نیــز هســتیم‪ .‬ان هــا سال هاســت کــه ارتقــای‬ ‫محصــول مــا و رضایتمنــدی مشــتریانمان را‬ ‫دیده انــد و می داننــد کــه پــس از فــروش‬ ‫مشــتری را رهــا نمی کنیــم و بــه همیــن‬ ‫خاطــر بــرای محصــول مــا اعتبــار خاصــی در‬ ‫نظــر گرفته انــد‪.‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان بهپــو فنــاوری نویــن‬ ‫نیــز یکــی دیگــر از شــرکت هایی اســت کــه‬ ‫توانســته بــه بــازار هنــد دســت یابــد‪ .‬ســید‬ ‫محمدجــواد مرتضــوی‪ ،‬مدیرعامــل ایــن‬ ‫شــرکت گفــت‪ :‬در بســته بندی مــواد غذایــی‬ ‫بخشــی از فراینــد مربــوط بــه اندازه گیــری‬ ‫وزن محصــوالت اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‬ ‫در فراینــد بســته بندی بــه دســتگاهی نیــاز‬ ‫اســت تــا بتوانــد محصــوالت را پیمانه گیــری‬ ‫و میــزان الزم هــر ظــرف را بــه طــور دقیــق‬ ‫اندازه گیــری کنــد؛ بــه ســبب افزایــش حجــم‬ ‫فعالیــت صنایــع غذایــی دســتگاهی کــه‬ ‫بتوانــد بــا ســرعت باالتــر ایــن کار را بــه ثمــر‬ ‫برســاند از مزیــت بیشــتری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دســتگاهی کــه مــا تولیــد کردیــم ایــن قابلیــت‬ ‫را دارد کــه بــا ســرعت و دقــت بســیار بــاال ایــن‬ ‫نیــاز صنایــع غذایــی را بــراورده کنــد‪ .‬البتــه‬ ‫نســل های قدیمــی دســتگاه مذکــور کــه‬ ‫سیســتم توزیــن نــام دارد‪ ،‬در ایــران تولیــد‬ ‫می شــد‪ ،‬امــا وجــود ایــن دســتگاه بــا فنــاوری‬ ‫به روزتــر اتفاقــی اســت کــه در بهپــو فنــاوری‬ ‫نویــن موفــق بــه انجــام ان شــدیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان بهپــو‬ ‫فنــاوری نویــن بیــان کــرد‪ :‬اخیــرا ً موفــق‬ ‫بــه صــادرات محصــول خــود بــه کشــور‬ ‫هنــد شــدیم‪ .‬البتــه پیــش از ایــن نیــز رونــد‬ ‫صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــا جدیــت‬ ‫پیگیــری می کردیــم؛ محصــول مــا بخشــی از‬ ‫بــازار کشــورهایی همچــون عــراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫جمهــوری اذربایجــان و ترکیــه را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ ،‬زیــرا ایــن محصــول از‬ ‫نظــر کیفیــت و قیمــت بــا محصــوالت مشــابه‬ ‫قابــل رقابــت اســت‪.‬‬ ‫مرتضــوی ادامــه داد‪ :‬در داخــل کشــور نیــز بــه‬ ‫خوبــی توانســتیم جایــگاه خــود را در بــازار پیدا‬ ‫کنیــم تــا جایــی کــه بســیاری از کارخانه هــای‬ ‫صنایــع غذایــی داخــل کشــور بــه مــا رجــوع‬ ‫می کننــد و امــروز دســتگاه های مــا در‬ ‫بســیاری از کارخانجــات مطــرح صنایــع غذایــی‬ ‫کشــور در حــال کار اســت‪.‬‬ ‫مســیر تجــارت بین المللــی دو‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان ایرانــی در‬ ‫هنــد چگونــه همــوار شــد؟‬ ‫حســن قاســمی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫دانش بنیــان تجــارت هوشــمند هیــراد کارگــزار‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی اســت‪ .‬تجــارت‬ ‫هوشــمند هیــراد بــا حمایــت صنــدوق نــواوری‬ ‫وی افــزود‪ :‬پیــش از اغــاز همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا بــا حمایــت صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی برنامــه ای داشــتیم کــه هیئتــی‬ ‫‪ 30‬نفــره از شــرکت های دانش بنیــان را بــه‬ ‫منطقــه شــرقی هنــد اعــزام کردیــم‪ .‬شــرکت‬ ‫بهپــو فنــاوری نویــن و اســتیل غــرب اســیا نیــز‬ ‫از حاضــران در ایــن هیئــت بودنــد‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬هــدف از ان ســفر تجــاری‬ ‫ایــن بــود کــه شــرکت های دانش بنیــان بــا‬ ‫بــازار هنــد اشــنا شــوند و رقبــای خــود در ایــن‬ ‫بــازار را بشناســند و بداننــد محصوالتشــان چــه‬ ‫مخاطبــی در بــازار ایــن کشــور دارد‪ .‬در ایــن‬ ‫راســتا چنــد بازدیــد موفــق داشــتیم و بــا دو‬ ‫شــرکت بســیار بــزرگ صنایــع غذایــی در هنــد‬ ‫دیــدار کردیــم و شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫نیــز در ایــن جلســات محصــوالت خــود را‬ ‫معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان تجــارت‬ ‫هوشــمند هیــراد اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫بازدیــد بــود کــه شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫دریافتنــد امــکان ورود بــه بــازار هنــد را دارنــد‬ ‫و می تواننــد فــروش موفقــی از محصــوالت‬ ‫خــود در ایــن کشــور داشــته باشــند‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگــر مزیــت رقابتــی محصــوالت دانش بنیــان‬ ‫ایرانــی عــاوه بــر کیفیــت‪ ،‬قیمــت بســیار‬ ‫مناســب بــود کــه طــرف هنــدی را بــه خــود‬ ‫مجــذوب می کــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بررســی های اولیــه و کســب‬ ‫شــناخت مناســب از بــازار هنــد بــرای‬ ‫محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫نمایشــگاه دائمــی محصــوالت دانش بنیــان در‬ ‫ایــن کشــور در دســتور کار صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی قــرار گرفــت‪ .‬مقدمــات کار از‬ ‫ســال ‪ 98‬اغــاز شــد و درنهایــت ایــن پایــگاه‬ ‫صادراتــی از ســال ‪ 1400‬بــا حمایــت بالعــوض‬ ‫صنــدوق از حضــور ‪ 10‬شــرکت دانش بنیــان‬ ‫اغــاز بــه کار کــرد و تاکنــون موفــق بــه‬ ‫صــادرات محصــوالت دانش بنیــان دو شــرکت‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ صفحه 57 ‫صندوق نواوری و شکوافیی ریاست جمهوری‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪58‬‬ ‫انتشار فراخوان پژوهشی طرح «تهیه پروتکل تولید نشاء گوجه فرنگی از طریق کشت بافت گیاهی» با حمایت صندوق نواوری‬ ‫بیســت ونهمین فراخــوان پژوهشــی طــرح‬ ‫«تهیــه پروتــکل تولیــد نشــاء گوجــه فرنگــی‬ ‫از طریــق کشــت بافــت گیاهــی» بــا حمایــت‬ ‫صنــدوق نــواوری و بــه پیشــنهاد یــک تیــم‬ ‫پژوهشــی از دانشــگاه تربیــت مــدرس منتشــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬گروه هــای پژوهشــی و فنــاور‬ ‫توانمنــد بــرای ارائــه راه حــل در ایــن حــوزه‬ ‫بایــد تــا ‪ 30‬ابــان مــاه امســال پروپــوزال و‬ ‫پیشــنهادهای خــود را از طریــق ســامانه غــزال‬ ‫بــه نشــانی ‪ ghazal.inif.ir/grant‬ارســال‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫دربــاره ضــرورت ایــن طــرح بایــد گفــت کــه‬ ‫کشــت ســلول و بافــت گیاهــی‪ ،‬روشــی دانــش‬ ‫بنیــان بــا کاربردهــای متنــوع اســت کــه‬ ‫ریزازیادی(تکثیــر درون شیشــه‪ ‎‬ای گونه هــای‬ ‫گیاهــی) یکــی از مهمتریــن انهــا اســت‪ .‬نــرخ‬ ‫تکثیــر بــاال و دســتیابی بــه گیاهــان عــاری از‬ ‫افــات و بیمــاری‪ ،‬از مهمتریــن مزایــای تکثیــر‬ ‫گیاهــان از طریــق روش ریزازیــادی اســت‪.‬‬ ‫هــدف از ایــن پژوهــش‪ ،‬توســعه پروتــکل‬ ‫ریزازیــادی گوجــه فرنگــی خواهــد بــود‪ .‬در‬ ‫صــورت دســتیابی بــه پروتکلــی کارامــد‪،‬‬ ‫شــرکت های بومــی در مناطــق مختلــف‬ ‫کشــور می تواننــد از ایــن پروتــکل بهره منــد‬ ‫شــوند تــا بــا اســتفاده از نیروهــای بومــی‬ ‫اموزش دیــده‪ ،‬نســبت بــه تولیــد نشــاءهای‬ ‫موردنیــاز منطقــه اقــدام کننــد‪ .‬ایــن مهــم‬ ‫عــاوه بــر صرفه جویــی ارزی‪ ،‬توســعه‬ ‫کشــاورزی و افزایــش عملکــرد‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫اشــتغال زایی نیــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مشــارکت در اکتســاب فنــاوری‬ ‫ایــن طــرح و ارائــه پروپــوزال در قالــب‬ ‫انفــرادی‪ ،‬گروهــی‪ ،‬شــرکتی و ســازمانی مجــاز‬ ‫اســت‪ .‬پروپوزالــی کــه بیشــترین تناســب را بــا‬ ‫الزامــات ایــن اکتســاب فنــاوری داشــته باشــد‪،‬‬ ‫انتخــاب و بــه عنــوان «مشــارکت کننــده»‬ ‫بــرای مذاکــرات تکمیلــی بــه هســته پژوهشــی‬ ‫متقاضــی معرفــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عالقمنــدان می تواننــد تــا ‪ 30‬ابان مــاه‬ ‫‪ 1401‬پروپــوزال خــود را در قالــب ‪Word‬‬ ‫از طریــق ســامانه غــزال بــه ادرس ‪ghazal.‬‬ ‫‪ inif.ir/grant‬ارســال کننــد و جهــت ارتبــاط‬ ‫بــا کارگــزاری بومرنــگ بــا شــماره های‬ ‫‪ 66533864‬و ‪ 66539734‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫با حمایت صندوق نواوری برپا می شود؛‬ ‫ثبت نام در پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان در نهمین نمایشگاه حالل سازمان همکاری های اسالمی‬ ‫پاویــون اختصاصــی شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫در نهمیــن نمایشــگاه حــال ســازمان‬ ‫همکاری هــای اســامی بــا حمایــت صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی برپــا می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬نهمیــن نمایشــگاه حالل ســازمان‬ ‫همکاری هــای اســامی و هشــتمین اجــاس‬ ‫جهانــی حــال از ســوم تــا ششــم اذرمــاه‬ ‫‪ 1401‬در شــهر اســتانبول برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن نمایشــگاه پاویــون شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــا حمایــت صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی برقــرار اســت‪.‬عالقه مندان بــرای‬ ‫حضــور در ایــن پاویــون می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســامانه غــزال بــه ادرس ‪ghazal.inif.‬‬ ‫‪ ir‬ثبت نــام کننــد و جهــت اطالعــات بیشــتر‬ ‫بــا شــماره‪ 09127932534‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫اخریــن مهلــت پیش ثبــت نــام ‪ 16‬ابان مــاه‬ ‫‪ 1401‬خواهــد بــود‪ .‬گفتنــی اســت پاویــون‬ ‫اختصاصــی شــرکت های دانش بنیــان ظرفیــت‬ ‫محــدودی دارد و اولویــت بــا شــرکت هایی‬ ‫اســت کــه زودتــر تقاضــای حضــور خــود را‬ ‫اعــام کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه در حوزه هــای لــوازم ارایشــی‬ ‫و بهداشــتی و دارویــی‪ ،‬محصــوالت نســاجی‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬شــرکت های دانش بنیانــی‬ ‫کــه در حوزه هــای مذکــور فعالیــت دارنــد‬ ‫می تواننــد‪ ،‬بــرای ارائــه محصــوالت و‬ ‫توانمندی هــای خــود و توســعه بازارهــای‬ ‫صادراتــی در ایــن پاویــون حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫و لباس هــای ســنتی‪ ،‬گردشــگری حــال و‬ ‫گردشــگری ســامت‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬فــراوری و‬ ‫بســته بندی مــواد غذایــی‪ ،‬ماشــین االت تولیــد‬ ‫محصــوالت غذایــی و محصــوالت ارگانیــک‬ ‫یکــی از برنامه هــای صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی در راســتای کمــک بــه توســعه‬ ‫بــازار صادراتــی شــرکت های دانش بنیــان‪،‬‬ ‫ن بنیــان‬ ‫حمایــت از حضــور شــرکت های دا ‬ ‫در نمایشــگاه های خارجــی و نمایشــگاه های‬ ‫معتبــر بین المللــی بــه دو صــورت حضــور‬ ‫مســتقل و برپایــی پاویــون اســت‪.‬‬ ‫به همت صندوق نواوری و با همکاری بیمه مرکزی منتشر شد؛‬ ‫فراخوان رویداد شناسایی استارت اپ های بیمه ای و دارندگان طرح های فناورانه و نواورانه صنعت بیمه‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی بــا همــکاری‬ ‫بیمــ ه مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫فراخــوان رویــداد دوشــنبه های اســتارت اپی‬ ‫بــا موضــوع شناســایی اســتارت اپ های‬ ‫بیمــه ای و دارنــدگان طرح هــای فناورانــه و‬ ‫نواورانــه صنعــت بیمــه را مختــص شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و اســتارت اپ های فعــال در ایــن‬ ‫حــوزه منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق نــواوری‬ ‫و شــکوفایی‪ ،‬صنــدوق نــواوری در راســتای‬ ‫ماموریــت خــود مبنــی بــر تامیــن مالــی‬ ‫طرح هــای نواورانــه و نیــز ســرمایه گذاری‬ ‫جســورانه در اســتارت اپ ها و طرح هــای‬ ‫ســرمایه پذیر را در قالــب «هم ســرمایه گذاری»‬ ‫بــا عامــان ســرمایه گــذاری و همچنیــن‬ ‫شــتاب‏دهنده هــای دانــش‏بنیــان اغــاز کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه‏همیــن منظــور و بــا همــکاری بیمــه‬ ‫مرکــزی جمهــوری اســامی ایران در نظــر دارد‬ ‫برنامــه جامعــی را کــه در برگیرنــده رویــداد‬ ‫دوشــنبه‏هــای اســتارت اپی و رویــداد پیونــد‬ ‫باشــد‪ ،‬توســط کارگــزاران برگــزار نمایــد‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد‬ ‫اســتارت اپ ها و دارنــدگان طرح هــای‬ ‫هیــات علمــی دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫مخترعــان و یــا تیم هــای تحقیقاتــی‬ ‫عالقه‏ منــد بــه کارافرینــی نیــز امــکان حضــور‬ ‫در رویــداد دوشــنبه های اســتارت اپی بــا‬ ‫موضــوع شناســایی اســتارت اپ های بیمــه ای‬ ‫و دارنــدگان طرح هــای فناورانــه و نواورانــه‬ ‫صنعــت بیمــه را خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســرمایه پذیر و طرح‏هــای نواورانــه در‬ ‫حــوزه فناوری هــای نویــن بیمــه‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ســرمایه پذیر خواهنــد بود‪.‬همچنیــن‬ ‫ســرمایه گذاران خطرپذیــر‪ ،‬صندوق هــای‬ ‫پژوهــش و فنــاوری‪ ،‬صندوق هــای جســورانه‬ ‫بورســی‪ ،‬ســرمایه گذاران شــرکتی‪ ،‬ســایر‬ ‫صندوق هــا و ســرمایه گذاران عالقه‏منــد بــه‬ ‫ســرمایه گذاری جســورانه‪ ،‬نماینــدگان صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی‪ ،‬شــتاب‏دهنده ها‪ ،‬مراکــز‬ ‫رشــد‪ ،‬پارک هــای علــم و فنــاوری از حاضــران‬ ‫دیگــر ایــن رویــداد خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کــه خریــداران و مشــتریان‬ ‫بالقــوه محصــوالت و خدمــات اســتارت‏اپــی‪،‬‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای حامــی و سیاس ـت‏گذار‪،‬‬ ‫فنــاوران‪ ،‬پژوهشــگران‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬اعضــای‬ ‫محورهــای ایــن رویــداد کاربــرد فنــاوری هــای‬ ‫نظیــر بــاک چیــن ‪ ،Blockchain‬اینترنــت‬ ‫اشــیا (‪ ،)IOT‬هــوش مصنوعــی (‪ ،)AI‬و‬ ‫کالن داده (‪ )Big data‬در صنعــت بیمــه‪،‬‬ ‫طراحــی ابزارهــای بیمــه ماننــد اپلیکشــن ها‪،‬‬ ‫بســته های و نــرم افزارهــای موبایلــی‪،‬‬ ‫مدیریــت ریســک مبتنــی بــر فناوری هــای‬ ‫نویــن بیمــه‪ ،‬طراحــی محصــوالت و ابزارهــای‬ ‫نویــن بیمــه ای بــا هــدف پوشــش انــواع‬ ‫ریســک های نوظهــور از قبیــل ریســک های‬ ‫ســایبری ‪ ،‬نظــارت هوشــمند ‪،‬شناســایی و‬ ‫مقابلــه بــا تقلبــات بیمــه ای‪ ،‬حاکمیــت داده‬ ‫و راهبــری ســازمان های بیمــه ای و همچنیــن‬ ‫یکپارچه ســازی شــبکه ارتباطــات و اطالعــات‬ ‫صنعــت بیمــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫متقاضیــان بــرای شــرکت در ایــن نوبــت از‬ ‫رویــداد دوشــنبه های اســتارت اپی و پیونــد‬ ‫می تواننــد از طریــق لینــک ‪https://forms.‬‬ ‫‪ inif.ir/web/guest/bimeh‬ثبــت نــام‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن بــرای اطالعــات بیشــتر‬ ‫می تواننــد بــا شــماره تمــاس ‪02186013862‬‬ ‫تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ صفحه 58 صفحه 59 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ابالغ ماموریت های مهم ملی به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی از طرف وزیر اموزش و پرورش با محوریت نام‬ ‫شهید حسن طهرانی مقدم‬ ‫مراکز دانشگاهی‬ ‫در ســی و هفتمیــن نشســت هیــات امنــای‬ ‫دانشــگاه شــهید رجائــی کــه در روز دوشــنبه‬ ‫‪ ۲۳‬ابــان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن جلســات وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا حضــور مقــام عالــی‬ ‫وزارت و اعضــای هیــات امنــا تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫اقــای دکتــر نــوری مقــام عالــی وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش بــا اشــاره بــه ســالگرد شــهادت‬ ‫شــهید حســن طهرانــی مقــدم‪ ،‬ایشــان را بــه‬ ‫عنــوان یــک دانــش اموختــه برجســته دســتگاه‬ ‫تعلیــم و تربیــت و دانشــگاه تربیــت دبیر شــهید‬ ‫رجائــی مایــه مباهــات و الگــوی نســل هــای‬ ‫مختلــف دانســتند و افزودنــد‪ :‬از مســئولین‬ ‫دانشــگاه شــهید رجائــی انتظــار مــی رود بــا‬ ‫شناســایی ســبک منحصــر بــه فــرد رهبــری و‬ ‫مدیریــت شــهید طهرانــی مقــدم‪ ،‬ایــن ســبک‬ ‫مدیریتــی را در قالــب کتــاب درســی تدویــن‬ ‫نماینــد تــا دانشــجومعلمان عزیــز بیشــتر بــا‬ ‫ایــن ســبک مدیرتــی و راهبــری اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت شــهید حســن طهرانــی‬ ‫مقــدم‪ ،‬پــدر موشــکی ایــران‪ ،‬دانــش اموختــه‬ ‫دانشــگاه شــهید رجائــی بــوده انــد کــه ســبک‬ ‫مدیریتــی و راهبــری ایشــان در جهــان منحصر‬ ‫بــه فــرد اســت‪.‬‬ ‫دکتــر نــوری در بخشــی دیگــر از ســخنان‬ ‫خــود بــه موضــوع مرکــز رشــد‪ ،‬مــوزه و پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری اشــاره کردنــد و از مســئولین‬ ‫دانشــگاه خواســتند بــا ایجــاد ایــن مرکــز‬ ‫بــا همــکاری خیریــن معــزز‪ ،‬بــه نــام شــهید‬ ‫طهرانــی مقــدم‪ ،‬در پیشــبرد امــور فرهنگــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و اموزشــی دســتگاه تعلیــم و تربیــت‬ ‫مشــارکت بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬برنامــه‬ ‫محــور بــودن فعالیــت هــای دانشــگاه در حــوزه‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬بودجــه و ســایر امــور دانشــگاه‬ ‫از دیگــر محورهــای ســخنان وزیــر محتــرم‬ ‫امــوزش و پــرورش در ایــن نشســت بــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت دســتور جلســه ایــن نشســت‬ ‫هیــات امنــا شــامل مــوارد متعــددی در حــوزه‬ ‫هــای برنامــه و بودجــه‪ ،‬اداری و نیروی انســانی‪،‬‬ ‫اموزشــی و امــور رفاهــی بــود کــه توســط‬ ‫رئیــس کمیســیون دائمــی و دبیــر هیــات امنــا‪،‬‬ ‫اقــای دکتــر مهــدی نــژاد و دبیــر کمیســیون‬ ‫دائمــی‪ ،‬اقــای دکتــر اســماعیل پــور طــرح و‬ ‫پــس از بحــث و تبــادل نظــر‪ ،‬مــورد تصویــب‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قرار گرفتن نام ‪ ۹‬عضو هیات علمی دانشگاه در بین ‪۲‬درصد دانشمندان برتر جهان در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫انچه خواهید خواند‪:‬‬ ‫ تبومــی ســازی فنــاوری تولیــد‬‫بــرق از امــواج دریــا در دانشــگاه‬ ‫صنعتــی اصفهــان‬ ‫ ابــاغ ماموریــت هــای مهــم ملــی‬‫بــه دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید‬ ‫رجائــی از طــرف وزیــر امــوزش و‬ ‫پــرورش بــا محوریــت نــام شــهید‬ ‫حســن طهرانــی مقــدم‬ ‫ دومیــن کنفرانــس بین المللــی‬‫بهینــه ســازی سیســتم های تولیــدی‬ ‫و خدماتــی برگــزار شــد‬ ‫ مقالــه پژوهشــگر پســادکتری در‬‫رشــته شــیمی فیزیــک خانــم دکتــر‬ ‫مهدیــه دریجانــی در نشــریه معتبــر‬ ‫‪ Food Chemistry‬بــا ضریــب تاثیــر‬ ‫‪ 9.231‬بــه چــاپ رســید‬ ‫بــر اســاس نســخه چهــارم پژوهــش منتشــر‬ ‫شــده توســط انتشــارات الزویــر کــه هــر ســاله‬ ‫روی داده هــای اســکوپوس انجــام می شــود و‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۰‬اکتبــر ‪ ۲۰۲۲‬چــاپ شــده اســت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار و ‪ ۴۰۹‬پژوهشــگر بین المللــی‬ ‫پراســتناد در تمامــی رشــته ها و نیــز ‪ ۲‬درصــد‬ ‫برتــر حوزه هــای علمــی‪ ،‬شناســایی و معرفــی‬ ‫شــده اند کــه از دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید‬ ‫رجائــی نــام ‪ ۱۰‬محقــق (شــامل ‪ ۹‬عضــو هیــات‬ ‫علمــی) در ایــن لیســت حضــور دارنــد‪:‬‬ ‫ اقــای دکتــر جــواد بهشــتیان‪ ،‬عضــو هیئــت‬‫علمــی گــروه شــیمی‪ ،‬دانشــکده علــوم‬ ‫پایــه (بــرای ســومین ســال متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر حمیدرضــا تقــی یــاری‪،‬‬‫عضــو گــروه صنایــع چــوب‪ ،‬دانشــکده‬ ‫مهندســی مــواد و علــوم میــان رشــته‬ ‫ای (بــرای ســومین ســال متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر ســعید علیائــی‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه الکترونیــک‪،‬‬ ‫دانشــکده مهندســی بــرق (بــرای‬ ‫ســومین ســال متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر علیرضــا داوری‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه قــدرت‪ ،‬دانشــکده‬ ‫مهندســی بــرق (بــرای ســومین ســال‬ ‫متوالــی)‬ ‫ خانــم دکتــر رویــا مجیــدی‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه فیزیک‪ ،‬دانشــکده‬ ‫علــوم پایــه (بــرای ســومین ســال‬ ‫متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر مهــدی نیــک عمــل‪،‬‬‫عضــو هیئــت علمــی گــروه فیزیــک‪،‬‬ ‫دانشــکده علــوم پایــه (بــرای دومیــن‬ ‫ســال متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر پیمــان نــادری‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه قــدرت‪ ،‬دانشــکده‬ ‫مهندســی بــرق (بــرای دومیــن ســال‬ ‫متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر جــواد کدخداپــور‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه طراحــی جامــدات‪،‬‬ ‫دانشــکده مهندســی مکانیــک (بــرای‬ ‫دومیــن ســال متوالــی)‬ ‫ اقــای دکتــر موســی مظلــوم‪ ،‬عضــو‬‫هیئــت علمــی گــروه ســازه و زلزلــه‪،‬‬ ‫دانشــکده مهندســی عمــران (بــرای‬ ‫نخســتین ســال)‬ ‫همچنیــن اقــای علــی احمــدی پیغــان نیــز‬ ‫در ایــن گــزارش در فهرســت پژوهشــگران‬ ‫دانشــگاه شــهیدر جایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬پژوهشــگر دوره پســا دکتــری ایــن‬ ‫دانشــگاه بــوده انــد کــه زیــر نظــر اقــای دکتــر‬ ‫جــواد بهشــتیان تحقیقــات پژوهشــی داشــته‬ ‫اند‪.‬شــایان ذکــر اســت کــه پایــگاه داد ه الزویــر‬ ‫اطالعــات اســتاندارد شــده در زمین ه اســتنادها‪،‬‬ ‫‪ ،h-index‬اســتناد بــه مقــاالت و یک شــاخص‬ ‫ترکیبــی (‪ )Composite Indicator‬را ارائــه‬ ‫و پژوهشــگران را در ‪ ۵‬حــوزه موضوعــی اصلــی‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬حــوزه موضوعــی فرعــی و ‪۱۷۶‬رشــته‬ ‫طبقه بنــدی کــرده اســت‪ .‬شــرط ورود‬ ‫پژوهشــگران بــه فراینــد رتبه بنــدی نیــز‪،‬‬ ‫انتشــار حداقــل ‪ ۵‬مقالــه بــوده اســت‪.‬به نقــل‬ ‫از پایــگاه ‪ ،ISC‬دکتــر ســید احمــد فاضــل‬ ‫زاده رئیــس موسســه اســتنادی علــوم و پایــش‬ ‫علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬در همیــن زمینــه بیــان‬ ‫کردنــد‪ :‬هــدف ایــن پایــگاه داده‪ ،‬ارائــه مجموعه‬ ‫ای از ســنجه هــای اســتنادی اســتاندارد شــده‬ ‫بــرای ارزیابــی تاثیراســتنادی دانشــمندان در‬ ‫رشــته هــا و حــوزه هــای علمــی مختلــف‬ ‫در ســطح جهــان اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــاخص اســتنادی مرکــب‪ ،‬مجموعــه ای از‬ ‫چنــد شــاخص اســتنادی مجــزا اســت کــه‬ ‫پژوهشــگران دانشــگاه اســتنفورد در مقالــه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۶‬خــود معرفــی و محاســبه کــرده‬ ‫انــد‪ .‬ایــن شــاخص هــا مبتنــی بــر تعــداد‬ ‫اســتنادات دریافتــی مقــاالت دانشــمندان و‬ ‫جایــگاه هــای نویســندگی انهــا (الگــوی هــم‪-‬‬ ‫نویســندگی) و شــاخص هــرش مــی باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس ‪ ISC‬گفــت‪ :‬بــر اســاس تــازه تریــن‬ ‫بــه روز رســانی ایــن پایــگاه داده کــه منتشــر‬ ‫شــده‪ ،‬دامنــه پوشــش داده هــا از ســال ‪۱۹۹۶‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۲۱‬اســت‪ .‬ایــن فهرســت دربرگیرنــده‬ ‫نویســندگان پراســتناد براســاس شــاخص‬ ‫اســتنادی مرکــب و جــزو دو درصــد پراســتناد‬ ‫در ‪ ۲۲‬حــوزه موضوعــی اصلــی و ‪ ۱۷۶‬حــوزه‬ ‫فرعــی می باشــد‪ .‬گفتنــی اســت در ایــن رتبــه‬ ‫بنــدی‪ ۱۸۷۰ ،‬پژوهشــگر ایرانــی در زمــره‬ ‫پژوهشــگران پراســتناد ‪ ۲‬درصــد برتــر دنیــا‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ صفحه 60 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫‪61‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫همکاری گسترده بین سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)‬ ‫و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در اجرای طرح های پژوهشی ملی‪،‬‬ ‫برگزاری المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی‬ ‫نشســت مربــوط بــه همــکاری هــای علمــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و فرهنگــی ســازمان ملــی پــرورش‬ ‫اســتعدادهای درخشــان و دانشــگاه تربیــت‬ ‫دبیــر شــهید رجائــی در روز چهارشــنبه‬ ‫‪ ۲۵‬ابــان مــاه بــا حضــور روســا و برخــی از‬ ‫مســئولین دو حــوزه برگــزار شــد‪.‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش‪ ،‬دکتــر جمــال الدیــن مهــدی نــژاد بــا‬ ‫اســتقبال فــراوان از ایجــاد فضایــی مشــترک‬ ‫بــه منظــور همــکاری هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فرهنگــی فرابخشــی‪ ،‬ایــن همــکاری را بــرای‬ ‫دســتگاه تعلیــم و تربیــت کشــور حیاتــی و‬ ‫حائــز اهمیــت توصیــف نمــود‪.‬‬ ‫همچنیــن خانــم دکتــر الهــام یــاوری رییــس‬ ‫ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای درخشــان‬ ‫(ســمپاد) ضمــن بیــان تاریخچــه شــکل گیــری‬ ‫ســمپاد‪ ،‬بــه اهــداف عالیــه این ســازمان اشــاره‬ ‫نمــود و از برگــزاری فعالیــت هــای مشــترک‬ ‫اســتقبال نمــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن نشســت‪ ،‬اقــای دکتــر‬ ‫مجتبــی قربانــی سرپرســت معاونــت پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بــه لــزوم احیــای برگــزاری جشــنواره‬ ‫جــوان خوارزمــی بــا همــکاری دانشــگاه تربیــت‬ ‫دبیــر شــهید رجائــی اشــاره نمــود و پیشــنهاد‬ ‫اجــرای طــرح هــای پژوهشــی ملــی مــورد نیــاز‬ ‫ســمپاد را ارائــه نمــود کــه بــا اســتقبال ســرکار‬ ‫خانــم دکتــر یــاوری همــراه شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛‬ ‫اقــای دکتر اســماعیل پــور‪ ،‬معــاون اداری‪ ،‬مالی‬ ‫و مدیریــت منابــع نیــز بــا مــروری بر مشــارکت‬ ‫دانشــگاه در المپیادهــای ســیزده گانــه دانــش‬ ‫امــوزی‪ ،‬بــرای ادامــه همــکاری اعــام امادگــی‬ ‫نمــود‪ .‬وی بــا اشــاره بــه زیرســاخت هــای قوی‬ ‫دانشــگاه و حمایــت ریاســت محتــرم دانشــگاه‬ ‫از فعالیــت هــای مشــترک بــا ســمپاد‪ ،‬بســتر‬ ‫ایــن همــکاری را مهیــا ارزیابــی کــرد و از‬ ‫راه انــدازی ســامانه مربــوط بــه اعــام نتایــج‬ ‫توســط کارشناســان دانشــگاه خبــر داد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت ســرکارخانم دکتــر الهــام‬ ‫یــاوری دانش اموختــه فرزانــگان اصفهــان‬ ‫و دارنــده مــدال طــای کشــوری المپیــاد‬ ‫کامپیوتــر هســتند کــه در مقطــع دکتــری‬ ‫رشــته مهندســی صنایــع از دانشــگاه برکلــی‬ ‫دانــش اموختــه شــده انــد و در حــال حاضــر‬ ‫عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس‬ ‫و رییــس ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان (ســمپاد) مــی باشــند‪.‬‬ ‫محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در یــک‬ ‫همــکاری علمــی بین المللــی بــا محققــان‬ ‫دانشــگاه صنعتــی هامبــورگ‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫ســاخت و توســعه یــک مبــدل انــر ِژی مــوج‬ ‫نقطــه ای دو بدنــه ای کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬مدیرگــروه پژوهشــی هیدرودینامیــک‬ ‫پژوهشــکده زیــر دریــا دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان بــا اعــام ایــن خبــر بیــان داشــت‪:‬‬ ‫دانــش فنــی و بومی ســازی فنــاوری ســاخت‬ ‫اولیــن مــدل مبــدل انــر ِژی مــوج دو بدن ـه ای‬ ‫کشــور به دســت محققــان دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان در یــک همــکاری علمــی بین المللــی‬ ‫به دســت امــده اســت‪.‬‬ ‫عضــو هئیــت علمــی پژوهشــکده علــوم و‬ ‫فنــاوری زیــر دریــا بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح‬ ‫در ســال ‪ 2019‬بــا ارائــه پیشــنهاد بــه بنیــاد‬ ‫علمــی‪Alexander von Humboldt‬‬ ‫‪ )(Avh‬کشــور المــان اغــاز شــد ه اســت؛‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از اهــداف مهــم اجــرای ایــن‬ ‫برنامــه علمــی‪ ،‬توســعه مجموعــه ازمایشــگاهی‬ ‫و طراحــی و ســاخت مکانیزم هــای مناســب‬ ‫جهــت تســت مــدل مبدل هــای مــوج بودکــه‬ ‫خوشــبختانه محقــق شــد‪.‬‬ ‫اســتادیار دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ســاختار طراحی شــده ایــن دســتگاه‬ ‫توانایــی جــذب حداکثــر انــرژی از مــوج را‬ ‫در فرکانس هــای مختلــف دارد؛ ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫مراســم دومیــن ســال بزرگداشــت روز فرهنگ‬ ‫بــا حضــور اقــای دکتــر جعفرپــور‪ ،‬مشــاور و‬ ‫قائــم مقــام معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬اقــای دکتــر مهــدی‬ ‫نــژاد‪ ،‬رئیــس دانشــگاه شــهید رجائــی‪ ،‬حجــت‬ ‫االســام و المســلمین فضلعلــی‪ ،‬مســئول نهــاد‬ ‫مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬اقــای دکتــر عبــداهلل‬ ‫صلواتــی‪ ،‬معــاون فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬اســتادان‪ ،‬و کارکنــان در‬ ‫ســالن شــهر طهرانــی مقــدم دانشــگاه تربیــت‬ ‫دبیــر شــهید رجائــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬حجت االســام و المســلمین‬ ‫فضلعلــی از ظرافت هــای فرهنــگ و‬ ‫فرهیختگــی و رســالت مســئوالن فرهنگــی‬ ‫و دانشــجویان و اســتادان در قبــال تهدیدهــا‬ ‫و فرصت هــا ســخنانی بیــان کردنــد‪ .‬معــاون‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه گزارشــی از‬ ‫رونــد تشــکیل ســتاد بزرگداشــت روز فرهنــگ‬ ‫و چگونگــی انتخــاب اســاتید و دانشــجویان و‬ ‫همــکاران فرهنگــی را بیــان کردنــد‪ .‬ایشــان‬ ‫در ادامــه بــه ضــرورت و اهمیــت فرهنــگ در‬ ‫دیــن اســام و رســالت نبــی اکــرم (ص) ‪ -‬درود‬ ‫خــدا بــر او و خانــدان پاکــش بــاد ‪ -‬در اتمــام‬ ‫و اکمــال اخــاق اشــاره کردنــد و دو چنــدان‬ ‫بــودن ایــن ضــرورت در دانشــگاه ماموریــت‬ ‫گــرای شــهید رجایــی را متذکــر شــدند ‪.‬در این‬ ‫رویــداد فرهنگــی دکتــر مهــدی نــژاد رئیــس‬ ‫دانشــگاه بــا اشــاره بــه کلیــد واژه هایــی مهــم‬ ‫در اخــاق و فرهنــگ بــه اهمیــت پرداختــن بــا‬ ‫حوصلــه و بــا برنامــه و نــگاه تــازه بــه مســائل‬ ‫فرهنگــی و اخالقــی و تســری ان در مــدارس‬ ‫اشــاره کردنــد کــه باعــث بهبــود فرهنــگ‬ ‫عمومــی درجامعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر مهــدی نــژاد از ضــرورت توجــه بــه‬ ‫فرهنــگ اصیــل در پرتــو التفــات بــه وجــود‬ ‫ادمــی و نحــوه بــون او ســخن گفــت و از ایــن‬ ‫منظــر بــه تحلیــل مســاله تربیــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه برنامــه اقــای دکتــر جعفــر پــور‬ ‫مشــاور و قائــم مقــام معــاون فرهنگــی وزیــر‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری نیــز بــه نقــش‬ ‫اصلــی دانشــگاه درهویــت زایــی فرهنگــی و‬ ‫اخالقــی بخصــوص در وقایــع اخیــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اقــای دکتــر جعفرپــور از جایــگاه‬ ‫مهــم و اثربخــش دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید‬ ‫رجایــی ســخن گفتنــد و تربیــت دبیــران‬ ‫معنویــت ســاز واخــاق گــرا را از وظایــف‬ ‫دانشــگاه تربیــت دبیــر برشــمردند ‪.‬در پایــان‬ ‫برنامــه بــه ‪ ۲۲‬نفــر از اســاتید و کارکنــان و‬ ‫دانشــجویان برگزیــده فرهنگــی هدیــه و لــوح‬ ‫تقدیــر و یادبــود روز فرهنــگ اهــدا شــد‪.‬‬ ‫بومی سازی فناوری تولید برق از امواج دریا در دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫صــورت ســاخت مبدلــی در مقیــاس بزرگتــر و‬ ‫در ابعــاد واقعــی‪ ،‬بــرق تولیــد شــده توســط این‬ ‫مبــدل قابلیــت اتصــال بــه شــبکه انتقــال نیرو و‬ ‫یــا ذخیره ســازی در باطری هــای قابــل شــارژ‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫دکتــر شــهریار منصــور زاده‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫مشــخصات فنــی ایــن مبــدل تولیــد کننــده‬ ‫الکتریســیته‪ ،‬یــاداوری کــرد‪ :‬مــدل پایلــوت‬ ‫ساخته شــده در ایــن پژوهشــکده بــا ظرفیــت‬ ‫تولیــد بــرق ‪ 8‬وات‪ ،‬از یــک بدنــه شــناور و یــک‬ ‫بدنــه مغــروق ‪،‬شــامل یــک دکل و یک صفحــه‬ ‫ســنگین افقــی‪ ،‬تشکیل شــده اســت ‪ .‬در ایــن‬ ‫مبــدل‪ ،‬در اثــر برخــورد مــوج بــا بدنه هــای‬ ‫شــناور و مغــروق‪ ،‬حرکــت نســبی نوســانی‪،‬‬ ‫در جهــت عمــود بــر ســطح اب‪ ،‬بــه وجــود‬ ‫می ایــد‪ .‬ایــن حرکــت در یــک سیســتم‬ ‫برداشــت قــدرت(‪ ) PTO‬بــه یــک حرکــت‬ ‫دورانــی تبدیــل شــده و ســپس بــه محــور‬ ‫یــک ژنراتــور بــرق منتقل شــده و تولیــد‬ ‫الکتریســیته می کنــد‪.‬‬ ‫برگزاری دومین بزرگداشت روز فرهنگ‬ ‫منصــور زاده افــزود‪ :‬بــا دریافــت گرنــت‬ ‫تحقیقاتــی مشــترک بــا اعتبــار ‪ 55‬هــزار‬ ‫یــورو توســط اقــای دکتــر پرویزیــان‪ ،‬از بنیــاد‬ ‫علمــی (‪ ، )Avh‬در ســال ‪ 2019‬فعالیت هــای‬ ‫علمــی و ازمایشــگاهی در ازمایشــگاه هیــدرو‬ ‫دینامیــک پژوهشــکده علــوم و فناوری هــای‬ ‫زیــر دریــا بــر روی ایــن پــروژه اغــاز شــد و‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ 2022‬میــادی ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت رئیســه پژوهشــکده علــوم و‬ ‫فنــاوری زیــر دریــا‪ ،‬بــا تاکیــد بــر ایــن مهــم‬ ‫کــه تولیــد بــرق از امــواج دریــا در ردیــف‬ ‫انرژی هــای ســبز و پایــدار شــناخته شــده ‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن امــکان وجــود‬ ‫دارد کــه بــا ســاخت مبدل هــای مــوج در‬ ‫ابعــاد بــزرگ و ایجــاد مزرعه هــای بــزرگ‬ ‫مبدل هــای امــواج در دریــا‪ ،‬بــرق مــورد‬ ‫نیــاز تجهیــزات دریایــی دور از ســاحل و یــا‬ ‫ایســتگاه های دریایــی را تامیــن کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یافته هــای علمــی ایــن‬ ‫طــرح پژوهشــی تــا کنــون درچنــد ژورنــال‬ ‫معتبــر علمــی از جملــه ‪Renewable‬‬ ‫‪ Energy‬و ‪ Ocean Engineering‬بــه‬ ‫چــاپ رسیده اســت تصریــح کــرد‪ :‬فنــاوری‬ ‫ایــن مــدل مبدل هــای انــرژی مــوج‪ ،‬پیــش از‬ ‫ایــن در انحصــار چنــد کشــور توســعه یافته از‬ ‫جملــه امریــکا بــود امــا پیش بینــی می شــود‪،‬‬ ‫در اینــده نزدیــک بــا حمایــت مراکــز علمــی‬ ‫و تحقیقاتــی ایرانــی و خارجــی‪ ،‬زمینه هــای‬ ‫الزم جهــت تجاری ســازی مبــدل مــوج‬ ‫توســعه یافته در ابعــاد واقعــی فراهــم شــود‪.‬‬ ‫دکتــر منصــور زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬دانــش‬ ‫فنــی و ســاخت ایــن مــدل مبــدل در بخــش‬ ‫طراحــی و ســاخت و بهینه ســازی بدنه هــا و‬ ‫سیســتم برداشــت انــرژی توســط تیم دانشــگاه‬ ‫صنعتــی اصفهــان توســعه پیــدا کــرده اســت و‬ ‫در بخــش لنگرگاهــی‪ ،‬اعضــای هیئــت علمــی‬ ‫دانشــگاه هامبــورگ مشــارکت داشــته اند‪.‬‬ ‫در اجــرای ایــن برنامــه علمــی مشــترک‬ ‫ت علمــی ایرانــی‬ ‫بین المللــی‪ 2 ،‬نفــر هیئــ ‬ ‫‪ 1،‬نفــر هئیــت علمــی المانــی ‪ 2 ،‬دانشــجوی‬ ‫ایرانــی‪ 2 ،‬دانشــجوی المانــی و تعــداد دیگــری‬ ‫دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی اصفهــان مشــغول بــه‬ ‫فعالیــت شــدند‪.‬‬ ‫دکتــر جمشــید پرویزیــان عضــو هیئت علمــی‬ ‫دانشــکده مهندســی مکانیــک و دکتــر شــهریار‬ ‫منصــورزاده عضــو هیئت علمــی پژوهشــکده‬ ‫علــوم و فنــاوری زیردریــای دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان بــا همــکاری پرفســور الکســاندر‬ ‫دوســتر از دانشــگاه هامبــورگ بــا مشــارکت‬ ‫دو نفــر از دانشــجویان نخبــه و برتــر دانشــکده‬ ‫مکانیــک ‪،‬گرایــش ســاخت و تولیــد‪ ،‬اقایــان‬ ‫ســعید رضایــی و امیــر رحیمی و دو دانشــجوی‬ ‫کشــور المــان از دانشــگاه هامبــورگ‪ ،‬اعضــای‬ ‫ایــن طــرح بین المللــی دانشــگاه صنعتــی‬ ‫اصفهــان هســتند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬پژوهشــکده علــوم و فنــاوری‬ ‫زیــر دریــا‪ ،‬از معــدود مراکــز تحقیقاتــی در‬ ‫کشــورمان اســت کــه قدم هــای موثــری در‬ ‫زمینــه تحقیقــات حــوزه مبدل هــای انــرژی‬ ‫مــوج برداشــته اســت‪ .‬این پژوهشــکده بــا ایجاد‬ ‫زیــر ســاخت هایی نظیــر طراحــی و ســاخت‬ ‫تانک هــای مــوج در ازمایشــگاه هیدرودینامیــک‬ ‫خــود و تربیــت افــراد متخصــص در زمینــه‬ ‫رفتــار مــوج و نحــوه برداشــت انــرژی از امــواج‪،‬‬ ‫زمینه هــای الزم را بــرای توســعه فنــاوری‬ ‫برداشــت انــرژی از امــواج فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 61 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪62‬‬ ‫با هدف توسعه همکاری های علمی صورت گرفت؛‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)‬ ‫دکتــر قاســم زاده‪ ،‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫بیــن المللــی امــام خمینــی(ره) و دکتــر‬ ‫ســعید جــازاری معموئــی‪ ،‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫بین المللــی اهــل بیــت(ع)‪ ،‬بــا هــدف توســعه‬ ‫همکاری هــای علمــی و هــم افزایــی بــرای‬ ‫تحقــق اهــداف مشــترک تفاهم نام ـه همــکاری‬ ‫امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫بین المللــی امــام خمینــی(ره)‪ ،‬ایــن‬ ‫تفاهم نامــه بــه منظــور توســعه همکاری هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی و بیــن المللــی دو طــرف‪،‬‬ ‫بهره منــدی متقابــل از ظرفیت هــا و امکانــات‬ ‫و همچنیــن توســعه ارتباطــات علمــی اســتادان‬ ‫و دانشــجویان دو دانشــگاه‪ ،‬منعقــد شــد‪.‬‬ ‫فراهــم کــردن زمینه هــای بهره بــرداری از‬ ‫ظرفیــت هــای دانشــجویی و هیــات علمــی دو‬ ‫دانشــگاه در زمینه مســائل اموزشی و پژوهشی‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی و برگــزاری دوره هــای مشــترک‪،‬‬ ‫مشــارکت در اعطــای فرصت هــای مطالعاتــی‬ ‫بــه صــورت متقابــل‪ ،‬تدویــن و ترجمــه منابــع‬ ‫و متــون اموزشــی‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫امــوزش زبــان فارســی بــه غیرفارســی زبانــان‪،‬‬ ‫مشــارکت در برگــزاری در اجــرای طرح هــای‬ ‫پژوهشــی مشــترک‪ ،‬دعــوت از اندیشــمندان‬ ‫و شــخصیت های علمــی فرهنگــی دیگــر‬ ‫کشــورها و همچنیــن مشــارکت در جــذب و‬ ‫اجــرای طرح هــای پژوهشــی بیــن المللــی‪ ،‬از‬ ‫مهــم تریــن محورهــای همــکاری مطــرح شــده‬ ‫در ایــن تفاهم نامــه اســت‪.‬دکتر ســید علــی‬ ‫قاســم زاده‪ ،‬رئیــس دانشــگاه بین المللــی امــام‬ ‫خمینــی(ره) در ایــن نشســت گفــت‪ :‬رســالت‬ ‫دانشــگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره)‬ ‫نمادســازی از امــوزش عالــی کشــور اســت و‬ ‫در ایــن راســتا بــه دنبــال ایجــاد یــک نمونــه‬ ‫موفــق از دانشــگاه تــراز انقــاب هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــه برگــزاری همایش هــای بیــن المللیــدر‬ ‫حــوزه مقاومــت اســامی در دانشــگاه اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬همــکاری در برگــزاری چنیــن‬ ‫همایش هــای بیــن المللــی کــه بــا رویکــرد‬ ‫اینــده پژوهانــه و بــا حضــور اندیشــمندان‬ ‫بــزرگ کشــورهای اســامی برگــزار شــود‪،‬‬ ‫می توانــد یکــی از زمینه هــای مشــترک‬ ‫همــکاری باشد‪.‬قاســم زاده بــه پیگیــری بــرای‬ ‫راه انــدازی مرکــز نواوری هــای فرهنگــی در‬ ‫دانشــگاه اشــاره و اظهــار کــرد‪ :‬انجــام دوره هــا‬ ‫و اردوهــای مشــترک فرهنگــی بــه منظــور‬ ‫انتقــال فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اســامی برای‬ ‫دانشــجویان بیــن الملــل دو دانشــگاه می توانــد‬ ‫زمینــه خوبــی بــرای همــکاری دو جانبه باشــد‪.‬‬ ‫وی زبــان را عامــل اساســی انتقــال فرهنــگ‬ ‫دانســت و بیــان کــرد‪ :‬بــا وجــود ظرفیــت‬ ‫هــای خوبــی کــه از وجــود دانشــجویان بیــن‬ ‫الملــل و اســاتید و پژوهشــگران برتــر جهانــی‬ ‫در دو دانشــگاه وجــود دارد‪ ،‬مــی توانیــم قلمــرو‬ ‫زبــان فارســی را در جهــان گســترش دهیــم و‬ ‫در دانشــگاه ها بــه ســمت تحقــق ایــن گفتــه‬ ‫رهبــری کــه “زبــان فارســی بایــد زبــان علــم‬ ‫شــود” حرکــت کنیم‪.‬دکتــر معمویــی رئیــس‬ ‫دانشــگاه بیــن المللــی اهــل بیــت (ع) نیــز در‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬برگــزاری اردوهــای فرهنگــی‬ ‫دانشــجویان بیــن الملــل‪ ،‬تبــادل دانشــجو‬ ‫و هدایــت ایشــان در رشــته های متنــوع‬ ‫موجــود و همچنیــن برگــزاری کنفرانس هــا‬ ‫و همایش هــای مشــترک بیــن المللــی را از‬ ‫مهــم تریــن محورهــای همــکاری دوجانبــه‬ ‫دانســت کــه الزم اســت در کمتریــن زمــان‬ ‫عملیاتــی شــوند‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در کنگره بین المللی تحقیقات شیالت و ابزیان‪:‬‬ ‫شیالت و ابزی پروری به عنوان یکی از راهکارهای مهم تامین امینت غذایی جهانی نیازمند توجه ویژه است‬ ‫دکتــر شــعبان شــتایی در ششــمین کنگــره‬ ‫بین المللــی تحقیقــات شــیالت و ابزیــان‬ ‫کــه بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از مشــارکت محققــان و پژوهشــگران‬ ‫در ایــن کنگــره‪ ،‬مطالبــی را درخصــوص ســابقه‬ ‫برگــزاری ایــن کنگــره و نیــز محورهــای ان‬ ‫بیــان کرد‪.‬بــه گــزارش روابــط عمومــی از‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان‪ ،‬شــتایی بــا تاکیــد بــر بحــث امنیــت‬ ‫غذایــی در جامعــه گفــت‪ :‬توجــه بــه شــیالت‬ ‫و ابزی پــروری یکــی از راهکارهــای تامیــن‬ ‫امینــت غذایــی در دنیــا بــوده و ایــن حــوزه‬ ‫نیازمنــد نــگاه ویــژه ای از ســوی مســئوالن‬ ‫اســت‪.‬رئیس کنگــره بین المللــی تحقیقــات‬ ‫شــیالت و ابزیــان بــا بیــان اینکــه دانشــگاه‬ ‫علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان بــه‬ ‫عنــوان یــک دانشــگاه تخصصــی و قدیمی تریــن‬ ‫نهــاد امــوزش عالــی اســتان اســت گفــت‪ :‬در‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬اولویت هــای پژوهشــی و تحقیقاتــی‬ ‫در راســتای رفــع چالش هــا و مشــکالت‬ ‫جامعــه و صنعــت بــوده و بــه دنبــال‬ ‫به میزبانی دانشگاه گیالن؛‬ ‫دومیــن کنفرانــس بین المللــی بهینه ســازی‬ ‫سیســتم های تولیــدی و خدماتــی بــا حمایــت‬ ‫علمــی ‪ ۴‬انجمــن کشــوری و بــا حضــور اســاتید‬ ‫برجســته بین المللــی بــه میزبانــی دانشــکده‬ ‫فنــی مهندســی شــرق گیــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫گیــان‪ ،‬دکتــر حمــزه امیــن طهماســبی دبیــر‬ ‫علمــی ایــن کنفرانــس ضمــن خیــر مقــدم بــه‬ ‫شــرکت کنندگان ایــن کنفرانــس و تشــکر از‬ ‫دســت اندرکاران کنفرانــس‪ ،‬بــا بیــان اینکــه‬ ‫ایــن کنفرانــس بــا هــدف ترویــج تحقیقــات‬ ‫کاربــردی در کلیــه بخش هــا و سیســتم های‬ ‫صنعتــی خدماتــی و انــواع مختلف کســب و کار‬ ‫بــه صــورت میان رشــته ای برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬فراهــم اوردن امــکان هم اندیشــی و‬ ‫توســعه روابــط بین المللــی بــا هــدف ارتقــا‬ ‫جایــگاه علمــی دانشــگاه از طریــق انعقــاد‬ ‫تفاهم نامه هــای علمــی‪ -‬پژوهشــی ماننــد‬ ‫تفاهم نامــه اراســموس هستیم‪.‬سرپرســت‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان در پایــان از اتحادیــه انجمن هــای‬ ‫علــوم شــیالتی ایــران و موسســه تحقیقــات‬ ‫شــیالت و همــه کســانی کــه در شــکل گیری و‬ ‫اجــرای ایــن همایــش نقــش داشــتند قدردانــی‬ ‫کرد‪.‬ســپس دبیــر علمــی ایــن کنگــره بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه ایــن کنگــره بــا هــدف ارائــه‬ ‫اخریــن دســتاوردهای علمــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫تحقیقاتــی متخصصــان و محققــان حــوزه‬ ‫شــیالت و ابزی پــروری برگــزار شــد گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ایــن کنگــره‬ ‫بین المللــی بــه صــورت مجــازی برگــزاری شــد‬ ‫و امیدواریــم بــا بهبــود شــرایط شــاهد برگزاری‬ ‫حضــوری ایــن کنگــره در دوره هــای اتــی‬ ‫باشــیم‪.‬دکتر سیدحســین حســینی فر ضمــن‬ ‫ارائــه محورهــای اصلــی کنفرانــس بــه بیــان‬ ‫اهمیــت برگــزاری کنفرانس هــای بین المللــی‬ ‫در راســتای شــکل گیری شــبکه اطالعــات‬ ‫علمــی بیــن محققیــن و نقــش ان در رشــد‬ ‫پایــدار تولیــدات ابزیــان در بخش هــای ابــزی‬ ‫پــروری و صیــد پرداخــت‪.‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫پــس از فراخــوان دریافــت مقالــه‪ ،‬تعــداد ‪۲۹۵‬‬ ‫مقالــه بــه دبیرخانــه کنگــره ارســال شــد کــه‬ ‫پــس از بررســی های صــورت گرفتــه توســط‬ ‫کمیتــه عملــی کنگــره‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۳۳‬مقالــه‬ ‫مــورد پذیــرش قــرار گرفت‪.‬دبیــر علمــی ایــن‬ ‫کنگــره تصریــح کــرد‪ :‬از ‪ ۱۳۳‬مقالــه پذیــرش‬ ‫شــده‪ ،‬تعــداد ‪ ۷۰‬مقالــه بــه صــورت ســخنرانی‬ ‫و ‪ ۶۳‬مقالــه بصــورت پوســتر پذیــرش شــده‬ ‫است‪.‬حســینی فر در پایــان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬در مجمــوع ‪ ۱۰‬پنــل تخصصــی بــا‬ ‫موضوعــات تغذیــه ابزیــان‪ ،‬تکثیــر و پــرورش‬ ‫ماهــی‪ ،‬توکســیکولوژی‪ ،‬بیماری هــای ابزیــان‪،‬‬ ‫اکولــوژی و هیدروبیولــوژی ابزیــان‪ ،‬فیزیولــوژی‬ ‫و ژنتیــک ماهــی‪ ،‬فــراوری ابزیــان‪ ،‬ماهیــان‬ ‫زینتــی و تکثیــر پــرورش ســخت پوســتان در‬ ‫ایــن کنفرانــس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی ششــمین کنگــره بین المللــی‬ ‫تحقیقــات شــیالت و ابزیــان ضمــن ارایــه‬ ‫گزارشــی از رونــد شــکل گیری کنگــره و‬ ‫امــور اجرایــی مربــوط بــه ان گفــت‪ :‬امیــدوارم‬ ‫در کنفرانس هــای اتــی بتوانیــم بــه صــورت‬ ‫حضــوری میزبــان محققــان و دانشــجویان در‬ ‫دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی‬ ‫گــرگان باشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر رقیــه صفــری بــا اشــاره بــه پنل هــای‬ ‫تخصصــی برگــزاری شــده و اهمیــت مطالــب‬ ‫علمــی ارایــه شــده در ان خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬کنفرانس هــای بین المللــی‪ ،‬منتــج بــه‬ ‫اشــتراک گذاری دانــش روز و فراهــم اوردن‬ ‫بســتر هــم افزایــی دانــش بیــن محققیــن‬ ‫و شــکل گیری شــبکه های تحقیقاتــی‬ ‫می شــود‪.‬گفتنی اســت در ایــن کنگــره‬ ‫بین المللــی پروفســور ‪Gregory ALDO‬‬ ‫‪ ،LEWBART‬پروفســور ‪Aileen TAN‬‬ ‫‪ ،SHAU HWAI‬پروفســور ‪Farhat‬‬ ‫‪ JABEEN‬و پروفســور ‪ Junning CAI‬از‬ ‫کشــورهای امریــکا‪ ،‬مالــزی‪ ،‬پاکســتان و ایتالیــا‬ ‫بــه عنــوان ســخنرانان کلیــدی بــه ســخنرانی‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی برگزار شد‬ ‫تبــادل نظــر اگاهانــه در شــاخه های مختلــف‬ ‫رشــته مهندســی صنایــع و اشناســازی صنایــع‬ ‫بــا روش هــای علمی‪-‬مهندســی صنایــع در‬ ‫بخش هــای مختلــف صنعــت و خدمــات رصــد‬ ‫فعالیت هــای علمــی در حــوزه مهندســی‬ ‫صنایــع و دســتیابی بــه اخریــن یافته هــای‬ ‫پژوهشــی از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن‬ ‫کنفــراس اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محورهــای اصلــی ایــن کنفرانــس‬ ‫شــامل حوزه هــای مختلــف اســتفاده از‬ ‫ابزارهــای بهینه ســازی بــه صــورت عــام و‬ ‫خــاص اســت و محورهــای خــاص ان شــامل‬ ‫بهینــه ســازی در صنعــت و خدمــات شــامل‬ ‫مدیریــت پــروژه‪ ،‬مدیریــت کیفیت و بهــره وری‪،‬‬ ‫مدیریــت نگهــداری و تعمیــرات‪ ،‬لجســتیک و‬ ‫ایــران‪ ،‬انجمــن مدیریــت کیفیــت ایــران‪،‬‬ ‫انجمــن سیســتم های هوشــمند ایــران و‬ ‫جمعیــت ایرانــی پیشــبرد ارتبــاط صنعــت و‬ ‫دانشــگاه و تحــت حمایــت پایــگاه اســتنادی‬ ‫علــوم جهــان اســام در روزهــای ‪ 25‬و ‪26‬‬ ‫ابــان مــاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫زنجیــره تامیــن‪ ،‬برنامه ریــزی تولیــد و کنتــرل‬ ‫موجــودی مــی باشــد‪.‬‬ ‫امیــن طهماســبی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن رویــداد‬ ‫بین المللــی بــا حمایــت علمــی ‪ ۴‬انجمــن‬ ‫کشــوری شــامل انجمــن مهندســی صنایــع‬ ‫در ادامــه مراســم افتتاحیــه ســخنرانان‬ ‫کلیــدی؛ دکتــر عرفــان بابایــی‪ ،‬اســتاد‬ ‫دانشــگاه ‪ Istinye‬اســتانبول‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬بــا‬ ‫عنــوان ســخنرانی « ‪Sustainable Fuzzy‬‬ ‫‪Multiple-Trip Location-Routing‬‬ ‫‪Problem for Medical Waste‬‬ ‫‪19-Management during the Covid‬‬ ‫‪ ،»Outbreak‬دکتــر ســارا حاتمــی از‬ ‫دانشــگاه ‪Universitat Politècnica‬‬ صفحه 62 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫‪63‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪de Catalunya - BarcelonaTECH,‬‬ ‫‪ UPC‬کشــور اســپانیا‪ ،‬بــا عنــوان ســخنرانی‬ ‫« ‪Tasks Scheduling for Automated‬‬ ‫‪Guided Vehicle with Potential‬‬ ‫‪Interruptions» ، Prof Muhamad‬‬ ‫‪ ، Zameri Mat Saman‬اســتاد دانشــگاه‬ ‫‪Universiti Teknologi Malaysia‬‬ ‫بــا عنــوان ســخنرانی « ‪Integration‬‬ ‫‪of Sustainable Manufacturing,‬‬ ‫‪Lean Manufacturing and Circular‬‬ ‫‪Economy: Proposal of a Research‬‬ ‫‪ ، « Model‬دکتــر حامــد رحیمیــان از‬ ‫دانشــگاه ‪ ،Clemson University‬کشــور‬ ‫امریــکا بــا عنــوان ســخنرانی «‪From Data‬‬ ‫‪ »to Decision‬بــه بیــان مباحــث خــود‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در دومیــن کنفرانــس بین المللــی‬ ‫بهینه ســازی سیســتم های تولیــدی و‬ ‫خدماتــی بالــغ بــر ‪ 120‬مقالــه از دانشــگاه های‬ ‫معتبــر در محورهــای مختلــف کنفرانــس‬ ‫دریافــت شــد کــه پــس از طــی مراحــل‬ ‫داوری‪ 61 ،‬مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و ‪33‬‬ ‫مقالــه بــه صــورت پوســتر پذیرفتــه شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مقــاالت در ‪ 12‬نشســت تخصصــی و ‪ 4‬تــاالر‬ ‫مــوازی به صــورت مجــازی ارائــه شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن کنفرانــس دکتــر‬ ‫توکلــی مقــدم اســتاد تمــام دانشــگاه تهــران‬ ‫به عنــوان یکــی از ســخنرانان کلیــدی‬ ‫به صــورت حضــوری‪ ،‬مهمــان کنفرانــس بــود‬ ‫شرکت دانشجوی دکترای فیزیک‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در‬ ‫کارگاه علمی پژوهشی در ایتالیا‬ ‫حافــظ تقی پــور دانشــجوی دکتــرای فیزیــک‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان از تاریــخ ‪۱۸‬‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬مهرمــاه در کارگاه علمــی پژوهشــی در‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫لزوم تشکیل شورای رصد و پایش در دانشگاه های کشور‬ ‫شناســایی مســائل و مشــکالت پیــش پــای‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬کمــک خوبــی بــرای توســعه‬ ‫متــوازن دانشــگاه ها باشــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد‪ :‬شــورای‬ ‫رصــد و پایــش در دانشــگاه های کشــور‬ ‫تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی در ارام ســازی‬ ‫فضــای دانشــگاه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نشســت معاونیــن و‬ ‫مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫موسســات و مراکــز امــوزش عالــی منطقــه‬ ‫‪ 8‬کشــور بــا حضــور معــاون و مدیــران حــوزه‬ ‫معاونــت فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری در ایــن نشســت اظهــار کــرد‪ :‬شــورای‬ ‫رصــد و پایــش در دانشــگاه های کشــور‬ ‫تشــکیل شــده و تاثیــر بســزایی در ارام ســازی‬ ‫فضــای دانشــگاه داشــته اســت‪.‬‬ ‫دکتــر کالنتــری بــا تاکیــد بــر تشــکیل‬ ‫ایــن شــورا در دانشــگاه هــای سیســتان و‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن شــورا مســائل کالن‬ ‫دانشــگاه را رصــد می کنــد و می توانــد بــا‬ ‫کــه بــه صــورت مشــترک توســط مرکــز‬ ‫بین المللــی فیزیــک نظــری عبدالســام و‬ ‫اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی در تاریــخ‬ ‫‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۲‬مهــر مــاه جــاری در تریســت ایتالیــا‬ ‫برگــزار شــد شــرکت کــرد و ضمــن ارائــه یــک‬ ‫ســخنرانی علمی‪-‬تخصصــی در جریــان اخریــن‬ ‫دســتاوردهای علمــی و فنــی مربوطــه قــرار‬ ‫گرفتــه و ایــن دوره را بــا موفقیــت بــه پایــان‬ ‫رســاند‪ .‬الزم بــه یــاداوری اســت رســاله‬ ‫دکتــری ایشــان بــه صــورت مشــترک و بــا‬ ‫همــکاری پژوهشــکده فیزیــک و شــتابگرهای‬ ‫پژوهشــگاه علــوم و فنــون هســته ای ایــران در‬ ‫حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری بــر تاثیــر فضــای مجــازی بــر اقدامــات‬ ‫و برنامــه ریزی هــا تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫فضــای مجــازی جایســت کــه دانشــجو و نســل‬ ‫جدیــد در ان زندگــی مــی کنــد‪ ،‬درس‪ ،‬جــزوه‪،‬‬ ‫دوســت و ســرگرمی همــه ایــن مــوارد در ان‬ ‫شــکل گرفتــه و در دســترس او قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن تحــول را بایــد بــه دقــت بررســی کــرد و‬ ‫پذیرفــت و متناســب بــا ان اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمرضــا رضایــی رئیــس دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان نیــز در ایــن نشســت‬ ‫از تشــکیل شــورای رصــد و پایــش در ایــن‬ ‫دانشــگاه خبــر داد و گفــت‪ :‬از همــان روزهــای‬ ‫نخســتین کــه بخــش نامــه تشــکیل شــورای‬ ‫رصــد و پیــش ابــاغ شــد‪ ،‬ایــن اقــدام در ایــن‬ ‫دانشــگاه انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا حضــور قائــم مقام‬ ‫معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬مســائل و مشــکالتی‬ ‫دانشــگاه های منطقــه ‪ 8‬کشــور بررســی شــد‪.‬‬ ‫مقاله پژوهشگر پسادکتری در رشته شیمی فیزیک خانم دکتر مهدیه‬ ‫دریجانی در نشریه معتبر ‪ Food Chemistry‬با ضریب تاثیر ‪ 9.231‬به چاپ‬ ‫رسید‬ ‫تریســت ایتالیــا شــرکت کــرد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫روابط عمومــی‪ ،‬اقــای حافــظ تقــی پــور‬ ‫اصالنــی دانشــجوی دکتــرای فیزیــک دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان در کارگاه تخصصــی‪:‬‬ ‫‪Joint‬‬ ‫‪ICTP-IAEA‬‬ ‫‪advanced‬‬ ‫‪workshop on future trends in‬‬ ‫‪multidisciplinary‬‬ ‫‪Ion‬‬ ‫‪Beam‬‬ ‫‪analysis‬‬ ‫وی همگرایــی دانشــگاه های اســتان را‬ ‫ضــروری دانســت و گفــت‪ :‬هم گرایــی و‬ ‫هم افزایــی هزینــه اقدامــات فرهنگــی را‬ ‫کاهــش می دهــد و بســیار تاثیــر گــذار خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫مقالــه خانــم دکتــر مهدیــه‬ ‫دریجانــی‪ ،‬پژوهشــگر پســادکتری‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان‬ ‫در رشــته شــیمی فیزیــک در‬ ‫نشــریه معتبــر ‪Food Chemistry‬‬ ‫بــا ضریــب تاثیــر ‪ 9.231‬بــه چــاپ‬ ‫رســید‬ ‫بــه گــزارش حــوزه معاونــت پژوهشــی‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬مقالــه خانــم دکتــر مهدیــه دریجانی‪،‬‬ ‫پژوهشــگر پســادکتری دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در رشــته شــیمی فیزیــک در‬ ‫نشــریه معتبــر ‪ Food Chemistry‬بــا‬ ‫ضریــب تاثیــر ‪ 9.231‬بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫موضــوع ایــن مقالــه تحقیقــی مطالعــه‬ ‫ســینتیک و مکانیــزم واکنــش تخریــب بتــا‬ ‫کاروتــن اســت‪ .‬بتاکاروتــن بســبب قیمــت‬ ‫خریــد و فــروش مناســب یــک مــاده غذایــی‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان مــاده افزودنــی و مکمــل‬ ‫نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫مــاده در صنایــع غذایــی بــه عنــوان رنــگ‬ ‫طبیعــی و انتــی اکســیدان مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪ .‬بتاکاروتــن بــرای پیشــگیری‬ ‫از ســرطان‪ ،‬بیمــاری هــای قلبــی عروقــی‪،‬‬ ‫دژنراســیون ماکــوالی چشــم و تقویت سیســتم‬ ‫ایمنــی بســیار مفیــد اســت‪ .‬بتاکاروتــن یــک‬ ‫ترکیــب بســیار حســاس اســت و بــه راحتــی در‬ ‫اثــر گرمــا‪ ،‬نــور و اکســیژن تخریــب مــی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن تــاش مــی شــود تــا بــا فــراوری های‬ ‫مختلــف مانــدگاری ایــن مــاده افزایــش یابد‪ .‬در‬ ‫ایــن تحقیــق مکانیســم تخریــب پیچیــده ایــن‬ ‫ترکیــب بــا مدلهــای مختلــف بررســی شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اطالعــات بــه دانــش نگهــداری‬ ‫ایــن منبــع مهــم غذایــی کمــک شــایانی‬ ‫مــی کنــد‪ .‬راهنمایــان محقــق دکتــر مهــدی‬ ‫شــهرکی و دکتــر مصطفــی حبیبــی هســتند‪.‬‬ ‫جهــت دسترســی بــه ایــن مقالــه از لینــک زیــر‬ ‫اســتفاده نماییــد‪:‬‬ ‫‪https://www.sciencedirect.‬‬ ‫‪com/science/article/abs/pii/‬‬ ‫‪S 0308814 6 22010445‬‬ ‫نشست معاونت فرهنگی وزارت‬ ‫عتف با شورای فرهنگی دانشگاه‬ ‫نشســت معاونــت فرهنگــی وزارت عتــف‬ ‫بــا شــورای فرهنگــی دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا حضــور روســای دانشــگاه های‬ ‫اســتان در روز ‪ ۱۷‬ابان مــاه انجــام شــد‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی‪ ،‬نشســت معاونــت‬ ‫فرهنگــی وزارت عتــف بــا شــورای فرهنگــی‬ ‫دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان بــا حضــور‬ ‫روســای دانشــگاه های اســتان در روز ‪۱۷‬‬ ‫ابان مــاه انجــام شــد‪ .‬در ایــن نشســت‬ ‫دکتــر رضایــی ریاســت دانشــگاه سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــه عنــوان رئیــس شــورای‬ ‫فرهنگــی دانشــگاه بــه بیــان دغدغه هــای‬ ‫فرهنگــی خــاص دانشــگاه های اســتان‬ ‫پرداخــت‪ .‬ســپس روســای دانشــگاه های اســتان‬ ‫بــا تاکیــد بــر ویژگی هــای مذهبــی‪ ،‬قومیتــی‪،‬‬ ‫ترکیــب جمعیتــی و همجــواری بــا دو کشــور‬ ‫پاکســتان و افغانســتان و کشــورهای حاشــیه‬ ‫دریــای عمــان بــه بیــان نقطه نظــرات خــود‬ ‫پرداختنــد‪ .‬در ادامــه دکتــر کالنتــری معاونــت‬ ‫فرهنگــی وزارت عتــف پــس از اســتماع نــکات‬ ‫مطــرح شــده‪ ،‬در رابطــه بــا سیاســت های‬ ‫وزارت عتــف و شــرایط خــاص جهانــی و‬ ‫کشــوری نقطــه نظــرات خویــش را مطــرح‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن جلســه در‬ ‫حاشــیه نشســت معاونیــن و مدیــران فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات و مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی منطقــه ‪ ۸‬کشــور در دانشــگاه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان انجــام شــد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی‬ ‫اساتید دانشگاه های استان سیستان‬ ‫و بلوچستان با نماینده ولی فقیه در‬ ‫استان‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی نهــاد نمایندگــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه های اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬نشســت هــم اندیشــی‬ ‫اســاتید دانشــگاه هــای اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا نماینــده مکــرم ولــی فقیــه‬ ‫در اســتان و امــام جمعــه معــزز زاهــدان بــا‬ ‫موضــوع «تبییــن رســالت اســاتید دانشــگاه‬ ‫در روشــنگری مســائل اخیــر اســتان» در روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۴‬ابان مــاه در ســالن همایــش‬ ‫نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در امــور‬ ‫اهــل ســنت برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت کــه بــا حضــور اعضــای هیات‬ ‫رئیســه دانشــگاه ها‪ ،‬مســئوالن نهــاد نمایندگــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ها‪ ،‬اعضــای‬ ‫منتخــب هیــات علمــی‪ ،‬دبیــران هــم اندیشــی‪،‬‬ ‫اســاتید و نخبــگان دانشــگاهی و اســاتید گــروه‬ ‫هــای معــارف برگــزار گردیــد‪ ،‬ابتــدا پنــج نفر از‬ ‫اســاتید بــه نمایندگــی از اســاتید دانشــگاه های‬ ‫اســتان نقطــه نظــرات خــود را مطــرح نمــوده‬ ‫و ســپس ایــت اهلل محامــی بــه ایــراد ســخن‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫ایشــان ســه عنصــر عاطفــه‪ ،‬عقالنیــت و‬ ‫انصــاف را اســاس رفتارهــای یــک انســان‬ ‫شایســته برشــمرده و افزودنــد‪« :‬اگــر همــه‬ ‫مــا ملتــزم بــه اســتفاده از ایــن ســه عنصــر در‬ ‫زندگــی خــود باشــیم‪ ،‬تدبیــر اتفاقــات و حــل‬ ‫مســائل اخیــر در اســتان کاری دور از ذهــن‬ ‫نخواهــد بــود‪».‬‬ صفحه 63 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫برگزاری کرسی ترویجی‬ ‫«خرده فرهنگ کجروانه به مثابه یک‬ ‫اسیب اجتماعی در شهر زاهدان»‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی در ایــن کرســی‬ ‫کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید‪ ،‬فعالعــان‬ ‫حــوزه اســیب هــای اجتماعــی شــهر زاهــدان‬ ‫و دانشــجویان برگــزار گردیــد‪ ،‬ارائــه دهنــده‬ ‫کرســی دکتــر مرتضــی مســرور علــی نودهــی‬ ‫عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم اجتماعــی‬ ‫بــود‪ .‬ناقــدان کرســی دکتــر ابوالفضــل‬ ‫احمــدزاده معــاون حقــوق عامــه دادگســتری‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان و دکتــر‬ ‫محمدرضــا حســنی عضــو هیئــت علمــی‬ ‫گــروه علــوم اجتماعــی بودنــد و مدیریــت‬ ‫کرســی را دکتــر مهــدی فغانــی عضــو هیــات‬ ‫علمــی گــروه حســابداری دانشــگاه سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ ۶‬عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند‬ ‫مدیــر کتابخانــه مرکــزی‪ ،‬تامیــن منابــع‬ ‫علمــی و انتشــارات دانشــگاه کاشــان گفــت‪:‬‬ ‫بنــا بــر گــزارش موسســه اســتنادی علــوم و‬ ‫پایــش علــم و فنــاوری (‪ )ISC‬در ابــان مــاه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬در میــان ‪ ۸۴۰‬پژوهشــگر پــر‬ ‫اســتناد شناســایی شــده بــا وابســتگی ایــران‪،‬‬ ‫شــش عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه کاشــان‬ ‫در جمــع پژوهشــگران پــر اســتناد یــک درصــد‬ ‫برتــر دنیــا قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه کاشــان در‬ ‫جمــع پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد‬ ‫برتــر دنیــا قــرار گرفتنــد‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از دانشــگاه کاشــان‪ ،‬دکتــر‬ ‫احمــدی زاده گفــت‪ :‬بــر اســاس ایــن گــزارش‬ ‫دکتــر مســعود صلواتــی نیاســری‪ ،‬دکتــر محمد‬ ‫عارفــی‪ ،‬دکتــر علــی قربــان پــور ارانــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫علــی اکبــر عباســیان ارانــی‪ ،‬دکتــر مهــدی‬ ‫محمــدی مهــر و دکتــر اکبــر محبــی در ایــن‬ ‫لیســت قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در ایــن گــزارش فهرســتی‬ ‫از پژوهشــگران پــر اســتناد در ‪ 22‬حــوزه‬ ‫موضوعــی علــوم در پایــگاه شــاخص‪‎‬های‬ ‫اساســی علــم (‪ )ESI‬متعلــق بــه شــرکت‬ ‫کالریویــت انالیتیکــس (‪ )WOS‬در بــازه‬ ‫زمانــی ‪ 10‬ســاله ارائــه شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــه ایــن ترتیــب پژوهشــگران در هــر‬ ‫رشــته بــر حســب تعــداد اســتنادهایی کــه‬ ‫دریافــت کرده‪‎‬انــد مرتب‪‎‬ســازی و ســپس‬ ‫پژوهشــگران یــک درصــد برتــر بــر اســاس‬ ‫حــدود اســتانه اســتنادی ‪ ESI‬بــه عنــوان‬ ‫نخبــگان علمــی درنظــر گرفتــه شــده انــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق مصوبــه هیئــت امنــا‬ ‫دانشــگاه کاشــان و بــر اســاس مــاده ‪۵۳‬‬ ‫اییــن نامــه اســتخدامی اعضــای هیئــت‬ ‫علمــی‪ ،‬بــه هــر عضــو هیئــت علمــی کــه در‬ ‫فهرســت پژوهشــگران یــک درصــد مســتخرج‬ ‫از پایگاه هــای (‪ )ESI-WOS‬یــا «ای اس‬ ‫ســی» قــرار بگیــرد یــک پایــه تشــویقی در‬ ‫طــول خدمــت (رشــته های علــوم انســانی و‬ ‫هنــر‪ ،‬دو پایــه) تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫احمــدی زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬همچنیــن‬ ‫بــه هــر عضــو هیئــت علمــی کــه بتوانــد در‬ ‫ایــن فهرســت‪ ،‬پنــج ســال حضــور متوالــی‬ ‫داشــته باشــد یــک پایــه تشــویقی (رشــته های‬ ‫علــوم انســانی و هنــر‪ ،‬دو پایــه) تــا ســقف‬ ‫چهــار پایــه در طــول خدمــت‪ ،‬تعلــق خواهــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم؛‬ ‫خانه گفت وگوی ازاد دانشگاه لرستان افتتاح شد‬ ‫در ایــن کرســی‪ ،‬دکتــر مســرور ضمــن ارائــه‬ ‫توضیحاتــی در خصــوص علــل و عوامــل شــکل‬ ‫گیــری خرده‪-‬فرهنــگ هــای بزهکارانــه در‬ ‫جوامــع‪ ،‬تعریــف‪ ،‬ماهیــت و کارکــرد ایــن‬ ‫خرده‪-‬فرهنــگ هــا و دالیــل افــراد بــرای‬ ‫پیوســتن بــه انهــا و نیــز پیامدهــای عضویــت‬ ‫بــرای افــراد و اســتراتژی هــای افــراد در برابــر‬ ‫ایــن پیامدهــا‪ ،‬بــه صــورت مشــخص بــه خــرده‬ ‫فرهنــگ کجروانــه شــکل گرفتــه در شــهر‬ ‫زاهــدان کــه البتــه از ایــن شــهر هــم فراتــر‬ ‫رفتــه اســت پرداخــت و مولفــه هــای علــل‬ ‫و عوامــل شــکل گیــری‪ ،‬ماهیــت و کارکــرد‪،‬‬ ‫دالیــل و پیامدهــای شــکل گیــری ایــن خــرده‬ ‫فرهنــگ را مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫در ادامــه ی جلســه‪ ،‬ناقــدان کرســی دکتــر‬ ‫احمــدزاده و دکتــر حســنی از وجــوه مختلــف‬ ‫بــه نقــد کرســی پرداختنــد و نقــاط ضعــف و‬ ‫قــوت ایــن موضــوع را بررســی نمودنــد و ارائــه‬ ‫کننــده ضمــن پاســخگویی بــه نقدهــای داوران‬ ‫و تاییــد برخــی از نقدهــا جمع بنــدی خــود را‬ ‫ارائــه نمــود‪.‬‬ ‫در انتهــای جلســه‪ ،‬برخــی حضــار بــه طــرح‬ ‫پرســش هایــی در خصــوص ماهیــت و نحــوه‬ ‫عملکــرد ایــن گــروه هــا‪ ،‬تجربــه برخــورد خــود‬ ‫بــا ایــن گــروه هــا و نحــوه عملــی جلوگیــری‬ ‫از گســترش عضوگیــری ایــن گــروه پرداختنــد‬ ‫کــه بــا توضیحاتــی از ســوی ارائــه دهنــده و‬ ‫ناقــدان همــراه شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت‬ ‫علــوم بــه نقــل از دانشــگاه لرســتان‪ ،‬روز‬ ‫یکشــنبه‪ 29 ،‬ابان مــاه‪ ،‬بــا حضــور دکتــر‬ ‫عبدالحســین کالنتــری‪ ،‬معــاون فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی وزیــر علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪،‬‬ ‫دکتــر احســان خامنوی خیابانــی‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫فعالیت هــای دینــی و قرانــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫دکتــر علــی نظــری‪ ،‬رئیــس دانشــگاه لرســتان‪،‬‬ ‫دکتــر محمــد حیاتــی‪ ،‬معــاون فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی دانشــگاه لرســتان و جمعــی از‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه‪« ،‬خانــه گفت وگــوی‬ ‫ازاد» دانشــگاه لرســتان‪ ،‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری در نشســت افتتــاح خانــه‬ ‫گفت وگــوی ازاد دانشــگاه لرســتان گفــت‪:‬‬ ‫«فعالیــت خانه هــای گفت وگــوی ازاد و‬ ‫مجموعه هــای دانشــجویی‪ ،‬باعــث تقویــت‬ ‫فضــای نشــاط و کنشــگری مبتنــی بــر مدنیــت‬ ‫در دانشــگاه ها می شــوند»‪.‬‬ ‫کالنتــری‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬تــاش مــا ایــن‬ ‫بــوده اســت کــه در دوران حضوری شــدن‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬فعالیت هــای انجمن هــای علمــی‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬تشــکل ها و کانون هــا‪ ،‬احیــاء و‬ ‫فعــال شــوند»‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تحلیــل کــرد‪« :‬مجموعه هــای دانشــجویی‬ ‫کــه در دانشــگاه ها وجــود دارنــد حلقه هــای‬ ‫واســطه بیــن حاکمیــت‪ ،‬مــردم و مجموعــه‬ ‫مســائل جامعــه هســتند؛ انجمن هــای علمــی‪،‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬دکتــر علــی نظــری‪،‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه لرســتان گفــت‪« :‬گفت وگــو‪،‬‬ ‫بسترســاز تمدن ســازی نویــن اســامی اســت؛‬ ‫هرچقــدر گفت وگــو را در جامعــه ترویــج‬ ‫کنیــم در مســیر تمدن ســازی نویــن اســامی‬ ‫حرکــت کرده ایــم»‪.‬‬ ‫تشــکل ها و کانون هــای دانشــجویی‪ ،‬فضاهــای‬ ‫میانــی کنش گــری هســتند کــه بایــد تقویــت‬ ‫شــوند»‪.‬وی تبییــن کــرد‪« :‬مجموعه هــای‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬مســائل مختلــف جامعــه را‬ ‫صورت بنــدی کــرده و بــه حاکمیــت منتقــل‬ ‫می کننــد تــا مســائل و مشــکالت به صــورت‬ ‫پراکنــده و بی هــدف‪ ،‬بیــان و مطالبــه نشــوند»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬دانشــگاه ها بایــد فضاهــای‬ ‫فعالیــت مجموعه هــای دانشــجویی را حمایــت‬ ‫کننــد تــا فرایندهــای پیشــرفت دانشــگاه و‬ ‫جامعــه‪ ،‬تقویــت شــوند»‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و اجتماعــی وزیــر علــوم‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬دانشــگاه ها بایســتی تــا‬ ‫جایــی کــه ممکــن اســت در فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و علمــی از ظرفیت هــا و‬ ‫مشــارکت های دانشــجویی اســتفاده کننــد»‬ ‫ن نویــن‬ ‫گفت وگــو بسترســاز تمــد ‬ ‫اســامی است‬ ‫دکتــر نظــری‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬خداونــد بعــد از‬ ‫خلــق انســان‪ ،‬اولیــن نعمــت را کــه بیــان اســت‬ ‫بــه او اعطــاء کــرد؛ ایــن بیــان و گفت وگــو‬ ‫بــرای ایــن اســت کــه انســان هــم بگویــد‪ ،‬هــم‬ ‫بنویســد بــا ایــن هــدف کــه میــزان و عدالــت‪،‬‬ ‫محقــق شــود»‪.‬وی تشــریح کــرد‪« :‬گفت وگــو‬ ‫بایــد مبتنــی بــر عقالنیــت‪ ،‬علمــی و روش منــد‬ ‫باشــد؛ دانشــجویان بی پــرده و براســاس‬ ‫اســتدالل و منطــق‪ ،‬دیدگاه هــای خــود را‬ ‫در خانــه گفت وگــوی ازاد دانشــگاه لرســتان‬ ‫بیــان می کننــد»‪ .‬رئیــس دانشــگاه لرســتان‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬مــا راهــی جــز گفت وگــو و‬ ‫بیــان نظــام مســائل نداریــم تــا بتوانیــم نظــام‬ ‫مســائل جامعــه را رفــع کنیــم یــا کاهــش‬ ‫دهیــم»‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در نشســت افتتــاح خانــه‬ ‫گفت وگوی ازاد دانشــگاه لرســتان‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫فعــال فرهنگــی‪ ،‬دبیــران و اعضــای انجمن هــای‬ ‫علمــی دانشــجویی‪ ،‬کانون هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬مذهبــی و تشــکل های‬ ‫دانشــجویی‪ ،‬برخــی مشــکالت و مطالبــات‬ ‫صنفــی‪ ،‬دانشــجویی را بــا معــاون فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی وزیــر علــوم‪ ،‬در میــان گذاشــتند‪.‬‬ صفحه 64 ‫مراکز دااگشنهی‬ ‫‪65‬‬ ‫‪@atfiran.ir‬‬ ‫ابانماه ‪ -1401‬نشریه شماره‪12‬‬ ‫ماهنامه خبری تحلیلی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫افتتاح دفتر ستاد نانو فناوری در دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان‬ ‫دفتــر ســتاد نانــو فنــاوری شــعبه بهبهــان بــا‬ ‫حضــور دکتــر باقــری مطلــق مدیــر ترویــج و‬ ‫فرهنگ ســازی ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری‬ ‫ســتاد نانــو و اعضــای هیئــت رئیســه در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتی‬ ‫خاتــم االنبیــاء بهبهــان‪ ،‬دکتــر باقــری مطلــق‬ ‫و خانــم مســکراف کارشــناس ویــژه بنیــاد‬ ‫امــوزش ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــا‬ ‫همراهــی خانــم مهدویان پــور نماینــده ســتاد‬ ‫نانــو در شهرســتان بهبهــان‪ ،‬ضمــن بازدیــد‬ ‫از دانشــگاه صنعتــی خاتــم االنبیــاء بهبهــان‪،‬‬ ‫دفتــر نمایندگــی ایــن ســتاد در شهرســتان را‬ ‫افتتــاح کردنــد‪.‬‬ ‫باقــری در اییــن افتتــاح ایــن دفتــر بــا بازدید‬ ‫از مراکــز پژوهشــی و ازمایشــگاهی و همچنیــن‬ ‫مرکــز مهــارت امــوزی دانشــگاه‪ ،‬از نزدیــک‬ ‫بــا امکانــات و دســتاوردهای دانشــگاه اشــنا و‬ ‫در ادامــه بــا حضــور در نشســت هــم اندیشــی‬ ‫بــا اســاتید دانشــگاه بــه بحــث و ت