صفحه قبل

ویژه نامه صمت شماره ۶

صفحه بعد

ویژه نامه صمت شماره 6

ویژه نامه صمت شماره 6

‫نخس��ــتیــن نمــــایش��ــگــاه فــرصت‌هــ��ای‬ ‫س��ــاخـــت داخــــ��ل و رونـــ��ق تــــولیـــ��د‬ ‫تیرماه‪1398‬‬ ‫ایدرو ‪IDRO -‬‬ ‫واحد نمونه استاندارد ملی‬ ‫دارنده تندیس زرین تعالی سازمانی‬
‫تلفکس‪44998583 :‬‬ ‫آدرس وب‌سایت‪www.riganmotor.ir :‬‬ ‫آدرس ایمیل‪info@riganmotor.ir :‬‬ ‫آدرس دفتر تهران‪ :‬ضلع جنوبی کیلومتر ‪ 18‬جاده مخصوص‬ ‫آدرس کارخانه‪ :‬بم‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید‬
‫در ش�هریور ماه ‪ ۱٣٧٣‬به دعوت وزیر صنایع س�نگین وقت‪ ،‬گروهی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در سالن‬ ‫اجتماعات آن وزارتخانه گردهم آمدند تا برای دفاع از منافع عمومی قطعه‌سازان ایجاد یک تشکل صنفی را برنامه‌ریزی‬ ‫کنند‪ .‬پس از استماع سخنرانی‌های جناب وزیر و معاون بهره‌برداری و توسعه‪ ،‬حاضرین یک گروه یازده نفری را‬ ‫ت مؤسس‪ ،‬مأمور تدوین و تنظیم اساسنامه و انجام سایر تشریفات قانونی نمودند‪.‬‬ ‫به عنوان هیأ ‌‬ ‫‹ ‹مزایای عضویت در انجمن‬ ‫ش��ما قطعه‌س��ازان عزیز با عضویت در این انجمن‬ ‫می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند گردید‪.‬‬ ‫* پیگی��ری مش��کالت قطعه‌س��ازان در کمیت��ه‬ ‫پیگیری مشکالت قطعه‌سازان‬ ‫* معرفی ش��رکت‌های عضو به بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی و ‪After Marketing‬‬ ‫* دسترسی به اخبار بروز قطعه‌سازی‬ ‫* ش��رکت در نمایش��گاه‌های تخصصی داخلی و‬ ‫خارجی و ایجاد نمایش��گاه دائم��ی از توان تولیدی‬ ‫اعضا‬ ‫* برخورداری از مساعدت‌های انجمن جهت طرح‬ ‫مشکالت قطعه‌ساز با خودروسازها‬ ‫* دسترس��ی ب��ه اطالع��ات تماس ش��رکت‌های‬ ‫قطعه‌ساز‬ ‫* انتشار گزارشات و خبرنامه‌های ادواری‬ ‫* ایج��اد ارتباط علمی و تخصص��ی با انجمن‌ها و‬ ‫مجامع بین‌المللی‬ ‫* ایجاد ارتباط صنفی با قطعه‌سازان همکار‬ ‫* شرکت در همایش‌ها‪ ،‬سمینارها و کنفرانس‌ها‬ ‫* برخ��ورداری از مس��اعدت‌های انجم��ن جهت‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫* برخ��ورداری از مس��اعدت‌های انجم��ن جهت‬ ‫تامین مواد اولیه قطعه‌سازی‬ ‫‹ ‹شرایط عضویت‪:‬‬ ‫کلی��ه کارفرمایان حقیقی و نمایندگان اش��خاص‬ ‫حقوق��ی در صورت دارا بودن ش��رایط زیر می‌توانند‬ ‫به عضویت این انجمن صنفی درآیند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تابعیت ایران‬ ‫‪ -۲‬حداقل سن بیست و پنج سال تمام‬ ‫‪ -۳‬حداقل مدارک تحصیلی دیپلم‬ ‫‪ -۴‬ش��اغل در صنایع قطعه‌س��ازی ک��ه در حوزه‬ ‫فعالیت انجمن می‌باش��د با ارائه مدارک شناس��ایی‬ ‫معتبر (مجوز از وزارت صنایع)‬ ‫‪ -۵‬متدین به یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫‪ -۶‬نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت‬ ‫از حقوق اجتماعی‬ ‫‪ -۷‬قبول و تعهد اجرای مقررات این اساس��نامه و‬ ‫تصمیمات و مصوبات قانون ارکان انجمن‬ ‫‪ -۸‬پرداخ��ت ورودی��ه و همچنی��ن پرداخت حق‬ ‫عضویت به‌طور مرتب‬ ‫‹ ‹انجم�ن صنف�ی دارای اعض�ای اصل�ی و‬ ‫اعضای وابسته به شرح زیر می‌باشد‪:‬‬ ‫الف‪ :‬اعض��ای اصلی عبارتند از‪ :‬اش��خاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی ک��ه دارای مج��وز تولیدی و ی��ا طراحی‬ ‫مهندس��ی یا مونتاژ‪ ،‬معتبر از یک��ی از مراکز دولتی‬ ‫بوده و خود س��ازنده قطعات و مجموعه‌های خودرو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب‪ :‬اعضای وابس��ته‪ :‬اش��خاص حقیق��ی و حقوقی‬ ‫ارائه‌کنن��ده خدم��ات صنع��ت تولی��د قطع��ات و‬ ‫مجموعه‌ه��ای خ��ودرو از قبیل واحده��ای کنترل‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬تدوین تکنول��وژی‪ ،‬تکنول��وژی اطالعات‪،‬‬ ‫خودروس��ازان و س��ایر فع��االن مرتب��ط در ای��ن‬ ‫زمین��ه و نیز تولیدکنن��دگان فاقد ش��رایط اعضای‬ ‫اصلی‪.‬‬ ‫تشخیص و تایید صحت مدارک ارائه شده و احراز‬ ‫شرایط عضویت به‌عهده هیات مدیره‌ می‌باشد‪.‬‬ ‫آدرس‪ :‬جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشکری)‪ ،‬کیلومتر ‪ ،۱۵‬بعد از خیابان ‪ ،۴۹‬طبقه سوم پالک ‪۴۶۷‬‬ ‫وب‌سایت‪www.iapma.ir :‬‬ ‫ایمیل‪info@iapma.ir :‬‬ ‫تلفن‪44181047 :‬‬ ‫فکس‪44181058 :‬‬
‫زنجیره ارزش‌افزوده در‬ ‫شرکت آلومینای جاجرم تکمیل شد‬ ‫روز یکش��نبه مورخ ‪ ۲۳‬تیر ‪ ،۹۸‬خراسان شمالی‬ ‫میزبان حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمه��وری بود‪ .‬در‬ ‫این س��فر یک روزه ‪ ۱۳۲‬پ��روژه عمرانی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و زیربنای��ی در قالب ‪ ۳۰‬طرح در شهرس��تان‌های‬ ‫مختلف اس��تان یادش��ده به بهره‌برداری رس��ید‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای این طرح‌ه��ا در مجم��وع ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲۰‬میلی��ارد ریال و ‪ ۵۹۴‬میلی��ون یورو از منابع‬ ‫دولتی و نی��ز ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۷۰‬میلی��ارد ریال اعتبار‬ ‫از منابع بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است‬ ‫و ب��ا اجرای این طرح‌ها ب��رای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۸۴‬نفر‬ ‫اشتغال ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آلومینی�وم‪ ،‬م�س و ف�والد ه�دف ام�روز‬ ‫تحریم‌ها‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��ورای اداری‬ ‫ستاد تس��هیل و رونق تولید جاجرم و گرمه گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬ماه اس��ت که جن��گ اقتصادی ض��د ایران با‬ ‫ش��دت آغاز شده و رزمندگان خط اول این جنگ‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان هس��تند‪ .‬این جن��گ تمام‌عیار‪ ،‬به‬ ‫دنبال زمین زدن تولید کش��ور است‪ .‬باید گفت با‬ ‫اینکه دش��من تمام توان خ��ود را در این زمینه به‬ ‫کار بس��ته اما صادرات ما در ‪ ۳‬ماه نخس��ت نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته یک درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تحریم‌ه��ا این ب��ار از ابت��دا صنایع‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬حمل‌ونقل و نقل و انتقاالت‬ ‫پول��ی را هدف قرار داد اما باز هم در خدمت تولید‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخش دیگری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫برخی مش��کالت هم در داخل هست که ربطی به‬ ‫تحریم ندارد؛ مانند مس��ائل مربوط به بانک‌ها‪ .‬اگر‬ ‫بانک‌ها به واحدهایی که نیاز به سرمایه در گردش‬ ‫دارن��د کمک نکنن��د یا مانع ایج��اد کنند‪ ،‬در این‬ ‫شرایط در حق همه ظلم کرده‌اند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬کس��انی که‬ ‫در عرص��ه تولید ش��رکت می‌کنند‪ ،‬ب��ه نوعی در‬ ‫جبهه نبرد حضور دارند‪ .‬در تحریم‌های جدید تمام‬ ‫اهداف تحریم به منظور توقف تولید در کشور بوده‬ ‫است‪ .‬شاهدیم که فلزات از سوی امریکا تحریم شد‬ ‫و تمام این موارد به دلیل توقف تولید اتفاق افتاده‬ ‫اما خوش��بختانه پس از ‪ ۱۴‬ماه در سطح کشور در‬ ‫بخش تولید شاهد افزایش بودیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی تصریح کرد‪ :‬افزای��ش تولید به معنای‬ ‫شکس��ت تهاج��م دش��من و موفقی��ت ماس��ت‪.‬‬ ‫البته با مش��کالتی روبه‌رو هس��تیم ک��ه از جنس‬ ‫تحریم نیس��تند و نمونه آنها مالیات اس��ت‪ .‬همت‬ ‫تولیدکنن��دگان به موفقیت ما در این عرصه منجر‬ ‫شد‪ .‬نخس��تین و مهم‌ترین عامل موفقیت ما مردم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬جای تاس��ف دارد کار واحدی که‬ ‫توانایی تولید دارد به علت نبود سرمایه در گردش‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬ملت بزرگی هستیم و نمی‌توانند ما‬ ‫را شکست دهند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادام��ه به ظرفیت‌های شهرس��تان‬ ‫جاجرم و گرمه پرداخت و گفت‪ :‬این ‪ ۲‬شهرس��تان‬ ‫با این ظرفیت معدنی نباید یک نفر بیکار داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬م��ا کش��ور بزرگی داری��م و قاب��ل تحریم‬ ‫نیس��تیم‪ .‬یک تفاهمنامه ‪ ۱۳‬ماده‌ای با اس��تاندار‬ ‫خراسان شمالی امضا کردیم تا زمینه حضور بخش‬ ‫خصوصی در فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های‬ ‫مختلف فراهم آید‪ .‬در این زمینه از پیش��نهادهای‬ ‫بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پایین‌دست‬ ‫آلومینیوم استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹محرومیت‌زدایی از جاجرم‬ ‫رض��ا آذری‪ ،‬فرمان��دار شهرس��تان جاج��رم در‬ ‫جلس��ه ش��ورای اداری و س��تاد تس��هیل و رونق‬ ‫شهرستان‌های جاجرم و گرمه گفت‪ :‬با بهره‌برداری‬ ‫از کارخانه شمش آلومینیوم‪ ،‬واژه محروم از کنار نام‬ ‫شهرستان جاجرم برداشته می‌شود‪ .‬شهرستان‌های‬ ‫جاج��رم و گرمه‪ ،‬قدمتی تاریخ��ی و کهن دارند و‬ ‫با صنایع و آثار باستانی‌ش��ان معروف شده‌اند‪ .‬این‬ ‫شهرستان دارای ‪ ۱۵۶‬شهید واالمقام است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در دول��ت تدبی��ر و امید‪،‬‬ ‫شاهد تحول و تعالی و نیز رشد قابل‌توجه در تمام‬ ‫شاخص‌ها در شهرس��تان هستیم‪ .‬جمع کل پروژه‬ ‫در دولت یازده��م و دوازدهم حدود ‪ ۶۳۵‬پروژه با‬ ‫اعتب��ار ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از‬ ‫تولید ش��مش آلومینیوم و درمانگاه و س��ایر موارد‬ ‫باعث می‌ش��ود که واژه محرومی��ت از کنار نام این‬ ‫شهرستان برداشته شود‪.‬‬ ‫فرمان��دار جاج��رم ادامه داد‪ :‬این شهرس��تان در‬ ‫حوزه صنایع و معادن دارای ظرفیت‌های بیشماری‬ ‫اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از فاز نخس��ت تولید ش��مش‬ ‫آلومینیم جاجرم‪ ،‬نش��انه رشد و رونق تولید است‪.‬‬ ‫در بخش حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬راه آهن این شهرستان‬
‫با بی‌مهری غیرفعال مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمی�درو آم�اده ‪ ۲‬براب�ر ک�ردن ظرفی�ت‬ ‫تولید آلومینای ایران‬ ‫همچنین خ��داداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) در بدو ورود به ش��رکت آلومینای‬ ‫ای��ران و پیش از برنام��ه بهره‌ب��رداری از کارخانه‬ ‫آلومینی��وم جاجرم‪ ،‬در جمع مدیران این ش��رکت‬ ‫س��خن گفت‪ .‬وی با تبریک به مناسبت میالد امام‬ ‫رضا(ع) تصریح ک��رد‪ :‬ایمیدرو آماده ‪ ۲‬برابر کردن‬ ‫ظرفیت تولید در این ش��رکت است‪ ،‬به طوری که‬ ‫ظرفیت س��االنه از ‪۲۵۰‬هزار تن فعلی به ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت کش��ف ذخایر جدید‬ ‫بوکس��یت می‌ت��وان خوراک جدیدی ب��رای پروژه‬ ‫توس��عه‪ ،‬تامین کرد و پروژه ‪۲‬برابر ش��دن ظرفیت‬ ‫را نیز عملی کرد‪.‬‬ ‫غریب‌پور از توس��عه اکتش��اف به عنوان یکی از‬ ‫اولویت‌های ایمیدرو یاد کرد و گفت‪ :‬برنامه‌ای برای‬ ‫اجرای ‪۳۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت ارائه کرده‌ایم و موافقت اولیه هم‬ ‫کسب شده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر بهره‌گیری‬ ‫از ت��وان بخش خصوصی در اکتش��اف اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش‌بینی کرده‌ایم ک��ه ‪۱۰۰‬هزار کیلومتر مربع با‬ ‫مشارکت کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع از سوی ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با انجام اکتشافات جدید‬ ‫بتوان ذخایر بوکسیت را در کشور افزایش داد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور همچنی��ن ب��ه س��فر ی��ک‌روزه‬ ‫رئیس‌جمهوری به اس��تان خراسان شمالی‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فعال‌س��ازی ‪ ۱۰‬معدن کوچک استان‬ ‫در س��فر دکتر روحانی‪ ،‬رئیس‌جمه��وری را پیش‬ ‫رو داریم و این برنامه از س��وی بخش خصوصی با‬ ‫حمایت ایمیدرو انجام شده است‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین به فعال‌سازی طرح آلومینیوم‬ ‫جاجرم اشاره کرد و گفت‪ :‬کارخانه‌ای که هم‌اکنون‬ ‫آم��اده بهره‌برداری اس��ت تا س��ال ‪ ۹۴‬ب��ه عنوان‬ ‫پروژه‌ای نیمه‌تمام معرفی ش��ده ب��ود اما با کمک‬ ‫تمام مدیران و کارشناس��ان فعلی و گذشته‪ ،‬طرح‬ ‫بار دیگر فعال شد و مسیر راه‌اندازی را طی کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا یادآوری پیش��رفت ‪۶۵‬درص��دی طرح از‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬افزود‪ :‬در دوره دکتر‬ ‫کرباسیان‪ ،‬این طرح مشکالت را پشت سرگذاشت‬ ‫و مدیریت مهندس زارع نیز سبب ایجاد تحول در‬ ‫پروژه و راه‌اندازی آن شد‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمی��درو در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش ب��ر رش��د به��ره‌وری تاکی��د کرد و‬ ‫گفت‪ :‬کاهش مصرف ارزی با اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫بومی‌س��ازی‪ ،‬یک��ی از روش‌ه��ای موثر در رش��د‬ ‫بهره‌وری است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬خواستار مستقر کردن گروهی برای تعیین‬ ‫نیازه��ای ارزی و برط��رف ش��دن آنها به‌وس��یله‬ ‫بومی‌سازی در شرکت آلومینای ایران شد‪.‬‬ ‫غریب‌پور در عین حال از توجه به رشد بهره‌وری‬ ‫تولید در این شرکت قدردانی کرد و گفت‪ :‬با وجود‬ ‫پایین آمدن عیار مواد معدنی بوکس��یت و کیفیت‬ ‫پایی��ن آن‪ ،‬ش��اهد رش��د و تثبیت تولی��د در این‬ ‫شرکت شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش گف��ت‪:‬‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماع��ی و منظ��ور ک��ردن‬ ‫استانداردهای زیست‌محیطی از سیاست‌های اصلی‬ ‫ایمیدرو اس��ت که به‌وسیله شرکت آلومینای ایران‬ ‫نیز پیگیری و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور افزود‪ :‬امور رفاهی و ورزشی و همچنین‬ ‫درمان��ی در جاج��رم م��ورد توجه بیش��تری قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه متوازن‪ ،‬کشف ذخایر جدید‬ ‫ت��ورج زارع‪ ،‬مدیرعام��ل آلومین��ای ای��ران نیز‬ ‫پی��ش از برنامه بهره‌ب��رداری از کارخانه آلومینیوم‬ ‫جاجرم اظهار ک��رد‪ :‬طرح آلومینیوم جاجرم دارای‬ ‫بیش��ترین بومی‌سازی در صنعت آلومینیوم نسبت‬ ‫به کارخانه‌های مشابه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تجهی��زات به کاررفته در کارخانه‬ ‫آلومینی��وم نیز از بهترین ش��رکت‌ها تامین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬زارع به توسعه متوازن در این شرکت اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با انجام حفاری‌های اکتش��افی‪ ،‬میزان‬ ‫ذخایر بوکس��یت کش��ور افزایش ‪۲‬برابری یافت و‬ ‫اکنون به ذخایر ‪ ۳۸‬میلیون تنی دست یافته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت آلومینای ایران یادآور ش��د‪:‬‬ ‫ذخایر پایین‪ ،‬پاش��نه آش��یل این کارخانه بود که‬ ‫خوش��بختانه با ‪۵۰‬هزار متر اکتشاف‪ ،‬از آن مرحله‬ ‫عبور کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره نیروهای شاغل در کارخانه آلومینیوم‬ ‫جاجرم گفت‪ ۴۰۰ :‬نفر از این رقم به طور مستقیم‬ ‫و ‪ ۱۶۰۰‬نفر به طور غیر مس��تقیم مشغول به کار‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫زارع همچنین گفت‪ :‬در ش��رکت آلومینای ایران‬ ‫نیز همزمان با بازنشستگی برخی کارکنان‪ ،‬اقدام به‬ ‫برگزاری آزمون و جذب نی��رو کرده‌ایم که فرآیند‬ ‫آن تا پایان س��ال به پایان می‌رس��د و ‪ ۳۶۰‬نیروی‬ ‫جدید جذب شرکت می‌شوند‪.‬‬
‫�‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫�زیﺳﺎ�ﭙﺎ �ا��ﻔﺎدهاز���ﺖ�یﺳﺎ�ﺖ دا ﻞورو ﻖ ﻮ�ﯿﺪ‬ ‫‪www.saipacorp.com‬‬
‫شناسنامه‬ ‫فهرست‬ ‫تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند ��������������������������������������������������������������������������������������������������‪18‬‬ ‫دولتی‌ها و خصوصی‌ها پای کار بومی‌سازی واقعی ������������������������������������������������������������������������������������������������‪20‬‬ ‫نهضت ساخت داخل فصل مشترک تمام دستگاه‌هاست����������������������������������������������������������������������������������������‪24‬‬ ‫برنامه‌های توسعه ساخت داخل اعالم شد����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪25‬‬ ‫مزایا و ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی جهرم������������������������������������������������������������������������������������������������������‪26‬‬ ‫بومی‌سازی و تولید تجهیزات صنایع خودروسازی به ضرورت تبدیل شده است ��������������������������������������������‪28‬‬ ‫به نهضت ساخت داخل بپیوندید!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪29‬‬ ‫تفاهم‌نامه فاز نخست احداث آبگیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان امضا شد������������������������‪30‬‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان�������������������������������������‪31‬‬ ‫راه‌اندازی ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر در سال ‪32��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������۹۷‬‬ ‫نمهم‌ترین اقدامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (تیر ‪ ۹۷‬تا تیر ‪38�����������������������������������������)۹۸‬‬ ‫پیشتازی سایپا در استفاده از فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید ���������������������������������������������������������������‪42‬‬ ‫فوالد مبارکه تمام توان خود را برای راه‌اندازی کارخانه الکترود اردکان به‌کار می‌گیرد��������������������������������‪44‬‬ ‫تولید پژو ‪ ۳۰۱‬بدون فرانسوی‌ها ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪46‬‬ ‫افوالد هرمزگان تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی را کسب کرد �����������������������������������������������������������������‪50‬‬ ‫بومی‌سازی‪ ،‬رویکردی استراتژیک در راستای رشد بهره‌وری �������������������������������������������������������������������������������‪51‬‬ ‫صنایع نفت و پتروشیمی از واردات برخی تجهیزات بی‌نیاز شدند! �����������������������������������������������������������������‪52‬‬ ‫ارتقای جایگاه سیف‌خودرو در گردونه رقاب ‌ت تولیدکنندگان ������������������������������������������������������������������������������‪53‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعتی ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪54‬‬ ‫نخستین نمایشگاه« فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید» در قاب تصویر ������������������������������������������������‪56‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫دبیر ویژه‌نامه‌ها‪ :‬میالد محمدی‬ ‫فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫همکاران‪ :‬شروین اشیدری‪ ،‬سینا ستوده‪ ،‬فاطمه امیراحمدی‪‌،‬‬ ‫محبوبه قرمزچشمه و الهه بهرام‬ ‫صفح ‌هَآرا‪ :‬مسعود رمضانی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی و مهدی کاوه‌ای‬ ‫ویراستار‪ :‬شاپور پشابادی‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫بازرگانی‪ :‬مجید مدنی‪ ،‬بهروز راعی‪ ،‬علی امیرتیموری‪ ،‬بهزاد‬ ‫ساسان‌پور و امیرحسین حبیبی‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫تلفن مرکزی آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس مرکزی آگهی‌ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم‌مقام فراهانی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی‪1586733811 :‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫ویژه‌نامه‌ها‪mag@smtnews.ir :‬‬ ‫تنها رسانه سایبری‬ ‫در حوزه صنعت و معدن‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند‬ ‫‪18‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید را گام مهمی‬ ‫در جهت تعمیق ساخت داخل‪ ،‬خودکفایی و اجرای‬ ‫فرامین رهبری در خصوص رونق تولید دانس��ت و‬ ‫آن را مص��داق «هنر مقاومت» در مقابل «بی‌هنری‬ ‫تحریم‌ها» است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی ب��ا تاکید ب��ر این مطل��ب‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫توجه به تعمیق و توس��عه ساخت داخل محور اول‬ ‫برنامه‌ه��ای تدوین ش��ده وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای امس��ال است که این نمایشگاه فرصت‬ ‫مغتنمی ب��رای معرفی توانمندی‌ها و نیازها در این‬ ‫حوزه است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نامگذاری امس��ال به سال رونق‬ ‫تولید توسط مقام معظم رهبری تصریح کرد‪ :‬ایشان‬ ‫همواره در س��ال‌های اخیر بر مساله تولید‪ ،‬ساخت‬ ‫داخ��ل و حمایت از کاالی ایرانی تاکید داش��تند و‬ ‫امس��ال را نیز س��ال رونق تولید اع�لام کردند که‬ ‫وزارت صم��ت نیز در همین راس��تا حفظ وضعیت‬ ‫تولید و اش��تغال موجود و گام برداش��تن در جهت‬ ‫رونق آن را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برگ��زاری این‬ ‫نمایش��گاه را اقدامی در راستای رونق تولید دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در این نمایشگاه نیازهای مختلف در زمینه‬ ‫قطعات و ملزومات اعالم می‌ش��ود و ش��رکت‌های‬ ‫توانمندی که می توانند این نیازها را داخلی سازی‬ ‫کنند اعالم آمادگی می‌کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی نمایش��گاه را مجال��ی ب��رای معرف��ی‬ ‫توانمندی‌های ش��رکت‌های دانش بنیان و استارت‬ ‫آپ‌ه��ا توصی��ف کرد و گف��ت‪ :‬جوان��ان متخصص‬ ‫ایران��ی با تکیه ب��ر فناوری‌های نوین‪ ،‬پتانس��یل‌ها‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای بس��یار قابل‌توجه��ی دارند که این‬ ‫نمایش��گاه میدان الزم برای عرضه این توانمندی‌ها‬ ‫را در اختیار آن‌ها قرار می دهد‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی گف��ت‪ :‬طی چند س��فری که به‬ ‫شهرستان‌های مختلف داشتم خوشبختانه دریافتم‬ ‫که انس��جام و همدل��ی خوبی میان م��ردم و همه‬ ‫فع��االن اقتصادی وجود دارد ک��ه کاملا قابل‌تقدیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پیش‌ش��رط توفیق همه ما در کشور‬ ‫ایج��اد همین زمینه‌های همدل��ی و همکاری برای‬ ‫آبادانی کشور است‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به اینکه امسال سال رونق تولید‬ ‫اس��ت و این یک راهبرد اساس��ی در کش��ور است‬ ‫گف��ت‪ :‬مقام معظ��م رهبری در م��ورد این راهبرد‪،‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫توضیح��ات مبس��وطی ارائ��ه فرمودند‪ .‬ایش��ان در‬ ‫چندین س��خنرانی عمومی فلس��فه و اهمیت رونق‬ ‫تولید را تشریح نموده و همواره تاکید دارند که در‬ ‫صورت بها دادن به تولید؛ بیکاری جوانان رفع‪ ،‬فقر‬ ‫و مسائل معیش��تی مردم حل می‌شود‪ ،‬ارزش پول‬ ‫ملی حفظ و وابس��تگی به بیگانگان از بین می‌رود‪.‬‬ ‫ایشان در این رابطه موارد بسیار مهم دیگری را هم‬ ‫مطرح فرموده‌اند‪.‬‬ ‫رحمانی بی��ان کرد‪ :‬مقام معظ��م رهبری تحقق‬ ‫رون��ق تولی��د را به‌عن��وان تکلیفی ب��ر دوش همه‬ ‫عوام��ل مس��ئول‪ ،‬دس��تگاه‌ها و همه آح��اد مردم‬ ‫گذشته‌اند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌نوعی‬ ‫در دنباله‌روی از اه��داف رونق تولید در خط مقدم‬ ‫این جبهه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای دستیابی به اهداف رونق تولید‬ ‫قوای س��ه‌گانه و نهادها با همه ارکان و اجزای خود‬ ‫در صحنه حاضر ش��ده‌اند که نمونه آن را در حضور‬ ‫نمایندگان این دستگاه‌ها و نهادها در همین جلسه‬ ‫شاهد هستیم که به نوعی همه پای کار هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر صم��ت مطرح کرد‪ :‬ب��ه این موض��وع باور‬ ‫قلبی دارم که اگر تولید را در کش��ور جدی بگیریم‬ ‫مشکالت دیگر را راحت‌تر می‌توان حل کرد و البته‬ ‫که فارغ از هرگونه برنامه یا پیشنهاد‪ ،‬باید ابتدا باور‬ ‫و اعتق��اد الزم جهت تحقق اه��داف رونق تولید در‬ ‫میان مس��ئوالن تصمیم‌گیرنده ب��رای حوزه تولید‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬امروز هرکس��ی مس��ئولیتی در حوزه‬ ‫صنعت بر عهده می‌گیرد باید شبانه‌روز خود را وقف‬ ‫خدمت کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه بازدید از واحد ف��والد در تربیت‬ ‫حیدری��ه گف��ت‪ :‬اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬خودکفایی‪،‬‬ ‫اش��تغال‌زایی‪ ،‬خدمت ب��ه مردم‪ ،‬مقابل��ه با تهاجم‬ ‫اقتص��ادی را در این واحد و در یکجا می‌توانس��تیم‬ ‫مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به مفهوم ساخت داخل به‌عنوان‬ ‫مح��ور اصلی برنامه‌ه��ا در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬امس��ال ساخت داخل‪ ،‬توسعه بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬توس��عه‬ ‫فناوری را اولویت خود قرار دادیم‬ ‫واردات نمونه‌های مشابه خارجی به کشور می‌شوند‬ ‫به جد و با بهره‌گیری از همه ابزارهای ممکن مورد‬ ‫حمایت قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات ‪ ۱۴۴۸‬قلم کاال به کشور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته ممنوعیت واردات ه��زار و ‪ ۳۳۹‬قلم انواع‬ ‫کاال به کش��ور از ط��رف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و در ثبت س��فارش‌ها اعمال ش��ده بود که‬ ‫امس��ال تاکنون و بنابر گزارش‌های دریافتی مبنی‬ ‫بر تولید نمونه مشابه داخلی‪ ،‬برای ‪ ۱۴۸‬قلم کاالی‬ ‫دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخان�ه ف�والد تربت‌حیدریه‪ ،‬زمینه‌س�از‬ ‫تولید مشاغل و دانش‌های جدید در منطقه‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از س��خنانش اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه احداث واحد صنعت��ی تولید فوالد در‬ ‫تربت‌حیدری��ه با ظرفیت تولی��د بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬این واحد عالوه بر ایجاد اش��تغال مستقیم‪ ،‬در‬ ‫بس��یاری از زمینه‌های مرتبط مشاغل و دانش‌های‬ ‫جدیدی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند به توسعه‬ ‫اقتصادی منطقه کمک شایان توجهی کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضروری اس��ت ت��دارکات این واحد از‬ ‫همین شهرهای اطراف و خود استان انجام گیرد و‬ ‫همچنین اولویت جذب نیرو هم طبق سیاست‌های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید از خود مردم‬ ‫منطقه باشد‪.‬‬ ‫رحمان��ی حج��م س��رمایه‌گذاری انجام‌گرفته در‬ ‫فوالد تربت‌حیدریه را بالغ‌بر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬در ص��ورت تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولی��د فوالد در ای��ن منطق��ه‪ ،‬در آینده‬ ‫شاهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هم خواهیم بود‬ ‫که امکان اش��تغال بیش از ‪ ۱۰‬ه��زار نفر را به‌طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان فرماندهان جنگ اقتصادی‬ ‫هستند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬ماه‬ ‫اس��ت که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه‌ای به کشور‬ ‫ما تحمیل ش��ده که معاش و امنیت مردم را نشانه‬ ‫رفته است؛ در این ش��رایط همه تولیدکنندگان ما‬ ‫فرماندهان این جنگ اقتصادی به شمار می‌آیند که‬ ‫با تمام وجود در حال ایستادگی و مقاومت هستند‪.‬‬ ‫باید به همه آنها دس��ت‌مریزاد گفت و از آنها تقدیر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ص�ادرات بر اس�اس رعای�ت مازاد‬ ‫تولید‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ص��ادرات هر کاالیی‬ ‫به‌خص��وص کاالهای ضروری کش��ور مش��روط بر‬ ‫رعای��ت مازاد تولید و در صورت تامین نیاز داخلی‪،‬‬ ‫آزاد است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬هم‌اکن��ون در بخش فوالد‪۲.۵ ،‬‬ ‫برابر نیاز داخلی تولید انجام می‌ش��ود و الزم است‬ ‫همه ظرفیت‌های صادراتی در این بخش فعال شود‬ ‫و همچنین در صنایعی مثل س��یمان‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫کاش��ی و سرامیک‪ ،‬لوازم‌خانگی و‪ ...‬هم این شرایط‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم راه‌ان�دازی ش�هرک‌های صنعت�ی‬ ‫تخصصی‬ ‫وزیر صمت اظهار کرد‪ :‬برای هم‌افزایی تولیدات و‬ ‫بهینه‌سازی بازار محصوالت تولیدی‪ ،‬باید به سمت‬ ‫احداث ش��هرک‌های صنعتی تخصصی در س��طح‬ ‫کش��ور حرکت کنیم و با توجه به تغییرات موجود‬ ‫در صنای��ع مختلف در س��ال‌های آتی‪ ،‬این موضوع‬ ‫دارای اهمیت بیشتری در آینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مناط��ق کم برخ��وردار و محروم‬ ‫در واگ��ذاری زمین‌ها و زیرس��اخت‌های الزم برای‬ ‫شهرک‌های صنعتی‪ ،‬بیش��ترین مساعدت در حق‬ ‫سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احیای بازار سوغات مشهد‬ ‫رحمانی با اش��اره به نف��وذ کاالهای غیرایرانی به‬ ‫بازارهای سوغات شهر زیارتی مشهد گفت‪ :‬مشخصاً‬ ‫تیمی را برای ساماندهی این موضوع تعیین کردیم‬ ‫که قدم‌های خوبی هم برداش��ته شده و حتما برای‬ ‫حصول نتیجه‪ ،‬پیگیری‌های جدی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری نمایش�گاه فرصت‌های س�اخت‬ ‫داخل‬ ‫رحمانی با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه ساخت‬ ‫داخ��ل در تیرم��اه گف��ت‪ :‬برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های س��اخت داخ��ل در راس��تای منویات‬ ‫رهبری و با دعوت از هم��ه گروه‌های موثر در رفع‬ ‫نیازمندی‌های صنعتی کش��ور از ‪ ۲۷‬تیرماه برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه‬ ‫بیان کرد‪ :‬شرکت‌هایی را که نیازمندی‌های صنعتی‬ ‫و معدنی کش��ور را بومی‌س��ازی می‌کنن��د و مانع‬ ‫‪19‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫مهم‌ترین رویداد توانمندی‌های صنعتی و معدنی کلید خورد‬ ‫دولتی‌ها و خصوصی‌ها‬ ‫پای کار بومی‌سازی واقعی‬ ‫نخس�تین نمایشگاه «فرصت‌های س�اخت داخل و رونق تولید» با مشارکت ‪ ۰۱۲‬شرکت‪ ،‬امروز با حضور‬ ‫وزی�ران صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و عل�وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در محل دائمی نمایش�گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران افتتاح ش�د‪ .‬این نمایش�گاه که از ‪ ۷۲‬تیر به مدت چهار روز تا ‪ ۰۳‬تیر پذیرای عالقه‌مندان است با‬ ‫هدف ارائه نیازمندی‌های صنایع این کش�ور در گروه‌های هدف که در حال حاضر از طریق واردات تأمین‬ ‫می‌شده‪ ،‬داخلی سازی و رونق تولید برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه به‌جای نمایش دستاوردها‬ ‫‪ ۲۱۰‬ش��رکت بزرگ و فرادس��تی در حوزه‌های‬ ‫خ��ودرو و قطع��ات‪ ،‬لوازم‌خانگ��ی‪ ،‬صنایع معدنی‬ ‫فلزی و غیرفلزی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنایع دریایی و نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی در فضای��ی نزدیک به ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫مترمرب��ع‪ ،‬کمبودها و نیازهایش��ان را به نمایش‬ ‫گذاشته و از صنعتگران‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬کارگاه‌های‬ ‫کوچک و اس��تارت‌آپ‌ها دع��وت کرده‌اند تا برای‬ ‫رفع این نیازها پیشگام شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه فرصت�ی کم‌نظی�ر ب�رای‬ ‫کارآفرینان داخلی‬ ‫مج��ری این نمایش��گاه س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ای��ران (ایدرو) اس��ت و عالوه بر‬ ‫آن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری‪ ،‬معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مرک��ز همکاری‌های تحول و‬ ‫پیش��رفت ریاس��ت جمهوری و صندوق نوآوری و‬ ‫ش��کوفایی و صندوق‌های حمایتی جزء همکاران‬ ‫برگزاری این نمایشگاه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزی�ر صمت‪ :‬ب�رای ش�کوفایی صنعت به‬ ‫صادرات و فناوری نیاز داریم‬ ‫‪20‬‬ ‫وزیر صمت در افتتاحیه نمایشگاه ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید گفت‪ :‬برای ش��کوفایی صنعت به دو‬ ‫مورد فناوری و صادرات نیاز داریم که آن را جدی‬ ‫گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صمت گفت‪ :‬خوشحالیم که‬ ‫ام��روز توانس��تیم کار بزرگ را آغ��از کنیم‪ .‬هدف‬ ‫برگزاری نمایشگاه نیس��ت بلکه آغاز یک حرکت‬ ‫برای شکوفایی‬ ‫صنعت به دو مورد‬ ‫فناوری و صادرات نیاز‬ ‫داریم که آن را جدی‬ ‫گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫خوشحالیم که امروز‬ ‫توانستیم کار بزرگ را‬ ‫آغاز کنیم‬ ‫اس��ت‪ .‬حرکت‌هایی را ب��ا یک ت��وان جدید آغاز‬ ‫کردی��م و ش��تاب دادیم‪ .‬همه در ای��ن کار بزرگ‬ ‫سهیم خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ما باید ب��اور کنیم که می‌توانیم‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای خوب��ی داری��م‪ .‬ب��ازار و موقعیت‬ ‫جغرافیایی و منابع انس��انی و طبیعی قابل‌توجهی‬ ‫داریم‪ .‬نم��ود اقتصاد مقاومتی در همین صنعت و‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬تولی��د اگر افزایش پیدا‬ ‫کند و رونق بگیرد بر تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های‬ ‫مختلف تاثیر می‌گذارد و باعث شکوفایی می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی اظهار کرد‪ :‬امسال روح و انگیزه جدی را‬ ‫احس��اس می‌کنم اما موردتهاجم نیز قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫م��ردم احس��اس کنند ک��ه در جبه��ه اقتصادی‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫هستیم‪ .‬ما محورها و برنامه‌های مختلفی داریم اما‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید اهمیت ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫با همین نهضت س��اخت داخ��ل‪ ،‬صنعت ما در‬ ‫حالت طبیعی فعال خواهد شد‪ .‬شکوفایی صنعت‬ ‫به فناوری و صادرات نیاز دارد و ما این بحث‌ها را‬ ‫جدی گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬در س��ه ماه اول سال ‪ ۹۸‬آمار‬ ‫بی��کاری ‪ ۱.۴‬درص��د کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫استفاده از موارد ذکرشده واحدهای صنعتی فعال‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫هر ج��ا قطعه‌ای که وارد می‌ش��ود باید پیمان‬ ‫ببندیم و انتظار دارم کل خانواده صنعت مس��ئله‬ ‫تولی��د داخل را جدی بگیرند‪ .‬یک��ی از انتظاراتی‬ ‫که از نمایش��گاه‌ها دارم این است که افکار تغییر‬ ‫پیدا کند‪ .‬نمایشگاهی که امروز تشکیل شده باید‬ ‫در واحدهای بزرگ‪ ،‬تداوم داشته باشد‪ .‬در زمینه‬ ‫خودرو و فوالد تا آخرین روزی که یک قطعه برای‬ ‫داخلی‌سازی مانده نباید نمایشگاه‌ها را جمع‌آوری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی گفت‪ :‬هر واحدی ک��ه بتواند قطعه یا‬ ‫تجهیزاتی را بومی‌س��ازی کند ی��ک کار جهادی‬ ‫بزرگ انجام داده است‪.‬‬ ‫وزیر صم��ت تصریح کرد‪ :‬مطمئن هس��تم این‬ ‫نمایش��گاه فرصت داخلی‌س��ازی صدها یا هزاران‬ ‫در سه ماه اول‬ ‫سال ‪ ۹۸‬آمار بیکاری‬ ‫‪ ۱.۴‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪ .‬هر‬ ‫واحدی که بتواند‬ ‫قطعه یا تجهیزاتی را‬ ‫بومی‌سازی کند یک‬ ‫کار جهادی بزرگ‬ ‫انجام داده است‬ ‫قطعه و تجهیزات وارداتی را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به واردات بالغ‌بر ‪ 10‬میلیارد دالری‬ ‫در بخش صنعت و معدن طی سال گذشته گفت‪:‬‬ ‫هر یک از صنایع بزرگ سهمشان در واردات اقالم‬ ‫موردنیازشان تعیین شده و مکلف شد این اقالم را‬ ‫داخلی سازی کنند‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬اگر اقالم مورداش��اره‪ ،‬طی‬ ‫امسال و سال آینده بومی‌سازی شوند نه‌تنها مانع‬ ‫خروج ارز از کش��ور به میزان مورداشاره خواهیم‬ ‫شد بلکه در این بخش‌ها صادرکننده هم خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر صمت بیان کرد‪ :‬همه قطعات معرفی‌ش��ده‬ ‫در نمایش��گاه فرصت‌های س��اخت داخل‪ ،‬قابلیت‬ ‫بومی‌سازی‌شان در کشور مهیاست و شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان و توانمند ما می‌توانن��د این اقالم را‬ ‫داخلی‌سازی کنند‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از خروجی‌های‬ ‫مهم نهضت س��اخت داخل برقراری ارتباط خوب‬ ‫میان دانش��گاه و صنعت اس��ت که پیرو تاکیدات‬ ‫مق��ام معظم رهبری این مهم ب��ا جدیت از طرف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در قال��ب ارائ��ه تس��هیالت وی��ژه‪،‬‬ ‫حمایت‌ه��ای تجاری و تعرف��ه‌ای و ‪ ...‬از تولیدات‬ ‫ش��رکت‌های طرف قرارداد نمایشگاه فرصت‌های‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اش��اره کرد‪ :‬عموماً نمایش��گاه‌ها‬ ‫همیشه عرضه‌محور هستند و نمایشگاه ذکر‌شده‬ ‫ام��روز جزو معدود مواردی اس��ت که تقاضا‌محور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما مرکزی ایجاد کردیم که در آن به بحث‌های‬ ‫مرتبط با ساخت داخل کاال پرداخته می‌شود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت بخش��ی از واردات به کشور کاهش‬ ‫یافته که مربوط به س��اخت داخل است‪ .‬این نکته‬ ‫را نیز باید گفت که حل مشکل خودروهای کف‬ ‫‪21‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫پارکین��گ نیز قاب��ل انجام اس��ت و باید به این‬ ‫قضیه اولویت دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ :‬در تالش‬ ‫برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستیم‬ ‫منصور غالمی وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫گفت‪ :‬ما در تالش هستیم ارتباط بین دانشگاه‌ها‬ ‫و صنعت را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫م��ا درحال‌حاض��ر بیش از ‪ ۵‬هزار ق��رارداد بین‬ ‫مراک��ز علم��ی و صنایع کش��ور داری��م‪ .‬رقم این‬ ‫قراردادها چیزی حدود ‪ ۹۵۲‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫در زمین��ه فناوری با به‌کارگی��ری آن و انتقال به‬ ‫صنعت فرصت‌های ش��غلی زی��ادی ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بای��د همه حوزه‌های تولید را در‬ ‫تامین نیازهای داخل و حضور در بازارهای جهانی‬ ‫سروس��امان دهیم و در این راس��تا بخش علوم و‬ ‫تحقیقات و فن��اوری با افتخار در خدمت صنعت‪،‬‬ ‫تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وزی��ر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬س��رمایه‬ ‫بزرگی به نام معدن در کشور داریم که باید از این‬ ‫ظرفیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مراکز علمی در‬ ‫مراکز استان‌ها و‬ ‫بیشتر شهرهای کشور‬ ‫و بیش از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫کارگاه و آزمایشگاه‬ ‫آمادگی دارند در‬ ‫تمامی حوزه‌های‬ ‫تحقیقاتی به تولید و‬ ‫صنعت کمک کنند‬ ‫غالم��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ای��ن محدودیت‌ه��ای‬ ‫ایجادشده برای کش��ورمان در واقع فرصتی است‬ ‫که باید از آن استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در این ش��رایط خاصی‬ ‫که بر کش��ور حاکم شده باید س��عی کنیم نقاط‬ ‫ضعفمان را بشناسیم‪ ،‬هماهنگی‌های مشترک در‬ ‫این زمینه الزم است‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری بیان کرد‪ :‬قریب‬ ‫به ‪ ۴‬میلیون دانشجو داریم که باید به سمت رفع‬ ‫دقیق نیازمندی‌های کشور سوق داده شوند‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬مراکز علمی در مراکز اس��تان‌ها و‬ ‫بیش��تر شهرهای کشور و بیش از ‪ ۱۳‬هزار کارگاه‬ ‫و آزمایش��گاه آمادگی دارند در تمامی حوزه‌های‬ ‫تحقیقاتی به تولید و صنعت کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ ۶ :‬هزار واحد فناور در پارک‌های‬ ‫علم و فناوری مس��تقر هس��تند که اکث��ر آنها بر‬ ‫اس��اس ش��ناخت و رفع نیازهای تولید و صنعت‬ ‫شکل گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وزیر عل��وم‪ ،‬تحقیقات و فن��اوری تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار قرارداد بین مراکز علمی و صنایع‬ ‫کشور با ‪ ۹۵۲‬میلیارد تومان در حال اجرا داریم‪.‬‬ ‫غالم��ی ادامه داد‪ :‬با انتقال فناوری‌های نوین به‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬مشاغلی جدید به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید تجهیزات پزش��کی‪ ،‬ربات‌های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬پلتف��رم خ��ودرو و ‪ ...‬در راس��تای‬ ‫همکاری‌ه��ای صنعت و فن��اوری و تحقیقات در‬ ‫دستور کار هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئول اضافه کرد‪ :‬در دو س��ال گذش��ته‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫تالش دانش��گاه‌ها در راس��تای آشنایی دانشجوها‬ ‫ب��ا نیازه��ای جامعه و توانمندس��ازی آنه��ا بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬طرح افزایش مهارت دانشجویان منطبق با‬ ‫نیازهای جامعه را داریم اجرا می‌کنیم‪.‬‬ ‫غالمی گفت‪ :‬فرصت‌های مطالعاتی جدید برای‬ ‫دانشجویان دکترا در راستای همکاری‌های وزارت‬ ‫علوم و وزارت صمت در دست اجرا است و تشویق‬ ‫اعضای هیئت‌علمی در این راستا انجام می‌شود‪.‬‬ ‫غالم��ی گفت‪ :‬ت�لاش داریم ارتباط دانش��گاه و‬ ‫صنعت را توس��عه دهیم‪ .‬در هر بخشی از صنعت‬ ‫حضور جوانان می‌تواند بس��یار تاثیر‌گذار باشد‪ .‬هر‬ ‫اس��تادی اگر در بخش��ی از صنعت ارتباط نزدیک‬ ‫ایجاد کند دانشجویان نیز می‌تواند به همان سمت‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اش��اره ک��رد‪ :‬تش��ویق اعض��ای‬ ‫هیئت‌علمی ازجمل��ه آیین‌نامه‌های در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬پایش س��امانه قراردادهای ارتباط صنعت‬ ‫و دانش��گاه‌ها را به‌عن��وان ی��ک کار مهم پیگیری‬ ‫می‌کنیم‪ .‬راهکارها و پیشنهادهایی در حوزه رونق‬ ‫تولید داشتیم که از آن جمله می‌‌توان به نمایشگاه‬ ‫عرضه فناوری اشاره کرد‪.‬‬ ‫فرصت‌های‬ ‫مطالعاتی جدید برای‬ ‫دانشجویان دکترا در‬ ‫راستای همکاری‌های‬ ‫وزارت علوم و وزارت‬ ‫صمت در دست اجرا‬ ‫است و تشویق اعضای‬ ‫هیئت‌علمی در این‬ ‫راستا انجام می‌شود‬ ‫تحت عنوان بح��ث عرضه فناوری‌ها برای تولید و‬ ‫س��اخت داخل عرضه کردیم و موفقیت خوبی نیز‬ ‫داشته اس��ت‌‪ .‬مش��ارکت جدی مراکز فناوری در‬ ‫ساخت داخل محصوالت را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹رئی�س هیئ�ت عامل ای�درو‪ ۲ :‬ه�زار نیاز‬ ‫صنعتی جمع‌سپاری می‌شود‬ ‫محمدباق��ر عالی‪ ،‬رئیس هیئ��ت عامل ایدرو در‬ ‫آغاز به کار نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل و‬ ‫رون��ق تولید گفت‪ :‬در این نمایش��گاه ‪ ۲۰۰۰‬نیاز‬ ‫بخش صنعت و معدن جمع‌سپاری می‌شود‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی در مراس��م افتتاحیه نخس��تین‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫ب��ا اعالم این مطلب افزود‪ :‬این نمایش��گاه یکی از‬ ‫مهم‌ترین نوآوری‌های صنعتی و علمی کش��ور در‬ ‫نیم‌قرن اخیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نیازمندی‌های صنایع کشور در‬ ‫گروه‌های هدف که درحال‌حاضر از طریق واردات‬ ‫تامین می‌ش��ود گف��ت‪ :‬گزارش اقدام��ات و اعالم‬ ‫نیازها بعد از نمایشگاه در کمیسیون‌های تخصصی‬ ‫به صورت فشرده بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیئت عامل ای��درو تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫نمایش��گاه ‪ ۲۰۰۰‬نیاز بخش صنعت جمع‌سپاری‬ ‫می‌ش��ود‪.‬عالی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫نیازمح��ور بدون اغراق نخس��تین نمایش��گاه در‬ ‫صنعت کشور‪ ،‬در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫اس��ت‪.‬وی با اش��اره به سالگرد ‪ ۵۳‬س��الگی ایدرو‬ ‫خاطرنشان کرد این نمایشگاه ساالنه به ارائه نیازها‬ ‫ملی و استانی کشور می‌پردازد‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫‪24‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫برنامه‌های توسعه ساخت داخل اعالم شد‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صمت برنامه‌های توس��عه‬ ‫ساخت داخل در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در‬ ‫‪ 5‬محور تشریح کرد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی با اشاره به برنامه توسعه ساخت داخل‬ ‫در سال ‪ 98‬گفت‪ :‬برنامه‌ریزی و اجرای زیرساخت‌های‬ ‫موردنیاز اجرای قانون جدید‪ ،‬حداکثر استفاده از توان‬ ‫تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی؛‬ ‫محور نخست توسعه ساخت داخل است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬داخلی سازی کاالهای خارجی پرمصرف‬ ‫و با ارزش‌افزوده باال‪ ،‬مدیریت واردات کاالهای خارجی‪،‬‬ ‫پیگیری بهبود کیفیت کاالهای داخلی‪ ،‬ترویج مصرف‬ ‫کاالها و خدمات داخلی‪ ،‬از دیگر محورهای توس��عه و‬ ‫تعمیق ساخت داخل است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اج��رای محور برنامه‌ری��زی و اجرای‬ ‫زیرس��اخت‌های موردنی��از اجرای قان��ون جدید برای‬ ‫حداکث��ر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور‬ ‫و حمای��ت از کاالی ایران��ی گف��ت‪ :‬بن��ا ب��ه تکلیف‬ ‫قان��ون مبن��ی بر ملزم ش��دن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��رای طراحی س��امانه‌ای به‌منظ��ور ثبت‬ ‫فهرس��ت توانمندی‌های تولیدی و خدماتی کش��ور و‬ ‫نیازمندی‌ه��ای خارجی دس��تگاه‌ها س��امانه ‪www.‬‬ ‫‪ tavaniran.ir‬به‌زودی رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درج اطالعات تولیدات داخلی در سامانه‬ ‫او توضیح داد‪ :‬هماهنگی و برقراری سازوکار بررسی‬ ‫اعتراض تشکل‌های تخصصی به تعیین استانداردهای‬ ‫غیرمتعارف توس��ط دس��تگاه‌های اجرای��ی از طریق‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد و تش��کیل دبیرخانه هیئت‬ ‫نظارت بر اجرای قانون ازجمله برنامه‌های زیرساختی‬ ‫این قانون است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع درباره برنامه‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت درم��ورد داخلی س��ازی کاالهای‬ ‫خارج��ی پرمصرف و با ارزبری باال گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫براس��اس قانون حداکثری تعیین کاالهای مش��مول‪،‬‬ ‫بررس��ی امکان‌پذیری تولید و هماهنگی جهت تولید‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن گفت‪ :‬ت�لاش ویژه در جهت توس��عه‬ ‫ش��رکت‌های خدمات مهندسی و شرکت‌های طراحی‬ ‫و ساخت به‌منظور توسعه فناوری و انتقال دانش فنی‬ ‫و س��اماندهی فهرس��ت تامین کنندگان (‪Vendor‬‬ ‫‪ )List‬دس��تگاه‌ها جهت مشارکت حداکثری در تولید‬ ‫داخلی از دیگر اقدامات است‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای ط�رح جایگزینی کااله�ای مصرفی‬ ‫بادوام فرسوده‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن از افزای��ش تولی��د داخلی در‬ ‫پروژه‌های خ��اص مانند تعمیق خودروه��ای پرتیراژ‪،‬‬ ‫واگن‌های مس��افری‪ ،‬ش��ناورهای متوس��ط ب��ه باال و‬ ‫همچنی��ن تکمی��ل پروژه‌های تولیدی ک��ه محصول‬ ‫مشابه آنها در حال حاضر به کشور وارد می‌شوند را از‬ ‫جمله برنامه‌های داخلی‌سازی معرفی کرد‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬پیگی��ری اجرای طرح جایگزین‬ ‫کردن کاالهای مصرفی بادوام فرس��وده با محصوالت‬ ‫جدید با اعمال روش‌های تشویقی و انگیزاننده از دیگر‬ ‫برنامه‌های داخلی س��ازی کاالهای خارجی پرمصرف‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت واردات کاالها‬ ‫مقیمی مدیریت واردات را از دیگر محورهای برنامه‬ ‫ساخت داخل عنوان کرد و گفت‪ :‬در این راستا اجرای‬ ‫قانون حداکثر در خریدهای دولتی در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت (س��تادیران) و همچنین اجرای‬ ‫ساخت داخل کاالها و خدمات در پروژه‌های دولتی و‬ ‫پیگیری اعمال آن در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری تفصیلی مقررات صادرات و واردات‬ ‫او به اعمال ممنوعیت واردات کاالهایی که به میزان‬ ‫کاف��ی و ب��ا کیفیت مناس��ب در داخل کش��ور تولید‬ ‫می‌ش��ود اشاره کرد و گفت‪ :‬بازنگری تفصیلی مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات و تعرفه گمرک��ی کاالها در جهت‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی از دیگر برنامه‌های س��اخت‬ ‫داخل در مدیریت واردات است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع در خصوص محور بهبود کیفیت‬ ‫کاالهای داخلی گفت‪ :‬در این خصوص نظارت دقیقی‬ ‫بر انجام آیین‌نامه‌های رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫(عموم��ی و خ��ودرو)‪ ،‬و همچنی��ن تعریف س��ازوکار‬ ‫صالحی��ت س��نجی فن��اوری تولی��د کاال و خدمات‬ ‫(ازجمله دانش فنی) و اعمال آن هستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر می‌خواهی��م ان��واع‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی را رتبه‌بندی کنیم و به این منظور‬ ‫و ضمن رعای��ت اولویت‌ها؛در حال تدوین ش��یوه‌نامه‬ ‫اولویت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن از تصویب و ارائه مش��وق‌های‬ ‫الزم جهت ایجاد و توس��عه مراکز‪ R&D‬در واحدهای‬ ‫صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای برنامه‌های آموزش�ی ترویج مصرف‬ ‫کاال‬ ‫مقیم��ی ترویج مصرف کاالها و خدمات داخلی را از‬ ‫محوری‌ترین برنامه‌های س��اخت داخل قلمداد کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه تهیه و اجرای برنامه‌های تبلیغی‬ ‫و ترویج��ی‪ ،‬تروی��ج مصرف کااله��ای ایرانی از طریق‬ ‫عرضه‌کنندگان‪ ،‬توس��عه هدفمن��د تخفیف‌های موثر‬ ‫برای تبلیغ کاالهای داخلی در رس��انه‌ها‪ ،‬در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫او فعال‌س��ازی کمیس��یون س��اماندهی تبلیغ��ات‬ ‫کااله��ای داخلی‪ ،‬تهیه و اجرای برنامه‌های آموزش��ی‬ ‫تروی��ج مص��رف کاال و خدم��ات ایران��ی در مدارس‪،‬‬ ‫دانشگاه‌ها و مس��اجد را از دیگر برنامه‌های این محور‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬توجیه ش��رکت‌های پیمان��کاری عمومی‬ ‫(‪ )EPC‬و ش��رکت‌های مش��اور جه��ت حمای��ت از‬ ‫تولیدات داخلی از جمله برنامه‌های ترویجی و تبلیغی‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫‪25‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫در گفتگوی با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم مطرح شد‪:‬‬ ‫مزایا و ظرفیت‌های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی جهرم‬ ‫ش��رکت مدیریت منطق��ه ویژه اقتص��ادی جهرم‬ ‫به‌منظور پش��تیبانی از فعالیت‌های اقتصاد‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط تجاری‪ ،‬تح��رک در اقتصاد منطقه‌ای‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال مولد و جلب و تش��ویق س��رمایه‌گذاری و‬ ‫توس��عه صنعت کشور تشکیل ش��د‪ .‬اهميت منطقه‬ ‫ويژه اقتصادي جهرم ما را بر آن داشت تا مصاحبه‌اي‬ ‫ب��ا مهندس فخ��رو‪ ،‬مدیرعامل اي��ن منطقه ترتيب‬ ‫دهيم‪:‬‬ ‫‹ ‹لطف� ًا خ�ود را معرفی کنی�د و خالصه‌ای از‬ ‫سوابق اجرايي خود را ارائه نمایید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پيام فخرو هستم‪ ،‬ليسانس عمران و فوق‌لیسانس‬ ‫مديريت پروژه‪ .‬سوابق کاري من به ترتيب عبارت‌اند‬ ‫از‪:‬‬ ‫حدود ‪ 6‬سال رئيس سايت‌هاي ‪ 4 ،3‬و ‪ 5‬منطقه‬‫ويژه اقتصادي پتروش��يمي ماهشهر از ابتداي شروع‬ ‫عمليات اجرايي تا دوران بهره‌برداري‬ ‫حدود س��ه س��ال معاون عمراني و امور زيربنايي‬‫منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر)‬ ‫حدود س��ه س��ال فعالیت در ش��رکت آ اس پ‪،‬‬‫وابس��ته به بانک صادرات به‌عن��وان مدير پروژه‌هاي‬ ‫استان فارس مشغول به کار بودم‪ .‬ازجمله پروژه‌هاي‬ ‫شاخص آن زمان می‌توان س��اخت مجتمع تجاري‪،‬‬ ‫اداري و تفريحي س��عدي واقع در خيابان عفيف‌آباد‬ ‫شيراز را نام برد‪.‬‬ ‫ح��دود س��ه س��ال مديرعام��ل و نایب‌رئی��س‬‫هیئت‌مدی��ره هلدين��گ س��اختماني وزارت دفاع و‬ ‫پش��تيباني نيروهاي مس��لح (ش��رکت سمت‌وسوی‬ ‫توس��عه ايراني��ان) در کش��ور ب��ودم‪ .‬پ��روژه عظيم‬ ‫بين‌الحرمين جنب آس��تان مق��دس حضرت احمد‬ ‫بن موسي الکاظم ش��اه‌چراغ (ع) ازجمله پروژه‌هاي‬ ‫ساخته‌ش��ده در اس��تان ف��ارس‪ ،‬در زم��ان تصدي‬ ‫اینجانب احداث و تکميل شد‪.‬‬ ‫دو سال نيز در شرکت معظم صنايع آذراب اراک‬‫(يک��ي از بزرگترين کارخانجات س��ازنده تجهيزات‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬سيمان و نيروگاه) در سمت‬ ‫مدير پروژه پتروش��يمي سيراف مشغول به کار بودم‬ ‫و اخي��را نيز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره مش��غول به‬ ‫کار بودم‪.‬‬ ‫ در حال حاضر هم حدود ‪ 2‬س��ال اس��ت که در‬‫س��مت مديرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت‬ ‫مديري��ت منطق��ه وي��ژه اقتصادي جه��رم در حال‬ ‫انجام‌وظیفه هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹منطقه ويژه اقتصادي در مقایسه با شهرکهاي‬ ‫صنعت�ي چ�ه مزایایی دارد و ش�رايط واگذاري‬ ‫زمين به سرمايه‌گذاران چگونه است؟‬ ‫در وهله اول بايد بگويم که منطقه ويژه اقتصادي به‬ ‫محدودهاي خارج از س��رزمين اصلي اطالق می‌شود‬ ‫ک��ه در آن ورود کاال‪ ،‬مواد اولي��ه و تجهيزات بدون‬ ‫تش��ريفات گمرکي انجام مي‌شود‪ .‬ازجمله مهم‌ترین‬ ‫مزاياي مناطق ويژه مي‌توان به موارد زير اشاره کرد‪:‬‬ ‫ انبارداري و نگهداري مواد واردش��ده‪ ،‬محدوديت‬‫زماني نداشته و مشمول کاالي متروکه نمي‌شود‪.‬‬ ‫ کاه��ش تعرف��ه ورودي م��واد اولي��ه مع��ادل‬‫ارزش‌افزوده ايجادش��ده در منطقه وي��ژه اقتصادي‬ ‫براي ورود به سرزمين اصلي‪.‬‬ ‫ معافي��ت از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده بين‬‫ش��رکت‌هاي داخل مناطق ويژه و ساير مناطق آزاد‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫ ‪ 13‬س��ال معافي��ت ماليات بر درآم��د به دليل‬‫استقرار منطقه ويژه اقتصادي جهرم در منطقه کمتر‬ ‫توس��عه‌يافته (محروم) از زمان ش��روع بهره‌برداري‬ ‫واحد صنعتي‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که س��اير مناطق‬ ‫ويژه و شهرک‌هاي صنعتي حداکثر ‪ 7‬سال معافيت‬ ‫ماليات بر درآمد دارند‪.‬‬ ‫ ورود ماشين‌آالت خطوط توليدي خارجي معاف‬‫از پرداخ��ت هرگونه حق��وق گمرک��ي و ماليات بر‬ ‫ارزش‌افزوده انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ ام��کان ورود کاال به‌صورت عمده و ترخيص آن‬‫به‌ص��ورت چند محموله و پرداخ��ت حقوق گمرکي‬ ‫براي ورود به سرزمين اصلي امکان‌پذیر است (امکان‬ ‫صدور قبض انبار تفکيکي)‪.‬‬ ‫ امکان ظهرنويسي قبوض انبار کاالهاي وارده نيز‬‫وجود دارد (امکان واگذاري و صلح به ديگران)‪.‬‬ ‫ معافي��ت پيمانکاران و بازرگانان فعال در منطقه‬‫ويژه اقتصادي از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده‪.‬‬ ‫ دارا بودن قانون کار خاص مناطق ويژه که بسيار‬‫سهلتر از قانون کار سرزمين اصلي است‪.‬‬ ‫‹ ‹لطف ًا محاس�ني ک�ه منطق�ه وي�ژه اقتصادي‬ ‫جه�رم نس�بت به س�اير مناط�ق وي�ژه اقتصادي‬ ‫اس�تان فارس همچون ش�يراز‪ ،‬المرد و کازرون‬ ‫دارد را تشريح فرماييد‬ ‫در پاس��خ این س��وال می‌توان به این موارد اشاره‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫نزديکي به بندر شهيد رجايي و منطقه ويژه آن‬‫برخورداري از ‪ 13‬سال معافيت ماليات بر درآمد‬‫(‪ 6‬سال بيشتر از ساير مناطق)‬ ‫ارزان‌ت��ر بودن قيم��ت واگذاري زمي��ن و تعرفه‬‫خدمات مربوطه‬ ‫داشتن تفاهم‌نامه همکاري با بندر شهيد رجايي‬‫به‌زودي امکان دسترس��ي به راهآهن سراس��ري‬‫عملياتي ميشود‬ ‫ امکان واگ��ذاري بدون محدوديت آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬‫و ديتا‬ ‫‹ ‹آيا امکانات و زيرساخت‌هاي اوليه در منطقه‬ ‫وي�ژه اقتص�ادي جه�رم مانن�د آب‪ ،‬ب�رق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫مخابرات و فاضالب راهاندازي ش�ده اس�ت؟ يا‬ ‫اگر در حال اجراس�ت ميزان درصد پيش�رفت‬ ‫فيزيکي آن را بيان فرماييد‪.‬‬ ‫حصار پيراموني خاتم��ه يافته و گمرک جمهوري‬ ‫اسالمي در حال استقرار است‪ .‬در حال حاضر مراحل‬ ‫پاياني عمليات اجرايي زيرس��اختهاي اصلي منطقه‬ ‫ازجمله خیابان‌کش��ی‌ها و تاسيسات زيربنايي (آب‪،‬‬ ‫ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضالب‪ ،‬تلف��ن و اينترنت) در حال اجرا‬ ‫است و به همين دليل دبيرخانه شورای عالی مناطق‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫آزاد و ويژه اقتصادي پس از بررس��ي‌هاي الزم اولين‬ ‫پروانه بهره‌برداري را براي اين منطقه صادر کرده که‬ ‫نشانگر تکميل تمامي زيرساخت‌هاي منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹آيا براي سرمايه‌گذاري در این منطقه ويژه‬ ‫با سرمایه‌گذاری به توافق نهايي رسيده‌ايد؟‬ ‫در ح��ال حاضر ق��رارداد يک قطع��ه زمين براي‬ ‫س��اخت س��ردخانه ‪ ۲‬هزار تني نهايي ش��ده است‪.‬‬ ‫يک زمي��ن ديگر براي س��رمايه‌گذاري در خصوص‬ ‫س��اخت تجهيزات پزش��کي در حال عق��د قرارداد‬ ‫هست‪ .‬تفاهم‌نامه يک قطعه زمين در زمينه فرآوري‬ ‫خش��کبار ازجمله پسته‪ ،‬بسته‌شده است‪ .‬يک قطعه‬ ‫زمين در خصوص س��اخت شيش��ه‌هاي رفلکس در‬ ‫ش��ب‪ ،‬تفاهم‌نامه تهيه ش��ده اس��ت‪ .‬با يک شرکت‬ ‫بلغاري جهت احداث نيروگاه خورشيدي در زمينی‬ ‫به وس��عت ‪ 12‬هکتار تفاهم‌نامه بسته شده است که‬ ‫به دليل شرايط موجود هنوز عملياتي نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-‬آيا از مقدار حمايت مس�ئولین شهرس�تان‬ ‫جه�رم و اس�تان فارس از اين پ�روژه اقتصادي‬ ‫رضايت داريد؟‬ ‫ب��ا توجه به آگاهي تمامي مس��ئولين از اهميت و‬ ‫اثربخش��ي منطقه ويژه در شکوفايي اقتصاد منطقه‪،‬‬ ‫همکاري به‌منظور تس��هيل امور صورت گرفته و جا‬ ‫دارد از زحم��ات و همراهي‌هاي وي��ژه جناب آقاي‬ ‫دکتر رضاي��ي نماينده محترم مردم ش��ريف جهرم‬ ‫و رئيس کميس��يون عمران مجلس شوراي اسالمي‬ ‫ک��ه در تمام مراحل اجرايي منطق��ه ويژه پا به‌پای‬ ‫ما ت�لاش کردند و همچنين جن��اب آقاي مهندس‬ ‫تاجگ��ردون رياس��ت محت��رم س��ازمان مديريت و‬ ‫برنامه‌ريزي اس��تان فارس و فرماندار محترم جهرم‬ ‫قدرداني نمايم‪.‬‬ ‫همچنين از همکاري س��اير مس��ئولين اس��تان و‬ ‫شهرستان در حوزه‌هاي آب منطقهاي استان فارس‪،‬‬ ‫ش��رکت توزيع نيروي برق اس��تان فارس‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مخابرات اس��تان فارس‪ ،‬ش��رکت گاز استان فارس‬ ‫‪،‬ش��رکت برق منطقه‌اي ف��ارس‪ ،‬اداره منابع طبيعي‬ ‫اس��تان ف��ارس‪ ،‬اداره کل راه��داري و حمل‌ونق��ل‬ ‫جادهاي استان فارس و همچنين اداره ثبت و اسناد‬ ‫شهرس��تان جهرم و ‪ ...‬که هميش��ه با روي گش��اده‬ ‫درخواس��ت‌ها م��ا را انج��ام داده‌اند کمال تش��کر و‬ ‫قدرداني را دارم‪.‬‬ ‫وی�ژه اقتصادی جه�رم صحبت ک�رده بود‪ .‬آیا‬ ‫این مجوز دریافت شده است؟‬ ‫ظرفيت‌هاي اقتصادي بي‌نظير شهرس��تان جهرم‬ ‫در حوزه‌هاي کش��اورزي و صنايع تکميلي‪ ،‬موقعيت‬ ‫لجس��تيک شهرس��تان جه��رم و دسترس��ي‌ها و‬ ‫همج��واري بي‌نظير اين منطقه با اس��تان‌هاي ديگر‬ ‫و نی��ز نزديکي به فرودگاه جه��رم و اخذ مجوز بندر‬ ‫خش��ک‪ ،‬دسترس��ي آس��ان اين منطقه به بازارهاي‬ ‫مصرفي کش��ور و برند بودن بس��ياري از محصوالت‬ ‫توليدي اين منطقه در سطح ملي و بين‌المللي تنها‬ ‫و تنها بخشي از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي منطقه ويژه‬ ‫اقتصادي جهرم اس��ت که امروزه موضوعيت ايجاد و‬ ‫توسعه منطقه ويژه اقتصادي را در شهرستان جهرم‬ ‫الزام‌آور ميکند‪.‬در اين راس��تا مطالعات امک‌ان‌سنجي‬ ‫و تهيه تعدادي طرح‌هاي اقتصادي آماده جهت ارائه‬ ‫ب��ه کارآفرين��ان به‌منظور راهنمايي ص��ورت گرفته‬ ‫ت��ا امکان س��رمايه‌گذاري مطمئ��ن در منطقه ويژه‬ ‫اقتصادي جهرم تسهيل شود‪.‬‬ ‫این موافقت با نامه معاون وزیر راه و شهرسازی به‬ ‫تاریخ ‪ 28‬بهمن‌ماه به مدیرعامل راه‌آهن کشور ابالغ‬ ‫شده و محقق ش��دن این مهم‪ ،‬ضمن اینکه موجب‬ ‫رونق تجارت می‌ش��ود رش��د اقتص��ادی و افزایش‬ ‫اشتغال را برای این شهرستان در پی دارد و قابل‌ذکر‬ ‫است‬ ‫لجس��تیک‪ ،‬بخش��ی از فرآیند زنجی��ره‌ای تامین‬ ‫کاال و تدارکات اس��ت که انتق��ال و انبارکردن موثر‬ ‫کاالها و خدمات مربوط��ه را برای فراهم کردن نیاز‬ ‫مصرف‌کننده از مبدا تولید تا مقصد مصرف‪ ،‬کنترل‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی و اج��را می‌کند و دهکده لجس��تیکی‬ ‫محلی اس��ت که برای مدیری��ت فعالیت‌های مربوط‬ ‫به انتقال کاال ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫اف��زون بر برخ��ورداری از زیرس��اخت‌های الزم‬ ‫می‌توان��د نیازه��ای خدمات��ی را ه��م ب��رای انجام‬ ‫فعالیت‌ه��ای حمل‌ونقل��ی تامی��ن کن��د و خدمات‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬امکانات مختلف ارتباط��ی و الکترونیکی‪،‬‬ ‫امکان تردد و رفت‌وآمد اتوبوس��ی در داخل دهکده‪،‬‬ ‫محوطه‌های پ��ارک‪ ،‬تخلیه و بارگیری‪ ،‬رس��توران‪،‬‬ ‫جای��گاه س��وخت‌گیری و کارواش‪ ،‬ازجمله خدمات‬ ‫مختلفی هس��تند که در یک دهکده لجستیک ارائه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شیراز خیابان عفیف آباد‪ ،‬مجتمع تجاری حافظ‪،‬‬ ‫طبقه پنجم‪ ،‬واحد ‪۱۶‬‬ ‫تلفن‪07136485427 – 07136485327 :‬‬ ‫فکس‪07136485428 :‬‬ ‫کدپستی‪7183753874 :‬‬ ‫محل سایت‪ :‬کیلومتر ‪ ۳۰‬جاده جهرم – شیراز‬ ‫کدپستی‪7455196050 :‬‬ ‫اين نگاه که جهرم ميتواند نقش کالن و موثری در‬ ‫اقتصاد ملي ايران داشته باشد نگاهي است که مدتها‬ ‫در منطقه جنوب ش��رقي استان فارس وجود داشته‬ ‫اما به‌واس��طه فقدان زيرس��اخت‌ها و درک متناسب‬ ‫فرصت‌ها در منطقه هميش��ه معلول علت‌هايي بوده‬ ‫اس��ت که امروزه مي‌بايس��ت با تغييرات اساسي در‬ ‫نگرش و فعاليت‌هاي آتي‪ ،‬آيندهاي مطلوب را براي‬ ‫شهرستان جهرم رقم بزند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیاب��ان ولیعصر‪ ،‬باالتر از جام‌جم‪ ،‬کوچه‬ ‫کرانه‪ ،‬پالک ‪ ۱۰‬طبقه دوم‬ ‫کد پستی‪1966844943 :‬‬ ‫تلفن‪– 02126294594 – 02122037477 :‬‬ ‫‪02126294794‬‬ ‫فکس‪02122037480 :‬‬ ‫‪info@jahrom-sez.ir‬‬ ‫‪www.jahrom-sez.ir‬‬ ‫‹ ‹در پاي�ان از اف�ق ک�ه ب�رای منطق�ه وي�ژه‬ ‫اقتص�ادي جهرم متصور هس�تید برای مخاطبان‬ ‫ما بگوييد‬ ‫‹ ‹لطف ًا در خصوص می�زان حضور نيروي کار‬ ‫اين منطق�ه در مرحله آماده‌س�ازي نيز توضيح‬ ‫دهي�د و بفرمايي�د چن�د درصد نيروه�ا در اين‬ ‫مجموعه در حال حاضر بومي هستند؟‬ ‫تمامي نيروهاي ستادي مستقر در مديريت منطقه‬ ‫وي��ژه اقتصادي جهرم از نيروه��اي مجرب و متعهد‬ ‫منطقه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدتی پیش نماینده جهرم از انجام اقدامات‬ ‫اولیه برای دریافت مجوز بندر خشک در منطقه‬ ‫‪27‬‬
‫معاون تولید پارس‌خودرو‪:‬‬ ‫بومی‌سازی و تولید تجهیزات صنایع خودروسازی‬ ‫به ضرورت تبدیل شده است‬ ‫کاهش هزینه‪ ،‬عدم وابس��تگی به خارج و بهبود‬ ‫راندمان کار از جمله مزایای داخلی‌سازی تجهیزات‬ ‫صنایع خودروسازی است‪.‬‬ ‫مهندس محمد اوجانی ب��ا اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫بومی‌سازی و تولید تجهیزات و صنایع خودروسازی‬ ‫در داخل کشور بیش‌ازپیش احساس می‌شود و به‬ ‫جرات می‌توان گفت که این امر به ضرورت تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت پارس‌خودرو به منظور تحقق‬ ‫اهداف و سیاس��ت‌های تعیین‌ش��ده در سال رونق‬ ‫تولی��د و بهره‌من��دی از توان داخل��ی و همچنین‬ ‫کاه��ش هزینه‌ه��ا در دوران تحریم داخلی‌س��ازی‬ ‫تجهیزات و بعضی از دس��تگاه‌ها را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مع��اون تولید پارس‌خودرو تصریح کرد‪ :‬س��اخت‬ ‫دس��تگاه ش��ارژ واس��کازین و روغ��ن هیدرولیک‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت ربات مسیریاب ‪ AGV‬و طراحی‬ ‫و س��اخت س��یموالتور برق خ��ودروی برلیانس و‬ ‫تندر‪ ،۹۰‬نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که به صورت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد داخلی توس��ط پرسنل پارس‌خودرو به‬ ‫تلفن‪۴۴۵۰۴۰۸۹ :‬‬ ‫فکس‪ ،۴۴۵۱۲۶۰۰ :‬داخلی ‪۱۰۴‬‬ ‫آدرس‪ :‬کیلومتر ‪ ۹‬جاده مخصوص کرج‪ ،‬شرکت پارس‌خودرو‬ ‫اج��را درآمده و علی‌رغم کاهش چش��مگیر هزینه‬ ‫خرید قطعات و تجهیزات نقش بس��زایی در بهبود‬ ‫روند تولید شرکت داشته‌اند‪.‬‬ ‫اوجان��ی با بیان این مطلب که عالوه بر مش��کل‬ ‫تحریم‌ه��ا و افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬ام��کان خرید این‬ ‫دس��تگاه یا تجهیزات به‌شدت دش��وار بود تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این ش��رکت ب��ا س��اخت این دس��تگاه‌ها و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬ضمن جلوگیری از خروج ارز از کش��ور‪،‬‬ ‫به دانش س��اخت این دس��تگاه دست پیدا کرده و‬ ‫امکان س��اخت تعداد دیگری از این دس��تگاه‌ها و‬ ‫تجهیزات نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت دستگاه شارژ واس��کازین و روغن‬ ‫هیدرولی��ک‪ ،‬طراحی و س��اخت ربات مس��یریاب‬ ‫‪ AGV‬و طراح��ی و س��اخت س��یموالتور ب��رق‬ ‫خودروی برلیانس و تندر‪ ۹۰‬به‌ش��کل ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫داخلی توس��ط پرس��نل پارس‌خودرو در ش��رکت‪،‬‬ ‫تولید و به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫آدرس وب‌سایت‪parskhodro.ir :‬‬ ‫آدرس ایمیل‪info@parskhodro.ir :‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫دعوت مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از تولید کنندگان‪:‬‬ ‫به نهضت ساخت داخل بپیوندید!‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعام��ل و رئیس‬ ‫هیات‌مدی��ره صن��دوق ضمانت س��رمایه‌گذاری‬ ‫صنایع کوچک با ص��دور اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫این صن��دوق‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه «فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخ��ل و رون��ق تولی��د» را جدی‌ترین‬ ‫اقدام عمل��ی و مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫و رونق تولید می‌دان��د و از همه صاحبان صنایع‬ ‫کوچک تقاضا می‌کند تا با مش��ارکت و بازدید از‬ ‫این نمایش��گاه‪ ،‬در شکل‌دهی به «نهضت ساخت‬ ‫داخل» سهیم شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه ساخت داخل‪ ،‬جدی ترین گام‬ ‫عملی برای رونق تولید‬ ‫در نخس��تین نمایش��گاه «فرصت‌های ساخت‬ ‫داخ��ل و رون��ق تولید» ک��ه با ه��دف معرفی و‬ ‫شناس��ایی نیازه��ای صنای��ع کش��ور در زمینه‬ ‫خ��ودرو و قطع��ات‪ ،‬صنای��ع معدن��ی (فل��زی‪-‬‬ ‫غیرفل��زی)‪ ،‬لوازم‌خانگی‪ ،‬صنای��ع دریایی‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی و مخاب��رات از روز پنج‌ش��نبه‬ ‫‪ ۲۷‬تیرماه امس��ال به مدت ‪ ۴‬روز در نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪ ،‬صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه‌گذاری صنایع کوچک‪ ،‬خدمات ویژه‌ای به‬ ‫واحدهای تولیدی کوچک که قصد مش��ارکت در‬ ‫این نمایشگاه و یا کمک به داخلی‌سازی کاالها و‬ ‫قطعات صنعتی دارند ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫این صندوق‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه «فرصت‌های‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید» به ابتکار و پیشنهاد‬ ‫دکت��ر رحمانی‪ ،‬وزی��ر محترم صنع��ت معدن و‬ ‫تج��ارت را جدی‌ترین اقدام عمل��ی و مهم برای‬ ‫تحق��ق دیدگاه‌ه��ا و رهنموده��ای مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری در زمینه اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬رونق تولید‬ ‫و تامی��ن نیازه��ای صنعتی و فرصت��ی بی‌نظیر‬ ‫برای بروز و ظهور اس��تعدادهای تولیدی کش��ور‬ ‫می‌دان��د و از همه تولیدکنن��دگان و صنعتگران‬ ‫به‌ویژه صاحب��ان صنایع کوچ��ک تقاضا می‌کند‬ ‫ت��ا با مش��ارکت و بازدی��د از این نمایش��گاه‪ ،‬در‬ ‫شکل‌دهی به این «نهضت ساخت داخل» سهیم‬ ‫ش��وند‪.‬صندوق ضمان��ت س��رمایه‌گذاری صنایع‬ ‫بودن‬ ‫کوچک با تاکید بر اس��تراتژی «نیاز محور»‬ ‫ِ‬ ‫این نمایش��گاه با هدف تامی��ن داخلی قطعات و‬ ‫کاالهای وارداتی‪ ،‬اعالم می‌کند که به‌عنوان یکی‬ ‫از ش��رکت‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫در نقش یک��ی از ارکان تس��هیلگر چرخه تولید‬ ‫کشور‪ ،‬ضمن حضور و مشارکت موثر در نمایشگاه‬ ‫«فرصت‌های ساخت داخل»‪ ،‬تمامی ظرفیت خود‬ ‫را جهت رونق تولید و گسترش این پویش ملی به‬ ‫کار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات وی�ژه صن�دوق ضمان�ت‬ ‫س�رمایه‌گذاری صنای�ع کوچ�ک ب�ه‬ ‫شرکت‌کنندگان نمایشگاه‬ ‫اه��م حمایت‌ها و خدمات وی��ژه صندوق برای‬ ‫تولید‌کنن��دگان کوچ��ک که تصمی��م دارند در‬ ‫نمایش��گاه «فرصت‌های س��اخت داخ��ل و رونق‬ ‫تولید» مشارکت کنند به شرح ذیل خواهد بود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صدور ان��واع ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از‬ ‫جمله ضمانت‌نامه‌های شرکت در مزایده‪/‬مناقصه‪،‬‬ ‫پیش‌پرداخ��ت و حس��ن انج��ام کار ت��ا مبلغ ‪۵‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬صرفا با اعتبار سنجی و اخذ چک و‬ ‫سفته با تعهد شرکت و مدیران آن‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صدور ضمانت‌نام��ه اعتباری به منظور ارائه‬ ‫به نظام بانکی جهت تامین مالی (به‌عنوان وثیقه)‬ ‫تا مبلغ ‪ ۵‬میلیارد ریال‪ ،‬صرفا با اعتبارس��نجی و‬ ‫اخذ چک و س��فته با تعهد ش��رکت و مدیران و‬ ‫دو ضامن‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اعم��ال تخفیف کارمزد به میزان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫برای ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری به شرح بند ‪۱‬‬ ‫نکت��ه ‪ :۱‬برای مبالغ باالتر از ‪ ۵‬میلیارد ریال در‬ ‫ه��ر دو بخش فوق‪ ،‬محل اج��رای طرح به‌عنوان‬ ‫وثیقه موردپذیرش قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نکته ‪ :۲‬کلی��ه ضمانت‌نامه‌های فوق‌الذکر مورد‬ ‫درخواس��ت در این طرح حداکثر ‪ ۱۰‬روز کاری و‬ ‫پ��س از ثبت‌نام و تکمیل م��دارک و ارائه چک و‬ ‫سفته و ضامنین صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪29‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫تفاهم‌نامه فاز نخست احداث آبگیر منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان امضا شد‬ ‫تفاهمنامه مش��ارکت مدنی احداث فاز نخست‬ ‫آبگیر منطقه ویژه اقتصادی پارس��یان با ظرفیت‬ ‫برداش��ت آب دریا به می��زان یک‌میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب در روز‪ ،‬بین شرکت توسعه صنایع‬ ‫انرژی‌بر پارس��یان جنوب و شرکت فرا آب‌رسان‬ ‫سرزمین به امضای طرفین رسید‪.‬‬ ‫این آبگیر که به‌منظور تامین خوراک تاسیسات‬ ‫نمک‌زدای��ی آب دریا در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫پارس��یان احداث خواهد شد تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫حجم سرمایه‌گذاری برآوردشده برای این پروژه‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون یورو است که توسط بخش خصوصی‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شایان‌ذکر اس��ت طبق برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده‬ ‫برای طرح جامع مصوب ای��ن منطقه‪ ،‬تولید ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ون تن در س��ال ازجمله ان��واع محصوالت‬ ‫پتروشیمیایی‪ ۴ ،‬میلیون تن محصوالت فوالدی‪،‬‬ ‫‪ ۳‬میلیون ت��ن آلومینا و ‪ ۶۰۰‬هزار تن آلومینیوم‬ ‫به‌عنوان صنایع اصلی در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د برق به می��زان ‪ ۴۳۰۰‬مگاوات‬ ‫و آب به می��زان ‪ ۷۵۰‬ه��زار مترمکعب در روز و‬ ‫بندری ب��ا ظرفیت بارگیری س��االنه ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن انواع کاال به عنوان صنایع پش��تیبان‪ ،‬صورت‬ ‫گرفته و نخس��تین و بزرگ‌تری��ن بندر تخصصی‬ ‫صنایع معدنی و پتروش��یمی کش��ور با ایجاد ‪۱۹‬‬ ‫پس��ت اس��کله با ظرفیت تخلی��ه و بارگیری ‪۴۰‬‬ ‫میلی��ون تن در منطق��ه ویژه پارس��یان در حال‬ ‫ساخت است‪.‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان‬ ‫ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی و ایمی��درو با‬ ‫امضای تفاهم‌نامه‌ای‪ ،‬ساماندهی و تسریع در ساخت‬ ‫طرح‌های پتروش��یمی و توسعه منطقه ویژه انرژی‌بر‬ ‫پارسیان را کلید زدند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی و رئیس‬ ‫هیئت عامل ایمیدرو(س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی ایران) با حض��ور فریدون‬ ‫همتی اس��تاندار هرم��زگان به منظور س��اماندهی و‬ ‫تس��ریع در عملیات اجرایی طرح‌های پتروشیمیایی‬ ‫و پترو پاالیشگاهی در منطقه ویژه انرژی‌بر پارسیان‬ ‫تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ‪ ۱۴‬طرح پتروشیمی در منطقه ویژه‬ ‫انرژی‌بر پارسیان‬ ‫در جری��ان امضای ای��ن تفاهم‌نامه‪ ،‬بهزاد محمدی‬ ‫معاون وزی��ر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی درباره توس��عه منطقه انرژی‌بر پارسیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تناسب پیشرفت زیرساخت‌ها‬ ‫و همچنین طرح جامع توس��عه در بخش پتروشیمی‬ ‫در این منطقه در فاز نخس��ت‪ ۱۴ ،‬طرح پتروشیمی‬ ‫در این منطقه پیش‌بینی شده است که با بهره‌برداری‬ ‫از آنه��ا ‪ ۱۵‬میلی��ون ت��ن به ظرفیت فروش کش��ور‬ ‫اضافه خواهد ش��د و حدود ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر حجم‬ ‫سرمایه‌گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای توس��عه در ش��رق عس��لویه بسیار‬ ‫جدی هستیم و وزیر نفت نیز بر این نکته تاکید دارد‬ ‫و امید اس��ت که با همکاری ش��رکت ایمیدرو شاهد‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی‪ ،‬رونق کسب‌وکار و ایجاد‬ ‫اشتغال در استان‌های بوشهر و هرمزگان باشیم‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و ایمیدرو برای توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫در منطقه ویژه انرژی‌بر پارس��یان می‌تواند منجر به‬ ‫توس��عه صنایع پتروش��یمی و فلزی در منطقه شرق‬ ‫عسلویه شود و با توجه به وجود زیرساخت‌هایی مانند‬ ‫فرودگاه‪ ،‬جاده‌های دسترس��ی مناسب در عسلویه و‬ ‫نیز منابع غنی خوراک‪ ،‬توس��عه ای��ن منطقه تحول‬ ‫مهمی را در ابعاد مختلف رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این‌که‬ ‫‪ ۵۵‬مجتمع تولیدی پتروش��یمی در کش��ور در حال‬ ‫تولید هس��تند گف��ت‪ :‬از این تع��داد ‪ ۱۶‬مجتمع در‬ ‫فازهای ‪ ۱‬و ‪ ۲‬منطقه عسلویه در حال فعالیت هستند‬ ‫و طرح‌ه��ای مختلفی نیز در مس��یر توس��عه تعریف‬ ‫ش��ده‌اند و با توجه به مزیت خوراک در دسترس ‪۳۰‬‬ ‫طرح در فاز‪ ۲‬عس��لویه‪ ،‬کنگان و دیر تعریف شده‌اند‬ ‫و از ای��ن ‪ ۳۰‬طرح ‪ ۱۷‬طرح در حال اجرا هس��تند و‬ ‫‪ ۱۳‬طرح نیز در ح��ال تامین مالی و نیز تهیه دانش‬ ‫فنی می‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�زم ایمی�درو ب�رای توس�عه منطق�ه وی�ژه‬ ‫انرژی‌بر پارسیان‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئی��س هیئ��ت عام��ل‬ ‫ایمیدرو(سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ای��ران) نی��ز در آیی��ن امض��ای تفاهم‌نامه‬ ‫س��اماندهی و تس��ریع در عملیات اجرایی طرح‌های‬ ‫پتروش��یمیایی و پترو پاالیش��گاهی در منطقه ویژه‬ ‫انرژی‌بر پارسیان با تش��کر از حمایت‌های وزیر نفت‬ ‫و همچنی��ن معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و‬ ‫نیز اس��تاندار اس��تان هرمزگان برای توسعه منطقه‬ ‫پارس��یان اظهار کرد‪ :‬عملیات اجرایی این منطقه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬ش��روع ش��د و ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬هکتار برای‬ ‫توس��عه در نظر گرفته شده که بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار‬ ‫برای توس��عه صنعت پتروشیمی در نظر گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده‬ ‫ق��رار اس��ت ‪ ۱۵‬میلی��ون ت��ن محص��ول از س��وی‬ ‫پتروش��یمی‌ها در این منطقه تولید شود که تاکنون‬ ‫‪ ۲‬موافقت‌نام��ه اصول��ی برای س��اخت مجتمع‌های‬ ‫پتروشیمی در این منطقه صادر شده است‪.‬‬ ‫غری��ب پور با بی��ان این‌که افزون بر پتروش��یمی‪،‬‬ ‫صنای��ع فوالد و آلومینیوم نی��ز از بزرگ‌ترین صنایع‬ ‫حاضر در منطقه خواهند ب��ود گفت‪ :‬تاکنون ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان برای ایجاد آب‪ ،‬برق و زیرس��اخت‌ها‬ ‫هزین��ه ش��ده و ‪ ۱۹‬اس��کله نی��ز تعریف ش��ده که‬ ‫درحال‌حاضر‪ ۴‬اسکله در حال ساخت است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬توس��عه‬ ‫کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است و اشتغال و تولید‬ ‫باید محقق شود و نقش سازمان‌های توسعه‌ای برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید با همکاری بخش‬ ‫خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬امروز با امض��ای این تفاهم‌نامه‬ ‫در س��ال رونق تولید با همکاری شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی و اس��تانداری هرمزگان به دنبال توسعه‬ ‫اقتصادی و ایجاد تولید در منطقه پارسیان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه سواحل جنوبی‪ ،‬راهبردی استراتژیک‬ ‫فریدون همتی استاندار استان هرمزگان نیز در این‬ ‫مراس��م اظهار کرد‪ :‬امسال در سال رونق تولید و اوج‬ ‫تحریم‌ها از س��وی دشمن امیدواریم منطقه پارسیان‬ ‫که مکمل منطقه عسلویه خواهد بود بتواند منجر به‬ ‫ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در هرمزگان ظرفیت‌های بزرگی وجود‬ ‫دارد و یک��ی از این موارد منطقه پارس��یان در غرب‬ ‫استان اس��ت و امیدواریم با توجه به زیرساخت‌های‬ ‫فراهم‌شده به‌زودی شاهد افتتاح فاز نخست بندر این‬ ‫منطقه باشیم‪.‬‬ ‫همت��ی با بیان این‌که خط لول��ه انتقال گاز به این‬ ‫منطقه فراهم ش��ده و روزان��ه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ظرفی��ت انتق��ال گاز را داراس��ت و در صورت اعالم‬ ‫درخواست از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و‬ ‫ایمیدرو این نیاز به خوراک قابل توسعه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با صندوق توسعه ملی مذاکراتی برای‬ ‫حمایت از متقاضی��ان بخش خصوصی جهت حضور‬ ‫در منطقه انجام شده و صندوق‪ ،‬آمادگی خود را برای‬ ‫تامین هزینه بخش��ی از سرمایه‌گذاری‌ها اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان اظهار کرد‪ :‬با توجه به دسترسی‬ ‫ب��ه س��واحل جنوب��ی و نی��ز آب‌ه��ای بین‌المللی و‬ ‫همچنی��ن وجود انرژی فراوان و ارزان در این منطقه‬ ‫امید اس��ت با همکاری بخش خصوصی شاهد رونق‬ ‫و توس��عه این منطقه با تکیه‌بر توان داخلی باشیم و‬ ‫شرایط نیز برای س��رمایه‌گذاران در منطقه انرژی بر‬ ‫پارسیان فراهم است‪.‬‬ ‫‪31‬‬
‫نگاهی به سیاست‌ها و برنامه‌های ایمیدرو‬ ‫راه‌اندازی‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد دالر در سال ‪۹۷‬‬ ‫برنامه راه‌اندازی ‪ ۳‬میلیارد دالر در سال ‪۹۸‬‬ ‫بخش مع��دن و صنای��ع معدنی ای��ران به‌عنوان‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های تولید و اش��تغال‪ ،‬طی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫توس��عه‪ ،‬اش��تغال و نیز ایجاد ثب��ات اقتصادی در‬ ‫ش��رایط تحریم ایفا کرده است‪ .‬این حوزه عالوه بر‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬س��هم قابل‌توجهی در صادرات (‪۲۱‬‬ ‫درصد کل صادرات) داش��ت‪ .‬در این میان سازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران –‬ ‫به‌عنوان بال توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنعت معدن و تجارت ‪ -‬توانست در راستای‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی و نیز اس��تراتژی‬ ‫توس��عه و توانمندس��ازی با جلب مش��ارکت بخش‬ ‫خصوص��ی در س��رمایه‌گذاری‪ ۲۱ ،‬طرح مختلف را‬ ‫راه‌اندازی کند‪ .‬ارزش س��رمایه‌گذاری این طرح‌ها از‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیارد دالر نیز عبور کرد‪ .‬این س��ازمان‬ ‫درعین‌حال با هدف تقویت بخش اکتش��اف‪،‬‬ ‫انجام ‪۱۰۲‬ه��زار متر حف��اری را در کارنامه‬ ‫س��ال قبل خ��ود به ثبت رس��اند‪ .‬ایمیدرو از‬ ‫س��ال گذش��ته تقویت همکاری‌ه��ا با بخش‬ ‫خصوصی و همفکری با تشکل‌های تخصصی‬ ‫را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارنامه تولید‬ ‫نگاه��ی به عملک��رد بخش تولید نش��ان‬ ‫می‌ده��د بخش اعظم ح��وزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬با رشد تولید همراه بود‬ ‫که این امر حاصل سیاست‌گذاری‌ها و اجرای‬ ‫راهب��رد مش��ارکت‌جویی از بخش خصوصی‬ ‫است‪.‬‬
‫‹ ‹زنجیره فوالد‬ ‫تولید ف��والد خام و محصوالت فوالدی ازجمله‬ ‫محصوالت این بخش است که طی سال گذشته‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۳‬و ‪ ۹‬درصد رشد داشت‪ .‬شرکت‌های‬ ‫فوالدساز کشور از ابتدای فروردین تا پایان اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۶۷۰‬هزار تن فوالد خام‬ ‫تولید کردند‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال قبل‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۸۸۴‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این در ‪ ۱۲‬ماهه س��ال ‪ ،۹۷‬حدود ‪۲۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۷۲‬هزار تن انواع محصوالت فوالدی‬ ‫(کالف‪ ،‬تیرآهن‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬میلگرد‪ ،‬ورق گرم‪،‬‬ ‫ورق س��رد‪ ،‬ورق پوش��ش‌دار و غیره) در کش��ور‬ ‫تولید ش��د که در مقایس��ه با میزان تولید مدت‬ ‫مش��ابه س��ال ‪ ۱۹( ۹۶‬میلیون و ‪ ۷۷۶‬هزار تن)‪،‬‬ ‫حاکی از رشد ‪ ۹‬درصدی است‪.‬‬ ‫همچنین طی ‪ ۱۲‬ماه یادش��ده‪ ۲۶ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۹‬هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت‬ ‫به آمار مدت مشابه سال ‪ ۲۲( ۹۶‬میلیون و ‪۵۶۰‬‬ ‫هزار تن)‪ ۱۷ ،‬درصد رشد را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ‌آهن‬ ‫رقم کلی تولید س��نگ‌آهن در سال قبل به ‪۸۶‬‬ ‫میلیون تن رس��ید که ی��ک درصد بیش از تولید‬ ‫سال قبل محسوب می‌شود‪ .‬سال ‪ ۹۶‬میزان تولید‬ ‫این ماده معدنی به ‪ ۸۵‬میلیون تن رسیده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زغال‌سنگ‬ ‫میزان تولید کنسانتره زغال‌سنگ در کشور به‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن رس��ید‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود این‬ ‫میزان تولید تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۱.۸‬میلیون‬ ‫تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره مس‬ ‫میزان تولید‌‌اند و کاتد مس شرکت صنایع ملی‬ ‫م��س ایران طی س��ال ‪ ۹۷‬به ترتی��ب ‪ ۵۶‬و ‪۵۴‬‬ ‫درصد افزای��ش یافت‪ .‬ش��رکت‌های زیرمجموعه‬ ‫ش��رکت ملی صنایع م��س ایران ش��امل «مس‬ ‫سرچش��مه» و «م��س میدوک» ط��ی ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫سال گذشته‪ ۳۱۳ ،‬هزار و ‪ ۷۸۴‬تن مس‌اند تولید‬ ‫کردند‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۱‬هزار و ‪ ۲۳۴‬تن بود‪.‬‬ ‫میزان تولید کاتد شرکت‌های «مس سرچشمه»‬ ‫و «مس میدوک» طی ‪ ۱۲‬ماهه ‪ ،۹۷‬حدود ‪۲۴۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۸۴‬ت��ن بود‪ .‬این آمار در مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته‪ ۱۶۰ ،‬هزار و ‪ ۱۲۸‬تن بود‪.‬‬ ‫‪33‬‬
‫طی س��ال ‪ ،۹۷‬ش��رکت‌های «مس سرچشمه»‪،‬‬ ‫«مس س��ونگون» و «مس می��دوک» یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار و ‪ ۴۸۶‬تن کنس��انتره مس تولید کردند‪.‬‬ ‫میزان تولید مدت مشابه س��ال گذشته یک‌میلیون‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬ه��زار و ‪ ۱۸۹‬تن بود که حاکی از افزایش ‪۳‬‬ ‫درصدی این محصول است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان صادرات‬ ‫‪34‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬بی��ش از ‪ ۹‬میلی��ارد و ‪ ۲۲۶‬میلیون‬ ‫دالر محصوالت معدنی و صنایع معدنی صادر شد که‬ ‫زنجیره فوالد با ‪ ۴.۱‬میلی��ارد دالر صادرات در رتبه‬ ‫نخس��ت زنجیره معدن قرار دارد‪ .‬از آغاز فروردین تا‬ ‫پایان اسفندماه ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۷۰۷‬هزار‬ ‫تن انواع محصوالت معدنی صادر ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که میزان صادرات وزنی ای��ن محصوالت در‬ ‫مدت یادشده ‪ ۵‬درصد کاهش یافت‪ .‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی طی مدت مذکور‪ ،‬س��هم ‪ ۲۱‬درصدی‬ ‫از ارزش کل ص��ادرات غیرنفتی را به خود اختصاص‬ ‫داد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی ‪ ۲۱‬طرح با سرمایه ‪ ۲.۳‬میلیارد دالری‬ ‫ایمیدرو در س��ال گذش��ته ‪ ۲۱‬ط��رح را در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی راه‌ان��دازی کرد‪ .‬این طرح‌ها‬ ‫مش��تمل بر واحد ‪ ۸۰۰‬هزار تنی احیای مس��تقیم‬ ‫فوالد اس��تانی س��بزوار‪ ،‬گندله‌س��ازی ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫تنی مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬توس��عه فوالدسازی و‬ ‫نورد پیوس��ته ‪ ۸۵۰‬هزار تنی مجتمع فوالد سبا‪ ،‬فاز‬ ‫نخست ‪ ۹۰‬مگاواتی نیروگاه هرمز ‪ -‬غدیر و اکسین‪،‬‬ ‫باند دوم ‪ ۱۲۱‬کیلومتری جاده خواف ‪ -‬س�لامی در‬ ‫محدوده مجتمع معدنی س��نگان‪ ،‬احیای مس��تقیم‬ ‫‪ ۱.۵۵‬میلیون تنی چادرملو‪ ،‬فوالدسازی یک‌میلیون‬ ‫تنی بردسیر (میدکو)‪ ،‬گندله‌سازی ‪ ۲.۵‬میلیون تنی‬ ‫س��یرجان (میدکو)‪ ،‬واحد ‪ ۵۰‬ه��زار تنی کاتد مس‬ ‫میدک��و‪ ،‬کارخانه ‪ ۴۰‬هزار تن��ی آلومینیوم جاجرم‪،‬‬ ‫طرح‌های تکمیل��ی و بهینه‌س��ازی آلومینای ایران‪،‬‬ ‫آه��ن اس��فنجی ‪ ۱.۸۵‬میلیون تن��ی گل‌گهر‪ ،‬طرح‬ ‫س��ولفوره معدن انگوران‪ ،‬گازرس��انی به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی المرد‪ ،‬احداث دایک و سیل‌بند ضلع غربی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی المرد‪ ،‬احداث راه دسترس��ی‬ ‫به معادن ش��مال شهرستان خوی‪ ،‬احداث راه اصلی‬ ‫به مع��ادن باریت عبدالصمدی شهرس��تان مریوان‪،‬‬ ‫احداث راه دسترسی ‪ ۴.۷‬کیلومتری به معادن طالی‬ ‫زرشوران و کارخانه ‪ ۶۱۰‬هزار تنی اسید سولفوریک‬ ‫سرچشمه است‪.‬‬ ‫میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های مذکور‪ ۲ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۶‬میلی��ون دالر ب��ود ک��ه ب��رای ‪ ۴۴۹۰‬نفر به‬ ‫ط��ور مس��تقیم و ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۷۰‬نفر غیرمس��تقیم‬ ‫اشتغال‌زایی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۲‬هزار متر حفاری اکتشافی‬ ‫ایمیدرو در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‌رغم فشارهای خارجی‬ ‫و تاثیرات تحریم‪ ۱۰۲ ،‬هزار متر حفاری اکتش��افی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬عملیات اکتش��افی انجام‌ش��ده ش��امل‬ ‫اکتش��افات عمومی‪ ،‬شناس��ایی و پی‌جویی بوده که‬ ‫عمدتا معطوف به سنگ‌آهن‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬بوکسیت‪،‬‬ ‫عناصر نادر خاکی‪ ،‬طال و مس است‪.‬‬ ‫مجموع هزینه‌های اکتش��افی س��ازمان توس��عه و‬
‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های‬ ‫تابعه و وابس��ته در س��ال گذش��ته از ‪ ۹۴۷‬میلیارد‬ ‫ریال عبور کرد‪ .‬بر اس��اس تقسیم‌بندی‌های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬کل عملکرد اکتش��افی ایمیدور به دو بخش‬ ‫«پهنه‌ه��ای اکتش��افی» و «پروژه‌های اکتش��افی»‬ ‫تقسیم‌بندی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه افتتاحی ‪۹۸‬؛ ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫طبق پیش‌بینی‌های انجام‌ش��ده تا پایان امس��ال‬ ‫ارزش طرح‌های��ی ک��ه بهره‌ب��رداری می‌رس��د از ‪۳‬‬ ‫میلیارد دالر عبور خواهد کرد که این برنامه ش��امل‬ ‫پروژه‌های زنجیره فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬آلومینیوم و به‌ویژه‬ ‫زیرساخت‌ها خواهد بود‪ .‬هم‌اینک دو طرح آلومینیوم‬ ‫جاجرم و آهن اسفنجی بافت (که از فروردین ‪ ۹۸‬به‬ ‫تولید رسیده‌اند) آماده افتتاح رسمی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توج�ه ب�ه س�اختار و تعامل ب�ا دس�تگاه‌ها و‬ ‫نهادها‬ ‫یکی از نکات موردتوجه ایمیدرو‪ ،‬توجه به ساختار‬ ‫و س��اختارگرایی بوده است‪ .‬در این میان با همکاری‬ ‫مدیران بخش‌ها و شرکت‌های مختلف‪ ،‬کمیته‌هایی‬ ‫در حوزه‌های مالی‪ ،‬زیرساختی‪ ،‬محیط زیستی و‪ ...‬با‬ ‫چنین نگرش شکل گرفته است‪.‬‬ ‫هم‌زمان‪ ،‬تعامل با دس��تگاه‌های مختلف همچون‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مجلس ش��ورای اسالمی و تشکل‌های‬ ‫بخ��ش خصوصی ش��کل گرفته اس��ت؛ به‌طوری‌که‬ ‫تالش می‌ش��ود تصمیم‌گیری‌های این س��ازمان در‬ ‫فضای ارتباط دوس��ویه و خرد جمعی اتخاذ ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تاکید بر مسئولیت اجتماعی از اولویت‌های‬ ‫اج��رای طرح‌های ایمیدرو اس��ت ک��ه در این میان‬ ‫توجه ب��ه حقوق مردم منطقه به‌ویژه در اش��تغال و‬ ‫رفاه اهمیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به اکتشاف‬ ‫یکی دیگ��ر از رویکردهای س��ال جدی��د‪ ،‬تمرکز‬ ‫بیش‌ازپیش به اکتش��اف است که پایه رشد تولیدات‬ ‫معدن و صنایع معدنی محس��وب می‌شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اولویت‌دهی به آموزش کیفی مدنظر این سازمان‬ ‫اس��ت؛ به‌طوری‌که بتوان با نیازسنجی‪ ،‬برنامه‌ها را از‬ ‫پایی��ن به باال ارائه و تعری��ف کرد‪ .‬همکاری‌هایی که‬ ‫طی س��ال‌های گذش��ته با مراکز علمی و دانشگاهی‬ ‫آغاز ش��ده‪ ،‬خود نویدبخش توجه بیشتر به آموزش‬ ‫و پژوه��ش کارب��ردی‪ ،‬با هدف توس��عه اش��تغال و‬ ‫کارآفرینی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های نوین تامین مالی‬ ‫از سوی دیگر با توجه به موانع خارجی و مشکالت‬ ‫ناش��ی از تحری��م‪ ،‬تعامل بیش��تری بین س��ازمان و‬ ‫ذینفعان در جهت فعال‌س��ازی ظرفیت‌های موجود‬ ‫برقرار خواهد ش��د‪ .‬در این می��ان بهره‌گیری از توان‬ ‫بازار سرمایه به منظور تامین مالی با ابزارهای نوین‪،‬‬ ‫از دیگر برنامه‌های در دس��تور کار ایمیدرو به شمار‬ ‫می‌آید که در ش��رایط کنونی اهمیت بیشتری یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬هم‌اینک ش��رایط اولیه برای اجرای ابزارهای‬ ‫جدید تامی��ن مالی مهیا ش��ده و مقدمات موردنیاز‬ ‫فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬ایمیدرو این اقدام را در راستای‬ ‫توانمندس��ازی بخ��ش خصوصی انج��ام می‌دهد تا‬ ‫میدان‌داری توسعه در اختیار این بخش قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫مهم‌ترین اقدامات سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (تیر ‪ ۹۷‬تا تیر ‪)۹۸‬‬ ‫‹ ‹پروژه‌ها و اقدامات در دست اجرا‬ ‫‪38‬‬ ‫•پیگیری انجام ‪ ۲۰‬پروژه سرمایه‌گذاری با ‪،۲۷‬‬ ‫‪ ۳۸۲.۸‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۴۶۹‬میلیون دالر ‪۵۴۳‬‬ ‫میلیون یورو‪( ،‬مع��ادل ‪۷۸۰ ،۱۲۱‬میلیارد ریال)‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری و ‪ ۸۵۲ ،۱۱‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقیم؛‬ ‫•پیگیری انجام ‪ ۲‬پ��روژه پیمانکاری عمومی با‬ ‫‪ ۸۱۴ ،۸‬میلیون دالر (معادل ‪۵۱۲ ،۹۱۰‬میلیارد‬ ‫ریال)‪ ،‬مبلغ پیمان و ‪ ۷۴۸ ،۵‬نفر اشتغال مستقیم؛‬ ‫•پیگی��ری انجام ‪ ۲‬پروژه مدیریت پیمان با ‪،۱۰‬‬ ‫‪ ۶۶۰‬میلی��ون دالر و ‪ ۷۸۲‬میلی��ون یورو (معادل‬ ‫‪ ۶۰۰ ،۰۳۷ ،۱‬میلیارد ریال)‪ ،‬مبلغ پیمان و ‪،۲۸‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر اشتغال مستقیم‪.‬‬ ‫•تعریف و برنامه‌ریزی ‪ ۶‬پروژه در راستای برنامه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت (پروژه‌های رونق‬ ‫تولید) شامل‪:‬‬ ‫*نوس��ازی ‪ ۲۰۲۵۰۰‬دس��تگاه ان��واع ناوگان‬ ‫تجاری‬ ‫* تولید ‪ ۱۳۱۰۰‬واگن باری‪ ،‬مسافری و مترو‬ ‫*ارتقــ��اء و بــ��ه‌روزآوری س��ــخت‌افزاری‪،‬‬ ‫نرم‌افــزاری‪ ،‬ســاختاری و مدیریتــی صنایــع‬ ‫و صنــ��وف تولیــ��دی بــه منظــ��ور بهبــود‬ ‫بهـ��ـ‌ره‌وری و رقابت‌پذیــ��ری صنعتــ��ی ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی‬ ‫*حمایــت از رس��ــوخ فناوری‌هــای ایجــاد‬ ‫ش��ــده توس��ــط ش��رکت‌های دانش‌بنیان بــا‬ ‫صنعــت ‪ ۱۰ /‬شــرکت‬ ‫*طراح��ی و اجرای ی��ک مرک��ز تعالی تحول‬ ‫دیجیتالی در وزارت صنعت معدن و تجارت‬ ‫*کمــ��ک بــ�� ‌ه توس��ــعه متــ��وازن و‬ ‫محرومیت‌زدایــ��ی از مناط��ق محــ��روم و‬ ‫کمتــربرخــوردار از طریــق توســعه صنایــع‬ ‫و ایجــ��اد اش��ــتغال صنعتــ��ی ‪ ۸‬منطقــ��ه‬ ‫محــروم و ‪ ۴‬طــرح ســرمایه‌گذاری‬ ‫‹ ‹صنایع حمل‌ونقل‬ ‫•طرح تامین و ساخت ‪ ۲۰۰۰‬واگن مترو‪:‬‬ ‫*برگ��زاری مناقصه ‪ ۶۳۰‬دس��تگاه واگن برای‬ ‫متروی تهران و انتخاب کنسرس��یوم واگن‌سازی‬ ‫تهران و ط��رف خارجی به‌عنوان برن��ده و انعقاد‬ ‫قرارداد‬ ‫*برنامه‌ری��زی جه��ت ارتقاء س��اخت داخل تا‬ ‫س��قف ‪ ۵۵‬درص��د درقرارداده��ای منعقده برای‬ ‫نخستین بار در کشور‬ ‫•نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی سنگین به‬ ‫تعداد ‪ ۲۰۲۵۰۰‬دستگاه‪:‬‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۱۴‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی؛‬ ‫**اخذ مج��وز تأمین منابع مال��ی از صندوق‬ ‫ارتقــاء و‬ ‫بــه‌روزآوری‬ ‫ســخت‌افزاری‪،‬‬ ‫نرم‌افــزاری‪،‬‬ ‫ســاختاری و‬ ‫مدیریتــی صنایــع‬ ‫و صنــوف تولیــدی‬ ‫بــه منظــور‬ ‫بهبــود بهــ‌ره‌وری‬ ‫و رقابت‌پذیــری‬ ‫صنعتــی ‪۱۰۰‬‬ ‫واحــد صنعتــی‬ ‫توسعه ملی؛‬ ‫**اخذ مصوبات موردنیاز از ش��ورای اقتصاد و‬ ‫هیات‌وزیران؛‬ ‫**ثب��ت س��فارش ‪ ۴۲‬ه��زار دس��تگاه و اخذ‬ ‫مس��دودی برای ‪ ۲۸‬هزار دستگاه و تحویل ‪۳۶۰‬‬ ‫دستگاه به مشتریان‬ ‫‹ ‹•صنعت هوایی؛‬ ‫**امضا و مبادلــه تفاهمنامه همــکاری بین‬ ‫ایدرو و شرکت اروپایی و نهایی‌سازی مدل مالی؛‬ ‫**انتخــاب بالگرد امدادی برگزیده با توجه به‬ ‫نتایج تســت عملکردی در شــرایط آب و هوایی‬ ‫ایران در مناطق مختلف؛‬ ‫**پیگیری نهایی کردن توافقنامه سهام ایدرو‬ ‫و طرف اروپایی در شرکت سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫‹ ‹•صنعت دریایی؛‬ ‫**پیگی��ری عملی��ات اجرای��ی ‪ ۲‬ط��رح‬ ‫س��رمایه‌گذاری با حجم س��رمایه‌گذاری ‪۶۷۵ ،۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال و ‪ ۳۴۴‬میلیون دالر و ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫یورو (معادل ‪ ۸۸۵ ،۳۴‬میلیارد ریال) و اش��تغال‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نفر؛‬ ‫‪)1‬احداث حوض‌های خش��ک جهت ساخت و‬ ‫تعمیر شناورهای دریایی؛‬ ‫*تکمیل بخ��ش ‪ PLC‬مربوط به درب حوض‬ ‫نوسازی؛‬ ‫*نصب تأسیسات دور حوض‌ها و اجرای بخشی‬ ‫از الین آتش‌نش��انی دور حوض‌ها و تکمیل الین‬ ‫هوای فشرده؛‬ ‫*تنطی��م اقدام��ات تکمیلی در قالب ‪ ۸‬بس��ته‬ ‫کاری و برآورد هزین��ه اجرایی‪ ،‬عناصر و مولفه‌ها‬ ‫و مشخصات فنی‪ ،‬تعداد تجهیزات و احجام کاری‬ ‫و اولویت‌بندی جهت برگ��زاری مناقصه و جذب‬ ‫اس��ناد خزانه اس�لامی تخصیص یافته به میزان‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیارد ریال‪.‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫‪)2‬ایجاد و راه‌اندازی سیس��تم ب ‌ه آب‌اندازی و از‬ ‫آب‌گیری شناور (تراول لیفت)‪.‬‬ ‫پیگیری اجرایی ش��دن پروژه با جذب اس��ناد‬ ‫خزانه اس�لامی تخصیص یافته ب��ه میزان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع نفت‪ ،‬گاز و انرژی‬ ‫•انج��ام مراحل بهره‌ب��رداری فازهای ‪ ۱۷‬و ‪۱۸‬‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۹۹‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی تا انتهای سال ‪۹۷‬؛‬ ‫**اتمام عملیات س��اخت سکوهای ‪ D‬و ‪ C‬و‬ ‫ش��روع فعالیت‌های مرتبط با نص��ب و راه‌اندازی‬ ‫آن‌ها؛‬ ‫**رفع پانچ لیس��ت‌های پ��روژه و فعالیت‌های‬ ‫مرتبط با اختتام قرارداد فی‌مابین کنسرس��یوم و‬ ‫کارفرما و پیمانکاران‪.‬‬ ‫**اخذ گواهی تحویل موقت ش��ماره ‪ ۶ ،۵‬و ‪۸‬‬ ‫مشروط به رفع پانچ‌های تامین متریال و تعهدات‬ ‫تأمین‌کنندگان؛‬ ‫•انجام مراحل اجرای فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫**تحق��ق بی��ش از ‪ ۸۴‬درص��د پیش��ــرفت‬ ‫فیزیکی؛‬ ‫‹ ‹پیشرفت مهندسی پروژه‬ ‫*پیش��رفت واقع��ی در مهندس��ی تفصیل��ی‬ ‫‪۹۴.۷۰‬درصد ؛‬ ‫*پیش��رفت واقع��ی در مهندس��ی س��اخت‬ ‫‪۷۶.۴۴‬درصد ؛‬ ‫*پیش��رفت کل پ��روژه در ش��رکت مدیری��ت‬ ‫طرح‌ه��ای صنعتی ای��ران (‪ )IPMI‬ب��ه میزان‬ ‫‪ ۷۸.۷۲‬درصد‪.‬‬ ‫**اتمام عملی��ات راه‌اندازی س��کوی اقماری‬ ‫‪ ۱۴C‬در خلیج‌ف��ارس و آغاز برداش��ت گاز ترش‬ ‫از موقعیت مخزنی دومین س��کوی گازی فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی؛‬ ‫**نص��ب س��کوی ‪ SPD۱۴c‬و دس��تیابی به‬ ‫رکورد داخلی‌سازی تجهیزات پاالیشگاهی در فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پارس جنوبی؛‬ ‫**آغاز عملیات بارگیری س��کوی ‪ ۲۵۰۰‬تنی‬ ‫‪.۱۴B‬‬ ‫‪39‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫‹ ‹مناطق کمتر توسعه‌یافته‬ ‫‪40‬‬ ‫**کلنگ‌زن��ی و آغ��از فعالیت‌ه��ای اجرای��ی‬ ‫پروژه‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در مناط��ق کمت��ر‬ ‫توس��عه‌یافته مانند تولید کاغذ از کربنات کلسیم‬ ‫در شهرس��تان خرام��ه اس��تان ف��ارس ب��ا مبلغ‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۱۲.۳‬میلیون دالر و ‪ ۳۶۹‬میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغال ‪ ۲۰۱‬نفر و بیواتانول سوختی در‬ ‫شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویر احمد با‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۲۱‬میلیون یورو و ‪ ۸۱۱ ،۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال و اش��تغال ‪ ۱۴۰‬نفر و ط��رح تولید تایر در‬ ‫شهرستان الیگودرز؛‬ ‫‪)1‬طرح تکمیلی اسفراین؛‬ ‫*تکمیل واحدهای ذوب مجدد قطره‌ای‪ ،‬بخشی‬ ‫از عملی��ات حرارتی‪ ،‬ماش��ین‌کاری‪ ،‬آزمایش��گاه‬ ‫و کنت��رل کیفیت‪ ،‬تکمیل واح��د ذوب موجود (‬ ‫به‌غیراز ‪)DRI‬؛‬ ‫*تکمیل زیرپروژه تابگیری و پوسته‌کنی؛‬ ‫*پیگی��ری فرآین��د تکمیل واح��د ریخته‌گری‬ ‫پیوسته با تخصیص اسناد خزانه اسالمی به میزان‬ ‫‪ ۴۱۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)2‬ایجاد واحدهای تولید بیواتانول س��وختی از‬ ‫ذرت و ضایعات غالت در کرمانشاه؛‬ ‫*بخش مهندس��ی ‪ ۹۸.۵‬درص��د‪ ،‬بخش خرید‬ ‫‪ ۵۹.۵۶‬درص��د و بخش اجرا نی��ز ‪ ۵۶.۷۸‬درصد‬ ‫(کل پروژه ب��ه میزان ‪ ۶۵.۰۱‬درصد) پیش��رفت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫پیگیری فعالیت‌های اجرایی پروژه با تخصیص‬ ‫اسناد خزانه به میزان ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)3‬ایجاد واحدهای تولید بیواتانول س��وختی از‬ ‫ذرت و ضایعات غالت در باشت؛‬ ‫*امض��ای ق��رارداد ‪ EPC‬اح��داث کارخان��ه‬ ‫بیواتانول سوختی با پیمانکاران داخلی‬ ‫*اس��تقرار ماش��ین‌آالت خاکب��رداری و آغ��از‬ ‫عملیات خاکبرداری سایت؛‬ ‫*برگزاری مراس��م کلنگ‌زنی پ��روژه با حضور‬ ‫وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ش��هرک‬ ‫صنعتی خان‌احمد شهرستان باشت‪.‬‬ ‫*پیگیری فعالیت‌های اجرایی پروژه با تخصیص‬ ‫اسناد خزانه به میزان ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫‪)4‬ایجاد واحد تولید تایر در اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان؛‬ ‫*تغییر رویکرد اجرای پروژه از ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن به احداث واحد تولیدی تایرهای س��نگین با‬ ‫ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار تن؛‬ ‫*نهایی‌س��ازی مطالع��ات امکان‌س��نجی طرح‬ ‫تولید ‪ ۲۰‬هزار تن انواع تایر ‪ OTR‬و ‪TBR‬؛‬ ‫*بررس��ی توانمن��دی ش��رکت‌های داخل��ی و‬ ‫خارجی در زمینه انتقال فناوری و ماش��ین‌آالت‬ ‫روز دنیا جهت تولید محصول تایرهای س��نگین‬ ‫کامیونی (‪ )TBR‬و فوق س��نگین ماش��ین‌های‬ ‫راهسازی و کشاورزی (‪)OTR‬؛‬ ‫*انجام مذاکرات با یکی از ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫تولید‌کننده تایر کش��ور به منظور جلب مشارکت‬ ‫و س��رمایه‌گذاری مش��ترک ب��ا ه��دف کاه��ش‬ ‫ریس��ک‌های مترتب ب��ر ط��رح در دوران اجرا و‬ ‫بهره‌برداری‪.‬‬ ‫‪)5‬ایجاد واحد تولید تایر در استان لرستان؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۱۶‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*اخذ مصوبه بانک صنع��ت و معدن برای ارائه‬ ‫تس��هیالت ارزی ب��ه مبلغ ‪ ۲۰۶‬میلی��ون یورو از‬ ‫صندوق توسعه ملی؛‬ ‫‪)6‬ایجاد واحد تولید تایر در استان کردستان؛‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۹‬درصد پیشــرفت فیزیکی تا‬ ‫انتهای سال ‪۹۷‬؛‬ ‫‪)7‬ایجاد واحد تولید الیاف شیشه در مرند؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۷‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*امضاء قرارداد جدید با کنسرسیوم خارجی به‬ ‫ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر؛‬ ‫‪)8‬ایجاد واحد تولید کاغذ از سنگ در خرامه‬ ‫*برگ��زاری مراس��م کلنگ‌زنی ب��ا حضور وزیر‬ ‫محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛‬ ‫*مذاکره با نمایندگان شرکت‌های تامین‌کننده‬ ‫دانش فنی و سازندگان ماشین‌آالت خارجی؛‬ ‫*انج��ام پروژه‌ه��ای مطالعات��ی پروژه‌یاب��ی و‬ ‫شناس��ایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در‬ ‫‪ ۱۲‬اس��تان کمتر توسعه‌یافته کش��ور (خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬اردبیل‪ ،‬کهگیلویه و بویر‬ ‫احم��د‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬برخی‬ ‫مناطق فارس و برخی مناطق خوزستان‪ /).‬انجام‬ ‫مطالعات امکان‌س��نجی فنی‪ ،‬مالی و اقتصادی ‪۸‬‬ ‫ط��رح صنعتی به ارزش ح��دود ‪ ۳۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و اشتغال مستقیم حدود دو هزار نفر و انجام‬ ‫فعالیت‌های جذب ش��ریک برای اج��رای آنها در‬ ‫مناطق کمتر توسعه‌یافته‪.‬‬ ‫**انج��ام مطالع��ات پروژه‌یاب��ی و شناس��ایی‬ ‫فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری صنعتی در اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی (شناس��ایی ‪ ۵‬پروژه بزرگ برای‬ ‫اجرا با مش��ارکت ایدرو به ارزش حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و اشتغال مستقیم حدود ‪ ۷۰۰‬نفر و‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰۰‬نفر اشتغال غیرمستقیم)‪.‬‬ ‫** ایج��اد و توس��عه مجتمع‌ه��ای تولی��دی‬ ‫صادراتگرا در سواحل جاسک تا گواتر؛‬ ‫آغاز عملیات اجرایی ساخت و ایجاد ‪ ۱۲‬طرح‬‫با حجم س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۲۴۵‬میلی��ارد ریال و‬ ‫اش��تغال‌زایی ‪ ۶۳۹‬نفر در استان‌های سیستان و‬ ‫بلوچس��تان و هرمزگان گردیده است‪ .‬از این ‪۱۲‬‬ ‫ط��رح‪ ۵ ،‬طرح آن با میزان س��رمایه‌گذاری ‪۵۰۹‬‬ ‫میلیارد ریال و ‪ ۱۹۰‬نفر اشتغال مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار گرفته اس��ت و س��ایر طرح‌ها نی��ز از محل‬ ‫تسهیالت اعطایی توسط بانک‌های عامل و سهم‬ ‫آورده متقاضیان در حال اجرا و پیگیری است‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار به میزان ‪ ۸۸۰‬میلیارد ریال تا‬‫پایان سال ‪۱۳۹۷‬؛‬ ‫پروژه‌های بهره‌برداری شده‪:‬‬‫‪.1‬تولی��د لوله‪ ،‬قوطی و پروفی��ل فلزی ‪ -‬محل‬ ‫اجرا‪ :‬چابهار؛‬ ‫‪.2‬تکمیل واحد فرآوری و بس��ته‌بندی ماهی و‬ ‫میگو ‪ -‬محل اجرا‪ :‬پسابندر؛‬ ‫‪.3‬آب‌شیرین‌کن ‪ ۳۰۰‬مترمکعب در روز ‪ -‬محل‬ ‫اجرا‪ :‬بریس؛‬ ‫‪.4‬توس��عه واحد تولید پودر ماهی ‪ -‬محل اجرا‪:‬‬ ‫کنارک؛‬ ‫‪.5‬تولید ماءالشعیر و اسانس میوه ‪ -‬محل اجرا‪:‬‬ ‫نگور؛‬ ‫‹ ‹نوسازی صنایع‬ ‫*بهره‌برداری از خط چاپ و تکمیل در شرکت‬ ‫گسترش صنایع بلوچ و خرید و حمل ماشین‌آالت‬ ‫بخش ریس��ندگی به س��ایت و انجام فعالیت‌های‬ ‫اجرای��ی به میزان بی��ش از ‪ ۷۶‬درص��د تا پایان‬ ‫خرداد سال ‪.۱۳۹۸‬‬ ‫‹ ‹صنایع پیشرفته‪:‬‬ ‫‪)1‬ایجاد واحد تولید ممبران (فیلترهای تصفیه‬ ‫آب)؛‬ ‫*انعق��اد ق��رارداد انتقال دانش فن��ی و خرید‬ ‫ماشین‌آالت آب ش��یرین‌کن از طرف خارجی به‬ ‫مبلغ ‪ ۷‬میلیون دالر با ظرفیت ‪ ۲‬میلیون مترمربع‬ ‫در سال؛‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۱۸‬درصد پیشــرفت فیزیکی‬ ‫در شهرستان ایالم؛‬ ‫‪)2‬پیگی��ری عملیات اجرایی راه‌ان��دازی مراکز‬ ‫تولید بیوایمپلنت در شهرهای کرمانشاه و تهران؛‬ ‫توسعه زیرساخت‌های تولیدی‬ ‫‪)1‬ایجاد منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‪ -‬فاز یک‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۳۷‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*تصویب طرح جامع منطقه توسط شورای‌عالی‬ ‫مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛‬ ‫‹ ‹افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی؛‬ ‫*انعق��اد قرارداد واگذاری ح��دود ‪ ۲۶‬هکتار از‬ ‫اراضی منطقه به س��رمایه‌گذاران طی ‪ ۳۴‬قرارداد‬ ‫به ارزش ‪ ۲۵۵‬میلیاردریال؛‬ ‫‪)2‬ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جهرم‪ -‬فاز یک‬ ‫*تحقق بیش از ‪ ۵۰‬درصد پیشــرفت فیزیکی؛‬ ‫*واگ��ذاری ح��دود ‪ ۵۰۰۰‬مترمرب��ع ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاران و انتقال و استقرار گمرک منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی جهرم؛‬ ‫*تصویب ط��رح جامع منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫جهرم در شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫و هیات محترم دولت‬ ‫*ص��دور پروانه بهره‌برداری از فاز اول توس��ط‬ ‫دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫‪)3‬تکمیل و بهره‌برداری از ش��هرک تحقیقات و‬ ‫فناوری کاوش‬ ‫*پیگیری طراحی و اجرای ‪ ۱۴‬واحد کارگاهی‬ ‫جهت استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‬ ‫تحقیقاتی کاوش‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫از راه‌اندازی پویش ملی بومی‌سازی تا رکوردشکنی چندباره تولید؛‬ ‫پیشتازی سایپا در استفاده از فرصت‌های‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در راستای ادامه اجرای‬ ‫ط��رح پویش ملی بومی‌س��ازی قطعات محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬در نخس��تین نمایش��گاه فرصت‌های ساخت‬ ‫داخل و رونق تولید که با هدف نمایش توانمندی‌ها‬ ‫در بومی‌س��ازی محصوالت و قطع��ات و همچنین‬ ‫اعالم نیازمندی‌های صنعتی برگزار می‌شود حضور‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫گروه سایپا متشکل از شرکت اصلی و ‪ ۱۱‬شرکت‬ ‫زیرمجموعه خ��ود‪ ،‬در این نمایش��گاه تالش کرده‬ ‫آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها در زمینه طراحی و‬ ‫ساخت قطعات در کنار مجموعه‌ای از نیازمندی‌های‬ ‫خود در عرصه ساخت قطعات پیشرفته را در معرض‬ ‫دی��د بازدیدکنندگان‪ ،‬صنعت‌گران‪ ،‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان و اس��تارت‌آپ‌های داخلی‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫همان‌گونه که گروه خودروس��ازی س��ایپا پیشتر‬ ‫نیز از آمادگی خود برای جذب مشارکت شرکت‌ها‬ ‫و تولیدکنندگان داخلی در زمینه س��اخت قطعات‬ ‫و رف��ع نیازهای ای��ن گروه‪ ،‬خبر داده ب��ود در این‬ ‫نمایش��گاه نیز با شناس��ایی تولیدکنندگان جدید‬ ‫و آشنایی با ظرفیت‌ها و اس��تعدادهای آنها‪ ،‬فضا و‬ ‫فرصت حمایت از تولید داخلی و توسعه کسب‌وکار‬ ‫‪42‬‬ ‫ی را دنبال کرده است‪.‬‬ ‫شرکت‌های دارای این ویژگ ‌‬ ‫‹ ‹چهارگانه سایپا در پویش ملی بومی‌سازی‬ ‫گروه خودروسازی سایپا در چند ماه اخیر پویش‬ ‫ملی بومی‌سازی قطعات محصوالت خود را با هدف‬ ‫کاهش وابس��تگی ب��ه بازارهای خارجی‪ ،‬توس��عه‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬رفع نیازه��ای ارزی‪ ،‬رونق فعالیت‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی و مش��ارکت آنها در صنعت‬ ‫خودرو کشور آغاز کرد و در بستر عملیاتی‌ساختن‬ ‫این پویش‪ ،‬چند گام مهم و اساسی برداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹گام نخست ؛ نمایشگاه دائمی قطعات‬ ‫نخستین حرکتی که توس��ط گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا در ای��ن ح��وزه انجام ش��د راه‌ان��دازی یک‬ ‫نمایش��گاه دائمی از قطعات داخلی‌س��ازی شده و‬ ‫قطعات پیش��رفته و موردنیاز تولید محصوالت این‬ ‫گروه ب��ود‪ .‬با برپایی این نمایش��گاه فضا و فرصتی‬ ‫فراهم شد تا تولیدکنندگان داخلی ضمن بازدید از‬ ‫دس��تاوردها و محصوالت داخلی‌سازی شده سایپا‪،‬‬ ‫با نیازهای این گروه در عرصه قطعات خودرو آشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این‌ک��ه تحریم‌ه��ا و محدودیت‌های‬ ‫ایجادش��ده در مس��یر صنع��ت خ��ودرو کش��ور‪،‬‬ ‫زمین��ه بروز مش��کالتی را در تامین برخی قطعات‬ ‫محص��والت ایجاد کرد این نمایش��گاه که به‌صورت‬ ‫دائمی در س��ایپا برپا ش��ده‪ ،‬می‌تواند به‌عنوان یک‬ ‫راهکار مهم جه��ت معرفی نیازها و محدودیت‌های‬ ‫موجود در عرصه تولید‪ ،‬تلقی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گام دوم ؛ نشست مشترک با دانش‌بنیان‌ها‬ ‫دومین اقدامی که گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫مسیر پویش ملی بومی‌س��ازی قطعات محصوالت‬ ‫به اجرا درآورد برگزاری نشس��ت با قطعه‌س��ازان و‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی بود‪ .‬در این نشست‬ ‫دوروزه که به صورت کام ً‬ ‫ال تخصصی و کارشناس��ی‬ ‫برگ��زار ش��د جم��ع کثی��ری از صنعت‌گ��ران و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی دیدگاه‌ها و نظرات خود را در‬ ‫زمینه رویکرد سایپا درخصوص داخلی‌سازی قطعات‬ ‫ابراز کرده و از وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولید‬ ‫قطعات مدنظر خبر دادن��د‪ .‬مهم‌ترین نکته در این‬ ‫نشست‪ ،‬اعالم آمادگی سایپا برای هرگونه حمایت‪،‬‬ ‫مشاوره و سرمایه‌گذاری در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫قطعات و مجموعه‌های پیشرفته خودرو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گام سوم؛ حضور در اینوتکس ‪۲۰۱۹‬‬ ‫در گام س��وم‪ ،‬گروه خودروسازی سایپا به همت‬ ‫مرک��ز تحقیقات و نوآوری صنای��ع خودرو به‌عنوان‬ ‫دبیرخان��ه پوی��ش ملی بومی‌س��ازی قطع��ات‪ ،‬در‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ‪ ۲۰۱۹‬حضور‬ ‫یافت‪ .‬در این نمایش��گاه ک��ه با حضور جمع زیادی‬ ‫از شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی و دانش‌محور‬ ‫داخل��ی و خارج��ی در زمینه اج��رای نوآوری‌ها و‬ ‫فناوری‌های جدید برگزار ش��د گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا ابتدا کوشید ضمن معرفی نیازمندی‌های خود‬ ‫به سایر ش��رکت‌کنندگان‪ ،‬زمینه شروع همکاری‌ها‬ ‫در عرصه ساخت قطعات خودرو را فراهم کند‪ .‬این‬ ‫گروه همچنی��ن با انجام نشس��ت‌های تخصصی با‬ ‫بسیاری از مبتکران‪ ،‬صنعت‌گران و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫ضمن آش��نایی با مهارت‌ه��ا و توانمندی‌های آنها‪،‬‬ ‫قرارداده��ای مختلف��ی را نیز در زمین��ه طراحی و‬ ‫س��اخت قطعات خودرو در داخل و قطع وابستگی‬ ‫به بازارهای خارجی منعقد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گام چه�ارم ؛ س�مپوزیوم س�اخت بدن�ه‬ ‫خودرو‬ ‫چهارمین گام س��ایپا در پویش ملی بومی‌سازی‬ ‫قطعات‪ ،‬برگزاری نخستین سمپوزیوم علمی ساخت‬ ‫بدن��ه خودرو بود که به هم��ت و ابتکار این گروه و‬ ‫با مش��ارکت دانش��گاه صنعتی ش��ریف برگزار شد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین وجه برگزاری این س��مپوزیوم‪ ،‬توس��عه‬ ‫پیوند میان صنعت و دانش��گاه بود که گروه س��ایپا‬ ‫همواره به‌عن��وان پرچمدار و س��ردمدار اصلی این‬ ‫رویکرد شناخته شده و تالش کرده زمینه مشارکت‬ ‫دانش��گاهیان و مجام��ع علم��ی و تحقیقاتی را در‬ ‫پروژه‌ه��ای مختلف صنعت خ��ودرو فراهم کند‪ .‬در‬ ‫این سمپوزیوم‪ ،‬جمع کثیری از اساتید دانشگاهی‪،‬‬ ‫اعضای هیات‌های علمی‪ ،‬محققان‪ ،‬صاحب‌نظران و‬ ‫دانش��جویان رش��ته‌های فنی و مهندسی و فعاالن‬ ‫عرصه طراحی و س��اخت مجموعه‌های بدنه خودرو‬ ‫به بیان دیدگاه‌ها و ارائه مقاالت و پژوهش‌های خود‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تع��داد زی��ادی از متخصص��ان و‬ ‫کارشناس��ان گروه خودروس��ازی س��ایپا نیز ضمن‬ ‫ارائه مق��االت و یافته‌های خ��ود در زمینه طراحی‬ ‫و س��اخت بدنه خ��ودرو‪ ،‬همکاری می��ان صنعت و‬ ‫دانش��گاه را برای دس��تیابی به نتایج موفقیت‌آمیز‬ ‫ضروری دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹در آستانه گام پنجم‬ ‫اجرای این چهار گام مهم توس��ط سایپا با حضور‬ ‫در نخس��تین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و‬ ‫رونق تولید با برداشتن گام پنجم وارد فاز جدیدی‬ ‫خواهد شد که می‌تواند به‌عنوان مکمل این اقدامات‪،‬‬ ‫شناخته ش��ده و زمینه دستیابی به موفقیت نهایی‬ ‫را فراهم کند‪ .‬اگرچه اقداماتی ازاین‌دست‪ ،‬نیازمند‬ ‫برخورداری از زمان و امکانات کافی جهت دستیابی‬ ‫ب��ه نتایج ماندگار و همیش��گی اس��ت‪ ،‬ام��ا گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در همین مدت‌زم��ان اندک‬ ‫نیز توانس��ته رویه جدیدی را در زمینه توجه و بها‬ ‫دادن به تولید ملی و رونق‌بخش��ی به کس��ب‌وکار‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی بنا نهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشتازی در ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫س��ال گذش��ته ک��ه صنع��ت خ��ودرو کش��ور‬ ‫تح��ت ش��دیدترین و بی‌س��ابقه‌ترین تحریم‌ه��ا و‬ ‫محدودیت‌ه��ای خارجی قرار گرفت و زمینه تعلیق‬ ‫همکاری بسیاری از شرکای خارجی‪ ،‬دشواری‌ها در‬ ‫نقل و انتقاالت بانکی و بسیاری مشکالت داخلی و‬ ‫خارجی دیگر نیز فراهم شد شاید کمتر کسی فکر‬ ‫می‌کرد این صنعت بتواند در کوران این مش��کالت‬ ‫بی‌س��ابقه به فعالیت خ��ود ادامه ده��د اما اجرای‬ ‫موفقیت‌آمیز راهبرد رونق تولید در س��ایپا در کنار‬ ‫تالش جهت حمایت از قطعه‌سازان‪ ،‬موجب شد این‬ ‫گروه نه‌تنها آثار تحریم‌ها را به حداقل برساند بلکه‬ ‫با موفقیت ب��ه فعالیت تولیدی خ��ود ادامه داده و‬ ‫بتواند رکوردهای مختلف تولید را در یک بازه زمانی‬ ‫شش‌ماهه از آن خود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردش�کنی‌های س�ایپایی در ش�رایط‬ ‫تحریمی‬ ‫برنام��ه افزایش تولید خ��ودرو در زمانی وارد فاز‬ ‫اجرایی ش��د که تولید روزانه محصوالت س��ایپا به‬ ‫کمتر از ‪ ۷۰۰‬دس��تگاه رس��یده بود و برخی س��وء‬ ‫مدیریت‌ه��ا و تصمیمات نادرس��ت گذش��ته‪ ،‬آثار‬ ‫بسیار زیانباری بر پیکر تولید این مجموعه بر جای‬ ‫گذاشته بود‪.‬‬ ‫هم‌زمان با آغاز برنامه رش��د تولید‪ ،‬سایپا توانست‬ ‫میزان تولید روزانه خود را به حدود ‪ ۲‬هزار دستگاه‬ ‫رس��انده و از این طریق عرضه محصوالت به بازار را‬ ‫نیز با سرعت بیشتری دنبال کند‪.‬‬ ‫این موفقیت در رونق‌بخشی به تولید در هفته‌ها‬ ‫و ماه‌ه��ای بعد نیز ادامه یاف��ت و در خردادماه ‪،۹۸‬‬ ‫رک��ورد تولی��د بیش از ‪ ۲۳۰۰‬دس��تگاه در روز نیز‬ ‫به نام گروه خودروس��ازی سایپا رقم خورد‪ .‬در کنار‬ ‫آن‪ ،‬افزایش س��هم بازار‪ ،‬توس��عه طرح‌های فروش‪،‬‬ ‫جلب رضایت مش��تریان از طریق عمل به تعهدات‬ ‫برجای‌مانده از گذش��ته‪ ،‬رونق‌بخشی به کسب‌وکار‬ ‫شبکه قطعه‌س��ازان و بازگش��ت به کار بسیاری از‬ ‫نیروهای تعدیل‌ش��ده در این صنعت‪ ،‬ازجمله آثار و‬ ‫نتایج برنامه رونق تولید در سایپا محسوب می‌شد‪.‬‬ ‫همه این دستاوردها و موفقیت‌ها نشان داد گروه‬ ‫خودروسازی سایپا توانسته در عرصه تولید خودرو‬ ‫در کشور پیشتازی خود را حفظ کرده و تحریم‌های‬ ‫ظالمانه علیه این صنعت را نیز بی‌اثر کند‪.‬‬ ‫بدون تردید همه این موفقیت‌ها با تکیه‌بر امکانات‬ ‫و توانمندی‌ه��ای داخل��ی و اس��تفاده از تجربیات‬ ‫انباش��ته از سال‌ها فعالیت مستمر در عبور از فراز و‬ ‫نشیب‌های بسیار رقم خورده و توانسته سایپا را در‬ ‫عبور از هر نوع مانعی سربلند سازد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌ه��ا و نوآوری‌های موجود در‬ ‫کش��ور به‌جای تکیه بر منابع خارجی‪ ،‬موجب شد‬ ‫س��ایپا بتواند بس��یاری از محدودیت‌ه��ای خود در‬ ‫زمینه س��اخت قطعات را برط��رف کرده و از خروج‬ ‫ارز از کشور نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بی‌تردید حرکتی که امروز در گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا آغاز ش��ده و ثمره آن‪ ،‬کارنام��ه‌ای موفق و‬ ‫درخشان از مدیریت در صنعت خودرو و رونق‌بخشی‬ ‫به جریان تولید محس��وب می‌شود در آینده رتبه‌ها‬ ‫و نم��رات درخش��ان‌تری را در خ��ود خواهد دید و‬ ‫زمینه گام نهادن این گروه در عرصه خودروس��ازان‬ ‫بلندمرتبه جهانی را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪43‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید از کارخانه الکترود گرافیتی اردکان مطرح کرد‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه تمام توان خود را برای راه‌اندازی‬ ‫کارخانه الکترود اردکان به‌کار می‌گیرد‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد مبارکه در جری��ان بازدید از‬ ‫کارخان��ه الکت��رود گرافیت��ی اردکان گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه تمام توان خ��ود را برای راه‌اندازی کارخانه‬ ‫الکترود اردکان به‌کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در راس��تای تحقق منویات مق��ام معظم رهبری‬ ‫مبنی بر نام‌گذاری امس��ال با عنوان «رونق تولید»‬ ‫و همچنی��ن تاکی��د وزیر محترم صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫تجارت بر توجه به تولید ملی‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه روز سه‌شنبه ‪۲۵‬‬ ‫تیرماه از کارخانه الکترود گرافیتی اردکان (شرکت‬ ‫نوین الکترود اردکان) بازدید و عملیات اجرایی این‬ ‫کارخان��ه مهم و اس��تراتژیک را از نزدیک پیگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان با بیان اینکه این کارخانه از‬ ‫اهمیت ویژه‌ای برخوردار است افزود‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫با در اختیار گذاش��تن منابع و امکانات خود‪ ،‬تمام‬ ‫حمای��ت و ت�لاش خویش را به کار خواهد بس��ت‬ ‫ت��ا کارخانه تولید الکت��رود گرافیتی اردکان هرچه‬ ‫زودتر به تولید برسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار امیدواری کرد‪ :‬تا س��ال آینده‬ ‫به پیشرفت‌های خوبی خواهیم رسید و انشااهلل فاز‬ ‫نخس��ت این کارخانه استراتژیک با همکاری فوالد‬ ‫‪44‬‬ ‫مبارک��ه به بهره‌برداری خواهد رس��ید و همچنین‬ ‫تالش خواهد شد نمونه‌های آزمایشی امسال تولید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مخت��اری اردکان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت نوین‬ ‫الکت��رود اردکان نیز در این بازدید ضمن تش��ریح‬ ‫فعالیت‌ها و ارائه گزارش اظهار کرد‪ :‬ظرفیت تولید‬ ‫کارخانه س��االنه ‪ ۳۰‬هزار تن و قابل توس��عه تا ‪۴۵‬‬ ‫هزار تن است‪.‬‬ ‫به گفته وی اش��تغال‌زایی این کارخانه ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫به‌طور مس��تقیم و ‪ ۴‬هزار نفر به‌طور غیرمس��تقیم‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مخت��اری اردکانی در ادامه اف��زود اهمیت طرح‬ ‫به این دلیل اس��ت که با افتتاح این واحد‪ ،‬صنعت‬ ‫ف��والد کش��ور از واردات الکت��رود گرافیتی بی‌نیاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت ک��ه کارخانه تولی��د الکترود‬ ‫گرافیتی در ‪ ١٥‬کیلومتری شهر اردکان واقع شده‬ ‫است‪.‬‬
‫تولید آزمایشی نخستین محصول «جهاد خودکفایی» آغاز شد‬ ‫تولید پژو ‪ ۳۰۱‬بدون فرانسوی‌ها‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۴‬تیر‪ ،‬تولید آزمایشی پژو ‪ ۳۰۱‬به‌عنوان‬ ‫نخس��تین محصول جه��اد خودکفایی آغ��از و آیین‬ ‫راه‌ان��دازی نخس��تین س��الن تولی��د چندمنظوره در‬ ‫خاورمیانه در محل ش��رکت ساپکو زیرمجموعه گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو برگزار شد‪.‬‬ ‫در این آیین‪ ،‬سورنا ستاری معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬فرش��اد مقیمی مع��اون امور صنایع‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بهزاد اعتمادی قائم‌مقام‬ ‫سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‪،‬‬ ‫هاش��م یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫و عزیز اکبری��ان رئیس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی به همراه س��ایر اعضای این‬ ‫کمیسیون حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید با شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫براساس تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر رونق‬ ‫تولید در کش��ور‪ ،‬هدف‌گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت رون��ق تولید در بخش صنعت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫دراین‌باره با توجه به تاکید رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ب��ر بخش تولید در صنایع به‌ویژه در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬با اشتغال‌زایی بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفری‬ ‫که دارد در نخستین گام‪ ،‬تولید آزمایشی پژو ‪ ۳۰۱‬در‬ ‫‪46‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو آغاز شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراس��م‪ ،‬سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رئیس‌جمهوری گف��ت‪ :‬کارخانه با صنعت‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬اگر می‌خواهی��م از نیروی تحصیل‌کرده‬ ‫کشور به‌خوبی اس��تفاده کنیم باید صنعت راه‌اندازی‬ ‫ش��ود نه کارخانه‪ .‬صنعت جایی اس��ت که ما با آن به‬ ‫طراحی و تولید محصوالت بومی می‌رس��یم‪ .‬صنعت‬ ‫نیاز به دانش��گاه دارد اما کارخانه به دانش��گاه نیازی‬ ‫ندارد و چرخ آن با تکنسین‌هایی که دارد می‌چرخد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬صنعت و دانش��گاه دو بس��تر متفاوت‬ ‫هستند‪ .‬برای استفاده از نیروی تحصیل‌کرده‪ ،‬نیاز به‬ ‫راه‌اندازی صنعت در کش��ور داریم‪ .‬یکی از مزیت‌های‬ ‫کشور ما در اختیار داش��تن نیروهای انسانی جوان و‬ ‫تحصیل‌کرده اس��ت‪۳۳ .‬میلیون نف��ر از کل جمعیت‬ ‫کش��ور‪ ،‬جوانان بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬س��ال هستند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه ایران یکی از کشورهایی است که با ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر دانشجو‪ ،‬بیشترین جمعیت دانشجویی‬ ‫جهان را دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اهمیت حوزه صنعت و تالش برای‬ ‫تحقق خودکفایی در این بخش گفت‪ :‬برای رسیدن به‬ ‫خودکفایی چند موضوع را باید در نظر داشته باشیم؛‬ ‫نخست اینکه خودمان پلتفرم طراحی کنیم و بدانیم‬ ‫اگر درب��اره دانش‌بنیان‌ها صحب��ت می‌کنیم فقط با‬ ‫این رویکرد ش��دنی است‪ .‬کارخانه‌داری و خام‌فروشی‬ ‫موجب ایجاد ارزش‌افزوده نمی‌شود حال این محصول‬ ‫زعفران باشد یا مواد معدنی یا نفت‪ ،‬فرقی ندارد‪.‬‬ ‫این مدیر دولتی افزود‪ :‬وضعیت کنونی س��بب شده‬ ‫هنگام صل��ح و آرامش با اروپاییان همکاری داش��ته‬ ‫باشیم و در زمان تحریم با چینی‌ها همراه شویم‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رئیس‌جمه��وری یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬جهان در حال تغییر به‌س��وی فناوری اس��ت و‬ ‫به‌طورقطع در این بس��تر‪ ،‬رویکرد سنتی فلج خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اگر صنعت خودرو با شیوه سنتی فعالیت خود‬ ‫را ادامه دهد در آینده با مش��کالت بس��یاری روبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برای همس��و ش��دن با تحوالت‬ ‫صنعت��ی جه��ان باید چن��د اصل را در نظ��ر بگیریم‬ ‫اف��زود‪ :‬نخس��تین اص��ل س��رمایه‌گذاری در بخ��ش‬ ‫خصوصی است‪ .‬دیگر اینکه هیچ دانشگاهی در جهان‬ ‫محصول عرضه نمی‌کند‪ .‬دانشگاه پژوهش‌ها را انجام‬ ‫می‌دهد و تجاری‌سازی این پژوهش‌ها با شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده اس��ت‪ .‬ازاین‌رو در دولت روحانی س��عی‬
‫کرده‌ایم پژوهش‌ها تجاری‌سازی شوند زیرا پیش‌ازاین‬ ‫گالیه‌ه��ا و انتقادهایی وجود داش��ت ک��ه این حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری چه خروجی به دنبال داش��ته است؟‬ ‫درحال‌حاض��ر با ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان به دنبال‬ ‫تجاری‌سازی پژوهش‌ها هس��تیم‪ .‬صنعت خودرو هم‬ ‫باید به این نکته توجه داشته باشد و برای همکاری و‬ ‫تعامل به‌سوی این شرکت‌ها حرکت کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬آنچه اقتصاد ما را از خام‌فروش��ی به‬ ‫س��وی تولید و عرضه محصوالت با ارزش‌افزوده سوق‬ ‫می‌دهد هم��ان تعامل بین صنع��ت و دانش‌بنیان‌ها‬ ‫است‪ .‬با نوآوری باید ساختارهای سنتی موجود تغییر‬ ‫کند‪ .‬شرکت ایران‌خودرو به دنبال تغییر بوده و بر این‬ ‫اساس طراحی پلتفرم را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫ستاری ادامه داد‪ :‬تحریم زمینه استفاده از امکانات و‬ ‫ظرفیت‌های داخلی را فراهم آورد به‌طوری‌که پیش‌تر‬ ‫موتور ‪ EF ۵‬طراحی و تولید ش��د‪ .‬اگرچه ابتدا کمتر‬ ‫به آن توجه می‌شد اما با شروع تحریم‪ ،‬متوجه شدیم‬ ‫آنچه ما را نجات می‌دهد تکیه‌بر همین دس��تاوردها و‬ ‫دانش داخل کشور است‪.‬‬ ‫این مدیر دولتی همچنین با اش��اره به اقتصاد نفتی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬کشور ما به‌دلیل اقتصاد نفتی دارای‬ ‫س��اختار وارداتی است‪ .‬حرکت به‌س��وی محصوالت‬ ‫دانش‌بنیان با ارزش‌افزوده‪ ،‬سخت است و ساختارهای‬ ‫زیادی باید شکس��ته ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر تا حدودی‬ ‫التهاب‌ه��ای اولیه تحریم از بین رفت��ه و وارد فضای‬ ‫ش��فافی ش��ده‌ایم‪ .‬امروز می‌دانیم در شرایط موجود‬ ‫اقتصادی چگونه باید عمل کنیم‪ .‬در این راس��تا چند‬ ‫بازدید از واحدهای قطعه‌س��ازی داشتیم که آنها هم‬ ‫اع�لام کردند پ��س از اعمال تحری��م و ممنوعیت‌ها‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای محصوالتش��ان ح��دود ‪ ۲۰‬برابر ش��د؛‬ ‫بنابرای��ن باید گفت نهضت خودکفایی در حال جواب‬ ‫دادن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواریم هرچه زودتر شاهد طراحی‬ ‫پلتفرم از سوی ش��رکت ایران‌خودرو باشیم همچنان‬ ‫ک��ه خودکفایی در زمینه قطعات «های‌تک» نیز باید‬ ‫پیگیری و محقق شود‪.‬‬ ‫س��تاری ب��ا بیان اینک��ه معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری برنامه‌هایی ب��رای مقابله با تحریم‬ ‫دارد گف��ت‪ :‬این معاونت حمای��ت خاص از طرح‌های‬ ‫دانش‌بنیان و تجاری‌س��ازی آن می‌کند تا با توجه به‬ ‫نیروهای تحصیل‌کرده کشور خودکفایی مورد انتظار‬ ‫برای کشور محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه‌ای بدون حضور خارجی‌ها‬ ‫مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی س��خنران بعدی این مراسم‬ ‫بود‪ .‬وی با اش��اره به ویژگی‌های خ��اص پروژه ‪۳۰۱‬‬ ‫گف��ت‪ :‬پژو ‪ ۳۰۱‬نخس��تین طرحی بود که به ش��کل‬ ‫ماژولین در کش��ور آغاز ش��د‪ .‬ضمن اینکه نخستین‬ ‫پروژه‌ای بود که با بیش��ترین سطح خودکفایی (بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد) در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ویژگی مهمی که در این پروژه ش��اید‬ ‫برای مردم جالب باش��د این اس��ت که ای��ن پروژه با‬ ‫باالترین هم‌افزایی بین صنعتگران پیگیری ش��د و با‬ ‫باالترین میزان شفافیت جلو رفت‪.‬‬ ‫بیگل��و دومین موضوع مه��م در تولید پژو ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫زمان اجرای آن دانس��ت و گفت‪ :‬راه‌اندازی این پروژه‬ ‫در س��خت‌ترین زم��ان یعنی تحری��م‪ ،‬در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬منتقدان در ابتدای تحری��م مطرح می‌کردند‬ ‫که آینده این صنعت مش��خص نیست اما ما با انرژی‬ ‫پروژه را پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم‪ .‬درواقع‬ ‫‪47‬‬
‫وفادارترین قطعه‌س��ازان با وجود شرایط و بحران‌های‬ ‫مالی‪ ،‬پروژه را پیش بردند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫برای نخستین بار بود که در یک سالن جمع می‌شویم‬ ‫و درباره تولی��د خودرویی صحبت می‌کنیم که حتی‬ ‫یک ش��ریک خارجی حضور ندارد‪ .‬این جزو افتخارات‬ ‫ماس��ت که قطعات این خودرو را در داخل طراحی و‬ ‫تولید کردیم‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬این مسائل نشان می‌دهد تحریم‌ها‬ ‫خیلی اثرگذار نبودند و اگر با تحریم‪ ،‬موفقیت‌های ما‬ ‫افزون‌تر می‌شود موافق این فشارهای بیرونی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنفی با بی��ان اینکه ترس صنعتگران از‬ ‫تحریم‌ه��ای خارجی نبوده و ای��ن تحریم‌های داخلی‬ ‫است که مشکالتی به‌وجود آورده گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بیشتر آسیب ما در حوزه صنعت از ناحیه تحریم‌های‬ ‫داخلی است‪ .‬به‌عنوان‌مثال باید به تسهیالت ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی اش��اره کرد که ب��رای صنعت خودرو‬ ‫مصوب شد اما با گذشت ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ماه‪ ،‬فقط بخشی از آن‬ ‫پرداخت شده و بخش زیادی از آن باقی مانده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی همچنین با اش��اره به سخنان معاون علمی‬ ‫و فن��اوری رئیس‌جمهوری پیرام��ون موضوع فناوری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دراین‌باره قطعه‌س��ازان می‌خواهند به این‬ ‫سو حرکت کنند اما سایر صنایع با ما همراه نیستند‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو حدود ‪ ۶۰‬بخش صنعتی و خدماتی‬ ‫ب��ا ما همراه هس��تند که برای خ��روج از فعالیت‌های‬ ‫س��نتی باید تمام ای��ن صنایع مرتب��ط اراده تغییر را‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬بیگلو در پایان افزود‪ :‬برای طراحی و‬ ‫س��اخت قطعات نیازمند حمایت‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ایر نهادهای مرتبط هستیم‪ .‬پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬آغازی بود که اثبات کنیم‪ ،‬می‌توانیم‪ .‬به‌طورقطع‬ ‫با حمایت‌ه��ای بیش��تر‪ ،‬موفقیت‌های بیش��تری در‬ ‫پروژه‌های بزرگ‌تر به‌دست خواهد آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۴‬هزار پژو ‪ ۳۰۱‬تا پایان سال‬ ‫‪48‬‬ ‫منص��ور منص��وری‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت س��اپکو‬ ‫زیرمجموع��ه گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو هم از تنوع‬ ‫محصول و کس��ب رضایت مشتریان گفت و افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس س��خنان رهبر‌معظم انقالب در راستای رونق‬ ‫تولید‪ ،‬ش��رکت س��اپکو پروژه‌های خ��ود را بر مبنای‬ ‫تنوع محصوالت‪ ،‬خودکفایی و رضایتمندی مشتریان‬ ‫تعریف کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اه��داف ما در این ش��رکت‪ ،‬ارتقا و‬ ‫تکمیل سبد محصوالت و تعریف برنامه‌های بلندمدت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تولید قطعات و مجموعه‌های جدید‬ ‫با هدف تحقق اس��تانداردهای هشتادوپنج‌گانه و نیز‬ ‫مطابق اس��تانداردهای بین‌المللی که امکان صادرات‬ ‫را ب��رای م��ا فراهم کند از دیگر اهدافی اس��ت که در‬ ‫این مجموعه خودروس��ازی دنبال می‌ش��ود‪ .‬سومین‬ ‫موضوع‪ ،‬ارتق��ای دانش فنی طراحی و توان توس��عه‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌ها اس��ت‪ .‬خودکفای��ی حداکثری‬ ‫و کمتری��ن ارزبری در قطعات‪ ،‬ارتقای س��طح کیفی‬ ‫زیرساخت‌های‪ ،‬بهره‌گیری از فناوری جدید در توسعه‬ ‫مواد اولیه موردنیاز‪ ،‬رعایت مس��ائل زیس��ت‌محیطی‬ ‫در فرآین��د تولی��د‪ ،‬افزای��ش مس��تمر به��ره‌وری‬ ‫تامین‌کنن��دگان به‌منظور حفظ ت��وان رقابت‪ ،‬امکان‬ ‫دس��تیابی به بازارهای صادراتی و نیز مستندس��ازی‬ ‫مراحل پروژه تولید و خودکفایی در این ش��رکت جزو‬ ‫اهداف تعریف‌شده این مجموعه خودرویی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س��رمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬گفت‪ :‬در ح��وزه قطعات و مجموعه‌ها گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو ‪ ۶۳‬میلیون یورو و در بخش سالن‬ ‫بدنه‌سازی جدید ‪ ۳۸‬میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬داخلی‌سازی با ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بومی‌سازی آغاز ش��د‪ .‬در مرحله دوم این عدد به ‪۶۰‬‬ ‫درص��د رس��ید و در نهایت باید به ‪ ۸۰‬درصد برس��د‪.‬‬ ‫زمانی که ش��رکت پ��ژو هم��کاری خود را ب��ا ایران‬ ‫قط��ع کرد این داخلی‌س��ازی در م��رز ‪ ۴۰‬درصد بود‬ ‫ام��ا درحال‌حاضر با ‪ ۶۱‬درصد داخلی‌س��ازی درصدد‬ ‫هستیم آن را به ‪ ۸۰‬درصد برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اپکو درباره برنامه تولید این‬ ‫خودرو افزود‪ :‬برنامه ما این است که تا پایان امسال ‪۴‬‬ ‫هزار پ��ژو ‪ ۳۰۱‬تولید و به بازار عرضه کنیم‪ .‬این آمار‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۹‬ب��ه ‪ ۵۰‬هزار خودرو خواهد رس��ید و‬ ‫برنامه برای س��ال ‪ ۱۴۰۰‬تولید صد هزار خودرو ‪۳۰۱‬‬ ‫در این واحد صنعتی است‪.‬‬ ‫منصوری همچنین درباره آمار قطعه‌س��ازانی که با‬ ‫شرکت ساپکو برای تولید ‪ ۳۰۱‬همکاری دارند گفت‪:‬‬ ‫ما ‪ ۱۹۸‬سازنده را مورد ارزیابی قرار دادیم و در نهایت‬ ‫با ‪ ۹۶‬سازنده قرارداد بستیم‪ .‬البته با توجه به همکاری‬ ‫که این قطعه‌س��ازان بزرگ با س��ایر زیرمجموعه‌های‬ ‫خود دارند می‌توان گفت درواقع این همکاری با ‪۳۰۰‬‬ ‫قطعه‌ساز در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرهای خوب مدیرعامل ایران‌خودرو‬ ‫در ادامه هاش��م یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو با اشاره به همکاری این خودروساز با پژو‬ ‫فرانسه گفت‪ :‬در سال‌های ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬همکاری شرکت‬ ‫پژو با ایران‌خودرو در قالب تولید خودروها به ش��کل‬ ‫سی‌کی‌دی(‌‪ )CKD‬بود که با آغاز تحریم‌ها در همین‬ ‫سال‌ها‪ ،‬همکاری‌ها ادامه پیدا نکرد‪ .‬با قطع همکاری‌ها‬ ‫خألهای��ی در این زمینه ایجاد ش��د ام��ا کار با کمک‬ ‫قطعه‌سازان داخلی پیش رفت و به‌این‌ترتیب پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫با وقفه‪ ،‬تولید و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در جریان همکاری‌های بعدی ما با‬ ‫شرکت پژو پس از برجام‪ ،‬مذاکراتی انجام شد و تاکید‬ ‫آنها بر همکاری همچون گذشته بود اما این بار طرف‬ ‫ایرانی نپذیرفت و عمق س��اخت داخل را مطرح کرد‪.‬‬ ‫ساخت قوای محرکه یکی از این برنامه‌ها در راستای‬ ‫عم��ق س��اخت داخل ب��ود بنابراین با تالش‪ ،‬ش��کل‬ ‫قراردادها تغییر کرد‪.‬‬ ‫یک��ه‌زارع با بی��ان اینکه طرف خارجی برای س��ود‬ ‫بیش��تر در کش��ور‌های دیگر س��رمایه‌گذاری می‌کند‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران‌خودرو ب��ا تاکید بر داخلی‌س��ازی اجازه‬ ‫تحق��ق ای��ن ام��ر را ن��داد و تولی��د ‪ ۳۰۱‬نتیجه این‬ ‫تالش‌هاس��ت‪ .‬در این قرارداد شرکت ساپکو به‌عنوان‬ ‫مسئول س��اخت داخل قطعات به شرکت پژو معرفی‬ ‫شد‪ .‬ایس��تادگی کردیم که سرانجام با پافشاری گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو این تالش نتیجه داد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران‌خودرو با اش��اره به همکاری ‪۳۰۰‬‬ ‫قطعه‌س��از در پروژه ‪ ۳۰۱‬افزود‪ :‬برنامه داریم تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۸۰‬درصد بومی‌سازی محقق ش��ود‪ .‬در حالت‬ ‫خوش‌بینانه عرضه خودرو ‪ ۳۰۱‬به بازار تا پایان س��ال‬ ‫است و در بدبینانه‌ترین شکل این مدل تا اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۹‬به مشتریان تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره روند بومی‌س��ازی ‪ ۶۰‬درصدی این مدل‬ ‫گفت‪ :‬با تالش بس��یار و علی‌رغم دش��واری‌های زیاد‬ ‫توانس��تیم موتور ‪ EC۵‬این خ��ودرو را تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫بومی‌س��ازی کنیم که عالوه بر پژو ‪ ۳۰۱‬برای س��ایر‬ ‫خودرو هم قابلیت استفاده دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اینکه چرا ‪ ۳۰۱‬برای بومی‌س��ازی به‌جای‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬انتخاب ش��د ب��ه این موض��وع برمی‌گردد که‬ ‫حداکث��ر تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬در س��ال ‪ ۲۰‬هزار خودرو‬ ‫بود اما در بحث پژو ‪ ۳۰۱‬این‌گونه هدف‌گذاری ش��ده‬ ‫که س��االنه ‪ ۲۵۰‬هزار تا تولید داشته باشیم‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��رای خودکفای��ی پ��ژو ‪ ۳۰۱‬س��رمایه‌گذاری انجام‬ ‫ش��د و همان‌طور که توانس��تیم پ��ژو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬را‬ ‫بسازیم تولید ‪ ۳۰۱‬نیز بدون حضور شرکت فرانسوی‬
‫به‌سرانجام رسید‪.‬‬ ‫یک��ه‌زارع در ادامه به اخبار خ��وب این برند داخلی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬پلتفرم ‪ ۳۰۱‬امروز برای ما است و‬ ‫می‌توانیم مدل‌های دیگری نیز روی این پلتفرم تولید‬ ‫و به بازار عرضه کنیم‪ .‬همچنین در زمینه الکترونیک‬ ‫این خودرو تولید آنها از س��وی مهندس��ان داخلی و‬ ‫پژوهشگران گروه صنعتی ایران‌خودرو انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران‌خودرو با اش��اره به‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی��ون یورویی خس��ارت قطع هم��کاری پژو‬ ‫ه��م گفت‪ :‬با قطع همکاری پژو تا امروز بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون یورو به‌عنوان خس��ارت در دفاتر ایران‌خودرو‬ ‫به‌ثبت رسیده است‪ .‬اما با تولید پژو ‪ ۳۰۱‬بدون حضور‬ ‫طرف فرانسوی‪ ،‬طرف ایرانی بازنده نبود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬م��ا با تکی��ه بر نیروه��ای جوان‬ ‫خود قرار اس��ت آینده صنعت خودرو کش��ور را رقم‬ ‫بزنیم‪ .‬با اس��تفاده از توانمندی‌ه��ای نخبگان داخلی‬ ‫اتفاق‌های خوبی در حال وقوع اس��ت که در شهریور‬ ‫امس��ال شاهد نخستین آن خواهیم بود‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اتفاق‌های خوب‪ ،‬مهر امسال محقق می‌شود و یکی از‬ ‫کلیدی‌ترین قطعات ب��ا تکیه بر توان نخبگان داخلی‬ ‫بومی‌سازی می‌شود و به تولید انبوه خواهد رسید‪.‬‬ ‫یکه‌زارع با اش��اره به تاکی��د معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمه��وری مبن��ی ب��ر تعامل با ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و تجاری‌س��ازی دانش گف��ت‪ :‬اعتماد به‬ ‫جوانان‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیان و پویایی بستری برای‬ ‫خودروساز شدن به معنای واقعی است؛ براین اساس‬ ‫تا پایان سال اخبار خوبی از گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫شنیده خواهد شد که در همین راستا است‪.‬‬ ‫‹ ‹چنبره دولت بر صنعت خودرو‬ ‫در پایان عزیز اکبریان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫صنعتی اس��تراتژیک‪ ،‬زیربنایی و اش��تغال‌زا است که‬ ‫درآمد زیادی برای کشورها جهان به همراه دارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬خودروس��ازی ما همزمان با صنعت خودرو‬ ‫ک��ره آغاز ب��ه‌کار کرد و با وج��ود زحمت‌های زیادی‬ ‫که برای این صنعت در کش��ور ما کش��یده شد اما از‬ ‫خودروسازی کره‌ای فاصله زیادی گرفت و نتوانستیم‬ ‫آنچه در شان ملت است را به آنها عرضه کنیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهارک��رد‪ :‬وقتی درباره عل��ت این موضوع‬ ‫ریش��ه‌یابی کنی��م به دو نکته می‌رس��یم‪ .‬نخس��تین‬ ‫موضوع‪ ،‬چنبره دولت بر صنعت خودرو است‪ .‬مدیریت‬ ‫این صنعت تا امروز به بخش خصوصی واگذار نش��ده‬ ‫است‪ ،‬درحالی‌که وظیفه دولت فقط حمایت و نظارت‬ ‫از صنایع اینچنینی است‪ .‬اگر تا امروز خصوصی‌سازی‬ ‫به معنای واقعی محقق ش��ده بود ش��اهد درخشش‬ ‫صنعت خودرو کشور در جهان بودیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬وقتی س��خن از خصوصی‌سازی می‌شود موضوع‬ ‫تعدی��ل نیرو و بی��کاری تع��داد زی��ادی از نیروهای‬ ‫انس��انی صنعت خودرو مطرح می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که‬ ‫این‌گونه نیست و در بسیاری از کشورها خودروسازان‬ ‫خصوصی ش��ده‌اند اما تعدیل نی��روی اتفاق نیفتاد و‬ ‫اتفاقاً این صنایع توسعه هم پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در رابطه با علت دوم توسعه نیافتن صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور‪ ،‬ب��ه تحریم‌ها اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫فشارهای ناشی از تحریم‌ها شکننده است‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که تحریم اخیر تولید کشور را به یک‌سوم کاهش داد‪.‬‬ ‫بااین‌حال‪ ،‬خوش��بختانه با عبور از این وضعیت‪ ،‬تولید‬ ‫به حالت عادی برگشته است‪ .‬اکبریان نیز با اشاره به‬ ‫فش��ار تحریم‌های داخلی در کنار تحریم‌های خارجی‬ ‫ادامه داد‪ :‬قطعات زیادی در گمرکات کشور دپو شده‬ ‫و اجازه ترخیص به آنها داده نش��ده است و این نشان‬ ‫می‌دهد هنوز باور نداریم در جنگ اقتصادی به س��ر‬ ‫می‌بریم‪ .‬برخی مش��کالت با تصمیم‌های س��ران قوا‬ ‫برطرف ش��ده اما برای غلبه بر فشارهای بیرونی‪ ،‬باید‬ ‫نهادهای داخل کش��ور با یکدیگر همدلی و همراهی‬ ‫کنند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیام امام (ره) این بود که «ما می‌توانیم» و پیام رهبر‬ ‫معظم انقالب «رونق تولید» اس��ت که در پروژه ‪۳۰۱‬‬ ‫به‌خوبی جواب داد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید جدا از کپی‌کاری‪ ،‬پلتفرم‌های‬ ‫داخلی طراحی کنیم و به‌س��وی تولی��د خودروهایی‬ ‫کاملا بومی و ایران��ی برویم تا بتوانیم در بازار جهانی‬ ‫رقابت کنیم‪ .‬تا چه زمانی می‌توانیم ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو را ادامه دهیم؟‬ ‫اکبری��ان افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫حمایت کند و در بخش‌های پژوهشی سرمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تری انجام ش��ود تا خودکفایی موردنظر محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫فوالد هرمزگان تندیس زرین سرآمدی‬ ‫روابط عمومی را کسب کرد‬ ‫فوالد هرمزگان تندیس زرین سرآمدی روابط‬ ‫عمومی را کسب کرد‬ ‫در هش��تمین دوره آیین تقدیر از س��رآمدان‬ ‫روابط عمومی ایران‪ ،‬روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫هرمزگان تندیس زرین دریافت کرد‪.‬‬ ‫عصر روز سه‌ش��نبه ‪ ۲۵‬تیرماه در هش��تمین‬ ‫دوره آیی��ن تقدی��ر از س��رآمدان روابط عمومی‬ ‫ای��ران که با هدف س��وق دادن روابط عمومی‌ها‬ ‫به س��مت س��رآمدی‪ ،‬ارتقا کیفیت فعالیت‌ها و‬ ‫انطباق آنها با اس��تانداردهای یک روابط عمومی‬ ‫سرآمد در ابعاد ساختاری‪ ،‬کارکردی و محتوایی‬ ‫و با حضور جمعی از اس��اتید دانشگاه‪ ،‬مدیران و‬ ‫صاحب‌نظران روابط عمومی کش��ور در دانشگاه‬ ‫‪50‬‬ ‫تربیت مدرس برگزار ش��د از روابط عمومی‌های‬ ‫برتر کش��ور با اهدا تندیس بلورین‪ ،‬س��یمین و‬ ‫زرین تقدیر به عمل آمد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش پ��س از ارزیاب��ی رواب��ط‬ ‫عمومی‌های برتر کش��ور بر اس��اس مدل تعالی‬ ‫تخصصی‌شده ‪ EFQM‬در روابط عمومی شامل‬ ‫‪ ۹‬معیار بنیادین سرآمدی و ‪ ۸۱‬شاخص فرعی‪،‬‬ ‫روابط عمومی‌های س��رآمد در س��ه سطح زرین‬ ‫(کس��ب حداقل ‪ ۷۰۰‬امتیاز)‪ ،‬س��یمین (کسب‬ ‫امتیاز بین ‪ ۶۵۱‬تا ‪ )۷۰۰‬و بلورین (کسب امتیاز‬ ‫بین ‪ ۵۵۰‬تا ‪ )۶۵۰‬معرفی شدند‬ ‫پس از اعالم بیانیه هیات‌داوران‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان ک��ه در ارزیابی‌های‬ ‫صورت گرفته ‪ ۷۱۵‬امتیاز ارزیابی را کسب کرده‬ ‫بود به‌عنوان روابط عمومی سرآمد معرفی شد و‬ ‫تندیس زرین این جشنواره را دریافت کرد‪.‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫بومی‌سازی‪،‬‬ ‫رویکردی استراتژیک در راستای رشد بهره‌وری‬ ‫معاون بهره‌برداری ش��رکت فوالد هرم��زگان اعالم‬ ‫کرد با بررسی روند بومی‌سازی انجام‌شده در سال‌های‬ ‫پیش‪ ،‬امس��ال نیز با س��ازماندهی جدید و بازنگری در‬ ‫ساختار کمیته بومی‌سازی این مهم با قوت‪ ،‬در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬مهندس مدنی با اش��اره به اینکه شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان در تولید گریدهای جدید موردنیاز بازار‬ ‫نیز پیشرو است بیان نمود که فوالد هرمزگان هم‌زمان‬ ‫در دو جبهه بومی‌سازی تامین اقالم موردنیاز از داخل‬ ‫و ارائه محصوالت و گریدهای جدید حضور دارد‪.‬‬ ‫مهندس مدنی در ادامه اظهار داش��ت‪ :‬بومی‌س��ازی‬ ‫رویکردی استراتژیک جهت رش��د بهره‌وری است که‬ ‫ب��ه نتایجی مثل تامین پایدار‪ ،‬کاهش خروج ارز‪ ،‬تعهد‬ ‫به مس��ئولیت‌های اجتماعی سازی جهت نیل به رشد‬ ‫پایدار و ایجاد اش��تغال‪ ،‬توس��عه فناوری و ارتقا دانش‬ ‫فنی و کاربردی در کشور منجر می‌شود‪.‬‬ ‫تا پایان سه ماه اول سال ‪ 16 ،98‬قلم از مواد مصرفی‬ ‫و نس��وز فوالدسازی بومی‌سازی و تولید داخل شد که‬ ‫حدود ‪ 48‬درصد اقالم نس��وز و مصرفی فوالد‌س��ازی‬ ‫ف��والد هرمزگان اس��ت‪ .‬از نظر وزن��ی ‪ 90‬درصد مواد‬ ‫نس��وز و مصرفی خارجی بومی‌سازی شده و هم‌اکنون‬ ‫از داخل کشور تامین می‌شود‪ .‬پروژه بومی‌سازی ‪ 4‬قلم‬ ‫دیگر از مواد مصرفی و نسوز نیز در حال انجام است که‬ ‫حدود ‪ 50‬تا ‪ 70‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫اس��اس بومی‌س��ازی در ش��رکت فوالد هرمزگان بر‬ ‫شناسایی نیازها و اولویت‌های فوالد هرمزگان و بررسی‬ ‫توانمن��دی و ارزیاب��ی دان��ش فنی و زیرس��اخت‌های‬ ‫ف ّناوران��ه تولیدکنندگان داخلی اس��توار اس��ت‪ .‬اقالم‬ ‫موردنظ��ر جه��ت بومی‌س��ازی اقالم��ی هس��تند که‬ ‫به‌صورت واردات��ی و در برخی موارد‪ ،‬انحصاری تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬در کمیته‌های ویژه انتخاب و مراحل تولید به‬ ‫صورت پروژه مشترک با هماهنگی بین تولیدکننده و‬ ‫فوالد هرمزگان طی می‌شود‪.‬‬ ‫مهن��دس مدنی همچنی��ن در ادامه اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫نظ��ر به وجود ارتباطاتی ک��ه در حال حاضر با تامین‬ ‫کنن��دگان و صنعتگ��ران داخلی وج��ود دارد موضوع‬ ‫بومی‌س��ازی در فوالد هرم��زگان به‌ص��ورت دوطرفه‬ ‫بوده اس��ت و این فرصت جهت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫نیز فراهم بوده اس��ت که با توج��ه به توانمندی خود‪،‬‬ ‫پیش��نهادات خویش را در خصوص بومی‌س��ازی مواد‬ ‫مصرفی و نسوز فوالدسازی ارائه کنند‪.‬‬ ‫مهن��دس مدنی در ادام��ه افزود توس��عه توانمندی‬ ‫تامین‌کنن��دگان داخل��ی هم��واره به‌عن��وان یکی از‬ ‫رس��الت‌های اجتماعی فوالد هرمزگان س��رلوحه امور‬ ‫ق��رار داش��ته اس��ت و بر ای��ن باوریم که ب��ا توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی و وضعیت اشتغال یکی از مسیرهای‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار تالش جهت بومی‌سازی‬ ‫حداکث��ری با توجه به منابع موج��ود و نیازمندی‌های‬ ‫بازار و مصرف اس��ت و در حال حاضر نیز که تحریم‌ها‬ ‫اقتصادی ش��رایط دش��واری جهت تولید در کشور به‬ ‫وجود آورده اس��ت بومی‌س��ازی از جمل��ه راهکارهای‬ ‫مقابل��ه و گذر از این ش��رایط اس��ت و باید ب��ا اتکا به‬ ‫تجارب مثبت به‌دست‌آمده با سرعت و شتاب بیشتری‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫از همی��ن رهگذر ت��وام با بومی‌س��ازی امکان برقرار‬ ‫لجس��تیک معکوس نیز در این بین تس��هیل می‌شود‬ ‫که این مهم نیز نقش ارزنده و بارزی در راستای حفظ‬ ‫محیط‌زیست و صرفه‌جویی‌های منابع خواهد داشت‪.‬‬ ‫مهن��دس مدن��ی در ادام��ه افزودند ک��ه در زمینه‬ ‫ساخت قطعات و تجهیزات نیز در سال ‪ 98‬برنامه‌های‬ ‫بومی‌س��ازی با قوت ادامه دارد و فعالیت‌های متنوعی‬ ‫در زمینه س��اخت و بومی‌س��ازی قطعات و تجهیزات‬ ‫مکانیک��ی‪ ،‬هیدرولیک و برق و ابزار دقیق در دس��تور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫در پای��ان ایش��ان افزودند همچنی��ن در حوزه رفع‬ ‫نیاز بازار محصوالت فوالدی در ش��ش‌ماهه اخیر تعداد‬ ‫مجموع ‪ 17‬گری��د آلیاژی ویژه و جدید تولید گردیده‬ ‫است که از این تعداد ‪ 5‬گرید برای اولین بار در کشور‬ ‫تولید و به مش��تریان عرضه ش��ده است‪ .‬پیش از آغاز‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬عمده این تولیدات از خارج از کش��ور تامین‬ ‫می‌شد و در این راستا نیز آمادگی کامل وجود دارد که‬ ‫نیازهای صنعت و کارخانجات موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪51‬‬
‫صنایع نفت و پتروشیمی از واردات برخی‬ ‫تجهیزات بی‌نیاز شدند‬ ‫ش��رکت همگام صنع��ت ایس��تا اه��واز‪ ،‬دکانتر‬ ‫سانتریفیوژ را برای نخستین بار بومی‌سازی کرد‬ ‫ش��رکت همگام صنعت ایستا شرکتی تولیدی در‬ ‫زمینه تجهیزات صنایع نفت و پتروش��یمی اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت طی دو سال گذش��ته قادر شده است‬ ‫با بومی‌سازی دکانتر سانتریفیوژ ‪ ،‬صنایع وابسته به‬ ‫خود را از واردات بی‌نیاز کند‪.‬‬ ‫عل��ی داودی مدیرعامل ش��رکت همگام صنعت‬ ‫ایس��تا اهواز عن��وان ک��رد‪ :‬همگام صنعت ایس��تا‬ ‫اهواز در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬در اهواز تاسیس شده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون در این مجموعه ‪ ۲۳‬نفر پرس��نل مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬کارخانه در شهرک زاگرس در قلعه‬ ‫حسن خان واقع شده است‪.‬‬ ‫داودی ادام��ه داد‪ :‬تولی��د ش��رکت این ش��رکت‬ ‫دکانت��ر س��انتریفیوژهای افق و عمودی اس��ت که‬ ‫مورداس��تفاده در صنای��ع حف��اری و پتروش��یمی‬ ‫اس��ت‪ .‬به این صورت که در صنایع حفاری کار‌آن‬ ‫تصفیه و جداس��ازی گل‌های حف��اری و در صنایع‬ ‫پتروشیمی در محصول نهایی به کار برده می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ‌:‬ما ای��ن محصول را برای نخس��تین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به تولید رس��اندیم که شرکت‬ ‫مل��ی حفاری ای��ران از آن اس��تفاده کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این محص��ول در مدار عملیات تولی��د قرار گرفت‬ ‫و تس��ت‌های آن نیز انجام ش��د‪ .‬محصول بعدی ما‬ ‫در پتروش��یمی شهید تندگویان مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬البته تا پیش از سال ‪ ۱۳۹۶‬ما قطعات آن را‬ ‫می‌س��اختیم اما از سال ‪ ۱۳۹۶‬به صورت کامل این‬ ‫تجهیزات را ساختیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت همگام صنعت ایس��تا اهواز‬ ‫همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر این موضوع ک��ه خروجی‬ ‫‪52‬‬ ‫محصولی نهایی پتروش��یمی کاملا وابس��ته به این‬ ‫تجهیزات است گفت‪ :‬مشتریان ما در صنعت نفت‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی حفاری ایران و در صنایع پتروشیمی‬ ‫تندگویان‪ ،‬اروند‪ ،‬غدیر‪ ،‬کارون‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬بندر امام‬ ‫و پتروشیمی مارون هستند‪.‬‬ ‫داودی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬به دلیل حساس‬ ‫بودن این محصول تا پیش‌ازاین هیچ شرکتی برای‬ ‫تولید آن وارد نش��ده بود اما ش��رکت ما با توجه به‬ ‫اعتمادی که به تیم طراحی و مهندس��ی دارد برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور توانس��ت بومی‌سازی این‬ ‫تجهیزات را با موفقیت به انجام برساند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬صفر تا صد س��اخت این‬ ‫تجهیز را ما در داخل طراحی و بازطراحی کرده‌ایم‬ ‫و در شبیه‌سازی‌هایی که در نرم‌افزار انجام داده‌ایم‬ ‫از آزمون عملکردی آن مطمئن ش��ده و در نهایت‬ ‫آن را به مرحله تولید رسانده‌ایم‪.‬‬ ‫داودی ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت و توان تولید ش��رکت‬ ‫ما در سال‪ ۱۵ ،‬دس��تگاه است‪ .‬قیمت ما به‌صورت‬ ‫تقریبی ‪ ۵۰‬درصد قیمت محصول مش��ابه خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکننده اصلی این دستگاه شرکت‌های‬ ‫آمریکایی و اروپایی هس��تند و در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫دسترس��ی ش��رکت‌های داخلی ه محص��والت آنها‬ ‫بسیار دشوار است و حتی در صورت تحقق این امر‪،‬‬ ‫هیچ گارانتی وجود نخواهد داش��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫م��ا هم این تجهی��زات را تولید و هم آن را گارانتی‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬وی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬م��ا تمام نیاز‬ ‫داخل را می‌توانیم پوشش دهیم‪ .‬در زمینه صادرات‬ ‫نیز تالش‌هایی انجام داده‌ایم اما در زمینه صادرات‪،‬‬ ‫قوانین صادراتی دس��ت و پاگیر هس��تند‪ .‬البته در‬ ‫گذش��ته این تجهیزات وارد کشور می‌شد اما امروز‬ ‫با بس��ته شدن درهای واردات‪ ،‬اقبال به محصول ما‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬امیدواریم که با باز شدن درهای‬ ‫واردات همچنان عالقه‌ای به محصول داخلی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫ارتقای جایگاه سیف‌خودرو‬ ‫ت تولیدکنندگان‬ ‫در گردونه رقاب ‌‬ ‫سیف خودرو در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬به‌عنوان نماینده‬ ‫انحصاری س��وبارو ژاپن در ای��ران فعالیت خود را‬ ‫آغ��از کرد‪ .‬این ش��رکت در اواخر س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با‬ ‫پیروی از سیاس��ت‌های نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫و حمای��ت از تولی��د و اش��تغال‪ ،‬احی��ای یکی از‬ ‫واحدهای تولید خودرو را در دستور کار خود قرار‬ ‫داد و پس از بررس��ی زیرس��اخت‌های موجود در‬ ‫کش��ور اقدام به خریداری س��هام شرکت تولیدی‬ ‫صنعتی مرتب کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت تولی��دی صنعت��ی مرت��ب یک��ی از‬ ‫قدیمی‌ترین شرکت‌های خودروسازی کشور است‬ ‫که از س��ال ‪ ۱۳۳۶‬با تولید محصوالت لندرور کار‬ ‫خود را ش��روع کرده و تاکنون مدت ‪ ۶۰‬س��ال در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور فعال بوده است‪ .‬سپس‬ ‫با توجه به طرح‌های توس��عه‌ای و استراتژی‌های‬ ‫ترسیم‌ش��ده به گونه‌ای نوسازی کارخانه را شروع‬ ‫نمود ک��ه در ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬خطوط تولید‬ ‫آماده بهره‌برداری و تولید انواع محصوالت سواری‬ ‫گردید‪ .‬این مجموعه‪ ،‬نمادی آش��کار از مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در رش��د صنعتی و اشتغال‌زایی‬ ‫و توس��ع ‌ه اقتصادی ایران اس�لامی اس��ت که در‬ ‫طول س��ال‌های فعالی��ت خود موفق ش��ده طی‬ ‫مطالعه جامع بازار هدف و نیازس��نجی گس��ترده‬ ‫در جامعه با برنامه‌ریزی اس��تراتژیک‪ ،‬بر بخشی از‬ ‫صنایع در جهت رفع نیاز موجود تمرکز نماید و در‬ ‫این مس��یر با استفاده از فرصت‌های مطلوب بازار‪،‬‬ ‫جایگاه خود را در کش��ور در بی��ن رقبا ارتقا دهد‬ ‫و با شعارهای مش��تری‌مداری و کیفیت محوری‪،‬‬ ‫در جهت توس��عه بخش‌های صنعت��ی و بازرگانی‬ ‫نقش‌آفرینی نماید‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫داخلی‌سازی قطعات صنعتی‪ ،‬محور توسعه در چادرملو‪:‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعتی‬ ‫به�ره‌وری ج�ز الینفک بخش تولی�د و کار در هر واحد تولیدی و صنعتی اس�ت‪ .‬یکی از ش�اخص‌های‬ ‫به�ره‌وری برخ�ورداری از توان و تخصص و نوآوری‌های کارشناس�ان و متخصص�ان داخلی برای طراحی‬ ‫و س�اخت تجهی�زات و قطعات موردنیاز اس�ت‪ .‬این امر در حوزه صنعت و مع�دن به طور خاص از اهمیت‬ ‫بیشتری برخوردار است چراکه اتکا به فناوری ساخت داخل موجب کاهش ریسک و ضامن تداوم فعالیت‬ ‫واحدهای معدنی و صنعتی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مهندس محمود نوریان‪ ،‬مدیرعامل شرکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی چادرملو گفت‪ :‬این ش��رکت با برقراری‬ ‫ارتب��اط تنگاتن��گ با مراکز تحقیقاتی و پژوهش��ی‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬مبتکران و مخترعان کشور‬ ‫و حمایت از ایده‌ها‪ ،‬ن��وآوران و اتکا به دانش بومی‬ ‫همواره در پی استفاده از ظرفیت‌های داخلی بوده و‬ ‫تاکنون نیز بالغ‌بر ‪ ۵۰‬پروژه تحقیقاتی و پژوهشی را‬ ‫اجرا و به اتمام رسانده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از ابتدای فعالیت ش��رکت‬ ‫تاکن��ون بالغ‌بر ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعتی در‬ ‫مجتمع‌ه��ای معدن��ی و صنعتی چادرملو س��اخت‬ ‫داخل ش��ده است گفت‪ :‬تنها در سال گذشته ‪۵۸۵‬‬ ‫قطعه جدید در این شرکت بومی‌سازی شده است‪.‬‬ ‫مهندس نوری��ان افزود‪ :‬همه تالش ما این بوده و‬ ‫هس��ت تا عالوه بر بومی‌سازی قطعات به علوم روز‬ ‫و فناوری‌های نوی��ن جهانی در بخش‌های معدن و‬ ‫صنایع فوالد نیز دسترس��ی پیدا کنیم و در همین‬ ‫راستا توانس��ته‌ایم بخش اعظم پروژه‌های خود را با‬ ‫توانمندی‌ه��ای داخلی راه‌ان��دازی کنیم و عالوه بر‬ ‫میلیون‌ها دالر صرفه‌جویی ارزی به اش��تغال مولد‬ ‫نیز کمک شایانی نماییم‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو یادآوری کرد‪ :‬شرکت معدنی‬ ‫و صنعتی چادرملو با اعتقاد راس��خ به محقق کردن‬ ‫این هدف و آرمان توس��عه‌یافتگی‪ ،‬از س��ال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫ع��زم خ��ود را جزم ک��رد و ب��ا به‌کارگی��ری توان‬ ‫متخصصان داخل کش��ور گام‌ه��ای بلندی را برای‬ ‫کاهش هزینه‌های ناش��ی از واردات قطعات و قطع‬ ‫وابستگی برداشت‪.‬‬ ‫تشکیل ستاد بومی‌سازی شرکت‪:‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬ستاد بومی‌سازی در‬ ‫چادرملو تش��کیل شد که هدف مهم آن رسیدن به‬ ‫خودکفایی‪ ،‬شناس��ایی توانمندی‌های شرکت‌های‬ ‫داخلی‪ ،‬ایجاد و تکمیل بانک اطالعاتی در بخش‌های‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت‪ ،‬برنامه‌ریزی‪ ،‬هزینه‌یابی‪ ،‬مهندسی‬ ‫معکوس‪ ،‬تدارک و اجرا و در نهایت کنترل کیفی و‬ ‫راه‌اندازی و نیز رشد توان رقابت‌پذیری و استفاده از‬ ‫مزیت‌های اقتصادی بود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬هرچن��د این ش��رکت قبل از‬ ‫تشکیل ستاد بومی‌س��ازی نیز توجه ویژه‌ای به امر‬ ‫بومی‌س��ازی و تامین داخلی تجهیزات و قطعات و‬ ‫انجام مهندس��ی معکوس و تهیه نقشه‌های ساخت‬ ‫و نصب و راه‌اندازی طرح‌های توس��عه داش��ته اما با‬ ‫انس��جا ‌م بخش��ی از این فعالیت‌ها‪ ،‬تحت هدایت و‬ ‫نظارت واحدی مس��تقل‪ ،‬این امر ش��تاب بیشتری‬ ‫یاف��ت و ازآن‌پس این ش��رکت ب��ا تکیه‌بر ظرفیت‬ ‫نیروی انس��انی متخصص و کارآم��د در زمینه‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬طراح��ی و تهیه نقش��ه‌های جزءبه‌جزء و‬ ‫کارگاهی به روش مهندسی معکوس‪ ،‬ساخت کلیه‬ ‫قطعات‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت را با اس��تفاده از‬ ‫سیس��تم‌ها و دان��ش فنی موج��ود در کش��ور در‬ ‫برنامه‌های اجرایی خود قرار داد‪.‬‬ ‫مهندس محمود نوریان گفت‪ :‬طی مهروموم‌های‬ ‫اخیر با حمایت از س��ازندگان داخلی و برنامه‌هایی‬ ‫که جه��ت تامین قطع��ات و لوازم یدکی س��اخت‬ ‫داخل کشور انجام داده‌ایم‪ .‬نه‌تنها موجبات کاهش‬ ‫توقفات در اثر فرسودگی قطعات وارداتی گردیده‌ایم‬ ‫بلکه ش��رایط افزایش تولی��د در واحدهای فرآوری‬ ‫سنگ‌آهن خود را نیز ارتقاء بخشیدیم؛ به‌طوری‌که‬ ‫ظرفیت ‪ ۵‬خط تولید کنس��انتره سنگ‌آهن را از ‪۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن و ظرفیت تولید گندله در واحد گندله‌س��ازی‬ ‫مجتم��ع صنعتی چادرمل��و را از ‪ ۳‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن به ‪ ۴‬میلیون تن در سال افزایش دادیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شرکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫که درحال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن و کنس��انتره و از پیشگامان بومی‌سازی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬پروژه‌های تحقیقات��ی‪ ،‬مطالعاتی و‬ ‫پژوهش��ی را در س��رلوحه برنامه‌ه��ای خ��ود قرار‬ ‫داده و ب��ا اجرای پروژه‌های متع��دد‪ ،‬موفقیت‌های‬ ‫بی‌ش��ماری را در زمینه ساخت داخل کسب کرده‬ ‫است؛ به‌طوری‌که از سال ‪ ۱۳۸۱‬تا پایان اسفندماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬بالغ‌بر ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۸۱‬قطعه در مجتمع‬ ‫معدن��ی و ‪ ۱۴۴۹‬قطع��ه در مجتم��ع صنعت��ی و‬ ‫درمجم��وع بالغ‌بر ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۳۰‬قطعه صنعتی‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و مورداستفاده قرار گرفته است‪.‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫نوری��ان ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه تمام��ی قطعات‬ ‫ساخته‌شده داخلی عالوه بر قابلیت رقابت‌پذیری با‬ ‫قطعات خارجی‪ ،‬همواره از کیفیت و راندمان کاری‬ ‫باالتری نیز برخوردار هس��تند افزود‪ :‬این شرکت به‬ ‫منظور شناس��ایی قطعات یدکی و یافتن سازندگان‬ ‫داخل��ی و تعیی��ن نیازهای مجتمع‌ه��ای معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو به لوازم و قطعات یدکی‪ ،‬کنترل و‬ ‫بازرسی قطعات در حال ساخت و همچنین بازرسی‬ ‫قبل از ارس��ال به کارخانه‌ها و بازرس��ی مجدد در‬ ‫محل کارخانه‌ها از مش��اورین مج��رب و کار‌آزموده‬ ‫داخلی بهره می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو در پایان با اش��اره به اهمیت‬ ‫برگزاری نمایشگاه توانمند‌سازی داخلی که فرصت‬ ‫مناس��بی اس��ت برای ارتباط تنگاتنگ شرکت‌های‬ ‫س��ازنده قطعه و واحدهای صنعتی سفارش‌دهنده‬ ‫اف��زود‪ :‬اطالع��ات مرب��وط ب��ه قطع��ات موردنیاز‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی شرکت چادرملو به‌طور‬ ‫مس��تمر در پایگاه‌های اطالع‌رسانی این شرکت در‬ ‫دس��ترس عموم صاحبان فن و س��ازندگان توانمند‬ ‫کش��ورمان اس��ت که می‌توانند با مراجع��ه به این‬ ‫پای��گاه از مختصات و مش��خصات قطعات موردنیاز‬ ‫مطلع شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫چادرملو در نمایش��گاه فرصت‌های س��اخت داخل‬ ‫نیز که از ‪ ۲۷‬تیرماه در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار می‌شود حضور فعال دارد و‬ ‫نیازمندی‌های خود را به در معرض دید سازندگان‬ ‫داخلی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫گفتنی است ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین ش��رکت‌های فوالدی اس��ت که‬ ‫س��االنه با تولی��د ‪ ۱۰‬و نیم میلیون تن کنس��انتره‬ ‫س��نگ‌آهن ی��ک و نیم میلی��ون تن س��نگ‌آهن‬ ‫دانه‌بن��دی‪ ۴ ،‬میلیون تن گندل��ه آهن‪ ۱ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬ه��زار ت��ن آه��ن اس��فنجی‪ ،‬یک‌میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن ش��مش ف��والد و ‪ ۵۰۰‬هزار تن انواع‬ ‫محصوالت فوالدی موفق شده است زنجیر فوالد را‬ ‫تکمیل کند‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫نخستین نمایشگاه‬ ‫« فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید»‬ ‫در قاب تصویر‬ ‫‪56‬‬
‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‬ ‫‪57‬‬

آخرین شماره های ویژه نامه صمت

ویژه نامه صمت شماره 5

ویژه نامه صمت شماره 5

شماره : ۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
ویژه نامه صمت شماره 4

ویژه نامه صمت شماره 4

شماره : ۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
ویژه نامه صمت شماره 3

ویژه نامه صمت شماره 3

شماره : ۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
ویژه نامه صمت شماره 1

ویژه نامه صمت شماره 1

شماره : ۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!