صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۵۹

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 159

هفته نامه مثلث شماره 159

‫هند‪،‬گزینهاحتملایمیزبانی‬ ‫مذاکرات ایران و ‪5+1‬‬ ‫تحوالت جدید در پرونده هسته‌ای؟‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاه‌ونهم‪ 24/‬دي‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪3000/‬تومان‬ ‫هاشميدر‌انتخابات‬ ‫دخالت نمي‌كند‬ ‫گفت‌وگو با محسن رضايي‬ ‫درباره ويژگيهاي انتخابات ‪ 92‬و آينده اقتصادي و سياسي ايران‬ ‫گفت‌وگو با احمد سالک درباره ائتالف اصولگرایان‬ ‫پیمانسهنفرهمدلمناسبیبرای‬ ‫وحدتاست‬ ‫سمجلس‬ ‫گفت‌وگو باعضو ارشد فراکسیون نزدیک به رئی ‌‬ ‫احتمالآمدنالریجانیضعیفاست‬ ‫مگرشرایطتغییرکند‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫آیا کی‌روش تنبیه می‌شود؟‬ ‫در حاشیه گفت‌وگوی سرمربی تیم ملی‬ ‫با یک رسانه مخالف کشور‬ ‫برخی فکر می‌کنند اسکورسیزی هستند‬ ‫شروع حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر‬ ‫آیا شورشیان سیاستمدار می‌شوند؟‬ ‫مذاکراتطالبان‪،‬کرزای‬ ‫و دولت‌های غربی در پاریس‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫ضعف ايمان منشاء اختالفات‬ ‫يكي از اموري كه در اخالق توجه به آن مهم است اينكه‬ ‫مسائل تكرار شود و اين تكرار و تذكر‪ ،‬هم در خود انسان و‬ ‫هم در ديگران تاثير مي‏‌گذارد‪ .‬از اين جهت‪ ،‬من بعضي از‬ ‫مس��ائل را تذكر مي‏دهم‪ .‬شما مي‏دانيد آن چيزي كه اين‬ ‫نهضت و اين انقالب را به ثمر رساند ايمان بود و مومنين‪،‬‬ ‫همان طور كه قرآن شريف فرموده است‪ ،‬برادر يكديگر بوده‬ ‫و فرقي بين آنها نيس��ت‪ .‬هواي نفس انسان مي‏خواهد هر‬ ‫چه بشود‪ ،‬بگويد من كرده‏ام‪ ،‬و اين آثار خودخواهي است‬ ‫و اختالفاتي هم كه مشاهده مي‏شود‪ ،‬از ضعف ايمان است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪16 - 23‬‬ ‫مكتبتهران‬ ‫احمدي نژاد باز هم در مجلس‬ ‫سخنرانی در مجلس‬ ‫طرح صلح‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪24 - 31‬‬ ‫فرهنگ‪،‬جانشینسیاست‬ ‫الگوي تناقض آميز‬ ‫رابطه نفت و زندانيان عربستان‬ ‫سياست‬ ‫‪32-47‬‬ ‫هاشمي در انتخابات دخالت نمي كند‬ ‫موج تازه‬ ‫يك گام به پيش‬ ‫تصميم جديد براي وحدت‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫عكس جلد‪ :‬امير‌طاليي‌كيوان‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫آنها كه مي‏خواهند براي خدا‌كار كنند‪ ،‬چه خودش��ان و‬ ‫چه برادرانشان و چه افرادي ديگر انجام بدهند‪ ،‬براي آنها‬ ‫فرقي نمي‏كند‪ .‬و من اميدوارم همه ما بتوانيم در جمهوري‬ ‫اسالمي‌اين قدم را‪ ،‬كه باالترين قدم‌هاست‪ ،‬برداريم‪ .‬آن‬ ‫روزي كه شما احساس كرديد محبت و برادري بين شما‬ ‫و ساير قش��رهاي خدمتگزار زيادتر مي‏ش��ود‪ ،‬بدانيد كه‬ ‫ايمانتان زيادتر شده است‪ .‬شما مي‏دانيد كه االن كشور ما‬ ‫محتاج اين است كه قواي مسلح با هم باشند و اگر ‪ -‬خداي‬ ‫نخواس��ته ‪ -‬بين كميته‏ها و سپاه‌پاسداران تفاهم نباشد‪،‬‬ ‫به مقصدي كه آن اس�لام اس��ت نخواهيد رسيد و هرگز‬ ‫در اين فكر نباش��يد كه من كميته‏اي هس��تم و بايد تنها‬ ‫كميته كارش بهتر باشد و سپاه هم همين را بگويد در اين‬ ‫فكر باش��يد كه با برادري كارها را انجام دهيد و اين اصل‬ ‫قرآني را كه مومنين با هم برادر هس��تند‪ ،‬بپذيريد و با هم‬ ‫دوس��ت و به يكديگر محبت داشته باشيد و خير همديگر‬ ‫را بخواهيد و آن ظواهر نفس��اني و باطن��ي‪ ،‬كه عبارت از‬ ‫جدايي سپاه از كميته‏ها باش��د‪ ،‬را دور بيندازيد‪ .‬اين رمز‬ ‫موفقيت جامعه است‪.‬‬ ‫رمز دوم اينكه گرچه كش��ور ايران باال و پايين ندارد و‬ ‫آن «دوله‏ها» و «سلطنه‏ها» رفته‏اند و ما خودمان هستيم‪،‬‬ ‫لكن بايد نظم و نظام باش��د‪ .‬ش��ما بايد براي خدا مراتب و‬ ‫سلس��له مراتب را حفظ كنيد و اگر بنا باش��د هر كس��ي‬ ‫خودش راي بدهد و علي‏حده عمل بكند‪ ،‬آن وقت اس��ت‬ ‫كه معنويات و موفقيت‏هاي عادي هم از بين مي‏رود‪ .‬و شما‬ ‫مي‏دانيد با آنكه پيغمبر اكرم(ص) در مسجد مي‏نشست‬ ‫و كسي كه وارد مي‏شد نمي‏دانس��ت كه كدام يك از آنها‬ ‫پيغمبر است‪ ،‬با اين‌حال‪ ،‬همه مامور اطاعت از او بودند‪ .‬ما‬ ‫همه با هم برادر هستيم‪ ،‬لكن اگر نظام نباشد‪ ،‬برادري هم‬ ‫به هم مي‏خورد؛ مثال‪ ،‬اگر در جنگ بنا باشد از فرماندهي‬ ‫اطاعت نشود‪ ،‬مس��لما شكست خواهيم خورد‪ .‬در جنگ‪،‬‬ ‫آن وقتي شكست نيس��ت كه همه گوش به فرمان كسي‬ ‫باشند كه وقتي نقشه و فرمان مي‏دهند همگي به آن عمل‬ ‫كنند‪ :‬و ذكر فان‌الذكري تنفع المومنين‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪48-63‬‬ ‫آيا شورشيان طالبان سياستمدار مي‌شوند؟‬ ‫احتمال بازگشت به كابل‬ ‫موازنه شرقي‬ ‫واشنگتن زير پاي جمهوري‌خواهان‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪64 -71‬‬ ‫بازگشتسينما‬ ‫به سوي سيمرغ‬ ‫جشن بگیریم‪ ،‬دعوا نکنیم‬ ‫برخي فكر مي‌كنند اسكورسيزي هستند‬ ‫ورزش‬ ‫‪72 -77‬‬ ‫مسيريك‌طرفه‬ ‫کی‌روش باید جريمه شود‬ ‫او خودسرانه عمل می‌کند‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬فاطمه سيف‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير فني و هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‌كيوان و نيوشا‬ ‫ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكراللهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام زحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در خبرنامه اين هفته سخنان رهبر معظم انقالب در جمع هزاران نفر از مردم قم درج شده است‪ .‬گزارش‌هايي‬ ‫درباره مدارس اخالقي و عرفاني ش�هر تهران و نيز حضور محمود احمدي‌نژاد در مجلس از ديگر بخش‌هاي‬ ‫خبرنامهاينهفته است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫مكتب تهران‬ ‫احمدي نژاد باز هم در مجلس‬ ‫آزادي گروگان‌هاي ايراني از سوريه‬ ‫‪16‬‬
‫خبرنامه‬ ‫توصيه‌هاي‬ ‫رهبرمعظم انقالب‬ ‫‌‌‬ ‫درباره انتخابات‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪17‬‬
‫خبرنامه‬ ‫‪ 1‬حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی‪ ،‬سه‌ش��نبه هفته گذش��ته در جمع هزاران‬ ‫نفر از م��ردم متدین و انقالبی ق��م‪ ،‬پیامدهای مبارک‬ ‫و تعیی ن‌کنن��ده قیام ‪ 19‬دی مردم ق��م را جلوه‌هایی از‬ ‫تحقق وعده‌های ص��دق الهی خواندن��د و با تاکید بر‬ ‫ایستادگی و هوشیاری کامل در مقابل طرح‌ها‪ ،‬روش‌ها‬ ‫و حرکات دشمن به‌ویژه در قبال انتخابات خرداد آینده‪،‬‬ ‫نکات مهمی‌را درباره وظایف مسئوالن‪ ،‬خواص‪ ،‬مردم‪،‬‬ ‫رسانه‌ها و کسانی که قصد نامزدی در این انتخابات را‬ ‫دارند‪ ،‬بیان کردند‪.‬‬ ‫حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای با تامل��ی در حوادث‬ ‫دوران انق�لاب و س��ه ده��ه اخی��ر‪ ،‬درس‌آم��وزی از‬ ‫مناسب ت‌های ماندگاری همچون قیام ‪ 19‬دی را ضروری‬ ‫دانستند و خاطرنشان کردند‪« :‬برخی پیروزی ملت بر‬ ‫رژیم پر کبکب��ه و مغرور طاغوت و خارج ش��دن ای ران‬ ‫عزیز از چنبره حقارت‌آمیز سلطه آمریکا را امری محال‬ ‫م ی‌دانستند‪ ،‬اما به یاری پروردگار رژیم سلطنتی در ای ران‬ ‫به زباله‌دان تاریخ رفت و جمهوری اسالمی و ملت ای ران‬ ‫با استقالل کامل در مقابل آمریکا‪ ،‬در چشم جهانیان به‬ ‫ملت و نظامی تبدیل شدند که نامشان ملت‌های جهان‬ ‫را به‌وجد م ی‌آورد‪».‬‬ ‫ایشان پیروزی‌ها و موفقی ت‌های سه دهه اخیر را‬ ‫جلوه‌هایی از تحقق وعده‌های نصرت الهی دانستند و‬ ‫با استناد به آیات متعدد قرآن افزودند‪« :‬ملت‌های مومن‪،‬‬ ‫هوشیار و با‌استقامت در زمان متناسب‪ ،‬قطعا و یقینا از‬ ‫یاری پروردگار برخوردار م ی‌شوند و این حقیقت‪ ،‬سنت‬ ‫تغیی ر‌‌ناپذیر الهی است و ب ر‌اساس همین سنت الهی‬ ‫ملت ای ران در این مرحله و همه مراحل دیگر بر دشمنان‬ ‫خود پیروز خواهد شد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬با اش��اره به ضرورت طرح‬ ‫صحیح اهداف‪ ،‬حرفهای ناب ملت ای��ران در جهان و‬ ‫تدبیر ب رای پیشبرد این اهداف افزودند‪« :‬اگر ملت عزیز‬ ‫و جوانان خوش‌روحیه و پ ر‌توان ای ران‪ ،‬مس��یر خود را با‬ ‫پایداری ادامه دهند‪ ،‬بدون شک و ب راساس سنت صادق‬ ‫الهی در زمان مناس��ب‪ ،‬همه آمال‪ ،‬آرزوها و شعارهای‬ ‫«ملی‪ ،‬اس�لامی و جهانی» آنان تحقق پیدا م ی‌کند‪،‬‬ ‫مسیر تاریخ عوض م ی‌شود و زمینه‌های ظهور حضرت‬ ‫ول ی‌عصر‌(عج) فراهم خواهد شد‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای همدس��تی دولت‌های‬ ‫اس��تکباری را ب رای تحریم ای ران و به س��توه درآوردن‬ ‫ملت یادآور ش��دند و افزودند‪« :‬مس��تکب ران برخالف‬ ‫گذشته به صراحت اذعان م ی‌کنند که هدف تحریم‌ها‪،‬‬ ‫خسته کردن ملت‪ ،‬تحریک مردم به مقابله با جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬افزایش فشار بر مس��ئوالن ای ران و در نتیجه‬ ‫تغییر محاسبات مسئوالن است‪».‬‬ ‫ایش��ان افزودند‪« :‬اما گرایش مردم این سرزمین‬ ‫بزرگ‪ ،‬به مبانی اسالم و انقالب و عزت ملی ای رانیان روز‬ ‫به روز بیشتر م ی‌شود و این‪ ،‬درست نقطه مقابل خواست‬ ‫دشمنان است‪».‬‬ ‫ایش��ان در تحلیل عوام��ل تاثیرگ��ذار در تقابل‬ ‫دولت‌های مس��تکبر با ملت ای ران‪ ،‬هوشیاری و زیرکی‬ ‫ملت را کاملا ضروری دانس��تند و خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫«باید ب��ا «تق��وای جمع��ی و مراقبت و هوش��یاری‬ ‫همگانی»‪ ،‬متوجه طرح‌های دش��من باش��یم و اجازه‬ ‫ندهیم هیچ مساله‌ای حواسمان را از دشمن پرت کند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬توصی ه‌ها و تاکیدات مکررش��ان به‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬مطبوعات و پایگاه‌ه��ای اینترنتی را ب رای‬ ‫پرهیز از سرگرم کردن مردم به مسائل فرعی و نادرست‪،‬‬ ‫یادآوری کردند و افزودند‪« :‬همه این توصی ه‌ها‪ ،‬به‌خاطر‬ ‫این اس��ت که باید حواسمان به دش��من جمع باشد تا‬ ‫بفهمیم که دنبال چه طرح و هدفی است‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪18‬‬ ‫معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد‪ ،‬مگر بیش از‬ ‫سی انتخابات سه دهه اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام‬ ‫کشور انتخابات از ایران آزادتر است؟ مراقب باشید این‬ ‫حرف‌های شما مردم را از انتخابات مأیوس نکند‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در چارچوب منطق ارائه‬ ‫شده یعنی هوشیاری ملی ب رای درک اهداف و طرح‌های‬ ‫دشمن افزودند‪« :‬بررسی رفتار و گفتار مستکب ران‪ ،‬نشان‬ ‫م ی‌دهد که ذهن دشمن بر انتخابات مهمی‌که پنج ماه‬ ‫دیگر یعنی در خرداد ‪ 92‬برگزار م ی‌ش��ود‌‪ ،‬متمرکز شده‬ ‫است‪ ».‬ایشان در تشریح اهداف‪ ،‬تکنی ک‌ها و روش‌های‬ ‫بیگانگان در قبال انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری‬ ‫افزودند‪« :‬آنها در درجه اول اگر بتوانن��د مانع برگزاری‬ ‫انتخابات خواهند ش��د؛ اما م ی‌دانند ک��ه نم ی‌توانند‪،‬‬ ‫بناب راین از این مساله مایوسند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب در همین زمینه خاط رنش��ان کردند‪:‬‬ ‫«یک بار برخی تالش کردند که انتخابات را حتی اگر شده‬ ‫دو هفته به عقب بیندازند‪ ،‬اما ما تاکید کردیم که انتخابات‬ ‫حتی یک روز هم نباید عقب بیفتد‪ .‬به همین علت راه‬ ‫تعویق یا برگزار نشدن انتخابات کاملا مسدود است‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای مانع‌تراشی در راه حضور‬ ‫پرش��ور و همگانی مردم در انتخابات را هدف ملموس‬ ‫دشمنان برشمردند و افزودند‪« :‬همه‪ ،‬حتی کسانی که‬ ‫ممکن است از سردلسوزی درباره انتخابات توصی ه‌های‬ ‫عمومی کنند‪ ،‬حواسش��ان باش��د که به این مقصود‬ ‫دشمن کمک نکنند‪».‬‬ ‫ایش��ان ب��ا انتق��اد از برخ��ی ک��ه به‌ط��ور مکرر‬ ‫م ی‌گوین��د انتخاب��ات بای��د آزاد برگ��زار ش��ود‪،‬‬ ‫افزودن��د‪« :‬معل��وم اس��ت ک��ه انتخاب��ات بای��د آزاد‬ ‫باش��د‪ ،‬مگ��ر بی��ش از س��ی انتخاب��ات س��ه ده��ه‬ ‫اخیر آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ای ران‬ ‫آزادتر است؟ مراقب باشید این حرف‌های شما مردم را از‬ ‫انتخابات مأیوس نکند‪».‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در ادامه بیان روش‌هایی‬ ‫که به تحقق هدف دشمن در انتخابات کمک م ی‌کند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪« :‬در کدام کشور درباره صالحی ت‌ها‪،‬‬ ‫ملاحظات الزم اعمال نم ی‌ش��ود؟ چرا این‌قدر بر این‬ ‫مس��اله تکیه و تالش م ی‌کنید تا در ذه��ن مردم این‬ ‫تصور به‌وج��ود بیاید که ش��رکت در انتخاب��ات فایده‬ ‫ندارد؟»‬ ‫رهبر انقالب به اشخاصی که خواسته یا ناخواسته‬ ‫در این چارچوب حرک��ت م ی‌کنند تاکید کردند‪« :‬مبادا‬ ‫دچار غفلت شوید و جدول مورد نظر دشمن را پر کنید‪».‬‬ ‫ایش��ان با انتقاد از کس��انی که س��عی م ی‌کنند‬ ‫به م��ردم تلقین کنند ک��ه انتخابات س�لامت الزم را‬ ‫ندارد‪ ،‬این‌گونه رفتارها و سخنان را از دیگر روش‌هایی‬ ‫برش��مردند که به تحقق اهداف دولت‌های مستکبر‬ ‫کمک م ی‌کند‪.‬‬ ‫رهبرانقالبتاکیدکردند‪«:‬البتهبندهنیزاصراروتاکید‬ ‫دارمکهانتخاباتبایدباسالمتوامانتداریکاملانجامشود‬ ‫ومسئوالندولتیوغیردولتیبارعایتکاملق وانینوتق وا‬ ‫و پاک‌دستی‌‪ ،‬انتخابات سالمی را برگزار کنند که مطمئنا‬ ‫همین جور خواهد شد‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با‬ ‫اشاره به راه‌ها و روش‌های بسیار خوبی که در قوانین‬ ‫ب رای سالم برگزار شدن انتخابات پی ش‌بینی شده است‪،‬‬ ‫افزودند‪« :‬پایبندی همه به این راه‌ها و قوانین سالمت‬ ‫انتخاب��ات را تضمین م ی‌کن��د‪ ،‬مگر اینکه کس��انی‬ ‫بخواهند از راه‌های غیرقانونی عمل کنند همچنان‌که‬ ‫برخی در سال ‪ 88‬این‌طور عمل کردند و ب رای مردم و‬ ‫کشور مزاحمت و ضرر به‌وجود آوردند و ب رای خودشان‬ ‫نیز در زمین و در مالءاعلی‪ ،‬اس��باب سرشکستگی و‬ ‫بدبختی فراهم کردند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در تشریح بیشتر روش‌هایی‬ ‫که به هدف اصلی دش��من در انتخابات یعنی حضور‬ ‫کمرنگ مردم کمک م ی‌کند‪ ،‬افزودند‪« :‬ممکن است‬ ‫کسانی س��عی کنند در ایام انتخابات با به‌وجود آوردن‬ ‫حادثه‌ای یا ماجرایی اقتصادی‪ ،‬سیاسی یا امنیتی سر‬ ‫مردم را به چیزهای دیگ��ری گرم کنند که این هم جزو‬ ‫نقشه‌هاست؛ البته بنده مطمئنم که ملت ای ران بسیار‬ ‫با بصیرت‌تر و با هوش‌تر از این اس��ت ک��ه با چنین‬ ‫‌ترفندهای خصمانه دش��منان یا عوام��ل آنها فریب‬ ‫بخورد‪».‬‬ ‫رهب��ر انق�لاب در ادام��ه سخنانش��ان نکات��ی را‬ ‫درباره نامزده��ای احتمالی انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آین��ده بی��ان کردن��د‪ .‬ایش��ان ش��رکت در انتخاب��ات‬ ‫را ی��ک ح��ق و ی��ک وظیف��ه دانس��تند و افزودن��د‪:‬‬ ‫«فردف��رد مل��ت ک��ه به نظ��ام جمه��وری اس�لامی‬ ‫معتقدند و قانون‌اساس��ی را قبول دارند م ی‌خواهند از‬ ‫حق خود استفاده کنند یا وظیفه‌‌شان را انجام دهند و در‬ ‫این میان عده‌ای هم م ی‌خواهند صالحی ت‌های خود را‬ ‫در معرض انتخاب مردم قرار دهند‪».‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به س��نگین بودن کار اداره‬ ‫اجرایی کش��ور افزودند‪« :‬اداره مملک��ت‪ ،‬کار اجرایی‬ ‫کوچکی نیست‪ ،‬بلکه کار سنگینی است که بر دوش‬ ‫مجریان س��طح باال قرار م ی‌گیرد؛ بناب راین کسانی به‬ ‫میدان نامزدی بیایند که این توانایی را در خود احساس‬ ‫م ی‌کنند و کار اجرایی را بلدند‪».‬‬ ‫ایش��ان در همین زمینه افزودند‪« :‬ممکن است‬ ‫کس��انی که در س��طوح دیگ��ری کار م ی‌کنند بعضا‬ ‫تش��خیص ندهند که اداره کش��ور چقدر بار سنگینی‬ ‫است؛ بناب راین اشخاصی نامزد ش��وند که توان انجام‬ ‫دادن این وظیفه را در خود م ی‌بینند‪».‬‬ ‫رهبرانقالباسالمیافزودند‪«:‬افرادیکهم ی‌خ واهند‬ ‫نامزد شوند عالوه بر درک سنگینی کار‪ ،‬صالحی ت‌های‬ ‫الزم در قانون‌اساسی را که شورای نگهبان نیز بر آنها تکیه‬ ‫خ واهد کرد‪ ،‬در خود مالحظه کنند‪».‬‬ ‫ایش��ان افزودن��د‪« :‬نامزده��ای انتخاب��ات‬ ‫ریاست‌جمهوری باید واقعا وابس��ته و دلبسته نظام و‬ ‫قانون‌اساسی باش��ند و بخواهند حقیقتا قانون‌اساسی‬ ‫را اجرا کنند چراکه رئی س‌جمهور در این زمینه قس��م‬ ‫م ی‌خورد و طبعا نم ی‌تواند قسم دروغ بخورد‪ ».‬حضرت‬ ‫آیت‌اهلل خامنه‌ای در پایان سخنانشان درباره انتخابات‬ ‫آینده تاکید کردند‪« :‬ان‌ش��اءاهلل ب��ه اذن الهی و فضل‬ ‫پروردگار‪ ،‬در خرداد ‪ 92‬انتخاباتی خوب و پرشور برگزار‬ ‫خواهد شد‪g ».‬‬
‫گزارش ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪158‬‬ ‫‪19‬‬
‫مكتب تهران‬ ‫نگاهی به ‪ 200‬سال مدرسه اخالق و عرفان پایتخت در پی رحلت آيت‌اهلل آقا‌مجتبي‌تهراني‬ ‫ته ران در عرفان راهی به س��وی اخالق دارد‪ .‬این شهر‬ ‫از دی رباز با مجالس اخالقی مانوس بوده و در طول ‪ 70‬س��ال‬ ‫اخیر سه عارف بزرگ را به منبر اخالق و موعظه‌های اخالقی‬ ‫فرستاده اس��ت؛ عارفانی که گرچه در عرفان به سطح باالیی‬ ‫رس��یده بودند اما مردم کوچ��ه و خیابان‪ ،‬کاس��ب و بازاری و‬ ‫دانشجو درس‌آموز مکتبی بودند که اخالق را بر همه چیز ارجح‬ ‫یدانست و گاهی هم آموزه‌های عرفانی و کشف‌االسرار‌های‬ ‫م‌‬ ‫حکمت‌آموز را با زبانی س��اده مطرح م ی‌کردن��د‪ .‬از رجبعلی‬ ‫خیاط تا آیت‌اهلل مجتب ی‌ته رانی که مجالس شان با نام و ذکر‬ ‫ائمه‌اطهار به‌خصوص امام حسین (ع) مانوس بود؛ راهی که‬ ‫آنها پیمودند راه علمایی بود که تربیت مردم را بر هر چیز ارجح‬ ‫م ی‌دانس��تند‪ .‬آنها گرچه در حوزه علمیه ب رای طالب درس‬ ‫م ی‌گفتند‪ ،‬اما قاعده مدرسه عرفان با درس اخالق فاصله‌ای‬ ‫همانند طلبه و کسبه داشت که این دو مشترکاتی داشتند و‬ ‫تفاوت‌هایی‪ .‬در این میان مکتب عرفانی ته ران چه بود و چه‬ ‫کسانی را در خود جای داده است؟‬ ‫تهران شهر اخالق و عرفان‬ ‫خبرنامه‬ ‫ته ران در عرفان و حکمت می راث‌دار اصفهان است؛ چه‬ ‫آنکه ورود آقاسیدرضی الریجانی از اصفهان به ته ران سرآغاز‬ ‫تاسیس حوزه عرفانی ته ران است؛ شهری که بعدها به صورت‬ ‫مهمترین مرکز آموزش عرفان نظری درآمد‪ .‬آقاس��یدرضی‬ ‫که از سادات بزرگ الریجان بود نخس��ت و در اوان جوانی از‬ ‫الریجان مازندران ب رای تحصیل به اصفهان رفت و در محضر‬ ‫استادان بزرگی چون مالعل ی‌نوری به تحصیل حکمت متعالیه‬ ‫مالصدرا و علوم عقلی و عرفان نظ��ری پرداخت‪ .‬الریجانی‬ ‫در عرفان از پیروان مکتب ابن‌عربی و در فلس��فه و حکمت‬ ‫متعالیه از وارثان مکتب مالصدرا به شمار م ی‌رود که قدرت‬ ‫خاصی در تحریر عرفان داشته است‪.‬‬ ‫با این حال اما شاگرد سی د‌رضی‪ ،‬محمدرضا قمشه‌ای‬ ‫حوزه عرفانی ته ران را تا اندازه بس��یاری گسترش داد؛ او نیز‬ ‫اصفهانی است اما به ته ران آمد و در مدرسه صدر منزل گرفت‬ ‫و همان جا تدریس کرد‪ .‬با این حال مکتب عرفانی ته ران را از‬ ‫حوزه علمیه بیرون نبرد و بعد از محمد‌رضا قمشه‌ای‪ ،‬نظرعلی‬ ‫طالقانی پ��س از تحصیالت در نجف و بازگش��ت به ته ران‬ ‫در مدرسه‌ای س��اکن ش��د که بعدها تا امروز و پیش از فوت‬ ‫آقا‌مجتبی ته رانی در کنار علوم دینی‪ ،‬عرفان جایی واال در آن‬ ‫داشت‪ .‬او در مدرسه خان‌مروی کتاب کاشف‌االسرار خود که‬ ‫شامل یک دوره معارف الهیه و حکمت و عرفان بود را تدریس‬ ‫م ی‌کرد‪ .‬مدرس��ه مروی بنایی اس��ت که ب��ه دوران ابتدایی‬ ‫ی ته ران برم ی‌گردد‬ ‫شکل‌گیری ته ران به‌عنوان پایتخت قدیم ‌‬ ‫که از موقوفات محمد حس��ی ن‌خان مروی‌‌ است‪ .‬مدرسه در‬ ‫زمان فتحعلیشاه در ته ران ساخته شد‪ .‬امروز‪ ،‬در قسمت شرقی‬ ‫خیابان ناصر‌خسرو‪ ،‬مقابل ساختمان شم س‌العماره در بازارچه‬ ‫مروی قرار دارد‪ .‬بانی این مدرسه‪ ،‬حاج ی‌محمد حسین خان‬ ‫مروی‪ ،‬که به خ راسان گریخته و از نزدیکان دربار فتحعلیشاه‬ ‫بود‪ ،‬پس��ر بی رامعلی آقا از طایفه عز‌الدین لوی قاجار بود که‬ ‫در مرو به دست ش��اهمراد‪ ،‬معروف به بیک خان کشته شد‪.‬‬ ‫او که در مدت اقامت خود در ای ران بس��یار متمول شده بود‪،‬‬ ‫مدرسه خان‌مروی را در ته ران بنا کرد‪ .‬بازارچه و باغ مروی در‬ ‫نزدیکی این مدرسه نیز از جمله بناهای یادگار محمد حسین‬ ‫خان‌مروی است‪ .‬وی تمام امالک مزروعی خود را که شامل‬ ‫چندین پارچه آبادی بود وقف س��اخت مسجد و مدرسه کرد‪.‬‬ ‫البته ‪ 70‬سال پیش حوزه علمیه مروی را تبدیل به دبیرستانی‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪20‬‬ ‫به سبک مدرن کردند‪ ،‬اما باالخره در دو سال گذشته مدرسه به‬ ‫حالت نخست خود درآمد و حوزه علمیه ته ران رونقی دوباره‬ ‫یافت و یک��ی از مراجع تقلید ته��ران آقا‌مجتبی ته رانی که‬ ‫دستی در عرفان داش��ت در آنجا وضع و خطابه‌های اخالقی‬ ‫م ی‌کرد‪ .‬مدرسه مروی مرکز درس حوزه علمیه ته ران و درس‬ ‫اخالق و عرفان بوده است در ‪ 200‬سال اخی ر‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل شاه‌آبادی‬ ‫اصفهان ی‌ها در عرفان ته��ران روحی ت��ازه دمیده‌اند؛‬ ‫متاخرترین آنها آی��ت‌اهلل محمدعلی بیدآب��ادی معروف به‬ ‫شاه‌آبادی اس��ت‪ .‬او در خانواده‌ای که عرفان را با اصول و فقه‬ ‫ش��یعه پیوند زده بود به دنیا آمد‪ .‬پدرش عالم ربانی آیت‌اهلل‬ ‫محمد‌ج��واد بیدآبادی‪ ،‬فقیه و مجتهد مش��هور در اصفهان‬ ‫به‌دنیا آمد‪ .‬پس از تحصیالت مقدماتی و س��طح و فراگیری‬ ‫عرفان نظری و فلسفه نزد میرزا‌هاشم اشکوری (یکی دیگر از‬ ‫معلمان مشترک مکتب عرفان ته ران و اصفهان) به نجف رفت‬ ‫و مدت هفت سال شاگرد آخوند خ راسانی و میرزا محمدتقی‬ ‫شی رازی بود و از این دو تن و سه تن از مراجع دیگر اجازه اجتهاد‬ ‫یافت‪ 17 .‬سال در ته ران اقامت گزید و در این مدت به تدریس‬ ‫در مدرسه مروی و امامت جماعت اشتغال داشت‪ .‬همچنین‬ ‫در این دوران با سی د‌حس��ن مدرس رابطه نزدیکی داش��ت‪.‬‬ ‫در ماه‌های آخر اقامت در ته��ران‪ ،‬در اعتراض به حرکت‌های‬ ‫رضاشاه در حرم عبدالعظیم حس��نی متحصن شد و پس از‬ ‫آن به درخواس��ت حائری‌یزدی به قم عزیمت کرد و در آنجا‬ ‫به تدریس فق��ه و اصول و عرفان پرداخت‪ .‬از ش��اخ ص‌ترین‬ ‫ش��اگردانش در این زمان امام خمینی(ره) ب��ود که به مدت‬ ‫هفت س��ال متون عرفان نظری را نزد وی فراگرفت‪ .‬در سال‬ ‫‪۱۳۵۴‬ق دوباره راهی ته ران شد و در آنجا به تدریس و اقامه نماز‬ ‫جماعت پرداخت‪ .‬تالش‌های وی در ته ران‪ ،‬موجب زمینه‌سازی‬ ‫دیگر فعالی ت‌ها و حرکت‌هایی ش��د که توسط روشنفکران‬ ‫مذهبی پس از شهریور ‪ ۱۳۲۰‬ادامه یافت‪ .‬وی عالوه بر علم‬ ‫فقه و اصول‪ ،‬بر ریاضیات و علوم غریب��ه و بنا به قولی زبان‬ ‫فرانس��ه نیز مس��لط بود‪ .‬مکتب عرفانی و اخالقی آیت‌اهلل‬ ‫شاه‌آبادی برکات زیادی ب رای حوزه علمیه داشت‪ ،‬به‌خصوص‬ ‫اینکه امام خمین ی‌(ره) شاگرد مخصوص او درس اخالق را به‬ ‫تأسی از آموزه‌های استاد در حوزه بنا گذاشت که به‌طور کل‬ ‫شیوه درس‌های مرسوم اخالق را تغییر داد و شاگردانی از طلبه‬ ‫گرفته تا کسبه و مردم عادی را در خود جای داد‪.‬‬ ‫رجبعلی خیاط‬ ‫رجبعلی نکوگوی��ان در عصر ناصری ب��ه دنیا آمد و در‬ ‫عصر شتاب پهلوی به سوی مدرنیته از دنیا رفت‪ .‬از ‪ 1262‬تا‬ ‫‪ 1340‬که او زیست‪ ،‬ته ران به‌عنوان پایتخت کشور دستخوش‬ ‫تغیی رات زیادی شد‪ ،‬اما این عارف مشهور که پدرش محمد‌باقر‬ ‫پیشه وری ساده بود را از عارفان و اهل باطن دانسته‌اند و گفته‬ ‫شده که توانایی شناس��ایی باطن افراد ‪ -‬در اصطالح چشم‬ ‫برزخی ‪ -‬را داشته اس��ت‪ .‬رجبعلی نکوگویان دارای ‪ 9‬فرزند‪،‬‬ ‫شامل‪ :‬پنج پس��ر و چهار دختر بود که یکی از دخترانش در‬ ‫کودکی از دنیا رف��ت‪ .‬رجبعلی نکوگویان در عالم سیاس��ت‬ ‫نبود‪ ،‬اما با رژیم پهلوی و سیاس��تمداران حاکم آن به‌ش��دت‬ ‫مخالف بود‪ .‬وی مرید پیرمراغه محبوبعلیشاه بوده و از او اجازه‬ ‫دستگیری داشته اس��ت‪ .‬زندگینامه و گفته‌های شیخ توسط‬ ‫محمد محمدی ری‌شهری در چند کتاب به رشته تحریر درآمده‬ ‫است‪ .‬نکته جالب در مجالس او این بود که تا جایی که برخی‬
‫از اهل علم به‌خصوص کسانی که در مدارس جدید و دانشگاه‬ ‫درس خوانده معترض بودند که چ��را افرادی که تحصیالت‬ ‫باالی دانش��گاهی دارند در جلس��ات این عالم که تحصیل‬ ‫رسمی نداشته شرکت م ی‌کردند‪ .‬اما ایشان بسیاری از استادان‬ ‫برجس��ته کش��ور همچون دکتر عبدالعلی نکوگویان‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمعلی نکوگویان‪ ،‬علی مدرسی و استاد روشن را تربیت کرده‬ ‫بود‪ .‬شیخ رجبعلی خیاط‪ ،‬عامل پیشرفت خود در معنویات را‬ ‫اخالص عمل توصیف م ی‌کرد‪ .‬شیخ مکتب نرفته‪‌‌ ،‬با همان‬ ‫صفای باطن و صمیمیت دوست‌داشتنی‪ ،‬خود به چنان باور و‬ ‫ایمانی رسید که تا دم‌مرگ لحظه‌ای از دعا و مناجات به درگاه‬ ‫الهی غافل نبود‪ .‬خانه خشتی و ساده ش��یخ که از پدرش به‬ ‫ارث برده بود در خیابان مولوی کوچه سیاه‌ها قرار داشت‪ .‬وی‬ ‫تا پایان عمر در همین خانه محقر زیست‪ .‬لباس‌اش بسیار‬ ‫ساده و تمیز بود‪ ،‬نوع لباسی که او م ی‌پوشید نیمه‌روحانی بود‪،‬‬ ‫چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن م ی‌کرد و عرقچین بر سر‬ ‫م ی‌گذاشت و عبا بردوش م ی‌گرفت‪.‬‬ ‫اسماعیل دوالبی‬ ‫نام کاملش محمداس��ماعی ل‌خان احمد دوالبی است‪.‬‬ ‫‪ 100‬سال زندگی کرد و شیوه نوینی را در مجالس خود پیش‬ ‫گرفت‪ ،‬به صورتی که در جلساتی که سال‌ها در ته ران برگزار‬ ‫م ی‌کرد مفاهیم عرفانی را به روش دو سویه با مخاطب بازگو‬ ‫م ی‌کرد‪ .‬او در روستای دوالب از توابع ته ران زاده شد‪ .‬در جوانی‬ ‫به شغل کشاورزی اشتغال داش��ت و در عین حال به صورت‬ ‫آزاد به دانش‌آموزی در جلس��ات علمای دینی معاصر مانند‬ ‫آیت‌اهلل سی د‌محمد شریف شی رازی‪ ،‬آیت‌اهلل شاه‌آبادی(استاد‬ ‫ی و شیخ‬ ‫عرفان امام)‪ ،‬آیت‌اهلل تقی بافقی‪ ،‬شیخ غالمعلی قم ‌‬ ‫محمدجواد انصاری پرداخت‪.‬‬ ‫محمداس��ماعیل دوالب��ی در محاف��ل پی رامون خود‬ ‫نماینده درک متفاوت و فراگیری از دی��ن با تکیه بر مفاهیم‬ ‫محبت و زیبایی بود و این بیان جدی��د باعث جذب جوانان‬ ‫و قشر تحصیلکرده در جلس��ات هفتگی وعظ او بود‪.‬از آنجا‬ ‫که وی س��لوک معنوی را از خود آغاز ک��رده بود مطالب وی‬ ‫بیشتر بیان زندگینامه عرفانی و ش��رح حال خویش است و‬ ‫روش و ابزار و اسلوب سلوک وی بیش��تر بر پایه «محبت»‬ ‫اس��توار اس��ت؛ «در دنیا غیر از دیوانه‌ها همه عاشق‌اند‪ ،‬ولو‬ ‫اغلب عش��ق مجازند‪ ،‬اما همان عشق هم پیش خدا شریف‬ ‫ی حقیقت است و از حقیقت سر در‬ ‫است‪ ،‬مجاز هم پلی به‌سو ‌‬ ‫م ی‌آورد‪ ».‬وی «مرگ‌اندیش نیست و مرگ را وی ران م ی‌کند»‪.‬‬ ‫دیدگاه او پی رامون مرگ دو وج��ه دارد؛ یکی آنکه این رویداد را‬ ‫مالقات با خداوند ارزیابی م ی‌کند و از سوی دیگر آن را هماره‬ ‫همراه انس��ان م ی‌داند‪« :‬موت همیشه همراه ماست‪ .‬وقتی‬ ‫م ی‌خوابیم گویا م ی‌میریم و آن را تمرین م ی‌کنیم‪ .‬وقتی که‬ ‫نفس را بیرون م ی‌دهیم‪ ،‬در حقیقت م ی‌میریم و با نفس دیگر‬ ‫ادامه حیات م ی‌دهیم‪ ....‬وقت جان دادن خیلی خوب وقتی‬ ‫است‪ ،‬هنگام تجلی خداست‪ ...‬با نزدیک شدن به آن مست‬ ‫م ی‌شوند به همین خاطر بدان سکرات گفته م ی‌شود‪ ».‬وی‬ ‫مرگ خواه نیست اما آمادگی ب رای آن را سبب استفاده بهتر از‬ ‫عمر م ی‌داند‪« :‬آمادگی موت خوب است‪ ،‬نه زود مردن‪ ،‬بعد از‬ ‫این آمادگی‪ ،‬عمر دنیا بسیار پر ارزش خواهد بود‪ .‬حضرت امیر‬ ‫فرمود یک ساعت دنیا را به همه آخرت نم ی‌دهم‪».‬‬ ‫دیدگاه‌ها و سلوک عرفانی وی گذشته از همه مفاهیم‬ ‫عرفان اس�لامی دیدگاه‌هایی نو دارد‪ .‬روش‌ها و آداب توصیه‬ ‫شده توسط وی ساده‌است از گفتارهای وی کتابی موضوعی‬ ‫با نام «مصباح‌الهدی» توسط یکی از شاگردان و دوستداران‬ ‫وی (مهدی طیب) گردآوری ش��د‌ه که در زمان حیات دوالبی‬ ‫توسط خود وی ای راداتی از این مجموعه گرفته شد‪ .‬سخنان‬ ‫دوالبی در کتاب مصباح‌الهدی توس��ط طیب دس��تخوش‬ ‫تغیی رات اندکی شد که این موضوع باعث شد طیب اجازه چاپ‬ ‫این کتاب را با نام آقای دوالبی از دست بدهد‪ .‬سری کتاب‌های‬ ‫طوبای محبت تا سال ‪ ،۱۳۹۱‬شش جلد م ی‌باشند که توسط‬ ‫فرزند او‪ ،‬محمد دوالبی توسط انتشارات محبت چاپ و توزیع‬ ‫ش��دند‪ .‬جلد یک این کتاب در زمان حی��ات دوالبی به چاپ‬ ‫رسید‪ .‬انتش��ارات محبت‪ ،‬چاپ آثار محمداسماعیل دوالبی‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬طوبای محبت تنها کتابی است که سخنان‬ ‫دوالبی بدون هیچ تغییر و دخل و تصرفی در آن موجود است‪.‬‬ ‫کتاب دیگری با عنوان (طوبای کربال) توسط دوستداران وی با‬ ‫اقتباس از کتاب‌های طوبای محبت موجود است‪ .‬این کتاب‪،‬‬ ‫سخنان دوالبی در مورد امام‌حسین (علی ه‌السالم) و کربالست‬ ‫که از سری کتاب‌های طوبای محبت جمع‌آوری شده است‪.‬‬ ‫در مجلس او اما نس��لی از انقالبیون پ��رورش یافتند‬ ‫که بعدها به س��مت‌های دولت انقالب اسالمی درآمدند؛ در‬ ‫مجالس او هم از چپ بودند و هم از راست و شاید به همین‬ ‫دلیل بود که در روزی که وفات یافت‪ ،‬همه گروه‌های سیاسی‬ ‫چه در روزنامه‌ها و چه در مراسم از وی تجلیل کردند‪g .‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫احمدي نژاد باز هم در مجلس‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫رئيس‌جمهور هفته آينده راهي پارلمان مي‌شود‬ ‫رئی س‌جمهور با نوش��تن نامه‌ای تقاض��ای حضور در‬ ‫ترئیسه داشته و طبق اعالم یکی از اعضای‬ ‫مجلس را از هیا ‌‬ ‫هیات‌رئیس��ه مجلس قرار است تا چهارش��نبه ‪ 27‬دی‌ماه‪،‬‬ ‫احمدی‌نژاد به صحن مجلس برود‪.‬‬ ‫محمد دهقان‪ ،‬عضو هیات‌رئیس��ه مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اش��اره به‬ ‫درخواست رئی س‌جمهور ب رای جلسه مشترک با نمایندگان‬ ‫مجلس‪ ،‬اظهار داش��ت‪« « :‬قرار اس��ت در جلسه مشترک‬ ‫رئی س‌جمهور با نمایندگان در خصوص مسائل اقتصادی و‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفت‌وگو شود‪».‬‬ ‫دهقان در توضیح چگونگی برگزاری این جلسه گفت‪:‬‬ ‫«در‌خواست معاونان رئی س‌جمهور ب رای برگزاری غیرعلنی‬ ‫جلسه بوده تا مباحث بهتر و در یک فضای صمیمانه‌تر بین‬ ‫نمایندگان و رئی س‌جمهور مطرح شود‪».‬‬ ‫در همین راستا لطف‌اهلل فروزنده‪ ،‬معاون رئی س‌جمهور‬ ‫گفت‪« :‬در این نشست که کاملا علنی خواهد بود‪ ،‬شماری‬ ‫از وزرا از‌جمله تیم اقتصادی دولت‪ ،‬رئی س‌جمهور را همراهی‬ ‫م ی‌کنند و البته دکتر احمدی‌نژاد د ‌ر مورد مسائل اقتصادی و‬ ‫مدیریت تحریم‌ها با نمایندگان رایزنی خواهد کرد تا کارهای‬ ‫کش��ور در فضای هماهن��گ‪ ،‬تعامل‪ ،‬همفک��ری و وحدت‬ ‫حداکثری مدیریت شده و پیش برود‪ ».‬گفته م ی‌شود وزرا در‬ ‫این جلسه گزارش کار خود را هم ارائه خواهند داد‪.‬‬ ‫همچنین روزنامه خورشید‪ ،‬رسانه نزدیک به دولت در‬ ‫گزارش��ی در ارتباط با چرایی درخواست رئی س‌جمهور ب رای‬ ‫حضور در مجلس با یادآوری بیانات رهبری در مورد اتحاد و‬ ‫همکاری قوا نوشت‪« :‬تعامل سه قوه ب رای پیشرفت کشور‬ ‫و رفع ضع ف‌ها از موضوعاتی بوده که بارها مورد تاکید مقام‬ ‫معظم رهبری ق��رار گرفته و ایش��ان در تذک��رات خود این‬ ‫موضوع را به س��ه قوه یادآوری کردند‪ ،‬حتی در همین زمینه‬ ‫‌آیت‌اهلل ش��اهرودی را به‌عنوان نماینده خود ب رای تعامل سه‬ ‫قوه منتصب کردند‪ ،‬حال این بار در‌راستای عمل به بیانات‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬رئی س‌جمهور محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬قرار‬ ‫است به مجلس شورای اس�لامی برود و درخصوص پاره‌ای‬ ‫از مشکالت اقتصادی با آنها بحث کرده تا در نهایت راه‌حلی‬ ‫ب رای ادامه فعالیت مطلوب کشور متولد شود‪».‬‬ ‫این گ��زارش ب��ا اش��اره ب��ه تفس��یرهای مختلف و‬ ‫گمانه‌زن ی‌های متفاوت از آنچه قرار اس��ت رئی س‌دولت در‬ ‫جلس��ه علنی مطرح کند‪ ،‬م ی‌نویس��د‪« :‬درس��ت است که‬ ‫جوسازی و ش��ایعه خودی و ناخودی در زمینه‌های مختلف‬ ‫از جمله موضوع مورد بحث تمام‌نشدنی است‪ ،‬درست است‬ ‫که عده‌ای خودی هم برخی اوقات تعامالت را طوری تفسیر‬ ‫م ی‌کنند که دشمنان در آن می‌‌مانند (مثل عده‌ای که دعوت‬ ‫رئی س‌جمهور از نمایندگان ب رای تعامل را طور دیگری تفسیر‬ ‫کردند) اما اگر هدف خدمت باش��د و پیشرفت کشور نهایت‬ ‫آرزوی مس��ئوالن قرار گیرد‪ ،‬ب ‌ه این شایعات ب ی‌اساس توجه‬ ‫نکرده و با پیش گرفتن بیانات مقام معظم رهبری به آبادانی و‬ ‫شکوفایی کشور اسالمی کمک خواهند کرد‪».‬‬ ‫همچنین رئی س‌دولت در حاشیه آخرین جلسه هفته‬ ‫گذش��ته خود در م��ورد حض��ورش در مجلس گف��ت‌‪« :‬در‬ ‫دولت طرح‌های بزرگی آماده کرده‌ایم که در روز چهارش��نبه‬ ‫هفته آینده در صحن علنی مجلس این طرح‌ها را با ملت و‬ ‫نمایندگان در میان م ی‌گذاریم‪ .‬ما تالش داریم با استفاده از‬ ‫این راه‌ها و طرح‌ها سرعت پیشرفت کشور را تضمین کنیم و‬ ‫مشکالتی را که وجود دارد برطرف کنیم‪g ».‬‬ ‫‪21‬‬
‫عكس ‌هاي خبري‬ ‫چهر ه ‌ها‬ ‫محمود احمدي‌نژاد و علي الريجاني‬ ‫درمراسمترحيمآقامجتبيتهراني‬ ‫سخنرانی در مجلس‬ ‫محمود احمدي نژاد‬ ‫محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئی س‌جمهور هفته گذش��ته طی‬ ‫ترئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی خواستار‬ ‫نامه‌ای به هیا ‌‬ ‫حضور در مجلس و گفت‌وگو با نمایندگان شد‪ .‬هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس نیز ی��ک روز بع��د از ارس��ال این نام��ه از پذیرش‬ ‫درخواس��ت رئی س‌جمهور خبر داد‪ .‬یک مق��ام آگاه در نهاد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نیز در این باره به واحد مرکزی خبر گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬آقای احمدی‌نژاد قرار ب��ود اواخر ای��ن هفته ب رای‬ ‫وزير اقتصاد بار ديگر از مجلس‬ ‫كارت زرد گرفت‬ ‫اعتماد مردم‬ ‫مرتضي نبوي‬ ‫خبرنامه‬ ‫مرتضی نبوی‪ ،‬مدی ر‌مسئول روزنامه رسالت در گفت‌وگو‬ ‫با خبرگزاری مهر درباره برخی اظهارنظ ر‌ها درباره انتخابات آتی‬ ‫و طرح بحث انتخابات آزاد گفته اس��ت‪« :‬به‌ه ر‌حال متاسفانه‬ ‫این کار ب ی‌سابقه نیست‪ .‬مثال در س��ال ‪ 76‬آقای هاشمی که‬ ‫رئی س‌جمهور بود و دولتش مج��ری انتخابات‪ ،‬در نماز جمعه‬ ‫س��خنرانی کرد و انتخابات را ط��وری زیر س��وال م ی‌برد که‬ ‫انگار قرار است تقلب ش��ود‪ .‬این روش معمولی نیست و این‬ ‫ضربه زدن به اعتماد مردم اس��ت‪ .‬البته اعتماد مردم نیز ضربه‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫رايزني عسگراوالدي و شجوني‬ ‫پس از مجادالت رسانه‌اي‬ ‫طرح صلح‬ ‫بشار اسد‬ ‫«ما با دشمنی وحشی و ب ی‌رحم از خارج روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫درگیری در س��وریه‪ ،‬درگیری میان داخل با خارج از این کش��ور‬ ‫یعنی درگیری میان استقالل سوریه و کسانی است که قصد‬ ‫سلطه بر سوریه را دارند‪ .‬ما با جنگی تمام‌عیار روبه‌رو هستیم‪،‬‬ ‫اما از خ��ود و وطن دفاع م ی‌کنیم‪ ».‬این بخش��ی از س��خنان‬ ‫بشار اسد‪،‬رئی س‌جمهور سوریه اس��ت که پس از شش ماه در‬ ‫جمع گروهی از مردم سوریه بیان کرده است‪ .‬بشار اسد بعد از یک‬ ‫آزادي گروگان‌هاي ايراني از‬ ‫سوريه‬ ‫كانديدايانتخابات؟‬ ‫عليرضا زاكاني‬ ‫اما یک��ی از مهمترین اخبار انتخاباتی هفته گذش��ته‬ ‫اعالم کاندیداتوری احتمالی علیرضا زاکانی‪ ،‬دبیرکل جمعیت‬ ‫رهپویان و نماینده مردم ته ران در مجلس بود‪ .‬پرویز سروری‪،‬‬ ‫قائم‌مقام جمعیت رهپویان انقالب اس�لامی هفته گذشته‬ ‫به رس��انه‌ها گفت‪« :‬بسیاری از تش��کل‌های دانشجویی و‬ ‫‪22‬‬
‫مدت نسبتا طوالنی هفته گذشته با مردم سوریه سخن گفت و‬ ‫طرحی را ب رای برون‌رفت از وضعیت موجود این کشور ارائه داد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرده است‪« :‬وضعیت سوریه دردناک است‪ .‬من جزو ملت‬ ‫سوریه هستم و باقی خ واهم ماند‪ .‬پس ت‌ها همه از بین م ی‌روند‪،‬‬ ‫این وطن است که م ی‌ماند‪ .‬این خون شهی دان سوریه است که از‬ ‫وطنومنطقهحمایتم ی‌کندوخونشهدابهاردروغینغربرا‬ ‫بهپاییزکشاند‪.‬بهارع ربیدرسوریههمچونحباباست‪.‬سوریه‬ ‫ب رای کسی نیست که به مبارزه با آن برخاسته بلکه به کسی‬ ‫تعلق دارد که از آن دفاع م ی‌کند‪ ».‬بشار اسد سومین فرزند حافظ‬ ‫اسد‪ ،‬رئی س‌جمهور پیشین سوریه است و بعد از مرگ پدرش‬ ‫قدرت را در این کش��ور در اختیار دارد‪ .‬او در سال ‪ ۱۹۶۵‬در شهر‬ ‫دمشق به دنیا آمد‪ .‬بشار پس از تمام کردن مدرسه رشته پزشکی‬ ‫در دانشگاه دمشق را انتخاب کرد و در سال‪ ۱۹۸۸‬فارغ‌التحصیل‬ ‫و در بیمارستان نظامی مشغول به کار شد‪ .‬وی سپس در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬ب رای ادامه تحصیل به انگلس��تان رفت و در سال ‪۱۹۹۴‬‬ ‫موفق به اخذ مدرک تخصصی چشم پزشکی گردید‪ .‬او عالوه‬ ‫بر زبان ع ربی‪ ،‬به زبان‌های انگلیس��ی‪ ،‬فرانس��ه و اسپانیایی‬ ‫تسلط دارد‪ .‬همسر بشار اسد‪ ،‬اس��ماء نام دارد و آنها دارای سه‬ ‫فرزند هستند‪ .‬بشار اسد پس از به قدرت رسیدن‪ ،‬سعی کرد تا‬ ‫اقتصاد بسته سوسیالیستی سوریه که در زمان پدرش‪ ،‬حافظ‬ ‫اسد ساخته شده بود را به یک اقتصاد باز و غی ر‌سوسیالیستی‬ ‫تغییر دهد‪ .‬از اواسط سال ‪ 2011‬تا کنون سوریه دچار یک جنگ‬ ‫داخلی فرسایشی است که میان نیروهای حکومت از یک سو‬ ‫و مخالفان آن در جریان است‪ .‬مخالفان بشار اسد که از سوی‬ ‫کشورهای خارجی تقویت م ی‌شوند خواستار کناره‌گیری او از‬ ‫قدرت هستند‪ .‬این در حالی اس��ت که اسد با این استدالل که‬ ‫همچنان محبوبیت خود را در میان اکثریت جمعیت س��وریه‬ ‫حفظ کرده‪ ،‬در قدرت باقی مانده است‪g.‬‬ ‫نیروهای اصولگرا از زاکانی درخواست کرده‌اند تا در انتخابات‬ ‫آتی به‌عنوان کاندیدا حضور یابد‪ .‬او در عین حال این را هم‬ ‫گفت که بسیاری از تش��کل‌های دانش��جویی و نیروهای‬ ‫اصولگرا از زاکانی درخواس��ت کرده‌اند ت��ا در انتخابات آتی‬ ‫به‌عنوان کاندیدا حضور یابد‪.‬‬ ‫زاکانی تاکنون این درخواس��ت‌ها را نپذیرفته اس��ت‬ ‫و ب رای حضور در انتخابات متقاعد نش��ده اس��ت‪ ».‬علیرضا‬ ‫زاکانی که روزگاری رئيس بسیج دانشجویی بود در انتخابات‬ ‫مجلس هفتم در فهرس��ت آبادگران ق��رار گرفت و اینگونه‬ ‫بود که به نمایندگی از مردم ته ران ب��ه خانه ملت راه یافت‬ ‫و از آن پس به چهره ای ش��ناخته ش��ده و البت��ه تاثیر گذار‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬تالش او ب رای تحقیق و تفحص از دانش��گاه‬ ‫آزاد در زمان فعالیت مجلس هفتم با واکنش های متفاوتی‬ ‫مواجه ش��د و البت��ه بی��ش از پیش ن��ام او را در رس��انه ها‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫زاکانی در انتخابات مجلس هش��تم نیز در فهرس��ت‬ ‫اصل��ی اصولگرایان ک��ه تابلوی جبهه متحد ب��ر باالی آن‬ ‫خودنمایی می کرد قرار گرفت و توانست بار دیگر به مجلس‬ ‫راه یابد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 87‬در حالی که زمان چندانی ت��ا انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری دهم باقی نمانده بود جمعیت رهپویان‬ ‫را تاس��یس کرد‪ .‬او مدير مس��ئول هفته نامه پنجره است‪.‬‬ ‫عضویت در هیات منصفه مطبوعات از دیگر سوابق زاکانی‬ ‫است‪g .‬‬ ‫جلد متفاوت‬ ‫مجله لوپوئن‬ ‫خبرنامه‬ ‫چندانی نم ی‌خورد چون طی سی و چند انتخاباتشان به عینه‬ ‫دیده‌اند که همان چیزی که رای داده‌اند از صندوق در‌آمده است‪».‬‬ ‫وی اضافه کرده‪« :‬کسانی که این مس��ائل را مطرح م ی‌کنند‬ ‫ممکن است توجه نداش��ته باش��ند که آب به آسیاب دشمن‬ ‫م ی‌ریزند و ممکن اس��ت بعضی از آنها از روی دلسوزی باشد؛‬ ‫اما باید توجه داشته باش��ند که دامن زدن به این مساله اعتماد‬ ‫مردم به نظام را زیر سوال م ی‌برد‪ ،‬زبان دشمن را علیه خودمان‬ ‫دراز م ی‌کنید و این جفای به انقالب و جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫بناب راین این اعمال باید مراقبت شوند‪ ».‬نبوی‪ ،‬عضو مجمع‬ ‫تش��خیص مصلحت نظام و عضو ش��ورای مرکزی جامعه‬ ‫اسالمی مهندسین است‪ .‬او پیش از این و در دهه‪ 60‬وزیر پست‬ ‫و تلگراف و تلفن بوده است‪ .‬وی دارای سابقه مبارزاتی در دوران‬ ‫پیش از انقالب است و مدتی از سوی رژیم پهلوی در زندان بوده‬ ‫است‪ .‬خود او درباره سوابقش گفته است‪« :‬سال ‪ 50‬از دانشکده‬ ‫فنی دانشگاه ته ران فارغ‌التحصیل شدم‪ ،‬دوران سربازی را هم‬ ‫در دانشکده فنی گذراندم و فعالی ت‌های سیاس ی‌ام را از دانشکده‬ ‫فنی دانش��گاه ته ران آغاز کردم‪ ».‬وی در خاط رات خود درباره‬ ‫دورانی که زندانی بوده اضافه کرده‪« :‬دوران زندان ب رای من بسیار‬ ‫آموزنده بود‪ ،‬در آنجا به اهمیت شعائر دینی بسیار پ ی‌بردم‪ ،‬اینکه‬ ‫یدادند‬ ‫نماز چقدر انسان را استوار م ی‌کند‪ ،‬به دلیل آنکه اجازه نم ‌‬ ‫در زندان نماز جماعت بخوانیم با دوس��تان قرار م ی‌گذاشتیم‬ ‫و همگی در حیاط زندان همزمان نماز م ی‌خوانديم؛ این اقدام‬ ‫ابهتی داشت و هم به ما روحیه م ی‌داد و هم روحیه طاغوت را‬ ‫م ی‌شکست‪g».‬‬ ‫پس لرزه‌هاي‬ ‫طوفان سندي‬ ‫در تايم‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫بررسی برخی موضوعات و همفکری با نمایندگان به مجلس‬ ‫شورای اسالمی برود که به دالیل کاری‪ ،‬این جلسه به هفته‬ ‫آینده موکول ش��د‪ .‬اعالم نش��ده اس��ت که دلیل درخواست‬ ‫رئی س‌جمهور ب رای حض��ور در مجلس چه بوده اس��ت؛ اما‬ ‫برخی ناظ ران احتمال م ی‌دهند این درخواس��ت با اجرای فاز‬ ‫دوم هدفمندی ب ی‌ارتباط نباشد‪ ».‬دهقان‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس نیز در این‌باره به خبرگزاری‌ها گفته است‪« :‬پیشنهاد‬ ‫دولت ی‌ها ب رای برگزاری جلس��ه غی ر‌علنی است‪ ».‬وی اضافه‬ ‫کرده‪« :‬قرار است در جلسه مشترک رئی س‌جمهور با نمایندگان‬ ‫در خصوص مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها بحث و‬ ‫گفت‌وگو شود‪ ».‬وی همچنین تاکید کرده‪« :‬جلسه مشترک‬ ‫دول��ت و نمایندگان مجلس‪ ،‬جلس��ه تصمیم‌گیری در مورد‬ ‫موضوع خاصی نیس��ت و تنها قرار اس��ت در مورد مسائل‬ ‫اقتصادی کشور و موضوع هدفمندی یارانه‌ها بحث و گفت‌وگو‬ ‫ش��ود‪ ».‬آخرین باری ک��ه از حضور احمدی‌ن��ژاد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی سخن به میان آمده بود مربوط به طرح سوال‬ ‫از رئی س‌جمهور بود که با نظر مق��ام معظم رهبری متوقف‬ ‫شد‪ .‬گروهی از نمایندگان مجلس در ماجرا‪ ،‬خواستار حضور‬ ‫احمدی‌نژاد در مجلس و پاسخگویی وی به سواالت ساکنان‬ ‫خانه ملت بودن��د‪ .‬موضوعاتی مانند معض�لات اقتصادی و‬ ‫قیمت ارز از جمله مسائلی بود که مورد‌نظر نمایندگان خواهان‬ ‫سوال از رئی س‌جمهور قرار داشت‪ .‬پس از سخنان مقام معظم‬ ‫رهبری مبنی بر ع��دم ضرورت این طرح در ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور‪ ،‬نمایندگان ط راح س��وال طی بیانی ه‌ای اعالم کردند‪:‬‬ ‫«رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب‌العین‬ ‫و فصل‌الخطاب ب رای نمایندگان بوده است‪ .‬با لبیک به فرمان‬ ‫ایشان نمایندگان سوال‌کننده مراتب انصراف خود را از ادامه‬ ‫طرح سوال از رئی س‌جمهور اعالم م ی‌کنند‪g ».‬‬ ‫دكه‬ ‫بازگشت‬ ‫آمريكا به‬ ‫سوي اروپا در‬ ‫اكونوميست‬ ‫انتقاد از‬ ‫صدراعظم‬ ‫آلمان در‬ ‫اشپيگل‬ ‫‪23‬‬
‫سیاست داخلی در اینجا تعیی ن‌کننده باشد‪ ،‬در نظر گرفتن مبانی‬ ‫و هنجاره��ای بنیادین تعیی ن‌کننده مس��یر حرک��ت جریان‌های‬ ‫سیاسی در حوزه داخلی اس��ت‪ .‬یک نمونه بارز این موضوع‪ ،‬توجه‬ ‫یا فهم مفهوم والیت‌فقیه است که به نظر م ی‌رسد بر س ِر اصل یا‬ ‫مصداق این موضوع‪ ،‬پس از تحوالت انتخابات ‪ 88‬میان گروه‌های‬ ‫ِ‬ ‫داخلی تفاوت‌های��ی بروز کرده و ُقرب و بُعد تازه‌ای در این مس��اله‬ ‫قابل مشاهده اس��ت (که در جای خود نیازمند شرح و بسط است)‪.‬‬ ‫این دوری و نزدیکی‪ ،‬ریشه در اعتقادات‪ ،‬باورها و مبان ی‌ای دارد که‬ ‫الزاما آبش��خور آنها دیگر سیاست نیس��ت و باید از منظری دیگر‬ ‫به‌دنبال تبیین آنها گشت‪ .‬همان نقطه‌ای که تحلیل زیربنا ‪ -‬روبنا‬ ‫از بازنمایی آن ناتوان است و تالش شده در عناوینی چون هژمونی‪،‬‬ ‫جامعه مدنی و‪ ...‬این غفلت شرح داده شود‪ .‬فرهنگ‪ ،‬فصل نوینی‬ ‫است که جریان‌شناسی تحوالت سیاسی کشور را شکل م ی‌دهد و به‬ ‫همین اعتبار است که مشابه آنچه در سیاست داخلی رخ م ی‌دهد در‬ ‫اینجا نیز قابل مشاهده است‪ ،‬به‌گونه‌ای که تحولخواهان‪ -‬سنت ی‌ها‬ ‫را در ب رابر دولت ی‌ها ‪ -‬دوم‌خردادی‌ها ق��رار م ی‌دهد‪ .‬این تفاوت در‬ ‫همه سیاس��ت‌های مربوط به حوزه فرهنگ خود را نشان م ی‌دهد‪،‬‬ ‫از سیاست‌های مربوط به کتاب و س��ینما و موسیقی تا رفتارهای‬ ‫مرتبط با حجاب و ورزش و‪ ...‬شاید بتوان در یک عنوان‌بندی کلی‬ ‫(و با تس��امح) گرایش‌های انقالب ی‌تر را در گروه اول و گرایش‌های‬ ‫لیب رال‌تر را در گروه دوم جای داد‪ .‬بدین صورت عمال متغیر تازه‌ای‬ ‫در حیات سیاسی کشور نقش‌آفرین م ی‌شود که حتی تفاوت‌های‬ ‫مدخلی بر جریان‌شناسی انتخابات ‪92‬‬ ‫ن ناحیه‬ ‫موج��ود در خود مقوله سیاس��ت نیز بازتولیدش��ده از هما ‌‬ ‫اس��ت و این فرهنگ است که ش��اخص اصلی تصمیم‌سازی‌ها و‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها م ی‌ش��ود‪ .‬تفاوت‌های فرهنگی البته در حد شعارها‬ ‫ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 92‬این توصیف ب ی‌ش��ک دارای نواقصی است و ممکن است‬ ‫فرشادمهدي‌پور‪/‬دانشجويدكترايسياست‌گذاريفرهنگي‬ ‫و سیاست‌ها نیز متوقف نیست و کاملا حوزه فردی سیاستمداران‬ ‫گویای مطلق همه جریان��ات دخیل در انتخابات ‪ 92‬نباش��د؛ اما‬ ‫ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻬﺪيﭘﻮر‬ ‫مش��هور و مطرح را نیز دربر م ی‌گیرد‪‌،‬به‌گون��ه‌ای که کنش‌های‬ ‫اینکه چرا چنین اتفاقی روی داده و مقس��م اصلی ب رای تقس��یم‬ ‫برساخته ثنویت‌گرای مارکس (روبنا و زیربنا)‪ ،‬وجهی فرهنگی‬ ‫فردی‪ ،‬روابط بین افراد‪ ،‬نوع ارتباطات کالمی‌و غیرکالم ی‌شان و‪...‬‬ ‫کنونی چیس��ت‪ ،‬موضوعی قابل توجه است‪ ،‬چراکه اگر در فرض‬ ‫نداش��ته و ندارد و همه قرائت‌های متکثر مارکسیس ت‌های غربی‬ ‫همگی معنادار شده و (خوب یا بد) به مدد انبوه داده‌های عرضه‌شده‬ ‫بروز جریان‌شناس ی‌های تازه تفاوتی وجود نداشته باشد‪ ،‬حال باید‬ ‫نیز برای آن بوده و هست که از درون توصی ف‌های مارکس جوان‬ ‫انتشار و‬ ‫نشس��ت‪.‬ﺑﻮده‬ ‫ﺑﺮاي آن‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ بهﻧﯿﺰ‬ ‫ﻗﺮاﺋﺖ‬ ‫شناساییووضعﻫﻤﻪ‬ ‫این ﻧﺪارد‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎ(‪،‬‬ ‫)روﺑﻨﺎ و‬ ‫قضاوت‬ ‫ﻫﺎيدر این‌باره‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖی‌توان‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺘﮑﺜﺮدر فضای مجازی م‬ ‫عالم واقع‬ ‫شده یا در‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﯽمی زانی برای‬ ‫اقتصاد‪،‬وﺟﻬﯽ پرسید‪ ،‬چه‬ ‫سیاست و‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲاز دوگانه‬ ‫ﮔﺮايشود تا فراتر‬ ‫ﺛﻨﻮﯾﺖاستنتاج‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪچیزهایی‬ ‫و پیر‪،‬‬ ‫فالن‬ ‫‌زیستی‬ ‫ه‬ ‫ساد‬ ‫محک‬ ‫سنگ‬ ‫‌قیمت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫خودرویی‬ ‫خرید‬ ‫سند‬ ‫‌های‬ ‫ت‬ ‫مش��ابه‬ ‫‌کند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نظر‬ ‫جلب‬ ‫امر‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫نگرش‬ ‫همین‬ ‫‌مانده‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نیز‬ ‫فرهنگ‬ ‫حوزه‬ ‫مسائل‬ ‫پاسخگویاز درون ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎي ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ‪ ،‬ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦﮔﻮي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﻫﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫نماینده مجلس م ی‌ش��ود و تصاویر نامناس��ب دختران و پس��ران‬ ‫عجیب دیدگاه‌های جریانات مذکور در مسائل اقتصادی (صرف‌‌نظر‬ ‫بود که در ایران تحلیل راس��ت‪ -‬چپ را در قامت س��نتی‪-‬مدرن‪،‬‬ ‫ﻫﺎ‪-‬‬ ‫ﺧﺮدادي‬ ‫دوم‬ ‫سابق و‬ ‫انقالبیونﮐﺮد‬ ‫الاقلﺻﻮرتﺑﻨﺪي‬ ‫ﻣﺪرن‪،‬‬ ‫جزئیات را‬ ‫راﺳﺖو‪-‬ﭼﭗ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫ﺑﻮد‬ ‫ﻧﮕﺮش‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻪ‬ ‫سنجیدن‬ ‫‌ای برای‬ ‫ﺷﮑﻞوزنه‬ ‫دراجتماعی‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‌های‬ ‫در ش��بکه‬ ‫ مدعا‬‫ﺳﻨﺘﯽاین‬ ‫ﻗﺎﻣﺖای اثبات‬ ‫دراست؛ بر‬ ‫برنامه‌)‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞکم و کیف‬ ‫از‬ ‫درح‌طلبان‬ ‫ﮐﻪاصال‬ ‫‌ها ‪-‬‬ ‫‌خردادی‬ ‫ﻫﻤﯿﻦشکل دوم‬ ‫ﻣﺎﻧﺪهبعدها در‬ ‫‌بندی کرد و‬ ‫ﻧﯿﺰ صورت‬ ‫امیال فرهنگی پدران و مادران‌شان‪ .‬جانش��ینی فرهنگ به جای‬ ‫دو دلیل عمده م ی‌توان ارائه کرد‪‌:‬اوال بررس��ی برنامه‌های توسعه‬ ‫و محافظه‌کاران ‪ -‬اصولگرایان خود را تداوم بخشید‪ .‬محور اصلی‬ ‫ﻣﻔﺮوﺿﺎت‬ ‫ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫مفروضات ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ‬ ‫جای��گاهﮔﺮاﯾﺎن‬ ‫نگرش یااﺻﻮل‬ ‫ﮐﺎران‪-‬‬ ‫اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬ ‫اقتصاد در تحلیل فض��ای عمومی‪ ،‬الزاما پدیده مبارکی نیس��ت‪،‬‬ ‫پنج‌ساله کش��ور که دو برنامه در دولت اکبر هاشم ی‌رفسنجانی‪،‬‬ ‫در این جریان‌شناس��ی‪ ،‬بازخوان��ی‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫اﯾﻦن‌ناپذیری‬ ‫مناقشات پایا‬ ‫ﺳﺎولِبر سر آن‬ ‫‪7‬است‬ ‫عمیق‬ ‫چ‬ ‫دولت‬ ‫برنامه نیز‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽو یک‬ ‫س��یدمحمد خاتمی‬ ‫برنامه درازدولت‬ ‫ﮐﺸﻮر‪،‬دو نحله‬ ‫ﺟﺎﻧﺸﯿﻦکدام از‬ ‫ادارههر‬ ‫کشور‪ ،‬توسط‬ ‫دراداره‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدينحوه‬ ‫سیاسیوو اقتصادی در‬ ‫ﻃﺮف‪،‬‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﻪ‬ ‫امری ‪-6‬‬ ‫فرهنگ از‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺮ‪،‬راکهﺣﺪاﻗﻞ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬در اﯾﻦ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫دو ﻧﺤﻠﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮدوﮐﺪام‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‪،‬ﻧﺤﻮه‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬همین عامل باعث م ی‌شود محک مناسبی ب رای پایش‬ ‫محمود احمدی‌نژاد نوشته شده نشان م ی‌دهد که این برنامه‌ها در‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پیش‬ ‫سال‬ ‫‪6-7‬‬ ‫از‬ ‫حداقل‬ ‫سیاس��ی اصلی بود‪ .‬این‬ ‫تصویر‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪92‬‬ ‫ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺑﺮ‬ ‫چنینﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﻬﻮر‬ ‫پیدا و ارﺗﺎمائه ونشود وﺗﻤﺎم‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫اﺻﻞ‬ ‫ﮕﺰﯾﻦ آن‬ ‫اهداف ﺟﺎﯾ‬ ‫روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﻣﺨﺪوش‬ ‫ﺗﺎﺣﺪود‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﺎتارگرفتن‬ ‫دشواری محور قر‬ ‫اﻗﻠﯿﺖل‌ها‬ ‫ﺑﻪی‌ها و عم‬ ‫اﯾﻦاییﺧﺪﺷﻪ را‬ ‫‌های اجر‬ ‫ﻧﺸﺪه؛برنامه‬ ‫یکدیگرند‪ ،‬اما در‬ ‫بسیار شبیه‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮب کلیات و‬ ‫اﻟﺒﺘﻪروشنی‬ ‫البته وچارچوب‬ ‫است و‬ ‫مخدوش شده‬ ‫زﯾﺎديزیادی‬ ‫طرف‪ ،‬تاحدود‬ ‫ﻣﻬﺪيﭘﻮر‬ ‫ﻓﺮﺷﺎد‬ ‫‌شدن‬ ‫ه‬ ‫سنجید‬ ‫قابلیت‬ ‫حتما‬ ‫اقتصاد‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫دوچندان‬ ‫نادقیقی‪،‬‬ ‫ر‬ ‫معیا‬ ‫روی‬ ‫همگانی‬ ‫تقریب��ا‬ ‫توافق‬ ‫ثانیا‬ ‫و‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬ ‫ش��د‬ ‫‌های��ی‬ ‫ت‬ ‫تفاو‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫دا‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫تام‬ ‫‌شدن‬ ‫ت‬ ‫اقلی‬ ‫به‬ ‫خدشه‬ ‫این‬ ‫اصل‬ ‫نشده؛‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫دوم نیز‬ ‫ِ‬ ‫ﺧﺮدادي ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦﮐﻪ اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪه در اداره ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻌﺐ و ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﺪهاﻧﺪ‪،‬‬ ‫داش��ت و حاال که در مرکز تفاوت‌ها نیست‪ ،‬این بدان معناست که‬ ‫کالن‌سیاست‌های اقتصادی کشور نظیر تفسیر اصل ‪ ،44‬اجرای‬ ‫جریانات مش��هور به دوم‌خردادی باز‌م ی‌گردد و اینکه اصولگرایان‬ ‫ﮔﺮاﯾﯽ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﺧﺘشﻦ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫‌بندیﻫﻤﻪﻗﺒﻠﯽ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫دوﻗﻄﺒﯽ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎ(‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫وزن‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫فائقاي‬ ‫ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ‬ ‫اﺻﻮلپذیرفته و‬ ‫دوﻗﻄﺒﯽغیربومی‪،‬‬ ‫شده و الز‬ ‫سفار‬ ‫ﻫﺎيجهانی‬ ‫نسخه‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬یک‬ ‫ﻣﻤﮑﻦهمه‬ ‫ﻫﺎيدر‬ ‫و‪( ...‬که‬ ‫سوخت‬ ‫س��همی‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎسیارانه‬ ‫هدفمندی‬ ‫گروهو‌های‬ ‫شعب و‬ ‫ﮐﺸﯽخود به‬ ‫کش��ور‪،‬‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪاصلی‬ ‫ﮐﻪاداره ارکان‬ ‫آمده در‬ ‫ﺑﻮدهاماو‬ ‫‌دادهآن‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫رﻧﮓو ﻧﯿﺰ‬ ‫ﻏﺮﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ‬ ‫ﻣﺘﮑﺜﺮ‬ ‫ﻗﺮاﺋﺖ‬ ‫ﻧﺪاردهو‬ ‫‌ها‪ ،‬و‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫قانونﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‬ ‫وﺟﻬﯽ‬ ‫)روﺑﻨﺎ‬ ‫ﻣﺎرﮐﺲ‬ ‫ﮔﺮاي‬ ‫ﺛﻨﻮﯾﺖ‬ ‫معقول و مفروض گرفته شده‪ .‬این اقتصاد هم‌پیوند با نظام جهانی‪،‬‬ ‫دولت‌ها با اسامی‌دیگری مطرح شده) وجود دارد‪ .‬با نگاهی بدبینانه‬ ‫مختلفی تقس��یم‌بندی ش��ده‌اند‪ ،‬به‌گونه‌ای که دیگر وزن‌کشی‬ ‫محصوالتدر‬ ‫ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻮزهدر ‪88‬‬ ‫ﻣﺠﺪدا‬ ‫ﻧﮋاد(ﭘﺎﺳﺦﻇﺎﻫﺮ‬ ‫اﺣﻤﺪي‬ ‫)ﻫﺎﺷﻤﯽ‪-‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽرﯾﺎﺳﺖ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫ﮔﻮي وﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ و‬ ‫ﻓﺮاﺗﺮ‪84‬از دوﮔﺎﻧﻪ‬ ‫اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫دوم ﭘﯿﺮ‪،‬‬ ‫ﺟﻮان و‬ ‫ﻫﺎيدرﻣﺎرﮐﺲ‬ ‫دوﻗﻄﺒﯽ از درون‬ ‫اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ‪ ،‬ﻫﺴﺖ ﮐﻪ‬ ‫حتما تبعات خود را در فرهنگ عمومی‪ ،‬سبک زندگی‪،‬‬ ‫م ی‌توان نیل به اقتصا ِد بازار آزاد را محور مشترک برنامه‌های همه‬ ‫گروه‌های سیاس��ی صرفا براس��اس دوقطب ی‌های قبلی ممکن‬ ‫‌رفتهﻫﺎبا‪-‬‬ ‫ﺧﺮدادي‬ ‫دوم‬ ‫ﺷﮑﻞ‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‬ ‫آﺷﮑﺎر و‬ ‫ﻫﺎﯾﯽﺑﻨﺪي ﮐﺮد‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫ﺳﻨﺘﯽ‪-‬‬ ‫وﺟﻮدورا در‬ ‫اندکی‪-‬ﭼﭗ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫اﺻﻮل ﮐﻪ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫باختنﺗﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬آن‬ ‫داد و رفته‬ ‫خواهد‬ ‫نش��ان‬ ‫فرهنگی و‪...‬‬ ‫ﺗﻔﺎوتاین‌جا‬ ‫ﻣﺪرن‪ ،‬در‬ ‫ﻋﻘﺒﻪ ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫دانست و‬ ‫تبصره‬ ‫‌ها‪،‬‬ ‫دارگروه‬ ‫ﺑﻮدح‬ ‫ﻧﮕﺮشاصال‬ ‫ایی‪-‬‬ ‫اصولگر‬ ‫دوقطبی‬ ‫شاخصﻧﯿﺰرنگ‬ ‫ﭼﭗ‬ ‫استحالهاﺻﻠﯽ‬ ‫دﻋﻮاي‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪،‬دراﻣﺎ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖدر‬ ‫حاشیهﮐﻪ‬ ‫آن‬ ‫راﺳﺖﺑﺎ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪبا و‬ ‫‌طلبی‪،‬درﻣﯿﺎن‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭼﻬﺮه‬ ‫ﺑﻨﺪي‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺎح‬ ‫نیست‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫دو ﺳﻮي‬ ‫ﻣﻔﺮوﺿﺎتی‌کند‪ .‬بدین توصیف‬ ‫‌خاصیت و هم‌سان م‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫خود‪،‬‬ ‫همچون‬ ‫نیز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‌بندی‬ ‫م‬ ‫تقسی‬ ‫ای‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫معیاری‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تمایزی‬ ‫اصال‬ ‫‌‌جمهوری‬ ‫ریاست‬ ‫انتخابات‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نوینی‬ ‫دوقطبی اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران‪ -‬اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﮕﺮش ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎزهدراي‪ 88‬ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﺒﻮد و‬ ‫راﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ‬ ‫جانشینی فرهنگ با اقتصاد‪ ،‬چندان جای خوشحالی ندارد و م ی‌تواند‬ ‫تفکیک جریان‌های سیاسی در انتخابات قرار داد‪.‬‬ ‫بازتولید شد‪ .‬در‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢمجددا‬ ‫‌نژاد) ظاهر و‬ ‫(هاش��می‪ -‬احمد‬ ‫و ‪84‬‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ از ‪ 7-6‬ﺳﺎلِ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف‪،‬‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂو ﻫﺮ ﮐﺪام از دو ﻧﺤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻧﺤﻮه اداره‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي در‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽی و‬ ‫نگران‌کننده‌تر نیز باشد‪ ،‬چرا‌که بازه فراختری را برای دست و پا زدن‬ ‫محور دیگر‪ ،‬سیاس��ت اس��ت که الاقل در دو ح��وزه داخلی‬ ‫دو س��وی این جناح‌بندی‪ ،‬چهره‌های اصولگرا میان��دار بودند و با‬ ‫میانﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﺷﺪن ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺪﺷﻪ‬ ‫سیاس��تاﯾﻦ‬ ‫ﻧﺸﺪه؛ اﺻﻞ‬ ‫ﮕﺰﯾﻦ‬ ‫روﺷﻨﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه امااﺳﺖ‬ ‫ﻣﺨﺪوش‬ ‫تفاوتزﯾﺎدي‬ ‫ﺗﺎﺣﺪود‬ ‫خارجی‬ ‫آندر حوزه‬ ‫‌ش��ود‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾ م ی‬ ‫تمییز داده‬ ‫ﭼﺎرﭼﻮبخارج��ی‪،‬‬ ‫و‬ ‫ظاهراو دیگر‬ ‫داش��تند‪،‬‬ ‫‌هایی آش��کار‬ ‫وجود آنکه در عقبه‬ ‫و مارپیچ رفتن جریانات سیاسی فراهم م ی‌آورد‪g .‬‬ ‫اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ‬ ‫ﮔﺮاﯾﯽ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫مورد‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬ ‫ت��از‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫نب��ود‬ ‫قدیم‬ ‫اس��ت‬ ‫دومو ر‬ ‫دعوای اصلی چپ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مش��اهده‬ ‫قابل‬ ‫محدودی‬ ‫تفاوت‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫‌خرداد‬ ‫م‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫دولت‬ ‫اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻨﺪي‬ ‫ﺗﻘﺴﯿﻢ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫و‬ ‫ﺷﻌﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺸﻮر‪،‬‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫ارﮐﺎن‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫ﻓﺎﯾﻖ‬ ‫ﮔﺮاﯾﺎن‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮدد‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫ﺧﺮدادي‬ ‫‪-1‬نیروهایسیاسینوگ را‪،‬برون‌شدهازجبههپیرواندراواخر‬ ‫تحولخواهانند‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫نزدیک‬ ‫چارچوب‬ ‫بدین‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫سنت‬ ‫‌گیریشورایهماهنگی‬ ‫اﺻﻮلشکل‬ ‫موثریدر‬ ‫تالش‌های‬ ‫داشت‪.‬ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وزنﮐﺸﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دوﻗﻄﺒﯽﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺷﺎﺧﺺ دهه‬ ‫ﮔﺮاﯾﯽ‪-‬‬ ‫دوﻗﻄﺒﯽ‬ ‫کهﻦ‬ ‫رﻧﮓهفتادﺑﺎﺧﺘ‬ ‫توجه قرار ﺑﻪ‬ ‫‌بار‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫داخلی‬ ‫سیاس��ت‬ ‫در‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫متفاوت��ی‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نامید!)‬ ‫االن‬ ‫کنایه‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫‌ت��وان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫(که‬ ‫ان‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫امروز‬ ‫در حال‬ ‫نیروهایانقالبو‪...‬داشته‌انددرایندستهق رارم ی‌گی رند‪.‬‬ ‫ﮔﺰاريﺷﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻣﺠﺪداو دردار‪88‬ﺑﺮﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﺣﻤﺪيﻧﮋاد(‬ ‫)ﻫﺎﺷﻤﯽ‬ ‫‪84‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﮐﻨﺎﯾﻪﻣﺮﺣﻠﻪ‬ ‫در‬ ‫اﺳﺖﺑﻪﮐﻪ‬ ‫ﻧﻮﯾﻨﯽ‬ ‫دوﻗﻄﺒﯽ‬ ‫عمدهﻃﻠﺒﯽ‪،‬‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﺳﻮداي‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ودرﮔﯿﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﺮﯾﺎندر‪ -‬ﻋﻤﺪه‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻧﺎﻣﯿﺪ!(‬ ‫اﻻن‬ ‫اﻻنسنتﯾﺎ‬ ‫سیاس��ی‪،‬ﻣﯽ‬ ‫)ﮐﻪ‬ ‫اﯾﺮان‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫در ﺣﺎلِ‬ ‫وضعیتی‬ ‫ﭼﻬﺎرو دولت ی‌ها‬ ‫‌شوند‬ ‫ﻻاﻗﻞی‬ ‫رﯾﺎﺳﺖنزدیک م‬ ‫تحولخواهان‬ ‫دومی‌ها به‬ ‫انتخابات‬ ‫آنزرااری‬ ‫برگ‬ ‫ﺗﻮاندار‬ ‫درگیر و‬ ‫جریان‬ ‫الاقل چهار‬ ‫‪ -2‬موتلف�ه و تش�کل‌های همس�و در پایین و ب�االی آن‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﭼﭗ‬ ‫اﺻﻠﯽ‬ ‫دﻋﻮاي‬ ‫دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮا‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫آﺷﮑﺎر‬ ‫ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﻋﻘﺒﻪ‬ ‫در‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫آن‬ ‫وﺟﻮد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫دار‬ ‫ﻣﯿﺎن‬ ‫ﮔﺮا‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﭼﻬﺮه‬ ‫ﺑﻨﺪي‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺎح‬ ‫اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮي‬ ‫دو‬ ‫‌گیرند‪ .‬آن‌چه‬ ‫ﻫﺎ ق��روار م ی‬ ‫‌طلبان‬ ‫نزدیک ‪،‬به اصالح‬ ‫ناپایدار‪ ‌،‬اما‬ ‫تحولخواهان ‪،‬‬ ‫‌جمهوری آینده‌اند؛‬ ‫ریاست‬ ‫‌دست‌گیری‬ ‫سودای به‬ ‫ﺑﻪ و‬ ‫‌شمارم ی‌روند‪.‬‬ ‫اینجریانبه‬ ‫ﻣﻤﮑﻦبخش‬ ‫مشخ ص‌ترین‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻧﻬﺎﯾﺖ‬ ‫‌هایدر‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺧﺮداديدرﻫﺎاین‪ ،‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ‬ ‫دوم‬ ‫دوﻟﺘﯽ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎن ‪،‬‬ ‫آﯾﻨﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ‬ ‫ﮔﯿﺮي‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬توجه م ی‌کند این است که بیش از آنکه وجوه کارکردی‬ ‫میان جلب‬ ‫ممکناياست در‬ ‫ﻧﺒﻮد‌هاو‪ ،4‬که البته‬ ‫‌خردادی‬ ‫راﺳﺖ دوم‬ ‫دولت ی‌ها‪ 3‬و‬ ‫‪ -3‬بدنه و بخش‌های انقالبی جبهه پایداری در این جریان‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺎزه‬ ‫ﻗﺪﯾﻢ‬ ‫س��نت ی‌ها‪ ،2‬و‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ‬ ‫تحولدر‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را‬ ‫ﻧﻈﺮي‬ ‫گرفته ودر ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺻﻮرت‬ ‫میان از‬ ‫پیوندهاییﻫﺎﯾﯽ‬ ‫نهایتﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﯾﺎ‬ ‫آنها صورت‬ ‫آنبخﻫﺎش‌هایی از‬ ‫تمام یا‬ ‫منظورگشته‌اند‪.‬‬ ‫‌خواهان‬ ‫اﯾﻦاجماالدرردیف‬ ‫نشده‌اندو‬ ‫جایداده‬ ‫نظری‬ ‫زیرساخت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اما‬ ‫ش��وند‪،‬‬ ‫متولد‬ ‫متفاوتی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬ ‫شک‬ ‫در‬ ‫‪-4‬هوادارانفتنه‪،‬جریاناتب رانداز‪،‬نیروهایسکوالرو‪...‬دراین‬ ‫اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ‬ ‫فهرستداد‪.‬‬ ‫همینﺟﺎي‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ‬ ‫اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫جای‬ ‫چهارگانه‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫جریانات‬ ‫این‬ ‫جریانجایدادهنشده‌اند‪.‬‬ ‫نقد‌و‌نظر‬ ‫فرهنگ‪ ،‬جانشین سیاست‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫در ﺣﺎلِ اﻣﺮوز اﯾﺮان )ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ اﻻن ﯾﺎ اﻻن ﻧﺎﻣﯿﺪ!( ﻻاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬درﮔﯿﺮ و دار ﺑﺮﮔﺰاري اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﻮداي‬ ‫دومﺧﺮداديﻫﺎ‬ ‫دوﻟﺘﯽﻫﺎ‬ ‫ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖﮔﯿﺮي رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮري آﯾﻨﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﺎن‪ ،1‬ﺳﻨﺘﯽﻫﺎ‪ ،2‬دوﻟﺘﯽﻫﺎ‪ 3‬و دومﺧﺮداديﻫﺎ‪ ،4‬ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮي اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮاﻗﺼﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت دﺧﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 92‬ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ روي‬ ‫داراي‬ ‫ﺑﯽﺷﮏ‬ ‫ﺗﻮان ﺟﺎي داد‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ‬ ‫داده‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ‬ ‫و‪24‬ﻣﻘﺴﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﯿﻢِ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻓﺮض ﺑﺮوز ﺟﺮﯾﺎنﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﺮدادي‬ ‫ﺧﻮاﻫﺎن‬ ‫ﺑﺎديﻫﺎاﻣﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎي‬ ‫دوﻟﺘﯽﻫﺎوﺟﻮد دارد؟ آنﭼﻪدومدر‬ ‫ﺳﻨﺘﯽﻫﺎﺷﺪه ﯾﺎ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ‬ ‫اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻊ‬ ‫ﺗﺤﻮلﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺎﺳﺪ‪ ،‬ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ‬
‫اصل دين و برداشت ما از دين‬ ‫در نقد يك شبهه‬ ‫زهیر توکلی‪/‬نويسنده و شاعر‬ ‫‪2‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫آن گونه كه منتقدان و به نوعي ناسيوناليس��ت هاي‬ ‫افراطي مي گويند؛‬ ‫‪ -1‬فرهنگ ای ران پیش از اس�لام‪ ،‬فرهنگ شادی و‬ ‫شادمانی بوده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬فرهنگ اسالمی و به‌طور خاص‪ ،‬فرهنگ شیعه‪،‬‬ ‫غ ‌مزا و غم‌ستاست و با شادی و شادمانی میان ‌ه چندانی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬آیی ن‌های س��وگ در ش��یعه و به‌ویژه عزاداری بر‬ ‫امام‌حسین – علی ه‌الس�لام – نقش اصلی را در اندوه‌محور‬ ‫بودن فرهنگ کنونی ای ران دارد‪.‬‬ ‫آنچه در باال آوردیم‪ ،‬تحلیل و تجزیه ش��بهه‌ای است‬ ‫که در هفته‌های اخیر‪ ،‬ب��ه آن پرداخته‌ای��م‪ .‬تاکنون در این‬ ‫چند گفتار‪ ،‬ب��ه «اغلوطه‌هایی» پرداخته‌ایم که س��اختمان‬ ‫این ش��بهه بر پایه آنها باال رفته است‪ ،‬یعنی آن خشت‌های‬ ‫کج‪ ،‬آن گزاره‌های نخستین که بر پایه بدیهی فرض کردن‬ ‫آنها یک ش��بهه ساخته م ی‌ش��ود‪ ،‬در حالی که قدم به قدم‪،‬‬ ‫درباره یکای��ک آن گزاره‌ها‪ ،‬حرف و حدیث و اش��کال و ای راد‬ ‫وجود دارد‪ .‬بناب رای��ن از خواننده محترم خواهش م ی‌کنم که‬ ‫خسته نشود از اینکه هنوز به خود شبهه نپرداخته‌ایم و ایضا‬ ‫این هفته نیز م ی‌خواهیم به مبادی اولیه این ش��بهه حمله‬ ‫کنیم به امید خدا‪.‬‬ ‫***‬ ‫یکی دیگ��ر از بنیادهای غلطی که ب ر‌اس��اس بدیهی‬ ‫انگاشتن آنها این شبهه جعل شده‪ ،‬این انگاره است‪:‬‬ ‫«فرهن��گ دینی‪ ،‬س��نت‌های دینی و آداب و رس��وم‬ ‫دینداران‪ ،‬همان دین اس��ت»‪ .‬در اینجا ‪ -‬چنان که خواننده‬ ‫عزیز و هوشمند هم به خوبی حواسش جمع است – فرض‬ ‫گرفته‌ایم که اصال ادعای شماره ‪ 2‬درست است؛ یعنی فرض‬ ‫کرده‌ایم که « فرهنگ اس�لامی و به‌ط��ور خاص‪ ،‬فرهنگ‬ ‫ش��یعه‪ ،‬غ ‌مزا و غم‌ستا باش��د و با شادی و ش��ادمانی میانه‌‬ ‫چندانی نداشته باش��د»‪ .‬م ی‌خواهیم این بحث را آغاز کنیم‬ ‫که با فرض این ادعا هم‪ ،‬ط راحان این شبهه باید ثابت کنند‬ ‫که نمادها و نمودهای غ ‌مزا و غم‌ستا که در فرهنگ دینی ما‬ ‫هست‪ ،‬از خود دین برخاسته است‪.‬‬ ‫توضیح‪ ،‬اینکه ما یک دین داریم و یک س��نت دینی‪.‬‬ ‫تمام ادی��ان جهان و به‌طور خ��اص‪ ،‬ادی��ان اب راهیمی‌ابتدا‬ ‫این‌گونه به وجود آمده‌اند که شخصی از میان جمع‪« ،‬فرد»‬ ‫آمده است و این «فرد آمدن»‪ ،‬به خاطر «آزمونی» است که‬ ‫او از س��ر گذرانده و «تجربه» ای که از خ��ود خدا درک کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬آورده او از آن «آزم��ون» و «تجرب��ه»‪ ،‬همان چیزی‬ ‫است که به آن «وحی» م ی‌گوییم‪ .‬آن شخص «آزموده»‪ ،‬آن‬ ‫«فرد»ی که «تجربه»‌ای منحصر به فرد را ادراک کرده است‬ ‫و ب ر‌اساس «شناختی مستقیم و ب ی‌واسطه»‪ ،‬از «حقیقت»‬ ‫جهان س��خن م ی‌گوید‪ ،‬به میان جمع م ی‌آید و مي فرمايد‬ ‫که من پیام ی‌ ب رای شما آورده‌ام‪ ،‬من «خبری» دارم که شما‬ ‫باید آن را بشنوید‪ .‬او تاکید م ی‌کند که در رساندن این پیام و‬ ‫ابالغ این خبر «به خود» نیست‪ ،‬بلکه ب رانگیخته شده است؛‬ ‫«مبعوث» شده است‪ .‬او مردم را م ی‌خواند‪:‬‬ ‫«دعوت» خود را آشکار م ی‌کند‪ .‬از میان قوم او‪ ،‬کسانی‬ ‫پیدا م ی‌شوند که دلشان به او م ی‌گرود‪ ،‬دلشان قرص است‬ ‫که او راست م ی‌گوید و به سخنان او «م ی‌آرمند»‪« .‬ایمان»‬ ‫م ی‌آورند‪« .‬دیدار فرهی» و آرمیدگی (= ایمان به فرستاده) نزد‬ ‫این مومنان صدر اول باعث م ی‌شود که گوهر دین‌داری نزد‬ ‫آنان «پیروی» باشد‪ :‬از پی او م ی‌روند و بر اثر این «تبعیت»‪،‬‬ ‫این «تشیع» (به مفهوم لغوی تشیع‪ :‬پیروی) گفتار و رفتار و‬ ‫کردار «فرستاده»‪ ،‬تبدیل به «سیره» یعنی «راه و روش ویژه»‬ ‫م ی‌ش��ود و آرام‌آرام‪ ،‬در پی رامون آن آموزه معنوی و آن گوهر‬ ‫نخس��تین معرفتی (یعنی همان خبر عظیمی که او با خود‬ ‫آورده است) مجموعه‌ای از «ادب»‌ها شکل بگیرد‪ .‬تمام آنچه‬ ‫ما به‌عنوان احکام عملی و مناسک عبادی و در درجه بعدی‪،‬‬ ‫سنن (جمع س��نت و در اصطالح‪ ،‬مس��تحبات و مکروهات‬ ‫و مرجوح��ات) م ی‌شناس��یم‪ ،‬مجموع��ه‌ای از «ادب»‌های‬ ‫دینداری اس��ت که با نگریس��تن در راه و روش «فرستاده»‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫اینکه حضرت امی ر‌المومنی��ن‪ ،‬عل ی‌ابن اب ی‌طالب –‬ ‫درود خدا بر او و پدرش – در جنگ صفین‪ ،‬خطاب به خوارج‬ ‫م ی‌فرماید که آنچه معاویه و عمرو‌عاص بر سر نیزه کرده‌اند‪،‬‬ ‫قرآن نیست بلکه ورق‌هایی است شی رازه‌بسته میان دو جلد‬ ‫اما قرآن س��خنگو منم‪ ،‬ناظر به همین حقیقت اس��ت؛ این‬ ‫حقیقت بسیار بنیادین که حتی نوعا ظاهری‌مذهبان سوپر‬ ‫دولوکس مقدس هم از آن غافلن��د‪« :‬دین» یعنی «صاحب‬ ‫دین»؛ آنچه او هست‪ ،‬دین است؛ او هست که دین هست و‬ ‫اگر دینی هست‪ ،‬هم اوست‪ :‬او و آنچه او م ی‌گوید و م ی‌ورزد‪.‬‬ ‫در یکی از مهم‌ترین س��ندهای معتبر معرفتی شیعه‬ ‫یعنی کتاب «مفاتی ح‌الجن��ان» در دعا ب رای ام��ام زمان –‬ ‫عجل‌اهلل تعالی فرجه الشریف – م ی‌خوانیم‪ « :‬و جدد به ما‬ ‫امتحی من دینک و بدل من حکمک حتی تعید دینک به و‬ ‫علی یدیه جدیدا غضا محضا صحیحا ال عوج فیه و ال بدعه‬ ‫معه‪ :‬بارخدایا! آنچه از بنای دین و حکم شر ‌ع تو را که (دشمنان‬ ‫و منافقان) وی ران ساخته و تغییر و تبدیل داده‌اند‪ ،‬به‌وجودش‬ ‫از نو بنیاد کن تا آنکه به واسطه او و به دست او شرعی جدید و‬ ‫آیینی کاملا تازه که در آن هیچ ناراستی و بدعت نباشد ب رای‬ ‫امت باز آید‪( ».‬نقل ا ‌ز ترجمه استاد فقید‪ ،‬مرحوم مح ی‌الدین‬ ‫اله ی‌قمشه‌ای ‪ /‬با مختصری تصرف)‬ ‫خودمانیم؛ معنی راست حسینی این عبارات وحشت‌آور‬ ‫چیست؟ معن ی‌اش این است که هرقدر از روزگار «فرستاده»‬ ‫فاصله م ی‌گیریم‪« ،‬دگرشدگی‪ :‬تبدیل»‪« ،‬کژ و کوژی‪ :‬عوج»‪،‬‬ ‫«برساختگی‪ :‬بدعت» بیشتر و بیشتر به «دین» یعنی امانت‬ ‫و س��پرده و ودیعه و یادگار معرفتی ‪ -‬رفتاری «فرستاده » راه‬ ‫م ی‌یابد تا جایی که بنا به مف��اد این دعا‪ ،‬وقتی که «صاحب‬ ‫دین» بازگردد‪ ،‬دین «بازم ی‌گ��ردد»‪ .‬در دعا‪ ،‬فعل «تعید» به‬ ‫کار رفته است‪ ،‬یعنی اعاده کنی دین را از نو و عودت بدهی‬ ‫دین را به مردمان‪ ،‬تو گویی دین را از میان مردمان برداشته‌اند‬ ‫و با بازگش��ت موعود ادیان‪ ،‬دین بازم ی‌گردد‪ .‬سپس ببینیم‬ ‫ب رای این دین��ی که همراه موعود بازم ی‌گ��ردد‪ ،‬چه صفاتی‬ ‫برشمرده شده است‪:‬‬ ‫‪« -1‬غض» به تش��دید ضاد به معنی باط راوت؛ یعنی‬ ‫دینی که ما االن داریم‪ ،‬ط راوت ندارد‪.‬‬ ‫‪« -2‬مح��ض» یعنی دینی ک��ه م��ا االن داریم‪ ،‬دین‬ ‫محض نیست؛ به اصطالح عامیانه «قاطی تویش دارد»‪.‬‬ ‫‪« -3‬جدید» یعن��ی با ظه��ور موعود‪ ،‬مش��هورات و‬ ‫انگاره‌های دینی‪ ،‬آنچنان خانه‌تکانی م ی‌ش��ود که انگار او‬ ‫«دین جدید» آورده است‪ .‬از همین جاست که اتفاقا مدعیان‬ ‫دینداری مثل بنده باید بترسند‪ ،‬زی را آنکه ب ی‌دین است‪ ،‬طبعا‬ ‫عادات دینی هم ندارد‪ ،‬ولی کسانی مثل من که عادات دینی‬ ‫دارند‪ ،‬از آنجا که «ترک عادت موجب مرض اس��ت» ممکن‬ ‫اس��ت به خاطر این «عادت‌زدایی» که در ذات ظهور نهفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬با موعود از در مخالفت درآیند و او را متهم به آوردن‬ ‫«دین جدید» کنند و در نتیج��ه او را اصال «مهدی موعود»‬ ‫ندانند و نعوذباهلل بگویند که مهدی موعود این آقا نیست‪ ،‬این‬ ‫هم یکی از مدعیان دروغین مهدویت است که پیش از این‪،‬‬ ‫نمونه‌هایش را بسیار دیده‌ایم‪.‬‬ ‫‪« -4‬صحیح» یعنی دینی که ما داریم‪ ،‬دینی است که‬ ‫درست و نادرست در آن به هم آمیخته‌اند‪.‬‬ ‫‪« -5‬ال عوج فیه» یعنی دینی ب ی‌کژ و کوژی‪.‬‬ ‫‪« -6‬ال بدعه معه» یعنی دینی پی راسته از برساخته‌ها‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که به مرور زمان‪ ،‬ه��ر دینی دچار‬ ‫تحریف شده و اینکه قرآن‪ ،‬تحریف نشده است‪ ،‬یک استثنا‬ ‫در همه ادیان است‪ .‬تازه قرآن هم که تحریف نشده‪ ،‬به‌علت‬ ‫روی‌گرداندن امت اسالم از خاندان پیامبر – درود خدا بر او و‬ ‫خاندانش ‪ -‬به سرعت‪ ،‬دستخوش انواع و اقسام تاویل‌ها –‬ ‫تاویل‌های متناقض و متضاد – شد تا جایی که پی ش‌بینی‬ ‫پیامبر گرام ی‌– صل ی‌اهلل علیه و آله – درست از آب درآمد؛ آن‬ ‫حضرت فرموده بود که پس از من امت من هفتاد و سه فرقه‬ ‫م ی‌شوند و تنها یکی از آنها رستگار است‪ .‬حافظ م ی‌فرماید‪:‬‬ ‫جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه‬ ‫چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند‬ ‫چنین اس��ت که ط راحان این ش��بهه ب��ه فرض که‬ ‫ادعایشان درس��ت باش��د و بتوانند اثبات کنند که اسالم و‬ ‫تشیع در ای ران‪ ،‬با غم‪ ،‬هم‌زیستی دارد‪ ،‬راه درازی تا نفی خود‬ ‫اسالم در پیش دارند زی را چه‌بسا مساله برعکس باشد‪ ،‬یعنی‬ ‫چه‌‌بسا این غم‪ ،‬مرده‌ریگ فرهنگ و تاریخ ای ران باشد و اگر‬ ‫در شکل‌های دیگر بومی‌اسالم مثال اسالم مردم شرق دور یا‬ ‫حتی اسالم هندیان بنگریم‪ ،‬ببینیم که چقدر شاد و راحتند‪.‬‬ ‫در گفتار هفته آینده‪ ،‬به تفصیل درباره این موضوع‪ ،‬س��خن‬ ‫خواهیم گفت تا خدا چه بخواهد‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫الگوي تناقضآميز‬ ‫تركيه به واسطه مشكالت داخلي نمي‌تواند مدل خود را صادر‌كند‬ ‫‪3‬‬ ‫شاپور سلیمی‪/‬دانشجوي دكتراي علوم سياسي‬ ‫ترکیه یکی از کشورهای خاورمیانه است که همیشه‬ ‫نقش مهمی‌در تحوالت منطقه داشته است؛ این کشور در‬ ‫دهه‌های اخیر سعي كرده در مسیر دموکراسی گام ب ر‌دارد؛ اما‬ ‫روند گذار و نهادینه شدن دموکراسی در این کشور‪ ،‬تا امروز‬ ‫با چالش‌های جدی مواجه بوده و هس��ت و تا دس��تیابی به‬ ‫استانداردهای یک دموکراس��ی با ثبات‪ ،‬راه پر فراز و نشیبی‬ ‫پیش رو دارد‪ .‬اما در سال‌های اخیر‪ ،‬سیاستمداران این کشور‬ ‫به ویژه در خالل انقالبات عرب��ی ادعاهای حیرت انگیزی را‬ ‫مطرح و مدل این کشور را الگویی ب رای کشورهای خاورمیانه‬ ‫معرفی کردند؛‌ گاهي در جاهایی نیز اعالم داشتند که‪ « :‬ما‬ ‫ادعا نداریم که یک مدل هستیم؛ اما ترکیه م ی‌تواند به مثابه‬ ‫یک منبع الهام به کار گرفته شود‪)1(».‬‬ ‫به هر حال بحث فوق از سوی مقامات ترکیه و حمایت‬ ‫کشورهای غ ربی به ویژه ایاالت متحده از آن‪ ،‬منشاء مجادالت‬ ‫و مباحثات عم��ده‌ای در برخی از مطبوع��ات غ ربی‪ ،‬ترکی و‬ ‫ع ربی در خاورمیانه بوده اس��ت‪ .‬ترکیه به‌عنوان یک کش��ور‬ ‫مسلمان که برخی از موازین دموکراتیک در آن کشور رعایت‬ ‫و نهادینه ش��ده‌اند‪ ،‬اس�لامگرایی معتدل و رش��د اقتصادی‬ ‫خیرهکننده‌اش در یک دهه اخیر‪ ،‬در منطقه خاورمیانه اهمیت‬ ‫قابل مالحظه‌ای دارد و همین مسائل است که جذابیتی به آن‬ ‫کشور داده اس��ت؛ اما همانطور که گفته شد‪ ،‬ترکیه در مسیر‬ ‫گذار و نهادینه ش��دن دموکراس��ی هنوز با چالش‌های جدی‬ ‫مواجه است‪ .‬این مساله نیز از چشم ناظ ران و صاحب نظ ران‬ ‫‪26‬‬ ‫غربی‪ ،‬ترکی��ه پنهان نمان��ده و آنها را ب��ه مخالفت با طرح‬ ‫چنین بحث‌هایی واداش��ت‪ .‬مقاله زیر به‌ط��ور خالصه‪ ،‬به‬ ‫بحث از چالش‌هایی که ترکیه در فرآیند گذار و نهادینه شدن‬ ‫دموکراسی با آن مواجه بوده و هست م ی‌پردازد؛ این چالش‌ها‬ ‫خود گویای این است که این کشور در مسیر دموکراسی راه‬ ‫درازی در پیش دارد‪.‬‬ ‫موانع حقوقی پروسه دموکراتیزاسیون‬ ‫قانون اساسی دموکراتیک و شفاف در دموکراس ی‌های‬ ‫مدرن و ب��ا ثبات اهمی��ت کلیدی ب رای س��امان و مدیریت‬ ‫دموکراتیک جامعه داشته و دارد؛ چنانچه با نگاهی اجمالی‬ ‫به برخی قانون هاي اساس ی‌‪ ،‬بدون توجه به کار ویژه حقیقی‬ ‫آن در عرصه واقعیت م ی‌توان به ابعاد غیردموکراتیک آن پی‬ ‫برد‪ .‬یکی از موانع حقوقی پیش روی فرآیند دموکراتی زاسیون‬ ‫در ترکی��ه‪ ،‬قانون اساس��ی نظامیان در س��ال ‪ 1982‬بوده و‬ ‫هس��ت‪ .‬این قانون بعد از بازگشت به س��وی سیستم چند‬ ‫حزبی در سال ‪ ،1983‬همواره از سوی احزاب سیاسی مختلف‬ ‫و محافل دموکرات مورد انتقاد بوده و از سوی پارلمان نیز در‬ ‫س��ال‌های ‪( 1999 ،1995 ،1993 ،1987‬دو بار)‪ 2002 ،2001 ،‬و‬ ‫‪ 2012‬اصالح شده است؛ اگرچه اصالحات فوق در جهت حذف‬ ‫و تعدیل بندهای غیردموکراتیک آن قابل توجه بوده اس��ت‬ ‫(‪ )2‬اما هنوز دارای مشکالت عمده‌ای است‪ .‬ترکیه همیشه‬ ‫به‌دلیل‌کم‌توجهی به حقوق بشر به ویژه آزادی اندیشه‪ ،‬بیان‪،‬‬ ‫تجمعات‪ ،‬انجمن‌ها و‪ ...‬مورد انتقادات شدیدی بوده است؛ این‬ ‫نقض حقوق ب راساس بندهایی از قانون اساسی که تئوریزه‬ ‫و جنبه قانونی به آن داده شده است یا بندهایی از قانون جزا‬ ‫که در مورد افراطی گری سیاسی – مذهبی یا جدایی طلبی‬ ‫بحث م ی‌کن��د‪ )3( .‬همچنین بند دوم قانون اساس��ی این‬ ‫کشور‪ ،‬بر وفاداری به ناسیونالیسم آتاتورک تاکید م ی‌کند؛ بند‬ ‫سوم این قانون نیز فقط زبان ترکی را به رسمیت م ی‌شناسد‬ ‫و دیگر هویت‌های قومی را غیرقانونی کرده است‪ .‬این عدم‬ ‫شناس��ایی هویت‌های قوم ی‌– فرهنگی متکثر و اقلیت در‬ ‫قانون اساس��ی این کش��ور‪ ،‬زمینه را ب رای پیشبرد سیاست‬ ‫همگون سازی س��اختاری – فرهنگی سیس��تم سیاسی و‬ ‫نقض گس��ترده حقوق فردی و اجتماعی این گروه‌ها فراهم‬ ‫ساخته است‪.‬‬ ‫محدودیت‌های مختلف ای��ن قانون به‌رغم اصالحات‬ ‫متعدد آن و انتقادات وس��یع محافل دموکرات و اقلی ت‌ها در‬ ‫داخل و اتحادیه اروپا از سوی دیگر باعث شده است که حزب‬ ‫حاکم عدالت و توسعه (‪ ،)AKP‬بعد از پیروزی در انتخابات‬ ‫اخیر‪ ،‬در پ��ی ارائه یک پیش نویس قانون اساس��ی جدید و‬ ‫مدنی باش��د که پاس��خگوی نیازهای ش��هروندان و ترکیه‬ ‫امروز باشد‪.‬‬ ‫دخالت مستقیم نظامیان در سیاست‬ ‫در دموکراس��ی‌های مدرن و غربي‪ ،‬نظامیان به‌عنوان‬ ‫بازوی نظامی و قهرآمیز دولت مدرن عمل م ی‌کنند؛ هرچند‬ ‫که ارتش در برخی از این کش��ورها نیز‪ ،‬ب��ه مثابه یک گروه‬ ‫ذی نفوذ بر سیاس��ت و تصمیم‌گیری‌ها در عرصه داخلی و‬ ‫خارجی تاثیرگذار م ی‌باش��د؛ اما تمایلی به مداخله مستقیم‬ ‫در عرصه سیاست ندارد و چنانچه این مساله نیز اتفاق بیفتد‬ ‫با مقاومت شدید احزاب‪ ،‬افکار عمومی یا جامعه مدنی قوی‬ ‫این کش��ورها مواجه خواهد ش��د‪ .‬طبيعتا دخالت مستقیم‬ ‫نظامیان در سیاس��ت یکی از نمادهای ضعف مشروعیت‬ ‫نهادهای دولتی‪ ،‬نهادینه ش��دن قواعد ب��ازی دموکراتیک‪،‬‬ ‫ضعف حکومت قانون و‪ ...‬است که عمدتا در کشورهای در‬ ‫حال توسعه امری رایج و مرس��وم است و چالش‌های جدی‬
‫نـقدونظر‬ ‫میراثآتاتورک(کمالیسم)و عناصر غیردموکراتیک آن‬ ‫نهادینه شدن کمالیس��م و برخی عناصر افراطی این‬ ‫ایدئولوژی تا ام��روز‪ ،‬در نهادهای دولت��ی و اکثریت جامعه‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫را ب رای فرآیند دموکراتی زاس��یون ایجاد ک��رده و خواهد کرد‪.‬‬ ‫به‌طور کلی‪ ،‬این دخالت‌های مس��تقیم نظامی��ان‪ ،‬یکی از‬ ‫ش��اخصه‌های توسعه نیافتگی سیاس��ی و ضعف فرهنگ‬ ‫سیاسی دموکراتیک اس��ت‪ .‬در ترکیه نیز این سنت دخالت‬ ‫مستقیم نظامیان در سیاست و کنترل حکومت ب رای تحقق‬ ‫اهداف کوتاه مدت یا بلندمدت‪ ،‬ریشه تاریخی دارد‪.‬‬ ‫اریک کورنل‪ ،‬سنت این مداخله مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫نظامیان و ارتش را به اوایل قرن نوزدهم و دوران امپ راتوری‬ ‫عثمانی برم ی‌گرداند و معتقد اس��ت که ینی چریها یا جان‬ ‫نثاران که هسته اصلی ارتش امپ راتوری بودند‪ ،‬گاهي به دالیل‬ ‫مختلف در سیاست مداخله و نقش عمده‌ای را در شکل دادن‬ ‫به تصمیمات سیاسی ایفا کرده‌اند‪)4( .‬‬ ‫درگیر ش��دن ارتش در جنگ‌های استقالل و تاسیس‬ ‫جمهوری سکوالر ترکیه با رهبری یک نظامی برجسته چون‬ ‫مصطفی کمال (آتاتورک) زمینه مداخالت بعدی نظامیان در‬ ‫سیاست ترکیه را بیش از پیش فراهم کرد‪ .‬کمال‪ ،‬اگرچه بعدا‬ ‫به ریاست‌جمهوری این کشور (تا سال مرگش ‪ )1938‬رسید‬ ‫و یونیفرم نظام��ی‌اش را از تن درآورد و دیگر آن را نپوش��ید‬ ‫و همکارانش را تش��ویق به چنی��ن امری در هن��گام احراز‬ ‫پس ت‌های مدنی کرد‪ ،‬اما این اصل را پایه گذاشت که رهب ران‬ ‫نظامی بایستی به صورت محافظان حکومت پارلمانی عمل‬ ‫کنند و اگر زمانی پروس��ه دموکراتیک در کش��ور با خطر یا‬ ‫وقفه‌ای در آن مواجه شد‪ ،‬باید در سیاست مداخله کنند‪)5( .‬‬ ‫ب رای همین بود که ارت��ش بعد از مرگ او‪ ،‬همیش��ه‬ ‫به می راث کمالیس��تی و ارزش‌های جمه��وری وفادار بود و‬ ‫مقاطعی نیز که احس��اس م ی‌کرد این ارزش‌ها در معرض‬ ‫تهدید قرار گرفته‌اند‪ ،‬مانند س��ال‌های ‪ 1980 ،1970 ،1960‬و‬ ‫‪ ،1996‬در سیاست مستقیما مداخله و کودتا کرده است‪ .‬البته‬ ‫زمینه‌های حقوقی این مداخالت به ویژه در قانون اساسی و‬ ‫تعریف‌های مبهم از برخی از مفاهیم که به مثابه تهدیدات‬ ‫ب رای منافع ملی ترکیه معرفی شده‌اند‪ ،‬زمینه‌ساز و توجی ه‌گر‬ ‫این مداخالت بوده است‪ .‬عالوه بر مداخالت مستقیم‪ ،‬ارتش‬ ‫از حل و فصل برخی از مسائل چون مساله کردی جلوگیری‬ ‫ل نظامی‬ ‫کرده و به جای توسل به راه حل‌های سیاسی‪ ،‬راه ح ‌‬ ‫را به سیاست مداران این کش��ور تحمیل کرده است؛ چنین‬ ‫مداخالتی تا قبل از س��ال ‪ 2000‬چالش‌ه��ای جدی را ب رای‬ ‫فرآیند دموکراتی زاسیون در این کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫کورنل‪ ،‬عواملی را که سبب مداخالت ارتش در سیاست‬ ‫ترکیه گردیده چنین بر م ی‌ش��مارد‪ )1 :‬افراط گرایی مذهبی‬ ‫یا سیاس��ی‪ ،‬که دس��ت گرفتن قدرت سیاس��ی یا هدایت‬ ‫آن تهدید‌کننده باش��د ‪ )2‬حالت آنارش��ی ی��ا‌ب ی‌قانونی ‪)3‬‬ ‫دیکتاتوری اکثریت ‪ )4‬جدای ی‌طلبی ‪ )5‬اقداماتی که هدفش‬ ‫تقلیل ظرفی��ت و توانایی نیروهای مس��لح ب��ه مداخله در‬ ‫سیاست باشد‪)6( .‬‬ ‫در هر صورت مداخله نظامیان‪ ،‬نه تنها پروسه سیاسی‬ ‫و نهادمندی آن را با چالش مواجه ساخته‪ ،‬بعضا چالش‌هایی‬ ‫را ب رای فرآیند دموکراتی زاس��یون (جلوگی��ری از حل‌و‌فصل‬ ‫سیاس��ی مس��اله کردی) ایجاد کرده و وظایف ارتش را نیز‬ ‫با ابهامات عمده‌ای مواجه س��اخته اس��ت‪ .‬یکی از انتقادات‬ ‫اتحادیه اروپا به ترکیه‪ ،‬همواره بحث این مداخالت نظامیان‬ ‫و چربیدن قدرت آنها در نظام سیاسی این کشور بر حکومت‬ ‫مدنی بوده است‪ .‬هرچند در یک دهه اخیر‪ ،‬با اصالح بندهایی‬ ‫از قانون اساس��ی و محاکم��ه برخی از ژنرال‌های س��ابق و‬ ‫ژنرال‌هایی که در ارتش در پ��ی کودتا بر علیه حزب عدالت‬ ‫و توسعه بودند‪ ،‬تا اندازه‌ای قدرت نظامیان نسبت به گذشته‬ ‫محدود شده است‪ ،‬ولی همچنان یکی از نیروهای تاثیرگذار‬ ‫در سیاست ترکیه به شمار م ی‌روند‪.‬‬ ‫ترکیه (ناسیونالیسم افراطی – درک افراطی از سکوالریسم)‬ ‫همواره چالش‌های جدی را ب رای فرآیند دموکراتی زاس��یون‬ ‫در این کش��ور ایجاد کرده‌اند؛ تا امروز نیز‪ ،‬نقد و به چالش‬ ‫کش��یدن آتاتورک و می راث��ش‪ ،‬مطابق قان��ون توهین به‬ ‫فرهنگ ترکيه قلمداد م ی‌ش��ود و منتقدین با مجازات‌های‬ ‫قابل مالحظه‌ای روبه رو ش��ده و م ی‌ش��وند‪ .‬ناسیونالیسم‬ ‫افراطی ‪ ،‬ضدیت آش��کار و خیره کننده‌ای نس��بت به تکثر‬ ‫فرهنگ��ی – قوم��ی و مخال��ف تفویض حق��وق جمعی‬ ‫اقلی ت‌هاس��ت و همیش��ه بر اعمال و اجرای سیاست‌های‬ ‫همگونسازی ساختاری – فرهنگی‪ ،‬به شیوه‌ای افراطی پای‬ ‫فشرده و م ی‌فشارد‪ .‬تساهل و پلورالیسم فرهنگی‪ ،‬در ادبیات‬ ‫و رفتار سیاسی نیروها و گروه‌های حامل این ایدئولوژی جای‬ ‫نداش��ته و ندارد؛ این نیروها‪ ،‬درکی جاویدانگارانه از هویت‬ ‫ترکیه اي را همچنان تبلیغ و به‌شدت گرایشات دگرستی زانه‬ ‫از لحاظ داخلی و خارجی دارند‪ .‬حزب حرکت ناسیونالیست‬ ‫(‪ )MHP‬به رهبری دولت باغچه لی که گرایشات تندروانه‬ ‫ناسیونالیستی دارد‪ ،‬در پارلمان این کشور داراي کرس ی‌های‬ ‫قابل توجه داش��ته و س��ومین حزب بزرگ در ترکیه است؛‬ ‫همین مس��اله گویای اس��تعداد و عالقه ش��گرف بخشی‬ ‫از اقش��ار و نیروهای اجتماعی در ترکیه به ناسیونالیس��م‬ ‫و نیروه��ای افراط��ی دارد‪ .‬درک افراطی کمالیس��ت‌ها از‬ ‫سکوالریس��م و دفاع آنها از هویت غربی ترکیه‪ ،‬همیش��ه‬ ‫توام با تحقیر هویت دینی – اس�لامی م��ردم ترکیه بوده‬ ‫اس��ت؛ چنین درکی بین نیروهای سیاس��ی کمالیس��ت‬ ‫چون حزب جمهوریخواه خل��ق (‪ )CHP‬و (‪ )MHP‬رایج‬ ‫اس��ت‪ .‬با قدرت گیری اس�لامگرایی بعد از ده��ه ‪ 90‬و به‬ ‫قدرت رسیدن حزب عدالت و توس��عه که گرایشات معتدل‬ ‫اس�لام گرایی دارد‪ ،‬این تقابل و مرزبندی‌ نیروهای سکوالر‬ ‫افراط��ی و اس�لام گرای��ان به س��طح اف��کار عمومی نیز‬ ‫کشیده شد‪ .‬مس��اله اقلی ت‌های ملی و مذهبی نیز‪ ،‬ترکیه‬ ‫را با چالش‌های جدی و انتقادات وس��یع بی ن‌المللی مواجه‬ ‫ساخته اس��ت‪ .‬عالوه بر مس��اله علوی‌ها‪ ،‬مس��اله کردها‬ ‫برجسته‌ترین مس��اله یک اقلیت ملی در این کشور است‪.‬‬ ‫(‪ )7‬سیاس��ت س��رکوبگرانه و تبعیض علیه آنها و ضدیت‬ ‫با هویت‌ش��ان‪( ،‬ت��ا یک دهه پی��ش) در ترکیه به ش��کلی‬ ‫سیستماتیک و گسترده جریان داشت‪ .‬سیاست‌های ترکیه‬ ‫در ای��ن زمینه و تالش‌ه��ای چند جانبه داخل��ی و خارجی‬ ‫ب رای محو هویت کردی‪ ،‬یک��ی از نمونه‌های تامل ب رانگیز‬ ‫و نمایان عدم تس��اهل و ضدیت با پلورالیسم فرهنگی در‬ ‫خاورمیانه بوده اس��ت‪ .‬اعمال سیاست‌های همگون سازی‬ ‫ساختاری – فرهنگی به ش��یوه‌ای افراطی‪ ،‬اگرچه توانست‬ ‫بقی��ه اقلی ت‌ها را در هوی��ت غالب ترکی��ه اي ادغام نماید‬ ‫ام��ا در ادغام کردها کامی��اب نبود‪ )8( .‬از ط��رف دیگر این‬ ‫سیاست‌ها با مقاومت وس��یع کردها در اوایل جمهوری و از‬ ‫سال ‪ 1980‬تا امروز مواجه بوده است؛ این مقاومت با ظهور‬ ‫حزب کارگران کردستان (‪)PKK‬راه و راه‌انداختن مبارزه‌ای‬ ‫خونین با ارتش ترکیه در س��ه دهه اخیر بعد تازه‌ای به خود‬ ‫گرفت و ترکیه را با چالش‌های مختلف داخلی و بی ن‌المللی‬ ‫مواجه ساخته است‪.‬‬ ‫امروزه نیز احزاب و فعالین سیاس��ی – فرهنگی کرد‪،‬‬ ‫همچنان نسبت به تالش‌ها و تمایل حزب عدالت و توسعه‬ ‫ب رای حل و فصل سیاس��ی این مس��اله بدبین م ی‌باشند و‬ ‫عمدتا‪ ،‬تاکیدشان بر این اس��ت که دستاوردهای عملی این‬ ‫حزب در برخورد با مس��اله فوق اندک بوده اس��ت‪ .‬هرگونه‬ ‫مصالحه و حل این مس��اله‪ ،‬مس��تلزم به رسمیت شناختن‬ ‫هویت و حقوق جمعی اين اقليت در قانون اساسی و اعطای‬ ‫ش��کلی از خودمختاری به آنها و مش��ارکت دادن نیروهای‬ ‫سیاسی آنها در قدرت سیاسی (س��طح خرد و کالن) است؛‬ ‫چیزی که با مخالفت ش��دید اپوزیس��یون ناسیونالیست و‬ ‫نظامیان مواجه ش��ده و خواهد شد و مقامات حزب عدالت و‬ ‫توسعه نیز زیر بار آن نم ی‌روند‪ .‬عالوه بر مسائل فوق‪ ،‬مساله‬ ‫نقض حقوق زنان و خشونت خانگی نیز همواره نگران ی‌های‬ ‫عمده‌ای را در بین هوادار حقوق بشری ایجاد کرده است؛ این‬ ‫مساله‪ ،‬در بحث‌های مربوط به دموکراسی و در داخل ترکیه‪،‬‬ ‫نیز بدان کمتر بها داده شده است‪)9( .‬‬ ‫همانطور که در مقاله به ش��کلی خالصه اش��اره شد‪،‬‬ ‫ترکیه با چالش‌ه��ای زیادی جه��ت گذار و نهادینه ش��دن‬ ‫دموکراسی مواجه بوده و هست؛ بناب راین بحث مدل بودن این‬ ‫کشور ب رای خاورمیانه یا جهان اسالم‪ ،‬ادعایی شگفت انگیز‬ ‫به ش��مار رفته و م ی‌رود؛ به همین خاط��ر برخی از صاحب‬ ‫نظ��ران به مخالف��ت با طرح چنی��ن بحث‌ه��ای انحرافی‬ ‫پرداخته‌اند؛ هنری ج بارکی و مورتون آبروموتیس در مقاله‌ای‬ ‫که در این باب نگاش��تند‪ ،‬عنوان کردند‪ « :‬ترکیه نم ی‌تواند‬ ‫مدلی ب رای کش��ورهای خاورمیانه (عربی) باشد‪ ،‬چراکه این‬ ‫مساله با لحاظ داخلی و خارجی با تناقض روبه روست‪ .‬ترکیه‬ ‫باتوجه به نقش فرآین��ده‌اش در خاورمیان��ه‪ ،‬اوال در عرصه‬ ‫سیاست خارجی باید نشان دهد که آماده پذیرش دموکراسی‬ ‫در هر کجای منطقه اس��ت و سیاس��تی انتقادی و شفاف‪،‬‬ ‫نسبت به برخی از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه در پیش گیرد‬ ‫و دوم‪ ،‬فرصت‌های دموکراتیک واقع��ی را ب رای اقلی ت‌های‬ ‫خودش به ویژه کردها فراهم کند؛ اردوغان و حزبش‪ ،‬گام‌های‬ ‫قابل توجهی در جهت بازکردن فضای سیاس��ی و تضعیف‬ ‫ژنرال‌ها برداش��ته‌اند‪ ،‬اما از کاهش حداقل ‪ 10‬درصد آراء در‬ ‫انتخابات پارلمانی‪ ،‬عامل تعیین کننده‪ ،‬در بیرون نگه داشتن‬ ‫احزاب کردی در پارلمان ترکی��ه امتناع م ی‌کنند‪ .‬اردوغان به‬ ‫سیاست همگون س��ازی در قبال ترک‌های مهاجر شکایت‬ ‫م ی‌کند‪ ،‬اما سیاس��ت همگون س��ازی را در قب��ال کردها‪،‬‬ ‫مردم ی‌که هزاران س��ال است در س��رزمین خوشان زندگی‬ ‫م ی‌کنند‪ ،‬به مثابه یک رون��د کاملا طبیعی م ی‌نگرد؛ ترکیه‬ ‫نم ی‌تواند ادعای دموکراسی کند در حال ی‌که حقوق سیاسی‬ ‫‪ 20‬درصد مردمانش را انکار کرده است‪g )10(» .‬‬ ‫‪omer taspinar, the tyrkish model and the -1‬‬ ‫‪.2001 ,june 3 ,today zaman ,)1( ,arab world‬‬ ‫‪amendments 2001 Levent gonence, The – 2‬‬ ‫‪constitution of turkey, Ankara Low 1982 to the‬‬ ‫‪.89 .p ,)2004 summer( , 1 .No ,1 .review, vol‬‬ ‫‪21st Century, Erick cornell, Turkey in the – 3‬‬ ‫‪London, .2001 ,opportunities, challenges, Threats‬‬ ‫‪.70 .Curzon press, p‬‬ ‫برای ترجمه انگلیسی قانون اساسی ترکیه نگاه کنید به‪:‬‬ ‫‪constitution 1982/http://www.anayasa.gen.tr‬‬ ‫‪.Pdf .1-1995‬‬ ‫‪.69.Errck cornell, Ibid, p – 4‬‬ ‫‪Graham E.Fuller and lesser, Turkey’s New– 5‬‬ ‫‪.8.westview press, p ,1993 ,Geopolitics‬‬ ‫‪.75.Erick, cornell, Ibid, p -6‬‬ ‫‪Nader Entessar, Kurdish – 7‬‬ ‫‪laynne Rienner publishers, ,1992 Ethonationalism‬‬ ‫‪.81.111 .pp‬‬ ‫‪70 .Erick cornell, Ibid, p – 8‬‬ ‫همچنین برای بحث در مورد مس��اله کردی ن��گاه کنید به همین‬ ‫کتاب‪:‬‬ ‫‪.133-119 .Cornell, Ibid, pp‬‬ ‫‪Dilek cindoglu and others, An action – 9‬‬ ‫‪research report on the rising democracy‬‬ ‫‪s Turkey, Women’s studies.’2000 discourse in‬‬ ‫‪473-465 .pp )207( 30 International forum‬‬ ‫‪Henti j. Brakey and Morton – 10‬‬ ‫‪Abromowitz, Turkey: Democracy Yes, But no‬‬ ‫‪.17 .model, Turkish policy quartevly, Mondoy‬‬ ‫‪.2011 ,Oct‬‬ ‫‪27‬‬
‫رابطه نفت‬ ‫و زندانيان عربستان‬ ‫در نقد حقوق بشردوستي كشورهاي غربي‬ ‫دکتر سعید شهابی ‪/‬متفکرمعترض بحرینی‬ ‫‪4‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫نهادهای حقوق بشری هر سال روز جهانی حقوق بشر‬ ‫را جشن م ی‌گی رند و فعاالن حقوق بشری در این مراسم رویداد‬ ‫‪ 64‬سال پیش را به یاد مي آورند که کشورهای عضو سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬بیانیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫واقعی ت‌هایی در زمینه حقوق بش��ر وجود دارد که آن را‬ ‫م ی‌توان با بیطرفی مطرح کرد‪:‬‬ ‫نخست‌‪« :‬این واقعیت تلخ است که پایبندی واقعی از‬ ‫سوی تمامی‌کشورها به این حقوق وجود ندارد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫پایبندی نسبی در زمینه اجرای این موازین بی ن‌المللی از سوی‬ ‫کش��ورهای مختلف به‌چش��م م ی‌خورد‪ .‬پایبندی لفظی در‬ ‫حقیقت گونه‌ای از تبلیغات سیاس��ی و پوشش موضع‌گیری‬ ‫حکومت‌ها در ب رابر رژیم‌هایی اس��ت که دست به نقض این‬ ‫یزنند‪ ،‬به‌خصوص اگر «دوست» یا «هم‌پیمان» آن‬ ‫حقوق م ‌‬ ‫ابر قدرت‌ها باشند‪ .‬در‌واقع همان کشورهای مدعی دموکراسی‬ ‫خودشان نقض‌کننده حقوق‌بش��ر بودند و همچنان هستند‬ ‫و موارد بزرگ و برجس��ته نقض این حقوق در رفتارهایش��ان‬ ‫دیده م ی‌شد‪ .‬از جمله ایاالت‌متحده آمریکا طی ‪10‬سال اخیر با‬ ‫اعمال شکنجه درباره زندانیان گوانتانامو و ابو‌غریب در ع راق و‬ ‫بگرام‪ ،‬موارد عمده نقض این حقوق را مرتکب شد‪ .‬گزارش‌های‬ ‫سازمان ملل طی ‪ 10‬سال اخی ر‪ ،‬روش‌های شکنجه زندانیان در‬ ‫این زندان‌ها از س��وی آمریکاییان را عنوان کردند که از جمله‬ ‫برجسته‌ترین آنها روش «وانمود کردن به غرق شدن» است‪.‬‬ ‫پس از سرنگونی رژیم قذافی‪ ،‬بسیاری از شهروندان لیبیایی که‬ ‫قبال و پس از رویداد‪11‬سپتامبر به‌دست ایاالت‌متحده بازداشت‬ ‫شده بودند‪ ،‬نیروهای آمریکایی را متهم کردند که آنها را شکنجه‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬بعضی از آنان اظهار داش��تند که ماموران س��ازمان‬ ‫اطالعات مرکزی آمریکا (س��ی‌آی‌ای) زندانی��ان را درون یک‬ ‫صندوقچه م ی‌گذاشتند تا از آنها اعتراف بگي رند یا در حقیقت‬ ‫انتقام بگی رند‪ .‬همچنین بعضی از شهروندان انگلیسی اظهار‬ ‫داشتند که در بازداش��تگاه‌های محرمانه و با حضور بازپرسان‬ ‫بریتانیایی شکنجه شدند‪ .‬در این زمینه چندین پرونده شکایت‬ ‫علیه دستگاه اطالعاتی انگلیس مطرح شد که در آن شکایت‬ ‫شده که این دستگاه اطالعاتی در شکنجه آنان دست داشته‬ ‫یا اینکه درباره رفتار یا ش��کنجه آنان چشم‌پوشی کرده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون بعضی کارشناسان در انگلیس وجود دارند که ادعا‬ ‫م ی‌نمایند بر دس��تگاه‌های امنیتی و پلیس نظارت به عمل‬ ‫م ی‌آورند تا «اصالح» شود یا مسائلی بدان‌ها «آموزش» داده‬ ‫شود‪ .‬از جمله این کارشناسان سر دانیال بی ت‌لحم مشاور سابق‬ ‫وزارت‌خارجه انگلیس و سر جفری جاول استاد علم قانون در‬ ‫دانشگاه یونیورستی کالج لندن و جان بیتس‪ ،‬نایب رئیس سابق‬ ‫پلیس لندن هستند‪ .‬اما به جای کاهش موارد نقض حقوق بشر‪،‬‬ ‫روند افزایش این نقض‌ها چنان باال رفته که هم‌اکنون به‌طور‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪28‬‬ ‫علنی صورت م ی‌گیرد و گویی کوششی ب رای متوقف کردن این‬ ‫نقض‌ها و شکنجه‌ها وجود ندارد‪ ،‬چون یکی از موارد کمک به‬ ‫حکومت‌ها ب رای نجات از مجازات‌ها و نظارت‌های بی ن‌المللی‬ ‫ی بدون ب رانگیختن توجه‬ ‫و سرکوب قیام‌ها و انقالب‌های مردم ‌‬ ‫بی ن‌المللی به‌شمار م ی‌آید‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬سخنان بس��یاری درباره «دوگانگی ارزش‌ها» در‬ ‫برخورد و رفتار کشورهای غ ربی با جهان عنوان م ی‌گردد‪ .‬این‬ ‫کشورها درحالی از موارد نقض حقوق بشر از سوی هم‌پیمانان‬ ‫خود چشم‌پوش��ی م ی‌کنند‪ ،‬که همین موارد حقوقی را علیه‬ ‫نظام‌های «غی ر‌دوست» عنوان م ی‌نمایند‪ .‬البته این روش و‬ ‫سیاست کهنه‌ای است که ب ر‌اساس اصل منافع‪ ،‬استوار است و‬ ‫ارتباطی به اصول ندارد‪ .‬همواره درباره نظام‌های «غی ر‌دوست»‬ ‫ادعا م ی‌گردد که حقوق شهروندان خود را نقض م ی‌کنند‪ ،‬اما‬ ‫در عین حال همان موارد نقض ش��ده که از سوی رژیم‌های‬ ‫هم‌پیمان صورت م ی‌گیرد‪ ،‬نادیده گرفته م ی‌ش��ود‪ .‬از جمله‬ ‫اینکه غرب ی‌ها و به‌ویژه آمریکا و انگلی��س تاکنون هی چ‌گاه‬ ‫درباره رفتار و برخورد ضد حقوق بش��ری حکومت‌های عضو‬ ‫ش��ورای همکاری خلی ج‌فارس‪ ،‬مطلبی را عن��وان نکرده‌اند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون در ع ربستان بیش از ‪ 10‬هزار زندانی سیاسی وجود‬ ‫دارند که بیشتر آنان بدون محاکمه در زندان به‌سر م ی‌ب رند و‬ ‫به خانواده‌های آنان اجازه دیدار با آنها داده نم ی‌شود‪ .‬بعضی از‬ ‫این زندانیان بیش از ‪10‬سال اس��ت که در زندان هستند‪ ،‬اما‬ ‫غرب توجهی به این واقعی ت‌ها نشان نم ی‌دهد‪ ،‬چون غ رب ی‌ها‬ ‫فقط خواستار به‌دست آوردن نفت بیشتر و امضای قراردادهای‬ ‫فروش تسلیحات بیشتر به ع ربستان م ی‌باشند و حقوق بشر‬ ‫در کشورهای عرب نفتی خلی ج‌فارس جایگاهی ندارد‪ .‬حکومت‬ ‫بحرین نیز از مصونیت غ رب ی‌ها برخوردار است و موضع‌گیری‬ ‫غرب در ب رابر قیام و انقالب مردم بحرین به‌گونه‌ای دیگر بوده‬ ‫است‪ .‬کشورهای خلی ج‌فارس از برخورد و رفتار ویژه‌ای برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬چون دارای منابع سرشار نفتی م ی‌باشند و نیز از شرایط‬ ‫همسایگی با ای ران برخوردار و کشورهای غ ربی همواره دارای‬ ‫شزایی با ته ران بوده‌اند؛ به همین علت مایل هستند‬ ‫روابط تن ‌‬ ‫از رژیم‌های هم پیمان خود در این منطقه طرفداری کرده و از‬ ‫رسیدن نسیم انقالب از ای ران و تغییر و تحول به این کشورها‬ ‫جلوگیری نمایند تا همچنان هم‌پیمان راهبردی غرب در این‬ ‫منطقه بمانند‪ .‬یکی از فجی ع‌ترین نشانه‌های نظام سیاسی‬ ‫حاکم بر جهان امروز‪ ،‬پدیده دوگانگی ارزش‌هاست که همراه‬ ‫با فساد مالی‪ ،‬اداری و سیاسی و نبود عدالت در تقسیم بندی‬ ‫کشورها به‌سود قدرت‌های بزرگ به‌کار گرفته م ی‌شود که در‬ ‫عین حال ب رای اعمال فشار بر دیگران نیز عنوان م ی‌گردد‪ .‬با‬ ‫وجود حضور سازمان‌های حقوقی بی ن‌المللی با هدف اصالح‬ ‫این اشکال در روابط بی ن‌المللی و اثر آن بر ارزش‌های اخالقی‬ ‫و اصول حقوق بشری‪ ،‬این حقوق بشر همچنان به‌صورت یک‬ ‫سیستم ناتوان ب رای احداث تغییر و تحول درجا زده است‪ ،‬چون‬ ‫کش��ورهایی که در دهه ‪ 1940‬ب رای این حقوق بشر پیشقدم‬ ‫بودند‪ ،‬خود هی چ‌گونه احترامی‌به حقوق بشر در دو جهان عرب‬ ‫و اسالم نشان ندادند‪ ،‬چون اینان بر طرفداری از رژیم‌های حاکم‬ ‫در این کشورها اصرار دارند و نقض حقوق بشر در این کشورها‬ ‫را نادیده م ی‌گی رند تا مبادا حکومت‌های آن ناراضی گردند‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬اين «حقوق» دیگر کلی نیست بلکه «نسبی»‬ ‫است‪ .‬یعنی کشورهای دوست م ی‌توانند به بهانه‌های گوناگون‬ ‫از جمله «حفظ امنیت و ثبات»‪« ،‬فرهنگ و فلسفه حقوقی‬ ‫متفاوت»‪« ،‬ضرورت‌های تامین منابع و ادامه رشد و توسعه»‬ ‫و دیگر موارد‪ ،‬اقدام به نقض حقوق بشر نمایند که این ادعاها‬ ‫خود دلیل برجسته‌ای بر تبعیض یا به اصطالح دو‌گانگی در‬ ‫ارزش‌هاست‪ .‬با وجود اختالف در این زمینه‌ها‪ ،‬باید گفت که‬ ‫ارزش‌های حقوقی در فرهنگ‌ها و ادیان یکسان و ثابت است‬ ‫از جمله اینکه هی چ‌یک از ادیان آس��مانی یا قوانین زمینی‪،‬‬ ‫یدانند‪ ،‬همچنین تبعیض ب ر‌اساس رنگ‬ ‫شکنجه را مشروع نم ‌‬ ‫و نژاد یا دین یا هرگونه انگیزه دیگر‪ ،‬ممنوع است‪ .‬انسان‌ها درباره‬ ‫برقراری عدالت میان مردم و ب رابری میان خود اتفاق نظر دارند‬ ‫و درباره مس��ائل آزادی‌های شخصی نیز اختالف نظر ندارند‪،‬‬ ‫مش��روط بر اینکه آزادی‌ها یا حقوق دیگران را نقض ننماید و‬ ‫به تجزیه جوامع یا به پیدایش آش��وب‌های اجتماعی منجر‬ ‫نگردد‪ .‬س��ردمداران خودکامه نم ی‌توانند آزادی‌های دیگران‬ ‫را در زمینه آزادی بیان یا انتقادهای سیاس��ی بپذی رند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه نبود اصل مش��ارکت سیاس��ی در بعضی کشورها‪ ،‬به‬ ‫محاص��ره آزادی‌های عمومی م ی‌انجام��د و همین آزادی‌ها‬ ‫تهدیدی ب رای خودکامان محسوب م ی‌ش��ود‪ .‬هنگام ی‌ که‬ ‫رژیم‌های حاکم ب ر‌اساس اصل انتخاب مردمی‌برقرار باشند‪،‬‬ ‫س��ردمداران‪ ،‬آزادی‌ها را تهدیدی علیه خود به‌شمار م ی‌آورند‬ ‫که م ی‌تواند به س��رنگونی آنان بینجامد‪ .‬این رژیم‌ها از یک‬ ‫سو زمینه‌های سرنگونی خود را به‌همراه دارند و از سوی دیگر‬ ‫با هرگونه کوش��ش یا دعوت ب رای اصالح مب��ارزه م ی‌کنند‪.‬‬ ‫سردمداران کشورهای «مدعی دموکراسی» هم واره ب رای توجیه‬ ‫پشتیبان ی‌های خود از رژیم‌های وابسته و مزدور بهانه‌هایی را‬ ‫مطرح م ی‌کنند که همواره نش��ان‌دهنده حقوق نقض‌شده یا‬ ‫ناتمام ملت‌هاست‪.‬‬ ‫چه�ارم‪ :‬سیستم حقوق بشر در حال حاضر اسیر یک‬ ‫نظام سیاسی بی ن‌المللی گشته که تنها کسانی را که دارای‬ ‫جایگاه سیاس��ی هس��تند‪ ،‬مورد توجه قرار م ی‌دهد و تمامی‬ ‫‌ارزش‌های انسانی را نادیده م ی‌گیرد و در نتیجه این اشخاص‬ ‫در صورت نقض ای��ن حقوق‪ ،‬هم��واره از مج��ازات مصون‬ ‫م ی‌باشند‪ .‬همچنان که قوانین داخلی کشورهای سرکوبگر‬ ‫و خودکامه‪ ،‬امکان گریز ش��کنجه‌گران و ج�لادان را فراهم‬ ‫م ی‌کند‪« ،‬مصونیت دیپلماتیک» یک س��پر حمایتی ب رای‬ ‫رهب ران و وزرای این کشورها در ب رابر قوانین به‌شمار م ی‌آید‪.‬‬ ‫همچنان که شاهد هستیم رئیس کشوری که شهروندان خود‬
‫دعوت تبلیغاتی رژیم آل‌خلیفه به گفت‌وگو در بحرین‬ ‫كدام راه حل؟‬ ‫‪5‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫از هنگام آغاز جنبش مردم��ی‌در بحرین در ‪ 14‬فوریه‬ ‫‪ 2011‬نهادهای س��نتی مخالف دولت در زمینه گفت‌وگو با‬ ‫رژیم‪ ،‬امید به ولیعهد این کشور دوخته‌اند و از فراخوان وی‬ ‫که در سخنان هفت ماه جاری عنوان گردید‪ ،‬استقبال کردند‪.‬‬ ‫از هنگام مطرح‌شدن این موضوع‪ ،‬تاکنون هیچ اقدام ی‌‬ ‫در این زمینه صورت نگرفته است و گویی «صدای آسیاب‬ ‫خالی از گندم» است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باتوجه به اس��تقبال مخالفان و ب رای‬ ‫از بین ب��ردن هرگونه نگرانی و توهم‪ ،‬خانم س��میره رجب‪،‬‬ ‫وزیر مشاور در امور اطالع‌رسانی بحرین گفت که فراخوان‬ ‫ولیعهد آنچنان نیست که مخالفان گمان کرده‌اند‪ ،‬چون این‬ ‫گفت‌وگوها نم ی‌تواند میان مخالفان و دولت صورت بگیرد‬ ‫بلکه باید میان گروه‌های مردمی‌بحرین یعنی ش��یعیان و‬ ‫اهل تس��نن انجام ش��ود‪ .‬این اظهارات وزیر دولت بحرین‬ ‫یعنی گفت‌وگوهای طایفه‌ای‌! گویی بحران بحرین‪ ،‬اختالف‬ ‫میان شیعه و سنی است‪.‬‬ ‫بدون‌‌تردید منظور اظهارات خانم س��میره رجب این‬ ‫اس��ت که مقصود فراخوان ولیعهد و دیگر مقامات دولتی‬ ‫ب رای انجام گفت‌وگوها‪ ،‬همین اختالفات ش��یعه و س��نی‬ ‫است و هیچ اختالف دیگری میان دولت و مردم وجود ندارد‬ ‫و درگیری میان حکومت و جنبش ‪ 14‬فوریه‪ ،‬طایفه‌ای است‬ ‫و نه سیاسی که البته مخالفان‪ ،‬این دیدگاه را نم ی‌پذیرند‪.‬‬ ‫این دیدگاه رس��می دولت‪ ،‬درباره گفت‌وگو است و به‬ ‫اصطالح دولت نقش میانجی میان ش��یعیان و اهل تسنن‬ ‫را در گفت‌وگوها برعهده خواهد داشت‪ ،‬چون بحران بحرین‬ ‫طایفه‌ای است و نه سیاسی!‬ ‫طرح این‌چنین گفت‌وگوه��ا در حقیقت نوعی فرار از‬ ‫سوی نظام و نادیده‌گرفتن ریش��ه بحران سیاسی به شمار‬ ‫م ی‌آید‪.‬‬ ‫بحران کهن و نوین موج��ود در بحرین میان ملت از‬ ‫یک‌سو و خانواده خلیفه از س��وی دیگر است که حکومت‬ ‫کوشش دارد آن را از جنبه سیاسی دور نماید‪.‬‬ ‫هنگامی که ولیعهد بحرین درباره گفت‌وگوها سخن‬ ‫م ی‌گوید‪ ،‬اظهاراتش در حقیقت گون��ه‌ای از تبلیغات رژیم‬ ‫اس��ت که ه��ر از گاهی به عل��ت مناس��ب ت‌های مختلف‬ ‫عنوان م ی‌گردد تا دولت این کش��ور را به‌عنوان نظامی که‬ ‫با گفت‌وگو مخالفتی ندارد و هم��واره بدان دعوت م ی‌کند‪،‬‬ ‫جلوه‌گر س��ازد‪ .‬هدف از این چنین اظهاراتی رو‌سفید کردن‬ ‫نظام اس��ت و نه گفت‌وگوهای واقعی که بتواند کشور را از‬ ‫این بن‌بست کنونی نجات دهد و همواره چنین بوده است‪.‬‬ ‫زمانی که انگی��زه اظهارات ولیعه��د درباره گفت‌وگو‬ ‫از میان برود و دیگر نیازی بدان نباش��د‪ ،‬اظه��ارات وی به‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫را شکنجه م ی‌دهد‪ ،‬حتي وزرا و فرزندان آنان بازداشت نم ی‌شوند‬ ‫و فرار از مجازات پدیده خط رناک و انگیزه اصلی ب رای ادامه و‬ ‫اصرار رژیم‌های سرکوبگر در نقض حقوق بشر و شکنجه دادن‬ ‫مردم بدون هیچ‌گونه نگرانی و ترس اس��ت‪ .‬تا زمانی که این‬ ‫رهب ران و مسئوالن و سیاستمداران از این مصونیت برخوردار‬ ‫باشند‪ ،‬سخن از حقوق بشر در این کشورها گونه‌ای از تبلیغات‬ ‫سیاسی ب رای آنها خ واهد بود و از جنبه بی ن‌المللی تنها بهانه‌ای‬ ‫ب رای برگزاری جش��نها و کنف ران س‌ها به‌مناسبت حقوق بشر‬ ‫خواهد بود‪ .‬انتظار م ی‌رود نهادهای بی ن‌المللی مسئول حقوق‬ ‫بشر در چارچوب سازمان ملل‪ ،‬ابتکار عمل‌های جدیدی را وضع‬ ‫نمایند که مصونیت سران و روسا را نادیده بگیرد و اگر قربانیان‬ ‫نقض حقوق بشر در زمینه شکنجه یا قتل بدون مجوز قانونی‪،‬‬ ‫علیه آنان شکایتی را ارائه کردند‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬البته‬ ‫باتوجه به نبود نهادهای قضایی بی ن‌المللی ب رای بررسی چنین‬ ‫موارد و شکایت‌ها و بدون امکان وادار کردن کشورها به امضای‬ ‫قراردادهای مربوط به حقوق بشر‪ ،‬سیستم کنونی حقوق بشر‬ ‫همچنان در چارچوب واژه‌هایی خواهد ماند که عدالت را ب رای‬ ‫قربانیان برقرار نم ی‌کند و در عین حال نم ی‌تواند قصاص را در‬ ‫مورد نقض‌کنندگان آن به اجرا درآورد‪.‬‬ ‫پنج�م‪ :‬طرح دموکراسی هم‌اکنون از سیستم حقوق‬ ‫بشر جدایی ناپذیر گشته است‪ ،‬بناب ر‌این مدعیان دموکراسی‬ ‫اگر از حقوق بشر طرفداری و دفاع نکنند و با مشت آهنین بر‬ ‫دست نقض‌کنندگان حقوق‌‌بشر نکوبند‪ ،‬ادعای دموکراسی‬ ‫آنان بیهوده و‌بی ارزش خ واهد بود‪ .‬یکی از آفت‌های دموکراسی‬ ‫و حقوق بش��ر این اس��ت که بعضی رژیم‌ه��ا در صورت نیاز‬ ‫بدان متوسل م ی‌ش��وند و این باعث ضعف در پایبندی بدان‬ ‫م ی‌گردد و رژیم‌های خودکامه به آسانی م ی‌توانند از آن گریزان‬ ‫ش��وند‪ .‬دموکراس��ی را جز با احترام به آزادی‌های عمومی و‬ ‫ی موارد نقض حقوق بشر‪ ،‬نم ی‌توان‬ ‫دست‌کش��یدن از تمام ‌‬ ‫برقرار کرد یعنی رژیم‌های سرکوبگر که نم ی‌توانند این حقوق‬ ‫را محترم شمارند‪ ،‬نم ی‌توانند به حکومت خود ادامه دهند‪ ،‬مگر‬ ‫با سرکوب و خاموش کردن صدای مردم‪ .‬در این صورت اصالح‬ ‫چنین رژیم‌هایی محال است چون برقراری آزادی‌های عمومی‬ ‫و احترام به حقوق بشر و اجرای عهدنامه‌های بی ن‌المللی مربوط‬ ‫بدان‪ ،‬به‌طور حتم به رویارویی با ش��کنجه‌گران و قاتالن در‬ ‫دس��تگاه‌های دولتی خواهد انجامید‪ .‬چون این موارد نقض‬ ‫به‌جز با دستور مقامات عال ی‌رتبه صورت نم ی‌گیرد و این بدان‬ ‫معنی است که طنابدار‪ ،‬نفر اول حکومت را گرفتار م ی‌کند چون‬ ‫اوست که تصمیم‌گی رنده است‪ ،‬مگر اینکه ثابت شود کسانی از‬ ‫یزنند‪.‬‬ ‫مسئوالن رده پایین خود‌کرده دست به چنین اقداماتی م ‌‬ ‫اوضاع موجود در کشورهای عضو شورای همکاری خلی ج‌فارس‬ ‫نمونه زنده نقض حقوق بشر هستند‪ .‬بناب راین نباید موضوع‬ ‫حقوق بش��ر به‌صورت دستاویزی سیاس��ی از سوی مدعیان‬ ‫دموکراسی غ ربی به‌کار گرفته شود‪g.‬‬ ‫یوسف مکی ‪ /‬جامعه‌شناس بحرینی‬ ‫فراموشی سپرده م ی‌شود و مخالفان بار دیگر‪ ،‬خود با توهم‬ ‫گفت‌وگو م ی‌مانند که البته در صورت واقع ی‌بودن آن‪ ،‬همان‬ ‫گفت‌وگویی خواهد بود که ولیعهد ب��دان فراخوانده یعنی‬ ‫میان شیعیان و اهل تسنن‪.‬‬ ‫فراخوان گفت‌وگو که هر از گاهی از س��وی مقامات‬ ‫رژیم مطرح م ی‌گردد‪ ،‬آن گفت‌وگوی جدی و سازنده نیست‪،‬‬ ‫بلکه گونه‌ای از گفت‌وگوی «ناشنوایان» است که رژیم سعی‬ ‫دارد آن را به‌عنوان جایگزین اعتراض‌ها و تظاه رات مردمی‬ ‫‌عنوان کند که البته کوششی اس��ت ناموفق ب رای تحریف‬ ‫قیام ‪ 14‬فوریه است و نادیده‌گرفتن خواسته‌های مرمی‪.‬‬ ‫رژیم حاکم بر بحرین یک رژیم قبیله‌ای است که فقط‬ ‫خود را در نظر دارد و هی چ‌گاه ملت را مورد توجه قرار نداده و‬ ‫گفت‌وگو با آن را نیز به‌رسمیت نم ی‌شناسد و در عین حال‬ ‫خاندان خلیفه از درگیری‌ها و اختالفات داخلی خود نیز رنج‬ ‫م ی‌برد که از هنگام اشغال بحرین به‌وسیله این خاندان وجود‬ ‫داشته و درگیری‌ها و کشمکش‌ها پی رامون قدرت‪ ،‬ثروت و‬ ‫امنیت‪ ،‬همچنان میان شخصی ت‌های آن ادامه دارد‪.‬‬ ‫بناب راین هرگونه گفت‌وگو که از س��وی مقامات رژیم‬ ‫عنوان م ی‌گردد‪ ،‬در واقع با هدف بهبود‌بخش��یدن جایگاه‬ ‫یک گروه مشخص در خانواده خلیفه و وابستگان آن است و‬ ‫نه بهبود بخشیدن به اوضاع مردم این کشور یا دستیابی به‬ ‫راه‌حلی ب رای بحران آن‪.‬‬ ‫مقامات رژیم ب رای دس��تیابی به قدرت با یکدیگر در‬ ‫کش��مکش هس��تند‪ ،‬در نتیجه رژیم نم ی‌تواند با مخالفان‬ ‫به گفت‌وگو بنشیند و در نتیجه آمادگی ندارد خواسته‌های‬ ‫مردمی‌را ب��ه اجرا گذارد و این همان اش��تباهی اس��ت که‬ ‫مخالفان مرتکب آن شده‌اند و گمان دارند که دولت مایل به‬ ‫اجرای گفت‌وگوست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بعضی محاف��ل منطقه‌ای و‬ ‫بی ن‌المللی با انگیزه‌های خاصی از رژیم آل‌خلیفه هواداری‬ ‫م ی‌کنند یا در حقیقت دیدگاه‌ها و موضع گیری‌های خاصی‬ ‫را بر مقامات بحرین وارد م ی‌سازند‪ ،‬از جمله دخالت نظامی‬ ‫عربستان در بحرین و نیز حضور نظامی آمریکا و انگلیس‬ ‫در این کشور که آل‌خلیفه گمان دارند از سقوط و فروپاشی‬ ‫حکومت آنها جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه راه‌حل مس��اله بحری��ن‪ ،‬آن گفت‌وگویی‬ ‫نیس��ت که دولت بدان دعوت م ی‌کند‪ ،‬بلک��ه یک راه‌حل‬ ‫بحرینی اس��ت که البته رژیم آن را قبول ندارد‪ .‬در حقیقت‬ ‫بحران این کش��ور‪ ،‬دارای پ س‌زمینه تاریخ��ی‪ ،‬منطقه‌ای‬ ‫و داخلی اس��ت که به‌ناچ��ار باید ب رای رفع آن کوش��ید و از‬ ‫دخالت‌های بیگانه دوری جس��ت‪ .‬دول��ت بحرین با قبول‬ ‫دخالت نظامی عربس��تان در بحرین به‌هر دلیلی که باشد‪،‬‬ ‫زمینه را ب رای قب��ول هرگونه دخالت بیگان��ه و بی ن‌المللی‬ ‫آماده کرده است‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫عبور از بحران‬ ‫آیا طرح اسد‪ ،‬سوریه را از بن‌بست خارج می‌کند؟‬ ‫داوود احمدزاده‪/‬كارشناس مسائل خاورميانه‬ ‫‪6‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫سخنرانی «بشار اسد»‪ ،‬رئی س‪‎‬جمهوری سوریه‪ ،‬تحت‬ ‫عنوان راهبردی ب رای بحران سوریه با واکنش‪‎‬های متفاوتی‬ ‫در س��طح داخلی‪ ،‬منطقه‪‎‬ای و نیز بی ن‪‎‬المللی مواجه گردید‪.‬‬ ‫انتظار هم نم ی‪‎‬رف��ت محور عربی‪ -‬ضد‌س��وری به رهبری‬ ‫عربس��تان و قطر با طرح بش��ار اس��د موافقت کند؛ چرا که‬ ‫ریاض و دوحه به‌عن��وان حامیان اصلی جری��ان تکفیری و‬ ‫س��لفی همچنان گزینه نظامی را تنها راه برون‌‌رفت بحران‬ ‫س��وریه م ی‌دانند‪ .‬اسقاط نظام س��وریه‪ ،‬برپایی دولت سنی‪،‬‬ ‫ضربه زدن به محور مقاومت و تضعیف منافع حیاتی ای ران‬ ‫در منطقه‪ ،‬ج��زو اولویت‌های ریاض و دوحه بوده و هس��ت‪.‬‬ ‫البته آنکارا نی��ز در قامت متح��د نزدیک غرب‬ ‫همچنان بر مداخله نظامی و رفتن بش��ار اسد‬ ‫تاکید دارد‪ .‬در محور غربی نی��ز اتحادیه اروپا و‬ ‫آمریکا از طرح جدید اسد استقبال نکردند‪ .‬جبهه‬ ‫معارضین سوری خارج‌نشین به رهبری خطیب‬ ‫معاذ‪ ،‬تحت عنوان ش��ورای ملی نی��ز ه ر‌گونه‬ ‫مصالحه سیاسی با حضور اسد در مسند قدرت‬ ‫را غی ر‌واقع‌بینانه م ی‌داند و اع�لام کرده که این‬ ‫ش��ورا حاضر به گفت‪‎‬و‪‎‬گو با هر شخصی غیر از‬ ‫بشار اسد است‪ .‬سلف ی‌های تکفیری نیز با تداوم‬ ‫عملیات نظامی و بمب‌گذاری‌های گسترده در‬ ‫مراکز نظامی و غی ر‌نظامی همچنان در تالشند‬ ‫که به‌رغم تنفر عمومی از اقدامات تروریس��تی‬ ‫و طرد از طرف آمریکا‪ ،‬خ��ود را به‌عنوان نیروی‬ ‫اثرگذار در آینده سیاسی سوریه مطرح سازند‪ .‬قبل‬ ‫از سخنرانی بشار اس��د‪ ،‬بحران سیاسی سوریه‬ ‫چه در ابع��اد داخلی و چه میدانی و سیاس��ی با‬ ‫بن‌بست آش��کاری مواجه شده بود‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫پس از پیروزی مقطعی معارضین س��وری در جبهه نبرد و‬ ‫نزدیک ش��دن آنها به فرودگاه سوق‌الجیشی دمشق و ادامه‬ ‫پیش��روی‌ها در حمص‪ ،‬حلب و دیر الزور ب ر‌اس��اس راهبرد‬ ‫گسترش همه‌جانبه جنگ با حمایت لجستیکی و اطالعاتی‬ ‫غرب‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬قطر و ترکیه‪ ،‬موازنه قوا به نفع نیروهای‬ ‫دولتی در هفته‌های اخیر تغییر یافت‪ .‬پس از آن‪ ،‬ارتش پس از‬ ‫عقب‌نشینی تاکتیکی در برخی از شهرها توانست با اقدامات‬ ‫هدفمند ابتکار عمل را از نیروهای مخالف بگیرد‪ .‬ب راساس‬ ‫برخی از تحلی ل‌های کارشناسان مراکز امنیتی و اطالعاتی‬ ‫غرب‪ ،‬بشار اس��د از نظر سیاسی و نظامی نسبت به گذشته‬ ‫از موقعیت بهتری برخوردار اس��ت‪ .‬بناب راین طرح راهبردی‬ ‫مبتنی بر برقراری آتش‪‎‬بس ب��ا نظارت ناظ ران بی ن‌المللی و‬ ‫تشکیل مجلس موسسان اصالح قانون اساسی که منجر به‬ ‫تشکیل دولت وحدت ملی گردد‪ ،‬را نیز نباید ناشی از ضعف‬ ‫موقعیت و احتمال سقوط وی دانست‪ .‬بناب راین تغییر تحوالت‬ ‫در عرصه می دانی سوریه نشان م ی‌دهد که نظام دمشق از پیچ‬ ‫خط رناک بحران عبور کرده و در آینده هم م ی‌تواند با مدیریت‬ ‫آن‪ ،‬تعیین سرنوشت درگیری‪‎‬های داخلی را نیز در دست داشته‬ ‫باشد‪ .‬به نظر م ی‌رسد در کنار حمایت ای ران از طرح جدید بشار‬ ‫اس��د ب رای خروج از بحران پیچیده سوریه توافق و مصالحه‬ ‫روسیه و آمریکا در س��رانجام خروج و نیز سرنوشت شخص‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بشار اسد بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬یکی از مواردی که همواره به‬ ‫کشیدگی اوضاع سیاسی و تطویل بحران سوریه انجامیده‪،‬‬ ‫رویکرد واشنگتن – مسکو به بقا یا سقوط بشار اسد از مسند‬ ‫قدرت بود‪ .‬گرچه در ماه‪‎‬های اخیر‪ ،‬صداهای متفاوتی از زبان‬ ‫دولتمردان کرملین در رس��انه‌های جهانی منعکس ش��د و‬ ‫گویا روس��یه اعالم داشته که این کش��ور ب رای حفظ منافع‬ ‫راهبردی خویش در س��وریه و منطقه‪ ،‬تنها به شخص بشار‬ ‫اس��د نم ی‌اندیش��د و آنکه مهم است مردم س��وریه‌اند ولی‬ ‫ب ی‌تردید رژیم بعثی سوریه در طول ‪ 40‬سال حیات سیاسی‬ ‫خود نزدیکترین متحد روس��یه در منطقه بود و روسیه ب رای‬ ‫حفظ نفوذ س��نتی خود در خاورمیانه به ویژه پس از سقوط‬ ‫متحدان نزدیک خود مانند صدام حسین در ع راق و نیز معمر‬ ‫قذافی در لیبی‪ ،‬پشتیبان جدی نظام سوریه بوده و هست و‬ ‫تسلیم آخرین پایگاه سوق‌الجیشی در منطقه در ب رابر غرب به‬ ‫منزله سقوط کامل پرستیژ سیاسی و نظامی روسیه و نزدیکی‬ ‫هرچه بیش��تر اردوگاه غرب به حیاط خلوت کرملین(آسیای‬ ‫میانه و قفقاز) خواهد بود‪ .‬ولی سوال جدی که در این موضوع‬ ‫مطرح است اینکه واقعا توان نظامی و مقاومت دیپلماتیک‬ ‫روس‪‎‬ها در قب��ال تهاجم غرب و متح��دان منطقه‌ای آن تا‬ ‫چه می زان اس��ت؟ ب ی‌تردید منطق بازی روس‌ها با غرب در‬ ‫بحران‌های متعدد جهانی و منطقه‌ای ب راساس قواعد دوران‬ ‫دو قطبی و نظام حاکم برآن نیست وروسیه با درک واقعیات‬ ‫جدید بی ن‌المللی به‌دنبال گسترش تنش با غرب هم نیست‪.‬‬ ‫در موضوع سوریه نیز روسیه در قبال غرب و قصد آنها ب رای‬ ‫ایجاد ساختار جدید سیاسی در سوریه راهبرد تدافعی اتخاذ‬ ‫کرده وبه‌رغم همراهی چین در وتوی قطعنامه‌های ضد‌سوری‬ ‫غرب در شورای امنیت قدرت روس‌ها محدود بوده است‪.‬‬ ‫پس چرا غرب ب��ا علم به توانمن��دی نظامی و قدرت‬ ‫نرم خود در منطقه هنوز از به‌کارگیری گزینه نظامی و تکرار‬ ‫سناریوی لیبی در سوریه واهمه دارد؟ ب ی‌تردید غرب اعتنایی‬ ‫به مخالفت‌های جدی روسیه و هم پیمانی ای ران با دمشق‬ ‫ندارد‪ .‬بازوی نظامی غرب در بح��ران بالکان به‌رغم حمایت‬ ‫روسیه از صرب‌ها تصمیم به مداخله نظامی گرفت و روس‪‎‬ها‬ ‫تو‌تاز ماشین جنگی غرب در یوگسالوی سابق‬ ‫نظاره‌گر تاخ ‌‬ ‫بودند و همچنین سرنگونی صدام حسین و نیز معمر قذافی‬ ‫بدون رضایت کاخ کرملین انجام شد‪ .‬پس دلی ل‌ تردیدهای‬ ‫آمریکا و برخی از متحدان نزدیک منطقه‌ای آن نس��بت به‬ ‫راه‌حل نظامی و احتمال توافق بر س��ر ماندن بش��ار اسد بر‬ ‫مس��ند قدرت تا ‪ 2014‬را در متغیرهای دیگر باید جس ت‌وجو‬ ‫کرد‪‌.‬ترس از قدرت یابی جریان تندروی سلفی در سوریه بعد‬ ‫از بشار اسد و تبدیل آن به معضل جدید امنیتی ب رای اسرائیل‪،‬‬ ‫متحد نزدیک آمریکا در خاورمیانه باعث ش��ده که آمریکا از‬ ‫تاکتیک هرج و مرج فزاینده ب رای فرس��ایش بحران سوریه‬ ‫استفاده کند‪ .‬مراکز امنیتی غرب تنها راه خالصی از نیروهای‬ ‫تندروی وابس��ته به القاعده را تقویت و اع��زام آنها به داخل‬ ‫س��وریه در نبرد با نیروهای دولتی سوریه م ی‌بینند‪ .‬بناب راین‬ ‫تطویل بحران س��وریه از طریق برقراری موازن��ه قوا میان‬ ‫موافقان و مخالفان بشار اسد م ی‌تواند گزینه مطلوب غرب‬ ‫در وضعیت فعلی سوریه قلمداد شود‪ .‬بناب راین از این منظر‬ ‫امکان توافق میان مسکو و واشنگتن بر سر ادامه حضور بشار‬ ‫اسد در قدرت و تعیین سرنوشت وی از طریق صندوق‌های‬ ‫رای وجود دارد‪ .‬در این شرایط بش��ار اسد با علم به گسترش‬ ‫تشتت آراء در جبهه معارضان داخلی و عدم‌پشتیبانی جدی‬ ‫م��ردم از طرح‌های مخالفان خارج نش��ین با ابت��کار جدید‪،‬‬ ‫خواسته مواضع مخالفانش را در ابعاد داخلی و بی ن‌المللی با‬ ‫چالش جدی مواجه کند و فرآیند انتقال قدرت‬ ‫را به شکل مسالمت‌‌آمیز از طریق صندوق‌های‬ ‫رای و نه از مس��یر نظامی هم��وار کند‪ .‬نکته‬ ‫اساس��ی اینکه آمریکا نیز توان پرداخت هزینه‬ ‫نظامی بیشتر در بحران سوریه را ندارد و از تجربه‬ ‫تکرار مجدد ظهور طالبانی دیگر در منطقه در‬ ‫دوره بعد از بشار اس��د واهمه دارد‪ .‬بناب راین تیم‬ ‫امنیتی اوبام��ا در بحران س��وریه همچنان بر‬ ‫کنترل اوضاع و تقسیم بیشتر هزینه‌های بحران‬ ‫میان متحدان منطقه‌ای تاکید دارد‪ .‬از این منظر‬ ‫هم اگر به‌ترس��یم آینده بحران سوریه نگاهی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬باید گفت همانطور که بشار اسد‬ ‫نیز به درستی اشاره داشت‪ ،‬بحران داخلی سوریه‬ ‫باید از طریق گفت‌وگو و مصالحه طرفین منازعه‬ ‫در سطح داخلی و بی ن‌المللی حل و فصل گردد‪.‬‬ ‫گذشت بیس��ت ماه از وقایع خونین و سرایت‬ ‫بحران به دیگر کشورهای منطقه نشان م ی‌دهد‬ ‫تاکید بر گزینه نظامی از س��وی طرفین درگیر‬ ‫یک نوع بازی باخت‪ -‬باخت اس��ت‪ .‬انتظار م ی‌رود که توافق‬ ‫نهایی در سطح بی ن‌المللی میان دو بازیگر اصلی تاثی ر‌گذار‬ ‫در بحران سوریه در ژنو‪ 2‬میان آمریکا و روسیه صورت گیرد‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌رسد که قدرت‌های بزرگ از آینده سوریه نگرانند‬ ‫و تاکنون طرح‪‎‬های مختلفی از س��وی نهادهای بی ن‪‎‬المللی‬ ‫و کش��ورهای مختلف ب رای خروج از بحران ارائه شده است؛‬ ‫طرح‌هایی که بر تعیین سرنوشت سیاسی سوریه از طریق‬ ‫انتخابات آزاد و فراگیر و تشکیل دولت وحدت ملی و خاتمه‬ ‫خشونت‪‎‬ها تاکید دارند و این موارد در گفتمان بشار اسد و در‬ ‫سخنرانی اخیر وی نیز انعکاس یافت‪ .‬ش��اید با تغییر رفتار‬ ‫بازیگران منطقه‌ای و بی ن‌المللی حاضر در بحران س��وریه‪،‬‬ ‫منطق گفت‌وگو و آش��تی ملی‪ ،‬جایگزین حربه خشونت و‬ ‫ترور شود‪ .‬گرچه انتظار نم ی‌رود که جریان تندروی سلفی از‬ ‫اقدامات خود در ایجاد رعب و وحش��ت و ترور فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫ولی‌ب ی‌شک با ش��فاف ش��دن مواضع گروه‪‎‬های میانه‌رو و‬ ‫حامی‌گفت‌وگو‪ ،‬افق‪‎‬ه��ای جدیدی ب رای خ��روج تدریجی‬ ‫بحران و توافق احتمالی در داخل سوریه پدیدار خواهد گشت‪.‬‬ ‫نزدیکی مواضع روسیه و آمریکا و نیز فعال شدن تالش‪‎‬های‬ ‫منطقه‌ای از سوی ای ران در قالب رایزن ی‌های مستمر با ترکیه‪،‬‬ ‫مصر و حتی عربس��تان و قطر م ی‌تواند در تقویت ساز‌و‪‎‬کار‬ ‫سیاسی ثمر‌بخش باشد‪g .‬‬
‫گفت‌و‌گو‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫بعيد مي‌دانم اصالح طلبان به اجماع برسند‬ ‫ترديد ندارم ولي تصميمم را بعدا اعالم مي‌كنم‬ ‫انتخابات آينده چندقطبي خواهد بود‬ ‫ما فقط بايد در قالب‪ 5+1‬با آمريكا مذاكره كنيم‬ ‫دولت آينده بايد از همه نامزدها تشكيل شود كه البته به معناي رقابت نكردن در دوران انتخابات نيست‬ ‫‪32‬‬
‫هاشمي در انتخابات‬ ‫دخالت نميكند‬ ‫گفت وگو با محسن رضايي درباره ويژگي‌هاي‬ ‫انتخابات ‪ 92‬و آينده اقتصادي و سياسي ايران‬ ‫‪1‬‬ ‫محس�ن رضايي به‌عنوان يكي از كانديداه�اي اصولگراي انتخابات رياس�ت جمهوري نهم و دهم‬ ‫چهره‌اي خاص در عرصه سياست اس�ت‪.‬او در انتخابات ‪« 88‬فدراليستي كردن اقتصاد» را مطرح كرد‪.‬‬ ‫محسن رضايي در آستانه انتخابات رياس�ت جمهوري يازدهم يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي حضور‬ ‫تو‌گويي تفصيلي درباره موضوعات مختلف انجام داديم‪.‬‬ ‫در اين رقابت مهم به شمار مي‌رود‪ .‬با او گف ‌‬ ‫آق�اي رضايي فضای سیاس�ی کش�ور را در پنج‬ ‫ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم‬ ‫چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬این مساله نیاز به بحث طوالنی‌تر دارد‪ ،‬همیشه‬ ‫وقت��ی فضاهایی برای رش��د و بالندگی اح��زاب و گروه‌ها‬ ‫به‌وجود می‌آمد به دلیل اس��تفاده نادرس��ت از این فضاها‪،‬‬ ‫انتظاری که از تشکیل احزاب و جناح‌ها وجود داشت محقق‬ ‫نشد‪ .‬همین شرایط را قبل از انقالب هم داشتیم‪ .‬تقریبا طی‬ ‫صد سال اخیر در چهار یا پنج مقطع همچون دوران نهضت‬ ‫مش��روطه‪ ،‬دوران ملی‌شدن صنعت نفت‪ ،‬س��ال‌های اول‬ ‫انقالب و دوران اصالحات فرصت‌هایی برای ایجاد احزاب‬ ‫و رسانه‌های پایدار به‌وجود آمد‪ ،‬اما از این فرصت‌ها استفاده‬ ‫نشد‪ .‬این مساله دالیل فراوانی دارد؛ فرهنگ سیاسی فعاالن‬ ‫سیاسی و افراط‌گرایی و احساساتی برخورد کردن آنها با امر‬ ‫سياست‬ ‫فرضیه شما درباره شرايط جریان‌های سیاسی‬ ‫تا حدودي مصداق دارد‪ .‬به نظر شما تشتت بین‬ ‫جناح اصولگ�را و اصالح‌طلب دلیلش چیس�ت؟‬ ‫حت�ی اکن�ون درون اصولگرای�ان س�نتی چن�د‬ ‫گرای�ش وج�ود دارد یا پای�داری گوی�ا دو طیف‬ ‫ش�ده و طیف‌های مختلف جری�ان اصالحات نیز‬ ‫همین‌طور هستند‪ .‬این به فرهنگ سیاسی جامعه‬ ‫ایران برمی‌گردد یا آنکه دوره جناح‌گرایی تمام‬ ‫شده است؟‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم باتوجه به فضای جامعه سیاسی‬ ‫و شرایط بین‌المللی‪ ،‬ایران در حال عبور از یک دوره جناحی‬ ‫به یک دوره جهادی است‪ .‬یعنی شرایط سیاسی – اجتماعی‬ ‫که احزاب و جناح‌ها فع��ال بودند تغییر کرده اس��ت‪ .‬بنا به‬ ‫دو دلیل ای��ن فضا در حال تغییر و تحول اس��ت؛ یکی آنکه‬ ‫خود جریان‌های سیاس��ی ایران تحت عن��وان اصولگرا و‬ ‫اصالح‌طلب نتوانستند در این دوره ‪20‬ساله به یک وضعیت‬ ‫با‌ثبات و پایدار برسند و در حال فروپاشی هستند‪ .‬خودشان‬ ‫نیاز به کمک دارند و نمی‌توانند به مردم کمک کنند‪ .‬مساله‬ ‫دوم ش��رایط بین‌المللی ایران اس��ت که وضعیت از حالت‬ ‫تنش‌زدایی و آتش‌ب��س با غرب خارج و وارد یک ش��رایط‬ ‫رویارویی اقتصادی و فرهنگی ش��ده اس��ت‪ .‬براساس این‬ ‫دو عامل جامعه سیاسی ایران به سوی یک حالت جدیدی‬ ‫حرکت می‌کند ک��ه این حالت جدید را م��ن حالت جهادی‬ ‫می‌نامم‪.‬‬ ‫سیاس��ت‪ ،‬عقب‌ماندگی‌های اقتصادی م��ردم و عدم نگاه‬ ‫صحیح دولتمردان به احزاب و کار حزبی‪ ،‬دالیلی هس��تند‬ ‫که مانع شکل‌گیری تحزب در کشور شدند و مصداق‌های‬ ‫آن خیلی روشن است‪ .‬در دهه اخیر‪ ،‬تقریبا از دو سال پایانی‬ ‫دولت آقای خاتمی جریان اصالح‌طلبی شروع به فروپاشی‬ ‫کرد‪ .‬بعد از آن‪ ،‬تشتت در جریان اصولگرای جناحی آغاز شد‪.‬‬ ‫البته طی این صد سال اخیر همیش��ه اندیشه اصالح‌طلبی‬ ‫و اصولگرایی وجود داشته و این نش��ان می‌دهد که این دو‬ ‫اندیشه از جامعه سیاسی ایران خارج‌شدنی نیست‪ .‬همیشه‬ ‫این اندیشه‌ها با عناوین مختلف مطرح هستند‪ ،‬اما معموال‬ ‫به طور مصداقی در مقطعی ش��کل می‌گیرند و بعد از یک‬ ‫دوره ‪ 10‬تا ‪ 15‬س��اله کنار می‌روند و مصداق‌های جدیدی‬ ‫می‌آیند و این دو اندیشه را نمایندگی می‌کند‪.‬‬ ‫تحليل شما درباره جهادی‌شدن فضای سیاسی‬ ‫کش�ور‪ ،‬چگون�ه خ�ود را در انتخابات ریاس�ت‬ ‫جمهوری نشان می‌دهد؟ تغییر آرایش سیاسی‪،‬‬ ‫مصادیق و چهره‌ها چطور بروز و ظهور می‌کند؟‬ ‫‪ l‬جامع��ه ایران منتظ��ر یک جنب��ش اجتماعی با‬ ‫محوریت اقتصادی‪ -‬فرهنگی است‪ ،‬یعنی جامعه به‌شدت‬ ‫دنبال این اس��ت که اخالق‪ ،‬صداقت و وف��اداری را ببیند‪،‬‬ ‫وضعی��ت زندگی خود را س��امان بخش��د و آرام��ش را در‬ ‫خانواده‌ها برق��رار و تقویت کند‪ .‬ام��روز در بازارهای ایران‬ ‫‌بی‌ثباتی و ناآرامی‌کاملا به چشم می‌خورد‪ ،‬آرامش در میان‬ ‫خانواده‌ها نیس��ت و از نظر معیش��تی و بیکاری جوان‌های‬ ‫کشور تحت فشار هستند؛ از نظر اخالقی میان دولتمردان‬ ‫و فعاالن سیاسی تا قشرهای پایین جامعه نوعی بداخالقی‬ ‫رواج پیدا کرده و این مسائل کافی است که جنبش اجتماعی‬ ‫اصالحی برای امور فرهنگی‪ -‬اقتصادی در کش��ور شکل‬ ‫گیرد‪ .‬در این انتخابات‪ ،‬ما با این مساله مواجه هستیم و این‬ ‫مساله خود را نش��ان می‌دهد‪ .‬یعنی این انتخابات تبدیل به‬ ‫یک حرکت با خواست‌های اقتصادی و فرهنگی خواهد شد‪.‬‬ ‫من این اس��تعداد را می‌بینم‪ ،‬اما اینک��ه در همین انتخابات‬ ‫انجام ش��ود یا بعد از آن بروز و ظهور پی��دا کند باید دید چه‬ ‫پیش می‌آید‪ .‬باالخ��ره جامعه ما نیازمند تحولی اس��ت که‬ ‫بتواند مسائل فرهنگی و اقتصادی خود را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫نسبت خود شما با این حرکت س�لبی و ایجابی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‪ l‬من همه تالشم این اس��ت که چنین جنبشی را‬ ‫‪33‬‬
‫برای رس��یدن به چش��م‌انداز ایران ‪ 1404‬و توسعه متعالی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬چون بدون چنین جنب��ش فراگیری که همه‬ ‫اقش��ار به صحنه بیایند‪ ،‬راه دیگری برای دسترس��ی به آن‬ ‫آینده سراغ ندارم‪ .‬بنابراین تالش خواهم کرد که در ایجاد‬ ‫این جنبش و نهضت نقشی و سهمی‌را برعهده بگیرم‪.‬‬ ‫آیا ش�ما مجموعه صحبت‌ه�ا و رفتارهای جدید‬ ‫آق�ای احمدی‌ن�ژاد را در نس�بت با ای�ن جنبش‬ ‫ارزیاب�ی می‌کنید؟ یعنی ایش�ان ه�م می‌خواهد‬ ‫سردمدار این جنبش باشد؟‬ ‫‪ l‬به نظ��ر من آق��ای احمدی‌نژاد بیش��تر به‌دنبال‬ ‫برون‌رفت از مسیری است که خود و مخالفان ایشان شروع‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ایشان مسیری را شروع کرد كه احساس می‌کند‬ ‫به نتیجه نمی‌رس��د‪ .‬بنابراین می‌خواهد ب��ا نوعی اقدامات‬ ‫سلبی‪ ،‬انتقادی و مخالفت خوانی از آن عبور کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫جنبش اجتماعی که ما دنبالش هستیم تکیه اصلی‌اش روی‬ ‫زندگی‪ ،‬اقتصاد و اخالق است‪ .‬با دست مردم و با کمک دولت‬ ‫درپی آن هستیم‪ ،‬یعنی در این جنبش اجتماعی مساله مهم‬ ‫و تعیین‌کننده تغییر نگاه‌های فعلی دولتمردان از سیاس��ت‬ ‫به مسائل اجتماعی اس��ت‪ .‬دولت و مجلس با راهکارهای‬ ‫سیاسی و دولتی می‌خواهند مسائل اجتماعی را حل کنند‪.‬‬ ‫فک�ر می‌کن�م ش�ما در دوره انتخابات ریاس�ت‬ ‫جمه�وری نه�م و ده�م در س�ال‌های ‪ 84‬و ‪88‬‬ ‫تصمیم‌تان ب�رای حضور قطعی‌تر ب�ود‪ ،‬اما االن‬ ‫احساس می‌شود که كمي تردید دارید‪.‬‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬من هیچ تردیدی ندارم‪ .‬من مشورت‌هایم را‬ ‫به پایان بردم‪ ،‬کارهای مطالعاتی‌ام را انجام دادم‪ ،‬به‌‌موقع و‬ ‫سر فرصت نظر و تصمیم خود را اعالم می‌کنم‪.‬‬ ‫تصمیم شما مبنی‌بر ورود است یا عدم ورود؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بعدا تصمیم خود را اعالن می‌کنم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫برگردیم به بحث اول‪ ،‬ش�ما در سال ‪ 84‬سابقه‬ ‫ائتالف با دیگر کاندیداهای ریاس�ت‌جمهوری را‬ ‫دارید‪ .‬هم‌اکنون نیز زمزمه‌هایی درباره ائتالف در‬ ‫جریان اصولگرا شکل گرفته‪ ،‬آیا ماهیتا ائتالف را‬ ‫قبول دارید؟ تجربه شما چیست؟‬ ‫‪ l‬من معتقد به دولت فراگیر و جامعه امید هس��تم‪،‬‬ ‫هر نوع ائتالفی که ب��رای به‌وجود آوردن ی��ک جامعه پویا و‬ ‫با‌نشاط و سرزنده صورت بگیرد ما از آن استقبال می‌کنیم‪ ،‬ولی‬ ‫ائتالف‌های سیاسی که برای حل و فصل مشكالت جناح‌ها‬ ‫یا اشخاص است‪ ،‬این معلوم نیست نتیجه مفیدی برای جامعه‬ ‫داشته باشد‪ .‬وقتی می‌گوییم دولت فراگیر و جامعه امید‪ ،‬منظور‬ ‫این است که دولتی درست کنیم که بتواند امید‪ ،‬نشاط و پویایی‬ ‫را در جامعه ش��کل بدهد و آرامش را ب��ه خانواده‌ها برگرداند‪،‬‬ ‫اقتصاد را درست کند و آن را سروسامان دهد؛ بنابراین من از‬ ‫یک دولت فراگیر استقبال می‌کنم و خود من اگر بعد از انتخابات‬ ‫رئیس‌جمهور شدم حتما سعی می‌کنم همه نیروهای توانمند‬ ‫و متعهد کشور را وارد دولت کنم تا بتوانیم با قدرت از وضعیت‬ ‫فعلی کشور عبور کنیم‪ .‬دولت ائتالفی باید در یک جمع چند‬ ‫نفره از نخبگان شکل بگیرد که هر تیمی‌که کارآمدی و برنامه‬ ‫و توانایی بیشتری دارد انتخاب شود و بقیه متناسب با رای آنها‬ ‫وارد دولت ائتالفی شوند‪.‬‬ ‫در ح�وزه فرهنگ�ی اش�اره داش�تید ب�ه جنب�ش‬ ‫فرهنگی‪ .‬به طور مصداقی وارد ش�ویم؛ بخشی از‬ ‫مس�ائل مربوط به حوزه قانونگذاری می‌شود‪ ،‬مثل‬ ‫ممنوعيت نصب و استفاده از ماهواره‪ ،‬بخشی هم‬ ‫مثل گشت ارش�اد به ش�کل طرح اجرا می‌شود‪ .‬با‬ ‫اینها می‌خواهید چه کار کنید؟ با این فرض که شما‬ ‫اصولگرا هس�تید و با اصالح‌طلب�ان در این حوزه‬ ‫تفاوت دارید‪.‬‬ ‫‪ l‬امر به معروف و نهی از منکر که یک اصل بنیادین‬ ‫در دین ماس��ت را باید به مردم واگذار کرد و دولت نظارت‬ ‫کند‪ ،‬باید کاری کرد که مس��ائل اجتماعی به دس��ت خود‬ ‫‪34‬‬ ‫مردم و نخبگان صورت گیرد؛ یعنی اگر جامعه احساس کند‬ ‫دولت مسئول کاری ش��ده‪ ،‬پایش را عقب می‌کشد‪ ،‬اما اگر‬ ‫احساس کند که یک مسئولیتی روی دوشش است خودش‬ ‫این مسئولیت را انجام می‌دهد‪ .‬میزان تفاوت مراسم‌ دولتی‬ ‫با مراسم‌ مردمی‌خودجوش مشخص خواهد شد؛ بنابراین‬ ‫اجازه حل و فصل خیلی از مسائل اجتماعی را باید به دست‬ ‫مردم داد‪ ،‬بعد دولت می‌تواند نظارت و حمایت کند‪.‬‬ ‫پاسخ سوالم را نگرفتم آقای دکتر‪ .‬شما به‌عنوان‬ ‫نامزد انتخابات ریاس�ت جمهوری ی�ا به فرض‬ ‫رئیس‌جمهور آینده لطفا روشن‌تر مقصود از اینکه‬ ‫«مردم خودشان تصمیم بگیرند» را بفرمایید‪.‬‬ ‫‪ l‬منظورم این اس��ت که مس��ئولیت کار به دوش‬ ‫مردم بیفتد‪ ،‬دول��ت بیش از حد به اقتص��اد و فرهنگ ورود‬ ‫کرده است؛ من می‌گویم نباید فرهنگ و اقتصاد را سیاسی‬ ‫و امنیتی کرد‪ ،‬مدیریت این دو را باید به خود مردم داد‪ .‬چون‬ ‫خود مردم قدرت س��ازمان دادن اقتصاد و فرهنگ را دارند‪.‬‬ ‫آنها می‌توانند موسس��ه‪ ،‬تش��کیالت و نهادهای رسمی‌ و‬ ‫قانونی امر ب��ه معروف و نهی از منکر درس��ت کنند و انواع‬ ‫اقدامات جمعی می‌تواند در جامعه در چارچوب قانون شکل‬ ‫گیرد‪ ،‬البته دولت هم نظارت کند‪.‬‬ ‫در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی معتقد به دولت‬ ‫کوچک هستید؟‬ ‫‪ l‬معتقد به دولت چابک هستم‪ .‬دولت چابک یک‬ ‫دولت کیفی بسیار قدرتمند مخصوصا از بعد نظارتی است‪،‬‬ ‫ولی از بعد تصدی گری و اجرایی کمت��ر دخالت می‌کند و‬ ‫بیشتر نقش هدایتی و نظارتی دارد‪.‬‬ ‫ش�ما اقتصاد خوانده ايد‪ ،‬االن دورانی اس�ت که‬ ‫سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد پیوند خورده‬ ‫است‪ .‬مبنای تحلیل و پیش‌بینی غرب و آمریکا از‬ ‫تحریم‌ها این بود که نوع�ی نارضايتي اجتماعی‬ ‫در ایران اتف�اق می‌افتد ک�ه ای�ن پیش‌بینی به‬ ‫واقعیت تبدیل نشد‪ .‬تحلیل شما چیست؟ در پنج‬ ‫ماه آینده تا انتخابات چگون�ه می‌توان این فضا‬ ‫را مدیری�ت کرد؟ اصال قابل مدیریت اس�ت؟ به‬ ‫فرض که فردا ش�ما رئیس‌جمهور شوید‪ ،‬برای‬ ‫مدیری�ت حوزه‌های اقتصاد و سیاس�ت خارجی‬ ‫چه اقدامی‌می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬دو بحث است‪ .‬در بحث اقتصاد نیاز داریم که اوال‬ ‫هرکس س��ر جای خودش قرار گیرد‪ .‬یک بخش زیادی از‬ ‫مسائل اقتصادی به علت سوء‌مدیریت و ضعف تدبیر است‪،‬‬ ‫در ادبیات فارسی تدبیر‪ ،‬دوراندیشی تعریف می‌شود؛ یعنی‬ ‫کس��ی که بتواند آینده را ببیند‪ .‬اکثر حوادثی که االن روی‬ ‫می‌دهد حاکی از عدم دور‌اندیش��ی است‪ .‬اگر مشکالت ارز‬ ‫چند ماه قبل پیش‌بینی می‌ش��د فرصت به اندازه کافی بود‬ ‫تا جلوی این حادثه گرفته ش��ود‪ ،‬اما حادث��ه ارز اتفاق افتاد‬ ‫و دولتم��ردان و نمایندگان مجلس ما چند م��اه بعد متوجه‬ ‫ش��دند که چه کارهایی باید بکنند‪ .‬بنابراین اولین مساله در‬ ‫اقتصاد مساله مدیریت است و هرکس باید سر جای خودش‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬االن آدم‌ها سرجای خود نیستند‪ ،‬بعضی‌ها هم‬ ‫بیرون هستند‪ ،‬در حالی‌که باید در اداره کشور سهم به عهده‬ ‫بگیرند؛ مساله دوم برنامه قوی اقتصادی است که االن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مثال برای ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬نه‌تنها برنامه اقتصادی‬ ‫نمی‌بینیم‪ ،‬بلکه کارخانجات یکی پ��س از دیگری در حال‬ ‫تعطیل‌شدن هستند‪ .‬یعنی ش��اغالن فعلی هم دارند بیکار‬ ‫می‌شوند؛ مساله سوم نظارت است‪ ،‬یک نظارت درست این‬ ‫نیست که همه چیز با پلیس‪ ،‬دستگیری و حکم دادگاه حل‬ ‫شود‪ .‬نظارت از جنس پلیس آخرین مرحله است که به‌ندرت‬ ‫هم باید اتفاق بیفتد‪ ،‬اما نظارت در کش��ور فوق‌العاده پایین‬ ‫است‪ ،‬حال آنکه دستگاه‌های نظارتی زیادی وجود دارند و‬ ‫هزینه زیادی برای این دس��تگاه‌ها می‌شود ولی راندمان و‬ ‫کارآمدی الزم را از آنها نمی‌بینیم‪.‬‬ ‫در حوزه سیاس�ت خارجی به ص�ورت مصداقی‬ ‫درباره مذاکره مستقیم با آمریکا و تئوری توافق‬ ‫بزرگ در این ایام بین ایران و آمریکا چه نظری‬ ‫دارید؟ آی�ا اکنون زمان مناس�بی ب�رای این کار‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬تا زمانی که مس��یر ‪ 5+1‬باز باش��د‪ ،‬نی��از به راه‬ ‫دیگری نداریم‪ .‬مهم این اس��ت که این مسیر جدی گرفته‬ ‫ش��ود و یک دیپلماس��ی فعال و با‌برنامه‌ را ب��ا ‪ 5+1‬ترتیب‬ ‫دهیم‪ .‬چون اگر غیر از این مس��یر طی ش��ود و با هر کشور‬ ‫دیگری جداگانه به نتیجه برس��یم‪ ،‬بقیه کش��ورها در آینده‬ ‫برای ما مش��کل درس��ت می‌کنند و ایران این تجربه را در‬ ‫صد سال اخیر داشته اس��ت‪ .‬ما وقتی به سمت انگلیسی‌ها‬ ‫رفتیم با روسیه تزاری درگیری داش��تیم‪ ،‬وقتی قاجارها به‬ ‫سمت روس��یه رفتند با انگلیسی‌ها به چالش خوردند‪ ،‬وقتی‬ ‫ایران به س��مت آمریکا رفت با شوروی درگیر شد؛ بنابراین‬ ‫باید همان سیاست نه ش��رقی و نه غربی را از طریق ارتباط‬ ‫با ‪ 5+1‬دنبال کنیم‪.‬‬ ‫ولی آقای حس�ن روحان�ی در کتاب دیپلماس�ی‬ ‫هسته‌ای نوشتند که «وقتی ما با سه کشور غربی‬ ‫توافق کردیم آمریکا توانست این توافق را به هم‬ ‫بزند و ج�رج بوش از طری�ق البرادعی به تهران‬ ‫پیغام داد که بیایی�د با هم به مذاکره بنش�ینیم»‬ ‫همین االن هم در واقع ‪ 5+1‬به‌شدت تحت تاثیر‬ ‫آمریکاس�ت و از خودش اراده‌ای ن�دارد‪ .‬آیا این‬ ‫نش�ان نمی‌دهد که مس�اله اصلی می�ان ایران و‬ ‫آمریکا است؟‬ ‫‪ l‬اگر آمریکایی‌ها به‌تنهایی می‌توانس��تند تصمیم‬ ‫بگیرند هیچ‌گاه با پنج کش��ور دیگر هم��کاری نمی‌کردند‪.‬‬ ‫اینکه آمریکا با پنج کش��ور دیگر مجموع��ه‌ای برای حل‬ ‫پرونده هسته‌ای ایران درس��ت کرد‪ ،‬موید این است که به‬ ‫بقیه کش��ورها نیاز دارد و بدون بقیه نمی‌تواند کاری انجام‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین بهتر است با ‪ 5+1‬جلو برویم چون منافع ایران‬ ‫در مذاکره با ‪ 5+1‬خیلی بیشتر از مذاکره با آمریکاست‪.‬‬ ‫پیش‌بینی شما از مذاکرات آینده چیست؟‬ ‫‪ l‬با یک مذاک��ره دقیق‪ ،‬درس��ت و هوش��مندانه‬ ‫می‌توانیم به یک نقطه بینابین برس��یم که بازی برد‪ -‬برد‬ ‫حاصل آن باشد‪.‬‬ ‫می‌توانید تحلیلتان را مصداقی بفرمایید؟‬ ‫‪ l‬االن زود است‪.‬‬ ‫خط قرمز ما کجا می‌تواند باشد؟‬ ‫‪ l‬خط قرمز ما این اس��ت که فناوری هس��ته‌ای را‬ ‫باید داشته باشیم‪.‬‬ ‫یعنی تعلیق غنی‌سازی نمی‌کنیم؟‬ ‫‪ l‬ما فناوری هس��ته‌ای را خواهیم داشت‪ ،‬مواردی‬ ‫هم که آمریکایی‌ها از آن سوء‌استفاده می‌کنند حل می‌کنیم‬ ‫که بتوانیم راهی را در سیاست خارجی باز کنیم‪.‬‬ ‫ش�ما به مس�ائل منطقه نیز تس�لط داری�د‪ ،‬فکر‬ ‫می‌کنید در سوریه فضا به س�وی راه‌حل نظامی‬ ‫‌برود یا سیاسی؟ نفع ما درکدام راه است؟‬ ‫‪ l‬االن که راه‌حل نظامی‌با همه شدت ادامه دارد‪.‬‬ ‫دلیلش این اس��ت که معارضان س��وری دو گروه هستند؛‬ ‫یک گروه که بیش��تر اهل س��وریه هس��تند و به مذاکرات‬ ‫مسالمت‌آمیز اعتقاد دارند‪ .‬گروه‌های دیگری هم که بیشتر‬ ‫از جنس القاعده هس��تند کار مس��لحانه را دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراین آینده وضعیت س��وریه نامشخص شده‪ .‬االن آنچه‬ ‫مسلم است‪ ،‬جمعیت‌هایی که درون س��وریه هستند آینده‬ ‫این کشور را تعیین خواهند کرد و هیچ شیوه‌ای به جز شیوه‬ ‫دموکراسی جواب نخواهد داد و طرفداران اسد در آینده در‬ ‫این دموکراسی نقش برجسته‌ای دارند‪.‬‬ ‫یعنی می‌فرمایید اگر راه‌‌حل سیاسی دست باال را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ایران می‌تواند در آنجا برنده باشد؟‬
‫‪ l‬بله‪ ،‬شرایط آینده به نفع ملت سوریه است‪.‬‬ ‫چیزی شبیه آنچه در عراق رخ داد؟‬ ‫‪ l‬دموکراس��ی و انتخابات آزاد به نفع ملت سوریه‬ ‫تمام می‌شود‪.‬‬ ‫اگر موافق باشید به سواالت سیاسی وارد شویم‪.‬‬ ‫در واقع جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام‪،‬‬ ‫تبدیل ب�ه جلس�ات مجم�ع نامزده�ای احتمالی‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شده‪ .‬در جریان‬ ‫ی هاشمی‬ ‫جلس�ات بعد از مجمع هس�تید که آقا ‌‬ ‫آق�ای ناطق‌‌ن�وری و آقای حس�ن روحان�ی با هم‬ ‫نشستی تش�کیل می‌دهند‪ ،‬ش�ما به جلس�ه آنها‬ ‫می‌روید؟‬ ‫‪ l‬از همان ابتدای مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫همیش��ه آقای‌هاش��می‌با ‪ 5‬یا ‪ 6‬نفر از آقایان روحانی که‬ ‫عمدتا در جامعه روحانیت مبارز بودند‪ ،‬جلسه‌ای داشت‪.‬‬ ‫تصور شخص شما از برنامه آقای‌هاشمی‌برای‬ ‫انتخابات چیست؟ ایشان خودشان می‌آید یا به‬ ‫سمت یک نامزد متمایل می‌شود؟‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ l‬بعید می‌دانم آقای هاشمی‌در انتخابات شرکت‬ ‫ای�ن را درب�اره حض�ور خ�ود آقای‌هاش�می‌ در‬ ‫انتخاب�ات می‌فرمایید یا اینکه از کس�ی حمایت‬ ‫کنند؟‬ ‫بله‪ ،‬بسیار بعید می‌دانم دخالت داشته باشند‪.‬‬ ‫پس طرحی که می‌گویند نامزد آن از میان آقایا ‌‬ ‫ن‬ ‫هاشمی‪ ،‬ناطق‌نوری و روحانی خواهد بود‪ ،‬منتفی‬ ‫است؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بسیار بعید است‪.‬‬ ‫یعنی تئوری تشکیل دولت وحدت ملی از جانب‬ ‫ایشان پیگیری نمی‌شود؟‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪ l‬ایشان ایده سیاسی خود را مثل هر سیاستمداری‬ ‫طرح می‌کند‪.‬‬ ‫نمی‌خواهند این ایده را عملیاتی کنند؟‬ ‫‪ l‬باید از خودشان سوال کنید‪.‬‬ ‫درباره اصالح‌طلبان چطور فکر می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬اصالح‌طلبان بستگی به خودش��ان دارد‪ .‬به هر‬ ‫حال اگر آنها در انتخابات حضور داش��ته باشند به نفع‌شان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید با گزینه حداکثری بیایند؛ به عبارت‬ ‫دیگر روی یک نفر اجماع کنند؟‬ ‫‪ l‬بعید می‌دانم اجماعی در جمع اصالح‌طلبان روی‬ ‫یک نامزد صورت بگیرد‪.‬‬ ‫درباره حض�ور آقای خاتم�ی در انتخابات چطور‬ ‫فکر می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬خود وی باید به این سوال جواب دهد‪.‬‬ ‫اگر موافق باشید‪ ،‬درباره وقایع پس از انتخابات‬ ‫س�ال ‪ 88‬صحب�ت کنی�م‪ ،‬به‌هر‌ح�ال مجم�وع‬ ‫مواضعی که ش�ما از آن موقع تا حاال داشتید‪ ،‬در‬ ‫جاهایی متفاوت با س�ایر فضای کلی اصولگراها‬ ‫یا حت�ی برخي نهادها ب�وده‪ ،‬االن که به مس�ائل‬ ‫چهار سال گذشته نگاه می‌کنید چگونه می‌توان‬ ‫مقص�ران را در این قضیه تقس�یم‌بندی و با آنها‬ ‫برخورد کرد؟‬ ‫‪ l‬فتنه سال ‪ 88‬واقعا آسیب خیلی جدی به مردم و‬ ‫نظام وارد کرد‪ ،‬یعنی هم مردم و هم نظام آسیب دید‪ .‬اوال از‬ ‫بعد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی حداقل هفت‪ ،‬هشت ماه‬ ‫کش��ور عقب افتاد و این میلیاردها پول و ثروت می‌شود‪ .‬از‬ ‫بُعد جمعی‪ ،‬هموطنان ما اذیت ش��دند‪ ،‬مردم عادی آسیب‬ ‫دیدند‪ ،‬بچه‌های بس��یجی‪ ،‬نیروه��ای پاس��دار‪ ،‬نظامی‌و‬ ‫انتظامی‌ش��هید و مجروح ش��دند‪ .‬تعدادی از جوانان‌های‬ ‫کش��ور زخمی‌و چندنفری کش��ته ش��دند و از این بعد هم‬ ‫‪35‬‬
‫سياست‬ ‫خس��اراتی به جامعه وارد ش��د‪ .‬از بعد بین‌المللی دشمنان‬ ‫ما خیلی سوءاستفاده کردند و خواس��تند نوعی‌بی‌ثباتی را‬ ‫در ایران ب��ه نمایش بگذارند؛ اینها جزو آس��یب‌های جدی‬ ‫وقایع بعد از انتخابات س��ال ‪ 88‬بود‪ .‬به نظر من چند عامل‬ ‫دخالت داشت؛ یکی خودخواهی‌ها‪ ،‬کینه‌ورزی‪ ،‬عدم توانایی‬ ‫و ضعف مدیریت رهبران اعتراضات در ساماندهی و هدایت‬ ‫معترضان و جلوگیری از ساختارشکنی و قانون‌شکنی آنها‪.‬‬ ‫سوءاستفاده شبکه‌های ماهواره‌ای و عوامل خارجی خیلی‬ ‫در بروز این حادثه موثر بوده‪ .‬نکته دیگر این بود که می‌توان‬ ‫گفت رهبر انقالب به نحوی در آن مقطع تنها شدند؛ کسانی‬ ‫می‌توانس��تند برای کمک به صحنه بیایند و حداقل با این‬ ‫افراد که در حمایت از اعتراضات فعالیت می‌کردند‪ ،‬صحبت‬ ‫کنند تا ادامه ندهند ولی این کار نشد‪ .‬اینکه می‌گویند خواص‬ ‫نقش خود را در وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم‬ ‫ایفا نکردند‪ ،‬تاحدودی درست اس��ت و یکی از مصادیق هم‬ ‫اینجاس��ت‪ ،‬امیدواریم این تجربه‌ای برای آینده ش��ود‪ .‬چند‬ ‫نتیجه می‌توان از این قضیه گرفت؛ هر نوع اعتراضی باید در‬ ‫مسیر قانونی انجام شود‪ ،‬وگرنه ممکن است به آشوب و هرج و‬ ‫مرج کشیده شود‪ .‬مساله دوم اینکه ما از تجارب گذشته استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬مش��ابه این حادثه را در زمان امام‌(ره) هم داشتیم‪ ،‬اما‬ ‫فردی مثل احمدآقا می‌آمد کنترل می‌کرد؛ مشخصا در رابطه با‬ ‫آیت‌اهلل طالقانی و یا در قانون اساسی که اصل مذهب رسمی‬ ‫‌شیعه باشد و مساله آقای منتظری حداقل سه حادثه بزرگ‬ ‫در آن زمان رخ داد که اینها داشت تبدیل به فتنه‌های بزرگ‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما احمد‌آقا با مدیریت خود توانست این کار را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬حاال این چهارمین حادثه بود که اتفاق افتاد و ما از آن‬ ‫تجارب گذشته اس��تفاده نکردیم‪ .‬باید وقتی یک حادثه رخ‬ ‫می‌دهد از تجربه‌اندوزی گذشته اس��تفاده کرد و اجازه نداد‬ ‫مشابه آن تکرار شود‪ .‬امیدوارم درس گرفتن از این تجربه از‬ ‫دل حادثه سال ‪ 88‬با خساراتی که ایجاد کرد به دست آید‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫در جایی گویا ش�ما گفته‌ بوديد اگر جای آقایان‬ ‫‌هاش�می‌ و الریجانی بودید می‌توانستید فتنه را‬ ‫دو‪ ،‬سه روزه جمع کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬من اسم کسی را نیاورده بودم‪.‬‬ ‫مخاطب شما مسئوالن مرتبط با موضوع بودند‪.‬‬ ‫‪ l‬باالخره روس��ای قوا و رئیس مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام می‌توانند در این ش��رایط نق��ش ایفا کنند‪.‬‬ ‫س��ازوکار غیررس��می‌ فرا‌قوه‌ای در همه دنیاست و بعضا از‬ ‫نهادهای رس��می‌و س��ازوکارهای قانون��ی موثرتر جواب‬ ‫می‌دهد‪ .‬بنابراین از این س��ازوکارهای غیررسمی‌می‌توان‬ ‫برای ایجاد وحدت و بحران‌شکنی استفاده کرد‪.‬‬ ‫درباره دو نامزدی که ب�ه نتایج انتخابات تمکین‬ ‫نکردند‪ ،‬چگونه فکر می‌کنی�د؟ راهکار نظام چه‬ ‫می‌تواند باشد؟‬ ‫‪ l‬دیگر باید قوه قضائیه تصمیم بگیرد‪ ،‬چون آنها در‬ ‫اختیار قوه قضائیه هستند‪.‬‬ ‫اظهارنظرهایی از جانب برخی آقایان ش�ده که‬ ‫حاال این افراد فتنه‌گر نیستند و آنها در زمین فتنه‬ ‫بازی کردند‪ .‬شما موافق این حرف هستید؟ آقای‬ ‫عسگراوالدی این حرف را گفتند‪.‬‬ ‫‪ l‬به‌هر‌حال خواه کس��ی خودش فتنه‌گر باش��د‪ ،‬يا‬ ‫در بازی و میدان فتنه عمل کند باالخره در ایجاد خسارات‬ ‫شریک است‪.‬‬ ‫بعضی‌ نظرش�ان این اس�ت که حتی در صورت‬ ‫عذرخواهی نیز راه بازگش�تی برای آنها نیست‪،‬‬ ‫نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬اینها مسائلی اس��ت که قوه قضائیه و نظام باید‬ ‫تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫یعنی در حوزه تصمیم رهبری است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اینها در ح��وزه قوه‌قضائیه و تصمیم رهبری‬ ‫است‪ .‬اینکه افرادی بیایند برای رهبری تعیین‌تکلیف کنند‬ ‫‪36‬‬ ‫که نظام این کار را انجام بدهد ی��ا انجام ندهد خب این کار‬ ‫شایسته‌ای نیست‪.‬‬ ‫درب�اره انتخابات فرمودی�د هن�وز نمی‌خواهید‬ ‫تصمی�م خودت�ان را بگویی�د‪ .‬اینطور س�والم را‬ ‫می‌پرسم که شما در چه شرایطی وارد انتخابات‬ ‫می‌شوید؟‬ ‫‪ l‬در چه شرایطی ندارد‪ .‬تصمیم خودم را گرفته و در‬ ‫موقع مناسب اعالم می‌کنم‪.‬‬ ‫اگر به فرض ائتالف سه نفره از شما دعوت کند‪،‬‬ ‫به آن وارد می‌ش�وید؟ آیا ب�رای ورود خود به آن‬ ‫جمع رایزنی کردید یا مایل نیس�تيد وارد فضای‬ ‫ائتالفی شوید؟‬ ‫‪ l‬دولت آینده باید از همه کاندیداها شکل بگیرد‪،‬‬ ‫اما این دلیل نمی‌شود که ما قبل از انتخابات صورت مساله‬ ‫رقابت را پاک کنیم‪ .‬من مخالف این هس��تم که رقابت در‬ ‫کش��ور ضعیف ش��ود‪ ،‬مخصوصا اگر اصالح‌طلبان نیایند‪،‬‬ ‫اصولگراها نباید رقابت را در کش��ور از بین ببرند‪ .‬چون اگر‬ ‫رقابت از بین برود مردم چگونه مشارکت کنند؟ بنابراین باید‬ ‫رقابت جدی باشد و من ترجیح می‌دهم در یک رقابت جدی‬ ‫انتخابات برگزار ش��ود‪.‬ولی دولت ائتالفی قبل از انتخابات‬ ‫باید توس��ط جمعی از نخبگان ک��ه به تی��م و برنامه نمره‬ ‫بدهند تعیین ش��ود نه آنکه پش��ت درهای بسته ائتالف‌ها‬ ‫را تعیین کنند‪.‬‬ ‫درباره اصولگرایان س�نتی و جبهه پایداری‪ ،‬دو‬ ‫ضلع دیگر اصولگرایان که در این ائتالف حضور‬ ‫جدی ندارند‪ ،‬به نظرش�ما آنها به چه روشی وارد‬ ‫می‌شوند؟‬ ‫‪ l‬بستگی به خودشان دارد‪.‬‬ ‫آقای والیتی جريان سنتي را نمایندگی می‌کند؟‬ ‫‪ l‬هنوز اعالن نکرده‌اند‪.‬‬ ‫پایداری و جریان آیت‌اهلل مصباح يزدي چطور؟‬ ‫‪ l‬اطالعی ندارم‪.‬‬ ‫جریان پایداری می‌تواند نامزد مس�تقل بدهد؟‬ ‫اصال این کار به صالح است؟‬ ‫‪ l‬من معتقد به رقابتم‪ .‬هیچ اشکالی ندارد که جبهه‬ ‫پایداری هم کاندیدا بدهد‪.‬‬ ‫درباره جریان دولت و آقای احمدی‌نژاد‪ ،‬تحلیل‬ ‫ش�ما از اینکه آقای احمدی‌نژاد چ�ه خواهد کرد‬ ‫چیس�ت؟ هم از نظر فردی سیاس�ی و هم کسی‬ ‫که در مجمع تش�خیص مصلحت نظام هستید‪،‬‬ ‫تحلیل بفرمایید‪.‬‬ ‫‪ l‬پیش��نهاد من این اس��ت که آق��ای احمدی‌نژاد‬ ‫و مخالفان وی وارد درگیری نش��وند تا ای��ن پنج ماه آینده‬ ‫با آرام��ش طی ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی بهتر می‌ش��ود‬ ‫آینده سیاس��ی اف��راد را حفظ ک��رد‪ .‬بنابراین بهتر اس��ت‬ ‫آقای احمدی‌نژاد و مخالفان ایشان به چالش و درگيري با‬ ‫هم نپردازند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید نهادهای حاکمیتی این فرصت را به‬ ‫آقای احمدی‌نژاد بدهند که ایشان از یک گزینه‬ ‫مثل آقای مشایی یا الهام حمایت کند؟‬ ‫‪ l‬مانعی نیس��ت ک��ه آق��ای احمدی‌ن��ژاد از یک‬ ‫کاندیدایی که شورای نگهبان او را رد نکرده حمایت کند‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر آقای احمدی‌نژاد می‌تواند از نامزدی حمایت‬ ‫کند اما اگر کاندیدای ایشان کسی باشد که شورای نگهبان‬ ‫او را ردصالحیت کند قاعدتا صورت مساله عوض می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین ایش��ان می‌تواند نامزدی داش��ته باشد که شورای‬ ‫نگهبان او را تایید کند‪.‬‬ ‫ف�رض کنید آق�ای ع�ارف گزین�ه طیف‌هایی از‬ ‫اصالح‌طلب�ان باش�د و بخش�ی از اصالح‌طلبان‬ ‫هم از ایش�ان حمایت کنند‪ .‬به هرح�ال وی نماد‬ ‫اصالحات در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند‬ ‫باش�د‪ ،‬در کن�ار آقای ع�ارف جری�ان دولت هم‬ ‫یک نامزد حداقلی داش�ته باش�د‪ ،‬این ش�رایط‬ ‫فضا را ب�رای رقاب�ت درون�ی اصولگرایان تنگ‬ ‫نمی‌کند؟‬ ‫‪ l‬این انتخاب��ات چون دو‌قطبی نیس��ت لذا چنین‬ ‫اتفاقی در انتخابات نمی‌افتد‪ ،‬این انتخابات ش��بیه سال ‪84‬‬ ‫رقابت چند‌قطبی است‪ .‬اگر این اتفاق نیفتد‪ ،‬شاید مردم فکر‬ ‫کنند یک رقابت تشریفاتی در حال انجام است‪ ،‬معتقدم هر‬ ‫نوع عالمت تشریفاتی نش��ان دادن این انتخابات به ضرر‬ ‫مردمساالری دینی تمام می‌شود‪.‬‬ ‫با ای�ن اوص�اف پیش‌بین�ی می‌کنی�د انتخابات‬ ‫دو‌مرحله‌ای شود؟‬ ‫‪ l‬اگر چندقطبی ش��ود احتمال دومرحله‌ای شدن‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ولی ممکن اس��ت مردم بخواهند همان مرحله‬ ‫اول کار را تمام کنند‪.‬‬ ‫در انتخابات چند‌قطب�ی اضالع آن چه طیف‌هایی‬ ‫هستند؟‬ ‫‪ l‬بس��تگی به افراد دارد‪ ،‬جناح‌ها در این انتخابات‬ ‫نقش زیادی ندارند‪ .‬اشخاص هستند که چند قطب را شکل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫چ�ه اف�رادی قطب‌ه�ای انتخاب�ات را ش�کل‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫‪ l‬همین افرادی که هستند قاعدتا خواهند بود‪.‬‬ ‫یعنی از ائتالف س�ه نف�ره آخر یک نفر ب�ه میدان‬ ‫می‌آید یا ممکن اس�ت اینها هم با یکدیگر رقابت‬ ‫کنند؟‬ ‫‪ l‬نمی‌توانم االن درباره این سه نفر نظر دهم ولی‬ ‫احتماال آقایان حداد و عارف‪ ،‬از سمت دولت یک نفر‪ ،‬جبهه‬ ‫پایداری یک نفر و برخی افراد دیگر مجموعا پنج یا ش��ش‬ ‫نامزد جدی به صحنه بیایند‪.‬‬ ‫نامزدی شما هم که معلوم نیست؟‬ ‫‪ l‬ف��ال ب��د نزنید‪ ،‬دف��اع از م��ردم و نظ��ام تردید‬ ‫نمی‌خواهد‪g.‬‬ ‫دولت آینده باید از همه کاندیداها شکل بگیرد‪ ،‬اما این‬ ‫دلیل نمی‌شود که ما قبل از انتخابات صورت مساله رقابت‬ ‫را پاک کنیم‪ .‬من مخالف این هستم که رقابت در کشور‬ ‫ضعیف شود‪ ،‬مخصوصا اگر اصالح‌طلبان نیایند‪ ،‬اصولگراها‬ ‫نباید رقابت را در کشور از بین ببرند‪ .‬چون اگر رقابت از‬ ‫بین برود مردم چگونه مشارکت کنند؟‬
‫سياست‌‬ ‫الريجاني مي آيد؟‬ ‫موج تازه‬ ‫نزديكان علي الريجاني او را ترغيب به حضور در‬ ‫انتخابات آينده مي‌كنند‬ ‫‪37‬‬
‫‪2‬‬ ‫سياست‬ ‫«برخی از من خواس��ته‌اند کاندیدای انتخابات شوم‪».‬‬ ‫این جمله علی الریجانی هم پاسخی بود به شایعات متعدد در‬ ‫مورد احتمال کاندیداتوری‌اش و هم فتح بابی برای تحلیلگران‬ ‫که نام او را با قوت بیش��تری در فهرست نامزدهای احتمالی‬ ‫انتخابات ‪ 92‬بگنجانند‪ .‬عل��ی الریجانی همچنین گفته بود‪:‬‬ ‫«چه از فراکسیون رهروان و چه از بیرون افرادی به من گفته‌اند‬ ‫و پیش��نهاد داده‌اند که برای ریاس��ت‌جمهوری شرکت کنم‪.‬‬ ‫اما نظر من همان نظر قبلی است و برنامه‌ای برای انتخابات‬ ‫ندارم و چیز جدیدی اتفاق نیفتاده که به ش��ما بگویم!» حاال‬ ‫چند هفته‌ای از این اظهارنظر گذشته و یک عضو هیات‌رئیسه‬ ‫فراکس��یون رهروان والیت مجلس با بیان اینکه فراکسیون‬ ‫بر کاندیدات��وری الریجانی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫اصرار دارد‪ ،‬می‌گوید‪« :‬هرچه فراکس��یون ره��روان بگوید‪،‬‬ ‫آق��ای الریجانی باید بگوید چش��م»‪ .‬بهروز نعمت��ی با بیان‬ ‫اینکه فراکسیون بر کاندیداتوری علی الریجانی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری اصرار دارد‪ ،‬در پاسخ به این سوال که باتوجه‬ ‫به صحبت آقای الریجانی مبنی بر عدم حضورش در انتخابات‪،‬‬ ‫باز هم ای��ن اصرار وج��ود دارد؟ نیز می‌گوید‪« :‬بل��ه؛ البته در‬ ‫انتخابات‌های گذش��ته نیز وی می‌گفت که حضور نخواهد‬ ‫یافت‪ .‬وی یک نفر است و فراکسیون حدود ‪ 200‬نفر است‪ ،‬در‬ ‫نتیجه الریجانی باید نظر فراکسیون را بپذیرد‪ ».‬این اظهارنظر‬ ‫عضو ارش��د فراکس��یون رهروان والیت همراه با خبرهای‬ ‫جدیدی که از درون اصولگریان س��نتی می‌رسد رصد گران‬ ‫مسائل سیاسی را به این تفسیر رسانده که یک ضلع رقابت ‪92‬‬ ‫راستگرایان سنتی هستند و البته با‌احتمال کاندیداتوری علی‬ ‫الریجانی‪ .‬پیشتر از همه البته این غفوری‌فرد بود که در ابتدای‬ ‫تابستان امسال به رسانه‌ها گفت‪« :‬علی الریجانی گزینه نهایی‬ ‫اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫الریجانی کاندیدای نهایی سنتی‌ها؟‬ ‫از سنتی‌ها چه کسی می‌آید؟ این سوال مهم این روزهای‬ ‫رصدگران مسائل سیاسی اس��ت‪ ،‬آن‌هم در حالی که کمتر از‬ ‫‪ 4‬ماه به ثبت نام کاندیداها برای انتخاب��ات زمان باقی مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬روزی خبر از کاندیداتوری شیخ‌علی‌اکبر ناطق‌نوری‬ ‫می‌رسد و روز دیگر نام افرادی چون حجت‌االسالم مصطفی‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬منوچهر متکی‪ ،‬محم��د نهاوندیان‪ ،‬محمد‌رضا‬ ‫باهنر و‪ ...‬به میان می‌آید‪.‬‬ ‫چند کنگره و نشس��ت هم در میانش��ان برگزار شده و‬ ‫البته فرجامش نه به معرفی مصداق منجر ش��ده و نه حتی به‬ ‫مشخص شدن راهکار و رویه ورود به انتخابات ‪.92‬‬ ‫از همه این افرادی که نامشان آمد اگر عبور کنیم باید به‬ ‫یک گمانه سیاسی بپردازیم که چند روزی است بسیار جدی‬ ‫شده؛ احتمال کاندیداتوری علی الریجانی ‪ .‬فردی که در رسانه‬ ‫ملی به‌عنوان رئیس حضور داشت‪ .‬س��پس عزم پاستور کرد‬ ‫و پس از ناکامی‌راهی خیابان آذربایجان ش��د تا پا جای پای‬ ‫حسن روحانی بگذارد و دبیر ش��ورایعالی امنیت شود‪ .‬پس از‬ ‫مدت كوتاهي اما به واسطه اختالف با رئيس جمهور جايش را‬ ‫به سعيد جليلي داد و با نزدیک شدن هنگامه انتخابات پارلمان‪،‬‬ ‫از قم راهی مجلس شد‪ .‬او بر کرسی بر جای مانده از غالمعلی‬ ‫حدادعادل تکیه زد و بر صدر مجلس نشس��ت‪ .‬او این جایگاه‬ ‫سیاسی را با زحمت فراوان در مجلس نهم نیز حفظ کرد‪ .‬حاال‬ ‫و در حالی که سنتی‌های اصولگرا هنوز نمی‌دانند چه باید بکنند‬ ‫و در میان نام‌های متعدد هنوز به یک گزینه رای‌آور نرسیده‌اند‬ ‫گویا این عزم علی الریجانی اس��ت که هر‌چه زمان می‌گذرد‬ ‫جزم‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫الریجانی‪ ،‬مخالفان و موافقان‬ ‫اگر فرض بر این باش��د که علی الریجان��ی کاندیدای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم است‪ ،‬حاال باید به این فکر‬ ‫کرد که او از حمایت کدام طیف‌های سیاسی برخوردار خواهد‬ ‫شد‪ .‬در شرایطی که اصولگرایان س��نتی هنوز نتوانسته‌اند به‬ ‫‪38‬‬ ‫راهکاری واحد برای ورود به انتخابات ‪ 92‬برسند برخی خبرها‬ ‫حکایت از رایزنی‌های غیررس��می در میان برخی چهره‌های‬ ‫راستگرای سنتی دارد‪ .‬رایزنی‌هایی که گویی قرار است منجر‬ ‫به ورود یکی از چن��د گزینه مطرح این طیف ب��ه انتخابات و‬ ‫حمایت س��ایر چهره‌ها از او منجر شود‪ .‬چنین است که برخی‬ ‫می‌گویند علی الریجانی در صورت کاندیداتوری می‌تواند به‬ ‫حمایت جبهه پیروان خط‌امام و رهبری و البته جامعه روحانیت‬ ‫مبارز نیز خوش بین باشد‪ .‬چه اینکه علی الریجانی خروجی‬ ‫ش��ورای هماهنگی نیروهای انقالب در ماج��رای انتخابات‬ ‫سال ‪ 84‬بود؛ اگرچه او نتوانست فرد پیروز انتخابات باشد‪ .‬حاال‬ ‫هفت سال از آن ماجرا گذشته و برخی برآنند که بار دیگر آن‬ ‫انتخاب را تکرار کنند‪ .‬این البته همه ماجرا درباره کاندیداتوری‬ ‫علی الریجانی نیست‪ .‬چنانکه برخی معتقدند علی الریجانی‬ ‫می‌تواند یکی از گزینه‌های مدنظر اکبر هاشمی رفسنجانی‬ ‫برای تحقق طرحش جهت ایجاد دولت وحدت ملی باشد‪ .‬او‬ ‫اكنون هم منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد اس��ت و هم البته‬ ‫زاویه‌هایی دارد با طیف‌هایی از اصولگرایان که البته از منتقدان‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی نیز به شمار می‌آید‪ .‬از نگاه و زاویه‌ای دیگر‬ ‫علی الریجانی منتقدانی نیز دارد‪ ،‬منتقدانی که اتفاقا در میان‬ ‫اصولگرایان جای دارند‪ .‬آنها می‌گویند رئیس مجلس هشتم‬ ‫و نهم در ماجرای انتخابات سال ‪ 88‬عملکرد مناسبی نداشته‬ ‫است‪ .‬آنها می‌گویند علی الریجانی باید در مورد مواضعش در‬ ‫آن سال پاسخگو باشد‪ .‬موج انتقادات و البته تکرار آنها باعث‬ ‫شده علی الریجانی در جدیدترین سخنانش به آنها پاسخ دهد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به سوالی در خصوص موضعگیری‌هایش پس از‬ ‫حوادث انتخابات به‌خصوص در شنبه پس از نماز جمعه رهبر‬ ‫معظم انقالب در گفت‌وگوی ویژه خبری‪ ،‬گفته است‪« :‬بنده‬ ‫به‌عنوان یک مسئول وظیفه داشتم فضای کشور را آرام کنم‬ ‫و فضای التهابات موجود را برطرف کنم‪ ».‬علی الریجانی در‬ ‫حالی به واکنش به این مس��اله پرداخته است که منتقدانش‬ ‫همواره از این مس��اله به‌عنوان یک نقطه منفی در کارنامه او‬ ‫یاد می‌کنند‪ .‬رئیس مجلس نهم البته در ادامه مواضعش گفته‬ ‫است‪« :‬بنده در آن زمان به این جمع‌بندی و ننتیجه رسیدم که‬ ‫با چنین موضعگیری می‌توان آرامش را به کشور بازگرداند؛ البته‬ ‫افراد ارشد فراكسيون رهروان در پي دعوت از علي‬ ‫الريجاني براي كانديداتوري هستند‬ ‫انسان جایزالخطاست و هرگز نیت آب به آسیاب دشمن ریختن‬ ‫را نداش��تم‪ .‬البته هر‌کس یک نوع برداش��تی دارد و می‌تواند‬ ‫حوادث را از نگاه خود برداشت کند‪ ».‬منتقدان الریجانی البته‬ ‫به مخالفان اصولگرایش خالصه نمی‌ش��وند‪ .‬از جمله اینکه‬ ‫اصالح‌طلبان نیز هنوز ماجراهای دهه ‪ 70‬و روابطش��ان را با‬ ‫علی الریجانی در آن سال‌ها فراموش نکرده‌اند‪ .‬چنین است‬ ‫که مفسران مسائل سیاس��ی می‌گویند‪« :‬اصالح‌طلبان اگر‬ ‫کاندیدای اختصاصی داشته باشند و بنای حضور در انتخابات‪،‬‬ ‫علی الریجانی را از انتقادات و اعتراضات خودشان‌بی‌نصیب‬ ‫نخواهند گذاشت‪».‬‬ ‫مکاتبات ائمه جمعه با علی الریجانی؟‬ ‫سید‌رمضان شجاعی‌‌کیاس��ری‪ ،‬سخنگوی فراکسیون‬ ‫رهروان والیت هفته گذشته یک خبر جدید را در اختیار رسانه‌ها‬ ‫قرار داد‪ .‬او از مکاتبات ائمه جمعه با علی الریجانی برای قبول‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم خبر داده‬ ‫و افزوده اس��ت که در چند روز اخیر آقای الریجانی مراجعات‬ ‫زیادی داشته که از وی درخواس��ت نامزدی در انتخابات شده‪،‬‬ ‫اما رئیس مجلس هنوز نظر نهایی خودش را در این خصوص‬ ‫اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫الریجانی متقاعد شده است؟‬ ‫علی برومن��د‪ ،‬عضو دیگر فراکس��یون رهروان والیت‬ ‫نیز گفته است‪« :‬ما در سفری که با آقای الریجانی به اردبیل‬ ‫داشتیم به ایشان پیشنهاد کاندیداتوری دادیم‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا حدودی‬ ‫متقاعد شده است‪ ».‬وی افزود‪« :‬هیچ‌کس عقبه رئیس مجلس‬ ‫را ندارد‪ .‬ایشان در مجلس طرفداران زیادی دارد‪ ،‬از این رو اکثر‬ ‫نمایندگان نیز از کاندیداتوری علی الریجانی حمایت کرده و‬ ‫آرای حوزه انتخابیه خود را برای رئیس مجلس جمع خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬در حالی که دیگر کاندیداها چنین عقبه‌ای ندارند‪ ».‬برومند‬ ‫اظهار داش��ت‪« :‬تا آنجایی که بنده می‌دان��م آقای الریجانی‬ ‫می‌خواهد به جمع‌بندی کلی برسد‪ .‬در این راستا ما و آقای علی‬ ‫مطهری به‌طور جدی کاندیداتوری ایشان را پیگیری خواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬البته در چند هفته اخیر نی��ز آقای مطهری به‌طور جدی‬ ‫رئیس مجلس را تشویق می‌کند تا در انتخابات کاندیدا شود‪».‬‬ ‫الریجانی نمی‌آید‬ ‫اگر‌چه همه اعضای فراکس��یون رهروان از زمزمه‌های‬ ‫حضور علی الریجانی در انتخابات سخن می‌گویند‪ ،‬اما برخی‬ ‫افراد نزدیک به علی الریجانی از انصراف او برای کاندیداتوری‬ ‫خبر می‌دهند‪ .‬سبحانی‌نیا از درخواست مکرر این فراکسیون از‬ ‫علی الریجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫خبر داد و گفت‪« :‬فراکسیون رهروان والیت بین گزینه‌های‬ ‫مطرح ب��رای کاندیداتوری‪ ،‬الریجان��ی را دارای ویژگی‌های‬ ‫مناسب و شاخص‌های الزم برای ریاست‌جمهوری می‌داند و‬ ‫بر همین اساس فراکسیون چندین بار از ایشان درخواست کرده‬ ‫کاندیدا شوند اما ایشان تاکنون این امر را نپذیرفته و رد کرده‌اند‪.‬‬ ‫نپذیرفتن آقای الریجانی ب��رای ورود به انتخابات به این معنا‬ ‫نیست که فراکسیون در انتخابات بدون نظر است یا در آینده‬ ‫ورود جدی به صحنه ندارد‪ .‬ایشان تاکنون کاندیداتوری‌شان‬ ‫را رد کرده‌اند و حضورشان را در سنگر مجلس الزم و ضروری‬ ‫دانسته‌اند اما اینکه در آینده چه تصمیمی‌بگیرند با خود ایشان‬ ‫است‪ ،‬اگرچه تا این لحظه درخواس��ت‌های فراکسیون برای‬ ‫کاندیداتوری را نپذیرفته‌اند‪ ».‬ح��اال گویا باید منتظر بمانیم و‬ ‫ببینیمکهعلیالریجانیتدامحضوربرکرسیریاستقوهمقننه‬ ‫را‌ترجیح خواهد داد یا با سودای بر تن کردن ردای بر جای مانده‬ ‫ین‍ژاد راه پاستور را در پیش خواهد گرفت‪ .‬به‬ ‫از محمود احمد ‌‬ ‫نظر مي رسد علي الريجاني فعال در حال ارزيابي فضا براي ورود‬ ‫به انتخابات است و ترجيح مي دهد دوگانه آمدن يا نيامدن او در‬ ‫فضاي سياست كشور همچنان ادامه داشته باشد‪g.‬‬
‫جهانگيرزاده معتقد‬ ‫است كه اگر اتفاق خاصي‬ ‫نيفتد الريجاني براي‬ ‫انتخابات نامزد نخواهد‬ ‫شد‬ ‫سياست‬ ‫گفت‌وگو با جواد جهانگیر‌زاده‪ ،‬عضو ارشد فراکسیون رهروان والیت‬ ‫جواد جهانگيرزاده از اعضاي برجسته فراكسيون رهروان واليت معتقد است كه علي الريجاني مجلس‬ ‫را با كفايت تمام اداره مي كند و اگر بخواهد درباره حضور در انتخابات رياست جمهوري اظهارنظر كند ممكن‬ ‫است نظارت مجلس بر دولت تحت‌تاثير قرار گيرد‪ .‬او در عين حال تمايل تعداد قابل توجهي از نمايندگان‬ ‫نسبت به كانديداتوري الريجاني را نفي نمي‌كند‪ .‬جهانگيرزاده بر اين مساله هم تاكيد مي‌كند كه هنوز تمام‬ ‫مولفه‌هايي كه توانايي تغيير نتيجه انتخابات را دارند ظهور نكرده‌اند يا حداقل زمان بروز چنين مولفه‌هايي‬ ‫فرانرسيده است‪.‬‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫‪3‬‬ ‫این روزها زمزمه‌هایی مبنی ب�ر حضور احتمالی‬ ‫آقای الریجان�ی در انتخابات ریاس�ت‌جمهوری‬ ‫آینده ش�نیده می‌ش�ود‪ .‬مدتی پیش ه�م تعداد‬ ‫قابل‌توجه�ی از نمایندگان فراکس�یون رهروان‬ ‫والیت در نامه‌ای از ایش�ان ب�رای کاندیداتوری‬ ‫در انتخابات دعوت کردند‪ .‬اساس�ا چنین نامه‌ای‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫‪ l‬چنین نامه‌ای نه نوشته شده و نه امضا شده است‪.‬‬ ‫اما تمام رسانه‌ها خبر این نامه را منتشر و اسامی‬ ‫‌نمایندگان امضا‌کننده را اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪ l‬حتی اگر تمام رسانه‌ها هم چنین خبری را منتشر‬ ‫کرده باشند‪ ،‬این مساله صحت ندارد‪ .‬چنین کاری مصداق‬ ‫ورود زود‌هنگام به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری است؛‬ ‫از یکسو شخص آقای الریجانی از ورود زودهنگام به مباحث‬ ‫انتخاباتی پرهیز می‌کند و از س��وی دیگر باتوجه به تبعیت‬ ‫جدی رئیس مجلس از مقام‌معظم‌رهبری‪ ،‬آقای الریجانی‬ ‫موافق فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی نیستند‪ .‬البته رئیس‬ ‫مجلس فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی را برای کشور مضر‬ ‫می‌داند؛ چراکه معتقد اس��ت دولت فعلی در ماه‌های پایانی‬ ‫فعالیت خود باید وظایف خود را به نحو‌احس��ن انجام دهد‪.‬‬ ‫زمانی که اس��امی‌ افراد مختلف برای حض��ور در انتخابات‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬کش��ور در یک مدار انتخاباتی نامناسبی‬ ‫قرار می‌گیرد که باعث می‌شود دست مدیران دولتی بلرزد و‬ ‫کارها به نحو شایسته پیش نرود‪ .‬از همین رو نامه‌ای که به‬ ‫آن اشاره کردید صحت ندارد‪ .‬البته نفی نمی‌کنم که در میان‬ ‫بسیاری از نمایندگان این گرایش وجود دارد‪ ،‬اما من تاکنون‬ ‫از آقای الریجانی سخنی نشنیده‌ام که نسبت به حضور در‬ ‫عرصه انتخابات ابراز تمایل کند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫احتمال آمدن الریجانی ضعیف است‬ ‫مگر اینکه شرایط تغییر‌کند‬ ‫با تمام این تفاسیر شما و فراکسیون متبوع‌تان‬ ‫چه برآیندی در خصوص احتمال حضور رئیس مجلس‬ ‫نهم در انتخابات ‪ 92‬دارید؛ آقای الریجانی می‌آید یا‬ ‫نمی‌آید؟‬ ‫‪ l‬م��ن س��خنگوی فراکس��یون نیس��تم و عضو‬ ‫هیات‌رئیسه فراکسیون هم نیس��تم؛ باید از دوستانی که در‬ ‫فراکسیون مسئولیت دارند بپرسید‪ .‬در عین حال که بسیاری‬ ‫بر این عقیده‌اند که ظرفیت و توانایی آقای الریجانی برای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری تقریبا بی‌نظیر اس��ت‪ ،‬اما درباره ورود یا‬ ‫عدم ورود ایش��ان به این عرصه آرای متفاوتی وجود دارد‪.‬‬ ‫نظر شخصی من این است که در حال حاضر آقای الریجانی‬ ‫مجلس را با کفایت تمام اداره می‌کند و نقش او در مس��ائل‬ ‫داخلی و سیاست خارجی نقشی شایس��ته و برجسته است‪.‬‬ ‫آقای الریجانی ریاست قوه‌ای را بر عهده دارد که مسئول‬ ‫نظارت بر عملکرد دولت اس��ت و طبیعی است که اینگونه‬ ‫اظهارنظرها درباره حضور ایشان در عرصه انتخابات‪ ،‬نظارت‬ ‫جدی مجلس بر دول��ت را تحت‌تاثیر قرار ده��د‪ .‬اما اینکه‬ ‫آقای الریجانی بیاید یا نیاید‪ ،‬تحت تاثیر این مس��اله است‬ ‫که ایشان ریاست یکی از قوای موثر کشور را برعهده دارد‪.‬‬ ‫حضور احتمالی آقای الریجانی در انتخابات چه‬ ‫تاثیری در معادالت انتخاباتی خواهد داشت؟‬ ‫‪ l‬من معتقدم ک��ه نباید انتخابات را به س��ادگی و‬ ‫ساده‌‌انگارانه تحلیل کرد‪ .‬هنوز مولفه‌هایی که توانایی تغییر‬ ‫‪39‬‬
‫نتیجه انتخابات را دارند‪ ،‬ظهور نکرده‌اند یا حداقل زمان بروز‬ ‫چنین مولفه‌هایی فرا‌نرس��یده است‪ .‬از س��وی دیگر برخی‬ ‫فعاالن و کنش��گران عرصه رقابت‌های انتخاباتی سمت و‬ ‫سوی خود را تعیین نکرده‌اند‪ .‬همچنین بعضی از مولفه‌هایی‬ ‫که می‌توانند در کلیت انتخابات تاثیر بگذارند تکلیفش��ان‬ ‫روشن نشده است‪ .‬از این رو نمی‌توان به سادگی به تحلیل‬ ‫انتخابات آینده نشست؛ می‌توان برخی از کنشگران و فعاالن‬ ‫عرصه انتخابات را نام ب��رد و اینگونه گفت که برخی دارای‬ ‫برنامه و گفتمان هستند و برخی دیگر بدون برنامه و گفتمان‬ ‫وارد عرصه انتخابات می‌ش��وند‪ .‬اینها پدیده‌هایی است که‬ ‫می‌تواند در آینده انتخابات نیز موثر واقع شود؛ اما به عقیده‬ ‫من حضور احتمال��ی آقای الریجان��ی در عرصه انتخابات‬ ‫بسیار تاثیر‌گذار است‪ .‬اگر ایشان وارد عرصه انتخابات نشود‬ ‫می‌تواند باتوجه به ظرفیت ویژه خود با س��ازماندهی جدی‬ ‫جریان اصولگرا آین��ده انتخابات را در ح��وزه اصولگرایی‬ ‫مدیریت کند‪ .‬اگر هم آقای الریجانی تصمیم به حضور در‬ ‫انتخابات بگیرد خواهید دید که از جمله مولفه‌ها و اشخاصی‬ ‫است که در نتیجه انتخابات تاثیر بسزایی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫البت�ه با وج�ود اینک�ه ش�ما می‌گویی�د آرایش‬ ‫انتخاباتی و گروه‌ه�ای تاثیرگ�ذار در انتخابات‬ ‫هنوز مش�خص نش�ده‪ ،‬اما هر فردی که احتمال‬ ‫حضور او در انتخاب�ات وج�ود دارد‪ ،‬دارای عقبه‬ ‫و پیشینه‌ای اس�ت که می‌توان بر همان اساس‬ ‫درباره نح�وه و مق�دار تاثیرگ�ذاری او و جریان‬ ‫متبوع�ش اظهارنظر ک�رد‪ .‬اگر آق�ای الریجانی‬ ‫تصمیم بگیرد که در انتخاب�ات آینده حضور یابد‬ ‫نماینده کدام طیف یا جریان سیاسی خواهد بود؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬در ابتدا تاکید می‌کنم که باتوجه به نفی چند‌باره‬ ‫آق��ای الریجانی درباره حض��ور در عرص��ه انتخابات‪ ،‬من‬ ‫احتمال کاندیداتوری ایشان را بسیار ضعیف می‌دانم؛ مگر‬ ‫اینکه شرایط بسیار تغییر کند و مولفه‌های جدیدی بروز یابد‬ ‫که ایشان وادار به حضور در عرصه انتخابات شود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫مثال چه مولفه‌هایی؟‬ ‫‪ l‬به‌عنوان مثال اتفاق نظر بخش‌های قابل‌توجهی‬ ‫از جریانات سیاس��ی‪ ،‬برخی از رجال سیاس��ی‪ ،‬گروه‌های‬ ‫تاثیرگذار اجتماعی یا احتمال وقوع شرایط بغرنج در آستانه‬ ‫انتخابات؛ اما گمان من بر این اس��ت ک��ه آقای الریجانی‬ ‫در ش��رایط عادی تمایلی به حض��ور در انتخاب��ات ندارد‪.‬‬ ‫در عین ح��ال اگر ش��رایط خ��اص و ویژه‌ای ایجاد ش��ود‬ ‫که آق��ای الریجانی احس��اس کند حض��ورش در عرصه‬ ‫ریاست‌جمهوری مفید اس��ت احتمال ورود رئیس مجلس‬ ‫به صحنه انتخابات وجود دارد‪ .‬اما ب��ر فرض کاندیداتوری‬ ‫آقای الریجانی در انتخابات و اینکه ایش��ان از سوی کدام‬ ‫جریان یا گروه سیاس��ی یا اجتماعی وارد عرصه می‌ش��ود‪،‬‬ ‫طبعا نمی‌توان رئیس مجلسظ را از جریان اصولگرایی جدا‬ ‫دانس��ت‪ .‬اگر ش��ما اصولگرایان را به دو گروه اصولگرایان‬ ‫س��نتی و جریان آقای احمدی‌نژاد تقسیم کنید‪ ،‬قطعا آقای‬ ‫الریجانی به اصولگرایان سنتی نزدیک‌تر است‪ ،‬اما در عین‬ ‫حال روش و مشی خاص خود را دارد و قائل به همکاری با‬ ‫نیروهای وفادار به انقالب و رهبری است‪.‬‬ ‫آی�ا می‌توانی�م از صحبت‌ه�ای ش�ما این‌گونه‬ ‫برداشت کنیم که اگر نیروها و جریانات سیاسی‬ ‫قائل به ایده وحدت ملی آقای هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫به این نتیجه برسند که آقای الریجانی کاندیدای‬ ‫مناسبی اس�ت و حول محور او به اجماع برسند‪،‬‬ ‫در این ص�ورت ایش�ان وارد عرص�ه انتخابات‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬من به هیچ‌وجه به این مساله معتقد نیستم‪ .‬ایشان‬ ‫با این تعبیر از دولت وحدت مل��ی که همه جریانات در یک‬ ‫چارچوب مشخص به فعالیت‌های سیاسی بپردازند موافق‬ ‫نیس��ت‪ .‬چارچوب‌های الزم را رهبر معظ��م انقالب تعیین‬ ‫‪40‬‬ ‫کرده‌اند و ضرورتی برای تعیین چارچوب‌های جدید نیست‪.‬‬ ‫طبیعتا ما بیشتر از آنکه به این‌گونه روش‌ها معتقد باشیم باید‬ ‫به روش‌هایی توجه کنیم که منجر به حفظ چارچوب‌های‬ ‫انقالب‪ ،‬دفاع از بنیادهای اساس��ی انق�لاب‪ ،‬ارتباط جدی‬ ‫رئیس‌جمهور با رهبر انقالب (به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور‬ ‫به لحاظ اعتقادی خود را موظف به اطاعت از رهبری بداند)‬ ‫شود و بر‌اساس تز فکری حضرت امام(ره) در کتاب والیت‬ ‫فقیه باش��د‪ .‬این چارچوب‌ها بر این اس��اس تعیین ش��ده و‬ ‫جایگاه رهبری جایگاه رفیعی اس��ت که نه‌فقط بر‌اس��اس‬ ‫قانون بلکه بر‌اس��اس اعتقادات دین��ی و مذهبی اطاعت از‬ ‫ایشان واجب است‪ .‬به نظر من‌تراشیدن چارچوب‌های جدید‬ ‫نه‌تنها مش��کلی را حل نخواهد کرد‪ ،‬بلکه بر سوءتفاهمات‬ ‫نیز می‌افزاید‪.‬‬ ‫در میان گروهی از اصولگرایان ائتالفی تشکیل‬ ‫ش�ده که آقایان حدادعادل‪ ،‬قالیباف و والیتی به‬ ‫نمایندگی از جریانات مختلف در آن حضور دارند و‬ ‫جلساتی نیز با یکدیگر برگزار کرده‌اند‪ .‬اگر آقای‬ ‫الریجانی بنای حضور در انتخابات را داشته باشد‬ ‫ممکن است به این ائتالف بپیوندد یا رقیبی برای‬ ‫ائتالف مذکور خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬این س��ه بزرگوار چهره‌های ممتازی هستند اما‬ ‫اینکه چنی��ن چارچوبی تا چ��ه حد می‌توان��د در آینده دوام‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬محل‌تردید اس��ت؛ چرا‌که گفتمان فکری‪،‬‬ ‫س��وابق اجرایی‪ ،‬روش‌ها و توانایی‌های مدیریتی این سه‬ ‫نفر با یکدیگر متفاوت اس��ت و امکان به سرانجام رسیدن‬ ‫چنین چارچوبی بسیار بعید به نظر می‌رسد‪ .‬روش‌هایی که‬ ‫این دوس��تان برش��مرده‌اند که یک نفر از میان آنها بیاید و‬ ‫کاندیدا ش��ود روش چندان متقنی نیست‪ .‬رجوع به نظرات‬ ‫مردم روش مناس��بی به نظر نمی‌رس��د؛ چراکه مشخص‬ ‫نیست دستگاه‌های نظرسنجی در کشور مورد پذیرش هر‬ ‫سه نفر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫البته اعالم کرده‌اند که این جمع سه نفره‪ ،‬ائتالف‬ ‫بسته‌ای نیس�ت و امکان پیوس�تن کاندیداهای‬ ‫دیگر نیز به آن وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬اما اینکه افرادی خودش��ان کاندیدا باش��ند‬ ‫و بخواهند درباره دیگر کاندیداه��ا نیز تصمیم‌گیری کنند‪،‬‬ ‫احتمال پیوس��تن س��ایر کاندیداها به این ائتالف را کمتر‬ ‫می‌کن��د و کاندیداهای دیگ��ر تمایلی به پیوس��تن به این‬ ‫جمع نخواهند داش��ت‪ .‬این روش قاعده‌مندی برای بازی‬ ‫نیس��ت که کس��انی که خودش��ان فعاالن عرصه ورود به‬ ‫عرصه انتخاب��ات هس��تند چارچوبی را مش��خص و برای‬ ‫دیگران هم خط‌مش��ی تعیین کنند‪ .‬اگ��ر چنین ائتالفی در‬ ‫چارچوبی همچون جامعتین تش��کیل می‌شد قابل دفاع‌تر‬ ‫از این ائتالف بود و امکان پیوس��تن دیگر کاندیداها به آن‬ ‫نیز وجود داشت‪ .‬من نمی‌دانم اگر آقای الریجانی بخواهد‬ ‫بیاید ‪ -‬که البته در این مساله‌تردید دارم و با فرضی که شما‬ ‫دارید چنین موضوعی را مطرح می‌کنم ‪ -‬به چنین ائتالفی‬ ‫می‌پیوندد یا نه؛ اما اگر من شخصا با چنین پدیده‌ای مواجه‬ ‫شوم‪ ،‬خودم را در قید و بند کس��انی که خودشان کاندیدای‬ ‫انتخابات هس��تند قرار نمی‌دهم‪ .‬این ی��ک انتخاب فردی‬ ‫است؛ آنها برای خودشان تصمیم می‌گیرند و زمانی که شما‬ ‫وارد این جمع می‌شوید الزاما یک عنصر وارداتی هستید که‬ ‫در متن پیمان اولیه نبودید‪ .‬بنابراین طبیعی اس��ت که این‬ ‫متن چندان به ش��ما اجازه ندهد که عرض‌ان��دام کنید‪ .‬اگر‬ ‫افراد جدی��دی هم به این ائتالف بپیوندن��د باز هم اکثریت‬ ‫با جمع اولیه اس��ت و انتخاب نهایی را خدش��ه‌‌دار می‌کند‪،‬‬ ‫بنابراین طبعا کاندیداه��ای دیگر در براب��ر چنین ائتالفی‬ ‫مقاومت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس شاهد تعدد کاندیداهای اصولگرا‬ ‫و فضایی مشابه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم‬ ‫خواهیم بود؟ چراکه شواهد و قرائن حاکی از آن‬ ‫است که جبهه پایداری نیز کاندیدای اختصاصی‬ ‫معرفی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ l‬فرض اولیه که چنین اس��ت؛ مگر اینکه نگرانی‬ ‫دوستان کاندیدا از جریان فتنه و جریان نزديك به دولت به‬ ‫قدری جدی باشد که بزرگان وارد صحنه شوند تا مبادا آینده‬ ‫انقالب لطمه‌ای ببیند‪ .‬من معتقدم با ائتالف‌هایی نظیر ‪2+1‬‬ ‫رسیدن به چنین نتیجه‌ای بسیار دشوار است اما ائتالفی که‬ ‫زیر چتر جامعتین باشد بسیار به صواب نزدیک‌تر است‪.‬‬ ‫اگ�ر آق�ای الریجان�ی در قام�ت کاندی�دا‬ ‫وارد عرص�ه انتخاب�ات ش�ود چ�ه نس�بتی ب�ا‬ ‫آقای هاشمی‌رفس�نجانی و اصالح‌طلبان خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫‪ l‬اگر به دوره حاکمی��ت اصالح‌طلبان و خصوصا‬ ‫مجلس ششم توجه کنید‪ ،‬آقای الریجانی یکی از ستون‌های‬ ‫اساسی جریان اصولگرایی بود‪ .‬من در طول چند سال اخیر‬ ‫نیز ایش��ان را بر همین مش��ی پایدار و وفادار به این جریان‬ ‫دیده‌ام و فکر می‌کنم که هنوز هم آقای الریجانی یکی از‬ ‫افراد خوشفکر جریان اصولگرایی است‪ .‬من گمان نمی‌کنم‬ ‫که آقای الریجانی بخواهد با جری��ان اصالح‌طلب درباره‬ ‫انتخابات حتی به یک مذاکره ساده بیندیشد‪.‬‬ ‫یعنی هنوز ه�م اصالح‌طلب�ان خط قرم�ز آقای‬ ‫الریجانی هستند؟‬ ‫‪ l‬این برداشت شخصی من اس��ت که یک تمایز‬ ‫جدی میان آق��ای الریجانی با اصالح‌طلب��ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ما هن��وز «س��یمای الریجان��ی» را فرام��وش نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫بیش��ترین اعتراض‌ها و حمالت به جری��ان اصولگرایی از‬ ‫س��وی تندروهای جبهه اصالحات علیه آق��ای الریجانی‬ ‫بود‪ .‬در همان زمان هم نمایندگان��ی از جریان اصولگرا در‬ ‫مجلس ششم حضور داشتند که حرمت آنها رعایت می‌شد‬ ‫و اصالح‌طلبان ب��ا مالطفت با آنها برخ��ورد می‌کردند‪ ،‬اما‬ ‫هیچ‌گاه حرم��ت آقای الریجان��ی را رعای��ت نکردند و به‬ ‫تندی با ایش��ان برخورد می‌کردند‪ .‬ت�لاش اصالح‌طلبان‬ ‫بر محکوم‌کردن آقای الریجانی و خرد‌کردن ش��خصیت‬ ‫او بود‪ .‬آقای الریجانی فرد زیرکی اس��ت که در عین حال‬ ‫حافظه خوب تاریخی و سیاس��ی دارد‪ .‬گم��ان نمی‌کنم که‬ ‫آن روزه��ای تلخ را به س��ادگی از یاد بب��رد و در عین حال‬ ‫معتقدم که مبنای ایش��ان در خصوص افراد و شخصیت‌ها‬ ‫نزدیک��ی آنها به رهب��ری اس��ت؛ از این جه��ت فاصله از‬ ‫رهب��ری را برنمی‌تابد و جهت‌گیری‌ه��ا‪ ،‬موضع‌گیری‌ها و‬ ‫خط‌کش��ی‌های آقای الریجانی بر همین اس��اس صورت‬ ‫می‌گیرد‪g .‬‬ ‫ایشان با این تعبیر از دولت وحدت ملی که همه جریانات در یک‬ ‫چارچوبمشخصبهفعالیت‌هایسیاسیبپردازندموافقنیست‬ ‫منگماننمی‌کنمکه آقایالریجانی بخواهد با جریان اصالح‌طلب‬ ‫دربارهانتخاباتحتیبهیکمذاکرهسادهبیندیشد‬
‫سياست‌‬ ‫ائتالف اصولگرايان‬ ‫يكگام به پيش‬ ‫آيا به تعداد نفرات ائتالف اضافه مي‌شود؟‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪41‬‬
‫تصميم جديد براي وحدت‬ ‫حداد‌عادل از افزايش تعداد اعضاي ائتالف اصولگرايان خبر داده است‬ ‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫«اعضای ائتالف اصولگرایان از سه نفر به چهار یا پنج‬ ‫نفر افزایش پیدا می‌کند‪ ».‬این خبری که غالمعلی حدادعادل‬ ‫اعالم کرده اس��ت جدی‌ترین تحول در مورد ائتالف بزرگ‬ ‫اصولگرایان اس��ت؛ ائتالفی که با پیمانی س��ه نفره توسط‬ ‫رئیس مجلس هفتم‪ ،‬شهردار تهران و وزیر امور خارجه اسبق‬ ‫شکل گرفته و تاکنون توانسته حمایت بخش‌های مهمی‌از‬ ‫اصولگرایان را جلب کند‪.‬‬ ‫اظهارات جدی��د غالمعلی حدادع��ادل البته می‌تواند‬ ‫واکنشی باش��د به توصیه‌های اخیر در مورد این پیمان سه‬ ‫نفره‪.‬چه اینکه پیش از این برخی چهره‌های مطرح اصولگرا‬ ‫با استقبال و حمایت از حرکت وحدت‌بخش اخیر سه چهره‬ ‫اصولگرا خواهان گس��ترش دامنه این پیمان سیاسی شده‬ ‫بودند‪ .‬حاال غالمعلی حداد‌عادل در جدیدترین اظهارنظرش‬ ‫درباره مطرح ش��دن برخ��ی اخبار مبنی‌بر امضای منش��ور‬ ‫انتخاباتی توس��ط خودش‪ ،‬والیتی و قالیباف گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«بحث منش��ور هیچ‌گاه مطرح نبوده‪ ،‬بلکه میان ما سه نفر‬ ‫توافقی است که اگر از میان ما فردی انتخاب و نامزد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری شد‪ ،‬دیگران با او رقابت نکنند و رای نشکند‬ ‫‪.‬فعال هیچ فرد جدیدی برای پیوستن به ‪ 2+1‬مطرح نیست و‬ ‫تاکنون کسی هم اظهار تمایل نکرده‪ ،‬اما ما اعالم کرده‌ایم‬ ‫در ائتالف بسته نیست و هر اصولگرایی که بخواهد‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در جمع ما حضور داشته باشد‪».‬‬ ‫وی سه‌شنبه هفته گذشته نیز در نطق میان دستورش‬ ‫در مجلس گفت‪« :‬از هم‌اکنون باید گذشته را چراغ راه آینده‬ ‫کنیم‪ .‬حوادث ‪ 16‬سال گذش��ته را باید به یاد بیاوریم‪ .‬نباید‬ ‫کاری کنیم که مخالفان اصولگرایی با هرنام و عنوانی اختیار‬ ‫این کشور را به دست گیرند‪ .‬نباید فتنه سال ‪ 88‬را فراموش‬ ‫کنیم‪ .‬مخالف��ان اصولگرای��ی از تفرقه می��ان اصولگرایان‬ ‫خوشحال و به پیروزی خود امیدوار می‌شوند‪ .‬تعدد نامزدهای‬ ‫اصولگرایی می‌تواند خدایی ناخواس��ته زمینه شکس��ت در‬ ‫انتخابات ش��ود‪ .‬در انتخابات باید آرمان‌گرایی و واقع‌بینی را‬ ‫همان‌طور که رهبری در دیدار اخیر خود با مسئوالن کشور‬ ‫توصیه و تبیین کردند توامان مد‌نظر داشته باشیم‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫کدام کاندیداها اضافه می‌شوند؟‬ ‫پس از مطرح ش��دن س��خنان حدادعادل بسیاری از‬ ‫تحلیلگران مسائل سیاسی به‌دنبال پاس��خ این هستند که‬ ‫افرادی که قرار است به این ائتالف سه نفره اضافه شوند کدام‬ ‫چهره‌های اصولگرا هستند‪ .‬با رصد آرایش کنونی نامزدهای‬ ‫اصولگرا این گمانه بیش از همه ایجاد می‌شود که مصطفی‬ ‫پورمحمدی و محس��ن رضایی دو کاندیدایی هس��تند که‬ ‫ممکن است به جمع س��ه نفره پیمان اخیر اضافه شوند؛ دو‬ ‫نامزد احتمالی که از سخنان و مواضعشان می‌توان به خوبی‬ ‫دریافت که از حاضران انتخابات ‪ 92‬هستند‪.‬‬ ‫محس��ن رضایی در جدیدترین اظهارنظ��رش درباره‬ ‫ائتالف ‪ 2+1‬ب��ه خبرن��گاران گفته اس��ت‪« :‬باید مجمعی‬ ‫متش��کل از ‪ 100‬نف��ر از نخبگان کش��ور ش��امل نخبگان‬ ‫دانش��گاهی و حوزوی تشکیل ش��ود و آنها مشخص کنند‬ ‫چه کس��انی وارد ائتالف ش��وند‪ .‬نخبگان باید برنامه‌های‬ ‫افراد را بررس��ی و مش��خص کنند چه کس��ی برای پست‬ ‫ریاست‌جمهوری مناسب است‪ .‬این نوع ائتالف را من هشت‬ ‫سال پیش اعالم کردم ولی متاسفانه عملی نشد‪ .‬باید در این‬ ‫ائتالف‌ها منطق وجود داشته باش��د‪ ،‬وگرنه بی‌دوام خواهد‬ ‫‪42‬‬ ‫بود‪ ».‬پیش از این س��خنان رضایی‪ ،‬حس��ین کنعانی‌مقدم‪،‬‬ ‫مسئول کمیته سیاسی جبهه ایستادگی با اشاره به اظهارات‬ ‫اخیر حدادعادل درباره گس��ترش ائتالف ‪ 2+1‬و پیوس��تن‬ ‫محس��ن رضایی به آن گفته بود‪« :‬ما از هرگونه س��ازوکار‬ ‫مش��ترک بین اصولگرایان که همه جریانات را در بر‌گیرد‪‌،‬‬ ‫حمایت می‌کنیم و بررسی این موضوع به مالقات با محسن‬ ‫رضایی موکول شده است‪».‬‬ ‫ام��ا غالمعلی حدادع��ادل درباره مطرح ش��دن دیدار‬ ‫محسن رضایی با اعضای ائتالف ‪ 2+1‬به خبرنگاران گفته‬ ‫است‪« :‬ما هیچ دیداری با آقای رضایی نداشته‌ایم و نشنیده‌ام‬ ‫که وی ابراز تمایلی برای حضور در ائتالف ‪ 2+1‬داشته باشد‪».‬‬ ‫گویا برای مشخص شدن پیوستن محسن رضایی به ائتالف‬ ‫اصولگرایان باید منتظر گذر زمان باش��یم‪ .‬محسن رضایی‬ ‫سال ‪ 84‬نیز یکی از اعضای ائتالف بزرگ اصولگرایان بود‪.‬‬ ‫اما مصطفی پور‌محمدی دیگر گزینه اصولگراست که‬ ‫احتمال پیوستنش به ائتالف وجود دارد‪ .‬او که از وزرای سابق‬ ‫محمود احمدی‌ن‍ژاد بوده و اکنون رئیس س��ازمان بازرسی‬ ‫اس��ت تا کنون احتمال كانديدات��وري اش را رد نکرده و در‬ ‫جدید‌ترین اظهارنظرش در مورد ائتالف ‪ 2+1‬گفته اس��ت‪:‬‬ ‫‌«همگرایی بسیار مثبت اس��ت و ما از آن استقبال می‌کنیم‪،‬‬ ‫اما چون هنوز اعالم نامزدی در انتخابات نکرده‌ام‪ ،‬وارد این‬ ‫ائتالف هم نشده‌ام‪».‬‬ ‫او البته گفته اس��ت‪« :‬هنوز برای شرکت در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری سال آینده اعالم کاندیداتوری نکرده‌ام و‬ ‫در زمان مناسبی اعالم می‌کنم که آیا در انتخابات به‌عنوان‬ ‫کاندیدا حضور پیدا می‌کنم یا خیر‪».‬‬ ‫این اظهارات مصطفی پورمحمدی در حالی مطرح شده‬ ‫که پیش از این س��ایت تعامل‌نیوز که از رسانه‌های نزدیک‬ ‫به راست سنتی اس��ت در خبری نوش��ته بود‪« :‬در مجموع‬ ‫جمع‌بندی‌های انجام ش��ده مقرر ش��ده که از میان آقایان‬ ‫الریجانی‪ ،‬پورمحمدی‪ ،‬متکی و باهنر یک نفر به ترکیب سه‬ ‫نفره ائتالف افزوده شود و تمامی‌ظرفیت‌ها برای شکل‌گیری‬ ‫ستاد مرکزی متمرکز ائتالف اصولگرایان ساماندهی گردد‪.‬‬ ‫بنا بر این اجماع‪ ،‬مقرر گردیده است که دیگر فعاالن انتخابات‬ ‫نیز در انتخابات شوراها محوریت بیش��تری داشته باشند‪».‬‬ ‫افزوده شدن گزینه مصطفی پورمحمدی از جمع چهار نفره‬ ‫ذکر شده به ائتالف س��ه نفره تقریبا قطعی شده و رایزنی‌ها‬ ‫برای هماهنگ‌شدن دیگر کاندیداهای احتمالی در انتخابات‬ ‫شوراها ادامه دارد‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‪ :‬اصولگرایان ائتالف کنند‬ ‫جامعه روحانیت همواره در آستانه هر انتخاباتی یکی‬ ‫از مهمترین اضالع است؛ چه اینکه حمایت و موضع‌گیری‬ ‫این تش��کل روحانی هم��واره در روند انتخابات منش��ا اثر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬آیت‌اهلل مهدوی‌کن��ی در حالی که در آس��تانه‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم ق��رار داریم در آخرین‬ ‫اظهارنظرش نف��س ائتالف را مثبت ارزیاب��ی کرده و گفته‬ ‫است‪« :‬اصولگرایان را به ائتالف در انتخابات پیش‌رو دعوت‬ ‫می‌کنم‪ ».‬رئیس مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬در پاسخ به سوالی‬ ‫درخصوص وحدت اصولگرایان اظهار داشت‪« :‬انشاءاهلل در‬ ‫این دوره از انتخابات نیز وحدت محقق خواهد شد‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در خص��وص ائتالف س��ه کاندیدای‬ ‫احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری موسوم به ائتالف ‪،2+1‬‬ ‫نفس ائتالف را مثبت ارزیابی و تاکید کرد‪« :‬بنده همواره بر‬ ‫ائتالف در انتخابات تاکید داشته‌ام؛ از این رو اصولگرایان را‬ ‫در انتخابات پیش‌رو به ائتالف دعوت می‌کنم و امیدوارم در‬ ‫انتخاباتی که پیش‌رو داریم‪ ،‬شاهد انشعاب و اختالف در میان‬ ‫اصولگرایان نباشیم‪ ».‬این موضع آیت‌اهلل مهدوی از سوی‬ ‫تحلیلگران سیاسی‪ ،‬تصمیم جامعه روحانیت برای جلوگیری‬ ‫از تکثر نامزدهای اصولگرا قلمداد شده است‪.‬‬ ‫هدف مشترك‬ ‫اما یکی از مهمترین محورهایی که در تحلیل وضعیت‬ ‫پی��ش روی اصولگرایان وج��ود دارد این اس��ت که جبهه‬ ‫پایداری برای انتخابات س��ال آینده چ��ه تصمیمی‌ خواهد‬ ‫گرفت و چه رویک��ردی اتخاذ خواهد ک��رد؟ آنها اخیرا یک‬ ‫همایش انتخاباتی برگزار کرده‌اند و چهره‌های شاخصشان‬ ‫عنوان کرده‌اند که بن��ا دارند با کاندی��دای اختصاصی وارد‬ ‫انتخابات ش��وند‪ .‬مهمترین مخالفت آنها با ائتالف سه نفره‬ ‫از سوی روح‌اهلل حس��ینیان عنوان شد؛ آنجا که او با تاکید بر‬ ‫اینکه جبهه پایدار از ائتالف این سه نفر حمایت نخواهد کرد‪‌،‬‬ ‫گفت‪« :‬جبهه پایداری کاندیدای مشخصی خواهد داشت‪».‬‬ ‫نماینده تهران با بیان این مطلب که جبهه پایداری با‬ ‫برخی از افراد و کاندیداهای احتمالی در حال رایزنی و مذاکره‬ ‫است‪ ‌،‬خاطر‌نشان کرد‪« :‬ما هرگز روی این قبیل ائتالف‌ها‬ ‫حساب باز‌نمی‌کنیم‪ ».‬اما در مهمترین و جدیدترین واکنش‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی که عضو شورای فقهی جبهه پایداری‬ ‫نیز است گفته است‪« :‬اجماع بر یک کاندیدا عملی نیست»‬ ‫او با بیان اینکه اصولگرایان س��عی کنن��د در انتخاب‬ ‫افراد‪ ،‬مشخصات و شاخص‌هایی که باید رعایت شود با هم‬ ‫توافق کنند‪ ،‬خطاب به گروه‌های اصولگرا از آنان خواست که‬ ‫همدیگر را تخریب نکنند‪ ،‬چرا که هدف مشترک همه این‬ ‫گروه‌ها دین و انقالب است‪.‬‬ ‫این سخنان آیت‌اهلل مصباح‌یزدی در دیدار با دبیرکل و‬ ‫جمعی از اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقالب‬ ‫اسالمی بیان شده است‪ .‬او در این دیدار با بیان اینکه قلبا به‬ ‫همه گروه‌هایی که به اصولگرایی معروف هس��تند‪ ‌،‬ارادت‬ ‫دارم و آنه��ا را متدین‪ ،‬فع��ال‪ ،‬مخلص‪ ،‬رنجدی��ده و آماده‬ ‫تحمل سختی‌ها و تهمت‌ها می‌دانم‪ ،‬افزود‪« :‬در سوی دیگر‬ ‫گروه‌هایی در مقاب��ل اصولگرایان قرار دارند که بر‌اس��اس‬ ‫تجربه و عقل و آنچه درک کرده‌ایم‪ ،‬حس��ن نیت‌ش��ان در‬ ‫حد‌نصاب نیست‪ .‬این گروه‌ها منافع خود و بستگان و مقام و‬ ‫پستشان را بر منافع جامعه اسالمی ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫ما دس��ت کم به چنی��ن گروه‌هایی(گروه‌های مقابل‬ ‫اصولگرای��ان) اعتماد نداری��م و برای بعض��ی از این موارد‬ ‫حتی باید به دلیل رفتارهایش��ان با آنه��ا مقابله هم بکنیم و‬ ‫نه تنها عدم صالحیت آنها را باید تایید کنیم‪ ،‬بلکه باید جلوی‬ ‫فسادهایی که از ناحیه آنها پیش می‌آید گرفته شود‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی در بخش مهمی‌از اظهاراتش‬ ‫گفته است‪« :‬یکی از ایرادات ما در این مساله‪ ،‬این است که‬ ‫افراد مذکور در مقابل فتنه ‪ 88‬موضعی نگرفتند و بنده بینی‬ ‫و بین اهلل هنوز برای برخی از رفتارهای این گروه‌ها در فتنه‬ ‫‪ 88‬توجیهی ندارم‪».‬‬ ‫رئیس موسسه آموزش��ی و پژوهشی امام‌خمینی(ره)‬ ‫توضیح داد که منظور وی از این گروه‌ها‪« ،‬فتنه‌گران‪ ،‬حامیان‬ ‫آنها و ساکتین فتنه و کسانی هستند که االن به‌عنوان سران‬
‫آيت‌اهلل مهدوي‌كني بار ديگر اصولگرايان را به ائتالف دعوت كرده است‬ ‫سياست‬ ‫گفته مي‌شود مصطفي پورمحمدي به جمع پيمان ‪3‬نفره اضافه مي‌شود‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫آيت‌اهلل مصباح‌يزدي از گروه‌هاي اصول‌گرا خواسته است يكديگر را تخريب نكنند‬ ‫فتنه در داخل شناخته شده یا معروف هستند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح یزدی همچنین ادام��ه داد‪« :‬در بین‬ ‫اینها کسانی هس��تند که متاس��فانه برخی از آنها سال‌ها به‬ ‫کشور خدمت کردند و از طرف امام(ره) هم حکم داشتند‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه گروه‌های ذکر ش��ده کارشان در‬ ‫فتنه هیچ توجیهی نداشته و ما نمی‌توانیم اینجور رفتارها را با‬ ‫حسن‌ظن توجیه کنیم‪ ،‬بنابراین باید حساب اینها را از حساب‬ ‫اصولگرایان جدا بدانیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪« :‬اما سایرین که‬ ‫با اخالص عم��ل کردند‪ ،‬در مقابل فتن��ه ‪ 88‬موضع گرفتند‬ ‫و وفاداریشان را نسبت به والیت نش��ان دادند‪ ،‬ما همه این‬ ‫گروه‌ها را خادم می‌دانیم و به خاطر همین واقعا دوستش��ان‬ ‫داریم‪ .‬البته خواه ناخواه هم اختالف‌نظرهایی بینشان هست‪،‬‬ ‫هرچند ایده‌آل این است که س��ازوکاری وجود داشته باشد‬ ‫که اختالف‌نظرها برداش��ته ش��ود و همه این گروه‌ها یک‬ ‫خط‌مشی سیاسی داشته باشند‪ ،‬اما این یک «ایده‌آل» است‬ ‫و تجربه تاریخی از بدو اس�لام تا‌کنون نشان می‌دهد چنین‬ ‫چیزی عملی نیست‪ ».‬رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی‬ ‫امام خمینی(ره) مجددا تاکید کرد‪« :‬اینکه توقع داشته باشیم‬ ‫همه خوبان تشخیص ش��ان درباره یک کاندیدا یکی شود‪،‬‬ ‫عملی نیس��ت مگر اینکه این امر دایر باشد که اگر ما به این‬ ‫فرد رای ندهیم‪ ،‬فرد فاسدی رای می‌آورد که در اصالحات‬ ‫گاهی اتفاق افتاد‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌ی��زدی ادامه داد‪« :‬ای��ن فکر که همه‬ ‫توافق کنند روی یک نفر‪ ،‬عملی نیست‪ .‬این بهترین حالت‬ ‫است‪ ،‬اما در یک صورت محقق می‌ش��ود و آن اینکه رقیب‬ ‫قوی وجود داش��ته باشد که احتمال برنده ش��دن او باشد و‬ ‫به‌عنوان فرد ثانوی روی آن توافق کنند تا فردی مفس��د و‬ ‫خائن سر کار نیاید‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه «ما همه مصالح اسالم و انقالب‬ ‫را می‌خواهیم و نمی‌توانیم‌بی‌تفاوت باشیم»‪ ،‬ادامه داد‪« :‬اما‬ ‫آنچه عملی اس��ت و اقل کار به‌عنوان وظیفه دینی اس��ت‪،‬‬ ‫آن اس��ت که س��عی کنیم در انتخاب افراد‪ ،‬مش��خصات و‬ ‫شاخص‌هایی که باید رعایت شود را با هم توافق کنیم‪ .‬این‬ ‫کار مشکلی نیست‪ .‬حال ممکن اس��ت یک عده روی یک‬ ‫شاخص کمتر و یک عده بیشتر تاکید داشته باشند‪ ،‬ولی در‬ ‫اصل شاخص‌ها که حتما باید این شاخص باشد یا نباشد هیچ‬ ‫اختالفی وجود ندارد‪ .‬معموال همه بر عالقه‌مندی به اسالم‪،‬‬ ‫انقالب‪ ،‬والیت‌فقیه و کارآیی تاکید دارند که اینها ش��رایط‬ ‫عمومی است که هر مسئولی باید داشته باشد‪».‬‬ ‫رئیس‌ موسسه آموزشی و پژوهش��ی امام‌خمینی(ره)‬ ‫افزود‪« :‬بعد از توافق بر سر شاخص‌ها‪ ،‬باید سعی کنیم بینی‬ ‫و بین‌اهلل مصداق را بر این اس��اس تعیین کنیم‪ .‬باید به همه‬ ‫توصيه کنیم که اغراض را کنار بگذاری��م و هر‌‌کس به این‬ ‫مصداق‌ها نزدیک‌تر بود او را انتخاب کنیم‪».‬‬ ‫رئیس موسسه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی(ره)‬ ‫تصریح کرده اس��ت‪« :‬البته ممکن اس��ت گروهی را بیشتر‬ ‫بپسندم اما درباره آن گروه نیز معنایش آن نیست که هرچه‬ ‫آنها بگویند من قبول داشته باشم‪ .‬نسبت آنها با من مناسب‌تر‬ ‫است ولی من به همه گروه‌های اصولگرا خوش‌بین هستم‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح یزدی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«باید نسبت به برادران ایمانی خود تا زمانی که در مقابل حق‬ ‫نایستاده‌اند‪ ،‬خوش‌بین باشیم و نظر مشورتی خود را هم ارائه‬ ‫بدهیم‪ .‬ش��ما نظر و دلیل خود را بگویید‪ ،‬دیگری هم نظر و‬ ‫دلیلش را بگوید‪ .‬همدیگر را متهم و تخریب نکنیم‪».‬‬ ‫به هر روي به نظر مي رس��د چهره هاي اصولگرا در‬ ‫حالي كه به پاي��ان دولت محمود احمدي ن��ژاد نزديك مي‬ ‫شويم از پيش گامي حداد عادل‪ ،‬قاليباف و واليتي براي شكل‬ ‫گيري وحدت درميان اصولگرايان استقبال كرده و با تصميم‬ ‫جديد درمورد اضافه ش��دن چهره هاي ديگر به جمع ‪3‬نفره‬ ‫فعلي دايره اين وحدت افزايش يافته و گروه هاي بيشتري از‬ ‫اصولگرايان در اين مدل همكاري كنند‪g .‬‬ ‫‪43‬‬
‫پيمان ‪3‬نفره‬ ‫مدل خوبي براي‬ ‫وحدت است‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫گفت و گو با احمد سالك درباره‬ ‫ائتالف اصولگرايان‬ ‫‪2‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫حجت‌االسلام احم�د س�الک‪ ،‬نماین�ده‬ ‫مردم اصفهان و عضو جامع�ه روحانیت مبارز در‬ ‫گفت‌وگو با مثلث ائتالف را شیوه‌ای برای رسیدن‬ ‫اصولگرایان به وحدت می‌دان�د و می‌گوید‪« :‬این‬ ‫ائتالف هم شیوه‌ای است برای حفظ وحدت میان‬ ‫اصولگرایان‪ .‬در واقع اگر به خوبی پیش برود چرا‬ ‫نباید بتواند باعث وحدت شود؟» وی تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫«اگر گفتم�ان منطقی و منطبق ب�ا ضوابط قانونی‬ ‫و بر‌اس�اس فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشات‬ ‫حضرت آقا مالک عمل ق�رار گیرد‪ ،‬قطعا مدعیان‬ ‫کاندیداتوری از مواضع خود کوتاه آمده و بین خود‬ ‫به نتیجه خواهند رسید و یک نفر را محور حرکت و‬ ‫وحدت قرار می‌دهند‪».‬‬ ‫مش�روح گفت‌وگوی مثلث با عض�و جامعه‬ ‫روحانیت را در ذیل بخوانید‪.‬‬ ‫آقای س�الک !ای�ن روزها ائتالف ی�ا وحدت میان‬ ‫اصولگرایان از جمله مباحثی اس�ت که در محافل‬ ‫سیاس�ی ب�ه نوعی م�ورد بح�ث و بررس�ی قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬لطفا بفرمایید از نظر شما این مهم از چه‬ ‫طریقی تحقق پیدا می‌کند؟‬ ‫‪ l‬در بح��ث وحدت یا ائت�لاف می��ان اصولگرایان و‬ ‫طریق رس��یدن به آن ابتدا باید به فرمایش حضرت امام(ره)‬ ‫و رهبر معظم انقالب نگاه کنیم‪ .‬در ش��رایط کنونی توجه به‬ ‫نظر و فرمایش مق��ام معظم رهبری حائز‌اهمیت اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع اگر معیار حرکت‪ ،‬فرمایش حضرت آقا باشد ما مشکلی‬ ‫‪44‬‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬بنابراین نکته اصلی بحث ما همین موضوع‬ ‫اس��ت‪ .‬اما نکته دوم گفتمان‌هایی اس��ت که در به‌کارگیری‬ ‫آن باید دقت داش��ت و مصلحت انقالب‪ ،‬م��ردم و مطالبات‬ ‫مقام معظم رهب��ری را در وحدت و ائت�لاف مد‌نظر قرار داد‪.‬‬ ‫در واقع گفتمان‌هایی باید اتخاذ ش��ود که منطقی‪ ،‬مستدل و‬ ‫قانع‌کننده برای حفظ نظام و تعالی انقالب اس�لامی باشند‪.‬‬ ‫نکته سوم پرهیز از هر‌گونه تشنج‪ ،‬بحران و نگرانی‌هایی است‬ ‫که در این سطح مطرح اس��ت‪ .‬زیرا جامعه دیگر تحمل این‬ ‫مسائل را ندارد‪ .‬بنابراین باید رقابت سالمی‌را برای بستر‌سازی‬ ‫وحدت خوب و عملیاتی فراهم کرد‪ .‬نکته چهارم این اس��ت‬ ‫که یک تحلیل خوب و بس��یار قوی از وضعیت داخل کشور‪،‬‬ ‫جریانات و محیط پیرامونی از دشمنانی چون آمریکا و اسرائیل‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به نظرم می‌رسد که اینها مسائل مهمی‌است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫درباره ائتالفي که اخیرا از طرف آقایان حدادعادل‪،‬‬ ‫والیتی و قالیباف تشکیل شده‪ ،‬چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬این ائتالف اکنون گسترده‌تر ش��ده‪ ،‬یعنی آقای‬ ‫حدادعادل دایره را بازتر کرده‌ان��د و گفتند هر کس بخواهد‬ ‫می‌تواند در این ائتالف قرار بگیرد‪.‬‬ ‫منظورم این است که آیا این ائتالف می‌تواند منجر‬ ‫به وحدت اصولگرایان شود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این ائتالف هم ش��یوه‌ای اس��ت برای حفظ‬ ‫وحدت میان اصولگرایان‪ ،‬در واقع اگر به خوبی پیش برود چرا‬ ‫نباید بتواند باعث وحدت شود؟‬ ‫این ائتالف ب�ا اتخاذ چه سیاس�ت ی�ا راهکاری‬ ‫می‌تواند به خوبی پیش برود؟‬ ‫ی که‬ ‫‪ l‬این مس��اله بازمی‌گردد به همان محور دوم ‌‬ ‫عرض کردم؛ یعنی اتخاذ و انتخاب گفتمان منطقی و مستدل‪.‬‬ ‫یعنی این گفتمان تنها باید از جانب افراد حاضر در‬ ‫این ائتالف مورد توجه و تاکید قرار گیرد؟‬ ‫‪ l‬به هر حال کسانی که مدعی هستند می‌توانند این‬ ‫مس��ئولیت بزرگ را بر‌عهده بگیرند‪ .‬باید کنار هم بنشینند و‬ ‫فردی که مقبولیت‪ ،‬مشروعیت و امکان بیشتری در این زمینه‬ ‫دارد را وارد میدان کنند‪.‬‬ ‫در ح�ال حاض�ر واکنش‌ه�ای متفاوت�ی در مورد‬ ‫شکل‌گیری این ائتالف مطرح ش�ده است‪ .‬شما‬ ‫فکر می‌کنید تشکل‌های دیگر اصولگرایی از این‬ ‫ائتالف حمایت خواهند کرد؟‬ ‫‪ l‬قض��اوت در این مورد زود اس��ت‪ ،‬بای��د مقداری‬ ‫جلوتر برویم‪.‬‬ ‫آق�ای س�الک! واقعی�ت ای�ن اس�ت ک�ه اکنون‬ ‫چهره‌ه�ای متع�ددی از اصولگرای�ان در مظ�ان‬ ‫کاندیدات�وری هس�تند‪ .‬برخی از ای�ن افراد حتی‬ ‫به‌ص�ورت غیر‌مس�تقیم و غیر‌ش�فاف احتم�ال‬ ‫حضورش�ان در انتخابات س�ال آین�ده را مطرح‬ ‫کرده‌اند‪ .‬فکر می‌کنید این افراد چه موضعی درباره‬ ‫ائتالف ‪ 3‬نفره اتخاذ کنند و آیا به جمع حامیان این‬ ‫پیمان سیاسی خواهند پیوست؟‬ ‫‪ l‬من در مقام سخنگوی این افراد نیستم که بتوانم‬ ‫به این سوال پاسخ بدهم‪ ،‬اما اگر گفتمان منطقی و منطبق با‬ ‫ضوابط قانونی و بر‌اساس فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشات‬ ‫آقا مالک عمل قرار گیرد قطعا مدعیان کاندیداتوری از مواضع‬ ‫خود کوتاه آمده و بین خود به نتیجه خواهند رسید و یک نفر را‬ ‫محور حرکت و وحدت قرار می‌دهند‪ .‬این مهمترین مساله‌ای‬ ‫است که به نظر من تحققش اهمیت دارد‪.‬‬ ‫از نظ�ر ش�ما از بی�ن چهره‌ه�ای مط�رح ب�رای‬
‫کاندیدات�وری کدام ی�ک به این ائتلاف نزدیک‬ ‫هستند و می‌توانند وارد این جمع سه نفره شوند؟‬ ‫‪ l‬مساله اینجاست که هنوز کسی به‌طور جدی وارد‬ ‫میدان رقابت نشده است‪ .‬بنابراین نمی‌توانیم وارد گمانه‌زنی‬ ‫در این مورد شویم‪.‬‬ ‫اما برخی افراد هستند که کاندیداتوری آنها رنگ‬ ‫و بوی جدی‌تری به خود گرفته است‪.‬‬ ‫‪ l‬بنده اکنون نمی‌توانم در این خصوص قضاوت کنم‪.‬‬ ‫باید مسائل زیادی را در نظر گرفت و عملکرد این آقایان را در‬ ‫گذشته مورد تحلیل‪ ،‬بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد‪ .‬در واقع‬ ‫این یکی از مسائل اس��ت‪ .‬نکته دوم میزان التزام عملی این‬ ‫افراد به والیت‌فقیه است‪ .‬البته همه این افراد به والیت‌فقیه‬ ‫التزام دارند اما در دنیای عمل و اجرا باید این التزام را مورد دقت‬ ‫قرار داد‪ .‬اگر نوع تفکرات باز باش��د قابل نفوذ است‪ .‬از این رو‬ ‫فکر می‌کنم االن زود باشد که پاسخ سوال شما را بدهم زیرا‬ ‫باید توجه و دقت بیشتری کرد‪.‬‬ ‫با این تفاسیر ممکن است بفرمایید کدام یک از‬ ‫افراد حاضر در میان اصولگرایان را دارای تفکرات‬ ‫باز می‌دانید که قابل نفوذ هستند؟‬ ‫‪ l‬اگر شما به‌دنبال این هستید که اسم فردی را ببرم‬ ‫بنده به هیچ‌وجه نام کسی را نخواهم برد‪.‬‬ ‫بهتر است سوالم را به‌گونه‌ای دیگر مطرح کنم‪.‬‬ ‫شما گفتید برخی از اصولگرایان تفکري باز دارند‪،‬‬ ‫چگونه می‌توان به تفکر باز کاندیداهای اصولگرا‬ ‫پی برد؟‬ ‫‪ l‬اش��اره من به آن تحلیل واقعی از آخرین وضعیت‬ ‫داخل کش��ور باز‌می‌گ��ردد‪ .‬در حال حاض��ر جریاناتی چون‬ ‫اصالح‌طلب‪ ،‬دولت یا افرادی که ب��ه دلیل ضربه خوردن به‬ ‫منافعشان از وضع موجود ناراضی هس��تند در داخل حضور‬ ‫دارند‪ .‬از حیث خارجی نی��ز اروپا و آمری��کا در ماجرای فتنه‬ ‫ی خورده اس��ت‪ ،‬بنابراین بی‌تردید به‌دنبال‬ ‫‪ 88‬سیلی محکم ‌‬ ‫جبران این س��یلی در انتخابات ‪92‬خواهد بود‪ ،‬بنابراین این‬ ‫جریانات نمی‌توانن��د در انتخابات پیش رو‌بی‌تاثیر باش��ند و‬ ‫حضور نداش��ته باش��ند‪ .‬کما اینکه برخی اف��راد از انتخابات‬ ‫آزاد یا تش��کیل دولت وحدت ملی سخن می‌گویند‪ ،‬در حالی‬ ‫که پش��ت این جمالت تفکری نهفته است که ما در انقالب‬ ‫مخملی‌جین شارپ می‌بینیم که وضعیتی را در سطح جهانی‬ ‫در برخی کشورها ایجاد کرده که هر‌گونه کالمی‌مثل تقلب‪،‬‬ ‫اردوکشی خیابانی یا انتخابات آزاد و تشکیل کمیته صیانت از‬ ‫آرا و حضور عناصر بین‌المللی برای حفظ آرای مردم متعلق‬ ‫به فرهنگ‌های ضد‌انقالبی است‪ .‬بنابراین آن کسانی که در‬ ‫خصوص انتخابات آزاد بحث می‌کنند به مردم و دستگاه‌های‬ ‫نظارتی توهین می‌کنند که نمی‌توان به س��ادگی از آن عبور‬ ‫کرد‪ ،‬بنابراین مجموعه این تحلیل‌ها و مس��ائل می‌تواند در‬ ‫مقابل اصولگرایان ی��ک جبهه واحد را تش��کیل بدهد و به‬ ‫اختالفات درون جریان اصولگرای��ی دامن بزند‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫اس��ت یکی از سیاس��ت‌های آنها همین باش��د؛ یعنی رشد‬ ‫اختالف بی��ن اصولگرایان به بهانه‌های مختل��ف‪ .‬بنابراین‬ ‫هوشیاری آقایان اصولگرا در این قضیه بسیار مهم است که‬ ‫نباید از آن غافل بود و در جریان وحدت یا ائتالف اصولگرایی‬ ‫خرده حساب‌ها را مطرح کرد‪ ،‬بلکه باید شرایط مکانی و زمانی‬ ‫را دقیق س��نجید که ما در چه مقطعی از تاریخ تصمیم به امر‬ ‫مهمی‌یعنی انتخاب رئیس‌جمهور مي گيريم‪ .‬اینها مسائلی‬ ‫است که باید اصولگرایان به آن توجه کنند‪.‬‬ ‫منظور شما این است که می‌توان از دولت وحدت‬ ‫منظور شما به صورت شفاف و دقیق چیست؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬اینگونه نیست ‪ .‬ممکن است از مطرح شدن‬ ‫این مباحث سوءاستفاده‌هایی بشود‪ .‬در واقع کسی نگفته آقای‬ ‫هاشمی خارج از نظام است‪ .‬ایشان ریاست مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت‌نظام که جای بسیار حساسی است را بر‌‌عهده دارد‪.‬‬ ‫در اینجا مشورت‌های اساسی برای مقام‌معظم‌رهبری صورت‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬بنابراین در مسئولیت و داخل نظام هستند اما بحثی‬ ‫که مطرح است نقطه نظرات و تفکرات در خصوص مسائل‬ ‫اس��ت‪ .‬اصولگرایان هم نقطه‌نظرات زیادی دارند مگر آقای‬ ‫عسگراوالدی راجع به موسوی و کروبی نگفتند اینها سران‬ ‫فتنه نیستند؟ ایشان نظرشان را گفتند؛ در واقع اظهارنظر در‬ ‫جمهوری اسالمی ممنوع نیس��ت و آزاد است اما در اینجا ما‬ ‫برای اینکه انتخاب اصلح داشته باشیم باید بررسی کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از راه‌هایی که می‌توانیم انتخاب اصلح کنیم بررسی بیانات‪،‬‬ ‫عملکرد و نوع موضع‌گیری افراد در مقاطع مختلف است‪ .‬به‬ ‫این نکته باید دقت کنیم اما مباحثی که بعضا مطرح می‌شود‬ ‫مثل انتخابات آزاد یا تقلب در انتخابات یا تشکیل دولت وحدت‬ ‫ملی اینها در مبحث ‪150‬بندی انقالب مخملی جین‌شارپ‬ ‫مطرح است‪ ،‬بنابراین توقع نداریم چنین موضوعاتی از زبان‬ ‫افرادی که خودشان را اصولگرا می‌دانند بیان شود‪.‬‬ ‫گفته می‌شود جریان دولت یکی از مدعیان حضور‬ ‫در انتخابات است‪ .‬از نظر شما آیا این جریان هم‬ ‫می‌تواند رقیبی برای طیف اصولگرایان باشد؟‬ ‫‪ l‬طبیعی اس��ت که این جریان رقیب اصولگرایان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مگر این جریان بخشی از اصولگرایان نیستند؟‬ ‫‪ l‬خیلی‌ها ج��زو اصولگرایان بوده و هس��تند‪ .‬این‬ ‫دلی��ل نمی‌ش��ود باالخ��ره آق��ای احمدی‌ن��ژاد در دو دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری حضور داش��تند و تجربه فراوانی هم دارند‪،‬‬ ‫بنابراین نمی‌توانند نس��بت به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫‌بی‌تفاوت باش��ند و بگویند دوره ما تمام ش��ده و کنار بروند‪.‬‬ ‫ایش��ان به هیچ‌وجه چنین تحلیلی ندارند‪ ،‬بلکه احمدی‌نژاد‬ ‫تحلیلی ب��رای حض��ور پر‌ق��درت در انتخاب��ات دارد‪ .‬یعنی‬ ‫همانط��ور ک��ه رس��انه‌ها عن��وان کردن��د جریان س��وم از‬ ‫ناحیه دولت نش��ات می‌گیرد‪ .‬ش��اید تحلیل این باش��د که‬ ‫اصالح‌طلبان اختالف‌نظر دارند و اصولگرایان هم مش��غول‬ ‫اختالف خود هس��تند بنابراین جریان سومی‌مسئولیت را بر‌‬ ‫عهده بگیرد‪.‬‬ ‫آیا ممکن است آقای احمدی‌نژاد یا همان جریان‬ ‫ی گرای�ش پیدا‬ ‫س�وم به س�مت طرح وحدت مل ‌‬ ‫کند ی�ا به‌عنوان جری�ان مس�تقل وارد انتخابات‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬این قضاوت زود است‪ ،‬البته فکر نمی‌کنم اینگونه‬ ‫این اعتقاد وجود دارد ک�ه پرداخت یارانه‌ها برگ‬ ‫برنده‌ای برای رای‌آوری جریان س�وم یا جریان‬ ‫با این اوصاف ممکن است اصولگرایان به رقابت‬ ‫درون‌گروهی کشانده شوند؟‬ ‫‪ l‬یک سناریو این اس��ت که رقابت بیرونی صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬یعنی خ��ارج از جریان اصولگرایی ام��ا اگر جریانات‬ ‫اصالح طلب و دولت در انتخابات شرکت‌کنند طبیعی است‬ ‫حضور اصولگرایان برای ورود به این رقابت باالتر خواهد رفت‪،‬‬ ‫اما اگر بناب ‌ر دالیلی این جریانات در انتخابات حاضر نشوند و‬ ‫فقط اصولگرایان وارد میدان رقابت شوند ضرورتا یک رقابت‬ ‫درون‌گروهی نیاز است‪.‬‬ ‫فکر می‌کنی�د پیروز انتخابات ریاس�ت‌جمهوری‬ ‫یازدهم چه طیفی باشد؟‬ ‫‪ l‬قضاوت در این خصوص نیز زود‌هنگام است‪ ،‬زیرا‬ ‫نمی‌دانیم شرایط رقابتی چگونه شکل می‌گیرد‪ .‬در واقع ساختار‬ ‫بحث رقابت نکته قابل توجهی است‪ .‬سناریوی اول این است‬ ‫که اصالح‌طلبان یا جریان فتنه بتوانند از فیلتر شورای نگهبان‬ ‫عبور کرده و در انتخابات حضور پیدا کنند‪ .‬در سناریوی بعدی‬ ‫ممکن اس��ت رقابت بین عناصر دولت احمدی‌نژاد با دیگر‬ ‫اصولگرایان صورت گیرد اما س��ناریوی س��وم این است که‬ ‫احتمال دارد رقابت میان تشکل‌های اصولگرا باشد‪ .‬از این رو‬ ‫قضاوت پیرامون اینکه رقابت بیشتر میان کدام طیف‌ها خواهد‬ ‫بود مقداری زود‌هنگام است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫ش�ما کدام تش�کل یا کاندیدا را مهمترین رقیب‬ ‫انتخابات�ی ائتلاف‪ 3‬نفره ی�ا به‌طور کل�ی طیف‬ ‫اصولگرایان در انتخابات پیش رو می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬بنده چنین چیزی نگفتم‪ ،‬ش��ما اینگونه برداشت‬ ‫کردید‪.‬‬ ‫‪ l‬تا حدودی تاثیر این مسائل بر مردم طبیعی است اما‬ ‫اگر مردم واقعیت را بدانند که باید‪30‬درصد از این یارانه‌ها برای‬ ‫اثر‌بخش��ی به بخش تولید تعلق می‌گرفت‪ ،‬اینگونه قضاوت‬ ‫نمی‌کردند‪ ،‬زیرا بخش اعظم یارانه‌ها در مباحث تولیدی بوده‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر این موضوع برای مردم توضیح داده شود‬ ‫مردم خواهند پذیرفت البته توده زی��ر خط فقر که حقیقتا به‬ ‫یارانه‌ها نیاز دارند تحت تاثیر این یارانه‌ها خواهند بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫ما در حال حاضر قانون هدفمندی یارانه‌ها و اثر و عملکرد آن‬ ‫را مورد بررسی قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بنده اش��اره کردم به نوع تفکر باز و تفکر محض‬ ‫والیتی‪ .‬تفکر اف��راد با یکدیگ��ر فاصله دارد ک��ه باتوجه به‬ ‫عملکردشان می‌توان به چگونگی افکار‌شان پی برد‪.‬‬ ‫ملی اینگونه برداشت کرد که ممکن است انقالب‬ ‫مخملی را در ذهنشان داشته باشند؟‬ ‫دولت در انتخابات محسوب می‌شود‪ .‬شما چنین‬ ‫موضوعی را قبول دارید؟‬ ‫نظرت�ان راجع ب�ه اقبال م�ردم ب�ه اصولگرایان‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬البته جریان اصولگرایی در این قضیه ضربه خورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اینطور نیس��ت که اقبال عمومی نداشته باشد‪ .‬در‬ ‫واقع اگر شما عمق جامعه را بررسی کنید خواهید دید نسبت‬ ‫به اصولگرای��ان نظرات‪ ،‬بس��یار مثبت اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫بس��تگی به این دارد که اصولگرای��ان چگونه موضع‌گیری‬ ‫کنند‪ .‬مردم به کیان اسالم‪ ،‬والیت و مملکتشان اعتقاد دارند‪.‬‬ ‫مردم دستاوردهای انقالب را در سطح جهانی در حوزه‌های‬ ‫مختلف علمی مشاهده کرده‌اند‪ .‬جمهوری اسالمی در بیداری‬ ‫اسالمی‪ ،‬وال‌استریت‪ ،‬انرژی هسته‌ای و‪ ...‬نقش‌آفرین بوده‬ ‫است‪ .‬مردم به این مس��ائل معتقدند‪ .‬از سوی دیگر می‌دانند‬ ‫این انقالب ناشی از اس�لام و والیت اس��ت البته همانطور‬ ‫که شما می‌گویید درست اس��ت که مردم نسبت به شخصی‬ ‫اقبالی نداشته باشند اما این مساله به اصل موضوع ارتباطی‬ ‫ندارد‪ ،‬ب��ه هر حال م��ا امیدواریم حضور م��ردم در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری یازدهم همچون ‪9‬دی حضور پرش��وری‬ ‫باشد‪g .‬‬ ‫اگر گفتمان منطقی و منطبق با ضوابط قانونی و بر‌اساس‬ ‫فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشات حضرت آقا مالک عمل‬ ‫قرار گیرد قطعا مدعیان کاندیداتوری از مواضع خود کوتاه‬ ‫آمده و بین خود به نتیجه خواهند رسید و یک نفر را محور‬ ‫حرکت و وحدت قرار می‌دهند‬ ‫‪45‬‬
‫گفت‌وگو با اسماعیل کوثری‬ ‫‪3‬‬ ‫مقدمه اي براي وحدت‬ ‫سياست‬ ‫اسماعيل كوثري مي گويد افراد جديدي به جمع ائتالف اصولگرايان اضافه خواهند شد‪ .‬گفت وگويي‬ ‫را با او در اين مورد انجام داديم‪.‬‬ ‫از کش��ور کار می‌کنند و هم در داخل‪ .‬اصالح‌طلبان و جریان‬ ‫انحرافی اجازه نمی‌دهند ک��ه اصولگرایان به‌راحتی به نتیجه‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫برسند‪ .‬شایعه‌‌پراکنی‪ ،‬جنگ روانی و ابزارهایی از این قبیل را به‬ ‫کارمی‌گیرندتابااصولگرایانمقابلهکنند‪.‬اینمسائلرانمی‌توان‬ ‫اصولگرایاندردوره‌هایگذشتهمدل‌هایمختلفیرا‬ ‫انکار کرد؛ کار دشمنان ما دش��منی کردن است‪ .‬همانطور که‬ ‫برای وحدت در پیش گرفته‌اند؛ از شورای هماهنگی‬ ‫و آبادگ�ران تا جبهه متحد اصولگرای�ان‪ .‬البته این‬ ‫حضرت آقا در سخنان هفته گذش��ته خود تاکید کردند آنها از‬ ‫مدل‌هادرانتخاباتریاست‌جمهوریکمرنگ‌تربوده‬ ‫هم‌اکنون بحث انتخابات آزاد را کلیدواژه خود قرار داده‌اند و در‬ ‫وبرخیکاندیداهابه‌طورمستقلدرانتخاباتحضور‬ ‫واقع به‌دنبال ایجاد شک و شبهه‌هایی هستند‪ .‬دشمنان مدعی‬ ‫یافته‌اند‪ .‬در انتخابات‪ 92‬اصولگرایان براساس چه‬ ‫هستند که انتخابات در ایران به‌طور آزاد برگزار نمی‌شود‪ .‬البته‬ ‫این موضوع تازه‌ای نیست؛ آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫مدلی به وحدت خواهند رسید؟‬ ‫گذش��ته نیز بحث تقلب را مطرح کردند‪ .‬یک س��ال پیش از‬ ‫‪ l‬هر‌کسی که بخواهد وارد عرصه انتخابات شود در‬ ‫درجه اول باید حتما خداوند و منافع نظام را در نظر بگیرد؛ چراکه‬ ‫انتخابات برخی افراد از ایران رفتند‪ ،‬با آمریکایی‌ها نشستند و به‬ ‫منافع نظام بس��یار مهم‌تر از منافع افراد و گروه‌هاس��ت و تمام‬ ‫این نتیجه رسیدند که باید بحث تقلب را مطرح کنند‪ .‬البته رهبر‬ ‫کاندیداهای اصولگرا باید این مساله را در نظر بگیرند‪ .‬در غیر این‬ ‫معظم انقالب در سخنان خود در نوروز‪ 88‬که دو ماه تا انتخابات‬ ‫صورت از تفکر اصولگرایی ‪ -‬که تفکری برخاسته از ریشه نظام‬ ‫باقی مانده بود گوشزد کردند که اینها می‌خواهند با طرح اینگونه‬ ‫مباحث‪ ،‬انتخابات را کم‌اهمیت جلوه دهند‪ .‬امروز هم همین طور‬ ‫و انقالب است و اکثریت مردم آن را می‌خواهند ‪ -‬سوءاستفاده‬ ‫کرده‌اند‪ .‬اگر همه بخواهند بگویند «فقط من می‌توانم» و باعث‬ ‫است؛ برخی در داخل کشور آگاهانه یا ناآگاهانه ‪ -‬که البته بیشتر‬ ‫تکثر کاندیداها در جریان اصولگرایی ش��وند‪ ،‬رای‌ها شکسته‬ ‫بازی با کلمات است ‪ -‬بحث انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫می‌شود و اصالح‌طلبان و جریان نزديك به دولت از این مساله‬ ‫اینها ناشی از توطئه‌هایی است که دشمن به راه انداخته است‪.‬‬ ‫س��ود می‌برند‪ .‬از این رو ه��م کاندیداها و هم ب��زرگان جریان‬ ‫قطعا این روزها شما و همکارانتان در مجلس اخبار‬ ‫انتخاباتی را دنبال می‌کنید و به‌دنبال راهکاری برای‬ ‫اصولگرایی باید به این مساله توجه داشته باشند تا بتوانند از میان‬ ‫کاندیداها شایسته‌ترین فرد را معرفی کنند‪ ،‬به وحدت برسند و‬ ‫وحدت میان اصولگرایان هستید‪ .‬شما خودتان چه‬ ‫کاندیداییراکهبه‌دنبالمصالحنظاموپیشرفتآندرآیندهاست‬ ‫مدلی را برای وحدت مناس�ب‌تر می‌دانی�د و آن را‬ ‫معرفیکنندتامردمهمدچارسر‌در‌گمی‌نشوند‪.‬‬ ‫پیشنهادمی‌کنید؟‬ ‫آیا ش�ما برای این پیش�نهاد خود ضمانت اجرایی‬ ‫‪ l‬همان‌طور که عرض کردم اگر م��ا خداوند و منافع‬ ‫هممی‌بینید؟‬ ‫نظام را در نظ��ر بگیریم و آن را اصل ق��رار بدهیم‪ ،‬به آن پایبند‬ ‫باشیم و در نهایت قائل به شایسته‌ساالری باشیم‪ ،‬یک نفر که‬ ‫‪ l‬اگر ضمانت اجرایی برای این مدل وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫نس��بت به دیگران برتری دارد انتخاب می‌شود و دیگران به او‬ ‫در واقع باید بگوییم که ما و کاندیداها نسبت به نظام و جریان‬ ‫اصولگرایی توجه کافی نداریم‪.‬‬ ‫کمکخواهندکرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫ما ش�اهد رقابت در درون دیگر جریانات سیاسی‬ ‫همچون اصالح‌طلبان هستیم‪ .‬اساسا چه مسائلی‬ ‫ایجاب می‌کند که اصولگرایان به وحدت برسند؟‬ ‫‪ l‬اینگونه نیست که افراد ش��ناخته شده نباشند؛ آنها‬ ‫توانمندی‌ها‪ ،‬کارآیی‌ها و پایبن��دی خود را اثب��ات کرده‌اند‪ .‬از‬ ‫این‌رو اگر جمعی همچون جامعتین یا شورای هماهنگی برای‬ ‫وحدت تالش می‌کنند‪ ،‬باید به آنها احترام گذاشت و از نظرات‬ ‫آنها تبعیت کرد‪ .‬اگر از سوی افرادی که به آنها اطمینان داریم‬ ‫و آنها را دلسوز می‌دانیم مجموعه‌ای مشخص شود‪ ،‬همه باید‬ ‫به تصمیمات آن مجموعه پایبند باشند و به فردی که مشخص‬ ‫می‌شود کمک کنند‪ .‬این مساله سبب حفظ یکپارچگی در درون‬ ‫جریان اصولگرایی می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که این‬ ‫تفکرجایگاهوارزشخودراحفظکند‪.‬تفکراصولگراییدرهشت‬ ‫سال اخیر نشان داده است که جز خدمت و حفظ ارزش‌های الهی‬ ‫هدفدیگریرادنبالنمی‌کند؛اگرچهنمی‌توانبرخیمشکالت‬ ‫را که در اجرا وجود داشته انکار کرد‪ ،‬اما واقعیت این است که در‬ ‫اجرا بسیاربهترازدوره‌هایقبلعملکردهاست‪.‬ماامیدواریمکه‬ ‫بتوانیم در همین راستا به پیشرفت سرعت ببخشیم و به سوی‬ ‫اهدافی که حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری مش��خص‬ ‫کرده‌اندحرکتکنیم‪.‬‬ ‫البته نمی‌توان انکار کرد که برخی تهدیدهایی که‬ ‫اصولگرایان با آن مواجه هستند ایجاب می‌کند که‬ ‫آنها به وحدت در انتخابات آینده دست یابند‪.‬‬ ‫‪ l‬همین طور است‪ .‬رقیبان اصولگرایان هم در خارج‬ ‫‪46‬‬ ‫ش�ما ائتالف ‪ 3‬نفره را که میان آقایان حدادعادل‪،‬‬ ‫قالیبافووالیتیتشکیلشدهاست‪،‬راهکارمناسبی‬ ‫برای وحدت میان اصولگرایان می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬این ائتالف مقدمه‌ای برای وحدت است‪ .‬اینها افرادی‬ ‫هستند که در جبهه اصولگرایان قدم گذاشته‌اند و این ائتالف به‬ ‫همین‌جا ختم نمی‌شود‪ .‬سایر کاندیداهای اصولگرا هم می‌آیند‬ ‫و به این افراد اضافه می‌شوند‪ .‬البته در عین حال باید تا بعد از ‪22‬‬ ‫بهمنتاملکنیمتااعضایجدیداینائتالفمشخصشوند‪.‬‬ ‫یعنی این پیمان‪ ،‬ائتالف نهایی اصولگرایان برای‬ ‫انتخابات‪ 92‬نیست؟‬ ‫‪ l‬خیر؛ من این ائتالف را نهایی نمی‌بینم‪.‬‬ ‫ممک�ن اس�ت کاندیداه�ای جدی�دی از می�ان‬ ‫اصولگرایانظهورکنند؟‬ ‫‪ l‬قطعا همین‌طور است‪.‬‬ ‫از میان کدام جریانات؟‬ ‫‪ l‬طبعا از می��ان افرادی با تفک��ر اصولگرایی؛ چراکه‬ ‫اصالح‌طلبان هم اختالفات ش��دیدی دارند و هم می‌خواهند‬ ‫علم تفکر خود را به اهتزاز درآورند‪ .‬جریان منتسب به دولت هم‬ ‫که حضوری فعال و البته جدای از اصولگرایان خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫البته در انتخابات ریاست‌جمهوری احتمال حضور کاندیداهای‬ ‫مستقلکمتراست‪.‬‬ ‫در می�ان اعض�ای فراکس�یون ره�روان والی�ت‬ ‫بحث‌هاییدرخصوصکاندیداتوریآقایالریجانی‬ ‫در انتخابات آینده مطرح اس�ت‪ .‬آیا ممکن اس�ت‬ ‫ایشان در انتخابات حضور پیدا کند؟‬ ‫‪ l‬اعضایاینفراکسیون‌بی‌میلنیستندآقایالریجانی‬ ‫کاندیدا شود‪ .‬ایشان گاهی در عمل نشان داده که مایل به حضور‬ ‫درعرصهانتخاباتاستوگاهیهمصراحتااعالمکردهبرنامه‌ای‬ ‫برای حضور در انتخابات ندارد‪ .‬البته همان‌طور که عرض کردم‬ ‫باید تا یک ماه دیگر صبر کنیم تا ببینیم چه کسانی وارد عرصه‬ ‫انتخاباتمی‌شوند‪.‬‬ ‫آیا آق�ای الریجانی هم ب�ه ائتالف‪ 3‬نف�ره خواهد‬ ‫پیوس�ت یا ممکن اس�ت رقیبی برای این ائتالف‬ ‫باشد؟‬ ‫‪ l‬مادربارهیکتفکربحثمی‌کنیم‪.‬اصولگراییتابلوی‬ ‫یک جریان سیاسی نیست‪ .‬ایثارگران‪ ،‬رهپویان‪ ،‬حزب موتلفه‪،‬‬ ‫جبهه پایداری و اکثریت نمایندگان مجلس اصولگرا هستند‪ ،‬اما‬ ‫هنوزبهتصمیم‌نهایینرسیده‌اندکهبیایندوافرادموردنظرخودرا‬ ‫مطرح کنند؛ از این‌رو باید تامل کنیم‪.‬‬ ‫البتههمان‌طورکهاشارهکردیداینانشقاقوشکاف‬ ‫باعث شکسته‌ش�دن آرا در جری�ان اصولگرایان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله؛ اما این جریانات فقط در حوزه اجرا اختالف‌نظر‬ ‫دارند‪ .‬آقای حدادعادل هم در نطق هفته گذشته خود در مجلس‬ ‫مطرح کرد که اگرچه ما جمعی با عنوان اصولگرایان تشکیل‬ ‫داده‌ایم‪ ،‬اما جریانات مختلفی در درون این جریان در مجلس با‬ ‫یکدیگر همکاری می‌کنند‪ .‬این نکته را هم اعالم کرد که اگرچه‬ ‫ما در قالبی متفاوت از ره��روان فعالیت می‌کنیم‪ ،‬اما دعوایی با‬ ‫یکدیگر نداریم‪ .‬در واقع دو فراکسیون تعامل خوبی با یکدیگر‬ ‫دارند؛ اگرچه در حوزه اجرا دچار اختالف‌نظرهایی هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫در اصول‪ ،‬اختالفی با یکدیگر ندارند‪ .‬باز هم تاکید می‌کنم که‬ ‫باید تا روزهای پایانی بهمن‌ماه تامل کنیم؛ چراکه نظام ما مثل‬ ‫نظام‌های اروپایی و آمریکا حزبی نیست و این جریانات سیاسی‬ ‫هستندکهتصمیممی‌گیرند‪.‬‬ ‫آی�ا ممکن اس�ت جبهه پای�داری ه�م کاندیدای‬ ‫اختصاصیمعرفیکند؟‬ ‫‪ l‬درباره این جریان هم باید تامل کرد‪ .‬باید بر‌اس��اس‬ ‫آخرینوضعیتسیاسیجامعهتصمیممناسبیرااتخاذکرد‪.‬‬ ‫اماآقایآقاتهرانیکهدبیرکلجبههپایداریاستاز‬ ‫آقای حدادعادل به دلیل ائتالف با آقای قالیباف انتقاد‬ ‫کرده و همین مساله می‌تواند این احتمال را تقویت‬ ‫کند که پیوستن جبهه پایداری به ائتالف ‪ 2+1‬دور‬ ‫از انتظار است‪.‬‬ ‫‪ l‬اینها نظرات شخصی است و تا جایی که من اطالع‬ ‫دارم جبهه پایداری هنوز تصمیم نهایی را در این رابطه نگرفته‬ ‫است‪g.‬‬
‫راهي براي پيروزي اصولگرايان‬ ‫‪4‬‬ ‫گفت وگو با عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان‬ ‫زهره الهیان‪ ،‬عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان در گفت‌وگو با مثلث‪ ،‬شکل‌گیری ائتالف‪ 2+1‬را در‬ ‫راستای ایجاد وحدت بین اصولگرایان می‌داند‪ .‬وی می‌گوید‪« :‬آقای دکتر حدادعادل اشاره کردند این ائتالف‬ ‫محدود به‪ 2+1‬نمی‌شود و افراد دیگری هم می‌توانند به این ائتالف ورود پیدا کنند‪ ».‬الهیان تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫«ایجاد ائتالف بین اصولگرایان می‌تواند یک راهکار باشد‪ ،‬البته ‪ 2+1‬نباید آخرین قدم باشد‪».‬‬ ‫درباره ائتلاف‪ 3‬نفره دیدگاه‌ه�ای مختلفی بیان‬ ‫شده است و شما ب ه‌عنوان یکی از اعضای اصلی‬ ‫جمعیت رهپویان چه دیدی در م�ورد این پیمان‬ ‫سیاسی دارید؟‬ ‫‪ l‬با توجه به حضور ش��خصی ت‌هایی چون آقایان‬ ‫حدادع��ادل‪ ،‬قالیباف و والیت��ی در ائتالف ‪ 3‬نف��ره م ی‌توان‬ ‫گفت در مجموع این ائت�لاف به نیت ایج��اد وحدت میان‬ ‫اصولگرایان شکل گرفته اس��ت‪ ،‬اما اینکه آیا این ائتالف به‬ ‫نتیجه برسد یا خیر‪ ،‬جای بحث دارد‪ .‬در واقع تفاوت دیدگاه‌ها‪،‬‬ ‫س�لایق و روش‌ها بین ای��ن بزرگواران و توده هوادارانش��ان‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬نکته مهم در این خصوص این اس��ت که آقای‬ ‫دکتر حدادعادل اخی را اشاره کردند این ائتالف محدود به ‪2+1‬‬ ‫نم ی‌شود و افراد دیگری هم م ی‌توانند به این ائتالف ورود پی دا‬ ‫کنند‪ .‬نظر من این است که باید مصالح نظام مورد توجه قرار‬ ‫گیرد و هدف نهایی پیروزی اصولگرایان باشد؛ در این صورت‬ ‫م ی‌توان راهی ب رای حضور سایر شخصی ت‌های اصولگرا در‬ ‫این ائتالف باز کرد تا در جهت پیروزی اصولگرایان تالش شده‬ ‫و به یک نقطه مشترک برسند‪.‬‬ ‫اگر در فاصل�ه پنج مانده تا انتخاب�ات بخواهید‬ ‫در مورد آرایش سیاس�ی کش�ور صحبت کنید‪،‬‬ ‫وضعیت اصولگرایان را چگونه م ی‌بینید؟‬ ‫‪ l‬من یک دغدغه مه��م دارم و آن‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫اصولگرایان نبای��د از خطر حضور اصالح‌طلب��ان و جریان‬ ‫انحرافی به انتخابات ریاست‌جمهوری غافل باشند‪ .‬در واقع‬ ‫ب ر‌اساس همین دغدغه تاکید م ی‌کنم که باتوجه به ارزیابی‬ ‫شرایط رقیب‪ ،‬اصولگرایان باید به تصمیم واحدی برسند‪ .‬از‬ ‫زاویه دیگر باید این را مطرح کنم که اصولگرایان در صورتی‬ ‫م ی‌توانند با یکدیگر رقابت کنند و در این ائتالف حضور پیدا‬ ‫نکنند که خطر حض��ور رقیب جدی نباش��د و از این منظر‬ ‫راهکار رقابت بین اصولگرایان ه��م م ی‌تواند به‌عنوان یک‬ ‫گزینه مطرح شود‪.‬‬ ‫یعنی شما م ی‌گویید ب ه‌رغم این ائتالف‪ ،‬ممکن‬ ‫اس�ت ش�رایط ایجاب کند ک�ه اصولگرای�ان با‬ ‫یکدیگر رقابت کنند؟‬ ‫‪ l‬همانطور که اشاره کردم باید شرایط را سنجید‪.‬‬ ‫اگر حضور اصالح‌طلبان و جریان انحرافی جدی باشد ایجاد‬ ‫ائتالف بین اصولگرایان م ی‌تواند یک راهکار باشد؛ البته ‪2+1‬‬ ‫نباید آخرین قدم باشد بلکه سایر اصولگرایان هم باید تالش‬ ‫کنند در این چارچوب ورود پی دا کنند و باتوجه به شرایط رقیب‬ ‫و س��نجیدن صحنه انتخابات ائتالف صورت بگیرد‪ .‬البته‬ ‫راهکار دیگر رقابت بین اصولگرایان اس��ت که در انتخابات‬ ‫دوره‌های قبل نیز این رقابت را شاهد بودیم‪ .‬اگر این ائتالف‬ ‫به صورت گس��ترده بین اصولگرایان اتفاق بیفتد م ی‌تواند‬ ‫عاملی ب رای برتری اصولگرایان بر سایر رقبا باشد‪.‬‬ ‫مهمترین مزایای این ائتالف این اس��ت که م ی‌تواند‬ ‫زمینه س��از ایجاد وحدت و البته در نهایت منجر به پیروزی‬ ‫اصولگرایان بر اصالح‌طلبان و جری��ان نزديك به دولت در‬ ‫صورت حضور در انتخابات شود‪g .‬‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪47‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪48‬‬ ‫مذاكرات پاريس‬
‫مذاك�رات رس�مي و غيررس�مي‬ ‫دولت افغانستان با طالبان تا كنون‬ ‫نتيج ه‌اينداشتهاست‬ ‫دوئل در پاريس؛ آشتي دركابل‬ ‫‪1‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫صلح میان دولت افغانستان و جریان افراط یعنی طالبان‪،‬‬ ‫در این کشور به داستانی دنبال ‪‎‬هدار تبدیل شده که هر بار نیز یک‬ ‫کشور صحنه‪‎‬گردان آن اس��ت؛ یک بار آلمان‪ ،‬یک بار قطر و‬ ‫اخی را نیز فرانسه‪ .‬این در حالی است که اغلب کارشناسان بر این‬ ‫اعتقادند مساله میان طالبان و دولت افغان باید بی ن‪‎‬االفغان به‬ ‫نتیجه برسد و راه حل‪‎‬های دیگر جواب نخواهد داد‪ .‬طرح صلح‬ ‫در افغانستان در حالی پیگیری م ی‌شود که طالبان اعالم کرده‌اند‬ ‫تا زمان حضور نیروهای خارجی در این کشور حاضر به پذیرش‬ ‫هیچ صلحی نخواهند بود‪ .‬این در حالی اس��ت که نیروهای‬ ‫آمریکایی به‌دنبال ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان پس از‬ ‫سال ‪ 2014‬قصد خروج کامل از این کشور را ندارند‪ .‬با این اوصاف‬ ‫انتظار نم ی‌رود که ب رای اتمام درگیری‌ها در افغانس��تان به این‬ ‫زودی‌ها راه‌حلی یافت شود‪ ،‬چرا‌که افغانستان اکنون در برهه‌ای‬ ‫به سر م ی‌برد که از یک سو دولت به دنبال صلح است و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬طالبان همچنان بر خواسته‌های گذشته خود از جمله‬ ‫ایجاد امارت اسالمی پافشاری م ی‌کند‪ .‬دولت حامد کرزای در‬ ‫راستای جلب رضایت و اعتماد طالبان‪ ،‬اخی را اقدام به آزادی بیش‬ ‫از‪ 80‬زندانی طالبان کرد‪ ،‬این در حالی است که به عقیده بسیاری‬ ‫از کارشناسان این اقدام نه‌تنها به برقراری صلح کمکی نم ی‌کند‪،‬‬ ‫بلکهموجبخ واهدشدایننیروهانیزبهنیروهایافراطبپیوندند‬ ‫و افغانستان را بیش از پیش در ورطه خشونت و ناآرامی‌گرفتار‬ ‫کنند‪ .‬به منظور آشتی ملی میان افغان‌ها‪ ،‬پیش تر نشستی در‬ ‫پاریسباحضورگروه‌هایمختلفافغانستانازجملهنمایندگان‬ ‫طالبان برگزار شد‪ .‬در واقع ب رای نخستین بار بود که نمایندگان‬ ‫رسمی طالبان در چنین نشس��تی شرکت داشتند‪ .‬نمایندگان‬ ‫دولت افغانستان و دیگر جناح‌های سیاسی و برخی نمایندگان‬ ‫پارلمان افغانستان نیز در این نشست حضور پی دا کردند؛ در واقع‬ ‫این مذاکرات میان مقام‌های دولتی افغانس��تان و نمایندگان‬ ‫گروه‌های مسلح در حومه پاریس‪ ،‬نخستین مذاکراتی است که‬ ‫رودررو میان نمایندگان طالبان و جبهه ملی به رهبری «عب داهلل‬ ‫عب داهلل» و ائتالف ملی به رهبری «یونس قانونی» که متشکل‬ ‫از نیروهای مخالف در قومی ت‪‎‬های غی رپشتون هستند‪ ،‬صورت‬ ‫م ی‪‎‬گیرد؛ هر دوی این گروه‪‎‬ها از نیروهای جبهه متحد شمال‬ ‫سابق هستند‪ .‬طالبان در این نشس��ت اعالم کردند که نظام‬ ‫کنونی و قانون‌اساسی افغانستان را به رسمیت نم ی‌شناسند و‬ ‫با دولت کابل مذاکره نخواهند کرد‪ .‬نماینده طالبان ایجاد توازن‬ ‫در حکومت آینده و تدوین قانون‌اساسی جدید را الزم دانست‪.‬‬ ‫در مورد انتخاب��ات هم نظر نماینده طالبان ای��ن بود که تمام‬ ‫پروسه‌های انتخاباتی که بعد از سرنگونی گروه طالبان موسوم‬ ‫به «امارت اسالمی» برگزار شده‪ ،‬فاقد مشروعیت بوده است‪ ،‬اما‬ ‫دولت افغانستان در واکنش به مواضع طالبان ضمن استقبال‬ ‫از نتایج نشست پاریس‪ ،‬ش��رایط صلح با گروه طالبان را اعالم‬ ‫کرد‪« .‬جانان موس ی‌زی»‪ ،‬سخنگوی وزارت‌خارجه افغانستان‬ ‫در کابل‪ ،‬در این رابطه م ی‪‎‬گوید‪ «:‬در رابطه با روند صلح‪ ،‬اصول‬ ‫و شرایط دولت کابل بسیار روشن است‪ ».‬وی احترام کامل به‬ ‫قانون‌اساسی افغانستان‪ ،‬حفظ دستاوردهای ‪ 10‬سال گذشته‪،‬‬ ‫احترام به حقوق ش��هروندان افغان‪ ،‬قطع رابطه با تروریس��م‬ ‫بی ن‌المللی و قطع خش��ونت علیه مردم افغانس��تان را شروط‬ ‫دولت ب رای صلح با گروه طالبان اعالم کرد‪ .‬از سوی دیگر برخی‬ ‫کارشناسان‪ ،‬مذاکرات پاریس را مذاکراتی توصیف کردند که با‬ ‫همکاری برخی دوستان بی ن‌المللی افغانستان صورت گرفت‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌رس��د در این مذاکرات طالبان انعطاف و نرمشی از‬ ‫خود نشان دادند؛ گرچه طالبان در این مذاکرات خواهان تغییر‬ ‫قانون‌اساسی افغانستان بودند‪ ،‬اما به نظر نم ی‌رسد که دولت و‬ ‫مردم افغانستان موافق از دست رفتن دستاوردهای ‪ 10‬ساله این‬ ‫کشور باشند‪ .‬بناب راین هر شخص یا گروهی خ واهان پیوستن به‬ ‫صلح است باید در چارچوب قانون‌اساسی افغانستان و انتخاباتی‬ ‫که با رای مردم باش��د حرکت کند‪ .‬درخواست‌های طالبان در‬ ‫نشست پاریس به‌گونه‌ای بود که تقریبا باعث شد این نشست‬ ‫به نتیجه مشخصی نرسد؛ خروج نیروهای خارجی از افغانستان‬ ‫موضع همیشگی و شرط اول طالبان ب رای مذاکرات صلح بوده‬ ‫که در کنف رانس پاریس نیز بر آن تاکید شد‪ .‬تغییر قانون‌اساسی‬ ‫افغانستان یکی دیگر از خواسته‌های گروه طالبان است که به‬ ‫نظر معقول نیست چرا که تغییر قانون‌اساسی افغانستان ب رای‬ ‫این کشور بحران‪‎‬ساز خواهد بود‪ .‬به عقیده کارشناسان افغان‪،‬‬ ‫دیدگاه اق وام مختلف افغانستان و همچنین مصلحت‌هایی که‬ ‫الزم بود‪ ،‬در قانون‌اساسی فعلی افغانستان گنجانده شده است‬ ‫و تغییر در آن بحران‌آفرین خواهد شد‪.‬اکنون این سوال مطرح‬ ‫است در حالی که تاکنون هیچ چراغ سبزی از سوی طالبان ب رای‬ ‫مذاکره و صلح مشاهده نشده‪ ،‬برگزاری نشس ت‌ها و ادامه بحث‬ ‫مذاکره چه سودی م ی‌تواند داشته باشد؟ به همین خاطر دولت‬ ‫افغانستان نیز پس از دریافت نظ رات اخیر طالبان و عدم مشاهده‬ ‫تغییر در مواضع این گروه‪ ،‬شروطی را ب رای مذاکره با آنان مطرح‬ ‫کرده از جمله پذیرش قانون‌اساس��ی و احترام به حقوق مردم‬ ‫و موارد دیگری که به آن اشاره ش��د‪ .‬اما آیا طالبان این شرط‌ها‬ ‫را م ی‌پذیرد؟ دولت افغانس��تان تاکنون بارها در ب رابر طالبان از‬ ‫خود نرمش نشان داده‪ ،‬اما تاکنون جریان افراط نسبت به این‬ ‫حس ن‌نیت دولت افغانستان هیچ پاسخی نداده است‪ .‬چندی‬ ‫پیش نماینده‌های طالبان اعالم کردند که دفتر رسمی آنها در‬ ‫قطر است و آن را یگانه مرجع این گروه خواندند؛ بناب راین دولت‬ ‫افغانستان نیز با گشایش دفتر طالبان در قطر موافقت کرد‪ .‬اما‬ ‫پس از این موضوع نیز گشایشی در مواضع طالبان ایجاد نشد‪.‬‬ ‫حتی برخی کارشناسان ادامه نشس��ت با طالبان را وقت تلف‬ ‫یدانندومعتقدندبرخیکشورهایخارجیهم وارهباعث‬ ‫کردنم ‌‬ ‫تحریک این گروه و تنش در افغانستان م ی‌شوند‪ .‬دلیل این امر‬ ‫نیزبهمنافعآنهاباز‌م ی‌گردد؛یعنیتازمانیکهمنافعشانایجاب‬ ‫کند که در افغانستان تنش باشد نه‌تنها کمکی به ایجاد صلح و‬ ‫آرامش نخ واهند کرد‪ ،‬بلکه بر دامنه ناآرام ی‌ها نیز خ واهند افزود‪.‬‬ ‫در این میان صحبت از برخورد نظامی با طالبان نیز بعضا مطرح‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬اما به اعتقاد برخی سیاستمداران و کارشناسان افغان‬ ‫این نظر مورد تایید نیست‪ ،‬چراکه دولت افغانستان از قدرت و‬ ‫توانایی الزم برخوردار نیست که بتواند از طریق نظامی با آنها‬ ‫برخورد کند‪ .‬از سوی دیگر اگر این قضیه بی ن‌االفغان حل شود‬ ‫بهتر است‪ .‬گروه‌های متخاصم دور یک میز بنشینند و مسائل‬ ‫خود را بدون دخالت خارج ی‌ها حل کنند‪ .‬اگر گروه‌های افغان‬ ‫نتوانند مشکل خود را حل کنند‪ ،‬هیچ انتظاری نباید از کشورهای‬ ‫خارجی داشته باشیم‪ .‬این در حالی است که طالبان نیز موضع‬ ‫رسمی ش��ان را اعالم کرده و بارها گفته‌اند‪ ،‬حاضر نیستند بار‬ ‫دیگر با آمریکا وارد مذاکره شوند و تنها راه به توافق رسیدن با‬ ‫این کشور خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان است‪.‬‬ ‫دولت افغانستان دولت ضعیفی است و با زور نم ی‌تواند طالبان‬ ‫را مهار کند‪ .‬در نهایت تنها راه‌حل بحران افغانس��تان مذاکره‬ ‫اس��ت‪ ،‬آنهم مذاکراتی بین االفغان‪ .‬اما مساله اینجاست که‬ ‫اصال طالبان‪ ،‬شخص کرزای را قبول ندارند تا با دولت وی ب رای‬ ‫تحقق صلح پای میز مذاکره بنشینند‪ .‬در این شرایط که طالبان‬ ‫نه حضور نیروهای خارجی را برم ی‌تابند‪ ،‬نه دولت کرزای را ب رای‬ ‫مذاکره قبول دارند و نه حاضر به مذاکره با آمریکای ی‌ها هستند‪،‬‬ ‫مشخص نیست آینده صلح دولت افغانستان با جریان افراط به‬ ‫چه سمتی خواهد رفت و اصال آیا این مذاکرات و گفت‌وگوها‬ ‫نتیجه خ واهند داد یا خی ر‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫دول�ت ك�رزاي و آمري�كا س�عي‬ ‫م ي‌كنن�د طالب�ان را از مبارزان�ي‬ ‫شورش�ي ب�ه سياس�تمداراني‬ ‫مصلحت‌گرا تبديل كنند‬ ‫آيا شورشيانطالبانسياستمدارمي‌شوند؟‬ ‫‪49‬‬
‫عجله غرب براي خروج از افغانستان‬ ‫عقب‌نشيني‌هاي حامد كرزاي‪ ،‬طالبان را تقويت كرده است‬ ‫محمد‌‌ابراهیم طاهریان‪ /‬سفیر سابق ایران در افغانستان‬ ‫‪2‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫تاکنون چندین نشس��ت می��ان دولت افغانس��تان و‬ ‫جریان افراط در کشورهای مختلف انجام شده است؛ نشست‬ ‫پاریس و دیگر نشس��ت‪‎‬هایی از این دست که میان طالبان‬ ‫و دولت «حامد کرزای»‪ ،‬رئی س‪‎‬جمهوری افغانس��تان‪ ،‬برگزار‬ ‫تو‌گو م ی‌نامن��د و برخی گردهمایی‪.‬‬ ‫م ی‪‎‬ش��ود را برخی گف ‌‬ ‫اکنون که مدتی از نشست اخیر میان این جریانات م ی‪‎‬گذرد‬ ‫ارزیاب ی‪‎‬هایی که نسبت به این پدیده وجود دارد‪ ،‬در دو جهت‬ ‫کاملا متفاوت اس��ت‪ .‬ارزیابی کس��انی که در این اجالس‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬خصوصا کسانی که از جانب دولت و گروهی‬ ‫غیر از جریان افراط بودند نسبت به این نشست خوشبینانه‬ ‫است‪ .‬این گروه امیدوار هستند که این پدیده‪ ،‬آغاز تحوالت‬ ‫مثبت در این زمینه باشد‪ .‬عده‪‎‬ای دیگر نیز معتقدند که هیچ‬ ‫امیدی به آینده چنین گردهمای ی‪‎‬هایی نیس��ت؛ دلی ل‪‎‬شان‬ ‫تو‌گو نبود‪ ،‬چرا‌که‬ ‫نیز این اس��ت که این نشس��ت یک گف ‌‬ ‫جریان طالبان گفته بودند که تنها ب رای اعالم مواضع در این‬ ‫نشست ش��رکت کرده‪‎‬اند و حاضر به گفت‌و‌گو نیستند‪ .‬این‬ ‫گروه اعتقادشان بر این بود‪ ،‬وقتی یک نشست یا گردهمایی‬ ‫دستورکار نداشته باش��د‪ ،‬لزوما خروجی مشخصی نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬بناب راین به نظر م ی‌رس��د اکنون مجموعه امتیازاتی‬ ‫که طالبان درخواس��ت کرده‌اند‪ ،‬یک راه یک‌سویه است‪ .‬به‬ ‫این معنی که جریان افراط متقاضی تغییر در قانون اساسی و‬ ‫سازوکار انتخابات است؛ این در حالی است که معلوم نیست‬ ‫اين گروه متقابال چه امتیازاتی خواهند داد و از چه مواضعی‬ ‫حاضر به عقب‪‎‬نشینی هس��تند‪ .‬به همین دلیل در مجموع‬ ‫نس��بت به آن چیزی که در پاریس اتفاق افتاد نباید خیلی‬ ‫خوشبین بود که یک ش��روع باش��د ب رای بهبود اوضاع در‬ ‫افغانستان‪ .‬ولی در رابطه با گردهمایی پاریس حتی پیش از‬ ‫برگزاری اجالس‪ ،‬کارشناسان بر این اعتقاد بودند که اصوال آن‬ ‫چیزی که آنجا اتفاق م ی‪‎‬افتد در جهت ضرورت‪‎‬هایی است‬ ‫که کشورهای فرامنطقه‌ای با آن روبه‌رو هستند؛ به این معنا‬ ‫که سال ‪ 2013‬سال آغاز خروج نیروهای فرامنطقه‪‎‬ای و ناتو‬ ‫از افغانستان است و کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند‬ ‫نیازمند این هستند که به افکار عموم ی‏شان بقبوالنند این‬ ‫کشور در حال پیش رفتن به سمتی است که شاید منجر به‬ ‫گفت‪‎‬و‪‎‬گو میان طرف‪‎‬های مختلف شود‪ .‬از این جهت سعی‬ ‫م ی‪‎‬کنند با مجموعه وقایعی که از این جنس است‪ ،‬از جمله‬ ‫نشست پاریس دست به بزرگنمایی بزنند‪ .‬در نتیجه آن دسته‬ ‫از کارشناس��انی که م ی‏گویند این نشست منجر به نتیجه‬ ‫نخواهد شد بیشتر بر این باور هس��تند که نشست پاریس‬ ‫بنا بر ضرورت‪‎‬های کش��ورهایی برگزار ش��د که م ی‪‎‬خواهند‬ ‫نیروهایش��ان را از افغانس��تان خارج کنند تا ه��م به نوعی‬ ‫افکار عمومی را توجیه کنند و هم ب��ا دادن جایزه به جریان‬ ‫طالبان‪ ،‬ش��رایطی را فراهم کنند که ه��م داخل جغ رافیای‬ ‫افغانس��تان و هم در خارج از آن هزینه‪‎‬هایشان کاهش یابد‪.‬‬ ‫اما این قبیل نشس ت‏ها از یک منظر دیگر نیز قابل بررسی‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تو‪‎‬گوهایی که در رابطه با‬ ‫هستند؛ مجموعه نشس ت‪‎‬ها و گف ‪‎‬‬ ‫طالبان از سه سال پیش آغاز شده از جمله نشست پاریس‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬قطر و‪ ...‬به صورتی ب��ود که حداقل در افکار عمومی‬ ‫افغانستان و منطقه‪ ،‬باعث ارتقای موقعیت سیاسی و شرایط‬ ‫بهتر ب رای جریان طالبان جهت چانه‪‎‬زنی و گرفتن امتیازات‬ ‫بیشتر شده است‪.‬‬ ‫اکنون هیچ نش��انه و عالمتی مبن ی‌ب��ر اینکه جریان‬ ‫افراط‪ ،‬دکترینش را تغییر داده باش��د‪ ،‬وجود ندارد؛ س��ابقه‪‎‬ای‬ ‫که مردم افغانستان‪ ،‬منطقه و جامعه بی ن‪‎‬الملل از حاکمیت‬ ‫اين جریان در بخش��ی از جغ رافیای افغانس��تان دارند‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که آنها حکومتی بر مبنای امارت اس�لامی داشتند‪.‬‬ ‫تاکنون طالبان در هی چ‌یک از مواضع��ی که اتخاذ کرده‪‎‬اند‪،‬‬ ‫تغییری ایجاد نکرده‏ان��د؛ حتی در آخری��ن مصاحب ه‏ای که‬ ‫پیش از اجالس پاریس یکی از اعضای سابق امارت اسالمی‬ ‫انج��ام داد‪ ،‬همچنان از همی��ن اصطالح امارت اس�لامی‬ ‫استفاده کرد‪ .‬بناب راین به نظر م ی‪‎‬رس��د هیچ موضع رسمی‬ ‫تاکنون اتخاذ نش��ده که نش��ان دهد نوع نگاه جریان افراط‬ ‫نس��بت به حکومتداری عوض شده باش��د‪.‬به‌همین خاطر‬ ‫کارشناس��ان خیلی به نتیجه مذاکرات خوش‪‎‬بین نیستند‪.‬‬ ‫اکنون افغانس��تان قانون اساس��ی مش��خص و نهادهای‬ ‫مشخصی دارد‪ ،‬بناب راین اگر نشستی در داخل خود افغانستان‬ ‫میان جریان افراط و دولت برگزار شود و نهادهای بی ن‪‎‬المللی‬ ‫نیز در آن حضور داش��ته باشند‪ ،‬ش��اید به نتیجه برسد‪ ،‬اما‬ ‫این‌گونه نشس��ت‪‎‬ها که در سه دهه گذش��ته افغانستان به‬ ‫کرات با آن روبه‌رو بوده معموال به نتیجه نم ی‪‎‬رس��ند‪ .‬بعضا‬ ‫نیز اگر نشس ت‪‎‬هایی به نتیجه رس��یده‪‎‬اند به این دلیل بوده‬ ‫که بی ن‪‎‬االفغ��ان بوده‪‎‬اند و از حمایت جامع��ه بی ن‪‎‬الملل نیز‬ ‫برخوردار بودند‪ .‬همچنین س��ازمان ملل نیز در برگزاری آنها‬ ‫نقش داشته است؛ از این رو نشستی همچون نشست پاریس‬ ‫به نظر نم ی‪‎‬آید که نتیجه‏بخش باش��د‪ .‬تنها مساله‪‎‬ای که‬ ‫اکنون در حال رخ‌دادن است ارتقای موقعیت جریان طالبان‬ ‫و امتیازگیری آنهاس��ت‪ .‬نوع رفتار حاکمیت با جریان افراط‬ ‫همواره یک رفتار متناق��ض و بعضا غیرکارشناس��انه بوده‬ ‫است‪ .‬در برخی موارد حاکمیت به طالبان امتیازاتی داده که‬ ‫این امتیازات منجر به پیچیده‪‎‬تر ش��دن اوضاع شده است‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه «برهان‏الدین ربانی»‪ ،‬رئیس ش��ورای‌عالی‬ ‫صلح‪ ،‬رئی س‏جمهور سابق افغانستان و یکی از برجسته‏ترین‬ ‫رهب ران جهادی‪ ،‬به تصور اینک��ه م ی‪‎‬تواند با جریان افراط به‬ ‫تفاهم برسد‪ ،‬در منزل خودش و طی یک حمله انتحاری به‬ ‫شهادت رسید؛ در حقیقت جواب حس ن‌نیت آقای ربانی به این‬ ‫ترتیب داده م ی‪‎‬شود‪ .‬در این شرایط باز حاکمیت در افغانستان‬ ‫این قضیه را تکرار م ی‪‎‬کند و در نتیجه حدود یک ماه پیش‪،‬‬ ‫باالترین مسئول امنیتی‪ -‬اطالعاتی افغانستان در منزلش‬ ‫به همان ترتیب مورد سوءقصد انتحاری قرار می‪‎‎‬گیرد‪ .‬این‬ ‫مسائل نشان م ی‪‎‬دهد که ارزیابی مقامات افغان منطبق بر‬ ‫یک کار کارشناسی نیس��ت چرا‌که در غی راین‌صورت نباید‬ ‫نتیجه اینگونه باشد‪ .‬حتی طی چند روز گذشته آزادی تع دادی‬ ‫از عناصر طالبان که در زندان‪‎‬های افغانستان بودند نیز همان‬ ‫رویکرد غیرکارشناسانه مقامات دولتی افغان است‪ .‬کارشناسی‬ ‫اغلب مقامات افغان این را نشان م ی‌دهد که یا به اجبار یا به‬ ‫اختیار‪ ،‬درصد باالیی از این زندانی��ان مجددا به صف جریان‬ ‫افراط خواهند پیوست و افرادی هستند که علیه امنیت مردم‬ ‫باز هم وارد کارزار خواهند شد‪.‬اکنون چه از سر ارزیابی غلط‬ ‫و چه از این جهت که به یک گروه خاص امتیازی داده شود‬ ‫این اتفاقات در حال روی دادن اس��ت و خیلی باید خوشبین‬ ‫بود که تصور ش��ود چنین اقداماتی نتیجه‪‎‬بخش باشند‪ .‬در‬ ‫حقیقت م ی‏توان گف��ت تا امروز هر امتی��ازی که به جریان‬ ‫افراط داده‪‎‬اند‪ ،‬باعث جری‪‎‬تر ش��دن این جریان ش��ده و هیچ‬ ‫نشانه‌ای مبتنی بر اینکه این جریان از تمامیت خواه ی‪‎‬اش‬ ‫عقب‪‎‬نشینی کند‪ ،‬دیده نشده است‪ .‬حتی این جریان حاضر‬ ‫نیست با بقیه خانواده جهاد‪ ،‬کسانی که سال‪‎‬ها به مبارزه با‬ ‫اشغالگری‌های شوروی س��ابق پرداختند و سپس نیز ب رای‬ ‫استقالل افغانستان از جانشان مایه گذاشتند‪ ،‬یعنی مشخصا‬ ‫جبهه متحد ش��مال س��ابق به مش��ارکت بپردازد‪ .‬به نظر‬ ‫م ی‪‎‬رسد جریان افراط‪ ،‬حتی بنا را روی یک مشارکت جدی با‬ ‫گروه‏هایی غیر از حاکمیت مانند جبهه متحد شمال سابق‬ ‫نیز نگذاشته اس��ت‪ .‬بناب راین این روند از این جهت م ی‏تواند‬ ‫نگران‪‎‬کننده باشد؛ چراکه این وقایع به سمتی در حال پیش‬ ‫رفتن هستند که م ی‪‎‬توان گفت کشورهایی که طی یک دهه‬ ‫گذشته در افغانستان جا خوش کرده‏‪‎‬اند و اکنون قصد خروج‬ ‫از این کشور را دارند با سرعت‌دهی به روند مذاکرات و شدت‬ ‫امتیازدهی به جریان افراط هدف‪‎‬‏شان خوشامد این جریان و‬ ‫کم کردن هزینه‏هایشان ب رای خروج از افغانستان است‪ .‬اکنون‬ ‫تقریبا هیچ شاخصی وجود ندارد که بتوان ب ر‌اساس آن گفت‬ ‫که تحوالت افغانس��تان در حال پی ش‌رفتن به سمت بهبود‬ ‫اوضاع است‪ .‬ناکارآمدی دولت‪ ،‬عمل‌نکردن جامعه بی ن‪‎‬الملل‬ ‫به تعهداتش و ارتقای موقعیت جریان اف��راط هم در رابطه‬ ‫با اقدامات نظامی و هم سیاس��ی‪ ،‬همگی بیانگر آن است‬ ‫که تحوالت افغانستان و مذاکرات دولت و طالبان به سمت‬ ‫بهبود پیش نم ی‏رود‪g .‬‬
‫صورت قدرت گرفتن یا مشارکت در قدرت‪ ،‬تمامی‌قوانین و‬ ‫جریانات را اسالمی کند که این مساله با شرایط فعلی دولت‬ ‫کرزای اصال جور درنم ی‌آید‪ .‬اکنون در افغانستان بسیاری از‬ ‫رسانه‌ها آزاد هستند و بس��یاری از زنان نیز به صورت کاملا‬ ‫آزاد مشغول فعالیت هستند و در ساختار اداری جامعه حضور‬ ‫دارند؛ مساله‌ای که ب رای طالبان ظاه را غیرقابل قبول است‪.‬‬ ‫هرچند اکنون این گروه اندکی مواضع��ش را تعدیل کرده و‬ ‫م ی‌گوید زنان حق مالکیت و اش��تغال دارند‪ ،‬اما در مجموع‬ ‫دیدگاه‌های کلی طالبان حفظ شده است؛ بناب راین در این فضا‬ ‫تقریبا گفت‌وگو و مذاکره دشوار است‪.‬‬ ‫ب ا‌توجه به اینکه تاکنون برخی مطالبات طالبان‬ ‫برآورده نش�ده اس�ت‪ ،‬از این پس ای�ن گروه چه‬ ‫روندی را در پیش خواهد گرفت؟‬ ‫تو‌گویی به بررسی مذاکرات اخیر میان طالبان‬ ‫پیرمحمد مالزهی‪ ،‬کارشناس مسائل افغانستان درگف ‪‎‬‬ ‫و دولت افغانستان و همچنین آینده این روند پرداخت‪ .‬به عقیده وی طالبان هدفش این است که در صورت‬ ‫قدرت گرفتن یا مشارکت در قدرت‪ ،‬تمامی‌قوانین و جریانات را اسالمی کند که این مساله با شرایط فعلی‬ ‫دولت کرزای اصال جور درنمی‌آید‪ .‬همچنین به گفته مالزهی کرزای با آزاد کردن نزدیک به ‪ 80‬نفر از طالبان‬ ‫از زندان به‌دنبال این است که حسن‌نیت خود را نشان دهد‪ ،‬اما اینکه حسن‌نیت از طرف مقابل نیز درک شود‪،‬‬ ‫بحث دیگری است‪ .‬عالوه بر این هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند طالبانی که آزاد شده‌اند به زندگی عادی‬ ‫بازگردند و مجددا سالح در دست نگیرند‪.‬‬ ‫ارزیابی ش�ما از مذاکرات اخیر میان دولت حامد‬ ‫ک�رزای و طالب�ان ک�ه در پاری�س انجام ش�د و‬ ‫همچنی�ن آزادی بی�ش از ‪ 80‬زندانی سیاس�ی‬ ‫طالب�ان توس�ط رئی س‌جمه�وری افغانس�تان‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬در رابط��ه با مذاک��رات اخیر دولت افغانس��تان و‬ ‫طالبان نم ی‌توان خیلی خوشبین بود‪ .‬زی را وقتی مواضع دو‬ ‫طرف را در نظر م ی‌گیریم با دو موضع و دو گروه کاملا متضاد‬ ‫روبه‌رو م ی‌شویم‪ .‬نخست دولت حامد کرزای‪ ،‬رئی س‌جمهور‬ ‫افغانستان است؛ این گروه همواره از این سخن م ی‌گویند که‬ ‫م ی‌خواهند مسائل را از طریق گفت‌وگو و راه‌حل سیاسی با‬ ‫طالبان حل و فصل کنند‪ .‬طرف مقابل نیز طالبان هستند که‬ ‫تاکنون هیچ تغییری در مواضع‌شان دیده نشده است‪ .‬مطابق‬ ‫مذاکراتی که تاکنون در پاریس‪ ،‬قطر و دیگر جاها انجام شده‪،‬‬ ‫طالبان همچنان روی مواضع اصل ی‌شان پافشاری م ی‌کنند‪.‬‬ ‫از جمله اینکه طالبان قانون اساس��ی فعلی را قبول ندارند‬ ‫و معتقدند که این قان��ون باید تغییر کند‪ ،‬اما ش��رط دولت‬ ‫افغانستان این اس��ت که همین قانون اساس��ی را طالبان‬ ‫بپذی رند و اگر اصالحاتی الزم باشد‪ ،‬طبق پی ش‌بین ی‌هایی که‬ ‫در قانون اساسی شده این اصالحات صورت بگیرد‪ .‬اما اینکه‬ ‫کال این قانون را نادیده بگیرند ب رای دولت کابل قابل قبول‬ ‫نخواهد بود‪ .‬مساله دوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان‬ ‫است؛ چرا‌که طالبان اعالم کرده‌اند تا زمان حضور نیروهای‬ ‫خارجی حاضر به گفت‌وگو و پذیرش صلح نخواهند بود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هفته گذش��ته نیز حامد کرزای به همین‬ ‫منظور به واشنگتن رفت تا آخرین گفت‌وگوها پی رامون این‬ ‫مس��اله انجام گیرد و در رابطه با معاهده امنیتی به توافقات‬ ‫نهایی برسند‪ .‬پی ش‌بینی م ی‌شود که در این معاهده امنیتی‬ ‫بین ‪ 20‬تا ‪ 60‬هزار نی��روی آمریکایی بعد از س��ال ‪ 2014‬در‬ ‫پایگاه‌ها باقی بمانند‪ .‬بناب راین اگر این قرارداد به مرحله اجرا‬ ‫درآید شرط طالبان پذیرفته نشده است‪ .‬در این صورت طالبان‬ ‫در این فضا خیلی سخت خواهند پذیرفت که وارد مذاکرات‬ ‫سیاسی شوند هرچند آنها مذاکره را رد نم ی‌کنند اما م ی‌گویند‬ ‫باید شرط و شروطی که دارند‪ ،‬رعایت شود‪ .‬همچنین کرزای‬ ‫با آزاد کردن نزدیک به ‪ 80‬نفر از طالبان از زندان به‌دنبال این‬ ‫است که حس ن‌نیت خود را نشان دهد اما اینکه حس ن‌نیت‬ ‫از طرف مقابل نیز درک شود این بحث دیگری است‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینکه هی چ‌کس نم ی‌تواند تضمین کند طالبانی که آزاد‬ ‫ش��ده‌اند به زندگی عادی بازگردند و مجددا س�لاح در دست‬ ‫نگیرن��د‪ .‬این ابهامات اکن��ون وجود دارد و با گذش��ت زمان‬ ‫مشخص م ی‌ش��ود که آیا طالبان به راه‌حل سیاسی پاسخ‬ ‫خواهند داد یا خی ر‪.‬‬ ‫بحث ایجاد امارت اسلامی در افغانستان که از‬ ‫جانب طالبان مطرح شده‪ ،‬چقدر جدی است؟‬ ‫‪ l‬از جمله دیگر ش��روط مهم طالب��ان‪ ،‬ایجاد امارت‬ ‫اسالمی در افغانستان است؛ طالبان هدفش این است که در‬ ‫آیا طالب�ان به این حداق�ل رضای�ت خواهند داد‬ ‫یا ای�ن را مقدم�ه‌ای م ی‌دانند تا کل ق�درت را در‬ ‫افغانستان به دست بیاورند؟‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت‌و‪‎‬گو با پیرمحمد مالزهی درباره آينده طالبان‬ ‫بين‌الملل‬ ‫احتمال بازگشت به كابل‬ ‫‪ l‬این مس��اله که طالبان پس از این چه سیاستی‬ ‫را در پیش بگیرند‪ ،‬بستگی به این دارد که دولت کرزای چه‬ ‫سیاستی را در پیش خواهد گرفت‪ .‬بحثیکه وجود دارد طرحی‬ ‫است که شورایعالی صلح افغانستان در پاریس مطرح کرد؛‬ ‫طبق این طرح‪ ،‬طالبان م ی‌توانند بخش‌های پشتون‌نشین را‬ ‫در شرق و جنوب افغانستان به‌دست بیاورند و در دولت مرکزی‬ ‫نیز شریک قدرت شوند‪ .‬این طرحی است که در پاریس روی‬ ‫آن بحث شد‪ ،‬اما چون مخالفان سیاسی کرزای‪ ،‬یعنی جبهه‬ ‫ملی و ائتالف ملی نیز نمایندگان‌شان در آنجا حضور داشتند‬ ‫در مجموع در آنجا بحث بر سر این بود که اگر قرار است یک‬ ‫راه‌حل سیاسی ب رای افغانستان در نظر گرفته شود بخشی‬ ‫از قدرت را در اختیار طالبان بگذارند‪ .‬این طرحی اس��ت که‬ ‫حامد کرزای خیلی امیدوار است نتیجه دهد؛ یعنی طالبان‬ ‫موافقت کنند که برخی وزارتخانه‌ها را در داخل افغانستان و‬ ‫قدرت محلی را نیز در مناطق پشتون‌نشین در دست بگی رند‪.‬‬ ‫در این مناطق‪ ،‬طالبان م ی‌توانند امارت اسالمی و قوانین را‬ ‫نیز همان‌گونه که م ی‌خواهند اجرا کنند؛ چراکه این مناطق‬ ‫خیلی با حاکمیت کلی در افغانستان ارتباط ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬حقیقت این استکه حتی اگر طالبان تبدیل به یک‬ ‫حزب سیاسی شوند و دست از سالح بردارند‪ ،‬باتوجه به اینکه‬ ‫قدرت س��ازماندهی خوبی دارند و مناطق پشتون‌نشین نیز‬ ‫به نوعی ب رای دس��تیابی دوباره به ق��درت آماده‌اند‪ ،‬بناب راین‬ ‫طالبان و پش��تون‌ها م ی‌توانند دوباره قدرت‌ش��ان را به کابل‬ ‫بازگردانند‪ .‬بعد از س��ال ‪ 2001‬که آمریکا وارد افغانستان شد و‬ ‫در امور این کش��ور دخالت کرد‪ ،‬به نوع��ی توزیع قدرت میان‬ ‫ی و مذهبی ش��کل گرف��ت و اکنون طالبان و‬ ‫گروه‌های قوم ‌‬ ‫پش��تون‌ها م ی‌توانند این مس��اله را به آن دوران بازگردانند‪.‬‬ ‫بناب راین این تحلیل وجود دارد که اگر طالبان به یک حداقلی‬ ‫رضایت دهند به این معنا نیس��ت که ب رای همیش��ه به این‬ ‫حداقل قناعت کنند و حداکثر را نخواهن��د‪ .‬اکنون باتوجه به‬ ‫اینکه آمریکای ی‌ها اعالم کرده‌اند در س��ال ‪ 2014‬از افغانستان‬ ‫خارج م ی‌ش��وند‪ ،‬طالبان از لحاظ نظامی نیز خودش��ان را در‬ ‫موضع قدرت م ی‌بینند و از لحاظ سیاسی نیز‪ ،‬پشتوانه مردم ی‌‬ ‫در میان قوم پشتون دارند‪ .‬اگر طالبان طرح صلح شورای‌عالی‬ ‫صلح را بپذیرد درحقیقت با یک نگاه تاکتیکی این امر را پذیرفته‬ ‫نه یک نگاه استراتژیک؛ یعنی به شکل تاکتیکی قدرت را در‬ ‫یک منطقه به دست م ی‌آورند و سپس به لحاظ استراتژیک‬ ‫نیز به‌دنبال انحصار قدرت م ی‌روند‪ .‬اینها مشکالتی است که‬ ‫بعدها بروز خ واهد کرد زی را گروه‌های قومی‌دیگر حاضر نیستند‬ ‫انحصار قدرت قوم پش��تون و طالبان را بپذی رند‪ .‬بناب راین این‬ ‫خطر وجود دارد که در این صورت گروه‌های دیگر مسلح شوند‬ ‫و علیه حاکمیت بعدی وارد جنگ ش��وند‪ .‬در مجموع به نظر‬ ‫م ی‌آید مساله صلح افغانستان به‌گونه‌ای نیست که با انجام‬ ‫مذاکرات صلح و آزاد کردن ‪ 80‬زندانی طالبان‪ ،‬دولت کرزای به‬ ‫نتیجه‌ای که م ی‌خواهد دست یابد‪g .‬‬ ‫‪51‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪52‬‬ ‫توافق فني پيش زمينه مصالحه سياسي؟‬
‫آيا هند ميزباني مذاكرات ايران و ‪ 5+1‬را مي‌پذيرد؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫موازنهشرقي‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫رسانه‌هاي خارجي در هفته گذشته مدعي‬ ‫شدندكه سعيد جليلي با سفر به هند در آستانه‬ ‫مذاكرات احتمالي ايران و ‪ 5+1‬قصد وارد كردن‬ ‫بازيگر جديدي را به صحنه مذاكرات‬ ‫هسته‌اي دارد‬ ‫‪53‬‬
‫نشانه‌هاي مثبت از تغيير مسير مذاكرات هسته‌اي ايران و ‪5+1‬‬ ‫يخ مذاكرات آب مي‌شود؟‬ ‫‪1‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫نزدیک به یک دهه اس��ت که آژان��س بی ن‌المللی‬ ‫انرژی اتمی‌درگیر مساله هسته‌ای ایران است و با‌وجود‬ ‫رفت و آمده��ای مکرر بازرس��ان آژانس به ای��ران‪ ،‬هنوز‬ ‫گشایش��ی در این امر حاصل نش��ده اس��ت‪ .‬در حقیقت‬ ‫م ی‌توان گفت دست و پنجه نرم کردن آژانس بی ن‌المللی‬ ‫انرژی اتمی‌با مس��اله هس��ته‌ای ایران و رفت‌و‌آمدهای‬ ‫بازرسان به کش��ورمان به امری روتین مبدل شده است‪.‬‬ ‫تاکنون با وجود ارائه بیش از ‪ ۵۰‬گزارش از سوی آژانس‪،‬‬ ‫گره مس��اله هس��ته‌ای ایران همچنان کور است‪ .‬با این‬ ‫حال چندی پیش یعنی پنج‌ش��نبه س��یزدهم دس��امبر‬ ‫هیات نمایندگی آژانس بی ن‌المللی انرژی اتم ی‌ به تهران‬ ‫وارد ش��د و س��ومین دیدار خود را از ایران در سال جاری‬ ‫انجام داد‪ .‬در حاش��یه این دی��دار‪ ،‬اجازه بازرس��ی هیات‬ ‫بازرس��ان آژانس از پایگاه نظامی پارچین موضوعی بود‬ ‫که توجه مجامع بی ن‌المللی را به س��وی خود جلب کرد‪.‬‬ ‫«هرمان ناکارتس»‪ ،‬معاون مدی��رکل آژانس بی ن‪‎‬المللی‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬که پشت‌درهای بس��ته با مقام‌های ایرانی‬ ‫دیدار ک��رد از احتمال رس��یدن به ی��ک چارچوب کاری‬ ‫مش��خص در دیدار بع��دی‌اش از تهران خب��ر داد‪ .‬وی‬ ‫پس از بازگش��ت از ایران ضمن «خ��وب توصیف کردن‬ ‫نشس��ت تهران» گفت که انتظار م ی‌رود مذاکرات میان‬ ‫آژانس بی ن‌المللی انرژی اتمی‌و ای��ران درباره چگونگی‬ ‫انجام تحقیقات از برنامه هس��ته‌ای ایران م��اه آینده به‬ ‫یک توافق منجر ش��ود‪ .‬ب��ه گفته ناکارتس در نشس��ت‬ ‫پیشین توافق ش��ده که دو گروه تا یک ماه دیگر دوباره‬ ‫دیداری داشته باشند و در آن رویکرد ساختاری را نهایی و‬ ‫بالفاصله اجرایی کنن��د‪ .‬همچنین وی افزود که پارچین‬ ‫«بخش��ی از این رویکرد ساختاری اس��ت»‪ .‬از دیگر سو‬ ‫«عل ی‌‌اصغر س��لطانیه» نماینده دائم��ی‌ایران در آژانس‬ ‫بی ن‌المللی ان��رژی اتمی‪ ،‬نیز پس از پای��ان این مالقات‬ ‫توضیح داد‪ ،‬دو طرف در این گفت‪‎‬و‪‎‬گو به پیشرفت مثبتی‬ ‫دس��ت یافته و به توافق نظر رس��یده‌اند ک��ه دور بعدی‬ ‫گفت‪‎‬و‌گوها احتماال ش��انزدهم ژانویه در ته��ران برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬در این میان و در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران‪،‬‬ ‫غرب نیم‌نگاهی نیز به انتخابات آتی ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ایران دارد و چه بسا یکی از دالیل به کما رفتن مذاکرات‬ ‫‪ 5+1‬با ایران‪ ،‬تعلل برای تغییر دول��ت و در نتیجه تغییر‬ ‫احتمال��ی طرف‌ه��ای ایرانی باش��د‪ .‬همچنی��ن «یوکیا‬ ‫آمانو»‪ ،‬مدیرکل آژان��س بی ن‌المللی ان��رژی اتمی نیز از‬ ‫پیشرفت در مذاکرات ایران و آژانس سخن گفت و اعالم‬ ‫کرد به نظر م ی‌رسد هر دو طرف خواس��تار دستیابی به‬ ‫نوعی توافق هس��تند‪ .‬وی با تاکید ب��ر لزوم حل و فصل‬ ‫هر چه سریع‌تر مساله هس��ته‌ای ایران گفت که آژانس‬ ‫خواستار حل دیپلماتیک این مساله است‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید ک��رد که مذاکرات ای��ران و آژان��س روندی کاملا‬ ‫مس��تقل از مذاکرات این کش��ور با گروه ‪ 5+1‬اس��ت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگ��ر دو ماه پی��ش «فریدون عباس��ی»‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان انرژی اتمی‌ایران‪ ،‬اعالم کرد که برخی اطالعات‬ ‫مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران از طریق آژانس در‬ ‫اختیار گروه‌های تروریس��تی قرار م ی‌گی��رد؛ اما آژانس‬ ‫درباره این موضوع س��کوت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که بازرس��ی از پایگاه نظامی‬ ‫پارچین همچنان از محورهای مورد توجه افکار عمومی‬ ‫محس��وب م ی‌ش��ود‪ .‬پایگاه نظام��ی پارچی��ن واقع در‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪54‬‬ ‫س��ی کیلومت��ری جنوب ش��رقی ته��ران ی��ک پایگاه‬ ‫تحقیقات و توسعه عادی است‪ .‬غرب همواره این پایگاه‬ ‫را به‌عنوان تجهی��زات محرمانه زیرزمین��ی برای انجام‬ ‫برنامه هس��ته‌ای زیر سوال برده و خواس��تار بازرسی هر‬ ‫چه سریع‌تر از این پایگاه شده است‪ .‬هرمان ناکارتس در‬ ‫آستانه س��فر به ایران اعالم کرد گروه نمایندگان آژانس‬ ‫آماده بازرس��ی از پایگاه نظامی پارچین اس��ت‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر ب��ه این گروه اجازه‬ ‫بازرسی دهد‪ .‬یوکیا آمانو نیز پیش از این عنوان کرده بود‬ ‫ایران در حال نابود کردن آثار هسته‌ای از پایگاه نظامی‬ ‫پارچین است که این اقدام باعث م ی‌شود قضاوت درباره‬ ‫فعالیت این پایگاه بس��یار مش��کل صورت گیرد؛ با این‬ ‫وجود‪ ،‬بازرسی از این پایگاه بسیار ضروری و مهم است‪.‬‬ ‫گروه نمایندگان آژانس ماه فوریه امسال در جریان دیدار‬ ‫از تهران‪ ،‬درخواس��ت خود را برای بازرس��ی از این پایگاه‬ ‫به دول��ت ایران مطرح کردن��د که با پاس��خ منفی دولت‬ ‫ایران رو‌به‌‌رو ش��دند‪ .‬مقام‌های ایرانی پ��س از آن بارها‬ ‫اعالم کردند مانعی برای بازرسی از پایگاه پارچین وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما شرط مقدماتی برای بازرس��ی‪ ،‬به دست آمدن‬ ‫توافقنامه چارچوبی بین ایران و آژانس اس��ت‪ .‬ش��ایان‬ ‫ذکر اس��ت که موضوع پارچین و ادعاه��ای آژانس برای‬ ‫اولین بار در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی مطرح شد؛ این سایت‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬و ‪ ۲۰۰۶‬مورد بازرس��ی قرار گرفت و همه‬ ‫ادعاهای مطرح شده درباره آن رد شد‪ ،‬اما آژانس همچنان‬ ‫اصرار دارد باز هم از این سایت نظامی دیدن کند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که آژانس موظف است فقط مراکز هسته‌ای‬ ‫را مورد بازدید قرار دهد‪.‬در طول سال‌های اخیر همزمان با‬ ‫مذاکرات ایران و آژانس انرژی اتم��ی‪ ،‬گفت‌و‌گوی ی‌های‬ ‫نیز به صورت م��وازی میان ایران و گ��روه ‪ 5+1‬صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬اگر چه این مذاکرات به ص��ورت جدا‌گانه‬ ‫انجام م ی‌شود‪ ،‬اما هر دو گروه م ي‌گويند در تالش برای‬ ‫حل مساله هسته‌ای ایران هستند‪ .‬مذاکرات ایران و ‪5+1‬‬ ‫که پیش از این سه‌بار صورت گرفته بود‪ ،‬از ماه ژوئن سال‬ ‫جاری متوقف شده اس��ت‪ .‬با این حال بنا به گزارش‌ها در‬ ‫آستانه برگزاری مذاکرات ایران و آژانس‪« ،‬هلگا اشمیت»‪،‬‬ ‫معاون کا‌ترین اشتون‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا با «علی باقری»‪ ،‬معاون دبیر ش��ورای عالی امنیت‬ ‫ملی ایران‪ ،‬تماس��ی تلفنی برقرار کرده بود؛ تماس��ی که‬ ‫از مدت‌ها پیش بنا بود برقرار ش��ود و هم��واره به دالیل‬ ‫مختلف به تعویق م ی‌افت��اد‪ .‬به گ��زارش المانتیور‪ ،‬این‬ ‫گفت‌و‌گ��وی تلفنی در خصوص زمان و م��کان احتمالی‬ ‫دور بعدی گفت‌و‌گو‌ها بوده‪ ،‬اما هنوز مش��خص نیست‬ ‫این مذاک��رات چه زمان��ی انجام خواهد ش��د‪ .‬احتمال از‬ ‫سرگیری مذاکرات با علم به رضایت دو طرف به این امر‬ ‫جدی‌تر م ی‌شود‪ .‬همچنین یک خبرگزاری غربی از ابراز‬ ‫امیدواری دیپلمات‌های آژان��س بی ن‌المللی انرژی اتمی‬ ‫‌در خصوص دس��تیابی ای��ن نهاد و جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران درباره چارچوب همکاری خب��ر داد‪ .‬درواقع آژانس‬ ‫بی ن‌المللی ان��رژی اتمی‌در یادداش��تی به کش��ورهای‬ ‫عضوش ابراز امیدواری کرده تا در مذاکرات آتی با ایران‬ ‫قرارداد «چارچوب همکاری» را نهایی کند‪.‬‬ ‫بنابر این یادداش��ت‪ ،‬طبق این ق��رارداد چگونگی‬ ‫بازرس ی‌های آژانس از تاسیس��ات هسته‌ای ایران تعیین‬ ‫خواهد شد و بالفاصله این قرارداد اجرایی م ی‌شود‪ .‬البته‬ ‫به گفته یکی از ای��ن دیپلمات‌ها‪ ،‬یکی از مش��کالت بر‬ ‫سر راه مذاکرات طرفین این است که ایران خواستار این‬ ‫است که پرونده موضوعاتی که یکبار ایران به آنها پاسخ‬ ‫داده بس��ته اعالم ش��ود‪ ،‬اما آژانس م ی‌خواهد بازبماند‪.‬‬ ‫دیگ��ر دیپلم��ات غرب��ی نیز یک��ی دیگر از مش��کالت‬ ‫موجود بر س��ر راه توافقات را درخواس��ت ایران مبن ی‌بر‬ ‫دسترس��ی ایران ب��ه اس��ناد گزارش‌هایی دانس��ت که‬ ‫موجب نگران ی‌هایی برای آژانس ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که آژانس این درخواس��ت ای��ران را به بهانه شناس��ایی‬ ‫منابع اطالعات��ش نم ی‌پذیرد که بیانگر سیاس��ی‌کاری‬ ‫آژانس اس��ت‪ .‬در ادامه تحوالت هس��ته‌ای ای��ران اخیرا‬ ‫سعید جلیلی‪ ،‬دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی نیز سفری‬ ‫به هند داشت؛ در رابطه با این س��فر‪ ،‬غالمرضا انصاری‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در هند‪ ،‬در گفت‪‎‬و‪‎‬گو با‬ ‫خبرگزاری‌ها‪ ،‬سفر جلیلی را س��فری بسیار خوب ارزیابی‬ ‫کرد و گفت‪« :‬در این س��فر مذاکرات گس��ترده‌ای برای‬ ‫همکاری‌ه��ای منطق��ه‌ای و دوجانبه ص��ورت گرفت‪».‬‬ ‫وی در این ب��اره که آیا در این س��فر جلیلی ب��ا مقامات‬ ‫هند درباره برگزاری دور بع��دی مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬در‬ ‫اين كش��ور گفت‪‎‬و‌گو کرد یا خیر‪ ،‬اظهار‌ب ی‌اطالعی کرد‬ ‫و گف��ت نم ی‌داند که آی��ا در این مورد صحبتی ش��ده یا‬ ‫خیر‪ .‬دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس نیز قرار شده ‪27‬‬ ‫دی‌ماه در تهران برگزار شود؛ این در حالی است که اغلب‬ ‫کارشناسان معتقدند در پرونده هسته‌ای ایران باید دست‬ ‫به ابتکارات تازه زد و نم ی‌توان با تکرار مس��یر گذش��ته‬ ‫مش��کالت را حل کرد‪g.‬‬ ‫غالمرضا انصاری‪ ،‬سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند در‬ ‫تو‪‎‬گو با خبرگزاری‌ها‪ ،‬سفر جلیلی را سفری بسیار خوب‬ ‫گف ‪‎‬‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪« :‬در این سفر مذاکرات گسترده‌ای برای‬ ‫همکاری‌های منطقه‌ای و دوجانبه صورت گرفت‪ ».‬وی در‬ ‫این باره که آیا در این سفر جلیلی با مقامات هند درباره برگزاری‬ ‫تو‌گو کرد یا‬ ‫دور بعدی مذاکرات ایران و ‪ 5+1‬در اين كشور گف ‪‎‬‬ ‫خیر‪ ،‬اظهار‌بی‌اطالعی کرد‬
‫ديپلماسي سري رمز موفقيت‬ ‫مذاكرات ايران و آژانس‬ ‫دستوركارهاي‬ ‫قديم؛ توافقات‬ ‫جديد‬ ‫حسن بهشتی‌پور ‪ /‬کارشناس مسائل بین‌الملل‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪2‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫طی مذاکراتی که ماه گذش��ته میان ای��ران و آژانس‬ ‫برگزار شد‪ ،‬دو طرف تالش کردند‪ ،‬موضوع را علنی نکنند و‬ ‫فقط به صورت کلی اعالم کردند که مذاکرات موفقی ت‌آمیز‬ ‫بوده است‪ .‬اما این مساله که چرا این دیدار موفقی ت‌آمیز بوده‬ ‫هنوز جزئیاتش اعالم نشده است‪ .‬تنها یک دیپلمات مقیم‬ ‫وین که نم ی‌خواهد نامش فاش شود جزئیاتی را در این رابطه‬ ‫بیان کرد‪ .‬ای ران و آژانس در حال بررسی سه موضوع اساسی‬ ‫هستند؛ نخست اینکه م ی‌خواهند به یک دستورکار مشخص‬ ‫که نامش را مدالیته گذاشته‌اند‪ ،‬دست پیدا کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫در س��ال ‪ 2007‬میان آقای علی الریجانی و محمد الب رادعی‬ ‫نیز در شش بند به نتیجه رس��ید‪ .‬اکنون آژانس م ی‌خواهد‬ ‫روی یک مدالیته جدید با ای ران همکاری کند که هنوز روی‬ ‫جزئیات آن به توافق نرسیده‌اند‪ .‬اگر صحبت از پیشرفت در‬ ‫مذاکرات اخیر م ی‌شود‪ ،‬منظور این است که الاقل در رابطه با‬ ‫کلیات این مدالیته به توافقاتی دست یافته‌اند‪ .‬طبق برنامه‬ ‫کاری مدالیته‪ ،‬ای ران باید به موضوعاتی که ب رای آژانس جای‬ ‫سوال دارد‪ ،‬تک‌تک پاس��خ دهد تا مرحله به مرحله شبهات‬ ‫برطرف شود‪ .‬در‌حقیقت این درخواست ای ران است که طبق‬ ‫مدالیته‪ ،‬این مسائل را گام به گام ب رای آژانس پاسخ دهد تا‬ ‫آژانس نیز اعالم کند که پرونده این مسائل بسته شده است‪.‬‬ ‫اما آژانس در پی آن است که یک دفعه و به صورت کلی این‬ ‫لو‌فصل شود‪ .‬در حقیقت دلیل مخالفت آژانس با‬ ‫مسائل ح ‌‬ ‫طرح ای ران این اس��ت که اوال این روند طوالنی م ی‌شود و در‬ ‫ثانی ممکن اس��ت موافقت با هر بندی منوط به موافقت با‬ ‫بندهای دیگر شود که این مساله نیز احتمال دارد ب رای آژانس‬ ‫مشکل‌آفرین شود‪ .‬اما این مسائل قابل رفع است و دو طرف‬ ‫پی رامون کلیات به تفاهم رسیده‌اند‪ .‬موضوع دیگری که میان‬ ‫ای ران و آژانس وجود دارد این است که ای ران م ی‌گوید آژانس‬ ‫باید مدارکی که پی رامون اتهامات یا مطالعات ادعایی در رابطه‬ ‫با ای ران مطرح کرده‪ ،‬از جمله اینکه گفته ای ران م ی‌خواهد در راه‬ ‫رسیدن به سالح هسته‌ای گام بردارد‪ ،‬را به صورت مکتوب به‬ ‫ای ران ارائه دهد تا ای ران بتواند نسبت به این اتهامات به دفاع‬ ‫از خود برخیزد‪ .‬اگر این مس��ائل به صورت مکتوب نباش��د‪،‬‬ ‫ای ران نم ی‌تواند از نظر حقوقی ابعاد موضوع را بررسی و پاسخ‬ ‫درستی بدهد‪ .‬زمانی که کسی را متهم م ی‌کنند قاعدتا طرف‬ ‫انتظار دارد‪ ،‬مدارک مربوط به اتهام را از جانب کسی که مدعی‬ ‫ش��ده دریافت کند‪ .‬اما آژانس همواره م ی‌گوید این مدارک را‬ ‫دیده ولی نم ی‌تواند در اختیار ای ران بگذارد‪ .‬زی را کش��ورهایی‬ ‫که این مدارک را در اختیار آژانس گذاش��ته‌اند‪ ،‬اجازه نداده‌اند‬ ‫که این مدارک را به ای ران تحویل دهند‪ .‬باز مس��اله به اینجا‬ ‫نیز ختم نشد و جمهوری اسالمی ای ران بر این باور است که‬ ‫اگر این مدارک اشکالی ندارند حداقل باید کپی‌‌شان در اختیار‬ ‫ای ران قرار بگیرد‪ .‬آژانس همچنان این مساله را نم ی‌خواهد‬ ‫حل‌و‌فصل کند و حرفش نیز این اس��ت که به ای ران اعتماد‬ ‫ندارد و ممکن است در پی اعالم مدارک‪ ،‬افشاکنندگان آن به‬ ‫دردسر بیفتند‪ .‬این در حالی اس��ت که این توجیهات راه به‬ ‫جایی نخواهد برد و در‌نهایت آنها نخواهند توانست مقامات‬ ‫ای رانی را به درستی قانع کنند‪ .‬سومین موضوع مورد بحث و‬ ‫بررسی میان ای ران و آژانس‪ ،‬مساله پارچین است؛ در حقیقت‬ ‫آژانس اصرار دارد که باز هم از سایت نظامی پارچین بازدید‬ ‫کند اما ای ران م ی‌گوید طبق توافقنامه ان‌پ ی‌تی‪ ،‬آژانس ملزم‬ ‫اس��ت تنها از مراکزی دیدار کند که هس��ته‌ای هستند‪ .‬اما‬ ‫پارچین چون هسته‌ای نیست و پیش از این نیز دو بار آژانس‬ ‫از این مکان دیدار و اعالم کرده که در آنجا فعالیت هسته‌ای‬ ‫انجام نم ی‌ش��ود‪ ،‬اکنون ای ران با این امر مخالفت م ی‌کند‪.‬‬ ‫ای ران معتقد است این مس��اله پارچین یک‌بار ب رای همیشه‬ ‫باید حل‌و‌فصل شود؛ یعنی بازرس��ان آژانس یک‌بار بیایند‬ ‫بازدید کنند و این پرونده را ب رای همیشه مختومه اعالم کنند‪.‬‬ ‫این روند‪ ،‬روند درستی نیست که آژانس هر چند وقت یک بار‬ ‫درخواست بازدید از سایت نظامی پارچین را مطرح کند چراکه‬ ‫پارچین یک مرکز نظامی است و این خطر وجود دارد که طی‬ ‫این بازدیدها اطالعات نظامی این مرکز افشا شود‪ .‬این سابقه‬ ‫در ع راق نیز وجود داشته و به همین خاطر ای ران م ی‌خواهد‬ ‫اطمینان کافی داش��ته باش��د که آژانس دس��ت به چنین‬ ‫یزند‪ .‬البته آنها نیز اعالم کرده‌اند که تضمی ن‌های‬ ‫اقدام ی‌نم ‌‬ ‫الزم را در رابطه با این موضوع م ی‌دهند‪ ،‬اما بحث‌ش��ان این‬ ‫است که نم ی‌توانند تضمین کنند که اگر این بار بازدید کردند‬ ‫دوباره درخواست بازدید را مطرح نکنند‪ .‬بناب راین شرط ای ران‬ ‫همین است که یک بار ب رای همیشه پرونده پارچین بسته‬ ‫شود و آنها نیز در حال بررسی این درخواست هستند‪.‬‬ ‫بناب راین ای ران هیچ مخالفتی با بحث بازدید آژانس از‬ ‫پارچین ندارد چنان که در س��ال ‪ 2005‬نیز این بازدید صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬در حالی که آنها هیچ حقی نداشتند که بازدید کنند‪،‬‬ ‫اما ای ران موافقت کرد تا شفاف‌سازی انجام شود‪ .‬آژانس نیز‬ ‫در آن زمان در گزارش��ش اعالم کرد ک��ه در این محل هیچ‬ ‫فعالیت هسته‌ای انجام نم ی‌شود‪ ،‬منتها آژانس ادعا م ی‌کند‬ ‫که گزارش��ات جدیدی دریافت کرده که مطابق آنها ای ران در‬ ‫این مرکز در حال انجام فعالی ت‌های هس��ته‌ای است‪ .‬ای ران‬ ‫در این رابطه نیز راهکار بازدید یک‌بار ب رای همیشه را پیش‬ ‫پای آژانس قرار داده اس��ت‪ .‬اکنون برخ��ی مباحث مبن ی‌بر‬ ‫اینکه ای ران پارچین را پاکس��ازی و شس ت‌وشو کرده است‪،‬‬ ‫مباحثی کاملا اش��تباه اس��ت‪ ،‬چراکه تمامی‌کارشناس��ان‬ ‫هسته‌ای م ی‌دانند که اورانیوم با شس ت‌وشو و کندن زمین‬ ‫پاک نخواهد شد‪.‬‬ ‫مش��کل ای ران و آژانس یک بعد سیاسی را نیز شامل‬ ‫م ی‌شود و این بعد‪ ،‬فشاری است که از سوی آمریکا و اسرائیل‬ ‫بر آژانس وارد م ی‌شود‪ .‬این در حالی است که این موضوع در‬ ‫چارچوب مذاکرات ای ران و ‪ 5+1‬قابل حل است نه در چارچوب‬ ‫مذاکرات ای ران و آژانس‪ ،‬چراکه مذاکرات ای ران و آژانس جنبه‬ ‫سیاس��ی ندارد‪ ،‬بلکه جنبه حقوقی دارد بناب راین این بخش‬ ‫از پرونده هس��ته‌ای باید در آنجا حل‌و‌فصل شود‪ .‬البته این‬ ‫بحث سیاسی بودن موضع آژانس به شخص دبیرکل یعنی‬ ‫یو کیا آمانو نیز بس��تگی دارد زی را وی به‌شدت تحت تاثیر‬ ‫فشار آمریکای ی‌هاست‪.‬‬ ‫در جهت رسیدن ای ران و آژانس به یک نتیجه مثبت‬ ‫دو طرف باید برخی گام‌ه��ا را بردارند‪ ،‬از جمل��ه آژانس در‬ ‫درجه نخس��ت باید فشارهای سیاس��ی‌اش را نادیده بگیرد‬ ‫زی را اکنون به‌ش��دت از جانب آمریکا و اسرائیل روی آژانس‬ ‫فشار سیاسی اس��ت و اگر آژانس خودش را از این فشار رها‬ ‫کند‪ ،‬مسائل سمت و س��وی بهتری پیدا م ی‌کنند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر ای ران نیز ب رای اینکه به حل هرچه سریع‌تر این مساله‬ ‫کمک کند باید به این سمت برود که سیاست‌هایش را بیش‬ ‫از گذشته شفاف کند‪ .‬البته شفاف‌سازی و رسانه‌ای‌کردن این‬ ‫موضوعات بدین مفهوم نیست که اسرار نظام را فاش کنند‪،‬‬ ‫بلکه با تهیه پکی ج‌های رس��انه‌ای خوب و توضیح و تبیین‬ ‫مواضع هس��ته‌ای‪ ،‬کمک کنند که س��ریع‌تر ب��ا آژانس به‬ ‫توافق برسیم‪ ،‬چون اکنون یک حجم گسترده‌ای از تبلیغات‬ ‫منفی علیه ای ران در رس��انه‌های دنیا در حال انجام است و‬ ‫ای ران نیز باید با اس��تفاده از فضای رسانه‌ای این تبلیغات را‬ ‫خنثی و‌ب ی‌اثر کند‪g .‬‬ ‫‪55‬‬
‫تو‌گو با مثلث؛‬ ‫فرهاد کلینی‪ ،‬كارشناس مسائل هسته‌اي درگف ‌‬ ‫سناريوسازي‪ ،‬روابط ايران و آژانس را مخدوش مي‌كند‬ ‫‪3‬‬ ‫تقریبا یک ماه پیش بود که هیات هفت نفره فنی آژانس به سرپرس�تی «هرم�ان ناکارتس»‪ ،‬رئیس‬ ‫بازرسان آژانس بی ن‌المللی انرژی اتمی‪ ،‬سفری به ایران داشتند؛ سفری که پس از وقفه‌ای چندماهه صورت‬ ‫گرفت و برخی مقامات آژانس آن را مثبت ارزیابی کردند‪ .‬همچنین در همان نشست قرار شد دیدار بعدی‬ ‫نمایندگان دو طرف‪ ،‬چهار هفته بعد در ایران برگزار شود؛ اگر نشست بعدی در موعد مقرر برگزار شود‪ ،‬ایران‬ ‫تو‌گویی با‬ ‫و آژانس بار دیگر ‪ 27‬دی‌ماه در تهران دیداری خواهند داش�ت‪ .‬این مسائل بهانه‌ای شد تا گف ‪‎‬‬ ‫فرهاد کلینی‪ ،‬کارشناس ارشد مسائل استراتژیک انجام دهیم‪ .‬وی بر این باور است که طی نشست اخیر‬ ‫نی م‌گام‌های مثبتی در راه کش�ف مراحل جدیدی از همکاری‌ها میان ایران و آژانس برداش�ته ش�ده است‪.‬‬ ‫کلینی در رابطه با موانعی که بر سر راه رسیدن به تفاهم میان دو طرف وجود دارد‪ ،‬م ی‪‎‬گوید‪« :‬هیچ موضوع‬ ‫پنهانی در این میان وجود ندارد اما آنچه خیلی خودنمایی م ی‌کند موضوع دخالت عناصر ثالث است‪ .‬این‬ ‫عناصر تالش‌شان بر این است که برخی موضوعات را مطرح یا سناریوسازی کنند تا روابط ایران و آژانس‬ ‫را مخدوش کنند‪».‬‬ ‫ارزیاب�ی ش�ما از مذاک�رات اخیر می�ان ایران و‬ ‫آژانس و مباحثی که در این دیدار صورت گرفت‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪ l‬طی مذاکراتی که در ته ران به‌عنوان شش��مین‬ ‫دور مذاکرات ای��ران و آژان��س در دوران اخیر برگزار ش��د‪،‬‬ ‫طرفین به‌دنبال کش��ف مراحل جدیدی از همکاری بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن خص��وص مذاک��رات‬ ‫مفصلی بین نمایندگان ایرانی‬ ‫و نمایندگان آژانس برگزار ش��د‬ ‫و مطابق مواضع��ی که پس از‬ ‫این اجالس از جان��ب طرفین‬ ‫مشاهده ش��د‪ ،‬م ی‌توان نتیجه‬ ‫گرفت ک��ه نیمگام‌های��ی را در‬ ‫این خص��وص برداش��ته‌اند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگ��ر باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫در ح��ال حاض��ر تفاهم��ات‬ ‫ضمن��ی ص��ورت پذیرفت��ه‪،‬‬ ‫به‌گون��ه‌ای‪« ،‬یوکی��ا آمان��و»‪،‬‬ ‫دبی��رکل آژان��س بی ن‌المللی‬ ‫ان��رژی هس��ته‌ای‪ ،‬بای��د این‬ ‫پیش��نهادات و نقطه‌نظ��رات‬ ‫را تایید کن��د ت��ا متعاقب این‬ ‫موض��وع‪ ،‬گ��روه ‪ 5+1‬و طرف‬ ‫ایران��ی‪ ،‬باتوجه ب��ه مذاکراتی‬ ‫که میانش��ان برگزار م ی‌شود‪،‬‬ ‫بتوانند راهکاره��ای اجرایی را‬ ‫دنب��ال کنند‪ .‬از ای��ن رو در ش��رایط فعل��ی نم ی‌توان یک‬ ‫قضاوت مطلق و کامل پی رامون ای��ن دور از مذاکرات ارائه‬ ‫داد‪ .‬همچنین آین��ده این مذاکرات منوط به این اس��ت که‬ ‫آقای آمانو‪ ،‬به‌عنوان دبیرکل آژانس هر توافقی حاصل شد‬ ‫بعد از تایید رسما به اطالع طرف ای رانی برساند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫ب ه‌نظر شما رویکرد آمانو ب ه‌عنوان دبیرکل آژانس‬ ‫تاکنون نسبت به پرونده هسته‌ای ایران چگونه‬ ‫بوده است؟ آیا وی یک موضع‌بیطرفی و منصفانه‬ ‫را در پیش گرفته است؟‬ ‫‪ l‬از زمانی که آمانو در سمت جدیدش قرار گرفت‪،‬‬ ‫همواره طرف‌های ای رانی تاکید داش��تند که نباید مذاکرات‬ ‫ای ران و آژانس که دارای ابعاد فنی است‪ ،‬تبدیل به موضوعی‬ ‫سیاسی شود‪ .‬این نکته همیشه در مالقات مقامات ای رانی‬ ‫با مقامات آژانس مورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪ .‬طبیعتا در‬ ‫همین راستا انتظار م ی‌رود آژانس نیز رفتار حرفه‌ای خودش‬ ‫را دنبال کند‪ .‬شاید بتوان گفت در ش��رایط جدید اگر شاهد‬ ‫رویکردهای مثبتی از جانب آژانس باشیم م ی‌توان از برخی‬ ‫‪56‬‬ ‫موضوعاتی که در گذشته باعث سوءتفاهم شده‪ ،‬عبور کرد‪.‬‬ ‫در هر حال طرف ای رانی انتظار دارد ک��ه بحث موضوعات‬ ‫حقوقی و ابعاد فنی‪ ،‬پابه پا و همراه با یک همکاری متقابل‬ ‫صورت بپذیرد‪.‬‬ ‫چرا تاکنون ایران و آژانس موفق نشده‌اند به یک‬ ‫نتیجه مشخص دست پیدا کنند و چه موانعی بر‬ ‫سر راه این مذاکرات وجود داشته است؟‬ ‫‪ l‬هیچ موض��وع پنهانی در این می��ان وجود ندارد‬ ‫اما آنچه خیلی خودنمای��ی م ی‌کند موضوع دخالت عناصر‬ ‫ثالث است‪ .‬این عناصر تالش‌ش��ان بر این است که برخی‬ ‫موضوعات را مطرح یا سناریوس��ازی کنند تا روابط ای ران و‬ ‫آژانس را مخدوش کنند‪ .‬ای��ن موضوع بارها از جانب برخی‬ ‫رژیم‌ها مشاهده ش��ده و حتی در س��ازمان ملل نیز تالش‬ ‫کرده‌اند تا به اشکال مختلف نس��بت به این موضوع اعالم‬ ‫موضع کنند‪ .‬البته چون صحب ت‌هایی که در صحن سازمان‬ ‫ملل مطرح ش��د در ابعاد فنی و در ابعاد حقوقی با مس��ائل‬ ‫موجود مغایر بود‪ ،‬باعث شد برخی از دانشمندان بی ن‌المللی‬ ‫نس��بت به اظهارات سرکرده رژیم‌صهیونیس��تی‪ ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو‪ ،‬موضع‌گیری داشته باشند‪ .‬به همین خاطر بحث‬ ‫دخالت عناصر ثالث همواره به‌عن��وان یکی از موانع اصلی‬ ‫مطرح بوده و آنها س��عی کرده‌اند یا مس��تقیم یا ب ر‌اساس‬ ‫فعالی ت‌های تبلیغاتی این موضوع را دنبال کنند و خودشان‬ ‫را در قامت یک عضو پنهان درون ‪ 5+1‬معرفی کنند‪.‬‬ ‫آیا موضوع بازدی�د از پارچین همچنان ب ه‌عنوان‬ ‫مانعی بر س�ر راه مذاکرات ای�ران و آژانس قرار‬ ‫دارد؟‬ ‫‪ l‬موضوع پارچین‪ ،‬از جمله موضوعاتی اس��ت که‬ ‫طرفین در حال بحث و مذاکره در رابطه با آن هستند‪ .‬طرف‬ ‫ای رانی هرگونه انحراف برنامه صلح‌آمیز هس��ته‌ای ای ران را‬ ‫مردود و بارها نیز روی این مس��اله تاکید کرده است‪ .‬البته‬ ‫شاهد این موضوع هستیم که حتی در گزارش‌های مسئوالن‬ ‫آژانس بی ن‌المللی انرژی هس��ته‌ای نی��ز روی این موضوع‬ ‫تاکید ش��ده که تاکنون هیچ انحرافی در موضوع هسته‌ای‬ ‫ای ران مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫جهت اینکه روابط ایران و آژانس یک روند رو به‬ ‫بهبود را طی کند‪ ،‬دو طرف چ�ه رویکردی را باید‬ ‫در پیش بگیرند؟‬ ‫‪ l‬رابطه ای ران و آژانس یک رابطه کاملا حقوقی است‬ ‫و رابطه‌ای اس��ت که باید ب ر‌اس��اس قوانین بی ن‌المللی تداوم‬ ‫داشته باش��د‪ .‬اما آنچه در این میان اهمیت دارد و م ی‌تواند به‬ ‫این فرآیند کمک کند نحوه مذاکرات و پیش��نهاداتی اس��ت‬ ‫که اعض��ای ‪ 5+1‬طی اجالس آتی‬ ‫مطرح خواهند ک��رد‪ .‬فکر م ی‌کنم‬ ‫در آینده نزدیک شاهد این تعامل و‬ ‫آغاز دور جدید مذاکرات به اش��کال‬ ‫مختلف باشیم‪ .‬به نظرم طبیعتا در‬ ‫این خصوص هرچقدر با رویکردها و‬ ‫سیاست‌های تعاملی بیشتری ظاهر‬ ‫شوند‪ ،‬ارزش و اهمیت همکاری‌ها‬ ‫ی طرفین افزایش خواهد‬ ‫میان تمام ‌‬ ‫یافت‪ .‬ای ران هم واره سیاست متوازنی‬ ‫را در رابطه با پرونده هسته‌ای در پیش‬ ‫گرفته و همکاری‌های��ش با آژانس‬ ‫حتی بیش از تکالیف حقوق ی‌اش‬ ‫بوده است‪ .‬در بسیاری موارد ای ران به‬ ‫صورت داوطلبانه اقداماتی را انجام‬ ‫داده که خارج از حوزه مس��ئولیتش‬ ‫بوده است‪ .‬باید توجه داشت سیاست‬ ‫اعتمادسازی نم ی‌تواند یک مسیر‬ ‫یک طرفه باشد و نحوه و رفتار دیگر‬ ‫اعضا به‌خصوص اعض��ای غربی‬ ‫‪ 5+1‬نیز به‌عنوان یک الزام مطرح اس��ت‪ .‬آنها هم باید در این‬ ‫خصوص روند اعتمادسازی با ای ران را تقویت و با پیشنهاد‌های‬ ‫قابل‌قبول ظاهر شوند‪.‬‬ ‫آی�ا ممکن اس�ت در آین�ده نزدی�ک طرفین در‬ ‫خصوص یک مدالیته مشخص به تفاهم برسند؟‬ ‫‪ l‬در حال حاض��ر طرفین به‌خص��وص آژانس از‬ ‫به کار بردن کلم��ه مدالیته تاحدودی خ��ودداری م ی‌کند‪.‬‬ ‫چرا که آنها تجربه فرآین��د مدالیته ‪ 2007‬را دارند و به همین‬ ‫خاطر فکر م ی‌کنند در شرایط جدید باید یک نوع همکاری‬ ‫ساختارمند داشته باش��ند و همچنین از ادبیات ساختارمند‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬البته اکن��ون بح��ث‪ ،‬اس��تفاده از ادبیات‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه موضوع اهمیت محورها‪ ،‬اصول و پایبندی‬ ‫به تفاهماتی است که طرفین باید با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫در حقیقت هرقدر اعض��ای ‪ 5+1‬بتوانند با یک سیاس��ت‬ ‫دقی ق‌ت��ر و با یک رویکرد تعاملی و س��ازنده ظاهر ش��وند‪،‬‬ ‫بیشتر م ی‌توان به افق‌های همکاری نگریست و نسبت به‬ ‫آن امید داشت‪g .‬‬
‫ديگر‬ ‫نگاهيديگر‬ ‫نگاهي‬ ‫صف‌آرايي نيروهاي سياسي در انتخابات ‪2016‬‬ ‫آمريكا چگونه خواهد بود؟‬ ‫استراتژی حزب جمهوریخواه ب رای سال ‪ 2016‬کم‌کم‬ ‫در حال آشکار شدن است؛ استراتژی‌ای که احتمال پیروزی‬ ‫آن کم نیست‪.‬‬ ‫چند روز گذش��ته ب رای من یادآور روزهای اس��تیضاح‬ ‫کلینتون بود‪ .‬در اواخر دهه ‪ ،90‬کنگره رادیکال و جمهوریخواه‬ ‫ـ ک��ه معتقد بود فقط خ��ودش قادر به جلوگیری از س��قوط‬ ‫آمریکا به شیوه روم باستان است ـ در ب رابر یک رئی س‌جمهور‬ ‫دموکرات و محبوب که به تازگی ب رای دومین بار در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری پیروز شده بود قد علم کرد‪ .‬در آن زمان حزب‬ ‫جمهوریخواه نه‌‌فقط علی��ه هزینه‌های دولت که علیه ازدیاد‬ ‫زاد و ولد غی راخالقی نیز اعالم جه��اد کرده بود‪ .‬در اواخر دهه‬ ‫‪ 90‬نیز‪ ،‬همانند امروز‪ ،‬تاکید و پافش��اری حزب جمهوریخواه‬ ‫بر خل��وص ایدئولوژی��ک‪ ،‬منجر ب��ه برخ��ورد و اختالف با‬ ‫افکار عمومی شد و رهب ران این حزب‪ ،‬همچون امروز‪ ،‬خود را‬ ‫در مخمصه و تنگنای بین نزاع‌طلبی نمایندگان خود در کنگره‬ ‫و الزامات و ضرورت‌های واقعیت سیاسی گرفتار م ی‌دیدند‪ .‬این‬ ‫پویایی‪ ،‬که دیوید گرن یکی از اعضای حزب جمهوریخواه آن‬ ‫را «روبسپیریسم جناح راست» نامیده است‪ ،‬در آن زمان نیوت‬ ‫گینگریچ(‪ )1‬را در هم کوبید و ح��اال در حال خرد کردن جان‬ ‫بونر است‪ .‬این موضوع دور باطلی از اختالفات داخلی را نیز در‬ ‫میان جمهوریخواهان دامن زده است‪.‬‬ ‫اجازه بدهید منظورم را به ص��ورت دیگری بیان کنم؛‬ ‫فاجعه اس��تیضاح جمهوریخواه��ان [درمقاب��ل کلینتون]‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫پیتر بینارت‪/‬مترجم‪ :‬پوریا محمدی‬ ‫در‌نهای��ت به انتخ��اب جورج ب��وش به ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫کمک کرد‪ .‬این اتفاق به دو دلی��ل رخ داد‪ :‬یک‪ ،‬به‌رغم آنکه‬ ‫آمریکای ی‌ها بیشتر جمهوریخواهان را مقصر این آبروریزی‬ ‫م ی‌دانستند ولی این موضوع باعث شد تا در واشنگتن وجهه‬ ‫همه خدشه‌دار ش��ود‪ .‬آمریکای ی‌ها از این چاقوکشی حزبی‬ ‫و از اینکه رهب ران آنها چقدر حقیر به نظر م ی‌رس��ند‪ ،‬متنفر‬ ‫بودند‪ .‬مجموع این عوامل باعث ش��د تا برخالف ش��رایط‬ ‫موجود و وضعیت ش��کوفای اقتصادی در اوایل سال ‪2000‬‬ ‫با آغوش بازتری از یک پیغام ضدواش��نگتن استقبال کنند‪.‬‬ ‫جورج بوش که در انتخاب��ات در ب رابر ال‌گور رقابت م ی‌کرد‪،‬‬ ‫نومیدی و سرخوردگی نسبت به واشنگتن را به‌عنوان پیام‬ ‫اصلی کمپین خود برگزید‪ .‬این در حالی بود که بس��یاری از‬ ‫کارشناسان و تحلیلگران پیش از انتخابات‪ ،‬ال‌گور را ب رنده آن‬ ‫م ی‌دانستند‪ .‬بوش مدام در مورد اینکه چگونه با دموکرات‌ها‬ ‫در ایالت تگزاس همکاری کرده است به خود م ی‌بالید و به آن‬ ‫افتخار م ی‌کرد‪ .‬او وعده م ی‌داد که یک عامل وحدت‌بخش‬ ‫باشد و نه یک تفرقه‌انداز؛ موضوعی که ال‌‌گور‪ ،‬که خود یکی‬ ‫از مسافران کشتی توفان‌زده اس��تیضاح بود‪ ،‬نم ی‌توانست‬ ‫وعده دهد‪.‬‬ ‫ولی شکست طرح استیضاح نه‌تنها به جورج بوش این‬ ‫امکان را داد که روند انتخابات را به مبارزه‌ای علیه واشنگتن‬ ‫تبدیل کند که ای��ن امکان را نیز ب رای��ش فراهم کرد که آن‬ ‫را به نمایش��ی علیه جمهوریخواهان واش��نگتن بدل سازد‬ ‫و نوعی جمهوریخواهی متفاوت با جری��ان اصلی به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬بیل کلینتون در سال ‪ 96‬توانست باب دال‪ ،‬نامزد حزب‬ ‫بين‌الملل‬ ‫واشنگتن زير پاي‬ ‫جمهوري‌خواهان‬ ‫جمهوریخواه را به نیوت گینگریچ وصل کند(‪ .)2‬ولی در سال‬ ‫‪ 2000‬بوش با فاصله انداختن بین خود و کنگره این‌ترفند را‬ ‫عمال غیرممکن کرد‪ .‬عدم توافق‌ها و اختالف نظرهای بوش‬ ‫با جمهوریخواهان کنگره اغلب مبهم بود‪ ،‬ولی بوش طبق‬ ‫فرمول «محافظه‌کاری دلسوزانه» خود توانست این تصور را‬ ‫ایجاد کند که او‪ ،‬گینگریچ و سایر جمهوریخواهان همفکرش‬ ‫را بیش از حد غیرمنصف و بازدارنده م ی‌داند‪ .‬بوش با استفاده‬ ‫از این‌ترفند و فاصله‌گذاری بین خود و دیگر جمهوریخواهان‬ ‫در واشنگتن و کنگره توانست از آن مهلکه جان سالم به در‬ ‫ببرد‪ .‬زی را با وجود فاجعه استیضاح و در پی آن شکس ت‌های‬ ‫حزب جمهوریخواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال‬ ‫‪ ،98‬حزب چنان تحقیر شده بود که این اقدامات بوش موجب‬ ‫ناخش��نودی و رنجش رای‌دهندگان جمهوریخواه نم ی‌شد؛‬ ‫رای‌دهندگانی که بوش ب رای پی��روزی در انتخابات به آرای‬ ‫آنها نیاز داشت‪.‬‬ ‫توافق بین دولت و کنگره ب��رای عبور از پرتگاه مالی‬ ‫و در پی آن کلنجار و درگیری بر س��ر برنامه بودجه‪ ،‬زمینه‬ ‫را ب رای یک کمپین انتخاباتی بوش ب رای جمهوریخواهان‬ ‫فراه��م م ی‌کند‪ .‬حت��ی اگ��ر دموکرات‌ها ب��رای انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 2016‬هیالری کلینتون را انتخاب نکنند‪ ،‬نامزد آنها‬ ‫در انتخاب��ات مدافع وضع موجود محس��وب خواهد ش��د‪.‬‬ ‫هرچه وجهه واش��نگتن بیش��تر تخریب ش��ود‪ ،‬به همان‬ ‫می زان مب��ارزه انتخابات��ی ب رای جمهوریخواهان آس��ان‌تر‬ ‫خواهد بود‪ .‬همان‌طور که تصوی��ر اوباما نیز در میان افکار‬ ‫عموم��ی‪ ،‬تصویر یک غیرخ��ودی مص��ون از آلودگ ی‌ها و‬ ‫‪57‬‬
‫کژکارکردی‌های واش��نگتن بود‪ .‬مهم‌تر از همه اینکه‪ ،‬روند‬ ‫مداوم شکس ت‌های حزب جمهوریخواه ـ از جمله ناتوانایی‬ ‫بونر در کنترل فراکس��یون خود‪ ،‬نقض تعه��د ضدمالیات‬ ‫و‌ب ی‌توجه��ی به قربانیان توفان س��ندی ـ انتقاد ش��دید از‬ ‫رهبری حزب در واش��نگتن را ب رای اعضای آن آسان کرده‬ ‫است‪ .‬کریستوفر کریستی‪ ،‬فرماندار ایالت نیوجرسی‪ ،‬طی‬ ‫صحب ت‌هایی در یک کنف رانس خبری روز چهارشنبه‪ ،‬دوم‬ ‫ژانوی��ه ‪ 2013‬در‌ ترنتون‪ ،‬جان بونر را ب��ه دلیل تصمیم وی‬ ‫در روز سه‌شنبه گذش��ته ب رای به تاخیر انداختن رای‌گیری‬ ‫در مورد کمک به آس��ی ب‌دیدگان در توفان سندی به‌شدت‬ ‫مورد انتقاد ق��رار داد و این ع��دم اقدام را «نابخش��ودنی»‬ ‫دانست‪ .‬به حمله لفاظانه و پرهیاهوی کریستی علیه بونر‪،‬‬ ‫به ویژه قسمتی که معتقد است مردم در نیوجرسی‪ ،‬برخالف‬ ‫واشنگتن از تمام احزاب و گروه‌ها دست یاری و همکاری به‬ ‫هم داده‌اند‪ ،‬گوش بدهید‪ .‬م ی‌توانید صدای از راه رس��یدن‬ ‫یک میانه‌روی جدید بوش مانند ضدواش��نگتن را بشنوید‪.‬‬ ‫به‌‌عبارت دیگر شاید موفقيت جمهوریخواهان چندان دور‬ ‫از دسترس نباشد‪ .‬در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪2012‬‬ ‫و به‌ویژه در دور مقدماتی‪ ،‬میت رامنی جرات آن را نداش��ت‬ ‫که نش��ان بدهد بین او و جریان اصلی حزب جمهوریخواه‪،‬‬ ‫فاصله زیادی وج��ود دارد‪ .‬ول��ی کریس��تی از همین حاال‬ ‫نش��ان داده که بعد از توافق مالی کنگره با دولت و باتوجه‬ ‫به آش��فتگی جمهوریخواهان در واشنگتن و زیرپا گذاشتن‬ ‫سنت ضدمالیاتی‪ ،‬جمهوریخواهان آمادگی بیشتری برای‬ ‫استقبال از رهب رانی دارند که خود را در تقابل با رهبری حزب‬ ‫تعریف م ی‌کنند‪ ،‬حتی اگر این تعریف‪ ،‬نوعی میانه‌روی را با‬ ‫خود به‌همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫البته قصدم مبالغه کردن نیس��ت‪ .‬ب��وش ثابت کرد‬ ‫که میانه‌روی‌اش بیشتر س��طحی و ظاهری است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2016‬نیز حزب جمهوریخواه به‌احتمال زیاد همچنان متمایل‬ ‫به بخش افراطی آن خواهد بود و از نامزد کردن کس��ی که‬ ‫چالشی ب رای جزمیت ضددولتی حزب باشد‪ ،‬سر باز خواهد‬ ‫زد‪ .‬ولی طی هفته گذشته‪ ،‬زمینه ب رای نامزد شدن فردی که‬ ‫مخالف سیاست‌های اعضای حزب در واشنگتن باشد فراهم‬ ‫ش��د و ب رای حزبی که دس��تاورد چندانی در هفته‌های اخیر‬ ‫نداشته‪ ،‬این م ی‌تواند دلیلی ب رای امید باشد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نی��وت گینگری��چ؛ سیاس��تمدار و عض��و حزب‬ ‫جمهوریخواه‪ .‬نمایش ضعیف این حزب در انتخابات س��ال‬ ‫‪ 1998‬و فش��ارهای وارده از سوی سایر جمهوریخواهان ابتدا‬ ‫منجر به استعفای وی از ریاست کنگره در سال ‪ 98‬و سپس‬ ‫استعفای وی از نمایندگی در سال ‪ 99‬شد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬در انتخاب��ات س��ال ‪ 96‬کلینت��ون توانس��ت در‬ ‫فعالی ت‌های تبلیغاتی‪ ،‬باب دال را بدی��ل رئیس نامحبوب‬ ‫کنگره‪ ،‬نیوت گینگریچ‪ ،‬نش��ان داده و اف��کار عمومی را به‬ ‫این س��مت س��وق دهد که دال در صورت انتخاب شدن با‬ ‫همکاری کنگره‪ ،‬از وسعت ب رنامه‌های رفاهی محبوب مانند‬ ‫تامین اجتماعی و بیمه پزش��کی سالمندان به‌شدت خواهد‬ ‫کاست‪g .‬‬ ‫جمهوریخواهان مانع از تصويب طرح كمك به توفان زدگان سندي مي‌شوند‬ ‫محافظه‌كاران سنگدل‬ ‫جان آولون‪ 5 ،‬ژانویه ‪ /2013‬ترجمه‪ :‬پوریا محمدی‬ ‫بين‌الملل‬ ‫جمهوریخواهان کنگره که نیویورک را به چشم یک‬ ‫دستگاه خودپرداز نگاه م ی‌کنند ولی چشم خود را بر رنج و‬ ‫سختی مردم در این منطقه م ی‌بندند باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫ش��صت و هفت عضو کنگره که همگی از حزب‬ ‫جمهوریخ��واه هس��تند روز چه��ارم ژانوی��ه علیه طرح‬ ‫‪ 9‬میلیارد دالری ب رای کمک به توفان زدگان سندی رای‬ ‫منفی دادند‪ .‬اسامی‌آنها را به‌خاطر بسپارید زی را این افراد‬ ‫باید روزی ب رای این رای خود پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫دوازده نف��ر از ای��ن ‪ 67‬نف��ر ب��ه ط��رح کمک به‬ ‫توفان زدگان کاترینا در منطقه «س��احل خلیج»(‪ )1‬رای‬ ‫داده بودند؛ طرحی که ‪ 10‬روز پ��س از این توفان وی رانگر‬ ‫به تصویب رس��ید‪ .‬ولی حاال با وجود گذش��ت ‪ 69‬روز از‬ ‫توفان سندی در مناطق شمال شرقی آمریکا‪ ،‬طرح ویژه‬ ‫کمک‌رسانی به مردم این مناطق با رای منفی آنها روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬این دوازده نفر عبارتند از‪‌:‬ترنت فرانکز (آریزونا)‪،‬‬ ‫اد رویس (کالیف رنیا)‪ ،‬سام گریوز (میسوری)‪ ،‬استیو پیرس‬ ‫(نیومکزیکو)‪ ،‬اس��تیو چاب��وت (اوهای��و)‪ ،‬جیمی‌دانکن‬ ‫(تنسی)‪ ،‬کنی مرچانت (تگزاس)‪ ،‬رندی نیوگبار (تگزاس)‪،‬‬ ‫مک تورنبری (تگزاس)‪ ،‬باب گودلیت (ویرجینیا)‪ ،‬تام پتری‬ ‫(ویسکانسن) و پاول رایان (ویسکانسن)‪.‬‬ ‫این نمایندگان کنگ��ره زمانی که پ��ای انتخابات‬ ‫و تامین مناب��ع مالی مبارزات انتخاباتی در میان باش��د‬ ‫به نیویورک و نیز نیوجرس��ی و کانتیکت به چشم یک‬ ‫دس��تگاه خودپرداز نگاه م ی‌کنند؛ با این حال زمانی که‬ ‫صدها هزار خانه و مشاغل کوچک آسیب دیده یا از بین‬ ‫رفته و بیش از صد آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند‪،‬‬ ‫به راحتی و عامدانه چشم خود را بر این فاجعه م ی‌بندند‪.‬‬ ‫دق��ت کنید ک��ه ن��ام مع��اون نام��زد انتخاباتی‬ ‫جمهوریخواهان در س��ال ‪ 2012‬و نامزد بالقوه آنان ب رای‬ ‫انتخابات سال ‪ ،2016‬پاول رایان نیز در این فهرست دیده‬ ‫م ی‌شود‪ .‬کمک‌کنندگان به ستاد انتخاباتی باید از او بابت‬ ‫این رای بازخواست کنند‪ .‬نمایندگان ایالت تگزاس زمانی‬ ‫که توفان ایالت خودش��ان را درنوردیده و وی ران کرده بود‪،‬‬ ‫خواستار تامین کمک از محل بودجه فدرال بودند‪ ،‬ولی‬ ‫حاال رنج و زیان مردم س��اکن در مناطق شمال شرقی را‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪58‬‬ ‫به‌سادگی نادیده م ی‌گی رند‪.‬‬ ‫البته داس��تان همواره به همین صورت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫محافظ��ه‌کاران‪ ،‬زمانی که یک اتفاق گریبانگیر خودش��ان‬ ‫م ی‌شود تبدیل به افرادی لیب رال م ی‌شوند‪ .‬دو سال پیش‪ ،‬سام‬ ‫گریوز‪ ،‬نماینده ایالت میسوری در کنگره‪ ،‬ملتمسانه از اوباما‬ ‫خواستار بیانیه اضط راری ب رای مقابله با سیل در ایالت متبوع‬ ‫خود بود؛ حاال او هم به فراموشی مصلحتی دچار شده است‪.‬‬ ‫در میان ‪ 67‬نفری که به طرح کمک به آسی ب‌دیدگان‬ ‫از توفان س��ندی رای منفی داده‌اند‪ ،‬اغلب آنها از ایالت‌های‬ ‫منطقه خلیج و جمهوریخواهانی هستند که ایالت‌هایشان‬ ‫اغلب دچار وقوع بالیای طبیعی است‪.‬‬ ‫پاول رای��ان‪ ،‬که بعد از انتخاب ش��دن اوباما در س��ال‬ ‫‪ ،2008‬رئی س‌جمهور منتخب را «مارکسیست» نامیده بود و‬ ‫او را با هیتلر مقایس��ه کرده بود‪ ،‬کسی که به‌رغم حضور در‬ ‫کمیسیون علوم کنگره معتقد است نظریه تکامل «دروغی‬ ‫برآمده از اعماق جهنم» است و آن را تقبیح م ی‌کند‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2009‬هیچ مشکلی با این مساله نداشت که خواستار بودجه‬ ‫آژانس مدیریت بحران فدرال ب رای ایالت سی ل‌زده‌اش شود‪.‬‬ ‫مو بروکس‪ ،‬نماینده ایالت آالباما در کنگره نیز زمانی که در‬ ‫سال ‪ 2011‬توفان تورنادو این ایالت را وی ران کرده بود‪ ،‬به همان‬ ‫اندازه مشتاق گرفتن بودجه اضط راری از دولت فدرال بود‪.‬‬ ‫البته مساله مهم‌تر این است که امدادرسانی گسترده در‬ ‫مناطق بحران‌زده از وظایف دولت فدرال است‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫ما در نقش پنجاه ایالت مجزا و مستقل ظاهر م ی‌شویم‪ ،‬ولی‬ ‫زمان‌هایی نیز هس��ت که باید متحد باشیم و در قالب یک‬ ‫کشور عمل کنیم‪ .‬کمک به مناطق توفان‌زده باید یک امر‬ ‫بدیهی باشد‪.‬‬ ‫ولی «باش��گاه توس��عه» (‪ )2‬و دیگ��ر گروه‌های فعال‬ ‫محافظه‌کاران تصمیم گرفتند تا کمک به آس��یب‌‌‌دیدگان‬ ‫توفان سندی را تبدیل به آزمایشی ب رای سنجش امتیازهای‬ ‫س��االنه خود کنند‪ .‬مخالفت با اس��تفاده از بودجه فدرال در‬ ‫طرح اولیه کمک به توفان‌زدگان در مجلس سنا کاملا قابل‬ ‫پی ش‌بینی بود‪ .‬ب رای مثال من در مقاله‌ای که در س��ی‌ان‌ان‬ ‫منتشر شد‪ ،‬خواس��تار حذف بخش��ی از بودجه صد و پنجاه‬ ‫میلیون دالري ب رای ش��یالت در آالسکا و ‪ 41‬میلیون دالري‬ ‫ب رای پایگاه‌های نظامی در خلیج گوانتانامو ش��دم‪ .‬ولی این‬ ‫بودجه به درستی از الیحه نهایی س��نا و کنگره حذف شد‪،‬‬ ‫در حالی که فعاالن محافظ��ه‌کار هرگز زحمت به‌روز کردن‬ ‫محورهای بحث را به خود نم ی‌دهند‪ ،‬به‌همین دلیل اس��ت‬ ‫که اس��تدالل‌های آنها در اغلب اوقات ناشی از عدم اطالع و‬ ‫ناآگاهی است‪.‬‬ ‫عالوه ب راین‪ ،‬طرحی که جمع��ه در کنگره به تصویب‬ ‫رسید تنها دربرگی رنده ‪ 9‬میلیارد دالر از مجموع شصت میلیارد‬ ‫دالر طرح امدادرسانی توفان س��ندی بود؛ مبلغی که بسیار‬ ‫کمتر از ‪ 80‬میلیارد دالر مجموع خس��ارت‌های برآورد شده‬ ‫است‪ .‬بناب راین باید تا روز پانزده ژانویه ب رای رای‌گیری درباره‬ ‫‪ 51‬میلیارد دالر باقیمانده منتظر ماند‪.‬‬ ‫‪ 67‬نماینده کنگره‌ای ک��ه به طرح امدادرس��انی رای‬ ‫منفی دادند اگر این توفان در منطقه انتخاباتی آنها رخ م ی‌داد‬ ‫قطعا به این طرح رای م ی‌دادند‪ .‬ولی اگر این شصت و هفت‬ ‫نفر تصمیم م ی‌گرفتند همین امروز از استاتن آیلند یا ساحل‬ ‫نیوجرسی یا راک اوی بازدید کنند و شهروندان و داوطلبانی‬ ‫را م ی‌دیدند که همچنان در تالش ب رای بازس��ازی وی رانه‌ها‬ ‫هستند‪ ،‬ممکن بود تصمیم‌ش��ان عوض شود‪ .‬این مردم به‬ ‫امدادرسانی نیاز دارند و منطقه به افزایش انعطاف‌پذیری خود‬ ‫ب رای جلوگیری از هزینه‌های آتی احتیاج دارد‪.‬‬ ‫ریاکاری و دورویی در عالم سیاست‪ ،‬گناهی نابخشودنی‬ ‫اس��ت‪ .‬گناهی که در میان ایدئولوگ‌های کنگره فراوان به‬ ‫چشم م ی‌خورد‪ .‬ولی اینجا مساله فقدان همدردی و شفقت‬ ‫اس��ت‪ .‬زی را اگر تهدید گروه‌های فعال حزبی آنقدر تاثیرگذار‬ ‫باشد که ش��ما تالش و تقالی هم‌میهنان آمریکایی خود را‬ ‫ب رای غلبه بر مشکالت و سخت ی‌های ناشی از توفان نادیده‬ ‫بگیرید‪ ،‬شاید وقت آن رسیده باشد که در آینه نگاهی به خود‬ ‫بیندازید و زمینه شغلی دیگر غیر از عالم سیاست را انتخاب‬ ‫کنید‪g .‬‬ ‫(‪ )1‬منطقه «س�احل خلی�ج» اغلب ب�ه ایالت‌های‬ ‫جنوبی آمری�کا اطالق م ی‌ش�ود که در مج�اورت خلیج‬ ‫مکزیک قرار دارند و شامل ایالت‌های تگزاس‪ ،‬لوئیزیانا‪،‬‬ ‫م ی‌س ی‌س ی‌پی‪ ،‬آالباما و فلوریدا م ی‌شوند‪ .‬این ایالت‌ها‬ ‫به ویژه تگزاس جزو پایگاه‌های سنتی جمهوریخواهان‬ ‫محسوب م ی‌شوند و تنها رای الکترال ایالت فلوریدا در‬ ‫سال‌های‪ 2008‬و‪ 2012‬بهحساباوباماریختهشدهاست‪.‬‬ ‫(‪ )2‬باشگاه توسعه یک سازمان اقتصادی وابسته‬ ‫به محافظه‌کاران است که به مسائلی همچون مالیات‬ ‫و دیگر موضوعات اقتصادی م ی‌پردازد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬نيوزويك‬
‫اپوزيسيون‌ونزوئال براي‬ ‫دوران پس از چاوز آماده‬ ‫مي‌شود‬ ‫سردرگمي‬ ‫دركاراكاس‬ ‫تیم پجت‪ /‬ترجمه‪:‬آزاده کشوردوست‬ ‫بين‌الملل‬ ‫بتواند مراس��م تحلیف را به جا آورد‪ ».‬بر مبنای قوانین داخلی‬ ‫ونزوئال دوره ریاس��ت‌جمهوری وی در تاریخ ‪ 10‬ژانویه به پایان‬ ‫م ی‌رسد‪ .‬ب ر‌اساس زمانی که رئی س‌جمهوری به‌طور موقت قادر‬ ‫به فعالیت نیست‪ ،‬معاون وی اداره امور را در دست م ی‌گیرد‪ .‬ولی‬ ‫آیا این روند بعد از‪ 10‬ژانویه و در صورتی که چاوز قادر به حضور در‬ ‫مراسمتحلیفنباشدنیزبههمینصورتدنبالخ واهدشد؟این‬ ‫مساله که رئی س‌جمهوری بالقوه ب رای پر کردن جای خالی وی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬چه تاثیری بر اوضاع داخلی ونزوئال خواهد گذاشت؟‬ ‫اکثر هواداران چاوز همانطور که ایس��توریز اش��اره کرده است‪،‬‬ ‫معتقدندکهاینمادهقانونینبایددربارهرئی س‌جمهوریکهدرحال‬ ‫حاضر قدرت را در دست دارد‪ ،‬اعمال شود‪ .‬آنها معتقدند که مراسم‬ ‫تحلیف چاوز باید به تعویق افتاده و این مجوز به مادرو داده شود‬ ‫که تا زمانی که چاوز از اداره امور ناتوان است – یا حتی در صورت‬ ‫مرگ وی ‪ -‬قدرت را در دست بگیرد‪ .‬این مساله تا حدودی به این‬ ‫واقعیت برم ی‌گردد که چاوز که به‌طور دموکراتیک انتخاب شده‪،‬‬ ‫ولیدرادارهاموراهمیتچندانیبهدموکراسیندادهاست‪،‬بهمردم‬ ‫یادندادهکهخودراچگونهبااینقبیلشرایطوفقدهند‪.‬به‌عنوان‬ ‫یک مثال مهم م ی‌توان به این اشاره کرد که هر چند شهروندان‬ ‫ونزوئالرفراندومسال‪ 2007‬میالدیچاوزب رایلغومحدودیت‌های‬ ‫دوران ریاست‌جمهوری را رد کردند و با وجود اینکه قانون اساسی‬ ‫ونزوئال برگزاری دو‌همه‌پرسی درباره یک موضوع واحد در یک‬ ‫دوره ریاست‌جمهوری را منع م ی‌کند‪ ،‬چاوز ب رنامه خود را عملی‬ ‫کرده و در سال ‪ 2009‬میالدی و در همان دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫همه‌پرس��ی دیگری برگزار کرد تا راه را ب رای انتخاب مجدد خود‬ ‫بهسمتریاست‌جمهوریهم وارکند‪.‬‬ ‫این همان مساله‌ای است که قانون اساسی بولیوار درباره‬ ‫آن کاملا صریح و ش��فاف اس��ت‪« :‬اگر چاوز پیش از دهم ماه‬ ‫ژانویه بمیرد‪ ،‬انتخابات جدید باید طی ‪ 30‬روز برگزار ش��ود و در‬ ‫این مدت‪ ،‬رئیس مجمع ملی باید وظای��ف رئی س‌جمهوری را‬ ‫ب ر‌عهده بگیرد»‪ .‬چنانچه چاوز بتواند به هر نوعی تا تاریخ دهم‬ ‫ماه ژانویه به ونزوئال برگردد‪ ،‬ولی طی چهار س��ال نخست دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری جدید خود تسلیم مرگ ش��ود‪ ،‬باز هم قانون‬ ‫اساسی این کش��وري برگزار انتخابات جدید طی مدت ‪ 30‬روز را‬ ‫ن بار‪ ،‬معاون رئی س‌جمهوری‬ ‫ایجاب م ی‌کند‪ ،‬با این تفاوت که ای ‌‬ ‫به‌عنوان رئیس دولت انتقالی فعالیت خ واهد کرد‪ .‬اگر چاوز طی‬ ‫دو سال آخر دوره ریاست‌جمهوری خود با زندگی خداحافظی کند‪،‬‬ ‫معاون رئی س‌جمهوری در این دوره دو‌ساله وظایف وی را عهد‌هدار‬ ‫خ واهدشد‪.‬روندانتقالقدرتدرقانوناساسیبولی وارونزوئالبسیار‬ ‫پیچیدهبهنظرم ی‌رسدوتحلیلگرانمعتقدندکهاینمس الهکاملا‬ ‫عمدی و ب رنام ‌هریزی شده است‪ .‬در قانون اساسی ونزوئال جایگاه‬ ‫معاونرئی س‌جمهوریضعیفنگهداشتهشدهتاب رایموقعیتو‬ ‫قدرت حاکمیت رئی س‌جمهوری تا زمان زنده بودن او تهدیدی به‬ ‫شمار نرود‪ ،‬ولی در عین حال با دادن مجوز به اپوزیسیون ب رای به‬ ‫راه انداختن کمپین انتخاباتی در صورت مرگ رئی س‌جمهوری در‬ ‫یک بازه زمانی ‪ 30‬روزه‪ ،‬به نوعی به ادامه بقای انقالب چپگرای‬ ‫ضد آمریکایی کمک م ی‌کند‪ .‬به اعتقاد «اس��تفن جانسون»‬ ‫نالمللیواستراتژیکدر‬ ‫مدیربخش آمریکای مرکز مطالعاتبی ‌‬ ‫واشنگتن‪،‬گزینه‌ایکهممکناستچاوزراغافلگیرکند‪،‬استفاده‬ ‫مناسب اپوزیسیون از این فرصت و روی کار آمدن فردی از گروه‬ ‫مخالفان است‪ .‬این مساله باتوجه به اینکه مخالفان دولت فرد‬ ‫مطرحی مانند «انریکه کاپریلس» رقیب چاوز در انتخابات ماه‬ ‫اکتبر را در اختیار دارند‪ ،‬چندان دور از ذهن به نظر نم ی‌رسد‪ .‬چاوز‬ ‫در ماه گذشته میالدی و پیش از ترک کاراکاس به مقصد‌هاوانا‪،‬‬ ‫تابوی انتقال قدرت در ونزوئال را شکست و از نیکالس مادرو که‬ ‫درسمتوزیرخارجهنیزفع الیتم ی‌کند‪،‬به‌عنوانکاندیدایمورد‬ ‫حمایت خود در صورت برگزاری انتخابات جدید یاد کرد‪ .‬بسیاری‬ ‫از تحلیلگران معتقدند که میان ه واداران چاوز در زمینه حمایت از‬ ‫مادرویاکابیوشکافیجدیوجوددارد‪.‬درحالیکهمادرونسبتبه‬ ‫کابیوسوسی الیس ت‌تراست‪،‬کابیوعمل‌گراتربودهوبه‌طورخاص‪،‬‬ ‫ی با ارتش دارد‪ .‬وی همچنین اخی را بار دیگر‬ ‫روابط مس��تحکم ‌‬ ‫به‌عنوانرئیسمجمعملیونزوئالانتخابشد‪«.‬جورجسیکاریلو‬ ‫ماهر» استادتاریخو علومسیاسیدردانشگاه«درکسل»درایالت‬ ‫«فیالدلفیا» و نویسنده کتاب «ما چاوز را خلق کردیم‪ :‬حافظه‬ ‫تاریخیمردمازانقالبونزوئال»معتقداستکهمادروازسایررقبای‬ ‫خودیکسروگردنباالتراست‪.‬اوتاکیدم ی‌کندکهشانسمادرو‬ ‫از کابیو یا کاپ ریلس ب رای جانشینی چاوز باالتر است‪ .‬با این همه‬ ‫او همچنان بر این باور است که چشم‌اندازی که قانون اساسی‬ ‫ونزوئال از آینده‌ترسیم م ی‌کند‪ ،‬تاریک و مبهم بوده و نگران ی‌ها‬ ‫دربارهاینکهونزوئالچگونهاینبحرانراپشتسرخ واهدگذاشت‬ ‫را برطرف نم ی‌کند‪ .‬کاپ ریلس و سایر فعاالن اپوزیسیون ونزوئال‬ ‫دربارهرویکردهایمحرمانه‌ایکهمسئوالندولتیدربارهوضعیت‬ ‫یچاوزوهمچنینمس الهمراسمتحلیفویاتخاذکرد‌هاند‪،‬‬ ‫جسم ‌‬ ‫به‌شدت عصبانی بوده و آن را «توهین به شهروندان ونزوئال»‬ ‫یدانند‪.‬ازطرفدیگر‪،‬مادروبه‌شدتازاپوزیسیونب رایدامنزدن‬ ‫م‌‬ ‫به شایعات درباره بیماری چاوز انتقاد کرده و تاکید م ی‌کند که آنها‬ ‫ونزوئال را با نفرت مسموم کرده‌اند‪ .‬حتی اگر چاوز دیگر به ونزوئال‬ ‫ب رنگردد شکاف تلخی که ریاست‌جمهوری وی را تحت‌تاثیر قرار‬ ‫داده‪ ،‬همچنان به قوت خود باقی م ی‌ماند‪ .‬این مساله حداقل از‬ ‫قانون اساسیونزوئال شفاف‌تر است‪g.‬‬ ‫منب ع‪:‬تایم‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫قانون اساسی ونزوئال که در سال ‪ 1999‬میالدی تصویب‬ ‫شد‪،‬یکیازافتخارآمی زترینتکی ه‌گاه‌هایسیاسی«هوگوچاوز»‪،‬‬ ‫رئی س‌جمهوری این کشور اس��ت‪ .‬رهبر سوسیالیست ونزوئال‬ ‫تمایل دارد همواره نسخه‌ای جیبی از این منشور را که ‪ 14‬سال‬ ‫پیش و اندکی پ��س از روی کار آمدن وی تصویب ش��د‪ ،‬همراه‬ ‫خود داشته باشد‪ .‬قانون اساسی ونزوئال درست زمانی تصویب‬ ‫شد که کمونیس��ت‌های چینی روی کتاب سرخ کوچک مائو‬ ‫یدادند‪ .‬با این وجود اکنون که رئی س‌جمهوری‪ 58‬ساله‬ ‫جوالن م ‌‬ ‫ونزوئال بعد از یک عمل جراحی دشوار سرطان در بیمارستانی در‬ ‫کوبا با مرگ دست و پنجه نرم م ی‌کند‪ ،‬شهروندان این کشور به‬ ‫قانون اساس��ی بولیوار وی روی آورده‌‌اند؛ ولی آنچه با آن رو‌به‌رو‬ ‫شده‌اند نقشه‌ای تیره و مبهم است که م ی‌تواند نفت‌خیزترین‬ ‫کشورنیمکرهغ ربیرادرسالجاریمیالدیبهیکبرزخمتزلزل‬ ‫دولتی تبدیل کند‪.‬در میانه این سردرگمی‌تنها یک واژه به چشم‬ ‫م ی‌خورد؛ «دائمی»‪.‬‬ ‫بر مبنای قانون اساسی ونزوئال‪ ،‬چاوز که ماه اکتبر گذشته‬ ‫ب رای یک دوره شش ساله دیگر به‌عنوان رئی س‌جمهوری ونزوئال‬ ‫انتخاب شد‪ ،‬باید تا تاریخ دهم‌ماه ژانویه سوگند ریاست‌جمهوری‬ ‫یاد کند‪ ،‬ولی به نظر م ی‌رسد شرایط وی باعث به تعویق افتادن‬ ‫این رویداددولتی شود‪.‬ماده‪ 233‬قانوناساسیونزوئالبهصراحت‬ ‫تاکیدم ی‌کند‪«:‬زمانیکهرئی س‌جمهوریمنتخببه‌طوردائمی‬ ‫‌در دسترس نباشد تا بتواند مراسم تحلیف خود را انجام دهد‪ ،‬باید‬ ‫طی‪ 30‬روزانتخاباتجدیدبرگزارشود‪».‬برمبنایاینمادهقانونی‬ ‫«در دسترس نبودن دائمی» بر مرگ‪ ،‬استعفا‪ ،‬برکناری از قدرت و‬ ‫یداللتداردولیهی چ‌کدامازاین‬ ‫عدمثباتدائمی‌ذهنییاجسم ‌‬ ‫موارد حداقل آنطور که «نیکالس مادرو» معاون رئی س‌جمهوری‬ ‫ونزوئال بعد از دیدار با چاوز بیان کرده‪ ،‬در مورد وی مصداق ندارد‪.‬‬ ‫بناب راینمهمترینپرسشایناستکهاکنونچهبایدکرد؟‬ ‫اول از همه باید تقدسی را که توسط ه واداران چاوز به‌دنبال‬ ‫ارائه ب رنامه‌های مبارزه با فقر توسط دولت ونزوئال به او داده شده‬ ‫است‪ ،‬مورد توجه قرار دهیم‪ .‬هواداران چاوز به‌رغم اینکه ونزوئال‬ ‫باالترین آمار فقر در آمریکای التین را داشته و یکی از باالترین‬ ‫نرخ‌های تورم در جهان را دارد‪ ،‬دین خود را ادا کرده و با رای دادن به‬ ‫او در جریان انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری‪ ،‬زمینه پیروزی مجدد‬ ‫وی را فراهم کردند‪.‬‬ ‫زمانی که چاوز ماه گذشته زیر چاقوی جراحی رفت‪ ،‬مادرو‬ ‫طی سخنانی گفت‪« :‬تو باید برگردی‪ .‬ما فرزندان تو هستیم و‬ ‫در انتظارت م ی‌مانیم‪ .‬ما سوگند خورده‌ایم که بعد از این زندگی‬ ‫هم به تو وفادار بمانیم‪ ..‬ما ب رای همیشه سربازان تو هستیم‪».‬‬ ‫همینمس الهباعثشدهکهمادرووسایرمقام‌هایبلندپایهدولتی‬ ‫ونزوئال از جمله «دیوسدادو کابیو» رئیس مجمع ملی ونزوئال‬ ‫به‌رغمبهپایانرسیدنضرب‌االجلدهمماهژانویهتمایلینداشته‬ ‫باشند تا زمانی که چاوز هنوز زنده است‪ ،‬او را «به‌طور دائم دور از‬ ‫دسترسبدانند»‪.‬‬ ‫«آریستوبلوایستوریز»یکیازه وادارانبانفوذچاوزوفرماندار‬ ‫جدیدایالتشرقی«آنزوتگوی»اخی راگفتهاست‪«:‬اگرچاوزنتواند‬ ‫تا دهم ژانویه سوگند یاد کند‪ ،‬تا زمانی رئی س‌جمهور م ی‌ماند که‬ ‫‪59‬‬
‫مروري بر تحوالت اياالت‌متحده در سالي كه گذشت‬ ‫آمريكا بر لبه پرتگاه‬ ‫ترجمه‪ :‬ماندانا رحيمي‬ ‫بين‌الملل‬ ‫اقتصاد اياالت‌‌متحده آمري��كا‪ ،‬بزرگترين اقتصاد ملي و‬ ‫دومين اقتصاد بزرگ جهان اس��ت‪ .‬با بيش از ‪‌۱۳‬تريليون دالر‬ ‫توليد ناخالص داخلي‪ ،‬آمريكا به‌تنهايي در مقابل ‪ ۱۵‬كش��ور‬ ‫قدرتمند ناحيه يورو ق��رار م ي‌گيرد كه تاكنون توانس��ته‌اند‬ ‫مجموعا به توليد ناخالص داخلي ح��دود ‪‌۱۴‬تريليون دالري‬ ‫دس��ت يابند‪ .‬نظام اقتصادي مختلط‪ ،‬كه ب��ر پايه «اقتصاد‬ ‫بازار آزاد» و «اقتصاد ب رنامه‌ريزي‌شده» اس��توار است‪ ،‬در اين‬ ‫كشور حاكم بوده و نفوذ و قدرت همين نظام‪ ،‬بيش از نيمي‌از‬ ‫سرمايه‌گذاران جهان را به سوي خود سوق داده است‪ .‬در طول‬ ‫تاريخ‪ ،‬از زمان ش��كل‌گيري اياالت‌متحده‪ ،‬اقتصاد اين كشور‪،‬‬ ‫همواره تحت تاثير ساير تحوالت تاريخي و سياس ي‌اش بوده‬ ‫است و ه ر‌گونه تحولي در آن‪ ،‬اقتصاد ساير نقاط جهان را نيز‬ ‫دستخوش تغيي رات قابل توجهي كرده است‪ .‬نظام اقتصادي‬ ‫آمريكا‪ ،‬در طول تاريخ‪ ،‬با بحران‌هاي بسيار مواجه بوده است كه‬ ‫يكي از مهمترين آنها‪ ،‬بحران ناشي از سياست‌هاي اقتصادي‬ ‫دولت «جورج بوش» بوده كه بازار مسكن اين كشور را نشانه‬ ‫گرفت و به دنبال آن‪ ،‬به ادغام شركت‌هاي اعتباري بزرگي چون‬ ‫«فني مي» و «مريل لينچ» منجر شد‪ .‬آثار سوء و پيامد‌هاي‬ ‫اين بحران ت��ا پايان دولت ب��وش همچنان ادامه داش��ت تا‬ ‫اينكه در سال ‪ ۲۰۰۹‬قانون بهبود و س��رمايه‌گذاري مجدد‪ ،‬به‬ ‫همت دولت اوباما و ب راي رفع اين بحران به تصويب كنگره و‬ ‫كاخ‌سفيد رسيد‪ .‬تالش‌ها ب راي خروج از اين بحران ادامه دارد‬ ‫و اين مقاله قصد دارد‪ ،‬سير تحوالت اقتصادي و تاثي رات آن بر‬ ‫چندين شاخص اصلي اقتصادي را به‌طور اجمالي بررسي كند‪.‬‬ ‫بدون‌شك از هر دريچه‌اي اقتصاد اياالت‌متحده را نظاره كنيم‪،‬‬ ‫فراز و نشي ب‌هاي آن در سال ‪ ،۲۰۱۲‬بيشتر به جادويي م ي‌ماند‬ ‫كه مشخص نيست چوب جادويي آن در دست كيست‪.‬‬ ‫پروسه بهبود ش��رايط اقتصادي در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬تقريبا‬ ‫از حركت باز ايستاد اما اين تمام داس��تان نيست‪ .‬آمار و ارقام‬ ‫منتشر‌شده از سوي مراكز و دفاتر رسمي‌آمار در اياالت‌متحده‬ ‫حاكي از آنند كه ظهور مشاغل جديد كه در پايان سال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫رقم اميدوار‌كننده‌اي را نشان م ي‌داد‪ ،‬با آغاز سال ‪ ۲۰۱۲‬ناگهان‬ ‫رنگ باخت‪ .‬در وصف همانندي س��ال ‪ ۲۰۱۲‬با س��ال پيش‬ ‫از آن‪ ،‬بد نيس��ت به نقل قولي از «يوگي ب را»‪ ،‬ستاره مشهور‬ ‫بيسبال آمريكا اشاره كنيم كه آغاز سال ‪ ۲۰۱۲‬را به سال تحقق‬ ‫پديده «دژا وو» تشبيه كرد (حالتي كه در آن فرد پس از ديدن‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪60‬‬ ‫صحنه‌اي‪ ،‬احساس م ي‌كند كه آن صحنه را قبال ديده است)‪،‬‬ ‫و از آنجايي كه آغاز س��ال ‪ ۲۰۱۲‬تفاوت چنداني با آغاز س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬نداشت‪ ،‬ه ر‌چند با تالشي ب ي‌وقفه ب راي ايجاد تحوالتي‬ ‫اقتصادي در ابتداي سال كه بيش��تر به نخستين ثاني ه‌هاي‬ ‫مسابقات ماراتن شبيه بود‪ ،‬دست آخر‪ ،‬صداي نف س‌نفس زدن‬ ‫اقتصاد در ماه سوم سال نو‪ ،‬ناگهان به گوش رسيد‪.‬‬ ‫جاي تعجبي نيس��ت‪ .‬چرا‌كه از تاري��خ تصويب قانون‬ ‫«بهبود و س��رمايه‌گذاري مجدد آمريكا» در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬كه‬ ‫آخرين تالش قابل توجه كاخ سفيد و كنگره ب راي تزريق ‪۸۳۱‬‬ ‫ميليارد دالر به اقتصاد اين كشور بوده است‪ ،‬سه سال م ي‌گذرد‪.‬‬ ‫قانوني كه به‌تنهايي‪ ،‬ب راي برقراري رشد اقتصادي كافي نبود‪.‬‬ ‫توليد ناخالص داخلي‪ ،‬كه در حقيقت نشانگر بازدهي اقتصادي‬ ‫اياالت‌متحده است‪ ،‬در سه ماهه نخست سال‪ ،‬به مي زان ‪۱/۹‬‬ ‫درصد و در سه ماهه دوم‪ ،‬تنها ‪ 1/3‬درصد افزايش يافت‪ .‬آنچه‬ ‫تعجب بسياري از كارشناس��ان اقتصادي را ب رانگيخت‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادي ‪ 3/1‬درصدي در سه ماهه س��وم بود‪ .‬ارقام نشانگر‬ ‫رشد اقتصادي آمريكا در سه ماهه چهارم‪ ،‬هنوز در دست بررسي‬ ‫است‪ ،‬اما رقم توليد ناخالص س��االنه اياالت‌متحده در سالي‬ ‫كه گذشت‪ ،‬بدون‌شك‪ ،‬با رقم پي ش‌بيني شده از سوي بانك‬ ‫«فدرال رزرو» تفاوت چنداني نداشته است؛ رشد اقتصادي ميان‬ ‫‪ 2/2‬درصد تا ‪ 2/7‬درصد‪.‬‬ ‫اين ارق��ام اما به‌تنهايي نش��انگر وضعي��ت اقتصادي‬ ‫اياالت‌متحده در س��ال ‪ ۲۰۱۲‬نيس��تند‪ .‬آنچه بيش از هر رقم‬ ‫ديگري نظر همگان را به خود جلب م ي‌كند‪ ،‬نمودار نرخ بيكاري‬ ‫است كه در آغاز سال رقم ‪ 8/5‬درصد را نشان م ي‌داد و در پايان‬ ‫سال‪ ،‬به رقم ‪ 7/7‬درصد رسيد‪ ،‬عمدتا به اين علت كه بسياري‬ ‫از متقاضيان كار‪ ،‬دس��ت از تالش ب راي يافتن كار كشيدند و‬ ‫بالطبع‪ ،‬از دامنه آماري خارج شدند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬را در اياالت‌متحده‪ ،‬م ي‌توانيم سال «نه‌چندان‬ ‫حيرت انگيز» بنامي��م‪ ،‬چرا‌كه در اين س��ال‪ ،‬تالش چنداني‬ ‫از س��وي واش��نگتن‪ ،‬ب راي رفع بح��ران اقتص��ادي صورت‬ ‫نگرفت‪ .‬تمام آنچه اين‌سو و آن‌س��و به گوش م ي‌رسد‪ ،‬فرياد‬ ‫لزايي» دموكرات‌ها و جمهوريخواهان است‪ ،‬هرچند‬ ‫«اشتغا ‌‬ ‫كه مقامات‪ ،‬به‌سختي حتي يك ب رنامه اشتغالزايي جديد را به‬ ‫مذاكره گذاشته‌اند‪ ،‬چه برسد به آنكه شغلي در عمل ايجاد شود‪.‬‬ ‫همين ب ي‌تفاوتي از سوي مقامات واشنگتن‪ ،‬طرح اليحه‌اي‬ ‫را در سال ‪ ۲۰۱۱‬موجب ش��ده است كه بر اس��اس آن‪ ،‬سقف‬ ‫بده ي‌هاي دولتي آمريكا به طرز ب ي‌سابقه‌اي افزايش خواهد‬ ‫يافت‪ .‬جمهوريخواهان پذيرش اين طرح را بر اقداماتي ب راي‬ ‫كاهش كسري بودجه دولت مشروط كرده‌اند‪ .‬اگر تا پايان ژانويه‬ ‫‪ ،۲۰۱۳‬توافق جديدي بر سر بودجه اياالت‌متحده صورت نگيرد‪،‬‬ ‫اين طرح به تصويب خواهد رسيد‪.‬‬ ‫اين ايده كه مقامات منتخب‪ ،‬بودج��ه‌اي را به تصويب‬ ‫برس��انند كه به باور «دفتر بودجه كنگ��ره آمريكا» (‪،)CBO‬‬ ‫اقتص��اد اياالت‌متح��ده را به مخاط��ره انداخته و ب��ه بحران‬ ‫باز‌خواهد گرداند‪ ،‬ب راي بس��ياري از كارشناس��ان قابل درك‬ ‫نيس��ت‪ .‬آيا در اقتصاد آمريكا‪ ،‬چيزي ش��بيه بازي روسي در‬ ‫جريان است؟ شايد به نظر عجيب باشد‪ ،‬اما اين صحت دارد‪.‬‬ ‫چرا‌كه مذاكرات تا امروز ب ي‌نتيجه بوده و اكنون ني ز‪ ،‬سال نو آغاز‬ ‫شده است‪.‬تالش‌ها ب راي به حركت انداختن اين اقتصاد بيمار‪،‬‬ ‫محدود به فعالي ت‌هاي بانك «فدرال رزرو» بوده است كه در‬ ‫سال‌هاي اخير‪ ،‬در طرح سياست‌هاي پولي جديد و خالقانه‪ ،‬به‬ ‫موفقي ت‌هايي دست يافته است‪.‬موثر‌ترين ابزار اين بانك ب راي‬ ‫به راه انداختن چرخه اقتصاد آمريكا‪ ،‬كاهش نرخ بهره وام بوده‬ ‫است كه در سال ‪ ،۲۰۰۸‬به پايي ن‌ترين مي زان ممكن‪ ،‬از صفر تا‬ ‫‪ 0/25‬درصد رسيد‪ .‬ژانويه ‪ ،۲۰۱۲‬اين بانك وعده داده بود كه اين‬ ‫نرخ را تا پايان سال ‪ ۲۰۱۴‬ميالدي‪ ،‬در پايي ن‌ترين حالت ممكن‬ ‫نگه‌خواهد داشت‪ .‬تا ماه دس��امبر و مادامي‌كه نرخ بيكاري‬ ‫رقمي‌باالتر از ‪ 6/5‬درصد را نش��ان م ي‌داد‪ ،‬بانك فدرال رزرو‪،‬‬ ‫ملزم به نگه‌داشتن اين نرخ در پايي ن‌ترين حد ممكن بود‪ ،‬كه‬ ‫اين امر آنها را ضرورتا ناگزير از افشاي اسرار تجاري م ي‌كرد كه‬ ‫در طول تاريخ همواره سر به مهر مانده بودند‪.‬اين بانك اما در‬ ‫سال ‪ ،۲۰۱۲‬سياست‌هاي زيركانه‌اي را به كار گرفت‪ .‬از جمله‬ ‫آنكه متعهد شد مخارج ماهانه دولتي را در سقف‪ ۸۵‬ميليارد دالر‬ ‫متوقف سازد‪ ،‬كه تق ريبا نيمي‌از آن به صندوق خزان ‌هداري آمريكا‬ ‫ي ديگر‪ ،‬صرف مخارج امنيتي م ي‌شد‪.‬‬ ‫اختصاص م ي‌يافت و نيم ‌‬ ‫به‌عالوه‪ ،‬اين بانك همچنين اعالم كرده بود كه سياس��تي‬ ‫موسوم به «عمليات چرخش» را به اجرا خواهد گذاشت كه با‬ ‫ب رنامه‌اي شامل تبادل اوراق قرضه‪ ،‬به منظور حفاظت از اقتصاد‬ ‫آسي ب‌پذير آمريكا طرح شده بود‪ .‬اين بانك تصميم داشت تا‬ ‫با خريد اوراق قرضه بلند مدت از طريق درآمد حاصل از فروش‬ ‫اوراق كوتاه‌مدت‪ ،‬مردم را به وام‌گرفتن و هزينه‌كردن تشويق‬ ‫كند‪ .‬اين ب رنامه همچنين وع��ده م ي‌داد نرخ بهره همچنان و‬ ‫ب راي مدت طوالن ي‌تري پايين نگه داشته خواهد شد‪.‬‬ ‫سياست‌گذاران نگرانند كه اجراي اين ب رنامه‪ ،‬موجب رشد‬ ‫تورم خواهد شد‪ ،‬اما اين ب رنامه يكي از معدود نقاط اميدي است‬
‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫كه در تاريكي اين اقتصاد بحران‌زده به چشم م ي‌خورد‪ .‬طبق‬ ‫آخرين آمار منتشر‌شده در نوامبر ‪ ،۲۰۱۲‬قيمت مصرف‌كننده با‬ ‫كاهش ‪ 0/3‬درصدي مواجه شده است‪.‬‬ ‫اين امر موجب ش��كل‌گيري نرخ تورم ‪ 1/8‬درصدي شد‬ ‫كه ظاه را از رقم پي ش‌بيني ش��ده توس��ط بانك فدرال رزرو‬ ‫‪ 0/2‬درصد پايي ن‌تر بوده است‪ .‬ب ‌هراس��تي‪ ،‬پشت اين بهبود‬ ‫اقتصادي آرام و دست‌نيافتني چه م ي‌گذرد؟ در ابتدا‪ ،‬توليدات‬ ‫اياالت‌متحده با رشد نس��بي از ژانويه تا اكتبر به سطح قابل‬ ‫قبولي رس��يد‪ .‬تا ابتداي م��اه نوامبر‪ ،‬ش��اخص مدي ران خريد‬ ‫(شاخص نشان‌دهنده فعاليت مالي شركت‌ها كه تبادالت مالي‬ ‫مدي ران خريد ش��ركت‌ها را تعيين م ي‌كند)‪ ،‬از نقطه سربه‌سر‬ ‫سقوط كرده و به‪ 49/5‬درصد رسيد؛ رقمي‌كه به وضوح نشانگر‬ ‫آغاز انقباض اقتصادي بود‪.‬‬ ‫به باور كارشناسان خبرگزاري «يونايتد پرس»‪ ،‬تحوالت‬ ‫بازار مسكن اياالت‌متحده‪ ،‬نقطه روش��ن ديگري در اقتصاد‬ ‫آمريكا محسوب م ي‌شد كه در آن‪ ،‬نشانه‌هايي از رشد و تحول‬ ‫را م ي‌توان ديد؛ هرچند بسياري از كارشناسان آمار‪ ،‬با اين ادعا‬ ‫مخالفند‪ .‬در ماه آوريل‪ ،‬پنج بانك بزرگ آمريكا‪« ،‬بانك آمريكا»‪،‬‬ ‫«سيتي بانك»‪« ،‬جي پي مورگان چيس»‪« ،‬ولز فارگو» و «الي‬ ‫فيننشيال»‪ ،‬بر سر پرداخت ‪ ۲۶‬ميليارد دالر جهت خسارت به‬ ‫دارندگان مسكن‪ ،‬توافق كردند‪ .‬تا پايان س��ال‪ ،‬بيش از ده‌ها‬ ‫بانك‪ ،‬به اتهام جرائم اقتصادي‪ ،‬از جمله تبليغات گمراه‌كننده‬ ‫شامل نرخ‌هاي بهره كاذب به منظور فريفتن سرمايه‌گذاران‬ ‫مورد بازرسي قرار گرفتند‪ .‬برخي از بانك‌ها تالش م ي‌كردند‬ ‫تا موقعيت مالي خود را در شرايط بحران‪ ،‬مطلوب جلوه دهند‪.‬‬ ‫نرخ بيكاري آمريكا در مارس‪ ،۲۰۱۲‬حدود‪ 8/2‬درصد تخمي ن‌زده‬ ‫شده بود كه طبيعتا فشاري مضاعف را بر اقتصاد اين كشور وارد‬ ‫خواهد كرد؛ از آنجايي كه مصرف‌كنندگان‪ ،‬يا توانايي پرداخت‬ ‫مخارج خود را نداشته يا اينكه تمايلي ب راي هزينه‌كردن ندارند‪.‬‬ ‫دفتر بودجه كنگره آمريكا (‪ )CBO‬در ژانويه ‪ ،۲۰۱۲‬گزارشي را با‬ ‫اين محتوا منتشر كرد‪« :‬به علت تاثي رات سوء بحران اقتصادي‬ ‫و ركود و همچنين سياست‌هاي مالياتي دولت تحت قانون‬ ‫جاري‪ ،‬سرعت رشد اقتصادي طي دو سال آينده همچنان آرام‬ ‫خواهد بود‪ ».‬ب راي سال‌ها‪ ،‬دفتر بودجه كنگره‪ ،‬آيتم‌هاي سبد‬ ‫كاالي خانوار را به منظور محاسبه شاخص هزينه تغيير داده‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬سال‌ها پيش‪ ،‬در س��بد كاالي خانوار‪،‬‬ ‫استيك جانشين گوشت مرغ شد‪ .‬قضاوت در اين‌باره كه چنين‬ ‫تغييري بر نرخ تورم تاثيري خواهد گذاشت يا خير با شماست‪،‬‬ ‫اما حتي وقتي دس��ت از اعمال اين تغيي رات بر م ي‌داريم و به‬ ‫استاندارد‌هاي دولتي سال ‪ ۱۹۸۰‬ب ر‌م ي‌گرديم‪ ،‬باز هم نرخ تورم‬ ‫همان است كه هست‪.‬‬ ‫نظ ر‌سنجي اخير فدراسيون ملي مشاغل مستقل آمريكا‪،‬‬ ‫كه در ماه نوامبر منتشر شده است‪ ،‬نشان‌دهنده بد‌بيني مردم‬ ‫نسبت به بهبود شرايط اقتصادي آمريكاست‪ .‬بر اساس اين‬ ‫نظ ر‌سنجي‪ ،‬شمار ش��ركت‌هايي كه نسبت به بهبود شرايط‬ ‫اقتصادي اميدوار بودند‪ ،‬در مقايسه با نظ ر‌سنجي سال ‪ ۲۰۰۸‬از‬ ‫سوي همين فدراسيون‪ ،‬كه با ورشكستگي بانك سرمايه‌گذاري‬ ‫«ب رادران لمن» مصادف ب��ود‪ ،‬به مي زان قابل توجهي كاهش‬ ‫يافته است‪ .‬شاخص خوش‌بيني شركت‌هاي كوچك در ماه‬ ‫سپتامبر نيز بر اساس بررس ي‌هاي اين فدراسيون‪ ،‬با ‪ 0/1‬واحد‬ ‫سقوط به ‪92/8‬درصد رسيد‪ .‬برخي بر اين باورند كارشناساني‬ ‫كه اغلب رش��د توليد ناخالص ملي را تنها معيار بررسي رشد‬ ‫اقتصادي م ي‌دانند‪ ،‬در نخستين ماه‌هاي سال ‪ ،۲۰۰۸‬متوجه‬ ‫آغاز بحران نش��ده بودند‪ .‬درس��ت زمان ي‌كه «بن ب رنانكي»‪،‬‬ ‫مديرفعلي بانك فدرال رزرو به اجراي ي‌كردن طرح موس��وم به‬ ‫«امداد داراي ي‌هاي مش��كل‌دار» اس��رار م ي‌ورزيد و به كميته‬ ‫بانكداري سنا چنين گفت‪« :‬اگر اين طرح قانوني نشود‪ ،‬مشاغل‬ ‫از بين خواهند رفت و با انقباض توليد ناخالص داخلي مواجه‬ ‫خواهيم شد‪ ».‬زمزمه‌هاي بحران ب راي نخستي ن‌بار به گوش‬ ‫رسيد‪ .‬در شرايطي مشابه در هفته گذشته‪ ،‬او بار ديگر هشدار داد‬ ‫اگر از تاثي رات سوء ناشي از افزايش ماليات و كاهش هزينه‌ها‬ ‫جلوگيري نشود‪ ،‬با بحراني مضاعف مواجه خواهيم شد‪.‬بهبود‬ ‫شرايط اقتصادي آمريكا‪ ،‬از زمان تصويب طرح قانون بهبود و‬ ‫سرمايه‌گذاري مجدد آمريكا در سال ‪ ۲۰۰۹‬رسما آغاز شده است‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سايت شوراي روابط خارجي آمريكا‪ ،‬توسعه‬ ‫اقتصادي اياالت‌متحده از زمان تصويب اين قانون تاكنون‪ ،‬در‬ ‫ضعي ف‌ترين حالت ممكن از زمان جنگ جهاني دوم به س��ر‬ ‫م ي‌برد‪ ،‬اما بنا به گزارش دفتر بودجه كنگره آمريكا‪ ،‬در صورت به‬ ‫پايان رسيدن طرح تخفيف مالياتي بوش كه به امضا و تمديد‬ ‫اوباما نيز رسيده بود‪ ،‬بحران كسري بودجه به آرامي‌رفع خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته سياست‌هاي اقتصادي كنوني‪ ،‬در مقايسه با بهبود‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۰‬كه با بحران ديگري در سال ‪ ۱۹۸۱‬تداخل يافت‪ ،‬به‬ ‫مراتب موثرتر بوده است‪ .‬با نگاهي به نمودار‌هاي منتشر‌شده‬ ‫از سوي اين سايت در م ی‌یابیم كه سقوط قيمت مسكن‪ ،‬به‬ ‫بحراني تبديل شده است كه به دنبال آن‪ ،‬مردم تمايلي ب راي‬ ‫خريد مسكن از طريق دريافت وام از خود نشان نم ي‌دهند و اين‬ ‫امر موجب كاهش تقاضا گشته و روند بهبود اقتصادي را كندتر‬ ‫ف ترميم اقتصادي كنوني آمريكا در بازار كار‬ ‫خواهد كرد‪ .‬ضع ‌‬ ‫نيز كامال نمود پيدا كرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس آمار منتشر‌شده‬ ‫از س��وي «اداره آمار كار آمريكا»‪ ،‬از بي��ن رفتن فرصت‌هاي‬ ‫شغلي در نخستين ماه‌هاي آغاز طرح بهبود اقتصاد همچنان‬ ‫ادامه داش��ته اس��ت؛ هرچند بنا بر برخي گزارش‌ه��ا‪ ،‬از بين‬ ‫رفتن فرصت‌هاي ش��غلي در دوران رياس��ت‌جمهوري باراك‬ ‫اوباما‪ ،‬در مقايس��ه با دوران جورج بوش كاهش چشمگيري‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به‌رغم پي ش‌بين ي‌هاي كارشناسان‪ ،‬مبني بر روند سريع‬ ‫بهبود اقتصادي‪ ،‬افزايش تولي��دات صنعتي اياالت‌متحده در‬ ‫دوران بهبود‪ ،‬به كندي پيش م ي‌رود‪ .‬به گزارش نيويورك‌تايمز‪،‬‬ ‫در ماه س��پتامبر‪ ،‬اين رقم حدود ‪ 0/2‬افزايش يافته و در اكتبر‬ ‫همين سال‪ ،‬به علت توفان سندي‪ ،‬اين رقم ناگهان ‪0/4‬درصد‬ ‫سقوط كرده است‪ .‬الزم به ذكر اس��ت وقوع توفان سندي‪ ،‬به‬ ‫تعطيلي سه‌‌روزه مراكز اقتصادي مهم اياالت‌متحده انجاميد‬ ‫و خسارات بسياري را به دنبال داشت‪ .‬به گزارش وال استريت‬ ‫ژورنال‪ ،‬خسارات ناشي از اين توفان‪ ،‬تا ‪ ۵۰‬ميليارد دالر تخمين‬ ‫زده شده است‪ .‬به باور برخي كارشناسان‪ ،‬ركود سطحي و موقتي‬ ‫اقتصادي پس از وقوع بالياي طبيع��ي‪ ،‬امري اجتناب‌ناپذير‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظرفيت توليد و اس��تخراج معادن‪ ،‬برق و گاز معموال از‬ ‫ابتداي بهبود اقتصادي كامال به‌طور يكنواخت افزايش م ی‌یابد‪.‬‬ ‫هرچند به علت كندي س��رمايه‌گذاري در نخستين ماه‌هاي‬ ‫بهبود اقتصادي‪ ،‬ظرفيت اين تولي دات كاهش يافته بود‪ ،‬اما از‬ ‫ابتداي سال ‪ ،۲۰۱۲‬اين روند رو به افزايش گذاشته و به نقطه‌اي‬ ‫مشابه سال ‪ ۲۰۰۹‬بازگشته است‪ .‬بنا به گزارش نيويورك تايمز‬ ‫در تاريخ ‪ ۱۲‬اكتبر‪ ،‬بودجه اياالت‌متحده ب راي چهارمين س��ال‬ ‫متوالي‪ ،‬با كسري بيش از يك‌تريليون دالر مواجه بوده است؛‬ ‫هرچند اين رقم در مقايسه با سال پيش از آن‪ ،‬نزديك به ‪0/2‬‬ ‫كاهش داشته است‪.‬مي زان صادرات اياالت‌متحده در مقايسه‬ ‫با آمار منتشر‌شده در سال ‪ ،۲۰۱۰‬حدود ‪ ۱۲‬درصد افزايش يافته‬ ‫كه البته هنوز با رشد ايده‌آل ‪۱۵‬درصدي باراك اوباما‪ ،‬با هدف‬ ‫دو ب رابر كردن صادرات آمريكا‪ ،‬فاصله زيادي دارد‪.‬كشوري كه‬ ‫روزي‪ ،‬بر خاكي عاري از منابع سوختي و زيرزميني بنا شده بود‪،‬‬ ‫امروز اما‪ ،‬در‌صدد شكس��ت ركورد ع ربستان سعودي در توليد‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي است‪ .‬در ب رنامه اقتصادي اوباما‪ ،‬ظهور يك‬ ‫ميليون شغل جديد به چشم م ي‌خورد و او همچنين قصد دارد‬ ‫سرمايه‌گذاراني را كه خاك آمريكا ر‌ا ترك كرده و سرمايه‌گذاري‬ ‫در س��اير نقاط جهان را برگزيده‌اند‪ ،‬به اين كشور باز‌گرداند‪ .‬او‬ ‫همچنين قصد دارد واردات حامل‌هاي انرژي را تا پايان سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬به يك‌دوم مي زان كنوني كاهش دهد‪ .‬در رابطه با بودجه‪،‬‬ ‫او در نظر دارد‪ ،‬هزينه‌هاي دولتي را به مي زان چهار هزار ميلیارد‬ ‫دالر كاهش دهد و بدين منظور‪ ،‬او به اعمال ماليات بيشتر بر‬ ‫درآمد افراد ثروتمند تمركز م ي‌كند‪ .‬خ��روج نيروهاي نظام ي‌‬ ‫اياالت‌متحده از خاك افغانستان به كاهش اين هزينه‌ها كمك‬ ‫خواهد كرد‪ .‬او همچنين در نظر دارد‪ ،‬بودجه نظامي‌آمريكا را‬ ‫ظرف مدت ‪10‬سال آينده‪ ،‬كاهش دهد‪ .‬به هر تقدير‪ ،‬با وجود‬ ‫انتشار برخي گزارشات اميدوار‌كننده‪ ،‬اقتصاد آمريكا‪ ،‬همچنان‬ ‫با بحراني عميق دست و پنجه نرم م ي‌كند و تا رفع اين بحران‪،‬‬ ‫راهي طوالني در پيش است‪ .‬شرايط بحران‌زده كنوني اقتصاد‬ ‫آمريكا اين‌گونه ايجاب م ي‌كند كه رئي س‌جمهور اين كشور‪،‬‬ ‫فارغ از قيد و بند‌هاي حزبي‪ ،‬با مجلس س��نا و نمايندگان به‬ ‫گفت‌وگو نشس��ته و ب راي رفع اين بحران‪ ،‬دست به اقداماتي‬ ‫موثر و فوري بزند‪g .‬‬ ‫منابع‪ :‬گاردين‪ ،‬دنيشن و اينديپندنت‬ ‫‪61‬‬
‫بمب‌هاي دست‌ساز بزرگترين تهديد براي امنيت ملي افغانستان‬ ‫صلح در تعليق‬ ‫مجیب مشعل‪ /‬مترجم‪ :‬میالد قاری حیدری‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مرد جوانی که حدود ‪ 27‬سال داشته و «‌کالم» نام دارد‪،‬‬ ‫م ی‌گوید که ب رای تعطیالت کوتاه به قندهار آمده اس��ت‪ .‬او‬ ‫ریش مرتب دارد‪ ،‬ژاکت س��یاه چرمی پوشیده و پارچه را‌هراه بژ‬ ‫کمرنگ بر سر گذاشته است‪ .‬او ب رای پنج سال در مرکز علوم‬ ‫دینی در شهر مرزی «چمن» واقع در ایالت بلوچستان پاکستان‬ ‫تحصیل کرده است‪ .‬دو سال از آغاز زمان تحصیل او گذشته‬ ‫بود که «باراک اوباما» رئی س‌جمهوری آمریکا دستور اعزام ‪33‬‬ ‫هزار سرباز دیگر به افغانس��تان را داد که اکثر آنها قرار بود در‬ ‫مناطق جنوبی مستقر شوند‪ .‬در همین زمان خانواده ‪ 11‬نفری‬ ‫کالم تصمیم گرفت محل زندگی خود در منطقه «پنجوای»‬ ‫واقع در ‪ 40‬کیلومتری قندهار را ترک کرده و به چمن نقل مکان‬ ‫کند‪ .‬با همه اینها «تعطیالت کوت��اه» کالم در خانه‌اش که‬ ‫معموال س��الی دو بار فرصت آن دست م ی‌دهد‪ ،‬چندان امن و‬ ‫ب ی‌خطر نیست‪ .‬پنجوای یکی از مناطقی است ک ‌ه تراکم مین‬ ‫در آنها باالترین می زان در کل افغانس��تان است‪ .‬شیوه مبارزه‬ ‫طالبان معموال کار گذاش��تن بمب‌های دست‌س��از یا تله در‬ ‫جاده‌های خاکی‪ ،‬درخت‌های انار و مزارع سبزیجات است‪ .‬این‬ ‫گروه همچنین ب رای ساکنان محلی بین ساعت هشت شب‬ ‫تو‌آمد وضع کرده است‪ .‬کالم‬ ‫تا هشت صبح مقررات منع رف ‌‬ ‫م ی‌گوید که عالوه بر تحصیل علوم دینی‪ ،‬بخشی از زمان خود‬ ‫را نیز با متخصصان پاکستانی مواد منفجره م ی‌گذراند‪ .‬او با به‬ ‫کار بستن آموخته‌هایش در عرصه عمل‪ ،‬تاکنون به انجام ‪20‬‬ ‫حمله انفجاری کمک کرده است‪.‬‬ ‫افزایش تعداد نیروهای نظامی آمریکا و همچنین باال‬ ‫رفتن سطح دسترسی نظامیان افغان باعث تضعیف طالبان‬ ‫به‌عنوان یک نیروی جنگی طی سال‌های اخیر شده است‪ .‬ولی‬ ‫این گروه شب ه‌نظامی که به داشتن تاکتی ک‌های انعطاف‌پذیر‬ ‫مشهور است‪ ،‬بیش از هر چیز دیگر به راهکار استفاده از مواد‬ ‫انفجاری روی آورده است‪ .‬ساختن این مواد انفجاری بسیار آسان‬ ‫بوده‪ ،‬مواد اولیه آنها ساده و در دسترس بوده و عمدتا از کودهای‬ ‫شیمایی استفاده م ی‌شود و عالوه بر آن‪ ،‬انتقال این مواد اولیه از‬ ‫مرز پاکستان بسیار آسان است‪.‬‬ ‫دولت آمری��کا از س��ال ‪ 2006‬میالدی ب��رای مقابله با‬ ‫تاکتی ک‌های انفجاری طالبان بیش از ‪ 21‬میلیارد دالر هزینه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬واش��نگتن معتقد اس��ت که این مواد انفجاری‬ ‫سالح‌های استراتژیکی است که م ی‌تواند «تهدیدی درازمدت»‬ ‫ب رای آمریکا باق��ی بماند‪ .‬این تالش‌ها ب��ه رهبری «جیدو»‬ ‫سازمان مش��ترک مبارزه با مواد‌انفجاری دنبال م ی‌شود‪ ،‬ولی‬ ‫کارآیی و نحوه مدیریت این سازمان هموار‌ه تردیدهایی را ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬این سازمان تالش خود را روی استفاده از تکنولوژی‬ ‫ب رای مقابله با این مش��کل متمرکز کرده و یک اس��تراتژی‬ ‫سه‌سویه در نظر گرفته است؛ حمله به شبکه‪ ،‬مقابله با مواد‬ ‫انفجاری و آموزش افراد‪ .‬با این وجود شواهد حاکی از آن است‬ ‫که این روند بسیار دش��وار بوده‪ ،‬عمدتا منجر به شکست در‬ ‫نبرد م ی‌شود و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه در ع��راق اس��تفاده از بمب‌س��از بعد از‬ ‫رکودشکنی در س��ال ‪ 2007‬میالدی و صورت گرفتن ‪ 23‬هزار‬ ‫حمله‪ ،‬کاهش یافته اس��ت‪ ،‬این روند در افغانستان همواره در‬ ‫حال افزایش بوده است‪ .‬پنتاگون اعالم کرده است که حمالت‬ ‫با اس��تفاده از مواد انفجاری طی دو س��ال گذش��ته به می زان‬ ‫‪ 80‬درصد افزایش یافته است‪ .‬تنها در سال ‪ 2012‬میالدی حدود‬ ‫‪ 15‬هزار حمله با استفاده از مواد انفجاری انجام شده که در اثر آن‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪62‬‬ ‫به هزار و ‪ 900‬تن از نیروهای آمریکایی آسیب وارد شده است‪.‬‬ ‫در مجموع بیش از ‪ 60‬درصد آسی ب‌های انسانی در افغانستان‬ ‫به‌دنبال استفاده از مواد انفجاری ایجاد م ی‌شود‪ .‬هر چند به نظر‬ ‫م ی‌رسد استفاده از این تسلیحات تا سال ‪ 2014‬میالدی و زمان‬ ‫خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان‪ ،‬صدمات چشمگیری‬ ‫به این نظامی��ان وارد کند‪ ،‬ولی قربانی اصل��ی این حمالت‬ ‫همچنان نیروهای افغان خ واهند بود که تجهی زات ضعی ف‌تری‬ ‫در اختیار داشته و از پتانسیل بیشتری ب رای هدف قرار گرفتن‬ ‫در می دان‌های مین برخوردارند‪ .‬مواد انفجاری عامل ‪ 85‬درصد‬ ‫آسی ب‌های جانی در ارتش و نیروهای پلیس افغانستان هستند‪.‬‬ ‫مقام‌های مسئول و تحلیلگران معتقدند که مقابله با این پدیده‬ ‫از طریق تکنولوژی تجسس‪ ،‬راهکاری کوتاه‌مدت و مقطعی‬ ‫است‪ .‬قابلیت تخریبی این تسلیحات در انعطاف‌پذیر بودن‬ ‫آنها نهفته است‪ .‬تکنولوژی تجسس که از طریق قراردادهای‬ ‫عمده دفاعی ارتقا پی دا م ی‌کند‪ ،‬توانایی مقابله با این تجهی زات‬ ‫انفجاری را ندارد‪ .‬ژنرال «عبدال رازق» ‪ 33‬ساله فرمانده پلیس‬ ‫قندهار که تاکنون از حدود ‪ 40‬سوء‌قصد جان سالم به در برده‬ ‫است‪ ،‬در این‌باره م ی‌گوید‪« :‬دشمنان در عمل از سربازان من‬ ‫مجهزتر هستند‪ .‬آنها دوربی ن‌های دید ش��ب در اختیار دارند‬ ‫و م ی‌توانند روی چگونگی عبور خود از مرز در ش��ب‪ ،‬اشراف‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬آنها همچنین نوعی از مواد منفجره و‬ ‫تسلیحات نظامی کنترل از راه دور را در اختیار دارند که حتی‬ ‫تجهی زات جدید ما نیز نم ی‌تواند آنها را ردیابی و شناس��ایی‬ ‫کند‪ ».‬پلیس افغانستان در سراسر این کشور‪ 97‬گروه می ن‌یاب‬ ‫در اختیار دارد که تحت آموزش‌های بسیار مختصر و ابتدایی‬ ‫قرار گرفته و تنها مجهز به ابزارهایی هستند که ب رای بمب‌های‬ ‫زمان شوروی س��ابق ط راحی ش��ده‌اند‪ .‬این نیروها عمدتا به‬ ‫اطالعات انسانی متکی هستند که به‌شدت تحت تاثیر کاهش‬ ‫بودجه در سه سال اخیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫«صدیق صدیقی» سخنگوی وزارت کشور افغانستان با‬ ‫اشاره به سرویس اطالعاتی پاکستان گفت‪« :‬دشمن ما منابع‬ ‫مالی خود را از سرویس اطالعات پاکستان‪ ،‬مواد‌مخدر و موارد‬ ‫دیگر تامین م ی‌کند‪ .‬ما باید بتوانیم با سرمایه‌گذاری‌های آنها‬ ‫مقابله کنیم‪ ».‬بیش از ‪ 70‬درصد مواد منفجره در افغانستان با‬ ‫نیترات آمونیوم کلسیم ساخته م ی‌شود که در دو کارخانه در‬ ‫پاکستان تولید م ی‌شود‪ .‬به‌دنبال اعمال قوانین جدید بر این‬ ‫کارخانه‌ها‪ ،‬تشکیل ش��بکه انتقال قاچاق‪ ،‬تنها ب رای رساندن‬ ‫این مواد اولیه به افغانستان است‪ .‬ژنرال «مایکل دی‌باربارو»‬ ‫مدیر سازمان مشترک مبارزه با مواد انفجاری گفته است‪« :‬در‬ ‫حالی که نیترات آمونیوم کلسیم در کشورهای دیگر نیز تولید‬ ‫م ی‌شود تا‌کنون هیچ شاهدی وجود ندارد که این مواد از کشور‬ ‫دیگری غیر از پاکستان وارد افغانستان شده باشد‪».‬‬ ‫ارتش پاکستان اقدام‌هایی را ب رای مقابله با این مشکل‬ ‫انجام داده‪ ،‬ولی این تالش‌ها تنها به مرزهای داخلی این کشور‬ ‫محدود شده است‪ .‬در پاکس��تان حداقل ‪ 900‬حمله با استفاده‬ ‫مواد منفجره و س��ه هزار و ‪ 700‬مورد صدمات جانی ناشی از‬ ‫آن گزارش شده است‪ .‬به گفته باربارو‪ ،‬دولت آمریکا تالش کرد‬ ‫که به‌طور مستقیم با این دو کارخانه مقابله کند‪ ،‬ولی نتیجه‬ ‫آن تنها بس��ته‌بندی‌های کوچک‌تر و تغییر در نحوه انتقال و‬ ‫بازاریابی این محصوالت بود‪ .‬با این وجود ارتباط مستقیم توسط‬ ‫دولت پاکستان متوقف شد‪ .‬تنها در سال ‪ 2012‬میالدی‪444 ،‬‬ ‫تن مواد منفجره در افغانستان کشف و ضبط شد‪ ،‬با این وجود‬ ‫همچنان قاچاق این مواد در حجم باالیی ادامه دارد‪.‬‬ ‫ژنرال رازق گفته است که «دشمنان‪ ،‬نیترات آمونیوم را با‬ ‫آرد‪ ،‬سیمان و پودرهای شوینده در کاالهای مسافران مخلوط‬ ‫کرده و آن را از م��رز رد م ی‌کنند‪ .‬ما نم ی‌توانیم همیش��ه بار‬ ‫مسافران را با چاقو پاره کرده و آن را بازرسی کنیم»‪ .‬نیروهای‬ ‫رازق حتی روی تمامی‌مرز‪ 44‬کیلومتری قندهار با پاکستان نیز‬ ‫کنترل کاملی ندارند‪ .‬این منطقه مرزی تنها بخش کوچکی از‬ ‫مرز گس��ترده دو‌هزار و ‪ 400‬کیلومتری افغانستان و پاکستان‬ ‫اس��ت‪ .‬رازق همچنین م ی‌گوید‪« :‬اگر من در شوراواک ‪300‬‬ ‫سرباز داشته باشم‪ 500،‬تروریست در حال آمورش در پنجپای در‬ ‫آن سوی مرز هستند‪ .‬آنها در طول مرز‪ ،‬مقرهای باز و می دان‌های‬ ‫آموزش دارن��د و زخم ی‌های خود را به بیمارس��تان‌های آنجا‬ ‫م ی‌ب رند‪ ».‬در شرایطی که این مواد اولیه در کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫شبکه گسترده‌ای از افراد آموزش‌دیده‪ ،‬ماموران فعال‪ ،‬اعضای‬ ‫سابق خلع‌س�لاح ش��ده جنبش و افرادی که با آنها باورهای‬ ‫مش��ترکی دارند‪ ،‬در روند تبدیل این مواد اولیه به تسلیحات‬ ‫انفجاری نقش مهمی‌ایفا م ی‌کنند‪ .‬گفت‌وگوهایی با برخی‬ ‫از این افراد انجام شده اس��ت‪ .‬یک فرمانده ‪ 35‬ساله چاق که‬ ‫ریش‌های خود را کوتاه کرده و س��ر نیمه‌طاسش را زیر پارچه‬ ‫س��فیدرنگ پنهان کرده‪ ،‬مس��ئول یک گروه ‪ 10‬نفره در ‪70‬‬ ‫کیلومتری حومه شهر قندهار اس��ت‪ .‬او که دو سال پیش در‬ ‫ش��هر چمن آموزش دیده‪ ،‬این ‪ 10‬مرد را در چگونگی ترکیب‬ ‫مواد منفجره در قوط ی‌های روغن‪ ،‬زودپز و اخی را در بطری‌های‬ ‫یک و نیم لیتری آب‌های گازدار که حمل و نقل آنها آسان‌تر‬ ‫است‪ ،‬هدایت م ی‌کند‪ .‬حتی یکی از مقام‌های اطالعاتی قندهار‬ ‫سوگند م ی‌خورد که دیده است مواد منفجره در نسخه‌هایی‬ ‫بزرگ از كتاب جاسازی شده‌اند‪ .‬در مرحله بعد افرادی هستند‬ ‫که به تسهیل کارها کمک م ی‌کنند‪ .‬از جمله یکی از اعضای‬ ‫سابق ‪ 38‬ساله طالبان که به مخفی کردن این مواد در منزل‬ ‫شخصی خود در «دامن» کمک کرده و آنها را در پشت موتور‬ ‫سیکلت خود حمل م ی‌کرد‪ .‬در نهایت افراد دیگری مانند راننده‬ ‫‪ 33‬ساله اهل روستای «ارغنداب» هستند که هشت وسیله‬ ‫انفجاری در کامیون خود جاسازی کرده بود‪ .‬او معموال از این‬ ‫کامیون ب رای حمل و نقل میوه استفاده می‌‌کند‪.‬‬ ‫این فرمانده نیمه‌طاس صدای خود را آهس��ته کرده و‬ ‫م ی‌گوید‪« :‬ب رای انتقال مواد منفجره‪ ،‬از ماش��ین‪ ،‬حیوانات و‬ ‫حتی برخی مسئوالن دولتی استفاده م ی‌کنیم‪».‬‬ ‫استفاده از خودرو ب رای حمل و نقل مواد منفجره و حتی‬ ‫انجاماینحمالت‪،‬چندانغیرمعمولنیست‪.‬گزارش‌هاحاکیاز‬ ‫آن است که فرمانده پلیس ایالت «نیمروز» ماه گذشته میالدی‬ ‫در اثر انفجار موادی که در خودروی وی کار گذاش��ته شده بود‪،‬‬ ‫کشته ش��د‪ .‬افراد محلی م ی‌گویند که طالبان همچنین به‬ ‫انعقاد قراردادهای دس��ت دوم روی آورده‌ان��د که تاکنون یکی‬ ‫از ویژگ ی‌ه��ای نیروهای ائتالف بوده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته آنها‪،‬‬ ‫شب ه‌نظامیان مواد انتحاری را ذخیره م ی‌کنند‪ ،‬ولی کار گذاشتن‬ ‫آنها به عهده جوانان بیکار اس��ت‪ .‬اگر آنها موفق ش��وند یک‬ ‫خودروی پلیس افغان را منفجر کنند‪ ،‬مبلغی معادل‪ 10‬هزار تا‪20‬‬ ‫هزار روپیه پاکستان (‪ 100‬تا ‪ 200‬دالر) دریافت م ی‌کنند‪ .‬اگر آنها‬ ‫یکی از خودروهای ائتالف را هدف قرار دهند‪ ،‬جایزه دریافتی به‬ ‫‪ 100‬هزار روپیه پاکستان نیز م ی‌رسد‪ .‬اثبات این ادعا دشوار است‪.‬‬ ‫با این وجود یک ساختار داخلی اعطای پاداش ب رای افرادی که‬ ‫حمالت انفجاری را با موفقیت انجام م ی‌دهند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬کالم‬ ‫گفته است که تاکنون ‪ 20‬هزار روپیه ب رای منفجر کردن یک‬ ‫خودروی آمریکایی و ‪ 10‬هزار روپیه ب رای منفجر کردن خودروی‬ ‫نیروهای افغان دریافت کرده است‪ .‬او همچنین م ی‌گوید‪« :‬قطعا‬ ‫پاداش و جایزه‌های تشویقی هم داریم‪ ».‬وجود این مشوق‌ها و‬ ‫جایزه‌ها به این معنا اس��ت که حتی یک روز نیز در افغانستان‬ ‫بدون انتش��ار خبری درباره حمله انفجاری س��پری نم ی‌شود‪.‬‬ ‫مانندتمامی‌جنگ‌ها‪،‬غی رنظامیانمتحملپیامدهایسنگین‬ ‫م ی‌شوند‪ .‬سازمان ملل متحد گزارش داده است که طی چهار‬ ‫ماه گذشته حداقل ‪ 967‬غی رنظامی جان خود را از دست داده و‬ ‫هزار و‪ 590‬تن نیز زخمی‌شدند که عامل ‪ 56‬درصد آنها استفاده‬ ‫از مواد انفجاری بوده است‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬
‫جنگ براي «هگل»‬ ‫وزير دفاع پيشنهادي اوباما نزاع جديدكاخ سفيد و كنگره را رقم مي‌زند‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫به‌نظر م ی‌رس��د باراک اوباما بعد از رس��یدن به توافق‬ ‫با رهب ران حزب جمهوریخواه در آس��تانه سال نو میالدی و‬ ‫عبور از پرتگاه مالی‪ ،‬تصمیم گرفته نبرد جدیدی را با کنگره‬ ‫آغاز کند؛ نبردی که به گفته منابع آگاه با معرفی چاک هگل‬ ‫‪ 66‬س��اله‪ ،‬س��ناتور س��ابق و جمهوریخواه ایالت نب راسکا‬ ‫به‌عنوان وزیر دفاع جدید در کابینه اوباما آغاز شد‪.‬‬ ‫دموکرات‌های کلیدی که از نزدیک در روند انتخاب و‬ ‫معرفی نامزدهای مورد نظر ب رای تصدی وزارتخانه‌ها حضور‬ ‫و فعالیت دارند به «دیلی بیست» گفتند که انتظار م ی‌رفت‬ ‫اوباما انتخاب چاک هگل را اع�لام کند‪ .‬به گفته این منابع‪،‬‬ ‫اوباما تا هفته گذش��ته و در زمان ارزیاب ی‌اش از کارتر‪ ،‬معاون‬ ‫فعلی وزیر دفاع و میشل فلورنوی‪ ،‬معاون سابق سیاستگذاری‬ ‫وزارت دفاع آمریکا و فرد شماره ‪ 3‬پنتاگون ب رای این مقام‪ ،‬در‬ ‫مورد هگل تصمیم نگرفته بود‪.‬‬ ‫ماه گذشته و زمانی که ب رای اولین بار نام چاک هگل‬ ‫به‌عنوان گزینه احتمالی تصدی وزارت دفاع و جانشین لئون‬ ‫پانه‌تا در پنتاگون مطرح ش��د‪ ،‬همکاران این س��ناتور سابق‬ ‫جمهوریخواه همچون لیندس��ی گراهام و حت��ی برخی از‬ ‫اعضای حزب دموک��رات مانند الیوت انجل‪ ،‬نماینده ش��هر‬ ‫نیویورک که ارشدترین عضو دموکرات در کمیته امور خارجه‬ ‫مجلس نمایندگان است‪ ،‬اعتراض خود را به صورت تلویحی‬ ‫نشان دادند‪.‬‬ ‫س��ناتور جان کورنی��ن‪ ،‬نماینده جمهوریخ��واه ایالت‬ ‫تگزاس‪ ،‬در گفت‌وگو با «دیلی بیس��ت» گفت‪« :‬مخالفت‬ ‫چ��اک هگل ب��ا تحریم‌ه��ا علیه ای��ران و حمای��ت وی از‬ ‫گفت‌وگوی مس��تقیم و بدون قید و ش��رط ب��ا رهب ران این‬ ‫کشور هم در تقابل با سیاست‌های فعلی ایاالت متحده و هم‬ ‫تهدیدی ب رای امنیت جهانی است‪ .‬آنچه موضوع را از این هم‬ ‫بدتر م ی‌کند‪ ،‬درخواست او ب رای مذاکرات مستقیم با حماس‬ ‫است‪ .‬چاک هگل‪ ،‬بدترین پیغامی‌اس��ت که ما م ی‌توانیم‬ ‫بين‌الملل‬ ‫الی لیک‪ /‬مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫ب رای دوس��ت خودمان‪ ،‬اس��رائیل و س��ایر متحدان خود در‬ ‫خاورمیانه مخابره کنیم‪».‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هگل حمایت برخی از روزنامه‌نگاران‪،‬‬ ‫کارشناسان و مقامات س��ابق امنیت ملی را نیز با خود دارد‪.‬‬ ‫افرادی که به دلیل فعالیت علیه البی پ رنفوذ طرفدار اسرائیل‬ ‫مشهور هستند‪ .‬عالوه بر این به گفته مجله فارین پالسی‪،‬‬ ‫گروه پودس��تا(‪ ،)1‬یک��ی از الب ی‌های واش��نگتن‪ ،‬کمپینی‬ ‫به ارزش ‪ 35‬هزار دالر در حمایت از قانونگذار س��ابق ایالت‬ ‫نب راس��کا آغاز کرده اس��ت‪ .‬هگل یک مجروح جنگی است‬ ‫که به دلیل خدمت در جنگ ویتنام موفق به دریافت نشان‬ ‫قلب بنفش(‪ )2‬شده است‪ .‬وزیر دفاع بعدی در دولت اوباما در‬ ‫حالی هدایت سکان آن را به دست خواهد گرفت که انتظار‬ ‫م ی‌رود طی این دوره بودجه ارتش یک بودجه ریاضتی بوده‬ ‫و ارتش��ی که زمانی قادر به راه انداختن دو جنگ زمینی به‬ ‫صورت همزمان بود به یک ارتش مخف��ی با توانایی انجام‬ ‫ماموریت‌های ضدتروریسم تبدیل شود‪.‬‬ ‫اس��تیو کلمونز‪ ،‬یکی از اعضای ارش��د بنیاد آمریکای‬ ‫نوین(‪ )3‬و دوست هگل م ی‌گوید‪« :‬من فکر م ی‌کنم مساله‬ ‫اساسی و بنیادی این است که کاخ سفید چندین نامزد پرجذبه‬ ‫و بانفوذ ب رای تصدی این مقام دراختیار دارد که م ی‌توانست‬ ‫هرکدام از این نامزدها را انتخاب کند‪ .‬ب��ا این حال تصمیم‬ ‫گرفته است ب رای اولین بار طی سی سال گذشته یک مجروح‬ ‫جنگی را ب رای ریاست بر پنتاگون معرفی کند‪».‬‬ ‫چاک ه��گل در حالی حمایت روزنامه‌ن��گاران نخبه‪،‬‬ ‫متفکران حوزه سیاس��ت خارجی و مقامات س��ابق دولتی‬ ‫را با خ��ود دارد که چن��دان محبوبیتی در میان بس��یاری از‬ ‫دیگر گروه‌های ذینفع‪ ،‬از جمله البی طرفدار اسرائیل‪ ،‬البی‬ ‫حمایت از حقوق همجنس��گرایان و حت��ی آمریکای ی‌های‬ ‫ارمنس��تان ی‌االصل ندارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نبرد س��نگینی بر سر‬ ‫هگل‪ ،‬حتی پیش از هرگونه اعالم نامزدی وی ب رای پس��ت‬ ‫وزارت دفاع‪ ،‬آغاز ش��ده بود‪ .‬حامیان و طرفداران این سناتور‬ ‫س��ابق جمهوریخواه‪ ،‬آنچ��ه را به اعتقاد آنه��ا یک کمپین‬ ‫لجن‌پ راکنی و شایع ه‌سازی اس��ت‪ ،‬به‌شدت تقبیح کرده‌اند‪.‬‬ ‫کمپینی که توس��ط اف��رادی همچون ویلیام کریس��تول‪،‬‬ ‫سردبیر هفته‌نامه ویکلی اس��تاندارد و جاش بالک‪ ،‬رئیس‬ ‫«پروژه اس��رائیل»(‪ )4‬رهبری و هدایت م ی‌ش��ود‪ .‬منتقدان‬ ‫هگل معتقدند که مدافعان وی به نگران ی‌های مطرح شده در‬ ‫خصوص سوابق هگل به‌عنوان یک سناتور و زاویه داشتن‬ ‫دیدگاه‌ه��ا و موضع‌گیری‌های وی با اوباما درباره مس��ائلی‬ ‫همچون ای ران و حماس توجه نم ی‌کنند‪.‬‬ ‫هگل در دوران سناتوری خود‪ ،‬اغلب ترتیبی م ی‌داد تا‬ ‫به نحوی نامه‌های منتشر شده توسط کمیته روابط عمومی‬ ‫آمریکا و اس��رائیل (آیپاک) را امضا نکند‪ .‬او همچنین علیه‬ ‫قطعنامه‌های پیشنهادی ب رای اعمال تحریم‌ها علیه ای ران‬ ‫و نیز اعالم س��پاه پاسداران انقالب اس�لامی به‌عنوان یک‬ ‫گروه تروریستی رای داد‪ .‬هگل‪ ،‬در سال ‪ 2009‬و پس از اتمام‬ ‫فعالیتش در مجلس سنا و بازنشستگی‪ ،‬با امضای نامه‌ای‬ ‫خواستار آن شد که دولت اوباما‪ ،‬مقامات تشکیالت خودگردان‬ ‫فلسطین را ب رای تشکیل یک دولت وحدت با حماس تشویق‬ ‫کند‪ .‬در حالی که از نظر الب ی‌های طرفدار اس��رائیل و دیگر‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬حماس‪ ،‬سازمانی است که در منشور خود بر لزوم‬ ‫نابودی اسرائیل تاکید کرده است‪.‬‬ ‫به گفته یک��ی از مقامات حزب دموک��رات که در روند‬ ‫انتخاب و نامزدی ه��گل فعالی��ت دارد‪ ،‬هرگونه اختالف و‬ ‫ناهمخوانی بی��ن مواضع هگل در زمان س��ناتوری و عزم و‬ ‫اراده رئی س‌جمهور‪ ،‬در روند تائید صالحیت مدنظر قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬این مقام آگاه معتقد است‪« :‬رئی س‌جمهور به صورتی‬ ‫کاملا شفاف و صریح‪ ،‬سیاست‌های خود در زمینه مسائلی‬ ‫همچون ای ران و اسرائیل را مش��خص کرده و سناتور هگل‬ ‫این فرصت را خواهد داش��ت تا این موضوعات را در جلسه‬ ‫رسیدگی و تاییدصالحیت به بحث بگذارد‪».‬‬ ‫به‌اعتقاد استیو کلمونز‪ ،‬انتظار م ی‌رود هگل در دیدار با‬ ‫اعضای گروه‌های طرفدار اسرائیل و گروه‌های حامی‌ب رابری‬ ‫همجن س‌گرایان‪ ،‬به نگران ی‌های ای��ن گروه‌ها در خصوص‬ ‫مواضع و دیدگاه‌هایش پاس��خ دهد‪ .‬وی که از انتخاب هگل‬ ‫از س��وی اوباما راضی به نظر م ی‌رس��د‪ ،‬م ی‌گوید‪« :‬انتخاب‬ ‫فردی ب راساس منطق و اجتناب از همسویی با جهت وزش‬ ‫بادهای سیاسی‪ ،‬نشان از بلوغ و ثبات قدم رئی س‌جمهور دارد‪.‬‬ ‫این واقعیت که اوباما حاضر شد رو در روی برخی گروه‌های‬ ‫مخالف این انتخاب بایستد‪ ،‬نشان م ی‌دهد که رئی س‌جمهور‬ ‫در دیدگاه‌های خود در زمینه مسائل سیاست خارجی و امنیت‬ ‫ملی به بلوغ رسیده و اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده‬ ‫است‪».‬‬ ‫(‪ )1‬گروه پودس��تا ی��ک بنگاه الب ی‌گری مس��تقر در‬ ‫واشنگتن است که در س��ال ‪ 1988‬تاسیس شده است‪ .‬این‬ ‫گروه ارتباطات گسترده‌ای با شرکت‌های تجاری‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫غی رانتفاعی و دولت دارد‪ .‬به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این‬ ‫گروه همچنین روابط بس��یار نزدیکی با ح��زب دموکرات و‬ ‫همچنین دولت اوباما در حال حاضر دارد‪.‬‬ ‫(‪ )2‬نشان قلب بنفش‪ ،‬یک نش��ان افتخار نظامی در‬ ‫ایاالت متحده است که توسط رئی س‌جمهور به افرادی اعطا‬ ‫م ی‌ش��ود که طی دوران خدمت در ارتش آمریکا از ‪ 5‬آوریل‬ ‫‪ 1917‬به بعد کشته یا زخمی‌شده‌اند‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بنی��اد آمریکای نوین یک س��ازمان پژوهش��ی و‬ ‫تحقیقاتی غی رانتفاعی مس��تقر در واش��نگتن است که در‬ ‫حال حاضر ریاست آن را اریک اشمیت‪ ،‬مدی راجرایی گوگل‪،‬‬ ‫برعهده دارد‪.‬‬ ‫(‪ )4‬پ��روژه اس��رائیل‪ ،‬ی��ک س��ازمان ب��ه اصط�لاح‬ ‫غی رانتفاعی و آموزشی اس��ت که رسالت خود را انتشار اخبار‬ ‫و واقعی ت‌ها درباره اسرائیل و خاورمیانه م ی‌داند و مانیفست‬ ‫آن «کمک ب��ه حفاظت از اس��رائیل با بهب��ود تصویر آن»‬ ‫است‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬دیل ی‌بیست‬ ‫‪63‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره‪159‬‬ ‫‪64‬‬ ‫زنگ آغاز‬
‫بازگشت سينما‬ ‫فيلم‌هايي‌كه مي‌آيند‪ ،‬فيلم‌هايي‌كه نمي‌آيند‬ ‫‪1‬‬ ‫يو‌يكم‬ ‫پر‌بازيگرترين بازيگر در جشنواره س ‌‬ ‫يو‌يكمين دوره جشنواره فيلم فجر‬ ‫وضعيت فيلم‌هاي س ‌‬ ‫به‌گونه‌اي است كه برخالف سال‌هاي گذشته كمتر بازيگري‬ ‫وجود دارد كه همزمان در چهار الي پنج فيلم بازي كرده باشد‬ ‫و فقط محمدرضا فروتن اس��ت كه با سه فيلم دلتنگ ي‌هاي‬ ‫عاش��قانه به كارگرداني رضا اعظميان‪ ،‬هي چ‌كجا هي چ‌كس‬ ‫به كارگرداني اب راهيم شيباني‪ ،‬تجريش ناتمام به كارگرداني‬ ‫يو‌يكمين دوره‬ ‫پوريا آذربايجاني عنوان پركار‌ترين بازيگر س ‌‬ ‫جشنواره فيلم فجر را دارد‪ .‬بعد از وي شهاب حسيني‪ ،‬جمشيد‬ ‫‌هاشم‌پور‪ ،‬امير آقايي‪ ،‬ميترا حجار‪ ،‬رويا تيموريان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫شريف ي‌نيا‪ ،‬مصطفي زماني‪ ،‬امير جعفري‪ ،‬رضا عطاران‪ ،‬همايون‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫چه فيلم‌هاي مهمي‌در جشنواره حضور ندارند؟‬ ‫فيلم‌هاي پرويز به كارگردان��ي مجيد برزگر كه در چند‬ ‫جش��نواره خارجي نيز حضور داشته اس��ت‪« ،‬آقاي الف» به‬ ‫كارگرداني علي عطشاني كه به‌عنوان اولين فيلم سينمايي‬ ‫جدي و سه‌بعدي اي ران نام برده م ي‌شود‪ ،‬زندگي مشترك آقاي‬ ‫محمودي و بانو‪ ،‬ب��ه كار گرداني روح‌اهلل حج��ازي‪« ،‬عقاب‬ ‫صحرا» به كارگرداني مهرداد خوش��بخت و فرزند چهارم به‬ ‫كارگرداني وحيد موسائیان كه توسط بنياد سينمايي فارابي‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت و جزو فيلم‌هاي ميلياردي است‪ ،‬آسمان‬ ‫زرد كم عم��ق به كارگردان��ي به رام توكل��ي‪ ،‬لرزاننده چربي‬ ‫به‌كارگرداني محمد شيرواني‪ 13 ،‬به كارگرداني هومن سيدي‪،‬‬ ‫گس به كارگرداني كيارش اس��دي زاده‪ ،‬اين يك روياست به‬ ‫كارگرداني محمود غفاري و مهموني كام��ي‌ به كارگرداني‬ ‫ي هستند كه با وجود‬ ‫علي احم ‌دزاده‪ ،‬از جمله فيلم‌هاي مهم ‌‬ ‫آنكه تصور م ي‌ش��د در جش��نواره فيلم فجر حضور داشته‬ ‫باشند‪ ،‬اما توسط‌ هيات انتخاب برگزيده نشدند‪ .‬در اين ميان‬ ‫بعضي فيلم‌ها همچون مهموني كام��ي‪ ،‬گس و اين يك‬ ‫روياست اصالح ش��دند ولي بازهم مورد توجه هيات انتخاب‬ ‫قرار نگرفتند‪.‬‬ ‫معرفي فيلم‌هاي مهم حاضر در جشنواره فيلم فجر‬ ‫آفتاب‪ ،‬مهتاب‪ ،‬زمين‪ :‬به كارگرداني و تهي ه‌كنندگي‬ ‫علي قوي‌تن ساخته ش��ده اس��ت‪ .‬اين فيلم يازدهمين كار‬ ‫سينمايي قوي‌تن اس��ت و فضايي مانند كارهاي قبلي وي‬ ‫دارد‪ .‬سال گذش��ته او با فيلم «پرواز بادبادك‌ها» در جشنواره‬ ‫فجر حضور داشت و در بخش بي ن‌الملل جوايزي را هم از آن‬ ‫ي كه از وي اكران شده است «نسكافه‬ ‫خود كرد‪ .‬آخرين فيلم ‌‬ ‫داغ داغ» است كه ساخت آن به سال ‪ 85‬برم ي‌گردد و پس از آن‬ ‫سه فيلم ديگر وي هنوز امكان اكران عمومي پي دا نكرده‌اند‪.‬‬ ‫فيلم اخير او ي��ك مل��ودرام اجتماعي و درب��اره دختر‬ ‫دانشجويي است كه بخش��ي از خاط رات كودكي خود را مرور‬ ‫م ي‌كند‪« .‬آفتاب‪ ،‬مهتاب‪ ،‬زمين» درب��اره كودكان و نوجوانان‬ ‫ساخته شده و به روابط ساده و بدون پيچيدگي آدم‌ها م ي‌پردازد‪.‬‬ ‫صدف بهش��تي‪ ،‬مهسا معرفتي‪ ،‬حس��ين محمديان‪ ،‬شادي‬ ‫محمدپور‪ ،‬محمود مرتضایي‪ ،‬توحيد رستمي‌و دنيا نجفي در‬ ‫اين فيلم به ايفاي نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫اس�ترداد‪ :‬فيلم��ي‌از عل��ي غف��اري اس��ت كه به‬ ‫تهي ه‌كنندگي محس��ن عل ي‌اكبري و بنیاد سينمايي فارابي‬ ‫ساخته شده است‪ .‬سومين فيلم غفاري با حاشي ه‌هاي زيادي‬ ‫روبه‌رو شد‪ .‬در ابتدا اب راهيم حاتم ي‌كيا مش��اور كارگردان اين‬ ‫پروژه بود‪ ،‬اما پس از مدتي به دليل برخي اختالفات‪ ،‬حاتم ي‌كيا‬ ‫از ادامه كار با اين پروژه منصرف شد‪.‬‬ ‫همچنين در مراحل فني نيز فيلم با مش��كالت مالي‬ ‫روبه‌رو شد‪ ،‬اما پس از مدتي ب راي حضور در جشنواره دوباره اين‬ ‫بخش از كار از سر گرفته شد‪ .‬همچنين پس از اينكه محصول‬ ‫نهايي توسط بنياد فارابي ديده شد با توجه به نظ رات مسئوالن‬ ‫اين مركز‪ ،‬فيلم دوباره تدوين مجدد شد‪.‬‬ ‫استرداد يكي از پروژه‌هاي فاخر و ميلياردي اين دوره از‬ ‫جشنواره به ش��مار م ي‌رود كه افراد زيادي تمايل دارند نتيجه‬ ‫چنين هزینه‌هايي را روي پرده ببينند‪ .‬قطعا جلسه مطبوعاتي‬ ‫اين فيلم نيز در جشنواره خالي از حاشيه نيست‪ .‬فيلمبرداري‬ ‫اين فيلم در مسكو‪ ،‬ته ران و شمال كشور انجام شد‪ .‬همچنين‬ ‫به دليل اينكه پروژه تاريخي و سنگيني نيز در سينماي اي ران‬ ‫محسوب م ي‌شود‪ ،‬فيلمبرداري آن زمان زيادي طول كشيد‪.‬‬ ‫اين فيلم ب راي اولي ن‌بار به بازخواني برهه حساس��ي از تاريخ‬ ‫معاصر كشورمان م ي‌پردازد‪ .‬حساسي ت‌هاي فراوان تاريخي‬ ‫درباره روايت‌هاي گوناگون مورخ��ان و همچنين خاط رات به‬ ‫جاي مانده از آن س��ال‌ها پي رامون درگيري ناخواسته اي ران در‬ ‫جنگ‌جهاني دوم با وجود اعالم ب ي‌طرفي‪ ،‬س��بب شد زمان‬ ‫طوالن ي‌اي ب راي بازنويس ي‌هاي چند‌باره فيلمنامه صرف شود‪.‬‬ ‫بشارت به يك شهروند هزاره سوم‪ :‬چهارمين‬ ‫فيلم محمدهادي كريمي‌اس��ت كه پي��ش از اين به‌عنوان‬ ‫فرهنگ‬ ‫برگزاري سي و يكمين دوره جشنواره فيلم فجر آرام‌آرام‬ ‫نزديك م ي‌ش��ود اما امس��ال عملكرد هيات انتخاب حرف‬ ‫و حديث‌هايي در پي داش��ت كه به نظر م ي‌رس��د جشنواره‬ ‫امسال بدون حاشيه نباشد‪ .‬با اين حال توجه به كارگردان‌هاي‬ ‫فيلم‌اولي قابل تامل است‪ .‬درخشش بسياري از فيلم اول ي‌ها‬ ‫در جش��نواره‌هاي س��ال‌هاي اخير اين نويد را م ي‌دهد كه در‬ ‫جشنواره امسال نيز شاهد دس��ت‌كم چند فيلم خوب از اين‬ ‫كارگردان‌ها باشيم‪.‬‬ ‫در سي و یکمین دوره جشنوراه فيلم فجر ‪ 95‬فيلم به‬ ‫جشنواره رسيد كه ‪ 51‬فيلم مربوط به فيلمسازان فيلم‌اولي بود‬ ‫و ‪ 44‬فيلم توسط ساير فيلمسازان ساخته شد‪ .‬اگر عالقه‌مند‬ ‫هستيد كه درباره فيلم‌هاي جشنواره امسال و چندو‌چون آن‬ ‫اطالعاتي كسب كنيد اين گزارش را بخوانيد‪.‬‬ ‫‏‬ ‫ارشادي‪ ،‬افشين‌هاشمي و مهناز افشار با دو فيلم درجشنواره‬ ‫حضور دارند‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫فرهنگ‬ ‫فيلمنامه‌نويس ب��ا كارگردانان متعددي در س��ينماي اي ران‬ ‫همكاري داشته است‪ .‬فيلمبرداري اين فيلم در سكوت خبري‬ ‫مدتي پيش در ته ران آغاز شد و به تازگي نيز به پايان رسيده‬ ‫است‪ .‬فيلم هم‌اكنون در مراحل فني قرار دارد‪« .‬بشارت به يك‬ ‫شهروند هزاره سوم» يك فيلم پ ربازيگر محسوب م ي‌شود‪.‬‬ ‫ي در بيست و‬ ‫برف روي شيرواني داغ‪ ،‬فيلم قبلي كريم ‌‬ ‫نهمين جشنواره بي ن‌المللي فيلم فجر به نمايش در‌آمد و با‬ ‫استقبال خوبي هم از طرف منتقدان روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫نيكي كريم��ي‪ ،‬هنگام��ه قاضياني‪ ،‬حمي��د فرخ‌نژاد‪،‬‬ ‫امي ر‌حس��ين آرمان‪ ،‬مهدي احم��دي‪ ،‬بيتا فرهي‪ ،‬ش��هرزاد‬ ‫كمال ي‌نژاد‪ ،‬احمد ساعتچيان‪ ،‬فرهاد بشارتي و شيما نيكپور‬ ‫از بازيگران اين فيلم هس��تند‪ .‬همچنين كريمي‌چهره‌هاي‬ ‫جديدي را با اين فيلم به سينما معرفي كرده است‪.‬‬ ‫جي ب‌بر خيابان جنوبي‪ :‬به كارگرداني س��ياوش‬ ‫اسعدي و تهيه كنندگي علي سرتيپي‪ -‬حسن داد‌‌خواه دادگر‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت‪« .‬حوالي اتوبان» عنوان كار قبلي اين‬ ‫كارگردان سينمايي است كه در زمان اكران با مميزي روبه‌رو شد‬ ‫و نسخه‌اي كه از اين فيلم در جشنواره بيست و نهم به نمايش‬ ‫درآمد با نسخه اكران‌شده تفاوت‌هايي داشت‪ .‬عمدتا فيلم‌هاي‬ ‫اين كارگردان در مراحل فيلمبرداري با توقف روبه‌رو م ي‌شود‪.‬‬ ‫فيلم اول وي نيز مش��كالت اين‌چنيني داشت‪ .‬در «جي ب‌بر‬ ‫خيابان جنوبي» نيز ب راي دو بازيگر اصلي فيلم مصطفي زماني‬ ‫و نورا هاشمي مشكالتي پيش آمد و مدتي فيلمبرداري متوقف‬ ‫شد‪ .‬در اين فاصله نيز مصطفي زماني در فيلم «ب رلين منفي‬ ‫هفت» در آلمان جلوي دوربين رفت و همين موضوع باعث شد‬ ‫كه زمان توقف فيلمبرداري طوالني شود‪ .‬اما درهرصورت پس‬ ‫از بازگشت زماني از آلمان دوباره كار ادامه پي دا كرد‪ .‬در «جي ب‌بر‬ ‫خيابان جنوبي» مصطفي زماني و نورا هاشمي به همراه بهناز‬ ‫جعفري‪ ،‬افشين س��نگ‌چاپ‪ ،‬امير جعفري‪ ،‬هومن برق‌نورد‪،‬‬ ‫محمود جعفري‪ ،‬ليال بلوكات‪ ،‬عليرض��ا جعفري و‪ ...‬به ايفاي‬ ‫نقش م ي‌پردازند‪.‬‬ ‫چه خوبه كه برگش�تي‪ :‬بيست و چهارمين فيلم‬ ‫داريوش مهرجويي اس��ت ك��ه قطعا همه اهالي س��ينما و‬ ‫عالقه‌مندان به س��ينما و رس��انه‌ها منتظر ديدن جديدترين‬ ‫ساخته اين كارگردان پيشكسوت هس��تند‪ .‬البته مهرجويي‬ ‫در چند سال اخير از روند هميش��گي فيلمسازي‌اش فاصله‬ ‫گرفته و فضاي متفاوتي را تجربه م ي‌كند‪ .‬از اين رو اين نگاه‬ ‫تازه وي مخالفان و موافقان زيادي دارد‪ .‬در خالصه داستان اين‬ ‫فيلم كه در آن بازيگران متعددي بازي م ي‌كنند و گريم‌هاي‬ ‫متفاوتي هم دارند‪ ،‬آمده است‪« :‬فرزاد (جراح دندانپزشك) پس‬ ‫از س��ال‌ها به اي ران م ي‌آيد تا دور از مسائل آشفته زندگ ي‌اش‬ ‫نفسي تازه كند‪ .‬ولي ورود او همزمان است با پديدار شدن يك‬ ‫شي مرموز ش��ب ه‌فضايي و خانم دكتر ياسمين و سنگ‌هاي‬ ‫جادوي ي‌اش كه رفاقت ديرينه فرزاد و كامبيز را كه سال‌هاست‬ ‫در همس��ايگي هم و در كنار دريا زندگي م ي‌كنند‪ ،‬به جدالي‬ ‫بيهوده م ي‌كشاند‪ ».‬حامد بهداد‪ ،‬مهناز افشار‪ ،‬رضا عطاران‪،‬‬ ‫همايون ارشادي‪ ،‬عليرضا جعفري‪ ،‬عل ي‌اصغر طبسي‪ ،‬راضيه‬ ‫فرجي‪ ،‬محمد كارت‪ ،‬محسن بشير‪ ،‬عرش��يا توفيقي‪ ،‬اكبر‬ ‫نيري‪ ،‬محمد ثاني‪ ،‬قربان خدادوست‪ ،‬رويا تيموريان و حسن‬ ‫پورشي رازي از بازيگران اين فيلم هستند‪.‬‬ ‫حوض نقاش�ي‪ :‬ب��ه كارگردان��ي مازي��ار ميري و‬ ‫تهي ه‌كنندگي سازمان توسعه سينمايي سوره ‪ -‬حوزه هنري‬ ‫ساخته شده اس��ت‪ .‬اين فيلم شش��مين كار بلند سينمايي‬ ‫ميري اس��ت‪ .‬اين فيلم هم با حاش��ي ه‌هايي در زمان ساخت‬ ‫روبه‌رو ش��د؛ به همين دليل عوامل فيل ‌م ترجيح دادند كار در‬ ‫سكوت خبري ساخته شود‪ .‬پيش از اين نام منوچهر محمدي‬ ‫به‌عنوان تهي ه‌كننده پروژه اعالم ش��ده بود ام��ا پس از مدتي‬ ‫عظيمي‌ميرآب��ادي‪ ،‬مدي ر‌كل وقت اداره نظارت و ارزش��يابي‬ ‫وزارت ارشاد در گفت‌وگويي عنوان كرد كه پروانه ساخت اين‬ ‫فيلم با تهي ه‌كنندگي حوزه هنري صادر ش��ده و نام محمدي‬ ‫حذف شد‪ .‬در خالصه داس��تان فيلم آمده است‪« :‬مريم و رضا‬ ‫مثلث شماره‪159‬‬ ‫‪66‬‬ ‫با آدم‌هاي ديگ��ر فرق دارند‪ ،‬آن هم نه يك فرق س��اده‪ ،‬بلكه‬ ‫بس��يار بزرگ و آنها بايد تالش كنند تا به ديگران ثابت كنند‬ ‫اين تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل كرده‌‌اند‪ ».‬در «حوض‬ ‫نقاشي» شهاب حسيني‪ ،‬نگار جواهريان‪ ،‬فرشته صدرعرفايي‬ ‫و‪ ...‬بازي م ي‌كنند‪.‬‬ ‫دربند‪ :‬به كارگرداني پرويز ش��هبازي و تهيه كنندگي‬ ‫امير سماواتي س��اخته شده اس��ت‪ .‬اين فيلم با عنوان قبلي‬ ‫«سالم ‪ -‬خداحافظ» پنجمين فيلم پرويز شهبازي است كه در‬ ‫سكوت خبري ساخته شد‪ .‬پي ش‌بيني م ي‌شود «دربند» يكي از‬ ‫آثار خوب جشنواره امسال باشد‪ .‬فيلم درباره دختر دانشجويي‬ ‫اس��ت كه ب راي ادامه تحصيل در ته ران با دختر ناشناس��ي‬ ‫هم‌خانه م ي‌شود و شرايط خاص اين خانه و آدم‌هايش پاي او را‬ ‫به ماجراهايي پيچيده م ي‌كشد‪ .‬پگاه آهنگراني‪ ،‬احمد مه ران‌فر‪،‬‬ ‫به رنگ علوي و‪ ...‬از بازيگران اين فيلم هستند‪.‬‬ ‫دلتنگ ي‌هاي عاشقانه‪ :‬به كارگرداني رضا اعظميان‬ ‫و تهي ه‌كنندگي محمدرضا شرف‌الدين توليد شده است‪ .‬فيلم‬ ‫پنجمين كار بلند سينمايي اعظميان است‪ .‬این فيلم داستان‬ ‫فرشته و منوچهر است كه هنگام بازگشت از ماه عسل متوجه‬ ‫حمله نيروهاي ع راقي به اي ران ش��ده و زندگي عاشقانه‌شان‬ ‫دستخوش تغيي راتي م ي‌شود‪.‬‬ ‫محمدرضا فروتن‪ ،‬ميترا حجار‪ ،‬رويا تيموريان‪ ،‬ش��اهرخ‬ ‫فروتنيان‪ ،‬مريم كاوياني و‪ ...‬از بازيگران فيلم هستند‪ .‬در این‬ ‫فیلم حجار و فروتن پس از سال‌ها بعد از فيلم «اعتراض» و‬ ‫«متولد ماه مهر» در مقابل يكديگر قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫دهليز‪ :‬به كارگرداني بهروز ش��عيبي و تهي ه‌كنندگي‬ ‫سيدمحمود رضوي ساخته شده است‪ .‬بهروز شعيبي در كنار‬ ‫بازيگري در فيلم‌هايي چون «طال و مس»‪« ،‬آژانس شيشه‌اي»‬ ‫و‪ ...‬تاكنون س��اخت چند تله‌فيلم را هم برعهده داشته است‪.‬‬ ‫سيدمحمود رضوي نيز در كارنامه خود تاكنون تهي ه‌كنندگي‬ ‫ي چون «درباره الي» و «خيابان‌هاي آرام» را عهده‌دار‬ ‫آثار مهم ‌‬ ‫بوده است‪ .‬البته تله‌فيلم‌هاي شعيبي جزو آثار موفق تلويزيون‬ ‫به شمار م ي‌رود كه با استقبال نيز روبه‌رو شده‌اند‪ .‬اين فيلم كه‬ ‫فيلمبرداري آن هنوز ادامه دارد‪ ،‬اولين كار بلند سينمايي شعيبي‬ ‫به ش��مار م ي‌رود كه در دو بخش نگاه نو و سوداي سيمرغ به‬ ‫نمايش در‌م ي‌آيد‪ .‬در اين فيلم با توجه به عكس‌هايي كه از آن‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬رضا عطاران بايد نقش متفاوتي داشته باشد‪.‬‬ ‫«دهليز» با بازي رضا عطاران ‌و هانيه توسلي داستان زني به نام‬ ‫شيواست‪ .‬او سرپرست خانوار است و با تالش و كوشش سعي‬ ‫كرده زندگي خوب و آبرومندي ب راي خود و تنها پسرش فراهم‬ ‫كند‪ .‬با رس��يدن نامه‌اي‪ ،‬زندگي آنها دچار تحول م ي‌شود و در‬ ‫مسيري جديد قرار م ي‌گيرد‪.‬‬ ‫رسوايي‪ :‬به كارگرداني و تهي ه‌كنندگي مسعود ده‌نمكي‬ ‫اولين فيلم وي بعد از س��ه‌گانه «اخ راج ي‌ها» است‪ .‬عكس‌‪،‬‬ ‫خالصه داستان و تيزري كه از اين فيلم منتشر شده نشان از اين‬ ‫دارد كه «رسوايي» مانند كارهاي قبلي اين كارگردان با فروش‬ ‫بااليي روبه‌رو خ واهد شد‪ .‬در اين فيلم اكبر عبدي ب راي اولين بار‬ ‫در نقش يك روحاني جلوي دوربين رفته است‪ .‬البته اين بازيگر‬ ‫تاكنون نقش‌هاي متفاوتي را در سينماي اي ران ايفا كرده و تمام‬ ‫آنها نيز موفق بوده و با استقبال روبه‌رو شده است‪ .‬سال گذشته‬ ‫هم وي در فيلم اول رضا عطاران در نقش يك پيرزن بازي كرد‬ ‫كه باعث فروش باالي اين فيلم شد‪ .‬الناز شاكردوست‪ ،‬كامران‬ ‫تفتي‪ ،‬مريم كاوياني‪ ،‬مجيد مشيري‪ ،‬اس��ماعيل خلج‪ ،‬امير‬ ‫نوري‪ ،‬محبوبه بيات‪ ،‬تينا آخوندتبار‪ ،‬ارسالن قاسمي‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫همراه‪ ،‬آرزو افشا‪ ،‬مهسا كاميابي‪ ،‬مجيد شه رياري‪ ،‬اسداهلل يكتا‪،‬‬ ‫فرامرز روشنايي‪ ،‬فريبا‌تركاشوند‪ ،‬يوسف قرباني‪ ،‬مختار سائقي‪،‬‬ ‫مجتبي اميني و كمال سي د‌محسن در اين فيلم بازي م ي‌كنند‪.‬‬ ‫هنوز هيچ خالصه داستان مشخصي از اين فيلم منتشر نشده‪،‬‬ ‫ولي از تيزر آن م ي‌توان حدس‌هايي درباره داس��تان زد؛ البته‬ ‫بدون فهميدن پايان فيلم‪.‬‬ ‫زيباتر از زندگي‪ :‬به كارگرداني انسيه شاه‌حسيني و‬ ‫تهي ه‌كنندگي سيدسعيد سيدزاده ساخته شده و مانند كارهاي‬
‫قبلي اين كارگردان زن س��ينماي اي��ران‪ ،‬در ژانر دفاع‌مقدس‬ ‫است‪ .‬اين فيلم در سكوت خبري ساخته شده و مراحل تحقيق‬ ‫آن توسط كارگردان حدود يك سال طول كشيد‪ .‬اين فيلم با‬ ‫محوريت زندگي شهيد علم‌الهدي‪ ،‬ساخته شده و فيلمبرداري‬ ‫نيز گويا در هويزه انجام شده است‪« .‬زيباتر از زندگي» داستان‬ ‫زندگي شهيد علم‌الهدي و رزمندگاني است كه در عمليات نصر‬ ‫حضور داشتند‪ .‬اين عمليات توسط ارتش اوايل جنگ در منطقه‬ ‫جنوب اهواز در دشت آزادگان انجام شده است‪.‬‬ ‫غريبه‪ :‬به كارگردان��ي حميد بهمني و تهي ه‌كنندگي‬ ‫محم��د قهرمان��ي س��اخته ش��ده و محص��ول موسس��ه‬ ‫فرهنگي ‪ -‬هنري ش��هيد آويني اس��ت‪ .‬اي��ن فيلم دومين‬ ‫اثر در ژانر دفاع مقدس اس��ت كه امس��ال در جشنواره فجر‬ ‫حض��ور دارد‪ .‬لوريت حنين��و‪ ،‬بازيگر لبنان��ي در اين فيلم در‬ ‫نقش يك سرباز آمريكايي بازي م ي‌كند‪ .‬جمشيد‌هاشم‌پور‌‪،‬‬ ‫بهنوش طباطبايي‌‪ ،‬كوروش تهام ي‌‪ ،‬محمدرضا شريف ي‌نيا و‬ ‫فخرالدين صديق‌شريف ديگر بازيگران اين فيلم سينمايي‬ ‫هستند‪ .‬فيلم س��ينمايي «غريبه» به موضوع اشغال ع راق‬ ‫توسط آمريكا در س��ال ‪ 2005‬م ي‌پردازد و در خالصه داستان‬ ‫آن آماده است‪« :‬جوليا به خدمت ارتش اياالت‌متحده درآمده‬ ‫و تالش دارد مداركي را كه حين انجام وظيفه در اين كش��ور‬ ‫به دست آورده به دوست خبرنگار خود برساند‪ .‬در جريان اين‬ ‫اتفاقات يكي از پرده‌هاي سناريوی آزادسازي ع راق به تصوير‬ ‫كشيده م ي‌شود‪».‬‬ ‫قاعده تصادف‪ :‬دومين فيلم بهنام بهزادي است كه‬ ‫پي ش‌بيني م ي‌شود يكي از بهترين آثار اين دوره باشد‪ .‬فيلم‬ ‫قبلي اين كارگردان با نام «تنها دوب��ار زندگي م ي‌كنيم» نيز‬ ‫كه اثري متفاوت بود با استقبال منتقدان و اهالي رسانه ساخته‬ ‫شد‪ .‬مراحل ساخت و پي ش‌توليد اين فيلم نيز در سكوت خبري‬ ‫انجام شد‪ .‬عمدتا بهزادي خيلي تمايل ندارد در زمان تمرين‌ها‪،‬‬ ‫دورخواني و حتي زمان فيلمبرداري خبري از كارش منتش��ر‬ ‫شود و‌ترجيح م ي‌دهد بدون حاشيه به كار خود ادامه دهد‪ .‬وي‬ ‫در اين فيلم عمدتا از حضور بازيگران جديد و جوان سينماي‬ ‫اي ران بهره گرفته است و بهزادي خيلي تالش م ي‌كند عكسي‬ ‫از چهره گريم ش��ده امير جعفري در اين فيلم منتشر نشود‪.‬‬ ‫گويا يكي از برگ‌هاي ب رنده اين اثر گريم متفاوت اين بازيگر‬ ‫محسوب م ي‌شود‪ .‬اين فيلم به روابط بين جوانان با همديگر‬ ‫و والدينشان م ي‌پردازد‪ .‬اش��كان خطيبي‪ ،‬مهرداد صديقيان‪،‬‬ ‫بهاران بن ي‌احمدي‪ ،‬محمدرضا غفاري‪ ،‬الهه حصاري‪ ،‬مارتين‬ ‫شمعون‌پور‪ ،‬ندا جب رائيلي‪ ،‬روشنك گرامي‪ ،‬سروش مالمير و‬ ‫امير جعفري‪ ،‬سروش صحت‪ ،‬اميد روحاني از بازيگران «قاعده‬ ‫تصادف» هستند‪.‬‬ ‫كالس هنر پيش�گي‪ :‬هجدهمين فيلم عليرضا‬ ‫داوود‌نژاد اس��ت كه مانند كارهاي قبلي اين كارگردان در آن‬ ‫خانواده وي نيز حضور دارند و به ايفاي نقش م ي‌پردازند‪ .‬اين‬ ‫فيلم هم در سكوت خبري ساخته ش��د و اخبار كمي‌از آن در‬ ‫زمان فيلمبرداري منتشر شد‪ .‬به گفته كارگردان‪ ،‬اين فيلم به‬ ‫همه فيلم‌هايش شبيه است و رنگ و بويي از همه فيلم‌هاي‬ ‫او دارد ولي شبيه هي چ‌كدام از آنها نيست‪.‬‬ ‫در فيل��م «كالس هنرپيش��گي» بازيگراني چون رضا‬ ‫داوودنژاد‪ ،‬محمدرضا داوودنژاد‪ ،‬زه را داوودنژاد‪ ،‬علي داوودنژاد‪،‬‬ ‫مهرداد كي ش‌مهر‪ ،‬احترام‌السادات حبيبيان‪ ،‬عباس حبيبيان‪،‬‬ ‫مس��عود ميري‪ ،‬كيارش داوودن��ژاد‪ ،‬يلدا محم��ودي‪ ،‬انوش‬ ‫نزاده‪ ،‬اقدس‌س��عادت رضايي‪ ،‬زه را‬ ‫محمودي‪ ،‬كبري حس�� ‌‬ ‫حبيبيان و مه رانگيز عدالت ايفاي نقش م ي‌كنند‪.‬‬ ‫گناهكاران‪ :‬این فیلم ب��ه كارگرداني فرامرز قريبيان‬ ‫ساخته شده است‪ .‬قطعا خيلي از سينمادوستان منتظر ديدن‬ ‫فيلم اين بازيگر قديمي‌سينماي اي ران هستند‪ .‬داستان فيلم‬ ‫درباره دختري اس��ت كه در زندگي خود با آدم‌هاي مختلفي‬ ‫برخورد م ي‌كند و هر يك از اين آدم‌ها برداشت خاص خود را‬ ‫نسبت به او دارند‪ .‬نويسندگي اين فيلم برعهده پسر قريبيان‬ ‫است كه سال‌ها در خارج از كشور زندگي كرده است‪ .‬همايون‬ ‫ارش��ادي‪ ،‬هومن برق نورد‪ ،‬رامبد جوان‪ ،‬رض��ا رويگري‪ ،‬اميد‬ ‫روحاني‪ ،‬فرامرز قريبيان و‪ ...‬از بازيگران اين فيلم هستند‪.‬‬ ‫هيس دخترها فرياد نم ي‌زنند‪ :‬به كارگرداني پوران‬ ‫درخشنده و تهيه‌‌كنندگي خود او ساخته شده است‪ .‬شنيده‌ها‬ ‫حاكي است اين فيلمي‌يكي از بهترين آثار درخشنده است‪.‬‬ ‫گويا اين فيلم با مميزي روبه‌رو ش��ده و ممكن است پايان آن‬ ‫تغيیر كند‪ .‬اما درخشنده با اين موضوع موافقت نكرده است‪.‬‬ ‫شهاب حسيني‪ ،‬مريال زارعي‪ ،‬جمشي د‌هاشم‌پور‪ ،‬طناز‬ ‫طباطبايي‪ ،‬فرهاد آييش‪ ،‬مائده طهماسبي‪ ،‬شيرين بينا‪ ،‬بابك‬ ‫حميديان‪ ،‬مجيد مشيري‪ ،‬اسماعيل سلطانيان‌‪ ،‬هادي مرزبان‪،‬‬ ‫امير دژاكام و مهدي ماهاني‪ ،‬امير آقايي‪ ،‬ستاره اسكندري و نيما‬ ‫صفايي بازيگران اين فيلم سينمايي هستند‪.‬‬ ‫يزنند» به بررس��ي مس��ائل‬ ‫«هيس! دخترها فرياد نم ‌‬ ‫دختران جوان م ي‌پ��ردازد ‌و ترس از آبرو را در اين دوره س��ني‬ ‫آسي ب‌شناسي مي‌‌كند‪ .‬مرتضي پورصمدي‪ ،‬فيلمبرداري اين‬ ‫فيلم سينمايي را برعهده داشته است‪ .‬تهي ه‌كنندگي اين پروژه‬ ‫پ ربازيگر برعهده درخشنده است‪g.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫به سوي سيمرغ‬ ‫سيد رضا صائمي‬ ‫‪2‬‬ ‫شمارش معکوس ب رای آغاز سی و یکمین جشنواره فیلم‬ ‫فجرشروعشدهوصدایبالسیمرغ‌ها‪،‬کم‌‌کمبهگوشم ی‌رسد‪.‬‬ ‫مشتاقان هنر هفتم و اهالی هنر و س��ینما به‌ویژه منتقدان و‬ ‫نویسندگان سینمایی به تدریج کوله‌بار خویش را ب رای سفری‪10‬‬ ‫روزه به عالم تصویر و دنیای مجازی و پرده نقره‌ای سینما آماده‬ ‫م ی‌کنند هرچند در جهان رسانه‌ای و تصویری معاصر‪ ،‬گویی‬ ‫دیگر میان عالم واقعی و خیال فاصله چندانی نیست و قدرت‬ ‫تصوی ر‪ ،‬دوربین و تکنولوژی‌های دیجیتال میان مجاز و واقعیت‪،‬‬ ‫نسبتیيكسانبرقرارکردهاستوچه‌بسابهگفتهبودریارتصویر‬ ‫واقعیت واقع ی‌تر و باشکوه‌تر از حقیقت آن به دیده بنشیند و‬ ‫بسیار جذاب‌تر‪ ،‬چشمگی رتر و عظیم‌تر از آنچه هست جلوه‌گری‬ ‫کند‪ .‬سینما در جشنواره فیلم فجر اتفاقا به دلیل رسانه‌ای شدن‬ ‫و خود‌سوژگی به تصویر بدل و بر هویت خویش دمیده و موجب‬ ‫فربهی آن م ی‌شود‪ .‬در واقع سینما خود موضوع سینما شده و‬ ‫کسوتی رسانه‌ای به تن م ی‌کند ؛ کس��وتی که سینما را فراتر‬ ‫از ماهیت درونی خویش به ساحت بیرون ی‌اش م ی‌کشاند و به‬ ‫افکار عمومی معرفی و عرضه م ی‌کند؛ یعنی فراتر از جریان‌های‬ ‫سینمایی و مباحث تخصصی فیلم‪ ،‬خود سینما به‌عنوان یک‬ ‫مدیوم و ابژه سرگرم‌کننده و مسرت‌بخش و البته تامل‌ب رانگیز‬ ‫و اثرگذار به نمایش خود م ی‌پردازد و دست‌کم این فایده را دارد‬ ‫که منزلت و جایگاه خویش را در ساختار فرهنگی‪ -‬اجتماعی‬ ‫موجود‪ ،‬یادآوری کند و به نمایش بگذارد‪ .‬در این ضیافت باشکوه‪،‬‬ ‫سینما نه به خاطر فیلم‌ها‪ ،‬قصه‌ها‪ ،‬بازیگران و‪ ...‬که سینما به‬ ‫ماهو سینما اهمیت م ی‌یابد و بازارگرمی‌م ی‌کند تا الاقل یک‬ ‫بار هم شده حتی به ش��یوه‌ای پروپاگاندایی این هنر جذاب اما‬ ‫پرحاشيه در کش��ورمان ب رای مدت کوتاهی به‌طور جدی مورد‬ ‫توجه قرار گی��رد و در صدر اخبار و تیتر و عکس‌ها باش��د‪ .‬اگر‬ ‫سینما را یک هنر ‪ -‬صنعت ‪ -‬رسانه بدانیم‪ ،‬در هنگامه جشنواره‬ ‫این گزاره آخری است که برجستگی م ی‌یابد و سینما به واسطه‬ ‫تکیه بر این جزء خویش خودنمایی م ی‌کند‪ .‬جش��نواره فیلم‬ ‫فجر بیش از هر چی ز‪ ،‬لذت سینما رفتن و تماشای فیلم در سالن‬ ‫سینما را که این روزها به دلیل بحران مخاطب و ورشکستگی‬ ‫اقتصاد سینما به نوستالژی غم‌انگیز بدل شده بازتولید م ی‌کند و‬ ‫حیاتم ی‌بخشد‪،‬درواقعجشنوارهفیلمفجرفرصتیاست ب رای‬ ‫بازخ وانی و احیای کنش سینما رفتن و فیلم دیدن که در رهگذر‬ ‫روزمرگ ی‌ها و دشواری تامین معیشت به فراموشی سپرده شده یا‬ ‫به واسطه بسط غیرعقالنی و غی راخالقی رسانه‌های جایگزین‬ ‫و کپی رایت و قاچ��اق فیلم‌ها‪ ،‬مورد‌ب ی‌مه��ری و کم‌توجهی‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در این یخ‌زدگی و دلزدگی فرهنگی‪ ،‬حضور‬ ‫جش��نواره فیلم فجر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین‬ ‫اتفاقفرهنگیکشورجدایازسطحکیفیوچگونگیقضاوت‪،‬‬ ‫داوری و خط قرمز‌های همیشه موجود‪ ،‬غنیمتی است که باید‬ ‫قدر آن را دانست و با استفاده از مدی ریت درست رسانه‌ای و هنری‪،‬‬ ‫آن را به فرصتی ارزشمند جهت فرهنگ‌سازی و خلق عادت‌های‬ ‫صحیح فرهنگی در حوزه سینما تبدیل کرد‪ .‬شب‌های جشنواره‬ ‫ب رایسینماگرانهمچونشب‌هاييم ی‌ماندکهتقدیریکسال‬ ‫یزندونتایجآنقطعادرسرنوشتحرفه‌ای آنان‬ ‫دیگرآنهارارقمم ‌‬ ‫بسیار تاثیر م ی‌گذارد‪ .‬چه‌بسا نتایج این ماراتن سینمایی‪ ،‬سرآغاز‬ ‫یکجهشهنریدرکارنامهیکسینماگریانقطهپایانیحرکت‬ ‫او شود‪ .‬به‌طور کلی جشنواره فیلم فجر را م ی‌توان در سه حوزه‬ ‫مختلف مورد بررسی قرار داد‪« :‬مخاطب عام و خاص‪ ،‬کارگردانی‬ ‫تالشعاع‬ ‫وبازیگری‪».‬البتهدیگرمشاغلموجوددرسینمانیزتح ‌‬ ‫این اتفاق قرار م ی‌گی رند‪ ،‬اما شدت و ضعف آن کمتر از موارد فوق‬ ‫است‪ .‬قطعا در حوزه کارگردانی و بازیگری جشنواره فیلم فجر به‬ ‫عاملی اثرگذار و سرنوشت‌ساز در نقد شغلی و هنری آنان تبدیل‬ ‫م ی‌شود که م ی‌تواند در موفقیت یا شکس ت‌های احتمالی آتی‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫جشنواره فيلم فجر و كاركردهاي آن‬ ‫اثرگذار باش��د‪ ،‬اما قوام و دوام جشنواره به مخاطبان آن وابسته‬ ‫است و با قبض و بس��ط آن دچار دگرگونی و تحول م ی‌شود‪.‬‬ ‫فراموش نشود آنچه در این مقال بیش از هر چیز اهمیت دارد و‬ ‫محور تحلیل قرار گرفته خود جشنواره به‌عنوان یک اتفاق بزرگ‬ ‫فرهنگی و سینما در مقام می زبان اصلی این جشن است‪ .‬از این‬ ‫منظر سینما در نس��بت با مخاطب شناخته م ی‌شود و هویت‬ ‫م ی‌گیرد بناب راین جشنواره فیلم فجر در این خاستگاه به فرصت‬ ‫اب راز عالقه عالقه‌مندانسینمابا عشققدیم ی‌شانم ی‌ماندکه‬ ‫ی فرصت‬ ‫گویا در هیاهوی سرگیجه آور زندگی مدرن شهری دم ‌‬ ‫خلوت‌کردن با یار فراموش شده را غنیمت بدانند و با تنفس در‬ ‫فضای فرهنگی جشنواره‪ ،‬گمشده خویش را در آغوش بگی رند‪.‬‬ ‫بخش عمده‌ای از این تجربه شیرین به فرصت درک و تعامل‬ ‫مخاطبان س��ینما به ویژه منتقدان و نویسندگان سینمایی با‬ ‫عوامل س��ینما به ویژه کارگردان‌های مولف و مورد عالقه آنها‬ ‫برم ی‌گردد و البته لذت دیدار دوستان و اهالی مطبوعات و سینما‬ ‫نیز خود بر ش��یرینی این میهمانی م ی‌افزاید‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫مخاطبان عام و مردم عادی نیز اگرچه سینما را نه به‌عنوان یک‬ ‫ی و تجربه مفرح‬ ‫کنش عقالنی و جدی‪ ،‬اما در مقام یک سرگرم ‌‬ ‫م ی‌پذیرند و از تجربه آن لذت م ی‌ب رن��د‪ .‬مردمی‌که در روزهای‬ ‫عادی حتی در روز شنبه که قیمت بلیت نیز نیم بهاست میل‬ ‫چندانی ب رای رفتن به سینما ندارند‪ ،‬تا نیمه‌های شب‌های سرد‬ ‫زمستانیدرصف‌هایطوالنیجشنوارهم ی‌ایستندتاحتییک‬ ‫بار هم ش��ده لذت فیلم دیدن در جشنواره و چه‌بسا افتخار و پز‬ ‫روشنفکرانهآنراتجربهکنند‪.‬امادریغازتعمیماینتجربهوکنش‬ ‫فرهنگی که به‌عنوان یک خرده‌فرهنگ اجتماعی در جامعه ما‬ ‫نهادینه شده است‪ .‬جشنواره فیلم فجر فراتر از کارکردهای ذاتی‬ ‫و ماهوی خویش اگر بتواند به نهادینه کردن فرهنگ فیلم دیدن‬ ‫در سینما کمک کند و لذت تماشای فیلم در سینما را به سطح‬ ‫فرهنگ جامعه تعمیم دهد ب رای سینمای ای ران کافی است‪g.‬‬ ‫‪67‬‬
‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره‪159‬‬ ‫جشن بگیریم‪ ،‬دعوا نکنیم‬ ‫گفت‌وگو با محمدرضا عباسیان‪ ،‬دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر‬ ‫‪3‬‬ ‫يو‌يكمين جشنواره فيلم فجر م ي‌شناسيم‪ ،‬محم د‌رضا عباسيان پيش از اين به عنوان دبي ر‌جشنواره بي ن‌المللي فيلم ويدئويي تهران فعاليت‬ ‫اين روزها او را در سمت دبير س ‌‬ ‫م ي‌كرد و حال كه مسئوليتي بزرگتر را عهده‌دار شده تمام تالشش را م ي‌كند براي برگزاري جشنواره يا به قول خودش جشني باشكوه‌تر كه در شأن سينماي ايران باشد‪ .‬معموال با‬ ‫آمدن مدير يا دبير جديد هر تغيير و تحولي طبيعي به نظر م ي‌رسد‪ .‬چون ب ه‌ه ر‌حال سليقه‌ها متفاوت است و شرايط هم برخي جاب ه‌جاي ي‌ها را ايجاب م ي‌كند‪ .‬اتفاقي كه در جشنواره‬ ‫س ي‌و‌‌يكم هم افتاده و برخالف دوره‌هاي قبلي شاهد حذفياتي از بخش‌هاي مختلف جشنواره بوديم‪ .‬عباسيان همه اين تغييرات را در جهت رشد و اعتالي سينماي ايران م ي‌داند‬ ‫و در مصاحب ه‌اش با مثلث نيزتاكيد م ي‌كند اين تغييرات نظر شخصي او يا فرد ديگري نبوده و با نظر كارشناسان صورت گرفته‪ .‬يكي از مهمترين اين تغييرات بحث‌هايي مبن ي‌بر‬ ‫تغيير در جوايز نقدي بخش‌هاي مختلف جشنواره است كه او آن را هم در صورت قطعي شدن به نفع جشنواره و سينما م ي‌داند چون معتقد است جشنواره فجر و سيمرغ آن بعد از‬ ‫يو‌يكم را در ادامه م ي‌خوانيد‪.‬‬ ‫‪ 30‬سال برگزاري آنقدر اعتبار دارد كه كسي به فكر جوايز نقدي آن نباشد‪ .‬گفت‌وگوي ما با دبير جشنواره س ‌‬ ‫نژال پيكانيان‬ ‫بعد از دبیری جشنواره بی ن‌المللی فیلم ویدئویی‬ ‫تهران ای�ن روزها مس�ئولیت بزرگتری به ش�ما‬ ‫سپرده شده‪ ،‬تجربه جدیدی که برایتان متفاوت‬ ‫هم هس�ت‪ .‬از دبیری جشنواره امس�ال برایمان‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫‪ l‬سیاست سازمان سینمایی کشور بر این بوده که‬ ‫حوزه برگزاری جش��نواره‌ها و بخش بی ن‌الملل از موسساتی‬ ‫‪68‬‬ ‫که هر کدام مس��تقل و به نحوی این کار را انجام م ی‌دهند‪،‬‬ ‫جدا شود و در جایی واحد متمرکز ش��ود‪ .‬از سال گذشته این‬ ‫مسئولیت به موسسه رس��انه‌های تصویری واگذار شد تا در‬ ‫غیاب موسسه امور جشنواره‌ها که قرار بود راه‌اندازی شود به‬ ‫صورت همزمان این بخش را هم سرپرستی کند‪ .‬دوره گذشته‬ ‫نیز بعد از بیست و نه دوره که برگزاری جشنواره بر عهده بنیاد‬ ‫س��ینمایی فارابی بود‪ ،‬این کار برعهده موسس��ه رسانه‌های‬ ‫تصویری گذاشته شد‪ ،‬اما دبیر جش��نواره سال گذشته آقای‬ ‫خزاعی بودند‪ .‬در واقع س��ال گذش��ته هم تا حدودی تجربه‬ ‫برگزاری جش��نواره را داش��تیم و همان‌طور که گفتید بعد از‬ ‫اجرای موفق جشنواره فیلم ویدئویی ته ران مسئولیت دبیری‬ ‫جشنواره فیلم فجر هم به بنده واگذار شد‪ .‬من به عنوان یکی‬ ‫از خادمین سینمای کشور تمام تالش��م را ب رای هرچه بهتر‬ ‫برگزار‌شدن این دوره از جشنواره م ی‌کنم‪.‬‬ ‫تغییرات زی�ادی در ای�ن دوره از جش�نواره دیده‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬مثل حذف یکسری از بخش‌ها‪ .‬هدف از‬ ‫این تغییرات چه بوده؟‬ ‫‪ l‬من به واس��طه فعالی ت‌های بی ن‌المللی در حوزه‬
‫سینما و تلویزیون‪ ،‬تجربه س��ال‌ها حضور در جشنواره‌های‬ ‫بی ن‌المللی را داش��تم‪ .‬واقعیت این اس��ت که جشنواره‌های‬ ‫معتبر این همه بخش ندارند‪ ،‬این تع داد فیلم دریافت نم ی‌کند‬ ‫و اینقدر هم جایزه نم ی‌دهند‪ .‬از وقتی که مسئولیت جشنواره‬ ‫فجر بر عهده ما گذاش��ته ش��د به همراه تیم کارشناسی با‬ ‫عزیزانی که سال‌ها درگیر و دس��ت‌اندرکار برگزاری جشنواره‬ ‫فیلم فجر بودند و بیشترین تجربه را در زمینه برگزاری جشنواره‬ ‫و استانداردهای بی ن‌المللی آن داشتند‪ ،‬بند بند آیی ن‌نامه‌های‬ ‫قبلی جشنواره و چرایی ه ر‌کدام از بخش‌ها همچنین هر یک‬ ‫از جوایز را مطرح کردیم و مورد بررس��ی قرار دادیم تا بتوانیم‬ ‫پاسخ خوبی به آنها بدهیم‪.‬‬ ‫البت�ه معم�وال در دوره‌ه�ای قبل ه�م تغییراتی‬ ‫ایجاد م ی‌ش�د که عمدتا اضافه کردن بخشی به‬ ‫بخش‌های دیگر بود‪ ،‬اما امسال نه تنها این اتفاق‬ ‫نیفتاده بلکه شاهد حذف چند بخش هم بودیم‪.‬‬ ‫دلیل این اتفاق چیست؟‬ ‫‪ l‬درست اس��ت‪ ،‬در س��ال‌های اخیر هر دبیر تقریبا‬ ‫یک بخش را به جشنواره فیلم فجر اضافه کرده‪ .‬اما م ی‌توان‬ ‫گفت ما به جشنواره امسال بخش��ی را اضافه نکردیم و اگر‬ ‫هم تغییری صورت گرفته حذف بوده‪ ،‬به‌خصوص در بخش‬ ‫سینمای ای ران‪.‬‬ ‫دلیل حذف ش�دن این بخش‌ها چه بوده؟ هدف‬ ‫خاصی مدنظرتان بوده؟‬ ‫ظاهرا یک بخش هم اضافه شده‪...‬‬ ‫صحب ت‌هایی مبن ی‌ب�ر تغیی�ر در جوایز بخش‬ ‫بی ن‌الملل هم شنیده شده (کم شدن جوایز نقدی)‪،‬‬ ‫آیا احتمال عملی شدن این تصمی م‌ها وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬تغیی راتی ممکن است اتفاق بیفتد‪ .‬اما درباره‬ ‫کم یا زیاد شدن جوایز نقدی در بخش بی ن‌الملل باید بگویم‬ ‫معموال جش��نواره‌هایی که اعتباری ندارند به واسطه اعالم‬ ‫جوایز نقدی‌ش��ان س��عی م ی‌کنند فیلم‌ها را جذب کنند یا‬ ‫ب رای خودشان بازار‌گرمی‌کنند اما جشنواره فیلم فجر بعد از‬ ‫گذراندن سی دوره سیمرغش به تنهایی ارزش بسیار باالیی‬ ‫دارد‪ .‬ما ممکن است حتی در بخش ملی جایزه نقدی داشته‬ ‫باش��یم و این امکان هم وجود دارد که این جایزه را نداش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬اما سیمرغ بلورین فجر ارزشش به مراتب بیشتر از هر‬ ‫جایزه نقدی دیگر است‪.‬‬ ‫در هر تغییر و تحولی معموال یکس�ری اعتراض‬ ‫یا واکنش از س�وی موافقی�ن و مخالفین صورت‬ ‫م ی‌گیرد‪ ،‬شما نگران این واکنش‌ها نبودید؟‬ ‫‪ l‬من معتقدم به دو روش م ی‌توان دبیر جشنواره بود‪،‬‬ ‫یکی اینکه اهمیت و نگاه‌تان به اعتالی سینما باشد و خ واهان‬ ‫برگزاری جشنواره‌ای حرفه‌ای باشید‪ ،‬حتی اگر مورد اعتراض‬ ‫بعضی عزیزان قرار بگیرید‪ .‬در این روش اهداف و مسیر ب رایتان‬ ‫کاملا شفاف و قابل قبول است؛ بناب راین حرفی هم نم ی‌تواند‬ ‫مانع این هدف شود‪ .‬روش دیگر این است که تالش کنیم با‬ ‫البته ای�ن روش حتما باعث دلخ�وری و واکنش‬ ‫خیلی از فیلمس�ازانی که کارش�ان در جشنواره‬ ‫پذیرفته نشده هم شده؟‬ ‫اما ب ه‌ه ر‌حال ممکن اس�ت تفاوت سلیقه شما با‬ ‫هیات انتخاب طبیعی باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬بنده و هی��ات انتخاب تفاوت نظری نداش��تیم و‬ ‫خوش��بختانه اتفاق نظر هم بین ما بود‪ .‬گرچه من به عنوان‬ ‫دبیر نقش��ی در انتخاب آثار ندارم و هیات انتخاب ب ر‌اساس‬ ‫سیاست‌هایی که جشنواره دارد فیلم‌ها را ب ر‌م ی‌گزیند‪ .‬قطعا‬ ‫بین این هیات هفت نفره و یک هیات هفت نفره دیگر تفاوت‬ ‫نظر وجود دارد‪ .‬هنر را نم ی‌شود با متر اندازه‌گیری کرد‪ ،‬چون‬ ‫سلیقه‌ها متفاوت است‪ .‬اما از نظر ما برگزار‌کنندگان و هیات‬ ‫انتخاب این فیلم‌ها بهترین انتخاب‌ها بوده‪.‬‬ ‫‪ l‬من خودم فیلمساز هستم و م ی‌دانم که به راحتی‬ ‫نم ی‌شود با یک‌سری مسائل کنار آمد‪ 96 .‬فیلم به دبیرخانه‬ ‫جشنواره رسید و هیات انتخاب آنها را بازبینی کردند‪ ،‬از بین‬ ‫این تعداد آنها سختگی رانه بهترین فیلم‌ها را از نظر خودشان‬ ‫انتخاب کردند که ‪ 33‬فیلم انتخاب ش��ده به بخش مسابقه‬ ‫راه پیدا کردند و ‪ 63‬فیلم هم از این رقابت جا ماندند‪ .‬در واقع‬ ‫‪ 63‬گروه فیلمبرداری اعم از تهی ه‌کننده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬بازیگران‬ ‫و سایر عوامل که زحمت کش��یدند ناراحت هستند‪ .‬من هم‬ ‫به اندازه آنها ناراحت هس��تم و همان شبی که نتایج هیات‬ ‫انتخاب اعالم شد من هم به درد این عزیزان تا صبح نتوانستم‬ ‫بخوابم‪ .‬خودم هم زمانی که به عنوان مستند‌ساز فیلم ی‌ را‬ ‫م ی‌ساختم و در جشنواره پذیرفته نم ی‌شد‪ ،‬همین احساس را‬ ‫ی هم به همه این عزیزان خسته‌نباشید گفتم‬ ‫داشتم‪ .‬در پیام ‌‬ ‫و ب رای زحمتی که ب رای سینمای ای ران کشیدند‪ ،‬تشکر کردم‪.‬‬ ‫اما واقعیت این اس��ت تا همین االن محک��م پای حرفمان‬ ‫ایس��تاده‌ایم و م ی‌خواهیم س��ر همین تعداد فیلم بمانیم‪.‬‬ ‫فیلم‌های منتخب بهترین انتخاب‌ها هستند‪ ،‬در عین حال‬ ‫م ی‌دانیم انتخاب در هنر نسبی است و ممکن است افرادی‬ ‫بر این نظر باشند‪ ،‬مثال یکی از فیلم‌هایی که به جشنواره راه‬ ‫پی دا نکرده بهتر از فیلمی باشد که انتخاب شده‪ .‬اما به هرحال‬ ‫این انتخاب‌های هفت عضو هی��ات انتخاب بوده و من هم‬ ‫به‌عنوان دبیر جش��نواره از آنها حمایت کردم و جوابگو هم‬ ‫هس��تم‪ .‬این تصمیم ب رای من به عنوان دبیر سخت است‬ ‫اما اگر تداوم داشته باش��د کمک خوب و بزرگی به پیشرفت‬ ‫س��ینمای ای ران خواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه معتقدم رونمایی‬ ‫از همه داشته‌های س��ینمای ای ران در جشنواره فجر اشتباه‬ ‫است‪ .‬ما فیلم‌های خوب زیادی داریم که در زمان اکرانشان‬ ‫م ی‌توانند جذاب‌تر باشند‪ .‬در حال حاضر عالقه‌مندان سینما‬ ‫و اصحاب رسانه منتظر هستند ده‌ها فیلم در طول سال آینده‬ ‫غیر از فیلم‌هایی که به جشنواره امسال راه پیدا کرده‌اند در‬ ‫زمان اکران رونمایی شوند‪ .‬ما جشنواره‌های خوب دیگری هم‬ ‫در کشور داریم که چقدر خوب است برخی از این فیلم‌ها ب رای‬ ‫اولین بار در آن جشنواره‌ها به نمایش در‌آید‪.‬‬ ‫‪ l‬هیات انتخاب کاری ب��ا ممیزی‌ها ندارد و ممکن‬ ‫است برخی از این آثاری که پذیرفته شده‌اند را ممیزی ارشاد رد‬ ‫کند‪ .‬این هیات نه کاری با اسم فیلم‌ها داشته و نه مشخصا‬ ‫موضوعات ممیزی و البته نه مراکز تولی د‌کننده فیلم‌ها‪ .‬محتوا‬ ‫بخش مهم و تاثی ر‌گ��ذاری در انتخاب‌ها بوده‪ ،‬اما ممیزی به‬ ‫معنای سانسور هیچ نقشی نداشته‪.‬‬ ‫‪ l‬در جریان انتخاب آثار شعار امسال ما کیفیت است‪.‬‬ ‫البته باید بگویم از نظر ما کیفیت دو‌جنبه دارد‪ .‬فیلم باکیفیت‬ ‫یعنی فیلمی‌که کیفیت فنی و هنری دارد‪ ،‬در عین حال دارای‬ ‫ی که صرفا به لحاظ فنی‬ ‫کیفیت محتوایی هم هست‪ .‬فیلم ‌‬ ‫و هنری قابل قبول باش��د اما محتوای آن قابل‌قبول نباشد‬ ‫‪ l‬ما قرار است جش��نواره فیلم برگزار کنیم‪ ،‬جشن‬ ‫سینمای ای ران را بگیریم و بهترین تولیدات یک سال گذشته‬ ‫را معرفی کنیم‪ .‬هیچ‌کاری هم با دعواه��ای بیرونی نداریم‪.‬‬ ‫دعوا ب رای بزرگان است‪ .‬ما خادمانی هستیم که م ی‌خواهیم‬ ‫جشن س��ینمایی را بگیریم که متعلق به همه سینماگران‬ ‫کشور است‪g .‬‬ ‫ب ا‌وجود تاکیدی ک�ه روی کیفی�ت فیل م‌ها و این‬ ‫عامل ب�ه عنوان معیار انتخاب داش�تید امس�ال‬ ‫جشنواره پررونقی را پی ش‌بینی م ی‌کنید؟‬ ‫در چند سال اخیر فیل م‌اول ی‌ها پدیده‌های جشنواره‬ ‫بودند و معموال نه تنها نظر مخاطبان عام را جلب‬ ‫کردند‪ ،‬بلکه مورد توجه منتقدان هم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫امسال برنامه ویژه‌ای برای حمایت از فیل م‌اول ی‌ها‬ ‫داشتید؟‬ ‫‪ l‬ما سه نسل سینماگر داریم؛ نس��ل جوان‪ ،‬نسل‬ ‫میانه و نسل قدیم ی‌ها‪ .‬در سال‌های اخیر نسل جوان و میانه‬ ‫بودند که آمدند‪ ،‬آثار درخش��انی عرضه کردند و پدیده شدند‪.‬‬ ‫امسال هم این اتفاق افتاده‪ .‬شأن بزرگان سینما سرجایش است‬ ‫و چند تا از بهترین فیلم‌ها‪ ،‬فیلم‌های کارگردانان نسل قدیم‬ ‫است‪ .‬از کارگردانان نس��ل میانه هم فیلم‌های بسیار خوبی‬ ‫داریم همانطور که نس��ل جدید هم آثار خوب و قابل قبولی‬ ‫ارائه داده‌اند‪ .‬البته ما امس��ال سقفی را مشخص کرده بودیم‬ ‫که بیش از یازده فیلم اولی را نخواهیم پذیرفت‪ .‬چون امسال‬ ‫اولین سالی بود که هیات انتخاب فیلم‌اول ی‌ها را برگزیدند‪ ،‬نه‬ ‫مثل سال‌های گذشته که هر چه فیلم اولی بود م ی‌توانست‬ ‫ش��رکت کند‪ .‬اما در نهایت هیات انتخاب تشخیص داد که‬ ‫تعداد بیشتری فیلم باید انتخاب ش��ود و ‪ 15‬فیلم به بخش‬ ‫مسابقه راه پیدا کردند و چهار فیلم در بخش سینمای ای ران‬ ‫هم حضور دارند‪ .‬بناب راین امسال هم شاهد پدیده‌هایی در بین‬ ‫فیلم‌اول ی‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪ l‬ما در بخش بی ن‌الملل هر سال بخش نمایش‌های‬ ‫جنبی داریم که به فراخور آن سال بخش‌هایی ویژه نمایش‬ ‫داده م ی‌شود‪ .‬در واقع ما بخش جدیدی اضافه نکردیم و فقط‬ ‫رویکردها تغییر کرده؛ مثال در دوره‌هایی مرور آثار سینماگران‬ ‫برجسته را داشتند‪ ،‬یا مرور آثار س��ینمایی کشورهای دیگر‪.‬‬ ‫ما هم امس��ال در بخش خ��ارج از مس��ابقه بی ن‌الملل مرور‬ ‫سینمای چین و لهس��تان را خواهیم داشت و همی ن‌طور در‬ ‫بخ��ش غیررقابتی نیز فیلم‌های کش��ورهای عضو جنبش‬ ‫غیرمتعهدها باتوجه به ریاست‌جمهوری اسالمی ای ران در این‬ ‫جنبش شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫شما هم که امسال روش اول را انتخاب کردید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬من روش اول را انتخاب کردم‪ ،‬چون معتقدم‬ ‫سینمای ای ران ارزشش بیش از این است که من بخواهم وجهه‬ ‫شخصی را ب رای خودم به وجود بیاورم‪ .‬البته این نکته را هم‬ ‫باید یادآور ش��وم این تصمیم نظر شخصی من نبوده و یک‬ ‫تیم حرفه‌ای با در نظر گرفتن مسائل مختلف به آن رسیدند‪.‬‬ ‫اما شخصا اعتقاد جدی دارم که فیلمسازان حرفه‌ای که یک‬ ‫مقدار باالتر به قضیه نگاه م ی‌کنند نیز موافق نظر من و تیم‬ ‫برگزاری جشنواره هس��تند و این تصمیم را در جهت رشد و‬ ‫اعتالی سینمای ای ران م ی‌دانند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬مهمترین دلیل ما این بوده که جشنواره به سمت‬ ‫حرفه‌ای‌تر و استانداردتر ش��دن برود‪ .‬ضمن اینکه با این کار‬ ‫ارزش سیمرغی هم که در بخش‌های مختلف اهدا م ی‌شود‬ ‫بیشتر م ی‌شود؛ به همین دلیل دو بخش از جشنواره و چهارده‬ ‫جایزه از آن حذف شده‪.‬‬ ‫پی ش‌بینی که یک‌سال دبیر جشنواره باشیم رضایت همه را‬ ‫کسب کنیم و محافظه‌کارانه دل همه را به دست بیاوریم‪ .‬در‬ ‫روش دوم که به نظر خیل ی‌ها منطق ی‌ت��ر م ی‌آید باید تعداد‬ ‫زیادی بخش داشت تا بتوانید همه را از خودتان راضی کنید‪ .‬اما‬ ‫به نظرم باید نگاه حرفه‌ای و تخصصی داشت و بهترین‌ها را‬ ‫ب رای حضور در جشنواره انتخاب کرد و ه ر‌چه کمتر جایزه داد‬ ‫تا جوایز ارزشمند‌تر به نظر بیاید‪.‬‬ ‫به جشنواره راه پیدا نم ی‌کند‪ .‬فیلم ی‌ که به لحاظ محتوایی‬ ‫کیفیت دارد‪ ،‬اما از نظر ارزش‌های هنری و فنی نازل باشد هم‬ ‫به جشنواره راه پی دا نم ی‌کند و همین اتفاق هم افتاده‪ .‬ممکن‬ ‫است فیلم ی‌به زعم برخی از دوس��تان خوب باشد اما از نظر‬ ‫داوران‪ ،‬متناسب با شأن جشنواره نباشد‪ .‬تاکید م ی‌کنم همه‬ ‫فیلم‌ها خوب بودند و ب رای همه آنها زحمت کشیده شده‪ .‬اما‬ ‫اولویت آثار جشنواره آثاری است که ب ر‌اساس استراتژی و نگاه‬ ‫جشنواره باشد‪ .‬ضمن اینکه من معتقدم جشنواره فجر نیاز به‬ ‫شعار ساالنه ندارد‪ .‬به نظرم شعار جشنواره مشخص است؛ این‬ ‫جشنواره مهمترین اتفاق سینمایی ایران و حتی منطقه است و‬ ‫مهمترین جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران‪ .‬نامش‬ ‫هم فجر است‪ .‬این جشنواره محل معرفی و عرضه محصوالت‬ ‫سینمای ای ران است‪ .‬با این معنا فیلم‌هایی که شأن انقالب و‬ ‫فجر را رعایت نکنند جایی در این جشنواره ندارند‪.‬‬ ‫فیل م‌های�ی بودند که به دلیل ممی�زی نتوانند به‬ ‫جشنواره راه پیدا کنند؟‬ ‫با این حساب بحث اعمال نظر نهادهاي فرهنگي‬ ‫موازي منتفی است؟‬ ‫‪69‬‬
‫علی معلم از انتخاب فیلم‌های سی‌و‌یکمین جشنواره فیلم فجر می‌گوید‬ ‫برخي فكر مي‌كنند اسكورسيزي هستند‬ ‫‪4‬‬ ‫همیش�ه همینطور بوده‪ .‬از زمان انتخاب فیلم‌ها برای حضور در بخش مس�ابقه گرفته تا زمان داوری‬ ‫هیات داوران‪ ،‬حاشیه‌های زیادی با آغاز جشنواره فیلم فجر گریبانگیر این فستیوال به ظاهر بین‌المللی بوده‬ ‫است‪ .‬امسال هم مانند سال‌های پیش مدتی اس�ت هیات داوران انتخاب‌های خود را به شکل علنی اعالم‬ ‫کردند‪ .‬در همین راستا برخی از کارگردان‌هایی که فیلمشان انتخاب نشده‌است در مصاحبه‌های مختلف از‬ ‫تو‌گویی داشتیم‪.‬‬ ‫این انتخاب‌ها گالیه کردند‪ .‬در این خصوص با علی معلم یکی از اعضای هیات انتخاب گف ‌‬ ‫مو‌کیف جشنواره‪ ،‬حاشیه‌ها‪ ،‬انتخاب‌ها و‪ ...‬صحبت کرد‪.‬‬ ‫معلم در این گفت‌وگو از ک ‌‬ ‫سمیرا جعفری‬ ‫این روزه�ا انتخاب ش�ما و همکارانت�ان در هیات‬ ‫انتخاب جش�نواره فیلم حواش�ی زیادی ب ه‌دنبال‬ ‫داشته‪ .‬با این حواشی و اظهارنظ ر‌ها چه م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬به‌هرحال زمانی که از بین نود و س��ه یا چهار فیلم‬ ‫باید تع داد کمی را انتخاب کنیم طبیعتا تع دادی رد م ی‌ش��وند‪.‬‬ ‫این طبیعی است که اعتراض‌هایی وجود داشته باشد‪ .‬ممکن‬ ‫ی هم مب دا و منشا داشته باشد‪ ،‬ولی زمانی که شما در‬ ‫است برخ ‌‬ ‫جشنواره‌ای شرکت م ی‌کنید باید تبعات آن را نیز بپذی رید‪ .‬ما تا به‬ ‫حال ندیدیم به‌طور مثال مارتین اسکورسیزی در جشنواره کن‬ ‫معترضشودکهچرافیلممراشرکتنداده‌اید‪.‬متاسفانهاینهماز‬ ‫اخالق ای ران ی‌هاست‪ .‬برخی از کارگردان‌های ای رانی با پول دولتی‬ ‫فیلمم ی‌سازندومدعیهمهستند‪.‬‬ ‫فیل م‌های�ی که دیدید ت�ا چه اندازه م�ورد توجه‬ ‫خودتان بود؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬اینجا مس��ال ‌ه اصلی ارزش‌گذاری و انتخاب اس��ت‪.‬‬ ‫به جرات م ی‌گویم بیش از نیمی‌از این تع داد فیلم‌هایی که به‬ ‫جشنوارهرا‌هپی داکردندباسلیقهمنجوربودند‪.‬بهنظرمفیلم‌های‬ ‫خوبی بودند‪ .‬دیگر فیلم‌ها هم که با رای‌گیری به جشنواره راه پی دا‬ ‫کردند‪.‬دراینبینیکیدوفیلمهمبودکهم ی‌توانستدرجشنواره‬ ‫حضورداشتهباشند‪،‬ولیدوستانبهآنهارایندادند‪.‬مس الهرایمن‬ ‫نیست‪.‬یکنفردرجمعهفتنفرهچندانتاثیرگذارنیست‪.‬چون‬ ‫باید طبق قانون دموکراسی پیش رفت‪ .‬طبق این قانون دیگر‬ ‫نم ی‌توان گفت چرا این فیلم به جشنواره راه پی دا کرد و دیگری‬ ‫از حضور درآن بازماند‪ .‬به‌هرحال من هم نظر خود را دارم‪ ،‬چه این‬ ‫نظرمحتواییباشدوچهسینمایی‪.‬مادرانتخابآثارب رایحضور‬ ‫دربخشمسابقه‪،‬تنهابهکیفیتواستانداردهایسینماییتوجه‬ ‫کرده‌ایم‪.‬طبیعتادراینمیانممکناستچندفیلمی‌کهمدنظر‬ ‫مننبودهبارایسایردوستانبهبخشمسابقهرسیدهباشدیاچند‬ ‫فیلمی‌کهمنانتخابکردمبهمسابقهراه‌نیافتهباشد‪.‬اینسخنم‬ ‫درباره س��ایر اعضای هیات انتخاب هم صدق م ی‌کند و بسیار‬ ‫طبیعیاست‪.‬درهرصورتبیشازنیمی‌ازآثارب راساسجمع‌بندی‬ ‫نظ راتهمهاعضاانتخابشدهاستوهرهفتنفراعضایهیات‬ ‫انتخابرویآنهاتاکیددارند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪159‬‬ ‫در کنار سلیقه شما و همکارانتان در هیات انتخاب‪،‬‬ ‫نقش جناح‌بندی‌ها و رانت‌ها چقدر بوده؟‬ ‫‪ l‬فکر م ی‌کنم اگر احتمال وجود رانت در این انتخاب‌ها‬ ‫باشدبه‪ 10‬درصدهمنم ی‌رسد‪.‬اگراعتمادیبهبندهازطرفاهالی‬ ‫سینماومردموجودداردبهواسطهدانشاستنهچیزدیگری‪.‬من‬ ‫شداوری نکنند‪.‬‬ ‫با دانش خودم به همه توصی��ه م ی‌کنم که پی ‌‬ ‫فیلم‌های جشنواره را ببینند‪ .‬فیلم‌هایی که همه مدعی خ واهند‬ ‫یالقاعده‬ ‫آمد‪.‬آنهاراهمببینندوبعدنظربدهندوقضاوتکنند‪.‬عل ‌‬ ‫بهشمام ی‌گویمامسالتق ریباششفیلمبسیارخوبدرجشنواره‬ ‫حضوردارند‪.‬بههمیندلیلفکرم ی‌کنمبهلحاظکیفیتجشنواره‬ ‫امسال بهتر از جشنواره سال گذشته است‪ .‬فکر م ی‌کنم حدود‬ ‫ی از فیلم‌هایی که ب رای حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند‬ ‫نیم ‌‬ ‫فیلم‌های قابل تاملی هستند؛ هم از لحاظ ساخت و هم به لحاظ‬ ‫معنافیلم‌هایقابل‌قب ولیهستند‪.‬امسالدرحوزه‌هایمختلف‬ ‫‪70‬‬ ‫فیلم داریم‪ .‬ما امسال هم در حوزه اجتماعی و هم معنوی فیلم‬ ‫داریم‪ .‬به نظر م ی‌آید که انتخاب‌های بدی نیست‪ .‬فیلم‌ها قابل‬ ‫تامل هستند تا جایی که منتقدان‪ ،‬کارشناسان و سینماگران را‬ ‫راضیکند‪.‬‬ ‫وفیل م‌هاییکهانتخابنشدندچه؟‬ ‫‪ l‬دوستانی که فیلمشان به جشنواره راه پی دا نکرده باید‬ ‫بدانند که برخی از این فیلم‌ها اساسا مناسب فستیوال نیست‪.‬‬ ‫تعجب من از این است که چطور همه دوستان فیلم‌هایشان را‬ ‫یکهبندهب رای‬ ‫ب رایجشنوارهم ی‌فرستند‪.‬به‌طورمثالدربارهفیلم ‌‬ ‫دلم ساختم یا اینکه فیلمی‌که کاملا سفارشی بوده و اعتقادی به‬ ‫آن ندارم نباید توقع داشته باشم انتخاب شود‪ .‬فیلم خوب از آب‬ ‫در‌نیامده و کاری نم ی‌توان کرد‪ .‬بناب راین من نم ی‌توانم در ب رابر‬ ‫این فیلم‌ها مقابل فستیوال پاسخگو باشم‪ .‬به نظر من دو نوع‬ ‫از فیلم‌هایی که به جشنواره رسیده بودند‪ ،‬شکس ت‌خورده بودند؛‬ ‫اول فیلم‌هایی که با خودشان نام سفارشی را یدک م ی‌کشند و از‬ ‫نقطه‌ای خارج از پسند مردم ساخته م ی‌شوند و دوم هم فیلم‌های‬ ‫متکب رانهشخص ی‪.‬اغلبآثارایندوگروهفاقدارزش‌هایسینمایی‬ ‫بودندوبیشتربهدردکلکسیون‌هایاگزارشعملکرد‌هام ی‌خورد‪.‬‬ ‫تمام تالش ما در هیات انتخاب‪ ،‬این بود که این دو نوع فیلم را که‬ ‫نه استاندارد مناسبی داشتند و نه به مخاطب توجهی کرده بودند‪،‬‬ ‫از بخش مسابقه جشنواره فجر دور نگه داریم و امیدوارم تا پایان‬ ‫همی ن‌طوربماند‪.‬همچنینبایدمتذکرشومکهجشنوارهفجرآخر‬ ‫دنیانیست‪.‬جشن‌هاوجشنواره‌‌هایدیگریهمدرراهاست‪.‬به‌طور‬ ‫مثال جشن دنیای تصویر که خود من هر سال برگزار م ی‌کنم‪.‬‬ ‫رای‌ها‪ ،‬انتخاب‌ها و داوری‌ها م ی‌تواند متفاوت باش��د درهر یک‬ ‫از این جشن‌ها‪ .‬این گالیه‌ها طبیعی است‪‌.‬ب ی‌شک این قضیه‬ ‫ب رایهیاتداورانهمپیشخ واهدآمد‪ .‬مناحساسم ی‌کنماین‬ ‫گله‌مندی‌ها ناشی از این است که ای ران ی‌ها به هیچ دیکته‌ای تن‬ ‫نم ی‌دهندوهمهفکرم ی‌کنندنمره‌شانبیستاست‪.‬متاسفانه‬ ‫این خصلت گریبانگیر سینمای ما هم شده‌است‪ .‬واقعا تاسف‌بار‬ ‫است‪.‬باالخرهبایدقاعده‌هاراقبولکنیم‪.‬کارگردانیدرمصاحب ه‌ای‬ ‫گفته من باالخره فیلمم را نمایش م ی‌دهم‪ .‬خب باشد‪ .‬آفرین به‬ ‫ایشان که آنقدر رانت دارد که م ی‌تواند فیلم بسازد‪ .‬ولی در بحث‬ ‫کارشناسیاینکهکهمنباپسرخالهفالنیدوستهستمیاب رادرم‬ ‫رئیسفالنجاستو‪...‬بهمنبه‌عنوانکارشناسمربوطنیست‪.‬‬ ‫خیل ی‌هابودنددرسینمایای رانکهبارانتفیلمشانجایزهگرفته‬ ‫است‪ .‬ولی امروز در تاریخ سینمای ای ران از آنها یادی نم ی‌شود‪ .‬به‬ ‫هیچ عنوان ماندگار نشدند‪ .‬شما از س ی‌سال پیش به این طرف‬ ‫نگاهی بیندازيد‪ .‬به‌طور مثال به علی حاتم��ی‌جایزه ندادند‪ .‬آیا‬ ‫فیلم‌های علی حاتمی‌بد بود؟ یا اینکه ماندگار نشد؟ بسیاری از‬ ‫یاندازندوسال‌هاستکهنتوانستند‬ ‫آدم‌هاییکهکالهشانراباالم ‌‬ ‫فیلمبسازندب رایاینکههمیشهازرانتدولتیاستفادهم ی‌کردند‪،‬‬ ‫یزند؟ شاید هم‬ ‫کجا هستند؟ امروز چه کسی درباره‌شان حرف م ‌‬ ‫فیلمشاندرجشنوارهحضورداشتهوجایزههمگرفتهباشد‪.‬‬ ‫حال که ما م ی‌خ واهیم جدا از این مسائل فیلم‌های خوب‬ ‫و قابل تامل را انتخاب کنیم و جدی عمل کنیم‪ ،‬برخی ناراحت‬ ‫م ی‌شوند‪ .‬امیدوارم فیلم‌های این دوس��تان هرچه زودتر اکران‬ ‫عمومی ش��ود تا همه ببینید که چه فیلم‌هایی ساخته شده و‬ ‫قضاوتکنند‪.‬‬ ‫این قضیه بیش�تر در م�ورد کارگردان�ان مطرح‬ ‫پیش م ی‌آید‪.‬‬ ‫‪ l‬قضیه اسم و نام در میان نیست‪ .‬کسانی هستند که‬ ‫یکفیلمم ی‌سازندوفکرم ی‌کنند‪،‬استیوناسپیلبرگهستند‪.‬‬ ‫اینچهوضعیتیاست؟واقعاعجیباست‪.‬بهنظرمبایددرمقابل‬ ‫این قضیه موضع گرفت و اعتراض کرد‪ .‬باید از اینها پرسید شما‬ ‫چه کسی هستید؟ مارتین اسکورس��یزی هستید؟ یا استنلی‬ ‫کوبریککهمعتقدیدفیلمتانفخرجشنوارهخ واهدبود؟این‌جور‬ ‫اظهارنظرها از نظر اخالق زشت است‪ .‬به نظر من بهترین داوری‬ ‫ن فیلم‌ها داوری مردمی‌است‪ .‬در ضمن فیلم‌هایی که به‬ ‫ب رای ای ‌‬ ‫جشنوارهراهپی داکردندفیلم‌های‌ب ی‌عیبوفو ‌قالعاده‌اینیستند‪.‬‬ ‫این فیلم‌ها متوسط ساالنه سینمای ای ران است‪ .‬به‌ه ر‌حال هر‬ ‫مزرعه‌ای هر سال یک برداشتی دارد‪ .‬فیلم‌هایی که ما انتخاب‬ ‫کردیممحصوالتمتوسطبهباالیاینمجموعهاست‪.‬امیدوارم‬ ‫کیفیتاینمحصوالتهرسالبهترشود‪.‬‬ ‫امسال مانند سال‌های گذشته اس�امی‌کارگردان‬ ‫تازه‌کار و فیلم اول ی‌ه�ا در کن�ار کارگردانان مطرح‬ ‫دیده م ی‌شود‪ .‬شما و همکارانتان در هیات انتخاب‬ ‫چه تفاوتی برای فیل م‌اول ی‌ه�ا و کارگردانان مطرح‬ ‫قائل هس�تید؟ آیا روی فیل م‌هایی که اولین تجربه‬ ‫کارگردانشاناستدقتبیشتریم ی‌کنیدیاخیر؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬حتما‪ .‬البته فیلم‌های اول امسال تع دادشان خیلی‬ ‫باالبود‪.‬البتههمانقدرفیلمبدوجودداشتکهفیلم‌هایحرفه‌ای‬ ‫حضور داشتند‪ .‬ولی به نظر م ی‌آید برخی از این کارگردانان که به‬ ‫مجموعهسینمایای راناضافهم ی‌شونداگردرتولیدمناسبیقرار‬ ‫بگی رند‪،‬م ی‌تواننددرآیندهفیلمسازانخوبیشوند‪.‬‬ ‫پس در بین فیلمسازان اولی‪ ،‬کارگردانانی بوده‌اند‬ ‫که ایده‌های نویی داشته باشند‪ .‬تا جایی که بتوانند‬ ‫امیدسیمرغداشتهباشند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬به هرحال بیشتر این فیلم‌ها متوسط هستند‪ .‬به‬ ‫این دلیل که از تولید خوبی در آنها استفاده نشده است‪ .‬ترکیب‬ ‫کارگردانوتهی ه‌کنندهترکیبخ وبینیست‪.‬برخیازاینفیلم‌های‬ ‫اول م ی‌توانس��تند فیلم‌های خیلی بهتری باشند‪ .‬این مساله‬ ‫برم ی‌گردد به نظام پروانه ساخت‪ .‬این پرسشی است که سازمان‬ ‫سینمایی و تشکیالت مربوطه باید پاسخ دهند‪ .‬اینکه چقدر بد‬ ‫روند پروانه س��اخت پیش رفته و چقدر نامناسب با فیلمسازان‬ ‫برخورد شده است‪ .‬چقدر با فیلمسازان کار اول بد برخورد شده‪ .‬ما‬ ‫باید شرایطی را فراهم کنیم که هر سال حداقل در سینمای ما از‬ ‫نیروهایجدیداستفادهشود‪.‬خوشبختانهفیلم‌هایمتوسطیدر‬ ‫میانفیلم‌هایاولیپی دام ی‌شدکهم ی‌توانستیمعدد‪ 15‬رابهآنها‬ ‫بدهیم‪.‬البتهتع دادکمیهمفیلمدیدیمکهفیلم‌هایخ وبیبودند‪،‬‬ ‫ولی مشکالت قانونی داشتند‪ .‬برخی از آنها اصال پروانه ساخت‬ ‫نداشتند‪.‬متاسفانهاینفیلم‌هامشکالتقانونیداشتندکههیات‬ ‫را وادار م ی‌کرد آنها را انتخاب نکنند‪ ،‬وگرنه م ی‌توانست فیلم‌های‬ ‫دیگریبهاینمجموعهاضافهشود‪.‬‬ ‫متاسفانه ما آیی ن‌نام ه‌ای برای انتخاب فیل م‌ها در‬ ‫جشنواره نداریم‪ .‬بیشتر این انتخاب‌ها ب ر‌اساس‬ ‫س�لیقه اعضای هیات داوران ص�ورت م ی‌گیرد‪.‬‬ ‫آيا تفاوت س�لیقه‌ها منجر به اختلاف نظر بین‬ ‫اعضای هیات داوران نم ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬اوال که آیی ن‌نامه‌ای وجود ندارد‪ .‬آیی ن‌نامه سینما فیلم‬ ‫خوباست‪.‬فیلمی‌کهخوبباشدیکآدمنابیناهمم ی‌تواندباآن‬ ‫ارتباط برقرار کند؛ این یعنی یک فیلم استاندارد‪ .‬ما باید به سمت‬ ‫استاندارد‌سازی برویم‪ .‬فیلمی‌که به جش��نواره م ی‌آید یا از وجه‬ ‫صنعتییاتجربیبایدفیلماستانداردوبرجسته‌ایباشد‪.‬درهمهدنیا‬ ‫همینطوراست‪.‬اساتیدسینمایدنیایافیلم‌هاییم ی‌سازندکهبه‬ ‫لحاظصنعتفیلمبرجستهاستیاتجربهنوییرادرآنفیلمدارند‪.‬‬ ‫به‌طورمثالفیلمکالسهنرپیشگیعلیرضاداوودنژادفیلمقابل‬ ‫تاملیاست‪.‬چونتجربه‌ایمتفاوتاست‪.‬شایددرادامهبرخیبه‬ ‫انتخاباینفیلمخردهبگی رندولیبهنظرمندیدگاهونظام‌مندی‬ ‫خاصیدراینفیلمبهچشمم ی‌خورد‪g.‬‬
‫ورزش‌‬ ‫‌آبادي ‪ -‬عباسي‬ ‫غيرقانوني‬ ‫دوگانه علي‬ ‫اقدام‬ ‫مسير‬ ‫يك‌طرفه‬ ‫ورزش‬ ‫مصاحبه كي روش با رسانه مخالف نظام واكنش هاي زيادي‬ ‫را برانگيخته است‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫‪72‬‬
‫‪1‬‬ ‫کارلوس ک ی‌روش به‌عنوان اولین سرمربی تیم‌ملی ب رابر‬ ‫دوربین شبکه بی‪.‬بی‪.‬سی فارسي‪ ،‬شبكه معاند و مخالف نظام‬ ‫نشس��ت تا با آنها درباره آخرین وضعیت و شرایط تیم‌ملی در‬ ‫مسیر مقدماتی جام‌جهانی‪ 2014‬برزیل صحبت کند‪ .‬البته این‬ ‫یداد‪ ،‬هر چند ب رای ک ی‌روش‬ ‫ب رای اولی ن‌بار در فوتبال ملی ما رخ م ‌‬ ‫بار اول نبود و مرد پ رتغالی در سال‌هایی که در منچستر دستیار‬ ‫سرالکس فرگوس��ن بود بارها به عنوان مربی شیاطی ن‌سرخ و‬ ‫دستیار فرگی ب رابر دوربی ن‌های این شبکه صحبت کرده و با این‬ ‫مق وله غریبه نبود‪ ،‬چندروز پیش در حالی که در اکثر رسانه‌ها و‬ ‫خبرگزاری‌ها برداشت‌های متفاوتی از این ب رنامه م ی‌شد‪ ،‬برخی‬ ‫هماشارهداشتنداوبعدازافشینقطبی‪،‬دومینسرمربیتیم‌ملی‬ ‫استکهبدونتوجهبهخط‌قرمزهابارسانه‌ایضد‌ای رانیصحبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ حرکت‌های تاریخی ک ی‌روش‬ ‫ سوءمدیریت در فدراسیون فوتبال‬ ‫ آیا ک ی‌روش مجوز داشت؟‬ ‫پس از پخش مصاحبه افش��ین قطبی و واکنش‌هایی‬ ‫که در پی داشت‪ ،‬فدراسیون ی‌ها در مورد ک ی‌روش با حساسیت‬ ‫بیشتری عمل کردند‪ .‬آنها این‌بار وسواس به خرج داده و در تنظیم‬ ‫قرارداد سرمربی جدید طوری عمل کردند که بندی هم ب رای این‬ ‫مسائل رسانه‌ای ذکر شود‪ .‬یکی از مسئوالن فدراسیون م ی‌گوید‪:‬‬ ‫«فدراسیون ب رای جلوگیری از ماجراهایی مانند مصاحبه افشین‬ ‫قطبی با بی‪.‬بی‪.‬سی که از پرسپ ولیس به تیم‌ملی آمده بود‪ ،‬در‬ ‫قرارداد کارلوس ک ی‌روش بندی را قید کرده که ایشان ب رای هر‬ ‫مصاحبه با رسانه‌های خارجی درباره تیم‌ملی و فوتبال ای ران باید‬ ‫مجوز فدراسیون راداشته باشد‪ .‬البته یکنکتهرافراموشنکنید‪،‬‬ ‫در چند وقت اخیر چند نفر از مربیانی که ساکن داخل و خارج ای ران‬ ‫بوده و در فوتبال ای ران رفت و آمد دارند‪ ،‬با این شبکه‌ها به‌عنوان‬ ‫کارشناس همکاری دارند که شاید ک ی‌روش هم با دستاویز به‬ ‫آنهابگویدمنهمبه‌عنوانسرمربیتیم‌ملیبااینشبکهحرف‬ ‫زدم که از لحاظ حقوقی نم ی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد‪ .‬شاید‬ ‫در قرارداد کاری آن کارشناسان به این خط‌قرمزها اشاره‌ای نشده‬ ‫باشد‪ ،‬اما در قرارداد س��رمربی تیم‌ملی به صراحت آمده که او از‬ ‫لحاظشخصیتحقوقینمایندهتیم‌ملیای راناستونم ی‌تواند‬ ‫برخالف موازین و ق وانین ما رفتار کند‪».‬‬ ‫در حالی که خیل ی‌ها اعتقاد دارند فدراسیون فوتبال باید در‬ ‫این زمینه با سرمربی تیم‌ملی برخوردی قانونی و حقوقی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این مقام آگاه تاکید م ی‌کند‪« :‬فدراسیون م ی‌تواند سرمربی‬ ‫تیم‌ملی را جریمه کرده و تاوان بگیرد‪ ،‬اما معلوم نیست که این‬ ‫جریمه به چه صورت خ واهد بود و البته این امکان هم وجود دارد‬ ‫که فدراسیون کوتاه بیاید‪».‬‬ ‫ورزش‬ ‫اما مسئوالن فدراسیون فوتبال در چنین شرایطی کجا‬ ‫بودند؟ازدرون فدراسیونفوتبال خبر م ی‌رسد که مسئوالن اصال‬ ‫توجهیبهب رنامهسفرک ی‌روشومرخصیاونداشته‌اند‪.‬گویاآنها‬ ‫درگیر مسائل حاشی ه‌ای همچون برخی پرونده‌های سنگين‬ ‫هستند و به همین دلیل است که خیلی راحت اتفاقات عجیبی‬ ‫در فدارسیون فوتبال رقم م ی‌خورد و سرمربی تیم‌ملی که طرف‬ ‫قرارداد این فدراسیون است‪ ،‬میهمان شبکه ضدانقالب وابسته‬ ‫بهدولتبیگانهم ی‌شود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز اصغر شرفی و حسن روشن با شبکه‌های‬ ‫ضد‌انقالب‌ب ی‌ب ی‌سی و صدای آمریکا مصاحب ه‌هایی داشتند‪ ،‬اما‬ ‫اخی را در کمال تعجب کارلوس ک ی‌روش مقابل دوربین شبکه‬ ‫‌ب ی‌ب ی‌سی فارسی رفت تا مشخص ش��ود نظارت فدراسیون‬ ‫فوتبال بر امور مجموعه تحت مدیریت خود تا چه حد ضعیف‬ ‫یو‬ ‫و غیرقابل اعتماد اس��ت و این مهر دیگری است بر ناکام ‌‬ ‫سوء‌مدیریت علی کفاشیان در فدراس��یون فوتبال؛ مردی که‬ ‫هی چ‌گاه نظارت درست و دقیقی درباره مربیان تیم‌ملی نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطعا اگر مدی ران فوتبال ای ران از تجربه حضور افش��ین‬ ‫قطبی در این شبکه تلویزیونی و اظهارات ضد‌ای رانی و خالف‬ ‫واقع وی در‌ب ی‌ب ی‌سی فارسی درس گرفته بودند پیش از حضور‬ ‫ک ی‌روش در این شبکه ضد‌ای رانی وی را در جریان سیاست ای ران‬ ‫در قبال این شبکه قرار م ی‌دادند تا وی از پذیرش پیشنهاد آنها‬ ‫ب رای انجام مصاحبه خودداری کند‪ ،‬اما غفلت مدی ران فدراسیون‬ ‫فوتبال باعث شد دومین سرمربی تیم‌ملی فوتبال ای ران نیز در‬ ‫ب رابردوربیناینشبکهضد‌ای رانیبنشیند‪.‬‬ ‫کارلوسک ی‌روشباشبکه‌ب ی‌ب ی‌سیمصاحبهکردهاست‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی سرمربی تیم‌ملی با این شبکه بیگانه باعث شده تا‬ ‫عده‌ای همه تقصیرها را به گردن وی بیندازند در صورتی که طی‬ ‫هفته گذشته برخی‪ ،‬سایت‌ها و خبرگزاری‌ها فدراسیون فوتبال‬ ‫را مقصر این اتفاق خ واندند‪ .‬حامیان سرمربی تیم‌ملی معتقدند‬ ‫ک ی‌روش بر خالف مصالح نظام و مردم سخنی نگفته است و‬ ‫برخی انتقادها تنها جنبه غرض‌ورزی دارد‪ .‬این عده م ی‌گویند‪:‬‬ ‫«اگر مدی ران فدراس��یون فوتبال در زمان عقد قرارداد کارلوس‬ ‫ک ی‌روش ب��ه وی متذکر م ی‌ش��دند انجام مصاحب��ه با برخی‬ ‫شبکه‌های ضد‌ای رانی خالف اصول و مقررات کشور است‪ ،‬هرگز‬ ‫ک ی‌روش تن به چنین کاری نم ی‌داد چ��ون وی به‌عنوان یک‬ ‫یداند‪».‬‬ ‫مربی حرفه‌ای خود را ملزم به پیروی از مقررات م ‌‬ ‫دقیقا همان‌طور که مربیان خارجی در بدو ورود به ای ران‬ ‫و آغاز همکاری‌شان با ورزش ای ران مق وله حجاب اسالمی ب رای‬ ‫خانواده خود و مقررات اس�لامی ای��ران را م ی‌پذی رند در صورت‬ ‫تاکید مدی ران ورزش ای ران موضوع عدم همکاری با شبکه‌های‬ ‫ضد‌ای رانی را نیز م ی‌پذی رند‪ ،‬اما وقتی کسی به آنها اطالع ندهد‬ ‫نم ی‌توانانتظارداشتآنهاخودراسااقدامبهچنینکاریبکنندیا‬ ‫دست به خودسانسوری بزنند‪.‬‬ ‫در واقع آنهایی که سعی م ی‌کنند در هیاهوی به راه افتاده‬ ‫موضع میانه در پیش بگی رند تاکید دارند که مسئوالن فدارسیون‬ ‫فوتبال و وزارت ورزش و ج وانان باید به خاطر این اقدام ک ی‌روش‬ ‫درمصاحبهبایکرسانهضد‌ای رانیبرخوردمتناسبراباویانجام‬ ‫بدهند و ب رای این رویه مق رارت خاص خود را تنظیم کنند‪ .‬اما این‬ ‫ب رایاولینبارنیستکهسرمربیتیم‌ملیباشبکه‌ایضد‌ای رانی‬ ‫صحبت م ی‌کند‪ .‬اولین بار افشین قطبی دست به سنت‌شکنی‬ ‫زد؛ سنت‌شکنی غی ‌رواقعی که در آن انگار قرار بود از ای ران‪ ،‬نا‌امنی‬ ‫و از مردم چهره‌ای زشت ارائه کند‪ .‬شاید اگر درباره مصاحبه افشین‬ ‫قطبی برخوردی ص��ورت گرفته بود امروز ش��اهد این اتفاقات‬ ‫غیر قابل توجیه در فضای رسانه‌ای و ورزشی کشور نبودیم‪.‬‬ ‫کمبود امکانات و دوش گرفتن با شلنگ آب در کنار زمی ن؛‬ ‫اینها دالیلی بود که افشین قطبی با اشاره به آن تاکید م ی‌کرد‬ ‫نم ی‌تواندب رایدومینسالمتوالیدرای رانبماندوباپرسپ ولیس‬ ‫همکاری‌اش را ادامه دهد‪ .‬اما این پایان مصاحب ه‌های جنجالی‬ ‫قطبی نبود‪ .‬او با شبکه بیگانه‌ب ی‌ب ی‌سی مصاحب ه‌ای انجام داد‬ ‫و در آن تصویری غی ر‌واقعی و زشت از ای ران و مردمش ارائه کرد‪.‬‬ ‫البته به لطف فدراسیون علی کفاشیان‪ ،‬وی خیلی‌زود پس از آن‬ ‫گفت‌وگوبهته رانبرگشتتاهدایتتیم‌ملیدرآخ رینبازی‌های‬ ‫مقدماتی جام‌جهانی ‪ 2010‬آفریقای‌جنوبی را برعهده بگیرد که‬ ‫دست‌آخر هم موفق نشد آن را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫همان وقت پس از بازگشت دوباره قطبی برخی از منتقدان‬ ‫با اشاره به آن مصاحبه که با تصاویری از زندگی و روزگار کاری او در‬ ‫اماراتهمراهبود‪،‬یادآورشدندسرمربیتیم‌ملی«امنیت»درای ران‬ ‫را زیر سوال برده است‪ .‬البته حاج‌باقر (مدی رب رنامه‌اش) با تکذیب آن‬ ‫از قول قطبی‪ ،‬دست به توجیه جالبی زد و تاکید کرد که منظور‬ ‫قطبیازامنیت‪،‬همانامنیتشغلیمربیاندریکتیماستکه‬ ‫چنین قاعده‌ای در فوتبال آسیا رعایت نم ی‌شود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫کارلوس ک��ی‌روش که اخی��را با نتایج ضعی��ف خود در‬ ‫تیم‌ملی به تع داد مخالفان خود اضافه ک��رده‪ ،‬نه تنها در ثبت‬ ‫باخت‌های تاریخی تبحر دارد بلکه با رفت��ار خود نیز این روزها‬ ‫مخالف‌خ وان ی‌های بسیاری را علیه فدراسیون فوتبال و خودش‬ ‫باعث شده است‪ .‬آنجا که خیلی خونسرد رفتاری از خود نشان‬ ‫م ی‌دهد که هرگز مورد تایید عرف کشورمان نیست‪ .‬شاید این‬ ‫خونسردی را از فدراسیون فوتبال و مقامات مافوق خود به خوبی‬ ‫آموخته است؛ هر چهکههستمصاحبه اخیر سرمربیتیم‌ملی‬ ‫با شبکه ضدانقالب‌ب ی‌ب ی‌سی حاال انتقادهای فراوانی را متوجه‬ ‫وی و فدراسیون فوتبال کرده اس��ت‪ .‬در این بین منتقدان این‬ ‫اقدام عجیب سرمربی تیم‌ملی بر این عقیده‌اند که مصاحبه‬ ‫کارلوس ک ی‌روش نبايد با این شبکه تلویزیونی انجام مي شد‪،‬‬ ‫اما‌ب ی‌توجهی و تسامح بیش از حد مدی ران فدراسیون فوتبال در‬ ‫توجیه فضا ب رای سرمربی پ رتغالی تیم‌ملی فوتبال باعث شده تا‬ ‫کارلوسک ی‌روشدرب رابردوربینتلویزیونیبنشیندکهبارهاعلیه‬ ‫مردم ای ران اقدام به فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫دو فرضیه درباره مصاحبه ک ی‌روش وجود دارد؛‬ ‫فرض اول‪ :‬ک ی‌روش واقع��ا از ممنوع بودن مصاحبه با‬ ‫شبکه‌ب ی‌ب ی‌سی خبر نداشته اس��ت‪ .‬هر چند که عرف جاری‬ ‫در ای��ران نیز مصاحبه ب��ا چنین ش��بکه‌هایی را که به جهت‬ ‫سیاست‌های رسانه اي نظام ای ران معاند محسوب م ی‌شوند را‬ ‫قبول نم ی‌کند‪ .‬اگر چنین حالتی بر این عمل ک ی‌روش حاکم‬ ‫باش��د طبق قواعد باید به علت عدم آگاهی او را تب رئه کرد‪ .‬اما‬ ‫موضوعبههمینسادگیهمنیست‪،‬چهکارلوسک ی‌روشچند‬ ‫وقت پیش مدیا آفیسر قدیمی‌تیم‌ملی که وظیفه سازماندهی‬ ‫مصاحب ه‌های کادر فنی را برعهده داشت را از تیم کنار گذاشت‬ ‫و با رفتاری که اخی را از خود نشان م ی‌دهد قصد دارد خودش به‬ ‫نوعیهمه‌کارهباشد‪.‬‬ ‫ف�رض دوم‪ :‬آنطور که عقل حکم م ی‌کن��د او آگاهی‬ ‫داشته است که مصاحبه با این شبکه ب ر‌خالف ق واعد ای ران است‪.‬‬ ‫مهمترین س��ند این آگاهی هم این است که بنابر گفته منابع‬ ‫موثق خود فدراسیون فوتبال‪ ،‬بارها چه در زمان افشین قطبی‬ ‫و چه همین آقای ک ی‌روش تاکید داشته است که هیچ یک از‬ ‫اعضای کادر فنی اجازه مصاحبه با دو شبکه خارجی را ندارند‪ .‬او‬ ‫مدت زیادی از حضورش در ای ران م ی‌گذرد و دو ای رانی کارکشته را‬ ‫ب رای مدت زمانی طوالنی در کنارش داشته و در همان زمان هم‬ ‫به احتمال بسیار زیاد به او تاکید شده که باید مصاحب ه‌هایش‬ ‫طبق اصول داخلی ای ران باشد‪.‬‬ ‫عده‌ای هم اساسا کاری به این فرضی ه‌ها ندارند‪ .‬آنها تاکید‬ ‫دارند‪« :‬س��رمربی پ رتغالی تیم‌ملی در دفتر‌ب ی‌ب ی‌سی فارسی‬ ‫حاضر شده و ب رای مدت زمانی طوالنی پاسخگوی سواالت این‬ ‫شبکه بوده و این در حالی است که در ای ران مصاحب ه‌هایش صرفا‬ ‫محدود به سه رسانه خبری م ی‌شود‪ .‬اگر مصاحب ه‌های ک ی‌روش‬ ‫رادرمدتزمانحضورشدرای رانورقبزنیمبهراحتیپیم ی‌ب ریم‬ ‫که او هیچ‌گاه در داخل کشور حرف‌هایی که در دفتر‌ب ی‌ب ی‌سی‬ ‫فارسی زد را به زبان نیاورده بود‪ .‬از زاویه‌ای دیگر او وقتی در ای ران‬ ‫ی کنف ران س‌های خبری‌اش طی مدت زمانی کوتاه و‬ ‫است تمام ‌‬ ‫درست نزدیک بازی‌های تیم‌ملی انجام م ی‌شود که طبیعتا در‬ ‫آنزمانخب رنگارهایداخلیبهخاطربحثحساسملی‌ترجیح‬ ‫م ی‌دهندسکوتاختیارکنند‪».‬‬ ‫ جنجال تاریخی قطبی‬ ‫ ک ی‌روش چه گفت؟‬ ‫«در ای ران تماشاگران شوق زیادی به فوتبال دارند که من‬ ‫شبیه آن را جایی ندیده بودم»‪« ،‬ما فقط یک قدم تا جام‌جهانی‬ ‫فاصله داریم»‪« ،‬ما همه امکانات را داریم و نباید غافلگیر شویم‪.‬‬ ‫فقط باید اعتماد به نفس داشته باشیم»‪« ،‬جوانان ای رانی خیلی‬ ‫مستعد هستند و شوق زیادی ب رای بازی دارند‪ ،‬اما به اندازه کافی‬ ‫نالمللیندارند»‪«،‬وقتیبهای رانرفتمتیم‌ملیزیاد‬ ‫تجربهبازیبی ‌‬ ‫گل م ی‌خورد‪ .‬ما تالش زیادی کردیم که این مشکل را حل کنیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر از این نظر بهتر شدیم»‪« ،‬ممکن است‪ ۱۰‬بازیکن‬ ‫تیم‌ملی عضو پرسپ ولیس باشند‪ .‬این بازیکن‌ها وقتی به اردوی‬ ‫تیم‌ملی م ی‌آیند همان فرم باشگاه را هم با خودشان م ی‌آورند و‬ ‫باتوجه به اوضاع پرسپ ولیس آنهایی که قبال روی فرم بودند االن‬ ‫آماده نیستند»‪« ،‬ای ران آن‌قدر از لحاظ بازیکن غنی نیست که‬ ‫یکباره بتوانیم تع دادی زی��ادی را از تیم‌ملی کنار بگذاریم»‪« ،‬از‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‬ ‫کار در ای ران راضی هس��تم»‪« ،‬هدف اصلی من بودن در برزیل‬ ‫به همراه ای ران اس��ت و این آرزو را ب��ا هی چ‌چیز عوض نخواهم‬ ‫کرد؛ البته تصمیم نهایی همیشه با فدراسیون فوتبال است‪ ،‬اما‬ ‫رویای من این است که به جام جهانی برویم و م ی‌خ واهم آن را به‬ ‫حقیقتتبدیلکنم‪».‬‬ ‫اینهابخشیازاظهاراتسرمربیپ رتغالیتیم‌ملیاستکه‬ ‫حقایق فوتبال ما محسوب م ی‌شود‪ .‬در واقع ک ی‌روش اظهارات‬ ‫تق ريبا واقع نگرانه اي درباره فوتبال ای ران و تیم‌ملی داشته است‪.‬‬ ‫اظهاراتیکهاگرتع ریفوتمجیدنیستدستکمخالفواقعیت‬ ‫نیس��ت‪ .‬او با‌افتخار درباره کار در ای ران سخن گفته است و این‬ ‫تفاوت اظهارات این مربی خارجی با حرف‌هایی است که زمانی‬ ‫افشین قطبی درباره کشورمان و مردم ای ران با‌ب ی‌ب ی‌سی مطرح‬ ‫کرد‪ .‬با اين حال بيان اين حرف ها هم نمي تواند توصيفي ب راي‬ ‫گفتوگوبا يك رسانهمخالفكشورباشد‪.‬‬ ‫ک ی‌روش همچنین در بخش پایان��ی مصاحبه خود در‬ ‫مورد زندگی در ای ران صحبت کرد‪« :‬در ای ران شرایط خوبی دارم‪ ،‬از‬ ‫فرهنگای رانهمخوشمم ی‌آید‪.‬ای رانکشوریباتاریخغنیاست‬ ‫یزنم‪.‬موسیقیای رانیزیباست‪.‬‬ ‫ومنهرازگاهیبهموزه‌هاسرم ‌‬ ‫غذای ای رانی هم که بزرگترین مشکل ماست؛ چرا‌که آنقدر غذاها‬ ‫خوشمزههستندکهماهمیشهمجبوریمدرحالخوردنباشیم!‬ ‫کباب‌های ای ران فوق‌العاده است و شی رین ی‌های خوشمزه‌ای هم‬ ‫دارند‪ .‬اما مهم‌تر از هر چیز باید بگویم من خود کشور را خیلی‬ ‫دوست دارم‪ .‬ای ران یک کشور زیبا و دوست‌داشتنی است‪ .‬وقتی‬ ‫بهشهرهایمختلفسفرم ی‌کنمتابازی‌هاراببینم‪،‬منظره‌های‬ ‫بسیارزیباییرام ی‌بینم‪».‬‬ ‫این حرف‌ها ما را به یاد مصاحبه چند سال پیش افشین‬ ‫قطبی انداخت‪ .‬مربی ای رانی ‪ -‬آمریکایی که از پرسپ ولیس رفته‬ ‫بود و در حالی که تا وقتی در ای ران بود از قشنگ ی‌ها و دل شیرها‬ ‫م ی‌گفت‪ ،‬در مصاحبه با رس��انه ضد ای رانی‌ب ی‌ب ی‌س��ی رنگ‬ ‫عوض کرد‪« :‬زمانی که به پرس��پ ولیس آم��دم در هفته اول در‬ ‫زمین تمرین دوش نداشتیم و بازیکنان و مربیان باید با شیلنگ‬ ‫دوش م ی‌گرفتن��د‪ .‬زمی ن‏هایی بود که وقتی ت��وپ را م ی‏زدیم‬ ‫م ی‌توانست به هرجهت برود‪ .‬بعضی اوقات یک پی راهن بیشتر‬ ‫نداشتیم‪ ،‬هر روز ب رای جوراب سوال م ی‏کردیم که م ی‌توانید یک‬ ‫جوراب به ما بدهید؟»‪« ،‬فوتبال ای ران فوتبالی است که شفافیت‬ ‫و حرفه‌ای‏گری در آن به ندرت دیده م ی‌شود»‪« ،‬وقتی از حمله‬ ‫لیدرهایتیمبهماشینهمسرممطلعشدم‪،‬فکرکردمآنامنیت‬ ‫اجتماعی که ب رای خانواده‏ام الزم بود‪ ،‬دیگر وجود ندارد و ممکن‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫كارلوس ك ي‌روش چهارشنبه هفته‬ ‫گذشته با استقبال جمعي از مسئوالن‬ ‫فدراسيون فوتبال به ته ران برگشت‪.‬‬ ‫همه منتظ رند ببينندكه فدراسيون‬ ‫فوتبال درباره اقدام عجيب سرم ربي‬ ‫تيم ملي چه واكنشي از خود نشان‬ ‫خواهد داد؛ هرچند اصال بعيد نيست اين‬ ‫واكنش درست مثل همه موارديكه قبال‬ ‫ديده‌ايم‪ ،‬تنها سكوت باشد؛‬ ‫تنها سكوت‬ ‫‪74‬‬ ‫است دفعات بعد چاقو و تفنگ باشد»‪« ،‬در ای ران بعضی مواقع‬ ‫روابط بهتر از کیفیت‪ ،‬تجربه و دانش است»‪.‬‬ ‫البته عده‌ای معتقدند انتقادهای قطبی سیاه‌نمایی صرف‬ ‫بود ‪ .‬چرا كه پس از بازگشت به ايران آن حرف ها را وارونه كرد و به‬ ‫نوعي سعي كرد از مصاحبه ناج وانمردانه اش عبور كند‪.‬‬ ‫جالب اینکه قطبی پس از آن مصاحبه در اتفاقی عجیب‬ ‫سرمربی تیم‌ملی ش��د و پس از بازگش��ت به ای ران بار دیگر از‬ ‫قلب شیر و صلح و عشق س��خن گفت‪ ،‬اما حضورش در راس‬ ‫کادر‌فنی تیم‌ملی جز ناکامی‌فایده دیگری نداشت‪ .‬او حاال در‬ ‫ژاپن مربیگری م ی‌کند و البته بخش فارسی سایت خود را حذف‬ ‫کرده اس��ت!هر‌‌چند رفتارهای اخیر کارلوس ک ی‌روش با انتقاد‬ ‫فراوان جامعه فوتبال همراه شده است‪ ،‬اما مسئوالن فدراسیون‬ ‫فوتبالبهصورتخود‌جوشسکوتکرده‌اند‪.‬حاال اینچوب‌خط‬ ‫اقدامات عجیب و غریب سرمربی تیم‌ملی است که رفته‌رفته‬ ‫پر م ی‌شود؛ از نپذیرفتن دستیار ای رانی باتجربه تا تعطی ل‌کردن‬ ‫کمیته فنی‪ ،‬توقف‌های گاه و بیگاه لیگ‪ ،‬فرار از مس��ئولیت‬ ‫مدی ریتتیم‌هایپایه‪،‬اخ راجسرپرستتیموحذفاینمسئولیت‪،‬‬ ‫اخ راجمدیررسانه‌ایتیم‌ملی‪،‬موضع‌گیری‌هایتند علیه مربیان‬ ‫والبتهرسانه‌هایای رانی‪،‬مرخص ی‌هایطوالنیکهمعلومنیست‬ ‫تا چه حد در چارچوب قراردادش اس��ت و‪ ...‬از ب ی‌انضباط ی‌ها و‬ ‫خودمختاری‌های سرمربی تیم‌ملی است و شاهکار آخرش هم‬ ‫حضور در استودیوی ب ی‌ب ی‌سی فارسی و مصاحبه با این شبکه‬ ‫تلویزیونیاست!‬ ‫ک ی‌روش در حالی این مصاحبه را انجام داد که اوال پیش از‬ ‫این در اظهارنظری گفته بود که متوجه حساسیت دستگاه‌های‬ ‫ای رانی نسبت به رسانه‌های انگلیسی هس��ت و ثانیا در بندی‬ ‫از قرارداد او به صراحت قید ش��ده ک��ه «هرگونه مصاحبه عام‬ ‫سرمربی تیم‌ملی با رسانه‌ها باید با هماهنگی فدراسیون باشد»‬ ‫بناب راین یا ک ی‌روش قانون‌گریزی کرده و با اشراف به تبعات این‬ ‫قانون‌گریزی‪ ،‬این مصاحبه را انجام داده یا فدراسیون به او اجازه‬ ‫مصاحبه با اين رسانه را داده که احتمال دومی‌بسیار کم است‪.‬‬ ‫با عملکرد مدیریتی که فدراسیون در بعضی بخش‌های‬ ‫دیگر داشته‪ ،‬احتماال هر دو حالت وجود دارد! علی کفاشیان در‬ ‫یکی از مصاحب ه‌هایش با ایس��نا اذعان کرد که «ما هرقدر در‬ ‫فدراسیون کار کنیم و موفق باش��یم‪ ،‬باز ویترین عملکردمان‬ ‫موفقیت تیم‌ملی بزرگساالن اس��ت؛ بناب راین اگر اینجا موفق‬ ‫نباشیم انگار هی چ‌کاری نکردیم‪ ».‬از این پاسخ واضح است که‬ ‫فدراس��یون با هدف نتیجه گرفتن تیم‌ملی‪ ،‬هرچه ک ی‌روش‬ ‫گفته و خ واسته را پذیرفته و شخصیت فدراسیون را ب رابر او کاملا‬ ‫منفعل کرده است! ضمنا در قرارداد ک ی‌روش تع داد مرخص ی‌ها‬ ‫هم قید شده و طبق اعالم یکی از مسئوالن فدراسیون که آن‬ ‫زمان در جریان این قرارداد بود‪ ،‬به هیچ‌وجه این مرخص ی‌ها فراتر‬ ‫از عرف بی ن‌المللی نیست‪ .‬البته عرف بی ن‌المللی حداکثر سه تا‬ ‫چهار هفته مرخصی را ب رای سرمربی در سال قائل م ی‌شود‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که ک ی‌روش از ابتدای سال تاکنون نزدیک به دو‬ ‫ماه در مرخصی بوده است!‬ ‫ انتق�اد عض�و هیات‌رئیس�ه فدراس�یون فوتبال از‬ ‫ک ی‌روش‬ ‫حیدر بهاروند م ی‌گوید فدراسیون فوتبال باید به کارلوس‬ ‫ک ی‌روشبهخاطرانجامگفت‌وگوباشبکهتلویزیونی‌ب ی‌ب ی‌سی‬ ‫فارسیتذکر بدهد‪.‬‬ ‫ترئیسهفدراسیونفوتبالگفت‪«:‬صحب ت‪‎‬های‬ ‫عضوهیا ‌‬ ‫ک ی‪‎‬روش ورزشی بوده و همچنیناز فرهنگغنیمردم ای ران هم‬ ‫تعریف و تمجید کرده است‪ .‬ایشان سال‪‎‬ها در انگلیس حضور‬ ‫یدانستهآنرسانه‪،‬معاندجمهوریاسالمیای ران‬ ‫داشتهوشایدنم ‪‎‬‬ ‫است‪».‬وی خاط رنشان کرد‪« :‬زمانی که ک ی‪‎‬روش با تیم‌ملی ای ران‬ ‫ترئیسه فدراسیون نبوده‪‎‬ام‪ ،‬اما فکر‬ ‫قرارداد بسته‪ ،‬من عضو هیأ ‌‬ ‫کنمدرقراردادویبندیوجودداردکهاگربخ واهددرموردتیم‌ملی‬ ‫باهررسانه‪‎‬ایصحبتکند‪،‬بایدابتدابافدراسیونهماهنگکندو‬ ‫اگرموافقتشدم ی‪‎‬تواندمصاحبهکند‪».‬‬ ‫بهاروند تاکید کرد‪« :‬مربیان حرفه‪‎‬ای معموال پایبند قرارداد‬ ‫هستند‪ ،‬اما نم ی‪‎‬دانیم چرا ک ی‪‎‬روش به این بند از قرارداد عمل‬ ‫نکرده است‪ .‬فدراسیون باید به سرمربی تیم‌ملی تذکرات الزم را‬ ‫بدهد و او حق ندارد بدون هماهنگی مصاحبه کند‪».‬‬ ‫رئیس هیات فوتبال لرس��تان عنوان ک��رد‪« :‬چرا برخی‬ ‫مربیان داخل کشور با رسانه‪‎‬های ضد‌انقالب گفت‪‎‬وگو م ی‪‎‬کنند‪،‬‬ ‫یدانند ماهیت این رسانه‪‎‬ها چیست؟» وی تصریح‬ ‫در حال ی‪‎‬که م ‪‎‬‬ ‫کرد‪«:‬کمیتهانضباطیبایدباآنهابرخوردکندنهسرمربیخارجی‬ ‫کهاطالعاتیازرسانه‪‎‬هایضد‌انقالبندارد‪».‬درحالیکهانتقادها‬ ‫نسبت به فدراسیون فوتبال و ک ی‌روش وارد فاز تازه‌ای شده است‪،‬‬ ‫ترئیسهفدراسیونفوتبالاستکهنسبتبه‬ ‫تنهااینعضوهیا ‌‬ ‫مصاحبه سرمربی تیم‌ملی با‌ب ی‌ب ی‌سی واکنش منفی نشان‬ ‫م ی‌دهد‪ .‬به هر حال بازگش��ت ک ی‌روش از مرخصی بلند‌مدت‬ ‫م ی‌تواندثابتکندکهآیامسئوالنفدراسیونفوتبالتوانبرخورد‬ ‫با سرمربی تیم‌ملی را دارند یا خیر؟‪g .‬‬
‫معاند نظام مقدس جمهوری اسالمی است‪ ،‬مصاحبه کند‪.‬‬ ‫فدراس��یون فوتبال هم هی چ‌گاه در م��ورد کارهای عجیب‬ ‫این مربی وی را مورد بازخواس��ت قرار نداده است‪ .‬خب این‬ ‫یعنی س��وءمدیریت؛ یعنی فاجعه اي که فقط از عهده این‬ ‫فدراسیون برم ی‌آید‪.‬‬ ‫فدراس�یون چه کاری بای�د در مقاب�ل ك ي‌روش‬ ‫انجام دهد؟‬ ‫‪ l‬فدراس��یون باید در مورد این اقدام ک ی‌روش این‬ ‫مربی را مورد بازخواس��ت قرار دهد‪ .‬بازخواست نه به صورت‬ ‫تشریفاتی‪ ،‬بلکه فدراس��یون باید ک ی‌روش را توبيخ کند‪ .‬در‬ ‫ضمن فدراسیون باید عملکرد فنی این مربی را نیز بررسی‬ ‫کند و واقعی ت‌ها را به مردم بگوید‪.‬‬ ‫در واق��ع ای��ن فدراس��یون فوتبال و ش��خص علی‬ ‫کفاشیان است که باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫چرا اینقدر فدراسیون را مقصر م ی‌دانید؟‬ ‫کی‌روش بایدجريمهشود‬ ‫انتقاد رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس از سرمربی تیم‌ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ l‬از دو منظر باید به این اقدام کارلوس ک ی‌روش نگاه‬ ‫کرد؛ بحث فوتبالی و بح��ث غی ر‌فوتبالی‪ .‬در بحث فوتبالی‬ ‫ک ی‌روش سخنانی را مطرح کرده که فدراسیون وظیفه دارد آن‬ ‫را بررسی کند و این کارشناسان فوتبال هستند که م ی‌بایست‬ ‫با تحلیل این حرف‌ها درباره درست یا غلط بودن آن اظهارنظر‬ ‫کنند‪ .‬البته تا جایی که من خبر دارم بخشی از اظهارنظرهای‬ ‫کارلوس ک ی‌روش در این مصاحب��ه باعث دلخوری برخی از‬ ‫اهالی فوتبال هم شده است‪ .‬به‌عنوان مثال مسئوالن باشگاه‬ ‫پرس��پولیس اعتقاد دارند که خود ک ی‌روش در حواش��ی که‬ ‫ب رای این تیم به وجود آمد کم‌تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬اما در بحث‬ ‫غی ر‌فوتبالی این اتفاق باید از این حیث مورد بررسی قرار بگیرد‬ ‫که آقای ک ی‌روش با رسانه‌ای صحبت کرده است که در عناد‬ ‫با جمهوری اسالمی ای ران از هیچ تالش��ی فروگذار نكرده و‬ ‫همواره این دش��منی را در مقاطع مختلف آشکار کرده است‪.‬‬ ‫شاید بهتر باشد این نکته به سرمربی تیم‌ملی گوشزد شود که‬ ‫او در استخدام دولت ای ران است و حق ندارد خط قرمزهای نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی را زیر پا بگذارد‪.‬‬ ‫او باید منافع ملی ای ران را در نظ��ر م ی‌گرفت؛ اتفاقی‬ ‫که به نظرم ن��ه تنها رخ نداد بلکه او آش��کارا به مردم و نظام‬ ‫‌ب ی‌احترامی‌کرد‪.‬‬ ‫درباره اين منافع بیشتر توضیح م ی‌دهید؟‬ ‫‪ l‬او باید رفتاری از خود نشان دهد که به نظام ای ران‬ ‫لطمه‌ای وارد نشود‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما کارلوس ک�ی‌روش از انج�ام این‬ ‫مصاحب�ه آن هم با رس�انه‌ای ک�ه گفت‌وگو با آن‬ ‫نم ی‌توان فضا را خیلی بدبینانه دید‪ .‬به نظرم باید این‬ ‫اقدام ک ی‌روش را منصفانه بررسی کرد‪ .‬او کار اشتباهی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر چند فدراس��یون فوتبال مقصر اصلی این ماجرا‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نظر شخصی من این اس��ت که ک ی‌روش با این‬ ‫مصاحبه در واقع قصد داشته فضای ناکام ی‌های اخیر خود را‬ ‫تغییر دهد و توپ را به زمین دیگری بیندازد‪.‬‬ ‫منظورتان چیست؟‬ ‫‪ l‬منظورم روش��ن است‪ .‬او قصد داش��ته با این کار‬ ‫مخالفت‌هایی بخرد تا نتایج ضعیف تیم‌ملی و باخت‌های‬ ‫تاریخ ی‌اش به چش��م نیاید‪ .‬در واقع مس��اله ما و او صورت‬ ‫دیگری داش��ته باشد و گر نه چه کسی اس��ت که نداند خود‬ ‫ک ی‌روش حتما از تبعات مصاحبه با رسانه‌ب ی‌بی‌‌سی مطلع‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫یعنی ک ی‌روش با این کار قصد داش�ته از فش�ار‬ ‫انتقادات فرار کند؟‬ ‫‪ l‬شاید چنین چیزی حاال که تب بازی‌های لیگ باال‬ ‫گرفته احتمالي قوی نباشد‪ ،‬اما او به‌دنبال بهانه‌هایی است‬ ‫که ناکام ی‌های اخیرش را توجیه کند‪ .‬او با این کار قصد داشته‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬مسئوالن و همه ما را به نوعی از ارزیابی عملکردش‬ ‫دور کند‪ .‬ببینید‪ ،‬ما بعد از انقالب مربیان زیادی را در تیم‌ملی‬ ‫داشته‌ایم‪ .‬اما تنها ب رای این مربی بوده که هر خواسته‌ای که‬ ‫داش��ته به آن تن داده‌ایم‪ .‬تمام امکانات و اختی��ارات را به او‬ ‫واگذار کرده‌ایم‪ .‬فدراس��یون در مقاطع مختلف هر کاری که‬ ‫این مربی خواسته انجام داده است؟ او دو سال است که مربی‬ ‫تیم‌ملی اس��ت اما چه اتفاقی ب رای فوتب��ال ملی ما رخ داده‬ ‫است؟ ما بزرگ نشده‌ایم که کوچک‌تر شده‌ایم‪ .‬تاریخ ی‌ترین‬ ‫باخت‌ها را همین کارلوس ک ی‌روشی به ثبت رسانده که حاال‬ ‫خیلی راحت به خودش اجازه م ی‌دهد با رسانه‌ای بیگانه که‬ ‫‪ l‬دلیل این اقدام فدراس��یون نیز روشن است‪ .‬آنها‬ ‫سال‌هاس��ت در ب رابر هر اتفاق تلخی ک��ه در فوتبال ما رخ‬ ‫م ی‌دهد س��کوت م ی‌کنند‪ .‬وقتی تیم‌ملی ب��ه جام جهانی‬ ‫نرفت این آقایان سکوت کردند‪ .‬وقتی در رده‌های پایه ناکامی‬ ‫‌نصی ب‌مان شد این آقایان سکوت کردند‪ .‬وقتی تیم امید ما‬ ‫به المپیک نرفت هیچ کدام از این آقایان پاس��خگو نبودند‪.‬‬ ‫حتی وقتی تیم فوتس��ال ما که همیشه جزو بهترین‌ها بود‬ ‫اخی را ناکامی‌بزرگی را در مس��ابقات جام‌جهانی تجربه کرد‪،‬‬ ‫این فدراسیون سکوت کرد‪ .‬بناب راین سکوت در مقابل اقدام‬ ‫عجیب سرمربی تیم‌ملی نیز که دیگر جای خود دارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫آقای زارع! اخیرا س�رمربی تی م‌ملی فوتبال ایران‬ ‫با تلویزیون‌ب ی‌ب ی‌‌سی مصاحب ه‌ای داشته است‪.‬‬ ‫این اق�دام کارلوس ک�ی‌روش حساس�ی ت‌ها و‬ ‫واکنش‌های منفی خیل ی‌ها را باعث ش�ده است‪.‬‬ ‫نظر شما در این باره چیست؟‬ ‫خط‌قرم�ز جمه�وری اسلامی ایران محس�وب‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬چه هدفی داشته است؟‬ ‫اما فدراس�یون فوتبال فعال سکوت کرده است؛‬ ‫چرا؟‬ ‫ورزش‬ ‫رحی�م زارع‪ ،‬رئی�س کمیته فوتب�ال فراکس�یون ورزش مجلس ب�ا انتق�اد از فدراس�یون فوتبال و‬ ‫سوء‌مدیریت علی کفاش�یان گفت‌وگوی کی‌روش با تلویزیون‌بی‌بی‌‌س�ی را اقدامی‌در جهت شکستن‬ ‫خط‌قرمزهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برشمرد‪ .‬وی تاکید می‌کند که سرمربی تیم‌ملی باید‬ ‫مورد توبیخ قرار بگیرد‪ .‬متن گفت‌وگوی مثلث با وی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫‪ l‬مقصر اصلی فدراس��یون فوتبال است‪ .‬چون اگر‬ ‫زمانی که افشین قطبی آن حرف‌ها را علیه مردم و مملکت‬ ‫ما در همین‌ب ی‌بی‌‌سی مطرح کرد این فدراسیون او را تنبیه‬ ‫م ی‌کرد‪ ،‬دیگر ب رای دومی��ن بار این اتف��اق رخ نم ی‌داد‪ .‬اما‬ ‫فدراسیون در آن مقطع مربی که با آن وضعیت و ناکامی‌از‬ ‫پرسپولیس رفته بود و در‌ب ی‌بی‌‌سی چهره زشت و غی ر‌واقعی‬ ‫از ای ران به دنیا معرفی کرد را به تیم‌ملی آورد و در نهایت هم‬ ‫تیم‌ملی نتوانست به جام‌جهانی برود‪ .‬افشین قطبی هم آن‬ ‫زمان با آن مصاحبه قصد داشت ناکام ی‌هایش را توجیه کند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی و ب ه‌خصوص فراکسیون‬ ‫ورزش مجل�س چگون�ه قص�د دارد ب�ه ماجرای‬ ‫ک ی‌روش ورود کند؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬مجلس به‌عنوان نهادی نظارتی م ی‌تواند‬ ‫اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد‪ .‬خوش��بختانه وزیر‬ ‫ورزش با مجلس ارتباط مستقیم و خوبی دارد و هرگز نخواهد‬ ‫گفت که من پاسخگوی سواالت مجلس نیستم‪ .‬بناب راین ما‬ ‫م ی‌توانیم در این زمینه با وزیر ورزش صحبت کنیم تا هر چه‬ ‫زودتر به این مشکالت و حواش��ی که فدراسیون فوتبال به‬ ‫وجود آورده اس��ت رس��یدگی کند یا اینکه از علی کفاشیان‬ ‫بخواهیم در جلس��ه‌ای که به میزبانی ما انجام خواهد شد‬ ‫در مجلس حضور پیدا کند و توضیحات��ی درباره این اتفاق‬ ‫ناخوشایند مطرح کند‪ .‬اینها راهکارهای عملی ما در ارتباط با‬ ‫حاشیه اخیر است‪ .‬به نظرم فدراسیون فوتبال باید این مربی‬ ‫را جریمه کند‪.‬‬ ‫اما فدراسیون م ی‌تواند با هماهنگی با این مربی‬ ‫یک جریمه صوری برایش در نظر بگیرد و از این‬ ‫بحران نیز عبور کند‪ .‬این طور نیست؟‬ ‫‪ l‬طبیعی است که وقتی در فوتبال قراردادها شفاف‬ ‫نیست چنین گمانه‌هایی نیز مطرح م ی‌ش��ود‪ .‬اگر نهادهای‬ ‫مسئول امروز از فدراسیون فوتبال قرارداد ک ی‌روش را بخواهند‬ ‫خیلی راحت م ی‌توانند پیگیری کنند که این جریمه اعمال شده‬ ‫است یا خی ر‪ .‬به هر حال در همه جای دنیا این شفاف‌سازی وجود‬ ‫دارد و در فوتبال ای ران نیز باید قراردادها به‌خصوص قرارداد مربیان‬ ‫تیم‌ملی با مردم در میان گذاشته شود‪g .‬‬ ‫‪75‬‬
‫گفت‌وگو با مدیر سابق رسانه‌ای تیم‌ملی درباره رفتار عجیب کی‌روش‬ ‫او خودسرانه عمل می‌کند‬ ‫‪3‬‬ ‫خسرو والي‌زاده از زماني كه افشين قطبي به س�رمربيگري تيم ملي رسيد به‌عنوان مدير رسانه‌اي‬ ‫تيم ملي به فعاليت مش�غول شد‪ ،‬اما وي همين چند ماه پيش از اين س�مت كنار گذاشته شد‪ .‬با او درباره‬ ‫رفتارهاي رسانه‌اي قطبي و كي‌روش همصحبت شديم‪ .‬متن اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫آقای وال ی‌زاده! اخیرا کارلوس ک ی‌روش با ش�بکه‬ ‫‌ب ی‌ب ی‌سی مصاحب ه‌ای انجام داده که واکنش‌های‬ ‫منفی را همراه داشته است‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬مقامات مس��ئول در تیم‌ملی باید مراقب‬ ‫باشند که او طبق قرارداد عمل کند‪ .‬این یک امر واضح است‬ ‫و نیازی به توضیح ندارد‪.‬‬ ‫البت�ه پی�ش از ک�ی‌روش برخ�ی مربی�ان‬ ‫فوتب�ال ای�ران ه�م مصاحب ه‌هایی با دو ش�بکه‬ ‫معان�د نظ�ام داش�ته‌اند ک�ه‬ ‫حساس�ی ت‌برانگیز نب�وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسانه‌های خارجی مصاحبه کنند اما طبیعی است و همه ما‬ ‫م ی‌دانیم که برخی رسانه‌ها دشمنی خودشان را با نظام ما بارها‬ ‫نشان داده‌اند و به همین دلیل مقامات مسئول در کشورمان‬ ‫نباید به گفت و گو با آنها تن بدهند‪.‬‬ ‫مثال از طرف چه رس�انه‌هایی با مربیان تی م‌ملی‬ ‫مصاحب ه‌هایی انجام شد؟‬ ‫‪ l‬از طرف برخی رس��انه‌های فرانس��وی و در واقع‬ ‫م ی‌توان��م بگویم مج�لات مختلف ب��ا مربی��ان تیم‌ملی‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫معموال رس�انه‌های خارجی چگونه‬ ‫س�عی م ی‌کنند با مربیان تی م‌ملی‬ ‫ارتباط برقرار کنند؟‬ ‫شما و آقای حاجیلو؟‬ ‫‪76‬‬ ‫به نظر ش�ما چرا ک�ی‌روش چنین‬ ‫رفتاری از خود نشان م ی‌دهد؟‬ ‫‪ l‬من طبق گفته آقای‌ترابیان‬ ‫حرف زدم‪ .‬باتوجه به این مورد به نظرم‬ ‫ک ی‌روش کاملا خودسرانه عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬من از اردیبهش��ت ‪89‬‬ ‫به‌عنوان مدیر رسانه‌ای تیم‌ملی فعالیت‬ ‫داشتم‪ .‬زمانی که افشین قطبی سرمربی‬ ‫تیم‌ملی بود‪ .‬تا بعد از بازی با لبنان هم در‬ ‫این سمت فعالیت کردم‪ .‬همواره به ما‬ ‫تاکید م ی‌شد که مراقب باشیم مربیان‬ ‫یا بازیکنان با شبکه‌هایی که به نوعی‬ ‫خط قرمز نظام هستند‪ ،‬مصاحبه نکنند‪.‬‬ ‫‪ l‬البته این را هم باید بگوییم که قطبی قبل از آنکه‬ ‫س��رمربی تیم‌ملی شود با شبکه‌ب ی‌ب ی‌س��ی صحبت کرد‪.‬‬ ‫نم ی‌خواهم از او دفاع کنم اما وقتی س��رمربی تیم‌ملی شد‬ ‫به‌طور مرتب از ما مشورت م ی‌گرفت و طبق اصول حرفه‌ای‬ ‫رفتار م ی‌کرد‪ .‬مش��کلی وجود ندارد که مربی��ان تیم‌ملی با‬ ‫در مورد قطبی ماجرا چطور بود؟‬ ‫‪ l‬خب ما با قطبی مشکلی نداشتیم‪ .‬وي با ما مشورت‬ ‫م ی‌کرد‪ .‬به اصول قراردادش احترام م ی‌گذاش��ت و زمانی که‬ ‫سرمربی تیم‌ملی بود با هیچ رسانه بیگانه‌ای صحبت نکرد‪.‬‬ ‫رس��انه‌های خارجی به‌طور مرتب ایمی��ل م ی‌زنند‪ ،‬تماس‬ ‫م ی‌گی رند و به‌دنبال رابط‌هایی م ی‌گردند که امکان مصاحبه‬ ‫با مربیان تیم‌ملی را ب رای‌شان فراهم کند‪ ،‬اما خب این مربیان‬ ‫تیم‌ملی هستند که باید طبق ق واعد حرفه‌ای رفتار کنند‪ .‬کاری‬ ‫که قطبی در زمینه مصاحبه با رسانه‌های خارجی به خوبی‬ ‫رعایت م ی‌کرد‪.‬‬ ‫اگر در قرارداد ک ی‌روش آمده است‬ ‫که او حق مصاحبه با برخی شبک ه‌ها‬ ‫را ن�دارد ب ه‌ط�ور حت�م وی مرتکب‬ ‫تخلف شده است‪ .‬این طور نیست؟‬ ‫ش�ما در مقطع�ی ک�ه مدیر‬ ‫رس�انه‌ای بودید چه اتفاقاتی‬ ‫در این زمینه رخ داد؟‬ ‫ع�ده‌ای معتقدن�د ک�ی‌روش در مصاحب�ه ب�ا‬ ‫‌ب ی‌ب ی‌سی راهی را نرفته که افشین قطبی رفت‪.‬‬ ‫قطبی حرف‌هایی زد که به مردم ما خیلی برخورد‪،‬‬ ‫اما ک ی‌روش از مردم و ب ه‌طور کلی فرهنگی که در‬ ‫ایران حاکم است دفاع کرد؛ هر چند انتقاداتی به‬ ‫فوتبال ما داشت‪.‬‬ ‫دیدگاه شما درباره این موضوع چیست؟‬ ‫‪ l‬من نظر ش��خصی خودم را م ی‌گوی��م و کاری به‬ ‫کسی ندارم‪ .‬چطور است که وقتی تنها چند روز حقوق آقای‬ ‫ک ی‌روش به تاخیر م ی‌افتد خیل��ی زود واکنش‌های منفی از‬ ‫خودش نش��ان م ی‌دهد و حتی تهدی��د م ی‌کند که تیم‌ملی‬ ‫با این اوضاع ب��ه جام‌جهانی نم��ی‌رود و‪ ...‬اما وقتی خودش‬ ‫قراردادش را نادیده م ی‌گیرد کس��ی نیست که به او اعتراض‬ ‫کند و وی را توبیخ کند‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬یک س��ري مسائل‬ ‫دیگر نیازی به توضیح ندارد‪ .‬تیم‌ملی در‬ ‫حال حاضر نه سرپرست دارد و نه مدیر‬ ‫رسانه‌ای‪ .‬ک ی‌روش هم در چنین فضایی‬ ‫هر کاری که صالح بداند انجام م ی‌دهد‪.‬‬ ‫‪ l‬برخ��ی مربی��ان که ش��ما‬ ‫م ی‌گویید در تیم‌ملی نبوده‌اند‪ .‬در واقع‬ ‫مربیان لیگی م��ا بوده‌ان��د و به‌عنوان‬ ‫کارش��ناس فوتبال صحب��ت کرده‌اند‪.‬‬ ‫هر چند همه مربی��ان و اهالی فوتبال‬ ‫باید مراقب باشند که با برخی شبکه‌ها‬ ‫از جمله ص��دای آمریکا و‌ب ی‌ب ی‌س��ی‬ ‫مصاحبه نکنند‪ .‬اینه��ا خط‌‌قرمز‌هایی‬ ‫است که باید رعایت شود‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬آقای حاجیلو سرپرست‬ ‫تیم‌ملی بود‪ .‬من هم به‌عنوان مدیر رسانه‌ای کمک م ی‌کردم‬ ‫که طبق قواعد حرف��ه‌ای و اصول نظام مقدس کش��ورمان‬ ‫رفتار کنیم‪.‬‬ ‫آنچه حاال روشن است زیر پا گذاشتن مفاد قرارداد با فدراسیون‬ ‫فوتبال از طرف ک ی‌روش است‪ .‬آقای‌ ترابیان تاکید م ی‌کند‬ ‫که بندی از قرارداد وی به این موضوع اشاره دارد که سرمربی‬ ‫تیم‌ملی نباید با‌ب ی‌ب ی‌سی و صدای آمریکا مصاحبه کند‪.‬‬ ‫مصاحب ه‌هایی انجام شد‪ .‬بخش رس��انه‌ای فیفا با ک ی‌روش‬ ‫مصاحبه مفصلی در دبی انجام داد‪ .‬خ��ب مانعی هم نبود‪.‬‬ ‫مصاحب ه‌های خوبی هم از آب درآمد‪.‬‬ ‫آیا در ق�رارداد ک�ی‌روش آمده که او ح�ق ندارد با‬ ‫‌ب ی‌ب ی‌سی و صدای آمریکا مصاحبه کند؟‬ ‫‪ l‬تا جایی که م��ن م ی‌دانم بله‪ .‬آق��ای‌ترابیان هم‬ ‫بارها اعالم کرده که در قرارداد ک ی‌روش و به‌طور کلی مربیان‬ ‫تیم‌ملی ذکر شده که مصاحبه با این شبکه‌ها ممنوع است‪.‬‬ ‫ب�ا ای�ن حس�اب فدراس�یون فوتب�ال م ی‌تواند‬ ‫ک ی‌روش را بازخواست کند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬فدراسیون این اجازه را دارد‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما آی�ا فدراس�یون وی را بازخواس�ت‬ ‫م ی‌کند؟‬ ‫‪ l‬نم ی‌دانم‪ .‬این را باید از آقای کفاشیان بپرسید‪ .‬اما‬ ‫‪ l‬در هم��ه جای دنی��ا مدیر‬ ‫رس��انه‌ای در تیم‌ه��ای مل��ی نقش‬ ‫هماهنگ‌کنن��ده را ایف��ا م ی‌کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هم��ه تیم‌ه��ای ملی در‬ ‫دنیا و حت��ی تیم‌های باش��گاهی چه‬ ‫در لی گ‌های ق��اره خودش��ان حضور‬ ‫داشته باش��ند و چه در لیگ خودشان‬ ‫بازی کنند مدی ران رسانه‌ای دارند که در واقع باعث م ی‌شود‬ ‫تا رابطه رسانه‌ها با مربیان و بازیکنان به خوبی تنظیم شود‪.‬‬ ‫فیفا و ‪ AFC‬تاکید م ی‌کنند که همه تیم‌ها باید مدیا‌آفیسر‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬در جام ملت‌های آس��یا در قطر اهمیت این‬ ‫موضوع را به خوبی دیدم‪ .‬طوری که مسئوالن تاکید داشتند‬ ‫که سرمربی تیم‌ملی‪ ،‬سرپرست و مدیا‌آفیسر حتما باید روی‬ ‫نیمکت حضور داشته باشند‪ .‬این بدان معنا بود که اگر تیمی‬ ‫تدارکات نداش��ت مس��ئوالن برگزاری بازی‌ها ای راد چندانی‬ ‫نم ی‌گرفتند‪ ،‬اما روی نقش مدیا‌آفیسر تاکید داشتند‪ .‬خب‪،‬‬ ‫این قاعده‌ای است که در همه جای دنیا رعایت م ی‌شود‪ ،‬اما‬ ‫در تیم‌ملی ما سرمربی تیم‌ملی‪ ،‬سرپرست و مدیا آفیسر را‬ ‫یزند و‌ترجیح م ی‌دهد که طبق مدل خودش کار کند‪.‬‬ ‫کنار م ‌‬ ‫به هر حال من آنچه در همه جای دنیا مرسوم است را مطرح‬ ‫م ی‌کنم و کاری با فردخاصی ندارم‪g .‬‬
‫رها کرده و ب��رای کار به آب��ادان رفت و در ش��رکت نفت به‬ ‫سوهانکاری مشغول شد‪ .‬در دوره‌ای که در مدرسه آلمان ی‌ها‬ ‫مش��غول تحصیل بود‪ ،‬به س��ال ‪ ۱۳۱۹‬در همان مدرس��ه‬ ‫تظاه راتی ضد کشف حجاب به راه انداخت‪.‬‬ ‫فدایی اسالم‬ ‫‪ 27‬دی‌ماه سالروز شهادت‬ ‫نواب‌صفوی‬ ‫ديـــدار‬ ‫«من طهماسبی هستم و باکی از کشته شدن ندارم‪،‬‬ ‫ذین‬ ‫��ب َّن الَّ َ‬ ‫ب رای اینکه خدای متعال م ی‌فرماید‪َ « :‬و ال ت َْح َس َ‬ ‫ون» پس‬ ‫ُقتِل ُوا فی َس ِ‬ ‫یر َز ُق َ‬ ‫بیل اهللِ اَ ْمواتا بَ ْل اَ ْح یا ٌء ِع ْن َد َرب ِّ ِه ْم ْ‬ ‫شما این را مس��لم بدانید کسی که شخصیتی را تشخیص‬ ‫داد خائن به دین و مملکت است‪‌،‬ترس از کشته شدن ندارد‪.‬‬ ‫آنها زنده‌ان��د‪ .‬ما معتقد ب��ه این حقایق‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪ 27‬دی‌م��اه‪ ،‬روز ش��هادت ن��واب‬ ‫است‪ ،‬روز شهادت گروه فداییان اسالم‪...‬‬ ‫جمالت ب��اال را ن��واب در بازجوی ی‌ها بر‬ ‫زبان آورد؛ جمالت��ی که به‌رغم کوتاهی‬ ‫م ی‌توان تصویر کاملی از دنیای فکری و‬ ‫روحیات او را به دست آورد‪ .‬نگاهی داریم‬ ‫به زندگی نواب صفوی و یارانش‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫شروع زندگانی‬ ‫س��یدمجتبی می رلوح ی‌صف��وی‪،‬‬ ‫از روحانی��ون مب��ارز و رهب��ر جمعیت‬ ‫«فدائی��ان اس�لام» در س��ال‪ 1303‬در‬ ‫محل��ه خان ی‌آباد‌‌ن��و و در خان��واده‌ای‬ ‫روحانی دی��ده به جهان گش��ود‪ .‬پدرش‬ ‫س��یدجواد می رلوح��ی به‌دنب��ال صدور‬ ‫قان��ون «لباس‌ه��ای متحدالش��کل»‬ ‫ـ ‪ 1314‬ـ لباس روحانی��ت از تن بیرون‬ ‫کرد و به‌عنوان وکیل دعاوی دادگستری‬ ‫مش��غول ب��ه خدمت ش��د‪ ،‬ام��ا پس از‬ ‫چن��دی در پی یک مش��اجره س��خت‪،‬‬ ‫س��یلی محکمی‌به ص��ورت عل ی‌اکبر‬ ‫داور‪ ،‬وزیر عدلیه وق��ت زد که نتیجه آن‬ ‫گذران محکومیت سه‌ساله در زندان بود‪ .‬طی این سه سال‬ ‫سیدمحمود نواب می رلوحی‪ ،‬از بستگان نزدیک سیدمجتبی‪،‬‬ ‫عهده‌دار سرپرس��تی او بود‪ .‬ن��واب ن��ام خانوادگی مادرش‬ ‫بود که خ��ودش آن را برگزید‪ .‬او از طرف مادری به س��ادات‬ ‫ُدرچه اصفهان منتس��ب است‪ .‬س��ی د‌مجتبی در ‪ ۷‬سالگی‬ ‫وارد دبستان حکیم نظامی ش��د‪ .‬سپس در مدرسه صنعتی‬ ‫آلمان ی‌ها در رش��ته مکانی��ک ادامه تحصی��ل داد‪ .‬آنجا را‬ ‫‪78‬‬ ‫آموزش علوم دینی‬ ‫اشتیاق به علوم حوزوی او را بر آن داشت تا دبیرستان را‬ ‫رها سازد و به تحصیل علوم حوزوی روی آورد‪ .‬او بعد از مدتی‬ ‫ب رای ادامه تحصیل راهی نجف‌اشرف گردید‪ .‬سی د‌مجتبی‬ ‫با ورود به نجف‌اش��رف‪ ،‬در «مدرس��ه علمیه قوام» اقامت‬ ‫گزید‪ .‬در همان روزها‪ ،‬عالمه امینی رحمه‌اهلل صاحب کتاب‬ ‫شریف «الغدیر» در یکی از حجره‌های فوقانی آن مدرسه‪،‬‬ ‫کتابخانه‌ای دایر کرده و به تالیف الغدیر مش��غول بود‪ .‬این‬ ‫امر س��بب ش��د تا س��ی د‌مجتبی که تازه از ای ران به نجف‬ ‫عزیمت کرده بود‪ ،‬با او آش��نا ش��ود‪.‬او که در ته ران دروس‬ ‫مقدماتی حوزه را فرا گرفته بود‪ ،‬در نج��ف‪ ،‬دروس عالی را‬ ‫پی گرفت و در درس بزرگانی چون عالمه امینی رحمه‌اهلل‪،‬‬ ‫آیه‌اهلل العظم ی‌حاج آقا حس��ین قمی رحم��ه‌اهلل و آیت‌اهلل‬ ‫العظمی‌ش��ی خ‌محمد ته ران��ی رحمه‌اهلل حض��ور یافت و‬ ‫عالوه بر علوم متداول حوزه‪ ،‬اعم از فقه‪ ،‬اصول و تفس��یر‪،‬‬ ‫اصول فلسفه سیاسی اسالم را نیز آموخت و با فقه سیاسی‬ ‫اسالم هم آشنا گردید‪ .‬در همین دوران‪ ،‬یکی از کتاب‌های‬ ‫نویسنده مرتد‪« ،‬احمد کسروی» به دستش رسید که در آن‬ ‫نویسنده کتاب‪ ،‬آشکارا دست به توهین ائمه اطهار علیهم‬ ‫السالم و به ویژه امام صادق علی ه‌السالم زده بود‪ .‬وی کتاب‬ ‫مذکور را به تنی چند از علمای برجس��ته نجف نش��ان داد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬مرح��وم آیت‌اهلل العظم ی‌حاج‌آقا حس��ین قمی‬ ‫‌رحمه‌اهلل با صراحت ارتداد نویس��نده را اعالم داش��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع‪ ،‬س��ی د‌مجتبی را به تامل واداش��ت و او را به اتخاذ‬ ‫تصمیم ی‌مهم وادار کرد‪ .‬او تصمیم گرفت تا به وظیفه دینی‬ ‫خود در ب رابر توهین به ائمه اطهار علیهم‌السالم عمل نماید‬ ‫و از این رو به وطن بازگشت‪.‬‬ ‫فدائیان اسالم‬ ‫هنگام ی‌که سی د‌مجتبی نواب صفوی به ای ران رسید‪،‬‬ ‫بدون فوت وقت به خانه کسروی رفت و با وی گفت‌وگو کرد و‬ ‫او را از نوشتن مطالب توهی ن‌آمیز به مقدسات اسالم و تشیع‬ ‫برحذر داشت؛ اما سخنان وی در کس��روی که نویسنده‌ای‬ ‫سرسپرده بود‪ ،‬تاثیری نگذاش��ت‪ .‬این‌گونه بود که حجت بر‬ ‫سید‌تمام شد و تصمیم به قتل آن عنصر مهدور الدم گرفت‪.‬‬ ‫ب رای تامین این منظور‪ ،‬حدود چهارصد تومان وجه از مرحوم‬ ‫«آقا شیخ محمد‌حسن طالقانی رحمه‌اهلل» از علمای پارسا و‬ ‫مجاهد ته ران دریافت کرد و یک قبضه سالح کمری تهیه‬ ‫کرد و در اردیبهش��ت ‪ ،1341‬در حالی که بیست و یک سال‬ ‫بیشتر نداشت‪ ،‬کسروی را در خیابان حشمت‌الدوله هدف چند‬ ‫گلوله قرار داد؛ اما فقط یک گلوله به او اصابت کرد و از مهلکه‬ ‫نجات یافت و نواب را دستگیر و زندانی کردند‪ .‬او چندی بعد‬ ‫به درخواس��ت روحانیون ای ران و نجف پس از دو ماه‪ ،‬با قید‬ ‫کفالت آزاد گردید‪.‬‬ ‫نواب‌صفوی‪ ،‬پس از آزادی از زن��دان طی اعالمی ه‌ای‬ ‫جمعیت فدائیان‌اسالم را تش��کیل داد‪ .‬نخستین اقدام این‬ ‫جمعیت‪ ،‬به قتل رساندن احمد کسروی در ‪ ۲۰‬اسفند ‪ ۱۳۲۴‬در‬ ‫ساختمان دادگستری ته ران بود‪ .‬سی د‌حسین امامی‌مخفیانه‬ ‫به محافل کسروی راه یافت و در آنجا او شاهد بود که کسروی‬ ‫به فعالی ت‌های ضد‌شیعی خود ادامه م ی‌دهد‪ .‬در ‪ ۲۰‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۲۴‬سی د‌عل ی‌محمد امامی‌و سی د‌حسین امامی‌به همراه‬ ‫‪ 9‬نفر دیگر از فدائیان اسالم کس��روی را در کاخ دادگستری‬ ‫به همراه منش��ی‌اش ترور کردند‪ .‬ترور عبدالحسین هژیر‪،‬‬ ‫وزیر دربار محمدرضاش��اه پهلوی در ‪ ۱۳‬آبان ‪ ۱۳۲۸‬به دست‬ ‫حسین امامی‌اقدام بعدی این گروه بود‪ .‬همچنین به دستور‬ ‫نواب‌‌صفوی‪ ،‬فدائیان اس�لام توس��ط خلیل طهماس��بی‪،‬‬ ‫سپهبد علی رزم‌آرا‪ ،‬نخس ت‌وزیر ای ران را روز ‪ ۱۶‬اسفند ‪۱۳۲۹‬‬ ‫ترور كردند‪.‬‬ ‫پیمان س��نتو مساله‌ای اس��ت که پس از آمدن نواب‬ ‫به ای ران پیش آمده اس��ت‪ .‬رهبر فدائیان اس�لام با انتشار‬ ‫اعالمی ه‌ای مخالفت خویش را ابالغ کرد و گفت‪« :‬مصلحت‬ ‫مسلمین دنیا پیوستن و تمایل به هیچ‌یک از بلوک نظامی‬ ‫جهان و پیمان‌های نظامی نبوده‪ ،‬باید ب رای‬ ‫حفظ تعادل نیروهای دنیا و اس��تق رار صلح‬ ‫و امنیت ی��ک اتحادیه دفاع��ی و نظامی‬ ‫مس��تقل تش��کیل دهند‪ ».‬بدین وس��یله‬ ‫نواب آش��کارا در مقابل آمریکا و مهره‌های‬ ‫دست‌نشانده آن قرار گرفت و به آنها اعالن‬ ‫جنگ داد‪ .‬مجل س‌ ترحیمی‌به مناس��بت‬ ‫فوت مصطفی کاشانی فرزند ارشد آیت‌اهلل‬ ‫کاشانی در مسجد ش��اه منعقد بود‪ .‬ساعت‬ ‫‪ 3:45‬بعد از ظهر حس��ین عال در مس��جد‬ ‫حاضر شد‪ ،‬محمد‌علی ذوالقدر به وی حمله‬ ‫برد ولی بعد از ش��لیک یک تیر فش��نگ‬ ‫دوم در لوله گی��ر کرد‪ ،‬وی تنها توانس��ت‬ ‫اعال را مجروح کند و خود توس��ط ماموران‬ ‫دستگیر شد‪ .‬رهبر فدائیان اسالم به همراه‬ ‫یارانش در منزل آیت‌اهلل کاش��انی و پس از‬ ‫آن در خانه حمید ذوالقدر به سر م ی‌بردند‪.‬‬ ‫ماموران به منزل ذوالقدر وارد م ی‌ش��وند و‬ ‫نواب‌صفوی و سی د‌محمد واحدی را دستگیر‬ ‫م ی‌کنند‪ 25 .‬تیر ماه ‪ 1334‬بیدادگاه دژخیم‬ ‫به س��ی د‌مجتبی نواب صفوی و سه یارش‬ ‫حکم اعدام م ی‌دهد‪ .‬آنان در ‪ 27‬همان ماه‬ ‫مطابق با سالگرد ش��هادت صدیقه طاهره‬ ‫حضرت فاطم��ه زه را(س) به خیل ش��هدا‬ ‫م ی‌پیوندند‪ .‬وی به هنگام ش��هادت در لحظ��ه آخر حیات‬ ‫با لحنی دلن��واز آیاتی از قرآن کریم را ت�لاوت کرده‪ ،‬بانگ‬ ‫اذان س��ر م ی‌دهد و نزدیک ی‌های طلوع فجر به آسمان ی‌ها‬ ‫م ی‌پیوندد‪ .‬شهدا در مس��گر‌آباد به خاک سپرده م ی‌شوند‪.‬‬ ‫وقتی تصمیم گرفته م ی‌ش��ود آنجا پارک شهر شود شبانه‬ ‫از ته��ران به قم انتق��ال یافته و در «وادی‌االس�لام» جای‬ ‫م ی‌گیرند‪g .‬‬
‫پیشخوان‬ ‫ماهنامه داستان‬ ‫ماهنامه داس��تان را م ی‌توان در ژانری دس��ته‌بندی کرد که م ی‌توان به آن نام مجله‌های‬ ‫ادبی داد‪ .‬این ژانر در مجموعه رسانه‌های ای رانی ژانری دی ر‌پاست‪ ،‬از سال‌های دور که جنگ‌های‬ ‫ادبی مجال منازعه میان طرفداران شعرسنتی و نو بود تا سال‌های نزدیک به انقالب شکوهمند‬ ‫اس�لامی که مجالتی نظیر آرش یا کتاب هفته‪ ،‬هواداران ادبیات را پای کیوسک‌ها م ی‌کشاند‪،‬‬ ‫تا دوران مجالتی نظیر آدینه‪ ،‬دنیای سخن و بعدها کارنامه‪ ....‬همین امروز هم روی پیشخوان‬ ‫دکه‌ها مجالتی مثل کتاب داستان همشهری‪ ،‬تجربه‪ ،‬گلستانه و‪...‬حضور دارند‪ ،‬اما تقسیم بندی‬ ‫فوق یک ای راد بزرگ دارد‪ ،‬ژانر مجالت ادبی یک تقس��یم‌بندی کاملا کلی است‪ ،‬ولی مجموعه‬ ‫مجالتی که نام بردیم از نظر نگاه و محتوا دارای تناقض‌های فاحشی هستند‪ .‬ماهنامه داستان‬ ‫قصد دارد نوع ن��گاه و محتوای تازه‌ای را به تقس��یم‌بندی‌های فوق اضافه کن��د‪ ،‬مجله ادبی با‬ ‫پی ش‌زمینه اسالمی و انقالبی‪ .‬محمد‌حسین بدری نام آشنایی است‪.‬‬ ‫حس��ين بدري كه پی ش‌تر س��ردبیر مهر نو بود و در حال حاضر مجله داستان را مدیریت‬ ‫م ی‌کند‪ .‬او پی ش‌تر در بیانی ه‌ای نوع نگاهش به روزنامه‌نگاری را این‌گونه تشریح کرده‪« :‬در خیلی‬ ‫از روزنامه‪‎‬ه��ا به‪‎‬ویژه بعضی روزنامه‪‎‬های اصولگرا – صفحه‪‎‬های سیاس��ی رویه‪‎‬ای متناس��ب با‬ ‫شعارهای اصولگرایانه و سیاست‪‎‬های اعالم‌شده روزنامه دارد‪ ،‬اما صفحه‪‎‬های دیگر‪ ،‬هریک ساز‬ ‫خود را م ی‪‎‬زنند و حتی در روزهای مختلف یا در بخش‪‎‬های متنوع یک صفحه نم ی‪‎‬توانند حرفی‬ ‫کتاب «فلسفه فرانسه در قرن بیستم» نوشته اریک متیوز با‌ترجمه محسن حکیمی‌توسط‬ ‫انتشارات ققنوس به چاپ رسید‪ .‬این کتاب شرحی تاریخی و انتقادی از آثار فیلسوفان بزرگ فرانسه در‬ ‫قرن بیستم است‪ .‬نویسنده به زبانی ساده و شفاف نشان م ی‌دهد که سنت فلسفی سرچشمه گرفته از‬ ‫دکارت در قرن بیستم در آثار چهره‌های مهمی‌چون برگسون‪ ،‬سارتر‪ ،‬مرلو پونتی‪ ،‬کوژو‪ ،‬آلتوسر‪ ،‬الکان‪،‬‬ ‫فوکو‪ ،‬لویناس‪ ،‬دریدا‪ ،‬لیوتار و فمینیس ت‌هایی چون ای ریگارای‪ ،‬کریستوا و لودوف متحول م ی‌شود و از‬ ‫دل آن جریان‌هایی چون ساختارگرایی‪ ،‬پساساختارگرایی و پسامدرنیسم بیرون م ی‌آیند‪ .‬اریک متیوز‬ ‫نویسنده کتاب استاد فلسفه در دانشگاه آبردین اس��ت‪ .‬او همراه پل گریس‪ ،‬گیلبرت رایل و ا‪ .‬ج‪ .‬آیر‬ ‫در آکسفورد فلس��فه خوانده و از ‪ 1963‬به بعد‪ ،‬جز ب رای مدت کوتاهی تدریس در دانشگاه نیواورلئان‬ ‫آمریکا‪ ،‬در دانشگاه ابردین فلسفه درس داده است‪ .‬فرانس��وی بودن فلسفه‪ ،‬برگسون‪ ،‬دو فیلسوف‬ ‫دینی‪ ،‬پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم‪ ،‬سه مارکسیست فرانسوی‪ ،‬ساختارگرایی؛ الکان و فوکو‪،‬‬ ‫فمینیس ت‌های متاخر فرانسه‪ ،‬مروری بر گذشته و نگاهی به آینده و‪ ...‬بخش‌هایی از کتاب هستند‪.‬‬ ‫در بخشی از کتاب م ی‌خوانیم‪ «:‬به دیده سارتر ما موجوداتی تاریخی هستیم زی را کنشگریم‪ .‬رابطه ما‬ ‫با جهان محل سکونتمان رابطه‌‌ای منفصل و نظاره‌گرانه نیست بلکه رابطه‌موجوداتی است که در‬ ‫فعالیت خود در اندیشه یافتن راه‌هایی هستند ب رای پشت سر گذاشتن وضعیت خود و رفتن به سوی‬ ‫آینده و به تمامیت رساندن عناصر گوناگون وضعیت کنونی در وضعیت نوینی که م ی‌خ واهند با کنش‬ ‫خود بیافرینند‪ ».‬این کتاب ‪ 328‬صفحه‌ای‪ ،‬در شمارگان ‪ 1100‬نسخه و قیمت ‪ 11‬هزار تومان منتشر‬ ‫شده است‪g .‬‬ ‫امین حیایی از ‪ 24‬دی «قحطی نور» را به تاالر وح��دت م ی‌آورد‪ .‬نمایش قحطی نور به‬ ‫کارگردانی امین حیایی و بازی نیلوفر خوش‌خلق از یکش��نبه ‪ 24‬دی‌ماه در تاالر وحدت روی‬ ‫صحنه م ی‌رود‪ .‬گروه بازیگران این نمایش را هنرمندانی چون امین حیایی‪ ،‬نیلوفر خوش‌خلق‪،‬‬ ‫یاسر خاسب‪ ،‬محس��ن گودرزی‪ ،‬امیر محمودی‪ ،‬بهادر فاضل‪ ،‬مهسا خس��روی و‪ ...‬تشکیل‬ ‫م ی‌دهند‪ .‬همچنین گروه موسیقی دارکوب به سرپرس��تی همایون نصیری و پدرام مرندیز با‬ ‫اجرای زنده موسیقی‪ ،‬گروه نمایش را همراهی م ی‌کنند‪.‬‬ ‫حامد بهداد گروه موسیقی دارکوب را در «قحطی نور» همراهی نخواهد کرد و دلیل این‬ ‫مساله سفری است که ب رای وی پیش آمده است‪ .‬قحطی نور حکایت دورانی است که سیاهی‬ ‫و ظلمت دنیا را فرا گرفته و انسان‌ها همچون بردگانی در اسارت اهریمن‪ ،‬بار گناهان و خطاهای‬ ‫خود را به دوش م ی‌کشند و خواسته یا ناخواس��ته تامی ن‌کننده نیروی حیات اهریمن هستند‪.‬‬ ‫زمان سلطنت نیروی خیر روی زمین فرارسیده است و با نشانه‌ای از خود که از جنس نور است‬ ‫انسان‌های ایمان‌آورده را جذب خود کرده که در انتها به رستگاری م ی‌رسند‪ .‬این نمایش از جمله‬ ‫نمایش‌های خاص اس��ت که ب رای اولین بار به‌صورت تلفیقی اجرا م ی‌شود‪ .‬اعضای گروه در‬ ‫حال حاضر روی سن تاالر وحدت تمرین‌های خود را پشت‌س��ر م ی‌گذارند‪ .‬نمایش «قحطی‬ ‫نور» به کارگردانی امین حیایی از ‪ 24‬دی در تاالر وحدت روی صحنه م ی‌رود‪ .‬امین حیایی در‬ ‫مورد این نمایش م ی‌گوید‪« :‬دوست ندارم همه فکر کنند نکته مهم این تئاتر حضور من روی‬ ‫صحنه است‪ .‬حضور من روی صحنه اصال مهم نیست‪ .‬من از دو سال پیش دارم روی این ایده‬ ‫کار م ی‌کنم و وقتی آن را پیشنهاد دادم‪ ،‬خیلی از آن استقبال شد‪ .‬این یک طرح نمایشی است‪.‬‬ ‫من مدت‌هاست که به آن فکر م ی‌کردم تا بتوانم در زمانی مناسب آن را اجرایی کنم‪g ».‬‬ ‫یادبود‬ ‫ديـــدار‬ ‫مكتوب‬ ‫فلسفه فرانسه در قرن بیستم‬ ‫«به رنگ سبز» چهارمین دفتر از مجموعه هفت جلدی «دفترهای واپسین» سروده‬ ‫احمدرضا احمدی منتشر شد‪ .‬این شاعر پیشکسوت در این کتاب با زبانی ساده عنصر عاطفه‬ ‫و احس��اس را به کار گرفته و به مس��ائل پی رامون انس��ان و جامعه‌پرداخته است‪ .‬به تازگی‬ ‫مجموعه‌ای هفت جلدی از جدیدترین س��روده‌های احمدرضا احمدی با عنوان «دفترهای‬ ‫واپسین» از سوی موسسه کتاب نشر نیکا منتشر و راهی بازار نشر شد‪ .‬هر یک از دفترهای‬ ‫این مجموعه به نام یک رنگ نامگذاری ش��ده‌اند‪ .‬در دفتر چهارم از این مجموعه ‪ 51‬قطعه‬ ‫شعر آمده است که اغلب آنها شعرهای نس��بتا بلندند‪ .‬همانند سه دفتر قبلی این مجموعه‬ ‫و دیگر آثار احمدی آنچه در شعرهای دفتر چهارم بیش از هرچیزی ذهن مخاطب را به خود‬ ‫م ی‌کشاند‪ ،‬تصاویر شعری پررنگ‪ ،‬تخیل قوی شاع رانه و زبان ساده شاعر است‪ .‬شاعر با زبانی‬ ‫ساده و عنصر عاطفه و احساس به موضوعات مختلف پی رامون انسان و جامعه م ی‌پردازد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر در اغلب شعرهای این دفتر پرسش یا نکته‌ای مطرح م ی‌شود که سوال‌ب رانگیز‬ ‫است و ذهن مخاطب را به پاسخگویی به آن پرسش و تامل درباره آن وام ی‌دارد‪ .‬همچنین‬ ‫برخی عناصر یا واژگان ش��عری س��روده‌های این مجموعه در بیشتر ش��عرها تکرار شد ‌ه و‬ ‫بدین‌گونه ارتباط محتوایی و مضمونی شعرهای این دفتر را مش��خص کرده‌اند‪« .‬چراغ‌ها‬ ‫روشن م ی‌ش��وند»‪« ،‬پاریس‪ -‬ژنو»‪« ،‬س��ایه‌ها»‪« ،‬دیر یا زود»‪« ،‬خاموش باشیم»‪« ،‬هفتاد‬ ‫س��ال»‪« ،‬از کش��تی»‪« ،‬لحظه‌‌های ناب»‪« ،‬کاج‌ها‪ ،‬زنان»‪« ،‬پرده‌های آب ی‌رنگ»‪« ،‬تهی از‬ ‫صبح پاک»‪« ،‬هرچه نسیم در صحرا» و «خیابان در کسوف» عنوان برخی سروده‌های این‬ ‫مجموعه هستند‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫قحطینور‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫مکتوب‬ ‫دفتر چهارم از دفترهای واپسین‬ ‫بزنند که مبنای مشترکی داشته باشد‪».‬‬ ‫با همین نگاه است که ماهنامه داستان پا به عرصه گذاشته است‪ ،‬در این مجله قرار نیست‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬جایی انتزاعی و فانتزی باشد‪.‬‬ ‫این نوع نگاه پشت داستان باعث م ی‌شود که محتوای ماهنامه داستان هم شکل بگیرد‪،‬‬ ‫این محتوا را محمدحسین بدری اینگونه تبیین م ی‌کند‪« :‬ما رسانه داستان هستیم‪ .‬البته قصه‬ ‫مفهوم اصی ل‌تری دارد نسبت به داستان و بعض ی‌ها اینها را طوری تفکیک م ی‌کنند که قصه لزوما‬ ‫واقعی است و داستان فقط داستان است‪ .‬بعضی وقت‌ها هم ممکن است این تعاریف برعکس‬ ‫باشند‪ .‬به هر حال ب رای کسانی کار م ی‌کنیم که ب رای داستان وقت م ی‌گذارند‪ .‬خودشان را جای‬ ‫ش��خصی ت‌های ماجراها م ی‌گذارند و همذات‌پنداری م ی‌کنند‪ ،‬چه خوانندگان و چه نویسندگان‪.‬‬ ‫ما سع ی‌مان این است که محصولی تولید کنیم تا در کنار کتاب‌ها در اختیار مخاطب فرهنگی‬ ‫باشد‪ .‬صفحاتی هم داریم که در آنها داستان‌های جدید و نخوانده را چاپ م ی‌کنیم‪ .‬داستان‌هایی‬ ‫ی هستند؛ توجه به زندگی واقعی مردم در داستان‌ها یعنی در یک داستان چقدر‬ ‫که دارای این ویژگ ‌‬ ‫زندگی واقعی مردم جریان دارد‪ .‬البته گاهی اوقات داستان به سمت فانتزی م ی‌رود‪ ،‬اما م ی‌خواهیم‬ ‫نگاهی جدی داشته باشیم تا نگاهی سطحی‪ ،‬حتی به مقوله طنز»‬ ‫هدف گذاری ماهنامه داستان این است‪« :‬ما ه ر‌قدر بتوانیم از فضای‌های تکراری دور بشویم‬ ‫و به س��مت آدم‌ها حرکت کنیم‪ ،‬آن موقع اتفاق بهتری م ی‌افتد‪ .‬به ه��ر حال جای کار با همین‬ ‫بضاعت وجود دارد و هدف قابل وصول است‪ .‬هر چند مسیر طوالنی است‪g ».‬‬ ‫قالب ماهیگیری برای پدربزرگ‬ ‫مجموعه داس��تان «خرید قالب ماهیگیری ب رای پدربزرگ» نوش��ته گائو زینگ جیان‪،‬‬ ‫نخستین نویس��نده چینی صاحب جایزه نوبل ادبیات در ای ران منتشر شد‪ .‬مجموعه داستان‬ ‫«خ رید قالب ماهیگیری ب رای پدر بزرگ» نوشته گائو زینگ جیان‪ ،‬اولین نویسنده چینی برگزیده‬ ‫جایزه نوبل ادبیات ب‌ا ترجمه مهسا ملک‌‌مرزبان منتشر شد‪ .‬این کتاب دربرگی رنده داستان‌هایی‬ ‫با عنوان معبد‪ ،‬در پارک‪ ،‬چنگه‪ ،‬حادثه‪ ،‬خرید قالب ماهیگیری ب رای پدریزرگ و در یک لحظه‬ ‫است‪ .‬متن اصلی این مجموعه داستان که به اعتقاد نویسنده همان چیزی را بیان م ی‌کند که‬ ‫او در داستان‌نویسی به‌دنبال بیان‌کردن آن است‪ ،‬دربرگی رنده ‪ 17‬داستان کوتاه بود‌ه که ناشران‬ ‫چینی حاضر به انتشار آن نشده و وی در نهایت آنها را در تایوان منتشر کرد‪ .‬این داستان‌ها ب رای‬ ‫نخستین بار و در خالل سال‌های ‪ 1983‬تا ‪ 1986‬در پکن نوشته شده و در مجالت ادبی چین‬ ‫منتشر شده‌اند‪ .‬نویسنده در متنی که پس از انتشار این مجموعه داستان و با عنوان بع د‌التحریر‬ ‫درباره آنها نوشته است عنوان م ی‌کند که این داستان‌ها قرار نیست قصه بگویند‪ ،‬نظیر اغلب‬ ‫داستان‌ها پی رنگی ندارند و تمام جذابی ت‌شان خود زبان است‪ .‬گائو زینگ جیان‪ ،‬نخستین نویسنده‬ ‫چینی برگزیده نوبل ادبیات است‪ .‬وی پس از اخذ مدرک دانش��گاهی زبان فرانسه در پکن به‬ ‫نوشتن روی آورد و در سال ‪ 1987‬به تبعیدی خودخواسته تن داد و در پاریس اقامت کرد‪ .‬زینگ‬ ‫جیان همچنین در سال ‪ 1992‬نشان شوالیه در هنر نویسندگی را از دولت فرانسه دریافت کرده‬ ‫است‪ .‬مجموعه داستان «خرید قالب ماهیگیری ب رای پدر بزرگ» ب‌ا ترجمه مهسا ملک‌مرزبان‬ ‫از سوی نشر آموت در شمارگان ‪ 1100‬نسخه و قیمت شش هزار تومان منتشر شده است‪g.‬‬ ‫‪79‬‬
‫اکران ‪2013‬‬ ‫کدام فیلم بهتر ین فیلم ‪2013‬‬ ‫می‌شود؟‬ ‫درسال‪ 2013‬چهفیلم‌هاییقراراستدراکرانجهانی‪،‬روی‬ ‫پرده نقره‌ای قرار بگی رند‪ ،‬این فهرست فیلم‌هایی است که گفته‬ ‫م ی‌شودبهترین‌هایسالآیندهمیالدیهستند‪.‬‬ ‫ديـــدار‬ ‫جوخه گانگستر‬ ‫فیلم جوخه گانگستر به کارگردانی روین فالیشر داستان‬ ‫بین دهه ‪ 1940‬تا دهه ‪ 1950‬را روایت م ی‌کند که میکی کوهن‬ ‫سآنجلس‬ ‫رئیسگروهتبهکاریاستکهمافیایساحلشرقیل ‌‬ ‫را در دست دارد و به‌دنبال گسترش فعالی ت‌های مافیایی خود‬ ‫است‪.‬دراینمیانگروهیازافس رانپلیسلس‌‌آنجلستصمیم‬ ‫م ی‌گی رند خود در ب رابر این تبهکار ایستاده و وی را از شهر خود‬ ‫بیرونب رانند‪.‬ازبازیگراناصلیاینفیلمم ی‌توانبهجاشبرولی ن‪،‬‬ ‫رایان گاسلینگ‪ ،‬نیک نولتی‪ ،‬رابرت پاتریک‪ ،‬مایکل پنا‪ ،‬جووانی‬ ‫ریبیسی‪ ،‬آنتونی مکی‪ ،‬اما استون و شان پن اشاره کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫یک روز خوب برای «جان سخت»‬ ‫داستان تازه‌ترین قسمت اکشن «جان سخت» در شهر‬ ‫مس��کو اتفاق م ی‌افتد و بروس ویلیس و جای کانتری ایفاگر‬ ‫نقش‌های اول و دوم این قس��مت هستند‪ .‬داستان پنجمین‬ ‫قسمت « جان س��خت» تصویرگر ماموریت بسیار حساس‬ ‫«جان مک‌کالن» اس��ت که ب رای کمک به فرزندش مجبور‬ ‫م ی‌شود به روسیه برود‪ ،‬غافل از اینکه در این ماموریت مجبور‬ ‫خ واهد شد تا به کمک فرزندش که حاال یک مأمور آموزش‌دیده‬ ‫سازمان سیا شده‪ ،‬از یک سرقت هسته‌ای جلوگیری کند‪ .‬در این‬ ‫میان چند مافیا و سازمان امنیت روسیه نیز ب رنامه‌هایی ب رای‬ ‫خود دارند که همین امر س��بب به‌وجود آمدن زد و خوردهای‬ ‫بسیاری م ی‌شود‪.‬‬ ‫استوکر‬ ‫«استوکر» یک فیلم درام و‌ترس��ناک است که در حال و‬ ‫هوای فیلم‌های هیچکاک ساخته شده اس��ت‪ .‬فیلم داستان‬ ‫دختر نوج وانی است که بعد از مرگ پدرش با عموی عجیب خود‬ ‫مواجه م ی‌شود و پس از آن سلسله اتفاقی در محیط اط رافش رخ‬ ‫م ی‌دهد‪ .‬فیلم «استوکر» را پارک چان ووک کارگردانی کرده و‬ ‫بازیگرانی همچون متیو گود‪ ،‬میا واسیکوسکی و لوکاس تیل‬ ‫درکنارکیدمنایفاینقشم ی‌کنند‪.‬‬ ‫اوز‪ ،‬بزرگ و قدرتمند‬ ‫«اوز‪ ،‬بزرگ و قدرتمند» اولین پروژه سام ریمی‌از زمانی که‬ ‫از کارگردانی چهارمین فیلم «اسپایدرمن» کنار کشیده است‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫داستان فیلم در مورد جادوگری است که وارد شهر «اوز» م ی‌شود‬ ‫و بدل به حکمران آن شهر م ی‌گردد‪ .‬این فیلم پی ش‌درآمدی بر‬ ‫فیلم «جادوگر شهر اوز» به کارگردانی ویکتور فلمینگ است که‬ ‫سال‪ ۱۹۳۹‬توانست جایزه اسکار را کسب کند‪« .‬جیمز فرانکو»‪،‬‬ ‫«میشل ویلیامز»‪« ،‬ریچل ویز» و «میال کونیش» از بازیگران‬ ‫اینفیلمهستند‪.‬‬ ‫کری‬ ‫فیلم«کری»درسال‪ 1976‬بهکارگردانی «ب رایاندی‌پالما»‬ ‫و درخشش «سیسی اسپیسک»‪« ،‬پایپر لوری» و «جان‌تراولتا»‪،‬‬ ‫ب ر‌اساس رمانی به‌قلم «اس��تیون کینگ» ساخته شده بود‪ .‬در‬ ‫بازس��ازی «کری» ج ولیان مور و کلوئی مورتس در نقش کری‬ ‫حضور دارند‪ .‬کیمب رلی پیرس کارگردانی این بازسازی را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جایی پشت کاج‌ها‬ ‫داستان فیلم درباره موتورسواری مرموز به نام لوک است‬ ‫که در تالش ب رای ایجاد یک زندگی جدید او درگیر یک س��ری‬ ‫از سرقت‌های بانکی م ی‌شود‪ .‬از طرف دیگر افسر پلیسی که به‬ ‫سرعتدردپارتمانپلیسرشدکردهبهجس ت‌وجوی او ب ر‌م ی‌آید‪.‬‬ ‫اینفیلمساختهدرکسیافرنساستودرآنرایانگاسلینگ‪،‬اوا‬ ‫مندس و بردلی کوپر بازی م ی‌کنند‬ ‫فراموشی‬ ‫داستان فیلم فراموشی درباره زمانی است که بیگانگان‬ ‫زمین را تصاحب کرده‌اند و بش��ریت در آستانه نابودی قرار دارد‪.‬‬ ‫در این حین تع داد اندکی از انس��ان‌ها با سفینه‌ای به سیاره‌ای‬ ‫ک هارپر بعد از یک دهه جنگ انسان‌ها و‬ ‫دور سفر م ی‌کنند و ج ‌‬ ‫بیگانگان وظیفه دارد با سفینه‌اش به زمین برگردد و به‌طور سری‬ ‫و مخفیانه منابع حیاتی زمین را کشف کرده و اطالعات آن را در‬ ‫اختیارانسان‌هایدیگریبگذاردتاآنهااینمنابع مهم را استخراج‬ ‫کرده و ب رای تامین انرژی مورد نیاز و در نهایت زنده ماندن از این‬ ‫منابعاستفادهکنند‪«.‬تامکروز»‪«،‬مورگانفریمن»و«ملیسالئو»‌‬ ‫بازیگراناصلیاینفیلمهستند‪.‬‬ ‫مرد آهنی ‪3‬‬ ‫شین بلک کارگردان سومین قسمت «مرد آهنی» است‪.‬‬ ‫«رابرت داونی جونیور» که در دو قسمت قبلی این فیلم نیز در‬ ‫نقش «تونی استارک» حضور یافته بود‪ ،‬در این فیلم نقش خود را‬ ‫ن تریلر در زره «مرد آهنی» تغیی راتی ایجاد‬ ‫تکرار خ واهد کرد‪ .‬در ای ‌‬ ‫شده و چهره تاریک‌تری از این قهرمان به نمایش گذاشته شده‬ ‫است‪ .‬داستان این فیلم در رابطه با یکی دیگر از دشمنان «مرد‬ ‫آهنی» اس��ت که این‌بار قدرتمندتر از سایر دشمنان وی ظاهر‬ ‫شده اس��ت‪« .‬بن‌کینگزلی»‪ ،‬بازیگر ب رنده جایزه اسکار و ستاره‬ ‫فیلم‌هایی چون «گاندی» و «هیوگ��و» در این فیلم در نقش‬ ‫دشمن «مرد آهنی» ظاهر م ی‌شود‪.‬‬ ‫گتسبی بزرگ‬ ‫«گتس��بی بزرگ» بر مبنای رمان معروف اف‪‌.‬اس��کات‬ ‫فیتزجرالد ساخته شده و لئوناردو دی‌کاپریو‪ ،‬توبی مگوایر‪ ،‬کری‬ ‫مالیگان‪ ،‬ایسال فیشر‪ ،‬جوئل ادگرتن و الی زابت دبیکی در آن بازی‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬داس��تان فیلم درباره مردی جوان به نام نیک کاراوی‬ ‫(مگوایر) است که سال ‪ 1922‬از ایاالت مرکزی آمریکا به النگ‬ ‫آیلندم ی‌آیدو آنجامجذوبسبکزندگیهمسایهخودم ی‌شود‬ ‫که مردی مرموز به نام جی گتسبی (دی‌کاپ ریو) است‪ .‬فیلمنامه‬ ‫را باز لورمان با کریگ پیرس همکار قدیمی‌خود نوشته است‪.‬‬ ‫پیشتازان فضا‪ :‬به سوی تاریکی‬ ‫آب رامز با س��ریال‌های «الست»‪« ،‬س��وژه»‪« ،‬انقالب» و‬ ‫«فرینج»نشاندادهکهتق ریباسلیقهمخاطبراخوبم ی‌شناسد‬ ‫و این موضوع را با س ‌ه فیلم «پیشتازان فضای ‪« ،»1‬سوپر‪ »8‬و‬ ‫«ماموریت غی ر‌ممکن ‪ »3‬تایید کرده است‪ .‬او پیشتازان فضای‬ ‫دوم را در همان حال و هوای قس��مت اول و با همان بازیگران‬ ‫ساختهاست‪.‬‬ ‫دانشگاه هیوالها‬ ‫«دانشگاه هیوالها» قسمت دوم انیمیشن کامپیوتری‬ ‫«شرکت هیوالها» است‪ .‬قسمت دوم فیلم‪ ،‬دنباله ماجراهای‬ ‫اولین قسمت نیست و حوادثی را به تصویر م ی‌کشد که قبل‬ ‫از شروع قسمت اول اتفاق افتاده‌اند‪ .‬در دنیای سینما به این نوع‬ ‫فیلم‌ها م ی‌گویند پی ش‌درآمدی بر قسمت اول‪ .‬به این ترتیب در‬ ‫«دانشگاه هیوالها» تماشاگران با گذشته شخصی ت‌های اصلی‬ ‫قصه آشنا م ی‌شوند‪ .‬مایک وازوسکی و جیمز پی‪‌.‬سالیوان در‬ ‫دانشگاه همدیگر را م ی‌بینند و نقشه م ی‌کشند تا باعث‌ترس در‬ ‫شرکت هیوالها شوند‪ .‬این فیلم توسط استودیوی پیکسار تولید‬ ‫شده و توسط والت‌دیزنی توزیع خ واهد شد‪g.‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫اولین سالگرد شهید احمدی روشن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادواره شهدای سرباز‬ ‫کنگرهشعرعاشورایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای نمایش سردار ماه و مهر‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلث شماره ‪159‬‬ ‫روزهای آلوده تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاه اکسپوی عکس تهران‪91‬‬ ‫سالگرددرگذشتجهانپهلوانتختی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫برد پرگل پرسپولیس در جام حذفی‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫مديرعامل بانك مهر اقتصاد؛‬ ‫بانک‌ها برای رسیدن به اهداف خود باید از‬ ‫سازمانی سالم برخوردار باشند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪159‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک مهر اقتصاد در س��ومین کنفرانس‬ ‫س��االنه پیش��گیری از تقلب و سوءاس��تفاده‌های مالی به‬ ‫بررسی انواع تقلب و راه‌های پیش��گیری از آن در سیستم‬ ‫بانک��ی پرداخت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‌بانک مهر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬دکتر غالمحس��ن تقی‌نتاج‪ ،‬مدیرعامل این بانک‪،‬‬ ‫در این کنفرانس با ارائه مطالبی در خصوص کالبد‌شکافی‬ ‫کلی تقلب‌های بانک��ی گفت‪« :‬هر بن��گاه اقتصادی برای‬ ‫رس��یدن به اهداف خود نیازمند برخورداری از یک سازمان‬ ‫س��الم اس��ت که از انواع تخلفات عمدی و سوء‌استفاده‌ها‬ ‫مصون باشد‪ ».‬نتاج با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی‬ ‫به دلیل حج��م باالی‌تراکنش مالی در معرض بیش��ترین‬ ‫تخلفات هستند و از این حیث قابل مقایسه با هیچ سازمان‬ ‫دیگری نیس��تند‪ ،‬افزود‪« :‬بانک‌ها در میان انواع ریسک‌ها‬ ‫غوطه‌ور هستند‪ ،‬آنها در پایان س��ال مالی باید پاسخگوی‬ ‫سپرده‌گذاران و س��هامداران باشند و س��ود مورد توقع آنها‬ ‫را تامین نمایند‪ ،‬بنا‌‌بر‌این مدیران آنه��ا ناگزیر از فعالیت در‬ ‫چنین فضایی بوده و باید انواع ریسک‌ها را مدیریت کنند‪».‬‬ ‫وی انواع تقلب را به‌صورت کلی در س��ه مقوله فساد مالی‪،‬‬ ‫سوءاستفاده از دارایی‌ها و تقلب در گزارشگری مالی عنوان‬ ‫کرد و ادامه داد‪« :‬تس��هیالت‌ متقلبان��ه‪ ،‬تقلب‌های انتقال‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬م��دارک جعلی یا متقلبانه‪ ،‬س��پرده‌های بیمه‬ ‫نشده‪ ،‬س��رقت هویت‪ ،‬تقلب درخواس��ت حواله‪ ،‬چک‌های‬ ‫مسروقه و تقلب حس��ابداری از اهم تقلبات سیستم بانکی‬ ‫ایران محسوب می‌شوند‪ ».‬نتاج خاطر‌نشان کرد‪« :‬ساختار‬ ‫سرطانی به هم پیوسته و پیش‌بینی‌پذیری در سطح خرد و‬ ‫کالن از ویژگی‌ه��ای بنیادین تقلب هس��تند که در نهایت‬ ‫منجر به کش��ف آن می‌ش��وند‪ ،‬از این‌رو به‌رغم نقش فشار‬ ‫و س��ختی در ارتکاب آن‪ ،‬در صورتی که افراد بدانند تقلب‬ ‫آنها کشف خواهد شد‪ ،‬کمتر دست به ارتکاب تقلب خواهند‬ ‫زد و از سویی دیگر چنانچه بدانند با پنهان‌کاری می‌توانند‬ ‫مانع کشف تقلب ش��وند از فرصت‌های به‌دست آمده برای‬ ‫ارتکاب آن اس��تفاده خواهند کرد‪ ».‬مدیرعامل بانک مهر‬ ‫طرح کاهش عیار طال منتفی شد‬ ‫در حالی که رئیس انجمن صنفی کارفرمای��ان صنعت طال‪ ،‬جواهر و نقره اس��تان تهران‬ ‫خاطرنشان کرده بود تا نیمه نخست بهمن امسال کارهای مقدماتی اجرای پیشنهاد کاهش عیار طال‬ ‫نهایی می‌شود‪ ،‬رئیس اتحادیه طال و جواهرفروشان تهران گفت که کاهش عیار‌طال از نظر اتحادیه‬ ‫فروشندگان کشوری تهران و شهرستان کاملا منتفی است‪ .‬احمد وفادار اظهار کرد‪« :‬کاهش عیار‬ ‫طال فقط نظر آقای محمدولی است و ایشان همچنان به نظریه‌پردازی خود ادامه می‌دهند‪ ».‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬اگر نظرسنجی از خریدار‪ ،‬فروشنده خرد‪ ،‬فروشنده عمده (بنکدار) و کارخانه‌های‬ ‫تولید طال صورت گیرد‪ ،‬اکثریت با کاهش عیار طال مخالفند‪ ».‬او احتمال داد‪« :‬شاید کارگران و‬ ‫سازندگان خرد طال با این طرح موافق باشند‪ ،‬اما این گروه تمام صنف طال را تشکیل نمی‌دهند‪».‬‬ ‫رئیس اتحادیه طال و جواهرفروشان تهران بیان کرد‪« :‬کاهش عیار طال باعث سلب اعتماد میان‬ ‫خریدار و فروشنده و کاهش اعتبار طال می‌شود و ضربه بزرگی به اعتبار طال وارد می‌کند‪ .‬در دنیا‬ ‫طالی ایران با عیار ‪ 20 ،18‬و ‪ 21‬شناخته می‌شود‪ ».‬وفادار گفت‪« :‬مغازه‌داران آنچنان رغبتی برای‬ ‫خرید طالی ‪ 18‬عیار مردم ندارند که باعث متض ‌رر‌شدن مردم و ایجاد تقلب می‌شود‪ ».‬او با اشاره‬ ‫به این‌که مردم به طال به‌عنوان یک سرمای ‌ه نگاه می‌کنند و با اجرای این طرح سرمای ‌ه مردم از بین‬ ‫خواهد رفت‪ ،‬ادامه داد‪« :‬کشورهای دنیا عیار طالی خود را افزایش می‌دهند و عیار طالیشان بین‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 22‬عیار است‪ .‬تنها آلمان‪ ،‬روسیه‪ ،‬هلند و قسمتی از آمریکا عیار طالیشان ‪ 14‬است‪g».‬‬ ‫‪82‬‬ ‫اقتصاد ایج��اد قوانین س��ختگیرانه برای ارائ��ه اطالعات‬ ‫ش��فاف در صورت‌های مالی‪ ،‬اجرای آموزش‌های صحیح‪،‬‬ ‫اش��اعه ارزش‌های اخالقی دینی در جامعه‪ ،‬اطالع‌رسانی‬ ‫و ایج��اد آگاه��ی از اثرهای مخ��رب تقل��ب در بازارهای‬ ‫مالی‪ ،‬بر‌خورد قاط��ع با افراد متقلب‪ ،‬نظارت مالی مس��تمر‬ ‫و نوش��ونده‪ ،‬شناس��ایی مس��تمر تقلب‌های وی��ژه‪ ،‬ایجاد‬ ‫انضباط مالی با رعایت س��رعت‪ ،‬هزینه و کیفیت محصول‬ ‫و آگاهی‌بخشی برای مقابله با کشف به‌موقع آن را از جمله‬ ‫اقدامات پیشگیرانه در این خصوص عنوان کرد‪ .‬وی کاهش‬ ‫سرمایه‌گذاری مولد در بلندمدت‪ ،‬ایجاد شکاف طبقاتی در‬ ‫سازمان و گسترش نارضایتی‌ها‪ ،‬افزایش نا‌امنی اقتصادی‪،‬‬ ‫اتالف منابع‪ ،‬ایجاد نارضایت��ی عمومی‪ ،‬انحطاط جامعه در‬ ‫بلند‌مدت‪ ،‬تضعیف فرهنگ کار‪ ،‬رشد متخلفین‪ ،‬نارضایتی‬ ‫مشتریان‪ ،‬ضعف اعتماد عموم مردم و کاهش منابع‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزش سهام مجموعه‪ ،‬فروش دارایی‌های سازمان از موضع‬ ‫ضعف‪ ،‬عدم امکان پاسخگویی مناسب به طلبکاران‪ ،‬عدم‬ ‫امکان بازیافت اقس��اط وام‌ها و مطالبات و ورشکس��تگی‬ ‫را از پیامدهای تقلب برش��مرد‪ .‬نتاج در حاشیه این مراسم‬ ‫در پاس��خ به خبرنگاران هدف از برگزاری این کنفرانس را‬ ‫افزایش و بهبود دانش و تجربه پیش��گیری و کشف تقلب‬ ‫و سوءاس��تفاده‌های مال��ی ب��رای بخش‌ه��ای خصوصی‬ ‫و عموم��ی‌ اعالم کرد و گف��ت‪« :‬مخاطب��ان این همایش‬ ‫عمدتا از دست‌اندرکاران حوزه‌های نظارتی در بخش‌های‬ ‫عمومی‌ و دولتی و همچنی��ن اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل‪ ،‬حسابرسان ارشد‪ ،‬کارشناسان دادگستری‪ ،‬بازرسان‬ ‫بانک‌ها و بیمه‌ها‪ ،‬وکال و قضات دادگس��تری و در مجموع‬ ‫همه مدیران ارشد و کارشناسان بنگاه‌ها و سازمان‌ها اعم از‬ ‫خصوصی‪ ،‬عمومی‌و دولتی هستند‪ ».‬بر‌اساس این گزارش‬ ‫سومین همایش پیشگیری از تقلب و سوءاستفاده‌های مالی‬ ‫با هدف بررس��ی راه‌های ارتقا و اعتالی دان��ش‪ ،‬تجربه و‬ ‫ابزارهای پیشگیری و کشف تقلب و سوءاستفاده‌های مالی‬ ‫در بخش‌های خصوصی و عموم��ی‌و حفظ منافع عمومی‬ ‫‌برگزار شد که نقش راهبری شرکتی در پیشگیری و کشف‬ ‫تقلب‪ ،‬روش‌های پیش��گیری و کشف سوءاستفاده مالی در‬ ‫سازمان‌های غیرانتفاعی عمومی‪ ،‬نقش کنترل‌های داخلی‬ ‫اثر‌‌بخش در پیشگیری از تقلب‪ ،‬روش‌شناسی پژوهش‌های‬ ‫دانشگاهی تقلب و سوءاستفاده‌های مالی‪ ،‬تقلب در بانک‌ها‬ ‫و موسسات اعتباری حسابرسی تقلب در صورت‌های مالی از‬ ‫محورهای این همایش بودند‪ .‬گفتنی است بانک مهر اقتصاد‬ ‫از حامیان اصلی برگزاری این کنفرانس بود و با برپایی غرفه‬ ‫به معرفی محصوالت و خدمات و اهم اقدامات خود در زمینه‬ ‫بانکداری اسالمی‌پرداخت که مورد استقبال بازدیدکنندگان‬ ‫قرار گرفت‪g.‬‬ ‫استقبال کم‌نظیر هم‌میهنان از کارت مجازی بانک پاسارگاد‬ ‫کارت مجازی پاسارگاد خدمت جدید و خالقانه دیگری از بانک‌پاسارگاد است که هم‌میهنان‬ ‫گرامی‌با بهره‌مندی از آن امنیت را در خریدهای اینترنتی خود افزایش داده‌اند‪ .‬خسرو رفیعی‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط‌عمومی‌بانک ضمن بیان این مطلب گفت‪« :‬کارت مجازی پاسارگاد (‪ )Virtual Card‬که‬ ‫هدف اصلی آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهای اینترنتی است‪ ،‬موجودیت فیزیکی نداشته‬ ‫و صرفا یک اعتبار مجازی و الکترونیکی برای دارنده آن محس��وب می‌شود‪ .‬مشتریان گرامی‌با‬ ‫بهره‌مندی از این کارت می‌توانند از تمامی‌درگاه‌های اینترنتی عضو شبکه شتاب خرید کنند‪ ».‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬خداوند را شاکریم که بانک‌پاسارگاد توانست ‌ه با ارائه بهترین‌ها در عرصه بانکداری کشور‪،‬‬ ‫ی قرار گیرد‪».‬‬ ‫به‌خصوص عرضه خدمات بانکداری الکترونیک‪ ،‬مورد توجه و اقبال هموطنان گرام ‌‬ ‫وی افزود‪« :‬بانک‌پاسارگاد با در اختیار داشتن سامانه بانکداری متمرکز (‪ )core-banking‬خود‪،‬‬ ‫انواع خدمات بانکداری الکترونیک مانند بانکداری مجازی و پرداخت امن پاسارگاد را برای اولین بار‬ ‫در کشور به مشتریان خود ارائه می‌دهد‪ ».‬رفیعی خاطرنشان کرد‪« :‬ترکیب موثر تجربه بانکداری‪،‬‬ ‫دانش و انگیزه سرمایه انسانی در بانک‌پاسارگاد‪ ،‬باعث شد‌ه این بانک به سرعت به سوی مهم‌ترین‬ ‫چشم‌انداز خود که همانا کسب جایگاه شایسته در بین ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر جهان است‪ ،‬حرکت کند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬مدیرعامل بانک پاس��ارگاد بر این اعتقاد اس��ت که بانک‌پاسارگاد به هیچ‌عنوان‬ ‫حیاط‌خلوت یک عده خاص نبوده و متعلق به هیچ شخص‪ ،‬صنف یا گروهی نیست‪g ».‬‬
‫مديرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر خبر داد‬ ‫موسسه مالی کوثر در سال ‪ 92‬بانک می‌شود‬ ‫مهندس سلیمانی عنوان کرد‬ ‫چرخ ‌ه نوآوری در محصول را کوتاه می‌کنیم‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو ب��رای ورود به بازار‌های جهانی رویک��رد همه‌جانبه‌ای را برای‬ ‫بهره‌گیری از دانش متخصصان و نوآوری‌های محققان دانشگاهی در دستورکار خود قرار داده‬ ‫است‪ .‬مهندس میر‌جواد سلیمانی‪ ،‬قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو در محصول و کیفیت با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪« :‬راه ورود به بازار‌های جهانی‪ ،‬همکاری تنگاتنگ دولت و صنعت‪ ،‬خودرو ساز‬ ‫و دانشگاه است و این نیاز بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت اجتناب‌نا‌پذیر است‪ ».‬وی عامل‬ ‫موفقیت در بازار‌های جهانی را کوتاه‌کردن چرخه نوآوری در محصول و فرآیند‌ها عنوان کرد و‬ ‫اظهارداشت‪« :‬ایران‌خودرو برای جهانی‌شدن نیازمند است که چرخ ‌ه نوآوری در محصول و فرآیند‬ ‫آن را به‌عنوان یک اولویت دنبال کند و در این راستا فعالیت مشترکی با خودرو‌سازان معتبر انجام‬ ‫داده است‪ ».‬سلیمانی اضافه کرد‪« :‬برای کوتاه‌کردن چرخه‌نوآوری محصول‪ ،‬همکاری نزدیکی‬ ‫را با دانشگاه‌ها شروع کرده‌ایم و اس��تفاده از پتانسیل مراکز تحقیقاتی بین‌المللی باعث می‌شود‬ ‫زمان نوآوری محصوالت آینده کوتاه‌تر ش��ود و این گام مثبتی برای جهانی‌ش��دن است‪ ».‬وی‬ ‫اظهارداشت‪« :‬در نوآوری تکیه ایران‌‌خودرو برای کوتاه کردن چرخه‪ ،‬جذب فن‌آوری‌های پیشرفته‬ ‫در همکاری‌های مشترک با خودرو‌س��ازان معتبر جهان است‪ ».‬سلیمانی تاکید کرد‪« :‬مدیریت‬ ‫برنامه‌ریزی تکنولوژی در سازمان می‌تواند موجب کوتاه‌شدن چرخه فروش و افزایش سود‌آوری‬ ‫شرکت در مقایسه با رقبا ش��ود‪ ».‬قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو افزود‪« :‬ایران‌خودرو همواره‬ ‫تالش کرده از تجارب علمی‌دانشگاهیان نهایت بهره را در طراحی و تولید خودرو ببرد‪g ».‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪159‬‬ ‫«طبق چشم‌انداز پنج‌ساله باید در سال ‪ ۹۴‬این موسسه‬ ‫جزو پنج بانک خصوصی برتر کش��ور باش��د‪ ،‬یعنی موسسه‌‬ ‫کوثر باید به بانک تبدیل شود و در این خصوص باید به سمت‬ ‫تبدیل‌‌شدن به بانک برتر حرکت کنیم‪ ،‬زیرا موسسه را محل‬ ‫گذر می‌دانیم‪ ».‬مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر گفت‪:‬‬ ‫ل تراکتورس��ازی به‌عنوان نماد مردم آذربایجان‬ ‫«تیم فوتبا ‌‬ ‫دارای برند برتر در سطح کشور اس��ت و ما به خاطر هواداران‬ ‫پرش��ور این تیم به‌دنبال حمایت همه‌جانبه و خودکفایی این‬ ‫باشگاه هستیم‪ ».‬عیس��ی رضایی در جمع کارکنان موسسه‬ ‫کوثر اظهار کرد‪« :‬موافقت اصولی تاس��یس موسس ‌ه مالی و‬ ‫اعتباری کوثر در سال ‪ ۸۵‬توسط بانک مرکزی صادر شده و‬ ‫فعالیت این موسسه از اواخر سال ‪ ۸۹‬آغاز شد‪ ،‬به این ترتیب‬ ‫موسسه کوثر آخرین موسسه‌ای است که پا به عرص ‌ه حضور در‬ ‫فعالیت‌های بانکی گذاشت‪ ».‬وی از بانک‌شدن این موسسه در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬خبر داد و افزود‪« :‬قطار کوثر با‌سرعت زیاد به سمت‬ ‫بانک‌شدن در حال حرکت است و ما باید در سال ‪ ۹۲‬تبدیل به‬ ‫بانک کوثر شویم‪ ».‬رضایی افزود‪« :‬طبق چشم‌انداز پنج‌‌ساله‬ ‫باید در سال ‪ ۹۴‬این موسس��ه جزو پنج بانک خصوصی برتر‬ ‫کشور باش��د‪ ،‬یعنی موسس�� ‌ه کوثر باید به بانک تبدیل شود‬ ‫و در این خصوص باید به سمت تبدیل‌ ش��دن به بانک برتر‬ ‫حرکت کنیم زیرا موسسه را محل گذر می‌دانیم‪ ».‬وی با بیان‬ ‫اینکه این موسسه با ‪ ۲۳۰‬شعبه فعال بوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«در یک ماه آینده ‪ ۷۰‬شعبه دیگر به ش��عب این موسسه در‬ ‫سراسر کشور اضافه خواهد شد که با الحاق ‪ ۵۵‬شعبه صندوق‬ ‫جوانان خیر تعداد شعب موسسه مالی و اعتباری کوثر به ‪۳۵۰‬‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ ».‬رضایی‪ ،‬تعداد پرسنل این موسسه را‬ ‫یک‌ه��زار و ‪ ۴۰۰‬نفر عنوان کرد و گفت‪« :‬ب��ا ادغام صندوق‬ ‫قرض‌الحس��نه جوانان خیر در این موسس��ه و ملحق شدن‬ ‫کارکنان این صندوق‪ ،‬پرسنل موسسه مالی و اعتباری کوثر‬ ‫به دو هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر افزایش یافته است‪ ».‬مدیرعامل موسسه‬ ‫ی و اعتباری کوثر‪ ،‬نیروی انسانی کارآمد‪ ،‬کارآزموده‪ ،‬متعهد‬ ‫مال ‌‬ ‫و متخصص را موجب تعالی سازمانی دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫«این مهم جزو اهداف اولیه راه‌اندازی موسسه کوثر بوده و با‬ ‫وجود اینکه پرسنل ما در رد‌ه سنی بسیار جوان هستند‪ ،‬در جذب‬ ‫پرس��نل در ابتدا اولویت را به افراد دارای مدرک حسابداری‬ ‫دادیم‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬بنابراین افراد دارای مدرک بانکداری‬ ‫و مدیریت بازاریابی و سپس ‪ IT‬با معدل باال نیز در اولویت‌های‬ ‫بعدی جذب نیروهای سازمانی قرار گرفتند و تمام تالش ما بر‬ ‫این شد که دیگر گرایش‌های تحصیلی غیرمرتبط در موسسه‬ ‫ی و اعتباری کوثر در ادامه‬ ‫جذب نشود‪ ».‬مدیرعامل موسسه مال ‌‬ ‫سخنان خود اضافه کرد‪« :‬کوثر منشا خیر کثیر است و این را در‬ ‫عمل ثابت کرده‌ایم‪ ».‬رضایی در مورد نرخ سود تسهیالت این‬ ‫موسسه توضیحاتی ارائه داد و گفت‪« :‬موسسه کوثر مشتریان‬ ‫را به سه دسته تقسیم کرده است و براساس نوع نیاز مشتریان‬ ‫وام قرض‌الحسنه تا س��قف پنج میلیون تومان بدون کارمزد‬ ‫ارائه می‌دهد و این بزرگ‌ترین برند موسسه است‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫موسسه مالی و اعتباری کوثر ادامه داد‪« :‬همچنین کسانی که‬ ‫قصد دریافت تسهیالت معیشتی و وام خودرو دارند طبق نرخ‬ ‫بانک مرکزی به آنها تسهیالت ارائه می‌شود و در گروه سوم‬ ‫موسسه کوثر به کسانی که به‌دنبال تجارت هستند‪ ،‬به صورت‬ ‫مشارکتی اقدام به ارائه تسهیالت می‌کنند‪ ».‬رضایی در مورد‬ ‫ادغام موسس��ه جوانان خیر با موسسه کوثر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«نقدینگی ما دو‌برابر موسسه جوانان خیر است و همین امر‬ ‫سبب شد تا بانک مرکزی موسسه کوثر را برای ادغام با جوانان‬ ‫خیر برگزیند‪ ».‬مدیرعامل موسسه مالی اعتباری کوثر با تاکید‬ ‫بر اینکه هدف اصلی ما صیانت از س��پرده‌های مردم است‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬مردم به هیچ عنوان نگران سپرده‌های خود نباشند‪ ،‬ما‬ ‫بازپرداخت سپرده‌های خرد و کالن را تا همین االن داشته‌ایم‬ ‫و هیچ‌گونه محدودیت��ی در پرداخت‌ها نخواهیم داش��ت‪».‬‬ ‫رضایی در مورد تعهدات موسسه جوانان خیروسیاست‌های‬ ‫موسسه کوثر گفت‪« :‬در دفاتر ثبت‌شده تمام تعهدات بررسی‬ ‫و شناسایی خواهد شد‪ ،‬به‌گونه‌ای که مردم متضرر نشوند‪».‬‬ ‫رضایی‪ ،‬مهم‌ترین اهداف موسسه کوثر تا سال ‪ ۹۲‬را افزایش‬ ‫ی شدن فعالیت رسمی این موسسه به بانک‬ ‫سرمایه و عملیات ‌‬ ‫عنوان کرد و یادآور شد‪« :‬به واس��طه داشتن عملکرد خوب‬ ‫و رضایت بانک مرک��زی از این مجموعه‪ ،‬اعتق��اد داریم که‬ ‫«کوثر» بهترین جایی است که در آن کار می‌کنیم و به تحقق‬ ‫سازمانی خود که تا سال‪ ۹۴‬جزو پنج بانک برتر کشور می‌شویم‬ ‫خواهیم رسید و اعتقاد داریم آینده از آن ماست‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫موسسه مالی و اعتباری کوثر در ادامه با اشاره به اینکه موسسه‬ ‫مالی و اعتب��اری کوثر از تیم فوتبال‌تراکتورس��ازی حمایت‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬افزود‪« :‬تیم فوتبال‌تراکتورسازی به‌عنوان نماد‬ ‫مردم آذربایجان دارای برند برتر در س��طح کش��ور و منطقه‬ ‫اس��ت و ما به خاطر هواداران پرشور این تیم به‌دنبال حمایت‬ ‫همه‌جانبه و خودکفایی این باشگاه هستیم‪g».‬‬ ‫افزایش ‪ 20‬درصدی تولید تندر‪ 90‬ایران‌خودرو‬ ‫تیراژ تولید تندر‪ 90‬ایران‌خودرو از ابتدای س��ال جاری تا یازدهم دی ماه نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته بیش از ‪ 20‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬محمدرضا معتمد‪ ،‬معاون تولید تندر‪90‬‬ ‫ایران‌خودرو ضمن بیان مطلب فوق افزود‪« :‬روال عادی تولید تندر ‪ 90‬ایران‌خودرو ادامه دارد‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬از ابتدای سال جاری تا پایان روز کاری یازدهم دی ماه‪ 27 ،‬هزار و ‪ 465‬دستگاه تندر‪90‬‬ ‫تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ‪ 20‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ ».‬معتمد‬ ‫با اشاره به تولید تیپ‌های مختلف تندر‪ 90‬گفت‪« :‬بیش��ترین تیراژ تولید این محصول‪ ،‬در تیپ‬ ‫‪ 21 ، E2‬هزار و ‪ 20‬دستگاه است‪ .‬پس از آن تیپ ‪ E1‬با پنج هزار و ‪424‬دستگاه بیشترین فراوانی‬ ‫تولید را به خود اختصاص داده است‪ ».‬وی گفت‌‪« :‬در مدت مذکور ‪ 1009‬دستگاه تندر‪ 90‬برای‬ ‫بازار‌های صادراتی تولید و ارسال شده و در حال بررسی سایر درخواست‌های صادراتی هستیم تا‬ ‫به مرور آنها را در برنامه تولید قرار دهیم‪ ».‬معتمد همچنین به تولید ‪ 11‬دستگاه تندر ‪90‬تیپ ‪E2‬‬ ‫با گیربکس اتوماتیک تیپ‌ترونیک اشاره کرد و افزود‪« :‬طبق برنامه تعیین‌شده تا پایان سال بیش‬ ‫از سه هزار دستگاه تندر‪ 90‬اتوماتیک دیگر نیز تولید خواهد شد‪ ».‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫محدودیت‌های تامین ایربگ سرنشین جلو و درصورت اخذ مجوز شماره‌گذاری تندر‪ 90‬تک‌ایربگ‬ ‫به صورت محدود و تا زمانی که تامین‌کننده جدید جایگزین تامین‌کننده قبلی شود‪ ،‬ایران‌خودرو‬ ‫تولید بیش از هشت هزار دستگاه از این خودرو با گیربکس معمولی را نیز در دستورکار قرار خواهد‬ ‫داد‪ ».‬معتم��د از تولید اولین وانت تندر ‪ 90‬خب��ر داد و پیش‌بینی کرد‪ ،‬خط تولی��د این خودرو که‬ ‫به‌روز‌ترین وانت تولید ساخت داخل خواهد بود‪ ،‬تا پایان سال به بهره‌برداری برسد‪g .‬‬ ‫‪83‬‬
‫در نشست مشترک مدیران ایران‌‌خودرو و سر‌دبیران خبری رسانه ملی مطرح شد‬ ‫افزایش ‪ 104‬درصدی هزینه تولید خودرو در کشور‬ ‫مدیران و سردبیران بخش‌های خبری صداو‌سیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران از آخرین دس��تاوردهای فنی‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬عرضه محص��والت جدی��د و برنامه‌های‬ ‫راهبردی این ش��رکت برای توس��عه اس��تقالل صنعتی‬ ‫کشور در سال تولید ملی مطلع شدند‪ .‬مدیران و سردبیران‬ ‫بخش‌های خبری صدا‌و‌سیمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫روز گذش��ته ضمن دیدار از خطوط تولی��د خودروی رانا و‬ ‫روند افزایشی تولید در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫در نشست مشترکی با مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫با چالش‌های پیش روی صنعت خودروی کش��ور پیش‌تر‬ ‫از گذشته آشنا شدند‪.‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪159‬‬ ‫رسانه ملی و نقد‌های کارشناسی‬ ‫در این نشست مهندس میر‌جواد سلیمانی‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل ایران‌خودرو در کیفیت و محصول با اش��اره به‬ ‫نقش رسانه ملی در سال تولید ملی گفت‪« :‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو تعامل و هم��کاری با رس��انه‌های گروهی‬ ‫به‌خصوص صدا‌وس��یما را به‌عنوان رسانه ملی‪ ،‬راهکاری‬ ‫مهم و اساسی در تبیین و شفاف‌سازی فعالیت‌های صنعت‬ ‫خودرو‌سازی کشور می‌داند‪ ».‬وی افزود‪« :‬ایران‌خودرو از‬ ‫نقدهای سازنده و بدون هرگونه تخریب استقبال می‌کند‬ ‫و معتقد است صنعت خودروی کشور باید با نظرات انتقادی‬ ‫کارشناس��انه و بدون حب و بغض مورد ارزیابی و سنجش‬ ‫قرار گیرد تا از گذر این نقدها بتوان ضعف‌های احتمالی را‬ ‫بهبود بخشید و نقاط قوت را توسعه داد‪ ».‬سلیمانی تاکید‬ ‫کرد‪« :‬متولیان صنعت خودروی کشور هیچ‌گاه منکر نقاط‬ ‫ضعف و کاس��تی‌های موجود نبوده‌اند و همواره در تالش‬ ‫برای رفع آن بوده و هستند و سعی کرده‌اند با بهره‌گیری از‬ ‫دانش روز جهان فاصله‌ها را کوتاه کنند‪ ».‬وی با اشاره به‬ ‫شرایط رقابت نابرابر صنعت خودروی ایران با خودروسازان‬ ‫خارجی گف��ت‪« :‬هزینه تامین مال��ی در صنعت خودروی‬ ‫کشور نسبت به کش��ور‌های خارجی باالس��ت و این امر‬ ‫بر قیمت تمام ش��ده محصول اثر می‌گ��ذارد‪ ».‬قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو قیاس صنعت خودروی کشور را با‬ ‫کشور کره از پایه و اساس نادرست خواند و اظهار داشت‪:‬‬ ‫«عمر صنعت خودروی کشور کمتر از ‪ 20‬سال است نه ‪40‬‬ ‫سال‪ ».‬وی در ادامه به برنامه‌های راهبردی ایران‌خودرو‬ ‫اش��اره ک��رد و اظهارداش��ت‪« :‬تولید رانا و ‪ 206‬س��اخت‬ ‫داخل در ش��رایط محدودیت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین‬ ‫دس��تاوردهای این ش��رکت در س��ال تولید ملی است‪».‬‬ ‫س��لیمانی خاطر‌نشان س��اخت‪« :‬باوجود محدودیت‌های‬ ‫بین‌ا‌‌لمللی برنامه توس��عه محصول را متوقف نکرده‌ایم و‬ ‫برنامه تولید روزانه ‪ 300‬دستگاه پژو ‪ 206‬ساخت داخل را‬ ‫در دستورکار قرار دادیم‪».‬‬ ‫افزایش ‪ 104‬درصدی هزینه‌های تولید‬ ‫در ادامه این نشس��ت حمیدرض��ا تقوی‌نژاد‪ ،‬معاون‬ ‫اس��تراتژی و برنامه‌ریزی ایران‌خ��ودرو نیز با اش��اره به‬ ‫افزایش نهادهای تولید اظهارداشت‪« :‬خودرو‌سازان امسال‬ ‫در چند مرحله و مجموعا مج��وز افزایش قیمت ‪ 23‬تا ‪25‬‬ ‫درصدی را دریافت کردند درحالی که افزایش هزینه‌های‬ ‫تولید در سال ‪ 91‬نس��بت به س��ال ‪ 104 ،90‬درصد بوده‬ ‫رجاء در مسیر توسعه‬ ‫برات اهلل صمدي راد‪/‬کارشناس حمل ونقل‬ ‫ش��رکت حمل‌و‌نقل ریلی رجاء با ‪ 16‬س��ال تجربه در‬ ‫تولیت قطاره��ای مس��افری‪ ،‬دس��تاوردها و موفقیت‌های‬ ‫لو‌نقل رقم زده که میان کشورهای‬ ‫بس��یاری را در حوزه حم ‌‬ ‫منطقه جزو شرکت‌های سرآمد به حس��اب می‌آید‪ .‬عناوینی‬ ‫همچون دستگاه برگزیده ملی در تجارت الکترونیک‪ ،‬کاهش‬ ‫تصدیگری دولت در راستای خصوصی‌س��ازی‪ ،‬پیاده‌سازی‬ ‫‪84‬‬ ‫سیستم فروش بلیت سراس��ری ‪ ،ONLINE‬فروش اینترنتی‬ ‫بلیت‪ ،‬استاندارد‌سازی خدمات‪ ،‬تهیه و تعبیه قطارهای ویژه‪،‬‬ ‫راه‌اندازی قطارهای بین‌المللی‪ ،‬تقویت و نوس��ازی ناوگان‪،‬‬ ‫راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای و‪ ...‬امروزه از رجاء شرکتی پویا‪،‬‬ ‫نوگرا و خالق در افکار عمومی ساخته است که می‌توان از رجاء‬ ‫به شرکتی در مسیر توسعه و تعالی نام برد‪ .‬در این مجال اندک‬ ‫پرداختن به دو نمونه از قطارها که تصویر مطلوب و مناسبی از‬ ‫این شرکت به‌دست داده خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫الف‪ -‬قطارهای‌ترن‌ست پردیس‬ ‫یک��ی از اقدامات مدرن و مهم رج��اء در مدت فعالیت‬ ‫خود ورود‌ترن‌س��ت‌های پردیس و اف��زودن آن به ناوگان‬ ‫حمل‌و‌نقل ریلی اس��ت‪ .‬از آنجا که مساله س��رعت یکی از‬ ‫ضعف‌های حمل‌و‌نقل ریلی در ایران بود‪ ،‬رجاء توانس��ت با‬ ‫ورود‌ترن‌ست‌ها به کشور طلس��م کندی سرعت در ناوگان‬ ‫ریلی را شکس��ته و تصویری مدرن و پوی��ا از این بخش به‬ ‫مردم فهیم و افکار عمومی ارائه نماید که در حد خود باعث‬ ‫مباهات و آبروی ایران اسالمی ش��د‪ .‬سرعت ‪ 160‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت‪ ،‬فضای زیبا ب��ا کیفیت عالی و مدرن‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تهوی��ه مطبوع‪ ،‬فواصل مناس��ب بین صندلی‌ها‪ ،‬سیس��تم‬ ‫اطالع‌رسانی مس��افری‪ ،‬مجهز شدن به سیس��تم ماهواره‬ ‫اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬این افزای��ش ‪ 104‬درصدی هزینه‬ ‫تولیدی در سال ‪ 91‬نسبت به سال ‪ 90‬ناشی از رشد ‪110‬‬ ‫درصدی مواد‪ 134 ،‬درصدی هزین��ه مالی و ‪ 61‬درصدی‬ ‫هزینه‌های عملیاتی است‪ ».‬تقوی‌نژاد تاکید کرد‪« :‬سهم‬ ‫مواد اولیه در بهای تمام‌شده ‪ 75‬درصد‪ ،‬هزینه‌های مالی‬ ‫‪ 8‬درصد و هزینه‌ه��ای عملیاتی ‪ 17‬درصد اس��ت‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪« :‬تاکن��ون دو میلی��ون ظرفیت‌س��ازی در صنعت‬ ‫خودروی کش��ور صورت گرفته که یک میلیون متعلق به‬ ‫ایران‌خودرو است‪».‬‬ ‫تشکیل اتاق فکر صنعت خودرو‬ ‫در این جلس��ه عل��ی مصری��ان‪ ،‬مدی��ر ارتباطات و‬ ‫اموربین‌المل��ل گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو با اش��اره به‬ ‫فعالیت‌های انجام‌ش��ده درح��وزه ارتباطات و گس��ترش و‬ ‫تقویت کانال‌ه��ای ارتباطی گفت‪« :‬س��یمای ایران‌خودرو‬ ‫(مجله تصویری) با هدف تقویت ارتباط صمیمی‌و مستمر با‬ ‫پرسنل و خانواده بزرگ ایران خودرو راه‌‌اندازی شده است‪».‬‬ ‫وی عامل نیروی انس��انی را یکی از شاخص‌های تاثیر‌گذار‬ ‫در کیفیت محصول دانس��ت و اظهار داشت‪« :‬ایجاد ارتباط‬ ‫عمیق‌تر با پرس��نل و خانواده آنها و افزایش عرق سازمانی‬ ‫موجب افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در انجام کار خواهد‬ ‫ش��د که این مهم می‌تواند تاثیر بس��زایی در ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت تولیدی ایران خودرو داش��ته باشد‪ ».‬مصریان‬ ‫اظهار داشت‪« :‬برنامه فعلی سیمای ایران‌خودرو تهیه‌برنامه‬ ‫‪ 50‬دقیقه‌ای با محوریت کارگران اس��ت که به صورت لوح‬ ‫فش��رده در مجموعه ایران خودرو توزیع خواهد ش��د‪ ».‬وی‬ ‫اظهار داشت‪« :‬درچشم‌انداز سیمای ایران خودرو‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫شبکه دیجیتالی صنعت خودرو دیده شده است‪ ».‬مصریان‬ ‫خبر از تشکیل اتاق فکر صنعت خودرو با همکاری معاونت‬ ‫اس��تراتژی و مدیریت ارتباطات ایران خ��ودرو داد و افزود‪:‬‬ ‫«ایران خودرو آماده پاس��خ‌گویی و اطالع‌رسانی به موقع و‬ ‫ش��فاف به رسانه‌هاس��ت‪ ».‬در پایان این نشست سردبیران‬ ‫بخش‌های خبری صدا‌وس��یمای جمهوری اسالمی ایران‬ ‫س��واالتی در زمینه ارزبری محص��والت و افزایش قیمت‬ ‫خودرو پرسیدند که مدیران ایران‌خودرو به تمامی‌ سواالت‬ ‫آنان پاسخ دادند‪g.‬‬ ‫برای پخش برنامه‌های صداوس��یمای جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫امکان جاسازی چمدان‌های خیلی بزرگ‪ ،‬سیستم بهداشتی‬ ‫ایرانی و خارجی و‪ ...‬س��طح خدمات و زیبایی این قطار را به‬ ‫استانداردهای هواپیمایی نزدیک ساخته است‪ .‬این قطارها‬ ‫که در حال حاضر در مسیرهای مشهد (با حدود هشت ساعت‬ ‫سیر) خدمات‌دهی می‌کند از پر‌تقاضا‌ترین قطارهایی است‬ ‫که بس��یار مورد توجه مردم عزیز قرار گرفته اس��ت‪ .‬از این‬ ‫نوع قطار در حال حاضر در مس��یرهای زنجان‪ ،‬میانه و یزد‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفته که رضایتمندی خوبی را برای‬ ‫مسافران فراهم ساخته است‪.‬‬ ‫ب‪ -‬قطارهای دو طبقه اتوبوسی‬ ‫این قطارها نیز جزو قطارهای زیبا و پرس��رعت رجاء‬ ‫است که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در راستای تحول‬ ‫و مدرن س��اختن ناوگان داشته اس��ت‪ .‬این واگن‌ها عالوه‬ ‫بر قابلیت س��یر تا س��رعت‪160‬کیلومتر بر س��اعت‪ ،‬دارای‬ ‫امکانات رفاهی همچون سیستم‌های تهویه مطبوع‪ ،‬صوتی‬ ‫و تصویری‪ ،‬س��رویس بهداش��تی ایرانی و کوپه س��رویس‬ ‫بوده و قابلیت اتصال به ماهواره برای دریافت ش��بکه‌های‬ ‫تلویزیونی را داراس��ت‪ .‬ای��ن قطارها در جابه‌جایی بیش��تر‬ ‫مس��افران نقش بسزایی داش��ته و از توجه و استقبال خوبی‬ ‫بین مسافرین برخوردار است‪ .‬از این قطارها در مسیر تهران‬ ‫زنجان بهره‌برداری می‌ش��ود و در آینده تعداد بیش��تری به‬ ‫حم ‌‬ ‫لو‌نقل ناوگان خواهد پیوست‪g.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!