صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۶۵

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 165

هفته نامه مثلث شماره 165

‫بيستم‌اسفندماهسـالنا‬ ‫مه مثلث‬ ‫‌منت‬ ‫شر‌مي‌شود‬ ‫یادداشت‌ها وگزارش‌هایی درباره‬ ‫بیانات رهبری پیرامون وقایع اخیر‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوشصتوپنجم‪ 5/‬اسفند‌ماه ‪ 88/1391‬صفحه‪3000/‬تومان‬ ‫پاسخ جلیلی‬ ‫چیست؟‬ ‫فصل‌الخطاب‬ ‫‪83‬‬ ‫گزارشتحلیلیمثلث ازآخرین‬ ‫تحوالت انتخاباتیجبههپایداری‬ ‫آيت‌اهلل خوشوقت از دنيا رفت‬ ‫درگذشت عارف بزرگ‬ ‫بازخوانیفضایسیاسیسال‪1383‬‬ ‫درگفت‌وگو باحمیدرضاترقی‬ ‫رقابت اصلح غیرمقبول‬ ‫با صالح مقبول‬ ‫محمدسلیمانی‪:‬‬ ‫فروردين‌ماه گزينه پايداري‬ ‫ر ا معرفي مي‌كنيم‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫نسلجدید‌کارگردانان‬ ‫گفت‌وگو با بهروز شعیبی و هادی مقدم‌دوست‬ ‫بازگشت به میز مذاکره‬ ‫صفحاتی درباره دیدار ایران با‪ 5+1‬در قزاقستان‬ ‫انتخابات بعد از انتخابات‬ ‫سناریویکفاشیانبرایفدراسیونفوتبال‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫حكومت ايده‏آل اسالمي‬ ‫ي را مثل حضرت امير‬ ‫وضع ش��خص اول كشور اس�لام ‌‬ ‫‏الل عليه ـ شخص اول بود‪ ،‬و دايره امرش هم از حجاز‬ ‫ـ سالم هّ‏‬ ‫تا مصر‪ ،‬تا ايران‪ ،‬تا عراق‪ ،‬س��وريه و همه اين جاهايي كه در‬ ‫اينجاست‪،‬ويكمقداريهمازاروپا‪،‬درعينحاليكهاينطور‬ ‫بودهاستمع‏ذلكوضعزندگي‏اشآنطوربوده‪.‬يعنيجوري‬ ‫بوده است كه براي ديگران قابل تحمل نبوده‪ .‬خودش هم‬ ‫مي‏فرمايد كه ش��ما قدرت بر اين نداريد؛ به اينطور زندگي‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪16 - 31‬‬ ‫فصل‌الخطاب‬ ‫عذرخواهيپارلمان‬ ‫درگذشت عارف بزرگ در مكه‬ ‫ترديدهاي عارف‬ ‫نقدونظر‬ ‫‪32-37‬‬ ‫راه و بیراه‬ ‫جبهه نصرت؛ در ميانه القاعده و غرب‬ ‫چهار راه بن‌بست‬ ‫گذار بی‌پایان مصر‬ ‫سياست‬ ‫‪38 - 49‬‬ ‫چندين بار از سعيد جليلي دعوت كرديم‬ ‫ماجراي انتخابات نهم‬ ‫رقابت ميان دوگانه صالح مقبول يا اصلح غيرمقبول‬ ‫انباشتهيجان‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫یادداشتها وگزارشهایی درباره‬ ‫بیانات رهبری پیرامون وقایع اخیر‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوشصتوپنجم‪ 5/‬اسفندماه ‪ 88/1391‬صفحه‪3000/‬تومان‬ ‫پاسخ جلیلی‬ ‫چیست؟‬ ‫‪83‬‬ ‫گزارشتحليلیمثلث ازآخرین‬ ‫تحوالت انتخاباتیجبههپایداری‬ ‫آیتاهلل خوشوقت از دنیا رفت‬ ‫درگذشت عارف بزرگ‬ ‫بازخوانیفضایسیاسیسال‪1383‬‬ ‫درگفتوگو باحمیدرضاترقی‬ ‫رقابت اصلح غیرمقبول‬ ‫با صالح مقبول‬ ‫محمدسلیمانی‪:‬‬ ‫فروردينماه گزينه پايداري‬ ‫را معرفي ميكنیم‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫بيستم‌ا‬ ‫سـالنامه مثلث‬ ‫سفندماه‌منت‬ ‫شر‌مي‌شود‬ ‫فصلالخطاب‬ ‫نسلجدیدکارگردانان‬ ‫گفتوگو با بهروز شعیبی و هادی مقدمدوست‬ ‫بازگشت به میز مذاکره‬ ‫صفحاتی درباره دیدار ایران با‪ 5+1‬در قزاقستان‬ ‫انتخابات بعد از انتخابات‬ ‫سناریویکفاشیانبرایفدراسیونفوتبال‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫قدرت نداريد‪ .‬لكن من را اعانت كنيد به تقوا‪ .‬يك حاكمي‌كه‬ ‫سعه مملكتش آن اس��ت‪ ،‬وقتي كه شب مي‏شود‪ ،‬شبش‬ ‫آنطور است‪ .‬وقتي مي‏رود دنبال خانه‏هايي كه بي‏بضاعت‬ ‫هستند‪ .‬در يك نقلي است كه ايشان تشريف بردند در يك‬ ‫خانه‏اي كه چند تا بچه بودند و پدرش��ان را از دس��ت داده‬ ‫بودند‪ ،‬ايشان رفتند بچه‏ها گريه مي‏كردند‪ ،‬رفتند و نوازش‬ ‫كردند‪،‬ويكچيزهاييمثالبهشاندادندوپرستاريكردند‪.‬‬ ‫و آن آخر كه مي‏خواس��تند [خداحافظي] بكنند ـ در نقل‬ ‫هس��ت كه ـ بنا كردند يك جور صدايي كردند كه بچه‏ها را‬ ‫بخندانند‪ .‬فرمودند م��ن وقتي آمدم اينها گريه مي‏كردند‪،‬‬ ‫و من ميل دارم حاال كه مي‏روم اينها خنده بكنند‪ .‬اين يك‬ ‫حاكمي‌[است] كه سير حكومتش از حجاز تا مصر و تركيه‬ ‫و همه اين جاها تحت فرمانش بوده‪ ،‬و آن وضع زندگي‏اش‬ ‫كهيكپوستيـبهحسبنقلـداشتند‪،‬خودشانوحضرت‬ ‫زهرا ـ س�لام‏اهلل‏ عليها ـ ش��ب اين را زيرشان مي‏انداختند‬ ‫رويش مي‏خوابيدند ـ فردا هم ـ روز هم علوفه را مي‏ريختند‬ ‫براي شترش��ان‪ .‬اي��ن وضع حاك��م و س��ردارهايي كه در‬ ‫همان وقت س��ردار يك س��پاهي بودند‪ .‬يكي مالك اشتر‪.‬‬ ‫مالك اش��تر در بازار مي‏رفته‪ ،‬در كوچه مي‏رفته يك كسي‬ ‫نشناخته و فحاشي بهش كرده است ـ به حسب نقل ـ اين‬ ‫اس��ت كه وقتي كه رد شد يك كس��ي بهش گفت تو اين را‬ ‫شناختي؟ گفت نه‪ .‬گفت او مالك‌اشتر بود‪ .‬وحشتناك دويد‬ ‫دنبالش‪.‬ديدرفتهتوييكمسجدي‪.‬رفتعذرخواهيبكند‬ ‫كه من چطور نشناخته‏ام‪ .‬ايشان فرمودند كه من آمدم براي‬ ‫تو دعا كنم اينجا‪ .‬يك همچو تربيتي در اس�لام اس��ت كه‬ ‫سردارهايش اينطور و رئيسش آنطور است و سپاهشان هم‬ ‫همان‌طور‪ .‬اگر عرضه بشود يك همچو حكومت عدلي كه‬ ‫بينآنكسيكه شخصاولمملكتاست‪،‬وآنشخصيكه‬ ‫درآخرمملكتهست‪،‬اينهافرقنيست‪،‬بلكهرئيسمملكت‬ ‫زندگي‏اش بدتر از آنهاست‪ .‬حضرت مي‏فرمايد كه شايد در‬ ‫اطراف مملكت يك كس��ي باشد كه گرسنه باشد‪ .‬ايشان با‬ ‫خودش آن گرسنگي را مي‏داد‪ .‬در شب آخري كه فردايش‬ ‫ايشان به شهادت رسيدند‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪50-61‬‬ ‫مذاكره در كشور بي‌طرف‬ ‫شفاف‌سازي و همكاري‌جويي ايران‬ ‫فتواي حرمت‬ ‫پرزيدنتنامرئي‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪62 -69‬‬ ‫امسال سال دستیار کارگردان‌ها بود‬ ‫سورپرايزي‌ها‬ ‫آرام گرفتن سیمرغ در دستان شایستگان؟!‬ ‫اقرار بندگی‌کن و اظهار چاکری‬ ‫ورزش‬ ‫‪70 -77‬‬ ‫انتخابات بعد از انتخابات‬ ‫بعضی‌هابه‌دنبالسناریویاستعفایمهستند‬ ‫چه كسي از تعويق انتخابات نفع مي‌برد؟‬ ‫اصالح اساسنامه بهانه‌اي براي وقت‌كشي است‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ‪ :‬سيدرضا صائمي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬فاطمه سيف‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير فني و هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‌كيوان و نيوشا‬ ‫ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكراللهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام زحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده ‪ -‬دکتر بهرامپور‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪16‬‬
‫فرمايشات مهم مقام‌معظم‌رهبري درباره وقايع سياسي اخير‬ ‫فصل‌الخطاب‬ ‫در این ماجرا متاسفانه رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت‌نشده و حتی‬ ‫مطرح‌نشده در دادگاه‪ ،‬دو قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری‬ ‫بد‪‌،‬غلط‪ ،‬نامناسب‌‪ ،‬خالف شرع‪ ،‬خالف قانون و خالف اخالق بود‬ ‫دفاع رئیس محترم مجلس هم قدری زیاده‌روی بود و لزومی‌نداشت‪ .‬نه آن‬ ‫متهم‌کردن‪ ،‬نه آن برخورد و نه آن استیضاح‪‌،‬مسائل مناسبی نبود‬ ‫خبرنامه‬ ‫بنده فعال نصیحت می‌کنمکه اینکار شایسته‌ای برای نظام جمهوری‌اسالمی نیست‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫کسانیکه راه می‌افتند و شعار می‌دهند‪ ،‬اگر واقعا حزب‌اللهی و مومن هستند بدانند‬ ‫که اینکارها به ضررکشور و خالف شرع است و اگر هم اعتنایی به این حرف‌ها ندارند‬ ‫که حسابشان جداست‬ ‫‪17‬‬
‫خبرنامه‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل‌‌العظم ی‌خامنه‌ای رهبرمعظم‌انقالب‬ ‫‌اسالمی‪ ،‬در دیدار پرش��ور هزاران نفر از مردم تبریز‪ ،‬در بیانات‬ ‫بسیار مهمی‌به تشریح رفتار و گفتار غیرمنطقی دولتمردان‬ ‫آمریکا در بحث مذاکره و تبیین رفت��ار منطقی ملت و نظام‬ ‫اس�لامی در این زمینه پرداختند و با تجلیل مجدد از حضور‬ ‫پرشکوه و عزتمند ملت در راهپیمایی یوم‌اهلل ‪ 22‬بهمن‪ ،‬نکاتی‬ ‫را در باب مسأله اخیری که در مجلس روی داد بیان فرمودند‪.‬‬ ‫در این دیدار که در آستانه قیام ‪ 29‬بهمن مردم تبریز در‬ ‫سال ‪ 56‬انجام شد‪ ،‬رهب ر‌انقالب‌اسالمی با گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطره ش��هدای آن قیام‪ ،‬دین و ایمان دینی را معیار و مالک‬ ‫و راهنمای حرکت ملت ای ران دانس��تند و افزودند‪« :‬نمونه بارز‬ ‫تبلور این حقیقت‪ ،‬مب��ارزات مردم آذربایجان در ‪ 150‬س��ال‬ ‫اخیر اس��ت که همواره با پش��توانه ایمان دینی و پافشاری بر‬ ‫آن بوده اس��ت‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با تاکید بر اینکه‬ ‫علت اصلی متزلزل‌نش��دن ملت ای ران در مقابل فش��ارهای‬ ‫قدرت‌های جهانی از جمله تحریم‌ها‪ ،‬ایمان دینی ملت بوده‬ ‫است‪‌،‬خاطرنشان کردند‪« :‬آنها از چند ماه پیش تحریم‌هایی‬ ‫را که ادعای فلج‌کننده بودن آنها را داشتند‪ ،‬اعمال و حتی چند‬ ‫روز قبل از ‪ 22‬بهمن نیز دور جدیدی از تحریم‌ها را وضع کردند‬ ‫تا اراده مردم را سست کنند‪ ،‬اما پاس��خ ملت ای ران این بود که‬ ‫راهپیمایی ‪ 22‬بهمن امسال‪ ،‬پرشورتر و گسترده‌تر از سال‌های‬ ‫قبل برگزار شد‪ ».‬ایش��ان افزودند‪« :‬در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‬ ‫امس��ال‪ ،‬همه‪ ،‬از همه‌جا آمدند و حضور مردم همراه با روحیه‬ ‫باال و چهره‌هایی خندان و شاداب بود و این حضور عظیم چهره‬ ‫واقعی ملت را بار دیگر نشان داد‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای خاط رنشان کردند‪« :‬راهپیمایی‬ ‫‪ 22‬بهمن در هر س��ال‌‪ ،‬همچون ضربه سهمگین و بهمنی‬ ‫بزرگ‪ ،‬بر سر دشمنان و مخالفان ملت ای ران فرود م ی‌آید‪ ،‬كه‬ ‫امسال نیز همی ن‌گونه شد‪ ».‬ایشان با قدردانی مجدد از حضور‬ ‫پرش��کوه و عزتمندانه ملت ای��ران در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪« :‬اگر صدبار هم این تشکر تکرار شود‪ ،‬باز‬ ‫هم جا دارد و باید در مقابل ای��ن روحیه و بصیرت ملت ای ران‪،‬‬ ‫تعظیم کرد‪ ».‬رهب رانقالب‌اسالمی در تحلیل شرایط کنونی‬ ‫تاکید کردند‪« :‬دشمنان در مقابل ایمان‪ ،‬عزم راسخ‪ ،‬بصیرت‪،‬‬ ‫شجاعت و تحمل ملت ای ران‪ ،‬در موضع انفعال قرار گرفته و بر‬ ‫همین اساس حرکات غیرمنطقی‬ ‫انجام م ی‌دهند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫ب��ا اس��تناد ب��ه رفت��ار و گفتار‬ ‫‌دولتم��ردان آمریکای��ی‪ ،‬آن��ان‬ ‫را اف��رادی غیرمنطق��ی‪ ،‬دارای‬ ‫حرف و عمل متناقض و روحیه‬ ‫زورگویانه دانستند و خاطرنشان‬ ‫کردند‪« :‬آمریکای ی‌ها توقع دارند‬ ‫که دیگران در مقابل حرف‌های‬ ‫غیرمنطقی و زورگوی ی‌های آنها‬ ‫تس��لیم ش��وند‪ ،‬همان‌طور که‬ ‫برخی تسلیم ش��ده‌اند‪ ،‬اما ملت‬ ‫ای ران و نظام جمهوری‌اس�لامی‬ ‫تسلیم‌شدنی نیست زی را منطق‪،‬‬ ‫توانایی و اقتدار دارد‪».‬‬ ‫معظم‌له در تبیین مواضع‬ ‫و اقدامات غیرمنطقی دولتمردان‬ ‫آمریکای��ی و دولت‌ه��ای غ ربی‬ ‫دنباله‌رو آنها‪ ،‬به بیان نمونه‌های‬ ‫عین��ی پرداختن��د و افزودن��د‪:‬‬ ‫«آنها ادعا م ی‌کنند که متعهد به حقوق‌بشر هستند و پرچم‬ ‫حقوق‌بشر را در دنیا بلند کرده‌اند‪ ،‬اما در عمل بیشترین ضربه را‬ ‫یزنند و با فجایعی نظیر گوانتانامو و ابوغریب‬ ‫به حقوق بشر م ‌‬ ‫و کشتار مردم افغانس��تان و پاکستان بیشترین اهانت‌ها را به‬ ‫حقوق انسان‌ها م ی‌کنند‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪18‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای یکی دیگر از موارد غیرمنطقی‬ ‫بودن آمریکای ی‌ها و تناقض میان ادع��ا و عمل آنها را‪ ،‬ادعای‬ ‫آنها مبن ی‌بر مقابله با سالح هسته‌ای برش��مردند و افزودند‪:‬‬ ‫«آمریکای ی‌ها ب راساس این ادعا‪ ،‬یازده س��ال پیش‪ ،‬به ع راق‬ ‫حمله کردند‪ ،‬اما بعدها مشخص شد این ادعا از اساس نادرست‬ ‫بوده است‪ ».‬ایشان خاط رنشان کردند‪« :‬دولتمردان آمریکایی‬ ‫با وجود این ادعا از رژیم شریر صهیونیستی و مجهز به سالح‬ ‫هسته‌ای که دیگران را نیز تهدید م ی‌کند‪ ،‬حمایت م ی‌کنند‪».‬‬ ‫رهب رانقالب‌اسالمی‪ ،‬ادعای تعهد به گسترش دموکراسی در‬ ‫دنیا را یکی دیگر از حرف‌های خالف واقع مقامات آمریکایی‬ ‫دانستند و افزودند‪« :‬آنها از یک طرف این ادعا را مطرح م ی‌کنند‪،‬‬ ‫اما از طرف دیگر دائما در حال تعارض و مقابله با ای ران هستند‬ ‫که دارای روشن‌ترین و واضح‌ترین مردم‌ساالری‌ها در منطقه‬ ‫است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکی��د کردند‪« :‬آمریکای ی‌ها‬ ‫در حالی مدعی حمایت از گسترش دموکراسی هستند که در‬ ‫همین منطقه‌‪ ،‬با وقاحت تمام از کشورهایی حمایت م ی‌کنند‬ ‫که حتی بوی دموکراسی را هم استشمام نکرده‌اند و مردم آنها‬ ‫ب رای یک بار نیز صندوق رای و انتخابات را ندیده‌اند‪».‬‬ ‫ایشان یکی دیگر از مصادیق تناقض میان حرف و عمل‬ ‫دولتمردان آمریکایی را ادعای آمادگی مذاکره با ای ران به منظور‬ ‫حل مسائل میان دو کشور‌‪ ،‬دانس��تند و افزودند‪« :‬این ادعا در‬ ‫حالی مطرح م ی‌ش��ود که آمریکای ی‌ها حرف‌های ناشایست‬ ‫و خالف واقع را به نظام‌جمهوری‌اسالمی نسبت م ی‌دهند و‬ ‫ب رای مقابله با ملت ای ران متوسل به تحریم و فشار م ی‌شوند‪».‬‬ ‫رهب رانقالب‌اسالمی سخنان چند روز پیش رئی س‌جمهوری‬ ‫آمریکا مبن ی‌بر تالش این کش��ور ب رای جلوگیری از ساخت‬ ‫سالح هسته‌ای به‌وسیله ای ران را مورد اشاره قرار داده و تاکید‬ ‫کردند‪« :‬اگر ای ران قصد ساخت سالح هسته‌ای را داشت‪ ،‬آمریکا‬ ‫به هی چ‌وجه نم ی‌توانست جلوی ملت ای ران را بگیرد‪ ».‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪« :‬جمهوری‌اسالم ی‌ای ران قصد ساخت‬ ‫س�لاح هس��ته‌ای را ندارد و این تصمیم نیز به دلیل ناراحتی‬ ‫آمریکا نیست‪ ،‬بلکه بر مبنای عقیده و اعتقادی است که سالح‬ ‫هسته‌ای را جنایت ض ‌د بشریت م ی‌داند و ضمن آنکه بر عدم‬ ‫تولید آن تاکید دارد‌‪ ،‬خواستار محو سالح‌های هسته‌ای موجود‬ ‫در جهان نیز است‪ ».‬ایشان تاکید کردند‪« :‬ادعای آمریکای ی‌ها‬ ‫مبنی‌‌بر ساخت سالح هسته‌ای به‌وسیله ای ران‪‌،‬یک تقلب در‬ ‫حرف‌زدن است‪ ».‬رهب رانقالب‌اسالمی افزودند‪« :‬در موضوع‬ ‫هسته‌ای ای ران‪‌،‬بحث بر سر سالح هسته‌ای نیست‪ ،‬بلکه آنها‬ ‫م ی‌خواهند مانع حق قطعی و مسلم ملت ای ران در غن ی‌سازی‬ ‫هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شوند که البته‬ ‫در جلوگیری از حق ملت ای ران موفق نخواهند شد و این ملت‬ ‫کار خود را ب راساس حق صریح خود انجام خواهد داد‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکی��د کردند‪« :‬تالش ب رای‬ ‫تضییع حقوق ملت ای ران نمونه‌ای آشکار از غیرمنطقی بودن‬ ‫آمریکای ی‌هاست و بر همین اس��اس با طرف غیرمنطقی و‬ ‫زورگو‪ ،‬نم ی‌توان با اتکاي به منطق حرف زد‪ ».‬ایشان افزودند‪:‬‬ ‫«جمهوری‌اسالم ی‌ای ران در طول ‪ 34‬سال گذشته‪ ،‬در قضایای‬ ‫مختلف جهانی‪ ،‬به‌روشنی دریافته که طرف مقابل او کیست‪،‬‬ ‫چگونه رفتار م ی‌کند و چگونه باید با او برخورد کرد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب با اش��اره به اینک��ه آمریکای ی‌ها در بحث‬ ‫مذاکره‪ ،‬با تکیه به ش��بکه خبری رس��انه‌ای تحت تس��لط‬ ‫صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬به‌دنبال فریب‌دادن افکار عمومی جهان‪‌،‬‬ ‫منطقه و ای ران هس��تند‪ ،‬افزودند‪« :‬ش��بکه رسانه‌ای جهانی‪،‬‬ ‫حرف‌های ما را یا منعکس نم ی‌کند یا ناقص و حتی برعکس‬ ‫منعکس م ی‌کند‪ ،‬بناب راین روی سخن ما با ملت ای ران است‪».‬‬ ‫ایش��ان در تبیین واقعیات و حقایق بحث مذاکره‪ ،‬پنج‬ ‫نکته مهم را مورد تاکید ق��رار دادند؛ «غیرمنطقی و متناقض‬ ‫بودن حرف و رفتار دولتمردان آمریکایی‌‪ ،‬تالش آمریکای ی‌ها‬ ‫ب رای تسلیم کردن ملت ای ران به‌عنوان هدف اصلی مذاکرات‪،‬‬ ‫معنای حقیقی مذاکره در عرف قدرت‌های سلطه‌گر‪ ،‬دروغ و‬ ‫فریبکاری آمریکای ی‌ها درباره برداشته شدن تحریم‌ها با مذاکره‬ ‫و منطقی بودن رفتار ملت ای ران و نظام جمهوری اسالمی در‬ ‫مقابل پیش��نهاد آمریکا‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای غرض‬ ‫اصلی دولتمردان آمریکا از طرح پیش��نهاد مذاکره را تبلیغ و‬ ‫هیاهو درباره تسلیم شدن ملت و نظام ای ران خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫«آنها م ی‌خ واهند به ملت‌های مسلمان و سرب رافراشته منطقه‪،‬‬ ‫نشان دهند که جمهوری اسالمی ای ران هم با همه سرسختی و‬ ‫ایستادگی‪ ،‬عاقبت پای میز مذاکره و مصالحه آمد‪ ،‬بناب راین شما‬ ‫نیز چاره‌ای جز تسلیم ندارید‪ ».‬رهبر انقالب خاط رنشان کردند‪:‬‬ ‫«البته س��لطه‌گران از دیرباز با هدف ناامید کردن ملت‌های‬ ‫مسلمان‪ ،‬درصدد کشاندن ای ران پای میز مذاکره و بده‌بستان‬ ‫بوده‌اند و اکنون نیز همین هدف را با طرح تبلیغاتی «مذاکره‌ای‬ ‫غیرمربوط به مسائل اساس��ی» دنبال م ی‌کنند اما جمهوری‬ ‫اسالمی ای ران‪ ،‬با چشمان باز اهداف آنها را م ی‌فهمد و متناسب‬ ‫با آن اهداف‪ ،‬جواب م ی‌دهد‪».‬‬ ‫ایش��ان معن��ای حقیقی‬ ‫گفت‌وگ��و در ع��رف آمری��کا و‬ ‫غ رب ی‌ها را پذیرش حرف‌های آنان‬ ‫پای میز مذاکره خواندند و افزودند‪:‬‬ ‫«آنها با همین نگاه غیرمنطقی‪،‬‬ ‫در تبلیغات اخیرشان م ی‌گویند‬ ‫مذاکره مستقیم کنیم تا ای ران را به‬ ‫دست برداشتن از انرژی هسته‌ای‬ ‫و غن ی‌سازی قانع و وادار سازیم‪ ،‬اما‬ ‫اگر خواهان گفت‌وگوی حقیقی‬ ‫و منطقی بودن��د باید م ی‌گفتند‬ ‫مذاکره کنیم تا ای ران استدالل‌ها‬ ‫و ادله خ��ود را بگوید و مس��ائل‬ ‫عادالنه بررسی شود‪».‬‬ ‫رهبر انقالب این س��وال را‬ ‫مطرح کردند ک��ه باتوجه به این‬ ‫نگاه حاکم بر دولتمردان آمریکایی‬ ‫و انتظار آنها ب رای تس��لیم شدن‬ ‫ای ران‪ ،‬اگر دولت ای ران هم پیشنهاد‬ ‫گفت‌وگو را بپذی��رد آیا مذاکره به‬ ‫درد م ی‌خورد و اصال به جایی م ی‌رسد؟‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به اقدام آمریکای ی‌ها در قطع مذاکره‬ ‫هنگام کم‌آوردن در مقابل حرف‌ه��ای منطقی ای ران افزودند‪:‬‬ ‫«در ‪ 15‬سال گذشته‪ ،‬دو سه بار آمریکای ی‌ها با تاکید بر اینکه‬ ‫گفت‌وگو خیلی ضروری‪ ،‬فوری و حیاتی است‪ ،‬در برخی مسائل‬
‫خبرنامه‬ ‫زورگویی و شرارت‪ ،‬احترام گذاشتن به حقوق ملت ای ران‪ ،‬عدم‬ ‫دخالت در ام��ور داخلی ای ران که در حمای��ت از فتنه‌گران ‪88‬‬ ‫کاملا آشکار بود و پرهیز از آتش‌افروزی در منطقه را از جمله‬ ‫نشانه‌هایی دانس��تند که اگر بروز کند م ی‌تواند نشان‌دهنده‬ ‫حس ن‌نیت دولتمردان آمریکایی باشد‪ .‬رهبر انقالب افزودند‪:‬‬ ‫«اگر این‌طور شود و آمریکای ی‌ها در حرف و عمل نشان دهند‬ ‫کهغیرمنطقینیستند‪،‬آن‌وقتم ی‌بینندکهجمهوریاسالمی‬ ‫و ملت ای ران‪ ،‬خیرخ واه و اهل تعامل و منطقند‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای تاکید کردند‪« :‬تنها راه تعامل با جمهوری‌اسالم ی‌ای ران‬ ‫همین اس��ت و در این صورت دولت آمریکا‪ ،‬جواب مناسبی‬ ‫دریافت خواهد کرد‪ ».‬ایشان در بخش پایانی سخنانشان به‬ ‫قضیه مهم یکشنبه مجلس پرداختند و نکات مهمی‌را در این‬ ‫باره بیان کردند‪ .‬رهبر انقالب با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان‬ ‫از این مساله افزودند‪« :‬این قضیه بد و نامناسب‪ ،‬بنده را نیز از‬ ‫دو جهت ناراحت و متأثر کرد؛ یکی از بابت اصل وقوع ماجرا و‬ ‫دیگری بابت ناراحتی مردم از این قضیه‪».‬‬ ‫ایشان افزودند‪« :‬در این ماجرا متاسفانه رئیس یک قوه‬ ‫به استناد یک اتهام ثابت‌نشده و حتی مطرح‌نشده در دادگاه‪ ،‬دو‬ ‫قوه دیگر یعنی مجلس و قوه قضاییه را متهم ساخت که کاری‬ ‫بد‪‌،‬غلط‪ ،‬نامناسب‌‪ ،‬خالف شرع‪ ،‬خالف قانون و خالف اخالق‬ ‫بود‪ ».‬رهبر انقالب خاط رنشان کردند‪« :‬این رفتار‪ ،‬حقوق اساسی‬ ‫مردم را نیز تضییع کرد چراکه زندگی در «آرامش و امنیت روانی‬ ‫و اخالقی»‪ ،‬جزو حقوق اساسی ملت است‪ ».‬رهبر انقالب تاکید‬ ‫کردند‪« :‬بنده فعال نصیحت م ی‌کنم که این کار شایسته‌ای‬ ‫ب رای نظام جمهوری اسالمی نیست‪ ».‬ایشان استیضاح اخیر‬ ‫را نیز کاری غلط خواندند و افزودند‌‪« :‬اس��تیضاح باید فایده‌ای‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما چند ماه مانده به پایان کار دولت‪‌،‬استیضاح یک‬ ‫وزیر آن هم به خاطر مساله‌ای که مربوط به وزیر نیست‌‪ ،‬چه‬ ‫علت و فایده‌ای دارد؟» حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪« :‬در‬ ‫داخل مجلس هم کسانی حرف‌های نامناسب بر زبان آوردند‬ ‫که آن هم غلط بود‪ ».‬ایشان خاط رنشان کردند‪« :‬دفاع رئیس‬ ‫محترم مجلس هم قدری زیاده‌روی بود و لزوم ی‌نداشت‪ ».‬رهبر‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫درخواست مذاکره کردند‪ ،‬یک یا دو مامور دولتی هم رفتند و با‬ ‫آنها گفت‌وگو کردند‪ ،‬اما به محض اینکه در مقابل حرف‌های‬ ‫منطقی ای ران‪ ،‬جوابی نداشتند مذاکره را قطع کردند و با استفاده‬ ‫از شبکه رسانه‌ای بی ن‌المللی خود وانمود کردند ای ران مذاکره را‬ ‫قطع کرده است‪ ».‬ایشان پرسیدند‪« :‬آیا با وجود این تجربیات‪،‬‬ ‫باز هم الزم است‌ب ی‌منطقی آمریکای ی‌ها را در مذاکرات تجربه‬ ‫کنیم؟»‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪،‬‬ ‫تبلیغات آمریکای ی‌ه��ا را درباره‬ ‫لغ��و تحریم‌ها در پ��ی مذاکره با‬ ‫ای ران‪ ،‬وعده‌ای دروغ دانس��تند و‬ ‫افزودند‪« :‬آنها به خیال خام خود‬ ‫فکر م ی‌کنند مل��ت از تحریم‌ها‬ ‫به ستوه آمده؛ بناب راین با شنیدن‬ ‫این وعده‪ ،‬مشتاق مذاکره با آمریکا‬ ‫م ی‌شود و به مس��ئوالن کشور‬ ‫فش��ار م ی‌آورد‪ ».‬رهب��ر انقالب‬ ‫خاطرنشان کردند‪« :‬در واقع این‬ ‫وعده نی��ز از هم��ان حرف‌های‬ ‫فریبکارانه است و نشان م ی‌دهد‬ ‫آنها به‌دنبال مذاک��ره حقیقی و‬ ‫عادالنهنیستند‪،‬بلکهتسلیم‌شدن‬ ‫ملت ای��ران را دنب��ال م ی‌کنند‪،‬‬ ‫در حال��ی که اگ��ر مل��ت ای ران‬ ‫م ی‌خواست تسلیم آمریکای ی‌ها‬ ‫باش��د اصوال انقالب نم ی‌کرد‪».‬‬ ‫ایشان در اشکال جدی دیگری به‬ ‫ادعای آمریکای ی‌ها مبنی بر لغو‬ ‫تحریم‌ها با مذاکره تاکید کردند‬ ‫و افزودن��د‪« :‬هدف تحریم‌ه��ا‪ ،‬همچنان که باره��ا گفته‌اند‬ ‫خسته‌کردن ملت ای ران و جداکردن ملت از نظام اسالمی است‪،‬‬ ‫بناب راین اگر مذاکره هم انجام شود‪ ،‬اما ملت همچنان در صحنه‬ ‫باشد و بر حقوق خود پافش��اری کند‌‪ ،‬تحریم‌ها وجود خواهد‬ ‫داشت‪ ».‬رهبر انقالب در همین بحث به بازخ وانی یک برداشت‬ ‫ذهنی دولتمردان آمریکایی پرداختند که نیمی‌از آن درس��ت‬ ‫و نیمی‌دیگر غلط اس��ت‪ .‬معظم‌له فرمودند‪« :‬آمریکای ی‌ها‬ ‫معتقدند جمهوری اسالمی بر ملت تکیه دارد و اگر با تحریم‌ها‬ ‫مردم را از نظام اس�لامی جدا کنیم ق��درت مقاومت از نظام‬ ‫گرفته م ی‌شود‪ .‬بخش اول این حرف که نظام کاملا متکی بر‬ ‫توده‌های عظیم ملت است‪ ،‬حرف درستی است‪ ،‬اما بخش دوم‬ ‫که فشارها و تحریم‌ها‪ ،‬ملت را به زانو درم ی‌آورد و آنها را از نظام‬ ‫جدا م ی‌کند‪‌،‬کاملا غلط و ناشی از بدفهمی‌است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودن��د‪« :‬البته ملت ای ران‬ ‫به‌دنبال ش��کوفایی و رونق و رف��اه کامل اس��ت‪ ،‬اما حاضر‬ ‫نیست این هدف را با ذلت به‌دس��ت آورد‪ ،‬بلکه با «تدبیر‪،‬عزم‬ ‫و شجاعت» و تکیه بر نیروهای داخلی به‌ویژه جوانان مستعد‬ ‫ای ران‪ ،‬تحقق این هدف را پیگیری م ی‌کند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب با اش��اره به پیش��رفت‌های شگفت‌انگیز‬ ‫ملت ای ران در مقایس��ه با ملت‌ها و کش��ورهایی که تسلیم‬ ‫آمریکا بوده‌اند‪ ،‬افزودند‪« :‬تحریم‌ها مردم را آزار م ی‌دهد‪ ،‬اما در‬ ‫مقابل آن دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا مانند ملت‌های ضعیف‪،‬‬ ‫«تسلیم‌شدن و در مقابل زورگویان جهانی توبه‌کردن» یا مانند‬ ‫ملت ش��جاع ای ران فعال‌کردن توانای ی‌ها و نیروهای داخلی و‬ ‫عبور سرافرازانه و قدرتمند از منطقه خط ر‪».‬‬ ‫ایشان افزودند‪« :‬بدون‌‌تردید ملت ای ران راه دوم را انتخاب‬ ‫کرده و م ی‌کند و به اذن‌اهلل تحریم‌ها را به مرحله‌ای ب رای رشد‬ ‫و ش��کوفایی بیش��تر تبدیل خواهد کرد‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای‌‪ ،‬حضور پرنشاط ملت در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن را به‬ ‫معنای شکایت‌نداشتن مردم از گرانی و مشکالت ندانستند و‬ ‫افزودند‪« :‬مردم به‌خصوص طبقات ضعیف دشواری‌ها را کاملا‬ ‫احساس م ی‌کنند‪ ،‬اما میان خود و نظام فاصله نم ی‌اندازند‪ ،‬زی را‬ ‫م ی‌دانند نظام اسالمی و اسالم عزیز همان دست قدرتمندی‬ ‫است که م ی‌تواند مشکالت را حل کند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب در جمع‌بندی س��خنان خود درباره مذاکره‬ ‫با آمریکا تاکید کردند‪« :‬نظام اسالمی و ملت ای ران برعکس‬ ‫دولتمردان آمریکای��ی‪ ،‬اهل منطق هس��تند؛ بناب راین اگر از‬ ‫طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببینند‪ ،‬به آن پاسخ مناسب‬ ‫م ی‌دهند‪ ».‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬خ��ودداری آمریکا از‬ ‫انقالب تاکید کردند‪« :‬نه آن متهم کردن‪ ،‬نه آن برخورد و نه آن‬ ‫استیضاح‪‌،‬مسائل مناسبی نبود‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‬ ‫پرسیدند‪« :‬وقتی دشمن مشترک وجود دارد و توطئه‌ها از هر‬ ‫طرف شکل م ی‌گیرد‪ ،‬واقعا جز افزایش ب رادری‌ها و ایستادگی‬ ‫در مقابل دشمن باید کار دیگری کرد؟» رهبر انقالب با اشاره‬ ‫به حمایت‌های خود از مسئوالن کشور افزودند‪« :‬بنده باز هم‬ ‫کمک م ی‌کنم‪ ،‬اما این رفتارها‪ ،‬متناسب با سوگندها و تعهدات‬ ‫نیست‪ ،‬مسئوالن عظمت ملت‬ ‫را ببینند و رفتاری شایس��ته این‬ ‫ملت انجام دهند‪ ».‬ایشان تاکید‬ ‫کردن��د‪« :‬مس��ئوالن‌‪ ،‬دول��ت و‬ ‫مجلس‪ ،‬هم��ه تالش‌های خود‬ ‫را ب رای حل گره‌ها و مش��کالت‬ ‫اقتصادی مردم و کشور متمرکز‬ ‫کنند‪ ،‬زی را همان‌طور که چند سال‬ ‫پیش گفتم‪ ،‬دش��من نقشه‌ها و‬ ‫توطئه‌های��ش را در مس��ائل‬ ‫اقتصادی متمرکز کرده اس��ت‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪:‬‬ ‫«چند س��ال قبل درباره مبارزه با‬ ‫فساد اقتصادی‪ ،‬نامه‌ای به روسای‬ ‫ق��وا نوش��تم‪ .‬مک��رر م ی‌گویند‬ ‫فس��اد اقتصادی‪ ،‬اما این کار به‬ ‫زبان گفتن تمام نم ی‌شود‪ .‬بلکه‬ ‫نیازمند مبارزه عملی اس��ت‪ .‬در‬ ‫عمل چه کار شد؟ در عمل چه کار‬ ‫کردید؟ این مسائل انسان را متاثر‬ ‫م ی‌کند‪ ».‬رهبر انقالب افزودند‪:‬‬ ‫«تقوا‪ ،‬تقوا‪ ،‬تقوا!‪‌،‬از مس��ئوالن‬ ‫توقع داریم ب��ا صبر‪ ،‬میدان‌ندادن به احساس��ات س��رکش و‬ ‫مالحظه مس��ائل کش��ور‪ ،‬همه توان و نیروه��ا را ب رای حل‬ ‫مشکالت مردم متمرکز کنند و حاال که دشمن ی‌های دشمن‬ ‫شدت یافته‪ ،‬آنها هم رفاقت‌هایشان را شدت دهند‪ ».‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای افزودند‪« :‬ان‌شاءاهلل این نصیحت خیرخ واهانه‬ ‫و مشفقانه مورد توجه مسئوالن‪ ،‬به‌خصوص مسئوالن رده باال‬ ‫قرار گیرد و به آن پایبند باشند‪».‬‬ ‫ایشان خاط رنشان کردند‪« :‬البته گله امروز من از برخی‬ ‫سران و مسئوالن موجب نشود عده‌ای راه بیفتند و علیه این و‬ ‫آن شعار دهند که با این کار هم مخالف هستیم‪ ».‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬با انتقاد صریح و ش��دید از اقدام اخیر برخی افراد در‬ ‫بر هم زدن مجلس س��خنرانی رئیس مجلس در قم افزودند‪:‬‬ ‫«اینکه عده‌ای برخی را ضدوالیت و ضدبصیرت بنامند و شعار‬ ‫بدهند نظیر آنچه اخی را در قم روی داد‪ ،‬اقدامی‌غلط است و بنده‬ ‫کاملا مخالف این کارها هستم که قبال هم نظیر آن در مرقد‬ ‫مطهر حضرت امام(ره) اتفاق افتاد و به مس��ئوالن تذکر دادم‬ ‫جلوی این کارها را بگی رند‪ ».‬رهبر انقالب افزودند‪« :‬کس��انی‬ ‫که راه م ی‌افتند و شعار م ی‌دهند‪ ،‬اگر واقعا حزب‌اللهی و مومن‬ ‫هستند بدانند که این کارها به ضرر کشور و خالف شرع است و‬ ‫اگر هم اعتنایی به این حرف‌ها ندارند که حسابشان جداست‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در پایان بیاناتشان تاکید کردند‪:‬‬ ‫«آینده ملت بصیر ای ران به لطف الهی کاملا روشن است و افقی‬ ‫به مراتب بهتر و درخشان‌تر در انتظار این ملت و ج وانان است‪».‬‬ ‫در ابتدای این دیدار آیت‌اهلل محسن مجتهدشبستری‪،‬‬ ‫نماینده ول ی‌فقیه در آذربایجان ش��رقی و امام‌جمعه تبریز در‬ ‫سخنانی با گرامی داش��ت یاد و خاطره شهدای قیام ‪ 29‬بهمن‬ ‫س��ال ‪ 56‬در تبریز‪ ،‬به حض��ور کم‌نظیر م��ردم آذربایجان در‬ ‫راهپیمایی ‪ 22‬بهمن امسال اش��اره کرد و گفت‪« :‬پیام مردم‬ ‫بصیر و موقع‌ش��ناس ای ران در راهپیمایی پرشکوه ‪22‬بهمن‪،‬‬ ‫حفظ وحدت و همدلی در جامع��ه‪ ،‬توجه به حاکمیت اخالق‬ ‫در عرصه سیاس��ت و تالش مضاعف مس��ئوالن ب رای حل‬ ‫مشکالت بود‪g ».‬‬ ‫‪19‬‬
‫مسوالن اختالف را كنار بگذارند‬ ‫سیدعلی بزرگواری‪/‬نماينده مجلس‬ ‫خبرنامه‬ ‫بیانات رهب��ر انقالب در خص��وص تنش‌های ایجاد‬ ‫شده در یکشنبه سیاه در مجلس شورای اسالمی بار دیگر‬ ‫نش��ان داد حضور معظم‌له در هر زمانی راهگشای مسائل‬ ‫و مشکالت کشور اس��ت و امروز زمانی است که مسئوالن‬ ‫باید اختالفات عبث را کنار گذاش��ته ‪ ،‬گوش جان به بیانات‬ ‫رهبر انقالب سپرده و تبعیت خود را نه در بیانیه که در رفتار‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫حضرت آق��ا در بیانات خ��ود به واقعیت مش��کالت‬ ‫اقتصادی مردم اش��اره کردند و اینکه مردم ما آنقدر بزرگوار‬ ‫هس��تند و س��ع ه‌صدر دارند که در م��وارد و موقعی ت‌های‬ ‫حساس‪ ،‬همیش��ه در صحنه حاضر م ی‌ش��وند و با حضور‬ ‫ی از والیت‌فقیه اعالم پشتیبانی م ی‌کنند‪ .‬اما در عين‬ ‫حداکثر ‌‬ ‫حال مجلس و دولت باید س��ازوکاری داشته باشند تا موانع‬ ‫و تنگناهای اقتصادی تعدیل شود؛ نباید تمام مسائل را بر‬ ‫گردن تحریم‌ها انداخت و الزم است با بحث‌های کارشناسی‬ ‫و عملیاتی‪ ،‬آیتم‌هایی را تعریف ک��رد که چرخ اقتصادی به‬ ‫خوبی و درس��تی حرکت کند‪ .‬راهکار بین مجلس و دولت‬ ‫م ی‌تواند ش��رایطی را به‌وجود آورد تا جلوی فساد اقتصادی‬ ‫در کشور گرفته ش��ود و البته باید به صورت عملی قابلیت‬ ‫اجرایی داشته باشد‪ .‬ایشان از اتفاقات اخیر اظهار نارضایتی‬ ‫کردند و ما نیز به یقین و از عم��ق جان به این موضوع باور‬ ‫داریم و امید است مسئوالن ب رای اجابت منویات رهبر انقالب‬ ‫در این راستا قدم بردارند‪ .‬بنده واقعی کسی است که در ب رابر‬ ‫گناه‪ ،‬مصائب‪ ،‬مش��کالت اقتصادی و اجتماعی استقامت‬ ‫داشته باشد و در داش��ته‌ها و نداشته‌ها خدا را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫اس��تقامت انس��ان باید در راه حق و حقیقت بروز و ظهور‬ ‫کند که نمونه این اس��تقامت‌ها‪ ،‬پایداری رهب ر‌کبیر انقالب‬ ‫اسالمی در مبارزه با شاه و استکبار و اس��تقامت و پایداری‬ ‫مردم ای ران به رهبری امام راحل و رهب��ر معظم انقالب در‬ ‫طول عمر انقالب است‪.‬همین استقامت ملت ای ران‪ ،‬امروز‬ ‫ب رای ملت‌های مس��لمان منطقه الگو شده و دو سال است‬ ‫که حرکت‌های انقالبی خود را شروع کرده‌اند‪ .‬متاسفانه در‬ ‫جلسه روز یکشنبه سیاه ش��اهد برخورد غی راخالقی و بروز‬ ‫اختالفات مسئوالن عال ی‌رتبه نظام بودیم‪ ،‬آن هم در اوضاع‬ ‫و احوالی که دش��منان دنبال فرصت ب��رای ضربه زدن به‬ ‫نظام هستند‪ .‬در ش��رایط فعلی از تحریم گرفته تا مسائل‬ ‫دیگر که مردم دارند جانانه در ب رابر مش��کالت اس��تقامت‬ ‫م ی‌کنند‪ ،‬این حرکت مایه سرافکندگی شد‪.‬شبکه ب ی‌ب ی‌سی‬ ‫م ی‌گوید‪ ،‬دولت فکر کرد با پخش فیل��م در مجلس پیروز‬ ‫این استیضاح است و مجلس هم فکر کرد با کنار گذاشتن‬ ‫وزیر با ‪ 192‬رای پیروز میدان اس��ت‪ ،‬درحالی که در حقیقت‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫بايد در عمل تابع رهبري باشيم‬ ‫فرهاد بشيري‪ /‬نماينده مجلس‬ ‫بارها پی��ش از این تاکید ش��ده ک��ه همه ق��وا باید‬ ‫فرمایش��ات رهبری معظم را نصب‌العین خ��ود قرار دهند‪.‬‬ ‫مس��یری که ایش��ان نش��ان م ی‌دهند در حقیق��ت همان‬ ‫راه مطمئن ب��رای پیش��رفت و تعال��ی ای ران اس�لامی و‬ ‫تحقق آرمان‌های امام‪ ،‬ش��هدا و انقالب اس�لامی اس��ت‪.‬‬ ‫همه مس��ئوالن و دس��ت‌اندرکاران نظام باید مسیر اتحاد‪،‬‬ ‫اتفاق و تفاهم را پی ش‌ بگیرند‪ .‬مس��ئوالن بای��د در مقابل‬ ‫دشمن مشترک‪ ،‬دوست ی‌های خود را ب رای نابودی استکبار‬ ‫مستحکم‌تر کنند‪ .‬بیانات دلسوزانه و روشنگرانه رهبر فرزانه‬ ‫انقالب در جمع مردم آذربایجان شرقی فصل‌الخطاب است‪.‬‬ ‫درک عمیق مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم و تالش‬ ‫در جهت حل آنها انتظاری است که از مسئوالن قوا م ی‌رود‪.‬‬ ‫ما فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اسالمی را فصل‌الخطاب‬ ‫دانس��ته و در تبعیت عمل��ی از منویات معظم‌ل��ه از هیچ‬ ‫کوششی دریغ نخواهيم کرد‪ .‬فرمایشات رهبری درس‌های‬ ‫جدید و مفیدی داش��ت ‪ .‬رهنمودهاي رهبر معظم انقالب‬ ‫همیشه و در همه‌جا راهگشای مش��کالت کشور بوده که‬ ‫سخنان و تدابیر ایش��ان نیز در همین راستا صورت گرفته‬ ‫‪20‬‬ ‫است‪ .‬تکلیف تمام ی‌ ما چه به‌عنوان نمایندگان مجلس و‬ ‫چه به‌عنوان دولت این اس��ت که باید در عمل مطیع اوامر‬ ‫رهبری باشیم‪ .‬همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمودند‬ ‫آمریکا ابتدا باید تغییر ماهیت داده و از خوی استکباری خود‬ ‫دست بردارد و سپس سخن از مذاکره با ملت ای ران به میان‬ ‫آورد‪ .‬سخنان و رهنمودهای پروردگار ب رای همه است و کسی‬ ‫نم ی‌تواند خود را از این قاعده مستثنی کند و بگوید ب رای من‬ ‫نگفته است بلکه باید توجه داشته باشیم که انسان در قبال‬ ‫فرامین الهی هرگونه رفتار کند نتیجه‌ آن اعمال به خودش‬ ‫م ی‌رسد‪ .‬سعادت انسان در گرو تبعیت از ائمه معصومین(ع)‬ ‫و رهبری معظم و همچنین مراجع تقلید اس��ت و اگر واقعا‬ ‫م ی‌خواهیم سعادتمند ش��ده و به راه صحیح برسیم باید از‬ ‫آنها تبعیت کنیم‪.‬‬ ‫مس��ئوالن باید بدون چون و چ��را از رهبری معظم‬ ‫انقالب تبعیت محض داش��ته باشند و کس��ی نم ی‌تواند‬ ‫از این موضوع مس��تثنی باش��د‪ .‬تبعیت از رهبری موجب‬ ‫سعادت مسئوالن و آمرزش گناهان آنها م ی‌شود و سعادت و‬ ‫پیشرفت کشور را نیز در برخواهد داشت‪ .‬اگر مطیع رهبری‬ ‫شدیم خدا نیز ما را دوس��ت خواهد داش��ت و گناهان ما را‬ ‫م ی‌بخش��د و م ی‌توانیم در س��ایه این تبعیت به پیشرفت‬ ‫برسیم‪ .‬مس��ئوالن باید فرمایش��ات رهب ر‌معظم‌انقالب را‬ ‫مالک عمل خود قرار دهند و بدانند که این تبعیت ارزشمند‬ ‫خواهد بود‪ .‬س��خنان رهبر معظم انق�لاب فصل‌الخطاب‬ ‫است و ایش��ان خط‌مشی را روش��ن کرده و ب رای قوا تعیین‬ ‫تکلیف کردند‪ .‬پ��س از اظهارات ایش��ان‪ ،‬دولت و مجلس‬ ‫باید به اجرای فرمایشاتش��ان بپردازند‪ .‬ب ر‌اساس توصی ه‌ها‬ ‫پیروز این میدان ب ی‌ب ی‌‌س��ی بود‪ .‬معلوم نیست پخش آن‬ ‫فیلم چه ربطی به جلسه استیضاح داشت و اگر م ی‌خواهید‬ ‫حرفی بزنید که دیگران ممکن است سوءاستفاده کنند‪ ،‬چرا‬ ‫جلس��ه علنی برگزار م ی‌کنید‪ .‬ظاه را آقایان در مجلس هم‬ ‫فکر کردند‪ ،‬عزل وزیر مشکالت مردم را کاهش داد‪ ،‬در حالی‬ ‫که ساعتی بعد گران ی‌ها تشدید شد و مردم ضرر کردند‪ .‬مقام‬ ‫معظم رهبری فرمودند که نامه‌پ راکنی نکنید‪ ،‬مشکالت را‬ ‫علنی نکنید‪ ،‬وحدت داشته باشید‪ ،‬پس باید این گونه عمل‬ ‫کرد‪ .‬ملت پشت سر رهبری ایس��تاده و استقامت م ی‌کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب تاکید کردند کس��ی که اختالفات را بین مردم‬ ‫بکشاند‪ ،‬خیانت کرده و در این خصوص باید مراقب بود که‬ ‫اتفاقات روز یکشنبه سیاه در مجلس تکرار نشود‪ .‬مسئوالن‬ ‫بدانند‪ ،‬مردم به خاطر تبعیت از رهبری س��کوت کرده‌اند و‬ ‫این عملکرد برخی ک��ه به‌دنبال تنش هس��تند‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫اوراق سیاه و خاط رات سیاه در ذهن مردم ای ران باقی خواهد‬ ‫ماند‪ .‬در این بین در فواصل روزهایی که واقعه مجلس تنش‬ ‫زیادی را به جامعه تحمیل کرده بود‪ ،‬برخی با اظهارنظرهای‬ ‫ش��خصی در خصوص ارتباط با آمریکا تنش بیش��تری را‬ ‫به جامعه وارد کردند‪ .‬بارها و باره��ا رهبر معظم انقالب در‬ ‫خصوص رابطه با آمریکا اعالم نظر فرمودند‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫غرور جلوی چشم برخی را گرفته ‌و فکر م ی‌کنند تصمیم‌گیر‬ ‫اصلی نظام هستند و م ی‌گویند رابطه با آمریکا خط‌قرمز ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬این افراد باید بدانند که نظر مقام معظم‌رهبری در‬ ‫این خصوص فصل‌الخطاب اس��ت و مردم فقط به سخنان‬ ‫رهبری گوش فرا م ی‌دهن��د‪ ،‬با فرمایش��ات رهبر در جمع‬ ‫کارکنان نیروی هوایی همه‌ چیز باز هم روش��ن شد‪ .‬رهبر‬ ‫فرزانه انق�لاب م ی‌فرمایند که مذاکره مش��کلی از ما حل‬ ‫نم ی‌کند و اگر کسی بخواهد سلطه آمریکا را بر ای ران فراهم‬ ‫کند‪ ،‬ملت گریبان او را خواهد گرفت‪g .‬‬ ‫و تاکیدات مک��رر امام خمین��ی(ره) و رهب��ری‏‪ ،‬همه ملزم‬ ‫به اجرای قانون هس��تند و هیچ‌کس ح��ق تخطی از آن را‬ ‫ندارد‏‪ .‬ملت س��ربلند و همیش��ه در صحنه ای ران اسالمی با‬ ‫حضور پ ر‌شور خود نشان داد که ب رای همیشه حافظ اسالم‬ ‫و آرمان‌های امام و رهبری اس��ت‪ .‬مردم همیش��ه تبعیت‬ ‫از رهبری را نش��ان داده‌اند‪ .‬راهپیمایی باش��کوه ملت ای ران‬ ‫پیامی‌به همه ملت‌های بیدار منطق��ه و جهان داد که اگر‬ ‫ملت‌ها در ب رابر استکبار جهانی و زورگویان استقامت داشته‬ ‫باشند و بر مس��یر اس�لام حرکت کنند قطعا پیروز خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬حرکت بر پایه اس�لام و توجه به ملت مایه پیشرفت‬ ‫کشورهاس��ت‪ .‬حرکت امام خمینی(ره) بر پایه این دو اصل‬ ‫مهم بود و اگر همه از این اصل الگوبرداری کنند به موفقیت‬ ‫دست خواهند یافت‪ .‬دشمن در این س ی‌و‌چهار سال به هر‬ ‫اقدامی‌علیه ملت دس��ت زده‪ ،‬اما با وجود همه تحریم‌ها و‬ ‫تهدیدها ملت ای ران با حضور پ ر‌شور در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‬ ‫جواب قاطعی به آنها داد‪ .‬به جرات م ی‌توان گفت راهپیمایی‬ ‫امسال پ ر‌شور‌تر از سال‌های گذشته صورت گرفت و مردم با‬ ‫انگیزه‌ای قوی و محکم‌تر وارد صحنه شدند و پاسخ قاطعی‬ ‫به تهدید‌ها و حریم‌های دشمنان دادند‪ .‬همه مسئوالن باید‬ ‫اتحاد و تبعیت از رهبری را از مردم یاد بگیرند؛ اگر رهبری به‬ ‫مسئوالن فرمودند اختالفات را کنار گذاشته و آنها را به متن‬ ‫جامعه نکش��انید‪ ،‬باید گوش کنند‪ .‬مسئوالن بدانند که اگر‬ ‫از آرمان‌های انقالب فاصله بگیرن��د قطعا مردم آنها را طرد‬ ‫خواهند کرد‪ ‌.‬انقالب‌‌اسالمی امانتی الهی است و همه باید‬ ‫ب رای حفظ آن تالش کنند؛ ما باید پاس��دار خون شهیدان و‬ ‫زحمات گذشتگان باش��یم و امیدواریم همه به این فرموده‬ ‫امام خمینی(ره) مبن ی‌بر اینک��ه این انقالب به حرکت خود‬ ‫ادامه م ی‌دهد و هر کس��ی بخواهد از این مسیر خارج شود‬ ‫خودش طرد م ی‌شود و نم ی‌تواند به نظام اسالمی ضربه‌ای‬ ‫وارد کند‪ ،‬توجه داشته باشند‪g .‬‬
‫تدبيرداهيانه‬ ‫محمد باقری‌بناب‪/‬نماينده مجلس‬ ‫غالمرضا نوری‌قزلجه‪/‬نماينده مجلس‬ ‫روز اس��تیضاح مجلس تجربه‌هایی با هزینه سنگین‬ ‫ب رای مسئوالن به همراه داشت‪ .‬در ابتدای امر باید تاکید کرد‬ ‫که بدون‌شک اگر نمایندگان م ی‌دانستند استیضاح وزیر کار‪،‬‬ ‫تعاون و رفاه اجتماعی منجر به پیدایش جو روانی نامناسبی‬ ‫در جامعه خواهد شد قطعا از این کار صرف‌نظر م ی‌کردند‪.‬‬ ‫در هر صورت اطاعت از فرمایشات رهبری الزمه والیتمداری‬ ‫است‪ .‬در صورت رسیدن سخن یا پیام ی‌ از جانب رهبری در‬ ‫خصوص لغو استیضاح به‌طور قطع این اقدام منتفی م ی‌شد‪.‬‬ ‫پیروی از والیت‌فقیه و حفظ آرامش جامعه باید در دستورکار‬ ‫قرار بگیرد و فرمایش��ات منصفانه و حکیمانه رهبر فرزانه‬ ‫انقالب باید از سوی همه مس��ئوالن عملي شود‪ .‬سخنان‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب‌اسالمی فصل‌الخطاب است‪ .‬امید است‬ ‫تمام ی‌ مسئوالن‪ ،‬سخنان و فرمایش��ات ایشان را توشه راه‬ ‫خود ب رای جلوگیری از انحراف قرار دهند‪ .‬در صورتی که قبل‬ ‫از طرح اس��تیضاح‪ ،‬مقام‌معظم‌رهبری سخنی مبنی بر لغو‬ ‫استیضاح عنوان م ی‌کردند تمام نمایندگان پیرو اطاعت اوامر‬ ‫والیت فقیه این امر را ملغی م ی‌کردند‪ .‬نمایندگان مردم پیرو‬ ‫والیت مطلقه‌فقیه هستند‪ .‬از مقام‌معظم‌رهبری فقط یک‬ ‫اشاره ب رای به س��ر دویدن ما و اجرای فرمایشات‌شان کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورتی که رهبرمعظم‌انقالب قبل از استیضاح‬ ‫اشاره‌ای م ی‌کردند قطعا این امر صورت نم ی‌گرفت‪ .‬سخنان‬ ‫و تذکرات مقام‌معظم‌رهبری بس��یار منصفانه بوده و من به‬ ‫همراه دیگر مس��ئوالن با جان و دل به آنها عمل خواهيم‬ ‫کرد‪ .‬باتوجه به سخنان رهب ر‌معظم‌انقالب در هفته گذشته‬ ‫و تذکرات جدی ایشان به همه مس��ئوالن در راستای حفظ‬ ‫وحدت و انسجام داخلی‪ ،‬الزم است که همه به این موضوع‬ ‫توجه ویژه‌ای داشته باشند‪ .‬باتوجه به شرایط حساس منطقه‬ ‫تذک��رات رهبرمعظم‌انقالب باید بی��ش از هر زمان دیگری‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و از طرف مسئوالن جدی تلقی شود‪.‬‬ ‫در سال جهاد اقتصادی همه مس��ئوالن ب رای دستیابی به‬ ‫اهداف معین و استراتژیک اقتصادی کشور الزم است همه‬ ‫اختالفات را کنار گذاش��ته و در جهت ایجاد فهم درست و‬ ‫صحیح نسبت به نامگذاری این سال و تالش‌هایی که باید‬ ‫در این مسیر صورت گیرد‪ ،‬حركت كنند‪.‬‬ ‫حرکت در مسیری که رهبر انقالب مشخص کرده و‬ ‫توجه‌کردن به تذکرات ایشان در هر زمینه‪ ،‬راه دستیابی به‬ ‫منافع کشور است و بر همه واجب است که در این مسیر گام‬ ‫بردارند‪ .‬همه باید در این برهه حساس تابع نظر و صالحدید‬ ‫رهبری باشیم؛ زی را این موضوع را هم عقل و هم شرع تایید‬ ‫خبرنامه‬ ‫تجربه اي با هزينه سنگين‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫پیش از رخداد روز یکش��نبه اس��تیضاح در مجلس‪،‬‬ ‫رهب ر‌انقالب طی ماه‌های گذشته چندین‌بار اعالم کردند که‬ ‫توقع از مسئوالن این است حاال که رفتار دشمن شدت پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬شما هم رفاقت‌ها را شدت دهید‪ .‬معظم‌له بارها تاکید‬ ‫داشتند که شرایط فعلی کشور نیاز به آرامش و برنامه‌ریزی‬ ‫هماهنگ ب رای مقابله با فش��ارهای دش��منان دارد‪ .‬به‌طور‬ ‫طبیعی معظم‌له هرگونه اقدام حاشی ه‌ای که باعث آشفتگی‬ ‫کشور م ی‌شود را مناسب با اوضاع جامعه نم ی‌دانند‪ .‬بیانات‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب‌اس�لامی فصل‌الخطاب است و به‌طور‬ ‫مشخص از ابتدا تا امروز همواره معظم‌له در زمان‌هایی ورود‬ ‫پیدا کردند که حساسی ت‌هایی در ارتباط با وضعیت کشور‬ ‫وجود داشته است‪ .‬بدون‌شک به جهت شرایط کشور نباید‬ ‫برخی موضوعات مطرح ش��ود‪ .‬در حال حاض��ر باید تمرکز‬ ‫مسئوالن بر مدیریت صحیح کشور و استفاده از شرایط ب رای‬ ‫تبدیل کردن تهدید به فرصت‌ باش��د‪ .‬هرکدام از مخاطبان‬ ‫باید به فرمایشات معظم‌له توجه کنند‪.‬‬ ‫ای رادی که نمایندگان ب رای استیضاح مطرح م ی‌کردند‬ ‫مربوط به شیخ‌االس�لامی نبود‪ ،‬بناب رای��ن باید گفت اصل‬ ‫اس��تیضاح‪ ،‬غلط بود‪ .‬فرمایش��ات رهبرمعظم‌انقالب بايد‬ ‫سرلوحه کارمان قرار گیرد‪ .‬مخاطب سخنان ایشان مشخص‬ ‫بود و الزم اس��ت هرکس وظیفه خ��ود را انج��ام داده و بر‬ ‫مطالب دیگران مانور نده��د‪ .‬مجموعه نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و امضا‌کنندگان اس��تیضاح‪ ،‬فرمایشات‬ ‫معظم‌ل��ه را هم��واره نصب‌العین ق��رار م ی‌دهن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫فرمایشات رهبرمعظم‌انقالب همیشه ب رای مردم و مسئوالن‬ ‫فصل‌الخطاب است و نمایندگان مجلس در رفتار‌های آینده‬ ‫خود‪ ،‬فرمایش��ات مقام‌والیت را نصب‌العین قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫منویات رهبری موجب اتحاد و وحدت میان مسئوالن و قوا‬ ‫م ی‌شود‪ .‬ب ر‌اس��اس فرمایش مقام والیت‪ ،‬رویکرد و حرکت‬ ‫مجلس تا پایان دولت دهم بر مبنای اصل ب رادری و وحدت‬ ‫میان مجموعه س��ه قوه خواهد بود‪ .‬بناب رای��ن نمایندگان‬ ‫مجلس و اس��تیضاح‌کنندگان وزیر با عنایت به فرمایشات‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب اصل وحدت و همبس��تگی را به‌عنوان‬ ‫مهم‌ترین اصل مبنای رواب��ط و رویکرد خود قرار م ی‌دهند‪.‬‬ ‫‌اس��تیضاح باید فایده‌ای داش��ته باش��د‪ ،‬اما چند ماه مانده‬ ‫به پایان کار دولت‪ ‌،‬اس��تیضاح یک وزی��ر آن هم به خاطر‬ ‫مس��اله‌ای که مربوط به وزیر نیس��ت‪ ‌،‬چه علت و فایده‌ای‬ ‫داشت؟ بیانات بسیار شفاف‪ ،‬روش��نگر و هوشمندانه رهبر‬ ‫فرزانه در جمع پرش��ور مردم والیتمدار آذربایجان‪ ،‬والیت را‬ ‫معنا کرد و تدبیر داهیانه و رهبری عالمانه‪ ،‬بارقه امید را در‬ ‫دل شیفتگان روشن کرد‪.‬‬ ‫والیتی که نقش ب ی‌بدیل را در گذر از مش��کالت ایفا‬ ‫کرده‪ ،‬یاس و ناامیدی را بار دیگر بر اردوگاه استکبار جهانی‬ ‫مستولی کرد‪ .‬در مقطع کنونی تاریخ انقالب اسالمی‪ ،‬حفظ‬ ‫وحدت و انسجام بیش از پیش ضرورت دارد‪ ،‬هشدار معظم‌له‬ ‫در خصوص بداخالق ی‌ه��ا و نقش مس��ئوالن و نخبگان‪،‬‬ ‫در تحقق آرام��ش و امنیت جامعه و مراقب��ت از گفتن‌ها و‬ ‫نگفتن‌ها و همچنین لزوم جلوگیری از ب ‌ه وجود آمدن شکاف‬ ‫و اختالف بین مس��ئوالن‪ ،‬ما را به تعمق و تفکر واداش��ت‪.‬‬ ‫ایشان بیانات روشن و شفافی درباره ابعاد مختلف این حادثه‬ ‫به‌طور جامع بیان کردند و دولت نیز بر خود فرض م ی‌داند‬ ‫همانند همیشه بیانات ارزشمند رهب ر‌معظم‌انقالب‌اسالمی‬ ‫را پایان‌بخش همه مس��ائل بداند‪ .‬در‌خص��وص حادثه ‪22‬‬ ‫بهمن نیز باید گفت ک��ه این حادثه از س��وی هیچ جریان‬ ‫سیاسی تایید نش��ده و در این مورد رهبری تکلیف همه را‬ ‫روش��ن کرده‌اند‪ .‬مواضع دولت در عرصه‌ه��ای بی ن‌المللی‬ ‫همواره منطبق با مواضع رهبری بوده و هست‪ .‬همان‌طور‬ ‫که رهب ر‌معظم‌انقالب تصریح کرده‌اند‪ ،‬نظام اسالمی و ملت‬ ‫ای ران برعکس دولتمردان آمریکایی‪ ،‬اهل منطق هس��تند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر از طرف مقابل حرف و رفت��ار منطقی ببینند‪،‬‬ ‫به آن پاسخ مناس��ب م ی‌دهند‪ .‬با‌توجه به‌شرایط مختلفی‬ ‫که در مسائل اقتصادی کشور پیش م ی‌آید؛ انتظار م ی‌رود‬ ‫ب رای حل آن ش��اهد همکاری‌های الزم از س��وی سایر قوا‬ ‫به‌خصوص مجلس باشیم‪ .‬باید امیدوار باشیم که با بیانات‬ ‫شیوای رهبرمعظم‌انقالب فصل جدیدی در همکاری بین‬ ‫قوا آغاز شود تا دولت در چند‌ماه باقیمانده از عمر خود بتواند‬ ‫با آرامش بیشتری نسبت به امور اجرایی کشور و خدمت به‬ ‫مردم کارها را پیش ببرد‪.‬‬ ‫این امر مس��تلزم همکاری و هم‌افزایی بیشتر قوای‬ ‫سه‌گانه کشور نسبت به یکدیگر ب رای حل مشکالت کشور‬ ‫به ویژه در بعد معیشتی اس��ت که م ی‌تواند راهگشا و موثر‬ ‫واقع شود‪ .‬همان‌طور که از بیانات رهبری استنباط م ی‌شود‬ ‫آرامش در کشور و رفاقت و همراهی مسئوالن نقش اساسی‬ ‫را در مقابله با دش��منان نظام و ب رای عبور از س��خت ی‌ها و‬ ‫مشکالت داخلی دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس باید از نش��ر مطالب تنش‌زا از س��وی‬ ‫برخ ی‌ها می��ان قوا اجتن��اب کنیم تا آرامش تداوم داش��ته‬ ‫باش��د و با این اقدام در واقع تبعیت عملی از بیانات بسیار‬ ‫تعیی ن‌کننده رهبری را به نمایش بگذاریم‪g .‬‬ ‫م ی‌کند‪ .‬همان‌طور ک��ه رهبری تایید کرده‌اند در ش��رایط‬ ‫فعلی و باتوجه به شرایط حاکم بر منطقه بیش از هر زمان‬ ‫دیگری به وحدت و انسجام ملی نیاز داریم که این موضوع‬ ‫مورد تاکید همیشگی امام خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬تاکید رهبری بر جهاد اقتصادی ب رای سرعت‬ ‫بخش��یدن به رشد و توس��عه اقتصادی کش��ور است که‬ ‫مجلس و دول��ت باید پی��رو آن حرکت کنن��د‪ .‬ملت بزرگ‬ ‫ای ران با دس��ت قدرت خود که دس��ت قدرت خداست‪ ،‬تمام‬ ‫نابس��امان ی‌ها‪ ‌،‬بدرفتاری‌ها و مظالم را خ��ود اصالح خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اما دشمنان باید بدانند که این ملت دست آنها را به‌طور‬ ‫کامل خوانده است‪ .‬دشمنان مدعی هستند که سنگی ن‌ترین‬ ‫تحریم‌ها را علیه م��ا اعمال کرده‌ان��د‪ ،‬از جمله محدودیت‬ ‫فروش نفت‪ ،‬تحریم بانک مرکزی و مبادالت پولی‪ .‬دشمنان‬ ‫م ی‌خواهند از یک طرف به مردم فشار آورند و از مردم انتقام‬ ‫بگیرند و از طرف دیگر بودجه دولت را تحت فشار گذارند‪ ،‬تا‬ ‫روند پیشرفت کشور مختل شود‪ .‬دشمنان گام به گام همه‬ ‫توان خود را ب رای فش��ار به ملت ای ران به کار م ی‌گیرند و در‬ ‫دنیا هیچ مقاومتی در ب رابر آنها نیس��ت‪ .‬تحریم‌ها به‌طور‬ ‫طبیعی سلس��له مش��کالتی را به‌وجود م ی‌آورد‪ ،‬از جمله‬ ‫کاهش سرعت رشد کشور و دوم فشار به بخش‌هايی وسیع‬ ‫از مردم که از اهداف اصلی دش��منان اس��ت و باعث ایجاد‬ ‫نوسانات قیمت و افزایش خارج از قاعده م ی‌شود و به اقشار‬ ‫وس��یعی از مردم که درآمد ثابت دارند فشار م ی‌آورد و باعث‬ ‫اخالل در تجارت خارجی م ی‌ش��ود‪ ،‬البت��ه منجر به فاصله‬ ‫طبقاتی نيز م ی‌شود و فعالیت و تقاضای کاذب در اقتصاد‬ ‫رشد م ی‌کند‪ ،‬همچنین تولید وابسته به‌درآمد ارزی هم دچار‬ ‫آسیب م ی‌شود‪ .‬در نهايت بايد گفت تبعیت از رهبری راه‌حل‬ ‫اساسی عبور از مشکالت اقتصادی است‪g .‬‬ ‫‪21‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته گزارشي درباره بازتاب هاي فرمايشات اخير مقام معظم رهبري درباره تعامل قوا درج شده‬ ‫است‪.‬گزارشهاييدربارهدرگذشتآيتاهللخوشوقت‪،‬صدوراحكامپروندهاختالسوآخرينتحوالتانتخاباتي‬ ‫ازبخشهايديگرخبرنامهاينهفتهاست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫درگذشت عارف بزرگ در مكه‬ ‫صدور حكم‬ ‫ترديدهاي عارف‬ ‫‪22‬‬
‫تيتر يك‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫عذرخواهي پارلمان‬ ‫محمود‌احمدي‌نژاد در نامه‌اي‪ ،‬از ارادت و دلبستگي هميشگي خود و همكارانش به رهبري سخن گفت‬ ‫داوود حشمتي‬ ‫دو هفت��ه پس از وقای��ع مجلس و برگزاری مراس��م‬ ‫سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬رهبری در یک موضع‌گیری‬ ‫صریح وقای��ع اخیر جلس��ه اس��تیضاح وزی��ر کار را «بد و‬ ‫نامناس��ب» و «موجب ناراحتی و تاثر» بیان کردند‪ .‬ایشان‬ ‫در دیدار با مردم آذربایجان اش��اره کردند‪« :‬این قضیه بد و‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬بنده را نیز از دو جهت ناراحت و متاثر کرد‪ ،‬یکی‬ ‫از بابت اصل وق��وع ماجرا و دیگری باب��ت ناراحتی مردم از‬ ‫این قضیه‪ .‬در این ماجرا متاسفانه رئیس یک قوه به استناد‬ ‫یک اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه‪ ،‬دو قوه‬ ‫دیگر یعنی مجلس و قوه قضائیه را متهم ساخت که کاری‬ ‫بد‪‌،‬غلط‪ ،‬نامناس��ب‪ ‌،‬خالف ش��رع‪ ،‬خالف قانون و خالف‬ ‫اخالق بود‪».‬‬ ‫رهبر انق�لاب تاکید کردن��د‪« :‬بنده فع�لا نصیحت‬ ‫م ی‌کنم که این کار شایسته‌ای ب رای نظام جمهوری‌اسالمی‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫چند س��اعت بعد و در هم��ان روز عل��ی الریجانی‪،‬‬ ‫رئی س‌مجلس در نامه‌ای به مقام معظم رهبری تاکید کرد‬ ‫که «از تذکرات خیرخواهانه و منصفانه حضرتعالی در مورد‬ ‫رفتار قوا سپاسگزاری م ی‌نمایم‪ ».‬او همچنین تاکید کرد که‬ ‫«تذکرات رهبری را با جان و دل پذی را و آن را نصب‌العین کار‬ ‫خویش قرار م ی‌دهم»‪.‬‬ ‫الریجانی در این نامه نوشت‪‌:‬‬ ‫«محضر رهب��ر فرزان��ه انقالب اس�لامی‪ ،‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل‌العظم ی‌خامنه‌ای دامت برکاته‬ ‫با سالم و عرض ارادت‬ ‫بیانات بلیغ حضرتعالی در مالقات ب��ا مردم انقالبی‬ ‫آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز از‬ ‫هر جهت راهگشا و امی د‌آفرین ب رای ملت عزیز بود‪.‬‬ ‫حقیر الزم م ی‌دانم از تذکرات خیرخواهانه و منصفانه‬ ‫حضرتعالی در مورد رفتار قوا سپاس��گزاری نمایم و آنچه از‬ ‫تذکرات به رعایت مصالح کش��ور توس��ط این بنده اشارت‬ ‫داشت با جان و دل‌پذی را و آن را نصب‌العین کار خویش قرار‬ ‫خواهم داد و مطمئن هس��تم نمایندگان استیضاح‌کننده و‬ ‫قاطبه نمایندگان اندرزهای مش��فقانه حضرتعالی را مبنای‬ ‫عمل خویش قرار خواهن��د داد و این نگاه بلن��د‪ ،‬بار دیگر‬ ‫عظمت و ش��وکت جایگاه تاثیرگذار والیت فقیه را در نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی نشان م ی‌دهد‪ .‬از خداوند متعال‬ ‫عزت‪ ،‬سربلندی و طول عمر آن حضرت را خواستارم‪».‬‬ ‫از سوی دیگر آیت‌اهلل آملی الریجانی‪ ،‬رئیس دستگاه‬ ‫قضا نیز که در روز اس��تیضاح مورد اتهام ق��رار گرفته بود و‬ ‫رهبری آن اتهامات را خالف ش��رع و قانون خوانده بودند در‬ ‫نامه‌ای عصر همان روز اعالم کرد که «قوه‌قضائیه در مسیر‬ ‫اجرای توصی ه‌ها و تذکرات مش��فقانه رهب��ر معظم انقالب‬ ‫همچون گذشته گام‌های استواری بر خواهد داشت‪».‬‬ ‫رئیس قوه‌قضائیه نیز در نامه خ��ود به رهبری تاکید‬ ‫کرد‪« :‬با سپاس بیکران به آستان مقدس حضرت احدیت که‬ ‫نعمت والیت را بر این امت ارزانی داشته و آنگاه که پاره‌ای‬ ‫سوء‌تدبیرها و گاه هواجس نفسانی در مسیر حرکت انقالب‬ ‫مش��کالتی را فرا م ی‌نهد‪ ،‬این حب ل‌المتین الهی کش��تی‬ ‫انقالب اسالمی را به ساحل نجات رهنمون م ی‌شود‪.‬‬ ‫اینجانب بر خود الزم م ی‌دانم از سوی خود و خانواده‬ ‫بزرگ دستگاه قضایی از بیانات ناصحانه و ارزشمند حضرت‬ ‫مستطابعالی در جمع مردم شریف آذربایجان شرقی تشکر‬ ‫کرده و اعالم نمایم‪ ،‬در مس��یر اجرای توصی ه‌ها و تذکرات‬ ‫مش��فقانه حضرتعالی همچون گذش��ته گام‌های استواری‬ ‫ب ر‌خواهیم داش��ت‪ .‬از خداوند متعال طول عم��ر با‌عزت و‬ ‫سالمت آن جناب را مسئلت م ی‌نمایم‪».‬‬ ‫نطق الریجانی در مجلس‬ ‫صبح فردای آن روز الریجانی در جلسه علنی مجلس‬ ‫گفت که «نقد معظم‌له را عامل اصالح کار خویش م ی‌دانیم‬ ‫و در این بخش نسبت به آنچه از اشکاالت كه به ما مربوط‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬عذرخواهی م ی‌کنیم‪».‬‬ ‫او با اشاره به سخنان روز گذشته رهبری‌انقالب‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬س��خنان ارزش��مند روز گذش��ته رهب ر‌معظم‌انقالب‬ ‫اسالمی در ابعاد مختلف‪ ،‬روشنگر و فصل‌الخطاب بود‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر شگرد فریبکارانه آمریکا در باب مذاکرات گرچه‬ ‫‪23‬‬
‫خبرنامه‬ ‫با موضع قاطع صاحبنظ ران انقالبی مواجه ش��د اما تحلیل‬ ‫همه جانبه و دقیق ایش��ان مبانی این اقدام مزورانه آمریکا‬ ‫را روشن کرد‪».‬‬ ‫حضرت‌ آیت‌اهلل خامنه‌ای در بیاناتش��ان اش��اره کرده‬ ‫بودند که «دفاع رئیس محترم مجلس هم قدری زیاده‌روی‬ ‫بود و لزومی‌نداشت‪».‬‬ ‫الریجانی نیز با اشاره به اتفاقات اخیر مجلس و دولت‬ ‫گفت‪« :‬درست است که در کش��ور ما به دلیل دموکراسی‬ ‫اختالف آرا وجود دارد اما در ب رابر توطئه دشمن همه یکصدا‬ ‫با ندای رهبری همنوا م ی‌گردن��د و مجال فرصت‌طلبی به‬ ‫آنان داده نم ی‌شود‪ .‬در همین راستا تذکرات مشفقانه رهبری‬ ‫به قوای سه‌گانه بسیار خیرخواهانه‪ ،‬منصفانه‪ ،‬دلپذیر و بجا‬ ‫بود و من از جانب خود و همه نمایندگان اعالم م ی‌دارم نقد‬ ‫رهبری عظیم‌الشأن را عامل اصالح کار خویش م ی‌دانیم و‬ ‫در این بخش نسبت به آنچه از اش��کاالت كه به ما مربوط‬ ‫م ی‌شود عذرخواهی م ی‌کنیم‪ .‬ایشان را ولی امرمسلمین و‬ ‫نور چشم خود م ی‌دانیم و با جان و دل تالش م ی‌نماییم نظر‬ ‫حضرتشان در حوزه تقنین محقق گردد‪».‬‬ ‫رئی س‌ مجلس اف��زود‪« :‬امروز با بیع��ت مجدد با آن‬ ‫رهب��ری عزیز مجدان��ه هم��ت مجل��س را در جهت حل‬ ‫مش��کالت اصلی کش��ور که بهبود وضع معیش��تی مردم‬ ‫است متمرکز کرده و امیدواریم که با همدلی و کوشش در‬ ‫بررس��ی بودجه ‪ 92‬زمینه‌های رونق‌بخشی به تولید داخلی‬ ‫را فراهم نماییم‪».‬‬ ‫الریجانی به مشکالت اقتصادی جامعه اشاره کرده و‬ ‫تاکید کرد‪« :‬مجلس ضمن سپاس��گزاری از راهنمای ی‌های‬ ‫ارزش��مند رهبری انقالب‪ ،‬اعالم م ی‌دارد راهکار برون‌رفت‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور در تسهیل فضای کسب و کار و‬ ‫رونق‌بخشی به تولید داخل است و ساماندهی این امر است‬ ‫که م ی‌توان��د تاثیر در رفتار خصمان��ه بی ن‌المللی و اصالح‬ ‫آن بگ��ذارد‪ .‬مجلس جهت عملیاتی کردن این اس��تراتژی‬ ‫همت م ی‌کند تا وضعیت اقتصادی کشور به شکل ریشه‌ای‬ ‫سامان یابد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫بیانیه تبعیت نمایندگان مجلس‬ ‫رهبر معظ��م انق�لاب در جریان س��خنرانی اخیر به‬ ‫نمایندگان نیز انتقاداتی را وارد دانسته و استیضاح اخیر را نیز‬ ‫کاری غلط خواندند‪«‌:‬اس��تیضاح باید فایده‌ای داشته باشد‪،‬‬ ‫اما چند ماه مانده به پایان کار دولت‪ ‌،‬استیضاح یک وزیر آن‬ ‫هم به خاطر مساله‌ای که مربوط به وزیر نیست‪ ‌،‬چه علت‬ ‫و فایده‌ای دارد؟»‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای تاکید کرده بودند‪« :‬در داخل‬ ‫مجلس هم کسانی حرف‌های نامناسب بر زبان آوردند که‬ ‫آن هم غلط بود‪ .‬نه آن متهم ک��ردن‪ ،‬نه آن برخورد و نه آن‬ ‫استیضاح‪‌،‬مسائل مناسبی نبود‪».‬‬ ‫همچنین در جلس��ه علنی یکشنبه گذش��ته بیانیه‬ ‫‪ 256‬نفر از نمایندگان در تبعیت از فرامین رهبری منتش��ر‬ ‫ش��د‪ .‬نمایندگان در این بیانی��ه اظهار داش��تند‪« :‬مواضع‬ ‫روش��ن و ناصحانه ناخدای خدا‌محور نظ��ام تبلور وصیت‬ ‫امام راحل و کالم نورانی آن معمار کبیر انقالب اس�لامی‬ ‫است که فرمودند «پش��تیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی‬ ‫به مملکت‌تان نرس��د‪ ».‬ما نمایندگان با استمداد از خداوند‬ ‫متعال گوش جان به ندای الهی پیشوای خود سپرده و امید‬ ‫داریم تقوا و صبر را س��رلوحه اقدامات خویش قرار داده و در‬ ‫اوج همدلی و هم‌افزایی با وحدت و انسجام گام برداریم‪ .‬ما‬ ‫نمایندگان به سهم خود از آنچه در مجلس و در روز استیضاح‬ ‫گذشت‪ ،‬عذرخواهی کرده و اطاعت از فرمایشات رهبر عالی‬ ‫قدر را بر خود واجب شرعی و قانونی م ی‌دانیم‪».‬‬ ‫احمدرضا دس��تغیب نیز در نطق میان‌دستور خود با‬ ‫بیان این مطلب که همه به مسائلی که موجب دلخوری و‬ ‫تکدر خاطر مقام و رهبرمان شد واقفیم‪ ،‬گفت‪« :‬تنها چاره‬ ‫‪24‬‬ ‫شیرین‌شدن این کام تلخ‪ ،‬جامه عمل پوشاندن به منویات‬ ‫رهبری و خواس��ته ملت است‪ ».‬نماینده ش��ی راز همچنین‬ ‫تاکید ک��رد‪« :‬فرهن��گ عذرخواهی باید میان مس��ئوالن‬ ‫نهادینه ش��ود‪ .‬این روش غلط که توپ را در میدان دیگری‬ ‫انداختن و در فقر اثب��ات خودمان‪ ،‬دیگ��ران را انکار کرده و‬ ‫مقصر جلوه دهیم؛ رفتاری غی راخالقی است که باید بساط‬ ‫آن جمع گردد‪».‬‬ ‫جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز ضمن حمایت از‬ ‫بیانات رهبری در بیانی ه‌ای رسمی اعالم کرد‪« :‬آنچه اهمیت‬ ‫دارد لزوم حفظ هوشیاری‪‌،‬اطاعت از رهنمودهای مقام معظم‬ ‫رهبری و ایجاد وحدت و همدلی در صفوف مردم و مسئوالن‬ ‫اس��ت‪ ،‬همان‌گونه که معظم‌ل��ه فرمودن��د‪ ،‬آن هنگام که‬ ‫دشمن ی‌ها بیشتر م ی‌ش��ود‪ ،‬باید در داخل کشور همدل ی‌ها‬ ‫و رفاقت‌ها افزون شود و مس��ئوالن آرامش روانی جامعه را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬در چنین فضایی است که م ی‌توان مشکالت‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم را حل کرده‪ ،‬با مفاسد اقتصادی‬ ‫– که از مطالبات جدی مقام معظم رهبری«مدظله‌العالی»‬ ‫از سران قواست – مبارزه کرد‌و نقشه‌های دشمنان انقالب‬ ‫را خنثی کرد‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد‪ :‬تا آخرین روز ایستاده‌ایم‬ ‫رئی س‌جمهور اما صبح روز یکشنبه گذشته در دیدار با‬ ‫استانداران سراسر کشور با بیان اینکه توان دولت در تحمل‬ ‫فشارها و بدخواه ی‌ها زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬این دولت تا روز‬ ‫آخر خدمت خود و تا س��اعت ‪ 9‬صبح ‪ 12‬مرداد سال ‪ 92‬که‬ ‫ب رای تنفیذ ریاست‌جمهوری جدید برویم همانند ساعت ‪10‬‬ ‫صبح روزی که حکم بنده تنفیذ شد‪ ،‬کار خواهد کرد؛ چرا که‬ ‫این خدمتگزاری فرصت مناسبی است که نباید اجازه دهیم‬ ‫از دست برود‪».‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬تاآخرین لحظه پای کار ایستاده‌ایم‬ ‫و هیچ دغدغه‌ای جز کار و تالش و خدمت نداریم و از همه‬ ‫مدی ران اجرایی هم م ی‌خواهم وقت خود را فقط در این مسیر‬ ‫متمرکز کنند‪».‬رئی س‌جمهور خاطرنشان کرد‪« :‬اگر حرکت‬ ‫و حکومت‌ها ب رای خدا نباشد‪ ،‬عمر دنیایی انسان تکراری‪،‬‬ ‫ب ی‌معنا و خسته‌کننده خواهد بود‪ ،‬بناب راین باید از فرصت‌ها‬ ‫ب رای تعالی استفاده كرده و کمال نهایت بهره را ببریم چرا که‬ ‫فرصت حکومت و خدمت شخصی نیست بلکه متعلق به‬ ‫یک تاریخ و یک ملت است‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد ادامه داد‪« :‬دولت موض��ع خود را در ب رابر‬ ‫انتخابات شفاف و صریح اعالم کرده و معتقدیم هیچ کس‬ ‫نباید یا نم ی‌تواند در انتخاب م��ردم دخالت کند و این حق‬ ‫منحصرا در اختیار مردم است‪».‬‬ ‫رئی س‌جمهور در این سخنرانی طوالنی خود از همه‬ ‫جا سخن گفت؛ از زمی ن‌خواري‪ ،‬فاز دوم هدفمندی‪ ،‬سفر به‬ ‫مصر‌‪ ،‬اصالح سیستم بانکی و حتی طرح پزشک خانواده اما‬ ‫واکنشی به بیانات رهبری نشان نداد‪.‬‬ ‫؟؟؟‬ ‫در همین حال برخی افراد از احمدی‌نژاد خواستند تا او‬ ‫هم به تأسی از الریجانی اظهار ندامت کند‪ .‬حجت‌االسالم‬ ‫بنایی‪ ،‬رابط رئیس قوه قضائیه با مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با بیان اینکه مس��ئولی که به بداخالق ی‌ها خود ادامه دهد‬ ‫مورد بازخواست اجتماعی قرار م ی‌گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬احمدی‌نژاد‬ ‫به تأسی از الریجانی باید اش��تباهات خود را پذی را و اظهار‬ ‫پشیمانی کند‪».‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به نامه الریجان��ی در جواب‬ ‫اخطارهای رهبری اذع��ان کرد‪« :‬رئیس مجل��س با وجود‬ ‫آنکه در پاس��خ به گفته‌های احمدی‌نژاد مطالبی گفت‪ ،‬اما‬ ‫بالفاصله نصایح رهبری را به جان خرید و بدون هی چ‌گونه‬ ‫مجادله‪ ،‬شفاف و روشن نصایح را پذیرفت؛ بناب راین مدی ران‬ ‫دیگر هم به تأسی از الریجانی باید اشتباهات خود را پذی را و‬ ‫اظهار‌ پشیمانی کنند‪».‬‬ ‫به عالوه حس��ین اب راهیمی‪‌،‬عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫جامعه روحانیت مبارز نیز خواستار عذرخواهی احمدی‌نژاد‬ ‫ش��د و گفت‪« :‬رهبری اخطار دادند که اگ��ر رئیس یک قوه‬ ‫به خاطر مطلبی که بررسی و تحقیق نشده‪ ،‬دو قوه دیگر را‬ ‫متهم سازد خالف ش��رع و قانون عمل کرده است؛ بناب راین‬ ‫رئی س‌جمهور به‌خاطر جرم ی‌ که انجام داده و در عین حال‬ ‫به‌دلیل عدم رعای��ت نصایح رهبری باید از ش��خص رهبر‬ ‫معظم انق�لاب عذرخواهی کند و این حداقل کاری اس��ت‬ ‫که احمدی‌نژاد در جب ران خطای خود باید انجام دهد‪ ».‬وی‬ ‫همچنین افزود‪« :‬واجب است که رئی س‌جمهور از مردم نیز‬ ‫عذرخواهی کند‪».‬‬ ‫نامه‌احمدی‌نژاد‬ ‫عص��ر روز یکش��نبه ‪ 29‬بهمن‌ماه بود که رس��انه‌ها‬ ‫خبر از انتش��ار نامه احمدی‌ن��ژاد دادن��د‪ .‬او در نامه‌اش به‬ ‫رهبری نوش��ت‪« ‌:‬عطف به بیانات حضرتعالی در روز شنبه‬ ‫‪ 91/11/29‬به استحضار م ی‌رساند که اینجانب و همکارانم‬ ‫در دولت تا آخرین لحظات مسئولیت دلبسته به ارزش‌های‬ ‫انقالب اسالمی کمر‌بسته خدمت به کشور و مردم خواهیم‬ ‫بود و اطمینان م ی‌دهم که همه تالش ما به‌عنوان خادمان‬ ‫ملت‪ ،‬در مسیر اعتالی کشور و رفع مشکالت کشور خواهد‬ ‫بود و کوچکترین قدم ی‌ برخالف مصالح کشور ب ر‌نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬دلبستگی و ارادت اینجانب و اعضای محترم دولت‬ ‫به جنابعالی همیش��گی است‪ .‬دوام س�لامت و توفیقات‬ ‫حضرتعالی را از ایزدمنان مسئلت دارم‪».‬‬ ‫چندساعت بعد نیز در جلس��ه هیات دولت با اشاره به‬ ‫بیانات اخیر رهب��ر معظم انقالب گف��ت‪« :‬دولت تا آخرین‬ ‫لحظه مسئولیت خود نسبت به رهبری عزیز وفادار و در کنار‬ ‫معظم له خواهد بود‪».‬پایگاه اطالع‌رسانی ریاست‌جمهوری‬ ‫اعالم کرد که محمود احمدی‌نژاد در جلس��ه هیات دولت‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬هرگز به ناراحتی مقام معظم رهبری راضی‬ ‫نبوده و نیستم‪».‬‬ ‫صبح فردا حسین ش��ریعتمداری در سرمقاله کیهان‬ ‫در زیر عنوان «توبه برخی باید به صراحت اعالم م ی‌ش��د»‬ ‫نوشت‪« :‬ش��یطان‌زده‌ها ب رای نجات خویش راهی جز توبه‬ ‫ندارند و چنانچه به خدا پناه نبرده و در چنبره فریب شیطان‬ ‫باقی بمانند‪ ،‬نه فقط آخرت ک��ه دنیای خود را نیز به تباهی‬ ‫م ی‌کشانند‪».‬‬ ‫ش��ریعتمداری با اش��اره ب��ه اتفاقات روز اس��تیضاح‬ ‫مس��ئوالن و خوش��حالی رس��انه‌های غرب��ی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫«اين رس��انه‌ها اب راز خش��نودی کردند و امیدوار بودند این‬ ‫ناهمخوانی میان مس��ئوالن به ناهمدلی مردم تبدیل شده‬ ‫و در ‪ 22‬بهمن‪ ،‬سالروز پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬نشانه‌های‬ ‫آن دیده ش��ود‪ .‬اما‪ ،‬هیچ یک از توده‌ه��ای عظیم مردم به‬ ‫هی چ‌کدام از مسئوالن بداخالق «دمت گرم»! نگفتند‪».‬‬ ‫شریعتمداری تاکید کرد‪« :‬مسئوالن نظام در هر جایگاه‬ ‫و رده‌ای که باش��ند فقط تا آنجا قابل احترامند که همراه با‬ ‫توده‌های عظیم مردم‪ ،‬پیرو‌ب ی‌چون و چرای رهبری باشند‪».‬‬ ‫مدیرمسئول کیهان سرمقاله خود را با اشاره به اینکه‬ ‫«توبه برخی با صراحت اعالم نشد» اینطور به پایان رساند‪:‬‬ ‫«و باالخره بعد از اقدام قابل انتظار مسئوالن محترم و توبه‬ ‫آنان‪ -‬که در مواردی باید به صراحت اعالم م ی‌شد و نشد!‪-‬‬ ‫توقع آن اس��ت که اکنون به قول حضرت آقا «همه توان و‬ ‫نیروها را ب رای حل مشکالت مردم متمرکز کنند و حاال که‬ ‫دشمن ی‌های دشمن ش��دت یافته‪ ،‬آنها هم رفاقت‌هایشان‬ ‫را ش��دت دهند‪ »...‬و این کالم خداوند تبارک و تعالی درباره‬ ‫پذیرش توبه را نصب‌العین خویش ق��رار داده و به آن جامه‬ ‫عمل بپوشانند که؛ «االالذین تابوا و اصلحوا و بینوا‪ ...‬مگر‬ ‫آنان که توبه کردند و به اصالح آمدند و آنچه را پنهان داشته‬ ‫بودند‪ ،‬آشکار ساختند‪g »...‬‬
‫رويداد‬ ‫درگذشت عارف بزرگ‬ ‫درمكه‬ ‫آيت‌اهلل خوشوقت از دنيا رفت‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪25‬‬
‫خبرنامه‬ ‫آیت‌اهلل عزیزاهلل خوش��وقت از علمای ح��وزه علمیه‬ ‫ته ران صبح چهارشنبه گذشته در بیمارستانی در سرزمین‬ ‫وحی ن��دای حق را لبیک گف��ت‪ .‬او که از علم��ای بنام و از‬ ‫اس��اتید اخالق و حکمت بود اوایل بهمن ماه به سرزمین‬ ‫وحی س��فر کرده بود که پس از اقامت شش روزه در مدینه‬ ‫منوره‪ ،‬چهارده��م بهمن ماه جهت انجام اعمال مناس��ک‬ ‫عمره مفرده به مکه مکرمه عازم شد و پس از انجام اعمال‬ ‫دچار عارضه تنفسی شده و بیمارستان «ملک فیصل» مکه‬ ‫بستری شده بود‪.‬‬ ‫دکتر س��ی د‌علی ریاض‪ ،‬رئیس مرکز پزش��کی حج در‬ ‫گفت‌وگویی اشاره کرد که تیمی متشکل از متخصصان قلب‌‬ ‫و عروق‪ ،‬تنفس و آی‌س ی‌یو و بیهوشی ب رای انتقال ایشان از‬ ‫بیمارستان عربستان به ته ران عازم مکه شدند اما باتوجه به‬ ‫وخامت حال آیت‌اهلل شرایط انجام این انتقال وجود نداشت‪.‬‬ ‫آی��ت‌اهلل خوش��وقت از ش��اگردان برجس��ته عالمه‬ ‫طباطبایی و امام‌جماعت مس��جد امام‌حس��ن(ع) واقع در‬ ‫پیچ شمی ران بود‪.‬‬ ‫به دنبال درگذش��ت وی رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در پیام تسلیتی‪ ،‬درگذش��ت آن عالم ربانی و سالک‌ال ی‌اهلل‬ ‫را مصیبتی اندوهبار ب رای آشنایان رتبه معنوی آن بزرگوار و‬ ‫ثلمه‌ای بزرگ ب رای شاگردان و مستفیدان محضر پرفیض‬ ‫آن عارف‌باهلل خواندند و این مصیب��ت را به خانواده مکرم و‬ ‫فرزندان محترم و وابس��تگان و ارادتمندان ایشان تسلیت‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در پیام تسلیت خود نوشتند‪:‬‬ ‫«بسم‌اهلل الرحمن‌الرحیم‬ ‫با تأسف و اندوه فراوان خبر رحلت عالم‌ربانی‪ ،‬سالک‬ ‫الی اهلل و عارف باهلل مرحوم آیت‌اهلل آقای حاج شیخ عزیز‌اهلل‬ ‫خوشوقت رضوان‌اهلل علیه را دریافت کردم‪ .‬عمری با برکت‪،‬‬ ‫سرش��ار از معنویت و تهذیب و گام‌های پیوسته در سلوک‬ ‫ال ی‌اهلل‪ ،‬همراه با مجاهدتی کم‌نظیر در تربیت نفوس مستعد‬ ‫و دل‌های مش��تاق‪ ،‬خالص��ه‌ای از زندگینام��ه این روحانی‬ ‫مه ّذب و این مع لّم اخالق و معرفت اس��ت‪‌.‬ب ی‌شک فقدان‬ ‫این شخصیت ممتاز‪ ،‬ب رای آشنایان رتبه معنوی آن بزرگوار‬ ‫مصیبتی اندوهبار و برای ش��اگردان و مستفیدان محضر‬ ‫پ ر‌فیض او ثلمه‌ای بزرگ است‪ .‬اینجانب تسلیت صمیمانه‬ ‫مکرم و فرزندان محترم و دیگر وابستگان‬ ‫خود را به خانواده ّ‬ ‫و به همه ارادتمندان ایشان معروض م ی‌دارم و عل ّو درجات و‬ ‫شمول رحمت حق و حشر با اولیاء‌اهلل را ب رای روح مطهرشان‬ ‫از خداوند متعال مسالت م ی‌کنم‪.‬‬ ‫سید علی خامنه‌ای‪ 2 ،‬اسفند ماه ‪»1391‬‬ ‫حجت‌االس�لام محمدج��واد رودگ��ر او را «عارف��ی‬ ‫خاموش» معرفی ک��رده و م ی‌گوید‪« :‬آیت‌اهلل خوش��وقت‬ ‫بیش از ‪ 11‬سال رئیس شورای علمی‌گروه عرفان پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشه اس�لامی بودند و ایشان طی این سال‌ها‬ ‫مرتب و سر وقت به پژوهشگاه تشریف م ی‌آوردند و گاهی‬ ‫که جلسه با تاخیر آغاز م ی‌شد‪ ،‬فرصت م ی‌کردیم با ایشان‬ ‫برخی سواالت را مطرح کنیم که ایشان خاط رات و پاسخ‌های‬ ‫جالبی در موضوعات مختلفی در سیر معنویت‪ ،‬وجود نازنین‬ ‫حضرت ول ی‌عصر(عج)‪ ،‬اندیشه‌ها و روحیات عرفانی عالمه‬ ‫طباطبایی‪ ،‬ش��خصیت‌خمینی(ره)‪ ،‬نقد برخی از جریان‌ها‬ ‫و ش��خصی ت‌ها و گروه‌های به اصطالح معناگرا و‪ ...‬مطرح‬ ‫م ی‌کردند‪».‬‬ ‫اهالی مس��جد امام‌حس��ن(ع) پس از ایشان در ماتم‬ ‫فرورفتند‪ .‬ی��ک خبرگ��زاری از وضعیت این مس��جد پس‬ ‫از انتش��ار خبر درگذشت ایش��ان م ی‌نویس��د‪« :‬شاگردان‬ ‫آیت‌اهلل یکی یکی از راه‌های دور و نزدیک خود را به مسجد‬ ‫م ی‌رس��انند‪ .‬بنرهای بزرگ ب رای نصب آماده شده و صدای‬ ‫اذان بلند م ی‌ش��ود‪ .‬دیگر در مسجد جای س��وزن انداختن‬ ‫نیس��ت‪ .‬دو نفر از مریدان آیت‌اهلل که حدود ‪ 30‬س��ال سن‬ ‫داشتند خارج از مس��جد کنار خیابان ش��ریعتی روی زمین‬ ‫نشسته و اش��ک م ی‌ریزند‪ .‬این صحنه موجب شد تا توجه‬ ‫تمام ی‌ خودروها به سمت مسجد معطوف شود‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل عزیزاهلل خوشوقت که بود؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫آیت‌اهلل عزیزاله‌خوش��وقت در سال ‪ 1305‬در ته ران به‬ ‫دنیا آمد‪ ،‬دروس مقدماتی حوزه را از مسجد معز‌الدوله آغاز‬ ‫کرد و در مدرسه لرزاده ادامه داد‪ .‬س��پس ب رای بهره‌بردن از‬ ‫اس��اتید بنام به حوزه علمیه قم رف��ت و در آنجا در دروس‬ ‫آیات عظام سی د‌حس��ین بروجردی‪ ،‬س��ی د‌محمد حس��ین‬ ‫طباطبای��ی‪ ،‬ام��ام خمینی(ره)‪ ،‬ش��هید محم��د صدوقی‪،‬‬ ‫محمد مجاهدی تبریزی‪ ،‬س��ی د‌مجد‌الدین قاضی دزفولی‬ ‫و‪ ...‬ش��رکت کرد و پس از آن به ته ران آم��د و امام جماعت‬ ‫جديدترين تحوالت در پرونده فساد مالي بزرگ‬ ‫صدور حكم‬ ‫‪ 24‬بهمن امسال هنگامی‌که قاضی سراج‪ ،‬مسئول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی‬ ‫از اعالم نتیجه نهایی این پرونده خبر داد‪ ،‬همگان در انتظار اعالم اسامی‌محکومان این پرونده‬ ‫و حکم صادره ب رای آنها بودند‪ .‬سراج گفته بود‪« :‬تاکنون ‪ ۲۰‬کیفرخواست ب رای متهمان فساد‬ ‫مالی صادر شده که تا هفته آینده نتیجه نهایی این پرونده اعالم خواهد شد‪».‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که آیا جلسه اعالم نتایج دادگاه علنی خ واهد بود یا خی ر‪ ،‬خاط رنشان‬ ‫کرد‪« :‬نتیجه این پرونده و علنی بودن رسیدگی به آن متعاقبا اعالم خواهد شد‪ ».‬قریب به یک‬ ‫هفته بعد از این اظهارات قاضی سراج‪ ،‬دادستانی کل کشور اعالم کرد که احکام محکومان پرونده‬ ‫فساد بزرگ مالی در نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه اعالم م ی‌شود‪ .‬یک روز پس از آن‬ ‫در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا جزئیات احکام صادره در خصوص‬ ‫پرونده فساد بزرگ مالی تشریح شد‪ .‬غالمحسین محس��ن ی‌اژه‌ای در این نشست گفت‪« :‬در‬ ‫جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند‬ ‫ب رای تجدید‌نظ ر‌خواهی به دیوان عالی رفت و رای دیوان عالی کش��ور در این خصوص صادر‬ ‫شد‪ ».‬او با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام چهار متهم اصلی پرونده فساد بانکی را‬ ‫تایید کرده‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬پرونده ب رای اجرای حکم به شعبه اصلی باز‌م ی‌گردد‪».‬‬ ‫اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی ب رای ذکر نام متهمان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به‬ ‫‪26‬‬ ‫مس��جد امام‌حس��ن‌مجتبی(ع) ش��د‪ .‬مرتضی آقاتهرانی‬ ‫درباره شخصیت اخالقی و معنوی ایش��ان اب راز داشته بود‪:‬‬ ‫«حضرت آیت‌اهلل خوش��وقت‪ ،‬بهجت زمان هستند و بنده‬ ‫آقای خوشوقت را منحصر به‌فرد م ی‌دانم‪».‬‬ ‫آقاته رانی ادامه م ی‌دهد‪« :‬آقای خوش��وقت از فقهای‬ ‫بسیار بزرگ هستند که بینش سیاسی ایشان بسیار عالی‬ ‫است و درک بسیار خوبی از مساله والیت فقیه دارند و متوجه‬ ‫مقام ول ی‌فقیه و رهبر معظم انقالب هستند‪».‬‬ ‫عم��ده فعالی ت‌های آیت‌اهلل خوش��وقت در مس��جد‬ ‫امام حس��ن مجتبی(ع) صرف همراهی با جوانان و هدایت‬ ‫فرهنگی آنان بود‪ .‬جلس��ه‌های درس اخالق ایشان در کنار‬ ‫جلس ه‌های تفسیر و توضیح قرآن کریم از جمله معروف‌ترین‬ ‫جلس��ه‌های ته��ران ب��ود‪ .‬آی��ت‌اهلل خوش��وقت از جمله‬ ‫برجسته‌ترین شاگردان اخالق و عرفان عالمه‌طباطبایی بود‪.‬‬ ‫ایشان حکمت و فلسفه را هم در محضر عالمه طباطبایی‬ ‫آموخت و در کنار شهید مطهری مورد توجه و محبت ویژه‬ ‫مرحوم عالم��ه طباطبایی قرار گرفت‪ .‬آنها که ایش��ان را از‬ ‫نزدیک م ی‌شناس��ند یا وصف حال ایشان را شنیده‌اند صبر‬ ‫و حوصله و س��ع ه‌صدر کم‌نظیرش��ان را در برخورد با مردم‬ ‫م ی‌س��تایند‪.‬اصرار فراوان ش��هید بزرگوار آیت‌اهلل قدوسی‬ ‫جهت بازگرداندن ایشان به قم و برپایی کرسی درس اخالق‬ ‫و تربیت طالب فاضل حاکی از مراتب معنوی ایش��ان بود‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل خوشوقت اوایل انقالب به‌عنوان نماینده ویژه امام‬ ‫خمینی(ره) در س��تاد انق�لاب فرهنگی فعالی��ت م ی‌کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه وی پدر همسر سی د‌مصطفی خامنه‌ای‪ ،‬فرزند‬ ‫ارشد مقام معظم رهبری نیز بود‪.‬در ماه‌های اخیر‪ ،‬به دلیل‬ ‫اظهارنظر ایش��ان راجع به حضرت رقی��ه(س) توهی ن‌ها و‬ ‫جریان‌سازی‌های فراوانی علیه ایشان شکل گرفت که این‬ ‫توهی ن‌ها با واکنش شدید ایشان روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ایش��ان معتقد بود در مسیر سیر و س��لوک الهی نیاز‬ ‫به ریاضت‌های خاص نیس��ت‪ .‬او در جایی به فرد س��الک‬ ‫توصیه م ی‌کند تا «واجبی ترک نش��ود و حرام ی‌ را مرتکب‬ ‫نشویم‪ .‬این است که ایمان را باال م ی‌برد‪ .‬ایمان که باال رفت‪،‬‬ ‫بصیرت پیدا م ی‌شود‪ .‬ریاضت س��الم همین انجام واجب و‬ ‫ترک حرام از سن بلوغ تا آخر عمر است‪ .‬این ریاضت اسالم‬ ‫اس��ت‪ .‬ادامه این ریاضت ایمان را باال م ی‌ب��رد و ایمان که‬ ‫باال رفت انس��ان بصیرت پیدا م ی‌کند و حجاب‌ها برطرف‬ ‫اتهام اخالل در نظام اقتصادی و به‌عنوان مفس د‌ف ی‌االرض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید‬ ‫شده اس��ت‪».‬وی افزود‪« :‬خسروی همچنین به اتهام پولش��ویی محکوم به رد اموال و یک‌چهارم‬ ‫وجوهی است که به‌عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن دو میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان است‪ .‬همچنین‬ ‫چون وجوهی را به‌عنوان رش��وه به افراد مختلف داده‪ ،‬كه کل وجوهی ک��ه در اختیار دیگران قرار‬ ‫داده ضبط م ی‌شود‪ ».‬او در معرفی متهم بعدی گفت‪« :‬بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی‬ ‫گروه امی ر‌منصور آریا به اتهام اخالل در نظام اقتصادی و فس��اد ف ی‌االرض به اعدام محکوم شده و‬ ‫باید یک‌چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کند‪ ».‬س��خنگوی دستگاه قضا تصریح کرد‪« :‬ایرج‬ ‫شجاعی‪ ،‬فرزند عنایت معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به‌عنوان مفس د‌ف ی‌االرض و به اتهام‬ ‫اخالل در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک‌چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی‪ ،‬رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به‬ ‫اتهام فساد‌ف ی‌االرض و اخالل در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به‌عنوان‬ ‫رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌س��ی‌هایی که خالف قانون باز کرده نیز به پرداخت‬ ‫‪23‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال محکوم شده است‪ ».‬محسن ی‌اژه‌ای تاکید کرد‪« :‬سعی د‌رضا محمدی‬ ‫فرزند محمد‌حسین‪ ،‬رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم‬ ‫شده‪ ،‬همچنین به پرداخت جزای نقدی یک‌چهارم مبلغ‪ 18‬هزار میلیارد ریال نیز محکوم شده است‪».‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در ادامه احکام تع دادی دیگر از افرادی که در اختالس دست داشته‌اند را به این‬ ‫شرح قرائت کرد‪« :‬علیرضا ریاضی‪ ،‬سرپرس��ت منطقه اهواز بانک صادرات به اتهام اخالل در نظام‬ ‫اقتصادی کشور ‪ 15‬سال حبس و انفصال از مشاغل دولتی‪.‬‬ ‫طهماس��ب نصیری به اتهام ماده ‪ 4‬قانون تجدید مجازات اختالس و رشوه ‪ 20‬سال حبس و‬ ‫جزای نقدی به مبلغ ‪ 137‬میلیارد ریال‪.‬‬ ‫خدامراد احمدی‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اخالل در نظام اقتصادی‬ ‫‪ 10‬سال حبس‪ ،‬رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ‪ 30‬سال‪.‬‬
‫کاندیدای نهایی‌كيست؟‬ ‫گزارشي از آخرين تحوالت راست سنتي‬ ‫عب دالرضا رسولی به استناد ماده ‪ 4‬قانون تشدید ‪ 20‬سال حبس‪ ،‬رد مال به مبلغ ‪ 30‬میلیارد‬ ‫ریال‪.‬‬ ‫ابوالفضل گلزاری‪ ،‬مدیرعامل‌تراورس سه سال حبس‪.‬‬ ‫مجید اسعدی‌الموتی‪ ،‬معاون وزی ر‌راه سابق ‪ 10‬سال حبس‪ 74 ،‬ضربه شالق و انفصال‬ ‫دائم و استرداد وجه ‪ 202‬هزار یورو‪.‬‬ ‫شاپور رهنمای‌ذکاوت‪ ،‬مدیرکل وزارت راه ‪ 10‬سال حبس‪ 74 ،‬ضربه شالق‪ ،‬انفصال دائم‬ ‫از خدمات دولتی و رد مال به مبلغ ‪ 268‬هزار دالر‪.‬‬ ‫علی امیری مدیرکل وزارت راه ‪ 10‬سال حبس و ‪ 74‬ضربه شالق‪ ،‬انفصال دائم از مشاغل‬ ‫دولتی و جزای نقدی به مبلغ ‪ 168‬هزار یورو‪.‬‬ ‫کامران رادپویا پنج سال حبس‪ ،‬رد مال به مبلغ‪ 130‬هزار یورو و جریمه نقدی به همین می زان‪.‬‬ ‫محمد عل ی‌یار دستجردی‪ ،‬مدیر ش��رکت جدید پارسیان یک س��ال حبس و پرداخت‬ ‫یک‌چهارم رقم پولشویی به‌عنوان جریمه‪.‬‬ ‫به رام دهستانی‪ ،‬کارمند شرکت الی ت‌بندر انزلی دو سال حبس و پرداخت یک‌چهارم وجوه‬ ‫حاصل از پولشویی‪.‬‬ ‫امیررضا موجودی رئیس آهن لوشان ‪ 5‬سال حبس و پرداخت یک چهارم عواید حاصل از‬ ‫پولشویی و همچنین شش ماه حبس از جنبه ماده ‪.526‬‬ ‫احسان نجیب کارمند آهن لوشان دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی‬ ‫سعید خسروی هشت سال حبس و پرداخت وجه تحصیل شده‪.‬‬ ‫جمیله استوار حسابدار گروه آریا سه سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای‬ ‫نقدی به مبلغ ‪ 10‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫عاطفه حسی‪ ،‬سه سال حبس با قید تغییر یک سال حبس به جزای نقدی‬ ‫علیرضا بافتچی ‪ 10‬سال حبس‪ 74 ،‬ضربه شالق‪ ،‬سه سال انفصال از خدمات دولتی و ‪20‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫ی در کمپین انتخاباتی‬ ‫هفته گذشته تحوالت مهم ‌‬ ‫اصولگرایان سنتی رخ داد؛ از نهایی شدن سه کاندیدای‬ ‫جبهه پیروان و شانس بیش��تر منوچهر متکی تا اعالم‬ ‫کاندی��دای نهای ی‌ح��زب موتلف��ه اس�لامی و تکذیب‬ ‫کاندیداتوری او از زبان خودش‪.‬‬ ‫ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد زمانی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫مرک��زی جبهه پی��روان خط‌امام و رهب��ری از منوچهر‬ ‫متکی‪ ،‬محمدرضا باهنر و یک گزین��ه از موتلفه ‪ -‬که‬ ‫احتماال یحیی آل‌اسحاق باشد ‪ -‬به‌عنوان کاندیداهای‬ ‫این جبهه یاد کرد‪ .‬او درباره موضع این جبهه در جریان‬ ‫انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری گفت‪« :‬جبه��ه پیروان‬ ‫خط‌امام و رهبری به‌عنوان برآیند مجموعه تشکل‌های‬ ‫شناخته‌شده اصولگرایان‪ ،‬طی جلسات متعدد کارشناسی‬ ‫به ارزیابی گزینه‌ه��ای مختلف انتخابات��ی اصولگرا و‬ ‫بررسی نیازها و اقتضائات کشور اقدام کرد‪».‬‬ ‫این فعال سیاسی ادامه داد‪« :‬ما در جبهه پیروان‬ ‫بر حسب شاخ ص‌های مختلف ابتدا تمامی‌چهره‌های‬ ‫مطرح انتخاباتی اصولگرا را مورد بررس��ی قرار داده و از‬ ‫میان گزینه‌هایی که از س��وی زی ر‌مجموعه‌ها به جبهه‬ ‫معرفی شده بودند در آخرین جلسه به سه گزینه که در‬ ‫‌تراز ریاست‌جمهوری کشور باشند‪ ،‬رسیدیم‪».‬‬ ‫زمانی با نام‌ب��ردن از متکی‪ ،‬باهنر و آل‌اس��حاق‬ ‫به‌عنوان کاندیداهای نهایی طیف متب��وع خود افزود‪:‬‬ ‫«ب رای روزها و هفته‌های آینده سنجش می زان آمادگی‬ ‫انتخاباتی و انگیزه ه��ر یک از این افراد در دس��تورکار‬ ‫جبهه قرار م ی‌گیرد تا از ای��ن میان گزینه یا گزینه‌های‬ ‫شایس��ته‌ای به جامعه اصولگرایی ب��رای روند وحدت‬ ‫بیش��تر معرفی ش��ود‪ ».‬عضو ش��ورای مرکزی جبهه‬ ‫پیروان با بی��ان اینکه در چند هفته اخی��ر با وجود عدم‬ ‫اعالم قطعی حضور در انتخاب��ات‪ ،‬چهره‌های مختلف‬ ‫سیاسی و دانشگاهی در کشور از حضور متکی در انتخابات‬ ‫حمایت کرده‌اند‪ ،‬گفت‪« :‬سفرهای اخیر متکی به استان‌های‬ ‫مختلف کش��ور نش��ان از این دارد که س��بد رای بزرگ‌تری‬ ‫متعلق به ایشان اس��ت و به همین جهت از منوچهر متکی‬ ‫م ی‌خواهم تا هرچه سریع‌تر در مقابل حمایت‌ها و دعوت‌های‬ ‫گسترده در باب حضور در انتخابات تعیین تکلیف کند که‬ ‫در این صورت به نظر م ی‌رسد او شانس بیشتری ب رای گزینه‬ ‫نهای ی‌بودن این تشکل سیاس��ی فراگیر اصولگرایان داشته‬ ‫باش��د‪ ».‬یک روز پس از این اظهارات‪ ،‬محس��ن کوهکن‪،‬‬ ‫رئیس واحد سیاس��ی جبهه پی��روان خط‌ام��ام و رهبری از‬ ‫بررس��ی کاندیداتوری منوچهر متکی و محمدرضا باهنر در‬ ‫جبهه متبوعش خبر داد‪.‬‬ ‫او درباره نامزده��ای جبهه پیروان خط‌ام��ام و رهبری‬ ‫در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری گفت‪« :‬جبه��ه بر وحدت‬ ‫اصولگرایان ب��ا محوریت جامعتی��ن تاکی��د دارد؛ البته در‬ ‫انتخابات پی ش‌رو نامزدها را بررس��ی کرده‌ و بن��ا داریم این‬ ‫نامزدها را در زمان معین معرفی کنیم‪».‬‬ ‫او در خصوص نامزدهای نهایی نیز اظهارنظر کرد؛ آنجا‬ ‫که گفت‪« :‬این جبهه بنا دارد افرادی را از درون خود معرفی‬ ‫کند و تا آنجایی که در جریان هستم‪ ،‬موضوع کاندیداتوری‬ ‫متکی و باهنر مطرح شده‪ ،‬اما از نفر سوم خبری ندارم‪».‬‬ ‫هم‌زمان با این تحوالت بود که حمیدرضا‌ترقی‪ ،‬عضو‬ ‫شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی خبر داد که این حزب‬ ‫آل‌اسحاق را به‌عنوان کاندیدای نهایی خود به جبهه پیروان‬ ‫خط‌امام و رهبری پیشنهاد کرده تا در کنار باهنر و متکی به‬ ‫جامعتین و ائتالف سه‌گانه معرفی شوند‪.‬‬ ‫او اع�لام کرد ک��ه تش��کل متبوع��ش باتوج��ه به‬ ‫نظرس��نج ی‌های صورت‌گرفته از مردم‪ ،‬یحیی آل‌اسحاق‪،‬‬ ‫وزیر بازرگانی دولت هاشمی را به‌عنوان گزینه خود به جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهبری پیشنهاد کرده است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫م ی‌شود‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل صدیق��ی مراتب علمی‌و اخالقی ایش��ان را‬ ‫این‌طور توصی��ف م ی‌کند‪« :‬زمانی که هن��وز انقالب واقع‬ ‫نشده بود‪ ،‬مرحوم آیت‌اهلل قدوس��ی که یک مدیر با‌کفایت‬ ‫و یک مربی نورانی بودند و با عالم��ه طباطبایی از نزدیک‬ ‫ارتباط داشتند‪ ،‬از بین ش��خصی ت‌های موجود در آن زمان‬ ‫نسبت به دو نفر طمع داش��تند‪ .‬در مورد این دو شخصیت‬ ‫آرزومند بودند و قدم‌هایی هم برداش��تند؛ یکی آرزو داشتند‬ ‫که مرحوم آیت‌اهلل عالمه شهید مطهری(ره) را از ته ران به‬ ‫قم برگردانند تا این شخصیت علم ی‌ و فلسفی در حوزه قم‬ ‫مستقر ش��وند و کرسی تدریس داشته باش��ند و به ساختن‬ ‫چهره‌های علمی‌و شکوفایی اس��تعدادهای درخشان افراد‬ ‫مس��تعد بپردازند‪ .‬در آن جهت ف ی‌الجمل��ه‪ ،‬توفیقی پیش‬ ‫آمد و مرحوم شهید مطهری بین ته ران و قم در‌تردد بودند و‬ ‫هفته‌ای یک تا دو روز را ب رای تفسیر اسفار به قم م ی‌آمدند‪.‬‬ ‫دیگر از آرزوهای مرحوم شهید قدوسی این بود که آیت‌اهلل‬ ‫خوشوقت را ب رای تربیت نفوس مستعد و ساختن انسان‌ها‬ ‫در بعد کمال انس��انی به حوزه قم برگردانند که در این آرزو‪،‬‬ ‫به‌رغم تالششان موفق نشدند‪».‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه وی در تش��ریح ش��خصیت و اف��کار‬ ‫آیت‌اهلل‌خوشوقت معتقد است‪« :‬ایش��ان در شناخت افراد‪،‬‬ ‫پیچ و خم‌های عقیدتی‪ ،‬سیاسی و اخالقی آنها فوق‌العادگی‬ ‫زیادی دارند‪ .‬بعد دیگر ایش��ان‪ ،‬همچنین نظر بدیعی است‬ ‫که نسبت به آیات قرآن دارند‪ .‬نسبت به ایشان یک عنایت‬ ‫غیبی شده و بعد از آن تحول قرآنی عمیقی در وجود ایشان‬ ‫پیدا شده که یک فهم بدیع نس��بت به آیات قرآن در وجود‬ ‫ایشان پدیدار کرده است‪ .‬ایشان توجهشان به این است که‬ ‫قرآن در متن زندگی بشر‪ ،‬کارس��از و ناظر به جریانات کلی‬ ‫زندگی انسان‌هاست‪ .‬از هر آیه‌ای درسی ب رای زندگی‪ ،‬قابل‬ ‫فهم برای همه و به صورت خیلی س��اده مطرح م ی‌کنند‪،‬‬ ‫‌ب ی‌آنکه جنب ه‌های انحرافی داشته باشد‪».‬‬ ‫به مناس��بت درگذش��ت آیت‌اهلل خوش��وقت روسای‬ ‫س��ه‌قوه آقایان احمدی‌نژاد و ب رادران الریجانی در پیام‌های‬ ‫جداگانه‌ای درگذش��ت ایشان را تس��لیت گفتند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��ورای نگهبان و بس��یاری از مراجع‪ ،‬علما و روحانیون با‬ ‫معرفی ابعاد روحانی و عرفانی ایشان این ضایعه را به ملت‬ ‫تسلیت گفتند‪g .‬‬ ‫سال محرومیت از مشاغل دولتی‪.‬‬ ‫علیرضا بهارلویی دو سال حبس‪.‬‬ ‫محمود سروری سه سال حبس‪.‬‬ ‫محمدرضا شهی ‌دی‌تبار کارمند خدمات عمومی اهواز دو س��ال حبس و رد مال به مبلغ ‪12‬‬ ‫میلیارد تومان‪».‬‬ ‫محسن ی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد‪« :‬در مرحله اول رس��یدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد‬ ‫تومانی‪ 39‬متهم به جرایمشان رسیدگی شد که از این تع داد تنها‪ 37‬نفر محکوم شدند که نتیجه آرای‬ ‫تجدید‌نظر به قرار گفته شده است‪ ».‬وی افزود‪ 16« :‬نفر دیگر هم در دور دوم رسیدگ ی‌ها محکوم‬ ‫شدند که هشت نفر آنها اعتراض کرده و احکام در مرحله تجدیدنظرخواهی است و هشت نفر دیگر‬ ‫هنوز اعتراض نکرده‌اند‪ ».‬محسن ی‌اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه فساد بزرگ‬ ‫واقعا اتفاق بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خ راب کرد و مشکالت عدیده‌ای ب رای خیلی‬ ‫از افراد ایجاد کرد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و‬ ‫رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود‪».‬‬ ‫سخنگوی قوه‌قضائیه با اش��اره به اینکه ‪ 53‬وکیل در جریان رسیدگی به پرونده ‪ 39‬متهم در‬ ‫دادگاه حضور داشتند‪ ،‬گفت‪« :‬برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکالی متهمان‬ ‫از آنها دفاع م ی‌کردند‪ ».‬او با بیان مراحل رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از توقیف ‪ 110‬خودروی‬ ‫گران‌قیمت در جریان رسیدگی به این پرونده و همچنین توقیف مستغالت گروه آریا سخن گفت‪.‬‬ ‫محسن ی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خب رنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی‬ ‫در مالء عام اجرا م ی‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬در حکم دادگاه قید نشده که متهمان در مالء‌عام مجازات شوند‪،‬‬ ‫بناب راین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد‪».‬‬ ‫او در خصوص امکان تجدیدنظر در پرونده‌ها نیز گفت‪« :‬برخی تجدید‌نظرها در دیوان‌عالی‬ ‫کشور و برخی دیگر در تجدید‌نظر استان صورت م ی‌گیرد‪g ».‬‬ ‫‪27‬‬
‫ترديدهاي عارف‬ ‫يك روزنامه اصالح‌طلب از ديدار موسوي الري‪ ،‬مجيد انصاري و‬ ‫اسحاق‌جهانگيري با رهبر معظم انقالب خبر داد‬ ‫خبرنامه‬ ‫ی��ک روزنام��ه اصالح‌طل��ب از دیدار سه‌ش��خصیت‬ ‫اصالح‌طلب با رهبر معظم انقالب خبر داد‪.‬‬ ‫روزنامه اعتماد نوش��ت‪« :‬آخرین خبر رس��می از دیدار‬ ‫اصالح‌طلبان با رهب��ر معظم انقالب و گفت‌وگو با ایش��ان‬ ‫مربوط به ‪ 26‬خرداد ‪ 88‬بود که نمایندگان کاندیداهای انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری به بیان دیدگاه‌های خ��ود پرداختند‪ .‬از آن‬ ‫روز دیگر خبری از دیدارهای رهبری با اصالح‌طلبان منتش��ر‬ ‫نشد‪ .‬حال اما به نظر م ی‌رسد شرایط تغییر کرده است‪ .‬پس‬ ‫از سه س��ال و هش��ت ماه از آخرین گفت‌وگوی رو در رو بین‬ ‫اصالح‌طلبان و رهبری نظام‪ ،‬سه فعال سیاسی اصالح‌طلب به‬ ‫دیدار رهبری رفتند‪ ».‬مجید انصاری‪ ،‬عبدالواحد موسوی‌الری‬ ‫و اسحاق جهانگیری سه نفری بودند که شاید به نمایندگی از‬ ‫اصالحات رفتند تا گزارش دهن��د‪ .‬این خبری بود که در میان‬ ‫حجم ترکش‌های ادامه‌دار ماجرای مجلس و احمدی‌نژاد کمتر‬ ‫مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫مجید انص�اری‪ :‬فعال در م�ورد جزئیات ای�ن دیدار‬ ‫چیزی نمی‌گویم‬ ‫آن طور که انصاری گفت این دیدار در فضایی مناسب‬ ‫انجام شده است‪ .‬این عضو مجمع روحانیون گفت‪« :‬دیداری‬ ‫داش��ته‌ایم که خوب بود‪ .‬به هر حال خدمت ایشان رسیدیم‬ ‫و در رابطه با مس��ائل کلی کش��ور صحبت کردی��م‪ ».‬وی‬ ‫درباره جزئی��ات این دیدار افزود‪« :‬مالقات بس��یار خوبی بود‬ ‫که درباره جزئی��ات آن فعال حرفی نم ی‌زنی��م اما اصل این‬ ‫دیدار انجام ش��ده اس��ت‪ ».‬عض��و مجمع روحانی��ون مبارز‬ ‫درباره نقطه‌نظ رات مقام‌‌معظم‌رهبری پی رامون گزارش‌های‬ ‫ارائه شده تنها به همین که در چند بند صحبت کردیم‪ ،‬بسنده‬ ‫کرد‪ .‬انصاری ب��ا رد هرگونه صحبت در این دی��دار پی رامون‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تاکید کرد که این دیدار‬ ‫به هیچ‌وجه انتخاباتی نبوده و صرفا پی رامون مس��ائل جاری‬ ‫کشور صورت پذیرفته است‪ .‬عب دالواحد موسوی‌الری نیز دیدار‬ ‫با رهبری را تایید کرد‪ .‬وی گف��ت‪« :‬درباره بیان جزئیات این‬ ‫دیدار باید مشورت‌هایی صورت گیرد که پس از آن م ی‌توان‬ ‫جزئیات را در اختیار رسانه‌ها قرار داد‪».‬‬ ‫‪28‬‬ ‫عبدی‪ :‬خاتمی باید به دیدار رهبری برود‬ ‫عباس عبدی اما تحلیل خود از دیدار سه فعال سیاسی‬ ‫اصالح‌طلب ب��ا رهب��ری را اینگونه بیان ک��رد‪« :‬به نظر من‬ ‫دوستان اصالح‌طلب کار بس��یار خوبی کرده‌اند که البته دیر‬ ‫هم انجام شد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬حتی م ی‌توان این جلس��ات را در سطح‬ ‫باالتری در اصالح‌طلب��ان انجام داد و هی��چ مانعی ب رای آن‬ ‫نیست‪ .‬چه بسا اگر دیدارها توسط رهب ران اصالح‌طلب انجام‬ ‫شود در بهبود وضعیت موجود جامعه موثرتر باشد‪ .‬این کار را‬ ‫البته آقای خاتمی و دیگران باید انجام دهند‪ ».‬عبدی با بیان‬ ‫اینکه اساسا در سیاست نفس موضوع شکل گرفتن گفت‌وگو‬ ‫یک هدف است‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬ایجاد گفت‌وگو بین دو طرف‬ ‫که اختالف‌نظ ر‌هایی دارند م ی‌تواند هدف تلقی شود و آنچه‬ ‫در پی آن م ی‌آید موضوع ثانویه اس��ت‪ .‬این آغازی است که‬ ‫م ی‌تواند حفظ شود و در آستانه انتخابات این دیدارها م ی‌تواند‬ ‫به تلطیف فضای عمومی میان طرفین بینجامد‪».‬‬ ‫این تحلیلگر اصالح‌طلب البته پی ش‌فرض‌هایی را هم‬ ‫متصور اس��ت که درباره آن گفت‪« :‬باید اراده‌ای ب رای از میان‬ ‫برداشتن اختالف‌های موجود بین دو طرف وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫حال کیفیت برداشتن موانع موضوع دیگری است اما اصل این‬ ‫است که وضعیت موجود ب رای کشور مطلوب نیست و کسی‬ ‫هم از آن سود نم ی‌برد‪ .‬اصالح‌طلبان وقتی تعامل سازنده با‬ ‫حاکمیت نداشته باشند بنیه سیاسی کشور ضعیف م ی‌شود‬ ‫و این ب��ه نفع حاکمیت نیس��ت‪ .‬البته ع��ده‌ای هنوز تصور‬ ‫م ی‌کنند حذف یک گروه م ی‌تواند موفقیت را تضمین کند‪،‬‬ ‫اما وضعیتی که میان دولت و مجلس به وجود آمده باید درس‬ ‫بزرگی ب رای آنها باشد‪».‬‬ ‫عبدی با توصیه به اصالح‌طلبان ب رای کنار نکشیدن از‬ ‫عرصه سیاسی کشور بیان کرد‪« :‬از سوی دیگر اصالح‌طلبان‬ ‫هم باید به این موضوع توجه داشته باشند که با کنار کشیدن از‬ ‫صحنه سیاسی نم ی‌توانند اهداف خود را در خدمت به جامعه‬ ‫محقق کنند‪ .‬س��اخت‌های قدرت معموال طرف مقابل را تا‬ ‫این حد به رسمیت نم ی‌شناسند که درباره قدرت با یکدیگر‬ ‫گفت‌وگو کنند‪ .‬بناب راین اگر به این نقطه برسیم کمال مطلوب‬ ‫اس��ت‪ ».‬وی با بیان اینک��ه گفت‌وگو در س��طحی از عرصه‬ ‫عمومی در حال وقوع است‪ ،‬گفت‪« :‬اصالح‌طلبان باید تالش‬ ‫کنند به عرصه عمومی بازگردند‪ .‬وقتی این اتفاق رخ دهد خود‬ ‫به خود م ی‌توان به گفت‌وگو در اتاق‌های در بسته فکر کرد‪ .‬در‬ ‫واقع باید اصل تفاهم در عرصه عمومی شکل گیرد تا بتوان‬ ‫آن را در مذاکرات پیگیری کرد‪ ».‬در‌خواست ديدار اصالح‌طلبان‬ ‫با رهبري از اين جهت اهميت دارد ك��ه اصالح‌طلبان درون‬ ‫نظام مرزبندي خود را با اصالح‌طلبان ساختارش��كن و تندرو‬ ‫پررنگ‌تر كرده‌اند‪.‬‬ ‫پیشنهاد عارف برای اجماع اصالح‌طلبان‬ ‫محمدرضا عارف‪ ،‬معاون اول دول��ت اصالحات هفته‬ ‫گذش��ته در دیدار با اعضای دفتر سیاس��ی ح��زب وحدت و‬ ‫همکاری ملی ای ران مواضع خود را درباره انتخابات آینده بیان‬ ‫کرد‪ .‬او با بیان اینکه بارها اعالم کردم به اجماع اصالح‌طلبان با‬ ‫محوریت آقای خاتمی تمکین م ی‌کنم گفت‪« :‬اجازه نم ی‌دهم‬ ‫کسی از خطوط قرمزم عبور کند‪».‬‬ ‫عارف با بی��ان اینکه جریان��ات سیاس��ی درون‌نظام‬ ‫جایگزینی ب رای نظام تصور نم ی‌کنند‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬هیچ‌کدام از‬ ‫دوستان ما به فکر جایگزینی نظام دیگری به‌جای نظام فعلی‬ ‫نبوده و نیستند‪ .‬در عین حال اگر مسیر و روند فعلی اصالح‬ ‫نشود دورنمای مثبتی را ب رای آینده کشور نم ی‌بینم‪ ».‬او معتقد‬ ‫ت ممکن ب رای‬ ‫اس��ت که مقطع زمانی کنونی آخری��ن فرص ‌‬ ‫نسل اول انقالب است که رس��الت تاریخی خود را در انتقال‬ ‫می راث امام و انقالب و ارزش‌ها به جامعه جوان کشور ایفا کند‪:‬‬ ‫«من هنوز اعالم کاندیداتوری قطعی نکرده‌ام‪ .‬سابقه‌ام نشان‬ ‫م ی‌دهد شخصا ب رای هیچ پس��تی کاندیدا نشده‌ام‪ .‬هر وقت‬ ‫احساس م ی‌کردم خدمتی م ی‌توانم انجام دهم جواب منفی‬ ‫ندادم‪ .‬در این مقطع هم اگر احس��اس کنم فردی مناسب‌تر‬ ‫از من در عرصه انتخاب��ات وجود دارد صحنه را ب��ه او واگذار‬ ‫م ی‌کنم‪ ».‬عارف م ی‌گوید که برداشت برخی سایت‌های خبری‬ ‫درباره موضع‌گیری اخیرش نسبت به کاندیداتوری هاشمی و‬ ‫خاتمی اشتباه بود‪« :‬من اگرچه معتقدم این آقایان بهتر است‬ ‫به‌عنوان ش��خصی ت‌هایی که م ی‌توانند رئی س‌جمهورس��از‬ ‫باشند ایفای نقش کنند‪ ،‬ولی همانگونه که بارها اعالم کردم به‬ ‫اجماع اصالح‌طلبان با محوریت آقای خاتمی تمکین م ی‌کنم و‬ ‫موضع‌گیری اخیرم هی چ‌گونه منافاتی با نظ رات قبل ی‌ام نداشته‬ ‫است‪ ».‬معاون اول دولت سی د‌محمد خاتمی همچنین تاکید‬ ‫کرده که باتوجه به شرایط موجود‪ ،‬مردم از حضور اصالح‌طلبان‬ ‫در راس کار اس��تقبال م ی‌کنند‪« :‬من نه آنچن��ان به اجماع‬ ‫امیدوار هس��تم و نه ناامید‪ .‬ب ر‌اساس س��ابقه انتخابات سال‬
‫‪ 84‬که در قدرت بودیم ولی به اجماع نرسیدیم مقداری نگران‬ ‫هستم‪ .‬اگر جریان اصالح‌طلب به یک جمع‌بندی خوب برسد‬ ‫حداقل ‪ 40‬الی ‪ 50‬درصد کرسی شوراها را م ی‌تواند تصاحب‬ ‫کند‪ ».‬عارف تاکید کرد که اگر روزنه‌ای ب رای گشایش فضای‬ ‫سیاس��ی کش��ور نبیند در انتخابات حضور پی��دا نم ی‌کند‪:‬‬ ‫«کاندیدا نم ی‌شوم که صرفا تنور انتخابات را گرم کرده باشم‪.‬‬ ‫در ش��رایطی در عرص��ه انتخابات حضور پی��دا م ی‌کنم که‬ ‫ب ر‌اساس نظرسنج ی‌های علمی‌شانس پیروزی داشته باشم‪».‬‬ ‫نجفی از شوراها می‌گوید‬ ‫ماجراي اخالل در مراسم ‪ 22‬بهمن شهر قم وارد فاز جديدي شده است‬ ‫خبرنامه‬ ‫پ��س از بیان��ات صری��ح رهب ر‌معظم‌انق�لاب درباره‬ ‫بداخالق ی‌ها در فضای سیاس��ی کش��ور‪ ،‬نهادهای مسئول‬ ‫درصدد برآمدند تا با مس��ببان حادثه ‪ 22‬بهمن قم جدی‌تر‬ ‫برخورد کنند؛ از دی��دار اعضای کمیته پیگی��ری این حادثه‬ ‫با مراجع تقلید قم تا دستگیری مسببان حادثه ‪ 22‬بهمن‪.‬‬ ‫روزنامه جمهوری‌اس�لامی هفته گذش��ته در خبری‬ ‫نوشت‪« :‬در دهه فجر امسال‪ ،‬یکی از گروه‌های افراطی در‬ ‫یکی از مساجد قم یک دهه سخنرانی برگزار کرد که هر شب‬ ‫یک نفر از عناصر وابسته به آن گروه سخنرانی م ی‌کرد‪ .‬این‬ ‫افراد‪ ،‬به جای آنکه با استفاده از فرصت ایام‌اهلل دهه فجر‪ ،‬که‬ ‫ایام تقویت وحدت و همبستگی ملی است‪ ،‬به بیان مطالبی‬ ‫در جهت وحدت اقش��ار مختلف بپردازند‪ ،‬تا توانستند علیه‬ ‫شخصی ت‌های مسئول کنونی کش��ور تبلیغ کردند و افراد‬ ‫ش��رکت‌کننده در آن جلس��ات را در جهت اه��داف گروهی‬ ‫خود شس ت‌وشوی مغزی دادند‪ .‬نکته جالب این است که به‬ ‫شهادت فیلم‌های موجود از این جلسات و جلسه ‪ 22‬بهمن‬ ‫شبس��تان امام خمینی حرم حضرت معصومه(س)‪ ،‬عده‌ای‬ ‫از اخاللگران ‪ 22‬بهمن قم همان کس��انی بودند که در آن‬ ‫‪ 10‬ش��ب دهه فجر توس��ط آن گروه افراطی تحریک شده‬ ‫بودند‪ ».‬این در حالی اس��ت که منصور حقیقت‌پور‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته‌‌ویژه مجلس ب رای بررسی حوادث قم با اشاره به نتایج‬ ‫جلسه این کمیته در قم ب رای بررسی حوادث ‪ 22‬بهمن‪ ،‬گفته‬ ‫است‪« :‬جلساتی با رئیس شورای تامین استان قم برگزار‬ ‫شد که طبق اطالع ما‪ ،‬تعدادی از اخاللگران حادثه قم با‬ ‫قید وثیقه آزاد شدند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬البته روزانه برخ��ی افراد ب رای ارائه‬ ‫توضیحات احضار م ی‌شوند که طبیعتا با قید وثیقه آزاد‬ ‫م ی‌ش��وند‪ .‬ما فردا مجددا به قم م ی‌روی��م و مالقاتی با‬ ‫دستگیرشدگان خواهیم داشت‪».‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به سفر‬ ‫اعضای این کمیته به قم و دیدار آنها با مسئوالن این‬ ‫اس��تان گفت‪« :‬در این جلس��ه ما به‌دنبال آن‬ ‫هستیم که آیا تدابیر مناس��بی در آن روز‬ ‫اتخاذ شده اس��ت یا اینکه پی ش‌بینی‬ ‫تهدی��دات وجود داش��ت ی��ا خیر؟‬ ‫طبیعتا ای��ن م��وارد را به بحث‬ ‫خواهیم گذاشت تا به نتیجه و‬ ‫جمع‌بندی دقیقی دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪».‬‬ ‫محس��ین‬ ‫غال‬ ‫محس��ن ی‌اژه‌ای‪ ،‬سخنگوی‬ ‫قوه‌قضائیه نیز از دستگیری‬ ‫‪ 10‬متهم در رابطه با حوادث‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن قم خبر داد‪.‬‬ ‫او در نشس��ت‬ ‫خب��ری هفت��ه گذش��ته‬ ‫خ��ود درب��اره اقدام��ات‬ ‫پیشگیرانه دستگاه قضا‬ ‫در موضوعات مختلف از‬ ‫جمله پیشگیری از وقوع‬ ‫حوادثی نظیر حادثه قم‬ ‫گفت‪« :‬همه باید کمک‬ ‫کنند تا چنین حوادثی رخ ندهد‪».‬‬ ‫دادس��تان کل کش��ور همچنین درباره دستگی ر‌شدن‬ ‫تع دادی از افراد که در حادثه ‪ 22‬بهمن قم نقش داشتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«تا امروز ‪ 10‬نفر که در این رابطه نقش داشتند‪ ،‬شناسایی و‬ ‫دستگیر شدند و ب رای این افراد پرونده تشکیل شده است‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬شناس��ایی افرادی دیگر نیز در حال انجام‬ ‫است و تحقیقات همچنان در این باره ادامه دارد‪ .‬اگر کسی‬ ‫هم تحقیقات پرونده‌اش به پایان رسیده باشد‪ ،‬به‌طور قطع با‬ ‫قرار مناسب آزاد م ی‌شود‪».‬‬ ‫روزنامه جمهوری‌‌اسالمی در خبری دیگر درباره حادثه‬ ‫قم نوشت‪« :‬دو نفر از اخاللگران آزاد شده درحالی که اشک در‬ ‫چشمانشان حلقه زده بود گفتند تصور ما این بود که درحالت‬ ‫حمایت از انقالب و اسالم هستیم و نم ی‌دانستیم در خدمت‬ ‫قدرت‌طلبانی قرار گرفته‌ایم که از ما ب رای رسیدن به اهداف‬ ‫سیاسی خود به‌عنوان ابزار استفاده م ی‌کنند‪ .‬یکی از این افراد‬ ‫که اهل لرستان است گفت اگر پدر و مادرم بفهمند که من‬ ‫به جای آنکه در حوزه مش��غول تحصیل علوم دینی باشم‬ ‫ی شده‌ام و سروکارم با زندان افتاده‪ ،‬هرگز‬ ‫مرتکب چنین اقدام ‌‬ ‫مرا نخواهند بخشید‪».‬‬ ‫سی د‌حس��ین نقوی‌حسینی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون‬ ‫امنیت ملی هم از دیدار قریب‌‌الوقوع اعضای کمیته پیگیری‬ ‫حادثه قم با مراجع تقلی��د خبر داده‬ ‫است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫محمدعل��ی نجف��ی ام��ا برخ�لاف ع��ارف و دیگر‬ ‫اصالح‌طلبان که درباره انتخابات ریاست‌جمهوری به اظهارنظر‬ ‫م ی‌پردازند هفته گذش��ته در جدیدتری��ن گفت‌وگوی خود از‬ ‫شرایط اصالح‌طلبان در انتخابات شوراها سخن گفت‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر ته ران با تاکید بر اینکه قطعا ب رای‬ ‫دور بعد انتخابات ش��ورای ش��هر کاندیدا نم ی‌ش��وم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«‌اصالح‌طلبان بالقوه نفوذش��ان در جامعه به قدری اس��ت‬ ‫که بتوانند نیم��ی‌از اعضای ش��ورای ش��هر را در انتخابات‬ ‫بعدی در اختیار بگیرند‪ ،‬اما این مس��اله بسته به کم و کیف‬ ‫تو‌گو با‬ ‫انتخابات و مس��ائل بعدی آن دارد‪ ».‬نجف��ی در گف ‌‬ ‫خبرگزاری اصالح‌طلب ایلنا‪ ،‬با بیان اینکه اصالح‌طلبان حتما‬ ‫حضور فعالی در انتخابات شورای شهر خواهند داشت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬این مساله صرف‌نظر از داش��تن یا نداشتن کاندیدای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری اس��ت؛ چراکه به اعتقاد من شورای شهر‬ ‫نمادی از مردم‌ساالری در اداره امور کشور است‪».‬‬ ‫به اعتقاد نجفی‪ ،‬شورای شهر بخشی از مدیریت شهری‬ ‫است که مجموعه‌ای با ارتباط وسیع با سطوح مختلف جامعه‬ ‫اس��ت و جریانی مانند اصالح‌طلبان که ب��رای فعالی ت‌های‬ ‫اجتماعی ارزش زیادی قائل هس��تند‪ ،‬نم ی‌توانند از این نهاد‬ ‫غفلت کنند و باید در شورا حضور فعال داشته باشند تا ارتباط‬ ‫اجتماع ی‌شان را حفظ کنند و حتی به آن عمق ببخشند‪.‬‬ ‫عضو شورای ش��هر ته ران‪ ،‬با بیان اینکه اصالح‌طلبان‬ ‫صرف‌نظر از موضعش��ان در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری در‬ ‫انتخابات شورای شهر شرکت م ی‌کنند‪ ،‬تاکید کرد‪« ‌:‬در این‬ ‫ارتباط بحث‌های جدی میان اصالح‌طلبان مطرح شده و من‬ ‫امی��دوارم اصالح‌طلبان از حق قانونی خود ب رای ش��رکت در‬ ‫انتخابات شورای شهر به‌عنوان کاندیدای حداکثری استفاده‬ ‫کنند تا در شهرهای بزرگ سهم جدی از اعضای شورای شهر‬ ‫به اصالح‌طلبان تعلق گیرد‪ ».‬او درباره ائتالف یا تهیه لیست‬ ‫ب رای کاندیداهای شوراهای ش��هر از سوی اصالح‌طلبان نیز‬ ‫اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬هنوز وارد تهیه لیست نشدیم‬ ‫اما در مورد کلیات مساله صحب ت‌های زیادی انجام شده است‪.‬‬ ‫حتی در خروجی یکی از سایت‌ها لیست اصالح‌طلبان کاندیدا‬ ‫ب رای شورای شهر منتشر شده بود که باید بگویم لیست منتشر‬ ‫شده درست نبود و در واقع ب ر‌اساس گمان ‌هزنی کسانی که این‬ ‫خبر را تهیه کرده بودند‪ ،‬منتشر شده است‪ ».‬نجفی گفت‪« :‬ما‬ ‫هنوز وارد مصادیق کاندیدای شورا‌ها نشدیم تا افراد مورد تایید‬ ‫را در ش��هرهای مختلف اعالم کنیم و بیشتر در مورد کلیات‬ ‫انتخابات و خصوصیات افراد کاندیدای اصالح‌طلبان بحث‬ ‫شده اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬اصالح‌طلبان بالقوه نفوذشان در‬ ‫جامعه به قدری اس��ت که بتوانند نیمی‌از اعضای ش��ورای‬ ‫ش��هر را در انتخابات بعدی در اختیار بگیرند‪ ،‬اما این مساله‬ ‫بسته به کم و کیف انتخابات و مسائل بعدی آن دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫اصالح‌طلبان از نظر قابلیت و توانایی در جامعه کنونی نفوذ‬ ‫مناسبی دارند و م ی‌توانند نیمی‌از کرس ی‌های شورا را به خود‬ ‫اختصاص دهند‪ ».‬نجفی با بیان اینک��ه قطعا در دور چهارم‬ ‫شورای شهر کاندیدا نم ی‌شوم‪ ،‬تاکید کرد‌‪« :‬قرار است در دور‬ ‫بعدی ‪ ۳۱‬نفر در شورای شهر ته ران حضور داشته باشند اما ما‬ ‫به همان می زان کنونی‬ ‫در تالش هستیم تا تع داد اعضای شورا ‌‌‬ ‫یعنی ‪ ۱۵‬نفر باقی بماند و افزای��ش نیابد چراکه این افزایش‬ ‫تع داد‪ ،‬کار را مشکل م ی‌کند‪g ».‬‬ ‫پيگيرييك پرونده‬ ‫‪29‬‬
‫عكس ‌هاي خبري‬ ‫چهر ه ‌ها‬ ‫دیدار جمعی از مسئوالن‬ ‫جشنوارهمردمیفیلمعمار‬ ‫بارهبرمعظمانقالب‬ ‫انتشار يك عكس ‪،‬بازتاب هاي‬ ‫فراواني داشته است‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫درحاشيهجلسهمجمعتشخيص‬ ‫حد‌نصاب درخواست‌ها‬ ‫علي فالحيان‬ ‫هفته گذش��ته عل��ی فالحی��ان در بیرجن��د در یک‬ ‫س��خنرانی ب رای انتخابات آت��ی اعالم کاندیدات��وری کرد و‬ ‫گفته‪« :‬درخواست‌های مردمی‌از بنده به حد نصاب رسیده و‬ ‫کاندیداتوری‌ام در انتخابات ‪ 92‬قطعی است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شرکت و نقش آفرینی در عرصه انتخابات وظیفه ملی است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬تثبیت قیمت‌ها و آرامش بازار از طریق مبارزه با‬ ‫تورم از اولویت‌های ب رنامه‌های انتخاباتی من است‪ ».‬فالحیان‬ ‫ایجاد اشتغال ب رای فارغ‌التحصیالن را از دیگر اولویت‌های‬ ‫خود عنوان کرد و افزود‪« :‬از لحاظ کمیت دانش��گاه‌ها رشد‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬اما هم‌اکنون فارغ‌التحصی�لان بیکار زیادی داریم‬ ‫موضع جديد موتلفه‬ ‫محمد نبي حبيبي‬ ‫محمد‌نبی حبیبی با بی��ان اینکه متأس��فم از اینکه‬ ‫رئی س‌جمهور ما حرفی در مجل��س بزند که تضییع حقوق‬ ‫اساس��ی ملت‪ ،‬خالف ش��رع و خالف قانون باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«رئی س‌جمهور باید این اش��تباه و انحراف خود را تصحیح‬ ‫کند تا س��وگند وفاداری او به قانون‌اساس��ی نقض نشود‪».‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به رویداد تلخی که مردم در موضوع‬ ‫استیضاح وزیر تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی در مجلس شاهد‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪« :‬ما همه ب رادریم و باید بداخالقی و بدخلقی را‬ ‫از فضای سیاسی کش��ور دور کنیم‪ ».‬حبیبی تصریح کرد‪:‬‬ ‫عده قلیلی عالقه‌ای به حل مناقش��ات ندارند و م ی‌خواهند‬ ‫شهادت‬ ‫سردار حاج حسن شاطري‬ ‫هفته گذش��ته یکی از نیروهای فع��ال مقاومت علیه‬ ‫رژیم‌صهیونیستی در لبنان به شهادت رسید‪ .‬شهید سردار‬ ‫حاج‌‌حسن شاطری که ریاست ستاد بازسازی ای ران در لبنان‬ ‫را بر عهده داشت‪ ،‬در یک حمله تروریستی در مسیر دمشق‬ ‫به بیروت از س��وی عوامل اس��رائیل به درجه رفیع شهادت‬ ‫نائل شد‪ .‬وی از یادگاران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس‬ ‫بود که با تمام وجود در امور مهندس��ی جنگ‪ ،‬راه‌س��ازی و‬ ‫‪ 3‬نماينده تهران در صحن علني‬ ‫مجلس‬ ‫نظر شخصی رئیس‌جمهور‬ ‫محمدحسن طریقت منفرد‬ ‫محمدحسن طریقت منفرد‪ ،‬سرپرست وزارت بهداشت‬ ‫در حاشیه برگزاری اولین یادواره شهدای زن جامعه پزشکی‬ ‫کشور‪ ،‬در پاسخ به س��وال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نامه‬ ‫رئی س‌جمهور تا چه اندازه م ی‌تواند در برگزاری این انتخابات‬ ‫تاثیر داشته باشد‪ ،‬گفت‪« :‬رئی س‌جمهور در این نامه نظرشان‬ ‫را گفته‌اند و تصمیم با ستاد مرکزی اس��ت‪ ».‬وی از تصمیم‬ ‫س��تاد مرکزی انتخابات نظام پزشکی اظهار‌ب ی‌اطالعی کرد‬ ‫و افزود‪« :‬خود س��تاد ب رای برگزاری انتخاب��ات در مورد مقرر‬ ‫تصمیم م ی‌گی��رد‪ ».‬طریقت‌منف��رد با عن��وان این مطلب‬ ‫‪30‬‬
‫جاده‌سازی در مناطق جنگی فعالیت داشت و پس از جنگ‬ ‫تحمیلی نیز در افغانس��تان و س��پس بعد از جنگ ‪۳۳‬روزه‬ ‫رژیم‌صهیونیستی علیه لبنان‪ ،‬در جنوب این کشور مسئولیت‬ ‫هیأت ای رانی بازس��ازی جنوب لبنان را برعهده داش��ت‪ .‬در‬ ‫خصوص فعالی ت‌های این شهید در لبنان مطالب مختلفی‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬از جمله اینکه وی با نام «مهندس حسام‬ ‫خوشنویس» معروف بود‪ ،‬اما نه میان ای رانیان که بیشتر او را‬ ‫اهالی جنوب لبنان م ی‌شناختند‪ ،‬نه حتی شیعیان‪ ،‬مسیحیان‬ ‫این دیار هم حاج‌حسن را خوب م ی‌شناختند‪ .‬او وقتی ب رای‬ ‫بازس��ازی لبنان و خ راب ی‌های به جای‌مانده از ددمنش ی‌های‬ ‫رژیم‌صهیونیستی‪ ،‬کمر همت بست‪ ،‬ب رایش شیعه و سنی‬ ‫تفاوتی نداشت؛ از خانه‌های روستاهای شیع ه‌نشین گرفته تا‬ ‫کلیساهای مسیحیان آن دیار‪ ،‬همه دست همت این سرباز‬ ‫س��بکبال والیت را دیده بودند که چگونه ب ی‌ادعا مش��غول‬ ‫آبادانی سرزمینشان است‪.‬‬ ‫البته فرماندهان ارشد رژیم‌صهیونیس��تی‪ ،‬او را بهتر‬ ‫م ی‌ش��ناختند‪ ،‬هر زم��ان که در مرز فلس��طین اش��غالی و‬ ‫لبنان چشمشان به «مس��جد قدس» م ی‌افتاد که شبیه به‬ ‫بی ت‌المقدس در دل «پارک بس��یار زیبای ای رانیان» بنا شده‬ ‫است‪ ،‬داغشان تازه م ی‌شد و همین بود که به‌دنبال انتقام از‬ ‫معمار آن بودند و چه ناجوانمردانه حقد و کینه خود را به این‬ ‫«سردار سازندگی و آبادانی» نشان دادند‪g .‬‬ ‫که تصمیم‌گیری در س��تاد مرکزی بر عهده س��ه قوه است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬چون نمایندگان سه قوه در این س��تاد حضور دارند‪،‬‬ ‫بناب راین تصمیم یک قوه شاید اثری نداشته باشد‪ ».‬سرپرست‬ ‫وزارت بهداش��ت با اش��اره به رد صالحی ت‌هایی ک��ه در این‬ ‫دوره از انتخابات نظام پزشکی صورت گرفته‪ ،‬افزود‪« :‬کسی‬ ‫هست که اطالع نداشته باشد این کاندیداها چرا رد صالحیت‬ ‫شده‌اند؟» وی با اشاره به نامه رئی س‌جمهور که در آن خواسته‬ ‫شده وضعیت رد صالحی ت‌شدگان دوباره بررسی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«آقای رئی س‌جمهور در این نامه گفته‌اند که اگر احس��اس‬ ‫کنند روال رد صالحی ت‌ها قانونی نبوده‪ ،‬آن را نم ی‌پذیرند‪».‬‬ ‫وی با اعالم اینک��ه برگزارکننده این انتخابات ما نیس��تیم‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬مجری‪ ،‬تاریخ انتخابات را مش��خص کرده و دانشگاه‬ ‫علوم پزش��کی ته ران هم امکانات را فراهم کرده است‪ .‬حاال‬ ‫برگزاری انتخابات در موعد مقرر بستگی به نظر هیات نظارت‬ ‫دارد‪».‬محمد‌حسن طریقت‌منفرد دارای دکترای طب عمومی‬ ‫و متخصص جراحی چشم اس��ت و تا چندی پیش نیز یکی‬ ‫از اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،1370‬ب رای مدتی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بوده است‪ .‬وی طی سال‌های گذش��ته عضو هیات‌مدیره و‬ ‫معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬معاونت سیاستگذاری‬ ‫و ب رنامه‌ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی‪ ،‬مدیر دفتر مطالعات‬ ‫اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مسئول‬ ‫بیمه و درمان کمیته امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬مسئول بهداشت و‬ ‫ی دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫درمان وزارت نفت‪ ،‬عضو هیأت علم ‌‬ ‫و هیأت امنای دانش��گاه س��منان و نیز رئیس بیمارس��تان‬ ‫امام حسین(ع) به مدت سه دوره بوده است‪g .‬‬ ‫سوژه اقتصادي‬ ‫روي جلد‬ ‫اكونوميست‬ ‫خبرنامه‬ ‫ش��کاف‌ها بین نخبگان و نیز در س��طح قوا فع��ال بماند؛‬ ‫این همان چیزی اس��ت که سروی س‌های جاسوسی دشمن‬ ‫ب رای راه‌اندازی جن��گ نرم در داخل نیاز دارن��د‪ ».‬وی تاکید‬ ‫کرد‪« :‬راه‌حل برون‌رفت از این مشکالت رعایت ادب و آداب‬ ‫گفت‌وگو و تعامل اخالقی است؛ ما باید مسائل اهم را از میان‬ ‫مهم‌ها تشخیص دهیم‪ ،‬اگر این تشخیص نباشد در رعایت‬ ‫مصالح ملی به بی راهه خواهیم رفت‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد‪« :‬م��ا از نماین��دگان محترم‬ ‫مجلس هم گله داریم؛ چرا مس��ائل اهم را از مهم تفکیک‬ ‫نم ی‌کنند؛ در ش��رایطی که گرگ‌ه��ای بی ن‌الملل��ی ما را‬ ‫محاصره کرده‌اند و در داخل مردم مشکل دارند‪ ،‬دامن‌زدن به‬ ‫چنین اختالفاتی توجیه ندارد‪».‬‬ ‫حبیبی در س��ال ‪ ۱۳۲۴‬در روستای باغخواص ورامین‬ ‫به دنیا آمد‪ .‬وی در دوران قبل از پیروزی انقالب اس�لامی از‬ ‫انقالبیون فعال بوده است‪ .‬قائم‌مقام بنیاد بی ن‌المللی غدیر‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پست جمهوری اس�لامی‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫راه‌و‌ترابری و قائم‌مقام رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان‪،‬‬ ‫از جمله مسئولی ت‌های وی بوده است‪.‬‬ ‫دبیرکل حزب موتلف��ه در بخش دیگری از س��خنان‬ ‫خود با اشاره به برگزاری همایش نیم‌قرن حضور در تجلیل‬ ‫از فعالی ت‌ها و خدمات ‪ 50‬ساله جامعه مدرسین حوزه علمیه‬ ‫قم اظهارداشت‪« :‬همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری فرمودند‬ ‫جامعه مدرسین تجسم ‪ 50‬س��ال تالش و مجاهدت است‪.‬‬ ‫عمر پی دایش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عمر پی دایش‬ ‫حزب‌موتلفه اس�لامی تقریبا یکی است‪ .‬این حزب به دلیل‬ ‫اینکه از بدو پیدایش در خدمت روحانیت مبارز کش��ور بوده‬ ‫است‪ ،‬طی ‪ 50‬سال گذشته با مبارزات و فداکاری‌های علما و‬ ‫مدرسین بزرگ حوزه همراهی داشته است‪g ».‬‬ ‫خداحافظي پاپ‬ ‫در تايم‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫که در راستای ایجاد شغل ب رای آنها ب رنامه داریم‪ ».‬وی گفت‪:‬‬ ‫«همچنین برنامه‌هایی نیز ب رای ایجاد شغل چهار میلیون‬ ‫دانشجوی در حال تحصیل نیز داریم‪ ».‬فالحیان ادامه داده‪:‬‬ ‫«دولت فعلی با دادن یارانه و س��ایر کمک‌ها به دهک‌های‬ ‫پایین جامعه‪ ،‬تقاضا را در جامع��ه افزایش داد که اگر واردات‬ ‫محصوالت را نداشتیم تولید ملی افزایش پیدا م ی‌کرد‪ ».‬وی‬ ‫ایجاد کشور پیشرفته اس�لامی را از دیگر اولویت‌هاي خود‬ ‫عنوان کرد و بیان داشت‪« :‬با این ش��عار به میدان م ی‌آیم و‬ ‫ایجاد دولت الکترونیک و سوق دادن صنعت کشور به سوی‬ ‫فرا‌صنعتی از دیگر برنامه‌هایی است که مد‌نظر دارم‪ ».‬وزیر‬ ‫اطالعات دولت سازندگی در خصوص ادامه طرح هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا نیز عن��وان کرد‪« :‬ه��ر مقدار حامل‌ه��ای انرژی‬ ‫افزایش داده شود‪ ،‬به مقدار استحصال یارانه نقدی پرداخت‬ ‫م ی‌کنیم‪ ».‬وی با بیان اینکه بس��یاری از مشکالت موجود‬ ‫اقتصاد به دلیل نقدینگی بیش از حد بوده است‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫افزایش نقدینگی به دلیل اس��تق راض از بانک‌مرکزی ب رای‬ ‫پرداخت یارانه‌ها و مسکن مهر بوده است‪».‬‬ ‫حجت‌االس�لام علی فالحیان در ‪ 1328‬متولد شده و‬ ‫از ابتدای انقالب مس��ئولی ت‌های مختلفی داشته است‪ .‬او‬ ‫پیش از این نیز درباره کاندیداتوری خود سخن گفته بود‪ .‬وی‬ ‫در طول زندگی خود مس��ئولی ت‌هایی همچون حاکم شرع‬ ‫آبادان و خرمش��هر‪ ،‬قائم مقام دادس��تان انقالب کل کشور‪،‬‬ ‫اولین دادس��تان ویژه روحانیت‪ ،‬قائم‌مق��ام وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫وزیر اطالعات و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان‬ ‫خوزستان را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫وی در همین سخنرانی دانش و تجربه‪ ،‬توان مدیریتی و‬ ‫امین بودن را سه مالک ب رای انتخاب افراد و مسئوالن دانست‬ ‫و افزود‪« :‬در انتخاب مدی ران توجهی به گرایش‌های سیاسی‬ ‫ندارم‪ ».‬وزیر اس��بق اطالعات در خصوص اینکه پی ش‌بینی‬ ‫م ی‌کنید چه جناحی از شما در انتخابات حمایت کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اگر وضعیت آرای من خوب باش��د پی ش‌بینی م ی‌ش��ود‬ ‫حمایت اصولگرایان را داشته باشم‪g ».‬‬ ‫دكه‬ ‫خداحافظي‬ ‫پاپ در‬ ‫لوپوئن‬ ‫گفتگوي‬ ‫محسن رضايي‬ ‫با سايت مشرق‬ ‫‪31‬‬
‫نقدونظر‬ ‫راه و بیراه‬ ‫نـقدونظر‬ ‫درآمدی بر امکان‌سنجی مذاکره ایران و آمریکا‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫فرشاد مهدی‌پور‪/‬كارشناس سياسي‬ ‫آمریک��ا‌‪ ،‬ن��ه پهناورتری��ن کش��ور جهان اس��ت و نه‬ ‫پرجمعی ت‌تری��ن آن‌‪ ،‬ام��ا ام��روزه به‌عن��وان قدرتمندترین‬ ‫شناخته م ی‌شود و از همین روست که خود را یکه‌بزن همه‬ ‫دنیا و هوادار حق و‌ق‌بشر و صلح و گفت‌وگو م ی‌داند و ناگزیر‬ ‫ب رای تحقق آرمان‌هایش ناچار از جنگ‌های متعدد و گسترده‬ ‫در اقص ی‌نق��اط عالم هستی است‪ .‬ای��ن جهان تک‌قطبی‪،‬‬ ‫امروز زاده نش��ده و ماحصل تطوری است که در آن فرانسه‬ ‫و آلم��ان و سرانجام انگلی��س پس از جن��گ دوم جهانی‪،‬‬ ‫مجبور به جمع‌کردن دست و پای‌ش��ان از مستعمرات‌شان‬ ‫شدند و جای آنها را یا آمریکای ی‌ها با دکترین‌ ترومن گرفتند‬ ‫یا رهب ران حکومت شوراها با داعی ه‌های تساوی‌طلبانه‌شان‪.‬‬ ‫حدود پنجاه س��ال‪ ،‬عالم زیر بال ای��ن دوقطبی زیست و در‬ ‫همه ارکان و ساختارها نیز همی��ن دوگانگی توسعه یافت؛‬ ‫سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد‪ ،‬پیمان ناتو و پیمان‬ ‫ورشو‪ ،‬امپریالیس ت‌ها و کاپیتالیس ت‌ها و‪ ...‬با سقوط شوروی‪،‬‬ ‫دیگر دوگانه‌ای وجود نداشت و این لیب رال‌دموکراسی بود که‬ ‫پیروزی‌اش را جشن م ی‌گرفت‪ ،‬غافل از آنکه بخش عمده‌ای‬ ‫از ناخودآگاه آن در همین دو‌قطب ی‌سازی‌ها زاده شده و گویی‬ ‫مارکسیس��م و اقم��ار آن‪ ،‬برمالکننده‌ه��ای ناهنجاری‌ها و‬ ‫بیماری‌های آن بودن��د که امکان رف��ع و رجوعش را میسر‬ ‫م ی‌کردند‪.‬‬ ‫ابرقدرت تنها‪ ،‬تشبیهی بود که ساموئل‌هانتینگتون‬ ‫ب رای توصیف جایگاه آمریکای پ��س از شوروی به‌کار برد و‬ ‫ذیل آن نشان داد که آمریکا ناگزیر از آن است که ب رای خود‪‌،‬‬ ‫بیگانه دیگری بسازد ک��ه در جدال با آن‪ ،‬ت��وان نظم دهی‬ ‫به جهان را داشت��ه باشد؛ این دوره همزم��ان با ساخته‌‌شدن‬ ‫‌تریلوژی‌های بیگانه در‌هالیوود بود که موجودی خش��ن و‬ ‫شاخدار و ناشناخته‪ ،‬ولی با صف��ات و قابلیت ترکی ب‌پذیری‬ ‫انسانی‪ ،‬زاده شده و تق�لای آدم‌ها ب رای ناب��ودی آن جانور‬ ‫‪32‬‬ ‫یا حف��ظ خودشان از نیست��ی‪ ،‬نمای��ش داده م ی‌شد‪ .‬چین‬ ‫کنفسیوسی یا روسیه ارتدوکس��ی‪ ،‬بخش‌هایی از این پازل‬ ‫بودند و مدتی بعد‪ ،‬اسالم (و تازگ ی‌ها‪ ‌:‬ای ران) جایگزین‌هایی‬ ‫تازه ب راي آن‌که باز هم دنبال��ه آن را م ی‌شد در ساخته‌های‬ ‫‌هالیوودی دید‪ .‬ابرقدرتی که در غیریتش متحقق شده و حاال‬ ‫نیازمند بازآفرینی مک��رر واقعیتی مجعول است تا خود را در‬ ‫صحنه جهانی‪ ،‬روی پ��ا نگه‌دارد‪.‬زورگویی چنین ابرقدرتی‪،‬‬ ‫امری ذات��ی است و نه اقتضایی و موردی‪ ،‬يعني بخش��ی از‬ ‫شخصیت و هنجارهای پذیرفته‌شده‌‌اش است‪ ،‬چرا‌‌که آمریکا‬ ‫تحقق عینی و تام و تمام امر مدرن به‌شمار م ی‌رود و خود را‬ ‫تنها منجی عالم بشریت م ی‌داند؛ منج ی‌ای که خود را محق‬ ‫م ی‌پندارد که دیگران را ولو به زور س��ر نیزه نیز هدایت کند‬ ‫و عالم محس��وس را بر تمامی‌نفوس‪ ،‬محی��ط سازد‪ .‬بدین‬ ‫اعتبار او نم ی‌توان��د از زورگوی ی‌اش دست ب��ردارد و مضاف‬ ‫بر آن‪ ،‬اساسا سخن گفت��ن از «منطق» در اینجا امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬چه اینکه او خود را خالق واضع و ناظم منطق م ی‌داند‬ ‫و به اتکای محاسبات ریاض ی‌وار و فیزی��ک‌زده‪ ،‬هر آنچه را‬ ‫م ی‌کند‪ ،‬منطق ی‌ترین و عقالی ی‌ترین رفتار بشری م ی‌داند‪.‬‬ ‫ن خدا را هم در چارچوب‬ ‫بشری که حتی اگر خدایی هم دارد‪ ،‬آ ‌‬ ‫همین محاسبات م ی‌فهمد و وفق همان مثل مشهور گالیله‬ ‫(در مش��ابه‌سازی منظومه هستی)‪ ،‬صرفا آن را خالق کت و‬ ‫شلواری و اتوکش��یده جهان م ی‌داند (فراز آخر ماتریکس‪)3-‬‬ ‫که تسلطی بر سیر هستی ندارد و آن را وفق قوانینی آفریده تا‬ ‫به پیش رود و تنها نظاره‌گر گردش امور است؛ همین قوانینی‬ ‫که بشر م ی‌تواند کشف کند و جهان را بدان وسیله تغییر دهد‪.‬‬ ‫آمریکای ی‌ها در طول سی و چند سال گذشته‪ ،‬همواره از طرف‬ ‫ای رانی خواسته‌اند تا جایگاه خ��ود را در هرم حکمرانی ملی‬ ‫نشان دهد و بگوید که از طرف چه کسی در حال گفت‌وگو‬ ‫است‪ ،‬اما خودشان هیچ گاه بدی��ن منطق پای‌بند نبوده‌اند‪،‬‬ ‫چرا ‌؟ چون در آمریکا دوگانگ ی‌ای بر س ‌ر نادیده‌گرفتن حقوق‬ ‫ای ران وجود ندارد و تفاوتی میان کارت��ر‪ ،‬ریگان‪ ،‬بوش پدر یا‬ ‫پسر‪ ،‬کلینت��ون و اوباما در این‌باره نیس��ت؛ فرقی نم ی‌کند‬ ‫وزیر خارجه‌شان یک نظام��ی ورشکسته باشد یا یک استاد‬ ‫روابط بی ن‌الملل‪ ،‬آنها چیزی ب رای معامله‌کردن ندارند‪ ،‬اصل‬ ‫بر دست‌برداشتن ای��ران از خواسته‌هایش اس��ت‪ ،‬وگرنه در‬ ‫آمریکا خللی وجود ندارد که بخواهد آن را اصالح کند‪ .‬نمونه‬ ‫دم‌دستی و فکاهی این ماجرا‪ ،‬همین تاکید مکرر بر پذیرش‬ ‫حق ای ران در استفاده انرژی هسته‌ای و نه غن ی‌سازی است!‬ ‫مثل آنکه به شما‪ ،‬کارخانه خودروس��ازی‌ای بدهند و دانش‬ ‫فن ی‌اش را نه یا بنزینش را اجبارا بگوین��د باید وارد کنید و‪...‬‬ ‫پس روغن ریخته نذر شده و آمریکای ی‌ها گزینه تازه‌ای را روی‬ ‫ن حرف‌ه��ا را با سرنا و دهل‪ ،‬به گوش‬ ‫میز نگذاشته‌اند‪ ،‬اما ای ‌‬ ‫خالیق فرو م ی‌کنند و بر مبنای آن مذاکره‌نخواهی ای ران ی‌ها‬ ‫را جار م ی‌زنند‪.‬‬ ‫چه کسی است که نداند تمام��ی‌آشوب‌ها و بلواهای‬ ‫دنباله‌دار ب ‌هراه افتاده در کشورهای طرفدار ای ران‪ ،‬نظیر لبنان‪،‬‬ ‫سوریه و ع راق‪ ،‬در دوساله اخیر ی��ا مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫در ط راحی آمریکای ی‌ها ب رای زمین گیر کردن ای ران صورت‬ ‫نگرفته است؟ آیا آمریکا م ی‌تواند دست از این آتش‌افروزی‌ها‬ ‫بردارد و اصال م ی‌تواند دمش را به‌گونه‌ای از منطقه جمع کند‬ ‫که ه ر‌جا کسی پایش را گذاشته‪ ،‬روی دم او نباشد تا صدایش‬ ‫در‌نیاید؟! این شرارت‌ها و دخالت‌ه��ا را پایانی نیست‪ ،‬چون‬ ‫آمریکا‪ ،‬هستی و حضورش بدان‌ها وابسته است‪ ،‬وگرنه چه‬ ‫دلیلی داشت که از آن‌سوی ک��ره ارض این همه راه را بکوبد‬ ‫و لشکری بزرگ را در سراسر آسیای جنوب‌غ ربی بگستراند‪.‬‬ ‫اگر چنین واقعیتی فه��م شود‪ ،‬مذاکره‌پذی��ری یا در‬ ‫تعبیری دقی ق‌تر‪ ،‬امکان‌سنجی مذاکره میان آمریکا و ای ران‪،‬‬ ‫راحت‌تر صورت خواهد گرفت‪ .‬امکانی که متکی به جداشدن‬ ‫آمریکا از هستی اوست و اگر چنین جدای ی‌ای رخ داد‪ ،‬دیگر‬ ‫این آمریکا نیست که مذاکره م ی‌کن��د و جهان پساآمریکا‬ ‫رقم خورده؛ جهانی که نش��انه‌های حض��ورش‪ ،‬چندان کم‬ ‫هم نیستند‪g .‬‬
‫محبوب‌خدا‌بودن‌ و‌مطهر‌بودن‬ ‫زهير توكلي ‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫سرنوشت‪ ،‬آن حضرت را از نسلی ق��رار داده که م ی‌دانسته‬ ‫انسان‌هایی پاک خواهند بود و سپس به حرمت این امانتی‬ ‫که آن مردان و زنان شریف یعنی پدران و مادران آن حضرت‪،‬‬ ‫عهده‌دار آن شده بودند‪ ،‬لطفی دوچندان در حق آنان کرده و‬ ‫خود‪ ،‬یک‌تنه مراقب آنان بوده‪ .‬اگر به زبان امروزی بخواهیم‬ ‫بگوییم‪ ،‬عبارت است از اینکه روزگار‪ ،‬دهر دیهور‪ ،‬چش��م به‬ ‫راه او بوده‪ ،‬او که دای��ره آفرینش با آشک��ار شدنش در این‬ ‫جهان‪ ،‬بسته م ی‌شود و زمان با ظه��ور راز واپسین خویش‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫در هفته هاي گذشته‪ ،‬سخن را به آنجا رساندیم که با‬ ‫مراجعه به زیارات و ادعیه روایت‌شده از اهل بیت تاکید بر دو‬ ‫امر‪ ،‬قابل فهم است‪:‬‬ ‫‪ -1‬پ��دران و م��ادران حض��رت رس��ول – صل ی‌اهلل‬ ‫علی ه‌و‌آل��ه – ت��ا آدم ابو‌‌البش��ر ‪ -‬علی ه‌الس�لام ‪ -‬همگی‬ ‫یکتاپرست و پاک‌نهاد و پاکیزه‌رفتار بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -2‬آن حض��رت – صل��ی اهلل علی ه‌و‌آل��ه – هرگز در‬ ‫دوران جاهلی��ت با هیچ ی��ک از جهالت ه��ای اهل زمانه‬ ‫همراه نبوده‌اند‪.‬‬ ‫در مفاتیح‌الجن��ان ب��ه نق��ل از عالم��ه مجلسی در‬ ‫زادالمعاد و عالمه مجلسی به نق��ل از شیخ مفید و شهید و‬ ‫سی د‌بن‌طاووس‪ ،‬زیارت��ی مخصوص آن حض��رت از راه دور‬ ‫آمده است‪ .‬اسلوب غالب زیارات شیع��ه این است که تغییر‬ ‫التفات صورت م ی‌گیرد و زیارت معصوم به مناجات با خداوند‬ ‫متعال بدل م ی‌شود و خطاب زائر‪ ،‬در‌ تردد و رفت‌و‌برگش��ت‬ ‫میان معصوم و خ��دای معصوم است و ای��ن حالت‪ ،‬تاکید و‬ ‫تذکاری است مداوم و مستمر بر توحی��د‪ .‬در زیارت حضرت‬ ‫رسول – صلی اهلل علی ‌هو‌آله – از راه دور نیز با خداوند چنین‬ ‫نیایش م ی‌کنیم‪:‬‬ ‫ِ��ع‬ ‫اجع ��ل َج وام َ‬ ‫«اَلله��م َ‬ ‫صلواتِک‪ ...‬علی محمد عبدک‬ ‫و رسولک‪ ...‬ال��ذی َغ َم س َته فی‬ ‫صالب‬ ‫بَحر الفضیله‪ ...‬و اَو َدع َته ا َال ِ‬ ‫الطاهره و نَقَل َته منها الی ا َالرحا ِم‬ ‫هره‪ ،‬لطفا منک له و ت ََحننا‬ ‫ُ‬ ‫الم َط َ‬ ‫کل��ت ل َِصون ِه و‬ ‫منک علیه‪ ،‬ا ِذ َو َ‬ ‫ِحر َاستِ��ه و ِحفظِ ه و َ‬ ‫حیاطته من‬ ‫بت‬ ‫قدرتک َع ینا عاصِ َم��ه َح َج َ‬ ‫العهر و َمعائب‬ ‫ِ��س َ‬ ‫بها َعنه َمدان َ‬ ‫عت ب��ه نَواظِ َر‬ ‫السفاح حت��ی َر َف َ‬ ‫یت ال بِ ال ِد‬ ‫حییت ب��ه َم َ‬ ‫ال عِبا ِد و اَ َ‬ ‫��فت ع��ن ن��و ِر ِوال َدتِه‬ ‫ب ِ َان کشَ َ‬ ‫ست َح َر َمک‬ ‫ُظلَ َم ا َالست��ا ِر و اَ َلب َ‬ ‫به ُحلَ َل االن��وار‪ :‬بارخدای��ا! قرار‬ ‫ب��ده جامع‌تری��ن و کامل‌ترین‬ ‫درودهایت را ب��ر محمد‪ ،‬بنده‌ات‬ ‫و فرستاده‌ات‪ ...‬آنکه او را غوطه‌ور‬ ‫کردی در دریای فضیلت‪ ...‬و او را‬ ‫به امانت نهادی در پشت پدران‬ ‫پاک شده و انتقال دادی به بطن‬ ‫مادران پاک شده‪ ،‬از سر لطفی که‬ ‫به او داشتی و دلسوزی‌ات نسبت‬ ‫ب��ه او‪ ،‬آنگاه که ب��رای مصون و‬ ‫محف��وظ داشت��ن او و پاسداری‬ ‫و مراقب��ت از او‪ ،‬از محل قدرت‬ ‫خویش‪ ،‬چشم بر او گماشتی‪ ،‬چشمی‌مانع و مراقب و بازدارنده‬ ‫که به واسطه آن‪ ،‬پوشاندی از او پلیدی‌ها و عی ب‌ها را تا اینکه‬ ‫رفعت بخش��یدی به برکت او دیده بندگان را و زنده کردی به‬ ‫وجود او شهرهای مرده را زی را با نور والدت او پرده‌های تاریک را‬ ‫کنار زدی و بر حرم خود (شهر مکه) پوشاندی حله‌های نور را‪».‬‬ ‫دقت کنیم ک��ه در عبارت نق��ل شده از ای��ن زیارت‪،‬‬ ‫نفرموده‌اند‪« :‬االصالب الطاهره» یا «االرحام الطاهره» بلکه‬ ‫فرموده‌اند‪« :‬االصالب المطهره» و «االرحام المطهره» طاهر‬ ‫یعنی پاک ولی مطهر بر وزن مفع��ل‪ ،‬صفت مفعولی است‬ ‫هر‪َ ،‬‬ ‫یطهر ُ‪ ،‬تَطهی را و معنی ُم َطهر م ی‌شود پاکیزه شده‪،‬‬ ‫ب رای َط َ‬ ‫ی ابتدا محب خداست‪ ،‬ولی وقتی‬ ‫پاک شده‪ .‬توضیح‪ ،‬آنکه آدم ‌‬ ‫پیش رود و از مراتب بشریت بگذرد‪ ،‬محبوب خدا م ی‌شود و‬ ‫از اینجا به بعد‪ ،‬او در اختی��ار خدای خود قرار م ی‌گیرد‪ .‬محب‬ ‫خدا‪ ،‬طاهر است ولی محبوب خ��دا « ُم َطهر»‪ .‬با دقت به این‬ ‫نکته م ی‌شود از این عبارت زیارتنامه‪ ،‬چنین برداشت کرد که‬ ‫پدران و مادران آن حضرت تا آدم ابوالبشر – علی نبینا و آله‬ ‫و علی ه‌السالم ‪« -‬نظرکرده» و «صاحب عصمت» بوده‌اند (با‬ ‫این دقت مضاعف که عصمت هم مراتب دارد)‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که تمام این ماج��را مربوط به‬ ‫دوران‌های پیش از والدت باسعادت آن نازنین است‪ ،‬یعنی‬ ‫این چشم ی‌ که خداوند متعال از محل قدرت الیزال خویش‬ ‫بر او گماشته تا مبادا پلیدی‌های ناشی از بدکرداری و عیوب‪،‬‬ ‫غباری بر وج��ود این جهانی آن بزرگوار بنش��اند‪ ،‬مربوط به‬ ‫پدران و مادران اوست؛ نش��ان به آن نش��ان که این عبارت‬ ‫در پایان خویش‪ ،‬ب��ه والدت آن حض��رت منتهی م ی‌شود‪:‬‬ ‫«‪...‬تا اینکه رفعت بخش��یدی به برکت او دی��ده بندگان را‬ ‫و زنده کردی به وجود او شهرهای م��رده را زی را با نور والدت‬ ‫او پرده‌های تاریک را کنار زدی و بر ح��رم خود (شهر مکه)‬ ‫پوشان��دی حله‌های ن��ور را» یعنی خ��دا از ابت��دا در کتاب‬ ‫به ب ی‌زمانی م ی‌پیوندد‪ ،‬پس پدران و مادران او در هر دوری‬ ‫از ادوار زمان در مرکز توج��ه کائنات قرار م ی‌گرفته‌اند و این‬ ‫انرژی عظیم‪ ،‬به آنها منتقل م ی‌شده است‪.‬‬ ‫این مضمون‪ ،‬به تکرار در ادعی��ه و زیارات آمده است‪.‬‬ ‫در دعای صب��اح (آموزنده این دعای شری��ف به ما حضرت‬ ‫امی ر‌المومنین‪ ،‬علی – علی ه‌السالم ‪ -‬است) م ی‌خوانیم‪:‬‬ ‫لیل و‬ ‫الدلی��ل اِلَیک فی‬ ‫اللهم َعلی‬ ‫اللی��ل ا َال ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«صل ُ‬ ‫َ‬ ‫الماسِ ک مِن اَ‬ ‫َ‬ ‫الح َس ِب‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫الشر‬ ‫بل‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫سبا‬ ‫الناصِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الثابت القَ�� َد ِم علی َزحالیفها فی‬ ‫عب ل و ِ‬ ‫فی ذِر َوه الکاه ِ‬ ‫ِ��ل ا َال َ‬ ‫الز َم ِن االول‪ :‬درود بفرست – خدایا‪ -‬بر راهنمای به سوی تو در‬ ‫گزننده به بلندترین ریسمان شرف از میان‬ ‫شب شب‌تر و چن ‌‬ ‫همه اسباب و دستاویزها و پاک‌ن��ژادی که حسبش بر شانه‬ ‫ی که نلغزید‬ ‫پاکترین و بلندمرتب ه‌ترین مردان است و ثابت‌قدم ‌‬ ‫با وجود همه لغزش‌گاه‌ها در زمان نخست‪».‬‬ ‫در این عبارت شریف‪ ،‬بر هر دو نکت��ه‌ای که در آغاز‬ ‫بحث گفتیم‪ ،‬تصریح شده است‪.‬‬ ‫در زیارت حض��رت اباعب��داهلل‪ ،‬حسی��ن بن‌علی –‬ ‫علیهم‌السالم – در روز اربعین م ی‌خوانیم‪:‬‬ ‫��ول اهللِ أَشْ َه ُد أَنک ک ْن َت‬ ‫« ب ِ َأب ِی أَن َْت َو ُأمی‌یا ابْ َن َر ُس ِ‬ ‫الب الشامِخَ ِة َو أْ َ‬ ‫نُورا فِی أْ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جس ک‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫هر‬ ‫ط‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ال ْص ِ‬ ‫َ‬ ‫ال ْر َحا ِم ا ُ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫مات م ِْن ثِیاب ِ َها‪:‬‬ ‫الْ َجا ِهلِی ُة ب ِ َأن َْجاسِ َها َو لَ ْم ُتلْ بِ ْس ��ک الْ ُم ْدلَ ِه ُ‬ ‫پدر و م��ادرم فدای��ت اى فرزند‬ ‫رسول خ��دا‪ ،‬گواه��ى مى‏دهم‬ ‫که تو ن��ورى بودى در پش��ت‬ ‫پ��دران بلندمرتب��ه‏ و در بط��ن‬ ‫مادران پاکیزه شده؛ جاهلیت با‬ ‫ناپاک ی‌هایش تو را آلوده نکرد و‬ ‫از جامه‏هاى تیره و تارش‏ به تو‬ ‫نپوشاند‪».‬‬ ‫بدیه��ی اس��ت ک��ه آن‬ ‫بزرگوار اصال در زمان جاهلیت‬ ‫به دنی��ا نیامد‪ ،‬پ��س تاکید بر‬ ‫اینک��ه جاهلی��ت‪ ،‬هی��چ اثری‬ ‫ب��ر آن عزیز نگذاشت��ه‪ ،‬مربوط‬ ‫به جمالت قبلی اس��ت که در‬ ‫آنها ب��ر بلندمرتبگ��ی پدران و‬ ‫« ُم َطه��ر» ب��ودن م��ادران آن‬ ‫حضرت‪ ،‬گواهی م ی‌دهیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن مبح��ث‪،‬‬ ‫در آینده درب��اره اهمیت وراثت‬ ‫در تمام جوام��ع در ادوار تاریخ‬ ‫و حت��ی در روزگ��ار خودمان و‬ ‫نیز درباره نسب��ت دوطرفه این‬ ‫رابط��ه در سنت اله��ی سخن‬ ‫خواهیم گفت‪ ،‬یعنی همان‌طور‬ ‫ک��ه وارث از گذشتگ��ان خ��ود‬ ‫برک��ت م ی‌گی��رد‪ ،‬پ��دران و‬ ‫مادران ه��م از فرزندان‪ ،‬نوادگ��ان و نبیرگان هن��وز نیامده‬ ‫خود برکت م ی‌گیرن��د و ای��ن نسب ت‌های پ��در‪ -‬فرزندی‬ ‫یا مادر – فرزن��دی‪ ،‬از نظر دی��ن‪ ،‬هرگز اتفاق��ی نیست و‬ ‫این فق��ط مرب��وط به خان��دان طاه��ر و مطه��ر حضرت‬ ‫پیامبر گرام��ی‌– صل��ی‌اهلل علی ه‌و‌آله – نم ی‌ش��ود بلکه‬ ‫قاعده‌ای س��اری و ج��اری در آفرینش نوع بش��ر است‪ .‬به‬ ‫امید خدا و امی��د همکالم ی‌دیگ��ری با شم��ا خوانندگان‬ ‫عزیز‪g .‬‬ ‫‪33‬‬
‫جبهه نصرت؛ در ميانه القاعده و غرب‬ ‫جهادگرايي سلفي چگونه منافع غرب را تامين مي‌كند؟‬ ‫احسان فرزانه‬ ‫نـقدونظر‬ ‫با گذشت بیش��تر از دو سال از شروع بح��ران سوریه‪،‬‬ ‫مسئولیت دولت‌ها و نیروهای خارجی در دامن‌زدن به آتش‬ ‫جنگ در این کشور‪ ،‬ب رای همگان کاملا آشکار گردیده است‪.‬‬ ‫اکنون حتی وفادارترین ایدئولوگ‌های نظام سلطه نم ی‌توانند‬ ‫از انقالبی اصیل در سوریه سخن گویند‪ .‬این ماجرا هی چ‌گونه‬ ‫شباهتی به یک قیام مردمی علیه نظام سیاسی مستقر ندارد‪.‬‬ ‫در شرایطی که بخش گسترده‌ای از معارضین مسلح دولت‬ ‫سوریه اساسا غی ر‌سوری هستند‪ ،‬صحبت از انقالب‌ب ی‌اساس‬ ‫است‪ .‬در این میان کارکرد نیروهای وابست��ه به القاعده که‬ ‫عمدتا از کش��ورهای دیگر روانه سوریه گردیده‌اند تا ه ر‌چه‬ ‫بیشتر آتش این جنگ هولناک را شعله‌ور سازند‪ ،‬سزاوار دقت‬ ‫و بررسی است‪.‬‬ ‫گروه‌های شب ه‌نظامی وابسته به القاعده اکنون جایگاه‬ ‫هژمونیکی میان شورشی��ان پیدا کرده‌ان��د و بخش عمده‬ ‫عملیات‌ه��ای نظامی عليه دولت و ارت��ش سوریه به‌دست‬ ‫آنان انجام م ی‌گیرد‪ .‬تشکیالت تروریستی جبهه نصرت بین‬ ‫شورشیان دست باال را دارد‪ .‬جمعیت اعضای این تشکیالت‬ ‫بین پنج تا هفت هزار نفر ب��رآورد گردیده است‪ .‬آنان بیش از‬ ‫ششصد سوء‌قصد و ترور را ب رنامه‌ریزی و اجرا کرده‌اند؛ از جمله‬ ‫سوءقصد ژوئیه ‪ ۲۰۱۲‬را که طی آن نیمی‌از اعضای شورای‬ ‫امنیت دولت کشته شدند‪ .‬خشونت فزاینده‪ ،‬بستر مساعدی‬ ‫جهت رشد و قدرت‌گیری هرچه بیشتر شبه نظامیان وابسته‬ ‫به القاعده گردی��ده است‪ .‬جبهه نصرت ب��ه دو دلیل برتری‬ ‫قابل مالحظه‌ای بر دیگر معارضی��ن دولت سوریه دارد‪ :‬این‬ ‫تش��کیالت بخش��ی از شبکه القاعده است که بسیاری از‬ ‫اعضای آن در ع راق تحت رهبری ابومصعب الزرقاوی (ملقب‬ ‫به امیر القاعده در کش��ور بی ن‌النهرین) فعالیت کرده‌اند‪ .‬در‬ ‫نتیجه ضمن دارا بودن مشی افراطی و قساوت‌آمیز‪ ،‬از تجربه‬ ‫سال‌ها پیکار چریکی و تروریستی برخوردارند‪ .‬به عالوه جبهه‬ ‫نصرت سازماندهی شده و دارای تشکیالت نسبتا منسجمی‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‌است که سایر معارضین فاقد آن هستند‪ .‬بدین ترتیب به‌طور‬ ‫طبیعی جبهه نصرت به کارآمدترین عنصر اردوگاه شورشیان‬ ‫مسلح تبدیل گردیده که بخش اعظ��م کمک‌های مالی و‬ ‫تسلیحاتی دولت‌های خارجی را به خود اختصاص م ی‌دهد‪.‬‬ ‫به عبارتی القاعده‌ای‌ها عمال به آلترناتیو اصلی نظام فعلی‬ ‫سوریه تبدیل شده‌اند که در ص��ورت فروپاشی آن و به‌وجود‬ ‫آمدن خالء قدرت‪ ،‬بیشترین امکان را ب رای رسیدن به قدرت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫بدون‌ تردی��د دشمنان منطق��ه‌ای و فرامنطقه‌ای اسد‬ ‫از ای��ن واقعیت به خوبی آگ��اه بوده و در عی��ن حال اصرار‬ ‫م ی‌ورزند ک��ه منابع مالی و تسلیحاتی ه ر‌چه بیش��تری در‬ ‫اختیار شورشیان قرار دهند‪ .‬در این رابطه عربستان سعودی‬ ‫(به همراه شرکای کوچکترش مانند قطر) واحدهای جهادی‬ ‫را مورد حمایت مستقیم خ��ود قرار داده و نق��ش فعالی در‬ ‫سازماندهی و تسلیح آن��ان ایفا م ی‌کند‪ .‬این کش��ور اعزام‬ ‫گسترده جهادی‌ها را از مناط��ق مختلف خاورمیانه و شمال‬ ‫آفریقا به خاک سوریه مدیریت م ی‌کند‪ .‬از ابتدای شکل‌گیری‬ ‫تنش‌ها در سوریه‪ ،‬آل‌سعود تالش گسترده‌ای را ب رای انسداد‬ ‫افق‌های سیاسی ص��ورت داد و با تمرک��ز رویکرد خصمانه‬ ‫برکناری فوری بشار اسد‪ ،‬به حمایت همه‌جانبه از افراط ی‌ترین‬ ‫عناصر اپوزیسیون دولت سوریه و بنیادگرایانی که قاطعانه‬ ‫هرگونه راه ح��ل سیاسی را نفی م ی‌کردن��د‪ ،‬پرداخت‪ .‬البته‬ ‫نفوذ گسترده بنیادگرایی سنی بر دستگاه رهبری عربستان‬ ‫سعودی بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬به‌گون��ه‌ای که م ی‌توان‬ ‫وهاب ی‌گ��ری را الهام‌‌بخش اصلی جنب��ش القاعده دانست‪.‬‬ ‫اصول بنیادی تفک��ر القاعده از آموزه‌های وهابیت نش��ات‬ ‫م ی‌گیرد‪ .‬از لحاظ تاریخی نیز نهادهای عقیدتی ‪ -‬سیاسی‬ ‫سعودی نقش موثری در تاسیس سازمان القاعده ایفا کرده‌اند‪.‬‬ ‫عربستان سعودی طی دوران جنگ داخل��ی افغانستان در‬ ‫دهه ‪ 1980‬به‌طور گسترده به تشکیل و آموزش هسته‌های‬ ‫اولیه القاع��ده پرداخته و آنها را جه��ت رویارویی با نیروهای‬ ‫شوروی روانه افغانستان م ی‌کرد‪ .‬طی بیش از دو دهه گذشته‬ ‫به‌رغم تمام فرا ‌زو‌نشی ب‌هایی که در رابطه رهب ران القاعده و‬ ‫ع ربستان به‌وجود آمده‪ ،‬همچنان تعامل آنها با یکدیگر حفظ‬ ‫شده است‪ .‬ب��ا در نظر گرفتن این ام��ر شاید چندان شگفت‬ ‫ننماید ک��ه عربستان و قطر از تقویت روز‌اف��زون القاعده در‬ ‫سوریه نگران نیستند‪ .‬به‌خصوص ک��ه در راستای سیاست‬ ‫مقابله با نفوذ ای ران در منطقه‪ ،‬در هم شکستن به اصطالح‬ ‫هالل شیعی به یکی از اهداف مهم ارتجاع عرب به رهبری‬ ‫عربستان سع��ودی تبدیل گردی��ده است و در ای��ن رابطه‬ ‫بیش��تر از همه م ی‌توان بر تندروهای جبه��ه نصرت تکیه‬ ‫کرد که از آغاز به تسویه‌حساب خونی��ن با شیعیان سوری‬ ‫م ی‌اندیشیدند‪.‬‬ ‫اگر پیوند ارتجاع عرب و القاع��ده امری طبیعی باشد‪،‬‬ ‫آنچه در نتیجه وقایع سوریه بسیار بحث‌ب رانگیز شده رابطه‬ ‫میان غرب و القاعده است‪ .‬پرسش اساسی این است که آیا‬ ‫سردمداران جهان غرب متوجه نیستند با حمایت همه‌جانبه‬ ‫از سرنگونی نظام سیاسی سوریه جاده صاف‌کن قدرت‌گیری‬ ‫شبه نظامیان وابسته به القاعده م ی‌گردند؟‬ ‫با‌وج��ود آنکه نق��ش تاریخ��ی غ��رب و به‌خصوص‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا در بنیانگذاری و توسعه شبکه القاعده‬ ‫در چارچوب مناسبات جنگ سرد امری انکارناپذیر است‪ ،‬اما به‬ ‫واسطه تحوالت آتی این‌گونه به نظر م ی‌رسید که اتحاد آنها‬ ‫موقتی بوده و نم ی‌توانسته تداوم داشته باشد‪ .‬به‌خصوص با‬ ‫وقوع حمالت یازده سپتامبر ب��ه برج‌های دوقلوی نیویورک‬ ‫که به حمله نظام��ی آمریک��ا و متحدانش ب��ه افغانستان‬ ‫انجامید‪ ،‬چگونگی پدید‌آمدن القاع��ده به فراموشی سپرده‬ ‫شد و همگان به جنگی که در جریان بود‪ ،‬چشم دوختند‪ .‬اما‬ ‫با بحران حال حاضر سوریه که در آن نقش‌آفرینی روزافزون‬ ‫جریان همسو با القاعده با پشتیبانی غرب ی‌ها همراه گردیده‬ ‫است‪ ،‬گویی تاریخ ب��ار دیگر تکرار م ی‌پذی��رد؛ تا جایی که‬ ‫به نظر م ی‌رس��د درگیری‌ه��ای گذشته چندان ریش��ه‌ای‬ ‫نبوده و پیوند می��ان القاعده و نظام سلط��ه عمی ق‌تر از آن‬ ‫چیزی است که پیشتر تصور م ی‌گردید‪ .‬در این مورد مسلما‬ ‫اقدام ریاکاران��ه کاخ سفید ب رای ق��رار‌دادن جبهه نصرت در‬ ‫لیست گروه‌های تروریستی خ��ود چیزی را تغییر نم ی‌دهد‪.‬‬ ‫اقدام��ات دولت آمریک��ا از ابتدا تا ام��روز جملگی در جهت‬ ‫به شکست کش��انیدن هرگونه راه‌حل سیاس��ی بوده که با‬ ‫کنار زدن جامعه مدنی سوریه بست��ر مساعدی جهت رشد‬ ‫خش��ونت‌طلبان فراهم آورده است‪ .‬به عالوه سرازیر شدن‬ ‫سیل سالح از کشورهایی چون عربستان و قطر به سوریه‪،‬‬ ‫بدون چراغ سبز ایاالت‌متحده آمریکا غی ر‌قابل تصور است‪.‬‬ ‫اگر کاخ سفید ب ‌هراستی نگران نقش‌آفرینی القاعده در سوریه‬ ‫است‪ ،‬از تالش ب رای فروپاشی��دن نظم و سامان سیاسی در‬ ‫این کش��ور پرهیز کرده و بر حل و فصل اختالفات از طریق‬ ‫مذاک��ره و فرآیندهای دموکراتیک تاکی��د م ی‌کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر هماهنگی تام و تمام القاعده با اهداف استراتژیک نظام‬ ‫‌سلطه در منطقه در شناخت ماهیت واقعی این سازمان بسیار‬ ‫آموزنده است‪ .‬اسرائیل همواره درصدد انتقام‌گرفتن از سوریه‬ ‫اسد به‌عنوان مهمترین مدافع ملت فلسطین در جهان عرب‬ ‫بوده است‪ .‬اکنون نیروهای القاعده با تمام امکانات خود وارد‬ ‫میدان گردیده‌اند تا بر آرزوی دیری��ن صهیونیس ت‌ها جامه‬ ‫عمل بپوشانند‪ .‬چگونه است که همزمان با نبرد ارتش سوریه‬ ‫با شورشیان مسلح در حلب‪ ،‬درعا‪ ،‬حمص و‪ ...‬جنگنده‌های‬ ‫اسرائیلی حریم هوایی سوریه را نقض کرده و مراکز پژوهشی‬ ‫را که مسئولیت تقویت مقاومت ارتش سوریه را بر عهده دارند‪،‬‬ ‫مورد هدف قرار م ی‌دهند؟ به راستی چه کسانی از این جنگ‬ ‫‌ب ی‌پایان خشنود گردیده و بیشترین فایده را م ی‌ب رند؟ سواالتی‬ ‫از این دست ب رای شورشیان وابسته به القاعده‌ب ی‌اهمیت و‬ ‫چه‌بسا‌ب ی‌معناست؛ آنها در مقاب��ل در خونریزی و تخریب‬ ‫ه ر‌چه بیش��تر مصمم هستند و ابایی ندارند که عضوی از‬ ‫محور مقاومت ضد‌اسرائیلی تا م��رز تجزیه و نابودی کامل‬ ‫کشیده شود‪g .‬‬
‫نـقدونظر‬ ‫چهار راه بن‌بست‬ ‫دکتر عبدالحلیم قندیل‪ /‬تحلیلگر مصری‬ ‫روی آوردن مخالف��ان به خش��ونت‪،‬خ رابکاری و آشوب‬ ‫ب رای سرنگ��ون ک��ردن رئی س‌جمهور المرسی‪ ،‬ی��ک راه‌حل‬ ‫شکس ت‌خورده است که در صورت موفقیت در سرنگون کردن‬ ‫حکومت‪ ،‬کشور به یک بحران گسترده از خشونت کشیده‬ ‫خواهد شد که ن��ه پیروزی از این میدان بی��رون م ی‌آید و نه‬ ‫شکس ت‌خورده‌ای؛ چه آنکه کوشش‌های به‌عمل آمده ب رای‬ ‫خ رابک��اری و تخریب موسسات عمومی ک��ه جبهه نجات‬ ‫ملی طی هفته‌های اخیر بدان دعوت کرده‪ ،‬به روشنی نشان‬ ‫م ی‌دهد که این جبهه در عملی��ات خ رابکاری دست دارد؛ با‬ ‫وجود آنکه کوشش دارد خود را به دور از آن معرفی نماید‪ .‬این‬ ‫جبهه ادعا م ی‌کند که همواره ب رای تظاه رات مسالمت‌آمیز‬ ‫دعوت کرده و مسئولیت اقدامات عوامل خ رابکار را برعهده‬ ‫نم ی‌گیرد که البته چنین ادعای��ی قابل‌قبول نيست‪ .‬چون‬ ‫اگرهم فرض کنیم این جبهه مسئولیت اقدامات خ رابکارانه‬ ‫را برعه��ده ندارد‪ ،‬چرا بای��د طرفدارانش هم��واره همراه این‬ ‫خ رابکاران باشن��د و اینگونه تظاه رات را ت��رک نکنند؟! چرا‬ ‫مخالفان همواره در حال مطرح کردن عذر و بهانه‌هایی ب رای‬ ‫هواداران خشونت طلب هستند؟ چرا بعضی از هواداران آنها‬ ‫در عملیات خ رابکاری و حمل��ه به مراکز اخوان‌المسلمین و‬ ‫حزب آزادی و عدالت مشارکت دارند؟‬ ‫آنچه جبهه نجات ب��ه آن دست م ی‌زن��د در حقیقت‬ ‫چیزی نیست جز بهره‌برداری از رویدادهای خش��ونت‌بار از‬ ‫جمله برپایی صحنه احساسگرایانه در شبکه‌های ماهواره‌ای‬ ‫درباره رفتار و برخورد خشونت‌بار پلیس با تظاه رات‌کنندگان‬ ‫و دعوت ب رای اقدامات جدی��د علیه پلیس و برگزاری مراسم‬ ‫ب��رای قربانیان و فراخوان ب��رای ادامه تظاه��رات به همراه‬ ‫عملیات خشونت‌آمیز و‪ ...‬به نظر م ی‌رسد که پایانی بر این‬ ‫ماجرا ديده نم ي‌شود و در حقیقت نوعی تهدید و سوءاستفاده‬ ‫از این رویدادها علیه نظام است؛ چه آنکه جبهه نجات در حال‬ ‫تجارت با خون مردم و سوءاستفاده از آن است تا به هدف‌های‬ ‫خود ب رای اعمال فشار بر نظام که با خطر بحران اقتصادی‬ ‫شدید نیز روبه‌روست‪ ،‬دست یابد‪.‬‬ ‫بحرانی که روز به روز و با ادامه تظاه رات و خش��ونت‪،‬‬ ‫گردشگری و سرمایه‌گذاری در مصر را به مرز نابودی کشانده‬ ‫است‪ .‬جدا از این ماجرا این خشونت‌ها در عین حال این پیام را‬ ‫ب رای بیگانگان مطرح م ی‌سازد که هدف از‌ب ی‌ثباتی سیاسی‬ ‫در مصر سرنگونی دکتر المرسی است و جایگزینی حکومتی‬ ‫لیب رال با گرایش‌ه��ای موردنظر غرب‪.‬البته ای��ن پیام‌ها به‬ ‫صورت نامحسوس به غرب مخابره م ی‌ش��ود؛ چه آنکه در‬ ‫سخنان آنها در ظاهر سخن از ماندن المرسی است اما در رفتار‬ ‫چيز دیگری است‪ .‬شاید اظهارات عمرو‌موسی مبنی بر اینکه‬ ‫وی و الب رادعی موافق ادامه ریاست‌جمهوری المرسی هستند‬ ‫و این «صباحی» است که مخالف ادامه کار وي است‪ ،‬یکی‬ ‫از این اظهارات ضدونقیض باشد‪ .‬البته صباحی چند بار این‬ ‫سخنان را تکذیب کرد و افزود جبهه نجات پشت درهای بسته‬ ‫تصمیماتی را اتخاذ م ی‌نماید اما اظهارات رهب ران آن در ب رابر‬ ‫مردم چیز دیگری است‪ .‬ادامه این روند از سوی جبهه نجات و‬ ‫اصرار در سرنگون کردن دولت المرسی فقط به ادامه آشوب و‬ ‫ناآرامی‌و از میان رفتن روند تحول دموکراتیک در مصر خواهد‬ ‫انجامید‪ ،‬چون اگر فروپاشی دولت کنونی را فرض کنیم‪ ،‬تنها‬ ‫چند راه‌حل جایگزین ب رای آن وجود خواهد داشت‪:‬‬ ‫راه‌حل اول‪ :‬دخالت ارتش و به‌دست گرفتن قدرت که‬ ‫البته این بار به آسانی قدرت را از دست نخواهد داد و در عین‬ ‫حال مردم ک��ه از روند انقالب خسته شده‌‌ان��د آن را خواهند‬ ‫پذیرفت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫راه‌هايی‌که در برابر مخالفان مصری وجود دارد‬ ‫راه‌حل دوم‪ :‬اقدام نیروهای هوادار المرسی مخصوصا‬ ‫اخوان‌المسلمین ب��رای دفاع از دولت المرس��ی که البته به‬ ‫آشوب و جنگ داخلی خواهد انجامید‪.‬‬ ‫راه حل سوم‪ :‬تش��کیل ش��ورای ریاست‌جمهوری که‬ ‫البته این یک اقدام به‌دور از واقعیت است و ارتش و نیروهای‬ ‫اسالمگرا آن را نخواهند پذیرفت‪ ،‬چ��ون دردسرهایی درباره‬ ‫ریاست وعضویت آن به‌وجود خواهد آمد و اینکه اعضای آن تا‬ ‫چه اندازه به گروه‌های سیاسی وابستگی خواهند داشت و اگر‬ ‫میان آنان اختالفی روی دهد‪ ،‬چه خواهد شد؟‬ ‫راه‌حل چهارم‪ :‬دعوت المرسی ب رای انتخابات زودرس‬ ‫ریاست‌جمهوری که البته این راه‌حل چندین پرسش را مطرح‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬از جمله اگر المرسی ب��ار دیگر انتخاب شود یا‬ ‫نامزد اخوان‌المسلمین ی��ا اسالمگرایان برگزی��ده شود‪ ،‬آیا‬ ‫مخالفان آن را خواهند پذیرفت؟ آیا مدت زمان باقیمانده از‬ ‫ریاست‌جمهوری کنونی به رئی س‌جمهور جدید واگذار خواهد‬ ‫شد؟ آیا تظاه رات جدید ب رای سرنگون کردن رئی س‌جمهور‬ ‫جدید برگزار نخواهد گردید؟ اگر نامزد چیگرایان پیروز شود‬ ‫و لیب رال‌ها و اسالمگرایان با دست زدن به تظاه رات خواستار‬ ‫برکناري وی و برپايی انتخابات مج��دد شوند همچنان که‬ ‫درباره المرسی اتفاق افتاد‪ ،‬چه خواهد شد؟ اگر چنین اتفاقی‬ ‫رخ داد و تکرار گردید‪ ،‬آیا روند برگ��زاری انتخابات همچنان‬ ‫ادامه خواهد یاف��ت و ما روسای‌جمه��ور را همانند تعویض‬ ‫لباس‌هایمان تغییر خواهیم داد؟‬ ‫هریک از راه‌حل‌های پیش��ین به‌جز اجازه دادن ب رای‬ ‫تکمیل دوره ریاست‌جمه��وری و به‌کارگیری صندوق‌های‬ ‫انتخاباتی به‌عنوان یک ابزار دموکراتیک‪ ،‬ما را به یک آشوب‬ ‫دامنه‌دار خواهد کشاند و مصر را به‌سوی یک ناآرام ی‌گسترده‬ ‫و نامعلوم هدایت خواهد کرد‪g .‬‬ ‫‪35‬‬
‫گذار بی‌پایان مصر‬ ‫رقابت اسالمگرايان و سكوالرها به كجا مي‌رسد؟‬ ‫ترجمه شاپور سلیمی‬ ‫دو س��ال بع��د از شورش��ی که منج��ر ب��ه برکناری‬ ‫حسنی مب��ارک از ریاست‌جمهوری گردی��د‪ ،‬مصر هنوز در‬ ‫مراحل اولیه گذار به یک سیستم جدید قرار دارد‪.‬‬ ‫پیروزی ب رای ای��ن داستان وجود ن��دارد؛ اخوان ي‌ها که‬ ‫بالتکلیفند با تظاه رات‌های مکرر و حمایت انتخاباتی و یک‬ ‫اپوزیسیون پ راکنده و سازمان‌نیافته ضعیف؛ امکان تاسیس‬ ‫رژیمی‌اقتدارگرا مانند همه رژیم‌های قبلی مصر‪ ،‬به‌رغم تداوم‬ ‫تعهدات به دموکراسی نیز وج��ود دارد‪ .‬اپوزیسیون سکوالر‬ ‫همچنان پ راکنده باقی مانده‌اند و رهب رانش درگیر بحث‌های‬ ‫جزئی و جاه‌طلب ی‌ها و کش��مکش‌های شخصی هستند و‬ ‫دچار‌تردید و ناتوانی در انتخابند که آیا آنها م ی‌خواهند یک‬ ‫چیز نو ایجاد کنند یا فقط بقای نخبگان سیاسی سابق را که‬ ‫ب رای دهه‌ها بر مصر حاکم بوده‌اند را تضمین کنند‪.‬‬ ‫بین این دو طیف سیاسی‪ ،‬برخی افراد نیز وجود دارند‬ ‫که حقیقتا م ی‌خواهند مصر ب��ه دموکراسی برسد‪ ،‬اما تاثیر‬ ‫تعیی ن‌کننده آنها خیلی محدود است‪ .‬جمعیتی که دو سال‬ ‫پیش‪ ،‬تحت شعار و خواسته تغییر با هم متحد شدند‪ ،‬حاال‬ ‫پ راکنده شدند و سرگردان بین احزاب و اهداف مختلف‪.‬‬ ‫مصر هنوز در مسیر گذار قرار دارد و روشن نیست که‬ ‫به سمت چه شکل��ی از حکمرانی حرکت م ی‌کند؛ بن‌بست‬ ‫موجود‪ ،‬نمون��ه‌ای نیست که به انق�لاب خیانت شده باشد‬ ‫همچون بعضی که بدان اش��اره داشته‌اند؛ شورش قطعا نه‬ ‫یک انقالب بود و ن��ه بدان نیز خیانت ش��د؛ به‌خاطر اینکه‬ ‫همه شرکت‌کنندگ��ان در آن‪ ،‬هدف واح��دی جز سرنگوني‬ ‫مب��ارک نداشتند و طبیعی ه��م بود‪ ،‬شورش ب��ه نیروهای‬ ‫سیاسی ‪-‬اجتماعی که در گذشته وجود داشتند و از سرکوب‬ ‫رژیم‌های پیش��ین رهایی یافتند‪ ،‬اجازه ظهور و پدیدار‌شدن‬ ‫داد؛ در بعضی از کشورها‪ ،‬در چنین مواقعی‪ ،‬نیروهایی پدیدار‬ ‫م ی‌شوند که ریشه در تقسیمات فرقه‌ای و قومی دارند؛ اما در‬ ‫جامعه نسبتا همگون مصر‪ ،‬این نیروها که ریشه در شکاف‬ ‫عمیق بین اسالمیس ت‌ها و سکوالرها دارند‪ ،‬ظهور کردند‪.‬‬ ‫در اینکه اخوان‌المسلمین‪ ،‬بخش‌های عمده‌ای از افکار‬ ‫عمومی مصر را نمایندگی م ی‌کند‪ ،‬قبل از ‪ ٢٠١١‬چیز پنهانی‬ ‫نبود و به همین خاطر نیروهای امنیتی مبارک‪ ،‬همیشه در‬ ‫حال دستگیری آنها و رهب رانش��ان بودند وعمدتا بین داخل‬ ‫و خارج زندان به‌طور م��داوم در‌ تردد بودن��د‪ .‬در سال ‪،٢٠٠٥‬‬ ‫اخوان‌المسلمین قدرتش را ب��ا کسب ‪‌٢٠‬درصد کرس ی‌های‬ ‫پارلمان نشان داد‪ .‬تنها چیز شگفت‌انگیزی که بعد از شورش‬ ‫مصر اتفاق افتاد‪ ،‬افزایش می زان حمایتی بود که از نیروهای‬ ‫سلفی بنیادگرا به‌عمل آمد‪ .‬چیز پنهانی ب رای احزاب سکوالر‬ ‫راست و چپ نبود که آنها فاقد یک پایگاه و حمایت عمومی‬ ‫مردم هستند‪‎‬؛ نتایج انتخابات ب رای آنها تا مدت‌هاي مدیدی‬ ‫ناراحت‌کننده بود و در گفت‌وگوهای خصوصی‪ ،‬رهب ران این‬ ‫احزاب به‌درستی ضع��ف انتخاباتی خود را پذیرفتند ومساله‬ ‫شگفت‌انگیزی نیز نبود ک��ه نخبگان فکری مصر در حالی‬ ‫که منتقد مبارک و رژیمش بودن��د‪ ،‬ب ‌هراحتی نتوانند بپذیرند‬ ‫که جایشان را تازه به دوران رسیده‌هایی در اخوان‌المسلمین‬ ‫بگیرند‪‎‬؛ این نخبگان نه تنها ب��ه سنت‌های فکری متفاوت‬ ‫بلکه تا اندازه‌ زیادی نیز به طبقات اجتماعی مختلفی تعلق‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫در حال ی‌که این نتایج چن��دان شگفت‌انگیز نبود‪ ،‬اما‬ ‫هی چ‌کس واقعا ب��رای آن آمادگی نداش��ت‪ .‬اسالمیس ت‌ها‪،‬‬ ‫خودشان را محبوب‌ت��ر از آنچه انتظ��ارش داشتند‪ ،‬یافتند‬ ‫و با به‌دس��ت آوردن پیروزی‌ه��ای اولی��ه‪ ،‬وارد رقابت ب رای‬ ‫رئی س‌جمهوری نیز شدند؛ برخ�لاف تصمیم اولی ه‌شان که‬ ‫اعالم کرده بودند بیرون بودن از رقابت و منازعه انتخاباتی را‬ ‫برخواهندگزید و کاندیدایی معرفی نخواهند کرد‪.‬‬ ‫احزاب سکوالر به‌دلیل واقعی ت‌های فوق و اینکه آنها‬ ‫فقط ‪ ٣٠‬درصد کرس ی‌های پارلمان را در اختیار داشته و اداره‬ ‫نـقدونظر‬ ‫همه بحران‌های‬ ‫مصر جدید‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫راه‌حل‌هاي پيش‌روي المرسي‬ ‫دکتر کمال هلباوى ‪ /‬از رهبران سابق اخوان‌المسلمین‬ ‫گاهی سخنان ناامید‌‌کنن��ده‌ای درباره اصالح اوضاع از‬ ‫سوی افکار عمومی مصر عن��وان م ی‌گردد‪ ،‬تا آنجا که امید‬ ‫نزد بسیاری از آنان به‌صورت آرزو درآمده است‪ .‬به این بدبینان‬ ‫و ناامیدها م ی‌گویم که اصالحات زم��ان م ی‌خواهد و البته‬ ‫زمینه‌های مناسب‪ ،‬همچنان ک��ه پزشکی از حال بیمارش‬ ‫به‌خوبی آشنایی نداشته باش��د‪ ،‬نم ی‌تواند داروی شفابخش‬ ‫ب رایش بنویسد‪ .‬عقب‌ماندگی که ریشه در مصر دوانده و طی‬ ‫سه دهه گذشته در این کشور سابقه نداشته‪ ،‬نیازمند مهارت و‬ ‫توانمندی بیشتری است تا اعتماد و اطمینان مردم را به‌خود‬ ‫جلب نماید و در عین حال نیازمند محیطی اطمینان‌بخش و‬ ‫نیز ثبات و زمینه مناسب است که اجازه دهد با اقدام مناسب‬ ‫و عقل خردمند دست به اقدام زد‪.‬‬ ‫برخی طی دو سال اخیر در معالجه بحران‌های موجود‬ ‫در مصر ناامید شدند چ��ون خطرهای موجود بسیار هستند‬ ‫و درهم آمیخته ش��ده؛ البته این خطره��ا در چارچوب‌های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتص��ادی و امنیتی بسی��ار پیچیده‌ت��ر از دیگر‬ ‫بخش‌ها م ی‌باشند‪.‬‬ ‫مردم مصر خطرها و دردسرهای بسی��اری را احساس‬ ‫م ی‌کنند که به‌نظر نم ی‌رسد به‌زودی راه نجات از آنها به‌وجود‬ ‫آید‪ .‬مبارک کناره‌گیری کرد‪ ،‬اما فساد و خش��ونت همچنان‬ ‫‪36‬‬
‫م ی‌کنند‪ ،‬دچار ش��وک و گیجی شدند و دوب��اره به دادگاه‌ها‬ ‫بازگش��تند‪ .‬آنها با وجود قانون انتخابات‪ ،‬بی��ان داشتند که‬ ‫انتخاب��ات غیرقانون��ی و خواستار انح�لال پارلمان شدند؛‬ ‫همچنین سعی کردند ک��ه پروسه تدوی��ن قانون‌اساسی‬ ‫جدید را متوقف یاحداقل کند سازند ک��ه به‌وسیله مجلس‬ ‫انجام م ی‌گرفت و بیان داشتند که این امر غیرقانونی است‪‎‬؛‬ ‫حتی تالش کردن��د که اخوان‌المسلمی��ن و حزب عدالت و‬ ‫آزادی‌اش را منحل کنند یا به‌عنوان سازمان‌های غیرقانونی‬ ‫معرفی نمایند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬در دومین سالگرد شورش‪ ،‬مصر‬ ‫درگیر یک جنگ بی��ن نیروهای سیاس��ی رقیب است که‬ ‫در حوزه‌ه��ای مختل��ف و پایگاه‌های اجتماع��ی و حمایت‬ ‫متفاوت ب��ه فعالیت خ��ود ادامه م ی‌دهن��د‪ .‬اسالمیس ت‌ها‬ ‫مبارزاتشان را بر حوزه انتخاباتی متمرکز کرده‌اند‪ ،‬چون دارای‬ ‫حمایت مردمی‌هستن��د‪ .‬سکوالریس ت‌ها نی��ز از دادگاه‌ها‬ ‫و نهادهای دولت استفاده م ی‌کنند ک��ه هنوز تحت کنترل‬ ‫اعضا و الیت سابق قرار دارد‪ .‬تنها ح��وزه‌ای که دو طرف در‬ ‫آن سهیمند و اهمیت قابل‌توجه��ی دارد خیابان‌هاست که‬ ‫هر دو به‌سوی آن بازگشته و تالش دارند آن را علیه دیگری‬ ‫به‌کار بب رند‪.‬‬ ‫وضعیت مصر به چه سمتی خواهد رفت و چه خواهد‬ ‫شد؟ آیا ایاالت‌متحده م ی‌تواند به این کش��ور کمک کند یا‬ ‫دست‌کم شرایط از این بدتر نشود؟‬ ‫مهمترین گام ی‌ که احزاب سکوالر باي��د بردارند‪ ،‬اگر‬ ‫خواهان یک فرآیند دموکراتیک در کش��ورند‪ ،‬پذیرش نتایج‬ ‫انتخابات است؛ دموکراسی صرفا به معنی انتخابات نیست؛‬ ‫آنها باید بدانند و بپذی رند که در یک پروسه دموکراتیک وجود‬ ‫رقبا اجتناب‌ناپذیر است‪ .‬اح��زاب سکوالر که دو سال زمان و‬ ‫انرژی را به ه��در دادند به جای اختص��اص آن به مجادله و‬ ‫کش��مکش ما بین خود و امید بستن ب��ه دادگاه‌ها‪ ،‬باید آن‬ ‫را صرف سازماندهی خود م ی‌کردند که م ی‌تواند پیش��روی‬ ‫اخوان را متوقف کند‪ .‬با این اقتص��اد از هم‌گسیخته‪ ،‬تعداد‬ ‫زی��ادی از مصریان به‌وی��ژه آنهایی که متعهد به کش��ورند‪،‬‬ ‫نگ��ران زیاده‌روی‌های آنها م ی‌باشن��د‪ .‬سکوالریس ت‌ها نیز‬ ‫م ی‌توانند حمایت وسیع مردم ی‌ را به‌دس��ت آورند و در این‬ ‫مسیر به سازماندهی و انتش��ار وسیع پیام‌هایش��ان و توجه‬ ‫بیش��تر به زندگی و نیازهای روزمره مصریان نیاز دارند؛ این‬ ‫ب��ه آن مفهوم نیست ک��ه اخواني ها مب��را از نقد و مالمت‬ ‫در جامعه وج��ود دارد‪ .‬از هنگ��ام پیروزی انق�لاب بزرگ در‬ ‫وادار‌کردن مبارک ب رای کناره‌گیری‪ ،‬ب��ا وجود گفته‌هایی در‬ ‫زمینه کمک‌های بیگانه در این زمینه‪ ،‬جامعه مصر پیشرفت‬ ‫قابل توجهی در اصالح ام��ور خود‪ ،‬به‌دست نی��اورده است‪.‬‬ ‫همچنین با وجود برخورداری مردم از آزادی‌های‌ب ی‌سابقه و‬ ‫انتخابات پاک که ب رای نخستین بار پس از چند دهه برگزار شد‬ ‫واقعیت اوضاع بحرانی مصر که همچنان پس از گذشت دو‬ ‫سال کشور را درگیر کرده به‌خصوص که بیش از هفت ماه آن‬ ‫در سایه حکومت اسالمی و حکومت دکتر المرسی بوده است‪،‬‬ ‫شاید پاسخ این پرسش این تحلیل معم ولی است که م ی‌گوید‬ ‫درگیری شدید سیاسی در جامعه یا کودتای امنیتی و کوشش‬ ‫ب رای به‌دست گرفتن قدرت به‌وسیله اخوان‌المسلمین‪ ،‬بحران‬ ‫واقعی در مصر باش��د‪ .‬همچنین اگر اخ��وان در عمل خود‬ ‫تجدید‌نظر نماید‪ ،‬بحران مصر به پای��ان خواهد رسید‪ .‬البته‬ ‫این مسائل و نقش اخوان در برقراری ثبات‌ب ی‌تاثیر نیستند‪،‬‬ ‫اما در عین حال پایان‌‌دهنده این بحران نم ی‌باشند‪ .‬اینجانب‬ ‫معتقدم بحران کنونی موجود در مصر نخست به علت ضعف‬ ‫تصمیم‌گیری است‪ ،‬چ��ون مقامات عال ی‌رتب��ه و نهادهای‬ ‫دولتی از جمله ریاست‌جمهوری‪ ،‬دولت و مجلس که وظیفه‬ ‫قانونگذاری را برعهده دارند‪ ،‬نم ی‌توانن��د با آرامش ب رای حل‬ ‫بحران اقدام کنند چون این آرامش نیازمند زمان و ابزارهایی‬ ‫است که در این نهادها و نیز مقامات عالی رتبه وجود ندارد؛ به‬ ‫عالوه آنها با مسائل روزمره شدیدی درگیر هستند و در نتیجه‬ ‫گفت‌وگویی که ریاست‌جمهوری بدان دعوت کرده با ناکام ی‌‬ ‫روبه‌رو گشته است‪.‬‬ ‫به‌طور اصولی این گفت‌وگو باید در جایگاه خود صورت‬ ‫بگیرد؛ جایگاهی که گفت‌وگو را در همه جوانب‪ ،‬فراگیر و آن‬ ‫را مورد تش��ویق قرار دهد ؛ از همه مهمتر باید زمینه اعتماد‬ ‫متقابل میان طرف‌های شرکت‌کنن��ده در گفت‌وگو فراهم‬ ‫شود و در نتیج��ه همگی باور کنند ک��ه گفت‌وگوها‪ ،‬نتایج‬ ‫مثبتی را ب رای آینده مصر به‌دنب��ال خواهد داشت‪ .‬معتقدم‬ ‫ترتیب اولویت‌ها در بررسی بحران باید ب ر‌اساس ضرورت‌ها‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬همچنان که ضرب‌المثل م ی‌گوید‪« :‬پزشک‬ ‫اگر با دو بیمار روبه‌رو شد‪ ،‬نخست باید مريضي خطرناکتر را‬ ‫مورد معالجه قرار دهد‪».‬‬ ‫دیدگاه‌های گروه‌های سیاس��ی شرکت‌کننده در این‬ ‫گفت‌وگو نیز گاهی نیازمند جدیت در کار و بررسی همه‌جانبه‬ ‫موضوع��ات دارد‪ .‬گروه‌های سیاسی بای��د از شفافیت الزم‬ ‫برخوردار باشند‪ ،‬نه اینکه شاهد تض��اد در کردارها و گفتارها‬ ‫باشیم‪ .‬در اینجا بحران دیگری به‌جز ضعف دیدگاه و اندیشه‬ ‫وجود دارد ک��ه البته ه��ر دوی آنها نیازمن��د نهادهای ملی‬ ‫متخصص است و نه نهادهای حزبی که متاسفانه بسیاری‬ ‫از گرفتاری‌های مصر ناشی از این نهادهای حزبی است‪ ،‬چه‬ ‫در دوران تاریک مبارک و چه در دوران حکومت نظامیان در‬ ‫مرحله انتقالی که هیچ یک در دوران بعدی یعنی حکومت‬ ‫المرسی مورد بررسی و اقدام قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫به‌نظر م ی‌رسد بحران بیش از آنکه از ضعف و ناتوانی‬ ‫در دیدگاه‌ه��ا و تفکر برخوردار باشد از ضع��ف توانمندی در‬ ‫تحمل خطرهایی ک��ه همچنان مصر ب��ا آن روبه‌روست و‬ ‫هر روزه ب��ر آن افزوده م ی‌ش��ود‪ ،‬برخوردار اس��ت‪ .‬خطرها و‬ ‫بحران‌هایی که همچنان بر آنه��ا افزوده م ی‌شود و به‌دنبال‬ ‫آن ممکن اس��ت اتفاق ناگ��واری صورت بگی��رد‪ ،‬از جمله‬ ‫اشتباه‌هایی که نظام کنونی مرتکب آن شده است یا قوانینی‬ ‫که پارلمان آن را به تصویب رسانده‪ ،‬ام��ا دوباره آن را نقض‬ ‫کرده‪ ،‬ولی خطرناکترین اشتباه‌ه��ا وابستگی مصر همانند‬ ‫دیگر کشورهای منطقه به قدرت آمریکاست‪.‬‬ ‫این صحیح است ک��ه هم‌اکنون در مص��ر خطرها و‬ ‫نقاط ضعف بسیاری به چشم م ی‌خورد که در نتیجه بعضی‬ ‫از مردم دچ��ار نا‌امیدی از اصالحات شده‌ان��د که این موجب‬ ‫خشونت بیشتر می شود و در نتیجه اوضاع ناگوارتر م ی‌گردد‪.‬‬ ‫این اوضاع نیازمند گرد آمدن اندیشمندان در یک گفت‌وگوی‬ ‫همیشگی ملی و در یک محیط خوشبینانه و سازنده است كه‬ ‫با تشکیل یک نهاد ملی یا یک شورای قومی‌ب رای بررسی‬ ‫این خط رات از سوی دولت صورت خواهد گرفت‪ .‬این نهاد به‬ ‫ارائه راه‌‌حل‌هایی ب ر‌اساس منافع ملی و نه ب راساس مسائل‬ ‫اقتصادی یا امنیتی اقدام خواهد کرد‪ ،‬حتى اگر با دیدگاه‌های‬ ‫در‌خصوص امور دولت کنونی باشن��د؛ آنها مغرور شده‌اند و‬ ‫کاملا نسبت به‌خودشان اطمینان دارند‪ ،‬ام��ا تنها راه ب رای‬ ‫متوقف کردن آنها این است که به آنها نشان داده شود که در‬ ‫رقابت آسی ب‌پذیرند‪ .‬نقش ایاالت‌متحده آمریکا و هر کشور‬ ‫دیگری در گذار مصر محدود است؛ چراکه گذارها عمدتا در اثر‬ ‫یک پروسه داخلی انجام و به‌وقوع خواهند پیوست؛ از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬مصریان شدی��دا احساس��ی و ناسیونالیست هستند‬ ‫و خارجیان نم ی‌توانند ب رای آنها تعیی��ن تکلیف کنند‪ .‬آنها‬ ‫باید هم روایت‌های اب��زاری سکوالریس ت‌ها و هم ادعاهای‬ ‫اسالمیس ت‌ها را در این خص��وص که انتخابات به آنها یک‬ ‫قیمومیت داده است‪ ،‬رد کنند‪.‬سکوالریس ت‌ها نیاز دارند ادغان‬ ‫کنند به اشتباهات و مشکالتش��ان که نوعی خودزنی است‬ ‫و خود را به شکل حساب شده‌ای ب رای انتخابات‌های آینده‬ ‫آماده کنند؛ اسالمیس ت‌ها هم نیاز به این دارند که یادآوری‬ ‫کنند که پیروزی در ی��ک انتخابات‪ ،‬به‌مفه��وم قیمومیت‬ ‫با قدرت نامح��دود نیست‪ .‬آنها با مش��کالت زیادی روبه‌رو‬ ‫هستند‪ ،‬به ویژه چالش‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬آنها بدون همکاری‬ ‫همه نیروهای سیاسی و یک جامعه بی ن‌المللی خوشبین‪،‬‬ ‫نم ی‌توانند با مشکالت فوق روبه‌رو شوند؛ آنها در سهیم کردن‬ ‫دیگر نیروهای سیاسی در بار مسئولی ت‌ها و سرزنش‌ها در‬ ‫داخل و خارج مصر سودمند خواهند شد‪ .‬پس نیاز هست که‬ ‫بدانیم گذارها عمدتا توام با مشکالت مداوم و فراوانی است و‬ ‫دو سال تاحدودی آغاز راه است‪g .‬‬ ‫‪Martin ottaway, January 2013 ,25.‬‬ ‫‪The national intrest‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫بح ران ديني‬ ‫هرگاه فتواهای غیر‌معمول مانند ریختن خون‬ ‫مخالفان یا اینکه بعضی از تظاهر‌ات کنندگان‬ ‫پوشش‌هایی بر چهره خود می‌گذارند را‬ ‫می‌بینم‪ ،‬به این نتیجه می‌رسم که در مصر‬ ‫بحران بزرگی وجود دارد که ممکن است جنبه‬ ‫فکری یا دینی داشته باشد‬ ‫آمریکا یا هم‌پیمانان یا مزدوران آن در منطقه مخالفت‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به‌ه ر‌حال هرگونه تاخی��ر در برنامه‌ریزی‬ ‫یا اجرا‪ ،‬به تاخیر در دستیابی ب��ه راه‌حل‌های مورد نیاز‬ ‫خواهد انجامید‪.‬‬ ‫هرگ��اه فتواه��ای غی ر‌معم��ول مانن��د ریختن‬ ‫خون مخالف��ان یا اینکه بعض��ی از تظاه ر‌اتکنندگان‬ ‫پوشش‌هایی بر چهره خود م ی‌گذارند را م ی‌بینم‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه م ی‌رسم که در مصر بحران بزرگی وجود دارد که‬ ‫ممکن است جنبه فکری یا دینی داشته باشد که نیازمند‬ ‫اصالح��ات در برنامه‌ه��ای مدارس و دانش��گاه‌هاست‬ ‫یا به‌طور کل��ی اصالح نظام درسی اس��ت که ضرورت‬ ‫دارد ب رای معالجه این پدیده خطرن��اک در این زمینه از‬ ‫نهادهای فرهنگی یاری گرفت‪ .‬این پدیده همان تندروی‬ ‫ی بر ب رنامه‌های‬ ‫در مسائل دینی است‪ .‬باید از طریق علم ‌‬ ‫میانه‌روی تاکید نمايیم و این را از طریق رسانه‌ها میان‬ ‫مردم پخش کنیم‪ .‬این بخشی از بحران است که ممکن‬ ‫است در میان هدف‌های چهارگانه انقالب دیده نشود و‬ ‫شاید دشمنان از این تندروی ب رای افزایش انتقاد از اسالم‬ ‫بهره برداری کنند ! ‪g‬‬ ‫‪37‬‬
‫سياست‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪38‬‬ ‫تصميم پايداري‬
‫پاسخ جليلي چيست؟‬ ‫بررسي آخرين تحوالت انتخاباتي جبهه پايداري‬ ‫‪1‬‬ ‫مصطفي صادقي‬ ‫سياست‬ ‫پايداري و ائتالف سه نفره‬ ‫با اعالم رسمي شكل‌گيري ائت�لاف سه‌نفره بسياري‬ ‫بر اين عقيده پاي مي‌فش��ردند كه به جهت حضور غالمعلي‬ ‫حدادعادل در اين پيمان سياسي‪ ،‬با مدلي همچون انتخابات‬ ‫هيات‌رئيسه مجلس نهم مواجه خواهيم شد؛ به ديگر سخن‬ ‫اينكه پيوستن و همراه��ي پايداري‌ها با ائتالف اصولگرايان‪،‬‬ ‫رخدادي دور از ذهن به نظر نمي‌رسد‪.‬‬ ‫زمان زيادي اما نگذشت كه اعض��اي پايداري رويكرد‬ ‫انتقادي خود را به اين ائتالف نمايان كردند‪.‬‬ ‫آن چنان كه از اظهارات و سخنانشان بر‌آمد اعتراضات و‬ ‫انتقادات در چند محور خالصه مي‌شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬اينكه چرا آنها از وجود چنين پيماني تا قبل از رسانه‌اي‬ ‫شدنش بي‌خبر بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتقاد به يكي از اضالع اين ائت�لاف كه از ابتدا با او‬ ‫مخالف بودند‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم حضور كانديدايي از آنها در اين ائتالف‪.‬‬ ‫بر مبناي اين سه محور آنها اعالم كردند كه رسم و راهي‬ ‫مجزا از ائتالف مرجع برخواهند گزيد‪ ،‬به تدوين برنامه انتخاباتي‬ ‫خواهند پرداخت و نامزدي را كه اصلح مي‌پندارند به صورت‬ ‫مستقل روانه انتخابات خواهند كرد‪.‬‬ ‫فو‌حديث‌هاي فراواني هم پديد‬ ‫در اين ميانه البت��ه حر ‌‬ ‫آمد‪ ،‬از ماجراي ائتالف با دولتي‌ها تا شايعاتي در مورد رسيدن‬ ‫به مصاديق‪.‬‬ ‫ماجرا اين بود كه به جهت‌تركيب اعضاي جبهه پايداري‬ ‫و اينكه برخي از اعضا هنوز گرايش‌هاي��ي به دولت محمود‬ ‫احمدي‌نژاد دارند‪ ،‬برخي باورشان اين بود كه نامزد پايداري در‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫اكنون كه وارد واپسين ماه سال ‪ 91‬شده‌ايم و تنها چهار‬ ‫ماه به مشخص‌شدن نام جانشين محمود احمدي‌نژاد در پاستور‬ ‫باقي مانده‪ ،‬نگاه‌هاي تحليلگران سياسي به گروه‌ها و احزاب‬ ‫دوخته شده تا بتوانند به فهرست دقيق‌ت��ري از كانديداهاي‬ ‫احتمالي انتخابات يازدهم دست يابند‪.‬‬ ‫اگر از آنچه اكنون مي��ان اصالح‌طلبان و حاميان دولت‬ ‫مي‌گذرد عبور كني��م‪ ،‬با فضاي��ي متفاوت مي��ان گروه‌ها و‬ ‫تشكل‌هاي اصولگرا مواجه خواهيم شد‪ .‬در تحليل ظاهري‬ ‫مي‌توان سام��ان سياس��ي كنون��ي اصولگراي��ان را چنين‬ ‫صورت‌بندي كرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ائت�لاف مرج��ع اصولگرايان با حض��ور غالمعلي‬ ‫حدادعادل‪ ،‬محمدباقر قاليباف و علي اكبر واليتي‬ ‫‪ -2‬جبهه پايداري با نامزدهاي احتمالي همچون سعيد‬ ‫جليلي‪ ،‬پرويز فتاح‪ ،‬کامران باقري‌لنكراني و مسعود ميركاظمي‬ ‫‪ -3‬اصولگرايان سنتي در دو بخش‬ ‫الف) سه گزينه معرفي شده جبهه پيروان‬ ‫ب) چهره‌هاي سنتي همچون مصطفي پورمحمدي كه‬ ‫زير چتر حمايتي جبهه پيروان قرار نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫‪ -4‬چهره‌ه��اي مستقل��ي مانن��د محس��ن رضايي و‬ ‫علي‌فالحيان‪.‬‬ ‫اما در سطح ديگري از تحلي��ل‪ ،‬تحركاتي جديد ميان‬ ‫اصولگرايان رخ داده كه مي‌تواند منشا اتفاقات تازه انتخاباتي‬ ‫در اين جناح باشد‪.‬‬ ‫مهمترين اين تحركات برگ��زاري كنگره جديد جبهه‬ ‫پايداري و مواضعي است كه از سوي اعضاي اين تشكل نوپاي‬ ‫اصولگرايان بيان شده است‪.‬‬ ‫نهايت با كانديداي حاميان دولت يكي خواهد شد‪.‬‬ ‫برخي حتي در تحليل‌هايي با استناد به اخبار و گمانه‌هاي‬ ‫انشعاب در جبهه پايداري‪ ،‬باورشان چنين بود كه پايداري‌ها به‬ ‫دو بخش تقسيم شده و شاهد معرفي يك نامزد از سوي اين‬ ‫تشكل و حمايت بخش ديگري از آنها از نامزد دولت خواهيم‬ ‫بود‪.‬اين گمانه‌ها البته آنجا تقويت شد كه مرتضي آقاتهراني‪،‬‬ ‫دبير‌كل جبهه پايداري در مصاحبه‌اي با سايت نزديك به اين‬ ‫تشكل سياسي در پاسخ به اين سوال كه‪« :‬ﻋﺪه‌اي ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﮐه دوﻟﺖ ﻣﯽدهد‬ ‫اﺋﺘﻼف ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺪهد» گفته ﺑﻮد‪« :‬ﭼﺮا ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ؟‬ ‫اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ بعضی‌ها هم که اﺋﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽآﯾﯿﻢ‬ ‫ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻣﺎ آزاديﻣﺎن را ب��ه هم ﻧﻤﯽزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ به‬ ‫وظیفه‌مان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﮔﺮ دوﻟﺖ واﻗﻌﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ که‬ ‫اﺻﻠﺢ و از همه بهتر ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻟﯿلی ﻧﺪارد که ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬دوﻟﺖ‬ ‫و ﻏﯿﺮ دوﻟﺖ ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ هم هست ﮐه هیچ ﮐﺴﯽ او را‬ ‫ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ‪ ،‬وﻟﯽ بینی و ﺑﯿﻦا‌ﷲ از همه بهتر است‪ .‬ﺣﺎﻻ ﭼﻮن‬ ‫دوﻟﺖ نگفت��ه اﺳﺖ او را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻮن در اﺋﺘﻼف ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ نه؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ؟ اینها ﺑﺎزي ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰي ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ‪ .‬ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ه��م نبسته‌اﯾﻢ و در آﯾﻨﺪه هم‬ ‫ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﯾﻢ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاهی��م ﮔﺮدن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه چه��ار ﻧﻔﺮي ﺑه ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ‪ .‬همه هم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪاشته‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐه اﯾﻦ اﺻﻠﺢ اﺳﺖ‪ ،‬دروغ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ كه ﻣﺜﻼ ﺑﻨﺪه‬ ‫ﺑﺎ آﻗﺎي اﺣﻤﺪيﻧﮋاد ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪم‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دخیل باشد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی‌ه��ا ﺑﺎﺷﺪ همینی ﻣﯽﺷﻮد ك��ه همه‌ﺟﺎ هست‪».‬‬ ‫اگر‌چه مرتضي آقاتهراني و ديگراني از اين جبهه پس از انتشار‬ ‫اين مصاحب��ه و بازخوردهاي مربوط ب��ه آن‪ ،‬ائتالف با دولت‬ ‫را رد مي‌كردند‪ ،‬اما همچن��ان مي‌شد در تحليل‌هاي سياسي‬ ‫مربوط به جبهه پایداري گزينه ائتالف با دولت را يافت‪ .‬امروز‬ ‫اما بيش از هميشه گمانه حمايت پايداري‌ها از دولت كمرنگ‬ ‫شده است‪ .‬ماجراي اتفاقات روز استيضاح وزير كار موجب شد‬ ‫كه پايداري‌ها مواضعي انتق��ادي و حتي گاهي تند نسبت به‬ ‫دولت اتخاذ كنند و اين يعني افزايش فاصله ميان اين دو طيف‬ ‫يا بنابر برخي تحليل‌ها سنگين‌شدن كف ‌ه ترازو به سمت و سود‬ ‫مخالفان ائتالف با دولت در ميان اعضاي جبهه پايداري‪.‬‬ ‫موضع جديد پايداري‌ها‬ ‫«پدرم از اينكه بخواه��د كانديداي جبهه پايداري باشد‬ ‫ناراحت نيست‪ ،‬ام��ا بايد منتظر تصميم جبه��ه باشيم‪ ».‬اين‬ ‫اظهارنظر فريد‌الدين حدادعادل اگر هم��راه با تيتر‪ ،‬عكس و‬ ‫تحليل صفحه نخست جديدتري��ن شماره هفته‌نامه نزديك‬ ‫به جبهه پایداري تحليل شود مي‌توان به اتفاقي تازه در ميان‬ ‫اصولگرايان پي برد‪.‬‬ ‫هفته‌نامه ‪ 9‬دي در مطلبي با عنوان «‪ 2+1‬مردم‪ ،‬متفاوت‬ ‫از ‪ 2+1‬سياسيون» خبر از تغيير آرايش انتخاباتي داده بود‪9 .‬دي‬ ‫نام غالمعلي حدادع��ادل را در كنار كام��ران باقري‌لنكراني و‬ ‫سعيد جليلي قرار داده و چنين نوشت��ه بود‪« :‬نظرسنجي‌هاي‬ ‫هفته‌هاي اخير باتوجه به اینکه فض��ا كمي‌انتخاباتي‌تر شده‬ ‫است و فضاي غليظ و اصولگرايانه تشكل‌هاي دانشجويي و‬ ‫عدالت‌طلب و جوانان آرمانگرا و خالقان حماسه‌هاي سوم تير‬ ‫و نهم دي نشان مي‌دهد كه تكاپوي نسل تاثيرگذار انقالب‪،‬‬ ‫آغاز شده و به زودي معادالت انتخاباتي جابه‌جا خواهد شد‪ .‬نامه‬ ‫‪ 313‬دانشجوي دانشگاه تهران خطاب به دكتر سعيد جليلي و‬ ‫دكتر كامران باقري‌لنكراني و موج وبالگي گسترده‌اي كه براي‬ ‫سعيد جليلي ايجاد شده‪ ،‬نشان مي‌دهد كه اين ديپلمات انقالبي‬ ‫‪39‬‬
‫سياست‬ ‫كه صريح و صادقانه سخن مي‌گوي��د‪ ،‬مورد اقبال طيف‌هاي‬ ‫موثر از دانش��جويان است‪ ».‬در ادامه اين مطلب آمده‪« :‬عامه‬ ‫ت مجلس اخير به‌عنوان‬ ‫مردمي‌كه به حدادعادل در انتخاب��ا ‌‬ ‫نفر اول تهران اعتماد كرده‌اند و در اين زد و خورد مشمئز‌كننده‬ ‫سران قوا‪ ،‬خاطرات خوبي از رفتار رياست مجلس هفتم دارند و‬ ‫هنوز به او به‌عنوان كسي كه خود را تابع رهبري مي‌داند‪ ،‬اعتماد‬ ‫دارند و در صورت قرار‌گرفتن حدادعادل در جايگاه كانديداتوري‬ ‫رياست‌جمهوري‪ ،‬آرامش و منطق و اخالق وي مي‌تواند آب‬ ‫سردي بر آتش رفتارهاي انتخاباتي فتنه‌گرانه و منحرفانه باشد‪.‬‬ ‫وجاهت دكتر حدادعادل در ميان نخبگان و مواضع به موقع وي‬ ‫در فتنه ‪ 88‬نيز عوامل موثري در نگاه مثبت توده‌هاي مردم به‬ ‫اوست‪ ».‬سواالت مهم حاال اين است كه چرا جبهه پايداري در‬ ‫نهايت به اين نتيجه رسيد كه غالمعلي حدادعادل را در فهرست‬ ‫كانديداهاي مورد حمايت خود قرار دهد؟ آيا اين به معناي ورود‬ ‫جبهه پایداري به ائتالف اصولگرايان است؟ آيا مي‌توان به اين‬ ‫تحليل رسيد كه جبهه پایداري فارغ از مكانيزم انتخابي ائتالف‬ ‫سه‌نفره بن��ا دارد غالمعلي حدادعادل را به‌عن��وان كانديداي‬ ‫منتخب اعالم كند؟براي رسيدن به پاسخ چنين سوال‌هايي بايد‬ ‫به بررسي شرايط اين روزهاي پايداري‌ها پرداخت‪ ،‬به اينكه در‬ ‫جلسات بررسي مصاديق آنها چه گذشته و رايزني‌ها و گعده‌هاي‬ ‫سياسي آنها چه نتايجي در بر داشته است‪ .‬پرويز فتاح‪ ،‬مسعود‬ ‫ميركاظمي‪،‬کامرانباقري‌لنكرانيوسعيدجليليافراديهستند‬ ‫كه از چند ماه پيش به‌عنوان گزينه‌ه��اي مورد بررسي جبهه‬ ‫پايداري مطرح شده‌اند‪ .‬در اين مي��ان پرويز فتاح كه روزگاري‬ ‫در كابينه محمود احمدي‌نژاد جاي داشت تاكنون در اين مورد‬ ‫سكوت كرده است‪ .‬ن��ام او البته‬ ‫در بيانيه‌اي ك��ه از سوي حاميان‬ ‫پايداري‌ها منتشر شد‪ ،‬ميان افراد‬ ‫موردحمايتقرارنداشت‪.‬شنيده‌ها‬ ‫اما حاكي از آن است كه پرويز فتاح‬ ‫هنوز پاسخ مثبت��ي براي حضور‬ ‫در انتخابات نداده و همين مساله‬ ‫او را از دايره مصاديق پايداري‌ها‬ ‫خارج كرده است‪.‬از جانبي ديگر‬ ‫نام مسعود ميركاظمي به‌عنوان‬ ‫فردي كه پايداري‌ها در حال بررسي شرايطش هستند نيز به‬ ‫ميان آمده بود‪ .‬اين وزير سابق‪ ،‬اما در مصاحبه‌اي با خبرنگار مثلث‬ ‫گفته بود‪« :‬هنوز هيچ رايزني در اين مورد با من نشده است‪».‬اما‬ ‫دو نامي‌كه در اين چند هفته بيش از ديگران به‌عنوان مصاديق‬ ‫جبهه پايداري در رسانه‌ها مطرح بوده‌اند‪ ،‬كامران باقري‌لنكراني‬ ‫و سعيد جليلي هستند‪ .‬كامران باقري‌لنكراني اكنون سخنگوي‬ ‫جبههپايدارياستوالبتهروزگاريوزيربهداشتكابينهمحمود‬ ‫احمدي‌نژاد؛ او خ��ود احتمال كانديدات��وري‌اش را رد نكرده و‬ ‫آن‌چنان كه رسانه‌هاي اصولگرا نقل كرده‌اند تا‌كنون ديدارهايي‬ ‫خصوصي با آيت‌اهلل مصباح‌يزدي داشته است‪ .‬اين اما همه ماجرا‬ ‫در مورد او نيست؛ برخي چندي است گمانه‌هايي را در مورد تاييد‬ ‫صالحيت او براي انتخابات رياست‌جمهوري مطرح مي‌كنند‪.‬‬ ‫كه فقط در حد گمانه‪ ،‬سوال و يا شايعه است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫پاسخ به دعوت انتخاباتي‬ ‫مهمترين گزينه‌اي كه جبهه پايداري از چند ماه پيش‬ ‫به‌عنوان يكي از مصاديقش معرفي كرده‪ ،‬دكتر سعيد جليلي‬ ‫است؛ فردي كه اكنون بر كرسي دبيري شورايعالي امنيت ملي‬ ‫تكيه زده و البته مسئوليت پرونده هسته‌اي نيز برعهده اوست‪.‬‬ ‫جلیلی شخصيتي بسيار نزديك به گفتمان انقالب اسالمي‬ ‫است و البته مورد حمايت بخش‌هايي از اصولگرايان‪ .‬او در تمام‬ ‫ماه‌هاي گذشت ‌ه ترجيح داده در اين مورد سكوت كند‪ ،‬هرچند‬ ‫اخباري پيرامون درخواست‌ها براي كانديداتوري او مطرح شده‬ ‫و كمپين تبليغاتي حاميانش در فض��اي سايبري بسيار فعال‬ ‫است‪ .‬باقري‌لنكراني اخيرا در پاس��خ به سوالي مبني‌بر اينكه‬ ‫آيا جبهه پايداري با سعيد جليلي رايزني انجام داده يا خير گفته‬ ‫‪40‬‬ ‫است‪« :‬با جليلي در اين باره صحبت كرده‌ايم و در حال مذاكره‬ ‫با وي هستيم‪ ».‬فاطمه آليا اما در موضعي متفاوت گفته است‪،‬‬ ‫سعيد جليلي كانديداي جبهه پايداري نيست‪ .‬وي در خصوص‬ ‫انتشار اخباري در مورد انتخاب سعيدجليلي به‌عنوان كانديداي‬ ‫مورد نظر جبهه پايداري اظهار داشته است‪« :‬اين موضوع جزو‬ ‫شايعاتي است كه رسانه‌ها به آن دامن مي‌زنند‪ ،‬انگار رسانه‌ها‬ ‫شتاب‌زده‌تر از نامزدها وارد عرص��ه شده‌اند‪ ،‬البته شايد هدف‬ ‫آنها داغ كردن تنور انتخابات باشد‪».‬پيش از اين نيز متقي‌فر‪،‬‬ ‫عضو شوراي مركزي جبهه پايداري در پاسخ به اين سوال كه‬ ‫با توجه به اينكه آقاي جليلي در دي��دار اخير با جبهه پايداري‬ ‫بحث كانديداتوري خ��ود را صراحتا رد نك��رده است‪ ،‬چقدر‬ ‫كانديداتوري وي از سوي جبهه پاي��داري قطعي است؟ ابراز‬ ‫عقيده كرده است‪« :‬آقاي سعيد جليلي هم اين نگاه را قبول دارد‬ ‫و عمل به تكليف مي‌كند‪ .‬براي كسي كه رزمنده اسالم است‬ ‫و خود را سرباز واليت مي‌داند‪ ،‬جا مهم نيست‪ ،‬بلكه عمل به‬ ‫تكليف مهم است‪ .‬دوستان ما يك خوبي دارند كه از آمدن در‬ ‫اين سطح اشتياق شخصي ندارند و اين ويژگي از خوبي‌هاي‬ ‫آنهاست و موضع تقواي اين افراد را نشان مي‌دهد‪ ،‬نه كسي كه‬ ‫همه كائنات را به هم مي‌ريزد و از هر ابزاري استفاده مي‌كند‬ ‫تا رئيس‌جمهور شود و براي رئيس‌جمهور‌شدن با هر تفكري‬ ‫سازش مي‌كند‪ .‬اين طرز تفكر خطرناك است‪ ،‬از اين رو نه جايز‬ ‫است به چنين فردي راي داد و نه جايز است او نامزد شود چرا‌كه‬ ‫دويدن به سمت پست و مقام جاه‌طلبي است و اين امر هميشه‬ ‫در اسالم مذموم بوده است‪ .‬چط��ور مي‌شود سرنوشت مردم‬ ‫را چهار سال دست كسي داد كه تش��نه قدرت است؛ بنابراين‬ ‫بايد كساني كه خدا‌ترس هستند‬ ‫و حقوق مردم را ب��ر منافع خود‬ ‫مقدم مي‌دارند روي كار بيايند‪».‬‬ ‫شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه او‬ ‫تاكنون به دعوت هاي پي در پي‬ ‫جبهه پايداري پاسخ مثبت نداده‬ ‫است و گويا بن��ا دارد در شرايط‬ ‫فعلي به انجام وظيفه در مسئوليت‬ ‫هاي كنوني اش بپردازد‪ .‬از نگاهي‬ ‫ديگرسعيد جليل��ي گويا به لزوم‬ ‫استقرار گفتمان انقالب اسالمي در قوه مجريه مي‌انديشد و‬ ‫به اينكه فردي وارد پاستور شود كه بتواند با ايجاد وحدت ميان‬ ‫نيروهاي وفادار انقالب‪ ،‬آرامش را به فضاي سياسي بازگرداند‪.‬‬ ‫شايد بر اين عقيده استوار است كه بايد با مكانيزمي‌مشخص‬ ‫به نامزدي واحد ميان اصولگرايان رسيد؛ مكانيزمي‌كه از چند‬ ‫شاخه شدن اصولگرايان جلوگيري خواهد كرد‪ .‬حاال سوال مهم‬ ‫اين است كه آيا ممكن است او در شرايطي خاص پاسخ مثبت‬ ‫به دعوت هاي انتخاباتي بدهد يا اينكه بنا دارد در مسوليت هاي‬ ‫كنوني اش در شوراي عالي امنيت ملي به ايفاي نقش بپردازد‪.‬‬ ‫ورود به ائتالف‬ ‫در چني��ن شرايطي است ك��ه اكن��ون پايداري‌ها نام‬ ‫غالمعلي حدادعادل را در مي��ان مصاديق مورد‌نظر خود قرار‬ ‫داده‌اند‪.‬اگر چه آنها هنوز دعوت ائتالف را با افزودن نام كامران‬ ‫باقري‌لنكراني به ليست پيمان سه نفره نپذيرفته‌اند‪ ،‬اما موضع‬ ‫اخير آنها را مي‌توان مقدمه پيوست��ن احتمالي آنها به ائتالف‬ ‫مرجع اصولگرايان ب��ه شمار‌آورد‪.‬از نگاه��ي ديگر شايد آنها‬ ‫برآنند ت��ا در نهايت با معرفي غالمعل��ي حدادعادل به‌عنوان‬ ‫نامزد نهايي خود او را به‌عنوان نامزد و نماينده‌شان در ائتالف‬ ‫اصولگرايان تصوير كنند و البته با اين حمايتشان وزن سياسي‬ ‫رئيس مجلس هفتم را در ائتالف سه‌نفره باالتر برده و شانس‬ ‫انتخاب او را افزايش دهند‪.‬گويا بايد منتظر گذر زمان بيشتري‬ ‫باشيم تا مصداق و تصميم پايداري‌ها براي انتخابات يازدهم‬ ‫مش��خص شود‪ .‬آنها كه در كنگره اخيرشان هم نتوانستند به‬ ‫تصميم نهايي برسند‪ ،‬اعالم كرده‌اند فروردين‌ماه زمان رسيدن‬ ‫به حرف آخرشان است‪g .‬‬ ‫پزشك سياسي‬ ‫‪3‬‬ ‫کامرانباقری‌لنکرانی‬ ‫کامران باقری لنکران��ی متولد سال ‪ ۱۳۴۴‬در تهران‪،‬‬ ‫وزیر بهداشت کابینه اول محمود احمدی‌نژاد بود‪.‬‬ ‫او دیپلم خود را از دبیرستان شبانه‌روزی نمونه توحید‬ ‫شیراز اخذ کرد و مدرک دکت��رای حرفه‌ای پزشکی خود را‬ ‫در سال ‪‬68‬از دانش��گاه علوم پزشکی شی��راز با رتبه ممتاز‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫سپس مدرک تخصص بیماری‌های داخلی را در سال‬ ‫‪ 71‬از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رتبه ممتاز کشوری و‬ ‫مدرک فوق‌تخصص بیماری‌های گوارش و کبد را در سال‬ ‫آقاي مهندس‬ ‫پرویز فتاح‬ ‫‪4‬‬ ‫پرویز فتاح در س��ال ‪ ۱۳۴۰‬در ارومیه متولد شد‪ .‬او در‬ ‫سال ‪ 68‬در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫فارغ‌التحصیل شد و در سال ‪ 82‬نیز مدرک کارشناسی‌ارشد‬ ‫صنایع (گرایش سیستم‌ها) را از دانش��گاه صنعتی امیرکبیر‬
‫ديپلمات انقالبي‬ ‫سعيد جليلي‬ ‫‪2‬‬ ‫دریافت کرد‪ .‬فتاح به دو زبان انگلیسی و زبان آذری تسلط‬ ‫دارد‪ .‬فتاح که از نزدیک‌ترین ی��اران محمود احمدی‌نژاد و‬ ‫از افراد حلقه نخست او در دولت نهم بود‪ ،‬سابقه فعالیت در‬ ‫کردستان را دارد‪.‬‬ ‫او در دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد‬ ‫سمت‬وزارت نیرو را برعه��ده داشت‪ ،‬اما در روزهای پایانی‬ ‫دولت در اعتراض به حکم رئیس‌جمهور برای معاون اولی‬ ‫مشایی به نشانه اعتراض و قهر‪ ،‬جلسه کابینه را ترک کرد‪.‬‬ ‫این‌گونه بود که فتاح راه��ی متفاوت از محمود احمدی‌نژاد‬ ‫را در پی��ش گرفت و ب��ا خ��روج از دولت‪ ،‬از س��وی سردار‬ ‫محمدعلی جعف��ری‪ ،‬فرمانده سپ��اه پاس��داران به‌عنوان‬ ‫سياست‬ ‫‪ 75‬از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت کرد‪ .‬او هم‌اکنون‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سالمت در دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫شیراز است‪ .‬کامران باقری‌لنکرانی در دوران دانش��جویی‬ ‫خود‪ ،‬دبیر جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شیراز و سپس عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسالمی‬ ‫دانشجویان بود‪.‬‬ ‫پس از آن به سمت معاونت دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫شیراز رسید‪ .‬همچنین مدتی نیز به‌عنوان ریاست بیمارستان‬ ‫نمازی شیراز فعالیت کرد‪ .‬ب��ا روی کار آمدن دولت محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در سال ‪ ،84‬کامران باق��ری لنکرانی به‌عنوان‬ ‫وزیر بهداش��ت دولت نهم انتخاب شد‪ ،‬ام��ا در دولت دهم‪،‬‬ ‫جای خود را به مرضیه وحید‌دستجردی داد‪.‬‬ ‫او در روزهای پایانی فعالیت دولت نهم به همراه برخی‬ ‫دیگر از اعضای کابینه در واکنش ب��ه ماجرای معاون اولی‬ ‫اسفندیار رحیم‌مشایی جلسه کابینه را ترک کرد‪ .‬همچنین‬ ‫اصطالح خاصی که احمدی‌نژاد‪ ،‬لنکران��ی را با آن خطاب‬ ‫کرد‪ ،‬موجب دلخوری وزی��ر بهداشت دولت‬ ‫نهم شد‪.‬‬ ‫او پ��س از وزارت پیش��نهاد‬ ‫سفارت را نیز دریافت ک��رد اما آن را‬ ‫نپذیرف��ت‪ .‬باقری‌لنکرانی هم‌اکنون‬ ‫سخنگ��وی جبه��ه پای��داری است؛‬ ‫تش��کلی اصولگرا که خ��ود را حافظ‬ ‫گفتمان سوم تیر می‌داند‪ ،‬اما منتقدان‬ ‫اين تش��كل از مداراي اي��ن جبهه با‬ ‫دولت احمدي‌نژاد در برخي عرصه‌ها‬ ‫سخن مي‌گويند‪.‬‬ ‫را ه‌ان��دازی کان��ون فرهنگی‬ ‫بصیرت از دیگر فعالیت‌های لنکرانی‬ ‫پس از پایان وزارت است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫سعید جلیلی که این روزها لق��ب دیپلمات انقالبی را از‬ ‫آن خود کرده‪ ،‬متولد سال ‪ 1344‬در منطقه طالب شهر مشهد‬ ‫است‪ .‬او كه تحصیالت خ��ود را در مقط��ع دکترای علوم‬ ‫سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع) به پایان رسانده‪ ،‬مسلط به‬ ‫زبان‌های عربی و انگلیسی است‪.‬‬ ‫جلیلی در دوران تحصیل در دانش��گاه بارها در قامت‬ ‫یک بسیجی راه��ی جبهه‌های جنگ ش��د و در راه دفاع از‬ ‫آرمان‌ها به درجه جانبازی نیز نائل آمد‪.‬‬ ‫این در حالی بود که برخی افراد تحصیل در دانشگاه‬ ‫را‪ ،‬بر دفاع از اسالم و انقالب مقدم می‌دانستند و این بحث‬ ‫به‌صورت ج��دی ‪ -‬حتی در سطح مدیریت دانش��گاه‌هاي‬ ‫مختلف كشور‪ -‬مطرح بود‪.‬‬ ‫او در دی م��اه سال ‪ ۱۳۶۵‬به عنوان دیده‌بان لش��کر‬ ‫نصر خراسان‪ ،‬در عملیات کربالی ‪ ۵‬از ناحیه پا مجروح شد‬ ‫و در بیمارستان صحرای��ی شلمچه به دلیل فقدان امکانات‬ ‫و وضعیت اورژانسی پای راست خود را از دست داد‪ .‬جلیلی‬ ‫پس از آن در واحد تدارکات لشکر به خدمت پرداخت‪.‬‬ ‫جلیلی پس از بازگش��ت از جبهه‌ه��ای جنگ‪ ،‬رساله‬ ‫دکترای خ��ود را با‌عن��وان «اندیش��ه سیاس��ی در قرآن»‬ ‫در‌خصوص سیاست خارجی اسالم به رشته تحریر درآورد؛‬ ‫رساله‌ای ک��ه دکتر حمی��د موالنا‪ ،‬در مقدم��ه‌ای که بر آن‬ ‫نوشت‪ ،‬به تجلیل از شخصیت ای��ن دانش‌آموخته مبادرت‬ ‫ورزید‪ .‬رساله دکترای جلیلی در کش��ور لبن��ان نیز به زبان‬ ‫عربی‌ترجمه و منتش��ر شد‪ .‬او در سال ‪ 68‬ب��ه وزارت امور‬ ‫خارجه رفت و بعد از یک دوره دو ساله‪ ،‬ریاست اداره بازرسی‬ ‫وزارت‌خارجه را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 68‬وابست��ه سیاسی ب��ود‪ ،‬در سال ‪ 70‬به‬ ‫ریاست اداره بازرسی رسید و از سال ‪ 71‬تا ‪ 76‬از دبیر سومی‬ ‫‌به رایزن سومی نائل آمد‪ .‬در دول��ت سید‌محمد خاتمی به‬ ‫اداره آمریک��ای وزارت‌خارج��ه منتقل ش��د و معاونت این‬ ‫اداره به او واگذار شد‪ .‬جلیلی در سال ‪ 80‬به دفتر رهبر‌معظم‬ ‫انقالب نقل مکان کرد و در سمت بررسی‌های جاری دفتر‬ ‫رهبری به فعالیت‌های خود ادامه داد‪.‬‬ ‫جلیلی که پس از انتخابات سوم تی��ر به‌عنوان گزینه‬ ‫مطرح و م��ورد نظر محم��ود احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫منتخب برای تصدی وزارت امور خارجه مطرح بود‪ ،‬عهده‌دار‬ ‫مهم‌ترین معاونت وزارت‌خارجه‪ ،‬یعنی معاونت اروپا و آمریکا‬ ‫شد‪ ،‬ضمن آنکه در طول این دوره‪ ،‬ارتباط خود با دانشگاه را‬ ‫نیز قطع نکرد و به تدریس در دانش��گاه ادامه داد‪ .‬جلیلی در‬ ‫مهرماه ‪ 86‬پس از استعف��ای علی الریجانی‪ ،‬به سمت دبیر‬ ‫شورایعالی امنیت ملی منصوب شد و مرد اول گفت‌وگوهای‬ ‫هسته‌ای ایران با ‪ 5+1‬شد‪.‬‬ ‫حامیانش او را ف��ردی پرک��ار و ساده‌زیست معرفی‬ ‫می‌کنند که تا پاس��ی از شب در جهت تقوی��ت دیپلماسی‬ ‫کش��ور تالش می‌کند و مورد اعتماد بزرگان نظام در حوزه‬ ‫سیاست خارج��ی و داخلی است‪ .‬وی یک��ی از رویش‌های‬ ‫ارزشمند انقالب اسالمی در عرصه دیپلماسی کشور است‪.‬‬ ‫هواداران جليلي این روزها کمپین دعوت از جلیلی را برای‬ ‫حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فعال‌تر كرده و‬ ‫در وبالگ‌های خود او را بهترین گزینه برای ریاست دولت‬ ‫آینده معرفي كرده‌اند‪.‬‬ ‫خود جليلي اما تاكن��ون در مجامع عمومي حتي يك‬ ‫كلمه هم درباره نامزدي در انتخابات سخن نگفته و تمايلي‬ ‫به هيچ يك از جناح هاي سياسي از جمله پايداري نش��ان‬ ‫نداده است‪g .‬‬ ‫جانش��ین قرارگاه سازندگی خاتم‌االنبیا(ص) و مدیرعامل‬ ‫بنیاد تعاون سپاه منصوب شد‪ .‬پرويز فتاح از مديران اجرايي‬ ‫شاخص اصولگرايان اس��ت؛ مديري محجوب و آرام كه در‬ ‫وزارت نيرو كارنامه مناسبي از خ��ود بر جاي گذاشت‪ .‬او در‬ ‫برخي برنامه‌ه��اي تلويزيوني از جمله دي��روز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا‬ ‫درباره اقتصاد ايران در شرايط تحريم و لزوم اجراي اقتصاد‬ ‫مقاومتي به بيان نظراتش پرداخت‪.‬‬ ‫گرچه از او همواره به عنوان يكي از گزينه‌هاي مورد‬ ‫نظر رياست‌جمهوري ياد مي‌شود‪ ،‬اما به صورت علني خود‬ ‫در اين‌باره سخني نگفته است و همچنان ترجيح مي‌دهد در‬ ‫اين‌باره سكوت كند‪g .‬‬ ‫‪41‬‬
‫گفت‌وگو با حسين طال؛‬ ‫چندين بار از سعيد جليلي دعوت كرديم‬ ‫‪5‬‬ ‫حسین طال‪ ،‬ناظر انتخابات شوراها و عضو گروه مشورتی جبهه پایداری در گفت‌وگو با خبرنگار مثلث می‌گوید‪:‬‬ ‫«اگر سعید جلیلی می‌خواهد کاندیدا شود‪ ،‬علی‌القاعده باید همچون دیگر کاندیداها برنامه خود را ارائه دهد‪ ».‬وی معتقد‬ ‫است‪« :‬هاشمی در انتخابات کاندیدا خواهد شد و آن کسی که می‌تواند دیدگاه‌های کاملا متفاوتی مقابل ایشان داشته‬ ‫باشد جبهه پایداری خواهد بود‪ ».‬طال درباره ائتالف ‪ 2+1‬نیز می‌گوید‪« :‬ائتالف ‪2+1‬می‌شود ‪».3‬‬ ‫آق�ای طال! لطف�ا در خص�وص همای�ش جبهه‬ ‫پایداری صحبت بفرمایید؛ همایشی که برخی از‬ ‫آن به‌عنوان یک همایش انتخاباتی یاد می‌کنند‪.‬‬ ‫بدین شکل نمی‌توانم اظهارنظر کنم‪.‬‬ ‫اما قطعا خود شما درخصوص آقای جلیلی نظر و‬ ‫تحلیل شخصی دارید‪ .‬لطفا نظر خودتان را درباره‬ ‫کاندیداتوری ایشان بفرمایید‪.‬‬ ‫‪ l‬این همایش به هیچ‌وجه انتخاباتی نبوده است‪.‬‬ ‫اما در این همایش درباره انتخابات هم سخنانی‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬شما این روزها هر ج��ا بروید درب��اره انتخابات‬ ‫صحب��ت و اظهارنظ��ر می‌شود‪ ،‬ام��ا این همای��ش لینک‬ ‫انتخاباتی نبود‪ .‬به‌هر‌حال از آنجایی که بنده ناظر انتخابات‬ ‫هستم‪ ،‬وظیفه خودم می‌دانم که اج��ازه ندهم حاشیه‌ای بر‬ ‫انتخابات چیره شود‪.‬‬ ‫‪ l‬ترجیح می‌دهم صحبت نکنم‪ ،‬زیرا اگر بخواهم‬ ‫در رابطه با آق��ای جلیلی صحبت کنم مجب��ور می‌شوم از‬ ‫ایشان دفاع کنم‪.‬‬ ‫یعن�ی تحلیل�ی درب�اره کاندیدات�وری ایش�ان‬ ‫ندارید؟‬ ‫‪ l‬آقای جلیلی هم باید بیایند و برنامه‌هایش��ان را‬ ‫ارائه بدهند‪ ،‬یعنی باید دیدگاه‌ه��ا و موضوعات مورد‬ ‫نظر خود را مش��خص کند؛ به هر حال رئيس جمهور‬ ‫نفر دوم اجرایی کش��ور است‪ ،‬البته آقای جلیلی هنوز‬ ‫اعالم نکرده که می‌خواهد در انتخابات کاندیدا شود‪.‬‬ ‫تحلیل شما از فضای انتخاباتی کشور چیست؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بنده معتقدم آقای هاشم��ی در انتخابات کاندیدا‬ ‫خواهد شد و اصالح‌طلبان‪ ،‬کارگزاران و بخش��ی از راست‬ ‫سنتی پش��ت سر ایش��ان قرار خواهند گرف��ت؛ البته افراد‬ ‫دیگری نیز در انتخابات کاندیدا می‌شوند که به نظر نمی‌رسد‬ ‫سبد رای آنها خیلی تفاوتی با سبد رای آقای هاشمی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما آن کسی که می‌تواند دیدگاه‌های کاملا متفاوتی‬ ‫مقابل آقای هاشمی داشته باشد جبهه پایداری خواهد بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫شنیده‌ها و اخبار منتشرش�ده از جبهه پایداری‬ ‫حکای�ت از آن دارد ک�ه ای�ن جبه�ه ب�ر س�ر‬ ‫کاندیداتوری آقای سعید جلیلی بحث‌های جدی‬ ‫انجام داده؛ لطفا بفرمایید علت مساعدبودن نظر‬ ‫پایداری‌ها بر حمایت از نامزدی ایشان چیست؟‬ ‫اما گفته می‌ش�ود جبهه پایداری از آقای جلیلی‬ ‫دع�وت ک�رده ت�ا کاندیدات�وری در انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم را بپذیرد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله؛ این موض��وع هست؛ چندین بار از ایش��ان‬ ‫دعوت شده است تا نامزدی در انتخابات را بپذیرد‪ ،‬اما آقای‬ ‫جلیلی خیلی اعالم رضایت و تمایل نکرده‌اند‪ ،‬به هر حال اگر‬ ‫قرار باشد ایشان در انتخابات حضور پیدا کنند علی‌القاعده‬ ‫باید همچون دیگر کاندیداها برنامه خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫آق�ای دکت�ر! برخ�ی از احتم�ال جدای�ی آقای‬ ‫حدادع�ادل از ائتلاف ‪ 2+1‬و پیوس�تن ایش�ان‬ ‫به جبهه پایداری س�خن می‌گویند‪ ،‬ش�ما چنین‬ ‫‪ l‬از آنجایی که پاسخ به ای��ن سوال ورود به بحث‬ ‫مصادیق محسوب می‌شود و البته موضوع حزبی است‪ ،‬بنده‬ ‫تحلیلی را قبول دارید؟‬ ‫‪ l‬بنده استنباط نمی‌کنم ‪ 2+1‬به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫پاسخ شما به این معناست که آقای حدادعادل‬ ‫به پایداری‌ها می‌پیوندند؟‬ ‫‪ l‬شاید‪ .‬به هرح��ال با هم می‌نش��ینند و صحبت‬ ‫می‌کنند؛ البته بنده اطالعی از این موضوع ندارم‪.‬‬ ‫با این اوصاف شما معتقدید‪ 2+1‬پایدار نخواهد‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با محمد سليماني؛‬ ‫كانديداي اصلح را فروردين معرفي مي‌كنيم‬ ‫‪6‬‬ ‫محمد سلیمانی‪ ،‬عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث تاکید کرد‪« :‬جبهه پایداری به‌دنبال‬ ‫استراتژی خودش است تا کاندیدای اصلح را برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم معرفی کند‪ ».‬وی می‌گوید‪« :‬بنده فکر‬ ‫می‌کنمجبههپایداریبتواندتاپایانفروردینکاندیدایاصلحخودرامعرفیکند‪».‬‬ ‫آقای سلیمانی! لطفا درباره آخرین اخبار مربوط‬ ‫به برنامه و رویکرد جبهه پایداری برای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم نظر خود را بگویید؟‬ ‫‪ l‬یک��ی از مباحث��ی ک��ه ب��رای انتخاب��ات‬ ‫ریاست‌جمه��وری یازدهم مطرح است این ک��ه کاندیداها‬ ‫براساس برنامه جلو بروند و به مردم بگویند برای اداره کشور‬ ‫در حوزه‌های مختلف چه برنامه‌ای دارند‪.‬‬ ‫جبهه پایداری هم روی این موض��وع کارکرده و کار‬ ‫می‌کند ت��ا در حوزه‌ه��ای مختلف اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫آموزشی برنامه جامعی تهیه کند و ای��ن برنامه را در اختیار‬ ‫رئیس‌جمهور آینده قرار دهد تا به نوعی هم مردم با دیدگاه‬ ‫جبهه پای��داری آشنا شوند وه��م اینکه این جبه��ه بتواند‬ ‫موضوعات و مطالبات مورد نظر خود را پیگیری کند و آنها‬ ‫‪42‬‬ ‫را به تحقق برساند‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال در بخ��ش صنعتی نسخ��ه اولیه‌ای‬ ‫تهیه و آماده شده است ک��ه در بخش‌های مختلف صنعتی‬ ‫حدود‪45‬محوردارد که مورد بحث ق��رار گرفته‪ .‬محور کار‬ ‫بیشتر به این صورت است که درحوزه توسعه صنعتی کشور‬ ‫ما مدلی برقرار شود که تولید‌کننده اصلی سود ببرد تا دیگران‬ ‫هم برای سرمایه‌گذاری تشویق شوند تا رونق اقتصادی را‬ ‫شاهد باشیم‪ .‬در واقع در این مدل می‌خواهیم دست دالل‌ها‬ ‫از بازار کوتاه شود‪.‬‬ ‫آیا جبهه پایداری برای رسیدن به برنامه‌هایش‬ ‫با دیگر اصولگرایان ائتالف خواهد کرد؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬االن فصل بحث درب��اره ائتالف نیست‬ ‫بلکه فصل تولی��د و ارائ��ه برنام��ه و دیدگاه‌هاست‪ .‬جبهه‬
‫معيار رسيدن به مصداق‬ ‫ماند؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم ‪2+1‬می‌شود ‪.3‬‬ ‫ش�نیده‌ایم درباره کاندیداتوری آق�ای لنکرانی‬ ‫هم بحث‌هایی شده است‪ .‬نظر شما در خصوص‬ ‫ایشان چیست؟‬ ‫‪ l‬بنده نمی‌دانم‪ .‬همان‌طور که اش��اره کردم بنده‬ ‫ناظر انتخابات هستم‪ .‬از این‌رو در این قضایا ورود نمی‌کنم‪.‬‬ ‫ای�ن روزها نس�بت ب�ه برگ�زاری همایش‌های‬ ‫جبهه پایداری اعتراضات زیادی مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫به‌طوری که برخی معتقدند چون جبهه پایداری‬ ‫به‌عن�وان ی�ک ح�زب مج�وز ن�دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫فعالیت‌های انتخابات�ی و برگ�زاری همایش از‬ ‫سوی این جبهه غیرقانونی اس�ت‪ .‬نظر شما در‬ ‫این رابطه چیست؟‬ ‫‪ l‬اگر این اقدامات تخلف است مسئوالن ذی‌ربط‬ ‫باید از آنه��ا بپرسند چرا تخلف می‌کنند‪ ،‬یعن��ی با استناد به‬ ‫قانون اعالم تخلف کنند‪.‬‬ ‫جبه�ه پای�داری ب�رای حض�ور در انتخاب�ات‬ ‫مجلس نهم فعالیت خود را آغاز ک�رد و از همان‬ ‫زم�ان برخی اصالح‌طلبان نس�بت ب�ه برگزاری‬ ‫همایش‌ه�ای این جبه�ه اعتراضات�ی را مطرح‬ ‫کردند و معتقد بودند نسبت به گروه‌های سیاسی‬ ‫برخورد دوگانه صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ l‬نمی‌دان��م؛ بنده علم غی��ب ندارم‪ .‬ب��ه هر حال‬ ‫جبهه پایداری ه��م یک گفتمان اس��ت‪ .‬گفتمان‌ها مطرح‬ ‫می‌شود و اعضای ای��ن جبهه هم صحب��ت می‌کنند و در‬ ‫نهايت برنامه‌های خ��ود را ارائه می‌دهن��د؛ سپس نظرات‬ ‫داده می‌شود‪g .‬‬ ‫پای��داری به‌دنبال استرات��ژی خودش است ت��ا کاندیدای‬ ‫اصلح را برای انتخابات پیش رو معرفی کند‪ .‬یعنی باید این‬ ‫فرد اصلح از قبل شناسای��ی و به مردم معرفی شود‪ .‬در واقع‬ ‫انتخاب و معرفی اصل��ح برای این جبه��ه مهم‌تر از بحث‬ ‫ائتالف است‪.‬‬ ‫شنیده‌ها حاکی ازآن اس�ت که جبهه پایداری بر‬ ‫س�ر مصادیق بحث‌هایی انجام داده است‪ .‬نظر‬ ‫شما در این خصوص چیست؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬مسلم است‪ .‬جبهه پای��داری حدود ‪70‬نفر از‬ ‫افرادی که برای کاندیداتوری مطرح هستند و البته به نظر‬ ‫می‌رسد می‌توانند کش��وررا اداره کنند را در دستور کار قرار‬ ‫داد و مرحله به مرحله همه این اف��راد مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفتند تا در نهایت فهرست نهایی به چند نفر رسید‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هم جبهه پایداری روی کاندیداتوری این چند‬ ‫نفر کار می‌کند‪.‬‬ ‫این چند نفر‪،‬چند نفر هستند؟‬ ‫‪ l‬حاال مهم نیست که چند نفر هستند‪ .‬االن بحث‬ ‫فرد مهم نیست بلکه بحث جبهه مطرح است‪.‬‬ ‫آیا صح�ت دارد نگاه جبه�ه‌ اصلی پای�داری به‬ ‫سمت آقای سعید جلیلی است؟‬ ‫‪ l‬بنده ب��ه هیچ وجه به مصلح��ت نمی‌دانم کسی‬ ‫وارد بحث فرد شود‪.‬‬ ‫آقای‌هاش�می! لطفا درباره برنامه‌های انتخاباتی‬ ‫جبهه پایداری صحبت بفرمایید؟‬ ‫‪ l‬برنامه جبهه پایداری را قطعا سخنگو و سایت این‬ ‫جبهه اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫برخی از اعض�ای جبهه پایداری از س�عید جلیلی‬ ‫به‌عنوان کاندیدای مطلوب خود نام می‌برند‪ .‬نظر‬ ‫ش�ما در خصوص نام�زدی ایش�ان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم چیست؟‬ ‫‪ l‬آقای دکتر جلیلی از شخصیت‌های ارزشمند‪ ،‬توانمند‬ ‫و قابل نظام هستند‪ .‬تجربه گذشته ایشان تجربه خوبی بوده‬ ‫است‪ .‬آقای جلیلی به خوبی توانستند عهده‌دار مسئولیت‌شان‬ ‫در جایگاهی که هستند‪ ،‬باشند و کارها را به خوبی پیش ببرند و‬ ‫به بهترین شکل ممکن بهترین نوع عملکرد را در این جایگاه‬ ‫عرضه کرده‌اند‪.‬‬ ‫پس با این تفاس�یر ایش�ان گزینه خوب�ی برای‬ ‫کاندیداتوری خواهند بود؟‬ ‫‪ l‬بنده معتقدم کاندیداها را باید بر‌اساس شاخص‌ها‬ ‫و اصول سنجید‪ .‬در این صورت مشخص می‌شود چه کسی‬ ‫باالترین امتیاز را دارد‪ .‬در واقع هر‌کس باالترین امتیاز را بیاورد‬ ‫باید برای کاندیداتوری پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫برخی معتقدند در روزهای آینده شاهد شکل‌گیری‬ ‫ائتالف‌های جدیدی در طیف اصولگرایان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬ش�ما وضعیت این طی�ف را چگون�ه ارزیابی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬اساس شکل‌گی��ری ائتالف خوب است‬ ‫ما باید تالش کنی��م ائتالف‌ها حداکثری ش��ود و به‌نوعی‬ ‫به‌هر‌حال برخی از اعضای جبهه پایداری تعریف‬ ‫و تمجیدهای زیادی از آقای سعید جلیلی می‌کنند‪.‬‬ ‫شما به‌عنوان یکی ازاعضای شورای مرکزی این‬ ‫جبهه چه نظری درباره ایشان دارید؟‬ ‫‪ l‬همان طور که گفتم من ص�لاح نمی‌دانم‪ .‬لطفا‬ ‫شما هم وارد این بحث نشوید‪.‬‬ ‫یعنی نمی‌خواهید تحلیل خودتان را در خصوص‬ ‫ایشان بدهید؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬شما اگردرباره کار و برنامه جبهه سوال کنید‬ ‫پاسخ می‌دهم‪.‬‬ ‫درب�اره ائتالف س�ه‌نفره چ�ه نظری داری�د؟ آیا‬ ‫این ائتالف از س�وی دیگ�ر اصولگرایان تقویت‬ ‫می‌شود؟‬ ‫‪ l‬بنده فقط همین قدر می‌گویم که امیدوارم افراد‬ ‫حاضر در این ائتالف با هم دعوایشان نشود‪.‬‬ ‫یعنی شما معتقدید آقایان حدادعادل‪ ،‬قالیباف و‬ ‫والیتی با یکدیگر تفاوت دیدگاه دارند؟‬ ‫‪ l‬آنچه در جامعه از این سه شخصیت منعکس شده‬ ‫است گویای تفاوت‌های زیادی است که اعضای این ائتالف‬ ‫از نظر دیدگاه‪ ،‬برنامه و رفتار با یکدیگر دارند‪.‬‬ ‫از سخنان ش�ما می‌توان اینگونه اس�تنباط کرد‬ ‫که جبهه پای�داری قصد ائتالف ب�ا هیچ گروهی‬ ‫هم‌افزایی ایجاد شود و از واگرایی‌ها پیشگیری کنیم‪ .‬اگرما‬ ‫فعال بحث را بر س��ر اصولگرای��ی و اصالح‌طلبی بگذاریم‬ ‫طبیعتا هرچه ائتالف دربین اصولگرایان افزایش پیدا کند با‬ ‫اصول و منطق سازگاری بیشتری دارد‪ ،‬منتها قبل ازاینکه‬ ‫ما بیاییم براساس افراد ائتالف را م��ورد سنجش و ارزیابی‬ ‫قرار دهیم باید روی اصول‪ ،‬مبانی و شاخص‌ها بحث کنیم‬ ‫و ببینیم بر سر چه مباحثی با یکدیگر توافق داریم‪ .‬اگر این‬ ‫موضوع را مشخص کردیم راحت می‌توانیم افراد موجود را‬ ‫با آن معیار بسنجیم و دریابیم که چه کسی بیشتر با معیارها‬ ‫مطابقت دارد‪ .‬بنده معتقدم اشکال اصلی و اساسی این است‬ ‫كه به جای اینکه ما ائت�لاف روی اصول‪ ،‬مبانی و ارزش‌ها‬ ‫ایجاد کنیم و بر مبنای این اصول اشخاص را انتخاب کنیم‬ ‫به‌دنبال ائتالف میان افراد هستیم و بعد ازآن شروع می‌کنیم‬ ‫به تحلیل ارائه دادن که به عقیده من این مسیر اشتباه است‪.‬‬ ‫آقای حدادعادل که یک�ی از افراد نزدیک به جبهه‬ ‫پایداری ب�وده در حال حاضر در ائتالف س�ه نفره‬ ‫حضور دارد‪ .‬از این رو زمزمه‌هایی شنیده می‌شود‬ ‫مبنی بر اینکه به علت حضور ایشان در این ائتالف‬ ‫جبهه پایداری روی ایش�ان نظر مساعدی ندارد‪.‬‬ ‫نظر شما در این رابطه چیست؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫برخ�ی از هم‌طیف�ان ش�ما در جبه�ه پای�داری‬ ‫معتقدند ‪80‬درصد آرا به این جبهه تعلق خواهد‬ ‫داشت؛ شما با این نظر موافقید؟‬ ‫‪7‬‬ ‫مهدی‌هاشمی‪ ،‬عضو ش�ورای مرکزی جبهه پایداری در گفت‌وگو با هفته نامه مثلث می‌گوید‪« :‬کاندیداها را باید‬ ‫بر‌اساس شاخص‌ها و اصول سنجید‪ ،‬در این صورت مشخص می‌شود چه کسی باالترین امتیاز را دارد‪ ».‬وی درباره کنار‬ ‫گذاشته شدن حدادعادل از جبهه پایداری تاکید می‌کند‪« :‬جبهه پایداری آقای حدادعادل را کنار نگذاشته است؛ ایشان‬ ‫از شخصیت‌های ارزشمند‪ ،‬توانمند‪ ،‬وزین و قابل نظام هستند‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬نه؛ این‌گونه نیست‪ .‬این تشکل جبهه است‪ .‬سوال‬ ‫این است مگر جبهه اصالح��ات ازجایی مجوزگرفته است‬ ‫که فعالیت‌هایی انجام می‌دهد یا جبهه متحد اصولگرایان‬ ‫از جایی مجوزدریافت ک��رده؟ اگر آنها مجوز گرفته‌اند بهتر‬ ‫است شماره مجوزهای خود را بگویند تا جبهه پایداری هم‬ ‫شماره مجوز خود و تاریخش را اعالم کند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو با مهدي هاشمي‬ ‫‪ l‬اوالباید بگویم جبهه پای��داری آقای حدادعادل‬ ‫راکنار نگذاشت��ه است‪.‬ایش��ان از شخصیت‌های ارزشمند‪،‬‬ ‫توانمند‪ ،‬وزین و قابل نظام هستن��د‪ .‬دوم اینکه اگر به‌طور‬ ‫طبیع��ی از مسیر شاخص‌ها ب��ه افراد برسی��م اختالفات یا‬ ‫وجود نخواهد داشت یا اینکه این اختالفات حداقلی خواهد‬ ‫بود‪g .‬‬ ‫از هم‌طیفان خ�ود را ندارد و می‌خواهد به ش�کل‬ ‫مستقل وارد انتخابات شود؟‬ ‫‪ l‬جبهه پایداری به‌دنب��ال معرفی فرد اصلح است‬ ‫بنابراین خواه��ان حضور فع��ال‪ ،‬گست��رده و فراگیری در‬ ‫انتخابات است‪ .‬همانط��ور که اشاره کردم مح��ور کار این‬ ‫جبهه معرفی فرد اصلح است‪.‬‬ ‫برخی معتقدند در روزهای آتی شاهد شکل‌گیری‬ ‫ائتالف‌های جدیدی در طیف اصولگرایان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬شما با این تحلیل موافقید؟‬ ‫‪ l‬تا کنون اینگونه به نظر می‌رس��د که در جریان‬ ‫اصولگرایی ائتالف‌های جدی��دی خواهیم داشت اما اینکه‬ ‫آینده چگونه می‌شود باید منتظر بود‪.‬‬ ‫یعن�ی ب�ه غی�ر از ائتلاف س�ه‌نفره ائتالف‌های‬ ‫دیگری ه�م در بی�ن اصولگرایان ش�کل گرفته‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬بله شما که خودتان خبر دارید‪.‬‬ ‫شاید منظور شما جبهه پیروان خط‌امام و رهبری‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬بله ای��ن جبهه ه��م ائتالفی اس��ت که خودش‬ ‫کاندیدا معرفی کرده است‪.‬‬ ‫امکان پیوس�تن آق�ای والیتی به جبه�ه پیروان‬ ‫خط‌امام و رهبری وجود دارد؟‬ ‫‪43‬‬
‫سياست‌‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم‪ .‬ازخود ایشان بپرسید بنده پیشگو نیستم‬ ‫و علم غیب ندارم‪.‬‬ ‫فالش بك‬ ‫ش�ما فرمودی�د خودت�ان از ائتالف‌ه�ای جدید‬ ‫خبر دارید‪ .‬لطفا به این س�وال پاسخ بدهید خبر‬ ‫نزدیک شدن جبهه پایداری به دکتر حدادعادل‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫‪ l‬خود ایش��ان باید به این سوال پاسخ بدهند بنده‬ ‫نمی‌توانم در این خصوص پاسخگو باشم و نیت خوانی کنم‪.‬‬ ‫به‌هر‌حال جبه�ه پایداری در انتخابات ریاس�ت‬ ‫مجلس نهم از مدافعان آقای حدادعادل بودند‪ .‬آیا‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم این جبهه‬ ‫بار دیگر همین رویکرد را دنبال خواهد کرد؟‬ ‫‪ l‬انتخاب��ات ریاس��ت مجل��س ب��ا انتخاب��ات‬ ‫ریاست‌جمهوری تفاوت دارد‪ .‬در واقع در آن انتخابات بحث‬ ‫نمایندگان مطرح بود نه جبهه‪ .‬به‌‌عبارت دیگر در انتخابات‬ ‫ریاست مجلس هر نماینده‌ای نظر خودش را می‌دهد‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما می‌خواهید بگویید جبهه پایداری در‬ ‫جهت رئی�س مجلس ش�دن آقای ح�داد عادل‬ ‫اقدامی‌نکرد؟‬ ‫‪ l‬بنده می‌خواهم بگوی��م ‪290‬نماینده در مجلس‬ ‫حضور دارند‪ .‬این تعداد کل ملت ایران نیستند‪.‬‬ ‫اما سیاست جبهه این بود که از آقای حدادعادل‬ ‫حمایت کند؟‬ ‫مجلس حوزه محدودی است که برای ریاست دو نفر‬ ‫بیشتر کاندیدا نمی‌شوند‪ .‬در واقع شرایط خاص و مشخصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد که کاندیدای اصلح جبهه‬ ‫پایداری خارج از پایداری‌ها انتخاب شود؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بله اگر جبهه پایداری به ف��رد اصلحی برسد که‬ ‫درون این جبهه نباشد حتما آن فرد را معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫آق�ای حس�ینیان معتقد اس�ت جبه�ه پایداری‬ ‫‪80‬درصد آراء راب�ه خود اختص�اص خواهد داد‪.‬‬ ‫شما با این نظر موافقید؟‬ ‫‪ l‬بنده شخصا هیچ‌گاه وارد پیش��گویی نمی‌شوم‪.‬‬ ‫جبهه پایداری فرد اصلح را معرفی می‌کند و خدای ناخواسته‬ ‫به هیچ‌‌وجه به‌دنبال تحمی��ل نظر خود به مردم نیست‪ .‬این‬ ‫جبهه وقتی فرد اصلح را پس از بررسی به مردم معرفی کرد‬ ‫برای رای آوری کاندیدای مورد نظرش تالش خواهد کرد‪.‬‬ ‫فعالیت‌های جبهه پای�داری از انتخابات مجلس‬ ‫نهم کلی�د خ�ورد‪ .‬از همان زم�ان نی�ز انتقادات‬ ‫زیادی از سوی اصالح‌طلبان نسبت به برگزاری‬ ‫همایش‌ه�ا و فعالیت‌ه�ای انتخابات�ی ای�ن‬ ‫جبهه مطرح ش�د‪ ،‬زیرا ای�ن اعتقاد وج�ود دارد‬ ‫که چ�ون جبهه پای�داری مجوز ن�دارد بنابراین‬ ‫فعالیت‌هایش غیرقانونی است‪ .‬نظر شما در این‬ ‫خصوص چیست؟‬ ‫‪ l‬متاسفانه این بحث‌ه��ا بداخالقی‌هایی است که‬ ‫برخی انجام می‌دهند‪ .‬مگر می‌شود همایش��ی غیرقانونی‬ ‫برگزارشود‪ .‬جبهه پایداری کاملا در چارچوب قانون فعالیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین در ص��ورت ل��زوم مجوز خواه��د گرفت و‬ ‫همایش‌های خود را برگزارخواهد کرد بنابراین از این بابت‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫آقای س�لیمانی! کاندیدای جبهه پایداری تا چه‬ ‫زمانی مشخص می‌شود؟‬ ‫‪ l‬همه دوستان تالش می‌کنن��د تا قبل از عید این‬ ‫کار انجام شود‪ .‬البته شرایط روز نیز در این موضوع اثرگذار‬ ‫است‪ .‬ما باید مقداری منتظر شویم ت��ا مقام معظم رهبری‬ ‫دیدگاه‌های خودش��ان را مطرح کنند‪ .‬از ای��ن رو بنده فکر‬ ‫می‌کنم جبهه پایداری بتواند تا پای��ان فروردین کاندیدای‬ ‫اصلح خود را معرفی کند‪g .‬‬ ‫‪44‬‬ ‫ماجراي انتخابات نهم‬ ‫در زمستان ‪ 1383‬در سياست ايران چه مي‌گذشت؟‬ ‫‪1‬‬ ‫سال ‪ 83‬سال تحوالت اساسی در سیاست داخلی بود‬ ‫که پس از ‪ 16‬سال حاکمیت تکنوکرات‌ها بر سیاست‌های‬ ‫دولت‪ ،‬ای��ن ب��ار اصولگرایان ب��ه مثابه یک��ی از جریانات‬ ‫تاثیرگ��ذار و بانف��وذ‪ ،‬خ��ود را آلترناتیو دول��ت اصالحات‬ ‫می‌دانستند‪ .‬شرایط کلی سیاست داخلی نیز به نفع آنها بود؛‬ ‫اصولگرایان از زمستان ‪ 81‬تا زمستان ‪ 82‬دو نهاد انتخابی‬ ‫یعنی شوراها و مجلس را از آن خود کرده و بر این باور بودند‬ ‫که گام سوم با پی��روزی در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫از همان ابتدای سال هر اتفاقی به‌عنوان یک حرکت‬
‫در کمپین انتخاباتی اصولگرایان کاندیداهایی همچون علی‌اکبر والیتی‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬محسن رضایی‪ ،‬احمد توکلی و محمود احمدی‌نژاد تمایل خود را نسبت‬ ‫به حضور در انتخابات ابراز می‌کردند‬ ‫افرادی بودند که نام آنها بیش از دیگران در محافل رسانه‌ای‬ ‫مطرح می‌شد‪.‬‬ ‫در این میان هر دو جریان از یک بحران مشترک رنج‬ ‫می‌بردند و آن «بحران اجماع» بود‪ .‬هر‌چند اصولگرایان با‬ ‫حضور شورای هماهنگی در راس خود بخت بیشتری برای‬ ‫اجماع داشتند‪ ،‬اما اتفاقات آینده نشان داد که این شورا هم‬ ‫راهکار مناسبی برای اجماع نیست‪ .‬اصالح‌طلبان نیز اگرچه‬ ‫زیر چتر شورای هماهنگی جبهه اصالحات تالش فراوانی‬ ‫برای اجماع کردند‪ ،‬اما این تالش‌ه��ا به نتیجه قابل قبولی‬ ‫منجر نشد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫شورای هماهنگی وارد می‌شود‬ ‫آذرم��اه ‪ 83‬اما آبست��ن تحوالت گسترده‌ت��ری بود‪.‬‬ ‫نامزدهای احتمال��ی اصولگرا سفره��ای انتخاباتی خود را‬ ‫آغاز کردند و برای جل��ب حمایت گروه‌ه��ای سیاسی‪ ،‬در‬ ‫جلسات آنها شرک��ت می‌کردند‪ .‬بن‌بس��ت اصولگرایان در‬ ‫رسیدن به انتخاب کاندیدای واحد‪ ،‬سبب شد تا مکانیسمی‌‬ ‫برای نظرسنجی ایجاد ش��ود؛ نظرسنجی‌هایی که هریک‬ ‫اختالفات فاحشی با دیگری داشت و با اعتراضاتی در درون‬ ‫اصولگرایان مواجه شد‪.‬‬ ‫در جبهه دوم خرداد نیز هرقدر جبهه مش��ارکت امید‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫انتخاباتی تلق��ی می‌شد؛ پایان فعالیت عل��ی الریجانی در‬ ‫صداوسیما‪ ،‬ریاست غالمعل��ی حدادعادل بر مجلس هفتم‪،‬‬ ‫حضور احمد توکلی در نهادی حاشیه‌ای اما تاثیرگذار یعنی‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس‪ ،‬افزایش مالقات‌ها و دیدارهای‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی‪ ،‬فعالیت‌های پررنگ حسن روحانی در‬ ‫مذاکرات هسته‌ای با غرب و در نهایت پروژه‌های شهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬همه و همه به‌عنوان تح��والت مرتبط با انتخابات‬ ‫تحلیل می‌شدند‪.‬‬ ‫در سوی دیگر میدان نیز جبهه دوم خرداد که خود را‬ ‫پرچمدار اصالحات در کشور می‌دانست‪ ،‬به‌دنبال چهره‌ای‬ ‫همچون سید‌محمد خاتمی بود تا دولت آینده را به او بسپارد؛‬ ‫میرحسین موسوی‪ ،‬محمدرضا خاتم��ی‪ ،‬مصطفی محقق‬ ‫داماد‪ ،‬مصطفی معین‪ ،‬عطاءاهلل مهاجرانی و مهدی کروبی‬ ‫رونمایی از نامزدهای انتخاباتی‬ ‫عالوه بر این احتمال حض��ور هاشمی‌رفسنجانی در‬ ‫قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری بر پیچیدگی‌ها و ابهامات‬ ‫می‌افزود؛ او تا پیش از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫موضعی دوپهلو درباره حضور خود در انتخابات اتخاذ کرده‬ ‫بود و همین موضع دوپهل��و احتمال رسیدن به اجماع در دو‬ ‫جناح را با چالش‌هایی مواج��ه می‌کرد‪ .‬هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫از یک سو در می��ان اصولگرایان ‪ -‬خصوصا تش��کل‌های‬ ‫شورای هماهنگ��ی ‪ -‬طرفدارانی داش��ت و از سوی دیگر‬ ‫تش��کل‌های اصالح‌طلبی همچ��ون حزب کارگ��زاران را‬ ‫همراه خود می‌دید‪.‬‬ ‫در کمپی��ن انتخابات��ی اصولگرای��ان کاندیداهای��ی‬ ‫همچون علی‌اکبر والیتی‪ ،‬علی الریجانی‪ ،‬محسن رضایی‪،‬‬ ‫احمد توکلی و محمود احمدی‌ن��ژاد تمایل خود را نسبت به‬ ‫حضور در انتخابات ابراز می‌کردن��د و در کمپین انتخاباتی‬ ‫اصالح‌طلبان نام مهدی کروب��ی و مصطفی معین بیش از‬ ‫دیگران مطرح می‌شد‪ .‬البته برخی چهره‌های اصالح‌طلب‬ ‫همچون ماش��اءاهلل شمس‌الواعظین معتق��د بودند که تنها‬ ‫هاشمی است که می‌تواند راه اصالحات را ادامه دهد‪.‬‬ ‫در روزهای پایانی آب��ان ‪ ،83‬ایران ق��رارداد پاریس‬ ‫برای تعلی��ق موقت غنی‌س��ازی را امضا ک��رد؛ قراردادی‬ ‫که با اعتراض برخی کاندیداه��ای احتمالی همچون علی‬ ‫الریجان��ی و احمد توکل��ی مواجه شد و حس��ن روحانی را‬ ‫که قرارداد پاریس را بهتری��ن تصمیم ممکن می‌دانست از‬ ‫گردونه رقابت‌ها خارج کرد‪.‬‬ ‫چندانی به پی��روزی کاندیدای خ��ود ‪ -‬مصطفی معین –‬ ‫نداشت‪ ،‬مهدی کروبی به همان اندازه تالش می‌کرد تا جای‬ ‫پای خود را در جبهه اصالحات محکم‌تر کند‪.‬‬ ‫در روزهای میانی آذر‌ماه توکلی نخستین اصولگرایی‬ ‫بود که کاندیداتوری قطعی خ��ود را در قم اعالم کرد‪« :‬اگر‬ ‫من کاندیدا نش��وم‪ ،‬رفسنجان��ی می‌ت��ازد‪ »...‬او همچنین‬ ‫پیشنهاد کرد که اصولگرایان الگوی «صالح مقبول به جای‬ ‫انتخاب اصل��ح» را در پیش بگیرند تا اجم��اع بر کاندیدای‬ ‫واحد سهل‌الوصول‌تر باشد‪.‬‬ ‫محسن رضایی کاندی��دای دیگری بود ک��ه تلویحا‬ ‫از حضور خ��ود در انتخاب��ات سخن گفت‪« :‬اگ��ر شورای‬ ‫هماهنگی در انتخاب نامزد نهای��ی‪ ،‬عدالت را رعایت کند‪،‬‬ ‫انتخاب آنها را محت��رم می‌شمارم‪ ».‬او با بی��ان این جمله‬ ‫عالوه ب��ر اع�لام کاندیداتوری خ��ود‪ ،‬مقبولی��ت شورای‬ ‫هماهنگی را نیز زیرسوال برد‪.‬‬ ‫چهارشنب��ه بیست‌و‌هفتم آذرم��اه همایش سراسری‬ ‫شورای هماهنگی با عنوان «گامی‌ن��و» با حضور والیتی‪،‬‬ ‫توکلی‪ ،‬الریجان��ی و رضایی در کنار ناطق‌ن��وری و باهنر‬ ‫برگزار شد؛ همایش��ی که محمود احمدی‌ن��ژاد به واسطه‬ ‫مش��غله کاری در شهرداری از حض��ور در آن امتناع ورزید‪.‬‬ ‫این همایش هرچند به نتیج��ه قابل مالحظه‌ای نرسید‪ ،‬اما‬ ‫افکار عمومی را از چهره‌های تصمیم‌ساز این شورا آگاه کرد‪.‬‬ ‫پس از این همایش ق��رار بر آن شد ک��ه چهره‌هایی‬ ‫همچون ناطق‌‌نوری‪ ،‬عسگ��راوالدی‪ ،‬فدایی‪ ،‬باهنر‪ ،‬تقوی‬ ‫و جمشیدی کار انتخاب کاندیدای نهایی را بر عهده بگیرند‪.‬‬ ‫از خروج والیتی از ش�ورای هماهنگی تا ورود‬ ‫قالیباف‬ ‫برگه‌های تقویم آغاز زمستان را نشان می‌داد؛ فصلی‬ ‫سرد که هر‌چه جلوتر می‌رف��ت‪ ،‬رقابت‌های سیاسی در آن‬ ‫گرم‌تر می‌ش��د‪ .‬شورای هماهنگ��ی در بالتکلیفی آمدن یا‬ ‫نیامدن هاشمی قرار گرفته بود و کاندیداهای اصولگرا ‪ -‬به‬ ‫استثنای احمدی‌ن��ژاد ‪ -‬سرنوشت خود را ب��ا تصمیم این‬ ‫شورا گره زده بودن��د‪ .‬شورای هماهنگی ام��ا خود در پازل‬ ‫پیچیده‌تری گرفتار شده ب��ود‪« :‬آمدن یا نیامدن‌هاشمی»‪.‬‬ ‫البته گویا هاشمی اجم��اع در ش��ورای هماهنگی را شرط‬ ‫عدم حضور خود عنوان ک��رده بود؛ از این رو طیف سنتی به‬ ‫رهبری علی‌اکبر ناطق‌نوری درص��دد اجماع روی والیتی‬ ‫یا الریجانی بودند‪ ،‬اما اصولگرای��ان تحولخواه که جمعیت‬ ‫ایثارگ��ران نماینده اصلی آنها بود احمدی‌ن��ژاد یا توکلی را‬ ‫گزینه مناسب‌تری می‌دانست و با این استدالل که هاشمی‬ ‫تضمینی برای نیامدن ن��داده است‪ ،‬معتقد بود که والیتی و‬ ‫الریجانی حاضر به رقابت جدی با او نخواهند بود‪.‬‬ ‫شیخ اصولگرا که بنا بود نقش ریش‌سفیدی در میان‬ ‫اصولگرایان ایفا کند‪ ،‬صراحتا اعالم کرد که «هاشمی‌ قطعا‬ ‫نامزد شورای هماهنگی نخواهد بود‪ ».‬اما مساله مهم‌تر این‬ ‫بود که برخی تشکل‌ها و چهره‌های اصولگرا تمایل فراوانی‬ ‫‪45‬‬
‫سياست‬ ‫نسبت به هاشمی داشتند و تضمینی ب��رای تمکین آنها به‬ ‫نظر شورای هماهنگی وجود نداشت‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان ام��ا حض��ور هاشمی را به س��ود خود‬ ‫می‌دانستند؛ چه آنکه کاندیدات��وری هاشمی امکان اجماع‬ ‫را از اصولگرای��ان سلب می‌کرد‪ .‬شای��د از همین رو بود که‬ ‫اصالح‌طلبان نیاز چندانی نسبت ب��ه اجماع و معرفی نامزد‬ ‫واحد احساس نمی‌کردند‪.‬‬ ‫نیمه دی ماه موعد اعالم کاندیداتوری مهدي كروبي‬ ‫بود‪.‬کروبی با بیان این جمله ک��ه «هاشمی‌و معین هم که‬ ‫باشند‪ ،‬ما می‌آییم» رسما حضور خود را در انتخابات اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حزب مش��ارکت ه��م ب��رای عقب‌‌نمان��دن از قافله‬ ‫انتخابات‪ ،‬ست��اد هماهنگی حامیان معین را تش��کیل داد‪.‬‬ ‫بسیاری معتقد بودند که معین بازی سیاسی مشارکت است‬ ‫و باید در انتظار کاندی��دای دقیقه ‪ 90‬این جبه��ه ماند‪ .‬اما‬ ‫بهزاد نبوی در واکنش به این تحلیل‌ها اعالم کرد که «نام‬ ‫کاندیدای دقیقه ‪ 90‬را روی برگه رای می‌نویسیم‪».‬‬ ‫سازمان مجاهدین که به همراه حزب مشارکت عنوان‬ ‫«اصالح‌طلبان پیشرو» را برای خود برگزیده بودند‪ ،‬از معین‬ ‫حمایت می‌کردند‪ ،‬اما شایعاتی درخصوص توافق پشت‌پرده‬ ‫بهزاد نبوی با هاشمی شنیده می‌شد‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی با وج��ود وعده‌هایی که داده بود تا‬ ‫نیمه دی‌ماه هم کاندیدای خ��ود را معرفی نکرد‪ .‬یک هفته‬ ‫بعد والیتی رسما خروج خود را از شورای هماهنگی اعالم‬ ‫کرد‪« :‬ش��ورای هماهنگی بدقولی ک��رد‪ ،‬وقت تنگ است‬ ‫و دیگ��ر تعهدی به ش��ورای هماهنگی ن��دارم‪ ».‬این‌گونه‬ ‫بود که ستادهای انتخاباتی والیت��ی به ریاست عالءالدین‬ ‫بروجردی تش��کیل شد و سایت انتخاباتی او نیز کار خود را‬ ‫آغاز کرد‪ .‬این اقدام والیتی با واکنش برخی اعضای شورای‬ ‫هماهنگی مواجه شد‪.‬‬ ‫خبرها حاک��ی از آن بود که والیتی ب��ا هاشمی دیدار‬ ‫کرده و از عدم حضور او اطمینان یافته است‪ .‬برخی می‌گفتند‬ ‫که از دی ماه با اعالم صریح والیتی مبنی بر عدم رقابت با‬ ‫هاشمی‪ ،‬رای شورای هماهنگی به سوی الریجانی متمایل‬ ‫شده و والیتی تصمیم گرفت��ه با حمایت شخص هاشمی و‬ ‫تشکل‌های منتسب به او وارد عرصه انتخابات شود‪ .‬حضور‬ ‫ناگهانی هاشمی در اردیبهش��ت ‪ 84‬و گالیه والیتی از این‬ ‫تصمیم هاشمی بدون اطالع و هماهنگی با او‪ ،‬این اخبار را‬ ‫تایید می‌کرد‪ .‬بدون‌شک کناره‌گیری والیتی اقتدار شورای‬ ‫هماهنگی را زیرسوال برد و موجب شد این شورا اعتبار خود‬ ‫را در معرفی کاندیدای نهایی از دست بدهد‪.‬‬ ‫مهرعلیزاده که در آن روزها معاون سید‌محمد خاتمی‬ ‫بود‪ ،‬در روزهای پایانی دی م��اه کاندیداتوری خود را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬او معتقد بود که با هاشمی به دور دوم انتخابات خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫از اواخر دی‌ماه نام جدی��دی در محافل اصولگرایان‬ ‫شنیده می‌شد‪« :‬محمدباقر قالیب��اف‪ ».‬او در دوره پنج‌ساله‬ ‫مدیریتش در نی��روی انتظامی‌تحوالت بسی��اری در این‬ ‫نهاد ایجاد کرده بود‪ .‬هرچند او خود موضع مشخصی درباره‬ ‫کاندیدات��وری‌اش در انتخابات اتخاذ نمی‌ک��رد‪ ،‬اما بعدها‬ ‫مش��خص شد که او از مدت‌ها پیش ستاده��ای انتخاباتی‬ ‫خود را تش��کیل داده و سایت «انتخاب ‪ »9‬وابسته به ستاد‬ ‫انتخاباتی قالیباف است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫قهر شیخ؛ ماجرای میثاق ‪ 4‬نفره چه بود؟‬ ‫دی ماه ‪ 83‬ماهی بسیار پیچیده در تحوالت انتخاباتی‬ ‫اصولگرایان و اصالح‌طلبان بود‪.‬‬ ‫در نخستی��ن روزهای دی‌م��اه ‪،‬محس��ن رضایی با‬ ‫برگزاری میتینگ انتخاباتی جبهه وف��اق‪ ،‬شوک دوم را به‬ ‫اصولگرایان وارد کرد‪ .‬سایت انتخاباتی رضایی نیز در همان‬ ‫روزها فعالیت خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫علی الریجانی هم که از انتخابش به‌عنوان کاندیدای‬ ‫نهایی شورای هماهنگی اطمین��ان یافته بود‪ ،‬از استراتژی‬ ‫آبادگران برای اداره کشور سخن گفت؛ موضعی که با انتقاد‬ ‫آبادگران طیف شورای شهر ‪ -‬ی��ا همان حامیان انتخاباتی‬ ‫احمدی‌نژاد ‪ -‬مواج��ه شد‪« :‬آبادگران فقط م��ا هستیم‪ ،‬نه‬ ‫شخصي دیگر‪ ».‬الریجانی همچنین اعالم کرد که از رقابت‬ ‫با هاشمی ابایی ندارد‪.‬‬ ‫اختالفات روزافزون در شورای هماهنگی سبب شد تا‬ ‫ناطق‌نوری به نش��انه قهر شورا را ترک کند و راهی شمال‬ ‫کش��ور شود‪ .‬این اقدام شی��خ باعث شد تا بدن��ه اجتماعی‬ ‫اصولگرایان دچار شکاف و انشقاق بیشتری شود‪.‬‬ ‫در کمپین اصالح‌طلبان نیز حامی��ان کروبی انتقاد از‬ ‫هاشمی و دولت سازندگی را در پیش گرفته بودند؛ اقدامی‌‬ ‫که محمدباقر نوبخت‪ ،‬سخنگوی ائتالف نهم برای فردای‬ ‫بهتر در نامه‌ای سرگشاده به کروبی به آن واکنش نشان داد‬ ‫و به این روش اعتراض کرد‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان پیشرو نیز محمدرضا خاتمی را به‌عنوان‬ ‫معاون اول و الهه کوالی��ی را به‌عن��وان سخنگوی معین‬ ‫انتخاب کردند‪ .‬روزنامه اقبال نیز ارگان انتخاباتی معین بود‪.‬‬ ‫عدم نفوذ شورای هماهنگی میان اصولگرایان سبب‬ ‫شد تا کاندیداهای این جریان سیاس��ی‪ ،‬خود دست به کار‬ ‫شوند و با امضای «میثاق ‪ »4‬به وحدت برسند‪ .‬احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫توکلی‪ ،‬رضایی و قالیب��اف امضاکنندگان این میثاق بودند؛‬ ‫الریجانی هم از این میث��اق استقبال کرد‪ ،‬ام��ا از امضای‬ ‫آن امتناع ورزید‪ .‬والیت��ی نیز سیاستی مش��ابه الریجانی‬ ‫را در پی��ش گرفته بود‪ .‬ای��ن دو نفر خواه��ان بحث درباره‬ ‫احتمال حضور هاشمی و نحوه رقابت با او بودند؛ شرطی که‬ ‫اعضای میثاق ‪ 4‬هرگز حاضر به گفت‌وگو درباره آن نبودند‬ ‫و مهم‌ترین دلیل نامزدی و جدایی از شورای هماهنگی را‬ ‫رقابت با هاشمی و پایین‌آوردن کارگزاران سازندگی از قدرت‬ ‫اعالم می‌کردند‪.‬‬ ‫تقریبا همه کاندیداهای اصولگرا – به‌جز والیتی ‪ -‬از‬ ‫دولت اصالح‌طلب سید‌محم��د خاتمی انتق��اد می‌کردند‪،‬‬ ‫اما پاسخ طیف منتسب به دولت بیش��تر نصی��ب توکلی و‬ ‫احمدی‌نژاد می‌شد‪.‬‬ ‫ص��ادق زیباک�لام در آن دوران می‌گف��ت‪« :‬فضای‬ ‫انتخابات در کش��ور هیچ‌گاه به این پیچیدگی نبوده است؛‬ ‫واقعا نمی‌توان سرنوشت انتخابات را پیش‌بینی کرد‪».‬‬ ‫تكثر ميان اصولگرايان‬ ‫اسفند ‪83‬؛ شكاف میان اصولگرایان افزایش یافته و‬ ‫اصالح‌طلبان مسرور از این وضعيت فعالیت‌های انتخاباتی‬ ‫خود را شتاب بخش��یده بودن��د‪ .‬کروبی سفره��ای استانی‬ ‫خود را تنظیم می‌کرد و معین در اندیش��ه رقابتی سخت با‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی بود‪ .‬برخ��ی حامیانش او را پیروز قطعی‬ ‫انتخابات می‌دانستن��د و برخی دیگر از ع��دم نفوذ او میان‬ ‫حامیان اجتماعی اصالح‌طلبان ابراز نگرانی می‌کردند‪.‬‬ ‫ی همچنان به اتخاذ مواضع دوپهلو می‌پرداخت‪.‬‬ ‫هاشم ‌‬ ‫او البته هر از گاهی جمالت جدیدی را به کار می‌برد‪« :‬اگر‬ ‫کسی که توانایی و مقبولیت کاف��ی داشته باشد در صحنه‬ ‫حاضر نشود‪ ،‬ناچار خواهم بود بیایم‪ ».‬این جمله هاشمی با‬ ‫واکنش برخی کاندیداها از جمله کروبی مواجه شد‪.‬‬ ‫تا اسفند ماه تمام کاندیداها ‪ -‬به جز قالیباف و هاشمی‬ ‫ سایت‌ه��ای شخصی خ��ود را راه‌اندازی ک��رده بودند و‬‫وبالگ‌ها و سایت‌های خبری متعددی نیز از سوی نامزدها‬ ‫و حامیان شان ایج��اد شده بود‪ .‬سایت آفت��اب که از سوی‬ ‫مرکز تحقیق��ات استراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام هدایت می‌شد‪ ،‬در هجدهم اسفند خبر انصراف قطعی‬ ‫الریجانی را منتشر کرد‪ .‬الریجانی اما در واکنش به این خبر‬ ‫چنین گفت‪« :‬از مرکز مطالعات استراتژیک بعید است خبری‬ ‫به این سادگی را با این درجه از اشتباه منعکس کند‪».‬‬ ‫روحانی رئیس این مرکز ب��ود و انتقاداتی را نسبت به‬ ‫مواضع الریجانی و توکلی مطرح می‌کرد‪ .‬در محافل داخلی‬ ‫شایع بود که مذاکرات هست��ه‌ای به‌زودی به نتایج مناسبی‬ ‫خواهد رسید و بخت روحانی را ب��رای پیروزی در انتخابات‬ ‫افزایش خواهد داد‪ .‬ام��ا در عمل اتفاقات دیگری در جریان‬ ‫بود‪ .‬ایران با تن دادن به تعلیق موقت غنی‌سازی دست باال‬ ‫را در مذاکرات نداش��ت و همین موضوع سب��ب شد تا نام‬ ‫روحانی از فهرس��ت کاندیداهای احتمال��ی انتخابات نهم‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫در کمپین اصولگرایان اما وحدت و اجماع روز به روز‬ ‫دست‌نیافتنی‌تر می‌کرد‪ .‬در نیمه اسفن��د دو همایش با نام‬ ‫شورای هماهنگی برگزار شد؛ یکی در مدرسه عالی شهید‬ ‫مطهری به میزبانی طیف سنتی و دیگری در مهدیه تهران‬ ‫به میزبانی طیف تحولخواه‪.‬‬ ‫در اواخر اسفندم��اه اصولگرایان از نرسیدن به وحدت‬ ‫بسیار نگران بودند‪ .‬غالمرضا مصباحی‌‌مقدم اعالم کرد که‬ ‫اگر اجماع ص��ورت نگیرد‪ ،‬حدادعادل نام��زد نهایی خواهد‬ ‫بود‪ .‬این در حالی بود که حدادعادل خود اعالم کرد‌ترجیح‬ ‫می‌دهد در مجلس بماند و این کالف را پیچیده‌تر نکند‪.‬‬ ‫کاندیداهای اصولگرا اما بدون توجه به این هشدارها‬ ‫به اعالم مواضع و برنامه‌های خود می‌پرداختند؛ والیتی از‬ ‫اعتدال سخن می‌گف��ت و رضایی از سهم زن��ان و جوانان‬ ‫در کابین��ه‌اش‪ ،‬الریجان��ی شدیدت��ر از قبل ب��ه ‪ 16‬سال‬ ‫گذشته می‌تاخت و احمدی‌نژاد از ل��زوم توجه به اهداف و‬ ‫مدیریت انقالبی صحب��ت می‌کرد‪ .‬در این می��ان قالیباف‬ ‫به تدریج ب��ا لباس غیرنظام��ی در براب��ر دوربین‌ها حاضر‬ ‫می‌شد‪ ،‬ام��ا در عین ح��ال می‌گفت که تصمی��م نهایی را‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫هرچند جمعیت ایثارگ��ران در نامه خ��ود به شورای‬ ‫هماهنگی‪ ،‬کاندیداهای خود را اعالم کرد‪ ،‬اما گویا کار از کار‬ ‫گذشته بود؛ چه آنکه علی الریجانی بارها در محافل عمومی‬ ‫اعالم کرد که « اجماع شورای هماهنگ��ی به بنده رسیده‬ ‫است‪ ».‬به اين ترتيب س��ال ‪ 83‬در حالی به پایان می‌رسید‬ ‫که رقابت دروني بیش از پیش بر اردوگاه اصولگرایان سایه‬ ‫افکنده بود‪g .‬‬ ‫اختالفات روزافزون در شورای هماهنگی سبب‬ ‫شد تا ناطق‌نوری به نشانه قهر شورا را ترک کند و‬ ‫راهی شمال کشور شود‪ .‬این اقدام شیخ باعث شد‬ ‫تا بدنه اجتماعی اصولگرایان دچار شکاف و انشقاق‬ ‫بیشتری شود‬
‫رقابت ميان دوگانه صالح مقبول‬ ‫يا اصلح غيرمقبول‬ ‫‪2‬‬ ‫روايت ترقي از آنچه ميان اصولگرايان در سال ‪ 83‬گذشت‬ ‫حميدرضا ترقي حاال كه ‪8‬س�ال از ماجراهاي انتخابات نهم گذش�ته‪ ،‬روايتي متفاوت دارد از فضاي‬ ‫سياسي آن روزها‪ .‬با او درمورد تحوالت انتخاباتي در زمستان ‪ 83‬به گفت‌وگو نشستيم‪.‬‬ ‫اميد كرماني‌ها‬ ‫فضاي سياسي كشور براي انتخابات سال ‪ 92‬به‬ ‫تدريج ش�كل مي‌گيرد و از آنجا ك�ه روند حركت‬ ‫كنوني جناح‌ها به ويژه اصولگرايان همچون سال‬ ‫‪ 83‬است‪ ،‬اين س�وال پيش مي‌آيد كه چه شد آن‬ ‫س�ال نيروهاي جريان اصولگرا گ�رد هم آمدند و‬ ‫ش�وراي هماهنگ�ي نيروهاي انقالب را تش�كيل‬ ‫دادند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬روزنامه شرق اين كار را كرد‪ ،‬يك عنصر نفوذي‬ ‫را براي گرفت��ن عكس به داخل اج�لاس فرستاد و عكسي‬ ‫را در صفحه اول خود چاپ كرد ك��ه همان عامل تفرقه بين‬ ‫نامزدهاي ش��وراي هماهنگي نيروهاي انق�لاب شد‪ ،‬آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد كنار كشيد چون معتقد بود نبايد از چهره سنتي‌ها‬ ‫براي تبليغات استفاده كرد؛ در واقع وقتي پشت‌پرده شوراي‬ ‫هماهنگي نيروهاي انقالب قدري مشخص شد‪ ،‬بين نيروهاي‬ ‫آن اختالف به وجود آمد‪ ،‬همان اختالف موجب شد كه اين‬ ‫شورا نتواند كار را به نتيجه برساند چون نامزدهايي كه قرار بود‬ ‫به نفع نامزد نهايي كنار بروند‪ ،‬در صحنه ماندند‪.‬‬ ‫آن عكس�ي ك�ه در صفح�ه اول روزنام�ه ش�رق‬ ‫چاپ شد را تش�ريح مي‌كنيد‪ ،‬آن روز در صف اول‬ ‫همايش ش�وراي هماهنگي نيروهاي انقالب چه‬ ‫كساني بودند؟‬ ‫‪ l‬آقاي عسگراوالدي‪ ،‬تقوي و تعدادي از چهره‌هاي‬ ‫جبهه پيروان خط ام��ام و رهبري بودند ك��ه نمادش همان‬ ‫‪ l‬آنها پش��ت صحنه را مي‌دانستند‪ ،‬ول��ي قرار نبود‬ ‫كه صحنه علني ش��ود‪ ،‬قرار ب��ود كه آنه��ا در همان بخش‬ ‫تصميم‌گي��ري حضور داشت��ه باشند‪ ،‬بدون اينك��ه اسمي‌و‬ ‫عكسي از آنها منتش��ر شود‪ ،‬يعن��ي در تصميم‌گيري حضور‬ ‫داشته باشند تا گفتمان جديد بتواند جا بيفتد‪ .‬ضربه ديگري‬ ‫كه به ش��وراي هماهنگي نيروهاي انق�لاب وارد شد‪ ،‬ورود‬ ‫آقاي هاشمي به ميدان رقابت بود‪ ،‬ايشان قرار نبود بيايد‪ ،‬آقاي‬ ‫واليتي براساس مذاكراتي كه با آقاي هاشمي انجام داد‪ ،‬تقريبا‬ ‫آقاي هاشمي گفته بود اگر واليتي باشد‪ ،‬ديگر من نمي‌آيم ولي‬ ‫يكباره ايشان در دقيقه نود وارد عرصه رقابت شد و تقريبا كل‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب براي‬ ‫انتخابات به هم خورد‪ ،‬يعني كل بازي انتخابات تحت تأثير اين‬ ‫قضيه قرار گرفت و آقاي واليتي نيز براساس قراري كه قبال‬ ‫با آقاي هاشمي گذاشته بود كنار كشيد‪ .‬از طرف ديگر آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد هم در جلسه ش��وراي هماهنگي شركت نكرد‬ ‫و به سمت حركت مستقل رف��ت‪ ،‬در مجموع صحنه رقابت‬ ‫انتخاباتي شكل ديگ��ري به خود گرفت و ق��دري از كنترل‬ ‫اصولگرايان خارج شد چ��ون درگيري بين آقاي احمدي‌نژاد‬ ‫و آقاي هاشمي و دو‌قطبي ش��دن فضاي انتخابات همه اين‬ ‫مناسبات را تحت‌تأثير خود قرار داد‪ .‬ابتدا تصور نمي‌شد آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد بتواند در نظرسنجي‌ها و پايگاه اجتماعي باال بيايد‪،‬‬ ‫تحليل اصولگرايان و مجموعه شوراي هماهنگي اين بود كه‬ ‫براي خارج‌ش��دن از فضاي اصالح‌طلب��ي و ورود به فضاي‬ ‫كامال اصولگرايي نيازمند يك واسط��ه هستيم كه در واقع‬ ‫بتواند با يك شيب ماليمي‌دوران گذار را طي كند‪ ،‬برهمين‬ ‫يو‬ ‫اساس مقرر شد اي��ن فرد خصوصياتي بي��ن آقاي خاتم ‌‬ ‫احمدي‌نژاد داشت��ه باشد كه نتيجه بررسي‌ه��ا و جلسات به‬ ‫انتخاب از ميان آقايان قاليباف و الريجاني رسيد چون نظر آن‬ ‫بود كه آنها مي‌توانند اين دوران گذار را طي كنند؛ در نهايت‬ ‫شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب روي نام آقاي الريجاني‬ ‫متمركز شد‪ ،‬حال آنكه صحنه انتخابات تقريبا به سرعت به‬ ‫نفع آقاي احمدي‌نژاد تغيير كرد و تقريبا در دو يا سه روز مانده‬ ‫به انتخابات در نظرسنجي‌ها مشخص شد كه آقاي هاشمي‬ ‫و آقاي احمدي‌نژاد تقريبا باالتر از همه هستند و اينها به دور‬ ‫دوم مي‌روند‪.‬‬ ‫ش�ما گفتيد آق�اي هاش�مي ب�ا ورودش صحنه‬ ‫انتخابات را در سال ‪ 84‬به هم زد‪ ،‬حال آنكه ايشان‬ ‫ارديبهش�ت اعالم نامزدي كرد يعني موقعي كه‬ ‫ش�وراي هماهنگي نيروهاي انقالب تقريبا به هم‬ ‫خ�ورده بود‪ ،‬چون پي�ش از آنكه آق�اي الريجاني‬ ‫به‌عنوان نامزد اين شورا اعالم ش�ود‪ ،‬از آنجا كه‬ ‫منظورتان جمعيت ايثارگران است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬آنها سعي كردند چهره شوراي هماهنگي را‬ ‫براي ادامه ك��ار بازسازي و اتفاقي ك��ه رخ داده بود را جبران‬ ‫كنند‪ ،‬ولي اين ك��ار به سادگي امكان پذي��ر نبود‪ .‬آنها جلسه‬ ‫تش��كيل دادند برنامه‌ريزي‌های مختلفی كردند ولي تقريبا‬ ‫برد با جريان آقاي احمدي‌نژاد بود كه به صورت يك حركت‬ ‫تشكيالتي با كمك شاگردان آيت‌اهلل مصباح در سراسر كشور‬ ‫شكل گرفت‪.‬‬ ‫از صحبت‌هاي شما بر‌مي‌آيد كه شوراي هماهنگي‬ ‫از همان ابت�دا روي دو گزينه آقاي�ان الريجاني و‬ ‫قاليباف متمركز ب�ود و ديگر گزينه‌ها در حاش�يه‬ ‫بودن�د‪ ،‬آيا همين مس�اله باعث دلخ�وري آقايان‬ ‫رضايي‪ ،‬احمدي‌نژاد‪ ،‬توكلي و واليتي نشد؟‬ ‫سياست‬ ‫يعني شما مي‌گوييد اقدام روزنامه شرق در چاپ‬ ‫عكس به حرك�ت و خروجي ش�وراي هماهنگي‬ ‫نيروهاي انقالب آسيب زد؟‬ ‫اينجا سوالی به‌وجود مي‌آيد كه مگر همه نامزدها‬ ‫پشت صحنه شورا را نمي‌دانستند كه بعد از چاپ‬ ‫عكس به مشكل خوردند؟‬ ‫‪ l‬صحبت‌هاي من مربوط به بخ��ش اول شوراي‬ ‫هماهنگي مي‌شود‪ ،‬اما حوادث بعد اينگونه نبود كه مثال آقاي‬ ‫واليتي به دليل اينكه شوراي هماهنگي دير تصميم گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬چنين تغيير نظري بدهد‪ ،‬ايشان به محض اینکه مطلع‬ ‫شد آقاي هاشمي مي‌خواه��د وارد صحنه شود يك احساس‬ ‫خلف وعده و خلف قول را از آقاي هاشمي ديد؛ بنابراين هم به‬ ‫وسيله ايشان و هم به وسيله آقاي احمدي‌نژاد يك خدشه‌اي‬ ‫به عملكرد شوراي هماهنگي وارد شد و يك طيف ديگري از‬ ‫اصولگرايان سعي كردند نيروها را سامان دهند‪.‬‬ ‫‪ l‬خير؛ چنين چيزي نبود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ l‬اصالح‌طلبان تا سال ‪ 84‬روي ك��ار بودند‪ ،‬از اين‬ ‫رو براي ورود دوباره اصولگرايان به ق��درت‪ ،‬تحليل آن بود‬ ‫كه در درجه اول بايد زمينه وحدت ميان طيف‌هاي مختلف‬ ‫اين جريان را فراهم آيد تا اين وحدت براي پيروزي بتواند با‬ ‫گفتمان و چهره جديد خود را در رقابت انتخاباتي نشان دهد‪.‬‬ ‫البته ابتدا يك تمرين و تستي در شوراها انجام شد و اين كار‬ ‫نتيجه داد‪ ،‬منتها گفتمان آن مقط��ع با شعار آبادگران سامان‬ ‫پيدا كرد و توفيقاتي ه��م در مجلس هفتم داش��ت‪ .‬به نظر‬ ‫مي‌رسيد كه بايد در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري نهم نيز‬ ‫با يك تابلو و گفتمان جديد وارد عرصه شد؛ بنابراين شوراي‬ ‫هماهنگي نيروهاي انقالب از انتخابات شوراها شكل گرفت و‬ ‫وارد عرصه رقابت رياست‌جمهوري نيز شد‪ ،‬بعضي از دوستان‬ ‫در آن مقطع نظرشان اين بود كه بايد از چهره‌هايي پشتيباني‬ ‫كرد كه جديد باشند و چهره‌هاي قديمي‌و سنتي وارد صحنه‬ ‫نشوند‪ ،‬همان موقع همايشي با حضور همه نيروهاي اصولگرا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اما روزنامه شرق با چاپ عكسي از شخصيت‌هايي‬ ‫كه در صف اول اين اجالس حضور داشتن��د‪ ،‬تقريبا جريان‬ ‫شوراي هماهنگ��ي نيروهاي انقالب را ب��ه نيروهاي سنتي‬ ‫گذشته متصل كرد و همين مساله به حركت و شعار نو جريان‬ ‫اصولگرا در انتخابات رياست‌جمهوري آسيب زد‪.‬‬ ‫نيروهاي سنتي جريان اصولگرا بود‪ ،‬بر اين اساس تقريبا آن‬ ‫قدرت سازماندهي و قدرت اعمال نظ��ر شوراي هماهنگي‬ ‫نسبت به نامزدها قدري كاهش پيدا ك��رد و نامزدهايي كه‬ ‫مطرح شده بودند تا به نفع يك نفر كنار روند‪ ،‬همه در صحنه‬ ‫ماندند‪.‬‬ ‫آقاي واليت�ي انتظار داش�ت ش�وراي هماهنگي‬ ‫به ن�ام وي برس�د‪ ،‬اما دي�د خروج�ي آن از ميان‬ ‫آقايان الريجان�ي و قاليباف انتخاب مي‌ش�ود‪ ،‬با‬ ‫دلخوري از ش�ورا جدا ش�د؛ بعد از اعلام نامزد‬ ‫نهايي هم‪ ،‬شوراي دوم هماهنگي دوم بين آقايان‬ ‫توكلي‪ ،‬رضاي�ي‪ ،‬احمدي‌نژاد و قاليب�اف به‌وجود‬ ‫آمد؛ بنابراين روندي كه طي ش�د با صحبت شما‬ ‫نمي‌خواند‪ ،‬بيشتر توضيح مي‌دهيد؟‬ ‫اما ش�ما در صحبت‌ه�اي خودت�ان فرموديد كه‬ ‫استراتژي شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب اين‬ ‫بود كه يك چهره ميانه با خصوصيات اصولگرايي‪-‬‬ ‫اصالح‌طلبي براي طي ك�ردن دوره گذار انتخاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اي��ن تحليل تقريبا بع��د از جلسات مختلف و‬ ‫ارزيابي شرايط كش��ور حاصل شد كه بين نيروهاي مطرح‪،‬‬ ‫آقاي الريجان��ي و آقاي قاليباف دو نيروي��ي هستند كه هم‬ ‫فاصله‌شان با اصالح‌طلبان خيلي زياد نيست و هم خيلي در‬ ‫چارچوب اصولگرايي عمل مي‌كنند؛ بنابراين بينا‌بين هستند‪،‬‬ ‫یعنی اين تحليل از هم��ان اول به‌وجود نيام��د‪ ،‬بلكه بعد از‬ ‫ارزيابي شرايط كشور‪ ،‬در نيمه راه و اواخر سال ‪ 83‬حاصل شد‪،‬‬ ‫خروجي بررسي‌هاي نهايي هم آن بود كه به سوي حمايت از‬ ‫آقاي الريجاني حركت شود و همين در جلسات نهايي شد‪.‬‬ ‫اين اتفاق در اسفند ‪ 83‬رخ داد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همين‌طور است‪ .‬آن موقع ب��ود كه نام آقاي‬ ‫الريجاني نهايي شد تا كل شوراي هماهنگي براي ايش��ان‬ ‫كار كند‪ ،‬اما آقاي احمدي‌نژاد اين تحليل را قبول نداشت‪ ،‬به‬ ‫خاطر اينكه طيف طرفداران آي��ت‌اهلل مصباح اين تحليل را‬ ‫قبول نداشتند‪ .‬آنها مي‌گفتند ما بايد ‪ 180‬درجه شرايط كشور‬ ‫را تغيير دهيم و هيچ دليلي ن��دارد كه بياييم يك حد وسطي‬ ‫را االن قائل شويم و بر همان اساس از پروژه دوقطبي شدن‬ ‫احمدي‌نژاد ‪ -‬هاشمي استفاده كردند و زمينه موفقيت ايشان‬ ‫فراهم آمد‪.‬‬ ‫معيار ش�وراي هماهنگي ب�راي انتخ�اب نامزد‪،‬‬ ‫كارآمدي بود يا مقبوليت؟‬ ‫‪ l‬بحث‌هاي مختلفي بود‪ .‬روي انتخاب صالح مقبول‬ ‫يا اصلح غير‌مقب��ول بحث‌ها امتياز‌بندي ش��د كه در‌نهايت‬ ‫جمع‌بندي بر جاانداخت��ن اصلح غيرمقب��ول در جامعه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬همين شيوه را شاگردان آيت‌اهلل مصباح در قبال آقاي‬ ‫‪47‬‬
‫احمدي‌نژاد دنبال كردند چون وي اصال در جامعه مطرح نبود و‬ ‫در نظرسنجي‌ها هيچ اسمي‌از وي برده نمي‌شد‪ ،‬ولي نظر آنها‬ ‫اين بود كه بايد روي اصلح غيرمقبول كار كرد تا مقبول بيفتد‪،‬‬ ‫ولي برخي دوستان ما نظرشان اين بود كه نامزد بايد حداقل‬ ‫يك كف‌رأيي در جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫نظر جمعيت ايثارگران بر داشتن كف راي بود؟‬ ‫‪ l‬هم جمعيت ايثارگران و ه��م سنتي‌ها اين نظر را‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫چه طيفي از سنتي‌ها معتقد به اين نظر بودند؟‬ ‫‪ l‬اكثر جبهه پيروان خط امام و رهبري همين ديدگاه‬ ‫را داشتند‪.‬‬ ‫كه بايد روي كف رأي كار كرد؟‬ ‫‪ l‬بله؛ آنها معتقد بودند كه باي��د يك كف رأي را در‬ ‫نظر داشت‪.‬‬ ‫اگر جمعيت ايثارگران و اكثريت جبهه پيروان خط‬ ‫امام و رهبري كه مخالف انتخاب اصلح غيرمقبول‬ ‫بودن�د‪ ،‬پس چ�ه كس�اني در ش�وراي هماهنگي‬ ‫نيروه�اي انقلاب ب�ه آقاي‬ ‫الريجاني رأي دادند؟‬ ‫‪ 83‬اس�ت‪ ،‬آن زمان بين آقاي�ان توكلي‪ ،‬رضايي‪،‬‬ ‫احمدي‌ن�ژاد و قاليباف توافق ش�د تا براس�اس‬ ‫نظرس�نجي عم�ل ش�ود‪ ،‬ع�ده‌اي گفتن�د زمان‬ ‫نظرس�نجي قب�ل از نام‌نويس�ي نامزدها باش�د‪،‬‬ ‫برخ�ي ديگر معتق�د به برگ�زاري افكارس�نجي‬ ‫بع�د از ثبت‌‌ن�ام كانديداه�ا بودن�د و طيف�ي هم‬ ‫دو هفته مانده به انتخابات را زمان مناس�ب براي‬ ‫نظرسنجي مي‌دانستند‪ ،‬اما همان مقطع سوم هم‬ ‫كه افكارسنجي شد نتيجه به نفع آقاي قاليباف رقم‬ ‫خورد و هفته آخر شرايط به نفع احمدي‌نژاد تغيير‬ ‫كرد‪ ،‬با اين تفاسير بفرماييد چرا شوراي هماهنگي‬ ‫دوم نيز به نتيجه نرسيد؟‬ ‫‪ l‬علتش همين اختالف‌نظر روي نام آقاي الريجاني‬ ‫و آقاي احمدي‌نژاد بود‪ .‬تعدادي از اعضاي شوراي هماهنگي‬ ‫مثل ايثارگ��ران به همين جمع‌بندي رسي��ده بودند كه نبايد‬ ‫روي آق��اي الريجاني سرمايه‌گذاري كنن��د و بايد به سمت‬ ‫احمدي‌نژاد رفت‪ .‬نظرسنجي‌ها هم تقريبا تا اندازه‌اي همين‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬اول آقاي الريجاني را تاييد‬ ‫كردند‪ ،‬اما وقتي وارد حوزه عمل شدند‬ ‫و شروع ب��ه تبليغات كردن��د‪ ،‬آنوقت‬ ‫معلوم شد كه شعارها و گفتمان آقاي‬ ‫الريجاني نتوانست��ه جاذبه در جامعه‬ ‫ايجاد كن��د و جامع��ه دارد به سمت‬ ‫گراي��ش كام�لا اصولگراي��ي پيش‬ ‫م��ي‌رود و مي‌خواهد فاصل��ه زيادي‬ ‫از اصالح‌طلبان بگي��رد‪ ،‬اين شرايط‬ ‫جامعه تقريبا براي شوراي هماهنگي‬ ‫نيروهاي انقالب غير‌قابل پيش‌بيني‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫شوراي هماهنگي دوم چرا به نتيجه نرسيد؟ شما‬ ‫گفتيد جمعي�ت ايثارگران تالش�ي انج�ام داد تا‬ ‫براساس نظرس�نجي و رعايت اصل داشتن كف‬ ‫رأي‪ ،‬خدشه وارده به شوراي هماهنگي نيروهاي‬ ‫انقالب ر‌ا ترميم كند‪ ،‬اين جمعيت چرا نتوانس�ت‬ ‫آقايان احمدي‌نژاد‪ ،‬رضايي‪ ،‬قاليباف و توكلي را به‬ ‫تفاهم و توافق برساند و احمدي‌نژاد حتي مكانيزم‬ ‫شوراي دوم هماهنگي را هم قبول نكرد؟‬ ‫‪ l‬آنجا علتش اين بود كه با باال‌آمدن آقاي هاشمي و‬ ‫آقاي احمدي‌نژاد مجموعه نيروهاي اصولگرا با يك شرايط‬ ‫جديدي رو به رو شدند‪.‬‬ ‫اما شوراي هماهنگي دوم مربوط به اواخر اسفند‬ ‫‪48‬‬ ‫اصالح‌طلبان چرا آن موقع به اجماع نرسيدند؟‬ ‫‪ l‬اصالح‌طلب��ان ابت��دا نمي‌خواستن��د روي آقاي‬ ‫هاشمي سرمايه‌گذاري كنند‪ ،‬علتش هم اين بود آقاي هاشمي‬ ‫در مقابل جريان احمدي‌نژاد خيلي آسيب‌‌پذير شده بود‪.‬‬ ‫آقايان مهرعليزاده‪ ،‬معين و كروبي در سال ‪ 84‬از‬ ‫جناح اصالحات وارد رقابت سياس�ي شدند‪ ،‬چرا‬ ‫آنها به نتيجه نرسيدند؟‬ ‫‪ l‬ميان آنها اختالف زياد ب��ود‪ .‬چون آقاي هاشمي‬ ‫تقريبا به تنهايي تصمي��م گرفت و براي آم��دن توجهي به‬ ‫ديگران نداشت‪ ،‬احساس مي‌كرد اگر وارد عرصه شود مي‌تواند‬ ‫بخشي از آراي هر دو جناح اصولگرا و اصالح‌طلب را به خود‬ ‫جذب كند‪ ،‬همين اتف��اق در در دور دوم انتخاب��ات رخ داد و‬ ‫اصولگرايان نتوانستند تصميم بگيرند‬ ‫كه از احمدي‌ن��ژاد يا هاشمي حمايت‬ ‫كنند و مجبور شدن��د بگويند هر دو از‬ ‫نظر ما اصولگرا هستند‪.‬‬ ‫آق�اي مهرعلي�زاده در دور اول‬ ‫انتخابات رياس�ت‌جمهوري سال‬ ‫‪ 84‬ب�ه صحن�ه آمد با وج�ودي كه‬ ‫مي‌دانست پيروز نمي‌شود‪ ،‬از طرف‬ ‫ديگر آقايان كروبي و معين نيز به‬ ‫توافق نرسيدند‪ ،‬چرا اصالح‌طلبان‬ ‫با س�ه نام�زد وارد عرص�ه رقابت‬ ‫شدند؟‬ ‫‪ l‬اخت�لاف اصالح‌طلبان در‬ ‫آن مقطع همانند اصولگرايان زياد بود‪،‬‬ ‫ضمن آنكه چهره با‌جاذبه‌اي نداشتند‬ ‫ي مطرح كنند‪.‬‬ ‫كه آن را بعد از خاتم ‌‬ ‫يعني شما مي‌گوييد اكثريت‬ ‫جبه�ه پي�روان خط ام�ام و‬ ‫رهبري در ابتداي كار معتقد‬ ‫به حمايت از آقاي الريجاني‬ ‫بودن�د‪ ،‬ام�ا وقت�ي گرايش‬ ‫جامع�ه نزدي�ك انتخاب�ات‬ ‫مش�خص شد نظرش�ان به‬ ‫سمت فرد ديگري برگشت؟‬ ‫‪ l‬نظرش��ان در مرحل��ه اول‬ ‫برنگش��ت‪ ،‬نظرشان تا آخرين مرحله دور اول همان حمايت‬ ‫از آقاي الريجاني بود و روي نام ايش��ان تكيه كردند‪ ،‬منتها‬ ‫از سه‪ ،‬چهار روز مانده به انتخابات يك انشقاقي ايجاد شد‪ ،‬به‬ ‫علت همين كه در نظرسنجي‌ها مشخص شد آقاي الريجاني‬ ‫موقعيتش مطلوب نيست و آق��اي احمدي‌نژاد جلو است‪ .‬در‬ ‫اينجا ستادهاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب در سطح‬ ‫كشور به دو دسته تقسيم شد‪ ،‬يك دسته سمت احمدي‌نژاد‬ ‫رفتند و دسته ديگ��ر بر طرفداري از آق��اي الريجاني اصرار‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫آقاي الريجاني بيشتر بود‪ ،‬بنابراين متمركز روي نام او شدند‬ ‫اما در مراحل آخر مش��اهده شد شيوه‌ه��اي انتخاباتي آقاي‬ ‫قاليباف كه شبيه اصالح‌طلبان بود اثر منفي روي سبد رأي‬ ‫وي گذاشته؛ بنابراين تقريبا طيف خاصي به سمت احمدي‌نژاد‬ ‫و طيف دیگری هم به سمت آقايان قاليباف و الريجاني رفتند‪.‬‬ ‫آن زم�ان ش�وراي نگهب�ان آقاي‬ ‫معي�ن را رد صالحي�ت ك�رد‪ ،‬چه‬ ‫اتفاقي افتاد كه وي تأييد شد؟‬ ‫‪ l‬آق��اي معي��ن ب��ه حك��م‬ ‫حكومتي وارد انتخابات شد‪.‬‬ ‫را نش��ان مي‌داد؛ بنابراي��ن همان‌طور كه گفتم بخش��ي از‬ ‫ستادهاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقالب از احمدي‌نژاد‬ ‫حمايت كردند‪.‬‬ ‫همان هفته آخر را مي‌فرماييد؟‬ ‫‪ l‬بله؛ اما بقيه معتقد بودند روي نام آقاي الريجاني‬ ‫بايد ايستاد و به همين خاطر توافق صورت نگرفت‪.‬‬ ‫اما شوراي دوم بين آقايان قاليباف و احمدي‌نژاد‬ ‫ب�ود‪ ،‬براس�اس نظرس�نجي دو هفت�ه مان�ده به‬ ‫انتخابات‪ ،‬آق�اي قاليباف انتظار داش�ت كه آقاي‬ ‫احمدي‌نژاد مانن�د آقاي توكلي كنار ب�رود و آقاي‬ ‫رضايي نيز ‪ 48‬ساعت قبل از انتخابات اين كار را‬ ‫كرد اما احمدي‌نژاد كنار نرفت چرا؟‬ ‫‪ l‬چون همانجا تحليل مطرح شد كه آيا آقاي قاليباف‬ ‫كه از شيوه اصالح‌طلب��ان براي انتخابات استف��اده كرده و‬ ‫نمادش شبيه اصالح‌طلبان بود‪ ،‬االن راي‌آوري بيشتري دارد‬ ‫يا آقاي احمدي‌نژاد كه شعارهايش همان آرمان‌هاي انقالب‬ ‫و عدالت بود‪ .‬همان موقع چون هيچ تحليل روشن و شفافي‬ ‫نسبت به باال آمدن موقعيت آقاي احمدي‌نژاد وجود نداشت‪،‬‬ ‫تعدادي از اصولگرايان نظرشان بر اين بود كه سرمايه‌گذاري‬ ‫روي قاليباف موثرتر است و با توجه به كاري كه ايشان كرد‬ ‫و توانمندي‌هايي كه داشت‪ ،‬امكان موفقيت ايشان نسبت به‬ ‫ماجرا را تعريف مي‌كنيد؟ گويا آقاي‬ ‫حدادعادل نام�ه‌اي به مقام معظم‬ ‫رهبري نوشتند‪.‬‬ ‫‪ l‬در آن مقطع اين گونه تصور شد‪ ،‬شرايط به‌گونه‌اي‬ ‫است كه حاكميت اصال نمي‌خواه��د از اصالح‌طلبان كسي‬ ‫در صحنه رقابت باشد‪ ،‬براي اينكه اين مساله تلقي نش��ود و‬ ‫انتخابات كامال حالت آزادش را حف��ظ كند و اصالح‌طلبان‬ ‫بدانند بعد از عملكرد هش��ت‌ساله چه وضعيت��ي دارند‪ ،‬مقام‬ ‫معظم رهبري از شوراي‌نگهب��ان خواستند صالحيت آقاي‬ ‫معين تاييد شود‪ .‬آن سال اصالح‌طلبان روي نام آقاي معين‬ ‫متمركز شدند‪ ،‬مهرعليزاده يك چهره فرعي و حاشيه‌اي بود‬ ‫و با آمدن آقاي هاشم��ي‪ ،‬يك تع��داد از اصالح‌طلبان مثل‬ ‫كارگزاران به سمت آقاي هاشمي رفتند و رأي بين نامزدهاي‬ ‫اصالح‌طلب تقسيم شد‪.‬‬ ‫بنابراين ش�ما اي�ن ادع�اي اصالح‌طلب�ان را رد‬ ‫مي‌كنيد ك�ه تأييد آقاي معين برنام�ه اصولگراها‬ ‫بود تا اصالح‌طلبان نيز متكثر بيايند‪ ،‬همان‌طور كه‬ ‫اصولگراها متكثر هستند؟‬ ‫‪ l‬خير‪ ،‬اين اتفاق ربطي به جناح اصولگرا نداشت؛‬ ‫كل شرايط كش��ور به‌گونه‌اي اقتضا مي‌ك��رد كه در هر دو‬ ‫طرف تكثر وجود داشته باشد چ��ون محوريت قابل قبولي‬ ‫كه در واقع بتواند قدرت كاهش تكثر را داشته باشد در هيچ‬ ‫طرفي وجود نداشت‪g .‬‬
‫انباشت هيجان‬ ‫آسيب شناسي دير شكلگرفتن فضاي انتخاباتي در ايران‬ ‫حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه‪ ،‬نماینده مجلس هشتم‬ ‫‪3‬‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫وقتی ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران‬ ‫رصد می‌شود‪ ،‬فضای سیاسی کشور دیر شکل رقابتی به خود‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬چراکه نامزدها با تاخیر اعالم آمادگی می‌کنند و به‬ ‫صحنه می‌آیند‪ .‬علت این تاخیر و نامنظ��م بودن حضور در‬ ‫صحنه انتخابات به ساخت��ار نظم‌دهنده‌های رفتار سیاسی‬ ‫ایران مربوط می‌شود که مهمترین آنها ساختار و نظام حزبی‬ ‫کشور است‪ .‬چون در ایران نظام حزبی همراه با دموکراسی‬ ‫رشد نکرده‪ ،‬عم�لا می‌بینیم که انتخاب��ات معموال فضای‬ ‫مبهمی‌دارد‪ .‬مش��خصا در همان ش��روع ورود‪ ،‬تاخیر‪ ،‬تعلل‬ ‫و‌تردید در مدل حرکتی گروه‌ها و کاندیداها کاملا مش��هود‬ ‫است و به‌نوعی می‌توان گفت برنامه و استراتژی انتخاباتی‬ ‫آنها مبهم به نظر می‌رسد؛ حال آنکه مردم حق دارند بدانند‬ ‫انتخابات از چه زمانی شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫در نظام‌های حزبی تاریخ مشخصی برای شکل‌گیری‬ ‫انتخابات وج��ود دارد‪ ،‬یعنی رقابت‌ه��ا از درون احزاب کلید‬ ‫می‌خورد‪ ،‬بعد رقابت بین‌حزبی می‌ش��ود و سرانجام سراسر‬ ‫کش��ور را متاث��ر از خود می‌کن��د‪ .‬در همین پروس��ه برنامه‬ ‫انتخاباتی کاندیداها و بعضا بخش��ی از کابینه آنها مشخص‬ ‫می‌شود و م��ردم متوج��ه می‌شوند می‌خواهن��د سرنوشت‬ ‫کشور را به دست چه کسانی بدهند‪ ،‬اما در ایران نظام حزبی‪،‬‬ ‫تحت‌الشعاع نظام جناحی قرار دارد‪ .‬نظام جناحی یک نظام‬ ‫نامنظم سیاسی است که در آن عمال ط��رف پیروز‪ ،‬طرفی‬ ‫است که مبهم‪ ،‬پنهان و سری کار کند و از لحظات استفاده‬ ‫فرصت‌طلبانه ببرد‪ ،‬اما در نظام حزب��ی آن حزب و گروهی‬ ‫که با برنامه‪ ،‬منظم و آشکار در پروسه انتخابات کار می‌کند‬ ‫موفق‌تر است‪.‬‬ ‫اما شای��د سوال ش��ود ک��ه چ��ه مق��دار از تاخیر در‬ ‫شکل‌گیری فضای انتخاباتی به قان��ون برمی‌گردد‪ ،‬چراکه‬ ‫نامزدها دو یا سه هفته بعد از تایید صالحیت وقت تبلیغ دارند‬ ‫و نمی‌توانند زودتر شروع فعالیت انتخاباتی خود را کلید بزنند؟‬ ‫جواب من به این سوال آن است که بحث تحزب و رفع ضعف‬ ‫نظام ساختاری آن به قانون برنمی‌گردد‪ ،‬چون ما در این زمینه‬ ‫ضعف قانون نداریم بلکه احزاب نمی‌توانند آن طور که باید از‬ ‫قانون موجود برای فعالیت و حضور استفاده کنند؛ به عبارت‬ ‫ساده‌تر اج��رای قانون احزاب جدی گرفت��ه نمی‌شود‪ .‬البته‬ ‫درباره حضور کاندیداها معتقدم قانون انتخابات ایران خالی‬ ‫از ایراد و اشکال نیست‪ ،‬مهمترین دلیل در این باره این است‬ ‫که دو قوه مجریه و مقننه خودشان اذعان دارند که نقص و‬ ‫اشکال در قانون وج��ود دارد‪ ،‬به همین دلیل حدود پنج سال‬ ‫پیش قوه مجریه و در سال جاری قوه مقننه پیشنهاد اصالح‬ ‫قانون انتخابات را مطرح کردند‪ .‬ای��ن نقص‌هایی است که‬ ‫وجود دارد و یک بار برای همیش��ه باید در قالب نظام جامع‬ ‫انتخابات رف��ع شود‪ ،‬به‌ویژه آنکه مسئوالن کش��ور دغدغه‬ ‫دارند زم��ان‪ ،‬انرژی و امکانات کش��ور نبای��د فدای فضای‬ ‫انتخاباتی شود‪.‬‬ ‫از مزایای سامان حزبی‪ ،‬برگزاری انتخابات در کانالی‬ ‫است که به‌شدت روی آن نظارت و ح��دود مقررات در آن‬ ‫رعایت می‌ش��ود‪ ،‬به‌طوری ک��ه زمان‪ ،‬ان��رژی و امکانات‬ ‫کش��ور فدای ی��ک فض��ای انتخاباتی نمی‌ش��ود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه از یک‌سال قب��ل فضای انتخاباتی در کش��ور شکل‬ ‫می‌گیرد و م��ردم از برنامه‌هايي نامزده��ا مطلع می‌شوند و‬ ‫زمان هیجانی انتخابات برای نام��زد مطلوب خود فعالیت‬ ‫خیابانی می‌کنند‪ ،‬اما در ایران همه ای��ن مراحل در مرحله‬ ‫هیجانی انباشت��ه می‌شود‪ .‬ب��ر همین اس��اس اگر فضای‬ ‫انتخابات��ی را بخواهیم‌ ترسیم کنیم ی��ک مرحله مقدماتی‬ ‫یا مش��ارکت گرایی دارد ک��ه همگان ت�لاش می‌کنند تا‬ ‫انگیزه در جامعه برای مش��ارکت شکل گی��رد‪ .‬این فضای‬ ‫مش��ارکتی بعد جای خ��ود را به فضای تبلیغ��ی می‌دهد تا‬ ‫طرفین برنامه و خودش��ان را تبلیغ می‌کنن��د‪ ،‬در گام سوم‬ ‫فضایی تهیيج��ی و هیجانی اس��ت و آنجا ک��ه مناظرات‬ ‫به صورت ج��دی مطرح می‌شود و رقابت‌ه��ای انتخاباتی‬ ‫به اوج خود می‌رس��د ‪ ،‬حضور خیابانی‪ ،‬آشک��ار‪ ،‬هیجانی و‬ ‫احساسی عمومی نم��ود پیدا می‌کند که ای��ن هم طبیعت‬ ‫انتخابات است‪ ،‬اما در ایران فضای مقدماتی مش��ارکت‌گرا‬ ‫و فضای حدوسط میان��ی یعنی فضای تبلیغ��ی در مرحله‬ ‫سوم یعن��ی فضای هیجان��ی انباشت می‌ش��ود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مرحله مش��ارکت‌گرایی و بحث تبلیغ��ی که نیازمند‬ ‫یک فضای عقالنی برای انتخاب نامزد اصلح است هم در‬ ‫مرحله هیجانی بروز و ظهور پیدا می‌کند‪ ،‬بنابراین انتخابات‬ ‫در ایران هیجانی می‌شود‪ ،‬حال آنکه اگر زمان دوره تبلیغی‪،‬‬ ‫عقالنی باشد‪ ،‬افراد انتخاب عقالنی می‌کنند و بعد در فضای‬ ‫هیجانی به صورت احساسی هم وارد انتخابات می‌شوند‪ ،‬نه‬ ‫آنکه مرحله مقدماتی و بنی��ادی تحت‌تاثیر فضای هیجانی‬ ‫و احساسی قرار گیرد و همه منتظر هفته آخر بمانند که چه‬ ‫اتفاقی در کشور می‌افتد‪.‬‬ ‫معایب چنین مدلی این است که آن عقالنیتی که باید‬ ‫در فضای انتخابات شکل گیرد تحت‌الشعاع روزهای آخر قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در این فضا کسی که برن��ده می‌شود بیش از آنکه‬ ‫برآمده از یک انتخاب عقالنی براساس برنامه باشد‪ ،‬برآمده‬ ‫از یک فضای احساسی است بنابراین نامزدی که مدیریت‬ ‫احساسات و مدیریت هیجانات را بهتر انجام داده باشد نتیجه‬ ‫بهتری می‌گیرد‪ ،‬ضمن آنکه بع��د از فروخوابیدن هیجانات‬ ‫و احساسات مردم و رسانه‌ها ی��اد برنامه‌های تبلیغاتی افراد‬ ‫مي‌افتند و مولفه‌های آنها را مرور می‌کنند‪ ،‬حال اگر براساس‬ ‫آن برنامه‌ها طرح خواسته کنند‪ ،‬معلوم نیست که نامزد پیروز‬ ‫و تیم مدیریتی وی بتواند آن خواسته‌ها را برآورده کند و این‬ ‫مشکلی است که همواره در کشور ما وجود دارد‪ .‬مردم بعضا‬ ‫روی احساس به ی��ک شخص رای می‌دهن��د‪ ،‬بدون آنکه‬ ‫برنامه‪ ،‬مدیران و وزرای منتسب به او را بشناسند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در فضای هیجانی بخش عمده‌ای از انتخابات انفعالی است‪،‬‬ ‫یعنی عامل غیریتی تعریف می‌شود و با تخریب آن غیریت‪،‬‬ ‫یک عمل مثبت شکل می‌گیرد‪ ،‬در صورتی که امر مثبت باید‬ ‫ذاتا مثبت باشد‪.‬‬ ‫شاید سوال شود چرا در ایران نظام حزبی پانمی‌گیرد و‬ ‫پایه تحزب سست است؟ در جواب این سوال می‌گویم قانون‬ ‫موجود درس��ت اجرا نمی‌شود‪ ،‬جناح‌ه��ای سیاسی در قالب‬ ‫نظام حزبی احساس تنگی و عدم توان مانور می‌کنند‪ ،‬حال‬ ‫آنکه در یک نظام حزبی مشخص افراد‪ ،‬گروه‌ها و نخبگان‬ ‫سیاسی هم به‌دنبال حق خود هستن��د و هم به موقع سعی‬ ‫در ادای تکلیف می‌کنند‪ ،‬اما در قال��ب جناحی افراد تا جایی‬ ‫که ممکن است حق‌شان را مطالب��ه می‌کنند‪ ،‬اما زمانی که‬ ‫باید تکلیف‌شان را ادا کنند از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند‬ ‫بنابراین خیلی از افراد که در قالب جریان خاص رای می‌آورند‬ ‫یا در قالب یک حزب��ی که اسمش حزب اس��ت اما عملش‬ ‫جناحی است وقتی برنده و پیروز انتخابات می‌شوند‪ ،‬اعالم‬ ‫انفصال می‌کنند و مدعی می‌شوند که مستقلند و وابسته به‬ ‫هیچ جریان و گروهی نیستند که این اعالم انفصال افراد از‬ ‫حزب‪ ،‬فرار از یک سری تکالیف است که در قالب آن حزب‬ ‫به‌وجود آمده‪ ،‬چون سخنرانان و مبلغان آن حزب و جناح در‬ ‫سطح کش��ور زمان تبلیغات وعده‌هایی دادند اما بعد کسی‬ ‫نیست که در مقام اجرا در قبال آن وعده‌ها پاسخگو باشد‪ .‬در‬ ‫ایران هیچ وقت سابقه نداشته که ائتالف‌های زمان انتخابات‬ ‫در زمان انتصابات مدیران و وزرا پایدار بماند چون بالفاصله‬ ‫اختالفات علنی می‌شود و مش��کالتی را ب��رای آن ائتالف‬ ‫به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫اینکه چرا اح��زاب فراگیر در ایران شک��ل نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫علتش ای��ن است ک��ه احزاب ای��ران انتخابات��ی هستند و‬ ‫روزنامه‌ها ‪ ،‬ارگان‌ه��ا و سایت‌ها نیز ب��ه همین شیوه عمل‬ ‫می‌کنند‪ .‬نوع مخاطب آنها زمان انتخاب��ات حدود ‪ 20‬برابر‬ ‫تا ‪ 30‬برابر شرایط عادی است‪ ،‬ضمن آنکه خود این احزاب‬ ‫پشتوانه مالی و نخبگی ندارند‪ ،‬به ویژه اینکه در داخل کشور‬ ‫هم جایی برای آنها در نظام سیاسی کش��ور‌ترسیم نش��ده‬ ‫و در قانون بودجه هم ردیفی برای کار احزبی دیده نش��ده‪،‬‬ ‫حال آنکه در کش��ورهای غربی می‌بینیم که احزاب بودجه‬ ‫دارند ولی در ایران چنین بودجه‌ای داده نمی‌شود‪ ،‬البته چند‬ ‫سال بودجه‌ای به احزاب اختصاص داده شد اما بعد از بودجه‬ ‫کش��ور حذف شد‪ ،‬ضمن آنکه بودجه‌ای هم که اختصاص‬ ‫می‌یافت کاملا جذب نمی‌شد‪ .‬اینکه چرا نخبگان جذب کار‬ ‫حزبی نمی‌شوند آن است که نخبگان ایران عملگرا هستند‬ ‫و مش��خصا در حوزه سیاسی عملگرایی یعن��ی باخت و برد‬ ‫سیاسی‪ .‬احزاب در باخت و برد سیاسی در انتخابات جایگاهی‬ ‫ندارند‪ ،‬چون تحت‌الشعاع رفتارهای جریانات جناحی هستند‪،‬‬ ‫بنابراین نخبگان در قالب فعالیت‌های حزبی قرار نمی‌گیرند‪،‬‬ ‫در نتيجه یا خانه‌نشین می‌شوند یا اینکه بیشتر سعی می‌کنند‬ ‫خودشان را در قالب جبهه تعریف کنن��د‪ .‬اینکه آیا می‌شود‬ ‫برای آین��ده بسترسازی کرد ت��ا تحزب در نظ��ام سیاسی‬ ‫کشور جایگاهي پیدا کند‪ ،‬باید بگویم بسترسازی نیاز جامعه‬ ‫ماست‪ ،‬منتها نه قانون و نه ع��رف انتخاباتی در ایران اجازه‬ ‫شکل‌گیری نظام حزبی را نمی‌دهد‪g .‬‬ ‫‪49‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫تقابل سناريوها در قزاقستان‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫مذاكره دركشور بي‌طرف‬ ‫آيا مذاكرات ‪ 8‬اسفند در قزاقستان به نتيجه مي‌رسد؟‬ ‫سامان صابریان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 26‬فوریه‪ ،‬قزاقس��تان؛ باالخره پ��س از ماه‌ها بحث و‬ ‫بررس��ی‪ ،‬مکان و زمان مذاکرات پی ش‌رو میان ای ران و گروه‬ ‫‪ 5+1‬مش��خص ش��د‪ .‬درواقع در همایش امنیت��ی مونیخ‬ ‫دو طرف به این نتیجه رسیدند که مذاکرات آتی را چه زمانی‬ ‫و در کجا برگزار کنند‪ .‬همایش مونیخ‪ ،‬کنف رانسی است که‬ ‫‪50‬‬ ‫هر ساله در ماه فوریه در مونیخ آلمان برگزار م ی‌شود و در آن‬ ‫سیاست‌های امنیت جهانی مورد واکاوی قرار م ی‌گیرد؛ نکته‬ ‫مهم این اس��ت که در این کنف رانس هر سال به مهم‌ترین‬ ‫مساله بی ن‌المللی جهان رس��یدگی م ی‌شود‪ .‬این همایش‬ ‫امسال با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫اجالس پرونده‌های گوناگونی روی میز آمد‪ ،‬ولی مهم‌ترین‬ ‫پرونده مربوط به داس��تان دنباله‌دار انرژی هس��ته‌ای ای ران‬ ‫بود و مهم‌ترین تصمیمی‌که در این همایش گرفته ش��د‬ ‫نیز ازس��رگیری گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای شش قدرت بزرگ‬ ‫جهانی و ای ران‪ ۲۶ ،‬فوریه در قزاقس��تان‪ .‬قزاقستان‪ ،‬کشور‬ ‫‌ب ی‌طرفی است که بعد از فروپاشی شوروی قدعلم کرد‪.‬‬ ‫در ب ی‌طرف��ی این کش��ور همی��ن بس ک��ه رئیس‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اسالمی کشورمان در توضیح دلیل انتخاب کشور قزاقستان‬
‫مذاك رات هسته‌اي اي ران با ‪ 5+1‬در حالي ق رار است در قزاقستان برگزار‬ ‫شودكه هنوز هيچ نشانه‌اي از پذيرش حق اي ران ب راي غن ي‌سازي اورانيوم‬ ‫توسط غرب مشاهده نم ي‌شود‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫به‌عنوان محل مذاک��رات آینده ای ران و گ��روه ‪ 5+1‬گفت‪:‬‬ ‫«قزاقستان کشوری ب ی‌طرف در مورد مساله هسته‌ای ای ران‬ ‫است و مواضع این کش��ور ب رای ما مهم به شمار م ی‌آید‪».‬‬ ‫عالءالدین بروجردی با اش��اره به تعیین زمان هشتم اسفند‬ ‫و مکان کشور قزاقس��تان ب رای مذاکرات آینده ای ران و گروه‬ ‫‪ ۵+۱‬م ی‌گوید كه با تعیین زمان و مکان مذاکرات توس��ط‬ ‫ای ران طبیعتا ای��ن موضوع دیر ی��ا زود از طرف‌های مقابل‬ ‫مذاکره نیز نهایی خواهد ش��د‪ ،‬مهم آن است که آنها انجام‬ ‫مذاکرات را پذیرفته‌اند‪ .‬در آستانه مذاکرات هسته‌ای برخی‬ ‫اظهارنظرها و دیدگاه‌های غرب حاکی از آن است که غرب‬ ‫این انتظار را از ای ران دارد که برخي از اصول خود را فراموش‬ ‫کند و ب ی‌چون‌وچرا گوش به فرمان استکبار جهانی باشد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در آخرین بیاناتشان که در دیدار‬ ‫مردم تبریز ای راد کردند به مس��ائل مهمی‌اش��اره کردند از‬ ‫جمله اینکه فرمودند اگر آمریکای ی‌ها حس��ن‌نیت داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬ای ران نیز واکنش متناس��ب نش��ان خواه��د داد‪.‬‬ ‫رهبر انق�لاب از جمله مصداق‌ه��ای رفتارهای ناش��ی از‬ ‫حس��ن‌نیت از جان��ب غ��رب را چندی��ن م��ورد عن��وان‬ ‫کردن��د از جمله‪ :‬به رس��میت ش��ناختن حق غن ی‌س��ازی‬ ‫ان��رژی هس��ته‌ای ب��رای ای��ران؛ ع��دم دخال��ت در امور‬ ‫داخلی ای��ران و ع��دم فتنه‌انگی��زی در تح��والت منطقه‪.‬‬ ‫بناب راین اگ��ر ‪ 5+1‬و در راس آنها آمریکا ب��ه واقع به‌دنبال‬ ‫مذاکره ب��ا ای��ران هس��تند بای��د ای��ن س��خنان رهبری‬ ‫را س��رلوحه اقداماتش��ان قرار دهند‪ .‬باید توجه داش��ت که‬ ‫رهبر معظم انقالب در بیاناتش��ان اش��اره فرمودند که هر‬ ‫س��ناریویی که در آن حق غن ی‌س��ازی اورانیوم ب رای ای ران‬ ‫نادیده گرفته شود‪ ،‬فاقد مشروعیت خواهد بود‪.‬‬ ‫در نشس��تی که در قزاقس��تان بنای آن گذاشته شده‬ ‫قرار است پرونده هسته‌ای ای ران بار دیگر مورد واکاوی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در این نشست پنج س��ناریو از پیش تعیین شده قرار‬ ‫دارد؛ نخستین س��ناریو این اس��ت که تا حقوق ملت ای ران‬ ‫تامین نش��ود ای ران نیز در غن ی‌س��ازی کوتاه نخواهد آمد‪.‬‬ ‫دومین س��ناریو بحث غن ی‌س��ازی ‪ 3/5‬تا پنج درصد ای ران‬ ‫است و این مساله که آنها بپذی رند ای ران تا این حد غن ی‌سازی‬ ‫را خواهد داشت‪ ،‬در مقابل ای ران نیز واکنش متناسب نشان‬ ‫خواهد داد‪ .‬البته ای ران تا به حال نیز کاملا ب ر‌اساس موازین‬ ‫و قوانین ان‌پ ی‌تی اقدام کرده‪ ،‬به‌طوری ک��ه تاکنون بارها‬ ‫بازرس��ان آژانس به ای ران آمده‌اند و تمام فعالی ت‌های ای ران‬ ‫نیز تحت نظارت این س��ازمان است‪ .‬سومین مساله‌ای که‬ ‫برخی رسانه‌های غربی و از جمله رویترز آن را اعالم کردند‬ ‫این بحث بود که جمهوری اس�لامی ای ران فردو را تعطیل‬ ‫کند و در قبال این اقدام غرب نیز تحریم‌های طال را لغو کند‪.‬‬ ‫اما باید توجه داشت این پیشنهاد طرف مقابل هیچ تناسبی‬ ‫ندارد چرا که آنها اخی را بحث تحری��م طال را مطرح کردند و‬ ‫اکنون اعالم کرده‌اند در قبال تعطیل��ی فردو این تحریم را‬ ‫لغو خواهند کرد‪.‬‬ ‫اما باید توجه داشت که سیاست مذاکره و فشار به این‬ ‫صورت به نتیجه نخواهد رس��ید و این اقدام بسيار موذيانه‬ ‫است که آنها در آستانه مذاکرات تحریم کنند و شرط تداوم‬ ‫مذاکرات را نیز لغو همان تحریم در قبال تعطیلی س��ایت‬ ‫بدانند که کام�لا تحت‌نظر آژانس اس��ت‪ .‬غ��رب در این‬ ‫پیشنهاد نیز دس��ت از زورگویی برنداش��ته و دوباره درصدد‬ ‫است تا حقوق مردم ای ران راسلب کند‪ .‬به نظر م ی‌رسد این‬ ‫س��ناریو نیز از همین ابتدا و با این ادبیات شکس��ت‌خورده‬ ‫به نظ��ر م ی‌آید‪ .‬اگر غرب ی‌ه��ا همین رون��د را ادامه بدهند‬ ‫بعید نیست که س��ناریوی عدم‌پیشرفت در مذاکرات پیش‬ ‫رو باش��د ولیکن اگر غرب ی‌ها حقوق مردم ای��ران را محترم‬ ‫بشمارند‪ ،‬به‌نظر م ی‌آید که پیش��رفت‌های چشمگیری در‬ ‫روند مذاکرات حاصل شود‪.‬‬ ‫سناریوی بعدی نیز این است که بسته‌های پیشنهادی‬ ‫دوطرف هیچ تغییری نکند و همچنان مذاکرات ب ی‌نتیجه‬ ‫باقی بماند‪ .‬در این صورت ای ران بازهم در چارچوب قوانین‬ ‫آژانس به فعالی ت‌هایش ادامه خواهد داد و غرب نیز احتماال‬ ‫به افزایش تحریم‌ه��ا خواهد پرداخت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که این سیاس��ت غرب تا اینجا نیز شکس ت‌خورده است و‬ ‫در آینده نیز نتیجه‌ای نخواهد داش��ت‪ .‬در پنجمین سناریو‬ ‫نیز م ی‌توان به این موضوع اشاره کرد که آنها تضمی ن‌های‬ ‫الزم و عینی بدهند که س��وخت مورد نیاز ای��ران را تامین‬ ‫کنند و ای ران نیز واکنش مناس��ب نش��ان ده��د‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه در قبال قول صددرصد و مطمئن آنها‪ ،‬ای ران بداند که‬ ‫م ی‌تواند سوخت الزم ب رای رآکتور ته ران را تامین کند‪ .‬اگر‬ ‫ای ران مطمئن باشد که غرب این بار زیر قولش نخواهد زد‪،‬‬ ‫بدون‌شک اقدامات متقابلی انجام خواهد داد‪ ،‬اما این مساله‬ ‫خیلی جای بحث دارد‪ ،‬چراکه غرب پی��ش از این نیز قول‬ ‫تامین س��وخت رآکتور ته ران را داده بود‪ ،‬اما درنهایت آن را‬ ‫عملی نکرد و ای ران خودش به غن ی‌سازی اورانیوم ‪20‬درصد‬ ‫و تامین سوخت رآکتور هسته‌ای روی آورد‪ .‬در واقع در ادامه‬ ‫مسیر مذاکرات و کارشکن ی‌های طرف‌های غربی مقامات‬ ‫جمهوری‌اس�لام ی‌ای ران به این نتیجه رسیدند که سوخت‬ ‫رآکتور تحقیقاتی ته��ران در حال اتمام اس��ت و اگر بیش‬ ‫از این تعلل ش��ود‪ ،‬دیگر زمانی ب رای تولی��د رادیوایزوتوپ‬ ‫که مصارف پزش��کی دارد‪ ،‬باقی نم ی‌مان��د‪ .‬بیش از هفت‬ ‫ماه (از مرداد تا بهمن ‪ )۸۸‬از درخواست ای ران از آژانس ب رای‬ ‫تامین سوخت این رآکتور گذشت و اطمینان حاصل شد که‬ ‫غرب ی‌ها قصد ندارند سوخت ‪۲۰‬درصد تحویل ای ران بدهند‪.‬‬ ‫بناب راین ای ران ‪ ۱۸‬بهمن ‪ ۸۸‬طی نامه‌ای رس��می به آژانس‬ ‫بی ن‌المللی انرژی اتمی‌از قصد خود ب رای انجام غن ی‌سازی‬ ‫‪۲۰‬درصد در داخل کشور خبر داد‪ .‬هرچند کشورهای غربی و‬ ‫حتی برخی مقامات آژانس این موضوع را در حد یک «بلوف‬ ‫سیاسی» از سوی ای ران قلمداد کردند‪ ،‬اما نهایتا ای ران رسما‬ ‫خبر غن ی‌س��ازی ‪۲۰‬درصد مقادیری از اورانیوم در کشور را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬آخرین س��ناریو نیز بر این مبناست که توافقات‬ ‫ابتدایی در نشست قزاقستان حاصل شود و توافقات بعدی‬ ‫و جزئ ی‌تر به نشس ت‌های بعدی موکول شود‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫در این بحث تامل داشته باشیم‪ ،‬این احتمال هم م ی‌رود در‬ ‫مذاکرات قفقازی‪ ،‬زمینه‌هایی ب رای پیشبرد مذاکرات در آینده‬ ‫حاصل آید و دو طرف به نتیجه‌های��ی هرچند غیرضروری‬ ‫برس��ند‪ ،‬ولی زمینه را ب رای ادامه مذاکرات هم��وار و ادامه‬ ‫سریال هسته‌ای را به مکان و زمانی دیگر پس از قزاقستان‬ ‫موکول کنند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید غرب��ي ها در ب رابر منطق‬ ‫اي راني چه واکنش��ی نش��ان م ی‌دهد و آی��ا در برخورد خود‬ ‫تغییری حاصل م ی‌کند ی��ا باز به‌دنبال��ه بهانه‌جوی ی‌های‬ ‫واهی و‌ب ی‌اساس م ی‌گردد‪ .‬هش��تم اسفند ماه یا به عبارت‬ ‫غ رب ی‌ها ‪ ۲۶‬فوریه روزی است که همگان چشم به قزاقستان‬ ‫م ی‌دوزند تا ببینند دولتمردان غ ربی طرف معامله ای ران تا چه‬ ‫اندازه عقالنیت نشان م ی‌دهند‪ ،‬دست از انحصارگرايي خود‬ ‫برم ی‌دارند و از خود حس ن‌نیت نشان م ی‌دهند‪g .‬‬ ‫‪51‬‬
‫شفاف‌سازي و همكاري‌جويي ايران‬ ‫ارزیابی رویکردهای ایران و گروه ‪ 5+1‬در مذاکرات آلماآتی‬ ‫ابراهیم متقی ‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫بين‌الملل‬ ‫اجالسیه ای ران و گروه ‪ 26، 5+1‬فوریه ‪ 2013‬در آلماآتی‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬هدف کشورهای مش��ارکت‌کننده در این‬ ‫مذاکرات را باید دستیابی به نتایج سیاسی و راهبردی جدید بعد‬ ‫از سه ماه وقفه دانست‪ .‬آخرین دور مذاکرات ای ران و کشورهای‬ ‫‪ 5+1‬در نوامبر ‪ 2012‬و در مسکو برگزار شد‪ .‬مذاکرات مسکو‬ ‫هیچ‌گونه پیش��رفتی ب رای عبور از بحران موج��ود در روابط‬ ‫ای ران با کشورهای گروه ‪ 5+1‬نداشته است‪ .‬مقامات روسیه از‬ ‫انگیزه الزم ب رای ایجاد تعادل در روابط ای ران با کشورهای عضو‬ ‫ش��ورای امنیت برخوردار نبودند‪ .‬آنان از «سیاست وقفه» در‬ ‫حل اختالفات کشورهای گروه ‪ 5+1‬در برخورد با ای ران پیروی‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬چنین رویکردی یکی از عوامل اصلی فرسایش��ی‬ ‫شدن اختالفات ای ران با قدرت‌های بزرگ شده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط موجود‪ ،‬رویکردهای مختلف��ی در ارتباط با‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای ای ران با گروه ‪ 5+1‬در آلماآتی مش��اهده‬ ‫م ی‌ش��ود‪ .‬برخی از تحلیلگران و مقامات اجرای��ی در ای ران‬ ‫دارای رویکرد خوش‌بینانه‌ای نس��بت به مذاکرات هسته‌ای‬ ‫هستند‪ .‬برخی دیگر احساس م ی‌کنند که ای ران در مذاکرات‬ ‫هسته‌ای استانبول‪ ،‬بغداد و مس��کو به نتایج موثر و جدیدی‬ ‫دست پی دا کرده است‪ .‬دور جدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا‬ ‫و اتحادیه اروپا نیز از اواس��ط فوریه (‪ 18‬بهمن ‪ )1391‬اعمال‬ ‫شده است‪ .‬تصاعد تحریم‌های کش��ورهای گروه ‪ 5+1‬علیه‬ ‫ای ران چالش‌هاي اقتصادی گسترده‌ای را ب رای نظام سیاسی‬ ‫و گروه‌های اجتماعی به‌وجود آورده است‪ .‬اقتصاد زیرزمینی‬ ‫ب رای فروش نفت را باید در زمره عوامل و موضوعاتی دانست‬ ‫که چالش اقتصادی فزاینده‌ای ب رای شهروندان ای رانی ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ -1‬سیاست راهبردی ایران در اجالسیه آلماآتی‬ ‫اگرچ��ه هم��واره فرآیندهای دیپلماس��ی هس��ته‌ای‬ ‫ای ران مبتنی بر همکاری‪ ،‬چندجانب ه‌گرایی‪ ،‬اعتمادس��ازی و‬ ‫شفاف‌سازی بوده‪ ،‬اما هی چ‌گاه کشورهای گروه ‪ 5+1‬یا اتحادیه‬ ‫اروپا به اقدام متقابل سیاس��ی و راهبردی مبادرت نکرده‌اند‪.‬‬ ‫نشانه‌های شفاف‌سازی سیاست هسته‌ای ای ران را م ی‌توان در‬ ‫ارتباط با همکاری فنی و تکنیکی با آژانس بی ن‌المللی انرژی‬ ‫اتمی‌دانست‪ .‬ب راساس همکاری‌های انجام گرفته‪ ،‬بازرسان‬ ‫آژانس توانستند از قابلی ت‌های هسته‌ای ای ران نمونه‌برداری‬ ‫کرده و دس��تگاه‌های مانیتورین��گ خود را در س��ایت‌های‬ ‫غن ی‌سازی اورانیوم مستقر سازند‪ .‬تمامی‌گزارشات فنی منتشر‬ ‫شده توسط آژانس را م ی‌توان انعکاسی از الگوی ای ران ب رای‬ ‫همکاری سازمان‌یافته با نهادهای بی ن‌المللی مسئول دانست‪.‬‬ ‫نشانه‌های اعتمادسازی ای ران را باید در تعلیق داوطلبانه‬ ‫غن ی‌سازی اورانیوم دانست‪ .‬عالوه برآن‪ ،‬کارگزاران سیاست‬ ‫خارجی‪ ،‬امنیتی و دفاعی ای ران با امض��ای پروتکل الحاقی‬ ‫‪ 93+2‬موافقت به عم��ل آوردند‪ .‬متعاقب چنی��ن فرآیندی‬ ‫بود که مذاکرات‌تروئیکای اروپایی با مقامات ش��ورای عالی‬ ‫امنیت ملی‪ ،‬وزارت امور خارجه و س��ازمان انرژی اتمی‌ای ران‬ ‫آغاز شد‪ .‬این مذاکرات در راستای الگوی دیپلماسی هسته‌ای‬ ‫ای ران بوده است‪.‬‬ ‫واقعی ت‌های موجود نش��ان م ی‌دهد که تغییر چندانی‬ ‫در سیاس��ت آمریکا و سایر کش��ورهای گروه ‪ 5+1‬در ارتباط‬ ‫‪52‬‬ ‫با تحریم گسترده ای ران ایجاد نش��ده است‪ .‬الگوهای رفتاری‬ ‫کشورهای مذاکره‌کننده‪ ،‬نش��انه‌هایی از دیپلماسی اجبار را‬ ‫منعکس م ی‌سازد‪ .‬اولین نشانه‌های دیپلماسی فشار‪ ،‬تهدید‬ ‫و اجبار از سوی کشورهای غ ربی را باید ادامه سیاست تحریم‬ ‫علیه جمهوری اسالمی ای ران دانست‪ .‬بسیاری از ادبیات تولید‬ ‫شده در کشورهای اروپایی و آمریکا به‌گونه‌ای منعکس گردیده‬ ‫که ای ران نه تنها تالش دارد تا قابلی ت‌های تکنیکی خود را در‬ ‫ارتباط با غن ی‌سازی اورانیوم ارتقا دهد‪ ،‬بلکه راهبرد واقعی ای ران‬ ‫را تولید سالح هسته‌ای دانسته‌اند‪.‬‬ ‫چنی��ن رویکردی ب��ا واقعی ت‌ه��ای راهب��ردی ای ران‬ ‫هماهنگ��ی ن��دارد‪ .‬ای��ران ن��ه تنه��ا اساس��نامه آژان��س‬ ‫بی ن‌المللی ان��رژی اتمی‌را م��ورد پذیرش ق��رار داده‪ ،‬بلکه‬ ‫در زم��ره کش��ورهایی اس��ت ک��ه «معاه��ده جام��ع منع‬ ‫آزمایش��ات هس��ته‌ای» موس��وم ب��ه «‪ »CTBT‬را امضا‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬چنی��ن کش��ورهایی به‌گون��ه‌ای داوطلبانه‬ ‫نظارت نهاده��ای بی ن‌الملل��ی در ارتباط ب��ا فعالی ت‌های‬ ‫هس��ته‌ای خود را م��ورد پذی��رش ق��رار داده‌ان��د‪ .‬رهبری‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در س��خنرانی ‪ 19‬بهمن ‪1391‬‬ ‫اظهار داش��تند که ای ران هی چ‌گونه اراده‌ای ب رای تولید سالح‬ ‫هسته‌ای ندارد‪ .‬ایشان بر حرام بودن تولید و کاربرد سالح‌های‬ ‫کشتارجمعی تاکید داشتند‪ .‬از سوی دیگر این موضوع را مورد‬ ‫توجه قرار دادند که استراتژی آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ‬ ‫در برخورد با ای ران را باید سياست گس��ترش فشار و تهدید‬ ‫دانس��ت‪ .‬محور اصلی رویکرد مقام معظ��م رهبری بر این‬ ‫موضوع قرار داشت که نباید دیپلمات‌ها و تیم مذاکره‌کننده‬ ‫ای ران تحت تاثیر فشارهای بی ن‌المللی قرار گی رند‪ .‬اگر مذاکره‬ ‫ب رای متقاعدسازی ای ران جهت نادیده گرفتن حقوق بی ن‌المللی‬ ‫باشد‪ ،‬طبیعی است که هی چ‌گونه مطلوبیت و کارآمدی ب رای‬ ‫جمهوری اس�لامی ای ران نخواهد داشت‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫است که الگوی مذاکره در اجالسیه آلماآتی از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫ب رای منافع ملی و ضرورت‌های راهبردی جمهوری اسالمی‬ ‫ای ران در فضای بی ن‌المللی برخوردار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬دیپلماس�ی اجبار در مذاکرات هس�ته‌ای ‪ 5+1‬با‬ ‫ایران‬ ‫محدودیت‌های بی ن‌المللی ب رای مقابله با فعالی ت‌های‬ ‫صلح‌آمیز هسته‌ای ای ران مربوط به سال ‪ 2003‬است‪ .‬در این‬ ‫مقطع زمانی آژانس بی ن‌المللی انرژی اتمی‌اولین تالش‌های‬ ‫س��ازمان‌یافته ب رای محدودس��ازی و مقابله ب��ا فرآیندهای‬ ‫سیاسی‪ ،‬تکنیکی و امنیتی ای ران را آغاز کرد‪ .‬شورای حکام‬ ‫آژانس ت�لاش همه‌جانب ه‌ای كرد که به نمایندگی از س��ایر‬ ‫نهادهای بی ن‌المللی‪ ،‬الگوهایی از فشار دیپلماتیک و تهدید‬ ‫امنیتی را علیه ای ران با یکدیگر پیوند دهد‪ .‬چنین فرآیندی با‬ ‫واکنش همکاری‌جویانه ای ران روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫سیاست هسته‌ای ای ران همواره ب راساس نشانه‌هایی از‬ ‫شفاف‌سازی و اعتمادسازی بوده است؛ در حالی که کشورهای‬ ‫جهان غرب در ه��ر مرحله تاریخی‪ ،‬گزینه‌ها و نش��انه‌های‬ ‫خاصی از شفاف‌سازی و اعتمادس��ازی را برجسته م ی‌سازند‪.‬‬ ‫به کارگیری چنین الگویی بیانگر آن است که جهان غرب در‬ ‫سیاست هسته‌ای خود علیه ای ران از الگوهای تاکتیکی بهره‬ ‫م ی‌گیرد‪ .‬تاکتیک کش��ورهای جهان غرب‪ ،‬ترکیبی از فشار‬ ‫دیپلماتیک‪ ،‬اغوای هنجاری‌‪ ،‬ترغیب نهادی‪ ،‬تهدید رسانه‌ای‬ ‫و مانور نظامی است‪ .‬هریک از موضوعات یاد شده را م ی‌توان‬ ‫بخشی از پازل تهدید امنیتی آمریکا و جهان غرب در برخورد‬ ‫با ای ران دانست‪.‬‬ ‫به‌رغم اقدامات انجام ش��ده در سیاس��ت هس��ته‌ای‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران‪ ،‬کش��ورهای جهان غرب از الگوی‬ ‫تصاعد فشار دیپلماتیک و همچنین تصاعد تهدید امنیتی‬ ‫اس��تفاده کرده‌اند‪ .‬تمامی‌تحلیلگران سیاست بی ن‌الملل بر‬ ‫این امر واقفند که بهره‌گیری از چنین گزینه‌هایی به معنای‬ ‫نادیده گرفتن ابت��کارات ای ران در حوزه‌ه��ای مختلف فنی‪،‬‬ ‫دیپلماتیک و امنیتی بوده است‪ .‬زمانی که جهان غرب نشان‬ ‫داد که هیچگونه توجهی نسبت به توافقات خود با مقامات‬ ‫ای رانی ندارد‪ ،‬بار دیگر ای ران فعالی ت‌های معطوف به غن ی‌سازی‬ ‫هسته‌ای را در ماه مه‌‪ 2005‬اعاده کرد‪.‬‬ ‫پس از آغاز فعالی ت‌های معطوف به غن ی‌سازی اورانیوم‬ ‫از سوی ای ران آغاز دیپلماسی تهدید از سوی جهان غرب علیه‬ ‫سیاست هس��ته‌ای ای ران را ش��اهد بوديم‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫کشورهای گروه ‪ 5+1‬مبادرت به تغییر جهت‌گیری در ارتباط‬ ‫با ای ران کردند‪« .‬دیپلماسی فش��ار» به «دیپلماسی تهدید»‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که جهان غرب به دلیل‬ ‫آنکه از ابزارهای الزم ب رای اعمال قدرت در سیاست بی ن‌الملل‬ ‫برخوردار است‪ ،‬قابلیت الزم ب رای تبدیل «تهدید اعالمی» به‬ ‫«تهدید عملی» را داراست‪.‬‬ ‫‪ -3‬دالیل‌بی‌اعتم�ادی ایران به الگ�وی دیپلماتیک‬ ‫قدرت‌های بزرگ‬ ‫س��ال ‪ 2012‬را باید نش��انه‌های پایان‌ناپذیر دیپلماسی‬ ‫تهدید علیه ای ران دانس��ت‪ .‬نه تنها قطعنامه ‪ 1929‬منجر به‬ ‫ش��کل‌گیری تحریم‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد ای ران‬ ‫گردید‪ ،‬بلک��ه رس��انه‌های غ ربی همواره سیاس��ت تهدید و‬ ‫الگوی جنگ روانی کش��ورهای جهان غرب علی��ه ای ران را‬ ‫منعکس کردن��د‪ .‬در ای��ن دوران‪ ،‬ای ران هم��واره بر ضرورت‬ ‫مذاک��رات دیپلماتی��ک در قال��ب «بس��ته هس��ته‌ای»‬ ‫(‪ )Nuclear Package‬تاکید داشته است‪.‬‬ ‫نشانه‌های دیپلماسی تهدید کشورهای گروه ‪ 5+1‬را‬ ‫م ی‌توان در ارسال گزارش ش��ورای حکام آژانس بی ن‌المللی‬ ‫انرژی اتم ی‌ درباره فعالی ت‌های هس��ته‌ای ای ران به شورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل دانست‪ .‬طی س��ال‌های ‪2006-2012‬‬ ‫نشانه‌های مختلفی از تهدید عملی قدرت‌های بزرگ علیه‬ ‫ای ران انجام گرفته اس��ت‪ .‬در این دوران جهت‌گیری امنیتی‬ ‫جهان غرب‪ ،‬زندگ��ی اجتماعی مردم ای��ران را هدف‌گیری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اگرچه تحریم‌ها تاثیر محدودی بر روند ارتقاي‬ ‫قابلیت هسته‌ای ای ران بر جا گذاشته است‪ ،‬اما این تحریم‌ها‬ ‫فضای جامعه مدنی‪ ،‬زندگی اجتماع��ی و حداقل‌های الزم‬ ‫ب رای تامین نیازهای زندگی شرافتمندانه ب رای جامعه ای ران‬ ‫را هدف گرفته است‪ .‬جامعه ای رانی بر این امر واقف است که‬ ‫به موازات محدود بودن قابلیت مدیریتی برخی از کارگزاران‬ ‫اجرایی و نادیده گرفتن نشانه‌های جهاد اقتصادی‪ ،‬فشارهای‬ ‫بی ن‌المللی نقش قابل توجهی در افزای��ش تورم و پرهزینه‬ ‫ش��دن زندگی اجتماعی در ای ران داش��ته است‪ .‬شکل‌گیری‬ ‫چنین فرآیند و نش��انه‌هایی منجر به‌واکنش نهفته جامعه‬ ‫ای رانی نسبت به دیپلماسی فشار و دیپلماسی تهدید جهان‬ ‫غرب علیه ساختار سیاسی جمهوری اسالمی گردیده است‪.‬‬
‫نشانه‌های دیپلماسی تهدید را م ی‌توان در عملیات روانی‪،‬‬ ‫جنگ سایب رنتیک‪ ،‬قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین‬ ‫تهدید پایان‌ناپذیر جهان غرب نسبت به فعالیت هسته‌ای‬ ‫ای ران دانست‪ .‬الزم به توضیح است که هریک از نشانه‌های‬ ‫یاد شده بخشی از جنگ دائمی‌کشورهای گروه ‪ 5+1‬علیه‬ ‫الگوی همکاری‌جویان��ه و فرآیند مبتنی بر اعتمادس��ازی‬ ‫هسته‌ای ای ران گردیده اس��ت‪ .‬قطعنامه‌های ‪،1747 ،1636‬‬ ‫‪ 1835 ،1803‬و ‪ 1929‬را بای��د انعکاس فرآین��د تصاعدیابنده‬ ‫دیپلماسی تهدید دانست‪ .‬در این ارتباط‪ ،‬قطعنامه ‪ 1929‬در‬ ‫شرایطی صادر شد که ای ران مفاد مربوط به مذاکرات ته ران‬ ‫‪ 2010‬و مذاکرات استانبول را مورد پذیرش قرار داده بود؛ با اين‬ ‫وجود الگوی ای ران بخشی از سیاست اعتمادسازی محسوب‬ ‫م ی‌شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضرورت‌ه�ای دیپلماس�ی هس�ته‌ای ای�ران در‬ ‫اجالسیه آلماآتی‬ ‫آخرين مذاكرات ايران و ‪ 5+1‬در بغداد و مسكو نتوانست مطلوبيت‌هاي راهبردي الزم را براي دو طرف به‬ ‫ارمغان آورد‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫مذاكرات آلماآتي فرصتي خواهد بود تا ايران و ‪ 5+1‬بتوانند در حوزه منافع مشتر‌ك به تبادل‌نظر و چانه‌زني بپردازند‬ ‫اگرچه جهان غرب حقانیت ای ران در ارتباط با ضرورت‬ ‫پردازش به موضوع مربوط به بسته هسته‌ای را نادیده گرفت‪،‬‬ ‫اما بار دیگر ای��ران الگوی اعتمادس��ازی تصاعدیابنده ب رای‬ ‫نشان‌دادن واقعی ت‌های فعالی ت‌های هسته‌ای خود را به کار‬ ‫گرفت‪ .‬ای ران پذیرفت که به جای بسته هسته‌ای‪ ،‬دیپلماسی‬ ‫خود را در راستای مذاکرات هسته‌ای انجام م ی‌دهد‪ .‬مذاکرات‬ ‫هسته‌ای به معنای آن اس��ت که صرفا جهان غرب به بیان‬ ‫مطالبات بپردازد و موضوعاتی همانند پایان دادن به سیاست‬ ‫تحریم و دیپلماسی فشار از دستورکار خارج شود‪ .‬هدف اصلی‬ ‫ای ران را باید اعتمادسازی و شفاف‌سازی چندجانبه دانست‪.‬‬ ‫در حال ی‌ک��ه ای��ران از سیاس��ت همکاری‌جویان��ه و‬ ‫الگوهای مبتنی بر شفاف‌س��ازی و اعتمادس��ازی با آژانس‬ ‫بی ن‌المللی انرژی اتمی‌و همچنین کش��ورهای گروه ‪5+1‬‬ ‫بهره م ی‌گرفت‪ ،‬دیپلماسی اجبار و سیاست تهدید قدرت‌های‬ ‫ب��زرگ در برخورد با ای��ران ادامه یافت‪ .‬مفاهیمی‌از س��وی‬ ‫مقامات بی ن‌المللی از جمله آمانو‪ ،‬مدیرکل آژانس بی ن‌المللی‬ ‫ی و همچنین بان‌ک ی‌مون منتشر شد که معطوف‬ ‫انرژی اتم ‌‬ ‫به اجرای سیاست تهدید و‌ب ی‌اعتمادی نسبت به ای ران بوده‬ ‫است‪ .‬درخواست چنین افرادی ب رای بازدید از سایت پارچین‬ ‫در شرایطی ارائه شد که نه تنها تحریم‌های بی ن‌المللی علیه‬ ‫ای ران کاهش پیدا نکرد‪ ،‬بلکه نشانه‌هایی از افزایش تحریم را‬ ‫م ی‌توان مالحظه کرد‪.‬‬ ‫به کارگیری چنین مفاهیمی‌به معنای آن اس��ت که‬ ‫ای ران بايد انعطاف بیشتری در دور آینده مذاکرات نشان دهد‪.‬‬ ‫رویکرد مقام معظم رهبری در ‪ 19‬بهمن ‪ 1391‬را باید به‌عنوان‬ ‫نمادی از راهبرد صلح‌جویانه ای ران دانست‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫م ی‌توان نش��انه‌هایی از واکنش متقابل نسبت به تهدیدات‬ ‫جهان غرب و گ��روه ‪ 5+1‬در برخورد با ای ران را در س��خنان‬ ‫رهبری جمهوری اس�لامی مورد مالحظه قرار داد‪ .‬ایش��ان‬ ‫بر اراده پایان‌ناپذیر جمهوری اس�لامی ب رای احقاق حقوق‬ ‫هسته‌ای و پیگیری فرآیندهای صلح‌جویانه تاکید داشتند‪.‬‬ ‫اهمیت مذاکرات آلماآتی را بای��د در پیگیری اهدافی‬ ‫دانست که بخشی از ضرورت‌های امنیتی ای ران در سیاست‬ ‫بی ن‌الملل محسوب م ی‌ش��ود‪ .‬حل و فصل مسالمت‌آمیز‬ ‫اختالفات هسته‌ای بايد از این طریق انجام پذیرد‪ .‬کشورهای‬ ‫گروه ‪ 5+1‬باید بر این امر واقف باشند که اوال‪ ،‬ای ران از آمادگی‬ ‫الزم ب رای شفاف‌س��ازی هس��ته‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬ثانیا‪،‬‬ ‫فعالی ت‌های همکاری‌جویانه ای ران معطوف به انعطاف‌پذیری‬ ‫متقابل کشورهای عضو شورای امنیت در مذاکرات هسته‌ای‬ ‫محسوب م ی‌شود‪ .‬ثالثا‪ ،‬فرسایشی کردن مذاکرات از سوی‬ ‫آنها به منزله تالش ب رای کاهش قدرت ملی ای ران محسوب‬ ‫م ی‌ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت اگر نهادها و بازیگران بی ن‌المللی‬ ‫توجهی به انتظارات حقوقی و نهادی ای ران نشان ندهند‪ ،‬در‬ ‫چنین شرایطی ای ران انگیزه محدودی ب رای مشارکت موثر‬ ‫با اهداف آژانس بی ن‌المللی انرژی اتم ی‌خواهد داشت‪g .‬‬ ‫‪53‬‬
‫ايران از حق غني‌سازي اورانيوم نمي‌گذرد‬ ‫روي ديگر مذاكره‬ ‫اسماعیل کوثری‪ /‬عضو کمیسیون امنیت ملی‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مذاکرات آتی میان ای ران و ‪ 5+1‬را از چندین بعد م ی‌توان‬ ‫مورد بررس��ی قرار داد؛ نخس��ت اینکه طبق بیانات رهبری‪،‬‬ ‫ای ران خواهان آن اس��ت که حقوق ملت ای ران تامین ش��ود و‬ ‫حق غن ی‌سازی ب رای ای ران از جانب طرف‌های مقابل محترم‬ ‫شمرده شود‪ .‬این در حالی است که بعید به‌نظر م ی‌رسد طرف‬ ‫مذاکره‌کننده غ ربی از جمله آمریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و تاحدی‬ ‫هم آلمان اصال حرف منطقي و چارچوب قانونی را پذی را باشند‪.‬‬ ‫آنها مایل هس��تند از طریق زور وارد مذاکره با ای ران ش��وند و‬ ‫مطابق خواست آنها ای ران حتی فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای‬ ‫نیز نم ی‌تواند داش��ته باش��د‪ .‬البته برخی مواقع زمزمه‌هایی‬ ‫مبنی بر این مساله به گوش م ی‌رسد که آنها پذیرفته‌اند ای ران‬ ‫غن ی‌سازی اورانیوم ‪ 3/5‬تا ‪ 5‬درصد را داشته باشد و به سمت‬ ‫غنی سازی ‪ 20‬درصد نرود‪ .‬اما واقعیت این است که چون ای ران‬ ‫دقیقا در چارچوب ان‌پ ی‌تی در حال حرکت است‪ ،‬هیچ موقع‬ ‫کوتاه نخواهد آمد‪ .‬بناب راین چون ای ران کوتاه نم ی‌آید و آنها نیز‬ ‫م ی‌خواهند از در زور وارد شوند و زیاده‌خواه هستند‪ ،‬نتیجه‌ای‬ ‫حاصل نخواهد شد‪ .‬مگر اینکه طرف مقابل منصفانه حرکت‬ ‫کند‪ ،‬در این صورت راه باز است و مذاکره قابل بررسي‪ .‬همچنین‬ ‫بعضا نیز غرب پیشنهاداتی م ی‌دهد مبنی بر اینکه غن ی‌سازی‬ ‫اورانی��وم را در حد ‪ 3/5‬تا پن��ج درصد از جانب ای��ران خواهد‬ ‫پذیرفت‪ ،‬اما این در حالی اس��ت که خیلی نم ی‌توان به این‬ ‫گفته‌های غرب اعتماد کرد و اصوال چنین صحب ت‌هایی در حد‬ ‫حرف باقی م ی‌ماند و عملی نم ی‌شود‪ .‬بناب راین چون تاکنون‬ ‫هیچ یک از اقدامات آنها جنبه عملی پی دا نکرده ای ران خواهان‬ ‫آن است که ابتدا مصداقی از عمل را مشاهده کند‪ .‬ای ران اکنون‬ ‫فناوری غنی سازی ‪ 20‬درصد را دارد و رآکتور ته ران نیز نیازش‬ ‫همین اورانیوم غن ی‌شده ‪20‬درصد است‪ ،‬بناب راین ای ران هرموقع‬ ‫نیاز داشته باشد این اورانیوم را جهت استفاده در این رآکتور با‬ ‫نظارت آژانس تولید خواهد کرد‪ .‬اما غن ی‌سازی اورانیوم ‪3/5‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫غرب بايد غني‌سازي ‪3/5‬‬ ‫تا ‪ 5‬درصد را بپذيرد تا‬ ‫ايران نيز در مذاكرات‬ ‫قزاقستان از خود انعطاف‬ ‫نشان دهد‬ ‫‪54‬‬ ‫تا پنج درصد باید به‌طور کامل از جانب آنها پذیرفته ش��ود تا‬ ‫ای ران نیز بپذیرد که ‪20‬درصد را در ح��د نیازش تولید کند‪ .‬در‬ ‫آستانه مذاکرات ای ران با ‪ ،5+1‬برخی رسانه‌های غربی اعالم‬ ‫داشته‌اند که اگر ای ران فردو را تعطیل کند آنها نیز تحریم‌هایی‬ ‫که روی فلزات سنگین از جمله طال وجود دارد را لغو خواهند‬ ‫کرد‪ .‬باید توجه داش��ت این پیش��نهاد به هی چ‌وجه منطقی‬ ‫نیست و مش��خص نیس��ت که طرف مقابل بر چه اساسی‬ ‫چنین پیشنهادی را مطرح کرده اس��ت‪ .‬بناب راین پیشنهادی‬ ‫که غرب مطرح کرده اصال س��نخیتی با درخواس��ت ش��ان‬ ‫از ای ران ندارد و نش��ان م ی‌دهد آنه��ا نم ی‌خواهند با منطق‬ ‫پی ش‌بروند‪ .‬یک سناریوی دیگری که م ی‌توان مطرح کرد این‬ ‫است که طی مذاکرات آتی بسته‌های پیشنهادی دوطرف هیچ‬ ‫تغییری نکرده باشد‪ .‬در این صورت طرف ای رانی همچنان به‬ ‫فعالی ت‌هایش تحت نظارت دوربی ن‌های آژانس ادامه خواهد‬ ‫داد و بازرسان نیز بازرس ی‌هایشان را انجام خواهند داد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط جمهوری اس�لامی ای ران کار خودش را در چارچوب‬ ‫قانون انجام م ی‌دهد و طرف مقاب��ل نیز هرطور که بخواهد‬ ‫م ی‌تواند رفتار کند‪ .‬البته انتظار نم ی‌رود که آنها رفتار منطقی و‬ ‫قانونی داشته باشند‪ ،‬چراکه تاکنون نیز در قبال ای ران هی چ‌گاه‬ ‫برخورد منطقی در پیش نگرفته‌ان��د‪ .‬همچنان که در بحث‬ ‫تحریم‌ها کاملا ناجوانمردانه به تحریم علیه ای ران روی آوردند‬ ‫و بدون هیچ منطقی آن را ادامه و افزایش دادند‪ .‬غرب همواره‬ ‫هدفش این است که از طریق زور و فشار وارد مذاکره با ای ران‬ ‫شود‪ ،‬اما ای ران نیز هی چ‌گاه این رویکرد آنها را نپذیرفته است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران سه س��ال پیش درخواست سوخت‬ ‫غنی شده ‪ 20‬درصد را ب رای آژانس ارس��ال کرد و قرار بود که‬ ‫ن کاری نکردند و این‬ ‫آنها این سوخت را تامین کنند‪ ،‬اما چنی ‌‬ ‫درخواس��ت ای ران هیچ وقت محقق نشد‪ .‬س��ایت ته ران که‬ ‫سوخت ‪20‬درصد مورد نیازش اس��ت پیش از انقالب توسط‬ ‫خود آمریکای ی‌ها ساخته شد و آنها م ی‌دانند که این سایت به‬ ‫این سوخت نیاز دارد‪ .‬در سال ‪ 1994‬یعنی ‪ 19‬سال پیش ای ران‬ ‫همین روش را دنبال کرد و درخواستش را مکتوب به آژانس‬ ‫ارائه کرد‪ .‬در آن زمان آنها این مساله را پذیرفتند و در مقابل نیز‬ ‫ای ران هزینه‌اش را پرداخت کرد‪ .‬اما دفعه پیشین‪ ،‬بازی درآوردند‬ ‫و در نهایت ای ران خودش به س��مت تولید اورانیوم غنی شده‬ ‫‪20‬درصد رفت‪ .‬اگر آنها به موقع اقدام م ی‌کردند و نیاز سایت‬ ‫ته ران را تامین م ی‌کردند‪ ،‬ای ران نیز به س��مت تولید اورانیوم‬ ‫یداشت‪ .‬اکنون نیز به دلیل همین اقدامات‬ ‫غنی شده گام ب رنم ‌‬ ‫و حرکت‌های نسنجیده غرب اس��ت که ای ران نم ی‌تواند باور‬ ‫کند که آنها سوخت هس��ته‌ای ای ران را تامین کنند‪ .‬در برهه‬ ‫فعلی از جمله اقداماتی که طرف ‪ 5+1‬در راستای اعتمادسازی‬ ‫م ی‌تواند بردارد این است که تحریم‌ها را لغو کند‪ ،‬حق داشتن‬ ‫ب رنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را با نظارت آژانس ب رای ای ران محترم‬ ‫شمارند‪ ،‬تمام اموال و دارایی ای ران را که طی این ‪ 34‬سال بلوکه‬ ‫کرده‪ ،‬بازگرداند؛ در نهایت نیز مشخص شود که آمریکای ی‌ها‬ ‫در منطقه خاورمیانه به‌دنبال چه هس��تند که آنقدر دست به‬ ‫جنایت زدند‪ .‬در این ش��رایط ای ران نیز به بررس��ی ادامه روند‬ ‫مذاکرات خواهد پرداخت‪ .‬در رابطه با آمریکا باید توجه داشت‬ ‫که این کشور خودش در سال ‪ 59‬با ای ران قطع رابطه کرد و بر‬ ‫این باور بود که اگر ای��ران را محاصره اقتصادی کند م ی‌تواند‬ ‫مردم و حکومت را به زانو درآورد‪ .‬اما آنها اشتباه تصور م ی‌کردند‬ ‫بناب راین با همین طرز تفکر آنها همواره بر شدت تحریم‌ها و‬ ‫فشارهایشان افزوده‌اند و تصورش��ان این است که با افزایش‬ ‫تحریم‌ها به نتیجه خواهند رسید‪ .‬طی مذاکرات آتی اگر ای ران‬ ‫دریابد که طرف مقابل حرف منطقی م ی‌زند و خواسته‌های‬ ‫منطقی دارد‪ ،‬قطعا هیچ موقع با ادامه مذاکرات مشکلی نخ واهد‬ ‫داشت‪ ،‬اما اگر آنها بخواهند درخواست‌های غیرمنطقی مطرح‬ ‫کنند و با فشار به مذاکرات ادامه دهند به نتیجه نخ واهند رسید‪.‬‬ ‫در نتیجه تازمانی که آنها با دید زورگویانه وارد عمل م ی‌شوند‬ ‫نتیجه نم ی‌گی رند‪ ،‬اما اگر دید منصفانه داشته باشند و ب راساس‬ ‫واقعی ت‌ها قضاوت کنند یک س��ری نتایج عایدشان خواهد‬ ‫شد‪ .‬نگاه برخی کش��ورهای غربی از جمله آمریکا یک نگاه‬ ‫انحصارطلبانه است و آنها م ی‌خواهند ب رنامه هسته‌ای تنها در‬ ‫کشورهای آنها عملی شود و الغی ر‪ .‬با این اوصاف آنها به نتیجه‬ ‫نخواهند رسید و همچنان با بن‌بست مواجه خواهند شد‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت که ای ران مطابق مس��ائل فقهی و شرع ی‌اش‬ ‫هی چ‌وقت به سمت ساخت بمب هس��ته‌ای حرکت نخواهد‬ ‫کرد؛ ای ران سالح‌های کشتار جمعی را به لحاظ فقهی و شرعی‬ ‫رد کرده است‪ .‬مقام معظم رهبری نیز به لحاظ شرعی روی این‬ ‫مساله تاکید کرده‌اند که ای ران به‌دنبال این مساله نخ واهد رفت‬ ‫چرا که آن را اصال قبول ندارد‪g .‬‬
‫بهشت ي‌پورمعتقد‬ ‫است كه است راتژي‬ ‫غرب در مذاك رات‬ ‫تداوم تح ري م‌ها ب راي‬ ‫افزايش قدرت چان ‌هزني‬ ‫است‬ ‫غني‌سازي ‪ 5‬درصدي را نپذيرند‬ ‫توافق غير‌ممكن است‬ ‫مقام‌معظ م‌رهب�ری اخیرا طی س�خنانی به بیان‬ ‫برخی مس�ائل مهم در رابطه با مساله هسته‌ای‬ ‫ایران و همچنین رابطه با آمریکا پرداختند‪ .‬ارزیابی‬ ‫کلی شما از این سخنان چیست؟‬ ‫‪ l‬مقام‌معظم‌رهبری طی س��خنان اخیرشان و در‬ ‫فرصت کوتاهی که وجود داش��ت‪ ،‬یک س��ری اصول کلی‬ ‫و رهکردهای کلی را ای��راد فرمودند و اکن��ون دیگر وظیفه‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬تحلیلگران‪ ،‬شخصی ت‌های سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫است که این اصول را ب رای مردم تبیین کنند‪ .‬این بحث‌های‬ ‫مختلفی که مطرح شد‪ ،‬تماما جای بحث و بررسی و تبیین‬ ‫دارد‪ .‬موض��وع دیگر این اس��ت ک��ه مقام‌معظم‌رهبری در‬ ‫سخنرانی اخیرشان راجع به مذاکرات مستقیم ای ران و آمریکا‬ ‫صحبت کردند و به‌طور مش��خص راجع به راهکارهایی که‬ ‫م ی‌تواند مذاکرات میان ای ران و ‪ 5+1‬را در مس��ير منطقي و‬ ‫درست قرار دهد و منصفانه باشد نیز به نكاتي اشاره فرمودند‪.‬‬ ‫این اش��اره‌ها‪ ،‬راهنمایی کلی ب رای هر مذاکره‌کننده ای رانی‬ ‫است‪ .‬از دیگر سو چون موضوعات مانیتور و پیاده م ی‌شود‪،‬‬ ‫مسئوالن آمریکایی‪ ،‬انگلیس��ی‪ ،‬فرانسوی‪ ،‬روسی‪ ،‬چینی و‬ ‫آلمانی نی��ز از آنها اطالع م ی‌یابن��د و در‌م ی‌یابند که پرونده‬ ‫هس��ته‌ای ای ران در عال ی‌ترین س��طح‪ ،‬تصمیم‌سازی‌اش‬ ‫با رهبری اس��ت و موضع نهايي با ایش��ان اس��ت ‪ .‬بناب راین‬ ‫مذاکره‌کننده هسته‌ای ای ران باید در همین چارچوب با آنها‬ ‫تو‌گو کند‪ .‬در این رابطه ایشان هم در جنب ه‌های ایجابی‬ ‫گف ‌‬ ‫صحبت کردند هم در جنب ه‌های سلبی‪ .‬جنبه سلبی یعنی‬ ‫بحث بر س��ر دالیلی که چرا ای ران با آمریکا مذاکره مستقیم‬ ‫نم ی‌کند و در جنبه ایجاب��ی نیز توضیح دادن��د که در چه‬ ‫ش��رایطی ممکن اس��ت مذاکرات ای ران در زمینه هسته‌ای‬ ‫به نتیجه برس��د‪ .‬این مباح��ث باید تک‌تک مورد بررس��ی‬ ‫قرار گیرد و ب رای افکار عمومی تبیین شود‪ ،‬چرا‌که به گفته‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری این مردم هستند که در نهایت در رابطه‬ ‫با ب رنامه هسته‌ای باید از تصميم جمهوری اسالمی حمایت‬ ‫کنند‪ .‬مردم نیز زمانی حمایت همه‌جانب��ه خواهند کرد که‬ ‫توجیه باش��ند و بدانند اصال چرا باید چنین مقاومتی از خود‬ ‫نشان دهند‪ .‬در این شرایط مذاکره‌‌کنندگان نیز با پشتیبانی‬ ‫بیشتری پای میز مذاکره با ‪ 5+1‬حاضر خواهند شد‪.‬‬ ‫رهبری در صحب ت‌هایشان به این موضوع اشاره‬ ‫کردند که ب�رای پیگیری مذاکرات می�ان ایران و‬ ‫‪ 5+1‬در وهله نخست باید حق غن ی‌سازی ایران‬ ‫محترم شمرده شود‪ .‬به نظر شما آیا طرف مقابل‬ ‫در مذاکرات آتی به این مساله پایبند خواهد بود؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫تو‌گویی تفصیلی به تبیین برخی بیانات اخیر مقام‌معظم‌رهبری‬ ‫حسن بهشتی‌پور‪ ،‬کارشناس مسائل هسته‌ای در گف ‌‬ ‫پیرامون مساله هسته‌ای ایران و تاثیر سخنان ایشان روی مذاکرات پرداخت‪ .‬به گفته وی اگر کشورهای مذاکره‌کننده‬ ‫غنی‌سازی ‪ 3/5‬تا ‪ 5‬درصد را که حق مسلم ایران و دیگر کشورهای عضو آژانس است در مذاکرات پیش رو به رسمیت‬ ‫بشناس�ند‪ ،‬ایران نیز می‌تواند در مرحله بعدی راجع به میزان و درصد غنی‌س�ازی به مذاکره بپ�ردازد‪ .‬همچنین طبق‬ ‫گفته‌های رهبری مبني بر عدم دخالت آمريكا در منطقه اگر آمریکا در مس�اله سوریه و بحرین دست از مداخله‌هایش‬ ‫بردارد این یک پیام مثبت خواهد بود و نشان می‌دهد آنها واقعا هدفشان تعامل است‪ .‬بحث مداخله‪‎‬گری آمریکا در این‬ ‫کشورها دقیقا در راستای رودررویی با ایران است؛ حال چه در بخش سوریه و چه در بخش بحرین‪ .‬یکی از سناریوهایی‬ ‫که غرب خیلی مایل است در مذاکرات آتی تحقق پیدا کند این است که آنها بخشی از تحریم‌ها را که مربوط به فلزات‬ ‫گرانبهاست در برابر تعطیلی فردو لغو کنند‪ .‬به باور این کارشناس در واقع استراتژی آمریکایی‌ها به این صورت است‬ ‫که تحریم‌ها را علیه ایران همواره افزایش دهند تا قدرت چانه‌‌زنی‌شان را در مذاکرات باال ببرند؛ این در حالی است که ما‬ ‫به ازای این درخواست‪ ،‬پیشنهاد چشمگیری نیست و به هیچ صورت نیز پذیرش آن منطقی نخواهد بود‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫ت ‏و‪‎‬گو با مثلث‬ ‫حسن بهشتی‪‎‬پور در‌گف ‪‎‬‬ ‫‪ l‬طبق بند چهارم ان‌پ ی‌تی‪ ،‬برخ��ورداری از انرژی‬ ‫صلح‌آمیز هس��ته‌ای حق تمام کش��ورهای عض��و آژانس‬ ‫بی ن‌المللی انرژی هس��ته‌ای اس��ت که ای ران را نیز ش��امل‬ ‫م ی‌شود‪ .‬همچنین ذکر شده که آژانس موظف است به این‬ ‫کش��ورها در جهت دس��تیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای‬ ‫کمک کند‪ .‬یعنی آژانس نه تنها انرژی هسته‌ای را حق این‬ ‫کش��ورها م ی‌داند بلکه معتقد است کش��ورهایی که عضو‬ ‫آژانس هس��تند و ان‌پ ی‌ت��ی را نیز رعایت م ی‌کنن��د باید از‬ ‫کمک‌های آژانس ب رای برخورداری از انرژی هسته‌ای بهره‌مند‬ ‫شوند‪ .‬مفهوم برخورداری از انرژی هسته‌ای این است که یک‬ ‫کشور بتواند غن ی‌سازی اورانیوم نیز داشته باشد و برخورداری‬ ‫تنها به مفهوم استفاده از انرژی نیست‪ ،‬بلکه باید توان تولید‬ ‫آن را نیز داشته باشد‪ ،‬منتها تحت نظارت همه‌جانبه آژانس‬ ‫تا به س��مت تولید سالح هس��ته‌ای پیش نرود‪ .‬چون وقتی‬ ‫کشوری م ی‌تواند غن ی‌سازی کند اگر می زان این غن ی‌سازی‬ ‫‪ 3/5‬تا پنج درصد باش��د م ی‌تواند ب رای تولید برق اس��تفاده‬ ‫شود‪ ،‬تا ‪ 20‬درصد ب رای تولید رادیوایزوتوپ‌های دارویی مورد‬ ‫استفاده اس��ت؛ تا ‪ 40‬درصد ب رای س��وخت کشتی مناسب‬ ‫است اما ‪95‬درصد به باال ب رای تولید بمب هسته‌ای استفاده‬ ‫م ی‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که اگر آژانس نظارت کامل‬ ‫داشته باشد هیچ انحرافی در فعالی ت‌های کشورها مشاهده‬ ‫نخواهد شد‪ .‬بناب راین حق غن ی‌سازی هم ب رای ای ران هم ب رای‬ ‫دیگر کشورهای عضو آژانس کاملا محفوظ است‪ .‬ای ران باید‬ ‫یک بار ب رای همیشه این موضوع را ب رای دنیا جا بیندازد که‬ ‫اگر ای ران م ی‌گوید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست این واقعا‬ ‫حق مسلم ای ران و باقی کشورهای عضو آژانس است که از‬ ‫انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شوند و الزمه این بهره‌مند‬ ‫شدن این است که چرخه سوخت هسته‌ای را به صورت کامل‬ ‫داشته باشند‪ .‬بخشی از این چرخه همین غن ی‌سازی اورانیوم‬ ‫است‪ .‬اگر طی مذاکرات آتی‪ ،‬کش��ورهای مذاکره‌کننده این‬ ‫مساله را ب رای ای ران به رسمیت بشناسند‪ ،‬ای ران م ی‌تواند در‬ ‫مرحله بعدی راجع به می زان و درصد غن ی‌س��ازی به مذاکره‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫یعنی ممکن است ایران بپذیرد که میزان اورانیوم‬ ‫غنی شده‌اش را کاهش دهد؟‬ ‫‪ l‬اگر مذاکرات به این سمت پیش رود ای ران در گام‬ ‫بعدی م ی‌تواند راجع به مقدار اورانیوم غن ی‌سازی شده‌اش نیز‬ ‫تو‌گو بنش��یند‪ .‬مثال اعالم کند که چند کیلو اورانیوم‬ ‫به گف ‌‬ ‫غن ی‌سازی شده م ی‌خواهد داشته باش��د‪ .‬آیا تنها بر حسب‬ ‫نیازش اس��ت یا م ی‌خواهد در س��طح صادرات‪ ،‬صنعتی یا‬ ‫‪55‬‬
‫تحقیقاتی باش��د‪ .‬البته این موضوعات‪ ،‬موضوعاتی جزئی‬ ‫است که م ی‌توان پی رامون آنها مذاکره کرد‪ ،‬منتها بحث اصلی‬ ‫مطابق سخنان مقام‌معظم‌رهبری اکنون این است که آنها‬ ‫دست از فشارهایش��ان ب رای توقف غن ی‌سازی بردارند و این‬ ‫حق را ب رای ای ران محترم شمارند‪.‬‬ ‫پیش از ای�ن یکب�ار نیز ش�اهد بودی�م که یک‬ ‫ب�ار ای�ران جه�ت جل�ب اعتم�اد ط�رف مقابل‪،‬‬ ‫غن ی‌سازی‌اش را متوقف کرد‪ ،‬اما به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫پس اکنون حتم�ا ایران رویک�رد جدی‌تری را در‬ ‫پیش خواهد گرفت؟‬ ‫‪ l‬همانطور که ذکر ش��د ای ران پی��ش از این جهت‬ ‫اعتمادسازی‪ ،‬دو سال غن ی‌سازی‌اش را متوقف کرد‪ ،‬اما هیچ‬ ‫نتیجه‌ای نگرف��ت و اوضاع تغییری نک��رد‪ .‬زمانی که ای ران‬ ‫غن ی‌سازی‌اش را متوقف کرد آنها گمان کردند که همه چیز‬ ‫تمام شده‪ ،‬ای ران دیگر سمت انرژی هسته‌ای نخواهد رفت و‬ ‫آن را از کشورهای دیگر مانند روسیه وارد خواهد کرد‪ .‬بناب راین‬ ‫هیچ راهکاری ب رای ای ران باقی نگذاشتند و دو سال نیز این‬ ‫قضیه به طول انجامید‪ .‬در نهایت ای ران متوجه شد که آنها‬ ‫نم ی‌خواهند با این مساله کنار بیایند‪ .‬بناب راین ای ران پلمب‌ها‬ ‫را شکست و مجددا غن ی‌س��ازی را آغاز کرد‪ .‬بناب راین اکنون‬ ‫دیگر ای ران مس��یری را که یکبار رفته و به نتیجه نرس��یده‬ ‫دوباره طی نخواهد کرد‪ ،‬بلکه مطابق بیانات رهبری فقط در‬ ‫صورت به رسمیت شناخته شدن حق غن ی‌سازی ب رای ای ران‬ ‫وارد مذاکرات خواهد شد‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫از دیگ�ر بیان�ات رهبری ای�ن بود که غ�رب باید‬ ‫حس ن‌نیتش را به ایران نش�ان دهد تا ایران نیز‬ ‫گام‌های متقابلی ب�ردارد‪ .‬از جمله مصداق‌هایی‬ ‫که رهب�ری اش�اره فرمودند نیز ع�دم دخالت در‬ ‫امور داخلی ایران بود‪ .‬تحلیل شما از این مساله و‬ ‫واکنش غرب چیست؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ l‬وقتی رهبری بر این موضوع تاکید دارند که آنها‬ ‫نباید در امور ای ران دخالت کنند اش��اره مس��تقیمی‌دارند به‬ ‫ماجرای فتنه‌س��ال ‪ .88‬دخالت آمریکا در امور داخلی ای ران‬ ‫جنب ه‌های مختلفی دارد و اگر آمری��کا واقعا بخواهد با ای ران‬ ‫تعامل داشته باشد قاعدتا با اپوزیسیون ای ران دیگر نباید رابطه‬ ‫برقرار کند و به‌دنبال ب راندازی نباش��د‪ .‬در ای ران گمان اصلی‬ ‫این است که غرب مجموعه برنامه هسته‌ای ای ران را بهانه‬ ‫کرده و به‌دنبال ب ران��دازی حکومت ای ران اس��ت؛ آنها گاه با‬ ‫این بهانه پیش م ی‌آیند‪ ،‬گاهی به بهانه تروریس��م‪ ،‬گاه نیز‬ ‫به بهانه نقض حقوق بش��ر و مخالفت با صل��ح خاورمیانه‪.‬‬ ‫بناب راین موضوع دیگ��ری که رهبری مط��رح کردند؛ یعنی‬ ‫عدم مداخله آمریکا در مس��ائل داخلی ای��ران مبتنی بر این‬ ‫موضوع است که یا جمهوری اسالمی ای ران را قبول دارند که‬ ‫در این صورت باید به صورت مستقیم به همکاری و تعامل‬ ‫روی‌بیاورند و با مخالفان دست به یکی نشوند یا بالعکس‪ .‬اما‬ ‫اگر قبول ندارند دیگر اصال مذاکره مفهومی ندارد زی را اگر آنها‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران را قبول ندارند پس چرا باید با آنها بر‬ ‫سر میز مذاکره حاضر شد‪.‬‬ ‫ایران پیش�نهاد داده که در مذاک�رات آتی برخی‬ ‫مسائل منطقه‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬آیا‬ ‫ممکن اس�ت در مذاکرات آتی این مس�ائل مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد؟‬ ‫‪ l‬نکته دیگری که رهبری بیان فرمودند مربوط به‬ ‫ی به مسائل‬ ‫مداخالت منطقه‌ای آمریکاست و اشاره مستقیم ‌‬ ‫سوریه و کشورهایی مانند بحرین دارد‪ .‬در این رابطه رهبری‬ ‫به صورت غیرمس��تقیم اش��اره م ی‌کنند که اگر آمریکا در‬ ‫مساله سوریه و بحرین دست از مداخله‌هایش بردارد‬ ‫این یک پیام مثبت خواهد بود و نشان م ی‌دهد که‬ ‫آنها واقعا هدفشان تعامل است‪ .‬بحث مداخله‪‎‬گری‬ ‫آمریکا در این کشورها دقیقا در راستای رودررویی‬ ‫با ای ران اس��ت؛ حال چه در بخش سوریه و چه‬ ‫‪56‬‬ ‫در بخش بحرین‪ .‬در بحرین مردمی‌که اکثرا شیعه هستند‬ ‫توسط دولتی که متحد آمریکاس��ت در حال سرکوب‌شدن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در این میان ایاالت متح�ده آمریکا ب ه‌طور خاص‬ ‫باید چه رون�دی را در قبال ای�ران در پیش بگیرد‬ ‫تا چه در بحث مذاکرات هسته‌ای و چه در بحث‬ ‫تو‌گوهای دوجانبه به توافقی برسیم؟‬ ‫گف ‌‬ ‫‪ l‬اگر این کشور واقعا خواهان مذاکره با ای ران است‬ ‫باید این سه فرمولی که رهبری ذکر کرده‌اند یا حداقل یکی‬ ‫از آنها را اجرا کند‪ .‬در این صورت آنها نش��ان خواهند داد که‬ ‫تمایل دارند جهت اینکه تعامل مثبتی با ای ران داشته باشند‪،‬‬ ‫به چارچوب دقیقی برسند‪ .‬برداشت آنها از وضعیت کنونی‬ ‫این است که تحریم‌ها را علیه ای ران افزایش دهند تا موجب‬ ‫نارضايتي مردم شوند‪.‬‬ ‫رهب�ری در سخنان‌ش�ان فرموده‌ان�د ک�ه ایران‬ ‫نه به دليل ت�رس از آمریکا بلکه ب�ه دلیل مبانی‬ ‫فکری‌اش ب ه‌دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست‪،‬‬ ‫این بخش از سخنان رهبری به چه صورت قابل‬ ‫تبیین است؟‬ ‫‪ l‬ای ران در عال ی‌ترین سطح‪ ،‬راهبرد کلیدی‌اش به‬ ‫این نتیجه رس��یده که بمب هس��ته‌ای نم ی‌خواهد و نباید‬ ‫داشته باشد‪ .‬جمهوری اسالم ی‌ای ران این مساله را هم از لحاظ‬ ‫اعتقادی حرام اعالم کرده و هم از لحاظ عملی بیان داش��ته‬ ‫که دنیای امروز‪ ،‬دنیایی نیس��ت که در آن س�لاح هسته‌ای‬ ‫نقش بازدارنده داشته باشد‪ .‬امروزه کشورها با دارا‌بودن سالح‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬جایگاه و اقتدار خودشان را افزایش نم ی‌دهند‪ ،‬بلکه‬ ‫کشورهایی در دنیا رو به جلو هستند که از نظر تولید علم در‬ ‫دنیا نقش موثری دارند یا در تج��ارت‪ ،‬تولید ناخالص ملی و‬ ‫فرهنگ‌سازی تاثیرگذارند‪ .‬ب ر‌خالف قرون نوزده و بیست که‬ ‫نظام ی‌گری ح��رف اول و آخر را م ی‌زد‪ ،‬ام��روزه دیگر قدرت‬ ‫نظامی در دنیا حرف اول را نم ی‌زند‪ ،‬بلکه تولید علم‪ ،‬نقش‬ ‫داشتن در تجارت دنیا و مسائل فرهنگی‪ ،‬در تعریف جایگاه‬ ‫یک کشور در عرصه بی ن‌الملل تاثیرگذار است‪ .‬بناب راین در‬ ‫این ماجرا باید ب رای افکار عمومی مشخص شود که ای ران نه‬ ‫به واس��طه تهدیدهای آمریکا بلکه به واسطه اینکه صالح‪،‬‬ ‫امنیت ملی و منافع خ��ودش را در ای��ن نم ی‌بیند که بمب‬ ‫هسته‌ای تولید کند‪ ،‬به این س��مت نم ی‌رود‪ .‬ای ران به‌دنبال‬ ‫آن است که در دانش هسته‌ای و نانوتکنولوژی رشد داشته‬ ‫باشد؛ ای ران به‌دنبال دانش هسته‌ای است نه بمب هسته‌ای‪.‬‬ ‫ب ا‌توجه به شرایط فعلی و س�خنان اخیر رهبری‪،‬‬ ‫محتم ل‌ترین سناریوهایی که در رابطه با مذاکرات‬ ‫آتی ایران و ‪ 5+1‬م ی‌توان تصور کرد‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ l‬در رابطه با مذاکرات ای ران و ‪ 5+1‬س��ه سناریوی‬ ‫محتمل را م ی‌توان فرض کرد؛ نخس��ت اینکه آمریکای ی‌ها‬ ‫بازهم همان سیاس��ت تحری��م و مذاکره را دنب��ال کنند یا‬ ‫به گفته رویترز بخش��ی از تحریم‌ها را ک��ه مربوط به فلزات‬ ‫گرانبهاس��ت‪ ،‬لغو کنند‪ .‬در واقع اس��تراتژی آمریکای ی‌ها به‬ ‫این صورت است که تحریم‌ها را علیه ای ران همواره افزایش‬ ‫دهند تا قدرت چانه‌زن ی‌شان را در مذاکرات باال ببرند‪ ،‬یعنی‬ ‫همین تحریم‌های اخیر را که به‌تازگی اعمال کرده‌اند در قبال‬ ‫تعطیلی فردو لغو کنند‪ .‬در حقیقت ما به ازای این درخواست‪،‬‬ ‫پیشنهاد چش��مگیری نیس��ت‪ .‬تحریم‌هایی که وعده لغو‬ ‫آنها داده ش��ده‪ ،‬همان تحریم‌هایی است که از روز شانزدهم‬ ‫بهمن ماه سال‌جاری به اجرا در‌آمده است؛ آیا این درخواست‬ ‫منطقی است؟ آنها بحث تناسب میان امتیازات داده‌شده و‬ ‫گرفته‌شده را رعایت نم ی‌کنند‪ .‬این مواضع نشان م ی‌دهد که‬ ‫آنها نم ی‌خواهند مذاکرات به نتیجه برس��د‪ .‬این استراتژی‬ ‫بدون‌شک محکوم به شکست اس��ت‪ .‬آنها تصورشان این‬ ‫است که این اس��تراتژی م ی‌تواند پیروز ش��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫چهار سال است که به در بسته خورده‌اند‪.‬‬ ‫سناریوی دیگر این است که طرف آمریکایی تاحدودی‬ ‫واقع‌بینانه با موضوع برخورد کند و بخش��ی از تحریم‌هایی‬ ‫که وضع کرده را خودش لغو کند‪ ،‬زی��را فرآیند تحریم‌هایی‬ ‫که در قطعنامه‌های سازمان ملل آمده‪ ،‬پیچیده است‪ ،‬ولی‬ ‫تحریم‌هایی که آمریکا خودش به ص��ورت ناجوانمردانه به‬ ‫همراه متحدانش اجرا کرده‌اند‪ ،‬مانند تحریم بانک‌ها‪ ،‬تحریم‬ ‫خرید نفت به‌جز ب رای برخی کشورها‪ ،‬تحریم کشتی رانی و‪...‬‬ ‫قابلیت آن را دارند که خیلی سریع لغو شوند‪ ،‬یعنی به صورتی‬ ‫که آمریکا پیشنهاد لغو آنها را در مذاکرات آتی به ای ران ارائه‬ ‫دهد‪ .‬در این صورت آمریکا نش��ان م ی‌دهد که مایل است از‬ ‫مذاکرات نتیجه بگی��رد و طرف ای رانی ه��م در‌‌مقابل ب رای‬ ‫اعتمادسازی طرف مقابل اقدامات قابل‌توجهی انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬به‌عنوان نمونه ای ران در پاسخ‪ ،‬غن ی‌سازی ‪ 20‬درصدش‬ ‫را به صورت موقت متوقف کند‪ .‬سناریوی سوم نیز این است‬ ‫که اصوال در مجموع این روند نه از سوی ای ران تحول و ابتکار‬ ‫جدیدی مطرح شود نه از س��وی ‪ .5+1‬حرف ای ران این است‬ ‫که تاکنون پنج پیشنهاد به آنها ارائه داده‪ ،‬اما هنوز پاسخی‬ ‫دریافت نکرده است‪ .‬آنها نیز سه پیشنهاد داده‌اند که از سوی‬ ‫ای ران رد نشده و ای ران آنها را قابل مذاکره عنوان کرده است‪.‬‬ ‫ای ران معتقد اس��ت که برخی از پیشنهادات آنها موضوعش‬ ‫منتفی شده است‪ .‬مثال آنها پیشنهاد داده بودند که اورانیوم‬ ‫غن ی‌شده ای ران را به کشور ثالث بدهند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫اساسا چون ای ران بخش عمده‌ای از این اورانیوم را در صفحه‬ ‫سوخت قرار داده‪ ،‬دیگر خطری که آنها متصور بودند از میان‬ ‫رفته است‪ .‬زی را بخشی از سوخت ای ران که وارد صفحه‌های‬ ‫سوخت م ی‌ش��ود‪ ،‬دیگر برگشت‌ناپذیر اس��ت و تنها به درد‬ ‫تولید دارو م ی‌خورد و اصال ب رای ساخت سالح به کار نم ی‌آید‪.‬‬ ‫همچنین تعطیلی فردو یک پیشنهاد غیرمنطقی است‪ ،‬زی را‬ ‫فردو کاملا زیر نظر سازمان ملل است‪ .‬بناب راین در سناریوی‬ ‫سوم ممکن است بندهایی از این پیشنهادات جابه‌جا شود یا‬ ‫تغییر کند‪ .‬در مجموع اگر هر دو طرف به این مس��اله قائل‬ ‫باشند که حرف‌های طرفین را بپذی رند تا به یک راه‌‌حل میانه‬ ‫دست پیدا کنند‪ ،‬شاید این سناریو به نتیجه برسد‪ .‬همچنین‬ ‫راه‌حل میانه در صورتی قابل پذیرش است که هر دو طرف‬ ‫احس��اس برد داش��ته باش��ند نه اینکه یک طرف احساس‬ ‫شکست داشته باش��د و طرف دیگر احس��اس برد‪ .‬بناب راین‬ ‫اگر دو طرف به س��مت راه‌حل‌های میانه حرکت کنند‪ ،‬اراده‬ ‫کافی ب رای رسیدن به توافق داش��ته باشند و به یک منطق‬ ‫اصولی پایبند باشند‪ ،‬به نتیجه رسیدن مذاکرات دور از تصور‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در حال حاضر مهمترین خط‌‌قرمزهای هر یک از‬ ‫طرفین چیست؟‬ ‫‪ l‬اکنون خط‌قرمز ای ران غن ی‌سازی اورانیوم و‬ ‫خط‌قرمز غرب عدم دستیابی ای ران به بمب هسته‌ای‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که ای ران از ابتدا اعالم‬ ‫کرده که اصال به‌دنبال بمب هسته‌ای نبوده‬ ‫و نخواهد بود‪g .‬‬
‫فتواي حرمت‬ ‫آمریکا مي‌دان ‌د كه برنامه هسته‌اي ايران برگشت‌‌ناپذير است‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫اخی را مقام‌معظم‌رهبری‪ ،‬صحب ت‪‎‬هایی را پی رامون رابطه‬ ‫ای ران و آمریکا بیان فرمودند‪ .‬باید توجه داشت صحب ت‌های‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری مبنی‌‌بر این بود که مذاکره با آمریکا تابو‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه ای ران به‌دنبال مذاکره از موضع ب رابر است‪ ،‬اما‬ ‫آن چیزی که آمریکای ی‌ها دنب��ال م ی‌کنند مذاکره از موضع‬ ‫قدرت است‪ .‬آنها م ی‌خواهند خودشان را به‌عنوان یک قدرت‬ ‫هژمون یا استیالگر در جایگاه برتر و باالتر قرار دهند و هزینه‬ ‫گش��ایش باب گفت‪‎‬وگو بعد از ‪ 34‬س��ال را به گ��ردن ای ران‬ ‫بیندازند‪ .‬به هر حال بعد از ‪ 34‬سال قطع رابطه میان دو کشور‬ ‫که در تاریخ مناسبات بین کشورها‪ ،‬کم‌سابقه است بازگشایی‬ ‫تو‪‎‬گو میان دو کشور نیازمند هزینه‌های متقابل‬ ‫و شروع گف ‪‎‬‬ ‫است‪ .‬اگر دو طرف بپذی رند که طرفین را به‌عنوان واقعیت به‬ ‫رسمیت بشناسند یا حقانی ت‌های آنها را در نظر بگی رند‪ ،‬در آن‬ ‫تو‪‎‬گو باز است‪ .‬در غیر این‌صورت مذاکره به‬ ‫صورت باب گف ‪‎‬‬ ‫معنای فشار خواهد بود و به معنای دیپلماسی ب رای رسیدن‬ ‫به توافق یا رفع تنش نیست‪ .‬صحب ت‪‎‬های مقام‌معظم‌رهبری‬ ‫ناظر به این قضیه است که آمریکای ی‪‎‬ها کماکان با همان نگاه‬ ‫قدرت‪‎‬طلبانه م ی‪‎‬خواهند وارد صحنه مذاکره شوند و نتیجه‬ ‫این مذاکره شکست خواهد بود‪ .‬تحلیل برخی آمریکای ی‌ها‬ ‫از این مساله این است که ای ران به‌عنوان کشوری که بیش از‬ ‫همه در مقابل سیاست‪‎‬های آمریکایی ایستادگی کرد‪ ،‬اکنون‬ ‫وادار به نشستن پای میز مذاکره شده است‪ .‬بناب راین مفهوم‬ ‫صحب ت‪‎‬های ایشان این اس��ت که اگر قرار است مذاکره‪‎‬ای‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬دستورکار توافقی مذاکرات پیش از آن مشخص‬ ‫شود‪ .‬دس��تورکار فعلی ای ران نیز مش��خص است؛ جمهوری‬ ‫اسالمی ای ران خواهان آن است که آمریکای ی‪‎‬ها سیاست‪‎‬های‬ ‫گذشته‪‎‬شان در منطقه را دنبال نکنند و حقوق هسته‪‎‬ای ای ران‬ ‫و در کل حقوق ای رانیان را به رسمیت بشناسند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫این شرایط فراهم است که آمریکای ی‪‎‬ها‪ ،‬خواسته‪‎‬های ای ران‬ ‫را مورد توجه جدی ق��رار دهند‪ .‬امروزه بحث��ی که در آمریکا‬ ‫بين‌الملل‬ ‫حشمت‏اهلل فالحت‌پیشه‪ /‬کارشناس مسائل هسته‪‎‬ای‬ ‫به صورت جدی وجود دارد‪ ،‬بحث انتقال مرکز ثقل سیاست‬ ‫خارجی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیاست‪ ،‬چراکه اکنون‬ ‫منطقه خاورمیانه ب رای آمریکا به یک منطقه هزینه‌بر تبدیل‬ ‫شده و منطقه‪‎‬ای است که مشخصا از س��ال ‪ 1990‬میالدی‬ ‫به این سمت و طی ‪ 13‬سال گذشته یک منطقه بحرانی به‬ ‫حساب آمده است‪ .‬آمریکای ی‪‎‬ها طی یک دهه گذشته حدود‬ ‫یک‌تریلیون دالر در این منطقه هزینه نظامی کرده‪‎‬اند‪ .‬بناب راین‬ ‫اکنون این بحث مطرح اس��ت که آمریکای ی‪‎‬ها به شرق آسیا‬ ‫منتقل شوند زی را در این منطقه شرایط کار اقتصادی با هزینه‬ ‫کمتر ب رای‪‎‬شان فراهم است‪ .‬بناب راین اگر آمریکای ی‪‎‬ها ب ر‌اساس‬ ‫یک س��ا‪‎‬زو‌کار از منطقه خاورمیانه منتقل شوند و بخشی از‬ ‫سیاست خارج ی‪‎‬شان را به شرق آسیا انتقال دهند‪ ،‬در آن صورت‬ ‫م ی‪‎‬توانند کشوری مانند ای ران را به‌عنوان یک واقعیت و قدرت‬ ‫به رسمیت بشناس��ند‪ .‬این یک فضای فراهم است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه جمهوری‌اسالم ی‌ای ران در بسته پیشنهادی به ‪ 5+1‬نیز‬ ‫اعالم کرده که حاضر است بر سر مسائل مهم منطقه با این‬ ‫تو‪‎‬گو و مذاکره شود‪ .‬در زمینه هسته‪‎‬ای آن چیزی‬ ‫گروه وارد گف ‪‎‬‬ ‫که واقعیت است و باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬این است که ای ران‬ ‫داشته‪‎‬هایی دارد و نم ی‪‎‬تواند داشته‌های هسته‪‎‬ای خود را فدای‬ ‫یک مذاکره انجام‌نشده بکند‪.‬‬ ‫آمریکای ی‪‎‬ه��ا مطاب��ق گزارش‪‎‬های آژان��س حتما به‬ ‫ای��ن نتیج��ه رس��یده‌اند ک��ه موض��وع برنامه هس��ته‪‎‬ای‬ ‫جمهوری‌اس�لام ی‌ای ران یک برنامه برگشت‌ناپذیر است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر فناوری و علم هسته‌ای در صنایع و دانشگاه‌های‬ ‫مختلف ای ران منتشر شده است؛ یعنی هم ای ران ی‌ها به فناوری‬ ‫هس��ته‪‎‬ای رس��یده‪‎‬اند و هم زمینه‪‎‬های مختلف کار در حوزه‬ ‫صنعت را در زمینه هسته‌ای دارا هستند‪ .‬بناب راین آمریکای ی‪‎‬ها‬ ‫باید این موضوع را به‌عنوان یک واقعیت به رسمیت بشناسند‪.‬‬ ‫در طرف مقابل ای ران نیز حاضر خواه��د بود از طریق آژانس‬ ‫تضمی ن‪‎‬های الزم را بدهد؛ البته نه تضمی ن‪‎‬هایی که هر روزه‬ ‫به صورت س��وال از طرف قدرت‪‎‬ها و ش��ورای امنیت مطرح‬ ‫م ی‪‎‬شود‪ .‬جمهوری‌اس�لام ی‌ای ران یک تعریف تابوگونه‌ای از‬ ‫مذاکره ندارد‪ ،‬بلکه معتقد است اگر مذاکره در قالب تعاریف روز‬ ‫دیپلماسی در دنیا شکل بگیرد‪ ،‬طبیعتا منجر به نتیجه خ واهد‬ ‫شد‪ ،‬در غیر این صورت حضور در مذاکره‌ای که فقط با هدف‬ ‫شکستن غرور یک ملت برگزار شود‪ ،‬به ضرر آن کشور خواهد‬ ‫بود‪ .‬این موضع‪ ،‬موضعی اس��ت که جمهوری‌اسالم ی‌ای ران‬ ‫طی دهه‪‎‬های گذش��ته همواره در قبال آمری��کا اتخاذ کرده‬ ‫اس��ت‪.‬همچنین رهبری در سخنان‪‎‬ش��ان به ای��ن موضوع‬ ‫اش��اره کرده‪‎‬اند که ای ران نه به‌دليل ت��رس از آمریکا بلکه به‬ ‫خاطر مبانی فکری‪‎‬اش به س��مت س��اخت سالح هسته‪‎‬ای‬ ‫نم ی‪‎‬رود؛ این مس��اله ریش��ه در یک مبنای فکری مهم در‬ ‫سیاست‌های دفاعی کش��ور دارد‪ .‬این مبنا در زمان حضرت‬ ‫امام خمینی(ره) مطرح ش��د؛ در آن زمان ع راق ی‪‎‬ها در س��ال‬ ‫‪ 1981‬برنامه هسته‌ای‌شان را دنبال م ی‌کردند و همان زمان‬ ‫این ب رنامه مورد تهاجم هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت‪ .‬بعد‬ ‫از آن این ش��ائبه به وجود آمد که ع راق ی‌ها به سمت ساخت‬ ‫بمب هس��ته‌ای در حرکت هس��تند و مهم تر از آن در عمل‬ ‫ع راق ی‌ها مناطق غی رنظامی ای ران را مورد هدف قرار م ی‌دادند‪.‬‬ ‫همزمان برخی افراد بحث س��اخت بمب هسته‌ای از جانب‬ ‫ای ران را مطرح کردند؛ در همین راستا نیز حضرت امام(ره) منع‬ ‫فقهی این موضوع را مطرح کردند که اساس دفاع در فقه شیعه‬ ‫در حکومت اسالمی ای ران‪ ،‬دفاع در مقابل تهاجم و مقابله با‬ ‫مهاجم است‪ .‬معنای این امر این است که ای ران فقط کسانی‬ ‫را مورد حمله قرار م ی‌دهد که به ما حمله کرده باشند‪ .‬در این‬ ‫میان چون شعاع دربرگیری بمب هسته‌ای عالوه بر نظامیان‪،‬‬ ‫غیرنظامیان را نیز شامل م ی‌شود‪ ،‬بناب راین منع فقهی دارد‪.‬‬ ‫ب ر‌اساس همین منع فقهی نیز‪ ،‬امام(ره) در زمان جنگ مانع‬ ‫این م ی‌ش��دند که ای ران به مناط��ق غی رنظامی ع راق حمله‬ ‫کند‪ .‬این جزو افتخارات ای ران است که در جنگ با یک کشور‬ ‫اسالمی با مردم عادی وارد جنگ نشد‪ ،‬بلکه فقط با مهاجمین‬ ‫و متجاوزین بعثی درگیر شد‪ .‬بعدها این منع فقهی در قبال‬ ‫بمب هسته‌ای از جانب مقام‌معظم‌رهبری مطرح شد و دولت‬ ‫ای ران درخواس��ت ثبت آن را به‌عنوان سندی در سازمان ملل‬ ‫متحد داشت‪ .‬باید توجه داشت هی چ‌کدام از موانعی که آژانس‬ ‫هسته‌ای در قالب باشگاه هسته‌ای کشورهای دارای بمب در‬ ‫پیش گرفت‪ ،‬باعث نشد که کش��ورهای دیگر به کشورهای‬ ‫دارای بمب هسته‌ای اضافه نشوند‪ .‬برخی کشورها مانند هند‪،‬‬ ‫پاکستان و کره‌شمالی به تدریج به کش��ورهای دارای بمب‬ ‫اضافه شدند‪ .‬جمهوری‌اسالم ی‌ای ران با اعالم منع فقهی گفته‬ ‫بود که به اساسنامه آژانس نیز پایبند است؛ بحثی که اکنون‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری دارند‪ ،‬این است که ای ران از لحاظ فناوری‬ ‫م ی‌تواند به بمب هسته‌ای برسد و‌ترس��ی از آمریکا یا دیگر‬ ‫قدرت‌ها ندارد؛ این موضوعی است که آمریکای ی‌ها باید آن را‬ ‫درک کنند‪ .‬متاسفانه آمریکای ی‌ها در مقابل اعالم کرده‌اند که‬ ‫به نیت ای ران ی‌ها شک دارند و حتی اساسنامه آژانس در مورد‬ ‫ای ران را نیز رعایت نم ی‌کنند‪ .‬در این شرایط پی رامون مذاکرات‬ ‫آتی ای ران در قزاقستان نیز چند سناریو را م ی‌توان متصور بود؛‬ ‫نخست امکان عدم رسیدن به توافق و شکست مذاکرات‪ .‬در‬ ‫این صورت دو طرف وارد فاز تقابل خواهند شد و طبیعتا ای ران‬ ‫ب رنامه هسته‌ای‌اش را گسترش خواهد داد و طرف مقابل نیز‬ ‫به سمت تشدید تحریم‌ها خواهد رفت‪ .‬سناریوی بعدی این‬ ‫است که طرفین به توافق برسند و زمینه ب رای تداوم مذاکرات‬ ‫شکل بگیرد؛ این یک سناریوی خوش‌بینانه است‪ .‬یک زمینه‬ ‫متوس��ط نیز وجود دارد مبنی بر اینکه طرفی��ن در رابطه با‬ ‫یک‌سری دستورکارها به توافق برسند و این دستورکارها زمینه‬ ‫را ب رای ادامه مذاکرات فراهم کند‪ .‬در زمان ادامه مذاکرات اگر‬ ‫طرفین به‌گونه‌ای عمل کنند که از جایی که هستند جلوتر‬ ‫ی جدید نشود و ای ران‬ ‫نروند‪ ،‬یعنی طرف غ ربی وارد فاز تحریم ‌‬ ‫نیز وارد پیشرفت‌های بیش��تری در عرصه هسته‌ای نشود و‬ ‫سیاست‌های مس��المت‌آمیز و همکاری‌های گسترده‌اش با‬ ‫آژانس را ادامه دهد‪ ،‬در آن صورت این امکان فراهم است که‬ ‫یک فضای مثبت ب رای تداوم این روند به وجود بیاید‪ .‬اقداماتی‬ ‫که تاکنون صورت گرفته یعنی توافق ای ران و آژانس بر س��ر‬ ‫ط راحی یک مدالیته‪ ،‬نشان م ی‌دهد که طرفین نم ی‌خواهند‬ ‫فضای مذاکره شکسته شود و خواس��تار تداوم روند مذاکرات‬ ‫هستند‪g .‬‬ ‫‪57‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫واتيكان‬ ‫آخرین عشای ربانی برای پاپ‬ ‫اولين پاپي‌كه پس از شش‌قرن از مقام خود استعفا مي‌كند‬ ‫نویسنده‪ :‬جان میچم‪ /‬مترجم‪ :‬پوریا محمدی‬ ‫بين‌الملل‬ ‫یوزف آلویس راتزینگر که تاری��خ وی را به‌عنوان پاپ‬ ‫بندیکت شانزدهم م ی‌شناسد و دویست و شصت و پنجمین‬ ‫اسقف رم است را نم ی‌توان به س��ادگی در یک طبقه‌بندی‬ ‫خاص قرار داد‪ .‬او مرد تناقض‌هاس��ت؛ متفک��ری تندخو با‬ ‫چهره‌ای مهربان‪ ،‬محققی در میدان مبارزه و یک آلمانی در‬ ‫ایتالیا‪ .‬در همان ابتدای امر و ماه‌های اولیه تصدی واتیکان‪،‬‬ ‫بندیکت ـ که اغلب با عناوینی همچون «کاردینال تانک»‬ ‫به کاریکاتور کشیده م ی‌ش��د ـ تصمیم گرفت تا کلیسا را‬ ‫نه در مورد نظم و انضب��اط یا اقتدار و مرجعی��ت که درباره‬ ‫عشق مورد خطاب قرار دهد‪ .‬در اعالمی ه‌ای که طی مراسم‬ ‫تحلیف وی صادر شد (پیغام ی‌ که قرار بود در تمام کلیساها‬ ‫خوانده شود)‪ ،‬جانشین ژان پل دوم از همه مومنان خواست‬ ‫تا همواره به امور خیر بپردازند‪ .‬او در کریسمس سال ‪2005‬‬ ‫نوشت‪« :‬ما با کمال فروتنی همه آنچه را در توانمان است‬ ‫به کار خواهیم بست و با کمال فروتنی باقی را به خدا واگذار‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬خداس��ت که حاکم بر جهان اس��ت‪ ،‬نه ما‪ .‬ما‬ ‫تنها در حد توان و تا زمانی که او به م��ا قدرت و توان اعطا‬ ‫نماید‪ ،‬م ی‌توانیم در راه خدمت به وی بکوش��یم‪ ».‬اکنون و‬ ‫پس از گذشت هفت س��ال‪ ،‬آن قدرت و توان از دست رفته‬ ‫و بندیکت شانزدهم در اقدامی‌قابل توجه و حتی به نوعی‬ ‫انقالبی‪ ،‬اعالم کرده است که ساعت ‪ 8‬بعدازظهر روز بیست‬ ‫و هشتم فوریه از مقام خود به‌عنوان جانشین مسیح استعفا‬ ‫خواهد داد‪ .‬بندیکت ش��انزدهم که برخالف محبوبیت ژان‬ ‫پ��ل دوم‪ ،‬چه��ره‌ای بحث‌ب رانگیز و جنجالی اس��ت با این‬ ‫اقدام خود توانست بار دیگر منتقدان بسیار خود را مبهوت‬ ‫کرده و تبدیل به اولین پاپ طی ش��ش قرن اخیر شود که‬ ‫تخت سنت‌پیتر را رها کرده است‪ .‬و این احتمال وجود دارد‬ ‫که نمایش چشمگیر ش��اهزاده‌ای از کلیسا که به صورتی‬ ‫داوطلبانه‪ ،‬جیفه‌ه��ای دنیوی را ترک م ی‌گوی��د تبدیل به‬ ‫ماندگارترین اقدام باتوجه به تعالیم انجیل ش��ود‪ .‬بندیکت‬ ‫ش��انزدهم نیز‪ ،‬همانند ژان پ��ل دوم در س��ال‌های پایانی‬ ‫عمرش‪ ،‬به ما چیزی بسیار نادر عرضه کرده است؛ نمونه‌ای‬ ‫از زهد مسیحی در جایی که انتظار آن نم ی‌رفت‪.‬‬ ‫راتزینگر را در کاریکاتورها و نوش��ته‌های طنز همواره‬ ‫شبیه به کسی تصویر کرده‌اند که تش��نه قدرت‪ ،‬سرکوب‬ ‫مخالفان و اجبار و اعمال راست‌کیش��ی است‪ .‬در حالی که‬ ‫در واقعیت‪ ،‬او مردی بس��یار پیچیده بوده است‪ ،‬کسی که‬ ‫در عین حال هم اصالح‌طلب (در ابتدا جزو حامیان شورای‬ ‫واتیکان دوم بود) و هم سنتگرا بوده است‪ .‬ب رای او‪ ،‬رستگاری‬ ‫و وعده ایمان ـ که روزی خداوند و عیس��ای بازگشته‪ ،‬همه‬ ‫چیز را از نو خواهند آراست ـ چشم‌اندازهای هیجان‌انگیزی‬ ‫هستند که تنها با الهام از سنت قابل درک خواهند بود‪ .‬ب رای‬ ‫بندیکت‪ ،‬همانند ت ی‌اس‌الیوت در چهار کوارتت‪ ،‬راه به سوی‬ ‫آینده‪ ،‬در بازگشت به گذشته است‪.‬‬ ‫دوران حضور او به‌عنوان پاپ در واتیکان دوران آرامی‬ ‫‌نبوده اس��ت‪ .‬اگرچه وی با برخ��ی از قربانی��ان آزار و اذیت‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪58‬‬ ‫جنسی کشیش��ان مالقات کرد و بیش��تر از هم‌سلف‌های‬ ‫گذشته خود نسبت به سوال‌های مطرح شده درباره سرپوش‬ ‫گذاشتن‌های طوالنی مدت روی این موضوع واکنش نشان‬ ‫داد ولی اکنون و در زمان استعفایش‪ ،‬ساختاری را از خود به‬ ‫ارث م ی‌گذارد که بیش��تر از آنکه به محافظت از کودکانش‬ ‫عالقه‌مند باش��د به محافظت از اس��قف‌ها و کشی ش‌های‬ ‫خود تمای��ل دارد‪ .‬او در روزهای اول حض��ورش در واتیکان‬ ‫در سال ‪ 2006‬و در سخنانی در دانشگاه رگنزبورگ آلمان‪ ،‬با‬ ‫نقل سخنان امپ راتور مسیحی قرن چهاردهم‪ ،‬مانوئل دوم‬ ‫قسطنطنیه‪ ،‬موجب جنجال و اعتراض شدید مسلمانان شد‪.‬‬ ‫سخنان نقل ش��ده مربوط به مناظره میان امپ راتور مانوئل‬ ‫پاللوگوس و یک عالم ای رانی ناشناخته بود‪ .‬اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫به ویژه اصالح‌طلبان آمریکایی که مش��تاق بودند ش��اهد‬ ‫تغیی راتی در ساختار کلیسا و امکان رسیدن زنان به جایگاه‬ ‫کشیش��ی یا دیدگاه‌های لیب رال‌تر کلیسا درباره تمایالت و‬ ‫گرایش‌های جنسی باش��ند‪ ،‬همان چیزی نصی ب‌شان شد‬ ‫که از بندیکت انتظار داشتند؛ هیچ چیز!‬ ‫با این حال می راث بندیکت به تقویت س��اختار کلیسا‬ ‫محدود نم ی‌ش��ود‪ .‬او به صورتی آرام و ماه رانه‪ ،‬جذاب‌ترین‬ ‫کار ژان پ��ل دوم را که تش��ویق یک فرهن��گ کاتولیکی‬ ‫اوانجلیستی باشد‪ ،‬پیش برد‪ .‬برخی محافل انتظار داشتند‬ ‫بندیک��ت پ��س از تکیه زدن ب��ر تخت س��نت‌پیتر‪ ،‬نوعی‬ ‫کلیسای دخمه‌ای را سرپرس��تی کرده و نمونه‌ای ناب‌تر و‬ ‫کوچک‌تر از کاتولیزم ایجاد کند‪ .‬ولی در عوض‪ ،‬دویست و‬ ‫شصت و پنجمین پاپ‪ ،‬در حالی کلیسا را ترک م ی‌کند که‬ ‫م ی‌داند اکنون زمانی اس��ت که باید چشم به بیرون داشت‬ ‫نه درون‪.‬‬ ‫ج��ورج وی��گل‪ ،‬یک��ی از زندگینامه‌نویس��ان پ��اپ‬ ‫ژان‌پل‌دوم که ب��ه تازگی کتابی با نام «کاتولیزم بش��ارتی‪:‬‬ ‫اصالحات عمیق در کلیس��ای قرن بیست و یکم» منتشر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬م ی‌گوید‪« :‬حاال فرصت ب رای یک کلیس��ای‬ ‫اوانجلیستي فراهم اس��ت و بندیکت این تواضع و فروتنی‬ ‫را داش��ت که ب��ه جای آنک��ه مانع ای��ن امر ش��ود‪ ،‬دریابد‬ ‫که توانایی ی��ا انرژی الزم ب��رای هدایت ما به س��وی این‬ ‫فرصت را ندارد‪».‬‬ ‫اوانجلیسم پاپ مس��تعفی‪ ،‬تا حدی واکنش به یک‬ ‫واقعیت تاریخی است‪ .‬این واقعیت تاریخی که کلیسا ‪ -‬که‬ ‫زمانی در مرکز فرهنگ و فرهنگ‌ساز بود ‪ -‬حاال در بسیاری‬ ‫از نقاط جهان در حاش��یه قرار دارد‪ .‬ب��رای حل این معضل‬ ‫کلیسا در قرن بیس��تم و یکم‪ ،‬بندیکت به راهکارهای سده‬ ‫نخست میالدی متوسل شد‪ :‬دستور انجیل به اعالن پیام‬ ‫مس��یح به مناطقی که در انتظار اولین بشارت‌ها هستند و‬ ‫مناطقی که مسیحیت ریش��ه‌های عمیقی در این مناطق‬ ‫دارد ولی در حال حاضر به دلیل فرآیند س��کوالریزه شدن‪،‬‬ ‫دچار بحران جدی در زمینه ایمان هس��تند‪ .‬بندیکت شاید‬ ‫غیرمحبوب و سنتی باش��د‪ ،‬ولی هرگز نگران این موضوع‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬او با کناره گرفتن از این مقام‪ ،‬وظایف بسیار و‬ ‫راهی ب رای جانش��ینان خود برجای گذاشته است؛ راهی که‬ ‫اگر آنها تصمیم به ادامه آن بگیرند‪ ،‬به قول سنت آگوستین‬ ‫«همواره قدیمی‌و همیشه تازه» است‪g .‬‬
‫آمريكا‬ ‫جنبش‬ ‫‪ 15‬فوريه‬ ‫چرا بزرگترين اعتراض تاريخ ناديده گرفته شد؟‬ ‫نويسنده‪ :‬ايشان تارور‪ /‬مترجم‪ :‬پوريا محمدي‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ 10‬س��ال پيش در چنين روزي‪ ،‬جهان ش��اهد چيزي‬ ‫بود كه برخ��ي آن را بزرگترين اعت��راض هماهنگ در تاريخ‬ ‫م ي‌دانند‪ .‬نزديك ب��ه ‪ 10‬تا پانزده ميلي��ون نفر (تخمي ن‌ها‬ ‫اختالف زيادي با هم دارند) در بيش از يكصد ش��هر جهان‬ ‫دس��ت به راهپيمايي زدند؛ تنها نزديك به س��ه ميليون نفر‬ ‫خيابان‌هاي رم را به اش��غال خ��ود درآوردن��د‪ ،‬بيش از يك‬ ‫ميليون نفر در لندن و بارس��لونا گرد آمدند و حدود دويست‬ ‫هزار نفر در سانف رانسيس��كو و نيويورك ب��راي اعتراض به‬ ‫خيابان‌ها ريختند‪.‬‬ ‫از اوكلند تا ونكوور ـ و ديگر نقاط جهان ـ ده‌ها هزار نفر‬ ‫به خيابان‌ها آمدند و يكصدا يك پيغ��ام را فرياد زدند؛ «نه»‬ ‫به جنگ ع راق‪.‬‬ ‫روز ‪ 15‬فوريه س��ال ‪ 2003‬و در يكشنبه زمستاني‪ ،‬من‬ ‫ميان گروه‌هاي ضدجنگي بودم ك��ه در مركز منهتن جمع‬ ‫شده بودند‪ .‬ما در بخش‌هاي وسيعي از شهر پ راكنده بوديم‬ ‫و جمعيت موانع به جا مانده از نيروهاي پليس را يكي پس‬ ‫از ديگري ب راي رسيدن به ساختمان سازمان ملل پشت سر‬ ‫م ي‌گذاشت؛ س��اختماني كه ‪ 10‬روز پيش از آن كالين پاول‪،‬‬ ‫وزير امور خارجه آمريكا‪ ،‬در سخنان خود به مستنداتي اشاره‬ ‫كرد كه حاال ديگر همه به خوبي م ي‌دانند همه آنها اطالعاتي‬ ‫غيرواقعي درباره س�لاح‌هاي كش��تار‌جمعي ع��راق بودند‪.‬‬ ‫جمعيت انبوه گردآمده در نيويورك از اقشار مختلف بودند‪.‬‬ ‫آنارشيس ت‌ها و كهنه‌سربازان و جانبازان نظامي‪ ،‬دانشجويان‬ ‫پرهياهو و جنجال‌آفرين (من در آن زمان دانشجوي سال اول‬ ‫كالج بودم) و گروه‌هاي مختلفي از هواداران صلح‪ .‬افرادي كه‬ ‫بسياري از آنان‪ ،‬از جمله يك پيرزن كه روي صندلي چرخ‌دار‬ ‫نشسته بود‪ ،‬پيش از اين به حضور و دخالت آمريكا در ويتنام‬ ‫نيز اعتراض كرده بودند‪ .‬گروه‌هاي ديگري نيز حضور داشتند؛‬ ‫گروهي از حومه‌نشينان با پارچه‌نوشته‌اي كه اعالم م ي‌كرد‬ ‫آنها «مادران مخالف جنگ» هستند‪ ،‬نوازندگان‪ ،‬هنرمندان‬ ‫خياباني و شهروندان معمولي نيويورك‪ .‬عموي من‪ ،‬كه يك‬ ‫پزشك با تجربه طبابت در انگلس��تان و هندوستان است‪،‬‬ ‫ب راي حضور در اين اعتراض‌ها ب��ه نيويورك آمده بود و تنها‬ ‫يكي از هزاران نفر ميان اين جمعيت گسترده بود‪.‬‬ ‫به‌رغم خش��ونت نيروهاي پليس و سرماي گزنده ماه‬ ‫فوريه‪ ،‬احس��اس مردم در خيابان‌هاي نيوي��ورك‪ ،‬وحدت و‬ ‫اميد بود‪ .‬همه‌جا صحبت از گستردگي اعتراض‌ها در ديگر‬ ‫نقاط جهان بود و فروخوردن حس شادماني از احساس هدف‬ ‫جمعي بسيار سخت‪ .‬در مقاله‌اي نيويورك‌تايمز اين حضور‬ ‫گس��ترده را اين‌طور توصيف كرد كه «دو ابرقدرت در جهان‬ ‫وجود دارد‪ :‬اياالت‌متحده و افكار عمومي‌جهان»‪ .‬سوفيا فنر‬ ‫كه در آن زمان يكي از دانش‌آموزان س��ال آخر دبيرستان در‬ ‫سياتل بود و حاال دانشجوي دكترا در دانشگاه شيكاگوست‬ ‫م ي‌گويد‪« :‬ب رايم افتخار بود كه در كنار همه آن افراد باشم‪،‬‬ ‫افتخار م ي‌كردم كه م��ا به‌عن��وان آمريكاي ي‌هاي مخالف‪،‬‬ ‫زماني كه به نظر م ي‌رسيد همه جهان فكر م ي‌كند ما موافق‬ ‫اين اقدام هستيم‪ ،‬در خانه نمانديم‪ ».‬در ل س‌آنجلس‪ ،‬ليلي‬ ‫العلمي‪ ،‬رمان‌نويس مراكش ي‌االصل كه در آن زمان باردار بود‪،‬‬ ‫يك مايل همراه با ديگر معترضان در بلوار‌هاليوود راهپيمايي‬ ‫كرد‪ .‬او م ي‌گويد‪« :‬من با خودم فكر م ي‌كردم صدها هزار نفر‬ ‫از مردم در سراس��ر اياالت‌متحده‪ ،‬صداي خ��ود را به گوش‬ ‫همه رسانده‌اند‪ .‬پس آنها نم ي‌توانند ما را ناديده بگيرند‪ ،‬ولي‬ ‫ناديده گرفتند‪».‬‬ ‫آنها كار خودشان را كردند‪ .‬ما شكست خورديم‪ .‬كمي‬ ‫‌بيش از يك م��اه بعد‪ ،‬نيروهاي آمريكايي ش��هرهاي ع راق‬ ‫را يكي پس از ديگري اش��غال كردند و با شكست نيروهاي‬ ‫صدام حسين در ع راق ماندگار شدند؛ اشغالي كه نزديك به‬ ‫يك دهه ادامه يافت‪ .‬اين اعتراض‌ها‪ ،‬كه با هر مقياسي كه‬ ‫در نظر بگيريم‪ ،‬يك رويداد تاريخي در عرصه جهاني بودند‪،‬‬ ‫با‌ب ي‌تفاوتي دولت بوش و يك كنگره گوش به‌فرمان‪ ،‬ناديده‬ ‫گرفته شدند‪ .‬شوراي امنيت سازمان ملل متحد را دور زدند و‬ ‫رسانه‌هاي اصلي آمريكا عمدتا با سكوت و بستن چشم خود‬ ‫روي اين اعتراض‌ها‪ ،‬ب راي خاموش‌كردن صداي طب ل‌هاي‬ ‫جنگ كه از واشنگتن به گوش م ي‌رسيد‪ ،‬هيچ كاري نكردند‪.‬‬ ‫حاال و بعد از گذش��ت يك دهه به س��ختي م ي‌توان‬ ‫فهميد كه چرا نمايش اراده و قدرت م��ردم در روز ‪ 15‬فوريه‬ ‫اثري نداش��ت‪ .‬عدالت مس��لحانه و جنگ‌طلبانه آمريكاي‬ ‫پس از يازده س��پتامبر‪ ،‬غرب را به سمتي سوق داد كه زيربار‬ ‫جنگ‌هاي غيرقابل پي��روزي‪ ،‬بحران‌هاي مالي و اقتصادي‬ ‫و كژ كاركردي سياس��ي كمر خم كند‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬انفجار‬ ‫رس��انه‌هاي اجتماعي در س��ال‌هاي اخير‪ ،‬اين توانايي را به‬ ‫بخش��ي از مخالفان داده اس��ت كه در گفت‌وگوي جهاني‬ ‫شركت كرده و آن را تغيير دهند‪ .‬اعتراض‌ها و راهپيماي ي‌ها‬ ‫دوباره اهميت خود را به‌دست آورده‌اند‪ .‬فضاهاي عمومي‌از‬ ‫مي دان التحرير قاهره تا پوئرتا دل‪ -‬سول مادريد و پارك كوچك‬ ‫زاكوتي در نيويورك ـ تبديل به فضاهايي پرشور و هيجان و‬ ‫دموكراتيك شده‌اند‪ .‬با اين حال اعتراض‌هاي گسترده عليه‬ ‫سياست‌هاي رياضت اقتصادي در اروپا يا حتي اعتراض‌هاي‬ ‫«اشغال وال‌استريت» هرگز به مقياس و بزرگي آنچه در ‪15‬‬ ‫فوريه سال ‪ 2003‬رخ داد‪ ،‬نبودند‪.‬‬ ‫با‌وجود گذشت ‪ 10‬س��ال‪ ،‬هنوز هم تالش‌هايي ب راي‬ ‫طرح دوباره توجي ه‌هاي پش��ت حمله اياالت‌متحده به ع راق‬ ‫انجام م ي‌ش��ود‪ .‬صفوف به هم فشرده مش��وقان و حاميان‬ ‫جنگ طي اين س��ال‌ها مدام نازك‌ت��ر ش��ده و از انبوه آن‬ ‫كاسته شده اس��ت‪ .‬حاال تنها عده معدودي از روزنامه‌نگاران‬ ‫و كارشناس��ان حمايت‌ب ي‌چ��ون و چراي خ��ود را از جنگ‬ ‫نش��ان م ي‌دهند‪ .‬يك ديكتاتور سرنگون ش��ده‪ ،‬ولي بيش‬ ‫از صدهزار ع راقي و همچنين چهار هزار و هش��تصد نفر از‬ ‫سربازان اياالت‌متحده و كشورهاي متحد آن كشته شده‌اند‪.‬‬ ‫اياالت‌متحده نزديك به يك هزار ميليارد دالر در يك جنگ‬ ‫پيشگي رانه خرج كرد كه نيازي به وقوع آن نبود و يك تجربه‬ ‫ملت س��از كه در نهايت دس��تاوردهاي آن مبهم و شكننده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماجراجويي آمريكا در ع راق فاصله بس��ياري با يك‬ ‫«ماموريت موفق» دارد و تبديل به درس عبرتي ب راي عواقب‬ ‫غرور و برنامه‌ريزي ضعيف شده است‪ .‬روشن است كه عدم‬ ‫تمايل غرب به انجام اقدامات مس��تقيم‌تر ب راي پايان دادن‬ ‫به جنگ خونين داخلي در سوريه‪ ،‬تا حدي‪ ،‬به نتايج تجربه‬ ‫اياالت‌متحده در ع راق بازم ي‌گردد؛ جايي كه فروپاشي يك‬ ‫رژيم به آغاز دوراني از كشتارهاي فرقه‌اي و هرج و مرج منجر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حاال ديگر برگشتن به گذشته و گفتن اينكه «من كه‬ ‫گفته بودم» فايده‌اي ندارد‪ .‬حداقل نه زماني كه خون هزاران‬ ‫نفر بر زمين ريخته و همچنان سربازان و مردم عادي كشته‬ ‫م ي‌شوند‪ .‬آن همبس��تگي عميقي كه ‪ 10‬سال پيش حس‬ ‫كردم حاال به غم و اندوه تبديل ش��ده اس��ت‪ .‬در منطقه‌اي‬ ‫پيچيده و فاقد ثبات سياس��ي همچون خاورميانه‪ ،‬داشتن‬ ‫مواض��ع ثابت و پايدار اخالقي بس��يار دش��وار اس��ت‪ .‬فنر‪،‬‬ ‫دانشجوي دكتراي دانشگاه شيكاگو‪ ،‬م ي‌گويد‪« :‬خواسته‌هاي‬ ‫ما در روز ‪ 15‬فوريه ساده و روشن بودند و حق با ما بود‪ .‬آنچه در‬ ‫آن زمان نم ي‌دانستم اين بود كه وقتي جنگي پيش رو باشد‪،‬‬ ‫هيچ‌‌چيزي هرگز ساده نيست‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬تايم‬ ‫‪59‬‬
‫اروپا‬ ‫اقتصاد تهاجمي «فرانسوا» در الك دفاعي‬ ‫سوسياليست‌ها هم نتوانستند كسري بودجه فرانسه را كاهش دهند‬ ‫نویسنده‪ :‬بروس کراملی‪ /‬مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫اخبار اقتصادی منتشر شده در فرانسه که حاکی‬ ‫از وخامت بیش از حد انتظار اوضاع اس��ت‪ ،‬موضوعی‬ ‫را برمال کرد که مدت‌ها س��عی م ی‌ش��د پنه��ان نگاه‬ ‫داش��ته ش��ود‪ .‬روز چهارده��م فوریه‪ ،‬اعض��ای دولت‬ ‫سوسیالیست فرانس��وا اوالند اعتراف کردند که دولت‬ ‫قادر نیس��ت کس��ری بودجه س��ال ‪ 2013‬را آنطور که‬ ‫پی ش‌تر از این و باره��ا وعده داد بود در حد س��ه درصد‬ ‫نگه دارد؛ هرچند این اعتراف آشکار‪ ،‬چندان مایه تعجب‬ ‫و حیرت کارشناسان نش��د‪ .‬تا به حال تنها کسانی که‬ ‫این وعده س��ه درصدی را ج��دی گرفت��ه و آن را تبلیغ‬ ‫م ی‌کردند فقط مقامات دولت فرانس��ه بودند؛ مقاماتی‬ ‫که به‌رغم آم��ار حاک��ی از وخامت فزاین��ده وضعیت‬ ‫اقتصادی همچنان بر امکان تحقق این وعده پافشاری‬ ‫م ی‌کردند‪ .‬ولی اعداد و ارقام سه‌ماهه چهارم سال ‪2012‬‬ ‫نشان م ی‌دهد که سطح رشد بس��یار بدتر از آن چیزی‬ ‫اس��ت که انتظار م ی‌رفت‪ .‬چنان که حت��ی تیم اوالند‬ ‫هم اذعان ک��رد که رس��یدن به هدف کس��ری بودجه‬ ‫سه درصدی تبدیل به یک رویا شده است‪.‬‬ ‫آمار رس��می حاکی از آن است که اقتصاد فرانسه‬ ‫در سه‌ماهه چهارم سال ‪ 2012‬با ‪ 0/3‬درصد کاهش رشد‬ ‫مواجه بوده‪ ،‬در حالی که انتظار م ی‌رود رش��د در منطقه‬ ‫یورو تا حدود ‪ 0/6‬درصد کاهش یاب��د‪ .‬ژان مارک آیرو‪،‬‬ ‫نخس ت‌وزیر سوسیالیست فرانسه پس از اعالم این آمار‬ ‫گفت‪« :‬من معتقدم ما نخواهیم توانست دقیقا به این‬ ‫هدف سه درصدی دست پیدا کنیم‪ .‬زی را رشد در فرانسه‪،‬‬ ‫اروپا و همچنین جهان بس��یار ضعی ف‌تر از حد انتظار‬ ‫است‪ .‬ولی هدف اصلی ما رسیدن به کسری بودجه صفر‬ ‫در پایان دوره پنج‌ساله ریاس��ت‌جمهوری اوالند است و‬ ‫آنچه اهمیت دارد‪ ،‬حرکت به سوی این هدف است‪».‬‬ ‫این «تمرکز بر هدف بزرگتر»‪ ،‬پیغامی‌اس��ت که‬ ‫اوالند و دولت او به‌طور مداوم به رای‌دهندگان فرانسوی‬ ‫و مقامات اتحادیه اروپا م ی‌گوین��د؛ به ویژه از زمانی که‬ ‫چش��م‌انداز اقتصادی رو به تاریکی نهاده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال و به‌رغم چشم‌پوش��ی از هدف تعیین ش��ده ب رای‬ ‫رسیدن به کس��ری بودجه س��ه‌درصدی در سال ‪،2013‬‬ ‫آیرو اطمینان م ی‌دهد که پیش��رفت در راستای رسیدن‬ ‫به هدف بودجه متع��ادل در درازم��دت‪ ،‬قابل تحقق و‬ ‫دست‌یافتنی است‪ .‬کس��ری بودجه فرانسه که در سال‬ ‫‪ 2010‬به رقم ‪ 1/7‬درصد رس��یده بود در س��ال ‪ 2011‬و با‬ ‫اعمال قوانی��ن محافظه‌کارانه ب��ه ‪ 5/8‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬در سال ‪ 2012‬نیز پس از انتخاب اوالند چپ‌گرا به‬ ‫عدد مورد انتظار ‪ 4/5‬درصد رسید‪.‬‬ ‫هدف تعیین شده ب رای کاهش کسری بودجه به‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سه درصد ـ حداکثر مقدار مجاز ب رای اعضای اتحادیه اروپا ـ‬ ‫از طریق طیف وسیعی از اصالحات و سیاست‌هاي اقتصادی‬ ‫اعمال م ی‌گردد که شامل مجموعه‌ای از کاهش هزینه‌ها و‬ ‫ارائه محرک‌های اقتصادی هدفمند و افزایش مالیات است‪.‬‬ ‫رویکردی که اوالند امیدوار است اقتصاد راکد فرانسه را چنان‬ ‫تحریک کند که بت��وان به تدریج وضعی��ت مالی عمومی‬ ‫فرانس��ه را اصالح کرده و نهایتا در سال ‪ 2017‬به یک بودجه‬ ‫متعادل دست یافت‪.‬‬ ‫هرچند در عم��ل و به وی��ژه باتوجه ب��ه فعالی ت‌های‬ ‫اقتصادی مغش��وش و به‌هم ریخته در سه‌ماهه چهارم سال‬ ‫‪ 2012‬ثابت شد که این فرآیند سخت‌تر از آن است که به نظر‬ ‫م ی‌رسد‪ .‬در واقع برخی از کارشناس��ان‪ ،‬توانایی اوالند ب رای‬ ‫دس��تیابی به اهداف بلندمدت را زیر س��وال برده‌اند؛ شک و‬ ‫‌تردیدی ک��ه مبنای آن هم��ان دالیل عقب نش��ین ی‌هاي‬ ‫کوتاه‌مدت اوالند بوده اس��ت‪ .‬به نظر نم ی‌رس��د نرخ رش��د‬ ‫مایوس‌کننده که باعث تضعیف طرح‌های فرانسه م ی‌شود‪،‬‬ ‫به زودی افزایش چندانی داش��ته باش��د‪ .‬همین امر در مورد‬ ‫شرکای تجاری فرانس��ه در منطقه یورو نیز صدق م ی‌کند؛‬ ‫چنانچه آخرین اع��داد و ارقام اعالم ش��ده نیز مبین همین‬ ‫مساله اس��ت‪ .‬فرانسه مثال خوبی اس��ت ب رای پی بردن به‬ ‫دلیل اینکه چرا همه چیز ب رای اروپا به‌طور کلی ناخوشایند و‬ ‫خالی از امید است‪ .‬نرخ رشد تقریبا ثابت فرانسه در سال ‪2012‬‬ ‫در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه یورو‪ ،‬کمتر ناامیدکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی حتی همین نرخ نیز در مقایسه با رشد‌ب ی‌رمق‬ ‫‪ 1/7‬درصد فرانسه در سال ‪ 2011‬رنگ م ی‌بازد‪ .‬در حالی که‬ ‫اغلب اقتصاددانان انتظار دارند اقتصاد فرانس��ه در سه‌ماهه‬ ‫اول سال ‪ 2013‬شاهد یک کاهش رش��د ‪ 0/1‬درصدی باشد‬ ‫(که نشانه ورود رسمی فرانس��ه به دوران رکود خواهد بود)‪،‬‬ ‫برآورد دولت ب��رای یک رش��د ‪ 0/8‬درصدی ب رای امس��ال‬ ‫بیش��تر به یک آرزو شبیه است‪ .‬درس��ت در همین هنگام‪،‬‬ ‫پیر مسکویس��ی‪ ،‬وزیر دارایی و اقتصاد فرانس��ه‪ ،‬به اعداد و‬ ‫ارقام س��ه‌ماهه چهارم ‪ 2012‬واکنش نش��ان داد و اعالم کرد‬ ‫که برآورده��ای دولت ب رای نرخ رش��د در س��ال ‪ 2013‬مورد‬ ‫«بازنگری» قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مسکویسی به شبکه ‪ 2‬تلویزیون فرانسه گفت‪« :‬این‬ ‫وضعیت خوب نیس��ت و آمار نگران کننده هستند‪ .‬سوالی‬ ‫که باید پرسیده شود روند کاهش کسری بودجه است‪ ».‬وی‬ ‫در این مصاحبه به نوعی اذعان آی��رو به عدم توانایی دولت‬ ‫ب رای رسیدن به کاهش کسری بودجه سه درصدی در چنین‬ ‫شرایط اقتصادی نامناسبی را تائید کرد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر همان پیغام ادامه دادن روند به‌رغم اخبار‬ ‫بد و تمرکز بر اهداف بزرگتر؛ پیغامی‌که خود اوالند همراه با‬ ‫هشدار به ادامه کاهش رشد اقتصادی و نرخ اشتغال تا اواسط‬ ‫سال ‪ ،2013‬بارها ب رای مردم فرانسه تکرار کرده است‪ .‬ولی در‬ ‫آن زمان‪ ،‬اوالند اطمینان م ی‌داد که اصالحات و تصمیم‌هاي‬ ‫لبه پرتگاه‬ ‫ارقام سه‌ماهه چهارم سال‪2012‬‬ ‫نشان مي‌دهد كه سطح رشد در‬ ‫فرانسه بسيار بدتر از آن چيزي‬ ‫است كه انتظار مي‌رفت‬ ‫سیاس��ی او به زودی وضعیت رش��د اقتصادی را تغییر‬ ‫خواهد داد‪ .‬او متعهد ش��د که از س��رگیری فعالی ت‌ها و‬ ‫ایجاد اش��تغال‪ ،‬همراه با غلبه فرانسه و شرکای تجاری‬ ‫آن بر بحران‌های مالی‪ ،‬رو به بهبودی خواهد گذاش��ت‬ ‫و فعالیت اقتصادی دوباره به دوران رونق خود بازخواهد‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫این پیغام‪ ،‬پیغامی‌اس��ت که بر صبر و شکیبایی‬ ‫تاکید م ی‌کند‪ .‬پیغام��ی‌ که رای‌دهندگان در فرانس��ه‬ ‫ـ و بدون شک در دیگر کشورهای منطقه یورو ـ کم‌کم‬ ‫از شنیدن آن خسته شده‌اند‪ .‬در دس��امبر گذشته ب رای‬ ‫نوزدهمین ماه پیاپی ش��اهد افزایش شمار بیکاران در‬ ‫فرانس��ه بودیم که نرخ بیکاری را به ع��دد ‪ 10/7‬درصد‬ ‫رساند‪ .‬در سال ‪ 2012‬نزدیک به ‪ 67‬هزار فرصت شغلی در‬ ‫فرانسه از بین رفت؛ روندی که در سال جاری و باتوجه به‬ ‫تداوم وضعیت رکود اقتصادی تشدید خواهد شد‪ .‬تعداد‬ ‫کمی از ناظ ران و کارشناسان اقتصادی نسبت به بهبود‬ ‫قابل توجه وضعیت‪ ،‬در آینده نزدیک‪ ،‬خوش‌بین هستند‪.‬‬ ‫به غیر از پی ش‌بینی رش��د ‪ 0/8‬درصدی از سوی‬ ‫دولت فرانس��ه که به زودی مورد بازنگ��ری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬خوش‌بینانه‌ترین پی ش‌بین ی‌ها ب رای فرانس��ه‪،‬‬ ‫شامل پی ش‌بینی توسعه ‪ 0/4‬درصدی کمیسیون اروپا و‬ ‫تخمین ‪ 0/3‬درصدی صندوق بی ن‌المللی پول م ی‌شود‪.‬‬ ‫تخمی ن‌ه��ا و برآوردهایی که هیچ‌کدام ای��ن امکان را‬ ‫به اوالند نخواه��د داد که بتواند بدون کاهش بیش��تر‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬به هدف کسری بودجه سه درصدی خود برسد؛‬ ‫کاهش هزینه‌هایی که اوالند آن را دمیدن در آتش خشم‬ ‫و عصبانیت مردم فرانسه م ی‌داند و تالش م ی‌کند تا حد‬ ‫ممکن از چنین اقدامی‌بپرهیزد‪ .‬حاال بایس��تی منتظر‬ ‫ماند و دید که آیا چنین امتی��ازات پرهزینه‌ای م ی‌تواند‬ ‫مردم فرانس��ه را متقاعد کند تا از عقب نش��ین ی‌های‬ ‫کوتاه مدت اوالند چشم‌پوشی کرده و به تحقق اهداف‬ ‫بزرگتری که وی وعده م ی‌دهد‪ ،‬امیدوار باشند‪ .‬به هرحال‬ ‫این یک قمار خطرناک است‪ .‬با قربانی کردن هدف سه‬ ‫درصدی (که پی ش‌تر توجی ه‌کننده کاهش هزینه‌ها بود)‬ ‫حاال بسیاری از رای‌دهندگان فرانسوی نگران این مساله‬ ‫هستند که آیا این همه رنج و سختی دستاورد و حاصلی‬ ‫خواهد داشت و از سوی دیگر از خود م ی‌پرسند که آیا این‬ ‫اهداف بلندمدت هم همانن��د اهداف کوتاه‌مدت قبلی‪،‬‬ ‫دست‌نیافتنی و دور از انتظار خواهند بود یا نه‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬
‫آمريكاي التين‬ ‫پرزيدنت نامرئي‬ ‫چاوز از بيمارستان براي كاخ رياست‌جمهوري فرمان مي‌دهد‬ ‫نويسنده‪:‬میگل گوتیه‌رز‪ /‬مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫هنگامی‌که مقام��ات ونزوئال هفته گذش��ته کاهش‬ ‫ارزش پول این کش��ور را پس از مدت‌ها تاخیر اعالم کردند‪،‬‬ ‫وزی ران این کشور تاکید داشتند که دستور این کار مستقیما‬ ‫از س��وی رئی س‌جمهور هوگو چاوز صادر ش��ده است‪ .‬وزیر‬ ‫دارایی‪ ،‬خورخه جیوردانی گفت‪« :‬ما دستور این کار را از دفتر‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری دریافت کردیم» و الیاس خائوا‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه نیز که به تازگی به این پس��ت منصوب ش��ده است‬ ‫اضافه کرد‪« :‬رئی س‌جمهور فرامی��ن را صادر و تصمیم‌ها را‬ ‫اتخاذ م ی‌کند‪ ».‬به گفته وزیر علوم ونزوئال‪ ،‬خورخه آرزا‪ ،‬چاوز‬ ‫حتی تصاویر به دس��ت آمده از ماهواره می راندای این کشور‬ ‫را بررسی م ی‌کند‪.‬‬ ‫باور اینکه چاوز به حکومتداری ادامه م ی‌دهد‪ ،‬دش��وار‬ ‫به نظر م ی‌رس��د‪ ،‬چرا‌که از ماه دس��امبر و پس از یک عمل‬ ‫جراحی شش ساعته د ‌ر هاوانا نه دیده و نه شنیده شده است‪.‬‬ ‫این جراحی چهارمین جراحی طی یک س��ال و نیم گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬از آن زمان‪ ،‬هیچ عکس‪ ،‬صدا یا تصویری از این‬ ‫رهبر معموال پرسروصدا در دسترس عموم قرار نگرفته است‪،‬‬ ‫اما به‌رغم غیاب چاوز‪ ،‬س��ایه او هنوز بر همه‌چیز گس��ترده‬ ‫است‪ .‬حزب او در ماه دسامبر در انتخابات منطقه‌ای با اکثریت‬ ‫قاطع آرا به پیروزی رسید؛ شهرت فراگیر او ده‌ها هزار نفر از‬ ‫هواداران او را با لباس‌های سرخ به خیابان‌ها کشاند‪ ،‬تا در روز‬ ‫دهم ژانویه در مراسم معارفه‌ای شرکت کنند که اثری از خود‬ ‫چاوز در آن نبود‪ .‬چاوز ‪ 58‬ساله بیمار در حال تبدیل شدن به‬ ‫یک شهید زنده است‪.‬‬ ‫اما درخش��ش این‌ هاله نم ی‌تواند مش��کالت واقعی‬ ‫کشور را پنهان کند؛ کشوری که یکی از باالترین می زان‌های‬ ‫جنایت را در جهان ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 21‬هزار نفر در س��ال ‪ 2012‬در ونزوئال کشته شدند؛ ‪ 500‬نفر‬ ‫دیگر تنها در زندان‌های این کشور به قتل رسیدند‪ .‬ماه گذشته‬ ‫ونزوئال بدترین ش��ورش دو دهه اخی��ر را در زندان‌های خود‬ ‫شاهد بود‪ .‬خوزفینا رامیرس ‪ 36‬س��اله که بیرون دروازه‌های‬ ‫زندان اوریبانا در نزدیکی ش��هر بارکیزیمتو منتظر خبری از‬ ‫همس��ر خود در درون زندان اس��ت‪ ،‬م ی‌گوید‪« :‬م��ا از چاوز‬ ‫م ی‌خواهیم اینجا بیاید تا به ما بگوید که چه خبر اس��ت‪».‬‬ ‫‪ 60‬زندانی در درگیری با مس��ئوالن زندان کش��ته ش��دند‪.‬‬ ‫رامیرس ادامه م ی‌دهد‪« :‬ما اینجا رنج م ی‌کشیم و دولت هیچ‬ ‫جوابی نم ی‌دهد‪».‬‬ ‫دول��ت ونزوئال در یک مس��اله مه��ارت دارد و آن‌هم‬ ‫هی چ‌چیز نگفتن اس��ت‪ .‬اظهارات ارنس��تو ویل��گاس‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات درباره س�لامت رهبر‪ ،‬مبه��م و گی ج‌کننده بود و‬ ‫گاه با سخنان آن دس��ته از وزی ران منتخبی که ب رای دیدار با‬ ‫رئی س‌جمهورشان به‌هاوانا سفر کردند‪ ،‬تناقض داشت‪ .‬این‬ ‫س��ردرگمی‌طنزهایی هم به بار آورده اس��ت‪ .‬ال چیکوئیره‬ ‫بایپوالر‪ ،‬نیکالس م��ادرو‪ ،‬معاون رئی س‌جمه��ور را با زبان‬ ‫جورج اورولی هجو کرد و نوشت‪« :‬رئی س‌جمهور در وضعیت‬ ‫باثباتی قرار دارد‪ ،‬بعضی روزها کمت��ر باثبات‪ ،‬بعضی روزها‬ ‫بیشتر باثبات‪ ،‬بعضی روزها هم بیش از حد باثبات است‪».‬‬ ‫خالء اطالعاتی درباره سالمت چاوز با شایعات پر شده‬ ‫است‪ ،‬شایعاتی که مخالفان حکومت چپ‌گرای رئی س‌جمهور‬ ‫آن را م ی‌س��ازند‪ .‬در آن س��وی اقیانوس اطلس‪ ،‬رسانه‌های‬ ‫اسپانیایی نیز به این شایعات دامن م ي‌زنند‪ .‬روزنامه ال‌پاس‬ ‫یک عکس جعلی از چاوز منتش��ر کرد ک��ه در این عکس‬ ‫لوله‌های متعددی به وی وصل بود‪ .‬روزنامه ‪ ABC‬نیز اعالم‬ ‫کرد که چاوز صدای خود را به‌طور دائم از دست داده و دیگر‬ ‫قادر به حکومت بر ونزوئال نیست‪ .‬ویلگاس اعالم کرد‪« :‬این‬ ‫به اصطالح اطالع��ات ‪ ABC‬همان ق��در حقیقت دارد که‬ ‫عکس جعلی ال‌پاس‪».‬‬ ‫اپوزیسیون ونزوئال مدت‌هاست درگیر اختالفات داخلی‬ ‫شده و از زمان شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری در اکتبر‬ ‫و انتخابات مجلس در دسامبر سرخورده شده است‪ .‬حاال که‬ ‫برخی از اعضای کوته‌نظرش جارو جنجال به راه انداخته‌اند که‬ ‫با حضور نیافتن چاوز در مراسم معارفه ا ‌و دیگر رئی س‌جمهور‬ ‫نیست‪ ،‬به نظر م ی‌رسد این اپوزیسیون در حال از هم پاشیدن‬ ‫است‪ .‬لئوپولدو لوپس یکی از چهره‌های اپوزیسیون گفت‪:‬‬ ‫«پایتخت ونزوئال به‌ هاوانا منتقل ش��ده اس��ت»‪ .‬هنریک‬ ‫کاپریلس رادونسکی‪ ،‬رهبر اپوزیسیون که در انتخابات اخیر‬ ‫ریاست‌جمهوری از چاوز شکست خورد‪ ،‬در این باره تا حدی‬ ‫س��کوت پیش��ه کرده‪ ،‬هرچند هنوز اصرار دارد که چاوز باید‬ ‫مدرکی دال بر زنده بودن خود ارائه ده��د‪ .‬او در ژانویه اعالم‬ ‫کرد‪« :‬اگر رئی س‌جمهور م ی‌تواند الیحه‌ها را امضا کند‪ ،‬از او‬ ‫م ی‌خواهم که خود را نش��ان دهد و با مردم ونزوئال صحبت‬ ‫کند»‪( .‬دولت امضای چاوز را به‌عنوان مدرک زنده‌بودن چاوز‬ ‫ارائه داد‪ ،‬هرچند بسیاری آن را جعلی م ی‌دانستند)‪.‬‬ ‫در‌حقیقت این طور به نظر م ی‌رس��د ک��ه هر دو گروه‬ ‫چش��م به انتخابات بعدی دارند‪ .‬اگر اعالم شود چاوز ناتوان‬ ‫از بازگشت به مقام ریاس��ت‌جمهوری است‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫ملی کشور‪ ،‬دیوسدادو کبیو به مدت ‪ 30‬روز قدرت را در اختیار‬ ‫م ی‌گیرد تا انتخابات دیگری برگزار ش��ود‪ .‬رقبای اصلی این‬ ‫انتخابات احتماال مادرو و کاپریلس هستند‪ .‬لوئیس ویسنته‬ ‫لئون که نظ رات عامه مردم را در کاراکاس بررسی م ی‌کند و‬ ‫نتیجه انتخابات ماه اکتبر را نیز به درستی پی ش‌بینی کرد‪،‬‬ ‫م ی‌گوید مادرو که بر موج محبوبیت چاوز سوار است م ی‌تواند‬ ‫ب ی‌تردید برنده شود‪ .‬با اینکه ش��اید کبیو و مادرو هم‌عقیده‬ ‫نباشند‪ ،‬اما ناگزیر خواهند بود به نفع جبهه چاوزیستی متحد‬ ‫شوند‪ .‬به گفته ویسنته لئون «ب رای حفظ قدرت آنها ناچارند‬ ‫متحد شوند‪ ،‬هرچند کبیو در درازمدت مشکالتی ب رای مادرو‬ ‫ایجاد خواهد کرد»‪.‬‬ ‫کبیو لفاظی تند و تیز چاوز علیه اپوزیسیون را با تشبیه‬ ‫کاپریلس به پابلو اسکوبار‪ ،‬سلطان مواد مخدر کلمبیا‪ ،‬تکرار‬ ‫کرده اس��ت؛ کاپریلس ه��م کبیو را با آل‌کاپون‪ ،‬گنگس��تر‬ ‫ش��یکاگویی در زمان منع ف��روش نوش��یدن ی‌های الکلی‪،‬‬ ‫مقایسه کرد‪ .‬رهبر اپوزیسیون که دولت را به شایع ه‌پ راکنی‬ ‫متهم م ی‌کرد‪ ،‬گفت‪« :‬هیچ اشتباهی در کار نیست‪ ،‬هدف‬ ‫آنها من هس��تم‪ ».‬ویس��نته لئون م ی‌توان��د بگوید که که‬ ‫منظور کاپریلس چیست‪« :‬آنها اپوزیسیون را به فساد متهم‬ ‫م ی‌کنند تا توجه مردم را از غیبت چ��اوز دور کنند‪ ».‬از زمان‬ ‫دیکتاتوری در دهه‌ ‪ 1950‬و کل نیمه دوم قرن بیستم که دو‬ ‫حزب اصلی آن به اختالس متهم بودند و قدرت را دست به‬ ‫دس��ت م ی‌کردند‪ ،‬تا اتهامات امروز به مقامات ارش��د دولت‬ ‫چاوز مبن ی‌بر دزدی درآم��د منابع عظیم نفت این کش��ور‪،‬‬ ‫سوءاستفاده‌های مالی همیشه در ونزوئال حضوری پررنگ‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬گاه این فضاهای پرحرارت به مضحکه‌های‬ ‫سیاسی منجر ش��ده اس��ت‪ .‬با اینکه دولت ونزوئال در طرز‬ ‫لباس پوش��یدن غیررس��می عمل م ی‌کند (چاوز اغلب به‬ ‫سبک مقتدایش‪ ،‬فیدل کارسترو‪ ،‬گرمکن به تن م ی‌کند) اما‬ ‫زمانی که در اوایل این ماه نمایندگان مجلس ملی از هر دو‬ ‫جبهه اپوزیسیون و دولتی با کاله‌هاي بیسبال به رنگ‌های‬ ‫پرچم ونزوئال در این مجلس حضور یافته و بر س��ر مصادره‬ ‫یک نماد ملی بح��ث م ی‌کردند‪ ،‬این وضعیت به س��وژه‌ای‬ ‫سوررئال شبیه شد‪ .‬به گفته عضو سابق ارتش‪ ،‬سروان کابلو‬ ‫«این کاله متعلق به انقالب است»‪ .‬او اعتقاد دارد اپوزیسیون‬ ‫ی با ‪ 51‬ستاره‪ ،‬مثل پرچم‬ ‫عاشق پرچم دیگری است؛ «پرچم ‌‬ ‫خارج ی‌ها»‪.‬چند روز بعد از این ماجرا‪ ،‬تلویزیون و رسانه‌های‬ ‫ونزوئال پر از تصاویر چاوز با این کاله بودند‪ .‬هرچند رهب ران دو‬ ‫جبهه م ی‌توانند از نمادهای ملی استفاده کنند و وعده‌های‬ ‫پوچ بدهند‪ ،‬ولی باید منتظر ماند و دید که آیا چاوزگرایی واقعا‬ ‫م ی‌تواند بدون چاوز باقی بماند‪ .‬کارل��وس ریورو‪ ،‬مهندس‬ ‫‪ 41‬ساله کاراکاسی م ی‌گوید‪« :‬باید منتظر بمانیم‪ .‬در ونزوئال‬ ‫زندگی متوقف شده است‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬ ‫‪61‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫برداشت آخر‬ ‫فرهنگ‬ ‫سال دستیار‬ ‫کارگردان‌ها‬ ‫بود‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫گفت‌وگو با بهروز شعیبی‬ ‫کارگردان «دهلیز»‬ ‫نژال پیکانیان‬ ‫‪1‬‬ ‫دوس�ت دارد نقدها را در م�ورد کارش بخواند اما‬ ‫خودش درب�اره هیچ چیز قض�اوت نم ی‌کن�د‪ .‬بهروز‬ ‫شعیبی که پیش از این او را بیش�تر به عنوان بازیگر‬ ‫و دستیار کارگردان م ی‌شناختیم امسال با کارگردانی‬ ‫فیلم «دهلی�ز» اولی�ن تجرب�ه س�ینمای ی‌اش را نیز‬ ‫پشت سر گذاشت‪ .‬اولین س�اخته سینمایی شعیبی‬ ‫در جش�نواره امسال توانست س�یمرغ بهترین فیلم‬ ‫بخش نگاه نو را از آن خود کند‌‪ .‬هانیه توسلی هم برای‬ ‫بازی در این فیلم جایزه بهتری�ن بازیگر زن را گرفت‪.‬‬ ‫ش�عیبی م ی‌گوید امسال س�الی بوده که کسانی که‬ ‫در بدنه س�ینما فعالیت حرفه‌ای داشتند ب ه‌خصوص‬ ‫دس�تیار‌کارگردان‌ها‪ ،‬فیل�م ارائ�ه دادند و ش�اید این‬ ‫موضوع به نفع س�ینما باش�د‪ .‬او همچنین دیجیتال‬ ‫پخش شدن فیل م‌ها را یکی از نکات مثبت جشنواره‬ ‫امسال م ی‌داند و م ی‌گوید که «من خودم فیلمم را به‬ ‫صورت دیجیتال ارائ�ه دادم و نگ�ران کیفیت پخش‬ ‫آن بودم اما خوشبختانه اتفاق خوبی افتاد که در نوع‬ ‫خ�ودش ب ی‌نظیر ب�ود‪ ».‬صحب ت‌های ای�ن کارگردان‬ ‫جوان را در ادامه م ی‌خوانید‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫از همان ابت�دا که فعالی�ت در عرصه س�ینما را‬ ‫شروع کردید به فکر کارگردانی بودید یا در ادامه‬ ‫راه وقتی با جذابی ت‌های س�ینما بیش�تر آش�نا‬ ‫شدید تصمیم گرفتید خودتان هم فیلم بسازید؟‬ ‫‪ l‬واقعی��ت این اس��ت که م��ن ب��رای کارگردانی‬ ‫دستیاری کردم‪ .‬البته ما دستیار کارگردان‌هایی را هم داریم‬ ‫که تمام مدت همی��ن کار را انجام دادند و خیلی هم موفق‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫البته من نم ی‌گویم دس��تیاری راهی ب رای کارگردانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما من جزو آن دسته دس��تیارهایی بودم که تالش‬ ‫م ی‌کردم خ��ودم ی��ک روزی کارگردانی کنم‪ .‬االن ش��اید‬ ‫نگران‌تر از روزهایی هستم که م ی‌خواستم کارگردانی کنم‬ ‫چون حاال و بعد از پشت سر گذاشتن یک تجربه سینمایی‬ ‫باید به ماندگار شدن در این عرصه فکر کنم‪.‬‬ ‫فیلم ش�ما «دهلی�ز» در بخ�ش نگاه ن�و که به‬ ‫فیل م‌اول ی‌ها اختصاص دارد برنده س�یمرغ شده‪،‬‬ ‫ام�ا باتوجه به س�ابقه کاری ش�ما که علاوه بر‬ ‫دس�تیار کارگردانی و بازیگ�ری‪ ،‬کارگردانی چند‬ ‫تله‌فیلم هم به چش�م م ی‌خورد به نظر م ی‌رسد‬ ‫با این مقوله آشنایی کامل داشتید‪ .‬تجربیاتی که‬ ‫از قبل داش�تید حتما کمک زیادی به شما کرده‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫‪ l‬قطعا ای��ن تجربیات کمک‌های زی��ادی به من‬ ‫کردند‪ ،‬در واقع ه��ر کاری که االن انج��ام م ی‌دهم قاعدتا‬ ‫ب ر‌اس��اس تجربیاتی است که در دوران دس��تیار‌کارگردانی‬ ‫و بازیگری داشتم‪ .‬زمانی هم که تله‌فیلم‌هایم را کارگردانی‬ ‫م ی‌کردم به مدیوم و رسانه‌ای که در آن کار م ی‌کردم توجهی‬ ‫نداشتم‪.‬‬ ‫ب رایم فرقی نم ی‌کرد کاری که دارم م ی‌سازم سینمایی‬ ‫است یا قرار اس��ت در تلویزیون پخش ش��ود‪ .‬البته سینما‬ ‫و تلویزی��ون تفاوت‌هایی دارن��د و یک کارگ��ردان مجبور‬ ‫اس��ت آنها را رعایت کند‪ .‬من حتی زمانی که تله‌فیلم هم‬
‫فیلم ویدئویی سابقه نویسندگی و دستیار کارگردانی داشتند‪.‬‬ ‫آقایان دانش اقباشاوی‪ ،‬محسن قرایی و هادی محقق همه‬ ‫دستیار کارگردان بودند و امسال کارگردانی کردند‪.‬‬ ‫البته من معتقدم با این روند فیلمسازانی وارد عرصه‬ ‫فیلمسازی م ی‌شوند که قواعد حرفه‌ای س��ینما را بلدند و‬ ‫این اتفاق خوبی اس��ت‪ .‬از نظر من ساده‌ترین مساله‌ای که‬ ‫فیلمسازانی که دستیار بوده‌اند بلدند مدیریت روابط پشت‬ ‫دوربین است‪.‬‬ ‫از آنجایی که دستیار کارگردان‌ها در هر فیلم کوله‌باری‬ ‫از تجربه جمع کردند م ی‌توانند ای��ن تجربیات را در دوران‬ ‫فیلمس��ازی خودش��ان هم به کار ببرند‪ .‬من فکر م ی‌کنم‬ ‫مهمترین حسن س��ابقه دس��تیار کارگردانی یا فعالیت در‬ ‫زمینه‌های دیگر سینما کمک به کلیت سینماست‪ ،‬چون‬ ‫کارگردان‌هایی که در عرصه حرفه‌ای سینما وارد م ی‌شوند‪،‬‬ ‫قواعد و ضوابط سینما را بلدند‪.‬‬ ‫تجرب ه‌هایی که ش�ما در زمینه بازیگري داشتید‬ ‫هم فکر م ی‌کن�م برایتان موث�ر و کاربردی بوده‬ ‫چون توانس�ته به خط دادن ش�ما ب�ه بازیگران‬ ‫کمک مضاعفی کند‪...‬‬ ‫م ی‌س��اختم به این موضوع فکر نم ی‌کردم که فقط به اثرم‬ ‫به‌عنوان یک فیلم نگاه کنم‪.‬‬ ‫اما االن خوشحالم که بعد از سال‌ها دستیار‌کارگردانی‬ ‫و کسب تجربه در زمینه‌های دیگر مثل بازیگری یا ساخت‬ ‫فیلم ویدئویی توانستم اولین فیلم س��ینمای ی‌ام را بسازم‪.‬‬ ‫به نظرم طی کردن این مراحل روند درستی ب رای فیلمسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فک�ر م ی‌کنی�د امس�ال س�ال خوب�ی ب�رای‬ ‫فیل م‌اول ی‌ها بوده؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬امسال فیلم‌اول ی‌ها سال خوبی داشتند و این‬ ‫موضوع فقط مختص من نبود‪ .‬به ه��ر حال من هم اولین‬ ‫فیلم سینمای ی‌ام را ساختم و نم ی‌توانم ادعایی در این زمینه‬ ‫یو‌یکم‬ ‫داشته باشم‪ ،‬اما معتقدم ‪ 4-5‬فیلم خوب جشنواره س ‌‬ ‫فیلم‌اولی بودند و کارگردان‌های این آثار س��ابقه س��ال‌ها‬ ‫دستیاری و فعالیت در زمینه‌های دیگر سینما را داشتند‪ .‬مثال‬ ‫آقای‌ هادی‌مقدم‌دوست نیز پیش از این و عالوه بر ساخت‬ ‫‪ l‬واقعیت این است که در سال‌های اخیر این گونه‬ ‫انتخاب‌ها به عنوان ریس��ک یا انتخابی متفاوت محسوب‬ ‫م ی‌ش��ود‪ .‬من معتقدم ما بازیگران بس��یار توانمندی داریم‬ ‫که اگ��ر نقش‌ه��ای متفاوتی به آنها س��پرده ش��ود حتما‬ ‫به خوبی از پس اجرای آن ب ر‌م ی‌آیند‪ .‬البته در این میان باید‬ ‫توانای ی‌های دیگر بازیگر از جمل��ه فیزیک و میمیک او را‬ ‫هم در نظر گرفت‪.‬‬ ‫من ب رای این دو نقش و انتخاب بازیگرها اصال نگران‬ ‫نبودم و اتفاقا خیلی تالش ک��ردم تا بتوانم این دو بازیگری‬ ‫که نام بردید را در کار داشته باشم‪ .‬به نظر من آقای عطاران‬ ‫بازیگر خیلی خوبی است و قبل از «دهلیز» هم بازی‌های‬ ‫متفاوتی در فیلم‌های آقای کاهانی داش��ته‪ .‬خانم توسلی‬ ‫را هم من از «ش��بهای روشن» که دس��تیار‌کارگردان بودم‬ ‫م ی‌شناختم و م ی‌دانستم که او نیز بازیگر خوبی است‪ .‬من‬ ‫فکر م ی‌کنم این اتفاق باید در س��ینمای ما بیشتر بیفتد‪.‬‬ ‫متاسفانه ریس��ک در سینما خیلی کم ش��ده و از بازیگران‬ ‫همان نقش‌هایی که همیش��ه بازی کردند را م ی‌خواهند‪.‬‬ ‫به نظرم ما خودمان در این سال‌ها از تالش ب رای بازی‌های‬ ‫متفاوت دست کشیده‌‌ایم‪.‬‬ ‫یعن�ی م ی‌گویی�د این اتف�اق اخی�را گریبانگیر‬ ‫سینمای ما شده؟‬ ‫‪ l‬بحث داوری به نظر من کاملا قابل احترام است‬ ‫و موضوع س��لیقه‌های متفاوت را بعد از جشنواره باید کنار‬ ‫گذاشت‪ .‬وقتی ما به عنوان گروه فیلمس��از فیلم‌مان را در‬ ‫اختیار جشنواره‌ای قرار م ی‌دهیم قاعدتا به این معنی است‬ ‫که ما قوانین آن جشنواره را پذیرفتیم‪.‬‬ ‫به عقیده من نظر داوران درباره همه بخش‌ها محترم‬ ‫اس��ت‪ ،‬حتی اگر در زمینه‌هایی خالف نظر من باش��د‪ .‬من‬ ‫امس��ال فیلم‌های کمتری دیدم اما به نظر خودم و به زعم‬ ‫بسیاری دیگر از دوس��تان‌ هانیه توسلی امس��ال و با بازی‬ ‫در این فیلم کار متفاوت��ی را با دیگ��ر نقش‌آفرین ی‌هایش‬ ‫انجام داده‪.‬‬ ‫به‌عنوان کارگردان ه��م در ط��ول کار از همکاری با‬ ‫ايش��ان بس��یار لذت بردم چون معتقدم ب رای کارش انرژی‬ ‫م ی‌گذارد‪ .‬اگر داوران بازی خانم توسلی را دیدند و به او جایزه‬ ‫دادند بخش عمده‌ای از آن به‌خاطر انگی��زه او ب رای بازی و‬ ‫تالشش ب رای رسیدن به نقش بود‪ .‬البته ناگفته نماند اگرچه‬ ‫آقای عطاران جایزه نگرفت اما من بسیار خوشحالم که کار‬ ‫او دیده شد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫در گزینش بازیگران هم دس�ت به انتخاب‌های‬ ‫متفاوت�ی زدید؛‌هانیه توس�لی خ�ودش تجربه‬ ‫مادر شدن ندارد و نقش�ی که بازی م ی‌کند چند‬ ‫سالی از خودش بزرگتر اس�ت‪ .‬رضا عطاران هم‬ ‫کاراکتری ج�دی را ب�ازی م ی‌کند که ت�ا ب ه‌حال‬ ‫او را در ای�ن قالب ندی�ده بودیم‪ .‬چط�ور به این‬ ‫انتخاب‌ها رسیدید؟‬ ‫با وجود اینکه هیات داوران جایزه بهترین بازیگر‬ ‫زن را ب�ه‌ هانیه توس�لی ب�رای «دهلی�ز» دادند‪،‬‬ ‫خیل ی‌ها معتقد بودند این س�یمرغ م ی‌توانست‬ ‫به گزینه‌های دیگری ه�م تعلق بگیرد‪ .‬ب ه‌عنوان‬ ‫کارگردان آنقدر که داوران از بازی ایش�ان راضی‬ ‫بودند شما هم رضایت داشتید؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ l‬بازیگری همیشه جزو دغدغه‌های من است و در‬ ‫جایگاه کارگردان هم ارتباط با بازیگر را خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫به غیر از ی��ک فیلم تا به حال تجربه حض��ور بازیگردان را‬ ‫نداشتم و از آنجایی که خودم هدایت و ارتباط با بازیگران را‬ ‫دوس��ت دارم‌ترجیح م ی‌دهم این بخش را به کسی محول‬ ‫نکنم‪ .‬اما درباره فیلم «دهلیز» اگر اتف��اق خوبی در زمینه‬ ‫بازی‌ها افتاده به نظرم بخش عمده‌ای از آن مدیون حضور‬ ‫علی سرابی به عنوان بازیگردان در کار است‪ .‬در طول کار‬ ‫رابطه خوبی بین ما بود و من دوست داشتم این بخش را به‬ ‫عمد به ایشان بسپارم‪.‬‬ ‫هر دوي ما به نوع کاری که قرار ب��ود او در این فیلم‬ ‫انجام دهد آشنایی داشتیم و به همین دلیل هم اتفاق خوبی‬ ‫افتاد‪ .‬اما اصوال کار با بازیگر و فعالیت در کنار آنها در طول‬ ‫یک فیلم را خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬وقتی ب��ه س��ینمای چندین س��ال قبل‬ ‫برم ی‌گردیم م ی‌بینیم سال‌ها پیش استاد جمشید مشایخی‬ ‫در سن ‪ 30‬س��الگی در فیلم «قیصر» نقش یک پیرمرد را‬ ‫بازی کردند یا خانم نادره (حمیده خی ر‌آبادی) در سن کم نقش‬ ‫مادري میانس��ال را بازی کردند و ما هم هر وقت بازی‌های‬ ‫ایش��ان را دیدیم ب رایم��ان باور‌پذیر بوده‪ .‬وقت��ی ما بدانیم‬ ‫محدوده توانایی یک بازیگر زیاد اس��ت به نظرم به تناسب‬ ‫نقش باید متفاوت بودن را هم از او انتظار داشته باشیم‪ .‬در‬ ‫این صورت بازیگر ب رای بیننده هم تکراری نم ی‌شود و وقتی‬ ‫او را در نقش‌های مختلف م ی‌بیند بیشتر او را قبول م ی‌کند‪.‬‬ ‫مثال من توانای ی‌ه��ای رضا عط��اران را در بازیگری‬ ‫م ی‌دانم پس چرا باید بعد از سال‌ها هنوز از او انتظار بازی در‬ ‫نقش‌های طنز را داشته باشیم‪ .‬وقتی بازیگری با شعور و با‬ ‫تفکر سر صحنه م ی‌آید حضورش م ی‌تواند ب رای کل گروه‬ ‫تاثی ر‌گذار باشد و به همه کمک کند‪.‬‬ ‫زمان�ی ک�ه س�ی د‌محمود رض�وی (تهی ه‌کننده)‬ ‫فیلم ب�رای دریافت جای�زه باالی س�ن رفتند به‬ ‫طرفداری از ش�ما جمل�ه‌ای گفتن�د‪ .‬خودتان به‬ ‫عنوان کارگردان پی ش‌بین�ی م ی‌کردید «دهلیز»‬ ‫در چه بخش‌های دیگری کاندیدا ش�ود و جایزه‬ ‫بگیرد؟‬ ‫‪ l‬من همانجا هم از آقای رضوی بابت جمله‌ای که‬ ‫گفتند تشکر کردم‪ .‬اما خیلی دوست ندارم درباره این موضوع‬ ‫بحث کنم چون همانطور که گفتم هر جش��نواره‌ای قواعد‬ ‫خودش را دارد و ما هم تابع تصمیم‌گیری‌ها هستیم‪.‬‬ ‫ش�باهت‌هایی بی�ن قص�ه فیل�م ش�ما و «روز‬ ‫روشن» به کارگردانی حسین شهابی وجود دارد‪.‬‬ ‫خودتان هم این شباهت داستانی را قبول دارید‬ ‫یا معتقدید این دو کار دو خط داس�تانی متفاوت‬ ‫را روایت م ی‌کنند؟‬ ‫‪ l‬متاس��فانه من فرصت نکردم این فیلم را ببینم‪.‬‬ ‫فیلمبرداری ما و ایشان همزمان بود و قاعدتا فرصت اینکه‬ ‫بخواهیم از قصه هم اقتباس کنیم نبود‪ .‬ضمن اینکه قصه‬ ‫قصاص داس��تانی نیس��ت که من بخواهم ادعا کنم ب رای‬ ‫اولین بار است سراغ آن رفته‌ام‪ .‬به این قصه بارها نگاه شده و‬ ‫اتفاقا من از این بابت خوشحالم که از این داستان چند فیلم‬ ‫ساخته ش��ده‪ .‬یکی از تفاوت‌هایی که م ی‌تواند در این مورد‬ ‫‪63‬‬
‫وجود داشته داشته باش��د در نوع نگاه هر کدام از ما به این‬ ‫قصه و اتفاق است‪.‬‬ ‫من معتقدم االن دست روی هر قصه‌ای بگذاری قصه‬ ‫‌نویی نخواهد بود‪ ،‬قبال هر کس به نوعی س��راغ آن رفته و‬ ‫نگاه خودش را داشته‪ .‬مهم این است که ما هم نگاه خودمان‬ ‫را داریم‪ .‬البته من از دوستان زیادی تعریف فیلم آقای شهابی‬ ‫را شنیدم و از این بابت هم بسیار خوشحالم‪.‬‬ ‫در س�ال‌های اخی�ر خیل�ی از کارگردان‌ه�ای‬ ‫فیل م‌اولی که اثرش�ان پدیده جشنواره هم شده‬ ‫در سال‌های بعد نتوانستد موفقی ت‌های کار اول‬ ‫و دوم خودشان را تکرار کنند یا حتی شاید خیلی‬ ‫هم افت کردند‪ .‬ب�رای اینکه ای�ن موضوع برای‬ ‫شما پیش نیاید چه تمهیدهایی در سر دارید؟‬ ‫‪ l‬من معتقدم در سینما نم ی‌ش��ود هیچ اتفاقی را‬ ‫پی ش‌بینی ک��رد‪ .‬در واقع من در طول س��ال‌ها فعالیت در‬ ‫عرصه سینما به این نتیجه رسیده‌ام که نم ی‌شود پیشگویی‬ ‫کرد که در آینده چ��ه اتفاقی م ی‌افتد‪ .‬م��ن تالش خودم را‬ ‫م ی‌کنم اما واقعا نم ی‌دانم این مسیر مرا به کجا خواهد برد‪.‬‬ ‫امیدوارم راه درستی را بروم‪ .‬این نکته را هم باید بگویم من‬ ‫هنوز فاصله زیادی با ایده‌آل‌های��م دارم‪« .‬دهلیز» همه آن‬ ‫چیزی نبوده که من م ی‌خواستم به آن برسم‪ ،‬این فیلم فقط‬ ‫قصه‌ای بوده که دوست داشتم بسازمش‪.‬‬ ‫خیل�ی از دس�تیار‌کارگردان‌ها م ی‌گوین�د ی�ک‬ ‫دس�تیار خوب و درجه یک بهتر از یک کارگردان‬ ‫درجه دو و متوسط است‪ .‬ش�ما هم با این قضیه‬ ‫موافق هستید؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬این جمله ش��عار بعضی از دوس��تان است‪ .‬نظر‬ ‫من در این باره این است که دستیار‌کارگردانی و کارگردانی‬ ‫دو مقوله و حرفه کام�لا متفاوت با هم هس��تند‪ .‬خیلی از‬ ‫دوستانی که دستیار‌هس��تند م ی‌توانند در این حرفه بمانند‬ ‫و خدمتی هم که به س��ینما م ی‌کنند شاید خیلی بیشتر از‬ ‫یک کارگردان باشد‪ .‬دس��تیاری از نظر من ارتباط مستقیم‬ ‫با صنعت س��ینما دارد و ب��ه روز بودن را ه��م م ی‌طلبد‪ .‬در‬ ‫این میان کارگ��ردان فقط جریان فکری خ��ودش را به اجرا‬ ‫در‌م ی‌آورد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫امس�ال خیلی از منتق�دان و عالقه‌مندان جدی‬ ‫س�ینما معتق�د بودن�د س�اخته‌های کارگردانان‬ ‫صاحب نامی‌مثل داریوش مهرجویی ناامی د‌کننده‬ ‫بوده‪ .‬به نظرتان فیل م‌اول ی‌ها که به نوعی نس�ل‬ ‫جدید کارگردان‌ها در س�ینمای ایران به حساب‬ ‫م ی‌آیند چق�در م ی‌توانن�د در آین�ده این عرصه‬ ‫اثرگذار باش�ند و تحولی را در این زمینه به وجود‬ ‫بیاورند؟‬ ‫‪ l‬به نظرم این موضوع خیلی قاعده‌مند نیست و ما‬ ‫نم ی‌توانیم بگوییم فیلم‌اول ی‌ها حتما م ی‌توانند در سال‌های‬ ‫آینده هم بدرخشند‪ .‬س��ال‌های پیش اصال ماجرایی به نام‬ ‫فیلم‌اولی در میان نبوده و فقط یکس��ری فیلمس��از جوان‬ ‫به عنوان نس��ل جدید کارگ��ردان فعالی��ت م ی‌کردند‪ .‬من‬ ‫فکر م ی‌کنم زمانی اتفاق‌های خوبی ب رای این کارگردان‌ها‬ ‫م ی‌افتد که از مسیر و جریان طبیعی سینما گذر کرده باشند‪.‬‬ ‫البته این موضوع هم قاعده نیست‪ .‬اما فکر م ی‌کنم کسانی‬ ‫که دس��تیاری کردند بهتر فیلم س��اختن را بلدند نه اینکه‬ ‫فیلم بهتری بسازند‪ .‬نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم‬ ‫این است که اگر امروز ما فیلم م ی‌س��ازیم از عالقه‌مان به‬ ‫فیلم‌هایی است که آقای مهرجویی و امثال ایشان ساختند‪.‬‬ ‫ایشان با فیلم‌هایش��ان خیلی از ما را درگیر سینما کردند و‬ ‫بخش عمده‌ای از تجربیات ما هم مرهون دیدن فیلم‌های‬ ‫این بزرگان بوده‪ .‬به نظرم آق��ای مهرجویی آنقدر که باید در‬ ‫سینمای ای ران اثر ماندگار م ی‌ساختند‪ ،‬ساختند‪ .‬فکر م ی‌کنم‬ ‫جایگاه ایش��ان خیلی باالتر از آن اس��ت که م��ا بخواهیم‬ ‫به‌راحتی درباره ایشان قضاوت کنیم‪g .‬‬ ‫‪64‬‬ ‫سورپرايزي‌ها‬ ‫نگاهي به پديده‌هاي جشنواره سي‌و‌يكم فيلم فجر‬ ‫‪2‬‬ ‫سعيد اسالمي‌فرد‬ ‫اگرچه جشنواره فيلم فجر خود به‌عنوان مهم‌ترين اتفاق‬ ‫و پديده سينمايي در كشور محسوب م ي‌شود‪ ،‬اما همه چشم‬ ‫انتظار ظهور پديده‌هاي تازه در ميان آث��ار به نمايش درآمده‬ ‫در آن هس��تند‪ .‬اصال يكي از كاركردهاي جشنواره كشف و‬ ‫شناسايي پديده‌ها و اس��تعدادهاي جديد است كه م ي‌توانند‬ ‫مسير س��ينماي اي ران را تغيير داده يا در آن جهش و تحول‬ ‫ايجاد كنند؛ پديده‌هايي كه دست‌كم در يك دهه اخير معلوم‬ ‫شد در ميان جوان‌ترها و نسل جديد سينمايي بايد به دنبال‬ ‫آنها گشت؛ كساني كه حرفي تازه و نگاهي تازه به سينما دارند‬ ‫و افق‌هاي جديدي را روبه‌روي س��ينماي اي ران م ي‌گشايند‪.‬‬ ‫اگرچه اين آثار در بخش مس��ابقه سينماي اي ران حضور پيدا‬ ‫نم ي‌كنند‪ ،‬اما انگار همه نگاه‌ه��ا و اميدها به بخش نگاه نو‬ ‫خيره شده تا از دل آن دلخوش��ي‌هایي پيدا شود تا همچنان‬ ‫به حيات سينماي اي ران اميدوار بود‪ .‬حاال ديگر پيشكسوتان‬ ‫سينما هم متوجه اين واقعيت شده‌اند و در بيانيه هيات داوران‬ ‫امس��ال نيز به آن اش��اره ش��ده با اين مضمون كه « بيشتر‬ ‫فيلم‌هاي اين دوره را جوانان پرشور و ش��يفته‌اي ساخته‌اند‬ ‫كه دارند ياد م ي‌گيرند قصه‌هاي خوب بگويند و خوب قصه‬ ‫بگويند؛ جواناني كه آمده‌اند تا ارتفاع سينماي اي ران را باالتر‬ ‫ببرند و مفاهيمي‌نو را در قالب‌هاي زيبا به سينمادوس��تان‬ ‫ارائه دهند»‪ .‬در كنار اين مس��اله بايد به ظهور اتفاقي ديگر‬ ‫در سينماي اي ران نيز چش��م دوخت‪ .‬اتفاق خوبي كه خارج از‬ ‫ته ران و پايتخت‌نشيني و از درون استعدادها و ظرفي ت‌هاي‬ ‫شهرستان‌ها در فيلمسازي‪ ،‬روزنه‌هاي روشن و اميدبخشي را‬ ‫نش��ان م ي‌دهد‪ .‬اتفاقي كه پيش از اين در فوتبال ما رخ داده‬ ‫بود‪ .‬ديگر اين آبي و قرمز و فوتباليس ت‌هاي ته راني نيستند‬ ‫كه پيروز مي دان رقابتند و قابلي ت‌هاي فوتبالي ما به كل اي ران و‬ ‫شهرهاي ديگر نيز بسط يافته و چه بسا تيم‌هاي شهرستاني‬ ‫درخشش بهتري از پايتخت‌نشي ن‌ها داشتنه‌اند‪ .‬اكنون نوبت‬ ‫سينماست تا ميدان فيلمس��ازي را ب راي جوانان شهرستاني‬ ‫فراهم كند و درخشش استع دادهاي گمنام را به نظاره بنشيند‪.‬‬ ‫واقعيت اين است كه كارگردان‌اول ي‌ها در طول جشنواره‌هاي‬ ‫اخير يك نهضت سينمايي راه انداخته‌اند كه همچنان ادامه‬ ‫دارد؛ نهضتي كه فارغ از وجوه كيف ي‌اش كه افتخارات زيادي را‬ ‫در پي داشته از حيث كمي‌نيز ب ي‌نظير بوده است‪ .‬طبق آمار‬ ‫رسمي دفتر جشنواره از ميان نزديك به صد فيلم متقاضي در‬ ‫جشنواره حدود ‪ 40‬فيلم متعلق به فيلم‌اول ي‌ها بوده! اين شور‬ ‫و اشتياق نسل جديد ب راي تجربه فيلمسازي ستودني است‬ ‫به‌ويژه اينكه بسياري از آنها نام آشنا بوده و با كم‌ترين امكانات‬ ‫و بضاعت سينمايي توانسته‌اند فيلم قابل‌قبولي ارائه دهند‪.‬‬ ‫فيلم‌هايي كه در نسبت با سينماي بدنه اي ران يك نوع ساختار‬ ‫شكني محسوب شده و با نوآوري و خالقيت و بازيگوش ي‌هاي‬ ‫هنري خ��ود به آثاري ضد‌جري��ان بدل ش��ده‌اند‪ .‬جرياني كه‬ ‫شايد بتواند از حيث س��اختاري و كيفي‪ ،‬ريل‌گذاري سينماي‬ ‫ايران را به اصطالح تغيير دهد‪ .‬عدم وابستگي اقتصادي اين‬ ‫فيلمسازان به نهادهاي دولتي و حفظ روحيه استقالل‌طلبي‬ ‫خود امتياز ديگري است كه به نظر م ي‌رسد لزوم بحث درباره‬ ‫نهضتي جديد در س��ينماي ايران را ضروري م ي‌سازد‪ .‬شايد‬ ‫همين عدم‌اتكا به دغدغه‌هاي تهي ه‌كنندگان اين آثار مجالي‬ ‫فراهم كرده تا فيلمس��ازان جوان فارغ از كاسب و كاري‌هاي‬ ‫سينمايي بتوانند نيازها و دغدغه‌هاي دروني خود را در سينما‬ ‫به تصوير بكشند‪ .‬بايد دست اين جوانان را گرفت و به دور از‬ ‫بزا از آنها حمايت ك��رد تا موج نوي‬ ‫حب و بغض‌هاي آس��ي ‌‬ ‫سينماي ايران بتواند به ساحل آرامش برسد‪ .‬اگرچه جشنواره‬ ‫امسال چنان كه بايد چنگي به دل نزد و مشاهيرش نتوانستند‬ ‫عالقه‌مندان خود را راضي كنند‪ ،‬اما سورپ رايزهايی هم ب راي‬ ‫مخاطبان جدي‌اش داشت‪ .‬در اين گزارش تالش م ي‌كنيم تا‬ ‫شمايل بيشتري از تصوير سينماگران تازه‌نفس و پديده‌هاي‬ ‫جشنواره س��ي و يكم را روايت كنيم و با موج نوي سينماي‬ ‫ايران بيشتر آشنا شويم‪.‬‬ ‫خسته نباشيد آقاي قرايي‬ ‫ب ي‌ش��ك يكي از فيلم‌هاي غافلگيركننده جش��نواره‬ ‫سي و يكم به محسن قرایي تعلق داشت كه كمتر كسي نام او‬ ‫را در سينماي اي ران شنيده بود‪ .‬هرچند همگي تهي ه‌كننده اين‬ ‫اثر را م ي‌شناختند و چه خوب است کسی مثل رضا ميركريمي‬ ‫آدمی شبيه به خودش را پيدا كرده و با حمايت از او به بهبود‬ ‫سينماي ايران كمك م ي‌كند‪ .‬اين تهي ه‌كنندگي لزوما به ابعاد‬ ‫اجرايي و اقتصادي محدود نش��ده و تاثيرپذيري كارگردان از‬ ‫س��ينماي تهي ه‌‌كننده‌اش را م ي‌توان در فيلم تشخيص داد‪.‬‬ ‫فيلمي‌كه شايد كم ي‌دير موتورش روشن م ي‌شود و به همين‬
‫فرهنگ‬ ‫«تن‌هاي تنها تنها» با انبوهي از مخاطب‬ ‫اتفاق پي ش‌بيني نشده روز پنجم جشنواره بدون‌شك‬ ‫«تن‌هاي‌ تنهاي تنها» ب��ود كه اگرچه كس��ي از كارگردان‬ ‫و عواملش ش��ناختي نداش��ت‪ ،‬اما تنها نماند و با انبوهي از‬ ‫مخاطب و رضايت همراه شد‪ .‬فيلمي‌با موقعي ت‌هاي بكر و‬ ‫فكر شده زياد كه احسان عبدي‌پور را در مركز توجه منتقدان‬ ‫قرار داد‪ ،‬به‌طوري كه در جبهه رسانه‌اي سينماي انقالب اين‬ ‫فيلم به‌عنوان بهترين اثر جش��نواره معرفي ش��د‪ .‬كارگردان‬ ‫ن جنوب��ي‌اش‪ ،‬خود او‬ ‫جواني كه ش��يريني و آن لهجه و لح ‌‬ ‫را به يكي از پديده‌هاي جذاب جشنواره س ي‌و‌يكم بدل كرد‪،‬‬ ‫به‌طوري كه نشست مطبوعات ي‌اش در برج ميالد به يكي از‬ ‫شعيبي‪ ،‬مسي كه طال شد‬ ‫ش��ايد كس��ي گمان نم ي‌كرد بازيگر نوج��وان فيلم‬ ‫آژانس شيشه‌اي كه نقش پس��ر حاج‌كاظم را در كنار پرويز‬ ‫پرس��تويي بازي م ي‌كرد بتواند يك روز در مقام كارگردان و‬ ‫آن هم در نخس��تين اثرش‪ ،‬نظر مخاطبان و منتقدان را به‬ ‫سخن پاياني‬ ‫حضور برخ��ي چهره‌هايی كه در اينجا از آنها س��خن‬ ‫ل هادي مقدم‌دوست با نخستين‬ ‫گفتيم در كنار برخي ديگر مث ‌‬ ‫فيلمش «سر به مهر» يا نازنين بياني با بازي چشمگيرش در‬ ‫فيلم «دربند» و چند نمونه ديگر همچون ستارگاني هستند‬ ‫كه در آسمان ابري جشنواره امسال درخشيدند و نويد نسلي‬ ‫از فيلمس��ازان جوان دادند كه روي موج نوي سينماي ايران‬ ‫به نهضت خالقانه و پويايي كه چند س��الي است راه افتاده‪،‬‬ ‫جاني تازه بخش��يدند‪ .‬اما بايد در نظر داشت كه سينما يك‬ ‫هنر جمعي است كه موفقيت آن به خالقيت فردي چند نفر‬ ‫وابسته نيست و مدي ريت سينمايي كشور نبايد به اين ستاره‌ها‬ ‫دل خوش كند‪ .‬چرا‌كه سينماي پويا و پرمخاطب نيازمند توليد‬ ‫اس��تاندارد و با كيفيت در سطح وسيع اس��ت تا بتواند شاهد‬ ‫جرياني پويا و خالق در سينماي ايران باشيم‪ .‬خود اين پديده‌ها‬ ‫اگر مورد توجه و حمايت الزم قرار بگي رند م ي‌توانند به‌عنوان‬ ‫نقطه عطف و قوت سينماي اي ران زمينه‌ساز ايجاد جريان‌هاي‬ ‫خالقانه ‌و تربيت و هدايت فيلمس��ازان تازه‌نفسي شوند كه‬ ‫بتواند آن را از وضعيت بحراني چه در توليد فيلم‌هاي با‌كيفيت‬ ‫و چه در حل بحران مخاطب ياري كنند‪ .‬سينماي اي ران اگرچه‬ ‫محتاج تجربه‌هاي پيشكسوتان است‪ ،‬ب راي جهش و پويايي‬ ‫به انرژي‪ ،‬خالقيت و نوآوري نسل جواني نياز دارند كه هر سال‬ ‫ما را در جشنواره سورپ رایز م ي‌كنند‪ .‬آنهايي كه م ي‌توانند سينما‬ ‫را تا سطح اقتدار و شايستگي انقالب اسالمي و مردمش ارتقا‬ ‫دهند‪ .‬به اميد آن روز‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫دليل شايد در ابتداي تماشاي اثر نم ي‌ش��ود حدس زد كه با‬ ‫ي با خارج ي‌ها‬ ‫اثري متفاوت روبه‌رو هستيم‪ .‬مواجهه افراد بوم ‌‬ ‫و داستاني كه از دل آن بيرون م ي‌آيد به قدري گرم و ب ي‌ريا‌ست‬ ‫كه بدون اينكه در دام شعارزدگي گرفتار شود به دل م ي‌نشيند‬ ‫و واقعا خس��تگي را از تن به در م ي‌كن��د‪ .‬حس هويت‌يابي‬ ‫اي ران ي‌هاي مهاجر در وطن و جس ت‌وجوي ريشه‌هايشان به‬ ‫قدري ظرفي��ت همذات‌پنداري ب راي مخاط��ب اي راني ايجاد‬ ‫م ي‌كند كه او بخشي از دغدغه‌هاي دروني و اجتماعي خويش‬ ‫را در آدم‌هاي قصه جس��ت‌وجو م ي‌كند‪ .‬انگار داشتيم عادت‬ ‫م ي‌كرديم كه فيلم خاص و متفاوت را صرفا در بن‌بس��ت‌ها‬ ‫و يأس‌هاي فلسفي‪ -‬اجتماعي جس��ت‌وجو كنيم اما قرايي‬ ‫اين بار قصه آدم‌هايي را تعريف م ي‌كن��د كه از دل مصيبت‬ ‫و تاريك ي‌ها به خوشبختي و روش��نايي پل م ي‌زنند و مسير‬ ‫درستي را ب راي بهتر زيستن برم ي‌گزينند‪ .‬فيلم سرشار از حس‬ ‫اميد به زندگي است و درك جديد و نويد بخشي از دشواري‌هاي‬ ‫زندگي ارائه م ي‌دهد‌‪ .‬ترس��يم سبك زندگي اي راني با تكيه بر‬ ‫مولفه‌هاي اخالقي كه با رگه‌هايي از طنز نيز همراه اس��ت‪،‬‬ ‫ملودرامي‌جذاب را شكل م ي‌دهد كه از اين حيث با فيلم‪« ،‬يه‬ ‫يزند‪ .‬قصه فيلم روايت شيريني‬ ‫ي پهلو م ‌‬ ‫حبه قند» ميركریم ‌‬ ‫از رويارويي دو جوان كرماني با دو توريست كانادايي است كه‬ ‫به سبب آشنايي يكي از اين جوان‌ها به زبان انگليسي سفر‬ ‫يك‌روزه‌اي را ب ‌ه تصوير كشيده‌اس��ت‪ .‬جالب اينكه فيلم در‬ ‫ظاهر قصه غم‌انگي��زي دارد و آدم‌هاي��ش ه ر‌كدام به حدي‬ ‫درگير تلخي هستند كه حال مخاطب را بگيرد‪ ،‬اما در‌نهايت‬ ‫با روايتي از اين ش��خصي ت‌ها مواجه م ي‌ش��ويم كه به قول‬ ‫ي «حال بهتر كن» تبديل‬ ‫يكي از منتقدان فيلم را به فيلم�� ‌‬ ‫ي ديني – ملي‬ ‫م ي‌كند‪« .‬خسته نباش��يد» را م ي‌توان فيلم ‌‬ ‫دانست كه ب ي‌ادعا و در ب ي‌شيله‌پيله‌ترين روايت ممكن‪ ،‬لذت‬ ‫تماشاي يك فيلم خوب را به مخاطب هديه م ي‌كند‪ .‬فيلمي‬ ‫‌كه مولفه‌ه��اي بومي‌آن دافع ه‌ب رانگيز نيس��ت و در دل اين‬ ‫بوم ي‌گرايي‪ ،‬نگاهي بي ن‌المللي را به مخاطب عرضه م ي‌كند‪.‬‬ ‫واقعا خسته نباشيد آقاي قرايي!‬ ‫جذاب‌ترين و پرطرفدارترين نشس ت‌هاي مطبوعاتي امسال‬ ‫بدل شد و چندين بار مورد تشويق حضار قرار گرفت‪ .‬فيلم او‬ ‫نيز واجد اين ش��ادابي و نش��اط بود و برخي بر اين باورند كه‬ ‫تنه��ا تنها» يكي از مهم‌تري��ن مصاديق گفتمان‬ ‫«تن‌هاي ‌‌‬ ‫انقالب اسالمي در عرصه فيلمس��ازي است‪ .‬فيلم ي‌ كه در‬ ‫بخش تجلي اراده ملي‪ ،‬بيشترين جوايز را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ ،‬ضمن اينكه فيلم‪ ،‬قصه به ش��دت تازه‌اي دارد و مساله‬ ‫مذاك��رات ‪ 5+1‬را از زاوي��ه تاثيرگذاري بر زندگ��ي دو كودك‬ ‫اي راني و روسي روايت م ي‌كند‪ .‬روايتي كه از گنده‌گوي ي‌هاي‬ ‫شب ه‌روش��نفكرانه و پر مدعا به دور اس��ت و با زباني ساده و‬ ‫شيرين روايت م ي‌شود‪ .‬فيلم در عين اينكه لحني ضد‌جنگ و‬ ‫صلح‌‌طلبانه دارد‪ ،‬باطل‌ستيز بوده و به نوعي تعريف و تصوير‬ ‫ملت ما درب��اره پديده جنگ را بازنماي��ي م ي‌كند‪« .‬تن‌هاي‬ ‫تنها‌تنها» را م ي‌ت��وان روايت تازه‌اي از س��ينماي جنگ نيز‬ ‫دانست كه برخالف بسياري از فيلم‌هاي اين ژانر در سال‌هاي‬ ‫اخير دافعه ب رانگيز نيست و بلد است كه چگونه قصه خود را‬ ‫تعريف كند‪ ،‬به‌طوري كه مخاطب با آن همراه شود‪ .‬اين فيلم‬ ‫داستان پس��ربچه‌اي است كه راهي س��ازمان ملل م ي‌شود‬ ‫تا پيام صلح اي رانيان را به روس��ای جمهور جهان برس��اند و‬ ‫همچنين از حقوق كشورمان دفاع كند‪ .‬البته صحنه حضور‬ ‫وي در س��ازمان ملل به نمايش درنم ي‌آيد‪ ،‬بلكه بيانيه وي‬ ‫خطاب به خانواده‌اش و دوستانش توسط وي در فيلم خوانده‬ ‫م ي‌شود‪ .‬از جمله ويژگ ي‌هاي مهم اين فيلم حضور يك كودك‬ ‫ستاره در اين اثر بود كه بازي چشمگيرش نظر همه را به خود‬ ‫جلب كرده بود‪ .‬اگرچه اين فيل��م در اختتاميه هيچ جايزه‌اي‬ ‫دريافت نكرد‪ ،‬اما به‌عنوان پديده سينماي اي ران در سال ‪ 91‬از‬ ‫سوي بسياري از سينماگران شناخته شد‪.‬‬ ‫خود جلب كند‪ ،‬هرچن��د او دهليزه��اي كارگرداني را پيش‬ ‫از اين در مقام دس��تيار كارگردان طي كرده ب��ود و البته با‬ ‫حضورش در فيلم درخش��ان «طال و مس» و بازي خوبش‬ ‫در مقام يك طلبه جوان او را به شهرت رساند‪ .‬فروتني‪ ،‬ادب‬ ‫و وقارش نيز بر محبوبيتش افزوده است‪ .‬شعيبی امسال با‬ ‫دهليز عالوه بر اينكه جاي��زه بهترين فيلم بخش نگاه نو را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ ،‬به عالقه‌مندان سينما نيز تولد يك‬ ‫فيلمس��از كاربلد و خالق را نيز نويد داد‪ .‬فيلم ي‌ كه از يك‬ ‫سو رابطه و عشق پدر‪ -‬فرزندي را به خوبي نمايش م ي‌دهد‬ ‫كه به نظر م ي‌رسد كارگردان از تجربه‌هاي شخصي خود و‬ ‫البته تجربه چنين نقشي در «طال و مس» استفاده كرده و‬ ‫از سوي ديگر اخالق‌گرايي را در يك موقعيت انتقام‌جويانه‬ ‫به ش��كل‌باور‌پذير و غي ر‌ش��عاري روايت م ي‌كند‪ .‬دهليز را‬ ‫م ي‌توان نمونه خوبي از يك فيلم ديني – اخالقي دانست‬ ‫كه فارغ از وجوه سينمای ي‌اش‪ ،‬ساخت چنين فيلم‌هايي ب راي‬ ‫جامعه امروز ما يك ضرورت اجتماعي است‪ .‬داستان فيلم‬ ‫اگرچه تكراري بوده و به تالش ب��راي گرفتن عفو قصاص‬ ‫م ي‌پردازد‪ ،‬اما ش��عيبي با اضافه كردن داس��تانك‌هایي به‬ ‫خط اصلي داس��تان و پرداخت درس��ت آنها توانسته دهليز‬ ‫را به ي��ك فيلم متفاوت ب��دل كند‪ .‬از ش��گفت ي‌هاي او در‬ ‫اين فيلم بازي‌گرفتن ج��دي از رضا عطاران اس��ت كه بار‬ ‫ديگر توانمندي او را در بازيگري در س��احتي جديد به اثبات‬ ‫م ي‌رساند‪ .‬ش��عيبي با س��اخت اين فيلم‪ ،‬مس وجود خود‬ ‫را در س��ينماي ايران به طال بدل كرده و ب ي‌ش��ك يكي از‬ ‫شاخ ص‌ترين پديده‌هاي جشنواره امسال بوده است‪.‬‬ ‫بايد در نظر داشت كه سينما يك هنر جمعي است كه‬ ‫موفقيت آن به خالقيت فردي چند نفر وابسته نيست‬ ‫و مديريت سينمايي كشور نبايد به اين ستاره‌ها دل‬ ‫خوش كند‬ ‫‪65‬‬
‫نیما بهدادی مهر‬ ‫‪3‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫سیمرغ‌هاييكه جنجالي شدند‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫نگاهی به تاریخ‌سازان جشنواره فیلم فجر‬ ‫‌‬ ‫‪66‬‬ ‫هم��واره در ط��ول تاري��خ‪« ،‬داوري» و «قض��اوت»‬ ‫محل مناقش��ه بس��يار بوده و قضاوتي که در مهم‌ترین و‬ ‫معتبرترين رويداد س��ينمايي کش��ورمان صورت م ی‌گیرد‪،‬‬ ‫پ ر‌حرف‌وحديث‌ترين و ب ي‌ضابطه‌ترين قضاوتي اس��ت که‬ ‫در اين مملکت جاري م ی‌ش��ود! همواره پ��س از پايان هر‬ ‫دوره از اين جشنواره پرحاش��يه‪ ،‬عده‌ای مخالف وجود دارند‬ ‫که داوری‌های اين رويداد را ناعادالنه م ی‌خوانند و از حقوق‬ ‫پايمال شده سخن م ی‌گویند‪ .‬اما بحث‌ب رانگيزترين بخش‬ ‫اين داوري پرح��رف و حديث به انتخ��اب بهترين بازيگران‬ ‫مربوط م ی‌شود‪ .‬ش��ايد به اين دليل که انتخاب بهترین‌ها‬ ‫در بخش‌های فني چندان در حيطه تخصص تماش��اگران‬ ‫آماتور نيست‪ ،‬اما همگان به راحتي بازي خوب را از غير آن‬ ‫تشخيص م ی‌دهند و از آنجا که ذات بازيگري همواره جذاب‬ ‫اس��ت‪ ،‬م ی‌توان آزادانه درباره‌اش اظهار‌نظر کرد! هي چ‌کس‬ ‫درباره سيمرغ بلورين بهترين صداگذاري چيزي نم ی‌گوید‪،‬‬ ‫اما همه م ی‌گویند جايزه بهترين بازيگ��ر مکمل مرد‪ ،‬حق‬ ‫فالن فرد بود! در اين بخش نيز بيشترين حرف و حدیث‌ها‬ ‫حول و حوش بازيگراني م ی‌چرخد که در نخستين تجربه‬ ‫نقش‌آفريني خود به يکب��اره صاحب اين جايزه ارزش��مند‬ ‫م ی‌ش��وند‪ .‬آيا واقعا بازيگري را که ب راي اولي��ن بار حضور‬ ‫جلوي دوربين را از سر م ی‌گذراند‪ ،‬م ی‌توان حرفه‌ای ناميد؟‬ ‫آيا نقش‌آفريني قابل‌قب��ول و حتي تحس��ي ن‌ب رانگيز اين‬ ‫دسته از بازيگران را م ی‌توان به ابتکار و خالقيت فردي‌شان‬ ‫نس��بت داد يا بايد آن را مرهون هدايت و راهبري صحيح و‬ ‫مبتني بر اصول کارگردان دانست؟ تاکنون و در طول سي‬ ‫و یک دوره برگزاري اين جش��نواره هش��ت مرتبه سيمرغ‬ ‫بلورين بهترين بازيگر به بازيگ��ران کار‌اولي تعلق گرفته و‬ ‫هر بار نيز بحث‌ب رانگيز بوده است‪ .‬از دوره بيست و هشتم‬ ‫شروع م ی‌کنیم؛ زماني که شيرين يزدان‌بخش ب راي دريافت‬ ‫سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مکمل زن روي صحنه‬ ‫رفت و گفت‪« :‬من بازيگر نيستم‪ .‬من صرفا تماشاگر تئاتر‬ ‫هس��تم‪ ».‬اين در حالي بود که در ميان نامزدهاي دريافت‬ ‫اين جايزه‪ ،‬بازيگراني همچون مهناز افش��ار‪ ،‬آزيتا حاجيان‪،‬‬ ‫سليمه رنگزن و آناهيتا نعمتي حضور داشتند‪ .‬يزدان‌بخش‬ ‫در خوشبينانه‌ترين حالت‪ ،‬جلوي دوربين تنها زندگي کرده‬ ‫بود و نم ی‌توان آن را به يک نقش‌آفريني حرفه‌ای نس��بت‬ ‫داد‪ .‬هيات داوران نيز در گفت‌وگوهاي��ي تاکيد کرده‌اند که‬ ‫رقابت در بازيگري کاملا جدي ب��وده و از ميان گزینه‌های‬ ‫متعدد‪ ،‬س��يمرغ بلورين به اين بازيگر آماتور س��پرده شده‬ ‫است‪ .‬هر چند در اين دوره سعي ش��ده بود با اهداي ديپلم‬ ‫افتخارهاي متعدد تا حدودي همه کانديداها مراسم اختتاميه‬ ‫را‪ ،‬راضي ترک کنند‪ ،‬اما باز هم انتخ��اب بازيگران برگزيده‬ ‫تعجب‌ب رانگيز بود‪.‬‬ ‫سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد در حالي‬ ‫به محس��ن تنابنده ب راي بازي خوبش در دو فيلم «هفت‬ ‫دقيقه ت��ا پاييز» و «س��نگ اول» تعلق گرف��ت که حميد‬ ‫فرخ‌نژاد با هفت فيلم کاملا متف��اوت و هفت جنس بازي‬ ‫گوناگون و تحس��ي ن‌ب رانگيز در جش��نواره بيست و هشتم‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬فرخ‌نژاد با اين هفت اثر‪ ،‬انعطاف‌پذيري‌اش‬ ‫در بازيگري را يک جا نشان داد‪ .‬با اين حال ديپلم افتخار به‬ ‫هدايت هاشمي ب راي «لطفا مزاحم نشويد» رسيد‪ .‬هر چند‬ ‫بازي درخشان اين بازيگر از نقاط قوت اين فيلم بود‪ ،‬اما وقتي‬ ‫در قياس با فرخ‌نژادي قرار م ی‌گیرد که دس��ت خالي از اين‬ ‫جشنواره خداحافظي کرد‪ ،‬آن وقت يک عالمت سوال بزرگ‬ ‫را در قضاوت داوران جشنواره بيست و هشتم جاي م ی‌دهد‪.‬‬ ‫اي کاش تقدير از مه��دي فقيه‪ ،‬بازيگر قديمي س��ينما و‬ ‫تلويزيون در فرصتي مناسب‌تر صورت م ی‌گرفت تا قدرداني‬ ‫از زحمات چندين و چند س��اله‌اش به قيمت چشم‌‌پوش��ي‬ ‫از بازي حامد به��داد در «هفت دقيقه ت��ا پاييز» و کوروش‬
‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫تهامي در «به رن��گ ارغوان» تمام نش��ود‪ .‬با وجود حضور‬ ‫امير جعفري و جمشيد هاشم‌پور و دو بازيگر نامبرده ديگر‬ ‫در بخش بهترين بازيگر نقش مکمل م��رد‪ ،‬مهدي فقيه‪،‬‬ ‫س��يمرغ بلورين اين بخش را به خانه برد‪ .‬جالب اينجاست‬ ‫کس��اني که در اولي��ن نقش‌آفريني خود صاحب س��يمرغ‬ ‫م ی‌شوند‪ ،‬گاهي هرگز اين حرفه را دنبال نم ی‌کنند و ديگر‬ ‫کمتر نامشان در اين عرصه به چشم م ی‌خورد‪ .‬چند نفرتان‬ ‫نام «انيس ش��کوري» را به خاطر داريد؟ اصال چنين کسي‬ ‫را م ی‌شناسید؟ اين بازيگر در ش��انزدهمين دوره جشنواره‪،‬‬ ‫سيمرغ بلورين نقش اول زن را ب راي بازي در فيلم «درخت‬ ‫جان» از آن خود نمود‪ ،‬اما پس از آن ديگر نامي از او شنيده‬ ‫نشد‪ .‬در همان دوره‪ ،‬جايزه بهترين بازيگر نقش مکمل زن به‬ ‫بيتا بادران ب راي نخستين نقش آفرین ی‌اش درفيلم «آژانس‬ ‫شیشه‌ای» رس��يد‪ .‬بادران درطول اين ‪ 12‬سال تنها در سه‬ ‫فيلم ديگر «تله روباه»‪« ،‬دلشکس��ته» و «زمهرير» حضور‬ ‫يافت‪ .‬در يازدهمين جش��نواره فيلم فجر‪ ،‬س��يمرغ بلورين‬ ‫بهترين بازيگر نقش مکمل زن به ياسمين ملک‌نصر ب راي‬ ‫بازي در فيلم «سارا» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫اما همان موقع نيز م ی‌ش��د موفقيت اين بازيگر را به‬ ‫تيزبيني و هدايت اس��تاندارد داريوش مهرجويي‪ ،‬کارگردان‬ ‫فيلم نسبت داد‪ .‬در جش��نواره سيزدهم نيز در يک تصميم‬ ‫چالش ب رانگيز‪ ،‬سيمرغ بلورين به مينا الکاني ب راي حضور‬ ‫در فيلم «ديدار» رس��يد و بازي منحصر‌ب��ه فرد و فراموش‬ ‫نشدني فاطمه معتمد‌آريا در فيلم «روسري آبي» و فاطمه‬ ‫گودرزي در فيلم «م ی‌خواهم زنده بمانم» ناديده گرفته شد؛‬ ‫هر چند سال بعد به اين بازيگر س��يمرغي به بهانه حضور‬ ‫در فيلم «غزل» داده ش��د ت��ا جب ران مافات ش��ود‪ .‬الکاني‬ ‫هرگز بعد از آن نتوانس��ت حتي در ميان نامزدهاي دريافت‬ ‫جايزه قرار گي��رد‪ .‬در هفدهمين دوره جش��نواره فيلم فجر‬ ‫هم س��يمرغ بلورين از آن احترام‌الس��ادات حبيبيان‪ ،‬مادر‬ ‫عليرضا داوودن��ژاد ب راي بازي در فيلم «مصائب ش��يرين»‌‬ ‫ش��د‪ .‬اين بازيگر نيز ب��ا هدايت صحيح فرزن��دش‪ ،‬جلوي‬ ‫دوربين زندگي کرده بود و نم ی‌توان اين گونه نقش‌آفرین ی‌ها‬ ‫را به طور کامل بازيگري ناميد‪ .‬او پس از آن نيز در ديگر آثار‬ ‫پس��رش همچون «هوو»‪« ،‬بچه‌های بد»‪« ،‬بهشت از آن‬ ‫تو»‪« ،‬مرهم» و «کالس هنرپیشگی» حضور يافت‪ .‬يکي‬ ‫ديگر از بحث‌ب رانگيزترين سیمرغ‌های بازيگري در جشنواره‬ ‫نوزدهم به حس��ين عابديني بازيگر فيلم «باران» اهدا شد‬ ‫و نقش‌آفريني منحصر به فرد پرويز پورحسيني در «مريم‬ ‫مقدس» ناديده گرفته شد‪.‬‬ ‫س��ال بعد رضا کيانيان جايزه خود را ب��ه اين بازيگر‬ ‫اهدا کرد و تاکيد نمود که س��ال گذش��ته داوران فراموش‬ ‫کردند ب��ه اين بازيگر جاي��زه بدهند! حس��ين عابديني نيز‬ ‫تنه��ا ب��ه حض��ور در فیلم‌های خ��اص همچون «رس��م‬ ‫عاشق‌کش��ي» و «باد در علفزار م ی‌پیچد» بسنده نمود و‬ ‫هيچ‌گاه به يک بازيگر ط راز اول تبديل نش��د‪ .‬در جشنواره‬ ‫بيست و س��وم فيلم فجر نيز س��يمرغ بلورين را ليال زارع‬ ‫ب راي بازي در فيلم «ما هم��ه خوابيم» به خان��ه برد‪ .‬زارع‬ ‫نيز نخس��تين نقش‌آفريني حرفه‌ای خ��ود را در اين فيلم‬ ‫تجربه م ی‌کرد‪ .‬در حالي که پس از آن بازي او در فیلم‌هایی‬ ‫همچون «خواب ليال» و «پس��تچي س��ه بار در نم ی‌زند»‬ ‫چندان مورد توجه قرار نگرفت‪ .‬بازي تحسين ب رانگيز ترانه‬ ‫عليدوستي در بيستمين دوره جش��نواره‪ ،‬داوران را مجاب‬ ‫نمود تا س��يمرغ بهترين بازيگر را ب راي بازي در فيلم «من‬ ‫ترانه‪ 15 ،‬سال دارم» به او بدهند‪ .‬ش��ايد بتوان اين اقدام را‬ ‫منطق ی‌ترین تصميم داوران در مورد بازيگر کار‌اولي دانست‪.‬‬ ‫ادامه مس��ير حرفه‌ای اين بازيگر نش��ان داد که سيمرغ به‬ ‫درستي به او سپرده شده است‪ .‬هر چند در همان دوره ترانه‬ ‫رقيب سرس��ختي همچون لیال حاتمی در «ارتفاع پست»‬ ‫را در کنارش داشت‪ ،‬اما داوران نقش‌آفريني بازيگر ‪ 18‬ساله‬ ‫را ستودن ی‌تر يافتند‪ .‬در جشنواره بيس ت‌و‌ششم نيز سيمرغ‬ ‫بلورين بهترين بازيگر نقش مکمل مرد را محس��ن تنابنده‬ ‫ب راي دومي��ن بازيگري خ��ود در فيلم «استش��هادي ب راي‬ ‫خدا» دريافت کرد و ب��از هم در يک ب ي‌عدالتي پرس��ابقه‪،‬‬ ‫نقش‌آفريني حامد بهداد در فيلم «حس پنهان» پايمال شد‪.‬‬ ‫از این دس��ت مثال‌ه��ا بس��یارند و حت��ی م ی‌توان‬ ‫ب ی‌توجهی به اجرای درخش��ان اکبر عبدی در هنرپیش��ه‬ ‫و ندادن س��یمرغ نق��ش اول مرد ب��ه او را از حس��رت‌ها و‬ ‫غفلت‌های بزرگ تاریخ جشنواره ارزیابی کرد‪ .‬در حوزه‌های‬ ‫دیگر هم وض��ع به همین منوال اس��ت‪ .‬در بخش بهترین‬ ‫فیلم جش��نواره ‪ 27‬و در حضور «درباره الی»‪ ،‬س��یمرغ به‬ ‫«تردید» رس��ید و در دوره ‪ 29‬س��یمرغ بهترین فیلم به اثر‬ ‫آش��فته «جرم» تعلق گرفت‪ ،‬در ش��رایطی ک��ه فيلم مهم‬ ‫سینمای ای ران «جدایی نادر از سیمین» در این دوره حضور‬ ‫داشت‪ .‬حتی در برخی از دوره‌ها «پرواز در شب» در حضوری‬ ‫آثاری چون «ناخدا خورش��ید»‪« ،‬اجاره‌نش��ی ن‌ها» و «خانه‬ ‫دوس��ت کجاس��ت» س��یمرغ را تصاحب کرد‪ .‬بی توجهی‬ ‫به کارگردان��ی و فیلمنامه در س��اخته زنده‌یاد علی حاتمی‬ ‫نیز از همین طی��ف س��لیقه‌گرایی حاکم بر نظ��ر داوران‬ ‫برآمده اس��ت‪ .‬البته نباید از خاطر دور كرد که در دوره‌هایی‬ ‫سیمرغ به شایستگان رسید و داوران مالحظه پیشکسوت‬ ‫بودن اف��راد را نکردند‪ .‬اتف��اق دوره ‪ 25‬و اعطای س��یمرغ‬ ‫نقش اول مرد به به��رام رادان ب رای س��نتوری و تمجید از‬ ‫بازی متفاوت زنده‌یاد ش��کیبایی در اتوبوس ش��ب مثالی‬ ‫از این رویکرد به ش��مار م ی‌آید‪ .‬در دوره ‪ 31‬نیز بحث‌های‬ ‫متعددی در دو ح��وزه بازیگری اول م��رد و زن پیش آمد و‬ ‫کاندیدا نش��دن ش��هاب حس��ینی و طناز طباطبایی ب رای‬ ‫دو اجرای استانداردش��ان در «حوض نقاش��ی» و «هیس!‬ ‫دخترها فری��اد نم ی‌زنند» باز هم چال��ش جدیدی در حوزه‬ ‫داوری ایجاد کرد؛ اگرچه اهدای س��یمرغ اول مرد به حمید‬ ‫فرخ‌نژاد نوعی اس��تیفای حق ب رای این بازیگر بود‪ ،‬اما بهتر‬ ‫به نظر م ی‌رسید که این س��یمرغ در دوره‌هایی به وی داده‬ ‫م ی‌شد که هم حضورهای تماشای ی‌تری داشت و هم نقش‬ ‫و فیلم بار اهمیت زیادی داشتند‪ ،‬مثل حضور درخشانش در‬ ‫عروس‌آتش‪ ،‬چهارشنب ه‌سوری‪ ،‬ارتفاع‌پست‪ ،‬به‌رنگ ارغوان‬ ‫و آتشکار؛ البته همین که به پاس تقدیر از نقش‌آفرین ی‌های‬ ‫گذش��ته‌اش در این دوره مورد توجه واقع ش��د بخش��ی از‬ ‫مخاطبان را راضی کرد‪ ،‬اما حت��ی همین مخاطبان راضی‬ ‫نیز دوست داشتند سیمرغ فجر در همان اجراهای پرقدرت‬ ‫در دستان وی آرام م ی‌گرفت نه به واسطه اجرایی خوب در‬ ‫فیلمی متوسط و در سالی که مه ران احمدی در «روز روشن»‬ ‫و اکبر عبدی در «رسوایی» بازی‌های شاخ ص‌تری از خود‬ ‫نشان دادند‪ .‬در ادامه پ رافتخارترین هنرمندان تاریخ جشنواره‬ ‫را مرور م ی‌کنیم‪.‬‬ ‫رکوردداران س��یمرغ بلورین تاریخ جش��نواره به شرح‬ ‫زیر هس��تند‪ :‬اب راهیم حاتم ی‌کیا با هفت سیمرغ بلورین و‬ ‫دو دیپلم افتخ��ار در صدر قرار دارد‪ .‬مجی��د مجیدی هم با‬ ‫هفت س��یمرغ و یک دیپلم رتبه دوم را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬ضمن آنکه هشت فیلم حاتم ی‌کیا در سی دوره‬ ‫گذش��ته به عنوان فیلم برتر و برگزیده تماشاگران انتخاب‬ ‫ش��ده و مجیدی هم پنج بار این عناوین را با آثارش کسب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در تدوین هایده صف ی‌یاری ب��ا دریافت چهار‬ ‫س��یمرغ و حس��ین زندباف با دو س��یمرغ بلورین و دو لوح‬ ‫زرین که در دوره‌های اول اهدا م ی‌ش��د رکورددار هس��تند‪،‬‬ ‫مجید انتظامی هم با دریافت چهار سیمرغ بلورین در میان‬ ‫آهنگسازان بیش��ترین جایزه را گرفته و محمود کالری هم‬ ‫مدیر فیلمبرداری است که چهار سیمرغ و یک دیپلم افتخار‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬محمدرضا دلپاک با هفت سیمرغ ب رای‬ ‫صداگذاری‪ ،‬جهانگیر میرشکاری با چهار سیمرغ و یک لوح‬ ‫زرین ب رای صدابرداری‪ ،‬امیر اثباتی و ایرج رامی ن‌فر هر کدام‬ ‫با چهار س��یمرغ ب رای ط راح ی‌صحنه‪ ،‬سعید ملکان با چهار‬ ‫س��یمرغ ب رای چهره‌پردازی و محس��ن روزبهانی با هشت‬ ‫س��یمرغ ب رای جلوه‌های ویژه دیگر رکوردداران جش��نواره‬ ‫فیلم فجر هستند‪ .‬در بخش بازیگری هم پرویز پرستویی با‬ ‫سه س��یمرغ بلورین‪ ،‬یک دیپلم افتخار‪ ،‬یک سیمرغ ویژه و‬ ‫یک لوح زرین پ رافتخارترین بازیگر است‪ .‬فاطمه معتمدآریا‬ ‫هم با چهار س��یمرغ در میان بازیگران زن بیشترین جایزه‬ ‫را گرفته اس��ت‪ .‬داری��وش مهرجویی‪ ،‬رخش��ان بن ی‌اعتماد‬ ‫و کامبوزیا پرتوی هرکدام دو بار س��یمرغ ب��رای فیلمنامه‬ ‫گرفته‌ان��د و مجید مجی��دی هم با دریافت چهار س��یمرغ‬ ‫بلورین پ رافتخارترین کارگردان اس��ت‪ .‬در طول س��ی دوره‬ ‫جشنواره فیلم فجر عباس کیارستمی با یک سیمرغ و سه‬ ‫لوح زرین بیشترین جایزه ویژه هیات داوران را دریافت کرده‬ ‫است و در بخش بی ن‌الملل هم از میان سینماگران ای رانی‬ ‫اب راهیم حاتمی کیا و س��یدرضا میرکریمی با سه سیمرغ و‬ ‫داریوش مهرجویی با دو سیمرغ و یک جایزه بی ن‌المذاهب‬ ‫در‌صدر قرار دارند‪.‬‬ ‫در بخش بهترین فیلم در طول س��ی دوره گذش��ته‬ ‫روند مش��خصی وجود نداشته و س��یمرغ در دوره‌هایی به‬ ‫تهی ه‌کنن��ده و در دوره‌هایی به کارگردان اهدا ش��ده اس��ت‬ ‫که بخش فیلم برگزیده تماش��اگران و فیلم‌های اول و دوم‬ ‫هم به همین شکل بوده است‪ .‬با احتساب کارگردانان‪ ،‬پنج‬ ‫فیلم اب راهیم حاتمی کیا (مهاجر‪ ،‬از کرخ��ه تا راین‪ ،‬آژانس‬ ‫شیش��ه‌ای‪ ،‬بنام پدر‪ ،‬به رنگ ارغوان) در س��ی دوره گذشته‬ ‫به عن��وان بهترین فیلم انتخ��اب ش��ده‌اند‪ .‬در ‪ 15‬دوره‌ای‬ ‫هم که س��یمرغ ویژه تماشاگران اهدا م ی‌ش��ود فیلم‌های‬ ‫اصغر فرهادی (چهارشنب ه‌س��وری‪ ،‬درباره ال��ی‪ ،‬جدایی نادر‬ ‫از س��یمین)‪ ،‬کمال تبریزی (فرش باد‪ ،‬مارمولک‪ ،‬همیشه‬ ‫پای یک زن درمیان اس��ت) و اب راهی��م حاتم ی‌کیا (آژانس‬ ‫شیشه‌ای‪ ،‬ارتفاع‌پس��ت‪ ،‬به رنگ ارغوان) بیشترین سیمرغ‬ ‫این بخ��ش را گرفته‌اند‪ .‬در بخش م��واد تبلیغی هم که در‬ ‫دوره‌هایی برگزیدگانش معرفی ش��ده‌اند‪ ،‬حیدر رضایی دو‬ ‫بار ب رای پوستر س��یمرغ گرفته‪ ،‬عزیز س��اعتی دو بار ب رای‬ ‫عکس و مرحوم ایرج گل‌افش��ان هم چهار س��یمرغ و‌ دو‬ ‫دیپلم افتخار ب رای آنونس و تیزر گرفته است‪ .‬تصويري كه‬ ‫از شمايل سيمرغي سينما در اين مطلب ارائه شد يك نوع‬ ‫بازنمايي واقع‌گرا به سينماي اي ران است كه م ی‌تواند مجالي‬ ‫ب راي تحليل آماري و رئاليستي وضعيت سينماي اي ران در‬ ‫سه دهه گذشته باشد‪g .‬‬ ‫در بخش بهترین فیلم در طول سی دوره گذشته روند‬ ‫مشخصی وجود نداشته و سیمرغ در دوره‌هایی به‬ ‫تهیه‌کننده و در دوره‌هایی به کارگردان اهدا شده است که‬ ‫بخش فیلم برگزیده تماشاگران و فیلم‌های اول و دوم هم‬ ‫به همین شکل بوده است‬ ‫‪67‬‬
‫گفت‌و‌گو ب ‌ا هادی مقدم‌دوست‪ ،‬برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی‬ ‫‪4‬‬ ‫اقرار بندگی‌کن و اظهار چاکری‬ ‫وقتی یک وبالگ‌نویس باشی‪ ،‬وبالگ‌نویسی هم دغدغه‌ات می‌شود‪ ،‬دغدغه‌ات هم تفکرت می‌شود و تفکرت در‬ ‫آثارت متبلور می‌شود‪‌.‬هادی مقدم‌دوست از این دست آدم‌هاست که نوشته‌هایش برگرفته از دغدغه‌ها و سالیقش‬ ‫است‪ .‬او یک روزنامه‌نگار است که نوش�تن برایش زندگی است و کار‪ .‬اکثرا مقدم‌دوس�ت را در کنار حمید نعمت‌اهلل‬ ‫ی که در جشنواره ‪ 27‬فیلم‬ ‫دیده‌اند‪ .‬این دو کار خود را با فیلم «بی‌پولی» به کارگردانی حمید نعمت‌اهلل آغاز کردند‪ .‬فیلم ‌‬ ‫فجر دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد‪ .‬بعد از آن‪ ،‬با نوشتن سریال موفق «وضعیت سفید» توانست جایش‬ ‫را در میان مخاطبان باز کند‪ .‬این بار مقدم‌دوست با نویسندگی خودش و نعمت‌اهلل‪ ،‬اولین فیلم بلندش را ساخت و در‬ ‫جشنواره فجر حاضر شد‪« .‬سر به مهر» اولین فیلم بلند سینمایی به کارگردانی مقدم‌دوست است‪ .‬فیلمی‌با بازی لیال‬ ‫یو‌یکمین جشنواره فیلم فجر مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬مقدم‌دوست برای کارگردانی‬ ‫حاتمی‌و آرش مجیدی که در س ‌‬ ‫این فیلم سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی در بخش نگاه نو را از آن خود کرد‪ .‬این سیمرغ و ساخت اولین اثر به‌عنوان‬ ‫تو‌گو ب ‌ا هادی مقدم‌دوست است‪.‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬بهترین بهانه برای گف ‌‬ ‫چطور ش�د که بعد از س�ال‌ها فعالیت در عرصه‬ ‫فیلمنام ه‌نویسی به سمت فیلمسازی رفتید؟‬ ‫‪ l‬درست اس��ت که «س��ر به مهر» اولین فیلمی‬ ‫‌است که بنده به‌عنوان فیلم س��ینمایی ساخته‌ام‪ ،‬اما پیش‬ ‫از این هم در عرصه فیلم‌های کوتاه و فیلم‌های تلویزیونی‬ ‫و برنامه‌سازی و حتی دس��تیاری کارگردانی کار کرده بودم‪.‬‬ ‫فیلمس��ازی از ابتدا عالقه بنده بود و همیش��ه در گوش��ه‬ ‫ذهنم قصد فیلمسازی داش��تم‪ .‬یکی از دالیل ساخت فیلم‬ ‫سینمایی همین دغدغه فیلم ساختن بود‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫م ی‌ت�وان گف�ت یک�ی از دالیل�ش این ب�ود که‬ ‫کارگردان نم ی‌توانست عمق نگاه شما را نسبت‬ ‫به یک موضوع به تصویر بکشد؟‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫‪ l‬نه! اصال و ابدا این گونه نبود‪ .‬یعنی دستکم بنده‬ ‫ب رای ساخت «س��ر به مهر» چنین ذهنیتی نداشتم‪ .‬بنده و‬ ‫حمید نعمت‌اهلل سال‌هاست که با هم فیلمنامه م ی‌نویسیم‬ ‫و همیش��ه حمید ب��ود ک��ه فیلمنامه‌های مش��ترکمان را‬ ‫م ی‌س��اخت و این دفعه تصمیم گرفتیم که من این فیلم را‬ ‫بسازم‪ .‬این به آن معنی نیست که حمید دلش نم ی‌خواست‬ ‫این فیلمنامه را بسازد و به ناچار فیلمنامه روی دستمان ماند‬ ‫و من مجبور ش��دم آن را کار کنم‪ .‬موض��وع از این قرار بود‬ ‫که از اول تصمیم گرفتیم که بنده این فیلم را بسازم‪ .‬حاال‬ ‫خوشحالم که این فرصت نصیب من شد‪ .‬هم ب رای من و هم‬ ‫ب رای حمید (که با هم فیلمنامه را نوش��ته‌ایم) خیلی روشن‬ ‫بود اگ��ر در تمام مراحل قبل از فیلمب��رداری به این نتیجه‬ ‫م ی‌رسیدیم که بهتر است که حمید یا فیلمساز دیگری این‬ ‫فیلمنامه را بسازد حتما این کار را انجام م ی‌دادیم‪ .‬فیلمنامه‬ ‫را فوق‌العاده دوست داش��تیم و به آن اعتقاد داشتیم‪ .‬مهم‬ ‫ب رایمان ساخته‌ش��دن کار ب��ه بهترین نحو ممکن باش��د‪.‬‬ ‫اما باز هم تاکی��د م ی‌کنم که این ش��انس و اقبالی بود که‬ ‫نصیب من شد‪.‬‬ ‫ش�ما در اولین اثر خ�ود در کارگردان�ی ب ه‌دنبال‬ ‫دنی�ای مج�ازی رفتی�د؛ دخت�ری وبالگ‌نویس‪.‬‬ ‫موضوعی که هیچ الگوي�ی بی ن‌ آثار تصویری ما‬ ‫نداشته اس�ت‪ .‬نگران نبودید که مخاطب با این‬ ‫موضوع چه برخوردی داشته باشد؟‬ ‫‪ l‬ب رایم��ان جای نگران��ی وجود نداش��ت‪ .‬فضای‬ ‫مجازی و فضای وبالگ‌نویس��ی موضوعی آشنا و فراگیر‬ ‫است‪ .‬کلمه اینترنت دیگر جای خود را در تمام سطوح جامعه‬ ‫باز کرده و افراد تحصیلکرده و جوانان اساس��ا با آن آشنایی‬ ‫کاملی دارند‪ .‬م ی‌دانستیم که غالب تماشاچیان با موضوع‬ ‫اینترنت احساس غریبگی نم ی‌کنند‪ .‬امروزه افراد کم‌سواد‬ ‫هم ب رای انجام بعضی کاره��ای اداری م ی‌دانند که باید به‬ ‫کاف ی‌نت بروند و از چیزی به‌نام اینترنت استفاده کنند‪.‬‬ ‫بح�ث وبالگ‌نویس�ی و در‌کل دنی�ای مج�ازی‬ ‫‪68‬‬ ‫فضایی محسوب م ی‌ش�ود که آد‌م‌های خاص با‬ ‫آن در ارتباط هستند‪ .‬در این بین افرادی هستند‬ ‫که چن�دان درگیر ای�ن فضا‌ها نیس�تند‪ ،‬نگران‬ ‫نبودید مخاطب عام یا همان افرادی که با دنیای‬ ‫مجازی ارتباط ندارند با کار ارتباط برقرار نکنند؟‬ ‫‪ l‬س��عی کرده‌ایم ک��ه فیلم وابس��تگی جدی به‬ ‫موضوع وبالگ نداشته باشد‪ .‬وبالگ فقط یکی از الیه‌های‬ ‫روایی فیلم اس��ت‪ .‬مخاطبانی که با وبالگ آشنایی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مش��کلی در این زمینه ندارند و دیگر مخاطبان که‬ ‫با اینترنت آشنا نباشند‪ ،‬در طول فیلم م ی‌توانند درک کنند‬ ‫که این گوش��ه از فضای مجازی چیزی است به نام وبالگ‬ ‫که مانند دفتر خاط رات عمل م ی‌کند‪ .‬اما این فیلم در سطح‬ ‫دیگری سعی م ی‌کند یک موضوع انسانی و عبادی را طرح‬ ‫کند که این دو محور‪ ،‬محور اصلی فیلم هس��تند و حضور‬ ‫شخصیتی که در فیلم وجود دارد دیگر تماشاچیان را درگیر‬ ‫م ی‌کند‪.‬‬ ‫عنصر دیگری که در فیلم به آن اشاره شده‪ ،‬نماز‬ ‫و اول وقت خواندن آن است‪ .‬با کنار هم قرار‌دادن‬ ‫بحث نم�از و دنیای مجازی خواس�تید به نوعی‬ ‫دو دنیای سنتی و مدرنیته را به تصویر بکشید؟‬ ‫‪ l‬این واقعیاتی اس��ت ک��ه موجود اس��ت‪ .‬یعنی‬ ‫زیس��ت امروزه ما آمیخته به عناصر جدید و عناصر سنتی‬ ‫اس��ت‪ .‬نم ی‌دانم الزاما نمایش این دو به معنای تضاد است‬ ‫«آدم‌ها در برابر خدا وقتی عبد و‬ ‫بنده محسوب م ی‌شوند که متوجه‬ ‫استضعاف خود شوند و احساس کنند‬ ‫که حقیقتا کاری از دست خودشان‬ ‫ساخته نیست»؛ این عین دیالوگی‬ ‫است که صبا در نریشن قبل از نماز‬ ‫خواندن م ی‌گوید‬ ‫یا چیزی دیگر‪ ،‬اما چیزی که واقعیت دارد این است که این‬ ‫توازی سنت و تجدد واقعیت دارد‪ .‬ما ماجرای خود را روایت‬ ‫کردیم و از حی��ث مضمونی قصد داش��تیم روند دگرگونی‬ ‫اوضاع اجتماع��ی و خانوادگی و ش��خصیتی دختر فیلم به‬ ‫واس��طه ورود به عرصه نم��از و معنویت و ارتب��اط با خدا را‬ ‫نمایش دهیم‪.‬‬ ‫برخی بعد از دی�دن فیلم به سفارش�ی‌بودن آن‬ ‫اشاره کردند‪ .‬شاید یکی از دلیل آن نگاه شما به‬ ‫مقوله نماز و معنویات بود‪ .‬چی�زی که این روزها‬ ‫ب ه‌ش�دت کمرنگ ش�ده و نمای�ش آن را دغدغه‬ ‫هنرمند نم ی‌دانند‪ .‬م ی‌خواهم بدانم واقعا این کار‬ ‫سفارشی بوده یا دغدغه شخصی است؟‬ ‫‪ l‬خیلی جالب اس��ت! االن البد بنده باید دستپاچه‬ ‫ش��وم و بگویم نه! نه! باور کنید کارم سفارش��ی نبود و بعد‬ ‫با اصرار بگویم که این کار با هزینه ش��خصی تولید ش��ده‬ ‫است‪ .‬اگر این‌گونه عمل کنم طبیعتا به آن معنی است که‬ ‫م ی‌خواهم از انجام کار سفارش��ی تبری بجویم و این به آن‬ ‫معنی است که کار سفارش��ی را کاری منفی و قابل مذمت‬ ‫فرض کرده‌ام که نیاز به تبری جس��تن پیدا کرده‌ام‪ .‬اما به‬ ‫جای جواب این سوال من م ی‌خواهم پرسشی داشته باشم؛‬ ‫مگر از روی خود یک فیلم‪ ،‬خوب و بد بودن آن را نم ی‌شود‬ ‫تشخیص داد؟‬ ‫خب پ�س برایمان از پروس�ه رس�یدن ب�ه این‬ ‫موضوع بگویید‪.‬‬ ‫‪ l‬تصمیم ساخت این فیلم در سال هشتاد و چهار‪،‬‬ ‫یک روز صبح و در دفتر شخصی یکی از دوستانمان که ما‬ ‫ب رای نوشتن فیلمنامه از صبح تا ش��ب به آنجا م ی‌رفتیم‪،‬‬ ‫توس��ط بن��ده و حمی��د نعم��ت‌اهلل گرفته ش��د‪ .‬در خالل‬ ‫صحب ت‌های هر روزه‌ای که با آقای نعمت‌اهلل داشتیم راجع‬ ‫به شخصی ت‌های مختلفی که دیده و مصاحبه کرده بودیم‪،‬‬ ‫به شخصیتی رسیدیم که ش��هامت اب راز نمازخوان بودنش‬ ‫را نداش��ت‪ .‬در واقع رویش نم ی‌ش��د بگوید نماز م ی‌خواند!‬ ‫همان جا به این نتیجه رس��یدیم که چه شخصیت خوبی‬ ‫اس��ت ب رای فیلمنامه یک فیلم بلند‪ .‬از همان روز تصمیم‬
‫‪ l‬آدم‌ها در ب رابر خدا وقتی عبد و بنده محس��وب‬ ‫م ی‌شوند که متوجه استضعاف خود شوند و احساس کنند‬ ‫که حقیقتا کاری از دس��ت خودش��ان س��اخته نیست‪ .‬این‬ ‫عین دیالوگی است که صبا در نریشن قبل از نماز خواندن‬ ‫م ی‌گوید‪ .‬او م ی‌گوید دیگر از دس��ت خودم کاری س��اخته‬ ‫نیس��ت‪ .‬آدمی زاد تا موقعی که هنوز به خود مغرور اس��ت و‬ ‫فکر م ی‌کند م ی‌تواند خ��ودش به‌تنهایی کارهای خودش‬ ‫را پیش بب��رد‪ ،‬در موقعیت حقیقی بندگ��ی قرار نم ی‌گیرد‪.‬‬ ‫حاال شخصیت داستان ما متوجه ناتوانی خود شده و همین‬ ‫دانایی به ناتوانی خودش‪ ،‬بخشی از یک آگاهی است‪ .‬گمان‬ ‫م ی‌کنم اصال ابتالئات و مصیب ت‌ها بدین دلیل م ی‌توانند‬ ‫برکت‌زا باش��ند که فرصت‌ه��ا و دریچه‌های آغ��از توکل و‬ ‫اتصال به خداوند هستند‪ .‬ب رای همین است که حتی شکر‬ ‫دریافت س�یمرغ چه تاثیری در آینده کاری شما‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫‪ l‬خیلی‪ ،‬واقع��ا خیلی‪ .‬به گمانم ش��رط اصلی آن‬ ‫باور‌کردن فیلم و ماجرایی است که ب رای آدم‌های توی فیلم‬ ‫اتفاق م ی‌افتد‪ .‬اگر تماشاچی حرف‌ها و افعال شخصی ت‌های‬ ‫فیلم را بپذیرد و آنها را باور کند حتی با شعار دادن آدم‌های‬ ‫توی فیلم هم مشکلی نخواهد داشت‪ .‬اگر ماجرا‪ ،‬رویدادها و‬ ‫گفتارهای فیلم قابل باور باشد مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬خب البته جشنواره فجر و دریافت سیمرغ باعث‬ ‫م ی‌ش��ود فیلمس��از‪ ،‬بازیگر و هر کدام از هنرمندان عرصه‬ ‫س��ینما مطرح‌تر شوند‪ .‬بیش��تر در معرض دید قرار بگیرند‬ ‫و توقع‌ها از او ب��اال برود‪ .‬یکی از مهمتری��ن تاثیرهایی که‬ ‫سیمرغ بر یک فیلمساز م ی‌گذارد این است که اگر دفعه بعد‬ ‫سیمرغ نگیری الزاما معن ی‌اش این م ی‌شود که افت داشته‬ ‫و عقبگرد کرده‌ای!‬ ‫‪ l‬خانم لی�لا حاتمی‌بازیگ��ر توانمن��د و همکار‬ ‫فوق‌العاده‌ای است که ب رای این نقش مناسب بودند‪ .‬ایشان‬ ‫اولین و آخرین انتخاب ما بودند‪.‬‬ ‫‪ l‬به نظرم اگر این ح��رف را فامی ل‌ه��ای دور آدم‬ ‫بزنند زیاد عجیب نیس��ت که بگویند‪‌:‬ه��ادی! تو که دفعه‬ ‫قبل سیمرغ گرفتی چرا دوباره نگرفتی؟ اما به گمانم افراد‬ ‫کارشناس زیاد نباید جوایز را مالک قرار دهند‪.‬‬ ‫از انتخ�اب خانم لیلا حاتمی‌ب�رای نقش صبا‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫حض�ور ی�ک بازیگ�ر حرف�ه‌ای در فیل�م ی�ک‬ ‫کارگ�ردان فیل م‌اولی جالب اس�ت‪ .‬چطور ش�د‬ ‫ایشان پذیرفتند؟‬ ‫‪ l‬ایش��ان به‌طور جدی عالقه‌مند فیلمنامه بودند‪.‬‬ ‫نم ی‌گویم حضور حمید نعمت‌اهلل و آشنایی ایشان به‌واسطه‬ ‫فیلم «ب ی‌پولی» ب��ا خود بنده ب ی‌تاثیر ب��ود‪ ،‬اما مهم‌ترین‬ ‫عنصر ب رای ایش��ان که یک بازیگر حرفه‌ای و سنجیده‌کار‬ ‫است عالقه ایشان به متن و موضوع فیلمنامه بود‪.‬‬ ‫چرا آرش مجی�دی را ب ه‌عنوان نق�ش مقابل لیال‬ ‫حاتمی‌انتخ�اب کردید؛ بازیگری که در س�ینما‬ ‫فرهنگ‬ ‫بهت�ر اس�ت ب ه‌س�راغ داس�تان بروی�م؛ گاهی‬ ‫احساس م ی‌شود‪ ،‬گرایش صبا به نماز بیشتر از‬ ‫اینکه ب ر‌اساس آگاهی باشد‪ ،‬به دلیل استیصال‬ ‫روان�ی و احساس�ی اس�ت‪ .‬برای همی�ن برخی‬ ‫معتقدن�د نماز‌خواندن او به واس�طه فش�ارهاي‬ ‫اجتماعي و براي رهايي از اين ناماليمات است‪.‬‬ ‫چقدر م ی‌توانیم مفاهیم و تجرب ه‌های معنوی را‬ ‫در سینما به تصویر بکشیم که شعاری نباشند‬ ‫و توی ذوق نزنند‪ ،‬به ش�کلی ک�ه مخاطب با آن‬ ‫ارتباط برقرار کند؟‬ ‫‪ l‬آرش مجیدی بازیگر با‌ارزشی است‪.‬ترکیب ایشان‬ ‫با خانم حاتمی‌ب ر‌اس��اس مقتضیات فیلمنام��ه بود‪ .‬اینکه‬ ‫ایشان در ب رابر خانم حاتمی‌شهرت کمتری دارد‪ ،‬ابدا مانعی‬ ‫ب رای انتخاب ایشان نبود‪ .‬مشخصات چهره و بیان ایشان و‬ ‫توانای ی‌های بازیگری و اخالقی ایشان کفایت م ی‌کرد که ما‬ ‫در انتخاب ایشان‌تردید نداش��ته باشیم و حاال م ی‌بینم که‬ ‫این‌تردید نداشتن به نفع فیلم بوده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪165‬‬ ‫گرفتیم با این ش��خصیت حتما یک فیلمنامه بنویس��یم‪.‬‬ ‫روند نگارش این فیلمنام��ه به نگارش فیلمنامه «وضعیت‬ ‫سفید» و «ب ی‌پولی» برخورد و بعد نوبت به نگارش فیلمنامه‬ ‫«سر به مهر» ش��د‪ .‬در زمانی که «ب ی‌پولی» و «وضعیت‬ ‫سفید» را م ی‌نوشتیم‪ ،‬به‌طور مشخص روی این فیلمنامه‬ ‫کار نم ی‌کردیم‪ .‬اما همیشه م ی‌دانستیم که این فیلمنامه‪،‬‬ ‫فیلمنامه‌ای است که بعد از اتمام آن کارها حتما به سراغش‬ ‫م ی‌رویم و آن را تکمی��ل م ی‌کنیم‪ ،‬زحم��ت نتیجه‌گیری‬ ‫در مورد سفارشی یا غی ر‌سفارش��ی بودن این کار ب ر‌اساس‬ ‫اطالعاتی که دادم بماند ب رای افراد معدودی که عالقه دارند‬ ‫بدانند این کار سفارشی بود یا خیر‪ .‬این افراد معدود باالخره‬ ‫باید ب رای رسیدن به پاسخی که مایل به دانستن آن هستند‬ ‫یک زحمتی بکشند‪.‬‬ ‫بر مصیبت نیز باید داش��ت‪ .‬گمان نم ی‌کنم روی‌کردن به‬ ‫خداوند در شرایط استیصال الزاما به معنی تصنع باشد‪ .‬حتی‬ ‫افراد توانگر هم که از آگاهی و دانای��ی باالیی برخوردارند‪،‬‬ ‫نه‌فقط به این دلیل که دانا هستند بندگی و عبادت م ی‌کنند‪،‬‬ ‫بلکه دلیل عمیق آنها احس��اس کوچک��ی در ب رابر خداوند‬ ‫است‪ .‬حافظ شعر ویژه‌ای در این باب دارد‪« :‬در کوی عشق‬ ‫شوکت شاهی نم ی‌خ رند‪ ...‬اقرار بندگی کن و اظهار چاکری»‬ ‫چهره شناخته‌شده‌ای نیس�ت‪ .‬آن هم در مقابل‬ ‫شهرت لیال حاتمی؟‬ ‫واقعا اینطور است؟‬ ‫باز هم قرار اس�ت ب ه‌عنوان نویس�نده کار کنید‬ ‫یا فیلمس�ازی را ب ه‌عن�وان حرفه اصل�ی دنبال‬ ‫م ی‌کنید؟‬ ‫ی هستم که در عرصه فیلمسازی فعالیت‬ ‫‪ l‬من آدم ‌‬ ‫م ی‌کنم‪ .‬هم فیلمنامه م ی‌نویسم‪ ،‬هم فیلم م ی‌سازم و هم‬ ‫کار مطبوعاتی م ی‌کنم و هم گاه��ی کالس و کارگاه‌های‬ ‫آموزش��ی برگزار م ی‌کنم‪ .‬هر جایی که احساس کنم مفید‬ ‫هس��تم و باید آنجا باش��م آنجا کار م ی‌کنم‪ .‬با خودم قرار‬ ‫نگذاشته‌ام که اال و بال حتما باید کارگردان باشم‪g .‬‬ ‫‪69‬‬
‫ورزش‌‬ ‫ديدار در وقت اضافه‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫مجمع عمومي فدراسيون فوتبال تيرماه سال آينده برگزار خواهد شد؛‌اين خبري بود‬ ‫كه هفته گذشته هيات رئيسه فدراسيون آن را اعالم كرد تا وزارت ورزش و مخالفان‬ ‫كفاشيان در حالت آچمز ق رار بگي رند‬ ‫‪70‬‬
‫انتخابات بعد از انتخابات‬ ‫علي كفاشيان قصد دارد با تاخير انداختن در برگزاري مجمع فدراسيون فوتبال‬ ‫تا روي كار آمدن دولت جديد در ساختمان سئول بماند‬ ‫‪1‬‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫علی کفاش��یان ‪ 24‬س��اعت قبل از انتخابات اسفندماه‬ ‫سال ‪ 90‬به محمد عباسی‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان گفته بود؛ من‬ ‫تابع شما هستم‪ .‬انتخابات را ب رای شما مدیریت و کناره گیری‬ ‫م ی‌کنم‪ .‬وزیر که روی قول علی کفاشیان حساب باز کرده‬ ‫بود سکوت کرد و دلخوش به وعده علی کفاشیان نشست‪.‬‬ ‫اما اتفاقات بعدی نشان داد که این خوش‌بینی وزیر ورزش‬ ‫و جوانان راهی جدا از وعده‌های علی کفاش��یان دارد‪ .‬دیگر‬ ‫دیر ش��ده بود‪ .‬وزیر ورزش تازه متوجه ش��ده بود که مجمع‬ ‫فدراس��یون فوتبال به هیچ یک از گزینه‌های مدیریت که‬ ‫مورد تایید وزارت ورزش هس��تند روی خوش نش��ان نداده‬ ‫اس��ت؛ وضعیتی که ب رای حس��ین قریب و بهروز منتقمی‬ ‫‌پیش آمد که یکی قرار بود برصندلی ریاس��ت فدراس��یون‬ ‫فوتبال تکیه بزند و دیگری به صندلی نایب رئیس��ی‪ .‬وزیر‬ ‫ورزش خیلی دیر متوجه ماجرا شد؛ ش��اید تنها یک ساعت‬ ‫قبل از ش��روع رای‌گیری ب رای انتخابات ریاست فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ .‬آنجا ب��ود که دوباره از علی کفاش��یان قول گرفت‬ ‫و کفاش��یان نیز دوباره وعده‌هایش را تکرار کرد‪ .‬انتخابات‬ ‫برگزار شد‪ .‬رقابت میان کفاشیان و قریب به دور دوم کشیده‬ ‫ش��د‪ .‬اینجا بود که علی کفاشیان در س��خنانی که بیشتر‬ ‫به شوخ ی‌های همیش��گ ی‌اش م ی‌ماند خطاب به اعضای‬ ‫مجمع فدراس��یون فوتبال گفت‪« :‬به آقای قریب هم رای‬ ‫بدهید‪ .‬ایشان چهره با‌‌دانشی هستند و م ی‌توانند به فوتبال‬ ‫کمک کنند‪ ».‬اظهارنظری که با واکنش منفی برخی اعضای‬ ‫مجمع از جمله امیر عابدینی روبه‌رو شد؛ افرادی که بیش از‬ ‫دوستی با علی کفاشیان دشمن گزینه دلخواه وزارت ورزش‬ ‫بودند‪ .‬این عبارات همه آن دینی بود که کفاش��یان نسبت‬ ‫به قولش ادا کرد‪ .‬در واقع او با ه��وش عمل کرد‪ .‬ظاه را به‬ ‫قولش وفا‪ ،‬اما به واقع خالف خواس��ته وزارت ورزش عمل‬ ‫کرد‪ .‬کفاشیان رسما کناره‌گیری نکرد‪ .‬تنها به شوخی تعارف‬ ‫کرد که صندلی ریاس��ت را به قریب بدهی��د که این تعارف‬ ‫هم به جایی نرس��ید؛ تنها نتیجه‌ای که حاصل شد این بود‬ ‫که مجمع به تعارف او خندید و دوباره رئیس��ش کرد‪ .‬پس‬ ‫از این بود که وزیر هیچ گاه به قول ورزش��ی‌ها اعتنا نکرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه علی کفاش��یان به وزیر ورزش قول همکاری‬ ‫داده بود‪ ،‬اما در نهایت ط راحی وزارت ورزش به سازماندهی‬ ‫آرا منجر نشد‪ .‬جنگ س��رد میان وزارت ورزش و فدراسیون‬ ‫فوتبال در بسیاری از امورات جاری فوتبال از برگزاری لیگ‬ ‫گرفته تا اسپانسر تیم‌ملی و مس��ائل مالی علنی شد‪ .‬وزیر‬ ‫اعتقاد داشت که فدراس��یون علی کفاشیان شفاف نیست‪.‬‬ ‫او در توضیح این مس��اله دالیلی را مطرح کرد که حاکی از‬ ‫نارضایتی شدیدش نسبت به مدیریت کفاشیان بود‪ .‬او بارها‬ ‫در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود اعالم کرد که مردم از فوتبال‬ ‫راضی نیستند‪ .‬اما این همه ماجرا نیس��ت‪ .‬چه رسانه‌ها به‬ ‫یکباره خبر بازداشت علی کفاشیان را منتشر کردند؛ اتفاقی‬ ‫که با موضوع بازداشت مش��اور خبرساز کفاشیان‌ب ی‌ارتباط‬ ‫نبود‪ .‬اینجا بود که وزارت ورزش وارد ماجرای برگزاری مجمع‬ ‫فوق‌العاده فوتبال شد‪ ،‬جایی که مسئوالن از خبر کناره‌گیری‬ ‫احتمالی علی کفاش��یان به‌شدت اس��تقبال کردند و البته‬ ‫خواهان برگزاری مجمع فوق‌العاده فوتبال شدند‪ .‬این البته‬ ‫تمام طرح وزارت ورزش ب رای حداقلی کردن قدرت کفاشیان‬ ‫نبود‪ ،‬وقتی وزارت ورزش مطمئن شد که دعوا با فدراسیون‬ ‫نتیجه چندان خوبی به همراه نخواهد داش��ت‪ .‬چون حتی‬ ‫اگر وارد این دعوا م ی‌ش��د نم ی‌توانس��ت گزینه خودش را‬ ‫رئیس کند و این آیت‌اللهی‪ ،‬نایب رئیس اول کفاشیان بود‬ ‫که جانشین وی م ی‌شد‪ .‬وزارت ورزش به این موضوع فکر‬ ‫م ی‌کرد که نتیج��ه چالش با فدراس��یون و به جان خریدن‬ ‫ریسک کنار رفتن کفاش��یان حاصلش تنها این خواهد بود‬ ‫که آیت‌اللهی جای کفاشیان را خواهد گرفت و این اتفاقی‬ ‫نبود که وزارت ورزش را راضی کن��د‪ .‬بناب راین وزارت ورزش‬ ‫تصمیم گرف��ت طرح تغییر نایب‌رئیس��ان در فدراس��یون‬ ‫فوتبال را دنبال کند‪ .‬ش��اید به همین دلیل بود که مهدی‬ ‫تاج در میان نزاع پشت‌پرده کفاشیان و وزارت ورزش موفق‬ ‫ش��د بار دیگر به فدراس��یون فوتبال برگردد‪ .‬در قدم بعدی‬ ‫اما وزارت ورزش معتقد بود مجم��ع فوق‌العاده باید پیش از‬ ‫پایان سال برگزار شود‪ .‬مقدمات این امر نیز مهیا شده بود و‬ ‫کار تمام‌شده به نظر م ی‌رسید‪ ،‬اما هیات‌رئیسه فدراسیون‬ ‫فوتبال درست زمانی که از رای وزارت ورزش و جوانان مطلع‬ ‫شده بود ناگهان تصمیم رو به جلویی اتخاذ و اعالم کرد که‬ ‫مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تیرماه سال آینده برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬آیا این واکنش فدراسیون فوتبال رودستی بود‬ ‫که ب��ه وزارت ورزش و جوانان زد؟ با ای��ن همه اما خیل ی‌ها‬ ‫اعتقاد دارند برخ��ی نهادها موضوع کنار زدن کفاش��یان را‬ ‫دنبال م ی‌کنند‪ ،‬همچن��ان که بازداش��ت وی آغازی ب رای‬ ‫پروژه حذف کفاشیان محسوب م ی‌شد‪ .‬به‌خصوص اینکه‬ ‫مصاحب ه‌های اخیر کفاشیان نشان م ی‌دهد که او تنها قصد‬ ‫دارد به جریانی که وی را تحت فشار قرار داده است در لفافه‬ ‫اشاره‌هایی داشته باشد‪ .‬این در حالی است که وزارت ورزش‬ ‫هنوز گزینه جانشینی کفاشیان را علنی نکرده است‪ .‬در این‬ ‫بین برخی معتقدند آمدن مهدی تاج به فدراسیون فوتبال‬ ‫به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و تصاحب پست ریاست سازمان‬ ‫لیگ به‌نوعی تنظیم کردن دوباره هیات‌رئیسه فدراسیون‬ ‫فوتبال است؛ هیات‌رئیس ه‌ای که با وزارت ورزش هماهنگ‬ ‫باشد‪ ،‬نه علی کفاش��یان‪ .‬از س��وی دیگر با در پیش بودن‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری و روشن ش��دن تکلیف صعود‬ ‫تیم‌ملی به جام‌جهان��ی در همان ایام انتخابات‪ ،‬ریس��ک‬ ‫انتخابات در فدراس��یون فوتبال هم باالت��ر خواهد رفت‪.‬‬ ‫کفاشیان سعی دارد در تیرماه سال آینده مجمع فدراسیون‬ ‫فوتبال را برگزار کند تا از این طریق ب رای خودش زمان بخرد؛‬ ‫زمانی ب رای دور زدن وزیری که او را قبول ندارد و البته زمانی‬ ‫ب رای البی کردن با دولت جدید‪ .‬دو اتفاق ممکن اس��ت رخ‬ ‫دهد؛ اول اینکه تیم‌ملی به جام‌جهانی برود در این صورت‬ ‫کفاشیان برنده خواهد ش��د و ماموریت خود در فدراسیون‬ ‫فوتبال را موفقی ت‌آمیز برخواهد شمرد و در مجمع عمومی‬ ‫فدراسیون در تیرماه ‪ 92‬نیز دوباره از فوتبال ی‌ها رای اعتماد‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬حال��ت دیگری هم وج��ود دارد؛ تیم‌ملی به‬ ‫جام‌جهانی نرود که در این صورت نیز باز علی کفاش��یان‬ ‫فرصت دارد تا ب��ا دولت جدید وارد البی ش��ود‪ .‬هر چند اگر‬ ‫تیم‌ملی به جام‌جهانی نرود تقریبا ادامه فعالیت کفاشیان‬ ‫به‌عنوان رئیس تشکیالت فوتبال غی ر‌ممکن خواهد بود و‬ ‫او باید برود‪g .‬‬ ‫‪71‬‬
‫علي كفاشيان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بعضی‌ها به‌دنبال سناریوی استعفایم هستند‬ ‫علی کفاشیان با اعالم اینکه برخی بدشان نمی‌آید سناریوی استعفای وي تدوین شود به انتقاد از عملکرد وزارت‬ ‫ورزش در قبال فدراس�یون فوتبال پرداخت و تاکید کرد که وزارت ورزش از فدراس�یون فوتب�ال حمایت کافی نکرده‬ ‫است‪ .‬به نظر می‌رسد این پاسخی به اظهارات محمد عباسی است؛ آنجا که چندی پیش تاکید کرده بود مردم از فوتبال‬ ‫تو‌گو با رسانه‌هاي مختلف به موضوع کناره‬ ‫راضی نیستند‪ .‬با این حال به نظر می‌رسد تازه‌ترین واکنش کفاشیان در گف ‌‬ ‫گیری‌اش همان چیزی است که انتظار می‌رفت؛ استعفا نمی‌دهم‪.‬‬ ‫آی�ا وزارت ورزش و جوان�ان در س�ال ‪ 91‬از‬ ‫فدراس�یون فوتب�ال حمایت خوبی انج�ام داده‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬تا به امروز وزارت ورزش و جوانان ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد از‬ ‫بودجه‌ای را که مصوب کرده‌ایم در اختیار فدراسیون فوتبال‬ ‫قرار داده است‪ ،‬ضمن اینکه ما بخش مهم ی‌ از این بودجه‬ ‫را به پرداخت ق��رارداد کی‌‌روش اختص��اص دادیم‪ .‬در زمان‬ ‫ریاست سعیدلو‪ ،‬سازمان تربی ت‌بدنی وقت متعهد شده بود‬ ‫که خودش ق��رارداد کادر فنی تیم‌ملی را بپ��ردازد نه اینکه‬ ‫قرار‌داد کادر فنی تیم‌ملی از محل بودجه فدراسیون فوتبال‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬ما این موضوع را از همان ابتدا با وزارت ورزش‬ ‫ش��رط کرده بودیم و اگر غیر از این بود از بودجه فدراسیون‬ ‫فوتبال نم ی‌زدیم‪.‬‬ ‫شما از شرایط مالی فدراسیون فوتبال رضایت‬ ‫دارید؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬قب��ل از هر چی��ز بای��د بگوی��م اگر س��ازمان‬ ‫تربی ت‌بدنی در این خصوص متعهد نم ی‌ش��د در استخدام‬ ‫سرمربی تیم‌ملی تصمیم دیگری م ی‌گرفتیم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫دو‪ ،‬س��ه پروژه مهم را مد‌نظر داش��تیم که به دلیل کمبود‬ ‫بودجه اجرای آنها منتفی شده که در نهایت این موضوع به‬ ‫ضرر فوتبال ای ران اس��ت‪ .‬باید این بودجه در اختیار فوتبال‬ ‫گذاشته شود و در این بین فرد یا افراد مهم نباشند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر چند تیم ما به جام‌جهانی رفته‌اند اگر حمایت خوبی از‬ ‫این تیم‌ها صورت نگیرد‪ ،‬در آینده‌ای نزدیک آسیب خواهند‬ ‫دید و تبعات آن گریبانگیر فوتبال ای ران خواهد شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫نظرتان در خصوص بحث تبانی که بین برخی‬ ‫بازیکن�ان تی م‌مل�ی فوتب�ال لبنان ب�ا قطری‌ها‬ ‫صورت گرفته و فدراس�یون فوتبال لبنان نیز به‬ ‫آن اشاره کرده است‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ l‬اگر تبانی باشد قطعا باید مورد پیگیری و رسیدگی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اما تیم‌ملی فوتبال ای ران باید حرف خود را درون‬ ‫زمین مقابل حریفان بزند‪ .‬تیم ما باید در سه بازی باقیمانده‬ ‫قطر و لبنان را شکست دهد‪ ،‬چون اگر نتوانیم قطر و لبنان را‬ ‫شکست دهیم‪ ،‬همان بهتر که به جام‌جهانی نرویم‪.‬‬ ‫فوتب�ال ای�ران چقدر ب�رای احراز کرس�ی‌های‬ ‫مختلف در کنفدراس�یون فوتبال آس�یا شانس‬ ‫دارد؟‬ ‫‪ l‬ب��ه نظر من ش��انس ما ب��رای به‌دس��ت آوردن‬ ‫کرسی ریاست ‪ 20‬درصد است اما در به‌دست آوردن کرسی‬ ‫نایب‌رئیسی بانوان ‪ AFC‬شانس بیش��تری داشته و شاید‬ ‫بتوان گفت ‪ 80‬درصد ش��انس داریم‪ .‬در حال حاضر چیزی‬ ‫که بیش از ریاست من اهمیت دارد کسب کرسی در هیات‬ ‫اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیاست‪.‬‬ ‫آیا فدراس�یون فوتب�ال ایران مس�تحق بود که‬ ‫دو بار ب ه‌عنوان برترین فدراس�یون فوتبال آسیا‬ ‫انتخاب شود؟‬ ‫‪ l‬به‌نظر من فدراسیون فوتبال ای ران در هر دو باری‬ ‫که به‌عنوان بهترین فدراس��یون فوتبال سال آسیا انتخاب‬ ‫شد مستحق کس��ب این مقام بود‪ .‬در بین فدراسیون‌های‬ ‫‪72‬‬ ‫کشورهای آس��یایی ما در خیلی از شاخصه‌ها از آنها جلوتر‬ ‫هستیم و سرعت رشد ما از آنها باالتر است‪.‬‬ ‫ب ا‌توج�ه ب�ه ع�دم تمدی�د ماموریت ش�ما در‬ ‫فدراسیون فوتبال توس�ط وزارت ورزش و جوانان آیا‬ ‫استعفا خواهید داد؟‬ ‫‪ l‬در حال حاض��ر در مقطع زمانی ق��رار داریم که‬ ‫انتظارات مردم از فوتبال ای ران باالست‪ .‬بناب راین فدراسیون‬ ‫فوتبال نیاز به حمای��ت دولت دارد‪ .‬در ح��ال حاضر وزارت‬ ‫ورزش و جوان��ان از ما حمایت م ی‌کند‪ ،‬ام��ا این حمایت‌ها‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬باتوجه به تغیی راتی که در نرخ ارز داش��تیم‬ ‫هزینه‌های ما ‪ 70‬درصد زیاد ش��ده اس��ت بناب رای��ن اگر در‬ ‫خص��وص افزایش ای��ن هزینه‌ها حمایتی ص��ورت نگیرد‬ ‫فوتبال ما افت پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در حال حاض�ر ارتباط ش�ما با اعض�ای مجمع‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪ l‬من وظیف��ه دارم که این مس��ائل را صادقانه به‬ ‫اعضای مجمع فدراس��یون فوتبال بگویم و به آنها بگویم‬ ‫که توان من همین است‪ .‬اگر واقعا راهکاری هست که افراد‬ ‫دیگری بیایند که متعاقب آن امکانات بیشتری به فدراسیون‬ ‫فوتبال تعلق گیرد باید آنها بیایند و من بروم‪.‬‬ ‫آیا فکر م ی‌کنید سناریویی برای استعفای شما‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬نم ی‌ش��ود گفت که در این خصوص سناریویی‬ ‫از قبل تدوین ش��ده اس��ت‪ ،‬اما در برخی مواقع شاهد بودم‬ ‫که برخی بدش��ان نم ی‌آید چنین سناریویی تدوین‬ ‫و اجرایی ش��ود‪ ،‬از جمله برخی از رس��انه‌ها در‬ ‫این خصوص نقش پررنگی را ایفا کردند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یک ماه اس��ت که با رسانه‌ها‬ ‫آتش‌بس هس��تیم‪ ،‬اما پس از باخت به‬ ‫ازبکستان اکثر همین رس��انه‌ها گفتند‬ ‫کفاشیان باید استعفا دهد و برود‪ .‬میزان‬ ‫این فش��ارها به حدی بود که خودم باورم‬ ‫ش��ده بود اگر بروم و فرد دیگ��ری بیاید در‬ ‫مدت کوتاهی شرایط فوتبال ما بهتر م ی‌شود‪.‬‬ ‫هنوز معلوم نیست که چه هدفی در سر‬ ‫دارید؛ آیا کناره‌گیری م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬من وظیفه خود م ی‌دانم که کارهای نیمه‌تمامم را‬ ‫در فدراسیون فوتبال تمام کرده و به‌عنوان ناخدا این کشتی‬ ‫توفان‌زده را به ساحل رس��انده و تحویل نفر بعدی بدهم و‬ ‫در آن زمان این اعضای مجمع هستند که باید در خصوص‬ ‫ماندن یا رفتن من تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫موضوع محرومیت دو‌جلس ه‌ای ک ی‌روش توسط‬ ‫کمیت�ه انضباط�ی فیف�ا و احتمال اعم�ال نفوذ‬ ‫قطری‌ها در خصوص این پرونده چیست؟‬ ‫‪ l‬در حال حاضر ک ی‌روش یک جلسه محرومیت‬ ‫خود را پشت‌سر گذاشته است‪ .‬این هفته ما از بالتر وقت‬ ‫مالقات گرفته‌‌ایم و در خصوص این موضوع و دو‪ ،‬س��ه‬ ‫مورد دیگر با وی نشستی خواهیم داشت‪ .‬ما هنوز به این‬ ‫جمع‌بندی نرس��یده‌ایم‪ .‬قطری‌ها در خصوص پرونده‬ ‫محرومیت ک ی‌روش اعمال نفوذ کرده‌اند‪.‬‬ ‫شما تا چه حد به صعود تیم ایران به رقابت‌های‬ ‫جام‌جهانی ‪ 2014‬برزیل امیدوار هستید؟‬ ‫‪ l‬ما باید ب��ه جام‌جهانی برویم‪ ،‬چ��ون در غیر این‬ ‫صورت فوتبال ما ضربه بدی خواهد خ��ورد‪ .‬من به حضور‬ ‫تیم‌ملی در جام جهانی برزیل خوشبین هستم‪.‬‬ ‫ب ه‌نظر ش�ما حساس�ی ت‌ها نس�بت ب�ه رئیس‬ ‫ماندن شما در فدراس�یون فوتبال بیشتر نشده‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬اگر م ی‌خواهیم فوتبال کشور رشد کند مسئوالن‬ ‫نباید به ای��ن موضوع ن��گاه کنن��د که کفاش��یان رئیس‬ ‫فدراسیون است یا فرد دیگری‪ .‬اگر خودم درخواست کرده‌ام‬ ‫که مجمع فدراس��یون فوتبال برگزار شده‪ ،‬انتخابات برگزار‬ ‫شود و من کنار بروم تا فرد دیگری بیاید و به فوتبال کمک‬ ‫کند ب رای این است که فوتبال ما صدمه نخورد‪.‬‬ ‫اما ش�اید برخی ارگان‌ها و نهاد‌ها از حضور شما‬ ‫راضی نیستند‪ .‬این مساله را تایید م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ش��اید برخی ارگان‌ها و نهاد‌ها از حضور من‬ ‫به‌عنوان رئیس فدراس��یون فوتبال رضایت نداش��ته و این‬ ‫موضوع باعث شود که برخی امکانات از فوتبال دریغ شود‪.‬‬ ‫م ی‌خواهم فضایی را فراهم کنم که افرادی که مد‌نظر آنها‬ ‫هستند بیایند تا به فوتبال ای ران کمک شود‪g .‬‬
‫گفت‌وگو با نصیرزاده درباره آینده کفاشیان و مجمع تیرماه ‪92‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزارت ورزش دریبل خورد‬ ‫هوشنگ نصیرزاده‪ ،‬یکی از کارشناسانی است که در حوزه حقوقی ورزش حرف‌هایش قابل استناد است‪ .‬او همچنین‬ ‫در عرصه آموزش مدیریت فوتبال و باشگاهداری نیز تبحر خاصی دارد و دوره‌های متعدد آموزشی برگزار کرده است‪ .‬مجمع‬ ‫عمومی فدراسیون فوتبال در تیرماه سال آینده برگزار خواهد شد‪ .‬خیلی‌ها اعتقاد دارند این تصمیم هیات‌رئیسه فدراسیون‬ ‫فوتبال حرکتی رو به جلو بود تا بتوانند با دولت جدیدی که سال آینده روی کار خواهد آمد البی‌هایی داشته باشند‪ .‬نصیرزاده‬ ‫اما این تصمیم را نه غیر‌قانونی می‌داند و نه قابل انتقاد‪ .‬متن گفت‌وگوی مثلث با این کارشناس حقوقی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫مجمع عمومی فدراس�یون فوتبال تیرماه سال‬ ‫آینده برگزار خواهد ش�د‪ .‬لطفا درباره این مجمع‬ ‫صحبت‌کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬طبق ماده ‪ 28‬اساسنامه‪ ،‬فدراسیون فوتبال سالی‬ ‫یک بار باید مجمع عمومی خود را برگ��زار کند‪ .‬این مجمع‬ ‫در آبان‌‌ماه برگزار م ی‌ش��ود‪ .‬در مجمع عمومی عادی رئیس‬ ‫فدراسیون گزارش کار م ی‌دهد و ط راز مالی خوانده م ی‌شود‪.‬‬ ‫گزارش عملکرد فدراسیون به اطالع اعضای مجمع م ی‌رسد‬ ‫و بودجه تصویب م ی‌ش��ود‪ .‬این تمام تشریفاتی است که در‬ ‫مجمع عمومی سالیانه فدراس��یون فوتبال انجام‬ ‫م ی‌شود‪.‬‬ ‫داد‪ .‬مساله مهم در مجمع بعدی این خواهد بود که جانشین‬ ‫بهروان مشخص شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه فراموش نکنیم بهروان استعفا داد‪ .‬بناب راین‬ ‫فدراسیون فوتبال مشکلی در این مورد ب رایش پیش نم ی‌آید‪.‬‬ ‫به تاخیر افتادن مجمع بیشتر به نفع چه کسی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬به نف��ع مهدی ت��اج خواهد بود‪ .‬چ��ون به‌عنوان‬ ‫نایب‌رئیس دوم فدراس��یون ای��ن فرصت را خواهد داش��ت‬ ‫که الب ی‌های خود را ب رای به دس��ت آوردن قدرت بیش��تر در‬ ‫یعنی شما موافق این تصمیم هستید؟‬ ‫ترئیس��ه تصمیم درستی‬ ‫‪ l‬باز هم معتقدم که هیا ‌‬ ‫گرفته است‪ .‬ضمن اینکه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال‬ ‫هر سال آبان‌ماه برگزار م ی‌ش��ود‪ ،‬اما این‌بار زودتر هم برگزار‬ ‫خواهد شد و فدراس��یون فوتبال قصد دارد تیرماه ‪ 92‬مجمع‬ ‫خود را برگزار کند‪.‬‬ ‫آیا وزارت ورزش نم ی‌تواند شرایط برگزاری مجمع‬ ‫فوق‌العاده را مهیا کند؟‬ ‫‪ l‬راهکارهای��ی وج��ود دارد اما بعی��د م ی‌دانم که‬ ‫وزارت ورزش وارد چنین نزاعی ش��ود‪ .‬ضم��ن اینکه وقتی‬ ‫مصاحب ه‌های وزی��ر ورزش را مرور م ی‌کنی��م به این نتیجه‬ ‫م ی‌رس��یم که وی در یکی‪ ،‬دو ماه اخیر تصمی��م گرفته با‬ ‫فدراسیون علی کفاشیان روش مدارا را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وزارت ورزش چ�ه راهکارهای�ی ب�رای کن�ار زدن‬ ‫کفاشیان دارد؟‬ ‫‪ l‬خب راهکارهایی وج��ود دارد‪ .‬ب رای اینکه مجمع‬ ‫فوق‌العاده برگزار ش��ود دو راه وجود دارد؛ اول اینکه دو‌س��وم‬ ‫هیات‌رئیسه یعنی ش��ش عضو درخواست کنند که مجمع‬ ‫فوق‌العاده تش��کیل ش��ود و راه دوم اینکه دو‌‌پنجم اعضای‬ ‫مجمع فدراس��یون فوتبال یعنی ‪ 31‬نفر چنین درخواستی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫تحلیل شما چیس�ت؛ آیا در مجمع بعدی اتفاق‬ ‫خاصی رخ م ی‌دهد؟‬ ‫‪ l‬در مجمع بعدی به نظرم اتفاق خاصی رخ نخواهد‬ ‫‪ l‬تنها یک راه وجود دارد‪ .‬اینکه وزارت ورزش با اعمال‬ ‫نفوذ بتواند کفاشیان را متقاعد کند که استعفا بدهد؛ آن هم‬ ‫بدون جنجال و حاشیه‪ .‬یعنی اینکه علی کفاشیان با رضایت‬ ‫کامل خودکارش را بردارد و بنویسد که من از ریاست فدراسیون‬ ‫فوتبال اس��تعفا م ی‌دهم‪ .‬توضیحاتش هم نبای��د از اجبار یا‬ ‫اعمال نفوذ شخص ثالث حکایت کند؛ همین‪.‬‬ ‫در صورتی که کفاشیان کناره‌گیری کند چه کسی‬ ‫برای جانشین ی‌اش شانس دارد؟‬ ‫‪ l‬اگر کفاش��یان کنار برود تنها کس��ی که شانس‬ ‫سرپرست شدن در فدراسیون فوتبال را دارد آیت‌اللهی است‪.‬‬ ‫برئیس اول فدراسیون فوتبال است‪.‬‬ ‫او نای ‌‬ ‫درس�ت به همین دلیل اس�ت ک�ه وزارت ورزش‬ ‫ریس�ک نم ی‌کن�د و نم ی‌خواه�د وارد ن�زاع ب�ا‬ ‫فدراسیون فوتبال شود؟‬ ‫‪ l‬ش��اید‪ ،‬ضمن اینک��ه ما درب��اره اراده‬ ‫وزارت ورزش مبن ی‌ب��ر کنار زدن کفاش��یان هم‬ ‫نم ی‌توانی��م با قاطعی��ت صحبت کنی��م‪ .‬تنها‬ ‫م ی‌توانی��م احتماالت را بررس��ی کنی��م‪ .‬وزارت‬ ‫ورزش در مجم��ع فدراس��یون فوتب��ال فقط دو‬ ‫رای دارد‪ .‬خودش به هیچ وجه نم ی‌تواند مجمع‬ ‫فوق‌الع��اده برگزار کن��د اما از طری��ق الب ی‌های‬ ‫پش��ت‌پرده م ی‌تواند فضا را به س��مت برگزاری‬ ‫مجمع فوق‌العاده ببرد‪.‬‬ ‫پس وزارت ورزش بدون راه‌حل هم نیست!‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬یا اینکه خود کفاشیان برود‪ .‬مثل‬ ‫مارتینتی که مجبورش کردند کنار برود‪ ،‬اما ظاه را‬ ‫همه چیز طبق اصول دموکراتیک پیش رفت‪ .‬در‬ ‫اینجا هم ممکن است کفاشیان مجبور به استعفا‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما نزد فیفا همه چیز ش��کل دموکراتیک‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال فعال کند‪.‬‬ ‫آی�ا وزارت ورزش م ی‌توان�د ب�ه هیات‌رئیس�ه‬ ‫فدراس�یون فوتب�ال فش�ار وارد کن�د ت�ا مجمع‬ ‫فوق‌العاده برگزار کنند؟‬ ‫‪ l‬به نظرم این اتفاق رخ نم ی‌دهد‪ .‬هیات‌رئیس��ه در‬ ‫حال حاضر با علی کفاشیان همسو و هماهنگ شده است‪.‬‬ ‫بعید م ی‌دانم وزارت ورزش از طریق هیات‌رئیسه بتواند فضا‬ ‫را به س��مت برگزاری مجمع فوق‌العاده ببرد‪ .‬ضمن اینکه باز‬ ‫هم م ی‌گویم معتقدم وزارت ورزش وارد این دعوا نخواهد شد‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬چون به خوبی از تبعات دخالت در امور فدراسیون‬ ‫فوتبال باخبر اس��ت‪ .‬به نظرم وزارت ورزش در مورد فوتبال‬ ‫دست به ریس��ک نم ی‌زند‪ .‬آنها در چند فدراسیون دست به‬ ‫تغیی راتی زدند و خب مش��کالتی هم به وجود آمد‪ ،‬اما بعید‬ ‫م ی‌دانم آنها در قبال فوتبال تصمیم شتابزده‌ای بگیرند‪.‬‬ ‫ام�ا ع�ده‌ای معتقدند تعلی�ق و مس�ائلی از این‬ ‫دست تنها حرکتی رو به جلوست تا فشار از دوش‬ ‫فدراسیون فوتبال و ش�خص کفاشیان برداشته‬ ‫شود‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬ای��ن حرکت رو به جلو یا تهدید نیس��ت‪ .‬فیفا‬ ‫واقعا در مورد دخالت شخص ثالث با هیچ فدراسیونی در دنیا‬ ‫تعارف ندارد‪ .‬فیفا م ی‌گوید من شخص اول هستم‪ ،‬فدراسیون‬ ‫شخص دوم‪ ،‬بناب راین هیچ شخص ثالثی حق ندارد در امور‬ ‫مربوط به فدراس��یون دخالت کند‪ .‬حاال این شخص سوم در‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫‪ l‬اتفاقی که رخ داده نه عجیب اس��ت نه‬ ‫غی ر‌قانونی‪ .‬ش��اید حرکتی رو به جلو تلقی ش��ود‬ ‫اما تصمیم هیات‌رئیسه فدراس��یون فوتبال ب رای‬ ‫برگزاری مجمع عموم��ی در تیرماه س��ال آینده را‬ ‫نم ی‌توانیم رد کنیم‪ .‬ش��اید عده‌ای شائب ه‌هایی را‬ ‫مطرح کنند اما نم ی‌توانند خدشه‌ای به این تصمیم‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫پس با ای�ن حس�اب وزارت ورزش هیچ راه حلی‬ ‫برای کنار زدن کفاشیان ندارد‪ .‬درست است؟‬ ‫ورزش‬ ‫عده‌ای درباره این تصمیم تحلی ل‌هایی‬ ‫مط�رح م ی‌کنند‪ .‬مثلا عن�وان م ی‌کنند‬ ‫ک�ه ای�ن مجم�ع را م ی‌ش�د زودت�ر هم‬ ‫برگزار کرد‪ ،‬اما هیات‌رئیس�ه فدراسیون‌‬ ‫ترجیح داد این مجمع را بعد از انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری برگزار کند ت�ا بتواند‬ ‫برای ادامه فعالیت خود زمان بخرد‪ .‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫کشور ما به سیاس��یون معروف شده اس��ت‪ .‬در واقع فیفا به‬ ‫محض اینکه اخباری مبنی بر دخالت شخص سوم دریافت‬ ‫کند تنبیهات س��نگینی را ش��امل حال فوتبال آن کش��ور‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫چرا وزارت ورزش نم ی‌توان�د در حوزه فوتبال‬ ‫قدرتنمایی کند؟‬ ‫‪ l‬ماجرای فوتبال جداست‪ .‬وزارت ورزش به خوبی‬ ‫م ی‌داند که نقشی که در س��ایر فدراسیون‌ها ایفا م ی‌کند را‬ ‫نم ی‌تواند در فوتبال داش��ته باش��د‪ .‬اختیارات وزارت ورزش‬ ‫درباره امور مربوط به فوتبال محدود است‪ .‬چرا‌که چند سال‬ ‫پیش اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال به تصویب هیات‬ ‫دولت رسید؛ اساسنامه‌ای که به فدراسیون فوتبال استقالل‬ ‫و اختیارات ویژه‌ای بخشید و از سویی دیگر اختیارات سازمان‬ ‫تربی ت‌بدنی وقت و وزارت ورزش فعلی را محدودتر کرد‪.‬‬ ‫چرا این اتفاق رخ داد؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬روش��ن اس��ت‪ ،‬طب��ق قانون تش��کیل‬ ‫موسس��ات عمومی غی ر‌دولتی که کمیته‌مل��ی المپیک و‬ ‫فدراسیون‌های ورزش��ی هم جزیی از آن تلقی م ی‌شوند باید‬ ‫اساسنامه‌ش��ان حتما به تصویب هیات دولت برسد‪ .‬در واقع‬ ‫همین اساس��نامه کمیته ملی المپیک هم ش��امل همین‬ ‫قانون م ی‌ش��ود و اساس��نامه جدیدی که تدوین شده ب رای‬ ‫اینکه ضمانت اجرایی پیدا کند باید به تصویب هیات دولت‬ ‫برسد‪ ،‬در غیر این صورت از اعتبار ساقط است‪ .‬از این گذشته‬ ‫فدراسیون فوتبال با تدوین اساسنامه هیات فوتبال استان‌ها‬ ‫حوزه اختیارات و نفوذش را وس��ی ع‌تر کرد‪ .‬در واقع با این کار‬ ‫وزارت ورزش را دریبل زد و حوزه استحفاظی خود را به سراسر‬ ‫استان‌های کشور کشاند‪ .‬وزارت ورزش هم حاال این موضوع‬ ‫را به‌خوبی م ی‌داند و نم ی‌خواهد با فدراس��یون فوتبال وارد‬ ‫چالش جدی شود‪g .‬‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‌‬ ‫وقت كشي‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫چه كسي از تعويق انتخابات نفع مي‌برد؟‬ ‫اختالف ميان علي آبادي و عباسي وارد فاز جديد شد‬ ‫‪1‬‬ ‫قرار ب��ود مجم��ع عمومی کمیت��ه مل��ی المپیک‬ ‫‪ 30‬بهمن‌ماه با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫محمد عل ی‌آب��ادی رئیس کمیته مل��ی المپیک و اعضای‬ ‫مجمع ب رای بررس��ی و تصویب اساسنامه اصالحی کمیته‌‬ ‫ملی المپیک برگزار شود که اعضای هیات اجرایی کمیته‬ ‫ملی المپی��ک تصمیم گرفتند ای��ن مجمع را لغ��و کنند‪.‬‬ ‫لغو مجمع کمیت��ه ملی المپیک در حال��ی صورت گرفت‬ ‫که کمیت��ه‌ بی ن‌المللی المپیک در نامه‌ای از تایید نش��دن‬ ‫اساس��نامه اصالحی کمیته ملی المپیک ای ران خبر داده و‬ ‫ای راداتی به آن وارد کرده است‪ ‌.‬گفته م ی‌شود مجمع کمیته‌‬ ‫ملی المپیک پس از اعمال اصالحات مدنظر ‪ IOC‬و تایید‬ ‫آن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کمیته ملی المپیک ای ران‪ ،‬متن نامه ‪ IOC‬که مربوط‬ ‫به نپذیرفتن اساس��نامه جدید اس��ت را منتشر کرد‪ .‬کمیته‬ ‫بی ن‌المللی المپیک (‪ )IOC‬هفته گذشته با ارسال نامه‌ای‬ ‫به کمیته ملی المپیک ضمن اعالم بررسی اساسنامه جدید‬ ‫کمیته المپیک‪ ،‬خواس��تار اعمال اصالح��ات جدید در این‬ ‫اساسنامه شد‪ .‬در نامه ارسالی از ‪ IOC‬آمده است؛ تا پیش‬ ‫از انجام تغیی رات و موارد خواسته شده هیچ مجمعی برگزار‬ ‫نگردد که باتوجه به همین موضوع مجمع عمومی کمیته‬ ‫‪74‬‬ ‫ملی المپیک که مقرر بود جهت تصویب اساس��نامه جدید‬ ‫برگزار گردد‪ ،‬لغو شد‪.‬ورزش ای ران در شرایط خاصی قرار دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که عدم تعامل و تفاه��م میان وزارت‬ ‫ورزش و کمیته ملی المپیک در ماه‌های اخیر باعث ش��ده‬ ‫تا حاشی ه‌های فراوانی در ورزش کشورمان به وجود بیاید‪.‬‬ ‫تناقض در اظهارات دبير كميته ملي المپيك‬ ‫به رام افش��ارزاده اعالم کرده بود ک��ه اواخر بهمن ماه‬ ‫قطعا مجمع عموم��ی برگزار م ی‌ش��ود‪ .‬دبی��رکل کمیته‬ ‫ملی المپیک درباره رفع تعلیق فدراس��یون ش��نا‪ ،‬شیرجه‬ ‫و واترپل��و نیز گفته ب��ود‪« :‬با توجه به ش��رایطی که وزارت‬ ‫ورزش و جوانان به وجود آورده اس��ت‪ ،‬ای��ن تعلیق ب ر‌طرف‬ ‫خواهد ش��د‪ ».‬رضوانی قبال نایب‌رئیس و دبیر فدراسیون‬ ‫بوده و اکنون هم به‌عنوان سرپرس��ت انتخاب ش��ده است‪.‬‬ ‫پس از انتصاب در نامه‌ای او به فدراس��یون جهانی معرفی‬ ‫شد و این انتخاب مورد تایید مجامع جهانی و آسیایی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬تعلیق ش��نا هم به دلیل مکاتباتی که انجام ش��د‪،‬‬ ‫برطرف ش��د‪ .‬افش��ارزاده با اب راز امی��دواری از رفع تعلیق‬ ‫فدراسیون‌ها تاکید کرد‪« :‬ما با همین روند به کارمان ادامه‬ ‫م ی‌دهیم و به یاری خدا مش��کالت ورزش حل م ی‌ش��ود و‬ ‫تعلی ق‌ها برطرف خواهد شد‪».‬‬ ‫مساله تعليق‬ ‫با این حال ورزش ای ران در شرایطی به‌سر م ی‌برد که‬ ‫برخی فدراس��یون‌های ملی همچنان به‌دنبال رفع تعلیق‬ ‫خود هستند‪ ،‬اما هنوز ورزش ای ران با یکسری از مشکالت در‬ ‫عرصه بی ن‌المللی مواجه اس��ت‪ .‬این وضعیت باعث شده تا‬ ‫برخی فدراسیون‌های ملی سر‌در‌گم شوند و نتوانند چشم به‬ ‫رویدادهای بی ن‌المللی داشته باشند که این وضعیت باعث‬ ‫شده ورزش در فضای تناقض به کارش ادامه دهد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون فدراسیون شنا با سرپرستی محسن رضوانی‬ ‫که دبیر فدراسیون بود و رابطه خوبی با حسین مسلم داشت‬ ‫در عرض چند روز تعلیقش برطرف ش��د‪ .‬تعلیق فدراسیون‬ ‫تیروکمان نیز با رایزنی وزیر ورزش ب��ا وزیر ورزش ترکیه و‬ ‫رئیس ترک فدراسیون جهانی در حال رفع شدن است‪ ،‬اما‬ ‫چرا دیگر فدراسیون‌های معلق شده با این مشکل دست و‬ ‫پنجه نرم م ی‌کنند؟ این موضوع حاال به محل سوال تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخی اما معتقدند که وضعیت ورزش بهتر شده است‬ ‫تا جایی که م ی‌توان ب��ا رایزنی و مکاتبه مس��اله تعلیق را‬ ‫حل کرد‪ ،‬پس باید رش��ته‌های ورزش��ی تعلیق ش��ده این‬ ‫مش��کل خود را با رایزن ی‌های مس��ئوالن حل کنند‪ .‬در این‬ ‫میان ش��نا و تی ر‌و‌کمان رفع تعلیق ش��ده‌اند و م ی‌توانند در‬ ‫رقابت‌های بی ن‌المللی ش��رکت کنند‪ ،‬اما رش��ته‌های دیگر‬ ‫چون قایق ران��ی نم ی‌توانند با مذاک��ره و رایزنی به وضعیت‬ ‫عادی خود بازگردند‪ .‬چرایی این موضع حاال تامل خیل ی‌ها‬ ‫را ب رانگیخته است‪.‬‬
‫متن نامه ‪ IOC‬براي ‪NOC‬‬ ‫چرا مجمع لغو شد؟‬ ‫پس از اینکه اساس��نامه کمیته ملی المپیک اصالح‬ ‫و به ‪ IOC‬ارسال شد‪ ،‬مس��ئوالن کمیته در مصاحب ه‌های‬ ‫خود اظهار کردند که کمیت��ه بی ن‌المللی المپیک از اصالح‬ ‫اساسنامه تشکر کرده و برگزاری مجمع ‪ 30‬بهمن را بالمانع‬ ‫م ی‌دانس��تند‪ .‬حاال قول و قرارها تغییر کرده و مس��ئوالن‬ ‫کمیته مل��ی المپیک حرف‌های دیگ��ری مطرح م ی‌کنند‪.‬‬ ‫اینکه چن��د روز قبل از برگ��زاری مجمع با ارس��ال نامه‌ای‬ ‫اصالحات را قبول نکرده و اجازه نم ی‌دهد مجمع برگزار شود‬ ‫نیز در نوع خود جالب توجه است‪ .‬دلیل این موضوع چیست؟‬ ‫آیا ‪ IOC‬تحت تاثیر اتفاق‌ها یا اش��خاص خاص اس��ت یا‬ ‫اینکه برخی پنهانکاری‌ها با اهدافی خاص در جریان است‬ ‫ورزش‬ ‫آیا این مس��اله ج��ز دخالت‌های خود ‪ IOC‬اس��ت‬ ‫که م ی‌خواهد با اعم��ال نفوذ برنامه‌های��ش را پیش ببرد؛‬ ‫دخالت‌هایی که با تغییر و تحوالت فدراسیون جهانی کشتی‬ ‫کاملا مش��هود ش��د؟ کمیته بی ن‌المللی المپیک با حذف‬ ‫کشتی از المپیک ‪ ،2020‬زمینه‌ساز کنار رفتن مارتینتی شد‬ ‫و با ایجاد فشار روی فیال به هدفش رس��ید‪ .‬آیا این غیر از‬ ‫همان نفوذ و دخالت در ورزش است که ‪ IOC‬ب رای نبودن‬ ‫این دخالت‌ها در ورزش ای ران تالش م ی‌کند؟‬ ‫کمیته بی ن‌المللی المپیک با اینکه برخی رشته‌های‬ ‫ورزش��ی ای ران در عرص��ه جهانی رف��ع تعلیق ش��ده‌اند و‬ ‫فدراسیون‌های جهانی با آنها مشکلی ندارند بازهم با ای ران‬ ‫کن��ار نم ی‌آید و در مکاتباتش خواهان بازگش��ت روس��ای‬ ‫فدراسیون‌های برکنار شده اس��ت‪ .‬در این میان دلیل تاکید‬ ‫‪ IOC‬به چند رشته خاص هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫که هنوز جزئیات پشت‌پرده‌اش روشن نیست‪.‬‬ ‫ب راساس قوانین بی ن‌المللی اگر فدراسیون‌های جهانی‬ ‫با فدراسیون‌های ملی مشکلی نداش��ته باشند تعلیقی به‬ ‫وجود نم ی‌آید‪ ،‬پس چطور ممکن است چند فدراسیون ای ران‬ ‫رفع تعلیق ش��وند و برخی همچنان با این مش��کل مواجه‬ ‫باشند و در نهایت نیز دوباره ‪ IOC‬بخواهد تا روسای برکنار‬ ‫شده فدراسیون‌ها به سمت خود برگردند؟‬ ‫این مش��کالت زمانی ب��ه وجود آمد ک��ه وزارت تازه‬ ‫تاس��یس ورزش ای ران به دلیل ناآش��نایی و راهنمای ی‌های‬ ‫نادرست‪ ،‬برخی روسای فدراس��یون‌ها را تغییر داد و آغازگر‬ ‫تمام این مس��ائل ش��د‪ .‬البته در ماه‌های اخی��ر اتفاق‌های‬ ‫خوبی نیز رخ داده و مشکالت کمتر شده که شنا یک نمونه‬ ‫بارز آن اس��ت‪ ،‬اما ورزش در عرصه جهان��ی جایگاه واالیی‬ ‫دارد و تمام تصمیم‌ها باید با پش��توانه تفکری کارشناسانه‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬اگر پیش از المپیک ای��ن اتفاق‌ها نم ی‌افتاد‬ ‫این روزها ورزش ای ران درح��ال برنامه‌ریزی ب رای بازی‌های‬ ‫آس��یایی ‪ 2014‬و المپیک ‪‌2016‬بود‪ .‬ش��رایط کنونی ورزش‬ ‫ای ران در حالی پیش م ی‌رود که برخی از فدراسیون‌های ملی‬ ‫بازی‌های آسیایی کره جنوبی را پیش رو دارند‪ ،‬اما بالتکلیف‬ ‫هستند‪ .‬هم‌اکنون نیز شنیده شده که روند اصالح اساسنامه‬ ‫و برگزاری انتخابات تا خرداد س��ال آینده یعنی زمان آمدن‬ ‫دولت جدید طول خواهد کشید‪ .‬با س��اده‌ترین نگاه معلوم‬ ‫م ی‌ش��ود که در این میان برخی عالقه دارن��د تا انتخابات‬ ‫کمیته ملی المپیک به تعویق بیفتد تا دولت بعدی وارد کار‬ ‫شود و با کمیته ملی المپیک همسو باشد‪ ،‬اما این حرکت به‬ ‫چه قیمتی انجام م ی‌شود؟‬ ‫تا زمانی که وزارت ورزش در سال آینده بخواهد به‌طور‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫متن نامه ارس��الی کمیته بی ن‌المللی المپیک به کمیته‬ ‫ملی المپیک ای ران به شرح زیر است‪:‬‬ ‫موضوع‪ :‬نظ��رات کمیت��ه بی ن‌المللی المپی��ک درباره‬ ‫اساسنامه بازبینی شده کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی‬ ‫ای ران‬ ‫«آقای رئیس و دبیرکل عزیز؛‬ ‫مجددا از ارس��ال اساس��نامه بازبینی ش��ده کمیته ملی‬ ‫المپیک منضم به نامه مورخ ‪ 23‬ژانویه از شما تشکر م ی‌کنیم‪.‬‬ ‫این اساسنامه را به‌دقت مورد بازبینی و مطالعه قرار داده‌ایم‬ ‫و نظریات و تحلیل خود از آن را در مدارک پیوس��ت ب رای شما‬ ‫ارسال م ی‌داریم‪.‬‬ ‫کار تجزیه و تحلیل ما ب ر‌اس��اس موارد ذیل انجام ش��ده‬ ‫است‪:‬‬ ‫ نسخه کنونی منشور المپیک‬‫ دس��تورالعمل‌های کمیته بی ن‌الملل��ی المپیک ب رای‬‫بازنگری اساسنامه کمیته‌های ملی المپیک‬ ‫ اصول جهان��ی رهبری و مدیری��ت مطلوب در جنبش‬‫المپیک و ورزش ک��ه در جریان کنگره س��ال ‪ 2009‬کپنهاگ‬ ‫دانمارک تهیه و تنظیم شده و ب رای تمامی‌سازمان‌های وابسته‬ ‫به جنبش المپی��ک از جمله کمیته‌های مل��ی المپیک الزم‬ ‫االجراست‪.‬‬ ‫ تج��ارب به‌دس��ت آم��ده م��ا در همی��ن خص��وص‬‫طی تعام��ل با دیگ��ر کمیته‌های مل��ی المپیک در سراس��ر‬ ‫جهان‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬موارد ذیل را نیز ب رای شما ارسال م ی‌داریم‪:‬‬ ‫ دس��تورالعمل‌های به روز ش��ده کمیت��ه بی ن‌المللی‬‫المپیک ب رای کمیسیون ورزشکاران کمیته‌های ملی المپیک‬ ‫(همانگونه که در نظ رات ما درباره اساس��نامه پی ش‌نویس شما‬ ‫ذکر شده است‪).‬‬ ‫ بخش��نامه کمیته بی ن‌المللی المپیک مورخ ‪ 8‬مارس‬‫‪ 2010‬در مورد گنجاندن رش��ته‌های گلف و راگبی به عضویت‬ ‫مجمع کمیته‌های ملی المپی��ک (همانگونه که در نظ رات ما‬ ‫درباره اساسنامه پی ش‌نویس شما ذکر شده است‪).‬‬ ‫خواهشمند اس��ت با لحاظ کردن تمامی‌موارد مطروحه‪،‬‬ ‫پی ش‌نویس اساسنامه بازنگری شده خود را تنظیم کنید‪ ،‬سپس‬ ‫نسخه نهایی را پیش از جلسه آتی مجمع عمومی کمیته ملی‬ ‫المپیک ب رای بازبینی نهایی و تائید مقدماتی ما ارسال کنید‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬فرصت را مغتنم ش��مرده و توجه شما را به‬ ‫مطالب ذیل جلب م ی‌نمايیم‪:‬‬ ‫‪ )1‬همانگونه که از مکاتبات و مذاکرات به عمل آمده قبلی‬ ‫در جریان م ی‌باشید‪ ،‬کماکان مسائل بالتکلیفی وجود دارد که‬ ‫تاکنون حل و فصل نشده که به‌طور خاص عبارتند از‪:‬‬ ‫• اصالحات قوانین ورزشی به نحوی که با اصول و مقررات‬ ‫حاکم بر جنبش المپیک منطبق گردند (به‌ویژه اصل استقالل‬ ‫«‪)»Autonomy‬‬ ‫• بازگرداندن روسا و اعضای برخی از فدراسیون‌های ملی‬ ‫ب ر‌اساس الزامات فدراسیون‌های بی ن‌المللی مربوطه‬ ‫• بازنگری اساسنامه توس��ط هر یک از فدراسیون‌های‬ ‫ملی در انطباق با‪:‬‬ ‫الف‪ .‬اص��ول حاکم بر جنب��ش المپیک (ب��ه ویژه اصل‬ ‫استقالل)‬ ‫ب‪ .‬مقررات و الزامات تعیین شده از سوی فدراسیون‌های‬ ‫بی ن‌المللی مربوطه و ارسال هر یک از این اساسنامه‌های اصالح‬ ‫شده توسط هر یک از فدراس��یون‌های ملی به فدراسیون‌های‬ ‫بی ن‌المللی خود جهت بررسی و تصویب‪ .‬به‌واقع‪ ،‬همانگونه که‬ ‫ی این اقدامات باید قبل از‬ ‫این موضوع به دفعات ذکر شده‪ ،‬تمام ‌‬ ‫انتخابات کمیته ملی المپیک حل‌وفصل شده باشند‪ ،‬به نحوی‬ ‫که وضعیت فدراسیون‌های ملی س��امان‌یافته و در پایان این‬ ‫فرآیند انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شود‪.‬‬ ‫مستدعی است توجه داشته باشید که تا پایان این هفته‪،‬‬ ‫این مسائل بالتکلیف طی نامه‌ای مش��ترک از سوی ‪ IOC‬و‬ ‫‪ OCA‬ب رای کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش ش��ما ارس��ال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬همانطوری که در جریان هس��تید‪ ،‬در نتیجه موضوع‬ ‫فوق‪ ،‬تعدادی از فدراسیون‌ها توسط فدراسیون‌های بی ن‌المللی‬ ‫خود به حالت تعلی��ق در آمده‌ان��د‪ .‬به همان صورت��ی که در‬ ‫نظریات پیوست ما درباره اساسنامه شما ذکر شده‪ ،‬توجه داشته‬ ‫باشید که آن دس��ته از فدراس��یون‌های ملی که اکنون توسط‬ ‫فدراسیون‌های بی ن‌المللی مربوطه به‌حالت تعلیق در‌آمده‌اند‬ ‫تا هنگام رفع مشکل با فدراس��یون‌های بی ن‌المللی مربوطه‪،‬‬ ‫نباید به‌عنوان اعضای دارای حق رای در جلس��ه (یا جلس��ات)‬ ‫آتی مجمع عمومی شما حضور داشته باشند‪ .‬فدراسیون‌هایی‬ ‫صالحیت حض��ور در مجمع عمومی کمیت��ه ملی المپیک را‬ ‫دارند که نزد فدراس��یون بی ن‌المللی خ��ود دارای جایگاه قابل‬ ‫‌قبولی باشند‪.‬‬ ‫امیدواریم که این توضیحات به ش��ما کم��ک کرده و از‬ ‫همکاری ش��ما در تمامی‌این موارد تشکر م ی‌کنیم‪ .‬در انتظار‬ ‫دریافت پی ش‌نویس نسخه نهایی اساسنامه شما قبل از مجمع‬ ‫عمومی آتی کمیته المپیک هستیم و در صورتی که ه ر‌گونه‬ ‫سوال یا نظری داشته باشید یا اینکه نیازمند ه ر‌گونه مساعدت‪،‬‬ ‫توضیحات و اطالعات بیشتری باشید‪ ،‬کماکان به‌طور کامل در‬ ‫خدمت شما هستیم‪.‬‬ ‫با تقدیم احترام‬ ‫جرومی‌پووی»‬ ‫جدی کارش را آغاز کند زمان زیادی از دس��ت م ی‌رود‪ .‬این‬ ‫اتفاق در حال��ی م ی‌افتد که در آن زمان فدراس��یون‌ها تنها‬ ‫شش یا هفت ماه تا بازی‌های آسیایی فاصله دارند‪ .‬این یعنی‬ ‫اینکه فدراسیون‌های ملی باید تا آن زمان با تعلیق دست و‬ ‫پنجه نرم کنند و بالتکلیف باشند‪.‬‬ ‫نکته دیگر اینجاس��ت که هدف‪ ،‬عدم نفوذ دولت در‬ ‫ورزش است‪ .‬این امر ب رای ورزش مناسب است‪ ،‬اما در حالی‬ ‫که کمیته ملی المپیک از نظر مالی به دولت وابسته است‬ ‫قطعا نم ی‌تواند چنین حرفی بزند‪ .‬روزهای گذشته مسئوالن‬ ‫کمیته چندین بار از نیاز به بودجه‌های کالن حرف زده‌اند‪،‬‬ ‫پس نم ی‌ت��وان توقع داش��ت ک��ه دول��ت و وزارت ورزش‬ ‫بودجه‌ای تامین کنند‪ ،‬اما حق نظر نداشته باشند‪.‬‬ ‫مشكالت تعويق انتخابات‬ ‫خیل ی‌ها اعتقاد دارند که راه‌حل اصلی اینجاس��ت که‬ ‫این مساله به پروس��ه‌ای بلند‌مدت نیاز دارد تا کمیته ملی‬ ‫المپیک بتواند پس از چند س��ال روی پای خود بایستد و از‬ ‫حمایت دولت‌ب ی‌نیاز ش��ود‪ .‬اگر برگزاری انتخابات تا خرداد‬ ‫طول بکشد و دولتی دیگر بیاید بازهم به دلیل تامین بودجه‬ ‫نم ی‌توان انتظار داشت تا دولت در ورزش اظهارنظر نکند و‬ ‫نقشی نداشته باشد‪ .‬به همین دلیل خیل ی‌ها بر این عقیده‬ ‫هستند که در شرایط فعلی وضعیت ورزش و ورزشکاران را‬ ‫باید مشخص کنیم تا حداقل در بازی‌های آسیایی قول‌های‬ ‫مسئوالن عملی شود‪ .‬این در حالی است که مسئوالن قول‬ ‫داده‌اند در بازی‌های آسیایی سوم ش��وند‪ .‬یکی از اقداماتی‬ ‫که وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون‌های ورزش��ی باید‬ ‫انجام م ی‌دادند این بود که چهار فدراس��یون ملی ای ران که‬ ‫‪75‬‬
‫دچار تغییر رئیس شد در راس��تای اصالح اساسنامه کمیته‬ ‫ملی المپیک‪ ‌،‬اساس��نامه‌های خود را اص�لاح و ب رای تایید‬ ‫به فدراسیون‌های جهان ی‌شان ارس��ال م ی‌کردند‪ .‬حال که‬ ‫فدراسیون‌های قایق رانی‪ ،‬دوچرخه‌سواری‪ ،‬شنا و تیروکمان‬ ‫هنوز به‌طور جدی کارهای اساسنامه خود را انجام نداده‌اند‪،‬‬ ‫انتظار م ی‌رود تا به س��رعت تاییدیه فدراسیون‌های جهانی‬ ‫خود را گرفته و در اختیار کمیت��ه ملی المپیک قرار دهند تا‬ ‫کمیته ملی المپیک نیز این تاییدیه را در اختیار ‪ IOC‬قرار‬ ‫دهد و مشکل فدراسیون‌ها حل شود‪.‬ورزش ای ران ثابت کرد‬ ‫با مذاکره و تعامل مسائل حل م ی‌ش��ود‪ .‬مسئوالن کمیته‬ ‫ملی المپیک و وزارت ورزش ای ران نی��ز در این راه به‌دنبال‬ ‫حل چند مس��اله خواهند بود‪ .‬اصل ی‌تری��ن موضوع اینکه‬ ‫اساس��نامه دارای یکس��ری ای رادها بوده که باید به سرعت‬ ‫برطرف و نظر ‪ IOC‬جلب ش��ود‪ .‬نکته دیگر مذاکره درباره‬ ‫برخی فدراسیون‌های ورزشی است که در ای ران وجود ندارند‪.‬‬ ‫یکس��ری از ورزش‌ها در ای ران محلی از اع��راب ندارند و به‬ ‫همین دلیل نیازی نیست تا در مجمع کمیته ملی المپیک‬ ‫نقشی داشته باش��ند‪ .‬پس باید این موضوع ب رای مسئوالن‬ ‫جهانی روش��ن ش��ود‪ .‬اصل ی‌ترین مس��اله نیاز کمیته به‬ ‫دولت است‪ .‬مس��ئوالن کمیته ملی المپیک باید به ‪IOC‬‬ ‫بفهمانند که شرایط ای ران با برخی کشورهای اروپایی چون‬ ‫سوئیس تفاوت دارد‪ .‬ورزش ای ران نیازمند حمایت‌های مالی‬ ‫دولت اس��ت و نم ی‌تواند به سرعت مس��تقل شود‪ .‬اگر این‬ ‫شفاف‌سازی‌ها با اندیشه تعامل و تفاهم انجام شود مطمئنا‬ ‫مش��کل ورزش ای ران به سرعت حل خواهد ش��د؛ البته اگر‬ ‫هدف‪ ،‬حل مشکل باشد‪.‬‬ ‫تحليل هاشمي طباء‌درباره اصالح اساسنامه‬ ‫ورزش‬ ‫مصطفی هاش��م ی‌طبا م ی‌گوید‪« :‬مسئوالن ورزش‬ ‫باید درخواس��ت‌های ‪ IOC‬را بررسی کرده و مشکل را حل‬ ‫کنند‪ .‬در غیر این صورت اگر بخواهند فرسایشی کار کنند‬ ‫فعالیتشان هیچ خاصیتی نخواهد داشت و ب ی‌فایده است‪.‬‬ ‫با این شرایط مشکلی حل نم ی‌شود‪ .‬البته به قول معروف‬ ‫صالح مملکت خویش خسروان دانند‪».‬‬ ‫وی ادامه م ی‌ده��د‪« :‬کمیته ملی المپی��ک باید اراده‬ ‫کند و درخواس��ت‌های ‪ IOC‬را صورت جلسه کند و ببیند‬ ‫که چه کاری باید انجام دهد‪ .‬به نظر من دیدار با مس��ئوالن‬ ‫‪ IOC‬ب ی‌خاصیت است و هیچ فایده‌ای ندارد‪ .‬اگر مسئوالن‬ ‫به‌دنبال حل مشکل هستند و قبول دارند که عضو ‪IOC‬‬ ‫هستند و م ی‌خواهند که کاروان ای ران در بازی‌های المپیک‬ ‫حضور پی��دا کند بای��د از قوانین تبعیت و نظ��رات کمیته‌‬ ‫بی ن‌المللی المپیک را تامین کنند‪ .‬م��ن صراحتا م ی‌گویم‬ ‫که اگر این رون��د را در پیش نگیریم مش��کالت جدیدتری‬ ‫هم ایجاد م ی‌ش��ود‪ ».‬رئیس اسبق س��ازمان تربی ت‌بدنی‬ ‫خاطرنش��ان م ی‌کند‪« :‬اگر مجمع عمومی تشکیل م ی‌شد‬ ‫یا هر گردهمایی دیگری با حضور مجمع برگزار شود‪ ،‬حتی‬ ‫در صورتی که عکسی از آن مراسم بیرون بیاید‪ ،‬این شائبه‬ ‫به وجود م ی‌آید که ای ران حرف‌های ‪ IOC‬را گوش نداده و‬ ‫سرخود کار م ی‌کند‪ .‬به نظر من کمیته ملی المپیک ب رای‬ ‫اطالع دادن به اعضای مجمع باید جلسات چند نفره با اعضا‬ ‫برگزار کند و از آنها راهکار بخواه��د‪ .‬البته این هم که فکر‬ ‫کنیم مش��کل ای ران با برگزاری جلسه حل م ی‌شود درست‬ ‫نیست‪ .‬کمیته ملی المپیک باید برود و کار را تمام کند‪».‬‬ ‫هاش��م ی‌طبا تاکید م ی‌کن��د‪« :‬گاه��ی مواقع بحث‬ ‫تعلیق کشورها مطرح ش��ده‪ ،‬ولی هیچ زمانی ‪ IOC‬تا این‬ ‫حد روی یک کشور حساسیت نداشته است‪ .‬معتقدم که هر‬ ‫چه بیشتر پافشاری کنیم حساس��یت بیشتر م ی‌شود‪ .‬حل‬ ‫کردن مش��کل ورزش ای ران موضوعی ساده است‪ .‬وقتی به‬ ‫راحتی م ی‌توان موضوع را حل کرد‪ ،‬چرا این قدر کار را سخت‬ ‫م ی‌کنیم‪ .‬اگر ‪ IOC‬حس کند که اساسنامه ای ران در حال‬ ‫اصالح است‪ ،‬رویه‌اش را تغییر م ی‌دهد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫‪76‬‬ ‫اصالح اساسنامه بهانه‌اي براي‬ ‫وقت‌كشي است‬ ‫تو‌گو با فضل‌اهلل باقرزاده درباره انتخابات کمیته ملی المپیک‬ ‫گف ‌‬ ‫‪2‬‬ ‫فضل‌اهلل باقرزاده معتقد اس�ت كه ایرادهایی که ‪ IOC‬درباره اساس�نامه کمیته ملی المپیک ایران مطرح کرده‪،‬‬ ‫ارتباطی به برگزاری مجمع ندارد و این ایرادها نباید از سوی مس�ئوالن کمیته ملی المپیک کشورمان ب ه‌عنوان دلیلی‬ ‫برای عدم برگزاری مجمع محسوب شود؛ چه برگزار نشدن انتخابات به دلیل این ایرادها همان اندازه قابل توجیه است‬ ‫که عدم اعتنا به نظرات اعضای مجمع امری است غی ر‌قاب ل‌توجیه‪ .‬رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫حرف‌های جالبی را درباره تعویق انتخابات ریاست کمیته ملی المپیک مطرح م ی‌کند‪ .‬متن این گفت‌وگو را م ی‌خوانید‪.‬‬ ‫آقای باقرزاده! چرا انتخابات و مجمع کمیته ملی‬ ‫المپیک به تعویق افتاد؟‬ ‫‪ l‬ب رای پاسخ‌دادن به این سوال باید قبل از ه ر‌چیز‬ ‫درباره هیات اجرای��ی و اعضای مجمع کمیته ملی المپیک‬ ‫به نکته‌ای اش��اره کنم‪ .‬باالترین مرج��ع تصمیم‌گیرنده در‬ ‫کمیته ملی المپیک هیات اجرایی اس��ت‪ ،‬اما همین هیات‬ ‫اختیارات��ش را از اعضای مجمع م ی‌گی��رد‪ .‬در واقع اعضای‬ ‫هیات اجرای��ی کمیته مل ی‌المپیک‪ ،‬اف��راد منتخب مجمع‬ ‫عمومی هستند‪ .‬اعضای هیات اجرایی با رای ما یعنی اعضای‬ ‫مجمع عمومی انتخاب شدند‪ ،‬پس این انتظار زیادی نیست‬ ‫که ما از آنها بخواهیم مشکالت را ب رای ما بازگو کنند تا ما هم‬ ‫در جریان ای رادهای مطرح‌شده از سوی ‪ IOC‬قرار بگیریم‪.‬‬ ‫ایرادهایی که ‪ IOC‬مطرح کرده در چه زمینه‌هایی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬همین اساس��نامه در اختیار فدراسیون‌ها هم قرار‬ ‫گرفت‪ .‬حاال اعالم شده ‪ IOC‬نس��بت به اساسنامه ارسالی‬ ‫ای راد گرفته و به همین دلیل مجمع را لغو کرده‌اند‪ ،‬در حالی‬ ‫که فدراسیون‌ها نم ی‌دانند ای راد کمیته بی ن‌المللی المپیک به‬
‫اساسنامه کمیته ملی المپیک ای ران در چه زمینه‌هایی است‪.‬‬ ‫آیا هیات اجرای�ی در زمینه اصالح اساس�نامه از‬ ‫تخصص اعضای مجمع استفاده کرد؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در رابطه با‬ ‫اصالح اساسنامه هم از فدراسیون‌ها و اعضای مجمع عمومی‬ ‫نظرخواهی نکرد‪ .‬این در حالی است که بنده معتقدم برخی‬ ‫اعضای مجمع کمیته ملی المپیک اگر از آقایانی که عضو‬ ‫هیات اجرایی هستند تخصص‌شان باالتر نباشد قطعا کمتر‬ ‫نیست‪ .‬اما مساله اصلی اینجاس��ت که دوستان در شرایط‬ ‫فعلی نیز از بیان ای رادهای ‪ IOC‬خودداری م ی‌کنند‪.‬‬ ‫بهنظرشماچ رامجمعکمیتهملیالمپیکلغوشد؟‬ ‫‪ l‬ب رای من هم سوال است که چرا این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫شاید به خاطر ای راداتی که کمیته بی ن‌المللی المپیک نسبت‬ ‫به اساسنامه اصالحی گرفته اس��ت‪ ،‬مجموع عمومی را لغو‬ ‫کردند‪ ،‬اما حتی اگ��ر این فرض را هم بپذیری��م باید بگویم‬ ‫طی یک ماه گذش��ته دو بار به صورت کتبی و رس��می به‬ ‫فدراس��یون‌ها اعالم ش��د که مجمع در تاریخ ‪ 30‬بهمن ماه‬ ‫برگزار م ی‌شود‪.‬‬ ‫شمام ی‌خواهیدبگوییدلغومجمعتوجیهیندارد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬هیچ توجیهی ندارد‪ .‬ای راد ‪ IOC‬شاید طبیعی‬ ‫باش��د‪ ،‬اما لغو مجمع نه‪ IOC .‬از ما ای راد گرفته است؟ خب‬ ‫چه اش��کالی دارد که این ای رادها را با ما در میان بگذارید‪ .‬ما‬ ‫هم حرف‌هایی ب رای گفتن داریم‪ ،‬اما متاس��فانه دوستان ما‬ ‫ی به ما بود‪.‬‬ ‫کم‌لطفی م ی‌کنند‪ .‬لغو مجمع‌ب ی‌احترام ‌‬ ‫شما دقیقا چه اتفاقاتی را نادرست م ی‌دانید؟‬ ‫‪ l‬بح��ث من فع�لا برگ��زاری انتخابات نیس��ت‪.‬‬ ‫اصال ق��رار نبود در مجم��ع ‪ 30‬بهمن م��ا انتخابات کمیته‬ ‫مل��ی المپیک انجام ش��ود‪ IOC .‬اعالم کرده ک��ه تا زمان‬ ‫نهای ی‌نشدن اساسنامه‪ ،‬ای ران حق برگزاری مجمع انتخاباتی‬ ‫ندارد‪ ،‬ضمن اینکه فکر نم ی‌کنم برگزاری مجمع عادی ب رای‬ ‫اطالع‌رسانی هم خالف مقررات ‪ IOC‬باشد‪.‬‬ ‫گفته م ی‌ش�ود ای�ن تعوی�ق دلیل خاص�ی دارد؛‬ ‫عده‌ای معتقدند مس�ئوالن کمیته ملی المپیک‬ ‫قصد دارند با وقت‌کشی انتخابات ریاست کمیته‬ ‫ملی المپیک را در دولت بع�دی برگزار کنند‪ ،‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫‪ l‬به‌ه ر‌حال این یک واقعیت است که بدبین ی‌هایی‬ ‫در این باره به وجود آمده است‪ .‬برخی آقایان به جای فکر‌کردن‬ ‫به آینده ورزش‪ ،‬دنبال مس��ائل دیگری هس��تند‪ .‬این شائبه‬ ‫وقتی ش��دت م ی‌گیرد که ما تا قبل از پایان س��ال‪ ،‬مجمع‬ ‫عموم��ی کمیته ملی المپی��ک را برگزار نکنی��م اما اگر در‬ ‫فضایی دوستانه آقایان عل ی‌آبادی و عباسی به مجمع بیایند‬ ‫و تعامل پیش��ه کنند خیلی از مش��کالت حل خواهد شد‪.‬‬ ‫مگر نه اینکه مقام معظم رهبری اخی را تاکید داش��ته‌اند که‬ ‫مسئوالن باید به جای دنبال‌کردن اختالفات‌شان با یکدیگر‪،‬‬ ‫به فکر مردم و مصالح کشور باشند؟ خب این اتفاق قطعا در‬ ‫ورزش هم باید رخ بدهد و مسئوالن به جای نزاع با یکدیگر‬ ‫ب رای آینده این ورزش دلسوزانه قدم بردارند‪.‬‬ ‫‪ l‬البته تا جایی که من خبر دارم آقایان افش��ارزاده‪،‬‬ ‫خسروی‌وفا‪ ،‬مشحون و هاشمی خواسته شان این بوده که‬ ‫مجمع برگزار شود‪ ،‬اما مقاومت‌هایی در این باره وجود داشته‬ ‫که به نظر من اصال شایسته نیست‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫بعض ی‌ها این روزها با دلسردی این اتفاقات را دنبال م ی‌کنند‬ ‫چون وقت‌‌کش��ی بعض ی‌ها از قرار معلوم به دالیل دیگری‬ ‫صورت م ی‌گیرد و حتی اصالح اساس��نامه نیز تنها بهانه‌ای‬ ‫ب رای وقت‌کشی بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫چ�ه راهکارهایی وج�ود دارد که ش�رایط وارد فاز‬ ‫تعامل شود؟‬ ‫‪ l‬بهتر بود به جای لغو مجمع‪ ،‬آن را برگزار م ی‌کردند تا‬ ‫اعضای مجمع با حضور در آن در جریان گزارش کارهای انجام‬ ‫شدهوای رادات‪ IOC‬قرارم ی‌گرفتند‪.‬ماهراطالعیداریمازط ریق‬ ‫مصاحب ه‌هایاعضایمجمعاست‪،‬درحالیکهبایدبهماگزارش‬ ‫کار بدهند‪ .‬به هر حال کمیته ملی المپیک نهادی است که در‬ ‫رابطه با بازی‌های بی ن‌المللی تصمیم‌گیری م ی‌کند‪ .‬این‌گونه‬ ‫کارها از سوی اعضای هیات اجرایی حس بدبینی ایجاد م ی‌کند‪.‬‬ ‫به نظرم مجمع باید ه ر‌چه زودتر برگزار شود‪ ،‬همی ن‪.‬‬ ‫و اگر برگزار نشد‪...‬‬ ‫‪ l‬اگر برگزار نشد مش��کالت ورزش ما نه تنها حل‬ ‫نم ی‌شود‪ ،‬بلکه بیشتر هم خواهد شد‪ .‬همین حاال مشکالتی‬ ‫داریم که باید آنها را حل کنیم‪ .‬حاال تصور کنید وقت‌کش ی‌ها‬ ‫تا ‪ 8‬ماه دیگر هم ادامه داشته باشد‪ .‬آن وقت دیگر نباید انتظار‬ ‫داشته باشیم که ورزش ما پیشرفت کند‪.‬‬ ‫آیا شما درخواست کرده‌اید که مجمع فوق‌العاده‬ ‫برگزار شود؟‬ ‫‪ l‬من چنین درخواستی نکردم‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما در این باره نام ه‌ای را امضا نکرده‌اید‬ ‫یا قصد ندارید ائتالفی از روس�ای فدراس�یون‌ها‬ ‫را برای برگ�زاری مجمع فوق‌الع�اده کمیته ملی‬ ‫المپیک تشکیل بدهید؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬واقعا تا این لحظه به ائتالفی که شما م ی‌گویید‬ ‫فکر نکرده‌ام‪ ،‬ضمن اینکه م��ا به‌دنبال جبهه‌بندی در درون‬ ‫خودمان نیس��تیم‪ .‬توقع ما این است که مس��ئوالن وزارت‬ ‫‪ l‬یکس��ری مس��ائل وجود دارد‪ .‬برخی پای مراجع‬ ‫بی ن‌المللی را به امور داخلی ورزش ما باز‌کردند؛ مشکالتی که‬ ‫باید در درون خودمان حل م ی‌کردیم و به نظرم م ی‌توانستیم‬ ‫این کار را انجام بدهیم‪ ،‬اما متاس��فانه این اتف��اق رخ نداد تا‬ ‫در‌نهایت ما مجبور ش��ویم اساس��نامه‌ای را که ‪ 30‬سال در‬ ‫این کشور از آن اس��تفاده م ی‌کردیم را تغییر بدهیم‪ .‬مراجع‬ ‫بی ن‌المللی هم به‌شدت حس��اس ش��ده‌اند‪ .‬با تمام قدرت‬ ‫درباره بند‌بند اساس��نامه کمیته ملی المپیک نظر م ی‌دهند‬ ‫و حساس��ی ت‌هایی درباره دخالت دولت در امور ورزش دارند‪.‬‬ ‫در حالی که من مایلم از روسایی که برکنار شدند‪ .‬این سوال‬ ‫را بپرسم که آیا شما با همین اساس��نامه رئیس فدراسیون‬ ‫نش��دید؟ خب با همین اساسنامه ش��ما رئیس شدید‪ .‬حاال‬ ‫چگونه اس��ت که به‌طور مرتب از ضرورت تغییر اساسنامه‬ ‫حرف م ی‌زنید؟ با این حال مدت زمان زیادی صرف ش��د تا‬ ‫هیات اج رایی اساسنامه را اصالح کند‪ .‬اساسنامه‌ای که ‪IOC‬‬ ‫هنوز آن را تایید نکرده و توصی ه‌ه��ای تازه‌تری را هم مطرح‬ ‫م ی‌کند‪ .‬این مسائل واقعا تاسف‌ب رانگیز است‪ .‬به‌خصوص‬ ‫وقتی متوجه م ی‌شویم در انگلیس‪ ،‬آلمان‪ ،‬آمریکا و فرانسه‬ ‫هم دولت‌ها در امور ورزش کشورهای خود دخالت م ی‌کنند‪،‬‬ ‫اعمال نفوذ م ی‌کنند و حتی ب رای فدراسیون‌های خود شرط‬ ‫و شروط م ی‌گذارند که در صورت کسب مدال م ی‌توانید روی‬ ‫کمک مالی ما حساب باز کنید‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اما گویا نام ه‌ای که ‪ IOC‬برای کمیته ملی المپیک‬ ‫ارس�ال کرده‪ ،‬ح�اوی نکاتی اس�ت ک�ه برگزاری‬ ‫انتخاب�ات را ناخ�ودآگاه ب�ه تعوی�ق م ی‌ان�دازد‪،‬‬ ‫این طور نیست؟‬ ‫چرا مسئوالن کمیته ملی المپیک از این شرایط‬ ‫چندان استقبالی نم ی‌کنند؟‬ ‫ب ه‌نظر ش�ما چرا این مش�کالت ب ه‌وجود آمد؟ آیا‬ ‫واقعا نیاز بود که اساس�نامه کمیته ملی المپیک‬ ‫اصالح شود؟‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫‪ l‬مجم��ع به‌عنوان باالترین نه��اد تصمیم‌گیرنده‬ ‫کمیته ملی المپیک بای��د در جریان امور ق��رار بگیرد‪ .‬من‬ ‫به‌عنوان یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک‪ ،‬س��ه‬ ‫سوال دارم‪ :‬چرا مجمع به تعویق افتاد؟ چرا نظر اعضای مجمع‬ ‫را نم ی‌پرسند و چرا در رابطه با کارهای انجام‌شده اطالع‌رسانی‬ ‫نم ی‌کنند؟ اینها سواالتی است که مسئوالن باید پاسخ بدهند‬ ‫تا دامنه شایعات وسی ع‌تر نشود‪.‬‬ ‫‪ l‬بله؛ اینکه مجمع عمومی را لغو م ی‌کنند و به تاخیر‬ ‫م ی‌اندازند‪ ،‬مشکوک اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در این مورد هنوز‬ ‫هیچ اطالع‌رس��می به اعضای مجمع داده نشده است‪ .‬فکر‬ ‫م ی‌کنم وزارت ورزش و جوانان و حتی سجادی‪ ،‬معاون ورزش‬ ‫حرفه‌ای و قهرمانی هم در جریان نباشد‪ .‬باید تاکید کنم که‬ ‫وزارت ورزش تا‌کنون اقدامات خوبی انجام داده است‪ ،‬تعامل‬ ‫خوبی با کمیته ملی المپیک داشته است و هر کاری که از‬ ‫دستش برم ی‌آمده انجام داده تا کمیته ملی المپیک مجمع‬ ‫و انتخاباتش را برگزار کند‪.‬‬ ‫ورزش و کمیت��ه ملی المپی��ک ه ر‌چه س��ریع‌تر مجمع و‬ ‫انتخابات را برگزار کنن��د‪ ،‬اما اگر چنین اتفاق��ی رخ نداد‪ ،‬در‬ ‫صورتی که ‪ 20‬نفر از روسای فدراسیون‌ها برگزاری انتخابات‬ ‫و مجمع را خواستار شوند‪ ،‬قطعا باید این کار انجام شود‪ .‬شما‬ ‫به ترکیب مجمع که نگاه کنید متوجه م ی‌شوید که بیشتر‬ ‫اعضای مجمع را روسای فدراس��یون‌ها تشکیل م ی‌دهند‪.‬‬ ‫درباره ائتالف ب رای تشکیل مجمع فوق‌العاده نیز باید بگویم‬ ‫فعال ما هیچ درخواستی در این مورد نداشته‌ایم و هیچ نامه‌ای‬ ‫را هم امضا نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫به نظر شما با این رویه مجمع برگزار خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬اینکه مجمع برگزار م ی‌ش��ود یا نه‪ ،‬یک مس��اله‬ ‫است و اینکه مجمع باید برگزار شود یک مساله دیگر‪ .‬با این‬ ‫رویه نم ی‌توانیم زیاد خوشبین باشیم‪ ،‬اما به نظرم ب رای حفظ‬ ‫و کمک به پیشرفت ورزش کشور‪ ،‬مس��ئوالن کمیته ملی‬ ‫المپیک باید دیدگاه خودشان را نسبت به مجمع تغییر بدهند‬ ‫و بدانند که در مجمع اعضایی حضور دارند که تحصیلکرده و‬ ‫کارشناس هستند‪ .‬افرادی که م ی‌توانند بحران ورزش را حل‬ ‫کنند و درباره ای رادهایی که ‪ IOC‬مطرح کرده نیز راه‌حل‌های‬ ‫مناسبی ارائه کنند‪ .‬به نظرم مجمع کمیته ملی المپیک باید‬ ‫تا ‪ 15‬اسفند ماه تشکیل شود‪g .‬‬ ‫‪ IOC‬اساسنامه جدي كميته ملي المپيك را نپذيرفت‪ .‬اي رادهايي در‬ ‫اساسنامه وجود دارد كه تنها د رصورت اصالح آن كميته ملي المپيك‬ ‫م ي‌تواند انتخابات رياست خود را برگزار كند‪ .‬با اين حال برخي از روساي‬ ‫فدراسيون‌هايورزشيمعتقدندلغومجمععموميكميتهمليالمپيك‬ ‫تصميمدرستينبود‪‌،‬چهكميتهمليالمپيكم ي‌توانستبابرگزاريمجمع‬ ‫نظر اكثريت اعضا را درباره اي رادهاي وارد به اساسنام ه‌اش مورد ارزيابي ق رار‬ ‫دهد تا اي رادها سريع رفع شود‬ ‫اما قبول دارید که به تاخیر انداختن مجمع اتفاق‬ ‫شائب ه‌برانگیزی است؟‬ ‫‪77‬‬
‫پاسخ به اتهام‬ ‫نامه مستدل دكتر حدادعادل در پاسخ به‬ ‫اتهام‌هاي سروش‬ ‫ديـــدار‬ ‫جدال میان فالسفه‪ ،‬تاریخی دارد به اندازه تاریخ فلسفه‬ ‫و ش��اید بیش از آن‪ .‬از آن روز که س��ق راط در کوچه‌های آتن‬ ‫م ی‌گشت و با نم ی‌دانم‌های خویش به جنگ سوفسطاییان‬ ‫م ی‌رفت تا امروز‪ ،‬بارها و بارها فالسفه به جنگ هم رفته‌اند و از‬ ‫کالم به‌عنوان ابزار جنگی ب رای تخطئه حریفان سود برده‌اند‪ ،‬در‬ ‫این میان کم نبودند فالسفه یا مدعیان فلسفه که در این جنگ‬ ‫کالمی‌‪ ،‬اخالق را زیر پا گذاشته‌اند و با تهمت و افترا و آنچه با‬ ‫دانش میانه ندارد‪ ،‬در این جدال گام نهاده‌اند؛ از همان دست که‬ ‫م ی‌توان در حمله سروش به حدادعادل یافت‪ .‬تمام این ماجرا را‬ ‫م ی‌شود در این خالصه کرد که سروش به شیوه خودش حمله‬ ‫کرد‪ ،‬حمله‌ای با تکیه بر خامه پر از طعنه و افترا و حدادعادل به‬ ‫شیوه خویش دفاع کرد؛ یک دفاع مستدل و به دور از خشونت‬ ‫ذاتی قلم عب دالکریم سروش‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫سوم شخص غایب‬ ‫ماجرا از یک مقاله ش��روع ش��د‪ ،‬مقال��ه‌ای که امضای‬ ‫عبدالکریم سروش را پای خود داشت‪ ،‬مقاله‌ای تحت عنوان‬ ‫«بیا کاین داوری‌ه��ا را به نزد داور اندازیم» نوش��ته و توضیح‬ ‫داده است که «این یادداشت به مناسبت روز جهانی فلسفه‪،‬‬ ‫به ماموریت جدید پوپرس��تی زان در ای ران م ی‌پ��ردازد»‪ .‬مقاله‬ ‫سروش مفصل است و یکسره به فحاش��ی و ناسزاگویی به‬ ‫دکتر‌رضا داوری‌اردکانی اختصاص دارد‪ ،‬که چرا «پوپرستیزی»‬ ‫کرده و از روشنفکری دینی انتقاد م ی‌کند‪ .‬وی‪ ،‬در ادامه مقاله‪،‬‬ ‫یکی از جرم‌های دکتر داوری را این دانس��ته که «رساله‌های‬ ‫عدیده دکترا را هم نظارت (بل نظاره) م ی‌کرد و «فیلس��وف»‬ ‫م ی‌پرورد و تحویل مجلس ش��ورا و شورای انقالب م ی‌داد» و‬ ‫از همی ن‌جاست که پای مخاطبان غایب به جدال پوپری‌ها و‬ ‫‌هایدگری‌ها یا به‌عبارتی فردیدی باز م ی‌شود‪ ،‬آن هم نه با دلیل‬ ‫علمی‪ ،‬بلکه با حمالتی که بیشتر از آنکه به یک بحث علمی‬ ‫‌شبیه باشد به پاورق ی‌نویسی در مجله‌اي زرد شبیه است‪ .‬سوم‬ ‫ش��خص غایب در این ماجرا غالمعلی حدادعادل است که با‬ ‫موجی از اتهامات فشرده مواجه است و ناگریز به پاسخگویی‪.‬‬ ‫شیوه پاسخ حداد‬ ‫حدادع��ادل م ي‌گوي��د‪« :‬درب��اره دکتر داوری س��خنی‬ ‫نم ی‌گویم؛ همچنین نم ی‌خواهم از جانب دکتر الریجانی یا‬ ‫سایر کسانی که وی در این نوشته به آنها تاخته‪ ،‬حرفی بزنم‬ ‫‪78‬‬ ‫یا دفاعی بکن��م‪ ».‬او قصد ورود به مباحث دینی‪ ،‬فلس��فی و‬ ‫ایدئولوژیک هم ندارد‪ .‬او با خوانندگان نامه عهد م ی‌بندد که‪:‬‬ ‫«دچار احساسات نشوم‪ .‬سعی خواهم کرد ناخن‌های قلمم را‬ ‫بچینم و به صورت کسی چنگ نیندازم‪ ،‬در دوات و مرکبم هم‬ ‫زهر نریزم‪ .‬سعی خواهم کرد قلم را مهار کنم و از به‌کار بردن‬ ‫تشبیهات و تمثیالت شاع رانه و اس��تفاده از استعاره و مجاز و‬ ‫کنایه و دیگر صناعات ادبی اجتناب‌ورزم‪ ».‬او فقط م ی‌خواهد‪:‬‬ ‫«درباره تهمت‌های او و خصوصا تهمتی که او در باب‌ترجمه‬ ‫کتاب «یوستوس‌هارتناک» به من زده‪ ،‬توضیح دهم‪».‬‬ ‫یک کتاب و دو مترجم‬ ‫اصل ی‌ترین اتهام سروش شاید همین باشد که‪« :‬کتاب‬ ‫فلسفه کانت نوشته یوستوس‌هارتناک را که دانشجویش (علی‬ ‫حقی)‌ترجمه کرده و به منزله رساله فوق‌لیسانس به او تحویل‬ ‫داده بود‪ ،‬به نام خود چاپ کرد و به بازار فرستاد‪ .‬این کتاب اکنون‬ ‫به نام خود علی حقی هم در بازار وجود دارد‪».‬‬ ‫غالمعل��ی حدادع��ادل ک��ه از س��ال ‪ 1364‬در دوره‬ ‫دکترا تنها فلس��فه کانت را تدری��س م ی‌ک��رده‪ ،‬در این باره‬ ‫م ی‌نویس��د‪« :‬س��ال‌ها در پی یافتن کتابی در فلسفه کانت‬ ‫بودم که کما و کیفا مناس��ب دوره کارشناس ی‌ارشد باشد‪ .‬بعد‬ ‫از چند تجربه‪ ،‬نهایتا کتاب «نظریه معرفت در فلس��فه کانت‬ ‫(‪ »)Kant's Theory of Knowledge‬تالی��ف یوس��توس‬ ‫‌هارتناک را انتخاب کردم و این کتاب را به‌عنوان کتاب درسی‬ ‫قرار دادم و چندین سال‌ترجمه انگلیس��ی آن را (اصل کتاب‬ ‫به زبان دانمارکی اس��ت) درس دادم‪ .‬آن را کپی م ی‌کردم و در‬ ‫اختیار دانشجویان م ی‌گذاشتم‪ .‬همیشه مایل بودم این کتاب‬ ‫به فارسی ترجمه شود‪ .‬آقای علی حقی‪ ،‬که زبان انگلیس ی‌اش‬ ‫خوب بود‪ ،‬داوطلب شد‪ ،‬آن را به‌عنوان پایان‌نامه کارشناس ی‌ارشد‬ ‫خود‌ ترجمه کند‪ .‬گروه هم تصویب کرد که من استاد راهنما‬ ‫باشم‪ .‬آقای حقی را تشویق کردم که این کتاب ر‌ا ترجمه کند‬ ‫و به چاپ برساند تا زحمت دانشجویان این درس در آینده کم‬ ‫شود‪».‬‬ ‫هفت س��ال م ی‌گ��ذرد و خبری از‌ترجم��ه علی حقی‬ ‫نم ی‌ش��ود‪ ،‬آنگاه «در س��ال ‪ ،1375‬با ف��رض اینکه‌ترجمه‬ ‫آقای حقی منتش��ر نخواهد ش��د‪ ،‬تصمیم گرفتم خودم آن‬ ‫ر‌ا ترجمه کنم‪ .‬این کار ب رایم بس��یار آس��ان بود‪ ،‬چون هم با‬ ‫موضوع کتاب آش��نا بودم و باره��ا آن را تدریس ک��رده بودم‬ ‫و هم‌ هارتناک قلم��ی‌روان و خالی از تعقید داش��ت‪ .‬وقتی‬ ‫‌ترجمه به‌پایان رسید آن را در اختیار انتشارات «فکر روز» قرار‬ ‫دادم و ب رای وی راستاری به آقای س��عید حنای ی‌کاشانی‪ ،‬که از‬ ‫دانشجویان زبان‌دان و خوش‌استعداد س��ابق من بود و در آن‬ ‫سال‌ها به کار وی راس��تاری اشتغال داشت‪ ،‬س��پردم‪ .‬او هم با‬ ‫دقت خاص خود آن را خواند و من و او س��اعت‌های طوالنی‬ ‫در باب‌ترجم��ه و عبارات آن با هم گفت‌وگو داش��تیم‪ .‬کتاب‬ ‫با‌ترجمه من در سال ‪ 1376‬منتشر شد‪ .‬چند ماه بعد از انتشار‌‬ ‫ترجمه خودم‪‌،‬ترجمه آق��ای حقی را هم دیدم ک��ه با عنوان‬ ‫«نظریه شناخت کانت» توس��ط انتشارات علمی‌و فرهنگی‬ ‫منتشر ش��ده بود‪ .‬به یک معنا دوباره‌کاری و موازی‌کاری شده‬ ‫بود‪ ،‬ام��ا عیب چندانی نداش��ت؛ هر دو‌ترجمه در دس��ترس‬ ‫همگان بود و هنوز هم هس��ت و ه ر‌کس بخواهد م ی‌تواند‬ ‫از هر یک از آنها استفاده کند‪».‬‬ ‫اتفاقی که در بازار نشر بارها و بارها رخ داده و از متون ساده‬ ‫فلسفی مانند دنیای سوفی تا پیچیده‌ترین متون‪ ،‬هر یک با‬ ‫چند‌ترجمه بیرون م ی‌آید‪ .‬دکتر حدادعادل ب رای آنکه نشان دهد‬ ‫میان دو‌ترجمه اختالف بسیار است‪ ،‬بخش‌هایی از دو‌ترجمه را‬ ‫با هم در کفه قیاس م ی‌گذارد و حتی به این هم بسنده نم ی‌کند‬ ‫و جواب دکتر علی حقی در این م��ورد را هم ذکر م ی‌کند‪ .‬در‬ ‫بخشی از نامه مترجم دوم آمده است‪« :‬این دو‌ترجمه مستقل‬ ‫ل ترجمه‌های‬ ‫از هم‪ ،‬در بازار نشر‪ ،‬پدیده‌ای نادر نیست و از قبی ‌‬ ‫متعدد از اثر واحدند که به جای خود برکت‌آفرین اس��ت‪ .‬من‬ ‫ک ترجمه‬ ‫‌ترجمه حضرتعالی را ندیده‌ام‪ ،‬ولی از اوصاف آن ‪ -‬سب ‌‬ ‫و اتقانش ‪ -‬ب ی‌خبر نیستم‪ .‬تفاوت آن دو به وجهی است که‬ ‫هرکس آنها را مقایس��ه کند به معاینه خواهد دید دو‌ترجمه‬ ‫مستقل از کتابی واحدند‪».‬‬ ‫حدادعادل عالوه بر همه اینها دالیل دیگری هم بر اصل‬ ‫ن ترجمه من و‬ ‫بودن‌ترجمه خود دارد‪« :‬تفاوت دیگری که میا ‌‬ ‫‌ترجمه آقای حقی وجود دارد‪ ،‬پانوی س‌ها و پ ی‌نوشت‌هایی است‬ ‫که من بر‌ترجمه خود افزوده‌ام و در کت��اب حقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دست‌کم در پانزده مورد‪ ،‬مطالبی‪ ،‬از چند سطر تا دو سه صفحه‪،‬‬ ‫آورده‌ام‪ .‬ب رای نوش��تن بعضی از این افزوده‌های مترجم‪ ،‬که با‬ ‫عالمت «م‪ .‬ف» مشخص شده‪ ،‬عالوه بر مراجعه مکرر به «نقد‬ ‫عقل محض» و «تمهی دات» کانت‪ ،‬به منابع و کتاب‌های دیگر‬ ‫(نظیر شرح کمپ‌اس��میت بر «نقد عقل محض» و «مدخل‬ ‫منطق صورت» دکتر غالمحس��ین مصاح��ب و «واژه‌نامه‬
‫توصیفی منطق» دکتر ضیاء موحد) مراجعه کرده و آن منابع را‬ ‫ذکر کرده‌ام‪ .‬حال باید از سروش بپرسیم آیا این افزوده‌ها را هم‬ ‫من از حقی دزدیده‌ام؟»‬ ‫ی ترجمه‬ ‫پاسخ تامل ب رانگیز دیگر این اس��ت‪« :‬آیا وقت ‌‬ ‫آقای حقی در اختیار خودش است و م ی‌تواند آن را چاپ کند‪،‬‬ ‫چنان‌که کرده اس��ت‪ ،‬من اگر آن را به نام خودم منتشر کنم‪،‬‬ ‫حکایت من حکایت همان کسی نخواهد بود که خواسته بود‬ ‫اسکناس تقلبی چاپ کند و «هفت‌تومانی» چاپ کرده بود؟!‬ ‫آیا ب رای رفع و رد این تهمت‌باید همه عبارت‌های دو کتاب را‪،‬‬ ‫که در دسترس همه هست‪ ،‬بیاورم تا خواننده باور کند سخن‬ ‫سروش چیزی جز تهمتی آشکار نیست؟»‬ ‫ديـــدار‬ ‫فرح و حاج‌فرج‬ ‫تهمت بعدی و پاس��خش را‌ب ی‌کم و کاست بخوانید‪:‬‬ ‫«تهمت دیگری که س��روش به من زده این اس��ت که‪« :‬اگر‬ ‫تا دیروز با «فرح» م ی‌پری��د‪ ،‬امروز از فرح م ی‌پ��رد‪ ».‬من از او‬ ‫م ی‌پرس��م کجا من به قول تو با «فرح» پریده‌ام؟ آیا ممکن‬ ‫است مدرک و س��ندی دال بر اثبات این ادعای خود به‌دست‬ ‫دهی؟ من چ��ه کاره بوده‌ام که با «فرح» س��روکاری داش��ته‬ ‫باش��م؟ من به اصرار و اب��رام از تو م ی‌خواه��م چنین کنی و‬ ‫بگویی که این ادعا بر پایه چه واقعیاتی بنا شده است‪ .‬آیا از این‬ ‫منصفانه‌تر م ی‌شود از کسی که ادعایی م ی‌کند تقاضایی کرد؟‬ ‫و از این «مظلومانه‌تر»؟ تو اگر کوچک‌ترین س��ند و مدرکی‬ ‫داش��تی قطعا رو م ی‌کردی‪ ،‬کما اینکه در مورد‌ترجمه من از‬ ‫کتاب‌هارتناک‪ ،‬به صرف اینکه شنیده بودی شخصی دیگر‬ ‫ن ترجم��ه پایان‌نامه وی زیر‬ ‫هم آن کت��اب ر‌ا ترجمه کرده و آ ‌‬ ‫نظر من بوده‪ ،‬به خیال خودت «افش��اگری» کردی و به من‬ ‫تهمت زدی‪ ،‬ام��ا اینجا صرفا ادعایی ک��رده‌ای‌ب ی‌هیچ دلیل‬ ‫و برهانی‪.‬‬ ‫ولی من‪ ،‬ب رای آنکه همه بدانند که تو دروغ م ی‌گویی‪ ،‬تنها‬ ‫به یک نمونه از سخنان خود تو استناد م ی‌کنم‪ .‬حتما به یاد داری‬ ‫که وقتی کتاب «نهاد ناآرام جهان» را در لندن نوشته بودی و‬ ‫م ی‌خواستی آن را در ای ران چاپ کنی‪ ،‬دستنوشت خودت را به‬ ‫من سپردی و من چند ماه زحمت کشیدم و آن را وی رایش کردم‬ ‫و به آن سروسامان دادم و ب رایش ناشر پی دا کردم و بر همه‌چیز‪،‬‬ ‫از کاغذ و قطع و جلد و کاره��ای الزم دیگر‪ ،‬نظارت کردم تا آن‬ ‫کتاب در‌آمد و این همه به س��ال ‪ 1356‬ب��ود‪ .‬تو در مقدمه آن‬ ‫کتاب نوشتی‪« :‬دوست پرمهرم‪ ،‬آقای غالمعلی حدادعادل نیز‬ ‫با محبت ب ی‌دریغش مرا مدد بسیار رساند و اگر همکاری‌های‬ ‫مش��فقانه او نبود‪ ،‬این دفتر چنان‌که اینک هس��ت نم ی‌بود‪.‬‬ ‫سپاس بسیار من به او و به دوستان ناشناخته و ناآشنای بسیاری‬ ‫باد که همکاری‌ها و تشویق‌هايشان به‌نحوی در تکمیل این‬ ‫دفتر سهمی‌داشته است‪».‬‬ ‫قصد من از آوردن این چند س��طر در اینجا این اس��ت‬ ‫که همگان بدانند در همان س��ال‌هایی که س��روش مدعی‬ ‫ش��ده من «با فرح م ی‌پریده‌ام»‪ ،‬ب رای او «دوست پرمهر»ی‬ ‫بوده‌ام و تنها کس��ی بوده‌ام که او م ی‌توانس��ته کتابی مانند‬ ‫«نهاد ناآرام جهان» را به‌دستش بسپارد و از «همکاری‌های‬ ‫مشفقانه» او بهره‌مند شود‪ .‬باید از س��روش پرسید اگر حداد‬ ‫با فرح م ی‌پرید و تو مخالف بودی‪ ،‬پس این رابطه صمیمانه‬ ‫و دوستانه و همکاری‌های تنگاتنگ میان تو و او چه معنایی‬ ‫م ی‌تواند داشته باشد؟ چطور کسی هم با فرح م ی‌پریده و هم‬ ‫«دوست پرمهر» تو بوده است؟ حقیقت این است که من با تو‬ ‫م ی‌پریده‌ام‪ ،‬با «فرح» نم ی‌پریده‌ام‪ ،‬با «حاج فرج» م ی‌پریده‌ام‪.‬‬ ‫آیا این تناقض نیست و آیا همین یک حرف از هزاران حرف‬ ‫که در باب این تهمت تو م ی‌توان زد کافی نیست که یقین‬ ‫کنیم تو دروغ م ی‌گويی؟»‬ ‫در نامه حدادعادل به خرده اتهامات دیگری هم پاسخ‬ ‫داده شده‪ ،‬اما هنوز این سوال باقی است که‪« :‬سروش‪ ،‬که‬ ‫خود را صاحب یک ذهن منطقی و روشمند م ی‌داند‪ ،‬به چه‬ ‫دلیل در چنین نوش��ته‌ای یک انبان فح��ش و تهمت نثار‬ ‫کسی کرده که در دعوای سروش و داوری بر سر پوپر و فردید‬ ‫دخالتی نداش��ته و به قول معروف «نه سر پیاز بوده و نه ته‬ ‫پیاز»؟ مگر من هی چ‌گاه از فردید طرفداری کرده‌ام یا در باب‬ ‫عقاید پوپر اظهارنظری کرده‌ام؟ آیا این حیرت‌آور نیست که‬ ‫صرفا به دلیل اینکه دکتر داوری استاد گروه فلسفه دانشگاه‬ ‫ته ران ب��وده و من زمانی دانش��جوی آن گروه ب��وده‌ام‪ ،‬در‬ ‫مقاله‌ای که به ناسزاگویی به داوری اختصاص دارد‪ ،‬مبلغی‬ ‫ناسزا هم نثار من شود‪ .‬البد از انبوه ناسزاهایی که دم دست‬ ‫انباشته کرده بوده تا به داوری بدهد‪ ،‬مقداری زیاد آمده بوده‬ ‫و دلش نیام��ده آنها را مصرف نکن��د؛ آن را خرج حدادعادل‬ ‫کرده است!» ‪g‬‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫ماجرای مجلس ششم‬ ‫سروش نوشته است که‪« :‬با مدد و نصرت آقای جنتی و با‬ ‫ابطال ‪ 700‬هزار رای علیرضا رجایی‪ ،‬وی به گرم‌خانه مجلس راه‬ ‫یافت‪ ».‬حدادعادل از سروش م ی‌پرسد‪« :‬تو از کجا به درستی‬ ‫آنچه وزارت‌کشور دولت اصالحات اعالم کرده بود و به‌نادرستی‬ ‫آنچه ش��ورای نگهبان بع دا اعالم کرد‪ ،‬پی برده‌ای؟ آیا جز این‬ ‫است که این ادعا و اتهام را برپایه این پی ش‌فرض و این اعتقاد‬ ‫بنیاد نهاده‌ای که مجریان انتخابات آن دوره صادقند و شورای‬ ‫نگهبان خالف م ی‌گوید؟»‬ ‫او در ادامه م ی‌نویس��د‪« :‬وقتی وزارت کش��ور در سال‬ ‫‪ 78‬اعالم کرد که من س ی‌وس��وم ش��ده‌ام به قانون تن دادم و‬ ‫وقتی شورای نگهبان در سال ‪ 79‬اعالم کرد که بیس ت‌ونهم‬ ‫شده‌ام وارد مجلس ش��دم‪ .‬به اصالح‌طلبانی که وارد مجلس‬ ‫ش��ده بودند و به من اعتراض م ی‌کردند م ی‌گفتم نه شما و نه‬ ‫من‪ ،‬هیچ کدام رای‌های خودمان را نش��مرده‌ایم‪ .‬همان مقام‬ ‫و مرجعی که رای ش��ما را اعالم کرده رای مرا هم اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته من تنها در یک مورد اعتراض کردم و آن وقتی‬ ‫بود که دانستم رای من در صندوق مس��جد هدایت منطقه‬ ‫دروس ‪ -‬که خودم و خانواده‌ام در آنجا رای داده بودیم ‪ -‬صفر‬ ‫اعالم شده است‪ .‬اعتراض کردم و وزارت کشور هم توضیح داد‬ ‫که همه آنها در روزنامه‌های آن زمان درج شده است‪ ».‬و البته‬ ‫«اگر شورای نگهبان م ی‌خ واست در آرای مردم دست‌کاری کند‬ ‫و کسانی را وارد مجلس کند‪ ،‬قاعدتا این کار را نه ب رای یک نفر‬ ‫که ب رای چند نفر م ی‌کرد تا اثری داش��ته باشد؛ واال وارد کردن‬ ‫بیستو‌هش��ت نفر اصالح‌طلب از ته ران و‬ ‫‌‌‬ ‫یک نفر در جمع‬ ‫تو‌س��ی‪ ،‬چهل‌نفر اصالح‌طلب دیگر از کل کشور چه‬ ‫دویس ‌‬ ‫تاثیری م ی‌توانست داشته باشد؟»‬ ‫داوري اردكاني‬ ‫كتاب ترجمه شده توسط حداد عادل‬ ‫پوپري‌ها و هايدگري‌ها‬ ‫در مقاله‌ای در کیهان فرهنگی به پوپری‌ها حمله کرد‬ ‫جنگ میان دو فیلسوف آلمانی‌‌تبار سال‌هاست‬ ‫و نوشت‪« :‬این پوپر کیس��ت که هم دشمنان انقالب‬ ‫ک��ه در ای��ران‪ ،‬تبدیل به یک جدال ریش��ه‌دار ش��ده‬ ‫روايت ايراني از نبرد فالسفه آلماني‬ ‫اسالمی در خارج از کش��ور اثر او را وس��یله مخالفت‬ ‫اس��ت‪ ،‬جنگ اینجا آن‌قدر داغ است که شاید در میان‬ ‫کرده‌اند و ه��م در داخل جمهوری‌اس�لامی گروهی‬ ‫همزبانان آنها هم این جنگ این‌چنین آتشین نباشد‪.‬‬ ‫ب رایش س��ر و دست و پا م ی‌ش��کنند و مخالفت با او را‬ ‫پوپر و هایدگر یا آنچه با واسطه محل نزاع است‪،‬‬ ‫مخالفت با مقدسات م ی‌شمارند‪».‬‬ ‫پوپر و فردید‪ ...‬اگر مبنا را به الفاظ استفاده‌ش��ده در این‬ ‫سروش هم با تکیه بر همان اتهام همیشگی به‌‬ ‫جدال کهنه بگذاریم‪ ،‬دعوای فاشیس��م و لیب رالیس��م‪،‬‬ ‫هایدگر‪ ،‬یعنی همکاری با نازی‌ها پاسخ داد و این جدال‬ ‫دعوای کتاب «هس��تی و زمان» با کتاب «جامعه باز و‬ ‫هنوز زنده است‪.‬‬ ‫دشمنان آن است‪».‬‬ ‫در طول این سال‌ها آن‌قدر حمله به‌هایدگر‪ ،‬فردید‬ ‫این جدال‪ ،‬جدال امروز و دیروز در فلس��فه ای ران‬ ‫و البته داوری‌اردکانی شده است که او نام آخرین کتابش را‬ ‫نیست‪ ،‬عمر آن به چندین دهه م ی‌رسد؛ یعنی آن روزها‬ ‫گذاشته‪« :‬فلسفه در دادگاه ایدئولوژی» و در آن م ی‌خواهد‬ ‫که شاگردان احمد فردید در کیهان فرهنگی‪ ،‬در مقابل‬ ‫«از کیفرخواست صادر‌ش��ده اتهام کل ی‌گویی‪ ،‬تناقض‬ ‫حلقه کیان که به تبلیغ اندیشه پوپری م ی‌پرداختند‪ .‬از‬ ‫و ابهام‪‌،‬ب ی‌اعتنایی به سیاست و مصلحت‪ ،‬مخالفت با‬ ‫همان روز رضا داوری‌اردکانی‪ ،‬شاگرد فردید و عبدالکریم‬ ‫وضع موجود‪ ،‬انتساب به فاشیسم و نازیسم و خشونت و‬ ‫سروش‪ ،‬نمادهای دو جریان فلسفی در ای ران به حساب‬ ‫قهر و استب داد و‪ ...‬دفاع کند»‪ .‬مقاله آخر سروش چیز تازه‌ای نیست‪ ،‬کاش خود فیلسوف پوپری‬ ‫م ی‌آمدند‪.‬‬ ‫جدال قلم ی‌ میان داوری‌اردکانی و سروش از دهه شصت ش��روع شد‪ ،‬آنجا که داوری هم باور داشت که‪« :‬بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم‪g ».‬‬ ‫‪79‬‬
‫مکتوب‬ ‫انسان در عرف عرفان‬ ‫کتاب «انسان در عرف عرفان» رساله‌ای درباره موضوع انس��ان در عرف عرفان از دیدگاه‬ ‫قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط اس��تاد آیت‌اهلل حس ن‌زاده‌آملی در چهار‬ ‫فصل با عناوین در تعریف انسان‪ ،‬مراد از عرفان در موضوع رساله‪ ،‬تمثالت و القائات سبوحی و‬ ‫اصول ایقانی تدوین شده است‪ .‬نویسنده‪ ،‬این اثر را نیز مانند س��ایر آثار خود‪ ،‬ساده و به تناسب‬ ‫فهم همگان به رشته تحریر درآورده است‪ .‬مراد از عرفان در موضوع این رساله‪ ،‬توحید صمدی و‬ ‫عارف باهلل و همچنین عرفان اصیل انسان‌ساز اس��ت‪ .‬منطق وحی نیز به نام قرآن کریم است‪،‬‬ ‫آنچه امامان معصوم(ع) در بیان عرفان فرموده‌اند تفسیر انفسی قرآن کری ‌م است‪ .‬انسان را نیز در‬ ‫عرف منطق‪ ،‬حیوان ناطق تعریف کرده‌اند‪ ،‬اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و‬ ‫قابلی ت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متصف به صفات ربوبی و محاسن اخالق و‬ ‫محامد آداب کنند‪ ،‬او دیگر آن حیوان ناطق نیست‪ ،‬بلکه انسان واقعی و حقیقی است‪ .‬نویسنده‬ ‫برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر‬ ‫اصول مستنبط از آنها و متفرع بر آنها را بیان کرده است‪ .‬چاپ یازدهم «انسان در عرف عرفان»‬ ‫در ‪ 139‬صفحه و شمارگان دو‌هزار نس��خه با قیمت پنج‌هزار تومان توس��ط انتشارات سروش‬ ‫منتشر شده است‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫ساحت خیال‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫«ساحت خیال» ش��امل ‪ 10‬داس��تان کوتاه از ‪‌10‬نویسنده برجس��ته جهان با‬ ‫گردآوری و‌ترجمه محمد نادری منتشر ش��د‪« .‬ویرجینیا وولف»‪« ،‬دی‪ .‬اچ‪ .‬الرنس»‪،‬‬ ‫«کاترین مانسفیلد»‪« ،‬وی‪ ‌.‬اس‪ ‌.‬نایپول»‪« ،‬سامرست موام»‪« ،‬جان چیور»‪« ،‬گراهام‬ ‫گرین»‪ « ،‬ا ِولین وا»‪ُ « ،‬پل باولز» و «ای‪ .‬ال‪ .‬باکر» نویسندگانی هستند که داستانی‬ ‫از آنها در «ساحت خیال» آورده شده است‪ .‬گردآورنده و مترجم این کتاب در مقدمه‪،‬‬ ‫نحوه انتخاب این داستان‌ها را سلیقه ش��خصی خود ذکر کرده و گفته است که این‬ ‫داستان‌ها از ویژگی و کیفیتی عالی برخوردارند و گلچینی با این خصوصیت مستلزم‬ ‫سختگیری در انتخاب اس��ت‪ ،‬زی را در قرن بیستم که نویس��ندگان این ُجنگ در آن‬ ‫زیسته‌اند‪ ،‬بازار کتاب اروپا و آمریکا بیش از هر زمانی‪ ،‬از مجموعه داستان‌های کوتاه‬ ‫آکنده شده اس��ت‪ .‬نادری البته در یادداش��ت خود بر کتاب‪ ،‬دو دلیل را ب رای انتخاب‬ ‫این داستان‌ها مطرح کرده است؛ نخست اینکه هر یک از آنها نمونه‌ای کامل از یک‬ ‫اثر هنری تجس��م ی‌ و بیانگر قوه خیال نویسنده اس��ت و دوم اینکه این داستان‌ها‪،‬‬ ‫به معنی واقعی کلمه «داس��تان کوتاه» هستند‪ ،‬با همان ش��کل و قالبی که برای‬ ‫داستان کوتاه تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از این چهار کتاب با‌ ترجمه محمد نادری‬ ‫منتشر شده که عبارتند از «یک صدف و ده مروارید»‪« ،‬اورالندو»‪« ،‬انقالب و سیل»‬ ‫و «مزرعه‌های خدعه و نیرنگ»‪« .‬س��احت خیال» هجدهمی��ن عنوان از مجموعه‬ ‫داستان‌های خارجی است که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است‪ .‬این کتاب‬ ‫‪ 168‬صفحه‌ای با شمارگان هزار نسخه و به بهای سه‌هزار و ‪ 300‬تومان در بازار کتاب‬ ‫عرضه شده است‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫حمايتگونترگراسازشعرضداسرائيليخود‬ ‫گونتر گراس‪ ،‬نویسنده آلمانی برنده نوبل‌زبان به دفاع‬ ‫از شعر اسرائی ل‌ستیز خود با نام «آنچه باید گفته شود» که‬ ‫حدود یک س��ال پیش منتش��ر شد‪ ،‬گش��ود‪ .‬این نویسنده‬ ‫‪85‬س��اله در جریان یک مراس��م کتابخوانی در مرکز تئاتر‬ ‫ب رلین اظهار کرد‪« :‬بدترین کاری که م ی‌توان در حق اسرائیل‬ ‫و ساکنان آن کرد‪ ،‬رحم‌کردن به این کشور و اجتناب از انتقاد از‬ ‫آن است‪ ».‬گراس در ادامه تاکید کرد‪« :‬در مورد اوضاع اسفبار‬ ‫باید به صراحت و بدون پرده سخن گفت‪ ».‬گونتر گراس در‬ ‫آوریل ‪ 2012‬در پی انتشار این شعر با انتقادهای شدیدی روبه‌رو‬ ‫شد و دولت جعلی اسرائیل نیز س��فر وی به سرزمی ن‌های‬ ‫اشغالی را ممنوع کرد‪ .‬این نویسنده برجسته آلمانی در ادامه صحب ت‌هایش از انتقادهایی که پس‬ ‫از انتشار این شعر به عنوان یک یهودستیز به وی وارد آمد‪ ،‬به‌ش��دت اظهار رنجش کرد و افزود‪:‬‬ ‫«من نم ی‌دانستم از میان انتقادهای وارد‌شده و حقایقی که عده کثیری خیلی بهتر از من باید بر‬ ‫آنها وقوف م ی‌داشتند‪ ،‬ولی آنها را مسکوت باقی گذاشته بودند‪ ،‬کدام‌یک ب رایم بدتر و تاسف‌آورتر‬ ‫بود‪ ».‬گراس در این مراسم یک شعر ضد‌اسرائیلی دیگر را قرائت کرد که این شعر سال گذشته‬ ‫در کتاب «آین تاگز فلیگن» (حشره یک روزه) منتشر شده بود‪ .‬این شعر با عنوان «قهرمان دوران‬ ‫ما» تجلیل از «مردخای وانونو» دانشمند اتمی‌اسرائیلی بود که در سال‌های دهه ‪ 80‬به‌تنهایی به‬ ‫افشای ب رنامه‌های اتمی‌اسرائیل پرداخت و به همین دلیل به حبس ابد محکوم شد‪g .‬‬ ‫مكتوب‬ ‫از حماسه برترید‬ ‫کتاب «از حماسه برترید‪ :‬معرفی نمونه‌هایی از‬ ‫زنان سلحشور عرصه انقالب اسالمی» دوازده روایت‬ ‫از نقش‌آفرین��ی زنان در س��ال‌های پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی و دفاع مقدس را در بر دارد‪ .‬این اثر به قلم‬ ‫فریبا ابتهاج‌شی رازی از سوی نشر آرمان ب راثا منتشر‬ ‫شده است‪ .‬این کتاب در قالب زندگینامه و خاط رات‪،‬‬ ‫به نقش زنان در سال‌های پیش از پیروزی انقالب تا‬ ‫پایان جنگ تحمیلی ع راق علیه ای ران اشاره دارد و با‬ ‫شعری از علی موسوی‌گرمارودی باعنوان «از حماسه‬ ‫برترید» آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه دوازده بخش با‬ ‫عنوان‌های «پای منب ر‌های داغ س��ید»‪« ،‬زخم‌های‬ ‫ستمشاهی»‪« ،‬روایتگر میدان نبرد»‪« ،‬واقعه پاوه به معجزه‌ای م ی‌مانست»‪« ،‬از الرشید‬ ‫تا موصل» و‪« ،...‬تا مچ پا در خون بودیم»‪« ،‬شفاعت لبخند»‪« ،‬نقشه‌های برجسته»‪،‬‬ ‫«نسیم جاری دفاع‌مقدس»‪« ،‬مادر بسیج ی‌ها»‪« ،‬کدخدا» و «هستم اگر م ی‌روم» قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬کبری سی ل‌پور‪ ‌،‬همسر و همرزم شهید سیدعلی اندرزگو راوی یکی از این‬ ‫بخش‌هاس��ت و درباره مبارزه علیه رژیم پهلوی گفته است‪« :‬دو کلت را طرف راست و‬ ‫دو تا کلت را طرف چپم گذاشتم و با پارچه‌ای دور شکمم را بستم‪ .‬آن موقع ‪ 4‬یا ‪ 5‬ماهه‬ ‫حامله بودم‪ .‬سوار اتوبوس شدیم‪ .‬کمی که جلو رفتیم به پاسگاهی رسیدیم که بازرسی‬ ‫اتوبوس‌ها را بر عهده داشت‪ .‬اتوبوس ایستاد‪ .‬پرس��یدم حاال باید چه کنم؟ همسرم با‬ ‫خونسردی گفت خیالت راحت باشد‪ .‬فقط وقتی خواستند ما را بازرسی کنند خود را به‬ ‫دل‌درد بزن‪« ...‬از حماس��ه برترید» در قطع رقعی و ‪ 144‬صفحه با ش��مارگان سه‌هزار‬ ‫نسخه و بهای ‪‌35‬هزار ریال توسط نشر آرمان ب راثا (وابسته به موسسه فرهنگی ب راثا)‬ ‫منتشر شده است‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫ یادداشتی برای سهراب‬ ‫نمایش «یادداشتی ب رای س��ه راب» با نقش‌آفرینی فرزاد حسنی‪ ،‬کامران تفتی‬ ‫و زری اماد از پنج شنبه ‪ ۲۶‬بهمن ماه در س��الن سمندریان تماشاخانه ای رانشهر اجرای‬ ‫خود را آغاز کرد‪ .‬در «یادداش��تی ب رای سه راب»‪ ،‬فرزاد حس��نی نقش شهید دانشجو‬ ‫«سه راب مصطفایی» را بازی م ی‌کند که ‪ ۳۴‬سال قبل به دست کامران تفتی کشته‬ ‫شده و حال تفتی بعد از سال‌ها به کش��ور بازگشته‪ ،‬اما عذاب وجدانی که به‌‌خاطر قتل‬ ‫شهید مصطفایی دچارش شده‪ ،‬دست از سرش برنم ی‌دارد‪« .‬یادداشتی ب رای سه راب»‬ ‫قصه‌ای اجتماعی دارد و نمایش در مورد تالقی دو زمان و داستان زندگی خانواده‌ای در‬ ‫چند موقعیت زمانی است که منجر به رفع معمای چند‌س��اله م ی‌شود‪ .‬اصغر خلیلی‪،‬‬ ‫کارگردان ای��ن نمایش دلیل جالبی ب��رای تصمیمش ب رای اجرای «یادداش��تی ب رای‬ ‫س��ه راب» دارد‪« :‬از یک پاورقی روزنامه در س��ال ‪ ۱۳۵۷‬به این قصه رسیدم که ب رایم‬ ‫جذاب بود و آنچه اتفاق افتاده به صورت قصه دایره‌وار و قصه در قصه رخ م ی‌دهد و بر‬ ‫چیدمان صحنه تاثیرگذار است‪ ».‬تمام اتفاقات این تئاتر ‪ ۳۴‬سال پیش رخ داده است‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان م ی‌توانند ب رای تماشای این نمایش به سایت تماشاخانه ای رانشهر مراجعه‬ ‫کرده و نسبت به رزرو بلیت آن اقدام کنند‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫كتاب بتهوون‬ ‫کتاب «بتهوون» نوشته امیل لودویک با‌ترجمه خسرو رضایی منتشر شد‪ .‬این‬ ‫کتاب زندگینامه بتهوون است و نویسنده در آن بیشتر به جنب ه‌های روانی و شخصیتی‬ ‫این آهنگساز نابغه توجه کرده اس��ت‪« .‬امیل لودویک» يك یهودی آلمانی است که‬ ‫به آمریکا مهاجرت کرد و در این س��رزمین نی��ز از دنیا رف��ت‪ .‬او در محافل آکادمیک‬ ‫غربی اعم از اروپایی و آمریکایی به‌عنوان یک زندگینامه‌نویس حرفه‌ای مش��هور بود‪.‬‬ ‫لودویک‪ ،‬بیوگرافی بسیاری از مشاهیر سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و هنری جهان را‬ ‫به رشته تحریر درآورده است‪ .‬از تالیفات مشهور او در این زمینه کتاب‌های «ناپلئون»‪،‬‬ ‫«استالین»‪« ،‬آب راهام لینکلن»‪« ،‬بیس��مارک»‪« ،‬روزولت»‪« ،‬گوته» و از هنری‌ها هم‬ ‫کتاب «بتهوون» و «واگنر» موس��یقیدان ش��هیر آلمانی است‪ .‬مس��اله بیوگرافی و‬ ‫شرح‌حال‌نویسی پس از ظهور و تاثیر فروید در افکار اروپایی به کلی تغییر مسیر داد و‬ ‫از پرداختن به ظواهر امر به بررسی تحلیلی روانی رسید‪ .‬نویسندگانی چون «اشتفان‬ ‫تس��وایک»‪« ،‬آندره موروا» و همین لودویک که مکتب خاصی در بیوگراف ی‌نویس��ی‬ ‫بنیان گذاش��تند‪ ،‬با تاثیر از فروید به جنب ه‌های روانی شخصی ت‌ها بیشتر توجه کردند‪.‬‬ ‫بناب راین در این کت��اب جنب ه‌های روانی و خلقی بتهوون بیش��تر م��ورد توجه بوده و‬ ‫مخاطب م ی‌تواند به جنب ه‌های شخصیتی و روانی این موسیقیدان نابغه پ ی‌ببرد‪g .‬‬
‫كمپينضدحذف‬ ‫ایران و آمریکا کشتی را به المپیک بازمی‌گردانند؟‬ ‫مسعود فراستي براي هميشه از هفت رفت‬ ‫به‌طور رس��می از ب رنامه هفت جدا ش��د؛ مسعود‬ ‫فراس��تی که در زمان فریدون جی ران��ی به‌عنوان منتقد‬ ‫‌ب ی‌رحم‪ ،‬یکی از عوامل جذابیت ب رنامه هفت محسوب‬ ‫م ی‌شد و با تغییر ع وامل و در زمان گب رلو جایگاه ثابت خود‬ ‫را از دست داده بود‪ ،‬در مصاحب ه‌ای اعالم کرد که دیگر در‬ ‫ب رنامه هفت حاضر نخ واهد شد‪ .‬فراستی در این باره گفت‪:‬‬ ‫«تعصبم را نسبت به «هفت» از دس��ت داده بودم و این‬ ‫تعصبرافقطدربارهبخشنقدب رنامهداشتم‪.‬پیشازاینها‬ ‫قبل از آنکه اجرای ب رنامه از سوی او (محمود گب رلو) آغاز‬ ‫شود جلسه‌‌ای با مجری جدید گذاشتم و مردانه و رو به او‬ ‫وارد گفت‌وگو شدم‪ .‬ساده و ساده‌لوحانه با او صحبت کردم‪.‬‬ ‫خسرو دهقان نسبت به ساده‌لوحی من درباره مجری جدید ب رنامه مقصر بود زی را با او صحبت‬ ‫کردم و گفت او خیلی بچه خوبی است‪» .‬البته از دست دادن تعصب تنها دلیل جدایی فراستی‬ ‫نیست‪ ،‬یکی از دلیل جدایی او به جشنواره فجر برم ی‌گردد‪« :‬نزدیک جشنواره شده بود و قرار شد‬ ‫با گب رلو گفت‌وگویی داشته باشیم‪ .‬من عادت به تلفن زدن به کسی ندارم‪ ،‬هیچ وقت من سوال‬ ‫نم ی‌کنماینهفتهچیستوازآنطرفبهمنخبرم ی‌دهند‪.‬رسیدیمبهاینکهامشببایدب رنامه‬ ‫برود و هیچ خبری به من داده نشده بود‪ .‬متوجه شدم مجری ب رنامه تئوری خاص خود را درباره‬ ‫نقد ب رنامه به مرحله اجرا درآورده بود‪ .‬عالوه ب راینکه اسم من از تیتراژ پایانی حذف شد‪ ،‬ب رنامه اول‬ ‫نالمللی‬ ‫بدونحضورمناجراشدوروزبعدمجریبامنتماسگرفت‪.‬مندر‌میهمانیداورانبی ‌‬ ‫جشنواره بودم‪ .‬او گفت امشب به ب رنامه بیا و من پرسیدم امشب در ب رنامه چه خبر است که گفت‬ ‫بحث حضور بی ن‌المللی سینمای ای ران است‪ .‬من گفتم نیستم‪ .‬توضیحم در مقابل سوال او‬ ‫این بود که یا من منتقد ثابت ب رنامه‌ام و گاهی هم نظر عمومی م ی‌دهم یا اگر من منتقد ثابت‬ ‫نیستم‪،‬مننیستم‪.‬خیلیکوتاهاینراگفتمومجریب رنامهگفتاجازهبدهمتاباهمحرفبزنیم‬ ‫و من تاکید کردم این حرف پایانی من است‪ .‬کات شد تا االن که یکی‪ ،‬دو روز قبل اعالم کرد دیگر‬ ‫فراستی منتقد ثابت ب رنامه نخ واهد بود‪ ».‬گب رلو در این باره م ی‌گوید‪« :‬دوست دارم «هفت» یک‬ ‫ب رنامه چند‌صدایی باشد و منتقدان مختلف در آن حضور یابند‪g».‬‬ ‫روایت دیگری هم از تعلق وجود دارد‪ ،‬روایت جواد‬ ‫شمقدری؛ این روایت را بدون کم و کاست م ی‌خوانیم‪.‬‬ ‫معاونت سینمایی وزارت ارشاد م ی‌گوید‪« :‬در رابطه با‬ ‫اس��کار چندبار گفته‌ام زمانی که قرار بود مسئولیت‬ ‫سینمایی آن زمان را برعهده بگیرم از آقای احمدی‌نژاد‬ ‫پرس��یدم اگر بخواهید در یک جمله من را نصیحت‬ ‫کنید چه م ی‌گویید؟ ایشان گفتند برو سینمای ای ران‬ ‫را بی ن‌المللی کن و من گفتم اولین گام این است که‬ ‫اسکار بگیریم و او گفت خب‪ ،‬این‌کار را انجام بده و این‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬خیل ی‌ها در این س��ی سال تالش کردند‬ ‫اسکار بگیرند‪ ،‬اما موفق نشدند ولی االن شد‪ .‬آن سال‬ ‫که «جدایی نادر از س��یمین» جایزه اسکار را گرفت‪،‬‬ ‫م ی‌شد فیلم دیگری به جشنواره جهانی برود و اس��کار نگیرد و «جدایی نادر از سیمین»‬ ‫م ی‌توانست در فجر انتخاب نش��ود و اگر انتخاب م ی‌شد م ی‌توانست جایزه نگیرد‪ .‬اینها‬ ‫یک برنامه‌ریزی بوده است‪ .‬وقتی شما در عرصه بی ن‌المللی م ی‌روی و م ی‌خواهی جایزه‬ ‫بگیری قطعا نم ی‌توانی با ش��اخ ص‌های خودت عمل کنی و طبیعی است که بتوانی با‬ ‫شاخ ص‌های آنها عمل کنی‪ ،‬اما ب رای ما این مهم بود که با شاخ ص‌های آنها عمل کنیم‬ ‫و به هرحال منافع ملی ما زیر س��وال نرود‪ .‬در فرآیند اس��کار فیلمی‌انتخاب شد‪ ،‬رفت و‬ ‫حمایت شد‪ .‬برنامه‌ریزی ش��د‪ ،‬اما بعض ی‌ها منکر هس��تند و م ی‌گویند برنامه‌ریزی‌شده‬ ‫نبود‪ ،‬تصادفی بود‪ .‬آنها ممکن است خلقت و هس��تی را هم تصادف بدانند‪ ،‬البته آنها در‬ ‫خیاالت خودشان سیر م ی‌کنند‪ .‬بیایند ببینند در کجا م ی‌توان در راستای خلقت تصادفی‬ ‫کار کرد و به جایی رسید‪ .‬ممکن است بر حسب تصادف به نتایج اولیه برسید‪ ،‬اما یک قله‬ ‫را هدف‌گرفتن و به آنجا رسیدن هی چ‌وقت بر حسب تصادف اتفاق نم ی‌افتد‪ .‬ما ط راحی‬ ‫کردیم و حتی الب ی‌گری کردیم تا این اتفاق بیفتد و ب رای همه ای رانیان مهم بود که یک‬ ‫فیلم ای رانی اسکار بگیرد‪ .‬فیلمس��از ب رای ما مهم نبود‪ ،‬بلکه مهم این بود که فیلمي از‬ ‫سینمای ای ران جایزه بگیرد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪165‬‬ ‫خداحافظي با آقاي منتقد‬ ‫روايت جواد شمقدري از اسكار فرهادي‬ ‫ديـــدار‬ ‫خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا در گزارشی به «اتحاد» ای ران و آمریکا در تشک کشتی و‬ ‫تالش‌هاب رایحفظاینرشتهتاریخیدرالمپیکپرداخت‪.‬دراینگزارشآمدهاست‪«:‬مسئوالن‬ ‫المپیکشایدندانستهدپیلماسیمبهموپیچیدهبینای رانوآمریکاراحلکردندوایندوکشور‬ ‫را در موضع هدف مشترک قرار داده‌اند‪ .‬مسئوالن کشتی ای ران و آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه‬ ‫مسابقات جام‌جهانی کشتی‪ ،‬یک هفت ‌ه پس از تصمیم کمیت ‌ه بی ن‌المللی المپیک در حذف‬ ‫قدیم ی‌ترین ورزش المپیک‪ ،‬در ای ران با یکدیگر دیدار کردند‪ .‬برمبنای تصمیم ‪ IOC‬اکنون‬ ‫قدیم ی‌ترین ورزش المپیک باید ب رای حضور در این مسابقات در سال‪ ۲۰۲۰‬البی کند‪ .‬تاکنون‬ ‫تالش ب رای نگهداشتن کشتی در المپیک باعث شده فدراسیون‌های کشتی آمریکا و کوبا با‬ ‫یکدیگر متحد شوند‪ ،‬اما همکاری نزدیک بین ای ران و آمریکا در تالش جهت حفظ کشتی در‬ ‫المپیک هدف مشترک بین دو کشوری است که اغلب‪ ،‬مسائل مختلف آنها را از هم جدا کرده‬ ‫است‪ .‬زکی جونز‪ ،‬سرمربی تیم کشتی آزاد آمریکا در مصاحبه تلفنی با دفتر آسوشیتدپرس در‬ ‫یرتبهکشتیازسراسرجهاندرای رانبایکدیگرمالقات‬ ‫ته رانگفتکهمسئوالن‪ ۱۰‬کشورعال ‌‬ ‫خ واهند داشت‪ .‬نمایندگانی از کشورهای آذربایجان‪ ،‬بالروس‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬ای ران‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫قزاقستان‪،‬آمریکا‪،‬روسیهوترکیهقراراستبایکدیگردیدارکنندتاتصمیم‪ IOC‬مبن ی‌برحذف‬ ‫کشتی از المپیک‪ ۲۰۲۰‬را تغییر دهند‪ .‬سرمربی آمریکا در ادامه گفت‪« :‬این کشورها به این دلیل‬ ‫انتخاب شدند که آنها در مسابقات جام‌جهانی ‪ ۲۰۱۱‬بین ‪ ۱۰‬کشور ب رتر جهان قرار داشته‌اند‪».‬‬ ‫سرمربی کشتی آمریکا ادامه داد‪« :‬مسابقات جام‌جهانی که در ته ران برگزار م ی‌شود در بهترین‬ ‫زماناست‪.‬اینمسابقاترابطهبینکشورهایصاحبسبکدرکشتیرابهترم ی‌کندوبسیار‬ ‫مفیداست‪».‬روزدوشنبهمسئوالنکشتیآمریکاتصمیمگرفتندتاکمیتهویژه‌ایراب رایحفظ‬ ‫کشتیدرالمپیکشکلدهند؛کمیته‌ایکهتاتابستانسال‪ ۲۰۱۶‬درالمپیکبرزیلفعالخ واهد‬ ‫بود‪ ،‬اما کشتی ب رای حضور در المپیک باید با هفت رشته ورزشی دیگر به رقابت بپردازد‪ .‬ای ران نیز‬ ‫تمایل خود را ب رای همکاری با قدرت‌های ب رتر کشتی جهت حفظ این رشته ورزشی در المپیک‬ ‫اعالمکردهاست‪.‬ب رایای راناینموضوعبسیارمهماست‪.‬کشتیورزشیملیدرای رانمحسوب‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬حتی محبوبیتی بیشتر از فوتبال و چوگان دارد‪ .‬علیرضا دبی ر‪ ،‬یکی از مدال‌آوران سابق‬ ‫ای راندرالمپیکپسازتصمیم‪ IOC‬گفت‪«:‬آیام ی‌خ واهیمکشتیراکهسمبلانسانیتاست‬ ‫حذف کنیم؟ چه دلیلی ب رای حذف کشتی از المپیک داریم؟»‪g‬‬ ‫البي در آكادمي‬ ‫ژست موفق بچه‬ ‫خرس طالیی به رومانی رفت‬ ‫هیات هفت‌‌نفره داوران بی ن‌المللی به ریاس��ت «ون��گ کار وای» کارگردان چینی‬ ‫(هنگ‌کنگی) خرس طالیی جش��نواره را به کلین پتر نتس��ر‪ ،‬کارگردان رومانیایی اعطا‬ ‫کرد‪ .‬این کارگردان با فیلم ژس��ت بچه در این جشنواره حاضر ش��ده بود‪ .‬این فیلم درباره‬ ‫تالش‌های مادری اس��ت تا پس��ر خود را که باعث یک تصادف رانندگی شده از مجازات‬ ‫برهاند‪ .‬از تغییر نظر ش��اهدان تا پرداخت غ رامت به خان��واده قربانی‪ ،‬همه تالش‌هایی‬ ‫است که مادر ب رای رهایی پس��رش انجام م ی‌دهد‪ .‬نتسر در این فیلم‪ ،‬مادری خودشیفته‬ ‫را نمایش م ی‌دهد که ب رای فرزند و خانواد ‌ه متالش ی‌شده وارد مبارزه م ی‌شود‪ .‬در این فیلم‬ ‫که تا حدودی صحنه‌هایی مستند دارد‪ ،‬طرز فکر اقشار مرفه‪ ،‬دستگاه قضایی و پلیس در‬ ‫رومانی به تصویر کشیده م ی‌شود‪ .‬در ادامه این مراسم خرس نقره‌ای (جایزه بزرگ هیات‬ ‫داوران) به فیلم «داستان کوتاه از زندگی یک آهن‌فروش» به کارگردانی دنیس تانویچ از‬ ‫بوسنی هرزگوین اعطا شد‪ .‬خرس نقره‌ای ب رای بهترین کارگردان به دیوید گوردون‌گرین‪،‬‬ ‫کارگردان آمریکایی‪ ،‬به خاطر ساخت فیلم «ش��اهزاده آواالنچ» اعطا شد‪ .‬خرس نقره‌ای‬ ‫ب رای بهترین بازیگر م��رد هم به نظیف موجیچ ب رای بازی در فیلم «یک داس��تان کوتاه‬ ‫از زندگی یک آهن‌فروش» رس��ید‪ .‬پاولیا گارس��یا ب رای بازی در فیلم «گلوریا» از شیلی‪،‬‬ ‫خرس نقره‌ای ب رای بهتری��ن بازیگر زن را دریاف��ت کرد‪« .‬عزیز زامباکی��ف» فیلمبردار‬ ‫«درس‌های‌هارمونی» از قزاقستان خرس نقره‌ای بهترین فیلمبرداری این دوره را به خود‬ ‫اختصاص داد و جایزه آلف��رد باوئر (ب رای بهترین فیلم با چش��م‌اندازی نوین) نیز به فیلم‬ ‫فرانسوی «ویک و فلو یک خرس دیده‌اند» ساخته دنیس کوته رسید‪ .‬نتسر اولین برنده‬ ‫رومانیایی خرس طالیی ب رلین است‪ .‬در مورد او باید گفت کالین پیتر نتزر‪ ،‬فیلمساز اهل‬ ‫رومانی در یکم ماه می‌سال ‪ ۱۹۷۵‬در پتروسانی‪ ،‬ش��هری در رومانی به دنیا آمد‪ .‬او اولین‬ ‫فیلم بلند خود را در سال ‪ ۲۰۰۳‬با نام ماریا س��اخت که در جشنواره لوکارنو توانست جایزه‬ ‫ویژه هیات داوران را از آن خود کند‪ .‬شش سال بعد یعنی در سال ‪ ۲۰۰۹‬او فیلم مدال افتخار‬ ‫را ساخت که داستان پیرمرد ‪ ۷۵‬س��اله‌ای بود که تصادفا مدال افتخار جنگ جهانی دوم‬ ‫را م ی‌گیرد‪ .‬این فیلم هم در جشنواره‌های مختلفی همچون تسالونیکی و میام ی‌ مورد‬ ‫تقدیر قرار م ی‌گیرد‪ ،‬اما بزرگترین موفقیت او با عنوان ژس��ت بچه در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬اتفاق‬ ‫افتاده است‪g .‬‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫به بانک‪ ،‬هنوز قوانین و ضوابط موسسات مالی بر این نهاد‬ ‫حکمفرماس��ت؟ گفت‪« :‬تا آنجا که توانسته‌ایم اصالحاتی‬ ‫انجام دادیم و برای تس��هیالت کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫یک ضامن کافی است‪ ».‬وی در خصوص علت اخذ چک‬ ‫از متقاضیان تس��هیالت گف��ت‪« :‬باتوجه ب��ه اینکه هنوز‬ ‫قراردادهای ما الزم‌االجرا نیس��ت و در بخش‌هایی هنوز‬ ‫قوانین موسسه مالی حاکم اس��ت؛ در صورتی که ضوابط‬ ‫بانکی به‌طور کام��ل حاکم و قراردادها الزم‌‌االجرا ش��ود‪،‬‬ ‫همانند س��ایر بانک‌ها چ��ک از متقاضی تس��هیالت اخذ‬ ‫نمی‌شود‪».‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد خبر داد‬ ‫عرضه سهام بانک مهر اقتصاد‬ ‫در فرابورس طی ماه آینده‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪165‬‬ ‫مدیرعامل بانک مه��ر اقتصاد با اش��اره به پرداخت‬ ‫‪۱۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت در س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫«طبق هماهنگی‌های صورت‌گرفته‪ ،‬سهام بانک ماه آینده‬ ‫در فرابورس عرضه خواهد شد‪ ».‬محمد تقی‌نتاج با اشاره به‬ ‫عرضه سهام بانک مهر اقتصاد در فرابورس‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«طبق هماهنگی‌های صورت گرفته‪ ،‬سهام بانک ماه آینده‬ ‫عرضه خواهد شد‪ ».‬وی با اشاره به س��رمایه ‪ ۴۱۰‬میلیارد‬ ‫تومانی این بانک‪ ،‬در مورد ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫باتوجه به افزایش نرخ ارز افزود‪« :‬این مساله درست است‬ ‫اما باید توجه داشت که بانک‌ها واسطه بین سپرده‌گذاران و‬ ‫تسهیالت‌گیرندگان است و سپرده‌گذارانی که با علم به این‬ ‫مساله به بانک وکالت می‌دهند‪ ،‬ریسک آن را می‌پذیرند‪».‬‬ ‫مدیرعامل بانک مه��ر اقتصاد تصریح ک��رد‪« :‬اگر بانکی‬ ‫با نرخ‌های از پیش تعیین شده‪ ،‬تس��هیالت بپردازد‪ ،‬زیان‬ ‫اتفاق می‌افتد‪ ،‬ام��ا اگر بانکی منابع را در س��بدی از اموال‬ ‫و امالک‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در بورس و با توسعه‬ ‫بانکداری الکترونیک کسب درآمد از محل خدمات بانکی‬ ‫داشته باشد کمتر در معرض زیان قرار می‌گیرد و می‌تواند‬ ‫از این گردنه‌ها عبور کند‪ ».‬وی در پاس��خ به این سوال که‬ ‫برای قرارداد با صندوق توسعه ملی اقدامی‌صورت گرفته‬ ‫اس��ت؟ گفت‪« :‬بانک مهر اقتص��اد فعال در ح��وزه ریالی‬ ‫فعالیت می‌کن��د و به حوزه ارز ورود نکرده اس��ت؛ مطمئنا‬ ‫پس از کسب مجوز فعالیت در این حوزه‪ ،‬اولین اقدام انعقاد‬ ‫قرارداد با صندوق توس��عه ملی خواهد بود‪ ».‬نتاج در مورد‬ ‫میزان تسهیالت پرداختی این بانک در سال جاری اظهار‬ ‫داشت‪« :‬برنامه‌ریزی ما برای س��ال جاری پرداخت حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت است و سعی می‌کنیم تا‬ ‫پایان سال این رقم محقق شود که با این حساب ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫منابع بانک را پرداخت کرده‌ای��م‪ ».‬مدیرعامل بانک مهر‬ ‫اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تبدیل شدن‬ ‫آغاز پیش فروش سکه‬ ‫بدون مراجعه به بانک سکه بخرید‬ ‫بانک مرکزی احتماال امسال برنامه پیش‌فروش سکه را از طریق یک سامانه اینترنتی‪،‬‬ ‫از طریق ثبت‌‌نام و بدون مراجعه به بانک از طریق دو بانک ملی و تجارت اجرایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬پیش‌فروش سکه از طریق سامانه اینترنتی و بدون مراجعه به بانک و از طریق‬ ‫ثبت‌نام انجام خواهد شد‪ ،‬همچنین قرار بود پیش‌فروش سکه از روز اول اسفندماه جاری انجام‬ ‫شود‪ ،‬اما به این هفته موکول شد‪ .‬در عین حال احتماال دو بانک ملی که بانکی دولتی است و‬ ‫بانک تجارت به‌عنوان یک بانک خصوصی‪ ،‬اجرای برنامه پیش‌فروش سکه‌های بانک مرکزی‬ ‫را عهده‌دار خواهند بود‪ .‬همچنین این دو بانک هنوز ابالغیه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی‌بر‬ ‫ش��رایط پیش‌فروش‪ ،‬زمان و غیره دریافت نکرده‌اند و قرار است بانک مرکزی دستورالعملی‬ ‫جدید برای پیش‌فروش‌های جدید صادر نماید‪ .‬قرار است سکه‌های پیش‌فروشی که در زمان‬ ‫ثبت‌نام یک میلیون تومان به صورت علی‌الحس��اب از متقاضیان دریافت می‌ش��ود‪ ،‬با قیمت‬ ‫‪۱۸‬درصد کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫س��که‌ها ش��ش ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت‪ .‬محمود بهمنی‪،‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته اس��ت‪« :‬این مساله بیش��تر تامین نیازهای مردم‬ ‫در پایان سال را مدنظر دارد و تعداد این سکه‌ها نیز به اندازه‌ای نیست که کسی بخواهد روی‬ ‫ارقام ‪ ۵۰‬یا ‪ ۱۰۰‬هزار سکه خریداری کند‪g».‬‬ ‫‪82‬‬ ‫بانک مهر اقتصاد در میان ‪ 10‬سازمان دانشی‬ ‫برتر کشور‬ ‫بانک مهر اقتصاد برای دومین سال پیاپی و با ارزیابی‬ ‫جهانی ‪ MAKE‬موفق به قرار گرفتن در میان ‪ 10‬سازمان‬ ‫دانشی برتر کشور شد‪ .‬در دومین سال ارزیابی سازمان‌های‬ ‫دانش��ی برتر (‪ )MAKE AWARD‬که ب��ه نمایندگی‬ ‫دانش��گاه صنعتی‌شریف در ایران برگزار ش��د‪ ،‬از میان ‪42‬‬ ‫سازمان ش��رکت‌کننده‪ ،‬مجموعه مهر موفق شد تا با قرار‬ ‫گرفتن در بین ‪ 10‬س��ازمان دانشی برتر کش��ور‪ ،‬موقعیت‬ ‫سال گذش��ته خود را تثبیت نماید‪ .‬بر‌اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫ارزیابی جهان��ی ‪ MAKE‬به‌عن��وان معتبرترین ارزیابی‬ ‫بین‌الملل��ی در ح��وزه مدیریت دانش‪ ،‬نوآوری و س��رمایه‬ ‫فکری با ‪ 15‬سال سابقه برگزاری در سه سطح ملی‪ ،‬قاره‌ای‬ ‫و جهانی برگزار می‌شود و هر ساله هزاران سازمان از بیش‬ ‫از ‪ 100‬کشور جهان به‌طور مستمر در آن شرکت می‌کنند و‬ ‫مجموعه فعالیت‌های خود را در حوزه مدیریت دانش‌محور‬ ‫بر‌اساس ‪ 150‬شاخص ارزیابی می‌س��نجند‪.‬جایزه جهانی‬ ‫‪ MAKE‬در ایران از سوی دانشگاه صنعتی شریف و زیر‬ ‫نظر مس��تقیم بنیاد جهانی ‪ MAKE‬اهدا می‌ش��ود‪ ،‬دفتر‬ ‫ارزیابی س��ازمان دانش��ی برتر نیز در این دانشگاه مستقر‬ ‫اس��ت و میزان اس��تقبال س��ازمان‌ها برای حضور در این‬ ‫ارزیابی نس��بت به سال گذش��ته ‪ 61‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬هدف از برگزاری این رقابت‪ ،‬تقدیر از سازمان‌های‬ ‫متعهد به پیاده‌سازی مدیریت دانش‌محور و ایجاد بستری‬ ‫برای به اشتراک گذاردن تجربیات س��ازمان‌های ایران و‬ ‫سازمان‌های پیشرو در سطح بین‌المللی در حوزه مدیریت‬ ‫دانش‌بنی��ان بیان ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین س��ازمان‌های‬ ‫ش��رکت‌کننده می‌توانن��د از گزارش‌ه��ای تحلیلی جامع‬ ‫و تجربی��ات س��ازمان‌های برت��ر دنی��ا در ای��ن ارزیابی‬ ‫بهره‌مند‌شوند‪g .‬‬ ‫بانک مسکن د ‌ر تراکنش‌های موفق شتابی بانک برتر شد‬ ‫طبق آخرین گزارش ارسالی بانک مرکزی در زمینه‬ ‫عملکرد س��وئیچ‌کارت بانک‌ها‪ ،‬بانک مس��کن از جهت‬ ‫پایداری سوئیچ و با ضریب باالی ‪ 99‬درصد‌تراکنش‌های‬ ‫موفق شتابی به کل‌تراکنش‌ها‪ ،‬در جایگاه سه بانک برتر‬ ‫کشور قرار گرفت‪ .‬نیکوفر صفری‪ ،‬رئیس «اداره خدمات‬ ‫نوین» با بیان این مطلب افزود‌‪« :‬گزارش عملکرد سوئیچ‬ ‫کارت‌بانک‌ها توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به صورت ماهانه ارائه می‌گردد که هدف از این گزارش‪ ،‬ارائه کارنام ‌ه تراکنش‌های موفق‬ ‫و ناموفق بانک‌ها بوده و زمینه کاهش اختالالت شتابی را فراهم می‌آورد‪ ».‬رئیس اداره خدمات‬ ‫نوین تصریح کرد‪« :‬به موجب این گ��زارش‪ ‌،‬تراکنش‌های موفق ش��تابی به کل‌تراکنش‌ها‬ ‫سنجیده شده و بر‌اس��اس آن جریمه ناشی از تراکنش‌های ناموفق ش��تابی دریافت می‌گردد‬ ‫که در این خصوص بانک مسکن توانس��ته در گزارش مربوط به آذر ماه سال جاری از جهت‬ ‫پایداری سوئیچ با ضریب باالی ‪ ۹۹‬درصد‌تراکنش‌های موفق شتابی به کل‌تراکنش‌ها‪ ،‬جزو‬ ‫سه بانک برتر در بین تمامی‌بانک‌های عضو ش��تاب قرار گیرد‪ ».‬صفری یادآور شد‪« ‌:‬میزان‬ ‫کل‌تراکنش در این ماه ‪ 17/152/374‬بوده که از این تعداد‌تراکنش ‪‌17/041/117‬تراکنش‬ ‫موفق بوده است‪g ».‬‬
‫سومین المپیاد علمی‌کارکنان بانک انصار‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫شغلی در آینده نیز مدنظر قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫س��ومین المپیاد علمی‌کارکنان بانک انصار با هدف‬ ‫افزایش و س��نجش میزان س��طح علمی‌و توانمندی‌های‬ ‫کارکنان بانک در سراسر کشور برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل بازاریاب��ی و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬س��ومین المپیاد‬ ‫علمی‌ کارکنان این بانک به همت معاونت منابع انس��انی و‬ ‫آموزش و با شرکت تمامی‌پرسنل و مدیریت شعب استان‌ها‪،‬‬ ‫سوم و چهارم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت؛ س��ومین المپیاد علمی‌ کارکنان بانک انصار به‌طور‬ ‫همزمان و یکپارچه در تمامی‌استان‌ها و به شیوه الکترونیکی‬ ‫در ‪ 60‬نقطه از کشور با نظارت معاونت بازرسی بانک انجام‬ ‫گرفته و نفرات برتر عالوه بر دریاف��ت جایزه‪ ،‬برای ارتقای‬ ‫گواهینامه چهارمین جشنواره ملی بهره‌وری‬ ‫به اطالع می‌رس��اند بانک انصار نامزد دریافت لوح‬ ‫تقدیر برای عملکرد مناسب در بخش‌های اصلی و جانبی‬ ‫در گروه بانک‌ها و موسس��ات اعتباری و س��ایر نهاد‌های‬ ‫مالی درس��ال ‪1390‬بوده است‪ .‬این جش��نواره هرساله با‬ ‫حضور حدود ‪ 1000‬شرکت در بخش‌صنایع (بانک‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬مش��اوره و‪ )...‬برگزار می‌ش��ود و مراسم‬ ‫اعطای گواهینامه در مرحله اول جش��نواره سی‌ام بهمن‬ ‫ماه در هت��ل آزادی تهران با حضور مدی��ران عامل حدود‬ ‫‪ 156‬شرکت برگزیده از حدود ‪ 1000‬شرکت از جمله بانک‬ ‫انصار برگزار خواهد ش��د که مدیرعام��ل محترم بانک در‬ ‫این مراسم جهت در یافت گواهینامه شرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرحله دوم ی��ا مرحله نهای��ی این جش��نواره برای‬ ‫س��ال ‪ 1390‬یکم‌خ��رداد ‪1392‬و در روز مل��ی بهره‌وری‬ ‫برگ��زار خواهد ش��د که نتای��ج آن متعاقبا اطالع‌رس��انی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وب‌س�ایت بان�ک انص�ار منتخ�ب رای‌گیری‬ ‫ی در پنجمین دوره جشنواره «وب ایران» شد‬ ‫مردم ‌‬ ‫وب س��ایت بانک انصار برن��ده رای‌گی��ری مردمی‌در‬ ‫پنجمین دوره جشنواره «وب ایران» ش��د‪ .‬این مراسم مورخ‬ ‫‪ 91/11/25‬در مرکز همایش‌های مرکز مطالعات و بهره‌وری‬ ‫منابع انس��انی برگزار گردید‪ ،‬جهت کس��ب اطالعات بیشتر‬ ‫می‌توانید از طریق س��ایت رسمی این جش��نواره این خبر را‬ ‫پیگی��ری نمایی��د ‪www.iranwebfestival.com‬‬ ‫ضمن تش��کر از مش��تریان محترم که با حمایت خود ما را در‬ ‫دریافت این مهم یاری کردند ای��ن موفقیت را به آنها تبریک‬ ‫عرض می‌نماییم‪g .‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪165‬‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫در راستای توسعه‬ ‫مهدی ایمانی ‪/‬کارشناس حمل ونقل‬ ‫حمل و نقل ریلی باتوجه به جاذبه‌های‌بی‌ش��مارش‬ ‫مورد عالقه بس��یاری از آحاد مردم در اقص��ی نقاط جهان‬ ‫است‪ .‬امروزه بخش ریلی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫رفته‌رفته به استانداردهای رقابت با هواپیما نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫اصوالیک��ی از ش��اخص‌های اصلی توس��عه‌یافتگی در هر‬ ‫کش��ور وضعیت حمل و نقل آن است‪ .‬توس��عه حمل‌و‌نقل‬ ‫اثرات زیادی را در سایر بخش‌ها و زیرساخت‌های هر کشور‬ ‫برجای گذاشته و بر ارتقای متغیرهای مهم اقتصادی نظیر‬ ‫اشتغال‪ ،‬تولید‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و سطح اس��تاندارد زندگی‬ ‫و امنیت و آبادان��ی جوامع تاثیر می‌گذارد‪ .‬بر‌همین اس��اس‬ ‫بسیاری از کش��ورهای پیش��رفته برنامه توسعه شبکه‌های‬ ‫لو‌نقل خود را بر مبنای گسترش خطوط ریلی و استفاده‬ ‫حم ‌‬ ‫هر‌چه بیشتر از قطار در مسافرت‌های شهری و برون‌شهری‬ ‫طراحی کرده‌اند‪ .‬در کش��ور ما نیز طی س��ال‌های گذش��ته‬ ‫تحوالت خوبی در عرصه حمل‌و‌نقل مسافری چه به‌لحاظ‬ ‫زیربنایی و چه روبنایی انجام گرفته و حضور موثر بخش‌های‬ ‫خصوصی نیز بر رونق این صنعت افزوده است‪ .‬به‌طوری که‬ ‫راه‌اندازی قطارهای ویژه سبز‪ ،‬س��یمرغ‪ ،‬دلیجان و غزال از‬ ‫یکسو و راه‌اندازی‌ترن‌ست‌های تندرو و ریل‌باس‌ها از سوی‬ ‫دیگر توانسته بخش مسافری راه‌آهن را از وضعیت سنتی به‬ ‫وضعیت مدرن تغییر ش��کل داده و چشم‌انداز نوید‌بخشی را‬ ‫پیش روی هموطنان گرامی‌ بگشاید‪ .‬طبق بررسی‌های به‬ ‫لو‌نقل‬ ‫عمل آم��ده و با نظر صریح کارشناس��ان عرصه حم ‌‬ ‫ریلی در بیش��تر ریل‌های راه‌آهن ایران ام��کان راه‌اندازی‬ ‫قطارهای با سرعت ‪ 160‬کیلومتر و بیشتر مهیا بوده که این‬ ‫میزان حداقل‪ 80‬درصد خطوط ریلی ایران را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین اگر برنامه‌ریزی‌های الزم و هماهنگی بین‌بخشی‬ ‫در زیر‌مجموعه وزارت راه و شهرس��ازی وجود داشته باشد‬ ‫سرعت ‪ 160‬کیلومتر در خطوط فعلی راه‌آهن امری سهل و‬ ‫ممکن خواهد بود و چه بسا هزینه آن از راه‌اندازی قطارهای‬ ‫برقی نیز کمتر باش��د‪ .‬اکنون یک مثال کاربردی و موردی‬ ‫روشن می‌س��ازد که افزایش س��رعت قطارها که امروز در‬ ‫سرلوحه برنامه‌های دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫قرار گرفته تا چ��ه اندازه در وضعیت حاضر کش��ور حیاتی و‬ ‫حائزاهمیت است‪ .‬امروزه تقریبا همه باور دارند که کالنشهر‬ ‫تهران آلوده‌ترین هوای پایتخت‌های جهان را دارد و خالصی‬ ‫از این وضعیت به راهکارهای کارشناس��ی بسیاری نیازمند‬ ‫است‪ .‬با این حال آلودگی هوا تنها معضل شهر تهران نیست‪،‬‬ ‫بلکه آلودگ��ی صوتی‪ ،‬جمعی��ت زیاد‪ ،‬ترکی��ب نامتجانس‬ ‫فرهنگی‪ ،‬فقدان امکانات تفریحی‪ ،‬ساخت و سازهای‌بی‌رویه‬ ‫و اوضاع آشفته کوچه‌ها و خیابان‌ها از تهران چهره‌ای بحرانی‬ ‫و آشفته ساخته که تداوم آن ممکن است به مرگ تدریجی‬ ‫انسان‌ها منجر شود‪ .‬با این حال چگونه می‌توان با معضالت‬ ‫این شهر بزرگ برخورد کرد؟ راه‌حل‌های بسیاری در طول‬ ‫چند دهه گذش��ته برای اداره کالنش��هر تهران ارائه شد که‬ ‫یکی از کارآمدتری��ن و موثرترین آن اس��تفاده از تجربیات‬ ‫کشورهای توس��عه‌یافته اس��ت‪ .‬کشورهای توس��عه‌یافته‬ ‫مثل آلمان‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ژاپن و‪ ...‬از راه‌آه��ن به‌عنوان یکی از‬ ‫راه‌حل‌های اساس��ی و مهم برای رفع معضالت شهرهای‬ ‫بزرگ خود اس��تفاده کرده‌اند که می‌تواند نقش مهمی‌را در‬ ‫کاهش جمعیت ش��هرهای بزرگ و توزیع مناسب جمعیت‬ ‫در این کشورها ایفا نماید‪ .‬این امر اگر چه در نگاه اول برای‬ ‫کشور ما پر‌هزینه و نامتعارف می‌آید‪ ،‬اما اگر بدانیم عالوه بر‬ ‫معضالت اشاره شده در کالنشهرهایی مثل تهران‪ ،‬مجموع‬ ‫خسارات وارده از تصاد فات جاده‌ای در سال برابر حدودی کل‬ ‫اعتبارات وزارت را ‌هو‌شهرسازی است از این موضوع به آسانی‬ ‫نخواهیم گذشت‪ .‬به نظر می‌رس��د در این شرایط راه‌اندازی‬ ‫قطارهای سریع‌السیر برای معضالت شهر تهران و همچنین‬ ‫کشور پهناوری مثل ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر باشد‪.‬‬ ‫زیرا با راه‌اندازی این قطارها زندگی در شهرک‌های اقماری‬ ‫تهران ج��ان می‌گیرد و م��ردم‌ترجیح می‌دهند از ش��هری‬ ‫که شهردارانش معتقدند «اس��تانداردهای زیست‌محیطی‬ ‫در آن پایین اس��ت و س��رانه خدمات��ی آن رضایت بخش‬ ‫نیس��ت» نجات یابند و در عین حال هر روز با خیال آسوده‬ ‫و سروقت با قطارهای سریع السیر‪ ،‬خود را به محل کارشان‬ ‫درتهران برسانند‪ .‬تبعات دیگر آن عالوه بر کاهش جمعیت‪،‬‬ ‫کاهش‌ترافیک در خیابان‌ها و جاده‌ها‪ ،‬کاهش آلودگی‌های‬ ‫صوتی وصدا‪ ،‬کاهش مهاجرت‪ ،‬ایمنی و راحتی بیش��تر و‪...‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬به‌نظر می‌رس��د باتوجه به واگ��ذاری قطارها به‬ ‫بخش‌های خصوصی چنانچه این امر درست مدیریت شود‬ ‫با مکانیابی‌های مناسب و ابتکار عمل و اختیارات الزم بتوان‬ ‫در توزیع مناس��ب جمعیت‪ ،‬کاهش آلودگی و توزیع عادالنه‬ ‫امکانات گام‌های موثری در این بخش برداشت‪g.‬‬ ‫‪83‬‬
‫نجم‌الدین‪:‬‬ ‫قیمت خودرو کاهش می‌یابد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪165‬‬ ‫مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران‌خ��ودرو در خصوص‬ ‫دریافت رضایتنامه از س��وی نمایندگی‌ها از مش��تریان در‬ ‫زمان تحویل خودرو گفت‪« :‬نمایندگی‌‌ها باید در چارچوب‬ ‫ضوابط س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫عمل کنند‪ ».‬جواد نجم‌الدین در حاش��یه مراس��م معرفی‬ ‫‪ 100‬ش��رکت برتر ایران گف��ت‪« :‬ص��ادرات خودروهای‬ ‫گروه‌صنعتی ایران‌خودرو در س��ال جاری‪ 2/5 ،‬برابر س��ال‬ ‫گذشته بوده است‪ ،‬به این معنا که ‪ 250‬درصد رشد را تجربه‬ ‫کرده است؛ ضمن اینکه صادرات محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫به ‪ 30‬کش��ور دنیا از جمله عراق‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬بالروس‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫روسیه و سوریه صورت می‌گیرد‪ ».‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو افزود‪« :‬امس��ال در برنامه داریم که ‪ 450‬هزار‬ ‫دستگاه افزایش تولید داشته باشیم؛ این در شرایطی است که‬ ‫بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته‪ ،‬در اسفندماه هم‬ ‫تولید ایران خودرو‪ ،‬رشد خواهد داشت و ‪ 100‬هزار خودرو نیز‬ ‫به بازار عرضه خواهیم کرد‪ ».‬نجم‌الدین گفت‪« :‬با افزایش‬ ‫تولید محصوالت ایران‌خودرو در بازار‪ ،‬ه��م بازار به تعادل‬ ‫خواهد رس��ید و هم قیمت به میزان قاب��ل توجهی کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬چراکه بنا داریم در روزهای باقیمانده از سال‬ ‫جاری‪ 100 ،‬هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه کنیم‪ ».‬وی‬ ‫در پاسخ به این س��وال که اگر امکان این وجود داشت که‬ ‫‪ 100‬هزار دستگاه در سال جاری به بازار عرضه کنید‪ ،‬چراکه‬ ‫زمانی که تالطمات قیمتی در بازار وجود داشت‪ ،‬این عرضه‬ ‫صورت نگرفت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬عدم عرضه بستگی به تولید‬ ‫برگزیده از میان ‪100‬شرکت برتر ایرانی‪:‬‬ ‫ایران‌خودرو درصدر اشتغالزایی کشور‬ ‫در پانزدهمی��ن دوره رتبه‌بندی صد ش��رکت برتر‬ ‫ایران‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو با ‪ 53‬هزار و ‪ 806‬نفر‪،‬‬ ‫باالترین رتبه اش��تغالزایی را در سال ‪ 90‬به دست آورد‪.‬‬ ‫براس��اس نتایج رتبه‌بندی س��ازمان مدیریت صنعتی‪‌،‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو با ف��روش ‪ 126‬هزار و ‪696‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ،90‬رتبه دوم فروش را در میان‬ ‫صد‌ش��رکت برتر ایران به دس��ت آورد‪.‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬شرکت ساپکو با ‪ 75‬هزار و ‪ 856‬میلیارد ریال فروش درسال ‪ 90‬رتبه ششم جدول‬ ‫صد ش��رکت برتر را از نظر میزان فروش ب��ه خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در رتبه‌بندی دوم‬ ‫صد‌شرکت‪ ،‬تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو با ‪ 19‬هزار و ‪ 194‬میلیاردریال دارایی‪ ‌،‬رتبه‬ ‫چهارم بیشترین دارایی را به دست آورده است‪ .‬در میان صد شرکت چهارم که در این دوره‬ ‫توسط سازمان مدیریت صنعتی ارزیابی شده‌اند‪ ،‬ش��رکت تولید‌محور خودرو با ‪ 880‬میلیارد‬ ‫ریال فروش‪ ،‬رتبه چهارم باالترین فروش را به دست آورده و نسبت به رتبه دوره قبل خود‪،‬‬ ‫‪ 28‬پله ارتقا پیدا کرده اس��ت‪ .‬در فهرس��ت ‪ 400‬شرکت بزرگ کش��ور که از سوی سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی منتش��ر ش��ده‪ ‌،‬ایران خودرو رتبه اول را در گروه وس��ایط نقلیه و قطعات‬ ‫خودرو از آن خود کرده‪ .‬گروه وس��ایط نقلیه و قطعات خودرو با ‪ 43‬شرکت‪ ‌،‬دومین رتبه را از‬ ‫نظر تعداد ش��رکت‌ها در گروه در اختیار دارد و رتبه اول از آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری و‬ ‫واسطه‌گری مالی با ‪ 50‬شرکت اس��ت‪ .‬گروه صنایع خودرو با ‪ 15‬درصد سهم‪ ‌،‬جایگاه دوم‬ ‫را از نظر میزان فروش در میان صد شرکت برتر در اختیار دارد‪ .‬جایگاه اول از آن بانک‌ها و‬ ‫موسسات اعتباری است‪.‬‬ ‫در این ارزیابی‌ها گروه خودرو با ‪ 13‬درصد‌‪ ،‬رتبه سوم از نظر ارزش افزوده و با شش درصد‬ ‫جایگاه سوم از نظر دارایی‌ها را در اختیار دارد‪ .‬دو گروه اول از نظر اشتغالزایی‪ ،‬شامل بانک‌ها و‬ ‫موسسات اعتباری و گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو هستند‪g .‬‬ ‫‪84‬‬ ‫دارد‪ ،‬عدم تولید نیز به دلیل مشکالت مالی موجود صورت‬ ‫گرفت؛ چراکه کار تهیه تدارکات الزم برای تولید س��خت‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬بنابراین تولید ص��ورت نمی‌گرفت و عرضه هم‬ ‫کم‌شد؛ اما هم‌اکنون تولید افزایش یافته است و بانک‌ها نیز‬ ‫در این شرایط‪ ،‬همکاری بیشتری با خودروسازان داشته‌اند‪».‬‬ ‫نجم‌الدین در پاس��خ به این سوال که آیا در س��ال آینده با‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬قیمت خودرو کاه��ش خواهد یافت؟ اظهار‬ ‫داشت‪« :‬بخشی از قیمت خودرو بستگی به نرخ مواد اولیه‬ ‫دارد که در این بخش‪ ،‬اگر مواد اولیه کاهش قیمت داش��ته‬ ‫باشد قیمت خودرو نیز کاهش می‌‪‎‬یابد‪ ،‬اما بخشی از قیمت‬ ‫که مربوط به حباب قیمت خودرو در بازار اس��ت و دالالن‬ ‫حضور دارند‪ ،‬با افزایش عرض��ه‪ ،‬این دالل‌بازی‌ها را از بین‬ ‫خواهیم برد‪ ».‬وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر‬ ‫دریافت رضایتنامه از مش��تریانی که خودرو را پیش‌فروش‬ ‫کرده و مجبور به پرداخت قیمت باالتری به خاطر نرخ‌های‬ ‫جدید خودرو هس��تند‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬نمایندگان ما مطابق‬ ‫ضوابط و مصوبات فروش که از س��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آنها ابالغ ش��ده است‪،‬‬ ‫عمل می‌کنن��د؛ اما اگر تخلفی در این می��ان صورت گیرد‪،‬‬ ‫رسیدگی می‌ش��ود‪ ».‬نجم‌الدین اظهار داشت‪« :‬نمایندگان‬ ‫مکلفند مطابق با ابالغیه شرکت عمل کنند‪ ».‬وی در پاسخ‬ ‫به این سوال که تصور نمی‌کنید قراردادهای خودروسازان با‬ ‫مشتریان در بازار یکطرفه باشد؟ گفت‪« :‬خیر‪ ،‬چنین تصوری‬ ‫نداریم‪ ،‬چراک��ه در واقع برای پیش‌‪‎‬ف��روش قطعی خودرو‪،‬‬ ‫باید صد درصد مبل��غ کل خودرو پرداخت ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که هم‌اکنون ما ‪ 90‬درصد مبلغ کل را از مش��تری دریافت‬ ‫می‌کنی��م‪ ،‬اما وقت��ی پیش‌فروش می‌ش��ود‪ ،‬قیمت قطعی‬ ‫نیست و ممکن است موقع تحویل گرانتر یا ارزانتر باشد‪».‬‬ ‫نجم‌الدین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرداخت‬ ‫مبالغی که در شورای پول و اعتبار مصوب شده است که به‬ ‫خودروسازان ارائه شود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪« :‬هنوز پرداختی‬ ‫صورت نگرفته اس��ت؛ اما در روزهای آین��ده این پرداخت‬ ‫صورت خواهد گرفت‪g».‬‬ ‫ایساکو عرضه قطعات یدکی بی‌کیفیت را تکذیب کرد‬ ‫در شرایطی که سازمان اس��تاندارد از تذکر به شرکت‬ ‫تامین‌کننده قطعات یک خودروس��از بزرگ به دلیل توزیع‬ ‫قطعات یدکی بی‌کیفیت خبر داده است‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫تامین‌کننده قطعات ایران خودرو (ایس��اکو) هرگونه عرضه‬ ‫قطعات یدکی بی‌کیفیت از سوی این شرکت را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫علی نمکین‪ ،‬در پاسخ به اینکه معاون سازمان استاندارد از تذکر‬ ‫به مسئوالن ارشد شرکت تامین‌کننده قطعات یک خودروساز‬ ‫بزرگ خبر داده است‪ ،‬آیا این شرکت ایساکو بوده است؟ اظهار کرد‪« :‬اصال چنین چیزی صحت ندارد‪.‬‬ ‫به هر حال هر قطعه‌ای که در بازار است مسئولیتش با ایساکو نیست‪ ».‬وی با بیان اینکه اگر در شبکه‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو قطعه بی‌کیفیت پیدا کنیم خودمان نیز مدعی هستیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬در این موارد شاید نمایندگی قطعات را از مبادی غیررسمی خریده باشد به‌گونه‌ای که بخش‬ ‫عمده لغو امتیاز نمایندگی‌ها به دلیل استفاده از قطعات نامرغوب و بی‌کیفیت بوده است‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫ایساکو ادامه داد‪« :‬به‌هر‌حال اگر بحثی باشد حاضریم مباحثه کنیم که در مجموعه خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو به هیچ وجه قطعات بی‌کیفیت وجود ندارد‪ ».‬وی در پاس��خ به اینکه سازمان‬ ‫استاندارد اعالم کرده ش��رکت تامین‌کننده قطعات یک خودروساز بزرگ‪ ،‬قطعات بی‌کیفیت را در‬ ‫ی خود در شبکه خدمات پس از فروش توزیع کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در این موارد بحثی‬ ‫بسته‌بند ‌‬ ‫مربوط به قطعات تقلبی مطرح بود که در آن از هولوگرام و جعبه ما سوءاستفاده شده بود‪ ».‬نمکین‬ ‫تصریح کرد‪« :‬اتفاقا ما با مسئوالن استاندارد جلسات تعاملی خیلی خوبی داشت ‌ه و داریم به‌گونه‌ای که‬ ‫از دوستان استاندارد خواهش کردیم بازرسان آنها نیز به نمایندگی‌ها سر بزنند‪ ».‬چندی پیش معاون‬ ‫نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد که به شرکت تامین‌کننده قطعات‬ ‫یک خودروساز بزرگ هشدار داده شد که در صورت تکرار تخلف استفاده از قطعات یدکی بی‌کیفیت‪،‬‬ ‫مسئول ارشد ش��رکت مربوطه به دادگاه معرفی خواهد ش��د‪ .‬به گفته بهادر کاظمی‪ ،‬این شرکت‬ ‫تامین‌کنندهقطعاتدردوره‌ایقطعاتیدکیبی‌کیفیتکهبعضاازچینواردشدهرادربسته‌بندی‌های‬ ‫خود در شبکه خدمات پس از فروش این خودروساز بزرگ توزیع کرده است‪g.‬‬
‫سـالنامه مثلث‬ ‫بيستم‌اسفندماه‌منتشر‌مي‌شود‬ ‫‪82‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!