ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 49 - مگ لند

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 49

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 49

ماهنامه عتف (علوم،تحقیقات و فناوری) شماره 49

£QF—‘D”¦#– ¢Ezm)¦z‘ æ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe(DF–F¢G{E‘›¦#)M—?D@ £M”QD{c\t‘D@"›¦#(¦Œ{"JD@’A•2” @—Q£‘DGE# –(t¦t:+㎗Œe(DF–)d”U–›d‘3#Z"+D{E§A‘ æ@E{A¦{+¢D–”m s§E]F¢@E#D{–£P¡–I'¢¡F¦•£¡A•‘M(D–EY A3M›•‘M £Œe)•–d‘rƒ?c§”U›dM—+–ŽE•¢¡¢D–”m@*ME¦#@ ¢D— 3)M§D¢D–”m– æ@—Q£‘¢FA•šDx@—{šF—;D@¢D–—•–rƒ?›•? A¡@£‘s•–Drƒ?¢¡){EQDšF—;“§D@—*:‘A¦—+ å@E{’—”eŽ—ŒeE§F––k*e£e¢D—QK¦§D!§• å@@E"?¢@D–QE*{@ K¦«D¢X‘›#¢D–”m–Ž—Œer–A”UK¦M+ A¦MDD— 3 ’¦”#O•@¢¡){EQD—X;F¢D–—•r–A”U)§; £3D?š~P§•D@ ࣞ ࣔ ϐ ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ̸ָveՀ^yÄ»ZÀÅZ» #DW¿UDQLU €^f¯YիµÁÓYžÌ]իÃZ»½Z]MիÃZ¼‹ի 掗ŒeE§F– T*•–E¦¦h+D@£Pt•5¦¡£M¦Ms§ƒM @DA•¡š~P•@¢M–D D@rƒ?Ž—#)L§F¢G¦§'›‘”ŒTm ›dM—+ ›‘•E# ›•?E¦#@ [M—+ ›:lU âââ–rƒ?¢¡){EQŽ—#)L§F é £Œ¦T:+€M£MD£§PF#“¦§D@ D—P{¢D–”m–£P¡–I'G{E‘–¡š~P•@ åD— 3K¦§D Äv¨ å¢D— 3K¦§D¢D–”m–£Œe’–d‘ D¢D@E QA‘D@¡¢D–—• A¡@£‘O§Gm @—Q¡D{–!L{šA”¡@ *Q¢D@E Q Á Ö/ŒË|¿Y{YM ÕZÅÖ/‡€¯ ZÅÃZ´/Œ¿Y{ { ՁY{€aÄˀœ¿ Äv¨ æAQ’¦#D—P{£Œ‘¢¡š~P¡–I'c2‘)LP•D@ {€Ì´]ª¿ÁŠÌaYŠ/Ì]|ËZ] ¢E#£P¡–I'(LM—‘’E§A‘¢¡–FD £Œe)¦d3E‘›#’A¦MD (LM—‘ €dm ){DP‘ (D–EY £ŒŒ“¦#›UEeD@£P¡–I' Äv¨ æ(A;–E*{@ å£d3£‘“¦‘+ D—P{£‘“¦‘+DF#¢D–—• Äv¨ ‰Y‚³ Õ{€]Z¯ÁÖ¼¸ŸhuZ^»¾Ë€eà Ze ɘȫǥȼɘӃӀǗɗƝɘȼɗӀǗɗƔȻȖȿƔȯǭɷǽǧɘƲӀǙȫȖưӁȫȴƔȸϙdzǍƲǗƔȻӁƪɗȺӁƱǥǍȼӀǗƓǜȰǙƪ –£*¦{;¢¡’‘FM)§;#’¦¡~P•@–’¦”#O•@G{E‘ã'—•¢¡D{–!L{¢E#—zL•—§¢D–—•–¢D–”mš~Q#[M—+¢Ezm)¦z‘£TT>+D”¦#–“¦*L>• â@@E£‘DGE#’E§£#+D*M*L¦M—{#["+E‘¢¡“2• –¡){EQD@¢Ezm)¦z‘–¢D–—•)§E§A‘JDA‘–D–P‘¢Eu#’E‘{A¦ME*{@[M—+›{¢Ezm)¦z‘£TT>+D”¦#–“¦*L>•sm—‘’”§EmD{¢E"?š~§'NDG›# âââ¢Ezm)¦z‘R—T?D@¢@E#D{–£Œe-;"‘“§E+š F+›#›{¢F2‘£QF—‘šD–@“§â@@E~¦‘›«D)¦dmšF—;“§D@£ŒŒ“¦#£•‚—]›t#M#–’E§¢¡’‘FM Äv¨ ‰Y‚³ Ör¿Y€Æ—€f¯{d‡ZËÄ] ǑǭǗƓǜȰǙƪϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏӀƓǗɘǭɁǥȳƾȺӁȷɅǑȕɅ ’‘FMG{E‘¢M˜D–’E§A‘ã’•–d‘D—X;#–£‘ƒM@Fš~P•@K¦«D£6•E ]¢A ‘A:‘E*{@)M§D›#F–D–@£]£‘ƒM@Fš~P•@¢D—Q›LŒ3“¦¡Al¡ âAQDGE#(t¦t:+–Ž—ŒeA;–£"¦";E*{@Ž—;E‘›•>#*{(e*3“MD@¡’*MG{E‘£‘ƒM@Fš~P•@¢M˜D–¢G{E‘ ›M1”'›‘•E#!uD@š~P•@£d+–€—:+A”M“§–A+›#šDQ#£•”>MD@›LŒ3“§¢DGE#FF–D“¦*L>•D@£‘ƒM@Fš~P•@K¦«D£6•E ]¢A ‘A:‘E*{@ @E¦~•E`•D@D£uƒ? —7D7’L•Eâ)MšE?™‘–›‘At‘¢D@(§“§–"§š@@’L•›#DŒe!L{DG#‘"A§‘Em£‘yŒ‘šD—MD@A•–A?å)lã£+¦Œe¢@E"¡D â)MšA‘@—3–›#Œe›dM—+–!L{D@E¦EmŽ`•y§ŽƒMD@“§E#”#ãAMD£•(@dM›#ãAQ"•9¦:U£*¦#E+Ž`•– Äv¨ صفحه 1 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# åD— 3K¦§Dʄ ՁY{€aÄˀœ¿Á֌Ë|¿Y{YMÕZÅև€¯ {€Ì´]ª¿ÁŠÌaYŠÌ]|ËZ]ZÅÃZ´Œ¿Y{{ {d¨³Á{€¯ÃZ‹YZÅÃZ´Œ¿Y{½Y|À»Z¯Ã|ÀËZ¼¿½ZÀz‡ Ä]ZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÀ¯Z¯Ö·Z»ÁÖÅZ§cÔ°Œ»ž§Â“» {dyY{€aÄ¿Ó{ZŸÁž»Zm¹Zœ¿®ËįºÌfˆÅ½MµZ^¿{ |¿Â‹Ã|Ë{½M{½Y€Ì´]©Â¬uļÅZeºÌÀ¯{ZnËYŒ¯ ZŀŒ«ļŶ°Œ»,¹ÂeZ]©Â¬uՁZ‡\‡ZÀf»ÄËZa€]Á {‹¶u \·Z«{į½ZËÂnŒ¿Y{YÕZ¼‹½ZÀz‡Ä]ŠÀ¯YÁ{ÕÁ Z]d‹Y{ZƛY,|‹Šzaº‡Y€»{ՀːeÄfˆ]®Ë ½ZŒy{Ã|ÀËMÄ]¹Y{¡Y€‡Œ¯{įÖËZÅḑ€› Z»ÕÁŠÌaÖfˆ]¾]pÌŹY{ÁZ]Á¹YÁ|Ì»YZ̈]½Y€ËY ÁcÔ°Œ»ºÌ¿YÂeÖ»ÁºÌfˆÅºÌ¿YÂeÖ»[ZvYZ»-dˆÌ¿ ºÌ¿‚]ZÀ¯Yž¿Y» \‡ZÀ» ֋Á Á Z ‹ Y Ö¼¸Ÿ {ZÆm ÕÂƼm †ÌË d‡YÖ Ì^—d¨³Á{€¯¦ÌÂecÔ°Œ»€]Ä^¸£ÕY€] Z¯Z]ºÌ¿YÂeÖ»Z»Y,ºÌÀ¯d§€ŒÌa|ÅYÂyÖ¼¿¾¼‹{į ºÌÀ¯¦ŸZ”»YŒ¯d§€ŒÌadŸ€‡,Ö¼¸ŸÁÄ¿Y|ÅZn» [~m{ºÅ|ËZ]ZÅÃZ´Œ¿Y{{Á‚§YֈÌË×YdËM ¶¼Ÿ|À¼§|ÅŠÅÁ„aÁªÌ¬veÄÀÌ»{ºÅÁÂnŒ¿Y{ ­ZyZÅÄ¿Zz]Zf¯{|ËZ^¿ÖËÂnŒ¿Y{ÕZÅÄ»Z¿½ZËZaÁ|ÀÀ¯ ¶uÄ]Ze|À‹Z]Âv»Z“Z¬eÁÂv»ĸXˆ»|ËZ]Ä°¸],|¿Âz] |ÀÀ¯®¼¯cÔ°Œ» ÕZŶ°ŒeZ]Y|Ë{d‡YÂy{ÃZ]{ºÅ{‚̇d·Á{†ÌË Z]Ö¸¨»Ĉ¸mµZˆ»Y{Y{€yÃ|À]d¨³‚Ì¿ÖÅZ´Œ¿Y{ Áºf‹Y{½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{|nˆ»{ÖËÂnŒ¿Y{ÕZŶ°Œe ´f¨³ÁÃZ]Á{dˆŒ¿ÕY‚³€]YÁ¹|ÌÀ‹Y½Z¿McY€œ¿ ºÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y‚Ì¿ÖËÂnŒ¿Y{ÕZŶ°ŒeÁ½ZËÂnŒ¿Y{Z] ÃZ´ËZmÄ]ºÌfˆ¿YÂeºË{€¯d¯€utÌv€Ìˆ»{Zm€Å ½ZŒy{Š¬¿,½MĿ¼¿ÁºÌÀ¯Y|Ìad‡{{ÂyÖ «YÁ ¾»įd‡Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Z]ĸ]Z¬»{½ZÌÅZ´Œ¿Y{ÁÃZ´Œ¿Y{ ºÀ¯Ö»Ö¿Y{|«ZÆ¿MY |ËZ]Ä »ZmÕZÅŠz]ļÅd¨³ºÅ{‚̇d·Á{†ÌË |ÀÀ¯ÄmÂe½Y€œÀ^uZÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{½ZÀz‡ÁcZˀœ¿Ä] ZÅÃZ´Œ¿Y{ { ՁY{€aÄˀœ¿ Á ֌Ë|¿Y{YM ÕZÅև€¯ Á ¥€uÁ¿Äˀœ¿pÌÅÄ]|ËZ^¿ {€Ì´]ª¿ÁŠÌaYŠÌ] Á{Zf‡YpÌÅÕ‡Y½ÂÀ¯Ze|Àq€Å,{Â]ÄmÂeÖ]ÕYÁZe |‹Z]Ã|Œ¿½ZÌ]ՀœÀ^uZ ¾fyZ‡ÕY€]ºÅ{‚̇d·Á{ÕZÅÄ»Z¿€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,d‡Y º¸Ÿ |Ì·Âe { Õ« d¯€u |À»ZÌ¿ Õ« ½Y€ËY Äq€³Y,dˆÌ¿®‹Â»dyZ‡{–¬§c|«{€¯tˀe {|ËZ]Z»Y,d‡YZzf§YÄËZ»‚Ì¿¾ËY{d§€ŒÌa Œ¯ZeºÌÀ¯d§€ŒÌa‚Ì¿ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ€´Ë{ÕZÅ {Zf«Y,ZË{{Zf«Y {‹|À¼e|«¦¸fz»ÕZÅÄ^Àm{ YµZfÌnË{{Zf«YÁՁZn»ÕZ”§{Zf«Y,Հ´‹{€³ Öy€]Á€»YÁ{Y{Õ{ZˁZ¯ÕZmįd‡YÖËZÅ Y½Y€ËYÖf¨¿|»M{ÁY|¿YÄ]ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ |ÀÀ¯Ö»\ˆ¯|»M{ՁZn»ÕZ”§ÁµZfÌnË{ d·Á{Á€»YZÌ¿Yº¸Ÿ|Ì·ÂeÕY€]Õ«d¯€uֈÌË d¨³Ádˆ¿Y{Œ¯{ÄËZaº¸ŸµÂve{ZnËY{ÄËÁÄ] Z]–¬§įd‡YÕÂv»֌¬¿,ÃZ´Œ¿Y{Š¬¿ÄÀÌ»¾ËY{ ļÅ dˆÌ¿¾°¼»Õ{Zf‡{Á¹Â¸Ÿ€ËÁÕZʼnÔe į½Y€Æe{ÖÅZ´Œ¿Y{‚¯Y€»ÄËÁÄ]Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÁևZÀ‹Ä·Pˆ»ÄÀÌ»{|ËZ],|¿Y{ÄÀÌ»¾ËY{Öf˂¯€» |ÀÀ¯ÕZ°¼Åd·Á{Z],Z°ÅYÄWYY Ä] {Ây cYZƛY Y Հ´Ë{ Šz] { ÕÂƼm †ÌË d§€//ŒÌaÄ//°ÀËY½Z//Ì]Z//]ÕÂ//Ƽm†//ÌË ¹Á{¹Z³Öf//‡{ÓZ]|À//‡Â//v»,µÂveÁÖ//¼¸Ÿ {Z//nËYՂ//¯€»Ä//˜¬¿ÃZ´//Œ¿Y{d//¨³,d//‡Y ‚//¯Y€»ÁZÅÃZ´//Œ¿Y{Ád//‡YÄ// »Zm{µÂ//ve µÂ//ve{Z//nËY{d//·Á{€//°§©Z//eY|//ËZ]Ö//¼¸Ÿ |À//‹Z]Ä// »Zm{ ÕÂƼmd‡ZËÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaYZ¿€ËY‰Y‚³Ä] Ö¼‡ÖËZŒ³Z]¾ÌËM{ֈÌWºÌÅY€]Y|̇×YdËM ֌ÅÁ„a‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ָ̐veµZ‡ Ä°ÀËYÄ]ÕYÁ|Ì»YY€]YZ]½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{{Œ¯ÕÁZÀ§Á €Ì³ºŒqÕZÅd̬§Â»YZ‹€‡Á‚ËZ¼f»Ö·Z‡ZÅÃZ´Œ¿Y{ ,¹Á{¹Z³Öf‡{ÓZ]|À‡5 Âv»d¨³,|À‹Z]Äf‹Y{Ö¼¸Ÿ ÖÅZ´Œ¿Y{½YÂeYÕY{Ây€]Z]½Y€ËYÁd‡YÖ¼¸Ÿd§€ŒÌa ½ZÆmÖ¼¸Ÿ{ּƻÃZ´ËZm|¿YÂeÖ»,ÓZ]Z̈] |‹Z]Äf‹Y{ ºÌfˆÅµÂve|À»ZÌ¿Œ¯{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÂƼm†ÌË ÁZÅÃZ´Œ¿Y{d¨³,|‹Z]ÄËZaº¸Ÿ|ËZ]0Z¼fuµÂve¾ËYÁ Y Œ¯ ÕZŁZÌ¿ ,ÕÂv»ĸXˆ» Z] |ËZ] ½ZÌÅZ´Œ¿Y{ |ÀÀ¯ÄËYYZ°ÅYcÔ°Œ»Yd§½Á€]ÕY€]ÁÖËZ‡ZÀ‹ ¶uÕY€]|ËZ]ZÅÃZ´Œ¿Y{Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ֈÌË×YdËM ©ZeY,½MY€eÓZ]Á|ÀËZÌ]d·Á{®¼¯Ä]Œ¯¶WZˆ» {į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯½Y€°¨À‹Á{Á‚§Y,|À‹Z]d·Á{€°§ ž«Â»Ä],|¿Y{€aÖ»Ä »Zm¶WZˆ»|Ä]Ö¿Z]Ã|Ë{ÃZ´ËZm ÄËYYZ°ÅYZÆ¿Mž§ÕY€]Á|ÀÅ{Ö»Y|ŒÅZÅ\̇MÃZ]{ |ÀÅ{Ö» ½ZÌÅZ´Œ¿Y{Ö¼¸Ÿ½YÂeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÂƼm†ÌË ÃZ´ËZmºÌ¿YÂf]į|À¯Ö»{ZnËYYÕYÁ|Ì»Y¾ËYŒ¯ d¨³,ºÌÀ¯ÖÀˀ§MZ]Ö¼¸ŸdÌ m€»{Y½Y€ËYÖ¿|¼e ʄæAQ’¦#D—P{£Œ‘¢¡š~P¡–I'c2‘)LP•D@ʄ £¦;DE*{@ Ö¼¸ŸdÌ m€»Ä]½|̇ÕY€]֌ÅÁ„acZˆ‡Â»½Y€Ë|»ÕZÅÁM Ö¸¸¼·Y¾Ì]{֌ÅÁ„acZˆ‡Â»µZ §d¯ZŒ»cÁ€“ Ä]t^,Հ´ŒÅÁ„a€³Y,ÕÁ€Ì^ eÄ]įÖËZmZe {­Y|¿Y€ËYdËZ‡ªË€—Y€Æ›Y| ],|̇Õ{ÁZf‡{ ½YY~´f‡ŻZÌfyY{dŸ€‡Ä]Á½Z¬¬v»€´Ë{ZÌfyY Á ŠÅÁ„a Ĉ‡Â» †ÌW ,ÖÅZ‹¿ €f¯{ {€Ì´] Y€« įÁZ]¾ËYÄ]½ÓÁˆ»½|̇,Ö·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€] Á|ÀÀ°¿Հ̳ºÌ¼e½Z^ÌfŒacZ ·Z˜»ÁŠÅÁ„a½Á|] ŠÅÁ„aÁº¸Ÿ֟Z¼fmYÄËZ»€‡¾Ì»Ze{Ĉ‡Â»d̬§Â» ÕZÅÕY~´f‡Ż{€e€i»ÖÀˀ§MŠ¬¿ÁÖ·ZŸ‰Â»MÁ cZ¬Ì¬ve ‚¯€» †ÌW ,Õ¿ ֓Z« €f¯{ ,ÁÂu ¾ËY ¾Ë€f¼Æ»½YÂÀŸÄ]Š¬¿ÕZ¨ËY,Œ¯Ö¼¸Ÿd‡Ż ¹Â¸ŸcYÁ¶j»ÕÁZÀ§Áº¸ŸY~´f‡ŻÕZÅ{ZÆ¿ÁZŒ» d¯ZŒ»ÁÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á ¹Â¸Ÿ{ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÕZÅÕY~´f‡Ż¹Z¼e{¾f‹Y{ ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»†ÌW,Ã{Y\m€f¯{,ÕÁZÀ§Á Ä ‡Âe{Ĉ‡Â»ÕZÅdÌ·Z §֌z]€iY,ÖËY~£žËZÀÁ ÁÄ »Zmd»Ô‡ÕZ¬eY{|À»{‡Y€§Áº·Z‡ÕZÅY~£ Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»Ĉ‡Â»†ÌË,ÖWY€Ì»¾Ìˆu€f¯{ ¹Â¸ŸÁÂu{Ĉ‡Â»½|̇,ž¼n»€Ì]{Á֟Z¼fmYÁ Á½Z¼·M{®¿Ôa†¯Z»Ä]ZŒ»ÖfÌ “ÁÄ]֟Z¼fmY Á[ZÅÁ½Y€ËY{IPMÕ{ZÌÀ]ÕZÅŠ¿Y{ÃZ´ŒÅÁ„a ‰Â»M֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§cZ ·Z˜»ÕYĬ˜À»\˜« ÕÂXe ¾ËÁ|e Á ÖuY€— Á ½|‹ ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ,Ö·ZŸ YŒ¯ÕZÅcÁ€“ÁZŁZÌ¿Z]\‡ZÀf»Ö·ZŸ‰Â»M |¿{€¯½YÂÀŸ{ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ» ,Ճ€¿YÁ{Y»ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,Õ|¿ÁZy€f¯{,ÃZ´ŒÅÁ„a ¾ËYÄ]Œ¯cÔ°Œ»¶u{€i»ÕZÅs€—ÕY~³YÁ ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„a†ÌËÕ{Z^«€f¯{,ÃZ´ŒÅÁ„a Õ{€^ÅYZŒÀ»Ád§€ŒÌa{Y~³€iY,Ö´Àŀ§cZ ·Z˜» ½|¼eÁ²Àŀ§\˜«,Œ¯Ö·Z eÁÄ ‡ÂeՁZ‡½YÂf» Ö¸ˆ¿|¿ÂÌa{€i»Á©Ôy½Z»Z‡,¹Ô‡Y½ZÆmÁŻM †ÌË,ŠÀ»Â°¿€f¯{Á |¬»Z§{ÁֻԇY[Ô¬¿Y ¶u{dÌ m€»\ˆ¯,ּ̋Á€faÁ€¼Ì¸aÃZ´ŒÅÁ„a {{ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ»Y€¼Ì¸aÄÀÌ»{Œ¯cÔ°Œ» |¿{€¯½YÂÀŸŠÅÁ„ahv] և|Àƻָ»ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,Ö^¸˜»€f¯{¾ÌÀr¼Å µÁYÃZ´ËZmÄ]ÃZ´ŒÅÁ„a½|̇ÕÁZÀ§dˆËÁ®Ìf¿ƒ †¯Z»Ĉ‡Â»įÖÅZ´ËZm€Ìœ¿ Œ¯Ճ·ÂÀ°eÂÌ] ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,ÃYÂy|Ì»Y€f¯{ {Y{½Z¼·M{®¿Ôa ÃZ´ŒÅÁ„a ¾ËY ½|̇ ּ̋ և|ÀÆ» Á ּ̋ ½|‹ÄfyZÀ‹ d̼‡ Ä] Á Ö¸» dÌ m€» ÃZ´ËZm Ä] {Œ¯ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„a€ËZ‡ÁÃZ´ŒÅÁ„a¾ËYÃZ´ËZm ,Հ¨ m €f¯{ ,ZÆ¿M Ä] Ö¸» ½Ô¯ ÕZÅs€— ÕY~³YÁ և|ÀÆ» Á ևZÀ‹ Ä·‚· Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌW ÁÖËY€mYÁÖÀ§¹Zœ¿{ÃZ´ŒÅÁ„aÃZ´ËZmÕZ¬eY,Ä·‚· ÕZf‡Y{ÕYĬ˜À»dÌ m€»ÁŒ¯t¿Y‡dˀË|» ,Öv˜]Y€f¯{,°ˆ¿ÂËÕ‡YÃ|‹Y~³YÁÕZÅdË»Z» {ZnËY,ÕÂm¹Â¸ŸÁևZÀ‹ ¿ZÌ«YÖ¸»ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW {Ö¼¸ŸՀ^ÅÁ[ÂÀm\˜«{Ö¼WY{ÖeZ¬Ì¬veÃZ´ËZa ,€^n¿€f¯{,ևZÀ‹ ¿ZÌ«YµÁ{¾Ì]½Â̼̈¯t˜‡ ÃZ´ŒÅÁ„aÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ËZmÕZ¬eY,²¿ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË ,Ö»Y€f¯{ÁÁÂu¾ËY{Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿¾Ì»ZeZÀ¯{ ½Zˆ¿Y¹Y‚ŸYdË»Z»{d̬§Â»,Z”§YÂÅÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW Ö·ZŸÕY‹{s€—¾ËY\ːe¹‚¸fˆ»įZ”§Ä] dveÃZ´ŒÅÁ„aÕY€]{ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ»Yd‡Y¦fŸ |¿{€¯½YÂÀŸ½ZŒfˀË|» cZŸÔ—YÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,Öf‡Á|̸Ÿ€f¯{ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe€fŒÌ]Äq€ÅÖ§€ »‚Ì¿,­Y|¿Y€ËY½Y€ËY ZÅÕY~´f‡Ż{½McZ»|yYÃ{Z¨f‡YÁÃZ´ŒÅÁ„a ¾//Ì·ÁY{Â//Œ¯Ö//ŒÅÁ„acZ//ˆ‡Â»½Y€//Ë|» ÁcZ//¬Ì¬ve,¹Â//¸Ÿ€//ˁÁZ//]ՁZ//n»d//ˆŒ¿ ,ZÅÁZf//‡{ÁZ//ÅdÌ·Z §Ä//WYY¾//¼“ÕÁZ//À§ Š//ÅÁ„aÄ//ÀÌ»{{Â//yÕZ//ÅÁM½Z//Ì]Ä//] |//ÀfyY{€a €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ¹Â¸Ÿ€ËÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ »,Ö¼Ìu¾Ìˆv»Ô£ {֌ÅÁ„aĈ‡Â»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]¹Â¸ŸcYÁ {» {Y| e ¾ËY Y d¨³ ,|ÀÀ¯Ö» dÌ·Z § Œ¯ {»,¹Â¸ŸcYÁÕ{Zf‡ÁÂuºÌ¬fˆ»€œ¿€Ë ,ZÅÃZ´Œ¿Y{€œ¿€Ë{»,֏yŠz]{ €œ¿€Ë‚Ì¿{»ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]Äfˆ]YÁ{» ¹Y|¯€Åį|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Öf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿ |ÀÅ{¹Zn¿YÖ¸»±‚]Z̈]֌ÅÁ„aÕZÅs€—|À¿YÂeÖ» Y ®Ë €Å į d‡Y ¾ËY ¾» ÕÁM d‹Y{ ZƛY ÕÁ c|»Y{½Ô¯s€—®Ë¶«Y|u±‚]ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„a Ö¸¸¼·Y¾Ì] Z̬»{Ö¼¸ŸdÌ m€»Ä]¶Ì¿{ÁZ‡Ã|ÀËM |À‹Z]Äf‹Y{µZ §Z̈]d¯ZŒ» Ö¸»ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„až¼n»€Ì]{,ÖWY€Ì»¾Ìˆu€f¯{ |Ì·ÂeYŠÅÁ„aºÆ‡d¨³Ĉ¸m¾ËY{‚Ì¿Œ¯ |{ºÅ{dŒÅÄ]dÌ “Á¾Ë€fÆ]{Ö¸yY{Ž·ZyZ¿ {Y{ĸZ§Z̈]Õ|{ÕY~³¥|ÅZ]ÁÃ|̇ cZˆ‡Â»ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„aÄ]Ä¿Z¨‡Zf»d‹Y{ZƛYÕÁ cYZ^fŸYŽÌze{Ád‡YÃ|‹ÄmÂe€f¼¯ÖeZ¬Ì¬ve {Y{{ÂmÁÕ{ZˁcÔ°Œ»ºÅŠz]¾ËY Ä ‡Âeºf¨ÅÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]ÕY€mYÁ¾ËÁ|eÖWY€Ì»€f¯{ Ä]į{€¯½YÂÀŸ|Ë|md·Á{ÕY€]€Ìœ¿º¯Öf€§Y º¸ŸÁÂuÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅY|Å{Ö»½Z°»Y½ÓÁˆ» ½MÕY€mY¹Z¬»{ºÅÁÄ»Z¿€]¾f‹Â¿{ºÅYÕÁZÀ§Á |Å{Y€«ÄmÂe{» Ö¼¸ŸÕZÅŠÅÁ„a½Z»Z‡†ÌW,ÕŒŸ€f¯{Ä»Y{Y{ €f¯{,½Z»Z‡Öf Àļ̿Äm{Â]ÕZÌuY½Y€ËYÖf ÀÁ \ˆ¯ ,Õ{ZÌÀ] ÕZÅŠ¿Y{ ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌW ,Ö¿ZnËÓ ¾ËY ½Z¬¬v» –‡Âe ½Y€ËY ¶]¿ Ö¼¸Ÿ ÂËZm ¾Ìfˆz¿ 掗ŒeE§F– –E¦¦h+D@£Pt•5¦¡£M¦Ms§ƒM @DA•¡š~P•@¢M–D T*• €//ˁÁ,¶³Ö//¨·Ö//¸Ÿ|//¼v»€//f¯{ d//¨³ÕÁZ//À§ÁcZ//¬Ì¬ve,¹Â//¸Ÿ [Z//f¿YÄ//ËÁÄ//]Ö//fˀË|»cY€//Ì̤e ÕÁZ//]Â//Œ¯ÕZÅÃZ´//Œ¿Y{{Z//‡Á Ô//»Z¯Հ//»Y|//Ë|md//·Á{½|//»MZ¯ Y¶WZ//ˆ»¾//ËY|//ËZ^¿Ád//‡YÖ// Ì^— Ö//‡ŻªËÔ//‡įY€qº//ÌÀ¯Ö//‡Ż {Y|//¿Ö//zeÁÂ//u¾//ËY{Ö//Œ¬¿ ,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ÕY|Ƌ ÃYÁ{ZË Ä̋Zu { ¶³ Ö¨· €f¯{ Z] ³Á d¨³ { ½Y|¼Å ½Zf‡€Æ‹ Z°‹Á ¹Z¼eYZ]ÖfˀË|»cY€Ì̤ed‹Y{ZƛYZ¿€ËY ÁÃZ´¿Z]|Ë|md·Á{Y€¬f‡YÁdÌ·ÂXˆ»½YÁ{ 0 »Z¯Հ»Y,cÁZ¨f»ÕZ¯ÕZÅd‡Ż µÂ¼ »Ô ÕYĸnŸpÌÅZÆÀËYº£Ä]įd‡YÖ Ì^—Á {Y|¿{ÂmÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡Á€Ì̤eÕY€] {ÖfˀË|»cY€Ì̤eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]¹Â¸Ÿ€ËÁ ¾ÌÀr¼ÅÁĸÂuÁ€^Z]Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ |ÅYÂy¹Zn¿Y֐zeÁÖ¼¸ŸªÌ«{ÕZÅև€] ÕZ‡Á Á ½Y€Ë|» ğ¼n» {€¯ tˀe ,|‹ Á Ä]€ne \ˆ¯ Á ‰Ôe ZŵZ‡ Z] ZÅÃZ´Œ¿Y{ cYÁÖfˀË|»ÁÖ¼¸ŸÕZÅÄËZ»€‡Žze ½Y{|«|ËZ]ÃY¼Åį|¿Â‹Ö»[ˆv»¹Â¸Ÿ ºÌ‹Z]ZÆ¿McZ»|yÁcZ¼u ž«YÁÄ]ÖfˀË|»cY€Ì̤ed¨³¶³Ö¨·€f¯{ įd‡Y®Ìb¼·Y¶ Œ»ÁÕ{Y|»YÁ{©Y|» Y d̬§Â» \ˆ¯ Á {¬» Ä] ½|̇ ÕY€] {‹Ö»Ã{Y{¶ËÂve€´Ë{{€§Ä]Õ{€§ ÖfˀË|»cY€Ì̤e€´Ë{Õ‡Y{€¯|̯ZeÕÁ ¿ÁµÂve,Õ|»MZ¯ÁÂ̴¿YŠËY‚§Y\m» ÕZÅÃZ´¿ÁŽze,½YÂeYÃ{Z¨f‡YZ]ÖËY€³ ½YÂÀŸpÌÅÄ]į|‹|ÅYÂy»YÃY{Y{|Ë|m {€¯ևŻYÖ Ì^—|¿Á¾ËY|ËZ^¿ ,ևŻ €œÀ» Y {€¯ |̯Ze ¶³ Ö¨·€f¯{ ,¹{€» €œ¿ Á ÕY Z‡Y €] d·Á{ €Ì̤e Z] Öˈ¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼ÅÕY€]ÖfˀË|»cY€Ì̤e Հ»Y,ÖËY€mY|Ë|mÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅd‡ŻZ] 0 »Z¯ d‡YÕÁ€“Äf^·YÁÖ Ì^—Ô Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ ®ËÕZ”ŸYž«YÁ{ZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|» ZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸ §½Y€Ë|»d¨³,|ÀfˆÅÃ{Y¿Zy Œ¯ ÄËZ»€‡ Á Žzf» ,|À¼¿YÂe Ö´¼Å ,ZÆ¿Md»€uš¨uÁd‹Y|‡Za¾¼“į|ÀfˆÅ ¹Zn¿Y,ևZÀ‹Z¯Z¯Z]ÁÁ€»Ä]cY€Ì̤e|¿Á {‹Ö» ZÅÃZ´Œ¿Y{ÖËZŒ³Z]Ây{¶³Ö¨·€f¯{ ÃÂv¿ Ây { ¹Â¸Ÿ cYÁ d¨³ ‚Ì¿ ž]Ze ,½ZËÂnŒ¿Y{ ”u Á ÃZ´Œ¿Y{ ÖËZŒ³Z] ‚Ì¿®ÀËYºÅ|Àq€Åd‡YZ¿Á€¯Ö¸»{Zf‡€œ¿ cÔ̐ve½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]Äf‹~³µZ‡|À¿Z¼Å ĸu€»Ä]įY€f¯{Á|‹YևZÀ‹Z¯ָ̼°e Õ”uZÅ Ô¯,|¿YÃ|̇Ä»Z¿½ZËZa¹Zn¿Y {‹Ö»Y‚³€] ZÅÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„aÁ֋Â»M|ÀËY€§{Á‚§YÕÁ ՁZn»ÁÕ”uÖÀ Ę̈֬¸ecÄ]‚Ì¿ c { ¹Â¸Ÿ cYÁ Á {‹Ö» ¹Zn¿Y {Zf‡d¬§Y»Á½ZËÂnŒ¿Y{¶»Z¯½Â̇ZÀ̈¯YÁ ZÅ Ô¯ÕY‚³€]ÕY€]¹ÓÖ³{Z»M,Z¿Á€¯Ö¸» {Y{YÕ”u‰Â»MÁ صفحه 2 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# æ@E{A¦{+¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe(DF–)d”U–›d‘3#Z"+D{E§A‘ʄ |mZ‡Ä¿Z»Z‡ªË€—YÕ{€]Z¯Á֌ÅÁ„aÕZŁZÌ¿ÖÅ|¿Z»Z‡cÁ€“ 掗Œe(DF–£e*3–£~”¡Em’–d‘ ñbò)¦#¡!*z‘¢¡šF—‘ )M’—3L•FM)§—¡ ¾Ì ]Y Ö¸» ÃY³‡ ¾Ì»ZÆq ÄÌ»ZffyY ¾ÌWM €¨Ze€¨‡Ö¸»ÃY³‡¾Ì¼f¨ÅÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ¹Â¸ŸcYÁ֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§½ÁZ »”uZ] |‹Y‚³€]º«ÃZ´Œ¿Y{{ Ä]¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ¾ËY{ÕZ¨£Z“€»Ô£€f¯{,º«ÃZ´Œ¿Y{Y¶¬¿ {| f»ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]Ö¿ZÀz‡֗º‡Y€» ğ¼n»{d‹Y{ZƛYZÅÃZ´Œ¿Y{{Ö´Àŀ§ ÖËZÅÄ»Z¿€]‚Ì¿ÁZÅÃZ´Œ¿Y{Ö´Àŀ§ÕZÅdÌ·Z § {ZnËYÖ¸Y{€^ÅY,Ã|‹¡Ô]YZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]į d‡YÃ{Â][¸˜»Ä »ZmÁ[¸˜»ÃZ´Œ¿Y{ į d‡Y Õ{€^ÅY ,{€^ÅY ¾ËY {Y{ Ä»Y{Y ÕÁ {|Ë|m¶ˆ¿֌z]dËÂÅÄ]d‡Y¥Â˜ » Á ÖÀË{ dËÂÅ ,Õ{Z¬fŸY ÕZÅÁ»M [ÂqZq dˬe½ZÀr¼ÅY½M|ËZ]į½ZËÂnŒ¿Y{Ö]Ô¬¿Y {€¯ ÁÖ´Àŀ§d¿ÁZ »ğ¼n»{Á‚§YÕZ¨£€f¯{ ĸXˆ»¾ËYÕÁÁ€»YZe¹Â¸ŸcYÁ֟Z¼fmY ½Z´fy»MŠ¿Y{Á½ZËÂnŒ¿Y{įÃ{¼¿|̯Ze { ČË į |À‹Z] ÖfËÂÅ Y |À»ÀÆ] |ËZ] ZÀ^»¾ËY€]Y~·,|‹Z]Ö]Ô¬¿YÁÖ¸»ÖÀË{²Àŀ§ ºË{¼¿ºÅY€§½Z°»Y¾ËY{ZnËYÕY€]YÖËZŀfˆ] LZ¬eYÄÀÌ»¾ËY{Y¹ÓÕZÅÕ|À¼¿YÂe½YÂf]Ze dËÂÅ Z‡YÁ¶YºËYÄf‹Y{ÁZ]įY€q-|Å{ ÕZŽZÌÀ]ÁÖÀË{ÕZÅÁ»M€]ÖÀf^»|ËZ]ÖÀË{ {‚Ìq€ÅYŠÌ]€»Y¾ËYÁ|‹Z]Z»Õ{Z¬fŸY d‡YÖ¸nf»c€fŸÁ½M€« { ¹Â¸Ÿ cYÁ ֟Z¼fmY Á Ö´Àŀ§ ½ÁZ » Á½M€«ÃYÂÀŒm{€¯½ZÌ]{Ây½ZÀz‡Ä»Y{Y ZÅÄ»Z¿€]€ËZ‡‚Ì¿Á¾Ì ]YÖ¸»ÃY³‡,c€fŸ ¦¸fz»s˜‡{YÖ]Ô¬¿YÁÖ^Å~»ÕZžÌWMÁ Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Y֋Z¿–ËY€‹º£Ö¸ŸÁ ¦Ë€ eºË¬e Z‡Y€]ÁžÌ‡ÁZ̈]cÄ] ½Y€³ŠÀ¯ļÅįÕÂv¿Ä]ºËZÅ{€¯Y€mYÃ|‹ |¿YÃ{Â]½M|ÅZ‹ÖÀË{ÕZÅdÌ·Z § ÃZ´Œ¿Y{‰ÔeÁd¼ÅÁ¹Z¼fÅY{Y{Ä»Y{YÕÁ Ây{¹€fv»ĈÌWdXÌžÌÀr¼ÅÁº« €ÌyYµZ‡|Àq{ÄËÁÄ]ZÅÄ»Z¿€]¾ËYÕY€mY º«€Æ‹Yį½ZÀr¼Åd‡YÃ{Â]€Ë|¬e¶]Z« ÕZœf¿Y¾ËY‚mdÌ]¶ÅYÃZ´ËZa½YÂÀŸÄ] d‡YÃ{Â^¿ {Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕZ¨£€f¯{ ½Y|ÌƋÓZ‡d¯€uįºÌ¿Y{Ö»d‹Y{ZƛY Š¬¿Z»ÖÀÆÌ»ÁÖ¸»cZ^‡ZÀ»Ö»Z¼eÁxËZe{ Z»Ä »ZmxËZeÁdËÂÅ{0Z¼Ì¬fˆ»ÁÄf‹Y{ ¶ˆ¿ğ¼n»{Öf«ÁºÆ‡¾ËYÁd‡YY~³€ÌiZe ՀfŒÌ] ÕY~³€iY |À¯Ö» Y|Ìa dË|m ½YÂm |ËZ]Äf‡ÂÌacÄ]ZÅÄ»Z¿€]¾ËYY~·,|]ZËÖ» į|¿€Ì³Y€«Հ̴ÌaÁև€],¶Ì¸ve{» ZÅd̬§Â»¾ËY|ÅZ‹ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅğ¼n»{ ºËYÃ{Â] ¶Ì^« ¾ËY {€¯ ÕYÁ|Ì»Y ZƛY ½ZËZa { ÕÁ |¿€Ì´]¶°‹€eµZ §Á€fŒÌ]ÁÄ]ÁZÅÄ»Z¿€] €fŒÌ]ŠŒy{ÁZÅd̬§Â»|ÅZ‹ºÌ¿YÂf]Z»Á ºÌ‹Z]ÄÀÌ»¾ËY{ÖÅZ´Œ¿Y{Ä »Zm ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU ֌ÅÁ„a ÕZŁZÌ¿ d^i ÕY€] |À¿YÂeÖ» ÖËY€mY Ö¿ZŒ¿ Ä] |mZ‡ Ä¿Z»Z‡ Ä] {Ây Õ{€]Z¯ Á Öf À ėÂ]€»¹€§ÁÃ{€¯Ä mY€»/https://sajed.msrt.ir |ÀËZ¼¿¶Ì¼°eY Ö·ZŸ‰Â»M‚¯Y€»ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„a,ZÅÃZ´Œ¿Y{¾ÌÀr¼Å ž¸˜»©Â§{Y»Y¶»Z¯cÄ]|À¿YÂeÖ»‚Ì¿Œ¯ ÁcY€¯Y~»,{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁcZ¿Z°»Y\ˆuÁÃ|‹ |ÀÀ¯µZ^¿{YÕZ°¼ÅÕZʼnÁ 0Z§€|mZ‡Ä¿Z»Z‡Ĩ̛ÁÁ¥|Åd‡Y€¯}Ä]¹Ó Õ{€]Z¯ Á Öf À ֌ÅÁ„a ÕZŁZÌ¿ Ö¿Z‡Ô—Y ÖÅZ´Œ¿Y{Ä »Zm½Zˆ°ËÁ¶»Z¯,žË€‡ÖÅZ³MÕY€] { {Âm» ֌ÅÁ„a ÕZŁZÌ¿ Á ZÅd€§ Y Œ¯ d‡YŒ¯ Ö¸YÕZÅ{€°ËÁYÖ°Ë,ÃZ´Œ¿Y{Ád À½ZÌ»•Z^eY |¿YÂeÖ»įd‡YÄ ‡ÂeµZu{ÁÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯ ÕZÅÃYYÖ°Ëd¨³,{‹Õ{Zf«YÄ ‡ÂeÄ]€nÀ» Á ZŁZÌ¿ ÖÅ|¿Z»Z‡ ÃZ´Œ¿Y{ Á d À •Z^eY {Â^Æ] ÃZ³M¾ÌÀr¼ÅÁZÅd¯€‹ÁžËZÀ֌ÅÁ„aÕZÅdË·ÁY d‡YZŁZÌ¿¾ËYYÖÅZ´Œ¿Y{Ä »Zm½{€¯ €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a d¿ÁZ » d¨³ ¦Ì‡ |Ì ‡|¼v» ÕZŁZÌ¿½YÂÀŸZ]֌z]ՁY|¿YÃYÄ]¹Y|«Y¹Â¸ŸcYÁ ÁÄ »Zm•Z^eYÄ¿Z»Z‡{Õ{€]Z¯ÁÖf À֌ÅÁ„a d‡YÃ{¼¿|mZ‡ÃZ´Œ¿Y{Z]d À ,ZÅd¯€‹ ,֏y Á Öf·Á{ ÕZÅŠz] {Á‚§Y ÕÁ ,¹Â¸Ÿ cYÁ d À Á Ä »Zm Z] •Z^eY ¶¯€Ë|» ÕZÅÃZ´f‡{ Á ZÅÄ¿ZzeYÁ ,®q¯ Á ±‚] žËZÀ dˬeÁÖÅ|¿Z»Z‡Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve ʄå@@E"?’§—2P•@D—‘’‘FMK¦«Dʄ ½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z‡{ZÅÃZ´Œ¿Y{¶»Z¯ÖËZŒ³Z]Հ̳€‡YÖËY€mY{Zf‡¶Ì°Œe { ½ZËÂnŒ¿Y{ ”u ,Ö·ZŸ ‰Â»M ½ÓÂXˆ» ÄËÂ] ”u ¾ËY –ËY€‹ ½{€¯ ºÅY€§ į d‡Y ÃZ´Œ¿Y{ cYZ^fŸYÁÄm{Â]ÄÀÌ»{Ö¸»ÕZÅdËZ¼u|À»ZÌ¿ Á Ä»Z¿€] ½Z»Z‡ Á d·Á{ c|ŸZˆ» į d‡Y Ö·Z» d‡YÕÁ€“ÄÀÌ»¾ËY{Äm{Â] €Ì£ ½ZËÂnŒ¿Y{ ½Z°‡Y ĸXˆ» Ä] Âa ‰Y{Y{ €f¯{ įÖËZÅÃZ´Œ¿Y{d¨³Á{€¯ÃZ‹YÃZ´]YÂy{Ö»Â] Šz]ÕZÆÅZ´]YÂyY|Àf‹Y|¿Ö§Z¯ÃZ´]YÂy½Z‹{Ây Y†aį|¿{€¯Ö»Ã{Z¨f‡Y½Y{€³{ÂyÁ֏y €Ì̤e ZÆÅZ´]YÂy ¾ËY ZË ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ ָ̘ e µZ‡Á{ d‡YÄf§€eÓZ]½Z¿MÕZÅÄÀ˂ÅZË|¿YÃ{Y{Հ]Z¯ ¾ËY ¶»Z¯ dËZ¼u Y ½ZËÂnŒ¿Y{ »Y ½Z»Z‡ †ÌW ,cZ¿Z°»Y |u { ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃZ§ ©Á|À Á ½Z»Z‡ €^yZÅÃZ´Œ¿Y{ÖnË|eÖËZŒ³Z]ÕY€]ZÅÃZ´Œ¿Y{Y Zœf¿YÕŒ¯ÁÖ¿Zf‡Y½ÓÂXˆ»ļŁYd¨³Á{Y{ ¾¼“Ze|ÀÀ¯ÕZËÄÀÌ»¾ËY{YZÅÃZ´Œ¿Y{ºËY{ º¸Ÿª¿Á|ÅZ‹€´Ë{Z],½ZËÂnŒ¿Y{Öf»Ô‡Ä]ÄmÂe ºÌ‹Z]Œ¯{ŠÅÁ„aÁ Œ¯ÖËÂnŒ¿Y{ª—ZÀ»½Y€Ì]{,¾ËÔ¿M•Z^eY¾ËY{ s€˜» ZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖËZŒ³Z] ÕY€] Y{Ây ÕZÆÅZ³|Ë{ cÁ€“ ¶»Z‹ ,ÄuÁ€˜» huZ^» Âv» į |¿{€¯ ,Ö·Z» cYZ^fŸY ¡Ô]Y ,Ö¿Z°¸a Á ÖnË|e ÖËZŒ³Z] –ËY€‹ Ä] ÄmÂe Á ½ZËÂnŒ¿Y{ ½Â̇ZÀ̈¯YÁ ¶Ì¼°e {Â]ÃZ´Œ¿Y{€ÅZy ֘Ìv» Á {‹ ÄmY» ¶°Œ» ¾Ë€f¼¯ Z] ÖËZŒ³Z] 0 »Z¯ {‹ºÅY€§½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]\‡ZÀ»Ô { d‹Y{ ZƛY ½ZËÂnŒ¿Y{ »Y ½Z»Z‡ †ÌW »Y ½Z»Z‡ { ZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖËZŒ³Z] ÖËY€mY {Zf‡ ,ÄË~¤e ÄÀÌ» { ֐ze ÕZÅÄf̼¯ ½ZËÂnŒ¿Y{ Ö¿|]dÌ]€eÁ‰Á,ևZÀ‹½YÁÁÃÁZŒ»,ÃZ´]YÂy ÕZÅ d¿ÁZ » cY€œ¿ ~yY Z] Á |ÀÀ¯Ö» Հ̳ºÌ¼e ¾ËÁ|e Y |uYÁ d‡Ż ®Ë ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖËÂnŒ¿Y{ {€¯|ÀÅYÂy¡Ô]YÁ €œ¿ Y ZÅÃZ´Œ¿Y{ ļŠ{€¯ |̯Ze Âa ‰Y{Y{ €f¯{ cZ¿Z°»Y ,Z¿Á€¯ Â̋ Õ|À] ²¿ ,ÖËZ̧Y€¤m –ËY€‹ Ö Ì^—Á|ÀfˆÌ¿Ö¿Zˆ°ËdÌ “Á{ÂnŒ¿Y{{Y| eÁ {‹Y~³YÁZÆ¿Zf‡YÄ]ZÅՂËÄ»Z¿€]Y֌z]d‡Y ¾ÌÌ e Y{Ây Ĭ˜À» ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖËZŒ³Z] ÃÂ̋ Ze |ÀÀ¯ ÕYÄË~ e cZ¿Z°»Y ½{€¯ ºÅY€§ 0Z ˜« {€¯ |̯Ze ÕÁ µZ‡Á{Ä]d^ˆ¿Z¿Á€¯Y†a–ËY€‹{ÖÅZ´]YÂyÁ ՁZ‡ Ã{Z»M Á d‡Y cÁZ¨f» Z̈] ½M Äf‹~³ Ö·Z»ž]ZÀ»,½Z»Ä]cZ»|y¾ËYÄWYYÕY€]ZÅÃZ´Œ¿Y{ –ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]µZj»ÕY€]{Y{ZÌ¿ՂËÄ»Z¿€]Á dËZŸ ÄÀÌ» { Z¿Á€¯ Ö¸» {Zf‡ ֻԟY Öf‹Y|Æ] ÕZ”§½{€¯ºÅY€§|À»ZÌ¿ZÅÃZ´Œ¿Y{,֟Z¼fmYĸZ§ |ÀfˆÅÄf‹~³YŠÌ]ÖÅZ´]YÂy Á Œ¯ ½ÓÂXˆ» €œ¿ {€¯ |̯Ze ¹Â¸Ÿ €ËÁ ½ÁZ » »Y ½Z»Z‡ †ÌW Á ¹Â¸Ÿ €ËÁ ½ÁZ » Z¿Á€¯Ö¸»{Zf‡d¬§Y»Ä]ÃZ‹YZ]½ZËÂnŒ¿Y{ ÖËY€mY {Zf‡ d¨³ ZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖËZŒ³Z] Z] »Y ½Z»Z‡ { ZÅÃZ´Œ¿Y{ ¶»Z¯ Հ̳€‡ Y ÕZÅÖÀÌ]ŠÌaZed‡YÃ|‹¶Ì°Œe½ZËÂnŒ¿Y{ Y ½ZËÂnŒ¿Y{ Ä] ÄÀÌÆ] cZ»|y ÄWYY ÕY€] ¹Ó |À¯¹ÔŸYZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]Áև€] ¶¬¿Ä]¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Âa ‰Y{Y{ º‹ZÅ €f¯{ ,½ZËÂnŒ¿Y{ »Y ½Z»Z‡ Y ÖËÂnŒ¿Y{ª—ZÀ»½Y€Ì]{Z]¾ËÔ¿MՀːe•Z^eY{ ÖnË|eÖËZŒ³Z]ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÖËZŒ³Z]¶Yd¨³ ½Z»Z‡ ½Y€Ë|» ‰Ôe Á d‡Y dË·ÁY ®Ë Ö¿Z°¸a Á ¾ËYįd‡Y¾ËYÖËÂnŒ¿Y{½Z¿ÁZ »Á½ZËÂnŒ¿Y{»Y ʄæAQ8E\‘’E +D@E Q–Ž—ŒeE§F–DA§@D@ʄ ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ ‡ÂeÕZÀ^»€]½Y€Æe€Æ‹|Ë|mՁZ‡dËÂÅ Ö¼¸ŸÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÕY€]ՀƋÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,º¸Ÿ©Á|À{ZnËY ,dˆÅ¹Ô‡Y½ZÆmÕ´·Y€Æ‹½Ô¯®Ë½YÂÀŸÄ]½Y€Æe º¸Ÿ€]ÄÌ°eZ]YՁZ‡Â´·Y¾ËYį{Y{ZÀ]ÕY{€Æ‹d¨³ ZÌfyY{Y{ÂycZ¿Z°»Y,Zf‡Y¾ËY{Á|À¯ª¬v»Š¿Y{Á |Å{Y€«Œ¯Ö·ZŸ‰Â»MÁÂu Žfz»Á½Y€Æe€Æ‹{įÖËZŁZÌ¿¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ ,ՁZ‡€Æ‹¦¸fz»ÕZÅÁÂu{d‡Y½Y€ÆeÕY{€Æ‹ ÕZÅÁÂuÁd»Ô‡Ä]•Â]€»¶WZˆ»Á֟Z¼fmYÕZÅÁÂu Œ¯Ö·ZŸ‰Â»MÁZÅÃZ´Œ¿Y{Š¿Y{€]ÄÌ°eZ]|ËZ],€´Ë{ {‹¶§Á¶uŒ¯Ö·ZŸ‰Â»M¹Zœ¿Á įÃ|‹€¬»Zf‡Y¾ËY{d¨³Ä»Y{Y{½Y€ÆeY{€Æ‹ ‚¯€¼f»cÄ],ZÅÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za ,{Â]|ÅYÂyª§YÂe{»į½Y€Æe€Æ‹ZŶv»Öy€]{ ºÆ»Ä]}Zm®ËZÅ­Za¾ËYįÕYĿ³Ä],|¿Â‹gY|uY ºÅ¹{€»½MZÀ¯{Ö§€—YÁ|À‹Z]½Y€Æe€Æ‹ÕY€] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YZÆ¿M{{Âm»ÕZ”§Y|À¿YÂf] ¹Â¸ŸcYÁ¾Ì]ÖÅÁ€³Z¯|‹€¬»Y|Ë{¾ËY½ZËZa{ ¶Ì°Œe½Y€ÆeÕY{€Æ‹ğ¼n»ÁÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve s€˜»cY{ZÆÀŒÌa½|‹ÖËY€mYdÆm{ÃÁ€³Z¯¾ËYÁ |ÀÀ¯dÌ·Z §Y|Ë{¾ËY{Ã|‹ ½Yd‹Y{ZƛY,|‹Z]ÄmÂe{»½Y€Æe{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ ÖÆmÁ|ÀqcÄ]ÕY{€Æ‹cZ¿Z°»Y†a¾ËYY×YZ‹ ֌ÅÁ„aÁÖ·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ZÌfyY{ d§€³|ÅYÂyY€«Ä ‡ÂedÆm{½Y€Æe€Æ‹{ ­€fŒ» ÕZÅÕZ°¼Å ÕZf‡Y { {Á‚§Y ¹Â¸Ÿ €ËÁ ºÆ» ÕZÅ{Y|ËÁ ÕY‚³€] { |¿YÂeÖ» ½Y€Æe ÕY{€Æ‹ ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÕYĬ˜À»,Ö¸»t˜‡{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ ÕZÅÄ»Z¿½ZËZa,ÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃÁ€aYdËZ¼u¾ÌÀr¼Å ÁÄ »ZmÕZŁZÌ¿ÕZf‡Y{Հf¯{Á|‹YևZÀ‹Z¯ ÕZÅŠ·Zq¶u{|ÌeZ‡YµZ §”u¾ÌÀr¼Å,d À ,dˆË –Ìv» ÕZÅÄÀÌ» { ½Y€Æe €Æ‹ ½Ô¯ ±‚] ÕZ°¼ÅÁd¯ZŒ»,…ՁZ‡€Æ‹Á®Ì§Y€e,YÂÅÖ³{·M |‹Z]Äf‹Y{Հi» ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,º¸Ÿ©Á|À{ZnËY¹Á‚·Z]¾ÌÀr¼ÅÕÁ ÕY{€Æ‹Õ‡YÖ¼¸ŸÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÕY€]ՀƋ ‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{cԔ »YÖy€]¶uZf‡YÂy,½Y€Æe Z]•Z^eY{½Y€Æe{€¬fˆ»֌ÅÁ„aÁÖ·ZŸ‰Â»M |‹½Y€ÆeÕY{€Æ‹ €Æ‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿Z¯Y€f¯{Y|Ë{¾ËY{¾ÌÀr¼Å ,¹Â¸Ÿ€ËÁ,¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v»€f¯{Y|Ë{{ Y{€Æ‹,Ö¿Z¯YZ“€Ì¸Ÿ€f¯{ÁÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve ½Y€Æe€Æ‹|Ë|mՁZ‡dËÂōy{,½Y€Æe ,º¸Ÿ©Á|À{ZnËY,ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ ‡ÂeÕZÀ^»€] ÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÕY€]ՀƋÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ |‹€œ¿µ{Z^eÁhv]Ö¼¸Ÿ ¾ËY{,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] d̼ÅYÁÄ ‡Âe|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¶³Ö¨·€f¯{Y|Ë{ صفحه 3 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# æE¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@)ME'EMʄ d‡YcÁ€i|Ì·ÂeÕY€]ĸ̇ÁÁY‚]Y¾Ë€fÆ]Š¿Y{Áº¸ŸÁ€»Y ¥|ÅÁ{¾ËY¶Ë}įՀ´Ë{ÕZÅZ¯Öy€]{Á‚§YÕÁ ÕZÅÄ°^‹ dˀË|» Á ‰€fˆ³ ,ºË{Y{ Y€« €œ¿ {» cY|Ì·ÂeÄ ‡ÂeÁd ÀZ]•Z^eYÕZÅdÌ·Z §,Ö¼¸Ÿ €œ¿ { \Ìe€e ¾Ì¼Å Ä] d‡Y Ã{Â] ÕÁM¿ Á Ö¼¸Ÿ ºÌœÀeÖËY€mYÄ»Z¿€][ÂqZq{YÖËZÅÄ»Z¿€]ºÌf§€³ YZÅÄ»Z¿€]¾ËYYÖ°ËdÌ·ÂXˆ»d¿ÁZ »€ÅįºÌÀ¯ ÕÁZÀ§ÁcZ—Z^eYÄ»Z¿€]¾ÌÀr¼ÅÁ{€Ì´]Ã|ƟÄ] ÕZÅÂv»YÖ°Ë,ՁZn»ÕZÌ¿{Ä]ÄmÂeZ]YcZŸÔ—Y ºË{Y{Y€«ZÅdÌ·Z §Ö¸Y cZuԏYÄ]ÃZ‹YZ]€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{†ÌW ºf‹Y{{Z¬fŸYČ̼Åd¨³ÃZ´Œ¿Y{¾ËY{ÕZfyZ‡ ÕZfyZ‡cZuԏY,{€Ì³c|ËZ]įÕZ¯¾Ì·ÁYį Ä°¸]dˆÌ¿cÔÌ°ŒeÕZÀ »Ä]–¬§ZfyZ‡Äf^·Y d‡Y ¶»Z‹Y¦¸fz»ÕZŹZœ¿Á–]YÁÁZÅÄ»Z¿¾ÌËM,¾Ì¿Y« {‹Ö» cÔÌ°Œe ÖfˀË|» ÕZÅdˆa Á cÔÌ°Œe {Á‚§Y ÕÁ ºË{€¯ {ZnËY Y ¶¸¼·Y¾Ì] d¿ÁZ » ºË{€¯ Հ´¿Z] Y įY†Ë{€a€Åž«YÁ{į֐zeÕZņË{€a ÕZÅÃ|°ŒÅÁ„aÁºÅÄ]®Ë{‚¿Ã|°Œ¿Y{|Àq¶»Z‹ ՂËÄ»Z¿€] €f§{ ºË{€¯ {ZnËY ,{‹Ö» ėÂ]€» ÖÀf^»ՂËÄm{Â]¹Zœ¿ ºË{€¯†Ì‡ZeYÕ{€^ÅY ºË{€¯€¬fˆ»ÃZ´Œ¿Y{{ºÅY{€°¸¼Ÿ€] ¾ˆu|̇€f¯{Öf‡€a€‡º°udˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ ,¹Â¸Ÿ €ËÁ €Ë|¬e s· ÕY|ÅY Z] Á |‹ ¡Ô]YÂaև|« c|» µÂ— { Õ|¼f » |¼uY |̇ €f¯{ cZ¼u Y |‹€Ë|¬eŠfÌ·ÂXˆ» d//‡€a€‡,Â//aÖ//‡|«¾//ˆu|̇€//f¯{ Á€//»Yd//¨³€//Ì^¯€Ì»YÖ//f ÀÃZ´//Œ¿Y{ ÕY€//]ĸÌ//‡ÁÁY‚//]Y¾//ˀfÆ],Š//¿Y{Áº//¸Ÿ d//‡YcÁ€//i|//Ì·Âe ®¼¯dÆm¾ËY{½Z»ֻԇY¾ÆÌ»Ä]ÁֻԇY ºÌ‹Z]Ã{€¯ÄfˆËZ]ÁÄfˆËZ‹ Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌWÕ|¼f »|¼uY|̇€f¯{ YÕ{€°¸¼Ÿ‰Y‚³ÄWYYZ]¾ÌËM¾ËY{‚Ì¿€Ì^¯€Ì»Y įd‡Y\‡ZÀ»d¨³ÃZ´Œ¿Y{¾ËY¦¸fz»ÕZÅŠz] ÕZÅÁ€Ì¿Á|‹Z]Äf‹Y{{ÂmÁ½Y€Ë|»€Ì̤eÄy€q¾ËY Á|ÀÀ¯s€˜»Y¿ÕZÅZ¯Á|Ë|mZ°§YÁ|ÀËZÌ]|Ë|m |‹Z]Ä ‡ÂeÄ]ÁÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Õ{€^ÅY Ä»Z¿€] Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] Õ|¼f » €f¯{ ÖËZŹZ³ d¨³ ,{Â] Ã|‹ Á€‹ µZ‡ Y ÃZ´Œ¿Y{ Õ{€^ÅYÄ»Z¿€]{YÖËZÅՀ´¿Z]Á{Â]Ã|‹Äf‹Y{€] ¾Ì]{į¥|žËY¾f§€³€œ¿{Z] ºË{Y{¹Zn¿Y ¾ÌÀr¼ÅÁºË€Ì´]Y€«µZ‡ZeZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{ {įÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ÖÀ ˹‡¶ˆ¿ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì] ,|¿Y{YÖËÓZ]Z̈]Š¬¿½Z‹Œ¯Õ{Zf«YÄy€q ºÌ‹Z] { ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] |Ë|md‡€a€‡Áª]Z‡†ÌWħZ »ÁºË€°e¾ÌËM €ËÁ”uZ]Á€»Y€Ÿį€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ Z]Âaև|«€f¯{,|‹Y‚³€]ÃZ´Œ¿Y{¾ËY¶v»{¹Â¸Ÿ ,d‡YÄf¨Æ¿Ö¼¸ŸÄ ‡Âe{ևZ‡Y| ]|ÀqÄ°ÀËY½ZÌ] ,©ÔyYÁsÁÖ·Z eµÁYÖ¼¸ŸÄ ‡Âe{d‹Y{ZƛY d‡Ys€˜»c|«¹Â‡,Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÃZ§¹Á{ ÄËZać¾ËYÄ],ºÌ‹Z]Ö]ÂyÃZ´Œ¿Y{ºÌÅYÂz]Z»€³YÁ ºÌÀ¯ÄmÂeŠÌaYŠÌ]|ËZ] į ÖËZÅÕÁZÀ§ Ä] ¶¼Ÿ{ ºÌÅYÂz] €³Y {Á‚§Y ÕÁ ,ºÌÀ¯ |̯Ze Ã{Ây À³ ZÆ¿M Ä] ¹{€» À»Á Ö³|¿ Ä ‡Âe{Ö¸Ìy|À¿YÂeÖ»¢·Z]ÕZÅÕÁZÀ§¾ËYÄ ‡Âe |¿Y~´]€iYŒ¯Õ{Zf«Y YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ ÃZ´Œ¿Y{Ä]Õ{Zˁ{Y| eÖ¸»½Ô¯s€—{Á|u½ZÌ» Ö¸ÌycZ°¿d¨³,d‡YÃ|‹Y~³YÁ€Ì^¯€Ì»YÖf À ¹Á‚·įdˆÅZÅÕÁZÀ§¾ËYYÖy€]{ÖÆmÂe¶]Z« Ö»[ZnËYYZÆ¿MÄ ‡ÂeÁZÅÕÁZÀ§¾ËYÄ]¾fyY{€a |ÌeZ‡YÁ½Z´fzÌŀ§ž¼mZ]į¹YÁ|Ì»Y¾»Á|À¯ {įÕ{Y| f‡Y‰ÂyÁ{Y| f‡Y€a½ZËÂnŒ¿Y{Á±‚] d‡{Ä]d‡{×ZŒ¿YºÌ¿YÂf],ºËY{€Ì^¯€Ì»YÃZ´Œ¿Y{ Ä »Zm Ä] Á ºÌÀ¯ ¥€—€] Y ZŁZÌ¿ ¾ËY Á ºÌÅ|] ºÅ ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»ÖeYÁÁÂud‡€a€‡Á€ËÁÁZŒ»½YÂÀŸÄ]Âaֈ¼‹Ö¸Ÿ€f¯{ {Y{{ÂyÖWY€mYÁ Šz]†¼‹{ ˆ»€f¯{¾ËYYŠÌa-d‡Y€¯}½ZËZ‹ €ËÁįd‹Y{Ã|Ɵ€]YÖeYÁ€f§{Ö¸¯€Ë|»dÌ·ÂXˆ» ÕZ¨ f‡YµÂ^«¾¼“ÕYÄ»Z¿{ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve¹Â¸Ÿ ¾ËYÕ|ec|»{½ZŒËYÕZʼnÔeÁcZ¼uYÕÁ {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» Ã|»MŠz]†¼‹€f¯{Ä][Z˜y¶³Ö¨·€f¯{Ä»Z¿{ Õ|e ÇÁ{ { Z¼‹ cZ¼u Y Ö¿Y{|« ¾¼“ -d‡Y Z] ĸ̇ÂÀË|] "ÖeYÁ €f§{ ¶¯€Ë|» Á €ËÁ cÁZŒ»" {‹Ö»d¬§Y»Ö·ZŸ[ZÀmÕZ¨ f‡Y ȏ€Ÿ{Z¼‹È·Z‡¾Ë|ÀqÄ¿Z«{Z¹‚ŸÁ‰Ôe®‹Ö ] €œ¿{»Œ¯Ö·ZŸ‰Â»M¹Zœ¿dˀË|»ÁՂËÄ»Z¿€] {‚ËY{‚¿ÕÁ€yY€mYµÂ¼Œ»Ád‡YÄ »ZmÈfzÌŀ§ž¼m YÖ·ZŸ[ZÀmcZ¬Ì§ÂeÁc‚ŸY€¼f‡Y {Â]|ÅYÂyµZ f» µZ f»|¿ÁY|yYÖ·ZŸ‰Â»M¥Y|ÅY{€^ŒÌaÄ]d»|y{ ºËZ¼¿Ö»d·Pˆ» {cYÁ¾ËYÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅY,¹€fv»½YZ°¼ÅÁ ,Ö·ZŸ ‰Â»M cZˆ‡R» Á ZÅÃZ´Œ¿Y{ Հ^ÅY ÈÀÌ» d·Á{ÕZÅd‡ŻÁ¾Ì¿Y«ÄËZa€]ÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a Ä] \¿ZnÀËY Ã|‹ÄWYY ÕZÅÄ»Z¿€] [ÂqZq { Á ¹€fv» {YÖ·ZŸ[ZÀmªÌ§Âe |]Z˪¬veֻԇYÕY‹†¸n» |¿ÁY|yY½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ä]d»|y ¹Zf‡YÂyµZ f» ¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» µZ‡|·Âf»Âaֈ¼‹Ö¸Ÿ€f¯{-d‡YÖÀf¨³ įd‡Y€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÁ {ֻԇYÕY‹†¸n»ÕZÅŠÅÁ„a‚¯€»†ÌWÁZŒ» ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸÕZÅÄ»Z¿€]ÕY‹{dË”Ÿ,½Z´^z¿»Y ž¼n»ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ½Â̼̈¯€Ì]{,½Y€Æe½Zf‡Y{YM Ȭ¿ՁZ‡½Z¼f¨³ÁlËÁ€e€f§{¶¯€Ë|»,l̈]Ö·ZŸ ÁZŒ»,Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹ Œ¯Ö¼¸Ÿž»Zm ÕZ¯Ä»Z¿Z¯{YŒ¯Ö¼¸Ÿž»ZmȬ¿Հ^ÅY{Zf‡ €f¯{ -Ö¼°u { ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ d‡€a€‡Á€ËÁÁZŒ»½YÂÀŸÄ]YÂaֈ¼‹Ö¸Ÿ {€¯[À»ÖeYÁÁÂu {,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] -d‡YÃ|»MÂaֈ¼‹€f¯{[Zf¿Yº°u Âaֈ¼‹Ö¸Ÿ€f¯{ÕZ«M[ZÀm |À¼‹YÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ Á€ËÁÁZŒ»"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·ZŸ[ZÀm ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ"ÖeYÁǁÂud‡€a€‡ |Ë‹Ö»[À» Áď¼e{\¿ZnÀËYZ]Ö´ÀÅZ¼Å¾¼“{ÁÖ»Zœf¿Y ZÅd‡Ż,¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{Ä]®¼¯Á»Y{€^ŒÌa YÄfˆËZ]ÕZ°¼ÅÁÖ´ÀÅZ¼Å,cYÁ¾ËYÕZÅÄ»Z¿€]Á |ÌËZ¼¿µÁ~^» Ö·Z ]ZÀmÕZʼnÔeÁ½Zv^‡|¿ÁY|yÄ]¶¯ÂeZ]d‡Y|Ì»Y ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»½Z´^z¿Á½Z¿YÂm»Y{¹Â¸Ÿ€ËÁÁZŒ»½YÂÀŸÄ]ÕZ˺jÌ»€f¯{ , µZ‡ |·Âf» ÕZË ºjÌ» €f¯{ d‡Y ÖÀf¨³ ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÁּ̋Äf‹Äfy»MŠ¿Y{ d‡YZÀ̇Ö¸ŸÂ] ¶Ìvf·Y¡Z§¶Ì^«YÕ{Y»Ä]½YÂeÖ»ÕÁcYZzf§YY ½Â̇Y|§ Œ¯ ¶yY{ ֐ze Հf¯{ ž˜¬» €e€] Հf¯{Zˆa ÃÁ{ Á{ ¹Z¼eY ,Œ¯ Ö¼¸Ÿ ½Y|»M€‡ ½Â̇Y|§ |»M€‡ ½ZËÂnŒ¿Y{ Ä̼Ƈ Y Ã{Z¨f‡Y Z] ž˜¬»Ã|˂³€]Äfy»MŠ¿Y{,Œ¯Ö¼¸Ÿ½Y|»M€‡ ž˜¬»Ã|˂³€]ÕÂnŒ¿Y{,½Z´^z¿Ö¸»{ZÌÀ]Հf¯{ ָ̐ve ‚ËYÂm d§ZË{ Á ½Z´^z¿ Ö¸» {ZÌÀ] Հf¯{ {€¯ÃZ‹Y½Z´^z¿Ö¸»{ZÌÀ] ÃZ´Œ¿Y{½ZŒy{ÕZÅ{Y| f‡Y€f§{ºWY{”ŸÕZË€f¯{ ֌ÅÁ„a ֋Â»MÃ|˂³€]ÕÂnŒ¿Y{ÁÃ{Â]ZÀ̇Ö¸ŸÂ] d‡YÖaZÌaָ̐veµZ‡Á{{ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ [ÂqZq{Y½Z´^z¿Á½Z¿YÂmÁÂu{–^e€»¦ËZ›Á ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]\¿ZnÀËYÃ|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€] ¹Zn¿YÄ]¹€fv»d·Á{ÕZÅd‡ŻÁ¾Ì¿Y«ÄËZa€]Á ÁֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]d‡YÄfˆËZ] |Ì¿Z‡ ÕZÅḑ€›ÁŠËÂyÄ]€neÁ½YÂeYՀ̳ÀÆ]Z] Õ} žmY€» Z] Ä¿Z¼Ì¼ ¶»Z e Á ÕZ°¼Å Z] ,{Âm» Á ZÅÃZ´Œ¿Y{ ,Â^f» cYÁ ½ZÀ¯Z¯ Á ½Y€Ë|» ,sԏ dÆm{ÄfˆËZ‹֌¬¿,ÕÁZÀ§ÁÖ·ZŸ‰Â»M‚¯Y€» Á‚Ë‚Ÿ½Z¿YÂmÄ]•Â]€»»YÄ]ÖË´z‡ZaÁՀ̳Öa Œ¯|À¼‹YÕZÅÄËZ»€‡½YÂÀŸÄ]ÄfzÌŀ§½Z´^z¿ |ÌWZ¼¿Z¨ËY½Z»‚Ë‚Ÿ cZ¬Ì¬ve ¹Â¸Ÿ €ËÁ ,¶³Ö¨· Ö¸Ÿ|¼v» €f¯{ Ä]YÕZ˺jÌ»€f¯{,Ö¼°uÁ|Z]ÕÁZÀ§Á ½Z´^z¿Á½Z¿YÂm»Y{¹Â¸Ÿ€ËÁÁZŒ»½YÂÀŸ {€¯[À» {,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] d‡YÃ|»MÕZË€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» ÕZ˺jÌ»€f¯{ÕZ«M[ZÀm ¹Y€fuYÁ¹Ô‡Z] Ä],Ö·ZŸ[ZÀmÕ|À¼¿YÂeÁŠ¿Y{,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ cZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁÁZŒ»d¼‡Ä]º°u¾ËY\m» ÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ä]d»|y{YÖ·ZŸ[ZÀmªÌ§Âe |Ë‹Ö»[À»½Z´^z¿Á½Z¿YÂm»Y{ÕÁZÀ§Á ¹Zf‡YÂyµZ f»|¿ÁY|yY½Y€ËYֻԇY Á ZÅdË»P» ½Zv^‡ |¿ÁY|y Ä] ¶¯Âe Z] d‡Y |Ì»Y 掗ŒeE§F–z;# AQ —T”‘’E +š~P•@)ME'EM €f¯{-ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁº°uZ] d‡€a€‡ ½YÂÀŸ Ä] "ּ̬» |¼v» |̇" |‹[À»½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] €f¯{ Ö¼°u ֗ ¶³Ö¨· Ö¸Ÿ|¼v» €f¯{ d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]Y"ּ̬»|¼v»|̇" {€¯[À»"½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Ä] ּ̬» €f¯{ [Zf¿Y º°u ¾f» -d‡Ys€‹ ּ̬»|¼v»|̇€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ |À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·Z ]ZÀm |Ë‹Ö»[À»½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y ևZ‡YÕZÅ{€^ÅY,Ö]Ô¬¿YÄÌuÁ,Ö¼¸ŸÖ¿Z^» †¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]ÁÖ»{€»d·Á{ ,½Y{Zf‡Y ÕZ°¼Å \¸m Á ֻԇY ÕY‹ ,Ö»Y€³ ½ZÀ¯Z¯ Ö¼¸Ÿ ½YÁZË Á ½Y€Ë|» dÆmYÃZ´Œ¿Y{ÕÂÀ »ÁÕ{Z»cZ¿Z°»YÖ»Z¼e ,Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡YÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅd‡Żª¬ve Ä^¿ZmļÅÄ ‡Âe,Ö¼¸ŸևZ¼¸bË{ÁdÌ m€» ŠÅÁ„a,Âv»_ŠÅÁ„a‰Â»M,ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ ,ÖÀˀ§MZ¯ ,ÖËY‚§YcZÆ» ,Âv»_‰Â»M dËZÆ¿{ÁÖÅÁ€³ÁÖ¼ÌeZ¯ՁZ‡²Àŀ§ "ֻԇYÃZ´Œ¿Y{"|À‡ÕZÅÂv»Ö»Z¼eÕY€mY |ˀ̳Z¯Ä] ¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ö·Z f» c€”u ,ֻԇY [Ô¬¿Y ºÌ°u €^Å cZËÂÀ» ÃZ³{ Y Ö·Z ·Y ĸ›|» ÕYÄÀ»Zy ×YdËM ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€a ¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» ֗¾ÌÀr¼ÅÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ €f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|mÕYÄ»Z¿ ÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌWÕ{Z]M|¼uYָ̿{¼v» Ö¿Y{|§dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|ec|»{½Y€Æe {€¯ |·Âf»ּ̬»€f¯{-d‡Y€¯}½ZËZ‹ dˀË|»Äf‹¹Z¼e{Zf‡YÁÖ¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ ‰Â»M½ÁZ »įd‡Y½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Öf·Á{ µZ‡YŒ¯cZ^‡Zv»½YÂË{ՂËÄ»Z¿€]Á ÃZ´Œ¿Y{Ö·Z»ÁÕY{Y½ÁZ »,½ÂÀ¯Ze †ÌW , Ze µZ‡ Y ½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ ÖeŒ» ½Â̼̈¯ Y½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{\zfÀ»cZÌÅ”ŸÁ½Y€Æe ÁcZœ¿cPÌņÌW,ZeµZ‡ µZ‡Yº«½Zf‡YÖ·ZŸ‰Â»MÖ]ZˁY {Y» և€] ½Â̼̈¯ †ÌW , Ze Ö·ZŸ ‰Â»M cZˆ‡R» Á ZÅÃZ´Œ¿Y{ Zy †ÌW , Ze µZ‡ Y º« ½Zf‡Y µZ‡Y½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Ö]YZ§†Ë{€a ½ZÌÀ]Š¿Y{ {Zf«Y ÕY‹ ”Ÿ , Ze ,½ÂÀ¯ZeµZ‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ[~mÖËY€mYcZÌÅ”Ÿ Ä»Z¿Z¯{YZeµZ‡Y½Y€Æe {Y{{ÂyÕZ¯ صفحه 4 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ 掗ŒeE§F–z;# ’§—2P•@D—‘’‘FMK¦«D AQ —T”‘ ,¹Â¸Ÿ€ËÁ,¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v»€f¯{º°uZ] "Âa‰Y{Y{º‹ZÅ"€f¯{-ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve ½Z»Z‡†ÌWÁ¹Â¸Ÿ€ËÁ½ÁZ »½YÂÀŸÄ] |‹[À»½ZËÂnŒ¿Y{»Y ,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] º‹ZÅ€f¯{,Ö¼°uÁ|Z]¶³Ö¨·€f¯{ †ÌWÁ€ËÁ½ÁZ »½YÂÀŸÄ]YÂa‰Y{Y{ {€¯[À»½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z‡ ¾ËYÄ]Âa‰Y{Y{€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» -d‡Ys€‹ Âa‰Y{Y{º‹ZÅ€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ |À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ º°u¾ËY\m»Ä],Ö·ZŸ‰Â»M{Ö·Z ]ZÀm †ÌWÁ€ËÁ½ÁZ »d¼‡Ä]µZ‡Á{c|»Ä] |Ë‹Ö»[À»½ZËÂnŒ¿Y{»Y½Z»Z‡ {ZÀ‡Y ¥Y|ÅY ª¬ve ÕZf‡Y { d‡Y |Ì»Y ՁZ‡ÖeZ̸¼Ÿ ÄËÁ Ä] ,¹Zœ¿ Öf‡{ÓZ] ÃZ´Œ¿Y{ |À‡ { Ã|‹ s€— ÕZÅ{€^ÅY "ֻԇY [Ô¬¿Y ¹Á{ ¹Z³ ÄÌ¿ZÌ] "Á ֻԇY Ä]Ã|‹ÄWYYÄ»Z¿€]ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{ ļÅՀ̳Z¯Ä]Z],ֻԇYÕY‹†¸n» ÖËY‚§YºÅÁÕZ°¼ÅÁ½Z»Z‡½MÕZÅḑ€› ÖËÂnŒ¿Y{ ÕZÅd¿ÁZ » Á Õ{Zf‡ ½YZ°¼Å cÔÌƈeÄWYYÕY€],Ö·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â» ,Ö»Y€³ ½ZËÂnŒ¿Y{ Ä] ÄfˆËZ‹ cZ»|y Á µ{Z^e Ä] •Â]€» »Y \‡ZÀ» ÖÅ|¿Z»Z‡ {,ZÅŒ¯Z]ÖÅZ´Œ¿Y{cZ»|yÁÂnŒ¿Y{ ,Ö¼¸ŸdÌ m€»ÁևZ¼¸bË{ª¬vedÆm ÕZÅ Â]ÕZ˜ŸYÄ]•Â]€»»YÖÅ|¿Z»Z‡ €ËZ‡ Á Œ¯ Y kZy Á ¶yY{ ָ̐ve Y€³µÂve{€°ËÁ"Z]Ä·Âv»»YÁZÅdË»Z» |̋Z]ª§Â»,"½ZÌÀ]Š¿Y{Á ¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ö·Z f» c€”u,ֻԇY[Ô¬¿YºÌ°u€^ÅcZËÂÀ» ÃZ³{Y,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËM ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€a Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ”Ÿ Âa ‰Y{Y{ º‹ZÅ €f¯{ ÖËY€mYª]Y‡YÁÃ{Â] |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ cYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯€Ë|»Ä]½YÂeÖ»ÕÁ Á²Àŀ§cYÁÖeYÁ€f§{¶¯€Ë|»,¹Â¸Ÿ dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{Ö´Àŀ§½ÁZ »,ֻԇY{Z‹Y {€¯ÃZ‹Y |» ֗¾ÌÀr¼ÅÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ €f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|mÕYÄ»Z¿ »Y½Z»Z‡ª]Z‡d‡€a€‡ÕZ¨£Z“€»Ô£ dÌ·ÂXˆ» ¾ËY Õ|e c|» { ½ZËÂnŒ¿Y{ {€¯Ö¿Y{|« šDQÿ ’# ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ {Y{ÂycÔ̐veÁÃ{Â]½ZƨYÃZ´Œ¿Y{ևZÀ‹Z¯ ĻԟÃZ´Œ¿Y{{µZ‡{|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬» {Y{ÂyՀf¯{ž˜¬»¾ÌÀr¼ÅÁ{€¯֗ÖWZ^—Z^— |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{{ևZÀŒ¿YÁÄf‹{µZ‡ |¿Z‡½ZËZaÄ] ÖÀÌ·Z]ևZÀŒ¿YÁÄf‹¹Z¼e{Zf‡Y€“ZuµZu{ÕÁ ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{ÖfÌ]€e¹Â¸ŸÁևZÀŒ¿YÁÃ|°Œ¿Y{ ŠËZ»MÈf̼¯”Ÿ,½ÂÀ¯ZeµZ‡Y†Ë|e d‡Y ,½ZƨY Ȭ˜À» ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÕZÀ»Y dXÌÅ ”Ÿ ,Ö·ZŸ Ç|°Œ¿Y{†ÌW,ZeµZ‡Y{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{†ÌW ,ZeµZ‡Y{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁcZÌ]{Y €Ë|»,µZ‡{ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„a½ÁZ » Ö·ZŸ‰Â»M‰€fˆ³ÁՂËÄ»Z¿€]֐zeÃÁ€³Z¯ µÂXˆ» ,ևZÀŒ¿YÁ ֐ze ÃÁ€³ †ÌW ,ևZÀŒ¿YÁ ÃÁ€³Z¯ ”Ÿ ,ÖWZ^—Z^— Ļԟ ÃZ´Œ¿Y{ |ÌeZ‡Y l̈] µÂXˆ» €Ë|» Á Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ µÂve ÕY‹ ևZÀŒ¿YÁ Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁcZÌ]{YÃ|°Œ¿Y{È»ZÀ¸§ZÌf»Y\uZÁ d‡YÕ|¼f »ª]Y‡Y֌z]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ Á º¸Ÿ ¹Zœ¿ ¥Y|ÅY ª¬ve { ÄfˆËZ‹ ֌¬¿ ,ÃZ´Œ¿Y{ |Ì»Y |ÌËZ¼¿Z¨ËY"Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ{µÂve"ÄËÁÄ]ÕÁZÀ§ ½M¦ËZ›ÁÁdË»P»,µZ f»|¿ÁY|yÄ]¶¯ÂeZ]d‡Y Á¾Ì¿Y«,ZÅd‡ŻÄËZa€]YÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿžm€»,ÃZ´Œ¿Y{ Âv»Ä·YPˆ»ÁÄ¿ZËY€³µÂveÕ{€°ËÁZ][»ÕZÅÄ»Z¿€] |Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]"ֻԇY¾Ë¿½|¼e"ª¬veÕZf‡Y{ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y ¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ̸ּ‡ ¾Ìˆu €f¯{ ÕZʼnÔe Á cZ¼u Y Ä¿Z³Y|m ¾ËYÕ|ec|»{ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌW {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» ¡Z§,{€¯€Æ‹|·Âf»Õ|¼f »€f¯{,d‡YÖÀf¨³ ž˜¬» { µZ‡ { ևZÀŒ¿YÁ Äf‹ ¶Ìvf·Y ×Y|^Ÿ"€f¯{-ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁº°uZ] ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]"Õ|¼f » |‹[À» €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] "Õ|¼f »×Y|^Ÿ"€f¯{Ö¼°u֗¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» [À»"ÖWZ^—Z^—ĻԟÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]Y {€¯ -d‡Ys€‹¾ËYÄ]Õ|¼f »€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» Õ|¼f »×Y|^Ÿ|̇€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ ,Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ ĻԟÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä] |Ë‹Ö»[À»ÖWZ^—Z^— Ö¿Z^» ,ֻԇY ÕZÅÁ»M Y ÕÁ€Ìa Z] {ÁÖ» Zœf¿Y Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅY,Ö]Ô¬¿YÄÌuÁ,Ö¼¸Ÿ ½MÖ»Y€³½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»,½Y{Zf‡YÕZ°¼Å\¸mÁ ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»ÕÁZÀ§ÁÖeZ¬Ì¬ve,Ö¼¸Ÿ»Y{€ËÁÁZŒ» ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f‹Y cZ¬Ì¬veՁZ‡Õ{€]Z¯ Š¿Y{YcÁ€i|Ì·Âe ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§d¿ÁZ »†Ì‡PeՀ̴Ìa ÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ä]d»|y{YÖ·ZŸ[ZÀmªÌ§Âe ¹Zf‡YÂyµZ f»|¿ÁY|yY½Y€ËYֻԇY ¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» Zf¼»¹Z¼e{Zf‡Y¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{-d‡Y€¯}½ZËZ‹ YŠÌ]Z]įd‡YÁZ‡Á½Y€¼ŸÄf‹{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ [Zf¯ÕYY{,Ö·ZŸ‰Â»M{†Ë|eĬ]Z‡µZ‡ ¾Ë|ÀqÁ֌ÅÁ„aÖ¼¸ŸÁISIÄ·Z¬»YŠÌ],̷֨Pe |‹Z]Ö»Y€fyYd^iÁÖ¸»ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]s€— d¼‡ Ä] º°u ¾ËY \m» Ä] ,Ö·ZŸ ‰Â»M ÁÂu { [À»"ÕÁZÀ§ÁÖeZ¬Ì¬ve,Ö¼¸Ÿ»Y{€ËÁÁZŒ»" ÕZ˺ÅÁ֌Ë|¿YºÅ,Հ°§ºÅZ]{ÁÖ»Zœf¿Y |Ë‹Ö» ¾ËYÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅY,€°§ÕZÅ©ZeY{½Y€œ¿\uZ ‰Â»M cZˆ‡R» ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ Հ^ÅY ÄÀÌ» { cYÁ ¹€fv»d·Á{ÕZÅd‡ŻÄËZa€]ÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a,Ö·ZŸ †¸n»Ä]\¿ZnÀËYÃ|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€][ÂqZq{Á |]Z˪¬veֻԇYÕY‹ Y¶ZuÖeZ̸¼ŸÕZÅ{€^ÅYÁZÅZ°ÅYÄWYYZ]d‡Y|Ì»Y |]Z˪¬ve€Ë¥Y|ÅY€°§ÕZÅ©ZeY |À¼§|ÅŠÅÁ„aÁ‰Â»M ŠÅÁ„aÁ‰Â»M{ÖËY‚§YcZÆ» Ö¼¸ŸևZ¼¸bË{ÁdÌ m€» Ö¸Ÿ" €f¯{ -ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ º°u Z] ÖeZ¬Ì¬ve,Ö¼¸Ÿ»Y{€ËÁÁZŒ»"½YÂÀŸÄ]"¾Ë|·Y€Ìy |‹[À»"ÕÁZÀ§Á €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] Y"¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ"€f¯{Ö¼°u֗¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» "ÕÁZÀ§ÁÖeZ¬Ì¬ve,Ö¼¸Ÿ»Y{€ËÁÁZŒ»"½YÂÀŸÄ] {€¯[À» -d‡Ys€‹¾ËYÄ]¾Ë|·Y€Ìy€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» ¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»½ZnÀˆ§lŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ " ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y,Ö·Z ·Yĸ›|» ÕYÄ»Z¿֗¾ÌÀr¼ÅÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ €^n¿ ¾ˆu" €f¯{ ÕZʼnÔe Á cZ¼u Y Ä¿Z³Y|m c|»{lŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌW"Հ´ˆŸ {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|e ¹Z¼e {Zf‡Y Á Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ”Ÿ ּˀ¯ €^n¿ €f¯{ µZ‡Yįd‡YlŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{ּ̋ÃÁ€³ €]YlŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{d‡ZËZe ¶¯€Ë|»,֋Â»Md¿ÁZ »¾ÌÀr¼Å,d‡YÄf‹Y{Ã|Ɵ -ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÖ]ZˁYÁcZœ¿€f§{€Ë|»,֋Â»M»Y ¿Z¿¾¼n¿Y”ŸÕÁ {Y{{ÂyÕZ¯Ä»Z¿Z¯{‚Ì¿Y lŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{€e€]€´ŒÅÁ„aÁ½Y€ËYÕÁZÀ§ d‡Y‚Ì¿½ZnÀˆ§ Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅY,Ö]Ô¬¿YÈÌuÁ,Ö¼¸Ÿ ֻԇY ÕY‹ †¸n» Ä] Ã|‹ ÄWYY ÕZÅÄ»Z¿€] Á Ö¼¸Ÿ ½YÁZË Á ½Y€Ë|» ,½Y{Zf‡Y ÕZ°¼Å \¸m Á YÃZ´Œ¿Y{ÕÂÀ »ÁÕ{Z»cZ¿Z°»YÖ»Z¼e,½ZÀ¯Z¯ ,Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡YÕZÅÄ»Z¿€]ÁZÅd‡Żª¬vedÆm º¸ŸÄ^¿ZmļÅÄ ‡Âe,Ö¼¸ŸևZ¼¸bË{ÁdÌ m€» ‰Â»M ŠÅÁ„a ,Âv» ŠÅÁ„a ‰Â»M ,ÕÁZÀ§ Á Z¯ ՁZ‡²Àŀ§ ,ÖÀˀ§MZ¯ ,ÖËY‚§YcZÆ» ,Âv» ÕZÅÂv»Ö»Z¼eÕY€mYdËZÆ¿{ÁÖÅÁ€³ÁÖ¼Ìe |ˀ̳Z¯Ä]"ֻԇYÃZ´Œ¿Y{"|À‡ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe €^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ÕYÄÀ»Zy ×Y dËM c€”u ,ֻԇY [Ô¬¿Y ºÌ°u €f¯{ -Ö¼°u ֗ ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]Y"ּˀ¯€^n¿Z“" {€¯[À»"½ZnÀˆ§lŸ€ŸÖ·Á {,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] -d‡YÃ|»Mּˀ¯€^n¿€f¯{[Zf¿Yº°u ּˀ¯€^n¿Z“€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ |À¼‹Y [Zne Á Žze ,|Æ e \eY€» Ä] €œ¿" d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·ZŸ[ZÀm |Ë‹Ö»[À»"½ZnÀˆ§lŸ€ŸÖ·ÁÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Z^» ,ֻԇY ÕZÅà Â»M Y ÕÁ€Ìa Z] {ÁÖ» Zœf¿Y ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»¹Â¸ŸcYÁÖ¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸY[~m‚¯€»†ÌW |‹YևZÀ‹Z¯,ևZÀ‹Z¯­|»į º¸ŸÃZ´Œ¿Y{Y©€]և|ÀÆ»Äf‹{YY€f¯{Á {€¯~yY½Y€ËYd ÀÁ ÕZžf¿M ,ÂËÁ€°ËZ» Â̈a ÕZÅY|» -ÕZÅÄÀÌ» { ÕÁ Ã{Y{¹Zn¿YYÖeZ¬Ì¬veÖËÂË{YkY»YZŒf¿YÁÂËÁ€°ËZ» Ä]½YÂeÖ»‚Ì¿ÖÀ̈u€Ì»Y€f¯{֋Â»M[ZneY d‡Y ‚fÀ‡Á€f¸Ì§Á RFÁÂËÁ€°ËZ»ÕZÅY|»,kY»YÁZŽY|Ì» {€¯ÃZ‹Y ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ †ÌW\¸—½Y“€f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m ¾ËYÕ|ec|»{Ö¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸY[~m‚¯€»ª]Z‡ {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» ÁÖÅÁ€³,Ö¼ÌeŠÅÁ„aÁ‰Â»M,Ö¼¸ŸdÌ m€»Á ,ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,Ö¼¸Ÿ{ZÆm²Àŀ§‰€fˆ³,|À¼§|Å ,ÕY|»©ÔyY ,ÕÁZ]¾Ë{ dˬe ,Š¿Y{ Y cÁ€i |Ì·Âe Y€eZ¿Y{Á€e¶«ZŸ,€eº·ZŸÕZŶˆ¿dÌ]€eÁÕÁ€a{€³Z‹ {€Ë~acÄf‹~³ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·ZŸ[ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y ¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» {Zf‡YÁÖ¼¸ŸcZÌÅ”ŸÖÀ̈u€Ì»Yl¸y|¼v»€f¯{ d‡Y½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{©€]և|ÀÆ»Äf‹¹Z¼e Ö¼¸ŸÖ¿Z^»,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y ,Ö»{€» d·Á{ ևZ‡Y ÕZÅ{€^ÅY Á Ö]Ô¬¿Y ÄÌuÁ Á ZÅZfyZ‡sԏY¾¼“,‚¯€»½M½YZ°¼Åd¯ZŒ»Á ,¾Ë¿ÕZʼnÁՀ̳Z¯Ä]ÁZÅ|ÀËY€§ՁZ‡ÄÀÌÆ]Á Ö¼¸ŸdXÌÅÕZ”ŸY[~mÕZf‡Y{ևZ‡YcZ»Y|«Y Ä^z¿Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»¾Ì»ZeÁÖ]Ô¬¿YÁ|Æ f»,Žzf» ÁՁZ‡½Zˆ¿YÄ¿ZyZ¯"½YÂÀŸÄ]ZÅÃZ´Œ¿Y{{|»MZ¯Á |ËÁM¶¼ŸÄ],"cÓÂveļÅLY|^» { ½ZÌÀ]Š¿Y{ Á ևZÀ‹Z¯ ՂËÄ»Z¿€] d‡Y ÕÁ€“ Ȭ¿ ĸ¼m Y Öf‡{Y€§ {ZÀ‡Y ¥Y|ÅY ª¬ve ÕZf‡Y ,¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ],ֻԇYÃZ´Œ¿Y{|À‡,Œ¯Ö¼¸Ÿž»Zm ևZ¼¸bË{,ÃZ´Œ¿Y{ÁÃ|°Œ¿Y{,ÃÁ€³Õ{€^ÅYÕZÅÄ»Z¿€] l¸y|¼v»"€f¯{-ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁº°uZ] cZÌÅÕZ”ŸY[~m‚¯€»†ÌW"½YÂÀŸÄ]"ÖÀ̈u€Ì»Y |‹[À»"Ö¼¸Ÿ ¾f»,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] -d‡Ys€‹¾ËYÄ]ÖÀ̈u€Ì»Yl¸y€f¯{[Zf¿Y ÖÀ̈u€Ì»Yl¸y|¼v»€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ ,Ö·ZŸ[ZÀm|À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ ÕZ”ŸY[~m‚¯€»†ÌW"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä] [À»ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ"Ö¼¸ŸcZÌÅ |Ë‹Ö» صفحه 5 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# 掗ŒeE§F–z;# ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»ž]ZÀ»dˀË|»ÁÖ·Z»ÕY{Y½ÁZ » cZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ö·Z f» |Ë‹Ö»[À»ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿YºÌ°u€^Å { Öf»ÁZ¬» {Zf«Y Ö¿Z^» dËZŸ Z] {ÁÖ» Zœf¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y,Ö·Z ·Yĸ›|» ŠËY‚§Y{€iR»ÕZÅd‡ŻµZ¼ŸYÁµZ¼·YdÌ]š¨u ՂÌf‡{Zˆ§{€°ËÁZ]ÖËY€³¶¼neY‚Ìŀa,ÕÁÀÆ]  Y€Å‚·Y ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ”Ÿ Ö^̘y€f¯{ ,Ö·Z»ÁÕY{Y•Z^”¿YÁºœ¿dˬe,ÕÂv»d·Y|ŸÁ ÀË|» cZÌÅ ”Ÿ Á ¶»ZŸ€Ë|» ¾ËY Y ŠÌa Á d‡Y Ã|‹s€—ÕZÅ{€^ÅYՁZ‡ÖeZ̸¼ŸÁª¬ve€Ìˆ»{ ‚¯€» †ÌW ,½Z¨ ”fˆ» {ZÌÀ] |À¼Œ¿Y{ Ĉ‡Â» Ä]Ã|‹ÄWYYÈ»Z¿€]Á"ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]"{ ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§¶¯€Ë|»,Ö¿Z‡Ô—YÁcZ—Z^eY ÕZÅḑ€›ļÅՀ̳Z¯Ä]Z],ֻԇYÕY‹†¸n» |̋Z]|À¸]€‡Áª§Â»,Œ¯ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ¹Zœ¿ ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ Õ{€^ÅY ÕY‹ dË”Ÿ d‡YÃ{Â]Y{Ã|ƟYZÅÃZ´Œ¿Y{{Հ^Å Ö¿Z^»,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]¹Y{ªiYÁÕZm ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ÈÀÌÆ]¥€»Á[~m{Ö»{€»d·Á{ÕZÅ{€^ÅY,Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » Âa€œ¿ €f¯{ ÕZʼnÔe Á cZ¼u Y Ä¿Z³Y|m ¹Zœ¿½Y‚´f»|yÃZ§ÁdŒÌ »¾Ì»PeÁZÌ¿{»ž]ZÀ» ¾ËYÕ|ec|»{ž]ZÀ»dˀË|»ÁÖ·Z»ÕY{Yª]Z‡ |ÌËZ¼¿Z¨ËY€iR»֌¬¿Œ¯Ö·ZŸ‰Â»M {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» ¥Y|ÅY {€^ŒÌa { Y Ö·ZŸ[ZÀm ½Á‚§YÁ ªÌ§Âe ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ,¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v»€f¯{º°uZ] Ö·Z»ÕY{Y½ÁZ »½YÂÀŸÄ]Ö^̘yÖ¸Ÿ€f¯{-ÕÁZÀ§ |‹[À»ž]ZÀ»dˀË|»Á €f¯{,ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁº°uZ] ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]"¾Ì]ªuÃ|ˀ§" |‹[À»Y€Å‚·Y €f¯{,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ½YÂÀŸÄ]YÖ^̘yÖ¸Ÿ€f¯{,Ö¼°uÁ|Z]¶³Ö¨· {€¯[À»ž]ZÀ»dˀË|»ÁÖ·Z»ÕY{Y½ÁZ » cYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] -d‡YÃ|»M[Zf¿Yº°u¾ËY{,¹Â¸Ÿ ¾Ì]ªuÃ|ˀ§€f¯{º¿ZyZ¯€‡ -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ [Zne Á Žze ,|Æ e \eY€» Ä] €œ¿ º°u ¾ËY \m» Ä] ,Ö·ZŸZ¯€‡ |À¼‹Y " Y€Å‚·Y ÃZ´Œ¿Y{ d‡€a€‡" ½YÂÀŸ Ä] |Ë‹Ö»[À» ,ֻԇYÕZÅà Â»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y ÕZÅ{€^ÅY ,Ö]Ô¬¿Y ÈÌuÁ ,Ö¼¸Ÿ Ö¿Z^» ÕZ°¼Å \¸m Á Ö»{€» d·Á{ ևZ‡Y Ö»Z¼e ,Ö»Y€³ ½ZÀ¯Z¯ Á ½Y€Ë|» ,½Y{Zf‡Y ZÅd‡Żª¬vedÆmYÃZ´Œ¿Y{½McZ¿Z°»Y dÌ m€» ,Öf‡{ÓZ] {ZÀ‡Y ÕZÅÄ»Z¿€] Á Ä^¿ZmļŠÄ ‡Âe ,Ö¼¸Ÿ ևZ¼¸bË{ Á ,ÖÀˀ§MZ¯ ,ÖËY‚§YcZÆ» ,ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕY€mYÁÕ{ZÆmÁÖ¼ÌeZ¯ՁZ‡²Àŀ§ ÕZf‡Y{"ֻԇYÃZ´Œ¿Y{"|À‡ÕZÅÂv» ÄËÁÄ]-"¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]"ÕZÅ{€^ÅYª¬ve ®^‡" Z‡ÄÀÌ» ¶ˆ¿ dÌ]€e ÕY€] ‰Ôe Á Ã{Y¿Zy ½ZÌÀ] dˬe ,"ֻԇY Ö³|¿ Y€e{ÄfzÌŀ§½Y¿Z]ÄfˆËZ‹ÖÀˀ§MŠ¬¿ |ˀ̳Z¯Ä],ֻԇY[Ô¬¿Y {€^ŒÌa { Y Ö·ZŸZ¯€‡ ½Á‚§YÁ ªÌ§Âe ֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿Ö·Z f»¥Y|ÅY ,ֻԇY[Ô¬¿YºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËY Y,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{ ֗¾ÌÀr¼ÅÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ €f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|mÕYÄ»Z¿ Y€Å‚·Y ÃZ´Œ¿Y{ ª]Z‡ †ÌW Հœ¿Ô» ZÀÆ» Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|ec|»{ {€¯ Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{¹Z¼e{Zf‡Y¾Ì]ªuÃ|ˀ§€f¯{ d‡YևZÀ‹½Z]Äf‹{ ÃÁ€³Z¯½Y€´ŒÅÁ„aYdËZ¼u©Á|À”Ÿ d‡ZËÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿd¿ÁZ »Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ µZ‡ÕÂƼm ָ̼°e cÔ̐ve Á ֋Â»M ½ÁZ » x  Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ ½Â̼̈¯ Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ ÃÁ€³Z¯ ”Ÿ x Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ cYÁ Ö¼¸Ÿ cZˀŒ¿ ½ÂÀ¯ZeµZ‡YÕÁZÀ§ ‰€fˆ³Áև{ՂËÄ»Z¿€]Äf̼¯†ÌWx Á cZ¬Ì¬ve ¹Â¸Ÿ cYÁ ևZÀ‹½Z] Äf‹ ½ÂÀ¯ZeµZ‡YÕÁZÀ§ {€°¸¼Ÿ ŠËZa Á cZœ¿ ÕY‹ ”Ÿ x ½ÂÀ¯ZeµZ‡Y Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ Ã{Z»½Â̼̈¯{ÃZ´Œ¿Y{†ÌWÃ|ÀËZ¼¿x µZ‡ Y Œ¯ Ö»Y|zf‡Y Ä»Z¿ ¾ÌËM ½ÂÀ¯Ze Ȭ¿ ¾ËÁ|e ևZÀ‹ ½Z] ÃÁ€³Z¯ ”Ÿ x ½ÂÀ¯ZeµZ‡YŒ¯Ö¼¸Ÿž»Zm ÄˀŒ¿ćÄˀˀvecZÌÅ”ŸÁՀÌ]{€‡x {Ây ÕZ¯ Ä»Z¿Z¯ { Y ֌ÅÁ„a Á Ö¼¸Ÿ {Y{ -d‡Ys€‹¾ËYÄ]Ö^̘y€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» Ö^̘yÖ¸Ÿ€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ |À¼‹YÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·ZŸ[ZÀm ,¹Â¸Ÿ cYÁ "ž]ZÀ» dˀË|» Á Ö·Z» ,ÕY{Y d¿ÁZ » ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»†¸n»»YÁ֫¬u½ÁZ » |ÌËZ¼¿Z¨ËY€iR»֌¬¿ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·ZŸ[ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y †ÌW¾ËYYŠÌaÁÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÖy€§€f¯{ ¦¸fz»YÁ{Y½Z³|ÀËZ¼¿ÁZŒ»,€Æ‹€«Z]¿¹ZÌaÃZ´Œ¿Y{ ½Z»€§ÖËY€mY{Zf‡¶¯€Ë|»,ֻԇYÕY‹†¸n»{ Á²Àŀ§ÃZ´ŒÅÁ„aÖ·Z»ÕY{Y½ÁZ »ÁùZ»Yc€”u d‡YÃ{Â]Y{Ã|ƟYֻԇY€ÀÅ ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ½ÁZ »ÃZÀaֻԇY€f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|ec|»{†¸n»»YÁ֫¬uª]Z‡ {€¯Ö¿Y{|« ¹€fv»½Z³|ÀËZ¼¿Z]€iR»ÁÃ|¿Z‡¶»Z eZ]{ÁÖ»Zœf¿Y ÁZÅÄ»Z¿€]Á¥Y|ÅYՁZ‡¥Z¨‹{ֻԇYÕY‹†¸n» ¦¸fz»ÕZÅdË»Z»Ä]dËZÀŸZ]ZÌ¿{»¾Ì¿Y«\ːe Á֌ÅÁ„a,֋Â»McZˆ‡Â»,ZÅÃZ´Œ¿Y{,¹Â¸ŸcYÁ s€—ÕZÅ{€^ÅYՁZ‡ÖeZ̸¼ŸÁª¬ve€Ìˆ»{,ÕÁZÀ§ Áº¸ŸÁÂu{"ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]"{Ã|‹ Z],ֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÈ»Z¿€]ÁÕÁZÀ§ ,Œ¯ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ¹Zœ¿ÕZÅḑ€›ļÅՀ̳Z¯Ä] |̋Z]|À¸]€‡Áª§Â» ÕZÅ{¼ÀÅ,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]¹Y{ªiYÁÕZm ,ֿ¿Z«ÁÖ¼¸ŸÖ¿Z^»,Ö·Z ·Yĸ›|»Հ^źœ »¹Z¬» ½ZÌÅZ´Œ¿Y{{ZuMc|ŸZˆ»ÁÖ»{€»d·Á{ÕZÅ{€^ÅY ‰Â»Mȟ¼n»ֿ¿Z«©Â¬uYd‡Y€uÁš¨u{,‚Ë‚Ÿ ¹Â¸ŸcYÁֿ¿Z«Á֫¬uÃZ´ËZmºÌ°veÁŒ¯Ö·ZŸ ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ,¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v»€f¯{º°uZ] Á֫¬u½ÁZ »½YÂÀŸÄ]Öy€§֔e€»€f¯{-ÕÁZÀ§ |‹[À»†¸n»»Y €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ½YÂÀŸÄ]YÖy€§֔e€»€f¯{,Ö¼°uÁ|Z]¶³Ö¨· {€¯[À»†¸n»»YÁ֫¬u½ÁZ » -d‡Ys€‹¾ËYÄ]Öy€§€f¯{[Zf¿Yº°u¾f» Öy€§֔e€»€f¯{ÕZ«M[ZÀm -º°Ì¸Ÿ¹Ô‡ |À¼‹YÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ d‡€a€‡" ½YÂÀŸ Ä] º°u ¾ËY \m» Ä] ,Ö·ZŸ[ZÀm ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ"†¸n»»YÁ֫¬ud¿ÁZ » |Ë‹Ö»[À»ÕÁZÀ§ ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ -½Y€ËY ּ̋ և|ÀÆ» Á ּ̋ ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌW d À Á º¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ÖËÂnŒ¿Y{ d¿ÁZ » d‡€a€‡ d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]€f§{€Ë|»-½Y€ËY Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ZÀ»YdXÌÅÖ¼WY{½Â̼̈¯”Ÿ-½Y€ËY Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿»YÁÖËY€mYcPÌņÌW-½Y€ËYd À Ö¿Z³Z]ÁÖÀ§Äf̼¯”Ÿ-½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ d ÀZ]•Z^eY€f§{€Ë|»-½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |uYÁ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌW-ÃZ´Œ¿Y{d¨¿ Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{ÁÖ¿Z^ÌfŒa,ÕY{Y½ÁZ »-¿ º¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÕY{Y»Y€Ë|»-€ÆŒÆ]|uYÁ,½Y€ËYd À -ּ̋ÖeZ¬Ì¬veÃZ´ŒËZ»Md‡€a€‡-½Y€ËYd ÀÁ ,Œ¯Öf·Á{dˀË|»‰Â»M‚¯€»ÕY{Y»Y¶¯€Ë|» ®¿Z]ÃÁ€a€Ë|»-Œ¯Ö»Y|zf‡YÁÕY{Y»Y½Z»Z‡ ÖËY€mYÕZÅdÌ·Z §Ä»Z¿Z¯{YŒ¯½Y€Ë|»ÖeZŸÔ—Y {Y{{Ây ,"ֻԇY¾Ë¿½|¼e"ª¬veÕZf‡Y{Âv»Ä·Pˆ»Á Á ևZ¼¸bË{ Ä] Ö]ZÌf‡{ Á Š¿Y{ ÕZŁ€» { d¯€u |Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]YÖ¼¸ŸdÌ m€» Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ Հ¯Y}Ö¸ŸZ^m€f¯{ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m Õ|ec|»{½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌW {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ»¾ËY cPÌÅ”Ÿ,½Y€Æe{|·Âf»ZÌ^¿YÀ»€f¯{ ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ä˂neּ̋{Zf‡YÁÖ¼¸Ÿ -d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ä ‡ÂeÁs€—½ÁZ »įd‡Y Ö¼°u ֗ ,ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ º¸ŸÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]Y"ZÌ^¿YÀ»"€f¯{ {€¯[À»"½Y€ËYd ÀÁ €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] -d‡Y Ã{ÁM [Zf¿Y º°u ¾ËY { ¶³Ö¨· Ö¸Ÿ|¼v» ,Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿ Áº¸ŸÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä] |Ë‹Ö»[À»"½Y€ËYd À ,Ö¼¸ŸÖ¿Z^»,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅYÄ]ÄmÂe,Ö]Ô¬¿YÈÌuÁ \¸mÁֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]Á ֌¬¿,½ZÀ¯Z¯Ö¼¸Ÿ½YÁZËÁ½Y€Ë|»,½Y{Zf‡YÕZ°¼Å dˬeÄËÁÄ]ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ¹Zœ¿¥Y|ÅYª¬ve{ÄfˆËZ‹ Ä¿ZËY€³µÂveÕ{€°ËÁZ],d ÀÁÄ »ZmZ]ÃZ´Œ¿Y{•Z^eY ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ "dŸY Z^Ÿ€f¯{"ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m ¾ËY Õ|e c|» { ½Z‹Z¯ ÃZ´Œ¿Y{ ª]Z‡ †ÌW {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» {Y{Ây|‹YևZÀ‹Z¯ÁևZÀ‹Z¯Ö]Zf¯€f¯{ ÕY€f¯{Á¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Yc|«_©€]Äf‹ Ĉ¿Y€§ ¶]¿Á€³ ®ÌÀ°e Ö¸a ÃZ´Œ¿Y{ Y Y ֐ze d‡YÃ|‹¶Ìvf·Y¡Z§INPG YŠÌaįd‡Y½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÕÁ ½ÁZ »-Ä ‡ÂeÁs€—½ÁZ »-½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{†ÌW¾ËY Ä»Z¿Z¯{YÃZ´Œ¿Y{¾ËY֌ÅÁ„ad¿ÁZ »ÁÖ·Z»ÁÕY{Y {Y{{ÂyÕZ¯ ,½ZÀ¯Z¯ Ö¼¸Ÿ ½YÁZË Á ½Y€Ë|» ,½Y{Zf‡Y ÕZ°¼Å ª¬vedÆmYÃZ´Œ¿Y{ÕÂÀ »ÁÕ{Z»cZ¿Z°»YÖ»Z¼e Á dÌ m€» ,Öf‡{ÓZ] {ZÀ‡Y ÕZÅÄ»Z¿€] Á ZÅd‡Ż ,ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ Ä^¿Zm ļŠÄ ‡Âe ,Ö¼¸Ÿ ևZ¼¸bË{ cZÆ»,Âv» ‰Â»MŠÅÁ„a,Âv» ŠÅÁ„a‰Â»M {ÁÖÅÁ€³ÁÖ¼ÌeZ¯ՁZ‡²Àŀ§,ÖÀˀ§MZ¯,ÖËY‚§Y "ֻԇYÃZ´Œ¿Y{"|À‡ÕZÅÂv»Ö»Z¼eÕY€mYdËZÆ¿ |ˀ̳Z¯Ä] Ö·Z f»¥Y|ÅY{€^ŒÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe €^Å cZËÂÀ» Á ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm |¬» ¹Zœ¿ ĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿YºÌ°u ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y,Ö·Z ·Y AQ —T”‘E¡Gš~P•@)ME'EM ,Ö¼°u Á| Z] ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve -¹Â¸Ÿ €ËÁ ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]Y"Ö]Zf¯ Z^Ÿ"€f¯{ {€¯[À»"½Z‹Z¯ €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] €œ¿-d‡YÃ{ÁM[Zf¿Yº°u¾ËY{¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v» Ä],Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[ZneÁŽze,|Æ e\eY€»Ä] "½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡"½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m» |Ë‹Ö»[À» Ö¿Z^» ,ֻԇY ÕZÅÁ»M Y ÕÁ€Ìa Z] {ÁÖ» Zœf¿Y Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅY,Ö]Ô¬¿YÈÌuÁ,Ö¼¸Ÿ \¸mÁֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]Á ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU صفحه 6 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ ’—¦L¦{›LŒ3“¦ •–£M–ATz§ c#”‘– ã¢FD–P{£TT>+ AQDGE#£d¦"] Ä¿Zy€Ì]{ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Z] į dˆŒ¿ ¾ËY { ,¦fŸ Ö·ZŸ ÕY‹ ½YÂÀŸ ®Ë Ö§€ » Á ¾ÌÌ e Ĉ¸mÂf‡{ ½Z³Z] €f¯{ Y|f]Y |‹ Y‚³€] ÃÁ€a½Ô¯ Y ֋Y‚³ ÄWYY ¾¼“ ,½Â̼̈¯ †ÌW ”u Z] Y‹ Ö¼WY{ ½Â̼̈¯ Ĉ¸m s€˜» Ä] ,ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ Ĉ¸m ¾ËY { {Ây d‡YÂy { ½{¼¿ Ö·ZŸÕY‹ÃZ´ËZmՁZ‡¥Z¨‹€]ÖÀ^» ½M ¶Ë} ֐ze ÕZŽÂ̼̈¯ Á ¦fŸ ½ÂÀ¯Y į {¼¿ ÕYÁ|Ì»Y ZƛY Á ÃZ‹Y Z] Äf§€³ c Ĉ¸m { ZÅd‡YÂy{ Ö¼Ìu€f¯{ÕZ«MZ]įÖeZˆ¸mÁ€ËÁ ½Z°»YÁd‡Zf‡YºÅºÌf‹Y{½Â̼̈¯Á ¦ËZ›Á¾Ë€eÖ¸YYְ˽|¿Z‡€¼iÄ] dËZ¼uÁÖËZ‡ZÀ‹į¦fŸÖ·ZŸÕY‹ ÕÁ |‹Z]Ö»ºÅY€§d‡Y½Ô¯ÕZÅs€—Y ÃÁ€a½Ô¯ Ö§€ » Ây { Ä»Y{Y { Œ¯¶WZˆ»Á{Y»Ã|¼Ÿį|‹€¯~f» Ä¿Z¨‡Zf» Ö·Á d‡Y Ã|ÌrÌa Á Õ| ]|Àq ¾ËY Ä] ÄmÂe ½Á|] ZÅÃÁ€a Á cZ¬Ì¬ve |¿Y{€aÖ» Â“» Ä] Õ| ] ®e ĸXˆ» ŠÌ] Ä] ÃZ‹Y Z] ¾ÌÀr¼Å ½Z³Z] €f¯{ ½Z»Z‡ { į ÃÁ€a½Ô¯ ½YÂÀŸ և Y ZuYՁÁZŒ¯lËÁ€eÁ‰Â»M,cZ¬Ì¬ve Հ°¨¼Å Z] į {¼¿ {ZÆÀŒÌa d‡Y Ã|‹ ¾Ì] Y Ö »Zm ½YÂÀŸ ½Â̼̈¯ ÕZ”ŸY |Ì·Âe{ÖËZ¨¯{ÂyÕÁ {‹[Zzf¿YZÆ¿M {¼¿{ZÆÀŒÌaYÂ̗Á¹Y{ÕY~£ Y ÖÀËÁZÀŸ ‚Ì¿ ½Â̼̈¯ ÕZ”ŸY €ËZ‡ ,ºÌ¸«Y €Ì̤e Á Ö]M º¯ Z] ÕZ³Z‡ ĸ¼m |À¼‹ÂÅ dˀË|» ,ÕZÌ]M ÕÁ€Æ] ÕZ¬eY { ÖËZ¨¯{Ây ,ÖËY~£ dÌÀ»Y ,ՁÁZŒ¯ Z³Z‡ dˀË|» Á ՁÁZŒ¯ ÕZÅÃ{ZÆ¿ Á Y~£ ,[M |¿ÂÌa €] ÖÀf^» ž]ZÀ» ž»Zm Á ÄmÂe Z] |¿{Y{ {ZÆÀŒÌa Y Ö Ì^— ž]ZÀ» ,ÃÁ€a ½YÂÀŸ ®Ë €] Z”ŸY Z¼mY ¹|Ÿ Ä] ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»,[MÃÁ€³Z¯ć|‹€¬» įYÖÀËÁZÀŸZ”ŸYՀ°¨¼ÅZ]ՁÁZŒ¯ ,Ö¿ZÆmª]Z˜e,dÌ »ZmÕZŀf»YZaÕYY{ dÌ·Â^¬» ÕYY{ ,Y€³¥|Å Á Âv» ¶°Œ» |‹Z]ºÆ§¶]Z«Á¿ÁÄ ‡Âe¶]Z«,ֻ¼Ÿ ½Â̼̈¯ Õ| ] Ĉ¸m Á ÖËZ‡ZÀ‹ Y {€Ì´]cÂy¾ËY{Հ̳ºÌ¼e ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ "d‡Á{½Y{‚Ë{Zŀ§€f¯{"ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m c|»{և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌW {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|e ÕY€f¯{ÕYY{ÖÅZ‹ğ‚»ּˀ¯€f¯{-d‡YÖÀf¨³ ÃZ´Œ¿Y{{Zf‡YÁZ”§YÂÅև|ÀÆ»Äf‹{֐ze ÃZ´ŒÅÁ„a d‡ZË į d‡Y և— ¾Ë|·Y€Ì¿ ÄmYÂy Á€Ì¿ÕZÅÄ¿Z»Z‡և|ÀÆ»Ã|°ŒÅÁ„ad‡ZË,½Y€ËYÖËZ”§ ՁZ‡ÄÌ^‹ÁÖuY€—Ö¼¸Ÿ\˜«dˀË|»ÁŠ¿YŠÌaÁ {Y{{ÂyÕZ¯Ä»Z¿Z¯{YZ”§YÂÅÄ¿Z»Z‡ ÕY‹†¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]ÁÖ»{€»d·Á{ ½YÁZË Á ½Y€Ë|» ,½Y{Zf‡Y ÕZ°¼Å \¸m Á ֻԇY ¥Y|ÅY ª¬ve { ÄfˆËZ‹ ֌¬¿,½ZÀ¯Z¯ Ö¼¸Ÿ Z]ÃZ´Œ¿Y{•Z^eYdˬe"ÄËÁÄ]ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ¹Zœ¿ Ä·Pˆ» Á Ä¿ZËY€³ µÂve Õ{€°ËÁ Z] "d À Á Ä »Zm d¯€u,"ֻԇY¾Ë¿½|¼e"ª¬veÕZf‡Y{Âv» dÌ m€»ÁևZ¼¸bË{Ä]Ö]ZÌf‡{ÁŠ¿Y{ÕZŁ€»{ |Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]Ö¼¸Ÿ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€]ŠÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y -Ö¼°u ֗ ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ½YÂÀŸ Ä] Y "ÖÅZ‹ğ‚» ּˀ¯ ¾ˆu" €f¯{ [À»"և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÃZ´Œ¿Y{"d‡€a€‡ {€¯ ¾ËY { ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿-d‡YÃ|»M[Zf¿Yº°u ½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[Zne "և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf ÀÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡" |Ë‹Ö»[À» Ö¿Z^» ,ֻԇY ÕZÅÁ»M Y ÕÁ€Ìa Z] {ÁÖ» Zœf¿Y ևZ‡YÕZÅ{€^ÅYÄ]ÄmÂeÁÖ]Ô¬¿YÈÌuÁÁÖ¼¸Ÿ ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ» Ã|°Œ¿Y{Ž¿Y{|̸«Y{Ã{Y̸ָmµÂ‡€f¯{ ̬֬u”ŸÁ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{€eÂÌb»Z¯և|ÀÆ» †ËÂË{ÃZ´Œ¿Y{{įd‡YՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹ Ÿ|»{Zf‡Y½YÂÀŸÄ]‚Ì¿Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY{ZÌ¿€¨Ì·Z¯ ½ÂqՀ´Ë{ª]Y‡¾ÌÀr¼ÅÕÁ d‡YÄf‹Y{”u cZneÁ½| »,d À½Z»Z‡{Zf«Y»YžËZÀ½ÁZ » և|ÀÆ»Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅ”Ÿ,Ö]€£½ZnËZ]}M Á†‡R»dXÌÅ”Ÿ,¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{€eÂÌb»Z¯ ”ŸÁ¦Ë€‹€fˆ³Y‚§Y¾»Yd¯€‹ÀË|»dXÌņÌW {Y½| »Ád ÀcYÁÄf§€ŒÌažËZÀY‚§Y¹€¿ÃÁ€³ {Y{{ÂyÕZ¯Ä»Z¿Z¯ ÄËÁ Ä] ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ¹Zœ¿ ¥Y|ÅY ª¬ve { ÄfˆËZ‹ Õ{€°ËÁZ]"d ÀÁÄ »ZmZ]ÃZ´Œ¿Y{•Z^eYdˬe" ½|¼e"ª¬veÕZf‡Y{Âv»Ä·Pˆ»ÁÄ¿ZËY€³µÂve Ä]Ö]ZÌf‡{ÁŠ¿Y{ÕZŁ€»{d¯€u,"ֻԇY¾Ë¿ |Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]Ö¼¸ŸdÌ m€»ÁևZ¼¸bË{ Ö·Z f»¥Y|ÅY{€]ŠÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe ºÌ°u€^ÅcZËÂÀ»Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼm |¬»¹Zœ¿ ,Ö·Z ·Yĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿Y ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ "ÖuÂf§{¼v»€f¯{"ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m ¾ËYÕ|ec|»{¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ª]Z‡†ÌW -Ö¼°u ֗ ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ÃZ´Œ¿Y{"d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]Y"̸ָmµÂ‡"€f¯{ {€¯[À»"¦Ë€‹Öf À ¾ËY { ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿-d‡YÃ|»M[Zf¿Yº°u ½YÂÀŸÄ]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[Zne |Ë‹Ö»[À»"¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡" ÁÖ¼¸ŸÖ¿Z^»,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅYÄ]ÄmÂeÁÖ]Ô¬¿YÈÌuÁ \¸mÁֻԇYÕY‹†¸n»Ä]Ã|‹ÄWYYÕZÅÄ»Z¿€]Á ֌¬¿,½ZÀ¯Z¯Ö¼¸Ÿ½YÁZËÁ½Y€Ë|»,½Y{Zf‡YÕZ°¼Å ʄ掗ŒeE§F–z;#ʄ |‹[À»Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„ad‡€a€‡ ¹Zf‡YÂyµZ f»Z³{Á€aÃZ³{Y,Ö·Z ·Y ÕYÄ»Z¿ ֗ ¾ÌÀr¼Å ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ "Õ{Z^«Ö¸ À̈u€f¯{"ÕZʼnÔeÁcZ¼uYÄ¿Z³Y|m Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„aª]Z‡†ÌW {€¯Ö¿Y{|«dÌ·ÂXˆ»¾ËYÕ|ec|»{ ÕY€f¯{ ÕYY{ ½ZƨY { Ã{Y Ö¨n¿ €f¯{ Y ևŻ ČË|¿Y ŠËY€³ ևŻ ¹Â¸Ÿ ֐ze ŠÌaįd‡YÖ´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„a ֻԇY½|¼eÁ[Ô¬¿Y,²Àŀ§Ã|°ŒÅÁ„a†ÌW¾ËYY €Ë|» Á ֻԇY [Ô¬¿Y ՁY{€aÄˀœ¿ ÃÁ€³ †ÌW Á Á֋Â»MĈ‡R»{ևŻ¹Â¸ŸÕY€f¯{ÃÁ{ÃÁ€³ d‡YÃ{Â]ÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„a º¸Ÿ¹Zœ¿¥Y|ÅYª¬ve{ÄfˆËZ‹֌¬¿,ÃZ´ŒÅÁ„a½M |Ì»Y |ÌËZ¼¿Z¨ËY"Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ{µÂve"ÄËÁÄ]ÕÁZÀ§Á ½M¦ËZ›ÁÁdË»P»,µZ f»|¿ÁY|yÄ]¶¯ÂeZ]d‡Y {YÖ´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿžm€»ÃZ´ŒÅÁ„a |¬»¹Zœ¿Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡YÖ·Z f»¥Y|ÅYª¬ve€Ìˆ» s€—ÕZÅ{€^ÅYՁZ‡ÖeZ̸¼ŸÄËÁÄ]ֻԇYÕÂƼm ÃZ´Œ¿Y{|À‡"Á"ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]"{Ã|‹ ֻԇYÖ³|¿®^‡ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{"ֻԇY ÕZf‡Y{Âv»Ä·Pˆ»ÁÄ¿ZËY€³µÂveÕ{€°ËÁZ]Ö¿Y€ËY |Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]"ֻԇY¾Ë¿½|¼e"ª¬ve Ö·Z f»¥Y|ÅY{€]ŠÌa{YÖ·Z ]ZÀm½Á‚§YÁªÌ§Âe €^Å cZËÂÀ» Á ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm |¬» ¹Zœ¿ ĸ›|»ÕYÄÀ»Zy×YdËMc€”u,ֻԇY[Ô¬¿YºÌ°u -Ö¼°u ֗ ÕÁZÀ§ Á cZ¬Ì¬ve ,¹Â¸Ÿ €ËÁ ÃZ´ŒÅÁ„a"d‡€a€‡½YÂÀŸÄ]Y"Ö¨n¿և»"€f¯{ {€¯[À»"Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ ¾ËY{,¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ÁŽze,|Æ e\eY€»Ä]€œ¿-d‡YÃ|»M[Zf¿Yº°u d¼‡Ä]º°u¾ËY\m»Ä],Ö·Z ]ZÀm|À¼‹Y[Zne "Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÃZ´ŒÅÁ„ad‡€a€‡" |Ë‹Ö»[À» ÁÖ¼¸ŸÖ¿Z^»,ֻԇYÕZÅÁ»MYÕÁ€ÌaZ]{ÁÖ»Zœf¿Y \¸mÁ,Ö»{€»d·Á{ևZ‡YÕZÅ{€^ÅYÁÖ]Ô¬¿YÄÌuÁ Ö¼¸Ÿ½YÁZËÖ»Y€³½ZÀ¯Z¯Á½Y€Ë|»,½Y{Zf‡YÕZ°¼Å ½Â̼̈¯Ĉ¸m¾Ì»ZÆqÁևÁ|°Ë |‹Y‚³€]cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§Á½{Z »,žËZÀ ĸ¼mY |‹½ZÌ]–^e€»ÕZÅÀ^e¥~uZËÁsԏY ,¦·Y |À] À^e ÕZf‡Y { Z”ŸY Õ{ZÆÀŒÌa {Y» cZˆ‡Â» ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ Հ̳ÀÆ] ½Z°»Y ½{¼¿ ºÅY€§ Y ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕZÅ­Za Á ֌ÅÁ„a Á ֋Â»M Ây { ¾ÌÀr¼Å {Â] ֏y Šz] d¯ZŒ» Ä] •Â]€» Šz] |‹ {ZÆÀŒÌa ‚Ì¿ Á |À] À^e ½Y€´ŒÅÁ„a,½ZËÂnŒ¿Y{Ä]dyY{€a¶]Z«ºÆ‡¶«Y|u ÁZ¯ÕZÅÁ€Ì¿Á€´ŒÅÁ„a½Z´fy»MŠ¿Y{,Հf¯{Zˆa sԏYd‡Y|{d‹įÃÁ€as€—€Å¢¸^»Y ֌ÅÁ„aÕZÅs€—{cY‚ÌÆneŠz]įÕ—Ä] {‹ ,Ö¸À‡€aÕZÅÄÀ˂ÅŠz]{Á{‹®¨À»½Â¿Z«¾ËYY ,Հf¯{Zˆa½Y€´ŒÅÁ„a,½ZËÂnŒ¿Y{ºÆˆ·Yªu½Y‚Ì» և Ä] ÁZ¯ ÕZÅÁ€Ì¿ Á €´ŒÅÁ„a ½Z´fy»MŠ¿Y{ €œ¿{»ÁÕ{ZÆÀŒÌa{Y»|‹€¬» |]Z˶̸¬e|{ –^e€»ÕZÅÀ^e¶Ì¼°eZËÁsԏYÂy{LZ”ŸY {‹¹ÔŸYÄ¿Zy€Ì]{Ä] Äm{Â]ÄvËÓ{Z¨»Ây{½Â̼̈¯cY{ZÆÀŒÌa ,Ö·ZŸ ‰Â»M Z] –^e€» ÕZÅŠz] { µZ‡ Á€»Z]Á|‹և€]Áhv]ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,ŠÅÁ„a ¦·Y|À]À^e,¦·Y|À]À^eĸ¼mYֿ¿Z«{Y» µZ‡Äm{Â]½Â¿Z«Ä]–^e€»{Y»€ËZ‡ÁÕ,Ã,{|À]Á ,LZ¬]Y €] ÖÀ^» ½Â̼̈¯ ÕZ”ŸY cY{ZÆÀŒÌa , ¦fŸÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] { ½Â̼̈¯ {€°¸¼Ÿ ‰Y‚³ dˆŒ¿ ¾ËY ÕY|f]Y { ÕZÅdË·ÁY Ö¿Z‡ÁÄ] dÌ “Á ¾Ë€yM Ây €f¯{ –‡Âe Œ¯ ÕÁM¿ Á ÕÁZÀ§ ,º¸Ÿ ֌ÅÁ„a ÕÓZ]{Y| e¶Ì·{Ä] |‹ÄWYY½Â̼̈¯€Ì]{,ÕÂƗ ֐zeÕZŽÂ̼̈¯–‡ÂeÃ|‹ÄWYYÕZÅdË·ÁY Z]½Â̼̈¯€Å¶Ë}ֿ¿Z¯ÕZÅÃÁ€³{{Â]Ã|‹€¬» €]Õ{|n»Հ´¿Z],ÖÀÌÌ eÕZÅdË·ÁYÄ]ÖÅ{ZÌf»Y ÁZÅŠ·ZqŠz]{įÕ—Ä]{€Ë~acZÆ¿MÕÁ ֌z]€iYÁՀË~a½Z°»Y€œÀ»Á{Y½M¶Ë}ÕZÅdË·ÁY ,dÌ]Y~mÁՀË~a½Z°»YŽyZ‹Á{Z]ZÅ|¿ÁŠz]{Á ÃÁ€³Z¯ć¶Ì°ŒeZ]½Â̼̈¯ {‹¹Zn¿YÖÅ{ZÌf»Y ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§Á,Ö¿| »žËZÀÁ½| »,d À {½MlËZf¿Á|Ì¿Z‡¹Zn¿YÄ]Y¦Ì¸°e¾ËYcZ—Z^eY |‹ÄWYY½Â̼̈¯ €]ÖÀ^»Ä¿Zy€Ì]{d‡YÂy{Â“»‚Ì¿Ĉ¸mÄ»Y{Y{ صفحه 7 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# å@E{’—”eŽ—ŒeE§F––k*e£e¢D—QK¦§D!§• |̇ÂƼm†ÌWÕZ”»YÄ]ÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ©Á|À†Ì‡Ze ÄËÁÄmÂeÄ·Zˆ»¾ËYÄ]d^ˆ¿|ËZ]0Z¼fudˆÌ¿Öf‡{ Õ{Zˁ{Á|uZeÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹ {‹ÕY ÖeZ̸¼Ÿ c Ä] Z»Y Ã{€¯ dˀË|» Y Â“» ¾ËY ºÌÀ¯Õ|Ë|m€°§|ËZ]ÁdˆÌ¿˜ÀËY hv] ֋Á€§ ¹Zy hv] {€¯ ½ZŒ¿€—Zy ¹Â¸Ÿ €ËÁ -dˆÌ¿s€˜»Õ{Z»{Y»ÄÀÌ»{–¬§įd‡YÕ|m Y½ZËÂnŒ¿Y{Á½YÂ»MŠ¿Y{ÕZÅ{Y| f‡YºÌ¿YÂf¿€³Y d‡Y֋Á€§¹Zy®Ë¾ËYºÌÅ|]|‹ZÆ¿M½P‹|u{ |ËZ]Ä°¸]ºÌ‹Á€¨]Ó{Yd¨¿Ä°Œ]|ËZ^¿Z» Ã{Z»¾ËY½|¿YÂ‡-ºÌ‹Á€¨]Ó{Y½Mևև ¿Á€Ë¯½Z»Œ¯{Z» d‡Y½Z³|ÀËMªu{Ö¼¸› |Ë|mÕZźfˆÌ‡Z]Y¿ºÌ¿YÂf¿Y€qºËY{|̋Ây Ö¸Ìy |Ë|ÆeÄ¿ºÌ¿Y|]d€§Y€Ë¯|ËZ].ºÌÀ¯ÀÌy} Y|̋Ây¿¾ËYįd‡Y¾ËY½ZŒËÁMZÅŒ¯Y |À‹Z]Äf‹Y{ Ä»Z¿€]Ö^ˆ¿ÕZÅd˂»ÕÁ|ËZ^¿{€¯|̯Ze¶³Ö¨· d€§ÁÕ{ZnËYÕZÅd˂»€°§Ä]|ËZ]Ä°¸]ºÌÀ¯ՂË µZu{įºÌÀ¯{ZnËYÖËZÅd˂»ÖÀ Ë,ºÌ‹Z]ՁZ‡ ÄÀÌ»{ÕY~³ÄËZ»€‡Â¿¾Ë€fÆ] |¿Y|¿{ÂmÁ€“Zu ÃZ´Œ¿Y{{ºÅ½MÕZmįd‡YÕÁZÀ§Á‰Â»M,º¸Ÿ d‡Y dˆÌ¿ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿½P‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¥€Ö¸»Ö¸»Ž·ZyZ¿|»M{Y|{ºÌ¿Y€f¼¯į Ä]» Ä¿Zfz^‹Ây {Á‚§Y ,{‹ ŠÅÁ„a Á ªÌ¬ve ÂƼm†ÌWÕZ”»YÄ]ÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ©Á|À†Ì‡Pe ©Á|À¾ËYÄ]Ö]ÂyÄm{Â]µZˆ»Y¹YÁ|Ì»YÁÃ|̇ ÕZf‡Y{YÖeZ¬Ì¬ve¶Ìˆ¿ZfaºÌ¿YÂf]Ze{‹‚ËYÁ ºË|À]Z¯Ä]Ä »ZmÕZŁZÌ¿ Ä]Äfˆ]YÁcZˆ‡R»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{{€¯|̯Ze¹Â¸Ÿ€ËÁ Äf‹Y{¦¸fz»ÕZÅ{ḑZ¨‹Äfˆ]YÁ¹Â¸ŸcYÁ |¿Y{Z¯Á€‡º¸ŸZ]įY€q-|À‹Z] ֻԇYÕÂƼm¹Zœ¿½Z‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]¹Â¸Ÿ€ËÁ Ö¸»Ž·ZyZ¿|»M{Y|{ºÌ¿Y€f¼¯įdˆÌ¿ †Ì‡Ze Ä]» {Á‚§Y ,{‹ ŠÅÁ„a Á ªÌ¬ve ¥€ |̇ÂƼm†ÌWÕZ”»YÄ]ÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ©Á|À ÁÃZ§ÕY€]º¸Ÿ d‡YZÌ¿‚Ì¿|Ë|mº¸ŸÕY€]|Ë|m µZaYÄ°e®ËYº¸Ÿ|ËZ^¿Z»Ád‡Y¹Ó€Œ]d»Ô‡ ºÌÀÌ^]ºÅYY|mY¦¸fz»ÕZÅÄf‹Á ª¬v»Ö Ì^—¹Â¸ŸÕZÅÄf‹Y€Œ]ŠËZ‡M{Á‚§YÕÁ ¾Ì»Pe Y €Œ] Š»YM ÖÀË{ Á Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ Á |À¯Ö» Äf‹Y{Š»YMÁŠËZ‡MºÌÅYÂyÖ»€³Y†a-|À¯Ö» Á Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸºÅ ÁÖ Ì^—¹Â¸Ÿ Ä] |ËZ] ºÅ ºÌ‹Z] ºÌÅ{ZÆ]Ö^Å~» |ËZ] º¸Ÿ Ö·Âf» ÕZÅÄ¿ZzeYÁ {Y{ Ä»Y{Y ¶³ Ö¨· {Âyīԟ Z‡Y€]†¯€Åį|ÀÀ¯{ZnËYY֘ËY€‹ €°§¾ËYÄ]–¬§{€§Ä°ÀËYÄ¿ |À¯[Zzf¿YYÕYÄf‹ dˆÌ¿ZËdˆÅ¶¤‹ÁYÕY€]Ã|ÀËM{ZËMį|À¯ ÖËZÅÖËY€³YÁZ»Ö¼¸ŸÕY~´f‡Ż{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ €Ë ÕZÅÄf‹ |ËZ^¿ {€¯ ½ZŒ¿€—Zy ,d‡Y Ã{Y{ w Y|m€´Ë|°ËYd‹Y|Æ]cYÁÁ¹Â¸ŸcYÁğ¼n» Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸYYÖ°‹‚aÕZÅÄf‹{‹Ö»€´» |À‹Z] ÕYÄf‹¾Ì]cZ¬Ì¬ve|À‹Z]Y|mÖf«ÁįY€q-{€¯Y|m ÕZÅÄf‹ZÀ¯{|ËZ]Ö°‹‚aÕZÅÄf‹ {Y|¿ZÀ »€´Ë{ {ÁÖ»ÓZ]ÕÁÀÆ]įY€q|‹Z]ÖÀ§Áև|ÀÆ» Z¯º¸Ÿ¦¸fz»ÕZÅŠz]½{€¯Y|md¨³¶³Ö¨· ¦fŸÖ·ZŸÕY‹Ä¿Zy€Ì]{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {¶³Ö¨·Ö¸Ÿ|¼v»€f¯{,€Æ»ÕY‚³€^yY¶¬¿Ä] ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡ħZ »Á¾ÌŒÌa†ÌWºË€°eº‡Y€» ,|‹Y‚³€]€Ì^¯€Ì»YÃZ´Œ¿Y{{į€Ì^¯€Ì»YÖf À ¾Ë‚´ËZmՀË|»Ä°ÀËY,d‡Yd§€ŒÌacY}€Ì̤ed¨³ ,ºÆ» Ä·Zˆ» Z»Y d‡Y Ö Ì^— €»Y {‹ Հ´Ë{ €Ë|» YÖÀ˂´ËZmČ̼žˀ]ZÀ]-d‡Y¸mÄ]Ád¯€u d§€³|ËZ]®Ì¿µZ§Ä]Ö¬˜À»‰ÁZ] €f¯{{Á‚§Y¹Â¸Ÿ€ËÁÁ¦fŸÖ·ZŸÕY‹†ÌË\ËZ¿ µ|f »Á¶«ZŸ,º·ZŸ,¾Ìf»Z«ÁZ]Öf̐z‹Õ|¼f » dˀË|» {€¯dˀË|»YÃZ´Œ¿Y{Ö]ÂyÄ]į|ÀfˆÅ Ö]ºË€Ì´]{ZË|ËZ]Z»Á{Â]ÕÂv»ÖËZ¿Y{ÄËZa€]½ZŒËY ºÌ¿Y|]Y½Z³‚]|«ÁºÌ‹Z^¿¥Z¿Y |aºÌfˆÅ¦›Â»įĿ´¿Z¼Å{€¯tˀe¶³Ö¨· ½Z»|ÌeZ‡YÄ]d^ˆ¿|ËZ]ºÌÀ¯ºË€°eY½Z»{Ây{Z»Á Z»Yd‡YÖÆË|]ZÅdˀË|»{€Ì̤e ºÌ‹Z]Ŀ´¿Z¼ÅºÅ |ËZ^¿cY€Ì̤e¾ËY d‡YºÆ»Z̈]ºÅ¥Y|ÅY{cZ^i 0 ¯Zŀ̈»,{‹hŸZ] |À¯€Ì̤eÔ ÕZÅd‡ŻÖ´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹{Y{Ä»Y{YÕÁ |À¯Ö»\ːeÁ¾ËÁ|e,¾ÌÌ^eYÕÁZÀ§Áº¸Ÿ½Ô¯ |Àq€Å|À¯Ö»¾ÌÌ^eY½Ô¯¥Y|ÅYįd‡Y‹¾ËY ŽzŒ» ZŇ Á d¼‡ Z»Y |À¯Ö» €Ì̤e ZÅdˀË|» {Â]¾°¼»,ZÅdˀË|»€Ì̤eZ]{Â^¿Ŀ´ÀËY€³Y d‡Y º ̋Z]Äf‹Y|¿Y¹ÓÕZÅÖËY‚§YºÅ½M ÕÁZÀ§,|Ë|mº¸ŸÄq€³Y{€¯½ZŒ¿€—Zy¹Â¸Ÿ€ËÁ ÕÁZÀ§Ŀ´¿Z¼Å|À¯Ö»{ZnËYY|Ë|mՃ·ÂÀ°eÁ ʄå)mE(D—Uk*e£e¢D—Q¢HE•’—¦L¦{D@ʄ Ճ€¿YÁÂu{Ö¿ZÆmÄ ‡ÂeÁªÌ¬veÕZÅ|¿Áև€] ,ևZÀ‹ ¿ZÌ«YµÁ{¾Ì]½Â̼̈¯t˜‡{Ö¼¸Ÿ ÃZ´ËZm ÕZ¬eY ,²¿ ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌË ,€^n¿ €f¯{ {Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿¾Ì»ZeZÀ¯{ÃZ´ŒÅÁ„aÖ¸¸¼·Y¾Ì] d̬§Â»,Z”§YÂÅÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW,Ö»Y€f¯{ÁÁÂu¾ËY ¾ËY\ːe¹‚¸fˆ»įZ”§Ä]½Zˆ¿Y¹Y‚ŸYdË»Z»{ {ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ»Yd‡Y¦fŸÖ·ZŸÕY‹{s€— |¿{€¯½YÂÀŸ½ZŒfˀË|»dveÃZ´ŒÅÁ„aÕY€] ÕÁZÀ§ Á ¹Â¸Ÿ ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌË ,Öf‡Á|̸Ÿ €f¯{ €fŒÌ] Äq €Å Ö§€ » ‚Ì¿ ,­Y|¿Y€ËY ½Y€ËY cZŸÔ—Y ½M cZ»|y Y Ã{Z¨f‡Y Á ÃZ´ŒÅÁ„a ÕZÅÕ|À¼¿YÂe €³Y ,ÕÁ €Ì^ e Ä] į ÖËZm Ze ZÅÕY~´f‡Ż { €Æ› Y | ] ,|̇ Õ{ÁZf‡{ Ä] t^ ,Հ´ŒÅÁ„a Á ½Z¬¬v» €´Ë{ ZÌfyY { ­Y|¿Y€ËY dËZ‡ ªË€— Y €f¯{ {€Ì´] Y€« ½YY~´f‡Ż ZÌfyY { dŸ€‡ Ä] ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]ÁŠÅÁ„aĈ‡Â»†ÌW,ÖÅZ‹¿ ÁŠÅÁ„a½Á|]įÁZ]¾ËYÄ]½ÓÁˆ»½|̇,Ö·ZŸ Ĉ‡Â»d̬§Â»Á|ÀÀ°¿Հ̳ºÌ¼e½Z^ÌfŒacZ ·Z˜» Ö·ZŸ‰Â»MÁŠÅÁ„aÁº¸Ÿ֟Z¼fmYÄËZ»€‡¾Ì»Ze{ ,ÁÂu¾ËYÕZÅÕY~´f‡Ż{€e€i»ÖÀˀ§MŠ¬¿Á Ö¼¸Ÿd‡ŻcZ¬Ì¬ve‚¯€»†ÌW,Õ¿֓Z«€f¯{ ÕZÅ{ZÆ¿ÁZŒ»¾Ë€f¼Æ»½YÂÀŸÄ]Š¬¿ÕZ¨ËY,Œ¯ d¿ÁZ »Á¹Â¸ŸcYÁ¶j»ÕÁZÀ§Áº¸ŸY~´f‡Ż ¾f‹Y{d¯ZŒ»ÁÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ Á¹Â¸Ÿ{ZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÕZÅÕY~´f‡Ż¹Z¼e{ Á¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»†ÌW,Ã{Y\m€f¯{,ÕÁZÀ§ Ä ‡Âe{Ĉ‡Â»ÕZÅdÌ·Z §֌z]€iY,ÖËY~£žËZÀ ÁÄ »Zmd»Ô‡ÕZ¬eY{|À»{‡Y€§Áº·Z‡ÕZÅY~£ Ö´Àŀ§cZ ·Z˜»Ĉ‡Â»†ÌË,ÖWY€Ì»¾Ìˆu€f¯{ ¹Â¸ŸÁÂu{Ĉ‡Â»½|̇,ž¼n»€Ì]{Á֟Z¼fmYÁ Á½Z¼·M{®¿Ôa†¯Z»Ä]ZŒ»ÖfÌ “ÁÄ]֟Z¼fmY Á[ZÅÁ½Y€ËY{IPMÕ{ZÌÀ]ÕZÅŠ¿Y{ÃZ´ŒÅÁ„a ‰Â»M֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§cZ ·Z˜»ÕYĬ˜À»\˜« ÕÂXe¾ËÁ|eÁÖuY€—Á½|‹ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ,Ö·ZŸ YŒ¯ÕZÅcÁ€“ÁZŁZÌ¿Z]\‡ZÀf»Ö·ZŸ‰Â»M |¿{€¯½YÂÀŸ{ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ» ¾Ì·ÁY{Â//Œ¯Ö//ŒÅÁ„acZ//ˆ‡Â»½Y€//Ë|» ÁcZ//¬Ì¬ve,¹Â//¸Ÿ€//ˁÁZ//]ՁZ//n»d//ˆŒ¿ ,ZÅÁZf//‡{ÁZ//ÅdÌ·Z §Ä//WYY¾//¼“ÕÁZ//À§ Š//ÅÁ„aÄ//ÀÌ»{{Â//yÕZ//ÅÁM½Z//Ì]Ä//] |Àfy Y { €a ½Y€ËY ¶]¿ Ö¼¸Ÿ ÂËZm ¾Ìfˆz¿ \ˆ¯ ,Õ{ZÌÀ] †ÌË,Õ|¿ÁZy€f¯{,ÃZ´ŒÅÁ„a¾ËY½Z¬¬v»–‡Âe ¶u{€i»ÕZÅs€—ÕY~³YÁ,Ճ€¿YÁ{Y»ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌËÕ{Z^«€f¯{,ÃZ´ŒÅÁ„a¾ËYÄ]Œ¯cÔ°Œ» Y~³€iY ,Ö´Àŀ§ cZ ·Z˜» Á Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ ÃZ´ŒÅÁ„a Á Ä ‡Âe ՁZ‡½YÂf» Õ{€^ÅY ZŒÀ» Á d§€ŒÌa { ,¹Ô‡Y½ZÆmÁŻM½|¼eÁ²Àŀ§\˜«,Œ¯Ö·Z e ÁֻԇY[Ô¬¿YÖ¸ˆ¿|¿ÂÌa{€i»Á©Ôy½Z»Z‡ Á€¼Ì¸aÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,ŠÀ»Â°¿€f¯{Á |¬»Z§{ {Œ¯cÔ°Œ»¶u{dÌ m€»\ˆ¯,ּ̋Á€fa ŠÅÁ„ahv]{{ÂyÕÁM¾Ë€f¼Æ»Y€¼Ì¸aÄÀÌ» |¿{€¯½YÂÀŸ և|Àƻָ»ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,Ö^¸˜»€f¯{¾ÌÀr¼Å µÁYÃZ´ËZmÄ]ÃZ´ŒÅÁ„a½|̇ÕÁZÀ§dˆËÁ®Ìf¿ƒ †¯Z»Ĉ‡Â»įÖÅZ´ËZm€Ìœ¿ Œ¯Ճ·ÂÀ°eÂÌ] ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌË,ÃYÂy|Ì»Y€f¯{ {Y{½Z¼·M{®¿Ôa Ä] ÃZ´ŒÅÁ„a ¾ËY ½|̇ ּ̋ և|ÀÆ» Á ּ̋ ½|‹ÄfyZÀ‹ d̼‡ Ä] Á Ö¸» dÌ m€» ÃZ´ËZm {Œ¯ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„a€ËZ‡ÁÃZ´ŒÅÁ„a¾ËYÃZ´ËZm ,Հ¨ m €f¯{ ,ZÆ¿M Ä] Ö¸» ½Ô¯ ÕZÅs€— ÕY~³YÁ և|ÀÆ»ÁևZÀ‹Ä·‚·Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW ÁÖËY€mYÁÖÀ§¹Zœ¿{ÃZ´ŒÅÁ„aÃZ´ËZmÕZ¬eY,Ä·‚· ÕZf‡Y{ÕYĬ˜À»dÌ m€»ÁŒ¯t¿Y‡dˀË|» ,Öv˜]Y€f¯{,°ˆ¿ÂËÕ‡YÃ|‹Y~³YÁÕZÅdË»Z» ,ÕÂm¹Â¸ŸÁևZÀ‹ ¿ZÌ«YÖ¸»ÃZ´ŒÅÁ„a†ÌW Հ^ÅÁ[ÂÀm\˜«{Ö¼WY{ÖeZ¬Ì¬veÃZ´ËZa{ZnËY €f¯{ ,¹Â¸Ÿ cYÁ ֻ¼Ÿ –]YÁ ¶¯ÃY{Y ‰Y‚³ Ä] ¹Â¸Ÿ€ËÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ »,Ö¼Ìu¾Ìˆv»Ô£ {֌ÅÁ„aĈ‡Â»Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]¹Â¸ŸcYÁ {»{Y| e¾ËYYd¨³,|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Œ¯ {»,¹Â¸ŸcYÁÕ{Zf‡ÁÂuºÌ¬fˆ»€œ¿€Ë ,ZÅÃZ´Œ¿Y{€œ¿€Ë{»,֏yŠz]{ €Ë‚Ì¿{»ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Ä]Äfˆ]YÁ{» €Åį|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Öf·Á{€Ì£ֻ¼ŸÕZÅ{ZÆ¿€œ¿ Ö¸» ±‚] Z̈] ֌ÅÁ„a ÕZÅs€— |À¿YÂeÖ» ¹Y|¯ |ÀÅ{¹Zn¿Y Y®Ë€Åįd‡Y¾ËY¾»ÕÁMd‹Y{ZƛYÕÁ c|»Y{½Ô¯s€—®Ë¶«Y|u±‚]ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„a Z̬» { Ö¼¸Ÿ dÌ m€» Ä] ¶Ì¿ { Á Z‡Ã|ÀËM |À‹Z]Äf‹Y{µZ §Z̈]d¯ZŒ»Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ö¸»ÕZÅÃZ´ŒÅÁ„až¼n»€Ì]{,ÖWY€Ì»¾Ìˆu€f¯{ |Ì·ÂeYŠÅÁ„aºÆ‡d¨³Ĉ¸m¾ËY{‚Ì¿Œ¯ |{ºÅ{dŒÅÄ]dÌ “Á¾Ë€fÆ]{Ö¸yY{Ž·ZyZ¿ {Y{ĸZ§Z̈]Õ|{ÕY~³¥|ÅZ]ÁÃ|̇ cZˆ‡Â»ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„aÄ]Ä¿Z¨‡Zf»d‹Y{ZƛYÕÁ cYZ^fŸYŽÌze{Ád‡YÃ|‹ÄmÂe€f¼¯ÖeZ¬Ì¬ve {Y{{ÂmÁÕ{ZˁcÔ°Œ»ºÅŠz]¾ËY ºf¨ÅÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]ÕY€mYÁ¾ËÁ|eÖWY€Ì»€f¯{ {€¯½YÂÀŸ|Ë|md·Á{ÕY€]€Ìœ¿º¯Öf€§YÄ ‡Âe ÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅY|Å{Ö»½Z°»Y½ÓÁˆ»Ä]į {ºÅÁÄ»Z¿€]¾f‹Â¿{ºÅYÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu |Å{Y€«ÄmÂe{»½MÕY€mY¹Z¬» ÕZÅ ŠÅÁ„a ½Z»Z‡ †ÌW ,ÕŒŸ €f¯{ Ä»Y{Y { Öf À ļ̿ Äm{Â] ÕZÌuY ½Y€ËY Öf À Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅŠ¿Y{ ÃZ´ŒÅÁ„a †ÌW ,Ö¿ZnËÓ €f¯{ ,½Z»Z‡ ㎗Œe(DF–F¢G{E‘›¦#)M—?D@ æ¢D–”m–(t¦t:+ "›¦#(¦Œ{"JD@’A•2” £M”QD{c\t‘D@ €ËÁ Y ÕY Ä»Z¿ ֗ Ղ¯€» ļÌ] ¶¯ †ÌW ļÌ]cZ̸¯ÁµÂYÕZÌfyY {ÄWYY¹Â¸Ÿ ,Ձ»McZÆ»ÕZf‡Y{ևZÀ‹Z¯ž˜¬»{ dˀË|» Á Ö·Z» {Y‡ ŠËY‚§Y Á ÖËY µZ¤f‹Y |‹Zf‡YÂyY®ˆË ¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Ä]ÃZ‹YZ]Ä»Z¿¾ËY{Ö¿Z¼Ì¸‡€f¯{,Ղ¯€»ļÌ] Õ{Zf«YcÓÂve€Ì‡{ļÌ]Â“»Ä]ÄËÁÄmÂe Ö¿Zˆ¿Yž»YÂmdˆË{€ÌyYÕZÅÄÅ{֟Z¼fmYÁ ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁ ¶³Ö¨·€f¯{Ä][Z˜y ž»YÂmdÌÀ»Y¾Ì»Pe{ļÌ]Š¬¿d‹Â¿ ÕÁZÀ§ Ád‡YY{Ây€]ÕYÄËÁd̼ÅYYZÅZ¯Á\ˆ¯Á cY|ÌƼe,¦¸fz»ž»YÂm{ZÅd·Á{, Z‡Y¾ËY€] ÕZ¬eYÁcZ»|y¾ËY‰€fˆ³ÕY€]Yֿ³Z¿Â³ |¿YÃ{€¯Y€mYÁՂËÄ»Z¿€]ÕYļÌ]{Y‡Á²Àŀ§ ½ZŒ¿ZÅև€]Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Z¿¾ËY{ÕÁ ֻ¼Ÿ {Y‡ Á Š¿Y{ t˜‡ ,½Y€ËY { |Å{Ö» ,{Ây¾ËYįÃ{Â]¾ÌËZaZ̈]Ö·Z»ÁÕYļÌ] Šz]ÖÀ¼ËY{€°ËÁ¾ÌËZaÃZ´ËZm¶ËÓ{YÖ°Ë d‡YÃ{ÁM,d‡ZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÀ»ÁÖ³|¿{ {|Ì·ÂeՁZ‡|À¼¿YÂeÁ|Ì·ÂeÃZ´ËZmÄ]ÄmÂeZ] µZ‡ |Àq µÂ— { Œ¯ ½Ô¯ ÕY~´f‡Ż ª¬veÕZÅÄÀÌ»Ä]ÄmÂe|‡Ö»€œ¿Ä],Äf‹~³ ¹Zœ¿{ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÁÂu{¥|žËY d‡YŠz]€iYZ̈],Œ¯֋Â»M Z]Ä^eZ°»¾ËYYՀ´Ë{Šz]{Ö¿Z¼Ì¸‡€f¯{ ÕZʼn Â»MÄ ‡Âe,Ղ¯€»ļÌ]Ä°ÀËY€]|̯Pe Z¯Âf‡{{ļÌ]ÁÂu{YÖÅZ´Œ¿Y{Áֻ¼Ÿ ÄÀÌ»{YÕ{| f»cZ»Y|«YÁd‡YÃ{Y{Y€«{Ây cYÁ ÕZ°¼Å Z] ֻ¼Ÿ ÕZʼnÂ»M Ä ‡Âe Äf‹Â¿,Ã{€¯µZ^¿{ÁՂËÄ»Z¿€],‰Á€aÁ‰Â»M Ä] ÄmÂe ,€´Ë{ €iR» cZ»Y|«Y Y Ö°Ë į d‡Y ®ËÖuY€—ªË€—Y½ZËÂnŒ¿Y{Ä]֌z]ÖÅZ³M ÕZÅÄf‹Ä̸¯ÕY€]ÕZÌfyY 5Õ|uYÁÁ{ { d‡YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{ÖÅZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁZ]{ÂyÄ^eZ°»{ÕÁ ¶£ZŒ»ļÅ{ļÌ]į¾ËYÄ]ÄmÂeZ]d‡YÃ{ÁM ,žËZÀZed»Ô‡Á½Z»{ÁÂuY,ZÅdÌ·Z §Á ¾ËY ,{Y{ {€]Z¯ Á ”u cZ»|y Á ՁÁZŒ¯ ÕYļÌ]Š¿Y{t˜‡ÕZ¬eYªË€—Y|¿YÂeÖ»¹Y|«Y ÖeM Ö¿Zˆ¿Y ÕZÅÄËZ»€‡ ½YÂÀŸ Ä] ½ZËÂnŒ¿Y{ {»Ձ»McZÆ»ÕZÅÄ»Z¿€]ÕZf‡Y{ÁŒ¯ ÕZÅŠ‹ÂaZ]ÖËZÀ‹M\m»,Â^f»cYÁ€œ¿ ּƻŠ¬¿¦¸fz»¶£ZŒ»ÕY€]ZÌ¿{»ÕYļÌ] Õ{Zf«Y ¦¸fz» ÕZÅŠz] {€°¸¼Ÿ LZ¬eY { |À¯Z¨ËYŒ¯ d‡YÃ{€¯|̯PeÄ»Y{Y{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW µZ¤f‹Y ÄÀÌ» |¿YÂeÖ» Â“» ¾ËY Z] ÖËZÀ‹M ¦¸fz»ÕZÅÄf‹½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ ,Œ¯ļÌ]‰€fˆ³Ä]ÁÁ±‚]d À{Y ,cZˆy[ZˁY,Ö³|ÀËZ¼¿, ZÀ‹Z¯\·Z«{ {‚Ì¿¾ËYį|À¯ºÅY€§Y[ZËYZ]ÁÕY‚³Z¯ ½Ô̐vf·Y¡Z§ |·Â» µZ¤f‹Y Ä] ®¼¯ ÕZf‡Y d‡Y|À¼‹YZ̈]ZÅÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ€ËÁYÖ¿Z¼Ì¸‡€f¯{ {®ËÄWYY5 “»Zed‡YÃ{€¯d‡YÂy{ µÂY"½YÂÀŸZ]և{|uYÁ‰YÄ]ÕZÌfyY ž˜¬»և{ÕZÅÄf‹Ä̸¯ÕY€]"ļÌ]cZ̸¯Á ,Zf‡Y¾ËY{ {€Ì³Y€«և€]{»ևZÀ‹Z¯ ¶»Z¯Ö³{Z»M‚Ì¿ļÌ]Ã|°ŒÅÁ„aÁՂ¯€»ļÌ] ¾ËYª¬vedÆm֔f¬»d¯ZŒ»Ŀ³€ÅÕY€] |ÀÀ¯Ö»¹ÔŸYYºÆ» ÕYÁ|Ì»YZƛY½ZËZa{Ղ¯€»ļÌ]¶¯†ÌW ÕY€] Ö¯€fŒ» €iR» ¹Z³ ,¹Y|«Y ¾ËY į Ã{€¯ ZÅÖ¿Z^ÌfŒa,|Ì·ÂeµZ‡{Œ¯{Zf«YÄ ‡Âe |‹Z]ZÅÖËY{ž¿Z»Á صفحه 8 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ ӀǗɗƔȻȖ ɗ ӂȷȳȍ ưȼɗƔȋȸ ӀǗɘɃȷƾ ưǧƔӃǗ šDQÿ ’# صفحه 9 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ ©ÔyÕZÅÄ¿Zy d‡YZÅd¯€‹YÖfyZ‡€ËdËZ¼u€Ìˆ»{Ö»Z³ {Á‚§Y,d‡YŒ¯½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y¹Â]dˆË{Y‚¼ÅÁ d À{ÕZ̈]Ã|¿Z»µÂ¨¤»ÕZÅḑ€›,Œ¯{Z» ,ÕY|ÌÀ‹ÁÕY|Ë{žËZÀ,Ö´Àŀ§gY€Ì»,Հ´‹{€³ ¹Â¸ŸÁ²Àŀ§Z]–^e€»Ä¿YÁM¿¶£ZŒ»ÁÖËÁY{½ZÅZ̳ cÁ€iÖÀ »Ä],©ÔyÕZÅd¯€‹YdËZ¼u ºËY{Ö¿Zˆ¿Y Ö Ì^—ÁÖ´Àŀ§ÕÓZ]Z̈]¶Ìˆ¿ZfaªË€—YÖËY‚§Y d‡YŒ¯¦¸fz»ª—ZÀ» ,©ÔyÕZÅd¯€‹d̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]d¨³¾ÌÀr¼ÅÕÁ Ä]Öf^j»Z̈]€œ¿,½Z³|ÀËZ¼¿ÁֻԇYÕY‹†¸n» {|ËZ]0Z¼fu,Œ¯©Ôy½Z¿YÂmÁ|¿Y{ZÅd¯€‹¾ËY |¿€Ì´]Y€«¦¸fz»ÖfËZ¼u¾Ì¿Y«€fq€Ë dËZ¼u €Ìˆ» { Ö»Z³ Y ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy ,Հœ¿ ¾ËY d¨³ Á dˆ¿Y{ ©Ôy ÕZÅd¯€‹ Y ÖfyZ‡€Ë hv] ,|ËZ] Á dˆÌ¿ Ö·Z» Šz] { ZÆÀe ZÅdËZ¼u 0 j» {‹ ¶»Z‹ ‚Ì¿ Y ZÅdyZ‡€Ë ®Ë ®·Z» ÕY€] Ô ,{Y{Y€«ÃYÕY|f]YÁÖ¿YÂm¾ÌÀ‡{į©Ôyd¯€‹ ÕZžŒÌ°Ì¸aY|Ì·ÂeÕY€],¦¸fz»ÕZÅdyZ‡€Ë¾Ì»Ze |‹Z]Y‹{,d‡Y¾°¼»,֗Z^eY Ã{Z¨f‡YZ]|¿YÂeÖ»d·Á{,†¸n»Ã|ÀËZ¼¿¾ËYÄf¨³Ä] ‚Ì¿ZŁZÌ¿¾ËYZe|À¯‰Ôe,|Ë|mֿ¿Z«ÕZŀfˆ]Y {Zf«YÕZÅŠz]€´Ë{{įĿ³½Z¼Å {‹¥€—€] Á©ÔyÁ¹€¿žËZÀ{|ËZ],ºÌÀ¯Ö»ÕY~³ÄËZ»€‡ ¾ËY {€¯ÕY~³ÄËZ»€‡‚Ì¿Œ¯½ZÌÀ]Š¿Y{¹Â]dˆË d‡Y€“Zu€Ÿ{Õ{Zf«Yd̬§Â»‚» ÕÁZÀ§ªË‚eªË€—Y|À¿YÂeÖ»ÖfuYÄ],½ZÌÀ]Š¿Y{Á |¿Y{€]{Zf«YÕZaŠÌaYÖ³‚]²À‡,žËZÀ¾ËYÄ] dŸ€‡Ád ÀÕZÅw€q½{ÁM{d¯€uÄ]¾¼“Á |ÀÀ¯ª¸y‚Ì¿Õ|Ë|mÁZÀ§ÁÁM¿žËZÀ,½MÄ]֌z] Z] –^e€» ÖÀÌÀ¬e ¶WZˆ» €fŒÌ] ¾ÌÌ^e ¾¼“ Հœ¿ ÃÁ{ †¸n» d¨³ ,½ZÌÀ]Š¿Y{ Á ©Ôy ÕZÅd¯€‹ Á {Y{ ZÅd¯€‹ ¾ËY Ä] ÕYÄËÁ Z̈] dËZÀŸ ºÅ{ZË dÆmÖ]ÂyZ̈]ž]ZÀ»,Äm{Â]{{€¯‰Ôe { |Å{ŽÌze,ZÆ¿MÄ]cZ»|y€´Ë{ÁcÔÌƈeÄWYY Z]cZn¿ZyZ¯YÕZ̈]įĸXˆ»¾ËYÄ]ÄmÂeZ]ž«YÁ Z»dˆÌ¿¹Ó,|ÀÀ¯Ö»Z¯{ÂyÖ «YÁḑ€›Yּ̿ ,ºÌÀ¯{ZnËY|Ë|mcZn¿ZyZ¯,Œ¯¦¸fz»ª—ZÀ»{ ÕZÅd¯€‹̯֨ÁÖ¼¯Ä ‡ÂeYdËZ¼uZ]|ËZ]Ä°¸] ¶uªË€—YZeºÌÀ¯\Ì£€eYZÆ¿M,½ZÌÀ]Š¿Y{Á©Ôy Z] ZÆ¿M į |ÀÀ¯ ÕZ¯ ,{Âm» žËZÀ cÔ°Œ» Ö»ªË€—¾ËYY,|ÀÀ¯Z¯{ÂyÖ «YÁḑ€›|{ {€¯{ZnËY,Œ¯cY|Ì·Âe{ּ̜ŸZ̈]ª¿Á½YÂe ½ZÌÀ]Š¿Y{¹Â]dˆË{Y‚¼Å ,©Ôy Á ¹€¿ žËZÀ {» { t̓Âe ÄWYY ¾¼“ ,ÕÁ ªË€—Yև|ÀÆ»ÁÖÀ§ÁÂu{įÖ§Y|ÅY½M{Á‚§Y Šz]{|ËZ],{‹Ö»Հ̴Ìa,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ,©ÔyÕZÅd¯€‹ªË€—Y,‚Ì¿Ö´Àŀ§ÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ {‹Հ̴Ìa,ºÅ ¶¼°»,©ÔyÁ¹€¿žËZÀ¹Â]dˆËį¾ËY½ZÌ]Z],Հœ¿ ÕZÅd¯€‹YZÅdËZ¼uįd¨³†¸n»Ã|ÀËZ¼¿®Ë {‹ÖeÔÌƈeÕZÆfËZ¼uÖy€]Ä]{Á|v»|ËZ^¿©Ôy dËZ¼u ,ZÅd¯€‹ ¾ËY Y ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy {ZnËY Z] Á |À¯ÖfyZ‡€Ë ÃZ^ÀËY{¾Ì¼yÄÌ]Zzf¿YÁÂuÃ|ÀËZ¼¿Հœ¿Z“€Ì¸Ÿ †¸n»ÖeY}ÕZÅdË»Z»ÁZÅZfyZ‡Ä]ÄmÂeZ]d¨³ hv],†¸n»»Y¾Ë€eÕÂv»YÖ°Ë,ֻԇYÕY‹ ÄÌ·ZŸ¥Y|ÅY{€^ŒÌadÆm¾Ì¿Y«\ːeÁÕY~³¶Ë d‡YZÅZ¯Á\ˆ¯¶ÌƈeÁ¹Zœ¿ ÕZÅŠ·Zq¾Ë€eÖ¸YYÖ°Ë€“ZuµZu{,ÕÁÄf¨³Ä] ½Ô̐vf·Y¡Z§¾Ì]{ÄËÁÄ],ÕZ°Ì]hv],Z»Œ¯ |ÀfˆÅ{Z«€f¼¯,ÖfÀ‡½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ¥ZÀY d‡Y ¶Ìvf·Y¡Z§Z°Ì]€Œ«ÕY€]į|ÀÀ¯{ZnËYÕZŶ¤‹Ze ÕY€]ÖËY‚·Z¤f‹YÕZŀfˆ]¾Ë€fÆ]YÖ°Ë |‹Z]\‡ZÀ» Ã|ËY\uZ½Z¿YÂmÁ½YÁZÀ§,ÖÅZ´Œ¿Y{½Z³|¿YÂy { d‡YŒ¯{ÕÁM¿¹Â]dˆË,Z°f]YÁ ©ÔyÕZÅd¯€‹d‡{Ä]±‚]cÔ°Œ»¶u †¸n»Ö Ì^—ž]ZÀ»Á[M,ՁÁZŒ¯½Â̼̈¯”Ÿ cÔ°Œ»Y€´Ë{Ö°Ë{Á‚§YÄ»Y{Y{ֻԇYÕY‹ 0ZÅZ³,¦¸fz»cY|Ì·ÂeÁžËZÀįd‡Y¾ËYZ»{Zf«Y ,|ÀÀ¯Ö»Z¯{ÂyÖ¼‡Yḑ€›|{ZeZ] {Â^¿ ,ZÅd À ¾ËY Y ÕZ̈] cÔ°Œ» Ö¸Y ¶Ì·{ ©ÔyÕZÅd¯€‹ d‡Y\‡ZÀ»ÕZÅÃZ´f‡{ÁÕÁZÀ§ ÄËÁd»|yÄWYY-d§Zˉ€fˆ³Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀYdËZ¼u Šz]ÄËZ»€‡©ÔyžËZÀÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À ªË‚eÖ´Àŀ§Á©ÔyžËZÀ¹Â]dˆËÄ]Y֏y ՀfŒÌ][Zf‹ÁÂu¾ËYcӐv»Ä ‡ÂeZe|À¯Ö» |‹Z]Äf‹Y{ ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]Ö·Z»¾Ì»ZeÁՁZ‡ÕZneÃÁZŒ» ©Á|À d‡Y©Á|ÀcZ»|yYՀ´Ë{½YÂÀŸ©Ôy Y©ÔyÕZÅd¯€‹ՁZ‡YZ]ÁՁZ‡Ä°^‹©Ôy ½Z ¨ÀË}Z]ÕZ°¼ÅÁՁY{€aYZ]{Y|ËÁÕY‚³€]ªË€— {Z¬ ¿Y¶ÌƈeÕY€]Ä»ZÀf¿Z¼“Á| |À¯Ö»µZ^¿{‚Ì¿Y Á{ÂyYZ]Ä ‡Âe¥|ÅZ]©ÔyÕZÅd¯€‹{Y{Y€« Y©ÔycӐv»‰Á€§Ä ‡Âe²À˂̷cZ»|yÄWYY d‡Y©ÔyÕZÅd¯€‹ÕY€]©Á|ÀÖ·Z»cZ»|y cӐv»YZ]Ä ‡ÂeÕY€]ÕY‚]YcZ»|y¾ËYY®Ë€Å c|»{ d‡YYZ]Ä]cӐv»¾ËY{ÁÁÕY€]®¼¯Á ÄWYYcÔÌƈe{Y| e©Ôy©Á|ÀÃZ»dÌ·Z §­|¿Y {Á|u‰YÁ{»Ä]½ÂÀ¯ZeZÅd¯€‹Ä]Ã|‹ Ä ‡ÂeÕY€]‚Ì¿Ä»ZÀf¿Z¼“ÁÃ|̇µZË{Z̸̻ ¾ÌÀr¼Å©Á|À¾ËY d‡YÃ|‹{ZZÆ¿MZ¯Á\ˆ¯ {µZË{Z̸̻‰YÄ]ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]d^ˆ¿ d‡YÃ{€¯¹Y|«YՁZ][Z^‡YÁÂu į d‡Y ÖeZ»|y Y Ö°Ë €Ë~a €˜y ÕY~³ ÄËZ»€‡ ¾ËY |Å{Ö»ÄWYY©ÔyÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]©Á|À ÁÃÁ€a{d¯ZŒ»,¹ZƇ{d¯ZŒ»cÄ]d»|y cZ»|yY€´Ë{Ö°Ë {‹Ö»ÄWYYc|»ÃZe¯d¯ZŒ» ÄWYYªË€—YYZ¯¾ËYįd‡YÖ·Z»¾Ì»Ze©Á|À Á Öf̼¯Zu ÕZÅ{ZÆ¿ cÔÌƈe ÕY‚³Z¯ ,cÔÌƈe |Å{Ö»¹Zn¿YY~³ÄËZ»€‡Ö§€ »Á[~m ÄÀÌnÀ³½Âr¼ÅZ»Œ¯{©ÔyÁÖ´Àŀ§žËZÀ Ö¿Y€ËY©ÔyÁ½YÂmÕÁ€Ì¿{|»Ä]įd‡Y½ZÆÀaÕY ÃYÁdÌ·Z §Z]įÖ¿Z¿YÂm d‡YÃ|‹Z°‹MŠ‹Y ŠËZ¼¿Ä]Y{ÂyÕ|À¼¿YÂe©ÔyÕZÅd¯€‹ՁY|¿Y ª¸yÁÖËY‚·Z¤f‹YÕY€]|¿YÃ|»M½Y|Ì»Ä]Á|¿YÄf‹Y~³ ,½Y€ËYÖ¿|¼eÁÖÀ£Z̈]ÄÀ̌ÌaÄ]ÄmÂeZ]Y€Ë cÁ€i d‡YÃ{Z]€aZ»Yk€yº¯©Ôy{Zf«YÄ ‡Âe †aÁd‡YZÌ¿ZÅdÌ·Z §¾ËYYdËZ¼u€Ìˆ»¾ËY{Z»Y žËZÀÄ ‡ÂeY©ÔyžËZÀÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À Öf·Á{€Ì£©Á|À¾ËY |À¯Ö»dËZ¼uÖ´Àŀ§Á©Ôy ©Ôy¹Â]dˆËÄ]Y֏yŠz]ÄËZ»€‡Ád‡Y |]Zˉ€fˆ³ÁÂu¾ËYcӐv»Ze|À¯Ö»ªË‚e Õ|mÕZÅhv]YÖ°ËÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸՁZ‡ÕZne Á©ÔyžËZÀÄ ‡Âe\·Z«{įd‡YÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{Ö´Àŀ§ Ä^eÁ{µZˆ»YÕÁM¿ÕZŀƋÕ|À]Ä^e{½Y€Æe d‹Y{{  ‰ÔeZ]µZfÌnË{‰Â»MÕZÅY‚§Y¹€¿ d§ZËÄ ‡Âe©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |Å{Ö»ŠËY‚§YYÕY{€Æ‹|»M{ZÅÕÁM¿ ֻ¼ŸÁZ]{Y{ÂyÃZ´ËZm½ZÌÀ]Š¿Y{¹Â]dˆË d‡YÃ{€¯Y|ÌaÄ »Zm ՁY|¿YÃY­{¯ÁÂu{ÕÁM¿Á©ÔyÄ¿Zy ©ÔyÕZÅd¯€‹YÁÂu¾ËY{YÂfv»|Ì·Âe-{‹Ö» |Å{Ö»ª¿Á ÕZÅd¯€‹{ÕY~³ÄËZ»€‡d¼‡Ä]¥Z«ÁYՀ̳dÆm d‡YÃ{€¯€Ì̤e©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ½YÂe-Œ¯Ճ€¿YÁÂuÕZÅÕ|À»ZÌ¿†¸—Y¾ËÁ|e |À¯Ö»®¼¯ZÅŠ·Zqž§Ä]ZŽZÌÀ]Š¿Y{ |»MÖ«Á€ŸÁÖ^¸«½YZ¼Ì]ÕZËÄ]dyZ‡½Y€ËYÕÁY{ cZ»|yÁZÅÓZ¯cY{ZÄ ‡ÂeÕY€]ÖfËZ¼uÕZÅÄfˆ] |‹¾ËÁ|e½ZÌÀ]Š¿Y{ ¶Ì¸veÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ĉ‡Â»Z]Ö¿Y€ËY½Y€´ŒÅÁ„aÕZ°¼Å -|]ZËÖ»ŠËY‚§YÖ¼¸ŸÁÂu{Õ{€]Z¯ÕZÅÄ¿Z»Z‡ dyZ‡½Y€ËYcӐv»cY{ZÕY€]Öf€§ ºË{¼Ìad§€ŒÌaÕY€]įՀ̈»ÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ ÖËÂmħ€Z]֟Zz¿Ä ËZ“½YZ¼Ì]{d¯€u½Z°»Y |‹ºÅY€§ÕÓ{Y‚Å {Zf«Yd̼ÅY{Öf‹Y{{ZË-Z»Á€»YÕZ^ˁÕÁM YÂfv» Á صفحه 10 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# A‘D@O§•›#rƒ?–£~”¡Emc§”UãŽE•¢¡¢D–”m¢¡@D–*M@ å¢D*ME*{@ \·Z«{įd‡YÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Õ|mÕZÅhv]YÖ°ËÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸՁZ‡ÕZne ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀÄ ‡Âe Nƒ+#€*¦2§@NF—‘¢¡DGmŽE• )m§›dM—+rƒ?–’¦”#O•@){EQ ‰Â»MZe|ÀÀ¯Ö»‰ÔeŒ¯{d¯€‹ ÕZÅY‚§Y¹€¿|Ì·Âe |]ZËÄ ‡ÂeŒ¯{ՁZn» d‡YZÆ¿MdÌ·Z §ÄnÌf¿֋Â»M Á ՁZn» ‰Â»M ŠÌa µZ‡ |Àq Ze |ËZ‹ ¹{€» ÕY€] ½Y|Àq ֋Â»M µ|» ¾ËY Ä ‡Âe cZŸÔ—Y,{Y€§YÄ°ÀËY {Â^¿Ã|‹Äf§€Ë~aÁZÀ‹M YÃ{Z¨f‡YZ]Á¾ËÔ¿MÖ¸°‹Ä]YZʼnÂ»MÁ |ÀÀ¯\ˆ¯cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ Ádz˺ÅÄ]cÓ{Z »ļÅ|»MįZ¿Á€¯Z»Y ՀfŒ»€a Á ¡Y{ ZÌ¿{ { ՁZn» ‰Â»M YZ] ֋Â»M {Y|ËÁ ¾Ë€e±‚] į ÖËZŁÁ |‹ Ö¸°‹Ä]‚Ì¿ZÅÃZ´Œ¿Y{Á Y|»ÕY‚³€]ÖÀ Ë Á\ˆ¯į|‹¾ËY d§€³¶°‹¾ËÔ¿MÁ–y€] ‚Ì¿ՁZn»‰Â»MÁd§€³ª¿Á¾ËÔ¿MÕZÅZ¯ {Zf§Y¶ËÕÁ d¯€‹YŠÌ],Ö¿Y€v]ÕZŁÁ¾Ì¼Å{ ÕZÅY‚§Y¹€¿ |Ì·Âe Á ÖuY€— ÁÂu Ä] ZÆÀe d¿ÁZ »dËZ¼uZ]Á|¿{ÁMÕÁՁZn»‰Â»M {ÂyµÂv»ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ |¿{Y{Ä ‡ÂeY €]ÖÀf^»¶ËZ]»®Ì¿Á€f°·Y‰Â»MºfˆÌ‡" ‚Ë{ZË" ,"Öf̐z‹ ÕZŵÔfyY Á d̐z‹ ºÌÅZ¨» ÕZb‡ €—Zy Ä] ÕY€] ¶ËZ]» Ä»Z¿€] ¾ŒÌ°Ì¸aY" ,"cZ¯ Š¸§ c Ä] ¦¸fz» ¾ŒÌ°Ì¸aY","ć|»²¿Ö¿Zf‡€Ì]{‰Â»M ,"®Ë Á €¨ ÕY Ä¿ZËY ÕZÅcZÆ» ‰Â»M ,"Ö·Â^«¾ŒÌ°Ì¸aY","Ö»{Z¯M½Z¼¯¾ŒÌ°Ì¸aY" dËZ‡[Á","Y|ËZaÃY€¼Å‰Â»M¾ŒÌ°Ì¸aY" "¯¿½Z¯{¯Á¾Ë|·YÁ‰Â»M¾ŒÌ°Ì¸aYÁ Z]žË€‡Ä^‡Zv»ՁZn» Ô¯¾ŒÌ°Ì¸aY"Á d‡YcӐv»¾ËYĸ¼mY"Ä°e€q ÕÁÂu Á{ ž»Zm Y‚§Y¹€¿" ¾ÌÀr¼Å Ö°‹‚a‰Â»MZË|»|»¾ŒÌ°Ì¸aY"," |» ֋Â»MdËZ‡","Ö°‹‚a½Ô̐vf·Y¡Z§Ä] ,"Ղ°Ì¿ ¶ËZ]» ¾ŒÌ°Ì¸aY nikzee com ¾ŒÌ°Ì¸aY ½Zˁ ‰Â»M ¾ŒÌ°Ì¸aY ´À̸ËÂm" ‰Â»M ļ·Z°» Ö]€» {Y|»" ,"Հ£Ó ºËƒ Á Õ”u º¸ » Ä] ZÌ¿ ½Á|] ļ·Z°» cZÆ» ÕZÅÄf‹ ֋Â»M ÕZÅ ¾ŒÌ°Ì¸aY" ," Ô¯ ‰Â»M¾ŒÌ°Ì¸aY","֬̇»ÕZŁZ‡Á֋Á €´Ë{ ‚Ì¿ "ÄÀÌ´¿ ¾ŒÌ°Ì¸aY" Á "´À̸ËM ½Z] ՁZn» ‰Â»M ÁÂu { Õ|Ì·Âe cӐv» d‡Y ՁZn»‰Â»MÃYÁZ]¾Ìfˆz¿ÕY€]µZ‡ Y€«Ã{Z¨f‡Y{»CBTÕZźfˆÌ‡ZÀ̼‡{ {ÓZ]ÖfŸ€‡Z]| ]Ä]µZ‡½Z¼ÅYÁd§€³ ‰Â»M Y Â¿ ¾ËY d§ZË Ä ‡Âe Á |‹ ZÌ¿{ Á|Ë|mÕZÅcZÆ»Ä ‡Âe½ÂqÖ§Y|ÅYÕY€] {€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»Á{ÃYYՀ̳{ZË Ó¼ »ºÅ֋Â»Mµ|»¾ËYÖ¸Y½ZˀfŒ» ÕZŽZ»Z‡,½YÂ»MŠ¿Y{,½ZËÂnŒ¿Y{,½Y|À»Z¯ ,½Z»ÀÌy} |ÀfˆÅẠ̀Á֏yÁÖf·Á{ [€z» cY€iY ŠÅZ¯ Á |Ì·Âe Á ÖËYZ¯ {Â^Æ] ¾ËYYÃ{Z¨f‡YÕZËY‚»¾Ë€eºÆ»֘Ìv»dˆË d‡Y֋Â»Mµ|» ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU huZ^»YÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸՁZ‡ÕZneÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕZf‡ ©Ôy žËZÀ \·Z« { į d‡Y Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » Õ|m ,Ö´Àŀ§gY€Ì»cYÁd¨³,d‡Y½{Y{wµZu{ Â“»¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]‚Ì¿Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³ Y©Ôy¹Â]dˆËÄ ‡ÂeºËYÁ|Ì»YÁ{€¯Ö³‚]®¼¯ ºÌ‹Z]|ÅZ‹€fŒÌ]Ä¿ZzeYÁ¾ËYÕZ°¼ÅZ]‚Ì¿ Á ©Ôy cӐv» ē€Ÿ |¿Á sԏY cÁ€“ Ö´Àŀ§žËZÀ gY€Ì» €ËÁ Ö»Z£€“ ×Y c‚Ÿ º‡Y€» ¾ËY Ä»Y{Y { {€¯ ½ZÌ] ‚Ì¿ Öf‡{ žËZÀ Á Հ´‹{€³ ,Ö´Àŀ§ ÁÂu{Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »{Ö]ÂyÁÂÀf»ÕZÅdÌ·Z § ÄmÂe¶]Z«ʬ¿ d‡YÃ|‹¹Zn¿YÖ´Àŀ§Á©ÔyžËZÀ ½{Â]ÖeZ̸¼ŸÁՁZ‡ ZneÁÕ{€]Z¯cZ»Y|«Y¾ËY d‡YZŽM Á©ÔyÕZÅd¯€‹ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{{Y{Ä»Y{YÖ»Z£€“ Á€»YZÌ¿į¦¸fz»ÕZÅÁÂu{į¹|Ë{YÖeӐv» ¾ËYÃ{¬¨»Ĭ¸uÖy€]Á{‹Ö»|Ì·Âed‡YÄ¿ZzeYÁ Á½YÂmÕÁ€Ì¿Õ|À¼¿YÂeYÃ{Z¨f‡YZ]įd‡YZÅŠz] d‡YÃ|‹Z¯Ö]ÂyÄ]ZÅÁÂu¾ËY{©Ôy ¾ÌÀr¼ÅÖf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§gY€Ì»€ËÁ Ö»ZÅŠz]Á¹€¿ÕZÅÁZÀ§¾ËYZ]Á€»YÖËZÀ‹M{Á‚§Y Z» |‹Z]Ä¿ZycYÁ{Z»ÕZÅdÌ·Z §Ä»Y{Y{€i»|¿YÂe YÖ°ËįºËY{Œ¯{Ö¿YÁY€§ÕZÅḑ€›ÁZÅÄf‹Y{ ē€Ÿ{¶Ìƈe†a d‡YZÆ¿Md‡{ē€ŸcÔ°Œ» Öf‡{žËZÀĸ¼mYZÅÁÂuļÅ{Z“Z¬edˬeÁ {ZnËYÁ|Ë|mÕZÅÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡YÁ{‹¶u|ËZ] ÁՀfŒ»Z]•Z^eYÄ£|£{Ze{‹¹Zn¿Y|ËZ]ZÅdyZ‡€Ë ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿\—Zz» ©Ôyd¯€‹dÌ·Z §Ä ‡Âe ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ YÖ°ËYŒ¯©Ôy¹Â]dˆËÄ ‡Âeº‡Y€»¾ËY{ d¨³Ádˆ¿Y{ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ö¸YÕZÅÄ»Z¿€] ÕÁY¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zy{©Ôyd¯€‹{Á|u YÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{½YÂÀŸÖy€]į|ÀfˆÅµZ §Œ¯{ ž«YÁ{©ÔyžËZÀÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ÁÂu |¿Y{‚Ì¿ ½Y€ËYÁÂu¾ËY{ d‡YÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁÂuՁZ‡ÕZne Y‚ŁYŠÌ]Ö¿|¼eZ»įY€q d‡YZÌ¿{{c|«®Ë ºËY{¹Ô‡Y½ZÆm{Ö¼Ë|«Ĭ]Z‡ÁÄ·Z‡ hv]{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » žËZÀÄ ‡Âe{Õ|mcZŸÂ“»YÖ°ËÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ , Z^·ÖuY€—½Âr¼Å½MÕZÅŠz]¹Z¼e{©Ôy ÕZÅÄ¿Z‡Öf‡|ÀeÁ‰Á¾ŒÌ¼Ì¿YÁÖf‡{žËZÀ ¾ËYÕY€]ՁZ‡YZ]†a d‡YÖuY€—ÕY|Ë{ÁÕY|ÌÀ‹ d‡YºÆ»Öjv]ZÅd¯€‹ [Zf¿YÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » Ä ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§|À‡ՁZ‡ÖËY€mY{Zf‡†ÌË ÖËY€mY µZu { Z» {€¯ ½ZÌ] ¾ÌÀr¼Å ©Ôy žËZÀ Á|¿Â‹|À¼e|«žËZÀ¾ËYZeºÌfˆÅ|À‡¾ËYՁZ‡ {ÖËZÅd¯€‹Á€»YÁ|¿€Ì´]ZÌfyY{YYZ]|À¿YÂf] Öf‡{žËZÀÁÂu{į|¿Y{”uÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ÁÕZÅÕÁZÀ§YZ»Y|ÀfˆÅµZ §gY€Ì»ÁՀ´‹{€³ Ä ‡ÂeÕY€]‚Ì¿Z̋Yd¿€fÀËYÁ֟ÂÀ»‰ÂÅ|À¿Z» ZË|Ë|mÕZÅ®ÌÀ°eYZË|¿YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y{ÂyµÂv» |¿YÃ{€]ÀÆ]¿ÕZŃZÌ·M ÕY€] Ö´Àŀ§ gY€Ì» cYÁ Z] ÕZ°¼Å cÁ€“ ©Ôy¹Â]dˆËÄ ‡Âe ‫ٶ‬æ’E ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ Հ´‹{€³ ,Ö´Àŀ§ gY€Ì» €ËÁ Ö»Z£€“ ×Yc‚Ÿ Á žËZÀ ,¹€¿ ÕZÅ ÕÁZÀ§ ÃZ´ŒËZ¼¿ Y Öf‡{ žËZÀ Á |¿{€¯|Ë{Z]©ÔyÁÖ´Àŀ§ ©Ôy ÕZÅ d¯€‹ ÕZÅ{ÁZf‡{ ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾ËY { ,Öf‡{ žËZÀ ÁÂu { ÕÁM¿ Á ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy Á |»M{ŠËZ¼¿Ä]Ö´Àŀ§gY€Ì»ÁՀ´‹{€³ Á©Ôyd¯€‹{Á|u½M{įÖÅZ´ŒËZ¼¿ ,½Y€Æe,½ZƨY,½Z‹Z¯,½Y|¼ÅYÕÁM¿Á©ÔyÄ¿Zy Y{ÂyÕZÅ{ÁZf‡{{‚ËÁ‚Ë€^e,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ į©ÔyžËZÀcӐv»ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ |¿{€¯ÄWYY ŠËZ¼¿|¿Y{Z»Ö´Àŀ§gY€Ì»ÕZÌuY{ºÌ¬fˆ»€ÌiZe ÕZÅZÀ§ÕZÅÁÂuYֿ³Z¿Â³ÕZÅ{ÁZf‡{ |‹Ã{Y{ Հ´‹{€³ÁÖfÀ‡­Z‹ÂaZe¾ŒÌ¼Ì¿YÁY‚§Y¹€¿Á¹€¿ Õ|À]Äfˆ]ÁÖf‡{žËZÀµZfÌnË{ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Á ©Ôy Á½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ÃZ´ŒËZ¼¿{ZÅ{ÁZf‡{¾ËY |»M{ŠËZ¼¿Ä]A¾·Z‡dyZ‡½Y€ËY©Ôy +¢D@E Q#rƒ?–›•D–”m¢¡¢Dz¡NE*L‫ٶ‬ å¢D*ME*{@ -|À¯|»M{\ˆ¯֟Z¼fmYÕZÅÕÁM¿¶v»Y|¿YÂeÖ»ÕY{€Æ‹ d‹Y{{ Ä^eÁ{µZˆ»YÕÁM¿ÕZŀƋÕ|À]Ä^e{½Y€Æe ÄËZa€]µÂve¾ËY {€¯ª¸yՀ°§ºÅZ]YÖ·Âve½YÂf]Á d‡YÄf§Z˪¬ved·Y|Ÿ®ËÁֻԇYÖ¿Y€ËYdËÂÅ®Ë {‹Ö»Ã|ÅZŒ»ÕYÃ{€fˆ³Š¿Y{€Æ‹{Á cZ¿Z°»Y,cYZÌfyYՀˆ°ËÃZ´¿¾ËY Z‡Y€]{Y{Ä»Y{YÕÁ ©ÔyÕZÅd¯€‹ğ¼n»ZÌfyY{įºËY{ÖËZŁZÌ¿Á ‰Ôe{ÕY{€Æ‹cYZÌfyY ºÌÅ{Ö»Y€«½ZÌÀ]Š¿Y{Á d§€³|ÅYÂyY€«ՀƋdËÂŁYÕ|Ë|m¶°‹ÕY€] |ËZ]€Æ‹{ZÅdÌ«Ôy¾ËYÄ ‡Âe€]ÖÀf^»ºÅcZ¿Z°»Y ©Á|À{ZnËYÂy{ÖjuZ^»¶j»{€Ì´]c ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÁZÅÄ¿ZyZ¯{ZnËY,ÕÁM¿ ºËY{ ÕY{€Æ‹ { Õ{Zˁ ÕZŁZÌ¿ Z» d¨³ Ö¿Z¯Y ÁÄ¿YÁM¿ÁdyZ‡½Y€ËYcY|Ì·ÂeÄËZa€]ºÌ¿YÂeÖ»į Äf̼¯\·Z«{œÀ»¾ËYÕY€] ºÌÀ¯ž§YZÆ¿MÄ¿Z«Ôy Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »{½Z¼¿YZ°¼ÅZ]ÖfˆŒ¿¶§€Å­€fŒ» ÁlËZf¿ÃZ]{ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§Á ºÌÀ¯Հ̳ºÌ¼e¹ÓcZ»Y|«Y €Ì̤eÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{Á©ÔyÕZÅd¯€‹Õ|À¼¿YÂe ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€a¾ÌÀr¼Å ÁÕY~´f‡Ż½ÁZ »ևZÌ·YÕ|Æ»Á©ÔyžËZÀÁ ÁÖËZ”§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe{Zf‡€Ì]{Ö¬˜À»€ÆqÂÀ» dˆŒ¿¾ËY{ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Äf§€ŒÌa¶¬¿Á¶ ¼u žËZÀÁ©ÔyÕZÅd¯€‹ÕZÅÖËZ¿YÂeÁZÅd̸]Z«½ZÌ]Ä] ÕZÅs€—Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹‚Ì¿Á€Æ‹{Ö´Àŀ§ |ÀfyY{€aÕY{€Æ‹Z]–^e€»Ö¸»½Ô¯ Ä ‡Âe€Æ‹{YÁM¿Á©ÔyÕZÅd¯€‹|ËZ]ÃÁ{ €] €›Z¿ Ö»Zu ½YÂÀŸ Ä] ½Y€Æe ÕY{€Æ‹ Ze ºÌÅ{ {ÁÁZ]|ËZ]ZÅd¯€‹¾ËYd¨³,|‹Z]ÁM¿ÕZÅd¯€‹ ¶uÕY€]{Ây{Âm»ÕZŶ̈¿ZfaY€Æ‹¶WZˆ»Ä] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YcÔ°Œ» ¾ÌÀr¼Å½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YՁZˆ´Àŀ§{Zf‡†ÌË ÕÁZÀ§Šz]{Z»ÕZÅdÌ·Z §Ã|¼ŸŠz]{€¯½ZÌ] ՁZ‡Ö»Â]¶j»ZyÃÁ€a|Àq½Y€Æe€Æ‹{Ád‡Y ½ÂÀ¯YįºÌf‹Y{¶^«YYÖ«€] Â]ÂeYÁÁ€f»ÕZž³YÁ ÃÁ{¾ËY{d‡YY€«ÁÃ|‹ՁZ‡Ö¸yY{½M|{ ¾³YÁÄÌÆeÕY€]Ö¸yY{ğ¼n»®ËZ]±‚]{Y{Y€«®Ë {‹Äfˆ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹¶v»Y Y€´Ë{ְˀƋÕZÅÁ{ÂyՁZ‡Ö«€],ÕÁÄf¨³Ä] ½YÂeÖ»½Mĸ¼mYį,d‡Y½Y€ÆeÕY{€Æ‹cZ»Y|«Y Ö«€]ÕZÅֈ¯Ze,Ö«€]d¸°Ì‡Âe»,Ö«€]ÕZÅ Â]ÂeY d¿ÁZ » { €“Zu µZu { į {€¯ ÃZ‹Y Õ|ˀ^ÌÅ Á Ã{Z»MdˆeÕY€]½MÕZÅĿ¼¿į|¿YÃ|‹Z¯Ö¼¸Ÿ |»M{ÂÀeį{Á€]Öf¼‡Ä]|ËZ]½Y€ÆeÕY{€Æ‹ d‡Y ÁZ‡ÁdyZ‡Ân»ÄWYYªË€—Y–¬§Á|À¯{ZnËY ¶v»Y|¿YÂf]Ä°¸],|‹Z]Äf‹Y|¿|»M{¾°ˆ»ÁÂu |À¯|»M{\ˆ¯‚Ì¿֟Z¼fmYÕZÅÕÁM¿ d‡Y|Ë|mÖÅZ´¿|À»ZÌ¿ÕY{€Æ‹ ÕY{€Æ‹{d¨³½Y€ÆeY{€Æ‹Ö¿Z¯YZ“€Ì¸ŸÄ»Y{Y{ |‹Z]€´Ë{ÕZŀƋÕY€]´·YZeºËY{ZÌ¿Õ|Ë|mÃZ´¿Ä] ÁÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ ÕY{€Æ‹ÕZ°¼Å€]ÁY|Ë{½Y€ÆeY{€Æ‹Ö¿Z¯YZ“€Ì¸Ÿ |¿{€¯|̯ZeZa¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Z]½Y€Æe ¾ËY { ÕÂƼm †ÌË ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » ÕZ°¼Å ÕY€] ½Â³Z¿Â³ ÕZÅÄÀÌ» {ÂmÁ Ä] dˆŒ¿ ÃZ‹Y½Y€ÆeÕY{€Æ‹Á©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ \ˆ¯¾ËY½ZÌ»ÕZ°¼Å‚Ì¿¶^«ÃÁ{Yd¨³Á{€¯ Ä]ºÅ½McÔ°Œ»ž§ÕY€]ÕY{€Æ‹ÁZa¿ÕZÅZ¯Á ÃZ´¿|À»ZÌ¿ÃÁ{¾ËY{Z»Yd‹Y{{ÂmÁÄ¿YÁZÀ§Ö¸°‹ ¾ËY{½Y€Æe|Ë|mY{€Æ‹Ä¿Zfz^‹ÂyįºÌfˆÅ|Ë|m Á¶WZˆ»Ä]Ã{€fˆ³Ä¿Z«ÔyÁÖ´Àŀ§ÖÅZ´¿,Ây {Y{½Y€Æe€Æ‹cÔ°Œ» ½ZÌ]Ád¨³¾z‡|À¼‹ÂŽY€ÆeÃZ]{Ä»Y{Y{ÕZf‡ ºÆ»¹Y|«Y®ËÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â]dˆËÄ ‡Âe{€¯ ÕZÅÄ¿ZyZ¯,ÕÁM¿‚¯Y€»‰€fˆ³¹Â]dˆË¾ËY{ {Â] ¹‚¸fˆ»ÕÁM¿ÕZÅÄÀÆaÄ ‡ÂeÁ©ÔyÕZÅÄ¿Zy,ÕÁM¿ Õ‡Ä]Y½Y€ÆeºÌ¿YÂf]Zed‡Y|À¼‹ÂŀƋ®Ë¾f‹Y{ ºÌÅ{d¯€u½|‹|À¼‹ÂÅÁÕÁM¿ՀƋ ºÀ¯ ¹ÔŸY |ËZ] {Y{ Ä»Y{Y ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » ,½ZÆmÁM¿ÕZŀƋÕ|À]Ä^e{½Y€ÆeÄ¿Zfz^‹Ây {Ád‹Y{{ Äf‹~³µZ‡Ä]d^ˆ¿Ä^eÁ{µZˆ»Y µÂ^¿Zf‡YÁ½Â¸‡Z],¾Ì·€]ÕZŀƋY€eÓZ]Á¹Yĸa d§€³Y€« ¾ËY{|ËZ]ÃÁ{¾ËY{įÄf°¿¾ËY€]|̯ZeZ]ÕZf‡ صفحه 11 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# æ¢D–”m–£Œe’–d‘#E Q¢D—Q¢E Q(‘A?–)L§F[¦:‘ã)‘ƒM’—¦L¦{¢XeDA§@ å¢D*ME*{@ |Å{Ö»ŠËY‚§YYÕY{€Æ‹|»M{ZÅÕÁM¿ {‹ZÅZ¯Á\ˆ¯Ã|ÀÅ{[Zf‹ÕY{€Æ‹ |ÅYÂy€Æ‹Zœf¿Y{Ö]ÂycZ«Z¨eYÁ{‹Ö»Z]ՀƋ {Â] ºÌÀ¯Ö»¶ÌƈeYՀƋdˀË|»Ä]½Z¿YÂm{ÁÁ cZ»|y ½ÁZ » Ö»Y€Æ] µÔm Ĉ¸m ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å cYÂÀ‡ { Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ‚Ì¿ ½Y€Æe ÕY{€Æ‹ ՀƋ {Â]cÔ°Œ»¶uÕÁ€]ՀƋdˀË|»‚¯€¼eÄf‹~³ |‹¾ËYÄ]€nÀ»Â“»¾ËY{€¯½ZÌ],cZ»|yÄWYYÄ¿ ŠÅZ¯̯֨€œ¿YÁ{ZˁÖ¼¯€œ¿YcZ»|yt˜‡į Ä]\‡ZÀ»Ád‡{cZ»|yÄWYYµZ^¿{Ä]|ËZ]Z» |]ZË ºÌ‹Z]¹{€» Z]YՀƋcZ»|yÄ]ZÅÕÁM¿{ÁÁÃY|ËZ]{Á‚§YÕÁ ½{€¯Y|ÌaÄ°¸] dˆÌ¿Ö§Z¯cÔ°Œ»¶uZÆÀe ºÌÀ¯ cZ»|yÄWYYÄ]ZÅÕÁM¿ÁcZ»|yÄWYYd‡{€Ìˆ» {cÓÂveZŒÀ»ÁY|^»½Y€ÆeÕY{€Æ‹ d‡Y€eºÆ» ½Zf‡Y¾ËY{|ËZ]¾ËY€]ZÀ] d‡YŒ¯ÕZÅÕY{€Æ‹ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Y{€°¸¼Ÿ¾Ë€fÆ] ÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|yd¿ÁZ »d¨³¾ÌÀr¼ÅÖ·Ôm Ã{Z¨f‡YÁZÅÕÁM¿ÕY€Ë~aÁÃ{Z»M¶»Z¯cÄ]½Y€Æe Ö»{ÂyĨ̛ÁÁd‡YÁÂu¾ËY{½Z¿YÂmÕ|À¼¿YÂeY ºË€Ì´]ÀÆ]Ö]ÂyÄ]ḑ€›¾ËYYįºÌ¿Y{ ºÌÀ¯Ö»¶ÌƈeY¾Ì¿Y«ÁtËY·\ːe dˆË–Ìv»,d»Ô‡½Â̼̈¯†ÌËÕ{ZŀÌaÕ|Æ» Z] Ĉ¸m ¾ËY { ‚Ì¿ €Æ‹ ÕY‹ ՀƋ cZ»|y Á ğ¼n»¾ËY{d¨³,½Â̼̈¯¾ËY¦ËZ›ÁÄ]ÃZ‹Y Ạ̀ÁdˆË–Ìv»,d»Ô‡½ÂqÖ¨¸fz»cZŸÂ“» į{€Ì³Ö»Y€«և€]{»֐zeÁY‚n»Ö¸°‹Ä] ÁZÅŽzeYºÌ¿YÂeÖ»cZŸÂ“»¾ËYY¹Y|¯€Å{ ÀÆ]Œ¯{{Âm»Ä¿YÁM¿ÁÄ¿YÁZÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂe ºË€Ì´] cZ»Y|«Y¾ËYY¹Y|¯€Å½|‹ÖËY€mYZ ˜«{Á‚§YÕÁ ÕY‹{Z»įd‡YÖÀÌ¿Y«ÁtËY·\ːe|À»ZÌ¿ ºÌÀ¯¶ÌƈeYZÆ¿M\ːe|¿ÁºÌÀ¯Ö»‰Ôe€Æ‹ d‡YY€mY¶]Z«½Z´^z¿Á½Z¿YÂm®¼¯Z]Z¯¾ËY Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »½ZÌ»­€fŒ»ÕZ°¼Å,Õ{ZŀÌaÄf¨³Ä] Á¾¼Ë‰ÂyÖ«Z¨eYÕY{€Æ‹Á€Æ‹ÕY‹ÁÕÁZÀ§Á |ÅYÂyZŀƋ€´Ë{Á½Y€Æe€Æ‹ÕY€]d^j»lËZf¿ÕYY{ {Â] ÖËY€³½YÂm Ä] •ÂÀ» ՀƋ dˀË|» { µÂve d‡Y ½Â̼̈¯ ”Ÿ Õ¸Ÿ |¼uY Ĉ¸m ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å µÂveÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]‚Ì¿€Æ‹ÕY‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§ |ËZ]d¨³,d‡YÖËY€³½YÂmÄ]•ÂÀ»ՀƋdˀË|»{ Ä ‡ÂeÕY€]Œ¯½Z´^z¿Á½Z¿YÂm½YÂeYºÌÀ¯‰Ôe ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YZŀƋ Ö´Àŀ§ÕZÅY‚§Y¹€¿|À¿Z»ZÅÁÂuÖy€]{{Á‚§YÕÁ Á½Z¿YÂm®¼¯Z]|ËZ]įºËYÃ|‹Ö³€»Á֟¿Zq{ ZÅ_ZeZf‡Y¶Ì°Œe ºÌÀ¯¶uYŠ·Zq¾ËYZÆ¿MŽze ՀƋ dˀË|» ÕY€] Ö³‚] ®¼¯ ZÅÃ|ÀÅ{ [Zf‹ Á d‡Y ÁÂu¾ËY{©ÔyÕZÅÃ|ËYYÃ{Z¨f‡Y,Õ¸ŸÄf¨³Ä] ®¼¯Ã|ËYÕYY{½Z¿YÂmḑ€›Y|ËZ] d‡YÕÁ€“ €œ¿|»‚Ì¿YŒ¯Ö»Â]ÁÖ´Àŀ§cZœuÔ»ÁºË€Ì´] ºÌ‹Z]Äf‹Y{ |‹ÄWYYZÅŠ·Zq ÃZ]{ ½Â̼̈¯ ÕZ”ŸY €´Ë{ Ĉ¸m ¾ËY Ä»Y{Y { dÌ«ÔyÁ½Z´^z¿{ÁÁ½{€¯Y¼Å½ÂqÖeZŸÂ“» ÕY€]ÕÂv»ÃÁ€a{€°ËÁ,ՀƋdˀË|»ÁÂuÄ]ZÅ { ÖËY€³ ½YÂm ,ՀƋ Ö¸Y ÕZÅdË·ÁY Á ZÅŠ·Zq ZÀ¯{ÕY‚§Y¹€¿Ä ‡ÂeÄ]ÄmÂe,ÁÂu¾ËYdˀË|» Á Š¿Y{ Y Ã{Z¨f‡Y ,ZŀƋ ÕY‚§Ydz‡ ‰€fˆ³ |¿{€¯ÄWYYÖ^·Z˜»Ạ̀ÁՀƋcÔ°Œ»¶uÕY€] {ZÆ¿Á{½ZÌ»­€fŒ»ÖÅÁ€³Z¯Հ̳¶°‹Zf‡YÂyÁ |¿|‹ ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€aĈ¸m¾ËY{ ÕY~´f‡Ż½ÁZ »ևZÌ·YÕ|Æ»Á©ÔyžËZÀÄ ‡Âe |Ìn»,†ÌË\WZ¿ÖËZ]Z]Õ|Æ»,†ÌËÕ{ZŀÌaÕ|Æ»Á ,d»Ô‡½Â̼̈¯€Ì]{Ã{YÖ^¿€‡ZËÁÁZŒ»Õ{Z« Ö»Y€Æ]µÔm,€Æ‹ÕY‹ՀƋcZ»|yÁdˆË–Ìv» €Ì]{Zz̯|¼v»,½Y€ÆeÕY{€Æ‹ՀƋcZ»|y½ÁZ » ”ŸÕ¸Ÿ|¼uYÁdˆË–Ìv»ÁՀƋcZ»|yÄf̼¯ |Àf‹Y{”u€Æ‹ÕY‹֟Z¼fmYÖ´Àŀ§½Â̼̈¯ ÕZ”ŸYZ]Y|Ë{{ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ÁZÅÕÁM¿YÕY{€Æ‹|»M{\ˆ¯€]€Æ‹ÕY‹ ZÅZ¯Á\ˆ¯Ä ‡ÂeÕY€]{ZÆ¿¾ËY½|‹Ã|ÀÅ{[Zf‹ {€¯|̯Ze µZ‡ZfËZÆ¿Ã|‹ÄWYYÕZʼnÂ»M¾ËYįºÌÀ¯ÕZ¯ ¾ËYÄ]d·Á{{ÁÁ¶Ì·{Ä]Ä]Z»Y |]ZË{¼¿Ä »Zm{| ] ÄmÂeÄf°¿¾ËYÄ]|ËZ] ºËYÃ|̇€¿[¸˜»ÄnÌf¿Ä]ÁÂu Ä¿d‡Y֏yŠz]Z¯µÂv»,ŠÅÁ„aįºÌÀ¯ Öf·Á{ ÁÂu{Õ{ZˁÕZÅÃ|ËY{Á‚§Y½Z´^z¿Ö¸»{ZÌÀ]†ÌË ÁÖ´Àŀ§žËZÀ,¶¬¿Á¶¼u,[MdˀË|»,|¿Z¼ˆa Yd‡{Ã{Z¨f‡Yį{Y{{ÂmÁŒ¯{Ạ̀Á©Ôy ZÅÕÁZÀ§,ZÅÕ|À¼¿YÂeYd‡{Հ̳ÀÆ]Ä]•ÂÀ»ZÆ¿M ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Á֏yŠz]ÕZÅÕÁM¿Á d‡Y©ÔyÁ ÁՀƋdˀË|»½ZÌ»Z°¼ÅºÌe®ËՀ̳¶°‹ÕÁ {€¯½ZÌ]Ádˆ¿Y{ÕÁ€“YÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » Á{‹½YÂÀŸÄËÁÃÁ€³Z¯¾ËY{ՀƋÕZŁZÌ¿|ËZ] ZŁZÌ¿¾ËYµZeY½ZÌ»|‹Z]֗Z^eY¶aÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » Հ̳¶°‹Ä]Z¯¾ËY Œ¯½YÁM¿Á½Zzf»Ä] {‹Ö»€nÀ»‚Ì¿ÁÂu¾ËYÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â]dˆË dˀË|» { ÁM¿ Á ©Ôy ,Ö´Àŀ§ žËZÀ Ä] ºÌÀ¯ÄmÂeՀƋ ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€aĈ¸m¾ËYÄ»Y{Y{ ÁÄ»Z¿€]®Ë|ËZ]{€¯½ZÌ]‚Ì¿©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ d¿ÁZ »Á½Y€ÆeÕY{€Æ‹¾Ì]Ö¬˜À»Ád‡{ÕZ°¼Å cԔ »ZÅÕZ°¼Å¾ËY{Ze {€Ì³¶°‹ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ZÆ¿MÄ]Ö˳x‡ZaÄ¿YÁZÀ§ÕZÅZ°ÅYÁs€˜»ՀƋ d¯€‹ÁÖ´Àŀ§žËZÀ|ËZ^¿Z¯¾ËY{Z»Y {‹ÄWYY {‹‰Â»Y€§ÁM¿Á©ÔyÕZÅ Äf̼¯®Ë\·Z«{cÔ°Œ»¾ËYļÅ€³Y{Á‚§YÕÁ ֐zeÕZÅÃÁ€³Z¯Á{‹¹Zn¿YŽzŒ»Á­€fŒ» ºÌÅYÂyՀfÆ]ÄnÌf¿Ä],ºÌ‹Z]Äf‹Y{Â“»€ÅÕY€] |ÅYÂy¹Zn¿Y[ÂqZq¾ËY{Z¯|Ze€¨YÁ|̇ ÕY{€Æ‹įd‡Y¾ËYZ¯¾ËYcZËÁ€“YÖ°ËZ»Y |‹ Äf̼¯ZÌfyY{Y{ÂyÕZŁZÌ¿ÁZÅZfË{,cZŸÔ—Y½Y€Æe Ö]ÂyÄ]ZÅḑ€›ļÅZe|Å{Y€«ÕZ°¼Å­€fŒ» {€Ì³Y€«Ã{Z¨f‡Y{» ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ŠÌaÄf¨ÅĈ¸mÄ]ÃZ‹YZ]Ö»€¯ Y{€Æ‹Ö¿Z¯YZ“€Ì¸ŸZ]ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ½ZÌ»­€fŒ»ÕZ°¼Å®ËÁ€‹©Z¨eY¾ËYd¨³,½Y€Æe Ä¿YÁZÀ§ÁÄ¿YÁM¿ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÕY€]{ZÆ¿Á{ ¾ËYYŠÌaÄf^·Y d‡YՀƋdˀË|»ÁÂu{Œ¯ ¶¬¿Á¶¼u,ՀƋՁZ‡|À¼‹ÂÅÕY€]ÃÁ€a®e|Àq Z»Y ºËYÄf‹Y{€´Ë|°ËZ]Á{ÂyÁÂe»ՁZ‡Ö«€]Á ÕZÅÕZ°¼Å{Â^Æ]Ä]€nÀ»¹Y|«Yd‡{{Ä»Z¿ºÅZ¨e |‹|ÅYÂy{ZÆ¿Á{¾Ì]€fŒÌ]­€fŒ» |¿Â‹ž¼m¦¬‡®Ë€ËՀƋ½Y€´ËZ]ļŠd¿ÁZ » Ä ‡Âe Á ÕY~´f‡Ż ½ÁZ » ևZÌ·Y Õ|Æ» Z]Ĉ¸m¾ËY{‚Ì¿ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ d¨³,ՀƋdˀË|»{ZÅdÌ«ÔyYÃ{Z¨f‡Y€]|̯Ze įd‡Y €f‡{{Á±‚]¹Â]dˆË®Ë½Y€Æe€Æ‹ ºË€Ì´]®¼¯½MÄ ‡ÂeÕY€]{Âm»ÕZÅḑ€›Y|ËZ] €Ë~b¿Z°»Yğ¼n»®Ë–‡ÂeZÆÀeZ¯¾ËY{Á‚§YÕÁ ®ËÁ|¿€Ì³Y€«ºÅZÀ¯{½Y€´ËZ]ļÅ|ËZ]ÁdˆÌ¿ Ö¿Zˆ¿YÕZÅḑ€›ÁZÅÕ|À¼¿YÂe,¾Ì¿Y«YÖËY‚§YºÅ ÕZ̈]¶uÕY€]|¿YÂeÖ»½Y€Æe {‹{ZnËYÖ·Z»Á ÕZÅd¯€‹{{Âm»ÕZÅdÌ«ÔyY{ÂycԔ »Y Á{ €“Zu µZu { {€Ì³ ®¼¯ ©Ôy Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ ½ZÌÀ]Š¿Y{ª—ZÀ»½YÂÀŸÄ]½Y€ÆeÄ̼̰uÁĬ˜À» ḑ€›ÕYY{ª›ZÀ»½Y€Æe{Z»Y|¿YÃ|‹ÖËZ‡ZÀ‹ {Y{{ÂmÁZ¯¾ËYÕY€]Õ{Zˁ ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ä ‡ÂeÁÕY~´f‡Ż½ÁZ » Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»YZ]{€¯½ZÌ]¾ÌÀr¼ÅÕÂƼmd‡ZË †ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÁY{€Æ‹½ZÌ»ÕZ°¼Å dˀË|» Ä] ZÅdÌ«Ôy Á ZÅÕÁM¿ {ÁÁ ÃY ÕÂƼm ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡Z]½Â̼̈¯ÕZ”ŸY Á Ä¿YÁM¿ ÕZÅZ°ÅY Ze |¿{€¯ Y|Ë{ ÕÂƼm †ÌË |ÀÀ¯և€]Y½Y€Æe€Æ‹ՁZ‡|À¼‹ÂÅ ºÌÅ{ŠÅZ¯YՀƋÁM¿ÁÖfÀ‡Šz]¶]Z¬e ºÆ»‰€´¿€Ì̤eÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]dˆŒ¿¾ËY{ÕZf‡ ÕY€]€Æ‹ÕY‹ÁÕY{€Æ‹ğ¼n»ÕY€]ZÌ¿¾Ë€e ÕÁM¿ªË‚ed¨³,d‡Y€Æ‹{Ä¿YÁM¿cY€Ì̤eÁ€] ½YÂe®¼¯Z]YZ¯¾ËY|ËZ]Ád‡YºÆ»Z̈]ZŀƋ{ ºÌÅ{¹Zn¿YÖ¸yY{ Ö°Ë{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ÖfÀ‡Šz]¶]Z¬eÁÂu¾ËY{cÔ°Œ»¾Ë€eºÆ»Y ¶” »¾ËYºÌÀ¯‰Ôe|ËZ]įd‡YÄ¿YÁM¿ÕZÅÃ|ËYÁ ÕZŁZÌ¿Ä]€fÆ]Á€f ˀ‡©ÔyÕZÅÃ|ËYZeºÌÀ¯¶uY {‹ªË‚eՀƋ Ádˆ¿Y{ÕY{€Æ‹cZ»|yÖ¸YՀfŒ»Y¹{€»ÕÁ ½Y€Ë|»YY{ÂyÖf‡YÂy{†ËÁ€‡¹{€»|ËZ]d¬³ ÄËYY½YYÁ €f‡{{cZ»|y¾ËYÁ|ÀÅYÂz]ՀƋ d‡YÃ|‹Ã{€b‡֋»Y€§Ä]į֟“»Á{ {‹ ÃYÕY€]µZj»—Ä]{Á‚§Y½Z´^z¿Ö¸»{ZÌÀ]†ÌË d¼‡YÕ{ZˁÕZÅd¨·Zz»¾ËÔ¿MÕZÅֈ¯ZeՁY|¿Y į Ö ¿Y» d‹Y{ {ÂmÁ ÁÂu ¾ËY ÖfÀ‡ ½Y€´ËZ] ¾ËYdËZÆ¿{į|Àq€Å{Y{Ö¼¿ZÆ¿MÄ]dÌ·Z §ÁZmY |‹d]Z«Ã|¿€]į{Â]ZÅdÌ«Ôy Y€]Y¾ÌÀr¼ÅÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ÕZÅÃ|ËYÁ½Z¿YÂmZ]Y|f]Y½Z¼ÅYÕY{€Æ‹€³Y{€¯ {Â]ZÅÕÁZÀ§¾ËY\uZ½ÓY|‹Ö»ÃY€¼ÅZÆ¿M©Ôy Öy€]ÖfÀ‡ÃZ´¿Z»Y{€¯Ö»ÖËY|»M{ZÆ¿M¶v»YÁ |‹©Z¨eY¾ËYYž¿Z»ÁÂu¾ËYÖ¼Ë|«½Y€´ËZ] Õ{Zˁ©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{Y{Ä»Y{YÕZf‡ ՀƋdˀË|»ÕY€]ÖË¿ÕZÅÃ|ËYį|ÀfˆÅŒ¯{ ZÅÃ|ËY¾ËYÖ»ZuÁ½ZÅYÂyÕY{€Æ‹į֗€‹Ä]|¿Y{ ZÀ¯ÁZŒ»½YÂÀŸÄ],cZ»|y¥€ÄWYYÕZmÄ]Á|‹Z] |Å{Ä ‡ÂeY½ZŒeZ»|yÁ|fˆËZ]ZÆ¿M ¹€¿žËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡†ÌËÄf¨³Ä] Y~³YÁ֏yŠz]Ä]YÖ¿Z‡d»|y|ËZ]©ÔyÁ {Y{Z¯¾ËYYՀfÆ]­{֏yŠz]½ÂqºÌÀ¯ [Zf‹YÖ¿Z‡cZ»|yÁºÌ‹Z]Šz]¾ËYZÀ¯|ËZ]Z» ºÌÅ{ |À¯ÖËY|»M{ZÅÕÁM¿YÕY{€Æ‹ |»M{ Y ּƻ Šz] |ËZ] Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] ÕZf‡ įd‡YÃZ^f‹Y¾ËY{€¯½ZÌ],|‹Z]ZÅÕÁM¿YÕY{€Æ‹ €´Ë{Á֋Á€§º¯Y€eY|»M{\ˆ¯µZ^¿{Ä]ÕY{€Æ‹ YՀƋÕZÅ|»M{YÖ³‚]Šz]|ËZ] d‡YZŀ̈» |ËZ]ÕY{€Æ‹ÖÀ Ë |‹Z]ZÅÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÃ|ËY YÖËY|»M{Ä],µÁYĸu€»{ZÅÃ|ËY¾ËYYdËZ¼uZ] |‡€]ZÆ¿M ¶Ì·{Ä]{Á‚§YÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » Ä¿YÁM¿ÄWYY,ÕY{€Æ‹d‡{ÖÅY€¼Å¹|ŸÁZÅd¨·Zz» €³Y d‡Y Äf§€´¿ ¶°‹ d‡{ ÁÂu ¾ËY { cZ»|y ÁÂu¾ËYÄ]ַYcÄ]€Æ‹ÕY‹ÁÕY{€Æ‹ {©Z¨eY¾ËY |‹|ÅYÂy€fŒÌ]ºÅ½Z‹|»M{,|ÀÀ¯{ÁÁ {€Ì³¶°‹|ËZ]‚Ì¿Ö´Àŀ§cZ»|yÁÂu YÖ°Ë{Á‚§Y©ÔyžËZÀÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡†ÌË d‡YÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁÂu{Z»Õ|mÁ{Âm»ÕZŦ “ Ã|Àˆ]Ä¿Zz]Zf¯{ZnËYÁ[Zf¯ZŒf¿YÄ]–¬§ÁÂu¾ËY{ ÕYÄËZaº¸Ÿ¾ËYՁZ‡ÕZneÕY€]įÖ·Zu{ºËYÃ{€¯ įY¹Â¸ŸÄ ‡Âe²Àŀ§|ËZ] ºËYÄf‹Y|¿Ö»Y|«YºÆ»Á Ôj» ºË€Ì´]{ZËYºÌ‡ZÀ‹Ö»ՁZ‡ÕZne½YÂÀŸÄ] ÕZÅd¯€‹ŠËY‚§YÁÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zy{ZnËY d‡YZ¯¾ËYª§Â»ÕZÅĿ¼¿YÖ°Ë©Ôy ÕZŽZ¼fyZ‡Y|¿YÂeÖ»ÕY{€Æ‹{Y{Ä»Y{YÕZf‡ Ä ‡ÂeÕY€]{Âm»ÕZÅY€ˆ´Àŀ§ÕZ”§ZËÃ{Z¨f‡YÔ] Á{€Ì´]®¼¯ÁÂu¾ËYÄ¿YÁM¿Á©ÔyÕZÅZ¯Á\ˆ¯ |Å{Y€«ZÆ¿MZÌfyY{YZÅZ”§¾ËY ¹|ŸY{Z¬f¿YZ]ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » |ËZ] d¨³ ,Œ¯ ‰Â»M ÁÂu { {€¯ÄÀ˂ŠÖËYZ¯ rƒ?Ž—#)L§F¢G¦§'›‘”ŒTm AQEP*”‘ { ©Ôy ¹Â]dˆË ՂÌËZa Ä»ZÀ¸§ ¹Â]dˆËÄ ‡ÂeÄ»Z¿€]Ä¿Zy€Ì]{–‡ÂeÄv¨ žËZÀÄ ‡Âe{Zf‡dËZ¼uZ]Á©ÔyÕZÅd¯€‹ |‹€ŒfÀ»Z‡dËÂÅÁ¹€¿ Z»Y d‡YÃ{€¯dz‡Y½Z¼ËZŁÁZ¿Á€¯Äq€³ ½Z¼·ZÌyį{Y{{ÂmÁ‰ÂyÖËZŀ^yÃY¼ŠdˆË ‰€fˆ³ |À¯Ö» duY Ã|ÀËM ÕY€] Y ZŽZ¼ÅYÖ°ËŒ¯{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â] į|À¯Ö»½Z¼‹Âyµ{įÖËZŀ^y½M d‡Y Ä]½Z¼ËY€]ՀfÆ]Ã|ÀËMdyZ‡½Y€ËYcӐv» {ÁMÖ»½Z¤»Y žËZÀÁ©ÔyÕZÅd¯€‹dÌ·Z §įÖ·Z‡|Àq Ã|‹€Ì´¼ŒqÕÁM¿¹Â]dˆË{Ö´Àŀ§ Z‡YÕÁM¿ÁdÌ«ÔyįÖËZÅd¯€‹ d‡Y Ä ‡ÂeÄ»Z¿€]Ä¿Zy€Ì]{d¼ÅÄ]µZu d‡Y½Z‹Z¯ ՂÌËZaÄ»ZÀ¸§©ÔyÕZÅd¯€‹¹Â]dˆË ÁÁÂu¾ËYcӐv»ÁZÅd¯€‹Ö§€ »ÕY€] d‡YÃ|‹€ŒfÀ»ZÆ¿MYÖfËZ¼ucZ»Y|«Y d‹Y{{Z˽YÂÀŸ"{Y| f‡Y{Zf«YÁY|]Y[Ô¬¿Y" Ä ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€a Öf‹Y{{ZË d‡Y Ä»ZÀ¸§ ¾ËY { ©Ôy žËZÀ ½Md«Á½M" {‹Ö»Z£MÖËY€q®ËZ]į į½{€¯½YÁ{½Z»‚¤»{|À¯Ö»Á€‹.Y€q |ÅZ‹|ËZ]Z»,Äf‹Y{ÁÕ|À¼¿YÂeļžËYZ]Y€q ÁÀ»ÁÕZŁZÌ¿Á‚mÄ¿įºÌ‹Z]ևZÀmY¢Ì¸^e Ä¿Z¬·ZyZ^fŸYÖ·YZ//]Äm{{Ä¿Á|ÀfˆÅÕÁ€“ įºÅÖfˆËZ‹Z¿c{ZŸ®Ë |¿Yž«YÁÄ//¿YÁZÀ§Á ÁÄ]įd‡Y¾ËYÃ|‹ÕZm,cZ¤Ì¸^e¾ËY{ į—€Å|ÀÅYÂyÖ»,Ö·Z»ÕZÅÃ|ŸÁÁÂËZm M¹{€»įÖ·Zu{ |À‹Á€¨]Y½Z‹ ZÀmYÃ|‹ ,{Y{d̼ÅY½ZŒËY€]d̬·ZyÁd̨̯Á|¿YÃZ³ " [Z ·Á²¿ÁÂËZmÄ¿ Ä]©ÔyÕZÅd¯€‹Z»MÄ»ZÀ¸§Õ| ]Šz]{ d‡YÃ|‹€Ëe\—Zz»ÕY€]µZ‡€Å®Ì°¨e ¾ËY½Z]Zf‹|‹ÕZ˳įÖËZÅY{¼¿ÁµÁY|m |ÀfˆÅ½Zfˆ]ZeZeµZ‡YZÅd¯€‹ €]ÃÁԟįd‡Y¾ËYZÅY{¼¿¾ËY{ºÆ»Äf°¿ ÁÂu Z‡Y €] {Y| e ¾ËY ZÅ d¯€‹ Ö¸¯ Z»M Ä]įÖeZŸÔ—Y d‡YÃ|»M‚Ì¿ZÅd¯€‹dÌ·Z § ÁÂu{©ÔyÕZÅd¯€‹¾Ë€fŒÌ]|˳Ö»Z» µZ §ՁZn»ÕZ”§ÁµZfÌnË{ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ÁÖf‡{žËZÀÁՁZ][Z^‡YÕZÅÁÂuÁ|ÀfˆÅ |¿Y{Y€«Õ| ]ÕZÅÃZ´ËZm{Հ´‹{€³ ª¸ e©ÔyÕZÅd¯€‹ÄËįÖeZ»|yZ]ÖËZÀ‹M ֌z] d‡YÄ»ZÀ¸§¾ËYÕ| ]Šz]{€Ì³Ö» Ã|‹ ÄWYY ®Ì°¨e Ä] cZ»|y {Y| e ½M { į ,Ĩ̛Á¹Zœ¿,©ÔyÕZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»Ze d‡Y ¾Ì]ÁÖ¸yY{YZ]Ä ‡Âe,ՁZ‡|À¼¿YÂe,Y€¬f‡Y |ÀfˆÅÖeZ»|yY֌z]ZÆÀecZ¤Ì¸^eÁÖ¸¸¼·Y Ö»{Ây©ÔyµÂv»Ä ‡ÂeÕY€]ZÅd¯€‹į |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½MY|À¿YÂe |‹ { ºÆ» Â“» Ä] Ä»ZÀ¸§ ¾ËY Ä»Y{Y { ÕZÅÄ¿Zy-d‡YÃ|‹ÄfyY{€a©Ôy¹Â]dˆË ¾ËY Z] \—Zz» Šz] ¾ËY { ÕÁM¿ Á ©Ôy {‹Ö»ZÀ‹MZÆ¿M{ZnËYÕY€]ZÅdËZ¼uÁZÅÄ¿Zy ½Zf‡YÁZÅÄ¿Zy¾ËYÖ»Z‡YÖ·Á|m{¾ÌÀr¼Å ¾ËYY‚Ì¿ՀːedËYÁÄf^·Y d‡YÃ|»MZÆ¿M {Y{{ÂmÁÄ»ZÀ¸§{ZÅÄ¿Zy Ö§€ »Ä]{Y{ZfyY‚Ì¿Ä»ZÀ¸§µÁY€fÌe {Y€§µÂv»Z]|ÀƇŠ¿Y{¾·Z¯d¯€‹ €f//‡{ { ÖÅZ´Œ¿Y{ Š¿Y{ ½Z¼Å {Y€§ d‡YՁÁÄ]½|̇Z»¥|ÅÁd‡Y½Z´¼Å €f‡{ { ʇYÁ ½Á|] ÖÅZ´Œ¿Y{ Š¿Y{ į |‹Z]½Z´¼Å Ö§€ »,ÖaZeZf‡YÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅ[Zf¯Ö§€ » Y©ÔycӐv»ÁÖ¿Y€ËY©ÔyÕZŊ̸̰aY ÕY€]|¿YÂeÖ»įd‡Y[Zf¯¾ËYÕZÅŠz]€´Ë{ |‹Z][Y~m\—Zz» صفحه 12 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# 壑E{ YÁÂu¾ËY{YÂfv»|Ì·Âe-{‹Ö»ՁY|¿YÃY­{¯ÁÂu{ÕÁM¿Á©ÔyÄ¿Zy |Å{Ö»ª¿Á©ÔyÕZÅd¯€‹ ›#£‘—#¢¡š~*M@#D—P{£3L•)d”U @–D£‘O¦' ,x¿ ÖrÌa d¨‡ Á ÖrÌa ¶‹ tÌv ¹Zn¿Y {€]Z¯ Á |Ì·Âe |¿Á ¶uY€» ¾Ë€eևZ‡Y Y ¾ËY |Ì·Âe d‡Y x¿ |ÀËYÁ ÕZÅÃZ´f‡{ Y¿Y ,Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë–‡ÂeÃZ´f‡{ {įd‡YÃ|‹\^‡,{Y|¿Zf‡Yd̨̯Z] YÕZ̈],Öf ÀÖ³|À§Z]ÁÖ³|ÀˆËÁÂu {‹ž¨e€»Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿ ,Ö¿Y€ËY|Ì·ÂeZ ‹Z]¾§ZaM½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕÁZÀ§ Ân» Á Ö¿ZÆm d̨̯ |Ì·Âe Á dyZ‡ ÄÀÌ» { µZ‡ Y — Ä] —¾Ì¼Å Á ÖmZˆ¿ cÓM¾Ì‹Z» dÌ·Z §Ä]Á€‹Ö³|ÀˆËÄÀÌ»{֏ZfyY Öf ÀcÓM¾Ì‹Z»dyZ‡Z]d¯€‹¾ËY {€¯ Z]¹Z´¼ÅÁdÌ·Z §Ĭ]Z‡ÄÅ{®Ëc|»Ä] d‡YÃ|‹ÄfyZÀ‹YZ]{Ö¿ZÆm{Y|¿Zf‡Y ÃZ]{ d¯€‹ ¾ËY ¶»ZŸ€Ë|» ָ̯Á |ˀ§ —Ä]{Y{t̓Âe,½M½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv» ZËZÅ­Á{|Ì·Âe,x¿|ÀËYÁÃZ´f‡{Z¯ďÔy cÄ]x¿ZŽMÕÁ€]įd‡YÖËZžÌ]Â] ¾ËY d‡YÃ|‹Ã|ÌrÌa֏Zyº¯Y€eZ]ÁºœÀ» Á d§Z] ,dyÁ{ ,Ձ€´¿ ¥Z» { ZÅ­Á{ {‹Ö»Ã{Z¨f‡YÖ§Z]‰€§Öfu ¾Ì¼”eÕYħ€uŠrÌaZ]­Á{ÕZÅÄfˆ]|Ì·Âe d‡YÕ| ]¶uY€»{|Ì·Âed̨̯Ã|ÀÀ¯ µZ‡ µÂv» ¾ËY Ã{Z¨f‡Y¶]Z« ÄÌ·ÁY Ŀ¼¿ ½ÂÀ¯YºÅ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÁÃ{Z»M {ÁºÌ¬fˆ»cÄ]€¨¿d¯€‹¾ËY{ Ä]µÂ¤Œ»ºÌ¬fˆ»€Ì£cÄ]€¨¿{Á|u |ÀfˆÅdÌ·Z § Ä] ½YÂeÖ» ÃZ´f‡{ ¾ËY ºÆ» ÕZÅĐyZ‹ Y {€¯ÃZ‹Y½M|Ì·Âe¶uY€»Ö»Z¼e½{Â]Ö»Â] ÕZ^«Ä]d^ˆ¿Հf¼¯ÄÀ˂ŵv»¾ËYÁ ¶yY{µÂv»|Ze€¨½Âq{Y{ÖmZy d‡YÃ|‹|Ì·Âe½Y€ËY x¿Ä]½YÂeÖ»ÃZ´f‡{¾ËYÖ¸YÕZÅd˂»Y ŠrÌaÁd̨̯į{€¯ÃZ‹YÃZ´f‡{Õ|Ì·Âe ¾ËYYÕ{Y»ÁÖ³|ÀˆËÕY€]Á{Y{Ö]Ây †acZ»|yd¯€‹¾ËY d‡Y\‡ZÀ»,d‡{ |Å{Ö»ÄWYYºÅÖ]Ây‰Á€§Y ÖËZÅŒ¯YÖmZyÕZÅĿ¼¿µÂv»¾ËY Z»Y{Y{†ÌW‡ÖfuÁ¾Ìq,Ä̯€e,|ÀÅ|À¿Z» ¾ËYµÂv»|À¿Z¼Å,ÓZ]d̨̯Z]Ö¸yY{Ŀ¼¿ {Y|¿{ÂmÁd¯€‹ YµÂv»¾ËY,ZÅÄÀ˂ÅŠÅZ¯ÁÖËÂmħ€ ,{€°¸¼Ÿd¯€‹¾ËY{ |À¯Ö»ħ€Ä]½Á€¬» ZÌ¿ Ä] ÄmÂe Z] ZÅÃZ´f‡{ ¹‚Ì¿Z°» Á dŸ€‡ |¿Â‹Ö»ՁZ‡Ö»Â]ՀfŒ» Z»Yd‡YÄf‹Y|¿cY{Z,½ÂÀ¯ZeµÂv»¾ËY ,­Y|eÁՁZ‡Ã{Z»MµZu{d¯€‹½ÓÁˆ» Ã|ÀËM { Á |ÀfˆÅ cӐv» cY{Z ÕY€] {Â]ºÌÅYÂy©Z¨eY¾ËY|ÅZ‹®Ë{‚¿ d̨̯ Á Ö¿Y€ËY |Ì·Âe Z ‹ ,ğ¼n» ¾ËY Ö ‡ Á Ã{Y{Y€« {Ây ÃY Äu·€‡ Y Ö¿ZÆm cӐv»,ÖÀ§Š¿Y{ÁdÌ«ÔyZ]d‡YÃ{€¯ €ËZ‡—¾Ì¼ÅÁŒ¯ÖmZˆ¿d ÀÂy{ 0 »Z¯Õ|Ì·ÂecӐv» |À¯ÄWYYžËZÀ €´¿ZÌ]Ô ÃÁ€³¾ËY{Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve,ÕÁM¿ÃZ´ËZm d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ Z¯Âf‡{{Y©ÔyÄ¿ZyYdËZ¼u,ºÌ³ÁՁZ] ºÌÅ{Ö»Y€« ‚¯€»ÕÂeÓ³ÁcZœ¿Z]Zf‡Y¾ËY{{€¯|̯ZeÕÁ ÕZÅdËZ¼u Á ZÅ®¼¯ Y ֌z] ,ՁZn» ÕZ”§ Ö¸» ÁÂu©ÔyÕZÅÄ¿ZyÄ]Y©ÔyÄ¿Zy{ZnËYÄ]•Â]€» ՁZn» ÕZ”§ ½Z¿YÂm¿ Á ½Z¯{¯ ÕYÂfv» Á ‰Â»M {Y{ºÌÅYÂyZfyY Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YՁZˆ´Àŀ§{Zf‡€Ì]{ |ËZ]½Z̓Z¬f»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§Á Ä¿Zy¹Â]dˆËdËZ‡Ä]€fŒÌ]cZÌW‚mYÔ—YÕY€] Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »{€¯|̯Ze,|ÀÀ¯Ä mY€»ÕÁY¿Á©Ôy {ZnËYµZ^¿{½YÂÀŸpÌÅÄ]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§Á ÕZÅd¯€‹†Ì‡Pe½Â¿Z«¶Ë}ÁdˆÌ¿Öf·Á{ZfyZ‡ ÄWYYÁdËZ¼uÕY€],©ÔyÕZÅd¯€‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{ ¿ ÕZÅZfyZ‡ {ZnËY Á ֏y Šz] Ä] cÔÌƈe |À¯Ö»¹Y|«Y֏yŠz]–‡Âe ½YÂm¿Á­{¯\‡ZÀ»ՁZn»ÕZ”§lËÁ€eÁÄ ‡Âe ,ÖËZ¼¿ZËÂacZŸÂ“»{ZÅÃYÂÀŒmÁZÅ{Y|ËÁÕY‚³€]" Հ̳{ZË Á ‰Â»M ,Ö»€³€‡ ,ÕY Ä¿ZËY ÕZÅՁZ] Á ֋Â»M ÕZŹ€¨f¸a {ZnËY Y dËZ¼u" ,"®Ì¿Á€f°·Y ˆ¼Å","‰Â»M€yZ§ÕYÂfv»|Ì·ÂeœÀ»Ä]Ö»€³€‡ ,"½YÂm¿Á­{¯ÁÂuÕZÅÃYÂÀŒmÁZÅ{Y|ËÁ½{€¯ Y ÕY{€] ÀÆ] { ‰Á€a Á ‰Â»M ¹Zœ¿ ÖÅY€¼Å" YÂfv»|Ì·ÂeÖ¸»‚¯Y€»{ZnËY"Á"Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅYÂfv» Á֟ÂÀ»‰ÂŁYÃ{Z¨f‡YZ]½YÂm¿Á­{¯ÁÂu{ –‡Âeį{Â]ÖeY{ZÆÀŒÌa€´Ë{Y"֟Z¼fmYÕZÅÕÁM¿ |‹ÄWYYdˆŒ¿¾ËY{Ö»€¯‚ËÁ€a ­{¯ ÁÂu ՁZn» ÕZ”§ ½ÓZ § dˆŒ¿ ¾Ì»Â‡ €Ì]{ Õ{Z]MÁ€Ì§ ¾ˆv·YÂ]Y |̇ ”u Z] ½YÂm¿ Á lËÁ€eÁÄ ‡Âe"Â“»Z]ՁZn»ÕZ”§Ö·ZŸÕY‹ ÖÀ̈uº‡Y"½YÂm¿Á­{¯\‡ZÀ»ՁZn»ÕZ”§ ÕZÅd¯€‹YÖ ¼mÕZ‡ÁÁdˆŒ¿ÕY‚³€]Ö·Âf» dˆŒ¿Á¾ËÔ¿McÄ]½YÂm¿Á­{¯ÁÂu©Ôy |‹Y‚³€]ՁZn»ÕZ”§Ö¸»‚¯€»d¼ÅÄ]Õ”u d¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{ ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ d¨³,ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zy{ZnËYÕY€]d¿ÁZ »¾ËY Հ̳{ZË,­{¯\‡ZÀ»‰Â»MÁYÂfv»|Ì·ÂeÁÂu{ ©ÔyÄ¿ZyYdËZ¼u,ºÌ³ÁՁZ][Z^‡YÁ‰Â»YÁ d‡Y{Y{Y€«Z¯Âf‡{{ÕÁY¿Á Â̴¿YÁ|Ì»YZ]­{¯Á|‹Z]€Œ«¾ËY|Àˆa{»,|‹Z] |À¯µZ^¿{Y½M d¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{ Ä] ÃZ‹Y Z] Ä»Y{Y { ÕÂƼmd‡ZË ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ÄÀÌ»{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ä°ÀËY ®¼¯ÖËZÅYÂfv»¾ÌÀq|Ì·ÂeÄ]|¿YÂeÖ»ՁZ‡{ZÆ¿ YÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »d¨³,|À¯ ‰Á€aÁՁZ‡Ã{Z»M{Ö¸»Á֟Z¼fmYdÌ·ÂXˆ»€œÀ» ÁÂu¾ËYÄ]½MZÀ¯{ÁÃ{Y{cÖeZ»Y|«Y½Z¯{¯ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÖËY‚·Z¤f‹YÕY€]ÕYZ]½YÂÀŸÄ] |À¯Ö»ÃZ´¿‚Ì¿©ÔyÁ ÖËY‚·Z¤f‹Y|‹ÕY€]©ÔyÕZÅd¯€‹YdËZ¼u Á ©Ôy ÕZÅd¯€‹ dËZ¼u Z] Ä°ÀËY €] |̯Ze Z] ÕÁ Ä] ºÌ¿YÂeÖ» ÖËY‚·Z¤f‹Y ¾¼“ ÁÂu ¾ËY { ZŹ€¨f¸a ,ºÌÀ¯®¼¯‚Ì¿ՁZn»ÕZ”§{[ÂyÖ¿Y€¼°uª¬ve ÕZ”§ { ½Z¯{¯ Y d¿Z̏ Õ{€^ÅY |À‡ { d¨³ Ö¸»Z¯ºÌˆ¬e֟¿Öf̼¯ZuÕZÅ{ZÆ¿½ZÌ»ՁZn» ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » { Z» Á d‡Y Äf§€³ c ºËY{Ã|Ɵ€]Y̷֨Z°eÕÂƼmd‡ZË ­{¯ÁÂu{©ÔyÄ¿ZyYdËZ¼u {ZnËYÕY€]Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]Ö»€¯ ¹€¨f¸a¾ËY{d¨³ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zy¹€¨f¸a \·Z«{cÔÌƈe{ZnËYÁՁZ‡Ä°^‹Á²ÀËÂfÀ»Š¬¿ ÁÂu{Z»Ád‡YÃ|‹¦Ë€ eÄ¿YˆmÕZÅ©Á|À [Z^‡YÁՀ̳{ZË,­{¯\‡ZÀ»‰Â»MÁYÂfv»|Ì·Âe žËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€a ¾Ì»Â‡{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »©Ôy ½YÂm¿ Á ­{¯ ÁÂu ՁZn» ÕZ”§ ½ÓZ § dˆŒ¿ ½{Â]€Ë~a\̇Md¸ŸÄ]½Z¯{¯€“ZuµZu{d¨³ ,YÂfv»Y¿YŽÌzŒeÁ{Ây€]{¹ÓÖËZ¿YÂe¾f‹Y|¿Á ,Ä »Zmĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅÄËÓÁ½Z¯YÄmÂe|À»ZÌ¿ Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]¾ÌÀr¼Å,|ÀfˆÅÖ¿Y€¼°uÁ¾Ë|·YÁ ½Z¯{¯YÄ »Zm{Y€§YY|{{Á|uZ»Œ¯{ ÕZ”§{½Z¯{¯Yd¿Z̏Â“»,|ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe {€Ì³Y€«ÄmÂe{»|ËZ]Ád‡Yd̼ÅY‚WZuՁZn» Õ{€^ÅY|À‡\ːeZ]Ä¿Zfz^‹Ây{Y{Ä»Y{YÖ»€¯ Ä] |À‡ ¾ËY ÄmÂe Á ½Z¿YÂm¿ Á ½Z¯{¯ Y d¿Z̏ ÁÂu { ,֫¬u Á ÖÀ§ ,ÖfÌ]€e ,֋Â»M cZŸÂ“» ÕZÅY‚]YÁ¾¼ËYÕZņËÁ€‡,YÂfv»|Ì·ÂeYdËZ¼u Äf§€³ c Ö]Ây ÖeZ»Y|«Y ,d^«Y€» ÕY€] ZÌ¿ {» Z] {‹Ö» hŸZ] |À‡ ¾ËY ÕY€mY ®‹ ½Á|] d‡Y »Y{ZÅÃZ´f‡{½ZÌ»Ö^‡ZÀ»Z¯ºÌˆ¬e,ՁZ‡Âf‡{ cՁZn»ÕZ”§{½Z¿YÂm¿Á½Z¯{¯Yd¿Z̏ ,{‹ŽzŒ»ÁÂu¾ËY{ÃZ´f‡{€Å¦ËZ›Á,{€Ì´] Ä]ÖËY‚§YºÅZ]ZÅÃZ´f‡{Á{€Ì´¿cÕZ¯ՁY» |¿Y{€b]Z”§¾ËYÕZÅ\̇MZ]ĸ]Z¬» ՁZ‡½Â»ÕY€]ÖÀ£ÕYÂfv»|Ì·Âe ,Ä»Y{Y{ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÁZŒ» ª¬ve{ºÆ»cZ»Y|«YYY€yZ§ÁÖÀ£ÕYÂfv»|Ì·Âe ºÆ»cZ»Y|«YYÖ°Ë{€¯½ZÌ]Ádˆ¿Y{ՁZ‡½Â» ,d‡Y€yZ§ÁÖÀ£ÕYÂfv»|Ì·Âe,ՁZ‡½Â»€»Y{ Äf‹Y{Öa{Y½Z¯{¯dÌ«ÔyÖËZ§Â°‹įÖËYÂfv» ‫ٶ‬æA•AQE§At+K§@E'¢D–—•›¦;•¢¡“§E+E#‫ٶ‬ å¢D*ME*{@ d‡YÃ{€¯Y|ÌaÄ »Zmֻ¼ŸÁZ]{Y{ÂyÃZ´ËZm½ZÌÀ]Š¿Y{¹Â]dˆË ÕÁM¿¹Â]dˆËÕY~³€ÌiZeÄ]ÃZ‹YZ]†¸n»ÕÁZÀ§ Z]{Y{Ä»Y{YÁd¨³Œ¯²Àŀ§Á{Zf«Y{ÕÁZÀ§Á ÂÀÅŒ¯ÕZÅŠz]YÕZ̈]ÄÅ{Á{d‹~³{ÂmÁ Z¯ÕZmÁ|ÀfˆÌ¿ZÀ‹M½M²Àŀ§Á{Zf«Y¾ËYZ]ºÅ ºËY{½ZÌÀ]Š ¿Y{²Àŀ§Ö§€ »ÕY€]Õ{ZˁZ̈] ZÅŠ·Zq¶uÕY€]|Ì·ÂeŠÆms€—dËZ¼uYÕZÌfyY ÁÁd¨³ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â]dˆË½ÓZ §ÕZŁZÌ¿Á ÖÀ¸Ÿ¾vÄ]ÄWYYÕY€]s€—¾ËYÖËZÆ¿ÕZÅŠËY€ËÁY {Y{€^y†¸n» Õ{Zˁ|uZe|¿YÂeÖ»Ã|‹{ZËs€—į¾ËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |À¯¥€—€]Y©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{½ÓZ §cÔ°Œ»Y Հ̳Z¯Ä]Ás€—¾ËYYdËZ¼uZ]d·Á{¹YÁ|Ì»Y{Á‚§Y ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿Á¹Â]dˆËÄ ‡ÂeÄ]½Â¿Z«ḑ€› |À¯®¼¯ †Ë{€aÕÁZÀ§­Za½YY~³½ZÌÀ]ºÅY¶Ì¸ne Y ÕZf‡ ”uZ] ½YY~³½ZÌÀ]ºÅ Y ¶Ì¸ne Šz] { ­ZaÄ ‡ÂeÁՀ̳¶°‹{֌z]€iYŠ¬¿įÕ{Y€§Y |‹€Ë|¬e|Àf‹Y{†Ë{€aÕÁZÀ§ ÃZ´Œ¿Y{ª^‡Y†ÌËÂa[Y€Æ‡|Ì ‡Y,Šz]¾ËY{ |̇ ,Ö¿ÁZ¯ ¾Ë|·YkY€‡ {ZËÃ|¿ ,¦Ë€‹ Öf À ÕÁZÀ§ ÕZÅ ÕZ°¼Å €f§{ d«Á †ÌË Õ{Zn‡ Z“ €f§{֌ÅÁ„a½ÁZ »ÖËY€Ì»€]ZÁÕÂƼmd‡ZË |¿|‹¶Ì¸neÕÂƼmd‡ZËÕZÅÕZ°¼Å ­Za ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ¾Ë€e€] Y €Ë|¬e †Ë{€aÕÁZÀ§ į†Ë{€aÕÁZÀ§­ZaÄ¿ZÌ·Z‡ ÔmY¾Ì¼Å{Â¿{ ,d‹Y{ ZfyY ‚Ì¿ ­Za ¾ËY ÕZžˀe€] ÃYÂÀŒm Á ­Za ÕZÅd¯€‹ ¾Ë€e€] ½YÂÀŸ Ä] ÕÁZÀ§ d¯€‹ ‰Y{€a,c{Z ‡ÃY½Z³|ÀËÂa,Z¿YČË|¿YŠ¿Y{d¯€‹ ¼̷ÁÕ{Y€§YÕÁM¿ÁÕÁZÀ§½YÂËY,YZ¯d»Ô‡½ZÌÀ] |¿|‹€Ë|¬eÁÖ§€ »†Ë{€a|À¼‹ÂÅ {YÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÕZa{Á€»Y{Y{Ä»Y{YÁd¨³¹Â] Ä] {€¯Ã|ÅZŒ»½YÂeÖ»s“ÁÄ]Œ¯ZÀ¯Áċ³ d¯€‹ÕÁÄ]ZŽZ»Z‡YÕZ̈]ÕZÅ{įÕ— d‡YÃ|‹Ã{Œ³½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ ŠÌ]ÖÀˀ§MŠ¬¿Y€¼fˆ»‰Ôe¾ËY¶ZuÕZf‡ {Á‚§YÁdˆ¿Y{©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹Y‚ŁY ÄqÖÀˀ§MµÂve{Y{ÂyŠ¬¿ZÅZ¯Á\ˆ¯¾ËY |¿|¿Z‡cZ^iYÄ]cÁ€iª¸y{ÄqÁµZ¤f‹Y{ZnËY{ ,ÖÀˀ§MZ¯½ÂqÖ¼ÌÅZ¨»YZÅÃZ´Œ¿Y{{Á€»Y¾ÌÀr¼Å Áµ|¼Å|ËZ]į{‹Ö»Äf¨³¾z‡µÂveÁcÁ€iª¸y ºÌÀ¯d¿Z̏ÁdËZ¼uÃ|‹{ZnËYµÂve¾ËYYÄqZb°Ë ¹Â]dˆË½ZËZf¼ÅÁ½ZÅY€¼Å|ËZ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯ ½ZÌ] |¿€Ì´] Y€« dËZ¼u {» ÕÁZÀ§ Á ÕÁM¿ {€°ËÁªË‚eÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »dˆz¿Ĩ̛Á {ZÆ¿®Ë\·Z«{ÁŒ¯ÕZÅŠz]Ö»Z¼eÄ]Ä¿YÁM¿ ½Z]ÁÃ|̇¡Â¸]Ä]½ÂÀ¯Y|¿Á¾ËY d‡YÖ¿Z»Z‡Y€§ ºÌfˆÅ|ÅZ‹Œ¯ÕZmÕZm{YÄ¿YÁM¿­€fŒ» ½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv»YÖËZ¼¿Á ­Za Ä¿ZÌ·Z‡ ÔmY ¾Ì¼Å{Â¿ Y Հ´Ë{ Šz] { ,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »†Ë{€aÕÁZÀ§ ÁÃ|‹ՁZ‡ÕZneįÄ¿YÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv» |‹ÖËZ¼¿Á,|¿YÄf§ZËÃYYZ]Ä] ,Z‡€ËY\—{Z³Z‡Za`aÃZ´f‡{Áֈ¨Àe®¼¯ÃZ´f‡{ |ÌWÂeZ»ÁÁdˀeMÕZÅÁY{|Ì·ÂeÕY€]ÖËÁY{ÄÌ·ÁYÃ{Z» ÁÖf ÀÕZÅ[Á€°Ì»Հ´·Z]€£Ä¿Z»Z‡,†ËZˈaÁ ­€‹–‡ÂeÃ|‹|Ì·ÂeÖËY~£žËZÀ{ZŽMՀ´·Z]€£ ÄËZa €] ¹Y{ µZƇY |“ ¶¼°» Á ½ZÅZ» ½Z»{ dˆË |Ì·Âe½Y|¿{ÕZÅÀ¨u€ÀËÓÁ®ÌeÂÌ]ՀaÁ®ÌeÂÌ]Á€a |‹ÖËZ¼¿Á|»Z§½YÁ€»†Ë{€ad¯€‹–‡ÂeÃ|‹ |]ZËÖ»ŠÆmՁZ‡²Àŀ§Z]©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÁŠÅÁ„aÄf̼¯†ÌËÕZÌfyYZË|À¨‡Yº‡Y€»¾ËY{ d¿ÁZ »†Ë{€aÕÁZÀ§­ZaÄ¿ZÌ·Z‡ ÔmY¾Ì¼Å{Â¿ †ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »€Ë|¬eZ],ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ |‹Y‚³€]­Za¾ËYÕZžˀe€]YÕÂƼm {ÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ \·Z£ZfyZ‡{Ä¿YÁM¿€Ì̤eÄ°ÀËY½ZÌ]Z]º‡Y€»¾ËY ÁÕÁM¿¹Â]dˆËÕZʼnÔeÀ¼i¾Ë€f¼Æ»Œ¯ Ä],{Âm»ZfyZ‡€Ì̤e¾Ë€f¼Æ»d¨³,{Â]ÕÁZÀ§ Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Ä]½|̌z]d̼ÅYÁZÅÃZ³|Ë{{µÂve Ö»edˆz¿ÕZŵZ‡{Äq€³ {{€³Ö»Z]©Ôy Ä]Á€»YZ»Yd‡YÕY‚§Ydz‡Ö»Âƨ»Ä ‡ÂeºË{€¯ Ö»Âƨ»‚Ìq€ÅYŠÌ]Ä ‡ÂeįºËYÃ|̇ÁZ]¾ËY d‡YÖ´Àŀ§ ÖfyZ‡€ËÕZÅŠ·Zq¶uÕY€]Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕZf‡ {Á‚§YºÌ‹Z]Ö´Àŀ§ÁÕY‚§Y¹€¿ÕZÅZ°ÅYµZ^¿{Ä]|ËZ] Ö»ÕÁY¿ÁdÌ«ÔyZ]Z³Z‡²Àŀ§®ËdyZ‡Z] ºÌÀ̌À]ÃZœ¿Ä]YµÂveºÌ¿YÂe \̇MÁZÅÄÀ˂Å,ZʼnÔeÄ¿Zfz^‹Ây{Y{Ä»Y{YÕÁ µÂve¾ËYÄ]ºË{€¯¶¼veÄf‹~³ÕZŵZ‡{įÖËZÅ ÖÅZ´ËZmÄ]Á€»YÕÁM¿¹Â]dˆËÁ|Ì»Zn¿YÖ´Àŀ§ YÕÁM¿Á|À˳Ö»¾z‡½MYļÅįd‡YÃ|̇ |À¿Y{Ö»cÔ°Œ»¶uÃZq ZÅŠ·ZqÄ]ÃZ‹YZ]©ÔyÁ¹€¿žËZÀÄ ‡Âe{Zf‡†ÌË ½ZÌÀ]Š¿Y{¹Â]dˆËdÌ^jeÁՁZˆ´Àŀ§Õ|mž¿Y»Á ÕZfyZ‡{Ö·Âve¾ÌÀq{ZnËYd¨³dˆz¿ÕZŁÁ{ {Â]Ã{€¯c{ZŸ֋Á€§¹ZyY¶ZuÕZÅ|»M{Ä]į ÕÁM¿¹Â]dˆË½ÓZ §įÕZ¯Z]Z»Y{Â^¿½Z‡M½Y|Àq |‹Äf‹Y{€]|À¼‹Y¹Z³¾ËY|¿|¿Z‡€¼iÄ]ÕÁZÀ§Á ÃZ³|Ë{į{ÁM½Z¤»YÄ]YÖÆmÂe¶]Z«ÕZÅ{ÁZf‡{Á {€¯\¸m{ÂyÕ‡Ä]Y½ÓÂXˆ»ÁÄ »Zm dˆË¾ËY¡Â¸]YÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » صفحه 13 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫ٶ‬æ)m§O§P—+Q—m—•rƒ?–¢D–—•G{E‘–ku–@ •¢¡@D–*M@š~P§•‫ٶ‬ å¢D*ME*{@ d‡YÃ{€¯€Ì̤e©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{ÕY~³ÄËZ»€‡d¼‡Ä]¥Z«ÁYՀ̳dÆm ½ZÌ]©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡†ÌW Äf§€³¶°‹¥Z«ÁY½Z»Z‡{ÃZ³|Ë{ÁÃZ´¿€Ì̤e{€¯ Ä]¶Ë|^eY{ÂyՂ¯€»½Z¼fyZ‡½Z»Z‡¾ËY d‡Y µZ §½Z¿YÂm½M{įd‡YÃ{€¯ÕÁM¿½Z¼fyZ‡ ½ZŒ¿¾ËY |ÀÅ{Ö»Ä ‡ÂeY{ÂyÕZÅÃ|ËYÁ|ÀfˆÅ Ä ‡ÂeÄ]d^ˆ¿ÖÅZ³|Ë{ÄqėÂ]€»½ÓÂXˆ»|Å{Ö» |À¼‹YÃZ³|Ë{¾ËY {Y{©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y ¾ËY Y |ËZ] |À¯Ö» ¦ŸZ”» Y Z» dÌ·ÂXˆ» Á d‡Y {‹¹Zn¿Y¹ÓÕZÅdËZ¼ucZ¯€u ½Y€ËY c|« €ÅZœ» Y ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ |ÀfˆÅ {Z‹YÁ²Àŀ§€ËÁָ̟Z¼‡YÕ|Æ»|¼v»¾ÌÀr¼Å ±‚] €ÅZœ» Y ¥Z«ÁY d¨³ º‡Y€» ¾ËY { ֻԇY gY€Ì» d‹Y|Æ´¿ Á š¨u Ä] į d‡Y ֻԇY ½|¼e ĸXˆ»®ËµZu¾ÌŸ{į|À¯Ö»®¼¯Z»±‚] d‡YÖËY{dÌ»Á€v»ÕY€]Õ{Zf«YºÆ» ÕZÅ d¯€‹ €“Zu µZu { {€¯ ½ZÌ] ¾ÌÀr¼Å ÕÁ Á€»YZ»|ÀfˆÅ½Y€ËYc|«€ÅZœ»Yְ˽ZÌÀ]Š¿Y{ ¦«ÁÁÂuĿ´qįºÌfˆÅ|ÅZ‹ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ ÁŠ¿Y{Ä]{ÁÁÕY€]{Âm»ÕZÅḑ€›YÄfˆ¿YÂe |À¯Ã{Z¨f‡Y½MÄ ‡ÂeÁ|Ë|mÕÁZÀ§ {Y{Õ{Zf«YÁ֟€‹ÁÖ«ÔyYÄmÁ¦«ÁÕÁÄf¨³Ä] ZÅdÌ·Z §|Ë|mÃÁ{ d‡YÕ{Zf«YdÀ‡¾Ë€f¼Æ»Á Ö»½ZŒ¿|Ë|mÕZÅÕÁZÀ§Z]|¿ÂÌaÁ¦«ÁÁÂu{ d‹Y{Ä »Zm{Հe€iR»Š¬¿½YÂfÌ»į|Å{ ÕZf‡Z¿‡”uZ]¦«Á{ZÆ¿ÕZÅ{ÁZf‡{ÃZ´ŒËZ¼¿ Õ|Æ»|¼v»,ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ¹Ô‡ÓYdnuÁֻԇY{Z‹YÁ²Àŀ§€ËÁָ̟Z¼‡Y ¥Z«ÁY½Z»Z‡†ÌW֋»ZyÕ|Æ»|̇¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ d§ZËŠËZŒ³¦«ÁÄf¨ÅZ]½Z»‚¼Å {ÖeӐv»Á֟Zz¿žËZ“½YZ¼Ì]Ö¿YÂeZ],†°ËY ÕY€]ּƻ¹Z³Á|¿YÃ{€¯Ö»Â]YՁÁZŒ¯ÁÂu |Àf‹Y{€]Œ¯ÕZŁZÌ¿ž§ÁZźˀveZ]ÁZ^» d‡YÃ{€¯Ä]€neÖÆmÂe¶]Z«ŠÆm¦«ÁÁÂu {ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ ¾ËYÕZ°¼ÅÄ]ÃZ‹YZ]©ÔyÁÕÁM¿‚¯€»Y|Ë{Z] ÕZÅÄ¿ZyՁY|¿YÃYÄÀÌ»{¥Z«ÁY½Z»Z‡Z]d¿ÁZ » ¦«ÁÁÂu€ÌyYÕZÅ µZ‡{d¨³ÕÁM¿Á©Ôy Ö»ZÂy d‡YÃ{€¯Ä]€neYÖÆmÂe¶]Z«ŠÆm Á¦«ÁªË€—YZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»PeÁÂuÄ]½YÂe {€¯ÃZ‹Y¥Z«ÁY©Á|À d¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » Z]į|¿Y{”uÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{Á€»YÕÁZÀ§ÕZÅ d‡{Ö³‚]ÕZÅd̬§Â»Ä]¥Z«ÁY½Z»Z‡Հ̴Ìa ÄËZ»€‡d¼‡Ä]¥Z«ÁYՀ̳dÆm|ÅZ‹†a |Àf§ZË ºÌfˆÅ©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕÁÕY~³ Ã{€¯Za€]YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡ Á cZ»|y ½M ÕZÅğ¼n»€Ë Á ½Z»Z‡ ¾ËY Á d‡Y ÄWYY Y ¦«Á ÁÂu { Ä¿Z‡ Ã|˂³€] ½ÓZ § cZ»Y|«Y ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»ZeYÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY |¿{Y{ {Y{Ä»Y{Y ÁÖ´Àŀ§cZ»|y,½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»YdËZ¼u Áš¨u,cZ§Â«Â»ÕÁÀÆ],¥Z«ÁY½Z»Z‡֟Z¼fmY _Zq,į€^f»Z¬]Ö¿Y{Z]MÁ½Y€¼Ÿ,cZ§Â«Â»Yd‡Y€u |ÀfˆÅÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYcZŸÂ“»¥Z«ÁYcYZŒf¿YÁ Á sZff§Y ÂeZ‹Â· ¶§Â¿ ©Ôy Á ÕÁM¿ ‚¯€» |‹ÄWYY¾°‹ºË€vecӐv» ¶§Â¿ ©Ôy Á ÕÁM¿ ‚¯€» º‡Y€» ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å |‹|Ë{Z]Ád§ZËŠËZŒ³ÂeZ‹Â· dve©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹,‚¯€»¾ËY{ ŠËZ¼¿Ä]Y{ÂyÕZÅ{ÁZf‡{¥Z«ÁY½Z»Z‡dËZ¼u ÕZÅÁÂu Y ÖeӐv» į ÖËZÅ d¯€‹ |Àf‹Y~³ ®Ì§Y€eµ€fÀ¯Y{YÖuY€—,Ö»Â]¹{»|À¿Z»¦¸fz» Ö¿Z»{µÂ¸‡ĸ̇ÁÄ]֟Zz¿cZ ËZ“½Z»{,ÖËYÂÅ Ä ‹Y€]ÖÀf^»cӐv»,Ö]~mÕZÅpÌa,Ö^̯€e {€¯¾Ì»ZeYÖf‹Y|Æ]Á֌ËYMžËZÀZÌ¿ZÅ®^¸m‚ˉÁ€a ¶]Z«Äf§Z¯Ä]ÄÌ·ÁY{Y»Yį|‹hŸZ]µÂv»¾ËY ÕZŽZ³Y–‡Âe|Ì·Âe–ËY€‹ºÅ¾ÌÀr¼Å,|‹Z]{Z¼fŸY {‹|,ÖeZœ¿ ºÌ¬fˆ»—Ä]½ÂÀ¯Y{Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅ®^¸m‚Ë ºÌ¬fˆ»€Ì£—Ä]€¨¿Á|ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ»€¨¿ |ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ» ZÅ®^¸m¥€»€aYZ] l¿€] Y‚» į Õ— Ä] d‡Y ՀfŒ»€a ®^¸m YZ] ,ZÅÕY|£€» ,½ZÌÅZ» €zf‡Y ,Z¯l¿€] ÕZŽZf‡Y ,Œ¯ €‡Y€‡ Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕZŽZf‡Y ÕZÅÕY|»Y{ |ÀfˆÅ½ZÌÀ]Š¿Y{Ã{ÁM€§¾ËYì·Z]½ZˀfŒ» {¯®ËÄ]Ã|¼ŸZÌ¿,½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¾ËY¶»ZŸ€Ë|» Ä»Y{Yd‡Y¾Ì»Ze¶]Z«Ö»Â]ÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡YZ]¶¼°»ZË YZ]ÁcY|Ì·Âe{‰€´¿€Ì̤e|À»ZÌ¿Â“»¾ËY{Y{ cӐv»YÃ{Z¨f‡YÁ\‡ZÀ»Ö]ZËYZ]Ád‡Y¥€» ÖËZ̼̋ÕZÅ{¯¥~uÁº·Z‡ÕY~£,Âv»d»Ô‡ Ä ‡ÂeÁcY{Z,|Ì·Âeª¿ÁÕY€]Ä»Ó¾Ë€eºÆ»Y {€¯½YÂÀŸdyZ‡½Y€ËYcӐv»ÕÁZÀ§ ÁÖeÔ̋ÕZÅÃ{ÁM€§ÕY~£ZÌ¿YÕYÃ|¼ŸŠz]į {‹Ö»¾Ì»ZeµÂv»¾ËYY½Z˂]MÖËY~£ÕZŶ¼°» ½Âq Հ´Ë{ ÕZÅÁÂu { ¾ÌÀr¼Å Ã|‹{ZË µÂv» ½YÂÀŸÄ]ÕY{¡€»ÁÕÁ€b»Y{,[ԓZ§Á[ZˆaĄ̈e kY€zf‡YÁ¾Ì¿Ż°̧Ä¿Y|´¿kY€zf‡Y,ÖËY~£¶¼°» {€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»ÖfˆËdy‡½YÂÀŸÄ]¾£Á Y ÕZ̈] { ,µÂv» ¾ËY ÖmZy Ŀ¼¿ Äq€³Y ÕZÅd¯€‹YÖy€]Á{Y{{ÂmÁÄf§€ŒÌaÕZÅŒ¯ ½{Â]Ö»Â]Z»Y,|ÀÀ¯Ö»|Ì·ÂeYÖ¸yY{Ŀ¼¿‚Ì¿®q¯ ÕZÅÖËYZ¯Z]Ö]M‚^‡Á‚^‡Ã{Y¿ZyÕZÅ®^¸mY̗֨ Öf‹Y|Æ]Á֌ËYM,ÖËY~£žËZÀ{Ze|‹|Ì·ÂeÃ{€fˆ³ {€Ì´]Y€«Ã{Z¨f‡Y{» ‚˽ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ZËY{ÖWZÌ¿{|̼u ½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv»¾Ë€eºÆ»ÃZ]{,½ŻZaÖ°^¸m ½Md̼ÅYÁ{€]Z¯,ZÅ®^¸m‚ËÁÂu{dyZ‡½Y€ËY ¹Â¸ŸZ]žËZÀYÕZ̈]{Ӏ¯ÁZÀÌ·Á€b‡Y®^¸md¨³ ÕZŶ¼°»ÁÖËY~£žËZÀ|À¿Z»,½Â³Z¿Â³ÕZÅÕÁZÀ§Á ²¿Á½Z˂]M,Â̗,¹Y{¶j»Ö¿Zˆ¿Y€Ì£ÁÖ¿Zˆ¿YÖËY~£ ՁÁZŒ¯,[ԓZ§Á[M,Öf‹Y|Æ]Á֌ËYMžËZÀՁZ‡ {Y{{€]Z¯ÕY{¡Z]ÁdŸYÁ {Y{{€]Z¯d»Ô‡ÁY~£{®^¸m‚Ë Á ÁY{ { ½ZÌÀ]Š¿Y{ µÂv» ¾ËY ÕZÅ{€]Z¯ Y Ö°Ë ,Öf‹Y|Æ] Á ֌ËYM ÕZŹ€¯ Y ÕZ̈] -d‡Y ½Z»{ ZÅ®^¸m‚ËÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡YZ],ÖËY~£¶¼°»ÕZō€« Ä]‚Ì¿ՁÁZŒ¯ÁÕY|£Z]{¾ÌÀr¼Å {‹Ö»|Ì·Âe {Y{{€]Z¯½ZÅZ̳Ã|ÀÀ¯ÁZ]Á{¯½YÂÀŸ Õ—Ä] {Y{ZÌ¿µÂv»¾ËYÄ]‚Ì¿½Z˂]Md ÀZ»Y ‫ٶ‬æ €MŽ–@›¦•D@£+D@UšI§–¢¡)§;›«D#‫ٶ‬ |‹¾ËÁ|e½ZÌÀ]Š¿Y{cZ»|yÁZÅÓZ¯cY{ZÄ ‡ÂeÕY€]ÖfËZ¼uÕZÅÄfˆ] cZ»Y|«Y ĸ¼m Y Ö¿ZÆm YZ] Ä] Ö¸yY{ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe d‡YcY{ZŠËY‚§YÁÂu{ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ‹YZ]Õ¿Ä ¸« µZ‡ ¹Á{ ļ̿ { ZŽZÌÀ]Š¿Y{ cY{Z Ä ‡Âe ÕY€] ÕZmµZ‡{–ËY€‹½|‹€fÆ]Ä]ÄmÂeZ]d¨³, ÖfËZ¼uÕZÅÄ»Z¿€],µZ‡¹Á{ļ̿ÖÀÌ]ŠÌaÄËÂ]Á Á ZÅd¯€‹ ÖeY{Z ½YÂe dˬe ÕY€] Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » |‹|ÅYÂyµZ^¿{½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»YZ]Ä ‡Âe d¿ÁZ »ÕÁZÀ§Áº¸ŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]cÔ»Z e‚¯€»†ÌË Y{€¯½ZÌ]¾ÌÀr¼ÅÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ cӐv»ÖeY{Z€Ìˆ»{ÁŠÌaÕZÅÄ»Z¿€]ĸ¼m Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€]ZÅdËZ¼uՁZ‡ÄËÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ |¿€Ì³Ö»Y€«Ö¸¸¼·Y¾Ì]¾Ì»ZeÀÌn¿{įd‡YÖ¿ZÌÀ] ª]Z˜eÁZÆ¿MÖeY{ZÖ³{Z»MÖ]ZˁYªË€—YºÆ»¾ËY ªË€—YZÌ¿{YZ]ÁY|¿YÁºnuZ]ZÆ¿MÕ|Ì·ÂecӐv» |‹|ÅYÂy¹Zn¿YÖ¿ZÆmcZne½Z»Z‡ÕZÅÃ{Y{ ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅÄ»Z¿€]YÖ°Ë Ä]ÖeY{ZÄËÁÕZÅdËZ¼uÄWYYÕZmµZ‡¹Á{ļ̿{ d‡Yd̨̯Z]cӐv»ÕYY{Á|À¼eYÂeÕZÅd¯€‹ ,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ ÕY€mY Á ¾ËÁ|e Ä] ¹Y|«Y Zf‡Y ¾Ì¼Å { d¿ÁZ » ¾ËY Z]–^e€»ÖfËZ¼uÕZÅÄfˆ]ÁZÅ֌»–yÁZÅÄ»Z¿€] d¯ZŒ»Z]½ZÌÀ]Š¿Y{cZ»|yÁZÅÓZ¯cY{ZÄ ‡Âe d‡YÃ{€¯–]€Ë}žmY€» ,ÖmZyÕZÅÄËZ»€‡[~mÕY€]ՂËÄ»Z¿€]{Á‚§YÕÁ µZeY Á Œ¯ Y kZy ½ZÌ¿Y€ËY d¯ZŒ» ŠËY‚§Y ”u,½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÖf»ÁZ¬»{Zf«Y{ºÆ»ĐyZ‹ ÕZÅdÌ·Z §  { ֏y Šz] Á ¹{€» Ä¿ÓZ § ÖËZ¼¿{ÂyÁd¯ZŒ»Z]‚Ì¿Z¯¾ËYkÁYÁd‡YÕ{Zf«Y Á±‚]ÕYZ] {ÂyÖ»º«Ö¿ZÆmYZ]{”u¾ËY {ÁMÖ»ÃY€¼ÅÄ]Ä »ZmÕY€]Õ{ZˁÖ·Z»ž§ZÀ»į{‡€a d‡YZÅŒ¯Y|ËZaÄ ‡ÂeZ‡ÄÀÌ»Á {½Y€ËY”ucÁ€“Ä]ÄmÂeZ]Á Z‡Y¾Ì¼Å€] ÕZÅd¯€‹Õ|À¼¿YÂe½{Â]ÓZ]ÁÖ¿ZÆmÄ¿YÁZÀ§ÕZÅYZ] ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »,ÄÀÌ»¾ËY{©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ”uZ‡ÄÀÌ»Zed‹Y~³½Y|Ì»Ä]ZaÕÂƼmd‡ZË {‹Ö¿ZÆm¾Ë{ZÌ»{ZÅd¯€‹¾ËY Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÔ»Z e‚¯€»†ÌËÕ¿Ä ¸«Õ|Æ»Äf¨³Ä] 棕E§}”¡EmNE*L¢E#¢DG# ¢D–—•B—l•#)?M’E§¢¡¢F# A”{£‘£§FA‘D@E*P¦# cӐv»|Ì·ÂeZ]Œ¯{©Ôy½YZ‡ՁZ] Œ¯{ՁZ]d ÀÄ ‡ÂeÕY€]dyZ‡½Y€ËY ÁÂu¾ËYYZ]YY½Y€ËYºÆ‡Ze|¿YÃ{€¯¹Y|«Y |ÀÅ{ŠËY‚§Y ÁÖ´Àŀ§žËZÀ¾Ë€f³‚]YՁZ]d À YÃ{Z¨f‡YZ]ZÅŒ¯įd‡YZÌ¿{{|‹Ä] { |ÀÀ¯\ˆ¯Ö]Ây|»M{|À¿YÂeÖ»½MYZ] {ÂmÁÖ]ÂyÁÕYħ€u½YZ‡ՁZ]‚Ì¿½Y€ËY |‹Ä]€nÀ»ḑ€›¾ËYYÃ{Z¨f‡Yį|¿Y{ {‹Ö»Œ¯{ՁZ]d À ÕZÅd¯€‹YÖ°Ë{Z³Z‡Za|¿ÁM½YÁM¾§ Öf¯€‹ d‡Y¶ËZ]»ÕZÅՁZ]ÁÂu{©Ôy Y€«{ÂyZ¯ Z‡YYÕÁM¿ÁdÌ«Ôyį Žzf»ÕÁ€Ì¿½YÂeYÃ{Z¨f‡YZ]Zed‡YÃ{Y{ d À{½Y€ËY²¿€a”uÕY€]€i»Ö»Z³ |‹Z]Äf‹Y{ՁZ] ¾ËY ÕZÅ dÌ·Z § ÃZ]{ Öf‹{ Z“|̼u ՁZ] dyZ‡ Á ÖuY€— d¨³ ©Ôy d¯€‹ YՀ̳ÀÆ]Ä]įd‡YÕZ¯Ö¸ËZ]»ÕZÅ YÃ{Z¨f‡Y ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YŽzf»ÕÁ€Ì¿ \‡ZÀ»ÁZ^ˁՀÅZ›¾f‹Y{,|Ë|mÕZÅÃ|ËY |Ì·Âe{Z»įd‡YՂÌq½MļÅÕY€]½{Â] ºËY{ÄmÂe½MÄ]cӐv» Ä^Àm €fŒÌ] Z» ÕZÅՁZ] {Y{ Ä»Y{Y Öf‹{ ÁÂu { ‚Ì¿ ՁZ] ®Ë Z»Y {Y{ Ö»€³€‡ |‹Z]į֟¿€ÅYՁZ]Äf^·Y ºËY{Հ̳{ZË ÄmÂeÁ‚¯€¼e,Հ̳{ZËÕZŀf»YZaÕÁ€] {Y~³Ö»€ÌiZe {ZÅՁZ]d¨³¾ÌÀr¼ÅZ‡ՁZ]µZ §¾ËY Õ{€]Z¯ |À¿YÂe Ö» ²Àŀ§ lËÁ€e Á Ä ‡Âe Z]\‡ZÀf»ÁÖ¿Y€ËYÕZŽZ¼·YYÃ{Z¨f‡Y |À‹Z] Ã|ÀÅ{‰€fˆ³ZÅՁZ]{½Z»Œ¯²Àŀ§ Ä]½YÂeÖ»µZj»½YÂÀŸÄ] d‡YÂ“»¾ËY Ö¿Y€ËYÕZŽZ¼·YY¿Yį{€¯ÃZ‹YY€Ì»MՁZ] –Ìv»ÁՁZ]®^‡,Zŀf¯YZ¯,֬̇»{Y ¾Ë€e{¸¿Y{€aYՁZ]¾ËY |Ë{½YÂeÖ»ՁZ] d‡YZÅՁZ] ©Ôyd¯€‹¾ËY½ÂÀ¯YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Öf‹{ {Á‚§Y,d‡YÃ{€¯ē€ŸYZ]Ä]Á|Ì·ÂeYՁZ] Öy€][Z¯‰Ây,|{|,½|»µÁ|m Ö ‡ZÆ¿MÄ ‡ÂeZ]į|ÀfˆÅZÅՁZ]¾ËYY ՁZ]YÃ{Z¨f‡YÄ]\Ì£€eYÖ¿Y€ËY€]Z¯ºËY{ ºÌÀ¯Ö¿Y€ËYÕZÅ Á {Y{ ÕY Ã{€fˆ³ YZ] ºnu ՁZ] d À YZ]ºnu€œ¿YĬ˜À»µÁYŒ¯‚m½Y€ËY ՁZ]cY{Z{ÂmÁ¾ËYZ] d‡Yd À¾ËY ½YZ‡ՁZ]YdËZ¼uZ]|ËZ]Ád‡Yº¯Z̈] {Ä̯€e ºÌÀ¯Z¯½MÕÁÁÂu¾ËY½ÓZ §Á ¾ËYÕÁÕY~³ÄËZ»€‡Ä]Á€‹µZ‡ ZÅŒ¯¾Ë€eª§Â»Yְ˽ÂÀ¯YÁ{€¯ÁÂu ՁZ]Y|{Ád‡YÁÂu¾ËY{ d‡YŒ¯¾ËYÄ]ª¸ f»Z°Ë€»Y{Ö¸ËZ]» Z] ºËY{ ÁÂu ¾ËY { Ö]Ây ḑ€› ‚Ì¿ Z» |ÅZ‹ºÌ¿YÂeÖ»½MYdËZ¼uÁÕY~³ÄËZ»€‡ ºÌ‹Z]Ö]Âyd§€ŒÌa Á¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡Âe Á ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy {ZnËY Z] ÕÂƼm d‡ZË ÁZÅÄ°^‹{ZnËYÖa{ZŽZf‡Y{ÕÁM¿ YÖ´Àŀ§žËZÀZ]–^e€»Ä¿YÁZÀ§ÕZÅċÂy d‡YՁZ][Z^‡YÁÖ»€³€‡,ՁZ]ÁÂuĸ¼m |ÅZ‹Œ¯{YžËZÀ¾ËYÄ ‡ÂeÁ|‹Ze ºÌ‹Z] صفحه 14 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫ٶ‬å¢D*ME*{@‫ٶ‬ -d‡YÃ{‡€§ÕZÅd§Z]ÕZÌuYÕZÅZ°ÅYYÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÄ ‡Âe |À¯dÌ·Z §ÄÀÌ»¾ËY{Ö]ÂyÄ]|¿YÂeÖ»¥Z«ÁY½Z»Z‡ –£"Œu’D¦#¢D§›#)?M’E§¢–D@ A‘£u–Ee ,ÖËÁY{ÁÂu{µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë Ö^¸«½YZ¼Ì]{Â^Æ]Ä]®¼¯ÕY€]Yַv» Y Հ̴ŒÌa Á ½Ây Ö]€q Y ֋Z¿ Ö«Á€Ÿ Á d‡YÃ{€¯ՁZ‡ÕZneÁ|Ì·ÂeZŽZ—€‡ ÃÁ„aÁY{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Հ¨ m©}Zu¹ZÌa d¨³ ½ZÌÀ]Š¿Y{ µÂv» ¾ËY ÃZ]{ ,€]Zm ÄfˆÅÃZŸÖÅZ̳€iR»Ã{Z»¶»Z‹`ˀ³ZfËÁ {|¿YÂeÖ»įd‡YÕ{Y»ÁÓZ]|{Z]´¿Y Z¯Ä]Ö¨¸fz»ÕZÅÕZ¼Ì]YՀ̴ŒÌaZ˽Z»{ {Á€] ÕZÅÕZ¼Ì] Y Հ̴ŒÌa ÕY€] Ã|‹{ZË ÕÁY{ ,Ղ¤» Á Ö^¸« ÕZÅÄf°‡ ,Ö«Á€Ÿ Á Ö^¸« Y{Ây֌z]€iY,ZŽZ—€‡Y¿YYՀ̴ŒÌa ¶]Z¬»{d‡Âad›Z¨u{ÁÃ|¿Z‡cZ^iYÄ] d‡Y|»MZ¯€”»ÕZÅÄ ‹Y ,½ÂyZŒ§ŠÅZ¯{`ˀ³ZfËÁįÖ·Zu{ ,d‡Y|̨»½ÂyÖ]€qÁµÁ€fˆ¸¯½{ÁM¾ÌWZa Y Հ̳¸m ,¾»‚» Õ|ËÁ ÖWZ‡Z¿ Y|¿YÂeÖ» ÕZźy{Â^Æ]ÁՀ̴ŒÌa,©Á€ŸÖ³|ÀÀ°‹ Հ̴ŒÌaÖ]Y{Z‹Á•ZŒ¿š¨uZÀ¯{֋Y³ |À¯ ÁY{ÖuY€—{ÕÁM¿ Ád‡Yd¸a,µÂv»¾ËYÖËÁY{¶°‹ÖuY€— {€§Ä]€vÀ»ַ»€§ÖÅZ̳ÕZÅÁY{ÄÀÌ»{ ½YZ¼Ì]ÖfˆËÖ¼ÅY€§Á֌z]€iY{į{Y{ {Y{ÖÆmÂe¶]Z«Š¬¿ Ä] ½YÂeÖ» ÖËÁY{ ÕZŹ€§ ¾ËY ÕZËY‚» Y d·ZuÄ]d^ˆ¿cY}¾ËY€e\‡ZÀ»ՀË~a‰‚Ë { ּƻ Š¬¿ į {€¯ ÃZ‹Y ķ¿Y€³ Á {Âa |À¯Ö»Z¨ËYÖËZÆ¿\̯€eÕYÂfv»ÖfyYÂÀ°Ë {Y{ÖuY€—{Հ´Ë{ÕZÅÖ³„ËÁÁY{¾ËYZ»Y |Ì·ÂeÕY€],²ÀÌb»Y{Á{€˜yŠÅZ¯¾¼“į ½Z°»YÁd‡Y\‡ZÀ»ÁY{ŠÅÄfˆÅMÕZŹ€§ Z]€´Ë|°ËZÀ¯{YZ³Z‡Z¿ÕZÅÁY{Հ̳Y€« {Y{|uYÁÖ¿Â̇Ó»€§ ÓZ]֌z]€iY ÃÁ„aÁY{dyZ‡½Y€ËYÕÁY{Ä¿YÁM¿ÖuY€—{ ŠËY‚§YÄ]¾ÌËZaºnuÄ]t˜‡d^ˆ¿Z],€]Zm YÂy Á d‡Y Ã|‹ ®¼¯ ÁY{ [~m t˜‡ €´Ë{YÃ}dyYÂÀ°ËžËÂeÁ[¸˜»Ö¿Zˀm {ÁÖ»Z¼‹Ä]½MÕZÅÖ³„ËÁ ,‰Á ¾ËY Ä] Ã|‹ ÖuY€— ÕÁY{ ¾ÌÀr¼Å YÖ Ì‡Át˜‡{Ã{€fˆ³cÄ]|¿YÂeÖ» Ö “»cZ°Ë€veÁ{‹žËÂeÃ{ÁÁÃ| » |Å{ŠÅZ¯YZÅÁY{ {Z ÕY€] ZÅÄÀÌ» {ZnËY Ä] ÃZ‹Y Z] Հ¨ m Õ{Á|uZe|‹ÕZ”§d¨³µÂv»¾ËY½{€¯ ºÅY€§ ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÕY€] Õ{Zˁ ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Հ̳¶°‹Z]įd‡Y Õ{| f»®q¯ÕZÅd¯€‹,ÕÂƼmd‡ZË Z¯Ä]ÄÀ˂žˀeº¯Z]Y{ÂyŠ¿Y{|¿YÄfˆ¿YÂe |ÀÅ{Y€«½Z´¼Å|Ë{¶]Z¬»{Y½MÁÄf§€³ ,ZÅd¯€‹¾ËYÄ ‡ÂeÁ|‹hŸZ]Â“»¾ËY d‡YÃ|‹Ö¸yY{ÕZŁZÌ¿ž§Ä]®¼¯ZÀ¯{ ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU Ö¼Ë|«ÕZÅ|uYÁ¥Z«ÁYįZn¿MYÁ{Y{Հ̴Ìad̸]Z« cZ§Â«Â»YÕZ̈]\uZÁ{Y{Ö¼Ë|«ÕZÅĸv»{Y |ÀÀ¯dÌ·Z §ÄÀÌ»¾ËY{Ö]ÂyÄ]|¿YÂeÖ»d‡Y d¨³©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡†ÌW {d‡YÄfˆ¿YÂeÖ]ÂyÄ]ZŵZ‡¾ËY{¥Z«ÁY½Z»Z‡ ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅį|À¯{ÁÁÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÁÂu ªË€—Yįd‡YÄf‹Y{cӐv»|Ì·Âe{dËZ¼uÁ {‹Ö»¹Zn¿Y¥Z«ÁY©Á|À ÄËZ»€‡ ZÅ ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕÁ ½Z»Âe {Z̸̻ |‹ÕY~³ |̇¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnuº‡Y€»¾ËY{¾ÌÀr¼Å ½ZÌ]ÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡†ÌW֋»ZyÕ|Æ» dyZ‡€ËdˬeÕY€]½Z»Z‡¾ËY{Z»‰Ôe¹Z¼e{€¯ dÌ¿Ä]ÄÀÌ»¾ËY{įºÌf‹Y{ÄmÂe¾ÌÀr¼Å {Â]ZÅ ¦«ÁdÀ‡YºÌ¿YÂeÖ»¾ÌÀr¼Å ºÌÀ¯¶¼Ÿ‚Ì¿¦«YÁ |À»ÀÆ]Œ¯{Äf§€ŒÌaÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÕY€] ºË‹ ÁZÀ§½ÓZ §{Y{Ä»Y{YÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡†ÌW ¾ËY |¿YÃ{€¯tf§YZÅĸ«½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{ ZŽZÌÀ]Š¿Y{ d‡Y Œ¯ ÕY€] ÄËZ»€‡ Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿ ¶¼Ÿª§Â»º¸ŸՁZ‡ÄÀÌÆ]Á½Z»{ÁY{{|Àfˆ¿YÂe ÕZÅğ¼n»¾ËYYÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡{ |ÀÀ¯ ºÅY€§ZÆ¿MÕY€]YÖËZÅdyZ‡€ËÁÃ{Z¨f‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ZÌ¿¾Ì»½ZÌÀ]Š¿Y{®Ë€³YµZj»½YÂÀŸÄ] ºË{€¯ ºËYÃ{€¯d¯ZŒ»,{Y{ ÕZÅd¯€‹ Z] d¯ZŒ» ¾ËY {€¯ ½ZÌ] ¾ÌÀr¼Å ÕÁ ¾ÌÀr¼Å d‡Y Ã|ËZ§€a ‚Ì¿ ½Z»Z‡ ÕY€] ½ZÌÀ]Š¿Y{ Ã|‹ ՁY|¿YÃY ½Z»Z‡ { ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ©Á|À ZŽZÌÀ]Š¿Y{ ÄÀÌ» { ½Z»Âe {Z̸̻ Á d‡Y ºËYÃ{€¯ÕY~³ÄËZ»€‡ ¾ËY ½ZËZa { ¦«Á ½YÁZË Ö¸» ŠËZ¼Å ½Z^zfÀ» ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡”uZ],º‡Y€» Õ|Æ»|̇ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ ¹Ô‡ÓYdnu ,ÕÂƼm†ÌW ‚ËÁ€a Á ÄˀÌy »Y Á ¥Z«ÁY ½Z»Z‡ †ÌW ֋»Zy ,©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯ |¿|‹€Ë|¬e,{Â]{ZËÁs·d§ZË{Z] ÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡"¦«Á½YÁZË"Ö¸»ŠËZ¼Å †ÌW ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » ÕZf‡ Z¿‡ ”u Z] Õ|Æ» |̇ ¾Ì¼¸ˆ¼·Y Á ¹Ô‡ÓY dnu Á ÕÂƼm Z]½Z»‚¼ÅÄˀÌy»YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡†ÌW֋»Zy |‹Y‚³€]¦«ÁÄf¨Å Y cӐv» Á ºÌÀ¯ Ã{Z¨f‡Y Œ¯ { ḑ€› ¾ËY ÁºËY{YÖ«ÔyÁµZ §½Z¿YÂmY€Ë ºÌÀ¯ՁZˆËZne ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ»ÁÂu{‚Ì¿ÕZ̈]ÕZÅÕÁZÀ§ d‡YÃ{€¯Y|ÌaÄ ‡ÂecZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁÂuÕY€]YÕZneÕZÅdyZ‡€Ë ºÌÀ¯{ZnËY Ä]ZÌ¿YÂfv»|Ì·ÂeÁÂu{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕZf‡ ÁÂu¾ËY{|ËZ]©Ôy½Z¿YÂm¾Ì¼Åd¨³ºËY{µÂve ÁÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »{ÖËZÅdyZ‡€Ë |ÀÀ¯{ÁÁ |ËZ] d‡YÃ|‹{ZnËYÁÂu¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]ZÅ{ZÆ¿€ËZ‡ Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿhv]ÕY€]ÕZneÕZÅdyZ‡€ËºÌ¿YÂf] Ã|ÀÅ{½ZŒ¿į{‹|Ì·ÂeÖeӐv»ZeºÌÀ¯{ZnËY {‹{Z€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä]Á|‹Z]Z»²Àŀ§ ÕY€]Äf^·Y{Á‚§YÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ÕÁZÀ§{Zf‡Ö´Àŀ§cӐv»ՁZ‡ÕZneÄ ‡Âe dË|mZ]Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »{©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅ ¾ËYcӐv»|Ì·Âeª¿Á|ÅZ‹Zed‡YdÌ·Z §µÂ¤Œ» |ÀÀ¯Ö»¢Ì¸^eZÌ¿{{YZ»²Àŀ§įºË‹ÁÂu ºÌfˆÅÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÄ ‡Âe|ÅZ‹¾ÌÀr¼Å Ã{‡€§ÕZÅd§Z]½MYÃ{Z¨f‡YZ]įÕ|Ë|m֋Á {‹Ö»ZÌuY ¾ËY{€¯½ZÌ]ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÃZ]{ÕZf‡ ¶fÅÄ]½|‹¶Ë|^eÕZmÄ]½ÂÀ¯YÃ{‡€§ÕZÅd§Z] ½Z¿YÂmdÌ«ÔyÄ ‡ÂeÕY€]Ö¿Z°»Ä]¶Ë|^e,½YÂf‡ZË ĸv»®Ë{½MՁY|¿YÃYÁ{ZnËYįÖËZÅÄ¿Zy {‹Ö» ÕZÌuYÕZÅÃYYÖ°Ë {‹Ö»‚Ì¿Ö´Àŀ§€Ì̤ehŸZ] d‡YÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÄ ‡ÂeÃ{‡€§ÕZÅd§Z] †a-d‡YÃ|‹µ|»®ËÄ]¶Ë|^eZŽZ°»ÕZ̈]{ {ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÕZf‡Z¿‡ ºÆ‡ª¿Á|ÅZ‹€“ZuµZu{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]º‡Y€»¾ËY ‚¯€»ՁY|¿YÃYd¨³ºÌfˆÅ½ZÌÀ]Š¿Y{¥Y|ÅYZ]¦«Á Ö´Àŀ§{ZnËYÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ÂeZ‹Â·¶§Â¿©ÔyÁÕÁM¿ d‡Y©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ ‡ÂeÄÀÌ»{d‡{ Ä]Y{ÂyՂ¯€»½Z¼fyZ‡¥Z«ÁY½Z»Z‡įÂ“»¾ËY Ö´Àŀ§Ö»Âƨ»-d‡YÃ{€¯¶Ë|^e©ÔyÁÕÁM¿‚¯€» ÕÁM¿Ä ‡ÂehŸZ]µZ¤f‹Y{ZnËY€]ÃÁԟ©Z¨eY¾ËY {Y{ {‹Ö»‚Ì¿ ¦«ÁÁÂuhuZ^»ÁºÌÅZ¨»{Äf^·Y{Y{Ä»Y{YÕZf‡ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{µZj»½YÂÀŸÄ] ºÌfˆÅÖeY€Ì̤e|ÅZ‹ Õ“ |«½Zf‡MY†aįd‡YÖËZŽZ°»YÖ°Ë €Ì̤eÃ|ÀÅ{½ZŒ¿ĸXˆ»¾ËYÁ{Y{YcZ§Â«Â»€fŒÌ] ½Z¿YÂm ZÌfyY { Y ÄËZ»€‡ į d‡Y Ö´Àŀ§ ‰€´¿ |Å{Ö»Y€«ÕÁM¿Ä ‡ÂeÕY€]ÁM¿Á©Ôy d‡YÕÁZÀ§Ã|ÀÅ{Ä ‡Âe¦«Á Հ̳¶°‹Ä]ÕÂƼm†ÌWÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ » ¾ËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Z»Z‡¾ËY{¥Z«ÁY©Á|À ½YÂÀŸ Ä] |À¯Ö» ÕY~³ ÄËZ»€‡ ZÅÃ|ËY ÕÁ ©Á|À {ÂmÁ Œ¯ { į ֟Y ÕZÅ ¾Ì» Á ­Ô»Y µZj» YÁ|‹Z]ÕÁZÀ§Ã|ÀÅ{Ä ‡Âe¦«ÁZ]|¿YÂeÖ»{Y{ d‡YÖ´Àŀ§Ö»Âƨ»Ä ‡Âe†a {€¯{ZnËY¶¤‹½M ½MZ]\‡ZÀf»‚Ì¿ZÅY‚§Ydz‡{‹d‡{²Àŀ§€³Y {‹Ö»{ZnËY Œ¯{Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁÂuÄ]½Z´^z¿Ö¸»{ZÌÀ]†ÌW Œ¯ { Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ ÁÂu {Y{ Ä»Y{Y Á {€¯ ÃZ‹Y ÕZneÄ]ZÌ¿ÁÂu¾ËY{ {Y{Õ{ZˁZ̈]cÔ°Œ» ÕY€] Y Ä¿YÁM¿ ÕZÅ ‰Á Á ºËY{ cӐv» ՁZ‡ Ä] ºÌÅ{Ä ‡Âe|ËZ]Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁÂuՁZ‡ÕZne ZÌ¿{{Z̈]įÖf‡{žËZÀÁÂu{Ŀ¼¿½YÂÀŸ Y|ËZ] d‡Y€Ìœ¿Ö]½M{‚Ì¿½Y€ËYÁÄf§ZËÄ ‡Âe |À¯Ö»®¼¯ZÅŠ·Zqž§Ä]ZŽZÌÀ]Š¿Y{½YÂe-Œ¯Ճ€¿YÁÂuÕZÅÕ|À»ZÌ¿†¸—Y¾ËÁ|e Y‚Ì¿Œ¯Ճ€¿YÁÂuÕZÅÕ|À»ZÌ¿†¸—Y¾ËÁ|e |À¯Ö»µZ^¿{{Y|ËÁ¾ËYįd‡YÖ§Y|ÅY Á½Y€Ë|»,Ճ€¿YÁÂu½Y€Ì³ºÌ¼eÁ½YZ‡ºÌ¼e Á ½Y€œ¿ \uZ ,Ճ€¿Y ¦¸fz» ÕZÅÁÂu ½Z‡ZÀ‹Z¯ Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹ÁÖÅZ´Œ¿Y{½Y€´ŒÅÁ„a |ÀfˆÅ{Y|ËÁ¾ËY¾·Z^—Zz»Y½ZÌÀ] {‹Ö»Z£MÃZ»½Z]MÁ¾Ìfˆz¿Y{Y|ËÁ¾ËY \ˆ¯ ÕY€] ½Y|À¼«ÔŸ {Y{ Ä»Y{Y ÃZ» ®Ë c|» Ä] Á |ÀÀ¯Ä mY€»{Zf‡dËZ‡Ä]¹Z¿d^iÁ€fŒÌ]cZŸÔ—Y Ä]Ճ€¿Y¹Â]dˆË{µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ¾ËYÕZŁZÌ¿dyZ‡½Y€ËYcӐv»Z]Ze|ÀËMÖ»®¼¯ ÁÕÁZÀ§Ö¸»ÕÁM[ZeZ¬eY|ÀËM€§{ |ÀÀ¯ž§YÁÂu Ö»žËZÀÕZËÄ]©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕÁM¿ Ö´fˆ]YÁZÅZ¯Á\ˆ¯¾ËY‰YÀÌn¿¶Ì¼°eZ]Ze|ËM |]ZËŠÅZ¯Ä¿YÁZÀ§ ½Â³Z¿Â³ÕZÅŠz]{{Âm»ÕZÅŠ·Zq{Y|ËÁ¾ËY{ ¾ÌÌ^e ¾ÌÀr¼Å {‹ Ö» և€] Œ¯ Ճ€¿Y ÁÂu ÁŒ¯Ճ€¿YÁÂužËZÀÖ¸»ÕÁM[ZeÕZÅZ°ÅY žËZÀZe|ËMÖ»Z¯Ä]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Õ|À¼¿YÂe ½Y€ËYcӐv»Á|ÀÀ¯d¯€u¸mÄ]½Y€ËYՃ€¿YÁÂu |À¯ž§YZÆ¿MZÌ¿dyZ‡ LZ°eYZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ՀË~ad]Z«ÁÖ¸»ÕÁM[ZeZ¬eY" ÁÂužËZÀ{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Õ|À¼¿YÂeÄ] Ä ‡Âe{Zf‡dËZ¼uZ]įd‡YÕ{Y|ËÁ½YÂÀŸ"Ճ€¿Y ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ճ€¿YÁ[MÁÂuÕZÅÕÁZÀ§ {‹Ö»Y‚³€]ÕÂƼmd‡ZË ‫ٶ‬æA”{£‘y{’¦”#O•@¢¡){EQ¢FMA”•—+›#)‘A? ‫ٶ‬ ZÅdËZ¼uÕ|{YŠÌ]ŠËY‚§Y ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹‚¯€» ÕZÅd¯€‹ՁZ‡|À¼¿YÂeÕY€]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ |Å{Ö»ÄWYYY֟ÂÀf»cZ»|yZÆ¿MÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{ |À¯Ö»®¼¯Ö¸yY{YZ]Ä ‡ÂeÕY€]ZÆ¿MÄ]ÃÁZŒ» Y|À¿YÂeÖ»Ö¸yY{YZ]Ä ‡ÂeÕY€]ZÅd¯€‹¾ËY†a ,Ö·Z» cZ»|y ,‰Â»M ÃÁZŒ» |À¿Z» ֟ÂÀf» cZ»|y cZ»|y¾ËYÖ»Z¼e |¿Â‹|À»ÀÆ]YZ]cZ¬Ì¬ve,Ö]ZËYZ] ÃÁZŒ»YŠÌ]Á[€n»Y‚³Z¯YŠÌ]ªË€—Y Ä]Ã|‹¹ÔŸYÁ½Á|»ÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋Z]ª]Z˜»Žzf» {‹Ö»ÄWYYZÅd¯€‹ ÖÀ§Ä ‡ÂeÕZÅÃÁZŒ»,Z¯Á\ˆ¯֐zeÕZÅÃÁZŒ» ,YZ]cZ¬Ì¬ve,ÕÁZÀ§µ{Z^eÁÕY~´‹Y,cӐv» ÖuY€—,֫¬u,Ö¿Z³Z]Á֟Z¼fmY¾Ì»ZeÕZÅļÌ] ,ZÅ{Y|¿Zf‡YÁZÅÄË|ÌËZeÁZŁÂn»,\·Z«dyZ‡ÁÖf À ÁcZÌ·Z»,Ö¸yY{YZ]Ä ‡Âe,Ö¿Z‡Ô—YÁcZ¤Ì¸^e d»|yYÖy€]Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ÁÕY{YÁÖ·Z»cZ»|y d‡YՁZ‡|À¼¿YÂe Õ—Ä] d‹Y{֟“»Àfˆ³ÁdËZ¼u½Y‚Ì»,{Y| e |{{Y| e½M¶^«µZ‡Z]ĈËZ¬»{µZ‡į ŠËY‚§YZÅdËZ¼u½Y‚Ì»|{ÁcZ»|y{Y| e cZ»|y¾ËYYįÖËZÅd¯€‹{Y| e¾ÌÀr¼Å d‹Y{ d§€eY€§d¯€‹ÁY‚ŁY|¿{€¯Ã{Z¨f‡Y ½Âr¼ÅÖËZÅY‚]YZ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ՁZ‡|¼¿YÂe ÄWYY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]µZ‡YcZ»|y¾ËY cZ»|y½YÂÀŸZ]ž»ZmÕYÄ»Z¿€]dveºÅ½M {‹Ö» ZÅd¯€‹ZÌ¿Ä»Z¿€]¾ËY{ ՁZ‡ÕZneÁՁZ‡|À¼¿YÂe cZ»|y ZÆ¿M Ä] ½M Z‡Y €] Á d‡Y Ã|‹ ÖËZ‡ZÀ‹ {{Âm»LÔyÄ]ÄmÂeZ]ՁZ‡ÕZneÁՁZ‡|À¼¿YÂe {‹Ö»ÄWYYÁ¦Ë€ eŒ¯ ÕZÅÃÁZŒ»¶»Z‹Ä»Z¿€]¾ËY\·Z«{‚¯€»¾ËYÕZÅdËZ¼u Õ”u€Ì£ÁÕ”uÕZÅdˆŒ¿,Z¯Á\ ˆ¯֐ze Z¯Á\ ˆ¯Ä ‡ÂeÁՁZˆËZnecZ»|yÁx‡ZaÁŠ‡€a {Y{ÖËZÅŠz]€Ë¹Y|¯€Åįd‡Y ™Zv·YÖÆmÂe¶]Z«|‹ZeµZ‡YcZ»|y¾ËY صفحه 15 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# 壑E{ -|»Zn¿YÖ»{Zf«Yª¿ÁÄ]©Ôy¹Â]dˆËYdËZ¼u |ÀfˆÅµZ §Ö´Àŀ§gY€Ì»ÁՀ´‹{€³,Öf‡{žËZÀÁÂu{©Ôyd¯€‹-{‹Ö»cY{ZÕY€]Öf€§Ö´Àŀ§ÕZÅ{ÁZf‡{ {Â]Zf‡Y¾Ì¼Å{ZŹZ³¾Ì¼ÅYÖ°ËÕÁM¿Á©Ôy d¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{ YdËZ¼uÄ]ÃZ‹YZ]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ dyZ‡½Y€ËYcӐv»d̨̯ÕZ¬eYÁՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ©Z^˜¿YÖÅY³d§ZË{Y,¥|žËYÄ]½|̇ÕY€]d¨³ ¾ÌÀr¼Å-ºÌÀ¯Ö»dËZ¼uZÅd¯€‹ÕY€]YµÂv» ÕY€]ÖnËÁ€eÁ֋Â»MÕZÅ{Y|ËÁ,ZÅ`¼¯cÂ]ÕY‚³€] Ä]Zf‡¾ËY{ZŹY|«Y€´Ë{Y,ZÅd¯€‹ՁZ‡|À¼¿YÂe ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅdËZ¼u,Äf^·Y-{ÁÖ»Z¼‹ ՁZ‡Ŀ¼¿ÁÂu{Á{‹Ö¼¿{Á|v»{Y»¾ËYÄ] ºËYÃ{€¯{ÁÁ‚Ì¿µÂv» gY€Ì» ÁÂu { ÕÁM¿ Á ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy |‹ Ö´Àŀ§ cÁ€“ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zyª§Â»Ä]€neYÕÁ |Àq{Á‚§YÁd¨³ZÅÄ¿Zy¾ËY{ZnËYYÄ^¿ZmļÅdËZ¼u įd‹Y{{ÂmÁ±‚]ÕZŀƋ{ÖiY€Ì»Á±‚]Ä¿Zy ºÌf§€³d»|yÄ]ZÅdÌ«ÔyÖËZ§Â°‹ÕY€]YZÅÄ¿Zy¾ËY ¾Ìfˆz¿ {ÁM½Z¤»YÄ]YÕ|À¼‹YÕZÅ{ÁZf‡{Á Öf»|«Z]k€ËY²Àŀ‡Ä¿Zy‚Ì¿Â¿¾ËYYÄ¿Zy ZÅ_ZeZf‡YZÌfyY{,d»€»ÁՁZ‡YZ]º£€Ì¸ŸÄ·Z‡ d‡Y ¾Ìfˆz¿Y,{‚ˀƋ{Ö¿Y€ÌuÕÁY¿Á©ÔyÄ¿Zy ֏yŠz]ÕZ°¼ÅZ]įd‡YÖ«ÔyÕZÅÄ¿Zy ÁÂu{ՁZ‡Ä°^‹{YÁÁd§ZËÄ ‡Âe½MՀ]Z¯ {‚Ì¿½Y|ÅY©ÔyÄ¿Zy¾ÌÀr¼Å |‹¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ ÕY|ÌÀ‹ÁÕY|Ë{,µZfÌnË{ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÂu ÁÂu{ՁZ‡Ä°^‹{YÁÁd‡YµZ §Öf‡{žËZÀÁ |‹¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Zfˆ¸³Á»wZ¯Ä¿YÁZÀ§ÕZ¬eYÄ]ÕÁ ÕZÅÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡YZ],ÖzËZeÁÖ´Àŀ§½Z°»¾ËY{ ¹Zn¿YՁZ‡Z]ÁZÌuY|ÀËM€§,ՁZn»dÌ «YÁ½Âr¼Å¿ ÃZ´ŒËZ»MÄ ‡Âe,Ä¿Zy‘ÂuÓZeՁY{€a¿ d‡YÃ|‹ ÁՁZn»ÕZÅÕÁZÀ§Հ̳ÀÆ]Á,Z̋Yd»€»ÃZ³Z¯Á ®¼¯Z]ÁÂu¾ËY{Ã|‹¹Zn¿YcZ»Y|«Yĸ¼mY¾Ë¿ d‡Y©ÔyÁ½ZÌÀ]¾‹Y{ÕZÅd¯€‹ gY€Ì» ÁÂu { ©Ôy ÕZÅ d¯€‹ dÌ·Z § Ä] Ö»€¯ d¯€‹Yd¨³Á{€¯ÃZ‹YÖzËZeÁÖ´Àŀ§ žËZÀÁÂu{d¯€‹Œ¯{Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹©Ôy {d¯€‹,Հ´‹{€³ÁÂu{d¯€‹,Öf‡{ µZu{¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÅµZ §Ö´Àŀ§gY€Ì»ÁÂu ºËY{Œ¯{YÕÁM¿Á©ÔyÄ¿Zy€“Zu cZ»|yÁcӐv»cY{ZÕY€]Հfˆ] ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »{cY{ZÁ|ˀ¯ՁY|¿YÃYÖ»€¯ dyZ‡ ½Y€ËY ÕÁZÀ§ cY{Z Á ÕÁM¿ ÕZÅÄ¿Zy ‚Ì¿ dˆ¿Y{Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »cZ»Y|«Y€´Ë{YZÅŒ¯€ËZ‡{ ¾ËYÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ՁZ‡YZ]YdËZ¼uÕZf‡Y{į Ö¿ZÆmÕZÅYZ]ÁYÁ{Á{€Ì³Ö»cÕZÅd¯€‹ ©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cӐv»ÕÁÄ]Y |ËZŒ³Ö» ÕY€]Öf€§|À¿YÂeÖ»Ã|‹{ZËÕZÅÄ¿Zyį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅŒ¯€ËZ‡Ä]ÖeY{ZcZ»|yÁcӐv»ÄWYY ÕY€] ZÅdyZ‡€Ë Ä ‡Âe {Á‚§Y |ÀÀ¯ {ZnËY Ĭ˜À» ¥|Å ÕZÅŒ¯ { ©Ôy Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿ÕZÅÄ¿Zy{ZnËY¥|žˀeºÆ»ÖeY{Z d‡Y½Y€ËYYkZy{ ¹Â]dˆËÄ ‡Âe,Z»ÕY€]ºÆ»dË·ÁY,ºË{€¯Z£MY ÃY,ºÆ»¾ËYª¬veÕY€] {Â]Œ¯{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ ÁÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿Zy,ÕÁM¿ÕZÅÄ¿ZyZ¯ՁY|¿Y Œ¯{¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ÁÂu֐zeÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ d§€³dŸ€‡ ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » cZ»Y|«Y į¾ËY ½ZÌ] Z] ÕÁ ÕZÅd¯€‹Ä ‡ÂeÁ|‹ÕZf‡Y{,ÕÂƼmd‡ZË ®Ë{‚¿€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{Y,d‡Y©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ©Ôyd¯€‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ÁY‚ÅÄ] {Z̸̻Y‚ÅįÖËZÅdÌ·Z §,|ÀfˆÅµZ §Œ¯{ ½Z¤»YÄ]YºÌ¬fˆ»¶¤‹Y‚ÅÁÖ·Z»‰{€³½Z»Âe d‡YÃ{ÁY ½Â̸̻YŠÌ]Ä]Ä¿YÁM¿ÕZÅdyZ‡€ËÄ ‡Âe ž]€»€f» ½YÂÀŸÄ]ÕÁM¿ÕZÅÄÌuZ¿ÁZÅÄÀÆa‰€fˆ³YÖ»€¯ ÁÃZ‹Y¹Â]dˆË¾ËYª¿ÁÕY€]cZ»Y|«YY€´Ë{Ö°Ë ž]€»€f»½Â̸̻YŠÌ]Ä]ZÅÄÀÆa¾ËY{€¯ZƛY YŠÌ]¦Ë€‹ÕÁY¿ÄÌuZ¿{µZj»—Ä] d‡YÃ|̇ Ä¿YÁZÀ§ž§{į|¿Y{Y€¬f‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |¿Y{Ö»€]¹Z³Œ¯ÕZŁZÌ¿¾Ë€e d¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{ Ä ‡Âe½Z]Zf‹|¿ÁYÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÁÃ|ÀÅ|]Zf‹ZÅ|€]ÃÁԟ{Á‚§YÁd¨³ZÅÄÀÆa¾ËY { ÕÁM¿ Ä¿ZyZ¯ €“Zu µZu { ,ÕÁM¿ ‚¯€» Á½ZfˆÌ‡¹Á€v»Ĭ˜À»{Ád‡YÃ|‹sZff§YŒ¯ ºËY{YÕÁM¿ÕZÅÄ¿ZyZ¯¾Ë€fÆ]YÖ°Ë,½Zfˆq¸] Ä ‡Âe Y ÖfyZ‡€Ë ÕZÅdËZ¼u Ä] ÃZ‹Y Z] Ö»€¯ Z˾Ìq­Ô]ÁÂu{µZj»—Ä]d¨³ZÅÄÌuZ¿¾ËY Ä ‡ÂeÕY€]YÖ·Z»Ã{ÁMÕYÃ|ÀÅ|]Zf‹€Å,Z̋Yd¿€fÀËY Ä]½ZÌÀ]Š¿Y{Á©ÔyÕZÅd¯€ŒeZ»|yZËcӐv» ÖfËZ¼u‚Ì¿ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »,{ÁZÌ]¶¼Ÿ½Y|Ì» ՁZ‡YZ]ÁZ“Z¬e®Ë€veZe|Å{Ö»¹Zn¿YՀ]Y€]Á{ {€Ì´]c žËZÀYZ]Õ|{®ËºÆ‡ZfyYcÁ€“ ½ZÆmYZ]Y©Ôy ÃZ‹Y½ZÆm{Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀYZ]Ä],Ö»€¯ {Z̸̻ÁY‚ŁYŠÌ]įÖ·Zu{d¨³Á{€¯ žËZÀ Á ©Ôy ÕZÅd¯€‹ Ö¿ZÆm Ö·Z» ‰{€³ Ó{ ÄmÂeZ]|¿YÂeÖ»½Y€ËY,d‡YÃ{Â]Äf‹~³µZ‡©Ôy YZ]¾ËYYÕ|{ּƇ¶«O|u,{ÂydÌ ¼mÄ] |‹Z]Äf‹Y{ ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡ՁZ‡ÖËY€mY{Zf‡†ÌW \ˆ¯ÕZf‡Y{ZÅdÌ·Z §Z£MY,©ÔyžËZÀÁ¹€¿ ‰Ôe{Y{Ä»Y{YÁd¨³©ÔyÖ¿ZÆmYZ]YºÆ‡¾ËY ÁÂu¾ËY{lËÁ€eÁ|‹,Ä ‡Âe,ՁZ‡YZ]ZeºÌÀ¯Ö» {€Ì´]dŸ€‡ Á©Ôy¹Â]dˆËYdËZ¼uÕY€]¹€³ÖËZÅÄ¿Zy ÕÁM¿ YdËZ¼uÕY€]֏ZfyYՀfˆ]{ZnËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö»€¯ ÕZÅÄ¿Zy{Á‚§YÁd¨³Ö´Àŀ§Á©Ôy¹Â]dˆË½ÓZ § dÌ·Z §Ä ‡ÂeÕY€]Հfˆ]½YÂÀŸÄ]YÕÁM¿Á©Ôy ÕYÃ{‡€§ÕZÅd§Z]Á¾¯Z»Y ºË{€¯{ZnËYZÅd¯€‹¾ËY {ÁÁÕY€]Ö¿Z°»Ä],|¿{Â]Ã|‹Ã{€b‡֋»Y€§Ä]į ©ÔyÕZÅd¯€‹ŠËYÁ½Z¿YÂmÕÁM¿ÁdÌf«Ôy »YÁ¥Z«ÁY½Z»Z‡Z]€ÌyYÕZ°¼Å {‹Ö»¶Ë|^e ÕZÅÄ¿ZyÄ]Ã{‡€§ÕZÅd§Z]ZfyYÄÀÌ»{ÄˀÌy ©Ôy Á Ö´Àŀ§ žËZÀ ,¹€¿ ÕZÅ ÕÁZÀ§ ÃZ´ŒËZ¼¿ ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » ÕZf‡ Z¿‡ ”u Z] į gY€Ì»" €ËÁ Ö»Z£€“ ×Y c‚Ÿ Á ÕÂƼm†ÌË d§ZËŠËZŒ³"Öf‡{žËZÀÁՀ´‹{€³,Ö´Àŀ§ žËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{Ö»€¯‚ËÁ€a ¾ÌËM{,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »©Ôy Ä ‡ÂeYdËZ¼uį¾ËY½ZÌ]Z]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYŠËZŒ³ Y ÕÁM¿ ¹Â]dˆË ÕZaºÅ ©Ôy Á Ö´Àŀ§ žËZÀ {{Á‚§Yd‡YÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Ö¸YÕZÅdË·ÁY €»ÕZÅŠÅÁ„aÁZÅÕÁZÀ§ՁZ‡ÕZneYdËZ¼uZÀ¯ įºËY{Z¯Âf‡{{‚Ì¿YÖ¸YdÌ·Z §Á{Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u¶»Z‹ d‡Y©Ôy ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿¹Â]dˆËÄ]ZÅ©Ôy¾f‡ÂÌa Ö´Àŀ§žËZÀÁ©ÔyÕZÅd¯€‹,ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ ÁÂu { {Ây ÕZÅÁZf‡{ ÕÁM¿ Á ©Ôy ÕZÅÄ¿Zy ŠËZ¼¿YՀ´‹{€³ÁÖ´Àŀ§gY€Ì»,Öf‡{žËZÀ dËZ¼ud̼ÅYÄ]ÃZ‹YZ]Ö»€¯Á¾Ì¼ÅY |¿{Y{ Z‡Y€]ÁÖ³ZeÄ]d¨³Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀY ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »–‡ÂeÄf§€³cÖnÀ‡ZÌ¿ ÕZÅ d¯€‹ ¹Â]dˆË Y dËZ¼u ,ÕÂƼm d‡ZË Œ¯ { ֏Zy Ö·Âf» į Ö´Àŀ§ žËZÀ Á ©Ôy ¾ËY Y ÕZ̈] Y€Ë d§€³ Y€« ÄmÂe {» ,|Àf‹Y|¿ Y½|‹½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅŽyZ‹Y€uY½Z°»YZÅd¯€‹ d‹Y{{ÂmÁZŽM{ÕÁM¿ÁdÌ«ÔyÄq€³Y|Àf‹Y|¿ Ä»Z¿€]¾ËY€]ZÀ] |¿|‹Ö»[ˆv»ÁM¿ÕZ¯Á\ˆ¯Á Z¯Âf‡{{Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀ¹Â]dˆËÄ ‡Âe d§€³Y€« ÕÁM¿¹Â]dˆËՀ̳¶°‹|¿ÁÄ]ÃZ‹YZ],Ö»€¯ ¾Ë€e ±‚] ½Y€ËY d¨³ ½ZÆm Á Ä¿ZÌ»ÁZy ,½Y€ËY { €],Ö³ZeÄ] {Y{YĬ˜À»ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿¹Â]dˆË ,GiiÕÁM¿Ö¿ZÆmÕZÅŽyZ‹‰Y‚³¾Ë€eÁZe Z‡Y {,d‡YÃ{Y{ZfyY{ÂyÄ]YÄ^eÁÃZ´ËZm½Y€ËY ʇYÁÄ]įºÌf‹Y{YÄ^eÃYZ£M{įÖ·Zu d‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅdËZ¼uÁcZ»Y|«Y Ä]Ä^e¾ËYÕÁZÀ§ÁÕÁM¿¹Â]dˆËYÕÂƼm d§ZËZ¬eY YdËZ¼uֿ¿Z«ÕZÅdyZ‡€ËÁZŀfˆ]{ZnËY Ö´Àŀ§žËZÀÁ©ÔyÕZÅd¯€‹ ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡ՁZ‡ÖËY€mY{Zf‡†ÌW ÁÖ´Àŀ§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡¡Ô]YÄ]©ÔyÁ ,©ÔyÕZÅd¯€‹¾ËYdˬeÕY€]d¨³Á{€¯ÃZ‹Y¹€¿ ŠÆmYdËZ¼u½Â¿Z«,ֻԇYÕY‹†¸v»®¼¯Z] dËZ¼uÖ¸ §½Â¿Z«ÖËY{\̇MÁՁZ‡Ä]¥|ÅZ]|Ì·Âe \ːeµZu{ÁÃ|‹s€˜»,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y {©ÔyžËZÀÕY€]ּƇpÌÅįÖËZm½MY d‡Y dËZ¼uZeºË{€¯‰ÔeZ̈],{Â]Ã|Œ¿Ã|Ë{Ö¸^«½Â¿Z« į{‹Ã{Á‚§Y|Ë|m½Â¿Z«Ä]‚Ì¿©Ôy¹Â]dˆËY d‡Y¹Zn¿YµZu{Ä¿Zfz^‹Ây d¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{ Ã|‹Ã{¼ÌaÕZŹZ³YÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ žËZÀ Á ©Ôy ÕZÅd¯€‹ ½ÓZ § ՁZ‡|À¼¿YÂe ÕY€] ¹Â]dˆË¾ËYį¾ËYÕY€]{Y{Ä»Y{YÁd¨³Ö´Àŀ§ ¹Zn¿YZ]|À¯{ÁÁŒ¯ÕZŁZÌ¿ž§{Á|‹Z]ZËÂa ©ÔyÕZÅd¯€‹½ÓZ §ՁZ‡|À¼¿YÂe,ÂÀf»ÖeZ»Y|«Y – ¢¡¢D–”m›dM—+¢E#¦”{–’E§¢Dz¡ æ@—Q£‘E*P¦# ƒYm )?M’E§(‚—T:‘(D@U¢E#£*UEm Ö¿Y€ËY Á ÖËZÌÀ¯ cZÌÅ ½ZÌ» ÕZne ÖfˆŒ¿ [M ÁÂu ­€fŒ» ÕZÅÕZ°¼Å Ä ‡Âe ÕY€] ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » d¼Å Ä] [ԓZ§ Á |‹Y‚³€]ÕÂƼmd‡ZË [M YZ] Á d À ,Š¿Y{ Ö´ÀÅZ¼Å ½Â¿Z¯ d‡ZË ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » [ԓZ§ Á cYÁ Z] ­€fŒ» ÕZ°¼Å ®Ë { ÕÂƼm Ö¿Z]‚Ì»ÖËZÌÀ¯ÕZnecZÌŮˁYÄmZy»Y Á [M ÁÂu { ½Y€ËY ÕZÅÕ|À¼¿YÂe Ze |¿{€¯ ŠËY‚§YÕY€]Á|¿Y~´]ŠËZ¼¿Ä]Y[ԓZ§ |¿Y{€]¹Z³Œ¯¾ËYZ]ZÅÕZ°¼Å Á ©Ôy Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ ,ÁZÀ§ ÕZÅd¯€‹ ”u dˆŒ¿ ¾ËY { Öf À ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕZÅÕÁZÀ§ Ä ‡Âe ‚Ì¿ ½M Y ¥|Å |Àf‹Y{ cY{Z,ÕÁZÀ§µZ¬f¿Y,‰Â»M,[ԓZ§Á[M {Â][ԓZ§Á[McӐv» [M ÁÂu ÕÁZÀ§ Á Š¿Y{ µZ¬f¿Y ¾ËY€]ZÀ] Y Ö°Ë ½YÂÀŸ Ä] ZÌÀ¯ Œ¯ Ä] [ԓZ§ Á µZ^¿{ dˆŒ¿ ¾ËY { Ã|‹ s€˜» huZ^» ,[MµZ¬f¿Y,[MĄ̈e½ÂqÖËZÅÕÁZÀ§ |‹ ՁZ‡ÄÀÌÆ]Á[Mž]ZÀ»YÕÁÀÆ]ÁdˀË|» ՀƋÁՁÁZŒ¯ÁÂu{¥€»{ ZÌÀ¯ d»Â] €Æ‹ ½ÓÂXˆ» dˆŒ¿ ¾ËY { ,ՀƋ ½Y€Ë|» Á ½ÓÂXˆ» ,Y{€Æ‹ ½Âr¼Å [MÁÂu{µZ §ÕZŽZ»Z‡YÖ¿Z³|ÀËZ¼¿ |Àf‹Y{ ”u Œ¯ ¾ËY Zne Á [ԓZ§ Á ½Y€´f À Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Z] Á Z] Ze |¿{€¯ Y‚³€] ­€fŒ» ÖeZˆ¸m Ö¿Y€ËY [ԓZ§ Á [M ÁÂu { ½Y€ËY ÕZÅÕ|À¼¿YÂe |¿Â‹ZÀ‹M cZ»|yÁcӐv»cY{ZÄ ‡ÂeÕY€]Äf^·Y s€˜»ÖeZŸÂ“»‚Ì¿ZÌÀ¯Œ¯Ä]dyZ‡½Y€ËY ºÌ‹Z]ÁÂu¾ËY{cY{Zª¿Á|ÅZ‹Ze|‹ dˆŒ¿¾ËY{‚Ì¿ÕYÄ»Z¿ºÅZ¨eZf‡Y¾ËY{ ÁZÅÕZ°¼ÅÄ ‡Âe‚Ì¿½MY¥|Å |‹Ã{Z»M {Â]Œ¯Á{½ZÌ»­€fŒ»cZ»Y|«Y ÕÁM¿ Ä¿Zy ḑ€› Y d‡Y Y€« ¾ÌÀr¼Å ‚Ì¿ ZÌÀ¯ { dyZ‡ ½Y€ËY ÕÁZÀ§ cY{Z Á Ä¿Zy ¾ËY Ö¼WY{ ÃZ´ŒËZ¼¿ { Á {‹ Ã{Z¨f‡Y Á[MÁÂuY½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÄ¿YÁZÀ§ÖeӐv» |ËM{ŠËZ¼¿Ä][ԓZ§ -|]ZËÖ»ŠËY‚§YÖ¼¸ŸÁÂu{Õ{€]Z¯ÕZÅÄ¿Z»Z‡¶Ì¸veÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ĉ‡Â»Z]Ö¿Y€ËY½Y€´ŒÅÁ„aÕZ°¼Å s€—€ÅYÖ·ZË{Z̸̻dËZ¼u Ö»¹Zn¿Y©Á|ÀÕ‡Y½YÂyY€§¾ËYÕZÅdËZ¼u¹Z¼e Á̯֨ÕZÅÖ³„ËÁÕYY{֌ÅÁ„as€—YÁ{‹ {Z̸̻¦¬‡Ze©Á|À€œ¿{»Ö¼¸Ÿ–ËY€‹Ä̸¯ |‹|ÅYÂydËZ¼uµZË ÕÁ€Ì¿ÄÀ˂ÅÁ€¨‡ÄÀ˂Å,ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|yÄÀ˂Š {‹Ö»dËZ¼u©Á|À–‡Âe½YÂyY€§¾ËY{Ö¿Zˆ¿Y ©Á|ÀdËZ‡Ä]€fŒÌ]cZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]½Y|À¼«ÔŸ |ÀÀ¯Ä mY€» Ö¿YÂyºÅ½YÂyY€§¾ËYÕZÅÂv»Z]įd‡YZ‡ZËĈ‡Â» €œ¿Y|ËZ]Œ¯½Y€´ŒÅÁ„aÖ·Z‡YÕZÅs€—†a {Y{ ,¾ÌÀr¼Å |‹Z]•Z^eY{Ä»Z¿€]¾ËYYÖ°ËZ]֟“» ֌ÅÁ„aÕZÅY‚]YÁZŵ|»,Ã{Y{ÕZÅÃZ´ËZaYÃ{Z¨f‡Y d‡YµYÂaÁ€a€Å¹ÓÕZÅ•€‹YĈ‡Â» ÖÀÌ]ŠÌaÁŠÅÁ„a{Ö¼fˆÌ‡{€°ËÁ¾f‹Y{Äf^·Y ÕY~³d‡ŻÕZf‡Y{Ã{Z¨f‡Y¶]Z«ÕZÅÖmÁ€y ,Ö»Â]ÕZÅŠ·ZqÕY€]¶uÃYÄWYYZË|ÅY‹€]ÖÀf^» d‡Y½YÂyY€§¾ËY–ËY€‹€´Ë{YÕYĬ˜À»ÁÖ¸» Ze|‹€ŒfÀ»Z‡ZËÕ{€]Z¯ÕZÅÄ¿Z»Z‡¶Ì¸veÖ¸¸¼·Y dÌ·Z §ÕZŝ“»Z]–^e€»ÕZÅŠÅÁ„aÕZ¬eY|ÅZ‹ ºÌ‹Z]Ĉ‡Â»¾ËY ÁÂu{Ö·Z‡YÕZÅs€—Y©Á|ÀZf‡Y¾ËY{ dÌÀ»YÁ[Mž]ZÀ»,ºÌ¸«YcY€Ì̤e,Ճ€¿Y |À¯Ö»dËZ¼u ¶Ì¸veÁՁZ‡µ|»,dˆË–Ìv»ÁYÂÅÖ³{·M,ÖËY~£ |ÀfˆÅZÅÁÂu¾ËYZźfˆÌ‡ ÂÀe ,ÕY Ä¿Z»Z‡ ¶Ì¸ve {€^ŒÌa ֌ÅÁ„a Ä»Z¿€] ÕZÅÄ»Z¿€]ĸ¼mYdˆË–Ìv»ÁºÌ¸«Y,Ճ€¿Y,ÖfˆË Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »½YÁZÀ§Á½Y€´ŒÅÁ„aYdËZ¼u©Á|À ŠËY‚§YÕY€]ÕYÄËÁ½YÂyY€§ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§Á Ĉ‡Â»ÕZÅdÌ·Z §Z]•Z^eY{Ö¿Y€ËY½Z¬¬v»d¯ZŒ» {€¯€ŒfÀ»Z‡ZË Ze½YÂyY€§¾ËY{d¯€‹ÕY€]½Z¬¬v»Á½Y€´ŒÅÁ„a Ä]Y{ÂyÕZÅs€—Ze|¿Y{d€§ÕZmµZ‡ÃZ»½Z]M |ÀÀ¯µZ‡Y©Á|À֌ÅÁ„aÕZÅs€—Ä¿Z»Z‡ ¾Ì]Ĉ‡Â»Z]ÕZ°¼ÅŠËY‚§Y¥|ÅZ]½YÂyY€§¾ËY صفحه 16 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ºË{¼Ìad§€ŒÌaÕY€]įՀ̈»ÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ £Œ‘A”M¢FM£§E3@*MK¦«D ŽE•–£~”¡Em¢¡¢D–”m›dM—+ AQ —T”‘ †ÌË ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ ½ÁZ » ÕZf‡ Z¿‡ †ÌW½YÂÀŸÄ]YÖ»€¯‚ËÁ€aÖ¼°u{ÕÂƼm ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡ՁZ‡ÖËY€mY{Zf‡ {€¯[À»¹€¿ÁÖ´Àŀ§ Ã{ÁMÖ»€¯Ä][Z˜yº°u¾ËY{ÕZf‡ d‡Y Á€¼fˆ»cZœ¿ÁÖ´ÀÅZ¼Å,Y€mYcÁ€“Ä]€œ¿" Ö´Àŀ§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡€]ºÌ¬fˆ» {Zf‡ÕY‹cZ]»Á{Z¨»[ÂqZq{¹€¿Á µÂYdËZŸÁ¹Ô‡YÖ·Z f»ÕZʼnYÂe€a{ YįYÖ·Z ]ZÀm,ºÅ{‚̇d·Á{Ö«ÔyYŒÀ»Á ,¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ÁÂu{ŽzeÁ|Æ e\eY€» d¼‡š¨uZ]|ËY{Ây€]©ÔyžËZÀÁÖ´Àŀ§ ՁZ‡ÖËY€mY{Zf‡†ÌW½YÂÀŸÄ]{Zf‡ՀÌ]{ [À»¹€¿ÁÖ´Àŀ§ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡ ºÀ¯Ö» YÄÀÌ»,ZËÂaÁÕ«ՂËÄ»Z¿€]Z]d‡YZœf¿Y ÁՁZ‡²ÀÅZ¼Å,֌z]€iY,ÖËYZ¯ŠËY‚§YÕY€] Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡¥Y|ÅYª¬ve{ZÅḑ€›Ä ‡Âe |ËÁM¹€¿ÁÖ´Àŀ§ÕZÅÕÁZÀ§ ª¬ve ÕZf‡Y { Y Ö·Z ]ZÀm ½Á‚§Y Á ªÌ§Âe " ¹Zf‡YÂyµZ f»|¿ÁY|yYºÅ{‚̇d·Á{¥Y|ÅY ½Y€ËYÃZ´ËZmZ¬eYÕY€]Õ|À‡ ÕÁM¿ ¹Zœ¿ Ä] Ö]ZÌf‡{ [ÂqZq { |À‡ ¾ËY ÁÖ¼¯ÕZ¬eYÁ©ÔyÁÖ´Àŀ§žËZÀ|»MZ¯ Ö»Â]©ÔyÁÖ´Àŀ§cZ»|yÁcӐv»̯֨ Š¿Y{YÃ{Z¨f‡Y€]|̯ZeÄf^·Y d‡YÃ|‹¾ËÁ|e Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ],ėÂ]€»ÕZÅÕÁZÀ§ÁÖÀ§ ֟Z¼fmYÕZÅÕÁM¿|‹ÁÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y,Z¯ d‡Y|À‡¾ËYÖ¸YÁÄÌ·ÁY¥Y|ÅYY Á |Ì·Âe dˆz¿ ÃZ´ËZm Ä] Ö]ZÌf‡{ ¾ÌÀr¼Å { YZ] Y ּƇ \ˆ¯ Á ,Ĭ˜À» { cY{Z d‡YÖ§Y|ÅYY֌z]‚Ì¿¶¸¼·Y¾Ì]ÁÂuÁĬ˜À» ¹ÓcZ»Y|«Y¹Zn¿YZ]Ze|À¯Ö»µZ^¿{|À‡¾ËYį {‹ª¬v» ÕZÅÕÁZÀ§{Zf‡€Ì]{€“ZuµZu{Ö»€¯‚ËÁ€a ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »©ÔyžËZÀÄ ‡ÂeÁ¹€¿ d‡YÕÂƼmd‡ZË Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÁÂuY€fyYd^i|uYÁՁY|¿YÃYx Ö°‹‚a Á Õ{ZÌÀ] ÕZŵ¸‡ YZ] Äy€q ¶Ì¼°e x ÖfyZ‡Z] ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿž»Zm‚¯Y€»‰€fˆ³x ÖfyZ‡Z]Ö°‹‚aÁÕ{ZÌÀ] ÀÆ]Á|Ì·Âe¶¼ ·YÂf‡{¾Ìfˆz¿¡Ô]YÁ¾ËÁ|ex ½ƒÁd§Z]ַ¸‡cӐv»YÕY{€] cZ»|yÁcӐv»ļÌ]ÕY€]dÌ·Z §ÁՂËÄ»Z¿€]x Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÁÂuÖ¿Z»{ ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Äf‹և{Ä»Z¿€]\ːex µZ‡|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{d§Z]ՁZ‡Z]ÁÕ{ZÌÀ] Ö·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]Á‰€fˆ³ÕY‹{ ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ †aÁ€^·Y½Zf‡Y{Y€‡ŠÅÁ„a¾Ìfˆz¿ՁY|¿YÃYx Ö]€£½ZnËZ]}M, Z§,½Z»€¯{½MY Ö°‹‚aÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÕZÅZÀÌ]Áĸˆ¸‡ÕY‚³€]x ÖfyZ‡Z]Ö°‹‚a¶»Z‹ÕZÅÂv»Z]ÖfyZ‡Z] ÖËZË{Ö]€neÁÕYĈËZ¬»Ö°‹‚a‚¯€»ՁY|¿YÃYx Z]€Æ‹Â]Ö¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÄ ‡Âe{Zf‡dËZ¼u ÖËZË{ÕÁZÀ§dˆËcZ¬Ì¬ve‚¯€»{Ö¼¸Ÿd¿ÁZ » Z§l̸y Ö¿Z»{µÂ¸‡ÖÀÌ·Z]cZ»|y‚¯Y€»Ä ‡ÂeYdËZ¼ux ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZŽZf‡Z¼Ì]{‚¯€»{ZnËYÁŒ¯{ µZ‡Ze€^f »Á Z¿Á€¯Z]ĸ]Z¬»ÕY€]µZ §ÕZÅd¯€‹YdËZ¼ux ÁÂudyZ‡½Y€ËYÁÄ¿YÁZÀ§µÂv»YÖËZ¼¿Áx ÖfyZ‡Z]Ö°‹‚aÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ Á Õ{ZÌÀ] ÕZŵ¸‡ ž»Zm ‚¯€» µÁY Z§ ŠËZŒ³ x ½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÖfyZ‡Z]Ö°‹‚a Y ŠÌ] Ä] ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅ d¯€‹ ŠËY‚§Y x µZ‡YZÆ¿MՀ]Y€]|‹Ád¯€‹ ÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{YdËZ¼ux ÃZ´Œ¿Y{¾Ë¿ÕÁZÀ§Ã|°Œ¿Y{ÕZÅÃZ³Z¯ÕY‚³€]x d¯€‹Á½ZËÁÖ¿Zfˆ]Zeć|»,½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ dˆËd§Z]µÂ¸‡ ÁÂu¾ËYµZ §|‹‚¯Y€»Ä ‡ÂeÕY€]dËZ¼ux |¿ÂÌaÄÀÌ»{µZ §Ö¿Z»{µÂ¸‡‚¯Y€»‰€fˆ³x Zˆ¿ÂyÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ Õ‡Y½ƒÁd§Z],µÂ¸‡cӐv»Ä»Z¿¾ÌËM¡Ô]Yx Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]ÁY{ÁY~£½Z»Z‡ Á ¹Â¸Ÿ Ä ‡Âe Ä·Z‡ Õ{€^ÅY Ä»Z¿€] ¾ËÁ|e x Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§ YŠÌ]{Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÕZÅY‹ÖËZa€]x ½Zf‡YÁĬ˜À» Ö°‹‚aÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ž»Zm‚¯Y€»ՁY|¿YÃYx ‚Ë€^eÁ½Y€Æe{ÖfyZ‡Z] Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÃYÂÀŒm¾Ìfˆz¿ÕY‚³€]x Ö°‹‚aÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ž»Zm‚¯€»ՁY|¿YÃYx Y€Ì‹{ÖfyZ‡Z] Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ÕY‚³€]x cZ¬Ì¬ve Á Ö¿YÂÌu ՁZ‡µ|» Ö¸» Ä°^‹ {ZnËY x ÖÀe½Á{ ÁÁ®Ë֋Â»MÕZÅÃZ³Z¯ÁZŹÂˁÂb¼‡ÕY‚³€]x cYÁÕZÅÃZ´Œ¿Y{{ÖËÂnŒ¿Y{ÕZž¼n¿YÄ ‡Âex d‹Y|Æ] Ö¿Z»{µÂ¸‡ÁÖfyZ‡Z]Ö°‹‚a‚¯Y€»†Ì‡Ze¡Ô]Yx ÕZŵ¸‡ÖËÂnŒ¿Y{Ö¼¸Ÿ{ZÌb¼·Y¾Ìfˆz¿ÕY‚³€]x d§Z]և|ÀÆ»ÁÕ{ZÌÀ] ÃYÂÀŒm¾Ì»Â‡{Ä¿YÁZÀ§µÂv»YÖËZ¼¿Áx Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ ½Z»€¯{ž»Zm‚¯€»ՁY|¿YÃYx Á Âƛ¿ ÕYÁÂu Õ{ZÌÀ] ÕZŵ¸‡ ÕÁZÀ§ Á ¹Â¸Ÿ ÕY€]|Ì»Y½MÕZÅ{ÁZf‡{įd‡YÖ°‹‚a{Õ{€^ÅY d‡YÃ{Y{ŠËY‚§YYZÅÕZ¼Ì]YÕZ̈]½Z»{ cZ»Y|«Y|»MZ¯Á©ÔyÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Ä]Z°eYZ]½Z»Œ¯{ YdËZ¼uÕY€] |‹¹Zn¿YÁÂu¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]Հi» {Zf‡ÁÂu¾ËYÕZÅdÌ·Z §‰€fˆ³ÁÖ¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿¾ËY d¿ÁZ » Õ{ZÌÀ] ÕZŵ¸‡ ÕZÅÕÁZÀ§ Á ¹Â¸Ÿ Ä ‡Âe {ZnËY |‹ՁY|¿YÃYÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZŁY€e{{Y|¿Zf‡YÖ¿Z»{µÂ¸‡‚¯Y€»Y¿Y ÕZÅŒ¯Y€e{Ö¿Z»{ ֌ÅÁ„a‚¯Y€»Ä ‡ÂeÁŠËY‚§Y ÕZŵ¸‡ÕY|ÅY½Z^¸—ÁY{cZŸÔ—Y®¿Z]{ZnËY,Äf§€ŒÌa ÕZÅd¯€‹cZ»|yÁcY|Ì·ÂeÖ]ZËYZ]YdËZ¼u,Õ{ZÌÀ] Ö¿Z»{cZ»|yÄWYYYdËZ¼uÁÁÂu¾ËY{½ZÌÀ]Š¿Y{ YÖy€]Õ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ€]ÖÀf^» ¾Ë€f¼Æ»Ä]€Ë{ {€¯µZ^¿{{Zf‡¾ËYį{Â]Ö§Y|ÅY d‡YÃ|‹ÄfyY{€aÁÂu¾ËYÄ ‡ÂeÕY€]cZ»Y|«Y ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÄ ‡Âe{Zf‡ՁY|¿YÃYx ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Õ{ZÌÀ] µÂ¸‡cZ»|yÃ|ÀÅ{ÄWYY‚¯Y€»Ä ‡ÂeÕY€]cZ»Y|«Yx ÖfyZ‡Z]Ö°‹‚aÁÖ¿Z»{ Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ»ÁŠÅÁ„a,‰Â»MÄ ‡Âex ÁÕ{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡ÁÂu{Œ¯dÌ “Á|x ÁÂu¾ËYÕZÅḑ€›ÖËZ‡ZÀ‹ ÖeZ¬Ì¬veÁÖÅZ´ŒËZ»M‚¯Y€»‚ÌÆneYdËZ¼ux Š¿Y{€»{֌ÅÁ„aÕZÅs€—YdËZ¼ux ÕZŵ¸‡ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»|À‡\ːex Ö´Àŀ§[Ô¬¿YÖ·ZŸÕY‹{Õ{ZÌÀ] {µZ §½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u‰€fˆ³x µÂv»|Ì·ÂeÕY€]ÁÂu¾ËY d»|yÄWYY{֏yŠz]ՁZfŒÌa-|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹cZ»|yYՀfŒ»Y‚Å ÁY‚ÅZ]‚Ì¿cZ¬Ì¬ve‚¯Y€»ÁZÅÃZ´ŒÅÁ„a Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ºÆ‡ |¿YÃ{ZfˆËYÕ| ]Ä^e{d»|y ¹Z¿Ä]Yd»|yÁY‚Å,cZ»|y¾ËYÄWYYY‚Ì¿ |¿YÃ{€¯d^i{Ây d¿ÁZ »Õ{€^ÅYÕZÅÕÁZÀ§ÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹€Ë|» ª^—d¨³¾ÌÀr¼ÅÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ µZ‡®Ë{,ÁÂu¾ËY{Ã|‹ZuYÕZÅZ»M¾Ë€yM ÖÅZ´ŒËZ»Md»|yÁY‚ÅÁ½Â̸̻Äf‹~³ d‡YÃ|‹ÄWYY ÁÂu ¦Ì—įÃ{Â]‰Ôe{½ÂÀ¯ZeµZ‡YÄ°^‹{Á‚§YÕÁ įÖ¿ZˀfŒ» |À¯ÄWYY½Z̓Z¬f»Ä]YcZ»|yYÖ Ì‡Á ÁY‚ÅÄ]µZ‡{€¨¿ÁY‚ŁYZÆ¿M{Y| e ÁÄf§ZËÄmÂe¶]Z«֌ÆmÁÃ|̇µZ‡{€¨¿ d‡YÃ|̇{ÂykÁYÄ] ,Šz]€Å–‡ÂeÃ|‹ÄWYYcZ»|yÄ]ÃZ‹YZ]{€§Õ|‡Y ֏yŠz]Ä]cZ»|yÄWYYºÆ‡¾Ë€fŒÌ]{€¯½ZÌ] d‡YÄf§€³ª¸ ed»|yÁY‚ÅÁ½Â̸̻Z] Y‚Å,ÕZmµZ‡{Ã|‹ÄWYYZ»M¾Ë€yM Z‡Y€] Z¯¾ËY |¿YÃ{€¯Ã{Z¨f‡YÖÅZ´ŒËZ»McZ»|yYՀfŒ» d‡YÖÅZ´ŒËZ»Md ÀÄ ‡ÂeÕY€]±‚]Ö»Z³ ÕZÅÕÁZÀ§ ÖÅZ´ŒËZ»M Ä°^‹ €Ë|» {€§Õ|‡Y Z“ ÃZ]{ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Õ{€^ÅY ½ZŒ¿ZÅZ»Md¨³,Ä°^‹¾ËY½ZˀfŒ»ÁcZ»|y{Y| e Ä°^‹cZ»|yYՀfŒ»ÁY‚Åį|Å{Ö» ,Öf·Á{,֏yŠz]YÖ¿ZˀfŒ» |¿YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y ¾ËY½ÓZ §ÁÖÅZ´Œ¿Y{,ÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»,ÖÅZ´ŒËZ»M |‹ºÅY€§ÕÓ{Y‚ÅÖËÂmħ€Z]֟Zz¿Ä ËZ“½YZ¼Ì]{d¯€u½Z°»Y ~yYY†aÁ{Y{cY{ZÕY€]Ö]Ây–Ìe€‹\‡ZÀ» €^f » ÕZÅÄË|ÌËZe d§ZË{ Á Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯ÂyÄ]€´Ë{ÕZÅŒ¯Ä]Ö¿ZÆm |‹|ÅYÂy{Z Ĉ‡Â»,Ã|̧½Zf‡Z¼Ì]{€“ZuµZu{µÂv»¾ËY ¾Ì·Â¸ »¾¼n¿Y,½Zfˆ¸³ÖfˆË‚Æ]½Z»Z‡,|Ÿ֋Â»M Á¾Ë€]ZÄˀÌy¾¼n¿Y,½Y|¿Z»½Zf‡Y֟Zz¿Ä ËZ“ d¯€‹¾ËY {€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{»̬֬u{Y€§Y Ä¿YÁÁ|Ì·ÂeÃZ´f‡{Ä¿ÓZ‡į{Y{Y¾ËYÖËZ¿YÂe |À¯YZ] Zq{{Y€§Y¾f‹Y{€]¹Z³ÕY€]d¯€uÄÀÌÆ]Õ´·Y¾ÌÌ e {Y|y€qÖ·|ÀY¾f‡Zy€]d¯€u,֟Zz¿Ä ËZ“ ÕY‚§Ydz‡ÁÕY‚§Y¹€¿dÌÀ»Y,ÄÀe¾ÌËZap¸§{Y€§Y ¾ËYÕZËY‚»ĸ¼mY¾ÌËZaÖ§€»½YÂeÁ{Z ]YÁºfˆÌ‡ d‡YdyZ‡½Y€ËYµÂv» d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]t˜‡{d»Ô‡ÁÂu{Õ|m¶WZˆ» Ö¨¸fz»ÕZʼnÁl¸§{Y€§Y{d¯€u{ZnËYÕY€]½ÂÀ¯Ze YÃ{Z¨f‡Y¹Â‡€»ÕZʼnÁYÖ°Ë d‡YÃ|‹s€˜» Y€«l¸§”ŸÕÁ€]ZÅcZ]¾ËY d‡Y®ÌeZ]ÕZÅd¸°‡Y {‹Ö»”Ÿ{Â̈ad¯€uhŸZ]Á{€Ì³Ö» ÁµÂ¸ »Žz‹½{ZfˆËYÕY€]€´Ë{lËYÕZʼnÁY ZfˆËY€r¸ËÁ½ÂqÖ°Ì¿Z°»¶ËZ‡ÁYÃ{Z¨f‡Y­€ve{ZnËY {ZnËY”Ÿ{{Á|v»Z̈]­€ve,¶ËZ‡Á¾ËY d‡Y Ã|Ë{Ä»|[ZŸYՁZ‡Z]€]ÖÀf^»€´Ë{‰Á |À¯Ö» Ád‡Y¾Ë{ZÌÀ]cZ¬Ì¬veĸu€»{ÂÀʼnÁ¾ËY d‡Y d‡YÃ{€°¿Y|ÌaÃYÖ°ÌÀ̸¯ÕZÅ–Ìv»Ä] cÔ°Œ»ž§ÕY€]€i»ì·Z]ÕZʼnÁY¾ÌÀr¼Å Y Հ̳¸m Á ֟Zz¿ Ä ËZ“ Zq{ {Y€§Y { Öf¯€u d‡YÖ^ŸÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡Y,Ä ËZ“Y֋Z¿‘YŸ Ö°Ì¿Á€f°·YÁ€°Ì»Y‚]YdyZ‡ÁÖuY€—,ÕÁZÀ§¾ËY¥|Å ÁՂ¯€»Ö^ŸºfˆÌ‡Z]ºÌ¬fˆ»•Z^eYZ]įd‡Y Ä]Y½|]ÕZŽZ³YÖmZyµ€fÀ¯,֘Ìv»[ZŸYZË dyZ‡ÕÁZÀ§½Ô¯s€—{ÕÁZÀ§¾ËY {€Ì³Ö»Ã|Ɵ d‡YÄf§€³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»­YÁYZaÖ^ŸºfˆÌ‡ d¼Ì« Á ÓZ] ÖËYZ¯ ¶Ì·{ Ä] Ö¿Y€ËY µÂv» ¾ËY {‹Ö»Z¼Ì]‰Y³ºfˆÌ‡{€°¸¼ŸÁÖ«Á€Ÿ Ö^¸« ÄmÂe¶]Z«ՁYÖËÂmħ€ Z] ÖËZ°Ë€»M d¯€‹ ®Ë –‡Âe ZÌ¿{ { µÂv» ¾ËY ‰Á€§Ä]Á{‹Ö»|Ì·ÂeÓ{Y‚ÅZe¾Ì]Öf¼Ì« ÖfyZ‡½Y€ËYºfˆÌ‡YĿ¼¿€Å|Ì·ÂeÕYYÄ]Z»Y |‡Ö» {€Ì³Ö»¶°‹ՁYÖWÂmħ€Ó{Y‚ÅZ^ˀ¬e½M Y‚n»ºfˆÌ‡®ËÄ]ZÌ¿®Ë„¸aYZa֟Zz¿Ä ËZ“Z¼Ì]€Å {Y{ cÔ°Œ»€]ÃÁԟ|ÀfˆÅ֟Zz¿Ä ËZ“Zq{įÕ{Y€§Y Ö¯Âa¶Ì^«Y֓YŸZq{­€ve¹|Ÿ€iY{,Öf¯€u ,€fˆ]ºy,¶Z¨»Öf¨‡,ֿԔŸÖ§Á€eM,½YÂzf‡Y Ö«Á€ŸÁÖ^¸«ÁÕÂ̸¯ÕZÅÖWZ‡Z¿,¶Z¨»Ö°Œy ¶¼ŸÁ|¿Y|¿Y{Yµ€fÀ¯{Y€§Y¾ËY,¾ÌÀr¼Å |¿Â‹Ö» d‡YÄmY»¶°Œ»Z]ZÆ¿Mž§{ ÕY|Æ´¿Á|¿Â‹Ö»Ö³{€ˆ§YZq{{Y€§Y¾ËY¾ÌÀr¼Å ¾Ì¼ÅÄ] d‡YÄÀ˂ÅÕYY{Á¶°Œ»Ã{Y¿ZyÕY€]ZÆ¿M Ád̷¸ »ž§ÕY€]֋ÁÄ]Ö]ZËd‡{Č̼Ŷ̷{ YÖ¼¸ŸcZ¬Ì¬veYÕZ̈]¥|Å,½MY֋Z¿‘YŸ d‡YÃ{Y{¶Ì°Œe Y½MY֋Z¿‘YŸYՀ̳¸mÁ֟Zz¿Ä ËZ“Ä·Zˆ» ­YÁYZaÖ^ŸºfˆÌ‡dyZ‡ÕÁZÀ§Ö¸»½Ô¯s€— dËZ¼uZ]֟Zz¿Ä ËZ“½YZ¼Ì]ÖÀÌ·Z]‚¯€»ՁY|¿YÃYÁ |‹ÖËY€mYÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ‰ÔeZ]d‡YÖËZ°Ë€»MÖf¯€‹Zv¿Y{įÕÁZÀ§¾ËY { Ö^Ÿ ®Ì¿Á€f°·Y ÕZÅÄ¿Z»Z‡ ÕÁZÀ§ d¯€‹ ®Ë ®Ë­YÁYZaÖf¯€uÖ^Ÿ‚eÁ€a |‹ՁZ‡Ö»Â]Œ¯ ÕYÃ|¿Y{€a‚ËċY€eµ€fÀ¯Z]Ö°Ì¿Á€f°·YÁ€°Ì»ºfˆÌ‡ Yd¯€u,½Zˆ¿YՂ¯€»Ö^ŸºfˆÌ‡ÕZÀ^»€]įd‡Y Ä»Z¿€]d̸]Z«ºfˆÌ‡¾ËY |À¯Ö»µ€fÀ¯Á{ZnËY”Ÿ{ ½Y‚Ì»,€œ¿{»d¯€uÄ]ÄmÂeZ]Á{Y{YÖf¯€uՂË {Y{µ€fÀ¯dveY‘Z^¬¿Y Y ֓ZË ÕZŵ|» Հ̳Z°] Z] ­YÁYZa ºfˆÌ‡ ,Ö·€fÀ¯ÕZÅՄeY€f‡YÁֿԔŸ Öf¸°‡YÕZźfˆÌ‡ µ€fÀ¯d¯€uµÂ—{Yl¸§cԔŸ‘Z^¬¿Y½Y‚Ì» ÕZÅd¯€u{ZnËYÕY€]­YÁYZaÖ^ŸºfˆÌ‡ |À¯Ö» Zq{{Y€§YY֔ ]¾fˆŒ¿Á¾f‹Y{€]¹Z³,½{ZfˆËY ÃÁԟ {ÁÖ»Z¯Ä]ÖfŒat˜‡{¶»Z¯֟Zz¿Ä ËZ“ ÕZÅ{€]Z¯ÕYY{­YÁYZaºfˆÌ‡,Öf¯€uÕZÅ{€]Z¯€] ºyÁ,ֿԔŸÖ§Á€eM,½YÂzf‡YÖ¯ÂaYÁd‡YÖ¿Z»{ dÌ “Á{{Â^Æ]hŸZ]¾ÌÀr¼Å|À¯Ö»Հ̳¸m€fˆ] صفحه 17 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗӂȷȳȍưȼɗƔȋȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# -Z»Á€»YÕZ^ˁÕÁM YÂfv»{Zf«Yd̼ÅY{Öf‹Y{{ZË Z» Ä] Y Ä¿ZŒ¿ ¾ËY ,¶¸» €ËZ‡ Z] ĈËZ¬» { ½Z»Œ¯ ‰ÂyÖ¼¯|ËZ]–¬§ÁÄf§d‡{Y½Z»ÃYį|Å{Ö» ºÅYÄ¿Z¼·Z›ÕZźˀveÀyÓZ] ºÌ‹Z]Â^Á¾Ì] {įºË€Ë~b]|ËZ],ºËZ¼Œ]¶Ì·}ÁYÂyºÌÅYÂz]|«€Å ÕÁM¿¹Â]dˆËÂÌe»¯·ÕZÅw€q½{€¯¹YMÁ|À¯ ½Z¼ËZʼn³Z»,ļžËYZ] |¿YÃ{Â]Y~³€ÌiZe,©ÔyÁ Zm€ÅYÁĜv·€ÅY½Z¼ËYÁ|Ì»Y¹ZÌaÁd‡YZ]Á‚Ìe ºÌ‹Z]¾Ì]‰ÂyY{€§Ä]ÁºÌÀ¯d§ZË{ºÌ¿YÂeÖ» ,‰Z¯ÖËY|f]YÕZŁÁ¾Ì¼Å{,ºÅ{‚̇Ö»{€»d·Á{ Šz]€iYÁÖ¬˜À»Ád‡{€Ì̤eY|§€—įÃ{Y{½ZŒ¿ ,Ö´Àŀ§Á©ÔyžËZÀÄ]įd‡Y€—Zy¾Ì¼ÅÄ] d‡Y Z]ºÅÕYÃ|ÀÀ¯|À‡€yÕZÅÄ¿ÁÁ{‹Ö»ÄmÂe{Y{ {,ֻԇYÕY‹¹€fv»†¸n»¾ÌÀr¼Å |¿YÃ|‹ Š¿Y{Á©ÔyÕZÅd¯€‹,|Ì·ÂeŠÆm|Ë|mÕZ”§ ÖËZÅ{€^ÅYÁZÅÄ»‚»Á€ÅÁÃ{€¯Ö¿Z^ÌfŒaY½ZÌÀ] ÁºÌÀÌ]Ö»ÁºËÂÀ‹Ö»Y~³€iYÁºÆ»{ZÆ¿¾ËYYY ,ėÂ]€»¾Ì¿Y«,Œ¯€‡Y€‡{dŸ€‡Ä]įºËYÁ|Ì»Y {‹Y€mY ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÖ¸»|À‡¡Ô]YÄ]ºÅÕYÃZ‹YdˆÌ¿|] ÁºËY|]±‚]Y±‚]©Z¨eY¾ËYÁºÌÀ°]©ÔyÁ¹€¿ÕZÅ YÕZ̈],|À‡¾ËY ºÌÅ{½ZŒ¿½M½P‹Z]ª]Z˜»ÕZf§ Ö»Y±‚]€ÅZ›Ä]Á®q¯€ÅZ›Ä]cÔ°Œ»ÁZÅÀ³ ,ÕÁM¿Á©Ôy²Àŀ§‰€fˆ³€]ÃÁԟÁ|À¯ž§|¿YÂe |¿YÂ],½Y|¿Á€Æ‹½ZÌ»{YÕ|À»Á€Ì¿Á•ZŒ¿ºÌˆ¿ ,|À‹Z]Ö «YÁ|À¿YÂeÖ»ºÅZÅÄ¿Zˆ§YºËYÃ|̼ƧįÓZu ÁY~³€ÌiZeÕYÂfv»|Ì·ÂeÁZÅÄ¿Z‡®¼¯Z]ºÌ¿YÂeÖ» Á€»YÖ «YÁÕZÅÄ¿Zˆ§Y,Õ«d·Á{”uYÕ|À»ÀÆ] Y€«¹Â¼Ÿ €f‡{{ÁºËZ‡½ZËZ¼¿Öf‡{Ä]Y½Y€ËY ¶]Z¬»{½Y€ËY½|‹|À¼¿YÂe,Z»Á€»YÖ «YÁÄ¿Zˆ§Y ºÌÅ{ ½|̇ÁÖ¸yY{ÕÁ€Ì¿Ä]Z°eYZ]ŠËZŁZÌ¿ž§ÁZźˀve ½ZŒ¿d‡{ d‡ZÅYÕZ̈]{ÖËZ¨¯{ÂyÄ] d‡Z»Á€»YÕÁM,Z»Ö «YÁÕZÅÄ¿Zˆ§Y½{Y{ ¾ÌÌ^eZ]Ä¿Z‡ d‡Y©ÔyÁÕÁM¿¹Â]dˆË½Z] Á|‹dŸ€‡|¿YÂeÖ»,¹Â]dˆË¾ËYYªÌ¼ŸÁªÌ«{ ŠËY‚§YՀ̴¼Œq€—Ä],Ä »Zm{Y½MՀ̳ļŠ|Œz^][Zf‹Á|Å{ |Àˆ»€]Ä¿Z‡Ö·ZÅYYՀ´Ë{ÄfˆËZ‹{€§”uZ] ÃZ´¿ÁÖ¸^m½Z¼ÌaÕZ«M[ZÀm,Ö¸»Ä¿Z‡d‡ZË ,wY€§ÁÁZeÕYÁYÁ{ÓZu,Â“»¾ËYÄ]€iR»ÁÄ¿ZÌ»Zu ÁZeÕZÅ|Ì»YįÃ|‹Ã{Œ³Œ¯Ö¸»Ä¿Z‡{ ¾ËY®Ë€^e¾¼“ d‡YÃ{ÁM{ÂmÁÄ]½Z»µ{{YÕY ºÅ{‚̇d·Á{½|»MZ¯ÕÁZÀ¯{Ä¿Y|À¼‹ÂÅ[Zf¿Y €‡ÕÓZ]€]Ä¿Y|À»ÁZ]Y"Õ«½Y€ËY"‚Ì´¿Y‹Š§{į ¹Â]dˆË½Y€´ËZ]ÕY€]ŠÌaYŠÌ]Y–ËY€‹,Ã{€] d‡YÃ{€¯Ä¿YYÁ|Ì»Y,½ZÌÀ]Š¿Y{Á©ÔyÁÕÁM¿ ÁZ̈]ḋZˆuZ],Õ{Zf«Y¶WZˆ»į֘ËY€‹{ ¾ËY{|Ë|mÖÅY½{Œ³,d‡YÃY€¼Å½YÁY€§cY€—Zz» ,€Ìˆ»¾ËY {Â]|ÅYÂyY~³€ÌiZeÄf^·YÁZÀfŸY¶]Z«, ­Â^ˆÌ§,ºËY|¿į¥Z e d‡Y"YÂfv»{Zf«Y"{ ½ZŒËZÅcÁ€i |ÀfˆÅZÌ¿{Õ{Zf«YÕZŵ£Y½ÁZ»MÁ {Zf«YÕZÀ^»€]ZÆÀËY d‡Y‚Ì´¿Y€][ZnŸYÁÁM¹Z‡€‡ {įY€q|ÀÀ¯€ÌzˆeYZÌ¿{į|¿YÄfˆ¿YÂe,YÂfv» d‡YÃ|Ì»M,½M€]ZÌ¿{į|ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §Հfˆ] d‡€Æ§{YµÁY¥€u,֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹Ád¿€fÀËY {Zf«Y¾f§€³Õ|mZ]†a |¿Ö»ZŹ{MÀ»ÁÕZŁZÌ¿ Á€eÕ«Y©ÔyÁÕÁM¿¹Â]dˆË,{‹Ö»YÂfv» ÕZÅÄf‹~³Y,YÂfv»{Zf«YÕY€mZ»¾ËY {€¯€eª¿Á€a ,ZÅÄf‹Y{Á–ËY€‹ÂyY€§Ä]ºÅ½Zf‡Z]ÕZÅÃÁ{ÁÁ{ ÁĐ«ÁÄ¿Zˆ§Y\·Z«,ZÆ¿MYÕZ̈]Ád‡YÄf‹Y{d̼ÅY cZ¿Z°»YÂyY€§Ä]ºÅÁ€»Y d‡YÄf§€³{ÂyÄ]Ö]{YZiM ÖÀ£ÕZÅÄf‹Y{€]ÄÌ°eZ]€Ìˆ»¾ËYį|ËZ]Ö»,{Âm» ºŒqÖËZÀ‹Á,©ÔyÁÖ»Â]ÕZÅ{Y| f‡YÁÖ¼Ë|«Á |]ZÌ]YՁY¿ {ÕÁM¿ÕZÅŽyZ‹{Â^Æ]Ä]ÁdÌ “Á¾¼“{ Á d‡{ Հ̳ ¶°‹ ½Á|] Z» Œ¯ Á€»Y cZËÁ€“ ,½ZÆm½Y|»M€‡ĸ§Z«{|¿YÂeÖ¼¿,¹Â]dˆË¾ËYÖ]Zˆu cÁ€“¾ËYÄ¿Zfz^‹ÂyÄf^·Y |‹Z]Äf‹Y{ŠeM€]Öf‡{ d‡YÃ|‹ ZˆuY,¹{€»Á¹Zœ¿,Ö¿Y€¼°us˜‡ļÅ{ Á©Ôy{Zf«YÃZ]{dÀ°·½Á|]ÁÖfuYÄ]{‹Ö»Á ÕÁM¿Á©ÔyÕZÅÄ¿ZyÁÕÁZÀ§ÁÕÁM¿¹Â]dˆË ,‚Ì¿½Z´¼ÅÁ{€¯d^v¾Ë¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÃ|ËYÁ ºÅ½ZŒËZÅÄyZ‹€ËÁºÌÅZ¨»¾ËYZ]Ö´¿Z´Ì] ZˆuY {€¯|ÀÅYÂz¿‚³€Å ,º°v»Á€«ÁºËÁZÌ]{Zŀ‡{Հ‡ºÌÅYÂz]€³YZ»Y ºËYÄf§ZËd‡{½ÓYZeįÄr¿MÄ]|ËZ^¿,ºÌÀ̌À]ĸ«€] ÁZÅĸ«,Zŀ̈»µZÌyÖ]|ËZ^¿ÁºÌÀ¯dËZ“ ZˆuY ÁdŸZn‹Ä»Z´ÀÅ,½ÂÀ¯YÄ°¸] ºË‹Õ| ]ÕZÅ{Y|ËÁ Õ|À¼¿YÂeÁ½Z»{Ây¾f§€³ÓZ]d‡{ž«Â» d‡YcZˆm ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹Y‚ŁYŠÌ]įÓZu d‡Y½Z¼ËZÅ ½Z»{Ây Ä] Á ºÌ‹Á€¨] €z§ |ËZ^¿ Y€q ,ºËY{ ©Ôy Á ¾ÌÀq Á Ö¼« ¾ÌÀq Ä] ½|̇ €´» ºÌÀ°¿ cZÅZ^» ÁÖ¼¸Ÿ{ZÆm®Ë d‡YÃ{Â]ÕYÃ{Z‡Z¯,ÖÅZ´ËZm žÌ§Á|À¸]ÕYĸ«ºËYÄfˆ¿YÂeZ»ÁÃ{Y{w±‚]ÕÁZÀ§ ÕZÅĸ«į|ËZ]Ö»,{ ¾ËYÄ¿YÂfŒaÄ]Á,ºÌÀ¯tf§Y ½M ºËÁM{{Ây¥€eÄ]‚Ì¿Y€eÂ^ ·Y\ Á€e|À¸] {ZnËY,½Z‹¾Ë€eºÆ»YÖ°Ë.|À»Y|¯,€´Ë{ÕZÅĸ« ½Y€ËYcӐv»Ä]½ZÌ¿Y€ËY½ZÀ̼—YÁdÌÀ»Y ZˆuY ÕZłÌq,dyZ‡½Y€ËYµÂv»Y¹œÀ» d‡YdyZ‡ ÁkY{ÂyÕY€]"dyZ‡½Y€ËY",dˆÌ¿Öf‡{¹{ÁÃ{Z‡ ²Àŀ§,Œ¯{ÂÀÅÄ¿Z¨‡Zf» Ö·ÔmÁÃZmÁ{Y{Ö]€« ÀÆ]Z]d̨̯Z]cӐv»|Ì·ÂeZ¿Z¼Åį"dyZ‡½Y€ËY" Œ¯½Zzf»Á½Z´^z¿ÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{YÕ|À» įd‡Y€—Zy¾Ì¼ÅÄ] d‡YÄf§ZÌ¿À˜Ì‡Ô»Z¯,d‡Y ZËÁµÂv»ÃZ]{|¿Y{|Ë{€e,¹{€»YÕZ̈]ÂÀÅ ºÅZ «YÁ "½Y€ËY¾ËY|Ì»"|‹Z]Ã{Ây‰ÕÁįÖËÓZ¯ ½YY‚Å”uÕY€mZ»¾ËY½Z´¼ÅÕY€]½Âq,|¿Y{ªu Áº6¸ˆ»Á¶nˆ»,|Ì·Âe{©ÔyÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ 6 d‡YÃ|Œ¿ ¼¸» įd‡Y¾ËYŠf‡Y,ºÌË´]ºÌÅYÂz]€³Y¥Z eÖ] YZ¯{,½YÂe¹Z¼eZ],ՁZn»ÕZ”§ÁZÅÄ¿Z‡ļŠ,½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y½|¿ZŒ¿€¼iÄ]ÁÖf»ÁZ¬»{Zf«Y ÁZÅZ],ZmļÅ{ÁÃY¼Å¾»Äq€³ |¿YÃ{Â^¿€“Zu ½Y‚Ë‚Ÿ¢Ë{Ö]ÕZÅŠ‹Â¯ÁZʼnÔe½Y{|«ZÅZ] ½Â^ˀeÁ€ˆÀW¸¨ÀËY½Y|À»€ÀÅՁZn»ÕZ”§ÁÕYÄ¿Z‡ įĿ´¿Z¼ÅZ»Y,{Â]ºÅYÂyÁºfˆÅÁ¹YÃ{Â]½YY{ c|‹ Ä] ,©Ôy Á ÕÁM¿ ¹Â] dˆË Z] Œ¯ ÀÆq Ö»ºÅÄ¿Z‡{,d‡YÄf§ZËZ¬eYÁÃ|‹½Â³€³{ ,ՁZn»ÕZ”§ÁÄ¿Z‡ |‹Z]ºÅY€§–ËY€‹¾ËYį|ËZ] Ö»€¯‚ËÁ€a Ä ‡Âe{Zf‡€Ì]{ÁÕÂƼm†ÌËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ÁZŒ» Z‡dËÂÅÁ¹€¿ÕZÅÕÁZÀ§ ½Z]Ä]į{ÂyÖ»|¿ÂÌa½Zˆ¿YÖ³|¿Z]ÕYČË|¿Y ¶¼Ÿ|^·Z¯,º¸ŸÁd‡Yº¸ŸZ£M,¹Ô¯ ¹Ô¯Á|ËM€ÀÅ d‡YÁZe¾z‡ÄWYYÕY€]ÕYÄ»|¬»,ZËÁ,€´Ë{Õ‡Y ZËÁÕZŵZ]Ze|¿YÃ|‹{ZnËY,½Zˆ¿YÖ³|¿{ZÅÄ¿Zˆ§Y c|«½Z‹½Z³|¿ÂÀ‹Ä]ZÅÄ¿Zˆ§Y |¿Á€Æ‹€ÅÕY€]|À‹Z] ¶¼veZ˽³€´Ë{ÖËY{€§[Zzf¿Y-|¿YÃ{Y{Ö»[Zzf¿Y {,ZÅd¸»ļÅįd‡Y€—Zy¾Ì¼ÅÄ] Ö³€»ÁµÔ» Ä]‚Ì¿Ö´¸¼mÁd‡Y€a½Z‹ÄfÀq,ՁZ‡Ä¿Zˆ§Y ZÆ¿MYÄÀÌnÀ³®ËY€eÁ|À·Z]Ö»,¾Æ¯ÕZÅÄ¿Zˆ§Y¾f‹Y{ |ÀÀ¯Ö»d^«Y€» c°¸»Á,½Z¼‡MÁ¾Ì»–]–y,ºÌ¿Y{Ö»įĿ´¿Z¼Å ʸ‡{½Zˆ¿YÀƻÃZ‹,Ę]Y |¿YÃ{Â]½Y€^»ZÌa,½Zˆ¿YÁ d‡YcZÀWZ¯Ád Ì^—Ä]d^ˆ¿ÖËÂmՀe€]ÁÖ^¸— Z]d‡YÄfˆ¿YÂe½ÂÀ¯Ze,•Z^eYÁ¹Ô¯sԇZ]{Y‚Ì»{M kZyÖËZÅZm€]į,¾Ì»€]Ä¿,€Ë~a\̇MÁÂn¿ÖÀe ,Äq€³ |À¯¹ÔŸYY‰”uÁ{‹–¸ˆ»ºÅ½MY Äfˆ¿YÂe,½Zˆ¿YZ»Yd‡Y•Z^eYÕZÀ^»€],ÖfˆÅ Z‡Y Äf‹Y{YcZ«Â¸z»½ZÌ»Š¯ZŒ¯{Y€e€]d‡{d‡Y |¿ZŒÀ]և€¯Ä]¾Ì»ÕÁ€]YՀ³Ĩ̸yÁ|‹Z] ½Z»{€»Ö´fˆ]YÁ,€Ì¤f»€‡Y€‡Á½|»Z³Á¾ËY{Z»Y ¹{M d‡YÃ|‹€eªÌ¼ŸÁ€eº°v»,•Z^eYÀƻÃZ‹Ä] Z]–^e€»ÕZÅÕÁZÀ§Z]Z´¿Y,ZÅZf‡ÁÁZŀƋ{ZÅ Ö·Zy½Z¿Z]Ö³|¿ |ÀŒ¯Ö»†¨¿,cZ—Z^eYÁcZŸÔ—Y •Z^eY–ËZ‡Á½Á|]Z»Yd‡Y€Ë~a½Z°»Y,ļŒq[MÁ Ö§€—Y €Ë~aZ¿¶¼ve,֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹ÁÖ ¼m ÁÖ¸°‹€Ì̤e,½ZÆm½Y|À¼e|«Á½Y|À¼eÁ€iĬ^—,€´Ë{ ÕZ”§ÁÄ¿Z‡Á•Z^eYk»€]į½Z¿MÁd‡YÃ{Y{ÕÂÅZ» Y€e|À¼eÁ€iÁ€eÂƌ»|¿YÄfˆ¿YÂe,|¿YÃ|‹Y‡ՁZn» |¿Â‹Հ´Ë{½Zˆ¿Y€Å Z£MÖË¿Ä¿Z»įd¨³|ËZ]€´Ë{,–ËY€‹¾ËY{,\y Ä¿Z‡ÁĘ]YÕZÀ^»€]ÁՁZn»‰|ŸY«įd‡YÃ|‹ Á|ÀfˆÅŠËY‚§YµZu{Z¼WY{,Հ°§ÕZÅÖËYY{ d‡Y |¿Y{Y¾e\·Z«¾f§Z˽Z°»YĜv·€Å,ZÅZËÁ dˆË,Á€»YºË´]Ze¹{ÁMY|À¸]Zf^ˆ¿Ä»|¬»¾ËY YÄf^·YÁd‡YÄ¿Z»€Ì̤e¶Zu,©ÔyÁÕÁM¿¹Â] €f¼¯[M¥€»Z]ÓZ]ÕÁÀÆ]-|‹Ö»Â]Ä¿YÁZÀ§ÕZʼnÁ-½Zf‡Âadz‡º¯Y€f»|Ì·Âe Ã|‹ Z£M ÕÂƼm d‡ZË ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ d¿ÁZ » ,ÕY{€]ÀÆ]Z§Á€‹ÁÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¹Z¼eYZ] d‡Y º¯Y€f»|Ì·ÂeÁ{‹Ö»ՁZ‡Ö»Â]ėÂ]€»ÕZÅÕÁZÀ§ ºË‹Ö»|ÅZ‹[M’Ë e¶«Y|uZ]Y´̻ Ä]½YÂeÖ»į{Y{‚Ì¿Հ´Ë{ÕZËY‚»s€—¾ËYÄf^·Y ‰Á€a |À¼‹ÂÅ Y‚» ՁZˆËZne Á ÕÁZÀ§ Ä ‡Âe Ä¿Zz¸³cÄ]´̻‰Á€aZ¯Á\ˆ¯Ä ‡Âe,´̻ ē€ŸÕZÅZ¯Á\ˆ¯lËÁ€e,Y{Ây€]º¯ª—ZÀ»{ÕY ÁcY‚ÌÆne½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÄ ‡Âe,ÁZecÄ]½Z˂]M {€¯ÃZ‹YÕÁ€aՂ]McZ»Á‚¸» Ã|‹|Ì·ÂeÕZÅ­Ô§ |À¯Ö»­Ô§|Ì·ÂeÁ{‹Ö» {Â^Æ]hŸZ]Á|¿Â‹Ö»¥€»Y~£½YÂÀŸÄ]´̻–‡Âe dve¶Ì·{Ä]¾ËY€]ÃÁԟ |¿Â‹Ö»ÖËY~£¶Ë|^e\ˀ“ ÃÁ{ćZe½YÂeÖ»֋Á€a–Ìv»–ËY€‹½{Â]µ€fÀ¯ d‹Y{|Ì·ÂeµZ‡{ ¾ËY|ÀfˆÅ‰Ôe{Œ¯½Zzf»Á½Z¬¬v»µZu ÖËY€mYÁÖuY€—Œ¯{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]Y‰Á ­Ô§ÂÌ]‰ÁÄ]´̻º¯Y€f»|Ì·Âes€—¾ËY€]ZÀ] |ÀÀ¯ Ä ‡Âe֐zeÃÁ€³Z¯dËZ¼uZ]­ZÀ¯½Zf‡€Æ‹{ dˆË–Ìv»ÁŠËZ‡€§,Ö·Zˆ°Œy,[MÕZÅÕÁZÀ§ Z]Z»Y {‹Ö»|Ì·Âe´̻¾e{Á|uZf°Å€Å{Á {Á{€]ÓZ]Y½MÕÁÀÆ]½YÂeֻĿYÁZÀ§ÕZʼnÁ {€¯|Ì·Âe´̻¾ež]€»€f»€Å ¾ËY{ d‡YÄ¿YÁZÀ§ÕZʼnÁ¾ËYYÖ°Ë"­Ô§ÂÌ]" Â“»¾Ì¼ÅÁd‡Yµ€fÀ¯dve|Ì·Âe–ËY€‹‰Á ¾ÌÀr¼Å |¿Z‡ Ö» ¶«Y|u Ä] Y ÕZ¼Ì] Á€] {Ây ¾ËY{Âyį|ËMÖ»¾ÌËZa‰Á¾ËY{‚Ì¿[M’Ë e |Å{Ö»ŠÅZ¯YdˆË–Ìv»Ö³{·MĸXˆ» {Y»ÃY€¼Å´̻Ö §{{Y»ºfˆÌ‡¾ËY{¾ÌÀr¼Å ¥€»{Âm»ÕZÅՀf¯Z]–‡Âe[M{Ã|¿Z»ÖËY~£ Y Ä¿YÁZÀ§ ֋Á Z] ¾Ìfˆz¿ ÕY€] Œ¯ ½Zzf» ֋Á |ÀÀ¯Ö»Ö»Â]½Zf‡Âadz‡‰Á€aÁ|Ì·ÂeÕY€] {‹Ö»€nÀ»ÁÂu¾ËYÕZÅZ¯Á\ ˆ¯Ä ‡ÂeįÄ¿YÁZÀ§ ¾ËYZ] {~³Ö»½Y€ËY{´̻‰Á€aZ£MYÄÅ{ć d‡YÃ{€°¿Ö¿Y|Àq€Ì̤et˜‡|uYÁ{½M|Ì·Âe{ÂmÁ |‹€ŒfÀ»½ZÌÀ]Š¿Y{Y{dË·ÁYcӐv»d‡€Æ§ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À |Å{©Á|ÀYcÔÌƈe |ÌËZeÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹‚¯€»Y¹Ô f‡YY†a |À¯Ö»dËZ¼ucӐv»¾ËYY,µÂv»½|‹ Â̗,¹Y{­YÂy{€]Z¯Z]ÄÀÌ»MÕZÅ|̇YÁZź˂¿M|Ì·Âe Á€eZf‡Y|Ì·Âe,Հ̋€e€]ÕZÅ{Y„¿,¾ËÓ¡€»,½Z˂]MÁ ®Ë|Ì·ÂeÖÀ§Õ|À¼¿YÂeÄ]Ö]ZÌf‡{,cZÌÀ^·®ÌeÂÌ]Á€a dˆËÕZÅÃ{ZÆ¿|Ì·ÂeYdËZ¼u,½Z¿¶¼°»®ËÁºË‚¿M ְ˃·ÂÌ]ÕZÅ|¿Z¼ˆaY{¯|Ì·ÂeÁՁÁZŒ¯Ä¿YÁZÀ§ |ÀfˆÅcӐv»¾ËYYÖy€] cӐv»ÕYY{Öf¯€‹Är¿ZÀq,|‹€¬»‚Ì¿Â¿ •Á€‹{’¬¿ÕYY{¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÌÀ]Š¿Y{Y{dË·ÁY \ˆ¯ÁÕÁZÀ§t˜‡½{Â]YY{Z]|¿YÂeÖ»,|‹Z]¯~» Â¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹½YÂÀŸÄ],ÖÀ§Š¿Y{Y֌z] {‹|ÌËZe ,Â¿½ZÌÀ]Š¿Y{cÄ]Ô^«d¯€‹įÖe{ Á‚mZÆ¿MµÂv»įÖe{,|‹Z]Ã|‹|ÌËZeZË |¿YÂeÖ»,|‹Z]Ã|‹{Á{€»ÁÃ{Â]Y{dË·ÁYcӐv» d‡YÂy{ ,ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä] Ä mY€» Z] ÁÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕZÅdËZ¼u d‡€Æ§¾ËY{ |¿Â‹|À»ÀÆ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À ,ÁY{,ÖËZ̼̋{Y»,ՁÁZŒ¯ÕZÅÁÂu{ÖeӐv» d‡€Æ§{Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÄf§€ŒÌa{Y»,®Ì¿Á€f°·Y |¿YÄf§€³Y€«½ZÌÀ]Š¿Y{Y{dË·ÁYcӐv» Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹Ö]ZˁYÄ»Z¿¾ÌËMÕZÀ^»€] ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd ¯€‹‚¯€» Š¿Y{ÁÖÅZ´ŒËZ»MĿ¼¿½{Â]YY{,ÁÂ¿½ZÌÀ] dË·ÁYÕYY{cӐv»d‡€Æ§ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ { d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»|ÌËZeÄÌ·ÁY•Á€‹Y-ÖÀ§ {€¯€ŒfÀ»Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹Ö]ZˁYÄ»Z¿¾ÌËM\ːe Y|À¿YÂeÖ»|ÀfˆÅcӐv»¾ËYÕYY{įÖËZÅd¯€‹ صفحه 18 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ӂӃƔȖɘȫǭɗ ӀǗɗƝɘȼ ȡɗǑȻǵ ӀǗɘɃȷƾ ưǧƔӃǗ صفحه 19 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ æ)mE(D—U÷’¦”#O•@@T*u›dM—+D@@DA•*MOt•“¦¦"+øO§¡“¦‘–@›¦Q;D@ ,{Y|¿Zf‡YÃZ´ŒÅÁ„a,ÕÁM¿©Á|À¾Ì]­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Y {Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ÁÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ » ¾ËÁ|eÄÀÌ»{ÕÁZÀ§ÁÂu½ÓZ §ÁÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ d‡YÃ|‹|̯ZeÖ¸»ÕZÅY|¿Zf‡Y Á Œ¯ ÕZÅdË·ÁY Á ZŁZÌ¿ ÖËZ‡ZÀ‹ ¾ÌÀr¼Å ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|eÄÀÌ»{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ÕY€]ZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»ZeÄÀÌ»{ÕZ°¼Å,Ö¸» ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÄËÁÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|e Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅḑ€›YՀ̳ÀÆ],Âv»ŠÅÁ„a copµÂv»Ácoc©Z^˜¿YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ÁZÀ§ ¾ËY Õ|Ì·Âe cӐv» Ö¸» ÕZÅY|¿Zf‡Y œÀ» Ä] ÕZÅ®¿Z]ÕY~³­Y€f‹YÄ]ÁÄÌÆe{ÖËY‚§YºÅ,ZÅd¯€‹ Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¨»Z]–^e€»ÕZÅdÌ·Z §ÕY€mYÕY€]ÖeZŸÔ—Y Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ՁZ‡|À¼¿YÂeÁ‰Â»M{ÕZ°¼ÅÁ Ä ‡Âe ÕZf‡Y { ½YY‚³Z¯ Á ½YÁZŒ» ,ÁZÀ§ ,½ZÌÀ] ÕZÅÂv»€´Ë{Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY ÁZÅÖ¿Z^ÌfŒa,|Ì·ÂeµZ‡{Œ¯ÕÁM¿¹Â]dˆË |‹Z”»Y,ZÅÖËY{ž¿Z» €§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ÕZ”»YÄ]įÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{ ŠËÁ{‚ËÁ€a,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » {Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡{Y|¿Zf‡YlËÁ€eÁ¾ËÁ|e½ÁZ » ՁZ‡ÕZne Á ÕÁM¿ ½ÁZ » Öv·Z ½Z¼Ìa Á ½Y€ËY Ã|̇ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ÕÁZÀ§ ÖËY€mY Á Ö·Z» ,ÖÀ§ ÕZÅḑ€› Y Ã{Z¨f‡Y €] ,d‡Y ÕZf‡Y { ¦¸fz» ÕZÅÁÂu { Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕZÅ¥€— Š¿Y{{Zf«YÁÂu{¹Zœ¿½Ô¯ÕZÅd‡ŻÁ¥Y|ÅY Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe Y Հ̳ÀÆ] ,½ZÌÀ] ÕZf‡Y { ÓZ] ÖeZ¬Ì¬ve ½YÂe ÕYY{ Á ÁZÀ§ Á ½ZÌÀ] ÁՁZ‡ÕZnež¿Y»ž§ÕY€]¾Ë¿ÕZÅY|¿Zf‡Y¾ËÁ|e ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YÁZÅd¯€‹cӐv»YZ]Ä ‡Âe ÕZÅd¯€‹ՁZ‡|À¼¿YÂeÕZf‡Y{Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZÅ¥€— Á ÕÁM¿ ©Á|À ¾Ì] ­€fŒ» ÕZ°¼Å Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »,{Y|¿Zf‡YÃZ´ŒÅÁ„a,ÖËZ§Â°‹ œÀ» Ä] {Y|¿Zf‡Y Ö¸» ½Z»Z‡ Á ÕÂƼm d‡ZË dËZ¼uÕY€]Y‚§Y‰YÕZÅÕZ°¼ÅÄÀÌ»½{ÁMºÅY€§ ,|Ì·Âe µZ‡ { Œ¯ ÕÁM¿ ¹Â]dˆË Ä ‡Âe Y ¾Ì»Á{Ä̋Zu{Á€»Y€Æ›,ZÅÖËY{ž¿Z»ÁZÅÖ¿Z^ÌfŒa Š¿Y{{Zf«YÄ ‡Âe{{Y|¿Zf‡YŠ¬¿¾ÌÌ^eŠËZ¼Å |̇Z”»YÄ]½ZÌÀ] Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”uYÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼u ÖmZyÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ] ¾ËY,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅd‡ŻÕY€mYœÀ»Ä]­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e {Zf«YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ ‡ÂeÕY€]Œ¯½Ô¯ ÕY€mYÁ{Y|¿Zf‡YŠ‹ÂaŠËY‚§YÂy{Öf»ÁZ¬» ½{ÁMºÅY€§Á{Y|¿Zf‡Y¹Zœ¿Ä ‡ÂeÁdˬe½Â¿Z«Ã{Z» Ä ‡Âe Y dËZ¼u ÕY€] Y‚§Y ‰Y ÕZÅÕZ°¼Å ÄÀÌ» †°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa |‹Za€]Ö]{ ‫ٶ‬æ@@E"?¢@Ah#E*{@‫ٶ‬ ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ZÌ¿{»Õ~]ÄËZ»€‡ÕY€]½Z»Âe{Z̸̻ \ːe ž¼n»¶»ZŸ€Ë|»,ÖÀ̬Ë|¼v»,‚Ì¿{Y|ËÁ¾ËYÄ»Y{Y{ ÄmÂeZ]d¨³ֻԇY–Ö¿Y€ËYY‚§Yd‹Â¿½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe cӐv»|{įY‚§Yd‹Â¿ÖmZyÕYÂfv»Ä] |Ì·Âe d¼‡ Ä] |ËZ] į ºË{€¯ ZˆuY ,{Â] ÖmZy {Á|uZf‡Y¾ËY{ÁºÌÀ¯d¯€uÖ¿Y€ËYY‚§Yd‹Â¿ |¿{ÁMÕÁÖ¿Y€ËYcӐv»d¼‡Ä]Ö¿Y€ËYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe cӐv»|{YŠÌ]€“ZuµZu{{Á‚§YÕÁ d‡YŒ¯¶yY{|Ì·Âe,Ձ»MŠ¿Y{Y‚§Yd‹Â¿ Ö¿Y€ËY Y‚§Yd‹Â¿ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ž¼n» ¶»ZŸ€Ë|» |Ì·ÂeŠz]¶»Z‹Y‚§Yd‹Â¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY– Z¯ÕZmÖËYÂfv»dÆmYÁd‡YÄ¿YÁM¿ÁÖf À ½ÓZ §YÖ ¼mdËÂÅ,Ö¿Y€ËYY‚§Yd‹Â¿{€¯½ZÌ],{Y{ dˆË¾ËY|À¯Ö»Ö ‡įd‡Yd‹Â¿½Y€ËY¹Â]dˆË ÕÁM¿Ä]ZÌ¿Äf‹~³µZ‡Á{YįY€q,|Å{Z¬eYY¹Â] |‹ ZˆuYd‹Â¿½Y€ËY¹Â]dˆË{ YÂfv»Á|Ì·Âe{ÕÁM¿ÕZf‡Y{{Y{Ä»Y{YÖÀÌ¬Ë Ã|ÀÅ|]Zf‹ ՁY|¿YÃY Ä] ¹Y|«Y ,Y‚§Yd‹Â¿ d À { ©ÔyÄ¿Zy\·Z«{,Y‚§Yd‹Â¿ÁÖ´Àŀ§cӐv» d À|ÀÀ¯®¼¯ÁM¿ÕZÅğ¼n»ZeºË{€¯ºe ÕZÅhv]{”uZ]ÁÃ{€¯Y|ÌaY‰€Ìˆ»Y‚§Yd‹Â¿ |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡Ä]¹Y|«Y,²ÀËÂfÀ» YºŸYÖeӐv»|Ì·Âe{Œ¯{Z»{€¯ZƛYÕÁ Z¨¯{ÂyÕ~£Z¯cӐv»ÁÕ{Y|»Zm,{Y|»,Z¯{Ây ºÌÀ¯€°§‚Ì¿cӐv»cY{ZÄ]|ËZ]Z»YºÌfˆÅ –Ö¿Y€ËY Y‚§Yd‹Â¿ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ž¼n» ¶»ZŸ€Ë|» µZˆ»YÕY|f]YYÕYÃ|ÀÅ|]Zf‹ÖuY€—Y½ZËZa{ֻԇY ¶yY{{Y‚§Yd‹Â¿d À€fŒÌ]Äq€ÅÄ ‡ÂedÆm Ze|À¯Ö»Ö ‡Ã|ÀÅ|]Zf‹¾ËYd¨³Á{Y{€^yŒ¯ ,Ã|‹ÖÆmÂeº¯½MÄ]Äf‹~³{įYY‚§Yd‹Â¿d À |Å{Ä ‡Âe ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ÕÁM¿ ºfˆÌ‡Â¯Y €Ë|» {Y€§YÖ]ZˁYÁÖËZ‡ZÀ‹µZ^¿{Ä]|¿ÂÌa{Y|ËÁd¨³ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Ö§€ »,s€—ÁÃ|ËY\uZ d‡YÃ|ËY½Z^uZÕ~]ÄËZ»€‡¾Ì»ZeÁÃ|ËY½Z^uZÄ] Ä]Ä°¸],dˆÌ¿Ö¿Z‡ºÆ]½M¥|Åįd‡Y©Á|À Š¿Y{ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹®¼¯Z]ZÅÃ|ËY¾f‹Y~³­Y€f‹Y ÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{ĸu€»Ä]½|̇dÆm½ZÌÀ] {Á|u į |ÀfˆÅ ÖËZźÌe ¶»Z‹ |¿ÂÌa {Y|ËÁ d‡Y Ã{€¯µZ^¿{Ö´Àŀ§ÁÂu{Y{ÂyÕZÅdÌ·Z §µZˆ°Ë Š¿Y{ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ZÀ¯{|ËZ]ZźÌe{»¾ËY{Á |¿Â‹|‹ĸu€»{YÁ½ZÌÀ] ‰Ôe|¿ÂÌaÕZÅ{Y|ËÁĸˆ¸‡{{€¯tˀeÕÁ ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ZÀ¯{Y©ÔyÁÁM¿ÕZÅÄfˆÅZeºË{€¯ |À‹Z]Äf‹Y{Y½ZÀ̼—Y¾ËYÃ|ËY½Z^uZÁºÌÅ{Y€« ZÌfyY{YZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»ÕÁM¿©Á|Àį |Å{Ö»Y€«ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ Z]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y€Ë|» †ÀmY{Y|ËÁ½ÂÀ¯ZeÄf‹~³µZ‡YÄ°ÀËY½ZÌ] ,ºË{€¯Y‚³€]Y|¿ÂÌaÁÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{ YÖÅ|]Zf‹¶uY€»ZÅ_McZf‡Y,ZÅ{Y|ËÁ¾ËY{d¨³ ÄWYYÄËZ»€‡[~mdÆmY{ÂyµÂv»Á|¿{€¯֗ ÕY€],|¿Y{Ö]ÂyÕZÅÃ|ËYįY{€aÃ|ËYÕ{Y| eZ»Y,|¿{Y{ ÖÅ|]Zf‹cZ»|y|À»ZÌ¿µÂv»Ä]½Z‹Ã|ËY¶Ë|^e |f§YÖ»|¿ÂÌa{Y|ËÁ{©Z¨eY¾ËYį|ÀfˆÅ ºÌÀ¯€°§cY{ZÄ]|ËZ]Y‚§Yd‹Â¿d À{ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] į|¿ÂÌa{Y|ËÁ¾Ì¼f¨Å{Õ{Y|¤]Ö¨˜»€f¯{ ½Z»Âe{Z̸̻ d¨³,|‹Y‚³€]Y‚§Yd‹Â¿ÁÂu{ įÃ|‹[»ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ZÌ¿{»Õ~]ÄËZ»€‡ÕY€] ¾Ì»ZeÁÂu{ d‡YÃ|‹ª¬v»½M½Z»Âe½Â̸̻ {Z̸̻ ‚Ì¿Ã|ËY½Z^uZY€¬f‡YÕZ”§¾ÅÄ Ë{Á ºË{€¯dyY{€aZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Ä]½Z»Âe cÄ]½Z»Âe½Â̸̻¢¸^»¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕÁ µZ‡֗Ä ‡ÂeÁªÌ¬ved¿€³d»|y\·Z«{‘ŸÔ] |‹|ÅYÂydyY{€aZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Ä]ÕZm ©Á|ÀcÔÌƈeÁcZ»|yğ¼n»{»{Õ{Y|¤] {€¯½ZÌ]Œ¯ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÄ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ÕÁM¿©Á|À{d»|yYŠÌ]€“ZuµZu{ Ä]{Á|v»cZ»|y¾ËYį{‹Ö»ÄWYYºfˆÌ‡Â¯YÄ] {ÂmÁZ]ÁdˆÌ¿½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁcZˆ‡Â» Ä]cZ»|y¾ËY,ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅªË€—Y,ZÅdË{Á|v» ,ZÅ_McZf‡Y,Za¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÁÁZÀ§ÕZÅd¯€‹ {‹Ö»ÄWYY‚Ì¿ÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§ÁÁZÀ§‚¯Y€» Ä»Y{YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y€Ë|» ¶Ì·{Ä]VCÁÂuÄ]©Á|À{ÁÁÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]{Y{ YÕY~³ÄËZ»€‡ºÅd»|y,{Â^¿sԏÄ]Ö·Z»ºnu ºŸY©Á|À¾Ì¸»ZŸªË€—Yd»|y¾ËYÁºË{€¯Հ̴Ìa ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|ÀÁևÂ]Ä¿YˆmÕZÅ©Á|ÀY |‹¹Zn¿YÕÁZÀ§ ÕZÅ{Y|ËÁ ğ¼n» Y |¿ÂÌa {Y|ËÁ d¨³ Õ{Y|¤] cӐv»Ö¼WY{ÃZ´ËZa¾Ì¼Å{‚̇sZff§Y ÁÂËYZ‡{Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ Ád¨¿žËZÀÕZÅ[}ZmÁZÅdˆÌ·ZeZ¯|Ì·Âe ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]ÖÅZ´ŒËÓZa {½Z»ÂeY‚Ŷ«Y|uZ]|À¿YÂeÖ»¹{€»ļŠ|ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅs€— ¾Ì¼Œ‹{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZaÖËZa€] Z»Z§½Y€ËYÃZ´ŒËZ¼¿ Ö¿ZÆmŽyZ‹{½Y€ËYÃZ´ËZmÕYÄ^eÕZ¬eY ÕÁM¿ ÕZÅÄ^À‹Á{{Ö¿Z»Âe{Z̸̻ÄËZ»€‡[~m ÕÁM¿©Á|ÀÖaMcZf‡Y ÁÂu{‘ŸÔ]cZ»|y½Z»Âe{Z̸̻ÕZ˜ŸY µZ‡{ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Y{Y|¿Zf‡Y ½ZÌ»ÕZne–]YÁ{ZnËY €]ÖËZÌÀ‡Â]cZ»Z¬»|̯Ze ÖÀ‡Â]Á½Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Äf‹~³µZ‡ć֗{Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³Á| ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€] Œ¯Ä]ÖË¿Z¿µZˀf¯Z]Öf¿MÕZŲ¿cY{Z ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]Ä̯€e ÕZÅd¯€‹½ZÌ»­€fŒ»|Ì·ÂeYÕÁM¿©Á|À |À¯Ö»dËZ¼u©Y€Ÿ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YÁÖ¿Y€ËY Õ{Y| eZ]ÕÁM¿©Á|À†ÌËÕÁ{ÁÕ´f¨³ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZa€]ÕY€]ÕÁM¿©Á|Às€— ª—ZÀ»{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cӐv»Ö¼WY{ Ձ€»ÕZÅÄqYZ]Á{YM d·Y|ŸÁcZ»|yÄ ‡Âe_M½Zf‡YÕY‚³€]Y¥|Å d‡Y½MžËÂe{ Á صفحه 20 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ –)l•c§”U¢¡ B3–¡)L¦+{A¦—+ ¢D–—•r–A”U)§;#£¡~P§‚' ©Á|À dËZ¼u Z] ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ®Ë ÁZÅdˆÌ·ZeZ¯|Ì·ÂeÄ]ª§Â»ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ Œ¯{ÖÅZ´ŒËÓZaÁd¨¿žËZÀÕZÅ[}Zm |‹ Á ÕÁM¿ ©Á|Àֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] ÀË|»cZÌņÌW,Âb¿Z̯¾ˆv»,ÖËZ§Â°‹ ַv»įZ̧ª§YZËM½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Ã{€¯|Ì·ÂedˆÌ·ZeZ¯cZ¼‡YÕZne¹Z¿Z] _M½YÂmÖËÂË{YÄ»Z¿€]¹Â‡¶§{,d‡Y d¨³d¯€‹¾ËYdÌ·Z §{»{½YÂmÂË{Y ÕZÅ[}ZmÁZÅdˆÌ·ZeZ¯Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeZ»d¯€‹ Ã{Z¨f‡YZ]įd‡YÖÅZ´ŒËÓZaÁd¨¿žËZÀ Ä]ª§Â»Ö»Â]Š¿Y{ÁÖ¸yY{½Zzf»Y Ä]µZ‡{¾e­Z̿»MdˆÌ·ZeZ¯|Ì·Âe ּ̋Á€faÕZÅÂf¯M\¸«{Ã{Z¨f‡YœÀ» ¶ÌeY½Â̇Z¿ƒÁ|ÌÅdˆÌ·ZeZ¯Á­Z̿»MÁÃÁY œÀ»Ä]µZ‡{¾e½€ËZf‡YÄ]½‚À] Zaּ̋Á€fad]Zi€fˆ]Âf¯M{Ã{Z¨f‡Y ZÌ¿ÖË´z‡ZaÖËZ¿YÂeįd‡YÃ|‹‚Ë€^eÁ ­Z̿»YÁÃÁYÕZÅּ̋Á€faÖ»Z¼eÁ¶yY{ {Y{Y Äf‹~³µZ‡֗įd¯€‹¾ËY{Á‚§YÕÁ |Ì·ÂeÄÀÌ»{Y{ÂydÌ·Z §,Ã|‹†Ì‡Ze Ã{€¯ Z£M Äf‹~³ µZ‡ ֗ dˆÌ·ZeZ¯ d‡Y ª§YZËM½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW ºË€ve½YÁ{Y¶^«Z»d¯€‹{Y{Ä»Y{YZ̧ { Á d‹Y{ ÕZ°¼Å ÖËZaÁY ÕZÅd¯€‹ Z] Y¿YÁ‰€fˆ³d¯€‹cY|Ì·ÂeºË€ve½Z» ּ̋Á€fa,d¨¿žËZÀÄËÁ¦¸fz»cӐv» |‹ħZ“Y½Z¼eӐv»Ä]ÖËY~£žËZÀÁ žË€ˆeÕY€]ZÅdˆÌ·ZeZ¯Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Âb¿Z̯ Á ¾Ë‚À] žËZÀ { ¦¸fz» {Y» ŠÀ¯YÁ {€¯ ZƛY ,{‹Ö» Ã{Z¨f‡Y ZÅÃZ´ŒËÓZa ¶j»֋YZ]Ã{Z»Ä]Y¹Zyd¨¿ZÅdˆÌ·ZeZ¯ ¶Ë|^e¦¸fz»{Y»Y¿YÁdmdy‡,¾Ë‚À] ¶]Z« ‚Ì¿ Õ{Ó§ žËZÀ { Äf^·Y Á |À¯Ö» d‡YÃ{Z¨f‡Y {Á|uYŒ¯{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {€¯½ZÌ],ºËY{Ây€]dˆÌ·ZeZ¯¦¸fz»Â¿ ŠËY‚§YµZu{Á€Å,ZÅdˆÌ·ZeZ¯{Y| e dˆÌ·ZeZ¯Â¿€“ZuµZu{Z»Ád‡Y {€´Ë{Â¿ÕY€]ÁºËY{|Ì·ÂeZ§{ ºÌ¿YÂf]ZeºÌfˆÅ½MÖÀ§Š¿Y{Ä ‡ÂeµZu ºË‹YZ]{YÁ ª§YZËM½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ÀË|»cZÌņÌW ÁŒ¯žËZÀ¾Ë€f¼Æ»Á‚mYdˆÌ·ZeZ¯,Z̧ Ö ËZÀÁÃZ´ŒËÓZa,ּ̋Á€faÕZÅÂf¯Y\¸« {€¯¹ÔŸY,|ÀÀ¯Ö»¥€»dˆÌ·ZeZ¯į ¾Ë€f³‚] Y ½Y€ËY Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] Âb¿Z̯ Ä»Y{Y ,d‡Y ZÌ¿{ { ­Z̿»M ½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe {į‚fÀ‡­Z̿»MdˆÌ·ZeZ¯Z»d¯€‹{Y{ ÖËZ̼̋{¯|Ì·ÂeÁ­Z̿»MÕZÅּ̋Á€fa |À¯Ö»|Ì·Âe,d‡YÃ{Z¨f‡Y¶]Z« ZËM ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ ÀË|» cZÌÅ †ÌW d¯€‹d‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{Z̧ª§Y Äf‹Y{dÌ·Z §½Y€ËY¶yY{{įd‡Y¾ËYZ» ±‚]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeYְ˺ÌÀ¯Ö ‡ÁºÌ‹Z] ºÌ‹Z]ZÌ¿{{dˆÌ·ZeZ¯ €ËZ‡Ä]ZÅdˆÌ·ZeZ¯cY{Z{»{Âb¿Z̯ cY{ZÕY€]ºÌÀ¯Ö»Ö ‡d¨³‚Ì¿ZÅŒ¯ ÁÖËZaÁYÕZÅŒ¯ÕZÅYZ]{YÁ½Z¼·Âv» ºË‹Ö]€Ÿ ¾ËYÖf§ZË{cÔÌƈeÁcZ»|yÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕY€]Z»{€¯tˀeÕÁM¿©Á|ÀYd¯€‹ ÁÄ»Z¿d ¿Z¼“cZ»|yY½Z¼eӐv»Ä ‡Âe Ã{€¯Ã{Z¨f‡YZÅdˆÌ·ZeZ¯ՁZ‡Ŀ¼¿cÔÌƈe ÁÖËZ¿Á€¯cÔÌƈed§ZË{Ä]ª§Â»¾ÌÀr¼ÅÁ ºËYÃ|‹©Á|ÀY֫¬uÃÁZŒ»~yY ­€fŒ»ÕZ¯_M½YÂmÄ»Z¿€]d‡YÖÀf¨³ ½YÂm ÂË{Y Á ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Y Z] Ä^À‹ZÆq Ze Ä^À‹ ÕZŁÁ ֗ į d‡Y ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÃ|ËYև€]¥|Å {ÁÖ»¾f¿MÕÁZÅ_McZf‡YÁ šDQÿ ’# ʄ å@@E"?¢@D–QE*{@ ÖmZyÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”uYÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼u {Y{YÖ¿Y€ËY Á ÕZne µZ § ,Ö Ì¨‹ Z“€Ì¸Ÿ ,{Y|ËÁ ¾ËY Ä»Y{Y { cZ¿Z°»YÄ]ÄmÂeZ]d¨³Ö¿ZÀz‡{‚Ì¿½Zfˆ°]YÕ|Ì·Âe ÕÁZÀ§ÁÂu{|¿YÂeÖ»Œ¯¾ËY,½Zfˆ°]Y{{Âm» {Á|uįY€q|‹Z]ZÅŒ¯€ËZ‡Ä]_Ze€aÕ°‡ {€Ì³Ö»cŒ¯¾ËY{|Ì·ÂeÁcZne|{ Š¿Y{d¯€‹‰€Ë~aÖ³{Z»M½Zfˆ°]Y{Á‚§YÕÁ ‰€fˆ³Z]Á€»YįY€q{Y{YŒ¯¾ËY{Ö¿Y€ËY½ZÌÀ] Á½Zf‡‚Ì«€«,½Zfˆ°ÌmZeÕZÅŒ¯Z]½Zfˆ°]YcZne Ö]ÂyYZ]Á½YYŒ¯¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡,½ZfˆÀ»Y d‡YÃ|‹ºÅY€§Ö¿Y€ËYÕZŽZÌÀ]Š¿Y{dÌ·Z §ÕY€] \‡ZÀ»YŒ¯¾ËY,½Zfˆ°]YÕ|Ì·ÂeÁÕZneµZ §¾ËY µZu{{€¯½ZÌ]Ádˆ¿Y{[MĄ̈eÁÂu{dÌ·Z § ÕÁZÀ§ÁÂu{½Zfˆ°]Y{Ö¿Y€ËYd¯€‹ć€“Zu |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §[MĄ̈e {Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y½Zfˆ°]Y½Z¼fyZ‡d ÀÄ]Ö Ì¨‹ µZu{,ՁZ‡ÃÂ^¿YcÄ]Ä̯€eÁÄ̇Á½YZ°¿Z¼Ìa ¾ËY |{ į |ÀfˆÅ Ö¿Z¼fyZ‡ Z‡ Á dyZ‡ |ÀÅ{Ö»Y€«Ã|ËY‚»{Y{ÂyÄÌ·ÁY{Y»½YZ°¿Z¼Ìa ÕÁZÀ§ÁÂu{½Y€ËYÕZ^«,Ä̯€eÁÄ̇Á,¾Ìq |ÀfˆÅ½Zfˆ°]Y{ ÁÂuÖeY{ZÕZÅÄ^ÀŒ°Ë{Y|ËÁ¾Ì¼Å{Â¿Ä»Y{Y{ ‚Ì»†ÌW,Ö·Z»€yÄ·Yd¼u,½Z¼fyZ‡d ÀÕÁZÀ§ cY{YÁºnud¨³½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡½Zfˆ°]Y ºÆ‡|ËZ]ÃY¾ËY{½Y€ËYįÃ{Â]{Z̸̻½Zfˆ°]Y |Å{ŠËY‚§YY{Ây {Y{Ä»Y{Y½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡½Zfˆ°]Y‚Ì»†ÌW ÕZÅÁÂu{½Zfˆ°]Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÄ ‡Âe¥Y|ÅY ‚Ì¿Ö]ÂyÕZÅd¯€‹ d‡YՁÁZŒ¯ÁՃ€¿Y,½Z¼fyZ‡ į|¿Y{”uŒ¯¾ËY{Ճ€¿YÁZ³,d¨¿ÕZÅÁÂu{ |ÀÀ¯dËZ¼uÖ¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y|À¿YÂeÖ» {ÕÁZÀ§ÁÂu{Z»Ö¸YÕZ^«{€¯½ZÌ]Ö·Z»€y |ÀfˆÅÄ̯€eÁÄ̇Á,¾ÌqÕZÅŒ¯,½Zfˆ°]Y ÖËÁY{ÁÂu{{ÂyÃZ´ËZmdˬeµZ^¿{Ä]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {YMª—ZÀ»Z]ºÌ¿YÂeÖ»Ճ€¿YÁÂu{{€¯ZƛY,ºÌfˆÅ ÁÖËÁY{ÕZÅÁÂu{†y€‡ÁZÆ]ZqÕ{Zf«YÄËÁÁ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Y¹ÓÕZÅÕZ°¼Å€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y d¨³½Y€ËYcZneÄ ‡Âe½Z»Z‡½Zfˆ°]Y‚Ì»†ÌW Ö¿Y€ËYÕZÅÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{dÌ·Z §ÕY€]\‡ZÀ»ÕZÅYZ] ÁÖËZ̼̋,ÖËY~£{Y»žËZÀÕZÅÁÂu{½Zfˆ°]Y{ ևZ‡YÁY{d˂»ÕZÅÓZ¯YŒ¯¾ËY {Y{{ÂmÁՃ€¿Y ÕÁZÀ§ ÁÂu { ZŽM Y ½YÂeÖ» į d‡Y Y{Ây€] {€¯Ã{Z¨f‡Y Ä]€ÀÌf¿Z¯®ËÖËZn]ZmÕÓ{Y‚ÅÄÀ˂ÅÖ·Z»€y Ö·Zu{¾ËY{Á‚§YÁdˆ¿Y{½Zfˆ°]YcÔ°Œ»YY¾Ìq {Y{ÄÀ˂ÅÓ{Y‚ŽY€ËYYÖËZn]Zm¾ËYįd‡Y Z]½Zfˆ°]Y{|Ë|mÕYÄ¿ZzeYÁ†Ì‡ZeY½ZËZa{ÕÁ {Y{€^yY~³ÄËZ»€‡[~m¥|Å d À ®¼¯ Z] ½Zfˆ°]Y ÕZŽZ¼fyZ‡ Á€»Y d‡YÃ|‹ÁÄ]ՁZ‡½Z¼fyZ‡ ÃZ´ŒËZ¼¿¶»ZŸ€Ë|»,ZÀ·Yº¿Zy‚Ì¿{Y|ËÁ¾ËY½ZËZa{ YŒ¯¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Zfˆ°]Y½Z¼fyZ‡d À ÕYY{½Zfˆ°]Yd¨³,d‡YY{Ây€]dÌ ¼m€¨¿½Â̸̻ d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{Õ|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹¾Ë€f³‚] {ÂyÄ]½Zfˆ°]YÕZŽZ¼fyZ‡Á€»Y{Á‚§YÕÁ Ã|‹ÁÄ]ՁZ‡½Z¼fyZ‡d À®¼¯Z]|À°‹Ze€Æ‹ ½Zfˆ°]YՁZ‡½Z¼fyZ‡Ä]Õ{Zˁ|{Ä·Z‡€ÅÁd‡Y {‹Ö»ħZ“Y ¦¬‡ZeZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËY|Ë|¼eÕY€]Á½Z»Âe½Â̸̻ Y|{¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»¾Ì»ZeY½Z»Âe½Â̸̻ Á½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeÖ¸»ÕZÅÄË|ÌËZeÕZÅÄÀ˂Š½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡Ze½M|Ë|¼eÕZÅÄÀ˂Å|{ {‹Ö»dyY{€aZÅd¯€‹Ä]©Á|À¾ËYÕ‡Y { ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ՁZ‡|À¼¿YÂe €Ë|» cZ»|yÕZÅÄÀ˂Å|{dyY{€a{€¯ZƛYÄ»Y{Y ½Â̸̻¦¬‡Ze{Y|¿Zf‡YÁÂu{ÖÅZ´ŒËZ»M ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Ä] •Â]€» ÕZÅÄÀ˂Š|{ ,½Z»Âe Á ½Z»Âe ½Â̸̻ ¦¬‡ ZeÖ¼fˆÌ‡ ֐ze ¦¬‡Ze{Y|¿Zf‡Y¾ËY|Ë|¼eÕY€]ZÅÄÀ˂Å|{ ՁZ‡|À¼¿YÂecZ»|y€´Ë{YZÅd¯€‹Ä]½Z»Âe½Â̸̻ d‡YÕÁM¿©Á|À dÌ°·Z»Yd›Z¨ucZ»|y{¾ÌÀr¼Åd¨³Õ{ÁZ‹ ¶Ì¸veÕZÅÄÀ˂ŁY|{,cY{ZÁÂu{Հ°§ ZeÁµZ‡{½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZedÀfa Œ¯kZyY€fyYd^iÄ]•Â]€»ÕZÅÄÀ˂ŁY|{ Z˜ŸYZÅd¯€‹Ä]µZ‡{½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡Ze |‹|ÅYÂy Œ¯YkZy{ÕZne½ZŒ¿d^iÕY€]{€¯tˀeÕÁ ÕY€]Á½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeZÅÄÀ˂Å|{‚Ì¿ ZÅÄÀ˂Å|{‚Ì¿Œ¯kZy{Öf Às€—d^i ÕÁM¿ ©Á|À Õ‡ Y ½Z»Âe ½Â̸̻ ¦¬‡ Ze {‹Ö»dyY{€a ÁM{ZË ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ՁZ‡|À¼¿YÂe €Ë|» ÖfËZ¼ud‡€Æ§{ÖmZyÃZ´ŒËZ¼¿½ÂÀ¯Ze|‹ d‡YÄf§€³Y€«¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÕÁM¿©Á|À d À { Ö¿Y€ËY ÕZŽZÌÀ] Š¿Y{ dÌ·Z § ½Z°»Y {Y{{ÂmÁ½Zfˆ°]Y{½Z¼fyZ‡ {½Y€ËYcZ¨‡Ö¿Z³Z]½‚ËY,Ձ{³Ö¨˜»Ä»Y{Y{ ÕZÅdË·ÁYYÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ ‡ÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]|À°‹Ze Ä»Z¿€] Z‡Y€]d¨³,d‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{½Zfˆ°]Y Ö§Y|ÅY,ZeÕZŵZ‡֗Œ¯¾ËYÄ·Z‡lÀa Äf§€³€œ¿{µZ‡ZeÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÁÂu{ ÁÂu{€e€]Œ¯Á‚m½Zfˆ°]YįY€qd‡YÃ|‹ d‡YÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ ZˆuY€fŒÌ],Z¿Á€¯¹ZËY{ÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡Y{Á‚§YÕÁ €fŒÌ]Äq€ÅÄ ‡Âe€]½Zfˆ°]YÕÂƼm†ÌWÁ|‹ ,֟ÂÀ»‰ÂÅ,Ճ·ÂÀ°eÂÌ]ÕZÅÁÂu{Œ¯¾ËY {€¯|̯Ze ÁÖ¿Z¼fyZ‡t·Z»,Ö¼WY{cY|Ì·Âe {Y{ Ä»Y{Y |À°‹Ze { ½Y€ËY cZ¨‡ Ö¿Z³Z] ½‚ËY ÕÁM¿ÁÁZÀ§ÁÂu{Á€ŒÌaÕZÅŒ¯Yְ˽Zfˆ°]Y ÄËZ»€‡Ád¯ZŒ»dÆmįd‡Y¦¸fz»ÕZÅ{ Á¹YÁÕZ˜ŸY,ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za{ZnËYÄ]ÕY~³ ÁÃ{ÁMÕÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]Y€¬f‡YÕZ”§ Á½Y€ËYÄ¿YÁZÀ§d¯ZŒ»ÕY€]Y¹ÓÕZŀfˆ]¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{ÁMºÅY€§½Zfˆ°]Y €]€ÌyYµZ‡|Àq֗½Zfˆ°]Y{€¯tˀeՁ{³ Y Á d‡Y Ã|‹ ‚¯€¼f» ½Z¼fyZ‡ d À { ÕÁM¿ ½Z°»YÁd‡YÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÁÂu{Á€ŒÌaÕZÅŒ¯ {Y{{ÂmÁŒ¯¾ËY{Ö¿Y€ËYÕZŽZÌÀ]Š¿Y{dÌ·Z § Áº¸ŸÕZÅ­ZaYÖ°ËÄ^¿ZmÁ{ÕZÅÕZ°¼ÅÄ]ÕÁ d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Y€Æe†Ë{€a­ZaZ]½Zfˆ°]YÕÁZÀ§ ½Zfˆ°]Y{µZˆ»YÃZ»}MįÕÁM¿Äf¨Åº‡Y€»{ ÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌÅ®Ëd‡YY€«,{‹Ö»Y‚³€] ÄÀÌ»,€¨‡¾ËYį|À¯d¯€‹º‡Y€»¾ËY{½Y€ËYY {€¯|ÅYÂyºÅY€§YÕÁM¿ÕZÅÕZ°¼Å ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹‰€Ë~aḑ€›½Zfˆ°]Y ÕÁM¿©Á|ÀÖeY{ZÕZÅÄ ^ÀŒ°Ë{Y|ËÁ¾Ì¼Å{Â¿ ÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌʼn€Ë~aÂ“»Z]ÖËZ§Â°‹Á dˀË|»ÁÃÁZŒ»ÄWYYœÀ»Ä]Á½Zfˆ°]YŒ¯Y ÁÂu{Œ¯¾ËYÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»cY{Z |‹Y‚³€]ÕÁM¿©Á|À¶v»{½Z¼fyZ‡d À ,ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Ä ‡Âe ÕY€] ,½ZÌÀ] Š¿Y{ cY{Z dˀË|» ®ÌÀ̸¯ ÕZÅd¯€‹€fŒÌ]ÖËZÀ‹MÁ½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»YZ] ÕZÅYZ]{”uÕZÅŠ·ZqÁZÅd€§Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ cÄ]YÖeY{ZÕZÅÄ^ÀŒ°Ë{Y|ËÁ,Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕZnecZÌÅ®Ë{Y|ËÁ¾ËY{ |À¯Ö»Y‚³€]Ö´f¨Å ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Z] ÕZne ¥|Å ÕZÅYZ] Y ÖËZÀ‹M¾¼“Á|ÀÀ¯Ö»Y|Ë{¾ËÔ¿MÁÕ”ucÄ] ,ÁÂu€Å{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÕ|À¼¿YÂeZ] Y¥|ÅŒ¯YZ]{ZÆ¿M”uÕZÅd€§ÁcZ¿Z°»Y |ÀÀ¯Ö»և€]ÁtˀŒe Ä̓€»€f¯{,ÖeY{ZÕZÅÄ^ÀŒ°Ë{Y|ËÁ¾Ì¼Å{Â¿{ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀՁZ‡|À¼¿YÂe€Ë|»,Õ{ÁZ‹ ½Zfˆ°]YZ]YZ]Ä ‡ÂeÕZÅÄ»Z¿€]Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¿ZÀz‡{ Á ÖËÁY{ ½ZÅZ̳ ,Äf§€ŒÌa{Y» ,d»Ô‡ ÕZÅÁÂu { Ö¿ZÆmŽyZ‹{½Y€ËY{€¯tˀe,d‡YdyZ‡€Ë {½Zfˆ°]YÄ^eÁd‡YÄf§€³Y€«Ä^e{ÕÁZÀ§ {Œ¯¾ËYÄ]|¿YÂeÖ»½Y€ËYįd‡YŽyZ‹¾ËY |À¯®¼¯ZÆ¿McY{ZÁÄf§€ŒÌacӐv»|Ì·ÂeÄÀÌ» {€¯½ZÌ]‚Ì¿ÕÁM¿©Á|ÀcZ»|y{»{Õ{ÁZ‹ Ä]YÕ{| f»cZ»|yÖ·Z»¾Ì»Ze{ZÆ¿½YÂÀŸÄ]©Á|À ÀÆ]Z]cÔÌƈeÄWYY½Âr¼Å½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Ä»Z¿d¿Z¼“Á|cZ»|y,Ö°¿Z]¹Zœ¿Ä]d^ˆ¿ÖvÌm€e cZ»|y Á ÕY~³ÄËZ»€‡ cZ»|y ,ZÅ®¿Z] €Ìˆ» Y |À¯Ö»Z˜ŸY‘ŸÔ]cÄ]YՁZ‡|À¼¿YÂe cZ»|yÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀՁZ‡|À¼¿YÂe€Ë|» ,ÖeY{ZՁZ‡|À¼¿YÂe¶»Z‹Y©Á|À¾ËYÖeY{Z ¹ÔŸYÖeY{ZÖ·Z»¾Ì»ZeÁÖeY{ZՁZ‡Ä°^‹ ÖËZņËÁ€‡ ՁZ‡|À¼¿YÂe cZ»|y { d¨³ Á {€¯ ÕZŁÂn»ÁZÅ{Y|¿Zf‡Y,ÖeY{ZÃÁZŒ»Á‰Â»M½Âq Ä] Հ°§ dÌ°·Z» Y d›Z¨u Á ÖeY{Z Á ֐ze {‹Ö»ÄWYYZÅd¯€‹ ¾ËYŒ¯¶yY{{‰Â»MŠz]{{Y{Ä»Y{YÕ{ÁZ‹ ½Â̸̻½Y‚Ì»Ä]ZÅÄÀ˂Å|{¦¬‡Ze©Á|À {‰Â»MÕY€]Á{€¯|ÅYÂydyY{€aZÅd¯€‹Ä]½Z»Âe |{½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡Ze‚Ì¿ZÅŒ¯€ËZ‡ {‹Ö»dyY{€aZÅd¯€‹Ä]ZÅÄÀ˂Š\ˆ¯ÃÁZŒ»ÄWYYŠz]{ÕÁM¿©Á|À{Á‚§YÕÁ ÕY€]Á|{½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡Ze‚Ì¿Z¯Á |{½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeÖf¯€‹Հ̳{ZË |{Á|À¯Ö»dËZ¼u½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y ¦¬‡ZeÖeY{ZÕZÅ{Y|¿Zf‡YÄ]•Â]€»ÕZÅÄÀ˂ŠÁÂËYZ‡{Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»Ö¼WY{ÃZ´ËZa¾Ì¼Å{‚̇sZff§Y ºfˆÌ‡Â¯Y{½MÃZ´ËZmÁÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À ©Á|À¾ËYÕ|̸¯ÕZÅ{€^ÅYtˀŒeÄ],½Y€ËYÕÁM¿ €]ÁdyY{€aÄ¿YÁZÀ§cӐv»cY{ZcԔ »¶u{ {€¯|̯ZeÖÀ‡Â]Á½Y€ËYÄ¿YÁZÀ§–]YÁÄ ‡Âe ¾ÌÀr¼Å ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe ½ÁZ » ½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»Ö¼WY{ÃZ´ËZaÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ] ÕZnecÓ{Z^eÄ ‡ÂeÕY€]֟Á€‹ÁÂËYZ‡{Ö¿Y€ËY ÕZÅÃZ´ËZa¾ËY{d¨³,d‡YÕÁZÀ§€]ÖÀf^»¾Ì§€— ¹Y‚ŸY ,YZ] Ä ‡Âe ,Ö]ZËYZ] €Ìœ¿ ÖeZ»|y ,ÖeY{Z Á½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»cY{ZÁÕZneÕZÅcZÌÅ {‹Ö»ÄWYYÄ¿YÁZÀ§ d¯€‹cӐv»ŠËZ¼¿Z]Ö¼‡Y€»{ÁÂËYZ‡€Æ‹ |‹sZff§Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ,¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]{½Y€ËY€Ì¨‡”uZ]ÃZ´ËZa¾ËY ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ »,€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ YÖ»Y‚ŸYÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌÅd‡€a€‡ÁÖËZ§Â°‹ ½Â̼̈¯†ÌWÖÅÔ¯¾ÌŒ§YÁÖÀ‡Â]Ä]½Z»Œ¯ ֗Á|‹sZff§Y½Y€ËY©ZeY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ŠËZ¼¿Ä]Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹cӐv»½M d‡YÃ|‹Äf‹Y~³ Ö§€ »¾¼“,€§Ö°¸»€f¯{,ÃZ´ËZa¾ËYsZff§Yº‡Y€»{ {Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»Ö¼WY{ÃZ´ËZa¾Ì¼Å{‚̇ صفحه 21 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# |‹Za€]Ö]{†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa ½Zv^‡֯¸]ÀÌn¿ÕÁM¾§½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Machine Teller ÃZ´f‡{ Z] d¯€‹ ¾ËY ÃZ´f‡{ ¹Â‡ ¶ˆ¿ Cryptocurrency CTM ¹Z¿Z]µZfÌnË{ÕZŁY‰Á€§Á|ˀyÖ°¿Z]ÕZÅATM {Y{”u½ÂËÁZa¾ËY{ EÕZne d À€fˆ³{ZaÂŽZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |Ì·ÂeÁÃ|ÀÅ{Ä ‡Âe֐zeÁÂu{‚Ì¿d¯€‹¾ËY {Á|À¯Ö»dÌ·Z §Ö´¿Zy½Â̇Z»ÂeYcZ ˜«Ã|ÀÀ¯ d‡YÃ{€¯d¯€‹½Y€ËY½ÂËÁZa ZËMՃ€¿Y½Z‡¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {ÕY‚§Y¹€¿Ä ‡Âe֐zeÁÂu{‚Ì¿d¯€‹¾ËY { Ճ€¿Y ÕZ“Z¬e Á ē€Ÿ |À¼‹ÂÅ dˀË|» ÄÀÌ» ½ÂËÁZa { |À¯Ö» dÌ·Z § ©€] |ˀ³Á€°Ì» ÕZÅÄ°^‹ Ö]{†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ d‡YÄf§ZË”u ƒZa|À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡¾Ì´¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |À¼‹ÂÅÕZŽÂ̇Z»ÂeY֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY ”u½ÂËÁZa¾ËY{BMS&IPTV½Z¼fyZ‡Á¶fÅ {Y{ €fˆ³ČË|¿Y½YƒÂŽZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ dÌ·Z §Y‚§Y¹€¿֐zeÁÂu{į‚Ì¿d¯€‹¾ËY ¾ËY{֐zeÁÂu¾ËYZ]–^e€»cӐv»Z]|À¯Ö» d‡YÄf§ZË”u½ÂËÁZa €Ì^¯€Ì»Y½YÁZ¯Ã{Y{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ¹€¨f¸a,d‡YÃ|‹€“Zu½Y€ËY½ÂËÁZaį‚Ì¿d¯€‹¾ËY Ö¿Z»{‚¯Y€»dˀË|»dÆmՀfˆ]•Y€¬]d»Ô‡¾ËÔ¿M d‡YÄf‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]Y †»Â«ÕZËÂa½ZŒË|¿Y½YÂm½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {ZÀ‡YÂ̋MºfˆÌ‡֐zeÁÂu{‚Ì¿d¯€‹¾ËY ½ÂËÁZa{Y‚§Y¹€¿|Ì·ÂeÁ[Á€]ÖÀf^»Ö°Ì¿Á€f°·Y {Y{”u €fˆ³‰€Ÿ®Ì¿Á€f°·YcZne½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ dÌ·Z §Õ| ]ć€À°‡Y֐zeÁÂu{įd¯€‹¾ËY d‡YÃ|‹€“Zu½ÂËÁZa{µÂv»¾ËYZ]|À¯Ö» €Ì^¯€Ì»Y­Ze€§ČË|¿Y½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa{į‚Ì¿d¯€‹¾ËY µÂv» ć ,{Y{ ”u †°fÌm ÃZ´ŒËZ¼¿ { dWY€«ÁÂu{ÕY‚§Y¹€¿µÂv»®ËÁÕY‚§Ydz‡ ®ËÁÕY‚§Ydz‡µÂv»ć,Z³Á©€],[MÕZÅÂfÀ¯ ÁÖËÁ{Ây½Z³ÁZ¿dˀË|»ÄÀÌ»{ÕY‚§Y¹€¿µÂv» {ÕY‚§Y¹€¿µÂv»®ËÁÕY‚§Ydz‡µÂv»ć {ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{YY{Z°‡YÁ½Z¼fyZ‡dˀË|»ÄÀÌ» d‡YÄf‹Y~³¹Â¼Ÿ|Ë{‘€ » ÕZÅZÌ »ՁÁZŒ¯ÁÂu{Ö¿Z°»cZŸÔ—Y‰Y{€a ‰ÂÅÁÁ{YŠnÀ‡ÕZÅÕÁZÀ§€]ÖÀf^»ְ˂̧ÂÌ] {Y{”u½ÂËÁZa¾ËY{֟ÂÀ» Y{YÕY€³Â¿½YY{€aºÅ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa{į‚Ì¿d¯€‹¾ËY ֐zeÁÂu{{Y{”u†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿ {Y{dÌ·Z §{ZÀ‡Y|À¼‹ÂŵZfÌnË{Ö¿Z´ËZ]Y‚§Y¹€¿ ¹ZeZfˆËÁ½YÁM|Ë¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ¶¼u|À¼‹ÂÅdˀË|»֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY d‡YÄf§ZË”u½Z»Œ¯½ÂËÁZa{Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶¬¿Á ¾Ë‡Z¿M|À¼‹ÂŽZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ÕZÅÃ|ÀÅ{†ËÁ€‡ ֐ze ÁÂu { d¯€‹ ¾ËY ŠËZ¼¿ Ä] ½ÂËÁZa ¾ËY { Á {Y{ dÌ·Z § ՀeÂÌb»Z¯ d‡YÄfyY{€aÄÀÌ»¾ËY{{ÂycӐv» ½YÁZ¯Ã{Y{Y‚§Y¹€¿Ä ‡ÂeÁÖ¿Z^ÌfŒad¯€‹ ÕZÅY‚§Y¹€¿ÁdËZ‡[Á֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY Z¯Á\ˆ¯dˀË|»ž»ZmÄ¿Z»Z‡,֋Z¨‡[Ádve ÄqZb°ËµZe€a,Á{ÂyՀ‡Y€‡‰Á€§½Â̇Z»ÂeY,½YÁZ¯ ,Á{ÂyÖ]Z˽Z°»ÁÖ]ZË\̟ž»ZmÄ¿Z»Z‡,|Ì·ÂedˀË|» ¾Ì»Ze ž»Zm Ä¿Z»Z‡ ,µÂv» Հ‡Y€‡ Šza Ä¿Z»Z‡ {Y{”u½ÂËÁZa¾ËY{Á{ÂycZ»|yÄ¿Z»Z‡ÁYÂfv» ºfˆÌ‡½YÁÃ|ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ÁÂu { ,{Y{ ”u ½ÂËÁZa ¾ËY { į d¯€‹ ¾ËY |À¯Ö»dÌ·Z §IPMPÃÁ€adˀË|»Y‚§Y¹€¿֐ze Ö·Z»ÁÖeZŸÔ—YÕZÅÕÁZÀ§½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Za ÂÀ¬«Zf°ËÃ|‹žËÂe |À¯Ö»dÌ·Z §ՁZ‡¾¯Âe֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY ,‚¯€¼f»€Ì£YZ],½Z¼ÌaÄËZa¾¯Âe€Ìœ¿ÖeӐv»Z] ¦Ì¯, ÂÀ¬«¾¯Âe¦Ì¯,dËÂŁY€uYÕY~³­Y€f‹Y Ղ¯€»ÄfˆÅ, ÂÀ¬«ÃZ´ŒËZ»M,ÕY‚§Ydz‡¾¯Âe , ÂÀ¬«€³Á€», ÂÀ¬«Ä°^‹ŠËZaºfˆÌ‡, ÂÀ¬« ¹€¨f¸a,¾Ìr¯Ô]€]ÖÀf^»cZ]Zzf¿YÁՀ̳ÕY¹€¨f¸a Ö·Z»¾Ì»Ze¹€¨f¸aÁµZfÌnË{ÕZne{ZÀ‡YdˀË|» d‡YÃ|‹€“Zu½ÂËÁZa¾ËY{Ö ¼m €qÂ̧ Šz] { Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ½ÂËÁZa Ö]{†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿FutureStarsZf‡Y ©Á|ÀdËZ¼uZ]Á½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹”uZ]Y |‹Za€]cYZ»YŒ¯{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ {,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Á|‹Z£MÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»YįÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,{Y{Ä»Y{YÃZ»€Æ»ÁZe ē€ŸÁcӐv»ŠËZ¼¿Ä]ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ] |¿Y{€aÖ»{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂe ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¾ÌÀr¼Å Œ¯{½Y€ËYÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌÅ\·Z«{ÖËZ§Â°‹Á ,†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿Yd‡YY€«į|¿Y{”ucYZ»Y |ÀÀ¯|Ë{Z]ÄmZ‹ÕÁZÀ§­ZaÁÂbˆ¯YÃZ´ŒËZ¼¿ Á{Y|ËÁ{”uÕZnecZÌžËYÄ»Z¿€]€´Ë{Y Z]B2BcZˆ¸m½M{d‡YY€«įd‡Y½Y€ËYÕÁZÀ§ {‹Y‚³€]ÖmZy€›ZÀf»ÕZÅd¯€‹ Šz]{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹{Y| e¾ËYY¾ÌÀr¼Å Z] į |¿Y{ ”u †°fÌm ÃZ´ŒËZ¼¿ Y¿€a‡ Ĭ]Zˆ» |¿Y{€aÖ»d]Z«Ä]ZÅŒ¯€ËZ‡ÕZÅ_ZeZf‡Y ÃZ´ŒËZ¼¿½ÂËÁZa{€“Zu½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö»Z‡Y d‡Y\Ìe€e¾ËYÄ]Ö]{†°fÌm |Ì»YÕZ¼Ì‡cZ—Z^eY½YÁM¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ cӐv»|Ì·ÂeÁdyZ‡֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY ÕZŁZ‡Ã{€Œ§ĸ¼mY€ËeÁY|cY€]Zz»d À €Ëe Á Y| ÕZÅÃ|¿€Ì³ Á €Ëe Á Y| ÕYħ€u {Y{”u ÁÖÀÌ»ÁÕYÃYÂÅZ» ¦Ë€‹€°f^»½YY{€aÃ|ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa{į‚Ì¿d¯€‹¾ËY ֐zeÁÂu{,{Y{”u†°fÌmÃZ´ŒËZ¼¿ ևZÀ‹½YÁÁÂu{ՁZn»dÌ «YÁÕÁZÀ§YÃ{Z¨f‡Y |À¯Ö»dÌ·Z § ½Zfˆ¸³ÕÁZÀ§½Y€´]Zf‹½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Ã|ÀÀ¯ֿ¨Ÿ|“ÃZ´f‡{֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY ½ÂËÁZa¾ËY{LZ̋Yd¿€fÀËY€]ÖÀf^»d‡{|À¼‹ÂÅ {Y{”u Ã|ÀËM•Z^eYºÌˆ¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Z¼e ‚¯€» Y‚§Y ¹€¿ ֐ze ÁÂu { d¯€‹ ¾ËY `ËÁdÌÀ»YZ°ÅY,IMS€]ÖÀf^»ÕZÅZ°ÅY,¶e¼̇ ¹€¿,²À̸Ì]Á²À˃Z‹,֏ZfyY½Â§d§Z‡,SBC dyY{€a¹€¨f¸aÁÁZŒ»ĸe¹€¨f¸a,Հ]Y¾¨¸e‚¯€»Y‚§Y d‡YÄf§ZË”u½ÂËÁZa¾ËY{Á|À¯Ö»dÌ·Z §ÖÀ¨¸e ZÌfŒ¯ÄËZaZ”§½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ÁՁZ‡µ|»dyZ‡€Ë֐zeÁÂu{d¯€‹¾ËY |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅs€—{½Z»ÂeY‚Ŷ«Y|uZ]|À¿YÂeÖ»¹{€»ļŠ |ÀÀ¯ÖËY€mYY{ÂyÃ|ËYZe ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » ZÅ_McZf‡YYdËZ¼uœÀ»Ä]©Á|À¾ËYÄ»Z¿€]Ä] ©Á|À{Z»d¨³€´Ë|°ËZ]ÄËZ»€‡ÁÃ|ËYµZeYÁ Ä] _McZf‡Y €Ë~aÄËZ»€‡ ºË{€¯ ZˆuY ÕÁM¿ ĸˆ¸‡ÕY‚³€]Ä]¹Y|«Y¾ËY€]ZÀ],|‡Ö¼¿Y~³ÄËZ»€‡ ÖaMcZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ ½YÂÀŸ dve ÖËZÅ{Y|ËÁ ¾ËY{ÁÃ|‹Y‚³€]½M{Y|ËÁ½ÂÀ¯ZeįºË{€¯ Á|¿|‹Ö§€ »Y~³ÄËZ»€‡YŠÌ],ZÅ{Y|ËÁ [~mÄËZ»€‡½Z»Âe{Z̸̻{Á|u{‚Ì¿_McZf‡Y |¿Y{Y€«ÄËZ»€‡[~mĸu€»{ZËÁ|¿{€¯ ÕY€] |À¿YÂeÖ» ZÅ_McZf‡Y {€¯ tˀe €§Ö°¸» dËZ‡Ä]ÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{{Y|ËÁ{”u ZŽM–^e€»½Z‡ZÀ‹Z¯Ze|ÀÀ¯Ä mY€»www.inif.ir |À¯ÖËZ¼ÀÅYY Y|ÌaÄ ‡ÂeÄ°ÀËYÕY€]ZÅ_McZf‡Y{€¯tˀeÕÁ Ã{Z¨f‡Y֟ÂÀ»‰ÂÅÁÃ{Y{½Ô¯ÕZÅÕÁZÀ§Y,|ÀÀ¯ |¿Y€b]d]Z«Ä]YZ]{Ze|ÀÀ¯Ö» €ËZ‡Ä]½ZËZa{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » Œ¯ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÄ ‡Âe{©Á|À¾ËY½YZ°¼Å d¨³Á{€¯ÃZ‹Y€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—YdËZ¼uÁ Ä¿YˆmÕZÅ©Á|ÀÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|À µZeYÄ]|À¿YÂeÖ»į|ÀfˆÅÖËZÅ{ZÆ¿ĸ¼mYևÂ] ©Á|ÀYŠÌ]½ÂÀ¯Ze |ÀÀ¯®¼¯ÄËZ»€‡ÁÃ|ËY { ևÂ] Ä¿Yˆm ©Á|À Á ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeŒ¯ ̬֬u{Y€§YZ˽YY~³ÄËZ»€‡YºŸY½ZÀ—¼Å,{€Ì´] ÕZÅs€— { ½Z»Âe Y‚Å ¶«Y|u Z] |ÀeYÂeÖ» Á|ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡,{ÁÖ»°‡ÕÁ€]įÕYÄ¿YÁZÀ§ ļÌ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À–‡Âe‚Ì¿ZÆ¿MµÂa¶Y ÄmY»dˆ°‹Z]Öu€—€³YÄr¿ZÀqÖÀ Ëd‡YÃ|‹ Ä] Y µÂa ¶Y ÕÁM¿ ©Á|À ,|̇ €“ Ä] Á |‹ |¿Y{€³Ö»Z]½YY~³ÄËZ»€‡ ½ZÌ]Z],Ö¿Â˂˸eÄ»Z¿€]¾ËYYՀ´Ë{Šz]{ÕÁ Ö·Z»¾Ì»ZeœÀ»Ä]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ°ÀËY ,d‡YÃ|‹¶Ì°Œe½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹ Š¿Y{d¯€‹YŠÌ]€“ZuµZu{{€¯ZƛY d»|yYŠÌ]Ád‡YÃ|‹¶Ì°ŒeŒ¯{½ZÌÀ] Ä]cZ»|yÄWYYÁZÅd¯€‹¾ËYÖ·Z»¾Ì»ZeÕZf‡Y{‚Ì¿ {‹Ö»ē€ŸÕÁM¿©Á|ÀÕ‡YZÆ¿M {» { ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe ½ÁZ » d¨³ ‚Ì¿ Œ¯ ÖaMcZf‡Y ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe ÄÀÌ» Á |¿€Ì³Ö» Y€« Õ~] ĸu€» { ZÅ_McZf‡Y Öf«Á ½Z¼ÆÌ» µZˆ°Ë {Á|u ,|¿Y{ Y µÂv» ÄWYY Ö³{Z»M |¿Y{Ĩ̛Á‚Ì¿ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Á|¿Â‹Ö»ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ ,ÃÁZŒ» ,‰Â»M ÄWYY ÕZÅÄÀÌ» ZÅ_McZf‡Y ÕY€] Ze |ÀÀ¯ºÅY€§YY€¬f‡YÕZ”§ŽÌzeÁ²ÀËÂfÀ» Ä]įdˆ¿Y{֏yÕZÅ{ZÆ¿YZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹€§Ö°¸» ®¼¯±€»Ã{YÂ^ŸÕY€]¾Ë€§MZ¯½YÂmÕZźÌe |ÀÀ¯Ö» d̬§Â»Z]YÖÅ|]Zf‹ÃÁ{ZÅ_McZf‡YÖf«Á{Á‚§YÕÁ |¿Á€]Ä¿YˆmÕY~³ÄËZ»€‡µZ^¿{Ä]|À¿YÂeÖ»,|À¿Y~´] ©Á|Àd¨³ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » €Å Á Ã{€¯ {ÁÁ Ö ¼m Ö·Z» ¾Ì»Ze hv] Ä] ÕÁM¿ ÕZÅs€—{½Z»ÂeY‚Ŷ«Y|uZ]|¿YÂeÖ»Õ{€§ Â]Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÕZÅ°‡ÕÁ€]įÕYÄ¿YÁZÀ§ |ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡,{ÁÖ» ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä°^‹|¿Â·YÕZÆf¿Y{Ä»Z¿€]{€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ Õ|Ë|m Y‚]Y Ö ¼m Ö·Z» ¾Ì»Ze {€¯ ½ZÌ] Z¼Ì‡ Á{ d‡YŒ¯ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕY€] ¾ËYZ] d‡YÃ{€¯{ÁÁ½MÄ]‚Ì¿ÕÁM¿©Á|Àį Ä ‡Âe{d¯ZŒ»¾¼“|À¿YÂeÖ»‚Ì¿½Y|¿Á€Æ‹Y‚]Y ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅs€— { ,Œ¯ ½ZÌÀ] Š¿Y{ {Zf«Y |¿Â‹®Ë€‹½M½ZˁÁ{‡{Á|ÀÀ¯ÕY~³ÄËZ»€‡ ļÅÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À,s€—¾ËY{{Á‚§YÕÁ Ze|¿ÁÖ»°‡ÕÁ€]įYÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅs€— {Ây½Zˁ½Y€´¿½ZÀ—¼Å¾ËY€]ZÀ]|À¯Ö»ļÌ]|{ |¿Y{€³Ö»€]YZŽMÄËZ»€‡¶Y©Á|ÀįY€q|À‹Z^¿ Ä»Z¿€]ŠzaYÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » Ö·Z»¾Ì»Zehv]Ä ‡ÂeœÀ»Ä]įZËÁZ¯Ö¿Â˂˸e ÁÄÌÆe©Á|À¾ËYd¼ÅZ]Á²ÀË|¿Z§{Y€¯Ö ¼m Ä»Z¿€]¾ËY{d¨³Á{Y{€^y,d‡YÃ|‹–^“ ÁÃ{€¯ÄWYYY{ÂyÕZÅs€—½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ¾Ì»ZeÕZÅ°‡ÕÁZe|¿YÃ|‹[Zzf¿YdËZÆ¿{d¯€‹ |¿Á€] Â]Ö ¼mÖ·Z» Y€«°‡ÕÁ€]įÖf¯€‹€Å{€¯tˀe€§Ö°¸» #’¦”#O•@){EQy§@@DEu@td• ›e—2‘)?M¢E#¢A¦—+){EQy§ ¢D–—•r–A”U)§;# CVVT į|ƌ»{€¬fˆ»½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë Ճ·Zf»‰ÁÄ]Ղ¸§cZ ˜«|Ì·ÂeÄÀÌ»{ Ö¿Z‡ºÆ]{Y|ËÁÄ̋Zu{,|À¯Ö»dÌ·Z §{Âa ğ¼n» |Ì·Âe Ä»Z¿ºÅZ¨e ,Á{Ây d À ¾ËYį{€¯|¬ À»Y°aZ‡d¯€‹Z] CVVT °aZ‡Z]{Y{Y€«|¬ŸÄ]€nÀ»dËZÆ¿{Ä»Z¿ºÅZ¨e Š¿Y{d¯€‹¾ËYÕY€]€fŒÌ]ÕZÅÕZ°¼Å‚Ì¿Á d‡YÃ|‹€´Ë{žËZÀZ]½ZÌÀ] Á ÕÁM¿ ©Á|À ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] ®Ë,|ƌ»{ÂaՃ·Zf»d¯€‹,ÖËZ§Â°‹ ÕZÅ|uYÁ ¾Ë€f³‚] Y Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ cZ ˜« Ö¸Y Ã|ÀÀ¯ ¾Ì»Ze Á Œ¯ Õ|Ì·Âe Y€ÌyY į d‡Y Á{Ây d À ÕY€] Õ{Âa Ã{€¯Z£MYÄ̇ÁÄ]{ÂycӐv»cY{Z d̨̯µ€fÀ¯ÕZÅÃZ´ŒËZ»M¾ÌÀr¼Å d‡Y Z°¼Å ÃZ´ŒËZ»M ½YÂÀŸ Ä] ‚Ì¿ d¯€‹ ¾ËY d‡Ys€˜»½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ Ճ·Zf» d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ,Ö¬ŒŸ Z“€Ì¸Ÿ ÕZÅÖ³„ËÁ Á {€¯Z¯ {» { |ƌ» {Âa ÕY€]įğ¼n»¾ËYd¨³CVVTğ¼n» ,Ã|‹ ÖuY€— Á{Ây½Y€ËY ÕZÅÁ{Ây Âe» Á{Ây ®»Y{Z] ¶Ì» ÕÁ į d‡Y ÕYÄ ˜« Á ZÅ®»Y{Z] cZ¯€u ½Z» Á {‹Ö» \¿ |À¯Ö»ÄÀÌÆ]ÁºÌœÀeYÁ{ÂyÕZÅ_Za‡ ŠÅZ¯ Á ÕÁà €Æ] Á ½Z»|¿Y ŠËY‚§Y ÕÁ Ã{Z¨f‡YÕZÅd˂»€´Ë{YYdy‡¥€» Ä]½ÂÀ¯Zeį{€¯¹ÔŸYÁ{Ây{Ä ˜«¾ËYY d‡YÃ|‹¾Ì»Ze,cY{YÁc d¨³|ƌ»{ÂaՃ·Zf»d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {|¿€]\uZįÖËŻMd¯€‹®ËZ]Z» ÖeZ¬§YÂe ,d‡Y ÖËÁ{Ây Ä ˜« ¾ËY |Ì·Âe ¾ËYYY½MÖÀ§Š¿Y{Y֌z]įºË{€¯ {½Z»{Ây–‡ÂeºÅ֌z]Á~yYd¯€‹ YÄËÁ¾ËYįd‡YÃ|‹{ZnËYŒ¯¶yY{ įY€qd‡YÃ{€¯Հ̳¸mŒ¯YYkÁ€y d‡YÖËÁ{Ây€ÅÕY€]Հ]YÁÂË{Á|u |À¯Ö»Ã{Z¨f‡Yğ¼n»¾ËYYį |ˀyÄf‹~³µZ‡lÀa֗Z»{€¯½ZÌ]ÕÁ Ճ·Zf»‰ÁÄ]įՂ¸§cZ ˜«ļÅÖmZy Á ºË{€¯ €¨ Y |¿Â‹Ö» ÄfyZ‡ Õ{Âa Öf]Z« d¼Ì« Á d̨̯ Z] Y ½M ½Z»{Ây ¹ÔŸYZ‡Á{ÂyÄ]įÖf¼Ì« ºÌÀ¯Ö»|Ì·Âe d‡YÖmZyÄ]ZŒ»d¼Ì«Y€f¼¯,ºËYÃ{€¯ ÁºËY{ZÌfyY{įÖf€§Z]{Á‚§YÖ¬ŒŸ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À®¼¯c{ {Ây |Ì·Âe –y µZˆ»Y ¹Á{ ļ̿ ºÌ¿YÂeÖ» ÁÕ|Ì·ÂecY‚ÌÆne¶»Z‹cZ¿Z°»YļÅZ]Y Y Y Z‡Á{Ây Á ºÌÀ¯ ՁY|¿YÃY ,ZÅÃZ´f‡{ ºÌÀ¯ZÌ¿Ö]CVVTğ¼n»cY{YÁ YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uÄ]ÕÁ d¨³Á{€¯ÃZ‹YCVVTğ¼n»|Ì·Âe Y‰{€³{ÄËZ»€‡ÁÂu{ÕÁM¿©Á|À ºÅZ]Z»Y{Y{€Ë|¬eÕZmįÃ{€¯dËZ¼uZ» ÕY~³ÄËZ»€‡Šz]{Ö·Z»dËZ¼u|À»ZÌ¿ €ËZ‡ Z» ¥|Å YZ] į Y€q ºÌfˆÅ d]Zi Y kÁ€y Y Հ̳¸m Á Œ¯ ½YZ‡Á{Ây |uYÁ ¾ËY {Y|ËZa µZ¤f‹Y Ä ‡Âe Á Œ¯ Y d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{Õ|Ì·Âe ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU صفحه 22 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ æ)mE(D—U£§m—zQ–¢D–—•r–A”U)§;# Z»Z§½Y€ËYÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Œ‹{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZaÖËZa€] ’¦”#O•@){EQy§@@DEu@td• )?M¢E#¢A¦—+){EQy§# £z¦•–E*z¢¡›e—2‘–D—L”M ¢D–—•r–A”U)§;#–D@—? Öf À­€Æ‹{€¬fˆ»½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë ÕZÅğ¼n»|Ì·ÂeÄÀÌ»{į¶Ì]{YÃZ¼‹ Ä̋Zu { ,|À¯Ö» dÌ·Z § Á{Ây Ö°Ì¿Á€f°·Y Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹žËZÀÄ¿YÁZÀ§{Y|ËÁ |Ì·Âe Ä»Z¿ºÅZ¨e ,Á{Ây d À ÕZÅ_McZf‡Y |¬ À»Y°aZ‡d¯€‹Z]Á{ÂyÂe»ÕZňÀ‡ ºÅY€§Á{Y{Y€«|¬ŸÄ]€nÀ»Ä»Z¿ºÅZ¨e¾]Yį{€¯ Š¿Y{d¯€‹¾ËYÕY€]€fŒÌ]ÕZÅÕZ°¼ÅÃ|ÀÀ¯ d‡YÃ|‹€´Ë{žËZÀZ]½ZÌÀ] ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ZyÖ»ZƇ½Ô^‡‰Y{€a®Ì¿Á€f°·Yd¯€‹ €f»duZˆ»Ä]ÖÀÌ»{µZ‡{ Z]Á†Ì‡Pe¶Ì]{YÖf À­€Æ‹{ž]€» Clean Room Á AST ÉZž·Z‡ gY|uY ¹Z¼e cÓM¾Ì‹Z» ɁY|¿YÃY Á \¿ Ä] c{Z^» SMD Ö°Ì¿Á€f°·Y ÉZÅ{€] ƒZf¿Â» ,®ÌeZ»ÂeY ¾ËY d‡YÃ{€¯EPSÃ|‹d^i|¿€]Z]DIPÁ ªÌ¬ve,Äf§€³cÉZÅɂËÄ»Z¿€]Z]d¯€‹ d¯€‹Ä ‡Âe¾¯¾Ë€eÖ¸YYÖ°ËYÄ ‡ÂeÁ ZyÖ°Ì¿Á€f°·YcZ ˜«|Ì·ÂeÄ]c{Z^»Á¦Ë€ e ,[€n»½Y€Ë|»Á¾Ì‡|ÀÆ»‰ÔeZ]ÁÃ{€¯Á{Ây ÉZÅÖ°Ì¿Á€f°·YcZ ˜«|Ì·ÂeÖËZ¨¯{ÂyÄ]ª§Â» ÁÄf§€ŒÌacZ ˜«Á|‹Á{Âyd À{®e ½ZˀfŒ»Ä]Á|Ì·Âed̨̯¾Ë€fÆ]Z]Y®eÉZÅ |À¯Ö»ē€Ÿ{Ây Ö¿Zf‡Y ½Z´^z¿ ɀ̳Z¯Ä] Á [~m ¾ÌÀr¼Å Y d¯€‹ Ä ‡Âe Á ªÌ¬ve |uYÁ { ÉŒ¯ Á d‡Yd¯€‹ÉZÅ{ÁZf‡{ ‰Y{€a®Ì¿Á€f°·Yd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,ÖÀƯ{Y‚Æ] ˆÀ‡ ÕZÅÖ³„ËÁ Á {€¯Z¯ {» { ½Ô^‡ ¾ËY d¨³ Á{Ây Ö°Ì¿Á€f°·Y ÕZÅğ¼n» Á ‰Z¼‹dÆmÃ|Àf‡€§ÁÃ|ÀÅ{‰Y‚³ZňÀ‡ Ä]ZŒ» µÂv» ¾ËY |ÀfˆÅ Á{Ây Âe» Á{ d^ˆ¿|{{Á|uÁd‡YÖmZyµÂv» d‡Y€ed̨̯Z]Á€e½YY{ÂyÖËZaÁYĿ¼¿Ä] Á{Ây½Y€ËYd¯€‹ÕY€]µÂv»¾ËY{Á‚§YÕÁ ½MÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯¥€»Z»YÃ|‹ÄfyZ‡ZbËZ‡Á d‡YՁZ‡Á{Âyd À ½Ô^‡ ‰Y{€a ®Ì¿Á€f°·Y d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ä̇ÁZ]Z»d¨³‚Ì¿µÂv»cY{Z{»{ |¬ À»Õ{Y{Y€«Á{ÂyÂe»ˆÀ‡|Ì·ÂeÕY€] į|‹¦«Âf»Z¯,Zźˀve¶Ì·{Ä]Z»YºË{€¯ Ä»Y{YYÕZ°¼ÅºÌ¿YÂf]cÓÂve{ZnËYZ]ºËYÁ|Ì»Y ºÌÅ{ ÕÁM¿ ©Á|À Y cÔÌƈe d§ZË{ Ä] ÖÀƯ ÕZÅğ¼n»ÁˆÀ‡|Ì·ÂedÆmÖËZ§Â°‹Á ©Á|ÀYZ»{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YÁ{ÂyÖ°Ì¿Á€f°·Y ÕY€] d]Zi ÄËZ»€‡ cÔÌƈe d‡YÂy{ ÕÁM¿ dyZ‡ Á ½M |ˀy Ä ‡Âe ,cÓM¾Ì‹Z» |ˀy YZ»©Á|ÀįºË{€¯†Ì—ZÀ¤»Á€f°·YÕZÅÄ· ZÅ®¿Z]Ä]‰{€³{ÄËZ»€‡cÔÌƈe~yYÕY€] {€¯Ö§€ » Y¿YƒZf¿Â»–yՁY|¿YÃYÁ{ZnËY½ZËZa{ÕÁ cZ ˜«|Ì·Âe•Â˜y,SMD,THTÕZÅ{€] Y¿Y |Ì·Âe •Â˜y ,®Ìf‡Ôa ªË‚e Á Հ¼Ì¸a ¶°Ì¿Áž¸«ÕZ°]M•Â˜y,և€aÁՂ¸§cZ ˜« ÕZÅ¡Y€qÁcZ ˜«Y¿YƒZf¿Â»¦¸fz»•Â˜yÁ dˆ¿Y{d¯€‹¾ËYcYZzf§YYYÖËZÀ‹Á ½{€¯®ŒyÕY€]į|ÀfˆÅÕ{€]Z¯Ô»Z¯ÖeY‚ÌÆne ÁªÌ¬veZ§{{ÂaÄ]ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅĿ¼¿¶Ë|^e ÖeÄ]ÕÁZÀ§dˆË,ÖËZ̼̋,ÖËÁY{žËZÀÄ ‡Âe ,{Œ¿{YÁ{Y»d̨̯Á²¿,ÀiR»{Y»Ä]Ö^̇Mį |¿€Ì³Ö»Y€«Ã{Z¨f‡Y{» -Y€Ì¿ÁZ‡½ZŒË|¿Y¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ `¼a ½ÂËÁZa { d¯€‹ ¾ËY Ã|‹ ÄWYY µÂv» c¾ËYÄ]`¼a¾ËYZ¯ÃÂv¿ d‡Y®Ìf·ZfˆË€a €·ÁZË®˜¸£‰{€³hŸZ]Âe»Á€f°·Y‰{€³įd‡Y ®Œ¨¯ZË®f¸£d¯€u {‹Ö»ÃZ´f‡{ÂeÁ¶yY{{ Ã|¿YhŸZ],ÃZ´f‡{{Ã|‹Ã{Z¨f‡Yķ·Z˲À¸‹ÕÁ€] LÔyÂ¿®Ë{ZnËYÁ¸md¼‡Ä]½M¶yY{ÕYÂŽ|‹ d¯€u {‹Ö»µŻ{Š°»{ZnËYÄ]€nÀ»įÃ|‹ ķ·¶yY{Ä]YµŻ,ÃZ´f‡{¶°‹Öm»ÁÄf‡ÂÌa { |Å{Ö»©Â‡¸md¼‡Ä]Y½MÁ€»Ä]Á|¿ZŒ¯Ö» ½MÄnÌf¿{Á®f¸£‰{€³dŸ€‡ºÌœÀe½Z°»YdËZÆ¿ {Y{{ÂmÁZÅ`¼a¾ËY{d·Ż‰{€³dŸ€‡Ä] -½Zfˆ¸³ÕÁZÀ§½Y€´]Zf‹½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |À¼‹ÂÅÄ¿Z»Z‡½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» cZœ¿,Ä¿Z»Z‡¾ËY d‡Yd‡{d‹Y|Æ]Ö]ZˁYÁd^i {Z̋Yd¿€fÀËYÁ֟ÂÀ»‰ÂŁYÃ{Z¨f‡YZ]|À¼‹ÂÅ Šz]Á{YÄ¿Z»Z‡¾ËY {Z‡Ö»€Ë~b¿Z°»YYՀ]Y€fˆ] ¹€¿Ä¿Z»Z‡ÁÃ{ZfˆËYZËÕYÂË{€ˆÀbˆË{Y‚§Ydz‡ d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÕY‚§Y -€Ì¼zedˆË½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ¹Z³Âf¯Ó¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» cY€iYįd‡Y R¹Z³Âf°·YÖ¿|Ì°»€«¹Z³Âf¯Ó d‡Y ¾ËY {Y{Ö¿ZÌ»‰Â³Áª¸u,½ZÅ{d»Ô‡{Õ|̨» Á M18 ÂËYÂÌ·Z‡ ¯¯Âfa€f‡Y ¶»Z‹ µÂv» |̨»ÖËZˀf¯Z]ÕZÅĿ³¾Ì·ÁYYÖ°Ëįd‡YK12 €Ìj°eÁ¾¯Z‡,Ö¿ZÅ{ėÂv»{|Ì·ÂeY| ]įd‡Y ¾ËYÕZÅġ¾Ë€eÂƌ»YM18ÁK12 {‹Ö» cZ ·Z˜»{ZÅġ¾ËY|̨»cY€iYį|ÀfˆÅՀf¯Z] d‡YÃ|̇cZ^iYÄ]Õ{| f» -½ZËY{Z¿Y{½Â¼ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ cZ»|y¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» ¶»Z‹cZ»|y¾ËYįd‡YÖÅZ´ŒËZ»M̯֨µ€fÀ¯ ÄÌ·ÁY{Y»̯֨µ€fÀ¯֐ze©Â§Á֐zecZ»|y Ä ‡ÂeÁªÌ¬vecZ»|y,ÖËZÆ¿ÁÖ¿ZÌ»cӐv»Á cZ»|yÁÖeZ¬Ì¬vecZ»|y,ÕYÃÁZŒ»cZ»|y,D&R d‡Y֋Â»M hŸZ]ÁÃ|‹Ã|Ë{\̇Md§Z]ºÌ»€edŸ€‡ŠËY‚§YÁ {ÂyÖ Ì^—Äf̈Ìf‡ÓYÃ|‹¶Ì°Œe|Ë|m¹{{‹Ö» |]ZˁZ]€f ˀ‡Y - ZaÁY{Z‹ÁÖÅZ̳ՁZ‡ÁY{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ÕMdÀ̻·ƒ½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» ָ̻ ÕYY{¹€¿ַˆb¯µÂv»¾ËY d‡Y YÖ] {|{¶«Y|uµÂfÀ»Ö¸¨¸§ZÀ ¿†¿Z‡Y€fÌ· YÃ{Z¨f‡YZ]µÂˆb¯Äf‡Âa d‡Zˇ¾/£Á€fÌ·ָ̻ \m»®ÌÀ°e¾ËY d‡YÃ|‹|Ì·Âe®Ë€f¿Y½Â̇Ó»€§ €iR»ÕY~³€iYÄnÌf¿{ÁÃ{Á–Ìv»{µÂˆb¯½|‹Z] ZË€Ë~a®Ë€veÃ{Á¹Á|À‡ºWԟ½Z»{dÆm|À¼§|ÅÁ {‹Ö»IBS -½ŻZaµÂv»dˆË½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Y€e¿¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» ¾Ë€ed̼ÅY€aÁ¾Ë€f¼Æ»YÖ°Ëįd‡Y Za¹€¯ ZˆuÁÃ|Ë{\̇MÕZÅd‡Âa½Z»{|¿Á{{Y» ՁZ‡Z],Ö¿Z‡€]Mc|«sԏYÁ¾Ì»PehŸZ]įd‡Y [ZÆf·YŠÅZ¯,€iR»ÁÖ¼¸Ÿ½Z»{|¿Á{ZnËY,ַ¸‡ À»ÁÖ³|¿½|‹¶fz»hŸZ]įd‡YÖËZʼnZyÁ ÖËZ^ˁÁ»d‡Âa½Zzf»Ö³ZeÄ] {‹Ö»{€§ ½{€] ¾Ì] Y ÕY€] d‡Âa ½{€¯ ֿ¨Ÿ|“ ÕZm Ä] ¸§|ÀÀ¯Ö»Ä̏Âe,ÄÀ¯M½Z»{ÁYÕZ¼Ì]ÕZÅՀf¯Z] Ö “»ÕZÅ®ÌeÂÌ]Á€aYÃ{Z¨f‡YZ]Yd‡ÂaÖ Ì^— YՀ̳ÀÆ]Z] Za¹€¯Y€e¿½Z‡€]M¹€¯ |ÀÀ¯dˬe ÕÁZu®ÌeÂÌ]Á€a¹€¯¾Ì·ÁY,€iR»ÕZÅ®ÌeÂÌ]Á€a¾Ì¼Å Ä¿YÂfŒaÄ]įÃ{€¯|Ì·ÂeYd‡Y€e¿®ÌeÂÌ]Á€a†°¸b¼¯ Ã|‹½YÂÀŸcY€iY|¿YÂeÖ»Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜»ÁcZ¬Ì¬ve |‹Z]Äf‹Y{d‡Âa€]Y -ZˆÆ]Z‡{ÖËÁY{ÕÁZÀ§½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ¶»Z‹ ½ÂËÁZa { d¯€‹ ¾ËY Ã|‹ ÄWYY µÂv» ֌‹Za¾¯®Œy€ËY|ˀb‡YÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅÃZ´f‡{ ZÅÃZ´f‡{¾ËY d‡Y֌ËZ»€‡¾¯®Œy€ËY{‚Ë€§Á ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì¼Œ‹{Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÂËÁZa {ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]YZ»Z§½Y€ËY |‹Za€]½Y€ÆeÖ¸»¶v» ,ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|Àֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] |‹Z£MÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»YįÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,{Y{Ä»Y{YÃZ»€Æ»ÁZeÁ ē€ŸÁcӐv»ŠËZ¼¿Ä]ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ] |¿Y{€aÖ»{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂe ¾Ì¼Œ‹½ÂËÁZa{€“Zu½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö»Z‡Y d‡Y\Ìe€e¾ËYÄ]Z»Z§½Y€ËYÃZ´ŒËZ¼¿ -Z»MdˆË­M½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ cZ»|y¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» \̯€e¿Á®ËƒÂ·ÂÌ]ÕZÅÃ{ÁM€§̯֨µ€fÀ¯֐ze ÁՁZ‡€^f »,ՁZ‡ÄÀÌÆ]¶»Z‹cZ»|y¾ËYįd‡Y įÖËZÅÁY{ÕY€]̯֨µ€fÀ¯Á‚Ì·Z¿MÕZŽ»M¹Zn¿Y |¿YÃ|Œ¿|Ì·Âe{YÁÂÀÅÁ|¿Y{Y€«ªÌ¬veÁÄ ‡ÂeZ§{ Y\̯€e¿ÕZÅ{ÁM€§̯֨µ€fÀ¯ÕZŽ»M¹Zn¿YÁ d‡YÄa¯Z»Z§ª^— ÁºÌf‡Y€´¸Ì§,½Á€§€fÀËYĸ¼m -ՁYÁZ‡€Ìˆ¯Y½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ Y€f·ÁY¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» d‡Y {Y€´Ìf¿Z‡ Äm{ Ö¨À» ÖÅZ´ŒËZ»M ‚Ë€§ Äm{ Ö¨À» ÖÅZ´ŒËZ»M ‚Ë€§ Y€f·ÁY ÃZ´f‡{ ½ZÌÀ]Š¿Y{®Ët˜‡µÂv»‚Ë€¨bË{ZË{Y€´Ìf¿Z‡ Á ÖeZ¬Ì¬ve ÕZÅĿ¼¿ ÕY|Æ´¿ ÕY€] d¯€‹ ¾ËY d‡Y{Y€´Ìf¿Z‡Äm{Ö¨À»ÕZ»{{ÖÅZ´ŒËZ»M ,®ËƒÂ·ÂÌ] ,®Ìf¿ƒ cZ¬Ì¬ve ÕZÅÃ|°ŒÅÁ„a { į ,Ö°‹‚ažËZÀÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃZ´ŒËZ»MÁՃ·ÂÀ°eÂÌ] Š¿Y{ Z‡Y€] {Y{{€]Z¯ÖËÁY{ÁÖËY~£,ՁÁZŒ¯ ÁÄf§€³cÕZÅZ˜yÁ½Â»M,€ÌyYcZÌ]€neÁÁ d¯€‹,‚ÌÆne¾ËYŽzf»½Y€]Z¯{ÂyZ]Հ̳Z¯Ä] Z]ÕYÄf§ZËZ¬eYµÂv»|Ì·ÂeÄ]ª§Â»ՁYÁZ‡€Ìˆ¯Y d‡YÃ|‹|Ë|mÖÀ§ÖuY€— -½Z´r¨¸‡½Z»{ÁY{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {Z¼a¶»Z‹½ÂËÁZa{d¯€‹¾ËYÃ|‹ÄWYYµÂv» d‡{Ä]ÖÀÌ·Z]lËZf¿ª^— d‡Y¹|Ì¿ZÅÖ´fy‡ ,Ö]ZÆf·Y|“YÂyÕYY{¹|Ì¿ZÅÖ´fy‡{Z¼a,Ã|»M ÁÖ´fy‡ºÌ»€edŸ€‡Ã|ÀÅ{ŠËY‚§Y,µZˀf¯Z]Öf¿M |nÀ¯¾£Á{{Âm»[€qÕZÅ|̇Y d‡YZ°‡Y|“ Á¾Ì¿Z°·McY€iYÃY€¼ÅÄ]¶ˆŸÂ^¿¹Â»Z]\̯€e{ hŸZ] ÖÅZ̳ ÃZŸ { {Âm» |ÌW¿·Z§ Á ¾Ì¿Â°Ì‹ d‡Âa¾Ë{ZÌÀ]ÕZŵ¸‡€Ìj°eÁÖ¿Z‡½ÂyŠËY‚§Y ÕÁM¿Ö¿ZÆmŽyZ‹{½Y€ËYÃZ´ËZmÕYÄ^eÕZ¬eY Ã|vf»cÓZËY,|W‡,†ÌW‡ÕZÅŒ¯d¨³,|¿YÃ{Â] €e€]Œ¯L‚mÄf‹~³µZ‡ć֗†Ì¸´¿YÁZ°Ë€»M Ä]µZ‡{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ö]ÂÀmÀ¯Á|¿YÃ{Â] €e€]ÁM¿Œ¯ d‡YÄf‡ÂÌa€e€]Œ¯ž¼m ÖËŻMŒ¯lÀaÁ|ÀfˆÅZaÁYY0Ze|¼ŸGII ÂaZ´À‡,Ö]ÂÀmÀ¯|¿Y{Y€«€e€]Œ¯L‚m ²À¯²ÀÅÁ¾aYƒ,¾Ìq, |»M{ ÕYY{ \zfÀ» ÕZÅŒ¯ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ tˀe,|ÀfˆÅÕÁM¿ÕZ¼¿Á{€Ì̤eµZu{,–‡Âf» Y{Ây½Á¾Ìb̸̧Á|ÀÅ,¹ZÀfËÁ,Ä̯€e,¾Ìq{€¯ ÕYY{ {Zf«Y ZÆÀe ½ZÀr¼Å ,¾Ìq |ÀÅ{Ö» ŠËY‚§Y €e€]ÁM¿Œ¯½ZÌ»{įd‡Y–‡Âf»|»M{ ,¹ZÀfËÁ,|À¸ËZe,Ä̯€e {Y{ÕZm½ZÆm Á€´Àf¿Â»Á¾ËY€¯ÁY,|ÀÅ,Ä̇Á |¿YÃ{Y{ÕZmGII€e€]Œ¯½ZÌ»{Y{Ây ևY€§Z]¾Ìb̸̧Á|ÀÅ,¹ZÀfËÁ,Ä̯€eŒ¯ZÆq Z¬eYÕ|À]Ã{¾ËY{Y{ÂyÃZ´ËZm|¿YÄfˆ¿YÂe|À»¹Zœ¿ ÕÁM¿ ÕZ¼¿Á{ €Ì̤e ¶Ìˆ¿Zfa ºÅ ZÀ¯ { Á |ÀÅ{ |¿Y{Y½ZÆm ,Ä ‡Âe µZu { ÕZÅŒ¯ Öy€] Õ{ÁZ‹ Äf¨³ Ä] ,|ÀÅ |¿Y{{ÂyÕ{Zf«YÄ ‡Âet˜‡Y€eY€§Õ{€°¸¼Ÿ Ä¿YÁM¿{€°¸¼Ÿ{¯¹ZÀfËÁÁÕÁY|·Â»ÕÂƼm,ZÌÀ¯ µZ‡¾Ì¼Å{ZËÕY€]Y{ÂyŒ¯Ä ‡Âet˜‡Y€eY€§ Z]¾Ì·ÁYÕY€]Á€aÁ½Y€ËY,¶Ë€] |¿YÃ{€¯d^iÖ·YÂf» {ÂyÄ ‡Âet˜‡Y€eY€§Õ{€°¸¼Ÿ,µZ‡{ |¿YÄf‹Y{ ZÅ{ZÆ¿Ä]•Â]€»Õ{ÁÁ½Z¯Y½ZÌ»{Ä^e ŠÅÁ„aÁÖ¿Zˆ¿YÄËZ»€‡Ä]•Â]€»Ä^e¾Ë€fÆ]Á Ä^e¾Ë€fÆ],‚Ì¿ÖmÁ€y½Z¯Y½ZÌ»{Z»Y d‡Y ÕZÅÖmÁ€yÄ]•Â]€»½ZÆmŒ¯½ZÌ»{½Y€ËY d‡Y©ÔyÕZÅÖmÁ€yÁÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{ ÕZÅŽyZ‹€Ë ½ZÌ» { {Y{ Ä»Y{Y Õ{ÁZ‹ €f¯{ Ä] •Â]€» ½Z»Œ¯ ÕZÅÄ^e ¾Ë€fÆ] ,Ã|‹և€] , ©Ôy ÕZÅÖmÁ€y ¾¯ { ÕZne ½ZŒ¿ ÄËZ»€‡¾¯{և|ÀÆ»Á¹Â¸Ÿ½Z´fy»MŠ¿Y{ ¾¯ { Öf À s€— Á ŠÅÁ„a Á Ö¿Zˆ¿Y d‡Y©ÔyÕZÅÖmÁ€y ÕÂeÓ³d̨̯Ä]•Â]€»‚Ì¿YZÅÄ^e¾Ë€e|]ÕÁ Ö³|ÌrÌa ¾¯ { ħ€ e w€¿ Á ZÅ{ZÆ¿ ¾¯ { cZ^i Á Z¯Á\ˆ¯ Á€‹ d·ÂƇ Á YZ] {€¯¹ÔŸYZÅ{ZÆ¿¾¯{ÖeZ̸¼ŸÁևŻ Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕY~´f‡ŻŽzf» Ä¿YÁM¿{€°¸¼ŸkÁY{ÃY¼ÅZÅŒ¯YÖ¼¯{Y| e Á { , ÕÁM¿ Ö¿ZÆm ŽyZ‹ ‰Y‚³ Ö]ZË{Â“»Z]ÂˀƋ€^»Zfb‡ |‹€ŒfÀ»|ËÁ¯½Y€v]½ZÌ»{ÕÁM¿ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÕÁM¿©Á|ÀՁZ‡|À¼¿YÂe€Ë|»Õ{ÁZ‹Ä̓€» ÃZ‹YZ]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕY~´f‡ŻÕY€f¯{ÁÖËZ§Â°‹ {€°¸¼Ÿ Ö]ZˁY ¾¼“ , GII‰Y‚³ Ä°ÀËY Ä] ÕÁM¿ÕZÅ|¿Á¾Ë€e|Ë|m,½ZÆmŒ¯ÕÁM¿ {µZ‡{į½Y€ËYd¨³,d‡YÃ{€¯և€] Z]µZ‡{,{Â]Äf§€³Y€«½ZÆmÃZ´ËZm Ö°Ë ½YÂÀŸ Ä] ,½ZÆm ÃZ´ËZm \ˆ¯ Á {  ĸa Äf‹Y{YÄ^eÕZ¬eY¾Ë€fŒÌ]įd‡YÖËZÅŒ¯Y Õ|À]Ã{,ÕÁM¿Ö¿ZÆmŽyZ‹‰Y‚³{ d‡Y Ã|‹ÄWYY‚Ì¿Õ|»M{t˜‡ÁĬ˜À»®Ì°¨eÄ]ZÅŒ¯ {ÓZ]Ä]–‡Âf»|»M{ÕYY{ÕZÅŒ¯½ZÌ»{½Y€ËYÁ Ղ¯€»ÕŻMĬ˜À»ÕZÅŒ¯½ZÌ»{ÁÃZ´ËZm d‡YÄf§€³Y€«¹Á{ÃZ´ËZm{,|ÀŁY†a,Ö]ÂÀmÁ Y , GII ‰Y‚³{ ¾ÌÀr¼Å {Á‚§Y ÕÁ Ä] •Â]€» ¾¯ ¾¯ \·Z« { ŽyZ‹€Ë ÕZÅŽyZ‹ Ä] •Â]€» ¾¯ Á Õ{ÁÁ ÕZÅŽyZ‹ Ã{Z¨f‡YZÅŒ¯Ä^eÁZÌf»YÄ^‡Zv»ÕY€]ÖmÁ€y d‡YÃ|‹ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕY~´f‡ŻŽzf»¾ËY €œ¿YÁÃZ´ËZm{Õ{ÁÁÕZÅŽyZ‹€œ¿Y,½Y€ËY ¾Ë€e|]ÁÄf§€³Y€«ÃZ´ËZm{ÖmÁ€yÕZÅŽyZ‹ صفحه 23 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ å@@E"?Em£zŒ‘E*{@ µZ‡{ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Y{Y|¿Zf‡YÁÂu{‘ŸÔ]cZ»|y½Z»Âe{Z̸̻ÕZ˜ŸY ZŁÂn»~yYd¨³Á{€¯ÃZ‹Y,{Â]Ã|Œ¿Y€uYZÆ¿MÖ¿ZÌÀ] Á½|‹½ZÌÀ]Š¿Y{Ä]|¿YÂeÖ»ºÅZÅd¯€‹¾ËYÕY€] µZ‡{Á¾ËYY-|À¯®¼¯ZÆ¿MYZ]Ä ‡ÂeÄ]ºÅ ½Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]Ä]»¾ËYÕY€]YÕYÄÌ«Zv·Y {€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹įºË{€¯[»{Y|¿Zf‡YÖ¸» ‚¯Y€»{€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹Ä¿ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za {COPÁCOCÄ»Z¿¾ÌËMÄ]»¾ËYY|À¿YÂf],|‹ [»ÄËÁµÂv»Á©Z^˜¿YÄ»ZÀÌÅY³Á|ÄÀÌ» |¿Â‹|À»ÀÆ]µZ‡ ÕZ°¼ÅÄ^¿ZmćÄ»Z¿ºÅZ¨eÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Öv·Z ÃZ´ŒÅÁ„a ,ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ¾Ì] ­€fŒ» įÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á{Y|¿Zf‡Y YՀ̳ÀÆ]d¨³,|̇Z”»YÄ]ŠËZ¼Å¾ËYÄ̋Zu{ ÕYY{ÁÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÕ|À¼¿YÂe ¾Ë¿ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|eÕZf‡Y{ÓZ]ÖeZ¬Ì¬ve½YÂe cӐv»YZ]Ä ‡ÂeÁՁZ‡ÕZnež¿Y»ž§ÕY€] ՁZ‡|À¼¿YÂe Á ‰Â»M ,½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ {½YY‚³Z¯Á½YÁZŒ»,ÁZÀ§,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÄ ‡ÂeÕZf‡Y ÕZÅd¯€‹ÁŒ¯ÕZÅdË·ÁYÁZŁZÌ¿ÖËZ‡ZÀ‹,ÁZÀ§ ,Ö¸»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|eÄÀÌ»{ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅḑ€›YՀ̳ÀÆ] COPµÂv»ÁCOC©Z^˜¿YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ •Z^eY dˬe Á Ö¸» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ¾ËÁ|e œÀ» Ä] ÕZ¬eYÕY€]ՁZ‡Ä°^‹ÁÕÁM¿¹Â]dˆË½Z ¨¿Õ} Á¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÕZÅÁÂu{Ö¸»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Yt˜‡ d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY¥Y|ÅYY|»MÁ Y½Z»‚¼ÅÃ{Z¨f‡Y,ž»YÂmd§€ŒÌaŽyZ‹Á€»Y d‡YÕÁM¿ÁՃ·ÂÀ°e,º¸Ÿ Ö¸»‚¯€»†ÌW,Ö¿Z¼uċ¿Y‚Ì¿ŠËZ¼Å¾ËYÄ»Y{Y{ ¶»Z‹ÕÁM¿ևZ‡YlËZf¿d¨³½Y€ËYdÌuԏ|ÌWZe ‰Â»Mև€f‡{,cZ—Z^eYÁÃZ§ŠËY‚§Y,Õ{Zf«Y|‹ Ã{Z¨f‡YÕZÀ »Ä]ÕÁM¿Ád‡YdˆË–Ìv»Y|ËZaÁ €°¨e|Ë|mÕZʼnÁYÃ{Z¨f‡YÁ|Ë|mÕÁZÀ§Y {ZnËYÁ{Âm»µÂv»ZËÃ|ËYÄ]‰Y½{Á‚§YÕY€] d‡Y–Ìv»{ևZ‡YcY€Ì̤e ¶¯ į |ÀÅ{Ö» ½ZŒ¿ °ˆ¿ÂË ÕZÅÃ{Y{ {Á‚§Y ÕÁ Ä]½ZÆm€‡Y€‡{Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÕY~³ÄËZ»€‡ {ZaÁYÁÃ|vf»cÓZËYºÆ‡ d‡YÃ|̇Ó{½Â̸ˀe Ä]|{Y½ZÆmÄ ‡ÂeÁªÌ¬veÕY~³ÄËZ»€‡¶¯ ºÆ‡įd‡YÖ·Zu{¾ËY,d‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ d‡YÃ|̇|{Ä]|{YÖËŻMÕZÅ{Zf«Y Ö¸YÂv»ZÆq,½Y€ËYdÌuԏ|ÌWZeÖ¸»‚¯€»†ÌW ,ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ,ևZÀ‹ ÁY|¿Y ¶»Z‹ Y Y|ËZa Ä ‡Âe ¾ËY{€¯½ZÌ]Ádˆ¿Y{dÌuԏ|ÌWZeÁ©Z^˜¿YÖ]ZˁY |Ì·Âe,Ä¿YÁM¿|Ì·Âe,½ZÌÀ]Š¿Y{|Ì·Âe,¯~»{Y» Á |À¼‹ÂÅ ÕÁZÀ§ ,cZŸÔ—Y ÕÁZÀ§ ¹Z£{Y ,|À¼‹ÂÅ {Y{µZ^¿{Ä]YcY‚ÌÆne|Ì·ÂeÕÁZÀ§ {½Y€ËYdÌuԏ|ÌWZeÖ¸»‚¯€»{Y{Ä»Y{YÖ¿Z¼u ÕZźfˆÌ‡Ã|ÀÀ¯ÖÅY³ÕZÅ{ZÆ¿dÌuԏ|ÌWZeÄÀÌ» QMSd̨̯dˀË|»ºfˆÌ‡Ây{dˀË|» ºfˆÌ‡ Á EMS֘Ìv» dˆË dˀË|» ºfˆÌ‡ , dˀË|»ºfˆÌ‡ÁFSMSÖËY~£{Y»ÖÀ¼ËYdˀË|» ÕZ”»YÁՁY€f¼ÅÖ]ZˁY¹Zn¿YÄ]ª§Â»,EnMSՃ€¿Y d‡YÃ|‹NLA dÌuԏ|ÌWZeÕZÅÄ»ZÀÌÅY³€“ZuµZu{{Á‚§YÕÁ Z^fŸYÕYY{EnMSÁFSMS,QMSÕZÅÄÀÌ»{ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì] ½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{½Y€ËYdÌuԏ|ÌWZeÖ¸»‚¯€»†ÌW Ä]µZ‡{Հ°§ÕZÅÖËYY{€]ÖÀf^»c|«{€¯ d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{ ®Ë€ve¶»Z‹½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ ‡ÂeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ µZ‡{d¨³ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » dËZ¼uÁZ“Z¬eÁē€Ÿµ{Z^e¶Ìƈe,ՁZ‡YZ]ÁZ“Z¬e {Z̸̻ć,µZ‡{Á½Z»Âe½Â̸̻¢¸^», {Âm»ÕZÅÔyÁÂu¾ËY{{€¯½ZÌ],d‡Yē€ŸY ÕZÅd¯€‹Ä]{Y|¿Zf‡YÁÂu{‘ŸÔ]cZ»|y½Z»Âe ºË{€¯Z˜ŸY½ZÌÀ]Š¿Y{ ÖmZyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡Y¹|Ÿ¶»Z‹ ÕY€]Ád‡YÖf·Á{ÕZ“Z¬eḑ€›YՀ̳ÀÆ]¹|ŸÁ Z]–^e€»ÕZÅYZ]ḑ€›ÖËZ‡ZÀ‹Ä]ZÌ¿ž¿Y»ž§ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÖÅ{•Z^eY,½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÂu Š¿Y{cӐv»Ö¸»YZ]Yd¿Z̏Á¥|ÅÕZÅYZ]Ä] d‡Y½ZÌÀ] ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ՁZ‡ÕZneÁÕÁM¿½ÁZ » ºfˆÌ‡Â¯Y { {Y|¿Zf‡Y Š¬¿ Ä] ÕÂƼm d‡ZË ÖÅ{¶°‹d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄËÁ ÕY~³ÄËZ»€‡ Á ZÅÃ|À]Zf‹ Ä ‡Âe ,ÖÀˀ§MZ¯ ÀÌn¿ ՁZ‡|À¼¿YÂe ,YZ] ®Ë€ve Á ՁZ‡YZ] ,‚Ì»MÀ—Zz» ÕZÅd¯€‹Y€¬f‡YÕZÅÃ{Á|v»{ZnËY,Ö¿Zˆ¿YÕZÅÁ€Ì¿ Yd·Á{dËZ¼u,Zŀƌ¿Ô¯ֻ¼Ÿd§Z]{½ZÌÀ]Š¿Y{ Ö¼¸Ÿ‚¯Y€»ÕZ”§{€Ì̤eÁZ¯Á\ˆ¯–Ìv»{Â^Æ] ĸ¼mY½ZÌÀ]Š¿Y{ÖÀˀ§MZ¯Ä ‡ÂeÕY€]֌ÅÁ„aÁ Š¿Y{{Zf«YÄËÁºfˆÌ‡Â¯Y{{Y|¿Zf‡YÕZÅ{€¯Z¯ d‡Y½ZÌÀ] ÕZÅd¯€‹{Y| e€“ZuµZu{{€¯tˀeÖv·Z d¯€‹Ä]ZÅZ»M¾Ë€yM Z‡Y€]½ZÌÀ]Š¿Y{ Õ|Ì·Âe d¯€‹ {Y| e ¾ËY Y į d‡Y Ã|̇ d¯€‹,Â¿Õ|Ì·Âed¯€‹,Â¿ d¯€‹ÁÂ¿Za¿d¯€‹,Â¿Za¿ Y‚ŁYŠÌ]Ä°¿M¾¼“ |ÀfˆÅÂ¿Õ|Ì·Âe {‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaįd‡YÃ|‹{ZnËY‚Ì¿ÕÁZÀ§|uYÁ |À‡€]|uYÁY‚ÅÄ]ÕZmµZ‡½ZËZaZe{Y| e¾ËY dËZ¼u ÕY€] ½Z»Âe {Z̸̻ Y‚Å {Á|u {Á‚§Y ÕÁ d‡YÃ|‹[»ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y {ÕÁZÀ§ՁZ‡ÕZnecÔÌƈe֌z]€iY¶»Z‹į Y ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ { µZ¤f‹Y Á ‰Á€§ \·Z« {Z̸̻įc¾ËYÄ],d‡Y½ÂÀ¯ZeµZ‡ įd‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼uÕY€]½Z»Âe Ö·Z»‰{€³\m»,ÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì»¾ËY ZÅd¯€‹ ¾ËY { €¨¿ µZ¤f‹Y Á ½Z»Âe {Z̸̻ d‡YÃ|‹ ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ՁZ‡ÕZneÁÕÁM¿½ÁZ » Á{€¯ÃZ‹YY{dË·ÁYÕZÅÁÂuÄ]ÕÂƼmd‡ZË Z‡Y€]YY{dË·ÁYÕZÅÕÁZÀ§ÃYȬ¿Z»{Á‚§Y į ºË{€¯ ZuY ÖËZ¨¯{Ây Á Y|f«Y ,cY{YÁ ½Y‚Ì» ,{Z» ÖËY~£ žËZÀ ,d»Ô‡ ÕZÅÁÂu ¶»Z‹ ¹Y·žËZÀ,dˆË–Ìv»Á[M,¶¬¿Á¶¼u ֋Z¯,­Z‹ÂaÁcZmˆÀ»‚·Â¸‡Á~£Z¯,Ö´¿Zy ,Äf§€ŒÌa{Y»,®Ì¿Á€f°·YcZ ˜«,®Ì»Y€‡Á Ղ¸§žËZÀÁ{Ó§,Ճ€¿Y,½Z¼Ì‡,½| » ½Z»Z‡Z]Z»ZÅà Âu¾ËY{Á{‹Ö »cÓM¾Ì‹Z»Á ~yY ÕY€] ՀfŒÌ] ÕZÅÕZ°¼Å ½Y€ËY {Y|¿Zf‡Y Ö¸» ºÌÅYÂyZÅÁÂu¾ËY{|Ë|mcӐv»ÕY€]ZÅÄË|ÌËZe d‹Y{ ÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ՁZ‡ÕZneÁÕÁM¿½ÁZ » Ö¸»½Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]Z»{€¯ZƛYÕÂƼmd‡ZË Á\ˆ¯Y¹ÓcZ]»µZ‡{ºÌfˆ¿YÂe{Y|¿Zf‡Y Á|ÄË|ÌËZeįºÌÀ¯~yY{Y|¿Zf‡YÖ·ZŸÕY‹{ {Z ½ZÌÀ] Š¿Y{ cӐv» ÕY€] ©Z^˜¿Y Ä»ZÀÌÅY³ €]ÃÁԟd‡YZÌ¿įºË|̇¾ËYÄ]dËZÆ¿{Z»Y,|‹ ÕZÅ­Za{€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ |À»ÀÆ]cZ]»¾ËY\ÅY»Y|À¿YÂf]‚ÌeÕÁZÀ§Áº¸Ÿ |¿Â‹ {€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹ÄmÂe¶]Z«ÕZÅ{ÁZf‡{Ä]ÕÁ Š¿Y{įÕÁZÀ§|Ì·ÂeÁÂu{ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Š¬¿¾ÌÌ^eŠËZ¼Å¾Ì»Á{{€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ ©Á|ÀcZ»|y½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ ‡Âe{{Y|¿Zf‡Y ÕY~³ÄËZ»€‡,Ä»Z¿d¿Z¼“,cÔÌƈe¶»Z‹YÕÁM¿ cÔÌƈecZ»|yd¨³Á{€¯¹ÔŸYՁZ‡|À¼¿YÂeÁ s€— Z‡Y€]ÀÆ]º¯ÁÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe¶»Z‹ Ä»Z¿d¿Z¼“cZ»|y,d¯€‹Ö·Z»dÌ “ÁÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ,{Y{Y€« €] ÖÀf^»½Z¼Ìa ÕZÅÄ»Z¿ d¿Z¼“ ¶»Z‹ Y ºÌ¬fˆ»€Ì£ ÕY~³ÄËZ»€‡ ¶»Z‹ ÕY~³ÄËZ»€‡ ‚Ì¿ՁZ‡|À¼¿YÂecZ»|yÁ¶»ZŸÕZÅ©Á|ÀªË€— d¯€‹ĸ¼mYZÅÄÀ˂Å|{ZedyY{€a¶»Z‹ ÁZÅÄË|ÌËZe~yYÁÖmZyÁÖ¸yY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿{ ՁZ‡ÕZneÕZf‡Y{‘ŸÔ]cÄ]ZÅ{Y|¿Zf‡Y d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv» ÁÂu{ÕÁM¿©Á|ÀՁZ‡|À¼¿YÂecZ»|y{Á‚§YÕÁ dÌ°·Z»Yd›Z¨u,‰Â»M,ÃÁZŒ»¶»Z‹‚Ì¿{Y|¿Zf‡Y ՁZ‡Ä°^‹Á{Y|ËÁ,Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÄÀ˂Å®¼¯,Հ°§ d‡YÖmZyÁÖ¸yY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿YZ]Ä ‡ÂeÁ Ä]Ä»Y{Y{ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Ä] ©Á|À ¾ËY ÕYÃÁZŒ» cZ»|y ZŁÂn»ÁZÅ{Y|¿Zf‡Y~yYÕY€]ZÆ¿MÄ]®¼¯‚Ì¿Á½ZÌÀ] ,ÖeY{ZÕZÅ{Y|¿Zf‡Y~yYÁÃÁZŒ»d¨³Á{€¯ÃZ‹Y ~yYÁÃÁZŒ»,ÖeY{ZÕZÅ{Y|¿Zf‡Y|Ë|¼eÁÃÁZŒ» |Ë|¼e Á ÃÁZŒ» ,ÖfˀË|» ÕZźfˆÌ‡ ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ,Ö¸»ÕZÅÄË|ÌËZe~yYÁÃÁZŒ»,ÖfˀË|»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ÁÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y,Ö¸»ÕZÅÄË|ÌËZe|Ë|¼eÁÃÁZŒ» ÁÂu{©Á|ÀcZ»|yÕZÅÂv»Y{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|e d‡Y{Y|¿Zf‡Y ½Â̸̻ ¢¸^» , µZ‡ { {Y{ Ä»Y{Y €§Ö°¸» cZ»|y½Z»Âe{Z̸̻ć¢¸^»µZ‡{Á½Z»Âe ºË{€¯Z˜ŸYZŽZÌÀ]Š¿Y{Ä]{Y|¿Zf‡YÁÂu{‘ŸÔ] µZ‡ { ÁÂu ¾ËY { Ã|‹ d^i ÕZÅd‡YÂy{ {»,ÖfˀË|»ÕZźfˆÌ‡{Y|¿Zf‡Y¶»Z‹ {Â]Ö¸»ÄË|ÌËZeÁ{Y|¿Zf‡YÁÖeY{ZÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ÕZźfˆÌ‡ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÁÂu{µZ‡{º«¾ËYį ÖeY{ZÕZÅ{Y|¿Zf‡YÁÂu{,{»Ä]ÖfˀË|» Ä]Ö¸»ÕZÅÄË|ÌËZeÁZÅ{Y|¿Zf‡YÁÂu{Á{»Ä] d§ZËŠËY‚§Y{» dŸZ‡Äf‹~³µZ‡ÕÁM¿©Á|ÀÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,{€¯Y‚³€]{Y|¿Zf‡YÁÂu{ÖnËÁ€edˆŒ¿ÁZÀÌ]Á |ÀËY€§ Z] ÖËZÀ‹M dËÂv» Z] ZÅdˆŒ¿ ¾ËY d¨³ dÌÀ»Y ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Z] ÖËZÀ‹M ,Zf§Y Ä»ZÀÌÅY³ ~yY ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Z] ÖËZÀ‹M ,cZŸÔ—Y ÕÁZÀ§ cӐv» ÖeY{Z ÕZÅÄ»ZÀÌÅY³ Z] ÖËZÀ‹M ,֟ÂÀ» ‰ÂÅ Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁ®Ì¿Á€f°·Y,©€],Z³,d¨¿ÕZÅÁÂu dÌuԏ |ÌËZe ÕYY{ ÕZÅÃZ´ŒËZ»M Z] ÕZ°¼Å Á |‹Y‚³€] ÕZÅÄ»ZÀÌÅY³~yYÄ]ª§Â»½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ |¿YÃ|‹µÂv»©Z^˜¿Y ÁÕÁM¿½ÁZ »,Öv·Z½Z¼Ìa‚Ì¿ŠËZ¼Å¾ËYÄ»Y{Y{ ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »ՁZ‡ÕZne Ä]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{Y| e€“ZuµZu{d¨³ ”uÕY€]ZÅd¯€‹¾ËYÁd‡YÃ|̇d¯€‹ ÁZÅ{Y|¿Zf‡Y~yYÄ]ZÌ¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»ÕZÅYZ]{ {Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡ÕZ°¼ÅZ]½ÂÀ¯Zeį|¿Y{ZŁÂn» ©Z^˜¿YÕZÅÄ»ZÀÌÅY³~yYÄ]ª§Â»d¯€‹{Y| e½Y€ËY |¿YÃ|‹µÂv» å@@E"?¢@Ah#E*{@ D@£•‘—+@D¦Œ¦‘ ›§‘EM C3 ¢D–—•r–A”U÷£'(D*M¢¡›"”Q–@ø Á ÕÁM¿ ©Á|À ÕÁM¿ ºfˆÌ‡Â¯Y €Ë|» ÕZÅÄ^À‹Á{¾ÌŒÌa{Y|ËÁ{d¨³ÖËZ§Â°‹ [~m½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻,ÖaMcZf‡Y d‡YÄf§€³cÄËZ»€‡ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y|ËÁ ¾Ì»Á{ÁÖ ‡ { Õ{Y|¤] Ö¨˜» €f¯{ ©Á|À ¶v» { į ÖaMcZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ Äf‹~³{Y|ËÁ{{€¯½ZÌ],|‹Y‚³€]ÕÁM¿ Y|{ įºË{Â]ºÌeYŠÌ]½Z]‚Ì» ,ÖaMcZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ { Ã|‹ ÄWYY ÕZÅs€— ½ZŒ¿ºÆ»¾ËYį|¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â» ºË{€¯֗Ö]ÂyÄ]Y€Ìˆ»Z»į|Å{Ö» ÕZÅÄ^À‹Á{ {Y|ËÁ { ¾ÌÀr¼Å {Á‚§Y ÕÁ ÕY€] B2B cZˆ¸m Y ŠÌ] ,ÖaMcZf‡Y YŠÌ]ÄËZ»€‡[~mÁ|‹Y‚³€]ºÌe €“ZuµZu{Á{Zf§Y©Z¨eYÖ¿Z»Âe{Z̸̻ µZu{ÄËZ»€‡[~m¶uY€»½{€¯֗dÆmºÌe ½Y‚Ì»,Ã|‹¹Zn¿YcZ ·Z˜» Z‡Y€] |ÀfˆÅÀ¯Y~» Ze®Ë¾Ì]VCÕZÅs€—ÕÁ€]ÕY~³ÄËZ»€‡ |{ZÆqZe®ËįZÀ »¾ËYÄ],d‡Y|{ZÆq |¿{€¯[~mY¹ÓÄËZ»€‡ZÅs€—¾ËY ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y€Ë|» d¨³Á{€¯ÃZ‹Y_M½Zf‡Y{Y|ËÁÕY‚³€]Ä] { €“Zu ÕZźÌe |{ Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z] ,|¿{Â]½Y€ÆeYkZyYÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{ Ö¿Z‡ºÆ]dÆm_M½Zf‡YÕY‚³€]Ä]ºÌ¼e ºÌf§€³½YY~³ÄËZ»€‡Á€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—¾Ì] Y‚³€]½Z»€¯½Zf‡Y{_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁYį |¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»ºÌeºÌeYÁ|‹ _M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì»Â‡Á¾Ì»Á{{Y{Ä»Y{YÕ{Y|¤] {‹Ö»Y‚³€]½ZÀ¼‡Á¾ËÁ‚«{\Ìe€eÄ]‚Ì¿ Ze ºËY{ ‰Ôe ZÅ{Y|ËÁ ¾ËY { |‹ ÁM{ZË ÕÁ ZŽMÁÖËZ‡ZÀ‹Y€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—ÁZźÌe ÄÀÌ» { Z» ºÌÀ¯ Ö§€ » ½YY~³ÄËZ»€‡ Ä] Y ÕY~³ÄËZ»€‡Á_McZf‡YÕZźÌeՁZ‡|À¼¿YÂe ÕZÅZ¯ Á \ˆ¯ Á ZÅs€— ÕÁ €] ,Ä¿Yˆm ºËYÃ{€¯¹Y|«YÖaMcZf‡Y {Y{Y_M½Zf‡YÕY‚³€]Ö³{Z»M½Zfˆ¸³½Zf‡Y ,ÖËZ“ |¼v» ,{Y|ËÁ ¾ËY ÕY‚³€] Ä»Y{Y { ½Zfˆ¸³½Zf‡YÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À¶»ZŸ€Ë|» d̼ÅYY½Zf‡Y¾ËY{‰Â»MÁÂuÄ°ÀËY½ZÌ]Z] {‰Â»MÁÂu{d¨³,d‡YY{Ây€]ÕZ̈] ÁÂu{Y€ËZ‡ÁZÀ§ºÌećY½Zfˆ¸³½Zf‡Y ¾ËÔ¿M Ô¯ ÁÂu { wZ¯ ,ֈ̸´¿Y ½Z] ÕZʼnÂ»M ÁÂu { Â»M [Zf‹ Á ֏y |ÀfˆÅdÌ·Z §µZu{įºÌfˆÅY{Ây€]ÖeZÆ» ÁZŀfˆ],‰Â»MÁÂu{Š·Zq¾Ì·ÁY{Á‚§YÕÁ ½MZ]Z¿Á€¯¹ZËY{įd‡YZÌ¿{»ÕZÅdyZ‡€Ë Ã|‹¶Ì°ŒeÕZÅ_McZf‡Y¾Ìfˆz¿ ºË{Â]ÄmY» և{ Á{‰Â»MÁÂu{,€ÌyYµZ‡Á{֗ d‡YÃ{Â] ½Zfˆ¸³½Zf‡YÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À¶»ZŸ€Ë|» YŒ¯dÌ ¼m|{YŠÌ]Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ZÅZf‡Á{{€¯½ZÌ],|ÀÅ{Ö»¶Ì°Œe½ZÌWZf‡Á Š¿Y{ÕZf‡Y{į|ÀfˆÅµZ §Ö¸£ZŒ»Ä]{Y€§Y ,Öf‡{žËZÀ¶»Z‹įd‡YĬ˜À»½Z¼ÅÖ»Â] žËZÀZ]–^e€»ÕZÅdÌ·Z §¾ÌÀr¼ÅÁ֬̇» ZÅZf‡Á{įÕ{Y€§Yd‡YZÌ¿Á|ÀfˆÅ©Ôy |À»ÀÆ]Œ¯ÁÕZÅÕÁZÀ§Y|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ Y‰Â»M{ÕÁM¿ÁÂu{Y{Ä»Y{YÖËZ“ |¿Â‹ ÄËZ»€‡[~mdÆm½Zfˆ¸³½Zf‡YÕZÅĐyZ‹ d‡Y€Ë~a€˜yÕY~³ÄËZ»€‡Z»ÖeY}Ĩ̛ÁÁd‡Y ÕY‚³€] dÆm Y ½Zfˆ¸³ Ö³{Z»M ½ZËZa { ÕÁ ÕZmµZ‡½ZËZaY¶^«Ze½Zf‡Y¾ËY{_M½Zf‡Y {€¯¹ÔŸY d‡YÃ|¿Z»µÂ¨¤»Y{Ây€]º¯ª—ZÀ»{‰Â»MÁÂu ,Š¿Y{ ֔e€» |ÀÆ» ‚Ì¿ {Y|ËÁ ¾ËY Ä»Y{Y { ÁÂu{{ÂycZÌ]€neY_MZÀË{Ã|ÀÅ|]Zf‹€Ë|» {{Y€§Y½{€¯Ä̇Â]{€¯tˀeÁd¨³‰Â»M ZÅ_McZf‡YÕY€]Ö]Ây{€],Y{Ây€]º¯ª—ZÀ» Y{Ây€]º¯ ª—ZÀ» { ÁÂu ¾ËY į Y€q d‡Y ÁÂu‰Â»MÁÂu{Á‚§YÕÁ d‡YÃ|¿Z»µÂ¨¤» ÁÂu¾ËY{|À¿YÂeÖ»ZÅ_McZf‡YÁd‡YÖ]Y~m |À‹Z]Äf‹Y{ÕYÃ{€fˆ³dÌ·Z § صفحه 24 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ ¾ËYZ»Y{Y{Y½Y€]Z¯ZÌ¿Ä]x‡ZaÁ{€¯Z¯Á{€°¸¼Ÿ |À¯Ö¼¿{Á|v»YÁÂu Ö¸» ½Z»Z‡ ¶»Z e Z] Œ¯ { {€¯ tˀe Öf ˀ‹ ,ÕÁM¿ ©Á|À Á ÕÁZÀ§ ÁÖ¼¸Ÿ d¿ÁZ » ,{Y|¿Zf‡Y { ÁµÂv»ÖÅY³€]©Z^˜¿Y€]ÖÀf^»ÖËZÅÄ»Z¿ÃÂ̋ d‡YÃ|‹ÄÌÆeÕÁZÀ§‚¯Y€»‰€fˆ³ÕZf‡Y Ö·Âf» ½YÂÀŸ Ä] {Y|¿Zf‡Y Ö¸» ½Z»Z‡ d¨³ ÕÁ ÕZ°¼ÅÖ³{Z»M,½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁ{Y{¯~»ÕZÅÁÂuZ]YÄ^¿ZmļŠ{‰€fˆ³dÆm{¶yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeY֌z]Ä] ºÌ¿YÂf]ZeºÌÀ¯®¼¯ÕYĬ˜À»ÕZÅYZ]Á¶yY{YZ] ºÌ‹Z]cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y€³¶Ìƈe Y‚Å {Y|¿Zf‡Y Ä] ½Y€ËY {Y|¿Zf‡Y ½Z»Z‡ †ÌW ÕZÅhv] {Y|¿Zf‡Y ¾ËY {Á‚§Y Á {€¯ ÃZ‹Y µÂv» ZÅÕÁM¿Ze|À¯Ö»®¼¯Á|Å{Ö»t̓ÂeYÕ|ÀËY€§ Y€qºÌÅ{ªÌ^˜eZÅ{Y|¿Zf‡YZ]ºÌ¿YÂf]YZÅdÌ«ÔyÁ ÕZŽZ»Z‡ÁÖ´f‡ÂÌaÁ‚¯€¼eÄ]ՁZ‡{Y|¿Zf‡Yį ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y{Ây½ZˀfŒ»Ä]Ze|À¯Ö»®¼¯ÁM¿ |ÀÅ{½ZŒ¿Y{ÂycӐv» ÁÂu Ä] |¿YÂeÖ» {Y|¿Zf‡Y Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] Öf ˀ‹ {€¯tˀe,|À¯®¼¯‚Ì¿ÕÁM¿Á¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ {Y|¿Zf‡Y Ä] ZÌ¿ {Ây µÂv» ÖËZn]Zm ÕY€] ½YÁZÀ§ ¹Z´¼ÅÄÀÌ»¾ËY{įd‡Y¾ËYºÅZ»‰ÔeÁ|¿Y{ ZÌ¿{»Õ{€¯Z¯ÁÕ{€°¸¼ŸÕZÅ{Y|¿Zf‡YÁºÌ‹Z] ¾ËÁ|eÄ]ZÌ¿,d]Z«–ËY€‹{įY€qºÌÀ¯¾ËÁ|eY ºËY{Õ{€°¸¼ŸÁÕ{€]Z¯ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Á ‰Ôe Z] ‚m Y|ËZa Ä ‡Âe Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] ÕÁ {€¯ ½ZÌ] ,{‹Ö¼¿ ª¬v» Ä^¿ZmļŠÕZÅÕZ°¼Å Y ՀfÆ] –ËY€‹ ºÌ¿YÂeÖ» Ä^¿ZmļŠÕZÅÕZ°¼Å Z] cӐv» ,dˆË –Ìv» ÁÂu { Œ¯ Ã|ÀËM ÕY€] ºÌ¿‚]º«–]Y“dËZŸZ] Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ¾ËYÖ³{Z»M½ZËZa{½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡†ÌW ½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡YdÆmY½Z»Z‡ {€¯¹ÔŸY šDQÿ ’# ʄ æ@@E"?@E~• 3JA” ‘ ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÕZÅÄÀ˂Å|{dyY{€a Ö¿Y€ËYcӐv»”u½Z°»YÁ¾Ì¼”eY¶yY{YZ] ÁÄ ‡Âed¨³,|À¯Ö»žË€ˆeÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]{Y cӐv»½|‹{Y|¿Zf‡YZ]½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YY€¬f‡Y d‡Y€Ë~b¿Z°»Y,½ZÌÀ]Š¿Y{ {ÕÁZÀ§ºÆ»ÕZÅÄËZaYÕÁM¿ÁՁZ‡{Y|¿Zf‡Y d‡Y€“Zu€Ÿ ½Z»Z‡†ÌWÖf ˀ‹Z“€»Ô£‚Ì¿ŠËZ¼Å¾ËYÄ»Y{Y{ YÕÁM¿ÁՁZ‡{Y|¿Zf‡Yd¨³,½Y€ËY{Y|¿Zf‡YÖ¸» dÆm{Ád‡Y€“Zu€Ÿ{ÕÁZÀ§ºÆ»ÕZÅÄËZa d‡YÃ|‹Ö§€ »ÕÁM¿Ä ‡Âe ÁM¿Ä]YՀfŒ»ÁYZ]ZÌ¿ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y{Á‚§YÕÁ ¾ÌÌ eY¥|ÅYZ]ÁÄ »ZmÕZŁZÌ¿ÁÖ§€ »,©ÔyÁ Ze{€¯|ÅYÂy®¼¯ÁM¿d¯€‹Ä]ºÆ»¾ËYį|À¯Ö» |À¯\¸—Y€œ¿{»ÕZźfËMÁZÅŽyZ‹ {Y{ Ä»Y{Y ½Y€ËY {Y|¿Zf‡Y Ö¸» ½Z»Z‡ †ÌW ,ÖÀ¼ËY¾Ì¼”eÕY€]ÕÁZÀ§ZÆ»½Z°»YՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ÕZÅd¯€‹{ZÅ{Y|¿Zf‡YÄ ‡ÂeÁՀ̳Z°]{€¯½ZÌ] {Zf«YÕZÅdyZ‡€ËÕY~³ÄËZaœÀ»Ä],½ZÌÀ]Š¿Y{ |Ë|mÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|e¾ÌÀr¼Å d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕY~³ÄËZaÕY€]d¯€u¾ËYįY€qd‡YcZËÁ€“Y‚Ì¿ |À¯Ö»Z¨ËYּƻŠ¬¿½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y Ä]ÃZ‹YZ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¶»ZŸcZÌÅ”Ÿ µZu{½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÁÂu{½Y€ËY{Zf«YÄ°ÀËY |ŸY«Z]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÂu€³Y{€¯tˀe,d‡YY~³ ®¼¯½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ],ºÌÀ¯ªÌ¨¸eՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ºËYÃ{€¯ Y Y ½ZÌÀ] Š¿Y{ cӐv» ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ,{€´¿ZÆm ¹ÔŸY ½ZÌÀ] Š¿Y{ {Zf«Y Y€¬f‡Y Á Ä ‡Âe cZËÁ€“ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä^¿Zmć Ä»Z¿ºÅZ¨e d¨³ Á {€¯ {Y|¿Zf‡Y½Z»Z‡ÁÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »,ÖËZ§Â°‹ ÖÅ°‹Z]©Z¨eY,|‹|¬ À»{Y|ËÁ¾ËYÄ̋Zu{į½Y€ËY €fŒÌ]Äq€ÅğZ‹YÕY€]{Ây‰ÔeÄ]©Á|ÀÁd‡Y {Zf«YÕZf‡Y{½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y |Å{ֻĻY{YÖ¸»t˜‡{½ZÌÀ]Š¿Y{ ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ÄÀ˂ŠÕÁM¿ ©Á|À {€¯ ¹ÔŸY ÕÁ ZÅÄÀ˂Å|{¦¬‡ZeY½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv» cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÂ“»įY€q|À¯Ö»dyY{€a {Y{d̼ÅYZ»ÕY€]¦¸fz»ÕZÅÄ^ÀmY½ZÌÀ]Š¿Y{ {Z»{Á‚§YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¶»ZŸcZÌÅ”Ÿ cӐv»įºÌÅ{Ö»Y½ZÀ̼—Y¾ËYÕÁM¿©Á|À Y€qºÌÀ¯ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÕYħ€u—Ä]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ {Zf«Y Á d‡Y ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ,½|‹ Öf À ÄËZa į {Y|¿ÖÀ »{Y|¿Zf‡Y½Á|]Öf À Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÖÅY³Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y{{€´¿ZÆm d¨³ ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ¶»ZŸ cZÌÅ ”Ÿ Š¿Y{cӐv»ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÄÀ˂ÅÕÁM¿©Á|À Â“»įY€q|À¯Ö»dyY{€a|{ZeY½ZÌÀ] ÕZÅÄ^Àm Y ½ZÌÀ] Š¿Y{ cӐv» ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y {Y{d̼ÅYZ»ÕY€]¦¸fz» ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾ÌÌ^e ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{ { {€´¿ZÆm Ä·Y€¿ |ÀÆ» {į½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄ ‡Âe{{Y|¿Zf‡YŠ¬¿ ©Á|À{Z»d¨³,|‹Y‚³€]ÕÁM¿©Á|À¶v» YcÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|u½ÂÀ¯ZeÕÁM¿ ZfyY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]¦¸fz»ž]ZÀ»ªË€— ½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å{Á|uZf‡Y¾ËY{ÁºËYÃ{Y{ ºË{€¯{Z½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€]Ä»Z¿d¿Z¼“‚Ì¿ ºÌÅZ¨»Ä]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{ÁÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ËÁ|e{{Y|¿Zf‡Y½Z»Z‡d¯ZŒ»ÁՁZ‡{Y|¿Zf‡Y µZu { į ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÁÂu |Ë|m ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ,|‹Z]¥€—Á{€Å¡Â¸]¥€ »|¿YÂeÖ»,d‡YՀ̳¶°‹ €]ÖËZÌÀ‡Â]cZ»Z¬»|̯Ze ÖÀ‡Â]Á½Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ZÌ»ÕZne–]YÁ{ZnËY ’—§–'F¢D–—•r–A”UK¦§DA§@F# š~P§•D@’¦”#O•@¢¡){EQ ‘Dm’E§ ¾¼“ ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À †ÌË { ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ½ÂËÁZa Y |Ë{Z] { ®Ë{‚¿ Y Z»Z§ ½Y€ËY ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾Ì¼Œ‹ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZÅÕ|À¼¿YÂe½Zˀm Y€«Äfˆ]YÁžËZÀÁÁY{ÁÂu{{µZ § d§€³ Á ÕÁM¿ ©Á|À ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] |Ë{Z] ¾ËY { c|uÁ Ö¸Ÿ €f¯{ ,ÖËZ§Â°‹ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cÔ°Œ»ÁZÅd^vÕZa ÕY€]Y¹ÓcYÂf‡{ÁdˆŒ¿µZ §½ZÌÀ] {€¯{ZZÆ¿McÔ°Œ»ž§ ©Á|À†ÌW¾ÌÀr¼Å|Ë{Z]¾ËY½Zˀm{ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe Z] ÖËZÀ‹M ¾¼“ ÕÁM¿ Y ,½ÂËÁZa { €“Zu ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ ZÆ¿M ÕZÅ{ÁZf‡{ Á cӐv» ¾Ë€e|Ë|m {€¯|Ë{Z] ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾ËY { ½Z»{ ÁY{ ,ÁY{Z‹Á ÖÅZ̳ ՁZ‡ÁY{ ½Y€´]Zf‹,ՁYÁZ‡€Ìˆ¯Y,½Z´r¨¸‡ ,Y€Ì¿ ÁZ‡ ½ZŒË|¿Y¿ ,½Zfˆ¸³ ÕÁZÀ§ Ä]Z‡{ÖËÁY{ÕÁZÀ§,Z»MdˆË­M ½Â¼ËY ,½ŻZa µÂv» dˆË ,Z‡ |¿Y{”u€Ì¼zedˆËÁ½ZËY{Z¿Y{ ÁÂËYZ‡€Æ‹ÕY‹”Ÿ®ËdˆŒ¿¾ËYÕY|f]Y{ ²Àm{½Y€ËYÃ|¿Z‡Š¬¿Y€°ŒeÁ€Ë|¬e¾¼“ €] ,Œ¯ ¾ËY ¹{€» Y dËZ¼u Á ¾Ë³€Å Á ÖÀ‡Â] Z] ÕZne cÓ{Z^e Ä ‡Âe ÕY€] ‰Œ¯ Õ|À»īԟ ÁÂËYZ‡€Æ‹ÕY‹ÁÕY{€Æ‹Ö³{Z»MÁ|̯Ze½Y€ËY {€¯¹ÔŸYYºÆ»dË»Z»¾ËY¹Zn¿YÕY€] ½ÁZ » ,€§Ö°¸» ‰ÁŻ €f¯{ dˆŒ¿ ¾ËY Ä»Y{Y { { Ö¿Y€Àz‡ Ä] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe Y€°Œe¾¼“ÁdyY{€aÁÂËYZ‡€Æ‹ÕY‹¾v ÃY ½Y€ËY { Z» d¨³ ,ÖËZÌÀ‡Â] ¥€— ՁY¿½Z¼Æ» ÕZÅÕ|À¼¿YÂe\ˆ¯ÕY€]YÖ^̌¿ÁY€§€aÁÖ¿Ó— ºË{€¯֗ÖÀ§Š¿Y{Ä]Ö]ZÌf‡{ÁÄ¿YÁZÀ§ YŠÌ]µÂ—{ÁֻԇY[Ô¬¿Y| ]Y{Á‚§YÕÁ ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ ‡ÂeÕY€]ÃY¼Å½Y€ËY{Z»,€ÌyYµZ‡ »YYÕZ̈]{ºËYÄfˆ¿YÂeÁÃ{€¯‰ÔeÕÁM¿Á ºÌÀ¯ՁZ‡Ö»Â]YZÌ¿{ÁcY‚ÌÆneÁÃ|‹¶¬fˆ» Z» Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ½ÁZ » [ÂÀmĬ˜À»ÕÁM¿ÕZÆ»Â]dˆËYÖ°Ë\uZ ÕZÅÕÁZÀ§Ä]ZeºË{€¯‰ÔeÁºÌfˆÅŻM[€£ YŠÌ]Y€“ZuµZu{d¨³,ºÌ]ZËd‡{ÕZ̈] ÕÁM¿‚¯Y€»,ÕÁZÀ§Á|‹‚¯Y€»ZÅ|,ÕÁZÀ§­Za ½Â̸̻YŠÌ]ÁºËY{Ây€]Œ¯{ÃZ´Œ¿Y{Á Y{Ây{¼¿¦¸fz»ÕZÅÄf‹{Áª—ZÀ»{ÂnŒ¿Y{ d‡YÃ{Y{½ZŒ¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹YŠÌ]{ ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ZÅd¯€‹¾ËY{Á‚§Y€§Ö°¸» ÁÂu,¿Z¿ÁÄf§€ŒÌa{Y»ZeÄf§€³d»Ô‡YÕÁZÀ§ {ÂycӐv»|Ì·ÂeÄ] ÁcÓM¾Ì‹Z»,ՁÁZŒ¯ |¿Y{€aÖ» d‡ZËÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀĨ̛ÁÄ»Y{Y{ÕÁ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»ZeÁdËZ¼uYÕÂƼm dˆ¿Y{½ZÌÀ] { ½Y€ËY ÖeY{Z Ö¼WY{ ÃZ´ŒËZ¼¿ ¶v» Y |Ë{Z] { ÖËZÌÀ‡Â] Zne Z] ÖËZÅdˆŒ¿ ÕY‚³€] Á ÁÂËYZ‡ Öf ÀÕZÅÄ¿ZyZ¯,{YMª—ZÀ»Y|Ë{Z],ÃZ´ËZa½Z°» ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e|¬Ÿ‚Ì¿ÁŒ¯¾ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Á cZÌÅ ÁÁ ZÆq €¨‡ ÕZÅÄ»Z¿€] Y ZÅÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Z] d‡Y¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]Ä]½Y€ËYÕÁZÀ§ ÕZne ÄË{ZveYZ]ÖÀ‡Â]ÖeY{Zħ€ ed¨³,|‹Z]d̼ÅY ÕY€]Ö]ÂyÂ̴¿Y|¿YÂeÖ»{»¾ËYįd‡Y€¨ZaÁY |À¯{ZnËYÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ Y ÖÀ‡Â] Ä] ½Y€ËY ÕÁZÀ§ Á ÕZne cZÌÅ ¹Y‚ŸY ÕÁ ÁŒ¯Á{¾Ì]֗Z^eYÕZ”§{ZnËYÕY€]ՁZ£M€‡ ÖeY{ZÁ|ˀ¯½YÂÀŸÄ]ÖÀ‡Â]ÖeY{ZÖÀˀ§MŠ¬¿ dˆ¿Y{ZaÁYÄ]½Y€ËY ¾Ë³€Å Á ÖÀ‡Â] ½Â̇Y|§ Ö¿Z³Z] ©ZeY †ÌW ÁÂu{Y½Y€ËYZ]Œ¯¾ËYcZneÕZÅdË·ÁY‚Ì¿ Á Ö°‹‚a cY‚ÌÆne ,ּ̋Á€fa cӐv» Á €¼Ì¸a Öf‡€a€‡Ä]½Z»Œ¯YÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌÅ®Ë ¾f§Z˹Á‚·€]|̯Ze¾¼“Á{€¯¹ÔŸYcZŸÔ—YÕÁZÀ§ ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ »,€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ Zf‡YÂy,Œ¯Á{¾Ì]cY{ZÄ ‡ÂeÖ¸YÕZÅŠ·Zq cZ»Z¬»Z]Á€¨‡,¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]Œ¯Ä],ÖËZ§Â°‹ |‹ZÅŠ·ZqÁž¿Y»¾ËYž§ÕY€]֗Z^eYÕZ”§{ZnËY {€¯´f¨³Ä^¿ZmÁ{¶WZˆ»½Â»Y€ÌaÁY|Ë{Œ¯¾ËY Õ|À¼¿YÂe Á Ö°‹‚a cY‚ÌÆne ÁÂu Ö»Z¿‰Ây ÖÀ‡Â]¹{€»½ZÌ»{Ö¿Y€ËYÖ¿Z°‹‚a ÕZnecZÌÅZ]Y|Ë{{‚Ì¿ÁÂËYZ‡Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW ÕZÅÁÂuYÖ°ËÄ°ÀËY€]|̯Ze¾¼“½Y€ËYÕÁZÀ§Á Ö°‹‚acY‚ÌÆneÁÂu,ÖÀ‡Â]¹{€»¾Ì]{¹Z¿‰Ây ”u Zf‡YÂy ,d‡Y Ö¿Y€ËY Ö¿Z°‹‚a Õ|À¼¿YÂe Á ‚Ì¿Á½Y€ËYYÖ°‹‚acY‚ÌÆneÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ ¾ËY{Z»d¨³Á|‹ÖÀ‡Â]{½Z»Œ¯½Z°‹‚a ºËY{d‡Á{ÁºÌÀ¯Ö¼¿¢Ë{Ö°¼¯Â¿pÌŁYZf‡Y ½Y€ËYdyZ‡Ö°‹‚acY‚ÌÆneZ]ÖÀ‡Â]ÕZŽZf‡Z¼Ì] |¿Â‹‚ÌÆne { Ö¿Y€ËY cZÌÅ ”u Y €Ë|¬e ¾¼“ ¾ÌÀr¼Å ÕÁ ÖÀ‡Â]d·Á{d¬§Y»~yYµZu{{€¯¹ÔŸYÖÀ‡Â] ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕZneĘ]YYdËZ¼uÕY€] Á ÕÁM¿ ©Á|À dËÂv» Z] ÖËZÌÀ‡Â] Á Ö¿Y€ËY d‡Y½Y€ËYÖËZ§Â°‹ Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ dˆŒ¿ ÕY‚³€] Á ÕY{€Æ‹ Ö¿Z]‚Ì» Ä] ÖËZÌÀ‡Â] ÕZÅd¯€‹ Á ÁÂËYZ‡€Æ‹ÕY‹ Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ½ZÌ» ÖfˆŒ¿ €¨‡ ¾ËY Ä»Y{Y { ÖËZÌÀ‡Â] ÕZÅd¯€‹ Á cZÌÅ { €“Zu Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ] |‹Y‚³€]ÁÂËYZ‡€Æ‹ÕY‹ÁÕY{€Æ‹Ö¿Z]‚Ì»Ä] {,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Z»Œ¯ÕÁZÀ§ÁÕZnecZÌÅ,€¨‡¾ËYYÁ¾Ì·ÁY ©ZeY†ÌW,¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌWZ] Ö¿Z³Z] ©ZeY †ÌW Á ÖÀ‡Â] ½Â̇Y|§ Ö¿Z³Z] {€¯´f¨³ÁY|Ë{ÁÂËYZ‡ cY{Z¶°Œ»¾Ë€f³‚],€§Ö°¸»€f¯{ZÅY|Ë{¾ËY{ ÕZÅhv] Y ZaÁY Ä] Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À d‡Ż Á ½YÂÀŸ Ö·Z» cÓ{Z^e {€¯¹ÔŸY¶” »¾ËY¶uY½Y€ËYÖËZ§Â°‹ ÁÂu { ÕÁM¿ ©Á|À ÕZÅ{€^ÅY tˀŒe Ä¿YÁZÀ§cӐv»cY{Z ¾ÌÀr¼Å ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe ½ÁZ » €] ¶¼fŒ» Y cY{Z ÁÂu { ©Á|À ¾ËY {€^ÅY ½Y€ËY Ä¿YÁZÀ§ cӐv» ºÌ¬fˆ» cY{Z Á ‰Á€§ Š¿Y{µZ¬f¿Y,ÖÀ‡Â]Œ¯dËÂv»Z]½Z°·Z]YZ]Ä] dËÂv»Z]ÖÀ‡Â]{­€fŒ»|Ì·ÂedÆmÕÁZÀ§Á ¾Ì] Ö]Z˵ZÀe Á ½ZÌÀ] Š¿Y{ ֐ze ÕZÅÁÂu Ę]Y ®Ë {ZnËY ÕY€] ÖËZÌÀ‡Â] Á Ö¿Y€ËY ÕZÅd¯€‹ {€¯½YÂÀŸ¾Ì§€—ÕZŶ̈¿ZfaYÃ{Z¨f‡YZ]ÕZ°¼Å Y|Ë{¾ËY{‚Ì¿¾Ë³€ÅÁÖÀ‡Â]Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW ÕZÅŒ¯Z]Œ¯¾ËYcZne|{Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ‚WZuÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÕY€]|¿YÂeÖ»¾ËYÁÃ{Â]ÖËZaÁY صفحه 25 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ å@@E"?@DA•*M£Œ‘’‘FM1§–E+–“§–A+’–d‘ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€]Äf‹~³µZ‡ć֗{Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³Á| Œ¯Ö¸»ÁÖ»Â],̸ּ«Y–ËY€‹Z]\‡ZÀf»ÖeZuԏY {€Ì³Ö»c ,{Y|¿Zf‡Y Ö¸» ½Z»Z‡ lËÁ€e Á ¾ËÁ|e ½ÁZ » \uZįÖËZÅÁÂuÕY€]YÂv»ŠÅÁ„aÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ½Z»{Âyįdˆ¿Y{ֻ‡¶uÃYYºÌfˆÌ¿ÕÁZÀ§ ºÌÀ¯|Ì·ÂeÁºÌˆËÂÀ]Œ¯¶yY{{Y{Y|¿Zf‡YÄfˆÅ ÕZÅd¯€‹įÖ¸»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y†Àmd¨³ŠËÁ{ ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÂ¿Y{Y{|ÀÅYÂyÄWYYÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ Œ¯¶yY{{½MÁZÀ§ÄfˆÅįd‡YÂv»ŠÅÁ„a d‡YÄf§€³¶°‹ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡dËZ¼u€]ÕÁ Š¿Y{€»{ZÅd¯€‹¾ËYd¨³Á{€¯|̯Ze½ZÌÀ] dËZ¼u{Y|¿Zf‡Y¾ËÁ|e{ZŽMYZ»Á|ÀÀ¯Ö»d¯€u ºÌÀ¯Ö» ©Á|ÀY­€fŒ»ÕZ¯_M½YÂmÄ»Z¿€]d‡YÖÀf¨³ ÕZŁÁ֗įd‡Y½YÂmÂË{YÁÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ÕZÅd¯€‹ÕZÅÃ|ËYև€]¥|ÅZ]Ä^À‹ZÆqZeÄ^À‹ {ÁÖ»¾f¿MÕÁZÅ_McZf‡YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ ½{€¯ÄÀË{ZÆ¿Ä]|‹¹Zn¿YՁZ‡ÕZne|ÀËM€§¶Ìƈe {Y|¿Zf‡Y\·Z«{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÖÀ§Š¿Y{ Ö¼‡|À‡½YÂÀŸÄ]ÖÀ§Š¿Y{¾ËYįºËY{€aÖ»Ö¸» ¾f¨³ ÕY€] ¥€u ZÌ¿{ ÕY€] Á {‹Ö» €ŒfÀ» Œ¯ ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y{ºÌ¿YÂeÖ»Ád‹Y{ºÌÅYÂy ºÌ‹Z]Ã|ÀÅ{{ZÆÀŒÌa ¾Ì»ZeÁÕY{YևY€¯Á€]d§MÁ{Ä]Ä»Y{Y{ŠËÁ{ ÃZ‹Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼uÄÀÌ»{Ö·Z» c|»֗{‹Ö»hŸZ]ÕY{YևY€¯Á€]{Á‚§YÁ{€¯ Á |¿Â‹ YZ] {YÁ dŸ€‡ Ä] |ËZ] ZÅd¯€‹ į Ö¿Z» |ÀÅ|]d‡{YYYZ],|ÀÀ¯ē€ŸY½Z‹{ÂyµÂv» \·Z«{Y¾ËÁ|e|ÀËM€§|ËZ]‚Ì¿Ö·Z»dËZ¼u{»{ ©Á|ÀÄf^·Yį|ÀÅ{¹Zn¿Y,|¿Y{Ây€]įÖËZÅŠÅÁ„a d‡YÃ{€¯{ÁÁÁÂu¾ËY{ÕÁM¿ ª^— Ö¸» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y |ÀËM€§ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ ½Z»Z‡Ä]֐zeÄf‹{Ã|‹¾ËÁ|eÄ»Z¿ÃÂ̋ Ö¸¯ÕZÀ^»{€¯½ZÌ],d‡YÃ|‹Ã{€b‡{Y|¿Zf‡YÖ¸» €^f » Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ,Ö¸» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y ,ºÌfˆÌ¿ ÕÁZÀ§ \uZ į ÖËZÅÁÂu { Á d‡Y ÁºËY|¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y¾f§€Ë~a‚mÕYÃZq ZË Œ¯ Z] ՀË~aªÌ^˜e Z‡Y€] ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ¾ËY ÕÁZÀ§ ÁÖ¼¸Ÿ d¿ÁZ » Á ½Z»Z‡ ¾ËY ¾Ì] Õ{| f» ÕZÅd¯€‹{ÁÁ¶ÌƈeÕZf‡Y{ÕÂƼmd‡ZË Á| Á ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ªË€— Y YZ] Ä] ½ZÌÀ] Š¿Y{ €]¢·Z]Äf‹~³µZ‡ć֗Á¹Zn¿YZÅÄ»ZÀÌÅY³ |‹{Z{Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ ¾Ì] ­€fŒ» ÕZ°¼Å Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕZ”»Y Ä] ŠËÁ{ ,{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡Z]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À d‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á{Y|¿Zf‡YÃZ´ŒÅÁ„a ÕZÅÕZ°¼Å ÄÀÌ» ½{ÁM ºÅY€§ œÀ» Ä] ÕÂƼm Œ¯ÕÁM¿¹Â]dˆËÄ ‡ÂeYdËZ¼uÕY€]Y‚§Y‰Y {€¯ÃZ‹YZÅÖËY{ž¿Z»ÁZÅÖ¿Z^ÌfŒa,|Ì·ÂeµZ‡{ ¾Ì»Á{Ä̋Zu{Äf‹~³Äf¨ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËYd¨³Á Š¿Y{{Zf«YÄ ‡Âe{{Y|¿Zf‡YŠ¬¿¾ÌÌ^eŠËZ¼Å Ä],|‹Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{į½ZÌÀ] |̇Z”»Y ÕY€]Y{Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³~yYcÁ€“Ä»Y{Y{ÕÁ ÕZÅd¯€‹Zedˆ¿Y{Œ¯YkZyÁ¶yY{½ZˀfŒ» |ÀÀ¯cZ^iYY½ZŒeӐv»|À¿YÂf]½ZÌÀ]Š¿Y{ ՁZ‡ÄÀË{ZÆ¿,{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡lËÁ€eÁ¾ËÁ|e½ÁZ » ՁZ‡ÕZne|ÀËM€§¶Ìƈe¹Á{ĸu€»YÖÀ§Š¿Y{ Ä°ÀËYY| ]d¨³Á{€¯¹ÔŸY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Ö°Ëd¨³{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡lËÁ€eÁ¾ËÁ|e½ÁZ » ½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»ՁZ‡ÕZne€´¸Ìƈe¶»YŸY µZ‡ć֗įd‡YՁZ‡{Y|¿Zf‡Y,YZ]Ä]{ÁÁÁ ÕZÅd¯€‹ÕY€]{Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³€]¢·Z]Äf‹~³ d‡YÃ|‹{Z½ZÌÀ]Š¿Y{ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] _M½YÂmÖËÂË{YÄ»Z¿€]¹Â‡¶§{ŠËÁ{‚ËÁ€a d¨³{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡¦ËZ›Á{»{½YÂmÂË{Y ,©Z^˜¿YÖ]ZˁY¶»Z‹Ö¸YÁÂuZÆq{½Z»Z‡¾ËY dÌ·Z §ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÁևZÀ‹ÁY|¿Y,dÌuԏ|ÌËZe lËÁ€e Á ¾ËÁ|e ,ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y ÁÂu { į |À¯Ö» ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y{d¯ZŒ»,Ö¸»ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y {€Ì³Ö»c{Y|¿Zf‡YlËÁ€eÁ‰Â»M hv] { {Y|¿Zf‡Y Ö¸» ½Z»Z‡ ÕZ°¼Å {Á‚§Y ÕÁ µZ‡ ZÆq {Á|u Y ÁZÀ§ Á ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ €´¸Ìƈe¶»YŸYÖ°ËįY€qd‡YÃ|‹Z£MÄf‹~³ YZ] Ä] {ÁÁ ,½ZÌÀ] Š¿Y{ cӐv» ՁZ‡ÕZne d‡Y¹ÓÕZÅÄË|ÌËZe~yYÁ{Y|¿Zf‡Y Z]{Y{Ä»Y{Y{Y|¿Zf‡YÖ¸»½Z»Z‡lËÁ€eÁ¾ËÁ|e½ÁZ » ,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹dÌ·Z §dËÂv»Ä°ÀËYÄ]ÄmÂe ÕZÅÄ»Z¿ºÅZ¨eÄÌ·ÁY¶uY€»{,d‡YdÌ«ÔyÁÕÁM¿ ‫ٶ‬æ)mE(D—U’‘E{’*M›#£§m—zQ–¢D–—•r–A”UK¦«DšF–Dy§ElM’§E3D@‫ٶ‬ c|uÁ€f¯{”uZ]½Z»€¯½Zf‡Y{½ZÌÀ]Š¿Y{µÂv»YÖËZ¼¿Á {¾ÌÀr¼Å d‡YY{Y|¿Â‹¾°‡Y|ËZ]įÖeZ ˜« ḋZˆuÁd‡Y¹ÁZ¬»‰Z eYÁ‰€·Ŀ³€Å€]Y€] €]Y€]{d»ÁZ¬»ÖÀ¼ËYºfˆÌ‡ÕYY{‚Ì¿Á{Y{YÖ§Z¯ d‡YZ]ÕZÅ–Ìv»{Ä]€“ ®eµ|»Á{{MetalDetectorÖf À[Z˂¸§ {ZnËYÕY€]†¿Z¯€§Á{ÁµZ»€¿ḋZˆuÕY€]†¿Z¯€§ µÂv»¾ËY d‡YÃ|‹ÖuY€—ÓZ]Z̈]ḋZˆu €ËƒM Á Õ¿ Ã|ÀÅ{ Y|ŒÅ ÕYY{ ¾ÌÀr¼Å Ä¿YÁZÀ§ rejectdÆmÖeZ̸¼ŸÕZŽZ»€§Á‚¸§¾f§Z˹Z´ÀÅ d‡YՂ¸§Ö³{·M½{€¯ Z̟º¯ÕZŲÀ‡Y‚À´À»µZvf‡Y •Z] ƒZÌ·MÁ€§ ž¼n» d¯€‹ dyZ‡ µÂv» ¾ËY cÁZ¨f»ÕZÅÕ|À]Ä¿Y{Z]­YÂyd§ZË{½Z°»Yįd‡Y ºÅY€§YÖÀ¯Z̟€aÁÕÁY€§ÕZʼnÁ€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ |À¯Ö» ÕÁM€§ÕZʼnÁ€ËZ‡Ä]d^ˆ¿€eÓZ]Z̈]½Z»|¿Y Á€eÓZ]Â¸yZ]µÂv»|Ì·Âe,‚À´À»ÖÀ¯Z̟€aÁ |Ì·Âe€eÓZ]Z̈]ḑ€›,€f¼¯ÕÁM€§¶uY€»{Y| e Z̈]€Ì̤eÖËZ¿YÂeÁ¹Â‡€»ÕZʼnÁ€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ €ËZ‡Ä]d^ˆ¿Ã|‹|Ì·ÂeÀf¿ZˆÀ¯Z̟žË€‡Á½Z‡M d‡YÄ¿YÁZÀ§µÂv»¾ËYÕZÅÖ³„ËÁĸ¼mYZʼnÁ {ZÅZŒ§½Á|]Öv˜‡€ËÕZÌ]MµÂˆb¯ Za ÁZŒ¯ Y‚§Y€] d¯€‹ µÂv» µÂˆb¯ ¾ËY €f¼¯ÕÁM€§¶uY€»{Y| eÁ€eÓZ]Â¸yZ]įd‡Y {‹Ö»|Ì·Âe ÕZÅÄÀ˂Å{Á|u,ZŒ§½Á|]µÂˆb¯ÕZÌ]MºfˆÌ‡{ d‡YÕZ¿YºfˆÌ‡ÕZÅÄÀ˂Ŧ¿½Y‚Ì»Ä]ºfˆÌ‡ ½Y‚Ì»Հ̳ÁY|¿YÁÖeZ¬Ì¬veÕZÅZ¯¹Zn¿YÄ]ÄmÂeZ] ć¾f§€³€œ¿{Z]Á–yµÂ—{µÂˆb¯€ÅÖ]{ [MŠzaÖfyYÂÀ°Ë½Y‚Ì»,¦Ë{€Å{[MµZ¿‚ËZ‡ d‡Y|{{Á|u{ºfˆÌ‡¾ËY{ ¦¿Y{ÂyÕZÌ]MÁ{|À¿YÂeÖ»½YY|£Z]‰Á¾ËY{ Ö¸°Œ»ÕZÌ]M[MÕ‹¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯¹Â‡®ËZe |À¯Ö¼¿{ZnËYºfˆÌ‡¾ËYÕY€mY{ ®Ë€˜«Á€f»Öf¿Z‡Z¨eYÕYY{Zŵˆb¯¾ËY d‡Y€f»Öf¿Z‡ ՁÁZŒ¯|À¼‹ÂŽÂ̇Z»ÂeYÄ¿Z»Z‡,ZÌ]Z‡M ½Z¼‡M®Ì¿Á€f°·YÕÁZÀ§d¯€‹µÂv»Ä¿Z»Z‡¾ËY ½YÂeÖ» ½M Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅÖ³„ËÁ Y Á d‡Y ZÌ¿Z»Z¯ Á |À¼‹ÂÅ ÕZÌ]M ,ÃZ̳ ZÌ¿ ÕYĜv· ŠnÀ‡ Ä] dveÄ¿Z»Z‡¾ËYÖfˀË|»Y‚§Y¹€¿,Y‚»®ÌeZ¼fˆÌ‡ •Z^eY ,YÂÅ ž“Á ÖÀÌ]ŠÌa Á cZŸÔ—Y ÄWYY ,¶ËZ]» µ€fÀ¯ Á dˀË|» Á ğ‚» ¶¯ { ºÌ‡Ö] Ã{€fˆ³ {€¯ÃZ‹Y­ZyÕYʬ¿d]— Öf À€eÁÁ¹{» €fˆ³ ŠËZa d¯€‹ dyZ‡ Ä¿YÁZÀ§ µÂv» ¾ËY Ä]½YÂeÖ»½MÕZÅÖ³„ËÁĸ¼mYįd‡Y½Â»€a ÕY‚§Ydz‡ ÂÀf» cZ¿Z°»Y ,ÕY‚§Ydz‡ Ö³|ÌrÌa ,d ÀÁÂu{̯֨ÕZÅdˆe~yY,Z^«Ä]d^ˆ¿ {€¯ÃZ‹Y½MÓÁƒZ»ÖuY€—ÁZÅÃ{Y{µZ¬f¿Y{dÌÀ»Y ºÌ‡ZfacZ¨·Â‡ d‡YZÌeÂ]|¿ƒMZ̼̯d¯€‹dyZ‡µÂv»¾ËY ՁÁZŒ¯ Šz] { {¯ ¾ËY ¥€» {» ¾Ë€f¼Æ» d‡Y{€³Â³ÁºÌ‡ZfaÄ]ÃZ̳ZÌ¿¾Ì»ZedÆm ,֘Ìv»ÕZÅŠÀeÁcZ§M€]Y€]{ÃZ̳d»ÁZ¬»ŠËY‚§Y |À«ÁÄf‡ZŒ¿,¾Ì»ZfËÁY¿Y|Ì·Âe{d^j»€iY¾f‹Y{ ÁÕY{Z^¿Y½Z»c|»ŠËY‚§Y,ÖËY~£‰Y½{€]ÓZ]Á ®Ë€veÁ[M¥€»ÖÅ{Z]ŠËY‚§YÁµÂv»d̨̯ µÂv» ¾ËY Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅÖ³„ËÁ Y ÃZ̳ |‹ Ã|ÀÀ¯ d‡Y ½Z°e®Ë¾ËÔ¿M֋Á¹€¨f¸a Âe€aÖ¸»Z e•Z^eYZf°Ëd¯€‹µÂv»¹€¨f¸a¾ËY Á‰ÁÕY€]½Zf‡Á{YcŸ{½Z°»Yįd‡YZ¼¿ Ä»Z¿€] ,¾ŒÌ°Ì¸aY Y ½Z´ËY Ã{Z¨f‡Y cZŸZ‡ d§ZË{ Z‡Y €] Äf¨Å €Å ®Ì°¨e Ä] ֐ze ֋Á Á֟ÂÀ»‰ÂŁYÕ|À»ÀÆ]Z]{€§€ÅÖ¿|]dÌ “Á ĸ¼mY½ZÌ]€»¾Ë€e[€n»Z]ÂÀf»֋Â»MÕZÅÂW|ËÁ |ËMÖ»Z¼Œ]µÂv»¾ËYÄ¿YÁZÀ§ÕZÅÖ³„ËÁ ½Z°e®Ë¾ËÔ¿M‰Á¹€¨f¸aÕZÅÖ³„ËÁ€´Ë{Y ½Z» { Ö§€» Հ·Z¯ ½Y‚Ì» Ä^‡Zv» Ä] ½YÂeÖ» ,Ã|‹¹Zn¿Y‰Ác|‹Á½Z»c|» Z‡Y€]‰Á ¾ŒÌ°Ì¸aY { {Âm» ÕZÅÂW|ËÁ Ö»Z¼e Ä] և€f‡{ Z‡Y€]ZÅÂW|ËÁÕ|À]Äf‡{Á­Y€f‹Y®Ë|ˀyZ] ½MÖfz‡½Y‚Ì»Á½|]‚¯€¼e•Z¬¿Á֋Á¥Y|ÅY {€¯ÃZ‹Y MetalDetectorÖf À[Z˂¸§ Ö°Ì¿Á€f°·Y d¯€‹ dyZ‡ Ä¿YÁZÀ§ µÂv» ¾ËY Y€«Z]Öf À[Z˂¸§ºfˆÌ‡ d‡Y|À¼‹ÂÅÕZÅ{€] {{Âm»Ղ¸§ÕZÅÖ³{·M,|Ì·Âe–yÕÁ¾f§€³ ®Ì°¨e|ÀËY€§ÁÃ{Y{ŽÌzŒeYÂ^ŸµZu{µÂv» |Œz]Ö»d·ÂƇY½M ÁY|¿YÕY€]ḋZˆuªÌ«{ºÌœÀed̸]Z«µÂv»¾ËY YÖ ¼mÁÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À†ÌW”uZ] Š¿Y{d¯€‹cӐv»Y,½Z»€¯½Zf‡Y½ÓÂXˆ» |‹ÖËZ¼¿Á½Zf‡Y¾ËY½ZÌÀ] ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä] {Ây ÁÁ ®Ë €¨‡ ½Zˀm { c|uÁ Ö¸Ÿ €f¯{ ²e Ã|ÀÅ|]Zf‹ ¶v» { ”u Z] ½Z»€¯ ½Zf‡Y ¾ËY { €¬fˆ» ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ cӐv» Y {€¯ÖËZ¼¿ÁÃ|ÀÅ|]Zf‹ ¦¸fz»ÕZÅŠz]Y¾ÌÀr¼ÅÕÁM¿©Á|À†ÌW ZÅÕ|À¼¿YÂe½Zˀm{®Ë{‚¿YÁ|Ë{Z]²eÃ|ÀÅ|]Zf‹ {€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cӐv»Á d§€³Y€«Ã|ÀÅ|]Zf‹¾ËY |À¼‹ÂÅÂfÀ¯µÂv»Y,|Ë{Z]¾ËY½Zˀm{ ֋Â»Mž»ZmºfˆÌ‡,†Ì]ՀeZ]†Ì—ZÀ¤»Á€f°·Y ½Â̇Z»ÂeYÄ¿Z»Z‡ZÌ]Z‡M,dÀËÔ¯ÁÁ€‡¶»Z‹ cZ¨·Â‡,Öf À€eÁÁ¹{»,ՁÁZŒ¯|À¼‹ÂÅ [Z˂¸§,½Z°e®Ë¾ËÔ¿M֋Á¹€¨f¸a,ºÌ‡Zfa Y ‚À´À» µZvf‡Y ,MetalDetector Öf À ½Á|]Öv˜‡€ËÕZÌ]MµÂˆb¯ÁZ̟º¯ÕZŲÀ‡ |‹ÖËZ¼¿Á{ZÅZŒ§ {»Á€»YįÖeӐv»ÖÀ§cZÌW‚mÁZÅÖ³„ËÁ d‡Ys€‹¾ËYÄ]d§€³Y€«ÖËZ¼¿Á †Ì]ՀeZ]†Ì—ZÀ¤»Á€f°·Y|À¼‹ÂÅÂfÀ¯ ½Z´Àa |ÀÆ»d¯€‹dyZ‡,|À¼‹ÂÅÂfÀ¯¾ËY Ä]½YÂeÖ»½MÕZÅÖ³„ËÁĸ¼mYÁd‡Y®Ì¿Á€f°·Y Ö°Ì¿Á€f°·YdËY|ÅÕYY{cÓŻY¿YÖ]{Հ̳ÁY|¿Y d̸]Z« {€¯ ÃZ‹Y Á ZÅ|̇Y ,[ԓZ§ ,[M |À¿Z» d̸]Z«,µZ‡ćZeÖ¸yY{ՀeZ]Z]Á©€]½Á|]{€¯Z¯ Áµ€fÀ¯d̸]Z«ÁÕÂ^ŸµŻ½Y‚Ì»Ä̼Ƈ¦Ë€ e ÕZŀfˆ]Z]Á{ÃYYÃ|‹Հ̳ÁY|¿YcZŸÔ—Yd§ZË{ {Y|¿Zf‡Y Ä·Á‚ËY ÕZÅÖmÁ€y Y¿Y ÕYY{ Á ÖeY€]Zz» |À¼‹ÂÅ ÂfÀ¯ ÕZÅÖ³„ËÁ €´Ë{ Y ªÌ«{ Y‚]Y { d‡Y†Ì]ՀeZ]†Ì—ZÀ¤»Á€f°·Y dÀËÔ¯ÁÁ€‡¶»Z‹֋Â»Mž»ZmºfˆÌ‡ ½ZËY½Zf‡ZÆ]Ö¿ÁZ ed¯€‹µÂv»,ºfˆÌ‡¾ËY ­Y€f‹Y¶»Z‹įd‡YÖ¸»Z e‰Â»M½MÖ³„ËÁÁd‡Y ,ÂW|ËÁ Á c ­Y€f‹Y ,½YÂ»MŠ¿Y{ ŠËZ¼¿ Äv¨ ½YÂ»MŠ¿Y{¾Ì]d]Z«ÁÖË´z‡ZaÁÖ¸»Z e{€]dËYÁ ¹|ŸÄ]½YÂeÖ»µÂv»¾ËYÕZÅÖ³„ËÁ€´Ë{Y d‡Y ֈË¿Ä»Z¿€]ÕÁZÀ§Á½Z³|¿€Ë~aÖËZ̧Y€¤mdË{Á|v» Á€‡d¼ˆ«{BIOSÕÁ€]²ÀË|¯ÁÕY‚§Ydz‡ ‚Ì¿ºfˆÌ‡ÕY‚§Y¹€¿Šz]Ö³„ËÁ {€¯ÃZ‹YÃZ´f‡{ Ô¯ÕY‚³€]ÁZŶËZ§Á½YÂ»MŠ¿Y{dˀË|»¶»Z‹ d‡YÖÅÁ€³‰Â»MÁ ›#£§—••€§E*{#£*•¢¡}•D(D@U ¢D–—•r–A”U)§;#›¦{E+D—P{ ®Ë µÂv» ÖË¿Z¿ µZˀf¯Z]Öf¿M ÕZŲ¿ ©Á|À dËZ¼u Z] Ö¸yY{ ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ |‹{ZÄ̯€eŒ¯Ä]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ Á ÕÁM¿ ©Á|Àֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Ö¿Z¼uÕ|Æ»,ÖËZ§Â°‹ ÕZŲ¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeZfyZ‡¿Z¿¾Ì´¿½ZÌÀ] ÄË|ÌËZeZ»d¨³ÃZ]¾ËY{ÖË¿Z¿µZˀf¯Z]Öf¿M ½ÂÀ¯ZeÁºËY{½Z¼eӐv»ÕÁ€]Y Z̬»¿Z¿ {Y€fyYć,½Y€ËY{Y€fyYd^iÄ]ª§Â» ½Z»‚¯€¼eÁºËYÃ|‹Y{Z¿Z¯{Y€fyYćÁ†ÌW‡ d‡YÕÁZÀ§¿Z¿€] Öf¿M ÕZŲ¿ µÁY Šz] cY{Z {» { ÕÁ ÁÖ]ZËYZ]»Y{€¯½ZÌ]Ä̯€eÄ]ÖË¿Z¿µZˀf¯Z] –‡ÂeÄ̯€eYZ]{†¿d¯€‹cY{ZdˀË|» ©Á|ÀY‚³Z¯,½ZËÂa€Æ»cZneÄ ‡Âed¯€‹ ‰Á€§ Z] Ä̯€e Œ¯ { ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ‰Y d‡YÃ|‹¹Zn¿YÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿YÁµÂv» {Á|u,d¯€‹¾ËYÖeY{Z{Y{Y€«µÁYŠz] ½Z»Âe{Z̸̻®Ë{Á|uÁ{‹Ö»{ÁM€]Ó{Y‚Å d‡YÃ|‹ÃÁ€a¾ËYÄÀ˂ŠZfyZ‡¿Z¿¾Ì´¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» Šz]cY{ZdÆm½Y€ËYÖ¯€¼³ÕZÅZ¯{Á‚§Y ÁÃ|‹¹Zn¿YÖË¿Z¿µZˀf¯Z]Öf¿MÕZŲ¿µÁY ,Ö]ZËYZ]»Y‚Ì¿½ZËÂa€Æ»cZneÄ ‡Âed¯€‹ d§ZË{ÁÄË|ÌËZe¾f§€³,cӐv»Ŀ¼¿µZ¬f¿Y YZ»[ZˆuÄ]‚ËYÁÁÕYÄ̯€e®Ë€‹YÄmÁ |¿{Y{¹Zn¿Y cY|Ì·Âe–yՁY|¿YÃYÁÖÀ§Š¿Y{µZ¬f¿YÖ¿Z¼u Š¿Y{d¯€‹ÕZÅÄ»Z¿€]YYÄ̯€eŒ¯{ÖË¿Z¿ {€¯¹ÔŸYZfyZ‡¿Z¿¾Ì´¿½ZÌÀ] { Y d¯€‹ ¾ËY cY{Z ¾Ì·ÁY Ä»Y{Y { ÕÁ d¨³ Á {€¯ ¹ÔŸY ¾Ìq Œ¯ { µZ‡ ,½ZfˆÀ»YÕZÅŒ¯Ä]Y{ÂycӐv»½ÂÀ¯Ze {|{ÁºËYÃ{€¯{ZY{Z¿Z¯ÁÄ̯€e,½ZnËZ]}M ºÌfˆÅY{Z¿Z¯{ÖË¿Z¿cY|Ì·Âe–yՁY|¿YÃY ZfyZ‡¿Z¿¾Ì´¿½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» ‚¯€»{ÖË¿Z¿cY|Ì·Âe–yՁY|¿YÃYY¾ÌÀr¼Å {Á‚§YÁ{Y{€^y¾Å{ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{|‹ ©Á|À cÔÌƈe Y Ã{Z¨f‡Y Z] ,|Ì·Âe –y ¾ËY |‹ՁY|¿YÃYÄf‹~³µZ‡{ÕÁM¿ €¨¿YZ»d¯€‹{€¯ZƛY½ZËZa{{Ö¿Z¼u ½YÂÀŸÄ]Äf‹~³µZ‡{Ád‡YY{Ây€]¶À‡€a ,¾Ë€§MZ¯¾ÌÀr¼ÅÁ½Y€ËY€e€]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ {YMÃZ´Œ¿Y{{¿Z¿ÁÂu{€e€]€fz»ÁÁZÀ§ |‹Ö§€ » صفحه 26 ϐࣞࣔ ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ AQDGE#rEe¦#DD@’*?M)d”Uš~P§•D@’¦”#O•@¢¡){EQ’—§–' |À¯Ö»dËZ¼u©Y€Ÿ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YÁÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹½ZÌ»­€fŒ»|Ì·ÂeYÕÁM¿©Á|À Š¿Y{d¯€‹YŠÌ]Œ¯{į¹{€¯¹ÔŸYÁ ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÕÁZÀ§ÕÓZ]t˜‡Z]Ö¿Y€ËY½ZÌÀ] Õ|À¼¿YÂeÁḑ€›YÁ|ÀfˆÅdÌ·Z §Ä]µÂ¤Œ» ÁÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ]ª^˜À»cӐv»ÄWYY{ÖËÓZ] ºÌ¸«YYZ]{”uÄ]ZÅd¯€‹¾ËY-|¿Y{Ây€]ZÌ¿{ ¹|Ÿ Á dyZÀ‹ LÔy Z»Y |ÀfˆÅ |À»īԟ ½Zf‡{€¯ ÕZÅḑ€› Y Ze Ã|‹ hŸZ] ¾Ì§€— \‡ZÀ»Z¿ •Z^eY |À‹Z]Äf‹Y|¿Ô—Y€´Ë|¼Å Â“»¾ËY€]¾ÌÀr¼ÅĈ¸m¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ Á ½YZ°¿Z¼Ìa Á {€¯ ÕZÅd¯€‹ į ¹{€¯ |̯Ze Y Ö^‡ZÀ» ÖËZÀ‹M ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«Y ½YZ‡ÃÂ^¿Y |¿Y|¿ Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÕZÅḑ€› ºÌ¸«Y YZ] Y Õ{Zˁ dyZÀ‹ ‚Ì¿ Ö¿€ËY ÕZÅd¯€‹ Á Á €fŒÌ] ÕY€«€] cÁ€“ ¾ËY€]ZÀ] ,|¿Y|¿ ½Zf‡{€¯ ©Á|ÀÖ³{Z»MY~·,d‡YÕÁ€“¥€—Á{¾Ì]€fÆ] ÕY€] Y ½Y€ËY ÕÂƼm d‡ZË ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ¹Y‚ŸY‚Ì¿Á½Zf‡{€¯ºÌ¸«YYÕZneÕZÅcZÌʼn€Ë~a Z]ÖËZÀ‹MÁ€fŒÌ]cZ—Z^eYÕY€]½Y€ËYYÕZnecZÌÅ ÕZÅd¯€‹ÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{µZ¬f¿YÁ¾Ì§€—ÕZÅḑ€› Ä]¹Y|«Y¾ËYZe¹{€¯¹ÔŸYY½Zf‡{€¯ºÌ¸«YÄ]Ö¿Y€ËY {‹€nÀ»¾Ì§€—½ZÌ»­€fŒ»|Ì·Âe µÂXˆ»,½Zf‡{€¯ºÌ¸«Y½Y€¼ŸÁ¾°ˆ»€ËÁ¾Ì¿ÁZ » ºÌ¸«Y cZ¯€¼³ µÂXˆ» ,ÄmZy cYÁ ‚Ì» { ½Y€ËY Y |Àq ÖÀe Á Ö¿Z³Z] ©ZeY ½Z³|ÀËZ¼¿ ,½Zf‡{€¯ €^y ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«Y ÖËY€mY ÕZÅÃZ´f‡{ ¶¯ ½Y€Ë|» Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ļÅįdˆŒ¿¾ËY{d¨³Á{Y{ Á±‚]½YZ°¿Z¼ÌaYÕ{Zˁ{Y| eÁÃZ´ŒËZ¼¿{€“Zu ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÁ¾°ˆ»½YZ‡ÃÂ^¿Y µÂˆÀ¯€‡,|Àf‹Y{”u¶Ì]YYkZyÁ¶Ì]Y{ Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÕZÅḑ€›Ö§€ »Ä]¶Ì]Y{½Y€ËY ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YYZ]{”uÕY€]ZŽMÕ|À¼«ÔŸÁ –]YÁ ¶Ìƈe ½Z°»Y ÃZ]{ Y ÖeZv̓Âe Á dyY{€a ½Z]{€¯ÕZÅd¯€‹ÁÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹¾Ì]ÕZne {€¯s€˜» Z]­€fŒ»|Ì·ÂeÕY€]½Zf‡{€¯ºÌ¸«Y¶ËZ¼eY€]Y Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ ¾°ˆ»€ËÁ½Z¿ÁZ »Y¾eÁ{¾ÌÀr¼Å{Á‚§YÕ{Y|¤] Õ|À»īԟ €] |̯Ze ¾¼“ ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«Y ½Y€¼Ÿ Á ÕY~³ÄËZ»€‡ †Àm Y d¯ZŒ» Á ÄËZ»€‡ [~m Ä] Õ|Ì·ÂecZ»|yYÃ{Z¨f‡YÕY€],Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹Z] ºÌ¸«Y{ZÅd¯€‹¾ËYd¯ZŒ»‚Ì¿ÁÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ Y€]Y d¯€‹ d^i ZË Á Ö¼‡ Ö³|ÀËZ¼¿ Z] ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«YÖ¿Z³Z]Ád ÀcYÁÃ|ÀËZ¼¿ |¿{€¯īԟ ÕYÄËÁcÔÌƈeÄ¿ZzeYÁ¾ËY{€¯¹ÔŸY‚Ì¿½Zf‡{€¯ ­€fŒ»|Ì·ÂeÄ]€“ZuįÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ÕY€]Y ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«Y ±‚] ½YZ°¿Z¼Ìa Õ|À»īԟ tˀŒeÄ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ {€Ì³Ö»€œ¿{|À‹Z]ºÌ¸«Y{ Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹Z]ZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€] ­€fŒ»|Ì·ÂeœÀ»Ä]ºÌ¸«Y{Y~³€ÌiZe|Ë|m¾Ì¿Y« ÕZÅd¯€‹dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{{€¯tˀeÕ{Y|¤] dyY{€a©Y€Ÿ½Zf‡{€¯ºÌ¸«Y­Zy{ {Âyև|ÀÆ»ÖÀ§ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁcӐv»‚Ì¿Ö¿Y€ËY ZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€]{Âm»cÔ°Œ»Ä]ÁÖ§€ »Y ÕZÅcZÌʼn€Ë~aÕY€]ÕÁM¿©Á|ÀÖ³{Z»M ½Y€ËYµÂˆÀ¯€‡į|¿{€¯ÃZ‹Y½Zf‡{€¯ºÌ¸«YYZ]{ YÕZnecZÌŹY‚ŸYÁ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YYÕZne { {€¯Ö³{Z»M¹ÔŸYcZ—Z^eY¾ËY¶ÌƈeÕY€]‚Ì¿ ½Y€ËY ºÌ¸«Y ±‚] ½YZ°¿Z¼Ìa Y |Àq ÖÀe ‚Ì¿ Ĉ¸m ½ZËZa ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe €Ë|» ,{ÂyÕZÅÕ|À»ZÌ¿ÁZÅÃÁ€aÖ§€ »¾¼“½Zf‡{€¯ cZ»|y Ã|À] ‚Ì¿ Ĉ¸m ¾ËY Ä»Y{Y { {€¯ tˀe |¿{€¯¶ËZ¼eY€]YZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeÕY€] tˀŒeY½Y€ËYÕÁZÀ§ºfˆÌ‡Â¯YÄ]ÕÁM¿©Á|À ºÌ¸«Y¾ÅMÃYÁ½Z]ÂeY€f»Â¸Ì¯Ä ‡Âe{ÄËÁÄ] |¿{€¯Õ|À»īԟY€]Y½Zf‡{€¯ ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe €Ë|» ºÌ¸«Y d·Á{ cYÁ |Ë|m s€— Z‡Y €] {Á‚§Y Z] PPP c Ä] ÖfyZ‡€Ë ÕZÅs€— ,½Zf‡{€¯ ,d‡YÕY~³YÁ¶]Z«֏yÁÖf·Á{Šz]d¯ZŒ» |¿YÂeÖ»µZ‡ZeY~³ÄËZ»€‡ÁՀn»įÕ—Ä] ÕY€]‚Ì¿Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ |‹Z]s€—½MYY{€]ÀÆ] և|ÀÆ»ÁÖÀ§cZ»|y¾Ì»ZeZËt˜‡¾ËY{”u |¿{Â]|À»īԟ Ã|À]Á½Y€ËYµÂˆÀ¯€‡Ĉ¸m¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕ{Y|¤] ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ÕZÅÕ|À¼¿YÂe tˀŒe ¾¼“ ÕZÅÃÁ€a{”uÕ|À¼¿YÂeįd¯€‹|Àq,Ö¿Y€ËY YZÅÁÂu¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÖËZ¿YÂeZ]¶Ì]YPPP ZŽM և|ÀÆ» Á ÖÀ§ ½YÂe Á |¿{€¯ Ö§€ » ,|Àf‹Y{ ÁÂu { dyZ‡ Á ÖuY€— ÕZÅÃÁ€a ¹Zn¿Y ÕY€] Y ¾Ì¿ÁZ »ÕY€]YՃ€¿YÁՀƋ¦¸fz»ÕZÅd yZ‡€Ë |¿{Y{t̓Âe€ËÁ Á ­Ô»Y ,½Z¼fyZ‡ d À Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÃZ´ŒËZ¼¿ ”u Z] į ¶Ì]Y ½Z¼fyZ‡ { ÕY~³ÄËZ»€‡ ¶v»{ÕZmµZ‡ÃZ»ÂˀƋYÖ¿Y€ËYd¯€‹ ,|‹ Z£M ¶Ì]Y €Æ‹ Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ {Y{½ZËZa{ÂyZ¯Ä]ÃZ»ÂˀƋ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ©Á|ÀºfˆÌ‡Â¯YÄ ‡Âe€Ë|»,Õ{Y|¤]Ö¨˜»€f¯{ d¨³ ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾ËY Z] Ę]Y { ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ €ËÁ,ÃY€ËÁ”uZ]ÂˀƋÁÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ½Z³|ÀËZ¼¿YÖ ¼mÁ½Zf‡{€¯ºÌ¸«Y½Y€¼ŸÁ¾°ˆ» ±‚] ½YZ°¿Z¼Ìa Á Ĭ˜À» ¾ËY Öf·Á{ ÕZÅÃZ´f‡{ ¾ËY{ |‹sZff§Y½Z³|ÀÀ¯d¯€‹Á½Z¼fyZ‡d À ¾ËYYį|Àf‹Y{”uÖ¿Y€ËYd¯€‹ÃZ´ŒËZ¼¿ ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹{Y| e ZÅd¯€‹¾ËY |Àf‹Y{”uÕÁM¿©Á|À½ÂËÁZa{ dyZ‡ĸ¼mY½Z¼fyZ‡d À¦¸fz»ÕZÅà Âu{ Á ķ· ,ˆ¿Z‡M ,½Z¼fyZ‡ ՁZ‡|À¼‹ÂÅ ‚ÌÆne Á Ö¿Z¼fyZ‡¾Ë¿t·Z»,ŠËZ»€³ÁŠËZ»€‡,cÓZeY ±‚]ÃÁ€a¾Ë|ÀqYÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹|Ë{Z] ֗ į |ÀfˆÅ µZ § ՀƋ ÕZÅdyZ‡€Ë {ZnËY Á ©Y€Ÿ¶Ì]Y{Ö¿Y€¼Ÿ |¿{€¯Y€«€]•Z^eY{Ây½Z^—Zz»Z]ÃZ´ŒËZ¼¿ÕY‚³€] ©Y€Ÿ¶Ì]Y{Ö¿Y€¼Ÿ±‚]ÃÁ€a¾Ë|ÀqY|Ë{Z]ÕÁ |¿{Â]Y{Ây€]Ö¨¸fz»½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]YÁ {Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹”uÁ¾Ì»Á{ÕZÅÄ»Z¿€]YY Ä̋Zu{d¨³Á{€¯½YÂÀŸ¶Ì]YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒËZ¼¿ ”u ÕY€] ½Zf‡{€¯ ºÌ¸«Y Õ|À»īԟ Ö¿Y€¼Ÿ ±‚] ÃÁ€a ¾Ë|Àq Y ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾ËY ÖËZa€] €f»Â¸Ì¯Ä ‡ÂeÃÁ€a{Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ {€“ZuÖ¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ļÅÁ|»M¶¼ŸÄ]|Ë{Z] ºÌ¸«Y¾ÅMÃYÁ½Z]ÂeY €Æ‹Ö¿Y€¼ŸÁՁZ‡ÃÂ^¿YÕZÅÃÁ€a¶v»{ÃZ´ŒËZ¼¿ Z]Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹cZˆ¸mÁZÅdˆŒ¿ÕY‚³€]Ä]ÕÁ t˜‡ÁºnuZ]ÖËZÀ‹M¾¼“Á|¿{€¯Y|Ìa”u¶Ì]Y Á{€¯ÃZ‹Y¶Ì]YÃZ´ŒËZ¼¿{Ö«Y€Ÿ¶]Z¬»ÕZÅ¥€— ÕY€]Y{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂe,½YZ°¿Z¼ÌacYZœf¿YÁZŁZÌ¿ µÂˆÀ¯€‡d¼ÅÄ]į֐zedˆŒ¿®Ë{{Á‚§Y Y¾°ˆ»ÁÂuՁZ‡ÃÂ^¿YÕZÅÃÁ€a{cZ»|yÄWYY ºÌ¸«Y½Y€¼ŸÁ¾°ˆ»€ËÁ½ÁZ »Á{”uZ]Á½Y€ËY |¿{€¯tˀŒe ĸ¼mY½Y€ËYՀ´·ÂˆÀ¯ÕZ”ŸYYÕ{Y| e,½Zf‡{€¯ ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe €Ë|» ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe €Ë|» ‚Ì¿ Á ½Y€ËY Õ{Zf«Y ½‚ËY ½ZÌ» ­€fŒ» ֐ze dˆŒ¿ ÕY‚³€] Y Ä»Y{Y { Á©Y€Ÿ½Y€¼ŸÁ¾°ˆ»cYÁÁZŒ»,ÕÁM¿©Á|À ½Zf‡{€¯ºÌ¸«YÁ½Y€ËY½Z¼fyZ‡d ÀÕZÅd¯€‹ €ËÁ¾Ì¿ÁZ »,|‹Y‚³€]©Y€ŸÖf À½ÓZ §YÕ{Y| e Y ¾e Á{ ,¶Ì]Y { ½Y€ËY µÂˆÀ¯€‡ ”u Z] ©Y€Ÿ ÕY~³ÄËZ»€‡t˜‡{Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹”uÕY€] Õ|Ì·Âed¯€‹®ËZ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë{Y{Y€«{Z¬ ¿Y ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]ÖeY€u\ˆq½Â̇Z»ÂeYÃZ´f‡{dyZ‡ÕY€] ¢D–—•r–A”UK¦§D¢–DD@–D¢—~*l ’¦”#O•@¢¡){EQF¢@Ad+# ¶»ZŸ ½Y€Ë|» ÕZÅY|Ë{ ĸˆ¸‡ Ä»Y{Y { ©Á|À †ÌW Z] ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ½Y€Ë|»,ÕÂƼmd‡ZËÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ Ö¸Ÿ €f¯{ Z] ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ¶»ZŸ s€˜»Y{ÂycÔ°Œ»ÁÃ{€¯Y|Ë{c|uÁ |¿{€¯ Á ÕÁM¿ ©Á|À ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Y|Ë{ ¾ËY { €“Zu ÕZÅd¯€‹ ,ÖËZ§Â°‹ ”u ¾ËÔ¿M Á Õ”u c Ä] į d»Ô‡ Ã{Y{ ½YÁM¿ Y |ÀeZ^Ÿ ,|Àf‹Y{ ½|¼eÃYÖËYÂÅc€§Zˆ»cZ»|y,Á€ŒÌa dˀË|»,ZËMՁZ‡ÁY{,ŠÌ¯½ŻZa ¹Z§½ÂËZa,€^·YªÌ«{Հ³ÄfzËÕZÅÃÁ€a |¿{Â]½Âe§Y‚§Y¿Á{YM { ÖeZŸÂ“» Á ZÅd‡YÂy{ Y|Ë{ ¾ËY { d‡YÂy{,ÕÁM¿©Á|ÀcÔÌƈeÄÀÌ» ÕZÅdÌ·Z § Ö§€ » Á ‰{€³ { ÄËZ»€‡ €f¯{ Á |‹ s€˜» cŒ» ~yY Á d¯€‹ ‚Ì¿ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À†ÌËc|uÁ cÔ°Œ»ž§ÁՀ̴ÌaÕY€]Y¹ÓcYÂf‡{ {€¯{ZZÅd¯€‹¾ËY ½YY¾Ì»ZeÁ€e[¸˜»‰Á€§Y†acZ»|y,ÖmZy Ä]ZÌ¿ |À¯ē€ŸYZ]Ä]Á|Ì·ÂeÖ¯|ËcZ ˜«d¼Ì« ÕZÅY‚]YÁ¾Ì‹Z»{ÂmÁ¹|ŸÁÖuY€—{ÓZ]ÕÁZÀ§ cZ ˜«YÖy€]|Ì·Âe{ÄÌ·ÁY{Y»¾ÌÀr¼ÅÁZy Ö»Â] cÄ] cY‚ÌÆne ¾ËY Ze Ã|‹ hŸZ] ZÌ¿ {» {Œ¿|Ì·Âe ÕY€]d¯€‹¾ËYÕY~³¥|ÅÄ]ÃZ‹Y¾¼“Âa{¼v» ÕZÅÖ³„ËÁ¦ÌÂe{,YZ]ºÆ‡Y|{\uZe ÖÅZ´f‡{\ˆqªË‚eÃZ´f‡{d¨³ÃZ´f‡{¾ËYÖÀ§ YÃZ´f‡{ÕZ»{†b‡Á[Á}Y|»Zm\ˆqįd‡Y d]ZiÃZ´f‡{{{Âm»\ˆqÕY€][¸˜»ÕZ»{®Ë{ \ˆq|À¯Ö»Z¯Ä]Á€‹`¼aįÖ¿Z» {Y{ֻĴ¿ Ã{Z¨f‡YÕY€]½Á€Ì]Ä]†b‡Á½Z³Ä]²À¸Ì‹ªË€—YY Á ½Â̇Z»ÂeY {Â^Æ] ÕY€] ÃZ´f‡{ ¾ËY |À¯Ö» dËY|Å €]ZÀ]€“ZuµZu{Ád‡Y€i»,|Ì·ÂedŸ€‡ŠËY‚§Y ՁZ‡֐z‹ÃZ´f‡{¾ËY¦¸fz»ÕZÅğ¼n»ÕZ“Z¬e ¹€³\ˆqÁÂu{µÂv»º¸«Z»Ád‡YÃ|‹ ºÌÀ¯Ö»|Ì·Âe { Z¿Y{Zb‡Y ‚ÌÆne Á s€— Y| d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» €—Zy ‚Ì¿ ½Y€ËY ‰ÂÀÆ] d¯€‹ Z] ¾ËY {Y{Y€« {» { Ä^ ‹ ¾f‹Y{ ¶Ì·{ Ä] ‰ÂÀÆ] d¯€‹ {€¯ ½ZŒ¿ {Y{kZÌfuYÃZ´f‡{Ä]Œ¯¦¸fz»ÕZŀƋ ÁÕÁM¿©Á|À{ÖËY~£žËZÀ{Y|ËÁÄ̋Zu{ Yd¯€‹¾ËYZ]µÂv»‰Á€§Ä»Z¿ºÅZ¨e,ÖËZ§Â°‹ ÃZ´f‡{®ËÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY\m»Ä]ÁºË{€¯|¬ À» Y| ]ÁºË{€¯ē€Ÿ‰ÂÀÆ]Ä]֌ËZ»M¹Zn¿YÕY€] Y€iZf»Äf^·Y {‹Ö»Z”»Y{Y{Y€«Ã|‹¹Zn¿YÖ]ZˁY ,{ÂyÄ»Á{½Mk{Á‰ÂÀÆ]d¯€‹Z]ÕZ°¼Å Ã{€¯Z”»Y{Y{Y€«‚Ì¿Հ´Ë{ÕZÅğ¼n»Z]ºÌfˆ¿YÂe ºÌÀ¯ē€ŸY{ÂyµÂv»Á Ás€—Y|½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] ՁZ‡|À¼¿YÂecZ»|yYÕZ̈]Y½ÂÀ¯ZeZ¿Y{Zb‡Y‚ÌÆne ÊfËZ¼u d»|y |À¿Z» ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ÃZ´ŒËZ¼¿ ¾Ì¼nÀa Á dˆÌ] { ”u ,ZÅ{Y|¿Zf‡Y Á Äfˆ]YÁ cÓM¾Ì‹Z» Á Õ|À]Äfˆ] ,_Zq Ö¸¸¼·Y¾Ì] Y|ËZaÊËYµZ¤f‹YcÔÌƈe¾ÌÀr¼ÅÁÖf¯€‹Հ̳{ZË d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y‰{€³{ÄËZ»€‡ÁÄÀˆv·Y‘€« ‚ÌÆneÁs€—Y|d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Âa{¼v»|»Zu ÃZ´f‡{Y‚ÅÄ¿ÓZ‡Yd¯€‹¾ËY|Ì·Âeḑ€›,Z¿Y{Zb‡Y ½Á|]Õ|À]Äfˆ]ÕY€]µÂv»¾ËYd¨³Á{€¯½YÂÀŸ ½Y€ËY{½MÕÁZÀ§į{‹Ö»Ã{Z¨f‡YÂeY€aYÄ]ZÌ¿ ՁZ‡Ö»Â]Z]ŠÌaµZ‡lÀaZ»d¯€‹ÁÄf‹Y|¿{ÂmÁ d‡YÃ|‹ÃZ´f‡{¾ËY|Ì·Âe|^»,Œ¯{ÕÁZÀ§¾ËY Ä] ZÌ¿ į žËZÀÖ»Z¼e { ÃZ´f‡{ ¾ËY Ö¸¯ —Ä] µZu{Z»Ád‡YÃ{Z¨f‡Y¶]Z«|¿Y{µÂv»Õ|À]Äfˆ] ,Õ|À]Äfˆ]Á_ZqžËZÀÕZÅÁÂu{Ö¿ZˀfŒ»€“Zu Á¦Ì¯Á¹€qd À,®Ì»Y€‡Á֋Z¯,ÖËY~£žËZÀ ºËY{Öf‹Y|Æ]ÁՂ·Â¸‡d ÀÁŠ¨¯ d˂» Z¿Y{Zb‡Y ‚ÌÆne Á s€— Y| d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ä ‡ÂeYÖËZ°Ë€»MĿ¼¿Ä]d^ˆ¿µÂv»¾ËYÖf]Z« ŠÌad¨³Á{€¯½YÂÀŸ½M¹ÁY|»Ö¿Z‡Á€]ÁՃ·ÂÀ°e Äf‹Y{{ÂmÁŒ¯{ÖeY{YÁµÂv»Õ{Y| e¾ËYY ¶Ì·{ Ä] ¾ÌÀr¼Å {Y|¿ {ÂmÁ ½M Ö¯|Ë cZ ˜« į †acZ»|yÄWYY¹|Ÿ,ÃZ´f‡{cY{YÁÕÓZ]ÕZÅÄÀ˂Š½{Â]Ö¿Ó—ÁÕY|Æ´¿Á€Ì¼ eÕÓZ]ÄÀ˂Å,‰Á€§Y Ä]½Á€¬»ÃZ´f‡{¾ËY|Ì·Âe,Ö¯|ËcZ ˜«d§ZË{½Z» dˆÌ¿ħ€ †aZ¿Y{Zb‡Y‚ÌÆneÁs€—Y|d¯€‹{Y{Ä»Y{YÕÁ ,Œ¯{Z]¾Ì·ÁYÕY€]dˆ¿YÂeŠÅÁ„aµZ‡|ÀqY Ŀ¼¿Ä]d^ˆ¿€e¾ÌËZad¼Ì«Z]Y©Â§ÕZźfˆÌ‡ ÁÖ¼¸Ÿ ­€Æ‹ { €¬fˆ» ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ ®Ë ½Â̇Z»ÂeYÃZ´f‡{|Ì·ÂeÄÀÌ»{į½ZƨYÖeZ¬Ì¬ve Ä̋Zu{|À¯Ö»dÌ·Z §Õ|À]Äfˆ]ÕY€]ÖeY€u\ˆq ÁÕÁM¿©Á|À{įÖËY~£žËZÀÖ¿Z‡ºÆ]{Y|ËÁ d¯€‹Z]cY‚ÌÆne‰Á€§Ä»Z¿ºÅZ¨e,|‹Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ Ä]€nÀ»Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYį{€¯|¬ À»Y½Y€ËY‰ÂÀÆ] ¾ËYÕY€]€fŒÌ]ÕZÅÕZ°¼ÅÃ|ÀÀ¯ºÅY€§Á{Y{Y€«|¬Ÿ d‡YÃ|‹€´Ë{žËZÀZ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Y{€fÌÅ ÕZŲÀ¸Ì‹ ,ÖeY€u \ˆq ªË‚e ÃZ´f‡{ Ä]ÖeY€u\ˆqªË‚e֐zeÕZŵÁ|»,|À¼‹ÂÅ Ä]ÃYÂz·{ÕZÅ´·YÁÓZ]ÕZņ¿Z¯€§Z]ªË‚ec Š¿Y{ d¯€‹ cӐv» Y ,Ö^¿Zm ÕZŽZ¼·Y ¹Z¼”¿Y Ä̋Zu{įd‡YZ¿Y{Zb‡Y‚ÌÆneÁs€—Y|½ZÌÀ] ÂˀƋZexËZe{įÖËY~£žËZÀ{Y|ËÁ |¬ŸÄ]ª§Â»|‹Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{ cY‚ÌÆne¾Ì»ZeÕY€]½Y€ËY‰ÂÀÆ]d¯€‹Z]Ä»ZÀ¼ÅZ¨e |‹½Â̇Z»ÂeYÄ]•Â]€» صفحه 27 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ å@@E"?Em£zŒ‘E*{@ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹–‡ÂeŒ¯YkZy{ƒZf¿Â»–yՁY|¿YÃYYÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼u {d¨³Ä»Y{Y{½Zf‡Z¤¸]{½Y€ËYÕ{Zf«Y½‚ËY Œ¯Á{ÕZne–]YÁ‰YZeÕZŵZ‡ Z],¹Zm€]Y†aÁµZ‡{Z»Y{Â]Ó{½Â̸̻ |̇Ó{½Â̸̻Ä]ŠËY‚§Y|{ ÕZÅd¯€‹ ÕY€] Ã{Z¨f‡Y ¶]Z« cZ»|y Ä] Հ̐¿ և€f‡{d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Zf‡Z¤¸]{½ZÌÀ]Š¿Y{ ªÌ¬ve ÕZÅdÌ·Z § ,ZÅ{Y|ËÁ ,¦¸fz» ÕZʼnÂ»M Ä] Ä ‡Âe dÆm ZÅÃZ´ŒËZ»M Á ½|» ÕZÅZ”§ ,Ä ‡Âe Á d‡YcZ¿Z°»Y¾ËYĸ¼mYZÅÃÁ€a Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÕY€]½Zf‡Z¤¸]ì·Z]ÕZÅYZ] Ö¿Y€ËY½ZÌÀ] ½Zf‡Z¤¸]Á½Y€ËYÕZneÄf̼¯†ÌW,ÖW{ZÅ|Ì ‡ Á½Y€ËYÕZneZÀÌ]ÁÄ»Y{Y{‚Ì¿½Y€ËYÖ¿Z³Z]©ZeY{ ½Zf‡Z¤¸]{Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹”ud¨³½Zf‡Z¤¸] |À¯Ö»€fŒÌ]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹dÌ·Z §ÄÀÌ» ÕY€]Ö]ÂyÕZŶ̈¿ZfaY½Zf‡Z¤¸]Äq€³Y{Á‚§YÕÁ ÖËY‚ˆ]ºÆ‡½Y€ËYZ»Y,d‡YY{Ây€]Õ{Zf«YÕZÅÃZ´À] d§ZË{ÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯YcZ¿Z°»YºœŸYÁ{Y|¿½MY |¿YÃ{€¯ ÕÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÂu{½Zf‡Z¤¸]{Y{Ä»Y{YÖW{ZÅ Äf‹~³µZ‡֗įÕ—Ä]{Y{Ö Ì‡ÁÕZÅÄÀÌ» ŠËY‚§Y |{ Œ¯ ¾ËY { d À ¾ËY |‹ Yְ˽Zf‡Z¤¸]d¨³½YÂeÖ»cY€mÄ]Ád‡YÄf§ZË d‡YÕÁM¿ÕZÅÃZ´ËZa Ö¿Z³Z]©ZeY{½Zf‡Z¤¸]Á½Y€ËYÕZneÄf̼¯†ÌW ÕZÅd¯€‹dyZÀ‹ÄÀÌ»½{ÁMºÅY€§cÁ€“€]½Y€ËY Z] ½Zf‡Z¤¸] ÕÁZÀ§ ºfˆÌ‡Â¯Y Y Ö¿Y€ËY ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¨³ Á {€¯ |̯Ze Á ÖËZ¼Å{€³ ,ŠËZ¼Å ÕY‚³€] ,|]ZË {Â^Æ] ®Ë{‚¿ ÕYÃ|ÀËM { Հ̳ļŠ–ËY€‹ €³Y ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmcZ¨‡®¼¯Z]Ö¯€fŒ»Äf̼¯ ÕZÅd¯€‹dyZÀ‹ÕZÅÄÀÌ»Á¶Ì°Œe½Zf‡Z¤¸]{ {€¯ºÌÅYÂyºÅY€§YŒ¯¾ËYYÖ¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ ì·Z] ÕZÅYZ] Á ½Zf‡Z¤¸] ÕZŶ̈¿Zfa ÃZ]{ ÕÁ Ö¿Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹|‹ÁM{ZË‚Ì¿Œ¯¾ËY ,[ԓZ§,ՁÁZŒ¯,©€],cZÌÀ^·ÕZÅÁÂu{|À¿YÂeÖ» |ÀÀ¯dÌ·Z §½Zf‡Z¤¸]{ Á®ÌeZ],ÖËY~£{Y» ½Â̸̻Ä]µZ‡{–]YÁ¾ËYÖ¼‡‰Y |̇Ó{ ¾Ì¼Å{Â¿{¶‡{{€¯½ZÌ]ÖeÔv»ַ‡ Œ¯Á{½ZÌ»Õ{Zf«YÕZÅÕZ°¼Å­€fŒ»½Â̼̈¯ ¶Zu–]YÁ{Ö¨˜Ÿʬ¿,ÕZ°¼Å|À‡ÕZ”»YZ] d‡YÃ|‹ ½Zf‡Z¤¸] Ä°ÀËY €] |̯Ze Z] ½Zf‡Z¤¸] { ½Y€ËY€Ì¨‡ Ä],d‡YZaÁYÄË{ZveYÄ]Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹{ÁÁÁYÁ{ d¨³Á{€¯ÃZ‹Y½Zf‡Z¤¸]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅ_McZf‡Y‚¯€» Y{Ây€]Ä¿YÁZÀ§_McZf‡YYÄ̧ÕÁZÀ§­Za –‡Âf»Á®q¯Ä¿YÁZÀ§ÕZÅ_McZf‡YÕYY{Ád‡Y ,cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§¶»Z‹¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ ÕZÅÄ¿Zy,Ö·Z»,Ö»€³€‡,֋Â»M,Õ{¿YÂÅ,ՁÁZŒ¯ ¶ËZ‡Á,|À¼‹ÂÅcZne,Ö]ZËYZ],®Ìfˆn·,|À¼‹ÂÅ d‡Y ÁºˆËÂe,dÌÀ»Y,Öf‹Y|Æ],®Ì¿Á€f°·YÄ̸¬¿ {ÁÁ ÕY€] d€§ ¾Ë€fÆ] ,¾ÌËZa cZÌ·Z» d‡Y½Zf‡Z¤¸]YZ]Ä]Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹ Õ{Zf«Y½‚ËY,Հ̐¿º‹ZÅ‚Ì¿ZÀÌ]Á¾ËYÄ»Y{Y{ {½Zf‡Z¤¸]ՄeY€f‡YZÆqd¨³½Zf‡Z¤¸]{½Y€ËY ÕÁZÀ§,­ZaՃ·ÂÀ°eÁ®Ì¿Á€eZ°»¶»Z‹ÕÁM¿ÄÀÌ» ¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÁՃ·ÂÀ°eÂÌ],½M‰Y{€aÁcZŸÔ—Y d‡YÖvˀ¨ežËZÀ{ Y|Ë|‹ZÅ_McZf‡YÁÂu{½Zf‡Z¤¸]YZ]{Á‚§YÕÁ Ä̧ÕÁZÀ§­Za{_McZf‡YÁd‡YÖf]Z« |ÀÀ¯Ö»dÌ·Z §½Zf‡Z¤¸] ‰Y€]cZÌ·Z»½Y‚Ì»½Zf‡Z¤¸]{½Y€ËYÕ{Zf«Y½‚ËY ¹ÔŸYZÅŒ¯€ËZ‡Y€e¾ÌËZaY½Zf‡Z¤¸]{Ã{Á‚§Y Œ¯¾ËY{,cZÌ·Z»|{YŠÌ]d¨³Á{€¯ {ÁÁÕY€]Ö]ÂyÖf€§ĸXˆ»¾ËYÁ{‹Ö¼¿d§ZË{ d‡Y½Zf‡Z¤¸]Ä]Ö¿Y€ËY½ZÌ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ,©€] ÕZÅÁÂu ¶»Z‹ Y ½Zf‡Z¤¸] cY{Z Հ̐¿ ÕZŶ»Zu,ÕY‚§Y¹€¿cӐv»,cÓM¾Ì‹Z»,®Ì¿Á€f°·Y Ö°‡Y,‚Ë€§ÁµZrzË,Á{Âyև|ÀÆ»cZ ˜«,Ճ€¿Y dˆ¿Y{ Á {€¯ZƛY‚Ì¿½Zf‡Z¤¸]{d¯€‹d^i{»{ÕÁ d¯€‹dÌ·Z §ÕZÅÄÀÌ»|ËZ]d¯€‹®Ëd^iÕY€] ­Y|» ¾ÌÀr¼Å |¿Â‹ Ö§€ » ½YY|»ZƇ Á ¹ÔŸY ®Ëc|»{Ád‡Y½YY|»ZƇÄ»Z¿~³–¬§ZÌ¿{» Y€f¼¯ÕYÄËZ»€‡Z]Yd¯€‹½YÂeÖ»Äf¨ÅÁ{Ze {€¯d^iÁÂË ÁÕÁM¿©Á|ÀÖeY{ZcZ»|yÄfˆ]Ä»Y{Y{ÕÁ ÁÖeY{ZÕZÅÄ°^‹,ՁZ‡|À¼¿YÂe¶»Z‹YÖËZ§Â°‹ ՁZ‡|À¼¿YÂed¨³Á{€¯¹ÔŸYÖeY{ZÖ·Z»¾Ì»Ze ~yY ,ÖeY{Z ÃÁZŒ» Á ‰Â»M ¶»Z‹ ‚Ì¿ ÖeY{Z d›Z¨uÁÖeY{ZÁ֐zeÕZŁÂn»ÁZÅ{Y|¿Zf‡Y ¶»Z‹‚Ì¿ÖeY{ZՁZ‡Ä°^‹ d‡YՀ°§dÌ°·Z»Y {½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹¶¬fˆ»”uYdËZ¼u Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”uYdËZ¼u,ÖmZyÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ ”uYdËZ¼u,ÖmZyÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿½ÂËÁZa{½ZÌÀ] ,ÖmZyÖ¼WY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ d‡YÖeY{ZÕZÅÄ^ÀŒ°ËÕZÅ{Y|ËÁÕY‚³€] ÕZÅ®¼¯{Á‚§YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » ՁY|¿YÃY ¶»Z‹ ÖeY{Z Ö·Z» ¾Ì»Ze Á ÕYÄ ‡Âe ÕZÅ{ZÆ¿Z]­€fŒ»€Ë~a€˜yÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅ©Á|À ÖeY{ZÕZÅÃÁ€aÁZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»Ze,Ä]ZŒ» €›ZÀf» cÔÌƈeÕZ˜ŸY,ÕY~³ÄËZ»€‡ÁcÔÌƈeY¿Y\·Z«{ {ƒZf¿Â»–yՁY|¿YÃYcÔÌƈeÕZ˜ŸY,ՁZ‡Ŀ¼¿ d‡YÖeY{ZÂËZmcÔÌƈeÕZ˜ŸYÁŒ¯YkZy YkZy{ƒZf¿Â»–yՁY|¿YÃY,€§Ö °¸»€f¯{Äf¨³Ä] ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀcÔÌƈe¾Ë€e|Ë|mYŒ¯ d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä] Á ¹Y‚ŸY Y ÕÁM¿ ©Á|À Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ½ZËZa { ÕÁ d¨³,|À¯Ö»dËZ¼u½Zf‡Z¤¸]YÕZnecZÌʼn€Ë~a ÕZnecZÌŹY‚ŸYÕZÅÄÀ˂Å|{ÕÁM¿©Á|À |À¯Ö»¶^¬eY¦¸fz»ÕZÅŒ¯Ä]  ½Zf‡Z¤¸] Á ½Y€ËY ÕZne –]YÁ ‰Y d‡YÓ{½Â̸̻ |¼v»|̇ ,½Zf‡Z¤¸] Á ½Y€ËY ÕZne ZÀÌ]Á Ä»Y{Y { {½Y€ËYֻԇYÕÂƼm€Ì¨‡,ÖeÔv»ַ‡{YÂm –]YÁ ,Ö¿Y|Ì» ÕZÅև€] Z‡Y €] d¨³ ½Zf‡Z¤¸] ÁZneÓ{½Â̸̻®Ë€»Y½Zf‡Z¤¸]Á½Y€ËYÕZne d‡YÃ{€¯ ÕZźfˆÌ‡Â¯Y ¾Ë€eÄf§€ŒÌa Y ½Zf‡Z¤¸] {Á‚§Y ÕÁ Ö«€‹ Á Ղ¯€» ÕZaÁY { ÓZ] ÕÁZÀ§ Z] ÖaMcZf‡Y ÕZÅ_McZf‡Y [ZŽYÂeÖ» Y ½M Á d‡Y Y{Ây€] dˆ¿Y{½Z°·Z]Ĭ˜À»{Ä¿YÁZÀ§ ½ZÌ»ÕZne–]YÁ{Y{Ä»Y{Y½Zf‡Z¤¸]{½Y€ËY€Ì¨‡ µZ‡{Ó{{Z̸̻®ËZeֈ¼‹ÄÅ{{Œ¯Á{ ÁևŻcÓÂveÖy€]¶Ì·{Ä]ÄÅ{{ÁÃ{Â] Z»Yd§ZËŠÅZ¯Ó{½Â̸̻{Á|uÄ]ÕZne–]YÁ ©Á|Àd¨³ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » YŠÌ],{Ây¶»ZŸcZÌÅY€¬f‡Y¹Â‡ÃÁ{{ÕÁM¿ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å d‡YÃ{€¯Z˜ŸY½ZÌÀ] ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Zf‡Z¤¸]Á½Y€ËYÕZneZÀÌ]Á{€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ ,|‹Y‚³€]ÕZmÃZ»ÂˀƋÄ^À‹ćÁ€»Y€Æ›į Š¿Y{d¯€‹ÁY‚Å€“ZuµZu{{€¯½ZÌ] ¦¸fz»ÕZÅÁÂu{į|ÀfˆÅµZ §Œ¯{½ZÌÀ] ÕZÅYZ]Ä]YÕYÄf§€ŒÌacZ»|yÁcӐv»,ÕÁZÀ§ ÕZÅYZ]{YÁ‚Ì¿Öy€]Á|ÀÀ¯Ö»ē€ŸÖmZyÁÖ¸yY{ ª^— ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À |¿YÃ|‹ Ö¸¸¼·Y¾Ì] dËZ¼uĨ̛Á,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u½Â¿Z« ÖËZÅd¯€‹įÕ—Ä],{Y{Ã|Ɵ€]YZÅd¯€‹¾ËYY Ö·Z»¾Ì»ZeÕZÅY‚]YZ]Y|¿YÃ|̇cY{Zĸu€»Ä]į ª§Â»Ö·Á|¿Y{Ã|‹|Ì·ÂeµÂv»įÖËZÅd¯€‹Á ÕY~³ÄËZ»€‡ÁcÔÌƈeY‚]YZ]Y|¿|Œ¿cY{ZÄ] |À¯Ö»®¼¯ YdËZ¼uÕY€]½Â¿Z«ª^—ÕÁM¿©Á|À{Á‚§YÕÁ µZu{Ád‡YÃ|‹¶Ì°°Œe½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ,cÔÌƈe \·Z« ZÆq { d»|y Y ŠÌ] €“Zu Ä] ՁZ‡|À¼¿YÂe Á ÕY~³ÄËZ»€‡ ,ZÅÄ»Z¿ d¿Z¼“ |À¯Ö»ÄWYY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Ä]cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]ÕZ˜ŸY ¶»ZŸcZÌŹ‡ÃÁ{{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ÕÁM¿©Á|À {€°¸¼Ÿ Z] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe ½ÁZ » ÃÁ{ { ÕÁM¿ ©Á|À d¨³ Á {€¯ ÃZ‹Y ©Á|À ,½ÂÀ¯ZeµZ‡}MY{Ây¶»ZŸcZÌÅY€¬f‡Y¹Â‡ ÕZÅd¯€‹Ä]cÔÌƈe½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ] ZeµZ‡}MY¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯Z˜ŸY½ZÌÀ]Š¿Y{ Ä]Ä»Z¿d¿Z¼“À¬§{Y| e,ÃZ»€Ìe½ZËZa ÕY€]¶»ZŸÕZÅ®¿Z]ªË€—Y½Z»Âe{Z̸̻¢¸^» d‡YÃ|‹{Z½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ZÅÄ»Z¿d¿Z¼“ ¾ËY d§ZË{ Z] {€¯ ZƛY €§Ö°¸» YŠÌ]{Z¬ ¿YÄ]ª§Â»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ½ZËZ»€§Z¯ÁÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{Z]{Y{Y€«½Z»Âe{Z̸̻ ÕZÅ|ÀËY€§,ZÅÄ»Z¿d¿Z¼“Á|hv]{ |¿|‹Öf·Á{ Ä]Ä»Z¿d¿Z¼“Á|½Z»¾Ì´¿ZÌ»ÁÃ|‹Հ´¿Z]ÕZ¯ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯Äf¨Å®ËY€f¼¯ Ձ€»ÕZÅÄqYZ]Á{YMª—ZÀ»{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cӐv»Ö¼WY{ÕZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÖËZa€]ÕY€]ÕÁM¿©Á|Às€— Z§l̸yÄ̋ZuÕZÅŒ¯Á ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À½Y€Ë|»Y|Ë{{¾ÌÀr¼Å Ä ‡Âe Á ÕY~³ÄËZ»€‡ ½ÁZ » ,Âaº·Z‡ Z^m Z] |‹€¬»,|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ Á cÔÌƈe ÄWYY ÕY€] ¾Ì§€— ½ZÌ» ÖËZÅÄ»Z¿ºÅZ¨e Ĭ˜À»¾ËY{€¬fˆ»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]cZ»|y Ä]ՁZ‡|À¼¿YÂecZ»|yÄWYYÁYZ]Ä ‡ÂeÕZf‡Y{ ½Zf‡YYZ]Y|À¿YÂf]ZÅd¯€‹¾ËYZe{‹|¬ À»ZÆ¿M cӐv»cY{ZÕY€]|¿ÁY{YMĬ˜À»Á½Zf‡Ây Ä̋Zu ÕZÅŒ¯ Á d˯ ,©Y€Ÿ ÕZÅŒ¯ Ä] {Ây |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y Z§l̸y Á\ˆ¯Ä ‡ÂeÁÕY~³ÄËZ»€‡½ÁZ »‚Ì¿Á½Y{Z]MÄ ¼m |¿{€¯´f¨³ÁY|Ë{|¿ÁY{YMĬ˜À»½Z»Z‡ÕZÅZ¯ Ä ¼m¹Z»YÁÄ̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿,ÂaÖ¼ÌÅY€]Y¹Ô‡ÓYdnu {½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”u€]Y|Ë{¾ËY{½Y{Z]M ÁcZ»|yY€Ë|¬e¾¼“Á{€¯|̯ZecY{Z YZ]Ä ‡ÂeÕY€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀcÔÌƈe ª—ZÀ»{ÖeY{ZÕZÅÃZ´ËZa{ZnËYs€—ÁZÅd¯€‹¾ËY |¿ÁY{YMĬ˜À»½ÓÂXˆ»Y,Ձ€»ÕZÅÄqYZ]Á{YM |ÀÀ¯®¼¯s€—¾ËYžË€ˆeÄ]Zed‡YÂy Y |¿ÁY {YM Ĭ˜À» Á ÕÁM¿ ©Á|À dËZ¼u d˯,©Y€ŸÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»cY{Z ½ÓÂXˆ»Z]Á|Ë{Z]Ձ€»ÄqYZ]ÁĬ˜À»¾ËYYÕÁM¿ |¿{€¯´f¨³ZÆ¿M d¯€‹|Ì·Âe–yY¾ÌÀr¼ÅÕÁM¿©Á|À½Y€Ë|» ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹€´Ë{Á®e_ZÀ§½ZÌÀ]Š¿Y{ {®Ë{‚¿YÁÃ{€¯|Ë{Z]|¿ÁY{YMĬ˜À»{€¬fˆ» |Àf§€³Y€«ZÅd¯€‹¾ËYÕZÅdÌ·Z §½Zˀm ÕÁM¿©Á|Às€—Y½Y{Z]MÄ ¼m¹Z»Y€Ë|¬e Á{YMª—ZÀ»{ÖeY{ZÕZÅÃZ´ËZa{ZnËYÕY€] Ձ€»ÕZÅÄqYZ] Ä»Y{Y{¾ÌÀr¼ÅÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À½Y€Ë|» ¹Z»YÁÄ̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿Z]½Zf‡Ây½Zf‡YÄ]{Ây€¨‡ Ä] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ½Y€Ë|» Y Ö ¼m ՁZ‡|À¼¿YÂe €Ë|» ,Õ{ÁZ‹ Ä̓€» €f¯{ Öf‡€a€‡ ÖnÀ‡½Z°»YÄ]|¿ÁY{YMĬ˜À»{”uZ]©Á|À ¾ËY { ½ZÌÀ]Š¿Y{ cӐv» Ö¼WY{ ÃZ´ŒËZ¼¿ ÖËZa€] |ÀfyY{€aÄr¼¸‹Ձ€»ÄqYZ]ÁĬ˜À» {,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZ”§{ZnËYÖnÀ‡½Z°»Y¥|ÅZ]į€¨‡¾ËY½Zˀm Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cӐv»ŠËZ¼¿ÕY€]¹Á‹ Ձ€»ÄqYZ]Á|¿ÁY{YMĬ˜À»ªË€—YcY{Z¥|Å ©Á|À½Y€Ë|»,d§€³c©Y€ŸŒ¯Ä]Är¼¸‹ ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]Á{ÂyÄf§ZËZ¬eYÕZÅdˆÌ·ZeZ¯dyZ‡ÕY€]ՁZ‡Á{Ây±‚]ÕZÅd¯€‹Z]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë{Y{Y€«{Z¬ ¿Y {\‡ZÀ»d¼Ì«ÁÓZ]d̨̯Z]Ä ˜«¾ËYZ»Y,|¿€Ì´] ZÌ¿¾ÌÀr¼Å-d‡Y €f‡{¶]Z«d¯€‹¾ËYÁ½Y€ËY |À¯Ö»¾Ì»ZeºÅY¥Y€—YÕZÅŒ¯ {°·{½Y€ËY½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,|ËY‚§YÖ»‰Y‚³¾ËY Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹žËZÀÄ¿YÁZÀ§{Y|ËÁÄ̋Zu ÁÕÁM¿©Á|À{įÁ{Âyd ÀÕZÅ_McZf‡Y d¯€‹Z]Ä»ZÀ¼ÅZ¨eÁ{|¬ŸÄ]ª§Â»,|‹Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ dÆmÁ{ÂydˆÌ·ZeZ¯‰Á€§ÕY€]°aZ‡ÁÂe»Z´» ¾ËYdËZÆ¿{įÃ|‹Á{ÂyÂe»ÖmÁ€yÕÁ€]\¿ {Z̸̻‰YÄ]{Y{Y€«|¬ŸÄ]€nÀ»Ä»ZÀÅZ¨eÁ{ ©Á|À dËZ¼u {» {Y{Y€« ¾ËY d‡Y Ã|‹ ½Z»Âe {Y{Y€«ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ d]Z«¶]Z«d¼Ì«Ád̨̯€œ¿YµÂv»¾ËYd¨³Á cY|Ì·ÂeįÕ—Ä],d‡YÖmZycӐv»€ËZ‡Z] YŒ¯Á{Âyd À½{€¯ZÌ¿Ö]¾¼“d¯€‹¾ËY YZ]{Ä ˜«¾ËYÖ¯|Ë¥€»¶¯,dˆÌ·ZeZ¯cY{YÁ ,©Y€Ÿ,½ZnËZ]}M,Ä̯€e€Ìœ¿Ĭ˜À»ÕZÅŒ¯ÖfuÁ {‹Ö»¶»Z‹YCISÁ Z§l̸yÁÂuÕZÅŒ¯ ÃZ‹YµÂv»ÖËZÆ¿Ã|ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÁ¥|ÅYZ]Ä]ÕÁ Ö¸yY{½YZ‡Á{Ây,µÂv»¥|ÅYZ]{Á‚§YÁ{€¯ dˆÌ·ZeZ¯ÖuY€—ÁcY{YÁY|ÀËY€§¾ËYZ]į|ÀfˆÅ ÖuY€—ÕY€]įY€q,|¿|‹ZÌ¿Ö]|Ë|mÕZÅÂe»ÕY€] YZe|¿|‹Ö»¶¼vf»Õ{ZˁÕZÅÄÀ˂Å|ËZ]Âe»€Å ÃÁZŒ» µÂv» Y Ã{Z¨f‡Y dÆm ÖmZy ÕZÅŒ¯ ºfˆÌ‡ÕZ¬eYÕY€]įY€q,|À¯Ö»Zn»ÕZŁZ³Ä] ª]Z˜»‚Ì¿ZÅÁ{ÂyÖ³|ÀËÓM|ËZ]Z¼fu,ZÅÁ{Ây{Y|¿Zf‡Y µ|^»|ËZ]Zf‡Y¾ËY{į|‹Z]Ö¿ZÆmÕZÅ{Y|¿Zf‡YZ] |‹Z]ÁÄ]ZÌ¿{ÁcZ»Y‚·YZ]įºÌ‹Z]Äf‹Y{ÖfˆÌ·ZeZ¯ °·{ ½Y€ËY ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ,‰Y‚³ ¾ËY Z‡Y €] ©Á|À ՁZ‡|À¼¿YÂe cZ»|y Y ÕZ̈] Y ½ÂÀ¯Ze ,ZÅ{Y|¿Zf‡YÖfËZ¼ud»|y½Âr¼ÅÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ¢¸^»Ä]ėÂ]€»cÔÌƈe¾ÌÀr¼ÅÁ‰{€³{ÄËZ»€‡ d‡YÃ{€¯Ã{Z¨f‡Y½Z»Âe{Z̸̻ ½Y€ËYd¯€‹Ö]ZËYZ]Á‰Á€§€Ë|»,ZÌ¿|Ìn»Z“€Ì¸Ÿ ¾ËY { Á{Ây dˆÌ·ZeZ¯ |Ì·Âe ḑ€› ½Y‚Ì» ,°·{ {€¯¹ÔŸYÄ ˜«Á½Â̸̻®ËÄ¿ÓZ‡Yd¯€‹ Öf À ­€Æ‹ { €¬fˆ» ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ®Ë dˆÌ·ZeZ¯ |Ì·Âe ÄÀÌ» { { į ½Y€Æe {Z]M†¼‹ ,žËZÀÄ¿YÁZÀ§{Y|ËÁÄ̋Zu{|À¯Ö»dÌ·Z §Á{Ây Á{Âyd ÀÕZÅ_McZf‡YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Ä»Z¿ºÅZ¨e,|‹Y‚³€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{į ÁÂe»Z´»d¯€‹Z]Äf§ZËZ¬eYdˆÌ·ZeZ¯µ|^»‰Á€§ Ä]€nÀ»dËZÆ¿{Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYį{€¯|¬ À»Y°aZ‡ ¾ËYÕY€]€fŒÌ]ÕZÅÕZ°¼ÅÃ|ÀÀ¯ºÅY€§Á{Y{Y€«|¬Ÿ d‡YÃ|‹€´Ë{žËZÀZ]½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹ ,ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] \¿Á{ÂyÂe»ÖmÁ€yÕÁ€]įÁ{ÂydˆÌ·ZeZ¯ ¶Ë|^eYZÅÁ{ÂyÃ|ÀËÓMÕZŁZ³Y|{,{‹Ö» صفحه 28 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ʄ å’‘E{÷$’*Mø@A§–DD@’‘E{£•DF#r+K¦«D |À¯®¼¯½Z»€¯ÖaMcZf‡YcӐv»ՁZ‡ÕZneÁÖÅ|¿Z»Z‡Ä]ÕÁM¿©Á|À {½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]½Z»€¯ ÁÖ´Àŀ§,Ö¼¸Ÿ,֌ÅÁ„aÕZÅdyZ‡€ËÄ]ZÌ¿½Z»€¯ {‹dˬe|ËZ]ZÅdyZ‡€Ë¾ËYd¨³,|¿Y{ÕÁZ]{Ây ºË€^]ÀÆ]֌ÅÁ„až]ZÀ»YºÌ¿YÂf]Ze [Y{€³{YZ»ZÅÄ¿YZËÁž]ZÀ»Ä]Z°eY|‹ÁM{ZËÕÁ ÕÔ]½YÂÀŸÄ]½MYÖy€]įÃ{€¯Zf§€³Õ{Zf«Y |ËZ]ÃZ]¾ËY{Y~·,|ÀÀ¯Ö»{ZËÖ Ì^—ž]ZÀ»Ád¨¿ ½ZÌÀ] Š¿Y{ {Zf«Y d¼‡ Ä] Á Ã{€¯ ևZÀ‹\̇M ºÌÀ¯d¯€u Áž]ZÀ»€]Ö°f»½Z»€¯Õ{Zf«Y|‹|{ d‡YŠ¿Y{€]Ö°f»€´Ë{|{ |‹{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹€ÌiZeÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZÅḑ€›½Z»€¯{Á‚§Y,d‡Y€v»Œ¯Õ{Zf«Y {Y{Հ´‹{€³ÁՁÁZŒ¯,½{Z »ÁÂu{ÕZ̈] Ã{Z¨f‡YZÅḑ€›¾ËYYÕYÃ{€fˆ³¶°‹Ä]½ÂÀ¯ZeZ»Y d‡YÃ|Œ¿ Ã{€°¸Ìve{Y€§YÕZ°Ì]w€¿½{Â]ÓZ]{Y{Ä»Y{YÖ]Y€Æ» ¶Ì·{Ä]{Y‡Ö]{Y€§YÕZ°Ì]w€¿Ä]d^ˆ¿Œ¯{ ¾f‹Y|¿ d¸ŸÄ] į d‡Y {Zf«Y {Âm» ÕZÅḑ€› d‡YÃ{Zf§Y©Z¨eY½ZÌÀ]Š¿Y{{€°ËÁ ÕY|¿Zf‡YÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Åd¿ÁZ »d‡€a€‡ ºËYÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹ÁZuYYZÆ¿Mį|¿YÃ|‹ÖËZÅ\̇M Z]½Z»€¯{Zf«YºËYÁ|Ì»Y{€¯½ZÌ]Ä»Y{Y{Ã{Y\Ì^— {€Ì´]ՀfŒÌ][Zf‹,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À®¼¯ {‹Y{Ây€]ՀeÓZ]Ã{Á‚§Y‰YYÁ ©Á|À d¨³ ½ZËZa { ½Z»€¯ Ö¿Z³Z] ©ZeY †ÌW ՁZ‡ÕZne Á ÖÅ|¿Z»Z‡ Ä] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ Ä¿ZyZ¯ {ZnËY ‚Ì¿ Á ½Z»€¯ ÖaMcZf‡Y cӐv» Z]ÁµZ §{Zf«Y®ËZe|À¯®¼¯½Zf‡Y{ÕÁM¿ ºÌ‹Z]Äf‹Y{Ã{Á‚§Y‰Y ºÌÀ¯d¯€u½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Yd¼‡Ä]|ËZ] d‡€a€‡,Ö]Y€Æ»¾Ìˆu€f¯{‚Ì¿{Y|ËÁ¾ËYÄ»Y{Y{ d¨³½Z»€¯ÕY|¿Zf‡YÕ{Zf«Y»YÖ´ÀÅZ¼Åd¿ÁZ » ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀY½Z»€¯Ö¿Z³Z]©ZeY†ÌW cӐv» ՁZ‡ÕZne Á ÖÅ|¿Z»Z‡ Ä] d‡YÂy ½Zf‡Y { ÕÁM¿ Ä¿ZyZ¯ {ZnËY Á ½Z»€¯ ÖaMcZf‡Y |À¯®¼¯ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] _M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY{Ã{Y\Ì^—Õ|Æ»|̇€f¯{ ÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y½Z»€¯{Z»{€¯ZƛY½Z»€¯{ ‚Ì¿ÖÀˀ§MZ¯ºfˆÌ‡Â¯YÁºË{Y{¶Ì°ŒeY½ZÌÀ]Š¿Y{ Õ{Y|ËÁµZuÄ]ZeÁd‡Y¦Ë€ eµZu{½Zf‡Y¾ËY{ |‹Z]Äf‹Y|¿½M{֌¬¿Ö¿Z³Z]©ZeYįÃ|Œ¿Y‚³€] {€¯ ÃZ‹Y ½Z»€¯ { ZÅ_McZf‡Y ÕZÅ\̇M Ä] ÕÁ Zq{ ½Z»€¯ ÕZÅ_McZf‡Y ºË|‹ ÄmÂf» {Á‚§Y Á ‫ٶ‬æ@E{8E\‘’‘E{÷$’*MøD@(A;–E*{@‫ٶ‬ d‡Y½MžËÂe{d·Y|ŸÁcZ»|yÄ ‡Âe_M½Zf‡YÕY‚³€]Y¥|Å {€¯ ½ZÌ] ½Z»€¯ ½Zf‡Y ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ­Za †ÌW ªË€—Y½Z»€¯½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Z]–^e€»¶WZˆ» {‹Ö»և€]ÕÁM¿©Á|À{½Z»½YZ°¼Å ֓Z¬f»s€—ÁdÌ]Y~m½YY~³ÄËZ»€‡dË·ÁY d‡YÄËZ»€‡ ‚Ì¿{‚ËÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À†ÌW,€Æb‡|¼v» ÃY d¨³ _M½Zf‡Y Ö¿Zf‡Y {Y|ËÁ ¾Ì·ÁY Ä»Y{Y { Á|¿ÂÌaÕZÅ{Y|ËÁÁd‡YÕÁM¿,Õ{Zf«YŠÆm ½YÁM¿YdËZ¼uÁÄ ‡ÂeÄ]ÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{ |À¯Ö»®¼¯ÕÁM¿Á d‡Y¹Ó{Âm»ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÁÂu{{Á‚§YÕÁ €“ZuZÅ{Y|ËÁ{¶»Z¯Ö³{Z»MZ]ÄËZ»€‡½Z̓Z¬f»Ze ÁŽzŒ»½M|ÀËY€§,|ÀÀ¯Ö»ÄWYYįÖu€—Á|¿Â‹ dÌ]Y~m‚Ì¿Y~³ÄËZ»€‡ÕY€]Ze|‹Z]Äf‹Y{dÌ]Y~m |À¯{ZnËY ¾Ì´¿ZÌ» c Ä] ÖaMcZf‡Y Ä^À‹Á{ Ä»Z¿€] ,ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ÕZÅ©Á|À Y Y~³ÄËZ»€‡ Ö]ZˁYÕY€]̬֬u{Y€§YÁևÂ]Ä¿YˆmÕZÅ©Á|À |¿Y{”uÄ¿YÁM¿ÁÄ¿YÁZÀ§ÕZÅs€— ¾Ì»Zežm€»¾Ë€f¼Æ»ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö·Z» †ÌW ,|¿ÂÆb‡ Z“|¼v» €f¯{ ,{Y|ËÁ ¾ËY Ä»Y{Y { ½ZÌ]Z]Ö¿ZÀz‡{½Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za Ã|ÀÀ¯¾Ì»ZeÕZÅğ¼n»ÁÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÄ°ÀËY Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä ‡ÂeÕY€]ՁZ‡€fˆ]½Y€´ËZ],Ö·Z» žm€»¾Ë€f¼Æ»‚Ì¿ÕÁM¿©Á|Àd¨³,|ÀfˆÅ½ZÌÀ] ZÅd¯€‹¾ËYZed‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö·Z»¾Ì»Ze ‰Á€§Á|Ì·Âe|¿ÁÁ|À¯¶f»½YY~³ÄËZ»€‡Ä]Y |Œz]žË€ˆeYÁM¿Á½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv» YdËZ¼uÕY€]ÕÁM¿©Á|ÀcZ]»Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Ö¿Z‡cZ»|yÄ ‡ÂeœÀ»Ä]½Z»€¯ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za ,­Za¾ËY{€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä] ÕZŁZÌ¿Ã|ÀËMÄf¨ÅÁ{¥€›Zed‡YÃ|‹€¬»d¨³ YÁZ”uY½Z»€¯ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÕZÅd¯€‹Ö·Z» {‹¾Ì»ZeÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀªË€— {‹ŽzeÁÃ|ËYÕYY{{Y€§YÁ½Z¿YÂmZ¯ ½Z»€¯_M½Zf‡Y{Y|ËÁ{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]c|uÁ ÄËZ»€‡ÕZ“Z¬eÁZ¯Á\ˆ¯ÕZÅÃ|ËYÖaMcZf‡YºÌe ÄËZ»€‡[~mÕÁM¿©Á|Àd¨³,|¿{€¯s€˜»Y{Ây |À¯Ö»Հ̴ÌaY_McZf‡Y¾ËYÕY€] Y ÕÁM¿ ©Á|À ÕZÅdËZ¼u Ä] ÃZ‹Y Z] ÕÁ ֗Z»d¨³,½Z»€¯½Zf‡Y{Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ÕY€]½Z»Âe{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿€ÌyYºÌ¿ÁµZ‡Á{ d‡YdyY{€aµZu{įºËYÄf‹Y{Ä]»½Z»€¯½Zf‡Y ¶»ZŸ ½YÂÀŸ Ä] ‚Ì¿ ½Z»€¯ ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ©Á|À d§€ŒÌa Ä] į d‡Y ÖËZÅĐyZ‹ Y ÕÁM¿ ©Á|À |À¯Ö»®¼¯½Zf‡Y{ÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu ½Zf‡YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À†ÌW Š¿Y{ d¯€‹ Á ÁZÀ§ d¯€‹ ÕYY{ ½Z»€¯ Ö·Z»dËZ¼uÕY€]d‡YÃ|‹€¬»d¨³,d‡Y½ZÌÀ] –yÁÄ·Z mcÔÌƈedyY{€aY€eY€§,ZÅd¯€‹¾ËYY ½Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÖ·Z»ÕZŁZÌ¿,ÕZ^fŸY ºÌÀ¯¾Ì»ZeY ÕZÅÄ^À‹Á{{Y|ËÁÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]½ZËZa{c|uÁ €Å { d¨³ ÕÁM¿ ©Á|À Õ‡ Y ÖaMcZf‡Y ÁµZ‡Á{֗d¨³ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À†ÌW ©Á|ÀcZ]»½Z»Âe{Z̸̻Ä]®Ë{‚¿€ÌyYºÌ¿ d‡YdyY{€aµZu{įÃ{Â]½Z»€¯½Zf‡YÕY€]ÕÁM¿ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y|ËÁ ¾Ì·ÁY ÄÌ»ZffyY ¾ÌËM { c|uÁ Ö¸Ÿ €f¯{ ÕZÅd¯€‹Á€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Z»€¯{_M½Zf‡Y ,|¿YÃ{€¯Y|ÌaŒ¯{Zf«Y{Y{ÂyÃZ´ËZm½ZÌÀ]Š¿Y{ Ö·Z»¾Ì»ZeĨ̛ÁÕÁM¿©Á|À½Â¿Z«ª^—d¨³ Ä]ºËY{Ö ‡Á{Y{Ã|Ɵ€]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ZÅd¯€‹¾ËYYdËZ¼uªË€—YŒ¯Õ{Zf«YÄ ‡Âe ºÌÀ¯®¼¯ {Y|ËÁ¾Ì·ÁYÕY‚³€]ÕY€]½Z»€¯Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ְ˽Z»€¯d¨³,|‹¹|«ŠÌaŒ¯{_M½Zf‡Y įd‡YÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y{Z»[ÂyÕZŽZf‡YY ÕZÅḑ€›YÃ{Z¨f‡YœÀ»Ä]{Y|ËÁ¾ËYÕY‚³€]{ _M½Zf‡YÕY‚³€]Y¥|Å d‡YÃ|‹¹Z´ŒÌaŒ¯ d‡Y½MžËÂe{d·Y|ŸÁcZ»|yÄ ‡Âe {Y|ËÁ¾ËY{Y{Ä»Y{YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À†ÌW Y½Z»€¯½Zf‡Y{ÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu|Å{Ö»½ZŒ¿ ÕZ¬eYhŸZ]ºËYÁ|Ì»Yįd‡YY{Ây€]Ö]Âyd̨̯ ‫ٶ‬å@E{8E\‘’‘E{÷$’*Mø@A§–DD@Em£zŒ‘E*{@‫ٶ‬ d‡Y€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—Z]½YY~³ÄËZ»€‡µZeYĬ¸uÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{Á|¿ÂÌaÕZÅ{Y|ËÁ {ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀºfˆÌ‡Â¯YÄ ‡Âe€Ë|» ½Z»€¯{_M½Zf‡Y½YÂyY€§{{€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa ÕY€]ºÌe½MµZ^¿{Ä]į|¿{€¯¹Z¿d^iºÌe |¿|‹[Zzf¿Y²ÀËÂfÀ»ÁÕ”ucZˆ¸m{”u ”u_M½Zf‡Y{ºÌe{Y| e¾ËYYdËZÆ¿{Á |¿{€¯Y|Ìa ÁÕÁZÀ§ÁÂuÖ¸YÕZÅŠ·ZqYÄËZ»€‡¾Ì»Ze d‡YÄ¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ ÕÁZÀ§½ÁZ »,Ã{YÖËZ“{ ˆ»‚Ì¿{Y|ËÁ¾ËYÄ»Y{Y{ d¨³ Ö¿ZÀz‡ { ½Z»€¯ ½Zf‡Y ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ­Za Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YY{ÂyÕZÅdËZ¼uÕÁM¿©Á|À Á|¿ÂÌaÕZÅ{Y|ËÁÕY‚³€]Z]ÁÃ{Y{ŠËY‚§Y½ZÌÀ] Z] Y~³ÄËZ»€‡ µZeY ÕY€] ÖaMcZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ d‡YÃ{€¯¹Y|«Y€Ë~aÄËZ»€‡ ÄÌ·ÁY ĸu€» Y ÕY~³ÄËZ»€‡ Á Ö·Z» ¾Ì»Ze ÕÁ ¹Á{¶uY€»{ZÅ©Á|À{Á‚§YÁdˆ¿Y{ZÅ_McZf‡Y Z¯{YÁZÅZ¯Á\ˆ¯{ZnËYÕY€]ÄËZ»€‡¾Ì»Ze¹Â‡Á |¿Â‹Ö» tˀe½Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÕÁZÀ§½ÁZ » _M½Zf‡YÕY‚³€]ÕY€],|‹‚¯Y€»{Ã|ËY½Z^uZ{€¯ ,®Ë{‚¿ÕYÃ|ÀËM{¹YÁ|Ì»YÁ|¿{€¯ÕZ°¼Å½Z»€¯ ºÌÀ¯ž§YºfˆÌ‡Â¯Y¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅŠ·Zq Z]ÖËZ§Â°‹Ze¹Z³Z ‹Z]{Y|ËÁ¾ËYd¨³ÖËZ§Â°‹ Œ¯ÕZŽZf‡Yt˜‡{ÄËZ»€‡½ZˀmÄ]®¼¯¥|Å {‹Ö»Y‚³€]ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ] Y|‹‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{,ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕZÅ{Y|ËÁÕY‚³€]ÕY€]Ã|ÀÀ¯dËZ¼u‚¯Y€»¾Ë€f¼Æ» Z]{€¯½ZÌ],|ÀfˆÅÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{Á|¿ÂÌa ÕZÅ{Y|ËÁÕY‚³€]{Ö]ÂyÀ¼i|ÅZ‹Ä°ÀËYÄ]ÄmÂe {Äf‹~³µZ‡YÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{Á|¿ÂÌa €]ÃÁԟZeÄfˆ¿Y{\mYÁ{Ây€],ºËYÃ{Â]ÕÁM¿©Á|À {‚Ì¿ZÅ_McZf‡YY,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹YdËZ¼u ºÌÀ¯dËZ¼uZÅZ¯Á\ˆ¯YdËZ¼uÁ{ZnËYÕZf‡Y Ä»Y{YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀºfˆÌ‡Â¯YÄ ‡Âe€Ë|» Š¿Y{ ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ ʇYÁ Ä] ÕÁM¿ ©Á|À {Y{ Ä]YÄËZ»€‡[~m,{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡¾Ì¸»ZŸÁ½ZÌÀ] |À¯Ö»dËY|ÅZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹d¼‡ ÕZŽZf‡Y{_M½Zf‡Y{Y|ËÁÕY‚³€]ÃZ]{Õ{Y|¤] ÕZÅÄ^À‹Á{ {Y|ËÁ Z» Äq€³Y d¨³ ,Œ¯ ¦¸fz» |{½Z]‚Ì»Z»YºË{€¯Z£M½Y€ÆeYYÖaMcZf‡Y _M½Zf‡Y ºË{Â]‚Ì¿½Y€ÆeYkZyÕZÅ_McZf‡YY t˜‡{ÄËZ»€‡½ZˀmÄ]®¼¯ÕZf‡Y{ž«YÁ{ Y‚³€] ÕÁM¿ ©Á|À dËZ¼u Z] Œ¯ ÕZŽZf‡Y µZ‡ÃZ»{Y{€yY‚Ì¿½Z»€¯_M½Zf‡YÕY€] {‹Ö» ºË{€¯¹ÔŸYY½M½YÂyY€§ÁÃ{€¯Z£MYZÅZ¯ÕZm dÆm{‚Ì¿½Zf‡Y½ÓZ §ÁÕÁM¿©Á|ÀY‚³Z¯Z] Y‚³€]Ö¨¸fz»ÕZÅdˆŒ¿ÖaMcZf‡YÕZźÌeÖËZ‡ZÀ‹ Հ´·Z]€£ĸu€»Á¶Ì°Œe²ÀËÂfÀ»Á‰Â»McZˆ¸mÁ |‹¹Zn¿Y |‹Z]ºÅY€§¹Â]dˆË {Y| e ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Ä ‡Âe ½ÁZ » {€¯¹ÔŸYÃ|ÀÅ|]Zf‹YŒ¯{µZ §ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ ¾Ë|ÀqZÅ_McZf‡YdËZ¼uÕY€]ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹d¨³Á cÔÌƈeį|ÀÀ¯Ö»d§ZË{ÕÁM¿©Á|ÀYd»|y ,½Z»Âe½Â̸̻¦¬‡ZeÕ~]ÄËZ»€‡ÄÀˆv·Y‘€« {Z̸̻榬‡Ze¾ÅÄ Ë{ÁÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe ¦¬‡Ze‰{€³{ÄËZ»€‡ÄÀˆv·Y‘€«cÔÌƈe,½Z»Âe ¦¬‡ZeՁZ‡|À¼¿YÂe‘ŸÔ]dËZ¼u,½Z»Âe{Z̸̻ć ÄËZ»€‡¾Ì»ZeÕY€]ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅÁ½Z»Âe½Â̸̻ d‡YcÔÌƈe¾ËYĸ¼mYZÅs€—ZÌ¿{»Õ~] {Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹Y½Z»€¯_M½Zf‡Y{Y|ËÁÄ]€§Ö°¸» d¯ZŒ» Z] {Y{€y Y {Y|ËÁ ½YÂyY€§ Z£M½Z»€¯½Zf‡Yt˜‡Y_McZf‡YÁZa¿Z¯Á\ˆ¯ lÀa ÕY‚³€] €Ìœ¿ ÖeZ»Y|«Y c|» ¾ËY µÂ— { |‹ {Y|ËÁ Ö§€ » ÕY€] ½Zf‡Y ¹Â]dˆË ½ÓZ § Z] Ĉ¸m ,ՁZ‡|À¼¿YÂeÁ֋Â»MdŸZ‡Ĉ¸m,_M½Zf‡Y ºÌe[Zzf¿Y,¾ËÔ¿MÃÁZŒ»Á²ÀËÂfÀ»dŸZ‡ ²ÀËÂfÀ»dŸZ‡ÕY‚³€],ÃÁZŒ»Á²ÀËÂfÀ»ÕY€] _McZf‡YdËZÆ¿{Á|‹¹Zn¿YÕ”uÃÁZŒ»Á [Zzf¿YZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹Á½YY~³ÄËZ»€‡Ä]ÖËZÆ¿ÄWYYÕY€] ½Z»€¯{_M½Zf‡YÖ¿Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY{Ze|¿|‹ |À‹Z]Äf‹Y{”u {ÄËZ»€‡½ZˀmÄ]®¼¯¥|ÅZ]_M½Zf‡Y {‹Ö»Y‚³€]ZŽZf‡Yt˜‡ Ö¨˜» €f¯{ ,½Z»€¯ _M½Zf‡Y {Y|ËÁ Ä»Y{Y { Á ÕÁM¿ ©Á|À ºfˆÌ‡Â¯Y Ä ‡Âe €Ë|» ,Õ{Y|¤] Z]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY ÕZÅs€—Ä]ZÅÃ|ÀÅ{[Zf‹Á½YY~³ÄËZ»€‡µZeY¥|Å Y‚³€]½Z»€¯½Zf‡Y{ÁZÀ§ÕZÅÄfˆÅÁ€Ë~aÄËZ»€‡ ÕZÅÖ³„ËÁtˀŒe¾¼“_McZf‡Y{Y|ËÁ¾ËY{ |‹ |¿{€¯¹ÔŸYY{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZ“Z¬e,{ÂyµÂv» €f¯{,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] _M½Zf‡Y Ö¿Zf‡Y {Y|ËÁ ¾Ì·ÁY { €§Ö°¸» ‰ÁŻ ©Á|ÀÕZÅ{Y|ËÁÕY‚³€]Y¥|ÅÃZ]{½Z»€¯{ ÕZÅ{Y|ËÁZ»d¨³ÄËZ»€‡ÁÃ|ËYÖ¿Z‡ºÆ]ÕY€]ÕÁM¿ µZeYœÀ»Ä]YÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{Á|¿ÂÌa €Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—Z]ZÅÃ|ÀÅ{[ Zf‹Á½YY~³ÄËZ»€‡ Á|¿ÂÌa{Y|ËÁ‚Ì¿½ÂÀ¯ZeÁºÌÀ¯Ö»Y‚³€] ºËYÃ{€¯Y‚³€]YÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{{Y|ËÁ ÕZÅ©Á|ÀZ]ÕÁM¿©Á|ÀÕZ°¼ÅÃZ]{Ä»Y{Y{ÕÁ ÕY€]ևÂ]Ä¿YˆmÕZÅ©Á|ÀÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a ÁM¿Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅs€—ÁÁZÀ§ÕZÅÃ|ËYYdËZ¼u ZÌfyY{Z^fŸY½Z»Âe{Z̸̻¢¸^»½ÂÀ¯Zed¨³ {½Z»Âe{Z̸̻ÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|À ºËYÃ{Y{Y€«Ä¿Yˆm©Á|À|ÀqZÌfyY d·Zy{¹|Ÿ{ÕÁM¿©Á|ÀºÆ»cZœuÔ»Ä]€§Ö°¸» {Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YÖaMcZf‡YÕZÅZ¯Á\ˆ¯dˀË|»{ ÁZÅ_McZf‡YÄ]YÖf·Á{½ƒ|ËZ^¿,cZœuÔ»¾ËY{ ,{ºÆ]|ËZ^¿YYZ]µ{Z e {€¯ªË‚eÁZÀ§ÕZźÌe Šz]¾ËYÕY€]ՁZ]Ádˬe|ËZ]֏yŠz]Y~· d·Á{įºÌÀ¯Ö»d«{cZœuÔ»¾ËY{ {‹€e[Y~m ZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»,dËZÆ¿{Á{Œ¿€e±‚]Á±‚] صفحه 29  šDQÿ ’# ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ ʄ å@E{ŽƒeEm£zŒ‘E*{@ |¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»½Z»€¯{_M½Zf‡Y{Y|ËÁ_McZf‡Y [~mÄ]ª§Â»,s€—ÄWYY¾Ìu{Á€‡ÁՀf¼Ì¸Ì» |¿|‹½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡YÄËZ»€‡ {įÖaMcZf‡YÕZÅÖ³„ËÁ,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] |¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»½Z»€¯_M½Zf‡Y{Y|ËÁ d‡Ys€‹¾ËYÄ] k» ÕZÅY{Y Ö¿|» ÕZÅ{€]Z¯ _McZf‡Y Հf¼Ì¸Ì» Հf¼Ì¸Ì»k»ÕZÅY{YÖ¿|»ÕZÅ{€]Z¯_McZf‡Y ÕY€]Հf¼Ì¸Ì»k»Y{Y½YÂÀŸZ]Y{ÂyµÂv» {€¯ Ö§€ » ºÌˆÌ] cÄ] \¸« Y¿ Հ̳ÁY|¿Y Y{Y,‰Á¾ËY{įd‡Y¾ËYµÂv»¾ËYÖ³„ËÁ ½Á|] į d‡Y Ã|‹ ÖuY€— Õ— Հf¼Ì¸Ì» k» Z] ,Z¼Ì] ÕY€] Ö¸°Œ» Ŀ´rÌÅ ½Á|] Á d«Á cZ¨¸e ,¾ÌËZaZ̈]k»µÂ—Z]Á®q¯Y{Y®ËYÃ{Z¨f‡Y YÁ{€¯kY€zf‡YY\¸«cZ¯€uÁcZ¿Z‡Â¿½YÂeÖ» {ÁMd‡{Ä]Y\¸«Y¿,cZ¿Z‡Â¿¾ËY‰Y{€aÕÁ w€¿,ÄÀ̇Ĉ¨«ÕZÅd¯€uՀ̳ÁY|¿YZ]¾ÌÀr¼Å ZÌ¿{»ÄËZ»€‡ d§€³ÁY|¿Y½YÂeÖ»YZ¼Ì]†¨Àe d‡Y½Z»Âe½Â̸̻_McZf‡Y¾ËY Á€‡_McZf‡Y ÖuY€—½YÂÀŸZ]Y{ÂyµÂv»‚Ì¿Á€‡_McZf‡Y Ö§€ »¾ËÔ¿MNIRlÀ‡d]—ˆÀ‡dyZ‡Á žËZÀ,~£Z¯|Ì·Âe,{Ó§žËZÀ{µÂv»¾ËY {€¯ ˆÀ‡¾ËY {Y{{€]Z¯ Áּ̋Á€faÁd¨¿,ÖËY~£ kY»YYÃ{Z¨f‡YZ]ÁևZ¼e€Ì£{€¯Z¯ÃÂv¿¶Ì·{Ä] cZŸÔ—YµZ‡YÁÄ^‡Zv»ÕÓZ]dŸ€‡Á‚»€«½Á{Z» {d]—ŠnÀ‡ÕY€]ZÅÃZ´f‡{¾Ë€eµMÃ|ËYYÖ°Ë _McZf‡Y ¾ËY ZÌ¿ {» ÄËZ»€‡ d‡Y žËZÀ d‡Y½Z»Âe½Â̸̻ ÄfyZËdˆË¹Â]_McZf‡Y Z] Y {Ây µÂv» ÄfyZË dˆË ¹Â] _McZf‡Y Ö§€ »EchinoDerm®ËƒÂ·ÂÌ]½Z¼ˆ¿Za½YÂÀŸ ½{Â]ħ€Ä]½Á€¬»Á€i»µÂv»¾ËYÖ³„ËÁ {€¯ ÁÂu{{Âm»cӐv»ÁZʼnÁÕY€]ÖÀ˂´ËZm Öf‡ÂacZ ËZ“€ËZ‡ÁZźy®ËƒÂ·ÂÌ]ÕZŽZ¼ˆ¿Za Ä]ZʼnÂa€] |¿€Ì³Ö»Y€«FullSkinÁ‰Âa€] ½Â̸̻ _McZf‡Y ¾ËY ZÌ¿{» ÄËZ»€‡ d‡Y d‡Y½Z»Âe |À¼‹ÂÅ֋³dŒat˜‡–¬§BackSkin½YÂÀŸ Ö³|À^ˆqğ¼n»¾ËYÕZʼnÂa€] |ÀÅ{Ö»Š‹ÂaY ®Ì¿Á€f°·Y½Z´Àa_McZf‡Y |À¼‹ÂÅ֋³½{Zf§YµZ¼fuYÁ{Y{ÖËÓZ]GRIP —Ä]Zž̰‡YµÂ§€´Ë{¥€—Y |Å{Ö»ŠÅZ¯Y Z]Y{ÂyµÂv»‚Ì¿®Ì¿Á€f°·Y½Z´Àa_McZf‡Y |ÀÅ{Ö»Š‹ÂaY|À¼‹ÂÅ֋³s˜‡¹Z¼e¶»Z¯ †Ì]ՀeZ]†ËZÀ¤»Á€f°·Y|À¼‹ÂÅÂfÀ¯|Ì·Âe½YÂÀŸ {ÂmÁ¾ÌÀr¼ÅÁ|¿Y{įÕYÄËÓÁ{ZfyZ‡¶Ì·{Ä]Á ֈ̗ZÀ¤»Á€f°·YÕZŀf»Â¸§ {€¯Ö§€ »{Y|ËÁ¾ËY{ |À¼‹ÂÅ֋³,cӐv»¾ËY€Ë{YÂÅÕZŵZ¿Z¯ Ö]{,Õ|ÀËY€§¦¸fz»–ËY€‹{ÁcÁZ¨f»ÕZÅl¿{ Â¿€ÅÁ½{Ây€‡,cZ]€“€]Y€]{¶»Z¯—Ä]Y ¾ËY |ÀÀ¯Ö»Հ̳ÁY|¿YÓZ]Z̈]Öf«{Z]YÕYĜv· ¾ËY ¥|Å ½ZˀfŒ» |À¯Ö» dœ§Zv» Ö³|̋Y€y ,ֈ̗ZÀ¤» Z‹ Հ̳ÁY|¿Y ˆÀ‡ ¶»Z‹ ºfˆÌ‡ |À¿Z»|À¼‹ÂÅÕZņËYÂË{ÕYY{{Y€§YÖ»Z¼eğ¼n» į d‡Y ְ̧Y€³ €´ŒËZ¼¿ Á €´‹Y{€a ,€f̼ˆ¿Y€e d‡Y ՁZ] µÂˆÀ¯ Á _Ze`· ,d¸^e ,¶ËZ]» ֋³ ÄmÂeZ] {Y{‚Ì¿Ö¿Z‡MZ̈]ՁY|¿YÃYÁ\¿,Հ]Z¯ d‡Y½Z»Âe{Z̸̻_McZf‡Y¾ËYZÌ¿{»ÄËZ»€‡ {€]Z¯,µÂv»¾ËY{Äf§Z¯Ä]Ճ·ÂÀ°eÁ‰ÁÄ] ÕZÅķ· ÕY€] ÕÂ^Ÿ Õ¸§ Հ̳ÁY|¿Y { ½M Ö¸Y €eÄfˆaÕ|À]Äfˆ]_McZf‡Y €]†À¼ËÁ€°Ì»ÖËZ¿Z‡¶«Y|uZ]µŻ{Y»ÕÁZu {Y|ËÁ ¾ËY { ‚Ì¿ €e Äfˆa Õ|À]Äfˆ] _McZf‡Y Š‹ÂaYZÅ{€]Z¯YÖ Ì‡Á¦Ì—įd‡Y€f¼Ìf¿Z‡ Ã|‹Õ|À]Äfˆ]ÁZe€eÄfˆa½YÂÀŸZ]Y{ÂyµÂv» ,[ԓZ§Á[MžËZÀs€—¾ËYÖ¸Y½ZˀfŒ» |Å{Ö» ½Z°»Y,ÁZeÄfˆaÕ|À]Äfˆ]Z]µÂv»¾ËY {€¯Ö§€ » žËZÀ ,ּ̋Á€fa žËZÀ ,Ö¿| » Á Õ{Ó§ žËZÀ {Y»ē€ŸÕZÅÃZ´‹Á€§ÁZÅd¯Z»€a‡{½Mē€Ÿ ZÌ¿{»ÄËZ»€‡ d‡YÖËÁY{ÁÖËY~£žËZÀ,ÖËZ̼̋ d‡Y½Z»Âe{Z̸̻_McZf‡Y¾ËY ÁZeÄfˆad̨̯Ä°ÀËY½Á|]Ö¿Ó—c|»Ä]YÖËY~£ Ä]YÃÂÌ»d̨̯s€—¾ËY |À¯Ö»ºÅY€§|]ZËŠÅZ¯ cÂÅZ»_McZf‡Y Äfˆaē€Ÿ|¿YÂeÖ»¾ÌÀr¼Å |À¯Ö»š¨uÁc|» ½Z°»Y‚Ì¿Á|Å{ŠËY‚§YÃZ»Á{c|»Ä]Œ¯{Y€e Z]Y{ÂyµÂv»{Y|ËÁ¾ËY{‚Ì¿cÂÅZ»_McZf‡Y {€¯|ÅYÂyºÅY€§YZÅŒ¯€´Ë{Ä]€eÄfˆacY{Z |À¼‹ÂÅÕZÅÃZ´f‡{¾Ì°‡YÖ^¿Zm¹Y·|Ì·Âe½YÂÀŸ d‡Y½Z»Âe{Z̸̻ _McZf‡Y¾ËYZÌ¿{»ÄËZ»€‡ Õ|À]Äf‡{ Á{ { d¯€‹ ¾ËY µÂv» {€¯ Ö§€ » {Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » ,|‹Y‚³€]½Z»€¯{į_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY Á\ˆ¯µ|»ÁµÂv»ÕZÅÖ³„ËÁ½ZÌ]Ä]_McZf‡Y ½ZËZa{į|ÀfyY{€a{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZŁZÌ¿ÁZ¯ ÖeY€¯Y~»Á|¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»ºÌe{Y|ËÁ d§€³cY~³ÄËZ»€‡ÁZÆ¿M½ZÌ» ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {Y|ËÁ¾Ì·ÁYÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]€§Ö°¸»‰ÁŻ€f¯{ ÕZf‡Y { {Y|ËÁ ¾ËY d¨³ ,½Z»€¯ { _M½Zf‡Y Z]Œ¯ÖaMcZf‡YºfˆÌ‡Â¯Y{ÄËZ»€‡Ä]Ã|ËYµZeY Y‚³€]ÕÁM¿©Á|ÀdËZ¼uZ]Á_McZf‡Y”u d‡€a€‡ ,ÕÁM¿ ©Á|À †ÌW {Y|ËÁ ¾ËY { |‹ ,½Z»€¯ ÕY|¿Zf‡Y Õ{Zf«Y »Y Ö´ÀÅZ¼Å d¿ÁZ » ©ZeY†ÌW,½Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za†ÌW {‚ËÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À†ÌWÁ½Z»€¯Ö¿Z³Z] |Àf‹Y{”u‚Ì¿ ½Z»€¯_M½Zf‡YÕY‚³€]ÖËY€mY|ÀËY€§Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ Z£MYZÅZ¯ÕZmµZ‡ÃZ»{Y{€yYZ»{Y|ËÁ¾ËYÕY€]d¨³ Z]‚Ì¿Ö¨¸fz»ÕZÅdˆŒ¿ ºË{€¯¹ÔŸYY½M½YÂyY€§ÁÃ{€¯ ÖËZ‡ZÀ‹ÕZf‡Y{½Zf‡Y½ÓZ §ÁÕÁM¿©Á|ÀY‚³Z¯ ‚Ì¿²ÀËÂfÀ»Á‰Â»McZˆ¸mÁY‚³€]ÖaMcZf‡YÕZźÌe |‹¹Zn¿YՀ´·Z]€£ĸu€»Á¶Ì°Œe Ze¹Z³Z ‹Z]{Y|ËÁ¾ËYÄ°ÀËY¾Ì]Z]€§Ö°¸» { ÄËZ»€‡ ½Zˀm Ä] ®¼¯ ¥|Å Z] Á ÖËZ§Â°‹ Y {€¯ tˀe ,|‹ Y‚³€] ½Z»€¯ ÕÁM¿ ºfˆÌ‡Â¯Y cZˆ¸m{”uÕY€]ºÌe,Ã|ÀÀ¯¹Z¿d^iºÌe ¾ËYYdËZÆ¿{Á|¿|‹[Zzf¿Y²ÀËÂfÀ»ÁÕ”u Á ZÅs€— ÄWYY dÆm _M½Zf‡Y { ºÌe ,{Y| e ½YY~³ÄËZ»€‡Õ‡YÄËZ»€‡[~mÁÄ¿YÁZÀ§ÕZÅÃ|ËY ,ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ÕZÅ©Á|À ,֏y Šz] [Zzf¿Y ̬֬u {Y€§Y Á ևÂ] Ä¿Yˆm ÕZÅ©Á|À |¿{€¯d¯€‹{Y|ËÁ{Á|¿|‹ Y{Á‚§YÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » ½Z»€¯{_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY{įÖaMcZf‡Y _McZf‡Y ,|¿{€¯ ÄWYY Y {Ây Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅs€— ,cÂÅZ» ,®Ì¿Á€f°·Y ½Z´Àa ,ÄfyZË dˆË ¹Â] k»ÕZÅY{YÖ¿|»ÕZÅ{€]Z¯,€eÄfˆaÕ|À]Äfˆ] ‫ٶ‬æ’”M¢D–”m–ŒexD'){DP‘#–£§m—zQ–¢D–—•r–A”U)¡›#‫ٶ‬ {‹Ö»Y‚³€]½ZÀ¼‡½Zf‡Y{_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì»Â‡ ÕZÅs€—ÁZÅ_McZf‡YÖËZ‡ZÀ‹µZ^¿{Ä]ÖËZ§Â°‹ Ä] ZŽM Ö§€ » Á |À¼¿YÂe Á [Y~m ÖaMcZf‡Y ½ZÌÀ]Š¿Y{€Ì£Z˽ZÌÀ]Š¿Y{YºŸYZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ \ˆ¯ÖÅ|]Zf‹ÕZÅÄÀ˂ŁY֌z]Ä°ÀËY¾¼“ d‡Y ©Á|ÀÕ‡Y‘ŸÔ]—Ä]‚Ì¿Za¿ÕZÅZ¯Á {‹Ö»¾Ì»ZeÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿ ¾Ì»Â‡ {Y{ |« ÕÁM¿ ©Á|À œÀ» ¾Ì¼Å Ä] ¥|Å Z] ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y { Y _M½Zf‡Y {Y|ËÁ ,Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅZ¯ Á \ˆ¯ {ZnËY dÆm ՁZ‡€fˆ] ÕZÅÃÁ€³ Á ½ZÌÀ] Š¿Y{ ,Za¿ ÕZÅd¯€‹ ÖËZ‡ZÀ‹ ZÅ_McZf‡YÖËZ‡ZÀ‹,½Zf‡Yt˜‡{Ã|ËY\uZ ÕY~³ÄËZ»€‡ œÀ» Ä] €Ë~aÄËZ»€‡ ÕZÅs€— Á Á ZźÌe ÕY€] ֋Â»M ÕZÅÃÁ{ ÕY‚³€] ,Ä¿Yˆm Ä] ZÅ_McZf‡Y Á ZźÌe Ö¿Z‡ºÆ] ,ZÅ_McZf‡Y ´f¨³¶ÀaÕY‚³€]Á½YY~³ÄËZ»€‡ÁZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ |À¯Y‚³€]Ä]€neµZ¬f¿YÄ»Z¿€]Á _M½Zf‡Y{”udÆm½Y|À¼«ÔŸ, Z‡Y¾ËY€] Z] ÖËZÀ‹M ÕY€] ½Z]M xËZe Ze |À¿YÂeÖ» ½ZÀ¼‡ ÁÃ{€¯Ä mY€»€Ë®ÀÌ·Ä]½M{¹Z¿d^iÁ{Y|ËÁ ÃZ¼‹Z]€fŒÌ]cZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]ZË |¿€Ì´] Z¼e https://www.inif.ir/web/startup-market ÁY‚³€]½Z»€¯{_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì·ÁY€fŒÌa µÂv»ÕZÅÖ³„ËÁ½ZÌ]Ä]_McZf‡Y½M֗ {Ây ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZŁZÌ¿ Á Z¯ Á \ˆ¯ µ|» Á [~mÄ]ª§Â»ºÌe‚Ì¿{Y|ËÁ½ZËZa{į|ÀfyY{€a d‡YY€«‚Ì¿_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì»Á{ |¿|‹ÄËZ»€‡ {‹Y‚³€]¾ËÁ‚«{ÕZmµZ‡ÃZ»½Z]MÁ ÁÕÁM¿©Á|Àd¼ÅÄ]_M½Zf‡Y{Y|ËÁ¾Ì»Â‡ {½ZÀ¼‡ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zad¯ZŒ»Z]ÁÖËZ§Â°‹ {‹Ö»Y‚³€]½Zf‡Y¾ËY ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅs€— Á ZÅ_McZf‡Y ÖËZ‡ZÀ‹ ½YÂyY€§ ÕY~³ÄËZ»€‡œÀ»Ä]½ZÀ¼‡½Zf‡Y{€Ë~aÄËZ»€‡ \·Z« { ½YY~³ÄËZ»€‡ €ËZ‡ d¯ZŒ» Z] Ä¿Yˆm |‹€ŒfÀ»_M½Zf‡Y{Y|ËÁ ©Á|À,ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zad¯ZŒ»Z]{Y|ËÁ¾ËY Á Ö¿Z³Z] ©ZeY ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ ,ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a Y‚³€] ½ZÀ¼‡ ½Zf‡Y ÕÁM¿ ºfˆÌ‡Â¯Y ½Y€´ËZ] ,½ZËÂnŒ¿Y{”uÕY€]Ö^‡ZÀ»d€§Á|‹|ÅYÂy ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ÕZ”ŸY ,½Z´fy»MŠ¿Y{ ÕZÅd¯€‹ ,ÁZÀ§ ÕZÅÄfˆÅ Á ZźÌe ,ZÅÃZ´ŒÅÁ„a Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅÃ|ËY Ze d‡ZÅ_McZf‡Y Á ½ZÌÀ] Š¿Y{ ¹ÓcZ»Y|«YZÆ¿MՁZ‡ÕZneÕY€]Ás€˜»Y{Ây {‹¹Zn¿Y {Y|ËÁ Á{ ÕY‚³€] ¶»Z‹ _M½Zf‡Y {Y|ËÁ µZu{įd‡Y|¿ÂÌaÁÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{ ¥|Å Z] ÖËZ§Â°‹ Á ÕÁM¿ ©Á|À Õ‡ Y €“Zu Y€«ÁÃ|‹Y‚³€]ÄËZ»€‡Ä]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅÃ|ËY½|¿Z‡ {‹µZ^¿{Œ¯½Zf‡Y{d‡Y ÕÁM¿©Á|À,ÖaMcZf‡YÕZÅÄ^À‹Á{{Y|ËÁ{ ÕZÅs€— Ö§€ » Z] Á ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅ µ|» Z] ½YY~³ÄËZ»€‡ÁÃ|ËY½Z^uZZÀ¯{ª§Â»ÖaMcZf‡Y ÕZÅs€—½ZˁÁ{‡{©Á|Àµ|»¾ËY{ d‡Y |‹|ÅYÂy®Ë€‹Ä¿YÁZÀ§ ÁÕÁM¿©Á|À‚Ì¿|¿ÂÌaÕZÅ{Y|ËÁĸˆ¸‡{ صفحه 30 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# Œ¯Ö·Z»¾Ì»ZeYZ]ÕÁM¿Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze Z] ½Y|¿Á€Æ‹ ÖËZÀ‹M ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Ö ¼m ÕYÄ¿Z‡ÁÖnËÁ€eÕZÅdÌ·Z §¹‚¸fˆ»Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze ÕYÂfv»Y¿Y|Ì·Âe€]ÃÁԟ©Á|À,Á¾ËYYÁd‡Y ÕZ”§ªË€—Y½MžËÂeÁÕYÄ¿Z‡|ÀqÁՀːe,ÖÀf» Á½Y€ËY Â]Y€§d¯ZŒ»Z]Zed§€³ºÌ¼e,ՁZn» Ö·Z»¾Ì»Ze½Â¼”»Z]Ö¿Â˂˸eĬ]Zˆ»®Ë,Ö¸»Ä¿Z‡ {Zˆ]Ö ¼m ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹YŠÌ],½YÂyY€§ZŒf¿YY†a Õ{ÁÄ]Á{Y{¹Z¿ZËÁZ¯įĬ]Zˆ»¾ËY{”uÕY€] ¹Z¿d^i,|‹|ÅYÂyŠzaZ¼Ì‡ÕZÅÄ°^‹YְˁY ½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|»ªÌ«{Ö]ZˁY{»ZÅd¯€‹ |¿{€¯ {YÁ d¯€‹ {Á|u 0ZfËZÆ¿ Á |Àf§€³ Y€« ©Á|À ‰Ôe½ZÌ]€»,ĸu€»¾ËY{ |¿|‹ՁZ‡|À¼¿YÂeĸu€» ¾ËÁ|eÄÀÌ»{֋Â»MÕZÅÃZ³Z¯ÕY‚³€]Z]Ze|¿{€¯ ÕY€]Y½Z³|ÀÀ¯d¯€‹,Z¯Á\ˆ¯s€—Áµ|»ÄËYYÁ |ÀÀ¯€eÃ{Z»M½YÁY{{‚¿{Âys€—ÄËYYÁÄ»Z¿€]{”u |Àf§ZËÃYÕ”uÕÁY{ĸu€»Ä]d¯€‹¹Zn¿Y€‡ |¿{€¯ē€Ÿ½YÁY{Ä]Y{ÂyZ¯Á\ˆ¯s€—Áµ|»Á YÖ ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÕY€]ZÅs€—¾Ë€eÃ{Z»M‚Ì¿½YÁY{ d¼ˆ«€ÅŠzaY†aÁÕ{ÁÄ]¾ËY€]ZÀ] |¿{€¯[Zzf¿Y ZÀ‹M€e€]ÕZÅs€—Z]|À¿YÂeÖ»½Y|¿Á€Æ‹,ZËÁZ¯Ĭ]Zˆ»Y Y½YÁY{Z]d¯€‹½Y€Ë|»ZË€Ë|»[YÂmÁµY‡Á|¿Â‹ ÕY~³ÄËZ»€‡s€—ÕÁ,¶ËZ¼ec{Á,|ÀÀÌ^]ºÅ Ĭ]Zˆ» \zfÀ» ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ 0Zf Ì^— |ÀÀ¯ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀļÌ]Y‚Ì¿ZËÁZ¯Ö¿Â˂˸e ¶YdŒ³Z]YZÅs€—¾ËY½YY~³ÄËZ»€‡Y~·Á|¿|À»ÀÆ] d‹Y{|ÀÅYÂy½ZÀ̼—Y{ÂyÄËZ»€‡ €yM¹Ô¯ ÕZÅd]Z«Ö¸YÄÀvÄ]ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§įÖËZÌ¿{{ ְ˽ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹,d‡YÃ|‹¶Ë|^eÖ¿ZÆm |¿Â‹Ö»[ˆv»Œ¯Õ{€^ÅYÁºÆ»ÕZÅÖËYY{Y Â¼n»Y€eY€§\eY€»Ä]ՂÌq½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÄq€³Y į¥€—€ÅYZ»Y,d‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{0ZuԘYÕZÅd¯€‹ ½Y€´ËZ]¾Ë€f¼Æ»Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹,ºÌÀ¯ÃZ´¿ |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯ÕÁM¿¹Â]dˆË Á|ÀfˆÅ|‹µZu{Äf‡ÂÌa½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ¾ËY {‹Ö»Ã{Á‚§Y‚Ì¿ZŽM{Y| e€],Á€Å,©Y€£YÖ] €¼ŸÄy€qµÂ—{,Հ´Ë{Z¯Á\ˆ¯€Å|À¿Z»ZÅd¯€‹ |À¿Z»Õ{ZÆ¿¾ËY€]ZÀ] |¿Y{ÖeÁZ¨f»Ö·Z»ÕZŁZÌ¿,{Ây Ã{€¯‰ÔeÁ|À¯‰Ôe|ËZ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À ¦¸fz»¶uY€»Z]\‡ZÀf»Y֟ÂÀf»ÕZÅY‚]Yįd‡Y ÁÖuY€—ZŽMÂÀf»ÕZŁZÌ¿ÁZÅd¯€‹¾ËY€¼ŸÄy€q Z»Y d‡ZÅY‚]Y¾ËYYÖ°ËÖ ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÁ|À¯ē€Ÿ ē€Ÿ d‡YÖ§Z¯Z¿µZu¾ÌŸ{Á¹Ó,cZ»Y|«Y¾ËYļŠ,ZŽZÌÀ]Š¿Y{Ö·Z»¾Ì»ZeÕY€]Ä¿Z«ÔyÁ|Ë|mÕZÅY‚]Y ¾ËY |‹Z]Äf‹Y{ŽzŒ»½ZËZaÁÁ€‹įdˆÌ¿ÕYÃÁ€a {Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼ÅՁZ] ¹Âƨ»įd‡Y¾ËY{€¯‰Â»Y€§|ËZ^¿įՀ´Ë{Äf°¿Á ½Y€´ËZ]ļÅÄ]ÃZ‹YÕY€]Z»ZŁÁ¾ËYį¹Â]dˆË ,ºÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y½MYZŽM¾Ì]–]YÁÁÕÁM¿ÁÂu ¹Â]dˆË|À¿Z»d‡{į¾ËY{Y{ºÆ»Z̈]¹ZÌa®Ë Հ̳¶°‹Á€³{‚Ì¿ÕÁM¿¹Â]dˆËÖ³|À·Z],Ö Ì^— ½Y€´ËZ] ¾ËY€]ZÀ] d‡Y ½Y€´ËZ] ¾Ì]Z» Ã|¿Z‡ –]YÁ ÕZ°¼Å€´Ë|¼ÅZ]į|¿€Ì´]{ZË|ËZ]ÕÁM¿¹Â]dˆË Â¿ ¾ËY À¼i ,Y|ËZa Á ̬֬u Ã{Á‚§Y ‰Y Á |ÀÀ¯ ÃZ´¿Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeµZj»¾Ì¼ÅÄ] d‡YZÅÕZ°¼Å ½Ô»ZŸ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À,½Y€ËY Â]Y€§|ÌÀ¯ ÕZÅd¯€‹,Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÂn»ÕYY{Ö·Z»{ZÆ¿Á €ÅÁ|¿€Ì³Ö»Y€«ºÅZÀ¯{½Y|¿Á€Æ‹Á,½ZÌÀ]Š¿Y{ |f¨Ì]ºÆ»©Z¨eY®ËZe|¿€Ì³Ö»Ã|Ɵ€]Y֌¬¿,®Ë |À¿YÂeÖ¼¿ZÅs€—Öy€]0Zf Ì^— |ÀÀ¯¹ÔŸYÖ ¼mÖ·Z» ÓZu |¿Â‹Ö»ª§Â»Öy€]Z»Y,|ÀÀ¯[~mY¶»Z¯ÄËZ»€‡ €Ë~aÄËZ»€‡֓Z¬f»d¯€‹–‡Âes€—ÕY€mYÄ]d]¿ ¶»ZŸ,€¬»|ŸÂ»{s€—ÕY€mYY†a,0ZfËZÆ¿Á |‡Ö» ¾Ì]Z»Y½ZˁÁ{‡Á{Y{€aÖ»s€—½MlËZf¿Ö]ZˁYÄ] cZœ¿Z]ZÅ|ÀËM€§¾ËYÄ̸¯ |À¯Ö»ºÌˆ¬e½YY~³ÄËZ»€‡ ©YÁYÁ Â]½Z»Z‡YÂn»ÕYY{Ö·Z»{ZÆ¿®ËÖ¼WY{ Ö·Z»¾Ì»ZeÃÁ€³Z¯Ä°ÀËY¾¼“,{‹Ö»¹Zn¿YY{ZÆ] Â]½Z»Z‡|¼f »½Z‡€]Zˆu,cÁ€“€]ZÀ]Ö ¼m ½YY~³ÄËZ»€‡Ze|¿YÂyÖ»Y€§ZÅs€—Ö·Z»Ö]ZˁYÄ]Y {€°¸¼ŸY֋Z¿½ZˁÁ{‡ÁÖ·Z»ÕZʼnY‚³dvY {,|¿Z¼¿Äf¨³Z¿ |¿Â‹¾X¼˜»€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹ ®Ë€‹ZÅs€—½ZˁÁ{‡{¶»ZŸ,Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze ½YÂÀŸÄ]Ã|‹[~mÄËZ»€‡¶¯YÕ|{ZÆÀeÁdˆÌ¿ {€Ì³Ö»ª¸ eÁYÄ]Ö·Z»¾Ì»Ze{‚»Z¯ |Àq Ö ¼m Ö·Z» ¾Ì»Ze ,d‡Y|Ìa į —½Z¼Å {Y{d˂» 0 j»Ö¸ËÓ{Ä]įÖËZÅd¯€‹Ä] x Ö^ˆ¿½{Â]ÓZ]Ô |ÀfˆÌ¿cÔÌƈed§ZË{Ä]|À¼«ÔŸ{Âys€—®ˆË Á½YÂe,\‡ZÀ»ĬÌiÁÄËYY½Z°»Y¹|ŸÔj»¶Ì·{€ÅÄ]ZË ZÌ¿{»Ö·Z»ž]ZÀ»Ze|À¯Ö»®¼¯,|¿Y|¿Y½M–ËY€‹ |ÀÀ¯[~mY{Ây €Œ«€ÅY,½Á{€»,½YÂmÁ€Ìa,½Y|¿Á€Æ‹¹Â¼ŸÄ]x ÕZÅÄËZ»€‡Z]Ze|Å{Ö»ÁZmY,Œ¯€‡Y€‡{Á,ÃÁ€³Á Ã{€¯d¯ZŒ»€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—½ZˁÁ{‡{,{€y |ÀÀ¯\ˆ¯Õ{Zf«Yd ¨À»Á įYÄ »Zm½Y{€³€‡Ö´ÀË|¬¿Y֌z]º¯d‡{x ZËÁԗÁÄ°‡,¾°ˆ»€Ìœ¿ՁY»ÕZÅYZ]Ä]|¿YÂeÖ» Õ{Zf«Y[€z»0Z” ]ZËֿ¿Z«€Ì£,Հfˆ¯ZyÕZÅdÌ·Z § |À¯Ö»ªË‚eÕ{Zf«Y|·Â»ÕZÅdÌ·Z §Ä],{‹€ËY€‡ YÄ »ZmÃ|ÀËM¾fyZ‡{½Y|¿Á€Æ‹d¯ZŒ»½Z°»Yx |À¯Ö»¶¬fÀ»Y ZˆuY¾ËY¹{€»Ä]Á|À¯Ö»{ZnËY ½YÂe|u{€fÆ]ÕYÃ|ÀËM{ZnËY{d¯ZŒ»d€§į {ÁZyÕZÅÖ³|ÌrÌa½Á|],Õ{ZŸ½Y|¿Á€Æ‹®Ë d‡YºÅY€§½Â¿Z«[ÂqZq Õ|̸¯Z°f]YÁ{ÁZŽZÌÀ]Š¿Y{Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]{Á|v»Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÄq€³ Ö·Z»¾Ì»ZeÖ¸Y½ZˀfŒ»YÖ°Ë0Z ˜«ZŽMZ»Y,dˆÌ¿ Á ÕÁM¿ ©Á|À ¾ËY€]ZÀ] |¿Â‹Ö» [ˆv» Ö ¼m Ö·Z»¾Ì»Ze½|‹ÖeZ̸¼ŸÁÖËY€mYZ]½Z»‚¼ÅÖËZ§Â°‹ d¯ZŒ»|ÀËY€§¾ËY{Zed§€³ºÌ¼e,Œ¯{Ö ¼m |‹Z]Äf‹Y{ÕY{ZÀ »ÁÕ|m ½Y|¿Á€Æ‹\¸£Y0ÓÁYį{Y{½ZŒ¿©Á|ÀÄÌ·ÁYև€] 0ZÌ¿Zi |À‡ZÀ‹Ö¼¿Y½MÁ|¿YÄ¿Z´Ì]Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeZ] Ä]Á|¿Y{ÖÀÌËZa0Zf^ˆ¿ՀË~a®ˆË½Y|¿Á€Æ‹YÕZ̈] ÕZÅĿ¼¿{Y| eÂÀÅįdˆz¿ÕZÅÃZ»ÁZŁÁ{ÄËÁ 0ÓZ¼fuY,d‡Y‚ÌqZ¿½Y€ËY{Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Zeª§Â» {€¯|ÀÅYÂz¿d¯ZŒ»½M{¹{€»\¸£Y Ö·Z»¾Ì»Ze‰€fˆ³ÕY€]d§€³ºÌ¼e©Á|À¾ËY€]ZÀ] |Å{¹Zn¿YºÆ»¹Y|«YÁ{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö ¼m ¾ËYÄ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅs€—½YY~³ÄËZ»€‡Ã{ÁMļÌ]x ÕZÅs€—ÕÁ½YY~³ÄËZ»€‡Ã{ÁM¶Y©Á|ÀįZÀ » ¾Ì»Ze µ|» Z] ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ €Ë~aÄËZ»€‡ d¯€‹®Ës€—€³YY~·Á|À¯Ö»ļÌ]YÖ ¼mÖ·Z» Ä]½YY~³ÄËZ»€‡Ã{ÁM¶Y,|‹½ZˁZq{½ZÌÀ]Š¿Y{ ,©Á|À¹Y|«Y¾ËY{ÁÖ»Zœf¿Y |‹|ÅYÂy{€fˆ»½Z¿M d¯ZŒ»Ä],|¿Y{Հf¼¯ՀË~a®ˆËįYÖ¿Y|¿Á€Æ‹ |À¯ªËŒeÖ ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze\·Z«{ Ö·Z»¾Ì»ZeÂ“»Z]Ö¿Â˂˸eĬ]Zˆ»®Ë|Ì·Âe x {ÂyZ¯Á\ˆ¯ÕZ”§¾Ì»ZeÕY€]ZÌ¿{»¾ÅÄ Ë{Á d§ZË{ ©Á|À Y ÄÀˆv·Y‘€« cÔÌƈe \·Z« { Y ZÆÀeįÖf¯€‹Ä]cÔÌƈe¾ËY,€´Ë{½ZÌ]Ä] |ÀÀ¯ €f§{®ËZe|À¯Ö»®¼¯,{Y{Ö´ÀË|¬¿½Z»Âe½Â̸̻ |À¯¾Å½Z»Âe½Â̸̻¢¸^»Ä]Z¯ ºÅ±‚]½YY|ˀyÕY€]LCÁ²À˂̷cZ»|y€]‚¯€¼e YZ]¾Ì¼”eÁ®Ë€veÕY€]ª§Â»Z̈]ÕZÅY‚]YYÖ°Ë ½Á‚§YÁµZ^«Y{»Ád‡YÃ{Â]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ d‡YÄf§€³Y€«ºÅZÅd¯€‹ dˆÌ¿Ö·Z»|Ë|mY‚]Y®Ëª¸y–¬§ÕÁM¿ ,dˆÌ¿|Ë|mY‚]Y®Ëª¸yZÆÀe,Ö·Z»¾Ì»Ze{ÕÁM¿Z»Y ÁZmY {‹Ö»¶»Z‹ºÅY{Âm»ÕZÅY‚]Y{{Â^Æ]Ä°¸] ÕZÅd¯€‹Ö¸YÕZŁZÌ¿YÖ°Ë ºÌ¿‚]Հ´Ë{µZj»|ÌÅ{ ÄËÁÄ],d‡YÖÅZ³Z¯ķ‡ZËZ¯€f§{|ˀy,½ZÌÀ]Š¿Y{ ±‚]Ä¿Zf‡M{Á|¿YÃ{€¯|‹Ö¼¯įÖËZÅd¯€‹ Y ÖËZŽZ¼fyZ‡ ,©Á|À ,µZ‡ Ze |ÀfˆÅ ½|‹ ÃZmY \·Z« { Á |ˀyÖ» ÕY{Y |uYÁ Z] 0Z“€§ µ|»¾ËYZ»Y {€¯Ö»Y~³YÁZŽMÄ]®Ì¸¼e•€‹Ä] Ä]|À¼«ÔŸÕZÅd¯€‹Ä°ÀËYĸ¼mY,d‹Y{ÖeÔ°Œ» YÖËZÅ|uYÁ½Z¼Å0Z§€|ËZ],cÔÌƈe¾ËYYÃ{Z¨f‡Y ¾ËY {Â]Ã|Ë{­Y|eZŽMÕY€]©Á|Àį|¿|ˀyÖ» Ȭ¿,dÌ «Â»,ƒY€f»™Zv·Y{Â]¾°¼»ÕY{YÕZÅ|uYÁ |‹Z]Äf‹Y|¿Õ{Zˁ\‡ZÀeZÅd¯€‹ZÌ¿Z] Á cÔ°Œ»¾ËYļÅ,Y€mYÃÂv¿{®q¯€Ì̤e®ËZ]Z»Y d§€³ ºÌ¼e ©Á|À , µZ‡ €yYÁY { |‹ ¶u µ|»ÕZmÄ]YÖÅZ³Z¯ķ‡ZËZ¯€f§{|ˀycÔÌƈe Ä]֗Zˆ«Y‰Á€§µ|»Z],®Ì¸¼e•€‹Ä]ÃZmY ÕZÅd¯€‹,|Ë|mµ|»¾ËY{ |À¯dyY{€aZÅd¯€‹ ÕZn¯ €Å { Y ÕY{Y |uYÁ €Å |À¿YÂeÖ» ½ZÌÀ]Š¿Y{ ©Á|ÀÁ,|¿€z],|¿Y{ZÌ¿įՃY€f»ÁȬ¿€ÅZ],Œ¯ ZŽMÄ]|uYÁ½MÃ|‹ևZÀ‹Z¯¢¸^»|{¦¬‡Ze |uYÁ®·Z»ZÅd¯€‹,Y|f]Y½Z¼ÅY |Å{Ö»ZfyY ¾Å{cÔÌƈeĬÌiÁ½YÂÀŸÄ]0Zf«Â»|À‡Z»Y,|ÀfˆÅ {€Ì³Ö»Y€«©Á|À €j¯Y { c|» ¾ËY ֗ ÕZfyZ‡ cZuԏY ¶Ì^« ¾ËY Š¿Y{ÕZÅd¯€‹dËZ“\¸m¥|ÅÄ]©Á|ÀcZ»|y |‹µZ¼ŸY½MÖËY€mYÕZÅ|ÀËM€§d·ÂƇÁ½ZÌÀ] ¾Ì»ZeYZ]{Ã|¿YÕÁM¿®ËÖ ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze Œ¯Ö·Z» ÁÖuY€—½ZÆm{d‡YÖ·Z‡|ÀqįÖËZÅY‚]YYÖ°Ë ¾Ì»Ze,{Â]Ã|‹ÄmÂe½MÄ]€f¼¯½Y€ËY{Z»Y,Ã|‹Y€mY ,{ZÆ¿®ËÄ¿,Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze{ d‡YÖ ¼mÖ·Z» ½Y|¿Á€Æ‹Y,֫¬uÁ̬֬u{€§ZÅ|Ä°¸]ÁZÅÃ{Ä°¸] Ö·Z»¾Ì»Ze{|À¿YÂeÖ»ZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹ZeÄf§€³ ®Ë€‹½M½ZˁÁ{‡{Á|ÀÀ¯d¯ZŒ»s€—®Ë |¿Â‹ ½Y|¿Á€Æ‹d¯ZŒ»Ö´ŒÌ¼ÅÁÖ¸YÕZÅŠ·ZqYÖ°Ë ¾°¼»,ž«YÁ{ d‡Y{Z¼fŸY,ZÅs€—Ö·Z»¾Ì»Ze{ {Ây½ZËZÀ‹MÁ½Zf‡Á{Ä]|À¿YÂf]|¿Á€Æ‹|Àqd‡Y ÄËZa€]{Z¼fŸYZ»Y,|ÀÀ¯d¯ZŒ»ZŽMs€—{Á{Z¼fŸY ®ËÄ]|¿YÂeÖ¼¿Á{Y|¿Õ{Zˁ{€]d̼̼ZËÁÖËZÀ‹M ¶Ë|^eÕÁM¿¹Â]dˆË{ÄmÂe¶]Z«Ö·Z»¾Ì»Zež^À» į|¿Y{{ÂmÁÖËZÅʇYÁ,Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze{ {‹ ZÅs€—,ZÅʇYÁ¾ËY |¿Y{Ã|Ɵ€]YՁZ‡{Z¼fŸYĨ̛Á Ä]{Z¼fŸYʇYÁÄ]¹{€»Á|ÀÀ¯Ö»Ö]ZˁYd«{Ä]Y €Ë~aÄËZ»€‡ ÕZÅd¯€‹ Á ZÅs€— d»Ô‡ Y ,ZŽM |ÀÀ¯Ö»Y|Ìa€—Zy½ZÀ̼—Y ,½Y€ËY Â]Y€§ d¯€‹ į d‡Y Öe|» ,Z» Œ¯ { Ö]ZˁYÖ ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze½Ô»ZŸ½YÂÀŸÄ]YÖËZÅd¯€‹ ÖËZÅʇYÁ½YÂÀŸÄ],½Ô»ZŸ¾ËYÁd‡YÃ{€¯Ö§€ »Á €Å |ÀÀ¯Ö»¶¼Ÿ½Y€Ë~aÄËZ»€‡Á½YY~³Ä ËZ»€‡¾Ì] ¾ËYÄ]|¿YÂeÖ»,Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»ZeÄ]|À¼«ÔŸd¯€‹ Ö§€ » ZŽM Ä] Y {Ây s€— Á ,Ã{€¯ Ä mY€» ½Ô»ZŸ Ö·Z»{Âm»ž“ÁÁª]Y‡և€]Z]½Ô»ZŸ¾ËY |ËZ¼¿ d^ˆ¿,s€—ÕYÂfv»Ö]ZˁY¾ÌÀr¼ÅÁ,d¯€‹ÖÀ§Á s€—d‡Y¾°¼»ZŽM|¿€Ì³Ö»ºÌ¼es€—‰€Ë~aÄ] Ö]ZˁYÃÁ€³Z¯YYs€—½MZŒf¿YÁZmYZË,|ÀÀ¯{Y |¿€Ì´]Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze Ä]d]¿ÃZ´¿M,{€Ë~b]Ys€—Ö ¼mÖ·Z»¾Ì»Ze,¶»ZŸ€³Y ¶»ZŸ,ĸu€»¾ËY{ |‡Ö»½Y|À¼«ÔŸÄ]Ö¿Z‡Ô—Y ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Á¹{€»¹Â¼ŸÄ]Ys€—Ze|À¯Ö»‰Ôe Á |À¯ Ö§€ » Ä¿Yˆm ÕY~³ÄËZ»€‡ Ä] |À¼«ÔŸ ÕY~³ÄËZ»€‡ ½Y‚Ì» |À¿YÂeÖ» 0Z^«Z f» ‚Ì¿ ½Y|À¼«ÔŸ ¾Ì»Ze Õ°‡ ¶»ZŸ Öf¿€fÀËY ÃZ´ËZa ªË€— Y Y {Ây c|uÁÖ¸Ÿ ÕÂƼmd‡ZËÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¶»ZŸcZÌņÌW Ä»|¬» ,|ËMÖ»½ZÌ»Ä]Ö·Z»¾Ì»ZeYd^vÖf«ÁÄq€³ ,|Àf§YÖ»/¹YÁ|Ì¿YÂz]/cÔÌƈe{ZËÄ]žË€‡ÕZ̈] Ö³‚]Z̈]ÕZÌ¿{Ö·Z»¾Ì»Zeįd‡Y¾ËYdÌ «YÁZ»Y ¾ËYÄ],{‹Ö»Ã{Á‚§Y‚Ì¿½Md ‡ÁÄ]Á€Åįd‡Y ē€ŸYZ]Ä]Õ|Ë|mÖ·Z»cZ»|yÁZÅY‚]YįZÀ » ¾Ì»Zeį|‹Z]¾ËYºÅ½M¶Ì·{¾Ë€f¼Æ»|ËZ‹ {‹Ö» €Å|À¿Z»ºÅÖ·Z»½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeÁ{Y{Ö³‚]YZ],Ö·Z» ÕZÀ »Ä],ÕÁM¿Z]Ze|ÀÀ¯Ö»‰Ôe,Հ´Ë{Z¯Á\ˆ¯ ¾ËYYՀfŒÌ]ºÆ‡,|Ë|mcZ»|yÁcӐv»ª¸y ÕZÅYZ]{d]Z«,€´Ë{½ZÌ]Ä] |ÀÀ¯{Ây½MYYYZ] Ö·Z»ÕZÅY‚]Y¹ÁY|»ē€ŸÁÕÁM¿ÕY€]Ö¿Y€ŒÌaÄ]Ö·Z» d‡YÃ|‹¶Ë|^e|Ë|m Ö°ËÄ]Ze|ÀÀ¯Ö»‰Ôe,Ö·Z»ÕZÅY‚]Y¾ËYY¹Y|¯€Å ÕY€] |ÀÅ{x‡Za½Z³|¿€Ì³cZ»|yYÖÅÁ€³ÕZŁZÌ¿Y Á¾Ë€eÖ¼Ë|«YÖ°ËįÕ|Ì·ÂecÔÌƈe{µZj» ž]ZÀ»Ã|ÀÀ¯¾Ì»Ze,d‡YÖ·Z»ÕZÅY‚]Y¾Ë€eÃ|‹ÄfyZÀ‹ ZfyYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe®ËÄ]¹YÁ\·Z«{YÖ ]ZÀ»Ö·Z» YZÌ¿{»cY‚ÌÆne,½M®¼¯Ä]Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeZe|Å{Ö» 0Z^«Z f»Á,|À¯ՁY|¿YÃYÕ|Ì·Âe|uYÁ®ËÁ,ÕY|ˀy Ã|ÀÀ¯¾Ì»ZeÄ]•Zˆ«Y\·Z«{Y¹YÁ¢¸^»,Öe|»Y| ] |¿Y{€³Z] ֗Zˆ«Y‰Á€§cÔÌƈe,€´Ë{µZj»®Ë½YÂÀŸÄ]ZË ®Ë½ZˀfŒ»Ä],d‡YYZ]ºÆ»cÔÌƈeYÖ°Ëį {» ÕÓZ¯ Ze |À¯Ö» ®¼¯ Ã|À‹Á€§ ZË Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe Ä] •Zˆ«Y \·Z« { Y ½M ¢¸^» Á ,|¿€z] Y ½Z‹€œ¿ ՀfŒ»,cÔÌƈe¾ËY{ž«YÁ{ |¿Y{€b]Ã|ÀÀ¯¾Ì»Ze {Y{€aÖ»0Y|¬¿Y‰€œ¿{»ÕÓZ¯d¼Ì«YÖ¯|¿YŠz] Ã|À‹Á€§ Ä] ,Ö·Z» ž]ZÀ» Ã|ÀÀ¯¾Ì»Ze Y ½M Ö«Z^·Y Á |¬¿Y{ÂyÕÓZ¯Ã|À‹Á€§,Z¯¾ËYZ] |À¯Ö»dyY{€a d‡YÃ|ˀy֗Zˆ«YY½MՀfŒ»Z»Y,d‡YÄfyÁ€§ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{ÕÁM¿ \m»Ä],ÕÂƼmd‡ZËÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À ¾Ì»Ze,½ZÌÀ]Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹YdËZ¼u½Â¿Z« į©Á|À {Y{Ã|Ɵ€]Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ö·Z» ֻ¼Ÿ{ZÆ¿®Ë½YÂÀŸÄ]Y{ÂydÌ·Z §µZ‡Y Ö·Z»d»|yÂ¿YŠÌ],d‡YÃ{€¯Z£MÖf·Á{€Ì£ Á ÕY~³ÄËZ»€‡ ,Ä»Z¿d¿Z¼“ ,cÔÌƈe Ã{Y¿Zy { ZŽM{Y| eį½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]ՁZ‡|À¼¿YÂe |Å{Ö»ÄËYY,d‡YÃ|̇d¯€‹{Á|uÄ]0Y€ÌyY ֗Ã|‹{ZËÃ{Y¿Zy\·Z«{©Á|ÀcZ»|yÂ¼n» Y‚Å®Ë{‚¿Ä]€Ì´¼ŒqŠÆmZ]€ÌyYµZ‡ºÌ¿ÁÁ{ {Y| e,d‡YÕÁM{Z˽ZËZ‹ {‹Ö»¢·Z]½Z»Âe{Z̸̻ Ö¿ZÌÀ]Š¿Y{dÌuԏÖ]ZˁYį½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »–‡ÂeZŽM ,d‡YŠËY‚§YµZu{Äf‡ÂÌa—Ä],{€Ì³Ö»c {Âm»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Z¯Á\ˆ¯,€´Ë{Õ‡YÁ {‹Ö»€e±‚]Á±‚]lË|eÄ]‚Ì¿ Õ´z‡Za|¿YÂf]Ä°¿MÕY€]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À dË»Z»Á|‹Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ã|ÀËY‚§ÕZŁZÌ¿ ‚Ì¿{ÂyZeÃ{€¯‰Ôe,{Z‡ª¬v»Ö]ÂyÄ]Y{Ây Õ|Ë|m Ö·Z» cZ»|y Á ZÅY‚]Y Á |‹Z] ÁM¿ Õ{ZÆ¿ ©Á|ÀcZ»|yŠÌaµZ‡|ÀqZe,µZj»ÕY€] |À¯ē€Ÿ ¾ËYÄ]µZ‡YZ»Y {Â]‚¯€¼f»cÔÌƈe€]0Ze|¼Ÿ ÕZÅZ¯Á\ˆ¯{Ä¿Yˆm€Ë~a€˜yÕY~³ÄËZ»€‡,‡ ½{€¯ÖeZ̸¼ŸÁÖuY€—Z]Ád§€³Õ|m‚Ì¿Y½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZ°¼Å Z] į d‡Y €zf¨» ®ÀËY ,|Ë|m Y‚]Y |Àq Á ŠÅÁ„a ÕZÅ©Á|À Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ ÕY~³ÄËZ»€‡½ZÌÀ]Š¿Y{s€—Ä]®Ë{‚¿{,ÕÁZÀ§ d‡YÃ{€¯VC€Ë~a€˜y ŠÌa µZ‡ |Àq Ze ©Á|À ,€´Ë{ µZj» ®Ë ½YÂÀŸ Ä] –‡Âf»Á®q¯0Ze|¼ŸÕZÅd¯€‹Ä]®¼¯ÕY€]ÕY‚]Y ½Z‹Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§¾ÅÕY€]®¼¯|À»ZÌ¿įÖËZa¿ cÔÌƈe,ZÅd¯€‹ZÌ¿ªÌ«{Ä ·Z˜»Z]Z»Y d‹Y|¿,|¿{Â] Ä]į{€¯ՁY|¿YÃYY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹¾ÅÄ Ë{Á ¢¸^»|{,ĬÌiÁ½Á|]Ze|À¯Ö»®¼¯ZÅd¯€‹ صفحه 31 ӂӃƔȖɘȫǭɗӀǗɗƝɘȼȡɗǑȻǵ  šDQÿ ’# ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ °ˆ¿ÂËÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÃZ´‹Z]–‡ÂeՀ°§dÌ°·Z»֐zeZÀÌ]Á¾Ìfˆz¿ÕY‚³€] ÁÖf̼¯ZuÕZŽZ»Z‡dËZ¼uZ]½ZÌÅZ´Œ¿Y{Á½ZÌÀ]Š¿Y{‚¯Y€»,Za¿ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÕY€]°ˆ¿ÂËÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÃZ´‹Z]–‡ÂeՀ°§dÌ°·Z»֐zeZÀÌ]Á¾Ìfˆz¿ {{€³Ö»Y‚³€]½Y€ËYÖ]ZeZf‡YºfˆÌ‡Â¯YZ]–^e€»ÕZž¼n¿Y ÁZÅd¯€‹{Հ°§dÌ°·Z»ÁÕÁM¿dˀË|» |»ÁÁZŒ»Հ«Z]½Y€»Z¯|̇€f¯{–‡ÂeįՀ°§dÌ°·Z»֐zeZÀÌ]Á¾Ìfˆz¿ª§Â»½ZÀˀ§MZ¯Հ^yÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] ÕY€]Հ°§dÌ°·Z»Ây{Õ{€]Z¯ÁÖ¼¸ŸhuZ^»¾Ë€eÁZeÄ]įՁZn»֋Â»MÃÁ{¾ËY {{€´Ì»ÄWYYdÌ·Z §ÁÂu¾ËY{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Ó—Ĭ]Z‡Z]Á½Y€ËYÕZŽZ»Z‡ ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿ÃZ´‹Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä»ZÀÌÅY³ÃÁ{½ZËZa{ {{€³Ö»Y‚³€]Ö·YdŸZ‡YÁ€Å½Z]MdËZ¤·Y{Y{€aÖ»ÖÅZ´Œ¿Y{ÁZa¿,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅZ¯Á\ ˆ¯ €] |ÀËZ¼¿¹Y|«Y¹Z¿d^iÄ]d^ˆ¿www.unescotech.org°ˆ¿ÂËÕÁZÀ§ÁÕÁM¿ÃZ´‹Z]dËZ‡Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»½Y|À¼«ÔŸ {{€³Ö»ÄËYY½Z³|ÀÀ¯d¯€‹Ä]°ˆ¿ÂË ÉÁZÀ§Áʼ¸Ÿd¿ÁZ »,ÉÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁÊfËZ¼ucÔÌƈeÄWYY¾ÌÀr¼ÅŒ¯ÖaZeZf‡MºfˆÌ‡Â¯YÁÕÁZÀ§¹Â]dˆËdËZ¼uÁÃ|‹¹Zn¿YÕZÅÖ´ÀÅZ¼Å Z‡Y |À¿YÂeÖ»¹Z¿d^iÄv¨{daneshbonyan¦Ì¨ze|¯ÄWYYZ]ÉZÀ§Áº¸ŸÉZƯZa{€¬fˆ»ÉZÆf¯€‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÉZÅd¯€‹¹Z¿d^iÉY€]ÊËZ§Â°‹ÁÉÁM¿©Á|ÀÁ |¿Â‹|À»ÀÆ]dËZ¼u¾ËYÕZËY‚»Y Y Ö°Ë ÄËZa Š¿Y{ ÕZÅdÌ·Z § d¼‡ Ä] d¯€u €]Ö°f»{Zf«YYÖËZÅÕY€]Œ¯Ö¸YÕZÅ{€^ÅY ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÁZÀ§ÕZÅ|uYÁ |‹Z]Ö»d¨¿ Z¬]ÕY€],|Ë|m{Zf«YºËY{YZa{Ö¸Y½Y€´ËZ]½YÂÀŸÄ] ÕZÅ|¿ÁYÖÅZ³M¾¼“ÖfˆËZ]ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y{ Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve¹Zn¿YZ],–^e€»ÁÂu{ÕÁZÀ§Ö¿ZÆm ÕZŁZÌ¿Z]\‡ZÀf»cZ»|yÁcӐv»ÄWYYÄ]d^ˆ¿ Zf‡Y{ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y|Ë|mÕZÅYZ]ª¸yÁ½ZˀfŒ» |À¿YÂeÖ»cZŸY€fyYd^iÕZÅÃZ´ËZa¥Y|ÅY¾ËYÄ]Ö]ZÌf‡{ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁZÀ§ÕZÅ|uYÁÕY€]ÕY~³€ÌiZeŠ¬¿ |ÀËZ¼¿Z¨ËY½ZÌÀ] €¬fˆ» ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Á ÁZÀ§ ÕZÅ|uYÁ ÊËZËY‚» Y ɀ̳ÀÆ] Z] ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕZÅ­Za { Z] ­|¿Y ÄÀ˂ŠÁ ½Z» ¥€ Z] |À¿YÂeÊ» ʳ|»M€Ë{ YcZŸY€fyYd^iÕZÅÃZ´ËZa{{Âm»ÕZÅÃ{Y{YÃ{Z¨f‡Y |À]ZËÖÅZ³M{Ây֐zeÁÂuÄ¿YÁZÀ§cÓÂve¾Ë€yM ÕZÆÌmÁ€yÁtËZf¿d^iZ]|À¿YÂeÖ»ZŽM¾ÌÀr¼ÅÁ ÕZÅÃZ´ËZa{{ÂyÄ ‡ÂeÁªÌ¬veÕZÅdÌ·Z § ¼¸» Ydœ§Zv»ÕY€]ZÆ¿MÖfËZ¼uÕZŹ‚Ì¿Z°»YY€fyYd^i |¿€Ì´]ÀÆ]Z^«ÕY{€]Öb¯€]Y€]{{ÂyµÂv» €j¯Y į ÉZÅ\̇M Y Ê°Ë |Å{Ê » ½ZŒ¿ ZÅʇ€] Œ¯ { ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ Á ÁZÀ§ ÕZÅ|uYÁ Yɀ̳ÀÆ]‰ÁYÊÅZ³M¹|Ÿ|ÀfˆÅÄmY»½MZ] ʸ¸¼·Y¾Ì]Y€fyYd^iÉZÅÃZ´ËZa{{Âm»ÉZÅÃ{Y{ ÕÁM¿ÃZ´‹Z],Š·Zq¾ËYž§ÉY€]ÁÁ¾ËYY d‡Y YÃ{Z¨f‡YZ]{Y{€œ¿{½Y€Æe{°ˆ¿ÂËÕÁZÀ§Á {Հ°§dÌ°·Z»ÁY€fyYd^iÁÂu|ÌeZ‡Y¾Ë€eÃ|] 0 »Z¯ÃÁ{Œ¯ ÁZÀ§ÕZÅ|uYÁÖËZÀ‹MÕY€]YÕ{€]Z¯Ô ,Հ°§dÌ°·Z»ÕZÅ{€^ÅYZ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Á ÃÂv¿¾ÌÀr¼ÅÁՀ°§dÌ°·Z»ÁZ¯Á\ ˆ¯µ|»Ę]Y ZŽM¶Ì¸veÁZÌ¿{»ÕZÅÃ{Y{kY€zf‡YÁÂnfˆm Y‚³€]֐zeZÀÌ]Á\·Z«{ÁɁZn»c]Y įՀ°§dÌ°·Z»֐zeZÀÌ]Á¾Ìfˆz¿ |ËZ¼¿Ö» dˀË|» |»ÁÁZŒ»Հ«Z]½Y€»Z¯|̇€f¯{–‡Âe ½Y€ËYÕZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹{Հ°§dÌ°·Z»ÁÕÁM¿ ÄËYYdÌ·Z §ÁÂu¾ËY{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¿Ó—Ĭ]Z‡Z]Á Y{‹Ö»ÄfyY{€aּƻÕ|̸¯huZ^»Ä] {{€³Ö» ĸ¼m Հ°§ ÕZÅÖËYY{ Š¬¿ Á {Zf«Y ¾Ë¿ ºËY{YZa cZœuÔ»ÁՀ°§dÌ°·Z»©Â¬uZ]–^e€»ÕZÅ{Y{Y€« Հ°§ dÌ°·Z» ÕZÅ{€^ÅY –^e€» ÕZÅÖ³|ÌrÌa Á Ę]Y ÖÅZ´Œ¿Y{Á ½ZÌÀ]Š¿Y{ Á Za¿ ÕZÅd¯€‹ ÕY€] ÁZa¿ÕZÅd¯€‹{Հ°§dÌ°·Z»ÁZ¯Á\ ˆ¯µ|» Z]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZa¿d¯€‹Ę]YÖÅZ´Œ¿Y{Á½ZÌÀ]Š¿Y{ dÌ°·Z»Z]–^e€»cÔ°Œ»Հ°§dÌ°·Z»ÁY~³ÄËZ»€‡ dÌ°·Z»ÖÅZ´Œ¿Y{Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZa¿d¯€‹{Հ°§ ÕZa¿d¯€‹{cZŸY€fyYՁZ‡ÕZne{€°ËÁÁՀ°§ ½MÃZ´ËZmÁZ]ÕÁM¿{€°ËÁÖÅZ´Œ¿Y{Á½ZÌÀ]Š¿Y{ cZœuÔ»ÁÖÅZ´Œ¿Y{Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZa¿d¯€‹{ ėÂ]€»Հ°§dÌ°·Z» ZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdXÌÅÕZ”ŸYÁ|ÌeZ‡Y Z‡Y¾Ì¼Å€] Ö¸yY{ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ½ZËÂnŒ¿Y{ ֌ÅÁ„a ‚¯Y€» Á ,½Y€°f^» ,¾Ì¨Œf°» ,¾ÌŸ€fz» Œ¯ Y kZy Á ,½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZÅd¯€‹ |‹Y ½Y€Ë|» Á ½YÁM¿ ½ÓZ §Á½YY~³ÄËZ»€‡,½YY~³½ZÌÀ]ÖÅZ´Œ¿Y{ÁZa¿ ÕZÅÂfÀ» Á ½YY~³ÄËZ»€‡ ÖaMcZf‡Y ºfˆÌ‡Â¯Y ֏yŠz]ÁÖf·Á{½ZÀ¯Z¯ÖaMcZf‡Y¹Â]dˆË €e€]ÕZÅ|¿€]Š¿Y{ÁZ¯ÁÕYħ€uÁÖ À§½YÂ»MŠ¿Y{ ÁÕÁM¿ÃZ´‹Z]dËZ‡Ä]Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»Á€ŒÌaÁ Ä]d^ˆ¿www unescotech org°ˆ¿ÂËÕÁZÀ§ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y¹Z¿d^i صفحه 32 ӀǗɗƔȻȖ ӀƔɅȩǗʗ ӂȷȳȍ ȺȷƽȼƓ ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗ صفحه 33 ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ ½Y€ËY|‹‚¯Y€»ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÖ¼¸Ÿ¾¼n¿YY ½Y€ËYÕÁM¿ÕZŽZ»Z‡ÁÕÁZÀ§ÕZÅ­ZaÖ¼¸Ÿ¾¼n¿YZe Ä°¸],¹Z¿{ZÆÀeÄ¿€Ì̤e¾ËY {Y{€Ì̤eÕÁM¿ÖuY¿Á |À¯Ö»µZ^¿{įÖ§Y|ÅYÁ¾¼n¿Y¾ËYÕZÅÄ»Z¿€]{ ÕZÅ­Za ¾¼n¿Y {Y{ ½ZŒ¿ Y {Ây և¼¸» —Ä] ZÅÄËÁ{Z»Y,d‹Y|¿¹Z¿{€Ì̤eÄq€³Y‚Ì¿ŻMÕÁZÀ§ |‹½Â³€³{ZÅÄ»Z¿€]Á { ¾¼n¿Y į ÕYÄ£|£{ Á ©Â§ cZŸÂ“» ­{ Z] ¾Ì·ÁYY,Äf‹Y{ÁŠÌaÕZÅÄËÁÁÕZ¯Ä»Z¿€]¾ËÁ|e ZeºË|‹½M€],\zfÀ»ÀË|»cPÌÅdÌ·Z §ÕZŁÁ {Ây Â¿ { ,¾ËÁ|e ½Z» { į Y ¾¼n¿Y Ä»ZÀ‡Z‡Y ½MÁÃ{€¯ÖÀÌ]Z]|‹Ö»Ö¬¸eÖ«€f»Á|»MZ¯Z̈] ºÌÀ¯ºÌœÀeÕZm–ËY€‹Z]€eª^˜À»Á€e¦˜ À»Y cY€Ì̤eYMdˀj¯YZ]¾¼n¿Yֻ¼Ÿž¼n»,Ä¿Zfz^‹Ây €f§{ÕZ°¼ÅZ]|Ë|mcY{ZÆÀŒÌa d§€Ë~aYÕ{ZÆÀŒÌa €œ¿YÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁÖ¼¸ŸÕZž¼n¿Y Á|‹{|n»և€]Öf‡{ÓZ]¾Ì¿Y«Z]c€ËZ¤»¹|Ÿ Ö¼¸Ÿ ¾¼n¿Y Y ~³ |Ë{€³ |ÌËPe Ö¯|¿Y cY€Ì̤e Z] Õ‡Ä]½Y€ËY|‹‚¯Y€»ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za ÕZÅ­Za Ö¼¸Ÿ ¾¼n¿Y ½YÂÀŸ Z] ¾Ë¿ ÕZÅdË»P» {ÁÁÕY€]Öf€§½Y€ËYÕÁM¿ÕZŽZ»Z‡ÁÕÁZÀ§ {µZ §֏yÁÖf·Á{ÂÀf»½Y€´ËZ]Á½Y|À¼«ÔŸ ¾ËYZ]º·Zv‹ÂyÁ{ÁM{ÂmÁÄ]½Y€ËYÕÁM¿¹Â]dˆË |¿YÂeÖ»½ÂÀ¯YºÅÁ|‹€eY|ËZaºÅ¾¼n¿Y,|À¸]¹Z³ ÁÖ¼Ë|«¾Ì^—Zz»ZÌ¿Õ´z‡ZaÖ¿Z»€ÅYŠÌ] |‹Z]Âƛ¿ ¾ËYįÕÁM¿ÕZŽZ»Z‡ |ÀfˆÅÕÁM¿ÕZŽZ»Z‡ žË€‡ ÕZÅֿ³€³{ Ä]€ne µZu { ½Z‹{Ây ZŁÁ Ä]YÖËZ”§Y‚§Y¹€¿ÁY‚§Ydz‡ Z̬»{-|ÀfˆÅ |¿ÁMÖ»{ÂmÂ]ÕÁM¿dˆË¹Z¿ Öf«Á ,½M Y €f¼¯ |ËZ‹ Á Äf‹~³ ÄÅ{ Á{ {Á|u Ze {Â] ¾°¼» ,|‹Ö» ÕÁM¿ ¹Â] dˆË Y d^v Á|‹‚¯€»€Ìœ¿ÖËZŽZ»Z‡Ö¿Á{ÕZ”§ĸZ§Ô] įÖ·Zu{,{‹{Z^f»¾Å}Ä]ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaZË ÕÁM¿¹Â]dˆËYZ»Ö¬¸e,‡¾ËYÄ]ZŵZ‡½MY |ÀÀ¯Ö»Z¨ËYŠ¬¿½M{Ö¨¸fz»½Y€´ËZ]ÁÃ{€¯€Ì̤e ,ÕÁM¿ ‚¯Y€» ,|‹ ‚¯Y€» ,ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕZÅ­Za ÕZÅÃÁ€³ ,€Ë~a€˜y ½YY~³ÄËZ»€‡ ,ZÅÃ|ÀÅ{ [Zf‹ ÖuY¿,ÖÅZ´Œ¿Y{|Ë|m֌ÅÁ„aÕZÅÄfˆÅÁ֋Â»M €eZ§{ ,ÕÁZÀ§ ÕZÅÁ|ˀ¯ ,ÕÁM¿ ª—ZÀ» ,ÕÁM¿ ,ÕÁZÀ§ ֐ze ½YY‚³Z¯Á Zŀ¯Á€] ,ÕÁZÀ§ µZ¬f¿Y ÕZŽZ»Z‡ Y ÖËZŵZj» Á €Ë~a€˜y ÕZÅ©Á|À — Ä] Äf‹~³ ÄÅ{ ֗ \¸£Y į |ÀfˆÅ ÕÁM¿ |ÀÀ¯Ö» dÌ·Z § Á Äf§€³ ¶°‹ ½Y€ËY { ÕY{ÖÀ » ÄÌÆe¾Ì]Ö¿Z»ĸZ§{€³Y{Â]|ÅYÂz¿Ö^n eÕZm ¹Â]dˆË{|Ë|mÃYÁ®ËZ]½M_ZqÁ\¸˜»¾ËY ¹ÂŒ]ZÀ‹MÕÁM¿ ¾¼n¿Y¾Ë€eÃ|‹ÄfyZÀ‹į{Â]¶^«µZ‡lÀa{Á|u ÕZÅ­ZaÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾¼n¿YYY{Ây¹Z¿ÁÂu¾ËY{ ÕÁZÀ§ÕZÅ­ZaÖ¸¸¼·Y¾Ì]¾¼n¿Y|Ë|m¹Z¿Ä]ÕÁZÀ§ ½Z³{Y|¼f »Ö¸Ÿ ¾¼n¿YÀË|»cPÌņÌW €Ì̤eµZu{ZÌ¿{įºËÂÀ‹Ö»Öˇ€ÅYZŁÁ¾ËY 0Z^ˀ¬eZ»¥Y€—Y–Ìv»€Ì̤eÁZ]€´Ë{ÖeZ^ŸÄ] d‡Y ¾ËY d‡Y ¾Å€^» Á t“YÁ ,Ã|‹ Äf§€Ë~a ļŠÕY€] ,ZÅÕÁM¿Ã|ÌËY{Ây,ºÅ€‡dŒaÁžË€‡cY€Ì̤e ©Z¨eYÁÁ€Åį|ÀfˆÅ֟ÂÀf»cZŸY|]YÁcZŸY€fyY Ĝv·Y½M{Ö¿Z³|¿ÃÂv¿Á¾Ì»ÀÆqÁ|Àf§YÖ» d]Zi ‚Ìq pÌÅ €´Ë{ Á€»Y |ÀÀ¯Ö» ‘Ÿ Ĝv· Ä] d‡YÖ¼WY{€Ì̤e¶Y{ÂyÃ|¿Z»d]ZiÄr¿MÁdˆÌ¿ ½Z¯Yֿ³€³{µZu{Ä »Zm€fˆ]{įÖËZÅÕÁM¿ ,ZÅd¯€‹–‡Âe\¸£Y-|ÀfˆÅZ»¥Y€—Y–Ìv»¦¸fz» \—Zz»į|¿€Ì³Ö»cÖ¿YY{€aÃ|ËYÁZÅ_McZf‡Y dˀË|»{Öf·Á{Á֏yŠz]d¯ZŒ» ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za ÕÁM¿‚¯Y€»{ZnËYÕÂaZ°e{ ÕÁM¿YdËZ¼uÁÄ ‡Âe{Հ°§dÌ°·Z»Š¬¿ ÁֻԇYÕZÅŒ¯ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÄ°^‹ ÕÁZÀ§ևZ¼¸bË{ Ã{YÕ|Æ»½Z”» ½Y|¿Z»ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿Ä°^‹€Ë|» ÕZÅZ¯Á\ˆ¯|‹ÕZźˆÌ¿Z°»µÂ—{€ÌyYÕZŵZ‡ ‰€fˆ³Á{ZnËYµZu{Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZÅŒ¯Ä¿YÁZÀ§ {½Y€´ËZ]¾Ì]ÕZ°¼ÅÕY€]Ö^‡ZÀ»Õ´·Y,|‹Z]Ö» ‚¯Y€»ÁZÅ{ZÆ¿ÁÁ€»Y |‹Z]Ö»½Y€ËYÕÁM¿¹Â]dˆË dÌ·Z § µZu { ÕYÀ˂m ֟¿ Ä] į ½Y€ËY ÕÁM¿ ½Z]|¿YÂf]į|¿Y{ÕÁM¿Á‚Ì·ZeZ¯®ËÄ]ZÌ¿-|À‹Z]Ö» ÕZÅḑ€›Հ̳Z°]{ZÅZfyZ‡¾ËY¾Ì]YÖ¯€fŒ» ‚¯Y€»ÁZÅZfyZ‡½|‹¶Ë|^eZ]Y~· |À¯{ZnËY­€fŒ» ½YÂeÖ»ÕÁM¿[ZÅÄ]ÕÁM¿¹Â]dˆË{µZ §{Âm» ÕZÅdÌ·Z §ÁŠ¿Y{µ{Z^eÕY€]ÕYÄ°^‹d‹Y{Zœf¿Y Ö¿Zˆ¯ÕY€]ž§ZÀ»½|¿Z‡€j¯Y|uÄ],­€fŒ»ÖeZ¬Ì¬ve ½ZÌ»ÕZ°¼ÅLZ¬eYÕY€]֘Ìv»ÄWYY,|ÀfˆÅ€Ì³{į ¶ˆ¿Y|ËZaÁÖ´Àŀ§,Õ{Zf«YÄ ‡ÂeYdËZ¼uÁ¹{€» |ÀËZ¼¿ºÅY€§YÃ|ÀËM {Y{ՁZ‡Ä°^‹Ä]ZÌ¿½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YY|¿YºŒqª¬ve ½|̇{¾ÌËZadŸ€‡|ÅZ‹ՁY»ÕZÅZfyZ‡{ZnËY Ä]ÄmÂe|‡Ö»€œ¿Ä] ºÌfˆÅY|¿YºŒq¥Y|ÅYÄ] ¹Â]dˆËd̨̯ZÆÀeÄ¿{Âm»ÕZÅZfyZ‡ՁZ‡Ä°^‹ {YՀfŒÌ]ÕY~³‰YÄ°¸]|Å{Ö»Ä ‡ÂeYÕÁM¿ Š¿Y{ÕZÅd¯€‹{ZnËYdŸ€‡Á|À¯Ö»{ZnËYÄ »Zm ¶¼°»ÕZÅḑ€›ÁÕYÄf‹¾Ì]¶»Z e{ÄËÁÄ]½ZÌÀ] |Å{Ö»ŠËY‚§YY €ÀŸ ZÆq ZÅ|¿ÂÌa Á ZÅdÌ «Â» ,½Y€´ËZ] ,ZÅdÌ·Z § |ÀÀ¯Ö» ՂËÄËZa Y ¹Â] dˆË į |ÀfˆÅ ևZ‡Y {½Y€ËYÕÁM¿¹Â]dˆËևZ‡YŠ·Zq,|‡Ö»€œ¿Ä] Är¿MœÀ» |‹Z]Ö»½Y€´ËZ]½ZÌ»ZÅ|¿ÂÌa€“ZuµZu d‡Y,|À¯Ö»ŽzŒ»½Y€´ËZ]½ZÌ»{YµZ¬f¿Yį ÁcY‚ÌÆne |‹Z]cÁZ¨f»|¿YÂeÖ»ZŵZ¬f¿Y¾ËYÕYÂfv» {įÕÁZÀ§ÕÁM¿[ZÅ ZÅÄËZ»€‡,}¨¿,cZŸÔ—Y,{Y» d¯€‹YŠÌ]½ÂÀ¯Ze½Y€ËYÕÁM¿¹Â]dˆË{ ¶uZ»0Z ˜«|‹¾ËY d‡YÃ{€¯Y|ÌaÂƛ½ZÌÀ]Š¿Y{ ÕZźˆÌ¿Z°» { €ÌyY ÕZÅÄÅ{ { ÖËZÅÕY~´f‡Ż įÕÂv¿Ä] d‡YÃ{Â]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯|‹ ‚¯Y€» Á ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ­Za Y ŠÌ] Հ̳¶°‹ d‡ZËÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »įÖÆmÂeZ]0Y€ÌyYÁ¦¸fz»|‹ Äf‹Y{ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ÁÕÁM¿‚¯Y€»{ZnËYÄ]ÕÂƼm ÁÕÁM¿Ä ‡ÂeÖ·Âf»ÕZÅ{ZÆ¿Á‚¯Y€»Y֟ÂÀe,d‡Y -|‹Z]Ö»‰€fˆ³ÁՀ̳¶°‹µZu{½Y€ËY{ÕÁZÀ§ dÆmµZ‡Y|¿YºŒqՀ³Ö·ÂeYּƻŠz]į Y|{ÃZnÀaª¬veÁ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹{ZnËY ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y¶v»YŒ¯Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·Âe Ö§|Å ¾ÌÀq ª¬ve |‹Z] Ö» ZÅZfyZ‡ ¾ËY Ã|Ɵ€] Z]0Z§€Á|‹Z]Ö»ÕÁM¿¹Â]dˆË‰€fˆ³Á€³{ ÃZ³|Ë{€]Õ|¬¿{Y|¿Zf‡YZedÌ«ÔyY-ÕÁM¿ ©Ôy€»YÄ]Zj»Ä]ÕÁM¿ ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§ÁÂu½Z³ƒYÁš¨¸e{¿Ö·Âve ÖÀˀ§MZ¯ Ä ‡ÂeÁÖuY€—{ÖËZ”§d̨̯Ä]ÄmÂed̼ÅY ÕÁM¿ª—ZÀ» ÁÂu{M&AZeR&DY®ÌeZ¼fˆÌ‡ÕÁM¿ ZÌ·Y€f‡Y{»d»Ô‡ Ä ‡Âe{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|ÀÕZÅŠ·Zq ÕÁM¿¹Â]dˆËY|ËZa {ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y¹Â]dˆËªÌ¬vecZ»Y‚·Y ½Y€ËY صفحه 34 ϐࣞࣔ ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# Öf·Á{Á֏yŠz]d¯ZŒ» ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZadˀË|»{ ÖÀˆv»¹ZÆ·Y ½ZÅÁ„aŠ¿Y{ÁZÀ§¾Å}Ĉ‡Â»ÀË|»dXÌÅ”ŸÁ¶»ZŸ€Ë|» ¢Ezm)¦z‘Ot• ¢D–—•F)§;–›dM—+D@ ®Ë ½YÂÀŸÄ] Հ°§ dÌ°·Z» ©Â¬u ÁÁ€»Y ևZ‡Y ÖfyZ‡€Ë Á Õ{Zf«Y ºÆ» ¹‚Ì¿Z°» į Ã|‹ [ˆv» ÕÁM¿ Ö¸» ¹Zœ¿ ÕY€] |‹ÁÕÁM¿ŠËY‚§Y\m»½MYdËZ¼u ÕZÅ|ÀËM€§ €] ÃÁԟ Y€Ë -{{€³Ö» Õ{Zf«Y Ä]‚Ì¿YÕÁM¿ÁdÌ«Ôy,Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve dËZ¼uÁdˬe,\Ì£€eÖ¨¸fz»ÕZÅÃÂ̋ ¾ÌÌ eÁºÆ»Z̈]¶»ZŸdËZ¼u¾ËY |À¯Ö» Ճ·ÂÀ°e µZ¬f¿Y cZ^m» ¶Ìƈe { Ã|ÀÀ¯ { ÖmZy ÕY~³ÄËZ»€‡ \¸m { ‚Ì¿ Á {‹Ö»Ö¬¸e‚Ì¿Õ{Zf«Y¾Ì »ÕZÅŠz] ½YÂÀŸÄ]Հ°§dÌ°·Z»©Â¬udˬeÖ§€—Y hŸZ] ÕÁM¿ Äy€q Õ Ã|ÀÀ¯ ¶»Z¯ Ĭ¸u ÁÃ|‹¾ÌŸ€fz»Á½YÁM¿ÕY€]Â̴¿Y{ZnËY ,{‹dËZ¼uÕÁM¿ÕZÅÂ̴¿YYįÖ¿Z» Á|Ì·ÂeŠËY‚§YÁՃ·ÂÀ°ed§€ŒÌaÄ]€nÀ» ,Հ°§dÌ°·Z»©Â¬uY€Ë{{€³Ö»ÕÁÀÆ] ğZ‹Y Á Äf‹Y~³ €ÌiPe ‚Ì¿ ÕÁM¿ ZŒf¿Y €] ÕZŁÂn»Y¿YÕZ˜ŸYªË€—Y,ž»YÂm{½M Ä] {{€³Ö» žË€ˆe ,ÕÁZÀ§ Y ÕY{€]ÀÆ] YÕYğ¼n»Հ°§dÌ°·Z»©Â¬uÖ¸¯— Y֋Z¿cY€iYYįd‡YÖeY€¬»Á¾Ì¿Y« {ÁÃ{€¯dËZ¼u€Œ]Z°f]YÁdÌ«Ôy,€°§ Ä]{Á|v»Õ{Z»©Â¬uՀ‡®ËZf‡Y¾ËY Ã|¿ÁM|Ë|aÄ]Ö¼WY{ÕÂÀ »©Â¬uÁ½Z» ÀÆ] ŠËÂy €iY Y Ze |ËZ¼¿Ö» LZ˜ŸY ½M |ÀÀ¯ ÕY~³ÄËZ»€‡ ÄÀÌ» ½M { ZË Ã{€] ÕYY{ ÕZÅd¯€‹ Á ZŽZ»Z‡ œÀ» ¾Ë|] ÕZÅÖËYY{ ¹Zœ¿ ÖÅ|¿Z»Z‡ Ä] Öf]Z« d˂» ÕZÅ{ÁZf‡{ Y d¿Z̏ Á š¨u ÕY€] ,Հ°§ ½Y‚Ì» €] €»Y ¾ËY Á Äf‹Y{ ZÌ¿ {Ây Ä¿YÁM¿ ªÌ¬ve ÕY€] €Ë~aÀ—Zz» ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡ cZ»|yÁcӐv»ՁZ‡ÕZneÁÄ ‡ÂeÁ |‹Z]Ö» Y~³€iY ‚Ì¿ ZŽZ»Z‡ ¾ËY Ä¿YÁM¿ ,ÕZv¿Y ©Â¬u Ä] Ö]ZÌf‡{ ™Zv· ¾Ë|] ºÌ°veÁY€fyY‰Á€§ZËÖÅ{†¿ZˆÌ·d€§ cÁ€“Ã|ÀÅ{½ZŒ¿,YZ]{d¯€‹ÃZ´ËZm ¶Zuž§ZÀ»ÁՀ°§dÌ°·Z»©Â¬uÄ]ÄmÂe |‹Z]Ö»½MY ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU {ÖÀ̼y¹Z»YՁÁZŒ¯‰Â»M‚¯€»{ՁÁZŒ¯ ķ‡¾Ë|Àq¶Ì^«Y{ÂyÕZÅdyZ‡€ËY֌z]k€¯ µZ¬f¿YÁZ]ÕÁM¿‚¯€»֏yŠz]ZÌfyY{Y Á‚ÌÆneÄ]¹Y|«Yd¯€‹¾ËYÁÃ{Y{Y€«Zf‡ÁÕÁZÀ§ Zm d‡YÃ{¼¿ÕÁM¿‚¯€»®ËdˀË|»ÁՁY|¿YÃY ¾ËY{įÕ|Ì ‡ |ÀÆ»¹Âu€»YºÌÀ¯Õ{ZË{Y{ |¿|̌¯Õ{ZˁcZ¼uZf‡Y {֏yŠz]d¯ZŒ»¹|Ÿ¶ËÓ{YÖ°Ë|ËZ‹ ¾ËYÕZÅ®ˆËÄ]€fŒÌ]ÄmÂe½Y€ËY{ZÅ­ZadˀË|» cZ^ŸÄ] d‡Y½MÕZËY‚»Ä]Ö§Z¯Z¿ÄmÂeÁÕZ°¼Å Ä°ÀËY½ZÌ]Á½YÂÌ·Ö·Zyļ̿Ä]ÄmÂeZ]Č̼ÅZ»€´Ë{ ÕY€mYÁ½{€¯®ˆËYd‡YcÁZ¨f»Z»Œ¯–ËY€‹ Z§€œÀ»ZnÀËY{ ºÌÀ¯Ö»~ucÁZ¨f»ÕZŵ|» Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿Ä̬]Á¹Â¸ŸcYÁÁZÅ­Za½Y€Ë|» Ä]Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿Á{Y€§YYÕYğ¼n»Ä°¸],|ÀfˆÌ¿ ÕZÅÃÁ€a ¹Zn¿Y { ֏y Šz] d¯ZŒ» Á Š¬¿ ÃZ³|Ë{ ¾ËY Z] Ŀ¼¿ |ÀfˆÅ ÄmÂeÖ] ÖfyZ‡€Ë ÕY€mYÕY€]֏yŠz]ÕZÅ{ZÆÀŒÌaÄ]ÖÆmÂeÖ] Äfˆ]YÁÕZÅ{ZÆ¿Ä]Z¯½{€b‡ÁµZ¼‹½Y€ÆeÃY{YM º¸ŸÕZÅ­ZaÃY{Y{µZu€Å{ d‡Yd»Â°uÄ] d^j»ÕZÅÄ]€neY|ËZ]Z»ÕÁM¿ÖuY¿ÁÕÁZÀ§Á ÕY‰ÁÁZŵ|»µZ^¿{Ä]ÁºË€Ì´] {{ÂyÖ¨À»Á Š¬¿įd‡YÕYÁÂuÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ ºÌ‹Z]|Ë|m į€fÆ]Äq d‡Y²¿€aZ̈]½M{֏yŠz] º¸ŸÕZÅ­ZadˀË|»{֏yŠz]ḑ€›YZ» |‹Z]dz‡Z¯¾ËYÁ€‹|ËZ‹ ºÌÀ¯Ã{Z¨f‡YÕÁZÀ§Á Z»Y,ºÌ‹Z]Äf‹Y|¿Öf‡{ÓZ]ÕZÅ{ZÆ¿Ä]Ö¿Y|Àq|Ì»YÁ ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÕZ‡ÁÁ½YZ°¼ÅÄ]¾»Ä̏Âe |ÀÀ¯d¯€ud¼‡¾ËYÄ]¹|«Ä]¹|«įd‡Y¾ËY ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za{Y€ÌyYYd¯€u¾ËYYÖËZÅĿ¼¿ ՀfŒÌ]ÕZÅÕÁM¿|ÅZ‹d‡Y|Ì»Y ¹{€¯Ã|ÅZŒ»{‚Ë ºÌ‹Z]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZadˀË|»{ d‡Y­Za ‰Y‚³ { •Âˆ^» — Ä] ©Â§ ÕZŵ|» Y ®Ë€Å €]ÃÁԟÁ|¿YÄf§€³Y€«և€]{»ZaÁY½Â̼̈¯ Šz]µÁYµ|»c|»Y{d¯ZŒ»YĿ¼¿dŒÅ¾ËY ¶ËÓ{€fÆ]­{ÕY€] d‡YÃ|‹ÄWYY֏yÁÖf·Á{ ¾ËY½Y€Ë|»Z]Õ”uÕZÅÄ^uZ»,PPPž§ZÀ»Á |Å{Ö»½ZŒ¿lËZf¿ d§€³¹Zn¿YÕÁM¿ÖuY¿ÁZƯZa cÁZ¨f»ZÅĿ¼¿¾ËYY®Ë€Å{d¯ZŒ»¶ËÓ{į { ֏y Šz] d¯ZŒ» ª˜À» d‡Y Ã|ÌrÌa Á ,Öf·Á{ÕZÅÄÀ˂Å{ÖËÂmħ€Y€eY€§ZÅÃÁ€a¾ËY ª¸ f» ÕZÆfyZ‡€Ë Á ֓YY Y Հj¯Y|u Ã{Z¨f‡Y ½YÂeYÃ{Z¨f‡YZfËZÆ¿Áֻ¼ŸÁÖf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿Ä] cZ^ŸÄ] d‡Y֏yŠz]ÕÁÀÆ]ÁÖfˀË|» ÓZ] {Y» Ä] {Á|v» –¬§ d¯ZŒ» ¾ËY ž§ZÀ» €´Ë{ ÖËZ¿YÂe¹|Ÿ|À¿Z»Հ´Ë{¶ËÓ{Ŀ¼¿€Å{Á{‹Ö¼¿ { ֏y Šz] ÖËZ¿YÂe Á Öf·Á{ Šz] ÖËY€mY ¶ËÓ{|¿YÂeÖ»€´Ë{½Z ¨ÀË}ÕZÅÕ|À¼¿YÂeYÃ{Z¨f‡Y ½ZŒ¿lËZf¿ |‹Z]d¯ZŒ»Â¿¾ËYÕY€]ÕYÃ|ÀÀ¯ž¿Z« YÁ‚Ì·ZeZ¯Š¬¿|¿YÂeÖ»֏yŠz]į|Å{Ö» Y½Z ¨ÀË}Ö»Z¼e½{€¯€Ì³{ªË€—YÁ|À¯ՁZ] {ZnËYdÆm{Ä »ZmÁd À,ZÅÃZ´Œ¿Y{,d·Á{¶Ì^« ½|‹€Ì³{ |À¯d¯€uÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y®Ë{ZnËY ZÆÀeÄ¿­€fŒ»¥Y|ÅYÄ]Ö]ZÌf‡{ÕY€]֏yŠz] ՁZ‡ÕZnehŸZ]Ä°¸]{‹Ö»ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YhŸZ] |Ë|mÕZÅÕÁM¿Ö§€ »,ÄËZ»€‡[~m,cZ¬Ì¬velËZf¿ |‹|ÅYÂyµZ¤f‹Y{ZnËYÁÕ{Zf«YÄ ‡ÂeZfËZÆ¿Á dˀË|»ÁÄ ‡Âe,{ZnËY{֏yŠz]d¯ZŒ» ®ˆË½Á|]Öf·Á{Šz]ÕY€]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za ֿ¿Z«ÕZÅdË{Á|v»¶»Z‹ZÅ®ˆË¾ËY {Â]|ÅYÂz¿ Ö]ZˁY,ZÅÃÁ€aĿ³¾ËYÄ]֏yŠz]{ÁÁÕY€] ÁÕZÅÄÀ˂Å{d¯ZŒ»ÃÂv¿ÁÃÁ€aÖ·Z»ÖÀÌ]Š ÌaÁ d¯ZŒ»ÕY|ËZaÁ½ZˁÁ®ˆË½Y‚Ì»Ö]ZˁY,ZÅ|»M{ Y|¿YºŒq ®Ë Ä] ½|̇ ZfËZÆ¿ Á ½Y€v] –ËY€‹ { d‡YÕÁM¿ª—ZÀ»Á­ZaÄ ‡ÂeÕY€]­€fŒ» Á{ZnËY|ÅZ‹Z»½Y€ËY{Äf‹~³µZ‡dˆÌ]֗{ Öf·Á{ÕZÅ{ZÆ¿dËZ¼uZ]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÄ ‡Âe cZ—Z^eYÕZÅÄ¿ZzeYÁ,ZÅÃZ´Œ¿Y{,¹Â¸ŸcYÁ¶Ì^«Y d¿ÁZ »¾ÌÀr¼ÅÁՁÁZŒ¯ÁÁ€Ì¿,cZŸÔ—YÕÁZÀ§Á ÕZÆ·Z‡{ ºËYÃ{Â]ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÕZÅ­Za†Ì‡PeÄ]|À¼«ÔŸ֏yŠz]‚Ì¿€ÌyY d‡YÃ|‹Öf·Á{Šz]d¯ZŒ»½Á|]ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ Áº¸ŸÕZÅ­ZaÃY{Y{֏yŠz]d¯ZŒ»Ŀ¼¿ {ZÆmcYÁĿ¼¿½YÂÀŸÄ] d‡Y{Á|v»Z̈]ÕÁZÀ§ µZ^«Y½Z̼ˀ¯Ö¨˜» ÕZÅ­ZaÖ¼¸Ÿ¾¼n¿YÁZŒ»Á |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ ½Y€ËYÕÁM¿ÕZŽZ»Z‡ÁÕÁZÀ§ ÕZ°¼ÅZ]ZaÁY½Â̼̈¯ÕÁZÀ§µZ¬f¿Y‚¯€»0Y€ÌyY ÕÁM¿ ª—ZÀ» Á Ö¼¸Ÿ ÕZƯZa Ö¸¸¼·Y ¾Ì] ¾¼n¿Y Š¬¿½M{į|¿YÃ{€¯€ŒfÀ»YÕYÄˀŒ¿IASP {» Y Öf·Á{ ÕZƯZa dˀË|» { ֏y Šz] YÕYďÔyÄWYYZf‹Â¿¾ËYY¥|Å |¿YÃ{Y{Y€«և€] ½Y€ËY{½MlËZf¿YÃ{Z¨f‡Y½Z°»Yև€]Á‰Y‚³¾ËY ÕY€]PPPÖf·Á{Á֏yŠz]d¯ZŒ» d‡Y ÁZ°Ë€»M,ZaÁY{ÖfyZ‡€ËÕZÅÃÁ€a½{€¯ÖeZ̸¼Ÿ ¾Ì·ÁYYÖ°Ë d‡YlËYՀ»YZÌ¿{ÕZÅŒ¯YÕZ̈] Ä]©€‹Հ‡Y€‡¾ÅMÃYdyZ‡½MÕZÅĿ¼¿¾Ë€fÆ]Á d¯ZŒ»ªË€—Y d‡YºÅ{Â¿½€«{Z°Ë€»Y{[€£ Հf¼¯ÄÀ˂ÅZ]|¿YÂe Ö»Öf·Á{Šz],֏yŠz] Šz]€´Ë{¥€—YÁ|À¯ÖeZ̸¼ŸÁµ€fÀ¯YZÅÃÁ€a ÕY€] Öf€§ ZÅÃÁ€a { ÕY~³ÄËZ»€‡ Z] ֏y ¾ËYd̬§Â»ÕY€] |‹Z]Äf‹Y{ÕÁM{‡Á|»M{\ˆ¯ d‡YºÆ»Z̈]ÃÁ€aÕZÆ°ˆËÖËZ‡ZÀ‹,d¯ZŒ»Â¿ |¿Â‹¦Ë€ e|ËZ]ÃÁ€a{‡Á‰Y\ˆ¯ÕZƋÁÁ Ä]{ÂyÕZÅÕ|À¼¿YÂeY|À¿YÂeÖ»¥€—Á{€ÅÄnÌf¿{ ÁÃ{¼¿\ˆ¯{‡Z¯ÄnÌf¿YÁÃ{€]ÀÆ]\‡ZÀ»Âv¿ |ÀÀ¯ÖÀˀ§M‰Y¹Â¼ŸÕY€] dˀË|»{֏yŠz]d¯ZŒ»YÃ{Z¨f‡YÕY€] µY‡Á{Ä]|ËZ]ÕÁM¿ÖuY¿ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZƯZa ½{€¯ÖeZ̸¼ŸÃÂv¿Áµ|»Ä°ÀËYµÁY {Y{x‡ZaÕ|̸¯ |ÅYÂyĿ´qZƯZadˀË|»ÁÄ ‡Âe,{ZnËYÕY€]PPP PPPÕZÅÖ³„ËÁ€“ZuµZu{Ä°ÀËY¹Á{µY‡Á.{Â] Á{¾ËYÄ]x‡ZaÕY€].dˆÌqÕÁM¿ÖuY¿ÁZƯZa{ ÕZƯZaÕY€]ÁÄÌÆeIASP–‡ÂeÕYÄ»ZÀŒ‡€aµY‡ {Y{½ZŒ¿և€]¾ËYlËZf¿ |‹µZ‡Y¾¼n¿Y¾ËY”Ÿ ÕY€] ֏y Á Öf·Á{ Šz] ÕZ°¼Å µ|» ć į Á ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕZƯZa dˀË|» Á ½{€¯ ÖeZ̸¼Ÿ c|»Y{d¯ZŒ»µÁYµ|» {Y{{ÂmÁÕÁM¿ÖuY¿ dˀË|»ÁÄ ‡Âe,{ZnËY{֏yÁÖf·Á{Šz] ¾Ë€elËYįµ|»¾ËY{ d‡YÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZƯZa Šv]ZÀ¯{Z¯ÕY|f]YY֏yŠz]d‡Yµ|» Jumpinµ|»Ä]į¹Á{µ|»{ {€Ì³Ö»Y€«Öf·Á{ {ZnËYY†aÁÃYÄ¿ZÌ»{֏yŠz],d‡YÂƌ» µ|» |À¯Ö»d¯ZŒ»­ZaÃY{YÁÄ ‡Âe{­Za dˀË|»ÁÃY{Y{Z§€֏yŠz]d¯ZŒ»¹Â‡ .ÕÁM¿ÄÌuZ¿®Ë,ÃZ´Œ¿Y{€Å {€¯ÂnfˆmºÅZÀ¯Ä¿YÁM¿ ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ Z^‹Y Á $JJORPHUDWLRQ º¯Y€e Ĭ˜À»½Y€´ËZ]ֿ´¼ÅZ¿ÁÂÀeÁ‡®ËYÁM¿ Öˇ Y +HWHURJHQHLW\ of &RPSRQHQWV |ÀfˆÅÕÁM¿ÄÌuZ¿®ËÖ§€ »{¹Ó•Á€‹,€´Ë{ ÄÌuZ¿®Ë½YÂÀŸÄ]Ö¿Z»¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{¥€—Y ÁZÀ§ Z¯Á\ˆ¯ ¶«Y|u į |‹ Ö§€ » ÕÁM¿ Äf§ZË|‹ÁÄf§€³¶°‹ÃZ´Œ¿Y{cÁZn»{ÁM¿Á ÁZÀ§į|Àf‹Y{”uÖËZÅğ¼n»,¾ËY€]ÃÁԟ {Â] dËZ¼uÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Հ̳¶°‹YZ»Y|¿{Â^¿ Z¯ÕZÅZ”§,|‹‚¯€»,ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹|À¿Z»|¿{€¯Ö» €Ë~a€˜yY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹ÁÖ¯Y€f‹Y ÕÁM¿ ÄÌuZ¿ ®Ë ŠËY|Ìa Á {ZnËY {» { hv] {‹ÃZ‹YÄf°¿¾ËYÄ]d‡YÕÁ€“Z»Yd‡Y¶¨» ¥Y€—Y{YÕÁM¿ÄÌuZ¿ÃÁ€a|¿YÂeÖ»ÖÅZ´Œ¿Y{į ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Y֟ÂÀeÁº¯Y€eį|À¯¦Ë€ e{Ây €³Y |‹Z] Äf‹Y{ {Ây cÁZn» { Y ÁM¿ ZË ÁZÀ§ { d‡Y ¹Ó |‹Z^¿ ֘ËY€‹ ¾ÌÀq |mYÁ ÖÅZ´Œ¿Y{ {ZnËYYį|À¯¾ËÁ|eYÖËZÅÄ»Z¿€]ÁZÅd‡ŻY|f]Y {ÂycÁZn»{ZÅZ¯Á\ˆ¯Y֟Âf»¦Ì—|‹Á d‡Yc|»Ö¿Ó—Á€]½Z»Õ|ÀËM€§¾ËYÁ|À¯dËZ¼u |À̌À]€¼iÄ]ÕÁM¿ÄÌuZ¿®Ë\·Z«{¹Zn¿Y€‡Ze ‚Ì¿ÖuY¿¾ËYÄ ‡ÂeÁ{ZnËY,Ã|ÀËM{|ËZ‹Ád‡Y ZfyY{ÂyÄ]YŒ¯Ä¿ÓZ‡Äm{Â]Y¦Ë{®Ë €Å į d‡Y ¾ËY Y€mZ» dÌ «YÁ Z»Y µZu ¾ËY Z] |Å{ ÕÁM¿ÖuY¿®Ë{ZnËYÕY€]¹Ó–ËY€‹ÖÅZ´Œ¿Y{ €Å¥Y€—Y{ÕÁM¿ÕZÅÄÌuZ¿dˆÌ¿Y€«Á{Y|¿Y Ö¨¸fz»ÕÁM¿ÖuY¿Z‡Z‡Y{€Ì´]¶°‹ÖÅZ´Œ¿Y{ ZŽM Հ̳¶°‹ { ZÅÃZ´Œ¿Y{ į |ÀfˆÅ ½ZÆm { ÕZÅ{ZÆ¿Ö»Z¼eÁÃZ´Œ¿Y{ÖeZ^ŸÄ] |Àf‹Y|¿֌¬¿ ®ËZÆÀeÖÀˀ§MZ¯‰Á€aÕZÅ{ZÆ¿ÖfuÁ֌¿Y{ ÕÁ½M |ÀfˆÅÕÁM¿ÖuY¿ŠËY|Ìa{Ä°‡ÕÁ ÕZÅZ¯Á\ˆ¯ÖÀ̌À¼Å{|ËZ]YÕÁM¿ÖuY¿Ä°‡ €¨ mZ“€Ì¸Ÿ ¦Ë€‹ÕÁM¿ÄÌuZ¿ ZÀ‹Z¯ µZˆ°Ë ֗ ÕÁM¿ ÕY~´f‡Ż |¿Á և€] Z] Ä ‡Âe { Ö^·Zm ½Zˀm Հ̳¶°‹ ÄmÂf» Äf‹~³ ºË‹Ö»Œ¯{Ä¿YÁM¿ÁÄ¿ZÀˀ§MZ¯ÕZźfˆÌ‡Â¯Y Ä] ¥Â˜ » Ä°¸] ÃZ´Œ¿Y{ –¬§ Ä¿ Z]¾ËY į Ö¿Zˀm Ä]įÖËZÅd‡Ż d‡YÃ|‹ZÅÃZ´Œ¿Y{¥Y€—YÕZ”§ ÕYÂË{ZuY€eY€§ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§Ä ‡ÂeµZ^¿{ ÕZÅÄq¯ÁZŽZ]ZÌyįÖËZÅd‡Ż d‡ZÅÃZ´Œ¿Y{ ZŒÀ» d‡Y Ã{Y{ Y€« ¥|Å {» Y ZÅÃZ´Œ¿Y{ ¥€—Y Á€‹¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{YÖ¿Zˀm¾ÌÀq{ZnËY ÄÌuZ¿¹Z¿Ä]Õ|Ë|m¹Âƨ»YÖËZ¼¿ÁZ]ÃZ´Œ¿Y{ |‹ µZ‡ÃZ»Õ{{Z]¾Ì·ÁYÕY€]¦Ë€‹ÕÁM¿ d§Z] { į dyY{€a ÁM¿ Ö¼fˆÌ‡Â¯Y ¦ÌÂe Ä] Áº¸Ÿ­ZaÁ{Â]Äf§€³¶°‹ÃZ´Œ¿Y{¥Y€—YՀƋ Z”§¾ËY€´¸ÌƈeÁ€^ÅYŠ¬¿{‚Ì¿ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ Ö¿Zˀm€³Z£MÖ»Âƨ»¾ÌÀqYÖËZ¼¿Á |‹Ö§€ » ÕZÅÄÌuZ¿ sZff§Y Á ՂËÄ»Z¿€] |ÅZ‹ ÁÁ€»Y į |‹ dÌ]€e ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁM¿ ÄÌuZ¿ |À¿Z» ¦¸fz» ÕÁM¿ ,ÖËZ^—Z^— Ļԟ ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁM¿ ÄÌuZ¿ , |» Š¿Y{€Æ‹Á½ZƨYÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿ÄÌuZ¿ ÖuY¿{ZnËY|‡Ö»€œ¿Ä] ºÌfˆÅ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ Õ|̸¯Öf‡Ż½YÂÀŸÄ]ÃZ´Œ¿Y{¥Y€—Y{ÕÁM¿ Ã|‹s€˜»ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÄ ‡Âe{ صفحه 35 ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# {Y|¿Zf‡YZedÌ«ÔyY-ÕÁM¿ ©Ôy€»YÄ]Zj»Ä]ÕÁM¿ÃZ³|Ë{€]Õ|¬¿ ª¸˜»Հ]Z{¼v» ֻԇYÕZÅŒ¯ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÄ°^‹ÖËY€mY€Ë|» |Àf§YÖ¼¿¶°eÁ€a¾ËÁ|eÁZÅ|ÀËY€§ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y€°§ [Zne€]ÄÌ°eZ]ÁÕ{ÂƋYZÅÃÁ€a¾ËY0Ó¼ »Á ÂËZmÕZÅ{ÂyZ] |ÀÀ¯Ö»dˀË|»½Y€Ë|»֐z‹ |ÀËY€§ Ä·Z‡ €Å į ½Y€ËY ÕÁM¿ Á ÕÁZÀ§ dˀË|» Ö¿Y€ËY±‚]Á®q¯d¯€‹ZÅÃ{{ÕÁM¿dˀË|» d‡ZŸ|»¾ËY€]ÖÅY³,|À¯Ö»Ö]ZˁYY ½Á{{YÕÁM¿|ÀËY€§Ö¿Y€ËYÕZÅd¯€‹Y€qÄ°ÀËY {Y|¿Zf‡YÕZÅ|ÀËY€§YZËÁ|ÀÀ¯Ö¼¿{Y|¿Zf‡Y½Z‹{Ây {Y{Õ{| f»¶ËÓ{0Z¼fu,|ÀÀ¯Ö¼¿Ã{Z¨f‡YÕÁM¿ įd‡Y¾ËY½M¶ËÓ{YÖ°Ëd‡Y|¬f »Ã|¿Z´¿Z»Y —Ä]"ÕÁM¿"¹Âƨ»,Ö¿Y€ËY½Y€Ë|»\¸£Y¾Å}{ Ä]Á d‡YÃ{ÂyÀ³"dÌ«Ôy"¹Âƨ»Z]ÕYĿ³•Y€§Y ÕÁM¿ÕZÅ|ÀËY€§ՁZ‡{Y|¿Zf‡YZŽM,€—Zy¾Ì¼Å ¹Âƨ» •ÔfyY |ÀÀÌ]Ö» {Z”e { ÕÁM¿ sÁ Z] Y {‹Ö»\^‡,Z»ÃZ³M{ÂyZ¿{"dÌ«Ôy"Z]"ÕÁM¿" Õ|À]Á|Ì«ÕÁM¿ÕZÅ|ÀËY€§Ä]|ËZ^¿ºÌÀ¯eZ»į Á|À‹Z]¦˜ À»Z̈]ÁZÅ,{YM{Y{ÁZmY|ËZ]Ä°¸] { Õ{€§dÌ«ÔyÄ]|ËZ]ºÅYÕÁM¿ÕZÅÃÁ€ad‹Â¿€‡ cZ«Z¨eY¾ËYļÅįd‡Y¾ËYºÆ»Äf°¿ {€b‡ÖÅÁ€³ZË ½MÄ]½Y|ÀqZ»Á|f§YÖ»Z»ÃZ³M{ÂyZ¿{ZŵÓ|f‡YÁ ºÌfˆÌ¿ÃZ³M Ä ‡Âe ÕZÅ|ÀËY€§ ,{€¯ ‰Â»Y€§ |ËZ^¿ į Öe { ,ZÌ¿{ÁM¿Á±‚]ÕZÅd¯€‹{ÕÁM¿ÁµÂv» Y ֘ze Á d‡Y {Y|¿Zf‡Y Á ®ÌeY€¯Á€] dËZ£ Ä] ºœÀ»—Ä]į|ËÁZÌ]€—ZyÄ] dˆÌ¿¾°¼»ZŽM ÃY€¼Å ¾¨¸e ֋³ ÕÁ Ã|‹\¿ ÕZžŒÌ°Ì¸aY ÕÁM¿ÃÁ€a®Ë,dË|aM€Å |ÌÀ¯Ö»dË|aMY{Ây Ä]YÕZ]¾Ë€yM|ÌÀ¯Ö ‡ d‡YµÂv»{Â^Æ]Á ZË{Y€ËY,¥Á€ »ÕZž̸̰̌aYdË|aMį|ËÁZÌ]€—Zy ©Z¨eY0Z^ˀ¬eՂÌq¾ÌÀqĸ] d‡YÄf‹Y{±Z]0ZuԘY ¾ËY{|Ë|mÄzˆ¿®Ëē€ŸÕZÅ|ÀËY€§½Âq |f§YÖ¼¿ µZ¼fuYįd‡Y{Y|¿Zf‡YÁÄ¿Y€Ì³dz‡|¬¿MZÅd¯€‹ |À¯Ö»¶Ì»€¨Ä]ZŽM{ÃZ^f‹Y |ÀËY€§ ÕZm ļŠ{ "dÌ«Ôy" į d‡Y d‡{ ¾ËY ®ËįÖËZm,½MÖËY|f]Y¶uY€»{ÄËÁÄ]ÁÕÁM¿ Š¬¿,{€Ì³Ö»¶°‹µÂv»ՀÅZ›ÖuY€—ZËÃ|ËY Y ŠÌ] \eY€» Ä] ՂÌq ÕÁM¿ Z»Y ,{Y{ ÖËY‚ˆ] ÕÁM¿|ÀËY€§YÕYċ³ZÆÀedÌ«Ôy d‡YdÌ«Ôy Ö°ËYdÌ«ÔyÁÕÁM¿ |Å{Ö»ZfyY{ÂyÄ]Y {ÕÁM¿dˆ°‹w€¿½{Â]ÓZ]‚mÕ|»ZÌa,¾fˆ¿Y{ {Y|¿ZÅd¯€‹ ÉÂƼ»ʸŸ †Ë{€aÉÁZÀ§­ZaÊ´ÀÅZ¼ÅÁɀ̳Êa ZÀ‹Z¯ Ä mY€»Z]|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟÁd‡YÃ|‹ÄWYYÁÂu |¿ÁMd‡|]{Y€§Y¾ËYYÖ§Z¯cZŸÔ—Y,Ö¼¸Ÿž]ZÀ»Ä] Ä]½Y|À»īԟ€fŒÌ]ÖËZÀ‹MÕY€]²Àŀ§¾ËY{ࢂ Ä¿Z³Y|mÖf‡€Æ§ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§ÕZÅÁÂu Ã|‹Ã|¿ZnÀ³ZÅdËZ‡[Á¾Ë€e{€]Z¯€aÁ¾Ë€f¼Æ»Y ÁÂuÕZÅ{ÁZf‡{ÁZ^yY¾Ë€yMY½Y|À»īԟZed‡Y |À]Z˝ԗYÊÀˀ§MZ¯ÁÉÁM¿,ÕÁZÀ§ ÕZÅY{¼¿ Á µZ°‹Y Y ZÅÃYÁ Y Öy€] t̓Âe { ࢂ d·ÂƇ\^‡€»Y¾ËYįd‡YÃ|‹Ã{Z¨f‡YÖ¨¸fz» ½Z] { ¼¸»€Ì£ ÕZÅÃYÁ Y Öy€] ºÌÅZ¨» ­{ {{€³Ö»ևZ§ Á ²Àŀ§ ÄÌÆe Â“» ZÀ¯ { ,d‡Y €¯} ½ZËZ‹ ¦¸fz» ÕZÅ[Zf¯ †Ë{€a ÕÁZÀ§ ­Za ,ÖÀ˂³ÃYÁ ÁÃ|¿Z‡_ZqÄ]Ã|‹{ZËÕZÅÁÂu{‚Ì¿YՀ´Ë{ į{Y{¾ËÁ|eÁÄÌÆed‡{{‚Ì¿Y€´Ë{[Zf¯¾Ë|Àq ĸn»¾ËYÕ| ]cYZŒf¿Y{¿ÄˀŒ¿|ŸZˆ»ÕZ°¼ÅZ] |‹|ÀÅYÂyÖ§€ » ,ÕÁZÀ§ ֐ze ²Àŀ§" Y Ã{Z¨f‡Y Ä] ½Y|À»īԟ Öf¿€fÀËY {M Z] |À¿YÂeÖ» "ÖÀˀ§MZ¯ Á ÕÁM¿ |ÀËZ¼¿¶Zu Z¼eLQIR#WHFKSDUN LU ļÅÄ°ÀËYZ] {‹Ö»¶Ë|^e­Â]†Ì§Á½ÁZ»M|À¿Z» Ã|ËY€Ådˆ°‹į|À¿Y{Ö»ÕÁM¿¹Â]dˆË½Y€´ËZ] ,d‡Y½Y€ˆy®Ë{Ây|‹¶uY€»Y®Ë€Å{Ä¿YÁM¿ ÕZÅÃ|ËY€Ì»Á±€»ÕÓZ]w€¿ÁÃ|»MZÀ¯½MZ]Z´¿YZ»Y |À¯Ö¼¿\n e†¯pÌÅZÆÀeÄ¿ |¿YÄf§€Ë~aYÄ¿YÁM¿ |‹‚¯€»{YÁįÖaMcZf‡YZËÁZÀ§ÄfˆÅYį kZyª§Â»ZŽMÕZeZÆÀe,|¿Â‹Ö»Ã|ÀÅ|]Zf‹ZË Ã|ÀÅ|]Zf‹ZË|‹‚¯€»®Ë€³Y,†°Ÿ€]Ä°¸],|¿Â‹ ­Â°Œ»½MÄ]ļÅ,|‹Z]Äf‹Y{ÖËÓZ]d̬§Â»w€¿ |¿Â‹Ö» |ÀÀ¯Ö»Á€]ÁÃ{Z‡Š‡€a¾ËYZ]YZ»€´ŒÅÁ„aÁ{¾ËY ÕZÅÃÁ€aÁZÅÃ|ËYÕY€]YÓZ]dˆ°‹w€¿¾ËYZ»Y€qį ºËYÄfˆ¿YÂeįZ».ºËYÃ|»MZÀ¯½MZ]ÁºËYÄf§€Ë~aÄ¿YÁM¿ —Ä]|ËZ^¿Y€q,ºÌÅ{ŠÅZ¯Y½Y{YÂ¿€Ì»Á±€»w€¿ ÕÁM¿ ÕZÅÃÁ€a dˆ°‹ w€¿ ŠÅZ¯ €°§ Ä] Õ|m ZÌ¿{»Ö·Z»ÁÖ¿Zˆ¿Yž]ZÀ»įÖ»Z´ÀÅÄq.ºÌ‹Z] įÖf«ÁÄqÁ{‹Ö»¾Ì»Zed·Á{–‡ÂeZÅÃÁ€a¾ËY ÃÁ€a€Å,|¿YÖ»ŠÌaYZÅÃÁ€a¾ËY֏yŠz] ÁÕÁÀÆ]d§Y,ž]ZÀ»d§|ÅÕZÀ »Ä]Ã{Âydˆ°‹ d‡YÖ³{Ây€‡ ÕÁM¿¹Â]dˆËįÖ³‚]½Zˁ|ËZ]Z»|¿|¬f »ZŽM €eÕ|mY{‹Ö»¶¼vf»Ä¿YÁM¿ÕZÅÃÁ€adˆ°‹Y YÕÁM¿|ÀËY€§ºÌ¿YÂf]|ËZ]Z»,ZŽMÁZ]Ä] ºË€Ì´] €fÆ]dyZÀ‹Z]ºË‹ª§Â»|ËZ] ºÌÀ¯dˀË|»€fÆ] ÁºÌÀ¯"Öf À"Á"ՁZ‡ÃÂ^¿Y","¾ÌeÁ"Y½M,ÕÁM¿ Á |¿€Ì¼]ÖfuY¾ËYÄ]Ä¿YÁM¿ÕZÅÃÁ€aºÌÅ|¿ÁZmY į|ÀÅ{Ö»ÄËYYÖËZÅZ°ÅY¥|žËYª¬veÕY€]Äf^·Y {Â]|ÅYÂyՀ´Ë{d‹Y{{Z˝“»×YLZ‹½Y ZÅ|ÀËY€§ ÕÁÀÆ] w€¿ ½{€]ÓZ] ÕY€] ZŽ Z»Z‡ { Z» ¾Ë€f¼Æ»YÖ°ËįºÌÅ{Ö»¹Zn¿YÕ{| f»cZ»Y|«Y {Öf«Á,µZj»ÕY€] d‡YZÅ|ÀËY€§ՁZ‡{Y|¿Zf‡Y,ZŽM ,ªÌ«{|Ì·Âe|ÀËY€§ºË‹¾X¼˜»ºÌÅYÂyֻĿZyZ¯®Ë cž]ZÀ»d§|žˀf¼¯Z]ÁÃZ^f‹Y½Á|],žË€‡ Ä]ÁºÌˆË¿Ö»½MÕY€]¶°eÁ€aÄv¨ZÅ|,{€Ì³Ö» |À¯¶¼ŸZŶ°eÁ€a¾ËYYkZyºÌÅ{Ö¼¿ÁZmYֈ¯ s€‹ÁÃ{€¯|Àfˆ»¹Z³Ä]¹Z³Y|Ì·Âe¶uY€»®ËZ°Ë ºÌÀ¯Ö»¦›Â»Y|Ì·Âe½YZ¯|¿Yd‡{ļÅÁºÌÅ{Ö» |YZŶ°eÁ€adËZŸ |¿€Ì´]{ZËÁ|À¿YÂz]YZŽM ºÌÀ¯Ö»ÄÌ^ÀeYZŶ°eÁ€aY¥Y€v¿YĿ³€ÅÁºÌÀ¯Ö» ,Ö¿Y€ËYÕZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹\¸£Yįd‡Y\·ZmZ»Y Ä],|ËMÖ»½ZÌ»Ä]ÕÁM¿ÕZÅÃÁ€aYd^vÖf«Á €§Ö°¸»‰ÁŻ ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÄ ‡Âe½ÁZ » ÕY€] ,ÕÁM¿ ÁÂu ½Y€œÀ^uZ Á ½Y€´ŒÅÁ„a \¸£Y Ã{Z¨f‡Y "¦Ì«" ¶°‹ Y "ÕÁM¿ |ÀËY€§" ŠËZ¼¿ ®ËZ]Á{‹Ö»Z£M"Ã|ËYY‚Å"Z]į̫֨-|ÀÀ¯Ö» |ÀËY€§ŠËZ¼¿¥|Å |]ZËÖ»½ZËZa"Ä¿YÁM¿µÂv»" |]ZË{\—Zz»įd‡Y¾ËY"¦Ì«"¶°‹Ä]ÕÁM¿ ‚ÌqZ¿Z̈],ª§Â»µÂv»Ä]Ã|ËY®Ë¶Ë|^e†¿Z‹ ÕY{‡ į Ö¿Zˆ¯ ļŠ d‡Y Y‚Å { ®Ë |u { Á d̬§Â»†¿Z‹į|ÀÀ¯µÂ^«|ËZ],|¿Y{€‡{ÕÁM¿ |À¿Y|]|ËZ]ºÅ½YY~³ÄËZ»€‡Á½YY~´f‡Ż |¿Y{Ö¼¯ Ze€³YÕÁM¿Ád‡YÕÁM¿{Y‚¼Å,dˆ°‹Á®ˆË {Â^¿|À¼‹Y,d‹Y|¿®ˆËÁY|¿Y¾ËY [Zf¯{€Ì»ÁZ»Z‹ÕZŹZ¿Ä]€´ŒÅÁ„aÁ{Ö³ZeÄ]Z»Y [Ô¬¿YÕÁM¿ՁZ‡Öf À"½YÂÀŸZ]{Ây|À¼‹Y YּƻZ»YÃ{Z‡µY‡,µZj»®ËÄ]ÃZ‹YZ],"Õ| ] ÕY€] ,¶^« µZ‡ |¿|¬f » ZŽM |¿YÃ{€¯ s€˜» 0 »Z¯ļŠįÕ{YÂ¿€ÅYį{Â]Ã|‹Äf§€Ë~aÔ Á|ÀÅ{Ö»d‡{YY{Ây½Zm{YÂ¿,{‹Ö»|·Âf» Ä¿ |ÀÀ¯|‹Á|À¿Z¼]Ã|¿|¿Â‹Ö»ª§Â»{YÂ¿ZÆÀe €¬»Y¾Ë|·YÁֈ¯Ä¿,{€¯Ö»Š¿€‡YZÅZ»Z»ֈ¯ d»Ô‡¹Zœ¿YdËZ°‹Ä]\·ֈ¯Ä¿Ádˆ¿Y{Ö» ÕÓZ]w€¿¾ËYZ]ļÅÁ{Â]d Ì^—cY}¾ËY {Œ³Ö» ÕY€],{YÂ¿€Å±€»Ä°ÀËYZ] |¿{Â]Ã|»MZÀ¯€Ì»Á±€» Z´¿YZ»Y,{Â]ZÀ »¹Z¼eÄ]½Y€ˆy®ËÄ »ZmÁÃ{Y¿Zy {Â]Ã|‹Õ{ZŸ ÁÖf‹Y|Æ]cZ»|y̯֨ÁÖ¼¯{Â^Æ]Z]Z»YlË|eÄ] ¹Z´ÀÅ{½Y{YÂ¿€Ì»Á±€»w€¿,½ZÆm€‡Y€‡{Ö¿Z»{ {w€¿¾ËY–‡Âf»Á€»Y d§ZËŠÅZ¯½MY†aÁ|·Âe ÁÃ|̇Ã|¿|·ÂeY‚Å{Y€f¼¯Ä]½ZÆm€‡Y€‡ Z]½Zˆ¿Y,ÕM d‡Y{Á|u{ՂÌqºÅZ»Œ¯{ |ÀËY€§dˆ°‹w€¿d‡YÄfˆ¿YÂe½YÁY€§Z°fŒaÁ‰Ôe |À¯dˀË|»Y½Y{YÂ¿|‹Á|·ÂeÃ|ÌrÌa ÄÌ^‹ ,ÕÁM¿ Á€»Y dÌ “Á |¿|¬f » €Ì» Á Z»Z‹ ZÀ »¾ËYÄ] d‡YŠÌaµZ‡{½Y{YÂ¿€Ì»Á±€» Äf§ZËÄ ‡ÂeÕZŹÂ]dˆË{ZŽ°̿ÂË|·Âew€¿į Ã|ËY€ÅYÁd‡YY‚Å{Ä]®Ë{‚¿ՂÌq Հ°ÌaµÂ£ÕZÅZ¯Á\ˆ¯Ä]ZŽMÕZeZÆÀe,Ä¿YÁM¿ ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§ÁÂu½Z³ƒYÁš¨¸e{¿Ö·Âve { ½ÂÀ¯Ze į Äf°¿ ¾ËY €¯} |‹Z]Ö» 6FKUDPP ÕY€]ÖËZ¼ÀÅY,{Âm»֐zeÕZŲÀŀ§Y®ËpÌÅ d̼ÅY,Äf‹Y|¿{ÂmÁcZuԘYÁZÅÃYÁš¨¸eÇÂv¿ €fŒÌ]cZ¼¸¯tÌvš¨¸ek{¶Ì·{Ä]Y²Àŀ§¾ËY š¨¸eª^—²Àŀ§¾ËYÕZÅÃYÁ¹Z¼e |À¯Ö»ŽzŒ» ‚Ì¿Á¾¼´¿ÓՀÀŒ°Ë{Z]ª]Z˜»ÖeÕZ^¨·YÖËZ°Ë€»M APAÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¼‡ÕZ´¿YÁMÕ´·YYÃ{Z¨f‡Y ¾ÌËZa{š¨¸e¶»Z¯ÕZ¼ÀÅY5ÃY€¼ÅÄ],ÃYÁ€Å¶]Z¬»{ ¾ËÁ|eÁÄÌÆe,[Zf¯ÕY|f]Y{¾ÌÀr¼ÅÄv¨€Å d‡YÃ|Ë{€³ "ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§֐ze²Àŀ§"¾ÌÀr¼Å į|‹Z]Ö»‚Ì¿Հ´Ë{{€§Ä]€vÀ»ÕZÅÖ³„ËÁÕYY{ d‡YÄfyZ‡‚ËZ¼f»{Âm»ÕZŲÀŀ§€ËZ‡YY½M ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿{€]Z¯€aÁlËYÕZfyYºWԟࢂ Ä] ZfyY €Å ¶»Z¯ c Á ևZ§ µ{Z » ÃY€¼ÅÄ] Ã|‹ÄWYY²Àŀ§¾ËYÕY|f]Y{ďÔyÁÃ{€Œ§c d‡Y ÕÁM¿,ÕÁZÀ§ÁÂu{ŽyZ‹{Y€§YdyZÀ‹Ä]ZÌ¿ࢂ Հ»YÁÂu¾ËY½Y|À»īԟYÕZ̈]ÕY€]ÖÀˀ§MZ¯Á Ä¿Z³Y|m c Ä] ²Àŀ§ ¾ËY { Y~· d‡Y ÖÆË|] ¾ËYŽyZ‹{Y€§YY€¨¿ÃZnÀaY€fz»ÁÃZe¯Öf‡€Æ§ Œ¯Á€ŒÌaÕÁZÀ§­Za½YÂÀŸÄ]†Ë{€aÕÁZÀ§­Za ՁZ‡ÕZne¥|ÅZ]0Ze|¼Ÿį{ÂyÕZÅdÌ·Z §ZÀ¯{ ÕZf‡Y{,|À‹Z]Ö»½YÁZÀ§ÕZÅ{ÁZf‡{YZ]|‹Á µZ §½YÁZÀ§‚Ì¿Á½ZËÂnŒ¿Y{½ZÌ»­€fŒ»cZÌ]{Y{ZnËY ÁÄÌÆeÄ]¹Y|«YŒ¯ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§¹Â]dˆË{ d‡YÃ{¼¿¦¸fz»ÕZÅ[Zf¯¾ËÁ|e €Ì´¼Œq µZ^¬f‡Y Ä] ÄmÂe Z] ‚Ì¿ Á Z‡Y ¾Ì¼Å €] ÁÂucZŸÂ“»YÖ¿Y€ËY½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ ÕY€]ž»ZmÖ]Zf¯Ä]ZÌ¿,ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§ ֐ze ½Z³ƒYÁYÃ{Z¨f‡Y 5ՁZ‡½Zˆ°ËÁºÌÅZ¨»Ö§€ » 5 ²Àŀ§"[Zf¯ d‡YÃ{Â] ˆv»Ô»Z¯ZÅÁÂu¾ËY ZÌ¿¾ËY½{€¯¥€—€]ÕY€]"ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§ ÕZÅÃYÁYÃ{Z¨f‡Y½Z»{|uYÁÖ»Âƨ»{ZnËY‚Ì¿Á ÕÁZÀ§ ­Za ğ¼n» –‡Âe ,{Y€§Y ¾Å} { Zy d‡YÃ|̇_ZqÄ]ÁÃ|‹ÄÌÆe†Ë{€a ­Za"ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§֐ze²Àŀ§" ŠÌ] և€] Á Ä ·Z˜» ¶Zu į †Ë{€a ÕÁZÀ§ Äf§€³€] ,|‹Z]Ö» –^e€» ֈ̸´¿Y ǃYÁ Y |À¿Z»{Âm»ž]ZÀ»¾Ë€eºÆ»Y %XVLQHVVthe8OWLPDWH5HVRXUFH70 ,QQRYDWLRQ 7HFKQRORJ\ /DXULHU L ¢¡D—P{¢D–”m–Œe¢¡xD'›z"Q ¢D–”m£MŒ&§@–£‘ƒM ¹Óį€v»ÕÁ€Ì¿®Ë½YÂÀŸÄ]Š¿Y{,ÁÁ€»Y Y d‡YÃ|‹ÄfyZÀ‹Õ{Zf«YÄ ‡ÂeÕY€] և€f‡{Á|·Â»µZ¤f‹Y,ÕÁÀÆ],‡®Ë Ä ‡ÂeZÌ¿ŠÌa,€fŒÌ]cZŸÔ—YÄ]½Y|¿Á€Æ‹ ½Z°»YŠ¿Y{Ä ‡ÂeªË€—YįÃ{Â]Õ{Zf«Y Áº¸ŸÄ]Ö]ZÌf‡{,€´Ë{Õ‡Y d‡Y€Ë~a ª¿ÁÕY€]YÄÀÌ»,Š¿Y{€»{d¯€uÁ ÃZ§ŠËY‚§YÄnÌf¿{ÁÃ{¼¿ºÅY€§Õ{Zf«Y {Y{ÃY€¼ÅÄ]YÄ »Zm { {Âm» Š¿Y{ Á ZÅḑ €› Y Ã{Z¨f‡Y Ê¿Á{ɁZ‡ḑ€›¹‚¸fˆ»Ö¸¸¼·Y¾Ì]–Ìv» ½Y€ËY ÕÁZÀ§ Á Ö¼¸Ÿ €i» Á µZ § ”u Á ‰€fˆ³ ,¾ËY€]ZÀ] d‡Y ¶¸¼·Y¾Ì]  { ,ZÅŒ¯€ËZ‡Z]Ä^¿Zm|ÀqÁÁ{ÉZÅÕZ°¼Å dÆmÉÁZÀ§Áº¸Ÿ̬֬u½Y€³ŠÀ¯ÄËÁÄ] ½ZÌÀ] Š¿Y{ É{Zf«Y ÉZÅd‡Ż ª¬ve ¹‚¸fˆ» ‚Ì¿ ºÆ» ¾ËY Á Ã{Â] ÕÁ€“ Œ¯ Ö¼¸ŸÕZÅḑ€›YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕY{€]ÀÆ] ևZ¼¸bË{ªË€—YŒ¯{{Âm»ÕÁZÀ§Á YÃ{Z¨f‡Y,¾ËY€]ÃÁԟ |‹Z]Ö»ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ ,ÕYÄ°^‹¹‚Ì¿Z°»YÕ|À»ÀÆ]ÁՁZ‡Ä°^‹ {µÁY|f»ÁÃ|‹ÄfyZÀ‹ÕZʼnÁYÖ°Ë Ä°^‹ÕZ”ŸYÖ»Z¼e½M{įÃ{Â]ÄÀÌ»¾ËY ,cZŸÔ—Yµ{Z^eÄ],{ÂyµÔ¬f‡Yš¨u¾¼“ ÕZÅdÌ·Z § ¹Zn¿Y Á cZÌ]€ne ,ZÅ{ÁZf‡{ |¿Y{€aÖ»­€fŒ» ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÄ°^‹,Zf‡Y¾Ì¼Å{ €aÁºÆ»Š¬¿€]ÃÁԟ,ֻԇYÕZÅŒ¯ ÕÁZÀ§Áº¸ŸÄ ‡ÂeÁÖËZ§Â°‹{įÖ´¿ ®Ë ½YÂÀŸ Ä] ,{Y{ ֻԇY ÕZÅŒ¯ { cZ—Z^eY Y Ã{Z¨f‡Y Z] Á ®Ë„eY€f‡Y Ä°^‹ Á ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ ÕZÅ ­Za ¾Ì] Ã|‹ {ZnËY Z] ½Y€ËY ֻԇY ÕÂƼm ÖeZ¬Ì¬ve ‚¯Y€» Õ|À»ÀÆ]Á¹Ô‡Y½ZÆm{Ä]ZŒ»‚¯Y€»€ËZ‡ ÖËZ¿YÂe,ZÅŒ¯¾ËY{{Âm»ÕZŶ̈¿ZfaY ªË€—Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmž§ZÀ»¾Ì»Pe Á ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZÅd€§ ՁZ‡ ºÅY€§ Á|Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÕÁZÀ§ՁZ‡ÕZne ևZ¼¸bË{€]ÄÌ°eZ]½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv» d‡YY{YÕÁZÀ§ صفحه 36 ϐࣞࣔ ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ÕÁM¿ª—ZÀ»Ä ‡ÂeÁÖuY€—{ÖËZ”§d̨̯Ä]ÄmÂed̼ÅY |À¯dËZ¼uZŀƋ{Y½ZÌÀ]Š¿Y{ Ö¸YÕZÅĐzŒ»¶»Z eÖËZ”§d̨̯¦Ë€ e¾ËY{ ՂÌqÄq|ÀÀ¯Ö»Ä]€ne½Z°»®Ë{{Y€§Yįd‡Y ÖËZÅ{Y|y Äq .d‡Zm ½M ֈ¯ Äq .d‡Zm ½M Ã|Ë|a ®Ë €œÀ» ¾ËY Y ÖËZ”§ d̨̯ .d‡Zn¿M { Á ÖÀ̟ ÕZÅÂf¯Z§ ZÆÀe Ä¿ į d‡Y Ã|ÌrÌa Z̈] Ö°Ë{‚¿•Z^eYÄ°¸]{‹Ö»¶»Z‹Yְ˂̧ ¼¸» ,cZ‡ZˆuY į {Y{ և¼¸»Z¿ Á ÖÀÅ} ÕZÅÂf¯Z§ Z] ¦ÌÂe Z”§ ®Ë Y Y {Y€§Y Õ|À¼fËZ“ Á cZÌ]€ne Ö§Z¯ÖËZÆÀeÄ]d̨̯Z]ÕZŽZ¼fyZ‡dyZ‡|À¯Ö» ½ZÌ»¹Âƨ»®Ë½YÂÀ ]ÖËZ”§d̨̯¾ÌÀr¼Å dˆÌ¿ ÁՀË~adˆËÖ¸¯dbˆ¿Z¯Z]Ö´ÀeZ´Àe•Z^eYÕYÄf‹ ֘Ìv»dˆË,Õ{Zf«Y½Â³Z¿Â³{Z ]Yį{Y{ÕY|ËZa €³YÕÁM¿ª—ZÀ»ÁÁ€»Y {€Ì³Ö»€]{Y֟Z¼fmYÁ Á€Æ‹,{Zf«YµZ^«{Y{ÂydÌ·ÂXˆ»į|ÀÅYÂz] ÁÖ¸¤‹ÕZÅÂf¯Z§€]ÃÁԟ|¿ÁZÌ]ZmÄ]{ÂyÄ »Zm Ã|‹ÄWYYÖËZ”§d̨̯ÕÁ€]¶»PeÄ]¦›Â»Ö¼¸Ÿ ½M•Z^eYÁÂ“»¾ËYÖ³|ÌrÌaÄ]ÄmÂeZ] |ÀfˆÅ‚Ì¿ €]Õ{ZÌÀ]cZ ·Z˜»ÕÁM¿ª—ZÀ»Հ̳¶°‹€fˆ]Z] ÄmÂeį|‹Z] d‡YZÌ¿{»Ĭ˜À»€Å–ËY€‹\ˆu {€Ì´]ª¿Á‚Ì¿½Z»‚Ë‚ŸŒ¯{ºÆ»¾ËYÄ] ©Ôy€Œ«Z¯Á€»Y,|Àf§Ö»Z¯µZ^¿{Ä]½Y€³Z¯ d̨̯©Ôy€Œ«¾ËYį½MµZu,|À¯Ö»µZ^¿{Y cZ ·Z˜»†a½MY |ÀÀ¯Ö»µZ^¿{YÖ³|¿ÁÖËZ”§ Z¬eY\m»įYÖf̨̯Zed§€Ë~acÖ¿YÁY€§ {ÂmÁZ] |ÀÀ¯ÖËZ‡ZÀ‹{‹Ö»ZŀƋÖf]Z«Ä^Àm YՀƋ½Ô¯ÕZÅ Z̬»Ó¼ »cZ ·Z˜»¾ËYÄ°ÀËY ÕZÅ Z̬»{ÖËZ”§d̨̯d̼ÅYZ»Y|¿|‹Ö»¶»Z‹ Y€«ÄmÂe{»‚Ì¿ÕÁM¿ª—ZÀ»|À¿Z»ÕYĸv»{€y į{Y{½ZŒ¿cZ¬Ì¬veYÕZ̈]įÕYĿ³Ä] d§€³ ÃZ´ËZm½Ô¯ Z̬»{,ÁYÁMÁÖ³|¿d̨̯Äq€³Y {Y{€Æ‹®ËÄ]Ä^z¿Z¯ÕÁ€Ì¿[~m{Ydˆz¿ ÁZ¯Ö¸Y¶v»įÕÁM¿ª—ZÀ»ÖËZ”§d̨̯Z»Y ¾ËY½{€¯[Zn»{YÖ¸YŠ¬¿|ÀfˆÅ½Z´^z¿½Z°‡Y ÕÁ€Ì¿š¨u |À¯Ö»Z¨ËYZŀƋ½M{½|¿Z»ÕY€]€Œ« d̼ÅYZŀƋÕY€]Ä^Àm½MYÄ^z¿ÁÃ{€¯¶Ìve ÕZÅd¯€‹ ½M \‡ZÀe Ä] Á €Œ« ¾ËY ž¼ne į {Y{ ÕZÅ{Y| f‡Y Á ÄËZ»€‡ Ze {‹Ö» hŸZ] ½ZÌÀ] Š¿Y{ ¾ËY¾ÌÀr¼Å {‹[~mÖ¿ZÆmÕZÅYZ]YՀfŒÌ] ®¼¯½M¾ÌÀ¯Z‡Á€Æ‹¶¯ՁZ‡|À¼‹ÂÅÄ]ž¼ne Y‚]Y®ËÄ]ÖËZ”§d̨̯LZ¬eYÁÁ€»YÁ¾ËYY |À¯Ö» {Zf«YZed‡YÃ|‹¶Ë|^eÕÁM¿ª—ZÀ»ÕY€]|»MZ¯ {ÂyՁÁ€»Y¦Ë€ e{ÕÁM¿ª—ZÀ»-€´Ë{cZ^ŸÄ] |ÀfˆÅ ÃœÀ»|Àq Á Ã{€Œ§ ՀƋ d§Z] Y ֘ˆ] ½ZÀ¯Z¯ÕY€]ZÆÀeÄ¿YÖÅZ§ÁÖ´Àŀ§cZ¿Z°»Yį ÀÆ] |¿ÁMÖ» ½Z¤»Y Ä] ĸv» ¶¯ ÕY€] Ä°¸] {Ây Š¿Y{ÕZÅdÌ·Z §ÁcZ¿Z°»YZ]Ä »ZmºŸY½|‹|À» ¶Ìƈe½Z‹|À¼‹ÂÅÃ|ÀËMÄ]YÄ]ZŀƋY~³Âv» µZu Smart cities and societies |À¯Ö» ¾ËY|À¿YÂeÖ»Ŀ´qÕÁM¿ª—ZÀ»įd‡ZnÀËYµY‡ ՀƋÄ ‡ÂeÁÕ{Zf«Y|‹{YÃ|¿Z‡ÕZÅŠ¬¿ .|ÀÀ¯Z¨ËY Ä ‡ÂeÁÕ{Zf«Y|‹ÕZÅŽyZ‹,Õ{ÔÌ»{¿ÄÅ{Ze Ž·ZyZ¿ Á Ž·Zy |Ì·Âe ½Y‚Ì» ÄËZa €] Z§€ ՀƋ Õ{ÔÌ»d‹ÄÅ{YÄ°ÀËY{ÂmÁZ] |‹Ö»Ä^‡Zv» d̨̯ÁՀƋcZ¿Z°»YŠ¬¿ÃZ]{Ö¿YÁY€§cZ ·Z˜» ÕY~³€ÌiPeÕ{ÔÌ»{¿ÄÅ{ZeZ»Y,{Â]Ã|‹¹Zn¿YÖ³|¿ {d]Z«c|«ÁÕ{Zf«Y|‹€]ZÅŽyZ‹Ŀ³¾ËY {Zf«YÄ^¸£Z] {Â]Ã|‹Äf§€³Ã|Ë{Z¿Ö¿ZÆmÕZÅYZ] €iYZe|¿|‹Y{YÁlË|f]ZŀƋ{¿ÄÅ{{½ZÌÀ]Š¿Y{ c|«ÁÕ{Zf«Y|‹{‚Ì¿Y̯֨ÕZÅŽyZ‹¾ËY Ã{€¯¶ÌveZ¯ÕÁ€Ì¿Y€Ë |¿€Ì´]€œ¿{{ÂyÖf]Z« Âv»Š¿Y{{Zf«YÖ¸YÄËZ»€‡֟¿Ä]į,Ä^z¿Á ŠËY€³{Âyd¿Â°‡ÁZ¯¶v»€Æ‹[Zzf¿YÕY€],d‡Y –‡ÂeÃ|‹ÄWYYcZ¿Z°»YÁÖ³|¿d̨̯Ä]ÖËY‚ˆ] €eY€§ÖËZÅÂf¯Z§,[Zzf¿YYÂ¿¾ËY |¿{Y{½ZŒ¿ZŀƋ |À¿Z»-|‹Ö»¶»Z‹Y©Â¬u½Y‚Ì»€Ìœ¿Õ{Z»{Z ]YY Ö Ì^—–Ìv»,dˆË–Ìv»Y|f‡Á{cZ¿Z°»YÁcZ»|y ,ՀƋÖ³|¿ÁZÅZ”§ÂÀe,ZyÁ¶ÌY֟ÂÀ»Á ÕZÅŠËY€³YÄ^z¿{Y€§Y”u½Y‚Ì»,©ÔyÁՀÀÅÂm Ạ̀Á,Ճ·ÂÀ°eÁÂus€˜»ÕZÅ|¿€]”u,¦¸fz» ՀÀŸįÄ^z¿Z¯ÕÁ€Ì¿[~mÕY€]ZŀƋ†a Ä¿Öf]Z«{YÁ{Â]½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y|‹ÕY€]ÖeZÌu |¿|‹̯֨Ä°¸]Ö¼¯ZÆÀe Ö³|¿d̨̯ÁÖËZ”§d̨̯½ÂqÖeYZ^ŸÄnÌf¿{ Á d̼ÅY ½YY~³ d‡Ż Á ՀƋ ½ZuY€— ¾Ì] { CreativeClass©Ôy€Œ«Äˀœ¿ d§ZËdÌ]Â^v» ŠËY€³¾ËYĿ¼¿|‹s€˜»µZ‡{įY|˸§ įÖf À½YÁ{¥Ôy€]Äˀœ¿¾ËY Z‡Y€]-d‡Y Ö]€ŸÂa¶ÌŸZ¼‡YZ‹ÂÌ¿ ÕZ¼ »Ã|°Œ¿Y{,Z^ˁÕZŀÀņË{€a,½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸdÌXÅ”Ÿ €]ÖÀf^»Õ{Zf«YÖËZ§Â°‹,Äf‹~³ÄÅ{ćµÂ—{ ÄmÂe{»½ZÆm€‡Y€‡{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅdÌ·Z § YÁYZŀƋ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y¾ËY d‡YÄf§€³Y€« Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{{ÂyÃZ´ËZmdÌ^jeÕY€]Ze{Y{Ö» ½Á{{YÕ|Ë|mÕZÅՀ]Z¯ÁՀƋÕZÅZfyZ‡ ž¼neÕY€]֏Zy֓YYZf‡Y¾ËY{ |À‹Z]Y€Ë~a{Ây Š¿Y{ÕZÅd¯€‹dÌ«ÔyÁŠ¿Y{€]ÖÀf^»ÕZÅdÌ·Z § Äf§€³€œ¿{ ÁÖÅZ´Œ¿Y{Á֌ÅÁ„acZˆ‡Â»,½ZÌÀ] ¾ËY ž¼ne |¿Y{ c€Æ‹ ÕÁM¿ ª—ZÀ» Ä] į Ã|‹ ÃÁԟZe|À¯Ö»®¼¯cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹Ä]ZÅdÌ·Z § Ã{Z¨f‡YÕZËÄ],‚¯€¼f»ÕZÅdyZ‡€ËYÕÁÀÆ]€] ,­€fŒ» Z¯ ÕÁ€Ì¿ Á cZ»|y ,cӐv» ,ZÅÃ|ËY Y €ÌiPe,µZu¾ËYZ] |ÀÅ{‰€fˆ³Y{ÂyÕÁM¿ḑ€› ZŀƋÖËZ§Â°‹ÁÂv»Š¿Y{{Zf«Y€]ÕÁM¿ª—ZÀ» d‡YÖf ÀÁÖ¸¤‹{Z ]YĿ´ÀËYY€eY€§Z̈] ÁÃ{€¯¶ÌveZ¯ÕÁ€Ì¿Zf Ì^—ÕÁM¿ª—ZÀ»,µÁY Š¿Y{{Zf«Y½Z³|ÀÀ¯dËY|ÅÁ½YZ¼ »įYÕYÄ^z¿ Ä^z¿Z¯ÕÁ€Ì¿¾ËY |À¯Ö»[~m{ÂyÄ]|ÀfˆÅ½ZÌÀ] ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YdyZ‡€ËÁÄËZ»€‡½YÂÀŸÄ]{Ây ª—ZÀ» ,¹Á{ Human capital {‹Ö» [ˆv» |‹ՁZ‡µ{Z f»ÁdÌ^je{ÖËY‚‡Ä]Š¬¿ÕÁM¿ ¶¯,Y|ËZa|‹®ËÕY€] |¿Y{ZŀƋ{½ZÌÀ]Š¿Y{ {‹€Ì³{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅdÌ·Z §ÄWYY{|ËZ]€Æ‹ ÕZÅ­ZaYY|m,{ÂyՀƋ¦Ë€ e{ÕÁM¿ª—ZÀ» {ºÅį|¿Y{Y¶Ìˆ¿Zfa¾ËY,€Æ‹Ä»Âu{€¬fˆ» ,¹Â‡ |¿Â‹€¬fˆ»€Æ‹ÕZÅĸv»{ºÅÁZŀƋ‚¯Y€» ÕZÅĸv»ՁZˆÆ]ÁՁZ‡Â¿{|À¿YÂeÖ»ÕÁM¿ª—ZÀ» -|ÀÀ¯Z¨ËYՀiR»Š¬¿Ã|‹ZÅÕZÅdËZ‡ÁÃ{‡€§ |Ë|mcZ¬Ì¬ve,¹ZÆq ¾fÆÀ»{DUMBO|À¿Z» ºÌˆ¬e{|À¿YÂeÖ»ÕÁM¿ª—ZÀ»įd‡YÃ{Y{½ZŒ¿ €]Y€]ÕZÅdÌ «Â»ÁÂv»Š¿Y{ÕZÅdyZ‡€ËÄ¿Ó{ZŸ ÕÁM¿ª—ZÀ» |À‹Z]Y~³€ÌiPeÄ »ZmZŒ«Y¶¯ÕY€] |ÀfˆÅՀƋÖ³|¿Á©ÔyÕZÅdÌ·Z §–‡YÁĬ¸u d»Ô‡ÁÂu{M&AZe R&D Y®ÌeZ¼fˆÌ‡ÕÁM¿ ZÌ·Y€f‡Y{» ÁZʼnÁÖ§€ »Ád‹Y|Æ],d»Ô‡{Ä »Zm½Á‚§YÁ d‡YZÅÕZ¼Ì]½Z»{{|Ë|mÕZŵv» Ö¼¸Ÿ ÕZÅÁÂu { Žzf» Ö¿Zˆ¿Y ÕÁ€Ì¿ ‰Â»M Ä]Ä¿ZÀÌ^ «YÁÃZ´¿,ZÌ¿{ÁŠ¿Y{Y|À»ÀÆ]VWY€mYÁ €i» •Z^eY ,ZÅd€§ ÖËZ‡ZÀ‹ ,{Âm» ÕZÅÖËZ¿YÂe ՁZ‡½Zˆ¼Å ,Ö¿ZÆm |À¼‹Y ¥€» ÕZÅYZ] Z] ¾Ì]ÕZÅ{Y|¿Zf‡YÁZźfˆÌ‡Z]Ö¸yY{ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Á ÖËY€mY ÕZÅćÁ€a Z] ¥Y|ÅY ՁZ‡ ÃY€¼Å ,Ö¸¸¼·Y \‡ZÀf»Ö·Z»ž]ZÀ»Ä¿ZÀÌ]ž«YÁZfyYÁÖÀÌ]ŠÌa YÕÁM¿Ä ‡Âe€Ìˆ»|À¿YÂeÖ»,Ã|‹¾ÌÌ^e¥Y|ÅYZ] LicensingÁM&AÕZÅՄeY€f‡Y |ÀŒz^]dŸ€‡ |À¿YÂeÖ»0ZÀ̬Ë,®ËƒÂ·ÂÀ°e½YÂeÁÄ]€neŠËY‚§Y¾¼“ { Y d»Ô‡ d À ½Y€´ËZ] d]Z« Á ”u ½YÂe YÕÁM¿Ä ‡Âe®ˆËÁ|ÀËZ¼¿ºÅY€§Ö¿ZÆmÕZÅYZ] |ÀÅ{ŠÅZ¯ÖÆmÂe¶]Z«ÁY|¿YÄ] [ˆv»ՁZ‡ÕZne|ÀËM€§Ö¸Y½Z¯YYÖ°ËÁÁ€»Y ½YÂedˬeZ]d»Ô‡ÁÂu±‚]ÕZÅd¯€‹ {‹Ö» ,ÕÂÀ » dÌ°·Z» ¶Ì^« Y ՁZ‡ÕZne ÄÀÌ» { {Ây Ä] ¥Â˜ » Y {Ây ‚¯€¼e ²ÀÌf¯Z» Á ÕÂeÓ³ |À¿Z»d»Ô‡ÁÂuºœ »ÕZÅd¯€‹ |¿YÃ{¼¿M&A ÕZÅd‡ŻYY{Ây‚¯€¼eJ&J,Amgen,Gilead ÕZ̈] |¿{Y{€Ì̤eM&AÕZÅd‡ŻÄ]R&D Ã|ÀËMՄeY€f‡Y€Ì̤e¾ËY|¿ÁZ]¾ËY€]½Y€œÀ^uZY Á{Y{|ÅYÂy€Ì̤eYd»Ô‡ÁÂu{Ä ‡ÂeÁªÌ¬ve †¿Z‹,|Ë|mcӐv»Ä ‡Âe½Z»½{€¯ÃZe¯¾¼“ {Y{|ÅYÂyŠËY‚§YY¿ÕZÅÃ|ËYd̬§Â» Ä^¿ZmļÅÕYÄ»Z¿€]į,Z ‹Ä¿ÕÁM¿Ä ‡ÂeY‚]Y Á Հ̳ÁY|¿Y ,²ÀËÂfÌ¿Z» ºfˆÌ‡ ®Ë Z] į d‡Y d»Ô‡ÁÂu {€Ì³Ö»Y€«ŠnÀ‡{»¹ÁY|»Ö]ZˁY ÕZŁZÌ¿Ä]Ö˳x‡Za|À»ZÌ¿Öf À€ÅYŠÌ]|ËZ‹ ÕY~³ÄËZ»€‡½Y‚Ì» d‡YÃ{Â]ESEÁISERY†a µZ‡{d»Ô‡ÁÂuÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve{ZÌ·Y€f‡Y d‡YÃ|̇Ó{{Z̸̻ €]¢·Z]Ö¼«Ä] €i» Á |À¼§|Å dËY|Å Á ZfyY ÄmÂe ¶]Z« Äf°¿ į|‹Z]Ö»NRGÁMRFFªË€—YÖ·Z»ž]ZÀ» µZ‡YÃ|‹¾ÌÌ^eՄeY€f‡YÄ»Z¿€]ÕZf‡Y{ d‡YÃ|Ë{€³dˀË|»Ö¿{µZj»Ö¸°‹Ä]Á€»YÄ]Ze ՁZ‡|À¼¿YÂe Ä] ÄmÂe ,Ö·Z» ÕZÅdËZ¼u ÖËZf‡YºÅ ,Ö¿ZÆm Ä »Zm Z] Ã{€fˆ³ –]YÁ ,Žzf» ÕÁ€Ì¿ ÕZÅ{Y{Y€«dËZ¼udveÖ¿ZÆmÕZÅYZ]Ä]և€f‡{ ½Z»Z‡TGA¾Ì]Z»Ö§{Y{Y€«ĸ¼m¾»,Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÕZÅ{Y{Y€«¾ÌÀr¼ÅÁ,FDAÁZÌ·Y€f‡YÕÂeÓ³ įÃ{€¯{ZnËYYÖ¸»YŸYÕYÀÌn¿,FreeTrade ZÌ·Y€f‡Y{d»Ô‡ÁÂuÕÁM¿½YÂeŠËY‚§YÄ]€nÀ» |‹,Ä^¿ZmļÅՂËÄ»Z¿€]¾ËYÄnÌf¿ d‡YÃ|Ë{€³ ºÅįd‡YÄf§ZËÄ ‡ÂecӐv»{Y| eÄmÂe¶]Z« |¿Y{Y€«ՁZ‡ÕZne¦¸fz»¶uY€»{½ÂÀ¯Y ÕZŁZÌ¿ ÄËZa €] |Ë|m cӐv» Ä ‡Âe Á ÕÁM¿ ®Ë½YÂÀŸÄ]d‡ZÆ·Z‡,¥|ÅÄ »Zm{Ã|‹ÖËZ‡ZÀ‹ ¾»ZÅÁÂuÖ»Z¼e{|‹ÕY€]Ã|‹ÄfyZÀ‹ՄeY€f‡Y Ճ·ÂÀ°eÁcY‚ÌÆne,Ճ·ÂÀ°eÂÌ],ÖËÁY{žËZÀĸ¼m Ä ‡ÂeÁªÌ¬veÕZÅf‡ŻZÀ¯{ d‡Ys€˜»Ö°‹‚a Z̈] ºÆ‡ M&A ,d»Ô‡ ÁÂu ÕZÅd¯€‹ { ÁÕ{Zf«Y|‹½Mž^eÄ]ÁÕÁM¿|‹{Ö³‚] Á d‡Y Ã{Y{ ZfyY {Ây Ä] Y Y|ËZa ÖÀˀ§MZ¯ Ã{YÕ|ÌƋZˀƋ ÖfˀË|»ÁZŒ» { [Y~m ÕZÅÁÂu Y Ö°Ë d»Ô‡ ºfˆÌ‡Â¯Y dÌ]Y~m ZÀ¯ { {‹Ö» [ˆv» ÕY~³ÄËZ»€‡ ÕZņËÁ€‡ÁcӐv»ÄWYYÄ]½Á‚§YÁZÌ¿ÁÕ{Zf«Y {»ž]ZÀ»Ä]և€f‡{|À¿Z»Õ{| f»¶»YŸ,Ä¿YÁM¿ ÁÖ¿Ó—€Ìˆ»ÁÖ·Z»ž]ZÀ»,Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿YºŸYZÌ¿ ÁÂu¾ËY{ÕÁM¿Ä ‡Âe|¿ÁՁZ‡ÕZne®ˆË€a ÁÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve d‡YÃ{Y{Y€«Ö¨À»€ÌiPedveY ZfyZ‡Z]ּ̬fˆ»•Z^eY¦¸fz»ÕZÅÁÂu{ÕÁM¿ Economic Á Business Landscape Õ{Zf«Y µZj» ½YÂÀŸ Ä] {Y{ Â]‚» ÁÂu Characteristics ÕY{Ây€]ZÀ¯{ZÌ·Y€f‡Y{d»Ô‡Õ{Zf«YZfyZ‡ ˆ°ËY|À¼e|«Á¹ZÀ]ÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{Y €fˆ]Äfˆ¿YÂe€´Ë{Õ‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ã{€fˆ³–]YÁÁ cӐv»ՁZ‡ÕZneÁÄ ‡ÂeÁªÌ¬veÕY€]Ö^‡ZÀ» Z]ZÌ·Y€f‡Y,µZ‡{ |ËZ¼¿{ZnËYd»Ô‡cZ»|yÁ d]Z«ÕY€]Ö³{Z»MÁY|ËZaÕ{Zf«Y|‹{ZnËY¥|Å Y®Ë„eY€f‡YÖf ÀÁÂuŠ‹,Ö¿ZÆmÕZÅYZ]{ Ö¸YYÖ°Ë d‡YÃ{Y{Y€«dËZ¼u{»ÁÖËZ‡ZÀ‹ ÁÖ°‹‚aÕZÅՃ·ÂÀ°e,dËZ¼u{»ÕZÅÁÂu¾Ë€e ¾Ë€eÓZ] Z] Šz] ¾Ì»Â‡ d»Ô‡ ÁÂu d‡Y ÖËÁY{ ZÌ·Y€f‡Y { Ä ‡Âe Á ªÌ¬ve { ÕY~³ÄËZ»€‡ ½Y‚Ì» صفحه 37 ϐࣞࣔ ȹƓǙӃƓӀǗɗƝɘȼӀƔɅȹƔȸǛƔǧɗӀǗɗƔȻȖӀƔɅȩǗʗӂȷȳȍȺȷƽȼƓ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|ÀÕZÅŠ·Zq ÕÁM¿¹Â]dˆËY|ËZaÄ ‡Âe{ {½Â¿Z«¾ËYÃ{Z»ª]Z˜» |‹ÕÁM¿ÕZÀ^»€]{Zf«Y Õ{ZÆ¿,Âv»ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Yª¬veÕZf//‡Y ÄÌ·ÁYÄËZ»€‡Z]ÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|À¹Z¿Ä]Ö·Z» ºÌ¿Ä¿ZÌ·Z‡|‹€¬»Á¶Ì°ŒeµZË{Z̸̻Y‚////Å ZfyY½MÄ]‚Ì¿Â//Œ¯ֻ¼ŸÄm{Â]ž]ZÀ»Y|{ ¦ “Ác«•Z¬¿ÖËZ‡ZÀ‹ Z‡Y€]Հ̳¶°‹¾ËY |]ZË ÁZÅd€§YÕY{€]ÀÆ]ÁÖfËZ¼u Ö·Z»¹Zœ¿{{Âm» €j¯Y|u{ZnËY¥|ÅZ]Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{cY|Ë|ÆeZ]ĸ]Z¬» Õ{Zf«Yž§ZÀ»¶//«Y|uÁÄ »ZmÕY€]Ö//ŸZ¼fmYž§ZÀ» ÖËZ§Â°//‹ÁÕÁM¿©Á|À½YÂÀŸdve©Á|ÀÕY€] ¹Zn¿YZŽZf‡Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|ÀÁŒ¯ {ZÅ®¿Z]Õ|»MZ¯Z¿ÄnÌf¿ZÅ©Á|À¾ËY{ZnËY |Ë{€³ Á|‹|¿Á{¶ÌÆ//ˆeÖ´¿Â´qÁÖ¿Z‡Á€],dyZÀ‹ |‹Z]Ö»€“Zu€Ÿ{©ÔyÁÁZÀ§ÕZÅd¯€‹Ä ‡Âe Ã|ËYY¶uY€»¹Z¼e{cZ»|yÄWYYd̸]Z«ZÅ©Á|À¾ËY ÕZÅd¯€‹ÁÃ|ËY½Z^uZÃY€¼ÅYZ]{‰Á€§Á{ÁÁZe ¾ËYZ]ZÅ©Á|À¾ËY{ÂmÁįd‡Yt“YÁ |À‹Z]Ö»ÁZÀ§ Á€´fËY|ŽYÂÀŸÄ]d·Á{Š¬¿½{€¯™Zv·ÁÄËZ»€‡ºnu Â^Ÿĸu€»{|¿YÂeÖ»ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§€»YY~³d‡Ż ּƻZ̈]Š¬¿Âv»ÕÁM¿Z§Ä]Âv»ÖËMZ¯Z§Y |ÀËZ¼¿Z¨ËYY Y|ËZaÄ ‡Âe{ZÅdËZ¼u Ö·Z»ž]ZÀ»¾Ì»Pe,Y|ËZaÄ //‡ÂeÕZÅŽyZ//‹YÖ°Ë dˆËZ]Ö»ž]ZÀ»¾ËYįd‡YÖ Ì^—|‹Z]Ö»ZÅd¯€‹ |ÀfˆÅZÅ®¿Z]½M¾Ë€f¼Æ»įŒ¯Ö·Âa¹Zœ¿–‡Âe |ÀËM€§{Ö//‡Z‡YÕZ//ÅÂf¯Z§YÖ//°Ë {{€³¾Ì»Pe |ÀËM€§{ d‡Y®ˆËÂf¯Z§ZÅ®¿Z]ªÌ«{ÖËZ»MÖf‡Y ¹|ŸÁ½{Â]Ö°ˆË,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÃÁ€aªÌ«{Հ´·Z]€£ {ZÂz»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅÃÁ€aÕ|¬¿cZ¿ZˀmdÌ ˜« d̸]Z«|«Z§ZÅ®¿Z]€œÀ»YYZŽMÄ //‡ÂeÄÌ·ÁYÕZŁZ§ ÕZ˜ŸY¾ËY€]ZÀ],Äf//ˆ¿Y{BankabilityÖ°¿Z]ÕZÅ {ÂmÁ¶Ì·{Ä]ZÅÃÁ€a¾ËYÄ]Ö°¿Z]Ä°^‹Õ‡YcÔÌƈe ÖËZÀ‹MZ¿¾ËYLZŒÀ» d‡Y¾°¼»€Ì£0Z^ˀ¬eÖeZœ¿cZ»Y‚·Y ½YÂeÖ»Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÁZa¿ÕZÅd¯€‹Ä]d^ˆ¿ZÅ®¿Z] {€¯Ânfˆm¶Ë}{Y»{ |Ë|mÕY~³ÄËZ»€//‡¹Zœ¿{®¿Z]½{Â]ÁÄ]¹|Ÿʄ ½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y€]ÖÀf^» ÁµÂ¬À»µY»Y Z‡Y€]–¬§ÄËZ»€‡YZÅ®¿Z]¦Ë€ eʄ Հ°§ÄËZ»€‡dyZÀ‹¹|Ÿ ÁÃ|ËYÖÀ˂´ËZmÁdyZÀ‹dÆm{¾Ì¿Y«{ÂmÁ¹|Ÿʄ ÄËZ»€‡½YÂÀŸÄ]Ճ·ÂÀ°e {Õ|¬¿cZ//¿ZˀmdÌ ˜«¹|//ŸÁ½{Â]Ö°//ˆËʄ ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ d§€³Y€«ZÅ© Á|ÀÃ|//Ɵ€]įÖ]Ây¦WZ›Áº£€Ì¸Ÿ Á֟Z¼fmYž§ZÀ»€]Y€]{Ö°¿Z]{Â//‡€]{Zˁ‚¯€¼eʄ į{Y{{ÂmÁZÅ©Á|À¾ËY{ºÅÖËZÅŠ·ZqÁZÅÄ̋Zu Ä »ZmÕY€]ÃÁ€aÕ{Zf«Y ZÅ®¿Z]Ã{€¯~³€Ìˆ»{YZŽM{{€´¿ž§ž«Â»Ä]€³Y Ö·Z»‚¯€¼eÄ]½YÂeÖ»YZ//ÅŠ·Zq¾ËYºŸY |Å{Ö»Y€« Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹€fÆ]¾fyZÀ‹d̼‡Ä]dÆm ÕY~³ÄËZ»€‡,ÕY~³ÄËZ»€//‡{ÕY{¹ZƇ,‚¯€»{ ¹‚Ÿ{ZnËYÄ]ZÌ¿,ZÅ®¿Z]ÁÖ·Z»cZˆ‡R»–‡ÂeÁM¾§ ÕY~³ÄËZ»€‡cÁZ¨e­{,ևY€¯Á€]ŠËY‚§Y,€Ë~a®ˆË ZÅÄ¿ZzeYÁ€´Ë{{ÁÁÕY€]tÌvÕY~³½Â¿Z«ÁÕ|m ÕY~³ÄËZ»€‡YdËZ¼u¹|ŸÁScaleupZ]Startup{ ÕY‹†¸n»µZ‡{ |‹Z]Ö»–^e€»ÕZÅ{ZÆ¿Á į{€]¹Z¿ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|À{֏yŠz] ¹Â‡Ád//ˆÌ]Á|°Ë¶YÕY€mYÁ\ːeZ]Ö»Ô//‡Y ºËY{€aÖ»hv]Ä]¶Ë}{®Ì°¨eÄ] YÕ|Ë|mZ§{YÁ,Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«¶Y‚Ì¿Á ÁĸÌa€¤YÖ¸Ÿ€f¯{ Ö·Z¼‹½Z‡Y€yÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zaª]Z‡†ÌW ºÆ»Är¿M |ËZ¼¿Ö»¶¼ŸÕYÄ°^‹¶°‹Ä]Á¶Ì°Œe Á Yd¯€u¹‚¸fˆ»ÕÁM¿¹Â]d//ˆË{d̬§Â»-d‡Y ,Zf§ÁdÌÀÅ}€Ì̤e{€§YµÂveÖÀ Ë d‡YÓZ]Ä]¾ÌËZa ÃYÂyµÂveÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÁˆm½Y€Ë|»ÃZ´Œ¿Y{ Հ̳¶°‹\m»įd‡Y€Ë~a®ˆËÕZÅ|uYÁÁd¯€‹ |¿YÂeÖ»¶¯{į|¿Â‹Ö»ÖËZźfˆÌ‡€ËÁºfˆÌ‡ į-d‡Y½MdÌ «YÁ |//Œz]¶»Z°eYÕÁZÀ§¹Â]dˆË ,Œ¯{ÕÁM¿ºf//ˆÌ‡Â¯Yª¬ve¶¼°»ÁºÆ»Šz] ÕZf§cY€Ì̤e|À¿Z»ÕY‚//§Y¹€¿cZ»Y‚·YÂƛÖÀ Ë ÖÅYÂyµÂve,ՀË~adÌ·ÂXˆ»,Õ{€§–ÖÀÅ},ÖfˀË|» ÕYÄ »Zm{Õ{Z//¬fŸY Ö´Àŀ§cÓÂveÖ¸¯—Ä]Á ºÆ»¾ËY|‡Ö»€œ¿Ä] d//‡YÃ{Zf§Y€ÌyPeÄ]įd‡Y {»½Z»‚¼ÅZËÃ{Â]¹Á{dË·ÁY{ÕY‚§Y¹€¿cZ»Y‚·Y d¿ÁZ »Á¹Â¸ŸcYÁ‚ËÄ»Z¿€]ÁY~´f‡Ż¹Zœ¿ÄmÂe Ä »ZmZËÃ{Â^¿Â//Œ¯ÕÁM¿ºfˆÌ‡Z]–^e€»Ö¼¸Ÿ |¿YÃ{Â]¶§Z£ºÆ»¾ËYYZÅd¯€‹,ZÅ{ZÆ¿,ZÅÃÁ€³Á{Y€§Y ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y¶Ì°ŒeµÁYdË·ÁYÄ]d‡YÕÁ€“Á |Å{dÆm€Ì̤e ,ÄËZ»€‡¶j»ÖfyZ‡€ËÕZŁZÌ¿Ä°ÀËYº£Ö¸Ÿ¾ËY€]ZÀ] ÁՁZ‡Ä°^‹Ä]‚Ì¿ÖËZÀ]Á¶»YŸZ»Y,d//‡YºÆ»Õ{ZÆ¿ {į-{€¯|ÅYÂyÖ¿ZËZ‹®¼¯ÕÁZÀ§¹Â]dˆËd̬§Â» cY€Ì̤e-|‡Ö»€œ¿Ä] d‡YÃ|‹ž«YÁd¸¨£{»Œ¯ Y€f¼Æ»ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÂ“»{ÖfÌ]€e–ÕZf§ įY€q d‡YÕ{ZÆ¿ÁÖ¿Z»Z//‡ÕZÅZfyZ‡{cY€Ì̤e Ä »Zm{Y€§YY0ZzŒ»Á¾ÌËZaYºˆÌ‡Â¯Y¾ËYª¬ve€Ìˆ» ÕYĬ˜À» Ö¸»Ä ‡ÂeÁ|‹,ÖÅYÂyµÂve€fˆ]{ÁZ£M |‹|ÅYÂy€iPf»ºfˆÌ‡Â¯Y¾ËYY {Ö·Z»‚¯€¼e|À¿Z¼ÅÖËZÅŠ·Zq |Å{Ö»Y€«ZÅ®¿Z] ,ևY€¯Á€]ŠËY‚§Y,ÕY~³ÄËZ»€//‡{ÕY{¹ZƇ,‚¯€» dËZ¼u¹|ŸÁZÅd¯€‹¶‹Y{ÕY~³ÄËZ»€‡cÁZ¨e­{ ÁŠÅÁ„aÕZÅ©Á|À{֏yŠz]ÕY~³ÄËZ»€‡Y {€]¹Z¿½YÂeÖ»YÕÁZÀ§ Ä»|¬» ÕZÅŒ¯,Ö¿ZÆmՀË~ad]Z«ŽyZ‹‰Y‚³ Z‡Y€] Z§¶»Z‹Ä ‡Âe¦¸fz»ÕZŁZ§{Y€¬f‡Y Z‡Y€]½ZÆm Ä ‡ÂeZ§,Factor DrivenZËž]ZÀ»€]ÖÀf^»Ä ‡Âe Ä ‡ÂeZ§0ZfËZÆ¿ÁEfficiencyDrivenZËÂv»ÖËMZ¯ Ä]\Ìe€eÄ]InnovationDrivenZ//ËÂv»ÕÁM¿ 0ZfËZÆ¿ÁÄ ‡ÂeµZu{ÕZÅŒ¯,Äf§ZÌ¿Ä ‡ÂeÕZÅŒ¯ |¿Â‹Ö»Õ|À]ºÌˆ¬e½ZÌÀ]Š¿Y{ZËÄf§€ŒÌaÕZÅ{Zf«Y {į|ÀfˆÅÖËZÅŒ¯0Ze|¼ŸÄf§ZÌ¿Ä ‡ÂeÕZÅŒ¯ Z°eYZŽM{Zf«YÖ¸YĐzŒ»Á|¿Y{Y€«Ä ‡ÂeµÁYZ§ ¾ËYÖ «YÁĿ¼¿ d//‡YÖ Ì^—ž]ZÀ»€]Ö°f»{Zf«YÄ] |ÀÀ¯Ö»Ö ‡į-d‡Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼmZÅŒ¯ Õ| ]Z§Ä]ÁkZy{Zf«YÂ¿¾ËYYÖeY|ÌƼe­Y|eZ] |ÀÀ¯~³,d‡YÂv»ÖËMZ¯{Zf«YZ§įÕ{Zf«Y ÕÁM¿Äf§€//ŒÌaÕZÅ{Zf«YÁÂv»ÖËMZ¯{Zf«Y{ [Ô¬¿Yºœ »€^Å |‹Z]Ö»Y|ËZa|‹Ä]Ö]ZÌf‡{Âv» ¾Ë€fÆ]YÖ°ËÁÕ|̸¯Ö¸»ZŸY½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Äf//ˆ¿Y{Öf»ÁZ¬»{Zf«YÕZÅĨ·R»¾Ë€e€iR»Á€ÅZœ» ®//‹Ö] |ÀÀ¯€eY|ËZaYÖf»ÁZ¬»{Zf«Y|À¿YÂeÖ»į Ä]Ö]ZÌf‡{ÁÖÀˀ§MZ¯dˬe{Y~³€iY¶»ZŸ¾Ë€eºÆ» d‡YÖÀˀ§MZ¯Ö·Z»¾Ì»Pe¹Zœ¿Ä ‡Âe½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«Y ÖÀˀ§MZ¯Ö·Z»¾Ì»Pe{Õ{| f»ÕZÅ{ZÆ¿Á{Y€§Y0Ó¼ » cZ¬^—{ՀË~a®ˆË\ˆu€]į|ÀÀ¯Ö»Š¬¿ÕZ¨ËY ÕZÅd¯€‹ZÆ¿M¾Ë€eºÆ»ĸ¼mY |¿€Ì³Ö»Y€«Õ{| f» ,­€fŒ»ÕY~³ÄËZ»€‡ÕZÅd¯€‹,VentureCapital {€¯ÃZ‹YZÅ®¿Z]ÁÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À Ö¼‹ZÅ€¨ m|̇ ½Z¼eZa{Ž¿Y{Á½Y|¿Z»ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a©Á|À¶»ZŸ€Ë|» ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ºfˆÌ‡ÂÌ] Ã|Ì°q ÕÂƼm,Ö¿ZÆmՀË~ad]Z«ŽyZ‹Õ|À]ºÌˆ¬e{ Ä ‡ÂeµÁYZ§{ÁÄf§ZÌ¿Ä ‡ÂeŒ¯½YÂÀ ]½Y€ËYֻԇY Ö ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»€]Ö°f»{Zf«Y€]ÄÌ°eZ]Á{Y{Y€« Z§Ä]ÁkZy{Zf«YÂ¿¾ËYYÖeY|ÌƼe­Y|eZ]|À¯Ö» |‹d¼‡Ä]d¯€udÆm {{€³{YÁÂv»ÖËMZ¯{Zf«Y ÁÃ{Z]ZËÁÂ^ŸÂv»ÖËMZ¯{Zf«YY|ËZ]{Zf«Y{Y|ËZa ÕZÅÕÁZÀ§ÁÕÁM¿YÃ{Z¨f‡YZ]Y{Zf«YÂ¿¾ËY½Z»|¿Y ÕZÅĨ·R»¾Ë€e€iR»Á€//ÅZœ»¾Ë€fÆ]Y {Y{€Ì̤e¾Ë¿ į|ÀfˆÅ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹|‹ÁÄmÂe,€Ì̤e¾ËY Ä ‡ÂeÃY¼Å |ÀÀ¯€eY|ËZaYÖf»ÁZ¬»{Zf«Y|À¿YÂeÖ» ¾Ì»PeÁdËZ¼uÄ]ÄmÂeÁÃ{Â]¾Ë¿ÕÁZÀ§Á€³{Y|ËZa ¹ÁY|eÁš¨uh//ŸZ]ÁZÀ§ÕZÅd¯€//‹ÕY€]Ö·Z»ž]ZÀ» dˆËZ]Ö»ž]ZÀ»¾ËY {{€³Ö»d]Z«Äy€q{ZÆ¿M|‹ Ö°ˆË {{€³¾Ì»PeZÅ®¿Z]–//‡ÂeŒ¯Ö·Âa¹Zœ¿{ µY»Y½YÂÀ ]Հ°§ÄËZ»€‡YdyZÀ‹¹|Ÿ,dËZ¼u½{Â] ZÅ®¿Z]Õ|»MZ¯Z¿Ä]€nÀ»Ö°¿Z]{Â//‡€]‚¯€¼e,µÂ¬À» Õ{Zf«YÄ ‡ÂeÁ|‹{ÕÁM¿½ZˀmÄ]½|‹{YÁ{ ÕZÅ©Á|ÀÁÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À {{€³Ö»Œ¯ ¹Zœ¿{{Âm»¦ “Ác«•Z¬¿ Z‡Y€]ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a ¶ÌƈeÁcY|Ë|ÆeZ]ĸ]Z¬»ÁZÅd€§YÕY{€]ÀÆ],Ö·Z» {ZnËYŒ¯{ÁZÀ§ÕZÅd¯€//‹Ä ‡ÂeÁ|‹|¿Á{ d§€³Y€«ZÅ©Á|ÀÃ|Ɵ€]įÖ¨WZ›ÁÄ]ÄmÂeZ] |Ë{€³ Ä]€³Yį|‹Z]Ö»\e€f»½M€]ºÅÖËZÅŠ·ZqÁZÅÄ̋Zu Ã{€¯~³€Ìˆ»{YÖ·Z»ÕZÅ{ZÆ¿¾ËY{Œ¿ÄmÂeÖ]Ây ½Y€ËY{ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y¹Â]dˆËªÌ¬vecZ»Y‚·Y d‡YÃ{Y~³ŠËZ¼¿Ä]YÕÁM¿Ö¸»ºfˆÌ‡Â¯Y ¶Ì°ŒeÕY€]Ö¸»t˜‡{¹ÓÃ{YY-|ËZ¼¿Ö»ºÆ»Äq½M Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »Á¹Â¸ŸcYÁÕÂ//‡YÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y |À¿Z»Öf̼¯ZuÕZÅ{ZÆ¿ÕÂ//‡YÕYĬ˜À»t˜//‡{Á Öf·Á{Á֏yÕÁM¿Ö»ZuÕZÅ{ZÆ¿ÁZÅÕY|¿Zf‡Y ®‹½Á|] |¿Á€eY€§ÖfËZ¼uÕZÅZ //‹Y|ËZ]įd‡Y |·Â»ÕZÅ|uYÁÁZÅd¯€‹YŠÌaYŠÌ]dËZ¼uÁ|̯Pe ÖÀf^»cÁ€iÁ‰YŠÀˀ§M{Šz]€iY{€^ÅY½ZÌÀ]Š¿Y{ ZÀ¯{ºÆ»¾ËYįY€q d‡YÖ¸»½Z»M®ËÁÃ{Â]ÕÁM¿€] ÕZ”§{Â^Æ]Ä]®¼¯,ՁZ‡Ä°^‹|À¿Z» ¼¸»ÕZŹZ³ ºnˆÀ»Ád‡{­{,ÁZÀ§ÁÁM¿ÕZÅd¯€‹Z¯Á\ˆ¯ Ä]ÁÄWYYÖ¸v»ÁÕYĬ˜À»–Ö¸»s˜‡{YºfˆÌ‡Â¯YY {€¯|ÅYÂyÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Yª¬ve –y{|‹‚¯Y€»ÁÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za-d‡Yt“YÁ€a ÁZÅÃZ´Œ¿Y{½MZÀ¯{ÁÃ{Â]Ö¸Y½ZÀˀ§MŠ¬¿YÁ¹|¬» ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿€]ÖÀf^»[Ô¬¿Y|ÀËM€§{֌ÅÁ„a‚¯Y€» ºfˆÌ‡Â¯YÕY€]ÖfyZ‡€ËÁÕY‚§Ydz//‡cZ»Y‚·YL‚m |¿ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯ÕÁM¿ |À¿Z»¾Ë€§MŠ¬¿ÁÖ¸Y€ZÀŸ®¼¯Ä]|ËZ]½ZÀqºÅ,Y~· ÁM¿cӐv»½ZˀfŒ»,Ã|ËY½Z³|ÀÀ¯ē€Ÿ,¾Ì·ÂXˆ» YÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YÕZÅĬ¸uÖ^¿ZmÕZÅŠz]€´Ë{Á –Ö¸»t˜‡{Ö§Z¯Á¹ÓÃ{YYÁd‡{­{Z]Á¶Ì¼°e Œ¯ÕÁY¿ºfˆÌ‡Â¯Y€Ìˆ»d̬§Â»YÖ¸v»ÁÕYĬ˜À» {‹¶Zu½Z̼—Y ÕZÄ ŸÂ¼n»®¼¯Ä]įd‡YÕ|ÀËY€§ÕÁZÀ§¹Â]dˆË –ÖfyZ//‡€Ë€iR»€ZÀŸÁ½ZÀˀ§MŠ¬¿ÁZÅ|ÀËM€§Y ©Ôy{Y€§Y,ZÅÃZ´Œ¿Y{,ZÅd¯€‹–d·Á{¶j»Õ{€°¸¼Ÿ Áº¸Ÿ­Za½Â//À¯ZeÄÅ{Y,º//Æ»{€°ËÁ¾ËYZ] Á¹Â¸ŸcYYÁcZœ¿dveÖf·Á{Äf‡{\·Z«{ÕÁZÀ§ {ZÆmcZœ¿dveÖf·Á{ļ̿ÁZÅÃZ´Œ¿Y{cZœ¿dve ¶Ì°Œed¯€‹YŠÌ]Z]֏yÁÖÅZ´//Œ¿Y{ dˆË¶Ì°ŒeÄÌ·ÁYÕZÅcÁ€“½YÂÀŸÄ]½YÂeÖ»įÃ|‹ {ZnËYÁ{€°ËÁ¾ËYZ]¾ËY€]ZÀ] {ÁMZ¼//‹Ä]ÕÁM¿¹Â] Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »¶Ì°Œe|À¿Z»Ö¿Z»Z‡ ÕY{YÕZÅdyZ‡€Ë {Ä ‡ÂeÕZÅ{Zf‡¶Ì°Œe½MµZ^¿{Ä]ÁÕÂƼmd‡ZË cYÁ{ÕÁZÀ§»YÕY~´f‡ŻdˀË|»,d¿ÁZ »½M º¸ŸÕZÅ­ZaÁ|‹‚¯Y€»Հ̳¶°‹{žË€ˆeÁ¹Â¸Ÿ ,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À¶Ì°Œe,ZŽZf‡Y{ÕÁZÀ§Á ÕZÅd¯€//‹YdËZ¼u½Â¿Z«|À¿Z»ºÆ»¾Ì¿Y«\ːe ÄÌ·ÁYÕZŹZ³ ÁÄ»Z¿¾ÌËMÄÌÆe,µZ‡{½ZÌÀ]Š¿Y{ ºfˆÌ‡Â¯Y¾ËYÕY‚§Ydz‡ÁÖfyZ‡€ËcZ»Y‚·Yª¬ve{ |‹Äf‹Y{€]ÕÁY¿ cZ»Y‚·Yª//¬veÄ//] Ä//Å{Á{|//‡Ö»€//œ¿Ä] ®¼¯ÕÁM¿ºf//ˆÌ‡Â¯YÖfyZ//‡€ËÁÕY‚§Ydz‡ d‡YÃ{€¯Ö¿ZËZ‹ Šy€qÁÖ]ZËd̼ÅYÄ]ÄÅ{,d¨³½YÂeÖ»¾ÌÀqºÅ Ö¼¸Ÿd¿ÁZ »Á¹Â¸ŸcYÁYÕÁZÀ§ÁÕÁYM¿d¼‡Ä] Ä]ÄÅ{,įÖ·Zu{ {‹Ö»Ö]ZˁYÕÂƼmd‡ZË ,Ä¿YÁM¿Z¯Á\ˆ¯ÕZ”§{Â^Æ]€ÌyYµZ‡|Àq{ÄËÁ Á‰YÕZ//¼ »ÁÕY~´¿ZÌÀ],ÖÀˀ§M‰Y€//]|̯Pe ,Ä¿YÁM¿ÕZÅdÌ·Z § ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„ad¿ÁZ »Ö¿Z»Z//‡ÕZÅ{€^ÅYZÀ¯{ ÁÄ ‡ÂeÕZÅ{Zf‡{ZnËYªË€—YÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Á¹Â¸ŸcYÁ ÕZŀfˆ]{ZnËY{YÖËZʼnÔe,ÖËZ§Â°‹ÁÕÁY¿©Á|À ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯YՀ̳¶°‹cÁ€“Äf‹~³ÄÅ{|Àq{ ºÅÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaÁÕÁM¿|‹‚¯Y€»ŠËY|ÌaZ] d‡YÃ{Â]ÄmÂe{»Á|¿ÂÌa ÕZʼnYª¸y{®¼¯ÖÀ Ë,ÕY~³¥|Å{­€f//‹Y ÕÁM¿ªË€—YŠ//¿Y{€]ÖÀf^»ÖÀˀ§McÁ€//iÁ|Ë|m ÁÃ|ÀÀ¯¥€»,Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ÁZÅ{ZÆ¿–‡Âe ¶Ì°ŒeYºfˆÌ‡Â¯Y¾ËY–]YÁÁÄ°^‹įÖËZÅğ¼n» d‡YÃ|‹ºÆ»Õ|¿ÂÌaºÅÁÖÅY€¼Å¾ËY\m»,|ÀÅ{Ö» Á|//‹‚¯Y€»{ZnËY,|Å{Ö»½Z//Œ¿€ÌyYÄÅ{Á{[Zne ½Y€ËY{ÖËZÀ]€ËcZ»Y‚·YÖÀ ËÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za Â“» |¿YÃ{Â]ÕÁM¿ºf//ˆÌ‡Â¯YՀ̴·®‹€]¹|¬» ÄmÂe{»Ä ‡Âe¹Â//‡Ä»Z¿€]YŒ¯{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ Ö¼¸Ÿ­€Æ//‹{ZnËYZ]ÄÅ{¶ËYÁYYÁÄ//f§€³Y€« Ö¼¸Ÿ½Z»Z//‡Ö³|ÀËZ¼¿¹Z£{YÁ½ZƨYÖeZ¬Ì¬veÁ ZŽZf‡Y€´Ë{ÁÕ“½Z‡Y€y¶j»ÖËZŽZf‡Y{֌ÅÁ„a {µÂveÁ€Ì̤eZ‡ÄÀÌ»ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za{ZnËYZ] ÁÖËZÀ]€ËcZ»Y‚·YºÆ»ÕZŹZ³½YÂÀŸÄ]ÕÁZÀ§ÁÕÁM¿ ,ZÅd¯€‹€eZ§{,ÕY{YÕZŽZ¼fyZ‡{ZnËYdz‡cZ»|y Ã{Â]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{ ÁÖÅZ³Z¯ÕZŽZ¼fyZ//‡ ÕZÅ­ZaÁ|‹‚¯Y€»¶Ì°ŒeÄÅ{Y¾ËY€]ZÀ]-d‡Y ½Z^ÌfŒaÖËY€mYÁY~´f‡ŻÕZÅ{ZÆ¿ÄmÂeÁÕÁZÀ§Áº¸Ÿ cYÁÁÕÂƼmd//‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »|À¿Z» YdËZ¼u½Â¿Z«|À¿Z»ºÆ»¾Ì¿Y«\ːeÁ‡®ËY¹Â¸Ÿ {€°ËÁ,€´Ë{Õ‡YµZ‡{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Հ̴Ìa½MµZ^¿{Ä]ÁÕÁM¿ÁÕÁZÀ§Ä°^//‹¶Ì°ŒeÄ] |‹ÕY~³¥|ÅÕYĬ˜À»–Ö¸»ÕÁM¿ºfˆÌ‡Â¯Y{ZnËY صفحه 38 ϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗ صفحه 39 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ DORZ̋YµZfÌnË{ćZÀ‹ž»ZmÄ¿Z»Z‡YcZˀŒ¿€Ìœ¿Ö]µZ^¬f‡Y Ä·Z¬»Y‚ŁYcZˀŒ¿Ä¿Z»Z‡{cÓZ¬»d^iÂ^Ÿ DORÄ¿Z»Z‡{ÄˀŒ¿YŠÌ]¹Z¿d^i ã D—§E Q’§'+ã@—Q£‘šA¡P‘E§FD@—•D@›{D—\•¡å@@›‘@£•t¡@ “§@—?(‚t‘¢E#E*L‘D—]›#–š@—•Ž•)"/›•‘M“§D@›§EP• @Ad+ [M—*‘AQDã €M€–š‘€—]D@ã!¦+E+“§A#âA•š@—•)m§D@DA{ £”¦#O¦'A#§›‘@€"t*M“§A•–D“¦¡#E›{)Mš@—#AUD@䛕¡‘ D@–A•—QA”‘šE #›•‘M“§FD—P{(§EP•šAe €M’§'+@—Q£‘ A”¡—?D@›‘”M”QD—P{£Œe(§EP•D@šAQ)"/£Œe(A”*L‘›¦Œ{›2¦*• âAQ “§ €M€–›¡‘OQ›ŒUmD@›{£Œe(‚t‘O§Gm’G¦‘å@–Gm¢– ›#›t‘ Fš‘“§@D–EmF›{¢D—]›#š@—#@§F*"L•A•š@—•)m§D@DA{ £‘’P•D¢E#E#O§Gm›2¦*•D@–)MšA¦MDš‘D—§E QD@›t‘ DORA{)m§D@D@(‚t‘›•¡‘[M—*‘AQDO§Gm›{A¡@£‘’P•“§âA¡@ EP*”‘(‚t‘{ €M’§'+@—Q£‘£”¦#O¦'â)Mš@—#AUD@ #E#E# âA”Q# DORA{¢–;(§EP•D@šAQ ¢E#DOR›M”Q)m§D@¢E#’ME*L#’@E{¡EmD—`”‘›#å@–Gm£•t¡@ š–E G¦• – ISC ¢@”*M £L§—• ›‘•E# š–E [M—+ F¦•@D—‘ K§–EM – ã(‚t‘ )§E§A‘›•‘MF£•"¦*P'¢¡){EQ#ŽF‚£~”¡¡–šAQ›«D›dM—+–s¦t:+ ›]—#E‘›t‘–›§EP•(eƒ]ãšAQ›«DK§–EM –D@â)MšAQŽ2•(§EP• F ›t‘ ¢E# ›M”Q A¦—+ â@—Q£‘ ›«D £3–E? ’—”e ›# ›M”Q – )m§D@ â@E¦£‘’‘F›¦•/“¦~•¦‘D—]›#ã›M”Q)M—?D@›{@¢–DE#y¦Œ{’‘F ñK§–EM –Fš@l*M’–A#ò£*M@);D@›M”Q)m§D@›{)ME{B›#ŽF‚ ã›]—#E‘šDQšD–@)"/㛕‘M›#@–D–ãDOR›•‘M›#J”QD{›d3E‘A”‘F¦• ŠËZaÁ¹Â¸ŸÕ{ZÀf‡YĈ‡Â»Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¼¸ŸÕZÅÕZ°¼ÅÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Äf‹~³µZ‡ÃZ»¾¼Æ]{d¨³ISC†ÌËÖ¿Z¬Å{{YÂm|¼v»€f¯{,ISCÕÁZÀ§Áº¸Ÿ »YՂËÄ»Z¿€]ÁÕY~³d‡ŻÁÂuÁÕÁNÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ¹€fv»€ËÁ”uZ] {¼¿ÖËZ¼¿ÁYDORµZfÌnË{€³Z‡ZÀ‹|¯Á|ž»ZmÄ¿Z»Z‡,cYÁ¾ËY֌ÅÁ„a ,Œ¯cZˀŒ¿{Ã|‹‰€Ë~aÄ·Z¬»€ÅÕY€]{€¨]€vÀ»|¯®ËÁ|Ád^i½Z°»Yį |ËZ¼¿Ö»ºÅY€§{Y|¿Zf‡Y—Ä]YZÌ¿{Á¹Ô‡Y½ZÆm – (§EP• ¢E# ”+ A{ “§ D–AU EY; €; D@ A”7 E¡ å)Q@ D a £•t¡@ ¡@DA•*M›¦Œ{›•‘M“§¢FMš@¦'–£;E]D@£–@E¦£‘Ž2•(‚t‘ A{ D–AU ’z‘ ¢E# ŽF‚ ¢G§D ›‘•E# – šAQ )§eD £ŒŒ“¦# ¢¡›‘• š—¦Q – £Œ‘¢¡O§¡(‚t‘‘Q£P¡–I'¢¡)¦dm›¦Œ{¢E#€*¦2§@EM”Q )"/ã’§—2P•@¢¡›MD–›‘•’§'ã£+t¦t:+¢¡8E]NDG㣌Œ“¦#– â)MšAQ¡EmDGmŽE•A¦—+–¢E”¡D/G¦•–bE*? ’@E{D@›‘”M”Q) 3D@¢A”QFDD¦L#){E;£Œe)¦dm“§å@–Gm¢– ¢FMA”*L‘D@£MM€—:+P”‘)MA¦‘–š@—#D—P{£P¡–I'¢¡)¦dm›¦Œ{ ’ƒ{¢¡)M¦M#s"\”‘t¦u@£Œe){E;“§âAQ#D—P{£Œe¢¡)¦dm â@—#A¡—?’E§£Œe)¦d3E‘) 3D@ ƒt•Ž–@Ž›¦•¦#G¦•–¢D–”m–Œe D—§E Q’§'+›{A¡@£‘’P•›•‘M“§F0E>*L‘(eƒ]å@@›‘@£•t¡@ ¢E#›§EP• @Ad+ãDOR›•‘M£§•–DF€My§FE*{)QC# ”+ DOR@El#ET:”‘A{›t‘ –šA‘D@›•‘M“§)§—Xe›#A{“§)m§D@ @D—‘#E#E#“§@D–EmD@(§EP•@Ad+›{)M£;D@“§âA•š@—•)m§D@D D@¢E#E#–(§EP•@Ad+O§GmD@¢E#E# AQD›{š@—# (‚t‘@Ad+– âA¡@£‘’P•›*QCš‘€—]D@D(‚t‘@Ad+ §ñDigitalObjectRecognizerò¦Q€*¦2§@›M”Qå)l›‘@D@ISCK¦§D ¢E#)P~•E/A”•¡›{)M£QE¡¢E#@Em›#ET:”‘A{y§F(D"eDOR £ŒekŒ*>‘D/›#›{)MšAQ£;E]¢›•—›#DOR£ŒŒ“¦#A{âAQ#£‘’ –¡DGmŽE•ã¢E”¡D/ã¡›‘•’§'ã¡ *{ã¡O§¡ã¡›§EP•(‚t‘›Œ3F FâA”{£‘e¦Q£§M”Q¢E#A{D#y§A”•¡›M”Q“§â@E¦£‘sŒd+âââ å@E{šDQE§F@D—‘›#’—+£‘›M”Q“§¢§G‘›Œ3 ¢¡D{–¡›t‘£*?”Q *{‘{(eƒ]›#E+’M–c§EM¢E§C'JE*M@x ›M”QA{¢–DE#y¦Œ{y§#[tm£P¡–I' £Œe¢¡)¦dm›¦Œ{›#š"*QF–E#€*;“§E*{#c§EM–š@M£¡@b3Dx (‚t‘›Œ3F “§E#”#–£Œe(e3D@Ad+O§Gm›2¦*•D@–›t‘E*P¦#¢E§C')§–DO§Gmx ›§EP•D"*e–E¦/+é!§EYO§Gm £Œe)uEMO¡{–¢—”d‘)¦z‘£§M”Qx ¢¡A{E§MD–AUò¢FD£§—3›mEU–£*‘–t‘@T*u) 3D@¢DC)M¦Mx ñAQ#£‘D—P{F0D?DT:•D@[tmEM”Q D@šAQEP*”‘(‚t‘‘Q£P¡–I'¢¡)¦dmŽ+›#›M”QD–AU’z‘x ›*QC¢¡€M¢E#£*;¡O§¡–(§EP• –(ƒ2‘#DOR¦Q€*¦2§@›M”QD–AU€–FmA”7E¡å)l›‘@D@¢– ¢¡)¦dmE§M›#(‘A?›dM—+¢E#¢G§D›‘•E#£–)Mš@—#£Œe(§EP• ›•‘M“§㓦”6¡â)MD{D—*M@D@¢E”¡D/£*;–›•D–—•㛕D–”m㣐Œe ¦•@D@(§EP•Ž+–›*QA•’#F–£e—Y—‘šF—;ãD—P{E`•F£U?)§@–A:‘ “§E~§@)§G‘›Œ3FâAQA”¡—?A”‘šE #)§G‘“§FŽƒM’ 3R—T># £?E#E§F)M(§EP•“¦P¦'¢¡€M(‚t‘¢E#›M”Q)m§D@’z‘›•‘M âA”*L¡@—?“¦P¦'¢¡šDQ(‚t‘¦z+€;D@(§EP•F ¢E#DORA{D–AUG¦•–›•‘M“§D@šAQŽ•)"/(§EP•@Ad+£P§GmA•–D â)MšAQš@@’P•E§F¢¡D@—•D@(‚t‘ Ä »Zmd»Ô‡ÁÖËY~£dÌÀ»Y {d̬§Â»Z]Š‹ÂaÁ²¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì¼fŒÅ |Ë{€³Y‚³€],²¿ÃZ´ŒÅÁ„a Y{ÂyµZ‡֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ISC {€¯€ŒfÀ» ֻԇYÕZÅŒ¯d»Ô‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì¼nÀa {Ö¼¸Ÿ€iYY‚ŁYŠÌ]ÕÁM|Ë|a{½Y€ËYŠ¬¿ µZ‡{Ö¿ZÆmÕ{ZÀf‡YÕZÅÄËZ¼¿ ÕÁM¿Á,ÕÁZÀ§,º¸ŸÃZ´ËZmŠËY€ËÁZŒf¿Y Z¼¿½ZÆm{½Y€ËY {½ZÆm€e€]ÕZÅĈ‡R»½ZÌ»{Ö¿Y€ËYĈ‡R» ½YÂËZeÕ|À]Ä^e¹Zœ¿ ®ËYŠÅÁ„aÄÀ̌ÌaÕZÅd‡YÂy{Ä]x‡ZaZ¼‹ {€¯~³½Â̸̻ ÁZÌ¿{{ISC |ËÁ¯€³Z¼¿Ä¿Z»Z‡̸ָve‰Y‚³ ÂˀƋ ½Y€ËY Z]ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za†ÌËY|Ë{ ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y{Y|¿Zf‡Y¶¯€Ë|» µZ^¿{Y½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»cY{ZÄ ‡Âe ºÌÀ¯Ö» Áº¸Ÿ­Za¾Ì]ÕZ°¼ÅºÅZ¨ed‹Y{{ZËÕZ”»Y Ä̯€e¾Ì‡€»­ZaÁ½ZÀ¼‡½Zf‡YÕÁZÀ§ ÖÀˀ§MZ¯{d̬§Â»ºÆ»½Z¯YYīԟÁÕÁZ]{Ây d‡Y Ä]½Y€ËYÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Á»ÂÀf»ÕZÅÄ»Z¿€] ­{¯Ö¸»Äf¨Åd^‡ZÀ» Šz]Á{{"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÇYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å½YÂyY€§ †°ŸÁÖ¸v»ÕZÅĐ« ÃZ´¿®Ë{½Y€Æed‡Â¼Ì‡ŠËZ¼ÅŠÌa¾Ì»Â‡ Á صفحه 40 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# (‚t‘¢E#›M”QD{@—?0D@¢E#ŽF‚)?ME§F E#Nƒ+EY;€;D@)ME{B›#ŽF‚âA”*L¡@—? E§M¢E#–£ŒŒ“¦#9\MD@A{“§›{)M“§ J—'—zM ›Œ3 F £ŒŒ“¦# ¢@”*M ¢¡š~§' â@E¦DEub3D@D—‘–šAQ£mEd‘ ›•‘M›#@–D–#£*;D›#DORA{)m§D@–)§—Xe €;D@–@E¦£‘(D—Uãhttps://dorlânetJD@# )?@E' ’–A# – £•2‘ (D—U ›# K§–EM “§ EY; â@E¦£‘DEu(§EP•D¦*?D@›”§G¡ ) 3D@(§EP•#ISC’M”QD{¢Dz¡D—`”‘›# )M—?D@A”•—+£‘(§EP•ã(‚t‘¢E#›M”Q)"/ šDQ # § €MD info@dorlânet JD@ ›# D @—? âA”§•U;J+é  ¢FM £§ • – ›]—#E‘ L{ § XML §m ¢DCD# # ›L§t‘ D@ ¢E*P¦# ’‘F ›# ›{ )M š@—# A”§Em k§Ed+K§–EM –â)MF¦•K§–EM –Fš@l*M ¢—MFG¦•"DP*•š@‘(‚t‘"¢E#DOR›M”Q ñISCò ¢D–”m – Œe O§' – Ž—Œe ¢@”*M ›LM—‘ šA””{£•"¦*P'¢¡){EQ)MF¦•›{)MšAQ›«D K§–EM“§ISC£~”¡¡#(§EP•)§E§A‘›•‘M ›•‘M D@ @—3—‘ (eƒ] âA”¡@ ›«D (§EP• ›# D FšAQD@U¢¡A{FAUD@@–A;A¡@£‘’P• â)Mš@—#(§EP•›•‘MD@@—3—‘K§–EM –s§E] !ŒiD@›{)MšAQ¡Em£"¦+E+“¦”6¡å)l¢– (LM—‘–¡š~P•@£P¡–I'–£QF—‘¢¡›•‘M E¡DORA{@–D–#–šAQ›¦"d+£L§–EM –£P¡–I' ’—”e›Œ3F›t‘£*?”Q *{‘{(eƒ]㛍t‘ – šDQ ã • £•‘FM £~*L#– – ’A”L§—• 㛍t‘ *L¦M D@ y¦+‘—+ ƒ‘{ D—] ›# âââ – DP*• =§D+ –¡š~P•@("\‘F£z§›L‘“§@—Q£‘@D– â)Mš@—#›*QC¢¡€M€—]D@£P¡–I'(LM—‘ “§ ›{ )M E{B ›# ŽF‚ å)l ›‘@ D@ ISC K§D ’E#D{ €"t*M @D—‘ – )M š@—# ›•#F A”7 ›•‘M ›*mEDEuG¦•£‘ƒM¢¡D—P{R—T>#¡D—P{E§M ›M”Q)m§D@¢E#¡D—P{E§M(§EP•’—”{+â)M ’@E{¡Em) 3D@Nƒ+D@‘A•š@E{ŽAu£*M@ Ä »Zmd»Ô‡ÁÖËY~£dÌÀ»Y OQ—'–}•D£ŒŒ“¦#šE~”{“¦*P¡ DGE#ã}•Dš~P¡–I'D@)¦tm—‘# A§@E ICCCòOQ—'–}•D£ŒŒ“¦#šE~”{“¦*P¡ DdQ # š‘E ‘ – =§D+ D@ ãñ2021 (D—U›#}•Dš~P¡–I'[M—+"}•D–£A•F" âA§@E DGE# }•D š~P¡–I' :‘ D@ ¢F2‘ ã š‘E ‘ # ’‘G¡ šE~”{ Ž—M F–D D@ £TT>+–kŒ*>‘’—”e D@£"•3¢ ¡D{ âAQ'E# £MDE#–-:#›#›*QC€Mš@D@›{šE~”{“§ ’ ¢¡@E#D{ – }•D Œe kŒ*>‘ ¢¡›"”3 # G¦• €L‘ ã)M ›*?@E' kŒ*>‘ c§”U D@ – ’TT>*‘ ã’A”P•@ “§E+ ›*L3E# D—X; ’A”‘E”¡ – ’;E] ã’E~*d”U ã’¦¡~P•@ E*M—' FO¦##ãOQ—'–}•D›”¦‘FD@€dm – ¡šA”¡@ }•D – }•D 厗§F—&M –@ !u D@ âAQDGE#£@D—?–9\M¢¡OQ—' O¦#D—X;#D—{C‘šE~”{@—Q£‘’P•E]? F ¢E¦.{ @Ad+ – £*d”U šA””{ )§; F ã£3D?–£•E§£P¡–I'G{E‘–¡š~P•@ “¦# “§ D@ ›{ kŒ*>‘ D—P{ F ’E”>M £ŒeE"*d‘G{E‘–¡š~P•@F¢A¦Œ{’E”>M âA¦MD’§'›#A•@—#¦•@D@ šE~”{“§šA””{DGE#“¦*L>•›{}•Dš~P¡–I' ¢DGE# G¦• D# “§ ã)M š@—# €M D@ D—X;# €MD@DšE~”{“§šD–@“¦*P¡ }•D š~P¡–I' )M§D ’—”e ›# E"2•D D—LmE' ¢E# !M”‘ ¢E*L# @2§ E# A¦‘ # – šE~”{ – “¦tt:‘ ¢¡šA§ – ¡ @D–*M@ “§E? xE*Q E#OQ—'–}•D£MA” ‘šF—;D@’E~*d”U– ¢D.•’3£ŒeE*{@¢u“¦”6¡â)mEšA e š@F’X‘DŽE #E*{@¢uãšE~”{E¦#@’—”e›# ›#D@D{›•—'E*{@•?D{EM–£ŒeE¦#@’—”e›# âA”*Q@)¦dm£§E3E¦#@’—”e ¾ËY{ÕY~³ÄËZ»€‡ḑ€› {ÁÖ»Z¼‹Ä]ÖËY~£ .|ÌÀ¯Ö»Ö]ZˁYĿ´qYÄÀÌ» £§Ci@—‘(d§YNFD–2;£MDE#£Œ{D—]›# E¦ P7 )¦¡ F ’P• ›*QC ¢¡ €M D@ D—P{ JME#â@D@D—•?@T*u–D—P{@T*uD@(d§Y NFD —«m ’‘FM ¢—M F šAQ EP*”‘ D‘ “§E? ’—¦Œ¦‘ E#g#›•¦M’E§D@£§Ci@—‘(d§Y £*l•(D@U#›L§t‘D@uD“§£MDE#›{š@—#D‚@ )§z; (d§Y F O># “§ E¦~P7  M F D—P{ (d§YFAUD@ä—«m£MDD‘JME#â@D@ ›{£;D@A*m£‘rl+’E§D@¦•@D@£§Ci@—‘ @D@D¦*?D@D¦•@)¦d3FAUD@ä ”+’E§ £§Ci@—‘F9¦:U•š@l*ME~•¦#›•lM*‘E‘“§– @—‘(d§YšA§A'#›Œ#t‘–D“§Fâ)M‘D—P{D@ â)ME§C'• ”*3–¢D–EY¢E‘£§Ci  ‘(‘AuF£z§(d§YO¡{¢E#Nƒ+E#š–ƒe ›dM—+ – (d§Y “§ F @A2‘ š@l*M ›\#D “§ D@ – )d”U O># D@ • E# £”*"‘ ¢A¦—+ ¢¡ A”§Em ¢‚# 2; â)M (d§Y “§ F š@–Gm NFD @2§ Ž+ )¦u ã—M y§ F D—P{ D@ £§Ci @—‘ (d§Y )¦uO§Gm“¦”6¡–£+@D–£§Ci@—‘¢‚#šAQ ¢DC›§‘EM›*QC€M–@D@D—P{D@£§Ci@—‘ (d§Y ’A•@EF# E# £”*"‘ ¢¡A”§Em ›dM—+ D@ ›mEU›#’–Et‘–D–@—MO¦'FO¦#D£§Ci@—‘ FO>#“§¢‚#š@–GmNFDE~§@¢—MFâA§•£‘ ›*z•â)M •›`;ƒ‘#u¢¡£I§–E~§@Fc§”U Z—\?£;E]–c§”U“§›dM—+#›{)M“§E~§@ )d”UFO>#“§£~*L#–ƒe •¢E#£‘—#A¦—+ â@—#A¡—?“¦§'D¦L#£+@D–›¦–@—‘›# Y֋Z¿cÔ°Œ»YՀ̴ŒÌaÕY€]ÕYÄ»Z¿€]Äq ʄ ŠÅZ¯ Á ÖËY~£ cӐv» cZ ËZ“ ,Y~£ |Ì·Âe ŠÅZ¯ µZ §Ö¸»֌ÅÁ„a‚¯€»®Ë½YÂÀŸÄ]ÖËY~£{Y»|ˀy .|ËY{ÄÀÌ»¾ËY{ £§Ci NFD # A§A3 (‚—T:‘ ›dM—+ – £;E] ãE*{  jET‘ # ›¦– @—‘ F š@l*M – E*P¦# š@l*M # £§Ci @—‘ A¦—+ D@ ¢D–šE # O§Gm ’—¦M‚—‘Em £;E] – @2§ 㓧—• ¢¡ ¢D–”m F @—" # – 8ƒU @Ez§–D # £§Ci ›”¦ # – A§A3 ¢¡ £§Ci¢¡F¦•E* #“¦‘+–›d‘3D@›§Ch+)¦dY– @Ez§–D # A§A3 (‚—T:‘ – ¡A”§Em ›dM—+ ã@Em ãA¦—+ ›?E7 ›# £§Ci @—‘ (d§Y ’A•@EF# ¢A”# ›*L# E# G{E+ – £§Ci @—‘ ¢DA•‘ O§Gm ¢–E¦•NF—‘–(d§YO¡{jA¡#£§Ci@—‘ •¢D–šE #¢t+D–£§Cic§”UD@€dm£•L• ¢E¦~P¦'¢E#›LM—‘“§(‘Au“§E* ‘›Œ3F –£§Ci(d§YãCiA¦—+O¡{F£Q•(ƒzP‘F âA”Q#£‘£§Ci@—‘A§E?(DAuO¡{ ›dM—+šA§)l’—+£‘–D“§FâA””{Ezm“§G~§3 –Ci@—"{zP‘;›#A•—+£‘›*>§DE+(‚—T:‘ A”‘F¦•b—Y—‘“§‘âA§•y{¦•@D@£§Ci)¦”‘ £§Ci€—T:‘y§)‘ƒM›#)"L•¦•—*#›{)M’  ‘›*z•⏦”{U;’”¦]@d#Ž+D@›*>§DE+ (E`• ’E~P¡–I' “¦# D@ R—T? “§ D@ )M ’ “§D@¢A;–£Œe›2¦*•³ *¦"]–@D@@—3–¢@Ad*‘ â)mE’—+£•›\#D ÕY€]Z“Z¬eÕ|{ŠÅZ¯ÁÖËY~£{Y»Ö¿Y€³ʄ Œ¯Ã|ÀËM¶ˆ¿ÕY€]Õ|»ZÌaÄqÖËY~£{Y»|ˀy .{Y{ ã €M D@ ’E§ D‘ G{E‘ £MD D‘ JM E# F£§*M–D–¢E QD—•?y§£{D—?¢¡›”§G¡ M ãš@—#AUD@ –!¦+E+›#›•‚MS?¢¡›”§G¡ )"L•“§›*m§›dM—+¢¡D—P{D@›{)M£;D@ D@)"L•“§›z”§“YâAQ#£‘AUD@ +“¦# ãŽD—+¢‚#<E•‘Q£lŒ*>‘§‚@›#›*QC€M–@ ›*Q@£ 3—+#uO§Gm£‘A•'–§E:+㣍LzP? ’E~• b—Y—‘ “¦”6¡ – )"L• “§ ’@—# ‚# â)M O¡{F’P•E¦?¢¡€MD@’’@—#¢@—dUšA””{ ›{ )M F¦• @D—‘ £§Ci @—‘ “¦‘+ D@ D—•? (DAu âA¦P§A•¢E¦#A+’¢E#¢D—m–šI§–(D—U›#£*L§# ’#t‘D@›•ƒdl”‘@D—?E#–A•–D“§›‘@*d¦"] £+¢¡€MD@›d‘3)‘ƒM9\ME#¢D"•§FD/ ’ ”'£~”ME–›§Ch+—MD/â)Q@A¡—?€"•@›# ã¡¢D¦#›#ƒ*#–’A#£”§*L¦MkdYã›d‘3D@ – £L3 £•—+• ãZEl‘ ¢Ei‚ § £u7 ã¢Au š+—{ (E¦¦h+ã¢E¦@§(DAuO¡{–£Q—¡šE #O¡{ £"Œ]–G•–£+–l+£#ã£~ŒU—;£#(D—U›#¢D*mD Nƒ+ C â@—# A¡—? E¦‘ – |E‘ O§Gm )§ • D@ – £§Ci¢¡F¦•“¦‘+ãD—•?¢@T*u("/@2§¢E# —Œ\‘£§CiA"M–@Em£§Ci¢¡F¦•E#š~•#D—•? â)M¢D–EYD¦L# |Ì·ÂeÕY€]cZ ËZ“Y{|n»Ã{Z¨f‡YÁcZ ËZ“ŠÅZ¯ʄ ÕÁÀÆ]ŠËY‚§YÕZÅZ°ÅYYÖ°Ë|Ë|mcӐv» {Y»|Ì·ÂeŠÅZ¯Y֋Z¿cÔ°Œ»ž§ÁY~£d À{ c§”U–Ž—Œe£P¡–I'›LM—‘£‘—e[#–DNDG›# ¦•@EMEMD@€ME¡ñš‘E ‘ òE"*{棧Ci O¡{㏍M›§Ch+)¦¡›#’¦• 3›3—+!Œ3¢E# ›#ã¡)–@D@£§Ci)¦”‘¢DEuE#–£~”ME–Etm â)MšAQ¢DC~‘•Ci£• 3F–D’—”e E# ¦Œu (E¦¦h+ D/ ›# ›3—+ # F–D “§ )QA¦‘E @—‘ A§E? (DAu O¡{ – ¢FD–P{ (‚—T:‘ A¦—+ £MDE# ¢E# AQ ¢ ›• # 㣕E§ ¢¡D—•? £§Ci )‘ƒM–D—P{¢Ci)d”U¢–DO¦'(ƒzP‘E*P¦# â›d‘3 ›LM—‘K¦«Dã"š@F!3DE§AuE*{@"#›\#D“§D@ D@›{§›*Q@£§—~*l£§Cic§”U–Ž—Œe£P¡–I' åA¦•—?£‘›‘@ Ö¿ZÆm|Ì·ÂeÕ|{ŠÅZ¯YÖ¿ZÆmÕZÅZ»Mʄ ¶¸Ÿև€]¾¼“ |ÀÅ{Ö»€^y€ÌyYÕZŵZ‡{Y~£ Œ¯{YY~£|Ì·ÂedÌ “ÁZ¨˜·ŠÅZ¯¾ËY¶»YŸÁ d‡YÃ{Â]ÃY€¼Å|¿Á¾ËYZ]ZËMį|ÌËZ»€¨]և€] D—P{D@¢FD–P{(A¦—+)¦l¦{–)¦{£Œ{D—]›# JE*M@D@–£¡EmD@DCE¦/+– ‘D¦L#‘—eF D‘ JM E# âAQ# £‘ ›d‘3 D@ £§Ci @—‘ ’@—# D@ ¢FD–P{ @ 3 (DF– ¢—M F šAQ EP*”‘ £MD #*"L•A•–DA¡Q€M›#£ *”‘›M)L¦# D—P{D@¢FD–P{(‚—T:‘A¦—+D@¢@—dU–("/ ¢FD–P{(‚—T:‘(A¦—+)ME{B’§Q⏧š@—# “+’—¦Œ¦‘ä›#€MD@“+’—¦Œ¦‘ äF âñä ›•‚M[M—*‘AQDò)MšA¦MD€MD@ £¦Œu[§EQñE¦?€M–@šI§–›#òE¦?¢¡€MD@ ›•—›#£•M¢¡ND#)¦dY––D—P{£§—¡– – A¦—+D@£ 3—+#u(•M—•-e#›{)Mš@—#¢ @2§ -e# G¦• E‘ “§ ›{ šAQ ¢FD–P{ (‚—T:‘ £l”‘D/–šAQDF#D@(‚—T:‘“§)¦uD@]ƒ+ O>#E~§@¢—MFâ)M›*Q@€"•@›#Ž@E‘šElMD@ 㣧Cic§”U(2•?D{D@›¦–@—‘F£ 3—+#u ŽAe–¡]ƒ+“§CâA”*L¡¢FD–P{(‚—T:‘ ¢A3¢¡!¦M¢FD–P{(‚—T:‘A¦—+D@¡’F—+ )l’—+£‘£e—•›#–)Mš@E{@D–£§Cic§”U›# ƒ‘{ (2•?D{ “§ (A¦—+ D@ ¡ £+"/ £# “§ E/ â)M@— P‘ €“Zu µZu { ÄfzËY€e cӐv» |Ì·Âe dÌ “Á ʄ Ä] Y cӐv» ¾ËY |Ì·Âe ½YÂe Ö» ZËM .d‡Y Ŀ´q Ä]Á|¿ÁY֋Z¿cÔ°Œ»ž§ÕY€]ÕZ°ÅY½YÂÀŸ .dˆ¿Y{Y~£ŠÅZ¯ ’@—#)#/"§Et+–—My§F’ 3)¦d3O§GmA•–D )MšAQ-e#E~§@¢—MF¢FD–P{–£d¦"]c#”‘ !;U–“¦TT>*‘“¦”6¡–’@E‘)–@F¢D¦L# (‚—T:‘ A¦—+ D@ ¢D– šE # ¢t+D F E¦i ã’E`• (‚—T:‘ § – “§G~§3 )P{ ¢¡ N–D ›# £§Ci صفحه 41 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# {€¯€ŒfÀ»Y{ÂyµZ‡֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ISC ¦¸fz»֟“»ÕZÅÁÂu{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{€Ì´¼Œq”u µZ‡ISC֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ Ö¿ZÆmÄ^e µZ‡{                      ౶ ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ ֟“»ÁÂu ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ Ö Ì^—¹Â¸Ÿ º¸ŸÃZ´Œ¿Y{,|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{,€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ְ˂̧¹Â¸Ÿ,cZŸÔ—YÁ€eÂÌb»Z¯¹Â¸Ÿ,cZ̓ZË ,ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{,½Y€ËYd ÀÁ ,–^e€»֘Ìv»¹Â¸Ÿ,¾Ì»,ּ̋¹Â¸Ÿ,¹Ân¿Á , |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{,Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{,¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ Ö Ì^—¹Â¸Ÿ€ËZ‡ÁÖfˆË¹Â¸Ÿ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{Á½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Á€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ» ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ,®Ì¿Z°»,½Y€¼Ÿ,®Ì¿Á€f°·Y,©€]և|ÀÆ» ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ –Ìv»,Ö°‹‚aև|ÀÆ»,ּ̋և|ÀÆ»,{Y» Ճ·ÂÀ°eÂÌ],֘Ìv»Ճ·ÂÀ°eÂÌ],dˆË ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{Á |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ÄmYÂyÖf À,|ƌ»ևÁ{€§,¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Áև|ÀÆ»¹Â¸Ÿ€ËZ‡Á¿Z¿ÕÁZÀ§,Öf À €´Ë{ÕZÅÕÁNÀ§ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÁY€Ì‹,ÖfŒÆ]|ÌƋ,և—¾Ë|·Y€Ì¿ ½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ |ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ d‹Y|Æ]ÁÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,×YÄ̬]Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ¹Â¸ŸÁÖÀÌ·Z]Ö°‹‚a,ÄËZaÖ°‹‚acZ¬Ì¬ve d‹Y|Æ] ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÁY€Ì‹Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,ÃZŒ¿Z»€¯ Á½Z»€¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,YÂÅYÂaZ‹Õ|ÀmÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€e ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ՁÁZŒ¯¹Â¸Ÿ |ƌ»ևÁ{€§ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Á¹Y{¹Â¸Ÿ,cÔ̋ÁÕY|¸´Àm,ՁÁZŒ¯ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{ÁÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ՁÁZŒ¯¹Â¸Ÿ€ËZ‡ÁÖ°‹‚b»Y{¹Â¸Ÿ,cZÌÀ^· ÄÌ»ÁYÃZ´Œ¿Y{ ,ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸Ÿ,ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ ½Ô̳Á½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,{€¯€Æ‹ ֟Z¼fmY¹Â¸Ÿ ,ևZÀ‹Ä »Zm,ÖfÌ]€e¹Â¸Ÿ,ևZÀŒ¿YÁ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ,cZneÁ{Zf«Y,ևŻ¹Â¸Ÿ,©Â¬u ÁÄ¿Z‡,Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZ̧Y€¤m ֟Z¼fmY¹Â¸Ÿ€ËZ‡ÁcZ—Z^eY Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ,Ĩˆ¸§,cZÌ]{YÁ½Z],ևZÀ‹½Zf‡Z]ÁxËZe Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ€ËZ‡Á€ÀÅ,¾Ë{Á©ÔyY £d¦"]Ž—ŒešF—; š~P•@–A P‘£M–@Emš~P•@〖›"+D E¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@ã(¦Y§D›*QDD@å@–Gm›‘@D@£•t¡@ (D—U›#ñ é òk§EQ£*d”U–’E§)d”U–Œeš~P•@㎖@›"+DxE*P‘(D—U›#ñ é ò’E + âA•@D–)MA#DŽD 7›"+DxE*P‘ k§EQ£*d”Uš~P•@–E¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@–€–›"+D’E +š~P•@(eƒ]–E+—¦&‘{Ž—Œe›*QDD@ âA•@E{!L{DŽD 7›"+Dñ é ò’E§)d”U–Œeš~P•@–Ž–@›"+D{E*P‘ñé ò £*d”Uš~P•@–€–›"+D{E*P‘ñ é ò’E +š~P•@–’ lU£*d”Uš~P•@Ž—2•–£z§G¦mŽ—Œe›*QDD@ âA•@E{!L{DŽ—M›"+Dñ éòk§EQ š~P•@–Ž–@›"+Dñ é òJDA‘)¦#E+š~P•@–€–›"+D›"+D#’E +š~P•@£¦QŽ—Œe›*QDD@ âA•@—•!L{DŽD 7›"+DxE*P‘(D—U›#ñ é òk§EQ£*d”U–E¦"{E¦‘£*d”U –Ž–@›"+Dñ é òJDA‘)¦#E+š~P•@–€–›"+D ’E +š~P•@š~P•@£\¦:‘Ž—Œe–“¦‘F›*QDD@ âA•@E{!L{DŽ—M›"+Dñ é òFE¦Qš~P•@ âA•@E{!L{€–›"+Dñ éò’E +š~P•@–’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@£*L§FŽ—Œe›*QDD@ ¢D–”m–£MA” ‘šF—; E¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@ã›"+D#’E§)d”U–Œeš~P•@ã ›"+D#’E +š~P•@’Ee£MA” ‘›*QDD@ âA•@E{!L{D2”'+€–¢¡›"+D›"+D#k§EQ£*d”Uš~P•@–›"+D#G§E"+š~P•@ã ›"+D# ›"+D#E¦"{E¦‘£*d”Uã›"+D#k§EQ£*d”Uã›"+D#’E +š~P•@y¦•–E*z–rE#£MA” ‘›*QDD@ âA”*mEDEuŽ—M+€–š~§3D@!¦+E+›# é )d”U–Œeãñ ò##£•–E¦Q—•£*d”UãñòE¦"{E¦‘£*d”Uãñò’E +š~P•@y¦•z‘£MA” ‘›*QDD@ âA•@E{!L{DD—P{2”'+€–š~§3!¦+E+›#ñ òk§EQ£*d”Uãñò’E§ –ñòJDA‘)¦#E+ãñ òk§EQ£*d”UãñòE¦"{E¦‘£*d”Uãñò’E +š~P•@£¦Q£MA” ‘›*QDD@ âA•š@E{!L{DD—P{2”'+€–¢¡›"+D!¦+E+›#ñò’E§)d”U–Œeš~P•@ é òk§EQ£*d”U㎖@›"+Dñ éòE¦"{E¦‘£*d”U〖›"+Dñò’E +š~P•@@—‘£MA” ‘›*QDD@ âA•@E{!L{DD—P{Ž—M›"+Dñ ㎖@›"+Dñ òG§E"+£zQG'Ž—Œeš~P•@〖›"+Dñò’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@£zQG'£MA” ‘›*QDD@ E*{@ãñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘£ŒŒ“¦#£Œe¢¡¢Dz¡–£‘—e[#–DNDG›# ¢@”*M›LM—‘¢A”#›"+Dš–Eå)lñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘K¦§D£•t¡@@—3A:‘ D—P{¢¡š~P¡–I'–š~P•@£Œ‘¢A”#›"+Dsm—‘Ž2•›¡@y§›#!§EuFK'ñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe ’AQ›*?”Q–›”¦‘F“§D@šA•FD D2+›#›3—+#㎃M’ 3¢¡š~P•@–’ 3¢¡š~P•@¢A”#›"+DG¦•– ¢¡šF—;JME#D’ 3¢¡š~P•@¢A”#›"+DD#“¦–¢E#€MD@ãD—P{D@¢A”#›"+Dc3E‘ ”+’—”e›# ISC World University Rankings by SubjectŽ•#ã¢A”#›"+D“§›>L•“¦–â)MšA•MDŽ2•›#£e—Y—‘ £+E¦¦h+#D¢A”#›"+D“§£'¦'€M“¦‘–@¢E#€L‘–)MšAQEP*”‘€MD@’ 3¢¡š~P•@¢E# â@—Q£‘š@D–¢A”#›"+D“§1§*•–£M”QN–D›‘@D@â)Mš@@Ž2•£M”QN–DD@£«G3 ֟“»Õ|À]Ä^eևZÀ‹‰Á š@l*MOECD£"+E‘›ŒLŒM¢A”#¦Lt+8E]Fãb—Y—‘JME#ISC£• 3¢A”#›"+DD@å)Q@D a£•t¡@ E§F)§ •D@›{òA•E¦£‘DEuš@DE§F –£ŒUš@DOQD@£e—Y—‘¢¡šF—;›¦Œ{ã8E]“§D@â)MšAQ –£zQG'Ž—Œeã¢D–”m–£MA” ‘ã£d¦"]Ž—ŒeåF(D"e8E]“§D@£ŒUš@DOQâñA•—Q£‘›*QCD”{š@D âAQ#£‘£•L•Ž—Œe–£e*3Ž—Œeã¢FD–P{Ž—Œeã)QA # £§¡š~P•@ã£e—Y—‘šF—;E¡D@¢A”#›"+DD—`”‘›#jA¡¢¡š~P•@ãISC£e—Y—‘¢A”#›"+DD@å@–Gm¢– uA;㛍M›M£•‘FšF#D@–A”Q#’ 3€–š~P•@G3šF—;’D@(DP*•@Ad+^:›#›{A”Q#£‘ âA”Q#šAQ)"/InCiteš~§'D@–š@E{EP*”‘£e—Y—‘šF—;’E¡D@xDA‘ @Ez¡D@(D—U›#)§ •D@£e—Y—‘šF—;E¡D@¢A”#›"+DD@šAQŽƒe¢¡š~P•@å)l›‘@D@ISCK¦§D )¦dmãO¡–I'£Œ{D¦d‘›MJME#ãISC£e—Y—‘¢A”#›"+DâAQA”¡—?Žƒeâââ–D—P{–šDuJME#G¦•– š@@RT*?@—?›#D’F–“§E*P¦#ã@D@›{£*¦¡¦@›#O¡–I'D¦d‘›{@E¦£‘Ž2•¢D–—•–£ŒŒ“¦# âA¡@£‘O§•š@@RT*?!§EY#DISC£e—Y—‘¢A”#›"+D¢¡S?Q–¡D¦d‘E§F€–A3â)M ½Á ̀˹ ˺˾ ˺˾ ZÌ » ζϫϭ̡̬ ̶ϠϠϤϟ΍ϦϴΑΖϴϟΎόϓ ̵έϭ΁Ϯϧ ŽyZ‹ A1 A2 A3 A4 A5 ½Á ŠÅÁ„aºnu cÓZ¬»Ä]{ZÀf‡Y{Y| e  Ã|‹µZ»€¿Õ{ZÀf‡Y€ÌiZe ½ZÆm¶¯Ä]d^ˆ¿Õ{ZÀf‡Y€ÌiPe €e€]cZˀŒ¿cÓZ¬»{Y| e A6 {ZÀf‡Y€aÖ¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸY{Y| e C1 Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÓZ¬»ZŒf¿Y{ÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼Å{Y| e C2 Ö¸¸¼·Y¾Ì]cYZŒf¿Y{Z°¼ÅÕZÅŒ¯{Y| e C3 ÃZ´Œ¿Y{c€Æ‹½Y‚Ì» D d ÀZ]ÕZŒf¿YºÅ{Y| e ISC֟“»Õ|À]Ä^e{½Y€ËYYÃZ´Œ¿Y{”u ›"+DG«;£e—Y—‘kŒ*>‘¢¡šF—;D@›{A•D@D—X;š~P•@’E§FISCé£e—Y—‘¢A”#›"+DD@ âA•šAQ £d¦"]Ž—ŒešF—; šF—;›*QDF›*QDD@D—P{E+E#¢¡š~P•@D—X;A¡QéISC£e—Y—‘¢A”#›"+DD@å)lISCK¦§D £\¦:‘Ž—Œe–“¦‘F㣐¦QŽ—Œe㎗2•–£z§G¦mŽ—Œeã(eƒ]–E+—¦&‘{Ž—Œeã(¦Y§D偑Q£d¦"]Ž—Œe ⏦*L¡¦•@¢¡š~P•@“§E+E#c3D@£*L§FŽ—Œeã["+E‘ ãA P‘£M–@EmãE¦"{E¦‘£*d”U¢¡š~P•@–€–›"+Dñ é ò’E +š~P•@ã€MD@šF—;“§D@ G§E"+–’E +£zQG'Ž—ŒeãJDA‘)¦#E+ãFE¦Qãk§EQ£*d”Uã£*P #A¦ Qã’ lU£*d”Uã’E§)d”U–Œe âA•@E{!L{DŽ–@›"+D{E*P‘ñéò ¢D–”m–£MA” ‘šF—; D—X;›*QDE¡D@’E§¢¡š~P•@›{)M›*mE§C'(D—U¢A”#›"+D›*QDD@¢D–”m–£MA” ‘šF—;D@ ›"+Dñ éòk§EQ£*d”U–E¦"{E¦‘£*d”U¢¡š~P•@–€–›"+D›"+D#’E +š~P•@›{)M›*Q@ âA•@E{!L{DŽD 7›"+Dñé ò’E§)d”U–Œe–Ž–@ )QA #–£zQG'Ž—ŒešF—; ñ é ò£*P #A¦ Q£zQG'〖›"+D’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@ã)QA #–£zQG'Ž—ŒešF—;D@ âA•@E{!L{DŽ—M›"+D{E*P‘ñ é òA P‘£zQG'–’E§£zQG'㎖@›"+D ¢FD–P{Ž—ŒešF—; £*d”U¢¡š~P•@–Ž–@›"+DD@JDA‘)¦#E+〖›"+DD@›"+D#’E +š~P•@¢FD–P{Ž—ŒešF—;D@ âA•@E{!L{DŽ—M›"+D{E*P‘ñ éòFE¦Q–’ lU £e*3Ž—ŒešF—; âAQñ é ò›"+D!L{›#sm—‘–@D@D—X;’E +š~P•@ ”+£e*3Ž—ŒešF—;D@ £•L•Ž—ŒešF—; “§¢¡›*QDFŽA{5¦¡D@–)MšAQñ éò›"+D!L{›#sm—‘’E +š~P•@[tm£•L•Ž—ŒešF—;D@ â@DA•D—X;’E§F£¡~P•@šF—; صفحه 42 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{µZ‡ISC֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ Ö¿ZÆmÄ^e µZ‡{                             ౶                   ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{Á½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Áև—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ÁY€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Ô̳Á½Z‹Z¯,Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{,ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ ÖÀ̼y¹Z»YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ÄÌ»ÁYÃZ´Œ¿Y{Á{Á€ÅZ‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÃZ´Œ¿Y{Á½Z»€¯€ÀÅZ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{ ¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖf ÀÁ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÁ½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{ ,և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ½Ô̳ÃZ´Œ¿Y{ÁY€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{,|ÀƇÖf À ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{Áև—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Á¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÃZ´Œ¿Y{Á{Á€ÅZ‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Äf‹ ®Ì¿Á€f°·YÁ©€]և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ ®Ì¿Z°»և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ šDQÿ ’# âA•@E{!L{DD—P{ŽD 7›"+Dñ òE¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@㎗M›"+Dñò’E +š~P•@ ñ òJDA‘)¦#E+㎖@›"+DñòE¦"{E¦‘£*d”U〖›"+Dñò’E +š~P•@)L§F[¦:‘£MA” ‘›*QDD@ âA”*mEDEuŽD 7š~§3D@ñ òk§EQ£*d”U–Ž—M›"+D G§E"+£zQG'Ž—Œeãñò’E +š~P•@ãñ ò’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@£\¦:‘¢H——”z+—¦#£MA” ‘›*QDD@ âA”*mEDEu2”'+€–¢¡›"+DD@!¦+E+›#ñò£*P #A¦ Q£zQG'Ž—ŒeãñòJDA‘)¦#E+ãñò ’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@âA”*m§D—X;¢A”#›"+DD@’E§Fš~P•@›M£*d”U¢H——”z+—¦#£MA” ‘›*QDD@ âA•@E{!L{DD—P{D@Ž—M›"+Dñ òE¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@–Ž–@›"+DñòG§E"+£zQG'Ž—Œe–€–›"+Dñ ò DEuŽ–@š~§3D@ñé òk§EQ£*d”U–€–›"+DD@ñ éò’E +š~P•@—••¢D–”m£MA” ‘›*QDD@ âA”*mE ’—”m–Ž—ŒeãA¦—+£MA” ‘ãc§”U£MA” ‘㢛*QDA”7£MA” ‘偑Qò¢D–”m–£MA” ‘¢¡›*QDE§MD@ Ž—Œe ãñMICROSCOPYò £”¦# šDB ãñINSTRUMENTS & INSTRUMENTATIONò s¦u@ DG# 㣧Ci ’ lU£*d”U–E¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@〖›"+Dñò’E +š~P•@ñ£2”Mk¦]ã£Mze¢D–”m–¢D@E#E§—T+ âA”*mEDEuŽD 7›"+DD@–@E¡ñ é òk§EQ£*d”U–’E§)d”U–Œeš~P•@㎖@›"+D–@E¡ñé ò )QA #–£zQG'Ž—ŒešF—; ›"+Dñé òA P‘£zQG'Ž—Œe〖›"+Dñò’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@›§'£zQG'(t¦t:+›*QDD@ âA•@E{!L{DŽD 7›"+Dñ é òG§E"+£zQG'Ž—Œe㎗M›"+Dñ é ò£*P #A¦ Q£zQG'Ž—Œe㎖@ £zQG'Ž—Œeãñ é ò£*P #A¦ Q£zQG'ãñ éò’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@£”¦#£zQG'›*QDD@ âA•@E{!L{DŽ—M+€–›"+Dñ é ò’E§ Ž—Œe㎖@›"+Dñ éò£*P #A¦ Q£zQG'〖›"+Dñò’E +£zQG'Ž—Œeš~P•@)QA #Ž—Œe›*QDD@ âA•@E{!L{DŽ—M›"+Dñ é ò’E§£zQG' ¢FD–P{Ž—ŒešF—; ’ lU£*d”UãñòFE¦QãñòJDA‘)¦#E+ãñ ò’E +š~P•@(ƒ¦Q–¢DAŒ~”3ã¢FD–P{›*QDD@ âA•@E{!L{DŽD 7+€–›"+D!¦+E+›#ñò â)M›*QD“§D@D—P{š~P•@ ”+›{AQ›"+D!L{›#sm—‘’E +š~P•@£zQG&‘@Ž—Œe›*QDD@ ’—”m – Ž—Œe ã¢FD–P{ ¢DC )M¦M – @T*u ã¢FD–P{ £MA” ‘ ‘Qò ¢FD–P{ Ž—Œe ¢¡›*QD E§M D@ D@ñòJDA‘)¦#E+–ñò’ lU£*d”Uãñ ò£*P #A¦ Q£zQG'Ž—Œeãñò’E +¢¡š~P•@ñ£§Ci âA•@E{!L{DD—P{ŽD 7+€–›"+D!¦+E+›#–A•D@D—X;¢A”#›"+D £e*3Ž—ŒešF—; “§D@D—P{š~P•@ ”+›{@D–)MA#›*QD“§D@Dñ éò›"+D’E +š~P•@(D2+–@T*u›*QDD@ â)M›*QD â)MšAQñ éò›"+D!L{›#sm—‘’E +š~P•@ ”+¢@T*u–£e*3¢¦mEh3›*QDD@ ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{µZ‡ISC֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ ּ̋և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿ZÆmÄ^e µZ‡{     {Y»և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ Ö°‹‚aև|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{        dˆË–Ìv»և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ Öf ÀՃ·ÂÀ°eÂÌ]և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ ¿Z¿ÕÁZÀ§և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ ֘Ìv»Ճ·ÂÀ°eÂÌ]և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Á|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÁ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{ÁÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ ,և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ,½Z»€¯€ÀÅZ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{,ՁYÃZ´Œ¿Y{ , |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{,Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{,{Á€ÅZ‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ {‚ËÃZ´Œ¿Y{Á½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{,½ZƨYÃZ´Œ¿Y{,½Ô̳ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÁ€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÁ|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ,ÖfŒÆ]|ÌƋ,½Y€ËYd ÀÁº¸Ÿ,€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÁ½Z‹Z¯ Äf‹ cZ̓ZË ÃZ´Œ¿Y{ cZŸÔ—YÁ€eÂÌb»Z¯¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ¹Ân¿Áְ˂̧¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{   ¦Ë€‹Öf ÀÁ€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{  ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÁ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{  ‚Ë€^eÁY€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{,½Y€ËYd ÀÁº¸Ÿ,|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{  ½Z‹Z¯Á‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,ÖfŒÆ]|ÌƋ,ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{  |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{  Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{  ‚Ë€^e,½ZƨYÖf À,|ƌ»ևÁ{€§,€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ,և—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{  ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,¦Ë€‹Öf À,ÖfŒÆ]|ÌƋ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Á½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{  Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,|ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{  |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{Á‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,ÖfŒÆ]|ÌƋ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{  ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ Áև—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{  ½Ô̳ ּ̋¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ֘Ìv»¹Â¸ŸÁ¾Ì» ÃZ´Œ¿Y{ ÖfˆË¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€¼Ÿև|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ ౶ صفحه 43 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{µZ‡ISC֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ Ö¿ZÆmÄ^e µZ‡{              ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ ౶ ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{µZ‡ISC֟“»Õ|À]Ä^elËZf¿ Äf‹ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Z»€¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ d‹Y|Æ]¹Â¸Ÿ |ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÁÃZŒ¿Z»€¯ ÃZ´Œ¿Y{ ¹Â¸Ÿ,½Y|¿Z»Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,×YÄ̬]Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÁY€Ì‹Ö°‹‚a Á |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{,YÂÅYÂaZ‹Õ|ÀmÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ cÔ̋ÁÕY|¸´Àm,ՁÁZŒ¯ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ Ö°‹‚b»Y{¹Â¸Ÿ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÕZÅÄf‹€ËZ‡ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ d‡ŻÁ{Zf«Y,ՁÁZŒ¯և|ÀÆ»¶»Z‹ ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÖËY~£½ÂÀ§Á¹Â¸Ÿ,ՁÁZŒ¯ÕY~³ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{Á|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ cZneÁ{Zf«Y ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ Õ{Zf«YÁ֟Z¼fmYÕZ̧Y€¤m Ö¿ZÆmÄ^e µZ‡{                   ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ Äf‹ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖf ÀÁ€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÁ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{, |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{ Áև—¾Ë|·Y€Ì¿ÄmYÂyÖf À,|ƌ»ևÁ{€§ÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Á¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ,×YÄ̬]Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,YÂÅYÂaZ‹Õ|ÀmÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ,Y€Ì‹Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Y|¿Z»Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Z»€¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ |»dÌ]€e ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹Ö°‹‚a¹Â¸ŸÁ½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,YÂÅYÂaZ‹Õ|ÀmÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ»ÕZÅÄf‹€ËZ‡ ÃZ´Œ¿Y{ ÄËZaÖ°‹‚acZ¬Ì¬ve ÃZ´Œ¿Y{ ÖÀÌ·Z]Ö°‹‚a ÃZ´Œ¿Y{ ISC֟“»Õ|À]Ä^e{ֻԇYÕZÅŒ¯”u ֟“»ÕZÅÁÂuY¹Y|¯€Å{ISC ֟“»Õ|À]Ä^e{ֻԇYÕZÅŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ   ‫ٶٶ‬ ֟Z¼fmY¹Â¸Ÿ ՁÁZŒ¯¹Â¸Ÿ d‹Y|Æ]ÁÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ» Ö Ì^—¹Â¸ŸÁÂu Œ¯   ½Y€ËY   Ղ·Z»   Ä̯€e   ½Zfˆ]€Ÿ †¿Âe    €»   ½Zfˆ¯Za Ղ¿Á|¿Y    Š¯Y€»  €˜« €ËY‚n·Y  ‰{Ô´À] Ö]€ŸÃ|vf»cYZ»Y ½ZÀ^·  ÄˀnÌ¿  Y|¿Z³ÁY ©Y€Ÿ ¶¯{Y| e   âA•AQE¡a£#—?›#G¦•£‘ƒM¢¡D—P{E§MéISC£e—Y—‘šF—;¢A”#›"+DD@å)l£•t¡@ ’E§D—P{›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@@Ad+£d¦"]Ž—ŒešF—;D@ £e—Y—‘šF—;“§D@DD—X;“§E*P¦#š~P•@ #›¦{E+–š~P•@#¢G‘¢¡D—P{â)Mš~P•@# â)Mš@—#›"+D#¢@—dM’*L#EeD—P{›#sŒd*‘šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #âA•›*Q@ ›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@ @Ad+¢D–”m–£MA” ‘šF—;D@ šF—;“§D@DD—X;“§E*P¦#š~P•@#›¦{E+–š~P•@#¢G‘¢¡D—P{â)Mš~P•@ #’E§D—P{ â)Mš@—#›"+D#¢@—dM’*L#EeD—P{›#sŒd*‘šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #âA•›*Q@£e—Y—‘ ›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@ @Ad+)QA #–£zQG'Ž—ŒešF—;D@ šF—;“§D@DD—X;“§E*P¦#š~P•@#ET‘–š~P•@#’E§¢¡D—P{â)Mš~P•@#›¦{E+D—P{ â)Mš@—#’E§D—P{–#E#E#šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #”YâA•›*Q@£e—Y—‘ D—P{›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@ @Ad+¢FD–P{Ž—ŒešF—;D@ D—X;“§E*P¦#š~P•@#ŽA{E¡ET‘–’*L{'–š~P•@ #’E§¢¡D—P{â)Mš~P•@#›¦{E+ ¢G‘D—P{›#Z—#E‘#E#E#šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #”YâA•›*Q@£e—Y—‘šF—;“§D@D â)Mš@—# D—P{›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@@Ad+£e*3Ž—ŒešF—;D@ šF—;“§D@DD—X;“§E*P¦#š~P•@ #›¦{E+–š~P•@ #¢G•–A•¢¡D—P{â)Mš~P•@#¢G‘ â)Mš@—#¢G‘D—P{–é #E#E#šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #”YâA•›*Q@£e—Y—‘ ¢G‘D—P{›#Z—#E‘@Ad+“§E*P¦#›{A”*Q@D—X;£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@@Ad+£•L•Ž—ŒešF—;D@ šF—;“§D@DD—X;“§E*P¦#š~P•@#¢G•–A•–’E§–š~P•@›M#›¦{E+¢¡D—P{â)Mš~P•@D 7# â)Mš@—# é ›"+D#¢G‘D—P{›#sŒd*‘šF—;“§D@šAQ!L{›"+D“§E* #âA•›*Q@£e—Y—‘ Ö¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì¼nÀa ֻԇYÕZÅŒ¯d»Ô‡ ¢DGE#âA”§•ŽAu¢@T*u¢¡¢Dz¡k§Ed+ £ŒŒ“¦#@A§–D“¦‘–@"›Œ2”‘£"•3¢¡@A§–D ¢¡$(D*MD@¢DC›§‘EM¢ *UEm£mEd‘ R?¢ *UEm›Œ3F")‘ƒM¢E~Q@E–)‘ƒM D—P{¢D–”mšF—;’‚dmšI§–£ŒŒ“¦#@A§–D“§ AQDG{E‘–¢D–”m–Œe¢¡xD')L§D–EY–š@—# ’A”‘›uƒeâA”Q#›*Q@’D@E/—‘¢D—X;D—P{ R—T? D@ E*P¦# (eƒ] !L{ ) 3 A”•—+ £‘ – šE~”{ ¢F2‘ § ¢D—X; O># D@ ){DP‘ š—¦Q www.htdcenter.com)§M –›#£"•3š~P§• htdc_ JD@ ›# G{E‘ ŽE*L”§ F – š@—• ›d3E‘ âA”§•)m§D@D@A§–D“§A§A3¢¡E"?official é åJ+šDQ – )‘ƒM ¢¡¢Dz¡ ›dM—+ ¢E# ¢@A§–D ¡D—P{)‘ƒM¢E~Q@E £‘ƒM ¢¡D—P{ )‘ƒM ¢E~Q@E ›dM—+ G{E‘ )‘ƒM¢E~Q@EšF—;D@€dm–£ŒŒ“¦#¢@ • G{E‘ ›Œ2”‘ £TT>+ ¢¡›e—2‘ E§F # – š@—# NF—‘ G{E‘ ã £TT>+ ›§EP• ã£TT>+ £¡A#*Q €dm ’E~§F# F £TT>+ ¢¡@A§–D ¢DGE# – £ŒŒ“¦#¢¡šF—;D@)‘ƒM¢E~Q@E–)‘ƒM )‘ƒM £ŒŒ“¦# šE~”{ “¦2”' âA§ £‘ DQ ›# š‘ ’# )§h =§D+ F ›{ £‘ƒM ¢¡D—P{ !M”‘ £*UEm A§@E A¡—? DGE# ’E + E Q D@ ¡D—P{)‘ƒM¢E~Q@E–)‘ƒM’‚dm¢–DO¦' ›”¦‘F D@ @A§–D “§ D@ D—X; £] + š@@ DEu صفحه 44 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# AQŽŒeG§+¢A”#›"+D d§ZËŠËY‚§Y{»Ä]Õ|À]Ä^e¹Zœ¿¾ËY{Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e½Y€ËYY|Ë|mÃZ´Œ¿Y{”uZ] ŽyZ‹½Á ‚¼ËZeÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^e¹Zœ¿{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä^eÁ{Y| e ŽyZ‹ ZÌ » Ä£Y€»ÃZ´Œ¿Y{ ½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ     ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ – ÖfŒÆ]|ÌƋ Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{ Y€Ì‹Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ   ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{ k‡ZËÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»ևÁ{€§ ½Ô̳ÃZ´Œ¿Y{  և—€Ì¿ÄmYÂy ½Zf‡€·ÃZ´Œ¿Y{ ½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{  – E*{@ãñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘£ŒŒ“¦#£Œe¢¡¢Dz¡–£‘—e[#–DNDG›# “§E+D— P‘F£z§G§+¢A”#›"+Då)lñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM™‘£•t¡@@—3A:‘ ’—”e):+J—¦{–G§+¢Dz¡# €MD@D#“¦–›{)M¡š~P•@£ŒŒ“¦#¢A”#›"+D¢¡Ž`• âAQEP*”‘FE*§–D’—L‘+›LM—‘¢Dz¡#Ad#›#€MF–"J—¦{éG§+"¢A”#›"+D ’—L‘+#D@—?¢Dz¡ã@—?F¦•@D—‘(eƒ]“¦‘+) 3š~§'“§€M¢A”#›"+DD@å)Q@D a£•t¡@ ¢A”#›"+Dš~§'š@l*M@D—‘£+eƒ]c"”‘E¦¦h+â@E{¢Dz¡›#FiJ—'—zM£+eƒ]š~§'#–c\uFE*§–D F£*Lu¡š~P•@£#§FD) 3G§+¢A”#›"+Dš~§'â@—#DCE¦/+¡’›"+D–¡š~P•@D—X;š—:•¢–DE#G§+ š~§'FD(@”*M–£P¡–I'(eƒ]–¡£2”ME`•FDE~§@£*Luã¡š~P•@@—?FD@—?F¦•@D—‘(eƒ] âA”{£‘›¦ +J—'—zM£+eƒ] ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{”u €MD@â)Q@D—X;š~P•@y§ ”+’E§F £¢¡€MD@G§+¢A”#›"+Dš~§'D@å)lISCK¦§D ›#¡š~P•@@Ad+€MD@–›*m§D—X;¢A”#›"+D“§D@’ lU£*d”U–k§EQ£*d”Uš~P•@–@ ›#!¦+E+›#––€MD@–š~P•@›#€MD@–š~P•@›#€MD@âA¦MD@D—‘ F›"+DG«;š~P•@ D—X;A¡QA§A3š~P•@@–D–#€MD@â)M›*m§O§Gmš~P•@ – ã ’—”e›#¢A”#›"+D“§D@G¦•š~P•@ Ž•ò¦*L¡D—P{F’ 3E+E#š~P•@c3D@’E§£‘ƒM¢D— 3 ¢¡¢A”#›"+DD@’E§A”•—+¢¡š~P•@E*P¦#›7E¡){E;O>#A§—•b—Y—‘“§ò)MšAQš@D–reporter â)M£ŒŒ“¦#E"*d‘ ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ YÂÅY½Y€¼q|ÌƋ {€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ {Á€ÅZ‹Öf À ֟Z¼fmYd»Ô‡Á֌z^¿YÂe¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ÄÌ»ÁYÃZ´Œ¿Y{ ½Zn¿Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ Y€Å‚·YÃZ´Œ¿Y{ ­YYÃZ´Œ¿Y{ |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ ½Z¤»Y{ÃZ´Œ¿Y{  ÕYÁ‚^‡ºÌ°u Ö»YÂyÃZ´Œ¿Y{ ÃZŒ¿Z»€¯ՁYÃZ´Œ¿Y{ ½ZÀ¼‡Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ |ÅZ‹ÃZ´Œ¿Y{ ½Z»€¯€ÀÅZ]|ÌƋ ÖËZm|ÌƋº¸ »dÌ]€e ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ {‚ËÃZ´Œ¿Y{ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÃZ´ËZm E+E#š~P•@FO¦#ãG§+¢A”#›"+DD@å)lñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘K¦§D @D—‘(eƒ]¡š~P•@“§âA•šAQš@D–ñReporterò’—”e#G¦•š~P•@ –A•šAQ¢A”#›"+DD—P{F’ 3 âA•›*QA•D›"+DFE;¢E#ŽF‚[§EQ‘A•š@E{€MD¢A”#›"+D¢E#DG§+›LM—‘F¦• £*d”Uš~P•@–)Mš@E{@—?’FD€–›"+D£—*‘€M“¦PQ¢E#@D—lL{š~P•@ãG§+¢A”#›"+DD@ ¦•El¦{㒗*L”§E'ãMITãñK¦Œ~•Fò1§E"{ã@D—l”*M¢¡š~P•@âA•D@DEuŽ–@›"+DD@{E*P‘@D–D¡–¦•El¦{ D—P{Fš~P•@–@’ 3E+E#š~P•@“¦#D@âA•›*mEDEu¦•@£ ¢¡›"+DD@!¦+E+›#—z¦Q–¦§㣌{E# D@D›"+D)M›*L•—+›{)M£§¦Mš~P•@“¦–“¦7“z'š~P•@âA”*L¡šA:*‘(‚§Fš~P•@–’*LŒ~• â@D@D¢A”#›"+DD@EY;¢¡š~P•@@Ad+“§E*P¦#š~P•@#z§E‘D—P{â@D–)M@›#¢A”#›"+D“§ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{ֻԇYÕZÅŒ¯ÕZÆÅZ´Œ¿Y{ÃZ´ËZm E`•F›{A”*L¡›"+DG§;¢¡š~P•@¢D@£‘ƒMD—P{ @Ad+ãG§+€M¢A”#›"+DD@å)l£•t¡@ âA•›*Q@DD—X;@Ad+“§E*P¦#š~P•@#ET‘– #›¦{E+ãš~P•@ #’E§¢¡D—P{ãš~P•@@Ad+ ã¢@—dM’*L#Eeã¢G‘ã’*L{'ãET‘㛦{E+ã’E§¢¡D—P{ãA•š@—#›"+DG«;¢¡š~P•@¢D@›{£§¡D—P{ ã’*LuGuã’2§#DBãN@ƒ~”#ã’”"ãrEeã£#EešA:*‘(D‘ã’@DãO{E‘ãK•—+㛧E2¦•ãE§G2ã¢G•–A• âA”Q#£‘ŽƒMD@£”«–E#ãA•–ãE\uã)§—{㓦\LŒm㒐e š~P•@㛦‘–D£zQG'Ž—Œeš~P•@ã’DA•F‘£zQG'Ž—Œeš~P•@ãG§+¢A”#›"+DD@å)l›‘@D@£•t¡@ Ž—ŒeãF—¡D—'Q¢A”3£zQG'Ž—Œeš~P•@ã£e*3)‘ƒM–£P>"•—+Ž—Œeš~P•@ã@#k2•£‘ƒM@F ã›iE‘ã’”M£zQG'Ž—ŒeãA” M£*d”Uš~P•@ã’h‘@ã’Q{£zQG'Ž—ŒeãJDm1¦Œ?š~P•@ã’2•F£zQG' âA•›*m§D—X;¢A”#›"+D“§D@D#“¦–¢E# ›*QC€MD@’E§›"+D“§E* #›{)M£;D@“§ã)M é ¢›"+DšF#ã€MD@’E§›"+D“§E* # â)Mš@—#é šF# DEu#’DA•F‘£zQG'Ž—Œeš~P•@–’*M@E{£zQG'Ž—Œeš~P•@㣕–E¦Q—•£*d”U¢¡š~P•@å@–Gm¢– “§“¦#D@›{A•šAQ£mEd‘¢A”#›"+D“§D@’E§€–¢¡š~P•@’—”e›# é ¢›"+DšF#D@“*mE ¢¡š~P•@›"+DâA”{£‘›#E2+D¢A”#›"+D“§D@@—?D—X;“¦–’DA•F‘£zQG'Ž—Œeš~P•@ã¡š~P•@ A”*L¡’Lz§šF#D@ •¢A”#›"+D›{£§¡š~P•@›{)ME{B›#ŽF‚â)MšAQš@@’P•E§F€–A3D@’E§ ›#ò"lj–E;JME#–G§+¢A”#›"+D›•‘M#s#\‘NDG“§D@šAQE{B£‘M!¦+E+–š@—#›"+D¡£~¡ ¢A”#›"+D“§D@D#“¦–¢E#›{A”*L¡£§¡š~P•@A•šAQš@@’P•í)‘ƒe#›{£§¡š~P•@â)Mñ“¦+‚ âA•š@E{A¦'D—X; ŽyZ‹½Á ‚¼ËZeÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^e¹Zœ¿{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä^eÁ{Y| e ŽyZ‹ ZÌ »   –  –   – ¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf À ½Zf‡{€¯Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ½Y|¿Z»Ö°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÄÌ»ÁYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ {Z]M¦n¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{  Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ YÂÅYÂaZ‹Õ|ÀmÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{  ½ZnËZ]}MÖ¿|»|ÌƋ  d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{  ½Z‹Z¯ÃZ´Œ¿Y{ ½Z‹Z¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ    ½Z»€¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ – ½Zf‡{€¯ÃZ´Œ¿Y{ |ƌ»Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ |ÀƇÖf ÀÃZ´Œ¿Y{  ÖfŒÆ]|ÌƋÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ  Y€Ì‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{  ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{  ‚Ë€^eÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ  ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ صفحه 45 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‚¼ËZeÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^eÕZÅŽyZ‹ÁÖ¸¯ZÅZÌ » ŽyZ‹½Á ŽyZ‹ ̃ ‰Â»Mc€Æ‹և€] ̃ Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY{Y| eÄ]Հf¯{­|»d^ˆ¿ ̃ Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÄ]ևZÀ‹Z¯½ZËÂnŒ¿Y{¶¯{Y| ed^ˆ¿ ̃ Ĉ‡R»–‡ÂeÃ|‹ÄWYYևZÀ‹Z¯Ä]Հf¯{­|»d^ˆ¿ ̃ Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY{Y|/ eÄ]d^ˆ¿Ĉ‡R»|»M{ ̃ ŠÅÁ„ac€Æ‹և€] ̃ ŠÅÁ„a|»M{ ̃ Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÕYYÄ]Ã|‹€ŒfÀ»cÓZ¬»{Y| e ̃ Ã|‹€ŒfÀ»cÓZ¬»ÕYYÄ]ZÅ{ZÀf‡Y{Y| e¾Ì´¿ZÌ» €ÌiPe ̃ Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÕYYÄ]d ÀY¶Zu֌ÅÁ„a|»M{ ̃ Ö»Â]Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYd^ˆ¿ ̃ Ö»Â]Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]½ZËÂnŒ¿Y{d^ˆ¿ ̃ Ö¸¸¼·Y¾Ì]Z°¼Å½Z³|ÀˆË¿Z]­€fŒ»Ã|‹€ŒfÀ»cÓZ¬»ºÆ‡ ZÌ » ZÌ »½Á ‰Â»M ŠÅÁ„a cY{ZÀf‡Y Öf À|»M{  Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ ãé ¢G‘–E\uã’”"ã›"+D#¢@—dM’*L#Ee㣑ƒM¢¡D—P{E+E#¢¡š~P•@’¦‘D@å@–Gm¢– –E§G2ã é ’@D–“¦\LŒm㛧E2¦•ãET‘㛦{E+ã é ŽƒMD@£”«–E#–£#EeA:*‘(D‘ã’E§ E§M¢¡š~P•@–é)§—{–O{E‘ãN@ƒ~”#㒐eã¢G•–A•ãrEeãéA•–ã é’*L{' âA”*L¡¢‚#¢¡›"+D¡D—P{ £;D@“§ãA•D@ E§F¢¡›"+D£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@ ”+›{A¡@£‘’P•1§*•å@@›‘@£•t¡@ )MŽF‚ñ’*LuGuD@ —T‘òOIC—Xe£‘ƒM¢¡D—P{¢D–”m–¢D–—•㏌e›Mš@›‘•E#s"]›{)M ¢¡Nƒ+A§#¦@“¦¡›#âA•E¦DEu¦•@E+E#š~P•@ ’¦‘D@£‘ƒM¢¡D—P{Fš~P•@ @Ad++ O§GmE#š–ƒe+›*mE(D—U¡D—P{“§¢¡š~P•@[M—+!M”‘šD›Pt•–¢E"¡D›‘•E#›¦ +#šE¡¢A3 âA”§•!L{£ŒŒ“¦#9\MD@D!M”‘š~§3–›"+Dã¡š~P•@@Ad+ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eևZÀ‹‰Á £ŒŒ“¦#E"*d‘¢¡Ž`•F£z§G§+¢A”#›"+Dš~§'å)lñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘K¦§D F¢A”#›"+D“§â)Mš@@DEu¢A”#›"+D–£#§FD@D—‘’ 3EM+EMD@D£eNF—‘G{E‘ €MF›{)M ’F–#(@”*MãAUD@’F–#O¡–I'ãAUD@’F–#NF—‘£Œ{D¦d‘ !uD@E§F€–A38EQ›#S?Q â)M›*mEšE #AUD@ä ’F–#)d”U#Z"+D–AUD@ä ’F–#£ŒŒ“¦#› 3–ãAUD@ šAQŽ2•ñPWCòFE'—{J–¡E+–K§E'¢›mE;(‘A?){EQ[M—+G§+¢A”#›"+D("M:‘å@–Gm£•t¡@ åFA”*L¡(D"ec#”‘“§›{)M›*mE(D—U£+eƒ]c"”‘[M—+(E•–¡S?Q("M:‘â)M âA•@E£‘¢D–c3¢D a@—?(D—U›#›{£eNF—‘(LM—‘–¡š~P•@F£MD¢¡š@@â £eNF—‘“¦TT>*‘[M—+(E Q£2”ME`•FU;¢¡š@@â J—'—zM¢@”*Mš~§'D@šAQ›§•£eNF—‘(LM—‘£Œe(A¦—+(eƒ]â µZ‡{Ö¿ZÆmÕ{ZÀf‡YÕZÅÄËZ¼¿{Ö¼¸Ÿ€iYY‚ŁYŠÌ]ÕÁM|Ë|a{½Y€ËYŠ¬¿ â)M ñAUD@ ò £z§G¦m Ž—Œe ”¦‘F D@ "J—'—zM" ¢Dz¡ # G¦• š~§' –@ E¡ D@ D/ AUD@ F O¦# âA•šAQ EP*”‘ – šA‘D@ ND~• ›*QD ›# D–A§A' ›M ¢D–”m–ã(t¦t:+㎗Œe(DF–›#›*L#–¢¡›LM™‘ ¢D–A§A'D@–š@—#D/DP*•D@’E~§F#“§E+¢A¦Œ{ ñ@D—{D ä ò ’E§ (DP*• F AUD@ ’—‘E¦' ã)QA #(DF–›#›*L#–¢¡›LM™‘âA•›*Q@Ot• –AUD@¢D–A§A'D@G¦•£zQG'NF—‘–ã’‘D@ ¢D–A§A' D@ ñ¡A;– ¡ò £‘ƒM @F š~P•@ (DP*••EM㓧E#’–GmâA•›*Q@Ot•D/AUD@ –ç "J–"D@’E§¢¡›LM™‘£Œe)ª¦¡¢Xe £Œe)ª¦¡—XeE¡£”d§â)Mç"J—'—zM"D@ £• 3 ¢¡›‘•›§• D@ E/ ¦• F O¦# ›•‚M £•E§ âA”{£‘EP*”‘ O•@" D@ ’E§ £Œe (DP*• £#§FD ¢¡›2”M " €M ’ 3 O•@ D@ ’¦•E§ ){DP‘ å’E§ D@ ’ “*‘Ž+ £̄z¦•–E*z >L• ›{ A•šAQ NDG â)M ’~¡ JE*M@ D@ B2N.IR/IK2018 £•P• “§FO¦'¢¡€M¢E#’E§O•@›{)M£”*l JE*M@ D@ DA.IRANDOC.AC.IR ›•‘M D@ G¦• âA”*L¡’~¡ ã¡’ Ž• ’—•— ND~• – )M@y§ 㛕‘M “§ D@ 㓧 E# ’–Gm âA•šAQ ¡D@ ’P+DP*• – £§M”Q G¦• £•E§ ¢¡›LM™‘ £Œ‘ ¢Dz¡ "’E§ O•@" D@ §'E#£Œe(DP*•D‘â)MšAQNDG–¦Œ:+ ㎗Œe (DF– A”•¡ò £•‘FM ’—•— ¢¡£~*L#– NF—‘–ã’‘D@ã)QA #(DF–æ¢D–”m–ã(t¦t:+ "’E§O•@"D@G¦•ñâââ–棑ƒM@Fš~P•@æ£zQG' â)MJE*M@D@ E*P¦# D@ ’E§ š~§3 㛕‘M “§ ¢¡š@@ §' E# DQâ)M›*m§@—" #¢@ƒ¦‘€MD@¡›2”M €MD@E/ äF"J–"D@’E§(DP*• â)M šA¦MD ¢@ƒ¦‘ €M D@ E/ ä ›# âA•D@E/ äG¦•"J—'—zM"D@£•E§’E~P¡–I' “*QCD”{FK'š~§'–@“§D@’¦•E§D/DQ F’E§"+Dâ)ME/ä ¡¢–Dã¡£•Q—&¡ €MD@"J—'—zM"–"J–"D@(DP*•DQšA§@ €M E#E# D@ ›{ š@—# ’ 3 ¢@ƒ¦‘ ’E§G¦•›t\”‘¢¡D—P{’¦‘D@â)Mš@Ez•¢E¦¦h+ – "J–" D@ D )L>• š~§3 ¢@ƒ¦‘ €M D@ â@D@"J—'—zM" "J–"D@¢@ƒ¦‘€MD@’¦•E§(DP*•E*P¦# D@–ñAUD@ ò£M”Q“¦‘F–£#E2+Ž—Œe”¦‘FD@ ¢D–A§A'D@¢@ƒ¦‘€MD@£•E§’E~P¡–I' £• 3¢@”*M›§•–@D@£ŒeE/DG¡FO¦# âA•›*Q@Ot•"J—'—zM"–"K”§M– –" ¢D–”m – Ž—Œe š~P¡–I' £‘—e [#–D" NDG ›# )mEP¦'¢¡›2”MF£Œe(DP*•ã"’E§(eƒ] –@ D@ šI§– ›# ã¡D—P{ £Œe ’—+ šA”¡@’P• – Œe Œe ’DC )M¦M ã–D “§ F â)M š@—# ›*QC šAM ¯ ›*?@E' £Œe (DP*• £~•—~7 – DQ NF@E' ›# ›”¦‘F “§ D@ )mEP¦' ¢E# D £•—•— ¢¡›‘•E# – )MD@ G¦• £•—•— ¢¡DG# âA•š@DC D{ D—*M@ D@ ¢¡)M¦M£#¦‘{–£~•—~7–DQ“§+A•šAQ (eƒ] ¢D–”m – Ž—Œe š~P¡–I' âA”2”L# D £Œe £•P•D@"ñ@ò’E§O•@"•‘MD@ñxA•E§ò’E§ ¢¡›2”M NDG ›# ãDA.IRANDOC.AC.IR ›# xA•E§ â@F@E'£‘ ’E§ £Œe (DP*• £#§FD D@ – š@E{ EP*”‘ D ’E§ O•@ O§E§– £F+ §•–@¢¡š@@E/“§â)Mš@DC’~¡JE*M@ ¦Œ:+D"J—'—zM"–"ñJ–òK”§M– –"£• 3 “§£•Q—'¡D#“¦*L>•¢E#"’E§O•@"âA”{£‘ ¯ ’E§ £Œe (DP*• )MD@ D‘ – “Q–D D š~§' –@ £•E§ ¢¡›LM™‘ Ž• âA”{£‘ NDG ’ 3 D@ D Z¼¿½ZÆm{½Y€ËYÕÁM¿Á,ÕÁZÀ§,º¸ŸÃZ´ËZmŠËY€ËÁZŒf¿Y ¢¡›‘•›§• D@ ’E§ (DP*• DQ â)M ›*Q@ – "ñJ–ò K”§M – –" £”d§ 㣕 3 ¢@”*M D@â)M›*m§O§Gm¢@ƒ¦‘€MD@"J—'—zM" ¯ )L>•–’ 3 š~§3D@’E§ã¢@ƒ¦‘€M #â)M(DP*•DQšA§@F›‘•›§•–@E¡D@›t\”‘ ¢Dz¡£–ãš@—#§E:+›*QC€MA”7D@’E§›z”§ šAQ E*P¦# E~§@ ¢¡D—P{ # £•E§ ’E~P¡–I' £Œe ›‘•›§•D@’E§(DP*•FAUD@ FO¦#’—”{– ¯ ’–E#"J–" â)M£• 3£A”L§—•¡@@ ¢›Œ' y§ ¢AQD "¢›z"Q £@‘ S?Q" D@ ’E§ å—§" D@ â)M šA¦MD ’ 3 š~§3 ›# – ›*Q@ y§’E§š~§3"£eNF—‘£Œ‘¢¡Ž`•¢A”#›"+D ›t\”‘D 7–’ 3 ›"+DD@’—”{–›*m§@—" #›Œ' â)M O§'¢E#S?Q›#y§@G•NDG›{)M£”*l š~§3墐•" *{D@¢D–—•–ã¢D–”m㏌e €M D@ ’ 3 D@ ’E§ ¢D–—• – ã¢D–”m ㏌e “*‘Ž+£z¦•–E*z>L•âA•šAQ¢D–@E"¢@ƒ¦‘ ¢E# šA§G" – b2n.ir/Nema202 A•—¦' D@ E/ “§ ’~¡JE*M@D@B2N.IR/SN2020A•—¦'D@"’E§A‘ âA”*L¡ ¢¡›Œ2‘š~§3ã’E~P¡–I'š~§3å)MTm)l¡ 㣌{ ¢A”#›"+D ¢¡Ž`• D@ ¡›LM™‘ š~§3 㣐Œe ã£e—Y—‘ ¢A”#›"+D ¢¡Ž`• D@ ¡›LM™‘ š~§3 ã¡š~#– ¢A”#›"+D ¢¡Ž`• D@ ¡›LM™‘ š~§3 D@’E§š~§3–ã¢@”*M¢¡›§•D@’E§)¦dY– â¢D–—•–ã¢D–”m㏌e¢¡¢A”#›"+D DQ ¢@ƒ¦‘ €M D@ 㐕 ¢¡š@@ §' E# E¦Em¢¡Ž`•E*P¦#D@’E§£eNF—‘¢¡›LM™‘ æ›LM™‘ åG§+ò)M›*m§O§Gm£• 3¢A”#›"+D å$D—§æ›LM™‘1”'åâJ◦{æ›LM™‘å¢ ~•Q åy•D £*‘—§ æ›LM™‘ å’A§‚ æ›LM™‘  æ›LM™‘åF—¦•âJ◧æ›LM™‘å’—§+æ›LM™‘ æ›LM™‘ å—~¦zMã›LM™‘å’ 3¢¡š~P•@ DQ âñ›LM™‘  åy§E*‘“§E æ›LM™‘ åA•–D £e—Y—‘ ¢¡Ž`• D@ ’E§ £e NF—‘ ¢¡›LM™‘ D@¡›LM™‘“§F£?E#–›*m§O§GmG¦•¢A”#›"+D âA”*L¡’ 3E+E#LM™‘£*;–›LM™‘’¦‘ )l¡"$D—§"–"¢ ~•Q"£e—Y—‘¢¡¢A”#›"+DD@ ◧" – "’—§+" £e—Y—‘ ¢¡¢A”#›"+D D@ – ›LM™‘ E+E#LM™‘’¦‘D@£•E§LM™‘›±•G¦•"F—¦•âJ âA”*L¡£Œe’—•—¢¡›”¦‘FD@’ 3 )mEP¦'G¦•£• 3¢@”*M¢¡›§•D@’E§š~§3 D@’E§¢D–—•–ã¢D–”m㏌eš~§3O§E§– âAQEP*”‘ñ•ò’ 3 ¢D–”m – Ž—Œe š~P¡–I' £‘—e [#–D" NDG ›# §' E# ¢DC)M¦M – ¢E¦¦T+ ã"’E§ (eƒ] –ã¢D–”m㏌e)§E§A‘D@“§—•¢¡@Ez§–DFA¡—Q šA§@•D¡š@@–A¡—Q›{£§¡¦T+â)M¢D–—• D c#”‘ )mDDA¡ ”+ – šA¦ME• £‘2•EM ›# ã›*mE D@¡S?QF¢D¦L#DQšF–E‘âA•›*Q@£'D@ ñ£• 3–㢛t\”‘㣌‘㣕‘FMò’—•—¢¡›§‚ – Ž—Œe š~P¡–I' âA”*L¡ ¢@Ez§–D “¦”7 ’"¦*P' š~§3" •‘M D@ ñxA•E§ò ’E§ (eƒ] ¢D–”m £•P•D@"ñ•¯ ò’ 3D@’E§¢D–—•–ã¢D–”m㏌e D@ D D—P{ š~§3 ãNEMAâIRANDOCâACâIR ¢D–—• – ã¢D–”m ㏌e £̄• 3 – ¢A¦Œ{ ¢¡S?Q š~§3 㛕‘M “§ ¢¡š@@ §' E# âA”{£‘ £§•F# €M D@ £• 3 ¢¡S?Q E*P¦# D@ ’E§ £?E#D@–ãš@Ez•E¦¦h+£?E#D@ã›*m§@—" #¢@ƒ¦‘ â)MšA‘“¦§'G¦• y§@G•D@D’E§š~§3£Œ¦Tl+NDG"¢•" D@¢D–—•–ã¢D–”m㏌e£• 3’—•—S?Q›# šA•D@E#D@E/“§âA¡@£‘OQ—'¢@ƒ¦‘€M صفحه 46 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ½ZÆm€e€]ÕZÅĈ‡R»½ZÌ»{Ö¿Y€ËYĈ‡R» ½YÂËZeÕ|À]Ä^e¹Zœ¿{ ›”¦P¦'¢¡)M—?D@›#=M'DQ @E{DC’—¦Œ¦‘y§FO¡–I' ›# =M' DQ ã¢D3 €M )L>• ›¦• + ’—¦Œ¦‘y§FO¡–I'›”¦P¦'¢¡)M—?D@ â@E{DC – Ž—Œe š~P¡–I' £‘—e [#–D" NDG ›# €M¢A*#F"’E§(eƒ]¢D–”m ›# =M' DQ ã €M )L>• ›¦• + y§F’E#D{O¡–I'›”¦P¦'¢¡)M—?D@ â@E{DC’—¦Œ¦‘ £•§' ›¡¦M DP*• ¢E# "’—§+ £Œ‘ š~P•@" ã£P¡–I' ¢D–šE #ò S?Q ›M F ’ 3 E+E# ›LM™‘ DQò›2”M)P¡–ñ£P¡–I'£d+–ã£P¡–I'E¦/+ ãO¦' €M ¢¡›t‘ DQ ãO¦' €M ¢¡›t‘ –@ ¢¡@”*M DQ ãO¦' €M ¢¡@”*M DQ S?QãO¦'€M¢¡@”*M“¦~•¦‘ãO¦'€M €M @”*ME' ¢¡›t‘ DQ ãO¦' €M –@ "4" D@‚#E¦/+!§EY#¢¡›§EP•D@¡›t‘DQ–ãO¦' F¦*‘ãy§€–A3D@âA”{£‘¢D@E#šE #ñO¦'€M–@ •F¦*‘ã–@€–A3D@–£•E§¢¡›LM™‘›"+D–{ â)MšA‘¢A”#›"+DŽ`•“§D@’—•—¢¡›2”MD@ – £zQG' Ž—Œe – ã’E§ )d”U – Œe ãG§E"+ ã’ lU ›LM™‘’¦‘D@A P‘£•‘D@£*QA #(‘A? FE¦Q¢¡š~P•@㓧E#’–GmâA•D@¢3’ 3E+E# D@G¦•G§E"+£•‘D@£*QA #(‘A?–£zQG'Ž—Œe– ’¦‘D@£Œe)ª¦¡¢Xe›§'E#šAQ€‘E•¢A”#›"+D EãE~§@›*l›#âA•›*mE¢3’ 3E+E#›LM™‘ )ª¦¡ ¢Xe DQ ›# )"L• £P¡–I' ¢¡@D–*M@ ¡¦MD@G¦•›LM™‘–@“§ãA•—QO2”M£Œe â)mEA”¡—?¢3’ 3E+E#›LM™‘ ¢¡š~P•@–)M£P¡–I'¢A”#›"+DŽ`•“§O§E âA•D@£•§'›¡¦MD@’@—#¢E#¢E*P¦#)>#E+|DG# @EzŒe ¢A”#›"+D" ¢@ƒ¦‘ €M NDG ›§' E# ¢A”#›"+D" § "’ 3 ¢¡š~P•@ £Œe ¢¡›t‘ ›¡¦MD@£•E§›LM™‘ã"’—§+£Œ‘š~P•@ âA”*L¡’ 3E+E#›LM™‘ ¢D–”m – Ž—Œe š~P¡–I' £‘—e [#–D NDG ›# – £zQG' Ž—Œe ã’E + ¢¡š~P•@ ã’E§ (eƒ] (‘A?–£zQG'Ž—Œeã’E +£•‘D@£*QA #(‘A? ãJDA‘)¦#E+ãk§EQ£*d”Uã’E§£•‘D@£*QA # £*QA # (‘A? – £zQG' Ž—Œe ãE¦"{E¦‘ £*d”U £*d”Uã##£•–E¦Q—•£*d”Uã£*P #A¦ Q£•‘D@ Õ{ÔÌ»µZ‡"½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸÕZÅÄ·Z¬»{€°¸¼Ÿ"Õ|À]Ä^e¹Zœ¿{Ö¿Y€ËYÕZÅĈ‡R»Ä^eÁ¶¯ZÌf»Y µÁ|m ›# O¡–I' ›”¦P¦' ›•‘M )M £”*l ’E~P¡–I'–£Œ¦z+(ƒ¦T:+’§—2P•@ O¡–I' b—Y—‘ ›”¦P¦' F + A”{£‘ y{ Ž2•¢¡›MD–¡›‘•’§'D@šI§–›#ã@—? G¦¡E'šD#–@D{F–A”#§£¡D—P{D@šAQ ’–GmF–D •—*P' # O¡–I' ›”¦P¦' âA””{ ¯ ãš@ ”P¦'DG¡–ãMD'DG¡ FO¦# Ž2• pishineh.irandoc.ac.ir £•P• D@ £¡~P•@ ¢¡O¡–I' F ¢D¦L# â@—Q£‘ – A•—Q£‘ Ž2• ¡›MD – ¡›‘•’§' D@ “¦¡@D–*M@G¦•£Œe¢¡›t‘F£P># “§ ›# £#¦*M@ £•M âA”*L¡ ¡O¡–I' D@ •¢¡@D–*M@)L#D{–¢A¦Œ{c#”‘ ›?E7D@–’E~P¡–I'¢E#O¡–I'A”§Em â)MA”QFDD¦L#D—P{)d”U¢E#A¦—+ ’E§ (eƒ] ¢D–”m – Ž—Œe š~P¡–I' ›eQ – £¡A•‘FM ã)"/ D{ ñxA•E§ò –@D@šA eE#DD—P{¢D–”m–Œe(eƒ] ¡›‘•’§'F¢›>L•)m§D@G{E‘F#E§@F • £•MDbƒ] (‘A? ›«D – ¡›MD – #xA•E§â)Mš@—#D—P{£Œe›d‘3›# ¢E#DO¡–I'›”¦P¦'›•‘M㛕—*P'“§ š@E{ ¢FA•šD D—P{ £Œe Ž`• ›# )‘A? – £Œ¦z+ (ƒ¦T:+ ’§—2P•@ ›# – )M D{ ›”¦P¦' F + A”{£‘ y{ ’E~P¡–I' ¢¡›MD – ¡›‘•’§' D@ šI§–›# ã@—? šD#–@D{F–A”#§£¡D—P{D@šAQŽ2• O¡–I' šD#D@ @—3—‘ c#”‘ # – A””{ G¦¡E' âA•—Q”QG¦•@—? Ö¼¸ŸdXÌÅÕZ”ŸYÄËZa€]Ã|‹µZ»€¿Ö¿ZÆmÄ^e Ö¿ZÆmÄ^e Ö¸»Ä^e   ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{   ½Y€ÆeÖ¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ #DW¿UDQLU Ĉ‡R»¹Z¿   ½Y€ËYÖ¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{   ¦Ë€‹Öf ÀÃZ´Œ¿Y{     €Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ |»dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{   ÖfŒÆ]|ÌƋÖ¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{   ¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf ÀÃZ´Œ¿Y{   ½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{   ‚Ë€^eÃZ´Œ¿Y{   ½Y€ËYd ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{   |ƌ»Ö¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{  Y€Ì‹ÃZ´Œ¿Y{  ‚Ë€^eÖ¿Z»{Öf‹Y|Æ]cZ»|yÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Õ{ÔÌ»µZ‡"½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸÕZÅÄ·Z¬»{€°¸¼Ÿ"Õ|À]Ä^e¹Zœ¿ÕZÅÄnÀ‡{Ö¿Y€ËYÕZÅĈ‡R»ZÌf»Y µÁ|m {ZÅÄ·Z¬»Z¼‹ ÕZÅÄ·Z¬»Z¼‹ Á{"oY"ŽyZ‹ €ÌiPe\ˀ“Z]ÕZÅĸn» µZ‡Ã{{ZÀf‡Y€a ŠÌaµZ‡ ŠÌaµZ‡Á{{ÓZ] ŠÌa       ¾Ì´¿ZÌ» ÕZÅ{ZÀf‡YZ¼‹ ÕZÅ{ZÀf‡YZ¼‹ ÕZÅÄ·Z¬»Z¼‹ ÕZÅÄ·Z¬»Z¼‹ ÕZÅ{ZÀf‡Y ŠÌaµZ‡Á{ ŠÌaµZ‡ ŠÌaµZ‡ ŠÌaµZ‡ ŠÌaµZ‡          Ĉ‡R»¹Z¿ ½Y€Æe { ½Y€Æe# { [ w _  { ½Y€ËY { [ w _  { ¦Ë€‹Öf À { |»dÌ]€e { ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ ¶¯ZÌf»Y €Ì^¯€Ì»YÖf À { ÖfŒÆ]|ÌƋ { [ w _  { ¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿Öf À { ½ZƨYÖf À { ‚Ë€^e { ½Y€ËYd ÀÁº¸Ÿ { |ƌ» { [ w _  { Y€Ì‹ { ‚Ë€^e { [ w _  { â)M"£•‘D@£*QA #(‘A?–£zQG'Ž—Œe"œAQš+—{â@â â<â$âb# – Ž—Œe š~P¡–I' ›{ "•" ›•‘M â)M JE*M@ D@ ã)Mš@E{¢FA•šDñxA•E§ò’E§(eƒ]¢D–”m D@’E§¢D–—•–¢D–”m㏌eš~§3NDG–O§'›# ›#y§@G•NDG–O§'#›•‘M“§â@F@E'£‘’ 3 NEMAâIRANDOC⣕P•D@㣕 3S?Q â)M’~¡JE*M@D@ACâIR College London"ã "University of Washington é Seattle"ã"MIT"ã"UniversityofMichigan–Ann š~§3 D@ "University of Cambridge" – ã"Arbor âA”*L¡¢A”#›"+DŽ`•“§ •+Ž–@ b2n.ir/NTU2021A•—¦'D@"•"•‘MD@NDG“§ â )M"š~P•@"œAQš+—{â@í ¢A”#›"+D Ž`• ¢@ƒ¦‘ €M NDG ›§' E# # "Harvard University" ã’—§+ £Œ‘ š~P•@ ãK&Mâ)M’ 3¢¡›LM™‘Ž~P¦'F¦*‘“§E*P¦# StanfordUniversity"ã"UniversityofToronto"ã" "University of Oxford"ã "Johns Hopkins University"ã "University of London, University صفحه 47 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ÂˀƋ ½Y€ËYÁZÌ¿{{ISC |ËÁ¯€³Z¼¿Ä¿Z»Z‡̸ָve‰Y‚³ Œ¯Öe§ÁÕZ¼Ì]Â̋½Z»‚¼ÅĬ]Z‡Ö]ÁÖ¿Y€v]dÌ “Á ½Z»‚¼ÅÕZÅŒ¯{ÂˀƋÁ{Y{€»,€Ìe{½YZ¼Ì]ŠËY‚§Y½Y‚Ì»µÁ|m Ze½YZ¼Ì]¶¯Z»M ÂˀƋ€yM                     |Ë|m½YZ¼Ì]Z»M ÂˀƋ{                |Ë|m½YZ¼Ì]Z»M {Y{€»{                 |Ë|m½YZ¼Ì]Z»M €Ìe{               Œ¯ ZÌ¿{¶¯ Z°Ë€»M ¶Ë€] †Ì¸´¿Y Ä̇Á Ĉ¿Y€§ Ä̯€e ½Y€ËY ZÌ¿Zb‡Y ZÌ·ZfËY ½Z¼·M Y{Z¿Z¯ ½Zfˆ¯Za ¾Ìq Äf‹~³ÃZ»{|{ÕZ¼Ì]Â̋Ä¿YÁ|‹w€¿–‡Âf» |ËÁ¯€³Z¼¿Ä¿Z»Z‡̸ָveZ»MµÁ|m ÕZ¼Ì]Â̋{½Z»‚¼ÅÕZÅŒ¯½Z»‚¼ÅŒ¯{ ÂˀƋ               {Y{€» €Ìe {Y{€y dŒÆ^Ë{Y ¾Ë{Á€§                                                                        |À¨‡Y               ¾¼Æ]               Õ{              }M               ½Z]M              €Æ» Œ¯  ZÌ¿{¶¯  ½Y€ËY  †Ì¸´¿Y  Z°Ë€»M  Ä̯€e  ½Zfˆ¯Za  Ä̇Á  Y{Z¿Z¯  ½Z¼·M  Ĉ¿Y€§  ZÌ¿Zb‡Y  ZÌ·ZfËY  ¶Ë€]  ¾Ìq â)M›*m§O¡{š‘D—§E QD@’‘G¡¢¡D—P{›¡D@¢D¦#›•F–DAQD<E•[M—*‘›{A¡@£‘’P• Öe§Â̋½Y‚Ì»և€] DG¡FE*{£+—m)¦d3’G¦‘#’‘G¡¢¡D—P{£+—m’G¦‘›L§t‘D@—•å)l›‘@D@£•t¡@ D@—•D@›¦M–D–§FE#ãz§E‘›Œ3F¡D—P{£?E#ã‚#£+—m)¦d3¦A#âA¡@£‘’P•DñD—P{òEl• D@’E§–¦*§ãK¦Œ~•D—P{›M D—§E Q’§'+@—Q£‘šA¡P‘D@—•F›{D—]’¡âA•šAP•E¡a –FiñŽF–Dò €M¢A*#F’E§£+—m’G¦‘£P§GmA•–DâA•D@DEu£+—m@Ad+E`•F¡D—P{DAU F–Dòš‘@@E?F’E§£+—mD‘›{¢D—]›#)M›*m§›‘@¢@§F*"L•!¦Q#@@E‘–E¦+ã@@E?¢¡š‘D@ €;D@¢@§FD¦L#!¦Q#›•lM*‘–š@E{DC›L•EmFš‘D—§E QD@–šAQE*P¦#’–¦•&MFñŽ â)Mš@—#£{A•!¦Q#§–)#/§£+—mAQDD‘A•–D¡D—P{E§M¢E#›{)M£;D@“§â)MO§Gm +£+—m{D‘G¦•– D—§E Q–@@E‘ãE¦+š‘›MD@¡£+—mD‘ãE+s¦u@£MDE#D—`”‘›#å@@›‘@¢– “§E*P¦#@—Q£‘›`;ƒ‘›{D—\•¡â)MšAQš@@’P•€–A3D@’‘G¡¢¡D—P{¢E#š‘D—§E Q’§' –El•§FE#ãEl• ›¦M–DãEl•DG¡ #z§E‘¢¡D—P{›#Z—#E‘š‘D—§E QD@£+—m@Ad+ ›#D—§E QD@›{)M›*Q@£+—m ä@–A;š‘E¦+D@’E§›{)M£;D@“§â)Mš@—#El• ’E§ ãñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘£ŒŒ“¦#£Œe¢¡¢Dz¡–£‘—e[#–DNDG›# D‘ £P§Gm A•–D A¡@ £‘ ’P• ñVisualizer 19éISC COVIDò éA§–—{E• ›•‘M F 0E>*L‘ (eƒ] @—#›*m§O§Gmš‘@@E‘D@El•DG¡ –’—¦Œ¦‘’G¦‘›#š‘E¦+D@El•DG¡ F›{D—P{A§A3’D¦# â)MšA¦MDEl•DG¡ –’—¦Œ¦‘ ›#D—§E QE?+ƒ*"‘)¦d3{–šA¦MDš‘D—§E QD@El•DG¡›# ãEl•DG¡–’—¦Œ¦‘ z§E‘D—P{¢E#š‘D—§E QD@A§A3’D¦#’G¦‘›{)M£;D@“§å)l£•t¡@ š~§3D@D¦#El•DG¡#’E§–š@—#El•DG¡–’—¦Œ¦‘K¦Œ~•–El•DG¡–’—¦Œ¦‘’*M–A”¡ â)Mš@—#’G¦‘“§FE*{š‘“§D@¦•@¢¡D—P{›¡A§A3’D¦#)¦d3–›*Q@DEu¦•@ D—§E QD@–AUD@äš‘@@E‘D@ãAUD@ä š‘E¦+D@D—P{’D¦#›•F–DAQD[M—*‘’G¦‘å@–Gm¢– š‘D—§E QD@¢D¦#›•F–DAQD[M—*‘’G¦‘O¡{“§#£*;’E§›{)Q@›3—+A§#â)Mš@—#AUD@ä ãz§E‘㦕&MでFE#㛦{E+㛦M–D㓦7åéA§–—{DP*•D@’‘G¡D—P{ò’‘G¡¢¡D—P{’¦‘D@ â)M›*mEDEu€–š~§3D@ñ¦*§–’*L{'㒐ãK¦Œ~•ã@•{ã’E§ã›L•Em AUD@ä#z§E‘–AUD@ä #K¦Œ~•ãAUD@ä ›•F–D[M—*‘AQD#’E§¢¡D—P{å@@›‘@¢– š@—#AUD@ä#E#E#š‘D—§E QD@¦•@D@¢D¦#AQD[M—*‘’G¦‘âA•D@DEu’‘G¡¢¡D—P{DAUD@ â@D@DEuš~§3D@ š‘D—§E QD@¢D¦#[M—*‘AQDE`•F¦•@¢¡D—P{{’¦‘D@’E§”Yâ)M §HD–AUD@ä#“'H–“¦&¦Œ¦mãAUD@ä #¢G‘ãAUD@䛕F–DAQD<E•[M—*‘#A”Œ§+¢¡D—P{ âA•D@DEu +¢¡š~§3D@!¦+E+›#AUD@ä #JAuE~hQ El• ›#š‘D—§E QD@–El• š‘@@E‘D@ãEl• š‘E¦+D@’E§›•¡‘£+—mD‘å)l£•t¡@ E{B›#ŽF‚â)M›*mEDEuŽD 7š~§3D@’‘G¡¢¡D—P{’¦‘D@š‘D—§E QD@E`•“§F–›*m§O§Gm –DG¡ òK¦Œ~•ãñEl•–DG¡ òz§E‘D@ ”+£+—m’G¦‘’‘G¡¢¡D—P{’¦‘D@š‘D—§E QD@)M š@—#El•DG¡FE*{¡D—P{E§M¢E#–š@—#ñEl• –DG¡ò’E§–ñEl•–DG¡ò§FE#ãñEl• â)MšA¦MDEl•–DG¡›#D—P{£+—m)¦d3{š‘D—§E Q’§'+ãJM“§E#â)M D@–AUD@ä @@E‘D@ãAUD@ä#E#E#š‘E¦+D@’E§›•F–D£+—mAQD[M—*‘<E•å)lISCK¦§D š~§3D@E`•“§F’‘G¡¢¡D—P{’¦‘D@!¦+E+“§A#–šA•‘)#/AUD@ä ’G¦‘“¦¡D@š‘D—§E Q ä ›¦M–DãAUD@ä ›¦{E+ãAUD@ä ’E§¢¡D—P{›•F–D£+—m[M—*‘AQD’G¦‘â@D@DEu€– E§F’‘G¡¢¡D—P{E§M¢E#–š@—#AUD@䦕&M–AUD@äz§E‘ãAUD@ä’*L{'ãAUD@ –£Œdm[§EQD@)ME{B›#ŽF‚â)Mš@—#AUD@䦕@£+—mAQD<E•[M—*‘’G¦‘âAQ#£‘AUD@ä )MšA””{’E~•’{{£+—m’G¦‘G¦•–AQD’G¦‘S?Q–@E¡D@’E§)¦dY–¡D—P{E§M#›L§t‘D@ â@—Q¢E&M–DO¦'Ž§D@R—T?›#£•E:#)¦dY–“§¡dD—*M@–¡›‘•š—¦Q)§eD#)MA¦‘– ÕZ¼Ì]Â̋Z»Mև€] ¦Œ:+šE¡›#éA§–—{›•‘MD‘–1§*•å)lñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘K¦§D ’‘G¡¢¡D—P{D@¢D¦#DP*•D‘A•–Dâ)MšA‘›‘@D@¦•@–D—P{D@¢D¦#)¦dY–¢›L§t‘¢¡ –F–DE~•¦#£tmD—:‘D@—•“§D@â)MšAQš@@’P•D@—•D@El•’—¦Œ¦‘FE*{’D¦#)¦d3# D@›{D—]’¡âAQ#£‘D—P{E¡’D¦#)¦d3¢@—eD—:‘– š‘D—§E Q¢ *•+E ‘¢A*#F F(D"e¢@—dU!¦+E+›#El•’—¦Œ¦‘FE*{D¦#)¦d3#’‘G¡¢¡D—P{)MšAQš@@’P•D@—• 㛦M–DでFE#ãz§E‘›Œ3FE~§@D—P{”Yâ)Mš@—#“¦7–’*L{'ã@•{㒐ã¦*§ã¦•&Mã’E§ D@—•£MDE#âA•šAP•E¡aD@—•“§D@›{A”*L¡’—¦Œ¦‘¢‚#D¦#)¦d3¢D@›¦{E+–K¦Œ~•ã›L•Em £#£P§GmA•–DñAd#›#ŽF–Dò €M¢A*#F’E§D@ã¡D—P{E§M#›L§t‘D@›{A¡@£‘’P• š‘D—§E QD@£P§GmA•–D“§›‘@–š@—#›‘@€;D@¢E*P¦#!¦Q£*;#A•–D“§–Fi¢D¦#b—¦Q›lu– â)M›*mE£P¦'âââ–’ã¦*§ã¦•&M£”d§k§@E¡¢¡D—P{›¡F D—§E Q–@@E‘ãE¦+š‘›MD@A§A3’D¦#D‘–’D¦#{D‘ãE+s¦u@£MDE#D—`”‘›#å)l£•t¡@ ¢¡D—P{š‘D—§E QD@@—Q£‘›`;ƒ‘›{D—\•¡â)MšAQš@@’P•€–A3D@’‘G¡¢¡D—P{¢E# D¦#’G¦‘“§E*P¦#El•DG¡#’E§–El•DG¡–’—¦Œ¦‘#K¦Œ~•ãEl•DG¡ –’—¦Œ¦‘ #z§E‘ â)Mš@—#El•DG¡–’—¦Œ¦‘š‘D—§E QD@¦•@D@’D¦#{D‘âA•›*Q@D ›{D—]’¡âA¡@£‘’P•š‘E¡D@–›*QCš‘€—]D@DD—P{’D¦#’G¦‘D@—•å@@›‘@¢– š‘D—§E QD@›{š@—#El•DG¡ –’—¦Œ¦‘#E#E#@@E‘D@’D¦#D‘O§Gm’G¦‘“§E*P¦#@—Q£‘›`;ƒ‘ £‘D—P{D@¢D¦#b—¦Q¢A*#F@D—{D’—”e›#F—”¡r—muD€:”§#â)M›*m§O¡{El•DG¡›# âAQ# ›•‘MF0E>*L‘(eƒ]Fš@l*M#E* #1§*•›#£#¦*M@–¢D‘¦Œ:+–›§G2+D—`”‘›#å@–Gm£•t¡@ [M—*‘’G¦‘€–A3D@ñ D—§E Q£E ‘ò›*QCš‘€—]D@’‘G¡D—P{›#Z—#E‘éA§–—{ ñš‘D—§E QòE?’—*MD@šAQ›"M:‘E§@t‘Ž+â)MšAQš@@’P•–›"M:‘š‘E¡D@¢D¦#›•F–DAQD â)MšAQ!+E‘¢@—dU!¦+E+›# )M@›#@Ae›2¦*•D@–š@—#›•¡‘£•‘F¢¡šF#¢–DE#xE:*‘¢E¦[M—*‘cu–D@[M—*‘AQD<E•’G¦‘ ›Œ#t‘G¦•–¢D¦#DP*•A•–D€E*”{D@¡D—P{@EzŒe›#’—+£‘S?Q“§›L§t‘#–š@—#@*e#ušA‘ ãAUD@ä ’E§›•F–DAQD[M—*‘’G¦‘#š‘D—§E QD@ã@—Q£‘›`;ƒ‘›{D—]’¡â@E#£'¢D¦## €–A31§*•âA•D@DEuŽ—M£€–¢¡k§@DD@!¦+E+›#–š@—#AUD@äz§E‘–AUD@ä #E#E#K¦Œ~• صفحه 48 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘  šDQÿ ’# ÂˀƋÖ·Y€Æ»Y|{Öe§Ä¿YÁ|‹w€¿–‡Âf» |ËÁ¯€³Z¼¿Ä¿Z»Z‡̸ָveZ»MµÁ|m ÕZ¼Ì]Â̋{½Z»‚¼ÅÕZÅŒ¯½Z»‚¼ÅŒ¯{ ÂˀƋ              {Y{€» €Ìe {Y{€y dŒÆ^Ë{Y ¾Ë{Á€§                                                                     |À¨‡Y              ¾¼Æ]              Õ{              }M               ½Z]M              €Æ» Œ¯  ZÌ¿{¶¯  ½Y€ËY  Ä̯€e  Ä̇Á  ½Zfˆ¯Za  Z°Ë€»M  ZÌ¿Zb‡Y  †Ì¸´¿Y  ¶Ë€]  Y{Z¿Z¯  Ĉ¿Y€§  ½Z¼·M  ZÌ·ZfËY ¾Ìq âA”*L¡AUD@äE§F›•F–D£+—mAQD[M—*‘¢D@£~¡“¦7–¦*§ãK¦Œ~•でFE#ã›L•Em㒐 ›*QCš‘D@D’E§£+—m›•F–DAQD<E•[M—*‘G¦•–¢D¦#b—¦Q›•F–DAQD<E•[M—*‘’G¦‘ D@—• ä›#š‘E¦+D@AUD@ä F¢D¦#AQD<E•[M—*‘O§GmâA¡@£‘’P•ñ D—§E Q£E ‘ò ¢D¦#›•F–D£+—mAQD<E•[M—*‘O§GmG¦•–š‘D—§E QD@AUD@ä ›#’O¡{G¦•–@@E‘D@AUD@ â)MšAQš@@’P•D@—•D@š‘D—§E QD@’’A•‘)#/–@@E‘D@AUD@ä ›#š‘E¦+D@AUD@äF €–A3D@ š‘D—§E Q’§'+D¦#’—¦Œ¦‘y§FO¦##¡D—P{¢D‘(T>P‘£?E#å)lISCK¦§D ’—¦Œ¦‘y§FO¦#D¦#)¦d3¢D@D—P{ ¦•@D@ã@—Q£‘›`;ƒ‘›{D—]’¡â)MšAQš@@’P• )¦d3{›2¦*•D@›{@—#El•DG¡–’—¦Œ¦‘š‘D—§E QD@A§A3’D¦#)¦d3{’G¦‘âAQ#£‘El• â)MšA¦MDš‘D—§E Q’§'+El•DG¡ –’—¦Œ¦‘FO¦#›#¦•@D@’D¦# –’—¦Œ¦‘ FO¦#›#š‘D—§E QD@El•DG¡O§Gm#’E§D@’D¦#)¦d3{’G¦‘å@–Gm¢– ’E§ãJM“§E#â)MšA¦MD¦•@š~§3›#@@E‘D@š~§3F¡D—P{“§’¦‘D@–šA¦MDEl•DG¡ bƒ]) 3â)M›*mEDEu¦•@š~§3D@AUD@ä ’D¦#›•F–DAQD[M—*‘’G¦‘# D—§E QD@ â)Mš@—#AUD@äš‘D—§E QD@¦•@D@¢D¦#AQD<E•[M—*‘’G¦‘ AUD@ä#ñ“¦&¦Œ¦m–ò“'H–AUD@ä #¢G‘ãAUD@䛕F–DAQD<E•[M—*‘#A”Œ§+¢¡D—P{ ”+D¦#El•’—¦Œ¦‘¢‚#)¦d3#D—P{ Fbƒ]) 3âA•D@DEuŽ—M+€–¢¡š~§3D@!¦+E+›# AUD@ä ¢‚#›•F–D£+—mAQD<E•[M—*‘¢D@ñ’E§–E~hQ§HD㓦&¦Œ¦mã“'Hã¢G‘ãA”Œ§+òD—P{ âA”*L¡ ’§' + El• DG¡ – ’—¦Œ¦‘ F O¦# ›# £+—m DG¡ O§Gm # š‘D—§E Q D@ ¦•@ £+—m D‘ { ’G¦‘ DG¡ #A”¡–El• –DG¡ #§FE#ãEl• –DG¡#z§E‘¢¡D—P{â)MšA¦MDš‘D—§E Q ’§'+£+—mEl•–DG¡@Ad+#’E§›{@—Q£‘›`;ƒ‘âA•D@DEu’ 3¢¡D—P{DAUD@El•– â@D@DEu¦•@š~§3D@š‘D—§E Q  @Ad+¢G‘D—P{D@ƒ.‘â)M›*m§E¦¦h+(AP#£+—m@Ad+E`•F¡D—P{£?E#)¦dY–’¦‘“§D@ ›#š‘D—§E Q’§'+¢G‘£+—m{D‘“§E#”#–›*m§O§GmD—§E QD@£+—m›#š‘@@E‘D@£+—m â)Mš@*mrl+D—§E Q–@@E‘š‘–@D@D—P{“§£+—mFAUD@@–A;“§E#”#â)MšA¦MDEl• ¢G‘¢¡D—P{â)Mš@—#AUD@äD—§E QD@–AUD@ä@@E‘D@¦•@£+—m›•F–DAQD<E•[M—*‘’G¦‘ Ž—M+€–š~§3D@AUD@ä #’E§–AUD@ä #“¦&¦Œ¦mãAUD@䛕F–D£+—mAQD<E•[M—*‘# ã’E§㓦&¦Œ¦mã¢G‘¢¡D—P{ ”+D¦#El•’—¦Œ¦‘¢‚#)¦d3#D—P{ Fbƒ]) 3âA•D@DEu¦•@ âA•š@—#AUD@ä ¢‚#AQD<E•[M—*‘¢D@š‘D—§E QD@›¦M–D–›¦{E+ ½Z»‚¼ÅÕZÅŒ¯{ÂˀƋÁ{Y{€»,€Ìe{Öe§ŠËY‚§Y½Y‚Ì»µÁ|m €yMZeÖe§¶¯Z»M ÂˀƋ  |Ë|mÖe§Z»M ÂˀƋ{  |Ë|mÖe§Z»M {Y{€»{  |Ë|mÖe§Z»M €Ìe{  ZÌ¿{¶¯     Z°Ë€»M     ¶Ë€]     Ä̇Á Œ¯     †Ì¸´¿Y    ZÌ·ZfËY     ½Y€ËY    Ĉ¿Y€§    ½Z¼·M    ZÌ¿Zb‡Y Ä̯€e       Y{Z¿Z¯    ½Zfˆ¯Za   ¾Ìq â)M›*m§O§GmE#E#FO¦# ›`;ƒ‘›{D—]’¡âA¡@£‘’P•›*QCš‘€—]D@–š‘E¡D@DD—P{A§A3¢¡£+—m’G¦‘ D@—• D@–£+—m–DG¡# )P "§@DD@ã£+—m –DG¡FO¦##’#¢¡š‘D@D—P{@—Q£‘ ’G¦‘“§E+‚#El• £+—m@Ad+# D—§E QD@–šA¦MD£+—m –DG¡@D—{D›# š‘@@E‘ ââ)MšAQ)"/£+—m“z‘ ’P•›*QCš‘D@D’‘G¡D—P{£+—m›•F–D[M—*‘AQD<E•’G¦‘ €–A3å)l›‘@D@ISCK¦§D !+E‘¢@—dU!¦+E+›#ñE?’—*Mò š‘D—§E QD@šAQ›"M:‘E§@t‘Ž+)ME{B›#ŽF‚âA¡@£‘ –AUD@äš‘@@E‘D@D@¦•@£+—m›•F–DAQD[M—*‘’G¦‘)MA¦'€–A3F›{D—]’¡â)MšAQ â)Mš@—#AUD@äD—§E QD@ AUD@ä #›¦M–D–AUD@ä ›¦{E+ãAUD@ä ›•F–D£+—mAQD[M—*‘<E•#’E§¢¡D—P{D—§E QD@ ã@•{›Œ3F’‘G¡¢¡D—P{E§M¢E#›•F–D£+—mAQD[M—*‘<E•’G¦‘âA•D@DEuŽ—M+€–š~§3D@ صفحه 49 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# El•’—¦Œ¦‘FO¦#D¦#)¦d3#¢¡D—P{¢E# D—§E QE?+’D¦#£d2+D‘–£+—m›•F–DAQD<E•[M—*‘㛕F–DAQD<E•[M—*‘åéA§–—{E•›•‘M£Œ¦Œ:+D‘å €–A3 ÕZ¼Ì]Ä¿YÁ|‹w€¿–‡Âf» ÂˀƋ{|{ |Ë|m½YZ¼Ì]½Y‚Ì» Ze½YZ¼Ì]¶¯½Y‚Ì» ÂˀƋ ÂˀƋ {Y{€» ¦Ë{ |{Öe§Ä¿YÁ|‹w€¿–‡Âf» ÂˀƋ€yMZeÖe§½Y‚Ì»¶¯ ÂˀƋ{  ZÌ¿{¶¯  ZÌ¿{¶¯  ZÌ¿{¶¯     ZÌ¿{¶¯        Ղ·Z» ¾Ìb̸̧ ½Y€ËY Ä̯€e Ä̇Á Ղ¿Á|¿Y ½Zfˆ¯Za †¿Âe ½Zf‡Z¤¸]          Z°Ë€»M ¶Ë€] |ÀÅ ®Ë‚°» Ä̇Á Á€a Ղ¿Á|¿Y †Ì¸´¿Y ZÌ·ZfËY          |À¸ËZe Ղ·Z» ¾Ìb̸̧ ¾aYƒ €´·Z¤‹YºËƒ ½Y€ËY †Ì¸´¿Y Z°Ë€»M Ä̯€e                                    Z°Ë€»M |ÀÅ ¶Ë€] †Ì¸´¿Y Ä̇Á Ĉ¿Y€§ Ä̯€e ½Y€ËY ¾Ìf¿YƒM      kÕZ¬Ë€§M  ZÌ^¼¸¯  ®Ë‚°»    ZÌ^¼¸¯                         ©Y€Ÿ Z°Ë€»M ®Ë‚°» ‰{Ô´À] Ö¿Z»Á ¾Ìf¿YƒM ZÌ¿Zb‡Y ¾ËY€¯Y ¶Ë€] †Ì¸´¿Y |ÀŠĈ¿Y€§ Y{Z¿Z¯ {Y¯Y ÕÂÌ·Â] µZ¬e€a ZÌ·ZfËY ZÌ^¼¸¯ ½Z¼·M |À¸Å Á€a ®Ë„¸] ½Zf‡Zn» ½ZfˆÆ· ®qk                          ½Y€ËY Ĉ¿Y€§ ¾Ìf¿YƒM ½Z¼·M kÕZ¬Ë€§M ZÌ¿Zb‡Y ½ZfˆÆ· Ä̯€e ¾ËY€¯Y ¾Ìb̸̧ Ö¿Z»Á {Y¯Y ®qk ½Zf‡Zn» Y{Z¿Z¯ ½Zfˆ¯Za ‰{Ô´À] ®Ë„¸] †¿Âe Ղ·Z» ©Y€Ÿ ½Zf‡Z¤¸] ÕÂÌ·Â] |À¸Å µZ¬e€a                         ½Zfˆ¯Za ©Y€Ÿ Ä̇Á Y{Z¿Z¯ ½Z¼·M kÕZ¬Ë€§M Ö¿Z»Á ‰{Ô´À] Ղ¿Á|¿Y ®Ë„¸] Ĉ¿Y€§ µZ¬e€a ¾ËY€¯Y ZÌ¿Zb‡Y ZÌ·ZfËY |À¸Å |ÀÅ ¶Ë€] |W‡ ¾Ìf¿YƒM Á€a ZÌ^¼¸¯ ָ̋ ½ZfˆÆ· ®qk                                                                                        ZÌ¿Zb‡Y ZÌ·ZfËY Ղ¿Á|¿Y ½Z¼·M ®Ë‚°» ½ZfˆÆ· kÕZ¬Ë€§M ¾Ìb̸̧ ¾ËY€¯Y Á€a Ղ·Z» |À¸Å ©Y€Ÿ ®qk ¾aYƒ ָ̋ Y{Z¿Z¯ ‰{Ô´À] |À¸ËZe €´·Z¤‹YºËƒ ½Zfˆ¯Za ®Ë„¸] Ö¿Z»Á |W‡ µZ¬e€a             (D—U›#’A”ñChathamHouseò£• 3)QA #G{E‘G¦•–ñHSPéD8òD8’‘FM£e*3)§;–)QA # â)mEDEuñçorgâhttpåççdeveloping8òJD@›#’‘FM’š~#–D@–£§•–DK•El”{—§A§– “*‘Ž+›t‘!uD@éA§–—{J–E§–R—T?D@£Œe¢¡›*m§“§E?FxDA‘@–A;EY;€;D@ ›•F–DD—]›#(eƒ]“§›*"–@D@DEu’E~P¡–I'–’tt:‘JE*M@D@›•‘M“§D@$7O¦'–šAQ$7 – ã#!¦+E+›#K¦Œ~•–“¦7ãz§E‘¢¡D—P{ãO¡–I'@Ad+“§Fâ@—Q£‘£•MDF–D›# ›Œ3F¡D—P{E§MâA•›*Q@šF—;“§D@¦•@¢¡D—P{E§M#›L§t‘D@D£Œe){DP‘“§E*P¦#›t‘ ¦E*M–ñxDA‘ ò’ãñxDA‘ òA”¡ãñxDA‘ ò@•{ãñxDA‘ ò›L•EmãñxDA‘ò¦*§ D¦•@¡@š~§3›t‘#’E§D—P{”YâA•D@DEu •£ŽD 7¢¡š~§3D@!¦+E+›#ñxDA‘ ò F¢›e—2‘“¦”6¡›•‘M“§D@â@D@éA§–—{J–E§–R—T?D@A§A3¢¡›*m§–s¦t:+–O¡–I'D@ ñWHOò£• 3)QA #’‘FM›Œ3F¦•@E"*d‘¢¡’‘FM[M—+šAQD@U¢¡z+–E'–¡dD—*M@ â@E¦DEuŽ—eš@l*M@D—‘A•—+£‘›{@D@DEu19–A§–—{¢D¦#b—¦Q#›Œ#t‘–)‘ƒMã)QA #šF—;D@ ›*m§O§GmAUD@ä ›#š‘@@E‘D@ãš~§3D@AUD@ä£+—m›•F–DAQD<E•[M—*‘#’E§š‘E¦+D@ â)M›*mEDEu¦•@Ž—Mš~§3D@£+—mAQD<E•“¦¡#š‘D—§E QD@–¦•@š~§3D@– £ŒeA§A3¢¡›*m§›”¦‘FD@£•MDbƒ]A”§Emc§EL+) 3ãñISCò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘ —Œ\‘£¡@=M'G¦•–Ž@E‘Ž—e–)‘ƒMšF—;’DC)M¦Mã’E~P¡–I'›#y{–éA§–—{J–E§–@D—‘D@ ¢FA•šD¢D¦#F–E#¢A*#FDñVisualizer19éISCCOVIDòéA§–—{E•›•‘M㣕 3¢E¦›¡›# Z—#E‘D‘G¦•–$7O¦'–šAQEP*”‘“*‘Ž+£Œe(‚t‘“§E+A§A3‘Qš~§'“§(eƒ]â)Mš@E{ šF+’D@—2*L3#–š@—#éA§–—{¢D¦#¢E¦›¡)¦dY–F£• 3›Pt•JME#¢D¦#DP*•)¦dY–›# ›L§t‘–D—P{E¡y¦zl+›#)¦d3›#ƒ*#¢¡)"L•“¦”6¡–’AQ’‘D@ãE¦‘–|E‘ã’§ƒ*"‘D‘“§E+ š@—#ññçhttpsåççmapsâISC.acçcovid19›•‘M“§š~#–JD@â)MšA¡P‘#u£•z‘飕‘FD@—•JME# JE*M@D@ññISC)httpsåççwwwâISCâacò¢D–”m–ŒeO§'–Ž—Œe¢@”*M›LM—‘£ŒUš~#–s§E]F›{ ¢E#ñD8ò)P¡¢@—Xe¢¡D—P{¢@T*u¢¡¢Dz¡’‘FM)M—?D@›#“¦”6¡›•‘M“§âAQ#£‘ G{E‘(—e@›#’‘FM“§—Xe¢¡D—P{’A”§•D—X;#š‘“§@D–EmD@ã—Xe¢¡D—P{¢D@E#šE # ‫ٶ‬æ’¦”#O•@(‚—T:‘–@DA•*MF–D#’‘G¡‫ٶ‬ ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡Y{Y|¿Zf‡Y¶¯€Ë|»Z]ÃZŒ¿Z»€¯½Zf‡YÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za†ÌËY|Ë{ ⏦*L¡D—P{D@’¦”#O•@(‚—T:‘@DA•*M –’¦”#O•@¢¡){EQ(‚—T:‘t+Då@@›‘@¢– (‚—T:‘¢FM@DA•*MA§—m#£§”Q–D–”m¢¡A;– £QF—‘ šD–@ ¢DGE# 㣌Œ“¦# £l¦{ ¢¡Ž`• – – ¡DA•*M D–AU ’‘F O¡{ D@ ¢Dz¡ ãxE*P‘ šD@¢¡š~P§‘F›#D–”m¢¡A;––¡){EQ£mEd‘ šD@“¦#E3€;D@xE*P‘¢¡›‘•E#F@DA•*M{ â)M¢D–”m–ŒexD'–@DA•*M{ ›#šDQ#’§'D@šP•‘E{’*M@DA•*M{E§A‘ £*§;›•—E¡£@‘¡¢Dz¡Ž–A+¢E#‘›z”§ ㏧D@ D ’*M ’¦”# O•@ – D–”m ¢¡ ){EQ F @DA•*M{šD@E*m@¢FA•šD#¢@–G#å@E{9§ET+ ›dM—+ ›"•3–@ ¢¡ ¢Dz¡ ’*M ¢D–”m 0E# D@ â)m§A¡—? D@ šP•‘E{ ’*M ¢D–”m – Œe xD' å@E{ A¦{+ ¢– c§EL+–¡@DA•*MC?A•–D›#’A¦P>#)eEM) 3 £#—?¢Dz¡)§;):+¢¡){EQ¢E#’;E‘ â@D@’*M@DA•*M{šD@# {šD@¢Dz¡NE*Lå@E{’P•E]?’§'D@¢– t+D›#E2”‘šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'–@DA•*M )§—t+–’¦”#O•@–D–”m¢¡){EQ(‚—T:‘£l¦{ âAQA¡—?’*M¢D–—•*L¦M—{ E§A‘ ¢F¦• YD @—:‘ JA” ‘ DA§@ “§ ›‘@ D@ ›¡ F ›z”§ E# A¦{+ # šP•‘E{ ’*M @DA•*M { D—`”# ¡¢Dz¡ )§—t+ – ›dM—+ ¢E# ¡)¦mEa O•@(‘A?–(‚—T:‘@DA•*M¢¡A”§Em¦ L+ ¢Dz¡›\M—#å@E{9§ET+㏦”{£‘š@l*M’¦”# D@ –EP¦' ¢¡’*M F xE*P‘ ¢¡)¦dm – E*L‘ £MMZEQD–”m¢¡A;––’¦”#O•@(‚—T:‘ )M¡){EQ“§)¦tm—‘ ):+D–”m¢¡A;–@Ad+EY;€;D@å@@›‘@¢– FA;–FO¦#–)MA;– xD'“§)§; âA•šAQ0D?€MA*# ¡ å)l šP•‘E{ ’*M ¢D–”m – Œe xD' K¦§D ›{@D@)¦dm’*MD@’¦”#O•@){EQ’—”{ âA”*L¡xD'“§D–”m¢¡A;–F){EQ FO¦# –E*P¦#Z"+D#A§#›z”§E#A¦{+#›‘@D@¢@F @DA•*M ¢¡ )§G‘ E+ 2L”‘ ¢¡šD{ ¢DGE# 8E\‘’¦”#O•@¢¡){EQ–D–”m¢¡A;–¢E# ’P+‚—T:‘¢FM@DA•*M¢E#O¦'FO¦#+@—Q ›—t‘›#¡){EQ@–D–šDã@DA•*Må@–GmãA””{ŽAu âA”{£‘¦ L+D¢FM¢D2+ @DA•*MF–D’—”e#›{@DA•*M›*l¡FF–D“¦‘–@D@ xD'K¦§DšAQ¢DCŽ•’¦”#O•@(‚—T:‘– @DA•*M{E§A‘DA§@›#šP•‘E{’*M¢D–”m–Œe )mDšP•‘E{’*M šP•‘E{ ¢D–”m – Œe xD' £‘—e [#–D NDG ›# ’*M¢D–”m–ŒexD'K¦§D¢@Fy‘¦ME*{@ E'’G§Ge›#(—uA?VEe#DA§@“§D@ãšP•‘E{ ¢FM@DA•*Må@E{9§ET+@DA•*M{šD@Nƒ+ صفحه 50 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# åšP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D ¢Dz¡¡l+)Q@@§¢X‘ ’”M’*M¢D–”m–ŒexD'“¦# ›¦{E+“¦ME‘xD'– ºÌÀ¯Ö»µZ^¿{Y½ZÌÀ]Š¿Y{cӐv»cY{ZÄ ‡Âe âAQ#A‘D{)M›§‘EM C3-:#’¡›{¢D–”m €; D@ å@–Gm šP•‘E{ ¢D–”m – Œe xD' K¦§D D@¢Dz¡E#š–ƒe¡D*?M“§å@E{’P•E]?¢@F -:# A”‘D*?M (D—T# ¦•—*# ›{ §D@ ›‘•E#EY; A”•—+£‘ãD–”m¢¡A;–)¦dm¢E#¢DC›§‘EME‘ €"•@D’¦”#O•@–D–”m(‚—T:‘(D@U›dM—+ âA”Q#›*Q@£Œ‘¢¡)§; C3D@¢E/—‘Ot• (D@U£—*‘›{)M€M“§A”7*MD“¦¡D@–¦”{ ¯ ⏦*L¡rEe›#D—P{’¦”#O•@(‚—T:‘ ã0E#(t"]E§Mç›*mDD#E§F"¢D–”m0E#"›t"] @—Q£‘¢A”#“P¦+D'€L‘G¦§' D@›”¦‘F“§D@ŽF‚¢¡D*?M@2§›z”§’¦##¢– 0E#8**mF›‘@D@šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D ¢E#ŽF‚D*?M€M’§'+å)lã)M¢E¦~¦'€; @ 3–xD'S?Q(‘AuF£z§’—”e›#¢D–”m rEeD—P{›#’¦”#O•@(‚—T:‘(D@U’@E{€dm 0E#“§å@–Gm–@E{@§¢D2MD@šP•‘E{£¡~P•@ ’¦”#O•@(‚—T:‘(D@U€–ŽD@–@—Q£‘¡Em ¢E#ŽF‚D{¢XmA•—*¦‘c#E‘E*‘DG¡¢”#E§F# ¢E#¢Ad#ŽD@–)mEA¡—?DEuD{D—*M@D@’*M âAQA¡—?ŽAuD—P{9\MD@(‚—T:‘“§(D@U âA”{¡EmDD–”mA;–uA; ›•D–”m¢¡D*?M–¡A;–’—”{¡›z”§’¦##¢@F ¢DGD{A”7#£§¡)":U›”¦‘F“§D@å@–Gm¢– # šP•‘E{ £¡~P•@@ 3 ¢D–”m – Œe xD' K¦§D O¦#EY;€;D@å)lA•šAQEt*L‘0E#›t"]1”'D@ £z§G¦m¢¡D*?M€M’§'+)MDEu–§›*Q@ A;– F O¦# (‚—T:‘ EY; €; D@ ›z”§ Žƒe â@—Q¢FA•šD›”¦‘F“§D@ŽF‚ ã@—Q£‘D@UD—P{F0D?›#xD')§;):+D–”m A;–FO¦#–šAQEt*L‘0E#D@D–”mA;–F âA”*L¡DEt*M) 3@@DEuAte›Œ;E‘D@E~§@ xD'D@›•D–”mD*?MšA”§€M¢A*#›¦•+ €"•@ D ’¦”#O•@ (‚—T:‘ (D@U ›dM—+ å)l @—Q£‘¢FA•šD DEt*M:‘›#0E#Ž–@–€–›t"]å@E{’P•E]?¢– ⏦”{£‘ â)Mš@E{A¦'RT*?›•D–”m¢¡D*?M )§—–F£z§›‘@D@šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D E*{@ãšP•‘E{¢D–”m–ŒexD'£‘—e[#–DNDG›# €L‘G¦§'D@å)lšP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D ¢¡D*?M›dM—+D¢D3€MD@G{E‘“§£ŒU¢¡ xD'@EzŒe9§EP+D@¢E"?)LP•D@¢@Fy‘¦M DEt*M ) 3 0E# (t"] E§M ¢A”# “P¦+D' D{ “§å@–Gm–@E{’—”e£U—T?O>#){DP‘#›•D–”m €MFG{E‘“§)¦dmb–EQ›#šDQ#¢D–”m–Œe âAQA¡—?Ž2•E~§@D–”m¢¡A;– )§—–¢¡šF—;D@¡$+D*MF)§;jA¡#ŽAu “¦‘+jA¡#šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'å)l ¢@•šP•‘E{¢D–”m0E#)M“§‘Nƒ+å@–Gm¢– â)M›*mEDEuD{D—*M@D@’*MD@ D@ ¢D–—• – ¢D–”m ›dM—+ ) 3 ŽF‚ ¢¡ )?ME§F ›{)MF¦•“§E#”#ãAQ#¢D–—•–¢D–”m*L¦M—{F ›{)MF¦•–)M£TT>+¢šF—;¢D–”må@–Gm¢– ’—”e›#F–E‘›#+›•*>"Q—?–@E{D{›#Fi’*M â@—QšA§@’D@¢D–”m*L¦M—{¢G3›¡ ¦zP+›”¦‘F“§D@£TT>+–¢›mE;¢¡D*?M ›*L•—+’*M¢D–—•–¢D–”m*L¦M—{›dM—+£—*‘ ›•D–”m¢¡D*?M–D–”m¢¡A;–D”{D@å)l¢@F *L¦M—{›dM—+D@xD'¢–F#’—”e›#A”•—*#+@—Q âA”{)§;’*MD@’¦”#O•@–D–”mA;– F âA•D@E#Ž¢D–—•–¢D–”m –@E{šDQxD')§;):+¢¡){EQ)¦tm—‘›#¢– ¢E#¡£Œ:‘âââ–¡šA”¡@ *Qã¢D–—•G{E‘A”•‘ –šAQ›*mEE`•D@0E#D@¢D–”m¢¡¢DGD{DEt*M D@›•D–”mD*?M)l¡EY;€;D@å@E{9§ET+¢@F §›*Q@£§‚#sm—‘£3–E?AUD@›•*>"Q—?å@–Gm âA”*L¡0E#D@DEt*M€;D@¢DGD{D 7’—”{¡ §D@E`•D@–A•D@)¦dmšP•‘E{¢D–”m–ŒexD' xD')§;F›{£§¡){EQAUD@(A‘“§£]– ⏦¡@O§GmD*?M ›#D@Ad+“§ §A"+£u—t;¢¡){EQ›#A•›*L•—+A•šAQ0D? ›z”§’¦##›‘@D@šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D âA””{€"•@)¦tm—‘#D@—?¢¡)¦dm–šAQ DEuG{E‘“§D{D—*M@D@¢D–”m¢¡)?ME§F›dM—+ ›•D–”m¢¡D*?M@Ad+d\u€M’§'+å@–Gm¢– ¢E#¡¢E~§@¢¡)?ME§Fã0E#D”{D@å)lã@D@ £‘£”¦#O¦'–š@E{A¦'O§GmD*?M›#xD' D@D–”mA;– EY;€;D@å@E{’P•E]?¢@F D@ ’P§¡ )¦dm ›dM—+ – ¢D–”m ¢¡A;– DEt*M D*?M ›#šA”§€M¢A*#›¦•+@Ad+“§@—Q –ŒexD')§;):+£{D'–AQDãAQDO¦';E‘ âA•D@DEušP•‘E{¢D–”m âA#§O§Gm ›—M¢FA•šD›#’—+£‘’›Œ3F›{)MD{D—*M@ ¯ â@E{šDQ¢D–”m–ŒexD'¢D–—•c*2‘Ž—M ›dM—+Ž–GE#A¦{+#šP•‘E{¢D–”m–ŒexD'K¦§D (‚—T:‘ (D@U ¢E# ŽF‚ D*?M €M ’§' + £Œ:‘›#c#E‘E*‘ ¢”#E§F#›—M“§å@–Gm¢– §–E#£*M›#A§#å)l›•D–”m¢¡D*?MO§Gm– @—Q£‘¢FA•šDrEe›#D—P{’¦”#O•@ šI§–A;–y§–£§CiA;–)l¡¢¡šD{DEt*M¢E# zQ›•D–”m¢¡D*?M“§AQDG{E‘Fy§E¡§B›{ E"?D–”m¢¡A;–DF#›dM—+¢E#¢G§D›‘•E#F¢– âAQA¡—?§A"+£§–D@ ¢D–”mšF—;›#›"•3¡–¢›mE;š~•¦•—*#+@E¦ F O¦# ¢A¦—+ (‚—T:‘ EY; €; D@ å@–Gm – @@ ⏦Q#›*Q@ kŒ*>‘¢¡D—P{›#ãxD')§;):+D–”mA;– ãšH–E'“§¢AUD@ )mEP¦'›#šDQ#’§'D@¢@F â@—Q£‘D@U£§'–D¢¡D—P{£?E#–›¦{E+›Œ3F ›#A§A3›—M“§€L‘G¦§'’§'+§D–A¦‘å)l ›Œ3F›•D–”m¢¡D*?M“§F£?E#åAQD–@§¢– )¦dmA”•—*#D–”mA;–)P¡“§–AME#¢D@E#šE # šA eE#¡D¢DC›§‘EMOt•Xd#ã¡šA”¡@ *Q FO¦#D›*QC€MD@¡){EQ“§(D@UuD¢@F â@E{ŽƒeD‚@’—¦Œ¦‘ âA”¡@›dM—+D’P§¡ šF—;¢¡O7F£z§cmDD@A•—+£‘b—Y—‘“§–A•D@ – Œe xD' ¢¡)¦dm ›dM—+ ¢*MD D@ が“¦# ›UEe D@ ’”M ’*M ¢D–”m –ŒexD'“¦#¢Dz¡¡l+)Q@@§“¦– D@›¦{E+“¦ME‘xD'–’”M’*M¢D–”m ›#š‘D—§E Qz§–£M<D—‘›"”QD 7F–D xD' )M§D D—X; # ME‘ “§ âA¦MD X‘ xD')M§DF‘D–@D—F–•?–’”M’*M â@—#šE¡›¦{E+“¦ME‘ (‘A?›«DE¦`•¢@D—‘㛑•¡l+“§D@ –›dM—+ãE~§Az§›#jE]–@E¡[M—+šD–P‘ ›dM—+ – £¡A#*Q xE*P‘ ¢¡›‘•E# ¢E3 ¢E# xE*P‘ £QF—‘ ¢¡šD–@ 㣔§EmD{ ãxE*P‘¢¡š~P§•¢DGE#ã¡$(D*M ãE~§Az§ # D—P{ –@ D–”m ¢¡ ){EQ Z"+D £ŒŒ“¦#¢¡šH–E'Ž2•–¡D”¦M¢DGE# ¢@–F›#â)M›*mEDEujE]–@D{D—*M@D@ ’”M ’*M xD' F “¦ME‘ xD' F £+¦¡ F £z§ “¦ME‘ xD' â)Q@ A”¡—? A§@F# ›”¦‘F D@ R—T? ›# ›¦{E+ |DG# ¢¡xD' â)M(eƒ]¢D–”m d‡YÖÀˀ§MZ¯{d̬§Â»ºÆ»½Z¯YYīԟÁÕÁZ]{Ây £‘£”§EmD{¢¡šD–@’@E{¢E&M#£Œ¦T:*fDm !L{ŽAeã’E#š–ƒe–A””{£]D@—?E¦L‘A”•—+ ›«D›{@—Q£‘ —L:‘ ‘¢E‘G¦•“¦•—ubƒ] âA¡@O¡{D–DO¦'(ƒzP‘’—+£‘¡NF—‘ )M›d‘3£•—”{(D–EY£”§EmD{ “¦”7¢FA•šDF›z”§’¦##£•2•F“§EmD{“§ ¡G‘E+ @—"• (D—U D@ – ›*Q@ )§YD ¢D{ – !L{ (ƒ¦T:+å@@›‘@ãAQ£‘U;¢E*P¦#)¦tm—‘ ã@—Q€"•@D@jA¡(D—T#A§#’§—2P•@£¡~P•@ ã@E#£•O¦'F¢D{¢E`•¢¡šD–@’A•DCjEU @—"•›{A”*L¡£”¦P•G¦‘)P'€"•@›#’•—3E*P¦# âA¡@£‘O§GmD(ƒXd‘@—?G¦•›L‘“§ FO¦#›d‘3D@A§#£”§EmD{›z”§›#šDQ#¢– )§@–A:‘å)Q@D aãA#§NE*L–1§–E+›*QC ›*QC F E*P¦# D  ‘ “§ D—P{ D@ £‘A>*M ¢¡ –’–A‘¢G§D›‘•E#A§#R—T?“§D@–š@E{¢D–EY â@—Q¢DCjA¡–Ž2•2L”‘ )m§D@D–DO¦'£ŒU(ƒXd‘F£z§£Q@@£3; D£+ƒ¦ L+“¦”7¢\eå@–Gm–@E{’—”e(ƒ¦ L+ “§›{)M£;D@“§ãA”¡@£‘DEuN–Em¢”"‘E# FMzP‘›L‘“¦¡–š@—#“¦§'¡){EQA‘D@uD â)MšAQ ¢¡)§;›z”§’¦##£•2•F“§EmD{¢—•#“§ cl•›#A§#D{“§–š@—#E/—‘){EQ›dM—+E‘D@£*–@ ){EQ å@E{ ’P• E]? ãAQ# G¦• y7—{ ¢¡ ){EQ – )¦dm š@E*L šE§@ D@ E+ |DG# ’¦”# O•@ ¢¡ ¢¡){EQ9\MD@ ‘“§A§#–ãA•—Q£‘)§; ëâA””{£]DAQDE¦L‘+ã@—QšA§@y7—{ ⏦Q#E*P¦#’§E*P‘ C3@AUD@cu– ’—”e|DG#)¦tm—‘£e—•DD—P{›dM—+D@){DP‘¢– šAQ›¦#El•1”'){EQ“§D@’—”{¡å)l–@E{ ›{A”{£‘)¦dm¦*tL‘E¦i(D—T#G¦•El•1”'–£ŒU ¦”{DGE#D£QF—‘£ŒŒ“¦#¢¡šD–@¦”{£‘Nƒ+ â@D@@—3–£d•—‘A”7E¡ã )Mš@E{)>MD¡D{›dM—+«@’z‘@—"• D—P{¢@T*u(ƒzP‘›#šDQ#£•2•F“§EmD{“§ ›#)u—‘"¢D2¦*M(D—T#“§EmD{){EQ“§å)l £‘)¦dm’*M¢D–”m–ŒexD'D@€M)P¡(A‘ “¦¡–›*m§O§GmE#E#D 7G¦•£*?@E'gŒ"‘›{A””{ â@DA•£•—>¡A‘D@#›{E7ã@D@£+ƒzP‘›ŒªL‘ # ){EQ ¢E# £«@ G{E‘ y§ A§E? ›z”§ ’¦# # ¢– —L:‘ £MM Xd‘ G¦• ¢@T*u zP‘ ›# ›3—+ ãš@—#“¦~”M£¡~P§‘F(G¦ 2+å@E{FE#ã@—Q£‘ –š@—#šE¡¢D—Q@#E~§@’z‘y§›#’£§2#3 c"”‘#£*;–@–D£‘DP#£ŒU›iAi@b—Y—‘“¦¡ ã@DA•@—3–¡)¦dm›dM—+’z‘G¦•£•—”{¢A‘D@ ‘šAQŽƒe£«@’z‘,A;¢E#£”¦‘FA”7E¡ â@D@£*>MD¦L#[§EQ kŒ*>‘ J–D@ D”{ D@ @E{ ›¦U—+ £Q@@ £3; ¡£”§EmD{§–)¦uƒ?’—”e›#¢A;–㣡~P•@ ’‘D—P{’•—3›{E7ã@—Qš@@NF—‘’§—2P•@›# FA•P7’F–E#–D— a–š@—#)¦uƒ?–@Ad*M¢D@ âA”{£‘¡EmD£#—?D¦L# ¢DGE#–£”§EmD{ãST>+!L{›z”§›#šDQ#¢– D{ ¢¡ )¦tm—‘ ›# ›*L•—+ D{ – !L{ ¢¡šD–@¢¡ €;D@–A”uƒe’•—3å@E{›mYã@—Q1*”‘’”§Em ¦T+kŒ*>‘(¦#E2+!L{›#›3—+#(A‘“§FK' âQ#“§EmD{£T>Q(D—T#*mE £¦Q›*QDD@£*u–F›z”§›#šDQ#£Q@@£3; «L‘ – š~P§‘F b—Y—‘ ›# ã ŽAQ ›*mE§C' š~P•@ *Q@§+å@–GmãŽAQA”uƒe£Œ¦?’£•—‘E¦' ã›#E2+!L{FK'”"‘“§E#–”{@2§š~P§‘Fy§ ’—+£‘D¢D{“¦”7Ž@E{JL;D¢D–#@—?“§ 9\Mš@E*LD@)¦dm’¡—?£mE]F–¡@Ž2• âŽ@—#¢D—P{ ¢¡›—š~P§‘F#)¦dmA*#D@›z”§’¦##¢– ¢D{›”‘@1§DA+›#–Ž@E{FiD@—?)¦dm“Œ¦+£Œ' ;E‘ ã!¦+E+ ›# å@E{ ›mYã)m§ NE*L !+E‘ ›# EY;’‘FD@›{Ž@E{b–EQ¢G§D›‘•E#s"]DkŒ*>‘ £ŒŒ“¦#9\M D@ ¡ NF—‘ ¢DGE# ã@AU D@ G¦• b—Y—‘“§‘ã@—Q£‘DGE#¢F2‘A”7E¡ã¦*L¡ ⏔{£‘¢E¦~¦')§A3#D ‘ “§ ›z”§ ’¦# # £•2•F “§Em D{ sm—‘ ¢—•# “§ £Œ‘ ’‘FM Dz¡ š~P§‘F ’—”e ›# ){EQ ›dM—+G{E‘ãF£Œ‘){EQDz¡š~P§‘Fã@DA•*M ’E§ |E – ¢Dz¡ ¢FD–P{ @ 3 ’—¦MG¦•z‘ ã’A””{A¦—+#){EQ“§å@@›‘@ãA”{£‘¢Dz¡ (‘A?G¦•£*§zQ@D—‘ã£MDF#¢¡){EQã’D–P‘ €—;G¦•£QF—‘G{E‘G¦•’E#š–ƒe–A¡@£‘›«D âA”{£‘){E;£TT>+¢¡NF—‘D—:‘ ¢ ¡~P§‘F€—d‘D—\#›z”§›#šDQ#£Q@@£3; ’—•{D@E*P¦#–š@—#E+€dm"’E +")>*§'D@cu– ¢G{E‘E*m@¢FA•šD#§D–A¦‘å@–GmãA•D@DEu›3—+ D@–¦¡@NE*LD@—?¢D{šE§@¦•—*#’E +D@ D–”m¢¡A;–FD&L#’—‘F)u@’¦”#O•@){EQ £Œ¦z+(ƒ¦T:+š~P•@¢D–”m–ŒexD'D@Et*L‘ £MM’—•u Ust:+¢*MDD@’2•F›§'Ž—Œe A3– £U—T? O># ›# £§E3 D—‘ ¢DC– E# £”"‘ D@›#›3—+#)–@¢FMy7—{8ƒ\U›#–[§EQ s#—M–¢E¦Œ'c§”U›”¦‘FD@ E2‘’M”QD{’@—# ¢¡A;–)¦l¦{€E*”{D—‘D@){EQ’E§A‘’P?D@ zQ “Œ¦'–E' £Œ' – “Œ¦+ £Œ' (‚T+ – ›— ¢A¦—+ )¦;ƒUA¦§+›‘”¦¡—C?#€MD@›{›*mE ›”¦‘FD@’E§@DA•*M£Œ‘’‘FMFDz¡š~P§‘F JM E# £"•3 ¢D¦# – £•ME# “Œ¦+ £Œ' ¢¡›— –›*Q@E#D›¦–¢¡Ž–£Œ‘@DA•*M â@E{FiD@—?)¦dm ›# š~P§‘F )¦;ƒU A¦§+ ){EQ “§ (D>*m F [M—+t*L‘–£*–@E¦i’—‘FDz¡š~P§‘F’—”e âAQ#£‘¢FD–P{’—¦MG¦•z‘G{E‘ £§”Q¢E#¢G¦§'E§C&@¢¡F–DF£z§D@”"‘“§E# F£z§#›*mEŽ2•(‘Au–){EQ“§¢¡)¦dm# £Q@@£3;›‘—Td‘•?D{EM£•2•Fsm—‘’—•# £MA” ‘›*QDE¦"{E¦‘£*d”Uš~P•@¦T:*fDm —)l›#ã@D@šA eE#D){EQ“§)¦–—L‘›{£¦Q #ã@—?›*l›#”#›{ãsm—‘“§EmD{“§㏧›*LP• šD›{)MD–A¦‘–šAQ›YEe“§@D–›uƒe–sPe âAQ#¢Ad#¢¡)¦tm—‘¢E#¢FA•P7–DO¦' š~P•@¢D–”m–ŒexD'£‘—e[#–D#—–)lD@– ¢¡A;–D@€M@–A;›z”§’¦##’2•F›§'Ž—Œe å)lãŽ@—#Dz#€—hP‘£*–@¢¡’‘FM–¢A¦—+ صفحه 51 ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# `³­Za ,ՁZ‡ÕZneÕZÅÁÂu½YÁZŒ»Á½Z‡ZÀ‹Z¯¾ÌÀr¼ÅÁ ½YÂÀŸÄ]ÕY|]ZˆuÁÖ·Z»,ÕÁZÀ§µZ¬f¿Y,Հ°§dÌ°·Z» |À‹Z]Ö»`³­Za½Z¼ÆÌ» `³­ZadË»Z»Á¥Y|ÅY ZÅd¯€‹ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁZÅḑ€›Ä]ÄmÂeZ]x dÆm,½Ô̳ÕÁZÀ§º¸Ÿ­Za{€¬fˆ»cZˆ‡Â»Á {Ây¥Y|ÅY`³­Za,ZÅḑ€›¾ËYY€fŒÌ]Õ|À»ÀÆ] |ËZ¼¿Ö»µZ^¿{¾ÌÀqY cZˆ‡Â»½Y€Ë|»cZÌ]€neµZ¬f¿YÁŠ¿Y{ÖËY‚§YºÅx €´Ë|°ËZ] –‡ÂeZÌ¿ž§Á½Zf‡YžËZÀÕZŁZÌ¿dyZÀ‹x ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ ՁZ‡Ä°^‹x ­€fŒ»ÕZÅÃÁ€a¹Zn¿Yx `³­ZaÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ» Š¿Y{cZˆ‡Â»ÁZÅd¯€‹ÕZÅḑ€›¾f§€³€œ¿{Z] ½Ô̳ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za{€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ] ÕZŁZÌ¿ÖËZ‡ZÀ‹ÁcZÌ]€neµZ¬f¿Y,ÖËY‚§YºÅ‰€fˆ³ d‡Y½Zf‡Yt˜‡{`³­ZaÄ»Z¿€]¾Ë€f¼Æ»Ä¿YÁZÀ§ |Àfˆ¿YÂeÖ»žËZÀ½Y€Ë|»Ã|‹¹Zn¿YՂËÄ»Z¿€]¾ËYZ] ÕZÅd¯€‹–‡ÂeZe|ÀËZ¼¿Ö§€ »Y{Âyd ÀÕZŁZÌ¿ ½Y€Ë|»€´Ë{¾ÌÀr¼ÅÁ{‹ZÌ¿ž§`³­Za{€“Zu {€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹ÕZÅḑ€›ÁZÅÕ|À¼¿YÂeYžËZÀ |¿Â‹Ö»ZÀ‹MÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za dˆÌqd¯Za ”uZ]ּ̼֘Ìv»{֐zeÖËZ¼Å{€³­Za Á º¸Ÿ ­Za { €¬fˆ» ÁZÀ§ ÕZÅ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ¥|ÅZ]½Zf‡YžËZÀ½Y€Ë|»Á½Ô̳ÕÁZÀ§ ,€´Ë|°ËZ]cZˆ‡Â»½Y€Ë|»cZÌ]€neµZ¬f¿YÁÖËY‚§YºÅx žËZÀÁcZˆ‡Â»ÕZÅÕ|À¼¿YÂeÁZÅḑ€›dyZÀ‹ ½Zf‡Y±‚]Á–‡Âf»,®q¯ ÕZneÁÂu{֐ze½YÁZŒ»YÕ|À»ÀÆ]x ÕY|]ZˆuÁÖ·Z»ÕÁZÀ§µZ¬f¿YՀ°§dÌ°·Z»ՁZ‡ {‹Ö»Y‚³€] .|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯Äq`³­Za½Z¿Z¼Æ»ÁLZ”ŸY Á ZÅd¯€‹ ¶»ZŸ ½Y€Ë|» ¶»Z‹ Ä°^‹ ¾ËY ÕZ”ŸY ½Y€Ë|»YÖy€]Á|ÀfˆÅd]ZiÕZ”ŸY½YÂÀŸÄ]cZˆ‡Â» ½Zf‡YžËZÀ½Y€Ë|»,֏yÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´f‡{|‹Y ÕZÅdˆŒ¿Ze,|‹Z]Ä¿YÁM¿ÕYÄ¿ZÆ]dˆ¿YÂeÖ»`³­Za ,ÁZÀ§ÕZÅd¯€‹¶»ZŸ½Y€Ë|»¾Ì]֐zeÁּ̼ Ä]`³­ZaÁ¾ËYY |‹Z]­Za½Z‡ZÀ‹Z¯Á½Y€Ë|» º¸Ÿ­Zağ¼n»{ՁZ‡Ä°^‹ÕZÅY‚]YYְ˽YÂÀŸ µZ^¬f‡YZ]Ä¿Zfz^‹ÂyÁ|‹ՁY|¿YÃY½Ô̳ÕÁZÀ§Á |‹Á€]ÁÖ]Ây ½Ô̳ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zadˆ‡Â»|uYÁYįÃ|ËY¾ËY d¯€‹½Y€Ë|»µZ^¬f‡Y{»dŸ€‡Ä]{Â]Ã|»M|Ë|a ZÅd¯€‹dÌ·Z §Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Ád§€³Y€«ÁZÀ§ÕZÅ `³­ZaÕ| ]ÕZÅ{Y|ËÁ,{Â^¿žËZÀZ]•Z^eYYÁ{Ä] |‹Y{Ây€]ՀfŒÌ]dÌ]Y~mY|ËZ] Â“» ¾ËY `³ ­Za ¾Ë|Àq ÕY‚³€] Y | ] Ze|ŸZ« |‹Ö»Äf‡Z¯½MdÌ]Â^v»YÁ,|‹Ö»ÕY€°e Áº¸Ÿ­ZacZˆ‡Â»€Ë|»Ö¿ZfˆÅ¯ºÌÅY€]YÁ€ÀËYY ʬ¿Y½M`³­ZaÕÃ|ËYՁY|¿YÃYZ]½Ô̳ÕÁZÀ§ ZÅḑ€›ÖËZ‡ZÀ‹ÁcZÌ]€neµZ¬f¿Y,ÖËY‚§YºÅ¦˜Ÿ Á dˆ¿Y{ÕÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Õ|À¼¿YÂeÁ Á®q¯žËZÀ½Y€Ë|»Õ| ]ÕZÅ`³­Za{|‹Y€« |¿Â‹`³­ZaÄËÁ½Z¿Z¼Æ»½Zf‡Y–‡Âf» ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZacZˆ‡Â»€Ë|»Ö¿ZfˆÅ¯ºÌÅY€]Y |˳Ö»¿Ã|ËY¾ËYÃZ]{½Ô̳ Áּ̼Հfˆ]dˆ¿YÂeį{Â]Ä¿YÁM¿Ã|ËY`³­Za ¾Ì]YcZÌ]€neµZ¬f¿YÁŠ¿Y{ÖËY‚§YºÅdÆm֐ze Áº¸Ÿ­Za{€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ |ËZ¼¿{ZnËYµZ‡YY½Ô̳ÕÁZÀ§ ÁՁY|¿YÃYÄÅ{YŒ¯ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­Za Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯YdËZ¼ud·Z‡Z]Y{ÂydÌ·Z § Ä]ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕZÅ­ZaZfyZ‡ |¿{¼¿Á€‹Ä¿YÁM¿Á Ä¿YÁZÀ§Z¯Á\ˆ¯€ÅÕY€]įd‡YÃ|‹ÖuY€—Ŀ³ Ã|ËY Z] \‡ZÀf» "ÖÅZ³Z¯ ,Հf§{" ÕZ”§ ,Ä¿YÁM¿ Á Z»Y {‹Ö»Ã{Y{Y€«ÁZÀ§ÕZÅd¯€‹ZÌfyY{,ÕÂv» ºÅYÕYÄ¿ZŒ¿,ÖËZÆÀeÄ]µ|»¾ËYZ]įd‡ZnÀËY{Äf°¿ |‹Ö¼¿Ã|Ë{ÖeZÌ]€ne¶»Z eÁŠ¿Y{ÖËY‚§Y ­{¯Ö¸»Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½Y€ËYÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Á»ÂÀf»ÕZÅÄ»Z¿€] |ËÂÀŒ]Á|ÌÀÌ^]Ö¸v»ÕZŊ˳ ÕÀ»Á ÕZÅÄ£|£{ Á ZŵY‡ ÃZ]{ ÃZe¯ \·Z˜» x |Ì¿YÂz]YÖ¼¸ŸºÌÅZ¨»Ä]–^e€» /https://www inmost ir activities dadarche |ˁZˆ]Öf‡{Z¯Ö³{Z‡Ä],²¿Ã{Z‡{ʄ Ö¼¸ŸÕZÅŠËZ»M,|ËY{Ä¿Zy{įÕYÃ{Z‡¶ËZ‡ÁZ]x |ÌÅ{¹Zn¿Y[Y~m /https://www.inmost.ir/activities/saaderang ht t p s : / / w w w. i n m o s t . i r / a c t i v it i e s / {½ZŒËZʼnÔeYY½Y€´ŒÀ¯dËYÁ²¿¹Â]Ä v¨{ʄ |ÌÀÌ^]ÖfˆË– Ìv»¶WZˆ»Z]ÄÆmY» / homescience / https://www.inmost.ir/activities/boomrang Á|Ë‹º¸Ÿ¾ÌŒ¿ºÅ,º¸ŸZ]ÖÀ̌¿º ÅZ]ʄ Šz]½YÂyY€§{"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÃYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å{ʄ |ÌÀ¯d¯€‹Ö¸v»ÕZÅĐ« ÖËZ̼̋ÕZŀÀŸÄ]•Â]€»\·ZmÁÃZe¯ÕZŽZf‡Y{x |Ì¿YÂz]Y /https://www.inmost.ir/festival1400 {MÄ]Á»Ö¼‡dËZˆ]Á{,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] {Á»¾ËYÕZÅdÌ·Z §,/https://www.inmost.ir ,²¿Ã{Z‡ ,²¿¹Â] ,ÄqY{Y{ |À¿Z» ֟ÂÀf» ÕZÅŠz] Á"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÃYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å,º¸ŸZ]ÖÀ̌¿ºÅ d‡Y‰Ôe{cZv¨¾ËYY®Ë€ÅÁd‡YÃ|‹½YÂÀŸ ÖfˆË–Ìv»,Ö¼¸ŸhuZ^»Z]Y½Z¿YÂm¿Á½Z¯{¯Ze |À¯ZÀ‹M |À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟ,ÂÀf»ÕZÅŠz]¾ËYZ]ÖËZÀ‹MÕY€] |ÀÀ¯Ä mY€»¶Ë}ÕZÅ {MÄ]Õ|À»īԟ Z‡Y€] Á½Z]Z]YÖfˆË–Ìv»ÕZÅĐ«,ÄqY{Y{Èv¨{ʄ ¾ËYÄ]­{¯Á®Ë€^e¾¼“ÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Á» ÕZÅÄ»Z¿€],½Y€ËY{­{¯Ö¸»Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä]½Y‚Ë‚Ÿ ,Ö¸v»ÕZŊ˳ÁZŽZ]Ä]Ö˳Đ«¶Ì^«Y֟ÂÀf» dˆË–Ìv»Z]½Z¯{¯ÖËZÀ‹M,Ö¼¸ŸZiMdyZ‡‰Â»M d‡YÃ|Ë{­Y|e½YZ‡Ã|ÀËM¾ËYÕY€] Á ,½Y€ËYÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Á»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {ÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Â»,­{¯Ö¸»Äf¨Åd^‡ZÀ»Ä] €œ¿{½Z¯{¯ÕY€]ÕYÄËÁÕZÅÄ»Z¿€]¦¸fz»ÕZÅŠz] d‡YÄf§€³ † °ŸÁÖ¸v»ÕZÅĐ«Šz]Á{{"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÇYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å½YÂyY€§ ÕZŽZ]ÁZŊ˳Ä]ÄqY{Y{ÕÄv¨{ZÅĐ«‚Ì¿ Ę]YÂÀeZ]ºÅZÆ¿MZe|¿Â‹Ö»³Z]½Y€´Ë{ÕY€]¦¸fz» ZÅĐ«Y֔ ]ÕY€]¾ÌÀqºÅÁ|¿Â‹ZÀ‹Md Ì^—Z] {‹ÄÌÆeÖ¼¸Ì§½MYZe|‹|ÅYÂyՁZ‡€Ëe ¾ËY{d¯€‹ÕY€]ÖÀ‡dË{Á|v»pÌÅ,d‡Y€¯}½ZËZ‹ {Y|¿{ÂmÁ½YÂyY€§ ZÅĐ«½{Zf‡€§d¸Æ» ÃZ»€Æ» Đ«½{Zf‡€§ÕÃÂv¿ _ZˆeYÁ ÕY€]º¸ŸÃYÂÀŒm"Äv¨Á»ÃZ´]Á{¶ËZ§ÕY~³Z] "ļŠ¹Â¸ŸÖ¸»ǁ»–‡ÂeµZ‡€Åį"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÇYÂÀŒm º¸ŸÖ¿ZÆmÄf¨ÅZ]¥{Z»ÃZ»½Z]M{½Y€ËYÕÁZÀ§Á ÕZÅĐ«Šz]Á{{{ÂyµZ‡¾Ì¼f¨Å{{‹Ö»Y‚³€] {Y{ZiMd§ZË{½YÂyY€§†°ŸÁÖ¸v» ,½Y€ËYÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»ǁ»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Šz]Á{{µZˆ»Y"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÇYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å ÕY€]†°ŸµZ‡YÁZÅĐ«{d Ì^—Ö¸v»ÕZÅĐ« ½YÂyY€§dˆË–Ìv»ǁÂu½Y|À»īԟY€iYd§ZË{ d‡YÃ{Y{ ,Ö¸v» ÕZÅĐ« Šz] { ,‰Y‚³ ¾ËY Z‡Y€] Z]Y{ÂyȬ˜À»Ö¸v»ÕZÅ Đ«|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟ 5 ÃYÂÀŒmÄ¿Zy€Ì]{Ä]|¿YÃ|ÌÀ‹į֌˳Á½Z]€Å |Àf‡€¨] Y‚Ì¿†°ŸŠz]{"ļÅÕY€]º¸Ÿ"ÇYÂÀŒm¾Ì¼f¨Å dÌ·Z §dˆË–Ìv»Հ´ŒÀ¯ǁÂu{įÖ¿Zˆ¯¹Z¼e Yd^«Y€»¶»Z‹µZ‡YÕY€]Ö¸v»ÕZÅĐ«cZŸÂ“» Ä]†°Ÿ\·Z«{Y{ÂydÌ·Z §|À¯Ö»cŸ{|ÀÀ¯Ö» Ȭ˜À»½ZÀ¯Z‡€¨‡È]€ne,Z¼‹¾Ì»€‡d Ì^—,d Ì^— |ÀÀ¯Ö§€ »dˆË–Ìv»½Y|À»īԟ ,ZÅï,cZ¿YÂÌu,½ZÅZ̳,cÁZ¨f»d Ì^—Z]Ö¬—ZÀ»Ä]Z¼‹ Ç|ÀÀ¯µZ‡YZ]¶»Z¯—Ä]½MY֋Z¿֫¬uÕZÅ|»ZÌaÄ] {Â]|ÅYÂy†°Ÿ Zņ°Ÿ½{Zf‡€§d¸Æ» ÃZ»€Æ» Zņ°Ÿ½{Zf‡€§ÕÃÂv¿ _ZˆeYÁ "ļÅÕY€]º¸ŸÃYÂÀŒm"Äv¨Á»ÃZ´]Á{¶ËZ§ÕY~³Z] { €fŒÌ] cZŸÔ—Y d§ZË{ ÕY€] |À¿YÂeÖ» ½Y|À»īԟ ,ÃYÂÀŒm¾ËY{d¯ZŒ»–ËY€‹ÁµZ‡YÃÂv¿Ây º¸Ÿ"ÇYÂÀŒmÄv¨ÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»ǁ»dËZˆ]ÁÄ] www.inmost.ir/festival1400 {MÄ]"ļÅÕY€] |ÀÀ¯Ä mY€» µÂ^« ¶]Z« ½YÂyY€§ ¾ËY { {‹ †°Ÿ ÄÌ·ÁY d·ZY ,¿sԏY|u{†°ŸŠËY€ËÁ€´Ë{½ZÌ]Ä] dˆÌ¿ †°Ÿd·ZYÄ]įd‡YZn»ÖËZn¿MZe‰€]Á²¿ {Œ¿{YÁÕYċ|y ZËÕ{€§cÄ]|¿YÂeÖ»ÃYÂÀŒm¾ËY{d¯€‹ÿ |‹Z]ÖÅÁ€³ |À‹Z]Äf‹Y{½Zf‡Y{Át̓ÂeZņ°Ÿÿ {‹Ö»ÕY~³Z]ÃYÂÀŒmdËZ‡ÕÁZņ°ŸļÅÿ d¯€‹ÖÅY³½YÂyY€§¾ËY{½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ļÅÕY€]ÿ {‹Ö»{ZÃYÂÀŒm{ €iY®·Z»†°ŸÇ|ÀÀ¯µZ‡Y,ÃYÂÀŒmÈ¿Zy€Ì]{€œ¿Yÿ Ö˳x‡ZaÁZņ°Ÿ½{Zf‡€§dÌ·ÂXˆ» {‹Ö»ÄfyZÀ‹ ÁŠËZ¼¿,Ö¿Z‡Ô—Y,†°Ÿ½YÂyY€§Ö¸YÕZÅÂv» ÕZÅŠ·ZqÕY€]Ã|‹Äf§€³Z¯Ä]Ö»Â]ÕZÅZ°ÅY‰Â»M ÁZÅŠ·ZqcZŸÂ“»Z]ÖËZņ°ŸÁÃ{Â]ÖfˆË–Ìv» ÁdˆË–Ìv»€]Ö¿Zˆ¿YcY€ÌiPe,dˆË–Ìv»cÔ°Œ» d‡Yd§ZË{¶]Z«,¶°Œ»¶uÖ»Â]ÕZÅZ°ÅY ZiM½{Zf‡€§–ËY€‹ d‡Y½Y€ËYŒ¯Zņ°ŸÖËZ̧Y€¤mÃ{Á|v»ÿ cÄ]0ZvÌm€eį|Ìf‡€¨]†°ŸZe|Ì¿YÂeÖ»ÿ |‹Z]Ö¬§Y Äf§€Ë~a‚Ì¿¶ËZ]»֋³Z]Ã|‹Äf§€³ÕZņ°Ÿÿ {‹Ö» Z¯,Z¼‹¥Y€—Y{€Ë¯ÁZË{,ZŶ´Àm,ZÅ{Á,ZÅd‹{ ¶j» Z¼‹ Ȭ˜À» Zy ÕZ̧Y€¤m Ä] •Â]€» Ö¸¤‹ Á Ȭ˜À»{±‚]Ö Ì^—žËZ«Á,ÕZ¯Ö·Z‹ZËՀ̳ÖÅZ» Á¶Ì‡|À¿Z»Ã{Y{€Ì̤eYĬ˜À»¹{€»Ö³|¿įZ¼‹ Á֌uÁcZ¿YÂÌuZ]įÖËZÅÖf‡Á{ÁZÅՀ̳{,Ä·‚· Á[Y{M,d‡YÃ|»M{ÂmÁÄ]Z¼‹Ȭ˜À»ZycZ¿YÂÌu d Ì^—Z]ÖfˆËºÅ{Z¼‹ÕĬ˜À»¹{€»įֻ‡ ÖËZÅZÀ]ÁZÅY‚]Y,Á{ÕZžŒm¶j»|¿{€¯Y|ÌaZn¿MZy À»ÁÖ³|¿ÕY€]½MYÃ{Z¨f‡YÁd Ì^—ZÆ»ÕY€]į |Ë|m¶ËZ‡Á{ÁÁ,€Ì³{Z],[ŻM,cZÀ«¶j»Ã|‹ÄfyZ‡ ÕĘ]Y{€Ì̤eÁÖ³|¿Ä]ՁÁZŒ¯Y‚]YÁ¾Ì‹Z»¶j» {Â]|ÅYÂy¶ËZ‡Á¾ËY{ÁÁÕÄnÌf¿{d Ì^—Á¹{€» €j¯Y|u\‡ZÀ»d̨̯Z]jpgd»€§{[Z«½Á|]Zņ°Ÿÿ {‹µZ‡YdËZ]Z´»ºnuZ] ÃYÂÀŒmÕY‚³€]c|»{½Ze{Ây¹Z¿Z]Z¼‹ÕZÅĐ« ¾f§ ¾Ì] Y \m» į †°Ÿ ÕÁ €Ì̤e Ŀ³€Å ÿ ÃYÂÀŒmÕY‚³€]Y†a {‹Ö»€ŒfÀ»Á»ÃZ´]Á{ صفحه 52 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ½Y€Æed‡Â¼Ì‡ŠËZ¼ÅŠÌa¾Ì»Â‡ ÃZ´¿®Ë{ ,dˆË–Ìv»Z]Ę]Y{¾Ì»¹Â¸ŸÁ»­Za{ ÖÅZ³M,d›Z¨ud‡YÃ|‹ŽzŒ»Ö¸YĨ̛Áć ¹Â¸ŸcY|Àfˆ»,¹Z³¾Ìfˆz¿{ d¯ZŒ»Á֌z] ÖfyZÀ‹¾Ì»ÕZÅÖ³„ËÁZ]•Z^eY{ÄËÁÄ]¾Ì» ºÆ»Ĩ̛Á€´Ë{ |¿Â‹Ö»š¨uÁÕÁM{€³½Z»Œ¯ Œ¯Ã|ÀËM¶ˆ¿ÄËÁÄ]Á¹{€»¾fyZ‡ZÀ‹MÁ»{ Ä]ÃY¾ËYYZed‡YÖfyZÀ‹¾Ì»ÕZÅÃ|Ë|aÁ¾Ì»Z] Äf§ZËd‡{½M|À¼‹Yž]ZÀ»Á¾Ì»YՀfÆ]­{ Y½ZÀ̼—YÕY€]†b‡ |¿€^]Öa½Mš¨ud̼ÅYÄ]Á ÕZÆfÌ·Z §YÖy€]{|¿YÃ{€¯d§ZË{YÄf°¿ZÆ¿MÄ°ÀËY |ÀÀ¯Ö»d¯ZŒ»´f¨³ÁՁZ]|À¿Z»ÖÅÁ€³ ÓZ¼eY³ į ÖËZm , ºÌÀ¯Ö» Ö³|¿ ÕÁM [Ze ½YÁ{ { Z» ºy Y ¸¼» , |¿YÃ|Ë{ \̇M ¾Ì» À¯ Á dˀŒ] {½ZÆm€‡Y€‡{֘Ìv»dˆËÕZËÔ],|ÀfˆÅ Ö³|¿19-COVIDՀ̳ļÅÁd‡Y½{Y{wµZu ¹|Ÿ ZˆuY Z] Y cZˆ‡Â» Á ZÅdÌ·Z § ,¶£ZŒ» ,Z» d‡YÄfyZ‡½Â³€³{dÌ ˜« dË{Á|v»{»{Z»cZˆ‡Â»{ZÅdÌ·Z §ՂËÄ»Z¿€] ÁZžˆ¯YÁ,d¿Â¨ŸkY»Y, Á€ËÁY¿Y,Öf‹Y|Æ]ÕZÅ {Y{Ö´f¨ÅÖ¿Z‡ÁÄ]ÁŠËZaÄ]ZÌ¿Ạ̀ €ÌiPe dve 0ZÀX¼˜» Ö´Àŀ§ cZˆ‡Â» Á ZÅÁ» ,ָ̼ve–ËY€‹¾ËYZ»Y,|¿YÄf§€³Y€«19-COVID ¹5 Âƨ» Á ZÀ » Ö]ZˁZ] d¼‡ Ä] Y Z» d‡Y ¾°¼» ¾ÌÀr¼Å |Å{©Â‡Ã|ÀËMÕZŵZ‡{Z»ÕZÅdÌ·Z § ZË{|n»•Z^eYÕY€]{€§Ä]€vÀ»Öf€§|¿YÂeÖ» cÁZ¨f»{€°ËÁÁ½Z]Z]|Ë|m 5¥|ÅÈ »Zm®Ë[~m |‹Z] º¸Ÿ d‡Y¹{€»Ö¸YՀ°§Ä£|£{,Öf»Ô‡ZŁÁ¾ËY ֌z]ÁÃ|‹Äf§€³Z¯Ä]ZÅ{{ÁZźy¹ZÌf·YÕY€] |uZeº¸Ÿ{€°¸¼ŸÖ´¿Â´q d‡Z»Á€»Y²Àŀ§Y Ã|‹Äf§€³Z°]½M{įÖ´Àŀ§ZfyZ‡Ä]Õ{Zˁ {Y{Ö´fˆ],d‡Y Š¿Y{Z]Y¹{€»ÖËZÅdÌ·Z §Ș‡YÂ]|À¿YÂeÖ»ZÅÁ» Y d Ì^— Z] ÄÆmY» { ½Z¯ZÌ¿ ÕZÅ ‰Á Á ÖfÀ‡ ,ՁÁZŒ¯,[M,ZŶ´Àm,Ö Ì^—ž]ZÀ»dˀË|»ĸ¼m ,cZ—Z^eYÁÄ·Z],d§ZˁZ],®Ìf‡Ôa,t·Z»YÃ{Z¨f‡Y |¿ÁM¶¼ŸÄ]d¯ZŒ»,‰Á¾Ë|]Á|ÀÀ¯ZÀ‹MY{|n» |Ë|mÕZÅÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ,ÖfÀ‡Š¿Y{YÖ^̯€e ,Ã|ÀËMÕZÅՀ̳ļÅZ]ĸ]Z¬»ÕY€]ÖÅYd‡Y¾°¼» |‹Z]Ö Ì^—ÕZËÔ]YՀ̳¸mÁÖËYÂÅÁ[McY€Ì̤e 0Z¬Ì¼ŸYÀ»ÁÖ³|¿,Š¿Y{YÃ{Z¨f‡YÁº¸Ÿd̬§Â» ®Ë€ve½Zˆ¿Y–‡ÂeÖ Ì^—ÕZËÔ] d‡YÃ{Y{€Ì̤e ÕZÅÄy€qÁ€Ìˆ»,ÄrzËZeÕYY{d Ì^— |¿Â‹Ö» ÄmÂeÕZÅdÌ·Z §Z]|À¿YÂeÖ»ZÅÁ» d‡Y{ÂyZy |ÀÀ¯®¼¯Ö³{Z»M²Àŀ§{ZnËYÄ],‚Ì´¿Y€] |Å{Z¨‹|¿YÂeÖ»²Àŀ§ Y€« ÄËÁ ÖfÌ «Â» { Y ½M {Z¨» Á |À‡ ¾ËY Är¿M Ö³|¿ÄmÁÁ{€Å½Z»ºÅՀ̳€œ¿{¹Á‚·,|Å{Ö» d‡Y¶^«YŠÌ]ÖḟZˆuZ]ՀŒ]gY€Ì»ÁÖ¿Zˆ¿Y ½Zˆ¿Yd»Ô‡š¨udÆm{į֘Ìv»ÕZÅÖ³„ËÁ Z] Zf‡YºÅ 0Z»Y‚·Y d‡Y ¾°¼» ,{‹Ö» Y€mY Á Ä̏Âe ZÅÁ»–ËY€‹ |‹Z^¿Ö´Àŀ§gY€Ì»Öf›Z¨uÕZŁZÌ¿ |¿YÃ|‹Y€mYÁ¦Ë€ eÕYĿ³Ä]ÃY¼Å½McY€¬»Á ¾ÌÀq Â̋ Z] Z»Y |‹Z] ÕYÁ» LZ̋Y Z] dË·ÁY į ½Zˆ¿Y½YY‚ŽZm½ÂÀ¯ZeZ£MYįÖ¯Z¿€˜yÕZ¼Ì] ÖeY€Ì̤eÄ]¹‚¸»,d‡YÄfyY|¿Y€˜yÄ]ZÌ¿{€‡Y€‡{Y ¾°¼»,½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]½Zmš¨uÕYY{įºÌfˆÅ ,|Å{Y€«€˜y‘€ »{YÕYÁ»ZiMcZÌud‡Y d‡YgY€Ì»d›Z¨u¥Y|ÅYZ]‘Z e{{Ây¾ËYį ,Ö¿Y|Ì»ÕZÅÃ{Y{ÕÁMž¼mªË€—Yį|À‡¾ËY{ Á d›Z¨u ¦¸fz» ÕZÅÁÂu ½Z‡ZÀ‹Z¯ ÕZ°¼Å ÖeZŸÔ—Yž]ZÀ»YÃ{Z¨f‡YZ]Á,ÕY{Á»ÁZiMd»€» Zed‡YÃ|‹‰Ôe,d‡YÃ|‹¾ËÁ|eÁÄÌÆeÖ¿ZÆm ,Ö´Àŀ§ ZiM ÕY|Æ´¿ Á d›Z¨u Ä] •Â]€» cZ»Y‚·Y Z] Á 0Z»OÂe ,ÖÀ§ Á Öf‹Y|Æ] µÂY ,ֻ¼Ÿ cZ»Y‚·Y €œ¿{Ö´Àŀ§gY€Ì»ÁÖ¿Zˆ¿YcZÌud̼ÅYÄ]ÄmÂe |¿YÂf]Ö¸»ÁÖ¿ZÆm{ZÀ‡Y€ËZ‡ZÀ¯{Ze,|¿Â‹Äf§€³ Ä]Á,Ö´Àŀ§ÁÖzËZeÕZÅėÂv»ÁZÅÁ»ÖËZŒ³Z] |À¼‹YÖ´Àŀ§gY€Ì»Z]½Zˆ¿Y{|n»•Z^eYÖeZ^Ÿ gY€Ì»Yd›Z¨uÁÕY|‡ZaÕY€]¹Ó•€‹įY{Ây |ËZ¼¿€Ë~a½Z°»Y,d‡YÖ¿ZÆm |ËÁ¯ÁºÌ¸«YcY€Ì̤e ÖËÂy€ÌŒ¿YÂm‰M€f¯{ ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÁŽ¿Y{ |À¿YÂfÌ»ÖfˆËÂÀeŠÅZ¯ÁdˆË–Ìv»\ˀze ÕZÆËZ¼Ì]Y¿YÕY€]|ŸZˆ»–ËY€‹½|»M{ÂmÂ]hŸZ] ¹|ˆaYZfËZÆ¿į |¿Â‹½Zˆ¿YÄ]½YÂÌuYµZ¬f¿Y¶]Z« ¹ÔŸY Z‡Y€] d‹Y{|ÅYÂyµZ^¿|]YևÁ€ËÁÕZÅ ¶»ZŸ¾Ë€f¼Æ»dˆË–Ìv»\ˀze,€Œ]©Â¬uÄf̼¯ d‡YY€«įd‡YÕYÃ|ÀËMÁ€“ZuÕZŶˆ¿{ZŒ§ d‡ZŽZˆ¿YĨ̛Á¾ÌÀr¼Å |¿€^]c~·{ÂycZÌuY ÕZ¼Ì]Ä]½Zˆ¿Yx‡Za |¿€Ì´]Y\ˀze¾ËYÕ¸mį {ÂmÁ¶^«YįÖËYÁY|»ÕZƋÁÄ]ÄmÂeZ]|ËÁ¯ ÕZÅ d¿Â¨Ÿ Ä] d^ˆ¿ €fŒÌ] ḋZˆu hŸZ] Äf‹Y{ ªuZÌ¿{{Œ¯YŠÌ] d‡YÃ|‹ևÁ€ËÁ |À‡ZÀŒÌ»d̼‡Ä]YÖ³{·M½Á|]Áº·Z‡Ö³|¿ €Ì£dˆË–Ìv»Á‚̼eÕY~£,‚̼e[M¶»Z‹į ¹Â]ÁÖfˆËÂÀe½ZÅYÂy€´Ë{¥€—Y d‡YÖ¼‡ YÕY€]¶»YŸ¾ËYğ¼n» |ÀfˆÅ‚Ì¿º·Z‡½Z³Z‡ [ZÀfmYZÅÕZ¼Ì]¶»YŸ½{¼¿{Á|v»ZËÁ½{€]¾Ì] { Y Z» Ö´¼Å dˆËZ^Ì» |ËÁ¯ |ÀfˆÅ €Ë~aZ¿ €°¨e Ä] ºfˆÌ‡Â¯Y { ÖfˆË ÂÀe Á d Ì^— {» Áֿ¨ŸÕZÆËZ¼Ì]¹Z¼e|{Z^ˀ¬e {Y{YÁ LZŒÀ»Y½Zˆ¿Y{ֿ¨ŸY{€Ì³YÁÕZÆËZ¼Ì]|{ |Ë|mÕZ¼Ì]®ËÃZ»€Å–‡Âf»˜] |ÀfˆÅÖ¿YÂÌu d»Ô‡¾ËY€]ZÀ] {|¿ÂÌbÌ»ÂƛÄ]½Zˆ¿YÕY€]ֿ¨Ÿ |‹Z] |¿YÂfÌ» ½Zˆ¿Y Öf»Ô‡ ¾»Z“ ZÅ ºfˆÌ‡Â¯Y ž»YÂm{cY€Ì̤ehŸZ]Ö¿Zˆ¿YLZŒÀ»Z]ÕZÅd·Zy{ |¿YÃ|‹ÖfˆËÂÀeŠÅZ¯ÄnÌf¿{ÁŠuÁcZÌu ½Z]‚Ì»ÕY€]|Ë|m–ËY€‹½|»M{ÂmÂ]½MÄnÌf¿į d‡YY‚ËZ¼Ì]¶»YŸÁ,ZŶ´¿Y|Ë|mÕZÅ {½MÕZÅdÌ·Z §Á½Y€ËY¹Â°ËYd›Z¨uÃÁ€³ |ËÁ¯Հ̳ļŽYÁ{ ÖÆ·Y|^ŸZˆË€a€f¯{ Ád›Z¨uÄf̼¯”ŸÁ€ÀÅÃZ´Œ¿Y{ |» ,½Y€ËY¹Â°ËYÖzËZeÖ´Àŀ§Z̋YÁZiMd»€» ÃÁ€³Z¯ Ã{YÁ{ Y ¶°Œf» ½Y€ËY ¹Â°ËY d›Z¨u ÃÁ€³ {€¯ Z¯ Ä] Z£M µZ‡ ½Zfˆ]Ze { ,֐ze ÃÁ€³¾ËYÕZÅdÌ·Z §,Z¿Á€¯€Ì³ļÅÕZ¼Ì]Â̋Z] Ö°Ë d§ZË Ä»Y{Y ՁZn» cÄ] Ä°¸] |Œ¿ {Á|v» {½Y€ËY¹Â°ËYd›Z¨uÃÁ€³ºÆ»ÁÃ|¼ŸcZ»Y|«YY ½YÂÀŸZ]Õ|À‡ÄÌÆe,Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Հ̳ļŽYÁ{ ÖÀ§ Á Öf‹Y|Æ] µÂY Á ֻ¼Ÿ cZ»Y‚·Y ,ZÅÄ̏Âe" |Å{Z¨‹|¿YÂeÖ»²Àŀ§ "Z¿Á€¯Հ̳ļŽYÁ{{ZÅÁ»ÖËZŒ³Z]Ä]•Â]€» įM°¿Y€§¶W»Z‡ d‡YÃ{Â]µZ‡½Zfˆ]Ze{ ¹Ân¯4 Z‡Z¯Yd›Z¨uÖ´Àŀ§‚¯€»ÖËY€mY€Ë|» Ä¿ÓZ‡†¿Y€¨À¯¾Ì¼fŒÅÁ¶ÆqŠËZ¼ÅŠÌa¾Ì»Â‡ Z] ½Y€Æe d‡Â¼Ì‡ ZÌ¿{ º¸Ÿ ‚¯Y€» Á ZÅÁ» –Ìv»Yd›Z¨u{º¸Ÿ‚¯Y€»ÁZÅÁ»Š¬¿"½YÂÀŸ Ä]ÖmZyÁÖ¸yY{½Z¿Z¼Æ»YÖ ¼m”uZ]"dˆË |‹Y‚³€]ՁZn»c ,½Y€ËYÕÁZÀ§Á¹Â¸ŸÖ¸»Á»ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Âv»Á{{,½Y€Æed‡Â¼Ì‡¹Â‡ŠËZ¼ÅŠÌa "Á"ÖfˆË–Ìv»ÕZÅ{Y|ËÁÁZÅÃZ´ŒËZ¼¿ÁZÅÁ»" €]|̯PeZ]|Ë|a¿ÕZŽY€v]ÁdˆË–Ìv»,ZÅÁ» YÖmZyÁÖ¸yY{½Y€Àz‡d¨Å”uZ]" |ËÁ¯ ՁZn»cÄ]ÁÂu¾ËY½Zzf»Á½Y€œ¿\uZ |‹ÄWYY ½€fˆ¿ º¿Zy \Ìe€e Ä] ‰Y‚³ ¾ËY Z‡Y€] ŠËY€³ ևZÀ‹¾Ì» |‹Y ZÀ‹Z¯ ,ÃÁZ¯ ֟Zn‹ ¾Ì» ¹Â¸Ÿ cY|Àfˆ» Á Á» €Ë|» ,ևZÀ‹ ²À‡ { |ƌ» ¾Ì» ¹Â¸Ÿ Á» Š¬¿" Â“» Z] |ƌ» Á ֌z]ÖÅZ³M ,ÕY|Æ´¿ dˆË–Ìv» Y d›Z¨u Ž¿Y{,ÖËÂy€ÌŒ¿YÂm‰M€f¯{,"ՀË~ad¯ZŒ» cY€Ì̤e"Â“»Z],½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÁ |» ,ÖÆ·Y|^Ÿ ZˆË€a €f¯{ ," |ËÁ¯ Á ºÌ¸«Y Z̋YÁZiMd»€»Ád›Z¨uÄf̼¯”ŸÁ€ÀÅÃZ´Œ¿Y{ d›Z¨uÃÁ€³"Â“»Z],½Y€ËY¹Â°ËYÖzËZeÖ´Àŀ§ Հ̳ļŠ½YÁ{ { ½M ÕZÅdÌ·Z § Á ½Y€ËY ¹Â°ËY ‚¯€» ÖËY€mY €Ë|» ,įM °¿Y€§ ¶W»Z‡ ,"|ËÁ¯ Â“» Z] ÓZ¼eY³ ¹Ân¯4 Z‡Z¯ Y d›Z¨u Ö´Àŀ§ Õ|̨» ¾ˆv» €f¯{ ,"|Å{ Z¨‹ |¿YÂeÖ» ²Àŀ§" cZ¬Ì¬veŠz]{®ÌeZ¼fˆÌ‡ÂÌ]ZË{Zf‡Y,®¿ZfˆÌ¿ Á†¿ZËY€Ì»®ËZÅcY€Œuǁ»ÁcY€ŒuÕ|À]Ã{ ǁ»"Â“»Z],ևZÀ‹¿ZmcZ¬Ì¬veŠz]†ÌW ,Ö°Ì¿Zy¥Z^·|Ìn»€f¯{,"†¿ZËY€Ì»®ËZÅcY€Œu -½Z¼·M±Â]‚³MÃZ´Œ¿Y{{½Z¼Æ»€´ŒÅÁ„aÁ |» ÕZÅÁZ‡ÁcZÀ«Ö¸¸¼·Y¾Ì]‚¯€»€Ë|»Ö¼¸ŸÁZŒ» €œÀ»ÁcZÀ«ºfˆÌ‡"Â“»Z]ÖzËZeÖ°Ì·Á|ÌÅ ”Ÿ,Հų©ZfŒ»‚Ì^»Z¯€f¯{,"½Y€ËY{½MÖ´Àŀ§ ÃZ´Œ¿Y{ZË{Zf‡YÁd»€»ÁÕZ¼ »ÃÁ€³Ö¼¸ŸcPÌÅ ®Ë,½ZfˆÌ‡{Z^‡M"Â“»Z]½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ Ä]"ºÌ¸«YªÌ«{dyZÀ‹ Z‡Y€]Y|ËZaÖÀ§Z¯ÁZ‡ Ö¿Y€Àz‡ŠËZ¼Å€Ì]{,©ZmYY€Å€f¯{º¿ZyÖ¿Z]‚Ì» |¿{€¯ ¹Â‡ŠËZ¼ÅŠÌa½Z¿Y€Àz‡,Ö¿Y€Àz‡Ã|Ì°qÄ»Y{Y{ ºÌ¿YÂyÖ»Y½Y€Æed‡Â¼Ì‡ d›Z¨u{|ƌ»¾Ì»¹Â¸ŸÁ»Š¬¿ Á֌z]ÖÅZ³M,ÕY|Æ´¿dˆË–Ìv»Y ՀË~ad¯ZŒ» ÃÁZ¯֟Zn‹½€fˆ¿ ²À‡ŠËY€³ևZÀ‹¾Ì»|‹Y ZÀ‹Z¯ ¾Ì»¹Â¸ŸcY|Àfˆ»ÁÁ»€Ë|»,ևZÀ‹ |ƌ» \^‡ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÄ]€Œ]ZÌ¿ÁՃ·ÂÀ°ed§€ŒÌa Y€«Ã{Z¨f‡Y{»¾Ì»ž]ZÀ»€fŒÌ]Äq€ÅZeÃ|‹ ևZÀ‹dzËÖfu•Z¬¿Öy€]{Ä°Ë—Ä],|¿€Ì´] ̸ּ«YdÌ “ÁÄnÌf¿{Ád‡YÃ{€¯€Ì̤e¾Ì»À¯ d‡YÄf§€³Y€«€ÌiPedve½McZÌuÁÖËYÂÅÁ[MÁ ºËY{ ªu ZËM ¾fˆË ÕY€] ºËY{ ¾Ì» ®Ë ZÆÀe Z» ºÌfˆÌ¿{Z«Ö§€—Y.ºÌÀ¯Ճ·ÂÀ°eÕY|§Y½Mį Ö»¾Ì»À¯€]įՀÌiPeÁՃ·ÂÀ°ed§€ŒÌaÕ¸m ½Z³|ÀËMÁZ»½Y|¿€§ZËM€´Ë{¥€—YÁºË€Ì´]Y{Y~³ ¾Ë€fŒÌ]½Z‡ZÀ‹¾Ì».|¿Y|¿Ö¯ZyÀ¯¾ËYYּƇ և€]Y¾Ì»ÄËÓÄ]ÄËÓZÆ¿M |¿Y{¾Ì»Z]Y{Ây€] ¹Â¸ŸÁ»|À¿Z»ÖËZÅÁ»Š¬¿įd‡ZnÀËY |ÀÀ¯Ö» ֌¬¿ÕY~³½Â¿Z«{ZÅÁ» {‹Ö»ŽzŒ»¾Ì» dÌ·ÂXˆ»,¦ËZ›Á{»{Y¹{€»|À¿YÂfÌ»Z»Y,|¿Y|¿ |ÀÀ¯ÃZ³M{Ây©Â¬uÁ صفحه 53 ϐࣞࣔ ӀǗɗƔȻȖɗȶȳȍӀƔɅȩǗʗɗϗɅɗǠƮƯƔǥǧɘȸɗƔɅȿƔȯǬɅɗǠƮ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ÕŻM,½Y€ËYYÖ Ì‡ÁÕZÅŠz]{Z]€Ë{Y|ÀfˆÅ ÄqZ»Yd§Ö»Z°]|ÀÅÃZ«Ä^‹Á€Ì¤ÕŻM,Ä¿ZÌ» Õ{ÔÌ»¹Á{½€«{Á|u{ZÅÖ¿ZfˆÌ‡ÃZ³ZÀ]į|‹ x‡Za .|À¯ Z¯ {Z] Z] į |¿{Zf§Y ևM Y|]Y €°§ Ä] ªÌ¼ŸdyZÀ‹ dˆm½ZfˆÌ‡ÕZ̧Y€¤m{|ËZ]Y ¹{€»,Z¬]ÕZÅcÁ€“ÁÃZ´fˆËÖ¼¸Ì«YÕZÅÖ³„ËÁ ÕZÅḑ€›YÕ|À»€Æ]d§Y€Ä]Y½ZfˆÌ‡¾Æ¯ ‚Ìz¸ZuÄ´¸mY‡®ËYį{Y|¿YÖ»ÖÀÌ»€‡ c|«€aÁÁÕZÅ{Z]Y€´Ë{Õ‡YÁ|À»€ÌÅ ZÌ¿Á̸ּ«Yd̸]Z«¾ËY d‡YY{Ây€]½Zfˆ]Ze{ Ŀ³€Å½Y|¬§Ä]€³YY½ZfˆÌ‡cÔ£½{€¯{€yÄ] į|ÌÀÌ]Ö»|Ì¿‚]ž¼m½ZfˆÌ‡d‹{{ÕY¼ÅZ¿ Á€Ì¿{Z]YįÕZ¯ÁZ‡Y|]Y‚mÕYÃZqZÅÖ¿ZfˆÌ‡ į|¿ÁMÖ»|Ë|aYÖÀ̋Z»½ZˆÀË|]Á|¿Y|¿{€Ì´] ¹Zn¿YZ¯Á{€^]ÀÆ]{Z]€Ë~a|Ë|neՃ€¿YY|¿YÂeÖ» ¾Ìfˆz¿½YÂÀŸÄ]|¿YÂeÖ»{ÂyįÕZ¯ÁZ‡ |Å|] º£€]½ÂÀ¯ZeįÖÀ̋Z» {‹ÄfyZÀ‹xËZe¾Ì‹Z» { ½ZÀr¼Å Õ{Zf«Y Á Ö°ÌÀ°e ¦¸fz» cÓÂve Ä]ÃZ]Á{ÖfŒ³Z]{Á{Y{”uՃ·ÂÀ°eÃ{Y¿Zy ÕZžÌ]ÂeÃ{€fˆ³Ã{Y¿Zy€Ë~a|Ë|neÕZÅՃ€¿Y ÃÂv¿tˀŒeÄ]d€§¾ËY{ d‡YÃ{ÁM|Ë|aYÕ{Z] ºËY{€aÖ»ÄËZa{Z]Z¯ÁZ‡¾ËYŠËY|Ìa Y dÌ ^e Ä] ŠËZ¼ÅŠÌa ¾ËY ,d‡Y €¯} ½ZËZ‹ cÄ]Áֈ̸´¿Y½Z]Ä]d‡Â¼Ì‡Ö¸Y†¿Y€¨À¯ ¾ÌÀr¼Å |‹Y‚³€]¹ÁÕZ°‡YªË€—YÁÃ{Â]ՁZn» Ã{Â]½Z´ËY½Y€Æed‡Â¼Ì‡ŠËZ¼Å{”u ÄÀÌ» { €fŒÌ] cZŸÔ—Y \ˆ¯ ÕY€] ½Y|À»īԟ Á Ö¸YŠËZ¼ÅÕ|À]½Z»Ä»Z¿€],Ä·Z¬»µZ‡Y,¹Z¿d^i /http://cimuset inmost ir {M Ä] |À¿YÂeÖ» |ÀÀ¯Ä mY€» |Ì»Z¿cZÀ«½|¼eÕZ”§½YÂeÖ»YÄ°^‹¾Ì¼Å d‡Y ÖfÀ‡ÕZÅYZ],Öf‡{žËZÀ,dŒyÕZ¼ »{į d‡Y½ZËZ¼¿Ạ̀ÁZÅ¡Z], ÕZÅÃ|Ë|aYÕZ̈]€]€´Ë{Õ¿,cZÀ«Š¬¿dyZÀ‹ dÆm,µZj»½YÂÀŸÄ] |¿Z]ZeÖ»½Y€ËY‚¯€»{Ö´Àŀ§ ÖeZÀ«dÆmª]Z˜»ÖfÀ‡ÕZÅÄq¯ÁZŽZ]ZÌyՀ̳ •Z^eYÁՀƋª—ZÀ»s€—,{Y{Y€«½M€Ë{į Ä]ļÅ-Ạ̀Á[ZËZacZÀ«Ä]և€f‡{ÕZÅĸaZ]ZÆ¿M ÃZ‹YĬ˜À»¾ËY{cZÀ«Õ{€°¸¼ŸÁÕZfyZ‡d̼ÅY Y¶¬fˆ»ÁµZ°ÌÀ°eÖWZ̋YY,ZÆÀeZÅcZÀ« |ÀÀ¯Ö» |À¿Z»ZÅcZÀ«Ä°¸]-|ÀfˆÌ¿ՀƋÁÖËZf‡ÁÖ³|¿ Ã|‹Šza€Æ‹€‡Y€‡{į|ÀfˆÅZÅijYÕYÄ°^‹ ÀœÀ»Á|¿ÁMÖ»½Z¤»YÄ]ZmļÅ{YÃZ§ÁÖ³|¿Á |ÀÀ¯Ö»{ZnËYY֏ZyÖ´Àŀ§ Y|ËZaÖÀ§Z¯ÁZ‡®Ë,½ZfˆÌ‡{Z^‡M ºÌ¸«YªÌ«{dyZÀ‹ Z‡Y€] Հų©ZfŒ»‚Ì^»Z¯€f¯{ Ád»€»ÁÕZ¼ »ÃÁ€³Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÃZ´Œ¿Y{ZË{Zf‡Y Y|]YÄ]d‡{į|ÀfˆÅÖ¿Zˆ¯¾Ìfˆz¿ZÅÖ¿ZfˆÌ‡ cZ¿YÂÌuZË[MÕÁ€Ì¿Z]įևMw€q |¿{ZÅ{Z^‡M Ã|‹ ÄfyZÀ‹ ½Zˆ¿Y ÕY€] ¾Ë€Ë{ ÕZÅ ½Z» Y |À°] Õ|ÀÅ Ö¿Y€ËY֟Y|]Y{ÂyįÕYÃÂÀeÕZÅ[ŻM {Â] {cY€Œuȟ¼n»¾Ë€f³‚],ÖmZyȿ¼¿Á`ËZe Á ½ZËÂnŒ¿Y{ ,¾Ì¬¬v» €] ½Á‚§Y d‡Y Ä¿ZÌ»ÁZy cY€Œu ,Ã{€¯ |Ë{Z] Á» Y |À»īԟ ½YÂ»M Š¿Y{ 5 {¾Ìzf» |ÀÀ¯Ö»s€—Š‡€aÁÃ|Ë{Y½Y€ËY ½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]Ö·Á|À]ZËÖ»Y€¬f‡YÖ¸YÕZž·Z‡ dËY|Å Ĉ‡Â» ÕZÅÕ|À¼¿YÂe ÃZ´ŒËZ¼¿ Ä] ֻ¼Ÿ ZÅ|Ë{Z]¾ËY |ËÁ¯Հ̳ļÅ€—ZyÄ] |¿Â‹Ö» ,֋Â»McZˆ‡R»Öy€]Z°f]YZ] |ÀfˆÅª6¸ »4 ½ÂÀ¯Y ¹Zn¿Y{Á|v»cÄ]ՁZn»|Ë{Z]Äf‹~³µZ‡{ ÈÌÆeµZu{Á»½ZÀ¯Z¯€“ZuµZu{ d‡YÃ|‹ |ÀfˆÅ†¿ZËY€Ì»®ËZÅcY€Œu 5ՁZn»ǁ» ½Y€ËY{½MÖ´Àŀ§€œÀ»ÁcZÀ«ºfˆÌ‡ Ö°Ì¿Zy¥Z^·|Ìn»€f¯{ ±Â]‚³MÃZ´Œ¿Y{{½Z¼Æ»€´ŒÅÁ„aÁ |» ÁcZÀ«Ö¸¸¼·Y¾Ì]‚¯€»€Ë|»Ö¼¸ŸÁZŒ»-½Z¼·M ÖzËZeÖ°Ì·Á|ÌÅÕZÅÁZ‡ ¶¿Âe ®Ë Z] į d‡Y ÃZq Ĭ¸u |Àq ¶»Z‹ cZÀ« ÖÀÌ»€ËÕZÆ]MdŒ¿ÁÃ|‹¶f»ºÅÄ]ÖÀÌ»€Ë €‡Á{¾Ì]Z¨eY¥ÔfyYYÃ{Z¨f‡YZ]ÁÃ{€¯Ä̸zeY ½YÂÀŸÄ]cZÀ« |À¯Ö»¶¬fÀ»¾Ì»t˜‡Ä]¶¿Âe ZÆ¿M–Ìv»ÁZÆ¿Zˆ¿Y¾Ì]֏ZyĘ]Y,ÕÁZÀ§®Ë ÕYÃ|ÌrÌaÄ°^‹ÕZÀ]€ËįÕYĘ]Y,|À¯Ö»Y€«€] Õ{Zf«YÁÖ´Àŀ§,֟Z¼fmY,ևŻÕZÅZfyZ‡Y |‹€ŒfÀ»֋Á¹Â¸ŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{‚̇Ä·Z¬»d§ZË{½YÂyY€§ Á‰Á,‰Á{ՁZ‡ÕZneÁÖ]ZËYZ],‰Á{ ½YÂm €´ŒÅÁ„a µZ‡ Ö¸¸¼·Y¾Ì] ÂËZm ,Z¿Á€¯ ,֌Ë|¿YºÅdÆm,֋Á¹Â¸ŸÁÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a ,Õ{€]Z¯ÁÕYÄ ‡Âe,Õ{ZÌÀ]ÕZÅ{ÁZf‡{¾Ë€yMµ{Z^e ÁÖ¸»Ä ‡Âe,Ä »ZmÕZŁZÌ¿¾Ì»PeÕZf‡Y{d¯€u ,½ZËÂnŒ¿Y{,½Y{Zf‡YYcÓZ¬»d§ZË{ÕY€Ë~aÖ¸¸¼·Y¾Ì] |‹Z]Ö»֋Á¹Â¸ŸÁÂu½Y|À»īԟÁ½Y€´ŒÅÁ„a ,֋Á¹Â¸ŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{‚̇¶¯€Ì]{ ÕZ¬eYdÆmÖ¼Àf¤»d€§ŠËZ¼Å¾ËYÄ°ÀËY½ZÌ]Z] ¹Â¸ŸÁÂu{ÕYĬ˜À»ÁÖ»Â]Õ{€]Z¯ÁÖ¼¸Ÿt˜‡ ½ZŒ¿€—Zy{ÁMÖ»ºÅY€§YÄfˆ]YÁÕZÅÄf‹Á֋Á ÕZÅÃZ³Z¯\·Z«{Ö^¿ZmÕZÅdˆŒ¿ÖÀÌ]ŠÌa{€¯ cZŸÂ“»ÁՁY{€aÄˀœ¿ÕZÅև€¯,֐zeÖ¼¸Ÿ ,֋Á¹Â¸ŸÕZŁY|¿YºŒqÁZÅŠ·Zq,Ö¨ÀZy ½Y€´ŒÅÁ„aÕY€]ÄËÁÄ]YZÅ_ZeZf‡Y֏ZfyYŠz] {€¯|ÅYÂyºÌ‡€eŒ¯½Y€Ë|»Á½YZ°‹Á,½YÂm ŠËZ¼Å dËZ‡[Á Ä] Ä mY€» Z] |À¿YÂeÖ» ½Y|À»īԟ ¾¼“thcong.ssrc.ac.ir 13 //:https Ö¿ZŒ¿Ä] ¾ËYZ^yY¾Ë€yMYŠËZ¼Å{d¯€‹ÁÄ·Z¬»µZ‡Y |¿Â‹ž¸˜»ŠËZ¼Å ‫ٶ‬æCi£• ¹Â¸Ÿ Ö¸¸¼·Y¾Ì] ŠËZ¼Å ¾Ì¼Å{‚̇ Ä·Z¬» ‰€Ë~a Z£M֋Á¹Â¸ŸÁÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a{֋Á |‹ ¶¬¿Ä]¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ¾Ìˆu€f¯{,֋Á¹Â¸ŸÁÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„aY ¹Â¸ŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{‚̇¶¯€Ì]{½Z̟Y {Y|ËÁ ¾Ë€e±‚] ÕY€] Ä·Z¬» ‰€Ë~a Z£M Y ֋Á ¥|ÅZ]ŠËZ¼Å¾ËY{Á‚§YÁ{Y{€^yŒ¯‰ÁÖ¼¸Ÿ ‰Á Ã{Y¿Zy ÖËY€mY Á Ö¼¸Ÿ ÕZ”ŸY ½{ÁM ºÅ{€³ Z ‹Z]ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁdËZ¼uZ],½Y€ËY ½Y{Zf‡Y¾Ë€e€]”uZ]"½|»€ŸÁÖ¿|]dÌ·Z §" {Œ¯YkZyÁ¶yY{֋Á¹Â¸Ÿ½Y€œ¿\uZÁ {‹Ö»Y‚³€]ÃZ»|À¨‡YdËZ¤·xËZe ֋Á¹Â¸ŸÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì¼Å{‚̇{Á‚§YÕÁ {€°¸¼ŸÕZ¬eY,Öf‡|ÀeÁÖ¿|]dÌ·Z §dËÂv»Z] ,ÖuԏYcZ¯€uÁ֋Á\̇M,Ö¿Z»€Æ«‰Á{ ÕZf§ÕZÅÄ^Àm,‰Á{ÕY~³d‡ŻÁdˀË|» dÌ·Z §Á¾Ë€¼eÕZf§ÕZÅÄ^Àm,Ö¿|]dÌ·Z §Á¾Ë€¼e ևZÀŒ¿YÁ Á ևZÀ‹Ä »Zm ,¾Ì·Â¸ » ‰Á ,Ö¿|] ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,և|ÀÆ»,֋Á®Ì¿Z°»ÂÌ],֋Á 3F–D)"M”‘›#‫ٶ‬ {‹Ö»ÄWYYÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»{ÖËY~£žËZÀÕÁÀÆ]֐zeÄfˆ] ÕY€]Ĉ‡Â»¾ËYcZ»Y|«YYְ˽YÂÀŸÄ]Y~£Äf¨Å {€]¹Z¿Œ¯ÕY~£d À{ÕÁM¿ÁŠÅÁ„alËÁ€e žËZÀ½Zzf»Á½ZËÂnŒ¿Y{,žËZÀ½Z^uZd¨³Á ÁZ]{€fŒÌ]cZŸÔ—Y\ˆ¯dÆm|À¿YÂeÖ»ÖËY~£ ÁÖÀˀ§MZ¯€f§{Z]ÃZ»€Æ»Ö·YÖ¿Z» ÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»Ä »ZmZ]•Z^eY Á ÕZÅÃZ¼‹Á |ÀËZ»€§¶Zu Z¼e Y~£Ö¿ZÆmÁ{ÂWZ§Ö¿ZÆm½Z»Z‡Z ‹Ä]ÃZ‹YZ]ÕÁ cZ»Y|«Y"ÂWZ§Ö¿ZÆm½Z»Z‡µZ‡Z ‹{€¯½ZÌ] –Ìv»,€fÆ]ÄË~¤e,€fÆ]|Ì·Âe-{Z‡Ö»YZ»Ã|ÀËMZ» ÕY€]ŠÅÁ„ad̼ÅY€]į,d‡Y"€fÆ]Ö³|¿ÁdˆË {Y{ÃZ‹Y€fÆ]ÖËY{€§¾f‹Y{ žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»{Y{Ä»Y{YÃ{Y\m€f¯{ ¾ËY{{ÂyÖ¸»Y€§ÁÖ¸»ÕZÅd·Z‡Ä]ÄmÂeZ]ÖËY~£ ÖËY~£žËZÀYÄ^¿ZmļÅÕZÅdËZ¼u¾¼“ ÕZÅŠÅÁ„a¹Zn¿YÕY€]Y{Ây‰Ôe¹Z¼e,Œ¯{µZ § dÌÀ»Y,Ã{Á‚§Y‰YÕZ¬eY€]|̯ZeZ]Ä¿YÁZÀ§ÁÕ{€]Z¯ ֐ze Ö¼¸ŸcZ»|yÄWYY,ÖËY~£cӐv»ÖÀ¼ËYÁ Ö¸»ÕZÅd‡Ż{€i»Š¬¿ÕZ¨ËYÁÖf À‚¯Y€»Ä] d‡YÃ{Y{¹Zn¿Y {ÖËY~£žËZÀÕÁÀÆ]֐zeÄfˆ]ÄWYYYÕÁ Z]½Z»‚¼Å,ÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»†ÌW {Y~£Äf¨ÅÁY~£Ö¿ZÆmÁÃZ»€Æ»€^f¯Y {ÖËY~£žËZÀÕÁÀÆ]֐zeÄfˆ]ÄWYYYŒ¯ {Y{€^yÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â» Ĉ‡Â» { ÖËY~£ žËZÀ ÕÁ ÀÆ] ֐ze Äfˆ] {‹Ö»ÄWYYÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„a ¶¬¿Ä]¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] €Ë|«€f¯{,ÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»Y ÖËY~£žËZÀÁ¹Â¸Ÿ֌ÅÁ„aĈ‡Â»†ÌWÃ{Y\m ,ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y¶»Z‹֐zeÄfˆ]¾ËYd¨³ ªÌ¬ve,ÃÁZŒ»,ÖÀ§Š¿Y{ÕY~³YÁ,֐zeÁÖÀ§ ÁÕÂÀ »dÌ°·Z»Yd›Z¨uÁY€fyYd^i,Ä ‡ÂeÁ {¶£Z‹Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿Á¶À‡€a֐zeÕZʼnÂ»M d‡YÖËY~£žËZÀ †¿ZËY€Ì»®ËZÅcY€Œuǁ» ®¿ZfˆÌ¿Õ|̨»¾ˆv»€f¯{ cZ¬Ì¬veŠz]{®ÌeZ¼fˆÌ‡ÂÌ]ZË{Zf‡Y ®ËZÅcY€Œuǁ»ÁcY€ŒuÕ|À]Ã{ ևZÀ‹¿ZmcZ¬Ì¬veŠz]†ÌWÁ†¿ZËY€Ì» cÁZ¨f»Ö§Y€³ÂaÂeÁ̸ּ«YcZzŒ»€—ZyÄ]½Y€ËY 5 ÈÌuZ¿{Äq€³½Y€ËY d‡YÕ«Õ¸§Á½Â§ÕYY{ ©€‹ ÕZÌ¿{ Y ՀZÀŸ Ö·Á {Y{ Y€« ºË|« ÕZÌ¿{ cZ¬Ì¬ve Ȉ‡R» d‡YY{ ‚Ì¿ Y µZ°ÌaÁ€eÁ€§M Á ÕZÅÕZ¼Ì]ÁcZ§Mµ€fÀ¯¥|Å0ZfÌÅZ»įÖ°‹‚aÃZ̳ Á€‹Ã|¿ÕZÅĿ³ÖËZ‡ZÀ‹ÕY€],d‹Y{YՁÁZŒ¯ Yğ¼n»¾Ë|Àq½ÂÀ¯ZeÁ{€¯ZŽMÕÁMž¼mÄ] †¿ZËY€Ì»µZ‡{ d‡YY{Y¦¸fz»½YY|¿Zm ֌ÅÁ„a,ևÁ ZÀ‹ÀŒu|ÀqÖf‡€a€‡Ä]½YÂm {Y| eÁ¹Zn¿Y½Y€ËYcY€Œu½Â§¾ÌÌ eÕY€]YÖ6¸» { ğ¼n» ¾ËY 0ZfËZÆ¿ į |¿{€¯ ž¼m Ŀ¼¿ Õ{Zˁ cZ¬Ì¬ve Šz] Ä] Á» ®Ë ½YÂÀŸ Ä] µZ‡ ½Z¼Å YŠÌ]Z] d§Z˵Z¬f¿YĈ‡Â»{cY€ŒuÕ|À]Ã{ {†¿ZËY€Ì»®ËZÅ |ÀÆ»ÕZ«M,d»|y½€«ºÌ¿ Ä]Á»,d«Á€ËÁ{ZÆÀŒÌaZ]Ád‹~³{µZ‡ Á»ÕZ”ŸY½ÂÀ¯Zež«Â»½MY |‹ÕY~´»Z¿½ZŒËY¹Z¿ ÕÁM{€³YcY€ŒuÕZÅĿ¼¿,Œ¯•Z¬¿¾Ë€eÁ{Y Z] ½ÂÀ¯Y Á» ¾ËY |¿YÃ|‹ Á» ÕZÀ£ hŸZ] Á Ã{€¯ ZÅ|,Ŀ³Y‚Å,Ŀ¼¿½Â̸̻ºÌ¿ÁZÆqYŠÌ] æA”{£‘DGE#’E§£*d”U–£Œe¢¡O¡–I'’‘FM £§@Fy•£ŒŒ“¦#šE~”{“¦‘—M D—Q¢¡ F ÖËY{®¼¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì»Â‡¾Ì»Â‡ Äf§€ŒÌa ÕZÅÕÁZÀ§ {€]Z¯ ,‹ ÕZÅ[M Y ª—ZÀ» ÕY€] ¥Z f» €Ì£ ÕZÅ[M Ą̈e { {‹Ö»Y‚³€]Ö]MŠÀedve ¹Â¸ŸcYÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Öf ÀÁÖ¼¸ŸÕZÅŠÅÁ„a½Z»Z‡Y¶¬¿Ä] ÖËY{®¼¿Ö¸¸¼·Y¾Ì]À´À¯¾Ì»Â‡,½Y€ËY Äf§€ŒÌa ÕZÅÕÁZÀ§ {€]Z¯ ,‹ ÕZÅ[M Y ª—ZÀ» ÕY€] ¥Z f» €Ì£ ÕZÅ[M Ą̈e { ¾ËY–‡ÂeՁZn»cÄ],Ö]MŠÀedve { ½Zfˆq¸] Á ½ZfˆÌ‡ ÃZ´Œ¿Y{ Á ½Z»Z‡ Y‚³€] ÃZ» ÂˀƋ Ö·Y xËZe {‹Ö» Š¿Y{¾f‹Y~³­Y€f‹YÄ]¥|ÅZ]À´À¯¾ËY Öf·Á{ Á ֏y ÕZÅ Šz] cZÌ]€ne Á ®¼¿ÁĄ̈eZ]–^e€»ÕZÅÕÁZÀ§½Â»Y€Ìa Z] ª—ZÀ» ÕY€] ¥Z f» €Ì£ ÕZÅ[M ÖËY{ |‹Z]Ö»Ö]MŠÀe cÓZ¬» \·Z« { Ö¼¸Ÿ Šz] Á{ { À´À¯ ÕZÅd¯€‹”uZ]ÕÁZÀ§Šz]Á֌ÅÁ„a |‹|ÅYÂyY‚³€]ÁÂu¾ËY{µZ § ħ€£{Y{ÂycӐv»½YÁZÀ§,¾ÌÀr¼Å {Y{|ÀÅYÂyÄWYYÃZ´ŒËZ¼¿ՁZn»ÕZÅ ÕY€] {‹Ö» cŸ{ ½Y|À» īԟ Ö»Z¼e Y Y ½YÁZÀ§ Z] ֌Ë|¿YºÅ Á À´À¯ { d¯€‹ |ÀËZ¼¿|Ë{Z]€Ë {MÄ]À´À¯dËZˆ]Á https:// seminars.usb.ac.ir/uwtc d^iÄÀ˂Å~yY½Á|]‚Ì¿À´À¯{”uÕY€] Ä]½YÂeÖ»À´À¯ÕZÀÌ]Á {MªË€—Y¹Z¿ {€¯d¯€‹€ËcZŸÔ—YZ]ՁZn»c https://webinar.usb.ac.ir/UWTC Passcode: uwtc2021 Y‚§Y¹€¿À´À¯Z]¶»Z¯ՁZn»•Z^eYÕY€] {Ây ÃZ´f‡{ ÕÁ Y Adobe Connect |ÌÀ¯\¿ صفحه 54 ϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏ صفحه 55 ϐࣞࣔ ϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ £6•E ]E*{@)M§D›# |‹Y‚³€]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨Å ÃZ´Œ¿Y{|À‡Y","ÖÅZ´Œ¿Y{Õ{€^ÅYՂËÄ»Z¿€]Á "ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡ZeֻԇY Ö·Z e Á µÂve |À‡ Ö¸°‹ Á ÖËYÂfv» [ÂqZq" Á Հ°§ Ä¿YÂfŒa ½YÂÀŸ Ä] Á "ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]¾ËÁ|e{ZÀ^»Ã{Y{ d‡YÄmÂe{»ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ {ÃZ´Œ¿Y{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW ºÌˆ¬e¾Ë¿Á֟Z¼fmY,®Ì‡Ô¯ÃÁ{ćÄ][€£ µZ‡Y®Ì‡Ô¯ÃZ´Œ¿Y{ÃÁ{d¨³,{‹Ö» ֟Z¼fmYÃZ´Œ¿Y{ d‹Y{Ä»Y{YZeÁ|‹Z£M µZ‡Y½ZÆm{{€‡²ÀmÁ€‹µZ^¿{Ä] ,½M Y †a d‹Y{ cZÌu Ze Á d§€³ ¶°‹ cÓÂve ¾ËY ºË{Â] ¾Ë¿ ÃZ´Œ¿Y{ Հ̳¶°‹ |ÅZ‹ Հ̈»½{€¯֗µZu{[€£į|Å{Ö»½ZŒ¿ d‡YÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{Ã|‹[Zˆu ÖÅZ´¿ ,º¸Ÿ Ä] [€£ ÃZ´¿ {Y{ Ä»Y{Y Ör¿Y€Æ— €f¯{ Š¿Y{Ä]ÖÆ·YÃZ´¿Ád‡YÄ¿ZËY€³½Zˆ¿YÖfˆÌ¿Z»ÁY ºÌ‹Z] Äf‹Y{ ÄmÂe Äf°¿ ¾ËY Ä] |ËZ] ¾ËY€]ZÀ] {Y|¿ Ä»Z¿€]Õ—Á|À‹Z]ֻԇY|ËZ]Z»ÕZÅÃZ´Œ¿Y{į ºËÁ€]¸mŽzŒ»©Ż®Ë Z‡Y€]įºÌÀ¯ՂË ,Zž̸b̈Ë{Y€§ Âƛ ,ՁZn» ÕZÅÄ°^‹ ,ÕÁ ÃZ´Œ¿Y{Ä]¿ÃZ´¿ÁZʼnÂ»MÁ»Y½|‹ՁZn» dÌ «YÁ{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸ€ÌyYcÓÂveĸ¼mYY Z£MYÄÅ{ćįYՁZ‡Ö¿ZÆmZ¿Á€¯įd‡Y¾ËY ÃZ´Œ¿Y{,Z¿Á€¯Zˆa½YÁ{{ {€¯žË€ˆe,{~³Ö»½M ÕZ^«įY€q,dˆÌ¿‰Â»M€´ŒÀ¯ZÆÀe€´Ë{ ZÆÀeZÅÃZ´Œ¿Y{,¾ËY{įÃ|»M{ÂmÁÄ]Õ|m ½|‹ՁZn»{ž«YÁ{ |ÀfˆÌ¿‰Â»M¾¯ ,cZ—Z^eY½|‹ՁZn»Á֟Z¼fmYĸZ§,ZÅÃZ´Œ¿Y{ |‹{YÁÖ·ÂveÄ»Z¿€]½Á|]½YÂeÖ¼¿ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÀ»YcPÌÅ”Ÿ ć ½ZÆm Ä¿YÁZÀ§ Á ֟Z¼fmY cÓÂve Z] ĸ]Z¬» { |¬f »ÖÅÁ€³,cÓÂve€]Y€]{d¨³,{Y{{ÂmÁÃZ´¿ ¶ÅY €´Ë{ ÖÅÁ€³ Á Ö³{Y{YÁ ¶ÅY ÖÅÁ€³ ,¦«Âe Ä] {€°ËÁ €] ÖÀf^» ‚Ì¿ Z» ÃZ´¿ |ÀfˆÅ µZ § ÄÆmY» ºœ »¹Z¬»į˜¿Z¼Å-d‡YcÓÂveZ]µZ §ÄÆmY» ՁZn»ÕZ”§{Á€»YZ¼‹"į|¿{»€§0Y€ÌyYՀ^Å Ä]Á|ÌÀ¯€ŒfÀ»YtÌvÁd‡{Z°§Y|Ì¿YÂeÖ» ļ¸¯Ö «YÁÕZÀ »Ä]|Ì¿YÂeÖ»Á|ÌÅ{x‡Za¶WZˆ» " |ÌÀ¯{ZÆm Հ̳ļŠY ŠÌa {€¯ ½ZŒ¿€—Zy Ör¿Y€Æ— €f¯{ Z»Y ,{Â] ֟Z¼fmY dÌ]€e {ZÆ¿ ZÆÀe ÃZ´Œ¿Y{ ,Z¿Á€¯ ZÀ¯ { ՁZn» ֟Z¼fmY ÕZÅ{ZÆ¿ ,Z¿Á€¯ Â̋ Z] |¿|‹֋Â»MÁÖfÌ]€eÕ{ZÆ¿Ä]¶Ë|^eZÅÃZ´Œ¿Y{ Ä»Z¿€]|ËZ],ÄfyZÀ‹Z¿Á|Ë|mÕZ”§¾ËY{¾ËY€]ZÀ] ºœ »¹Z¬»cZ¿ZÌ]{į€¼fˆ»µÂve{¾¯ć¾ËY ,Á¾ËYY {Y{€ÌiPe,Äf§€³Y€«|̯Pe{»‚Ì¿Հ^Å įֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ËÁ|e{ œÀ»Ä]ÁÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]\·Z«{ Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y€ËZ‡ÁֻԇYÃZ´Œ¿Y{|À‡ª¬ve ½Z¯Y¾ËY,|‹¾ËÁ|eÁÄÌÆeÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{ d‡Y€œ¿|» |À»ZÌ¿ ÕYÄ»Z¿€] Á |À‡ €Å ½{€¯ ÖËY€mY d‡YՁZ‡²Àŀ§ÁՁZ‡€fˆ] ÖËZÅZ°ÅY,Öf‡{ÓZ]|À‡€ÅÕY€mYÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ €Å ½{€¯ ÖËY€mY d¨³ ,{Y{ {Ây Zy cZ»Y‚·Y Z] ՁZ‡²Àŀ§ÁՁZ‡€fˆ]|À»ZÌ¿,ÕYÄ»Z¿€]Á|À‡ Á Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ÕZ”ŸY ,½ZÀ¯Z¯ ,½ZËÂnŒ¿Y{ d‡Y µÂve½Y€´ŒÀ¯,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{½Y€Ë|» {Ây€]{ZÆ¿MÃZ´¿Â¿Ä]į½Y€Ë|»Zf§į|ÀfˆÅ ÕZ̈]d̼ÅYY¾Ì]¾ËY{,{{€³Ö»Z]cÓÂveZ] ½Y€Ë|» ŠÀ¯YÁ ½YÂeÖ» ,Á ¾ËY Y d‡Y Y{Ây€] Á ÃYÂyµÂve ,‚Ë€³µÂve ÃÁ€³ ć { Y cÓÂve Ä] Ã{Z¨f‡YµZ^¿{Ä]Z»į{€¯Õ|À]Äf‡{¾Ë€§MµÂve ÃZ´Œ¿Y{{cÓÂveįºÌfˆÅ¾Ë€§MµÂveÖ¿Y€Ë|»Y d¸y,cY€Ì̤eZ]ÄÆmY»{Á|À¿Y|¿Ä·‚·|À¿Z»Y |À‹Z]Äf‹Y|¿Ö³|ÀÀ¯ÀÌy}ZËÖf»ÁZ¬» |ÀfˆÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸Y¾¯¾Ë€§MµÂve½Y€Ë|» ½ZŒ¿€—Zy ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÕZÀ»Y cPÌÅ ”Ÿ |À^ËZa½MÄ]|ËZ]Z»ļÅįd‡YՀ»Y"µÂve"{€¯ {YMÃZ´Œ¿Y{{µÂveYd^vįÖ¿Z»ÁºÌ‹Z] Ö¸Y¾¯¾Ë€§MµÂve½Y€Ë|»,{‹Ö»s€˜»ֻԇY |ÀfˆÅ½M ÁµÂve|À‡¾ËÁ|e{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ör¿Y€Æ—€f¯{ ÁŠÀ¯ÁŠÀÌ]ÁŠ¿Y{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z e ,d‡YÄf§€³Y€«ÄmÂe{»ZÀ^»Ã{Y{Հ°§Ä¿YÂfŒa ֌ÀÌ] ÃZ´¿ Z] ,Š¿Y{ Z‡Y€] |ËZ] |À‡ €Å d¨³ {‹ ŠÀ¯ Ä] €nÀ» ,Հ°§ ÕZÅÃ{Y{ Ä¿YÂfŒa Á µZ^¿{Ä]Öy€]Z»Y,|ÅYÂyÖ»Հ°§Ä¿YÂfŒa,µÂve Á|ÀÀ¯d‡{Ö]€£0Z»Z¼eÖÅZ´Œ¿Y{į|ÀfˆÅ½M ֌ÀÌ]ÃZ´¿d̼ÅYįd‡ZnÀËY |À‹Z]ÄÌf¿|»ž]Ze {‹Ö»ŽzŒ» ļ̿{ÃZ´Œ¿Y{ÖËY€qÁÖfˆÌq"{€¯tˀeÕÁ ÃZ´Œ¿Y{d‹~³€‡","¾Ì»[€¤»{ºfˆÌ]½€«¹Á{ Y~³ÁÖeY{YÁÃZ´Œ¿Y{{ÖÀˀ§MµÂve","½Y€ËY{ Y","Հ^ÅČË|¿Y{ֻԇYÃZ´Œ¿Y{Ä]Ö·Âve ÃZ´Œ¿Y{ ¦ÌÂe" ,"ÖÀˀ§MµÂve Ze ÖÅYÂyµÂve ÕÁZÀ§Áº¸ŸÕY~³d‡Ż{ÖËY€´¼Å","ֻԇY ֗ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÕY‹ Ĉ¸m ¾Ì¼Å|¨Å †ÌWÖr¿Y€Æ—Õ|Æ»|¼v»€f¯{d‡ZËÄ]ÁÁ{ Á ½Y€Ë|» ,½Z¿ÁZ » ”u Z] Á ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ {YMÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡QÁՂ¯€»½Z»Z‡‚¯Y€»ÕZ‡Q Ä¿Zz]Zf¯cZŸZ¼fmY¾·Z‡{ZŽZf‡Y‚¯Y€»ֻԇY |‹Y‚³€]cZ¬Ì¬veÁ¹Â¸Ÿ|uYÁÖ^Ì^u€f¯{¹Âu€» {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Ör¿Y€Æ— Õ|Æ»|¼v» €f¯{ { Ĉ¸m ¾ËY ÕY‚³€] Y Á ¾Ìfˆz¿ { ֻԇY ÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ËÁ|eÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿ZÀz‡ d¨³ ,ÖeZ̸¼Ÿ Õ{€^ÅY Ä·Z‡ lÀa Ä»Z¿€] \·Z« { º¸Ÿ\ˆ¯Y‚]YZ»"|ËZ»€§Ö»®¸»Ã‡{|¿ÁY|y ÀyR»ÁÄ»|¬»ÕYY{cZËM¾ËYÁ"ºËYÃ{Y{½Zˆ¿YÄ]Y {€Ì´¿ €œ¿ { Y Ö«ÔyY [ÂqZq ½Zˆ¿Y €³Y d‡Y ,|‡Ö¼¿ c{Z ‡ Ä] ,|‹Z^¿ tÌv ÖfÌ]€e ¹Zœ¿ Á Ä ‡ÂeÁ\ˆ¯{€Ì³Y€§¹Zœ¿®Ë¹Ô‡Y{¾ËY€]ZÀ] d‡YÃ|»M{ÂmÁÄ]º¸Ÿ º¸Ÿ ġ®Ë –Ìv» ÃZ´Œ¿Y{ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ tˀe,d‡Y‰Á€aÁ‰Â»M–Ìv»Ä°¸],dˆÌ¿ ՁY{€aÄˀœ¿ ,Հ̳Y€§ ÕY€] ֘Ìv» ÃZ´Œ¿Y{ {€¯ ÁlËÁ€e,|Ì·ÂeÄ]€nÀ»įd‡YÄ¿Z«ÔyŠÅÁ„aÁ Ö»º¸ŸYՀ̳ÀÆ] ,"Äfy»MŠ¿Y{"½M{Á{‹ 5 Á"ZÅÕÁZÀ§","Õ{Zf«Y ֟Z¼fmYž§ZÀ»{€ÌiPe" d‡YÖ´Àŀ§ÃZ´¿Z]"Ö¼¸ŸÕZÅ{Y{½Á€]" ÕZžˀfÆ]À»{|ËZ]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ {€Ì³Y€«½ZÆm ºœ »€^ÅÕZÅ{¼ÀÅÄ]ÃZ‹YZ]Ör¿Y€Æ—€f¯{ ºœ »¹Z¬»d¨³,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{»{[Ô¬¿Y ½Z¿ÁZ »Ád«Á†ÌWZ]Y|Ë{{µZ‡{Հ^Å Œ¯€‡Y€‡ÕZÅ|uYÁÕZ‡QÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ |ËZ]¾»R»ÁÕ«|ÌeZ‡Y[Zzf¿YZ]"į|¿{»€§|̯Pe Ô»Z¯ ֘Ìv» Ä] ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅ–Ìv» d̨̯ ÕZ¬eY Z] lË|e Ä] Ze {‹ ¶Ë|^e ̬֬ve Á ¾Ë€fÆ] t˜‡ Ze Y ½M ½YÂf] ,ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Ö¼¸Ÿ ½Z¼Å¾ËY" {€]ŠÌa½ZÆmÕZÆÅZ´Œ¿Y{¾Ë€e€^f » {YMÃZ´Œ¿Y{ÕY€][Ô¬¿Yºœ »€^Åįd‡YՀ̈» ¾ËY€]ZÀ] d‡YdnuZ»ÕY€]Á|¿YÃ{€¯¾ÌÌ^eֻԇY À»{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{įd‡Y¾ËYZ»Ä»Z¿€] Á\ÌnŸ¥|žËY |‹Z]Äf‹Y{Y€«½ZÆmÕZžˀfÆ] {YMÃZ´Œ¿Y{‚Ì¿½ÂÀ¯YįY€q,dˆÌ¿ €f‡{YÁ{ Ã{ÕZÆ´¿Z‹Õ|À]Ä^e¹Zœ¿ Z‡Y€]ֻԇY {Y{ZÌfyY{Y½ZÆm dÌ]€e {€¯ ½ZŒ¿€—Zy ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW d‡YÃZ´Œ¿Y{ºÆ»¾¯ćÖfËÂÅÁÖ«ÔyY,Ö´Àŀ§ {YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]" |‹ÖËZ¼¿Á"ֻԇY {"†À¼ËPLCÖeZ»|¬»‰Â»M"ZÀÌ]ÁÕY‚³€] €ÆŒ»Ô‡Y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ {YMÃZ´Œ¿Y{Ĭ˜À»|‹‚¯Y€»½Y€Ë|»dˆŒ¿ |‹Y‚³€]ֻԇY {YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|yYÕ|À»ÀÆ]½Z°»Y ZÆ¿Z³Y ÁZÅ{ZÆ¿–‡ÂeºŒ«ֻԇY Á¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÕÁM¿ÕY€‡Ör¿Y€Æ—€f¯{ |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö°Ì¿Á€f°·Y½Â»M‚¯€» {€¯sZff§YY{‚Ë dÌ “ÁÕZ¬eYÁÖ¿Z‡cZ»|yÄ ‡Âe ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Z°¼ÅÕZÅÃZ´ŒËZ»M ¯Z»|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{|‹‚¯€»{ZnËY ¾Ë€e€]ž¼m{{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«½ZÆmÁŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅÃÁ€aYdËZ¼u¥|ÅZ]ÕÁM¿‚¯Y€»†Ì‡Pe |ÌeZ‡YÁ½ZËÂnŒ¿Y{­€fŒ»Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅ|uYÁ{ÖËÂnŒ¿Y{Ö¼¸Ÿ¾¼n¿Y†Ì‡Pe ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ¯Z»|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{|‹‚¯€»{ZnËY ÃZ´Œ¿Y{Át˜‡|‹‚¯Y€»dÌ·Z §Ân»Á| ¹Â¸ŸcYÁÕ‡YֻԇY{YM ¾Ë€e€]ž¼m{{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«Œ¯®Ë‚̧¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ |‹‚¯Y€»{Ä¿YÁZÀ§{Y|ËÁYŠÌ]ÕY‚³€] ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ صفحه 56 ϐࣞࣔ ϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ £6•E ]E*{@D—X;# £+¦Œe¢@E"¡D›M1”'›‘•E#" AQ£§•–D"£‘ƒM@Fš~P•@ ÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡YÖËZ¼¿Áº‡Y€» Õ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]\·Z«{ֻԇY{YM Ĉ¸m ¾Ì¼Å|¨Å Ä̋Zu { ,ÖeZ̸¼Ÿ €f¯{”uZ]ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹ {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Ör¿Y€Æ— Õ|Æ»|¼v» |‹Y‚³€]ֻԇY \·Z«{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡ {YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€] ֻԇYÃZ´Œ¿Y{|À‡ª¬veœÀ»Ä]ֻԇY ÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y€ËZ‡Á d‡YÃ|‹¾ËÁ|eÁÄÌÆe ÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡YÖËZ¼¿Áº‡Y€»{ d‡Z˹Z¬»ºWZ«€^n¿½„Ì]€f¯{,ֻԇY{YM ºÅ{Y |Ë¿ Õ|Æ» €f¯{ ,ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ,ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ †‡R» cPÌÅ ¶¯€Ì]{ †ÌWÁd‡ZËÁZŒ»|n»ÕÁ€‡Ö¸Ÿ€f¯{ Ö´ÀÅZ¼ÅÁֻ¼Ÿ–]YÁ,d‡ZËÁÂu‚¯€» €f¯{ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ ¹Ô‡ÓY dnu , ZŽZf‡Y ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Ö¿Z¨Ë€‹ |¼v» |ÀÆ»,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{Հ^źœ » Ä»Z¿€]¾ËÁ|eÄ¿Zy€Ì]{µÂXˆ»Ö]ŻY€§YÕ{ZÅ ,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀa Ղ¯€»½Z»Z‡‚¯Y€»ÕZ‡QÁ½Y€Ë|»,½Z¿ÁZ » ZŽZf‡Y‚¯Y€»ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÕZ‡Q Á |Àf‹Y{”u PLC£+‘At‘NF—‘"D”¦#–¢DGE# A;–£‘ƒM@Fš~P•@D@"K”§F E P‘ƒM ½Y€´ŒÅÁ„aÃZ´‹Z]†ÌWÖuÂf§Ä̼‡€f¯{ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ½Z´^z¿ Á ½YÂm ÃZ³Z¯ ÄfŸZ‡ ZÀÌ]Á ÕY‚³€] Y €ÆŒ»Ô‡Y |uYÁ¾ËY{"†À¼ËPLCÖeZ»|¬»‰Â»M" ”uZ]ZÀÌ]Á¾ËYd¨³Á{Y{€^yÖÅZ´Œ¿Y{ Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„aÃZ´‹Z]ÕZ”ŸYY€¨¿ |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{½ZËÂnŒ¿Y{¾ÌÀr¼Å |‹Y‚³€]€ÆŒ»Ô‡Y Äq€ÅÖËZÀ‹MYZÀÌ]Á¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å,ÕÁ µÂYZ]Ö¿Y{Z¯ÁևZÀ‹Z¯½ZËÂnŒ¿Y{€fŒÌ] µYÖaÕY‚§Ydz‡cZ¼ÌœÀeÁֈË¿Ä»Z¿€] {€¯½YÂÀŸ†À¼ËՀ‡ÕZÅև ”Ÿ|¿Â·Y|^ŸÕ|Æ»€f¯{{Á‚§YÖuÂf§€f¯{ |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{©€]ÃÁ€³Ö¼¸ŸcPÌÅ Z]Y½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ÃZ³Z¯ |»Á€ÆŒ»Ô‡Y ½Âr¼Å֋Â»MÃÁ{¾ËYևZ‡YÕZŶ§€‡ ֈË¿Ä»Z¿€]µÂY,ÖfÀ‡½Z»€§cYY|»µÂY ÁֈË¿Ä»Z¿€]–Ìv»Ä]½|‹{YÁ,Ö¿Z]{€¿ Հ‡ÕZÅևµYÖaÕY‚§Ydz‡cZ¼ÌœÀe Z]ZÅÄ»Z¿€]ՁZ‡ÄÌ^‹Ádˆe,†À¼Ë ÕZÆ·Zj»ÕY€mYÁ†À¼ËևµYÖaÂeÓÂ̇ ½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ÕZÆ·YR‡Ä]ÁZÀ‹M ÁÂÀf» {Y{x‡ZaÄÀÌ»¾ËY{ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÕ{Y€»¾ˆv»€f¯{,{Z]M ÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖ¨n¿¹ZÌa€f¯{ÁÕ“½Z‡Y€y½Zf‡Y {[¸˜»{€°¸¼ŸdÆmÄ]½ZƨY½Zf‡YֻԇY{YM |‹€Ë|¬eÖ]ZˁYÁÂu ÕZÅ|uYÁÖ´Àŀ§Ä»Z¿Z¯¾ÌÌ^e,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] ½ZÆm{Y€§€f¯{–‡Âe½MÁ||ÀËM€§ÁÖÅZ´Œ¿Y{ ,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{ÁÖ´Àŀ§½ÁZ »¾Ì] [ÂyÖ¸ÌyÁÖ·ZŸÄm{Z]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁY€Ë|¬e Ö´Àŀ§Ä»Z¿Z¯lËZf¿¾ÌÌ^e,Ö´Àŀ§Ä»Z¿Z¯ Z‡Y€] d‡ZË–‡ÂeZÆ¿MdÌ “Á Z‡Y€]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁ ÕZÅÃÁ€³Z¯dÌ·Z §Ö·Z¼mYÕZʼnY‚³ÄWYY,ÃZ´Œ¿Y{ {YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅŠ·ZqÁ¶WZˆ»Ây{Ö¿Zf‡Y ½Â»Y€ÌaՀ̳ºÌ¼eÁ‰Y‚³ÄWYY,ZŽZf‡YֻԇY ĸ¼mYZÅÄf‹Ä ‡ÂeZ]–^e€»¶WZˆ»ÃÁ€³Z¯dÌ·Z § ¾Ì¼Å|¨ÅÁ¾Ì»Á{Z¯Âf‡{{įd‡YÕ{Y» {Y{Y€«ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m ÕZŝ“»Ây{€œ¿µ{Z^eÁhv]¾ÌÀr¼Å Ä ‡Âe,ÂnŒ¿Y{‰€Ë~aZ]–^e€»¶WZˆ»,Ö¿Zˆ¿Yž]ZÀ» Z] ÁÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYZ]–^e€»cZŸÂ“»,ZÅÄf‹ ÕZ‡QÁ½Z¿ÁZ »,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW”u ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡QÁՂ¯€»½Z»Z‡‚¯Y€» d§€³Y€«և€]Áhv]{»ZŽZf‡Y‚¯Y€» {YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨ÅÁ¾Ì»Á{{ ‚¯€» ¹Z¬» ºWZ« ÖWZ̓ ©{Z|¼v» €f¯{ ֻԇY { ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cPÌÅ »Y Á [~m ,ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Â̼» cPÌÅ cZˆ¸m Ây Ä»Z¿Á µÂXˆ»€Ë|» Ö¿Zn¿Z¼ËY ¾Ì»Y|¼v» ÕZ«M ,Ä»Z¿Á { |ÌeZ‡Y cÓZ¬» _Zq ÃZ]{ ½Z´fzÌŀ§ ,Ö]ZˁY,cZœ¿‚¯€»†ÌWZ^eÖ°¸»Ä·YdËZÀŸ€f¯{ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ cZËZ°‹ Ä] Ö³|̇ Á ևZ] €f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{€°¸¼ŸÖ]ZˁYY֋Y‚³ |À¼‹ÂÅÖ¼¸ŸÄ°^‹Ä ‡Âe¶¯€Ë|»Ã{YZ˜Ÿ½Z¼ËY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÖfˀË|» ‰Y‚³ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{†ÌWÁZŒ»Šz]‘Z̧Ĉ̨¿€f¯{,ֻԇY ÕZÅ|uYÁ ÃZ]{ Ã{Y¿Zy Á ½Z¿ »Y { ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{d‡€a€‡Z°fŒ¯€¤Y€f¯{,½Y{Z»Ö»Zu Ä ‡ÂeÃÁ€³Z¯Ây{¾ËÁ‚«½Zf‡YֻԇY{YM {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW €§Á€Ì§ Z“€Ì¸Ÿ €f¯{ Á ZÅÄf‹ cPÌÅ ÕZ”ŸY ÃÁ€³Z¯ ÃZ]{ ½Zn¿ ½Zf‡Y ֻԇY |ÀfyY{€a‰Y‚³ÄWYYÄ]Ö¼¸Ÿ ָ̼°e\·Z˜»ÄWYYÁÕ|À]ž¼m,d‡Y€¯}Ä]¹Ó և|ÀÆ»,¹Â¸Ÿ,€ÀÅÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÕZÅÁÂuZ]–^e€» ,ŠnÀ‡,ÖeZÆ»Áֻ¼ŸÕZʼnÂ»M,ՁÁZŒ¯Á cZ—Z^eY Á †¸n» »Y ,ָ̐vf·Y ¡Z§ Á ‰€Ë~a Á½Z¿»YÁÖ¼¸ŸÄ°^‹ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§,֟Z¼fmY ¾Ì¼Å|¨ÅÁ¾Ì»Á{Ö¿ZËZaÕZÅÄ»Z¿€]Y‚Ì¿ ÁÃ{Y¿Zy d‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m †ÌW€§Á€Ì§Z“€Ì¸Ÿ€f¯{Ĉ¸m¾ËYÕ|À]ž¼m{ ÃÁ€³Z¯Ây{½Zn¿½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ,[Á¦·Ys€—Ö]ZˁYÕZÅŽyZ‹ÁÖ¼¸ŸcPÌÅ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ d‡€a€‡ Õ{Y€» ¾ˆv» €f¯{ Ã|‹ և€] cZŸÂ“» ÃZ]{ Õ“ ½Z‡Y€y ½Zf‡Y ÖËY€Ì» |¼v» €f¯{ ,ŠÅÁ„a Á ÕÁZÀ§ ÃÁ€³Z¯ { ÃZ]{¹ÔËY½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÕ|Ìu Ä] •Â]€» ¶WZˆ» ÃÁ€³Z¯ { Ã|‹ և€] cZŸÂ“» †ÌWÖ¸¯ÂeՀœÀ»Z“€Ì¸Ÿ€f¯{,½ZËÂnŒ¿Y{‰€Ë~a ÃÁ€³Z¯ ÃZ]{ ½Z»€¯ ½Zf‡Y ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ½ÁZ »€¨¿¾ˆv»€f¯{,Ö´Àŀ§ |ÌeZ‡Y ½Â̇ZÀ̈¯YÁ dÌ “Á ÃZ]{ ֻԇY {YM Ļ » €f¯{ Á ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ½ZËÂnŒ¿Y{ Á ¡Z§ Á ‰€Ë~a ,ŠnÀ‡ ‚¯€» †ÌW ÖËZ^—Z^— •Â]€» ¶WZˆ» ÃZ]{ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ָ̐vf·Y ÄWYY Ä] ָ̐vf·Y ¡Z§ Á ‰€Ë~a ,ŠnÀ‡ ÁÂu Ä] |ÀfyY{€aÖ¿Y€Àz‡ ¾Ì¼Å|¨Å Á ¾Ì·ÁY { Á Äf‹~³ Á d‡Y ÖÀf¨³ Ä·Z‡ lÀa Ä»Z¿€] ,ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÕY‹ Ĉ¸m |‹ÖËZ¼¿ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼Ÿ Õ{€^ÅY ÕZ¬eY" ÕZ¯ ÕZÅÄfˆ] ¹Y|«Y Ä»Z¿€] ÄWYY ¾ÌÀr¼Å dÌ]€eÕZ¬eY","ָ̐veÕZÅÃÁ{Õ|»MZ¯Ád̨̯ ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§Ä ‡Âe","ÖfËÂÅÁÕÂÀ »,Ö«ÔyY ,"Ä·Zˆ»¶ud̸]Z«ÁÖË´z‡ZaÕZ¬eY","ÖÀˀ§MZ¯ ÕZ¬eY","¾Ë€§M½|¼eÁZ‡dÌ m€»Ö¼¸Ÿd§€ŒÌa" ÕY|ËZaÁÕÁÀÆ]","֌z]¹ZÆ·YÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ËZm µÂve" ,"Ã|¿€Ì³{ZË ½Z»Z‡ Ä] Ö]ZÌf‡{" ,"Õ{Zf«Y ÕY‚§YºÅÁºnˆÀ»dÌ·Z §"Á"Ö¿Z»Z‡²Àŀ§{ ½Y€Ë|»Á½Z¿ÁZ »,ÃZ´Œ¿Y{d‡ZË–‡Âe"ÕYÄ°^‹ ¾ËY Á ¾Ì·ÁY ÕZÅÄ»Z¿€] ĸ¼m Y Ղ¯€» ½Z»Z/‡ {Â]Ĉ¸m šDQÿ ’# d‹Y{Õ|mÕY kY€zf‡YÁ½| »ÕZÅÕÁZÀ§,Z”§YÂÅcZ¬Ì¬ve‚¯€» Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁՁÁZŒ¯cZ¬Ì¬ve‚¯€»,cY‚¸§ ÁÄÌÆeÄ]ÃZ‹YZ],{Ây½ZÀz‡YՀ´Ë{Šz]{ÕÁ Á½ZËÂnŒ¿Y{Z]Á|Ë{Z]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{€¬fˆ»½ZÌÀ] d¨³,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ËÁ|e {€¯³Ád¨³cZ¬Ì¬veÁ¹Â¸Ÿ|uYÁ½Y€´ŒÅÁ„a Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]¾ËÁ|eÁºÌœÀeÕY€]µZ‡®ËYŠÌ] ևZÀ‹Z¯Z¯ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅY {ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{€e€]ÕZÅ|uYÁY€Ë|¬e ÃZ´Œ¿Y{|À‡,Ä»Z¿€]¾ËY¾ËÁ|e{ d‡YÄf§€³c Ö´Àŀ§ÁÂu ¹Z»Y ÕZÅ{¼ÀÅ Á d§€³ Y€« ¶¼Ÿ ­Ô» ֻԇY Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨ÅÁ¾Ì»Á{{,‰Y‚³¾ËY Z‡Y€] Ö¸¯ ÕZÅd‡Ż ,Հ^Å ºœ » ¹Z¬» Á ÃÖÀ̼y Z]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁYֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹ ºœ » ¹Z¬» Ö£Ô]YÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ Šz] { ¹Zœ¿ Z]Ö´Àŀ§Ä»Z¿Z¯ Z‡Y€][ÂyÖ¸ÌyÁÖ·ZŸÄm{ –]YÁž»Zm|À‡,Œ¯Ö¼¸Ÿž»ZmȬ¿,Հ^Å €Ë|¬eֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ—€f¯{”u ÕZÅÄ»Z¿€]Á½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ¸¸¼·Y¾Ì]Ö¼¸Ÿ |»M¶¼ŸÄ] {ZÀ‡Y ÁcZ»Y‚·Y¾Ë€f¼Æ» Y,Œ¯ Ä ‡ÂeÄ·Z‡ lÀa d‡YÖf‡{Y€§ µÂXˆ»Ö¿Z¨Ë€‹|¼v»€f¯{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu |Ë¿Õ|Æ»€f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{Հ^Å{ZÆ¿ Šy€q lÀa tˀŒe Ä] ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW €f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†‡Â»cZÌŶ¯€Ì]{ºÅ{Y Õ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]{Ã|‹ÖÀÌ]ŠÌa¾Ë€§MµÂve ÁÂu‚¯€»†ÌWÁ†ÌWÁZŒ»|n»ÕÁ€‡Ö¸Ÿ ¾ËY{{Á‚§YÁ{€¯ÃZ‹YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼Ÿ €f¯{ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁÁd‡ZË Âv»Ĝ§Zu ‰Â»M Y ¾Ë€§MµÂve Šy€q" ,Ä»Z¿€] {YMÃZ´Œ¿Y{֟Z¼fmYÁÖ´Àŀ§½ÁZ »¾Ì]½ZÆm{Y€§ ,Âv»Ã|ËZ§ ,Õ{€]Z¯ ,ªÌ¼Ÿ Šz]Ö·Z e Հ̳{ZË Ä] |Àf‹Y{”uº‡Y€»¾ËY{‚Ì¿ֻԇY ֟Z¼fmYµZ^«YÃ|ÀËY‚§YÁ½ZÌÀ]Š¿Y{µZ¤f‹YZ‡€fˆ] {»ÕZÅcZÆ»ÁÖ³{Z»MZ¯ŽyZ‹ÕZ¬eYZÀ¯{ [ÂyÖ¸ÌyÁÖ·ZŸÄm{Z]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁÖ»Z‡Y Âv»ÄˀƋ {Zf«Y Y ¾Ë€§MµÂve Šy€q" ,"ZÌ¿ d‡Y€Ës€‹Ä]Ö´Àŀ§Ä»Z¿Z¯ Z‡Y€] ½Zˀm Y ÖËY|»M{ €] ÖÀf^» Õ{Zf«Y ÕY|ËZa Ä] ÄËÁt˜‡ ,"|»MZ¯ ÕÁM¿ Á ŠÅÁ„a Á ¾Ë€§MµÂve Հ̳{ZË dÌ “Á Z] ½Z´‡YÂy |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ x Ä]ÖfÌ]€eÁÖ´Àŀ§Õ|»MZ¯Z¿Y¾Ë€§MµÂveŠy€q" ZÌf»Y[ÂyÖ¸Ìy Šy€q","Y|»‰YÖfËÂÅÁÖ´Àŀ§,ÖfÌ]€eZ¼fmY Ö¸ÌydÌ “ÁZ]½Y|¼Å|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x {|À¼§|ŀ̣ÁY€³Ä·Z¬»ÕÂv»ē€ŸY¾Ë€§MµÂve ZÌf»Y[Ây Á ÕÂv»Z“Z¬e Ä] ÕÁZÀ§ Á Š¿Y{ |Ì·Âe Á ŠÅÁ„a Ö¸ÌydÌ “ÁZ]‚Ë€^e|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ÁÖ¸v»ÖfÌ]€eÖ¼¸ŸÕZŁZÌ¿Ä]Šz]€iYÖË´z‡Za ZÌf»Y[Ây Áְ˂̧,Ö¼¯|‹Y¾Ë€§MµÂveŠy€q"Á"Ö¸» ®Ët˜‡ ÃY€¼Å̯֨Ä ‡ÂeÄ]ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁ|À¼§|ŀ̣ Ö¸ÌydÌ “ÁZ] ·Zq|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x "ՁZn»| 4 ] Ä]ÄmÂe€]ÖÀf^»ZÅ|uYÁÕZ¼ »Z]Z] d‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌa ZÌf»Y[Ây Á{t˜‡ x {YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁd§€ŒÌa,sԏY‚mÕYÃ{YY ºËY|¿ֻԇY ćt˜‡ Ö·ZŸdÌ “ÁZ]ļ̻|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x {ֻԇY½Y€ËYÕY{€§Ä°ÀËY€]|̯PeZ]Ör¿Y€Æ—€f¯{ ZÌf»Y Ä»Z¿€]¾ËY|ËZ]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ád‡Z»Á€»Y¹Y|«YÁ€³ ZÌf»YÖ·ZŸdÌ “ÁZ]Z¿Y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x Ád§€ŒÌaÁsԏY‚mÕYÃ{YYd¨³,d§€³Õ|mY ¾ËY{½YÂeļÅZ]ÁºËY|¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z e {€¯ºÌÅYÂyd¯€u€Ìˆ» Ö·ZŸdÌ “ÁZ]¾mÁ€]|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ZÌf»Y {€¯½ZŒ¿€—Zy½ZËZa{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW Ö·ZŸdÌ “ÁZ]{Z]ZÀ³|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ¥{Z»įÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]ÖËZ¼¿Á ZÌf»Y Ä]Yd‡YlŸ€ Ì·Ác€”ud»Z»YZ£MÁ€·Z‡Z] Ö¸ÌydÌ “ÁZ]¾°‡{€]|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ,Ö]€¬·YÖ§c{»Ä]ՂËÁZf‡{Z]ÁºË€Ì³Ö»®Ì¿µZ§ {€¯ºÌÅYÂy‰ÔedËÁ|Æ»ՁZ‡Ö¿ZÆmÕY€] ZÌf»Y[Ây Ö¸ÌydÌ “ÁZ]‰Zy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ZÌf»Y[Ây {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö·Z e Á µÂve |À‡ Y ÖËZ¼¿Á ֻԇY Ö¸ÌydÌ “ÁZ]½Z´ËZb¸³|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x ZÌf»Y[Ây ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö·Z e Á µÂve |À‡ Y ÖËZ¼¿Á Ö¸ÌydÌ “ÁZ]{Á€´À·|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x €´Ë{ Y ,ÖeZ̸¼Ÿ Õ{€^ÅY Ä·Z‡ lÀa Ä»Z¿€] \·Z« { ZÌf»Y[Ây ÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨Ådˆz¿ÁÕZÅÄ»Z¿€] Ö¸ÌydÌ “ÁZ]€ÆŒÆ]|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x Õ|Æ»|¼v» €f¯{ ”u Z] į {Â] ֻԇY {YM d§€³cֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ— ZÌf»Y[Ây Ö¸ÌydÌ “ÁZ]ï{Y‡|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x {ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡ž«YÁ{ ZÌf»Y[Ây {YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€]\·Z« Ö¸ÌydÌ “ÁZ]ª§Z]|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{x €ËZ‡ÁֻԇYÃZ´Œ¿Y{|À‡ª¬veœÀ»Ä]ֻԇY ZÌf»Y[Ây ¾ËÁ|eÁÄÌÆeÕÁZÀ§Áº¸ŸÁÂu{Öf‡{ÓZ]{ZÀ‡Y d‡YÃ|‹ {YM ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì] ­€fŒ» Ä»Z¿ ª§YÂe ÕZ”»Y {YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡YÖËZ¼¿Áº‡Y€»{ ½ZƨY½Zf‡YÁ½Ô̳½Zf‡YֻԇY {YMÃZ´Œ¿Y{d‡Z˹Z¬»ºWZ«€^n¿½„Ì]€f¯{,ֻԇY ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨Å¹Á{ÁÄ̋Zu{¾ÌÀr¼Å †‡R»cPÌŶ¯€Ì]{ºÅ{Y|Ë¿Õ|Æ»€f¯{,ֻԇY ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]­€fŒ»Ä»Z¿ª§YÂe,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÁZŒ»|n»ÕÁ€‡Ö¸Ÿ€f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ |‹|¬ À»½ZƨY½Zf‡YÁ½Ô̳½Zf‡YֻԇY{YM Áֻ¼Ÿ–]YÁ,d‡ZËÁÂu‚¯€»†ÌWÁd‡ZË †ÌWÖ¨n¿¹ZÌa€f¯{ÕZ”»YÄ]įÄ»Z¿ª§YÂe¾ËY €f¯{ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ ¹Ô‡ÓY dnu ,ZŽZf‡Y Ö´ÀÅZ¼Å |¼v» €f¯{ Á ½ZƨY ½Zf‡Y ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Ö¿Z¨Ë€‹ |¼v» ,|̇½Ô̳½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWZf‡Á{ Õ{ZÅ |ÀÆ» ,ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ { Հ^Å ,ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y,~]‰Á€§Á|Ì·ÂeÂy{ Ä·Z‡ lÀa Ä»Z¿€] ¾ËÁ|e Ä¿Zy€Ì]{ µÂXˆ» Ö]ŻY€§Y Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{[~mÁÄ¿YÁZÀ§cY‚ÌÆnedyZ‡ ½Y€Ë|»,½Z¿ÁZ »,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅY {YMÃZ´Œ¿Y{Á½ZƨY½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{¾Ì] {YMÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡QÁՂ¯€»½Z»Z‡‚¯Y€»ÕZ‡QÁ |Àf‹Y{”uZŽZf‡Y‚¯Y€»ֻԇY d‡YÃ|‹|¬ À»½Ô̳½Zf‡YֻԇY ÁÂu{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{½Zf‡YY€Ë|¬e cZËZ°‹Ä]Ö³|̇ÁևZ],Ö]ZˁY,cZœ¿ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ įֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕY‹Ĉ¸m¾Ì¼Å|¨Å{ ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ—€f¯{”uZ] ևZ],Ö]ZˁY,cZœ¿‚¯€»†ÌWZ^eÖ°¸»€f¯{ €f¯{ Y ,|‹ Y‚³€] ÃZ´Œ¿Y{ cZËZ°‹ Ä] Ö³|̇ Á ¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWŠ¬¿Z“€Ì»Y Á ֌ÅÁ„a ÕZÅ{ÁZf‡{ ÃZ´ŒËZ¼¿ Y |Ë{Z] Á ¹Â¸Ÿ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ä¿YÁZÀ§ cZ¬Ì¬ve ¾Ìfˆz¿ÕY‚³€]Ä̋Zu{Ör¿Y€Æ—€f¯{¾ÌÀr¼Å ÃZ´ŒËZ¼¿ Y ÃZ´Œ¿Y{ ÕY‹ Ĉ¸m ¾Ì¼Å|¨Å Á ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ä¿YÁZÀ§Á֌ÅÁ„aÕZÅ{ÁZf‡{ {€¯|Ë{Z]cZ¬Ì¬veÁ¹Â¸Ÿ|uYÁ ,ÖËÂnŒ¿Y{ l̈] ÕZÅħ€£ Y ,|Ë{Z] ¾ËY { ÕÁ صفحه 57 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# @G§’*M›#ElMD@ {€¯sZff§YY{‚Ë|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö°Ì¿Á€f°·Y½Â»M‚¯€»Á¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÕÁM¿ÕY€‡Ör¿Y€Æ—€f¯{ Á ½YÂ»MŠ¿Y{ ½Z]‚Ì» ,¹Ân¿ Ö¸» ÃZ³Á{Y ՁY|¿YÃY Ä]Œ¯Ö¼¸Ÿ‚¯Y€»€´Ë{ÁÃZ´Œ¿Y{¾ËY½ZËÂnŒ¿Y{ |‹Z]ÃZ»µÔÆf‡YÁ|ºÌÅZ¨»Z]ÖËZÀ‹MœÀ» ‚¯€» Y |Ë{Z] Ä̋Zu { Ör¿Y€Æ— €f¯{ ¾ÌÀr¼Å {ZnËY {ZÆÀŒÌa ‚Ì¿ d¨e |uYÁ Ä·‚· Á ÁZ‡ cZ¬Ì¬ve {€¯s€˜»Y¶»ZŸ€Ì£|À§Y|aÁÁ€·¾Ì»‰Â»M‚¯€» ÖeZ¬Ì¬ve‚¯€»¾ËY{{Y|¿Zf‡YÁÁ€]cY‚ÌÆned¨³Á ÃZ´ŒËZ»MÄ]½MՀ]Z¯¶Ë|^eZ]½YÂeÖ»į{Y{{ÂmÁ ½ZËÂnŒ¿Y{Ö»Z¼eį{€¯ºÅY€§Y֘ËY€‹,Ä·‚·Ö¸» ¾ËYcZ»|yY|À¿YÂf],Ä·‚·ÁÁZ‡Z]–^e€»ÕZÅÄf‹ ÕYY{ÖeZ¬Ì¬ve‚¯€»¾ËY¾ÌÀr¼Å |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y‚¯€» ÕY€] c|»ÃZe¯ ֋Â»M ÕZÅÃÁ{ ÕY‚³€] d̸]Z« d‡Y Á½Y€v]½Y€Ë|»,½YY{€Æ‹ Á»{ZnËY,֐zeÕZʼnÂ»MZÀ¯{{Y{Ä»Y{YÕÁ ,Y€Å¾ÌWÂ],º]Ä·‚·ՁZ‡ÄÌ^‹Á½Y€ËYÕZ´¿Á€·xËZe {Y½YÂ»MŠ¿Y{Á½ZËÂnŒ¿Y{|¿YÂeÖ» ÁÃZŒ¿Z»€¯ |À¯ZÀ‹Mº¸Ÿ¾ËYZ]¦¸fz»s˜‡ d¨e|uYÁ{€¯½ZŒ¿€—ZyֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW Y‚ŁYŠÌ]ÖËZÀ]€ËZ]Ĭ^—Á{ÕY€ˆ¿Z¼Æ»®ËÕYY{ Y½YÂeÖ»įd‡Y©ZeYÁdÌW‡ÁÕYY{ž]€»€f» Á¹Ân¿ÖËÂnŒ¿Y{ÁՁ»MŠ¿Y{Ö¸»ÕZÅÁ{YÕY€]½M {€¯Ã{Z¨f‡YÄ·‚· d¨e|uYÁ {Ây€¨‡ÕZÅÄ»Z¿€]Ä»Y{Y{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{”uZ],{‚˽Zf‡YÄ] Z§{ÕY|ƋZ],¹Y€fuYÕY{YÁÄveZ§dWY€«¾¼“,d¨e |uYÁÄ¿Zy|YÄ»Y{Y{Á{€¯©ZjÌ»|Ë|ne |¬» |uYÁ¾ËYÕY€ˆ¿Z¼Æ»ÁÄ·‚·ÁÁZ‡cZ¬Ì¬ve‚¯€»,d¨e ¾ËYՀ]Z¯ÕZ¬eYÕY€]ÖeY{ZÆÀŒÌaÁ|Ë{Z]ÖÅZ´Œ¿Y{ {€¯ÄWYY|uYÁ |uYÁÄ¿Zy|Y|Ë{Z]{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW d¨³Á{€¯|̯Pe¹Ân¿ÕZŽ¿Z¯ՁY|¿YÃY¹Á‚·€],d¨e Õ{€§Ä]€vÀ»ÕZÅÖ³„ËÁÕYY{įd¨e|uYÁÄ¿Zy| į d‡Y Ö]Ây Z̈] ḑ€› ,d‡Y Œ¯ t˜‡ { Z]|¿YÂeÖ»Á{Y{Y€«ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ZÌfyY{ Ä·‚·ÁÁZ‡cZ¬Ì¬ve‚¯€»ÁÄ¿Zy|Y|Ë{Z] d¨e|uYÁ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ—Õ|Æ»|¼v»€f¯{ ÕZÅÕÁZÀ§ÕÁM¿ÕY€‡,{‚˽Zf‡YÄ]ÁÁ®Ë€¨‡{ |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö°Ì¿Á€f°·Y½Â»M‚¯€»Á¾Ë¿ {€¯sZff§YY{‚Ë ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö°Ì¿Á€f°·Y½Â»M‚¯€»"€¨‡¾ËY{ ÃZ´Œ¿Y{Ö°Ì¿Á€f°·Y½Â»M‚¯€»¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ]"{‚Ë|uYÁ ÕY{€]ÀÆ]{»ÁsZff§YÖ¼‡cÄ]ֻԇY{YM d§€³Y€« ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ë¿ ÕZÅÕÁZÀ§ ÕÁM¿ ÕY€‡ sZff§Y {‚Ë|uYÁֻԇY{YM ÃZ´Œ¿Y{¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§ÕÁM¿ÕY€‡Ör¿Y€Æ—€f¯{ ÁÁZÀ§ÕZÅ|uYÁYÁsZff§YY{‚Ë|uYÁֻԇY{YM {€¯|Ë{Z]Y€‡¾ËY{€¬fˆ»ÕZÅd¯€‹ ֐ze‚¯€»YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW,Ä»Y{Y{ ½ZË¿ÖËZ¼¿ZËÂaÁZÀ§|uYÁ,֟ÂÀ»‰ÂÅÁ®ÌeZ] |uYÁ,Y|Àb‡YÖÅZ̳Ä¿Y|´¿|Ì·ÂeÁZÀ§|uYÁ,†ÌeZˆËY |uYÁÁ¾Ë¿Š‹Âaºyd¯€‹,{‚Ë{Z‹¾Ë¿ÁZÀ§ |Ë{Z]‚Ì¿{‚Ë€Z »ՀƋ½Z¼¸^»Á½Z¼·YÖuY€—ÁZÀ§ {€¯³Ád¨³ZÅ|uYÁ¾ËY½ÓÂXˆ»Z]Á ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Y Ör¿Y€Æ— €f¯{ |Ë{Z] ‫@@ٶ‬E"?¢@#F–E¦m£•t¡@E*{@‫ٶ‬ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Z°¼ÅÕZÅÃZ´ŒËZ»MdÌ “ÁÕZ¬eYÁÖ¿Z‡cZ»|yÄ ‡Âe ,cZ¬Ì¬ve ½ÁZ » Õ{Z]MÁ€Ì§ Ö¿Z¬Å{ ×Y sÁ €f¯{ ÖÅZ´ŒËZ»MÁ֌ÅÁ„aÄ°^‹†ÌWÁÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ ZÅd‡Żª¬veÕZf‡Y{d¨³ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Ä ‡Âe,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»MÁÂu¥Y|ÅYÁ Ä]¹Y‚·YZÀ¯{cZ»|yt˜‡ÕZ¬eYÁÖ¿Z‡d»|y ÄmÂe{»ÃY¼ÅcZ»|y̯֨t˜‡ŠËY‚§YÁš¨u d‡YÃ{Â]|̯PeÁ ÁÃZ´Œ¿Y{YkZy½ZˀfŒ»Ä]cZ»|yÄWYY{Á‚§YÕÁ ‚¯Y€» Z¯ Âf‡{ { Ö¿Z»Z‡ ½Á€] cZ—Z^eY ÕY€«€] ÄmÂe¾ËY€]ZÀ],{Y{Y€«ZŽZf‡Y{ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y Š‹֗ZeÃ|‹\^‡,cZŸÂ“»¾ËYÄ]¹Z¼fÅYÁÄËÁ ”ŸÕZÅÃZ´ŒËZ»MÄ^e ZÅÃZ´ŒËZ»MÕŒ¯Ä^e ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅÃZ´ŒËZ»M{Y| eÁÂu{ZÆÀeÄf‹~³ÃZ» ÕZÅ|uYÁt˜‡{Ä°^‹ ÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹{ Ä°^‹”ŸÕZÅÃZ´ŒËZ»M½YÂÀŸ ¦Ë{ ÕZÅÕÁZÀ§ÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹Z°¼ÅįֻԇY{YM ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Õ{€^ÅYÕZÅÕÁZÀ§ ºÌ‹Z]|ÅZ‹YÕ|{|‹,|ÀfˆÅÕ{€^ÅY {Y| e€“ZuµZu{{Y{Ä»Y{YÕ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{€f¯{ ZÌ »½ZƨY½Z´‡YÂy|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{   |ÀfˆÅµZ §Ä°^‹¾ËY{ÖÅZ´ŒËZ»Mğ¼n» ZaŠ¿Y{ {YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»Mğ¼n»{Y| e¾ÌÀr¼Å |uYÁ{Y»Ö]ZˁYÁŠnÀ‡Äf§€ŒÌaÃZ´ŒËZ»M {dË”ŸÕY€]¹ÓÕZÅ|ÀËY€§֗µZu{‚Ì¿ֻԇY  ÕZ”ŸY{Y| eÕZmµZ‡½ZËZaZeį|ÀfˆÅÄ°^‹¾ËY d‹ |̇|ÅYÂy”ŸÄ]ÃZ´Œ¿Y{  {Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»MÁ֌ÅÁ„aÄ°^‹†ÌW  ½Zq«|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅÃZ´ŒËZ»M Ö¿Z‡ cZ»|y dÌ “Á d‹Y{ ZƛY Ã|‹€ŒfÀ»d‡€Æ§{Ä°^‹”ŸֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÖËÁY{½ZÅZ̳,dˆË–Ìv»ÖeZ¬Ì¬veÃZ´ŒËZ»M  Ö]ZˁYÃÁ{¾Ì¼f¨Å{Õ|À]Ä^eÁcYZÌf»Y€œÀ»Y k|ÀÀ‡|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ µZ‡{Äf§€³cÖ]ZˁYÄ]d^ˆ¿,Ä°^‹”Ÿ‚¯Y€»  {‚Ë|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Õ—Ä],d‡YÄf‹Y{ÕYĜuÔ»¶]Z«ŠËY‚§YÄf‹~³ µZ‡Z]ĈËZ¬»{Ã|‹[Zzf¿YÕZÅÃZ´ŒËZ»M{Y| eį ÃZ´Œ¿Y{¿{Y»‰ÁM€§ÁÕÁZÀ§cZ¬Ì¬ve‚¯€»  | ]YÄ°^‹€œ¿{»ÕZÅŽyZ‹ Z‡Y€]įÄf‹~³ Â]ZŒÌ¿|uYÁֻԇY{YM ,ÖËY|»M{ ,ÕY|» ՀfŒ» ,cZ»|y ÄËYY { {€°¸¼Ÿ |uYÁÖfyZ‡Z]Ö°‹‚aÁd§Z]և|ÀÆ»Ã|°ŒÅÁ„a •Z^eYµ|»,֐ze֋Â»MÕZÅÃÁ{ÕY‚³€]½Y‚Ì»  Ղ¯€»½Y€Æe ÃZ´ŒËZ»MY,Äf§€Ë~ac ÁZÅÃZ´ŒËZ»M€ËZ‡Z] |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y{»Ä] {Y»¿Z¿ÁÄf§€ŒÌat˜‡և|ÀÆ»cZ¬Ì¬ve‚¯€»  ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,cZ¬Ì¬ve½ÁZ » YÂÅY|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Y Ö¸yY{ ºnˆÀ» Ä°^‹ ®Ë ª¬ve {€¯ ½ZŒ¿€—Zy  ¾ËÁ‚«|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ €]¶¼fŒ»įŒ¯t˜‡{ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕZÅÃZ´ŒËZ»M ÖÅZ³Z¯ÁÖÅZ´ŒËZ»Mğ¼n»ÁY‚ŁYŠÌ] |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y‚¯€» Ä]d»|yÄWYYdŸ€‡Ád·ÂƇZeÃ|‹\^‡,d‡Y  ½Z»€¯ Á{| eÁև€f‡{ḑ€›ŠËY‚§YZÀ¯{,½Z̓Z¬f» †°Ì»Â¿ƒÂ°Ìˆ¯ÂeÁÖÅZ´f‡{‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»M  µZeY,€»Y¾ËYZÀ¯{ |‹Z]ÄmÂe¶]Z«cZ»|yÂÀe ½Y€ÆeÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ|uYÁ Œ¯|À¼¿YÂeÕZÅÄ°^‹Ä]ÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹ Y½Z̓Z¬f»Ä]d»|yÄWYYÁcÔÌƈed§ZË{dÆm ÖËZ̼̋ÁÖ Ì^—{Y»ÖÅZ´f‡{‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»M {YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»MÁ֌ÅÁ„aÄ°^‹ÕZÅÄ»Z¿€]  ½Z³€³|uYÁ dË”Ÿ{Y| eŠËY‚§Yĸ¼m½MYįd‡YÃ{Â]ֻԇY  {Z]ZÆ»|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Ä°^‹{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁÕZÅÃZ´ŒËZ»M  Y€Ì‹|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ,ÕÂƼm d‡ZË Õ{€^ÅY ÕZÅ ÕÁZÀ§ ÖÅZ´ŒËZ»M  {Z]MÖ¸Ÿ|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ €fŒÌ]Ä ‡ÂeÕY€]Հ̴ÌaµZu{ÁÄf§€Ë~ac ºÌfˆÅZÅÕZ°¼Å ÕZÅÃZ´ŒËZ»M{Y| e,ZÅ{ZÆ¿ÁZŽZ»Z‡Z]ÃZ´Œ¿Y{Z°¼Å €fŒÌ]d¯ZŒ»ÄÀÌ»įֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ½Z̓Z¬f»Ä]Ö¿Z‡d»|y|ÀËY€§{֏yŠz] ÄˀƋ€Ì£ÕZÅ|»M{ŠËY‚§YÁÖÅZ´Œ¿Y{½Á€]Á½Á{ ÁÃ{Â]ŠËY‚§YµZu{‚Ì¿|À¯Ö»ºÅY€§ÃZ´Œ¿Y{ÕY d‹Y{|ÅYÂyµZ^¿{Ä]YÖ¿Z‡d»|yÄ ‡Âe ¾Ì¼f¨Å{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅÃZ´ŒËZ»MÃZ´ËZm ÕZÅÕÁZÀ§ÖÅZ´ŒËZ»MÄ°^‹”Ÿ‚¯Y€»Ö]ZˁYÃÁ{ ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿd¿ÁZ »Õ{€^ÅY ÄWYYcZŸÔ—YÁZ»M|‹ÁM{ZËÕ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{€f¯{ ÁÂuÖ¿Z‡cZ»|ydÌ “Á½{Â][¸˜»€´¿ZŒ¿,Ã|‹ ÕZÅ{ZÆ¿€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖÅZ´ŒËZ»M {Y{Ö·Â^«¶]Z«dÌ “Áįd‡YŒ¯{ÖÅZ´ŒËZ»M {€°¸¼Ÿ{ÕYÄ ‡Âe|¿Á,{ÁÖ»Zœf¿YļžËYZ] |‹Ä]Á½ZÀr¼Å,ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁÕZÆÅZ´ŒËZ»M cZ»|yÄËYY|ÀËY€§{Հ̳ºŒqcY€Ì̤e|ÅZ‹ÁÃ{Â] ºÌ‹Z]Œ¯t˜‡{ÁÂu¾ËY ÕZÅÃZ´ŒËZ»M{Y| eŠËY‚§Y€]ÃÁԟ{€¯tˀeÕÁ ¢@#F–E¦m£•t¡@E*{@D—X;# ›t\”‘AQDG{E‘’E§A‘)LP• AQDGE#£‘ƒM@Fš~P•@ |‹‚¯Y€»½Y€Ë|»ÁÁ®ËdˆŒ¿¾Ì»ZÆq ÕZÅ ½Zf‡Y ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ĭ˜À» ×YsÁ€f¯{”uZ]{‚ËÁ½ZƨY,Ղ¯€» ÁÕÁZÀ§,cZ¬Ì¬ve½ÁZ »Õ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{ |uYÁÖ¿Z]‚Ì»Ä]ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ |‹Y‚³€]{‚Ë d¨³dˆŒ¿¾ËY{Õ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{€f¯{ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ºÆ» ÕZÅÄ»Z¿€] Y Ö°Ë ÕZÅ|uYÁ{ÕZ¼«Y|‹‚¯Y€»{ZnËY{‚˽Zf‡Y ÕÁZÀ§lËÁ€eZ‡ÄÀÌ»įd‡Y½Zf‡YÄ ]Ze Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÁ½ZËÂnŒ¿Y{Ö»Z¼e¾Ì]{ {Â]|ÅYÂy½Zf‡Y Հf^‡ZÀ»{€¯Z¯ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{Á‚§YÕÁ {Y{Öf·Á{€Ì£֋Â»M‚¯Y€»€ËZ‡Ä]d^ˆ¿ ÃZ´Œ¿Y{ ®Ë Y ZÅÃZ´Œ¿Y{ { cY€Ì̤e |¿Á Â«ÁÄ]€ÌyYÄÅ{|Àq{֌ÅÁ„aÁ֋Â»M Äf§ZËÂƛ|Ë|m¶ˆ¿ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÁÄf‡ÂÌa ‚Ì¿ ½Y€ËY ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ { Ö¸ˆ¿ cY€Ì̤e |¿Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¶ˆ¿€Ì̤e {€Ì´]c|ËZ]¹€mÓ ZÆqÁć¶ˆ¿ÃZ´Œ¿Y{Ä]֌ÅÁ„aÁ֋Â»M ÃZ´Œ¿Y{®Ëd¼‡Ä]ÖÅ{dÆmÁd»€»Z] d‡Y€Ë~a½Z°»Y¾Ë€§MZ¯ {YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,cZ¬Ì¬ve½ÁZ » ՂËÄ»Z¿€]½Zˀm{|ËZ]¹{€»d¨³ֻԇY cZ¿Z°»YÁcY‚ÌÆne |À‹Z]ZÅÃZ´Œ¿Y{½ÓÂXˆ» ÁÄ »ZmÄ]Ö¿Z‡d»|yÕY€]|ËZ]ÖÅZ´Œ¿Y{ |‹Z]cZ¤Ì¸^e¹€¨f¸a¶v»ÃZ´Œ¿Y{–Ìv» ÃZ´Œ¿Y{ { ÕÁZÀ§ d À Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ ¶Ë|^e{€¯½ZŒ¿€—Zy,d‡YÕÁM¿Z‡ÄÀÌ» Ád‡YÖ·ZyŠËZmŒ¯{ÕÁM¿Ä]ÕÁZÀ§ ÃZ´Œ¿Y{Yd¯€u¾ËYįd‡Yd€§¾Ë€fÆ] {‹¹Zn¿YÖ¿Z»ž˜¬»¾ËY{ÁֻԇY{YM t˜‡ÁÖ]ZˁYÕZÅŽyZ‹dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ Áhv]{»ÕZmµZ‡{|‹‚¯Y€»Õ|À] d§€³Y€«և€] (‘A?F¢A”‘šE #’z‘ £‘ƒM@Fš~P•@£¡~P§‘F •D–¡@ •[M—+Pu ÃZ´Œ¿Y{֋Â»MÖ¼¸Ÿ½ÁZ »ԗºË€»€f¯{ Ö»Z¼eYÃ{Z¨f‡Y½Z°»YYºŒ«|uYÁֻԇY{YM |uYÁ¾ËYÖeZ¬Ì¬veÁ֌ÅÁ„aÕZÅÃZ´ŒËZ»M ,žËZÀ,Öf·Á{€Ì£ÁÖf·Á{‚¯Y€»ÁZÅ{ZÆ¿–‡Âe d^iªË€—Y½ZËÂnŒ¿Y{ÁÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY {Y{€^yZÅZ‡Ä¿Z»Z‡{d‡YÂy{ Ä] ÄmÂe Z] |À¿YÂeÖ» ½Z̓Z¬f» {Á‚§Y ÕÁ {֌ÅÁ„aÁÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃZ´ŒËZ»M{ÂmÁ և|ÀÆ» ,d¨¿ Á ּ̋ և|ÀÆ» ÕZÅÄyZ‹ ¾Ì»,®Ì¿Á€eZ°»Á®Ì¿Z°»և|ÀÆ»,½Y€¼Ÿ ÁÖmZˆ¿,Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯,ևZÀ‹ Z] ,|uYÁ ¾ËY { ֻ¼Ÿ ÖÅZ´ŒËZ»M cZ¿Z°»Y saha iau irÖ¿ZŒ¿Ä]ZÅZ‡Ä¿Z»Z‡Ä]Ä mY€» ÁZÆÅZ´f‡{,cZ¿Z°»YY{Âyd‡YÂy{d^iÁ |¿Â‹|À»ÀÆ]ºŒ«|uYÁÖÅZ´ŒËZ»MÕZ”§ صفحه 58 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ¯Z»|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{{|‹‚¯€»{ZnËY @@E"?D—'¢@G #E*{@ @Fš~P•@D@AQDG{E‘@2§ —{‘A;–£‘ƒM ‚¯Y€»ÁÖÀˀ§MZ¯¶¯€Ë|»ÂaÕ{Y‚Æ]{Z^«€f¯{ Y|Ë{Z]Ä̋Zu{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{|‹ |uYÁ¾ËYd¨³¯Z»|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ {YMĬ˜À»ºÌ¸«YÁžËZÀÄ]ÄmÂeZ]ÖÅZ´Œ¿Y{ cPÌÅÕZ”ŸY¶Ìˆ¿Zfa¾ÌÀr¼ÅÁ¯Z»ÕZne ÕZŁZÌ¿ |¿YÂe Ö» ,\‡ZÀ» cY‚ÌÆne Á Ö¼¸Ÿ Z] Âv» ĸXˆ» c Ä] Y Ĭ˜À» Ä¿YÁZÀ§ |Å{¹Zn¿Yd̬§Â» Y‚ÅZ]¯Z»{YMĬ˜À»d‹Y{ZƛYÕÁ ÕZÅÁÂu{Ö]Ây¶Ìˆ¿ZfaÕYY{,¾Ì»Zf°Å Z] ¾ÌÀr¼Å d‡Y Ö¸Ë|^e žËZÀ Á ՁÁZŒ¯ Հ´‹{€³d ÀYÖËZ̧Y€¤mdÌ «Â»Ä]ÄmÂe d‡Y|À»ÀÆ]‚Ì¿®Ìfˆn·Á ÕYY{ Ĭ˜À» ¾ËY {Y{ Ä»Y{Y Âa Õ{Y‚Æ] €f¯{ ÕZŲÀ‡ÀÌy}¾e½Â̸̻Z]µZ §½{Z » Z]Ád‡Y®ÅMÁ¾ÅM,†»,ºË‚ÌÀ»,ÖÀÌW‚e ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ,¶Ìˆ¿Zfa ¾ËY Ä] ÄmÂe ½| »ÕÁZÀ§ÁÂuÄ]{ÁÁÖËZ¿YÂe¯Z»|uYÁ {Y{YÕÁM€§ÀÌn¿Á {YM ÃZ´Œ¿Y{ { |‹ ‚¯€» {ZnËY Y ÕÁ Õ|Ë{Z] d¨³ Á {Y{ €^y ¯Z» |uYÁ ֻԇY cPÌÅ ÃY€¼Å Ä] ¯Z» Öf À ÕZÅÄ¿ZyZ¯ Y ¾ËY d§€³cÖÅZ´Œ¿Y{|uYÁ¾ËYĈÌW ½ÓÂXˆ»½ZÌ»€fŒÌ]¶»Z eœÀ»Ä]ZÅ|Ë{Z] ÖËZ‡ZÀ‹¾ÌÀr¼ÅÁĬ˜À»d ÀÁ¯Z»|uYÁ ÕZŁZÌ¿Z]ÖËZÀ‹MÁĬ˜À»žËZÀÕZŶ̈¿Zfa |‹¹Zn¿YZÆ¿MÄ¿YÁZÀ§ {YMÃZ´Œ¿Y{|‹‚¯Y€»ÁÖÀˀ§MZ¯¶¯€Ë|» \¸£Y ZÅ|Ë{Z] ¾ËY { {€¯ |̯Pe ֻԇY dËZ¼udÆmY{ÂyÖ³{Z»MžËZÀ½Z^uZ ÁZa¿ÕZÅ_ZeZf‡Y{ÕY~³ÄËZ»€‡ÁÖ·Z» |¿{€¯¹ÔŸYYÃZ´Œ¿Y{Z]ÕZ°¼Å žËZÀÁ{Ó§ž¼fn»,¾ÅM[Á},ÃZ³Á€Ì¿ÕY€]Ö¯|Ë {€¯ÃZ‹Y¥Y€—Y®q¯Á±‚] ,֋Â»M ,ÖÅZ´ŒËZ»M cZ»|y ¹Z¼e {Y{ Ä»Y{Y ÕÁ ÕZÅħ€ e Z‡Y€] ÖeZ»|y Á ÖeZ¬Ì¬ve ,ÕYÃÁZŒ» ¹Zn¿Y¶]Z«½ZˀfŒ»ª§YÂeZ]¹Á‚·c{Á{Âm» {Â]|ÅYÂyÃZ´Œ¿Y{Ö·Z»»YÖ´ÀÅZ¼ÅZ]ÁÃ{Â] ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{®Ì¿Z°»և|ÀÆ»ÃÁ€³ZË{Zf‡Y €f»Â»ZÀË{ÃZ´f‡{Y€¬f‡YÄ]€œ¿{Á‚§Y€Æ‹ÖÀ̼y|uYÁ ¾Ì´À‡ÕZÅÁ€Ì¿l¿{ÕZ¯¾Ì‹Z»¶Ì¸veÖËZ¿YÂeZ] YÕZ̈]ÕY€] ° »և|ÀÆ»|ÀËY€§¹Zn¿Y½Z°»Y €ˆÌ»ğ¼n»¾ËY{Äf§€ŒÌaÃ|ÌrÌaÖf ÀcZ ˜« €Æ‹ÖÀ̼y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸Ÿ½ÁZ » ¾ËY{dÌ·Z §d ÀZÌ¿ÁZźˀveÄ]ÄmÂeZ]įd‡Y {½ZÌÀ]Š¿Y{֟“»ÕZÅd¯€‹Y{€¯½ZŒ¿€—Zy d‡YY{Ây€]֏Zyd̼ÅYYÄÀÌ» cZ ˜«Ã|ÀÀ¯¾Ì»PeÕZÅd¯€‹Ä]½YÂeÖ»ÄÀÌ»¾ËY –9\MAQDG{E‘)¦dmF—2‘D–AU Ž—Œe(DF–¢—MF£‘ƒM@Fš~P•@ ½ÁZ » Õ{Z]MÁ€Ì§ Ö¿Z¬Å{ ×Y sÁ €f¯{ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,cZ¬Ì¬ve Ö]ZˁYÄ]ÄmÂeZ]ÁdËZ¼uÕZf‡Y{d¨³ |‹‚¯Y€»ÕY€]Äf§€³cÕ|À]t˜‡Á Հ^ÅYÁÕY~´f‡ŻÕY‹|ÌËZeÁÃZ´Œ¿Y{ ‚¯Y€»Ä̸¯dÌ·Z §Ân»,ÃZ´Œ¿Y{|‹‚¯Y€» |‹{ZÃZ´Œ¿Y{Át˜‡|‹ Ä»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿YÄ]dËZÀŸZ]d‹Y{ZƛYÕÁ cYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„ad¿ÁZ »¾Ì]ÕZ°¼Å ÕÁM¿ Á ÕÁZÀ§ ,cZ¬Ì¬ve d¿ÁZ » Á ¦fŸ Y|f]Y{ÃZ´Œ¿Y{|‹‚¯Y€»ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ cYÁÁÃZ´Œ¿Y{YYՁY|¿YÃYÁÄÌ·ÁYÂn» Z‡Y€]‚¯Y€»¾ËY†b‡ |ÀÀ¯Ö»d§ZË{¦fŸ Ö»Y€«t˜‡ć{Ã|‹Ö]ZˁYŽyZ‹ ”uZ]|‹‚¯Y€»Õ|À]t˜‡lËZf¿ |¿€Ì³ ÁÕY~´f‡ŻÕY‹{¦fŸcYÁÃ|ÀËZ¼¿ |‹‚¯Y€»ÁÃ|̇|ÌËZeÄ]|‹‚¯Y€»Հ^ÅY ¦fŸcYÁÄ]Ân»Á|dÆmÁt˜‡ |¿Â‹Ö»Ö§€ » {YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§,cZ¬Ì¬ve½ÁZ » Á{€Å½ZƨY|‹‚¯Y€»{€¯tˀeֻԇY cZ¬Ì¬veÁ¹Â¸Ÿ|uYÁ,|ƌ»,­YY,|‹‚¯€» |uYÁ,{ÂÀn],¹ÔËY,[ÂÀm½Y€Æe|uYÁ,½Y€Æe ,½Zn¿,{Z]M¦n¿,½Y|ÅY,µÂ§{,µZ¼‹½Y€Æe ,¶Ì]{Y ,YÂÅY ,½Zq« ,k€¯ ,€Æ‹ ºWZ« ,ÕZ‡ ~yYÄ]ª§Â»{´̷YÁ{Á{,k|ÀÀ‡,¾Å{Á ÕZÅ|uYÁįd‡Y|Ì»Y |¿YÃ|‹dÌ·Z §Ân» ‚¯Y€»YdËZ¼uÁªÌ«{ՂËÄ»Z¿€]Z]ÖÅZ´Œ¿Y{ {ÖeMµZ‡Õ|À]t˜‡{|À¿YÂf]{Ây|‹ |¿€Ì³Y€«ՀeÓZ]ÃZ´ËZm ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸Ÿ½ÁZ »Õ|ÌuÖ¸Ÿ€f¯{ Ղ¯€»ÃZ³Z¯{ZnËYY¥|Åd¨³,€Æ‹ÖÀ̼y|uYÁ Öf ÀcZ ˜«ÕZ°À̋Z»ÖeZ¬Ì¬ve,Õ|Ì·Âe,ÖeZ»|y cZ»|yÄWYY€Æ‹ÖÀ̼y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ,ZÅ d¯€‹ ,YÂn¼Å ¹ZÀ] Á ±‚] žËZÀ Ä] ÄfˆËZ‹ d‡Y½Zf‡Yt˜‡{½ZËÂnŒ¿Y{ÁZŽZ»Z‡ Ä] ÖËZ”§ { ğ¼n» ¾ËY €“Zu µZu { {Á‚§Y ÕÁ į{Y{€aÖ»cZ»|yÄWYYÄ]ž]€»€f»duZˆ» {‚Ì¿ž]€»€f»ZeÄ ‡Âe½Z°»YZÌ¿c{ {Y{{ÂmÁ½M ‫ٶ‬G§+¢A”#›"+DŽ`•JME#‫ٶ‬ d§€³Y€«½ZÆmÁŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]ž¼m{{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ d‹Y{|ÀÅYÂyYÄ^e ž¼m { {€¯ ½ZŒ¿€—Zy ½ZËZa { Š¬¿ €f¯{ {d¯€‹ÕY€]¹Ó–ËY€‹‚WZu½Y€ËYYįÖÅZ´Œ¿Y{ ¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{,|¿YÃ|‹‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ,Ã|ÀÀ¯d¯€‹ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{|uYÁZÆÀe½YÂÀŸÄ]{Z]M ÃZ´ËZm{ cY{ZÀf‡YZÌ »{ZÌf»Y¾Ë€eÓZ]Z] d§€³Y€«½Y€ËYºnÀa Ö]ZˁYdÆm‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZad‡Y€¯}Ä]¹Ó cZŸÔ—Y{ÂyªË€—YY{ÂyZÌ¿{»cZŸÔ—YZÅÃZ´Œ¿Y{ Âa°‡YÖeZŸÔ—YÃZ´ËZa{{Âm»cY{ZÀf‡YÁ֌ÅÁ„a YŠÌ],‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{ |À¯Ö»ÄÌÆe į|¿YÃ|‹Õ|À]Ä^eŒ¯Y½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{ {Ây”u¾Ì·ÁY{{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«Ö¿ZÆm Ä^e{,Õ|À]Ä^e¾ËY{ YÃZ´Œ¿Y{Á{,½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{¾ÌÀr¼Å |ÀfˆÅÃ|vf»cÓZËYYÃZ´Œ¿Y{Á½Zfˆ¸´¿YŒ¯ {Y| e ¾Ë€fŒÌ] ÃZ´Œ¿Y{ Z] Z°Ë€»M Ã|vf» cÓZËY {Y{YÕ|À]Ä^e{€“ZuÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ZÅÃZ´Œ¿Y{d‡Y¹ÓÕ|À]Ä^e¹Zœ¿¾ËY{d¯€‹ÕY€] Y|ÀeZ^ŸZÅĐzŒ»¾ËYį|À‹Z]ĐzŒ»|ÀqÕYY{ Z]Äf‹~³µZ‡{Ö¼¸ŸÄ·Z¬»YŠÌ]ZŒf¿Y ž˜¬»{ÂnŒ¿Y{‰€Ë~a,µZ‡{Ä·Z¬»¶«Y|u Â“»®ËÕÁÖ¼¸ŸcYZŒf¿Y‚¯€¼e¹|Ÿ,ևZÀ‹Z¯ µZ‡ÕY€]ÖËZÆ¿ÁÖ¸¯Z»MÄWYY¹Y‚·Y,{Á|v»ÁZy x‡Za½Á|]ºÆ»ZÌ »Á{YŠÌ],€œ¿{»Õ|À]Ä^e cZŸÂ“»¹Zœ¿®Ë¶«Y|uÕY€]cZŸÔ—YµZ‡YÁ|‹Z^¿ įÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ZÆÀe Z‡Y¾ËY€] ָ̐veÕZÅÄf‹ Y€uYÕY€]¹Ó–ËY€‹,|À‹Z]YY{Y¯~»cZzŒ» ‫@ٶ‬E{A¦{+E @@E"?¢@#F–E¦m£•t¡@E*{@ {Öf ÀcZ ˜«dyZ‡֐zeÃZ³Z¯ՁY|¿YÃY €Æ‹ÖÀ̼y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Y½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]Õ|À]Ä^eÄzˆ¿ |‹€ŒfÀ»½Zfˆ¸´¿Y‚¼ËZe€^f »Õ|À]Ä^e¹Zœ¿Õ‡ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ,Õ|À] Ä^e ¾ËY Z‡Y€] Á {ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ã|ÀËZ¼¿ZÆÀe½YÂÀŸÄ]{Z]M¦n¿ d§€³Y€«ZÌ¿{Á½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]¾Ì] |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Š¬¿ Z“€Ì»Y €f¯{ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{€¯½YÂÀŸ,€^y¾ËY¹ÔŸYZ]{Z]M¦n¿ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^eÕZŹZœ¿¾Ë€eÂƌ»YÖ°Ë ÃZ´Œ¿Y{-Õ|À]Ä^e¾ËYŠËY€ËÁ Z‡Y€]Á į|¿YÄf§€³Y€«ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{ž¼m{Ö¿Y€ËY ZÆÀe½YÂÀŸÄ]‚Ì¿{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ d‡ZÅÃZ´Œ¿Y{¾ËYYÖ°Ë,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ã|ÀËZ¼¿ Z‡Y€]YZÅÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZeÕ|À]Ä^e¹Zœ¿{Á‚§YÕÁ ,|{½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ZÌ »lÀa\·Z«{ŽyZ‹ ,|{½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{½ÁZ]ŠÅÁ„a Z]d ÀZ]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ |Å{Ö»Y€«Ö]ZˁY{»|{ ½Á {€¯tˀe{Z]M¦n¿|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW ‘¢DAUE*{@‫ٶ‬ |ÌeZ‡YÁ½ZËÂnŒ¿Y{­€fŒ»Ä¿YÁZÀ§ÕZÅÃÁ€aYdËZ¼u¥|ÅZ]ÕÁM¿‚¯Y€»†Ì‡Pe ֐zec|»ÃZe¯ÕZÅÃÁ{ÕY‚³€],½ZÀ^·Áġ YÃ{Z¨f‡YÁġ{ÕÁZÀ§Z]–^e€»ÕZÅÄÀÌ»{ ĸ¼mYŒ¯€‡Y€‡{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅḑ€› {Â]dˆŒ¿¾ËYÕZÅÂv» {YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÁՁZ‡ÕZne¶¯€Ë|» ÕZÅŒ¯ì·Z]Á\‡ZÀ»dÌ «Â»Ä]ÃZ‹YZ]ֻԇY ‚¯Y€» †Ì‡Pe Y ¥|Å ,½ZÀ^· Á ġ ÄËÁ Ä] Ö]€Ÿ ¾Ì] ­€fŒ» Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅÃÁ€a Y dËZ¼u Y ÕÁM¿ YZ]{ZÆ¿MՁZ‡ÕZneÄ]®¼¯Á|ÌeZ‡YÁ½ZËÂnŒ¿Y{ {€¯½YÂÀŸĬ˜À» ÕZÅ|uYÁ Ö¿Z^ÌfŒa ¶¯€Ë|» Õ{Z]Md·Á{ †¼‹ €f¯{ Ä]dˆŒ¿¾ËYÄ»Y{Y{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ձ€»½Á€] ½ZÀ^·Áġ{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{dË»P»tˀŒe dyY{€a ,|Àf‹Y{”u½M{‚Ì¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§Á ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Za‚¯Y€»Z]ÕZ°¼ÅÕZÅZ°ÅY {»©Y€ŸÁ½ZÀ^·ÁġÕZÅŒ¯{ֻԇY{YM d§€³Y€«և€] ,dˆŒ¿ ¾ËY ÕZÅÂv» Ây { €Æ» Õ| €f¯{ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Z] ­€fŒ» ÕÁM¿ ‚¯Y€» ՁY|¿YÃY d¨³ ġÄ]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö»Y‚ŸYcPÌÅ€¨‡Y†a ”uZ]ÖfˆŒ¿,ÕZmµZ‡ÃZ»ÂˀƋ{½ZÀ^·Á ÕZneÃY{Y¶¯€Ë|»€Æ»Õ|{YÂm|¼v»|̇€f¯{ ŠÌ]ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­ZaÁՁZ‡ įֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYY€¨¿Y ,|Àf‹Y{Ö]€ŸÕZÅŒ¯{֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÄ]€ne ÕZÅcZÆ»‰€fˆ³ÕY€]Հ°¨¼ÅÁ¶»Z e¥|ÅZ] ÕZÅÄÀÌ» ŠËY‚§Y ,Ճ·ÂÀ°e µZ¬f¿Y ,Ö´Àŀ§¾Ì] |ÌeZ‡Y[~mÕY€]¹Ód€§½|‹ºÅY€§,ÖeZ ·Z˜» cY|Ì·ÂeÁcZ¬Ì¬vedˬe,½Z][€Ÿ½ZËÂnŒ¿Y{Á ġÕZÅŒ¯{Õ{Zf«YÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y,Ö¼¸Ÿ |‹Y‚³€]½ZÀ^·Á ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYį¾ËÔ¿MĈ¸m¾ËY{ º¸Ÿ­Za½Y€Ë|»ÁŒ¯½Zf‡Yd¨ÅYֻԇY{YM ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁ{ÖËÂnŒ¿Y{Ö¼¸Ÿ¾¼n¿Y†Ì‡Pe ,½Z¤»Y{|uYÁ{Âa€«Z]ÀÅZ—ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]Ö¿|] Z]ևZÀŒ¿YÁÁÖ¿Zfˆn]ºË€»ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]©Â¬u |‹\ːe½ZÀ¼‡|uYÁ{½ZÆmÂWZ§ÕÁZŒ»{Zf‡Y ÃZ´‹Z] ÖËÂnŒ¿Y{ ՁZ‡|À¼¿YÂe Á dËY|Å ¶¯€Ë|» Ä»Y{YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{½Z´^z¿Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„a ÕZÅ ¾¼n¿Y †Ì‡Pe Z] Ĉ¸m ¾ËY { ¾ÌÀr¼Å {Y{ kÂeÕÁZŒ»{Zf‡YZ]ÖËÁY{½ZÅZ̳Á®Ìf¿ƒև|ÀÆ» ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]ÕZ¼ », |«€Æ‹|uYÁ{Ö¼Ìu ÖÀÌ·Z]ևZÀŒ¿YÁ,d‹{Z¨|uYÁ{ÕÂa½Z»€Æ«€Ì»Y ,º«|uYÁ{©|ÄnÆ·‰Ây†Ì¿YÕÁZŒ»{Zf‡YZ] €ËÔ»|uYÁ{Z°§Yµ{ZŸÕÁZŒ»{Zf‡YZ]֋Á¹Â¸Ÿ ÁÕ{¼v»Ä]Â^v»ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]Ö°‹‚aև|ÀÆ»Á |uYÁ{ÕY{Ây€]Ļ »ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]ÕZf‡€a |‹d¬§Y»{‚Ë Ö¿Z¯€ˆËÂeÄ·Y|‡YºË€»ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]ևZÀŒ¿YÁÁ ½ZˆuYÕÁZŒ»{Zf‡YZ]©Â¬u,©€‹½Y€Æe|uYÁ{ Ä¿Z¼‡ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]֟ÂÀ»‰ÂÅÁÖËZ«M|¼v»Z«M {Zf‡YZ]Ճ·ÂÀ°edˀË|»,µZ¼‹½Y€Æe|uYÁ{Ö¿Y{‚Ë dÌ]€e,[€£½Y€Æe|uYÁ{ÖeZ¿ZÌ]€ÌÀ»ÃZ»ÕÁZŒ» Ö¼¸ŸÕZž¼n¿YՂ¯€»½Â̼̈¯Ĉ¸m¾Ì¼Å{ZË ÕY|ÅZ´¿®]Z]”uZ]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{ {YMÃZ´Œ¿Y{½Z´^z¿Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„aÃZ´‹Z]†ÌW |‹Y‚³€]Z”ŸYÁֻԇY ՁZ‡|À¼¿YÂe Á dËY|Å ¶¯€Ë|» Z¯Âm Õ|Æ»|¼v» ÃZ´Œ¿Y{½Z´^z¿Á½YÂm½Y€´ŒÅÁ„aÃZ´‹Z]ÖËÂnŒ¿Y{ Ղ¯€»½Â̼̈¯Ĉ¸m¾Ì¼Å{ZËd¨³,ֻԇY{YM Z] ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÖËÂnŒ¿Y{ Ö¼¸Ÿ ÕZž¼n¿Y Ö¼¸ŸÕZž¼n¿Y†Ì‡Ped‡YÂy{և€]Z¯Âf‡{ |uYÁÖËÂnŒ¿Y{Ö¼¸Ÿ¾¼n¿Y|Àq¹Z¿€Ì̤eÁÖËÂnŒ¿Y{ |‹¶Ì°Œe |«€Æ‹ ÕZž¼n¿Y†Ì‡PeZ]Ĉ¸m¾ËY{d‹Y{ZƛYÕÁ { ՁÁ€Æ] |¼v» ÕÁZŒ» {Zf‡Y Z] dˀË|» Ö¼¸Ÿ Öf¼œŸ|Ì ‡ÕÁZŒ»{Zf‡YZ]ÕZ¼ »,€Æ‹Â]|uYÁ صفحه 59 ϐࣞࣔ ϧɭǧƓǏƓǛƝȿƔȯǬȼƓǏ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# £6•E ]E*{@)M§D›# |‹Y‚³€]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ÌÌ^eĈ¸m ,d‡YÃZ´Œ¿Y{½Y€Ë|»Ã|Ɵ€]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z e €Ì̤e,µÂve|À‡¡Ô]YÁ¾ËÁ|eY†a|ËZ]½Y€Ë|»d¨³ ÖeZ̸¼Ÿ|À‡¾ËY,Š¬¿€Ì̤e½Á|]įY€q,|ÀÅ{Š¬¿ |ËZ]į{Y{ÖeZ»Y‚·YdˀË|»€Ì̤e {‹Ö¼¿ÖËY€mYÁ {‹ÄmÂe½MÄ] Ây{ÖjuZ^»ÄWYYÄ]Ä»Y{Y{ºÅ{Y|Ë¿€f¯{ ,ÖÀˀ§M µÂve ÕZÅ µ|» Á ZÅ Äˀœ¿ ,€Ì̤e dˀË|» ÁÖfˀË|»¾Ë€§MµÂveŠy€q,€Ì̤edˀË|»cZ»Y‚·Y ½Z¼f¨³€³Y{Á‚§YÁdyY{€aÖ·Z eÁµÂveՁZ‡½Z¼f¨³ ²Àŀ§ {Zf§Y|ÅYÂy©Z¨eY‚Ì¿µÂve,|f¨Ì]©Z¨eYՁZ‡ Ö·Z eÁµÂve|À‡Z]ˆ¼Å|ËZ]ՁZ‡½Z¼f¨³Á½Z»Z‡ µÂveÕZÅŽyZ‹ÁZÅĨ·R»¾ÌÀr¼Å |‹Z]ÃZ´Œ¿Y{{ {‹||ËZ]‚Ì¿¾Ë€§M ¾ËÁ|eÄ¿Zy€Ì]{µÂXˆ»Ö]ŻY€§YÕ{ZÅ€f¯{,Ä»Y{Y{ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡lÀaÄ»Z¿€] Õ|ÀËY€§ Á Ö¸°‹ µÂve Ây{ Ö¿ZÀz‡ ÄWYY Ä] ¾ËÁ|eZfyZ‡,Ä»Z¿€]ÖuY€—,ÃZ´Œ¿Y{ՂËÄ»Z¿€]¹Zœ¿ ¦ËZ›Á ,Ä»Z¿€] ¾ËÁ|e Ö¿Zf‡Y Ä¿Zy€Ì]{ ¦ËZ›Á ,Ä»Z¿€] cZÌW‚mÁÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁՂËÄ»Z¿€]ÕZÅÄf̼¯ ÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡Ä»Z¿€]¾ËÁ|eÄ»Z¿¹Zœ¿ dyY{€aֻԇY{YM {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅ|uYÁ ÕZ‡Q ,Ĉ¸m ¾ËY ½ZËZa { ÕY€mYÂy{cY{ZÆÀŒÌaÁcÓYR‡ÄWYYÄ]ֻԇY |ÀfyY{€aֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡ ½|‹€Ì³{Âv»ć{Yĸ«ZŸëdÌ]€e,ֻԇY ÖfËÂÅ Á Ö«ÔyY ,Ö´Àŀ§ dÌ]€e ,Œ¯ ¶WZˆ» Z] { Ö¼WY{ cÁ€Ì Á €¼fˆ» µÂve Á ½ZËÂnŒ¿Y{ ºÌÀ¯Ö»Հ̴ÌaÃZ´Œ¿Y{–Ìv» {YMÃZ´Œ¿Y{ÕY€]įÖ¬§YՀ^źœ »¹Z¬»{Á‚§YÕÁ t˜‡{ÃZ´Œ¿Y{¾ËY¾f§€³Y€«,|¿{€¯ºÌ‡€eֻԇY Á¾ËYY,d‡Y½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€^f »Á¾Ë€fÆ] Ä·Pˆ»¶u{€¯Z¯ćֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁ ÁÖ¸»ÁÖ¸v»d§€ŒÌaÁÖ·Z e,Z‡dÌ m€»Á d‹Y{|ÀÅYÂyÖ¸v»ÁÖ¸»Z‡{Z¯ †ÌW ¹Z¬» ºWZ« €^n¿ ½„Ì] €f¯{ Ĉ¸m ¾ËY { ¶¯€Ì]{ºÅ{Y|Ë¿Õ|Æ»€f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ÕÁ€‡Ö¸Ÿ€f¯{,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†‡R»cPÌÅ ֻ¼Ÿ–]YÁ,d‡ZËÁÂu‚¯€»†ÌWÁÁZŒ»|n» ½ÁZ » Z¯Y|§ Õ|Æ»|¼v» €f¯{ ,ZÆ¿Zf‡Y Ö´ÀÅZ¼Å Á ,¹Â¸Ÿ½ÁZ »ÖWZ¼¸Ÿ{YÂm€f¯{,ž]ZÀ»dˀË|»ÁÄ ‡Âe Õ{Z]MÁ€Ì§Ö¿Z¬Å{×YsÁ€f¯{,ՁÁZŒ¯Áև|ÀÆ» ¾Ë|·YLԟ €f¯{ ,ÕÁM¿ Á ÕÁZÀ§ ,cZ¬Ì¬ve ½ÁZ » ,Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{»YÁ¶¸¼·Y¾Ì]½ÁZ »Õ{€mÁ€] ,cZ—Z^eY Á †¸n» »Y ½ÁZ » Õ|Ìu |¼uY €f¯{ †ÌWÖ´Àŀ§»YZÌf‡{ÁÁZŒ»½ZÌ¿ZÌÀ]¾ˆu€f¯{ €f¯{ÁÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ½ÁZ »€¨¿¾ˆv»€f¯{,ÃZ´Œ¿Y{ Ä·Z‡lÀaÄ»Z¿€]¾ËÁ|eÄ¿Zy€Ì]{µÂXˆ»Ö]ŻY€§YÕ{ZÅ |Àf‹Y{”uֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅY ÃZ´Œ¿Y{†‡R»cPÌŶ¯€Ì]{ºÅ{Y|Ë¿Õ|Æ»€f¯{ €f¯{ÄËÁ®Ë€^e¹ZÌa¡Ô]YZ]Ĉ¸m¾ËY{ֻԇY{YM ÕZÀ»YcPÌÅÁ†‡R»cPÌņÌWÖfËÓÁ€^¯YÖ¸Ÿ Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ËÁ|e¶Ì·{Ä]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ Ö³‚]½Z»Z‡®‹½Á|]d¨³,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ dˀË|»ÕY€]Ä»Z¿€]®ËÄ]ZÌ¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{|À¿Z» ¾ËYÁ€»YÁ|‹Ã{Y{x‡ZaZÌ¿¾ËYÄ]Ä¿Zfz^‹Âyį{Y{ ¹Ó¹Z¼fÅY×YLZ‹½YÁÄf‹Y{½Á|»Ä»Z¿€]®ËÃZ´Œ¿Y{ d‹Y{|ÅYÂy{ÂmÁ½MÕY€mYÕY€] ÁµÂve|À‡ÕY€mY{Ö¸YŠ¬¿Ä°ÀËY€]|̯PeZ]ÕÁ ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ÌÌ^eĈ¸m Ä]ÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡Ä»Z¿€]Z]ª]Z˜» |‹Y‚³€]ՁZn»cÄ]Ör¿Y€Æ—€f¯{d‡ZË Ĉ¸m,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ª]Z˜»ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ÌÌ^e Ä]Á€»Yt^ÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡Ä»Z¿€]Z] {YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ—Õ|Æ»|¼v»€f¯{d‡ZË Ղ¯€»½Z»Z‡‚¯Y€»ÕZ‡Á,½Z¿ÁZ »”uZ]ÁֻԇY cÄ]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁÖ»Z¼eÕZ‡ÁÁ |‹Y‚³€]ՁZn» ,Ĉ¸m¾ËYÕY‚³€]YÕ|À‡€yY€]YZ]Ör¿Y€Æ—€f¯{ ¾ÌÀq Z¿Á€¯ Á€ËÁ Â̋ ¶Ì·{ Ä] {Â] ZÆe|» d¨³ ÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ|uYÁÕZ‡QÖ»Z¼e”uZ]ÕYĈ¸m d‡{Ä]Öf€§į¹€¯Z‹YY|yÁ{Â]Ã|Œ¿Y‚³€] Ö·Z eÁµÂve|À‡¾ÌÌ^e¾¼“dˆŒ¿¾ËY{Ze|»M ÃZ´Œ¿Y{{cÓÂveÕY€mY–ËY€‹,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ ºÌÀ¯ºÅY€§Y ,ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÄmÁpÌÅÄ]|À‡¾ËY{€¯|̯Pe,d‡Y€mYÕY€]Õ|À‡ ,dˆÌ¿¥€Ä»Z¿€]Á|À‡¾f‹Y{œÀ»Ä]Á֌ËZ¼¿ ÁÃ{Z»MÁ¾ËÁ|eY€mY¥|ÅZ]|À‡¾ËYÕY‚mYÖ»Z¼eÄ°¸] 0 »Z¯ d‡YÖ]ZˁYÁµ€fÀ¯¶]Z«Ô µÂve|À‡{€¯½ZŒ¿€—ZyֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌW Ä^·Z˜»ÕZf‡Y{ž«YÁ{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁ ¶WZˆ»ÄÀÌ»{|¿{»€§įd‡YՀ^źœ »¹Z¬» ÄÀÌ»{µÂ6 ve µÂ6 veÄ]ºËY{kZÌfuY0Z «YÁ֋Â»M ÁÖÅZ´Œ¿Y{ÕZʼnÂ»Mįd‡Y¾ËY‰Â»M¶WZˆ» Y€«Ö¬¼ŸÕZʼnÂ»M,YÖ¿Zfˆ]{Ö6fu,YÖ¿Zf‡€Ì]{ Á ZÅ { -֜¨u 0Z§€ Ä¿ ,Õ{€]Z¯ ,Ö¬¼Ÿ -ºÌÅ|] |ÌÀ¯s€˜»YÂv»Ã|ËZ§ÕZÅhv] |ÀËM€§{ÕYÄËÁŠ¬¿{Zf‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ör¿Y€Æ—€f¯{ ,{Y{Œ¯ÃY{YÕY€]ĸ«ZŸë½{Y{‰Á€aÁ¾fyZ‡ {YM ÃZ´Œ¿Y{ ÖeZ̸¼Ÿ Õ{€^ÅY Ä»Z¿€] Z‡Y€] d¨³ £"3D ×Y)§–£6•E ]E*{@D—X;#‫ٶ‬ ‫ٶ‬ |‹|¬ À»ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»MĈ‡R»ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e Â“» ,½M { į Ã|‹ ¾ËÁ|e ֻԇY ÃZ´Œ¿Y{ |À‡ ½M€]ÁÃ|‹Ã|Ë{‚Ì¿ÁÂuZ]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{•Z^eY Ä]įd‡YÖËY€mYÄ»Z¿€]®Ë|À‡¾ËY d‡YÃ|‹|̯Pe µZ‡lÀaÕY€]ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{€Ìˆ»,ÃYȬ¿½YÂÀŸ |À¯Ö»ŽzŒ»YÃ|ÀËM ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu,Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»YdˆŒ¿{ €ÀÅÁÖ¿Zˆ¿Y¹Â¸Ÿ½ÁZ »ÃZÀaÁ€ˆy¾Ìˆv·Y|^Ÿ€f¯{ €f¯{¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnuÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ |uYÁÁ½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWՀÌy¾ˆu |Àf‹Y{”uº« ¶»Z‹ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»MĈ‡R»Á d‡YÖ´Àŀ§Á֌ÅÁ„a,֋Â»MÕZÅÂv» ¶°Œf»­€fŒ»ÃÁ€³Z¯,Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕY€mYœÀ»Ä] ÖÀ̼y¹Z»YĈ‡Â»ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{½Z³|ÀËZ¼¿Y €ÅÕY€mYÁՂËÄ»Z¿€]Ây{Ze{‹Ö»{ZnËYà {‹Հ̳ºÌ¼eÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¨»Y®Ë Ĉ¸m{ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ—€f¯{ Á֋Â»MĈ‡R»¶v»{įÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÕZ”»Y cZˆ¸mÁ€Ìad¨³,|‹Y‚³€]ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„a Á ÃZ´Œ¿Y{ Á ÁÂu ½ZÌ» •Z^eY ÕY€«€] ÕY€] ,€ÌyY ÃZ´Œ¿Y{ÁÁÂuc|uÁČË|¿Y‰€fˆ³ÕY€]įÖeZ»Y|«Y ḑ€›ÁcZÌ]€neYÃ{Z¨f‡Y¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÕÁ€“ ¾ËY,ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»MĈ‡R»ÕZÅ Z]ºËYÁ|Ì»Yį|̇Z”»YÄ]Á|‹ºÌœÀeÄ»Z¿ºÅZ¨e Á €ÀÅ Á Ö¿Zˆ¿Y ¹Â¸Ÿ d¿ÁZ » { į Ä¿Y|n» cZ»Y|«Y ,Äf§€³cº«½Zf‡YֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ğ¼n» ºÌ‹Z]|»MZ¯Á€iR»Zf‡Y¾ËY{ºÌ¿YÂf] {YMÃZ´Œ¿Y{Ö·Z eÁµÂve|À‡tˀŒeÄ]Ä»Y{Y{ÕÁ lÀaÄ»Z¿€]\·Z«{|À‡¾ËY{Á‚§YÁdyY{€aֻԇY ª¬veÕY€]ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÖeZ̸¼ŸÕ{€^ÅYÄ·Z‡ Á ֌ÅÁ„a ,֋Â»M ,Ö¼¸Ÿ ÕZÅ ÕZ°¼Å Ä»Z¿ºÅZ¨e Á֋Â»MĈ‡R»ÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{¾Ì]Ö´Àŀ§ Õ|Æ»|¼v»€f¯{ÕZ”»YÄ]ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„a {¼v»×YdËMÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖr¿Y€Æ— ÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»MĈ‡R»†ÌWÖ^m |̇à ÕZÅÄÀÌ»{µZ §Á€iR»¶»Z eœÀ»Ä]Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY ÕZÅÕZ°¼Å ‰€fˆ³ ,Ö´Àŀ§ ,֌ÅÁ„a ,֋Â»M cZ¿Z°»YÁZÅḑ€›,[ZneYÄÀÌÆ]Հ̳ÀÆ]ÁÖ¼¸Ÿ ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³¥Y|ÅYª¬veÕZf‡Y{¾Ì§€— d‡YÃ|‹|¬ À»ֻԇY¾Ë¿½|¼eՀ̳¶°‹Á Ö´Àŀ§,֌ÅÁ„a,֋Â»MÁÖ¼¸ŸÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡Âe ,ZÅÖËZ¿YÂeY¶]Z¬f»Õ|À»ÀÆ],ğ¼n»Á{ÖfÌ]€eÁ {ZnËY{¶]Z¬f»Õ|À»ÀÆ]Á€´Ë|°ËcZ¿Z°»YÁZÅḑ€› Ö´Àŀ§ÁÖ¼¸ŸcZ^‡ZÀ»ªÌ¼ eÁcZ—Z^eYÄ ‡Âe {YMÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÁ½Y€Ë|»,½Z¿ÁZ »¾Ì] ÃÖÀ̼y¹Z»Y֌ÅÁ„aÁ֋Â»MĈ‡R»ÁֻԇY d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY{Z¬ ¿Y¥Y|ÅY¾Ë€f¼Æ»Y ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼Å,Ä»Z¿ºÅZ¨e¾ËY Z‡Y€] |̸«Y|uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{֋Â»MÁÖeZ¬Ì¬veğ‚»YZÌ]·¾ed‹Y{€] |‹¹Zn¿YÃZ´Œ¿Y{¾ËYdŒ¯€ËÖeZ¬Ì¬ve |uYÁֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{†ÌWՀœ¿[Y€Æ‡€f¯{ ÖeZ¬Ì¬ve Y‚» Y ZÌ]· d‹Y{€] Ä̋Zu { |̸«Y ½YÂe €] ÄÌ°e Z] ºÌ¿YÂf] d‡Y |Ì»Y d‹Y{ ZƛY ÕÁ ÕZf‡Y { d¨³ ÖÅZ´Œ¿Y{ |uYÁ ¾ËY ՁÁZŒ¯ {ÖÅZ´Œ¿Y{|uYÁ¾ËYÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYÁ½ZÀ¯Z¯ Z] ½Z»ºÅ ÕYÄˀƋ€Ì£ ÕZÅ|»M{ \ˆ¯ d‡Ż ÖËÂnŒ¿Y{ÄˀƋY€Ì£Õ|»M{ž]ZÀ»|Ì·ÂeÄÀÌ» ½Zf‡YÁŒ¯{֟YcӐv»d‹Y{€]¶§Z£M ºËY{€]ՀiR»ÕZŹZ³ ÕZž̻Zf°ÅYZÌ]·µÂv»d‹Y{€], Z§ G§+£e—Y—‘¢A”#›"+DŽ`•JME# D@@#k2•A;–£‘ƒM@Fš~P•@ y§G¦mŽ—Œe¢¡š~P•@“§E+E#c3 )mEDEuD—P{ ¹Zœ¿{½ZÆm®Ë‚̧¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€] ÃZ´Œ¿Y{ Á |¿|‹ Ö§€ » ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e Á{Z]M¦n¿ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{,¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿ {YÕŒ¯¹Â‡ZeµÁYÄ^eÖ¿|»|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ]dˆÌ·¾ËY ÕZŹZœ¿–‡Âe½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]Ä·Z‡€Å ½Mĸ¼mYį|¿Â‹Ö»Õ|À]Ä^e¦¸fz»Ö]ZˁY Õ|À]Ä^e{ {€¯ÃZ‹Y‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÄ]½YÂeÖ» |À¿Z¼ÅÖËZÅŽyZ‹YÖ]ZˁY¹Zœ¿¾ËY֟“» |»M{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ËZm,{ZÀf‡Y,ŠÅÁ„a,‰Â»M {‹Ö»Ã{Z¨f‡YÖf À Ö]ZˁY¹Zœ¿®Ë‚̧¹Â¸Ÿ֟“»Õ|À]Ä^e{ ÁcZ̓ZËÕZÅÄf‹{Á€ŒÌaÕZÅÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZe ¹Â¸Ÿ,ևZÀ‹¾Ì»,ּ̋,¹Ân¿Á®Ë‚̧,Z»M և€]{»ÖËZË{¹Â¸ŸÁ¾Ì»Á֘Ìv»dˆË ¾Ë€e€]½YÂÀŸÄ]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ÁÄf§€³Y€« d‡YÃ|‹Ö§€ »½ZÆm®Ë‚̧¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ºŒq Ä] Ö¿Y€ËY ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ dˆÌ· ¾ËY { {YMÃZ´Œ¿Y{,¶]Z]Ö¿YÁ€Ì‹Â¿ÃZ´Œ¿Y{į{ÂyÖ» |¿YÄfˆ¿YÂeÖ¿|»|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Á{Z]M¦n¿ֻԇY Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]Y¹Â‡ZeµÁYÄ^e\Ìe€eÄ] |ÀÀ¯\ˆ¯ Ĉ‡Â»,ZÌ¿€¨Ì·Z¯ÃZ´Œ¿Y{-Õ|À]Ä^e¾ËY Z‡Y€] ZeµÁYÄ^e½ÂˆÀˀaÃZ´Œ¿Y{ÁZÌ¿€¨Ì·Z¯ÕÁZÀ§ Y®Ë‚̧¹Â¸Ÿ{½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]¹Â‡ |¿{Y{ZfyY{ÂyÄ] @@E"?D—'¢@G #E*{@ ›•D–”m@A§–D FO¦#¢DGE# £‘ƒM@Fš~P•@AQDG{E‘D@ ‚¯Y€»ÁÖÀˀ§MZ¯¶¯€Ë|»ÂaÕ{Y‚Æ]{Z^«€f¯{ Ä¿YÁZÀ§ÕZÅ{Y|ËÁd¨³ֻԇY{YMÃZ´Œ¿Y{|‹ |‹‚¯Y€»Õ|À]t˜‡ÁÖ]ZˁYÕZÅŽyZ‹Y ®ËZ]|ËZ]|‹‚¯Y€»½Y€Ë|»Y~·,d‡YÃZ´Œ¿Y{ dÆm µZ‡ µÂ— { |À¿YÂf] ªÌ«{ ՂË Ä»Z¿€] ÕZÅ{Y|ËÁ ,{Ây |‹ ‚¯€» ¥Y|ÅY Ä] ½|̇ {ZÅ{Y|ËÁ¾ËY |ÀÀ¯Y‚³€]YÖ¨¸fz»Ä¿YÁZÀ§ {‹Ö»Y‚³€]ÖeÁZ¨f»¥Y|ÅYZ]ÁŠz] µZ‡µÁYÃZ»Š‹{{€¯|̯PeÂaÕ{Y‚Æ]€f¯{ cZ^Ÿ,Ã|‹Y‚³€]įÄ¿YÁZÀ§ÕZÅ{Y|ËÁÕZm ,{»ZÀÌ]Á,{»|À°ËÁ_ZeZf‡YY ŠËÂa s€— ,{» ֋Â»M ÕZÅÃÁ{ Ä]€ne,{»ÕÁZÀ§Š·Zq,{»ÖÀˀ§MZ¯ Á,{»TEDXÕÁM¿ÁÕÁZÀ§€Ìˆ»{ ,{»DemoDayÕÁZÀ§ŠËZ¼¿Áē€Ÿ ‹ Ã|ËY ,{» YZ] ¾§ ÃYÂÀŒm ÃZ´ŒËZ¼¿ {»Ä¿YÁZÀ§ÕZÅdÌ·Z §€ËZ‡Á{» |ÀfˆÅ {YM ÃZ´Œ¿Y{ |‹ ‚¯Y€» Á ÖÀˀ§MZ¯ ¶¯€Ë|» ÕZÅ{Y|ËÁ ÖmÁ€y {€¯ ½ZŒ¿€—Zy ֻԇY ZÅÄfˆÅՁZ‡|À¼¿YÂeÄÀÌ»,|‹‚¯Y€»{Ä¿YÁZÀ§ ºÅY€§Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÁZÀ§ÕZÅ|uYÁ ZÆ¿MÖmÁ€yįÖËZÅ{Y|ËÁZf‡Y¾ËY{ |À¯Ö» {ÁZÀ§ÄfˆÅ[~mZËÖ·Z»{Y{Y€«®ËÄ]€nÀ» Õ|À]t˜‡{֬ˌeZÌf»YY,|¿Â‹|‹‚¯Y€» |‹|ÀÅYÂyY{Ây€] صفحه 60 ӂɅƔȯǬȼƓǏ ǜȬƓǙȸ صفحه 61 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫ٶ‬A P‘£M–@Emš~P•@‫ٶ‬ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ГǑӁȼƓɘǎϧǫǍƪȺӃƓǗǏ |‹d^iZ°Ë€»McZŸY€fyYd^iÃY{Y{‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸY€fyY Ö´»€¬qįÖeÄ]Äf‹Y{ՀfÆ]Z̈]{€°¸¼Ÿ,Ä]ZŒ» d‡YÄf‹Y{ŠËY‚§Y€]Y€]ZeÕYÄËÓ¾Ì]dˆ°‹ ­€fŒ»cZ¬Ì¬ve¶Zu,Y€fyY¾ËYd‡Y€¯}Ä]¹Ó Ã|°Œ¿Y{|ÌeZ‡YZ]‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ¾ËY ÁÖmZ£MÀ«€f¯{,€Ì^¯€Ì»YÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ÖmZˆ¿ d‡YÃ{Â]̘֨·€f¯{ ªË€—YZ°Ë€»MÕZneºWԟÁcZŸY€fyYd^iÃY{Y{ ÃZ¼‹ Z] dËZÆ¿ { Á |Ë{€³ ¹Y|«Y ½Y€ËY dÀfa ½Â¿Z¯ |Ë{€³d^iUSPTO{B2-10814583-US dˬeÕY€]̷֨¿Z¿ÕZÅx¿Ys€—¾ËY{{Y{Ä»Y{YÕÁ Ã{Z¨f‡YÖ³|‹ÄËÓÄËÓ€]Y€]{ÖfˁÂb»Z¯ÕZÅdÌÀ̼· ÕZʼnÁZ]ĈËZ¬»{‰Á¾ËYYÃ{Z¨f‡Y {‹Ö» dˬe"½YÂÀŸZ]‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸY€fyY ÃY{Y{,"̷֨¿Z¿ÕZÅx¿YÃ{Z¨f‡YZ]dˁÂb»Z¯{Y» |̇d^iÄ]Z°Ë€»McZŸY€fyYd^i |»Zu €f¯{ ,‰€¨e ÃZ´Œ¿Y{ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] ¶uY€»{»{‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”ŸÖ¨¬i Y€fyY¾ËYd^iÕY€]d¨³Ö¸¸¼·Y¾Ì]Y€fyYd^i¾ËY ÃZ´ŒËZ»M{{Y»‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»MՁY|¿YÃY ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» |ÌƋÃZ´Œ¿Y{{¾Ì·Â¸ »‰Á֌ÅÁ„a‚¯€» |‹sZff§YÖfŒÆ] Z]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ZˆaÃÁ{¾Ì¬¬v»¾Ìfˆz¿ |¿{Y{½ZËZa{ÂyZ¯Ä]d̬§Â» ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ–‡Âe,€rÌ¿€´Àˀb‹YcYZŒf¿Y[Zf¯{¶§®Ë‰Z´¿ lÀa €ÌiZe \ˀ“ Z] Additive Manufacturing |‹Z]Ö» Ä·Z‡ tˀe‰€¨eÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧ÃÁ€³Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ |‹€nÀ»įÖeZ¬Ì¬veZ¯¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]{€¯ ¾Ë€e€^f »Yְ˽YÂÀŸÄ]BakerHughesd¯€‹ µY€Àmd¯€‹Y֌z]į½ZÆmÖf¨¿ÕZÅd¯€‹ Ä]{ÂyÄ ‡ÂeÁªÌ¬ve¶uY€»{,d‡Z°Ë€»M®Ë€f°·Y Springer NaturecYZŒf¿Y ,|Å{ ZmY Ä·Z¬» ¾ËY ¶§®Ë¦Ì·ZeÄ]cŸ{,Ã|À]YÖ¼‡d‡YÂy{֗ {į{€¯Lasercladdingofmetals[Zf¯{ Lasercladding½YÂÀŸZ][Zf¯¾ËY¹Â‡¶§ÄnÌf¿ of metals by additive manufacturing Á Ã|À] –‡Âe 3D printing Moving toward µZ‡€^»Y¿{Á|‹Äf‹Z´¿Հ¯Y}Ã|Ìb‡€f¯{ |̇_ZqÄ] įd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]½Y€‹Z¿¾Ë€e±‚]YÖ°Ë€´Àˀb‹Y ÁÖÅZ´Œ¿Y{ÕZÅ[Zf¯ZŒf¿YÄÀÌ»{µZ‡YŠÌ] {Y{Ĭ]Z‡֌ÅÁ„aÖ¼¸ŸcÔn» |ÀÀ¯Ä mY€» d‡YÃ|‹Ö§€ »€´Àˀb‹YdËZ‡{½ÂÀ¯YºÅ[Zf¯¾ËY h t t p s : / / w w w. s p r i n g e r. c o m / g p / €ËÖ¿ZŒ¿Ä]½MÃ|ÅZŒ»dÆm|À¿YÂeÖ»½Y|À»īԟÁ book/9783030531942 ¶§(Springer)€´Àˀb‹Y€^f »cYZŒf¿YcŸ{Ä] –‡Âe " Laser Cladding of Metals " [Zf¯¹Â‡ ®Ë‚̧ ÃÁ€³ Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ”Ÿ ‘Z̧ Z“€»Ô£ €f¯{ Á¦Ì·ZeՀ¯Y}Ã|Ìb‡€f¯{ÕZ°¼ÅZ],‰€¨eÃZ´Œ¿Y{ |̇_ZqÄ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]€^f »cYZŒf¿Y¾ËY–‡Âe {Á‚§Yֻ¼Ÿ–]YÁZ]´f¨³{‘Z̧Z“€»Ô£€f¯{ ć_Zq½Z¼ÅZË֌ËY‚§YdyZ‡,[Zf¯¾ËYÂ“» ևZ‡YÕZÅÂv»Yְ˽YÂÀŸÄ]į|‹Z]Ö»Õ| ] cY€Ì̤eÕZÀ^»¹ZÆqÖf À[Ô¬¿YÁµZfÌnË{µÂve ½| »Zeּ̋Á€faÁZ³Ád¨¿YžËZÀY¿Y{ּ̜Ÿ Ã|ÌrÌacZ ˜«|Ì·ÂeÃ|¿Y€Ì̤e¾ËY d‡YÃ|‹{Ó§Á ַ¼ »ÕZŀ´aZq{~£Z¯ij€]®Ë_Zqt˜‡ZeY |À¯Ö»Ã{Z‡ Äf‹~³ µZ‡ Ã{ ¥€› ,Zf‡Y ¾ËY { {Y{ Ä»Y{Y ÕÁ ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧ÃÁ€³{ÕY{ÄÀ»Y{cZ¬Ì¬ve ÕZÆÅÁ€³Z]­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ]ZÌ¿½Á|]Á¶¬fˆ»˜] ĸ¼mY d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y ÃZ´Œ¿Y{ Y kZy ÖeZ¬Ì¬ve Z]µZ‡{ÕYÄ·Z¬»_Zq½MºÆ»ÕZÅ{ÁZf‡{ Towards additive manufacturing of½YÂÀŸ €^f » Z̈] µZ¿Áƒ { compressor impellers ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿd¯ZŒ»Y€Ë|¬e Ö¸»ž§ZÀ»ŠËY‚§YdÆm{Öf¨¿¾Ë{ZÌ»Yd‹Y{€]{ZË{YÄ¿YÁM¿s€—ÃÁ€a{ dˆ¿YÂeįd‡Y‰€¨eÃZ´Œ¿Y{cYZzf§Y€f§{{Հ´Ë{ |]ZfŒ]Œ¯d¨¿d ÀÕZËÄ] ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁZ]´f¨³{|À»Á€]Z“|¼v»€f¯{ d¨¿d À{|Ë|m֟“»ÃÁ€a¾ËYd¨³‰€¨e {ÕÁZÀ§t˜‡ÕZ¬eYÁÄ ‡ÂeÁªÌ¬vedÆm{Á į{Â]Öf¨¿¾Ë{ZÌ»Ä]ªË‚edÆm[M¾Ì»ZeÖ¸»s€— ¶uY€»{ÕZ°¼ÅZzf§Y½ÂÀ¯ZeµZ‡Y\¿ZnÀËY Y½Y|Ì»|‹ÁM{ZËÕÁ ¹Y{ÁÄf‹Y{Y½M¦¸fz» ,¼Ìe[M,ՐÀ»Öf¨¿ÕZÆ¿Y|Ì»¶»Z‹Öf¨¿¾Ë{ZÌ» ÁÖ]ÂÀm½YZË,Ö·Z¼‹½YZË,Ö]ÂÀm½Z³{YM,½YÁM{ZË |¿Y{Y€«s€—¾ËYŠ‹Âadve€Ì¨m Ä»Z¿֗½ÁZ¯ÁÂuÖf¨¿¾Ë{ZÌ»Ä]ªË‚es€—Հn» ,¹Â¸ŸcYÁd ÀÁÄ »ZmZ]•Z^eY¶¯€Ë|»Ä]ÕY ÁĄ̈e,¾Ì»PeÖ¸»Ä¿YÁY¿s€—YÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve į½ÁZ¯ÁÂuÖf¨¿¾Ë{ZÌ»Ä]ªË‚edÆm[MµZ¬f¿Y Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ|À»Á€]Z“|¼v»€f¯{–‡Âe Á€Ë|¬ed‡YÃ|‹¹Zn¿Y‰€¨eÃZ´Œ¿Y{½Y€¼Ÿև|ÀÆ» {¼¿€°Œe ÃÁ€a¾ËYlËZf¿,‰€¨eÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Œ¯d¨¿|Ì·ÂeŠËY‚§YÁÄ ‡Âeĸu€»{ÖËY‚ˆ]Š¬¿ ¾Ë±€]Œ¯ºË€vedz‡–ËY€‹{Ád‡YÄf‹Y{ ª¬v»ÃZ´Œ¿Y{YZaÁYÄË{ZveYdËZ¼u½Y‚Ì» d‹~³Ó{Y‚Ł€»YÖ¸Ì]{Y ¾Ì]{Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ª§Â»”u ‚¼ËZe֟“»Õ|À]Ä^e{½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{ և|ÀÆ»ÁÂu{ ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§»YdˀË|»ŽyZ‹ÕZÅdÌ·Z § µZ‡{{€¯€Æ‹ ÁZÌ·ZfËYÂÌ¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ |‹€ŒfÀ»"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Ze ½Z¿YÂmcY|Ì·ÂeZ»Y|¿€yÖ»ÖÀÌq†ÀmžËZÀ Ä¿Ö¿Y€ËY ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ŠŒy{ d¯€‹®Ë–‡Âe²À̸¿ÂeÁ€°Ì»ÕZ¨uÃZ´f‡{ |‹ÄfyZ‡¾ËÁ‚«{½ZÌÀ]Š¿Y{ ‚¯€»¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ՁZˆÆ],½Z¼fyZ‡gY|uY |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿ ÕYÄfˆÅ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤eÕZʼnÁև€] Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{­€fŒ»ÕÂnŒ¿Y{¾Ì·ÁYZ§{ Հf¯{Ä·Z‡YĈ¿Y€§¾]‡ÃZ´Œ¿Y{ d̨̯ÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY ֋Â»MŠz] {Œ¯ÖËY~£dÌÀ»YÕZÅdˆŒ¿ĸˆ¸‡ÕY‚³€] ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ Á صفحه 62 ‫ٶ‬NEl+š~P•@‫ٶ‬ #A¦ Qš~P•@‫ٶٶ‬ ‫ٶٶ‬ A£*P P‘£M–@Emš~P•@ ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M{{Y»‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»MՁY|¿YÃY ¢D–”m–ŒexD'D@£z¦*•H¢D~•)P~•# å£*P #A¦ Qš~P•@ @—Q£‘S>P‘1•E#)U ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ö¿Z^ ‹ ¹Zˆu ­Za{€¬fˆ»½ŻZa‰ÁZ¯ÁZÀ§dˆË d¨³ ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ l¿€]cZ^¸¬e֐ÌzŒe‰Á¾Ë€eÄf§€ŒÌaZ] ¾ËY Ä] ֘ËY€‹ { ºÌÅ{Ö» ŽÌzŒe Y ®¼¯Ä]¾ËYYŠÌaZeįºËYÃ|̇{ÁZf‡{ ՀÅZ›¶°‹Ã|‹Ã{€]Z¯Ä]Ö°Ìf¿ƒÕZʼnÁ Ճ·§»ÁdzË™Zv·YÖ^¸¬eÕZÅl¿€] |¿{Â]€ÅZ»|«½M½Z^¸¬f» {Â^¿ŽÌzŒe¶]Z« į|¿{€¯Ö»\̯€eÕYĿ³Ä]YZÅl¿€]¾ËYį {Y{ŽÌzŒe|‹Ö¼¿ºÅՀÅZ›¶°‹™Zv·Y |ÀfˆÅÖ^¸¬eZÅl¿€]¾ËYį €] ÖËZʼnÁ €“Zu µZu { d¨³ Ö¿Z^ ‹ Â¿ Z‡Y€]0Z¬Ì«{Á{Y{{ÂmÁDNAÄËZa { {‹Ö»¹Zn¿YÖ°Ìf¿ƒÕZ´¿dŒ´¿Yl¿€] DNAdÀˀa€´À̧ÕY½YÕ{½MÄ]sԘY Z‡Y €] {‹Ö» Äf¨³ fingerprinting Z» ՀÅZ› ¶°‹ Z‡Y €] Ä¿ Á DNA Äql¿€]įºÌÅ|]ŽÌzŒeÖfuYÄ]ºÌ¿YÂeÖ» Ã{Y{ŽÌzŒe½MÂ¿ZÆÀeÄ¿ d‡YÖ¼«Â¿ ÄmÂf»ºÌ¿YÂeÖ»ºÅY¾ËYÖfuį{‹Ö» {ÂmÁ•ÔfyYl¿€]½M{|{|ÀqįºË‹ [Âyº«|{€³YµZj»½YÂÀŸÄ] {Y{ ¹ÔŸY Y ½M |‹Z] [£€»Z¿ º« |{ Á ºÌÀ¯Ö» {Ö^Ì«pÌŽY€ËY{Z»{€¯|̯ZeÖ¿Z^ ‹ Z]¾Ì·ÁYÕY€]Y‰Á¾ËYÁºËY|¿ÄÀÌ»¾ËY ÖÅZ´ŒËZ»MZÆÀe ºË{€¯ՁZ‡ÄÀÌÆ]½Y€ËY{ Ã{Z¨f‡Y ŽÌzŒe ‰Á ¾ËY Y ZÌ¿{ { į dˆÅ½Z¼·M{¾Ì§ÁÂËÃZ´ŒËZ»M|À¯Ö» |À¿Z» ¹Z«Y Y Õ{Á|v» Šz] ÕÁ –¬§ į d̼ÅY ‚WZu ÕZne Ä^Àm Y į ÖeZ¼‡Z] |À¯Ö»Z¯|ÀfˆÅ ¹Z«Y Ö»Z¼e ,º« ¾ËY €] ÃÁԟ Z» {Á‚§Y ÕÁ ÕZ´¿dŒ´¿Y ºÅ Y ½Y€ËY ÕZne Á Ö»Â] ºËYÃ{€¯Y{Ä»ZÀ‡ZÀ‹ÁÖ°Ìf¿ƒ Y|]Y¥|ÅZ]d¯€‹¾ËYÄ°ÀËYÄ]Z‹YZ]ÕÁ Ä]ÖÅZ´ŒËZ»M|Ë|mÕZʼnÁՁZ‡ÄÀÌÆ]Á {DNAÕY½YÕ{€]ÖÀf^»ÕZʼnÁÄËÁ ,d‡YÃ|‹†Ì‡ZeÖËÁY{ÁÖËY~£{Y»ÁÂu Z°¼ÅÃZ´ŒËZ»M¾Ì·ÁYµZ‡{{€¯ZƛY cӐv»ŽÌzŒeÄÀÌ»{ÁY{ÁY~£½Z»Z‡ {ÁºË{€¯ՁY|¿YÃYY®Ìf¿ƒÃ|‹ÕZ°f‡{ Ä]YÖËY~£cZ^¸¬eÃZ´ŒËZ»M¾Ì·ÁYµZu¾ÌŸ ½YÂeÖ» ºËYÃ{€¯ՁY|¿YÃYÕY½YÕ{ĸ̇Á ÃZ´ŒËZ»M½YÂÀŸÄ]ÖaZÌaµZ‡Á{֗d¨³ s·ÁÖ§€ »ÁY{ÁY~£½Z»Z‡Õ‡Y€e€] ºË{€¯d§ZË{Y½Z»Z‡¾ËYd̨̯ ¾ËY d¨³ dÌ·Z § ¾ËY Ĭ]Z‡ ÃZ]{ Ö¿Z^ ‹ Y~£½Z»Z‡d‡YÂy{Ä]µZ‡{‰Á l¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿YÕZ°¼ÅZ]ÁÁY{Á ½ŻZa‰ÁZ¯ÁZÀ§dˆËÃZ´ŒËZ»M{½Y€ËY ÕY{€] ÀÆ] Ä] µZ‡ { Á ՁY|¿Y ÃY ÁY~£½Z»Z‡Z]ÃZ´ŒËZ»M½MY†a |̇ {Y| eÁÄf‹Y{ÕZ°¼Å{Á|v»cÄ]ÁY{ d‡Y Ã{Y{ x‡Za Á Ã{€¯ ‚Ì·Z¿M Y ÖËZÅĿ¼¿ ÁY~£½Z»Z‡YYĿ¼¿{Á|uºÅY€ÌyY †aįÃ{€¯d§ZË{ÖnÀ‡Z^fŸYdÆmÁY{ ÁY~£½Z»Z‡Ö¼‡Ân»,º«Â¿¾ÌÌ eY µZu { {‹ Ö» d§ZË{ ÄÀÌ» ¾ËY { ÁY{ ½ZÌÀ]Š¿Y{cZ»|yY֌z]½YÂÀŸÄ]€“Zu d‡YÄf§€³ÄË|ÌËZeÃZ´ŒËZ»M |‹Z]Ö»YY{YZÌ¿{Á d̸]Z«Ã|‹ÃZ‹Y‚ÌÆne€“ZuµZu{{€¯tˀeÕÁ ,¹ÂÌÀ̻·M,¾ÅM¶»Z‹€ÀŸՀ̳ÁY|¿YÁÖËZ‡ZÀ‹ ,ÃÂÌm,d·Z^¯,¹€¯,¹ÂË{Z¿YÁ,ÕÁ,[€‡,¶°Ì¿,‚À´À» Ä ‡ÂeZ]ºÌfˆÅ{|{į,d‡YYY{Y†»Á®ÌÀ‡M Zŀf»YZa{Y| e,Ã|ÀËMÕZÆf‡YÂy{ Z‡Y€]ÁÃZ´ŒËZ»M |‹Z]Ö]ZˁYÁŠnÀ‡¶]Z«ՀfŒÌ]cY‚¸§Á ÖËY€mY Ä»Z¿ ÃÂ̋ {Y{ Ä»Y{Y Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M †ÌW »Y €Ë|» Հ̴Ìa Z] ‚Ì¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M {ÁÄÌÆeՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌWÁÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a |̇ÃZ´Œ¿Y{ĈÌWcPÌÅ\ːeÄ]ÃZ»ÂˀƋ Ä]ÄÀÌÆ]cZ»|yÄWYY¶Ìƈe\^‡ÖËY€mYÄ»Z¿ÃÂ̋¾ËY ÕZÅd¯€‹,½ZËÂnŒ¿Y{,Ö¼¸ŸcPÌÅLZ”ŸY,½Y€´ŒÅÁ„a cZ»|yÖËY|»M{ÁžËZÀ€´Ë{¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ {{€³Ö»ÃZ´Œ¿Y{ÕY€]ÖÅZ´ŒËZ»M ¾Ë|ÀqYÕY{€]ÀÆ]ÁՁY|¿YÃY|Ë¿Ö¿Y€§Z]€f¯{ Ä] ÖeM ÕZÅÄf¨Å ֗ Y €´Ë{ ֐ze ÃZ´ŒËZ»M Ղ¯€»½Zf‡YžËZÀÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{,½Y€´ŒÅÁ„ağ¼n» {Y{‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M¶Ë}{ ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅ{Y|¿Zf‡Y~yY{€¯tˀe½ZËZa{ÕÁ Y|¼f »Ážm€»ÁZ°¼ÅÃZ´ŒËZ»MdÌ·Z §Ân»Á Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»MÕY‹–‡Âeįd‡YÖ§Y|ÅYĸ¼m ¾ËY{Հi»ÕZŹ|«½ÂÀ¯ZeÁ{‹Ö»µZ^¿{ÃZ´Œ¿Y{ Á֐zecZ»|yÄWYYÁd‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ây d ÀÁÄ »ZmÕY€]ÖÅZ´Œ¿Y{Ä »Zm–‡ÂeÕYÃÁZŒ» ÃZ´ŒËZ»Mğ¼n»ÕY€]€Ë~a½Z°»YÁ €f‡{{Ö§|Å |‹Z]Ö»‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»MՁY|¿YÃYYՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌW Á½Y€´ŒÅÁ„a,½ZÌÅZ´Œ¿Y{Ä]cZ»|yÄWYYdÆm{Y» {Y{€^yŒ¯ÁՂ¯€»½Zf‡YžËZÀ Ö¼¸ŸcPÌÅLZ”ŸYYÖ Ì‡Á¦Ì—ÁÃZ´Œ¿Y{¦¸fz» |‹Z]Ö»ÕY{€]ÀÆ]ÁÃ{Z¨f‡Y¶]Z«ÃZ´Œ¿Y{ [~mÃZ´f‡{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌW Ã|‹ÄÌÆeÄf§€ŒÌacY‚ÌÆneÀÌn¿¶Ì¼°e¥|ÅZ]Ö¼eY Z]žËZ»Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÃZ´f‡{€Ìœ¿ÃZ´Œ¿Y{{¾ÌŒÌa ÃZ´f‡{ Á SYKAM d¯€‹ Y HPLC ÓZ] ÖËYZ¯ cÕZÅև€]Ä]ÄmÂeZ]ÁICÊ¿ÂËʧY€³ÂeZ»Á€¯ ÄmÂe{»½Zf‡YÁ€Æ‹žËZÀZÌ¿Ây{Äf§€³ { cZ»|y ÄWYY d̸]Z« ‚ÌÆne ¾ËY {Á‚§Y d§€³ Y€« ,֘Ìv» dˆË ,ՁÁZŒ¯ ÕZÅĿ¼¿ ‚Ì·Z¿M Á և€] ‚Ì·Z¿MÁÖf À‚¯Y€»,ÖËY~£žËZÀ,Öf‹Y|Æ]ÕZÅŠËZa {Y{Y Á¹Â¼‡ |¿€]ÃZ´Œ¿Y{Ö¼eY[~mÃZ´f‡{d¨³Ö¿Y€§Z]€f¯{ Z] ÃY€¼Å ĸ ‹ Â¿ Y 240AAS µ|» Agilent ½Z‡M Հ]Z¯ Y ÕY{Ây€] ¾¼“ į d‡Y VGA žËZÀ{Z¼fŸY{»cY‚ÌÆneL‚m,ÕY‚§Y¹€¿–‡YÁ Ճ·ÂÀ°eÁÃ{Â]ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y{ZÌ¿{¦¸fz» –]YÁ Z] ´f¨³ { "Ö¿Y€§Z] ÖÀˆu ¶”¨·YÂ]Y" €f¯{ ÃZ´ŒËZ»M½Z¼fyZ‡sZff§YY†ad¨³ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ ÕZ«MÕZÅdËZ¼uZ]ÁµZ‡{ÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»MÕY‹ÁÃZ´Œ¿Y{d‡ZËZ^Z“|̼u€f¯{ ÕZÅÃZ´ŒËZ»M֐zecY‚ÌÆnežÌ¼ne,ÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ÁՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M½Z¼fyZ‡¶v»{ÃZ´Œ¿Y{¦¸fz» ¾ËY{ÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃZ´ŒËZ»M¶Ì¼°eÁ‚ÌÆne,‚¯€¼e d§€³Y€«Z¯Âf‡{{,½Z¼fyZ‡ YÕY{€]ÀÆ]ÁՁY|¿YÃY,Zf‡Y¾ËY{{€¯tˀeÕÁ ÕZÅՀ̴ÌaZ],Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M{{Y»‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»M ÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a»Y€Ë|»ÖuÂf§|¼v»Ö¸Ÿ€f¯{ Z“{¼v» €f¯{ Á Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M †ÌW ,ÃZ´Œ¿Y{ ,½Y€¼Ÿև|ÀÆ»Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÕ{ÂÅZ‹ Ä°^‹ cYZ^fŸY Z] Á ÃZ´Œ¿Y{ ĈÌW cPÌÅ dËZ¼u c,¦fŸcYÁZŸZ‹½Y€ËYÖ¼¸ŸÕZÅÃZ´ŒËZ»M Ö¼eY[~mÃZ´f‡{ՁY|¿YÃYÁ\¿,|ˀyZ]Ád§€³ ˜]Y{ÂydÌ·Z §µZË{Z̸̻dˆÌ]€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ] ¾ËYÖ¸yY{‚ÌÆneÁÕ|À]°‡¾ÌÀr¼Å {€¯Z£MÖ¼‡ ½Z¼fyZ‡{€¬fˆ»ÕZÅÃZ´ŒËZ»M€ËZ‡ÁÃZ´ŒËZ»M ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅ{Y|¿Zf‡Y€]ª^˜À»Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M YµZË{Z̸̻ZÆq€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]ÖÀ¼ËYµÂYÁ Z]Ö³„ËÁ |‹¹Zn¿YֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡YcYZ^fŸY¶v» ÕZÅÃÁ€³ÁZÅÃ|°Œ¿Y{–‡Âeįd‡Y½MÃZ´ŒËZ»M¾ËY ‫ٶ‬£ME‘£]‫ٶ‬ |‹sZff§YÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{{¾Ì·Â¸ »‰Á֌ÅÁ„a‚¯€» ÕÁ€ˆy|¼v»ÁÃZ´Œ¿Y{†ÌW,ÕY|Ì«Հ̐¿€f¯{ |‹LZ”»YÄf̼¯¾ËY†ÌW,Z§Á ֋Â»MÕZŁZÌ¿Z]–^e€»Ö¼¸ŸÕZÅÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe ®Ìb¼·YZaŠ^ÀmÄ ‡Âe{€°ËÁZ]¾Ì§€—֌ÅÁ„aÁ ÕZ°¼Å-Ö°Ìb¼·YZaÕZʼnÁÖ¿Z»€Æ«| ]LZ¬eYÁ ,֋Â»McZ¿Z°»YÁZÅḑ€›Y¾Ì§€—Õ|À»ÀÆ]dÆm ÕZÅ®¿Z],ÉYÄ¿Zz]Zf¯,ÊÅZ³Z¯,ÊÅZ´ŒËZ»M,ʌÅÁ„a -€´Ë|°Ëְ˂̧ÕZ”§Áʸ¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eY,ÖeZŸÔ—Y ÈÀÌ»{֌ÅÁ„a‚¯€»­€fŒ»ՁY|¿YÃY{ÕZ°¼Å ÉY‚³€] { ÕZ°¼Å ¾ÌÀr¼Å Á ¾Ì·Â¸ » ‰Á dËÂv»Z]Ö¼¸ŸÉZņ¿Y€¨À¯ÁZÅZÀ̼‡,ZÅŠËZ¼Å d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÂ“»-ÃZ´f‡{ ÕZʼnÁ Ö¿Z»€Æ« | ] ÕZ¬eY Á ®Ìb¼·YZa Š^Àm Z] –^e€» Ö¼¸Ÿ ÕZÅÃÁ€³Z¯ ¶Ì°Œe ÕY€] ÕZ°¼Å |ÀfˆÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY¥Y|ÅYYÖ°Ìb¼·YZa Ä ‡Âe{€°ËÁZ]¾Ì§€—֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÕZŁZÌ¿ ¾Ì·Â¸ » Á ½YZ^¿Zm ÕZʼnÁ Z] –^e€» ÕZÅdÌ·Z § Ö¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„aZ]Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕZʼnÁ { ֋Á ÕZÅ{€°¸¼Ÿ Á d»Ô‡ LZ¬eY Á ÉZ°¼Å ÕZf‡Y { ¾ÌÀr¼Å ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÕY€]ÕZ°¼Å-¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÖ¿Z»€Æ«ÁÖ¿Z´¼Å cÔ°Œ»ž§Á€fŒÌ]Äq€Åʼ¸ŸÄ ‡ÂeÉY€]­€fŒ» ,֋Â»M cZ¿Z°»Y Á ZÅḑ€› Y ¾Ì§€— Õ|À»ÀÆ] Œ¯‰ÁÁÖ¿|]dÌ]€eÄ »ZmÂv»ZÌ¿ÕZÅŠ·ZqÁ ÕZÅ®¿Z],ÉYÄ¿Zz]Zf¯,ÊÅZ³Z¯,ÊÅZ´ŒËZ»M,ʌÅÁ„a {€¯|¬ À»Ä»Z¿ºÅZ¨eÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„aZ] Á€´Ë|°Ëְ˂̧ÕZ”§Áʸ¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eY,ÖeZŸÔ—Y ,ZÅÕ|À¼¿YÂe Y ɀ̳ÀÆ] ¥|Å Z] ,©Â§ Ä»Z¿ºÅZ¨e ֌ÅÁ„a‚¯€»­€fŒ»ՁY|¿YÃY{ÕZ°¼Å¾ÌÀr¼Å ,ÖËY€mY,Ö´Àŀ§,ʌÅÁ„a ʋÂ»M,ʼ¸ŸÕZÅḑ€› ¾ËY¥Y|ÅYY¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÕZʼnÁÄÀÌ»{ ֋Á¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{ÁÃZ´ŒÅÁ„aÖÅZ§ÁÕYÃÁZŒ» |ÀfˆÅÄ»Z¿ºÅZ¨e ÕZf‡Y { į ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ Öf‡|Àe Á –^e€»¾Ì¿Y«[ÂqZqÁ¥€—Á{Ö¿Z»Z‡ÕZÅdË»P» ®Ìb¼·YYZaÄf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e Áʼ‡ÉZÅZÌ »Á–]Y“dËZŸ,½Z»Z‡Á{€ÅZ] ­€fŒ»ÉZ°¼Å¥|ÅZ]®Ìb¼·YYZaÄf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e Հ̐¿€f¯{–‡ÂeŒ¯Ö·ZŸ‰Â»M¹Zœ¿[» Ê°Ìb¼·YYZa ½YZ°‹Á cÔ°Œ» Á ž¿Y» ž§ ÉY€] †ÌW ,Ã{Y ¦Ë€‹ €f¯{ Á ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ,ÕY|Ì« –‡Âe ÁÂu ¾ËY { €fŒÌ] Äq €Å ʼ¸Ÿ Ä ‡Âe Á |‹LZ”»YÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a Հ̳Z¯Ä] ¥|ÅZ] "¾Ì·Â¸ » ‰Á ֌ÅÁ„a ‚¯€»" Á Ö¸» ,ÕYĬ˜À» t˜‡ { ֋Á ¹Â¸Ÿ ÕÄ ‡Âe Á d»Ô‡ÁÖ¿Z»€Æ«‰ÁÖ¸¯ĘÌuÁ{Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ã|°Œ¿Y{ÃZ¼‹½Z¼fyZ‡{€Æ»,¾Ì·Â¸ » sZff§YÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Öf‡|ÀeÁ֋Á¹Â¸Ÿ |‹ -ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Á Ö¸» ֌ÅÁ„a ÕZÅs€— ÕY€mY Á ÄWYY ,ÖuY€— ‰ÁcÔ°Œ»ÁZÅŠ·Zq¶uÕZf‡Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì] Z]\‡ZÀf»{ZÀf‡Y¶]Z«Ö¼¸ŸÕZÅYÂfv»|Ì·Âe-¾Ì·Â¸ » ÕZÅÃ{Y{ÕZuY-¾Ì·Â¸ »‰ÁÖ¸¼Ÿ ʼ¸ŸÉZŁZÌ¿ dÆmŒ¯¾Ì·Â¸ »‰ÁÖ¸ §dÌ “ÁÄ]•Â]€» ÕZÅÕ|À»ZÌ¿ €] ÖÀf^» ÖeZŸÔ—Y ÕZÅ®¿Z] ÄÌÆe Á ZÅ{ZÆ¿ ,ZŽZ»Z‡ Õ|À»ÀÆ] ¶Ìƈe -ÁÂu ¾ËY €ËZ‡Á‚¯€»֌ÅÁ„a Ö¼¸ŸcZ¿Z°»YYÊËY€mY‚¯Y€» Y֌ÅÁ„a ʼ¸ŸÕZÅÄf§Z˵Z¬f¿Y-ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅŠz] ‚¯Y€»€ËZ‡Á‚¯€»{Ã|‹Y€mYÕZÅs€—ÁZÅŠÅÁ„a Õ|À»ÀÆ]œÀ»Ä]ÁÄ »Zmt˜‡Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸» YŒ¯Öf‹Y|Æ]Á֋ÁY~³d‡ŻÕZÅÃZ´f‡{ d‡Y‚¯€»¾ËY†Ì‡Ze¥Y|ÅY ÁՁZ‡|À¼¿YÂe,֋Â»M,֌ÅÁ„a{€°ËÁZ]‚¯€»¾ËY ,ևZÀ‹½YÁÁZf§,Ճ·Â˂̧ÕZÅÄÀÌ»{dÌ·Z § ÖuԏYcZ¯€uÁ֋ÁևZÀ‹\̇MÁ®Ì¿Z°»ÂÌ] {Y{€aÖ»dÌ·Z §Ä] ¾Ì]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eć,‚¯€»¾ËYsZff§YYŠÌa ½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§ÁÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ ¹Â¸ŸÁÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a,֋Á¹Â¸ŸÁ¾Ì·Â¸ »Á |̇LZ”»YÄ]®Ìb¼·YZaÄf̼¯Á֋Á ½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§Äf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e ¾Ì·Â¸ »Á Á ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì] ÕZ°¼Å Ä»Z¿ºÅZ¨e ֋Á¹Â¸ŸÁ¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§ €f¯{ÁÃZ´Œ¿Y{†ÌW,ÕY|Ì«Հ̐¿€f¯{LZ”»YÄ] { Ä»Z¿ºÅZ¨e ¾ËY |̇ ½Â̇Y|§ †ÌW ½Z̬^‡Y cÔ°Œ»Áž¿Y»ž§ÉY€]­€fŒ»ÉZ°¼ÅÕZf‡Y ʼ¸ŸÄ ‡ÂeÁŒ¯½Ó¸ »Á½YZ^¿ZmʋÁÄ »Zm |‹|¬ À»ÁÂu¾ËY{€fŒÌ]Äq€Å ,ʋÂ»MÕZÅḑ€›ÁcZ¿Z°»Yµ{Z^eÁ¾Ì»Pe,ÉZ°¼Å ÉZÅÄÀÌ»{ÕYÃÁZŒ»ÁÊËY€mY,Ê´Àŀ§,ʌÅÁ„a Á{€Å–]Y“dËZŸZ]¾Ì·Â¸ »ÕZʼnÁZ]–^e€» صفحه 63 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫”’ٶ‬Mš~P•@‫ٶ‬ æG§+¢A”#›"+D“§E?JME# d§€³Y€«‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ÃZ´ËZm{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÂ“»{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ €]Õ|À]Ä^e¾ËY{€¯tˀe¾Ë|·Y| ‡×Y¦Ì‡€f¯{ և|ÀÆ»¹Â¸Ÿ¦¸fz»ÕZÅÄyZ‹Ä]¾Ë|·Y| ‡€f¯{ ½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ZÌ »\·Z«{ŽyZ‹ Z‡Y ,և|ÀÆ» ¹Â¸Ÿ ,ֻ¼Ÿ և|ÀÆ» {Á‚§Y Á {€¯ ÃZ‹Y ½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{ ,Z”§YÂÅÁ®Ì¿Z°»և|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·YÁ©€]և|ÀÆ» Z]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{ Â“»ğ¼n»€Ëּ̋և|ÀÆ»Á½Y€¼Ÿև|ÀÆ» d‡YÃ|‹¹Zn¿Y|{ ½ÁZ]d À ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{‚Ì¿Äf‹~³µZ‡Ád‡Yև|ÀÆ»¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{{Á‚§Y½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » d‹Y{”uÃZ´ËZm¾Ì¼Å{ ÃZ´ËZm{µZ‡{‚¼ËZeÖ¸¯Õ|À]Ä^e{½ZÀ¼‡ {Y{Y€«Ze {Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » Ã|‹¹ÔŸYÖËZÅ|À]Ä^e{ÃZ´Œ¿Y{¾ËY-d‡YÖÀf¨³ ¾ËYÄ]ZÌ¿{€‡Y€‡Y|Ë|mÃZ´Œ¿Y{,µZ‡ ª§Â»µZ‡{‚¼ËZeÖËŻMÁ½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Y‚Ů˞¼m{և|ÀÆ»Â“»{į|Àf‹Y{d¯€‹ Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{d‹Y{ZƛY|¿|‹ħZ“YÕ|À]Ä^e |Å{ZfyY{ÂyÄ]YZeÃZ´ËZmd‡YÃ|‹ ºÌfˆÅ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{Á Õ|À]Ä^e¾ËY{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmYÄ^e‚WZu ½ZÆmÖ¼¸ŸcÔn»¾Ë€e€^f »YÖ°Ë{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÄ·Z¬»_Zq ÖeY€u dˀË|» ÕZÅŠ·Zq Á d§€ŒÌa" ½YÂÀŸ Z] ¶»Z‹ÖËZ̼̋Á€f°·YՃ€¿YÀÌy}Á¶Ë|^eÕZÅÕÁM¾§ Õĸn»{"ZŽZy€]YÁZÅ‚Ì·Á€f°·Y,Öfy‡ÕZŶÌa ¾Ë€e½YÂmYÖ°Ë–‡ÂeQ1̯֨ÕÄ^eÕYY{€^f » ¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ†Ë{€aÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY ÕZÅŒ¯YÖ¿Y€´ŒÅÁ„aÕZ°¼ÅZ],½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ €Ë®ÀÌ·YÃ|ÅZŒ»Z]ÕÁ€»ÕÄ·Z¬»¾ËYÄ]և€f‡{ d‡YÃ|‹€ŒfÀ»cYZ»YÁÀ¯,|W‡,½Zfˆ¸´¿Y,¾Ìq d‡Y€Ë~a½Z°»Y €f¯{ d‹Y{ ZƛY ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ½ÁZ » https://www.sciencedirect.com/science/ Ã|‹ ª§Â» Äf‹~³ µZ‡ { ¾ÌÀr¼Å Õ|̋ ½Z»Z‡ article/pii/S0360128521000642 €e€]|{®Ë{ZÀf‡Y€a½Y€´ŒÅÁ„ad‡€Æ§{d‡Y {€Ì³Y€«WOSÁESIÃZ´ËZaÁ{Yk€zfˆ»½ZÆm ևZÀ‹Z¯ž˜¬»Õ|̋½Z»Z‡€f¯{d‡Y€¯}½ZËZ‹ Z]®Ì¿Z°»ʇ|ÀÆ»|‹YʇZÀ‹Z¯Á®Ì¿Z°»ʇ|ÀÆ» ÁÕZŵZ‡{Y{ÂyɃ€¿Y¶Ë|^eŠËY€³ d‡YÃ{€¯d§ZË{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Y Y Ö°Ë { ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ”Ÿ Ä·Z¬» ‰Y‚³Ä] |‹€ŒfÀ»½ZÆmÖ¼¸ŸcÔn»¾Ë€e€^f » ÉÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ »,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ʻ¼Ÿ–]YÁ ½Z»Z‡ €f¯{ d¨³ €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ†Ë{€aZË{Zf‡YÕ|̋ Ä]ª§Â»ZÅŒ¯€ËZ‡YÖ¿Y€´ŒÅÁ„aÃY€¼ÅÄ]ÃZ´Œ¿Y{ Progress in Energy€^f »ÄˀŒ¿{Ä·Z¬»_Zq €ÌiPe \ˀ“ Z] and Combustion Science |¿|‹ |À¼‹YÕÁ€»Ä·Z¬»¾ËYd‹Y{½YÂÀŸ¾Ë|·Y| ‡€f¯{ |¿{Y{½ZËZa{ÂyZ¯Ä]d̬§Â»Z]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ZˆaÃÁ{¾Ì¬¬v»¾Ìfˆz¿ ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ZˆaÄf̼¯†ÌW |ËZ¼¿ºÅY€§ ½{Â] ‚Ì»Md̬§Â» c { d‹Y{ ½YÂÀŸ ¾ÌÀr¼Å ÁÃÁ€³,½Z]‚Ì»{Zf‡Yd¬§Y»Á֓Z¬f»ÕZÅdÌ·Z § €´Ë{µZ‡®ËÕY€]ÃÁ{¾ËY|Ë|¼eėÂ]€»Ã|°Œ¿Y{ {Â]|ÅYÂy€Ë~a½Z°»Y ½ZŒ¿ €—Zy Ä»Y{Y { Õ|¿ Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ÕZÅḑ€›‰€fˆ³¥|ÅZ]Հf¯{ZˆaÃÁ{|¿{€¯ Հfˆ]½{ÁMºÅY€§¾ÌÀr¼ÅÁÃZ´Œ¿Y{{ÖeZ¬Ì¬ve ¶ËZ¼eįŒ¯YkZyÁ¶yY{½Z̓Z¬f»ÕY€]\‡ZÀ» Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ÕZ”ŸY €œ¿ €Ë ŠÅÁ„a ¹Zn¿Y Ä] |¿Y{ Ö¼¸Ÿ Õ|À¼¿YÂe Á ÄfyY{€a ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Äfˆm€] d‡Y€¯}½ZËZ‹ d‡YÃ|‹µZ §,|ÀŒz]Z¬eYY{Ây |ÌeZ‡YÖ¿Z]‚Ì»Ä]Հf¯{Zˆaª¬v»€“ZuµZu{ |À‹Z]Ö»ÃÁ{¾ËY֗µÂ¤Œ»ÃZ´Œ¿Y{¾ËY|À¼‹Y |¿YÄfˆ¿YÂe®ÀeÖ]ZˁZ]Ä·Pˆ»¶u{¾Ë¿ÕZÅ{€°ËÁ µÂ—{Ö¿ZŒy{lËZf¿Ä]½Z]‚Ì»|ÌeZ‡YÖËZ¼ÀÅYZ] |À]ZËd‡{Հf¯{ZˆaÃÁ{ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY d‹Y{ ½YÂÀŸ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ÕY€] {Âm» ÕZŶ̈¿Zfa Y Ã{Z¨f‡Y œÀ»Ä] ½ZÌ» Y Âv»Z“Z¬e Á Y{dË·ÁY ÕZÅÃÁ€a ¹Zn¿Y d‡YÂy{և€]Y†aՀf¯{ž˜¬»½Ô̐vf·Y¡Z§ ª¬v» {Âm» cY€¬» Á ¾Ì¿Y« Z] ª]Z˜» ½Z̓Z¬f» |À¯Ö»[~mՀf¯{Zˆa ª¬v» [~m d‹Y{ ZƛY Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ¾ËYÁ{Y{Ä»Y{YÃZ´Œ¿Y{¾ËY{½ZÀr¼ÅՀf¯{Zˆa ®Ëc|»Ä]|À¼¿YÂeÁÂ̴¿YZ]½Z¿YÂm½ZÌ»YÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì¬¬v» ŠÅÁ„a Á ªÌ¬ve ÄÀÌ» {Y{ Ö³{Z»M µZ‡ ÃÁ{¾ËYÖËY€mYÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋Z]ª]Z˜»YՀf¯{Zˆa ÃÁ{ ‚Ì»Md̬§Â» ¹Z¼eY Y ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ‰Y‚³Ä] {Y{€^yÃZ´Œ¿Y{¾ËY{Հf¯{Zˆa¾Ì¬¬v» Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ֻ¼Ÿ –]YÁ |¼v» €f¯{ d‹Y{ ZƛY €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] Õ|¿ Z¼Ì¿€f¯{½Z]‚Ì»{Zf‡YÖf‡€a€‡dveµ{‚ËՀ¼« Öf‡€a€‡dve{€§ÖÀÌ»YÀŁ€f¯{º¿ZyÁÕ|n»Y ŠÅÁ„aµZ‡®Ë֗Y†aÖ¯Z¨¯ÖËZ]Z]½Z»Z‡€f¯{ {Y{Ây̯֨ÕZÅ{ÁZf‡{|¿YÃ|‹ª§Â»ªÌ¬veÁ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW |ÀËZ¼¿ €ŒfÀ» Ö¼¸Ÿ €^f » cÔn» {ŠÅÁ„aZ]µ{‚ËՀ¼«€f¯{{€¯ħZ“Y½ZÀ¼‡ |“ÕZÅȬ¿ÖuY€—½YÂÀŸZ]ÖeZ¬Ì¬veÃÁ€aÂ“» Z]c|«ºfˆÌ‡ÕÁM[ZeÁdÌÀ»YÕZ¬eYÕY€]Äi{Zu ÀŁ€f¯{º¿ZyÁՁZ‡Y|mÕZÅՄeY€f‡Y€]‚¯€¼e Ä ‡ÂeÂ“»{Äf§€³cªÌ¬veZ]{€§ÖÀÌ»Y {‹Ö»{ZnËY¹Â¸ŸcYÁt˜‡{|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄf‹ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ–‡Âed»Ô‡ ՁY|¿YÃY½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{µZ‡{ ¶§€‡Á{€°ËÁZ]և{Ä»Z¿€]¾ËYZ»Y,d‡YÃ|‹ Ö¿YÁ ÖfˆË Õ´·Y ª^— ž»Zm Á cÁZ¨f» ֋Â»M ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]֟Z¼fmY d‡YÃ|‹¾ËÁ|eÕÁZÀ§ |‹Y ևZÀ‹Z¯ ÃÁ{ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ½ZÌÀÌ»YÁ €f¯{ ÖÅZ´Œ¿Y{ָ̐vež˜¬»¾Ë€e¾ÌËZad»Ô‡ևZÀŒ¿YÁ ¾ËYd¨³d‡Y֐zeÄf‹¾ËY{­|»ÕZ˜ŸY{ ¾Ë€eÕ{€]Z¯Á¾Ë€e[Y~mYְ˽ÂÀ¯YºÅÄf‹ d‡YZÌ¿{€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{ևZÀŒ¿YÁÕZÅŽze ևZÀ‹Z¯ ÃÁ{ ¹ÁY|e Á ՁY|¿YÃY - {‹ Ö» ÁM {ZË YZÌ¿{€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁ|‹Y ÕY|˸§ÃZ´Œ¿Y{,½|·YÁÃZ´Œ¿Y{,€fˆrÀ»ÃZ´Œ¿Y{ĸ¼m |À¸¯ÁYÃZ´Œ¿Y{,¹ZÆ´ÀÌeZ¿ÃZ´Œ¿Y{,Ö¿|̇ÃZ´Œ¿Y{,Ö]€£ t˜‡{֐zeŠËY€³¾ËY‰€fˆ³YÖËZÅĿ¼¿ |ÀfˆÅ½ZÆm{|‹YևZÀ‹Z¯ Y½Y€ËY{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄf‹|‹YևZÀ‹Z¯ dyZ‡Ö»ÕÁ€“ Õ{ZÆÀŒÌaÄ»Z¿€],cÁ€“¾ËY€]ZÀ]d‹Y{ZƛYÕÁ ÃZ´Œ¿Y{֋Â»Md¿ÁZ »–‡ÂeµZ‡{ÃÁ{¾ËY Ö·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]Á‰€fˆ³ÕY‹Ä]½ZÀ¼‡ |‹ÄWYY¦fŸcYÁ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ָ̼°e cÔ̐ve Á ֋Â»M ½ÁZ » ևZÀ‹½YÁ|‹YևZÀ‹Z¯ÃÁ{Äq€³Y{€¯tˀe ½YÁÄf‹{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Õ{ZÆÀŒÌaև{Ä»Z¿€] Ĉ¸m{Äf‡ÂÌaZ¿|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»d»Ô‡ևZÀ‹ ¾ËYÁ\ːeÖ·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]Á‰€fˆ³ÕY‹ {‹Ö»ħZ“Y¹Â¸ŸcYÁ֋Â»MÕZÅÄf‹Ä]Äf‹ ֋Â»M½ÁZ »-½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €^y¾ËY¹ÔŸYZ]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ָ̼°ecÔ̐veÁ cZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁdËZ‡{և{Ä»Z¿€]¾ËYd¨³ d‡YÄf§€³Y€«‚Ì¿ÕÁZÀ§Á d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌÀÌ»YÁ{Z‹€§€f¯{ {Ö°‹‚aÁևZÀ‹½YÁYÕYÄf‹¾Ì]ŠËY€³®Ë ÕZ¼Ì] Á d»Ô‡ Ä] ֟Z¼fmY Ö¿YÁ ÖfˆË {€°ËÁ d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÕYÄf‹¾Ì]d̏Zy{Á‚§Yd‡Y d»Ô‡ ÕZ¬eY ÕY€] Zˆu Äf‹ ¾ËY Ðy ‚Ì¿ Á ÕZ¼Ì]{ÖfyZÀŒ¿YÁcÔyY|»ÁՀ̴ŒÌa,Ö¿Z¼ˆm {֋Â»MÄ]ZŒ»ÕZÅÃÁ{{ÂmÁ,¾»‚»Á{ZuÕZÅ Äf‹¾ËYÄ]ZÌ¿Ö§€—YÁ½ZÆm€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃÁ{†Ì‡Pe,Œ¯¶yY{{|‹YևZÀ‹Z¯t˜‡{ š~P•@£Œe(¦¡—Xe¢Dz¡ ›‘•“¦«¢E~•F#–“§–A+D@’”M ’E§“*# Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{ Á¾ËÁ|e{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{½Y€¼Ÿև|ÀÆ» cY€¬»hv^»Á½Y€ËY¾f]Ä»Z¿¾ÌWMՀ´¿Z] –]YÁ‰Y‚³Ä]{€¯ÕZ°¼Å,½Z¼fyZ‡Ö¸» Ä]įÄ»Z¿¾ÌWM¾ËY{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ {Zf‡Y¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{,Ã|‹€ŒfÀ»Ö³Ze {ÖÀ§Äf̼¯”Ÿ½YÂÀŸÄ]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ d‡YÄf‹Y{ÕZ°¼Å½MՀ´¿Z]Á¾ËÁ|e €œ¿|Ë|ne½Y€ËY¾f]Ä»Z¿¾ÌWM{Z¨»ÕY€mY Y€« ļŠÕY€] µZ‡ ÕY|f]Y Y ¹Á{ cÄ]ÄËÁֻ¼ŸÃÂmÁ¶v»YįÖËZÅ{Y{ |¿Â‹Ö»|¬ À»֏yÁֻ¼Ÿd¯ZŒ» d‡YÖ»Y‚·Y |ÌeZ‡YY¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{-{‹Ö»ÁM{ZË Zf¼» {Zf‡Y ZÆÀe Á ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Äfˆm€] Ĭ]Z‡µZ‡YŠÌ],įd‡Y½ZÀ¼‡½Zf‡Y d‡YY{YÖ·ZŸ‰Â»M{†Ë|e Հf¯{ Äfy»MŠ¿Y{ Y ŠÌ] ÕYY{ ÕÁ |‹YևZÀ‹Z¯Äfy»MŠ¿Y{ZÅÃ{Á,֐ze Â¼n»{Ád‡YÕ{Zf‡YÄ^e€»Ä]LZ¬eYY†a YŠÌ],̷֨Pe[Zf¯YŠÌ]ÕYY{ ¾Ì]s€—¾Ë|ÀqÁ֌ÅÁ„aÖ¼¸ŸÁISIÄ·Z¬» d‡YY€fyYd^iÁÖ¸»ÁÖ¸¸¼·Y ¢—2P•@@–A;£Œ¦T:*fDm ’”Mš~P•@FrEeD—P{ ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Y€ËY€Ì£ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃY{Y †ÌW ÕÂnŒ¿Y{ ָ̐vf·Y ¡Z§ Y ½ZÀ¼‡ ևZÀ‹Z¯ ž˜¬» { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ½Z][€Ÿ {Y{€^yÄf‹~³ָ̐veµZˆ¼Ì¿{|‹Y €f¯{-½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ã|̇¿€^¯YÖ¸Ÿ Հ´‹{€³Ã|°Œ¿Y{{½ZËÂnŒ¿Y{¾ËYY€¨¿ Äf‹{€¨¿®Ë,cZ̓ZËÄf‹{€¨¿Á{, cZÌ]{YÁ½Z]Äf‹{€¨¿Á{,Ö¿|]dÌ]€e ć,½Y€¼Ÿև|ÀÆ»Äf‹{€¨¿®Ë,Ö]€Ÿ ½Z]Äf‹{€¨¿®ËÁ®Ë‚̧Äf‹{€¨¿ YZ§{Z]į|¿{Â]¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»ֈ̸´¿Y | ¿|‹¶Ìvf·Y¡Z§{ÂyÄ»Z¿½ZËZa  ½ÂÀ¯Y ºÅ {Á‚§Y Ã|̇¿ €f¯{ Y €´Ë{ |‹Y ևZÀ‹Z¯ ž˜¬» ÕÂnŒ¿Y{ ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{ġÁ©Y€ŸÕZÅŒ¯ į|ÀfˆÅ¶ÌveµZu{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{ ¡Z§{ÂyÄ»Z¿½ZËZaYZ§{Z]ÁŠÌa¹€e{ |‹|ÀÅYÂy¶Ìvf·Y ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Y€ËY€Ì£ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃY{Y †ÌW ½ZËÂnŒ¿Y{ €] ÃÁԟ d‹Y{ ZƛY ½ZÀ¼‡ Œ¯YÂnŒ¿Y{Á{,|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬» ž˜¬» { ½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» Äf‹ { ġ |ÀÀ¯Ö»¶Ìve½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{Հf¯{ {Á|u ½ÂÀ¯Y ºÅ - Ã|̇¿ €f¯{ Äf¨³ Ä] ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{Ö¿Y€ËY€Ì£ÕÂnŒ¿Y{ |ÀfˆÅ¶ÌveÄ]µÂ¤Œ» ևZ§½Z]‰Â»MœÀ»Ä]-{‹Ö»ÁM{ZË Äfˆ¿YÂe½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{½Z¿Z]ևZ§€Ì£Ä] ‚¯€»dÌ·Z §Ân»Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՀ̴ÌaZ] YÖ¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{Ä]ևZ§½Z]‰Â»M |ËZ¼¿d§ZË{‚Ì¿ ‚¯€»,½ZÀ¼‡½Zf‡Y{½ÂÀ¯Ze-d‡YÖÀf¨³ µZ §½Z¿Z]ևZ§€Ì£Ä]ևZ§½Z]‰Â»M dˆËZ]Ö»֓Z¬f»ÖmZy½ZËÂnŒ¿Y{ÁÃ{Â^¿ €´Ë{ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]ÃÁ{¾ËY½|¿Y~³ÕY€] |¿{€¯Ö»Ä mY€»ZÆ¿Zf‡Y صفحه 64 ‫ٶ‬£Œ¦#@Dst:‘š~P•@ ‫ٶ‬ A P‘£M–@Emš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬ ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# |‹Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ÖÀ̈u¾Ì ]YÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY 棐Œe(¦¡ŽGeD@A§A3›¦ M S¦T>+# š~P•@F'–D›§@:+)§;’G¦‘ )QCD‚@DG¡ FE‘F£Œ¦#@Dst:‘ Ö¸¸¼·Y¾Ì] Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ †ÌW ŽÌze Z] d¨³ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ½Y‚Ì» ,Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ¹Y‚ŸY { |Ë|m Ä̼Ƈ Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{YZaÁYÄË{ZveYdËZ¼u d‹~³Ó{Y‚Ł€»Y |¼v»€f¯{,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ª^—{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ºÌÅY€]YµMÖ¬e Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ €°» ÕZÅ Հ̴Ìa d¿€³ Ây { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á ÕY€]ḑ€›|Ë|mÄ̼Ƈ,ZaÁYÄË{ZveY dÆmḑ€›®ËÁÖ¼¸ŸcZÌŽYZ°¼Å¹Y‚ŸY ÃZ´Œ¿Y{ Ä] Y{Z¿Y€³ ÃZ´Œ¿Y{ |ÌeZ‡Y Y cŸ{ d§ZˍZfyYÖ¸Ì]{Yª¬v» µ{Z^eYĸu€»¾ËY½|‹ÖËY€mYZ]{Á‚§YÕÁ Ä] Äf§ZË ZfyY d¿€³ ½Y‚Ì» ,Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ó{ Y‚Å €» Y Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ d‹~³|ÅYÂy ½{€¯ÖeZ̸¼ŸdÆm{€¯tˀeºÌÅY€]YµM Y †a Äf‹~³ cZ §{ |À¿Z¼Å ,©Â§ Â“» ,ZÅÃ|°Œ¿Y{ ªË€— Y ZŁZÌ¿ ¹ÔŸY d§ZË{ Ö§€ » ÃZ´Œ¿Y{ ֌ÅÁ„a ÕY‹ Ä] ½YZ°¼Å ŠÌ]d‡YÂy{½Y‚Ì»įÖe{Á|¿Â‹Ö» ֌ÅÁ„aZÌf»YÄ]ÄmÂeZ]|‹Z]ḑ€›|uY ¹Zn¿Y ֌ÅÁ„a ÕY‹ { Հ̳ºÌ¼e {Y€§Y |‹|ÅYÂy Ö¸¸¼·Y¾Ì] Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ †ÌW ÖËZÆ¿xËZe{€¯ħZ“YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸ŸÕZÆËZ°¼ÅÃÁ€³{ZŁZÌ¿¹ÔŸYd§ZË{ {Â]|ÅYÂyÃZ»€Æ»½ZËZaÖ¸¸¼·Y¾Ì]Á [Ô¬¿YZe|¿{€¯Zj¿Y{ÂyÕZŽZmÁÄf¨³®Ì^·¹Z»Y ¹Z»Y€Ìˆ»{€¯tˀe,|¿Y{Ä´¿Ã|¿Y¹Ô‡YÁֻԇY ½|̇ÕY€]€Ìˆ»¾Ë€e|À¼e{Z ‡Á¾Ë€fÆ]¾Ìˆu d‡YÖ¿Zˆ¿YµZ¼¯Ä] µZ‡{¾Ì ]YÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì·ÁYÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]ÖÀˆu ½ZËÁÂuÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{µZ^¬f‡Y¶Ì·{Ä]{€¯ZƛYÄf‹~³ ºË{€¯Y‚³€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÄ]YŠËZ¼Å¾ËYµZˆ»Y Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY†ÌW Z]"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" ,Ö]€Ÿ,ևZ§½Z]ZÆqÄ]ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Ä]ÃZ‹Y €]ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Z]{€¯tˀŒeֈ̸´¿YÁÁ{Y ºËY{Ö»€]¹Z³Y|ƌ·Y|̇€Ìˆ»{įºÌ·Z]Ö»{Ây ÁՀ¯Â¿ÕY€]ÁºË€¯Z‹Y|¿ÁY|yÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀˆu {€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,ºÌ·Z]Ö»{Ây€]Y|ƌ·Y|̇Ö»{Zy ŠËZ¼ÅÁÄ¿Zy€Ì]{¾Ë€e±‚]Ä]ŠËZ¼Å¾ËYÄ¿Zy€Ì]{ {‹µ|]¾Ì ]YhuZ^»{»{ ¦¸fz»ÕZÅÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YY€¨¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯ tˀŒe ,|Àf‹Y{ Ã|Ɵ €] Y ŠËZ¼Å ¾ËY ÕÁY{ ¹Ô‡YÁ{Â]|ÌuÂeÕÔfŸYY|ƌ·Y|̇¹ZÌa¾Ë€e±‚] d‡YÔ]€¯Ä «YÁÃ|¿ Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY†ÌW "ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" Á{€§ֻԇYÕZʼnYÁ¾Ë{YÕY|‡Za{€¯ħZ“Y ÕZʼnYYÃ{Y¿ZyļÅZ]|ËZ]Á|‡ZÀ‹Ö¼¿Ã{Y¿Zy {€¯Z§{ֻԇY ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Önˀ» ×Y †¼‹ €f¯{ ¹Ô‡ÓYdnu |ÀfˆÅ¾Ë{ºÆ§Y‚]Y¶¬¿Á¶¬Ÿº¸Ÿd¨³ºÅ¹Â¸ ·Y€«Z] dÌ]¶ÅYY½Z¼¼¸«ÁÀnÀud«Á€ÅZ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Y½Z¼¿Zm{Á,Ä¿Zy{ÁÕZm[M¶j»|ˆËÂÀ]Á|Ë´] {ÖeY€Ì̤e¹€mÓÄ »Zm{€¯tˀe,{Y{|ÅYÂyÔm cY€Ì̤eºˆÌ¿Z°»ÁÂ“»,‡Ád¼‡ºÆ»Z»Y{Y{{Ây ¾Ì ]YÁZƗYļWY|ËZ]cY€Ì̤e¾ËYŽyZ‹Ád‡Y |‹Z] ŠËZ¼Å ¾Ì·ÁY Ö¼¸Ÿ €Ì]{ Ö¼ÌÅY€]Y ֔e€» €f¯{ ÖÀ̈u ¾Ì ]Y" Ö¸» ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{ Á Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ã|°Œ¿Y{†ÌWÁ"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸ne d¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁcZÌ]{Y d‡YÖ¿Y€ËYY€§ÁÖËZ̧Y€¤mY€§ŠËZ¼Å¾ËY ž¼mZnÀËYYļÅ¾Ì ]YcZ¯€]ÁZiMÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{įºË€zf¨»Z»{€¯tˀŒe,d‡YÃ{€¯ ºÌfˆÅÕY|ÌÀ‹ÁÕZf‹Â¿ÁÂu{Z¼‹½Z]‚ָ̻Ì]{Y ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁYÖ¼¸Ÿ€Ì]{ Á Ö¿Z¼‡M ÕZʼnY ÃZ³Ö¸ne ÖÀ̈u ¾Ì ]Y" Ö¸» Ä°¸] |ÀfˆÌ¿ €Ì̤e µZ^¿{ cÓZ¬» {€¯ ħZ“Y "ՀŒ] |ÀfˆÅ€Ìˆ¨eµZ^¿{ ÁÕ|eZ]ÕMÖe`̸¯Yº‡Y€»¾ËY{{‹Ö»ÁM{ZË ÖËZ¼¿ÁZÌ¿Ö¿Z¬Å{º‹ZŹ€už§Y|»|ÌƋÖ§Y€³¾‹Â» Y‹ZŸ½Zeˆ¯ŠÌaÁ¾Ì»{ZyÁ€e€]cÓZ¬»YÁ |‹¶Ì¸ne¾Ì ]YÁ Y|Ƌ{€¯tˀe,|¿{Â]c€Ì]Z]Y|ƋÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÌƋՀ³ZjËYÁÕZ¯Y|§Z]Á|Àf‹~³{Ây½ZmY ֻԇY½Y€ËY{įºÌ·Z]Ö»½Z»{ÂyÄ]Z»Á€»YÁ|¿|‹ ºÌÀ¯Ö»Ö³|¿ {Հ^źœ »¹Z¬»‰Z¨‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ‡» ,¾Ë|f»½Z¿YÂmYÃ{Z¨f‡YֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ] Ä]{ÂmÁ¹Z¼eZ]|ËZ]{Á‚§Y,d‡YÖËÓÁÁ|À¼ŒË|¿Y,¶“Z§ ºÌÀ¯¶¼ŸÁÄmÂeՀ^źœ »¹Z¬»cZŒËZ»€§ †¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿,¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Հ°¨¼ÅZÅÄÀÌ»ļÅ{|ËZ]{€¯ZƛYֻԇYÕY‹ Á¹Zœ¿ÕY€]€fŒÌ]d»|y€°§Ä]Z°§Y[€“Z]ÁÃ{€¯ ºÌ‹Z]¹{€»ÁֻԇY[Ô¬¿Y d›Z¨uZ»d·Z‡¾Ë€eºÆ»Á€»YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡» Y|ƋÕZÅČË|¿YÁZ°§Y{€¯ZƛY,d‡YY|Ƌ½ÂyY ¹Z»Y€Ìˆ»Y|ƋÁd‡YY|ƌ·Y|̇€Ìˆ»YÄf§€³dXŒ¿ |¿{€¯d¯€u€Ìˆ»¾ËY{ÁÃ{€¯[Zzf¿YY¾Ìˆu µÂvf»Y½Zˆ¿YįºÌÅYÂyÖ»Ö¼·Z‡¹{MZ»{Á‚§YÕÁ Äf‹Y{ºÆ‡ZŽZˆ¿YÖ³|À·Z]Á|‹ÁČË|¿Y{Á|À¯ d»|y{,dˆÅįÖfÌ·ÂXˆ»€Å{|¿YÂf]Ze|‹Z] |‹Z]¹{€»ÁֻԇY[Ô¬¿Y ºÅ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Ö^Ì^u‚Ë‚Ÿ €f¯{ {֌ÅÁ„aÁÖ¼¸ŸŠËZ¼Å¶«Y|uÄ¿ÓZ‡d¨³ Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»t˜‡ ÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y"ŠËZ¼ÅZ»Y{‹Ö» d‡YՀ´Ë{†ÀmY"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡M ¹ZÌ«ÕY|Ƌ{ZËÁ¹Z¿¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¹Zn¿YÄ »Zm{½Â³Z¿Â³ÕZÅÃÂ̋Ä]¾Ìˆu¹Z»Y {€¯ZƛY,{Y{¾Ì»€‡¾ËYxËZe{ČËį{‹Ö» ¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«hv]Ä]֌ÅÁ„aÁÖ¼¸Ÿ¾fyY{€a d‡YՀŒ]ÕZŁZÌ¿YÕZ̈]Õ´z‡Za Ä]¾fyY{€aÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌW ¹{€»–‡ÂeÕ{| f»ÕZʼnÁÄ]Y|ƌ·Y|̇¹ZÌ«{Z ]Y ÕY‚³€]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,{‹Ö»¹Zn¿YÄ »Zm{ ZÅÄ»Z¿€]¾ËY¶¼°»½YÂÀŸÄ]֌ÅÁ„aÁÖ¼¸ŸÕZÅÄ»Z¿€] ¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«ÕZŽZ»MÁ¥Y|ÅY¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿{ |‹Z] cZn¿ÕY€]¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö^Ì^u ¥Y|ÅY¥Y€v¿YYՀ̳¸mÁ{Ây½Z»d·ZÆmY¹{€» { ֌ÅÁ„a Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅZ¯ {€¯ tˀe ,{Â] ¾Ë{ Z¯|Ë|m¶ˆ¿ÕY€]¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«¥Y|ÅY{» d‡YÕ|À¼‹Y ¾Ì·ÁY †ÌW ÖÀˆu ×Y|^Ÿ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ¾Ì ]Y" Ö¸» ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{ Á Ö¸¸¼·Y¾Ì] ŠËZ¼Å †ÌWÁ"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u ½Zf‡YÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿ {Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿µÂXˆ»Á¶Ì]{Y ÖÀ̼y¹Z»Y€Ì^ eÄ]d¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ dˆÌ¿c{ZƋY€f¼¯Y|Ƌ¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿Ã Ä]Y|ƌ·Y|̇½YZˁY€¨¿½YY‚ÅÁÁ€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Œ¯|ÀqÁ½Y€ËYYÖ¿Z³‚]Õ”uÁՁZn»”uZ] Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY,½ZÆm "ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" |‹Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ Õ{YÂm×Y|^Ÿ×YdËM,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯ZƛYŠËZ¼Å¾ËYÄ]ÖËÂW|ËÁ¹ZÌaµZ‡YZ]Ö¸»M Y|ƌ·Y|̇{ZËÁ¹Z¿Z»Y{‚ËÖ»Á€§¾Ì»Á½Z¼‡MՁÁ Á{€]¾Ì]YYdÀ˜¸‡¾Ìˆu¹Z»YY€Ë{‚ËÖ¼¿ {€¯Ã|¿Y{Z »Á|ÌuÂe,¾Ë{ {€¯Ã|¿Y\f°»¶Y¾Ìˆu¹Z»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÄ»Zm¾Ìˆu¹Z»Y{Y{Ä»Y{Y,{ÁM¹{€»{ZËÄ]Á dyÁ{¹{€»€°Ìa€]ՀyZ§ Z^· |ÌuÂe Á Öf‡Á{Y|y Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] Ö¸»M Õ{YÂm ½Ây¾Ìˆu¹Z»Y{€¯tˀe,d‡Y¶YÕÂv» ÃZ´Œ¿Y{Á{Y{ÖËY{d·ZÆmÁÖËY{¶ÆmÕY€]Y{Ây |À¯ÖËY{¶Æm|ËZ] Ä°¸]dˆÌ¿‰Z¨‡ÁĜŸÂ»dv̐¿{€¯ZƛYÕÁ ÄÀŀ]Y¹{€»,|À¯¾e€]­Za Z^·įd‡Yֈ¯tZ¿ dv̐¿Á|À¯š¨uº·Z‡{Zf«YZ]YÄ »ZmÕÁ€]M,|À°¿ |‹Z]Ä¿Z¼Ì°uÁÄ¿Z¼·ZŸdˀ]|»|ËZ] Ã|ÀËZ¼¿ [Y¿ sZf¨·Y|^Ÿ |̇ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu Ö¿Y€ËYkZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·Á ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]{€¯ZƛYÖ¿ZÀz‡{ºÅ dˀË|» {» { µÁY Šz] į d‡Y Šz] ÕYY{ ½Â»Y€Ìa¹Á{Šz],"ºÌ¿YÂeÖ»Z»"¶YÄ]{Z¼fŸYÁÕ{ZÆm Šz],ֻԇY[Ô¬¿YµÁY¹Z³{ֻԇY[Ô¬¿YcZ¯€] ºÅ¹ZÆqŠz]ÁֻԇYÕÂƼmY|f«Y{»{¹Â‡ d‡YՀ^źœ »¹Z¬»Ä¿Z³d¨ÅÕZÅÄ̏Âe Õ{Z¼f»½Á€«Y| ]¾Ìˆu¹Z»Y{ZËÁ¹Z¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯tˀe,d‡YÃ|¿ÂÀÅՂÌf‡¾Ë{ļžËYY| ]Á \‹{¾Ìˆu¹Z»YÁd‡Y½Zˆ¿Yªu¾Ë€fÆ]Õ{YM |ËÁ€]į|ÌfˆÅ{YM|˳Ö»Š¿YZËÄ]Y‹ZŸ kZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿ ħZ“Y,d‡YZŽZˆ¿YÖmZ¿¹Z»YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Y€ËY ‰ÔeÖ·Á|ÀÌ^]\̇M{Âyįd‡Y€“Zu¹Z»Y{€¯ |Å{cZn¿Y½Y€´Ë{į|À¯Ö» Հ´ˆŸ¾ˆu¹Z»Y{‚¿{¾Ì ]YcZˁÄ°ÀËY½ZÌ]Z][Y¿ ¾Ì ]YcZˁ{€¯ZƛY,d‡Y½|¿YÂyZ¼¿Z]Y€—ºÅ ‰Z¨‡{»ºÅ¾Ì ]YcZˁdWY€«Ád‡Y|̯Ze{» 0Z¼fu¾Ì ]YcZˁdWY€«Y¶^«{‹Ö»Ä̏ÂeZ»Yd‡Y |ÀÀ¯Ä ·Z˜»YcZˁ¾ËYļm€eZ]¾Ë|Àq kZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿ ¹Z»Yd¨YŠÌ]¾Ì ]YcZˁ{{Y{Ä»Y{YÖ¿Y€ËY ½ZÀ¼‹{cZ¨¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÃ|‹€¯}¾Ìˆu d‡YÃ|‹½ZÌ]Y|ƌ·Y|̇ ,¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Õ‡»º›Z¯|̇¹Ô‡ÓYdnu d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿ YY|yZn¿M{į|¿Z‡€]ÖËZmÄ]Y‰{Ây€³Y½Zˆ¿Y |‹|ÅYÂy{YMZÌ¿{|À]Y0Z¼fu,|ÀÌ^] ‫ٶ‬棕*M’‚—ªL‘D—X;#‫ٶ‬ |‹sZff§YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{և|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·Y |¿YÄf§YY|ƌ·Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿†ÌW ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Á ¶Ì]{Y ½Zf‡Y ½ZmY|Ƌ{Y{Ä»Y{YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{Հ^Å dËÓÁÁ½M€«Á¾Ë{ÕZÌuY¦«ÁY{Ây{ÂmÁÁ€¼ŸÁ |¿{€¯ Á ֟Z¼fmY Á Ö´Àŀ§ ½ÁZ » ¶Y ÖÀ§ Z^Ÿ €f¯{ d¨³ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ d»ÁZ¬» ÃZ´ËZa Ã|¿Z»€§ ¹ZÀ¼³ ÕY|Ƌ ½Z»{ZË s€— Ĭ]Zˆ» {Y{€y {į|̇Ĭ]Zˆ»Ä¿Zy€Ì]{Ä]€iYÁY‚³€]ÃZ´Œ¿Y{ ĸu€»{Á|‹Ã|˂³€]€e€]ZiM½YÂÀŸÄ]€iYdËZÆ¿ ÁĬ˜À»̸ּ«Y–ËY€‹¾f§€³€œ¿{Z],ÕÁY{Õ| ] |‹[Zzf¿Y€“Zu€iY,Ö¿Zf‡YÕZÅ{Z¼¿ ÕY|Ƌ ½Z¼·Y s€— ÖËY€mY cZ̸¼Ÿ {€¯ ħZ“Y ÕÁ µZ‡¾Ë{Á€§{½Z¼Ìa[Zzf¿YZ]ÃZ´Œ¿Y{¹ZÀ¼³ ÃÁ€a ¾ËY ÄÌuZff§Y Á ¶Ì¼°e |ÅZ‹ Á€»Y Á |‹ Z£M ºÌfˆÅÃZ´Œ¿Y{{ÕÂÀ » ÃZ´Œ¿Y{ÕY|Ƌ[Zf¯Yº‡Y€»¾ËY{{‹Ö»ÁM{ZË |‹ÖËZ¼¿ÁՀ¨œ»¾Ìˆu¦Ì·ZeZ]Ö¸Ì]{Yª¬v» Ղ¯€»Ä¿Zz]Zf¯½Z¼fyZ‡Äf‹~³µZ‡{€¯tˀe ÃZ» {Y{€y { Á ֟Z¼fmY ¹Â¸Ÿ Ã|°Œ¿Y{ ½Z¼fyZ‡ Á Y ÕÁM¿ ‚¯€» Á Z‡€Ìy Ö¸ÅZf» ÃZ´]YÂy ÕZn·Z‡ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÃÁ€aÁ{¾ËYÁ€»YÁºË{€¯sZff§Y ½Z¼·Y¶Ì¼°eÕY€]½Z»Âe{Z̸̻{Y{Ä»Y{YÖ^Ì^u ¹Á{Z§ÕY€]ºÅ½Z»Âe{Z̸̻Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ d‡YÃ|‹ÄÀ˂Åև|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ {€¯ ħZ“Y Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ‚¼ËZeÖ¿ZÆmÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{Ö¸Ì]{Yª¬v» ÁY‚žÌ]{ Ä^e{ ĸaZ] ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{Ä^eÁZÌ¿{€‡Y€‡YÃZ´Œ¿Y{ {ÁMd‡{Ä]YÖ¿Y€ËY {ZÆ¿ †ÌW ÖÀˆu ×Y|^Ÿ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ½Zf‡Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ { Հ^Å ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ Հ^Å ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Á ¶Ì]{Y €—ZyÄ]Y|ÌƋd¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ |¿YÄf¨³|ÌƋY|y½|Ë{ ½M€« ¥€u ¾ËY Á |¿Y Ã|¿ Y|Ƌ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ Y į |ÀfˆÅ Ö¿Zˆ¯ ½Y|À¼e{Z ‡ {€¯ ħZ“Y ,d‡Y |̇€Ìˆ»Y|ƋÁ|À‹Z]¾Ìˆu¹Z»Y½YY|f‡Á{ ½Z» Y Ö^Ì^u €f¯{ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ¶Ì]{Y Y|¿Zf‡Y \^‡Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌW½YÂÀŸÄ][Zf¿Y {€¯tˀe,d‡YÃ{Â]½Zf‡YÁÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕY€]€Ìy Äfˆ¿YÂeÖ^Ì^u€f¯{,Ö·Z»{| f»cÔ°Œ»{ÂmÁZ] YÃZ´Œ¿Y{Ä^eÁÃ{Y{Ä ‡ÂeYÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€ad‡Y |Å{Z¬eYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»t˜‡{ Ä ‡Âe€Ìˆ»{¶Ì]{Y½Zf‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ân»ZÀÆ] Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§sZff§YZ]{Y{Ä»Y{Y,{Y{Y€«Öf À ÕZ”§ ,Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ և|ÀÆ» Á ÖÀ§ Á{€¯Y|ÌaZ¬eY€f»Y‚ÅÄ]€f»Y‚ŁYÖÅZ´ŒËZ»M ÃZ´Œ¿Y{ÁÄ »Zm•Z^eY€fŒÌ]dˬe\^m»Z¯¾ËY {‹Ö» ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖ^Ì^u‚Ë‚Ÿ€f¯{ ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ÕZÅÁM Y Ö°Ë d¨³ Á {Â] ÃZ´Œ¿Y{ ¹ZÀ¼³ ÕY|Ƌ ½Z¼·Y gY|uY Ö¸Ì]{Y ÕÂÀ » ”u d¯€] Ä] ÃZ´Œ¿Y{ Ä^¿Zm ļŠÄ ‡Âe d‡YÃZ´Œ¿Y{{¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ ÕZÅdÌ·Z §ZÆÀeÄ¿Z¿Á€¯–ËY€‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ã|‹¹Zn¿YÖËZÅZ¯ÖfuÄ°¸]d‡YÃ|Œ¿€f¼¯ÃZ´Œ¿Y{ ,{Â] dz‡ ½M ¹Zn¿Y ½Z°»Y ºÅ Õ{ZŸ –ËY€‹ { į և|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·Y sZff§YÖ¿Zf‡Y½ÓÂXˆ»”uZ]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ |‹ Ân»ZÀÆ]€^¯Y |ÀÆ»,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³ZÅÃÁ€a¾ËYÄÌuZff§Yº‡Y€»{¶Ì]{YY|¿Zf‡Y ¶Ì¼°e½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]ÄÀ˂ÅZ]ÃÁ€aÁ{¾ËY |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á€»YÁ YÖ°ËÃZ´Œ¿Y{¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ÌÀqYÃ{Z¨f‡YZ]{€¯tˀe,d‡YZ³|¿Z»ÕZÅZ¯ [Ô¬¿YÕZÅ{ÁZf‡{ºÌ¿YÂf]|ËZ]ÖËZÅÃÁ€aÁZÅs€— ºÌÅ{µZ¬f¿Y½Z³|ÀËMÄ]Y |¬»Z§{ÁֻԇY صفحه 65 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ‫ٶ‬£Œ¦#@Dst:‘š~P•@‫ٶ‬ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫@ٶ‬E{E Qš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬JDm1¦Œ?š~P•@‫ٶ‬ µZ‡{{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§»YdˀË|»ŽyZ‹ÕZÅdÌ·Z § ¹Zn¿Y½Zf‡Yª§Â»ÕZÅd¯€‹YÖy€]YYÖËZÅ|Ë{Z] ½Y€³Z̼̯d¯€‹,ĸ«Ö¿| »[Md¯€‹¶»Z‹į{Y{ ½Z³|¿€a Ã|°ŒÅÁ„a ,ՁZ‡ ¾Ì]Z¯ ĸe d¯€‹ ,ÄË~¤e |À‹Z]Ö»½ZÅZb‡Ã{§d‹Â³Á€Ì‹d¯€‹,½Z¬¿Âm µZ‡{ÕÁM¿‚¯€»{Ã|‹[~mÕZźÌeʄ ÕÁM¿‚¯€»{ºÌeÁÃ|ËY[~m½YÂyY€§ÃÁ{¾Ì¼Œ‹ ÃZ»¾Ë{Á€§ZeÃZ»|À¨‡Y{{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ { į |¿{€¯ d¯€‹ ºÌe Á |Ë{€³ Y‚³€] ÃZ»½|ËÁ€§xËZe{įZźÌeÕÁY{Ĉ¸m ½ZÌ»¾ËYYÁ|Ë{€³Y‚³€]Õ”u€Ì£cÄ] ½YÂÀŸ,ºÌe¹Z¿ |¿|‹€¬fˆ»Á‰€Ë~a‚¯€»¾ËY{ºÌe Ö»€Ës€‹Ä]Ã|‹Äf§€Ë~aÕZźÌeÃ|ÀËZ¼¿Ás€— |‹Z] ½ZËÂnŒ¿Y{ ÖËZÀ‹M ÕZÅÄfˆ] ՁZ‡ Ã{Z»M ʄ ÁÖÀˀ§MZ¯‚¯€»,ÕÁM¿‚¯€»Z]{Á·Y|Ë|m {€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{Ä »ZmÁd ÀZ]•Z^eY€f§{ ½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MdÆm ָ̐veµZ‡{ ,ÃZ´Œ¿Y{ Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅ dÌ·Z § Z] ÃZ´Œ¿Y{ {Á·Y|Ë|m Ä]į|Ë{€³ÄÌÆeÖ·ZfÌnË{ž]ZÀ»Á‹Á€],±Â·ZeZ¯ ¶uY€»Ä»Y{YdÆmÃZ´Œ¿Y{{½ZËÂnŒ¿Y{”u’v» Ã{Y{Y€«ZÆ¿MZÌfyY{{Ây»YՀ̴ÌaZ˹Z¿d^i ‚¯€»ÃZ]{֟ÂÀf»cZŸÔ—YZÅÄfˆ]¾ËY{ |‹|ÅYÂy ‚¯€»,֐zeÖ]ZËZ¯ÁÖ¸¤‹dËY|Å‚¯€»,ÕÁM¿ ¾ÌÀr¼ÅÁ ÁÖËY‚§YcZÆ»ÕZÅÃÁ{,ÃZ´Œ¿Y{|‹ Ö»Y€³½ZËÂnŒ¿Y{ZÌfyY{‚¯Y€»¾ËYZ]֗Z^eYÕZÅÃY |‹|ÅYÂyÃ{Y{Y€« Ä]¹Ó |¿|‹Ã|¿YÂyY€§€œ¿{»ÖeZ̸¼ŸÕZÅ|uYÁÄ] Ä¿Z»Z‡{ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]¶uY€»Ä̸¯d‡Y€¯} Ä]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„aÁÕÁZÀ§,ÖeZÆ»»Yž»Zm |‹Y‚³€]Õ”u€Ì£cÄ] ‫{ زﯾﺮ‬M https://vwork.sku.ac.ir/TD567ÖÀˀ§MZ¯Ö¿Zfˆ]Zeć|»ÃÁ{¾Ì·ÁYÕY‚³€]ʄ ½YÂ»MŠ¿Y{Á½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁ ÃZ´Œ¿Y{{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ö¿Zfˆ]ZeÖÀˀ§MZ¯ć|» Ö¿Z»ÁZ]{½ZËÂnŒ¿Y{Á½YÂ»MŠ¿Y{ÄËÁ{€¯€Æ‹ [€n»¾Ì‡|»”uZ]ÃZ»ÂˀƋZe ևZÀŒ¿YÁhuZ^»ÁÖ¸¤‹dËY|Å,ÖÀˀ§MZ¯ÁÂu{ t˜‡ŠËY‚§YÃÁ{¾ËYÕY‚³€]Y¥|Åį|Ë{€³Y‚³€] ÕZÅÃÁ€³½ZÌ»{ÖÀˀ§MZ¯²Àŀ§lËÁ€eÁcZÆ» {Â]¥|Å "ÖÀˀ§MZ¯|ZeÖËÂnŒ¿Y{€¨Y"ÃÁ{ÕY‚³€]ʄ ½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁÖÀˀ§MZ¯|ZeÖËÂnŒ¿Y{€¨YÃÁ{ Ö¿Y{ÁZmÖ¬e€f¯{ÕZ«M[ZÀm”uZ]ÃZ»€Ìe{ ÁÂu[€n» |»Á{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Y‚³€]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯‚¯€»–‡ÂeÖÀˀ§MZ¯ ºÌÅZ¨»Z]½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹M¥|ÅZ]ÃÁ{¾ËYį|Ë{€³ cZ¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃYÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅ®ÌÀ°eÁ d§€³ Ä »ZmÁd ÀYՁZn»|Ë{Z]ʄ ,Ä »ZmÁd ÀŠz]Z]ÃZ´Œ¿Y{€i»•Z^eYÕZf‡Y{ Ä]ÃZ´Œ¿Y{Ä »ZmÁd ÀZ]•Z^eY€f§{ÁÕÁM¿‚¯€» ,Öf À|Ì·ÂeÕZÅ|ÀËY€§Z]½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MœÀ» ½Zf‡YZ¯ՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿ÃÁ{¾Ì·ÁYÕY‚³€]ʄ {€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{{ Z]¾Ì·ÁYÕY€]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„ad¿ÁZ » ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì·ÁY,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½Zf‡Yt˜‡{ ÃZ»ÂˀƋÖ·YxËZe{Y½Zf‡YՁZn»Z¯ ÕZÆf¯€‹ÁžËZÀYÖ ¼mÕZ°¼ÅZ]µZ‡ ÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁ,½Zf‡Y€e€] t˜‡ŠËY‚§YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å {¼¿Y‚³€] ½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ՀË~aµZ¤f‹YÁcZÆ» Ã|‹ՁZ‡ÄÌ^‹–Ìv»®Ë{ZnËYªË€—YÖÅZ´Œ¿Y{ Ä¿ZÀÌ]ž«YÁ|Ë{|À¿YÂf]½ZËÂnŒ¿Y{Ze{Â]Ö¸¤‹Ä^uZ» dÆmZÆf¯€‹ÁžËZÀZÌ¿{»ÕZÅcZÆ»µÂuÕY ĸ¼mY |ÀËZ¼¿\ˆ¯YėÂ]€»ÕZÅ|uYÁ{¹Y|zf‡Y ½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MÄ]½YÂeÖ»ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY€´Ë{¥Y|ÅY žËZÀÖ§€ »,Ö»Y|zf‡Y–ËY€‹Z]½Ô̐vf·Y¡Z§Á ,½Ô̐vf·Y ¡Z§ Á ½ZËÂnŒ¿Y{ Ä] ½Zf‡Y ÕZÆf¯€‹ Á Ö§€ »ÁZÆf¯€‹ÁžËZÀ{Ö¸¤‹ÕZÅd€§ÖËZ‡ZÀ‹ {Հ̳Z¯Ä]ÕY€]|À¼¿YÂeÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§ {€¯ÃZ‹Y€œ¿{»ÕZŶv» {Ó§ÕZÅd¯€‹Ö¿Z^ÌfŒaÁÕZ°¼ÅZ]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ,ÄË~¤e½Y€³Z̼̯,ÃZ´a{YÂ¿®Œy€Ì‹,d‹{|̨‡ {Z]}M,d‹{Ö¸a,­Ó¯ÖËZ̼̋,d·Z»Ä],Ä¿Y{Y€§ Y‚³€][Zzf¿YÖnÀˆ¿YÁ‚¯€»ÁŠËÁdˆË,Z‡ZaÁ€Ì¿ ¶¼ŸÄ]Ö¸¤‹Ä^uZ»{Y| eÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ |Ë{€³ €¨¿{Y| e½Z³|ÀÀ¯d¯€‹½ZÌ»YdËZÆ¿{Á|»M ÕZ°¼ÅÄ»Y{YdÆmZÆf¯€‹ÁžËZÀ€œ¿\¸mÄ]ª§Â» ¹Y|zf‡YÁÄ^uZ»ָ̼°e¶uY€»֗ÕY€]į|¿|‹ µZ‡{ÕÁM¿‚¯€»{Ã|‹[~mÕZźÌe ºÌeÃ|ÀËZ¼¿ s€—½YÂÀŸ ºÌe¹Z¿ ¦Ë{ ‚^‡ €³Y ·Š°]ZŒ§YÖ¸Ÿ ÖÀˆuÖmZu{Y{€Æ»€f¯{ ÖÀ̈uÄ̓€»Ã|̇ dˆÌ·ZeZ¯YÃ{Z¨f‡YZ]ÖW€»¿Ã{Á|v»{ÊfˆÌ·ZeZ¯Âe§\ˀze‰ÁÄ]ZÆ°ÌeÂÌ]Öf¿MÉÁZu[ZˆaĄ̈e Ã|‹sԏY¹ÂÌ¿ZfÌe|̈¯YÕ{ †¿Z‡YŠËY‚§YÁÕZÌfz]µZv»ZÆq½Zf‡Y{ Á{Ây˜‡YÁÖ£Z]¾ŒËÁMÖËÁY{½ZÅZ̳dŒ¯ÁՁZ‡Ö»Â] Õ{¯ÕZÅZ¼ÌeYÃ{Z¨f‡YZ]Ö£Z]¾ŒËÁMÁ Á{Ây˜‡YÖËÁY{½ZÅZ̳Ài»Ã{Z»Á ÔaÕÁ¡€»ºzeÕÁ€ÀŸZ]¡€»ºzeՁZ‡ÖÀ£ Z^yYÁcZŸÔ—Yµ€fÀ¯Z]½ZËÂnŒ¿Y{½YÁd»Ô‡ÕZ¬eY ¾§Y€³|̈¯Y ÕÁ|̈¯YÁ|ËY¸§¾Ë|̸ÌÀËÁÖ¸aZ][ZˆaY¹Á€¯ÖfˆÌ·ZeZ¯Âf§¥~u Ö¼Ìu|̼u ½„̈¯YÃ|ÀÀ¯šÌ¸¤eÕZÅÃZ´f‡{{Ã{Z¨f‡Y{»dˆÌ·ZeZ¯|Ì·Âe ½Z]ZeÃ|ËYÓZa ՂË|Ì ‡€f¯{ Ã{YžÌ¨‹Ö¸Ÿ€f¯{ ÕZ¨£Õ|Æ»€f¯{ ÃY€¼Å¾¨¸e®¼¯Ä]ÖËY~£€ZÀŸ{Â^¼¯ŽÌzŒeև€] ¾f§ÃYÁµ{Z eÖ¿YÂeZ]ÃZ´f‡{dyZ‡ÁÊuY€— ½ZËÂnŒ¿Y{Öf‡|Àe¾ŒÌ°Ì¸aYZ^yYÁcZŸÔ—Yµ€fÀ¯Z]½ZËÂnŒ¿Y{½YÁd»Ô‡ÕZ¬eY žËZÀ[ZˆaĄ̈e{Ä¿Z³Á{ÕYÄËÓÕZÅ|̈¯Á|ÌÅZ]Ã|‹sԏYZqÂÌ]Ö Ì^—[}ZmÖËYZ¯և€] ÖÅZ»‰Á€a ÃZ̳ÕZÀÌ]ºŒq µ{Z eÃY¾ÌÆ] Sportak  [ZfˆË Âa|‡Y|Ì ‡€f¯{ ָ̟Z¼‡YZ“€Ì»Y |¿ÁY¯Ļ » €³Y Ö»Y{¹Â¸Ÿ{Ä ‡ÂeÁŠÅÁ„a Z^ˁ¾Å}®Ë½YZ̼ŠZ̼̯   Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÁZÌ·ZfËYÂÌ¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{Ä^eÁÖ¿ZÆmZeÄ^e ,{Zf«Y,Z¯Á\ˆ¯ÕZÅÄf‹{ÃZ´Œ¿Y{¾ËY {Y{½YÂm ,€eÂÌb»Z¯և|ÀÆ»,Ճ€¿Yև|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·Yև|ÀÆ» ¾Ì» ,ևZÀ‹ dˆË ,ÕÁZÀ§ÂËZ] ,½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ |‹Z]Ö»µZ §©Â¬uÁdˆË–Ìv»,ևZÀ‹ ½Zf‡Z]¹|Ɵ{ÕZ³Á{Y{Y€«ZÌ·ZfËYÂf¿ÁÄÀ]€Æ‹{ d‡YÃ|‹Ö»[ˆv»ּƻÕZne‚¯€» €´Ë{ÃZ´Œ¿Y{YÃZ´Œ¿Y{€ÅÕY{YÁÖÀ§½ZÀ¯Z¯|Ë{Z]x ÕZÅZÀÌ]ÁÁZÅZÀ̼‡,ZÅÄ»Z¿€],ZÅ{Y|ËÁÖÅ|¿Z»Z‡x ­€fŒ» ÖËY€mYÁ¥Y|ÅYª¬vedÆm{{Á‚§YÕÁ€ˆy€f¯{ €f¯{º¿ZyÁÕ|‹€»|ÌuÁ€f¯{ÕZ«MÄ»Z¿ºÅZ¨eՁZ‡ ²ÀÅZ¼Å ½YÂÀ ] ÃZ´Œ¿Y{ Á{ ¥€— Y Öq·ÂWZa ZÀËZ» {‚¼ËZe²ÀÌ´¿{ÂÌ¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ |¿YÃ|‹[Zzf¿YÃ|ÀÀ¯ ¾Ì]{YµÁYÄ^eZÌ·ZfËYŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Á½Y€´ŒÅÁ„a €œ¿ |À‹Z]Ö»YY{ Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ¯€‹ Ö¸»žm€»ÃÁ€³Z¯{ Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{dË”ŸÄ] Á–]YÁÄ ‡Âe,ZÌ·ZfËYZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¼¸ŸÕZÅÕZ°¼Å dË·ÁYL‚mŒ¯¾ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Z]ÕZ°¼ÅÕZŹ€¨f¸a Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{Á¶¸¼·Y¾Ì]»Y€f§{ÕZÅÄ»Z¿€] {Y{Y€« Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]»Y€Ë|»,ÕÁ€ˆy‰M€f¯{Äf¨³Ä] ÕZ”»YZ]{Y{€»{¯~»Ä»Z¿ºÅZ¨e, Z§l̸y t¸»|Ìn¼·Y|^Ÿ€f¯{½ZËZ«M[ZÀm,ÃZ´Œ¿Y{Á{ÕZ‡Á ÕZÅdË·ÁY d‡YÄf§ZËd̼‡Y¨¿Z¯Á{Y€m€f¯{Á ՁÁZŒ¯,ևZÀ‹dˆËÕZÅÁÂu{֋Â»MÁ֌ÅÁ„a c{Äq€³Yd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ö°‹‚b»Y{Á {Y{{ÂmÁ‚Ì¿{Y»€ËZ‡Ä]–ˆ]½Z°»Y¾Ì§€—¶ËZ¼e ÁÖ¼¸ŸcÔ»Z eŠËY‚§YÕZf‡Y{Õ{| f»ÕZÅÄ»Z¿€] Ä]½YÂeÖ»įd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÃZ´Œ¿Y{Á{Ö´Àŀ§ {¼¿ÃZ‹Y€Ë{Y» ֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÖ¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸYµ{Z^ex ­€fŒ»cYZŒf¿YÁcÓZ¬»x ָ̼°ecÔ̐ve½ZËÂnŒ¿Y{µ{Z^ex å@@E"?š~P•@¢D–”m–O¡–I'’–d‘ £Œ¦#@Dst:‘š~P•@sm—‘D—X; D@’ 3E+E#š~P•@ “¦#D@ D@G§+£e—Y—‘¢A”#›"+D £MA” ‘šF—; ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ½ÁZ » { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ÄfˆËZ‹ ”u Y Ö¸Ì]{Y Õ|À] Ä^e { ½ZÆm €e€] ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì] և|ÀÆ» ÁÂu { ‚¼ËZe ֟“» {Y{€^yEngineering {ÁY{€f¯{,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÂu{d¨³,€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ã{Y¦Ì‡ ÕZÅÁÂu€Ë ¶»Z‹ į և|ÀÆ» ֟“» Á ©€] և|ÀÆ»" ,"ֻ¼Ÿ և|ÀÆ»" ,"Z”§YÂÅ Á ®Ì¿Z°» և|ÀÆ»" ,"®Ì¿Á€f°·Y և|ÀÆ» "¾ÌÀr¼Å Á ,"½Y€¼Ÿ և|ÀÆ»" ž¼m { Ö¿Y€ËY ÃZ´Œ¿Y{ ,d‡Y" ּ̋ į |¿Y Äf§€³ Y€« ZÌ¿{ €e€] ÃZ´Œ¿Y{ cÄ]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]¾ËY{ €Ì»Y Öf À ,½Y€Æe ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Z] ­€fŒ» {YMÃZ´Œ¿Y{Á,Ä£Y€»,½Y€ËYd ÀÁº¸Ÿ,€Ì^¯ ÁZ]{¾f§€³Y€«¾¼“{Z]M¦n¿|uYÁ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{Yְ˽YÂÀŸÄ] d‡YÃ|‹[Zzf¿Y֟“»ÁÂu¾ËY{ Ö¿Y€ËY ÃZ´Œ¿Y{ ¶^« µZ‡ |‹ ÁM{ZË ÕÁ Õ|À]Ä^e{Z»ÃZ´Œ¿Y{Ä]d^ˆ¿ՀfÆ]Ä^e Ã{€¯\ˆ¯և|ÀÆ»ÁÂu{‚¼ËZe֟“» Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{ZÆÀeµZˆ»YįÖ·Zu{,|¿{Â] ÃZ´Œ¿Y{Ä]d^ˆ¿€fÆ]ÕZÅÄ^e\ˆ¯Ä]ª§Â» {Â^Æ] Y Ö¯Zu į |¿Y Ã|‹ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÃZ´ËZmÖ^ˆ¿ d‡YÖ¿Y€ËY Ä·Z¬»¶«Y|u_Zq{€¯tˀeÃ{Y¦Ì‡ Ä^eÄ]{ÁÁÕY€]¹Ó•€‹€ÌyYµZ‡{ և|ÀÆ»ÁÂu{‚¼ËZe֟“»Õ|À] ¾Ë€fÆ]½YÂÀŸÄ]{YÁZÅÃZ´Œ¿Y{įd‡YÃ{Â] Öf ÀÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÆmÃZ´Œ¿Y{ ÁZ] { ¾f§€³ Y€« Z] ‚Ë€^e Á ¦Ë€‹ ¾Ë€fÆ] ½YÂÀŸ Ä] ­€fŒ» c Ä] ֟“» ÁÂu ¾ËY { ½Y€ËY ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ |¿YÃ|‹ÄfyZÀ‹ Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » {Ã{Z¨f‡Y{»ÖeZŸÔ—Yž^À»Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ÕZÅÃ{Y{ ‚¼ËZe ֟“» Õ|À] Ä^e ÁZ] Ö¼¸Ÿ cY|Ì·Âe ÕY€]Õ{ZÀf‡Y ÕZÅÃZ´ËZa Ö¼¸Ÿ cY{ZÀf‡Y ÕY€] Á Ö¿Z» €—Zy ,d‡Y Ã{Â]  Ö¿Z» ÁZ] Y½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{‚¼ËZeĈ‡Â»{€¯½ZŒ¿ Ö»Õ|À]Ä^e¦¸fz»֟“»ÁÂu{ ÕZÅÁÂuÄ]•Â]€»lËZf¿½ZÌ»¾ËYYį|À¯ Á ½Z»{" ,"ÖfˆË ¹Â¸Ÿ" ,"ְ˂̧ ¹Â¸Ÿ" Á "€eÂÌb»Z¯ ¹Â¸Ÿ" ,"Ճ·Â˂̧" ,"d»Ô‡ Ä^elËZf¿ÁÃ|‹¹ÔŸY½ÂÀ¯Ze"և|ÀÆ»" Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{€´Ë{֟“»ÁÂuÕ|À] |‹|ÅYÂy€ŒfÀ» ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU صفحه 66 ‫ٶ‬AJDm1¦Œ?š~P•@ ‫ٶٶ‬ ‫ٶ‬ P‘£M–@Emš~P•@ š~P•@ c3D@JDm1¦Œ?š~P•@ G§+¢A”#›"+DD@£•E§E+E# ÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁ¹Â¸ŸÕ{ZÀf‡YĈ‡Â»†ÌW ‚¼ËZe Õ|À] Ä^e į ¾ËY ½ZÌ] Z] ISC Y|Ë|mÃZ´Œ¿Y{”uZ]d¨³,|‹¹ÔŸY ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e½Y€ËY {{Á‚§YÖ¿Z¬Å{ d§ZËŠËY‚§Y{»Ä] Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ¦n¿ֻԇY{YM,ÄÌ»ÁYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Y|¿Z» Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ,֌z^¿YÂe Á ÖfˆË‚Æ] ¹Â¸Ÿ ,{Z]M l̸y ,½Zn¿ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ,YÂÅY ÂaZ‹ Õ|Àm ,|ÀƇÖf À,½Z¤»Y{,½Z‹Z¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ, Z§ ¾ËY{Äf‹~³µZ‡įÄ£Y€»Á½ZÀ¼‡Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ ”u|¿YÄfˆ¿YÂeµZˆ»Y,|Àf‹Y|¿”uÕ|À]Ä^e |À‹Z]Äf‹Y{ ,‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZa{{€¯tˀeISC†ÌË Z‡{ ®ËZÆÀe½Y€ËYYÖ·YÕZŵ ÃZ´Œ¿Y{Á{µZ‡{ d‹Y{”uÃZ´Œ¿Y{ Õ|À]Ä^e¾ËY{½ZƨYÖf ÀÁ¦Ë€‹Öf À Ä]ZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| eµZ‡{ÁÄf§ZË”u µZ‡{ZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e d‡YÃ|̇{» ÁµZ‡{ÁÄ]µZ‡{ÁÄ] ÃZ´Œ¿Y{Á,Ä]\Ìe€eÄ]Á d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ,|Ë|mÃZ´Œ¿Y{{ÁÁZ]µZ‡{{Á‚§YÕÁ ÕÂƼmYÄ^e‚WZuÃZ´Œ¿Y{”u|ÅZ‹ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{ž¼m{½Y€ËYֻԇY {‚Ì¿ÃZ´Œ¿Y{ZÆq¹Z¿ÁºÌfˆÅŒ¯Y Ã|‹ Ã{ÁM reporter ½YÂÀŸ Ä] Õ|À]Ä^e ¾ËY €fŒÌ]Äq€Åd¯€uŠz]|Ë¿Â“»¾ËYd‡Y €^f »ÕZÅÕ |À]Ä^e{½Y€ËY|À¼¿YÂeÕZÅÃZ´Œ¿Y{ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì] µÁ|m{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä^ed¨³Ö¿Z¬Å{ įd‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿€Ë ½Zˆ°Ë ÁZ] { ZÆ¿M Õ|À]Ä^e į ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ €¯}Ö»Z‡Y\Ìe€eÁÃ{Â]Ä^eºÅÖ´¼Å,|ÀfˆÅ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÄ¿Z»Z‡Z]ª]Z˜»‰Y‚³¾ËY{Ã|‹ ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ d‡Y¾ÌeÓÄ]Z^¨·Y¥Á€u Z‡Y€]Á ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{,|¿YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿d»ÔŸZ]į ”uÕ|À]Ä^e¾ËY{Z]¾Ì·ÁYÕY€]į|ÀfˆÅ |¿YÃ{€¯Y|Ìa ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eևZÀ‹‰Á ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZad¨³Ä»Y{Y{ISC†ÌË µZ‡Yįd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]€^f »ÕZŹZœ¿YÖ°Ë {»½ZÆm€‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M‚¯Y€» Õ|À]Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁÖ]ZˁY ZÌ »\·Z«{€ËµÁ|ms€‹Ä]ŽyZ‹Y ½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{ ½ÁZ]d ÀZ]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ] d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ 19-Covidb—Y—‘#›t‘$7 JDm1¦Œ?š~P•@’E~P¡–I'[M—+ JCR(ƒ2‘D@ Á{֗WoSÃZ´ËZaYÄf§€³€]‰Y‚³ Z‡Y€] Á€ËÁՀ̳ļÅ–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Á€ÌyYµZ‡ l̸yÃZ´Œ¿Y{ {M¹Z¿Z]Ä·Z¬»{Y| e,Z¿Á€¯ Ö»Z¼eį,d‡YÃ|‹ÄËZ¼¿ÃZ´ËZa¾ËY{ Z§ d‡YÃ{Â]JCRcÔn»Äf‡{YcÓZ¬»¾ËY YcÓZ¬»¾ËYcZŸÔ—YYÕYďÔyÄ»Y{Y{į |ÌËZ¼¿Ö»Ã|ÅZŒ» ÕZ«M[ZÀm€ÌyYÕÄ·Z¬»Ä]½YÂeÖ»ÄËÁ—Ä] Ä·Z¬»¾ËYį{€¯ÃZ‹YÕ|¼uY¾Ìˆu€Ì»Y€f¯{ €ËcÔn»YÖ°ËScientificReports{ d‡YÃ|̇_ZqÄ]Natureğ¼n» ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# |‹€ŒfÀ»"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Ze ½MĈËZ¬»ÁZ°Ë€»M¾—Z]ÁdÌÅZ»Â“»Ä]ZŶ§¾ËY {Y{€aÖ»ZÅÕÂeY€b»Y€´Ë{Z] Z]Z°Ë€»MÕÂeY€b»Y¶»Z eÃÂ̋Ä]Ã|ÀˆË¿,Ä»Y{Y{ ,Ö·ÂaÕZÅÃÁ€³Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Š¬¿,ZÅŒ¯€´Ë{ Հ̳ºÌ¼ec|«€]Y~³€ÌiPeՀ°§ÁÖ»Zœ¿,Öf À ¥Y|ÅY¶Ì¸veÄ]dËZÆ¿{Á|À¯Ö»ÃZ‹YZ°Ë€»Md·Á{ {Y{€aÖ»©Y€ŸÄ]ĸ¼u{Z°Ë€»MÕÂeY€b»Y ÕZÅ{Y|ËÁ"d‡YÄf‹Â¿[Zf¯Ä»|¬»{Õ|fÆ»¾Ìˆu Y€ˆa‰Â]k€mÕÂƼmd‡Z˽YÁ{Ze[Zf¯¾ËY Ĭ˜À»{Z°Ë€»M”u¥Y|ÅYįZn¿MY {‹Ö»¶»Z‹ į d‡Y ÖËZŝ“» Y ©Y€Ÿ Ä] ĸ¼u Á Ä¿ZÌ»ÁZy –]YÁÁÖmZyd‡Ż½Y€´ŒÅÁ„a¾Å}ÃY¼ŠÖËZŶ̸veÁd‡YÃ{€¯¥Â˜ »{ÂyÄ]Y¶¸¼·Y¾Ì] Ze{Â]ÄfˆËZ‹¾ËY€]ZÀ]-d‡YÃ|‹Äf‹Â¿ÃZ]¾ ËY{{| f» ,[€Ÿ½ZÆmևŻ¶WZˆ»€³¶Ì¸veÁZ´¿Ä»Z¿ÁÃZ³|Ë{ ÈË—Y€^»ÑY"[Zf¯\·Z«{į¶°ÌžÌÀˆu|¼v» ½Y|À»Ä «ÔŸÕY€]d‡YÃ|»M"©Y€ ·YÖ¸ŸÇZ£ÑYÁḚ̀ˀ»ÏY " {‹Ã{ÁMևZ¼¸bË{Ä] |¼v»Äf‹Â¿"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Zf¯ ÃZ´Œ¿Y{Ž¿Y{,Õ|fÆ»¾Ìˆuļm€eZ]¶°ÌžÌÀˆu Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Õ‡Y Z§l̸y |‹€ŒfÀ»ÄmZy»YcYÁ {Հ»Äfˆm€]Z´¿Ä »Z¿Á,¶°ÌžÌÀˆu|¼v» €»ÄÌ]Â̸¬·Y½Zf‡Y ‡Z]ÕZf‡Á{,¹€^»Zfb‡ ¾‡{¹Ä˧{Á{Œ³½ZÆmÄ]Ã|Ë{ d‹~³{€»{Ö´·Z‡ d‡YºfˆÌ]½€«{[€ŸY|»Z¿½YZ´¿Ä »Z¿ÁYÖ°ËÕÁ ¹YÁ{€¯Z£MYÕZ´¿Ä »Z¿Á¹{ÁY {cY{Z‡¿YÄ°ÀËYZe{Â]¹Y€ÅÏYÄ»Z¿Á€Ì]{€‡ ,Ä»Z¿Á¾ËY€Ì]{€‡½YÂÀŸÄ]dÌ·Z §µZ‡Y†a,¹ Á{ ½YÁ{ ,{Ây €¼Ÿ µÂ— { ¶°ÌÅ {€¯ ZÀ¯€] Y ÁY {Y€§YYÖ°ËÁY {€¯Ä]€neYÂƼm† ÌWÁÃZ‹{Za ,Ã{€adŒa¶WZˆ»YÁ€ZÀ·Y|^ŸµZ¼mÄ]®Ë{‚¿Z̈] Öe|»ÕY€]ÁY {Â]ÃZ³MÕÁÕZÅՀ̳ºÌ¼eÁZŹY|«Y d‡YÃ{Â]‚Ì¿€»Ö¿Z‡Ô—Y€ËÁ dˆ¿YÂe€»¹Y€ÅÏYÄ»Z¿Á,¶°ÌÅՀÌ]{€‡ÃÁ{֗ ÕÁ {‹s€˜»½ZÆm€e€]Ä»Z¿ÁYְ˽YÂÀŸÄ ] ‚¯Y€»¾ËY {€¯{ZnËYY¹Y€ÅÏY֐ze‚¯Y€»ğ¼n» Z^Ÿ ‚¯€»,Õ{€^ÅYÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Y|¿Yc €Z »xËZeՁZ‡|Àfˆ»‚¯€»,ÕZ´¿Ä »Z¿ÁcZ ·Z˜» €» Ö°Ë d‡YÃ{ÁM{€Ë€veÄf‹Ä]{| f»ÖËZÅ[Zf¯ÕÁ "©Y€ ·YÖ¸ŸÇZ£ÑYÁḚ̀ˀ»ÏYÈË—Y€^»ÑY"ZÅ[Zf¯¾ËYY {ÕÁ d‡YÄf‹Z´¿¶§Ä¿{Y½M,Ã|ÀˆË¿įd‡Y |¼v»Äf‹Â¿"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Ze ÃZ´Œ¿Y{Ž¿Y{,Õ|fÆ»¾Ìˆuļm€eZ]¶°ÌžÌÀˆu Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Õ‡Y Z§l̸y |‹€ŒfÀ»ÄmZy»YcYÁ և€]dË»P» d‡YÃ|‹ºÌœÀe¶§{[Zf¯¾ËY ,Z°Ë€»M½Z§Â—,Z°Ë€»MÃÂ̋Ä]ÕÂeY€b»Y,Z°Ë€»M¾—Z] €°¨eÁ‰Â]d·Á{{ZÀ‡Y€]ÕÁ€», Y‚´eYÕÂeY€b»Y ZŵY€¿ƒÁ½YY|»d‡Ż,Z°Ë€»MÖ¿ÂÀ¯ºÌ¼eև€],½M d‡Ż{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Š¬¿,{Y|¤]Á¾f´À‹YÁ½ZÌ» ¾ËÁZÀŸÃ|ÀËM½Z»{Z°Ë€»MևŻºÌ¼eÁZ°Ë€»M {‹Ö»¶»Z‹Y[Zf¯ÕZŶ§ Ä¿Ö¿Y€ËY½Z¿YÂmcY|Ì·ÂeZ»Y|¿€yÖ»ÖÀÌq†ÀmžËZÀ ÃZ´Œ¿Y{{|‹‚¯€»ÕZÅÖËZ¼ÀÅYZ]¹Z¯Ä]µÂ¤Œ» ,ºË|̇ZnÀËYÄ]Á€»YÁºË{€¯‰Ôe Z§l̸y Z»YºË{€°¿Z¯d«Á¹Z¼eÄf‹~³µZ‡®Ë{{Á‚§Y,ÕÁ ֓Y|¿Z»|»M{Y{Â]º¯½Z¼«Â¬uÄ°ÀËYZ]µÁYµZ‡ÕY€] lËZf¿Ä]įºËY{Zœf¿YÁºËYÁ|Ì»YÃ|ÀËMÄ]ÁºÌfˆÅ ºÌÀ¯Y|Ìad‡{Հe[¸˜» ÖÀÌq†Àm|¿€“ZužËZÀYÖ¸Ìy{€¯tˀe,Öů Z¯‰Z¯,|À‹Z]ºÅd̨̯Ö]d‡Y¾°¼»Äq€³Y|¿€z] YZ»µÂv»€³YZËÁ|¿{€b‡Ö»¾—ÁºÅ½Z¿YÂmZ»Ä]Y d^ˆ¿ºËY{Zœf¿Y|ÀÀ°¿ÖÀ°‹Z¯Z»Z¯{|ÀÅYÂyÖ¼¿ ºÅ½Z¿YÂmZ»Z¯ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{dÌ·ÂXˆ» ZˆuYºÅÄ] žËZÀZ]Ö¿Zf‡Y€Æ‹Â]½Zf‡YºÌ¿Y{Ö»ļÅÁ{‹Ã|Ë{ cӐv»|^‡®ËÃ|ÀËM{ºËY{|«Z»Ád‡Y¦¸fz» ½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeZÌfyY{ÁºÌÀ¯|Ì·ÂeÖf ÀcY‚ÌÆneY ZeÕY€]©Z¨eY¾ËYºÌÅ{Y€«½Zf‡Y¦¸fz»žËZÀÁ |‹Z]Ö]¸˜»ª§Y|¿YÂeÖ»Z»d¯€‹Ã|ÀËMµZ‡ ÖËZ”§ Ä] ¹|‹ ½Z‹Z¯ ¶v» {YÁ ‰Y‚³ ÕY€] Öf«Á .¹|‹ZËÂmZ”§¾ËYÃZ]{Y½Z‹€œ¿¹{Ây€]®q¯ ºÆ»Z»ÕY€]Č̼Å-|¿{Y{x‡ZaĿ´ÀËYÄ^z¿½Z¿YÂm ºË{€¯€°§įՂÌq¾Ë€yMÄ]ºÌË´]|ËZ]ÁÃ{Â]½Z»Z¯ Z¯Ád‡YZ¯ZÆÀeºÆ»ºÌÀ¯Ö»|̯Ze{Â]Z”§ Z¯{Y{Ä»Y{Y,¾»ZËMd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ{Â]Ã|¿ÕZ«M ZÌ¿Ä]ÄmÂeZ]Z»,d‡Y®Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡ÖuY€—Z» Áµ€fÀ¯,ÄË~¤eY|»ÖuY€—ÄÀÌ»{ՀfŒ»Äf‡YÂyÁ ‰Z¨‡{Y| eÄ]ÁºÌÅ|Ì»x‡ZaY|À‹Z]֏Zy{Â]ZË ºÌ¿‚Ì»|Ì·ÂeÄ]d‡{ |À¿YÂf]½ZŒ¿YZ°¼ÅÁÁYÃ|ÀËM{į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,ÕÁ {ÂmÁ½Zf‡YÁ€Æ‹Â]€Æ‹{įÖËZŁZÌ¿Ä]ÄmÂeZ] ÕZŁZÌ¿ž§dÆm{Ö»Z³Á|À‹Z]Ö]ÂyÕ´z‡Za{Y{ Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅY|»ÖuY€—Á{€]ÖuY€—ÄÀÌ»{½Zf‡Y |¿Y{€] Yd¯€‹½Z»{ÂyY|f]Y{Z»{€¯|̯Ze,Õ{Â]Ã|¿ µZ^¿{ÁºË{ZfˆËY½Z»{ÂyÕZaÕÁÁºË{€¯†Ì‡Ze ÖuY€—€³YºËY{Zœf¿Y®ÀËYZ»Y,ºË{Â^¿d·Á{YdËZ¼u ¹Zn¿Y½Zf‡YžËZÀ{d‡YY€«Öf ÀÕZźfˆÌ‡{ |¿Y~´]Z»Ã|ƟÄ]YÖuY€—¾ËY{‹ Z¯Ád‡YºÆ»Z¯ d¯€‹¾ËY{į{Â]Հ´Ë{½YÂm‚Ì¿Öů|¼v»ÕZ«M ºÌv·Ä]µÂ¤Œ»‰Y‚³ÄÌÆeµÂ—{Ád‹Y{”u {Â]Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅY|»ÕY‚mYªÌ«{µZeYÁÕZ¯ Äf‹{Ö³ZeÄ]¾»d¨³Z»Ä]Z¯¹Zn¿YµZu{ÁY ZnÀËYº¿Zf‡Á{Z]Á¹|‹¶Ìvf·Y¡Z§©€]և|ÀÆ» ž¼fn» ®Ë Z§ l̸y ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ †Ë{€a { Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ž¼fn»¾ËY{į{Y{{ÂmÁÕÁZÀ§ ¾ËY{Ä¿ZÀˀ§MZ¯ÕZÅdÌ·Z §Á|¿|‹€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ] {‹Ö»¹Zn¿YZÅd¯€‹ D@JDm1¦Œ?š~P•@£§—2P•@¦+)¦tm—‘ '–D£ŒešD—”P3 šD—”P3›3E+EdQO>#šA§GE#’—”e!L{ š~P•@¢—2P•@[M—+£§—2P•@EdQ£Œ‘ JDm1¦Œ? £MA” ‘¢A”#›"+DD@JDm1¦Œ?š~P•@ )mEDEu£š~§3D@G§+ Ö¼¸ŸÃYÂÀŒm{į Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{ºÌe d¯€‹ZÌ¿Zb‡YY|¿Y€³€Æ‹{ÃZ»€Æ»dËZ¤·w»ZaÁY ÃÁ€a¹Zn¿YdÆmÖ¿ZÆmÃ|˂³€]ºÌe½YÂÀŸÄ],{Â]Ã{€¯ |Ë{€³[Zzf¿Y,¶‹€ÅŠËZ»M –]YÁZ]Ä^uZ»{ÃZ´Œ¿Y{¹Ân¿½Â¿Z¯€Ì]{ÖÀ¯Õ|Æ» ևZÀ‹ ÃZf‡ ÄË{ZveY ºÌe d¨³ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ֻ¼Ÿ Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]į€Æ‹Â]€Æ»Ä¿Zy|Á½Y€ËY½Z¼¸ » "Cienciaenaccion"Ö¼¸ŸÃYÂÀŒm{ŻMÁ½Y€ËY ½YÂÀŸÄ],{Â]Ã{€¯€¨‡ZÌ¿Zb‡YŒ¯Ä]ÄÀv{º¸Ÿ ,¶‹€ÅŠËZ»MÃÁ€a¹Zn¿YdÆmÖ¿ZÆmÃ|˂³€]ºÌe ¹Zŀa,ÖÀ¯Õ|Æ»½ZËZ«MY½Y€ËYºÌe |Ë{€³[Zzf¿Y Ä]ՀaZaºË€»º¿ZyZ¯€‡ÁՀ”y¾Ìˆu,Õ|¿ÂˆÌŸ { d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÖ¿Z^£Z]¾ˆuÕZ«M[ZÀmÖf‡€a€‡ YŠÌ]Ä]YÃÁ€a¾ËYdˆ¿YÂe½Y€ËYºÌeÄ»Z¿€]¾ËY |Å{ÄWYYZÌ¿Zb‡YY{Z¿Y€³€Æ‹½Z¼¸ »Á½YÂ»MŠ¿Y{Y€¨¿ Y{Z¿Y€³€Æ‹Ö¿Z]‚Ì»Ä]įÃYÂÀŒm¾ËY{{Á‚§Y½ZŒËY ”uZaÁYÄË{ZveYYºÌeZÆÅ{,|Ë{€³Y‚³€]ZÌ¿Zb‡Y Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÕÂnŒ¿Y{Á¹Ân¿½Â¿Z¯€Ì]{ |Àf‹Y{ ÃYÂÀŒm¾ËYÄÌ»ZffyY{½Y€ËY½YÁZ¯Y|¼q€a½YÂÀŸÄ] {€¯Y|Ìa”u Z]½Z»‚¼Å,ÖËÂnŒ¿Y{€ ‹Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ÄÌ»ZffyY €ÀÅ,²Àŀ§Ã|°ŒÅÁ„a{ՁY€Ì‹š§Zud‹Y|³‚]Á { |‹€Ë|¬eÃ|˂³€]½ZËÂnŒ¿Y{YÁY‚³€]ÕZ¼ »Á ַZ]Ã{YMº¿Zy,½YÁY{ÕYZ]ÁÃYÂÀŒm¾ËYÄÌ»ZffyY ֈ̸´¿Y ½Z] ‰Â»M |‹Y ևZÀ‹Z¯ ½ZËÂnŒ¿Y{ Y ¾ËYļm€e€ ‹Šz]Ã|˂³€], Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ |Ë{€³ÖËÂnŒ¿Y{€ ‹Ö¸»ÃYÂÀŒm Ö°Ë‚¼ËZe,Ö¸¯Õ|À]Ä^e¹ÔŸYY†aºÌ¿ÁÃZ»®Ë և|ÀÆ»Šz]{{Ây֟“»ÕZÅÕ|À]Ä^eY€´Ë{ ‚ËZuŠz]¾ËY{ÃZ´Œ¿Y{¶¯{ {€¯ÖËZ¼¿ÁY d‡Y½Y€ËYYÃZ´Œ¿Y{į|¿YÃ|‹Ä^e Ä^eYÄ^e¾Ë€fÆ]‚Ë€^eÁ¦Ë€‹ÃZ´Œ¿Y{x |¿Y{ Ä^e{€´Ë{ÃZ´Œ¿Y{ÃY€¼ÅÄ] Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{x |ÀfˆÅ ºÅÃZ´Œ¿Y{ć d‡YZe {Z»Ä^eį{Y{Â“»€Ëև|ÀÆ»Â“»x Á ©€] և|ÀÆ» ,½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» ,ּ̋ և|ÀÆ» Â“» { Á d‡Y Ze ®Ì¿Z°» և|ÀÆ» ºËY|¿Ä^e‚Ì¿"ֻ¼Ÿև|ÀÆ»" ,{YM€ ‹,®Ì‡Ô¯€ ‹ÕZÅŠz]{Ö¸»ÃYÂÀŒm¾ËY į|Ë{€³Y‚³€]Ö]{YŠÅÁ„aÁļm€e€ ‹,ÖËZ¼Ì¿€ ‹ ļm€ećZ]Áļm€e€ ‹Šz]{ַZ]Ã{YMº¿Zy Z“|¼v»ÁÖÅZqZ]Z]Ö¸Ÿ,֌eM€ÆqÂÀ»ÕZŀ ‹Y |Àf§ZË”uÃ{YÖf¼ ¿ ÃYÂÀŒmµÁY¹Z¬»|¿|‹ª§Â»‚Ì¿Äf‹~³µZ‡½ZŒËY ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ |¿ÁMd‡{Ä]YZ´¿€^y€ ‹ Ä »Zm Ä] d̬§Â» ¾ËY ®Ë€^e ¾¼“ Z§ l̸y ±‚]|¿ÁY|yYY½ZŒËY½Á‚§YÁcZ¬Ì§Âe,ÖÅZ´Œ¿Y{ |ËZ¼¿Ö»d¸Xˆ» ÄÀÌ»{d¯€‹®Ëd‡YY€«Á€»Y‰Y‚³{ "¾»ZËM"d¯€‹,ºÌÀ¯Ö§€ »Y®Ì¿Á€f°·Y Á©€]®ÌÀ̸¯{dÌ·Z §ÁÖËÂnŒ¿Y{½YÁ{Y‚ÌqļŠd›Z¨uÁc|«ÕZźfˆÌ‡ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÁÕÁM¿‚¯€» Z]¶ÌveZ]½Z»‚¼ÅįÂnŒ¿Y{½YÂm|Àq |‹Á€‹ Á|Àf§ZËd‡{‚Ì¿Ö¸¤‹Ä]€neÄ]‚¯€»¾ËY{dÌ·Z § ՁY|¿YÃYÄ]ºÌ¼e¶Ìve½YÁ{½|̇½ZËZaÄ]Y¶^« Äf‹¶Ìvf·Y¡Z§įÕ{Â]Ã|¿ÕZ«M|Àf§€³d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|»®ÀËYd‡Y Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{©€]և|ÀÆ» d‡Y"¾»ZËM"d¯€‹ և|ÀÆ»½Z‹ָ̐veÄf‹įº¿Zf‡Á{Á¾»|˳Ö»ÁY ÁÖ¼¸Ÿ½YÂe€]ÄÌ°eZ]Á½Zf‡YÖnÀ‡ZÌ¿Z]d‡Y©€] | ]ZeºÌÀ¯ՁY|¿YÃYÖ¸¤‹įºÌf§€³ºÌ¼e{ÂyÖ¸¼Ÿ ÁºË{Â]€¨¿Z¯¶ËYÁY ºËŒ¿½Y{€³€‡ָ̐vf·Y¡Z§Y Ä]½Z»ÄËZ»€‡®ÀËYÁºË{€¯Á€‹½Â̸̻Z]€¨¿ÓZu Ã|̇½Â̸̻ÃZnÀa صفحه 67 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫–§“ٶ‬Guš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬A”3E¦#š~P•@‫ٶ‬ 哧–Gu’¦”#O•@¢¡){EQ¢E#E~§@¢D>*m |‹ÄfyZ‡¾ËÁ‚«{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë–‡Âe²À̸¿ÂeÁ€°Ì»ÕZ¨uÃZ´f‡{ ÁÃZ´f‡{¾Ì»ZeÁdyZ‡,ÖuY€—µÁYŠz]{YÂÅY ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¹Á{Šz]{Á²À̸¿ÂeÁ€°Ì»cY‚ÌÆne {Y{Ã|Ɵ€]Y€f»ÕZ¨uµÂ—Ä]²À̸¿ÂeÁ€°Ì» ÁÃZ´f‡{dyZ‡ÁÖuY€—ÃÁ€ad¨³Ä»Y{Y{\uZ ÁÕZ¨u€˜«Z]²À̸¿ÂeÁ€°Ì»cY‚ÌÆne Šz]lÀa{¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹–‡Âe€f¼Ì¸Ì» ,Ö¸YÂËY{,|ŀeZ¯¶»Z‹ÃZ´f‡{dyZ‡ÁÖuY€— Á ÖuY€— ,½M cY‚ÌÆne Á ÕԇY ºfˆÌ‡ ,ZÅ |¸Ì‹ ,²ÀËÂfÌ¿Z» Á µ€fÀ¯ ºfˆÌ‡ ¶»Z‹ ¾Ì]Z¯ dyZ‡ Հ^ÅY Á µ€fÀ¯ d̸]Z« Z] ®aÁZa Á c|« ºfˆÌ‡ dyZ‡ÁÖuY€—¾ÌÀr¼Å,‚ËZ‡ZeÃZ´f‡{ Z]d¿Ôa¾ŒË€b‡dyZ‡ÁÖuY€—,ÖÀeºË€§®m ÕԇYcY‚ÌÆne¾Ì»ZeÁÄÌÆe,\ °»€f»ḑ€› µÂ— Ä] ÕZ¨u ÕY€] ÃZ´f‡{ ZÌ¿ {» ¹Ô«Y Á Á½Z»€§ÕZŶ]Z¯ÁÕԇYÕZÅķ·,ZÅ`¼a¾Ì»Ze€f» d‡Y€mYµZu{ZÅdˆ],c|« { ¾Ì‹Z» Z‡ ¶¿Âe ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ÃZ´f‡{{€¯½ZÌ]Z¨uÃZ´f‡{ÖÀ§cZzŒ»Ây {ÕZ¨ud̸]Z«KitSizeUPcY‚ÌÆneÄ]ÄmÂeZ] Ä]į{Y{Y€f¼Ì¸Ì»Á€f¼Ì¸Ì»‚ËZ‡Á{ ¶ËÂveZ¯Ä]Ã{Z»M‚ËZ‡Z]Z»€§Z¯d‡YÂy{ |‹|ÅYÂy ÃÁ€aևZÀ‹¾Ì»–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“YÕÁ ‚ËZ‡ÕY€]MixÁSoft|ŀeZ¯ÃZ´f‡{Á{,YÂÅY ÕZ¨u€˜«į|‹Z]Ö»dyZ‡µZu{ÁÖuY€— ÁĬ̫{{Á{Ze|ŀeZ¯‰{€³dŸ€‡Á€f¼Ì¸Ì» d‡Y€f»¾eÂÌ¿¸̯|ŀeZ¯ÁZfŒ³ {½MYՀ̳ÀÆ]ÁÃZ´f‡{¾ËYdyZ‡ÁÖuY€—Z] ՁZ‡¶¿ÂeÁÕZ¨uÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÖy€]ÕY€mY [ԓZ§ ÕZÅ ºfˆÌ‡ ¶°Œ» {Â] YÁ|Ì»Y ½YÂe Ö»ZÅ |À¿Z»ÖËZŀƋ{Öv˜‡ÕZÆ]MÕÁMž¼mZ]ՀƋ {‹¶udŸ€‡Ä]YÂÅY {ZËŠ·ZqY|ËZa¶uÕY€]ºÆ»Ö»Z³¶yY{½YÂe€]ÄÌ°e {‹Äf‹Y{€]Ã|‹ d¯€‹ÕÁNÀ§Áº¸Ÿ­Za{Ä¿Zfz^‹Ây{€¯½ZÌ]ÕÁ į |ÀfˆÅ µZ § ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÁÂu { ֐yZ‹ ÕZÅ |Ì·ÂeÁd À®¼¯Ä]{ÂyÕZÅdÌ«ÔyZ]|¿{Z« ºÅcÁ€i|Ì·ÂeÄ]Á|À‹Z]cÔ°Œ»ÕZŒ³À³ÁÃ|»M Y¹ÓdËZ¼uZ]ºÌÀ¯Ö»‰ÔeºÅZ»Á|ÀÀ¯®¼¯ ºÌ‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿»YՀ³¶Ìƈe{ZÅd¯€‹¾ËY ¶¿Âe½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»\uZ|¼v»Ö¸Ÿ dyZ‡ÁÖuY€—ÕZÅÖ³„ËÁÂy{ºÅ¾Ì‹Z»Z‡ –‡ÂeÃZ´f‡{¾ËYÖuY€—d¨³ÕZ¨uÃZ´f‡{¾ËY ºÌe®Ëd¯ZŒ»Z]Y€mYŠz]{ÁÀ¨¿ºÌe®Ë d‡YÃ|‹¹Zn¿YÁc|»{À¨¿ ¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]ÃZ´f‡{¾ËYÄf‹~³{{€¯tˀeÕÁ dyZ‡Z]į|‹Ö»ÄÌÆekZyY½Z»Âe{Z̸̻€] ZÌÆ»ºÅՁYÖËÂmħ€ÄÀÌ»Œ¯¶yY{{½M d‡YÃ|‹ ÃÁ€a ¾ËY ÕY€mY ½Z» { {€¯ ħZ“Y \uZ ºÌ¬fˆ»€Ì£c]€¨¿ÁºÌ¬fˆ»c]€¨¿ s€—ՁYÖËÂmħ€½Y‚Ì»Á|Àf‹Y{d¯ZŒ» d‡YÖmZyÄ]ZŒ»ÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿|{ {¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹d¯ZŒ»Ây{ÕÁ ,ÖuY€—¶»Z‹µÁYŠz]d¨³YÂÅY[ԓZ§s€—ÕY€mY Á ²À̸¿ÂeÁ€°Ì» cY‚ÌÆne Á ÃZ´f‡{ ¾Ì»Ze Á dyZ‡ µÂ—Ä]²À̸¿ÂeÁ€°Ì»ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¶»Z‹¹Á{Šz] d‡Y€f»ÕZ¨u Y֌z]|‹ÁM{Z˾̋Z»Z‡¶¿Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Á|uµÂ—Ä]s€—¾ËY{[ԓZ§ķ·gY|uYcZ̸¼Ÿ d§€³|ÅYÂy¹Zn¿Y²À̸¿ÂeÁ€°Ì»‰ÁÄ]€f»Â¸Ì¯ Šz] ¾ËY { s€— €œ¿ {» Ö¿Y ķ· ÕZłËZ‡ į Á €f¼Ì¸Ì» ¾ÌÀr¼Å ,€f¼Ì¸Ì» [ԓZ§ÃÁ€a{¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹Ád‡Y€f¼Ì¸Ì» ÕZ¨u ÃZ´f‡{ ,½Z»Œ¯ Žzf» ‰Ôe Z] Z‡ ¶¿Âe "½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ –‡Âe ²À̸¿ÂeÁ€°Ì» |‹ÄfyZ‡ÁՁZ‡Ö»Â],ÖuY€—¾ËÁ‚«{"¾Ì‹Z» Áº¸Ÿ­Za¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] [MÕÁMž¼m¶” »¶uÕZf‡Y{,¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§ {į½Zf‡Ây½Zf‡YՀƋ[ԓZ§ÁÖv˜‡ÕZÅ [Md À{ºÆ»Š·Zq®Ë½YÂÀŸÄ]€ÌyYÕZŵZ‡ ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,d‡YÃ{Â]s€˜»Œ¯[ԓZ§Á º¸Ÿ­Za{€¬fˆ»ÁZÀ§ÕZÅ|uYÁY¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âe ÕZÅÃZ´f‡{|Ì·ÂeÁՁZ‡Ö»Â]Ä]ª§Â»¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§Á d¼Ì«ÁÓZ]d̨̯Z]ÃÁ€a¾ËYZÌ¿{»²À̸¿ÂeÁ€°Ì» d‡YÃ|‹ÖmZyÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿\‡ZÀ» Á Ö¿Zf‡Y ¾Ì·ÂXˆ» Y Ö ¼m ”u Z] Ö¼‡Y€» { Á ¾ËÁ‚« ÕÁNÀ§ Á º¸Ÿ ­Za †ÌW Ö§Z» Ö¨˜» ÃZ´f‡{Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÓÂXˆ»YÕ{Y| e |‹ÖËZ¼¿Á¾ËÁ‚«{²À̸¿ÂeÁ€°Ì» { ¾ËÁ‚« ÕÁNÀ§ Á º¸Ÿ ­Za †ÌW Ö§Z» Ö¨˜» Z¿€]ÕY‚³€^yÄ]ÃZ´f‡{¾ËYYÖËZ¼¿Áº‡Y€»Ä̋Zu [ԓZ§ Á Öv˜‡ ÕZÅ [M ÕÁM ž¼m d‹Y{ZƛY {ºÆ»Š·Zq®Ë½YÂÀŸÄ]½Zf‡Ây½Zf‡YՀƋ Zf‡Y¾ËY{ÁÃ{Â]s€˜»Œ¯[ԓZ§Á[Md À d¯€‹½YÂÀŸÄ]¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹½Zzf» cÓM¾Ì‹Z»dyZ‡Á|Ì·Âe,ÖuY€—{įÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ ¾ËYž§ÕY€]{Y{ÖËÓZ]Ä]€neÄf§€ŒÌacY‚ÌÆneÁ ÕZŒ³À³Ze{Zf§YÖÅZ´f‡{ÖuY€—€°§Ä]‚Ì¿¶°Œ» |‹Z]Š·Zq¾ËY ½Z‡ZÀ‹Z¯ ,ÄÅZ» ¾Ë|Àq ‰Ôe Z] {€¯ tˀe Ö§Z» ÕZÅÃZ´f‡{|Ì·ÂeÁՁZ‡Ö»Â]Ä]ª§Â»d¯€‹¾ËY d¼Ì«ÁÓZ]d̨̯Z]ÃÁ€aZÌ¿{»²À̸¿ÂeÁ€°Ì» ”uZ]į|¿|‹ÖmZyÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿\‡ZÀ» YՀ̳ÀÆ]Z]ºËYÁ|Ì»Yį|‹ÖËZ¼¿Á½MY½ÓÂXˆ» Z]½Zf‡Ây{[ԓZ§Ö¸»ÃÁ€aÕY€mY{ÃZ´f‡{¾ËY "_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ|¬»¾Ì»Á{-¾ËÁ‚«½Zf‡Y |À‹Z]²¿Ä]‰Â³,¾ËÁ‚«ÕZÅ_McZf‡Y ÕÁM¿©Á|À–‡Âe‘ŸÔ]—Ä]YZa¿ÕZÅZ¯ d‡YÖËZ§Â°‹Á {Y|ËÁ¾Ì»Á{{Y{|«ÕÁM¿©Á|ÀœÀ»¾Ì¼ÅÄ] ՁZ‡€fˆ]¥|ÅZ]¾ËÁ‚«½Zf‡Y{Z]¾ËYY"_M½Zf‡Y" ÕZÅd¯€‹ÖËZ‡ZÀ‹,Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯{ZnËYdÆm ,½Zf‡Yt˜‡{Ã|ËY\uZÕZÅÃÁ€³Á½ZÌÀ]Š¿Y{,Za¿ œÀ»Ä]€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—ÁZÅ_McZf‡YÖËZ‡ZÀ‹ ÕY€]֋Â»MÕZÅÃÁ{ÕY‚³€],Ä¿YˆmÕY~³ÄËZ»€‡ Ä]ZÅ_McZf‡YÁZźÌeÖ¿Z‡ºÆ],ZÅ_McZf‡YÁZźÌe Á´f¨³¶ÀaÕY‚³€]Á½YY~³ÄËZ»€‡ÁZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ |À¯Y‚³€]Ä]€neµZ¬f¿YÄ»Z¿€] ֗ÁY‚³€]½Z»€¯{"_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ¾Ì·ÁY€fŒÌa µ|»ÁµÂv»ÕZÅÖ³„ËÁ½ZÌ]Ä]_McZf‡Y½M į|ÀfyY{€a{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZŁZÌ¿ÁZ¯Á\ˆ¯ |¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»ºÌe{Y|ËÁ½ZËZa{ { ”u dÆm ½Y|À¼«ÔŸ ,‰Y‚³ ¾ËY Z‡Y €] ÕY€]€Æ»xËZeZe|À¿YÂeÖ»¾ËÁ‚«_M½Zf‡Y ÖaZeZf‡YYZ]Äv¨Ä]½M{¹Z¿d^iÁ{Y|ËÁZ]ÖËZÀ‹M {MÄ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa cZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]ZËÁÃ{€¯Ä mY€»www inif ir |¿€Ì´] Z¼e ÃZ¼‹Z]€fŒÌ] Á ÕÁM¿ ©Á|À d¼Å Ä] _M½Zf‡Y {Y|ËÁ ¾Ì»Á{ ¾ËY{¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zad¯ZŒ»Z]ÁÖËZ§Â°‹ {‹Ö»Y‚³€]½Zf‡Y º¸Ÿ ­Za ¶¸¼·Y ¾Ì]»Y Á ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Á ZÅ_McZf‡Y ÖËZ‡ZÀ‹ ½YÂyY€§ ,¾ËÁ‚« ÕÁZÀ§Á œÀ» Ä] ¾ËÁ‚« ½Zf‡Y { €Ë~aÄËZ»€‡ ÕZÅs€— ½YY~³ÄËZ»€‡€ËZ‡d¯ZŒ»Z]Ä¿YˆmÕY~³ÄËZ»€‡ |‹€ŒfÀ»"_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ\·Z«{ ÕZÅÄ^À‹Á{" {Y|ËÁ Á{ ¶»Z‹ _M½Zf‡Y {Y|ËÁ ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Yįd‡Y"|¿ÂÌa"Á"ÖaMcZf‡Y ÄËZ»€‡Ä]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅÃ|ËY½|¿Z‡œÀ»Ä]ÖËZ§Â°‹Á {‹Y‚³€]Œ¯½Zf‡Y{d‡YY€«ÁÃ|‹µZ^¿{ µ|» Z] ÕÁM¿ ©Á|À ,ÖaZeZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ { ÖaMcZf‡Y ÕZÅs€— Ö§€ » Z] "ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅ" { d‡Y½YY~³ÄËZ»€‡ÁÃ|ËY½Z^uZZÀ¯{ª§Â» Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅs€— ½Zˁ Á {‡ { ©Á|À µ|» ¾ËY |‹|ÅYÂy®Ë€‹ Á ZÅ_McZf‡Y ÖËZ‡ZÀ‹ ¥|Å |¿ÂÌa ÕZÅ{Y|ËÁ { ZŽMÖ§€ »Á|À¼¿YÂeÁ[Y~mÖaMcZf‡YÕZÅs€— Š¿Y{ €Ì£ ZË ½ZÌÀ] Š¿Y{ Y ºŸY ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ Ä] Á\ˆ¯ÖÅ|]Zf‹ÕZÅÄÀ˂ŁY֌z]¾Ì»ZeÁ½ZÌÀ] A”3E¦#š~P•@OP?D@ G§+¢A”#›"+DD@ ‚¼ËZe Ĉ‡R» Õ|À]Ä^e ¾Ë€eÁZe Z‡Y€] ž¼m { |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ ÃZ´Œ¿Y{YŠÌ]ÁŒ¯€e€]ÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«Œ¯Y½ZÆm€e€] Ö¿Z‡Ô—Y Á ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Õ|À]Ä^e¾Ë€eÁZe Z‡Y€],|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ µZ‡ { ‚¼ËZe Ĉ‡R» Y€« ZÌ¿{ €e€] ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ž¼m { |Àm€Ì] µZ‡ Õ|À]Ä^e { ‚¼ËZe Ĉ‡R» d§€³ ŠÌ] Á ½Y€ËY €e€] ÃZ´Œ¿Y{  ¹Z¿ Œ¯ Y ½ZÆm €e€] ÃZ´Œ¿Y{ Y ÕY€] |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ į {€¯ ¹ÔŸY Y ZÌ¿{ÕZžˀe€]¾Ì]{ÖaZÌaµZ‡¾Ì»|Àq |Œy{Ö» {Y| e ,½Y€ËY Y |Ë|m ÃZ´Œ¿Y{ ”u Z] ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e¹Zœ¿{Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ d§ZËŠËY‚§Y{»Ä] Ĉ‡R» †ÌW ,Ö¿Z¬Å{ {YÂm|¼v» €f¯{ ISCÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁ¹Â¸ŸÕ{ZÀf‡Y ¾Ë€eÂƌ» Y Ö°Ë ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e d¨³ d‡YZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^eÕZŹZœ¿ ‚¼ËZeÕZ°¼ÅZ]µZ‡{Z]¾Ì·ÁYį –‚¼ËZe"Õ|À]Ä^e½YÂÀŸdve Y Â̯Á ÕZ°¼ÅZ]| ]Ä]µZ‡YÁ" Y Â̯ |‹€ŒfÀ»€fËÁ½Âˆ»ZeĈ‡R» Õ|À]Ä^e { d‹Y{ ZƛY Ö¿Z¬Å{ €f¯{ cZŸÔ—Y¾Ì»PedÆmÃZ´ËZa¾ËYµZ‡ ½Âˆ»Ze Z] Y {Ây ÕZ°¼Å ,{Ây ZÌ¿{» Âa°‡Y ÖeZŸÔ—Y ÃZ´ËZa Z] Á ž˜« €fËÁ ÖeZŸÔ—Y ž^À» €Ì̤e {€¯ ÕZ°¼Å Ä] Z£M ÕÁ €] ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e ÃZ´ËZa Ã{Z¨f‡Y{» Y~³€ÌiPeZŽMÄ^eÁZÅÃZ´Œ¿Y{”uÃÂv¿ Ö]ZˁY dÆm ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e ÃZ´ËZa {Â] {ÂyZÌ¿{»cZŸÔ—YYÖf¼ˆ«ZÅÃZ´Œ¿Y{ Y Y €´Ë{ Öf¼ˆ« ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ {Ây Y Y cY{ZÀf‡YÁ֌ÅÁ„acZŸÔ—YÁZÅÖnÀ‡€œ¿ |À¯Ö»ÄÌÆe Âa°‡YÖeZŸÔ—YÃZ´ËZaYY ,Ö¿YÁ€Ì‹Â¿ Öf À ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ {Á‚§Y ÕÁ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ Á ½Zf‡{€¯ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ÕYÄ^eÁZ]{¾f§€³Y€«Z]½Y|¿Z»Ö°‹‚a {½Y€ËYµÁYÕZÅÃZ´Œ¿Y{½YÂÀŸÄ] |¿YÃ|‹Ö§€ »Õ|À]Ä^e¾ËY ‚¼ËZeĈ‡R»ևZÀ‹‰ÁÃZ]{ISC†ÌW ÕZŹZœ¿YÖ°Ë‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZad¨³ ‚¯Y€»µZ‡Yįd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]€^f » Ö]ZˁY{»½ZÆm€‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M YÕ|À]Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁ ZÌ »\·Z«{€ËµÁ|ms€‹Ä]ŽyZ‹ ½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ ÄÆmÁ,|{½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{ d ÀZ]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì] d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ ½ÁZ] {¨ˆ¯MÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{ ½MYYµÁYÄ^eÖ·YÂf»µZ‡¾Ì¼Œ‹ÕY€] ZÌ¿€¨Ì·Z¯Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Ád‡YÃ{€¯{Ây |¿Y{ Y€« ¹Á{ Ä^e { Z¯€fŒ» {YÁZÅ Á Y€« ֋Â»M ¾¯ O { {YÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ¾¯{{¨ˆ¯MÃZ´Œ¿Y{įÖ·Zu{,{Y{ ÂWZ¯Z»d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÁªÌ¬veÖ¸Y {Y{Y€«Ö¸¸¼·Y¾Ì]¾¯{ ,†Ì¸´¿YYlˀ^¼¯,{¨Àf‡YÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Á ¶ÌË ,Ö¸¯€] ZÌ¿€¨Ì·Z¯ ½ÂfˆÀˀa ,MIT ZÌ¿{Ö·YÕZÅÄ^e{\Ìe€eÄ]³Z°Ì‹ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{ |¿YÄf§€³Y€« ÃZ´Œ¿Y{dŒÅÁ½Zfˆ¸´¿YŒ¯YÃZ´Œ¿Y{Á{ |ÀfˆÅÃ|vf»cÓZËYY صفحه 68 ‫ٶ‬A”3E¦#š~P•@‫ٶ‬ ¢¡š~P•@“§E+E#c3D@A”3E¦#š~P•@ ¦•@’—3 ¾Ë€e€]ž¼m{µZ‡¾Ì»Â‡ÕY€]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«ZÌ¿{½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‚¼ËZe Ö·ZŸ ‰Â»M Õ|À] Ä^e ¹Zœ¿ ,|Àm€Ì] µZ‡{½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Õ|À]Ä^e¾Ë€e|Ë|m Õ|À]Ä^e¾ËY Z‡Y€]į{€¯€ŒfÀ»Y ½YÂmÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ ZÌ¿{€e€]½YÂmÃZ´Œ¿Y{ž¼m{ÁŒ¯ d§€³Y€« Õ{ZÀf‡Y Ĉ‡Â» †ÌW ,Ö¿Z¬Å{ {YÂm|¼v» ÃZ´ËZad¨³ÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁISC¹Â¸Ÿ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{µZ‡d‡€Æ§‚¼ËZeÕ|À]Ä^e €ŒfÀ»YµZ‡Y€f¼¯Öf»|«Z]ZÌ¿{½YÂm ÃZ´Œ¿Y{,µZ‡{įÃZ´ËZa¾ËY {€¯ Ä]Y{Y| e¾ËYµZ‡{,{Â]Ã{€¯€ŒfÀ»Y d‡€Æ§¾Ì¼Å{¾ËY d‡YÃ|¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ µZ‡YZÌ¿{{įd‡Y½YÂm€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´ËZa –‡Âe Ä¿ÓZ‡ cÄ] ½ÂÀ¯ Ze d‡YÃ|‹¹Zn¿Y‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ¾Ì]{{€¯ZƛYZÀˆËYZ]´f¨³{Ö¿Z¬Å{ ºÆ‡,|¿Y{”uÕ|À]Ä^e¾ËY{įÃZ´Œ¿Y{ Á½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ d‡YÃ{Â]ÃZ´Œ¿Y{ZÌ¿{€e€] {¾f§€³Y€«ÁÄ^eZ]½Zf‡{€¯Ö°‹‚a ½Y€ËYµÁYÃZ´Œ¿Y{ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{d‡€Æ§ d‡Yd‡€Æ§¾ËY{ Ä^e¾ËY{€“ZuÕZÅÃZ´Œ¿Y{€ËZ‡{Y{Ä»Y{YÕÁ Öf À ÃZ´Œ¿Y{ ,½Z‹Z¯ ÃZ´Œ¿Y{ ,Õ|À] ,½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{,Y€Ì‹ k‡ZËÃZ´Œ¿Y{,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{,Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{, ,½ZnËZ]}MÖ¿|»|ÌƋÃZ´Œ¿Y{,½Zf‡{€¯ ,½Zf‡€· ÃZ´Œ¿Y{ ,½Z»€¯ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ Öf ÀÃZ´Œ¿Y{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{,½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{,ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ {Á€ÅZ‹ |ÌƋ€Ì]{dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{,ՁYÃZ´Œ¿Y{,½Ô̳ ÃZ´Œ¿Y{ , {€¯€Æ‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÖËZm ,|ÅZ‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÕYÁ‚^‡ ºÌ°u ÃZ´Œ¿Y{ ,­YY , {‚Ë ÃZ´Œ¿Y{ ,€ÀÅZ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÃZ´Œ¿Y{Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ |ÀfˆÅ Ä^e ÕY€] ‚¼ËZe Ö·ZŸ ‰Â»M Õ|À] Ä^e ¹Zœ¿ į֋Á½Z¼ÅY½YÂmÃZ´Œ¿Y{Õ|À] Ã{Z¨f‡Y |À¯Ö» Ö]ZˁY Y ½ZÆm ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ,†Ë|e"ZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸YÕZÅdË»Z»Á|À¯Ö» Y"Ö¸¸¼·Y¾Ì]Y|¿YºŒqÁŠ¿Y{µZ¬f¿Y,ªÌ¬ve Õ|À]Ä^e¾ËY{Z»Y|Å{Ö»Y€«Ö]ZˁY{» µZ‡Y€f¼¯d»|«Z]ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{,Zy |ÀfˆÅ€œ¿|» “§ƒ•¢¡’—‘FG{E‘¢FA•šD A”3E¦#š~P•@ ՁY|¿YÃY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¾ËÔ¿MÕZŽ»M‚¯€» |‹ ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‰Â»M€Ë|»Õ|n]ÄeÔ¯|Ìn»€f¯{,|Àm€Ì] €^y¾ËY¹ÔŸYZ]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ՁZn»Á{YMÕZÅ –y€]ÕZŽ»MÕY‚³€]¥|ÅZ]‚¯€»¾ËY{Á‚§Y ḑ€›Z]¼̷Âe½Z]½Â»Mĸ¼mYՀ‡Y€‡ ÕZźfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡Y d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃY€¨¿ ,d̨̯Z]ÕZŽ§€°Ì»Ád‡|Å,ՀeÂÌb»Z¯Á€] dÆm ÂeY€¿ƒ Á upsÕY€˜“Y ©€] ºfˆÌ‡ ¾ËÔ¿MÕZŽ»MÕY‚³€]{µÔfyYYՀ̳¸m d¯€‹dÆm\‡ZÀ»cZ¿Z°»YÁ©€]ž˜«¹Z´ÀÅ ‚¯€»ÕZÅÖ³„ËÁĸ¼mYd̷¸ »ÕYY{½Z^¸—ÁY{ |‹Z]Ö»|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{–y€]ÕZŽ»M ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# CTFºq€atf§cZ¬]Zˆ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€»ºÌeŠŒy{ ÕÁ {€Ì³ Y€« Ö¿ZÆm Ã{ Á Ĭ]Zˆ» ¾ËY Ö¿Y€ËY YdÌÀ»YÁÂu½Y|À¼«ÔŸ{Y|ËÁ¾ËY{{€¯ÕÁM{ZË À¨¿€j¯Y|uÕZźÌe\·Z«{½Y€ËYÁ½ZÆm€‡Y€‡ |Àf‹Y{”u ¦¨z»CTFį{€¯½ZÌ]Ĭ]Zˆ»¾ËYÖ§€ »ÃZ]{ÕÁ {įÖeZ¬]Zˆ»,|‹Z]Ö»CaptureTheFlagcZ^Ÿ Š¿Y{Á{‹Ö»Y‚³€]ZŀeÂÌb»Z¯dÌÀ»YÁ®ÅÄÀÌ» Հ^ËZ‡dÌÀ»Y¾Ìzf»0Z»Â¼Ÿį½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ ,ÕZ´¿‚»,Ä°^‹dÌÀ»Y¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{|ÀfˆÅ €´Ë{ÁµZfÌnË{Ö]Z˹€m,[ÁdÌÀ»Y, ° »և|ÀÆ» d¬Ì¬u{"ºq€a" {‹Ö»Ã|ÌnÀ‡ėÂ]€»ÕZÅÁÂu Ä] {Y{ ½Z°»Y €yM { į d‡Y ZÅŠ·Zq ÖËZÆ¿ x‡Za |ËMd‡{Ä]Ã{Z‡¾f»®Ëc ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z]‚Ì»Ä]CTFºq€atf§Ĭ]Zˆ» |‹Y‚³€]ÂˀƋ{ |» ֐ze‚¯€»†ÌWÁÕÁZÀ§»Y€Ë|»,¶³Ö¼‡Z«€f¯{ tf§cZ¬]Zˆ»{d¨³Ĭ]Zˆ»¾ËYt̓Âe{ÃZ´Œ¿Y{ZaM YŠÌ]”uZ]ºÌeYŠÌ]CTFºq€a d]Z«Ä]€´Ë|°ËZ]ÁÁ{c|»Ä]ZÌ¿{€‡Y€‡Y€]Z¯ ,Ĭ]Zˆ»¾ËY{Ã|‹¹Z¿d^iºÌeYÁ|ÀfyY{€a µÁ|m{¾f§€³Y€«ÁZÌf»Y\ˆ¯Ä]ª§Â»ºÌe |¿|‹Õ|À]Ä^e ºq€atf§ºÌe{Á‚§YÃZ´Œ¿Y{ZaM֐ze‚¯€»†ÌW Ö¼‡”u¾Ì·ÁY{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€»ºÌe Á{ÂyÖ¼‡”u¾Ì·ÁY{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€» ºŒ‹Ä^e{dˆ¿YÂeCTFºq€atf§cZ¬]Zˆ»{ ÕZźÌeºŒ‹Ä^e{dˆ¿YÂe,Ã|ÀÀ¯d¯€‹ćZ]ZÆÀe {€Ì³Y€«Ö¿ZÆmÃ{ÁĬ]Zˆ»¾ËYÖ¿Y€ËYÕZźÌe ZÌ¿{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÕZžˀe€]ž¼m{-|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ZÌ »\·Z«{ŽyZ‹YÕ|À] ½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{ Z]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{ d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ ½ÁZ]d À ÕYħ€ucZ»|yd¯€‹–‡Âe‚¼ËZeÕ|À]Ä^ecZ^‡Zv» d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y PWC €a¯ ÁZÅ €eYÁ †ËY€a ÖeZŸÔ—Yž^À»–‡ÂecY€¼¿ÁZÅŽyZ‹cZ^‡Zv» Y Ö·Z‡Y ÕZÅÃ{Y{ ž]ZÀ» ¾ËY į d‡Y Äf§€³ c {ÂycÄ]įÖ·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖnÀ‡€œ¿Y¶ZuÕZÅÃ{Y{,|¿Â‹Ö»ÕÁMž¼mÕZƛY cY|Ì·ÂecZŸÔ—YÁÖ·ZŸ‰Â»M¾Ìzf»–‡Âec€Æ‹ Õ{ZÀf‡YÃZ´ËZa{Ã|‹ÄËZ¼¿Ö·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â»Ö¼¸Ÿ {‹Ö»¶»Z‹Y Âa°‡Y \ˆ¯Ä]ª§Â»Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{€eÂÌb»Z¯¹Â¸ŸÁÂu{ |¿YÃ|‹Ä^e և|ÀÆ»ÕZÅÄf‹{Á€ŒÌaÕZÅÃZ´Œ¿Y{Õ|À]Ä^e¾ËY Á®Ì¿Z°»և|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·YÁ©€]և|ÀÆ»,ֻ¼Ÿ Õ|À]Äf‡{ּ̋և|ÀÆ»Á½Y€¼Ÿև|ÀÆ»,Z”§YÂÅ |À¯Ö» Äf‹~³µZ‡įd‡YÃZ´Œ¿Y{¶»Z‹µZˆ»YµÁ|m {Â]ÃZ´Œ¿Y{{Y| e¾ËY Äf‹ZÆq{ZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]ÕYY{Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY d‡Yև|ÀÆ» Ö¸¸¼·Y¾Ì]€^f »ÕZŹZœ¿YÖ°Ë‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZa €‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M‚¯Y€»µZ‡Yįd‡Y Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁÖ]ZˁY{»½ZÆm {‚¼ËZeĈ‡R»֟“»Õ|À]Ä^e¾Ë€yM Z‡Y€] {և|ÀÆ»¹Â¸ŸÁÂu{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{µZ‡ ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{ÁŒ¯€e€]ÃZ´Œ¿Y{ž¼m d§€³Y€« ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô —YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÂu{,‚¼ËZe֟“»Õ|À]Ä^e¾Ë€yM Z‡Y€] €e€]ÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿և|ÀÆ» d§€³Y€«Œ¯ ÃZ´Œ¿Y{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÁÂu{‚¼ËZeĈ‡R»¹ÔŸYª^— ½ZÆm€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»Y Ä^e|Àm€Ì] {ÁMd‡{Ä] ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ»ÁÂuÕ|À]Ä^e{ Á{‹Ö»Ã|ÅZŒ»ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{Ö¿Y€ËY |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ՁZˆÆ],½Z¼fyZ‡gY|uY ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§¹Â]dˆË‚ÌÆneZ£MÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ©ZeYÁÕÁM¿¹Â]dˆËħZ¯{Á‚§YÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ d‡Yğ¼n»¾ËYÕZÅŠz]€´Ë{Y Á†¿Y€¨À¯ ,ÕÁZÀ§¹Â]dˆËÕZ”§¾Ë€eÖ¸YZ¿Z»½Z¼fyZ‡ d‡Y{Z]Md¯Â‹†Ë{€a{ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿ ,Z¿Z»½Z¼fyZ‡Äf‹~³µZ‡ćµÂ—{d‡Y€¯}½ZËZ‹ €f¯{Ձ»McZÆ»ÕZÅÃZ³Z¯,ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f‹Y‚¯€» ½Z¼fyZ‡¶v»{Ձ»McZÆ»ÕZÅÃZ³Z¯ÁÖW´¿ ,ÕÁZÀ§ ¹Â] dˆË ½{€¯ µZ § ÕY€] ևZÀ‹YÂÅ Ö¸^« |¿YÃ|‹ՁZ‡Z]ZËÁÄfyZ‡ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿ ¶»YŸYÖ°ËÕÁM¿ÁՁ»McZÆ»Šz]½|‹µZ § d‡YÃZ´Œ¿Y{Ä^eÕZ¬eYÁ|‹ Z]ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§¹Â]dˆËÃÁ€a ¹€fv»½ÁZ »,ÃZ´Œ¿Y{¹€fv»d‡ZËc|ŸZˆ»ÁՀ̴Ìa ÁÁ€ÅՀ̴ÌaÁcZœ¿,ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a ÕZ”ŸYÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅs€—€]ÁcZœ¿ÁÖÀ§»YdˀË|» ՁZˆÆ]Á½Z¼fyZ‡gY|uYZ]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»ºÌe |‹¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€· ÖÅ|]Zf‹ÁÕÁM¿‚¯€»µÂXˆ»,½ZË{Zŀ§Õ{ZÅ€f¯{ d‹Y{ ½ZÌ] ´f¨³ ¾ËY Ä»Y{Y { ‚Ì¿ |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ {įd‡YÖ¯Y€f‹YÕZ”§ZÆqÕY{Z¿Z»½Z¼fyZ‡ ,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”u€]ÃÁԟğ¼n»¾ËY ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÖËÂnŒ¿Y{ÁÖÀˀ§MZ¯ºÌe |‹|ÀÅYÂy€¬fˆ» |‹gY|uY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Z¿Z»ÕÁM¿‚¯€»½Z¼fyZ‡ ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅs€—€]cZœ¿ÁÖÀ§»Y€Ë|»,Ö]¬ ËÖ¸Ÿ |ÀÆ» ՁZˆÆ],½Z¼fyZ‡gY|uY€^y¹ÔŸYZ]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Y€¼Ÿ |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€· ¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€·ՁZˆÆ]ÃÁ€a¾ËY{d¨³ ƒY€f»Z]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»{Âm»ÕZŽZ¼fyZ‡ ½Z¼fyZ‡ğ¼n»¾ËY\Àm{Á|‹¹Zn¿Yž]€»€f» |‹gY|uYž]€»€f»ƒY€f»Z]ÕÁM¿‚¯€» €f¼¯{Á|‹Z£M½Z]M{ÃÁ€a¾ËY{Á‚§YÕÁ {Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]€ÌeÃZ»dŒÅY |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZË ‫ٶ‬åAQŽ2•A”3E¦#š~P•@’E~P¡–I'[M—+’E§D@D#“¦–¢E#‫ٶ‬ ÕYÄfˆÅ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤eÕZʼnÁև€] |À¿Z¼ÅÖ¸»YŸ€iYÁ{‹և€]|À‹Z]€iR»|À¿YÂeÖ» ְˀf°·Y½Y|Ì»ÁՁZ‡v»,ZŒ§,ÖËZ̼̋–Ìv» µZ¼ŸY{Ö¸ §ÕZÅd̬§Â»Äq€³Y |¿YÃ|‹և€]½ÂÀ¯Ze ,|‹Z]Ö¼¿€Ì³ºŒq{Zˁ,ZÅÄfˆÅ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤e {Y» €¼Ÿ ļ̿ { €Ì̤e ¾ËY Ã|ÀÅ{ |Ë¿ |¿YÂeÖ» Z»Y |‹Z]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ÂÌf¯YÂË{Y {ÄÀÌ»¾ËY{įÖeZ ·Z˜»¾Ì·ÁY-d‡Y€¯}½ZËZ‹ Öf‡€a€‡Ä]Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{,Äf§€³¹Zn¿YŒ¯ ¾ËY ֗ ½ÂÀ¯Ze d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y Õ{Z]MÁ€Ì§ €f¯{ {ZŽMYÖ°Ëįd‡YÃ|‹€ŒfÀ»Ä·Z¬»ć,ŠÅÁ„a PhysicalÕYÄfˆÅ®Ë‚̧ÕZŵZ¿Áƒ¾Ë€fÆ]YÖ°Ë /10 1103DOId‡YÃ|̇_ZqÄ]ReviewC ½Y‚Ì»€Ì̤e,Ä·Z¬»¾ËY{  PhysRevC Ã|‹և€]Ö¿€·Â§ÕZÅZfyZ‡{7BeÕÄfˆÅ֋ZaYÁ Y|¬»,ZfyZ‡Â¿¾ËY{ÄfˆÅ¾ËYÖËZmÄ]ZmZ] d‡Y Ö¿Z»į|Å{Ö»½ZŒ¿lËZf¿ |‹Ä^‡Zv»֋ZaYÁcY€Ì̤e ֋ZaYÁ½Y‚Ì»,|‹Z]C60½€·Â§ZfyZ‡¶yY{7Beį {Y{ÄÀ̌Ì]Y|¬» ½Y‚Ì»€Ì̤eÕÁZÀ§Ä]Ö]ZÌf‡{Ádecayrate֋ZaYÁ Ä],®Ë‚̧ÁÁºÆ»Ö¼¸Ÿ¶WZˆ»YÕYÄfˆÅ֋ZaYÁ cZŸÂ“»{֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤eÕÁZÀ§ |ËMÖ»Z¼‹ µZ¬f¿Y{,µZj»½YÂÀŸÄ],d‹Y{|ÅYÂy{€]Z¯Ö¨¸fz» €Ì̤e{Y{{ÂmÁdË{Á|v»Ö¿Z»€œ¿YįZÅÁY{ÂË{Y {ZËÁ|À¯€f¼¯YdË{Á|v»¾ËY|¿YÂeÖ»֋ZaYÁ½Y‚Ì» 0 »Z¯dË{Á|v»¾ËYµMÃ|ËY–ËY€‹ €´Ë{Y {‹Äf‹Y{€]Ô ž§ZËÁŠÅZ¯Ä]½YÂeÖ»֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤eÕZÅ{€]Z¯ Ö¸¯—Ä] {€¯ÃZ‹YÕYÄfˆÅÕZÅÄ·Z]Y֋Z¿cÔ°Œ» ®Ë‚̧,ÕYÄfˆÅ®Ë‚̧ÕZÅÄÀÌ»{,֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤e {Y{d̼ÅYևZÀ‹¾Ì»Á®Ë‚̧€fyY,Ö°‹‚a ,ÕY|ËZaÄ]½|̇ÕY€]ÂÌf¯YÂË{Y{Y»d‹Y{½ZÌ]ÕÁ ¾Ì¼Å{Y»¾ËYYZÅÂe€aZŒf¿Y¶»ZŸ |ÀÀ¯Ö»֋ZaYÁ ®Ë‚̧ÕÄf‹{֋ZaYÁ¾ËY½Y‚Ì»Á|ÀfˆÅZÅ֋ZaYÁ {‹Ö»½ZÌ]ŽzŒ»Y|¬»®ËcÄ]ÕYÄfˆÅ Հf¯{Ä»Z¿½ZËZa{{Y{Ä»Y{YÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧ÃÁ€³Ž¿Y{ ֋ZaYÁ½Y‚Ì»cY€Ì̤e€]֘Ìv»¶»YŸ€ÌiPe"½YÂÀŸdve ֋ZaYÁ½Y‚Ì»€]įÖ¨¸fz»¶»YŸZe|‹‰Ôe"ÕYÄfˆÅ ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤eÕZʼnÁ½Y€ËY{Z]¾Ì·ÁYÕY€] |‹և€]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{½Y€´ŒÅÁ„a–‡ÂeÕYÄfˆÅ ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÃÁ€³Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ,Õ{Z]MÁ€Ì§Õ|Æ»|¼v»€f¯{ Z´¿€^yZ]Ä^uZ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧֋Â»M d]Zid¨³€^y¾ËY¹ÔŸY¾¼“ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ { ¥Á€ » d]Zi ®Ë ,decay constant ֋ZaYÁ ,½MYÃ{Z¨f‡YZ]įd‡YÕYÄfˆÅÕZʼnZaYÁÁcÔË|^e €¼Ÿļ̿ĸ¼mYÕYÄfˆÅY|ËZaZ¿cY}ÄÌ·ÁYÕZŀf»YZa {Á‚§YÕ{Z]MÁ€Ì§€f¯{ {‹Ö»¦Ë€ e–‡Âf»€¼ŸÁ ½ÂÀ¯ Ze Á{ ÕZÅÄf‹~³ Y Õ{Zˁ ½Y|À¼Œ¿Y{ ZÌ¿{ { { |¿YÃ{Y{ ¹Zn¿Y Õ{Zˁ ÕZŪ̬ve Â“» ¾ËY ÕÁ µZ‡Á{c|»Ä]̬֬ve|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧ÃÁ€³ –‡ÂeÕYÄfˆÅŠËY€³{Հf¯{Ä»Z¿½ZËZacÄ] |‹¹Zn¿YÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ÃÁ{ÕÂnŒ¿Y{½Z̻ԣ|̋€§ Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä·Z¬»ć_ZqÄ]€nÀ»Ä»Z¿½ZËZa¾ËYcZ¬Ì¬ve |‹֌ÅÁ„a ½Y‚Ì» d¨³ |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ”Ÿ صفحه 69 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫ٶ‬A”3E¦#š~P•@‫ٶ‬ ‫*’ٶ‬LŒš~P•@‫ٶ‬ ½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅ{ÁZf‡{ ºÅY€§ Ä] ½YÂe Ö» Ä»Z¿ºÅZ¨e ¾ËY ¥Y|ÅY ¾Ë€f¼Æ» Y Ä]ÃZ´Œ¿Y{Á{|ÌeZ‡YÕY€]¹ÓcÔÌƈeÁcZ¿Z°»Y½{€¯ ½Y€Àz‡,c|»ÃZe¯ÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃÁ{½|¿Y~³œÀ» |»,†¿Y€¨À¯ ZÀ̼‡{Ö¿Y€Àz‡ÄWYYdÆm½Z¼Æ» ¾ÌÀr¼ÅÁž—Z¬»Ö»Z¼e{ Á{†Ë|eÕY€]½Z¼Æ» cÔ̐ve ž˜¬» { ­€fŒ» ÕZÅ Ô¯ ÕY‚³€] {€¯ÃZ‹Y,½ZËÂnŒ¿Y{ÕY€]ָ̼°e {Zŀ§ €f¯{ ÕZ”»Y Ä] Ä»Z¿ ºÅZ¨e ¾ËY d‡Y ÖÀf¨³ ¾ˆu ¿ˆ§Á€a Á½Zfˆ¸³ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ÖËZ¼¤Ë d‡YÃ|̇Ղ¿Á|¿YZËZ]Y‡ÃZ´Œ¿Y{†ÌW Ä ‡Âe,½Y€¼Ÿև|Àƻָ»†¿Y€¨À¯¾Ì·ÁYʄ ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z]‚Ì»Ä]Y|ËZaÕZźfˆÌ‡Á|À¼‹ÂÅ |‹Y‚³€]½Zfˆ¸³ |À¼‹ÂÅÄ ‡Âe,½Y€¼Ÿև|Àƻָ»†¿Y€¨À¯¾Ì·ÁY ½Y€¼Ÿ ֋Â»M ÃÁ€³ d¼Å Ä] Y|ËZa ÕZÅ ºfˆÌ‡ Á ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕÂÀ »ÁÕ{Z»dËZ¼uZ]Á½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{ ÂˀƋxËZe{¦¸fz»ÖËY€mYÕZÅÃZ´f‡{ |‹Y‚³€]ՁZn»c] {Y| ed¨³†¿Y€¨À¯Ö¼¸Ÿ€Ì]{Õ‡»¾Ì‡ZË€f¯{ |‹µZ‡Y†¿Y€¨À¯Ä¿Zy€Ì]{Ä]¶»Z¯Ä·Z¬»½YÂÀŸ YkZyÁ¶yY{|ÌeZ‡Y–‡ÂeªÌ«{ÕÁY{Y†aį Y€«Ö ˜«‰€Ë~a{»Ä·Z¬»,½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{ €œ¿ Z‡Y€]\zfÀ»Ä·Z¬»{Y| e¾ËYYįd§€³ {{ÂycÓZ¬»ÄWYYÄ]ՁZn»c]½YÁY{cZÌÅ ¾Ì»Á®ÌÀ°eÂWƒ,Ä·‚·ÁÁZ‡֐zeÃÁ€³Z¯ZÆq ՁZ‡€Æ‹,ÕZ¼ »,¶¬¿Á¶¼uÁÃY,և|ÀÆ»ևZÀ‹ |ÀfyY{€aՀƋdˀË|»Á ,Z°Ë€»M Y{¿ÃZ´Œ¿Y{YTianZong€f¯{d‡YÖÀf¨³ ,Z°Ë€»M ZÌ¿€¨Ì·Z¯ ®ÌÀ°e Ö¸a Y Ö Ì¨‹ Ö¸Ÿ €f¯{ Y¹|¬»|«Á€‡Z“€·Y|^Ÿ€f¯{ÁÖ¿Y€¨Ÿ|̼u€f¯{ YÄ·‚·և|ÀÆ»ÁևZÀ‹Ä·‚·Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÃZ´ŒÅÁ„a |¿{Â]†¿Y€¨À¯¾ËYÕ|̸¯½Z¿Y€Àz‡ d‡YÄf‹Y{|‹Á,\Ìe€eÄ]µZ‡ Õ|À]Ä^e{d‡YÄfˆ¿YÂe½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{¾ÌÀr¼Å ³Z¼ËZ‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^eÁÖ]ZˁY¹Zœ¿֟“» ÁՁÁZŒ¯"Á"ּ̋"Â“»Á{{Ä^e\ˆ¯Z] {€Ì³Y€«Œ¯€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{"ÖfˆË¹Â¸Ÿ cZˆ‡Â» Õ|À] Ä^e Äzˆ¿ { d‡Y ÖÀf¨³ Ä^eĈ‡Â»½ZÌ»Y³Z¼ËZ‡֌ÅÁ„aÁ֋Â»M ¹Â¸ŸÖ»{Z¯MÄ]\Ìe€eÄ]ZÌ¿{µÁYÕZÅÄ^e,Ã|‹Õ|À] d‹Y|Æ]cYÁ,Ĉ¿Y€§Ö¼¸ŸcZ¬Ì¬veÖ¸»‚¯€»,¾Ìq ć|» ,Z°Ë€»M {YÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ,¾Ìq ª¸y ÕÂƼm ‚f·Â¼¸ÅÖeZ¬Ì¬ve‚¯Y€»¾¼n¿Y,Z°Ë€»M{YÁZÅÖ°‹‚a cZ»|yÁd‹Y|Æ]cYÁ,Ä̇Á¹Â¸ŸÖ»{Z¯M,½Z¼·M {Y{ZfyYZ°Ë€»MÖ¿Zˆ¿Y Ä»Z¿€]{½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{¹ZÆqÄ^e\ˆ¯ʄ kZyÖ¿Y€ËY½ZÀˀ§MZ¯Á½Zzf»Z]ÕZ°¼Å Œ¯Y ½Zzf»½Z]‚Ì»€e€]ÕZÅÃZ´ËZad‡€Æ§¹ÔŸYª^— d¿ÁZ » Õ‡ Y Œ/¯ Y kZy Ö¿Y€ËY ½ZÀˀ§MZ¯ Á {½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{,ÕÂƼmd‡ZËÕÁZÀ§ÁÖ¼¸Ÿ ÕZÅ/ÅZ´Œ¿Y{Y| ]½Y€Æe€Æ‹YkZyÕZÅÃZ´ËZa¾Ì] Œ/¯¹ZÆ/qÄ^e{{Á€ÅZ‹Öf ÀÁ­YYÁ‚Ë€^e Z‡Y€]‰Y‚/³¾ËY{ZÅÃZ´ËZaÕ|À]Ä^/e d§€³Y€« ,ÃZ´ËZaZ]ÕZ°¼ÅY½ZÌ/“Z¬f»d/ËZ“ÕZÅŽ/yZ‹ ÃÁ€a{d¯ZŒ»,ÃZ´ËZa–]Y{€°¸¼Ÿ,ÕZ°¼ÅZ^fŸY c,ÃZ´ËZa{Ã|‹¹Zn¿YÕZÅÕZ°¼ÅºnuÁÖ]ZˁY d‡YÄf§€³ ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]Ö¼¸Ÿ­€fŒ»Ä»Z¿ºÅZ¨eÕZ”»Yʄ Ղ¿Á|¿YZËZ]Y‡ÃZ´Œ¿Y{Á½Zfˆ¸³ Á ֌ÅÁ„a ,֋Â»M ÕZÅÕZ°¼Å d̼ÅY Ä] ÄmÂe ÕZÅÕZ°¼ÅÄ ‡ÂeœÀ»Ä]ÁZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]ÕÁZÀ§ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ½Z¬¬v» Á |ÌeZ‡Y Z] Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ö¼¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]­€fŒ»ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e,Œ¯YkZy |Ë{€³|¬ À»Ղ¿Á|¿YZËZ]Y‡ÃZ´Œ¿Y{Á½Zfˆ¸³ Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ”Ÿ ÕÁ€» Ä·Z¬» ¾f§€³ Y€« ʄ ÄˀŒ¿Äfˆm€]cÓZ¬»À»{½Zfˆ¸³ÃZ´Œ¿Y{ Journal of Analytical and Applied€^f » Pyrolysis MicrosoftÕ{ZÀf‡YÃZ´ËZaÖ¿Z‡ÁÄ]¾Ë€e|Ë|m{ ½ZÌ Ì¨‹t·Z|¼v»€f¯{ÕÁ€»Ä·Z¬»,Academic Ã|°Œ¿Y{ ּ̋ և|ÀÆ» ÃÁ€³ Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ”Ÿ Z] ½Zfˆ¸³ ÃZ´Œ¿Y{ µÂf¯ {Z]M Ö¸Ÿ և|ÀÆ» Á ÖÀ§ A review on surface modification ½YÂÀŸ of activated carbon for carbon dioxide €^f » ÄˀŒ¿ { µZ‡ { į adsorption Journal of Analytical and Applied Ä^e{{ZÀf‡YZ]{Â]Ã|̇_ZqÄ]Pyrolysis d§€³Y€«ĸn»¾ËYÄfˆm€]cÓZ¬»d‡€Æ§ºnÀa d‡€Æ§¾ËY{Äfˆm€]cÓZ¬»Õ|À]Ã{d‡YÖÀf¨³ ŽyZ‹Ö]ZˁYZ]Saliencyof thepublication ¾Ì] { Dynamic eigencentrality measure ÕZŵZ‡֗ĸn»¾ËY{Ã|‹_ZqcÓZ¬»Ö»Z¼e d‡YÃ|‹¶ZuZe ÃZ´Œ¿Y{ –‡Âe Œ¯ ºÅ{ ÃZ´ËZm \ˆ¯ ʄ ՁÁZŒ¯"Á"ּ̋"Ö¼¸ŸÕZÅÁÂu{½Zfˆ¸³ ³Z¼ËZ‡Õ|À]Ä^e¹Zœ¿ Z‡Y€]"ÖfˆË¹Â¸ŸÁ ,SIR ³Z¼ËZ‡ Ö¸¸¼·Y¾Ì] Õ|À]Ä^e Á Ö]ZˁY ¹Zœ¿ Ä¿ÓZ‡įd‡Yd»|«ÕYY{Á€^f »ÕZŹZœ¿YÖ°Ë Y ֌ÅÁ„a cZˆ‡R» Á ZÅÃZ´Œ¿Y{ ֌ÅÁ„a {€°¸¼Ÿ Ö]ZˁY֟Z¼fmYÁÕÁM¿,ŠÅÁ„aŽyZ‹ć Z‡Y€] ,|{ŠÅÁ„aÕZÅŽyZ‹į|ËZ¼¿Ö»Õ|À]Ä^eÁ |¿Y{½Á|{֟Z¼fmYÁ|{ÕÁM¿ ÃZ´Œ¿Y{ÃZ´ËZm,¹Zœ¿¾ËYµZ‡lËZf¿ Z‡Y€] Ö¸¯Ä^e\ˆ¯Z]½ZÆmÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{½Zfˆ¸³ d‡YÄf§ZËZ¬eYÄ^eµZ‡Ä]d^ˆ¿ \Ìe€eÄ]֟Z¼fmYÁÕÁM¿,ŠÅÁ„aŽyZ‹ć{į Ä]d^ˆ¿į|Ë{€³Á,ÃZ´ËZm\ˆ¯Ä]ª§Â» ‫ٶ‬åAQŽ2•¡š~P•@¢A”#›"+DD@A”3E¦#š~P•@›"+D¢t+D¢*MDD@‫ٶ‬ ֋Â»MŠz]d̨̯ÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÄ¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY Á¾ËÁ|e,ÖuY€—ÕZf‡Y{ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY †Ë|e¾Ë¿ÕZʼnÁ,|Ë|mև{ÕZÅÄ»Z¿€]ÕY€mY ÕZÅdÌ·Z §ğ¼n»YdËZ¼uÁ֋Â»MÕZÅÕÁM¿Á ՁZ‡|À¼¿YÂe¥|ÅZ]Ö°Ì¿Á€f°·Y‰Â»MÄ ‡ÂeÄ]•Â]€» ÕY€]Ö·ZŸ‰Â»Mž]ZÀ»Ä]֌z]ÂÀeÁ½ZËÂnŒ¿Y{ |‹ՁY|¿YÃY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{Z]¾Ì·ÁY ¹€fv»ĈÌWcPÌÅ{€¯½ZŒ¿€—Zy{Y„¿Ö¼f‡€f¯{ d̨̯ÕZÅdÌ·Z §YdËZ¼uÄ»Z¿¾ÌËM|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ {Y{€y{YÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY֋Â»M֌z] ¾ËY½{¼¿ÖËY€mYdÆmµZ‡{Á{€¯[» ֋Â»M Šz] d̨̯ ÕZÅdÌ·Z § Ä¿Z»Z‡ Ä»Z¿ ¾ÌËM €f‡{{ZËÂaÄ¿Z»Z‡‰Â»MŠz]{ ÁՁY|¿YÃY d‡YÄf§€³Y€«Ö¼¸ŸcPÌŹ€fv»ÕZ”ŸY |À¿YÂeÖ»Ö¼¸ŸcPÌŹ€fv»ÕZ”ŸYd‡Y€¯}Ä]¹Ó ֌z]d̨̯ÕZÅdÌ·Z § ‰Â»MŠz]Ä]Ä mY€»Z] ÕZÅÄÀÌ» { Y {Ây ֋Â»M ÕZÅdÌ·Z § ,֋Â»M ,և{Ä»Z¿€]","ՀË~aµZ¤f‹Y½YÂeŠËY‚§YÕZÅdÌ·Z §" ÖuY€—","Ö]Z̋YÁ‰Â»M‰ÁÁ֋Â»MÕÁZÀ§ ,"֋Â»Mºœ¿","†Ë|eÁ֋Â»MÕZÅÃÁ{ÕY€mYÁ Á"֋Â»MÖÅÁ„aŠ¿Y{","֋Â»McYZzf§Y\ˆ¯" |ÀËZ¼¿d^i ÕZ¬eY ,Œ¯ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Õ|À]Ä^e ÕZÅŽyZ‹ { ÕZ¬eY Á ՁZ‡|À¼¿YÂe Á ÃZ´Œ¿Y{ ÕZʼnÂ»M d̨̯ ՁY|¿YÃY½ZËÂnŒ¿Y{Ö«ÔyYÁÕYħ€uÕZÅÖ´fˆËZ‹ d‡YÃ|‹ ՁZ‡|À¼¿YÂe ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸYYdËZ¼u Ö·ZŸ‰Â»Mž]ZÀ»Ä]֌z]ÂÀe ½ZËÂnŒ¿Y{ ÕZʼnÂ»Md¼‡Ä]d¯€uÁdËZ¼u,ՁZ‡ÄÀÌ»ÕÁ \‡ZÀ»ÖËY€mYÁÖfËZ¼uÄÀÌ»½{ÁMºÅY€§,Âv»ŠÅÁ„a ÃÁ{½ZËÂnŒ¿Y{ՀË~aµZ¤f‹Y½YÂeÕZ¬eYÄ»Z¿¾ÌËMÕY€] Ä»Z¿ÃÂ̋¾ËÁ|eÖeZ̸¼ŸÄ»Z¿€]dÆm{¹Y|«Y,ևZÀ‹Z¯ {Â^Æ]Äf̼¯¶Ì°ŒeÁ֋Â»MÕZʼnÁÕZ¬eYÖËY€mY ¾ËY¥Y|ÅY€´Ë{YY֋Â»MÕZʼnÁ{€°¸¼ŸÖ]ZˁYÁ YdËZ¼uÕY€]Ä¿Z»Z‡¾ËYd‹Y{ZƛYÁ{€¼‹€]Ä¿Z»Z‡ œÀ»Ä] ֋Â»M Šz] d̨̯ ÕZÅdÌ·Z § Ä¿Z»Z‡ dËZ¼uÁ|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Y|¿YºŒq|À‡€Ìˆ»{d¯€u ÕZ¬eY Á Ö¼¸ŸcPÌÅ ÕZ”ŸY ÕZÅdÌ·Z § ğ¼n» Y ՀË~aµZ¤f‹Y½YÂeŠËY‚§Y,֋Â»MÕZÅdÌ·Z §d̨̯ |‹ՁY|¿YÃY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{½ZËÂnŒ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯Á ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä ‡Âe Á ՂËÄ»Z¿€] ÃÁ€³ †ÌW ,{Y„¿Ö¼f‡ €f¯{ ÕZÅdÌ·Z §Ä¿Z»Z‡ՁY|¿YÃY€^y¹ÔŸY¾¼“֋Â»M µZ‡‰Â»MÕ|»M€‡ÄÅ{{֋Â»MŠz]d̨̯ d̨̯ÕZ¬eYÕY€]Õ{€]Z¯Ä¿Z»Z‡¾ËYd¨³,ÕZm ÕZÅdÌ·Z § ğ¼n» Y dËZ¼u ,ÃZ´Œ¿Y{ ÕZʼnÂ»M ÃZ´Œ¿Y{Y|¿YºŒq|À‡ÕZf‡Y{ÁÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY ¶u{|»MZ¯Á|Æ f»Ö¿Zˆ¿YÕÁ€Ì¿dÌ]€eÕY€]|Àm€Ì] |Ë{€³ՁY|¿YÃYÄ »Zm¶WZˆ» Z] ÃZ´Œ¿Y{ ֋Â»M Ä ‡Âe Á ՂËÄ»Z¿€] ÃÁ€³ †ÌW LZ¬eY Ä] €nÀ» Ä¿Z»Z‡ ¾ËY ՁY|¿YÃY Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y ՀË~aµZ¤f‹Y½YÂeŠËY‚§Y,֋Â»MÕZÅdÌ·Z §d̨̯ ,{‹Ö» |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ { ½ZËÂnŒ¿Y{ ÖÀˀ§MZ¯ Á |À‡ €Ìˆ» { d¯€u ¥|Å Z] ¯~» Ä¿Z»Z‡ {Á‚§Y d¿€³Ä»Z¿¾ÌËM¾ËÁ|eÖeZ̸¼ŸÄ»Z¿€]ÁÃZ´Œ¿Y{Õ{€^ÅY |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ä^eÕZ¬eYÄÀÌ»½{ÁMºÅY€§,֋Â»M Հf¯{Ä·Z‡YĈ¿Y€§¾]‡ÃZ´Œ¿Y{Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{­€fŒ»ÕÂnŒ¿Y{¾Ì·ÁYZ§{ ~yYՀf¯{­|»‚Ì¿¾]‡ÃZ´Œ¿Y{Y|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ Á{{‚Ì¿ÕÁՀf¯{Ä·Z‡YZ§{Ĉ¸m {€¯|ÅYÂy |‹|ÅYÂyY‚³€]ÃZ´Œ¿Y{ ևZÀ‹¾Ì»ÃÁ€³{Zf‡Y\̘yÕ|Æ»|¼v»€f¯{ d‡YՀf¯{Ä·Z‡¾ËYÕZ¼ÀÅY{Zf‡Y|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ,cZÆÌÅZ“{¼v»€f¯{¾ÌÀr¼Å {Zf‡Y |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ևZÀ‹ ¾Ì» ֋Â»M ÃÁ€³ ÃZ´Œ¿Y{YÁZŒ»{Zf‡Y{Z³M`̸̧€f¯{Á¹Á{ÕZ¼ÀÅY |ÀfˆÅ¾]‡ d‡Yinheritance. Application to Makran ¾Ì»֋Â»MÃÁ€³{Zf‡Y,\̘yÕ|Æ»|¼v»€f¯{ |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{ÂnŒ¿Y{¾ËYÕZ¼ÀÅY{Zf‡YÁևZÀ‹ ÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡Q¾Ì]Ã|‹Z”»YÄ»Z¿ª§YÂe Z‡Y€]d¨³ ²¿ƒZaÃ|Ìb‡,Ĉ¿Y€§Œ¯¾]‡ÃZ´Œ¿Y{Á|Àm€Ì] |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ևZÀ‹¾Ì»Äf‹Հf¯{ÕÂnŒ¿Y{ DoubleÖ¯|»Á{Հf¯{ÕÂnŒ¿Y{¾Ì·ÁY½YÂÀŸÄ] |‹‰€Ë~aÃZ´Œ¿Y{Á{¾ËY–‡ÂeDegree YՀf¯{­|»~yY€]ÃÁԟÄ»Z¿ª§YÂe¾ËYª^—ÕÁ ÃZ´Œ¿Y{­€fŒ»Հf¯{ÕÂnŒ¿Y{¾Ì·ÁY²¿ƒZaÃ|Ìb‡ Ä·Z‡YZ§{ĸu€»Ä]Ĉ¿Y€§¾]‡ÃZ´Œ¿Y{Á|Àm€Ì] |̇{Ây ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €Ì̤e{ÖeY€uZ¯ÁZ‡Š¬¿"Հf¯{Ä·Z‡¾ËY½YÂÀŸ "½Y€°»{{€]Z¯,֌ËY‚§YÕZÅŒÀ»c|»ÃZe¯¶°‹ Short-term deformation of accretionary prism, the role of mechanical and thermal ¢¡›‘•“¦§›•‘MF£§•–D ñ@MòA”3E¦#š~P•@ {Z‡|Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËM Ä¿Z»Z‡ Ä̸¯Ä]½Y€]Z¯½Z‡MÁžË€‡և€f‡{œÀ»Ä] Ö»Z¼eÁZŶ ¼ ·YÂf‡{,ZÅÄ»Z¿ÃÂ̋,ZÅÄ»Z¿¾ÌËM ĸˆ¸‡ZfyZ‡®Ë{ÃZ´Œ¿Y{¾Ì¿Y«ğ¼n» ÃZ´Œ¿Y{ Õ{Zf‡ ÕZÅÁÂu Z‡Y €] Ö^eY€» |‹ՁY|¿YÃYÁÖuY€— ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Á֋Â»M½ÁZ »,ÖfËM¾ˆv»€f¯{,|Àm€Ì] ÃZ‹Y Z] |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ָ̼°e cÔ̐ve Ä]½Y€]Z¯Ö»Z¼ežË€‡Á½Z‡Mև€f‡{Ä] ,{Z‡|Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËM Ä¿Z»Z‡ ÁÂ“»,½YÂÀŸ Z‡Y€]Ânfˆm½Z°»Yd¨³ {ZÀ‡YÖzËZe€Ì‡Ä]և€f‡{ÁÄ»Z¿¾ÌËM¾f» Ö¬Ì^˜eև€]œÀ»Ä]¦¸fz»ÕZÅŠËY€ËÁÁ YÖ·YÂf»ÕZÅÄzˆ¿µÔy{ZÅÀ^eÁ{Y» dËžÌÀr¼Å d‡YÄ¿Z»Z‡¾ËYcZ¿Z°»Yĸ¼m ZÅÖ³„ËÁ¦Ë€ e½Z°»YÁZÅÀ^eÁ{Y»¶¬fˆ» {À^eZËÃ{Z»€ÅÕÁ€]¦¸fz»cZ¿Z°»YÁ ½Z°»Y{Y{Ä»Y{YÕÁ d‡YÃ|‹{ZnËYÄ¿Z»Z‡¾ËY Á{Z¨»Ä]d^ˆ¿cY€œ¿d^iÁŠ¿Y{dˀË|» ¹ÓcZŸÔ—Y\ˆ¯œÀ»Ä]ZÅÄ»Z¿¾ÌËM{Y» ½Z°»YÁZÅÄ»Z¿¾ÌËMÖ¿Z‡Á€]ÁcZuԏYÕY€] ÕZÅÄÌ«Zv·YÁZÅÄÌuԏYÄ]և€f‡{Ád^i ZËÃ{Z»€ÅÕY€]ZŵZ‡µÂ—{įÖ¨¸fz» cY€Ì̤eՀ̳{œÀ»Ä]|¿YÃ|‹[»À^e ¾ËY{{Âm»cZ¿Z°»Y€´Ë{YZÅÄ»Z¿¾ÌËM{Z¨» d‡YÄ¿Z»Z‡ €Ë|» ,ÕÁ€ˆy ¾Ìˆu|¼v» €f¯{ ¾ÌÀr¼Å ՁY|¿YÃY Á ÖuY€— Ä] ÃZ´Œ¿Y{ ֋Â»M »Y ÃZ‹Y֋Â»M»YdˀË|»–‡ÂeÄ¿Z»Z‡¾ËY ÃZ´Œ¿Y{{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ä¿Z»Z‡¾ËYd¨³Á{€¯ Ä»Z¿€] Á Õ{€^ÅY |À‡ ÕZf‡Y { |Àm€Ì] ZÅÄ»Z¿ÃÂ̋,¾Ì¿Y«ğ¼n»®¿Z]{ZnËYÖeZ̸¼Ÿ ÁÕY{Y»Y{Â^Æ]{€°ËÁZ]֋Â»McY€¬»Á d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃYÖËY€mYž]ZÀ» {ZnËY ÄrzËZe Ây { ÕÁ€ˆy €f¯{ ,dˆz¿ ĸu€» { d‹Y{ ZƛY Ä¿Z»Z‡ ¾ËY ¾ËY { ֋Â»M d¿ÁZ » ÁÂu ÕZÅÄ »Z¿¾ ÌËM ‚Ì¿ Ä»Y{Y { Á d‡Y Ã|‹ ÕY~³Z] Ä¿Z»Z‡ ÕY~³Z] Á Ã{Z»M ZÅÁÂu €ËZ‡ ÕZÅÄ»Z¿¾ÌËM |‹|ÅYÂy ½Z/Œ¿€—Zy ÃZ´/Œ¿Y{ Ö/‹Â»M Â/»Y €/Ë|» {Mª/ˀ—Y{Z/‡Ä¿Z»Z/‡Ä/]{ÁÁ{€/¯ d/‡Y €/Ë~b¿Z°»Y sad.birjand.ac.ir 1{›3E+£TT>+G{E‘D{›#Fi A”3E¦#š~P•@ |Àm€Ì]ÃZ´/Œ¿Y{l·Z¯ļm€eÖ/ze‚¯€» Z£M½Z¼m€f»ÕYħ€uÁ½YÂmºÌeY¶°/Œf» {€¯Z¯Ä] ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÃÁ€³†ÌW,Õ|n]ÄeÔ¯|Ìn»€f¯{,|Àm€Ì] cZ»|yd¨³ÃZ´Œ¿Y{ՁZn»Á{YMÕZʼnÂ»M ¶»Z‹ļm€e֐ze‚¯€»¾ËY{Ã|‹ÄWYY º¸Ì§ļm€eÁÖ¼¸Ÿ½Âf»,\f¯,cÓZ¬»ļm€e cÓZ¬»sԏYÁŠËY€ËÁ,†Ë¿€ËÄWYY\·Z«{ ÕY€]½Z»‚¼Åºm€f»µZ‡Y,dËZ‡ļm€e,¾ÌeÓ Á‰Z´¿,Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅŠËZ¼ÅÁcZˆ¸m SOP,CV,Resume,ZËÄ»Z¿Â̴¿YsԏY |‹Z]Ö»CoverLetter l·Z¯ÕZÅŠz]YÖ°Ëļm€e֐ze‚¯€» ¾ËYYŠÌaÃZ´Œ¿Y{l·Z¯ d‡Y|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ Y¦¸fz»ÕZÅ Ô¯Á½Z]Ö³|Àˆ]½Â»M‚Ì¿ d‡YÃ{€¯Y‚³€] صفحه 70 ‫ٶ‬¢DMš~P•@‫ٶ‬ ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{Œ¯ÖËY~£dÌÀ»YÕZÅdˆŒ¿ĸˆ¸‡ÕY‚³€] ÃZ´Œ¿Y{ ՁÁZŒ¯ {Zf«Y ÃÁ€³ €Ë|» ½ZËÁZn» Y‚³€] Ä] ÕZ‡ Ö Ì^— ž]ZÀ» Á ՁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ YZ]{Yw€¿cZ¿Z‡Â¿{€¯ZƛYÖ¿Zfˆ£Z]€f¯{ |‹ {Ö¿Z‡Â¿Ŀ³€ÅZf Ì^—Ád‹Y{Öa{ÖaÕZÅŠÆm |ÅYÂyÖÆfÀ»ÖeY{YÁÕZÅÃ{ZÆ¿d¼Ì«ŠËY‚§YÄ]Yw€¿ {€¯ħZ“YºÅYÖ¿ZÆmd¼Ì«cZ¿Z‡Â¿|ËZ]Äf^·Yį|‹ Õ|»MZ¯Z¿,ZÅÀÌn¿½{Â^¿¶»Z¯,ZÅd‡ŻÖ´ÀÅZ¼ÅZ¿ Á|‡€]‰{Ây¥|ÅÄ]dˆ¿YÂf¿ÖfËZ¼uÕZÅd‡Ż Հ³Y{‡Á€eÖ¨À»cY€iY|‹Y€mYįÖËZÅd‡ŻY¿Y {Zf«Y|·Â»Šz]¾f§¾Ì]YhŸZ]Á{€¯{ZnËYYZ]{ Á[M,̸ּ«Y–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯tˀeÕÁ |‹ d˂»Ö»Y{c}µÂv»[Mž]ZÀ»dË{Á|v»ÁÖËYÂÅ ÕZÅZ»M ÄWYY Z] Ä»Y{Y { ½ZŒËY {Y|¿ Y |Ì·Âe Ö^ˆ¿ µZ‡{֟YcӐv»¾e½Â̸̻d¨³¦¸fz» |Ì·ÂeÃ{Y{w½Y€ËY{Zf«Y{įÖeZ«Z¨eY¹Z¼eZ] Z]Ã|‹|Ì·ÂeÖ¸YµÂv»¹|À³,½ZÌ»¾ËY{ |‹ |¿Á{Á‚§YÖ¿Zfˆ£Z] d‡YÃ{Â]¾e½Â̸̻ |Ì·Âe ÄÅ{ ®Ë { l¿€] |À¿Z» ևZ‡Y cӐv» ÖËZ¨¯{Ây {ZˁÖ¸Ìy½McZ¿Z‡Â¿Z»YÃ{Â]d^j»\̋ÕYY{Z^ˀ¬e ¶yY{{YZÌ¿|{ºÌfˆ¿YÂeµZ‡{Ôj»{Â] µZ‡{d¨³ÕÁ |Œ¿€ˆÌ»½MY| ]Z»YºÌÀ¯|Ì·Âe cY|Ì·Âe¾e½Â̸̻ {Á|u|̏ÁÕÁ€aՂ]MÁÂu ÖËZn¿MY{Y{Ä»Y{YÖ¿Zfˆ£Z] d‡YÄf§€³cÖeÔ̋ |ËZ]{‹€fŒÌ]ZÅŒ¯Ö´f§ZËÄ ‡ÂeÄm{Äq€Åį Y|ÌaŠÅZ¯Ö¸yY{Ž·ZyZ¿|Ì·ÂeYՁÁZŒ¯Šz]ºÆ‡ Y|ÌaŠËY‚§YÃ{Á‚§Y‰YYՁÁZŒ¯Šz]ºÆ‡Z»Y|À¯ d‡YÃ{€¯ ,{Zf«Y,ՂËÄ»Z¿€]ÕZÅŠÅÁ„aĈ‡Â»Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ {Á‚§YՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁÖËZf‡ÁÄ ‡ÂeÁՁÁZŒ¯ ºÅÂÀÅÃ{Â]Äf‹~³{ÖËY~£dÌÀ»Y{įÖËZÅŠ·Zq dÌÀ»Y®Ë½YÂeÖ¼¿½M½|Œ¿¥€—€]ZeÁ{Y{{ÂmÁ Y cZ^i Á ÕY|ËZa Â“» Á{ d‹Y{ ÁM[Ze ÖËY~£ cZ^iZ]įY€q,d‡YÖËY~£dÌÀ»Y{ºÆ»cZ°¿ĸ¼m ½{Â]Y|ËZaZ]Á{€¯º¯Yc|»ÃZe¯cZ¿Z‡Â¿½YÂeÖ» ÁdˆË–Ìv»,ºfˆÌ‡Â¯YÄ]Y\̇M¾Ë€f¼¯½YÂeÖ» ½ÂÀ¯ZeZ»Yd‹Y{ÖfˆËÂÀeÁ­Zy,[MÄËZaž]ZÀ» ÄËZaž]ZÀ»Ä]ZŒ§ÁdˆË–Ìv»\ˀzeÕZÆ]Ä]cY|Ì·Âe dÌ “ÁŒ¯{ÕY~³ÄËZ»€‡{Á‚§YÕÁ d‡YÃ{Â] ÖmZyÕZŽZ°e€]Y€]{{‹Ö»hŸZ]į{Y|¿Ö]Ây €°§įd‹Â³Á¡€»|À¿Z¼Å,ºÌ‹Z]€Ë~a\̇MZ̈] Ö´fˆ]YÁ¶Ì·{Ä]Z»Y{Y{YÖ]ÂyÖËZ°eY{ÂyºË{€¯Ö» Ö¼ÅY€§Á|‹€Ë~a\̇MZŽMdÌ “ÁZÅÃ{ZÆ¿Ä]|Ë|‹ ¥|ÅÄ]½|̇ÕY€]{Y{Ä»Y{YÕÁ d‹Y|¿{ÂmÁÖ]Ây Ö¨À»ÕZneY€e|ËZ]µZ‡{ÕZned^j»Y€e \ˀze¾ÌÀr¼ÅÁ{‹d^j»µZ‡{{Z̸̻ ÕY€mY½ZŒËY {‹{ZnËYÕY|ËZaÁŠÅZ¯dˆË–Ìv» YÕÁÀÆ]ÕZ¬eYÁՁÁZŒ¯Šz]¹Z¼e{ÕÁM¿¹Zœ¿ {€¼‹€]ևZ‡Y€^ÅYÁ{ €]Õ{Zf«YcZ¿Z‡Â¿cY€ÌiZeÄ]½ZËÁZn»€f¯{Ä»Y{Y{ ZŒÀ»ćZf‡Y¾ËY{Á|ÀfyY{€aÖËY~£dÌÀ»YÁÖ³|¿ Ä]Ö´fˆ]YÁ|À¿Z»ÕZfyZ‡¶»YŸ\Ìe€eÄ]YcZ¿Z‡Â¿ |À¿Z»Ö¸yY{¶»YŸÁºË€ve|À¿Z»ÖmZy¶»YŸ,d¨¿ cY€iYÕYY{¶»YŸ¾ËY|Àf‹Y{ZƛYÁ|¿{€¼‹€]dˀË|» ÖÀ»YZ¿Á€¬§,ÕZ°Ì]ÖËZÆ¿cY€iYÁ{Zˆ§Á®ˆËÄÌ·ÁY |¿Â‹Ö»ÖËY~£ Šz]{Ö]Mº¯Š·ZqÕÁ |̇|{Ä]ŠÅZ¯ |ËZ]d¨³Á{€¯¦ÌÂeÃ|ÀÀ¯½Y€´¿ÁÕ|mYՁÁZŒ¯ ՁÁZŒ¯֓YY{ÕZÌ]M¾Ë¿ÕZÅÄ¿Z»Z‡\¿d¼‡Ä] €°‹Á|À«ZÌ¿|{,Ä°ÀËY½ZÌ]Z]µÂXˆ»¾ËY ºÌ‹Z] Y|{{Y{Ä»Y{Y,{‹ Ö»|Ì·Âe¶yY{{Œ¯ Ö»¾Ì»ZeÁ|Ì·ÂeŒ¯¶yY{{ºÅcZ]Â^uÄ]YZ]ZÌ¿ ÖÀ ËcZ]Â^uYº¸«®Ë{ZÆÀed¨³ּˀ¯‚Ë‚Ÿ {‹ |Ÿ¾eY‚ÅZeÄ¿ÓZ‡ÁºËY{cY{YÁ |Ÿ {‹Ö»{YÁŒ¯Ä]Y{Z¿Z¯ĸ¼mY¦¸fz»ÕZÅŒ¯Y ZÌ¿{»l¿€]¾Ì»ZeÕ|{ŠËY‚§YY¾ÌÀr¼ÅÕÁ ,ÄÅ{ÕY|f]Y{d¨³Á{Y{€^y¶yY{{Œ¯ |Ì·Âe¶yY{{|̨‡l¿€]Ä]Œ¯ZÌ¿|{Ze ÕÁ |̇|{Ä]ÕZmµZ‡{º«¾ËYį|‹Ö» cY|Ì·Âe½Y‚Ì»Ä]֘]l¿€]d¼Ì«ŠËY‚§YÄ°ÀËY½ZÌ]Z] ֓YYYZf°ÅY‚ŵZˆ»Y{Á‚§Y,{Y|¿ÁÂu¾ËY{ d‹Y{ZfyY­Âf¸‹dŒ¯Ä]Œ¯ՁÁZŒ¯ Ã{Y d¼ ¿ Ö¸ ¿Z]€« €f¯{ ÕZ«M ,dˆŒ¿ ¾ËY Ä»Y{Y { ÕZ‡ Ö Ì^— ž]ZÀ» Á ՁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ {Zf‡Y Šz]{Ã|‹µZ¼ŸYd‡{Z¿ÕZÅd‡ŻYÖy€]Ä] ÃZ‹Y{‹Ö»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ|Ì»YZ¿hŸZ]įՁÁZŒ¯ ZÌ¿{ÕZn¯pÌÅ{ÖËY~£dÌÀ»Yd̼ÅY|¿{¼¿|̯PeÁ ÕY€]ևŻsԇ®Ë½YÂÀŸÄ]ÁdˆÌ¿Ã|̋Âaֈ¯€] Ö·Á|‹Z]Ö»ZÅd·Á{€]ZŒ§¹€ÅYÁ¦¸fz»ÕZÅŒ¯ ZÀ¯{į|‹Z]ÕYĿ³Ä]|ËZ]Ã|‹}ZzeYÕZÅd‡Ż hŸZ]Á{‹dËZ¼uÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeYÃ|ÀÀ¯¥€»YdËZ¼u ÕZÅd‡ŻYְ˽ZŒËY {{€´¿Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕ|Ì»YZ¿ ÁYZ]ºÌœÀeÕY€]cY{YÁ¹€ÅYYÃ{Z¨f‡YYd‡{Z¿ cY{YÁ¾Ì¿Y«ª^—į|¿{¼¿s€˜»ZÅd¼Ì«ŠÅZ¯ ÖeY{YÁcӐv»Ã|‹¹Z¼ed¼Ì«į|‹Z]ÕYĿ³Ä]|ËZ] ÕY~£¾Ì»Pe |‹Z^¿¶yY{|Ì·ÂeÃ|‹¹Z¼ed¼Ì«Y€f¼¯ Öfz‡|ËZ^¿Ö·Ád‡YºÆ»Z̈]Ã|ÀÀ¯¥€»ÕY€]½YY ½YÁZŒ¯Õ|Ì»YZ¿hŸZ]Á|‹Z]½YÁZŒ¯‰Á{€]½M €³YÁ|‹Z]֌z]€iYÁÖËYZ¯ÕYY{|ËZ]ZÅd‡Ż {{€³ dÌÀ»Y{Â^Æ]{Ö·ÁÄf‹Y{Ä»Y{YZŵZ‡֗{Öf‡Ż Õ|Ë|mhuZ^»Á{‹ZÅ|ËZ]d‡YÃ{Â^¿€iR»ÖËY~£ Yd‡{Z¿ÕZÅd‡ŻY€´Ë{ְ˽ZŒËY {‹µZ^¿{ ’¬¿į|¿{€¯½YÂÀŸÖf·Á{YZ]‰Á€§Á{YMYZ]|Ì·Âe |ÀÅ|¿ÁZmY|Àf‡YÂy½YZ¯|¿Yd‡{YÁ|‹Z]Ö»¾Ì¿Y« Ö¸Ìy¶Ì·{ |]ZËŠÅZ¯|Ì·Âe½Z°»YÁÃ|ÀÀ¯|Ì·Âec|« ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ¿Y€´¿ÁÕZqZ¿֓YYՀ]Z¯€Ì̤eY |ËZ]Ã|ÀÀ¯¥€»ÕY€]Ö¿Y€´¿ZÀ¯{|ËZ]Y~·d‡YÃ{Â] ÖËY~£dÌÀ»YÁl¿€]ÁÂu{ {‹dËZ¼uÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{|Àf‹Y{½ZÌ] ZˀƋÁ¾‹Á¹Z«YÄ ·Z˜»µZ‡Y| ]d‡Y€zf¨» |ÀfˆÅ֟|»º«¾ËY½Z³|ÀÀ¯sԏYÁ|ËZ¼¿Ö§€ »Y ÖÀ ËdŒ¯€Ët˜‡Zf°ÅY‚ÅZ]º«Á{¾ËY |À¿YÂeÖ»,{Âm»dŒ¯€Ët˜‡Y€f¼¯Zf°ÅY‚Å Á|¿Z‡ª¬v»Yl¿€]|Ì·Âe{Œ¯ÖËZ¨¯{ÂyÕÁM |ËZ¼¿ZÌ¿Ö]l¿€]cY{YÁYYŒ¯ dÌÀ»Y ÕZÅ dˆŒ¿ ĸˆ¸‡ Y dˆŒ¿ ¾Ì»Â‡ "Õ{Zf«YcZ¿Z‡Â¿ÁÖËY~£dÌÀ»Y"½YÂÀŸZ]ÖËY~£ €f¯{”uZ]ÕZmµZ‡ÃZ»€Æ»ºŒ‹xËZe{ ÕZÅŠÅÁ„a Ĉ‡Â» ”Ÿ Ö¿Zfˆ£Z] €^¯YÖ¸Ÿ ÖËZf‡ÁÄ ‡ÂeÁՁÁZŒ¯{Zf«Y,ՂËÄ»Z¿€] Ö^fn» |̇ €f¯{ Á ՁÁZŒ¯ {ZÆm cYÁ {€^ÅYÁՀ´¿Ã|ÀËM d‡Y¾Ì»Ze¶]Z«Ö¸yY{cÄ] {Y|¿{ÂmÁŒ¯{ÖËY~£dÌÀ»YÂy{֐zŒ» ÕZÅ{ZÆ¿ÁZÅÄ¿ZycYÁ–‡ÂeÖËY~£dÌÀ»Y¦¸fz»{Z ]Y ,ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁ{|Ì·Âe,{‹Ö»¾Ì»Ze¦¸fz» { ÕY|ËZa ,Á€Ì¿ cYÁ { [M ,d¼ cYÁ { YZ] \̇MZŒ«Y,Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z‡{µÂa,dˆË–Ìv» |‹Z]Ö»d‹Y|Æ]cYÁ{d»Ô‡,ÃZ§cYÁ{€Ë~a {ÂmÁ€œ¿¥ÔfyYÁ|ÀfˆÌ¿²ÀÅZ¼Å€´Ë|°ËZ]ZžËYÁ d‡YZÌ¿Ád‡YÕYÃ|ÌrÌaÄ·Zˆ»ÖËY~£dÌÀ»Y {Y{ |ÀÀ¯Z¯²ÀÅZ¼ÅcÄ]€´Ë|°ËZ]¦¸fz»ÕZÅŠz] dˆÌ¿\‡ZÀ»Ö´fˆˆ³¾ËYÁ ÂˀƋ ¹Yև { ÖËY~£ dÌÀ»Y dˆŒ¿ ¾Ì»Á{ Ö¸ §–ËY€‹{Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y"½YÂÀŸZ] {YÂm|¼v»dˆŒ¿¾ËY{ |‹Y‚³€]"ZÅÄ»Z¿€]{Á ÁÖ Ì^—ž]ZÀ»,[M,ՁÁZŒ¯½Â̼̈¯†ÌW,Հ°ˆŸ dˬes€—d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»dˆË–Ìv» †¸n»ՁÁZŒ¯cY|Ì·Âež¿Y»ž§ÁŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y cY{YÁÁÃ{€¯Y¼ÅYŒ¯Õ{Zf«YµÔ¬f‡Y€Ìˆ» ÄmÂeZ]{Á‚§YÕÁ |Å{Ö»½ZËZaYՁÁZŒ¯cӐv» {ֻԇYÕY‹†¸n»,ÖËY~£dÌÀ»YºÆ»Ä·Zˆ»Ä] Z¯Âf‡{{YÖËY~£dÌÀ»YÄ]ÄmÂe¹Á‚·,Öu€—\·Z« ÖËY~£dÌÀ»Y{€¯½ZŒ¿€—ZyÕÁ d‡YÃ{Y{Y€«{Ây ÕY‹†¸n»Õ‡YÃ{Z»{s€—\·Z«{Œ¯ d‡{ ÕY€mY į d‡YÃ|‹ ¾ËÁ|e Ö]Ây Ä] ֻԇY †ÌW {Y{ ÃY€¼Å Ä] Y Œ¯ Õ{Zf«Y µÔ¬f‡Y ½M Ys€—¾ËY¾ËÁ|e{d¨³†¸n»ՁÁZŒ¯½Â̼̈¯ ½Z³€^y,½ZÌÅZ´Œ¿Y{YºŸY¾§¶ÅY¹Z¼eÃZ´¿Áḑ€› {ÁÄf§€³Y€«Ã{Z¨f‡Y{»ՁÁZŒ¯½YY{€]ÀÆ]Á ħZ“YÕÁ d‡YÃ|‹µZ‡Y½Z^Æ´¿ÕY‹Ä]€“ZuµZu ¾ËYd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]ÖËY~£dÌÀ»Yhv]Ä]†¸n»{€¯ ºÌÅYÂyÖ»½Y€œ¿\uZ¹Z¼eYÁÃ{€¯Y|Ìa{ÁÁÂ“» {Y{{ÂmÁÖËY~£dÌÀ»Yhv]{ֿ¿Z«{Y€ËY€³Yį |ÀÀ¯ ÕÁM{ZË ֻԇY ÕY‹ †¸n» ½Z³|ÀËZ¼¿ Ä] ÕZÅÃZ³|Ë{Հ̴ÌaÕY€]†¸n»Õ‡YÖ³{Z»M½Âq {Y{{ÂmÁŒ¯ÖËY~£dÌÀ»YZ]•Z^eY{½Z‡ZÀ‹Z¯ {‹¥~u|ËZ]d¼Ì«¶Ë| eÕY€]cY{YÁ¹€ÅY{Á‚§YÕÁ ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{Zf‡YÃ{Yd¼ ¿Ö¸ ¿Z]€«€f¯{Ä»Y{Y{ d¨³{Ây½ZÀz‡{ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯ Z‡Y€]ՁÁZŒ¯cӐv»d¼Ì«Œ¯{Ä¿Z¨‡Zf» ŠËY‚§Y ºÅ ½Z¬¿ ¾ËY ¶Ì·{ Á |]ZËÖ¼¿ ŠËY‚§Y ¹Âe ¾ËY€]|̯ZeZ]½ZŒËY d‡YՁÁZŒ¯cӐv»cY{YÁ ½YÁZŒ¯‰Á{Ä]YZŒ§|ËZ^¿½YYÕY~£d‡Żį d‡ŻYÕZ̈]ՁÁZŒ¯ÁÂu{{Á‚§Y,{Y~´] ½YÁZŒ¯Ö¼y‰Á{Á¶Ì¼ve½YÁZŒ¯Ä]ÃZ^f‹YÕZÅ ֓YY‰Á€§Ä]ÁÁ|‹€eÖ¼yZÅd‡ŻĿ´ÀËYZ] ՁÁZŒ¯ÁÂu¾Ì¿Y«{Y{Ä»Y{YÕÁ |Ì»Zn¿YՁÁZŒ¯ ÃZ^f‹YÕZÅd‡Ż|ËZ]Á|‹Z]Õ{€]Z¯ÁŠz]€iY|ËZ] Á{‹Äf‹Y~³ZÀ¯ÖËY~£dÌÀ»YZ]•Z^eY{Äf‹~³ {Y{ÁZmY|ËZ^¿Á{‹¾ËÁ|e•Z^eY¾ËY{ÖÀË¿¾Ì¿Y« {‹ÖjÀyŠ¿{Â]|·Â»c|«YÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe €f§{¶¯€Ë|»,ּˀ¯‚Ë‚Ÿ®»Y€§ՁZn»dˆŒ¿¾ËY{ ՁÁZŒ¯{ZÆmcYÁևZ‡YcӐv»ÁcÔ£»Y {d‹Y{ZƛY½ZŒËY|Àf‹Y{½ZÌ]{ÂyÖ¿Y€Àz‡{‚Ì¿ ¹|À³|Ì·ÂeÖËZ¨¯{Ây|{Á֟YÕZŵZ‡ |{Z]ÕZm֟YµZ‡{į{Â]Œ¯{ ՁÁ€»Yž»YÂm{ÄË~¤ed̼ÅYÁÃZ´ËZmÄ]dËZÀŸZ] ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ŽyÓZ]ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÖfÌÅZ»dÌ·ÂXˆ»Á œÀ»Ä]ÁÄÀÌ»¾ËY{ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯ {Â^Æ]ÁŒ¯ÖËY~£dÌÀ»Y¾Ì»Ze{ÃZ´Œ¿Y{d¯ZŒ» ºÌ¼e|ÀËM€§{µZ §d¯ZŒ»¾ÌÀqºÅ,d»Ô‡–ËY€‹ ̯֨ÁÖ¼¸ŸÕZ¬eY\‡ZÀ»ÕZʼnÁÄWYYÁՁZ‡ ž]ZÀ» Á ՁÁZŒ¯ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÄË~¤e ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y Ã{¼¿ÖËY~£dÌÀ»YÄ¿Zy€Ì]{{ZnËYÄ]¹Y|«YÕZ‡Ö Ì^— ÕZÅÄÀÌ»½{€¯ºÅY€§Ä¿Zy€Ì]{¾ËY¥Y|ÅY€ËZ‡ d‡Y ÖËY~£dÌÀ»YYt˜‡¾Ë€eÓZ]Ä]Ö]ZÌf‡{Ä]ÕY€]¹Ó ,­ZyÖ Ì^—ž]ZÀ»Yd›Z¨u,Ö¿ZÆm¦ËZ e Z‡Y€] Ây{¾Ë¿ÕZÅՃ·ÂÀ°eYÃ{Z¨f‡YZ]YÂÅÁ[M YÖ¸«Y|uÃ{Z¨f‡YÁÖ Ì^—ž]ZÀ»YtÌvÕY{€]ÀÆ] d¯ZŒ»\¸mÁŒ¯Ö¼¸Ÿ½YÂeՀ̳Z¯Ä],¹Â¼‡ ÕZÅÖÅZ³MLZ¬eYÁÖËY~£dÌÀ»Y–ËY€‹{Â^Æ]{Ö¿Z´¼Å ½ÂÀ¯ZeįևZ‡YÕZÅdÌ·Z §YÖ°Ë {€¯ÃZ‹Yֻ¼Ÿ ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÖËY~£dÌÀ»YÄ¿Zy€Ì]{–‡Âe ĸˆ¸‡ÕY‚³€],d‡YÃ|‹¹Zn¿YÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ» d‡YÃ{Â]¦¸fz»cZŸÂ“»Z]ÖËY~£dÌÀ»YÕZÅdˆŒ¿ ÕZfyZ‡ÕZÅŠ·Zq"Â“»Z]dˆŒ¿¾Ì·ÁYʄ |‹Y‚³€]ÂˀƋºÅ{‚¿Z‹{"ÖËY~£dÌÀ»Y -ÁZŒ¯ Z^Ÿ |ÀÆ»½Âr¼ÅևZÀ‹€‡½Z¿Y€Àz‡į €f¯{,ՁÁZŒ¯{ZÆm€ËÁd«Á¹Z¬»ºWZ«ÁÖ·ZŸÁZŒ» Ä]ÖËY~£dÌÀ»YÖ¸»|À‡€Ì]{Á€ËÁÁZŒ»-|¿|À°‡Y |ÀfyY{€aŒ¯{ÁŠÌaÁ{Âm»ÕZÅŠ·Zqև€] ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{†ÌËÕ¼ÌeÄ·Y|‡Y€f¯{Ĉ¸mÕY|f]Y{ Y€°ŒeÁ€Ë|¬e¾¼“ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯ |¿{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,Ĉ¸m½Z¿Y€Àz‡Á½Z³|ÀÀ¯Y‚³€] ÕZf‡Y{ÕZ‡Ö Ì^—ž]ZÀ»ÁՁÁZŒ¯¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ ,|ÌeZ‡Y”uZ]Ã|‹¦Ë€ eÕZŶ§€‡ÁdË»Z» dÌÀ»YÕZÅŠ·Zqև€]Z]Á½Y€œÀ^uZÁ½Z¬¬v» c|»|À¸]ÕY|ËZa¾Ì»Ze{{€yÁ½Ô¯t˜‡{ÖËY~£ ZƛYÕ¼Ìe {Y{€]Հi»ÕZŹZ³Œ¯ÖËY~£dÌÀ»Y ÖËY~£dÌÀ»Yhv]dË·ÁYÁd̼ÅYÄ]ÄmÂeZ]|Àf‹Y{ Õ|À¼§|ÅZfyZ‡|‡Ö»€œ¿Ä]Œ¯Ö¿Y€¼°u{ ZË®Ët˜‡Y€eY€§ÖfˆËZ]ÁºËY|¿ÖËY~£dÌÀ»Y{ dË·ÁY¾Ë€eևZ‡YYְ˽YÂÀŸÄ]ÁÄ¿ZzeYÁ|Àq cÄ]Ö¿Y€´¿¾ËY€³YÁ{‹Ã|Ë{Œ¯Ö¿Y€¼°uÕZÅ Ä]Šz]€ÅÁ{Œ¿Ã|Ë{ÕYÄ¿ZycYÁY€§Á֌z]Y€§ ®ËÄ]|ÀÅ{¹Zn¿YYÖËZÅZ¯ÕYÀ˂mÁÄ¿Z³Y|mc ¾Ì»ZeYŒ¯Ã|ÀËMÁÁ€»YÖËY~£dÌÀ»Yįž»ZmÃZ´¿ |̇ºÌÅYÂz¿,|À¯Ö» Ö¿ZÆmºÅZ¨e{»¦Ë€ eÁZŒ¯ |ÀÆ»ÕZ«M,Ä»Y{Y{ Yd‡YÃ|‹ÄWYYÂWZ§–‡ÂeįÖËY~£dÌÀ»YÂy{ €f‡{{ÓZ¯Õ{Zf«YÁְ˂̧և€f‡{Y½ZÀ̼—Y ¹{€»ļÅ|‹Z]Äf‹Y{|ˀyc|«Ã|ÀÀ¯¥€»Á|‹Z] ¾f‹Y{ÕY€]cZ«ÁY¹Z¼e{º·Z‡ÁÕ~¤»,Ö§Z¯ÕY~£Ä] ¦Ë€ e¾ËYÄ]ÄmÂeZ] |Àf‹Y{½ZÌ]º·Z‡Ö³|¿ÁdÌ·Z § Šz]ÁdˆÌ¿ՁÁZŒ¯ÄmÂf»ÖËY~£dÌÀ»Y½Z¯Y¹Z¼e |‹Z]Ö¼¿ÖËY~£dÌÀ»Y¾Ì»ZeµÂXˆ»ÖËZÆÀeÄ]ՁÁZŒ¯ Z]Á®ËƒÂ·Â¯Yḑ€›Ä]ÄmÂeZ]ՁÁZŒ¯Šz]Ä°¸] €Ë~a½Z°»YįÖeY|Ì·Âe|ËZ]ª—ZÀ»Ö^ˆ¿ÕZÅd˂»dËZŸ ¦Ë€ e{Ã|‹½ZÌ]º·Z‡ÁÕ~¤»ÕY~£ |À¯¾Ì»ZeYd‡Y Y~·d‡YŒ¯d‹Y|Æ]Šz]ÄmÂf»ÖËY~£dÌÀ»YÖ¿ZÆm Ä]ÄmÂeZ]YdËZ¨¯Ád»Ô‡|ËZ]Œ¯d‹Y|Æ]Šz] ÖÀ‡\̯€eՀ̳€œ¿{Z]ÁÄ »Zm{Y€§YÖ³|¿ÁdÌ·Z § ¦Ë€ e{Õ{Zf«Yև€f‡{ |ËZ¼¿¾ÌÌ eZÅdÌ·Z §Â¿Á Šz],֟Z¼fmY¾Ì»Ze,ÖÅZ§ÕZÅŠz]Ä]ÖËY~£dÌÀ»Y |»M{¶«Y|u¾f‹Y{ÖÀ »Ä]Á{{€³Ö»€]ÖËYµZ¤f‹Y ÄË~¤eL‡Ä]½|Œ¿Zq{ÁY~£¾Ì»ZeÕY€]Ä »Zm{Y€§Y cÄ]ÖËY~£dÌÀ»Y|‹½ZÌ]į—½Z¼ÅY~· |‹Z]Ö» |‹Z]Ö»ÖÆmÁ|ÀqlÌ°a®Ë Ä]|Ì·Âe{½YÂeÄÀÌ»{ZÅŒ¯¶»Z e¾ÌÀr¼ÅÕÁ [MÕZa{ĸXˆ»{¾Ì»À¯Z˾̻€‡ÕY|ËZaœÀ» |¿{€¯s€˜»YՁZn»[MÁ Ö¸¯ºÌÅZ¨»Ä»Y{Y{Á{ÂyÖ¿Y€Àz‡{‚Ì¿|¿€f¯{ ¾Ë€eºÆ»Á½ZÆm{ÖËY~£dÌÀ»YdÌ “Á,ÖËY~£dÌÀ»Y Ä»Y{Y{Á|¿{¼¿ÄWYYYŒ¯ÖËY~£dÌÀ»YÕZÅŠ·Zq Y ÖËY~£ dÌÀ»Y Ö¸» |À‡ †Ë¿ŠÌa Y ¹Â‡ Äzˆ¿ ÖËY~£dÌÀ»YÃZ´ËZm½{Â^¿ŽzŒ»½ZŒËY |¿{Y{ÄWYY Œ¯{ºÆ»ÕZÅŠ·ZqYְ˽YÂÀŸÄ]YŒ¯{ Ä »Zm{Ö¸Y¾¯ÖËY~£dÌÀ»Y|¿{Á‚§YÁ|¿{€¯½ZÌ] Ã|Œ¿†¼·½M½{Â]Õ| ]|ÀqÁÖ³|ÌrÌaÖ·Ád‡Y {Y|¿֐zŒ»ÖÅ|¿Z»€§Œ¯{ÖËY~£dÌÀ»Y,d‡Y ÖËY~£dÌÀ»YYY|¬»Äqį{Y{{ÂmÁ€œ¿¥ÔfyYÁ صفحه 71 D"+0EmYDµÂXˆ»€Ë|» ›§E§E:+(¦¡E`•E§F€Ì]{€‡ £"¦";›]mdˆÌ§Y€³Á|¸msY€— A;–ãxƒ'ã£uEQDGŒ’#¦?ãJD&•E§FE+‚#㣍Q@#)”3 {M ÃZ¼‹¾ËY½YZ°¼Å ¢ElUšA¦dM E ‘¢E«;ŽE{ ’Q–Em£”¦7Ž¦' £l\Xl—# ÄˀˀveÕZ”ŸY ’¦•”MA¦dME*{@ @G{'¢A ‘E*{@ @I•ŽP*;’L;E*{@ £d¦lQA•E*{@ ¢G§Ge@—dL‘E*{@ ࣞ ࣔ ϐ ÕÁZÀ§ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸Ÿ̸ָveՀ^yÄ»ZÀÅZ» )M@F!\‘’@E{›Uƒ?–O§E§–D@›§EP•ի)M^—l:‘"’E§k*e"›§EP•¢E#ã¡›*Q—•Fš@l*M–!\‘t•ãDP*•–$7s;ի E"*{ի €–‚c¦#Dի š‘’#ի šDQի #DW¿UDQLU صفحه 72 ‫ٶ‬NEl+š~P•@‫ٶ‬ #A¦ Qš~P•@‫ٶٶ‬ ‫ٶٶ‬ A£*P P‘£M–@Emš~P•@ ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M{{Y»‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»MՁY|¿YÃY ¢D–”m–ŒexD'D@£z¦*•H¢D~•)P~•# å£*P #A¦ Qš~P•@ @—Q£‘S>P‘1•E#)U ½ZÌÀ]Š¿Y{ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» Ö¿Z^ ‹ ¹Zˆu ­Za{€¬fˆ»½ŻZa‰ÁZ¯ÁZÀ§dˆË d¨³ ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á º¸Ÿ l¿€]cZ^¸¬e֐ÌzŒe‰Á¾Ë€eÄf§€ŒÌaZ] ¾ËY Ä] ֘ËY€‹ { ºÌÅ{Ö» ŽÌzŒe Y ®¼¯Ä]¾ËYYŠÌaZeįºËYÃ|̇{ÁZf‡{ ՀÅZ›¶°‹Ã|‹Ã{€]Z¯Ä]Ö°Ìf¿ƒÕZʼnÁ Ճ·§»ÁdzË™Zv·YÖ^¸¬eÕZÅl¿€] |¿{Â]€ÅZ»|«½M½Z^¸¬f» {Â^¿ŽÌzŒe¶]Z« į|¿{€¯Ö»\̯€eÕYĿ³Ä]YZÅl¿€]¾ËYį {Y{ŽÌzŒe|‹Ö¼¿ºÅՀÅZ›¶°‹™Zv·Y |ÀfˆÅÖ^¸¬eZÅl¿€]¾ËYį €] ÖËZʼnÁ €“Zu µZu { d¨³ Ö¿Z^ ‹ Â¿ Z‡Y€]0Z¬Ì«{Á{Y{{ÂmÁDNAÄËZa { {‹Ö»¹Zn¿YÖ°Ìf¿ƒÕZ´¿dŒ´¿Yl¿€] DNAdÀˀa€´À̧ÕY½YÕ{½MÄ]sԘY Z‡Y €] {‹Ö» Äf¨³ fingerprinting Z» ՀÅZ› ¶°‹ Z‡Y €] Ä¿ Á DNA Äql¿€]įºÌÅ|]ŽÌzŒeÖfuYÄ]ºÌ¿YÂeÖ» Ã{Y{ŽÌzŒe½MÂ¿ZÆÀeÄ¿ d‡YÖ¼«Â¿ ÄmÂf»ºÌ¿YÂeÖ»ºÅY¾ËYÖfuį{‹Ö» {ÂmÁ•ÔfyYl¿€]½M{|{|ÀqįºË‹ [Âyº«|{€³YµZj»½YÂÀŸÄ] {Y{ ¹ÔŸY Y ½M |‹Z] [£€»Z¿ º« |{ Á ºÌÀ¯Ö» {Ö^Ì«pÌŽY€ËY{Z»{€¯|̯ZeÖ¿Z^ ‹ Z]¾Ì·ÁYÕY€]Y‰Á¾ËYÁºËY|¿ÄÀÌ»¾ËY ÖÅZ´ŒËZ»MZÆÀe ºË{€¯ՁZ‡ÄÀÌÆ]½Y€ËY{ Ã{Z¨f‡Y ŽÌzŒe ‰Á ¾ËY Y ZÌ¿{ { į dˆÅ½Z¼·M{¾Ì§ÁÂËÃZ´ŒËZ»M|À¯Ö» |À¿Z» ¹Z«Y Y Õ{Á|v» Šz] ÕÁ –¬§ į d̼ÅY ‚WZu ÕZne Ä^Àm Y į ÖeZ¼‡Z] |À¯Ö»Z¯|ÀfˆÅ ¹Z«Y Ö»Z¼e ,º« ¾ËY €] ÃÁԟ Z» {Á‚§Y ÕÁ ÕZ´¿dŒ´¿Y ºÅ Y ½Y€ËY ÕZne Á Ö»Â] ºËYÃ{€¯Y{Ä»ZÀ‡ZÀ‹ÁÖ°Ìf¿ƒ Y|]Y¥|ÅZ]d¯€‹¾ËYÄ°ÀËYÄ]Z‹YZ]ÕÁ Ä]ÖÅZ´ŒËZ»M|Ë|mÕZʼnÁՁZ‡ÄÀÌÆ]Á {DNAÕY½YÕ{€]ÖÀf^»ÕZʼnÁÄËÁ ,d‡YÃ|‹†Ì‡ZeÖËÁY{ÁÖËY~£{Y»ÁÂu Z°¼ÅÃZ´ŒËZ»M¾Ì·ÁYµZ‡{{€¯ZƛY cӐv»ŽÌzŒeÄÀÌ»{ÁY{ÁY~£½Z»Z‡ {ÁºË{€¯ՁY|¿YÃYY®Ìf¿ƒÃ|‹ÕZ°f‡{ Ä]YÖËY~£cZ^¸¬eÃZ´ŒËZ»M¾Ì·ÁYµZu¾ÌŸ ½YÂeÖ» ºËYÃ{€¯ՁY|¿YÃYÕY½YÕ{ĸ̇Á ÃZ´ŒËZ»M½YÂÀŸÄ]ÖaZÌaµZ‡Á{֗d¨³ s·ÁÖ§€ »ÁY{ÁY~£½Z»Z‡Õ‡Y€e€] ºË{€¯d§ZË{Y½Z»Z‡¾ËYd̨̯ ¾ËY d¨³ dÌ·Z § ¾ËY Ĭ]Z‡ ÃZ]{ Ö¿Z^ ‹ Y~£½Z»Z‡d‡YÂy{Ä]µZ‡{‰Á l¿€]½Z³|ÀÀ¯{YÁ¾¼n¿YÕZ°¼ÅZ]ÁÁY{Á ½ŻZa‰ÁZ¯ÁZÀ§dˆËÃZ´ŒËZ»M{½Y€ËY ÕY{€] ÀÆ] Ä] µZ‡ { Á ՁY|¿Y ÃY ÁY~£½Z»Z‡Z]ÃZ´ŒËZ»M½MY†a |̇ {Y| eÁÄf‹Y{ÕZ°¼Å{Á|v»cÄ]ÁY{ d‡Y Ã{Y{ x‡Za Á Ã{€¯ ‚Ì·Z¿M Y ÖËZÅĿ¼¿ ÁY~£½Z»Z‡YYĿ¼¿{Á|uºÅY€ÌyY †aįÃ{€¯d§ZË{ÖnÀ‡Z^fŸYdÆmÁY{ ÁY~£½Z»Z‡Ö¼‡Ân»,º«Â¿¾ÌÌ eY µZu { {‹ Ö» d§ZË{ ÄÀÌ» ¾ËY { ÁY{ ½ZÌÀ]Š¿Y{cZ»|yY֌z]½YÂÀŸÄ]€“Zu d‡YÄf§€³ÄË|ÌËZeÃZ´ŒËZ»M |‹Z]Ö»YY{YZÌ¿{Á d̸]Z«Ã|‹ÃZ‹Y‚ÌÆne€“ZuµZu{{€¯tˀeÕÁ ,¹ÂÌÀ̻·M,¾ÅM¶»Z‹€ÀŸՀ̳ÁY|¿YÁÖËZ‡ZÀ‹ ,ÃÂÌm,d·Z^¯,¹€¯,¹ÂË{Z¿YÁ,ÕÁ,[€‡,¶°Ì¿,‚À´À» Ä ‡ÂeZ]ºÌfˆÅ{|{į,d‡YYY{Y†»Á®ÌÀ‡M Zŀf»YZa{Y| e,Ã|ÀËMÕZÆf‡YÂy{ Z‡Y€]ÁÃZ´ŒËZ»M |‹Z]Ö]ZˁYÁŠnÀ‡¶]Z«ՀfŒÌ]cY‚¸§Á ÖËY€mY Ä»Z¿ ÃÂ̋ {Y{ Ä»Y{Y Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M †ÌW »Y €Ë|» Հ̴Ìa Z] ‚Ì¿ ÃZ´Œ¿Y{ Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M {ÁÄÌÆeՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌWÁÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a |̇ÃZ´Œ¿Y{ĈÌWcPÌÅ\ːeÄ]ÃZ»ÂˀƋ Ä]ÄÀÌÆ]cZ»|yÄWYY¶Ìƈe\^‡ÖËY€mYÄ»Z¿ÃÂ̋¾ËY ÕZÅd¯€‹,½ZËÂnŒ¿Y{,Ö¼¸ŸcPÌÅLZ”ŸY,½Y€´ŒÅÁ„a cZ»|yÖËY|»M{ÁžËZÀ€´Ë{¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ {{€³Ö»ÃZ´Œ¿Y{ÕY€]ÖÅZ´ŒËZ»M ¾Ë|ÀqYÕY{€]ÀÆ]ÁՁY|¿YÃY|Ë¿Ö¿Y€§Z]€f¯{ Ä] ÖeM ÕZÅÄf¨Å ֗ Y €´Ë{ ֐ze ÃZ´ŒËZ»M Ղ¯€»½Zf‡YžËZÀÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{,½Y€´ŒÅÁ„ağ¼n» {Y{‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M¶Ë}{ ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅ{Y|¿Zf‡Y~yY{€¯tˀe½ZËZa{ÕÁ Y|¼f »Ážm€»ÁZ°¼ÅÃZ´ŒËZ»MdÌ·Z §Ân»Á Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»MÕY‹–‡Âeįd‡YÖ§Y|ÅYĸ¼m ¾ËY{Հi»ÕZŹ|«½ÂÀ¯ZeÁ{‹Ö»µZ^¿{ÃZ´Œ¿Y{ Á֐zecZ»|yÄWYYÁd‡YÃ|‹Äf‹Y{€]Ây d ÀÁÄ »ZmÕY€]ÖÅZ´Œ¿Y{Ä »Zm–‡ÂeÕYÃÁZŒ» ÃZ´ŒËZ»Mğ¼n»ÕY€]€Ë~a½Z°»YÁ €f‡{{Ö§|Å |‹Z]Ö»‰€¨eÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»MՁY|¿YÃYYՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌW Á½Y€´ŒÅÁ„a,½ZÌÅZ´Œ¿Y{Ä]cZ»|yÄWYYdÆm{Y» {Y{€^yŒ¯ÁՂ¯€»½Zf‡YžËZÀ Ö¼¸ŸcPÌÅLZ”ŸYYÖ Ì‡Á¦Ì—ÁÃZ´Œ¿Y{¦¸fz» |‹Z]Ö»ÕY{€]ÀÆ]ÁÃ{Z¨f‡Y¶]Z«ÃZ´Œ¿Y{ [~mÃZ´f‡{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M†ÌW Ã|‹ÄÌÆeÄf§€ŒÌacY‚ÌÆneÀÌn¿¶Ì¼°e¥|ÅZ]Ö¼eY Z]žËZ»Ö§Y€³ÂeZ»Á€¯ÃZ´f‡{€Ìœ¿ÃZ´Œ¿Y{{¾ÌŒÌa ÃZ´f‡{ Á SYKAM d¯€‹ Y HPLC ÓZ] ÖËYZ¯ cÕZÅև€]Ä]ÄmÂeZ]ÁICÊ¿ÂËʧY€³ÂeZ»Á€¯ ÄmÂe{»½Zf‡YÁ€Æ‹žËZÀZÌ¿Ây{Äf§€³ { cZ»|y ÄWYY d̸]Z« ‚ÌÆne ¾ËY {Á‚§Y d§€³ Y€« ,֘Ìv» dˆË ,ՁÁZŒ¯ ÕZÅĿ¼¿ ‚Ì·Z¿M Á և€] ‚Ì·Z¿MÁÖf À‚¯Y€»,ÖËY~£žËZÀ,Öf‹Y|Æ]ÕZÅŠËZa {Y{Y Á¹Â¼‡ |¿€]ÃZ´Œ¿Y{Ö¼eY[~mÃZ´f‡{d¨³Ö¿Y€§Z]€f¯{ Z] ÃY€¼Å ĸ ‹ Â¿ Y 240AAS µ|» Agilent ½Z‡M Հ]Z¯ Y ÕY{Ây€] ¾¼“ į d‡Y VGA žËZÀ{Z¼fŸY{»cY‚ÌÆneL‚m,ÕY‚§Y¹€¿–‡YÁ Ճ·ÂÀ°eÁÃ{Â]ÖÅZ´ŒËZ»McZ»|y{ZÌ¿{¦¸fz» –]YÁ Z] ´f¨³ { "Ö¿Y€§Z] ÖÀˆu ¶”¨·YÂ]Y" €f¯{ ÃZ´ŒËZ»M½Z¼fyZ‡sZff§YY†ad¨³ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ ÕZ«MÕZÅdËZ¼uZ]ÁµZ‡{ÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»MÕY‹ÁÃZ´Œ¿Y{d‡ZËZ^Z“|̼u€f¯{ ÕZÅÃZ´ŒËZ»M֐zecY‚ÌÆnežÌ¼ne,ÃZ´Œ¿Y{Ղ¯€» ÁՂ¯€»ÃZ´ŒËZ»M½Z¼fyZ‡¶v»{ÃZ´Œ¿Y{¦¸fz» ¾ËY{ÖeZ¬Ì¬veÕZÅÃZ´ŒËZ»M¶Ì¼°eÁ‚ÌÆne,‚¯€¼e d§€³Y€«Z¯Âf‡{{,½Z¼fyZ‡ YÕY{€]ÀÆ]ÁՁY|¿YÃY,Zf‡Y¾ËY{{€¯tˀeÕÁ ÕZÅՀ̴ÌaZ],Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M{{Y»‚Ì·Z¿MÃZ´ŒËZ»M ÕÁZÀ§Á֌ÅÁ„a»Y€Ë|»ÖuÂf§|¼v»Ö¸Ÿ€f¯{ Z“{¼v» €f¯{ Á Ղ¯€» ÃZ´ŒËZ»M †ÌW ,ÃZ´Œ¿Y{ ,½Y€¼Ÿև|ÀÆ»Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÕ{ÂÅZ‹ Ä°^‹ cYZ^fŸY Z] Á ÃZ´Œ¿Y{ ĈÌW cPÌÅ dËZ¼u c,¦fŸcYÁZŸZ‹½Y€ËYÖ¼¸ŸÕZÅÃZ´ŒËZ»M Ö¼eY[~mÃZ´f‡{ՁY|¿YÃYÁ\¿,|ˀyZ]Ád§€³ ˜]Y{ÂydÌ·Z §µZË{Z̸̻dˆÌ]€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ] ¾ËYÖ¸yY{‚ÌÆneÁÕ|À]°‡¾ÌÀr¼Å {€¯Z£MÖ¼‡ ½Z¼fyZ‡{€¬fˆ»ÕZÅÃZ´ŒËZ»M€ËZ‡ÁÃZ´ŒËZ»M ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÅ{Y|¿Zf‡Y€]ª^˜À»Ղ¯€»ÃZ´ŒËZ»M YµZË{Z̸̻ZÆq€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]ÖÀ¼ËYµÂYÁ Z]Ö³„ËÁ |‹¹Zn¿YֻԇYÄ¿Y‚y{ZÀ‡YcYZ^fŸY¶v» ÕZÅÃÁ€³ÁZÅÃ|°Œ¿Y{–‡Âeįd‡Y½MÃZ´ŒËZ»M¾ËY ‫ٶ‬£ME‘£]‫ٶ‬ |‹sZff§YÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{{¾Ì·Â¸ »‰Á֌ÅÁ„a‚¯€» ÕÁ€ˆy|¼v»ÁÃZ´Œ¿Y{†ÌW,ÕY|Ì«Հ̐¿€f¯{ |‹LZ”»YÄf̼¯¾ËY†ÌW,Z§Á ֋Â»MÕZŁZÌ¿Z]–^e€»Ö¼¸ŸÕZÅÃÁ€³Z¯¶Ì°Œe ®Ìb¼·YZaŠ^ÀmÄ ‡Âe{€°ËÁZ]¾Ì§€—֌ÅÁ„aÁ ÕZ°¼Å-Ö°Ìb¼·YZaÕZʼnÁÖ¿Z»€Æ«| ]LZ¬eYÁ ,֋Â»McZ¿Z°»YÁZÅḑ€›Y¾Ì§€—Õ|À»ÀÆ]dÆm ÕZÅ®¿Z],ÉYÄ¿Zz]Zf¯,ÊÅZ³Z¯,ÊÅZ´ŒËZ»M,ʌÅÁ„a -€´Ë|°Ëְ˂̧ÕZ”§Áʸ¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eY,ÖeZŸÔ—Y ÈÀÌ»{֌ÅÁ„a‚¯€»­€fŒ»ՁY|¿YÃY{ÕZ°¼Å ÉY‚³€] { ÕZ°¼Å ¾ÌÀr¼Å Á ¾Ì·Â¸ » ‰Á dËÂv»Z]Ö¼¸ŸÉZņ¿Y€¨À¯ÁZÅZÀ̼‡,ZÅŠËZ¼Å d‡YÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËYÂ“»-ÃZ´f‡{ ÕZʼnÁ Ö¿Z»€Æ« | ] ÕZ¬eY Á ®Ìb¼·YZa Š^Àm Z] –^e€» Ö¼¸Ÿ ÕZÅÃÁ€³Z¯ ¶Ì°Œe ÕY€] ÕZ°¼Å |ÀfˆÅÄ»Z¿ºÅZ¨e¾ËY¥Y|ÅYYÖ°Ìb¼·YZa Ä ‡Âe{€°ËÁZ]¾Ì§€—֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÕZŁZÌ¿ ¾Ì·Â¸ » Á ½YZ^¿Zm ÕZʼnÁ Z] –^e€» ÕZÅdÌ·Z § Ö¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„aZ]Ä»Z¿ºÅZ¨e ÕZʼnÁ { ֋Á ÕZÅ{€°¸¼Ÿ Á d»Ô‡ LZ¬eY Á ÉZ°¼Å ÕZf‡Y { ¾ÌÀr¼Å ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ÕY€]ÕZ°¼Å-¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÖ¿Z»€Æ«ÁÖ¿Z´¼Å cÔ°Œ»ž§Á€fŒÌ]Äq€Åʼ¸ŸÄ ‡ÂeÉY€]­€fŒ» ,֋Â»M cZ¿Z°»Y Á ZÅḑ€› Y ¾Ì§€— Õ|À»ÀÆ] Œ¯‰ÁÁÖ¿|]dÌ]€eÄ »ZmÂv»ZÌ¿ÕZÅŠ·ZqÁ ÕZÅ®¿Z],ÉYÄ¿Zz]Zf¯,ÊÅZ³Z¯,ÊÅZ´ŒËZ»M,ʌÅÁ„a {€¯|¬ À»Ä»Z¿ºÅZ¨eÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„aZ] Á€´Ë|°Ëְ˂̧ÕZ”§Áʸ¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eY,ÖeZŸÔ—Y ,ZÅÕ|À¼¿YÂe Y ɀ̳ÀÆ] ¥|Å Z] ,©Â§ Ä»Z¿ºÅZ¨e ֌ÅÁ„a‚¯€»­€fŒ»ՁY|¿YÃY{ÕZ°¼Å¾ÌÀr¼Å ,ÖËY€mY,Ö´Àŀ§,ʌÅÁ„a ʋÂ»M,ʼ¸ŸÕZÅḑ€› ¾ËY¥Y|ÅYY¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÕZʼnÁÄÀÌ»{ ֋Á¹Â¸ŸÃ|°Œ¿Y{ÁÃZ´ŒÅÁ„aÖÅZ§ÁÕYÃÁZŒ» |ÀfˆÅÄ»Z¿ºÅZ¨e ÕZf‡Y { į ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ Öf‡|Àe Á –^e€»¾Ì¿Y«[ÂqZqÁ¥€—Á{Ö¿Z»Z‡ÕZÅdË»P» ®Ìb¼·YYZaÄf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e Áʼ‡ÉZÅZÌ »Á–]Y“dËZŸ,½Z»Z‡Á{€ÅZ] ­€fŒ»ÉZ°¼Å¥|ÅZ]®Ìb¼·YYZaÄf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e Հ̐¿€f¯{–‡ÂeŒ¯Ö·ZŸ‰Â»M¹Zœ¿[» Ê°Ìb¼·YYZa ½YZ°‹Á cÔ°Œ» Á ž¿Y» ž§ ÉY€] †ÌW ,Ã{Y ¦Ë€‹ €f¯{ Á ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ,ÕY|Ì« –‡Âe ÁÂu ¾ËY { €fŒÌ] Äq €Å ʼ¸Ÿ Ä ‡Âe Á |‹LZ”»YÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a Հ̳Z¯Ä] ¥|ÅZ] "¾Ì·Â¸ » ‰Á ֌ÅÁ„a ‚¯€»" Á Ö¸» ,ÕYĬ˜À» t˜‡ { ֋Á ¹Â¸Ÿ ÕÄ ‡Âe Á d»Ô‡ÁÖ¿Z»€Æ«‰ÁÖ¸¯ĘÌuÁ{Z]Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ã|°Œ¿Y{ÃZ¼‹½Z¼fyZ‡{€Æ»,¾Ì·Â¸ » sZff§YÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{Öf‡|ÀeÁ֋Á¹Â¸Ÿ |‹ -ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Á Ö¸» ֌ÅÁ„a ÕZÅs€— ÕY€mY Á ÄWYY ,ÖuY€— ‰ÁcÔ°Œ»ÁZÅŠ·Zq¶uÕZf‡Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì] Z]\‡ZÀf»{ZÀf‡Y¶]Z«Ö¼¸ŸÕZÅYÂfv»|Ì·Âe-¾Ì·Â¸ » ÕZÅÃ{Y{ÕZuY-¾Ì·Â¸ »‰ÁÖ¸¼Ÿ ʼ¸ŸÉZŁZÌ¿ dÆmŒ¯¾Ì·Â¸ »‰ÁÖ¸ §dÌ “ÁÄ]•Â]€» ÕZÅÕ|À»ZÌ¿ €] ÖÀf^» ÖeZŸÔ—Y ÕZÅ®¿Z] ÄÌÆe Á ZÅ{ZÆ¿ ,ZŽZ»Z‡ Õ|À»ÀÆ] ¶Ìƈe -ÁÂu ¾ËY €ËZ‡Á‚¯€»֌ÅÁ„a Ö¼¸ŸcZ¿Z°»YYÊËY€mY‚¯Y€» Y֌ÅÁ„a ʼ¸ŸÕZÅÄf§Z˵Z¬f¿Y-ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅŠz] ‚¯Y€»€ËZ‡Á‚¯€»{Ã|‹Y€mYÕZÅs€—ÁZÅŠÅÁ„a Õ|À»ÀÆ]œÀ»Ä]ÁÄ »Zmt˜‡Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸» YŒ¯Öf‹Y|Æ]Á֋ÁY~³d‡ŻÕZÅÃZ´f‡{ d‡Y‚¯€»¾ËY†Ì‡Ze¥Y|ÅY ÁՁZ‡|À¼¿YÂe,֋Â»M,֌ÅÁ„a{€°ËÁZ]‚¯€»¾ËY ,ևZÀ‹½YÁÁZf§,Ճ·Â˂̧ÕZÅÄÀÌ»{dÌ·Z § ÖuԏYcZ¯€uÁ֋ÁևZÀ‹\̇MÁ®Ì¿Z°»ÂÌ] {Y{€aÖ»dÌ·Z §Ä] ¾Ì]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨eć,‚¯€»¾ËYsZff§YYŠÌa ½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§ÁÖfŒÆ]|ÌƋÃZ´Œ¿Y{ ¹Â¸ŸÁÖ¿|]dÌ]€eÃZ´ŒÅÁ„a,֋Á¹Â¸ŸÁ¾Ì·Â¸ »Á |̇LZ”»YÄ]®Ìb¼·YZaÄf̼¯Á֋Á ½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§Äf̼¯Z]Ä»Z¿ºÅZ¨e ¾Ì·Â¸ »Á Á ÖfŒÆ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì] ÕZ°¼Å Ä»Z¿ºÅZ¨e ֋Á¹Â¸ŸÁ¾Ì·Â¸ »Á½YZ^¿ZmÕZʼnÁ½Â̇Y|§ €f¯{ÁÃZ´Œ¿Y{†ÌW,ÕY|Ì«Հ̐¿€f¯{LZ”»YÄ] { Ä»Z¿ºÅZ¨e ¾ËY |̇ ½Â̇Y|§ †ÌW ½Z̬^‡Y cÔ°Œ»Áž¿Y»ž§ÉY€]­€fŒ»ÉZ°¼ÅÕZf‡Y ʼ¸ŸÄ ‡ÂeÁŒ¯½Ó¸ »Á½YZ^¿ZmʋÁÄ »Zm |‹|¬ À»ÁÂu¾ËY{€fŒÌ]Äq€Å ,ʋÂ»MÕZÅḑ€›ÁcZ¿Z°»Yµ{Z^eÁ¾Ì»Pe,ÉZ°¼Å ÉZÅÄÀÌ»{ÕYÃÁZŒ»ÁÊËY€mY,Ê´Àŀ§,ʌÅÁ„a Á{€Å–]Y“dËZŸZ]¾Ì·Â¸ »ÕZʼnÁZ]–^e€» صفحه 63 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫”’ٶ‬Mš~P•@‫ٶ‬ æG§+¢A”#›"+D“§E?JME# d§€³Y€«‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ÃZ´ËZm{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÂ“»{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ €]Õ|À]Ä^e¾ËY{€¯tˀe¾Ë|·Y| ‡×Y¦Ì‡€f¯{ և|ÀÆ»¹Â¸Ÿ¦¸fz»ÕZÅÄyZ‹Ä]¾Ë|·Y| ‡€f¯{ ½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ZÌ »\·Z«{ŽyZ‹ Z‡Y ,և|ÀÆ» ¹Â¸Ÿ ,ֻ¼Ÿ և|ÀÆ» {Á‚§Y Á {€¯ ÃZ‹Y ½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{ ,Z”§YÂÅÁ®Ì¿Z°»և|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·YÁ©€]և|ÀÆ» Z]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{ Â“»ğ¼n»€Ëּ̋և|ÀÆ»Á½Y€¼Ÿև|ÀÆ» d‡YÃ|‹¹Zn¿Y|{ ½ÁZ]d À ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{‚Ì¿Äf‹~³µZ‡Ád‡Yև|ÀÆ»¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{{Á‚§Y½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » d‹Y{”uÃZ´ËZm¾Ì¼Å{ ÃZ´ËZm{µZ‡{‚¼ËZeÖ¸¯Õ|À]Ä^e{½ZÀ¼‡ {Y{Y€«Ze {Ä°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » Ã|‹¹ÔŸYÖËZÅ|À]Ä^e{ÃZ´Œ¿Y{¾ËY-d‡YÖÀf¨³ ¾ËYÄ]ZÌ¿{€‡Y€‡Y|Ë|mÃZ´Œ¿Y{,µZ‡ ª§Â»µZ‡{‚¼ËZeÖËŻMÁ½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Y‚Ů˞¼m{և|ÀÆ»Â“»{į|Àf‹Y{d¯€‹ Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{d‹Y{ZƛY|¿|‹ħZ“YÕ|À]Ä^e |Å{ZfyY{ÂyÄ]YZeÃZ´ËZmd‡YÃ|‹ ºÌfˆÅ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{Á Õ|À]Ä^e¾ËY{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmYÄ^e‚WZu ½ZÆmÖ¼¸ŸcÔn»¾Ë€e€^f »YÖ°Ë{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcPÌÅ”ŸÄ·Z¬»_Zq ÖeY€u dˀË|» ÕZÅŠ·Zq Á d§€ŒÌa" ½YÂÀŸ Z] ¶»Z‹ÖËZ̼̋Á€f°·YՃ€¿YÀÌy}Á¶Ë|^eÕZÅÕÁM¾§ Õĸn»{"ZŽZy€]YÁZÅ‚Ì·Á€f°·Y,Öfy‡ÕZŶÌa ¾Ë€e½YÂmYÖ°Ë–‡ÂeQ1̯֨ÕÄ^eÕYY{€^f » ¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ†Ë{€aÖ¼¸ŸcPÌÅÕZ”ŸY ÕZÅŒ¯YÖ¿Y€´ŒÅÁ„aÕZ°¼ÅZ],½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ €Ë®ÀÌ·YÃ|ÅZŒ»Z]ÕÁ€»ÕÄ·Z¬»¾ËYÄ]և€f‡{ d‡YÃ|‹€ŒfÀ»cYZ»YÁÀ¯,|W‡,½Zfˆ¸´¿Y,¾Ìq d‡Y€Ë~a½Z°»Y €f¯{ d‹Y{ ZƛY ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ½ÁZ » https://www.sciencedirect.com/science/ Ã|‹ ª§Â» Äf‹~³ µZ‡ { ¾ÌÀr¼Å Õ|̋ ½Z»Z‡ article/pii/S0360128521000642 €e€]|{®Ë{ZÀf‡Y€a½Y€´ŒÅÁ„ad‡€Æ§{d‡Y {€Ì³Y€«WOSÁESIÃZ´ËZaÁ{Yk€zfˆ»½ZÆm ևZÀ‹Z¯ž˜¬»Õ|̋½Z»Z‡€f¯{d‡Y€¯}½ZËZ‹ Z]®Ì¿Z°»ʇ|ÀÆ»|‹YʇZÀ‹Z¯Á®Ì¿Z°»ʇ|ÀÆ» ÁÕZŵZ‡{Y{ÂyɃ€¿Y¶Ë|^eŠËY€³ d‡YÃ{€¯d§ZË{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Y Y Ö°Ë { ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ”Ÿ Ä·Z¬» ‰Y‚³Ä] |‹€ŒfÀ»½ZÆmÖ¼¸ŸcÔn»¾Ë€e€^f » ÉÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ »,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ʻ¼Ÿ–]YÁ ½Z»Z‡ €f¯{ d¨³ €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY¾Ë¿ÕZÅÕÁZÀ§Á¹Â¸Ÿ†Ë{€aZË{Zf‡YÕ|̋ Ä]ª§Â»ZÅŒ¯€ËZ‡YÖ¿Y€´ŒÅÁ„aÃY€¼ÅÄ]ÃZ´Œ¿Y{ Progress in Energy€^f »ÄˀŒ¿{Ä·Z¬»_Zq €ÌiPe \ˀ“ Z] and Combustion Science |¿|‹ |À¼‹YÕÁ€»Ä·Z¬»¾ËYd‹Y{½YÂÀŸ¾Ë|·Y| ‡€f¯{ |¿{Y{½ZËZa{ÂyZ¯Ä]d̬§Â»Z]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ZˆaÃÁ{¾Ì¬¬v»¾Ìfˆz¿ ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Հf¯{ZˆaÄf̼¯†ÌW |ËZ¼¿ºÅY€§ ½{Â] ‚Ì»Md̬§Â» c { d‹Y{ ½YÂÀŸ ¾ÌÀr¼Å ÁÃÁ€³,½Z]‚Ì»{Zf‡Yd¬§Y»Á֓Z¬f»ÕZÅdÌ·Z § €´Ë{µZ‡®ËÕY€]ÃÁ{¾ËY|Ë|¼eėÂ]€»Ã|°Œ¿Y{ {Â]|ÅYÂy€Ë~a½Z°»Y ½ZŒ¿ €—Zy Ä»Y{Y { Õ|¿ Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ÕZÅḑ€›‰€fˆ³¥|ÅZ]Հf¯{ZˆaÃÁ{|¿{€¯ Հfˆ]½{ÁMºÅY€§¾ÌÀr¼ÅÁÃZ´Œ¿Y{{ÖeZ¬Ì¬ve ¶ËZ¼eįŒ¯YkZyÁ¶yY{½Z̓Z¬f»ÕY€]\‡ZÀ» Ö¼¸Ÿ cPÌÅ ÕZ”ŸY €œ¿ €Ë ŠÅÁ„a ¹Zn¿Y Ä] |¿Y{ Ö¼¸Ÿ Õ|À¼¿YÂe Á ÄfyY{€a ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Äfˆm€] d‡Y€¯}½ZËZ‹ d‡YÃ|‹µZ §,|ÀŒz]Z¬eYY{Ây |ÌeZ‡YÖ¿Z]‚Ì»Ä]Հf¯{Zˆaª¬v»€“ZuµZu{ |À‹Z]Ö»ÃÁ{¾ËY֗µÂ¤Œ»ÃZ´Œ¿Y{¾ËY|À¼‹Y |¿YÄfˆ¿YÂe®ÀeÖ]ZˁZ]Ä·Pˆ»¶u{¾Ë¿ÕZÅ{€°ËÁ µÂ—{Ö¿ZŒy{lËZf¿Ä]½Z]‚Ì»|ÌeZ‡YÖËZ¼ÀÅYZ] |À]ZËd‡{Հf¯{ZˆaÃÁ{ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY d‹Y{ ½YÂÀŸ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ÕY€] {Âm» ÕZŶ̈¿Zfa Y Ã{Z¨f‡Y œÀ»Ä] ½ZÌ» Y Âv»Z“Z¬e Á Y{dË·ÁY ÕZÅÃÁ€a ¹Zn¿Y d‡YÂy{և€]Y†aՀf¯{ž˜¬»½Ô̐vf·Y¡Z§ ª¬v» {Âm» cY€¬» Á ¾Ì¿Y« Z] ª]Z˜» ½Z̓Z¬f» |À¯Ö»[~mՀf¯{Zˆa ª¬v» [~m d‹Y{ ZƛY Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ¾ËYÁ{Y{Ä»Y{YÃZ´Œ¿Y{¾ËY{½ZÀr¼ÅՀf¯{Zˆa ®Ëc|»Ä]|À¼¿YÂeÁÂ̴¿YZ]½Z¿YÂm½ZÌ»YÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì¬¬v» ŠÅÁ„a Á ªÌ¬ve ÄÀÌ» {Y{ Ö³{Z»M µZ‡ ÃÁ{¾ËYÖËY€mYÕZÅÄ»Z¿ÃÂ̋Z]ª]Z˜»YՀf¯{Zˆa ÃÁ{ ‚Ì»Md̬§Â» ¹Z¼eY Y ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ‰Y‚³Ä] {Y{€^yÃZ´Œ¿Y{¾ËY{Հf¯{Zˆa¾Ì¬¬v» Հ̐¿ { ˆ» €f¯{ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ֻ¼Ÿ –]YÁ |¼v» €f¯{ d‹Y{ ZƛY €^y ¾ËY ¹ÔŸY Z] Õ|¿ Z¼Ì¿€f¯{½Z]‚Ì»{Zf‡YÖf‡€a€‡dveµ{‚ËՀ¼« Öf‡€a€‡dve{€§ÖÀÌ»YÀŁ€f¯{º¿ZyÁÕ|n»Y ŠÅÁ„aµZ‡®Ë֗Y†aÖ¯Z¨¯ÖËZ]Z]½Z»Z‡€f¯{ {Y{Ây̯֨ÕZÅ{ÁZf‡{|¿YÃ|‹ª§Â»ªÌ¬veÁ ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW |ÀËZ¼¿ €ŒfÀ» Ö¼¸Ÿ €^f » cÔn» {ŠÅÁ„aZ]µ{‚ËՀ¼«€f¯{{€¯ħZ“Y½ZÀ¼‡ |“ÕZÅȬ¿ÖuY€—½YÂÀŸZ]ÖeZ¬Ì¬veÃÁ€aÂ“» Z]c|«ºfˆÌ‡ÕÁM[ZeÁdÌÀ»YÕZ¬eYÕY€]Äi{Zu ÀŁ€f¯{º¿ZyÁՁZ‡Y|mÕZÅՄeY€f‡Y€]‚¯€¼e Ä ‡ÂeÂ“»{Äf§€³cªÌ¬veZ]{€§ÖÀÌ»Y {‹Ö»{ZnËY¹Â¸ŸcYÁt˜‡{|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄf‹ Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁ–‡Âed»Ô‡ ՁY|¿YÃY½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{{µZ‡{ ¶§€‡Á{€°ËÁZ]և{Ä»Z¿€]¾ËYZ»Y,d‡YÃ|‹ Ö¿YÁ ÖfˆË Õ´·Y ª^— ž»Zm Á cÁZ¨f» ֋Â»M ÁcZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁ{Z]¾Ìfˆz¿ÕY€]֟Z¼fmY d‡YÃ|‹¾ËÁ|eÕÁZÀ§ |‹Y ևZÀ‹Z¯ ÃÁ{ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ½ZÌÀÌ»YÁ €f¯{ ÖÅZ´Œ¿Y{ָ̐vež˜¬»¾Ë€e¾ÌËZad»Ô‡ևZÀŒ¿YÁ ¾ËYd¨³d‡Y֐zeÄf‹¾ËY{­|»ÕZ˜ŸY{ ¾Ë€eÕ{€]Z¯Á¾Ë€e[Y~mYְ˽ÂÀ¯YºÅÄf‹ d‡YZÌ¿{€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{ևZÀŒ¿YÁÕZÅŽze ևZÀ‹Z¯ ÃÁ{ ¹ÁY|e Á ՁY|¿YÃY - {‹ Ö» ÁM {ZË YZÌ¿{€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁ|‹Y ÕY|˸§ÃZ´Œ¿Y{,½|·YÁÃZ´Œ¿Y{,€fˆrÀ»ÃZ´Œ¿Y{ĸ¼m |À¸¯ÁYÃZ´Œ¿Y{,¹ZÆ´ÀÌeZ¿ÃZ´Œ¿Y{,Ö¿|̇ÃZ´Œ¿Y{,Ö]€£ t˜‡{֐zeŠËY€³¾ËY‰€fˆ³YÖËZÅĿ¼¿ |ÀfˆÅ½ZÆm{|‹YևZÀ‹Z¯ Y½Y€ËY{d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄf‹|‹YևZÀ‹Z¯ dyZ‡Ö»ÕÁ€“ Õ{ZÆÀŒÌaÄ»Z¿€],cÁ€“¾ËY€]ZÀ]d‹Y{ZƛYÕÁ ÃZ´Œ¿Y{֋Â»Md¿ÁZ »–‡ÂeµZ‡{ÃÁ{¾ËY Ö·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]Á‰€fˆ³ÕY‹Ä]½ZÀ¼‡ |‹ÄWYY¦fŸcYÁ ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ ָ̼°e cÔ̐ve Á ֋Â»M ½ÁZ » ևZÀ‹½YÁ|‹YևZÀ‹Z¯ÃÁ{Äq€³Y{€¯tˀe ½YÁÄf‹{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{Õ{ZÆÀŒÌaև{Ä»Z¿€] Ĉ¸m{Äf‡ÂÌaZ¿|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬»d»Ô‡ևZÀ‹ ¾ËYÁ\ːeÖ·ZŸ‰Â»MՂËÄ»Z¿€]Á‰€fˆ³ÕY‹ {‹Ö»ħZ“Y¹Â¸ŸcYÁ֋Â»MÕZÅÄf‹Ä]Äf‹ ֋Â»M½ÁZ »-½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] €^y¾ËY¹ÔŸYZ]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ָ̼°ecÔ̐veÁ cZ¬Ì¬ve,¹Â¸ŸcYÁdËZ‡{և{Ä»Z¿€]¾ËYd¨³ d‡YÄf§€³Y€«‚Ì¿ÕÁZÀ§Á d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½ZÌÀÌ»YÁ{Z‹€§€f¯{ {Ö°‹‚aÁևZÀ‹½YÁYÕYÄf‹¾Ì]ŠËY€³®Ë ÕZ¼Ì] Á d»Ô‡ Ä] ֟Z¼fmY Ö¿YÁ ÖfˆË {€°ËÁ d»Ô‡ևZÀ‹½YÁÕYÄf‹¾Ì]d̏Zy{Á‚§Yd‡Y d»Ô‡ ÕZ¬eY ÕY€] Zˆu Äf‹ ¾ËY Ðy ‚Ì¿ Á ÕZ¼Ì]{ÖfyZÀŒ¿YÁcÔyY|»ÁՀ̴ŒÌa,Ö¿Z¼ˆm {֋Â»MÄ]ZŒ»ÕZÅÃÁ{{ÂmÁ,¾»‚»Á{ZuÕZÅ Äf‹¾ËYÄ]ZÌ¿Ö§€—YÁ½ZÆm€^f »ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃÁ{†Ì‡Pe,Œ¯¶yY{{|‹YևZÀ‹Z¯t˜‡{ š~P•@£Œe(¦¡—Xe¢Dz¡ ›‘•“¦«¢E~•F#–“§–A+D@’”M ’E§“*# Ã|°Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{ Á¾ËÁ|e{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{½Y€¼Ÿև|ÀÆ» cY€¬»hv^»Á½Y€ËY¾f]Ä»Z¿¾ÌWMՀ´¿Z] –]YÁ‰Y‚³Ä]{€¯ÕZ°¼Å,½Z¼fyZ‡Ö¸» Ä]įÄ»Z¿¾ÌWM¾ËY{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ {Zf‡Y¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{,Ã|‹€ŒfÀ»Ö³Ze {ÖÀ§Äf̼¯”Ÿ½YÂÀŸÄ]½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ d‡YÄf‹Y{ÕZ°¼Å½MՀ´¿Z]Á¾ËÁ|e €œ¿|Ë|ne½Y€ËY¾f]Ä»Z¿¾ÌWM{Z¨»ÕY€mY Y€« ļŠÕY€] µZ‡ ÕY|f]Y Y ¹Á{ cÄ]ÄËÁֻ¼ŸÃÂmÁ¶v»YįÖËZÅ{Y{ |¿Â‹Ö»|¬ À»֏yÁֻ¼Ÿd¯ZŒ» d‡YÖ»Y‚·Y |ÌeZ‡YY¾Ë|·Y€ÌyÖ¸Ÿ€f¯{-{‹Ö»ÁM{ZË Zf¼» {Zf‡Y ZÆÀe Á ½ZÀ¼‡ ÃZ´Œ¿Y{ Äfˆm€] Ĭ]Z‡µZ‡YŠÌ],įd‡Y½ZÀ¼‡½Zf‡Y d‡YY{YÖ·ZŸ‰Â»M{†Ë|e Հf¯{ Äfy»MŠ¿Y{ Y ŠÌ] ÕYY{ ÕÁ |‹YևZÀ‹Z¯Äfy»MŠ¿Y{ZÅÃ{Á,֐ze Â¼n»{Ád‡YÕ{Zf‡YÄ^e€»Ä]LZ¬eYY†a YŠÌ],̷֨Pe[Zf¯YŠÌ]ÕYY{ ¾Ì]s€—¾Ë|ÀqÁ֌ÅÁ„aÖ¼¸ŸÁISIÄ·Z¬» d‡YY€fyYd^iÁÖ¸»ÁÖ¸¸¼·Y ¢—2P•@@–A;£Œ¦T:*fDm ’”Mš~P•@FrEeD—P{ ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Y€ËY€Ì£ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃY{Y †ÌW ÕÂnŒ¿Y{ ָ̐vf·Y ¡Z§ Y ½ZÀ¼‡ ևZÀ‹Z¯ ž˜¬» { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ½Z][€Ÿ {Y{€^yÄf‹~³ָ̐veµZˆ¼Ì¿{|‹Y €f¯{-½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ã|̇¿€^¯YÖ¸Ÿ Հ´‹{€³Ã|°Œ¿Y{{½ZËÂnŒ¿Y{¾ËYY€¨¿ Äf‹{€¨¿®Ë,cZ̓ZËÄf‹{€¨¿Á{, cZÌ]{YÁ½Z]Äf‹{€¨¿Á{,Ö¿|]dÌ]€e ć,½Y€¼Ÿև|ÀÆ»Äf‹{€¨¿®Ë,Ö]€Ÿ ½Z]Äf‹{€¨¿®ËÁ®Ë‚̧Äf‹{€¨¿ YZ§{Z]į|¿{Â]¶ÌveÄ]µÂ¤Œ»ֈ̸´¿Y | ¿|‹¶Ìvf·Y¡Z§{ÂyÄ»Z¿½ZËZa  ½ÂÀ¯Y ºÅ {Á‚§Y Ã|̇¿ €f¯{ Y €´Ë{ |‹Y ևZÀ‹Z¯ ž˜¬» ÕÂnŒ¿Y{ ¦¸fz»ÕZÅÄf‹{ġÁ©Y€ŸÕZÅŒ¯ į|ÀfˆÅ¶ÌveµZu{½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{ ¡Z§{ÂyÄ»Z¿½ZËZaYZ§{Z]ÁŠÌa¹€e{ |‹|ÀÅYÂy¶Ìvf·Y ÃZ´Œ¿Y{ Ö¿Y€ËY€Ì£ ½ZËÂnŒ¿Y{ ÃY{Y †ÌW ½ZËÂnŒ¿Y{ €] ÃÁԟ d‹Y{ ZƛY ½ZÀ¼‡ Œ¯YÂnŒ¿Y{Á{,|‹YևZÀ‹Z¯ž˜¬» ž˜¬» { ½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» Äf‹ { ġ |ÀÀ¯Ö»¶Ìve½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{Հf¯{ {Á|u ½ÂÀ¯Y ºÅ - Ã|̇¿ €f¯{ Äf¨³ Ä] ½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{{Ö¿Y€ËY€Ì£ÕÂnŒ¿Y{ |ÀfˆÅ¶ÌveÄ]µÂ¤Œ» ևZ§½Z]‰Â»MœÀ»Ä]-{‹Ö»ÁM{ZË Äfˆ¿YÂe½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{½Z¿Z]ևZ§€Ì£Ä] ‚¯€»dÌ·Z §Ân»Ã|‹¹Zn¿YÕZÅՀ̴ÌaZ] YÖ¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{Ä]ևZ§½Z]‰Â»M |ËZ¼¿d§ZË{‚Ì¿ ‚¯€»,½ZÀ¼‡½Zf‡Y{½ÂÀ¯Ze-d‡YÖÀf¨³ µZ §½Z¿Z]ևZ§€Ì£Ä]ևZ§½Z]‰Â»M dˆËZ]Ö»֓Z¬f»ÖmZy½ZËÂnŒ¿Y{ÁÃ{Â^¿ €´Ë{ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä]ÃÁ{¾ËY½|¿Y~³ÕY€] |¿{€¯Ö»Ä mY€»ZÆ¿Zf‡Y صفحه 64 ‫ٶ‬£Œ¦#@Dst:‘š~P•@ ‫ٶ‬ A P‘£M–@Emš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬ ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# |‹Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ÖÀ̈u¾Ì ]YÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY 棐Œe(¦¡ŽGeD@A§A3›¦ M S¦T>+# š~P•@F'–D›§@:+)§;’G¦‘ )QCD‚@DG¡ FE‘F£Œ¦#@Dst:‘ Ö¸¸¼·Y¾Ì] Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ †ÌW ŽÌze Z] d¨³ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ½Y‚Ì» ,Ö¼¸Ÿ cZÌÅ ¹Y‚ŸY { |Ë|m Ä̼Ƈ Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{YZaÁYÄË{ZveYdËZ¼u d‹~³Ó{Y‚Ł€»Y |¼v»€f¯{,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ª^—{Á‚§Y€^y¾ËY¹ÔŸYZ]ºÌÅY€]YµMÖ¬e Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ €°» ÕZÅ Հ̴Ìa d¿€³ Ây { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY Ö¸¸¼·Y¾Ì]Á ÕY€]ḑ€›|Ë|mÄ̼Ƈ,ZaÁYÄË{ZveY dÆmḑ€›®ËÁÖ¼¸ŸcZÌŽYZ°¼Å¹Y‚ŸY ÃZ´Œ¿Y{ Ä] Y{Z¿Y€³ ÃZ´Œ¿Y{ |ÌeZ‡Y Y cŸ{ d§ZˍZfyYÖ¸Ì]{Yª¬v» µ{Z^eYĸu€»¾ËY½|‹ÖËY€mYZ]{Á‚§YÕÁ Ä] Äf§ZË ZfyY d¿€³ ½Y‚Ì» ,Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ó{ Y‚Å €» Y Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ d‹~³|ÅYÂy ½{€¯ÖeZ̸¼ŸdÆm{€¯tˀeºÌÅY€]YµM Y †a Äf‹~³ cZ §{ |À¿Z¼Å ,©Â§ Â“» ,ZÅÃ|°Œ¿Y{ ªË€— Y ZŁZÌ¿ ¹ÔŸY d§ZË{ Ö§€ » ÃZ´Œ¿Y{ ֌ÅÁ„a ÕY‹ Ä] ½YZ°¼Å ŠÌ]d‡YÂy{½Y‚Ì»įÖe{Á|¿Â‹Ö» ֌ÅÁ„aZÌf»YÄ]ÄmÂeZ]|‹Z]ḑ€›|uY ¹Zn¿Y ֌ÅÁ„a ÕY‹ { Հ̳ºÌ¼e {Y€§Y |‹|ÅYÂy Ö¸¸¼·Y¾Ì] Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅÕZ°¼Å ÃÁ€³ †ÌW ÖËZÆ¿xËZe{€¯ħZ“YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸ŸÕZÆËZ°¼ÅÃÁ€³{ZŁZÌ¿¹ÔŸYd§ZË{ {Â]|ÅYÂyÃZ»€Æ»½ZËZaÖ¸¸¼·Y¾Ì]Á [Ô¬¿YZe|¿{€¯Zj¿Y{ÂyÕZŽZmÁÄf¨³®Ì^·¹Z»Y ¹Z»Y€Ìˆ»{€¯tˀe,|¿Y{Ä´¿Ã|¿Y¹Ô‡YÁֻԇY ½|̇ÕY€]€Ìˆ»¾Ë€e|À¼e{Z ‡Á¾Ë€fÆ]¾Ìˆu d‡YÖ¿Zˆ¿YµZ¼¯Ä] µZ‡{¾Ì ]YÖ¸»ŠËZ¼Å¾Ì·ÁYÕY‚³€]Ä]ÃZ‹YZ]ÖÀˆu ½ZËÁÂuÁ½ZÌÅZ´Œ¿Y{µZ^¬f‡Y¶Ì·{Ä]{€¯ZƛYÄf‹~³ ºË{€¯Y‚³€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cÄ]YŠËZ¼Å¾ËYµZˆ»Y Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY†ÌW Z]"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" ,Ö]€Ÿ,ևZ§½Z]ZÆqÄ]ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Ä]ÃZ‹Y €]ŠËZ¼Å¾ËYÕY‚³€]Z]{€¯tˀŒeֈ̸´¿YÁÁ{Y ºËY{Ö»€]¹Z³Y|ƌ·Y|̇€Ìˆ»{įºÌ·Z]Ö»{Ây ÁՀ¯Â¿ÕY€]ÁºË€¯Z‹Y|¿ÁY|yÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÖÀˆu {€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,ºÌ·Z]Ö»{Ây€]Y|ƌ·Y|̇Ö»{Zy ŠËZ¼ÅÁÄ¿Zy€Ì]{¾Ë€e±‚]Ä]ŠËZ¼Å¾ËYÄ¿Zy€Ì]{ {‹µ|]¾Ì ]YhuZ^»{»{ ¦¸fz»ÕZÅÃZ´Œ¿Y{|ÌeZ‡YY€¨¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯ tˀŒe ,|Àf‹Y{ Ã|Ɵ €] Y ŠËZ¼Å ¾ËY ÕÁY{ ¹Ô‡YÁ{Â]|ÌuÂeÕÔfŸYY|ƌ·Y|̇¹ZÌa¾Ë€e±‚] d‡YÔ]€¯Ä «YÁÃ|¿ Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY†ÌW "ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" Á{€§ֻԇYÕZʼnYÁ¾Ë{YÕY|‡Za{€¯ħZ“Y ÕZʼnYYÃ{Y¿ZyļÅZ]|ËZ]Á|‡ZÀ‹Ö¼¿Ã{Y¿Zy {€¯Z§{ֻԇY ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Önˀ» ×Y †¼‹ €f¯{ ¹Ô‡ÓYdnu |ÀfˆÅ¾Ë{ºÆ§Y‚]Y¶¬¿Á¶¬Ÿº¸Ÿd¨³ºÅ¹Â¸ ·Y€«Z] dÌ]¶ÅYY½Z¼¼¸«ÁÀnÀud«Á€ÅZ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Y½Z¼¿Zm{Á,Ä¿Zy{ÁÕZm[M¶j»|ˆËÂÀ]Á|Ë´] {ÖeY€Ì̤e¹€mÓÄ »Zm{€¯tˀe,{Y{|ÅYÂyÔm cY€Ì̤eºˆÌ¿Z°»ÁÂ“»,‡Ád¼‡ºÆ»Z»Y{Y{{Ây ¾Ì ]YÁZƗYļWY|ËZ]cY€Ì̤e¾ËYŽyZ‹Ád‡Y |‹Z] ŠËZ¼Å ¾Ì·ÁY Ö¼¸Ÿ €Ì]{ Ö¼ÌÅY€]Y ֔e€» €f¯{ ÖÀ̈u ¾Ì ]Y" Ö¸» ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{ Á Ö¸¸¼·Y¾Ì] Ã|°Œ¿Y{†ÌWÁ"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸ne d¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Zˆ¿Y¹Â¸ŸÁcZÌ]{Y d‡YÖ¿Y€ËYY€§ÁÖËZ̧Y€¤mY€§ŠËZ¼Å¾ËY ž¼mZnÀËYYļÅ¾Ì ]YcZ¯€]ÁZiMÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{įºË€zf¨»Z»{€¯tˀŒe,d‡YÃ{€¯ ºÌfˆÅÕY|ÌÀ‹ÁÕZf‹Â¿ÁÂu{Z¼‹½Z]‚ָ̻Ì]{Y ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁYÖ¼¸Ÿ€Ì]{ Á Ö¿Z¼‡M ÕZʼnY ÃZ³Ö¸ne ÖÀ̈u ¾Ì ]Y" Ö¸» Ä°¸] |ÀfˆÌ¿ €Ì̤e µZ^¿{ cÓZ¬» {€¯ ħZ“Y "ՀŒ] |ÀfˆÅ€Ìˆ¨eµZ^¿{ ÁÕ|eZ]ÕMÖe`̸¯Yº‡Y€»¾ËY{{‹Ö»ÁM{ZË ÖËZ¼¿ÁZÌ¿Ö¿Z¬Å{º‹ZŹ€už§Y|»|ÌƋÖ§Y€³¾‹Â» Y‹ZŸ½Zeˆ¯ŠÌaÁ¾Ì»{ZyÁ€e€]cÓZ¬»YÁ |‹¶Ì¸ne¾Ì ]YÁ Y|Ƌ{€¯tˀe,|¿{Â]c€Ì]Z]Y|ƋÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |ÌƋՀ³ZjËYÁÕZ¯Y|§Z]Á|Àf‹~³{Ây½ZmY ֻԇY½Y€ËY{įºÌ·Z]Ö»½Z»{ÂyÄ]Z»Á€»YÁ|¿|‹ ºÌÀ¯Ö»Ö³|¿ {Հ^źœ »¹Z¬»‰Z¨‡Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Õ‡» ,¾Ë|f»½Z¿YÂmYÃ{Z¨f‡YֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ] Ä]{ÂmÁ¹Z¼eZ]|ËZ]{Á‚§Y,d‡YÖËÓÁÁ|À¼ŒË|¿Y,¶“Z§ ºÌÀ¯¶¼ŸÁÄmÂeՀ^źœ »¹Z¬»cZŒËZ»€§ †¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿,¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ Հ°¨¼ÅZÅÄÀÌ»ļÅ{|ËZ]{€¯ZƛYֻԇYÕY‹ Á¹Zœ¿ÕY€]€fŒÌ]d»|y€°§Ä]Z°§Y[€“Z]ÁÃ{€¯ ºÌ‹Z]¹{€»ÁֻԇY[Ô¬¿Y d›Z¨uZ»d·Z‡¾Ë€eºÆ»Á€»YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Õ‡» Y|ƋÕZÅČË|¿YÁZ°§Y{€¯ZƛY,d‡YY|Ƌ½ÂyY ¹Z»Y€Ìˆ»Y|ƋÁd‡YY|ƌ·Y|̇€Ìˆ»YÄf§€³dXŒ¿ |¿{€¯d¯€u€Ìˆ»¾ËY{ÁÃ{€¯[Zzf¿YY¾Ìˆu µÂvf»Y½Zˆ¿YįºÌÅYÂyÖ»Ö¼·Z‡¹{MZ»{Á‚§YÕÁ Äf‹Y{ºÆ‡ZŽZˆ¿YÖ³|À·Z]Á|‹ÁČË|¿Y{Á|À¯ d»|y{,dˆÅįÖfÌ·ÂXˆ»€Å{|¿YÂf]Ze|‹Z] |‹Z]¹{€»ÁֻԇY[Ô¬¿Y ºÅ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW Ö^Ì^u‚Ë‚Ÿ €f¯{ {֌ÅÁ„aÁÖ¼¸ŸŠËZ¼Å¶«Y|uÄ¿ÓZ‡d¨³ Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»t˜‡ ÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y"ŠËZ¼ÅZ»Y{‹Ö» d‡YՀ´Ë{†ÀmY"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡M ¹ZÌ«ÕY|Ƌ{ZËÁ¹Z¿¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¹Zn¿YÄ »Zm{½Â³Z¿Â³ÕZÅÃÂ̋Ä]¾Ìˆu¹Z»Y {€¯ZƛY,{Y{¾Ì»€‡¾ËYxËZe{ČËį{‹Ö» ¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«hv]Ä]֌ÅÁ„aÁÖ¼¸Ÿ¾fyY{€a d‡YՀŒ]ÕZŁZÌ¿YÕZ̈]Õ´z‡Za Ä]¾fyY{€aÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌW ¹{€»–‡ÂeÕ{| f»ÕZʼnÁÄ]Y|ƌ·Y|̇¹ZÌ«{Z ]Y ÕY‚³€]{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,{‹Ö»¹Zn¿YÄ »Zm{ ZÅÄ»Z¿€]¾ËY¶¼°»½YÂÀŸÄ]֌ÅÁ„aÁÖ¼¸ŸÕZÅÄ»Z¿€] ¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«ÕZŽZ»MÁ¥Y|ÅY¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿{ |‹Z] cZn¿ÕY€]¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Ö^Ì^u ¥Y|ÅY¥Y€v¿YYՀ̳¸mÁ{Ây½Z»d·ZÆmY¹{€» { ֌ÅÁ„a Á Ö¼¸Ÿ ÕZÅZ¯ {€¯ tˀe ,{Â] ¾Ë{ Z¯|Ë|m¶ˆ¿ÕY€]¾Ìˆu¹Z»Y¹ZÌ«¥Y|ÅY{» d‡YÕ|À¼‹Y ¾Ì·ÁY †ÌW ÖÀˆu ×Y|^Ÿ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ¾Ì ]Y" Ö¸» ŠËZ¼Å ¾Ì»Á{ Á Ö¸¸¼·Y¾Ì] ŠËZ¼Å †ÌWÁ"ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u ½Zf‡YÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿ {Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿µÂXˆ»Á¶Ì]{Y ÖÀ̼y¹Z»Y€Ì^ eÄ]d¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ dˆÌ¿c{ZƋY€f¼¯Y|Ƌ¾f‹Y{Ä´¿Ã|¿Ã Ä]Y|ƌ·Y|̇½YZˁY€¨¿½YY‚ÅÁÁ€»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Œ¯|ÀqÁ½Y€ËYYÖ¿Z³‚]Õ”uÁՁZn»”uZ] Ö¸»ŠËZ¼Å¾Ì»Á{ÁÖ¸¸¼·Y¾Ì]ŠËZ¼Å¾Ì·ÁY,½ZÆm "ՀŒ]ÁÖ¿Z¼‡MÕZʼnYÃZ³Ö¸neÖÀ̈u¾Ì ]Y" |‹Y‚³€]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ Õ{YÂm×Y|^Ÿ×YdËM,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] {€¯ZƛYŠËZ¼Å¾ËYÄ]ÖËÂW|ËÁ¹ZÌaµZ‡YZ]Ö¸»M Y|ƌ·Y|̇{ZËÁ¹Z¿Z»Y{‚ËÖ»Á€§¾Ì»Á½Z¼‡MՁÁ Á{€]¾Ì]YYdÀ˜¸‡¾Ìˆu¹Z»YY€Ë{‚ËÖ¼¿ {€¯Ã|¿Y{Z »Á|ÌuÂe,¾Ë{ {€¯Ã|¿Y\f°»¶Y¾Ìˆu¹Z»YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÁÄ»Zm¾Ìˆu¹Z»Y{Y{Ä»Y{Y,{ÁM¹{€»{ZËÄ]Á dyÁ{¹{€»€°Ìa€]ՀyZ§ Z^· |ÌuÂe Á Öf‡Á{Y|y Ä°ÀËY Ä] ÃZ‹Y Z] Ö¸»M Õ{YÂm ½Ây¾Ìˆu¹Z»Y{€¯tˀe,d‡Y¶YÕÂv» ÃZ´Œ¿Y{Á{Y{ÖËY{d·ZÆmÁÖËY{¶ÆmÕY€]Y{Ây |À¯ÖËY{¶Æm|ËZ] Ä°¸]dˆÌ¿‰Z¨‡ÁĜŸÂ»dv̐¿{€¯ZƛYÕÁ ÄÀŀ]Y¹{€»,|À¯¾e€]­Za Z^·įd‡Yֈ¯tZ¿ dv̐¿Á|À¯š¨uº·Z‡{Zf«YZ]YÄ »ZmÕÁ€]M,|À°¿ |‹Z]Ä¿Z¼Ì°uÁÄ¿Z¼·ZŸdˀ]|»|ËZ] Ã|ÀËZ¼¿ [Y¿ sZf¨·Y|^Ÿ |̇ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu Ö¿Y€ËYkZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·Á ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ÄÌ¿ZÌ]{€¯ZƛYÖ¿ZÀz‡{ºÅ dˀË|» {» { µÁY Šz] į d‡Y Šz] ÕYY{ ½Â»Y€Ìa¹Á{Šz],"ºÌ¿YÂeÖ»Z»"¶YÄ]{Z¼fŸYÁÕ{ZÆm Šz],ֻԇY[Ô¬¿YµÁY¹Z³{ֻԇY[Ô¬¿YcZ¯€] ºÅ¹ZÆqŠz]ÁֻԇYÕÂƼmY|f«Y{»{¹Â‡ d‡YՀ^źœ »¹Z¬»Ä¿Z³d¨ÅÕZÅÄ̏Âe Õ{Z¼f»½Á€«Y| ]¾Ìˆu¹Z»Y{ZËÁ¹Z¿Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ {€¯tˀe,d‡YÃ|¿ÂÀÅՂÌf‡¾Ë{ļžËYY| ]Á \‹{¾Ìˆu¹Z»YÁd‡Y½Zˆ¿Yªu¾Ë€fÆ]Õ{YM |ËÁ€]į|ÌfˆÅ{YM|˳Ö»Š¿YZËÄ]Y‹ZŸ kZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿ ħZ“Y,d‡YZŽZˆ¿YÖmZ¿¹Z»YÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]Ö¿Y€ËY ‰ÔeÖ·Á|ÀÌ^]\̇M{Âyįd‡Y€“Zu¹Z»Y{€¯ |Å{cZn¿Y½Y€´Ë{į|À¯Ö» Հ´ˆŸ¾ˆu¹Z»Y{‚¿{¾Ì ]YcZˁÄ°ÀËY½ZÌ]Z][Y¿ ¾Ì ]YcZˁ{€¯ZƛY,d‡Y½|¿YÂyZ¼¿Z]Y€—ºÅ ‰Z¨‡{»ºÅ¾Ì ]YcZˁdWY€«Ád‡Y|̯Ze{» 0Z¼fu¾Ì ]YcZˁdWY€«Y¶^«{‹Ö»Ä̏ÂeZ»Yd‡Y |ÀÀ¯Ä ·Z˜»YcZˁ¾ËYļm€eZ]¾Ë|Àq kZnud‡€a€‡ÁcZˁÁlu»Y{Ä̬§Ö·ÁÃ|ÀËZ¼¿ ¹Z»Yd¨YŠÌ]¾Ì ]YcZˁ{{Y{Ä»Y{YÖ¿Y€ËY ½ZÀ¼‹{cZ¨¾ÌÀr¼ÅÁd‡YÃ|‹€¯}¾Ìˆu d‡YÃ|‹½ZÌ]Y|ƌ·Y|̇ ,¶Ì]{Y¹{€»Ã|ÀËZ¼¿Õ‡»º›Z¯|̇¹Ô‡ÓYdnu d¨³ֻԇYÕY‹†¸n»{¾ÌŸ€‡Á¾Ì¼¿,€Ì¿ YY|yZn¿M{į|¿Z‡€]ÖËZmÄ]Y‰{Ây€³Y½Zˆ¿Y |‹|ÅYÂy{YMZÌ¿{|À]Y0Z¼fu,|ÀÌ^] ‫ٶ‬棕*M’‚—ªL‘D—X;#‫ٶ‬ |‹sZff§YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{և|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·Y |¿YÄf§YY|ƌ·Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Հ^źœ »¹Z¬»Ö³|ÀËZ¼¿{ZÆ¿†ÌW ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Á ¶Ì]{Y ½Zf‡Y ½ZmY|Ƌ{Y{Ä»Y{YÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{Հ^Å dËÓÁÁ½M€«Á¾Ë{ÕZÌuY¦«ÁY{Ây{ÂmÁÁ€¼ŸÁ |¿{€¯ Á ֟Z¼fmY Á Ö´Àŀ§ ½ÁZ » ¶Y ÖÀ§ Z^Ÿ €f¯{ d¨³ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ d»ÁZ¬» ÃZ´ËZa Ã|¿Z»€§ ¹ZÀ¼³ ÕY|Ƌ ½Z»{ZË s€— Ĭ]Zˆ» {Y{€y {į|̇Ĭ]Zˆ»Ä¿Zy€Ì]{Ä]€iYÁY‚³€]ÃZ´Œ¿Y{ ĸu€»{Á|‹Ã|˂³€]€e€]ZiM½YÂÀŸÄ]€iYdËZÆ¿ ÁĬ˜À»̸ּ«Y–ËY€‹¾f§€³€œ¿{Z],ÕÁY{Õ| ] |‹[Zzf¿Y€“Zu€iY,Ö¿Zf‡YÕZÅ{Z¼¿ ÕY|Ƌ ½Z¼·Y s€— ÖËY€mY cZ̸¼Ÿ {€¯ ħZ“Y ÕÁ µZ‡¾Ë{Á€§{½Z¼Ìa[Zzf¿YZ]ÃZ´Œ¿Y{¹ZÀ¼³ ÃÁ€a ¾ËY ÄÌuZff§Y Á ¶Ì¼°e |ÅZ‹ Á€»Y Á |‹ Z£M ºÌfˆÅÃZ´Œ¿Y{{ÕÂÀ » ÃZ´Œ¿Y{ÕY|Ƌ[Zf¯Yº‡Y€»¾ËY{{‹Ö»ÁM{ZË |‹ÖËZ¼¿ÁՀ¨œ»¾Ìˆu¦Ì·ZeZ]Ö¸Ì]{Yª¬v» Ղ¯€»Ä¿Zz]Zf¯½Z¼fyZ‡Äf‹~³µZ‡{€¯tˀe ÃZ» {Y{€y { Á ֟Z¼fmY ¹Â¸Ÿ Ã|°Œ¿Y{ ½Z¼fyZ‡ Á Y ÕÁM¿ ‚¯€» Á Z‡€Ìy Ö¸ÅZf» ÃZ´]YÂy ÕZn·Z‡ |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÃÁ€aÁ{¾ËYÁ€»YÁºË{€¯sZff§Y ½Z¼·Y¶Ì¼°eÕY€]½Z»Âe{Z̸̻{Y{Ä»Y{YÖ^Ì^u ¹Á{Z§ÕY€]ºÅ½Z»Âe{Z̸̻Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ d‡YÃ|‹ÄÀ˂Åև|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ {€¯ ħZ“Y Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ †ÌW ‚¼ËZeÖ¿ZÆmÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{Ö¸Ì]{Yª¬v» ÁY‚žÌ]{ Ä^e{ ĸaZ] ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{Ä^eÁZÌ¿{€‡Y€‡YÃZ´Œ¿Y{ {ÁMd‡{Ä]YÖ¿Y€ËY {ZÆ¿ †ÌW ÖÀˆu ×Y|^Ÿ ¾Ì¼¸ˆ¼·YÁ¹Ô‡ÓYdnu ½Zf‡Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ { Հ^Å ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ Հ^Å ºœ » ¹Z¬» Ö³|ÀËZ¼¿ {ZÆ¿ µÂXˆ» Á ¶Ì]{Y €—ZyÄ]Y|ÌƋd¨³ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{{ |¿YÄf¨³|ÌƋY|y½|Ë{ ½M€« ¥€u ¾ËY Á |¿Y Ã|¿ Y|Ƌ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ÕÁ Y į |ÀfˆÅ Ö¿Zˆ¯ ½Y|À¼e{Z ‡ {€¯ ħZ“Y ,d‡Y |̇€Ìˆ»Y|ƋÁ|À‹Z]¾Ìˆu¹Z»Y½YY|f‡Á{ ½Z» Y Ö^Ì^u €f¯{ Ä°ÀËY ½ZÌ] Z] ¶Ì]{Y Y|¿Zf‡Y \^‡Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌW½YÂÀŸÄ][Zf¿Y {€¯tˀe,d‡YÃ{Â]½Zf‡YÁÃZ´Œ¿Y{¾ËYÕY€]€Ìy Äfˆ¿YÂeÖ^Ì^u€f¯{,Ö·Z»{| f»cÔ°Œ»{ÂmÁZ] YÃZ´Œ¿Y{Ä^eÁÃ{Y{Ä ‡ÂeYÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€ad‡Y |Å{Z¬eYÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÁÖ¸»t˜‡{ Ä ‡Âe€Ìˆ»{¶Ì]{Y½Zf‡YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ân»ZÀÆ] Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§sZff§YZ]{Y{Ä»Y{Y,{Y{Y€«Öf À ÕZ”§ ,Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ և|ÀÆ» Á ÖÀ§ Á{€¯Y|ÌaZ¬eY€f»Y‚ÅÄ]€f»Y‚ŁYÖÅZ´ŒËZ»M ÃZ´Œ¿Y{ÁÄ »Zm•Z^eY€fŒÌ]dˬe\^m»Z¯¾ËY {‹Ö» ºÅÖ¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{†ÌWÖ^Ì^u‚Ë‚Ÿ€f¯{ ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ½ZÌÅZ´Œ¿Y{ ÕZÅÁM Y Ö°Ë d¨³ Á {Â] ÃZ´Œ¿Y{ ¹ZÀ¼³ ÕY|Ƌ ½Z¼·Y gY|uY Ö¸Ì]{Y ÕÂÀ » ”u d¯€] Ä] ÃZ´Œ¿Y{ Ä^¿Zm ļŠÄ ‡Âe d‡YÃZ´Œ¿Y{{¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ ÕZÅdÌ·Z §ZÆÀeÄ¿Z¿Á€¯–ËY€‹{Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ Ã|‹¹Zn¿YÖËZÅZ¯ÖfuÄ°¸]d‡YÃ|Œ¿€f¼¯ÃZ´Œ¿Y{ ,{Â] dz‡ ½M ¹Zn¿Y ½Z°»Y ºÅ Õ{ZŸ –ËY€‹ { į և|ÀÆ»ÁÖÀ§Ã|°Œ¿Y{¹Á{Z§Á¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·Y sZff§YÖ¿Zf‡Y½ÓÂXˆ»”uZ]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ |‹ Ân»ZÀÆ]€^¯Y |ÀÆ»,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d¨³ZÅÃÁ€a¾ËYÄÌuZff§Yº‡Y€»{¶Ì]{YY|¿Zf‡Y ¶Ì¼°e½Z»Âe{Z̸̻€]¢·Z]ÄÀ˂ÅZ]ÃÁ€aÁ{¾ËY |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]Á€»YÁ YÖ°ËÃZ´Œ¿Y{¹ZÀ¼³ÕY|Ƌ½Z¼·YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ¾ÌÀqYÃ{Z¨f‡YZ]{€¯tˀe,d‡YZ³|¿Z»ÕZÅZ¯ [Ô¬¿YÕZÅ{ÁZf‡{ºÌ¿YÂf]|ËZ]ÖËZÅÃÁ€aÁZÅs€— ºÌÅ{µZ¬f¿Y½Z³|ÀËMÄ]Y |¬»Z§{ÁֻԇY صفحه 65 ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ‫ٶ‬£Œ¦#@Dst:‘š~P•@‫ٶ‬ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫@ٶ‬E{E Qš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬JDm1¦Œ?š~P•@‫ٶ‬ µZ‡{{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§»YdˀË|»ŽyZ‹ÕZÅdÌ·Z § ¹Zn¿Y½Zf‡Yª§Â»ÕZÅd¯€‹YÖy€]YYÖËZÅ|Ë{Z] ½Y€³Z̼̯d¯€‹,ĸ«Ö¿| »[Md¯€‹¶»Z‹į{Y{ ½Z³|¿€a Ã|°ŒÅÁ„a ,ՁZ‡ ¾Ì]Z¯ ĸe d¯€‹ ,ÄË~¤e |À‹Z]Ö»½ZÅZb‡Ã{§d‹Â³Á€Ì‹d¯€‹,½Z¬¿Âm µZ‡{ÕÁM¿‚¯€»{Ã|‹[~mÕZźÌeʄ ÕÁM¿‚¯€»{ºÌeÁÃ|ËY[~m½YÂyY€§ÃÁ{¾Ì¼Œ‹ ÃZ»¾Ë{Á€§ZeÃZ»|À¨‡Y{{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ { į |¿{€¯ d¯€‹ ºÌe Á |Ë{€³ Y‚³€] ÃZ»½|ËÁ€§xËZe{įZźÌeÕÁY{Ĉ¸m ½ZÌ»¾ËYYÁ|Ë{€³Y‚³€]Õ”u€Ì£cÄ] ½YÂÀŸ,ºÌe¹Z¿ |¿|‹€¬fˆ»Á‰€Ë~a‚¯€»¾ËY{ºÌe Ö»€Ës€‹Ä]Ã|‹Äf§€Ë~aÕZźÌeÃ|ÀËZ¼¿Ás€— |‹Z] ½ZËÂnŒ¿Y{ ÖËZÀ‹M ÕZÅÄfˆ] ՁZ‡ Ã{Z»M ʄ ÁÖÀˀ§MZ¯‚¯€»,ÕÁM¿‚¯€»Z]{Á·Y|Ë|m {€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{Ä »ZmÁd ÀZ]•Z^eY€f§{ ½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MdÆm ָ̐veµZ‡{ ,ÃZ´Œ¿Y{ Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅ dÌ·Z § Z] ÃZ´Œ¿Y{ {Á·Y|Ë|m Ä]į|Ë{€³ÄÌÆeÖ·ZfÌnË{ž]ZÀ»Á‹Á€],±Â·ZeZ¯ ¶uY€»Ä»Y{YdÆmÃZ´Œ¿Y{{½ZËÂnŒ¿Y{”u’v» Ã{Y{Y€«ZÆ¿MZÌfyY{{Ây»YՀ̴ÌaZ˹Z¿d^i ‚¯€»ÃZ]{֟ÂÀf»cZŸÔ—YZÅÄfˆ]¾ËY{ |‹|ÅYÂy ‚¯€»,֐zeÖ]ZËZ¯ÁÖ¸¤‹dËY|Å‚¯€»,ÕÁM¿ ¾ÌÀr¼ÅÁ ÁÖËY‚§YcZÆ»ÕZÅÃÁ{,ÃZ´Œ¿Y{|‹ Ö»Y€³½ZËÂnŒ¿Y{ZÌfyY{‚¯Y€»¾ËYZ]֗Z^eYÕZÅÃY |‹|ÅYÂyÃ{Y{Y€« Ä]¹Ó |¿|‹Ã|¿YÂyY€§€œ¿{»ÖeZ̸¼ŸÕZÅ|uYÁÄ] Ä¿Z»Z‡{ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]¶uY€»Ä̸¯d‡Y€¯} Ä]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„aÁÕÁZÀ§,ÖeZÆ»»Yž»Zm |‹Y‚³€]Õ”u€Ì£cÄ] ‫{ زﯾﺮ‬M https://vwork.sku.ac.ir/TD567ÖÀˀ§MZ¯Ö¿Zfˆ]Zeć|»ÃÁ{¾Ì·ÁYÕY‚³€]ʄ ½YÂ»MŠ¿Y{Á½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁ ÃZ´Œ¿Y{{Z]¾Ì·ÁYÕY€]Ö¿Zfˆ]ZeÖÀˀ§MZ¯ć|» Ö¿Z»ÁZ]{½ZËÂnŒ¿Y{Á½YÂ»MŠ¿Y{ÄËÁ{€¯€Æ‹ [€n»¾Ì‡|»”uZ]ÃZ»ÂˀƋZe ևZÀŒ¿YÁhuZ^»ÁÖ¸¤‹dËY|Å,ÖÀˀ§MZ¯ÁÂu{ t˜‡ŠËY‚§YÃÁ{¾ËYÕY‚³€]Y¥|Åį|Ë{€³Y‚³€] ÕZÅÃÁ€³½ZÌ»{ÖÀˀ§MZ¯²Àŀ§lËÁ€eÁcZÆ» {Â]¥|Å "ÖÀˀ§MZ¯|ZeÖËÂnŒ¿Y{€¨Y"ÃÁ{ÕY‚³€]ʄ ½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁÖÀˀ§MZ¯|ZeÖËÂnŒ¿Y{€¨YÃÁ{ Ö¿Y{ÁZmÖ¬e€f¯{ÕZ«M[ZÀm”uZ]ÃZ»€Ìe{ ÁÂu[€n» |»Á{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸ŸcZÌÅ”Ÿ Y‚³€]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯‚¯€»–‡ÂeÖÀˀ§MZ¯ ºÌÅZ¨»Z]½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹M¥|ÅZ]ÃÁ{¾ËYį|Ë{€³ cZ¯Á\ˆ¯ՁY|¿YÃYÁÖÀˀ§MZ¯ÕZÅ®ÌÀ°eÁ d§€³ Ä »ZmÁd ÀYՁZn»|Ë{Z]ʄ ,Ä »ZmÁd ÀŠz]Z]ÃZ´Œ¿Y{€i»•Z^eYÕZf‡Y{ Ä]ÃZ´Œ¿Y{Ä »ZmÁd ÀZ]•Z^eY€f§{ÁÕÁM¿‚¯€» ,Öf À|Ì·ÂeÕZÅ|ÀËY€§Z]½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MœÀ» ½Zf‡YZ¯ՁZn»ÃZ´ŒËZ¼¿ÃÁ{¾Ì·ÁYÕY‚³€]ʄ {€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{{ Z]¾Ì·ÁYÕY€]{€¯€Æ‹ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„ad¿ÁZ » ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì·ÁY,ÕZÌfz]ÁµZv»ZÆq½Zf‡Yt˜‡{ ÃZ»ÂˀƋÖ·YxËZe{Y½Zf‡YՁZn»Z¯ ÕZÆf¯€‹ÁžËZÀYÖ ¼mÕZ°¼ÅZ]µZ‡ ÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ÄËÁ,½Zf‡Y€e€] t˜‡ŠËY‚§YÃZ´ŒËZ¼¿¾ËYÕY‚³€]Y¥|Å {¼¿Y‚³€] ½Ô̐vf·Y¡Z§Á½ZËÂnŒ¿Y{ՀË~aµZ¤f‹YÁcZÆ» Ã|‹ՁZ‡ÄÌ^‹–Ìv»®Ë{ZnËYªË€—YÖÅZ´Œ¿Y{ Ä¿ZÀÌ]ž«YÁ|Ë{|À¿YÂf]½ZËÂnŒ¿Y{Ze{Â]Ö¸¤‹Ä^uZ» dÆmZÆf¯€‹ÁžËZÀZÌ¿{»ÕZÅcZÆ»µÂuÕY ĸ¼mY |ÀËZ¼¿\ˆ¯YėÂ]€»ÕZÅ|uYÁ{¹Y|zf‡Y ½ZËÂnŒ¿Y{ÖËZÀ‹MÄ]½YÂeÖ»ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY€´Ë{¥Y|ÅY žËZÀÖ§€ »,Ö»Y|zf‡Y–ËY€‹Z]½Ô̐vf·Y¡Z§Á ,½Ô̐vf·Y ¡Z§ Á ½ZËÂnŒ¿Y{ Ä] ½Zf‡Y ÕZÆf¯€‹ Á Ö§€ »ÁZÆf¯€‹ÁžËZÀ{Ö¸¤‹ÕZÅd€§ÖËZ‡ZÀ‹ {Հ̳Z¯Ä]ÕY€]|À¼¿YÂeÖÅZ´Œ¿Y{½Ô̐vf·Y¡Z§ {€¯ÃZ‹Y€œ¿{»ÕZŶv» {Ó§ÕZÅd¯€‹Ö¿Z^ÌfŒaÁÕZ°¼ÅZ]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ,ÄË~¤e½Y€³Z̼̯,ÃZ´a{YÂ¿®Œy€Ì‹,d‹{|̨‡ {Z]}M,d‹{Ö¸a,­Ó¯ÖËZ̼̋,d·Z»Ä],Ä¿Y{Y€§ Y‚³€][Zzf¿YÖnÀˆ¿YÁ‚¯€»ÁŠËÁdˆË,Z‡ZaÁ€Ì¿ ¶¼ŸÄ]Ö¸¤‹Ä^uZ»{Y| eÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{ |Ë{€³ €¨¿{Y| e½Z³|ÀÀ¯d¯€‹½ZÌ»YdËZÆ¿{Á|»M ÕZ°¼ÅÄ»Y{YdÆmZÆf¯€‹ÁžËZÀ€œ¿\¸mÄ]ª§Â» ¹Y|zf‡YÁÄ^uZ»ָ̼°e¶uY€»֗ÕY€]į|¿|‹ µZ‡{ÕÁM¿‚¯€»{Ã|‹[~mÕZźÌe ºÌeÃ|ÀËZ¼¿ s€—½YÂÀŸ ºÌe¹Z¿ ¦Ë{ ‚^‡ €³Y ·Š°]ZŒ§YÖ¸Ÿ ÖÀˆuÖmZu{Y{€Æ»€f¯{ ÖÀ̈uÄ̓€»Ã|̇ dˆÌ·ZeZ¯YÃ{Z¨f‡YZ]ÖW€»¿Ã{Á|v»{ÊfˆÌ·ZeZ¯Âe§\ˀze‰ÁÄ]ZÆ°ÌeÂÌ]Öf¿MÉÁZu[ZˆaĄ̈e Ã|‹sԏY¹ÂÌ¿ZfÌe|̈¯YÕ{ †¿Z‡YŠËY‚§YÁÕZÌfz]µZv»ZÆq½Zf‡Y{ Á{Ây˜‡YÁÖ£Z]¾ŒËÁMÖËÁY{½ZÅZ̳dŒ¯ÁՁZ‡Ö»Â] Õ{¯ÕZÅZ¼ÌeYÃ{Z¨f‡YZ]Ö£Z]¾ŒËÁMÁ Á{Ây˜‡YÖËÁY{½ZÅZ̳Ài»Ã{Z»Á ÔaÕÁ¡€»ºzeÕÁ€ÀŸZ]¡€»ºzeՁZ‡ÖÀ£ Z^yYÁcZŸÔ—Yµ€fÀ¯Z]½ZËÂnŒ¿Y{½YÁd»Ô‡ÕZ¬eY ¾§Y€³|̈¯Y ÕÁ|̈¯YÁ|ËY¸§¾Ë|̸ÌÀËÁÖ¸aZ][ZˆaY¹Á€¯ÖfˆÌ·ZeZ¯Âf§¥~u Ö¼Ìu|̼u ½„̈¯YÃ|ÀÀ¯šÌ¸¤eÕZÅÃZ´f‡{{Ã{Z¨f‡Y{»dˆÌ·ZeZ¯|Ì·Âe ½Z]ZeÃ|ËYÓZa ՂË|Ì ‡€f¯{ Ã{YžÌ¨‹Ö¸Ÿ€f¯{ ÕZ¨£Õ|Æ»€f¯{ ÃY€¼Å¾¨¸e®¼¯Ä]ÖËY~£€ZÀŸ{Â^¼¯ŽÌzŒeև€] ¾f§ÃYÁµ{Z eÖ¿YÂeZ]ÃZ´f‡{dyZ‡ÁÊuY€— ½ZËÂnŒ¿Y{Öf‡|Àe¾ŒÌ°Ì¸aYZ^yYÁcZŸÔ—Yµ€fÀ¯Z]½ZËÂnŒ¿Y{½YÁd»Ô‡ÕZ¬eY žËZÀ[ZˆaĄ̈e{Ä¿Z³Á{ÕYÄËÓÕZÅ|̈¯Á|ÌÅZ]Ã|‹sԏYZqÂÌ]Ö Ì^—[}ZmÖËYZ¯և€] ÖÅZ»‰Á€a ÃZ̳ÕZÀÌ]ºŒq µ{Z eÃY¾ÌÆ] Sportak  [ZfˆË Âa|‡Y|Ì ‡€f¯{ ָ̟Z¼‡YZ“€Ì»Y |¿ÁY¯Ļ » €³Y Ö»Y{¹Â¸Ÿ{Ä ‡ÂeÁŠÅÁ„a Z^ˁ¾Å}®Ë½YZ̼ŠZ̼̯   Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÁZÌ·ZfËYÂÌ¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e{Z¬ ¿Y ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{Ä^eÁÖ¿ZÆmZeÄ^e ,{Zf«Y,Z¯Á\ˆ¯ÕZÅÄf‹{ÃZ´Œ¿Y{¾ËY {Y{½YÂm ,€eÂÌb»Z¯և|ÀÆ»,Ճ€¿Yև|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·Yև|ÀÆ» ¾Ì» ,ևZÀ‹ dˆË ,ÕÁZÀ§ÂËZ] ,½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» ÃZ´Œ¿Y{ |‹Z]Ö»µZ §©Â¬uÁdˆË–Ìv»,ևZÀ‹ ½Zf‡Z]¹|Ɵ{ÕZ³Á{Y{Y€«ZÌ·ZfËYÂf¿ÁÄÀ]€Æ‹{ d‡YÃ|‹Ö»[ˆv»ּƻÕZne‚¯€» €´Ë{ÃZ´Œ¿Y{YÃZ´Œ¿Y{€ÅÕY{YÁÖÀ§½ZÀ¯Z¯|Ë{Z]x ÕZÅZÀÌ]ÁÁZÅZÀ̼‡,ZÅÄ»Z¿€],ZÅ{Y|ËÁÖÅ|¿Z»Z‡x ­€fŒ» ÖËY€mYÁ¥Y|ÅYª¬vedÆm{{Á‚§YÕÁ€ˆy€f¯{ €f¯{º¿ZyÁÕ|‹€»|ÌuÁ€f¯{ÕZ«MÄ»Z¿ºÅZ¨eՁZ‡ ²ÀÅZ¼Å ½YÂÀ ] ÃZ´Œ¿Y{ Á{ ¥€— Y Öq·ÂWZa ZÀËZ» {‚¼ËZe²ÀÌ´¿{ÂÌ¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ |¿YÃ|‹[Zzf¿YÃ|ÀÀ¯ ¾Ì]{YµÁYÄ^eZÌ·ZfËYŒ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{Á½Y€´ŒÅÁ„a €œ¿ |À‹Z]Ö»YY{ Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZ¯€‹ Ö¸»žm€»ÃÁ€³Z¯{ Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{dË”ŸÄ] Á–]YÁÄ ‡Âe,ZÌ·ZfËYZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ö¼¸ŸÕZÅÕZ°¼Å dË·ÁYL‚mŒ¯¾ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Z]ÕZ°¼ÅÕZŹ€¨f¸a Ö¿Y€ËY€Ì£½ZËÂnŒ¿Y{Á¶¸¼·Y¾Ì]»Y€f§{ÕZÅÄ»Z¿€] {Y{Y€« Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{¶¸¼·Y¾Ì]»Y€Ë|»,ÕÁ€ˆy‰M€f¯{Äf¨³Ä] ÕZ”»YZ]{Y{€»{¯~»Ä»Z¿ºÅZ¨e, Z§l̸y t¸»|Ìn¼·Y|^Ÿ€f¯{½ZËZ«M[ZÀm,ÃZ´Œ¿Y{Á{ÕZ‡Á ÕZÅdË·ÁY d‡YÄf§ZËd̼‡Y¨¿Z¯Á{Y€m€f¯{Á ՁÁZŒ¯,ևZÀ‹dˆËÕZÅÁÂu{֋Â»MÁ֌ÅÁ„a c{Äq€³Yd‡YÃ|‹Äf§€³€œ¿{Ö°‹‚b»Y{Á {Y{{ÂmÁ‚Ì¿{Y»€ËZ‡Ä]–ˆ]½Z°»Y¾Ì§€—¶ËZ¼e ÁÖ¼¸ŸcÔ»Z eŠËY‚§YÕZf‡Y{Õ{| f»ÕZÅÄ»Z¿€] Ä]½YÂeÖ»įd‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaÃZ´Œ¿Y{Á{Ö´Àŀ§ {¼¿ÃZ‹Y€Ë{Y» ֌ÅÁ„aÁ֋Â»MÖ¼¸ŸcZÌÅÕZ”ŸYµ{Z^ex ­€fŒ»cYZŒf¿YÁcÓZ¬»x ָ̼°ecÔ̐ve½ZËÂnŒ¿Y{µ{Z^ex å@@E"?š~P•@¢D–”m–O¡–I'’–d‘ £Œ¦#@Dst:‘š~P•@sm—‘D—X; D@’ 3E+E#š~P•@ “¦#D@ D@G§+£e—Y—‘¢A”#›"+D £MA” ‘šF—; ª¬v» ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ Á ŠÅÁ„a ½ÁZ » { ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ÄfˆËZ‹ ”u Y Ö¸Ì]{Y Õ|À] Ä^e { ½ZÆm €e€] ÃZ´Œ¿Y{ ¾Ì] և|ÀÆ» ÁÂu { ‚¼ËZe ֟“» {Y{€^yEngineering {ÁY{€f¯{,ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÂu{d¨³,€^y¾ËY¹ÔŸYZ]Ã{Y¦Ì‡ ÕZÅÁÂu€Ë ¶»Z‹ į և|ÀÆ» ֟“» Á ©€] և|ÀÆ»" ,"ֻ¼Ÿ և|ÀÆ»" ,"Z”§YÂÅ Á ®Ì¿Z°» և|ÀÆ»" ,"®Ì¿Á€f°·Y և|ÀÆ» "¾ÌÀr¼Å Á ,"½Y€¼Ÿ և|ÀÆ»" ž¼m { Ö¿Y€ËY ÃZ´Œ¿Y{ ,d‡Y" ּ̋ į |¿Y Äf§€³ Y€« ZÌ¿{ €e€] ÃZ´Œ¿Y{ cÄ]Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]¾ËY{ €Ì»Y Öf À ,½Y€Æe ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Z] ­€fŒ» {YMÃZ´Œ¿Y{Á,Ä£Y€»,½Y€ËYd ÀÁº¸Ÿ,€Ì^¯ ÁZ]{¾f§€³Y€«¾¼“{Z]M¦n¿|uYÁ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{Yְ˽YÂÀŸÄ] d‡YÃ|‹[Zzf¿Y֟“»ÁÂu¾ËY{ Ö¿Y€ËY ÃZ´Œ¿Y{ ¶^« µZ‡ |‹ ÁM{ZË ÕÁ Õ|À]Ä^e{Z»ÃZ´Œ¿Y{Ä]d^ˆ¿ՀfÆ]Ä^e Ã{€¯\ˆ¯և|ÀÆ»ÁÂu{‚¼ËZe֟“» Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{ZÆÀeµZˆ»YįÖ·Zu{,|¿{Â] ÃZ´Œ¿Y{Ä]d^ˆ¿€fÆ]ÕZÅÄ^e\ˆ¯Ä]ª§Â» {Â^Æ] Y Ö¯Zu į |¿Y Ã|‹ Ö¸Ì]{Y ª¬v» ÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{ÃZ´Œ¿Y{¾ËYÃZ´ËZmÖ^ˆ¿ d‡YÖ¿Y€ËY Ä·Z¬»¶«Y|u_Zq{€¯tˀeÃ{Y¦Ì‡ Ä^eÄ]{ÁÁÕY€]¹Ó•€‹€ÌyYµZ‡{ և|ÀÆ»ÁÂu{‚¼ËZe֟“»Õ|À] ¾Ë€fÆ]½YÂÀŸÄ]{YÁZÅÃZ´Œ¿Y{įd‡YÃ{Â] Öf ÀÕZÅÃZ´Œ¿Y{¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÆmÃZ´Œ¿Y{ ÁZ] { ¾f§€³ Y€« Z] ‚Ë€^e Á ¦Ë€‹ ¾Ë€fÆ] ½YÂÀŸ Ä] ­€fŒ» c Ä] ֟“» ÁÂu ¾ËY { ½Y€ËY ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ |¿YÃ|‹ÄfyZÀ‹ Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{ÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a½ÁZ » {Ã{Z¨f‡Y{»ÖeZŸÔ—Yž^À»Ä°ÀËY½ZÌ]Z] ÕZÅÃ{Y{ ‚¼ËZe ֟“» Õ|À] Ä^e ÁZ] Ö¼¸Ÿ cY|Ì·Âe ÕY€]Õ{ZÀf‡Y ÕZÅÃZ´ËZa Ö¼¸Ÿ cY{ZÀf‡Y ÕY€] Á Ö¿Z» €—Zy ,d‡Y Ã{Â]  Ö¿Z» ÁZ] Y½ZÆmÕZÅÃZ´Œ¿Y{‚¼ËZeĈ‡Â»{€¯½ZŒ¿ Ö»Õ|À]Ä^e¦¸fz»֟“»ÁÂu{ ÕZÅÁÂuÄ]•Â]€»lËZf¿½ZÌ»¾ËYYį|À¯ Á ½Z»{" ,"ÖfˆË ¹Â¸Ÿ" ,"ְ˂̧ ¹Â¸Ÿ" Á "€eÂÌb»Z¯ ¹Â¸Ÿ" ,"Ճ·Â˂̧" ,"d»Ô‡ Ä^elËZf¿ÁÃ|‹¹ÔŸY½ÂÀ¯Ze"և|ÀÆ»" Ã|ÀËMÕZÅÃZ»{€´Ë{֟“»ÁÂuÕ|À] |‹|ÅYÂy€ŒfÀ» ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ #DW¿UDQLU صفحه 66 ‫ٶ‬AJDm1¦Œ?š~P•@ ‫ٶٶ‬ ‫ٶ‬ P‘£M–@Emš~P•@ š~P•@ c3D@JDm1¦Œ?š~P•@ G§+¢A”#›"+DD@£•E§E+E# ÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁ¹Â¸ŸÕ{ZÀf‡YĈ‡Â»†ÌW ‚¼ËZe Õ|À] Ä^e į ¾ËY ½ZÌ] Z] ISC Y|Ë|mÃZ´Œ¿Y{”uZ]d¨³,|‹¹ÔŸY ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e½Y€ËY {{Á‚§YÖ¿Z¬Å{ d§ZËŠËY‚§Y{»Ä] Ö°‹‚a¹Â¸ŸÕZÅÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ¦n¿ֻԇY{YM,ÄÌ»ÁYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ,½Y|¿Z» Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ,֌z^¿YÂe Á ÖfˆË‚Æ] ¹Â¸Ÿ ,{Z]M l̸y ,½Zn¿ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ,YÂÅY ÂaZ‹ Õ|Àm ,|ÀƇÖf À,½Z¤»Y{,½Z‹Z¯Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ, Z§ ¾ËY{Äf‹~³µZ‡įÄ£Y€»Á½ZÀ¼‡Ö°‹‚a¹Â¸Ÿ ”u|¿YÄfˆ¿YÂeµZˆ»Y,|Àf‹Y|¿”uÕ|À]Ä^e |À‹Z]Äf‹Y{ ,‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZa{{€¯tˀeISC†ÌË Z‡{ ®ËZÆÀe½Y€ËYYÖ·YÕZŵ ÃZ´Œ¿Y{Á{µZ‡{ d‹Y{”uÃZ´Œ¿Y{ Õ|À]Ä^e¾ËY{½ZƨYÖf ÀÁ¦Ë€‹Öf À Ä]ZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| eµZ‡{ÁÄf§ZË”u µZ‡{ZÅÃZ´Œ¿Y{{Y| e d‡YÃ|̇{» ÁµZ‡{ÁÄ]µZ‡{ÁÄ] ÃZ´Œ¿Y{Á,Ä]\Ìe€eÄ]Á d‡YÄf§ZËŠËY‚§Y ,|Ë|mÃZ´Œ¿Y{{ÁÁZ]µZ‡{{Á‚§YÕÁ ÕÂƼmYÄ^e‚WZuÃZ´Œ¿Y{”u|ÅZ‹ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{ž¼m{½Y€ËYֻԇY {‚Ì¿ÃZ´Œ¿Y{ZÆq¹Z¿ÁºÌfˆÅŒ¯Y Ã|‹ Ã{ÁM reporter ½YÂÀŸ Ä] Õ|À]Ä^e ¾ËY €fŒÌ]Äq€Åd¯€uŠz]|Ë¿Â“»¾ËYd‡Y €^f »ÕZÅÕ |À]Ä^e{½Y€ËY|À¼¿YÂeÕZÅÃZ´Œ¿Y{ d‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì] µÁ|m{½Y€ËYÕZÅÃZ´Œ¿Y{Ä^ed¨³Ö¿Z¬Å{ įd‡Y€¯}Ä]¹Ó d‡YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿€Ë ½Zˆ°Ë ÁZ] { ZÆ¿M Õ|À]Ä^e į ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ €¯}Ö»Z‡Y\Ìe€eÁÃ{Â]Ä^eºÅÖ´¼Å,|ÀfˆÅ ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÄ¿Z»Z‡Z]ª]Z˜»‰Y‚³¾ËY{Ã|‹ ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{ d‡Y¾ÌeÓÄ]Z^¨·Y¥Á€u Z‡Y€]Á ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{,|¿YÃ|‹Ã{Y{½ZŒ¿d»ÔŸZ]į ”uÕ|À]Ä^e¾ËY{Z]¾Ì·ÁYÕY€]į|ÀfˆÅ |¿YÃ{€¯Y|Ìa ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eևZÀ‹‰Á ‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZad¨³Ä»Y{Y{ISC†ÌË µZ‡Yįd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]€^f »ÕZŹZœ¿YÖ°Ë {»½ZÆm€‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M‚¯Y€» Õ|À]Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁÖ]ZˁY ZÌ »\·Z«{€ËµÁ|ms€‹Ä]ŽyZ‹Y ½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{ ½ÁZ]d ÀZ]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ] d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ 19-Covidb—Y—‘#›t‘$7 JDm1¦Œ?š~P•@’E~P¡–I'[M—+ JCR(ƒ2‘D@ Á{֗WoSÃZ´ËZaYÄf§€³€]‰Y‚³ Z‡Y€] Á€ËÁՀ̳ļÅ–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]Á€ÌyYµZ‡ l̸yÃZ´Œ¿Y{ {M¹Z¿Z]Ä·Z¬»{Y| e,Z¿Á€¯ Ö»Z¼eį,d‡YÃ|‹ÄËZ¼¿ÃZ´ËZa¾ËY{ Z§ d‡YÃ{Â]JCRcÔn»Äf‡{YcÓZ¬»¾ËY YcÓZ¬»¾ËYcZŸÔ—YYÕYďÔyÄ»Y{Y{į |ÌËZ¼¿Ö»Ã|ÅZŒ» ÕZ«M[ZÀm€ÌyYÕÄ·Z¬»Ä]½YÂeÖ»ÄËÁ—Ä] Ä·Z¬»¾ËYį{€¯ÃZ‹YÕ|¼uY¾Ìˆu€Ì»Y€f¯{ €ËcÔn»YÖ°ËScientificReports{ d‡YÃ|̇_ZqÄ]Natureğ¼n» ϐࣞࣔ ӂɅƔȯǬȼƓǏǜȬƓǙȸ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# |‹€ŒfÀ»"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Ze ½MĈËZ¬»ÁZ°Ë€»M¾—Z]ÁdÌÅZ»Â“»Ä]ZŶ§¾ËY {Y{€aÖ»ZÅÕÂeY€b»Y€´Ë{Z] Z]Z°Ë€»MÕÂeY€b»Y¶»Z eÃÂ̋Ä]Ã|ÀˆË¿,Ä»Y{Y{ ,Ö·ÂaÕZÅÃÁ€³Át¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Š¬¿,ZÅŒ¯€´Ë{ Հ̳ºÌ¼ec|«€]Y~³€ÌiPeՀ°§ÁÖ»Zœ¿,Öf À ¥Y|ÅY¶Ì¸veÄ]dËZÆ¿{Á|À¯Ö»ÃZ‹YZ°Ë€»Md·Á{ {Y{€aÖ»©Y€ŸÄ]ĸ¼u{Z°Ë€»MÕÂeY€b»Y ÕZÅ{Y|ËÁ"d‡YÄf‹Â¿[Zf¯Ä»|¬»{Õ|fÆ»¾Ìˆu Y€ˆa‰Â]k€mÕÂƼmd‡Z˽YÁ{Ze[Zf¯¾ËY Ĭ˜À»{Z°Ë€»M”u¥Y|ÅYįZn¿MY {‹Ö»¶»Z‹ į d‡Y ÖËZŝ“» Y ©Y€Ÿ Ä] ĸ¼u Á Ä¿ZÌ»ÁZy –]YÁÁÖmZyd‡Ż½Y€´ŒÅÁ„a¾Å}ÃY¼ŠÖËZŶ̸veÁd‡YÃ{€¯¥Â˜ »{ÂyÄ]Y¶¸¼·Y¾Ì] Ze{Â]ÄfˆËZ‹¾ËY€]ZÀ]-d‡YÃ|‹Äf‹Â¿ÃZ]¾ ËY{{| f» ,[€Ÿ½ZÆmևŻ¶WZˆ»€³¶Ì¸veÁZ´¿Ä»Z¿ÁÃZ³|Ë{ ÈË—Y€^»ÑY"[Zf¯\·Z«{į¶°ÌžÌÀˆu|¼v» ½Y|À»Ä «ÔŸÕY€]d‡YÃ|»M"©Y€ ·YÖ¸ŸÇZ£ÑYÁḚ̀ˀ»ÏY " {‹Ã{ÁMևZ¼¸bË{Ä] |¼v»Äf‹Â¿"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Zf¯ ÃZ´Œ¿Y{Ž¿Y{,Õ|fÆ»¾Ìˆuļm€eZ]¶°ÌžÌÀˆu Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Õ‡Y Z§l̸y |‹€ŒfÀ»ÄmZy»YcYÁ {Հ»Äfˆm€]Z´¿Ä »Z¿Á,¶°ÌžÌÀˆu|¼v» €»ÄÌ]Â̸¬·Y½Zf‡Y ‡Z]ÕZf‡Á{,¹€^»Zfb‡ ¾‡{¹Ä˧{Á{Œ³½ZÆmÄ]Ã|Ë{ d‹~³{€»{Ö´·Z‡ d‡YºfˆÌ]½€«{[€ŸY|»Z¿½YZ´¿Ä »Z¿ÁYÖ°ËÕÁ ¹YÁ{€¯Z£MYÕZ´¿Ä »Z¿Á¹{ÁY {cY{Z‡¿YÄ°ÀËYZe{Â]¹Y€ÅÏYÄ»Z¿Á€Ì]{€‡ ,Ä»Z¿Á¾ËY€Ì]{€‡½YÂÀŸÄ]dÌ·Z §µZ‡Y†a,¹ Á{ ½YÁ{ ,{Ây €¼Ÿ µÂ— { ¶°ÌÅ {€¯ ZÀ¯€] Y ÁY {Y€§YYÖ°ËÁY {€¯Ä]€neYÂƼm† ÌWÁÃZ‹{Za ,Ã{€adŒa¶WZˆ»YÁ€ZÀ·Y|^ŸµZ¼mÄ]®Ë{‚¿Z̈] Öe|»ÕY€]ÁY {Â]ÃZ³MÕÁÕZÅՀ̳ºÌ¼eÁZŹY|«Y d‡YÃ{Â]‚Ì¿€»Ö¿Z‡Ô—Y€ËÁ dˆ¿YÂe€»¹Y€ÅÏYÄ»Z¿Á,¶°ÌÅՀÌ]{€‡ÃÁ{֗ ÕÁ {‹s€˜»½ZÆm€e€]Ä»Z¿ÁYְ˽YÂÀŸÄ ] ‚¯Y€»¾ËY {€¯{ZnËYY¹Y€ÅÏY֐ze‚¯Y€»ğ¼n» Z^Ÿ ‚¯€»,Õ{€^ÅYÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Y|¿Yc €Z »xËZeՁZ‡|Àfˆ»‚¯€»,ÕZ´¿Ä »Z¿ÁcZ ·Z˜» €» Ö°Ë d‡YÃ{ÁM{€Ë€veÄf‹Ä]{| f»ÖËZÅ[Zf¯ÕÁ "©Y€ ·YÖ¸ŸÇZ£ÑYÁḚ̀ˀ»ÏYÈË—Y€^»ÑY"ZÅ[Zf¯¾ËYY {ÕÁ d‡YÄf‹Z´¿¶§Ä¿{Y½M,Ã|ÀˆË¿įd‡Y |¼v»Äf‹Â¿"©Y€ŸÄ]ĸ¼uÁZ°Ë€»MÕÂeY€b»Y"[Ze ÃZ´Œ¿Y{Ž¿Y{,Õ|fÆ»¾Ìˆuļm€eZ]¶°ÌžÌÀˆu Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÁևŻcZ ·Z˜»‚¯€»Õ‡Y Z§l̸y |‹€ŒfÀ»ÄmZy»YcYÁ և€]dË»P» d‡YÃ|‹ºÌœÀe¶§{[Zf¯¾ËY ,Z°Ë€»M½Z§Â—,Z°Ë€»MÃÂ̋Ä]ÕÂeY€b»Y,Z°Ë€»M¾—Z] €°¨eÁ‰Â]d·Á{{ZÀ‡Y€]ÕÁ€», Y‚´eYÕÂeY€b»Y ZŵY€¿ƒÁ½YY|»d‡Ż,Z°Ë€»MÖ¿ÂÀ¯ºÌ¼eև€],½M d‡Ż{t¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿Š¬¿,{Y|¤]Á¾f´À‹YÁ½ZÌ» ¾ËÁZÀŸÃ|ÀËM½Z»{Z°Ë€»MևŻºÌ¼eÁZ°Ë€»M {‹Ö»¶»Z‹Y[Zf¯ÕZŶ§ Ä¿Ö¿Y€ËY½Z¿YÂmcY|Ì·ÂeZ»Y|¿€yÖ»ÖÀÌq†ÀmžËZÀ ÃZ´Œ¿Y{{|‹‚¯€»ÕZÅÖËZ¼ÀÅYZ]¹Z¯Ä]µÂ¤Œ» ,ºË|̇ZnÀËYÄ]Á€»YÁºË{€¯‰Ôe Z§l̸y Z»YºË{€°¿Z¯d«Á¹Z¼eÄf‹~³µZ‡®Ë{{Á‚§Y,ÕÁ ֓Y|¿Z»|»M{Y{Â]º¯½Z¼«Â¬uÄ°ÀËYZ]µÁYµZ‡ÕY€] lËZf¿Ä]įºËY{Zœf¿YÁºËYÁ|Ì»YÃ|ÀËMÄ]ÁºÌfˆÅ ºÌÀ¯Y|Ìad‡{Հe[¸˜» ÖÀÌq†Àm|¿€“ZužËZÀYÖ¸Ìy{€¯tˀe,Öů Z¯‰Z¯,|À‹Z]ºÅd̨̯Ö]d‡Y¾°¼»Äq€³Y|¿€z] YZ»µÂv»€³YZËÁ|¿{€b‡Ö»¾—ÁºÅ½Z¿YÂmZ»Ä]Y d^ˆ¿ºËY{Zœf¿Y|ÀÀ°¿ÖÀ°‹Z¯Z»Z¯{|ÀÅYÂyÖ¼¿ ºÅ½Z¿YÂmZ»Z¯ÁºÌ‹Z]Äf‹Y{dÌ·ÂXˆ» ZˆuYºÅÄ] žËZÀZ]Ö¿Zf‡Y€Æ‹Â]½Zf‡YºÌ¿Y{Ö»ļÅÁ{‹Ã|Ë{ cӐv»|^‡®ËÃ|ÀËM{ºËY{|«Z»Ád‡Y¦¸fz» ½Z³|ÀÀ¯¾Ì»ZeZÌfyY{ÁºÌÀ¯|Ì·ÂeÖf ÀcY‚ÌÆneY ZeÕY€]©Z¨eY¾ËYºÌÅ{Y€«½Zf‡Y¦¸fz»žËZÀÁ |‹Z]Ö]¸˜»ª§Y|¿YÂeÖ»Z»d¯€‹Ã|ÀËMµZ‡ ÖËZ”§ Ä] ¹|‹ ½Z‹Z¯ ¶v» {YÁ ‰Y‚³ ÕY€] Öf«Á .¹|‹ZËÂmZ”§¾ËYÃZ]{Y½Z‹€œ¿¹{Ây€]®q¯ ºÆ»Z»ÕY€]Č̼Å-|¿{Y{x‡ZaĿ´ÀËYÄ^z¿½Z¿YÂm ºË{€¯€°§įՂÌq¾Ë€yMÄ]ºÌË´]|ËZ]ÁÃ{Â]½Z»Z¯ Z¯Ád‡YZ¯ZÆÀeºÆ»ºÌÀ¯Ö»|̯Ze{Â]Z”§ Z¯{Y{Ä»Y{Y,¾»ZËMd¯€‹¶»ZŸ€Ë|»,Õ{Â]Ã|¿ÕZ«M ZÌ¿Ä]ÄmÂeZ]Z»,d‡Y®Ì¿Á€f°·YÕZźfˆÌ‡ÖuY€—Z» Áµ€fÀ¯,ÄË~¤eY|»ÖuY€—ÄÀÌ»{ՀfŒ»Äf‡YÂyÁ ‰Z¨‡{Y| eÄ]ÁºÌÅ|Ì»x‡ZaY|À‹Z]֏Zy{Â]ZË ºÌ¿‚Ì»|Ì·ÂeÄ]d‡{ |À¿YÂf]½ZŒ¿YZ°¼ÅÁÁYÃ|ÀËM{į{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]Y,ÕÁ {ÂmÁ½Zf‡YÁ€Æ‹Â]€Æ‹{įÖËZŁZÌ¿Ä]ÄmÂeZ] ÕZŁZÌ¿ž§dÆm{Ö»Z³Á|À‹Z]Ö]ÂyÕ´z‡Za{Y{ Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅY|»ÖuY€—Á{€]ÖuY€—ÄÀÌ»{½Zf‡Y |¿Y{€] Yd¯€‹½Z»{ÂyY|f]Y{Z»{€¯|̯Ze,Õ{Â]Ã|¿ µZ^¿{ÁºË{ZfˆËY½Z»{ÂyÕZaÕÁÁºË{€¯†Ì‡Ze ÖuY€—€³YºËY{Zœf¿Y®ÀËYZ»Y,ºË{Â^¿d·Á{YdËZ¼u ¹Zn¿Y½Zf‡YžËZÀ{d‡YY€«Öf ÀÕZźfˆÌ‡{ |¿Y~´]Z»Ã|ƟÄ]YÖuY€—¾ËY{‹ Z¯Ád‡YºÆ»Z¯ d¯€‹¾ËY{į{Â]Հ´Ë{½YÂm‚Ì¿Öů|¼v»ÕZ«M ºÌv·Ä]µÂ¤Œ»‰Y‚³ÄÌÆeµÂ—{Ád‹Y{”u {Â]Ö°Ì¿Á€f°·YÕZÅY|»ÕY‚mYªÌ«{µZeYÁÕZ¯ Äf‹{Ö³ZeÄ]¾»d¨³Z»Ä]Z¯¹Zn¿YµZu{ÁY ZnÀËYº¿Zf‡Á{Z]Á¹|‹¶Ìvf·Y¡Z§©€]և|ÀÆ» ž¼fn» ®Ë Z§ l̸y ÃZ´Œ¿Y{ ÕÁZÀ§ †Ë{€a { Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ž¼fn»¾ËY{į{Y{{ÂmÁÕÁZÀ§ ¾ËY{Ä¿ZÀˀ§MZ¯ÕZÅdÌ·Z §Á|¿|‹€¬fˆ»ÁZÀ§Á½ZÌÀ] {‹Ö»¹Zn¿YZÅd¯€‹ D@JDm1¦Œ?š~P•@£§—2P•@¦+)¦tm—‘ '–D£ŒešD—”P3 šD—”P3›3E+EdQO>#šA§GE#’—”e!L{ š~P•@¢—2P•@[M—+£§—2P•@EdQ£Œ‘ JDm1¦Œ? £MA” ‘¢A”#›"+DD@JDm1¦Œ?š~P•@ )mEDEu£š~§3D@G§+ Ö¼¸ŸÃYÂÀŒm{į Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÖËÂnŒ¿Y{ºÌe d¯€‹ZÌ¿Zb‡YY|¿Y€³€Æ‹{ÃZ»€Æ»dËZ¤·w»ZaÁY ÃÁ€a¹Zn¿YdÆmÖ¿ZÆmÃ|˂³€]ºÌe½YÂÀŸÄ],{Â]Ã{€¯ |Ë{€³[Zzf¿Y,¶‹€ÅŠËZ»M –]YÁZ]Ä^uZ»{ÃZ´Œ¿Y{¹Ân¿½Â¿Z¯€Ì]{ÖÀ¯Õ|Æ» ևZÀ‹ ÃZf‡ ÄË{ZveY ºÌe d¨³ ÃZ´Œ¿Y{ ¾ËY ֻ¼Ÿ Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]į€Æ‹Â]€Æ»Ä¿Zy|Á½Y€ËY½Z¼¸ » "Cienciaenaccion"Ö¼¸ŸÃYÂÀŒm{ŻMÁ½Y€ËY ½YÂÀŸÄ],{Â]Ã{€¯€¨‡ZÌ¿Zb‡YŒ¯Ä]ÄÀv{º¸Ÿ ,¶‹€ÅŠËZ»MÃÁ€a¹Zn¿YdÆmÖ¿ZÆmÃ|˂³€]ºÌe ¹Zŀa,ÖÀ¯Õ|Æ»½ZËZ«MY½Y€ËYºÌe |Ë{€³[Zzf¿Y Ä]ՀaZaºË€»º¿ZyZ¯€‡ÁՀ”y¾Ìˆu,Õ|¿ÂˆÌŸ { d‡YÃ|‹¶Ì°ŒeÖ¿Z^£Z]¾ˆuÕZ«M[ZÀmÖf‡€a€‡ YŠÌ]Ä]YÃÁ€a¾ËYdˆ¿YÂe½Y€ËYºÌeÄ»Z¿€]¾ËY |Å{ÄWYYZÌ¿Zb‡YY{Z¿Y€³€Æ‹½Z¼¸ »Á½YÂ»MŠ¿Y{Y€¨¿ Y{Z¿Y€³€Æ‹Ö¿Z]‚Ì»Ä]įÃYÂÀŒm¾ËY{{Á‚§Y½ZŒËY ”uZaÁYÄË{ZveYYºÌeZÆÅ{,|Ë{€³Y‚³€]ZÌ¿Zb‡Y Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ÕÂnŒ¿Y{Á¹Ân¿½Â¿Z¯€Ì]{ |Àf‹Y{ ÃYÂÀŒm¾ËYÄÌ»ZffyY{½Y€ËY½YÁZ¯Y|¼q€a½YÂÀŸÄ] {€¯Y|Ìa”u Z]½Z»‚¼Å,ÖËÂnŒ¿Y{€ ‹Ö¸»ÃYÂÀŒm¾Ì»Á{ÄÌ»ZffyY €ÀÅ,²Àŀ§Ã|°ŒÅÁ„a{ՁY€Ì‹š§Zud‹Y|³‚]Á { |‹€Ë|¬eÃ|˂³€]½ZËÂnŒ¿Y{YÁY‚³€]ÕZ¼ »Á ַZ]Ã{YMº¿Zy,½YÁY{ÕYZ]ÁÃYÂÀŒm¾ËYÄÌ»ZffyY ֈ̸´¿Y ½Z] ‰Â»M |‹Y ևZÀ‹Z¯ ½ZËÂnŒ¿Y{ Y ¾ËYļm€e€ ‹Šz]Ã|˂³€], Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{ |Ë{€³ÖËÂnŒ¿Y{€ ‹Ö¸»ÃYÂÀŒm Ö°Ë‚¼ËZe,Ö¸¯Õ|À]Ä^e¹ÔŸYY†aºÌ¿ÁÃZ»®Ë և|ÀÆ»Šz]{{Ây֟“»ÕZÅÕ|À]Ä^eY€´Ë{ ‚ËZuŠz]¾ËY{ÃZ´Œ¿Y{¶¯{ {€¯ÖËZ¼¿ÁY d‡Y½Y€ËYYÃZ´Œ¿Y{į|¿YÃ|‹Ä^e Ä^eYÄ^e¾Ë€fÆ]‚Ë€^eÁ¦Ë€‹ÃZ´Œ¿Y{x |¿Y{ Ä^e{€´Ë{ÃZ´Œ¿Y{ÃY€¼ÅÄ] Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{x |ÀfˆÅ ºÅÃZ´Œ¿Y{ć d‡YZe {Z»Ä^eį{Y{Â“»€Ëև|ÀÆ»Â“»x Á ©€] և|ÀÆ» ,½Y€¼Ÿ և|ÀÆ» ,ּ̋ և|ÀÆ» Â“» { Á d‡Y Ze ®Ì¿Z°» և|ÀÆ» ºËY|¿Ä^e‚Ì¿"ֻ¼Ÿև|ÀÆ»" ,{YM€ ‹,®Ì‡Ô¯€ ‹ÕZÅŠz]{Ö¸»ÃYÂÀŒm¾ËY į|Ë{€³Y‚³€]Ö]{YŠÅÁ„aÁļm€e€ ‹,ÖËZ¼Ì¿€ ‹ ļm€ećZ]Áļm€e€ ‹Šz]{ַZ]Ã{YMº¿Zy Z“|¼v»ÁÖÅZqZ]Z]Ö¸Ÿ,֌eM€ÆqÂÀ»ÕZŀ ‹Y |Àf§ZË”uÃ{YÖf¼ ¿ ÃYÂÀŒmµÁY¹Z¬»|¿|‹ª§Â»‚Ì¿Äf‹~³µZ‡½ZŒËY ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ |¿ÁMd‡{Ä]YZ´¿€^y€ ‹ Ä »Zm Ä] d̬§Â» ¾ËY ®Ë€^e ¾¼“ Z§ l̸y ±‚]|¿ÁY|yYY½ZŒËY½Á‚§YÁcZ¬Ì§Âe,ÖÅZ´Œ¿Y{ |ËZ¼¿Ö»d¸Xˆ» ÄÀÌ»{d¯€‹®Ëd‡YY€«Á€»Y‰Y‚³{ "¾»ZËM"d¯€‹,ºÌÀ¯Ö§€ »Y®Ì¿Á€f°·Y Á©€]®ÌÀ̸¯{dÌ·Z §ÁÖËÂnŒ¿Y{½YÁ{Y‚ÌqļŠd›Z¨uÁc|«ÕZźfˆÌ‡ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÁÕÁM¿‚¯€» Z]¶ÌveZ]½Z»‚¼ÅįÂnŒ¿Y{½YÂm|Àq |‹Á€‹ Á|Àf§ZËd‡{‚Ì¿Ö¸¤‹Ä]€neÄ]‚¯€»¾ËY{dÌ·Z § ՁY|¿YÃYÄ]ºÌ¼e¶Ìve½YÁ{½|̇½ZËZaÄ]Y¶^« Äf‹¶Ìvf·Y¡Z§įÕ{Â]Ã|¿ÕZ«M|Àf§€³d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|»®ÀËYd‡Y Z§l̸yÃZ´Œ¿Y{©€]և|ÀÆ» d‡Y"¾»ZËM"d¯€‹ և|ÀÆ»½Z‹ָ̐veÄf‹įº¿Zf‡Á{Á¾»|˳Ö»ÁY ÁÖ¼¸Ÿ½YÂe€]ÄÌ°eZ]Á½Zf‡YÖnÀ‡ZÌ¿Z]d‡Y©€] | ]ZeºÌÀ¯ՁY|¿YÃYÖ¸¤‹įºÌf§€³ºÌ¼e{ÂyÖ¸¼Ÿ ÁºË{Â]€¨¿Z¯¶ËYÁY ºËŒ¿½Y{€³€‡ָ̐vf·Y¡Z§Y Ä]½Z»ÄËZ»€‡®ÀËYÁºË{€¯Á€‹½Â̸̻Z]€¨¿ÓZu Ã|̇½Â̸̻ÃZnÀa صفحه 67 ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# ‫–§“ٶ‬Guš~P•@‫ٶ‬ ‫ٶ‬A”3E¦#š~P•@‫ٶ‬ 哧–Gu’¦”#O•@¢¡){EQ¢E#E~§@¢D>*m |‹ÄfyZ‡¾ËÁ‚«{½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹®Ë–‡Âe²À̸¿ÂeÁ€°Ì»ÕZ¨uÃZ´f‡{ ÁÃZ´f‡{¾Ì»ZeÁdyZ‡,ÖuY€—µÁYŠz]{YÂÅY ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¹Á{Šz]{Á²À̸¿ÂeÁ€°Ì»cY‚ÌÆne {Y{Ã|Ɵ€]Y€f»ÕZ¨uµÂ—Ä]²À̸¿ÂeÁ€°Ì» ÁÃZ´f‡{dyZ‡ÁÖuY€—ÃÁ€ad¨³Ä»Y{Y{\uZ ÁÕZ¨u€˜«Z]²À̸¿ÂeÁ€°Ì»cY‚ÌÆne Šz]lÀa{¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹–‡Âe€f¼Ì¸Ì» ,Ö¸YÂËY{,|ŀeZ¯¶»Z‹ÃZ´f‡{dyZ‡ÁÖuY€— Á ÖuY€— ,½M cY‚ÌÆne Á ÕԇY ºfˆÌ‡ ,ZÅ |¸Ì‹ ,²ÀËÂfÌ¿Z» Á µ€fÀ¯ ºfˆÌ‡ ¶»Z‹ ¾Ì]Z¯ dyZ‡ Հ^ÅY Á µ€fÀ¯ d̸]Z« Z] ®aÁZa Á c|« ºfˆÌ‡ dyZ‡ÁÖuY€—¾ÌÀr¼Å,‚ËZ‡ZeÃZ´f‡{ Z]d¿Ôa¾ŒË€b‡dyZ‡ÁÖuY€—,ÖÀeºË€§®m ÕԇYcY‚ÌÆne¾Ì»ZeÁÄÌÆe,\ °»€f»ḑ€› µÂ— Ä] ÕZ¨u ÕY€] ÃZ´f‡{ ZÌ¿ {» ¹Ô«Y Á Á½Z»€§ÕZŶ]Z¯ÁÕԇYÕZÅķ·,ZÅ`¼a¾Ì»Ze€f» d‡Y€mYµZu{ZÅdˆ],c|« { ¾Ì‹Z» Z‡ ¶¿Âe ½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ ¶»ZŸ€Ë|» ÃZ´f‡{{€¯½ZÌ]Z¨uÃZ´f‡{ÖÀ§cZzŒ»Ây {ÕZ¨ud̸]Z«KitSizeUPcY‚ÌÆneÄ]ÄmÂeZ] Ä]į{Y{Y€f¼Ì¸Ì»Á€f¼Ì¸Ì»‚ËZ‡Á{ ¶ËÂveZ¯Ä]Ã{Z»M‚ËZ‡Z]Z»€§Z¯d‡YÂy{ |‹|ÅYÂy ÃÁ€aևZÀ‹¾Ì»–ËY€‹Ä]ÄmÂeZ]{€¯ħZ“YÕÁ ‚ËZ‡ÕY€]MixÁSoft|ŀeZ¯ÃZ´f‡{Á{,YÂÅY ÕZ¨u€˜«į|‹Z]Ö»dyZ‡µZu{ÁÖuY€— ÁĬ̫{{Á{Ze|ŀeZ¯‰{€³dŸ€‡Á€f¼Ì¸Ì» d‡Y€f»¾eÂÌ¿¸̯|ŀeZ¯ÁZfŒ³ {½MYՀ̳ÀÆ]ÁÃZ´f‡{¾ËYdyZ‡ÁÖuY€—Z] ՁZ‡¶¿ÂeÁÕZ¨uÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅÃÁ€aÖy€]ÕY€mY [ԓZ§ ÕZÅ ºfˆÌ‡ ¶°Œ» {Â] YÁ|Ì»Y ½YÂe Ö»ZÅ |À¿Z»ÖËZŀƋ{Öv˜‡ÕZÆ]MÕÁMž¼mZ]ՀƋ {‹¶udŸ€‡Ä]YÂÅY {ZËŠ·ZqY|ËZa¶uÕY€]ºÆ»Ö»Z³¶yY{½YÂe€]ÄÌ°e {‹Äf‹Y{€]Ã|‹ d¯€‹ÕÁNÀ§Áº¸Ÿ­Za{Ä¿Zfz^‹Ây{€¯½ZÌ]ÕÁ į |ÀfˆÅ µZ § ½ZÌÀ] Š¿Y{ ÁÂu { ֐yZ‹ ÕZÅ |Ì·ÂeÁd À®¼¯Ä]{ÂyÕZÅdÌ«ÔyZ]|¿{Z« ºÅcÁ€i|Ì·ÂeÄ]Á|À‹Z]cÔ°Œ»ÕZŒ³À³ÁÃ|»M Y¹ÓdËZ¼uZ]ºÌÀ¯Ö»‰ÔeºÅZ»Á|ÀÀ¯®¼¯ ºÌ‹Z]¾Ë€§MŠ¬¿»YՀ³¶Ìƈe{ZÅd¯€‹¾ËY ¶¿Âe½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»\uZ|¼v»Ö¸Ÿ dyZ‡ÁÖuY€—ÕZÅÖ³„ËÁÂy{ºÅ¾Ì‹Z»Z‡ –‡ÂeÃZ´f‡{¾ËYÖuY€—d¨³ÕZ¨uÃZ´f‡{¾ËY ºÌe®Ëd¯ZŒ»Z]Y€mYŠz]{ÁÀ¨¿ºÌe®Ë d‡YÃ|‹¹Zn¿YÁc|»{À¨¿ ¢·Z]ÕYÄÀ˂ÅZ]ÃZ´f‡{¾ËYÄf‹~³{{€¯tˀeÕÁ dyZ‡Z]į|‹Ö»ÄÌÆekZyY½Z»Âe{Z̸̻€] ZÌÆ»ºÅՁYÖËÂmħ€ÄÀÌ»Œ¯¶yY{{½M d‡YÃ|‹ ÃÁ€a ¾ËY ÕY€mY ½Z» { {€¯ ħZ“Y \uZ ºÌ¬fˆ»€Ì£c]€¨¿ÁºÌ¬fˆ»c]€¨¿ s€—ՁYÖËÂmħ€½Y‚Ì»Á|Àf‹Y{d¯ZŒ» d‡YÖmZyÄ]ZŒ»ÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿|{ {¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹d¯ZŒ»Ây{ÕÁ ,ÖuY€—¶»Z‹µÁYŠz]d¨³YÂÅY[ԓZ§s€—ÕY€mY Á ²À̸¿ÂeÁ€°Ì» cY‚ÌÆne Á ÃZ´f‡{ ¾Ì»Ze Á dyZ‡ µÂ—Ä]²À̸¿ÂeÁ€°Ì»ÖËY€mYcZ̸¼Ÿ¶»Z‹¹Á{Šz] d‡Y€f»ÕZ¨u Y֌z]|‹ÁM{Z˾̋Z»Z‡¶¿Âed¯€‹¶»ZŸ€Ë|» {Á|uµÂ—Ä]s€—¾ËY{[ԓZ§ķ·gY|uYcZ̸¼Ÿ d§€³|ÅYÂy¹Zn¿Y²À̸¿ÂeÁ€°Ì»‰ÁÄ]€f»Â¸Ì¯ Šz] ¾ËY { s€— €œ¿ {» Ö¿Y ķ· ÕZłËZ‡ į Á €f¼Ì¸Ì» ¾ÌÀr¼Å ,€f¼Ì¸Ì» [ԓZ§ÃÁ€a{¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹Ád‡Y€f¼Ì¸Ì» ÕZ¨u ÃZ´f‡{ ,½Z»Œ¯ Žzf» ‰Ôe Z] Z‡ ¶¿Âe "½ZÌÀ] Š¿Y{ d¯€‹ –‡Âe ²À̸¿ÂeÁ€°Ì» |‹ÄfyZ‡ÁՁZ‡Ö»Â],ÖuY€—¾ËÁ‚«{"¾Ì‹Z» Áº¸Ÿ­Za¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] [MÕÁMž¼m¶” »¶uÕZf‡Y{,¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§ {į½Zf‡Ây½Zf‡YՀƋ[ԓZ§ÁÖv˜‡ÕZÅ [Md À{ºÆ»Š·Zq®Ë½YÂÀŸÄ]€ÌyYÕZŵZ‡ ½ZÌÀ]Š¿Y{d¯€‹,d‡YÃ{Â]s€˜»Œ¯[ԓZ§Á º¸Ÿ­Za{€¬fˆ»ÁZÀ§ÕZÅ|uYÁY¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âe ÕZÅÃZ´f‡{|Ì·ÂeÁՁZ‡Ö»Â]Ä]ª§Â»¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§Á d¼Ì«ÁÓZ]d̨̯Z]ÃÁ€a¾ËYZÌ¿{»²À̸¿ÂeÁ€°Ì» d‡YÃ|‹ÖmZyÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿\‡ZÀ» Á Ö¿Zf‡Y ¾Ì·ÂXˆ» Y Ö ¼m ”u Z] Ö¼‡Y€» { Á ¾ËÁ‚« ÕÁNÀ§ Á º¸Ÿ ­Za †ÌW Ö§Z» Ö¨˜» ÃZ´f‡{Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹½ÓÂXˆ»YÕ{Y| e |‹ÖËZ¼¿Á¾ËÁ‚«{²À̸¿ÂeÁ€°Ì» { ¾ËÁ‚« ÕÁNÀ§ Á º¸Ÿ ­Za †ÌW Ö§Z» Ö¨˜» Z¿€]ÕY‚³€^yÄ]ÃZ´f‡{¾ËYYÖËZ¼¿Áº‡Y€»Ä̋Zu [ԓZ§ Á Öv˜‡ ÕZÅ [M ÕÁM ž¼m d‹Y{ZƛY {ºÆ»Š·Zq®Ë½YÂÀŸÄ]½Zf‡Ây½Zf‡YՀƋ Zf‡Y¾ËY{ÁÃ{Â]s€˜»Œ¯[ԓZ§Á[Md À d¯€‹½YÂÀŸÄ]¾Ì‹Z»Z‡¶¿Âed¯€‹½Zzf» cÓM¾Ì‹Z»dyZ‡Á|Ì·Âe,ÖuY€—{įÖ¿ZÌÀ]Š¿Y{ ¾ËYž§ÕY€]{Y{ÖËÓZ]Ä]€neÄf§€ŒÌacY‚ÌÆneÁ ÕZŒ³À³Ze{Zf§YÖÅZ´f‡{ÖuY€—€°§Ä]‚Ì¿¶°Œ» |‹Z]Š·Zq¾ËY ½Z‡ZÀ‹Z¯ ,ÄÅZ» ¾Ë|Àq ‰Ôe Z] {€¯ tˀe Ö§Z» ÕZÅÃZ´f‡{|Ì·ÂeÁՁZ‡Ö»Â]Ä]ª§Â»d¯€‹¾ËY d¼Ì«ÁÓZ]d̨̯Z]ÃÁ€aZÌ¿{»²À̸¿ÂeÁ€°Ì» ”uZ]į|¿|‹ÖmZyÕZÅĿ¼¿Ä]d^ˆ¿\‡ZÀ» YՀ̳ÀÆ]Z]ºËYÁ|Ì»Yį|‹ÖËZ¼¿Á½MY½ÓÂXˆ» Z]½Zf‡Ây{[ԓZ§Ö¸»ÃÁ€aÕY€mY{ÃZ´f‡{¾ËY "_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ|¬»¾Ì»Á{-¾ËÁ‚«½Zf‡Y |À‹Z]²¿Ä]‰Â³,¾ËÁ‚«ÕZÅ_McZf‡Y ÕÁM¿©Á|À–‡Âe‘ŸÔ]—Ä]YZa¿ÕZÅZ¯ d‡YÖËZ§Â°‹Á {Y|ËÁ¾Ì»Á{{Y{|«ÕÁM¿©Á|ÀœÀ»¾Ì¼ÅÄ] ՁZ‡€fˆ]¥|ÅZ]¾ËÁ‚«½Zf‡Y{Z]¾ËYY"_M½Zf‡Y" ÕZÅd¯€‹ÖËZ‡ZÀ‹,Ä¿YÁZÀ§ÕZÅZ¯Á\ˆ¯{ZnËYdÆm ,½Zf‡Yt˜‡{Ã|ËY\uZÕZÅÃÁ€³Á½ZÌÀ]Š¿Y{,Za¿ œÀ»Ä]€Ë~aÄËZ»€‡ÕZÅs€—ÁZÅ_McZf‡YÖËZ‡ZÀ‹ ÕY€]֋Â»MÕZÅÃÁ{ÕY‚³€],Ä¿YˆmÕY~³ÄËZ»€‡ Ä]ZÅ_McZf‡YÁZźÌeÖ¿Z‡ºÆ],ZÅ_McZf‡YÁZźÌe Á´f¨³¶ÀaÕY‚³€]Á½YY~³ÄËZ»€‡ÁZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ |À¯Y‚³€]Ä]€neµZ¬f¿YÄ»Z¿€] ֗ÁY‚³€]½Z»€¯{"_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ¾Ì·ÁY€fŒÌa µ|»ÁµÂv»ÕZÅÖ³„ËÁ½ZÌ]Ä]_McZf‡Y½M į|ÀfyY{€a{ÂyÕY~³ÄËZ»€‡ÕZŁZÌ¿ÁZ¯Á\ˆ¯ |¿|‹ÄËZ»€‡[~mÄ]ª§Â»ºÌe{Y|ËÁ½ZËZa{ { ”u dÆm ½Y|À¼«ÔŸ ,‰Y‚³ ¾ËY Z‡Y €] ÕY€]€Æ»xËZeZe|À¿YÂeÖ»¾ËÁ‚«_M½Zf‡Y ÖaZeZf‡YYZ]Äv¨Ä]½M{¹Z¿d^iÁ{Y|ËÁZ]ÖËZÀ‹M {MÄ]ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|ÀÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa cZŸÔ—Y\ˆ¯ÕY€]ZËÁÃ{€¯Ä mY€»www inif ir |¿€Ì´] Z¼e ÃZ¼‹Z]€fŒÌ] Á ÕÁM¿ ©Á|À d¼Å Ä] _M½Zf‡Y {Y|ËÁ ¾Ì»Á{ ¾ËY{¾ËÁ‚«ÕÁZÀ§Áº¸Ÿ­Zad¯ZŒ»Z]ÁÖËZ§Â°‹ {‹Ö»Y‚³€]½Zf‡Y º¸Ÿ ­Za ¶¸¼·Y ¾Ì]»Y Á ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Á ZÅ_McZf‡Y ÖËZ‡ZÀ‹ ½YÂyY€§ ,¾ËÁ‚« ÕÁZÀ§Á œÀ» Ä] ¾ËÁ‚« ½Zf‡Y { €Ë~aÄËZ»€‡ ÕZÅs€— ½YY~³ÄËZ»€‡€ËZ‡d¯ZŒ»Z]Ä¿YˆmÕY~³ÄËZ»€‡ |‹€ŒfÀ»"_M½Zf‡Y"{Y|ËÁ\·Z«{ ÕZÅÄ^À‹Á{" {Y|ËÁ Á{ ¶»Z‹ _M½Zf‡Y {Y|ËÁ ÕÁM¿©Á|ÀÕ‡Yįd‡Y"|¿ÂÌa"Á"ÖaMcZf‡Y ÄËZ»€‡Ä]Ä¿YÁZÀ§ÕZÅÃ|ËY½|¿Z‡œÀ»Ä]ÖËZ§Â°‹Á {‹Y‚³€]Œ¯½Zf‡Y{d‡YY€«ÁÃ|‹µZ^¿{ µ|» Z] ÕÁM¿ ©Á|À ,ÖaZeZf‡Y ÕZÅÄ^À‹Á{ { ÖaMcZf‡Y ÕZÅs€— Ö§€ » Z] "ÕY~³ÄËZ»€‡ºÅ" { d‡Y½YY~³ÄËZ»€‡ÁÃ|ËY½Z^uZZÀ¯{ª§Â» Ä¿YÁZÀ§ ÕZÅs€— ½Zˁ Á {‡ { ©Á|À µ|» ¾ËY |‹|ÅYÂy®Ë€‹ Á ZÅ_McZf‡Y ÖËZ‡ZÀ‹ ¥|Å |¿ÂÌa ÕZÅ{Y|ËÁ { ZŽMÖ§€ »Á|À¼¿YÂeÁ[Y~mÖaMcZf‡YÕZÅs€— Š¿Y{ €Ì£ ZË ½ZÌÀ] Š¿Y{ Y ºŸY ZÅÃ|ÀÅ|]Zf‹ Ä] Á\ˆ¯ÖÅ|]Zf‹ÕZÅÄÀ˂ŁY֌z]¾Ì»ZeÁ½ZÌÀ] A”3E¦#š~P•@OP?D@ G§+¢A”#›"+DD@ ‚¼ËZe Ĉ‡R» Õ|À]Ä^e ¾Ë€eÁZe Z‡Y€] ž¼m { |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ ÃZ´Œ¿Y{YŠÌ]ÁŒ¯€e€]ÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«Œ¯Y½ZÆm€e€] Ö¿Z‡Ô—Y Á ֻ¼Ÿ –]YÁ ‰Y‚³ Ä] Õ|À]Ä^e¾Ë€eÁZe Z‡Y€],|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ µZ‡ { ‚¼ËZe Ĉ‡R» Y€« ZÌ¿{ €e€] ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ž¼m { |Àm€Ì] µZ‡ Õ|À]Ä^e { ‚¼ËZe Ĉ‡R» d§€³ ŠÌ] Á ½Y€ËY €e€] ÃZ´Œ¿Y{  ¹Z¿ Œ¯ Y ½ZÆm €e€] ÃZ´Œ¿Y{ Y ÕY€] |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ ¹Z¿ į {€¯ ¹ÔŸY Y ZÌ¿{ÕZžˀe€]¾Ì]{ÖaZÌaµZ‡¾Ì»|Àq |Œy{Ö» {Y| e ,½Y€ËY Y |Ë|m ÃZ´Œ¿Y{ ”u Z] ‚¼ËZeÕ|À]Ä^e¹Zœ¿{Œ¯ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ d§ZËŠËY‚§Y{»Ä] Ĉ‡R» †ÌW ,Ö¿Z¬Å{ {YÂm|¼v» €f¯{ ISCÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁ¹Â¸ŸÕ{ZÀf‡Y ¾Ë€eÂƌ» Y Ö°Ë ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e d¨³ d‡YZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]Õ|À]Ä^eÕZŹZœ¿ ‚¼ËZeÕZ°¼ÅZ]µZ‡{Z]¾Ì·ÁYį –‚¼ËZe"Õ|À]Ä^e½YÂÀŸdve Y Â̯Á ÕZ°¼ÅZ]| ]Ä]µZ‡YÁ" Y Â̯ |‹€ŒfÀ»€fËÁ½Âˆ»ZeĈ‡R» Õ|À]Ä^e { d‹Y{ ZƛY Ö¿Z¬Å{ €f¯{ cZŸÔ—Y¾Ì»PedÆmÃZ´ËZa¾ËYµZ‡ ½Âˆ»Ze Z] Y {Ây ÕZ°¼Å ,{Ây ZÌ¿{» Âa°‡Y ÖeZŸÔ—Y ÃZ´ËZa Z] Á ž˜« €fËÁ ÖeZŸÔ—Y ž^À» €Ì̤e {€¯ ÕZ°¼Å Ä] Z£M ÕÁ €] ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e ÃZ´ËZa Ã{Z¨f‡Y{» Y~³€ÌiPeZŽMÄ^eÁZÅÃZ´Œ¿Y{”uÃÂv¿ Ö]ZˁY dÆm ‚¼ËZe Õ|À]Ä^e ÃZ´ËZa {Â] {ÂyZÌ¿{»cZŸÔ—YYÖf¼ˆ«ZÅÃZ´Œ¿Y{ Y Y €´Ë{ Öf¼ˆ« ,ZÅÃZ´Œ¿Y{ {Ây Y Y cY{ZÀf‡YÁ֌ÅÁ„acZŸÔ—YÁZÅÖnÀ‡€œ¿ |À¯Ö»ÄÌÆe Âa°‡YÖeZŸÔ—YÃZ´ËZaYY ,Ö¿YÁ€Ì‹Â¿ Öf À ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ {Á‚§Y ÕÁ ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ Á ½Zf‡{€¯ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ÕYÄ^eÁZ]{¾f§€³Y€«Z]½Y|¿Z»Ö°‹‚a {½Y€ËYµÁYÕZÅÃZ´Œ¿Y{½YÂÀŸÄ] |¿YÃ|‹Ö§€ »Õ|À]Ä^e¾ËY ‚¼ËZeĈ‡R»ևZÀ‹‰ÁÃZ]{ISC†ÌW ÕZŹZœ¿YÖ°Ë‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZad¨³ ‚¯Y€»µZ‡Yįd‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]€^f » Ö]ZˁY{»½ZÆm€‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M YÕ|À]Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁ ZÌ »\·Z«{€ËµÁ|ms€‹Ä]ŽyZ‹ ½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ ÄÆmÁ,|{½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{ d ÀZ]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì] d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ ½ÁZ] {¨ˆ¯MÃZ´Œ¿Y{,‚¼ËZeÕ|À]Ä^e{ ½MYYµÁYÄ^eÖ·YÂf»µZ‡¾Ì¼Œ‹ÕY€] ZÌ¿€¨Ì·Z¯Öf ÀÃZ´Œ¿Y{Ád‡YÃ{€¯{Ây |¿Y{ Y€« ¹Á{ Ä^e { Z¯€fŒ» {YÁZÅ Á Y€« ֋Â»M ¾¯ O { {YÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ¾¯{{¨ˆ¯MÃZ´Œ¿Y{įÖ·Zu{,{Y{ ÂWZ¯Z»d ÀÁº¸ŸÃZ´Œ¿Y{ÁªÌ¬veÖ¸Y {Y{Y€«Ö¸¸¼·Y¾Ì]¾¯{ ,†Ì¸´¿YYlˀ^¼¯,{¨Àf‡YÕZÅÃZ´Œ¿Y{ Á ¶ÌË ,Ö¸¯€] ZÌ¿€¨Ì·Z¯ ½ÂfˆÀˀa ,MIT ZÌ¿{Ö·YÕZÅÄ^e{\Ìe€eÄ]³Z°Ì‹ ½ZÆm€e€]ÃZ´Œ¿Y{¾Ì]{ |¿YÄf§€³Y€« ÃZ´Œ¿Y{dŒÅÁ½Zfˆ¸´¿YŒ¯YÃZ´Œ¿Y{Á{ |ÀfˆÅÃ|vf»cÓZËYY صفحه 68 ‫ٶ‬A”3E¦#š~P•@‫ٶ‬ ¢¡š~P•@“§E+E#c3D@A”3E¦#š~P•@ ¦•@’—3 ¾Ë€e€]ž¼m{µZ‡¾Ì»Â‡ÕY€]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ d§€³Y€«ZÌ¿{½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‚¼ËZe Ö·ZŸ ‰Â»M Õ|À] Ä^e ¹Zœ¿ ,|Àm€Ì] µZ‡{½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Õ|À]Ä^e¾Ë€e|Ë|m Õ|À]Ä^e¾ËY Z‡Y€]į{€¯€ŒfÀ»Y ½YÂmÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ ZÌ¿{€e€]½YÂmÃZ´Œ¿Y{ž¼m{ÁŒ¯ d§€³Y€« Õ{ZÀf‡Y Ĉ‡Â» †ÌW ,Ö¿Z¬Å{ {YÂm|¼v» ÃZ´ËZad¨³ÕÁZÀ§Áº¸ŸŠËZaÁISC¹Â¸Ÿ ÕZÅÃZ´Œ¿Y{µZ‡d‡€Æ§‚¼ËZeÕ|À]Ä^e €ŒfÀ»YµZ‡Y€f¼¯Öf»|«Z]ZÌ¿{½YÂm ÃZ´Œ¿Y{,µZ‡{įÃZ´ËZa¾ËY {€¯ Ä]Y{Y| e¾ËYµZ‡{,{Â]Ã{€¯€ŒfÀ»Y d‡€Æ§¾Ì¼Å{¾ËY d‡YÃ|¿Z‡ÃZ´Œ¿Y{ µZ‡YZÌ¿{{įd‡Y½YÂm€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´ËZa –‡Âe Ä¿ÓZ‡ cÄ] ½ÂÀ¯ Ze d‡YÃ|‹¹Zn¿Y‚¼ËZeÕ|À]Ä^e ¾Ì]{{€¯ZƛYZÀˆËYZ]´f¨³{Ö¿Z¬Å{ ºÆ‡,|¿Y{”uÕ|À]Ä^e¾ËY{įÃZ´Œ¿Y{ Á½YÂmÕZÅÃZ´Œ¿Y{Y½Y€ËYֻԇYÕÂƼm ¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{ d‡YÃ{Â]ÃZ´Œ¿Y{ZÌ¿{€e€] {¾f§€³Y€«ÁÄ^eZ]½Zf‡{€¯Ö°‹‚a ½Y€ËYµÁYÃZ´Œ¿Y{ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{d‡€Æ§ d‡Yd‡€Æ§¾ËY{ Ä^e¾ËY{€“ZuÕZÅÃZ´Œ¿Y{€ËZ‡{Y{Ä»Y{YÕÁ Öf À ÃZ´Œ¿Y{ ,½Z‹Z¯ ÃZ´Œ¿Y{ ,Õ|À] ,½Y€ËYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{,Y€Ì‹ k‡ZËÃZ´Œ¿Y{,½ZƨYÖf ÀÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{,Ö¸Ì]{Yª¬v»ÃZ´Œ¿Y{, ,½ZnËZ]}MÖ¿|»|ÌƋÃZ´Œ¿Y{,½Zf‡{€¯ ,½Zf‡€· ÃZ´Œ¿Y{ ,½Z»€¯ Ö°‹‚a ¹Â¸Ÿ ÃZ´Œ¿Y{ Öf ÀÃZ´Œ¿Y{,½ZÀ¼‡ÃZ´Œ¿Y{,½Y|¿Z»ÃZ´Œ¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{,ZÀ̇Ö¸ŸÂ]ÃZ´Œ¿Y{ {Á€ÅZ‹ |ÌƋ€Ì]{dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{,ՁYÃZ´Œ¿Y{,½Ô̳ ÃZ´Œ¿Y{ , {€¯€Æ‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÖËZm ,|ÅZ‹ ÃZ´Œ¿Y{ ,ÕYÁ‚^‡ ºÌ°u ÃZ´Œ¿Y{ ,­YY , {‚Ë ÃZ´Œ¿Y{ ,€ÀÅZ] |ÌƋ ÃZ´Œ¿Y{ ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÃZ´Œ¿Y{Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ |ÀfˆÅ Ä^e ÕY€] ‚¼ËZe Ö·ZŸ ‰Â»M Õ|À] Ä^e ¹Zœ¿ į֋Á½Z¼ÅY½YÂmÃZ´Œ¿Y{Õ|À] Ã{Z¨f‡Y |À¯Ö» Ö]ZˁY Y ½ZÆm ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ,†Ë|e"ZÅÃZ´Œ¿Y{Ö¸YÕZÅdË»Z»Á|À¯Ö» Y"Ö¸¸¼·Y¾Ì]Y|¿YºŒqÁŠ¿Y{µZ¬f¿Y,ªÌ¬ve Õ|À]Ä^e¾ËY{Z»Y|Å{Ö»Y€«Ö]ZˁY{» µZ‡Y€f¼¯d»|«Z]ÖËZÅÃZ´Œ¿Y{,Zy |ÀfˆÅ€œ¿|» “§ƒ•¢¡’—‘FG{E‘¢FA•šD A”3E¦#š~P•@ ՁY|¿YÃY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¾ËÔ¿MÕZŽ»M‚¯€» |‹ ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ‰Â»M€Ë|»Õ|n]ÄeÔ¯|Ìn»€f¯{,|Àm€Ì] €^y¾ËY¹ÔŸYZ]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ՁZn»Á{YMÕZÅ –y€]ÕZŽ»MÕY‚³€]¥|ÅZ]‚¯€»¾ËY{Á‚§Y ḑ€›Z]¼̷Âe½Z]½Â»Mĸ¼mYՀ‡Y€‡ ÕZźfˆÌ‡YÃ{Z¨f‡Y d‡YÃ|‹ՁY|¿YÃY€¨¿ ,d̨̯Z]ÕZŽ§€°Ì»Ád‡|Å,ՀeÂÌb»Z¯Á€] dÆm ÂeY€¿ƒ Á upsÕY€˜“Y ©€] ºfˆÌ‡ ¾ËÔ¿MÕZŽ»MÕY‚³€]{µÔfyYYՀ̳¸m d¯€‹dÆm\‡ZÀ»cZ¿Z°»YÁ©€]ž˜«¹Z´ÀÅ ‚¯€»ÕZÅÖ³„ËÁĸ¼mYd̷¸ »ÕYY{½Z^¸—ÁY{ |‹Z]Ö»|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{–y€]ÕZŽ»M ϐࣞࣔ ¢D–”m–(t¦t:+㎗Œe£Œ¦Œ:+¢E"?›‘”¡‘ šDQÿ ’# CTFºq€atf§cZ¬]Zˆ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€»ºÌeŠŒy{ ÕÁ {€Ì³ Y€« Ö¿ZÆm Ã{ Á Ĭ]Zˆ» ¾ËY Ö¿Y€ËY YdÌÀ»YÁÂu½Y|À¼«ÔŸ{Y|ËÁ¾ËY{{€¯ÕÁM{ZË À¨¿€j¯Y|uÕZźÌe\·Z«{½Y€ËYÁ½ZÆm€‡Y€‡ |Àf‹Y{”u ¦¨z»CTFį{€¯½ZÌ]Ĭ]Zˆ»¾ËYÖ§€ »ÃZ]{ÕÁ {įÖeZ¬]Zˆ»,|‹Z]Ö»CaptureTheFlagcZ^Ÿ Š¿Y{Á{‹Ö»Y‚³€]ZŀeÂÌb»Z¯dÌÀ»YÁ®ÅÄÀÌ» Հ^ËZ‡dÌÀ»Y¾Ìzf»0Z»Â¼Ÿį½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ ,ÕZ´¿‚»,Ä°^‹dÌÀ»Y¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{|ÀfˆÅ €´Ë{ÁµZfÌnË{Ö]Z˹€m,[ÁdÌÀ»Y, ° »և|ÀÆ» d¬Ì¬u{"ºq€a" {‹Ö»Ã|ÌnÀ‡ėÂ]€»ÕZÅÁÂu Ä] {Y{ ½Z°»Y €yM { į d‡Y ZÅŠ·Zq ÖËZÆ¿ x‡Za |ËMd‡{Ä]Ã{Z‡¾f»®Ëc ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] dÌ]€eÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z]‚Ì»Ä]CTFºq€atf§Ĭ]Zˆ» |‹Y‚³€]ÂˀƋ{ |» ֐ze‚¯€»†ÌWÁÕÁZÀ§»Y€Ë|»,¶³Ö¼‡Z«€f¯{ tf§cZ¬]Zˆ»{d¨³Ĭ]Zˆ»¾ËYt̓Âe{ÃZ´Œ¿Y{ZaM YŠÌ]”uZ]ºÌeYŠÌ]CTFºq€a d]Z«Ä]€´Ë|°ËZ]ÁÁ{c|»Ä]ZÌ¿{€‡Y€‡Y€]Z¯ ,Ĭ]Zˆ»¾ËY{Ã|‹¹Z¿d^iºÌeYÁ|ÀfyY{€a µÁ|m{¾f§€³Y€«ÁZÌf»Y\ˆ¯Ä]ª§Â»ºÌe |¿|‹Õ|À]Ä^e ºq€atf§ºÌe{Á‚§YÃZ´Œ¿Y{ZaM֐ze‚¯€»†ÌW Ö¼‡”u¾Ì·ÁY{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€»ºÌe Á{ÂyÖ¼‡”u¾Ì·ÁY{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ZaM‚¯€» ºŒ‹Ä^e{dˆ¿YÂeCTFºq€atf§cZ¬]Zˆ»{ ÕZźÌeºŒ‹Ä^e{dˆ¿YÂe,Ã|ÀÀ¯d¯€‹ćZ]ZÆÀe {€Ì³Y€«Ö¿ZÆmÃ{ÁĬ]Zˆ»¾ËYÖ¿Y€ËYÕZźÌe ZÌ¿{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÕZžˀe€]ž¼m{-|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ ½ÁZ]‰Â»MÖ¸¯ZÌ »\·Z«{ŽyZ‹YÕ|À] ½ÁZ]cY{ZÀf‡Y,|{½ÁZ]ŠÅÁ„a,|{ Z]•Z^eYÁ|{ ½ÁZ]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÄÆmÁ,|{ d‡YÄf§€³ÀÆ]|{ ½ÁZ]d À ÕYħ€ucZ»|yd¯€‹–‡Âe‚¼ËZeÕ|À]Ä^ecZ^‡Zv» d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y PWC €a¯ ÁZÅ €eYÁ †ËY€a ÖeZŸÔ—Yž^À»–‡ÂecY€¼¿ÁZÅŽyZ‹cZ^‡Zv» Y Ö·Z‡Y ÕZÅÃ{Y{ ž]ZÀ» ¾ËY į d‡Y Äf§€³ c {ÂycÄ]įÖ·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ ÖnÀ‡€œ¿Y¶ZuÕZÅÃ{Y{,|¿Â‹Ö»ÕÁMž¼mÕZƛY cY|Ì·ÂecZŸÔ—YÁÖ·ZŸ‰Â»M¾Ìzf»–‡Âec€Æ‹ Õ{ZÀf‡YÃZ´ËZa{Ã|‹ÄËZ¼¿Ö·ZŸ‰Â»McZˆ‡Â»Ö¼¸Ÿ {‹Ö»¶»Z‹Y Âa°‡Y \ˆ¯Ä]ª§Â»Ö¿Y€ËYÃZ´Œ¿Y{€eÂÌb»Z¯¹Â¸ŸÁÂu{ |¿YÃ|‹Ä^e և|ÀÆ»ÕZÅÄf‹{Á€ŒÌaÕZÅÃZ´Œ¿Y{Õ|À]Ä^e¾ËY Á®Ì¿Z°»և|ÀÆ»,®Ì¿Á€f°·YÁ©€]և|ÀÆ»,ֻ¼Ÿ Õ|À]Äf‡{ּ̋և|ÀÆ»Á½Y€¼Ÿև|ÀÆ»,Z”§YÂÅ |À¯Ö» Äf‹~³µZ‡įd‡YÃZ´Œ¿Y{¶»Z‹µZˆ»YµÁ|m {Â]ÃZ´Œ¿Y{{Y| e¾ËY Äf‹ZÆq{ZÅÃZ´Œ¿Y{¾Ë€e€]ÕYY{Z°Ë€»MÃ|vf»cÓZËY d‡Yև|ÀÆ» Ö¸¸¼·Y¾Ì]€^f »ÕZŹZœ¿YÖ°Ë‚¼ËZeÕ|À]Ä^eÃZ´ËZa €‡Ze€‡{YÖ·ZŸ‰Â»M‚¯Y€»µZ‡Yįd‡Y Ä^e¾ËY d‡YÃ{Y{Y€«Õ|À]Ä^eÁÖ]ZˁY{»½ZÆm {‚¼ËZeĈ‡R»֟“»Õ|À]Ä^e¾Ë€yM Z‡Y€] {և|ÀÆ»¹Â¸ŸÁÂu{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{µZ‡ ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{ÁŒ¯€e€]ÃZ´Œ¿Y{ž¼m d§€³Y€« ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô —YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÁÂu{,‚¼ËZe֟“»Õ|À]Ä^e¾Ë€yM Z‡Y€] €e€]ÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿և|ÀÆ» d§€³Y€«Œ¯ ÃZ´Œ¿Y{և|ÀÆ»¹Â¸ŸÁÂu{‚¼ËZeĈ‡R»¹ÔŸYª^— ½ZÆm€e€]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»Y Ä^e|Àm€Ì] {ÁMd‡{Ä] ÃZ´Œ¿Y{¹Z¿ÕÁZÀ§Áև|ÀÆ»ÁÂuÕ|À]Ä^e{ Á{‹Ö»Ã|ÅZŒ»ZÌ¿{€e€]ÃZ´Œ¿Y{½ZÌ»{Ö¿Y€ËY |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ՁZˆÆ],½Z¼fyZ‡gY|uY ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§¹Â]dˆË‚ÌÆneZ£MÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ©ZeYÁÕÁM¿¹Â]dˆËħZ¯{Á‚§YÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ d‡Yğ¼n»¾ËYÕZÅŠz]€´Ë{Y Á†¿Y€¨À¯ ,ÕÁZÀ§¹Â]dˆËÕZ”§¾Ë€eÖ¸YZ¿Z»½Z¼fyZ‡ d‡Y{Z]Md¯Â‹†Ë{€a{ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿ ,Z¿Z»½Z¼fyZ‡Äf‹~³µZ‡ćµÂ—{d‡Y€¯}½ZËZ‹ €f¯{Ձ»McZÆ»ÕZÅÃZ³Z¯,ÖÀˀ§MZ¯ÁµZ¤f‹Y‚¯€» ½Z¼fyZ‡¶v»{Ձ»McZÆ»ÕZÅÃZ³Z¯ÁÖW´¿ ,ÕÁZÀ§ ¹Â] dˆË ½{€¯ µZ § ÕY€] ևZÀ‹YÂÅ Ö¸^« |¿YÃ|‹ՁZ‡Z]ZËÁÄfyZ‡ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿ ¶»YŸYÖ°ËÕÁM¿ÁՁ»McZÆ»Šz]½|‹µZ § d‡YÃZ´Œ¿Y{Ä^eÕZ¬eYÁ|‹ Z]ÃZ´Œ¿Y{ÖÀˀ§MZ¯ÁÕÁM¿,ÕÁZÀ§¹Â]dˆËÃÁ€a ¹€fv»½ÁZ »,ÃZ´Œ¿Y{¹€fv»d‡ZËc|ŸZˆ»ÁՀ̴Ìa ÁÁ€ÅՀ̴ÌaÁcZœ¿,ÕÁM¿ÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a ÕZ”ŸYÁÖ¿Y€¼ŸÕZÅs€—€]ÁcZœ¿ÁÖÀ§»YdˀË|» ՁZˆÆ]Á½Z¼fyZ‡gY|uYZ]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»ºÌe |‹¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€· ÖÅ|]Zf‹ÁÕÁM¿‚¯€»µÂXˆ»,½ZË{Zŀ§Õ{ZÅ€f¯{ d‹Y{ ½ZÌ] ´f¨³ ¾ËY Ä»Y{Y { ‚Ì¿ |Àm€Ì] ÃZ´Œ¿Y{ {įd‡YÖ¯Y€f‹YÕZ”§ZÆqÕY{Z¿Z»½Z¼fyZ‡ ,½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹”u€]ÃÁԟğ¼n»¾ËY ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÖËÂnŒ¿Y{ÁÖÀˀ§MZ¯ºÌe |‹|ÀÅYÂy€¬fˆ» |‹gY|uY|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Z¿Z»ÕÁM¿‚¯€»½Z¼fyZ‡ ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅs€—€]cZœ¿ÁÖÀ§»Y€Ë|»,Ö]¬ ËÖ¸Ÿ |ÀÆ» ՁZˆÆ],½Z¼fyZ‡gY|uY€^y¹ÔŸYZ]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Y€¼Ÿ |Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€· ¶Ì¼°eÁՁZ‡Z],ÕYÁ€·ՁZˆÆ]ÃÁ€a¾ËY{d¨³ ƒY€f»Z]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{ÕÁM¿‚¯€»{Âm»ÕZŽZ¼fyZ‡ ½Z¼fyZ‡ğ¼n»¾ËY\Àm{Á|‹¹Zn¿Yž]€»€f» |‹gY|uYž]€»€f»ƒY€f»Z]ÕÁM¿‚¯€» €f¼¯{Á|‹Z£M½Z]M{ÃÁ€a¾ËY{Á‚§YÕÁ {Z̸̻€]¢·Z]ÕZ^fŸYZ]€ÌeÃZ»dŒÅY |̇ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZË ‫ٶ‬åAQŽ2•A”3E¦#š~P•@’E~P¡–I'[M—+’E§D@D#“¦–¢E#‫ٶ‬ ÕYÄfˆÅ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤eÕZʼnÁև€] |À¿Z¼ÅÖ¸»YŸ€iYÁ{‹և€]|À‹Z]€iR»|À¿YÂeÖ» ְˀf°·Y½Y|Ì»ÁՁZ‡v»,ZŒ§,ÖËZ̼̋–Ìv» µZ¼ŸY{Ö¸ §ÕZÅd̬§Â»Äq€³Y |¿YÃ|‹և€]½ÂÀ¯Ze ,|‹Z]Ö¼¿€Ì³ºŒq{Zˁ,ZÅÄfˆÅ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤e {Y» €¼Ÿ ļ̿ { €Ì̤e ¾ËY Ã|ÀÅ{ |Ë¿ |¿YÂeÖ» Z»Y |‹Z]®Ë{‚¿Ã|ÀËM{ÂÌf¯YÂË{Y {ÄÀÌ»¾ËY{įÖeZ ·Z˜»¾Ì·ÁY-d‡Y€¯}½ZËZ‹ Öf‡€a€‡Ä]Á|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{{,Äf§€³¹Zn¿YŒ¯ ¾ËY ֗ ½ÂÀ¯Ze d‡Y Ã|‹ ¹Zn¿Y Õ{Z]MÁ€Ì§ €f¯{ {ZŽMYÖ°Ëįd‡YÃ|‹€ŒfÀ»Ä·Z¬»ć,ŠÅÁ„a PhysicalÕYÄfˆÅ®Ë‚̧ÕZŵZ¿Áƒ¾Ë€fÆ]YÖ°Ë /10 1103DOId‡YÃ|̇_ZqÄ]ReviewC ½Y‚Ì»€Ì̤e,Ä·Z¬»¾ËY{  PhysRevC Ã|‹և€]Ö¿€·Â§ÕZÅZfyZ‡{7BeÕÄfˆÅ֋ZaYÁ Y|¬»,ZfyZ‡Â¿¾ËY{ÄfˆÅ¾ËYÖËZmÄ]ZmZ] d‡Y Ö¿Z»į|Å{Ö»½ZŒ¿lËZf¿ |‹Ä^‡Zv»֋ZaYÁcY€Ì̤e ֋ZaYÁ½Y‚Ì»,|‹Z]C60½€·Â§ZfyZ‡¶yY{7Beį {Y{ÄÀ̌Ì]Y|¬» ½Y‚Ì»€Ì̤eÕÁZÀ§Ä]Ö]ZÌf‡{Ádecayrate֋ZaYÁ Ä],®Ë‚̧ÁÁºÆ»Ö¼¸Ÿ¶WZˆ»YÕYÄfˆÅ֋ZaYÁ cZŸÂ“»{֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤eÕÁZÀ§ |ËMÖ»Z¼‹ µZ¬f¿Y{,µZj»½YÂÀŸÄ],d‹Y{|ÅYÂy{€]Z¯Ö¨¸fz» €Ì̤e{Y{{ÂmÁdË{Á|v»Ö¿Z»€œ¿YįZÅÁY{ÂË{Y {ZËÁ|À¯€f¼¯YdË{Á|v»¾ËY|¿YÂeÖ»֋ZaYÁ½Y‚Ì» 0 »Z¯dË{Á|v»¾ËYµMÃ|ËY–ËY€‹ €´Ë{Y {‹Äf‹Y{€]Ô ž§ZËÁŠÅZ¯Ä]½YÂeÖ»֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤eÕZÅ{€]Z¯ Ö¸¯—Ä] {€¯ÃZ‹YÕYÄfˆÅÕZÅÄ·Z]Y֋Z¿cÔ°Œ» ®Ë‚̧,ÕYÄfˆÅ®Ë‚̧ÕZÅÄÀÌ»{,֋ZaYÁ½Y‚Ì»€Ì̤e {Y{d̼ÅYևZÀ‹¾Ì»Á®Ë‚̧€fyY,Ö°‹‚a ,ÕY|ËZaÄ]½|̇ÕY€]ÂÌf¯YÂË{Y{Y»d‹Y{½ZÌ]ÕÁ ¾Ì¼Å{Y»¾ËYYZÅÂe€aZŒf¿Y¶»ZŸ |ÀÀ¯Ö»֋ZaYÁ ®Ë‚̧ÕÄf‹{֋ZaYÁ¾ËY½Y‚Ì»Á|ÀfˆÅZÅ֋ZaYÁ {‹Ö»½ZÌ]ŽzŒ»Y|¬»®ËcÄ]ÕYÄfˆÅ Հf¯{Ä»Z¿½ZËZa{{Y{Ä»Y{YÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧ÃÁ€³Ž¿Y{ ֋ZaYÁ½Y‚Ì»cY€Ì̤e€]֘Ìv»¶»YŸ€ÌiPe"½YÂÀŸdve ֋ZaYÁ½Y‚Ì»€]įÖ¨¸fz»¶»YŸZe|‹‰Ôe"ÕYÄfˆÅ ֋ZaYÁ½Y‚Ì»{€Ì̤eÕZʼnÁ½Y€ËY{Z]¾Ì·ÁYÕY€] |‹և€]|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{½Y€´ŒÅÁ„a–‡ÂeÕYÄfˆÅ ,|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÃÁ€³Ö¼¸ŸcPÌÅ”Ÿ,Õ{Z]MÁ€Ì§Õ|Æ»|¼v»€f¯{ Z´¿€^yZ]Ä^uZ»{|Àm€Ì]ÃZ´Œ¿Y{®Ë‚̧֋Â»M d]Zid¨³€^y¾ËY¹ÔŸY¾¼“ÃZ´Œ¿Y{ֻ¼Ÿ–]YÁ { ¥Á€ » d]Zi ®Ë ,decay constant ֋ZaYÁ ,½MYÃ{Z¨f‡YZ]įd‡YÕYÄfˆÅÕZʼnZaYÁÁcÔË|^e €¼Ÿļ̿ĸ¼mYÕYÄfˆÅY|ËZaZ¿cY}ÄÌ·ÁYÕZŀf»YZa {Á‚§YÕ{Z]MÁ€Ì§€f¯{ {‹Ö»¦Ë€ e–‡Âf»€¼ŸÁ ½ÂÀ¯ Ze Á{ ÕZÅÄf‹~³ Y Õ{Zˁ ½Y|À¼Œ¿Y{ ZÌ¿{ {