صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۵۷

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 157

هفته نامه مثلث شماره 157

‫اين مصاحب ‌ه بود نه مناظره‬ ‫گفت‌وگو با مرتضي حيدري‬ ‫درباره مصاحبه با رئيس‌جمهور‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاه‌وهفتم‪ 9/‬دي‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫ماجراي يك پيمان‬ ‫گزارش‌ها و گفت‌وگوهاي مثلث درباره ائتالف ‪ 3‬نامزد اصولگرا‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫پايداري به مصداق انتخاباتي مي‌رسد؟‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با روح‌اهلل حسينيان و فاطمه آليا‬ ‫انقالب سينمايي‬ ‫جشنواره عمار‪ 3‬ساله شد‬ ‫سياستخارجيآمريكاعوضمي‌شود؟‬ ‫جان‌كريجانشينهيالريكلينتونشد‬
‫‪9‬دي؛پاسداشت‬ ‫حماسهبزرگ‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫حوزه و دانشگاه ايده‏آل‬ ‫دانش��گاه مبدا همه تحوالت اس��ت‪ .‬از دانشگاه‪ ،‬چه‬ ‫دانش��گاه علوم قديمه‪ ،‬چه دانش��گاه عل��وم جديده‪ ،‬از‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬سعادت يك ملت و در مقابل سعادت‪ ،‬شقاوت‬ ‫يكملتسرچش��مهمي‏گيرد‪.‬‬ ‫دانش��گاه را بايد جديت كرد‪ ،‬جديت بكنيد دانشگاه‬ ‫را درس��تش كني��د‪ ،‬دانش��گاه را اس�لامي‏اش كني��د‪.‬‬ ‫مملك��ت ما براي اس�لام زحمت كش��يده اس��ت و بايد‬ ‫براي اس�لام زحمت بكشد و مي‏كشد و همه چيزش بايد‬ ‫اس�لامي‌بش��ود‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12 - 23‬‬ ‫بازگشت يارانه‌ها به سياست‬ ‫نبايد براي مردم هزينه درست كنيم‬ ‫به منتقدان حق مي‌دهم‬ ‫پاسخ رد سيد حسن خميني به دعوت انتخاباتي خاتمي‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪24 - 29‬‬ ‫تداوم انتخابات در فضای عمومی‬ ‫بازتوليد معنا‪ ،‬خصلت سنت‌هاي پويا‬ ‫انقالب‌هاي غيركالسيك‪ ،‬زمينه‌ساز استحاله انقالب‬ ‫بحران اقتصادي و مهاجر ستيزي‬ ‫سياست‬ ‫‪30-51‬‬ ‫همه چيزدرباره يك ائتالف‬ ‫احتمال رقابت درون‌گروهي‬ ‫اصولگرايان و انتخابات ‪92‬‬ ‫سكوت درباره مصاديق‬ ‫به ائتالف اصولگرايان نمي‌پيونديم‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاهوهفتم‪ 9/‬ديماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫ماجراي يك پيمان‬ ‫گزارشها و گفتوگوهاي مثلث درباره ائتالف ‪ 3‬نامزد اصولگرا‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫اين مصاحبه بود نه مناظره‬ ‫گفت وگو با مرتضي حيدري‬ ‫درباره مصاحبه با رئيسجمهور‬ ‫پايداري به مصداق انتخاباتي ميرسد؟‬ ‫گفتوگوي مثلث با روحاهلل حسينيان و فاطمه آليا‬ ‫انقالب سينمايي‬ ‫جشنواره عمار‪ 3‬ساله شد‬ ‫سياستخارجيآمريكاعوضميشود؟‬ ‫جانكريجانشينهيالريكلينتونشد‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫همين توقع نباشد كه دولت اسالمي است؛ خير‪ ،‬همه‬ ‫چيز بايد اسالمي‌بشود‪ .‬همه قش��رها بايد قشر اسالمي‬ ‫باش��د‪ .‬كه هركس بيايد ببيند جمعيت را‪ ،‬ببيند كه يك‬ ‫جمعيت الهي اينها هس��تند؛ يك جمعيت اسالمي اينها‬ ‫هس��تند‬ ‫‪.‬‬ ‫االن وقتي است كه خداي تبارك و تعالي ما را امتحان‬ ‫مي‏كند‪ .‬همين حاال‪ .‬همين «عصر»‪ .‬ما االن بعد از اينكه‬ ‫انقالب به پيروزي رسيده اس��ت‪ ،‬تا حدودي االن وقتي‬ ‫است كه ما در امتحان هستيم كه حاال كه ما آزادي پيدا‬ ‫كرديم‪ ،‬اي��ن آزادي را صرف چه مي‏كني��م‪ .‬آزادي پيدا‬ ‫كرديم؛ آزادي! حاال من آزادم ك��ه هر كاري مي‏خواهم‬ ‫بكنم؟ آزادم كه هر كه مي‏خواهم اذيت بكنم؟ آزادم كه‬ ‫هرچه مي‏خواهم بنويسم؟ ولو به ضد اسالم باشد؛ ولو به‬ ‫ضدمنافعمملكتباش��د‪.‬اينآزادياس��ت؟!‬ ‫اي��ن را ما مي‏خواس��تيم؟ ما آزادي مي‏خواس��تيم‪،‬‬ ‫ي��ا آزادي در پناه اس�لام ما مي‏خواس��تيم؟ ما اس�لام‬ ‫مي‏خواس��تيم‪ .‬اس�لام ه��م آزادي دارد‪ ،‬ام��ا آزادي‬ ‫بي‏بندوباري نه‪ .‬آزادي غربي ما نمي‏خواهيم‪ .‬بي‏بندوباري‬ ‫است آن‪ .‬هركس با هر جوري مي‏خواهد؟ هرچه هرچه؟‬ ‫نيس��ت آنطور‪ .‬آزادي كه ما مي‏خواهيم‪ ،‬آزادي در پناه‬ ‫ق��رآنم��امي‏خواهي��م‪.‬‬ ‫اس��تقالل ما مي‏خواهيم‪ ،‬آن اس��تقاللي كه اس�لام‬ ‫به م��ا بدهد؛ آنكه اس�لام بيم��ه‏اش كند‪ .‬تم��ام مقصد‬ ‫ما اس�لام است‪ .‬همه اس�لام اس��ت‪ ،‬براي اينكه اسالم‬ ‫مبدا همه س��عادت‌ها و همه قش��رها را از ظلمات به نور‬ ‫مي‏رس��اند‪ .‬ما مي‏خواهي��م يك جمعيت��ي نوراني پيدا‬ ‫بكنيم‪ ،‬يك قش��رهاي نوراني كه وقتي وارد مي‏شويم در‬ ‫يك دانشگاهي‪ ،‬عملش نوراني‪ ،‬علمش نوراني‪ ،‬اخالقش‬ ‫نوراني‪ ،‬همه چيزش نوراني باشد؛ الهي باشد‪ .‬پيروزي نه‬ ‫براي اين است كه ما برس��يم به يك مثال آزادي؛ برسيم‬ ‫به يك اس��تقاللي و منافع براي خودمان باش��د‪ ،‬همين؛‬ ‫همين ديگر تمام؟ حاال كه ديگر منافع مال خودمان شد‪،‬‬ ‫ديگ��ركاريديگ��رنداري��م؟‬ ‫پروندهويژه‬ ‫‪64 -69‬‬ ‫انقالب سينما يي‬ ‫ما اصال عشق سينما نداشتيم‬ ‫منتظر فضاي رسمي نمي‌مانيم‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪52-63‬‬ ‫جان‌كري ديپلمات عمل‌گرا‬ ‫اوباما مي‌خواهد سياست‌هايش را تعديل‌كند‬ ‫ديپلماسي چهره به چهره‬ ‫پارك جانشين پارك‬ ‫ورزش‬ ‫‪70 -75‬‬ ‫پايانبن‌همام‬ ‫بن همام عجله كرد‬ ‫این عنوان برایم سودی ندارد‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬فاطمه سيف‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير فني و هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام زحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده ‪ -‬محسن صاحبي‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫خبرنامهاينهفتهشاملبررسيگفتههايجديداحمدينژاد‪،‬گفتوگوبامرتضيحيدريوگزارشهاييدرباره‬ ‫اصالحطلبانوجنجالكالميرساييباهاشميدرمجلساست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نبايد براي مردم هزينه درست كنيم‬ ‫به منتقدان حق مي‌دهم‬ ‫پاسخ رد سيد حسن خميني به دعوت انتخاباتي خاتمي‬ ‫‪12‬‬
‫گزارش‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫بازگشت يارانه‌ها به سياست‬ ‫احمدی‌نژاد در مصاحبه تلويزيوني‌اش چه گفت؟‬ ‫داوود حشمتی‬ ‫اظه��ارات رئی س‌جمه��ور در س��الگرد اج��رای طرح‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها که به گفته وی «کام مردم را شیرین کرد»‪،‬‬ ‫واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت‪ .‬اگرچه بخش‌هایی از‬ ‫این گفت‌وگوی تلویزیونی که شنبه شب گذشته از شبکه یک‬ ‫صداوسیما پخش شد‪ ،‬به مسائل غی راقتصادی مرتبط بود‪،‬‬ ‫اما وجه غالب این گفت‌وگو به مسائل اقتصادی م ی‌پرداخت‪.‬‬ ‫پس از آن رئیس قوه‌قضائیه به این اظهارات واکنش نشان‬ ‫داد و مجلس با تشکیل یک جلس��ه غیرعلنی به بحث در‬ ‫ارتباط با فاز دوم هدفمندی نشست‪ .‬سخنگوی هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس نیز در اظهارنظری پس از این جلسه گفت‪« :‬مردم‬ ‫نگران بنزین پنج هزارتومانی نباشند‪».‬‬ ‫از بخش‌ه��ای مهم س��خنان احمدی‌ن��ژاد م ی‌توان‬ ‫به این موارد اش��اره ک��رد‪« :‬نم ی‌گذارند وام‌ه��ای معوق را‬ ‫پس بگیری��م»‪« ،‬خیلی بر ما فش��ار م ی‌آورند»‪« ،‬اطالعات‬ ‫غلط درب��اره طرح هدفمن��دی به جامعه پمپ��اژ م ی‌کنند»‪،‬‬ ‫«به وارد‌کنندگان علوفه فش��ار آوردن��د و واردات غذای دام‬ ‫مختل شد»‪« ،‬تبلیغ منفی کردند و قیمت ارز را باال بردند»‪،‬‬ ‫«نم ی‌گذارند حساب ذخیره را آزاد کنیم» و‪ ...‬اما فرد يا گروه‬ ‫خاص��ي را به‌طور مس��تقيم به‌عنوان عوامل اين مس��ائل‬ ‫معرفي نكرد‪.‬‬ ‫چه كساني رشوه كالن گرفته اند؟‬ ‫در اولین واکنش‌ه��ا‪ ،‬دادستان‌کل‌کش��ور در نامه‌ای‬ ‫خطاب به محمود احمدی‌نژاد از وی خواست که اسام ی‌‪۳۰۰‬‬ ‫بدهکار بانکی کشور را به دستگاه قضایی اعالم کند‪.‬‬ ‫در بخشی از این نامه آمده است‪« :‬همان‌طور که بارها‬ ‫ی ای��ن افراد و می زان‬ ‫پیگیری کرده‌ام‪ ،‬انتظار م ی‌رود‪ ،‬اس��ام ‌‬ ‫مطالبات آنها ب��رای پیگیری‌های قانونی ب��ه قوه قضائیه‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬اضافه م ی‌کنم در ادامه پیگیری‌های مستمر در‬ ‫تاریخ ‪ 22‬آبان و ‪ 28‬آذر اسامی‌بدهکاران بانکی دارای مانده‬ ‫مطالبات غی ر‌جاری باالی ‪ 10‬میلی��ارد ریال از بانک مرکزی‬ ‫استعالم شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است‪».‬‬ ‫همچنین رئی س‌قوه قضائیه در این ارتباط گفت‪« :‬ما‬ ‫لیس��تی از افرادی داریم که در دس��تگاه اجرایی و بانک‌ها‬ ‫رش��وه‌های‌کالن گرفته‌اند‪ ،‬اما خود را ب��ه نفهمی‌م ی‌زنند‬ ‫درحالی که م��ردم فس��اد را فهمیده‌اند‪ ،‬ش��ما چگونه آن را‬ ‫نم ی‌فهمید‪ ».‬او با اشاره به لیس��ت مورد اشاره رئیس‌دولت‬ ‫گفت‪« :‬بیش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته‬ ‫که نام این افراد را اعالم کند در صورتی که هنوز این امر انجام‬ ‫نشده است‪ .‬ما م ی‌خواستیم این کار با تعامل صورت گیرد‪،‬‬ ‫هم‌اکنون رئی س‌جمهور اعالم م ی‌کند که لیست ‪ ۳۰۰‬نفر از‬ ‫کس��انی که معوقات بانکی دارند را در اختیار دارد‪ ،‬اگرچه ما‬ ‫باید نخستین نفری باشیم که از نام این افراد مطلع م ی‌شود‬ ‫اما تاکنون این لیست به ما اعالم نش��ده است‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ممکن اس��ت برخی معوقات بانکی دلیل داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫جمله ممکن است دولت تعهدات خود به اشخاص را انجام‬ ‫نداده باشد یا این معوقات به‌خاطر فشارهای اقتصادی صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬بناب راین ما باید در دستگاه قضایی همه جهات‬ ‫این مساله را مورد رسیدگی قرار دهیم‪ .‬اینکه م ی‌گویند هر‬ ‫فردی را که م��ا اعالم م ی‌کنیم باید بگیرید نه ش��رعی و نه‬ ‫قانونی است‪».‬‬ ‫البته روز چهارشنبه گذشته محمود احمدي‌نژاد اعالم‬ ‫كرد كه نامه‌اي از سوي قوه‌قضائيه درخصوص اعالم اسامي‬ ‫بدهكاران بانكي دريافت نكرده است‪.‬‬ ‫هدفمندی کام مردم را شیرین کرد‬ ‫احمدی‌‌نژاد در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره‬ ‫اینکه ‪ 60‬درصد پول جامعه در دس��ت ‪ 300‬نفر است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرده ب��ود‪« :‬دولت اصال به معوق کردن اعتق��اد ندارد‪ .‬البته‬ ‫بخشی در کار تولید هس��تند‪ ،‬ولی االن قادر به بازپرداخت‬ ‫نیستند‪ .‬با آنها همراهی م ی‌کنیم‪ .‬ولی برخ ی‌ وام گرفته‌اند‬ ‫‪13‬‬
‫خبرنامه‬ ‫و کاال خری��ده و فروخته‌اند ولی بازنم ی‌گردانند‪ .‬امس��ال از‬ ‫درشت‌های این عرصه ش��روع کردیم تا باز‌پس گیریم‪ ،‬ولی‬ ‫آنقدر سر و صدا کردند که از جای دیگری جلوی بازپرداخت‌ها‬ ‫را گرفتند‪ .‬اگر این پول‌ها ب رنگردد‪ ،‬بانک‌ها با کدام منابع مالی‬ ‫از تولید حمایت کنند؟ اینجاس��ت که تولید پایین م ی‌آید‪.‬‬ ‫خیلی فشار است‪ .‬حتی پرونده معوقه‌ها را م ی‌گی رند و م ی‌روند‬ ‫به اتاق هیات‌مدیره و آنها را تهدید م ی‌کنند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫مدیریت سخت م ی‌شود‪».‬یکی دیگر از پاسخ‌ها نیز به‌طور‬ ‫تلویحی از مرتضی حی��دری‪ ،‬مجری گفت‌وگوی تلویزیونی‬ ‫با رئی س‌جمهور داده ش��د‪ .‬حیدری یک شب پس از آنکه در‬ ‫مقابل رئی س‌جمهور نشست‪ ،‬در برنامه «پایش» شبکه اول‬ ‫ت کاالها در‬ ‫که مدیریت آن را برعهده دارد نمودار افزایش قیم ‌‬ ‫چند ماه اخیر را به نمایش گذاشت‪ .‬ب ر‌اساس این نمودار که‬ ‫در شبکه اول سیما روی آنتن رفت‪ ،‬قیمت کاالها و خدمات‬ ‫مختلف تا ‪66‬درصد افزایش داشته‪.‬‬ ‫رئی س‌جمه��ور در گفت‌وگویش با اش��اره ب��ه قانون‬ ‫هدفمندی گفت��ه بود‪« :‬با اج��رای هدفمن��دی یارانه‌ها‪ ،‬به‬ ‫عدالت نزدیک شدیم و رشد اقتصادی ما به ‪ 5/2‬درصد رسید و‬ ‫تولید در اغلب رشته‌ها افزایش داشت و کنترل مصرف انرژی‬ ‫محقق شد‪».‬او همچنین در مورد تورم‌های موجود در جامعه‬ ‫گفت‪« :‬تورم س��اختاری است و در ‪ 50‬س��ال اخیر همیشه‬ ‫داشته‌ایم‪ .‬ما در دی ماه ‪ ،89‬تورم ‪ 12/8‬درصد داشتیم که در‬ ‫سال ‪ 90‬رسید به ‪ 20/9‬درصد و تمام ظرفیت تور ‌مزایی تخلیه‬ ‫شد‪ .‬در این فاصله افزایش قیمت‌های جهانی را داشتیم که‬ ‫در داخل هم اثر داش��ت‪».‬احمدی‌نژاد نرخ تورم فعلی را ‪26‬‬ ‫درصد اعالم کرده و به «جنگ روزمره» و «چالش خارجی»‬ ‫دولت اشاره کرد و گفت‪« :‬تا االن ما تورم ‪ 26/1‬درصد را داریم‬ ‫که عمدتا ناشی از تغییر قیمت ارز است‪ .‬البته دولت دارد بازار‬ ‫را مهار و مدیریت م ی‌کند تا اثر افزایش نرخ ارز بر تورم بیش از‬ ‫این اتفاق نیفتد‪ .‬ما درگیر تحریم و یک جنگ روزمره هستیم‬ ‫و تجارت خارجی ما با چالش جدی مواجه اس��ت که مدتش‬ ‫کوتاه خواهد بود‪ .‬ولی آنچه دشمن م ی‌خواست محقق نشد‬ ‫و با همکاری مردم‪ ،‬توانستم آن را مهار کنیم‪ .‬ما م ی‌توانیم از‬ ‫این مرحله عبور کنیم‪».‬‬ ‫رئی س‌جمه��ور باالرفت��ن قیم��ت ارز را ب ی‌ارتب��اط با‬ ‫هدفمندی دانست و اظهار داشت‪« ‌:‬واقعا افزایش قیمت ارز‬ ‫چه ربطی به هدفمندی دارد؟ م ی‌گویند هدفمندی‪ ،‬نقدینگی‬ ‫را افزایش داد و قیمت ارز باال رفت‪ .‬این حرف غلطی است‪،‬‬ ‫چون نقدینگی کاهش پیدا شده است‪ .‬یک شبکه‌ای بود که‬ ‫دائما در بازار تبلیغ منفی م ی‌ک��رد و عده‌ای دنبال باالبردن‬ ‫قیمت ارز بودند‪ .‬این در حالی است که ما با دشمن هم در‌گیر‬ ‫هستیم‪ .‬من تاکید م ی‌کنم ارتباطی بین هدفمندی و افزایش‬ ‫قیمت ارز وجود ندارد‪».‬‬ ‫رئیس دولت در ارتباط با قانون هدفمندی گفت‪11« :‬‬ ‫بار قانون هدفمندی را با اصالحی��ه مواجه کردند که با هیچ‬ ‫کدامشان موافق نبودیم‪ .‬این طرح مخالفان سیاسی زیادی‬ ‫داشت که آنقدر اطالعات غلط پمپاژ کردند چون دروغ‌پردازی‬ ‫در جامعه ما هزینه ن��دارد‪ .‬مجلس و بقیه ه��م فکر کردند‬ ‫اتفاق منفی بزرگی در حال وقوع اس��ت و وارد شدند‪ .‬ما هم‬ ‫نم ی‌توانستیم هر روز حرف بزنیم و با آنها مقابله کنیم‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬االن از جاهای مختلف دارند اقتصاد را‬ ‫مدیریت م ی‌کنند‪ .‬ناظر حق ندارد بگوید چنین کن و چنین‬ ‫نکن‪ .‬او فقط باید ب ر‌اساس اسناد باالدستی‪ ،‬نظارت کند‪ .‬من‬ ‫در مجمع تشخیص هم همین را مطرح کردم که طبق اصل‬ ‫‪ 44‬باید اقتصاد به دس��ت مردم سپرده ش��ود‪ ،‬ولی مدیریت‬ ‫یکس��ان نداریم؛ دولت تصمیم م ی‌گیرد‪ ،‬مجلس تصمیم‬ ‫م ی‌گیرد‪ ،‬همین امروز هم مجمع تشخیص مصلحت یک‬ ‫تصمیم اقتصادی گرفت‪ .‬این روش جوابگو نیست‪».‬‬ ‫او با تاکید بر ادامه این روند و ش��یرین شدن کام مردم‬ ‫افزود‪« :‬هدفمندی در کام مردم شیرین بود‪ .‬البته یک مقدار‬ ‫با اطالعات غلط آن را مخلوط کردند‪ .‬ن��رخ ارز که ربطی به‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هدفمندی نداشت‪ .‬بی ت‌المال باید به همین شکل بین مردم‬ ‫تقسیم شود‪ .‬دولت حس مردم را درک م ی‌کند‪».‬‬ ‫توکلی‪ :‬دول�ت می‌خواهد بنزی�ن را ‪ ٥‬ه�زار تومان‬ ‫بفروشد‬ ‫اما اولین منتقد سخنان رئی س‌جمهور احمد توکلی بود‪.‬‬ ‫او که در چند سال گذش��ته از منتقدان اصلی سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی دولت اس��ت در جلس��ه علنی صبح یکش��نبه‬ ‫گذشته مجلس گفت‪« :‬دیشب آقای رئی س‌جمهور در نطق‬ ‫تلویزیونی خود مطالبی را عنوان کردند ک��ه با ارکان قانون‬ ‫اساسی سازگار نیست‪ ،‬رئی س‌جمهور قصد کسب اختیارات‬ ‫ویژه را دارد مثل دکتر مصدق و حذف مجلس‪».‬‬ ‫توکلی گفت‪« :‬در این صحبت که البته بس��یار خوب‬ ‫از نظر ادبیات بیان ش��د مکررا به مجلس و به منتقدان خود‬ ‫حمله کردند و مهمترین نکته این است که خواهان مدیریت‬ ‫اقتصادی متمرکز هستند‪ .‬این یک خطر است که رکن اصلی‬ ‫مردم‌ساالری دینی را تهدید م ی‌کند‪».‬‬ ‫او از رئیس مجلس خواس��ت تا با برگزاری یک جلسه‬ ‫غیررسمی و غی ر‌علنی این مباحث مطرح شود و گفته شود‬ ‫سرانجام اطالعات س��اده‌انگارانه‌ای که ایشان ارائه کردند و‬ ‫فرافکن ی‌هایی که کردند‪ ،‬چه خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده ته ران در مجلس گفت‪« :‬یک برآورد ابتدایی‬ ‫نش��ان م ی‌دهد که ایش��ان م ی‌خواهد گازی را که به مردم‬ ‫م ی‌فروش��د به قیمت ترکیه حس��اب کند و نفت خامی‌که‬ ‫پاالیشگاهی م ی‌فروشد به قیمت ‪ ۱۰۰‬دالر حساب کند باید‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد دالر از طریق افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی پول کسب کند‪ .‬بنزین معمولی پنج هزار تومان‪ ،‬بنزین‬ ‫س��وپر ‪ ۵۵۰۰‬تومان‪ ،‬گازوئیل ‪ ۱۷۵۰‬تومان‪ ،‬نفت کوره ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬نفت س��فید ‪ ۵۰۰‬تومان و گاز طبیع��ی ‪ ۱۱۰۰‬تومان‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫الریجانی نی��ز در واکنش به این تذک��ر توکلی گفت‪:‬‬ ‫«بله این مس��اله مهم اس��ت و باید راجع به این موضوعات‬ ‫بحث شود‪ ،‬زی را بحث مدیریت متمرکز سه سطح دارد؛ سطح‬ ‫سیاستگذاری که از شئونات رهبری است‪ ،‬سطح قانونگذاری‬ ‫که مربوط به مجلس اس��ت و س��طح اجرا ک��ه مربوط به‬ ‫قوه‌مجریه است که از طریق وزرا باید صورت گیرد و آنها هم‬ ‫مطابق قانون وظایفی دارند‪».‬‬ ‫رئیس مجلس گفت‪« :‬پیشنهاد ش��ما ب رای تشکیل‬ ‫ترئیسه قابل طرح و بررسی است‪».‬‬ ‫جلسه غی ر‌علنی در هیا ‌‬ ‫مصری‪ :‬بنزین ‪۵‬هزارتومان نمی‌شود‬ ‫پس از تذکر قانون‌اساسی احمد توکلی و نظر مساعد‬ ‫رئی س‌قوه مجری��ه‪ ،‬مجلس روز سه‌ش��نبه (‪ ٥‬دی‌ماه) ب رای‬ ‫بررسی این موضوع جلس ه‌ای غیرعلنی تشکیل داد‪ .‬عب دالرضا‬ ‫مصری‪ ،‬سخنگوی هیات‌رئیس��ه مجلس بالفاصله بعد از‬ ‫این جلسه با تاکید بر اینکه مجلس مخالف اجرای فاز دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬اجرای‬ ‫مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیاز به قانون دارد و ب راساس‬ ‫قوانین موجود امکان اجرای مرحله دوم نیست و اگر قرار است‬ ‫این مرحله اجرایی شود باید الیحه‌ای به مجلس ارائه شده و‬ ‫مجلس روی آن بحث و بررسی الزم را انجام داده و زمان اجرا‬ ‫را مشخص کند‪».‬‬ ‫عبدالرضا مصری در جمع خب رنگاران درخصوص نتایج‬ ‫و محورهای این جلسه گفت‪« :‬در جلس ه‌ای که به درخواست‬ ‫نمایندگان و تصویب هیات‌رئیس��ه درخصوص بودجه سال‬ ‫‪ ۹۲‬تشکیل ش��د مباحث مختلف بودجه‌ای در شرایطی که‬ ‫رهبر انقالب بر لزوم اجرایی ش��دن اقتصاد مقاومتی تاکید‬ ‫کردند مطرح و نگاهی به هزینه‌ها و درآمدهای بودجه سال‬ ‫‪ ۹۲‬صورت گرفت‪».‬‬ ‫مصری با اشاره به میهمانان این جلسه غیرعلنی افزود‪:‬‬ ‫«در این جلسه آقایان کردبچه و ممبینی از معاونت نظارت‬ ‫راهبردی ریاست‌جمهوری‪ ،‬آقای قاسمی‌از مرکز پژوهش‌های‬ ‫ترئیسه مجلس‬ ‫مجلس و همچنین آقای باهنر از جانب هیا ‌‬ ‫مباحثی را درخصوص بودجه سال ‪ ۹۲‬مطرح کردند‪».‬‬ ‫وی همچنین درخصوص اظهارات نمایندگان دولت در‬ ‫این جلسه گفت‪« :‬آقای کردبچه صحب ت‌هایی درخصوص‬ ‫افزایش درآمد و کاهش هزینه در س��ال ‪ ۹۲‬داشته و گزارش‬ ‫کلی درخصوص اجرای بودجه ‪ ۹۱‬در ‪ ۹‬ماه ابتدای سال از نظر‬ ‫تحقق درآمدها‪ ،‬هزینه‌های جاری و عمرانی و می زان تحقق‬ ‫این هزینه‌ها ارائه دادند‪ .‬همچنین ایشان عنوان کردند که کل‬ ‫هزینه‌ها در بودجه ‪ ۹۲‬نه ب راساس بودجه اولیه که در سقفی‬ ‫که دولت بازبینی کرده تامین شده است‪».‬‬ ‫س��خنگوی هیات‌رئیس��ه درخص��وص اظه��ارات‬ ‫برئیس مجلس در این جلسه تاکید کرد‪« :‬آقای باهنر در‬ ‫نای ‌‬ ‫این جلسه گزارشی درخصوص اثرات هدفمندی ارائه کرد و‬ ‫نمایندگان نیز صحب ت‌هایی در این خصوص داشتند و به‌طور‬ ‫کلی کمتر از نیمی‌از وقت جلسه غیرعلنی به بخش یارانه‌ها‬ ‫اختصاص یافت‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در این جلس��ه مطرح ش��د اگر قرار است‬ ‫مطلبی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها به مردم گفته شود‬ ‫باید دو طرف سکه ب رای آنها بیان شود‪».‬‬ ‫مصری در ادامه این مطلب با اش��اره ب��ه اینکه مردم‬ ‫باید در جریان ابعاد مختلف این تصمیم قرار بگیرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اینکه بگوییم قرار است مبلغی به مردم داده شود اما از طرف‬ ‫دیگر هزینه‌هایی که قرار است ب رای جامعه در نظر گرفته شود‬ ‫ی کرده‬ ‫به آنها گفته نشود ممکن است مردم را دچار سردرگم ‌‬ ‫و بعد از آن مسائل دیگر قابل مهار نباشد‪».‬‬ ‫مصری با اشاره به مباحث مطرح ش��ده در این جلسه‬ ‫درخصوص لزوم هماهنگی بیش��تر بین قوا گفت‪« :‬در این‬ ‫جلسه مطرح ش��د که نباید حرف‌هایی زده ش��ود که ایجاد‬ ‫اختالف کند و قاعدتا ب رای کارهای بزرگ در کشور ابتدا باید‬ ‫بین نخبگان جامعه و قوای سه‌گانه تعامل ایجاد شود و بعد‬ ‫از رسیدن به یک نقطه‌نظر مشترک ب رای اجرا آن نقطه‌نظر‬ ‫را به مردم مطرح کنند‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬اینکه قوا به صورت‬ ‫فردی وارد قضایا شوند و ملاحظات کشور را در نظر نگیرند‪،‬‬ ‫مورد‌پسند مجلس نبوده و تعامل و همکاری بیشتر مورد نظر‬ ‫مردم و مجلس است‪».‬‬ ‫نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به اظهارات نمایندگان‬ ‫درخصوص لزوم هماهنگی بیشتر در جلسه غیرعلنی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬یکی از دوس��تان در این جلسه مطرح م ی‌کرد که اگر‬ ‫قرار است به مردم گفته شود که به شما مبلغی یارانه نقدی‬ ‫تعلق م ی‌گیرد باید ب رای آنها روش��ن ش��ود که در کنار این‬ ‫مبالغ جدید گازوئیل س��ه هزار تومانی نیز وجود دارد و بعد‬ ‫تشریح شود که با این گازوئیل سه هزار تومانی چه چیزهایی‬ ‫حملو‌نقل به چه صورت‬ ‫م ی‌توان تولید کرد ی��ا هزینه‌های ‌‌‬ ‫درم ی‌آید‪».‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر اینکه دو طرف واقعی ت‌ه��ا باید ب رای‬ ‫جامعه توضیح داده شود‪ ،‬گفت‪« :‬ابتدا باید دو طرف مسائل و‬ ‫موقعی ت‌ها در بین قوا مورد هماهنگی قرار گیرد و بعد از آن‬ ‫همه ابعاد آن ب رای مردم توضیح داده شود‪».‬‬ ‫سخنگوی هیات‌رئیس��ه مجلس درخصوص موضع‬ ‫مجلس ب رای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم تصریح‬ ‫کرد‪« :‬مجلس صد‌در‌صد آمادگی ب رای تعامل با قوای دیگر‬ ‫را دارد و معتقد اس��ت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫شوکی اس��ت که تبعات آن قابل پی ش‌بینی نیست و آنچه‬ ‫پی ش‌بینی نیز م ی‌شود به صالح کشور نیست‪».‬‬ ‫در جلسه اطالعات محرمانه‌ای ارائه نشد‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫نیاز به قانون دارد و ب راس��اس قوانین موج��ود امکان اجرای‬ ‫مرحله دوم نیست و اگر قرار اس��ت این مرحله اجرایی شود‬
‫باید الیحه‌ای به مجلس ارائه شده و مجلس روی آن بحث‬ ‫و بررسی الزم را انجام داده و زمان اجرا را مشخص کند‪».‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در ای��ن جلس��ه اطالعات‬ ‫محرمانه‌ای ارائه نشده است‪ ،‬افزود‪« :‬مباحث امروز مباحث‬ ‫اقتص��ادی و بودج��ه‌ای بود که ممکن اس��ت ب��رای مردم‬ ‫خس��ته‌کننده باش��د‪ ،‬اما آنچه قانون تاکید کرده که باید به‬ ‫صورت علنی بررسی شود که بررسی قانون بودجه سنواتی‬ ‫نیز در این زمره قرار م ی‌گیرد بدون ش��ک به صورت علنی‬ ‫برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫مردم نگران بنزین ‪ ۵‬هزار تومانی نباشند‬ ‫س��خنگوی هیات‌رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درخصوص شائبه ایجاد شده ب رای افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی تاکید کرد‪« :‬مردم نگران بنزین پنج‌هزار تومانی نباشند‬ ‫چرا که ب رابر قانونی که در حال حاضر جاری اس��ت افزایش‬ ‫قیمت‌ها ممنوع است و اجرای فاز دوم هدفمندی باتوجه به‬ ‫اینکه خالف قانون اس��ت صورت نم ی‌گیرد و هیچ افزایش‬ ‫قیمتی در حامل‌های انرژی نخواهیم داشت‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬اگر قرار باشد افزایش یا کاهش قیمتی‬ ‫در قیمت‌ها صورت گیرد بدون ش��ک به صورت علنی این‬ ‫مسائل در مجلس بررسی م ی‌شود‪».‬‬ ‫واکنش نمایندگان به اظهارات یارانه‌ای احمدی‌نژاد‬ ‫به عالوه اظهارات رئی س‌جمهور درباره امکان افزایش‬ ‫بیش از پنج ب رابری یاران��ه نقدی و کمک به تولید در مرحله‬ ‫نخست هدفمندی با واکنش چند نماینده سرشناس مجلس‬ ‫مواجه شد‪.‬‬ ‫در همین ح��ال رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه‬ ‫ج ب رابری مقدار یارانه‌ها‬ ‫مجلس در خصوص افزایش حدود پن ‌‬ ‫که رئی س‌جمهور از امکان آن در برنامه‌ای تلویزیونی سخن‬ ‫گفته است‪ ،‬گفت‪« :‬مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات‬ ‫کسی حق ندارد که احساس��ات مردم را تحریک کند و این‬ ‫صحبت رئی س‌جمه��ور چیزی ج��ز تحریک احساس��ات‬ ‫نیست‪ ».‬مصباح ی‌مقدم افزود‪« :‬آقای احمدی‌نژاد م ی‌گوید‬ ‫باید مسئول اقتصاد کش��ور یک نفر باشد در حالی که ما در‬ ‫سه سطح مسئوالن اقتصادی در کشور داریم‪ ».‬وی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬در خصوص سیاست‌های کالن اقتصادی رهبر معظم‬ ‫انقالب تصمیم‌گیر هستند و ایشان بعد از مشورت با مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را ابالغ م ی‌کنند‬ ‫که در اینجا رئی س‌جمهور نم ی‌تواند بگوید سیاست‌های کلی‬ ‫را بر عهده من بگذارند‪».‬‬ ‫مصباح ی‌مقدم ادامه داد‪« :‬سطح دیگر قانونگذاری در‬ ‫عرصه اقتصاد اس��ت که این امر مربوط به مجلس م ی‌شود‬ ‫و رئی س‌جمهور در این زمینه نیز نم ی‌تواند دخالتی داش��ته‬ ‫باش��د‪ ».‬نماینده مردم ته ران در ادامه تصری��ح کرد‪« :‬یک‬ ‫سطح هم سطح اجرایی است‪ ،‬تا به حال چه کسی در حوزه‬ ‫اجرا دخالت داش��ته اس��ت و تمام اختیارات در این حوزه در‬ ‫اختیار رئی س‌جمهور اس��ت و متمرکز کردن هر س��ه مقوله‬ ‫در رئی س‌جمهور‌ب ی‌معناس��ت‪ ،‬مگر اینک��ه بگوییم قانون‬ ‫اساسی را باید جمع کرد و تفکیک قوا را باید برداریم و همه‬ ‫آن چیزی که در اقتصاد کشور است را ب ر‌عهده رئی س‌جمهور‬ ‫بگذاریم که چنین چی��زی در قانون اساس��ی ما زمینه‌اش‬ ‫فراهم نیست‪».‬‬ ‫مصباح ی‌مقدم در خصوص افزایش حدود پنج ب رابری‬ ‫مقدار یارانه‌ها که رئی س‌جمهور از امکان آن س��خن گفت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪« :‬مقام معظم رهبری فرمودند تا انتخابات‬ ‫کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند و این صحبت‬ ‫رئی س‌جمهور چیزی جز تحریک احساس��ات نیست‪ ».‬وی‬ ‫اظهار داش��ت‪« :‬س��خن گفتن از افزایش پنج ب رابری مبلغ‬ ‫یارانه‌ها یعنی م��ردم را مقابل مجلس ق��رار دادن و معنا و‬ ‫مفهومش این اس��ت ک��ه رئی س‌جمهور به ج��ای اینکه با‬ ‫مجلس صحبت کند با مردم حرف زده و این طور القا کرده‬ ‫است که مجلس مقابل شما ایستاده است‪ ».‬نماینده مردم‬ ‫ته ران با بیان اینکه مسلما هر کس وعده پول بدهد مردم از‬ ‫او استقبال خواهند کرد‪ ،‬گفت‪« :‬ولی باید این کار مبتنی بر‬ ‫مسائل علمی‌و ب رنامه باشد و با یک پشتوانه نظری و عملی‬ ‫انجام شود‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬اگر قرار باش��د ‪ 300‬ه��زار میلیارد به مردم‬ ‫پول یارانه بدهند به این معنی است که همین مقدار پول را‬ ‫مردم باید به دولت بدهند‪ .‬به این معنی که وقتی مردم ب رای‬ ‫خرید به بازار م ی‌روند به علت رک��ود تولید و کمبود اجناس‬ ‫باید هزینه بیش��تری ب رای خرید پرداخ��ت کنند و در نهایت‬ ‫ببینند که خوشحالی آنها‌ب ی‌خود بوده است‪ ،‬چراکه کاالیی‬ ‫وجود ندارد که آنها خریداری کنند ی��ا باید با قیمتی باال این‬ ‫اجناس را خریداری کنند‪ .‬در نهایت یک تلخکامی در مردم‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‬ ‫و پیگیری اصل ‪ 44‬قانون اساسی مجلس نیز با بیان اینکه‬ ‫رئی س‌جمهور به نقش تورم ناش��ی از هدفمن��دی یارانه‌ها‬ ‫توجه ندارد‪ ،‬درباره اظهارات احمدی‌نژاد مبن ی‌بر اینکه طبق‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ه��ا به‌طور کام��ل از تولید حمایت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬اصال چنین حرفی را قبول ندارم‪ .‬به‬ ‫هیچ عنوان از تولید حمایت نش��د‪ ».‬حمیدرضا فوالدگر در‬ ‫خصوص نظر رئی س‌جمهور مبنی بر اینک��ه دولت امکان‬ ‫اجرای هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کام��ل و در یک مرحله را‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪« :‬این صحبت درس��ت نیست و اصال امکانپذیر‬ ‫نیست که هدفمندی یارانه‌ها در یک مرحله اجرایی شود‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬در همان آغاز اج��رای این طرح هم دولت‬ ‫در الیحه خود نیاورده بود که صد‌در‌صد هدفمندی را در یک‬ ‫مرحله اجرا کند‪ ».‬همچنین ایرج ندیمی‪ ‌،‬عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس با بی��ان اینکه مردم گرانی بیش��تر را در‬ ‫راس��تای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها قبول نخواهند‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪« :‬به نظر م ی‌رسد پرداخت یارانه بیشتر «دل‌خوش‬ ‫کنک» اس��ت و مجلس تصمیم��ش در تحقق هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها را تغییر نم ی‌دهد‪».‬‬ ‫در همین حال رئیس کمیس��یون بهداشت مجلس‬ ‫با بی��ان اینکه رئیس بان��ک مرکزی اطالعات نادرس��تی را‬ ‫در خص��وص تخصیص ارز به حوزه بهداش��ت و تجهی زات‬ ‫پزش��کی به رئی س‌جمهور داده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪« :‬حداقل تا‬ ‫ش��هریور‌‌ماه امس��ال هیچ ارزی به تجهی زات پزشکی داده‬ ‫نشده بود‪ ».‬حسینعلی شهریاری در گفت‌وگویی در خصوص‬ ‫اظهارات رئی س‌جمهور مبن��ی بر تخصی��ص ارز به دارو و‬ ‫تجهی زات پزش��کی گفت‪« :‬اطالعاتی که بانک مرکزی به‬ ‫آقای رئی س‌جمهور در خصوص ارز دارو و تجهی زات پزشکی‬ ‫داده است‪ ،‬اشتباه است‪».‬‬ ‫همچنین فتح‌اهلل مویدی‪ ،‬عضو شورای اصناف نیز با‬ ‫بیان اینکه «وضعیت بازار مایحتاج عموم مردم نیمه‌بحرانی‬ ‫اس��ت» گفت‪« :‬نمایندگان مجل��س باید در این ش��رایط‪،‬‬ ‫رسیدگی به این مس��اله را در اولویت کاری خود قرار دهند و‬ ‫به داد مردم برسند‪ .‬بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم‬ ‫نسبت به سال گذش��ته از ‪ 20‬تا به صد درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت و این موضوع‪ ،‬آسیب ش��دیدی را به اقشار ضعیف و‬ ‫متوسط جامعه وارد کرده است‪g ».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مصباحی‌مقدم‪ :‬وعده ‪ ۵‬برابر شدن یارانه‌ها تحریک‬ ‫مردم است‬ ‫عبدالرضا مصري‬ ‫فوالدگر‪ :‬به هیچ عنوان از تولید حمایت نشد‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫در همین حال عل��ی مطهری با بی��ان اینکه حضور‬ ‫رئی س‌جمه��ور در تلویزیون پی��ش از حض��ور در مجلس‬ ‫مشکوک اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬به نظر من این کار رئی س‌جمهور‬ ‫این احتمال را تقوی��ت م ی‌کند که وی م ی‌خواهد از فش��ار‬ ‫اف��کار عمومی ب رای پیش��برد اهداف خود اس��تفاده کند‪».‬‬ ‫عل ی‌مطهری در گفت وگویی با بیان اینکه رئی س‌جمهور فکر‬ ‫م ی‌کند تنها راه‌حل خروج کشور از مشکالت اخیر اقتصادی‪،‬‬ ‫اجرای ناگهانی هدفمندی یارانه‌هاست‪ ،‬گفت‪« :‬این مطلب‬ ‫باید ابتدا توسط کارشناس��ان بررسی و سپس در رسانه ملی‬ ‫مطرح شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬پذیرفت��ن اینکه دولت به ه��ر نفر ‪ ۲۳۰‬تا‬ ‫‪۲۴۰‬هزار تومان یارانه بدهد‪ ،‬آسان نیست‪ .‬اگر طرح مورد نظر‬ ‫رئی س‌جمهور اجرا شود‪ ،‬به‌عنوان مثال به یک خانواده شش‬ ‫کو‌نیم میلیون تومان یارانه پرداخت‬ ‫نفره روستایی در ماه‪ ،‬ی ‌‬ ‫م ی‌ش��ود؛ آیا این مساله سبب نم ی‌ش��ود تا دیگر انگیزه‌ای‬ ‫ب رای کار و تولید در افراد باقی نماند؟» وی س��پس با اشاره‬ ‫به صحب ت‌های رئی س‌جمهور مبنی بر تامین منابع اجرای‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها از محل آزاد کردن قیمت‌ها‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«آیا سقف قیمت بنزین‪ ،‬س��ه هزار یا پنج هزار تومان است؟‬ ‫این قیمت‌ها چه آثاری روی قیمت سایر کاالها م ی‌گذارد؟»‬ ‫احمد توكلي‬ ‫ایجاد م ی‌شود‪».‬‬ ‫مصباح ی‌مقدم اظهار داشت‪« :‬آیا ما م ی‌خواهیم همه‬ ‫مردم در خانه‌ها بنشینند و کاری انجام ندهند و یارانه دریافت‬ ‫کنند یا اینکه این پول‌ها باید به سمت تولید برود و اگر تولید‬ ‫رونق پیدا کند کاال زیاد شده و اشتغال نیز به وجود م ی‌آید‪».‬‬ ‫موس��ی‌الرضا ثروتی نیز در گفت‌وگویی در خصوص‬ ‫وعده رئی س‌جمهور ب رای پنج ب رابر شدن یارانه نقدی موجود‬ ‫گفت‪« :‬بله آنچه رئی س‌جمهور م ی‌گوید شدنی است اما باید‬ ‫از آقای رئی س‌جمهور پرسید به چه قیمتی م ی‌خواهد چنین‬ ‫کاری بکند؟»‬ ‫وی اف��زود‪« :‬جامعه پذی��رش چنین اقدام��ی‌را ندارد‪.‬‬ ‫یرئی س‌جمهور نظرش این است که قیمت بنزین دو دالر‬ ‫آقا ‌‬ ‫یعنی معادل پنج‌هزار تومان شود یا قیمت باقی حامل‌های‬ ‫انرژی به همین می��زان افزایش یابد‪ ،‬اما آی��ا چنین چیزی‬ ‫از طرف مردم پذیرفته م ی‌ش��ود؟ هم��ه م ی‌دانیم که چنین‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫وی درباره اصالحی ه‌های قان��ون هدفمندی یارانه‌ها از‬ ‫سوی مجلس که مورد انتقاد رئی س‌جمهور است‪ ،‬نیز گفت‪:‬‬ ‫«آنچه در مجلس درباره قانون هدفمندی اصالحی صورت‬ ‫گرفت خواست مردم بود‪ .‬مجلس تش��خیص داده و عمل‬ ‫کرده است‪ ،‬آقای رئی س‌جمهور نم ی‌تواند نسبت به آن گالیه‬ ‫داشته باشد‪».‬‬ ‫‪15‬‬
‫نبايد براي مردم هزينه درست كنيم‬ ‫اثراتتورميافزايشنقدينگي‬ ‫ایرج ندیمی‪ /‬نماينده مجلس‬ ‫خبرنامه‬ ‫این موضوع را باید بپذیریم که ما منابع نامحدود نداریم؛‬ ‫حتی به اندازه سال گذش��ته هم درآمد نداریم اما هزینه‌های‬ ‫ما ثابت مانده اس��ت‪ .‬معن��ی این حرف این اس��ت که باید‬ ‫به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که اقتصاد کشور متالشی نشود‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال اگر بخواهیم به هر‬ ‫نفر ‪ ۲۰۰‬هزار تومان یارانه پرداخت‬ ‫کنیم‪ ،‬این روند تا چند س��ال ادامه‬ ‫پیدا م ی‌کند؟‬ ‫روش��ن‌تر اینکه آی��ا در حال‬ ‫حاضر ب رای معیش��ت م��ردم پول‬ ‫بدهیم ش��غل آنها را چ��ه خواهیم‬ ‫کرد؟ گران ی‌ها و نقدینگی کش��ور‬ ‫چگونه مدیریت م ی‌شود؟ اگر این‬ ‫پول نابود ش��ود و صرف کاالهای‬ ‫ضروری و اساس��ی مردم نشود چه‬ ‫اتفاقی رخ م ی‌دهد؟‬ ‫اگر به مردم بگوییم االن تا دو‬ ‫سال آینده به شما پول م ی‌دهیم‪،‬‬ ‫اما پرداخت این پول قطع ش��ود و‬ ‫تنه��ا گران ی‌ه��ا باق��ی بماند چه‬ ‫آینده‌ای در انتظار آنها است؟ پاسخ‬ ‫آنها چیست؟‬ ‫به نظر م ی‌رسد باید تناسب‬ ‫تقاضا با واقعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫را به نحوی منظور کنیم که مجبور‬ ‫نباشیم هزینه‌هایمان را برای کل‬ ‫نظام بگذاری��م؛ باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫نم ی‌توانیم به اندازه س��ال گذش��ته درآمد داش��ته باشیم و‬ ‫ب ر‌اس��اس گفته وزی راقتص��اد «‪ ۵۰‬درصد از درآم��د نفتی ما‬ ‫کاهش یافته است»‪ ،‬این در حالی است که همه این درآمد‬ ‫را نیز نم ی‌توانیم وارد کش��ور کنی��م و نم ی‌توانیم همه آن‬ ‫را تبدیل به کاالهای م��ورد نظر بکنیم و مجب��ور به تهاتر‬ ‫م ی‌شویم؛ به این ترتیب به نظر م ی‌رسد باید رفتار اقتصادی‬ ‫کاملا مدیریت شده باشد‪.‬‬ ‫حال اینکه س��هم قوه مقننه و سهم قوه مجریه چقدر‬ ‫است ب رای مردم تفاوتی نم ی‌کند؛ ما یک نظام هستیم‪ .‬خوب‬ ‫و بد نظام را نیز همگان مورد قضاوت قرار م ی‌دهند‪.‬‬ ‫به گمان من اگر از ام��روز در راس��تای اداره وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور پمپاژ نقدینگی کنیم‪ ،‬اما کنترل نداشته‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫باشیم و ب رای مردم هزینه درست کنیم از آن طرف نم ي‌توانيم‬ ‫آن را تبدیل به اقتصاد کنیم و حتما مشکالتی ایجاد م ی‌شود‪.‬‬ ‫باید خاطرنش��ان کنیم‪ ،‬که اف��راط در اقتصاد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اقتصاد حد اعتدالی م ی‌طلبد به‌گونه‌ای که همه‬ ‫پول مملکت را ن��ه م ی‌توان خورد و نه م ی‌ش��ود همه آن را‬ ‫صرف آینده کرد؛ بلکه باید هم معیش��ت و هم توسعه را در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫به‌هرحال بین کسانی که اقتصاد معیشتی یا اقتصاد‬ ‫توس��ع ه‌ای را انتخاب م ی‌کنند تفاوت وج��ود دارد و به نظر‬ ‫م ی‌رسد اقتصاد معیشتی و اقتصاد توسع ه‌ای باید با یکدیگر‬ ‫تجمیع شود‪.‬‬ ‫امروز منابع ارزی ما محدود است‪ .‬به‌نوعی عدم تفاوت‬ ‫در متقاضی��ان دریاف��ت ارز‌ب ی‌برنامگی‬ ‫در اقتصاد کشور اس��ت و مدیریت ارزی‬ ‫هم اقتضا م ی‌کند که تفاوت ب ر‌اس��اس‬ ‫ضرورت تعیین شود‪.‬‬ ‫بناب راین عرضه و تقاضای ارز باید با‬ ‫هم تعریف شوند؛ آیا ورودی ارز در کشور‬ ‫زیاد ش��ده و از آن ط��رف متقاضیان ارز‬ ‫کاهش یافته اند؟ ای��ن ارز به دلیل اینکه‬ ‫پول نفت است باید در اختیار ملت باشد‬ ‫بناب راین باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که‬ ‫در آنجا که خدمت عامه است ارز ارزان و‬ ‫آنجا که ضروری و خصوصی اس��ت ارز‬ ‫گران عرضه شود‪.‬‬ ‫باید عدال��ت را در همه تصمیمات‬ ‫در نظ��ر بگیریم به‌طوری ک��ه در جایی‬ ‫مثل لوازم آرایشی باید ارز گران و در جایی‬ ‫مثل تولید بای��د ارز ارزان را در اختیار وارد‬ ‫کنندگان بگذاریم‪.‬‬ ‫به این ترتیب آنچه در راستای اداره‬ ‫اقتصاد باید در نظر گرفته شود نقدینگی‬ ‫افسارگسیخته‌ اس��ت که باعث افزایش‬ ‫ریسک س��رمایه‌گذاری شده و به تبع آن‬ ‫قدرت مردم کاهش م ی‌یابد‪.‬‬ ‫رقم ‪ ۴۰۰‬ه��زار میلیارد توم��ان نقدینگ��ی در جامعه‬ ‫عالمت خطر است‪ .‬در این راستا باید ‪ ۱۰‬سال اخیر را از نظر‬ ‫رشد نقدینگی و چگونگی کنترل نقدینگی در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫به اعتقاد نگارنده روش‌های کنونی چ��ه تصمیماتی را که‬ ‫توس��ط دولت و چه توسط مجلس اخذ ش��ده در خصوص‬ ‫نقدینگی‪ ،‬در عمل پاسخ نداده است‪g .‬‬ ‫قدرت خريد پايين مي‌آيد‬ ‫بايد توليد ملي تقويت كرد‬ ‫غالمرضا مصباحی مقدم ‪ /‬نماینده مردم تهران‬ ‫همان‌طور که در مصاحبه رئی س‌جمهور دیدم‪ ،‬ایشان‬ ‫م ی‌خواهد سیاست‌های کالن و قانون‌گذاری را خودش انجام‬ ‫دهند‪ .‬همچنین اجرا را نیز در دست داشته باشد‪ .‬این رویه در‬ ‫نظام مردم‌ساالر با تفکیک قوا ممکن نیست‪.‬‬ ‫به این ترتیب م ی‌توان مالحظه کرد که خواست‌های‬ ‫رئی س‌جمه��وری کش��ور‪ ،‬م��ا را به‌ج��ای اس��تفاده از نظام‬ ‫مردم‌ساالری به یک روش فرد‌ساالری رهنمون م ی‌کند‪.‬‬ ‫رئی س‌جمهور م ی‌گوید‪« ،‬ما م ی‌خواهیم به شما پول‬ ‫بدهیم و پول در جیب شما بگذاریم» در حالی که دولت ابتدا‬ ‫م ی‌خواهد با افزایش قیم��ت حامل‌های انرژی پول از جیب‬ ‫مردم ب ر‌دارد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫با برنام��ه‌ای که دول��ت در نظر دارد قیم��ت هر لیتر‬ ‫بنزین باید چیزی نزدیک به ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪۱۵۰۰‬تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین اگر بخواهند هر لیتر بنزین را بر مبنای قیمت فوب‬ ‫خلی ج‌فارس در نظر بگیرند باید نرخ آن را ‪ ۲۵۰۰‬تومان اعالم‬ ‫کنند و نرخ گازوئیل را نیز به همین ترتیب افزایش دهند‪.‬‬ ‫در تش��ریح ابعاد پنهان افزایش یارانه‌ه��ا باید تصریح‬ ‫کنیم که هر متر مربع گازوئیل ب ر‌اس��اس برنامه‌های دولت‬ ‫باید ‪ ۱۰۰۰‬تومان شود‪ ،‬در حالی که امروز مردم ‪ ۷۰‬تومان ب رای‬ ‫گازوئیل م ی‌پردازند‪ .‬آیا مردم راضی هستند که قیمت‌ها در‬ ‫این سطح تغییر کند و بعد پول را برگردانند؟‬ ‫به این ترتیب باید گفته ش��ود که ابعاد موضوع درست‬ ‫و روش��ن ب رای مردم بیان نم ی‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن در طرف‬ ‫دیگر موضوع نیز اگر بنا باش��د همه پول دریافتی را به مردم‬ ‫بازگردانند به این معناس��ت که قدرت خری��د مردم افزایش‬ ‫یافته در حالی که می زان عرضه ثابت اس��ت و این مس��اله‬ ‫یعنی تورم جدی‪.‬‬ ‫اینجا این سوال مطرح م ی‌شود که آیا این کار درستی‬ ‫اس��ت که بین مردم نقدینگی توزیع کرده‪ ،‬اما عرضه ثابت‬ ‫باش��د و بعد با افزایش قیمت‌ها‪ ،‬ق��درت خرید آنها کاهش‬ ‫یابد؟‬ ‫در پاس��خ باید گفت که هیچ لطفی به مردم نیس��ت‪،‬‬ ‫به‌‌عالوه اینکه بهترین لطف به مردم تقویت تولید ملی است‪.‬‬ ‫باید اذعان کنیم که اثرات تورم��ی‌توزیع یارانه نقدی‬ ‫بیش از این سرس��ام‌آور اس��ت‪ .‬این‌طور که به نظر م ی‌رسد‬ ‫دول��ت در پایان دوره خ��ود با ط��رح این مس��ائل به‌دنبال‬ ‫بهره‌برداری سیاسی است‪g .‬‬
‫تو‌گو‬ ‫گف ‌‬ ‫اين‬ ‫مصاحبه‌بود‬ ‫نه مناظره‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪17‬‬
‫تو‌گو با مرتضي حيدري درباره مصاحبه‌هايش با محمود احمدي‌نژاد‬ ‫گف ‌‬ ‫به منتقدان حق مي‌دهم‬ ‫مرتضي حيدري یک پای ثابت گفت‌وگوی‌های احمدی‌نژاد با مردم است؛ او که در این چند سال اخیر‬ ‫سوال‌کننده دغدغه‌های مردم‪ ،‬اقتصاددانان‪ ،‬اهل سیاست و‪ ...‬از رئی س‌جمهور بوده اما پس از پایان هر کدام‬ ‫از این گفت‌وگ و‌ها مورد انتقاد قرار گرفته که چرا در مقابل رئی س‌جمهور منفعل بوده یا در واکنش به سخنان‬ ‫وی سوال درستی را مطرح نکرده است‪ .‬مرتضی حیدری البته به دلیل اجرای برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری»‬ ‫در شبکه دوم سیما هم معروف است‪ .‬او دانش‌آموخته مقطع دکترای حرفه‌ای در رشته فیزیوتراپی و مقطع‬ ‫دکترای تخصصی در رشته مدیریت است‪ .‬حیدری در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ب ه‌عنوان‬ ‫مجری با کاندیداها در شبکه دوم س�یما گفت‌وگو م ی‌کرد‪ .‬پس از برگزاری انتخابات نیز تا مدتی عنوان‬ ‫م ی‌ش�د که او تمایلی ب ه‌حضور در برنام ه‌های خبری و مجری‌گری ندارد تا اینکه تصویر او روی آنتن رفت‬ ‫و در ادامه ب ه‌عنوان مجری با محمد عطریانفر‪ ،‬سعید شریعتی و سعید حجاریان درباره اعتراف‌های آنان‬ ‫گفت‌وگو کرد‪ .‬او شاید برای بیرون رفتن از انتقاداتی که ب ه‌دلیل آنچه نزدیکی وی به دولت عنوان م ی‌شد‬ ‫همواره مورد طعنه رس�انه‌ها بود‪ .‬وي برنامه انتقادی ‪ -‬اقتصادی پایش را در نقد اقتصاد کش�ور روی آنتن‬ ‫شبکه اول سیما برد که البته خیلی زود با واکنش رئی س‌جمهور مواجه شد‪ .‬طنز ماجرا آنجا بود که طرف‬ ‫مقابل همواره از مهربانی حیدری با دولت س�خن م ی‌گفت و بعد دولت نیز از او مستقیما به دلیل انتقاد از‬ ‫مجموعه اقتصادی‌اش انتقاد م ی‌کرد‪ .‬او در گفت‌وگو با مثلث به انتقاد‌های اخیر رس�انه‌ها به وي در مورد‬ ‫گفت‌وگوی اخیرش با رئی س‌جمهور پاسخ گفته است‪.‬‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫‪2‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫آقای حیدری! ش�ما از س�ال ‪ 84‬تاکنون که آقای‬ ‫احمدی‌نژاد ب ه‌عنوان رئی س‌جمهور انتخاب شدند‬ ‫در کسوت مجری رو در روی ایشان نشسته‌‌اید و‬ ‫سواالتی را از رئی س‌جمهور پرسیده‌اید‪ .‬چه شد‬ ‫که ب ه‌عنوان مجری برنام ه‌های تلویزیونی سوال‬ ‫از آقای احمدی‌نژاد انتخاب شدید؟‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ l‬ای��ن ی��ک انتخ��اب طبیع��ی ب��ود‪ .‬م��ن در‬ ‫گفت‌وگوهایی که با کاندایدهای انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫در سال ‪ 84‬داشتم از هر هش��ت کاندیدا قول گرفتم که در‬ ‫صورت انتخاب‌‌ش��ان به این س��مت‪ ،‬هر چه��ل و پنج روز‬ ‫یک بار ی��ک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه آقای دکتر احمدی‌ن��ژاد تقریبا هر س��ه ماه‬ ‫یکبار این کار را تا اینجا انجام داده‌اند که بس��یار شایس��ته‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫البت�ه گاهی وقفه‌های�ی هم در ای�ن مصاحب ه‌ها‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬بله؛ ولی من هر س��ه م��اه یک بار با ایش��ان به‬ ‫گفت‌وگو نشس��ته‌ام‪ .‬من اصال فکر نم ی‌ک��ردم این اتفاق‬ ‫بیفت��د؛ چراک��ه اساس��ا اینگون��ه گفت‌وگوها در کش��ور‬ ‫ما اصال س��ابقه نداش��ت‪ .‬روس��ای جمهور قبلی فقط در‬ ‫کنف ران س‌های مطبوعاتی شرکت م ی‌کردند و مصاحب ه‌های‬ ‫اختصاص ی‌شان یا با ش��بکه‌های خارجی بود یا به صورت‬ ‫خبری و خیل��ی کوتاه‪ .‬البت��ه نم ی‌توانیم ان��کار کنیم که‬ ‫س��وابق کاری بنده به‌عنوان مجری گفت‌وگوی ویژه خبری‬ ‫صدا و س��یما هم در این انتخاب موثر بوده است‪ .‬من بیش‬ ‫از پنج هزار مصاحبه زنده مهم داخلی و خارجی در تلویزیون‬ ‫داش��ته‌ام؛ در حالی که رکورد هیچ یک از همکاران من به‬ ‫پانصد مصاحبه هم نم ی‌رس��د‪ .‬از این رو طبیعی است که‬ ‫ب رای مصاحبه با رئی س‌جمهور باید کس��ی انتخاب ش��ود‬ ‫که هم تجربه کافی و طوالن��ی در زمینه انجام مصاحبه و‬ ‫گفت‌وگو را داشته باشد و هم در این عرصه ب رای مردم یک‬ ‫چهره شناخته شده باشد‪ .‬فکر م ی‌کنم به همین دالیل است‬ ‫که من به‌عنوان مجری ویژه مصاحبه کننده با رئی س‌جمهور‬ ‫انتخاب شدم‪.‬‬ ‫با روس�ای ق�وای دیگر یعن�ی مقنن�ه و قضائیه‬ ‫مصاحبه م ی‌کنید‪...‬‬ ‫‪ l‬بله؛ همین امس��ال دو بار با رئی��س مجلس و‬ ‫‪18‬‬ ‫یک بار هم با رئیس قوه‌قضائی��ه مصاحبه زنده تلویزیونی‬ ‫داشته‌ام‪.‬‬ ‫رابطه ش�خص ی‌تان با آقای احمدی‌نژاد چگونه‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬ایشان همیشه به بنده لطف و محبت داشته‌اند؛‬ ‫اما رابطه ما این است که ایشان رئی س‌جمهور و بنده کارمند‬ ‫رسمی معاونت سیاسی صدا‌و‌سیما هستم‪ .‬خوشحالم که‬ ‫این موقعیت را داشته‌ام که همیشه با ایشان گفت‌وگوهای‬ ‫مفصل زنده تلویزیونی داش��ته باشم‪ .‬از حس ن‌ظن ایشان و‬ ‫اعتماد مدی ران سازمانم ب رای این موقعیت هم سپاسگزارم‪.‬‬ ‫امیدوارم و تالش خواهم کرد این موقعیت ب رای من‪ ،‬در زمان‬ ‫روسای‌جمهور و روسای قوای آینده هم حفظ شود‪.‬‬ ‫برخی معتقدند که آقای احمدی‌نژاد در خصوص‬ ‫تمام مسائل پاسخ‌هایی دارد که به محض مطرح‬ ‫ش�دن س�واالتی متفاوت در این حوزه‌ها به این‬ ‫سواالت پاس�خ م ی‌دهد‪ .‬آیا م ی‌توانیم این‌گونه‬ ‫نتیج�ه بگیریم ک�ه مصاحب�ه کردن با ایش�ان‬ ‫س�خت‌تر از مصاحبه با دیگران است؟ آیا شما‬ ‫این س�ختی را در مصاحبه با ایش�ان احس�اس‬ ‫نم ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬اتفاقا باید بگویم که مصاحبه با ایش��ان همواره‬ ‫جذابی ت‌های خاص خود را داش��ته و من همیشه با اشتیاق‬ ‫در این مصاحب ه‌ها حاضر م ی‌شوم‪ .‬به‌ه ر‌حال اگر ادعا تلقی‬ ‫نشود‪ ،‬من در کار و حرفه خود‪ ‌،‬تاحدودی حرفه‌ای هستم‪.‬‬ ‫س�واالتی را ک�ه در گفت‌وگ�و ب�ا رئی س‌جمهور‬ ‫از ایش�ان م ی‌پرس�ید خودتان طرح م ی‌کنید یا‬ ‫سواالت از قبل به شما ارائه م ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬ببینید! محورهای اصلی سوال‌ها مشخص است؛‬ ‫چراکه ایشان ب رای پاس��خگویی دقیق در جایگاه مقام اول‬ ‫اجرایی کشور باید آمادگی قبلی داش��ته باشند‪ .‬اما در عین‬ ‫حال این‌گونه نیست که سواالت سفارش��ی و دیکته شده‬ ‫باشد‪ .‬بلکه اغلب س��واالت حین مصاحبه و براساس روند‬ ‫گفت‌وگو و پاسخ‌های ایشان مطرح م ی‌شود‪ .‬اما به هیچ وجه‬ ‫اینطور نیست که سواالت از قبل مشخص باشد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر بیشتر محتوا و محورها مالک طرح سوال در مصاحبه‬ ‫با رئی س‌جمهور ق��رار م ی‌گیرد‪ .‬به‌ه ر‌ح��ال تاکید م ی‌کنم‬ ‫که س��واالت با آقای رئی س‌جمهور در حین انجام مصاحبه‬ ‫طرح م ی‌شود‪.‬‬ ‫برای طرح س�واالت از چه کانال‌هایی اس�تفاده‬ ‫م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬معموال چند روز پیش از انجام مصاحبه ‪ -‬که در‬ ‫نهاد ریاس��ت‌جمهوری انجام م ی‌شود ‪ -‬محور سواالت را از‬ ‫منابع مختلف جمع‌آوری م ی‌کنم‪ .‬یکی از این منابع سایت‌ها‬ ‫و خبرگزاری‌هایی هس��تند ک��ه موضوع��ات روز را تحلیل‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬جالب اس��ت بگویم که از مسائلی که مخاطبان‬ ‫سایت‌های خبری در کامنت‌های‌شان مطرح م ی‌کنند هم‬ ‫استفاده م ی‌کنم‪ .‬باتوجه به اینکه مسائل مطرح شده در این‬ ‫کامنت‌ها یکی از راه‌های شناخت مطالبات عمومی است‪،‬‬ ‫در طرح سواالت بسیار مفید واقع م ی‌شود‪ .‬البته تجربیات‬ ‫خودم هم‌ب ی‌تاثیر نیست و به من کمک م ی‌کند که بدانم‬ ‫در گفت‌وگو با رئی س‌جمهور چگونه سواالتی را مطرح کنم‪.‬‬ ‫گاهی هم با بعضی از دوستان مشورت م ی‌کنم‪.‬‬ ‫ب�دون ش�ک واکنش‌های�ی ک�ه در خص�وص‬ ‫مصاحب ه‌های تلویزیونی ش�ما با رئی س‌جمهور‬ ‫صورت م ی‌گیرد‪ ،‬بس�یار متفاوت اس�ت‪ .‬برخی‬ ‫به شما انتقاد م ی‌کنند و برخی هم روش شما در‬ ‫گفت‌وگو با رئی س‌جمهور را درست م ی‌دانند‪ .‬به‬ ‫هرحال طی ف‌های مختلف جامعه نظراتی درباره‬ ‫صحب ت‌های زنده رئی س‌جمهور در س�یما دارند‬ ‫و این نظ�رات را بالفاصله پ�س از صحب ت‌های‬ ‫آقای احمدی‌نژاد مطرح م ی‌کنند‪ .‬ش�ما بیش�تر‬ ‫از انتق�ادات اس�تقبال م ی‌کنی�د ی�ا از تعریف و‬ ‫تمجیدها خوشحال م ی‌شوید؟‬ ‫‪ l‬من از نقد اس��تقبال م ی‌کنم‪ .‬معموال بعد از هر‬ ‫گفت‌وگو‪ ،‬همکاران رس��انه‌ای‪ ،‬م��ردم‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫و ش��خصی ت‌های سیاس��ی اقتصادی و دانش��گاهی‪ ،‬به‬ ‫مصاحب ه‌ها نقد‌های فراوانی م ی‌کنند‪ .‬البته هرکدام بس��ته‬ ‫به پایگاه اجتماعی و تفکر سیاس��ی که دارند از منظرهای‬ ‫متفاوت آن را نقد م ی‌کنند‪.‬‬ ‫اما منتقدان ش�ما م ی‌گویند که مرتضی حیدری‬ ‫در برابر برخی سخنان رئی س‌جمهور راه سکوت‬ ‫در پیش م ی‌گی�رد و از طرح س�واالت چالش�ی‬ ‫پرهیز م ی‌کند‪.‬‬ ‫‪ l‬از این انتقادات زیاد ش��نیده‌ام‪ .‬اما باید بگویم که‬ ‫در مصاحبه و گفت‌وگو با ش��خصیتی مانند رئی س‌جمهور‬ ‫اینگونه رفتار و روش مصاحبه به هیچ‌وجه منطقی نیست‪.‬‬ ‫به لحاظ حرفه‌ای هم درس��ت نیس��ت‪ ،‬در هیچ جای دنیا‬ ‫هم روش مصاحبه با رئی س‌جمهور این نیس��ت‪ .‬گفت‌وگو‬ ‫با رئی س‌جمهور و باالترین مقام اجرایی کش��ور یک روش‬ ‫اس��تاندارد و مش��خص دارد‪ .‬روش مرس��وم این است که‬ ‫مجری س��واالتی را مطرح م ی‌کند و رئی س‌جمهور پاس��خ‬ ‫م ی‌دهد؛ ام��ا در نهایت مردم‪ ،‬رس��انه‌ها‪ ،‬اف��کار عمومی‪،‬‬ ‫صاحب‌نظ ران سیاس��ی و اقتص��ادی و دانش��گاهیان باید‬ ‫پاس��خ‌های رئی س‌جمهور را تحلیل کنند که این پاسخ‌ها‬ ‫قانع‌کننده و درست بوده یا نه؟ البته این مساله پس از تمام‬ ‫مصاحب ه‌های زنده ایشان اتفاق افتاده است‪ .‬اگر من به‌عنوان‬ ‫مجری در گفت‌وگوهایم با رئی س‌جمهور به چالش بپردازم‬ ‫از یک سو ممکن است جایگاه حقوقی ایشان را زیر سوال‬ ‫ببرد و از سوی دیگر امکان طرح سواالت بعدی را از ما سلب‬ ‫م ی‌کند‪ .‬از یک مصاحبه یک ساعت و نیمه‪ ،‬انتظاری بیش‬ ‫از این نم ی‌توان داشت‪ .‬به نظر من روش درست و حرفه‌ای‬ ‫مصاحبه با رئی س‌جمهور همین اس��ت‪ ،‬البته این موضوع‬ ‫هم قابل بحث اس��ت و همکاران رسانه‌ای ما و کارشناسان‬ ‫م ی‌توانند آن را نقد کنند‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما م ی‌گویید اگر س�واالت چالش�ی از‬ ‫رئی س‌جمهور بپرسید ممکن است زمانی برای‬ ‫سواالت دیگر وجود نداش�ته باشد‪ .‬اما در مقابل‬ ‫منتقدان م ی‌گویند که دغدغه‌ه�ای اصلی مردم‬ ‫در ای�ن مصاحب ه‌ه�ای زن�ده تلویزیون�ی مطرح‬ ‫نم ی‌شود‪.‬‬
‫‪ l‬ظرفیت این‌گونه مصاحب ه‌ها همان قدر است که‬ ‫سواالتی را مطرح کنیم و آقای احمدی‌نژاد جواب دهند و در‬ ‫واقع ایش��ان ب رای اقناع افکار عمومی پا به این مصاحب ه‌ها‬ ‫م ی‌گذارند‪ .‬حال اگر افکار عمومی قانع نش��د‪ ،‬مش��خص‬ ‫م ی‌شود که پاسخ‌های ایشان قانع‌کننده نبوده و این کفایت‬ ‫م ی‌کند‪ .‬بنای ما به هیچ وجه بر این نیست که خدای نکرده‬ ‫به شخصیت حقیقی یا حقوقی رئی س‌جمهور تعرض کنیم؛‬ ‫به‌ه ر‌حال آقای احمدی‌نژاد پاسخ‌هایش را در این گفت‌وگوها‬ ‫م ی‌دهد و این جامعه است که باید قضاوت‌کند‪.‬‬ ‫ب ه‌ه ر‌ح�ال ه�دف از ای�ن مصاحب ه‌ه�ای زن�ده‬ ‫تلویزیون�ی پاس�خ رئی س‌جمهور به مش�کالت‬ ‫اصلی مردم در زندگی روزمره آنهاس�ت‪ .‬آیا این‬ ‫دیدگاه شما پاسخگویی رئی س‌جمهور به مردم‬ ‫را زیرسوال نم ی‌برد؟‬ ‫‪ l‬ه��دف اصلی ای��ن گفت‌وگوها‪ ،‬طرح س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور و شنیدن پاسخ‌های ایشان است‪ .‬اما طبیعتا‬ ‫جامعه م ی‌تواند درباره اظهارات ایش��ان قضاوت کند‪ ،‬اقناع‬ ‫بشود یا نشود یا اینکه مردم چند روز در همه محافل درباره‬ ‫آن صحبت کنند‪ .‬قرار نیست بنده س��والی چالش‌ب رانگیز‬ ‫بپرسم یا درگیری ایجاد کنم که عده‌ای هورا بکشند و عده‬ ‫دیگری هو کنند‪.‬‬ ‫از ویژگ ی‌ه�ای مصاحب ه‌کنن�ده این اس�ت که با‬ ‫حفظ احترام مصاحب ه‌شونده س�واالت خود را با‬ ‫صراحت مطرح کند و نقدهای خود را با او در میان‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫‪ l‬معتق��دم ک��ه در مصاحب��ه اختصاص��ی ب��ا‬ ‫رئی س‌جمه��ور باید مس��ائل زیادی را درنظ��ر گرفت و بعد‬ ‫وارد گفت‌وگو ش��د‪ .‬من به منتقدان کام�لا حق م ی‌دهم و‬ ‫آنها درس��ت م ی‌گویند؛ اما این نکته را هم نباید دور از ذهن‬ ‫داشت که ما به‌عنوان یک وظیفه ملی باید جمیع جهات را‬ ‫همزمان با یکدیگر در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫قرار نیست بنده سوالی چالش برانگیز‬ ‫بپرس�م و ی�ا درگیری ایج�اد کنم که‬ ‫عده‌ای هورا بکش�ند و ع�ده دیگری‬ ‫هو کنند‬ ‫یعنی شما تمام انتقادات را رد م ی‌کنید؟‬ ‫م��ا در مصاحب ه‌ه��ای زن��ده ب��ا آق��ای احمدی‌نژاد‬ ‫م ی‌خواهیم س��واالتی که برای عم��وم و نخبگان مطرح‬ ‫آیا م ی‌توانیم نتیجه بگیریم که مرتضی حیدری‬ ‫از ب�ردن گفت‌وگو ب�ه س�مت مناظ�ره اجتناب‬ ‫م ی‌ورزد؟‬ ‫‪ l‬دقیق��ا همین طور اس��ت‪ .‬بعض��ی از همکاران‬ ‫رس��انه‌ای من به اش��تباه تصور م ی‌کنند که م��ن در حال‬ ‫مناظره با رئی س‌جمهور هستم‪ ،‬در حالی که اینگونه نیست‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد مناظره‌ای برگزار شود قطعا باید شکل و ساختار‬ ‫آن متفاوت باشد‪ ،‬اما من فقط ب رای یک گفت‌وگو رو به روی‬ ‫ایشان م ی‌نشینم و س��واالت را با صراحت و البته با احترام‬ ‫م ی‌پرسم و ایشان هم جواب م ی‌دهد‪ .‬به‌ه ر‌حال ما باید شأن‬ ‫و جایگاه حقوقی رئی س‌جمهور را هم در نظر بگیریم‪ .‬این به‬ ‫معنای تملق‪ ،‬عدم‌صراحت و شفافیت نیست‪.‬‬ ‫در هر صورت باید این مساله را بپذیریم که یکی‬ ‫خبرنامه‬ ‫گفت‌وگو ب�ا رئی س‌جمهور دارید و چ�ه هدفی را‬ ‫برای آن قائل هستید؟‬ ‫است را با ایش��ان در میان بگذاریم و پاس��خ‌های باالترین‬ ‫مقام اجرایی کشور را بشنویم‪ .‬ما در این جایگاه نیستیم که‬ ‫بخواهیم قضاوت کنیم که چه پاس��خ‌هایی داده م ی‌شود‬ ‫و چه قضاوتی درباره آن م ی‌ش��ود‪ .‬ما باید شرایط حساس‬ ‫جامعه را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬موضوع این نیست‪ .‬هر برنامه و هر موقعیتی‬ ‫اقتضائات خاص خودش را دارد‪ .‬ساختار پایش اساسا متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در این برنامه قرار اس��ت با صراحت و ش��فافیت‬ ‫و صد البته منصفانه و کارشناس��ی‪ ،‬فضای کس��ب و کار‬ ‫کش��ور را رصد و مش��کالت و راهکارهای آن را طرح کنیم‪.‬‬ ‫مخاطب ما در این برنامه فقط رئی س‌جمهور نیست؛ ما در‬ ‫این برنامه فضای کسب و کار کشور و وضعیت تولید ملی‬ ‫را در همه ابعاد و سطوح بررس��ی م ی‌کنیم‪ .‬همه مسئوالن‬ ‫و فعاالن اقتصادی و حتی سیاس��ی در همه سطوح و حتی‬ ‫توده مردم هم مخاطب و هم مورد نقد برنامه پایش هستند‪.‬‬ ‫مثال اینکه مردم چرا کاالی ای رانی نم ی‌خرند‪ ،‬مسئوالن چه‬ ‫کوتاه ی‌های��ی در حمایت از تولید مل��ی م ی‌کنند‪ ،‬چگونه‬ ‫فضای کسب و کار را مدیریت م ی‌کنند یا فعاالن اقتصادی‬ ‫در حوزه‌های گوناگون چه نسبتی با تولید ملی دارند‪ .‬همه‬ ‫هم مورد پرس��ش و هم مخاطبند‪ .‬بناب رای��ن اقتضائات آن‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ l‬پاس��خی که م ی‌توانم بدهم این اس��ت که این‬ ‫نقدها و گالیه‌ها هم درست است و هم نادرست؛ درست است‬ ‫از این جهت که به‌ه ر‌حال مردم عالقه دارند گفت‌وگوی من‬ ‫با آقای احمدی‌نژاد خیلی صریح و ش��فاف باش��د‪ ،‬سواالت‬ ‫چالش��ی مطرح کنم و ایش��ان را به پاس��خ‌های شفاف‌تر‬ ‫وادارم تا آنها به پاسخ سواالت‌شان برسند؛ اما از منظر دیگر‬ ‫این نقدها اگر چه محترم اس��ت اما باید درنظر داشت که از‬ ‫هر ظرفی باید به اندازه ظرفیت آن انتظار داش��ت و از یک‬ ‫مصاحبه تلویزیونی یک ساعته به همان اندازه‪ .‬قرار نیست‬ ‫در یک مصاحبه زن��ده تلویزیونی که زم��ان محدودی دارد‬ ‫به تمام سواالت حوزه مس��ئولیت رئی س‌جمهور پاسخ داده‬ ‫شود‪ .‬به‌ه ر‌حال ما مجبوریم بعضی از این سواالت را مطرح‬ ‫کنیم و فرصت چندانی به طرح بخش عمده‌ای از سواالت‬ ‫نم ی‌رسد‪ .‬ضمن اینکه اگر قرار باشد در طرح یک سوال دائما‬ ‫چالش کنیم مصاحبه با عال ی‌ترین مقام اجرایی کش��ور در‬ ‫حد همان یک س��وال باقی م ی‌ماند و چی��زی از گفت‌وگو‬ ‫دستگیر کسی نم ی‌شود‪.‬‬ ‫‪ l‬بر این اساس شما ش�خصا چه تعریفی از‬ ‫اگرچه ش�ما م ی‌گویید ک�ه مصاحب ه‌کننده نباید‬ ‫جایگاه رئی س‌جمهور را خدش�ه‌دار کن�د‪ ،‬اما در‬ ‫برنام ه‌ه�ای دیگ�ر مانن�د برنامه پای�ش به نقد‬ ‫صریح برنام ه‌ه�ای دولت م ی‌پردازی�د‪ .‬در حالی‬ ‫که شما در اینگونه برنام ه‌ها هم مجری هستید‪.‬‬ ‫آیا عدم‌حضور رئی س‌جمهور یا یک مقام ارش�د‬ ‫دولت علت اظهارنظرهایی از این دست است؟‬ ‫درباره گفت‌وگ�وی اخیرتان با آق�ای احمدی‌نژاد‬ ‫چه نظری دارید؟ آیا این گفت‌وگو روی بازار تاثیر‬ ‫مثبت داشت یا منفی؟‬ ‫‪ l‬به نظرم گفت‌وگ��وی خوبی بود‪ .‬نکات بس��یار‬ ‫ی هم داشت‪ .‬اما هر کس به نسبت مشکالت شخصی‬ ‫مهم ‌‬ ‫یا شغلی و نیز جایگاه اجتماعی و تفکری که به آن تعلق دارد‪،‬‬ ‫از این گونه گفت‌وگوها انتظارات و توقعاتی دارد که طبیعی‬ ‫است رضایت کاملش جلب نشود‪ .‬اما در مورد تاثی رات آن بر‬ ‫بازار نظری ندارم؛ چون بازار تابع ش��رایط و عوامل متنوع و‬ ‫متکثری است که همگی باید با هم لحاظ و سهم هر یک‬ ‫مشخص شود‪g .‬‬ ‫مصاحبه با آقاي احمدي‌نژاد همواره جذابیت‌های خاص خود را داشته و من همیشه با اشتیاق در این مصاحبه‌ها حاضر می‌شوم‬ ‫ما باید شان و جایگاه حقوقی رئیس‌جمهور را در نظر بگیریم؛ این به معنای تملق‪ ،‬عدم صراحت و شفافیت نیست‬ ‫بعضی از همکاران رسانه‌ای من به اشتباه تصور می‌کنند که من در حال مناظره با رئیس‌جمهور هستم‬ ‫ما در این جایگاه نیستیم که بخواهیم قضاوت کنیم که چه پاسخ‌هایی داده می‌شود و چه قضاوتی درباره آن صورت می‌گيرد‬ ‫آقای احمدی‌نژاد پاسخ‌هایش را در این گفت‌وگوها می‌دهد و این جامعه است که باید قضاوت‌کند‬ ‫از کامنت‌های کاربران سایت‌ها برای طرح سوال از رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی استفاده می‌کنم‬ ‫قرارنیستدریکمصاحبهزندهتلویزیونیکهزمانمحدودیداردبهتمامسواالتحوزهمسئولیترئیس‌جمهورپاسخدادهشود‬ ‫به هیچ وجه اینطور نیست که سواالت از قبل مشخص باشد‬ ‫‪19‬‬
‫عرصه سیاست‌ورزی است؛ فرجه‌ای ب رای اتمام روزگار سخت‬ ‫دوری از قدرت!‬ ‫بازگشت با خاتمی؟‬ ‫پاسخ رد سيد حسن خميني‬ ‫به دعوت انتخاباتي خاتمي‬ ‫اصالح‌طلبان هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌اند‬ ‫خبرنامه‬ ‫«من معتقدم نبای��د اصولگرا و اصالح‌طل��ب را به‌طور‬ ‫مطلق مقابل هم قرار دهیم‪ .‬هرچند آنها رقیب ما محس��وب‬ ‫م ی‌شوند‪ ،‬اما هر دو دلس��وز انقالبیم و باید گفت‌وگو کنیم و‬ ‫تعامل داشته باش��یم‪ ....‬امیدواریم همه گروه‌ها و جریان‌های‬ ‫داخل جبهه اصالحات به نوعی به وحدت و اتفاق‌نظر برسند‪.‬‬ ‫من عالقه‌مند به این جریان هس��تم و امیدوارم در این مدت‬ ‫که پی ش‌رو داریم‪ ،‬ش��ورای هماهنگی اصالحات با سابقه‌ای‬ ‫که در طول س��ال‌های گذش��ته دارد و تجارب ارزنده‌ای که به‬ ‫دست آورده اس��ت‪ ،‬بتواند به یک دیدگاه جمعی برسد‪».‬اینها‬ ‫بخش‌هایی از جدید‌ترین سخنان سی د‌محمد خاتمی است‪.‬‬ ‫حرف‌هایی که البته زاوی��ه فراوانی دارد با آنچه س��ی د‌محمد‬ ‫موسوی‌خوئین ی‌ها گفت‪ .‬سخنانی که برخی برداشت کردند‬ ‫که حرف آخر اصالح‌طلبان است‪ .‬در این میان اما سکوت چند‬ ‫هفته‌ای سی د‌محمد خاتمی آن‌چنان که پی داست از سر رضایت‬ ‫از سخنان رادیکال برخی هم‌طیفانش نیس��ت‪ .‬گویا او هنوز‬ ‫مانند سی د‌محمد موسوی‌خوئین ی‌ها پرونده حضور در انتخابات‬ ‫را نبس��ته و همچنان در پ��ی راهکاری ب رای سیاس��ت‌ورزی‬ ‫اصالح‌طلب��ان در عرصه انتخابات مهم خرداد ‪ 92‬اس��ت‪.‬این‬ ‫سخنان رسمی سی د‌محمد خاتمی‌که همراه و عجین شده با‬ ‫سخنانی که از او در محافل سیاسی موجود است؛ اگرچه باز هم‬ ‫تصویری از مواضع دوگانه همیشگی او را به نمایش م ی‌گذارد‬ ‫اما گویا کف ‌ه ترازو این بار به س��مت میانه‌روهای اصالح‌طلب‬ ‫سنگی ن‌تر شده است‪ .‬تشتت و چند‌دستگی میان اصالح‌طلبان‬ ‫البته بیش از آن است که او بتواند به این راحت ی‌ها آنها را ب رای‬ ‫رسیدن به وحدت هماهنگ کند‪ .‬حاال امروز صداهای متفاوتی‬ ‫میان اصالح‌طلبان شنیده م ی‌شود‪.‬آن‌چنان که خب رنگار مثلث‬ ‫آگاه شده است او به تازگی یک کمیته پنج نفره تشکیل داده‬ ‫که اعضای آن یونسی‪ ،‬وحیدی‪ ،‬صادق خ رازی‪ ،‬موسوی‌الری‬ ‫و محمد علی نجفی هس��تند‪ .‬عالوه بر ای��ن پنج‌نف ‌ر هادی‬ ‫خانیکی نیز به‌عنوان هماهنگ‌کننده در جلسات آنها حضور‬ ‫داشته است‪ .‬خب رنگار مثلث گزارش کرده که سی د‌محمد خاتمی‬ ‫در این جلسه گفته است‪« :‬اختالفات اصولگرایان یک فرصت‬ ‫طالیی ب رای ماست و باید از این فرصت نهایت استفاده را بکنیم‪.‬‬ ‫طرف ما آنقدر با اختالف فراوانی مواجه ش��ده که به هی چ‌وجه‬ ‫به ائتالف نم ی‌رس��د‪ ،‬حتی اگر س��نت ی‌ها با طی ف‌های جدید‬ ‫مانند زاکانی و توکلی به ائتالف برس��ند‪ ،‬پایداری‌ها‪ ،‬دولت ی‌ها‬ ‫و طیف آقای مصباح قبول نم ی‌کنند که با س��نت ی‌ها ائتالف‬ ‫کنند‪ .‬ما باید ه ر‌چه زودتر سازماندهی کرده و شبکه اجتماعی‬ ‫راه‌اندازی کنیم‪».‬اما سی د‌محمد خاتمی به چه م ی‌اندیشد و چه‬ ‫نوع حضوری ب رای انتخابات ‪ 92‬را در نظر دارد؟ آیا از سخنانش‬ ‫که خواستار تعامل با اصولگرایان شده است باید به این نتیجه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رسید که او در پی مدلی شبیه دولت وحدت ملی و حمایت از‬ ‫کاندیدای اصولگراست؟ آیا چنین رویکردی نسخه مورد نظر او‬ ‫ب رای گذار از شرایط فعلی اصالح‌طلبان است؟اخبار غیررسمی‬ ‫اما پاسخ‌های مثبتی ب رای این سوال ندارد‪ .‬او اگر‌چه با رویکرد‬ ‫خود سعی م ی‌کند از عب داهلل نوری و محمد موسوی‌خوئین ی‌ها‬ ‫فاصله بگیرد‪ ،‬اما گویا مانند آنان بیش از همیشه به یک گزینه‬ ‫م ی‌اندیش��د؛ «حضور حداکثری»‪.‬چنین است که برخی منابع‬ ‫روایت م ی‌کنن��د او در دیداری با محمد‌رضا ع��ارف که اکنون‬ ‫دیگر گویا کاندیداتوری‌اش نیز مس��جل ش��ده‪ ،‬در سخنانی‬ ‫که بوی تالش ب رای انصراف معاون اول کابینه‌اش به مش��ام‬ ‫م ی‌رسد‪ ،‬گفته است‪« :‬فردی باید ب رای ریاست‌جمهوری بیاید‬ ‫که اصالح‌طلبان همه روی آن اجماع کنند و رای‌آور هم باشد‪.‬‬ ‫با گزینه‌های درجه دو و سه نم ی‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم‪ .‬به‬ ‫نظر من سی د‌حسن خمینی گزینه خوبی است‪ .‬مفصل هم با‬ ‫او صحبت کرده‌ام‪ ،‬اما قبول نم ی‌کند‪ .‬ه ر‌چه به او دلداری دادم و‬ ‫گفتم همه اصالح‌طلبان به شما کمک م ی‌کنند‪ ،‬آقای هاشمی‬ ‫هم روی شما نظر مثبت دارند ولی نپذیرفت‪ ».‬آن‌چنان که در‬ ‫محافل سیاس��ی م ی‌گویند محمد‌رضا عارف نیز گویا همان‬ ‫پاسخ همیشگی را به او داده است‪« :‬باالخره م ی‌آیم و کاری هم‬ ‫به نتیجه آن ندارم‪».‬‬ ‫به دنبال یک نشانه‬ ‫سی د‌محمد خاتمی در آخرین سخنان رسم ی‌اش البته‬ ‫س��خنان دیگری را هم مطرح کرده‪ ،‬او گفته اس��ت‪« :‬شورای‬ ‫هماهنگی تصمیم گرفته است یک کنگره فراگیر و در سطح‬ ‫کشوری برگزار کند که اگر شرایط مناس��ب و فضا هم فراهم‬ ‫بود این کنگره حتی م ی‌توانست در سطح چند هزار نفر برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما به دلیل برخی مس��ائل و محدودیت‌های زمانی و‬ ‫مکانی فعال مقرر شده کنگره با حضور نمایندگان استانی همه‬ ‫احزاب‪ ،‬طی ف‌ها و گروه‌های عضو شورای هماهنگی اصالحات‬ ‫برگزارشود‪.‬این کار‪ ،‬حرکت بسیار خوب و مناسبی است که قطعا‬ ‫م ی‌تواند برکات بسیاری ب رای جامعه و کشور داشته باشد‪ .‬این‬ ‫کنگره در حقیقت می زان‌الحراره جبهه اصالح‌طلبان است‪ .‬در‬ ‫این کنگره م ی‌توان به سطوح مختلفی از راهبرد‌ها و رویکرد‌ها‬ ‫و حتی مطالبات جامعه دس��ت یافت‪ .‬م ی‌توانی��م با برگزاری‬ ‫این کنگره حتی به شرایط و چگونگی برگزاری یک انتخابات‬ ‫مطلوب نیز دست یابیم‪.‬برگزاری همین کنگره م ی‌تواند خود‬ ‫عالمت و نشانه‌ای ولو کوچک از سوی حاکمیت ب رای حضور‬ ‫همه سالیق در انتخابات باشد‪».‬او گویا دنبال نشانه و پالسی‬ ‫از سوی حاکمیت ب رای بازگشت اصالح‌طلبان است‪ ،‬نشانه‌ای‬ ‫که ب رای آنها نوید‌بخش رجعتی دوب��اره از پنجره انتخابات به‬ ‫در میان��ه ح��رف و حدیث‌ها بر س��ر آم��دن و نیامدن‬ ‫اصالح‌طلبان ی��ک تالش مهم از س��وی برخ��ی جریانات و‬ ‫شخصی ت‌های اصالح‌طلبان در حال انجام است و آن رایزنی‬ ‫ب رای پوش��اندن ردای نامزدی در انتخابات ‪ 92‬بر قامت رئیس‬ ‫دولتاصالحاتاست‪.‬اگر‌چهسی د‌محمدخاتمیخودب‌اب ی‌میلی‬ ‫پاسخ این پیگیری‌ها را داده و البته در نهان و آشکار گفته است‬ ‫که چنین قصدی ندارد اما نتیج ‌ه برخی ارزیاب ی‌ها این است كه‬ ‫«سی د‌محمد خاتمی نامزد نهایی جریان اصالحات است و به‌جز‬ ‫او روی شخصی دیگری نظر ندارند و م ی‌خواهند فشار بیاورند‬ ‫تا نظام سی د‌محمد خاتمی را تایید صالحیت کند‪».‬کاندیداتوری‬ ‫سی د‌محمد خاتمی اگرچه ممکن است مطلوب خود او نباشد اما‬ ‫‌ب ی‌شک مهمترین نسخه‌ای است که رادیکال‌های طیف چپ‬ ‫در دستورکار دارند‪ .‬گویا آنان در انتظار بهره‌برداری از هزینه‌های رد‬ ‫صالحیتاحتمالیسی د‌محمدخاتمییاتداومحرکاتوسخنان‬ ‫ی او‬ ‫رادیکالشان پس از تایید صالحیت خاتمی و زیر چتر حمایت ‌‬ ‫هستند‪ .‬اما گویا بار هزینه س��خنان رادیکال‌ها بر سی د‌محمد‬ ‫خاتمی آن‌چنان گران آمده اس��ت که او اخی را در نامه‌ای گفته‬ ‫است‪« :‬این مطالبی که سایت‌ها به من نسبت م ی‌دهد (اعالم‬ ‫کاندیداتوری موس��وی و کاندیداتوری ب��رای اصالحات) اصال‬ ‫صحت ندارد‪ ،‬آدم‌های تندرو این اقدام��ات را انجام م ی‌دهند و‬ ‫قصد دارند اصالح‌طلبان به نظام باز نگردند‪».‬‬ ‫مخالفت با کاندیداتوری عارف‬ ‫اما مخالفت ب��ا حضور چهره‌های دیگ��ر اصالح‌طلبان‬ ‫مختص به سی د‌محمد خاتمی نم ی‌ش��ود‪ .‬چنان‌که طی ف‌ها‬ ‫و افراد نزدیک به او نیز در دس��تورکاری تعیی ن‌ش��ده مخالف‬ ‫کاندیداتوری افرادی هس��تند که به باور آنان شانس��ی ب رای‬ ‫پیروزی در انتخابات ندارند‪.‬چنین است که محمد‌رضا تابش در‬ ‫مورد اعالم کاندیداتوری عارف در رسانه‌ها م ی‌گوید‪« :‬اتخاذ این‬ ‫تصمیم در محافل خصوصی انجام شده و این به معنای اجماع‬ ‫اصالح‌طلبان نیس��ت‪ .‬تمامی‌آحاد مردم م ی‌توانند با ثب ت‌نام‬ ‫در انتخابات در معرض رای مردم قرار گی رند‪ .‬آقای دکتر عارف‬ ‫نیز همچون بقیه مردم م ی‌تواند ب رای ورود به انتخابات اعالم‬ ‫کاندیداتوری کند‪ ،‬اما این به معنای اجماع اصالح‌طلبان نیست‬ ‫چرا‌که هنوز اصالح‌طلبان روی چگونگی حضور در انتخابات‬ ‫و کاندیدای خاصی به نتیجه نرس��یده‌اند‪».‬این چهره نزدیک‬ ‫به سی د‌محمد خاتمی همچنین گفته است‪« :‬اصالح‌طلبان‬ ‫ب رای داش��تن یک کاندیدای واحد احتیاج به برگزاری جلسات‬ ‫هم‌اندیش��ی ب رای تعیین اس��تراتژی و راهبردهایش��ان دارند‬ ‫که باتوجه به نبود ش��رایط الزم ب رای برگزاری این جلس��ات و‬ ‫محدودیت‌های موجود‪ ،‬به نظر م ی‌رس��د دستیابی به راهبرد‬ ‫حضور در انتخابات و تعیین کاندیدای واحد شدنی نیست‪».‬وی‬ ‫با اشاره به آنچه «محدودیت‌ها و تنگناها ب رای ورود اصالح‌طلبان‬ ‫به انتخابات» نامید‪ ،‬گفته است‪« :‬تا این محدودیت‌ها رفع نشود‬ ‫پی ش‌بینی م ی‌کنم اصالح‌طلبان نتوانند جلسات الزم را برگزار‬ ‫کرده و شرایط حضور را رصد کنند و طبیعی است با برگزار نشدن‬ ‫جلسات ب رای رسیدن به یک اجماع نظ ر‪ ،‬تعیین کاندیدای واحد‬ ‫امری غیرممکن اس��ت‪».‬تابش همچنین اب��راز عقیده کرده‬ ‫ی سالیق به عرصه انتخابات نیازمند ابزاری‬ ‫است‪« :‬ورود تمام ‌‬ ‫همچون اجازه برگزاری جلس��ات و همایش‌ها و وجود امنیت‬ ‫الزم در بیان واقعیات ملموس جامعه است که این امر منوط‬ ‫به وجود حزب‪ ،‬رسانه‪ ،‬سایت و خبرگزاری ب رای تمامی‌جریانات‬ ‫به‌خصوص اصالح‌طلبان است که ما در ش��رایط فعلی از آن‬ ‫محروم هستیم‪».‬تشتت و اختالف میان اصالح‌طلبان روز به روز‬ ‫بیشتر م ی‌شود تا جایی که اتخاذ تصمیم‌نهایی از سوی آنها هر‬ ‫روز سخت‌تر م ی‌شود‪ .‬خاتمی در میانه دو گروه رادیکال و میانه‌رو‬ ‫همچنان در حال حرکت است‪g.‬‬
‫روز جنجالي مجلس‬ ‫قرائت پاسخ اكبر هاشمي رفسنجاني به حميد رسايي در مجلس‬ ‫‪5‬‬ ‫خانواده آیت‌اهلل هاشم ی‌رفسنجانی‬ ‫خبرنامه‬ ‫نامه دفاعیه خانواده هاشمی بنا به گفته یکی از اعضای‬ ‫ترئیسه بس��یار طوالنی و همچنین حاوی مطالبی بود‬ ‫هیا ‌‬ ‫که نیازی به انتش��ار آن نبود‪.‬دهقان از اعضای هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس در این رابطه گفت‪« :‬بخش‌هایی از پاس��خ فرزندان‬ ‫ترئیسه‬ ‫آیت‌اهلل هاشمی نیز درباره مهدی هاشمی بود که هیا ‌‬ ‫تشخیص داد این قسمت‌ها نیازی به طرح در‌تریبون مجلس‬ ‫ندارد‪».‬اما در جواب حمید رس��ایی که پیش از این در حاشیه‬ ‫جلسه پایداری تهدید کرده بود‪« :‬کار ناتمام را تمام م ی‌کند»‬ ‫در نطقی گفت‪ 9« :‬دی یادآور «نَه» بزرگ مردم ای ران به جریان‬ ‫اختاپوسی اس��ت‪».‬این نماینده در توضیح اظهاراتش گفت‪:‬‬ ‫«هفته گذشته ب راساس وظیفه نمایندگ ی‌ام نطقی ارائه کردم‬ ‫که بیان آن چون عقده‌ای در دل بس��یاری از هموطنان مانده‬ ‫بود‪ ،‬مردم ما از گرانی رنج م ی‌ب رند اما بیش از گرانی‪ ،‬تبعیض‬ ‫و احساس تبعیض و برتری یک خانواده آنها را آزرده م ی‌کند؛‬ ‫بعد از این نطق مستدل و البته صریح‪ ،‬رسانه‌های وابسته چنان‬ ‫فضایی ساختند تا کسی از این پس جرات نکند درباره خانواده‬ ‫اصحاب فتنه سخن بگوید‪ ،‬شک نکنید با مرور مواضع چند‬ ‫روز و چند ماه اخی ر‪ ،‬آقایان ب رای فتنه‌ای دیگر شال و کاله کردند‬ ‫و باید منتظر امتحان دیگری ب رای خواص باشیم‪» .‬رسایی در‬ ‫ادامه اظهار داشت‪« :‬باید پرس��ید آیا آنهایی که با حمایت‌ها‪،‬‬ ‫ط راح ی‌ها‪ ،‬خطب ه‌های دشمن‌پس��ند و نامه‌های بدون سالم‬ ‫و والس�لام در آتش فتنه دمیدند توان پاس��خگویی به خون‬ ‫این ش��هدا را دارند‪ .‬آیا آنهایی که در مواضع امروزش��ان ادعا‬ ‫م ی‌کنند در کش��ور تعادل وجود ندارد و ب رای بازگشت تعادل‬ ‫به کشور باید انتخاباتی آزاد‪ ،‬ش��فاف و قانونی برگزار کنیم و‬ ‫فقط در این صورت است که همه به نتیجه انتخابات سال ‪92‬‬ ‫تمکین م ی‌کنند‪ ،‬به‌دنبال ارسال نامه بدون سالم و والسالم‬ ‫دیگری هستند‪ ،‬اگر چنین است بدانند این بار هم بسیجیان‬ ‫خمینی(ره) همچون کودتای سال ‪ 88‬آماده شهادتند و هرگز‬ ‫علی و ولی خود را تنها نخواهند گذاش��ت که دوره خوراندن‬ ‫جام زهر گذشته است‪».‬رس��ایی ادامه داد‪« :‬راه این سیاسیون‬ ‫برخالف امام(ره) است که از امت دفاع م ی‌کردند‪ ،‬آنها به‌جای‬ ‫اینکه از امت دفاع کنند‪ ،‬از فرزند متخلف خود دفاع م ی‌کنند‪».‬‬ ‫رسایی همچنین درباره جوابیه خانواده هاشمی گفت‪« :‬تنها‬ ‫یک پاسخ درباره جوابیه هاشم ی‌رفسنجانی از وصیت امام(ره)‬ ‫یادآور م ی‌شوم که مالک‪ ،‬حال فعلی افراد است‪».‬نطق رسایی‬ ‫حاشی ه‌هایی را نیز به‌دنبال داش��ت‪ .‬از جمله اعتراضات مکرر‬ ‫باقری‪ ،‬نماینده بناب که تع داد زیادی از نمایندگان از جمله برخی‬ ‫هیاترئیس��ه دور صندلی وی جمع شدند و سعی در‬ ‫اعضای ‌‌‬ ‫آرام کردن فضا داش��تند‪ .‬همچنین حجت‌االسالم آقاته رانی‪‌،‬‬ ‫حسینیان و نوباوه به نش��انه حمایت از س��خنان رسایی در‬ ‫صندل ی‌های نزدیک به جایگاه ناطق مستقر شده بودند‪.‬با‌توجه‬ ‫به اینکه اظهارات رسایی بیش از مدت زمان تعیین شده ب رای‬ ‫نطق او بود میکروفن وی قطع شد و ادامه سخنان وی از تریبون‬ ‫مجلس پخش نشد‪.‬در پایان حمید رسایی پس از بیان نطق‬ ‫خود به سمت آقاته رانی‪ ،‬حسینیان و نوباوه رفت و دقایقی بعد‬ ‫جلسه علنی را ترک کرد‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نطق میان‌دستور حمید رسایی‪ ،‬نماینده ته ران که چند‬ ‫روز پس از آزادی مهدی هاش��می از زندان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ای راد شد‪ ،‬جنجال زیادی برپا کرد‪ .‬از یک طرف خانواده‬ ‫خانواده هاشم ی‌رفسنجانی به منظور توضیح و ارائه دفاعیه‬ ‫از هیات‌رئیسه مجلس تقاضای ارسال پاسخ کردند‪ ،‬از سوی‬ ‫دیگر با اعالم جرم دادس��تانی‪ ،‬پرونده‌ای علی��ه وی در دادگاه‬ ‫ویژه روحانیت گشوده شد‪ .‬حمید رسایی در نطق خود با اشاره‬ ‫به برخورد سریع و قاطعانه دستگا ‌ه قضایی با اشرار گفته بود‪:‬‬ ‫«ام‌الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی در نهایت در جریان‬ ‫فتنه سال ‪ ۸۸‬نشان داد که به یک بعد مفسد تبدیل شده است‪.‬‬ ‫این آقازاده به ای ران بازگش��ت چرا که پدر احساس م ی‌کرد در‬ ‫سر‌هم‌بندی پرونده پسر در داخل کشور موفق‌تر خواهد بود‪».‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه قرار بود مهدی هاشمی از بیمارستان به‬ ‫خانه پدر برود‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬همین حرکت نش��ان م ی‌دهد‬ ‫دس��تگاه قضایی و امنیتی کش��ور تا چه اندازه در فشار یک‬ ‫خانواده اختاپوسی بوده اس��ت‪».‬به دنبال آن دادستانی ته ران‬ ‫با صدور بیانی ه‌ای به یازد‌ه مورد خالف واقع و تخلفاتی که در‬ ‫نطق رسایی وجود داشت اشاره کرد و برخی از سخنان او را کذب‬ ‫محض دانست‪ .‬در بیانی ‌ه دادستانی اشاره شده؛ مهدی هاشمی‬ ‫نیز مانند س��ایر متهمان دادگاه‌ها بوده و از هیچ «مصونیت‬ ‫آهنینی» برخوردار نیست‪ .‬به عالوه اظهارات آقای رسایی مبنی‬ ‫بر اینکه‪ « :‬متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با‬ ‫بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خالف واقع است‪ .‬این بیانیه‬ ‫م ی‌افزاید‪« :‬باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در‬ ‫جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است‪ ،‬مطلع شده‬ ‫است‪ .‬همچنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی‬ ‫اطالع‌رسانی م ی‌کند تردید نمود‪».‬‬ ‫در نهایت داس��تانی ته ران اعالم کرد که «با عنایت به‬ ‫مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رس��ایی‪ ،‬مراتب را جهت‬ ‫رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعالم نموده است‪».‬‬ ‫پس از انتشار بیانیه دادس��تانی ته ران حمی د‌رسایی در‬ ‫گفت‌وگویی اظهار‌نظر را حق نمایندگان دانست و گفت‌‪« :‬بنده‬ ‫با استناد به اصل ‪ 84‬و ‪ 86‬قانون اساس��ی به عنوان نماینده‬ ‫مردم ته ران آزادم درباره تمام امور داخلی و خارجی کش��ور که‬ ‫تش��خیص م ی‌دهم اظهارنظر کنم و دادستان حق شکایت‬ ‫و اعالم جرم درب��اره نطق نمایندگان را ن��دارد‪ .‬مگر این که در‬ ‫نطق نماینده اهانت به دس��تگاه قضایی شده باشد‪».‬رسایی‬ ‫با بیان اینکه به اعالم جرم دادس��تانی ته ران پاسخ مستدل‬ ‫خواهم گفت‪ ،‬درباره ادعای رسیدگی به محتوای نطق وی در‬ ‫ترئیسه تصریح کرد‪« :‬از آقای الریجانی سوال کردم که آیا‬ ‫هیا ‌‬ ‫ترئیسه‬ ‫درباره نطقم بررسی انجام داده‌اید که ایشان گفت‪ ،‬هیا ‌‬ ‫مجلس درباره نطق بنده هیچ بررس��ی‌ای نداشته تا موضعی‬ ‫ترئیسه در مصاحب ه‌های متعدد‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما سخنگوی هیا ‌‬ ‫ترئیسه نطق بنده را مصداق‬ ‫خود طوری القا کرده که گویا هیا ‌‬ ‫توهین دانست ‌ه است‪».‬در نهایت روز چهارشنبه هفته گذشته با‬ ‫ترئیسهمجلسمتنخالصه‌شده‌‌ایازدفاعیه‬ ‫نظرمساعدهیا ‌‬ ‫خانواد‌ه هاشمی در مجلس قرائت شد‪ .‬این خانواده خطاب به‬ ‫ترئیسه مجلس نوشت‪:‬‬ ‫هیا ‌‬ ‫سالم علیکم؛‬ ‫اگرچه توهین و تهمت به آیت‌اهلل هاشم ی‌رفسنجانی‬ ‫و یاران دیرین امام که از ش��روع مبارزات مردم مسلمان ای ران‬ ‫اسالمی علیه طاغوت و طاغوتیان و پیروزی آنها بر اندیشه‌های‬ ‫اس��تبدادی و اس��تعماری‪ ،‬س��لطنت‌طلب‌ها و توده‌ای‌ها و‬ ‫مجاهدین خلق سابقه‌ای ‪ 50‬ساله دارد‪ ،‬اما آنچه روز سه شنبه‬ ‫‪ 1391/9/28‬آذر ماه در صحن علنی مجلس آن هم د‌ر تریبونی‬ ‫باز که حداقل ‪ 70‬میلیون جمعیت ای ران از طریق پخش زنده‬ ‫رادیویی امکان استماع آن را داشتند اتفاق افتاد از جهاتی متفاوت‬ ‫بود و همین تفاوت خانواده آقای هاش��می را ب ر‌آن داشت که‬ ‫به‌رغم میل باطنی در این شرایط حساس که دشمنان داخلی و‬ ‫خارجی انقالب و مردم به اختالفات داخلی خانوادگی دوستداران‬ ‫نظام دلخوش کرده‌اند‪ ،‬مطالبی را نه در دفاع از یک خانواده یا‬ ‫یک شخص بلکه در دفاع از اخالق اسالمی و انسانی و نظامی‬ ‫مبتنی بر مکتب اهل بیت بیان دارد‪.‬‬ ‫مطابق قانون هی چ‌کس حق ندارد قبل از اینکه متهم ی‌‬ ‫در دادگاه‌های صالحه و به موجب حکم قطعی محکوم شود‬ ‫جرائمی‌را به وی منتسب کند‪ ،‬مضاف بر اینکه فرد مورد‌نظر‬ ‫هنوز به دادگاه نرفت��ه و حتی اگر فرض��ا در دادگاه بدوی هم‬ ‫محکوم شود کسی حق ندارد او را مجرم معرفی کند یا به این‬ ‫عنوان از وی نام ببرد‪.‬‬ ‫امام راحل پس از ترور آیت‌اهلل هاش��می توس��ط گروه‬ ‫ی زنده بودن نهض��ت را به زنده بودن‬ ‫منحرف فرقان در پیام ‌‬ ‫ایشان پیوند زدند و رهبری معظم انقالب هم درست در پایان‬ ‫هشت سال ریاست‌جمهوری ایشان پای صندوق رای با صراحت‬ ‫ه ر‌چه تمام‌تر فرمودند هی چ‌کس ب رای من هاشمی نم ی‌شود‪.‬‬ ‫ب رای شخص آیت‌اهلل هاشم ی‌رفسنجانی والیت‌فقیه به‌عنوان‬ ‫یک اصل مترقی در قانون‌اساس��ی و به‌عنوان یک سرمایه‬ ‫معنوی در فقه شیعه بسیار باالتر از آن است که در منازعات‬ ‫سیاسی از آن هزینه نماید تا چه رسد به پاسخگویی به ناسزا‌ها‪.‬‬ ‫در همین زمینه به خطب ه‌های جمعه ول ی‌امر مسلمین‬ ‫که به جای دو رکعت نماز خوانده م ی‌ش��ود‪ ،‬درب��اره آیت‌اهلل‬ ‫هاشم ی‌رفس��نجانی توج��ه کنید‪«.‬آقای هاش��می را همه‬ ‫م ی‌شناسند‪ .‬من شناختم از ایش��ان مربوط به بعد از انقالب و‬ ‫مسئولی ت‌های بعد از انقالب نیست‪ .‬من از سال ‪ 1336‬یعنی‬ ‫‪ 52‬سال قبل ایش��ان را از نزدیک م ی‌شناسم‪ .‬آقای هاشمی‬ ‫از اصل ی‌ترین افراد نهضت در دوران مب��ارزات بود‪ .‬از مبارزان‬ ‫جدی و پیگیر قب��ل از انقالب بود‪ .‬بعد از پی��روزی انقالب از‬ ‫موثرترین شخصی ت‌های جمهوری اسالمی در کنار امام بود‪.‬‬ ‫پس از رحلت امام در کنار رهبری تا امروز‪ .‬بارها این مرد تا مرز‬ ‫شهادت پیش رفته‪ .‬قبل از انقالب اموال خود را صرف انقالب‬ ‫م ی‌کرد و به مبارزین م��ی‌داد‪ .‬اینها خوب اس��ت که جوانان‬ ‫بدانند بعد از انقالب ایش��ان مس��ئولی ت‌های زیادی داشت‪.‬‬ ‫هشت سال رئی س‌جمهور بود‪ .‬قبلش رئیس مجلس بود‪ ،‬بعد‬ ‫مسئولی ت‌های دیگری داشت و در طول این مدت هیچ موردی‬ ‫را سراغ نداریم که ایشان ب رای خودش اندوخته‌ای از این انقالب‬ ‫درست کرده باش��د‪ .‬اینها حقایقی است که باید دانست‪.‬مردم‬ ‫آیت‌اهلل هاشم ی‌رفسنجانی و خانواده ایشان را م ی‌شناسند و‬ ‫م ی‌دانند پدر این خانواده سال‌ها قبل از شروع علنی نهضت‬ ‫اسالمی در عاشورای ‪ 1337‬در همدان به خاطر انتقاد از مفاسد‬ ‫حکومت سلطنتی بازداشت و پس از آزادی از شهر اخ راج شد‬ ‫و با شروع مبارزات وقتی رژیم پهلوی م ی‌خواست عرصه را بر‬ ‫مراجع علما و طالب تنگ کند جزو اولین سربازان طلبه بود‬ ‫که از قم به پادگان نظامی در ته ران آورده شد و از همان زمان‬ ‫تا پیروزی انقالب زندگی ایش��ان در متواری بودن‪ ،‬شکنجه‪،‬‬ ‫بازداش��ت‪ ،‬زندان و ممنوعیت از منبر بود و حتی حکم اعدام‬ ‫ایشان با استناد به اسناد ساواک در ب ی‌دادگاه‌های پهلوی صادر‬ ‫و با دخالت علما و مراجع قم و نجف جلوگیری شد‪.‬خانواده‌ای‬ ‫که رئیس قوه‌قضائیه وقت در س��ال ‪ 1376‬و پ��س از پایان‬ ‫هشت سال ریاست‌جمهوری پدر اعالم م ی‌کند نه تنها دارایی‬ ‫آنها زیاد نشده بلکه کم هم شده اس��ت‪ .‬خانواده‌ای که مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬پ��در خانواده را با صف��ات متدین‪ ،‬متعبد‪ ،‬جزو‬ ‫صلحای زمان‪ ،‬عالم ی‌متفکر‪ ،‬سیاستمداری هوشمند‪ ،‬فقیهی‬ ‫زمان‌شناس‪ ،‬مجاهدی خستگی نشناس و ب رادری مه ربان ب رای‬ ‫ضعیفان م ی‌شناسد‪.‬‬ ‫در پای��ان ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت ک��ه آیت‌اهلل‬ ‫هاشم ی‌رفسنجانی و خانواده ایش��ان این توهین و تهمت را‬ ‫هم در کنار دیگر تهمت‌ها از اول انقالب تا کنون م ی‌گذارند‬ ‫و با یادآوری این جمله امام(ره) که فرموده بودند احتمال قوی‬ ‫م ی‌دهم پس از من ب رای انتقام‌جویی از من به بعضی از نزدیکان‬ ‫و دوس��تانم تهمت‌هایی که من آنها را ناروا م ی‌دانم بزنند و با‬ ‫آتشی که باید مرا بسوزاند‪ ،‬آنان را بسوزانند و احیانا به صورت‬ ‫دفاع از من‪ ،‬انتقام مرا از آنان بگی رند‪».‬‬ ‫‪21‬‬
‫چهره‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫احمدي‌نژاد در سفر به خوزستان‬ ‫بازگشت به زندان‬ ‫علي‌اكبرجوانفكر‬ ‫عل ی‌اکبر جوانفکر‪ ،‬مشاور رئی س‌جمهوری و مدیرعامل‬ ‫خبرگزاری ایرنا و روزنامه ای ران اس��ت ک��ه از چند ماه پیش‬ ‫مشغول گذراندن دوران محکومیتش در زندان است‪ .‬یک روز‬ ‫ی جنجال ب ر‌انگیز رئی س‌جمهور از‬ ‫مانده به شب یلدا این حام ‌‬ ‫زندان مرخصی گرفت تا ب رای درمان آنچه مشکالت قلبی‪،‬‬ ‫کبدی و کلیوی و همچنین درد شدید در ستون فق رات گفته‬ ‫شده در بیمارستان آتیه ته ران بستری شود‪ .‬در طول چهار روز‬ ‫پوششجديدالريجاني‬ ‫کوچکترینفرزند‬ ‫یاسر هاشمی رفسنجاني‬ ‫خبرنامه‬ ‫یاسر هاش��می بهرمانی‪ ،‬کوچکترین فرزند هاشمی‬ ‫رفسنجانی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره کاندیداتوری‬ ‫پدرش گفته اس��ت‪« :‬تا ام��روز که آقای هاش��می موافق‬ ‫حضور دوباره در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری نیست‪،‬‬ ‫اما رجوع به ایش��ان از س��وی گروه‌های مختلف زیاد شده‬ ‫ولی من به ش��خصه مخالف ای��ن قضیه هس��تم و فکر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫درحاشيهجلسهمجمعتشخيص‬ ‫سرمقالهجنجالي‬ ‫حبیب‌اهلل عسگراوالدی‬ ‫حبی ب‌اهلل عسگراوالدی در س��رمقاله خود در روزنامه‬ ‫رسالت نوشته است‪« :‬آقای احمدی‌نژاد چندی است نمای‬ ‫حرکاتش به بهانه‌های گوناگون کوبیدن بر طبل واگرایی‬ ‫با نزدیک‌ترین دوستان خود است‪ .‬تصفی ه‌های پی درپی در‬ ‫کابینه به بهانه داش��تن اختیار در قانون اساسی ب رای عزل‬ ‫وزرا را م ی‌توان یک رویکرد انحرافی دانست‪ ».‬وی طی هفته‬ ‫گذشته سه سرمقاله در روزنامه رسالت در واکنش به سخنان‬ ‫بازگشتآقايسخنگو‬ ‫شكستن سكوت‬ ‫غالمحسین الهام‬ ‫«سکوتم را شکستید» این جمله‌ای است که روزنامه‬ ‫ای ران مدعی است غالمحسین الهام در ابتدای گفت‌وگویش‬ ‫با این روزنامه گفته اس��ت‪ .‬اله��ام که مدتی اس��ت دوباره‬ ‫در کس��وت س��خنگویی در دولت حاضر ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگویی با روزنامه ای ران گفته است‪« :‬عدالت در معنایی‬ ‫که بتواند هم��ه اج��زای آن را دربر بگیرد و مق��وم انقالب‬ ‫‪22‬‬
‫رئی س‌جمهور نوشته است‪ .‬عسگراوالدی در یادداشت‌های‬ ‫خود همچنین تصریح کرده‪ 11« :‬روز خانه‌نش��ینی و عدم‬ ‫پذیرش حکم رهبری در مورد ابقای وزیر اطالعات به‌عنوان‬ ‫یک رفتار فوق‌العاده انحرافی جلوه داشته که افکار عمومی‬ ‫هنوز ب رای آن توجیهی پیدا نکرده است‪ .‬عدم همگرایی با‬ ‫مجلس و عمل نکردن به برخی قوانین و نیز بهانه‌جویی در‬ ‫مجادله با قضات در خصوص مبارزه با فساد و حکم جوانفکر‬ ‫نشان م ی‌دهد رئی س‌جمهور محترم عالقه‌ای به وحدت قوا‬ ‫و پایبندی به سازوکارهای قانونی موجود در قانون اساسی‬ ‫ب رای تنظیم روابط قوا نشان نم ی‌دهد‪».‬‬ ‫حبی ب‌اهلل عس��گراوالدی مس��لمان‪ ،‬دبیرکل سابق‬ ‫حزب موتلفه اس�لامی اس��ت ک��ه سال‌هاس��ت به‌عنوان‬ ‫نماینده ول ی‌فقیه در کمیته ام��داد امام خمین ی‌(ره) فعالیت‬ ‫م ی‌کند‪ .‬وی در دوره‌های نخس ت‌وزیری شهید باهنر و دوره‬ ‫اول نخس ت‌وزیری میرحسین موسوی وزیر بازرگانی بوده و‬ ‫در دوره چهارم انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نامزد این پست‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی از زندانیان سیاس��ی در دوره محمدرضا‬ ‫پهلوی بود که پس از تحمل ‪ ۱۳‬سال حبس از محکومیت‬ ‫حبس ابد خود‪ ،‬از زندان آزاد شد‪ .‬همواره از وی به‌عنوان یکی‬ ‫از چهره‌های موث��ر انقالب به ویژه میان بازاریان یاد ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی چه در سال ‪ 84‬و چه در سال ‪ 88‬نهایتا از محمود‬ ‫احمدی‌نژاد حمایت کرد‪ ،‬اما در طول این سال‌ها حزب متبوع‬ ‫وی همواره از منتقدان دولت بوده‌ان��د‪ .‬احمدی‌نژاد پیش از‬ ‫ماجرای خانه‌نشینی ب رای ایجاد وحدت میان اصولگرایان از‬ ‫وی خواسته بود تا محوریت سامانه وحدت را در کنار والیتی‬ ‫و حدادعادل به عهده گیرد‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬مدنظر اس��ت‪ .‬تعریف این عدالت هم خیلی تعریف‬ ‫س��اده‌ای ش��د! عرض کردم ادبیات آقای احمدی‌نژاد یک‬ ‫ادبیات خ��اص محافل کاملا علمی‌و ی��ک بحث انتزاعی‬ ‫نبود‪ .‬احمدی‌نژاد عدالت را به یک ش��اخصه‌ ملموس ب رای‬ ‫مردم تبدیل کرد‪ .‬مردم باید پیش��رفت کشور‪ ،‬برخورداری از‬ ‫منابع ثروت و توزیع مناب��ع را لمس و درک م ی‌کردند‪ ».‬وی‬ ‫همچنین گفته اس��ت‪« :‬احمدی‌نژاد این ویژگی را داشت و‬ ‫واقعا م ی‌خواست دولتش‪ ،‬دولت محبت باشد‪ ،‬نکته‌ای که‬ ‫امی رالمومنی ن‌(ع) در نامه مالک و در برخی موارد دیگر روی‬ ‫آن تاکید دارن��د که حاکم باید به‌طور جد دلس��وز و مهرورز‬ ‫واقعی مردم باش��د‪ .‬در این صورت اس��ت ک��ه جی ب‌های‬ ‫خ��ودش را پر نخواه��د کرد و گ��روه خاص خ��ود را حاکم‬ ‫نخواهد کرد‪».‬‬ ‫الهام حقوقدان‪ ،‬مدرس دانشگاه است‪ .‬وی حقوقدان‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬وزیر‬ ‫دادگستری و رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود‪ .‬او‪،‬‬ ‫ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه‬ ‫عضو هیات علم ‌‬ ‫ته ران اس��ت و پیش از آن س��خنگوی ش��ورای نگهبان و‬ ‫مدتی نیز س��خنگوی قوه قضائیه بوده‌است‪ .‬دارای مدرک‬ ‫کارشناسی حقوق قضایی از دانش��گاه تهران‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ارشد حقوق جزا و جرم‌شناس��ی از دانشگاه تربیت مدرس و‬ ‫دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫اس��ت‪ .‬الهام در مرداد ‪ ۱۳۸۹‬توس��ط محم��ود احمدی‌نژاد‬ ‫به‌عنوان مش��اور حقوقی رئی س‌جمهور منصوب ش��د و در‬ ‫‪ 10‬آبان ماه س��ال ‪ 91‬مج��ددا به‌عنوان س��خنگوی دولت‬ ‫انتخاب گردید‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫م ی‌کنم درس��ت است آقای هاش��می اگر هم بخواهد وارد‬ ‫این عرصه شود رئی س‌جمهور‌س��از باشد تا رئی س‌جمهور‪».‬‬ ‫وی همچنین درباره پدر خود گفته اس��ت‪« :‬به نظرم آقای‬ ‫هاشمی برخالف افرادی که شعار اصولگرایی م ی‌دهند روی‬ ‫اصول پایبند اس��ت و تفکرات اصالح‌طلبانه دارد‪ .‬ه ر‌کس‬ ‫به مرور زمان دچار تغییر و تحول م ی‌ش��ود‪ .‬اگر نشود جای‬ ‫س��وال دارد‪ .‬دلیل ندارد روش امروز با روش ‪ 10‬س��ال آینده‬ ‫یکی باشد ولی ایش��ان همیش��ه به مبانی اصولی پایبند‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫یاسر هاش��می متولد ‪ 1350‬است و بیش��تر در حوزه‬ ‫اقتصادی فعال بوده اس��ت‪ .‬هرچن��د از وی به‌عنوان یکی‬ ‫از فعاالن اصلی انتخابات به‌ویژه در س��ال ‪ 84‬یاد م ی‌شود‪.‬‬ ‫خود او در این مصاحبه درباره تجربیات سیاس��ی‌اش گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬تجربه‌های زیادی بود‪ .‬به نظرم ما در س��ال ‪ 84‬در‬ ‫برخی تاکتی ک‌ها اش��تباهاتی داش��تیم‪ ،‬اما اس��تراتژی آن‬ ‫سال در مجموع درست بود‪ .‬به آن سال‌ها که نگاه م ی‌کنم‬ ‫ای راد اصلی یکدست نبودن ستاد مرکزی به معنای سازمان‬ ‫کمپی��ن انتخاباتی و چارت آن بود که باعث م ی‌ش��د مثال‬ ‫در یک محله از خیابان ش��ریعتی ش��ش س��تاد کنار هم‬ ‫باش��ند‪ .‬این هم به حمایت‌های گس��ترده برم ی‌گشت که‬ ‫به نظرم باید مدیریت م ی‌ش��د اما در مجموع سیاس��ت‌ها‬ ‫اشتباه نبود‪».‬‬ ‫اين آخرين‬ ‫نسخه چاپي‬ ‫نشريه‬ ‫نيوزويك است‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫بعد از آن هم بیمارستان آتیه پذی رای او بود و هم مقامات و‬ ‫روزنامه‌نگارانی که ب رای عیادت او آمده بودند‪ .‬او پس از اتمام‬ ‫مدت مرخص ی‌اش به زندان بازگشت و این در حالی است که‬ ‫وی به گفته وکیلش درخواست آزادی مشروط کرده است‪ .‬به‬ ‫گفته قهرمان شجاعی‪ ،‬وکیل عل ی‌اکبر جوانفکر‪ ،‬ب ر‌اساس‬ ‫ماده ‪ 38‬قانون مجازات اسالمی و باتوجه به آنکه سه ماه از‬ ‫شش ماه حبس جوانفکر تمام شده‪ ،‬وی مشمول قانون آزادی‬ ‫مشروط خواهد شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه درخواست آزادی‬ ‫مش��روط جوانفکر مورد موافقت مس��ئوالن زندان هم قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬افزوده است‪« :‬امیدواریم از سوی بخش اجرای‬ ‫احکام دادستانی این درخواس��ت مورد موافقت قرار گرفته و‬ ‫او آزاد ش��ود‪ ».‬جوانفکر دارای مدرک فوق‌دیپلم خبرنگاری‬ ‫از دانش��گاه عالمه طباطبایی‪ ،‬لیس��انس و فوق‌لیسانس‬ ‫مدیریت دولت��ی از مرکز آم��وزش مدیریت دولتی اس��ت و‬ ‫م ی‌گوید دکترای مدیریت در موسسه اورتگا و گازت اسپانیا‬ ‫وابسته به دانشگاه کمپلوتنسه را طی کرده‪ ،‬اما فرصت ب رای‬ ‫ارائه تز خود دریافت نکرده است‪ .‬وی در تاریخ ‪ ۲۹‬آبان ‪،۱۳۹۰‬‬ ‫به دلیل چاپ مطالب خالف موازین اس�لامی به ‪‌۶‬ماه و به‬ ‫دلیل انتشار تصاویر خالف عفت عمومی به ‪ ۶‬ماه دیگر و در‬ ‫مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت‬ ‫از فعالی ت‌ه��ای مطبوعاتی محک��وم ش��د‪ .‬از دیگر دالیل‬ ‫محکومیت جوانفک��ر مصاحبه او با روزنام��ه اعتماد درباره‬ ‫عملکرد قوه‌قضائیه و سخنان دادستان کل کشور و توهین‬ ‫به حجاب اسالمی در ویژه‌نامه خاتون اعالم شد‪.‬‬ ‫تايم اوباما را‬ ‫به عنوان مرد‬ ‫سال انتخاب‬ ‫كرده است‬ ‫سايت الف‬ ‫به شرايط‬ ‫اين روزهاي‬ ‫اصالح‌طلبان‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫اتفاقات آخر‬ ‫هفته مجلس‬ ‫در كيهان‬ ‫‪23‬‬
‫نقد‌و‌نظر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫تداوم انتخابات در فضای عمومی‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نگاهیبهاصالحیهقانونانتخاباتریاست‌جمهوری‬ ‫فرشاد مهدی‌پور‪ /‬دانشجوي دكتراي سياست‌گذاري فرهنگي‬ ‫قان��ون انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری ای��ران در حال‬ ‫بازنگری است و این تغییر از ابتدای پاییز‪ ،‬مجلس و فضای‬ ‫سیاسی کش��ور را درگیر خود کرده است‪ .‬آنچه بیشتر درباره‬ ‫تغیی رات این قانون م��ورد توجه قرار گرفت��ه‪ ،‬همان جهات‬ ‫سیاسی‪ -‬نظارتی روی‌داد است و صرف‌نظر از مخالفت‌ها و‬ ‫موافقت‌هایی که در این‌باره (و جریان سیاسی تازه متولدشده‬ ‫هوادار اصالح قانون مذکور) وجود دارد‪ ،‬آنچه به نظر م ی‌رسد‬ ‫در آن به اجمال و شتاب‌زده مورد بحث قرار گرفته‪ ،‬پیامدهای‬ ‫عمومی انتخابات و به تعبیری دیگ��ر تاثی رات آن در فضای‬ ‫عمومی است‪ .‬نکاتی که تجربه انتخابات ‪ 88‬نشان م ی‌دهد‬ ‫باید بیش از پیش در کانون توجه قرار م ی‌گرفت‪.‬‬ ‫در بخش‌هایی از این اصالحیه‪ ،‬توج��ه قانون‌گذار به‬ ‫مقوله تبلیغات جلب شده و مشخصا از ایجاد سا‌زو‌کاری ب رای‬ ‫پاسخگویی به افرادی که مورد توهین قرار گرفته‌اند‪ ،‬سخن‬ ‫گفته شده اس��ت‪ .‬ه ر‌چند در این بخش‪ ،‬با متداخل شدن دو‬ ‫جمله در ماده ‪ 64‬این تصور پیدا ش��د ک��ه مجلس درصدد‬ ‫حذف مناظره‌های زنده برآمده اس��ت‪ ،‬اما ب��ا دقت مجدد در‬ ‫این بند روشن م ی‌ش��ود که آنچه در باب اصالح برنامه‌های‬ ‫نامزدها گفته‌ش��ده‪ ،‬مربوط به برنامه‌های ضب ط‌شده است‬ ‫و نه برنامه‌های زنده؛ و همین امر البت��ه در جای خود قابل‬ ‫نقد اس��ت که چرا باید یک م��اده قانونی مه��م بدین نحو‬ ‫نوشته و تصویب ش��ود که امکان بد فهمیده‌ شدن اولیه از‬ ‫آن ایجاد گردد‪ .‬ماده ‪ 74‬نیز‪ ،‬عبارت «مطبوعات و نشریات»‬ ‫را به عبارت «کلیه رس��انه‌های عمومی و همگانی از قبیل‬ ‫‪24‬‬ ‫صد‌او‌سیما‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬نشریات و رسانه‌های مجازی»‌تغییر‬ ‫داده و در ماده ‪ 91‬هم عبارت «س��ایت خبری یا مرکز ارسال‬ ‫پیامک» به بعد از عبارت «تعطیلی نشریه» اضافه شده است‪.‬‬ ‫اینها نشانه‌هایی مثبت از توجه بیشتر به گستردگی فضای‬ ‫رسانه‌ای اس��ت‪ .‬اما در اینجا برخی از مهم‌ترین زمینه‌های‬ ‫موجود در فضای انتخاباتی در قب��ل و بعد از آن مورد بحث‬ ‫قرار نگرفته و توجه نشده اس��ت که بخش عمده‌ای از این‬ ‫مجادالت و جار و جنجال‌ها در محیط شه ر‌ها رخ م ی‌دهد که‬ ‫باید ب رای آن ب رنامه‌ریزی‌های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫انتخابات ‪ 88‬در نوع خود ش��اهد اتفاقی کم‌سابقه‌ای‬ ‫بود که تقریبا (رسما) از ش��ب مناظره کذایی ‪ 13‬خرداد آغاز‬ ‫و تا شامگاه چهارش��نبه ‪ 20‬خرداد نیز ادامه یافت؛ جمعیتی‬ ‫هیجان‌زده و متراکم‪ ،‬زنده‌باد و مرده‌باد گویان در میدان‌ها و‬ ‫خیابان‌های اصلی پایتخت و بیشتر شهرهای بزرگ تجمع‬ ‫م ی‌کرد و موضع سیاسی خاص خود را به نحوی قابل توجه‬ ‫نش��ان م ی‌داد‪ .‬ماموران حفظ نظم نیز صرف��ا در حد برقرار‬ ‫نگه‌داش��تن آمد و ش��د در امور دخالت م ی‌کردند و در جایی‬ ‫مانند یک میدان مش��هور در مرکز ته ران‪ ،‬گاهی بلندگوی‬ ‫پلیس اعالم م ی‌کرد طرفداران فالن نامزد در شمال میدان و‬ ‫فالن ی‌ها در پایین! می زان مداخله حاکمیتی در همین حدود‬ ‫بود و کمتر موردی نیز از شرارت و درگیری گزارش شد‪ .‬انرژی‬ ‫متراکم‌شده از آن شب‌ها‪ ،‬بخش مهمی از حوادث اغتشاشی‬ ‫هفته‌های بعد را به‌وجود آورد و عالوه بر آن‪ ،‬اعالم گردهمایی‬ ‫سازمان‌یافته از س��وی رقبای اصلی در خیابان‌های ته ران‪،‬‬ ‫قبل و بعد از انتخابات‪ .‬ایجاد حلقه انتخاباتی میان دو میدان‬ ‫شمال و جنوبی شهر در هی چ‌جای قانون انتخابات پی ش‌بینی‬ ‫نش��ده و ایضا برگزاری جش��ن پیروزی ی��ا راهپیمای ی‌های‬ ‫حمایتی دیگر‪ .‬اینها از جمل��ه مهم‌ترین بازنمای ی‌های یک‬ ‫انتخاب سیاس��ی در حوزه عمومی اس��ت که ه��م قانون‬ ‫انتخابات پیشین در این‌باره سکوت کرده بود و هم مع‌االسف‬ ‫اصالحیه جدید ب ‌ه آن‌ها نپرداخته است‪ ،‬آنهم در حالی که در‬ ‫همان‌روزهای قبل از انتخابات این موضوع از سوی رهبری‬ ‫مورد توجه قرار گرفته بود؛ «من شنيدم و اطالع پيدا كردم كه‬ ‫در خيابان‌ها بعضى از جوانان طرفدار نامزدها م ي‌روند ‪ -‬حاال‬ ‫من درباره اين رفتن تو خيابان‌ها حرفى نم ي‌زنم ‪ -‬اما موكدا‬ ‫م ي‌گويم‪ :‬مبادا اين خيابان‌گردى‌ها به مقابله‪ ،‬به مجادله و‬ ‫به درگيرى بينجامد؛ مواظب باش��يد‪ .‬اگر كسى را ديديد كه‬ ‫اصرار بر اغتشاش و درگيرى دارد‪ ،‬بدانيد او يا خائن است‪ ،‬يا‬ ‫بسيار غافل است‪ ».‬در واقع این دغدغه که بعدها در ترکیب‬ ‫«اردوکش��ی خیابانی» خود را نش��ان داد‪ ،‬کجای اصالحیه‬ ‫مذکور دیده و بدان توجه شده اس��ت؟ آیا همه مسائل با رفع‬ ‫اش��کال‌ س��از و کارهای اجرایی و نظارتی (که در جای خود‬ ‫اموری مهم و درستند)‪ ،‬بسامان م ی‌ش��ود یا باید در نگاهی‬ ‫کالن‌تر‪ ،‬قانون جامع انتخابات را فارغ از ش��تاب‌زدگ ی‌های‬ ‫جریانی و گروهی نوش��ت؟ ای��ن ش��تاب‌زدگ ی‌ها انبانی از‬ ‫مشکالت ریز و درشت را بر جا م ی‌گذارد و مضاف بر آنکه از‬ ‫اساس به برخی نیازهای نیز پاسخ نم ی‌دهد‪ ،‬درست مشابه‬ ‫اصالح چندباره اساسنامه دانشگاه آزاد در شورایعالی انقالب‬ ‫فرهنگی که مبهم بودن اجرای آن‪ ،‬عجله تدوین‌کنندگانش‬ ‫را خیلی زود علنی کرد‪.‬‬ ‫همین بح��ث را در موضوع رس��انه‌ها نی��ز م ی‌توان‬ ‫مورد نظر ق��رار داد‪ ،‬چرا‌که صرف اضافه ک��ردن یک کلمه‬ ‫پیامک یا فضای مجازی به مفاد قانون‪ ،‬رافع مشکل نیست‪.‬‬ ‫این حوزه‌های نوی��ن ارتباطی دارای مختصاتی اس��ت که‬ ‫به‌هی چ‌وجه با نمونه‌های دیگر ارتباطات جمعی قابل مقایسه‬ ‫نیست و مثال امکان ارسال گروهی پیامک از خارج از کشور یا‬ ‫یک فرستنده مخفی در داخل‪ ،‬موضوعی نیست که به اتکای‬ ‫اضافه‌ش��دن یک لفظ (که البته در جای خ��ود نیازی اولیه‬ ‫است)‪ ،‬بشود آن‌را سامان داد‪ .‬حوزه متکثر‪ ،‬فعال و چندوجهی‬ ‫متاثر از یامدهای ب ی‌نظمی جه��ان‪ ،‬نیازمند وضع قوانینی‬ ‫جامع‌تر و منعطف‌تر است؛ به‌گونه‌ای که تنها همه مسائل‬ ‫رخ‌داده را مطمح‌نظر نداشته باشد (که متاسفانه در این مورد‬ ‫این‌گونه هم نیست)‪ ،‬بلکه چشم‌اندازهایی طوالن ی‌تر را نیز‬ ‫در دستور کار قرار دهد‪.‬‬
‫بازتوليد معنا‪ ،‬خصلت سنت‌هاي پويا‬ ‫در پاسخ به برخی شبهات‬ ‫زهیر توکلی ‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫دو هفته پیش گفتاری آغاز کردیم در پاسخ به شبهه‌ای‬ ‫دیگر‪ .‬شبهه این اس��ت‪« :‬فرهنگ گذشته ای ران یعنی ای ران‬ ‫باستان‪ ،‬فرهنگ شادمانی بوده است و پس از اسالم و به‌طور‬ ‫خاص‪ ،‬پس از صفویه‪ ،‬به خاطر غلبه تشیع‪ ،‬این‌همه عزاداری‬ ‫در کشور ما رواج یافته است‪».‬‬ ‫گفتیم که این شبهه‪ ،‬مبتنی بر سه ادعاست‪:‬‬ ‫‪ -1‬فرهن��گ ای ران پیش از اس�لام‪ ،‬فرهنگ ش��ادی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬فرهنگ اسالمی و به‌طور خاص‪ ،‬فرهنگ شیعه‪،‬‬ ‫غ ‌مزاست و با شادی میان ‌ه چندانی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬آیی ن‌های سوگ در شیعه و به‌ویژه عزاداری بر امام‬ ‫حسین – علیه السالم – نقش اصلی را در اندوه‌محور بودن‬ ‫فرهنگ شیعی دارد‪.‬‬ ‫هفته پیش‪ ،‬قبل از بررسی این س��ه ادعا‪ ،‬یک سوال‬ ‫کلیدی را طرح افکندی��م‪« :‬آیا خود غم و ش��ادی‪ ،‬بالذات و‬ ‫ف ی‌نفسه ارزشمند هستند؟»‬ ‫آنجا به تفصیل درباره این سوال‪ ،‬اندیشیدیم و به این‬ ‫نتیجه رسیدیم که غم و شادی ارزش ذاتی ندارند و شرافت‬ ‫غم یا شادی‪ ،‬بس��تگی به عواملی دارد که به تفصیل درباره‬ ‫آن سخن گفته ش��د و خوانندگان را به مثلث دو هفته پیش‬ ‫ارجاع م ی‌دهم‪ .‬سپس هفته پیش اين بحث را بازکردیم که‬ ‫این شبهه صورتی نو از ش��بهه‌ای قدیمی‌است‪ ،‬از این قرار‬ ‫که وقتی م ی‌گویند که فرهنگ اسالمی و به ویژه فرهنگ‬ ‫شیعی‪ ،‬غم‌زا و غم‌ستا بوده اس��ت‪ ،‬م ی‌خواهند به‌واقع این‬ ‫ادعا را طرح کنند که این فرهنگ‪ ،‬خش��نودی و خرس��ندی‬ ‫ب رای ای رانیان به ارمغان نیاورده اس��ت‪ .‬آنها ادعا م ي‌كنند كه‬ ‫ای رانیان‪ ،‬پیش از ورود اس�لام‪ ،‬خوش��بخت بوده‌اند و پس از‬ ‫اسالم‪ ،‬داستان عوض ش��د و این همه دعوت به ترک دنیا و‬ ‫این‌همه مذمت دنیا در ادبیات فارسی‪ ،‬نوعی مبارزه منفی با‬ ‫این بدبختی تاریخی است و این‌همه تقدیس غم در ادبیات‬ ‫فارس��ی‪ ،‬بازتاب همین فاجع ه‌دیدگی تاریخی بوده اس��ت و‬ ‫آیی ن‌هایی که محورشان غمگنانگی است و در راس همه آنها‬ ‫آیی ن‌های سوگ در فرهنگ شیعی‪ ،‬از نظر ژرفنای تاریخی‬ ‫– اجتماعی‪ ،‬ریش��ه در همین ناکامی‌تاریخی ای رانیان دارد‪.‬‬ ‫این شبهه از نظر تبارشناسی ش��بهه‌هایی که در این دوران‬ ‫جدید طرح افکنده‌اند‪ ،‬از تبار شبهه‌هایی است که از اردوگاه‬ ‫مل ی‌گرایان افراطی بیرون آمده است‪ ،‬مل ی‌گرایی با سمت و‬ ‫سوی تقدیس ای ران باستان و نژاد آریایی که الجرم و بالمال‪،‬‬ ‫آن روی دیگر س��که این نوع مل ی‌گرایی‪ ،‬چنین پدیده‌هایی‬ ‫خواهد بود‪« :‬اسالم‌س��تیزی‪ ،‬عرب‌ستیزی و ترک‌ستیزی‪».‬‬ ‫این خالصه مباحث این دو هفته بود و اکنون به خود شبهه‬ ‫م ی‌پردازیم‪.‬‬ ‫***‬ ‫یکی دیگر از اغلوطه‌های این شبهه این است‪ « :‬غم‪،‬‬ ‫همان افسردگی اس��ت‪ ».‬در حالی که هر شخص غمگین‬ ‫یا هر جامعه غمگینی لزوما افس��رده نیس��تند‪ .‬افسردن در‬ ‫فارسی دری یعنی فارس��ی فردوس��ی و مولوی و سنایی و‬ ‫عطار و‪ ...‬به معنی یخ بستن اس��ت‪ .‬آب فسرد یعنی آب یخ‬ ‫بست‪ .‬افسردگی به معنی یک اختالل روانی نیز مهم‌ترین‬ ‫خصوصیتش‪ ،‬همین یخ بستن روانی است‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫مهم‌ترین وجه کالن یک بیمار افس��رده‪ ،‬همین انس��داد و‬ ‫فروبستگی عاطفی – هیجانی است‪ .‬پس غمناکی و اندوه‪،‬‬ ‫به خودی خود و به‌تنهایی‪ ،‬عالمت افس��ردگی نیست‪ .‬یک‬ ‫یزنم‪ .‬پدری مرده است‪ .‬فقدان او ضربه بزرگی بر پیکره‬ ‫مثال م ‌‬ ‫خانواده وارد کرده است‪ .‬این پدر یک پسر داشته است و یک‬ ‫دختر‪ .‬اکنون که بیش از یک س��ال از درگذشت پدر گذشته‪،‬‬ ‫پسر‪ ،‬هنوز گاهی‪ ،‬عصر پنج‌شنب ه‌ای سر خاک پدر م ی‌رود و‬ ‫اشکی م ی‌ریزد و سپس به خانه و زندگ ی‌اش بازم ی‌گردد‪ .‬او در‬ ‫طول هفته غمگین است و گاهی دو سه هفته طول م ی‌کشد‬ ‫تا البه‌الی ب رنامه‌هایش وقتی باز کند و سر خاک پدر برود ولی‬ ‫هر بار خودش را ضبط و ربط م ی‌کند و زندگ ی‌اش را م ی‌گذراند‬ ‫تا باز در یکی از پنج‌شنب ه‌ها بر آرامگاه پدر بنشیند و عقده دل‬ ‫وا کند‪ .‬اما دختر که به پدر وابسته‌تر بوده است‪ ،‬هرگز سر قبر‬ ‫پدر نم ی‌رود و عموما یادی هم از پدر نم ی‌کند و اگر ب رادر یا‬ ‫مادر یادی به میان بیاورند‪ ،‬همراهی با آنها نشان نم ی‌دهد‪،‬‬ ‫مثال به بهانه‌ای حرف را عوض م ی‌کند یا برم ی‌خیزد و م ی‌رود‬ ‫پشت‌میز کامپیوتر م ی‌نشیند و صفحه اینترنت را باز م ی‌کند‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬در ظاهر‪ ،‬آنکه بیشتر غمگین است‪ ،‬پسر است‪ .‬اوست‬ ‫که هنوز پس از گذشت س��الگرد پدر هم نتوانسته دل بکند‬ ‫و گاه و بیگاه م ی‌رود س��ر وقت پدری که دیگر نیست‪ ،‬یک‬ ‫سنگ قبر است و بس و آنجا اشک م ی‌ریزد و وقت و ب ی‌وقت‬ ‫از او یاد م ی‌کند‪ .‬درست اس��ت؟ خیر؛ درست نیست؛ کاملا‬ ‫غلط است‪ .‬از نظر یک روانش��ناس‪ ،‬آن‌که سالم است‪ ،‬پسر‬ ‫است و آن‌که رفتارش‪ ،‬نشانه‌های خطرناک بالینی به دست‬ ‫م ی‌دهد‪ ،‬دختر است‪ .‬پسر‪ ،‬سالم است؛ حسگرهای هیجانی‬ ‫و عاطف ی‌اش فعالند و به تحریکات و انگیزش‌های بیرونی‪،‬‬ ‫واکنش نشان م ی‌دهند‪ .‬پدر نیس��ت و این نبودن به چشم‬ ‫م ی‌آید و جا به جای زندگی‪ ،‬خود را نشان م ی‌دهد و این حس‬ ‫فقدان‪ ،‬واکنش��ی هیجانی – عاطفی در پسر ایجاد م ی‌کند‬ ‫که همان غم اس��ت‪ .‬همان واکنش��ی که باید در دختر هم‬ ‫شدیدتر ب رانگیخته شود ولی نم ی‌شود زی را او یخ بسته است‪،‬‬ ‫او «افسرده» است‪ .‬کسانی که م ی‌گویند اسالم ب رای مردم‬ ‫ای ران‪ ،‬یادگاری جز غم نگذاشت‪ ،‬مقصودشان از غم‪ ،‬افسردگی‬ ‫و دلمردگی اس��ت‪ .‬اینها باید به این پرسش پاسخ دهند که‬ ‫چگونه یک سنت از فاجعه سهمناکی به نام حمله چنگیز و‬ ‫پس از آن حمله هوالکوخان و پس از آن حمله تاتارها (تیمور‬ ‫لنگ) عبور م ی‌کند و نه تنها به حی��ات خود ادامه م ی‌دهد‪،‬‬ ‫بلکه درست در فاصله همین س��ه فاجعه تاریخی‪ ،‬یعنی در‬ ‫ت بزرگ را به بشریت‬ ‫یک مقطع ص ‌دو‌پنجاه‌ساله سه شخصی ‌‬ ‫تقدیم م ی‌کند‪ :‬مولوی‪ ،‬سعدی و حافظ‪ .‬اگر پویایی و خالقیت‬ ‫را مالک زنده‌بودن یک س��نت بدانیم‪ ،‬آیا وجود همین س��ه‬ ‫شخصیت بزرگ‪ ،‬ب رای نقض ادعای پان‌ای رانیس ت‌ها کافی‬ ‫نیست؟ من فقط همین سه را نام بردم‪ ،‬وگرنه در همین مقطع‬ ‫تاریخی بزرگانی چون ش��هاب‌الدین ابو‌حفص س��هروردی‪،‬‬ ‫نجم‌الدی��ن رازی‪ ،‬صدر‌الدی��ن قونوی‪ ،‬فخر‌الدی��ن ع راقی‪،‬‬ ‫خواجه نصی رالدین طوس��ی‪ ،‬خواجه رش��ی د‌الدین فضل‌اهلل‬ ‫همدانی‪ ،‬قطب‌الدین شی رازی‪ ،‬میر سی د‌علی شریف جرجانی‪،‬‬ ‫س��ع د‌الدین تفتازانی‪ ،‬قطب‌الدین رازی‪ ،‬بابا افضل کاشانی‪،‬‬ ‫صف ی‌الدین ارم��وی‪ ،‬عب د‌الق��ادر مراغی‪ ،‬زکری��ای قزوینی‪،‬‬ ‫حمد‌اهلل مستوفی و‪ ...‬در علوم مختلفی چون عرفان نظری‪،‬‬ ‫فلسفه‪ ،‬ریاضیات‪ ،‬موسیقی‪ ،‬طب‪ ،‬منطق‪ ،‬کالم‪ ،‬علوم ادبی‪،‬‬ ‫تاریخ‪ ،‬جغ رافیا و‪ ...‬در حوزه تمدنی ای ران‪ -‬اسالم م ی‌زیسته‌اند‬ ‫و به فارس��ی و عربی امهات آثار این علوم را تالیف کرده‌اند‪.‬‬ ‫در حوزه عملی تمدن‌س��ازی فقط اشاره به دو مورد م ی‌کنم‪:‬‬ ‫‪ -1‬رصدخانه مراغه ک��ه تا آن روز در جه��ان ب ی‌نظیر بود و‬ ‫به همت خواجه نصی ر‌الدین طوس��ی بنا ش��د و صرفا یک‬ ‫رصدخانه نبود‪ ،‬بلکه یک فرهنگس��تان علوم به تمام معنی‬ ‫کلمه بود‪ -2 .‬ربع رش��یدی که وزیر ب��زرگ روزگار ایلخانان‪،‬‬ ‫خواجه رش��ی د‌الدین فضل‌اهلل همدانی بنا کرد و یک شهرک‬ ‫دانشگاهی با تمام استانداردهای الزم بود‪ .‬این دوره تاریخی‪،‬‬ ‫یک مثال بود وگرنه تاریخ ای ران پس از اسالم تا پیش از دوران‬ ‫جدید‪ ،‬دو چرخه موازی را نشان م ی‌دهد‪ -1 :‬مصائب تاریخی‬ ‫که یا به خاطر شرایط اقلیمی‌بر مردم تحمیل م ی‌شد مثل‬ ‫قحط ی‌های بزرگ از قبیل قحطی خ راس��ان در آستانه قرن‬ ‫پنجم هجری یا به واسطه ش��رایط سیاسی بر سر مردم آوار‬ ‫م ی‌شد از قبیل هجوم اقوام بیگانه یا گی ر‌و‌دارهای حکام ی‌‬ ‫که در قلمرو فالت ای ران یا قلمرو زبان فارسی کشاکش قدرت‬ ‫داشتند‪ -2 .‬بازتولید مدام می راث گذشته ای ران و اسالم و تعامل‬ ‫مدام با می راث حوزه‌های تمدنی یا زبانی دیگر که اتفاقا یکی از‬ ‫عجایب‪ ،‬همین است یعنی همین خصوصیت اقلیمی‌ای ران‬ ‫که آن را در معرض بزرگترین فجای��ع تاریخی یعنی هجوم‬ ‫مداوم بیگان��گان (غزها‪ ،‬مغول‌ها‪ ،‬تاتاره��ا‪ ،‬ازبک‌ها‪ ،‬خزرها‪،‬‬ ‫افغان‌ها‪ ،‬عثمان ی‌ها و‪ )...‬قرار م ی‌داد‪ ،‬وقتی با آن چرخه مداوم‬ ‫«خلق و ش��رح و جرح» فرهنگی ‪ -‬علم ی‌ ‪ -‬معنوی تالقی‬ ‫م ی‌کند‪ ،‬آورده‌هایی را از س��نت‌های دیگر مثل سنت شرق‬ ‫دور به‌خصوص چین در اختیار سنت ای رانی – اسالمی قرار‬ ‫م ی‌دهد و همین آورده‌ها در کارگاه ذوق و اندیشه نمایندگان‬ ‫سنت اسالمی – ای رانی‪ ،‬رنگ بومی‌به خود م ی‌گیرند‪ .‬بعید‬ ‫است که مردم ای ران در هی چ‌یک از مقاطع تاریخی‪ ،‬به اندازه‬ ‫دوران محنت مغول و تاتار‪ ،‬غمگین بوده باشند‪ ،‬ولی چنان‌که‬ ‫ی ‪-‬معنوی‪ ،‬مطلقا‬ ‫دیدیم از نقطه نظر حیات فرهنگی ‪ -‬علم ‌‬ ‫انسداد و فروبستگی در کار نبوده و آثار بزرگ و بعضا یکه و‬ ‫منحصر به فردی مثل غزلیات حافظ شی رازی و مثنوی مولوی‬ ‫خلق شده اس��ت‪ .‬این همان فرق غمگین بودن و افسردگی‬ ‫است‪ .‬حال م ی‌پرسیم این چه سنتی است که از غمبارترین‬ ‫فجایع تاریخی عبور م ی‌کند و امتداد و استمرار خود را از دست‬ ‫نم ی‌دهد؟ بزرگی یک سنت‪ ،‬به مظاهری مثل آیی ن‌های جشن‬ ‫و سوگ یا نمودها و نمادهای ش��ادیانه یا غمگنانه نیست؛‬ ‫بزرگی یک سنت به قدرت آن سنت در توضیح معنا و توزیع‬ ‫مبادی و مبانی معرفت ی‌ در مواق��ف و موقعی ت‌های متضاد‬ ‫تاریخی و اجتماعی است؛ آن انسداد و فروبستگی جمعی و‬ ‫آن یخ‌زدگی و افسردگی تاریخی وقتی پیش م ی‌آید که سنت‬ ‫در قبال موقعی ت‌های تازه‪ ،‬قدرت تاوی��ل و توانایی بازیابی‬ ‫معنا را از دس��ت م ی‌دهد و انحطاط و زوال آن آغاز م ی‌شود‪.‬‬ ‫نمونه اعالی درآمیختگی اندوه تاریخی و یکپارچگی معنای‬ ‫زنده که از آن عصر به یادگار مانده است‪ ،‬دیوان حافظ شی رازی‬ ‫است‪ .‬در کمتر کتابی و شاید بشود گفت در هیچ کتابی‪ ،‬به‬ ‫اندازه این کتاب‪ ،‬زنگ و طنین اندوه و درد به گوش نم ی‌رسد‬ ‫و نیز در کمتر کتابی این همه نشاط وجودی و تسکین خاطر‬ ‫فراهم آمده است‪.‬‬ ‫در این کت��اب‪ ،‬کالن‌ترین مناظر و مزای��ای معرفتی‬ ‫تاریخ ای ران که هر یک در کالبد مس��لک و مشربی خاص‪،‬‬ ‫تش��خص و تعین اجتماعی – تاریخی داش��ته‌اند‪ ،‬در حال‬ ‫دیالوگ‌های پارادوکسیکال هستند و در دنیای این کتاب و به‬ ‫واقع در عالمی‌که حافظ دارد‪ ،‬به نوعی وحدت در عین کثرت‬ ‫رسیده‌اند و این نیست مگر به خاطر زاویه دید تازه‌ای که حافظ‬ ‫با خالقیتی قریب به حد اعجاز بر سنت و تاریخ خود گشوده‬ ‫است‪ .‬حال م ی‌گوییم که هر سنت زنده‌ای ب رای بازیابی معنا‬ ‫و تجدید مالقات با مبادی خویش‪ ،‬سا‌زو‌کارهایی دارد‪ .‬اگر آن‬ ‫س��نت‪ ،‬واقعا متصف به صفت «زنده» باشد‪ ،‬آن سا‌زو‌کارها‪،‬‬ ‫در دل آن س��نت و باتوجه به مجموعه داللت‌های پیشین و‬ ‫پی رامونی‪ ،‬زندگ ی‌بخش هستند حتی اگر مضمون و مفاد آنها‪،‬‬ ‫موجد اندوه باشد و آیی ن‌ س��وگ امام‌حسین – علی ه‌السالم‬ ‫ در سنت ای رانی – اس�لامی‪ ،‬از بنیادی‌ترین مصادیق این‬‫سا‌زو‌کارهاست‪ .‬درباره این موضوع‪ ،‬به امید خدا در هفته‌های‬ ‫آینده سخن خواهیم گفت‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫بحراناقتصادي و مهاجرستيزي‬ ‫ت افراطي در اروپا قدرت گرفته است؟‬ ‫چرا راس ‌‬ ‫شاپور سليمي ‪ /‬دانشجوي دكتراي علوم سياسي‬ ‫نـقدونظر‬ ‫بعد از جنگ جهانی اول‪ ،‬اروپای غربی ش��اهد ظهور‬ ‫جنب ش‌های فاشیستی در کش��ورهایی چون آلمان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگلستان و‪ ...‬بود؛ این جنب ش‌ها توانستند در ایتالیا‬ ‫از س��ال ‪ 1922‬و در آلمان در س��ال ‪ 1933‬قدرت را به دست‬ ‫گیرند و منشاء ش��کل‌گیری نظام های سیاسی توتالیتر در‬ ‫نیمه اول قرن بیستم ش��دند که تا آن دوران‪ ،‬جامعه بشری‬ ‫اینگونه رژیم‌ها را تجربه نکرده ب��ود‪ .‬ضعف حکومت‌های‬ ‫لیب رال دموکرات در آلمان و ایتالیا در این سال‌ها و انتقادات‬ ‫وسیع از آن‪ ،‬از سوی چپ‌گرایان والیتیس ت‌ها و بحران‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و توده‌ای بدون جامعه‪ ،‬س��رگردانی و‬ ‫ب ی‌ریش��گی طبقه متوس��ط پایین که عمده‌ترین حامیان‬ ‫جنب ش‌های فاشیس��تی در این دوران بودن��د (بنا به گفته‬ ‫مفس��ران و منتقدی��ن فاشیس��م از قبی��ل کارل مانهایم‪،‬‬ ‫بورجسه‪ ،‬اریک فروم‪ ،‬دوفلیچی و‪ ،)...‬نضج گرفتن گرایشات‬ ‫راسیس��تی و آریای ی‌محوری زمینه مناسبی ب رای موفقیت‬ ‫این جنب ش‌ها پدید آورد که نهایتا به رژیم‌های پوپولیستی‬ ‫و توتالیتری منجر شدند که بعدها با گرایشات امپریالیستی‬ ‫و توس��ع ه‌طلبانه خود س��بب جنگ دوم جهانی و کش��تار‬ ‫میلیون‌ها انسان در اروپا گش��تند‪ .‬از منظر اندیشه سیاسی‬ ‫نیز متفکرانی چون افالطون‪ ،‬ماکیاولی‪ ،‬بُدن‪ ،‬هابز‪ ،‬هگل‪،‬‬ ‫کارالیل‪ ،‬نیچه‪ ،‬س��ورل‪ ،‬اش��پنگلر‪ ،‬دوگوبینو‪ ،‬چمب رلین و‬ ‫رمانتی ک‌های قرن‌‪ ،19‬جامع ه‌شناس��ان نخب ه‌گرایی چون‬ ‫پاره‌تو‪ ،‬موس��کا‪ ،‬میخل��ز و‪ ...‬در مظان اتهام ق��رار گرفته و‬ ‫به‌عنوان منابع فکری – فلسفی فاشیسم معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫رژیم‌های فاشیس��تی به‌عنوان ش��کلی از یک پدیده‬ ‫وسیعتری به‌نام توتالیتاریسم نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛‬ ‫این مساله از سوی کسانی چون هانا آرنت‪ ،‬کارل فریدریش‬ ‫و نظریه پ��ردازان لیب رال در خالل جنگ س��رد مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت؛ رژیم‌های راست‌افراطی نقاط مشترک زیادی با‬ ‫توتالیتاریسم چپ (استالینيسم در شوروی) و‪ ...‬داشتند(‪)1‬‬ ‫که عبارتند از‪ :‬تک حزبی بودن رژیم‪ ،‬تسلط حزب بر دولت‪،‬‬ ‫ضدیت با گفتمان لیب رال دموکراس��ی‪ ،‬عقل‌ستیزی‪ ،‬درک‬ ‫ارگانی��ک از پدیده دول��ت‪ ،‬انحصار اقتصاد‪ ،‬ام��ور نظامی‪،‬‬ ‫رسانه‌ها و‪ ...‬از س��وی دولت‪ ،‬محوریت رهبری‪ ،‬تالش ب رای‬ ‫کنترل و س��یطره بر کلیه حوزه‌های ف��ردی و اجتماعی در‬ ‫جامعه‪ ،‬ضدیت با فردگرایی و فردیت‪ ،‬ناسیونالیسم افراطی‬ ‫یا گرایشات راسیس��تی (آریای ی‌محوری در آلمان)‪ ،‬برقراری‬ ‫حکومت مبتن ی‌بر ارعاب و وحشت‪ ،‬گرایشات امپریالیستی‬ ‫در خارج و ب ی‌توجهی به حقوق‌بی ن‌الملل‪ ،‬نخب ه‌گرایی‪ ،‬انکار‬ ‫اصل مساوات بشری‪ ،‬تحسین جنگ و‪...‬‬ ‫شکست محورمتحدین در جنگ دوم جهانی و تبعات‬ ‫هولناک این جنگ ب رای جامعه بش��ری چنان بود که کمتر‬ ‫کسی تصور م ی‌کرد که جریانات فاشیستی ب رای بار دیگر‬ ‫ظهور و در حیات سیاسی این جوامع مورد حمایت توده‌های‬ ‫مردم قرار گیرند‪ .‬اما دیری نگذشت که رژیم‌ها و جنب ش‌های‬ ‫الهام گرفته از آن در چندین کش��ور اروپایی و غیر اروپایی‬ ‫در اواخر دهه ‪ 1940‬شکل گرفتند‪ .‬پرون در آرژانتین‪ ،‬فرانکو‬ ‫در اس��پانیا‪ ،‬س��االزار در پرتغال و جنب ش‌های��ی در اروپای‬ ‫شرقی و‪...‬‬ ‫از س��ویی دیگر در س��ال ‪ ،1949‬حزب سوسیالیست‬ ‫رایش توس��ط یک ژنرال ارتش س��ابق به نام فریتز دورلز‪،‬‬ ‫به‌عنوان اولین حزب نئوفاشیس��ت در آلمان تشکیل شد؛‬ ‫این حزب سمپاتی آشکاری با نازیسم داشت و در انتخابات‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪26‬‬ ‫منطقه‌ای سال ‪ 1951‬در ایالت لویرساکسونی «‪Lower‬‬ ‫‪ 11 »Saxony‬درصد آرا را به دست آورد‪ .‬نهایتا فعالیتش‬ ‫به دلیل طرفداری از نازیس��م (مطابق قانون نازی‌زدایی در‬ ‫آلمان) در سال ‪ 1952‬ممنوع اعالم گردید‪ .‬حزب دموکراتیک‬ ‫ملی آلمان در سال ‪ 1964‬از سوی والدمارشوتز بنیانگذاری‬ ‫شد‪ .‬بعدها احزاب دیگری با گرایش��ات افراطی مانند حزب‬ ‫مردم آلمان نیز یا جمهوریخواهان و‪ ...‬ش��کل گرفتند؛ این‬ ‫احزاب گرایشات ش��دید مهاجر س��تیزی داش��تند و شعار‬ ‫اصل ی‌شان «آلمان ب راي آلمان ی‌ها» بود؛ جمهوری‌خواهان‬ ‫در سال ‪ 7/5 ،1989‬درصد آرا را در انتخابات آلمان غربی به‬ ‫دست آوردند‪.‬‬ ‫جنب��ش اجتماع��ی ایتالی��ا‪ ،‬یک��ی از بزرگتری��ن‬ ‫جنب ش‌های نئوفاشیس��ت‌ در اروپای غربی بود که در سال‬ ‫‪ 1946‬بنیانگ��ذاری و در میانه دهه ‪ 90‬عن��وان اتحاد ملی‬ ‫«‪ » national union‬را ب رای خود برگزید و با به دست‬ ‫آوردن ‪ 14‬درصد آرا در انتخابات ملی ایتالیا در س��ال‪،1995‬‬ ‫‪5‬کرسی وزارت را در حکومت ائتالفی ب رلوسکنی به دست‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫جنبش سوسیالیست ملی در روز تولد هیتلر در اوایل‬ ‫دهه ‪ 1960‬در بریتانیا به رهبری آندریو برونز ش��کل گرفت‪.‬‬ ‫بعد از آن جبهه ملی یا حزب ملی بریتانیا از س��ازمان‌های‬ ‫عمده و افراطی در این کشور بودند؛ برونز همچنین به‌عنوان‬ ‫نامزد حزب ملی بریتانیا به پارلمان بریتانیا راه یافت‪ .‬حزب‬ ‫آزادی استرالیا نیز در سال ‪ 1959‬تشکیل گردید؛ بعد از سال‬ ‫‪ 1986‬از سوی جورج‌ هایدر رهبری شد و در انتخابات منطقه‬ ‫‪ 42 ،1999‬درصد آرا را به دست آورد‪)2( .‬‬ ‫مارتین بلینخورن در کتابش‪ ،‬به بحث از شکل‌گیری‬ ‫و گسترش احزاب و سازمان‌های راست افراطی بعد از ‪1945‬‬ ‫و در اروپای ش��رقی بعد از ‪ 1989‬م ی‌پردازد؛ از نظر او اگرچه‬ ‫این اقلی ت‌های سیاسی به اندازه فاشیس ت‌های کالسیک‬ ‫بر ایده‌آل‌های س��ابق تاکید نم ی‌ورزند‪ ،‬اما متعهد به برخی‬ ‫اسطوره‌ها و تحسین دس��تاوردهای فاشیسم و نازیسم در‬ ‫اروپا پرداخته و آنها را در راس��تای اهداف سیاسی خود مورد‬ ‫بهره‌برداری قرار م ی‌دهند‪ .‬در مهمترین کشورهای اروپایی‬ ‫نمونه‌هایی از این سازمان‌ها م ی‌توان ذکر کرد که فعالیت‬ ‫آنها قابل توجه و عمدتا خشونت دیوانه‌واری را تا اندازه زیادی‬ ‫از خود بروز م ی‌دهند؛ که م ی‌توان به جنبش اجتماعی ایتالیا‪،‬‬ ‫دموکرات‌های مل��ی آلمان‪ ،‬جمهوریخواه��ان‪ ،‬اتحاد مردم‬ ‫آلمان‪ ،‬جنبش یکپارچه (متحد بریتانیا)‪ ،‬جبهه ملی و حزب‬ ‫ملی بریتانیا اشاره کرد‪)3(.‬‬ ‫راست افراطی و مهاجرستیزی در اروپا‬ ‫از دهه ‪ 60‬کش��ورهای آمریکاي��ي و اروپایی با خیل‬ ‫عظیم مهاجران آس��یایی و آمریکای التین مواجه ش��دند‪.‬‬ ‫ای��ن مهاجرت‌ها در اواخ��ر ده��ه ‪ 1980‬و ‪ 1990‬زنگ خطر‬ ‫سیاس��ی را در همه کش��ورهای اروپایی‪ ،‬در مورد اش��کال‬ ‫جدید مهاجرت به‌ویژه خطر افزایش مهاجران غیرقانونی و‬ ‫پناه‌جویان سیاسی به صدا در آورد؛ این اشکال غیر اختیاری‬ ‫مهاجرت به هشدار سیاس��ی منجر گردید؛ چراکه حاکی از‬ ‫این بود که دولت‌ ‪ -‬ملت‌ها کنترل بر مرزهایشان و بناب راین‬ ‫اداره سرزمین و جمعیت تحت اختیارشان را از دست داده‌اند؛‬ ‫همچنین این مهاجرت‌ه��ا به ویژه از این منظر مس��اله‌زا‬ ‫تلقی م ی‌ش��دند که در بردارن��ده مهاجران جهان س��ومی‬ ‫بودند‪ .‬بناب راین در اروپا به خاطر باز شدن مرزهای ملی درون‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬مهاجرت‌های غیرقانونی به یک معضل جدی‬ ‫تبدیل گردید‪ .‬کشورهای اسپانیا‪ ،‬ایتالیا و پرتغال که تا این‬ ‫اواخر مهاجر فرست به دیگر کشورها بودند اکنون به دلیل‬ ‫استخدام کارگران یدی غیرماهر ب رای ایجاد صنایع خدماتی‬ ‫به مقصدی ب رای مهاجران غیرقانونی از آفریقای ش��مالی‬ ‫تبدیل شده‌اند‪ .‬دیگر کشورهای اروپایی نیز نگران هستند‪،‬‬ ‫چراکه باز ش��دن مرزهای مل��ی را به منزله اج��ازه دادن به‬ ‫مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر اتحادیه تلقی م ی‌کنند‪.‬‬ ‫تعداد پناه‌جویان و آوارگان افزایش یافته‪ ،‬به طوری که اکنون‬ ‫تا ‪ 23‬میلیون در سراسر جهان تخمی ن‌زده م ی‌شود‪)4( .‬‬ ‫مهاجران در این کشورهای اروپایی همواره با مسائل‬ ‫عمده‌ای مواجه بوده‌اند؛ از آنجاکه بیش��تر مهاجران هویت‬ ‫اولیه خود را حفظ و حاضر به ادغام در هویت جامعه میزبان‬ ‫نیس��تند؛ این مس��اله آنها را با مش��کالت مختلفی درگیر‬ ‫م ی‌سازد‪ .‬بحث حقوق ش��هروندی این مردمان نیز همواره‬ ‫منش��اء مجادالتی وس��یعی در محافل آکادمیک و حوزه‬ ‫عمومی این جوامع بوده است‪ .‬وجود مهاجران و مشکالت‬ ‫اجتماعی که به واس��طه ورود به آنها نس��بت داده م ی‌شود‬ ‫باعث بهره‌برداری سیاس��ی این مساله از س��وی جریانات‬ ‫راست افراطی در چند دهه اخیر شده است‪ .‬یکی از پایه‌های‬ ‫گفتمان سیاس��ی و تبلیغی این جریانات‪ ،‬بس��تن مرزها و‬ ‫تهدید مهاجران ب رای این کش��ورها بوده اس��ت؛ عمدتا در‬ ‫هنگام بحران‌های اقتصادی نیز این تبلیغات بیشتر نضج‬ ‫م ی‌گیرد و به‌واس��طه آن‪ ،‬جریانات افراطی توانسته‌اند آراي‬ ‫قابل توجهی در حیات سیاسی کشورهای مختلف اروپایی‬ ‫به دس��ت آورند؛ این جریان��ات با «غیرت»س��ازی عمدتا‬ ‫مهاجران و به‌ویژه مسلمانان را به عنوان تهدید ب رای جوامع‬ ‫اروپایی مطرح م ی‌کنند و با ارائه تصویری منفی و خش��ن‪،‬‬ ‫س��عی در تحریک افکار عموم��ی ضد آنها هس��تند؛ این‬ ‫«دیگری» جدیدی که راست افراطی سعی در ساخت آن به‬ ‫مثابه تهدید نوین اروپا دارد‪ ،‬یهودیان نیستند‪ ،‬بلکه مهاجران‬ ‫و مسلمانان هس��تند‪ .‬به کرار در این چند دهه خیابان‌های‬ ‫کشورهای اروپایی ش��اهد حمالت نیروهای راست افراطی‬ ‫به مهاجران بوده اس��ت‪ .‬وقوع برخی بمب‌گذاری‌ها در اروپا‬ ‫و حادث��ه ‪ 11‬س��پتامبر در آمریکا‪ ،‬پیش از پی��ش به پدیده‬ ‫اسالم‌ستیزی و اسالم‌ه راسی (‪ )Islam Phobia‬در غرب‬ ‫دامن زده است‪ .‬بازنمایی و پوشش خبری برخی از رسانه‌ها‬ ‫از اسالم و مسلمانان در این کشورها که سعی در معرفی آن‬ ‫به مثابه عوامل افراط ي‌گري دارند‪ ،‬این پدیده را تشدید کرده‬ ‫است‪ .‬ادوار سعید کتاب اسالم و رسانه خود را در سال ‪،1996‬‬ ‫در نقد ترسیم چنین سیمایی از اسالم نگاشت‪.‬‬ ‫ح��وادث ‪ 2011‬ن��روژ که به وس��یله ی��ک بنیادگرای‬ ‫مس��یحی آندرس بری��وک انج��ام گرفت به م��رگ ده‌ها‬ ‫نف��ر انجامید‪ .‬گرایش��ات اسالم‌س��تیزی این ش��خص در‬ ‫نوشته‌هایش که بعدها در اختیار رسانه‌ها قرا رگرفت آشکار‬ ‫و نمایان اس��ت یا مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه‪ ،‬در‬ ‫کسوت نماینده پارلمان اروپا كه انجام فرائض در فرانسه را‬ ‫به‌مانند اش��غالگری نازی‌ها قلمداد کرده است؛ همه حاکی‬ ‫از روند اسالم‌ستیزی آشکار در این جوامع دارد که م ی‌توان‬ ‫منشاء مشکالت بیش��تری برای اقلیت مس��لمان در این‬ ‫کشورها گردد‪.‬‬ ‫مخالفت ب��ا اروپای واح��د و اقتصاد مش��ترک‪ ،‬چند‬ ‫فرهنگ‌گرایی‪ ،‬جهانی ش��دن‪ ،‬نفرت از یهودیان‪ ،‬تاکید بر‬ ‫هویت ملی و پاسداش��ت همه جانبه آن‪ ،‬بیگانه‌هراس��ی‬ ‫و‪ ...‬عناصر دیگر گفتمان سیاس��ی جریانات راست افراطی‬ ‫م ی‌باشند‪.‬‬ ‫دستاوردهای سیاس�ی راست افراطی در سال‌های‬ ‫اخیر‬ ‫بروز بحران اقتصادی در سال‌های اخیر در کشورهای‬ ‫مختلف اروپایی با تورم و بی��کاری (‪ 22‬درصد باالتر در کل‬ ‫اتحادیه اروپا) گس��ترده‌ای همراه بوده است‪ .‬این وضعیت‬
‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫آشفته اقتصادی‪ ،‬زمینه مناسبی ب رای احزاب راست افراطی‬ ‫فراهم کرد که بتواند از چنین فضایی بهره‌برداری و بتوانند‬ ‫در عرصه سیاس��ی این جوامع به نیروی تاثیرگذاری تبدیل‬ ‫شوند؛ این مس��اله نگران ی‌های عمده‌ای را بین جریانات و‬ ‫محافل دموکرات در این جوامع دامن زده است‪.‬‬ ‫حزب نئوفاشیست (‪ )Neofascist – jobbik‬در‬ ‫مجارستان موفق ش��د که ‪ 17‬درصد آرا را در انتخابات ‪2010‬‬ ‫این کشور به دست آورد‪ .‬دو حزب راست افراطی در استرالیا‬ ‫(‪incorporationg some old and newnazi‬‬ ‫‪ )sympathizets‬نیز ‪ 30‬درصد را در انتخابات عمومی‬ ‫‪ 2008‬از طریق ارائه یک پلتفرم ضدمهاجرت و اتحادیه اروپا‬ ‫کس��ب کردند؛ در واقع حمایت از حزب مردم محافظه‌کار و‬ ‫جریان سوسیال دموکرات‌ها تاحدودی در این سال‌ها کاهش‬ ‫یافته است‪)5(.‬‬ ‫در ایتالیا حزب متحد در حکومت ب رلوسکنی‪ ،‬ب رای جلب‬ ‫اعتماد و بسیج مردم متوسل به عرضه و تبلیغ پلتفرمی كردند‬ ‫که در آن به گرایشات ضدمهاجران آفریقایی و دفاع از فرهنگ‬ ‫اصیل کاتولیک ایتالیایی در ب رابر چند فرهنگ‌گرایی تاکید‬ ‫قابل توجهی شده بود‪ .‬در بلژیک بخش قابل توجهی از مردم‬ ‫فالندر از حزب ناسیونالیست فلمان‪ ،‬تحت عنوان ‪vlaams‬‬ ‫‪ Block‬که بعد از ‪ 2004‬ب��ه ‪ Vlaams Belang‬تغییر‬ ‫شکل و نام داد حمایت کرده و م ی‌کنند‪.‬‬ ‫در فرانس��ه ک��ه از مهمتری��ن کش��ورهای اتحادیه‬ ‫اروپاست‪ ،‬جبهه ملی در زندگی سیاسی این کشور همیشه‬ ‫حضور و تاثیرگذار بوده اس��ت؛ این حزب گرایشات افراطی‬ ‫ناسیونالیستی و مهاجرستیزی را رسما تبلیغ م ی‌کند‪ .‬اگرچه‬ ‫در یک دهه پیش با اقبال کمی از سوی افکار عمومی مواجه‬ ‫شد؛ اما با به قدرت رسیدن مارین لوپن دختر ژان ماری لوپن‬ ‫(‪ )jean mariele pen‬رهب��ر س��ابق و بنیانگذار این‬ ‫حزب‪ ،‬در انتخابات ریاست جمهوری اخیر توانست نزدیک به‬ ‫‪ 18‬درصد آرای مردم فرانسه را به دست‌آورد‪ ،‬سارکوزی و اوالند‬ ‫هر یک به ترتیب ‪ 27‬و ‪ 29‬درصد آرا را کسب کردند؛ خود این‬ ‫نشان‌دهنده این است که برخی از اقشار و نیروهای فرانسوی‬ ‫مس��تعد پذیرش و حمایت از گرایش��ات ش��به فاشیستی‬ ‫هس��تند‪ .‬در این انتخابات که در ‪ 2012‬برگزارش شد‪ ،‬جبهه‬ ‫ملی آرای زیادی را از روستاها و کارگران به دست آورده بود‪.‬‬ ‫در آلمان ح��زب دموکراتی��ک ملی که به تحس��ین‬ ‫نازیس��م م ی‌پردازد‪ ،‬در حاش��یه باقی مانده و بدون نماینده‬ ‫در پارلمان فدرال اس��ت و دارای حمایتی در حدود ‪ 2‬درصد‬ ‫در س��طح ملی اس��ت‪ .‬به رغم بحران اقتصادی و احساس‬ ‫عمومی ضدمهاجران و ضداس�لام در سال‌های اخیر‪ ،‬حزب‬ ‫ملی بریتانیا (‪ )BNP‬دو کرسی در پارلمان اروپا (انتخابات‬ ‫‪ )2009‬به دست آورد اما در انتخابات عمومی ‪ 2010‬نتوانست‬ ‫حتی یک کرسی را در پارلمان این کشور به دست آورد و حتی‬ ‫نیمی از کرس ی‌های شورای محلی را از دست داد‪)6( .‬‬ ‫در یونان نفوذ راس��ت افراطی قابل توجه است؛ حزب‬ ‫س��پیده دم طالی��ی ‪ Golden down‬اگرچه اصطالح‬ ‫نئونازی را ب رای خ��ود رد م ی‌کند؛ اما در اینک��ه منبع الهام‬ ‫بخش��ش نازیس��م اس��ت‪ ،‬کمتر تردیدی وجود دارد؛ حتي‬ ‫سمب ل‌هایش تا اندازه‌ای یادآور صلیب شکسته نازی‌هاست‪.‬‬ ‫این حزب تیمی از جوان��ان مهاجم را در ای��ام انتخابات به‬ ‫خیابان‌ها فرستادند که پی راهن‌های س��یاه پوشیده بودند؛‬ ‫چندین اعضای برجس��ته حزب نیز آش��کار هیتلر را تایید‬ ‫کرده‌اند‪)7( .‬‬ ‫این حزب یک جریان حاش��ی ه‌ای در حیات سیاس��ی‬ ‫یونان امروز نیس��ت‪ .‬بلکه ‪ 18‬کرس��ی از ‪ 300‬کرس��ی را در‬ ‫انتخابات پارلمانی این کش��ور در س��ال‌های اخیر به دست‬ ‫آورد و پنجمی��ن حزب بزرگ اس��ت‪ .‬این جریان سیاس��ی‬ ‫گرایش��ات ناسیونالیس��تی افراطی و بعضا راسیستی دارد‪.‬‬ ‫ش��عارهایش «یونان ب��رای یونانیان»‪« ،‬یون��ان جمعیت‬ ‫مهاجران خیلی زیادی دارد» آش��کارا موض��ع ضدمهاجران‬ ‫این حزب را نش��ان م ی‌ده��د؛ این حزب همچنی��ن درگیر‬ ‫برخوردهای خش��ونت‌آمیزی با مهاجران و رقبای سیاس��ی‬ ‫خود بود‌ه است‪)8( .‬‬ ‫در مجموع اگرچه راس��ت افراطی در ی��ک دهه اخیر‪،‬‬ ‫موفقیت ه��ای قابل توجه��ی را از لحاظ سیاس��ی و جلب‬ ‫بخش کوچکی از افکارعمومی کشورهای اروپایی به دست‬ ‫آورده‪ ،‬اما به‌رغ��م بحران‌های اقتصادی اخیر که بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای اروپایی را با مش��کالت جدی مواجه ساخت‪،‬‬ ‫هی چ‌یک از این احزاب همچون دهه ‪ 20‬و ‪ 30‬میالدی (اوایل‬ ‫قرن بیستم) نتوانستند بخش تعیی ن‌کننده‌ای از آراي مردم‬ ‫را در انتخابات‌های اخیر کسب کنند‪ .‬شرایطی که باعث شد‬ ‫راست افراطی در اوایل قرن بیستم قدرت را به انحصار خود‬ ‫در آورد‪ ،‬همانطور که در ابتدای مقاله بدان اشاره شد‪ ،‬با شرایط‬ ‫امروزین اروپا متفاوت است‪ ،‬لذا بعید به نظر م ی‌رسد که این‬ ‫احزاب در آینده بتوانند حمایت اکثریت جامعه را به‌رغم جامعه‬ ‫مدنی قوی در این جوامع به دست آورده و به احزاب مسلط و‬ ‫تعیین کننده‌ای در صحنه سیاسی این جوامع تبدیل گردند‪.‬‬ ‫به‌هر صورت حضور ملموس اینها در سیاست این کشورها‬ ‫م ی‌توانند مشکالتی را ب رای مهاجران و اقلیت مسلمان در‬ ‫اروپا بیافریند؛ همچنان‌که در یک دهه اخیر نیز ش��اهد آن‬ ‫بوده‌ایم‪g .‬‬ ‫‪ – 1‬نگاه کنید به‪:‬‬ ‫‪Herbert sprio, totalitarianism,‬‬ ‫‪international Encyclopedia of the‬‬ ‫‪social scinces, newYork macmilian,‬‬ ‫‪1965, pp.116-106‬‬ ‫‪2- ENCYCLOPEDIA Britanica,‬‬ ‫‪neofascism.‬‬ ‫‪3 - Martin Blinkhorn, fascism and‬‬ ‫‪the right in Europe 1945-1919, London,‬‬ ‫‪longman, p.112.‬‬ ‫‪ – 4‬کیت نش‪ ،‬جامع ه‌شناسی سیاسی معاصر‪ ،‬ترجمه‬ ‫محمدتقی دلفروز‪ ،‬ته ران‪ ،‬چاپ هفتم‪ ،1288‬انتشارات کویر‪،‬‬ ‫صص ‪.238-239‬‬ ‫‪5- Ian Kershaw, ghosts of fascists past,‬‬ ‫‪The national interest, February 2011 ,23,‬‬ ‫‪p.3‬‬ ‫‪6- Ian Kershan. Ibid.p.4‬‬ ‫‪7- Stephen marche, The new Fascism in‬‬ ‫‪Europe, Macleans. Ca, june 2012 ,19‬‬ ‫‪8- Barry strauss, Neo- Fascisms‬‬ ‫‪stunning rise in Europen, real clear‬‬ ‫‪world, October 2010 ,5‬‬ ‫‪27‬‬
‫جنبش‌های پسامدرنی خاورمیانه و اهداف نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ‬ ‫انقالب‌هاي غيركالسيك‪ ،‬زمينه‌ساز استحاله انقالب‬ ‫مجيد‌شمس‌الدين‌نژاد ‪ /‬دانشجوي دكتراي علوم سياسي‬ ‫نـقدونظر‬ ‫خاورمیان��ه به دلی��ل اهمیت راهب��ردی‌اش در مرکز‬ ‫ثقل سیاس��ت بی ن‌الملل قرار دارد؛ این مدعا پس از حادثه‬ ‫‪ 11‬س��پتامبر و با مطرح گردیدن ط��رح خاورمیانه بزرگ‪ ،‬با‬ ‫وضوح بیشتری قابل مشاهده و تامل است‪ .‬در این نوشتار‪،‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬باتوجه به دو چهره قدرت عموم��ی (بیرونی) و‬ ‫خصوصی (درونی)‪ ،‬به س��راغ طرح خاورمیانه بزرگ رفتیم‬ ‫تا بدین‌ترتی��ب‪ ،‬اهداف آش��کار و پنه��ان چنین طرحی‬ ‫ب رای ما نمایان گردد؛ از س��ویی دیگر در این مطالعه‪ ،‬ب رای‬ ‫جنب ش‌ه��ای اخیر خاورمیان��ه‪ ،‬ماهیتی پس��امدرنی قائل‬ ‫شده (عدم رهبری‪ ،‬بس��یج اعتراضات به‌واسطه شبکه‌های‬ ‫اجتماعی مجازی و عدم ایدئول��وژی غالب نزد توده مردم) و‬ ‫آن را در ارتباط با اهداف نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ‬ ‫تحلیل کردیم‪.‬بناب راین‪ ،‬سوال اصلی این نوشتار بدین شرح‬ ‫است که‪ ،‬اهداف و رویکردهای نهان آمریکا از طرح خاورمیانه‬ ‫بزرگ چگونه قابل تبیین بوده و چه نسبتی با جنب ش‌های‬ ‫اخیر خاورمیان��ه برق��رار م ی‌نماید؟ فرضی��ه‌ای که جهت‬ ‫آزمودن تنظیم شد بدین قرار است که‪ ،‬ماهیت پسامدرنی‬ ‫جنب ش‌های خاورمیانه‪ ،‬ارتباط مس��تقیمی‌با اهداف نهان‬ ‫آمریکا از طرح خاورمیان��ه بزرگ دارد‪ .‬به بی��ان دیگر‪ ،‬نبود‬ ‫ایدئولوژی غالب و رهبری واحد (که به‌عنوان مفسر اصلی‬ ‫ایدئول��وژی عمل م ی‌نمای��د) و س��ازماندهی اعتراضات به‬ ‫واسطه تکنولوژی نوین ارتباطی اینترنت‪ ،‬در خدمت اهداف‬ ‫نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ قرار دارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫مقدمه‬ ‫از حوادث ‪ 11‬سپتامبر‪ ،‬دولت بوش ادعا کرد موضوعی‬ ‫که آمریکا و جه��ان غرب را تهدید م ی‌کن��د‪ ،‬نبود آزادی در‬ ‫جهان عرب اس��ت؛ زی را این امر باعث سرخوردگی و خشم‬ ‫جوانانی شده که آمریکا را عامل بدبخت ی‌های خود م ی‌دانند‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬جورج بوش در فوریه ‪ 2004‬به‌طور نیمه‌رسمی خبر‬ ‫از تدوین طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» داد که هدف‬ ‫آن ایجاد زیرس��اخت‌های سیاس��ی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫در منطقه خاورمیانه اس��ت (محمدیان‪ .)107 :1384 ،‬طرح‬ ‫«خاورمیانه بزرگ» به س��ه دس��ته اصالحات توجه خاص‬ ‫دارد که عبارتند از‪ :‬ارتقاي دموکراسی و دولت کارآمد‪ ،‬ایجاد‬ ‫جامع ه‌ای بر پایه دانش و گسترش فرصت‌های اقتصادی‪.‬‬ ‫نکته اصلی در قالب این س��ه نیز ارتق��اي حقوق و توانایی‬ ‫زنان است (لوگار‪ .)68-69 :1384 ،‬ضرورت چنین طرحی با‬ ‫در نظرگرفتن این نکته که منطقه خاورمیانه یکی از مناطق‬ ‫مهم اس��تراتژیک و ژئواس��تراتژیک جهان به‌شمار م ی‌آید‬ ‫که در ق��رون متمادی به دلیل موقعیت وی��ژه خود همواره‬ ‫مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده اس��ت (اسدی‪)1‌1379: ،‬؛‬ ‫اهداف پنهانی را از س��وی چنی��ن قدرت‌هایی تحلی ل‌پذیر‬ ‫م ی‌نماید که در این نوش��تار‪ ،‬به تحلیل اه��داف نهان این‬ ‫طرح م ی‌پردازیم و ارتباط آن را ب��ا جنب ش‌های اخیر منطقه‬ ‫ارزیابی م ی‌نماییم‪ .‬بر این اساس‪ ،‬اهداف و رویکردهای نهان‬ ‫آمریکا از ط��رح خاورمیانه بزرگ چگونه قاب��ل تبیین بوده‬ ‫و چه نس��بتی با جنب ش‌های خاورمیانه برق��رار م ی‌نماید؟‬ ‫فرضی ه‌ای که جهت آزمودن تنظیم شد بدین قرار است که‪،‬‬ ‫ماهیت پسامدرنی جنب ش‌های خاورمیانه‪ ،‬ارتباط مستقیمی‬ ‫‌با اهداف نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ دارد‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬نب��ود ایدئولوژی غالب و رهبری واح��د (که به‌عنوان‬ ‫مفسر ایدئولوژی عمل م ی‌نماید) نظیر انقالب‌هاي مدرن‬ ‫مانند انقالب اس�لامی ای ران و س��ازماندهی اعتراضات به‬ ‫‪28‬‬ ‫واسطه تکنولوژی نوین ارتباطی اینترنت‪ ،‬در خدمت اهداف‬ ‫نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ قرار دارد‪.‬‬ ‫اهداف آشکار و نهان طرح خاورمیانه بزرگ‬ ‫پس از فروپاشی نظام دوقطبی‪ ،‬دولت آمریکا به موازات‬ ‫تالش‌هایش ب رای تاثیر بر تحوالت بی ن‌المللی و شکل دادن‬ ‫نظم جدید بی ن‌الملل��ی‪ ،‬برقراری نظمی‌ت��ازه در خاورمیانه‬ ‫را در اولویت سیاس��ت‌های خود ق��رار داد‪ .‬آمریکا بالفاصله‬ ‫پس از جنگ با ع راق و واداش��تن این کشور به عقب‌نشینی‬ ‫از کویت‪ ،‬فعالیت در این زمینه را آغاز ک��رد‪ .‬آنچه در نتیجه‬ ‫تالش ایاالت‌متح��ده و متحدانش تحت عنوان سیاس��ت‬ ‫خاورمیانه‌ای و با هدف ایجاد نظم جدید در خاورمیانه شکل‬ ‫گرفت‪ ،‬نهایتا با نام «خاورمیانه جدید» ش��ناخته شد‪ .‬مطابق‬ ‫این طرح‪ ،‬روند صلح خاورمیانه از اکتبر ‪ 1991‬با نشستی فراگیر‬ ‫در مادرید آغاز شد و س��عی بر آن بود که با پیگیری این روند‬ ‫و به سرانجام رساندن آن‪ ،‬نظمی‌جدید در خاورمیانه مستقر‬ ‫گردد؛ نظمی‌ک��ه در چارچوب آن بای��د دولت‌ها و گروه‌های‬ ‫ناهماهنگ با منافع آمریکا به حاشیه رانده و منزوی شوند و با‬ ‫پذیرفته‌شدن اسرائیل به‌عنوان عضوی عادی در خاورمیانه‪،‬‬ ‫ثبات نسبی در منطقه برقرار شود تا امکان تحقق منافع آمریکا‬ ‫و اس��رائیل فراهم ش��ود‪ .‬یک دهه پس از پیگیری سیاست‬ ‫ایجاد خاورمیانه جدید‪ ،‬در سال ‪ 2002‬و این بار نیز پس از حمله‬ ‫آمریکا به ع راق و مستقرشدن در این کشور‪ ،‬ایاالت‌متحده به‬ ‫بازنگری در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود پرداخت‪ .‬در این‬ ‫بازنگری‪ ،‬آمریکا باتوجه به تح��والت نظام بی ن‌الملل و نتایج‬ ‫به دست آمده از یک دهه پیگیری مذاکرات صلح و سیاست‬ ‫ایجاد خاورمیانه جدید‪ ،‬طرح جدیدی را ارائه کرد‪ .‬جورج بوش‪،‬‬ ‫رئی س‌جمهور آمریکا‪ ،‬در اوایل سال ‪ 2004‬این طرح جدید را با‬ ‫عنوان «خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت و اعالم داشت آمریکا‬ ‫سیاست و ب رنامه خود را در جهت دستیابی به خاورمیانه بزرگ‬ ‫متمرکز کرده است (قاسمی‪.)21 :1385 ،‬‬ ‫این طرح در ظاه��ر با اهداف آش��کاری نظیر مقابله با‬ ‫رژیم‌های دیکتاتوری‪ ،‬بسط و توسعه دموکراسی و آزادی‪ ،‬به‬ ‫قدرت رسیدن دولت‌های مردم‌س��االر‪ ،‬مبارزه با افراط‌گرایی‬ ‫و از میان‌بردن ریش��ه‌های آن (هرس��یج و قاس��می‪:1385 ،‬‬ ‫‪ ،)146‬ضرورت ایجاد صلح و امنیت‪ ،‬ریش��ه‌کنی تروریس��م‬ ‫و رفع مش��کالت اقتصادی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬فرهنگی و آموزش‪،‬‬ ‫ب رنامه‌ریزی گردید؛ اما آنچه اهمیت دارد‪ ،‬اهداف پنهان در طرح‬ ‫خاورمیانه بزرگ است که در این مقاله‪ ،‬ارتباط آن با جنب ش‌های‬ ‫اخیر خاورمیانه بررسی م ی‌گردد‪ .‬در این راستا‪ ،‬اهداف پنهان‬ ‫آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ را م ی‌توان به‌ش��رح زیر بیان‬ ‫کرد‪ :‬سکوالر کردن جوامع اس�لامی؛ تضعیف ابعاد انقالبی‬ ‫اسالم؛ گسترش ارزش‌های لیب رالیستی غ ربی؛ کاهش اقتدار‬ ‫حکومت‌های دودمانی رانتی (‪)75 :2004,Neep‬؛ مشروعیت‬ ‫بخشیدن به س��لطه رژیم‌صهیونیس��تی در روندهای جاری‬ ‫خاورمیانه؛ مش��ارکت دادن دیگران در تأمین امنیت منطقه‬ ‫خاورمیانه؛ کمرنگ کردن اعتقادات مذهبی و دلبستگ ی‌های‬ ‫سنتی مردم منطقه به فرهنگ و رسوم خود‪ ،‬با این بهانه که‬ ‫شالوده‌های دینی و فرهنگی در خاورمیانه‪ ،‬بستر رشد تروریسم‬ ‫صادراتی به آمریکاست ومهار نیروی نفوذ جمهوری اسالمی‬ ‫ای ران (عسگریان‪.)46 :1384 ،‬‬ ‫ماهی�ت جنبش‌ه�ای اخی�ر منطق�ه خاورمیان�ه‬ ‫(شکل‌گیری جنبش‌های پسامدرنی)‬ ‫منازعه انقالبی منازعه‌اي است که در آن بخش عمده‌ای‬ ‫از جمعیت به صورتی موثر بسیج م ی‌شود‪ .‬مشارکت توده‌ای در‬ ‫انقالب خود مستلزم وجود نوعی سازمان و رهبری و ایدئولوژی‬ ‫ب رای بسیج است (بشیریه‪.)6 :1384 ،‬‬ ‫به‌عب��ارت دیگ��ر در انقالب‌ه��ا و جنب ش‌ه��ای‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اجتماعی مدرن‪ ،‬چند عامل به‌عنوان ویژگ ی‌های‬ ‫اصلی چنین جنب ش‌هایی نقش تعیی ن‌کننده و مرکزی ایفا‬ ‫کرده‌اند که عبارتند از سازماندهی‪ ،‬رهبری و ایدئولوژی غالب‪.‬‬ ‫آنچه جنب ش‌ها و انقالب‌هاي پسامدرنی را از جنب ش‌ها‬ ‫و انقالب‌هاي مدرن که پیش از این ش��اهد آن بودیم متمایز‬ ‫م ی‌سازد‪ ،‬به چالش کش��یدن ویژگ ی‌های انقالب‌هاي مدرن‬ ‫گذشته رهبری و سازماندهی سنتی که معموال در شکل‌های‬ ‫اعالمیه‪ ،‬س��خنرانی و فعالی ت‌ه��ای پنهان��ی و زیرزمینی‬ ‫تجل��ی م ی‌یافت‪ ،‬اس��ت‪ .‬از نظر این نوش��تار‪ ،‬جنب ش‌های‬ ‫اخیر خاورمیان��ه‪ ،‬مهر تاییدی بر ش��کل‌گیری جنب ش‌های‬ ‫پسامدرنی است؛ زی را در این جنب ش‌ها‪ ،‬همانند انقالب‌هاي‬ ‫مدرن گذش��ته هیچ گونه ایدئولوژی غالب و مس��لطی که‬ ‫اکثریت افراد حول آن جمع گردیده و قصد تحقق آن را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬دیده نم ی‌ش��ود‪ .‬دومین ویژگی این جنب ش‌ها‪ ،‬فقدان‬ ‫ی آنهاس��ت و آنچه این جنب ش‌ها را از‬ ‫رهبری کاریزما و مردم ‌‬ ‫انقالب‌هاي مدرن متمایز م ی‌س��ازد‪ ،‬حرکت‌های خودجوش‬ ‫و همبس��تگی آحاد مردم‪ ،‬ب��دون نقش غال��ب رهبری‪ ،‬در‬ ‫شکل‌گیری چنین همبستگ ی‌هایی است‪ .‬فقدان ایدئولوژی‬ ‫غالب و رهبری کاریزما در این انقالب‌ها در ارتباط مستقیم با‬ ‫سازماندهی این جنب ش‌ها و انقالب‌هاست‪ .‬اگر به سازماندهی‬ ‫این اعتراضات نظري بیفکنیم‪ ،‬سازمان از شکل سنتی خود‬ ‫فاصله گرفته و نقش ابزاره��ای اطالعاتی نوین و در راس آن‬ ‫اینترنت بارز م ی‌شود‪ .‬اینترنت و سایت‌های اجتماعی مجازی‪،‬‬ ‫نقش موثری در سازماندهی جنب ش‌ها و اعتراضات ایفا کردند‪.‬‬ ‫به بیان دقی ق‌تر‪ ،‬این سازماندهی جدید در خدمت دو ویژگی‬ ‫دیگر قرار گرفت‪ ،‬چرا که اینترنت با ویژگی تمرکززدایی قدرت‬ ‫رسانه‌ای‪ ،‬دیگر افراد و گروه‌ها را به حضور رهبری واحد وابسته‬ ‫نم ی‌كند و افراد درون اینترنت با آرا و عقاید تمام گفتمان‌ها روبه‬ ‫رو شده و از ذهنیت اتکا به رهبری واحد عبور م ی‌نمایند‪ .‬به تبع‬ ‫ی واحد‬ ‫چنین عبوری‪ ،‬اقناع‌شدگی در الیه‌های درونی ایدئولوژ ‌‬ ‫ب رای تمام افراد‪ ،‬سخت و دشوار م ی‌شود‪.‬‬ ‫اهداف نهان آمریکا و ماهیت پسامدرنی جنبش‌های‬ ‫اخیر منطقه خاورمیانه‬ ‫آنچه آمریکاییان را از تغییر و تحول در منطقه خاورمیانه‬ ‫ه راس��ان م ی‌نمای��د‪ ،‬تغییر و تح��ول در منطقه به ش��کل‬ ‫انقالب‌اس�لامی ای ران و در راستای منافع جمهوری اسالمی‬ ‫ای ران است‪ .‬تحقق چنین اتفاقی‪ ،‬آمریکا را از منطقه حیاتی و‬ ‫استراتژیک خاورمیانه محروم م ی‌كند؛ منطقه‌ای که ‪ 70‬درصد‬ ‫انرژی جهان را در خود جای داده اس��ت‪ .‬اگر به انقالب ‪1357‬‬ ‫ای ران بنگریم‪ ،‬نقش دو عامل رهبری و ایدئولوژی غالب بارز‬ ‫م ی‌شود‪ .‬میشل فوکو‪ ،‬فیلسوف مشهور فرانسوی در جریان‬ ‫انقالب‌اسالمی ای ران به ته ران و قم مسافرت کرده و از نزدیک‬ ‫شاهد وقوع انقالب بوده اس��ت‪ .‬از دیدگاه فوکو‪ ،‬زبان‪ ،‬شکل و‬ ‫محتوای مذهبی انقالب اسالمی ای ران امری عارضی‪ ،‬اتفاقی‬ ‫و تصادفی نیست‪ ،‬بلکه در حقیقت‪ ،‬این رهبری مذهبی بود که‬ ‫با تکیه بر موضع مقاوم و انتقادی سابقه‌دار در مکتب تشیع در‬ ‫ب رابر قدرت‌های سیاسی حاکم و نیز نفوذ عمیق در دل ای رانیان‬ ‫ی که‬ ‫توانست آنان را اینگونه به قیام وادارد؛ آن هم علیه رژیم ‌‬ ‫‌ب ی‌شک یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا را در اختیار داشت‬ ‫و از حمایت مستقیم آمریکا و دیگر قدرت‌ها برخوردار بود‪ .‬او در‬ ‫خصوص نقش برجسته رهبری انقالب م ی‌گوید‪:‬‬ ‫یزند‪ .‬هیچ‬ ‫«شخصیت آیت‌اهلل خمینی پهلو به افسانه م ‌‬
‫رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی ای حتی به پشتیبانی همه‬ ‫رسانه‌های کشورش نم ی‌تواند ادعا کند مردمش با او پیوندی‬ ‫چنین شخصی و چنین نیرومند دارند‪( ».‬جمعی از نویسندگان‪،‬‬ ‫‪ .)36 :1385‬همان‌گونه که مشخص اس��ت انقالب ای ران را‬ ‫بدون در نظرگرفتن دو عامل ایدئولوژی و رهبری به سختی‬ ‫م ی‌توان درک کرد‪ .‬آمریکاییان که به‌دنبال دموکراتیک کردن‬ ‫منطقه در راستای اهداف نهان خویش هستند‪ ،‬خطر تبدیل‬ ‫ش��دن منطقه به آنچه مدنظر جمهوری اسالمی ای ران است‬ ‫را م ی‌دانند و از عوامل ش��کل‌گیری آن نیز مطلع هس��تند‪،‬‬ ‫بناب راین تمام تالش خود را م ی‌کنند ک��ه خاورمیانه‌ای فاقد‬ ‫ایدئولوژی اس�لامی و به تبع آن رهبری کاریزما که مفس��ر‬ ‫اصلی این ایدئولوژی است ر‌ا ترس��یم نمایند‪ .‬با مرور اهداف‬ ‫نهان آمریکا درم ی‌یابیم که تحقق این اهداف ممکن نخواهد‬ ‫بود مگر با به حاش��یه رفتن ایدئولوژی غالب اسالمگرایی و‬ ‫نبود رهبری کاریزما در کش��ورهای خاورمیانه‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫اهداف نهان آمریکا از طرح خاورمیانه بزرگ‪ ،‬ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با فقدان ایدئولوژی غالب و مسلط و رهبری واحد در منطقه‬ ‫خاورمیانه دارد‪.‬‬ ‫سازماندهی این جنب ش‌ها بر پایه تکنولوژی‌های نوین‬ ‫ارتباطی نظی��ر اینترنت نيز عمال منجر به حاشی ه‌نش��ینی‬ ‫ایدئولوژی غال��ب و رهبری واحد در ماهی��ت این جنب ش‌ها‬ ‫ش��د‪ ،‬چراکه اینترنت با ویژگی تمرکززدایی قدرت رسانه‌ای و‬ ‫امکانات تخصصی و فنی غی رانحصاری خود‪ ،‬محملی ب رای‬ ‫ظهور تم��ام گفتمان‌ها و ایده‌ها و ایدئولوژی‌هاس��ت‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬اصوال درون آن افراد و س��وژه‌ها م ی‌توانند تساهل و‬ ‫حضور تمام ایده‌ها و گفتمان‌ها را تجرب��ه نمایند و ذهنیت‬ ‫محقق‌گردیدن ایدئولوژی غالب و برت��ر و همچنین اتکا به‬ ‫رهبری کاریزما و واحد‪ ،‬درون اینترنت کمرنگ م ی‌شود و افراد‬ ‫درون اینترنت‪ ،‬م ی‌توانند ذهنی ت‌ها و استدالل‌های گوناگوني‬ ‫را تجربه نمایند‪.‬‬ ‫نتیجه‌گیری‬ ‫خاورمیان��ه به‌عن��وان مرک��ز اصل��ی ظهور و رش��د‬ ‫اس�لامگرایی و جای دادن ‪ 70‬درصد انرژی‌ه��ای جهان در‬ ‫خود همواره جایگاه ویژه‌ای را در ب رنامه‌های سیاست خارجی‬ ‫کشورهای بزرگ و قدرتمند داراست؛ به‌طوری که م ی‌توان ادعا‬ ‫کرد که خاورمیانه‪ ،‬محور اصلی سیاس��تگذاری و استراتژی‬ ‫آمریکاست‪ .‬در این راستا‪ ،‬در این نوشتار کوشیدیم اهداف نهان‬ ‫گ را ترس��یم كنيم و رابطه چنین اهداف‬ ‫طرح خاورمیانه بزر ‌‬ ‫نهانی را با ماهیت جنب ش‌های اخیر منطقه ارزیابی نماییم‪.‬‬ ‫مشاهده کردیم که تحقق اهداف نهان آمریکا از طرح خاورمیانه‬ ‫بزرگ‪ ،‬رابطه مستقیمی‌با عدم شکل‌گیری انقالب‌هاي مدرن‬ ‫در منطقه خاورمیانه دارد‪ .‬به بیان بهت��ر‪ ،‬انقالب‌هاي مدرن‬ ‫نظیر انقالب‌اسالمی ای ران‪ ،‬دارای ویژگ ی‌هایی است که وجود‬ ‫این ویژگ ی‌ها در جنب ش‌های منطقه خاورمیانه‪ ،‬مانع از تحقق‬ ‫اهداف نهان آمریکا در منطقه خاورمیانه م ی‌گردد‪ .‬آمریکا و‬ ‫هم‌پیمانانش که از خطر شکل‌گیری نظام‌هایی با ویژگ ی‌های‬ ‫جمهوری اس�لامی ای ران در منطق��ه خاورمیان��ه آگاهند و‬ ‫زهیر آندراوس ‪ /‬تحلیلگر فلسطینی‬ ‫رس��انه‌های رژیم‌صهیونیس��تی در روزهای اخیر بر‬ ‫نگرانی جدی رهب ران تل‌آویو از احتمال اقدام اوباما در تعیین‬ ‫س��ناتور چی ک‌ هایگل در مقام وزیر دف��اع آمریکا به‌عنوان‬ ‫جانشین لئون پانیتا‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬رادیو ارتش اسرائیل روز‬ ‫جمعه اعالم کرد که سناتور هایگل یکی از ستیزه‌ج و‌ترین‬ ‫مخالفان سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل به شمار م ی‌آید‬ ‫و در نتیجه تل‌آویو به‌ رهب��ری نتانیاهو در ح��ال برقراری‬ ‫تماس‌هایی با البی صهیونیستی در ایاالت‌متحده آمریکا و‬ ‫البی آمریکایی ـ اسرائیلی است تا بر کاخ سفید فشار وارد‬ ‫سازند و آن را از تعیی ن‌ هایگل در مقام وزیر دفاع باز دارند‪.‬‬ ‫سایت رادیو اسرائیل اش��اره کرد که سناتور‌ هایگل در‬ ‫گذشته‪ ،‬اس��رائیل را کش��ور دیوانه خوانده است و در عین‬ ‫حال از امضای نامه هواداری اعض��ای کنگره در طرفداری‬ ‫از اسرائیل به هنگام انتفاضه قدس و االقصی در سپتامبر‬ ‫سال ‪ 2000‬خودداری کرد‪ .‬اضافه بر این‪ ،‬این سایت اسرائیلی‬ ‫افزود سناتور آمریکایی مذکور خواستار گفت‌وگو با جنبش‬ ‫حماس و نیز جمهوری اسالمی ای ران شده است‪ .‬این سایت‬ ‫افزوده که در این موقعیت حس��اس که پرزیدنت اوباما باید‬ ‫یک تصمیم سرنوشت‌س��از دیپلماتیک ی��ا نظامی درباره‬ ‫برنامه هس��ته‌ای ای ران اتخاذ نماید‪ ،‬او در نظر دارد سناتور‌‬ ‫هایگل را به‌عنوان وزیر دفاع تعیین کند! س��ایت یاد ش��ده‬ ‫اضافه کرد نامزد وزارت دفاع آمریکا‪ ،‬س��ناتور جمهوریخواه‬ ‫ایالت نب راسکاست و در گذش��ته اظهارات ستیزه جویانه‌ای‬ ‫علیه اس��رائیل و یهودیان بیان داشته است‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره برنامه هس��ته‌ای ای��ران اظهاراتی برخ�لاف منافع‬ ‫اسرائیل بر زبان آورده اس��ت‪ .‬این خبر اضافه کرد‪« :‬سناتور‌‬ ‫هایگل گفته اس��ت البی یهودی در کنگره آمریکا اقدام به‬ ‫اعمال فشار و تهدید علیه اعضای سنا و کنگره آمریکا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در عین حال با ادامه شهرک‌سازی اسرائیل در‬ ‫کرانه باختری اش��غالی نیز مخالفت کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫هنگام حمله اسرائیل به لبنان در تابستان سال ‪ 2006‬سناتور‌‬ ‫هایگل در آن هنگام از پرزیدنت جورج دبلیو بوش درخواست‬ ‫کرده بود بر ایهود اولمرت‪ ،‬نخس ت‌وزیر اسرائیل در آن زمان‬ ‫فشار وارد سازد تا از این اقدام خود خودداری نماید‪ .‬وی در آن‬ ‫هنگام اسرائیل را متهم به دست‌زدن به اقدامات جنون‌آمیز‬ ‫در لبنان کرده بود‪».‬‬ ‫این س��ایت اضافه ک��رد که اگ��ر این مس��ائل ب رای‬ ‫فاش‌کردن اقدامات و موضع‌گیری‌ه��ای نامزد وزارت دفاع‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا کاف��ی به‌نظر نم ی‌رس��د‪ ،‬باید گفت‬ ‫سناتور هایگل طی سال‌های اخیر از دولت آمریکا درخواست‬ ‫کرده بود که گفت‌وگوهایی با جنبش فلسطینی حماس و‬ ‫جمهوری اس�لامی ای ران آغاز نماید‪ .‬این س��ایت به نقل از‬ ‫منابع سیاس��ی عال ی‌رتبه در تل‌آویو گفت ای��ن اقدام کاخ‬ ‫سفید نگرانی عمیقی را ب راي نخس ت‌وزیر اسرائیل به وجود‬ ‫خواهد آورد و در نتیجه وی تصمیم گرفته دس��ت به دامان‬ ‫الب ی‌ صهیونیس��تی در آمریکا و نهادهای هوادار اسرائیل‬ ‫شود و از آنها درخواست کند فشارهایی را علیه دولت اوباما‬ ‫اعمال نمایند تا از تعیی ن‌ هایگل به‌عنوان وزیر دفاع آمریکا‬ ‫خودداری نمای��د‪ .‬در عین حال همین مناب��ع تاکید کردند‬ ‫که احتمال موفقیت تل آویو در این زمینه بس��یار ضعیف‬ ‫به‌نظر م ی‌رس��د‪ .‬همین منابع افزودند که نتانیاهو نه‌تنها از‬ ‫تعیی ن‌هایگل به‌عنوان وزیر دفاع نگران است‪ ،‬بلکه از تعیین‬ ‫س��ناتور «جان کری» به‌عنوان جانشین هیالری کلینتون‪،‬‬ ‫وزیر خارجه آمریکا نیز ناراضی اس��ت چ��ون «جان کری»‬ ‫نم ی‌تواند با آرمان‌های اس��رائیل سازگاری نماید‪ .‬این منابع‬ ‫افزودند محافل تصمیم‌گی��ری در تل‌آویو‌ترجیح م ی‌دادند‬ ‫«سوزان رایس» نماینده آمریکا در سازمان ملل به‌عنوان وزیر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫اسرائیل مخالف جدی نامزد وزارت دفاع آمریکا‬ ‫خارجه تعیین شود‪ ،‬اما وی به‌علت درگیر بودن در عملیات‬ ‫حفاظت از س��فارت آمریکا در لیبی که چند ماه پیش مورد‬ ‫حمله قرار گرفت‪ ،‬ناچار ش��د نامزدی خود را ب رای این مقام‬ ‫پس بگیرد‪ ،،‬ضمن اینکه رایس یکی از جدی‌ترین هواداران‬ ‫اسرائیل است‪.‬‬ ‫در همین زمین��ه روزنامه یدیوت احارونوت اس��رائیل‬ ‫نوشت که شخصی ت‌های هوادار اس��رائیل در ایاالت‌متحده‬ ‫ن هایگل‬ ‫آمریکا به تل آویو هش��دار دادند که احتم��ال تعیی ‌‬ ‫در مق��ام وزیر دفاع آمریکا بس��یار اس��ت‪ ،‬درحال��ی که وی‬ ‫هم��واره اظهارات مخالف اس��رائیل و البی صهیونیس��تی‬ ‫بیان م ی‌دارد‪ .‬این روزنامه اضافه کرد‌هایگل س��ناتور سابق‬ ‫ایالت نب راسکاست و در جنگ ویتنام نیز شرکت داشته است‬ ‫و نیز یکی از برجس��ته‌ترین رای‌دهندگان علیه جنگ ع راق‬ ‫در مجلس س��نا بوده و نیز از مخالفان شدید به‌کارگیری زور‬ ‫علیه ای ران در زمینه ب رنامه هس��ته‌ای آن اس��ت‌‪ .‬هایگل در‬ ‫سال ‪ 2009‬بیانی ه‌ای را به امضا رس��اند که دولت آمریکا را به‬ ‫طرفداری با تشکیل یک حکومت فلس��طینی با مشارکت‬ ‫حماس و فتح تش��ویق م ی‌کرد که به‌نوش��ته احارونوت این‬ ‫موضع‌گیری با سیاست‌های نتانیاهو مخالف است‪ .‬هایگل‬ ‫همچنین با نوشتن نامش در نامه هواداری از اسرائیل در سال‬ ‫‪ 2006‬که به‌وسیله سازمان «ایپک» (کمیسیون امور عمومی‬ ‫آمریکایی ـ اسرائیلی) شکل گرفته بود‪ ،‬مخالفت کرده و در آن‬ ‫هنگام اظهار کرده بود واقعیت سیاسی نشان م ی‌دهد که البی‬ ‫یهودی در آمریکا باعث بروز نگران ی‌هایی ب رای مردم آمریکا‬ ‫شده است و من همواره با موضع‌گیری‌های نابخردانه‌ای که‬ ‫با اس��رائیل ارتباطی ندارد‪ ،‬مخالف هستم‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫«ایپک» از قویترین جمعی ت‌های اعمال فش��ار بر اعضای‬ ‫کنگره آمریکا به‌ش��مار م ی‌آید و هدف آن تحقق پشتیبانی‬ ‫آمریکا از اسرائیل است‪ .‬البته نه‌تنها یهودیان در آن عضویت‬ ‫دارند‪ ،‬بلکه اعضای دموکرات و جمهوریخ��واه کنگره در آن‬ ‫عضویت دارند و در دوران ریاس��ت‌جمهوری آیزنهاور در سال‬ ‫‪ 1953‬تشکیل شد و در حقیقت یک سازمان صهیونیستی به‬ ‫شمار م ی‌آید‪ ،‬چون نام نخستین آن «کمیسیون امور عمومی‬ ‫آمریکایی ـ اسرائیلی» بود كه در سال‌های بعد به «ایپک»‬ ‫تغییر کرد‪g .‬‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مشکلی به نام چیک‌هایگل‬ ‫ریشه‌های آن را در وجود ایدئولوژی غالب اسالمی و شخصیت‬ ‫کاریزمای رهبر آن م ی‌دانند‪ ،‬تمام تالش خود را به‌كار م ي‌گي رند‬ ‫تا آینده‌ای دموکراتیک را ب رای خاورمیانه از رهگذر کاتالیزور‬ ‫جنب ش‌هایی که فاقد ایدئولوژی غالب اسالمی و فاقد رهب رانی‬ ‫که مفس��ر اصلی این ایدئولوژی هستند‌‪ ،‬ترسیم نمایند؛ چرا‬ ‫که اهداف نهان آنها نظیر مش��روعیت بخشیدن به سلطه‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی در روندهای جاری خاورمیانه‪ ،‬س��کوالر‬ ‫کردن جوامع اسالمی‪ ،‬تضعیف ابعاد پیکارجویانه اسالم و‪ ...‬در‬ ‫گرو فقدان ایدئولوژی غالب اسالمی و رهبری کاریزماست؛ تا‬ ‫از این طریق بتوانند نظام پلورالیستی مدنظر خویش را در این‬ ‫منطقه در آینده‌ای که ب رای آن‌ترسیم کرده‌اند‪ ،‬تحقق بخشند‪.‬‬ ‫سازماندهی اعتراضات به واسطه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی‬ ‫نظیر اینترنت نیز موید این نکته است که افراد با آشنایی پی دا‬ ‫کردن از گزاره‌های مختلف درون‌اینترنت‪ ،‬ضمن اینکه درباره‬ ‫از میان رفتن رژیم‌های ظالم و دیکتاتور‪ ،‬اجماع بی ن‌االذهاني‬ ‫م ی‌یابند‪ ،‬با ذهنی ت‌ها و استدالل‌های مختلف آشنا گردیده و‬ ‫ذهنیتی متکثر م ی‌یابند که این ذهنیت متکثر م ی‌تواند در‬ ‫خدمت ویژگ ی‌های نبود ایدئولوژی غالب و رهبری کاریزما و به‬ ‫تبع آن‪ ،‬اهداف نهان آمریکا قرار گیرد‪.‬‬ ‫بناب راین‪ ،‬کش��ورهایی مانند جمهوری اسالمی ای ران‬ ‫بايد تمام تالش خ��ود را در جهت تعدی��ل این جنب ش‌های‬ ‫پسامدرنی به سمت جنب ش‌های مدرن با رهبری و ایدئولوژی‬ ‫غالب به‌كار گيرد تا از این طریق‪ ،‬مان��ع تحقق اهداف نهان‬ ‫آمریکا در منطقه خاورمیانه گردد‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫سياست‌‬ ‫سه ضلع يك ائتالف‬ ‫ماجراي يك پيمان‬ ‫واليتي‪ ،‬حداد عادل و قاليباف اولين ائتالف اصولگرايان را پيش‌مي‌برند‬ ‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫آن هنگام كه غالمعلی حدادعادل در یک س��خنرانی‬ ‫اعالم کرد که از میان او‪ ،‬قالیباف و علی‌اکبر والیتی فقط یک‬ ‫نفر کاندیدای انتخابات ‪ 92‬خواهد شد شاید هیچ کس گمان‬ ‫نمی‌برد در فاصله چهار ماه مانده تا ثبت‌نام کاندیداها چنین‬ ‫وحدتی میان طیف‌های مهمی‌از اصولگرایان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫ائتالفی که البته فقط منحصر به یک بخش از اصولگرایان‬ ‫نیست و از سنتی‌ها تا تحولخواهان را در بر می‌گیرد‪.‬در این‬ ‫میان اما از همان روزی که رئیس مجلس هفتم این پیمان‬ ‫سیاسی را رس��انه‌ای کرد مباحث فراوانی در این باب مطرح‬ ‫شده است؛ از اعتراض کم دامنه منتقدان تا حمایت موافقان‪.‬‬ ‫موافقان این پیمان سیاسی بر این باور بودند كه چنین مدلی‬ ‫راهکاری مناس��ب برای رس��یدن به یک کاندیدای واحد و‬ ‫دوری از تشتت آراست‪.‬‬ ‫اما مخالفان این م��دل نیز انتقاداتی دارن��د؛ انتقاداتی‬ ‫که بیش از همه شامل این می‌ش��ود که نماینده‌شان هنوز‬ ‫جایی در این ائتالف ندارد‪.‬چنانکه حمید رضا فوالدگر‪ ،‬عضو‬ ‫فراکسیون رهروان والیت تاکید کرده است‪« :‬ائتالف ‪2+1‬‬ ‫قدم خوب و مثبتی اس��ت اما این ائتالف کافی نیست و باید‬ ‫دیگر افرادی که در مظان کاندیداتوری ق��رار دارند در این‬ ‫ائتالف ق��رار گیرند‪».‬فوالدگر کاندیدات��وری و رقابت علی‬ ‫الریجانی با این ائتالف را بعید دانست و تاکید کرد‪« :‬آقای‬ ‫الریجانی فع�لا نپذیرفته کاندیدا ش��ود بنابراین مهم‌ترین‬ ‫رقیب این ائتالف اصالح‌طلبان و جریان حامی‌دولت خواهند‬ ‫بود‪».‬در همین راس��تا دبیرکل جامعه اس�لامی کارمندان‪،‬‬ ‫وسیع‌ش��دن این ائتالف را ضروری خوانده و تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬در نهایت این ائتالف باید یک نف��ر را از بین خود‬ ‫به‌عنوان کاندیدای نهایی معرفی و دیگران نیز با این ائتالف‬ ‫همکاری کنند‪».‬‬ ‫سیدکمال‌الدین س��جادی درباره تشکیل این ائتالف‬ ‫گفت‪« :‬اگرچه افراد این ائتالف‪ ،‬ش��خصیت‌های بزرگوار و‬ ‫محترمی‌هستند و تشکیل چنین ائتالفی از سوی آنها نشان‬ ‫می‌دهد که این افراد آماده ورود به انتخابات هستند‪ ،‬اما الزم‬ ‫اس��ت تا تعداد دیگری به این ائتالف اضافه ش��وند‪ ».‬وی‬ ‫وسیع‌شدن این ائتالف را ضروری خواند و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫«در نهایت این ائتالف باید ی��ک نفر را از بین خود به‌عنوان‬ ‫کاندیدای نهای��ی معرفی کند و دیگران نی��ز با این ائتالف‬ ‫همکاری کنند و بدانند این موضوع به نفع جمع اصولگرایی‬ ‫اس��ت‪».‬در ادامه اظهارنظر‌ها در این مورد محمد‌رضا باهنر‪،‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دبیرکل جامعه مهندسین نیز با اشاره به کنار هم قرار گرفتن‬ ‫حدادعادل‪ ،‬والیتی و قالیباف گفت‪« :‬ما اصل این موضوع را‬ ‫به فال نیک می‌گیریم‪ .‬اینکه دور هم جمع شده‌اند و مشورت‬ ‫می‌کنند‪ .‬این آقایان خدمت آیت‌اهلل جنتی و مهدوی‌کنی هم‬ ‫رسیده‌اند و آقای جنتی استقبال کرده‌اند و آقای مهدوی‌کنی‬ ‫هم گفته‌اند که با آقای عسگراوالدی هم دیدار داشته باشند‪.‬‬ ‫آقای عس��گراوالدی هم گفته بود‪ ،‬هفت‪ ،‬هشت نفر باید به‬ ‫شما اضافه شوند‪ ».‬باهنر افزوده است‪« :‬هریک از دوستانی‬ ‫که مطرح‌هستند مانند آقایان والیتی‪ ،‬حدادعادل و قالیباف‪،‬‬ ‫هریک امتیازاتی دارند‪ ،‬اما جامع نیستند و نقطه ضعف‌هایی‬ ‫هم دارند‪ ».‬باهنر در پاسخ به پرسشی درباره آینده این ائتالف‬ ‫گفت‪« :‬اینکه این ائتالف مورد تایید مقام‌های باالی نظام‬ ‫باشد‪ ،‬این‌طور نیس��ت و اینکه کاندیدای مورد نظر حتما از‬ ‫بین این سه نفر باشد اینگونه نیس��ت‪ .‬البته شاید هم باشد‪،‬‬ ‫اما محدود به این س��ه نف��ر نخواهد بود‪».‬در پاس��خ به این‬ ‫نظرات غالمعلی حدادعادل در میان رسانه‌ها حاضر شده و‬ ‫گفته است‪« :‬این ائتالف راهی است برای به‌وحدت رسیدن‬ ‫اصولگرایان و در آن به روی کس��ی بس��ته نیست‪».‬رئیس‬ ‫مجلس هفتم در پاس��خ به این س��وال که آیا شما گفتمانی‬ ‫را برای انتخابات ریاس��ت‌جمهوري انتخ��اب کرده‌اید‪ ،‬نیز‬ ‫بیان کرده است‪« :‬هنوز برای کاندیدا شدن‪ ،‬تصمیم قاطعی‬ ‫نگرفتم که بخواهم گفتمان انتخاب کنم‪».‬وی در پاسخ به‬ ‫این سوال که ممکن است تعداد اعضای این ائتالف افزایش‬ ‫پیدا کند‪ ،‬گفت‪« :‬بله‪ ،‬ممکن اس��ت؛ چراکه هدف ما حاکم‬ ‫ش��دن وحدت در جریان اصولگرایان اس��ت‪ ».‬حدادعادل‬ ‫همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا شما کاندیدای‬ ‫نهایی ائتالف ‪ 2+1‬هستید‪ ،‬نیز گفته اس��ت‪« :‬عنوان ‪2+1‬‬ ‫س��اخته روزنامه‌هاس��ت‪ .‬کس��انی که نمی‌خواهند وحدت‬ ‫حاصل شود‪ ،‬این نمایشنامه را درست کرده‌اند و هدف اصلی‬ ‫ما وحدت در جریان اصولگرا است‪».‬اما این ائتالف با استقبال‬ ‫طیف‌های��ی از اصولگرایان نیز مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬محمد‬ ‫دهقان تشکیل این ائتالف را کاری مثبت قلمداد کرده است‪.‬‬ ‫او گفته است‪« :‬اصل اینکه سه نفر از کاندیداهای انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری از بین اصولگرایان ک��ه تقریبا می‌توانند‬ ‫اکثریت اصولگرایان را نمایندگی کنند دور هم بنشینند و با‬ ‫هم گفت‌وگو کنند‪ ،‬کار مثبتی است و نشان‌دهنده پایبندی‬ ‫این افراد به ارزش‌های انقالب‪ ،‬دوری از قدرت‌طلبی و عدم‬ ‫اصرار آنها بر تصدی ریاست‌جمهوری برای خودشان است‪».‬‬ ‫وی همچنین اظهار ک��رد‪« :‬برای اعالم نظر درباره س��ایر‬ ‫تحوالتی که در آینده در مس��یر انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫پیش می‌آی��د و اینکه آی��ا ض��رورت دارد اصولگرایان یک‬ ‫کاندیدای واحد داشته باشند یا می‌توانند کاندیداهای متنوعی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬باید قدری زمان بگذرد و‌فضای سیاسی بیشتر‬ ‫رصد شود تا بعد در این رابطه اظهارنظر شود‪».‬‬ ‫جبهه پیروان علیه والیتی‪ ،‬حداد‌عادل یا قالیباف‬ ‫موضعی ندارد‬ ‫اینکه موضع سنتی‌ها در قبال این ائتالف چه خواهد بود‬ ‫اکنون سوال مهمی‌است که ذهن تحلیلگران مسائل سیاسی‬ ‫را به خود مشغول کرده است‪ .‬اما شاید نزدیکترین اظهارنظر‬ ‫در مورد موضع راستگرایان سنتی به این ائتالف را کوهکن‬ ‫اعالم کرده باشد‪ .‬او درباره اظهارات حسن غفوری‌فرد که در‬ ‫جایی اعالم کرده که آق��ای والیتی جزو اولویت‌های جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهبری اس��ت‪ ،‬یادآور شده است‪« :‬دکتر‬ ‫غفوری‌فرد اس��تنباط خود را گفته و من هم صحبت وی را‬ ‫نفی نمی‌کنم اما می‌گویم ما هیچ گزینه‌ای را هنوز بررسی‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫نکرد ‌ه و به سر‌فصل انتخاب گزینه نرسیده‌ایم‪ ».‬قطعا و یقینا‬ ‫اگر آقایان والیتی و حداد‌عادل یا قالیباف کاندیدای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری باشند جبهه پیروان خط‌امام و رهبری علیه‬ ‫اینها موضعی ندارد‪ .‬البته برخی سلیقه‌های اصولگرا به این‬ ‫برادران انتقادهایی دارند و جبهه پیروان از این قضیه مستثنی‬ ‫نیست چون نقاط ضعف و قوت هر یک از این سه نامزد را به‬ ‫خوبی می‌شناسند اما هر س��ه گزینه را در دایره بررسی‌های‬ ‫خود قرار می‌دهد‪».‬‬ ‫کوهکن با بیان اینکه ائتالف سه نفره قدم اول وحدت‬ ‫اصولگرایان است یا خیر؟ افزوده است‪« :‬فکر اول این است‬ ‫که دغدغه تکثر آقایان را به سمت این ائتالف برده اما ائتالف‬ ‫باید فراگیر باشد‪ .‬اگر داوطلب به صحنه بیاید و بنا‌به هر دلیلی‬ ‫دیگران به‌دنبال او بروند‪ ،‬فردا وی هیچ تعهدی نس��بت به‬ ‫گروه‌های حامی‌ندارد‪ .‬طرف می‌گوید که احزاب و اشخاص‬ ‫یعنی چه؟ من خ��ودم بودم ک��ه رای آوردم و این رفتار مثل‬ ‫رویکرد برخی اطرافیان احمدی‌نژاد اس��ت که این حرف را‬ ‫می‌زدند که تنها شخص احمدی‌نژاد بود که انتخاب شد و این‬ ‫هیچ ربطی به دیگران ندارد‪ ،‬البته افرادی که از نزدیک شاهد‬ ‫ماجرا بودند می‌دانند که این حرف‌های مبالغه‌آمیز و افراطی‬ ‫برخی طرفداران است و واقعیت‌ها اینگونه نیست‪».‬‬ ‫پایداری‌ها چه می‌گویند؟‬ ‫اما گویا پایداری‌ها صرفا به پیوستن به ائتالف سه نفره‬ ‫فکر نمی‌کنند و در جلسات دستور کارهای دیگری هم دارند‪.‬‬ ‫این روزها اخباری می‌رس��د که پایداری‌ها در حال بررسی‬ ‫نامزدهای اختصاصی برای حضور در انتخابات ‪ 92‬هستند‪.‬‬ ‫مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی‬ ‫گفته اس��ت که ائتالف اصولگرایان در شرایطی مورد قبول‬ ‫همه خواهد بود که این ائتالف بر مبنای پیدا کردن فرد اصلح‬ ‫باشد‪.‬مرتضی آقاتهرانی‪ ،‬درباره ائتالف حدادعادل‪ ،‬والیتی‬ ‫و قالیباف در انتخابات پیش‌رو اظهار کرده اس��ت‪« :‬رسیدن‬ ‫به وحدت باید بر مبنای پیدا کردن فرد اصلح باش��د‪ ،‬اگر ما‬ ‫به‌دنبال این موضوع باشیم که خواست مقام معظم رهبری‬ ‫است و مورد تاکید امام‌(ره) هم بوده‪ ،‬همه یکی خواهیم شد‬ ‫اما اگر نیات از اهداف جدا شود مس��لما تفرقه ایجاد خواهد‬ ‫ش��د‪».‬وی افزود‪« :‬ما بای��د ببینیم چه کس��انی وارد عرصه‬ ‫انتخابات می‌ش��وند و آیا اگر کس��ی صالح‌تر از این افراد در‬ ‫عرصه بود اینها حاضرند کنار بروند؟ البته خودشان گفته‌اند‬ ‫کنار می‌رویم اما باید منتظر ماند و دید‪».‬پس از او این روح‌اهلل‬ ‫حسینیان است که در این مورد به اظهارنظر پرداخته است؛‬ ‫اظهارنظری که شفافیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫روح‌اهلل حسینیان به خبرنگار مثلث گفته است‪« :‬جبهه‬ ‫پایداری قطعا برای انتخاب��ات کاندیدا معرفی خواهد کرد‪».‬‬ ‫این عضو ارش��د جبهه پایداری ادامه داده است‪« :‬افرادی را‬ ‫در نظر گرفته‌ایم که در حال بررس��ی و بح��ث پیرامون این‬ ‫گزینه‌ها هستیم و حتی مذاکراتی را نیز با آنها انجام داده‌ایم‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬در نهایت یکی از این گزینه‌ها را به‌عنوان‬ ‫کاندیدا معرفی خواهیم کرد‪ .‬این نماینده مجلس در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که آیا س��عید جلیلی هم از گزینه‌های مطرح‬ ‫در جبهه پایداری اس��ت؟ تصریح کرد‪« :‬کاندیداتوری آقای‬ ‫جلیلی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است‪ ».‬حسینیان‬ ‫پیرامون همایش ‪9‬دی نی��ز گفت‪« :‬همایش جبهه پایداری‬ ‫برای بزرگداشت حماسه ‪ 9‬دی بود اما در این همایش مانور‬ ‫انتخاباتی هم شد‪».‬‬ ‫‪31‬‬
‫فضاسازی مخالفان‬ ‫اما هفته گذش��ته یک خبر مهم دیگر نی��ز درباره این‬ ‫ائتالف مطرح شد‪ .‬برخی رسانه‌ها از قول چند نماینده مجلس‬ ‫عنوان کردند که محمد باقر قالیباف از حدادعادل گالیه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬آنگونه که این نمایندگان عنوان می‌کردند ش��هردار‬ ‫پایتخت گالیه کرده اس��ت که بنا نبوده ماجرای این پیمان‬ ‫سیاسی س��ه نفره به این زودی رسانه‌ای ش��ود و غالمعلی‬ ‫حدادعادل بهتر بوده که فعال این اخبار را در اختیار رس��انه‌ها‬ ‫قرار نمی‌داد اما غالمعلی حدادعادل در حاشیه همایش جبهه‬ ‫پایداری در پاسخ به‌سوال یک خبرنگار که گفت محمدباقر‬ ‫قالیباف از مطرح شدن و اعالم شدن رسانه‌ای ائتالف ‪2+1‬‬ ‫ناراحت ش��ده‌اند‪ ،‬ظهار داش��ت‪« :‬اینها فضاسازی رسانه‌ای‬ ‫است‪».‬البته اخباری که مبنی بر گالیه شهردار بود هیچ گاه از‬ ‫سوی نزدیکان وی مورد تایید قرار نگرفت و برخی رسانه‌ها‬ ‫که موافقتی با این ائتالف نداشتند درصدد فضاسازی برآمدند‬ ‫و از قول برخی نمایندگان مجلس که انتسابی به این سه فرد‬ ‫ندارند این گالیه را مطرح کردند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫رقابت درون گروهی اصولگرایان‬ ‫علیرضا زاکانی می‌گوید‪« :‬ممکن اس��ت اصولگرایان‬ ‫با یکدیگر رقابت درون گروهی داش��ته باشند‪».‬س��خنگوی‬ ‫فراکسیون اصولگرایان مجلس‪ ،‬با اشاره به ائتالف شکل گرفته‬ ‫میان حدادعادل‪ ،‬والیتی و قالیباف برای حضور در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ ،92‬در پاسخ به این س��وال که ارزیابی وی‬ ‫از شکل گیری چنین ائتالفی چیست‪ ،‬گفته است‪« :‬همه چیز‬ ‫بستگی به صحنه انتخابات دارد‪ .‬نظر من این است که نگاه ما‬ ‫به صحنه باید واقع‌بینانه باشد‪».‬وی افزوده است‪« :‬معتقدم اگر‬ ‫جریان اصولگرایی که فراتر از بخش‌ها‪ ،‬جریانات و احزاب است‬ ‫از طرف رقیب جدی تهدید ش��ود اصولگرایان باید به سمت‬ ‫همگرایی و وحدت و نهایتا معرفی کاندیدای واحد در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری بروند‪».‬زاکانی گفته است‪« :‬از طرفی دیگر‬ ‫اگر این تهدید وجود نداشته باش��د‪ ،‬معتقدم که رقابت درون‬ ‫جریان اصولگرایی زمینه افزایش شور و مشارکت در انتخابات‬ ‫را باال می‌برد‪ .‬مردم هم با سالیق مختلف در جریان اصولگرایی‬ ‫آشنا می‌شوند و در نهایت این مردم هستند که در میان جریان‬ ‫اصولگرا یک نفر را انتخاب می‌کنند‪».‬نماینده تهران تاکید کرده‬ ‫است‪« :‬ما در جمعیت رهپویان انقالب اسالمی به‌شدت پیگیر‬ ‫وحدت و همگرایی برای حضور در انتخابات هستیم و رقیب‬ ‫جدی ما فتنه و انحراف است‪ ».‬این سخنالن علیرضا زاکانی‬ ‫در حالی مطرح شده است که هفته گذش��ته برخی رسانه‌ها‬ ‫ش��ایع کرده بودند که دبیرکل جمعیت رهپویان شاید یکی از‬ ‫کاندیداهای انتخابات ‪ 92‬باش��د‪ .‬شایعه‌ای که حدادعادل نیز‬ ‫در مورد آن مورد سوال قرار گرفته است‪ .‬رئیس مجلس هفتم‬ ‫در مورد مطرح شدن نام زاکانی به‌عنوان یکی از کاندیداهای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است‪« :‬این موضوع را از خود‬ ‫ایشان جویا شوید‪ ».‬نشست ‪ 3‬نامزد احتمالی انتخابات آینده‬ ‫که از سوی مخالفانش در میان راستگرایان سنتی به ائتالف‬ ‫‪ 2+1‬معروف شده فعال در حد برگزاری جلسات و رصد اوضاع‬ ‫از سوی نامزدهاس��ت‪ .‬این س��ه نامزد بنا دارند در یک جبهه‬ ‫فعالیت کنند تا نیرو و انرژی و پتانسیل‌شان در جهت وحدت و‬ ‫انسجام اصولگرایان صرف شود و جنبه های تخریبی رقابت‬ ‫نتواند انرژی این س��ه نامزد را هدر دهد‪ .‬وحدت این سه نامزد‬ ‫اصولگرا گام بس��یار مهم در جهت ارائه نامزد مناسب و عبور‬ ‫از اختالف و تشتت است‪ .‬در عین حال این سه نامزد بر اساس‬ ‫نظرسنجی‌های مختلف از کف رای مناسبی برخوردار هستند و‬ ‫در میان افکارعمومی از مقبولیت برخوردارند پس طبیعی است‬ ‫که افراد مدعی اضافه شدن به این پیمان باید دارای کف رای‬ ‫مناسب باشند‪ .‬در عین حال ترکیب حاضر‪ ،‬در خود نیروهای‬ ‫نزدیک به جناح راست اصولگرایان‪ ،‬جناح چپ آنها و نیروهای‬ ‫مستقل و میانه‌رو را جمع کرده و فرصت مناسبی است تا ذیل‬ ‫آن اصولگرایان وارد رقابت انتخاباتی شوند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪32‬‬ ‫همه چيز‬ ‫درباره يك پيمان‬ ‫ماجراي ائتالف ميان ‪ 3‬نامزد اصولگرا در گفت وگو با حسين نجابت‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاري جلسات مشترك ميان ‪3‬كانديداي احتمالي اصولگرايان بازتاب‌هاي متعدديد در رسانه‌ها‬ ‫و محافل سياسي داشته اس�ت‪ .‬پس از رسانه‌اي ش�دن اين جلس�ات حاال همه نگاه‌ها به نحوه برخورد‬ ‫تشكل‌هاي اصولگرا به اين ائتالف است‪ .‬با حسين نجابت در اين مورد به گفت‌وگو پرداختيم ‪.‬‬ ‫چندی پیش به یکباره در رس�انه‌های اعالم شد‬ ‫ائتالفی میان آقایان حدادعادل‪ ،‬قالیباف و والیتی‬ ‫ش�کل گرفته که از میان آنها یک نفر پا به عرصه‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری بگذارد‪ ،‬پشت صحنه‬ ‫این ائتالف چیست؟‬ ‫‪ l‬واقعیت��ش را بخواهيد خیلی در ری��ز جریان این‬ ‫ائتالف سه‌‌نفره نیستم‪.‬‬ ‫باالخره در دو هفته گذش�ته تا ح�اال در صحن با‬ ‫آقای دکتر حدادعادل دیدار داشتید و قطعا طرح‬ ‫موضوع شده‪ ،‬ایشان چه صحبتی کردند؟‬ ‫‪ l‬بله؛ در این‌باره صحبت ش��د و آقای حدادعادل‬ ‫داستان جلسه با آقای دکتر والیتی را بیان کرد و گفت‪« :‬بعد‬ ‫از جلس��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ ،‬آقای والیتی‬ ‫صحبت کرد که با آق��ای قالیباف قرار گذاش��ته كه اگر در‬ ‫انتخابات آتی ریاس��ت‌جمهوری قرار به کاندیدا شدن باشد‬ ‫ما با هم رقابت نکنیم‪ ».‬س��پس نظر من را پرس��ید و گفت‬ ‫آیا ش��ما هم می‌پذیرید؟ من هم پذیرفتم‪ .‬بعد یک جلس��ه‬ ‫سه‌نفره داش��تیم‪ .‬آنچه در جلس��ه گذش��ت این بود که ما‬ ‫س��ه نفر در جهت تقویت اصولگرایی با ه��م رقابت نکنیم‪،‬‬ ‫چون رقابت ما باعث سوءاس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬این کلیاتی‬ ‫بود که آقای حدادعادل درباره آن جلس��ه مطرح کرد‪ ،‬بعد‬ ‫هم آنها با آیت‌اهلل جنت��ی و آی��ت‌اهلل مهدوی‌کنی دیدار و‬ ‫مس��اله را طرح کردند و این‌طور که آقای دکتر حداد گفت‬ ‫ایش��ان از این طرح اس��تقبال کردند‪ .‬حاال قرار است آنها با‬ ‫آیت‌اهلل یزدی و آی��ت‌اهلل مصباح نیز مالق��ات کنند‪ .‬البته‬ ‫از آقای حدادعادل س��وال ش��د این ائتالف چ��ه فایده‌ای‬ ‫دارد؟ آینده‌اش چیس��ت؟ چه س��ازوکاری ب��رای انتخاب‬ ‫یک نفر از میان س��ه نفر طراحی ش��ده؟ ایش��ان هم گفت‬ ‫هنوز درباره این مسائل بحث نش��ده‪ ،‬جلسات ادامه دارد تا‬ ‫به هر حال س��ازوکاری برای انتخاب یک کاندیدا حاصل‬ ‫شود؛ بنابراین هنوز جزئیات ائتالف معلوم نیست‪.‬‬ ‫براساس صحبت‌های ش�ما مي توان گفت این‬ ‫ائتالف س�ه نف�ره یک حرکت ش�خصی ب�ود نه‬ ‫جریانی؟‬ ‫‪ l‬همین‌طور است‪ .‬صادقانه آقای دکتر حدادعادل‬ ‫گفت‪« :‬احس��اس کردم کار خوبی است‪ ،‬پذیرفتم‪ ».‬ضمن‬ ‫آنکه آقای والیتی نیز همین را توضیح داد‪ .‬این نیس��ت که‬ ‫جمعی نشسته باش��ند یا آقای حدادعادل با کسی مشورت‬ ‫کرده باشد‪ .‬واقعا قبل از اعالم این اقدام‪ ،‬کسی از دوستان در‬ ‫جریان نبود و این سه بزرگوار با حسن نیت تصمیم گرفتند‪،‬‬ ‫حاال در ادامه کار چه وضعی پیش بیاید‪ ،‬باید صبر کرد و دید‪.‬‬ ‫آی�ا ای�ن م�دل اقتباس‌ش�ده از روش و راهکار‬ ‫گذشته است یا طرح جدیدی است؟‬ ‫‪ l‬ما وقتی می‌خواهیم در صحنه‌ای مثل انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری سال ‪ 92‬ش��رکت کنیم‪ ،‬ناگزیر از تحلیل‬ ‫آرایش سیاسی کشور هستیم‪ ،‬بنابراین فکر می‌کنم تصمیم‬ ‫آقایان قابل دفاع اس��ت چون مبتنی بر آرایش سیاسی که‬ ‫درباره آن تحلی��ل دارند به این تصمیم رس��یدند‪ .‬آنها فکر‬ ‫می‌کنند اصالح‌طلبان در هر سطحی بیایند یک کاندیدای‬ ‫مهم خواهند داش��ت‪ ،‬دولت ه��م روی یک نف��ر متمرکز‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬آن‌وقت اگر اصولگرایان متکثر باش��ند گفتمان‬ ‫اصولگرایی ضرر می‌کند‪ .‬تحلیل ساده‌بینانه باعث می‌شود‬ ‫اصولگرایان وقتی با چند نام��زد پا به عرصه رقابت بگذارند‬ ‫آرای‌شان بش��کند و دو خط دیگر تقویت شوند‪ ،‬آن هنگام‬ ‫احتمال دارد انتخاب��ات به مرحله دوم بیفت��د و اصولگراها‬ ‫ضرر کنند‪ .‬این سه نفر که ش��خصیت‌های مطرح در حوزه‬ ‫اصولگرایی هستند‪ ،‬تصمیمی هوشیارانه گرفتند‪ .‬اگر جدی‬ ‫هستند که به نظر می‌رسد جدی هستند‪ ،‬به سرعت باید یک‬ ‫تیم و اتحاد تشکیل دهند و سازوکاری طراحی کنند تا یک‬ ‫نفر انتخاب و دو نفر دیگر به وی کمک کنند‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری دوره نهم نيز چنین ائتالفی بین‬ ‫چهار نفر از اصولگراها داشتیم‪ ،‬اما در میان راه جماعتی از آن‬ ‫جدا شدند و میثاق‌نامه آنها بال‌اثر شد‪.‬‬ ‫اما آن زمان یعنی سال ‪ ،83‬تعداد نامزدهایی که‬ ‫در قالب شورای هماهنگی نیروهای انقالب گرد‬ ‫هم آمدند پنج نفر بود‪.‬‬ ‫‪ l‬خی��ر‪ ،‬این ائتالف چه��ار نفره‌ای ک��ه می‌گویم‬ ‫به‌دنبال شورای هماهنگی تشکیل ش��د‪ .‬بعد از آنکه آقای‬ ‫دکتر والیتی ورود خود را مش��روط به ع��دم کاندیداتوری‬ ‫آقای هاش��می کردند‪ ،‬س��پس آقای الریجان��ی به‌عنوان‬ ‫کاندیدای اصولگراهای سنتی جدا شد‪ .‬در این شرایط آقایان‬ ‫احمدی‌نژاد‪ ،‬قالیباف‪ ،‬توکلی و رضایی دور هم نشستند و در‬ ‫حضور سه نفر جامع‌االط راف یک میثاق‌نامه نوشتند‪ ،‬هدف‬ ‫آن میثاق این بود که در یک زمان مش��خص نظر‌س��نجی‬ ‫ش��ود و آن داوطلبی که بیش��ترین آرای مردمی‌را داشت‬ ‫س��ه نفر دیگر به نفع وی کن��ار روند‪ ،‬اما ای��ن اتفاق نیفتاد‬ ‫چون منهای دکتر توکلی دیگران س��ر بعضی مس��ائل به‬ ‫توافق نرسیدند‪ .‬متاسفانه این‌گونه قراردادها سابقه روشن‬ ‫و قابل دفاعی ندارند‪ ،‬االن این س��ه نفر باید یک فاز جدید‬ ‫کاری را تعریف کنن��د و واقعا اگر نمی‌توانن��د به تعهد خود‬ ‫عمل کنند‪ ،‬این قضیه را ملغی‌شده بدانند‪ ،‬اما اگر هر سه به‬ ‫اندازه کافی مجموعه سیاسی دارند که دارند بايد سازوکاری‬ ‫برای رسیدن به یک نفر معین کنند تا این اقدام یک الگو و‬ ‫نمونه همکاری موفق برای آینده جریان اصولگرا شود‪ ،‬اما‬ ‫مهم این است که آنها به تعهد خود عمل کنند چون ادعای‬ ‫اصولگرایان این است که به‌دنبال کسب قدرت به هر طریق‬ ‫نیس��تند و نمی‌خواهند هر طور شده محوریت دستگاه‌های‬ ‫اجرایی و تقنین را به دست گیرند‪ ،‬بلکه می‌خواهند گفتمان‬ ‫و فکر اصولگرایی جلو برود و این یک تست تاریخی است‪.‬‬ ‫اگر آرایش سیاسی به این منجر ش��د که جناح‌ها و صنوف‬ ‫مختلف کاندیدا دادند‪ ،‬اصولگرایان نی��ز باید بتوانند با نگاه‬ ‫مشترک به کاندیدای واحد برسند‪ .‬برای حصول این مقصود‬ ‫نقش کاندیداها به ویژه اطرافیان آنها خیلی مهم است‪ .‬یعنی‬ ‫اگر از سه به یک رسید‪ ،‬طرفداران آن دو نفر دیگر بازی را به‬ ‫هم نزنند‪ .‬این مساله مهمی‌است که به‌عنوان نمونه موفق‬ ‫یک الگویی برای آینده پیاده شود چون شخصیت این سه‬
‫عمل بگویند که هر حرفی ما می‌زنیم عمل شود و بقیه آن‬ ‫را تکرار کنند‪ .‬این معنای وحدت نیست ائتالف روی مبانی‬ ‫مشترک‪ ،‬دیدگاه‌های مشترک و کمرنگ کردن اختالفات‬ ‫است‪ ،‬کسی که وارد ائتالف می‌ش��ود ایده‌های آن ائتالف‬ ‫نباید صد‌در‌صد مطابق نظر و ایده آن آدم باشد‪ ،‬وگرنه وی‬ ‫باید خود به صورت مستقل به صحنه بیاید‪ .‬افراد حاضر در‬ ‫ائتالف باید از بعض��ی تقاضاها چشم‌پوش��ی و روی نقاط‬ ‫مشترک بیشتر کار کنند‪ .‬این تنها راهی است که ائتالف را‬ ‫به نتیجه می‌رساند‪ ،‬باز می‌گویم اگر افراد دیگری هم‌وزن‬ ‫این سه نفر باشند باید مراحل یادشده را طی کنند تا ببينيم‬ ‫صحنه چگونه شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫نفر هم به‌گونه‌ای اس��ت که آنها می‌توانند این توافق را تا‬ ‫آخر ادامه دهند‪.‬‬ ‫ش�ما گفتید آقای والیتی قدم اول را برداشت اما‬ ‫در رسانه‌ها این‌طور منتقل می‌شود که آقای دکتر‬ ‫حدادعادل نخستين دعوت‌کننده بوده اند‪.‬‬ ‫‪ l‬آقای حداد نق��ل کردند که آق��ای دکتر والیتی‬ ‫بعد از جلسه مجمع تش��خیص مجمع مصلحت نظام طرح‬ ‫موضوع کرد‪ ،‬نظر من را خواست و من هم پذیرفتم‪.‬‬ ‫پس آقای حدادعادل س�ومین نفر بود که به این‬ ‫ائتالف پیوست؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین‌طور اس��ت اما دیگر اول و دومش را‬ ‫نمی‌دانم‪.‬‬ ‫آقای نجابت! درباره لزوم تعیین س�ازوکار برای‬ ‫رس�یدن به نامزد نهایی صحبت کردید‪ ،‬آیا این‬ ‫مکانیزم باید براس�اس نظرس�نجی باشد؟ اگر‬ ‫این‌طور اس�ت ک�ه نتیج�ه آن در ش�ورای دوم‬ ‫هماهنگی نیروهای انقالب مش�خص شد چون‬ ‫در آن ائتلاف چه�ار نفر نتوانس�تند براس�اس‬ ‫نظرسنجی به تفاهم برسند‪ ،‬آیا به شکل دیگری‬ ‫عمل خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬دایره اصولگراها حتما بزرگتر از س��ه نفر است و‬ ‫‌تردیدي نیست‪ .‬دیگرانی هم که خودشان را یکی از نقاط این‬ ‫دایره مهم می‌دانند باید صادقانه قدم جلو بگذارند‪ .‬متاسفانه‬ ‫یک‌بی‌اعتمادی در ما وجود دارد که این‌بی اعتمادی همه را‬ ‫زمین‌گیر می‌کند‪ .‬اگر دایره وسیع‌تر از این سه نفر شود زیان‬ ‫و ضرری ب��ه اصولگرایی نمی‌زند‪ .‬دیگ��ران هم که خود را‬ ‫هم س��طح این س��ه نفر می‌دانند قدم جل��و بگذارند‪ ،‬یک‬ ‫ائتالف را کلی بپذیرند و در س��ازوکارش به تفاهم برس��ند‬ ‫اما یادمان نرود که معنای این حرف آن نیست که هر کس‬ ‫گفت؛ من اصولگرا هستم و داوطلب ش��د بتواند وارد حلقه‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلکه باید از نظر س��وابق کاری و وجاهت اجتماعی‬ ‫هم‌وزن و هم‌عرض این س��ه نفر باشد تا وارد گردونه شود‪،‬‬ ‫در مقابل کس��ی هم نگفته که مصداق نام��زد اصولگرا در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم حتما یکی از این سه نفر‬ ‫یا طرفداران آنها هس��تند‪ .‬آقای باهنر حرف درستی زده اما‬ ‫ما باید بدانیم که انتخابات پیش‌رو پیچیده‌تر از ادوار گذشته‬ ‫است و دقایق و ظرایف خاص خود را دارد‪ .‬بنابراین افراد باید‬ ‫تیزهوش و متعهد باشند نه آنکه فقط شعار بدهند‪ ،‬چون قرار‬ ‫اس��ت اینها جبهه‌ای را برای رقابت با نامزد اصالح‌طلبان و‬ ‫کاندیدای دولت تش��کیل دهند‪ .‬دولت س��فره خودش را از‬ ‫اصولگراها جدا کرده و ادعا دارد که به هیچ جناحی وابستگی‬ ‫ندارد‪ ،‬بنابراین اینها باعث می‌ش��ود که اف��راد با آن ویژگی‬ ‫بتوانند در صحنه دوام بیاورند و موفق باشند‪.‬‬ ‫ش�ما می‌گویید ای�ن ائتلاف خاصی�ت انعطاف‬ ‫پذی�ری ب�رای عا م‌ت�ر ش�دن دارد‪ ،‬ام�ا آی�ا‬ ‫عام‌تر‌ش�دن به تضارب سلایق دامن نمی‌زند‬ ‫و این تضارب سلایق به ائتالف لطمه و آس�یب‬ ‫نمی‌زند؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور ک��ه گفتم ی��ک امر کلی ب��ه تفاهم‬ ‫رس��یدن‪ ،‬حس��ن نیت اس��ت که این س��ه نفر آن را دارند‪،‬‬ ‫حاال محاسباتی کردند‪ ،‬اگر ش��خص دیگری هم‌وزن آنها‬ ‫در صحنه وج��ود دارد بیاید اظهار کند‪ ،‬دو ش��رط دارد اول‬ ‫باید خود او بپذیرد که وارد شود‪ ،‬دوم اینکه این سه نفر او را‬ ‫پذیرند تا تعداد افراد حلقه افزایش پیدا کند‪ .‬بنابراین اول باید‬ ‫مقدمات کار مشخص ش��ود‪ .‬فرقش با نوبت قبل این است‬ ‫که اگر سه نفر صادق و جدی باش��ند یک الگو موفق از کار‬ ‫در‌می‌آید که ب��رای دفعات بعد قابل کپی‌برداری اس��ت نه‬ ‫اینکه کسانی بیایند بگویند می‌خواهند وحدت کنیم‪ ،‬اما در‬ ‫یعنی باعث ش�د جبهه پای�داری چن�دان از آن‬ ‫اس�تقبال نكند‪ ،‬یا آی�ت‌اهلل مصباح بی�ان کردند‬ ‫که از این ائتالف‌ها پیش از اینها بوده و به نتیجه‬ ‫نرسيده است‪ ،‬شما چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬آیت‌اهلل مصباح همان دغدغه من را بیان کردند‬ ‫و گفتند «این کار خوبی اس��ت اما در کشور ما جواب نداده‬ ‫است» در صحنه سیاسی ایران واقعیت این است هر اقدامی‌‬ ‫صورت گیرد واکنش‌هایی در پ��ی دارد‪ ،‬عده‌ای آن را زود و‬ ‫برخی نیز آن را دیر‌هنگام می‌خوانند‪ .‬اینها مهم نیست‪ ،‬سه‬ ‫نفری که این تصمیم را گرفتند یک تحلیل‌هایی دارند که‬ ‫البته تحلیل آنها قابل بحث است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون نظر تحولخواهان درب�اره این ائتالف‬ ‫سه‌نفره چیست؟‬ ‫‪ l‬س��ه نفر تصمیم گرفتند که این ائتالف به‌وجود‬ ‫آید‪ ،‬کار تشکیالتی پشت آن نبود‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫آقای باهنر در مصاحبه‌ای گفته دایره اصواگرایان‬ ‫خیل�ی بزرگ‌ت�ر از ائتالف س�ه نفره اس�ت‪ ،‬چه‬ ‫ی می‌شود برای بازتر شدن دایره ائتالف‬ ‫مکانیزم ‌‬ ‫اندیشید؟‬ ‫‪ l‬منظور از این حرف چیست؟‬ ‫یعنی می‌فرمایید رهپویان و ایثارگران در جریان‬ ‫شکل‌‌گیری آن نبودند؟‬ ‫‪ l‬مطلعم که ای��ن تصمیم ش��خصی آقایان حداد‬ ‫عادل‪ ،‬والیتی و قالیباف بوده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪ l‬چطور نمی‌شود براساس نظر‌س��نجی به نتیجه‬ ‫رسید؟ این سه بزرگوار به چند روش می‌توانند تفاهم کنند؛‬ ‫یکی از راه‌ها نظرسنجی است‪ ،‬دیگری تعیین یک شورای‬ ‫حکمیتی است‪ ،‬به این ترتیب که بزرگانی بیایند و نظر دهند‬ ‫و وقتی نتیجه حکمیت مشخص شد هر سه قبول کنند‪ .‬البته‬ ‫اشکال مختلف دیگری هم می‌تواند پیگیری شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای تفاهم و به توافق رسیدن‪ ،‬یکی از راهکارها نظرسنجی‬ ‫است‪ .‬نظر سنجی در کشور به صورت علمی‌انجام می‌شود‬ ‫اما در آن دوره خودم مس��ئول نظرس��نجی بودم و نامزدها‬ ‫روی دو چیز به تفاهم نرس��یدند‪ ،‬اوال روی سازمان و نهاد‬ ‫نظرس��نجی کننده تفاهم نکردن��د و ثانیا ه��ر کس زمان‬ ‫متفاوت��ی را ب��رای نظر س��نجی اعالم می‌ک��رد‪ ،‬یک نفر‬ ‫می‌گفت اول سال ‪ ،84‬یکی می‌گفت اردیبهشت‪ ،‬دیگري‬ ‫اواخر اردیبهش��ت را معین می‌کرد‪ ،‬آق��ای احمدی‌نژاد هم‬ ‫نظرش این ب��ود که تا آخر باید صبر ک��رد‪ ،‬همین دو عامل‬ ‫ش��د که بازی به هم خورد‪ .‬هم‌اکنون که این بحث میان‬ ‫سه نفر است‪ ،‬هر یک می‌توانند سه نهاد را معرفی کنند و هر‬ ‫سه نهاد مستقال نظرسنجی کنند یا سه زمان مختلف برای‬ ‫نظرسنجی بگویند تا معدل آن به‌دست آید‪ .‬قطعا بین افرادی‬ ‫با این بلوغ سیاسی‪ ،‬این موارد نمی‌تواند مساله باشد‪ ،‬اگر آنها‬ ‫صادق هستند و قائل به خروج از این ائتالف نیستند‪ ،‬می‌شود‬ ‫کار را اجرایی کرد اما متاسفانه در کشور ما معنی ائتالف این‬ ‫اس��ت که وقتی یک نفر می‌گوید بیایید با هم وحدت کنیم‬ ‫منظورش این اس��ت که دیگران نظر من را بپذیرند که این‬ ‫شیوه و مشی باید منسوخ ش��ود‪ .‬ائتالف یا همراهی وقتی‬ ‫ش��کل می‌گیرد که طرفین هر‌کدام یک قدم جلو بگذارند‬ ‫و هریک از تقاضاهای کم‌اهمیت چشم‌پوشی کنند تا بشود‬ ‫تفاهم روی مشترکات کرد‪ .‬این سه نفر به اندازه کافی تجربه‬ ‫و ظرفیت سیاسی دارند که به سازوکار تعریف‌شده‌ای برسند‬ ‫تا اگر کسی هم به جمع آنها اضافه شد او هم در این چارچوب‬ ‫عمل کند و برای اولین بار یک الگوی موفق ارائه شود‪.‬‬ ‫برخی می‌گویند اعالم زودهنگام این ائتالف کمی‬ ‫به آن آسیب زد؛ نظر شما چیست؟‬ ‫باالخره آقای�ان قالیب�اف و ح�داد از گزینه‌های‬ ‫اولویت‌دار طیف تحولخ�واه (جمعیت ایثارگران‬ ‫و رهپوی�ان هس�تند)؛ این دو تش�کل چه نظری‬ ‫دارند؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم رفتار تشکیالتی چه خواهد بود‪ .‬قطعا‬ ‫در این‌باره جلساتی را می‌گذارند و نسبت خودشان را حتما‬ ‫با ای��ن ائتالف مش��خص می‌کنند‪ ،‬اما هن��وز هیچ بحث و‬ ‫موضعگیری تشکیالتی درباره این موضوع صورت نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫آق�ای س�روری می‌گف�ت طی�ف تحولخ�واه‬ ‫ب�رای انتخاب�ات برنام�ه دارد و می‌خواه�د‬ ‫در قال�ب مکانیزم�ی‌مش�خص ب�ه انتخاب�ات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری آینده ورود کن�د‪ ،‬آیا این مدل‬ ‫می‌تواند ائتالف سه‌نفره را در خودش جای دهد؟‬ ‫‪ l‬اطالع ندارم‪ ،‬آقای س��روری قائم‌مقام جمعیت‬ ‫رهپویان انقالب اسالمی است و بیشتر در جریان جزئیات‬ ‫کار است‪g .‬‬ ‫دیگران هم که خود را هم سطح این سه نفر می‌دانند قدم‬ ‫جلو بگذارند‪ ،‬یک ائتالف را کلی بپذیرند و در سازوکارش به‬ ‫تفاهم برسند اما یادمان نرود که معنای این حرف آن نیست‬ ‫که هرکس گفت؛ من اصولگرا هستم و داوطلب شد بتواند‬ ‫وارد حلقه شود‬ ‫‪33‬‬
‫احتمال رقابت درون‌گروهي‬ ‫گفت‌وگو با قائم‌مقام جمعيت رهپويان انقالب اسالمي‬ ‫‪3‬‬ ‫پرویز سروری‪ ،‬قائم‌مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی نشست آقایان حدادعادل‪ ،‬قالیباف و والیتی را ائتالف‬ ‫نمی‌داند‪ ،‬بلکه آن را یک مدیریت صحنه ب�رای جلوگیری از تقویت رقبای اصولگرای�ان اعالم می‌کند‪ .‬وی می‌گوید‪:‬‬ ‫«اگر خطری از جانب اصالح‌طلبان و جریان انحرافی احساس نش�ود حتی امکان دارد که اضالع نشست سه‌گانه با‬ ‫هم رقابت کنند‪».‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫تش�کیل ائتالف س�ه گانه اصوگرايان را چگونه‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟ آیا این ائتالف برای شکل‌گیری‬ ‫حمایت جریان‌های سیاسی را با خود داشت؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬نشس��ت س��ه‌گانه‌ای میان آقای��ان حدادعادل‪،‬‬ ‫والیتی و قالیباف انجام ش��د‪ .‬این افراد کسانی هستند که‬ ‫می‌خواهند در عرصه رقابت آتی حض��ور پیدا کنند و از این‬ ‫طریق قصد مدیریت هوشمندانه صحنه را دارند‪ .‬دغدغه و‬ ‫نگرانی آقایان والیتی‪ ،‬حدادعادل و قالیباف این اس��ت که‬ ‫انشقاق و شکاف میان اصولگرایان برای مردم مشکل‌آفرین‬ ‫ش��ود و نتیجه انتخابات به نفع رقیب رقم بخورد‪ ،‬بر‌همین‬ ‫اساس آنها برای جلوگیری از پیش��امد یادشده می‌خواهند‬ ‫ظرفیت خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در صورت بروز‬ ‫خطر‪ ،‬یک گزینه اصولگرا مقابل کاندیدای اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫جریانات واگرا و انحرافی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫پیشنهاد‌دهنده ائتالف چه کسی بود؟ این ائتالف‬ ‫از بدو تش�کیل حمایت جریان�ی را به‌دنبال خود‬ ‫داشت؟‬ ‫‪ l‬تا آنجا ک��ه می‌دان��م حمایت جریان��ی را برای‬ ‫تشکیل در پی خود نداشت و اساس آن‪ ،‬تصمیم‌گیری‌های‬ ‫شخصی بود‪ .‬به این شرح که عده‌ای این را به آقای والیتی‬ ‫پیشنهاد کردند و بعد آقای والیتی پیگیر شد‪ ،‬ابتدا بین وی‬ ‫و آقاي قالیباف مس��اله طرح و بعد آقای دکتر حدادعادل به‬ ‫جمع آنها اضافه شد‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید حمایت جریانی پش�ت این قضیه‬ ‫قرار بگیرد؟‬ ‫‪ l‬بستگی به نوع صحنه دارد که معادالت چگونه‬ ‫رقم بخورن��د‪ .‬قطعا تح��والت صحن��ه می‌توان��د بر نوع‬ ‫آرایش‌های سیاسی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آینده‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬اینکه ما در صحنه شاهد رقبای خطرناکی‬ ‫از طرف جریان اصالح‌طلب‪ ،‬فتنه و انحرافی خواهیم بود یا‬ ‫خیر‪ ،‬شاید تعیین‌کننده شود‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد امکان دارد‬ ‫احساس نگرانی هر سه شخصیت ادامه پیدا کند‪ ،‬اما اگر آن‬ ‫خطر منتفی شود معتقدم ممکن است ش��رایط حتی برای‬ ‫رقابت این س��ه نفر با هم فراهم آی��د‪ .‬در کل آینده صحنه‬ ‫و آرایش‌هایی که در صحنه ب��ه وجود خواهد آمد رقم‌زننده‬ ‫آرایش سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 92‬است‪.‬‬ ‫ش�ما در مصاحبه‌ای گفتید که جمعیت رهپویان‬ ‫انقلاب اسلامی برنام�ه‌ای ب�رای انتخاب�ات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری دارد و براس�اس اس�تراتژی‬ ‫تعریف ش�ده حرکت می‌کند‪ ،‬آیا ائتالف سه‌نفره‬ ‫در قالب آن برنامه می‌گنجد؟‬ ‫‪ l‬بررسی موضوع نشست س��ه‌جانبه در دستورکار‬ ‫دفتر سیاس��ی جمعیت رهپویان انقالب اس�لامی است و‬ ‫موضع خود را به‌طور شفاف در این‌باره بیان می‌کند‪ .‬ما برنامه‬ ‫انتخاباتی خود را همچنان جلو می‌بریم‪ ،‬تنظیم آن تمام شده‬ ‫و اکنون در حال بررسی ش��اخص‌های مصادیق هستیم تا‬ ‫‪34‬‬ ‫مبتنی ب��ر برنامه‪ ،‬نامزد مورد‌نظر خ��ود را انتخاب کنیم و با‬ ‫وی وارد مذاکره شویم‪ ،‬اگر بر همین اساس با نامزد مطلوب‬ ‫به تفاهم رس��یدیم‪ ،‬آن وقت با گروه‌ه��ای مختلف رایزنی‬ ‫می‌کنیم تا حداکثر همگرای��ی در انتخابات به‌وجود آید‪ .‬در‬ ‫کل موضع جمعیت رهپویان درباره موضوع نشست سه‌گانه‬ ‫و بحث و نوع رویکرد جمعیت به‌طور رسمی اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫پس می‌فرمایید ف�ارغ از این ائتالف س�ه‌گانه‪،‬‬ ‫برنام�ه انتخابات�ی جمعی�ت رهپوی�ان انقلاب‬ ‫اسالمی را جلو می‌برید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین طور است‪.‬‬ ‫برخ�ي از منتق�دان تعداد اف�راد اي�ن ائتالف را‬ ‫ناكافي مي‌دانند نظر شما چيست؟‬ ‫‪ l‬اگر بحث روی ائتالف باشد این بحث‌ها امکان‬ ‫طرح ش��دن دارند‪ ،‬ولی االن ائتالفی نیست‪ ،‬یک نشست‬ ‫میان برخی عناصر دلس��وز اصولگرا انجام ش��ده و آنها به‬ ‫دنبال آن هس��تند اجازه ندهن��د که تکثر بی��ن نامزدهای‬ ‫اصولگرا ضربه و آفت به روند انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫بزند‪ ،‬بنابراین اسم این نشست سه‌گانه ائتالف نیست‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه بعضی‌ه��ا موضوعاتی می‌گویند ک��ه محلی از اعراب‬ ‫ندارد‪ ،‬مثال خبرنگاری به من می‌گفت ک��ه قالیباف منتقد‬ ‫افراطی دولت است و حداد مدافع افراطی آن‪ ،‬اینها چگونه‬ ‫با هم به تفاهم می‌رس��ند؟ من گفتم این توصیفات معلوم‬ ‫نیس��ت که قرین به صحت باش��د و خود این تحلیل جای‬ ‫بحث دارد‪ ،‬به عالوه اینکه این نشس��ت درباره دولت آینده‬ ‫است نه دولت گذشته‪ .‬این سه نفر براساس دولت فعلی که‬ ‫نمی‌خواهند با هم بحث كنند‪ ،‬اساسا این تحلیل منشا اثر و‬ ‫صحت ندارد‪ .‬از طرفی نوع نگاه به این نشست تبدیل شده‬ ‫به ائتالف ‪ 2+1‬و تحلیل‌هایی درب��اره آن‪ ،‬که با اهدافی که‬ ‫من از نشست سه‌گانه اطالع دارم همخوان نیست‪ .‬به‌عبارت‬ ‫دیگر برداش��ت‌های غلطی در حال بیان ش��دن هس��تند‪.‬‬ ‫برهمین اساس معتقدم نشست سه‌گانه را نباید آنقدر بزرگ‬ ‫کرد که نت��وان تحلیلش کرد و نه آنقدر کوچک ش��مرد که‬ ‫دیده نش��ود‪ .‬برخی عناصر اصولگرا برای مدیریت صحنه‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم با ه��م تفاهم کردند و‬ ‫تالش می‌کنند در عین رقابت‪ ،‬صحنه‌های تهدید‌آمیز علیه‬ ‫جریان اصولگرا به‌گونه‌ای رصد ش��ود تا آنه��ا اجازه بروز و‬ ‫ظهور پیدا نکنند‪.‬‬ ‫طیف تحولخواه (جمعیت ایثارگ�ران و جمعیت‬ ‫رهپوی�ان) و جبه�ه پی�روان خط‌ام�ام و رهبری‬ ‫دنب�ال برنامه‌مح�وری در تعیین مص�داق نامزد‬ ‫ریاست‌جمهوری بودند‪ ،‬بر همین اساس برخی‬ ‫می‌گوین�د این نشس�ت س�ه‌‌گانه برگش�ت به‬ ‫شخص‌محوری است‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬از ابتدا و قبل از برگزاری نشست سه نفره‪ ،‬مواضع‬ ‫جمعیت رهپویان انقالب اس�لامی ب��رای ورود به عرصه‬ ‫انتخابات تعیین برنامه بود‪ .‬از طرفی هر سه این افراد اعالم‬ ‫می‌کنند که برای اداره کشور برنامه داریم و قطعا برنامه خود‬ ‫را اعالم می‌کنند‪ .‬باتوجه به دو موضوع یادش��ده قطعا اگر‬ ‫جمعیت رهپویان بخواهد با یک��ی از این گزینه‌ها به نتیجه‬ ‫برس��د‪ ،‬قطعا برنامه خود را با برنامه آنه��ا تطبیق می‌دهد و‬ ‫ابتدایی‌ترین اقدامی‌ که صورت خواهد گرفت تفاهم روی‬ ‫برنامه است و اگر تفاهم حاصل نش��ود جمعیت از حمایت‬ ‫آن نامزد انص��راف می‌دهد چون مح��ور اقدامات ما برنامه‬ ‫خواهد بود‪ ،‬البته آنها هم اع�لام نکردند که ما بدون برنامه‬ ‫وارد ش��دیم‪ ،‬بلکه بر‌عکس هر کدام اعالم کردند که برای‬ ‫دولت آینده برنامه دارند‪ ،‬اما اینکه برنامه آنها چه خواهد بود‬ ‫باید منتظر اعالم آن بود‪ .‬در کل هنوز فعالیت‌های انتخاباتی‬ ‫به صورت رسمی شروع نشده که بتوانیم تحلیل کنیم آنها‬ ‫برنامه دارند یا خیر‪.‬‬ ‫این مدل نشس�ت برگزار کردن آیا اقتباس�ی از‬ ‫مدل شورای هماهنگی نیروهای انقالب اسالمی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬هم اکنون نشستی سه نفره و مثلثی شکل میان‬ ‫آقایان قالیباف‪ ،‬والیتی و حدادعادل به‌وجود آمده‪ .‬در سال‬ ‫‪ 84‬شکل مدل مربع بود و قرار ش��د از داخل آن یک نامزد‬ ‫مبتنی بر نظرسنجی بیرون آید‪ ،‬اما عمال یکی از نامزدها این‬ ‫میثاقی را که بسته بود زیر پا گذاشت و حاضر نشد مبتنی بر‬ ‫آن میثاق حرکت را ادامه دهد‪ .‬نهایتا این برنامه به شکست‬ ‫انجامید و به تعبیری موجب انشقاق شد و هر کدام از گزینه‌ها‬ ‫به شکلی وارد عرصه انتخابات شدند‪ ،‬اما این قرار آنها نبود‬ ‫بلکه تفاهم شد که هر چهار نفر به میثاق امضا‌شده تمکین‬ ‫کنند و براس��اس فرآیند نظرسنجی در تاریخ‌های معین هر‬ ‫کس باالتر بود‪ ،‬بقیه پشت‌سر او قرار بگیرند‪.‬‬ ‫میثاق‌نامه‌ای که میان آقای�ان رضایی‪ ،‬قالیباف‪،‬‬ ‫توکلی و احمدی‌نژاد امضا شد‪ ،‬منظور شما است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬باتوجه به اینکه ای��ن میثاق از طرف یکی از‬
‫چهار ضلع زیر پا گذاشته شد عمال به نتیجه نرسید‪ ،‬اما حاال‬ ‫این سه نفر هم‌کانون دور هم گرد آمدند كه در تاریخ سیاسی‬ ‫خود نشان ندادند که میثاق‌شکنی می‌کنند‪ .‬از طرفی تالش‬ ‫کردند تضمین‌های الزم را با آسیب‌شناس��ی گذشته ایجاد‬ ‫کنند و اجازه ندهند تجربه گذشته به‌وجود بیاید‪ .‬حضور نزد‬ ‫علمای بزرگی مثل آی��ت‌اهلل مهدوی‌کنی‪ ،‬آیت‌اهلل یزدی و‬ ‫دیگر عزیزان برای این بود که این نظریه را به‌طور شفاف به‬ ‫آنها اعالم کنند و آنها ش��اهدی بر این میثاق باشند‪ .‬آقایان‬ ‫حدادع��ادل‪ ،‬والیتی و قالیباف تالش زی��ادی دارند که آن‬ ‫آفت سال ‪ 84‬تکرار نشود‪ ،‬حاال اینکه آیا می‌شود یا خیر در‬ ‫آینده مشخص می‌ش��ود‪ .‬می‌توان گفت شورای هماهنگی‬ ‫نیروهای انقالب آن زم��ان خیلی فراگی��ر و جدی بود که‬ ‫محصولش آن شد‪ ،‬اما االن این نشست سه‌گانه فارغ از آن‬ ‫مجموعه‌هایی که تحت عنوان شورای هماهنگی گرد‌هم‬ ‫آمدند‪ ،‬است چون شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با آن مدل دارد‪.‬‬ ‫سياست‌‬ ‫تصميم سنتي‌ها‬ ‫آقای والیتی آن موقع در ش�ورای هماهنگی اول‬ ‫بود‪ ،‬اما در آخرین لحظه یعنی بهمن‌ماه سال ‪83‬‬ ‫حضور خود را منوط به عدم نامزدی آقای هاشمی‬ ‫کرد‪ ،‬بنابراین این س�ابقه از ایش�ان وجود دارد‪،‬‬ ‫یعنی شما می‌گویید احتمال تکرار چنین اتفاقی‬ ‫وجود ندارد؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬آن موقع که ایشان شورای هماهنگی نیروهای‬ ‫انقالب را ترک کرد‪ ،‬مساله میثاق‌نامه مطرح نبود‪ ،‬بعد از آن‬ ‫به وجود آمد چون بعد از خروج آقایان والیتی و الریجانی از‬ ‫شورای هماهنگی یک مربع شکل گرفت و آن میثاق نامه‬ ‫بین اضالع آن امضا شد‪ ،‬قبل از آن قرار بود افراد به شورای‬ ‫مرکزی ش��ورای هماهنگی نیروهای انقالب برنامه دهند‪،‬‬ ‫اما همانطور که گفته شد آن فرآیند با خروج آقایان والیتی‬ ‫و الریجانی به هم خ��ورد و در نهایت چهار نف��ر باقیمانده‬ ‫میثاق‌نامه نوشتند‪ ،‬اما کارها به نتیجه نرسید‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫هم‌اکنون س�ازوکار نظر‌س�نجی علم�ی‌و مورد‬ ‫اعتماد مهیاست؟‬ ‫‪ l‬عزیزان هنوز نگفتند با کدام س��ازوکار به نتیجه‬ ‫برسند‪ ،‬قطعا یکی از آن راهکارها می‌تواند نظرسنجی باشد‪.‬‬ ‫من شنیدم موضوعات دیگری را مدنظر دارند‪ ،‬اما اینکه آن‬ ‫موضوعات چیس��ت و طبق چه فرآیند و مدلی بین سه نفر‬ ‫طراحی شده تا گزینه اصلح و مقبول خروجی آن شود به‌طور‬ ‫رسمی هنوز مشخص نشده است‪.‬‬ ‫برخی می‌گویند حکمیت سازوکار تعیین مصداق‬ ‫از میان سه نفر است‪.‬‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم؛ هن��وز مدلی که با آن م��دل به نتیجه‬ ‫برسند‪ ،‬اعالم نشده است‪.‬‬ ‫چ�را جبهه پای�داری و جبه�ه پی�روان خط‌امام‬ ‫و رهبری از نشس�ت س�ه نفره آقای�ان والیتی‪،‬‬ ‫حدادعادل و قالیباف استقبال نکردند؟‬ ‫‪ l‬باید از خود آنها این مساله را پرسید‪.‬‬ ‫نقد آنها چیست؟ آیا موضع و نوع نگاه آنها را به‬ ‫این قضیه وارد می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬هر کدام نقطه‌نظرات خاص خ��ود را دارند مثال‬ ‫یکی از آن دو گروه‪ ،‬به حضور یکی از افراد در جمع سه نفره‬ ‫حساس است و به این موضوع واکنش نشان می‌دهد‪ ،‬گروه‬ ‫دیگر با یک ادله دیگری این موضع را نفی می‌کند‪ ،‬چون من‬ ‫سخنگوی آن گروه‌ها نیستم‪ .‬نه صالحیت دارم و نه منصفانه‬ ‫است که به جای آنها اظهارنظر کنم‪ ،‬اگر از خود آنها سوال‬ ‫شود قطعا نقطه‌نظرات خود را اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫آیا نشس�ت س�ه‌گانه خاصیت عام‌تر ش�دن را‬ ‫دارد یا خیر؟‬ ‫‪ l‬بستگی به س��ه نفر حاضر در آن دارد‪ ،‬تا آنجا که‬ ‫می‌دانم قصدی برای توس��عه این مثلث وجود ندارد‪ ،‬حاال‬ ‫اگر آنها تغییر نظری داده باش��ند نمی‌دانم‪ .‬باید دید که این‬ ‫نشست سه نفره افزایش پیدا می‌کند یا خیر‪g .‬‬ ‫‪35‬‬
‫پيشنهاد جديد عسكراوالدي‬ ‫آيا جناح راست اصولگرايان به گزينه نهايي مي‌رسد؟‬ ‫مصطفی صادقی‬ ‫‪4‬‬ ‫سياست‬ ‫اگر بن��ا بر تحلی��ل و رص��د فعالیت‌ه��ای انتخاباتی‬ ‫اصولگرایان باش��د‪ ،‬نمی‌توان یک ضلع مه��م آن را نادیده‬ ‫گرفت؛ ضلع��ی ک��ه در ادبی��ات سیاس��ی از آن به‌عنوان‬ ‫سنتی‌های اصولگرا یاد می‌شود‪ .‬آنها اگر‌چه در ادوار مختلف‬ ‫همواره در آس��تانه انتخابات به صورت برنامه‌ریزی ش��ده‬ ‫و سیس��تماتیک وارد مبحث رقابت می‌ش��دند‪ ،‬این بار اما‬ ‫گویا شرایطشان تفاوت‌های فراوانی دارد با همه سال‌های‬ ‫گذشته‪.‬‬ ‫اگر آنه��ا در دهه‌ه��ای ‪ 70‬و ‪ 80‬ب��ا مدل‌هایی مانند‬ ‫ش��ورای هماهنگی‪ ،‬جبهه متحد یا عناوین��ی از این جنس‬ ‫از ماه‌ها قبل کمپین‌ه��ای انتخاباتی ب��ه راه می‌انداختند‪،‬‬ ‫حاال چهار ماه مانده به زمان نام‌نویس��ی هنوز هیچ کنگره‬ ‫انتخاباتی را برگزار نکرده‌اند‪.‬‬ ‫پیدایش س�لایق مختلف در میان آنان‪ ،‬فقدان گزینه‬ ‫رای‌آور و پیچی��ده بودن ش��رایط ش��اید مهمترین دالیل‬ ‫وضعیت امروز آنان باشد‪.‬‬ ‫در میان س��نتی‌ها روزی از نام��زدی علی الریجانی‬ ‫سخن به میان می‌آید و روز دیگر از کاندیداتوری مصطفی‬ ‫پورمحمدی و منوچهر متکی‪.‬‬ ‫حال آنک��ه یک نامزد مه��م از میان آن��ان به ائتالف‬ ‫س��ه‌نفره پیوس��ته و یک نام��زد مه��م دیگر آن��ان یعنی‬ ‫حجت‌االس�لام علی‌اکبر ناطق‌نوری حرف آخرش را زده‬ ‫و گفته به هیچ وجه روی او حساب نکنند‪.‬‬ ‫حاال آنها مانده‌اند و کاندیداهایی که هنوز تکلیف‌شان‬ ‫را نمی‌دانند‪.‬‬ ‫در این میان اما خبرنگار مثلث به اخبار مهمی‌دس��ت‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بر‌اس��اس یکی از این اخبار گوی��ا حبیب‌اهلل‬ ‫عسگراوالدی در جلسه اخیر حزب موتلفه گفته است‪« :‬بنا‬ ‫دارم در جلس��ه‌ای اعالم کنم نظر ما سنتی‌ها این است که‬ ‫آقای ناطق‌‌نوری بازگردد و چنانچه نظرها روی ایشان مثبت‬ ‫بود‪ ،‬برای انتخابات آینده روی ایشان سرمایه‌گذاری کنیم‪.‬‬ ‫خود آقای ناطق هم گفته اس��ت که اگر نشانه‌های مثبتی‬ ‫ببینم می‌آیم‪ ».‬این خبر البته هنوز از س��وی وی به صورت‬ ‫رسمی تایید نشده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫داستان نامزدی شیخ‬ ‫حجت‌االس�لام علی‌اکبر ناطق‌ن��وری از چهره‌های‬ ‫باسابقه اصولگراس��ت که در س��ال ‪ 76‬نیز نامزد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ش��د؛ انتخاباتی که البته منجر به پیروزی‬ ‫او نشد‪ .‬او البته در ادوار بعدی تالش‌های متعددی را برای‬ ‫وحدت اصولگرایان در قالب ش��ورای هماهنگی نیروهای‬ ‫انقالب انجام داد‪.‬‬ ‫ناطق‌نوری چند سال پیش‪ ،‬طرحی را پیشنهاد کرد که‬ ‫به طرح دولت وحدت ملی شهره ش��د؛ آن طرح البته در آن‬ ‫زمان با استقبال مواجه نشد‪.‬‬ ‫حاال ام��ا چن��د س��ال از آن ماج��را می‌گ��ذرد و بار‬ ‫‌دیگ��ر تالش‌های��ی ب��رای احی��ای آن ط��رح قدیمی‌در‬ ‫حال انجام اس��ت؛ تالش‌هایی ک��ه این بار از س��وی اکبر‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫اگر در آن زمان مذاک��رات و رایزنی‌ها در نهان انجام‬ ‫‪36‬‬ ‫و سرانجام پس از منتفی ش��دن رسانه‌ای شد‪ ،‬در این دوره‬ ‫اکبر هاشمی‌‌رفسنجانی هیچ هراس��ی ندارد از اینکه در هر‬ ‫جلس��ه‌ای از طرحش دفاع کند؛ طرحی ک��ه از همان آغاز‬ ‫مطرح شدنش گفته می‌ش��د بهترین نامزد و کاندیدای آن‬ ‫علی‌اکبر ناطق‌نوری است‪.‬‬ ‫حتی اوضاع چنان شد که برخی چهره‌های سیاسی و‬ ‫رسانه‌ای به صورت روشن و واضح پیشنهاد دادند که علی‬ ‫اکبر ناطق نوری به‌عنوان کاندیدای این طرح‪ ،‬پروژه دولت‬ ‫وحدت ملی را کلید بزند‪.‬‬ ‫تالش آنه��ا البته فرجامی‌ نداش��ت‪ .‬ش��یخ علی اکبر‬ ‫ناطق‌نوری تاکنون پاس��خش منفی بوده است‪ .‬در آخرین‬ ‫واکنش رس��می از س��وی او و در پی درج برخی تحلیل‌ها‬ ‫و اخبار در برخی رس��انه‌ها مبنی بر اعالم ش��رط رفع حصر‬ ‫از موس��وی و کروبی از س��وی ناطق‌نوری برای حضور در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬مسئول دفتر وی‪ ،‬شرط اعالم‬ ‫شده را به‌شدت تکذیب کرد‪.‬‬ ‫مس��ئول دفتر علی اکبر ناطق‌ن��وری در مورد حضور‬ ‫یا عدم‌حضور ناطق‌ن��وری به‌عنوان کاندی��دا در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری پیش‌رو اظهار داشته اس��ت‪« :‬از ماه‌ها‬ ‫پیش مراجعات مکرری برای دع��وت از آقای ناطق‌نوری‬ ‫برای کاندیداتوری به ایش��ان ص��ورت گرفته اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫آقای ناطق‌نوری همچنان معتقد اس��ت ک��ه برای حضور‬ ‫در انتخابات به‌عنوان کاندیدا احساس تکلیف نمی‌کند‪».‬‬ ‫اما این همه ماجرا نیس��ت‪ .‬غفوری‌ف��رد دیگر چهره‬ ‫اصولگراست که اخبار مهمی‌را در مورد ناطق‌نوری مطرح‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او در مصاحبه‌ای گفته اس��ت‪« :‬من به همراه‬ ‫تعدادی‌ از نمایندگان مجلس به دیدار هاشمی رفسنجانی‬ ‫رفتیم و با ایش��ان صحبت کردیم اما گفتن��د که تمایلی به‬ ‫نامزدی ندارند‪ .‬اما احتمال دارد که از نامزد دیگری حمایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یکی از نامزدهای اصولگرا ک��ه مقبولیت عامه دارد‪.‬‬ ‫ظاهرا ایشان عالقه‌مند به نامزدی آقای ناطق‌نوری هستند‬ ‫و این را به ایش��ان هم گفته‌ان��د‪ .‬البته قطع��ا در این باره با‬ ‫رهبری معظم انقالب مش��ورت هم خواهند کرد‪ .‬اگر آقای‬ ‫ناطق با حمایت آقای هاش��می وارد عرصه شوند؛ احتمال‬ ‫اجماع می��ان اصولگرایان هم وجود دارد‪ .‬قطعا بخش��ی از‬ ‫اصولگراها نی��ز از آقای ناطق‌نوری حمای��ت خواهند کرد‪.‬‬ ‫چون ایش��ان مقبولیت زیادی بی��ن اصولگرای��ان دارند و‬ ‫جامعتین نیز احتماال از ایشان حمایت خواهد کرد‪ .‬نامزدی‬ ‫ایشان شرایط خوبی را برای ایجاد وحدت میان اصولگرایان‬ ‫ایجاد می‌کن��د‪ ».‬وی ادامه داده اس��ت‪« :‬احتمال نامزدی‬ ‫ناطق‌نوری هم نزدیک به صفر اس��ت‪ .‬ایشان هم مثل من‬ ‫معتقدند که نوبت حضورشان در عرصه سیاست تمام شده‬ ‫و از این پس باید به‌عنوان مشاور در این عرصه باشند‪ .‬مگر‬ ‫آنکه ش��رایطی خاص به وج��ود بیاید‪ .‬مثال اینکه ایش��ان‬ ‫بفهمند مقام معظم رهبری دلشان می‌خواهد که او کاندیدا‬ ‫شود‪».‬‬ ‫به‌ه��ر‌روی به نظ��ر نمی‌رس��د که حجت‌االس�لام‬ ‫ناطق‌نوری بنایی برای حضور در انتخابات داشته باشد‪.‬‬ ‫آیا الریجانی می‌آید؟‬ ‫در فضایی که آمدن ناطق‌نوری منتفی شده حاال همه‬ ‫نگاه‌ها به سوی علی الریجانی دوخته شده است‪ .‬او اگرچه تا‬ ‫چندی پیش از اظهارنظر در این مورد خودداری می‌کرد‪ ،‬اما‬ ‫در آخرین اظهارنظرش گفته است که برخی از او خواسته‌اند‬ ‫کاندیدای انتخابات ‪ 92‬باشد‪.‬‬ ‫خبرن��گار مثل��ث مطلع ش��ده اس��ت که ب��ه تازگی‬ ‫هیات‌رئیسه فراکسیون رهروان والیت در مجلس جلسه‌ای‬ ‫داشته‌اند‪ .‬در این جلسه گفته شده که باتوجه به نظر‌سنجی‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس وضعی��ت علی الریجانی بهتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس این گزارش دو عضو ارشد این فراکسیون‬ ‫گفته‌اند‪« :‬باید یک نامه رسمی و علنی برای آقای الریجانی‬ ‫بنویسیم که وی کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری شود‪ .‬در این‬ ‫جلسه تاکید شده اس��ت که حداقل ‪ 160‬امضا از نمایندگان‬ ‫برای چنین درخواستی وجود دارد‪ .‬البته برخی منابع گزارش‬ ‫کرده‌اند که جمع‌آوری امضاها آغاز ش��ده است؛ این اخبار‬ ‫البته هنوز تایید نشده‌اند‪».‬‬ ‫اما چهار م��اه مانده به زم��ان ثبت‌ن��ام کاندیداهای‬ ‫انتخابات گویا امروز بیش از همیشه تالش‌ها برای نامزدی‬ ‫علی الریجان��ی در می��ان اصولگرایان باال گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫الریجانی حتی گزینه‌ای اس��ت که در برخ��ی تحلیل‌ها و‬ ‫مصاحبه‌های انتخاباتی از او به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای‬ ‫طرح دولت وحدت ملی هاشمی‌رفسنجانی نام می‌برند‪.‬‬ ‫چرا‌که معتقدند همچون مدل تش��کیل فراکس��یون‬ ‫رهروان والی��ت در مجلس نهم او می‌توان��د طیف‌هایی از‬ ‫در فضایی که آمدن ناطق‌نوری منتفی شده حاال همه نگاه‌ها‬ ‫به سوی علی الریجانی دوخته شده است‪ .‬او اگرچه تا‬ ‫چندی پیش از اظهارنظر در این مورد خودداری می‌کرد‪،‬‬ ‫اما در آخرین اظهارنظرش گفته است که برخی از او‬ ‫خواسته‌اند کاندیدای انتخابات ‪ 92‬باشد‬
‫علي الريجاني مي‌گويد برخي از او خواسته‌اند كانديداي انتخابات ‪ 92‬شود‬ ‫سياست‬ ‫محمدرضا باهنر احتمال كانديداتوري‌اش را رد نكرده است‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫حجت‌االسالم علي اكبر ناطق نوري بار ديگر اعالم كرده است كانديداي انتخابات نخواهد شد‬ ‫اصالح‌طلبان را نیز با خود همراه سازد‪.‬‬ ‫جدید‌ترین خبر در مورد او این اس��ت که شنیده شده‬ ‫یکی از پارلمانتاریس��ت‌های مش��هور اخی��را طرحی را به‬ ‫اصولگرای��ان ارائه داده که البته با اس��تقبال مواجه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬خبرنگار مثلث گزارش کرده که بر‌اساس این طرح‬ ‫جریان اصولگرا بای��د روی علی الریجانی ب��رای ورود به‬ ‫انتخابات اجماع کنن��د و در مقابل‪ ،‬غالمعل��ی حدادعادل‬ ‫رئیس مجلس شود‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس این گزارش؛ گوی��ا این فرد ب��ه برخی از‬ ‫چهره‌های اصولگرا گفته است‪« :‬ما باید به اجماع برسیم چرا‬ ‫که گزینه دولت آقای رحیم‌مشایی است‪ .‬بنابراين با‌توجه به‬ ‫جدي شدن بحث مش��ايي بايد اصولگرايان پشت يك نفر‬ ‫قرار بگيرند‪».‬‬ ‫س��خنان او و طرح پيش��نهادي‌اش اگر‌چه با واكنش‬ ‫مثبت مواجه نشده‪ ،‬اما حاكي از تالش فشرده سنتي‌ها براي‬ ‫ترغيب علي الريجاني جهت كانديدات��وري و البته فراهم‬ ‫شدن زمينه اين اقدام است‪.‬‬ ‫هر چه هست آنها گويا بنا دارند در قالب جبهه پيروان‬ ‫و با مدل جامعتين بار ديگر فعاليت‌ه��اي انتخاباتي خود را‬ ‫كليد بزنند‪.‬‬ ‫محمد‌رضا باهنر در اي��ن مورد گفته اس��ت‪« :‬جبهه‬ ‫پیروان خط امام و رهبری چند جلسه با آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫و جامعه مدرسین داشته است‪ .‬ما از آنها خواستیم که مسیر‬ ‫کلی را به ما رهنمود کنند و تالش ما این است که به وحدت‬ ‫قابل‌قبولی دست پیدا کنیم‪ .‬اگرچه این بزرگواران بگویند که‬ ‫ما وارد مصادیق نمی‌شویم و البته ما اصراری بر این موضوع‬ ‫هم نداری��م‪ .‬به طور کل��ی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ما همچنان این مش��ی را دنبال می‌ کنیم و ق��دم ما به این‬ ‫سمت است‪».‬‬ ‫باهنر البته ادامه داده اس��ت‪« :‬متاس��فانه در اردوگاه‬ ‫اصولگرایان تشتت و تفرقه وجود دارد و البته این به معنای‬ ‫دعوا نیست‪ .‬جبهه پیروان خط امام و رهبری‪ ،‬جبهه پایداری‬ ‫و جمعیت ایثارگران و رهپوی��ان از طیف‌های اصولگرایی‬ ‫هس��تند که برای انتخابات فعالیت می‌کنند‪ .‬امیدواریم این‬ ‫گروه‌ها به هم نزدیک شوند و به یک کاندیدا برسند‪».‬‬ ‫متکی چه خواهد کرد؟‬ ‫از همان روزی ک��ه منوچهر متکی دیگ��ر وزیر نبود‬ ‫خیلی‌ها معتقد بودند که او در انتخابات ‪ 92‬نامزد خواهد شد‪.‬‬ ‫او تاکنون در چند برهه اظهارنظرهای سیاس��ی داشته که‬ ‫برخی برداشت انتخاباتی بودن را از این سخنان داشته‌اند‪.‬‬ ‫او تاکنون صریحا نگفته اس��ت که نام��زد انتخابات‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬اما گفته می‌شود ش��انس او برای اینکه نامزد‬ ‫نهایی سنتی‌ها باشد خیلی زیاد نیست‪.‬‬ ‫سنتی‌ها و یک نامزد جدید؟‬ ‫در میان همه اخبار ض ‌دو‌نقیضی که این روزها در میان‬ ‫راستگرایان اصولگرا وجود دارد نام یک نامزد جدید نیز در‬ ‫تحلیل‌های انتخاباتی قرار گرفته است؛ محمد‌رضا باهنر‪.‬‬ ‫البته چندی پیش نیز اخباری از نامزدی او مطرح بود‬ ‫که با واکنش منفی‌اش مواجه ش��د‪ .‬او این ب��ار اما احتمال‬ ‫کاندیداتوری‌اش را رد نکرده و گفته اس��ت‪« :‬االن پاس��خ‬ ‫من قطعا نه اس��ت‪ ،‬اما در عالم سیاس��ت هیچ غیرممکنی‬ ‫وجود ندارد‪».‬‬ ‫جدیدترین خبر در مورد او این است که «کمپین دعوت‬ ‫از باهنر» برای حضور وی در انتخابات راه افتاده است‪ .‬این‬ ‫کمپین وبالگی فعالیت خود را با شعار «صدای پای اعتدال»‬ ‫آغاز کرده است‪ .‬در این کمپین از محمدرضا باهنر به‌عنوان‬ ‫«مرد میدان‌های سخت» نام برده شده است‪.‬‬ ‫راستگرایان سنتی انگار همچنان نتوانسته‌اند درباره‬ ‫نامزد انتخاباتی‌شان به جمع‌بندی برسند‪g .‬‬ ‫‪37‬‬
‫راست‌گرايان سنتي‬ ‫علي الريجاني اكنون گويا نسبت‬ ‫به ساير كانديداهاي طيف سنتي‬ ‫اصولگرايان با مراجعه بيشتري براي‬ ‫نامزدي در انتخابات مواجه است‪ .‬او‬ ‫همكاري فراكسيون رهروان واليت‬ ‫را نيز به‌عنوان پشتوانه‌اي براي‬ ‫كانديداتوري خود دارد‪.‬‬ ‫علي الريجاني‬ ‫مصطفي پورمحمدي‪ ،‬وزير سابق كابينه‬ ‫محمود احمدي‌نژاد است كه رياست‬ ‫سازمان بازرسي كل كشور را برعهده‬ ‫دارد‪ .‬او كه اخيرا به سمت معاون‬ ‫سياسي جامعه روحانيت منصوب شده‬ ‫از نامزدهاي احتمالي اصولگرايان‬ ‫سنتي به‌شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫مصطفي پور محمدي‬ ‫سياست‬ ‫منوچهر متكي از همان هنگام كه از‬ ‫سمت وزارت خارجه بركنار شد‪‌،‬نامش‬ ‫به‌عنوان يكي از نامزدهاي احتمالي‬ ‫انتخابات ‪ 92‬در تحليل‌هاي سياسي‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او هنوز در اين مورد‬ ‫اظهارنظر صريحي نداشته است‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫منوچهر متكي‬ ‫محمدرضا باهنر به تازگي به جمع‬ ‫كانديداهاي احتمالي اصولگرايان‬ ‫سنتي پيوسته است‪ .‬حتي هفته گذشته‬ ‫يك كمپين وبالگي نيز در حمايت از او‬ ‫راه‌اندازي شده‪ .‬او مي‌گويد تاكنون‬ ‫پاسخش براي كانديداتوري منفي بوده‬ ‫و البته اين را هم اضافه مي‌كند كه در‬ ‫سياست هيچ چيز بعيد نيست‪.‬‬ ‫محمدرضا باهنر‬ ‫محمد نهاونديان آن هنگام به‌عنوان‬ ‫يك نامزد احتمالي مطرح شد كه برخي‬ ‫درطيف راست سنتي گفتند نامزد مايك‬ ‫چهره اقتصادي خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد نهاونديان‬ ‫‪38‬‬ ‫اصولگرايان‬ ‫و انتخابات‬ ‫‪92‬‬
‫جبهه پايداري‬ ‫اواخر آذر ماه غالمعلي حدادعادل‬ ‫در يك سخنراني گفت كه از ميان‬ ‫او‪ ،‬واليتي و محمدباقر قاليباف‬ ‫يك نفر كانديداي انتخابات خواهد‬ ‫شد‪ .‬اين جمله نشان از تشكيل‬ ‫يك ائتالف انتخاباتي ميان دو‬ ‫طيف مهم اصولگرايان بود‪ .‬حاال‬ ‫غالمعلي حداد عادل مي‌گويد اين‬ ‫ائتالف بسته نيست و براي ديگر‬ ‫كانديداها نيز اين امكان وجود‬ ‫دارد كه به جمع آنها بپيوندند‪.‬‬ ‫سعيد جليلي در مصاحبه‌هاي برخي‬ ‫اعضاي جبهه پايداري به‌عنوان‬ ‫گزينه مطلوب اين طيف مطرح شده‬ ‫است‪ .‬اگرچه او گويا روي خوشي‬ ‫به كانديداتوري در انتخابات نشان‬ ‫نداده‪‌،‬اما با وجود عدم عالقه‌اش هم‬ ‫از كانديداهاي احتمالي بالقوه به‌شمار‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫سعيد جليلي‬ ‫كامران باقري‌لنكراني كه سخنگوي‬ ‫جبهه پايداري هم هست گزينه مورد‬ ‫نظر برخي اعضاي جبهه پايداري است‪.‬‬ ‫مواضع او در مورد مسائل سياسي مورد‬ ‫توجه رسانه‌ها و محافل سياسي قرار‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫كامران باقري لنكراني‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫اصولگرايانمستقل‌‬ ‫محسن رضايي مي‌گويد كه هنوز‬ ‫براي حضور در انتخابات تصميم‬ ‫قطعي نگرفته است‪ ،‬اما طيف‌هايي‬ ‫از سياسيون از او براي حضور در‬ ‫انتخابات ‪ 92‬دعوت كرده‌اند‪.‬‬ ‫محسن رضايي‬ ‫در ميان نام‌هاييكه به‌عنوان‬ ‫گزينه‌هاي احتمالي مطرح هستند اين‬ ‫محمد سعيدي‌كيا است كه تاكنون به‬ ‫صورت چراغ خاموش حركت كرده‬ ‫است‪ .‬اگرچه خبرهاي ضدونقيضي‬ ‫درباره فعاليت‌هاي انتخاباتي او مطرح‬ ‫است اما تاكنون او هيچ اظهارنظري‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫محمد سعيدي كيا‬ ‫‪39‬‬
‫نحوه مواجهه‬ ‫اصولگرايان با انتخابات‬ ‫در ادوار مختلف‬ ‫همواره در نتيجه آراي‬ ‫صندوق‌ها موثر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫از ‪ 81‬تا ‪92‬‬ ‫مروري بر ائتالف‌هاي انتخاباتي اصولگرايان‬ ‫علي حاجي‌ناصري‬ ‫‪5‬‬ ‫پس از شکست س��نگین در انتخابات دوم خرداد ‪76‬‬ ‫بود كه جناح موسوم به راست به فکر بازسازی تشکیالتی‬ ‫خود افتاد‪ .‬اگرچه این جریان سیاسی تا مدت‌ها در شوک این‬ ‫شکست فرو رفته بود‪ ،‬اما برای ادامه حیات سیاسی خود در‬ ‫انتخابات مجلس ششم ش��رکت کرد‪ .‬اگرچه فضای غالب‬ ‫سیاسی ‪ -‬اجتماعی به سود جریان اصالحات بود‪ ،‬اما برخی‬ ‫کاندیداهای جناح راست به مجلس ششم راه یافتند‪.‬‬ ‫پیش از دوم خرداد ‪ 76‬یک��ی از مبنایی‌ترین انتقادات‬ ‫نسبت به جناح‌راس��ت این بود که این جناح از جوانگرایی‬ ‫اجتناب می‌ورزد و عرصه فعالیت برای چهره‌های س��نتی‬ ‫فراهم‌تر است‪ .‬این‌گونه بود که جناح‌ راست برای شناخت‪،‬‬ ‫پذیرش و رف��ع نقاط ضعف خود ش��ورایی تش��کیل داد تا‬ ‫بر‌اساس خرد جمعی رفتار کند‪ .‬آنها در مقابل جناح سیاسی‬ ‫مقابل که خود را اصالح‌طلب می‌نامیدن��د‪ ،‬نام اصولگرا را‬ ‫برای خود برگزیدند‪ .‬نس��ل اول اصولگرایان و چهره‌های‬ ‫سنتی این جریان به اتاق فکر رفتند و میدان را به نسل دوم‬ ‫سپردند‪ .‬گروه‌هایی همچون جمعیت ایثارگران ‪ -‬که در آن‬ ‫زمان از گروه‌های تازه تاس��یس و نوین اصولگرایان بودند‬ ‫ فعالیتی مضاعف را در پیش گرفتند و در سیاس��ت‌ورزی‬‫‪40‬‬ ‫جدی‌تر شدند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب اصولگرایان به جریانی منتقد در فضای‬ ‫سیاسی کشور تبدیل شدند که درصدد شناخت نقاط ضعف‬ ‫دولت و مجلس اصالح‌طلبان بودند و از این ضعف‌ها انتقاد‬ ‫می‌کردند‪ .‬در انتخابات ریاست‌جمهوری هشتم در سال ‪80‬‬ ‫اصولگرایان با اس��تراتژی کاندیداهای متع��دد وارد میدان‬ ‫شدند‪ ،‬اما باز هم در برابر اصالح‌طلبان شکست خوردند كه‬ ‫تقريبا قابل پيش بيني هم بود‪.‬‬ ‫آبادگران می‌آید‬ ‫دو شکست جناح راست از دوم خرداد ‪ 76‬تا خرداد ‪80‬‬ ‫آنها را به این اندیشه واداشت که طرحی نو در‌اندازند‪ .‬شورای‬ ‫هماهنگی نیروهای انقالب اس�لامی که پس از انتخابات‬ ‫دوم خرداد ‪ 76‬تش��کیل ش��ده بود درصدد برآمد تا تابلویی‬ ‫جدید را برای حضور در رقابت‌های سیاسی بیازماید‪.‬‬ ‫انتخابات شوراهای دوم در آخرین روزهای سال ‪81‬‬ ‫فرصتی مناسب برای این اقدام بود‪ .‬انتخابات شوراهای دوم‬ ‫که به عرصه‌ای برای وزن‌کشی اصالح‌طلبان تبدیل شده‬ ‫بود‪ ،‬فرصتی مناس��ب بود برای این آزمون‪ .‬اصولگرایان با‬ ‫فهرستی واحد که عنوان «آبادگران ایران اسالمی» باالی‬ ‫آن خودنمای��ی می‌کرد‪ ،‬گوی‌س��بقت را از فهرس��ت‌های‬ ‫اصالح‌طلب ربود و توانس��ت اولین پیروزی انتخاباتی خود‬ ‫پس از انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم را جشن بگیرد‪.‬‬ ‫ماج��را از آنجایی آغاز ش��د ک��ه با نزدیک ش��دن به‬ ‫انتخابات شوراهای دوم‪ ،‬شورای هماهنگی تصمیم گرفت‬ ‫تش��کلی را با نام جدید در انتخابات ش��وراها شرکت دهد‪.‬‬ ‫پس از رایزنی‌های فراوان‪ ،‬س��رانجام نام «آبادگران ایران‬ ‫اس�لامی» به تصویب رس��ید و قرار بر این شد که محمود‬ ‫احمدی‌نژاد و حسین فدایی مس��ئولیت انتخاب کاندیداها‬ ‫و هدایت تبلیغات انتخاباتی را در تهران‪ ،‬مراکز اس��تان‌ها و‬ ‫شهرهای مهم برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫‪ 20‬بهم��ن ‪ 1381‬و در بحبوحه تبلیغ��ات گروه‌های‬ ‫شناخته‌ش��ده سیاس��ی‪ ،‬چهره‌ه��ای جدی��د و ناش��ناخته‬ ‫اصولگرایان با تابلوی آبادگران ب��رای حضور در انتخابات‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران اعالم موجودیت کردند‪ ،‬اما مشکل‬ ‫اصلی و شايد هم حسن بزرگ این ائتالف نو تاسیس‪ ،‬عدم‬ ‫شناخت مردم از این لیست بود‪.‬‬ ‫مهدی چمران‪ ،‬ش��اخص‌ترین فرد این گ��روه بود و‬ ‫سخنگویی آبادگران را بر عهده گرفت‪ .‬او در میثاق پنجگانه‪،‬‬ ‫التزام به قانون اساس��ی و والیت فقیه را محکم‌ترین سند‬ ‫وفاق ملی خوان��د و از تالش برای از بی��ن بردن تبعیض و‬ ‫گسترش فرهنگ عدالتخواهی‪ ‌،‬ترجیح منافع ملی بر منافع‬ ‫شخصی و سیاس��ی‪ ،‬صداقت در گفتار و سالمت در عمل و‬ ‫پایبندی به روال منطقی تصمیم‌گیری جمعیت و احترام به‬ ‫نظر اکثریت سخن گفت‪.‬‬ ‫شمارش اولیه آرا حاکی از آن بود که ائتالف آبادگران‬ ‫در تهران و اغلب ش��هرها‪ ،‬از رقبای خ��ود در این انتخابات‬ ‫پیشی گرفته اس��ت‪ .‬همچنین براس��اس نتایج نهایی‪64 ،‬‬ ‫درصد کرس��ی‌های ش��وراها در اختیار نیروهای آبادگران‬
‫تجربه نخست اصولگرايان براي‬ ‫تشكيل ائتالف در شوراي شهر دوم‬ ‫تهران شكل گرفت آنها توانستند‬ ‫اكثريت اين شورا را به‌دست آورند‬ ‫مهدي چمران رئيس شوراي شهر‬ ‫تهران شد‪.‬‬ ‫علي الريجاني در سال ‪ 84‬نامزد‬ ‫منتخب شوراي همانگي نيروهاي‬ ‫انقالب بود اما او از سوي برخي‬ ‫طيف‌هاي اصولگرايان با استقبال‬ ‫مواجه نشد و البته توفيقي هم در‬ ‫انتخابات به‌دست نياورد‪.‬‬ ‫اصولگرايان در مجلس هشتم‬ ‫توانستند با استفاده از مدل جبهه‬ ‫متحد بار ديگر اكثريت پارلمان را در‬ ‫اختيار بگيرند‪ .‬غالمعلي حداد عادل‬ ‫راي نخست تهران را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫آبادگران در مجلس‬ ‫توفیقات جریان اصولگرا ک��ه حاال با عنوان آبادگران‬ ‫ش��ناخته ش��ده بود و کمتر از جریان راس��ت نشان داشت‪،‬‬ ‫در انتخابات مجلس هفتم نیز با اقبال مردم روبه‌رو ش��د و‬ ‫اکثریت مطلق کرس��ی‌های قوه‌مقننه به این جریان رسید؛‬ ‫به‌طوری که آبادگران تمام ‪ 30‬کرسی تهران را در مجلس‬ ‫هفتم به خ��ود اختص��اص داد‪ .‬این موفقیت‌ه��ا و الزامات‬ ‫اکثریت بودن‪ ،‬جریان راست دیروز و اصولگرای امروز را بر‬ ‫آن داش��ت تا به بازتعریف هویت جدید و تبیین مولفه‌های‬ ‫آن اهتمام ورزد‪.‬‬ ‫اصولگرایان برای انتخابات مجلس هفتم نیز تابلوی‬ ‫آبادگران را حفظ کردن��د و این بار ش��خصیت‌هایی مانند‬ ‫غالمعلی حدادعادل و احمد توکلی در راس فهرس��ت این‬ ‫گروه در پایتخت قرار گرفتند‪ .‬با برگزاری انتخابات مجلس‬ ‫هفتم‪ ،‬اکثریت و اقلیت پارلمان جابه‌جا شدند‪ .‬مجلس هفتم‬ ‫از اکثریتی که حاال خ��ود را اصولگ��را می‌نامیدند و اقلیت‬ ‫اصالح‌طلبان تشکیل شد‪.‬‬ ‫اصولگرایان با انس��جام و اتحاد و اولویت دادن به کار‬ ‫و خدمت به‌جای جنجال‌های سیاس��ی‪ ،‬توانس��تند دومین‬ ‫موفقیت پیاپی خود را رقم بزنند و ترکیبی اصولگرا را روانه‬ ‫خانه ملت کنند‪.‬‬ ‫در مجلس هفتم‪ ،‬حدادعادل منتخب اول مردم تهران‬ ‫بر کرس��ی ریاس��ت مجلس تکیه زد و بدین ترتیب اولین‬ ‫رئیس غیرروحانی مجلس پس از انقالب شد‪.‬‬ ‫با آغاز به‪‎‬کار مجلس هفت��م‪ ،‬آرام‌آرام نام آبادگران به‬ ‫حاشیه رفت و عنوان اصولگرایان برجس��ته‌تر شد‪ .‬با ورود‬ ‫اصولگرای��ان به مجل��س هفتم‪ ،‬فراکس��یون اصولگرایان‬ ‫گام ناكام شوراي هماهنگي‬ ‫یک س��ال پس از آغاز به کار مجل��س هفتم‪ ،‬موعد‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نهم فرا رسید‪ .‬در این انتخابات‪،‬‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد‪ ،‬محمدباقر قالیب��اف‪ ،‬علی الریجانی‬ ‫و محس��ن رضایی از اصولگرای��ان پا به عرص��ه رقابت‌ها‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد با سابقه‌ای که طی دو سال مدیریت تهران‬ ‫نزد مردم از خود بر‪‎‬جای گذاش��ته بود و همچنین شعارهای‬ ‫اصیل انقالبی و عدالتخواهانه‌ای که س��ر م��ی‌داد‪ ،‬پس از‬ ‫هاشمی رتبه دوم را کس��ب کرد‪ .‬با راهیابی احمدی‌نژاد به‬ ‫مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نهم‪ ،‬اکثریت قریب‬ ‫به اتفاق گروه‌های اصولگرا به حمایت از وی برخاس��تند و‬ ‫تمام تالش خود را برای پیروزی او به کار بستند‪ .‬او در دور‬ ‫دوم انتخاب��ات ‪ ،84‬اکثریت آرای مل��ت را از آن خود کرد و‬ ‫راهی پاستور ش��د‪ .‬بدین ترتیب پس از سال‌ها اصولگرایان‬ ‫توانستند دولت را در اختیار خود بگیرند و اصالح‌طلبان تمام‬ ‫مناصب حاکمیتی را از دست دادند‪.‬‬ ‫اما آنچه در ای��ن انتخابات ب��رای اصولگرایان‌گران‬ ‫تمام شد‪ ،‬از دست رفتن وحدت در این اردوگاه بود‪ .‬شورای‬ ‫هماهنگی ک��ه در دوره‌های گذش��ته انتخابات توانس��ته‬ ‫بود عملکرد قابل قبولی در وح��دت اصولگرایان ایفا کند‪،‬‬ ‫نقش‌محوری خ��ود را از دس��ت داد و جریان‌های مختلف‪،‬‬ ‫کاندیداه��ای موردنظر خ��ود را بدون توافق ب��ا گروه‌های‬ ‫دیگر راهی میدان رقابت کردند‪ .‬پس از آنکه دکتر والیتی‬ ‫به احت��رام هاش��می رفس��نجانی از رقابت‌ها کنار کش��ید‬ ‫و احمد توکل��ی برای وح��دت اصولگرایان انص��راف داد‪،‬‬ ‫شورای هماهنگی کمر به حمایت از علی الریجانی بست‪،‬‬ ‫گروه‌هایی مانند جمعیت ایثارگران و دیگر تحولخواهان از‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در تهران نیز تمامی‌‪ 15‬کرسی شورای شهر به‬ ‫تسخیر آبادگران درآمد‪.‬‬ ‫حال نوبت مهم‌ترین آزمون این شورا‪ ،‬یعنی انتخاب‬ ‫ش��هردار تهران بود‪ .‬پس از رایزنی‌های فراوان‪ ،‬س��رانجام‬ ‫محمود احمدی‌نژاد ‪ ۱۳‬اردیبهشت ‪ ۱۳۸۲‬به‌عنوان شهردار‬ ‫جدید انتخاب ش��د‪ .‬کار و تالش و خدمت به مردم در سایه‬ ‫آرامش حاکم بر شورا‪ ،‬آینده‌ای روشن را برای اصولگرایان‬ ‫نوید می‌داد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫تش��کیل ش��د؛ فراکس��یونی که تا پایان دولت اصالحات‬ ‫منسجم ماند‪.‬‬ ‫به��ار اصولگرای��ی همزم��ان ش��ده ب��ود ب��ا خزان‬ ‫اصالح‌طلبی‪ .‬هرچه زم��ان جلوتر می‌رف��ت‪ ،‬اصولگرایان‬ ‫کرس��ی‌های بیش��تری از قدرت را به دس��ت می‌آوردند و‬ ‫اصالح‌طلبان در کم��ال ناباوری مناص��ب حاکمیتی را به‬ ‫اصولگرایان واگذار می‌کردند‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف حمایت کردند و محمود احمدی‌نژاد نیز‬ ‫خود را به‌عنوان کاندیدای مستقل معرفی و براستقالل خود‬ ‫از گروه‌های سیاس��ی و احزاب تاکید کرد‪ .‬این گونه بود که‬ ‫علی‌اکبر ناطق‌نوری که در آن روزها نقش ریش‌سفیدی را‬ ‫میان اصولگرایان ایفا می‌کرد‪ ،‬ب��ا دلخوري از تهران خارج‬ ‫شد و تا پایان رقابت‌های انتخاباتی انزوایی خودخواسته را‬ ‫در پیش گرفت‪.‬‬ ‫البته ناراحتي علی‌اکب��ر ناطق‌نوری دلیل دیگری هم‬ ‫داش��ت‪ .‬ماجرا از این قرار بود که چهره‌هایی از نس��ل دوم‬ ‫اصولگرایان با پرچمداری حس��ین فدایی‪ ،‬دبیرکل جمعیت‬ ‫ایثارگران جبهه‌ای جدید در شورای هماهنگی ایجاد کردند‪.‬‬ ‫پس از نشس��ت مهدیه و درحالی ک��ه منابع خبری از‬ ‫احتمال تش��کیل ش��ورای جدیدی در جبهه اصولگرایان‬ ‫خبر می‌دادند؛ رسانه‌های خبری گزارش دادند که شورایی‬ ‫با تالش‌ها و محوریت حس��ین فدایی‪ ،‬دبی��رکل جمعیت‬ ‫ایثارگران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫اساس کار اين شورا میثاق‌نامه‌ای بود که احمد توکلی‬ ‫آن را تهیه کرده بود‪ .‬در این میثاق نامه تاکید ش��ده بود که‬ ‫مبنای انتخاب نامزد نهایی این شورا باید نظرسنجی باشد‪.‬‬ ‫از دیگر نکات قابل توجه این میثاق این بود که در محتوایش‬ ‫مشخص نش��ده بود افراد انتخاب‌نش��ده در کابینه حضور‬ ‫خواهند یافت یا خیر‪ .‬احمد توکلی در ابتدای تشکیل شورای‬ ‫هماهنگی این میثاق‌نامه را ارائه کرده بود ولی آن ش��ورا‬ ‫میثاق‌نامه را نپذیرفت‪.‬‬ ‫عالوه بر انشقاق در ش��ورای هماهنگی‪ ،‬در مجلس‬ ‫هفتم نیز انسجام فراکسیون‌ها لطمه دید و فراکسیون‌های‬ ‫جدیدی پا گرفتند‪ .‬احمد توکل��ی‪ ،‬عماد افروغ و محمدرضا‬ ‫باهنر ش��اید اضالع مثلثی بودند که مجل��س بر محور آنها‬ ‫می‌چرخید و هر یک از زاویه‌ای مورد توجه بودند‪ .‬آنها اگرچه‬ ‫در ابتدا در ی��ک راه بودند‪ ،‬اما تا پای��ان عمر مجلس هفتم‪،‬‬ ‫هریک راه خود را از دیگری جدا کرد‪ ،‬افروغ منتقد آن دو یار‬ ‫سابق شد‪ ،‬باهنر خود را به دولت نزدیک‌تر کرد و توکلی پس‬ ‫از مدتي آشکارا به نقد دولت پرداخت‪.‬‬ ‫پس از چندی‪ ،‬هسته اولیه آبادگران مستقر در شورای‬ ‫شهر «جمعیت آبادگران جوان» را توس��ط چمران‪ ،‬بیادی‬ ‫و چند تن دیگ��ر بنا نهاد‪ ،‬اما هرچه می‌گذش��ت‪ ،‬نام بیادی‬ ‫‪41‬‬
‫سياست‬ ‫پررنگ‌تر و جایگاه چمران در این تش��کل کمرنگ‌تر شد؛‬ ‫تا جایی‪ ‎‬که بی��ادی لقب «پدر معن��وی» جمعیت آبادگران‬ ‫را به چم��ران داد و پس از چندی‪ ،‬دبیرکلی این تش��کل را‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬ ‫اتفاق دیگر این بود که ش��ورای ش��هر تهران پس از‬ ‫پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪،‬محمد‬ ‫باقر قالیباف را به‌عنوان شهردار انتخاب کرد؛ فردی که در‬ ‫دوران انتخابات از اصلی‌ترین رقبای اصولگرای احمدی‌نژاد‬ ‫محسوب می‌ش��د‪ .‬با روی کارآمدن قالیباف‪ ،‬شورای شهر‬ ‫به دو طیف حامیان دولت و حامیان ش��هردار تقس��یم شد؛‬ ‫اختالفاتی که در انتخابات شورای سوم شهر نیز با شباهت‬ ‫هايي تکرار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن انتخابات نی��ز باز ه��م این ی��اران محمود‬ ‫احمدی‌نژاد بودن��د که راهی دیگ��ر را در پی��ش گرفتند و‬ ‫فهرستی جداگانه ارائه کردند‪ .‬آنها با تشکیل ائتالف «رایحه‬ ‫خوش خدمت» تالش کردند تا گزینه‌های موردنظر خود را‬ ‫راهی ش��وراها کنند‪ .‬توجیه آنان برای عدم وحدت با دیگر‬ ‫اصولگرایان این بود که پش��توانه رای آن��ان‪ ،‬رای حامیان‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر ‪ 84‬است‪.‬‬ ‫اي��ن اختالفات پس از انتخابات ‪ 84‬س��بب ش��کاف‬ ‫میان اصولگرایان ش��د و زمینه ورود تعدادی از چهره‌های‬ ‫اصالح‌طلب را به ش��وراهای پایتخت و ش��هرهای بزرگ‬ ‫فراهم کرد‪ .‬دس��ت بر قضا‪ ،‬رایحه خوش خدمت جز تعداد‬ ‫معدودی نتوانست کاندیداهای خود را در شوراها ببیند‪.‬‬ ‫در ته��ران‪ ،‬پروین احمدی‌نژاد مه��م ترين عضو این‬ ‫ائتالف بود که توانس��ت به ش��ورای شهر س��وم راه یابد‪.‬‬ ‫در‌نهایت این ائتالف بزرگ اصولگرایان بود که توانس��ت‬ ‫اکثریت شوراها را از آن خود کند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫تولد جبهه متحد‬ ‫قریب به یک سال تا انتخابات مجلس هشتم فرصت‬ ‫باقی بود که گروه‌های اصولگرا گردهم جمع شدند تا برای‬ ‫وح��دت در انتخابات برنامه‌ری��زی کنند‪ .‬تجرب��ه ناموفق‬ ‫اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و شوراهای‬ ‫سوم ایجاب می‌کرد تا فهرستی واحد از سوی این طیف برای‬ ‫انتخابات مجلس هشتم ارائه شود‪ .‬اکثریت اصولگرایان با‬ ‫نزدیک‌ش��دن به انتخابات‪ ،‬اختالفات را کنار گذاش��ته و با‬ ‫تشکیل جبهه متحد اصولگرایان‪ ،‬طیفی وسیع را در کشور‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫اما جبهه متحد چگونه متولد ش��د؟ از آغاز س��ال ‪86‬‬ ‫چگونگی حصول به انسجام و همفکری در جریان اصولگرا‬ ‫به اولویت اصلی این جریان تبدیل ش��د‪ .‬آغاز این توافقات‬ ‫به تش��کیل جلس��ه ‪ 15‬نفره احمدی‌نژاد‪ ،‬حدادعادل‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬احمد توکلی‪ ،‬علی‌‌اکبر والیتی‪ ،‬حس��ین فدایی‪،‬‬ ‫علیرضا زاکانی‪ ،‬محمدرض��ا باهنر‪ ،‬صادق محصولی‪ ،‬حیدر‬ ‫مصلحی‪ ،‬علی کردان‪ ،‬مهدی چمران‪ ،‬محمدرضا رحیمی‪،‬‬ ‫محسن کوهکن و حبیب‌اهلل عس��گراوالدی بازمی‌گشت‬ ‫که با دعوت رئیس‌جمهور گردهم جمع شده بودند‪ .‬پس از‬ ‫نشست‌های این گروه‪ ،‬کارگروهی ‪ 9‬نفره ماموریت تدوین‬ ‫منشور اصولگرایی و توافق برای حصول به وحدت را برعهده‬ ‫گرفت که در‌نهایت‪ ،‬سه طیف از جریان اصولگرا‪ ،‬شورایی را‬ ‫تشکیل دادند که جبهه‌متحد اصولگرایان نام گرفت‪.‬‬ ‫جبهه‌متحد اصولگرایان‪ ،‬متش��کل از سه ضلع جبهه‬ ‫پیروان خط‌امام و رهب��ری‪ ،‬جمعیت ایثارگ��ران و ائتالف‬ ‫رایحه خ��وش خدمت بود‪ .‬ش��ورای مرک��زی جبهه متحد‬ ‫اصولگرایان‪ ،‬از ‪ ۱۱‬نفر تش��کیل شد که «سیدشهاب الدین‬ ‫صدر» و «اسداهلل بادامچیان» به نمایندگی از ‪ ۱۴‬تشکل و‬ ‫حزب عضو «جبهه پیروان خط‌امام و رهبری» در این جمع‬ ‫حضور داشتند‪« .‬صادق محصولی» و «حیدر مصلحی» نیز‬ ‫به نمایندگی از «رایحه خوش خدمت» در این شورا حضور‬ ‫یافتند‪ .‬همچنین «حس��ین فدای��ی» و «علیرضا زاکانی»‬ ‫‪42‬‬ ‫نمایندگی «اصولگرایان تحولخواه» در ش��ورای مرکزی‬ ‫جبهه متحد اصولگرایان را برعهده گرفتند‪ .‬در کنار این شش‬ ‫نفر‪ ،‬جمعی پنج نفره مرضی‌الطرفین نیز در این شورا حضور‬ ‫داش��تند که نام آنها هیچ‌گاه به‌طور رسمی اعالم نشد‪ .‬این‬ ‫جمع که به «شورای حکمیت اصولگرایان» شهرت یافت‪،‬‬ ‫وظیفه حل و فص��ل اختالفات احتمالی می��ان گروه‌های‬ ‫اصولگرا را برعهده داشت‪.‬‬ ‫سرانجام فهرست نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان‬ ‫در انتخابات مجلس هش��تم اعالم ش��د و آنچ��ه مهم‌تر از‬ ‫فهرست کاندیداها بود‪ ،‬نفس وحدت میان اصولگرایان بود‬ ‫که پس از حدود سه سال محقق شد‪.‬‬ ‫البته در عی��ن حال ع��ده‌ای از اصولگرایان منتقد که‬ ‫تصور می‌کردند حامیان دولت همانند ش��ورای ش��هر رای‬ ‫قابل توجهی نخواهند آورد‪ ،‬شروع به تشکیل ائتالف‌های‬ ‫موازی کردند؛ ائتالفي با عنوان ائتالف فراگير اصولگرايان‬ ‫كه ش��امل علي الريجاني‪ ،‬محمد باقر قاليباف و محس��ن‬ ‫رضايي مي شد‪.‬‬ ‫جبهه متحد توانس��ت در انتخابات مجلس هش��تم‪،‬‬ ‫حدود دوسوم کرسی‌ها را کسب کند و برای دومین بار پیاپی‬ ‫مجلس‪ ،‬از آن اصولگرایان ش��د‪ .‬پیش از تش��کیل مجلس‬ ‫هشتم‪ ،‬فراکسیون اصولگرایان‪ ،‬علی الریجانی را به‪‎‬عنوان‬ ‫رئیس مجلس هشتم برگزید‪ .‬او در انتخابات هیات‌رئیسه با‬ ‫حدود ‪ 220‬رای بر کرسی ریاست تکیه زد‪.‬‬ ‫جبهه متحد اصولگرایان در اردیبهشت ‪ 87‬در حالی که‬ ‫از پایان انتخابات مرحله دوم مجلس هش��تم زمان چندانی‬ ‫نمی‌گذشت‪ ،‬رسما به‌کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫مجلس هش��تم نیز همچون مجلس هفتم‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تش��کیل فراکس��یون‌های کوچکتری در دل فراکس��یون‬ ‫اصولگرایان بود ک��ه از جمله آنها می‌توان به فراکس��یون‬ ‫انقالب اس�لامی اش��اره کرد؛ فراکس��یونی ک��ه بعدها به‬ ‫خاستگاه جبهه پایداری تبدیل شد‪.‬‬ ‫انتخاب�ات ریاس�ت‌جمهوری ده�م؛ ائتلاف‬ ‫نانوشته‬ ‫یک سال پس از افتتاح مجلس هشتم موعد برگزاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری دهم فرا رس��ید‪ .‬ای��ن بار هم‬ ‫اکثری��ت اصولگرایان ب��ه حمایت از محم��ود احمدی‌نژاد‬ ‫برخاستند؛ اگرچه محسن رضایی نیز دیگر نامزد اصولگرای‬ ‫این انتخابات بود‪ ،‬اما به عل��ت اقبال جدی مردم به محمود‬ ‫احمدی‌نژاد (که در اغلب نظرسنجی‌ها مشهود بود)‪ ،‬بسیاری‬ ‫از تش��کل‌های اصولگرا به حمای��ت از او پرداختند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬اصولگرایان با وحدت حداکثری و با احیای گفتمان‬ ‫اصیل انقالب توانستند دهمین دولت جمهوری اسالمی را‬ ‫از آن خود کنند‪.‬‬ ‫این بار اصولگرایان بحثی جدی بر سر ائتالف نداشتند‬ ‫و به ائتالفی نانوشته رسیدند تا محمود احمدی‌نژاد بار دیگر‬ ‫پیروز شود‪.‬‬ ‫تولد دوباره جبهه متحد‬ ‫پس از آنکه م��دل وحدت اصولگرای��ان در انتخابات‬ ‫مجلس هشتم نتیجه مثبت خود را بروز داد‪ ،‬اصولگرایان به‬ ‫این نتیجه رس��یدند که می‌توان این مدل را تداوم بخشید‪.‬‬ ‫این‌گون��ه بود که س��ران جامعتی��ن برای تدوین منش��ور‬ ‫اصولگرایی وارد گود شدند؛ آیت‌اهلل مهدوی‌کنی و آیت‌اهلل‬ ‫یزدی ‪ -‬رهبران این دو تشکل روحانی ‪ -‬تمام تالش خود را‬ ‫برای وحدت اصولگرایان به کار گرفتند‪ .‬پس از توافق بر سر‬ ‫این مساله‪ 30 ،‬چهره اصولگرا در دفتر احمدی‌نژاد گردهم‬ ‫آمدند تا در مورد انتخابات مجلس نهم به توافق برسند‪.‬‬ ‫اما غیبت برخی چهره‌های ش��اخص اصولگرا در این‬ ‫جلسه نش��انه خوبی برای ادامه مسیر نبود‪ .‬علي الریجانی‪،‬‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬محمدباقر قالیباف‪ ،‬احمد توکلی‪ ،‬مرتضی‬ ‫نبوی‪ ،‬مهدي چمران و عليرضا زاکانی از سرش��ناس‌ترین‬ ‫غایبان این جلس��ه بودند‪ .‬دو م��اه پس از اولین نشس��ت‪،‬‬ ‫اصولگرایان بار دیگر راه پاستور را در پیش گرفتند تا توافقات‬ ‫خود را قطعی کنند‪ .‬با وجود توافقات اولیه در نشس��ت‌های‬ ‫اصولگرای��ان اما اتفاقی غیرمنتظره س��بب ش��د ت��ا روند‬ ‫همکاری میان رئیس‌جمهور و اصولگرایان متوقف ش��ود‪.‬‬ ‫خانه‌نش��ینی رئیس‌جمهور سبب ش��د تا روابط دو طرف به‬ ‫سردی بگراید‪.‬‬ ‫اما ‪ 30‬فروردین علی‌اصغر زارعی‪ ،‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس‪ ،‬خبری را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که براساس‬ ‫آن لیس��تی ‪ 13‬نفره به احمدی‌نژاد از جانب کمیته سه نفره‬ ‫ارائه شده بود‪.‬‬ ‫بعد از این خبر بود که رسانه‌ها گمانه‌زنی درباره ترکیب‬ ‫این لیست را آغاز کردند و لیست‌های مختلفی نیز از سوی‬ ‫آنان ارائه ش��د تا اینکه ولی اس��ماعیلی‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه‬ ‫فراکسیون اصولگرایان مجلس اعالم کرد که اسامی‌قطعی‬ ‫لیست ‪13‬نفره ارائه‌شده توسط کمیته سه‪‎‬نفره به احمدی‌نژاد‬ ‫متشکل از حبیب‌اهلل عس��گراوالدی‪ ،‬غالمعلی حدادعادل‪،‬‬ ‫علی‌اکبر والیتی‪ ،‬مجتبی ثمره‌هاش��می‪ ،‬سید‌شهاب‌الدین‬ ‫صدر‪ ،‬محمدحس��ن ابوترابی فرد‪ ،‬حس��ین فدایی‪ ،‬محسن‬ ‫کوهکن‪ ،‬احمد توکلی‪ ،‬مهدی چم��ران‪ ،‬صادق محصولی‪،‬‬ ‫محمدرضا باهنر و رضا آش��تیانی اس��ت‪ .‬این فهرست اما‬ ‫بالفاصله پس از انتشار با انتقاداتی مواجه شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در حالی که عس��گراوالدی‪ ،‬یکی از‬ ‫اعضای کمیته سه نفره در واکنش به انتقاد از کم‌کاری این‬ ‫کمیته‪ ،‬گفته بود که کمیته سه نفره تالش‌های خوبی دارد‬ ‫و نتایج آن در زمان مناسب بیان خواهد شد‪ ،‬کمال سجادی‪،‬‬ ‫سخنگوی جبهه پیروان خط‌امام و رهبری خبری مهم را در‬ ‫اختیار رسانه‌ها قرار داد‪ .‬او اعالم کرد که کمیته سه نفره تا‬ ‫چندی پیش جلسات و فعالیت‌های خود را ادامه می‌داد‪ ،‬اما‬ ‫بعد از رخ‌دادن ماجرای حيدر مصلحی این روند متوقف شده‬ ‫و خبری از ادامه کارهای کمیته در دست ندارم‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب وحدت اصولگرایان بدون مش��ارکت‬ ‫طیف دولتی‌ها ‪ -‬و در راس آن رئیس‌جمهور ‪ -‬پیگیری شد‪.‬‬ ‫در این میان گروه‌های جدی��دی اعالم موجودیت کردند تا‬ ‫شاید بتوانند از فرصت ایجاد‌شده به نفع خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫جبهه پایداری و جبهه ایس��تادگی از جمله این تش��کل‌ها‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫اما جبهه متحد‪ ،‬گروهی ‪ 15‬نفره برای فرآیند وحدت‬ ‫تعیین کرد که به کمیته ‪ 8+7‬شهرت یافت‪ .‬آیت‌اهلل کعبی‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل حس��ینی بوشهری‪ ،‬س��یدرضا تقوی‪ ،‬محمدحسن‬ ‫ابوترابی‌‌فرد‪ ،‬دکتر علی‌اکب��ر والیتی‪ ،‬غالمعلی حدادعادل‬ ‫و حبیب‌اهلل عسگراوالدی اعضای کمیته هفت‌نفره داوری‬ ‫و نظ��ارت در روند وح��دت اصولگرایان ش��دند‪ .‬همچنین‬ ‫محمدرض��ا باهن��ر و منوچه��ر متک��ی ب��ه نمایندگی از‬ ‫اصولگرایان س��نتی‪ ،‬حس��ین فدایی و علیرض��ا زاکانی به‬ ‫نمایندگی از اصولگرایان تحولخواه‪ ،‬س��یدمهدی خاموشی‬ ‫به‌عنوان نماینده محمد باقر قالیباف و کاظم جاللی به‌عنوان‬ ‫نماینده علی الریجانی انتخاب ش��دند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که قرار بود چهره‌هایی نظیر مرتض��ی آقاتهرانی و روح‌اهلل‬ ‫حس��ینیان به‌عنوان نمایندگان جبهه پای��داری در کمیته‬ ‫هش��ت‌‌نفره حض��ور یابند‪ ،‬ام��ا اختالفات جبه��ه پایداری‬ ‫و جبهه متحد مان��ع چنین اتفاقی ش��د‪ .‬ماج��رای معرفی‬ ‫نماینده از س��وی محمدباقر قالیباف و عل��ی الریجانی با‬ ‫واکنش‌هایی متفاوت همراه ش��د؛ به‌گونه‌ای که می‌توان‬ ‫آن را یک��ی از داليل نپیوس��تن جبهه پای��داری به جبهه‬ ‫متحد دانست‪.‬‬ ‫ظهور حامیان گفتمان سوم تیر‬ ‫شش��م مرداد س��ال ‪ 90‬بعدازظهر یک روز تابستانی‪،‬‬ ‫طیف��ی از اصولگرایان ک��ه پیش از این رابط��ه‌ای نزدیک‬
‫سياست‬ ‫با دولت داش��تند و خود را حافظ گفتمان س��وم تیر معرفی‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬پ��س از مدت‌ه��ا زمینه‌س��ازی در قالب یک‬ ‫جبهه سیاس��ی جدید اعالم موجودیت کردند و نام «جبهه‬ ‫پایداری» را برای خود برگزیدند‪.‬‬ ‫خاس��تگاه اعضای برجس��ته این جبهه را می‌توان در‬ ‫دولت نهم از یک‌سو و فراکسیون انقالب اسالمی مجلس‬ ‫هشتم از سوی دیگر دانست‪ .‬جبهه پایداری که اعالم کرده‬ ‫بود اهدافش تنه��ا در انتخابات خالصه نمی‌ش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫تش��کیل کمیته وح��دت اصولگرایان ب��ا محوریت جامعه‬ ‫مدرس��ین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران‪،‬‬ ‫فعالیت خود را در حالی آغاز کرد که دو روحانی برجسته یعنی‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی و آیت‌اهلل خوشوقت را به‌عنوان حامیان‬ ‫معنوی خود انتخاب کرده بود‪ .‬چهره‌های سرشناس جبهه‬ ‫پایداری بارها اعالم کردند که‪« :‬جبه��ه پایداری خاصیت‬ ‫گفتمانی دارد‪».‬‬ ‫سیاسیونی که روزگاری در دولت بر کرسی‌های کابینه‬ ‫محمود احمدی‌نژاد تکیه می‌زدند یا در ردای نمایندگی در‬ ‫مجلس از رئیس دولت حمایت می‌کردند‪ ،‬در اندیشه ادامه‬ ‫گفتمان پیشین برآمدند‪.‬‬ ‫اولین اقدام این جبهه‪ ،‬تعیین شروطی برای پیوستن به‬ ‫کمیته ‪ 8+7‬بود‪ .‬حذف نمایندگان علی الریجانی و قالیباف‬ ‫و نیز تغییر ترکیب ‪15‬نفره با اضافه شدن اعضای این جبهه‬ ‫از خواسته‌های اصلی و شروط جبهه پایداری بود‪ .‬چند جلسه‬ ‫مذاکره و نیز نامه جبهه پایداری گویا همگی‌بی‌نتیجه بود و‬ ‫در نهایت آیت‌اهلل مهدوی‌کنی تاکید کرد که هیچ تغییری‬ ‫در س��اختار کمیته ‪15‬نفره صورت نخواهد گرفت‪ .‬آیت‌اهلل‬ ‫مهدوی‌کنی با تصریح بر اینکه «ش��روط جبهه پایداری را‬ ‫نمی‌پذیریم» بر شایعات و اخبار ضد و نقیض در مورد تغییر‬ ‫ترکیب کمیته ‪15‬نفره اصولگرایان پایان داد‪ .‬دبیرکل جامعه‬ ‫روحانیت مبارز در خصوص گفت‌وگوها با جبهه پایداری نیز‬ ‫گفت‪« :‬ما اهل شرط و شروط نیس��تیم‪ ».‬او چندی بعد نیز‬ ‫اعالم کرد که «اگر جبهه پایداری نیاید‪ ،‬ترکیب کمیته ‪8+7‬‬ ‫تغییر می‌کند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مهدوی‌کنی در موعدی دیگر هم به ش��کلی‬ ‫متفاوت از جبهه پای��داری برای حض��ور در ائتالف جبهه‬ ‫متحد دعوت کرد‪ .‬او گفت‪« :‬برای آخرین‌بار به دوس��تانی‬ ‫که با اس��امی‌مختلف در مقابل جبهه متح��د اصولگرایان‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ ،‬نصیحت می‌کنم که برادران بیایید و ما شما‬ ‫را قبول داریم‪ .‬ما همه اصولگرایان معتقد به امام‪ ،‬رهبری‪،‬‬ ‫قانون اساسی و انقالب را قبول داریم‪».‬‬ ‫او با حالت مزاح و تبس��م گف��ت‪« :‬ما ش��ما را قبول‬ ‫داریم اما ش��ما م��ا را قبول نداری��د! بیخود قب��ول ندارید!‬ ‫این قبول نداش��تن به ضرر اس��ت و دش��من سوءاستفاده‬ ‫می‌کن��د‪ .‬باید نشس��ت و برخ��ی اختالفات را ب��ا صحبت‬ ‫حل کرد‪».‬‬ ‫س��رانجام در موعد برگزاری انتخابات‪ ،‬اصولگرایان‬ ‫با فهرس��ت‌های متعدد وارد می��دان ش��دند؛ جبهه متحد‬ ‫اصولگرایان‪ ،‬جبهه پایداری‪ ،‬جبهه ایستادگی‪ ،‬جبهه صدای‬ ‫ملت و‪ ...‬از مهم‌ترین فهرست‌های انتخاباتی مجلس نهم‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تکثر فهرست‌ها در انتخابات مجلس نهم سبب شد تا‬ ‫در دور اول انتخابات هیچ‌یک به پیروزی مطلق دست نیابند‪،‬‬ ‫اما در دور دوم انتخابات کاندیداهای مشترکی از جبهه متحد‬ ‫و جبهه پایداری به مجلس راه یافتند‪ .‬نکته قابل توجه در این‬ ‫میان ائتالف جبهه متحد و جبهه پایداری در مجلس نهم در‬ ‫مقابل فراكسيون نزديك به علي الريجاني بود‪.‬‬ ‫داس��تان ائت�لاف مي��ان اصولگرايان ك��ه تبديل به‬ ‫يك سنت درميان آنان ش��ده اين بار در آس��تانه انتخابات‬ ‫س��ال ‪ 92‬به بحث روز تبديل ش��ده اس��ت‪ .‬آيا اين بارهم‬ ‫ش��اهد تكث��ر نامزدها هس��تيم ي��ا ائتالف‌ها ب��ر نامزدها‬ ‫غلبه مي كنند؟ ‪g‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪43‬‬
‫سياست‌‬ ‫همايش پايداري‌ها‬ ‫سكوت درباره‬ ‫مصاديق‬ ‫در جلسه جبهه پايداري چه گذشت؟‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪44‬‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫همان زمان که وزرای سابق کابینه محمود احمدی‌نژاد‬ ‫در کنار ش��اگردان آیت‌اهلل مصباح‌یزدی نشس��تند و با یک‬ ‫پیمان سیاس��ی تش��کل جدیدی می��ان اصولگرایان پدید‬ ‫آوردند به‌راحتی می‌شد حدس زد که آنها هدفی در مقیاس‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری دارند‪ .‬طرفه آنکه در هم��ان زمان برخی‬ ‫چهره‌های این تشکل سیاس��ی نوپا گفتند که بنایشان فقط‬ ‫ارائه فهرس��ت در انتخابات مجلس نهم نیس��ت‪ .‬از آن روز‬ ‫تا‌کنون البته فقط ‪ 15‬ماه گذش��ته و آن گمانه نیز ش��اید در‬ ‫شرف محقق ش��دن اس��ت‪ .‬اگر چه که این تشکل سیاسی‬ ‫در ماجرای انتخابات هیات‌رئیس��ه مجلس نهم در ائتالف‬ ‫تاکتیکی به گروه‌هایی از اصولگریان پیوست تا فراکسیون‬ ‫اصولگرایان در مجلس جدید هم پابرجا بماند‪ ،‬اما اکنون که‬ ‫در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هستیم گویی‬ ‫همان‌گونه که انتظ��ار می‌رفت آنها س��ازی متفاوت کوک‬ ‫کرده‌اند‪ .‬روزی خبر می‌رسد که بنا دارند یک کاندیدا از میان‬ ‫خودش��ان به صورت مس��تقل معرفی کنند و روز دیگر خبر‬ ‫می‌رسد که شاید ائتالفی مانند ائتالف سه‌گانه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫این‌چنین است که گفته می‌شود‪« :‬آنها بنا دارند ائتالف فتاح‪،‬‬ ‫جلیلی و لنکرانی را ایجاد کنند‪ ».‬فارغ از ماجرای ائتالف از‬ ‫جانبی دیگر نام نامزدهایی همچون سعید جلیلی و کامران‬ ‫باقری‌لنکرانی نیز در تحلیل‌های انتخاباتی به‌عنوان افرادی‬ ‫مطرح است که ممکن است به‌عنوان کاندیدای اختصاصی‬ ‫پایداری‌ها مطرح شود‪.‬‬ ‫حال آنکه حتی روح‌اهلل حس��ینیان ب��ه خبرنگار مثلث‬ ‫می‌گوید که این جبهه بحث‌های��ی را در مورد کاندیداتوری‬ ‫سعید جلیلی مطرح کرده اس��ت‪ ،‬گزینه‌ای که آنها معتقدند‬ ‫قرابت فراوانی دارد با گفتمان مد‌نظرش��ان‪ .‬سعید جلیلی اما‬ ‫هنوز‌ترجیح داده پاسخ هیچ‌کدام از شایعات را ندهد‪ .‬شایعاتی‬ ‫که از ماه‌ها پیش در مورد احتمال کاندیداتوری او وجود دارد‬ ‫و او هم تنها سکوت را در برابر همه آنها پیشه کرده است‪.‬‬ ‫دیگر گزینه پایداری‌ها کامران باقری‌لنکرانی اس��ت؛‬ ‫وزیر س��ابق دولت محمود احمدی‌نژاد که اکنون در قامت‬ ‫س��خنگویی این جبهه به ایفای نقش مشغول است‪ .‬هر‌چه‬ ‫زمان می‌گذرد به ش��فافیت و می��زان موضع‌گیری‌های او‬ ‫در مورد مس��ائل سیاسی نیز افزوده می‌ش��ود‪ .‬حاال او میان‬ ‫پایداری‌ها گویا حضور و بروز بیشتری دارد در رسانه‌ها‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود برخ��ی چهره‌های جبهه پای��داری بر‬ ‫کاندیداتوری او اصرار دارند‪ .‬در هفته اخیر اما یک حاش��یه‬ ‫پیرامون او مطرح ش��ده اس��ت؛ حاش��یه‌ای که موجب شد‬ ‫خبرنگاران حتی پرسشی از او مطرح کنند‪ .‬آنجا که در همایش‬ ‫جبهه پایداری او در واکنش به اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر‬ ‫احتمال رد صالحیت وی در انتخاب��ات گفت‪« :‬از همان‌ها‬ ‫بپرسید ببینید آنها چه گفته‌اند‪ ،‬من نمی‌دانم!»‬ ‫لنکرانی درباره اینکه احتمال رد صالحیت وی به دلیل‬ ‫تفکرات و مواضع پدر او خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪« :‬حاال باالخره‬ ‫گفته‌اند!»‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که نمی‌خواهید درباره اخبار‬ ‫منتشر شده پیرامون تفکرات پدر خود واکنش نشان دهید‪،‬‬ ‫جواب منفی داد‪ .‬هر‌‌چه هست پایداری‌ها هنوز به یک تصمیم‬ ‫واحد نرسیده‌اند‪ .‬شاید دلیلش همان حرف و حدیث‌هایی باشد‬ ‫که پیرامون انشعاب به دو ش��اخه قم و تهران در مورد جبهه‬ ‫پایداری مطرح شد‪ .‬ش��ایعاتی که اگر‌چه با تکذیب اعضای‬ ‫اصلی این جبهه مواجه ش��د‪ ،‬اما جدا ش��دن برخی اعضای‬ ‫مطرح این تش��کل نوپا بر حجم ابهام‌ها اف��زود‪ .‬بی‌پرده و‬ ‫صریح باید گفت اینکه میان پایداری‌ها هستند افرادی که به‬ ‫حمایت از گزینه مورد نظر حامیان دولت نظر دارند‪ ،‬چندان‬ ‫نادرست نیست‪.‬‬ ‫در تحلیل ش��رایط امروز آن��ان باید گف��ت که جبهه‬ ‫پایداری اکنون با یک سه گانه مواجه است‪:‬‬ ‫‪ -1‬حمایت از کاندیدای مورد نظر حامیان دولت‬ ‫‪ -2‬معرفی یک کاندیدای اختصاصی‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ -3‬تشکیل یک ائتالف جدید‬ ‫اینکه آنها کدام ی��ک را انتخاب می‌کنن��د و یا اینکه‬ ‫آیا ممکن است سر این سه‌راهی‪ ،‬تقس��یم‌بندی و انشعابی‬ ‫میانشان رخ دهد‪ ،‬پرسش‌هایی اس��ت که بی‌تردید تا زمان‬ ‫نگذرد نمی‌توان به پاسخ آن دست یافت‪ .‬هر‌چه هست اندکی‬ ‫مداقه میان سخنان اعضای این تشکل سیاسی ما را به این‬ ‫تحلیل می‌رس��اند که یک صدای واحد در جبهه پایداری‌ها‬ ‫حاکم نیست‪ .‬اکنون مهمترین تحول درباره آنان همایشی‬ ‫است که هفته گذشته برگزار کردند‪.‬‬ ‫در همايش پايداري چه گذشت؟‬ ‫س��الن اجتماعات دانش��گاه تربیت‌م��درس تهران؛‬ ‫بعدازظهر یک روز سرد زمس��تانی‪ .‬در حالی که رقابت‌های‬ ‫انتخابات ‪ 92‬در حال گرم ش��دن اس��ت‪ ،‬جبه��ه پایداری‬ ‫همایش بزرگ خود را با حضور آیت‌اهلل محمدتقی مصباح‪،‬‬ ‫پدر معنوی خود تدارک دیده اس��ت‪ .‬چهره‌های ش��اخص‬ ‫این تشکل نوپای اصولگرا یکی پس از دیگری وارد سالن‬ ‫می‌ش��وند تا نش��ان دهند جبهه پایداری بازه��م به‌دنبال‬ ‫حض��وری ج��دی در عرصه رقابت‌های سیاس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر آی��ت‌اهلل مصباح‌یزدی اف��رادی همچون کامران‬ ‫باقری‌لنکران��ی‪ ،‬مرتض��ی آقاتهرانی‪ ،‬روح‌اهلل حس��ینیان‪،‬‬ ‫صادق محصولی‪ ،‬مسعود میرکاظمی‪ ،‬سید‌مهدی‌هاشمی‪،‬‬ ‫س��ید‌محمود نبویان‪ ،‬اس��ماعیل کوث��ری و دیگر اعضای‬ ‫شورای مرکزی جبهه پایداری در این نشست حضور یافتند‪.‬‬ ‫مهدی کوچک‌زاده و حمید رس��ایی که از شورای مرکزی‬ ‫جبهه پایداری کنار گذاش��ته ش��ده‌اند نیز در این همایش‬ ‫حاضر شدند تا نشان دهند همچنان به اهداف و دیدگاه‌های‬ ‫این جبهه احس��اس نزدیکی می‌کنند‪ .‬در عين‌حال حضور‬ ‫غالمعلي حدادعادل به‌عنوان مهمان همايش روز دوشنبه‬ ‫هم جالب توجه بود‪ .‬جبهه پایداری که از مدتی پیش با برخي‬ ‫اخالف‌نظرها درونی مواجه اس��ت گویا ب��از هم قصد دارد‬ ‫همچون انتخابات مجلس نهم با طرحي جديد وارد انتخابات‬ ‫رياست‌جمهوري شود و فعال براي ائتالف با ساير نيروهاي‬ ‫سياسي اصولگرا چراغ سبز نشان نداده چه آنکه در انتخابات‬ ‫مجلس نهم چنین اقدامی‌را مغایر با «خالص‌سازی در مسیر‬ ‫انقالب اسالمی» می‌دانستند‪ .‬همایش دوشنبه گذشته که‬ ‫به بهانه «تبیین ریشه‌های گفتمانی رخداد بزرگ تاریخی‬ ‫نهم دی» برگزار ش��د‪ ،‬خیلی زود رنگ و ب��وی انتخاباتی‬ ‫به خود گرفت و متن و حاش��یه آن ش��اهد اظهارنظرهای‬ ‫انتخابات��ی چهره‌های ش��اخص حاض��ر در همایش جبهه‬ ‫پایداری بود‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی؛ مختصات انتخاب اصلح‬ ‫آیت‌اهلل محمدتقی مصباح‌یزدی پ��در معنوی جبهه‬ ‫پایداری و یکی از اعضای برجس��ته ش��ورای فقهی جبهه‬ ‫پایداری س��خنان خود را اینگونه آغاز ک��رد‪« :‬بنده‪ ،‬خدا را‬ ‫به خاطر توفیق حضور در مراس��م گرامیداش��ت ‪ 9‬دی که‬ ‫از ایام‌اهلل بزرگ است ش��کر می‌کنم‪ .‬روز ‪ 9‬دی را باید تولد‬ ‫جدید انقالب به حساب آورد‪».‬‬ ‫او تقدیر از آفرینندگان ‪ 9‬دی را ی��ک وظیفه عقلی و‬ ‫شرعی دانست و در عین حال استفاده از فرصت پیش آمده‬ ‫و درس گرفتن ب��رای آینده را مهمتر از این مس��اله عنوان‬ ‫کرد‪« :‬ما باید بر این اساس وظایف آینده خود را بشناسیم‪.‬‬ ‫اهمیت ‪ 9‬دی به اندازه اهمیت انقالب اسالمی است‪ .‬ارزش‬ ‫و اهمیت اصل انقالب در سال ‪ 57‬به اسالمی بودن آن است‬ ‫وگرنه انقالب در عالم زیاد اتفاق افتاده و افراد با انگیزه‌های‬ ‫مختلف��ی انقالب کرده‌اند‪ ،‬ام��ا آنچه انقالب م��ا را متمایز‬ ‫می‌کند اسالمی بودن آن است‪».‬‬ ‫رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫انقالب اس�لامی را نمادی از اصل اسالم دانست و تصریح‬ ‫کرد‪« :‬در ‪ 14‬قرن قبل یک انقالب��ی انجام گرفت که تمام‬ ‫نهادهای جامعه را تحت تاثیر قرار داد و ابتدا نیز به صورت‬ ‫یک حرکت فرهنگی شروع شد که تا زمانی که پیامبر(ص)‬ ‫مبعوث ش��دند مردم را به پرس��تش خداوند و ترک بت‌ها‬ ‫دعوت کردند‪ ».‬او در بخش��ی دیگر از س��خنانش با تاکید‬ ‫بر اینکه ایمان سطحی بسیار آسیب‌پذیر است‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫«اگر ایمان واقعی در دل‌ها نفوذ کند آثار آن قرار گرفتن نور‬ ‫در دل‌ها و بخشیده ش��دن خطاهای گذشته است و رحمت‬ ‫خداوند نیز مضاعف می‌شود و در س��ایه نور الهی می‌توان‬ ‫فهمید که چه کار باید کرد و ش��اید بتوان این مس��اله را با‬ ‫بصیرتی که مقام معظم رهبری می‌گویند تطبیق داد‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی با اش��اره به این مس��اله که در‬ ‫ارزیابی عملکرد مسلمانان در ‪ 23‬س��ال نبوت پیامبر(ص)‬ ‫یکی از نقطه‌های آسیب‌پذیر ضعف ایمان بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬برخی‪ ،‬احکام��ی‌ که برخ�لاف آداب قومی‌آنها بود‬ ‫زیر بار نمی‌رفتند و عده‌ای نی��ز به خاطر مصالح خود ایمان‬ ‫آورده بودند‪».‬‬ ‫او س��خنانش را اینگون��ه ادامه داد‪« :‬مس��لمانان در‬ ‫ابتدای اس�لام با مش��رکان و کافران مواجه بودند که این‬ ‫امر ش��کل‌گیری جامعه اس�لامی را تهدید می‌کرد و خطر‬ ‫دیگر بح��ث منافقین بود که به اس�لام تظاهر داش��تند و‬ ‫دسته سوم نیز ضعف‌ایمان داش��تند‪ .‬مهمترین ضعفی که‬ ‫ضعف‌‌االیمانی‌ها داشتند مساله حکومت بود‪ .‬مهمترین خطر‬ ‫جدی که آینده اسالم را پس از رحلت پیامبر تهدید می‌کرد‬ ‫این بود که چه کس��ی باید اختیاردار مردم باش��د و در واقع‬ ‫کسانی که فقط به‌دنبال نماز و روزه بودند به لوازم اعتقادات‬ ‫توجهی نداش��تند‪ ».‬عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان‬ ‫اینکه این مشکل جدی ضررهای زیادی به جامعه اسالمی‬ ‫وارد کرد‪ ،‬افزود‪« :‬آس��یب‌هایی که بع��د از رحلت پیامبر به‬ ‫جامعه اسالمی وارد شد ناشی از همین نقطه بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگر مردم به آنچه پیامبر به خاطر آن از مردم عهد گرفته بود‬ ‫عمل می‌کردند و ویژگی‌های امیر‌المومنین و ائمه اطهار(ع)‬ ‫را می‌دانستند وضع بهتر از این می‌شد که در آن زمان بود‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه بازخوانی تاریخ صدر اس�لام درس��ی‬ ‫برای امروز ماست و امروز هم مهمترین ضعفی که در جامعه‬ ‫اس�لامی وجود دارد و می‌تواند موجب فتنه عظیمی‌ش��ود‬ ‫کاستی در بینش اسالمی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬بزرگترین‬ ‫خطر ما در حوزه فکر و اندیشه سکوالریزم است که می‌گوید‬
‫سياست‬ ‫حجت‌االسلام آقاتهرانی؛ ماجرای دعوت از‬ ‫آیت‌اهلل‬ ‫البته آیت‌اهلل مصباح‌یزدی تنها سخنران این همایش‬ ‫نبود‪ .‬در این همای��ش همچنین حجت‌‌االس�لام مرتضی‬ ‫آقاتهرانی دبیر‪ ،‬کامران باقری لنکرانی س��خنگوی جبهه‬ ‫پای��داری و حجت‌االس�لام رجبی عضو جامعه مدرس��ین‬ ‫س��خنرانی کردند‪ .‬دبیر‌جبهه پایداری در س��خنان خود به‬ ‫ماجرای دع��وت از عالمه مصب��اح برای ش��رکت در این‬ ‫همایش اش��اره کرد و چنین گفت‪« :‬وقتی خواس��تیم این‬ ‫همایش را برگ��زار کنیم در این فکر بودی��م‪ ،‬آن زمانی که‬ ‫حضرت استاد مصباح از قم عازم مشهد هستند‪ ،‬این همایش‬ ‫برگزار شود که باتوجه به کسالت عالمه کمتر برای ایشان‬ ‫مزاحمت ایجاد شود‪ ،‬اما وقتی به ایشان گفتیم که این برنامه‬ ‫برای ‪9‬دی است‪ ،‬فرمودند که من شخصا برای این همایش‬ ‫می‌آیم و برمی‌گردم‪ ».‬مرتضی آقاتهرانی ادامه داد‪« :‬فتنه‬ ‫برای برخورد با والیت بود و تقالی زیادی برای آن شد‪ ،‬اما‬ ‫وقتی کار به والیت ابا‌عبداهلل علیه‌السالم رسید‪ ،‬همه چیز رو‬ ‫شد و ملت سراپا در برابر فتنه ایستاد‪ .‬در حالی که در گذشته‬ ‫این‌طور نبود و وقتی داس��تان فتنه به مق��ام والیت منتهی‬ ‫می‌شد‪ ،‬امیر‌المومنین علیه‌السالم و امام حسن علیه‌السالم و‬ ‫امام حسین علیه‌السالم تنها می‌شدند‪ ،‬ولی خدا را شکر ملت‬ ‫ما در این فتنه‌ها که پیش می‌آید و وقتی احساس می‌کنند‪،‬‬ ‫دش��منان در برابر والیت ایس��تاده‌اند یا حتی در این میان‬ ‫ساکت هستند‪ ،‬بر‌نتابیده و قیام می‌کنند‪ ».‬رئیس‌کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجل��س با تاکید بر اینکه بای��د روز ‪ 9‬دی را پاس‬ ‫داشت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬برخی دوست دارند که هیچ گاه از این‬ ‫روز یاد نشود‪ ،‬چنانچه همان روزها هم که خودشان ساکت‬ ‫بودند‪ ،‬سکوت در برابر این جریان را هم اولی می‌دانند‪ ،‬ولی‬ ‫اینطور نیست‪ ،‬والیت یک امر زنده‌ای است که باید پای آن‬ ‫ایستاد‪ .‬باید راست گفت‪ .‬به‌دنبال این هستیم که مقام والیت‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫دنیا با مردم و خدا و دین و پیغمبر مربوط به دین اس��ت که‬ ‫این امر پیشرفت و شرف مسلمانان را به خطر می‌اندازد‪ ،‬کما‬ ‫اینکه انداخته اس��ت‪ ».‬آیت‌اهلل مصباح‌یزدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«دشمنان می‌خواهند جامعه مس��لمانان به جایی برسد که‬ ‫بگوید ما اصل روزه‪ ،‬نماز و عبادات را قبول داریم‪ ،‬اما کاری‬ ‫به مسائل حکومت نداریم و این یعنی ما خودمان برای مردم‬ ‫تصمیم می‌گیریم که به چه راهی بروند‪».‬‬ ‫رئیس موسسه آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی(ره)‬ ‫با اشاره به تالش کشورهای اس�لامی برای احیای شعائر‬ ‫اس�لامی یادآور شد‪« :‬روس��ای این کش��ورها تحت تاثیر‬ ‫توطئه‌های استکبار جهانی قرار گرفته‌اند و منحرف شده‌اند‬ ‫و کس��ی که امید می‌رفت حامی‌بزرگ اس�لام باشد مهره‬ ‫استکباری ش��د‪ ».‬او همچنین گفت‪« :‬استکبار این مسائل‬ ‫را ده‌ها بار تجربه کرده که با سیاستمدارانی که با دین سر و‬ ‫کار نداشته باشند به راحتی می‌توان معامله کرد‪ .‬در حالی که‬ ‫دشمن هر کاری که انجام داد نتوانست با امام معامله کند و‬ ‫آنها با هیچ وساطتی موفق به این کار و بده‌بستان نشدند‪».‬‬ ‫عضو مجل��س خبرگان رهب��ری با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫دش��منان تمام فرمول‌هایی که بتوانند با آن ایران را به زانو‬ ‫درآورند به کار گرفته‌اند‪ ،‬گفت‪« :‬آنها از جنگ هش��ت ساله‬ ‫تا تحریم‌های اقتصادی را امتحان کردند‪ ،‬حتی اختالفات‬ ‫داخلی نیز نتوانست آنها را به اهداف خود برساند‪ ».‬آیت‌اهلل‬ ‫مصباح‌یزدی با بیان اینکه آنها فقط یک امید داش��تند و آن‬ ‫هم امیدواری ب��ه پس از حیات امام بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫«دشمن از یک طرف تئوری والیت‌فقیه را زیر سوال می‌برد‬ ‫و در آن تشکیک می‌کرد و از سوی دیگر در شخص رهبری‬ ‫ایجاد‌تردید می‌کرد و می‌گفت که باید شخص دیگری رهبر‬ ‫باش��د و حتی می‌گفتند که رهبری نباید مادام‌‌العمری بوده‬ ‫و باید موقتی شود‪ ».‬رئیس موسس��ه علمی‌پژوهشی امام‬ ‫خمینی(ره) ب��ا تاکید بر اینکه بزرگتری��ن خطری که آینده‬ ‫کشور را تهدید می‌کند س��کوالریزه ش��دن با نماد مبارزه‬ ‫با والیت‌فقیه اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪« :‬دش��من این بحث را به‬ ‫تئوری دیکتاتوری آخوندی نسبت می‌دهد و از این طریق‬ ‫فکر جوانان را که هنوز عمق نگرفته و شناختی از حکومت‬ ‫اسالمی ندارد‪ ،‬تهدید می‌کند‪».‬‬ ‫او در ادام��ه گف��ت‪« :‬ه��زار س��ایت و رس��انه علیه‬ ‫والیت‌فقی��ه لجن‌پراکن��ی می‌کنند‪ ،‬آنها درصدد هس��تند‬ ‫تئوری والیت‌فقیه و شخص مقام معظم رهبری را زیر سوال‬ ‫ببرند و در واقع این مهمترین خطری است که آینده انقالب‬ ‫را تهدید می‌کند‪ ».‬عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح‬ ‫کرد‪« :‬امروز حرکت‌هایی که در کشورهای اسالمی به اسم‬ ‫بیداری اسالمی صورت می‌گیرد درس‌هایی است که مردم‬ ‫از گذشته می‌گیرند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل مصباح‌یزدی با اش��اره به روش‌های رایج در‬ ‫عرصه سیاست در دنیا گفت‪« :‬امروز در دنیا رقابت بر سر این‬ ‫است که پول خرج کنند‪ ،‬تبلیغات کنند و با یکدیگر بجنگند‪،‬‬ ‫همه دنیا این است‪ ،‬اما مگر راه درست این مسیر است؟»‬ ‫او با اش��اره ب��ه حوادث صدر اس�لام اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫«شخص پیامبر اکرم(ص) برای ابراز دعوت‌امنیت نداشتند‪،‬‬ ‫اما بعد در ظرف مدت کوتاه��ی‪ ،‬بزرگترین امپراتوری‌های‬ ‫جهان تس��لیم این مکتب ش��دند‪ ».‬عضو مجلس خبرگان‬ ‫رهبری بر همین اس��اس به یاری خداوند و همچنین یاری‬ ‫مومنین اشاره کرد و گفت‪« :‬خداوند در جنگ بدر برای عده‬ ‫محدودی به نص قرآن کریم‪ ،‬هزاران فرشته نازل کرد که‬ ‫مس��لمانان را در جنگ بدر پیروز کردن��د‪ ».‬او با بیان اینکه‬ ‫قبل از هر چیز باید نظر به خداوند داش��ت‪ ،‬افزود‪« :‬خداوند‬ ‫صراحتا می‌فرمای��د اگر تمام ام��وال روی زمی��ن را خرج‬ ‫می‌کردید که بین اقوام مختلف مس��لمانان دوستی برقرار‬ ‫کنید این کار را نمی‌توانس��تید انجام بدهی��د‪ ،‬تنها خداوند‬ ‫اس��ت که می‌تواند دل‌ها را به هم مهرب��ان کند؛ دل‌هایی‬ ‫که لیاقت داشته باشند‪».‬آيت‌اهلل مصباح‌یزدی با بیان اینکه‬ ‫ضعف سیاستمداران‪ ،‬فریبکاری اس��ت و چیزی می‌گویند‬ ‫که مردم خوشش��ان بیاید‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬آنها نمی‌توانند‬ ‫به شعارهایش��ان عمل کنند و سیاس��ی‌بازی‌بی‌فریبکاری‬ ‫نمی‌شود؛ اگر ما این شیوه را دنبال کنیم مثل آنها می‌شویم و‬ ‫خدا ما را به خودمان واگذار می‌کند‪ .‬از این رو باید با مومنین‬ ‫صاف باشیم‪».‬‬ ‫عضو ش��ورای فقهی جبهه پای��داری گریزی هم به‬ ‫مساله انتخابات آینده زد‪« :‬مساله انتخابات را ساده نگیرید‪.‬‬ ‫یکی از اش��تباهات برخی افراد این اس��ت که رای دادن را‬ ‫حق مردم می‌دانند و می‌گویند به هر کس می‌خواهیم رای‬ ‫بدهیم و غفلت می‌کنند که در بینش اسالمی گاهی حق با‬ ‫یک تکلیف همراه است؛ یعنی هم حق است و هم در کنار‬ ‫آن تکلیف است‪ .‬شما قانونا می‌توانید به هر کسی رای بدهید‬ ‫اما مکلف هستید به اصلح رای بدهید چرا که تکلیف الهی‬ ‫دارید و موظفید تا جایی که می‌توانید از کسانی که آگاه‌ترند‬ ‫و بصی��رت دارند‪ ،‬ب��رای انتخ��اب اصلح بپرس��ید‪ .‬تعارف‪،‬‬ ‫همشهری‌گری و رفاقت حجت نیستند؛ شما موظف هستید‬ ‫تحقیق کنید و این مساله تکلیف شناسایی و‌ترویج رای به‬ ‫اصلح بسیار مهم است‪».‬‬ ‫‪47‬‬
‫از ما چه می‌خواهد‪ ،‬نه اینکه حتما بگوید این کار را انجام بده‪،‬‬ ‫بعد من انجام دهم و اگر نگفت کاری نکنم‪ ».‬او با بیان اینکه‬ ‫بر‌خالف نظر عده‌ای که می‌گویند فهمیدن نظرات والیت‬ ‫خیلی سخت است‪ ،‬می‌ش��ود نظرات ولی را فهمید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«کافی اس��ت کمی آدمی‌از تعلقات دنیا آزاد شود آن وقت‬ ‫قضاوت‌هایش‪ ،‬قضاوت‌های خیلی بهتری خواهد بود‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫باقری لنکرانی؛ مردمی‌کردن سیاست‬ ‫کامران باق��ری لنکرانی‪ ،‬س��خنگوی جبهه پایداری‬ ‫س��خنران بعدی این همایش ب��ود‪ .‬او در س��خنانی با بیان‬ ‫اینکه مش��ترکات لفظی زی��ادي داریم و این اش��تراکات‬ ‫لفظی گاهی اوقات باعث اشتباه می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬تربیت‬ ‫اس�لامی به ما یاد داده که طور دیگری به موضوعات نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬مثال درباره اش��رافیت که خیلی آن را مهم می‌دانند‪،‬‬ ‫اما در تربیت دینی‪ ،‬اش��راف امت را حافظین قرآن معرفی‬ ‫می‌کند نه این اشرافیت مرسوم و معمول‪ ».‬باقری‌لنکرانی‬ ‫با اشاره به اینکه در صحنه‌های اجتماعی هم ما از این‌طور‬ ‫اش��کاالت لفظی زیاد داریم‪ ،‬افزود‪« :‬برخی واقعه نهم دی‬ ‫را با سایر وقایع مقایس��ه می‌کردند و می‌گفتند که این هم‬ ‫یک راهپیمایی است مانند تمام راهپیمایی‌ها‪ ،‬اما با آن نگاه‬ ‫عمیق و تربیت اس�لامی رهبر عزیزمان فرمودند که نهم‬ ‫دی یک قله است و سال‌ها طول می‌کشد که اندیشمندان‬ ‫متوجه اتفاق بزرگ ‪ 9‬دی شوند و ابعاد آن را بفهمند که چه‬ ‫ارتقایی در مسیر انقالب اس�لامی رخ داد‪ ».‬به اعتقاد او در‬ ‫تاریخ انقالب اس�لامی خیلی اتفاقات به ظاهر ش��بیه نهم‬ ‫دی مبنی بر حضور مردم در صحنه رخ داد‪« :‬اما باید ببینیم‬ ‫چه چیزی نهم دی را یک قله کرده است و به تعبیر عالمه‬ ‫مصباح عید تولد دوباره انقالب اس�لامی‪ ،‬ک��ه حقیقتا هم‬ ‫همین‌طور است‪».‬‬ ‫س��خنگوی جبهه پای��داری با بی��ان اینک��ه برخی‬ ‫ویژگی‌های این روز بزرگ مرتبط با همین اشتراکات لفظی‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬خیلی‌ها صحبت از عمل به تکلیف‪ ،‬دفاع از‬ ‫انقالب اسالمی و استقامت در آرمان‌های انقالب اسالمی‬ ‫کردند و می‌کنند‪ .‬اما اینکه واقعا چه کس��انی حاضر هستند‬ ‫در بحبوحه حوادث و آنجایی که دفاع از انقالب اس�لامی‬ ‫خرج دارد و باید آبرو داد یا در برابر ق��وم و قبیله و نزدیکان‬ ‫ایس��تاد و از آرمان‌ها دفاع کرد‪ ،‬حاضرند ای��ن هزینه‌ها را‬ ‫بپردازند‪ ،‬موضوعی اس��ت که نهم دی به خوبی جلوه‌ای از‬ ‫آن را به ما نشان می‌دهد‪ ».‬باقری‌لنکرانی ادامه داد‪« :‬اگر‬ ‫ما از عبرت‌ها و پندهای نهم دی به خوبی اس��تفاده کنیم‪،‬‬ ‫می‌توانیم آینده انقالب اس�لامی را آن طور که شایس��ته‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪48‬‬ ‫این انقالب اس��ت و آن‌طور که امام راح��ل فرمودند که ما‬ ‫منتظر ظهور خورش��ید از این فجر انقالب اسالمی هستیم‬ ‫به سرمقصد برسانیم‪ ».‬او با بیان اینکه امروز به همین تفکر‬ ‫نهم دی‌ احتیاج داریم‪ ،‬گف��ت‪« :‬آنچه در صحنه‌های امروز‬ ‫می‌تواند نویدبخش آینده بهتری برای نظام اسالمی باشد‪،‬‬ ‫همین نگاه برآمده از تفکر برآمده از قله بلند‪ 9‬دی اس��ت‪».‬‬ ‫س��خنگوی جبهه پایداری یکی از مش��خصات این نگاه را‬ ‫عاشورایی بودن آن دانست و افزود‪« :‬در عاشورایی بودنش‬ ‫هم ارتباط عاشقانه و در یک کلمه والیتمدارانه با ولی و رهبر‬ ‫انقالب دیده می‌شود و هم حضور‌بی‌ادعا و‌بی‌توقع از مردم‬ ‫بدون اینکه در چارچوب‌های خاص بگنجند‪ ،‬دیده می‌شود‪».‬‬ ‫وزیر بهداشت دولت نهم با یادآوری حضور مردم در صحنه‬ ‫انتخابات اخیر مجلس اظهار داش��ت‪« :‬صحن��ه انتخابات‬ ‫مجلس طبق تحلیل بس��یاری قرار بود صحنه‌ای ش��ود از‬ ‫کم شدن پشتوانه مردمی‌ انقالب‪ ،‬ولی باز هم این صحنه با‬ ‫حضور آگاهانه مردم به صحنه اقتدار نظام بدل شد‪».‬‬ ‫باقری‌لنکرانی با بیان اینکه کلید آینده انقالب اسالمی‬ ‫در همی��ن ارتباط مردمی‌اش اس��ت‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬اگر‬ ‫امروز م��ا در صحنه اقتص��ادی با مش��کالت و معضالتی‬ ‫روب��ه‌رو هس��تیم‪ ،‬راه‌حل��ش این نیس��ت که مج��ددا به‬ ‫تئوری‌های اقتص��ادی غربی‌ها برگش��ت کنیم و خودمان‬ ‫را به توصیه‌های بان��ک جهانی و امثال آن بس��پاریم‪ .‬راه‬ ‫خ��روج از این بن‌بس��ت مردمی‌ک��ردن اقتص��اد و اتکای‬ ‫بیشتر به مردم است‪ ،‬نه جدا ش��دن از آنها‪ ،‬نه‌ترویج مجدد‬ ‫رانت‌خ��واری و اش��رافیت و س��رمایه‌داری غرب��ی و کپی‬ ‫برداری‌های از آن و ن��ه‌ترویج مدل توس��عه غربی و کپی‬ ‫برداری از آن بلکه راه آن مردمی‌ کردن اقتصاد با اس��تفاده‬ ‫از آموزه‌های دینی اس��ت و خوش��بختانه فقه اس�لامی و‬ ‫اندیشمندانی که در این عرصه کار کردند حرف‌های مهمی‬ ‫‌دارند که می‌تواند در این عرصه م�لاک عمل قرار گیرد‪».‬‬ ‫او راه ح��ل معض�لات سیاس��ی را مردمی‌ک��ردن عرصه‬ ‫سیاس��ت برش��مرد و گف��ت‪« :‬ع��ده‌ای در تالش��ند ک��ه‬ ‫عرصه سیاس��ت را هم در چارچ��وب تش��کل‌ها و احزاب‬ ‫خ��اص مح��دود کنن��د و ب��ا ای��ن کارش��ان و برخ��ی از‬ ‫مصوباتی ک��ه پیش��نهاد می‌دهند‪ ،‬تالش کردن��د که این‬ ‫مردمی‌بودن فعالیت‌های سیاس��ی و اجتماعی و خاس��تگاه‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اجتماع��ی انق�لاب اس�لامی را تح��ت تاثیر‬ ‫قرار دهند‪».‬‬ ‫س��خنگوی جبهه پایداری ادامه داد‪« :‬اینها اش��تباه‬ ‫می‌کنند‪ .‬انقالب اس�لامی با این خصیصه مردمی‌بودنش‬ ‫پیش رفته و از ای��ن به بعد هم این مردمی‌بودن اس��ت که‬ ‫انقالب را به پیش خواهد برد و این همان منش��ی است که‬ ‫رهبر انقالب و پیش از آن حضرت امام به آن اهتمام داشتند‬ ‫و با اعتمادشان به مردم انقالب اسالمی را تاکنون رهبری‬ ‫کردند‪ ».‬وزیر بهداشت دولت نهم با تاکید بر اینکه وظیفه‬ ‫ما این است که همین مش��ی و مرام را دنبال کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«جبهه پایداری وظیفه خود می‌داند که در این مسیر و برای‬ ‫مردمی‌کردن صحنه اجتماعیات در سیاست‪ ،‬مردمی‌کردن‬ ‫صحنه اقتصاد و مردمی‌‌کردن پیش��برد عمومی کش��ور در‬ ‫چارچوب رهبری‌های زعیم عالیقدر جهان اسالم و تعالیم‬ ‫دینی و آن تئوری بزرگ انقالب اسالمی قدم‌های بزرگی را‬ ‫بردارد‪».‬‬ ‫حجت‌االسلام رجبی؛ شناس�ایی و بررس�ی‬ ‫فرد اصلح‬ ‫حجت‌االس�لام رجبی‪ ،‬عضو جامعه مدرس��ین حوزه‬ ‫علمیه قم س��خنران دیگری ب��ود که پش��ت‌تریبون این‬ ‫همایش رف��ت‪ .‬او گف��ت‪« :‬کاری که برای خداوند باش��د‬ ‫خداوند خود متوجه آن می‌ش��ود و بن‌بس��تی در آن وجود‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ ».‬رجبی با اش��اره ب��ه اینک��ه در دوران‬ ‫اصالحات تالش می‌ش��د ت��ا اس��تحاله فرهنگ��ی ایجاد‬ ‫ش��ود گفت‪« :‬خدا با ت�لاش و خون پاک ش��هیدان از این‬ ‫اقدام جلوگیری ک��رد و اخالص رهبری توطئه دش��منان‬ ‫را بی‌نتیجه گذاش��ت‪ ».‬قائم‌مقام موسس��ه پژوهشی امام‬ ‫خمینی‌(ره) بر همین اساس به تالش چندین ساله دشمن‬ ‫و توطئه‌های آنها اش��اره کرد و گفت‪« :‬حماسه ‪ 9‬دی این‬ ‫طراحی‌های دش��من را‌بی‌نتیج��ه گذاش��ت‪ ».‬او با بیان‬ ‫اینکه مقام‌معظم رهبری با یک س��خنرانی و اس��تغاثه به‬ ‫حضرت ولی‌عصر(عج) این نهض��ت را بیمه کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«معتقدیم تاس��یس جبهه پایداری و حرک��ت آن اداره این‬ ‫راه اس��ت‪ ».‬رجبی اظهارنظری انتخاباتی هم داشت؛ آنجا‬ ‫که گفت‪« :‬باید با شناس��ایی و بررس��ی دقیق فرد اصلح را‬ ‫انتخاب کرد‪».‬‬ ‫چهره‌های شاخص به خبرنگاران چه گفتند؟‬ ‫با پای��ان یافتن س��خنرانی آی��ت‌اهلل مصباح‌یزدی و‬ ‫خروج ایشان از س��الن‪ ،‬خبرنگاران نیز به‌دنبال چهره‌های‬ ‫شاخص جبهه پایداری بودند تا سواالت خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫محمد‌جواد ابطحی‪ ،‬از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری‬ ‫و نماینده مجلس هش��تم در پایان این همایش در پاسخ به‬ ‫سوال خبرنگار مثلث مبنی بر اینکه شما از احتمال لغو این‬ ‫همایش خبر داده بودید‪ ،‬گفت‪« :‬من باید اینگونه پاسخ دهم؛‬ ‫زیرا چگونگی انجام این برنامه‌ها را باید آقای آقاته رانی یا‬ ‫آقای لنکرانی اعالم کنند‪ ».‬او با اشاره به آقاتهرانی تصریح‬ ‫کرد‪« :‬هر سوالی در خصوص جبهه پایداری دارید از ایشان‬ ‫بپرسید‪».‬‬ ‫غالمعلی حدادعادل که با حضور غیرمنتظره خود در‬ ‫این همایش خبرنگاران را شگفت‌‌زده کرده بود‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫بیشترین س��واالت پیرامون ش��ورای ‪‌‌‌‌3‬نفره بود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«ائتالف ‪ 1+2‬شیطنت رسانه‌هاست و این عدد را رسانه‌ها‬ ‫درس��ت کردند‪ ،‬این ائتالف برای وحدت اصولگرایان بوده‬ ‫و فهرس��ت بس��ته‌ای نیس��ت‪ .‬از این رو همه اصولگرایان‬ ‫می‌توانند در آن ائتالف حضور داش��ته باشند‪ ».‬حدادعادل‬ ‫تاکید کرد‪« :‬بنده هرچه را که به نفع انقالب باشد می‌پذیرم و‬ ‫برای کاندیداتوری تصمیمی‌نگرفته‌ام‪ ».‬مهدی کوچک‌زاده‬ ‫هم در خصوص فتنه‌گران س��ال ‪ ،88‬آنها را مشتی خس و‬ ‫خاشاک‌بی‌دین خطاب کرد و گفت‪« :‬آنها مقابل ‪ 40‬میلیون‬ ‫رای ملت ایران ایس��تادند که مش��تی خس و خاش��اک و‬ ‫‌بی‌دین بودند‪».‬‬ ‫با‌وجود اینکه س��خنرانان همایش جبهه پایداری در‬ ‫سخنان خود به اظهارنظرهای صریح انتخاباتی پرداختند‪،‬‬ ‫اما هنگامی‌که خبرنگاران از اعضای این جبهه س��واالت‬
‫انتخاباتی می‌پرس��یدند هیچ‌یک از آنها پاس��خگوی زمان‬ ‫اعالم ورود این جبهه به بحث مصداق‌های انتخاباتی نبودند‬ ‫و همگی متفق‌القول این بحث را به آینده حواله دادند‪.‬‬ ‫مرتضی آقاتهران��ی‪ ،‬دبیرکل جبهه پای��داری هم در‬ ‫مصاحبه با خبرن��گار مثلث اع�لام کرد که ممکن اس��ت‬ ‫کاندیداهای جدیدی در روزهای آینده مطرح شوند‪« :‬ما از‬ ‫حاال به بحث مصادیق ورود پی��دا نمی‌کنیم چراکه ورود به‬ ‫بحث انتخابات در حال حاضر زودهنگام است‪».‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪« :‬م��ا نمی‌توانیم بگویی��م به کدام‬ ‫گزینه نظر مس��اعد داریم؛ زیرا از یک‌س��و زم��ان زیادی‬ ‫تا انتخاب��ات باقی مان��ده و از س��وی دیگر ممکن اس��ت‬ ‫چهره‌های دیگری مطرح ش��وند که نس��بت به چهره‌های‬ ‫فعلی اصلح باش��ند‪ .‬بنابراین بهتر است تا نزدیک انتخابات‬ ‫صبر کنیم و ببینیم چه کس��انی قصد حض��ور در انتخابات‬ ‫را دارند‪».‬‬ ‫آقاتهران��ی در عین حال از اظهارنظ��ر درباره ائتالف‬ ‫‪ 1+2‬امتناع ک��رد و هرگونه اعالم‌نظ��ر در این خصوص را‬ ‫زود‌هنگام دانست‪.‬او در پایان گفت‪« :‬جبهه پایداری هنوز بر‬ ‫سر مصادیق وارد بحث نش��ده و برای ائتالف با جبهه‌های‬ ‫دیگر هنوز تصمیمی‌نگرفته‌ایم‪ ».‬صادق محصولی نیز که‬ ‫به ائتالف اصولگرايان نمي‌پيونديم‬ ‫‪2‬‬ ‫تو‌گو با روح‌اهلل حسینیان‪ ،‬عضو ارشد جبهه پایداری‬ ‫گف ‌‬ ‫اگر‌چه موضوع اصلی برگزاری همایش جبهه پایداری بزرگداشت ‪ 9‬دی عنوان شد‪ ،‬اما جمع شدن تمام‬ ‫چهره‌هایاینتشکلنوپایاصولگرایاندرکناریکدیگرنمی‌توانستازمطرحشدنمباحثانتخاباتیجلوگیری‬ ‫کندوسوال‌هایانتخاباتیازهمانآغازهمایششروعشد‪.‬درمورداینکهرویکردجبههپایداریدرانتخاباتچه‬ ‫خواهد بود با روح‌اهلل حسینیان‪ ،‬عضو ارشد جبهه پایداری گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫از او به‌عنوان يكي از موسسان جبهه پایداری یاد می‌شود‪،‬‬ ‫درحال��ی که تاکید داش��ت به بح��ث انتخاب��ات ورود پیدا‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬گفت‪« :‬به دلیل اینکه ورود به بحث مصادیق هنوز‬ ‫زود اس��ت‪ ،‬بنده هیچگونه اظهارنظ��ری در این خصوص‬ ‫نمی‌کنم‪».‬‬ ‫او در پاس��خ به س��وال دیگر خبرنگار مثل��ث درباره‬ ‫ائتالف سه‌جانبه حدادعادل‪ ،‬قالیباف و والیتی گفت‪« :‬این‬ ‫ائتالف و مباحث مربوط به آن ورود زودهنگام به انتخابات‬ ‫اس��ت؛ بنابراین به هیچ‌وجه به این موضوع اش��اره و ورود‬ ‫نمی‌کنیم‪g ».‬‬ ‫بله‪.‬‬ ‫می‌خواهم بگویم چگونه می‌خواهید وارد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم شوید؟‬ ‫سياست‬ ‫راهکار این جبهه همچ��ون دیگر گروه‌ه��ا و احزاب‬ ‫سیاس��ی ای��ن اس��ت ک��ه ابت��دا درخص��وص کاندیداها‬ ‫تصمیم‌گیری كرده و آنها را به جامع��ه معرفی می‌کنند‪ .‬اما‬ ‫با وجود پیش��نهاداتی که به جامعه داده می‌ش��ود این خود‬ ‫مردم هس��تند که باید بر مبنای نظر و عقیده‌شان فرد مورد‬ ‫نظرش��ان را انتخاب کنند‪ .‬آنچه به نظر ما رسیده این است‬ ‫که اصولی داریم و معتقدیم رئیس‌جمهور باید جوان باش��د‬ ‫و بتواند مشکالت کشوررا با تالش ش��بانه‌روزی خود حل‬ ‫کند‪ .‬بنابراین جوان بودن یکی از ش��رایط اصلی کاندیدای‬ ‫مورد نظر ماس��ت‪ .‬در واق��ع رئیس‌جمهور آین��ده باید یک‬ ‫اصولگرای واقعی و جدی باش��د‪ .‬ساده‌زیست باشد‪ .‬ما نباید‬ ‫تجربه گذشته را تکرار کنیم که طبقه حاکمه‌ای درست شود‬ ‫و طبقه مردم هم محکوم باشند‪ .‬معتقدیم در جامعه اسالمی‬ ‫کسانی که مسئولیت بر‌عهده می‌گیرند فقط یک مسئولیت و‬ ‫رسالت است که بر‌عهده آنها گذاشته شده است‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫براس��اس طبقه حس��اب کنیم مردم طبقه حاکم هستند و‬ ‫«رئیس» طبقه محکوم است‪ .‬بر عکس آن چیزی که عده‌ای‬ ‫از تمایز‌طلب‌ها جزئی از فرهنگ آنها ش��ده که خودشان را‬ ‫حاکم برجامعه می‌دانند ما نمی‌خواهی��م دوباره این تجربه‬ ‫تکرار شود‪ .‬ما کس��انی که خانواده محور هستند وخانواده را‬ ‫بر اصول انقالب و ارزش‌های انقالب و آرمان‌های انقالب‬ ‫مقدم می‌دانند و مسئولیت‌ها را به‌دست خانواده‌های خودشان‬ ‫می‌سپارند‪ ،‬نمی‌خواهیم‪ .‬نباید دوباره تجربه تلخی که موجب‬ ‫جدایی و فاصله میان مردم و حکومت هست را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫این اصول ماست و ما دنبال کسی هستیم که نسبت به این‬ ‫اصول نزدیکتر‪ ،‬جامع‌تر وفراگیرتر باشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫آیت‌اهلل مصب�اح درباره ائتالف آق�ای حداد‌عادل‬ ‫چه نظری دارند؟‬ ‫زهره دياني‬ ‫آقای حسینیان! برای شروع بفرمایید که آیا این‬ ‫احتمال وج�ود دارد که جبهه پای�داری از ائتالف‬ ‫آقایان حداد‪ ،‬والیتی و قالیباف حمایت کند؟‬ ‫به نظر بنده باتوجه به مباحث جبهه پایداری این تشکل‬ ‫از چنین ائتالفی هرگز حمایت نخواهد کرد‪.‬‬ ‫آی�ا ای�ن جبه�ه حاض�ر اس�ت ب�رای رس�یدن‬ ‫اصولگرای�ان ب�ه وح�دت ب�ا دیگر تش�کل‌های‬ ‫هم‌طیف خود ائتالف کند؟‬ ‫جبهه پایداری خودش دارای کاندیداس��ت و افرادی‬ ‫را هم در نظر گرفته که مش��غول مذاکره با آنهاست تصمیم‬ ‫نهای��ی را در این خص��وص خواهد گرف��ت‪ .‬بنابراین روی‬ ‫ائتالف‌ها خیلی حساب بازنکرده است‪.‬‬ ‫چه زمانی بحث مصادی�ق در جبهه پایداری آغاز‬ ‫می‌شود؟‬ ‫باالخره باید برای اینکه خیلی فضای کشور انتخاباتی‬ ‫نشود بگذاریم نزدیک انتخابات شروع به بررسی کنیم‪.‬‬ ‫از نظر شما که بگذریم در این چند‌ماه گمانه‌های‬ ‫متفاوتی درباره مصادیق مورد نظر جبهه پایداری‬ ‫مطرح شده است‪.‬حتی شنیده‌ها حاکی از آن است‬ ‫که س�عید جلیلی یکی از گزینه‌های شماست‪ .‬آیا‬ ‫این موضوع صحت دارد؟‬ ‫اگر بخواهید یکی یکی مصادیق را نام ببرید تا بنده رد یا‬ ‫تایید کنم‪ ،‬خالف نظر جبهه پایداری است‪ .‬انشاءاهلل سخنگو‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سوالم را به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌کنم‪ .‬آیا آقای‬ ‫سعید جلیلی یکی از همان افرادی نبوده که جبهه‬ ‫پای�داری راجع به ایش�ان بحث‌ه�ا و مذاکراتی‬ ‫انجام داده است؟‬ ‫بله‪ ،‬آقای س��عید جلیلی یکی از افرادی بوده که مورد‬ ‫بحث و مذاکره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پس برخی اخبار مطرح شده در این مورد را تایید‬ ‫می‌فرمایید؟‬ ‫باید از خود ایشان بپرسید‪ .‬من سخنگوی ایشان نیستم‪.‬‬ ‫این س�وال را از این جهت پرس�یدم ک�ه برخی‬ ‫رسانه‌ها از سخنان ایشان برداشت‌هایی در مورد‬ ‫این ائتالف داشته‌اند؟‬ ‫این چیزی که ایشان فرمودند این بود که ائتالف هدف‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف؛ جمله‌ای‬ ‫که ظاهرا و علنا فرمودند این بود‪.‬‬ ‫درباره حمایت جبهه پایداری از آقای حداد‌عادل‬ ‫چه نظری دارید؟‬ ‫بنده نظر خاصی نمی‌دهم‪.‬‬ ‫حرف و حدیث‌هایی در خص�وص همایش ‪9‬دی‬ ‫مطرح ش�ده که این همایش به نوعی انتخاباتی‬ ‫بوده است؛ آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟‬ ‫این همایش به‌خاطر ‪9‬دی برگزار شد که نقطه‌عطف‬ ‫تاریخی بود‪.‬‬ ‫پس ربطی به انتخابات نداشت؟‬ ‫ضمن بزرگداش��ت ‪9‬دی در نتیجه این همایش یک‬ ‫مانور انتخاباتی هم شد‪g .‬‬ ‫‪49‬‬
‫‪ l‬درباره ایشان و اشخاص دیگر به هیچ‌وجه صحبت‬ ‫نکرده‌ایم‪ .‬جبهه پایداری هنوز اعالم موضع نکرده اس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫دیگران موضع‌گیری کرده‌اند و به پای جبهه پایداری گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫یدانیم‪.‬مادرباره‬ ‫درحالیکهماورودبهبحثمصادیقرازود‌هنگامم ‌‬ ‫حداد‌عادل بحثی نداشته‌ایم درمورد سعید جلیلی هم همین‌طور‪.‬‬ ‫یعنینهبهبحثنامزدیایشانورودکردیمونهازآنعبور‪.‬بنابراین‬ ‫هر‌گونهورودوعبوردراینخصوصراتکذیبمی‌کنیم‪.‬‬ ‫نظرشمادربارهائتالفآقایانوالیتی‪،‬حدادوقالیباف‬ ‫چیست؟‬ ‫فعال وارد مصاديق نمي‌شويم‬ ‫گفت‌وگو با فاطمه آلیا‪ ،‬عضو شورای مرکزی جبهه پایداری‬ ‫‪3‬‬ ‫سياست‬ ‫برگ�زاری همایش جدی�د جبه�ه پای�داری ب�ا واکنش‌های متع�ددی روبه‌رو ش�ده اس�ت‪ .‬ح�اال که‬ ‫فعالیت‌های انتخابات�ی اصولگرای�ان جدی‌تر ش�ده‪ ،‬خیلی‌ها منتظر نحوه سیاس�تگذاری جبه�ه پایداری‬ ‫در مورد انتخابات ریاس�ت‌جمهوری ‪ 92‬هس�تند‪ .‬اینکه آی�ا وارد ائتلاف اصولگرایان خواهند ش�د یا اینکه‬ ‫بنا دارند به صورت مس�تقل کاندیدا معرفی کنن�د‪ .‬در این مورد با فاطمه آلیا‪ ،‬عضو ارش�د جبه�ه پایداری به‬ ‫گفت‌وگوپرداختیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫همای�ش اخیر جبه�ه پای�داری ب�ا واکنش‌های‬ ‫متفاوتی روبه‌رو شده است‪ .‬پس از همایش سال‬ ‫گذشته این مهمترین گردهمایی آنان به حساب‬ ‫می‌آمد‪ .‬لطفا درباره علت برگزاری همایش ‪9‬دی‬ ‫از سوی جبهه پایداری توضیح بفرمایید؟‬ ‫‪ l‬مدت‌هابودعده‌ایازنمایندگانوبعضااساتیددانشگاه‬ ‫درخواستوقتمالقاتباحضرتآیت‌اهللمصباح‌یزدیراداشتند‪.‬‬ ‫در عین حال چون جبهه پایداری برنامه‌ریزی کرده بود مراس��م‬ ‫پاسداشتی به مناسبت‪9‬دی یعنی روز میثاق با والیت و بصیرت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬حضرت آیت‌اهلل مصباح فرمودند؛ دو برنامه را یکی‬ ‫می‌کنیم و به خاطر ‪9‬دی که به تهران می‌آیند کس��انی هم که‬ ‫یدردانشگاه‬ ‫تقاضایمالقاتداشتنددعوتشوند‪.‬بنابراینمراسم ‌‬ ‫تربیت مدرس برگزار شد و ایشان در این مراسم درباره‪9‬دی ماه و‬ ‫درتبیینریشه‌هایاینرخدادتاریخیسخنرانیانجامدادند‪.‬ثقل‬ ‫فرمایشات ایشان هم پاسداشت جایگاه والیت‌فقیه بود و اینکه‬ ‫دش��منان ما همه هجمه خود را متوجه والیت فقیه کردند و ما‬ ‫دفاعیکهداریمازجایگاهوالیتفقیهاستکهریشه‌هایفتنه‪88‬‬ ‫وعظمتحضورمردمدرحماسه‪9‬دیبود‪.‬ازحاشیه‌هایجالباین‬ ‫مراسماینبودکهعده‌ایازدانشجویاندانشگاهتربیت‌مدرسکه‬ ‫متوجهحضورآیت‌اهللمصباح‌یزدیدردانشگاهشدندگالیهکردند‬ ‫که چرا اطالع‌رسانی نشده تا دانشجویان و اساتید دانشگاه هم در‬ ‫اینهمایشحضورپیداکنند‪.‬‬ ‫اینهمایشتنهادرراستایبزرگداشتحماسه‪9‬دی‬ ‫بودیااینکهاهدافانتخاباتیهمداشت؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور که گفتم برگزاری این همایش دو محور و‬ ‫دلیلداشت‪،‬اولینهدفتبیینرخداد‪9‬دیبودکهقبلازبرگزاری‬ ‫همایشهمبهاینموضوعاشارهکردیم‪.‬ثقلفرمایشاتسخنرانان‬ ‫این جلسه یعنی آیت‌اهلل مصباح‌یزدی‪ ،‬آقایان آقاتهرانی‪ ،‬لنکرانی‬ ‫‪50‬‬ ‫و رجبی که از دفتر آیت‌اهلل مصباح بودند پیرامون‪9‬دی بود‪ .‬البته‬ ‫آیت‌اهلل مصباح در فرمایشات خودشان به نکته‌ای اشاره کردند و‬ ‫آن این بود که برخی از افراد که در معرض کاندیداتوری هستند‬ ‫به‌جایآنکهبایکدیگرببندند‪،‬بهتراستباخداببندند‪.‬ایشاناین‬ ‫نکتهرافرمودندتامدنظرقرارگیرد‪.‬درواقعتوصیههوشمندانه‌ایبود‬ ‫ازطرفیکروحانیمعنویوکسیکهپایبندبهموازیناخالقی‪،‬‬ ‫تقوای سیاسی و انتخاباتی است‪ .‬ایشان این توصیه اخالقی را به‬ ‫همهکسانیکهدرمعرضکاندیداتوریقراردارند‪،‬داشتند‪.‬‬ ‫چند وقتی اس�ت که برخی رس�انه‌ها گمانه‌هایی را‬ ‫در مورد مصادیق انتخاباتی جبه�ه پایداری مطرح‬ ‫می‌کنند‪ .‬یکی از ای�ن افراد دکتر حدادعادل اس�ت‪.‬‬ ‫ممکن اس�ت بفرمایید نظر جبهه پای�داری در این‬ ‫موردچیست؟‬ ‫‪ l‬اینصحبت‌هاگمانه‌زنیاست‪.‬جبههپایداریهرگزدر‬ ‫بیانیه‌هایاازطریقسخنگویخودچنینموضوعیرامطرحنکرده‬ ‫است‪.‬عده‌ایایننوعصحبت‌هارابهجبههپایداریمنتسبکردند‪،‬‬ ‫درحالیکهاینجبههبارهااعالمکردهحتیاگرمااعضایشورای‬ ‫مرکزینظرشخصیخودمانرابگوییمنبایداینسخنانمواضع‬ ‫جبههپایداریقلمدادشودزیرامواضعرسمیجبههازطریقسخنگو‬ ‫یاازطریقبیانیهرسمیباناماینجبههاعالممی‌شود‪.‬درحالیکه‬ ‫شمادرهیچ‌یکازسخنرانی‌هایامواضعومصاحبه‌هایمطبوعاتی‬ ‫سخنگوی جبهه پایداری نمی‌بینید که وارد بحث مصادیق شده‬ ‫باشند‪ .‬واقعیت این است که جبهه پایداری تا‌کنون در خصوص‬ ‫افرادیچونحداد‌عادلولنکرانیاظهارنظرینکردهاست‪.‬‬ ‫یکیدیگرازافرادیکهبه‌عنوانگزینهاحتمالیجبهه‬ ‫پایداری در خبر‌ها مطرح اس�ت‪ ،‬آقای سعید جلیلی‬ ‫است‪ .‬حتی یکی از چهره‌های مطرح پایداری گفته‬ ‫ت شما‬ ‫اس�ت که مباحثی در مورد ایش�ان در جلسا ‌‬ ‫مطرحشدهاست‪.‬می‌خواهمبپرسماینقضیهتاچه‬ ‫حدجدیشده؟‬ ‫‪ l‬ما قبال هم اعالم کرده‌ایم ک��ه این ائتالف هم ورود‬ ‫زودهنگامبهبحثمصادیقاست‪.‬واقعیتیدرجامعهماوجوددارد‬ ‫که بعضا افرادی که می‌خواهند نامزد شوند سعی می‌کنند زمان‬ ‫انتخابات‪ ،‬خودشان را مطرح کنند‪ .‬یعنی یا زمان ثبت‌نام‌ها مطرح‬ ‫می‌شوندیازمانینزدیکبهانجامثبت‌نام‌ها‪.‬بندهدردوسخنرانی‬ ‫آقایحداد‌عادلدیدمکهایشانهمدراینخصوصتوضیحدادندو‬ ‫شفاف‌سازیکردندکهماآمده‌ایمفضارابرایانتخاباتآمادهکنیم‪.‬‬ ‫ممکن است خودمان در انتخابات کاندیدا نباشیم‪ .‬بنابراین چون‬ ‫هر‌کدامازاینائتالف‌هاییکهاینروزهامطرحمی‌شودبهمعنایی‬ ‫ورودبهمصادیقتلقیمی‌شودبنابراینجبههپایداریازاعالمنظر‬ ‫دراینخصوصپرهیزمی‌کند‪.‬‬ ‫خانمآلیا!باالخرهجبههپایداریبرایانتخاباتقصد‬ ‫داردکاندیدایاختصاصیمعرفیکند؟‬ ‫‪ l‬هردومحتملاست‪.‬یعنیممکناستجبههپایداری‬ ‫افرادیراباهمانمعیارهاییکهتدوینمی‌کندداشتهباشد‪،‬اماآن‬ ‫افراد نخواهند داوطلب ش��وند‪ .‬در واقع بحث اصلی دو چیز است‬ ‫یکی درخواست جبهه پایداری از برخی افراد در آن زمان که تا این‬ ‫لحظهایناتفاقنیفتادهاست‪.‬محتملاستکسانیکهدرمعرض‬ ‫کاندیداتوریهستندیااینکهویژگی‌هاومعیارهاینامزدیرادارند‬ ‫جبههپایداریازآنهادرخواستکندکهکاندیداشوند‪،‬اماآنهاآمادگی‬ ‫کاندیداتوری نداشته باش��ند یا بر‌‌عکس آن‪ ،‬این است که جبهه‬ ‫پایداری در درون خودش فردی را ببیند و در زمان اعالم رسمی‬ ‫آنفردرابه‌عنوانکاندیدابهمردممعرفیکند‪.‬بنابراینمی‌خواهم‬ ‫بگویمهردوگزینهمحتملاست‪.‬‬ ‫یعنی نامزد شما در زمان ثبت‌نام نامزدها مشخص‬ ‫می‌شود؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬فکرمی‌کنماوایلسال‪ 92‬باشد‪.‬زودترازاینزمان‬ ‫یعنیتاپایانسال‪ 91‬جبهه‌پایداریصحبتدرخصوصنامزدهارا‬ ‫یداند‪.‬‬ ‫ورودزود‌هنگامبهبحثانتخاباتم ‌‬ ‫افرادی که تا‌کنون برای کاندیداتوری مطرح هستند‬ ‫کدام‌یکازنظردیدگاهوافکارشانبهجبههپایداری‬ ‫نزدیک‌ترند؟‬ ‫‪ l‬از آنجایی که تاکنون در ش��ورای مرکزی در این‬ ‫خصوص بحث نش��ده فعال نمی‌توانیم بگویی��م کدام یک‬ ‫به جبهه پایداری نزدیک‌تر هس��تند‪ .‬اساس��ا معتقدیم بحث‬ ‫روی اشخاص نتیجه نمی‌دهد‪ .‬هر وقت معیارهای ما کاملا‬ ‫تدوین شد اش��خاصی را با معیارها تطبیق می‌دهیم و باتوجه‬ ‫به شاخص‌ها به این افراد نمره می‌دهیم‪ .‬بخشی از معیارهای‬ ‫جبهه پایداری شخصی و بخشی به تجارب و تخصص افراد‬ ‫باز‌می‌گردد‪ .‬البته معیار دیگر جبهه پایداری ارائه برنامه است‪.‬‬ ‫زیرا ما به برنامه هم نمره می‌دهیم‪ .‬پس بهتر است نامزدها هم‬ ‫برنامه خود را ارائه دهند و هم کابینه پیشنهادی خود را‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر برای جبهه پایداری بحث فرهنگ و اقتصاد مقاومتی حائز‬ ‫اهمیتاستودردستورکاراینجبههقراردارد‪.‬فکرمی‌کنماوایل‬ ‫سال‪ 92‬پس از دیدن برنامه کاندیداها و دولت‪ ،‬افراد و اشخاصی‬ ‫کهبهعنوانوزیرپیشنهادمی‌دهندراموردبررسیقرارمی‌دهیم‪.‬‬ ‫بعضا ممکن است نامزدی ویژگی‌هایی داشته باشند‪ ،‬اما کسانی‬ ‫که می‌خواهند برنامه‌ها را محقق کنند از سوی یک تیم یا کابینه‬ ‫خواهند بود که باید بررسی شود تا افراد نفوذی و انحرافی مطرح‬ ‫نشوند‪.‬مابه‌عنواناعضایشورایمرکزیوآقایلنکرانیبه‌عنوان‬ ‫سخنگویجبههبارهابیانکرده‌ایمکهتاکنونبهبحثانتخابات‬ ‫ورودپیدانکرده‌ایموهمان‌طورکهمقاممعظمرهبریفرمودندورود‬
‫یدانیم‪.‬درواقع‬ ‫زودهنگامرابهصالحفضایخدمت‌رسانینظامنم ‌‬ ‫خیلی زود است که فضای کشور تحت تاثیر این فضای سیاسی‬ ‫انتخاباتیقراربگیرد‪.‬بندهقبالهمعرضکرده‌امباتوجهبهنیروهای‬ ‫با‌تجربهومتخصصیکهوجوددارندکارگروهیتشکیلشدهکه‬ ‫مشغولتدوینبرنامه‌هاییبرایدولتیازدهمهستندکههر‌کس‬ ‫بعدازبرگزاریباشکوهانتخاباتمنتخبمردمشدوحکمتنفیذاز‬ ‫مقاممعظمرهبریدریافتکرد‪،‬جبههپایداریبرنامه‌هایخودش‬ ‫راتقدیمآنرئیس‌جمهورمنتخبمردمدرسال‪92‬خواهدکرد‪.‬‬ ‫یعنی هر‌کس�ی غیر از کاندی�دای جبه�ه پایداری‬ ‫انتخاب شود هم این جبهه برنامه‌های خودش را به‬ ‫آنرئیس‌جمهوراعالممی‌کند؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬بله‪،‬هر‌کسیکهمقام‌معظم‌رهبریحکمشانراتنفیذ‬ ‫کردند جبهه پایداری برنامه پیشنهادی خودش را تقدیم آن فرد‬ ‫می‌کند‪ .‬در حال حاضر کارگروه جبهه پایداری دراین خصوص‬ ‫مشغول است‪ .‬یک بحث دیگری هم هس��ت که یک کارگروه‬ ‫معیارهاییراتدوینمی‌کنندبرایزمانرسمیثبت‌نامنامزدهای‬ ‫انتخاباتریاست‌جمهوریتابامشخصشدنکاندیداهابر‌اساس‬ ‫آنمعیارمصادیقموردنظرنامزدشرامعرفیمی‌کند‪.‬البتهممکن‬ ‫است دو رویکرد مطرح باش��د‪ ،‬یکی اینکه آیا در آن زمان جبهه‬ ‫پایداری از مجموعه خودش نامزدی را معرفی می‌کند یا آنکه از‬ ‫نامزدهایی که ثبت‌نام می‌کنند فردی را که مطابق با این معیارها‬ ‫ببیند به‌عنوان انتخاب اصلح و نه صالح مقبول بر‌اساس معیارها‬ ‫نه قبیله‌گرایی‪ ،‬حزب‌گرای��ی و گروه‌گرایی و مطابق با منطق به‬ ‫مردم معرفی خواهد کرد‪ .‬عالوه بر این معیارها جبهه پایداری آن‬ ‫سه اصل عدالت‪ ،‬معنویت و عقالنیت حول محور والیت فقیه را‬ ‫مد‌نظردارد‪.‬نامزدیکهسابقهوبرنامهمشخصیکهتبعیتمحض‬ ‫ازوالیت‌مطلقهفقیهاستداردوبه‌دنبالمطرحکردنارزش‌های‬ ‫اسالمی است و همین‌طور با مردم صداقت داشته باشد‪ ،‬مد‌نظر‬ ‫ماست‪.‬دفاعازارزش‌هایاسالمی‪،‬تبعیتازوالیت‌مطلقهفقیهو‬ ‫بحثساده‌زیستیمعیارهاییاستکهموردقبولمردماست‪.‬جبهه‬ ‫پایداریبر‌اساسایناصولدرآنزماننظرمی‌دهد‪،‬امااکنونوارد‬ ‫بحثمصادیقنمی‌شویم‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪157‬‬ ‫آیا امکان ائتالف جبهه پایداری با دیگر تشکل‌های‬ ‫اصولگرایان وج�ود دارد تا اصولگرای�ان به وحدت‬ ‫برسند؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬بحث ائتالف مطرح نیس��ت‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫جبهه پایداری افرادی را هم که وارد ائتالف‌هایی می‌ش��وند به‬ ‫صورت مستقل بررسی می‌کند‪ .‬تجارب گذشته نشان می‌دهد‬ ‫برخیافرادبهاسمائتالفیااتحادبهانتخاباتورودپیدامی‌کنند‪،‬اما‬ ‫شبهاتاستفادهازثروتوقدرتپیشمی‌آیدوبرآنائتالف‌هاسایه‬ ‫می‌اندازد‪ .‬بهنظربندهآنشخصرابایدبه‌طورمستقلوبراساس‬ ‫معیارهابسنجیمومطابقباآنمعیارهادربارهآنفردتصمیمبگیریم‬ ‫کهبخشیازآنمعیارهاهمبرنامهآنهاوکابینه‌ایاستکهمعرفی‬ ‫خواهندکرد‪.‬‬ ‫پس با این توضیحات شما می‌توانیم بگوییم جبهه‬ ‫پایداری یک�ی از پایه‌های رقاب�ت در انتخابات‪92‬‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬بهاینمعناییکهشمامی‌فرماییدنه‪.‬‬ ‫وقتی ش�ما می‌گویید جبهه پایداری قصد ائتالف با‬ ‫هیچتشکلاصولگراییرانداردآیابهاینمعنانیست‬ ‫که خود این جبهه یکی از رقبای اصلی در انتخابات‬ ‫‪ 92‬است؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬به صورت دیگری هم می‌شود توضیح داد‪ .‬جبهه‬ ‫پایداری خودش را یک تشکل اسالمی تکلیف‌گرا می‌داند که‬ ‫به تکلیف عمل می‌کند و فردی که این ویژگی‌ها را دارد معرفی‬ ‫می‌کند‪ .‬تکلیف‌گرایی ایجاب می‌کند که اول معیارها را به مردم‬ ‫بدهد و مصادیقی که با این معیارها تطبی��ق دارند یا نزدیک‬ ‫هستند مورد توجه قرار گیرند؛ این می‌شود تکلیف‌گرایی‪ .‬حال‬ ‫شما می‌توانید بگویید صددرصد رقابت است یا این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫در واقع همانطور که اشاره کردم جبهه پایداری افراد را منطبق‬ ‫بر معیارها به مردم معرفی می‌کند‪g.‬‬ ‫‪51‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تغيير در كاخ سفيد؟‬
‫جناح ميانه‌رو حزب دموكرات سكان‌دار دستگاه ديپلماسي آمريكا شد‬ ‫‪1‬‬ ‫بازگشتعمل‌گرايي؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫کودکی سناتور دموکرات‬ ‫جان در ی��ک بیمارس��تان نظامی در کل��رادو به دنیا‬ ‫آمد‪ ،‬درس��ت نزدیکی دنور یعنی جایی ک��ه پدرش ریچارد‬ ‫کری برای بیماری س��ل تحت درمان بود‪ .‬کمی پس از به‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫یکی از ثروتمندترین سناتورهای آمریکا و کاندیدای‬ ‫دموکرات‌ها در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری س��ال ‪،۲۰۰۴‬‬ ‫یعنی «س��ناتور جان کری» به‌دنبال تایید «باراک اوباما»‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا‪ ،‬اداره دس��تگاه دیپلماس��ی ایاالت‬ ‫متحده را عهده‌دار شد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه گزینه نخس��ت اوباما برای‬ ‫تصدی این پس��ت جان کری نب��ود‪ .‬اوباما تمایل داش��ت‬ ‫«س��وزان رایس»‪ ،‬نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد‬ ‫را به کاخ‌س��فید ببرد؛ اما کاندیدا ش��دن رای��س‪ ،‬بالفاصله‬ ‫مخالفت‌های بس��یار جدی را درون کنگ��ره برانگیخت و‬ ‫به‌ویژه جمهوریخواه��ان وی را متهم کردن��د که در مورد‬ ‫حادثه کشته‌شدن س��فیر آمریکا در لیبی اطالعات دروغ به‬ ‫کنگره داده است‪ .‬مجموعه این فشار‌ها باعث شد که رایس‬ ‫از کاندیداتوری وزارت‌خارجه انصراف بدهد و به این ترتیب‬ ‫جان کری‪ ،‬سناتور ایالت ماساچوس��ت‪ ،‬جانشین هیالری‬ ‫کلینتون شود‪« .‬سناتور جان‌کری»‪ ،‬متولد ‪ 11‬دسامبر ‪1943‬‬ ‫است؛ وی سیاستمدار آمریکایی‪ ،‬سناتور اهل ماساچوست و‬ ‫رئیس کمیته امور خارجی مجلس سنا از سال ‪ 2009‬است‪.‬‬ ‫وی نامزد حزب دموکرات آمریکا در س��ال ‪ 2004‬بود‬ ‫که طی مبارزات انتخاباتی در برابر جورج دبلیو بوش از وی‬ ‫شکست خورد و این فرصت را به بوش داد تا چهار سال دیگر‬ ‫نیز در کاخ سفید باقی بماند‪ .‬وی اخیرا به عنوان وزیر خارجه‬ ‫از جانب باراک اوبام��ا انتخاب ش��ده و از ‪ 20‬ژانویه ‪2013‬‬ ‫کارش را آغاز خواهد کرد‪ .‬وی در س��ال ‪ ۱۹۸۴‬در انتخابات‬ ‫مجلس سنا شرکت کرد و توانست به جای سناتور بازنشسته‬ ‫«پل س��ونگاس» به نمایندگی ایالت ماساچوست وارد سنا‬ ‫شود‪ .‬وی در طول ‪ ۲۰‬سال حضور در سنا ‪ ۳‬بار در سال‪‎‬های‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬و ‪ ۱۹۹۶‬و ‪ ۲۰۰۲‬از نو از س��وی مردم ماساچوس��ت‬ ‫برگزیده شده است‪ .‬او همواره مش��غول کار و فعالیت برای‬ ‫دموکرات‪‎‬ها بوده اس��ت و اکنون و در دول��ت دوم اوباما به‬ ‫عنوان وزیر امور‌خارجه برگزیده شده است‪.‬‬ ‫سناتور کری در فوریه ‪ ۲۰۰۳‬با ثبت‌نام در کمیسیون‬ ‫انتخابات آمریکا‪ ،‬فعالیت ستاد انتخاباتی خود را آغاز و اجازه‬ ‫دریافت کمک‌های مالی پیدا ک��رد‪ .‬در فوریه ‪ ۲۰۰۴‬با آغاز‬ ‫انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برخالف انتظار همگان‬ ‫با برنده شدن در ‪ ۴۶‬مرحله از ‪ ۵۰‬مرحله با اکثریت قاطع به‬ ‫عنوان نامزد حزب دموکرات برگزیده شد‪ .‬در ژوییه ‪۲۰۰۴‬‬ ‫نیز با انتخاب سناتور جان ادواردز‪ ،‬رقیب سابق انتخاباتی‌اش‪،‬‬ ‫به‌عنوان نامزد پست معاونت رئیس‌جمهور‪ ،‬فصل تازه‌ای از‬ ‫فعالیت‌های انتخاباتی‌اش را گشود‪ .‬جان کری که در جنگ‬ ‫ویتنام شرکت داشته‪ ،‬در کش��ف ماجرای ایران ‪ -‬کنترا در‬ ‫س��ال‌های ‪ 1987-1988‬نقش مهمی‌ داشت و در راستای‬ ‫آشتی میان ایاالت‌متحده آمریکا و ویتنام تالش کرد‪.‬‬ ‫دنیا آمدن ج��ان‪ ،‬خانواده‌اش به زادگاه خود‪ ،‬ماساچوس��ت‬ ‫بازگش��تند‪ .‬وی در آنجا تحت تعلی��م آموزه‌های کاتولیک‬ ‫قرار گرفت‪ .‬جد پدری جان‌کری‪ ،‬فردریک کری اصلیتش‬ ‫اتریشی‪ -‬مجارس��تانی بود و در شهر کوچکی نزدیک وین‬ ‫بزرگ شد‪ ،‬اما مادربزرگ پدری او در بوداپست مجارستان‬ ‫متولد ش��د‪ .‬هر دوی این افراد اصلیتش��ان یهودی بود و در‬ ‫س��ال ‪ 1901‬به دین کاتولیک گرویدند‪ .‬در پ��ی این تغییر‬ ‫مذهب‪ ،‬آنها نام‌‌خانوادگی خود را نیز به «کری» تغییر دادند‬ ‫و در سال ‪ 1905‬نیز اروپا را ترک کردند‪ .‬پدر جان‌کری نیز‬ ‫در سال ‪ 1915‬در ماساچوست به دنیا آمد‪ .‬به‌طور کل خانواده‬ ‫کری اغلب در حال س��فر و جابه‌جایی بودند؛ جان مدارس‬ ‫زیادی را تجربه کرده اس��ت و در ‪ 11‬س��الگی در حالی که‬ ‫خانواده‌اش در کانادا زندگی می‌کردند‪ ،‬وی در مدرسه‌ای در‬ ‫ژاپن تحصیل می‌کرد‪ .‬همچنین وی در س��ال ‪ 1959‬گروه‬ ‫‪ John Winant‬را تاس��یس کرد‪ ،‬هدف از تاس��یس این‬ ‫گروه‪ ،‬سازماندهی وقایع روز بود؛ این گروه هنوز هم وجود‬ ‫دارد‪ .‬به‌نظر می‌رس��د این وقایع مربوط به زمانی می‌ش��ود‬ ‫که جان از هواداران جان‌اف کندی ب��ود و اولین کنفرانس‬ ‫سیاسی خود را نیز در حمایت از انتخاب کندی در کاخ سفید‬ ‫ترتیب داد‪ .‬در س��ال ‪ 1962‬نیز جان کری به‌طور داوطلبانه‬ ‫برای مبارزات انتخاباتی کندی در مجلس سنا وارد عمل شد‪.‬‬ ‫یکی از دوستان نزدیک جان کری از اقوام کندی بود و کری‬ ‫را برای شرکت در برخی مراسم دعوت می‌کرد؛ طی یکی از‬ ‫همین دیدارهای خانواده کندی‪ ،‬جان‌کری برای نخستین‬ ‫بار رئیس‌جمهور کندی را مالقات کرد‪ .‬در نهایت در همان‬ ‫سال ‪ 1962‬وارد دانشگاه ش��د و مدرک لیسانس خود را در‬ ‫رشته علوم سیاسی گرفت‪.‬‬ ‫در اوایل دهه ‪ 1970‬کری تصمیم گرفت فعالیت‌های‬ ‫سیاس��ی خود را فرات��ر از اعتراضات سیاس��ی ادامه دهد و‬ ‫برخالف بس��یاری از فعاالن سیاس��ی‪ ،‬مبارزه علیه جنگ‬ ‫ویتنام را‪ .‬بدین ترتیب وی تصمی��م گرفت برای انتخابات‬ ‫مجلس نمایندگان شرکت کند‪ .‬کری در سال‌های ‪ 1987‬تا‬ ‫‪ 1989‬به عنوان رئیس کمیته مبارزات انتخاباتی مجلس سنا‬ ‫برگزیده شد‪ .‬همچنین وی در سال ‪ 1990،1996‬و ‪ 2002‬در‬ ‫سنا انتخاب شد‪ .‬دوره کنونی وی در ژانویه ‪ 2015‬به اتمام‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در س��ال ‪ 2003‬و ‪ 2004‬وی در برابر چهره‌های‬ ‫سرشناس��ی از میان دموکرات‌ها چون سناتور جان ادواردز‬ ‫و ژنرال وسلی‌کالرک توانست وارد سنا شود‪.‬‬ ‫او همچنین به عنوان کاندیدای حزب دموکرات برای‬ ‫مبارزات انتخاباتی ریاس��ت‌جمهوری در برابر جورج بوش‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬روز پس از انتخابات ‪ 2‬نوامب��ر ‪ ،2004‬کری‬ ‫شکستش در برابر جورج بوش را پذیرفت‪ .‬وی در سال ‪2006‬‬ ‫نیز به رهبری یک کمپین ملی ب��رای حمایت از نامزدهای‬ ‫حزب دموک��رات در انتخابات میان‌دوره‌ای برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫کری طرفدار جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی‬ ‫از عراق بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2007‬نیز وی اعالم کرد که به‌دنبال نامزدی‬ ‫حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاس��ت‌جمهوری در‬ ‫‪53‬‬
‫سال ‪ 2008‬نیس��ت‪ .‬در ژانویه ‪ 2008‬نیز کری حمایتش از‬ ‫انتخاب باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬وی حتی از جان ادوارد که پیش‌تر توسط وی به عنوان‬ ‫معاون انتخاب ش��ده بود نی��ز حمایت نکرد‪ .‬ش��اید همین‬ ‫حمایت کری از اوباما‪ ،‬اکنون راه ب��رای حضور او به عنوان‬ ‫وزیر خارجه آمریکا هموار کرده است‪.‬‬ ‫جان کری که ای��ن روزها ب��ه دلیل انتخاب ش��دن‬ ‫به‌عنوان وزیر خارجه آمریکا و مواضع��ش پیرامون ایران‪،‬‬ ‫در صدر اخبار ق��رار دارد‪ ،‬تا امروز ثروت وی و همس��رش‬ ‫نزدیک به یک میلیارد دالر تخمین‌‌زده شده است؛ به همین‬ ‫خاطر وی یکی از ثروتمندترین سناتورهای آمریکایی لقب‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از دید «مایکل اوهانلون»‪ ،‬از انستیتو بروکینگس در‬ ‫واش��نگتن‪ ،‬جان‌کری برای مق��ام وزارت‌خارجه «انتخاب‬ ‫خوبی» اس��ت‪ .‬او می‌گوید‪« :‬جان ک��ری بهترین انتخاب‬ ‫است و وی سیاس��ت هیالری کلینتون را بدون وقفه ادامه‬ ‫خواهد داد‪ .‬به عقیده وی ه��ر دو می‌دانند چگونه در صحنه‬ ‫سیاس��ی و دیپلماتیک عمل کنند و هر دو عملگرا و دقیق‬ ‫هستند‪ ».‬همکاران جان کری از حزب جمهوریخواهان در‬ ‫مجلس سنا نیز به‌طور غیر‌مستقیم موافقتشان را با نامزدی‬ ‫او اعالم کرده‌اند‪ .‬ج��ان مک‌کین‪ ،‬نامزد شکس��ت‌خورده‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری هم با انتخاب او موافق است‪.‬‬ ‫این س��ناتور جمهوریخواه در یک کنفرانس خبری از جان‬ ‫کری به ش��وخی به عن��وان «آقای وزیر» ی��اد کرد‪ .‬کری‬ ‫سال‌هاست در امور سیاس��ت خارجی کار می‌کند و همواره‬ ‫برای رئیس‌جمهور اوباما در ماموریت‌های خارجی از جمله‬ ‫در افغانستان و پاکستان در سفر بوده است‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫کری و‌نتانیاهو‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫همچنی��ن نخس��ت‌وزیر رژیم‌صهیونیس��تی نی��ز‬ ‫از کاندیداتوری س��ناتور ج��ان کری برای پس��ت وزارت‬ ‫امور‌خارجه آمریکا استقبال کرد و وی را حامی‌ شناخته‌شده‬ ‫برای امنیت این رژیم خواند‪ .‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬در بیانیه‌ای‬ ‫گفت‪« :‬از این موضوع که سناتور باتجربه‌ای چون جان‌کری‬ ‫توس��ط باراک اوباما برای این س��مت انتخاب شده‪ ،‬بسیار‬ ‫خوشحالم‪ ».‬جان‌کری در جلس��ه غیرعلنی سنای آمریکا‬ ‫گفته بود از آنجا که شهرک‌سازی‌ها در حال افزایش هستند‬ ‫این امر راه حل دو کشوری را تضعیف می‌کند‪ .‬سناتورکری‬ ‫جزو اعضای پیش��روی کابین��ه اوباما در مقابله با فش��ارها‬ ‫و چالش‌ه��ای جهانی از جمل��ه تالش برای از س��رگیری‬ ‫مذاکرات متوقف‌ش��ده صل��ح میان رژیم‌صهیونیس��تی و‬ ‫فلسطین محسوب می‌ش��ود‪ .‬نتانیاهو شخصا روابط خوبی‬ ‫با اوباما ندارد‪ ،‬اما در بیانیه خود از داش��تن روابط حس��نه با‬ ‫جان‌کری سخن گفته است‪ .‬وی در این بیانیه آورده است‪:‬‬ ‫«من و سناتورکری برای س��الیان متمادی دوستان خوبی‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬من به‌دنبال همکاری با او هستم‪».‬‬ ‫پرونده ایران‪ ،‬اولویت نخست‬ ‫مساله هسته‌ای ای ران یکی از نخستین پرونده‌هایی‬ ‫خواهد بود که روی میز کار وی قرار م ی‌گیرد‪ .‬ویک ی‌لیکس‬ ‫با انتشار گزارشی تالش‌کرده سیاست خارجی کری و شیوه‬ ‫دیپلماسی وی را به تصویر بکش��د‪ .‬به عبارت دیگر در این‬ ‫اسناد طبقه‌بندی ش��ده‪ ،‬کری در خصوص نحوه برخورد با‬ ‫موضوع ای ران توضیحاتی ارائه داده است‪ .‬یکی از نخستین‬ ‫اشاره‌های کری به مساله ای ران به فوریه ‪ ۲۰۰۵‬باز‌م ی‌گردد‪،‬‬ ‫زمانی که وی با همتای فرانس��وی خود س��خن م ی‌گفت‬ ‫و این نکته را خاطرنش��ان س��اخت که به عقیده او ای ران در‬ ‫دستیابی به سالح هس��ته‌ای متعهد است‪ ،‬اما در‌واقع هیچ‬ ‫جایگزی��ن خوبی ب رای مذاک��ره وجود ن��دارد‪ .‬هرچند کری‬ ‫گزینه نظام��ی را کنار نم ی‌گ��ذارد‪ ،‬اما تاکی��د دارد که این‪،‬‬ ‫گزینه‌ای دشوار است‪g .‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اوباما مي‌خواهد سياست‌هايش‬ ‫را تعديل‌كند‬ ‫‪2‬‬ ‫تو‌گو با فواد ايزدي درباره پيامدهاي انتخاب جان‌كري‬ ‫گف ‌‬ ‫جان کری‪ ،‬سناتور میانسال ماساچوست اخیرا به‌عنوان وزیر خارجه دولت جدید آمریکا انتخاب شد‪.‬‬ ‫با آمدن وی اکنون این مساله مطرح است که سیاست خارجی آمریکا چه سمت و سویی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دکتر فواد ایزدی‪ ،‬کارشناس مسائل آمریکا در گفت‌وگو با مثلث به این مساله پرداخت‪ .‬وی معتقد است‬ ‫که این نکته برای مقامات سیاسی‌آمریکا جا افتاده که کشورشان در حال افول است؛ این سیاستمداران‬ ‫همچنین متوجه هس�تند که وضعیت اقتصادشان خوب نیست؛ کس�ری بودجه باالیی دارند و در نهایت‬ ‫به‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها در حال حرکت به سمتی هستند که این افول را با یک شیب کمتری طی کنند‪.‬‬ ‫چون آمریکایی‌ها این احس�اس را دارند‪ ،‬از این جهت انتخاب کری که چهره نس�بتا معتدل‌تری است‪،‬‬ ‫ممکن است نشان از این باشد که دولت اوباما می‌خواهد در دور دوم کمی در سیاست‌هایش تعدیل ایجاد‬ ‫کند‪ .‬ایزدی بر این باور است که دستگاه دیپلماسی ایران باید از حضور این گروه معتدل‌تر که این دوره‬ ‫روی کار آمده‌اند اس�تفاده کند و حمایت‌های مس�تقیم و غیرمس�تقیمی‌از این گروه انجام دهد‪ ،‬البته به‬ ‫صورتیکه به اصول سیاست خارجی جمهوری اسالمی‪ ،‬خدشه‌ای وارد نشود‪.‬‬ ‫مرجان محمدي‬ ‫ارزیابی ش�ما از انتخاب «جان ک�ری» به‌عنوان‬ ‫وزیر خارجه دولت جدید «باراک اوباما» چیست؟‬ ‫آیا انتظار چنین انتخابی می‌رفت؟‬ ‫‪ l‬جان کری‪ ،‬چندین س��ال رئیس کمیته سیاس��ت‬ ‫خارجی سنا بود و در این چند دهه‪‎‬ای که سناتور بود نیز روی‬ ‫مباحث سیاست خارجی متمرکز شده بود‪ .‬وی ارتباط خوبی‬ ‫با باراک اوباما داشت‪ ،‬یعنی سال ‪ 2004‬و زمانی که از طرف‬ ‫حزب دموکرات برای انتخابات ریاس��ت‪‎‬جمهوری کاندیدا‬ ‫ش��د‪ ،‬در‪‎‬حقیقت نخس��تین فرصت را به اوباما که آن زمان‬ ‫س��ناتور بود‪ ،‬داد تا بتواند در یک محیط کش��وری و ملی در‬ ‫کنفرانس حزبی دموکرات‪‎‬ها شرکت و سخنرانی کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب اولین گام اوباما برای ریاست‌جمهوری توسط کری‬ ‫برداشته شد‪ .‬بنابراین این انتظار می‪‎‬رفت که جان کری‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه دوره اول اوباما شود‪ ،‬منتها رئیس‌جمهوری آمریکا به‬ ‫دالیل متعددی که از حوصله این بحث خارج است تصمیم‬ ‫گرفت «هیالری کلینتون» را برای این پست منصوب کند‪.‬‬ ‫در دور دوم هم کری با اوباما هماهنگ بود و به‌عنوان فردی‬ ‫که رئیس کمیسیون سیاس��ت خارجی بود با پروژه‌هایی که‬ ‫اوباما در س��نا می‌خواس��ت پیگیری کند‪ ،‬همکاری می‌کرد‬ ‫و در انتخابات امس��ال نیز در تیم وی حضور فعالی داش��ت‪.‬‬ ‫به این جهت از لحاظ ارتباطات ش��خصی‪ ،‬وی رابطه خوبی‬ ‫با اوباما داش��ت و آن را تا به امروز نیز ادامه داد‪ .‬البته کری‪،‬‬ ‫انتخاب نخست اوباما برای وزارت‌خارجه نبود‪ ،‬بلکه وی ابتدا‬ ‫سوزان رایس را برای این امر انتخاب کرده بود‪ ،‬اما باتوجه به‬ ‫مشکالتی که رایس با آنها مواجه شد‪ ،‬کری به‌عنوان گزینه‬ ‫بعدی معرفی شد‪ .‬کری خصوصیات شخصی ویژه‌ای دارد و‬ ‫این خصوصیات باعث شده بحث انتصاب وی به‌عنوان وزیر‬ ‫خارجه خیلی تنش‌زا نشود‪.‬‬ ‫رویک�رد و موضع‌گی�ری این س�ناتور آمریکایی‬ ‫نسبت به ایران چگونه است؟‬ ‫‪ l‬این سناتور آمریکایی در رابطه با ایران اظهاراتی‬ ‫داش��ته که مثبت ارزیابی می‌ش��ود‪ .‬در س��ال ‪ 2007‬او در‬ ‫مصاحبه‌ای که با روزنامه فاینشنال تایمز داشت به صراحت‬ ‫بیان می‌کند که آمریکا باید غنی‌سازی را داخل خاک ایران‬ ‫بپذیرد‪ .‬باتوجه به ای��ن اظهارات قاعدت��ا نیروهای طرفدار‬ ‫اسرائیل از او حمایت نخواهند کرد‪ .‬همچنین اینکه چه کسی‬ ‫پرونده ایران را در دور دوم ریاست‌جمهوری اوباما به دست‬ ‫خواهد گرفت‪ ،‬می‌تواند در مس��اله ایران تاثیرگذار باشد‪ .‬اگر‬ ‫شخصی که طرفدار البی اسرائیل است برای این امر در نظر‬ ‫گرفته شود‪ ،‬قطعا این پرونده روند مثبتی را طی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫صهیونیس�ت‌ها بدی�ن منظ�ور که هی�گل برای‬ ‫پس�ت وزارت دف�اع انتخ�اب نش�ود‪ ،‬تاکن�ون‬ ‫سنگ‌اندازی‌های بس�یاری انجام داده‌اند؛ آیا در‬ ‫رابطه با کری نیز این گونه عمل کردند؟‬ ‫‪ l‬در عمل اتفاق خاصی ب��رای کری پیش نیامده و‬ ‫بر‌خالف آقای هیگل که برای وزارت دفاع مطرح است‪ ،‬علیه‬ ‫کری موضع‌گیری خاصی صورت نگرفته اس��ت‪ .‬دلیل این‬ ‫امر نیز به‌خصوصیات این شخص بازمی‌گردد؛ وی همواره‬ ‫به‌گونه‌ای عمل می‌کند که همراه جمع باشد و حاضر نیست‬ ‫برای ایده‌هایی که دارد‪ ،‬بجنگد‪ .‬اصطالحا وی را عضو حزب‬ ‫باد می‌نامند‪ ،‬یعنی وی مسیر در هر جهتیکه باشد خودش را‬ ‫هماهنگ خواهد کرد‪.‬‬ ‫برخی ب�ه دلیل اینکه ج�ان کری ریش�ه یهودی‬ ‫دارد‪ ،‬وی را متمایل به البی صهیونیست می‌دانند‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از این مساله چیست؟‬ ‫‪ l‬پدربزرگ کری یک یهودی بود‪ ،‬اما وی س��پس‬ ‫به دین مس��یحیت می‌گراید و پدر و شخص جان کری نیز‬ ‫مسیحی هستند‪ .‬اما او برادری دارد به نام کامرون که مجددا‬ ‫از دین مسیحیت بازمی‌گردد و یهودی می‌شود؛ وی با البی‬ ‫صهیونیست نیز ارتباطات نزدیکی دارد‪ ،‬ولی شخص کری‬ ‫به‌طور مشخص این گونه نیست‪.‬‬ ‫آیا ب�ا انتخاب جان ک�ری به‌عن�وان وزیر خارجه‬ ‫آمری�کا می‌ت�وان گف�ت ک�ه اوبام�ا ب�ه نوع�ی‬ ‫موضع‌گیری تیم سیاست خارجی‌اش را مشخص‬ ‫کرده است؟‬ ‫‪ l‬وزیر خارجه نیز در مجموع بازیگرانی که اطراف‬ ‫رئیس‌جمهور هستند یک بازیگر اس��ت‪ .‬مشاور امنیت ملی‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬وزرایی که در حوزه سیاس��ت خارجی دخالت‬ ‫دارند و برخی پس��ت‌های دیگر در این حوزه باید مشخص‬ ‫ش��ود تا بتوان در رابطه با تیم امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫دولت جدید اوباما س��خن گفت‪ .‬همچنین ش��خصی مانند‬ ‫جان کری یک س��ری معاون نیز خواهد داش��ت که هنوز‬ ‫مشخص نشده‌اند‪ .‬بعضا اتفاق افتاده کسی که به‌عنوان وزیر‬ ‫انتخاب می‌ش��ود‪ ،،‬لزوما تمام معاونانش را خودش انتخاب‬ ‫نمی‌کند بلکه گروه‌های ذی‌نفوذی هس��تند که در انتخاب‬ ‫معاون نقش دارند‪ .‬گاهی معامالتی نیز در این زمینه صورت‬
‫می‌گیرد؛ به‌عنوان نمونه برخی گروه‌ها کری را می‌پذیرند در‬ ‫ازای اینکه معاون امور خاورمیانه فردی باشد که آنها تعیین‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫جان کری نس�بت ب�ه دیگ�ر وزرای خارجه‬ ‫آمری�کا به‌خص�وص هیلاری کلینت�ون چ�ه‬ ‫تفاوت‌هایی دارد؟‬ ‫‪ l‬جان کری به نس��بت «کاندولی��زا رایس» برای‬ ‫وزارت‌خارج��ه گزینه بهتری اس��ت‪ ،‬چرا‌که در مقایس��ه با‬ ‫او نسبتا مس��تقل‌تر اس��ت‪ ،‬همچنین نس��بت به هیالری‬ ‫کلینتون نیز انتخ��اب بهتری اس��ت‪ .‬زی��را کلینتون قصد‬ ‫شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد‪ ،‬اما کری دیگر‬ ‫بحث کاندیدا شدنش مطرح نیس��ت‪ .‬از این جهت نیاز ندارد‬ ‫خودش را خیلی با البی صهیونیست هماهنگ کند؛ الاقل‬ ‫در حد فردی که برای رئیس‌جمهور ش��دن نیاز به این البی‬ ‫دارد‪ .‬البته تمام این گزینه‌ها نس��بی اس��ت و انتخاب میان‬ ‫بد و بدتر اس��ت‪ .‬زیرا کس��انی که مقداری معتدل‌تر هستند‬ ‫لزوما اشخاص خوبی نیستند‪ ،‬بلکه نس��بت به آن افراد بدتر‬ ‫وضعیت‌شان بهتر است‪ .‬جان کری سال‌های حضورش در‬ ‫سنا اصوال روی بحث سیاست خارجی متمرکز بوده و مدت‌ها‬ ‫روی این موضوع کار کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کلینتون روی بحث سیاست خارجی خیلی عمیق نبود؛ وی‬ ‫همسر یک رئیس‌جمهور بود که مدت کوتاهی هم سناتور‬ ‫ش��د و در نهایت نیز به وزارت‌خارجه آمریکا انتخاب ش��د‪.‬‬ ‫کری اکنون نزدیک به ‪ 70‬س��ال سن دارد و سالیان سال در‬ ‫حوزه سیاست خارجی فعالیت کرده و تخصص و تجربه‌اش‬ ‫از افراد دیگر خیلی بیشتر است‪.‬‬ ‫ایران در برابر این گروه‌ها چ�ه رویکردی را باید‬ ‫در پیش بگیرد؟‬ ‫‪ l‬جمهوری اسالمی ایران در وهله نخست باید این‬ ‫تفاوت‌ها را ببیند و دولت اوباما را یکپارچه نپندارد‪ ،‬زیرا آنها در‬ ‫رابطه با مساله ایران یکپارچه نیستند‪ .‬همچنین ایران باید از‬ ‫این اختالفات استفاده کند و به‌گونه‌ای عمل کند که آن گروه‬ ‫معتدل‌تر را ارتقا دهد‪ .‬در حوزه دیپلماسی عمومی روش‌هایی‬ ‫نگاه البی صهیونیست نس�بت به این انتخاب به‬ ‫چه صورت است؟‬ ‫‪ l‬در فضاه��ای علن��ی‪ ،‬رس��می و رس��انه‌ای‬ ‫صهیونیس��ت‌ها تاکنون مخالفتی پیرامون این مساله دیده‬ ‫نش��ده و حتی نتانیاهو از این انتخاب استقبال هم کرد‪ .‬البته‬ ‫قطعا کری‪ ،‬انتخاب اول صهیونیس��ت‌ها نبوده و برای این‬ ‫سمت افراد دیگری مطرح بودند که نتوانستند به این جایگاه‬ ‫برس��ند‪ .‬همچنین ممکن است برای رس��یدن کری به این‬ ‫پست‪ ،‬معامالتی نیز انجام شده باشد تا پرونده ایران همچنان‬ ‫در دست اسرائیل باقی بماند‪.‬‬ ‫باراک اوبام�ا از انتخاب جان ک�ری به‌عنوان یک‬ ‫تحول در عرصه سیاست خارجی آمریکا یاد کرد‪.‬‬ ‫به نظر شما منظور اوباما از این تحول چیست؟‬ ‫‪ l‬اکنون این نکته برای مقامات سیاسی‌آمریکا جا‬ ‫افتاده که کشورشان در حال افول است؛ این سیاستمداران‬ ‫همچنین متوجه هس��تند که وضعیت اقتصادش��ان خوب‬ ‫نیست؛ کسری بودجه باالیی دارند و در نهایت به نظر می‌رسد‬ ‫آمریکایی‌ها در حال حرکت به سمتی هستندکه این افول را با‬ ‫یک شیب کمتری طی کنند‪ .‬یعنی نمی‌خواهند مانند گذشته‬ ‫به‌گونه‌ای برخوردکنندکه منجر به فروپاشی قدرت‌شان شود‪.‬‬ ‫چون آمریکایی‌ها این احساس را دارند‪ .‬از این جهت انتخاب‬ ‫کری که چهره نس��بتا معتدل‌تری است ممکن است نشان‬ ‫از این باش��د که دولت اوباما می‌خواهد در دور دوم کمی در‬ ‫سیاست‌هایش تعدیل ایجاد کند‪ .‬در دور اول ریاست‌جمهوری‬ ‫پیش‌بینی ش�ما از آینده پرونده هس�ته‌ای ایران‬ ‫باتوجه به تحوالت اخیر آمریکا چیست؟‬ ‫‪ l‬در حوزه هسته‌ای مس��اله‌ای که باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد متن پیش‌بینی یکی از نهادهای اطالعاتی‪ -‬امنیتی‬ ‫آمریکاس��ت که چندی پیش منتش��ر ش��د‪ .‬در این مطلب‬ ‫روند جهانی س��ال ‪ 2030‬یعنی ‪ 18‬س��ال دیگر بیان ش��ده‬ ‫اس��ت؛ بخش��ی از این متن در رابطه با ایران است و زمانی‬ ‫که ای��ن بخش را بررس��ی کنیم ب��ه این نتیجه می‌رس��یم‬ ‫که ای��ن تحریم‌ها و فش��ارها علیه ای��ران بلندمدت خواهد‬ ‫بود‪ .‬درواقع این کش��ورها در پی آن هس��تند ت��ا زمانی که‬ ‫حکومت دلخواه خودش��ان را در ایران ببینند ب��ه این روند‬ ‫ادامه دهند و بحث هس��ته‌ای نیز بهانه‌ای اس��ت در اختیار‬ ‫آنها‪ .‬البته ممکن است به صورت مقطعی برخی از تحریم‌ها‬ ‫کم یا زیاد ش��وند اما اینکه تحریم‌ها برداش��ته شود یا فشار‬ ‫آمریکا کم ش��ود‪ ،‬در آینده نزدیک ش��دنی نخواهد بود‪ .‬در‬ ‫حقیقت آمریکا به‌دنبال این است که مردم ایران را در نتیجه‬ ‫فشارهای اقتصادی به سمت شورش و حرکت‌های مردمی‌‬ ‫سوق دهد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ l‬اکن��ون در مجموعه افرادی ک��ه در دولت اوباما‬ ‫هستند دو گروه وجود دارند؛ یک گروه‪ ،‬کسانی که خواهان‬ ‫فشار بیشتر نسبت به ایران و حمله به کشور ما هستند و گروه‬ ‫دیگر کسانی هستند که نمی‌خواهند فشار را بیشتر کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌خواهند فشار در همین حد باقی بماند‪ .‬این گروه از گروه‬ ‫اول معتدل‌تر است‪.‬‬ ‫وجود دارد تا از این گروه دوم که نسبت به گروه اول معتدل‌تر‬ ‫هستند‪ ،‬حمایت‌های مس��تقیم و غیرمستقیمی‌ انجام شود‪.‬‬ ‫البته باید به‌گونه‌ای عمل کرد که به اصول سیاست خارجی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬خدشه‌ای وارد نشود‪.‬‬ ‫اوباما شاهد بودیمکه ویکم‌وبیش همان سیاست‌های جورج‬ ‫بوش را ادامه داد‪ ،‬حتی او بعضا کارهایی را انجام داد که بوش‬ ‫هم در زم��ان ریاس��ت‌جمهوری‌اش انجام ن��داد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه در رابطه با ایران‪ ،‬اوباما گروهک منافقین را از لیست‬ ‫گروه‌های تروریستی خارج کرد‪ .‬حتی حمالت هواپیماهای‬ ‫بدون سرنشین در زمان اوباما خیلی بیشتر از زمان بوش است‪.‬‬ ‫در حال حاضر اگر این رون��د ادامه پیدا کند یعنی چهره‌های‬ ‫نسبتا معتدل‌تر برخی پست‌ها را بگیرند‪ ،‬این نشانه‌ای خواهد‬ ‫بود مبنی بر اینکه دولت اوبام��ا در حال آماده کردن خودش‬ ‫برای بازیافتن جایگاه از دست‌رفته آمریکاست‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫در کل اگ�ر بخواهید گروه‌ه�ا و طیف‌های موجود‬ ‫در دولت اوباما را دسته‌بندی کنید‪ ،‬به چه صورت‬ ‫است؟‬ ‫جان‌كري در سال ‪ 2007‬اعالم‬ ‫كرده بود كه آمريكا بايد غني‌سازي‬ ‫را داخل خاك ايران بپذيرد‬ ‫جان‌كري به لحاظ‬ ‫خط‌مشي سياسي با باراك‬ ‫اوباما همسويي كامل دارد‬ ‫دقيقا برخالف تجربه‌اي‬ ‫كه ما از دوره رياست‬ ‫هيالري كلينتون در وزارت‬ ‫امورخارجه آمريكا داشتيم‬ ‫‪55‬‬
‫رويكرد آمريكا نسبت به ايران تغيير مي‌كند‬ ‫راه سوم‬ ‫‪3‬‬ ‫ابراهیم متقی‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫بين‌الملل‬ ‫زمانی که باراک اوباما در اولین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫خود به قدرت رسید‪ ،‬این انگاره وجود داشت که زمینه‌های‬ ‫الزم ب��رای تغییر در سیاس��ت راهب��ردی آمری��کا ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬باراک اوباما در بس��یاری از ادبیات تبلیغاتی و‬ ‫تحلیل‌های خود از سیاس��ت جهان ای��ن موضوع را مطرح‬ ‫کرد که ایاالت‌متحده برای بقای راهبردی نیازمند کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای منطقه‌ای خواه��د بود‪ .‬در چنی��ن رویکردی‪،‬‬ ‫کشورهایی همانند ایران‪ ،‬روسیه و چین از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫در راهبرد امنیتی باراک اوباما برخوردار بوده‌اند‪.‬‬ ‫سیاست تغییر در الگوی تعاملی آمریکا در ب رابر روسیه‬ ‫توسط هیالری‌کلینتون پیگیری شد‪ .‬نامبرده دکمه زرد رنگی‬ ‫را به‌عنوان نقطه ش��روع جدید به الوروف‪ ،‬وزیر امورخارجه‬ ‫روس��یه هدیه داد‪ .‬چنین هدیه‌ای به‌منزله بازسازی الگوی‬ ‫تعامل در قالب چندجانب ه‌گرایی است‪ .‬اگرچه تضادهایی در‬ ‫رویکرد منطقه‌ای آمریکا و روسیه شکل گرفت‪ ،‬اما این امر‬ ‫را نم ی‌توان به‌منزله تغییر بنیادین در راهبرد امنیتی آمریکا‬ ‫در برخورد با روسیه دانست‪.‬‬ ‫مقامات آمریکایی‪ ،‬اگرچه سیاست منطقه‌ای روسیه‬ ‫را در ارتب��اط با س��وریه مورد انتق��اد قرار دادن��د‪ ،‬اما چنین‬ ‫رویکردی منجر به گسترش تضادهای راهبردی بین روسیه‬ ‫و ایاالت‌متحده نشد‪.‬‬ ‫حکای��ت سیاس��ت خارجی هی�لاری کلینت��ون در‬ ‫برخورد با ایران کاملا متفاوت از روس��یه و چین بوده است‪.‬‬ ‫هیالری‌کلینتون تالشکرد تا محدودیت‌های منطقه‌ای و‬ ‫راهبردی علیه ایران را ایجاد نماید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کلینتون مبادرت به تقویت حلقه‌های‬ ‫اس��رائیل‌محور و عرب‌محور در بی��ن البی‌هاییکردکه در‬ ‫آمریکا فعالیت داش��تند‪ .‬به این ترتیب می‌ت��وان فرآیندی‬ ‫را مورد مالحظه ق��رار دادکه بر‌اس��اس آن کلینتون نه‌تنها‬ ‫نتوانس��ت تاثیر چندانی در بازس��ازی رواب��ط منطقه‌ای با‬ ‫ایران انج��ام دهد‪ ،‬بلکه مب��ادرت به اتخاذ سیاس��ت‌های‬ ‫س��ختگیرانه‌ای در رابطه با ایران ک��رد‪ .‬تصویب قطعنامه‬ ‫‪ 1929‬و اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را می‌توان‬ ‫در زمره سیاست عمومیکلینتون برای محدودسازی قابلیت‬ ‫ایران دانست‪ .‬چنین رویکردی هیچ‌گاه مورد پذیرش باراک‬ ‫اوباما قرار نداشته است‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران بر ای��ن اعتقادند که جان‌‌ک��ری به‌دلیل‬ ‫ویژگی‌های فردی و الگوی تعامل ب��ا بازیگران منطقه‌ای‬ ‫از رویکرد متفاوتی در ارتباط با ایران بهره می‌گیرد‪ .‬الگوی‬ ‫تعامل‌گرایی معطوف به موازن��ه را می‌توان به‌عنوان محور‬ ‫اصلی رویکرد سیاس��ت خارجی باراک اوباما در برخورد با‬ ‫ایران دانست‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است که در چنین فرآیندی‪ ،‬گروه‌های‬ ‫اس��رائیل‌محور و گروه‌های عرب‌محور برای اعمال فشار‬ ‫بیشتر علیه ایران‪ ،‬محدودیت‌هایی را برای جان‌‌کری ایجاد‬ ‫می‌نمایند‪ .‬در حالیکه باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که‬ ‫رویکرد مبتنی بر تعامل‌گرایی آثار خود را در ارتباط با سیاست‬ ‫امنیتی جدید باراک اوباما در برخورد با ایران به‌جا می‌گذارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ -1‬ویژگی‌های فردی و پیشینه سازمانی جان‌ کری‬ ‫جان‌کری فعالیت‌های سیاس��ی خ��ود را بعد از جنگ‬ ‫‪56‬‬ ‫ویتنام آغاز کرد‪ .‬اگرچه این فرد در زمره پیشکسوتان نظامی‬ ‫آمریکا محسوب می‌شود و بخشی از زندگی حرفه‌ای خود‬ ‫در ارتش را در ویتنام س��پری کرده‪ ،‬اما بعد از جنگ ویتنام‬ ‫در زمره منتقدان جدی سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با‬ ‫جنگ محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫جان‌کری همواره تالش داش��ت تا ای��ن موضوع را‬ ‫مورد توجه ق��رار دهد که درگیری‌ه��ای فزاینده آمریکا در‬ ‫محیط‌های منطقه‌ای‪ ،‬هزینه‌ه��ای نظامی ایاالت‌متحده‬ ‫را افزایش می‌دهد‪ .‬به همین دلیل اس��ت که وی توانست‬ ‫موقعیت خ��ود را در بین آن گ��روه از کارگزاران سیاس��ت‬ ‫خارجی آمریکا ک��ه دارای رویکرد معطوف به موازنه‌گرایی‬ ‫راهبردی بوده‌اند‪ ،‬ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫مرحله دوم فعالیت‌های جان‌کری را می‌توان به‌عنوان‬ ‫س��ناتور ایالت پنس��یلوانیا مورد ارزیابی قرار داد‪ .‬نامبرده از‬ ‫اوایل ده��ه ‪ 1980‬یعن��ی در دورانیک��ه جمهوریخواهان‬ ‫محور اصلی سیاس��ت قدرت در آمریکا بوده‌اند‪ ،‬توانس��ت‬ ‫موقعیت خود را در مجلس س��نا تثبیت نماید‪ .‬از این مقطع‬ ‫زمانی به‌بعد‪ ،‬جان‌کری به‌گونه‌ای تدریجی موقعیت خود را‬ ‫در ساختار سیاس��ی ایاالت‌متحده تثبیت کرد‪ .‬ویژگی‌های‬ ‫فردی و رویکرد مبتنی بر تولید قدرت از طریق تعامل‌گرایی‬ ‫ن کری گردید‪.‬‬ ‫منجر به ارتقای جایگاه و نقش سازمانی جا ‌‬ ‫در سال ‪ 2004‬جان‌کری توانست موقعیت خود را در‬ ‫کنوانس��یون‌های ایالتی و همچنین کنوانسیون ملی حزب‬ ‫دموکرات تثبیت کند؛ به‌همین دلیل اس��ت که در آگوست‬ ‫‪ 2004‬به‌عنوان کاندیدای ح��زب دموکرات در رقابت‌های‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ایفای نقش‌کرد‪ .‬اگرچه‬ ‫جان‌‌کری نتوانست بر جورج بوش پیروز شود‪ ،‬اما گفتمان راه‬ ‫سوم جان‌‌کری از جایگاه و مطلوبیت الزم در افکار عمومی‬ ‫آمریکا برخوردار شد‪.‬‬ ‫در سال‌های ‪ 2005-2008‬زمینه برای شکل‌گیری‬ ‫مثلث جان‌‌ک��ری‪ ،‬جوزف بایدن و ب��اراک اوباما در مجلس‬ ‫س��نای آمریکا فراه��م گردید‪ .‬اف��راد یادش��ده هم‌اکنون‬ ‫تالش دارن��د تا به‌عن��وان کارگ��زاران سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫امنیتی و راهب��ردی ایاالت‌متح��ده در کاخ س��فید ایفای‬ ‫نقش نمایند‪.‬‬ ‫ن کری‬ ‫به این ترتیب پیشینه فعالیت‌های سازمانی جا ‌‬ ‫در مجلس س��نا و کاندیداتوری وی در س��ال ‪ 2004‬برای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‪ ،‬موقعیت ویژه‌ای را برای‬ ‫وی به‌وجود آورده اس��ت‪ .‬باراک اوباما مقیاس بیشتری از‬ ‫ن کری‬ ‫حمایت سازمانی را برای موفقیت سیاست خارجی جا ‌‬ ‫به‌کار خواهد گرفت‪ .‬از سوی دیگر آنان دارای رویکردهای‬ ‫نسبتا همگونی در ارتباط با س��ازوکارهای ایجاد تعامل در‬ ‫خاورمیانه هستند‪.‬‬ ‫‪ -2‬پایگاه اجتماعی و سازمانی جان‌کری‬ ‫اگرچ��ه هیالری‌کلینتون دارای جاه‌طلبی سیاس��ی‪،‬‬ ‫تاریخی و س��ازمانی اس��ت‪ ،‬ام��ا جان‌ک��ری فعالیت‌های‬ ‫س��ازمانی خود را به‌گون��ه‌ای مرحله‌ای طی‌کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن جان‌کری در بی��ن طبقات متوس��ط و گروه‌های‬ ‫اجتماعی ایاالت‌متحده از جایگاه مطلوب‌تری در مقایسه با‬ ‫هیالری‌کلینتون برخوردار است‪ .‬از سوی دیگر جان‌کری به‬ ‫حوزه مین‌استریت در ساختار اقتصادی آمریکا وابسته است‪.‬‬ ‫ی جنبش‬ ‫چنین رویکردی پیوندهایی را با مجموعه‌های حام ‌‬ ‫اجتماعی وال‌استریت در س��اختار سیاسی و امنیتی آمریکا‬ ‫به‌وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید این نکته مورد توجه قرارگیرد که‬ ‫جان‌کری در بین نظامیان و س��اختار دفاعی ایاالت‌متحده‬ ‫از جایگاه موثری برخوردار اس��ت‪ .‬پیش��ینه سازمانی جان‬ ‫‌کری در نیروهای مس��لح آمریکا و ایفای نقش در ویتنام‪،‬‬ ‫جایگاه کری بین سیاستمداران آمریکایی را ارتقا می‌دهد‪.‬‬ ‫چنین پیش��ینه‌ای می‌تواند زمینه تعامل بیشتر جان‌‌کری با‬ ‫کنگره ایاالت‌متحده را به‌وجود آورد‪ .‬الزم به‌توضیح است‬ ‫که اگرچه وزرای آمریکا در برابر کنگره مس��ئول نیس��تند‪،‬‬ ‫اما چگونگی تعامل آنان می‌تواند موقعیت مناس��ب‌تری را‬ ‫برای اجماع در سیاستگذاری خارجی بین نهادهای مختلف‬ ‫آمریکا به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تفاوت‌ه�ای جان‌ک�ری در برخورد ب�ا هیالری‬ ‫کلینتون در رابطه با ایران‬ ‫جان‌کری از الگوی بوروکراتیک در ارتباط با سیاست‬ ‫خارجی بهره خواهد گرفت‪ .‬الگ��وی بوروکراتیک موقعیت‬ ‫س��ازمانی وزیر ام��ور خارج��ه را در آمریکا ارتق��ا می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌عبارت دیگر می‌توان ای��ن موضوع را م��ورد توجه قرار‬ ‫داد که روندهای جدید سیاس��ت خارج��ی آمریکا از طریق‬ ‫الگوهای مبتنی بر کارشناس��ی و چندجانبه‌گرایی تحلیلی‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫در حالی که هیالری کلینتون رویکرد کاملا متفاوتی را‬ ‫در سیاست خارجی آمریکا پیگیری کرد‪ .‬کلینتون برای حل‬ ‫موضوعات بحرانی عموما از الگوی دیپلماسی قله‌ای بهره‬ ‫می‌گرفت و در بسیاری از موارد به مسافرت‌های منطقه‌ای‬ ‫مبادرت می‌کرد و با بسیاری از کارگزاران سیاست خارجی‬ ‫و امنیتی کشورهای مختلف دیدار به‌عملی آورد‪ .‬طبعا جان‬ ‫‌کری به‌دلیل رویکرد سازمانی‪ ،‬ویژگی‌های فردی و شرایط‬ ‫سنی‪ ،‬قادر به انجام آن نخواهد بود‪ .‬هیالری کلینتون تالش‬ ‫داشت تا موقعیت خود را در افکار عمومی بین‌المللی برجسته‬ ‫سازد‪ .‬در حالی که جان‌کری بر الگوی کنش مرحله‌ای تاکید‬ ‫دارد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬نقش تعاملی جان‌کری با موسسات‬ ‫تولید گفتمان سیاست خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬جهت‌گی�ری سیاس�ت خارج�ی ج�ان‌کری در‬ ‫برخورد با ایران‬ ‫ادبیات سیاسی جان‌کری در مجلس سنا و همچنین‬ ‫در دورانی‌ک��ه به‌عن��وان کاندی��دای ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آمریکا تعیین ش��ده بود معط��وف به اتخاذ س��ازوکارهای‬ ‫همکاری‌جویانه ب��ا ایران برای حل مش��کالت خاورمیانه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به‌طور کلی‌ جان‌کری همواره تالش داشته تا‬ ‫از الگوی تعاملی برای حل بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه‬ ‫استفاده نماید‪.‬‬ ‫اگرچه هیالری کلینتون از الگوی فشار تصاعد‌یابنده‬ ‫علیه ایران بهره گرفت‪ ،‬اما چنین الگویی نتوانس��ت نتیجه‬ ‫مطلوبیت‌های موثری را برای امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫آمریکا ایجاد کند‪ .‬در چنین ش��رایطی اس��ت که جان‌کری‬ ‫قادر خواهد بود تا از طریق تعامل‌گرایی و گس��ترش فرآیند‬ ‫معطوف به کنش غیرمستقیم‪ ،‬زمینه‌های الزم برای ایجاد‬ ‫سیاس��ت تعادل و موازنه در منطقه خلیج‌ف��ارس را فراهم‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است که جان‌کری به‌عنوان وزیر امور‬ ‫خارجه آمریکا باید منافع راهبردی این کشور را در حوزه‌های‬ ‫مختلف جغرافیایی تامین کند‪.‬‬ ‫بنابراین رویکرد جان‌کری معطوف به هستی‌شناسی‬ ‫امنیتی آمریکاس��ت‪ .‬اما رویکرد معرفت‌شناس��انه نامبرده‬ ‫در رابطه با چگونگی تعامل با ای��ران معطوف به روندهای‬ ‫چندجانبه‪ ،‬تعاملی و همکاری‌جویانه بیش��تری در مقایسه‬ ‫با دوران تصدی وزارت امورخارجه آمریکا توسط هیالری‬ ‫کلینتون خواهد بود‪g .‬‬
‫ديپلماسي چهرهبهچهره‬ ‫جان‌كريازالبي‌گريصهيونيست‌هاتاثيرمي‌پذيرد‬ ‫دکتر محمد جمشیدی ‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫س��ناتور «جان‌کری» اولین فردی است که با ورود‬ ‫خود به وزارت‌خارجه آمریکا نم��ای کلی تیم امنیت ملی‬ ‫جدید دولت «ب��اراک اوباما» را نمای��ان م ی‪‎‬کند؛ وی به‬ ‫مدت سه دهه در حوزه سیاست خارجی در سنای آمریکا‬ ‫و همچنی��ن به‌عن��وان مس��ئول‌کمیته رواب��ط خارجی‬ ‫مش��غول به‌کار بوده اس��ت‪ .‬بنابراین باتوجه ب��ه تمرکز‬ ‫بلند‪‎‬مدت ی‌که او در حوزه روابط خارجی داش��ته است‪ ،‬در‬ ‫واقع یکی از افرادی اس��ت که به ق��ول اوباما‪ ،‬عمر خود‬ ‫را در راس��تای همین تخصص س��پری کرده است‪ .‬وی‬ ‫جزو سیاس��تمدارانی اس��ت که معتقد به لزوم تمرکز بر‬ ‫دیپلماسی و اصالت دیپلماسی اس��ت و از لحاظ روشی‬ ‫نیز قائل به رویکرد چهره به چهره است‪ .‬به همین جهت‬ ‫در دوره نخست ریاس��ت‌جمهوری اوباما شاهد بودیم که‬ ‫مس��ئولی ت‪‎‬های دیپلماتیک خارج��ی در حوزه‪‎‬هایی که‬ ‫برای دولت آمری��کا محدودیت‪‎‬هایی ب��رای اقدام وجود‬ ‫داشت‪ ،‬به وی سپرده م ی‪‎‬شد‪ .‬این مسائل به توانمندی‪‎‬ها‬ ‫و رویکرد شخصی جان‌کری مربوط م ی‪‎‬شود‪ .‬اما به نظر‬ ‫م ی‪‎‬رسد ویژگ ی‪‎‬های ش��خصی برای موفقیت در فضای‬ ‫سیاس��ی و بی ن‪‎‬المللی موج��ود کفای��ت نم ی‪‎‬کند‪ ،‬بلکه‬ ‫محیط داخل��ی آمریکا نی��ز یکی از ویژگ ی‪‎‬هایی اس��ت‬ ‫که در میزان موفقیت ایاالت‌متح��ده و دولت آمریکا در‬ ‫حوزه سیاس��ت خارجی اهمیت دارد‪ .‬یکی از این مسائل‬ ‫راهبردی موضوع ای ران اس��ت‪.‬‬ ‫مس��اله ایران و آمریکا در دوره اوباما همچنان باید‬ ‫از زاویه‏ای تحلیل ش��ود که مقام معظم رهبری در بهار‬ ‫‪ 1389‬نس��بت به دولت جدید اوباما مط��رح کردند و‌ آن‬ ‫نف��وذ جریان‏های صهیونیس��تی و طرف‪‎‬ه��ای ثالث در‬ ‫حوزه سیاس��ت خارجی آمریکا در قبال ایران است؛ این‬ ‫مس��اله همچنان مس��اله اصلی تلقی م ی‪‎‬ش��ود‪ .‬یعنی‬ ‫آنچه مش��اهده م ی‏کنیم این اس��ت که ایاالت‌متحده و‬ ‫دولت آمری��کا در انتخاب میان منافع مل��ی خود آمریکا‬ ‫و منافع اس��رائیل هم��واره به س��مت منافع اس��رائیل‬ ‫گرایش پیدا کرده و این مس��اله در روند سیاست خارجی‬ ‫و میزان موفقی ت‪‎‬های آن همواره تاثیرگذار بوده اس��ت‪.‬‬ ‫برای دولت دوم اوباما نیز همی��ن معیار باید به کار برده‬ ‫ش��ود‪ .‬هیالری کلینتون‪ ،‬وزی ر‌خارجه دول��ت اول اوباما‪،‬‬ ‫کس��ی بود که به وضوح پیوندهای گسترده و عمیقی با‬ ‫جریان‏های صهیونیس��تی داخل آمریکا داشت‪ .‬همواره‬ ‫ش��اهد بودیم ش��خصی مانن��د کلینت��ون در مواجهه با‬ ‫ای��ران‪ ،‬منافع اس��رائیل را ب��ه منافع ای��ران‌ ترجیح داده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته کری به اندازه کلینتون وابستگی ندارد اما‬ ‫متاسفانه ش��واهدی که از داخل آمریکا ب ر‌م ی‪‎‬آید‪ ،‬نشان‬ ‫م ی‪‎‬دهد اگر کس��ی حمایت صد‪‎‬د ر‪‎‬ص��د و‌ب ی‌حد‪‎‬و‪‎‬حصر‬ ‫از منافع اس��رائیل نداشته باش��د‪ ،‬اساس��ا نم ی‪‎‬تواند در‬ ‫سیستم سیاسی آمریکا رشد کند و پست بگیرد‪ .‬چندین‬ ‫نمونه در این رابطه وج��ود دارد؛ به‌عنوان نمونه م ی‏توان‬ ‫از «چاک هیگل» نام برد؛ وی به‌عن��وان نامزد احتمالی‬ ‫برای وزارت دفاع آمریکا مطرح شده است‪ .‬نکته مهم در‬ ‫این رابطه این است که اکنون فضای رسانه‪‎‬ای و نخبگی‬ ‫داخل آمریکا را به‌صورتی ش��کل داده‌اندکه نشان دهند‬ ‫هیگل ضد‪‎‬اسرائیلی اس��ت؛ در حال ی‪‎‬که این فضاسازی‬ ‫کاملا اشتباه است و هیگل در سخنران ی‏هایی که داشته‬ ‫باره��ا به صراح��ت اعالم داش��ته که «حامی‌اس��رائیل‬ ‫اس��ت اما یک س��ناتور آمریکایی اس��ت نه یک سناتور‬ ‫اس��رائیلی»‪ .‬در‪‎‬واق��ع وی م ی‏خواهد بگوید اگ��ر منافع‬ ‫مل��ی آمریکا و اس��رائیل به می��ان بیاین��د‪ ،‬اولویتش با‬ ‫منافع مل��ی آمریکاس��ت‪ .‬ام��ا فضای سیاس��ی داخلی‬ ‫آمریکا و نهادهای سیاس��ی داخل آمریکا این وضعیت را‬ ‫ب ر‌نم ی‪‎‬تابند و م ی‪‎‬گویند اگر کس��ی حمایت صد‪‎‬در‪‎‬صدی‬ ‫از منافع اسرائیل به‪‎‬خصوص در مواجهه با ایران نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬لیاقت گرفتن پس��ت سیاسی را ندارد‪ .‬این رویکرد‬ ‫در رابط��ه با هی��گل پیگیری م ی‪‎‬ش��ود‪ .‬با این تفاس��یر‬ ‫م ی‪‎‬توان گف��ت ضدیت با ای��ران و حمایت ب ی‪‎‬چون‪‎‬و‪‎‬چرا‬ ‫از اسرائیل یکی از مالک‪‎‬های انتخاب سیاستمداران در‬ ‫ایاالت‌متحده حداقل در حوزه‌ه��ای مربوط به خاورمیانه‬ ‫اس��ت‪ .‬این وضعی��ت در رابطه ب��ا جان ک��ری نیز قابل‬ ‫مشاهده اس��ت‪ .‬روزنامه «هاآرتص» در گزارشی به این‬ ‫موضوع پرداخته که کری ریشه یهودی دارد و زمانی که‬ ‫نزدیک به یک قرن پیش اجدادش ب��ه آمریکا مهاجرت‬ ‫کردند‪ ،‬یهودی بودند‪« .‬بنیامین نتانیاهو»‪ ،‬نخس ت‪‎‬وزیر‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی نیز قبل از بررسی صالحیت کری در‬ ‫سنا‪ ،‬این پس��ت را به وی تبریک گفته است‪ .‬باید توجه‬ ‫داش��ت تا زمانی ک��ه جریان‏هایی در آمری��کا در قدرت‬ ‫باش��ند که بخواهن��د بین مناف��ع ملی آمری��کا و منافع‬ ‫اس��رائیل در قبال ایران‪ ،‬منفع��ت اس��رائیل را انتخاب‬ ‫کنند‪ ،‬بعید به نظر م ی‏رس��د‪ ،‬افرادی ک��ه در تیم امنیت‬ ‫ملی آمریکا مش��غول ب��ه کار م ی‏ش��وند راه ب��ه جایی‬ ‫ببرند‪ .‬وقتی م ی‪‎‬توان انتظار داش��ت ک��ه وضعیت روابط‬ ‫ایران و آمریکا به س��مت راه حل حرکت کند که آمریکا‬ ‫تالش کند منافع خودش را از مناف��ع دیگران جدا کند و‬ ‫آنچه منفعت خودش اس��ت پیگیری کند‪ .‬حل مس��اله‬ ‫هس��ته‪‎‬ای ایران به روش دیپلماتیک‪ ،‬چیزی اس��ت که‬ ‫آمریکای ی‪‎‬ها به صراحت روی آن تاکی��د دارند و معتقدند‬ ‫در محیط اس��تراتژیک فعلی جهان و منطقه این منفعت‬ ‫ایاالت‌متحده است‪ .‬اما رویکرد اسرائیل ی‪‎‬ها این نیست و‬ ‫بعضا م ی‌بینیم که حکومت آمریکا نیز به س��مت منافع‬ ‫صهیونیستی گرایش دارد‪ .‬به‌عنوان نمونه رفتار هیالری‬ ‫کلینتون بع��د از امضای بیانیه س��ه‌‌جانبه تهران گویای‬ ‫این رویک��رد غیرملی بود؛ در آن برهه برزی��ل و ترکیه با‬ ‫درخواس��ت اوباما برای حل مس��اله به ایران آمده بودند‬ ‫و نهایتا نیز توافقنامه مذکور امضا ش��د‪ ،‬اما کلینتون به‬ ‫محض اینکه توافقنامه امضا ش��د‪ ،‬به انتقاد شدید از آن‬ ‫پرداخ��ت و بحث قطعنام��ه ‪ 1929‬را مط��رح کرد؛ دولت‬ ‫آمری��کا و اوباما نیز در برابر وی س��کوت کام��ل اختیار‬ ‫کردند‪ .‬بنابراین این رویکردها نش��ان م ی‪‎‬دهد یک سری‬ ‫منافع ثالث که بیش��تر هم منافع صهیونیس��تی است‪،‬‬ ‫در این ماجراها به‌عنوان متغی��ر ورود پیدا م ی‪‎‬کند و این‬ ‫مس��اله بر روند تحوالت نیز تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫در رابطه با رویکرد البی صهیونیس��ت به انتخاب‬ ‫جان ک��ری باید گف��ت‪ ،‬صهیونیس��ت‪‎‬ها در ابتدا تالش‬ ‫داش��تند تا اوباما برنده انتخابات نباش��د و حام ی‌ «میت‬ ‫رامنی»‪ ،‬رقیب جمهوریخواه اوباما بودند‪ .‬حتی در آستانه‬ ‫انتخابات نیز یک دعوای جدی ب��ا دولت اوباما در قبال‬ ‫مس��اله ایران به راه انداختند تا بتوانند بر محیط داخلی‬ ‫آمریکا تاثیرگذار باش��ند‪ .‬اما پس از اینکه نتوانس��تند در‬ ‫این فضا به اهداف خودش��ان دس��ت پی��دا کنند‪ ،‬اکنون‬ ‫م ی‏کوش��ند که تیم امنیت ملی جدی��د اوباما را تا جایی‬ ‫ک��ه م ی‏توانن��د از حامیان خودش��ان تش��کیل دهند و‬ ‫اجازه ندهن��د جریان‪‎‬هایی که رویکرده��ای واقع‪‎‬گرایانه‬ ‫به محیط خارج��ی و نقش ای��ران در خاورمیانه دارند به‬ ‫قدرت برسند‪ .‬بنابراین بر همین اس��اس شخصی مانند‬ ‫هیگل را تضعی��ف م ی‪‎‬کنند تا نتواند ن��گاه منصفانه‪‎‬ای‬ ‫از واقعی��ات ارائه ده��د و از دیگر س��و ش��خصی مانند‬ ‫کری باتوجه به اینکه ش��انس باالیی برای وزارت‌خارجه‬ ‫دارد‪ ،‬مورد حمایت صهیونیس��ت‪‎‬ها قرار م ی‪‎‬گیرد‪ .‬اساسا‬ ‫پروس��ه ارزیابی وی در کمیته‏ای برنامه‪‎‬ریزی و پیگیری‬ ‫ش��د که خود کری چندین س��ال ریاس��ت آن را برعهده‬ ‫داش��ت و بنابراین به مش��کلی برنخواهد خورد‪ .‬اکنون‬ ‫تالش صهیونیس ت‪‎‬ها این اس��ت که تا حد امکان کری‬ ‫را به س��مت خودش��ان جذب کنند‪ .‬مس��اله دیگری که‬ ‫در رابطه ب��ا انتخاب جان ک��ری مطرح اس��ت‪ ،‬تغییر و‬ ‫تحوالتی است که اوباما با آمدن کری وعده تحقق آنها‬ ‫را داده است‪ ،‬ما باید توجه داشت که ش��خص اوباما نیز‬ ‫با ش��عار تغییر روی کار آمد و ش��عارهای رادیکالی را در‬ ‫زمان انتخابات مطرح کرد‪ .‬او هنگام ی‌که به کاخ س��فید‬ ‫راه پی��دا ک��رد در حال ی‪‎‬که خودش عمال ریاس��ت دولت‬ ‫را برعهده داش��ت‪ ،‬نتوانس��ت کار خاص��ی انجام دهد و‬ ‫تحول عمده‪‎‬ای ایجاد کند‪ .‬در آن زم��ان اوباما در ترکیه‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که روابطش را با جهان اسالم‬ ‫چگونه تغییر خواهد‪ ،‬گفت‪« :‬آمریکا مانند یک کش��تی‬ ‫غول‌پیکر اس��ت و تغییر جهت آن یکب��اره امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت و زمانبر خواهد بود‪ ».‬اما در پی تحوالت بیداری‬ ‫اس�لامی ش��اهد این بودیم که دورویی آمریکا در قبال‬ ‫تحوالت و حمایتش از دیکتاتورها آش��کار ش��د و وعده‬ ‫تغییرش توخال��ی از آب درآمد‪ .‬باراک اوباما نتوانس��ت‬ ‫مس��ائل اصلی خودش را حداقل در قبال جهان اس�لام‬ ‫و مسلمانان به س��مت بهبود پیش ببرد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫شاهد این هس��تیم که «تجدید» روابط آمریکا با روسیه‬ ‫به انتهای خودش رس��یده‪ ،‬در حوزه آسیای جنوب‌شرقی‬ ‫و چین به س��مت بح��ران در ح��ال حرکت اس��ت و در‬ ‫خاورمیانه نیز در وضعیت عدم اطمینان به س��ر م ی‌برد‪.‬‬ ‫اکنون با انتصاب جان‌ک��ری به‌عن��وان وزی ر‪‎‬خارجه باید‬ ‫ببینیم آی��ا تیم امنیت مل��ی آمری��کا م ی‪‎‬خواهند منافع‬ ‫خودش��ان را مدنظر قرار دهند یا منافع صهیونیس��ت‪‎‬ها‬ ‫را‪ .‬در ش��رایط کنونی که تیم امنیت مل��ی جدید آمریکا‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬این مساله مطرح م ی‪‎‬شود که آنها چگونه‬ ‫م ی‪‎‬توانند تعادل را به اس��تراتژی کالن آمریکا بازگردانند‬ ‫و وزن دیپلماس��ی واقعی و راه‌حل‪‎‬ه��ای دیپلماتیک را‬ ‫در حل مس��ائل راهبری جدی‏تر مطرح کنن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د ببینیم در وهله نخس��ت تیم امنی��ت ملی آمریکا‬ ‫چگونه م ی‏تواند یک سیاس��ت خارجی مستقل را بنیان‬ ‫گذارد؛ باید توجه داشت محیط داخلی آمریکا و حکومت‬ ‫آمریکا به‌عنوان یک کل که فراتر از دولت آمریکاس��ت‬ ‫به‌ش��دت متاثر از منافع بیگانه اس��ت‪ .‬در گام بعدی نیز‬ ‫این مساله مورد نظر اس��ت که این تیم چگونه خواهند‬ ‫توانست براساس راه‌حل‪‎‬های دیپلماتیک پیش روند‪ .‬آیا‬ ‫دیپلماسی به‌عنوان یک ابزار برای فریب به کار م ی‪‎‬رود‬ ‫یا اینکه موضوعیت دارد و برای یافتن یک راه‌حل به‌کار‬ ‫گرفته م ی‏شود؛ مساله‪‎‬ای که دولت اوباما هنوز نتوانسته‬ ‫درباره آن ایجاد اعتماد نماید‪g .‬‬ ‫‪57‬‬
‫سياست‌خارجيآمريكاتوسطوزيرخارجهتعييننمي‌شود‬ ‫دو روي آقاي وزير‬ ‫‪5‬‬ ‫امیرعلی ابولفتح‪ /‬کارشناس مسائل آمریکا‬ ‫بين‌الملل‬ ‫س��ال ‪« 1985‬جان کری» ب رای اولین بار وارد س��نای‬ ‫ایاالت متحده آمریکا شد؛ باتوجه به سوابقش‪ ،‬وی یک فرد‬ ‫لیب رال شناخته شده و مانند اغلب دموکرات‌ها که از دهه ‪1960‬‬ ‫تا دهه ‪ 1970‬به گروه‌های ضدجنگ پیوسته بودند‪ ،‬در دوران‬ ‫جنگ ویتنام با گروه‪‎‬های ضدجن��گ فعالیت م ی‪‎‬کرد‪ .‬ورود‬ ‫وی از ایالت ماساچوست به‌عنوان پایگاه اصلی لیب رال‪‎‬های‬ ‫آمریکا‪ ،‬نش��ان‪‎‬دهنده دیدگاه‪‎‬ها و مواضع اوس��ت‪ .‬جان‌کری‬ ‫زمان ی‌که وارد سنای آمریکا شد‪ ،‬ماجرای ای ران کنترا در صدر‬ ‫توجه محافل سیاس��ی در ایاالت متحده ب��ود‪ .‬وی چند ماه‬ ‫بعد از اینکه وارد سنا ش��د‪ ،‬عضو کمیته‪‎‬ای شد که ماجرای‬ ‫ای ران‌کنترا را بررسی م ی‪‎‬کرد‪ .‬به همین خاطر وی از همان ابتدا‬ ‫با موضوع ای ران آشنا شد‪ .‬ویژگی مشخص کری این است که‬ ‫تمرکزش از ابتدا روی موضوع سیاست خارجی بوده و چندین‬ ‫سال نیز ریاست کمیته روابط خارجی سنا را ب ر‌عهده داشت‪.‬‬ ‫همچنین وی توجه خاصی به موضوعات زیس��ت‌محیطی‬ ‫و مس��ائل تغیی رات آب و هوایی دارد‪ .‬گفته م ی‪‎‬ش��ود بعد از‬ ‫«س��ناتور الگور» که به‌عنوان معاون رئی س‪‎‬جمهور آمریکا‬ ‫در زمان «بیل کلینتون» انتخاب شد‪ ،‬شاخ ص‌ترین سناتور‬ ‫در عرصه مس��ائل زیس��ت‌محیطی‪ ،‬جان‌کری بوده است‪.‬‬ ‫برخی نیز معتقدند اگر کری به‌عن��وان وزیر خارجه منصوب‬ ‫شود‪ ،‬مسائل زیس��ت‌محیطی یک بار دیگر در صدر توجه‬ ‫وزارت‌خارجه ایاالت‌متحده آمریکا قرار خواهد گرفت‪ .‬به دلیل‬ ‫حضور وی در کمیته روابط خارجی آمریکا و ریاستش بر این‬ ‫کمیته‪ ،‬وی مناسبات گسترده‌ای با رهب ران جهان دارد و نزد‬ ‫کشورهای جهان یک شخصیت ش��ناخته شده محسوب‬ ‫م ی‌شود؛ ضمن اینکه کری در سال ‪ 2004‬نیز به‌عنوان نامزد‬ ‫حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده‬ ‫با «جورج دبلی و‌ب��وش»‪ ،‬رئی س‌جمهوری وق��ت رقابت کرد‬ ‫و شکس��ت خورد‪ .‬یکی از دالیل شکس��ت او‪ ،‬حاکم بودن‬ ‫فضای پس از ماجرای ‪ 11‬سپتامبر بر جامعه آمریکا بود؛ این‬ ‫فضا باعث شده بود اقبال رئی س‌جمهور مستقر که در حال‬ ‫جنگ با القاعده در افغانس��تان و صدام در ع راق بود‪ ،‬بیشتر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫جان‌كري معتقد است‬ ‫سياست‌هاي تهاجمي‬ ‫آمريكا در عرصه‌بين‌الملل‬ ‫منافع آمريكا را تامين‬ ‫نمي‌كند و بايد تنش‌ها‬ ‫با كشورهاي مختلف را‬ ‫كاهش داد‬ ‫‪58‬‬ ‫ش��ود‪ .‬وی زمان ی‌که به‌عنوان نامزد حزب دموکرات انتخاب‬ ‫شد‪ ،‬طرح‌هایی را در رابطه با ای ران مطرح کرد؛ از جمله اینکه‬ ‫وعده داد در صورت پی��روزی در انتخابات یک معامله بزرگ‬ ‫با ای ران انجام دهد‪ .‬جان کری معتقد است که سیاست‌های‬ ‫تهاجمی‌ایاالت‌متحده در عرصه بی ن‌المللی‪ ،‬منافع آمریکا را‬ ‫تامین نم ی‌کند و به همی��ن خاطر خواهان کاهش تنش‌ها‬ ‫با هم��ه طرف‌های مرتبط ب��ا آمریکا از جمله ای ران اس��ت‪.‬‬ ‫همی ن‌طور وی نسبت به جنگ ع راق نیز انتقاداتی داشت؛‬ ‫البته کری به قطعنام��ه حمله به ع راق در س��نا رای مثبت‬ ‫داد‪ ،‬اما بعدها مانن��د دیگر دموکرات‌ها ب��ه منتقدان جنگ‬ ‫ع راق تبدیل ش��د؛ طرحی که جورج بوش مطرح کرد یعنی‬ ‫قرار دادن ای ران در کنار کره‌ش��مالی و ع راق به‌عنوان محور‬ ‫ش��رارت‪ ،‬از دید جان کری یک اقدام نسنجیده بود و معتقد‬ ‫بود باید با ای ران با تعام��ل برخورد کرد‪ .‬همچنین چندین بار‬ ‫عنوان کرد که باید نظام سیاسی ای ران را به رسمیت شناخت‪،‬‬ ‫بحث ب راندازی را کنار گذاش��ت‪ ،‬با ای ران وارد معامله ش��د و‬ ‫صحب ت‌های ای ران را شنید تا مش��کالتی که میان ای ران و‬ ‫آمریکا وجود دارد‪ ،‬تا حدودی حل ش��ود‪ .‬البته این را نیز باید‬ ‫در نظر گرفت که اغلب قطعنامه‌های تحریمی‌در س��نای‬ ‫آمریکا به رای آقای کری رس��یده و بناب راین تناقضی میان‬ ‫سیاست‌های اعمالی و اعالم ی‌ کری شاهد هستیم‪ .‬هرچند‬ ‫در آخرین قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسالمی ای ران ب رای‬ ‫تشدید تحریم‌ها یعنی نفت در ب رابر کاال صادر شد‪ ،‬امضای‬ ‫جان کری دیده نم ی‌شود‪ .‬شاید رای ندادن جان کری به این‬ ‫قطعنامه به این دلیل بوده که در آستانه معرفی به‌عنوان وزیر‬ ‫خارجه نخواسته این موضوع در مناس��باتی که بین ای ران و‬ ‫آمریکا ممکن اس��ت به‌وجود بیاید‪ ،‬تاثیر بگ��ذارد‪ .‬در رابطه‬ ‫با تاثیرگذاری کری در سیاس��ت خارج��ی آمریکا باید گفت‪،‬‬ ‫قطعا ش��خص در جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌هایی که‬ ‫یک دستگاه اداری پیگیری م ی‌کند‪ ،‬موثر است‪ ،‬اما سیاست‬ ‫خارجی ایالت‌‌متحده آمریکا صرفا توسط وزارت‌خارجه تدوین‬ ‫نم ی‌شود‪ ،‬بلکه مانند تمام کشورها مجموعه‌ای از نهادها و‬ ‫دستگاه‌ها در این امر موثر هستند‪ .‬در ایاالت متحده‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجه بیش از همه در اختیار ش��خص رئی س‌جمهور است‬ ‫و نهادهایی نظیر ش��ورای امنیت ملی‪ ،‬وزرات دفاع‪ ،‬جامعه‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬الب ی‌ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬رسانه‌ها و جامعه مدنی بر آنچه‬ ‫بعدها به شکل دیپلماس��ی ایاالت متحده خودش را نشان‬ ‫م ی‌دهد‪ ،‬تاثیرگذار هس��تند‪ .‬وزارت‌خارجه نیز بخشی از این‬ ‫ساختار است؛ البته این س��ازمان نقش موثری در زمینه اجرا‬ ‫دارد‪ ،‬اما در عرصه سیاستگذاری‪ ،‬بیشتر دیدگاه‌های شخص‬ ‫رئی س‌جمهور‪ ،‬ش��ورای امنیت ملی و مشاور رئی س‌جمهور‬ ‫مدنظر قرار م ی‌گیرد‪ .‬بناب راین نم ی‌توان انتظار داشت که با‬ ‫آمدن جان کری تحوالت بنیادینی در عرصه سیاست خارجی‬ ‫آمریکا ش��کل بگیرد‪ .‬باید توجه داشت زمانی که حتی یک‬ ‫حزب کنار م ی‌رود و حزب دیگر وارد م ی‌شود یا رئی س‌جمهور‬ ‫جابه‌جا م ی‌ش��ود‪ ،‬سیاس��ت خارجی ایاالت متح��ده دچار‬ ‫تحوالت بنیادین نم ی‌شود‪ .‬بناب راین زمانی که رئی س‌جمهور‬ ‫همچنان شخص اوباماست و حزب دموکرات هنوز در کاخ‬ ‫سفید حضور دارد‪ ،‬رفتن هیالری کلینتون و آمدن جان کری‬ ‫تغییري اساسی ایجاد نخواهد کرد و این انتظار که آمدن جان‬ ‫کری حتی باتوجه به مواضع نرم‌تری که دارد تغیی رات خاصی‬ ‫را ایجاد خواهد کرد‪ ،‬درست نیست‪ .‬تغیی رات اساسی در مورد‬ ‫ای ران زمانی ایجاد خواهد شد که نگاه ای ران نسبت به آمریکا‬ ‫و نگاه آمریکا به مساله ای ران تغییر کند‪ .‬اما فعال چشم‌انداز‬ ‫این تغییر نگاه نه در ای ران متصور است و نه در آمریکا‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت در داخل حزب دموکرات‪ ،‬جناح‌های مختلفی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از جمله چپ میانه یا طیف کلینتون‌ها؛ این گروه‬ ‫تمایل بیشتری به سمت جمهوریخواهان دارند و دیدگاه‌شان‬ ‫در عرصه بی ن‌المللی تاکید بر حفظ اقتدار آمریکاست و اگر‬ ‫ضرورت ایجاد کند حتی جنگ را نی��ز رد نخواهند کرد‪ .‬اما‬ ‫جناح لیب رال‌ها که کری به آن تعلق دارد‪ ،‬معتقد است باید به‬ ‫موضوعات نگاه انسانی داشت‪ ،‬بحث حقوق بشر ب رای‌شان‬ ‫از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت و تعامل و گفت‌وگو با‬ ‫جامعه جهانی در برنامه‌هایشان به چشم م ی‌خورد‪ ،‬اما این‬ ‫بدان معنا نیست که در مرحله اجرا نیز به این مساله پای‌بند‬ ‫باش��ند‪ .‬چنانچه اوباما که حتی به سوسیالیس��م نیز متهم‬ ‫م ی‌شود در عرصه برخورد با تهدیدات امنیتی از ابزار جنگ‬ ‫نیز اس��تفاده م ی‌کند‪ ،‬هواپیماهای بدون سرنشین را به‌کار‬ ‫م ی‌گیرد‪ ،‬فرمان کش��تن اس��امه بن‌الدن را م ی‌دهد و تعداد‬ ‫تلفات بمباران هواپیماهای بدون سرنشین در زمان اوباما به‬ ‫نسبت دوران بوش افزایش پی دا م ی‌کند‪ .‬بناب راین دیدگاه‌هایی‬ ‫که سیاستمداران دارند حتما در عرصه عمل نیز نشان داده‬ ‫نخواهند شد و ممکن است برخی دیدگاه‌ها و طرح‌های آنها‬ ‫در حد شعار باقی بماند‪g .‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫آسيا‬ ‫پارك دختر باشيوه دموكراتيك جانشين پارك مستبد شد‬ ‫«پارک گئون هی��ه» به‌عنوان رئیس‌جمه��وری جدید‬ ‫کره‌جنوبی انتخاب شده و به‌زودی راهی کاخ ریاست‌جمهوری‬ ‫می‌شود‪ .‬شهروندان کره‌جنوبی در تاریخ ‪ 19‬ماه دسامبر‪ ،‬پارک‬ ‫را به‌عنوان نخس��تین رئیس‌جمهوری زن کره‌جنوبی انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬پارک ‪ 60‬س��اله رهبر حزب محافظه‌کار «سائه‌نوری»‪،‬‬ ‫«مونجائهاین»کاندیدای‪ 59‬سالهلیبرالرا کهدردورهحاکمیت‬ ‫پدر پارک مدتی را در زندان گذراند‪ ،‬با اختالف‪3/5‬درصد شکست‬ ‫داد‪.‬پارکاکنونبهکاخریاست‌جمهوریبازمی‌گرددکهبخشیاز‬ ‫دوران کودکی خود را در آن گذرانده و بعد از مرگ مادرش در آنجا‬ ‫بانویاولکشوربهشمارمی‌رفتهاست‪.‬پارکبخشعمدهزندگی‬ ‫خود را در سایه پدرش گذرانده است ولی اکنون زمان آن است که‬ ‫برنامهمستقلخودراتدوینکند‪.‬پیشرفتدراینمسیرکارآسانی‬ ‫نخواهد بود‪ .‬زمانی که فردی از خارج به کر‌ه فکر می‌کند‪ ،‬به یاد‬ ‫جزیره‌ای جدا‌شده می‌افتد که کش��ور کره‌شمالی را از همسایه‬ ‫دموکراتیک جنوبی آن جدا می‌کند‪ .‬ولی حقیقت این است که‬ ‫حتیکره‌شمالیهمدردرونخودنوعیتجزیهوجداییراتجربه‬ ‫می‌کند‪.‬انتخاباتریاست‌جمهوریسال‌جاریمیالدیکره‌جنوبی‬ ‫کهبسیارتنگاتنگوفشردهبود‪،‬نشاندادکهشهرونداناینکشور‬ ‫نه‌تنهادربارهآینده‪،‬بلکهدربارهگذشتهنیزبایکدیگراختالف‌نظر‬ ‫دارند‪ .‬پارک گئون هیه به‌عنوان دخت��ر بانفوذترین رهبر تاریخ‬ ‫معاصر کره‌جنوبی‪ ،‬کلیدی‌ترین فرد در این بحث اس��ت‪.‬پارک‬ ‫گئون هیه برای هوادارانش نماد ثبات و عدم تزلزل است‪ .‬ژنرال‬ ‫«پارک چونگ هی» پدر رئیس‌جمهوری منتخب کره‌جنوبی‬ ‫بعدازدردستگرفتنقدرتبه‌دنبالیککودتاینظامیدرسال‬ ‫‪ 1961‬میالدی‪ ،‬پیشبرد اقتصاد را یکی از مهمترین اولویت‌های‬ ‫ملی قرار داده و از صنایع داخلی برای بیرون آوردن کشور از فقر‪،‬‬ ‫استفادهبهینهکرد‪.‬اوتاکیدمی‌کردکهپیشرفتکشور‪،‬مهمترین‬ ‫هدفاستوشهروندانباید«حینکارکردن‪،‬بجنگند»‪.‬نهادینه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫مترجم‪ :‬آزاده کشوردوست‬ ‫شدنروحیهکاربی‌وقفه میانشهروندانکره‌جنوبی‪،‬بهاینکشور‬ ‫کمک کرد در مدت کوتاهی به یکی از بازیگران اصلی در عرصه‬ ‫اقتصاد جهانی تبدیل شود‪.‬زمانی که «یوک یونگ سو» بانوی‬ ‫اول پیشین کره‌جنوبی به‌دنبال سوء‌‌قصد به پارک در سال‪1974‬‬ ‫میالدی کشته شد‪ ،‬پارک گئون هیه به‌طور بالقوه بانوی اول این‬ ‫کشور شد‪ .‬خدمات پارک به پدر عزادارش (که خود پنج سال بعد‬ ‫هدف ترور قرار گرفت)‪ ،‬باعث ش��د وی به صالبت‪ ،‬شایستگی‬ ‫و وقار مشهور شود‪« .‬یون بیونگ س��ه» یکی از دیپلمات‌های‬ ‫کره‌جنوبی که در جریان کمپین انتخاباتی پارک به‌عنوان مشاور‬ ‫ویفعالیتمی‌کرد‪،‬اینمقطعاززندگیرئیس‌جمهوریمنتخب‬ ‫را «سرنوشت‌ساز» توصیف کرده است‪ .‬به گفته یون‪ ،‬مشارکت‬ ‫پارک در امور سیاسی و سیاست‌گذاری‪ ،‬بسیار زود آغاز شد‪.‬با این‬ ‫وجود شجره‌نامه و پیشینه خانوادگی پارک در برخی موارد هم به‬ ‫ضررویتمامشدهاست‪.‬درشرایطیکهپارکپدربهدلیلپیشبرد‬ ‫وضعیت اقتصادی کره‌جنوبی مورد تقدیر بسیاری از شهروندان‬ ‫این کشور به ویژه افراد مسن اس��ت‪ ،‬عده‌ای نیز به‌شدت از وی‬ ‫انتقادمی‌کنند‪«.‬پارکچونگهی»زمانینوشتهبود«در زندگی‬ ‫بشری‪،‬اقتصادبرسیاستیافرهنگمقدماست‪».‬تالش«پارک‬ ‫چونگ هی» برای تحقق آرمان‌های اقتصادی باعث وابستگی‬ ‫هر‌چه بیشتر وی به قدرت ش��ده بود‪ .‬او در این مسیر بسیاری از‬ ‫منتقدان را شکنجه کرده‪ ،‬نهاد قانون‌گذاری را منحل کرد و برای‬ ‫افزایشاختیاراتخوددرقانوناساسیدستبرد‪.‬برایبسیاریاز‬ ‫فعاالنکهنه‌کاردموکراسی‌خواهکره‌جنوبی‪،‬پارکدختر‪،‬نمادی‬ ‫ک گئون هیه‬ ‫از نظام تمامیت‌خواه س��ابق کره‌جنوبی است‪ .‬پار ‌‬ ‫برای س��ال‌ها از انتقاد از پدرش خودداری کرده بود ولی در پاییز‬ ‫گذشته به‌طور رسمی – هر چند بدون محکوم‌کردن پدرش – از‬ ‫وقایعی که در دوران حکومت وی اتفاق افتاده بود‪ ،‬عذرخواهی‬ ‫کرد‪ .‬او همچنین در این‌باره گفته بود‪« :‬بیشتر از هر‌کس دیگر از‬ ‫دیدگاه‌های مختلف درباره پدرم آگاهی دارم‪ ،‬ولی می‌خواهم تنها‬ ‫ب ‌هواسطه شایستگی‌هایخودم مورد قضاوتقرار بگیرم‪».‬پارک‬ ‫گئون هیه‪ ،‬برای جلب نظر منتقدانش بای��د تالش خود را روی‬ ‫بين‌الملل‬ ‫پارك جانشين پارك‬ ‫تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش متمرکز کند؛ مس��ابقه‌ای که‬ ‫در تاریخ ‪ 19‬اکتبر به پایان رس��ید و طی آن پارک جهت‌گیری‬ ‫حزب حاکم س��ائه‌نوری را از سیاست‌های محافظه‌کارانه «لی‬ ‫میونگباک»رئیس‌جمهوریفعلیتغییرداد‪.‬هر‌چندپیش‌بینی‬ ‫کارشناس��ان حاکی از آن اس��ت که کره‌جنوبی در سال ‪2013‬‬ ‫میالدیرشداقتصادی‪ 3/8‬درصدیراتجربهمی‌کند‪،‬بسیاریاز‬ ‫منتقداندربارهآیندهاینکشورابرازنگرانیمی‌کنند‪.‬فاصلهمیان‬ ‫فقیروغنیدرحالافزایشاست‪،‬میزانبدهیداخلیبیشترشدهو‬ ‫تعدادفزاینده‌ایازمردممعتقدندکهسیاست‌هایاقتصادیدولت‬ ‫منافع آنها را تامین نمی‌کند‪ .‬همین مساله باعث شده بود که هر‬ ‫دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری کره‌جنوبی‪ ،‬اصالحات‬ ‫اقتصادی را به‌عنوان مهمترین وعده انتخاباتی خود مطرح کنند‪.‬‬ ‫با این وجود هرگونه تالش برای انجام‌دادن این اقدام‪ ،‬به احتمال‬ ‫زیادی با انتقاد شدید رای‌دهندگان محافظه‌کار رو‌به‌رو خواهد‬ ‫کرد‪.‬مس��اله مهم دیگر‪ ،‬برابری جنسیتی است‪ .‬هر‌‌چند ممکن‬ ‫استشهروندانکره‌جنوبینخستینرئیس‌جمهوریزنخودرا‬ ‫انتخاب کرده باشند‪ ،‬ولی واقعیت این است که جامعه‌ای به‌شدت‬ ‫مردساالر دارند‪ .‬کره‌جنوبی در میان کشورهای شرکت‌کننده در‬ ‫«مجمع اقتصاد جهانی» در سال‪ 2012‬میالدی به لحاظ فاصله‬ ‫جنسیتیدررتبه‪ 108‬قرارداشت‪،‬يعنيبعدازاماراتمتحدهعربی‬ ‫با رتبه ‪ 107‬و پیش از کویت با رتبه ‪ .109‬درآمد زنان کره‌جنوبی‬ ‫در مقایسه با مردان این کش��ور به‌طور متوسط ‪ 39‬درصد کمتر‬ ‫است و به ازای کار بیشتر‪ ،‬حقوق کمتری دریافت می‌کنند‪ .‬پارک‬ ‫در جریان کمپین خود وعده داده بود چنانچه در انتخابات پیروز‬ ‫شود‪ ،‬تحولی تحت عنوان «انقالب زنان» را از جمله مهمترین‬ ‫اولویت‌هایکاریخودقراردادهوبهمسائلحوزهخانوادهوکودک‬ ‫توجهویژه‌ایخواهدداشت‪.‬اوحتیدرزمانرقابت‌هایانتخاباتی‬ ‫اعالم کرده بود که با رهبری «مادرانه‌» به اداره امور کشور خواهد‬ ‫پرداخت‪ .‬با این وجود شاید او از بخش مادرانه رهبری‪ ،‬صرف‌نظر‬ ‫کرده و تنها روی رهبری خود تمرکز کند‪ .‬این مساله به معنای‬ ‫تعیینیکچشم‌اندازروشنبرایآیندهوتبیینچگونگیادارهامور‬ ‫برایرسیدنبهاینچشم‌انداز‪‌،‬ترجیحابدوناستفادهازبرگه‌های‬ ‫یادداشت و کارت‌های عالمت‌گذاری شده‌ای است که معموال‬ ‫از آن استفاده می‌کند‪ .‬اس��تفاده پارک از سخنرانی‌های از پیش‌‬ ‫تعیین‌شده باعث شده عنوان «پرنسس یادداشتی» به وی داده‬ ‫شود‪.‬اوبایدبعدازتاریخ‪ 19‬اکتبر متن‌هایخودشرابنویسد‪g.‬‬ ‫منبع‪:‬تایم‬ ‫‪59‬‬
‫آسيا‬ ‫تو‌جوي رفاه‬ ‫درجس ‌‬ ‫در پيونگ‌يانگ دالر تقلبي چاپ مي‌شود‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مترجم‪ :‬حسین موسوی‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫مذاکره‌کنن��ده ایاالت‌متح��ده ب��رای روز دوم نیز در‬ ‫کره‌شمالی باقی ماند تا به گفت‌وگوهای «جدی و حیاتی»‬ ‫واش��نگتن با مقامات پیونگ‌یانگ ادامه دهد‪ .‬در این میان‬ ‫تالش‌ها ب��رای کار ک��ردن ب��ا «کیم‌جون��گ اون» رهبر‬ ‫کره‌ش��مالی ادامه دارد‪ .‬ح��دس و گمانی ک��ه در این میان‬ ‫مطرح می‌ش��ود این است که آیا رهبر کره‌ش��مالی در حال‬ ‫تولید اس��کناس‌های ‪ 50‬یا ‪ 100‬دالری است؟ البته من در‬ ‫مورد اینکه کره‌شمالی آیا اجازه چاپ این اسکناس‌ها را دارد‪،‬‬ ‫صحبت نمی‌کنم‪ .‬م��ن در مورد دالره��ای تقلبی صحبت‬ ‫می‌کنم‪ .‬یا چنانکه س��رویس‌های اطالعاتی ایاالت‌متحده‬ ‫مطرح می‌کنند در مورد «دالرهای درشت» صحبت می‌کنم‪.‬‬ ‫این پول‌های تقلبی در نوع بس��یار ضعیف آن تولید و‬ ‫با پرینتر‌های رومیزی تهیه شده و اینگونه در دسترس قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬به‌عنوان یک پژوهش��گر «یوروپول» باید بگویم‬ ‫که روی پول‌های درش��ت ایاالت‌متحده چی��زی با عنوان‬ ‫«س��اخته ش��ده در ایاالت‌متحده» نوشته نش��ده است‪ .‬در‬ ‫این میان تنها چند مورد استثنایی وجود دارد که بانک‌های‬ ‫فدرال رزرو آمریکا می‌تواند آنها را با دستگاه‌هایی که به آنها‬ ‫مجهز است‪ ،‬تش��خیص دهد‪.‬به‌رغم اینکه شاید این سخن‬ ‫چندان شور وطن‌پرستی نداشته باش��د‪ ،‬ایاالت‌متحده بهتر‬ ‫است به این مورد چندان اهمیتی ندهد و اگر کیم‌جونگ اون‬ ‫اصرار دارد که خود راسا به تولید اسکناس بپردازد به تالش‬ ‫خود ادامه دهد‪ .‬اجازه بدهید درباره پس‌زمینه اسکناس‌های‬ ‫درشت بیشتر توضیح دهم‪ .‬مورد «فوق‌العاده» البته به‌گونه‌ای‬ ‫نیست که بتوان به‌عنوان شاخه‌ای اصلی در هر قسمت ویژه‬ ‫در کره‌ش��مالی نام برد‪ .‬در واقع در این مورد ساز و برگ آن‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬این رژیم در واقع دارای پرینتر‌هایی اس��ت که‬ ‫می‌تواند روی مواد س��خت و جامد نی��ز تصاویری حکاکی‬ ‫کند؛ پرینترهایی که در حوزه مطبوعات مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این همان پرینترهایی است که در حوزه مطبوعات‬ ‫‪60‬‬ ‫ایاالت‌متحده مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬فرضیه‌ای که از‬ ‫احتمال بیشتری در مورد این پرینترها وجود دارد‪ ،‬این است‬ ‫که گفته می‌ش��ود تجهیزات بسیاری در آس��تانه فروپاشی‬ ‫دیوار برلین و یکی ش��دن دو آلمان از قسمت شرقی آن به‬ ‫کره‌شمالی منتقل شده اس��ت‪ .‬آلمان شرقی شهره به جعل‬ ‫اسناد و اسکناس‌های تقلبی بوده است‪ .‬فناوری مورد استفاده‬ ‫در کاغذهای دالرها همان فناوری اس��ت که در دالرهای‬ ‫واقعی و مورد اعتبار استفاده می‌ش��ود‪ .‬این کشور جوهر آن‬ ‫را از همان شرکت سوئیسی تهیه می‌کند که ایاالت‌متحده‬ ‫برای چ��اپ دالرهای��ش از آن خریداری می‌کند‪ .‬انتش��ار‬ ‫پول‌های ‪ 100‬دالری توس��ط رژی��م ضد‌آمریکایی بدیهی‬ ‫اس��ت که با هدف تضعیف ق��درت جهان��ی ایاالت‌متحده‬ ‫صورت می‌گيرد‪ .‬اما بای��د در این زمینه کم��ی هم محتاط‬ ‫باشیم‪ .‬این نوع ضربه‌زدن در واقع «حرکت آهسته» خشونت‬ ‫علیه یک دشمن است؛ کره‌ش��مالی به دفعات از این روش‬ ‫استفاده کرده اس��ت‪ .‬در زمان جنگ انقالبی‪ ،‬بریتانیا برای‬ ‫تضعیف کشورهای استعماری پول‌های تقلبی چاپ می‌کرد‪.‬‬ ‫ناپلئون نیز طی جنگ با روسیه از این روش استفاده می‌کرد‬ ‫و در جنگ جهان��ی دوم نیز آلمان‌ها با کم��ک هنرمندان و‬ ‫کارشناسان در بلوک ‪« 19‬ساشن‌هازن» اقدام به چاپ دالر‬ ‫و پوند تقلبی می‌کردند (این مورد آخر بعدها در سال ‪ 2007‬به‬ ‫فیلم تبدیل شد که در همان سال جایزه اسکار بهترین فیلم‬ ‫خارجی را از آن خود کرد)‪« .‬اسکناس‌های درشت» می‌تواند‬ ‫به‌عنوان جنگی اقتصادی دیده ش��ود‪ ،‬ول��ی پیونگ‌‌یانگ‬ ‫احتماال این کار را بیش��تر برای رفاه حال دنیوی خود انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬پیونگ‌یانگ در هم شکسته است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2009‬کره‌شمالی تالش کرد با ارز کم‌ارزش‬ ‫خود سرمایه خود را افزایش دهد‪ ،‬اما نه تنها فالکت مالی این‬ ‫کشور هویدا شد بلکه رهبر کره‌شمالی می‌خواست این مورد‬ ‫را به مردم خود تحمیل کند‪ .‬ناگهان همه چیز ‪ 100‬برابر شد‪.‬‬ ‫(شما تصور کنید که روزی از خواب بر‌می‌خیزید و قیمت یک‬ ‫تکه پیتزا ‪ 250‬دالر شده است)‪ .‬مقامات برای پیشبرد این امر‬ ‫حتی قوانین سختی را برای تبدیل پول‌های کهنه به پول نو‬ ‫قرار دادند و ارزش موجود را در ذخایر پولی مردم بنا نهادند‪.‬‬ ‫در مقایس��ه با کاهش ارزش پولی خلق پول نقد با جعل ارز‬ ‫به کشور ثبات بیشتری می‌رساند و کاملا انسان‌دوستانه به‬ ‫نظر می‌رسيد‪.‬‬ ‫چاپ «اسکناس‌های درشت» به یک کمیک‌استریپ‬ ‫می‌ماند؛ جعل ارز کشوری که به‌عنوان دشمن و سرمایه‌دار‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود اما می‌تواند در خرید کنیاک و موش��ک‬ ‫به شما کمک کند‪ .‬اما واش��نگتن در این مورد جدی است‪.‬‬ ‫اواخر دس��امبر دادگاه عالی ایرلند‪ ،‬در‌خواست ایاالت‌متحده‬ ‫را مبنی‌بر استرداد رئیس س��ابق حزب کارگران این کشورو‬ ‫دخیل دانس��تن او در چاپ اسکناس‌های درش��ت رد کرد‪.‬‬ ‫همچنین کاخ‌سفید به‌دنبال این است که بداند پیونگ‌یانگ‬ ‫با ای��ن پول‌ها چ��ه کاری می‌خواهد انجام دهد‪ .‬بر‌اس��اس‬ ‫گزارش س��ازمان‌های اطالعاتی ایاالت‌متحده‪ ،‬این کشور‬ ‫برای امور تروریس��تی و جنگ‌های نامتقارن از این پول‌ها‬ ‫اس��تفاده می‌کند و جعل پول‌های کالن توس��ط این کشور‬ ‫بخش عمده‌ای از هزینه‌های پیونگ‌یانگ را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫ایاالت‌متح��ده نزدیک به یک دهه اس��ت که متوجه‬ ‫شده کره‌ش��مالی اقدام به این کار می‌کرده است‪ .‬بر‌اساس‬ ‫تخمین‌ها گفته می‌ش��ود که این کشور س��االنه ‪ 15‬تا ‪25‬‬ ‫میلیون دالر به تولید اسکناس جعلی دالر می‌پردازد‪ .‬به نظر‬ ‫این رقم درشتی به حس��اب می‌آید‪ ،‬اما با گردش مالی یک‬ ‫‌تریلیون دالر در حوزه اقتص��اد اقیانوس‌کبیر چیزی به نظر‬ ‫نمی‌رسد و بیشتر پول خرد به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫با این حال به‌نظر می‌آید که اقدام پیونگ‌یانگ برای‬ ‫جعل ارز آمریکا امری سودمند باشد‪ .‬اما چگونه؟ در این مورد‬ ‫باید جوانب مثبت و منفی این اق��دام را در نظر گرفت‪ .‬پول‬ ‫نقد در زندگی مردم نقش مهمی‌ را ایفا می‌کند‪ ،‬اما به ندرت‬ ‫می‌توان بزه ارزی را نادیده گرفت‪ .‬اما باید در نظر داشت که‬ ‫هزینه‌های چاپ جعلی آن بسیار باالست‪ .‬چاپ‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫طراحی مجدد‪ ،‬مقاطعه‌کاری‪ ،‬چاپ مجدد و بسیاری از امور‬ ‫برای این کار الزم است‪ .‬اگر نگوییم میلیون‌ها انسان‪ ،‬افراد‬ ‫بسیاری را در این بزه انتسابی درگیر خود می‌کند‪ .‬با این حال‬ ‫پیشنهاد نمی‌شود که ما نمی‌توانیم از شر پول‌کاغذی راحت‬ ‫شویم‪ ،‬اما هنوز یک جایگزین مطمئن‪ ،‬پذیرفته شده‪ ،‬مناسب‬ ‫و به اندازه کافی امن است‪ .‬اما من فکر می‌کنم ما به آن روز‬ ‫نزدیک هستیم‪g .‬‬ ‫منبع‪:‬تایم‬
‫آمريكا‬ ‫سوزان رايس‬ ‫در صفحه توئيتر‬ ‫خود نوشت‪« :‬من‬ ‫آدم سرسخت‌و‬ ‫مبارزي هستم اما نه‬ ‫به‌بهاي قرباني‌كردن‬ ‫مصلحت»‬ ‫درام سياه‬ ‫كنگره آمريكا؛ سد بزرگ در برابر انتخاب‌هاي اوباما‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مترجم‪ :‬رض ‌ا آقازاده‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نامزد انتخابی اوباما برای تصدی وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫مانند بس��یاری از زنان باصالحیت و رنگین‌پوست با حمله‬ ‫شدید نمایندگان مجلس س��نا روبه‌رو شد‪ .‬سوفیا نلسون در‬ ‫این مقاله ب��ه این موضوع می‌پردازد که چرا س��وزان رایس‬ ‫نباید از نامزدی تصدی وزارت امور خارجه انصراف می‌داد‪.‬‬ ‫«تعریف‌ه��ا‪ ،‬از آن گویندگان اس��ت ن��ه آنچه تعریف‬ ‫می‌شود»‪ .‬تونی موریسون سوزان رایس عصر پنج‌شنبه گذشته‬ ‫در صفحه توئیتر خود نوش��ت‪« :‬آنهایی که مرا می‌شناس��ند‬ ‫می‌دانند که من آدم سرسخت و مبارزی هستم ولی نه به بهای‬ ‫قربانی‌کردن مصلحت کش��ورمان‪ ».‬بالفاصله هزاران نفر از‬ ‫کاربران توئیتر به این پیغام واکنش داده و ناراحتی و حمایت‬ ‫خود را از تصمیم وی‪ ،‬مبنی بر انصراف از نامزدی برای تصدی‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬ابراز کردند‪ .‬ولی من‪ ،‬همانند میلیون‌ها زن‬ ‫سیاهپوست شاغل آمریکایی‪ ،‬ناامید و سرخورده بودم‪.‬‬ ‫دلسردی ما از سوزان رایس نبود زیرا او را دوست داریم‬ ‫و تحسین می‌کنیم؛ دلسردی ما از یک فرهنگ ملی و روندی‬ ‫سیاسی است که به آسانی شایستگی‌ها و ویژگی‌های ارزشمند‬ ‫زنی همچون سوزان رایس را نادیده گرفته و او را مورد حمله‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬در اینکه ما‪ ،‬زنان قرن بیست و یکم‪ ،‬راه درازی‬ ‫پشت سر گذاشته‌ایم هیچ شکی وجود ندارد‪ ،‬ولی این موضوع‬ ‫هم مس��لم اس��ت که همچنان تعداد زنان رنگین‌پوستی که‬ ‫در مش��اغل سیاس��ی رده‌باال و مناصب چه در دولت و چه در‬ ‫شرکت‌های تجاری حضور دارند بسیار اندک و انگشت‌شمار‬ ‫اس��ت‪ .‬برای مثال نگاهی به مجلس س��نای ایاالت‌متحده‬ ‫نشان می‌دهد که ‪ 20‬زن در مجلس سنا در سال ‪ 2013‬حضور‬ ‫خواهند داشت که هیچ‌کدام از آنها آفریقایی‌تبار‪ ،‬بومی‌یا التین‬ ‫تبار نیستند‪ .‬تنها یک زن آس��یایی‌تبار به نام میجی هیرونو از‬ ‫ایالت‌هاوایی به مجلس سنا راه یافته است‪.‬‬ ‫وضعی��ت برای زنان رنگین پوس��ت در هیات‌رئیس��ه‬ ‫شرکت‌های تجاری‪ ،‬اعضای هیات‌امنای دانشگاه‌ها و صنایع‬ ‫ایاالت‌متحده از این هم بدتر است‪ .‬نکته‌ای که می‌خواهم به‬ ‫آن برسم این است که سوزان رایس برای انتصاب به‌عنوان‬ ‫وزیر امور خارجه صالحیت الزم و کاف��ی را دارد و هیچ فرد‬ ‫منطقی و معقولی نمی‌تواند خالف این موضوع را ثابت کند‪.‬‬ ‫بنابراین باید فرصت حضور در مجلس سنا به او داده می‌شد‬ ‫تا صرفا بر مبنای ویژگی‌های درخشان وی و پاسخ‌هایش به‬ ‫سواالت س��ناتورها درباره صالحیت سوزان رایس قضاوت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫غم‌انگیز اس��ت که رایس‪ ،‬همچون بس��یاری از زنان‬ ‫از جمله زنان رنگین‌پوس��ت‪ ،‬فهمید که استفاده از «واژگان‬ ‫رمزی» کلیشه‌ای از سوی س��ناتورها‪ ،‬برای او پیغامی‌ جز‬ ‫محکوم به شکست بودن ندارد‪ .‬این قدیمی‌ترین حقه و‌ترفند‬ ‫مردان در این بازی است‪ .‬مردانی همچون سناتور مک‌کین‬ ‫و لیندس��ی گراهام با زب��ان رمزی به رای��س حمله کردند‪:‬‬ ‫«بی‌صالحیت»‪« ،‬ناکارآمد» و «ناآماده»‪ .‬جای تاسف دارد‬ ‫که در این راه از کمک دیگر سناتورهای زن همانند سوزان‬ ‫کالینز و کلی آیوت نیز بهره گرفتند‪ .‬اس��تفاده از زنان دیگر‬ ‫برای ضربه‌زدن به یک زن قدرتمند مساله‌ای است که همه‬ ‫ما آن را تجربه کرده‌ایم و هربار که این اتفاق می‌افتد تنها بر‬ ‫درد و رنج‌مان اضافه می‌کند‪ .‬برنده این بازی یکی از اهالی‬ ‫مجلس سناست‪ :‬سناتور جان‌کری‪ .‬مک کین و دیگران به‬ ‫احتمال زیاد به س��رعت از وی حمای��ت می‌کنند زیرا اینجا‬ ‫دیگر پای روحیه همکاری و همدلی در میان است!همانطور‬ ‫که گفتم‪ ،‬زنان رنگین‌پوست کاردان و شایسته همچنان راه‬ ‫درازی در پیش دارند تا فرصت ديده ش��دن در یک عرصه‬ ‫عمومی نصیب‌شان ش��ود؛ عرصه‌ای که عاری از تصاویر و‬ ‫کلیشه‌های زشت و توهین‌آمیزی باش��د که همچنان ما را‬ ‫تعریف می‌کنند‪ .‬فرقی نمی‌کند چند مدرک دانشگاهی معتبر‪،‬‬ ‫بورس تحصیلی یا توصیه‌نامه‌های دانش��گاهی در س��ابقه‬ ‫خود داشته باش��یم‪ ،‬از نظر آنها این افتخارات هیچ‌گاه کافی‬ ‫نیست‪ .‬شاید برای برخی‪ ،‬کلیش��ه‌ها پوچ و احمقانه به نظر‬ ‫برسند‪ ،‬ولی برای آنانی که ناچارند هر روز با این تعریف‌های‬ ‫مزورانه مبارزه کنند‪ ،‬این کلیش��ه‌ها به هیچ‌عنوان خنده‌دار‬ ‫نیست‪ .‬من به تصمیم سوزان رایس برای انصراف از نامزدی‬ ‫وزارت امور‌خارجه احترام می‌گ��ذارم؛ همین‌طور به دالیلی‬ ‫که برای ای��ن انصراف در نامه‌اش به اوبام��ا و نیز مقاله‌اش‬ ‫در روزنامه واشنگتن‌پست روز ‪ 13‬دسامبر بیان کرده است‪،‬‬ ‫ولی به‌عنوان یکی از زنان سیاهپوس��تی که در حال تقال و‬ ‫مبارزه برای پیشرفت در بازارکار‪ ،‬دولت‪ ،‬دانشگاه و صنعت‬ ‫هستند دوست داشتم که او می‌ایستاد و با این ساختار مبارزه‬ ‫می‌کرد‪ .‬من درک می‌کنم که او نگران خانواده‌اش اس��ت و‬ ‫تمایل ندارد خودش یا کش��ورش را درگیر این نمایش کند؛‬ ‫نمایشی که اگر از نامزدی وزارت امور خارجه انصراف نمی‌داد‬ ‫به‌طور یقین اجرا می‌ش��د‪ .‬ولی ما زنان رنگین‌پوست گاهی‬ ‫باید همانند آنیتا هیل(‪ )1‬از مبارزه و درگیر‌شدن فرار نکرده و‬ ‫بگذاریم صدایمان شنیده شود‪ ،‬بگذاریم حقیقت بیان شود‪.‬‬ ‫گاهی باید این مبارزه را فارغ از پیامدها و عواقب آن به جان‬ ‫بخریم تا خواهران کوچک‌ترمان آینده روشن‌تری پیش روی‬ ‫خود داشته باشند‪ .‬هرچند این موضوع که دکتر رایس طبق‬ ‫آخرین اخبار تصمیم گرفته در عرصه سیاس��ت باقی بماند‬ ‫موجب خوشحالی است‪ ،‬ولی این فکر همچنان گاهی ذهن‬ ‫مرا درگیر می‌کند که چه اتفاقی می‌افتاد اگر س��وزان رایس‬ ‫ایس��تادگی می‌کرد و اجازه می‌داد اوباما او را به‌عنوان نامزد‬ ‫تصدی وزارت امور خارجه به س��نا معرفی کند؟ چه اتفاقی‬ ‫می‌افتاد اگر مقابل اعضای باشگاه سناتورها می‌ایستاد و آنها‬ ‫را مجبور می‌کرد در برابر تمام م��ردم آمریکا و دوربین‌های‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬موافق یا مخال��ف او رای بدهند؟ از همه مهمتر‬ ‫اینکه هزاران نفر از زنان و دختران جوان سیاهپوس��ت‪ ،‬این‬ ‫حضور رایس در مجلس سنا و دفاع او از حق خود برای شنیده‬ ‫ش��دن صدایش و حق گفتن حرف‌هایش به‌عن��وان نامزد‬ ‫باالترین مقام دیپلماتیک کش��ور را با غرور و افتخار تماشا‬ ‫می‌کردند‪ .‬به ق��ول جیمز گرینلیف «از می��ان همه واژگان‬ ‫غم‌انگیزی که بر قلم و زبان جاری می‌شود‪ ،‬غم‌انگیزترین‬ ‫«ای کاش» است‪».‬‬ ‫(‪ )1‬آنیتا هیل؛ وکیل آمریکایی و اس��تاد دانشگاه‪ .‬وی‬ ‫در سال ‪ 1991‬زمانی که کلرنس توماس‪ ،‬نامزد دادگاه عالی‬ ‫ایاالت‌متحده را متهم به سوءاستفاده و آزار جنسی کرد‪ ،‬تبدیل‬ ‫به یک چهره رسانه‌ای شد‪ .‬با وجود اینکه صالحیت توماس‬ ‫تائید شد و وی توانست به دادگاه عالی راه یابد ولی شهادت‬ ‫آنیتا هیل موجب ش��د تا مساله آزار جنس��ی در محیط‌های‬ ‫کاری در رسانه‌ها مطرح شود‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬دیلی بیست‬ ‫‪61‬‬
‫تو‌گوهاي مخفيانه پاريس چه گذشت؟‬ ‫در گف ‌‬ ‫‪ 48‬ساعت مذاكره سري‬ ‫مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫کمتر از یک هفته پس از خروج آخرین گروه از نیروهای‬ ‫نظامی فرانسه از افغانس��تان‪ ،‬چند اتفاق دیگر موجب توجه‬ ‫رسانه‌ها به برنامه خروج نیروهای نظامی از این کشور و پایان‬ ‫انتظاری طوالنی برای خاتمه مداخله نظامی یازده ساله در‬ ‫افغانستان به رهبری ناتو شده است‪.‬‬ ‫دیوی��د کام��رون‪ ،‬نخس��ت‌وزیر انگلس��تان‪ ،‬روز ‪19‬‬ ‫دس��امبر اعالم کرد روند خروج نیروهای نظامی انگلستان‬ ‫از افغانستان ش��تاب بیش��تری گرفته و انگلیس ‪ 500‬نفر از‬ ‫نیروهای خود را عالوه بر برنامه تعیین‌شده تا پایان ماه جاری‬ ‫از این کشور خارج خواهد کرد‪ .‬کامرون چهارشنبه گفت كه‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 800‬نفر از ‪ 9‬هزار و پانصد نظامی انگلیسی مستقر در‬ ‫افغانستان تا پایان سال ‪ 2013‬این کشور را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫در همین حال در شهر شانتیلی در حومه پاریس‪ ،‬گروه‌های‬ ‫درگیر در افغانس��تان یک دوره مذاکرات دو روزه فوق‌العاده‬ ‫محرمانه را آغاز کردند که با حضور نماینده ارش��د طالبان و‬ ‫حامد کرزای برگزار شد‪.‬‬ ‫ای��ن اقدام��ات جداگان��ه ی��ک ه��دف مش��ترک را‬ ‫پی‌می‌گرفتند‪« :‬آماده کردن ش��رایط برای رسیدن به یک‬ ‫وضعیت پایدار و عاری از درگیری برای افغانس��تان پیش از‬ ‫اتمام عملیات نیروهای ناتو تا پایان سال ‪».2014‬‬ ‫چهل‌و‌هشت س��اعت مذاکره و گفت‌وگوی محرمانه‬ ‫بین گروه‌های درگیر‪ ،‬به ویژه باتوجه به پنهانکاری ش��دید‬ ‫در خصوص برگ��زاری آن‪ ،‬به چند دلیل قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫این جلسات که پش��ت‌در‌های بسته و در ش��انتیلی توسط‬ ‫سازمان پژوهش��ی «بنیاد مطالعات اس��تراتژیک» برگزار‬ ‫شد‪ ،‬در حقیقت ادامه دو جلس��ه مشابه در اواخر ژوئن ‪2012‬‬ ‫و نوامبر ‪ 2011‬بود‪ .‬به گفته دیپلمات‌های فرانسوی‪ ،‬وزارت‬ ‫امورخارجه فرانس��ه ضمن حمایت از این ابتکار و برگزاری‬ ‫محرمانه جلس��ات‪ ،‬در عمل و به‌طور رسمی هرگونه ارتباط‬ ‫با این مذاکرات را تکذیب می‌کن��د‪ .‬البته دالیل قابل قبولی‬ ‫برای این کار دارد؛ این بار نماینده گروه طالبان نیز در جلسات‬ ‫حاضر بود‪ .‬گروهی که همزمان مش��غول جنگ با نیروهای‬ ‫ناتوی مستقر در افغانستان است‪.‬‬ ‫مقامات فرانسوی به‌شدت مراقب هستند که اطالعات‬ ‫مربوط به مذاکرات انتشار نیابد و خودشان نیز تنها اطالعات‬ ‫محدود و غیررس��می درخص��وص گفت‌وگوه��ا در اختیار‬ ‫س��ایر دولت‌ها قرار می‌دهند‪ .‬در واقع‪ ،‬مقامات فرانس��وی‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫وزارت خارجه‬ ‫فرانسه هرگونه‬ ‫مذاكره با گروه‬ ‫طالبان در پاريس را‬ ‫رد مي‌كند‬ ‫‪62‬‬ ‫این رویارویی را ی��ک تالش خصوص��ی و محرمانه برای‬ ‫تقویت فضای گفت‌وگو بین مبارزان افغان توصیف کرده‌اند‬ ‫و نه مذاک��رات صلح با کمک و همکاری رس��می [از جانب‬ ‫دولت‌های دیگ��ر]‪ .‬به همی��ن دلیل تمامی‌درخواس��ت‌ها‬ ‫برای اطالعات و جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات‪ ،‬به بنیاد‬ ‫مطالعات استراتژیک ارجاع داده می‌شود (مقامات رسمی در‬ ‫زمان برگزاری مذاک��رات از هرگونه اظهارنظری خودداری‬ ‫می‌کردند)‪.‬‬ ‫دلیل این همه احتیاط چیس��ت؟ یکی از دالیل اصلی‬ ‫برگزاری مذاکرات در فرانس��ه و دور از افغانستان‪ ،‬در وهله‬ ‫اول‪ ،‬محافظت شرکت‌کنندگان در برابر حوادث احتمالی و‬ ‫بروز خش��ونت از جانب گروه‌های رقیب است‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫موانع موجود در مقابل تبادل و ارتباط مقدماتی بین گروه‌های‬ ‫درگیر در افغانستان تا به حال‪ ،‬خطرات احتمالی برای رهبران‬ ‫گروه‌ها بوده اس��ت‪ ،‬زیرا طرفداران و ه��واداران هریک از‬ ‫گروه‌ها در صورت مش��اهده مذاکره رهبران خود با دشمن‪،‬‬ ‫به س��رعت آنها را به خیانت متهم خواهن��د کرد‪ .‬به احتمال‬ ‫زیاد برگزاری مذاکرات در شهر دورافتاده و گمنام شانتیلی‪،‬‬ ‫مانع درز هرگونه تصاویر یا فیلم‌های تحریک‌آمیز و رسیدن‬ ‫آن به افغانستان می‌شود‪ .‬موضوعی که آرامش و همچنین‬ ‫فضای الزم را در اختیار گروه‌های متخاصم قرار خواهد داد‬ ‫تا با رس��یدن به یک فهم متقابل‪ ،‬حوزه‌های احتمالی منافع‬ ‫مش��ترک را بیابند‪.‬بنا به دالیلی مش��ابه با آنچه عنوان شد‪،‬‬ ‫قدرت‌های غرب��ی حاضر در عملی��ات ناتو در افغانس��تان‪،‬‬ ‫نمی‌توانند در چنین مذاکراتی حاضر شده و در کنار رهبران‬ ‫این گروه‌ها دیده شوند؛ گروه‌هایی که مسئول خشونت‌های‬ ‫مرگبار و کشته‌ش��دن تعداد زیادی از نیروه��ای خارجی و‬ ‫همچنین شهروندان و غیرنظامیان افغان از طریق حمالت‬ ‫تروریس��تی‪ ،‬از س��ال ‪ 2011‬تاکنون بوده‌اند‪ .‬اگرچه اغلب‬ ‫دولت‌ها و تحلیلگران مستقل معتقدند که رسیدن به هرگونه‬ ‫توافق پایدار پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان‪ ،‬مستلزم‬ ‫همکاری و مشارکت تمامی‌نیروهای متخاصم و درگیر در‬ ‫افغانستان است؛ ولی مراوده مس��تقیم با گروه‪-‬هایی مانند‬ ‫طالبان یا حزب اس�لامی‪ ،‬از نظر سیاسی و امنیتی همچنان‬ ‫پرخطر اس��ت‪ .‬با‌توجه به دالیل مذکور‪ ،‬ب��ه گفته مقامات‬ ‫فرانسوی‪ ،‬هدف از دیدارهای مخفیانه در شانتیلی تنها ایجاد‬ ‫یک فضای‌بیطرف و ایمن اس��ت تا گروه‌های اصلی درگیر‬ ‫در افغانستان بتوانند روند طوالنی و دش��وار مذاکره را آغاز‬ ‫کنند‪ .‬هرچند در این بازه زمانی توقع رس��یدن به یک توافق‬ ‫سیاسی و آشتی تدریجی‪ ،‬رویایی دور از دسترس محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬ولی برخی کارشناسان مسائل افغانستان معتقدند‬ ‫عدم دستیابی به نتایج روشن در دیدارهای کنونی‪ ،‬نباید ما را‬ ‫از اهمیت این اتفاق و حاضر شدن گروه‌های متخاصم پای‬ ‫یک میز غافل کند‪.‬‬ ‫این اعتقاد که دوران پس از خروج نیروهای ناتو‪ ،‬باید‬ ‫زودتر از خروج اتفاق بیفتد را می‌توان در س��خنرانی دیوید‬ ‫کامرون و اعالم عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کامرون در صحبت‌های خود عالوه بر اعالم خروج پانصد نفر‬ ‫از سربازان انگلیسی مستقر در افغانستان طی دو هفته آینده‪،‬‬ ‫به این نکته اشاره کرد که خروج سه هزار و هشتصد نفر دیگر‬ ‫از نیروهای نظامی انگلستان در سال ‪ ،2013‬تعداد نیروهای‬ ‫این کشور در افغانستان را تقریبا به نصف تعداد قبلی کاهش‬ ‫خواهد داد‪ .‬تصمیم کامرون‪ ،‬همراه با تغییرات گس��ترده‌تر‬ ‫در برنامه‌های اس��تراتژیک انگلس��تان‪ ،‬به احتمال زیاد بر‬ ‫تصمیم‌های آمریکا در شتاب و آهنگ خروج حدودا ‪ 60‬هزار‬ ‫نیروی نظامی باقیمانده این کشور تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫تس��ریع در برنامه‌های خروج نیروها از سوی فرانسه‬ ‫و انگلس��تان‪ ،‬می‌تواند بر نحوه باقیماندن نیروهای نظامی‬ ‫آمریکا در افغانس��تان پس از اتمام ماموریت ناتو در س��ال‬ ‫‪ 2014‬و تصمیم‌گیری‌های اوباما نی��ز تاثیر بگذارد‪ .‬هرچند‬ ‫اوباما قول داده است که همکاری و کمک نظامی آمریکا به‬ ‫افغانستان حتی پس از این تاریخ نیز ادامه می‌یابد ولی گستره‬ ‫و ماهیت چنین فعالیتی بستگی مستقیم به میزان پایداری و‬ ‫ثبات به دست آمده در افغانستان تا آن تاریخ خواهد داشت‪.‬‬ ‫مقامات فرانسوی متذکر شده‌اند که هرگونه تمدید ماموریت‬ ‫ناتو یا نیروهای تحت حمایت س��ازمان ملل در افغانس��تان‬ ‫باید به صورت کاملا غیرنظامی باش��د‪ .‬تحقق چنین امری‬ ‫بدون انصراف طالبان و دیگر گروه‌های شورش��ی از تالش‬ ‫برای سرنگون‌کردن حامد کرزای و بیرون‌کردن اشغالگران‬ ‫خارجی پیش از خروج نیروه��ای نظامی‪ ،‬غیرممکن خواهد‬ ‫بود‪ .‬این موضوع نش��ان می‌دهد چرا تماس‌ها و تالش‌های‬ ‫پنهانی و مخفیانه برای رسیدن به یک درک متقابل از جانب‬ ‫گروه‌های درگیر حاضر در دیدارهای ش��انتیلی‪ ،‬گام بالقوه‬ ‫مهمی‌در راه ثبات و آرامش افغانس��تان در آینده محسوب‬ ‫می‌شود‪ ،‬حتی اگر تا به حال هیچ‌یک از طرفین شرکت‌کننده‬ ‫در مذاکرات‪ ،‬خطر صحب��ت درباره آن را ب��ه جان نخریده‬ ‫باشد‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬
‫چگونه مي‌توان با نفوذ جمهوريخواهان در ساختار قدرت مقابله كرد؟‬ ‫سرسختي‌هاي بلشويك‌هاي راست‬ ‫مایکل توماسکی‪ /‬مترجم‪ :‬میالدی قاری حیدری‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫خ��ودداری جمهوریخواهان از رای‌‌دادن ب��ه برنامه‌ ‪B‬‬ ‫«جان بونر» رئی س‌ مجل��س نمایندگان آمری��کا به وضوح‬ ‫رویکرد آنها را در قبال معادله بین دموکراس��ی و حاکمیت‬ ‫نشان داد‪ .‬اکنون پرسش این است که چگونه م ی‌توان آنها‬ ‫را متوقف کرد‪.‬‬ ‫چه اقدامی‌باید در ارتباط با حزب جمهوریخواه انجام‬ ‫داد؟ چه نیرویی م ی‌تواند باعث تغییر رویه آنها شده و حداقل‬ ‫گروهی کارآمد از آنها را در زمره افرادی قرار دهد که حاکمیت‬ ‫را به خ رابکاری‌ترجیح م ی‌دهند؟ به‌دنبال رای منفی به ب رنامه‬ ‫‌‪ ،B‬ش��رایط به‌طور انکارناپذیری وارد مرحله بحراني ش��ده‬ ‫است‪ .‬واقعیت این است که این بحران از سال‌ها قبل وجود‬ ‫داشته است ولی در شرایط فعلی ملموس‌تر بوده و به وضوح‪،‬‬ ‫تهدید مستقیم‬ ‫غیرقابل انکار به نظر م ی‌رس��د‪ .‬این شرایط ‌‌‬ ‫ب رای وضعی��ت اقتصادی ب��وده و چنانچه دول��ت در انجام‬ ‫وظایف خود به بهترین نحو ممکن عمل نکند‪ ،‬م ی‌تواند در‬ ‫س��ال آینده میالدی منجر به بازگشت رکود اقتصادی شود‪.‬‬ ‫رویکردهای جمهوریخواهان در حقیقت یک تهدید پیوسته‬ ‫و دائمی‌ب رای دموکراسی اس��ت که مانع پیشرفت و تحقق‬ ‫خواسته‌های شهروندان آمریکایی م ی‌ش��ود‪ .‬باید به نوعی‬ ‫جلوی آنها گرفته شود و تنها گروهی که م ی‌توانند سد راه آنها‬ ‫شوند‪ ،‬سرمایه‌داران و افراد صاحب‌نفوذ در وال‌استریت هستند‬ ‫که تاکنون به‌طور قطع متوجه این مساله شده‌اند که مشکل‬ ‫آمریکا‪ ،‬رئی س‌جمهوری این کش��ور و «سوسیالیس��می»‬ ‫نیس��ت که او از آن دم م ی‌زند‪ ،‬بلکه در واقع مشکل اصلی‪،‬‬ ‫حزبی است که به لحاظ روانی قابلیت دخالت و اعمال نفوذ‬ ‫سازو‌کار سیاسی آمریکا را پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ‌‌‬ ‫هیچ‌کس‌تردیدی ن��دارد که ح��زب جمهوریخواه در‬ ‫چند سال گذشته بس��یار افراط ی‌تر بوده اس��ت و با نگاه به‬ ‫بازه طوالن ی‌تری از تاریخ مش��خص م ی‌شود که این مساله‬ ‫در ‪ 20‬تا ‪ 25‬سال گذشته نیز صادق است‪ .‬با این وجود در نظر‬ ‫گرفتن این پیش��ینه تاریخی باعث م ی‌شود یکی از مسائل‬ ‫بس��یار مهم مورد غفلت ق��رار بگیرد‪ .‬این مس��اله معموال‬ ‫به معنای اش��اره به مواضع ح��زب جمهوریخ��واه در قبال‬ ‫نحوه سیاس��ت‌گذاری بوده و در این مسیر حرکت به سوی‬ ‫رویکردهای راست‌گرایانه افراطی‪ ،‬روندی عادی و صحیح به‬ ‫نظر م ی‌رسد‪ .‬با این وجود حیطه سیاست و به‌طور مشخص‬ ‫احزاب سیاس��ی تنها در چارچوب سیاس��ت‌گذاری خالصه‬ ‫نم ی‌شود‪ .‬عالوه بر سیاست‌گذاری نحوه پشت‌سر گذاشتن‬ ‫این مسیر نیز مهم بوده و به‌طور س��اده به معنای آن است‬ ‫که یک حزب سیاسی چگونه در رویکردهای روزانه‪ ،‬ماهانه‬ ‫و ساالنه خود این روند را مورد توجه قرار م ی‌دهد‪ .‬این مساله‬ ‫تنها به سیاست‌گذاری مربوط نم ی‌شود‪ ،‬بلکه ب رای چگونگی‬ ‫تالش حزب ب رای پیشبرد و دفاع از این سیاست‌ها نیز اهمیت‬ ‫ویژه‌ای قائل است‪ .‬جمهوریخواهان در نحوه پیمودن این روند‬ ‫در مقایسه با سیاست‌گذاری‪ ،‬رویکردی به مراتب عجی ب‌تر‬ ‫و جنون‌آمیزتر داشته‌اند‪ .‬واقعیت این است که افرادی که در‬ ‫مخالفت با برنامه ‪ B‬بونر رای دادند‪ ،‬مخالفت چندانی با خود‬ ‫این برنامه نداش��تند‪ ،‬بلکه مش��کل این بود که این پیروزی‬ ‫بونر م ی‌تواند به نوعی پیروزی اوباما محس��وب شود و این‬ ‫همان دلیلی بود که باعث ش��ده بود آنها به این برنامه رای‬ ‫منفی دهند‪.‬‬ ‫در همین راستا افرادی که تاکید م ی‌کنند از انتخابات‬ ‫اخیر آمریکا هیچ درس��ی نگرفتند‪ ،‬کاملا در اشتباه هستند؛‬ ‫ه ر‌چند ممکن است درسی که جمهوریخواهان نخواستند از‬ ‫انتخابات اخیر آمریکا بگی رند با تجربه‌ای که ب رای دموکرات‌ها‬ ‫از این رهگذر حاصل شد‪ ،‬کاملا در تضاد باشد‪ .‬دموکرات‌های‬ ‫آمریکا یاد گرفته‌اند که اکنون که دو شکس��ت پش��ت سر‬ ‫گذاشته شده و در حالی که باید به اصول بنیادین متعهد ماند‪،‬‬ ‫زمان آن رسیده است که ه ر‌چند با یک توپ کوچک‪ ،‬باید وارد‬ ‫میدان بازی ش��د‪ .‬ولی جمهوریخواهان آمریکا یاد گرفته‌اند‬ ‫که الزم است بیشتر از اینها مانع‌تراشی کنند‪ .‬طرح‌های آنها‬ ‫از اقبال عمومی چندانی برخوردار نیس��ت و به‌عبارت دیگر‬ ‫آمریکای آنها در حال مردن اس��ت‪ .‬آنها به مثابه س��ربازانی‬ ‫هستند که در میدان توسط دش��منی که مظهر شر و بدی‬ ‫است‪ ،‬احاطه شده‌اند و مقدر شده است که این دشمن‪ ،‬آنها را‬ ‫تا مدت زمان بیشتری زنده نگه دارد‪ .‬این شیوه تفکری است‬ ‫که جمهوریخواهان با آن خو گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بناب راین آنها هی��چ زمینه‌ای ب��رای تحقق این هدف‬ ‫فراهم نم ی‌کنند‪ .‬مردم معتقدند که تنها راه ب رای حل مساله‬ ‫صخره مالیاتی این اس��ت که بونر اجازه تصویب طرح سنا‬ ‫را داده و زمین��ه تصویب آن توس��ط قانونگذارانی که عمدتا‬ ‫دموکرات هس��تند را فراهم کن��د‪ .‬ولی چه دلیل��ی دارد که‬ ‫بپذیریم حتی ‪ 20‬یا ‪ 25‬نماینده جمهوریخواه ب ‌ه این طرح رای‬ ‫مثبت خواهند داد‪ .‬واضح است که حمایت اکثریت قریب به‬ ‫اتفاق شهروندان آمریکایی از این طرح‪ ،‬پاسخ مناسبی به این‬ ‫پرسش نیست چرا‌که خواس��ته مردم اهمیت چندانی ب رای‬ ‫آنها ندارد‪ .‬سال آینده میالدی‪ ،‬در ماه ژانویه یا فوریه‪ ،‬زمانی‬ ‫که ماموریت نیروهای «جو بایدن» معاون رئی س‌جمهوری‬ ‫آمریکا به پایان برسد و قوانین تسلیحاتی جدیدی در آمریکا‬ ‫اعمال شوند‪ ،‬اوضاع چگونه خواهد بود؟ نتایج نظرسنج ی‌ها‬ ‫نشان م ی‌دهد که افکار عمومی از پیشنهاد‌هایی که تصویب‬ ‫چنین قوانینی را به‌دنبال داشته باشد‪ ،‬استقبال م ی‌کند‪ ،‬ولی‬ ‫این مساله اهمیت چندانی ندارد چرا که مقام‌های مسئول از‬ ‫نفوذ کافی ب رای س��نگ‌اندازی در این مسیر برخوردارند و از‬ ‫این اختیارات خود استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫مس��اله مهم دیگری که انتظار م ی‌رود در مرحله بعد‬ ‫به آن پرداخته ش��ود‪ ،‬اصالحات قوانین مهاجرت اس��ت که‬ ‫باز هم تعداد زیادی از ش��هروندان آمریکای��ی از آن حمایت‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬هر چند بعد از انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا‬ ‫شاهد چالش و کش��مکش چندانی در این حوزه نبوده‌ایم‪،‬‬ ‫ولی ای��ن بار نیز ممکن اس��ت ع��ده‌ای هش��دار دهند که‬ ‫حمایت جمهوریخواهان از این اصالحات به منزله حمایت‬ ‫از اوباماست و به این ترتیب جناح راست سیاسی آمریکا را به‬ ‫رای منفی به این طرح فرا‌بخوانند‪.‬‬ ‫شاید بتوان گفت که نقش��ی که جمهوریخواهان در‬ ‫واشنگتن بازی م ی‌کنند‪ ،‬اداره امور کشور نباشد و تنها بتوان‬ ‫نام خ رابکاری را روی آن گذاشت‪ .‬بناب راین پی ش‌فرض‌کاری‬ ‫دولت باید این باش��د که فارغ از اینکه چه طرح و پیشنهادی‬ ‫ارائه م ی‌شود‪ ،‬جمهوریخواهان با آن سر جنگ خواهند داشت‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان ه��ر کاری که بخواهن��د‪ ،‬م ی‌توانند‬ ‫انجام دهند‪ .‬ش��اید زمانی حتی تصور اینک��ه افرادی تا این‬ ‫حد منفی و بدبین‪ ،‬چنین س��مت‌های کلی��دی را در دولت‬ ‫ب ر‌عهده بگیرند‪ ،‬دشوار بود‪ .‬زمامداران قدیمی‌آمریکا نظامی‬ ‫را تاسیس کرده بودند که توس��ط افراد با نیت و انگیزه‌های‬ ‫مثبت – هر چند به کن��دی – کار م ی‌کرد‪ ،‬ولی نظام فعلی‬ ‫ساز و کاری دارد که افراد منفی م ی‌توانند در روند آن اختالل‬ ‫ایجاد کرده و مانع از کارکرد صحیح آن شوند‪.‬‬ ‫اکنون زمان آن رسیده که یک نفر به جمهوریخواهان‬ ‫بگوید که دیگر بس است‪ .‬ش��اید تنها افراد صاحب‌نفوذ در‬ ‫وال‌اس��تریت و افرادی که از قدرت مالی وی��ژه‌ای برخوردار‬ ‫باش��ند‪ ،‬خود را در چنین جایگاهی بدانند‪ .‬آنها باید این کار‬ ‫را انجام بدهند؛ هر چند عده‌ای از آنها سال گذشته میالدی‬ ‫و در جریان روند کاهش اس��تق راض چنین اقدامی‌را انجام‬ ‫دادند‪ .‬مساله قابل توجه این اس��ت که چنین اقدام ی‌ پیش‬ ‫از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و زمانی صورت گرفت‬ ‫که احتمال شکس��ت اوباما در انتخاب��ات دور از ذهن نبود‪،‬‬ ‫ولی اکنون که کاندیدای دموکرات‌ها وارد کاخ س��فید شده‪،‬‬ ‫تا انتخاب��ات بعدی آمریکا چهار س��ال باقی مانده اس��ت و‬ ‫اوباما در هر حال در انتخابات بعدی حضور نخواهد داشت و‬ ‫جمهوریخواهان نشان داده‌اند که به هیچ عنوان تمایلی به‬ ‫هیچ نوعی از همکاری و مصالحه ندارند؛ شاید چنین اعمال‬ ‫فشاری مانند گذشته نباشد‪.‬‬ ‫زمانی مسئوالن آمریکایی – روزولت و نزدیکان فکری‬ ‫او – کاپیتالیسم را از گزند بلشویک‌های چپ حفظ کردند‪.‬‬ ‫امروز کاپیتالیس ت‌ها باید به حفظ کشور کمک کنند‪ .‬این‌بار‪،‬‬ ‫دش��من اصلی بلش��ویک‌های راس��ت – جمهوریخواهان‬ ‫فعلی – هستند‪ .‬آنها مانع به نتیجه رسیدن راهکارهای حل‬ ‫بحران صخره مالیاتی شده و بدون اینکه تهاجمی‌فیزیکی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬موانعی به مراتب بدتر ایجاد خواهند کرد‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬ ‫‪63‬‬
‫پروندهويژه‬ ‫انقالب‬ ‫سينمايي‬ ‫جشنواره عمار سه ساله شد‬ ‫‪1‬‬ ‫پرونده‌ويژه‬ ‫یک س��ال پس از وقای��ع انتخاب��ات ‪ 88‬از درون نقد‬ ‫آسی ب‌شناسی فرهنگی کشور‪ ،‬جش��نواره‌ای متولد شد که‬ ‫پاسخی بود به دغدغه‌های فرهنگی رهبر انقالب اسالمی؛‬ ‫متول ی‌اش ه��م‪ ،‬جبهه فرهنگ��ی انقالب اس�لامی‪ .‬نهاد‬ ‫فرهنگی غیردولتی که پس از ترک تحریریه چهارم س��وره‬ ‫به مدیریت وحید جلیلی تاس��یس شد‪ .‬انتش��ار ماهنامه راه‬ ‫و برگزاری دوره‌های هنر و رس��انه و تدوین تاریخ ش��فاهی‬ ‫جبهه فرهنگی انقالب اس�لامی از دیگ��ر فعالی ت‌های آن‬ ‫است و البته سه سالی است که جشنواره کوچک اما مهم و‬ ‫تاثیرگذار سینمایی عمار را بنیان گذاشته؛ جشنواره‌ای که در‬ ‫نگاه نخست خیل ی‌ها خارج از مراسم مرسوم جشنواره‌ای و‬ ‫فرش قرمز است و فیلمسازان آن‪ ،‬دغدغه اصل ی‌شان گفتمان‬ ‫انقالب اسالمی است‪ .‬جشنواره عمار حاال در سومین سال‬ ‫خود گرچه هنوز جوان است و تازه‌كار‪ ،‬اما تفاوت‌های آشکاری‬ ‫با آنچه در دوره اول و دوم گذش��ت را م ی‌توان در آن دید؛ از‬ ‫تعداد شرکت‌کنندگان تا کیفیت آثار و البته خیلی چیزهای‬ ‫دیگر‪ .‬اینکه وحید جلیلی‪ ،‬برگزار‌کننده جشنواره همان ابتدا‬ ‫روی سن رفت و خودش قرآن آغازین مراسم را خواند‪ .‬مجری‬ ‫مراس��م‪ ،‬محمد‌صادق باطنی‪ ،‬کارگردان مس��تند جنجالی‬ ‫«دوپینگ ی‌ها» از برگزیدگان جشنواره دوم عمار بود و صادق‬ ‫آهنگران اولین صدایی اس��ت که در آغاز جش��نواره س��وم‬ ‫بزاده که مستند‌ساز‬ ‫م ی‌شنوی‪ ،‬یادی از دفاع‌مقدس و نادر طال ‌‬ ‫است و فیلمس��از‪ ،‬مجری و تهی ه‌کننده برنامه پر رمز «راز»؛‬ ‫دبیر سومین دوره جشنواره عمار‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫آرزوی آوینی‬ ‫نادر طالب‌زاده در ابتدای س��خن خود با اش��اره به این‬ ‫مطلبکه جش��نواره فیلم عمار نیروی متخصص در زمینه‬ ‫س��اخت فیلم‌هایی با موضوع انقالب اسالمی تربیت کرده‪،‬‬ ‫م ی‌گوید‪« :‬جشنواره فیلم عمار باتوجه به عمرکوتاه خود در‬ ‫حد توان و امکانات توانس��ت نیروهای خوبی تربیت کند و‬ ‫حاصل این تالش را با برخی فیلم‌های خوب و خوش‌تکنیک‬ ‫در این جشنواره م ی‌توان دید‪ .‬تربیت نیروهای خالق و مستعد‬ ‫‪64‬‬ ‫در این عرصه در طول تمام این س��ال‌ها از سوی نهادهایی‬ ‫که اتفاقا وظیفه انجام چنین کاری را داشتند‪ ،‬مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬حال این سوال را م ی‌پرسمکه آیا شورای‌عالی انقالب‬ ‫فرهنگی در طول ‪ 30‬سال گذش��ته یک جلسه ب رای تربیت‬ ‫نیروهای انقالبی در عرصه دراماتیک گذاشته است؟»‬ ‫دبیر سومین دوره جش��نواره عمار در ادامه با اشاره به‬ ‫تالش‌های ش��هید مرتضی آوینی ب رای تربی��ت نیروهای‬ ‫خالق در عرص��ه فیلمس��ازی انقالبی گف��ت‪« :‬مرتضی‬ ‫آوینی در طول تمام س��ال‌هاییکه در ای��ن عرصه فعالیت‬ ‫م ی‌کرد خالصانه نیروهای خوب را تربیت کرد که حاصل آن‬ ‫را م ی‌توان در آثاری چون «آخرین روزهای زمستان» که یک‬ ‫مستند کم‌نظیر بود ارزیابیکرد‪ ».‬وی با اشاره به این مطلب‬ ‫که در عرصه سینمای بلند داستانی هنوز نیروی تربی ت‌شده‬ ‫نداریم‪ ،‬گفت‪« :‬یکی از مشکالت موجود در عرصه سینمای‬ ‫انقالبی این اس��ت که کارگردان‌ها و نویس��ندگان درام‌‌پرداز‬ ‫و داس��تان‌گو پرورش نداده‌ایم‪ .‬در ماه مبارک رمضان وقتی‬ ‫به ویترین سیمای جمهوری اس�لامی ای ران نگاه م ی‌کنیم‬ ‫شاهد هس��تیم که در میان انواع و اقسام س��ریال‌هاییکه‬ ‫روی آنتن م ی‌رود تنها ‪ 10‬درصد از ب رنامه‌سازان تفکر انقالبی‬ ‫دارند و متاسفانه در این زمینه دچار خالء هستیم‪ .‬بسیاری از‬ ‫کارشناسان معتقدند تربیت نیرو در حوزه سینما در دانشگاه‌ها‬ ‫شکل م ی‌گیرد‪ ،‬اما من با این نگاه مخالف هستم چون تجربه‬ ‫نشان داده دانشگاه غالبا نیروی انقالبی از نوع درام‌نویس و‬ ‫داستان‌پرداز که دغدغه انقالب اسالمی داشته باشد‪ ،‬تربیت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬به اعتقاد من ‪ 50‬درص��د از نیروهای خروجی‬ ‫تربی ت‌شده دانشگاه‌ها فیلمسازان س��کوالر هستند و تنها‬ ‫‪20‬درصد از فیلمس��ازان انگیزه‌های انقالبی دارند‪ .‬بناب راین‬ ‫باید بپذیریم که در این زمینه کم‌کاریکرده‌ایم‪ .‬با این اوصاف‬ ‫وقتی نیروی مناسب در این موضوع تربیت نکرده‌ایم نباید‬ ‫انتظار داشته باشیم آثار شاخص در حوزه افکار ایدئولوژیک‬ ‫انقالب تولید و اش��اعه داده شود‪ .‬جش��نواره عمار رویدادی‬ ‫متعلق به حزب‌الله ی‌ها با افق انقالب اس�لامی اس��ت که‬ ‫امیدواریم بی ن‌المللی شود‪».‬‬ ‫دلخوشی عماری‌ها‬ ‫حجت‌االسالم پناهیان نیز س��خنران دیگر افتتاحیه‬ ‫جشنواره عمار بود‪ ،‬او در ابتدا با اش��اره به تجربیات انقالب‬ ‫اس�لامی بیان ک��رد‪« :‬اگ��ر م��ا بخواهی��م از انقالبی که‬
‫سينماي مردمي‬ ‫پرونده‌ويژه‬ ‫یک��ی از مهمتری��ن ش��اخصه‌های جش��نواره عمار‪،‬‬ ‫مردم ی‌ بودن آن است‪ .‬اکران‌های مردمی‌یکی از مهمترین‬ ‫ویژگ ی‌های عمار است؛ ه ر‌کجا که امکان پخش فیلم باشد‬ ‫از مراکز فرهنگی گرفته تا خانه‌های مردم در شهرستان‌ها و‬ ‫روستا‌ها‪ ،‬فیلم‌های عمار ب رای مخاطبانش پخش م ی‌شود‪.‬‬ ‫جش��نواره اول به‌رغم زمان مح��دود و بضاعت اندک‬ ‫بچه‌های عمار طی روزه��ای ‪ ‌۱۶‬و ‪ ۱۷‬دی ماه در ته ران و به‬ ‫صورت همزمان در ‪ ۲۰۰‬شهر کش��ور برگزار شد و این اولین‬ ‫گام بزرگ ب رای برگزاری یک جشنوار‌ه با روحیه عدالتخواهانه‬ ‫با هدف معرفی چهره‌های انقالب اس�لامی در حوزه سینما‬ ‫بود‪.‬جش��نواره‌اي که در ‪ ۵‬محور تاریخ انقالب اسالمی‪ ،‬نقد‬ ‫درون‌گفتمانی‪ ،‬بیداری اسالمی‪ ،‬جنگ نرم و فتنه سال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫برگزار شد و در لیست جشنواره‌های کشور به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به‌هر روی عمار جشنواره‌ای است با ویژگ ی‌هایی بکر‬ ‫و ناب‪ ،‬عمار پا را از مرزهای پایتخت و روش��نفکرانش فراتر‬ ‫نهاده و اولین جشنواره‌ای اس��ت که در شهرستان‌ها و حتی‬ ‫در روس��تاهای دور‌افتاده کش��ور نیز برگزار م ی‌شود و حاال‬ ‫سومین دوره جش��نواره فیلم عمار در ته ران و بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫شهر و روستای کش��ور در دو بخش مسابقه و جنبی برگزار‬ ‫خواهد شد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫حضرت‌امام‌(ره) پایه‌گذاری کردند الگو بگیریم‪ ،‬م ی‌بینیم که‬ ‫ایشان در جهت مردم ی‌کردن انقالب به‌سرعت قدم برداشتند‪،‬‬ ‫مثال ایشان ب رای اینکه روشنگری معنوی و معرفتی به مردم‬ ‫بدهند معطل حوزه علمیه نشدند‪ .‬همین باعث شد در این‬ ‫انقالب مکتبی‪ ،‬حتی برخی روحانیون هم جا ماندند‪ .‬امام‌(ره)‬ ‫در مرحله دیگر‪ ،‬وقتی انقالب در برخورد با جریان جنگ قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬به‌سرعت آن را مردمی‌کردند و بسیج را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫یادمان است در عرصه مطبوعات هم از همان اوایل‪ ،‬نیروهای‬ ‫مردمی‌وارد جریان ش��دند‪ .‬فکر م ی‌کنم ب ر‌اساس این الگو‪،‬‬ ‫ب رای ارتقای وضعیت سینما و رسانه باید به مردم اتکا کرد و‬ ‫این اتکا را مانند زمان جنگ به دست تمام انقالبیون سپرد‪».‬‬ ‫این خطیب مذهبی با اب راز تاس��ف از اینکه تاکنون به‬ ‫تربیت فیلمسازان متعهد اهتمام نشده است‪ ،‬خاط رنشان کرد‪:‬‬ ‫«باید استعدادها در این زمینه شناس��ایی و عناصر انقالبی‬ ‫احساس مسئولیت کنند و به‌می دان بیایند‪ .‬اگر تدبیر م ی‌شد‪،‬‬ ‫م ی‌بایست در ‪ 20‬سال گذش��ته‪ ،‬ه ر‌کس در بسیج آموزش‬ ‫اسلحه م ی‌دید‪ ،‬آموزش مستندسازی هم م ی‌دید‪ .‬این تربیت‬ ‫نیرو‪ ،‬ب رای انقالب ما بسیار مهم است‪ .‬نکته دیگری که باید‬ ‫از حضرت امام(ره) الگو گرفت‪ ،‬این اس��ت که ایشان نه‌تنها‬ ‫ب رای یارگیری انقالب‪ ،‬معطل خواص نش��دند و به کس��ی‬ ‫اجازه ندادند صنف‌بازی در بی��اورد و جلوی حرکت انقالب را‬ ‫بگیرد‪ ،‬بلکه معطل ب ر‌طرف کردن موانع هم نشدند که این‬ ‫نکته مهمی‌اس��ت‪ .‬اگر بخواهیم منتظر حوزه‪ ،‬دانشگاه و‬ ‫سینماگران بشویم‪ ،‬باید مدت کوتاهی منتظر همراهی آنان‬ ‫باش��یم‪ .‬ما باید مس��یر خود را ادامه دهیم‪ ».‬پناهیان افزود‪:‬‬ ‫«امیدوارم بسیاری از س��ینماگران و حوزویان و دانشجویان‬ ‫از حرکت انقالب اس�لامی جا نمانند‪ .‬اگر صنفی خودش را‬ ‫باالتر از انق�لاب ببیند و همراه این جریان نش��ود‪ ،‬مطمئن‬ ‫باشد که زیر خروارها خاکستر فراموشی خاک خواهد خورد‪،‬‬ ‫چون این انقالب س��رعت زیادی خواهد داش��ت‪ ».‬پناهیان‬ ‫در بخش دیگری از س��خنانش‪ ،‬با اب راز خرسندی از برگزاری‬ ‫مردمی‌جشنواره عمار‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪« :‬به نظرم تفاوت‬ ‫اساسی این جشنواره با سایر جش��نواره‌ها این است که افراد‬ ‫در جش��نواره‌های دیگر ش��اید به‌دنبال پربار کردن کارنامه‬ ‫هنری خودشان باش��ند که طبیعی هم اس��ت‪ ،‬اما در عمار‬ ‫همه به‌دنبال افتخارآفرینی ب رای انقالب اس�لامی هستند‪.‬‬ ‫پیشنهاد م ی‌کنم زندگی دکتر حسابی را مطالعه کنید‪ .‬ایشان‬ ‫فردی سیاس��ی نبوده و حوزوی هم نبوده‌اند‪ ،‬اما پیش��نهاد‬ ‫م ی‌کنم ک��ه اهالی انقالب‪ ،‬کتاب زندگی ایش��ان را مطالعه‬ ‫کنند؛ چون انقالب ما از جنس روحیه دکتر حس��ابی است‬ ‫که در محرومی ت‌ها و با زجر درس خواند و موفق شد‪ .‬البته‬ ‫بسیار خرسندم که دس��ت هیچ فیلمسازی به کتاب زندگی‬ ‫ایشان نرس��یده چون نگران این الگو و شاخص هستم که‬ ‫مبادا خ راب شود‪».‬حجت‌االس�لام پناهیان در بخش پایانی‬ ‫سخنانش‪ ،‬با تاکید بر اینکه ویژگی فیلمسازان جشنواره عمار‬ ‫افتخار‌آفرینی ب رای انقالب اس�لامی است‪ ،‬گفت‪« :‬اکنون‬ ‫عطش��ی در جامعه جهان��ی و جامعه ای ران درباره مس��ائل‬ ‫انقالب اسالمی وجود دارد‪ .‬گاهی کار فیلمسازان از چندین‬ ‫کتاب مهم‌تر است‪ .‬ش��ما م ی‌توانید آیینه‌ای مناسب حتی‬ ‫ب رای دانش��مندان جامعه خودتان باشید‪ ».‬وی با بیان اینکه‬ ‫م ی‌خواهم یک سخن از امام عل ی‌(ع) را به سینماگران هدیه‬ ‫کنم‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬امام عل��ی‌(ع) فرموده‌اند‪« :‬همه با کالم و‬ ‫اندیشه ایمان نم ی‌آورند‪ ،‬بعض ی‌ها با چشم ایمان م ی‌آورند‪».‬‬ ‫این س��طح رس��انه را پایین نم ی‌آورد‪ ،‬بلکه نشان م ی‌دهد‬ ‫رس��انه م ی‌تواند حقایق جامعه را به‌گونه‌ای زیبا حتی ب رای‬ ‫دانشمندان جامعه تصویر کند که بهتر به حقیقت دست پی دا‬ ‫کنند‪ .‬فکر م ی‌کنم تنها دلخوش��ی عماری‌ها این است که‬ ‫روزی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار بگی رند‪».‬‬ ‫سپس نوبت به تقدیرهای جشنواره رسید‪ .‬قبل از این‬ ‫تقدیرها‪ ،‬کلیپی از چند مادر شهید – از جمله مادران شهید‬ ‫«رجب‌بیگی»‪« ،‬کرم» و «بابایی»‪ -‬پخش ش��د که ش��اید‬ ‫بهترین بخش جش��نواره بود‪‌.‬مادران ش��هیدی که در مورد‬ ‫سینما صحبت م ی‌کردند و به زبان س��اده خود از وضعیت‬ ‫سینما گله و به س��ینماگران توصی ه‌هایی م ی‌کردند‪ .‬کمی‬ ‫شعاری است‪ ،‬اما بگذارید اعتراف کنم که هنگام پخش این‬ ‫مستند در سالن‪ ،‬جو عجیبی به وجود آمده بود‪.‬‬ ‫در پایان هم تقدیرها با حضور این چند مادر ش��هید‪،‬‬ ‫بزاده» و «محم��د گلریز» (خوانن��ده‌ترانه‌های‬ ‫«ن��ادر طال ‌‬ ‫انقالبی) و «دکتر فیاض» صورت گرفت‪ .‬اولین تقدیر مربوط‬ ‫به «بهزاد بهزادپور» ‪ -‬خالق برنامه جذاب «شب آفتابی» و‬ ‫کارگردان «خداحافظ رفیق» ‪ -‬بود که روی س��ن رفت و در‬ ‫ب رابر پدر ش��هید «کرم»‪ ،‬زانو زد و ادای احت��رام کرد و بعد از‬ ‫تشکر از حضار و اعالم اینکه الیق این تقدیر نیست و هنوز‬ ‫هی چ‌کاری انجام نداده است‪ ،‬از همه خواست تا دعا کنند تا او‬ ‫به دو آرزویش برس��د؛ اول آنکه قبل از مرگ در بستر‪ ،‬شهید‬ ‫ش��ود و دوم آنکه بتواند یک «ش��ب آفتابی» عاشورایی با‬ ‫موضوع صبح تا غروب روز عاشورا را روی صحنه ببرد‪ .‬دومین‬ ‫تقدیر به «رحی��م مخدومی» ‪ -‬نویس��نده انقالبی و خالق‬ ‫آثاری چون «جنگ پابرهن��ه» و «فرمانده من»‪ -‬اختصاص‬ ‫داش��ت‪ .‬البته کلیپ ویژه‌ای که در این بخش س��اخته شده‬ ‫بود‪ ،‬به دلیل مش��کالت فنی چندین بار قطع و وصل شد و‬ ‫حتی صلوات‌های چهارده‌گان��ه حضار هم کافی نبود تا این‬ ‫مشکل فنی برطرف شود و در نهایت‪ ،‬این تقدیر بدون پخش‬ ‫این کلیپ صورت گرفت‪ .‬به‌هر‌حال این هم از محس��نات‬ ‫هیات ی‌ترین جشنواره دنیاست که تماشاگرانش آماده صلوات‬ ‫فرستادن به سبک هیات مذهبی هستند! «مخدومی» بعد‬ ‫از این تقدیر‪ ،‬خود را در ابتدای راه دانست و گفت‪« :‬دین من‬ ‫نسبت به انقالب باقی اس��ت‪ .‬من صرفا ب رای تایید حرکت‬ ‫بسیار ارزش��مند جش��نواره عمار به نوبه خود اینجا آمدم‪».‬‬ ‫او هم به ذک��ر خاطره‌ای از روحیه انقالبی یک مادر ش��هید‬ ‫پرداخت و گفت‪« :‬ما در ب رابر این افراد‪ ،‬احس��اس حقارت و‬ ‫زبونی م ی‌کنیم‪ .‬ما حسرت م ی‌خوریم که سینمای ما عاری‬ ‫از داستان این افراد است‪».‬‬ ‫وحيد جليلي باني اصلي برگزاري‬ ‫جشنواره عمار است‪ .‬او مسئوليت‬ ‫جبهه فرهنگي انقالب اسالمي را‬ ‫برعهده دارد‬ ‫‪65‬‬
‫پرونده‌ويژه‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫ما اصال عشق سينما نداشتيم‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت‌وگو با بهزاد بهزادپور‪ ،‬كارگردان تئاتر و سينما‬ ‫بهزاد بهزاد‌پور از آن بچ ه‌های مس�جدی اس�ت که هنوز هم که هنوز اس�ت‪ ،‬خ�ود را جزو بچ ه‌های‬ ‫مسجدی م ی‌داند که به تعداد جوانان ص ف‌های نماز حاج‌آقا مطلبی در مسجد جواد‌االئمه س ی‌متر جی‬ ‫هنرمند‪ ،‬کتابخوان‪ ،‬مدیر فرهنگی‪ ،‬سیاس�ی و‪ ...‬بیرون آمده اس�ت‪ .‬عماری‌ها با او که در شب اول مورد‬ ‫تقدیر قرار گرفته به گپ شیریني نشسته‌اند که خواندن آن خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫قبل از انقالب چه م ی‌کردید؟ کجا بودید؟‬ ‫‪ l‬قبل از انقالب با بر و بچه‌های ندای اسالم بودیم‪.‬‬ ‫یعنی فجر اس�لام بود و ندای اس�لام که اعالمی ه‌هایشان‬ ‫چاپ م ی‌ش��د‪ .‬از اعالمی ه‌های امام چاپ م ی‌ش��د و پخش‬ ‫م ی‌شد‪ ،‬در کارهای سیاس��ی بودیم‪ .‬اولین تئاتری هم که‬ ‫کار کردم‪ ،‬با انگیزه‌های سیاس��ی بود‪ .‬گندم‌های خونین را‬ ‫قبل از انقالب کار کردم‪ .‬یعنی نوشتم‪ .‬منتها ضرورت ایجاب‬ ‫م ی‌کرد که با کمترین امکان��ات‪ ،‬کار را انجام بدهیم‪ .‬من تا‬ ‫قبل از گندم‌های خونین‪ ،‬فقط دو تا تئاتر دیده بودم‪ ،‬آن هم‬ ‫‪66‬‬ ‫نصفه‪ .‬یکی تئاتر نمایش��نامه حر بود که فرج‌اهلل سلحشور‬ ‫در مسجد عل ی‌اکبر نقش حر را بازی م ی‌کرد‪ .‬ساواک وسط‬ ‫نمایش ریخت و نمایش را به هم زدند‪ .‬سنم خیلی کم بود‪.‬‬ ‫یکی دیگر هم بود‪ .‬نمایشنامه‌ای در فرهنگس را‪ ،‬از این کاخ‬ ‫جوانان قدیم‪ ،‬قاس��م کاخی بازی م ی‌کرد‪ .‬آن را هم نصفه‬ ‫دیدم‪ .‬نمایش��نامه گندم‌های خونین را نوش��تم‪ .‬با دوچرخه‬ ‫دنبال بازیگر افتادم‪ .‬بازیگر پیدا بکنم‪ .‬این طرف و آن طرف‪،‬‬ ‫بازیگرها را پیدا کردم‪ .‬در خانه‌مان تمرین کردم‪ .‬نمایشنامه‬ ‫تمام شده اما نمایشنامه سیاسی است! خب‪ ،‬حاال کجا برویم‬ ‫و اجرا بکنیم؟ همین جوری ب��رای اجرا آماده بود‪ .‬دامادمان‪،‬‬ ‫حاج‌بش��یر عبدی‪ ،‬خدا خیرش بدهد‪ .‬ج��زو بچه‌های ندای‬ ‫اسالم بود‪ .‬گفت‪ ،‬چی داری کار م ی‌کنی؟ گفتم‪ ،‬نمایشنامه‬ ‫اینجوری است‪ .‬نگاه کرد و گفت‪ ،‬آقای مطلبی مسجد ابوذر‪،‬‬ ‫تازه از زندان آزاده شده‪ .‬به مناسبت آزاد شدن ایشان از زندان‪،‬‬ ‫شما بیا و این نمایشنامه را آنجا اجرا کن‪ .‬ما هم رفتیم و آنجا‬ ‫اجرا کردیم‪ .‬یک دهی بود که تقریبا یک ماکتی از وضعیت‬ ‫ای ران بود‪ .‬یک ح��اج جباری بود‪ ،‬یک آمی��ز کمالی بود که‬ ‫روحانی ده بود و یک فرج نامی‌بود که روحیه جنگنده داشت‬ ‫و ش��جاع ده بود‪ .‬تحت تاثی ر‌آمیز کمال بود و م ی‌خواست‪،‬‬ ‫خودش مستقال برود و کش��اورزی بکند و دیگر تحت یوغ‬ ‫حاج جبار نباش��د‪ .‬حاج‌جبار نم ی‌خواست یک نفر مستقل‬ ‫باشد‪ .‬آخر کار به درگیری م ی‌کشد و فرج را م ی‌کشند‪ .‬فرج را‬ ‫م ی‌کشند و نمایشنامه تمام م ی‌شود‪.‬‬ ‫ب رای اولی ن‌ب��ار بعد از اج��را‪ ،‬من دیدم ماش��ی ن‌های‬ ‫گارد ریختند و گاز اش��ک‌آور زدند‪ .‬دیدم ک��ه من م ی‌توانم‪،‬‬ ‫این‌قدر موثر باش��م و با هنر م ی‌ش��ود‪ ،‬این قدر روی قضایا‬ ‫تاثیر گذاش��ت‪ .‬از آن به بعد تصمیم گرفتم ک��ه این راه را‬ ‫ادامه بدهم‪ .‬نمایش��نامه‌ای دیگ��ر کار کردم‪ .‬نمایش��نامه‬ ‫یاحس��ین (ع) و پیراهن عثم��ان کار بعدی ب��ود‪ .‬پیراهن‬ ‫عثمان ب��ا ماجرای بن ی‌ص��در مصادف بود‪ .‬طلح��ه و زیبر‬ ‫همان آدم‌ها بودند دیگر‪ .‬آمدیم طلحه و زیبر را به بن ی‌صدر‬ ‫شبی ه‌س��ازی کردیم و طلحه ب��ا همان لب��اس عرب ی‌اش‪،‬‬ ‫دس��ت‌هایش را مدل بن ی‌صدر به هم م ی‌چسباند و تکان‬ ‫م ی‌داد‪ .‬یعنی کاملا ادای بن ی‌صدر را در م ی‌آورد‪ .‬تماشاچی‬ ‫نگاه م ی‌کرد‪ ،‬فکر م ی‌کرد طلحه اس��ت‪ ،‬ولی چرا دارد این‬ ‫کارها را م ی‌کند‪ .‬حس م ی‌کردند که این حرکات آشناست‪.‬‬ ‫م ی‌گفتند‪ ،‬بن ی‌ص��در اس��ت‪ .‬آن ک��ش و قوس‌هایی که‬ ‫بن ی‌صدر داش��ت و آش��وب‌هایی که بن ی‌صدر ایجاد کرده‬ ‫بود‪ .‬ما سعی م ی‌کردیم‪ ،‬با پی راهن عثمان روشنگری بکنیم‪.‬‬ ‫پی راهن عثمان هم تقریبا یک سال روی صحنه بود‪ .‬حتی‬ ‫م ی‌رفتیم و در روستاها اجرا م ی‌کردیم‪ .‬بعضی از بازیگرهای‬ ‫پی راهن عثمان‪ ،‬االن جزو مسئوالن هستند‪ .‬حوزه هنری که‬ ‫درست شد‪ ،‬در بخش تئاترش بودیم‪ .‬کم‌‌کم گفتند که باید‬ ‫سینمایش راه بیفتد‪ .‬ش��ما باید توی سینما بیایید‪ .‬ما اصال‌‬ ‫عشق سینما نداشتیم که توی سینما برویم‪ .‬از سینما بدمان‬ ‫م ی‌آمد‪ .‬م ی‌گفتم‪ ،‬هنر واقعی تئاتر است‪ .‬سینما دروغ است‪.‬‬ ‫کات م ی‌دهند‪ ،‬نورپردازی م ی‌کنن��د‪ ،‬یعنی اصال آدم توی‬ ‫حس نم ی‌رود‪ .‬به چه درد م ی‌خورد‪ .‬استخاره کردم که اصال‬ ‫توی سینما بروم یا نروم‪ .‬اس��تخاره خوب آمد و جوابش هم‬ ‫این بود که خیلی راه س��ختی است‪ .‬به خاطر ضرورت توی‬ ‫س��ینما رفتیم‪ ،‬وگرنه این‌جوری نبود که عشق فیلم داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬واقعا ضرورت بود که ما را به آنجا رس��اند که وارد‬ ‫سینما بشویم‪.‬‬ ‫فعالی ت‌های دیگ ر‌تان چه بود؟‬ ‫‪ l‬اوایل انق�لاب گروه‌ه��ای متع��ددی بودند که‬ ‫بر و بچه‌ها م ی‌رفتن��د و جذب آن گروه‌ها م ی‌ش��دند‪ .‬بعد‬ ‫منحرف شدند چون ما احساس م ی‌کردیم‪ ،‬دکان‌‌های فریب‬ ‫بسیار زیاد اس��ت‪ .‬دیدیم که هیچ چاره‌‌ای نداریم‪ .‬باید روی‬ ‫مبانی با بچه‌ها کار بکنیم‪ .‬ب��ه خاطر همین مطمئن‌ترین‬ ‫منبعی که م ی‌ش��د‪ ،‬بر و بچه‌ها را با آن بار آورد و اطمینان‬ ‫حاصل بکنید که دیگر بچه‌ها اشتباه نم ی‌کنند و منحرف‬ ‫نم ی‌شوند‪ ،‬کتاب‌های اس��تاد ش��هید مطهری بود‪ .‬شروع‬ ‫کردیم کتاب‌های شهید مطهری را با بر و بچه‌ها کار کردن‪.‬‬ ‫کنف رانس م ی‌گذاش��تیم‪ .‬انس��ان و ایمان که ش��اید چهل‬ ‫صفحه است‪ ،‬گاهی سه ماه یا دو ماه طول م ی‌کشید‪ .‬خط به‬ ‫خط خوانده م ی‌شد‪ ،‬تحلیل م ی‌شد‪ ،‬گفت‌وگو م ی‌شد‪ .‬کتاب‬ ‫انسان و ایمان سه بار دوره ش��د‪ .‬جهان‌بینی توحیدی و در‬ ‫کل همه کتاب‌های استاد‪...‬‬ ‫با گروه نمایش به منطقه م ی‌رفتید؟‬ ‫‪ l‬نمایش��نامه‌ای که ب��ه منطقه بردیم مرش��د و‬
‫بچه‌مرشد بود که خدا رحمت کند‪ .‬اکبر قدیانی مرشد بود و‬ ‫من بچه مرشد بودم‪ .‬اکبر قدیانی در عملیات بی ت‌المقدس‬ ‫شهید شد‪ .‬پرده نقالی را کاظم چلیپا کشیده بود‪ .‬اینها را با‬ ‫انقالب شبی ه‌سازی کرده بودیم‪ .‬آمریکا و روسیه و ابرقدرت‌ها‬ ‫و اینها‪ .‬نقاش ی‌ها شبی ه‌سازش شده بود‪ .‬فرم را در کلیت نگاه‬ ‫م ی‌کردی‪ ،‬همان پرده بود ولی موضوع‌ها و ش��خصی ت‌ها‬ ‫فرق م ی‌کرد‪.‬‬ ‫خیل ی‌ها شهید شدند‪ ،‬خیل ی‌ها‪ .‬ش��اید چهل‪ ،‬پنجاه‬ ‫نفر از رفقای من شهید شده‌اند‪ .‬حسش وحشتناک بود‪ .‬آن‬ ‫هم مراحل اول که بچه‌ها ش��هید م ی‌شدند‪ ،‬این قدر فشار‬ ‫روحی و حس عقب‌ماندن در من فوران م ی‌کرد‪ .‬خودم فکر‬ ‫م ی‌کردم‪ ،‬دو روز دیگر بیش��تر زنده نیستم و از شدت غصه‬ ‫دق م ی‌کنم‪.‬‬ ‫رابطه هنرمندان در حوزه هنری چگونه بود؟‬ ‫خداحافظ رفیق از کجا شکل گرفت؟‬ ‫‪ l‬ش��هدا به اندازه خود واقعیت‪ ،‬واقعیت هستند و‬ ‫حضور دارند‪ .‬الزم نیست جسم باش��ند‪ .‬م ی‌توانند در شهر‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫چطور شد که بازیگر شدید؟‬ ‫‪ l‬من اصال بنا بر بازیگری نداش��تم‪ .‬من داش��تم‬ ‫کارگردانی تئاتر انجام م ی‌دادم‪ .‬احساس م ی‌کردم اگر کسی‬ ‫بخواهد یک چیزی به وجود بیاورد و تالیف بکند‪ ،‬کارگردان‬ ‫است‪ .‬بازیگر باید ب رای سناریویی که نوشته شده‪ ،‬برود و بازی‬ ‫بکند و تقریبا انتخاب م ی‌ش��ود‪ .‬خودم بنا را بر این گذاشته‬ ‫بودم که سناریو بنویسم و یک چیزی را به وجود بیاورم‪ ،‬اما‬ ‫مخملباف گفت‪ ،‬تو م ی‌آیی بازی بکنی؟ گفتم‪ ،‬چه چیزی‬ ‫را بازی بکنم؟ من تئاتر شب آخر را بازی کردم‪ .‬کارگردانش‬ ‫تاجبخش پناهیان بود‪ .‬فرج سلحش��ور ه��م بازی م ی‌کرد‪.‬‬ ‫کارگردان ی‌ام با فیلم معبر ش��روع ش��د‪ .‬بعد از توبه نصوح‪،‬‬ ‫یک فیلم بیست دقیقه‌ای درباره بچه‌های تخریب ساختم‪.‬‬ ‫اولین فیلم ما بود‪ .‬حمید ش��ریفی که گرافیست است‪ ،‬در‬ ‫آن بازی کرد‪.‬‬ ‫بازیگری ضرورت بود‪ .‬من یادم هست‪ .‬وسط ساختن‬ ‫فیل��م گریز بود ک��ه آقای زم گفت‪ ،‬ش��ما باید ب��روی و در‬ ‫فیلم دس��تفروش بازی بکنی‪ .‬گفتم‪ ،‬داداش من دارم فیلم‬ ‫م ی‌س��ازم‪ .‬گفت‪ ،‬نه دیگر‪ .‬محس��ن (مخملباف) گفته اگر‬ ‫بهزاد بیاید و بازی بکند‪ ،‬من قصه دستفروش را کار م ی‌کنم‪.‬‬ ‫اگر نیاید نم ی‌سازم‪ .‬من فیلم را نصفه ول کردم و آمدم توی‬ ‫دستفروش بازیکردم و بعد برگشتم و فیلم گریز را ساختم‪.‬‬ ‫اینجوری عملیات م ی‌کردیم‪ ،‬یعنی کارها توی همدیگر چرخ‬ ‫م ی‌خورد‪ .‬رسول مالقل ی‌پور در حوزه عکاس بود‪ .‬در بستان‬ ‫هم گلوله خورد‪ .‬آنجا هم عکاس بود‪ .‬بعد به منطقه رفتند‬ ‫و شروع کردند سوپر هشت گرفتن‪ .‬رس��ول بشکه حرارت‪،‬‬ ‫انرژی و اعتقاد بود‪ .‬خود رسول خیلی عجیب و غریب بود‪.‬‬ ‫اگر بخواهم روی رسول بروم‪ ،‬همه حرف م ی‌شود رسول!‬ ‫کشمیر‪ ،‬بهشت‌گمشده‬ ‫پس از اس��تقالل هند و پاکستان «کشمیر»‬ ‫به دو بخش تقسیم شد که موجب نزاع و خون‌بازی‬ ‫میان دو کشور شد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬محمد صفر ‬ ‫کارگردان‪ :‬سلیم غفوری ‬ ‫ی‬ ‫تدوین‪ :‬وحید فرج ‬ ‫ی‬ ‫نویسنده‪ :‬مصطفی حریر ‬ ‫تصوی ر‌برداری‪ :‬مجید کلهر ‬ ‫صداگذاری‪ :‬محمد‌اب راهیم گرجی ‬ ‫مدی��ر تولی��د‪ :‬روح‌اهلل رض��وی – طاه��ر‬ ‫عنایت ‬ ‫مجری طرح‪ :‬میثاق‬ ‫پرونده‌ويژه‬ ‫‪ l‬اینجوری نب��ود که نقاشکار نقاش��ی بکند و به‬ ‫فیلم کاری نداش��ته باش��د‪ .‬بچه‌های فیلم کار فیلم بکنند‬ ‫و به نقاش ی‌کاری نداش��ته باش��ند‪ .‬همه با همدیگر بودند‪.‬‬ ‫بچه‌ها قصه جدید م ی‌خواندند و ب رای فیلمس��ازها و ب رای‬ ‫تئاتری‌ها و ب��رای نقاش‌ها م ی‌خواندن��د‪ .‬نقاش‌ها تابلویی‬ ‫م ی‌کشیدند و به همه نش��ان م ی‌دادند‪ .‬یعنی یک زندگی‬ ‫دسته‌جمعی هنری بود‪ .‬هنری اعتقادی‪ .‬یعنی همه کارهای‬ ‫همدیگر را نقب م ی‌زدن��د و همه هم كاربل��د‪ ،‬بر و بچه‌ها‬ ‫نخبه‪ ،‬دردمند‪ ،‬بااستعداد‪ ،‬فعال‪ .‬همه دور همدیگر بودند‪ .‬آن‬ ‫زمان به خاطر منافقین قرار شد که از حوزه پست نگهبانی‬ ‫بدهیم‪ .‬حسین خسروجردی اسلحه پشتش باالی پشت‌بام‬ ‫م ی‌رفت و پس��ت م ی‌داد‪ .‬حاال اینکه هنرمند است و دست‬ ‫نزند‪ ،‬اصال این‌جوری نبود‪ .‬ب��رای رفتن به جبهه دعوایمان‬ ‫م ی‌ش��د‪ .‬آقای زم م ی‌گفت‪ ،‬نگذارید اینه��ا از حوزه بیرون‬ ‫بروند‪ .‬ما در م ی‌رفتیم و به منطقه م ی‌رفتیم‪ .‬گر‌چه زندگی‬ ‫بود‪ ،‬باید داخلش م ی‌بودی تا تفهیم بشود‪ .‬االن بیشتر شبیه‬ ‫قصه است‪.‬‬ ‫باش��ند‪ .‬در خداحافظ رفیق آمدم و بی��ن واقعیت و غیب را‪،‬‬ ‫یعنی این دنیا و عالم غیب را با همدیگر عجین کردم‪ .‬ب رای‬ ‫اینکه این موضوع را بگویم‪ .‬وقتی که فیلم خداحافظ رفیق‬ ‫را خوب نگاه م ی‌کنی و بیرون م ی‌آیی‪ ،‬احس��اس م ی‌کنی‬ ‫ممکن است ش��هدا در خیابان راه بروند‪ ،‬باش��ند‪ .‬یعنی در‬ ‫خداحافظ رفیق‪ ،‬غیبت و شهادت آنچنان در هم تنیده شده‪.‬‬ ‫گفتم اگر بتوانم این را بگویم‪ ،‬خیلی خوب است‪ .‬وقتی که‬ ‫تماشاچی بیرون آمد‪ ،‬احس��اس بکند که اینها چقدر به هم‬ ‫نزدیک هستند‪.‬‬ ‫هنرمند خط را چطور پیدا بکند؟‬ ‫‪ l‬مبانی تاریخ ائمه‌اطهار و خود ائمه‌اطهار‪ ،‬قرآن و‬ ‫ی جوامع بشر‬ ‫تفسیر‪ ،‬کاملا مشخص است‪ .‬م ی‌گویند‪ ،‬تمام ‌‬ ‫حاالت ش��بیه به هم دارند و در هر بره��ه‌‌ای از زمان‪ ،‬تکرار‬ ‫همدیگر م ی‌ش��وند‪ .‬من این را با این عقلم فهمیدم‪ .‬یعنی‬ ‫خدا با آن عظمتش متوجه نش��د که پاسخ تمام ی‌ سوال‌ها‪،‬‬ ‫در تمامی‌عصرها و نس��ل‌ها را به واسطه زندگی ائمه به ما‬ ‫بدهد؟ پاسخ سوال‌ها را داده است دیگر‪.‬‬ ‫ی�ک وقت�ی هس�ت ک�ه در اجتم�اع‪ ،‬همه‬ ‫دارن�د اینط�وری م ی‌گوین�د‪ .‬هم�ه م ی‌گویند ما‬ ‫مسلمان هستیم در این مواقع خط را چطور باید‬ ‫پیدا کرد؟‬ ‫‪ l‬خیل ی‌ها ادعای خیلی چیزه��ا را دارند‪ .‬در ته ران‬ ‫بگردی‪ ،‬خیل ی‌ها ادع��ای بستن ی‌فروش��ی دارند ولی یک‬ ‫دانه‌اش اکبر مشتی است‪ .‬او راس��ت م ی‌گوید‪ .‬بستن ی‌ساز‬ ‫اس��ت‪ .‬دروغگو که زیاد اس��ت‪ ،‬بله‪ .‬طالبان هم م ی‌گوید‪،‬‬ ‫ب رای اسالم زحمت م ی‌کشیم ولی باید به حرکاتشان بیاید‪.‬‬ ‫یعنی جور در بیاید‪ .‬باید با س��یره امام جعفر صادق‌(ع) جور‬ ‫در بیاید‪ .‬عملشان‪ ،‬رفتارشان‪ ،‬حرکاتشان و‪ ...‬خدا رحمت کند‬ ‫یکی از شهدا را‪ .‬به من م ی‌گفت‪ ،‬اگر م ی‌خواهی اولیای خدا‬ ‫را پیدا بکنی‪ ،‬دنبال کسی نگرد که چشم‌هایش خمار باشد‪،‬‬ ‫شاید یک شاگرد مکانیک باش��د که در چال مکانیکی دارد‬ ‫کار م ی‌کند‪.‬‬ ‫چشم انتظار‬ ‫این مستند قصه زندگی جانبازی را به روایت‬ ‫و تصویر کشیده که در عملیات نظامی در سرزمین‬ ‫خود ای��ران در ب رابر گروه��ک تروریس��تی به نام‬ ‫«ریگی» كه عملیات تروریس��تی را در ای ران انجام‬ ‫م ی‌داد م��ورد اصابت گلوله قرار گرفت��ه و در حالت‬ ‫تقریبا کما قرار دارد‪.‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬بتول بی رانون د‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬بتول بی رانوند ‬ ‫تدوین‪ :‬محمد بارانی ‬ ‫تصوی ر‌ب��رداری‪ :‬محمد فرزانمن��ش – احمد‬ ‫احمد‌پور ‬ ‫ی‬ ‫موسیقی‪ :‬محمد باران ‬ ‫تهیه شده در‪ :‬شبکه استانی افالک‬ ‫شب آفتابی‪ ،‬اولین بار کجا اجرا شد؟‬ ‫‪ l‬تست ش��ب آفتابی‪ ،‬در مس��جد جواداالئمه زده‬ ‫ش��د‪ .‬در یک برهه‌ای هم اسالید نش��ان دادم‪ ،‬هم نمایش‬ ‫نش��ان دادم‪ ،‬هم کار حجم ی‌ بین جمعیت‪ .‬خواستم بدانم‪،‬‬ ‫بین مردم چ��ه اتفاقی م ی‌افتد‪ .‬دیدم که م��ردم با همه‌اش‬ ‫ارتباط برقرار کردند و چون همه‌اش هم غافلگیرکننده بود‪،‬‬ ‫جاذبه داشت‪ .‬مثال تئاتر که تمام م ی‌شد‪ ،‬یک اسالید پخش‬ ‫م ی‌شد با یک سری اتفاقات حجم ی‌ بین جمعیت‪ .‬اربعین‬ ‫امام بود‪ .‬من یادم هست‪ .‬وقتی که این اجرا شد‪ ،‬یک سری‬ ‫میهمان‌های خارجی ب رای اربعین امام آمده بودند‪ .‬آنها را به‬ ‫مس��جد جواداالئمه آوردند‪ .‬این یک چیز عجیب و غریبی‬ ‫بود که تا به حال هی چ‌کس ندیده بود‪ .‬دیدند‪ .‬بعد آمدم و به‬ ‫قول معروف ورژن کامل‌تر این را در اربعین س��یدمرتضی‬ ‫آوینی‪ ،‬در حوزه زدم‪.‬‬ ‫چرا اربعین سیدمرتضی؟‬ ‫‪ l‬چون شرایطش مهیا شد‪ .‬با مرتضی خیلی رفاقت‬ ‫و دوستی داشتیم‪ ،‬ولی نم ی‌خواهم به خیلی چیزها ربطش‬ ‫بدهم‪ .‬زم گفت‪ ،‬م ی‌خواهیم اربعین سیدمرتضی را در حوزه‬ ‫برگزار بکنیم‪ .‬بهزاد انجام م ی‌دهی؟ گفتم‪ ،‬من به یک شرط‬ ‫انجام م ی‌دهم‪ .‬اختیار تام ب��ه من بدهید‪ .‬گفت‪ ،‬اختیار تام؟‬ ‫گفتند‪ ،‬اختیار ت��ام‪ .‬همه واحدها با به��زاد همکاری بکنند‪.‬‬ ‫ورژن کوچک شب‌ آفتابی را به نام شبی با مرتضی در حوزه‬ ‫برگزار کردیم‪.‬‬ ‫شب آفتابی در شبی با مرتضی متولد شد‪ .‬بعد کم‌کم‬ ‫رفتیم ش��هدای خوزس��تان‪ .‬آنجا همی ن‌ج��وری جلو آمد‪.‬‬ ‫من فکر م ی‌کنم‪ ،‬اگر مدی ران فرهنگ��ی آدم‌های باتدبیر و‬ ‫باهوش��ی بودند‪ ،‬م ی‌توانس��تند ده ب رابر این مسیری که ما‬ ‫رفتیم‪ ،‬از ما کار بکش��ند و زودتر به اینجایی که هس��تیم‬ ‫برسیم‪ .‬سال بعد در خوزستان برگزار شد‪g .‬‬ ‫قصه شبان و گرگ‬ ‫خاط رات ی��ک پزش��ک و نماین��ده پارلمان‬ ‫افغانستان از زندان گوانتانامو‪...‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬سی د‌سلیم غفوری ‬ ‫کارگردان‪ :‬محمد‌مهدی خالقی ‬ ‫تدوین‪ :‬مهدی حجت‌پناه ‬ ‫تصوی ر‌برداری‪ :‬سعید فرجی ‬ ‫دستیار کارگردان‪ :‬سی د‌مسعود طایفی ‬ ‫ق‬ ‫مجری طرح‪ :‬میثا ‬ ‫دکتر علیمحمدی‬ ‫روایت��ی‌ اس��ت از زندگ��ی و جه��اد علم�� ‌‬ ‫ی‬ ‫شهی د‌«دکتر مس��عود علیمحمدی» از دانشمندان‬ ‫هستی ای ران که در ته ران در عملیاتی تروریستی‬ ‫شهید شد‪.‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬علی دالوری ‬ ‫ی‬ ‫کارگردان‪ :‬علی دالور ‬ ‫تدوین‪ :‬علی دالوری – مهدی سردار ‬ ‫تصوی ر‌برداری‪ :‬حبی��ب‌اهلل محمدی – علی‬ ‫شاهی ‬ ‫مجری طرح‪ :‬علی متقیان ‬ ‫نویسنده‪ :‬سمانه سیار ‬ ‫گوینده متن‪ :‬مجید حبیبی ‬ ‫مدیر تولید‪ :‬عل ی‌اکبر عسگری ‬ ‫‪67‬‬
‫سومین جشنواره عمار با تجربه جشنواره اول و‬ ‫دوم در حال برگزاری اس�ت‪ ،‬باتوجه به تجربیات‬ ‫جشنواره اول و دوم چه تمهیداتی برای جشنواره‬ ‫سوم اندیشیدید؟‬ ‫پرونده‌ويژه‬ ‫‪ l‬پس از پای��ان جش��نواره دوم دبیرخان��ه دائمی‬ ‫‌جشنواره تشکیل شد‪ .‬در یک سالی که میان جشنواره دوم‬ ‫و سوم بود این فرصت را داشتیم که جلساتی را برگزار کنیم‬ ‫و سرفصل‌های مختلف جشنواره را مورد بررسی قرار دهیم‪.‬‬ ‫ارتباطات خوبی هم با برگزیدگان جشنواره دوم برقرار کردیم‬ ‫و جلسات هم‌اندیشی نیز برگزار ش��د و ایده‌ها و طرح‌هایی‬ ‫که موجود بود را مورد تحلیل و بررس��ی قرار دادیم‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه فرصت اکران مردم ی‌فیلم‌ها هم فضای خوبی را به ما‬ ‫ب رای مشارکت م ی‌داد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 150‬اکران مردمی‌در یک س��ال اخیر وجود‬ ‫داش��ت که فضای خوبی را ب رای ما مهیا کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫پس از برگزاری جش��نواره دوم بخش��ی از بدنه سینمایی و‬ ‫فیلمس��ازان اعتمادی به جش��نواره کردند که آثار مناسبی‬ ‫را به وجود آورد‪.‬‬ ‫عالوه بر این تبلیغات فقط در ته ران معطوف نشد و‬ ‫با امکانات مردم ی‌که در فضای مجازی به وجود آمده بود به‬ ‫صورت خودجوش در شهرستان‌ها هم جشنواره عمار تبلیغ‬ ‫ش��د‪ ،‬به صورتی که ما با ارتباطاتی که کسب کرده بودیم‪،‬‬ ‫پوسترها و عالئم فراخوان جشنواره را در شهرستان‌ها توزیع‬ ‫کردیم‪ .‬شاید به همین دلیل در جشنواره سوم نیز باتوجه به‬ ‫فضای تبلیغی که در ش��هرهای دیگر به وجود آمد امکان‬ ‫عادالنه‌ای ب رای مشارکت شهرستان‌ها هم گرفته شد‪ .‬شاید‬ ‫به همین دلیل اس��ت که ما در جشنواره سوم م ی‌بینیم که‬ ‫تعداد آثار از شهرستان‌ها مناسب و خوب است‪.‬‬ ‫یک�ی از ویژگ ی‌های جش�نواره عم�ار اکران‌های‬ ‫مردم�ی‌اس�ت‪ .‬ای�ن اکران‌ه�ای مردم ی‌چ�ه‬ ‫ویژگ ی‌هایی دارد؟‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫منتظر فضاي رسمي نمي‌مانيم‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با دبیر اجرایی جشنواره عمار‬ ‫جشنواره سوم عمار در حالی برگزار می‌شود که نسبت به دو دوره گذش�ته در شرایط بهتري از نظر‬ ‫حجم آثار و کیفیت فیلم‌ها قرار دارد‪ .‬حامد بامروتنژاد‪ ،‬مسئول دبیرخانه فیلم مردمی‌عمار و دبیر اجرایی آن‬ ‫در گفت‌وگو با مثلث به آنچه در جشنواره سوم می‌گذرد اشاره می‌کند و می‌گوید که از نظر محتوایی جشنواره‬ ‫به جایی رسیده که حتی بدنه رسمی سینما نیز نمی‌تواند از آن بگذرد‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب ای ران زمین و‬ ‫مفاخر این دیار از ابتدای شکل‌گیری تا دوره صفویه‬ ‫علی دالوری‪ :‬تهی ه‌کننده‬ ‫یزاده‬ ‫کارگردان‪ :‬احسان توسل ‌‬ ‫وقتی نقاب‌ها کنار م ی‌رود‬ ‫اوباما در کاخ سفید نشسته و مشغول تماشای‬ ‫تصاویری از بحرین است که ناگهان‪...‬‬ ‫س‬ ‫طرح و اجرا‪ :‬ی ‬ ‫مجری طرح‪ :‬دفتر مطالعات جبه ه‬ ‫‪68‬‬ ‫حاج‌علی اکرام‬ ‫حکایت زندگ��ی پ ر‌فراز و نش��یب و مبارزات‬ ‫سیاسی و مذهبی حاج علی اکرام از فعاالن شیع ‌ه در‬ ‫جمهوری آذربایجان است‪.‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬مهدی نعلبندی ‬ ‫ی‬ ‫کارگردان‪ :‬مهدی نعلبند ‬ ‫تدوین‪ :‬ایوب باغبان ‬ ‫ی‬ ‫تصوی ر‌برداری‪ :‬مهدی نعلبند ‬ ‫مجری طرح‪ :‬دفتر مطالعات جبهه فرهنگی‬ ‫انقالب اسالمی‬ ‫‪ l‬ببینی��د‪ ،‬خ��ود جش��نواره عم��ار از درون یک‬ ‫آسی ب‌شناس��ی س��ینمای ای ران بیرون آمده ک��ه یکی از‬ ‫آس��ی ب‌های س��ینمای ای ران بحث حلقه توزیع و موضوع‬ ‫مخاط��ب اس��ت‪ .‬مخاط��ب حرف��ه‌ای و خ��اص وقت��ی‬ ‫پرفروش‌ترین فیل��م را م ی‌بیند چیزی ح��دود دو میلیون‬ ‫نفر است‪ .‬به هر حال اینها ذائقه سینما را به وجود م ی‌آورند‪.‬‬ ‫در چنین فضایی است که سینما جهت‌دهی م ی‌شود‪.‬‬ ‫به هر حال ش��اید در چنین فضایی دغدغه‌های مردم فیلم‬ ‫نشود‪ .‬ما در واقع با اکران‌های مردمی‌سعی داریم که حلقه‬ ‫توزیع فیلم‌های انقالب را مرمت کنیم‪.‬‬ ‫این یک س��ابقه ش��یرین در اوائل انقالب دارد که در‬ ‫مساجد و پایگاه‌های بسیج ولو با امکانات همان موقع فیلم‬ ‫به نمایش در م ی‌آوردند‪ .‬ما هم سعی کردیم با به روز رسانی‬ ‫آن شیوه دعوت کنیم از کسانی که مایل هستند در شهر یا‬ ‫روستای خود فیلم به نمایش درآورند‪ .‬هر کسی هم به اندازه‬ ‫نوجوان شروشیطانی که تصادفی با مسجد‬ ‫آشنا م ی‌شود و عاشق مکبری و میکروفن م ی‌شود‪...‬‬ ‫تهی ه‌کنن��ده‪ :‬کام��ران مجی��دی – مجی��د‬ ‫اسماعیلی‬ ‫نویس��نده و کارگ��ردان‪ :‬مجی��د‬ ‫ی‬ ‫اسماعیل ‬ ‫نزاده ‬ ‫تدوین‪ :‬سجاد پهلوا ‌‬ ‫صدابرداری‪ :‬مجید هاشم ی‌پور ‬ ‫موسیقی‪ :‬مسعود سخاوت‌دوست ‬
‫سهم و بضاعت خودش درگیر این ماجرا م ی‌شود‪.‬‬ ‫در واقع با امکانات خودشان نمایش فیلم م ی‌گذارند‪.‬‬ ‫تنها کار ما این اس��ت که به آنها فیل��م بدهیم‪ ،‬آنها هم آن‬ ‫را نمایش بدهند‪ .‬این یک پتانس��یل خودجوش اس��ت که‬ ‫نیازی به هماهنگی با نهادهای رس��می ن��دارد‪ .‬البته ما با‬ ‫نهادهای رسمی قهر نم ی‌کنیم بلکه منتظر فضای رسمی‬ ‫نم ی‌مانیم‪.‬‬ ‫کار را متوقف نم ی‌کنی��م تا آنها بیاین��د‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از کارهایی ک��ه در اکران‌های مردمی‌ش��د این ب��ود که از‬ ‫کسانی که در خانه یا دانشگاه‪ ،‬مس��اجد و مراکز فرهنگی‬ ‫فیل��م را نمای��ش م ی‌دهند‬ ‫م ی‌خواهیم ک��ه هنرمندی‪،‬‬ ‫ش��اعری‪ ،‬متفک��ری که در‬ ‫شهرشان با انقالب همراهی‬ ‫دارد‪ ،‬در مورد آن س��خنرانی‬ ‫کند‪ .‬این خودش ایجاد یک‬ ‫جبه��ه فرهنگی ی��ا حلقه‬ ‫مطالعات��ی در درون محل‬ ‫سکونت خود است‪ .‬در واقع‬ ‫یک جور بوم ی‌س��ازی هم‬ ‫هس��ت‪ .‬یک پاتوقی برای‬ ‫بچه‌های انقالب که بیایند‬ ‫فیل��م ببینند‪ ،‬ح��رف بزنند‪،‬‬ ‫فکر کنند‪.‬‬ ‫انقالب سنگ‬ ‫این انیمیش��ن به انتفاضه مردم فلس��طین‬ ‫م ی‌پردازد ‪...‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬حسن بهادری‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬محسن مرادی‬ ‫انیماتور‪ :‬حسن بهادری‬ ‫ط راح شخصیت ‪:‬حسن بهادری‬ ‫تدوین و صداگذاری‪ :‬حسن بهادری‬ ‫کانون فرهنگی مذهبی عصر انتظار‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ما امس��ال س��ه اث��ر داریم ک��ه بچه‌های‬ ‫اکران‌های مردم ی‌در شهرستان‌ها به جشنواره ارائه داده‌اند‪.‬‬ ‫این نش��ان م ي‌دهد که خود اکران‌های مردم ی‌در واقع یک‬ ‫اعتماد به نفس��ی ب��ه آنها داده ک��ه بیاین��د کار کنند و در‬ ‫مسابقه‌ای شرکت کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع جش��نواره‬ ‫عمار محل بروز نوآوری‌ها‬ ‫و ابداع��ات و کاره��ای‬ ‫بچه‌های انقالب است‪ .‬این‬ ‫اتفاق خیلی کم رخ م ی‌دهد‪.‬‬ ‫البته کاس��ت ی‌هایی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به هر حال کسانی که‬ ‫در جش��نواره عمار حضور‬ ‫دارن��د جوان هس��تند و در‬ ‫حال آزمون و خطا‪.‬‬ ‫ش�ما گفتی�د ک�ه در‬ ‫جش�نواره عم�ار منتظر‬ ‫رس�می‬ ‫نهاده�ای‬ ‫نم ی‌مانی�د‪ ،‬ای�ن یعنی‬ ‫چه؟‬ ‫‪ l‬س��ال گذش��ته‬ ‫برگ��زاری جش��نواره دوم‬ ‫حقیقتی را آش��کار کرد که‬ ‫در واق��ع بخش��ی از بدنه‬ ‫س��ینما پرس��ش‌هایی را‬ ‫درباره عمار آغاز کردند‪.‬‬ ‫به‌ه ر‌ح��ال عم��ار‬ ‫جشنواره‌ای با مشخصات‬ ‫و ویژگ ی‌ه��ای منحص��ر‬ ‫به فرد است‪ .‬ش��اید برخی‬ ‫در فهم ماهیت جش��نواره‬ ‫مش��کل داشته باش��ند اما‬ ‫موض��وع اینجاس��ت ک��ه‬ ‫جش��نواره عمار امروز جای خ��ود را در س��ینماي ای ران باز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته ما نیازی به تایید نهادهای رسمی نداریم‬ ‫چرا که ب��ا آرمان و اعتق��ادات و پش��توانه‌های خود حرکت‬ ‫م ی‌کنیم‪.‬‬ ‫به هر حال بدنه رسمی سینما خواه و ناخواه جشنواره‬ ‫را قبول م ی‌کند چرا که آثاری که در جشنواره حضور دارد این‬ ‫قابلیت فنی و محتوایی و تکنیکی را دارد که مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬البته برخی از کس��انی هم که در جش��نواره حضور‬ ‫دارند‪ ،‬در جریان سینمای کشور هم کار م ی‌کنند‪g .‬‬ ‫بی‌قرارگاه مهرآباد‬ ‫تحصن دانش��جویان عدالت‌‌خواه در س��ال‬ ‫‪ 1387‬هجری شمسی در پی حمله اسرائیل به غزه‬ ‫در فرودگاه مهرآباد ای ران‪...‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬محمد‌صالح مفتا ح‬ ‫کارگردان‪ :‬محمد‌حسین خوش‌بیان ‬ ‫ن‬ ‫تدوین‪ :‬محمد‌حسین خوش‌بیا ‬ ‫تصوی ر‌ب��رداری‪ :‬حس��ین براتی‪ -‬محس��ن‬ ‫اس�لام‌زاده – محمد‌حس��ین خ��وش بی��ان ‪-‬‬ ‫ی‬ ‫احمد‌طاهری‪ -‬یحیی رضای ‬ ‫سونامی‌دیجیتالی‬ ‫نگاه ی‌ است به اس��تفاده دولت‌ها از رسانه‌ها‬ ‫در اعمال سیاست‌هایشان از آغاز جنگ دوم جهانی‬ ‫تا زمان آغاز رسمی جنگ نرم و رسیدن دیپلماسی‬ ‫رسانه‌ای به پیچیده‌ترین زمان خود‪.‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬روح‌اهلل رفیعی‬ ‫کارگردان‪ :‬روح‌اهلل رفیعی‬ ‫تدوین‪ :‬روح‌اهلل رفیعی‪ -‬محمد رفیعی‬ ‫صدابرداری‪ :‬احسان مهدی‬ ‫موسیقی‪ :‬محمد کرازاد‬ ‫محقق‪ :‬روح‌اهلل رفیعی – فرهاد عباسی‬ ‫نویسنده‪ :‬فرهاد عباسی‬ ‫مجری طرح‪ :‬گروه فرهنگی رسانه ثائر‬ ‫پرونده‌ويژه‬ ‫‪ l‬امس��ال واقعا ما‬ ‫غافلگیر شدیم‪ .‬در روزهایی‬ ‫که ب��ه افتتاحی��ه مانده بود‬ ‫هم کسانی زنگ م ی‌زدند و‬ ‫م ی‌گفتند م ی‌توانیم فیلم به جشنواره بدهیم؟ بیش از ‪900‬‬ ‫اثر به جشنواره ارسال شد‪.‬‬ ‫حجم باالیی از کار رس��ید که شاید بازبینی‪ ،‬بررسی و‬ ‫انتخاب آنها کار سنگینی را م ی‌طلبید‪ .‬حاال چه از نظر کمی‬ ‫و چه از نظر كيفي جش��نواره سوم س��طح باالیی دارد‪ .‬من‬ ‫م ی‌توانم در جش��نواره عمار به دوستان این توصیه را بکنم‬ ‫که مثال هفت‪ ،‬هش��ت کار خوب وجود دارد که قابل دیدن‬ ‫است و کسانی بیایند آنها را ببینند شاید خوششان بیاید‪.‬‬ ‫سطح کیفی آثار خیلی باال بود‪ .‬یک اعتماد به نفسی‬ ‫یعنی بچ ه‌هایی که در شهرش�ان اکران مردمی‬ ‫‌کردند‪ ،‬فیلم هم ساخته اند؟‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫امسال چه تفاوتی با‬ ‫سال پیش در نحوه‬ ‫انتخ�اب فیل م‌ه�ا‬ ‫داری�د‪ .‬به ه�ر حال‬ ‫جش�نواره در ح�ال‬ ‫پوست اندازی است‪،‬‬ ‫یک جور به س�مت‬ ‫حرف�ه‌ای ش�دن‬ ‫م ی‌رود‪ .‬این را قبول‬ ‫دارید؟‬ ‫میان بچه‌ها وج��ود دارد‪ .‬نکته جالب اینکه ما امس��ال در‬ ‫جشنواره سوم سه اثر داریم که توسط مسئوالن اکران‌های‬ ‫مردم ی‌در شهرستان‌ها به جشنواره داده شده است‪.‬‬ ‫کریم‬ ‫«کریم» روایت ی‌ اس��ت از حال‌ و‌روز تونس و‬ ‫ت محوری‬ ‫مردمانش‪ ،‬قبل و بعد از انقالب‪ .‬شخصی ‌‬ ‫فیلم جوانی مدرن و به‌روز به اس��م کریم است که‬ ‫مخاطب با ش��نیدن داس��تان زندگ ی‌اش و گوش‬ ‫دادن به صحب ت‌هایش عالوه بر اینکه به ش��رایط‬ ‫اجتماعی و خفقان دوران حاک��م دیکتاتور تونس‬ ‫بن‌علی پی م ی‌برد‪ ،‬به مفاهی��م عمی ق‌تری مثل‬ ‫اعتقاد کامل حتی جوانان با ظاهر مدرن به اسالم‬ ‫دست خواهد یافت‪« .‬کریم» یک مستند جذاب و‬ ‫کاملا حرفه‌ای است که قطعا هر بیننده‌ای را راضی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تهی ه‌کننده‪ :‬مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫تجربی‬ ‫کارگردان‪ :‬محسن برمهانی‬ ‫تدوین‪ :‬سعید محسن یوسفی‪ -‬امیر نصیری‬ ‫تصوی ر‌ب��ردار‪ :‬محس��ن برمهان��ی ‪ -‬حمید‬ ‫سرگزی‬ ‫موسیقی‪ :‬احسان یادگانه‬ ‫بیداری اسالمی(مستند)‬ ‫خالصه داستان‪ :‬حکایت سفر گروهی متشکل‬ ‫از ‪ 15‬کشور آس��یایی که از هند آغاز و به پاکستان‪،‬‬ ‫ای ران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬س��وریه‪ ،‬مص��ر و در نهای��ت به غزه‬ ‫م ی‌رسند تا هم پیام مظلومیت مردم غزه منتقل و‬ ‫هم کمک‌های اهالی این کشورهای آسيایی به این‬ ‫منطقه محاصره شده برسد‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬سعی د‌سلیم غفوری‬ ‫کارگردان‪ :‬سعید فرجی‬ ‫تدوین‪ :‬وحید فرجی‬ ‫تصوی ر‌ب��رداری‪ :‬س��عید فرج��ی‪ -‬کوئ��ی‬ ‫ساکاگوچی – حسین کاظم ی‌– روح‌اهلل رفیعی‬ ‫موسیقی‪ :‬وحید فرجی (انتخاب موسیقی)‬ ‫صداگ��ذاری‪ :‬مه��رداد جلوخان��ی – مهدی‬ ‫جمشیدی‬ ‫دستیار کارگردان‪ :‬سی د‌مصطفی آهنگره ا‬ ‫گوینده متن‪ :‬الهام جعف ر‌نژاد‬ ‫مجری طرح‪ :‬موسسه فرهنگی میثاق‬ ‫‪69‬‬
‫ورزش‌‬ ‫پايان بن همام‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫پايان بن‌همام‬ ‫اعتراض سازمان شفافيت بين‌المللي به محروميت رئيس سابق ‪AFC‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محمد بن‌همام‪ ،‬رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آسیا‬ ‫ب رای همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی کرد؛ این اتفاق در‬ ‫حالی رخ داد که طبق اعالم فیفا‪ ،‬او با محرومیتی مادام‌العمر‬ ‫مواجه شده است‪ .‬رئیس سابق قطری کنفدراسیون فوتبال‬ ‫آسیا در سال ‪ 2011‬نامزد ریاست فیفا بود ولی بعد از رو شدن‬ ‫پرونده‌های دست‌داشتن او در فساد‪ ،‬محرومی ت‌هایی ب رای‬ ‫او درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫پرونده او در ماه جوالی س��ال ‪ 2012‬به دادگاه داوری در‬ ‫ورزش برده شد و در همین راستا بن‌همام ‪ 63‬ساله به خاطر‬ ‫‪70‬‬ ‫تخلفات مالی از ادامه همکاری با کنفدراسیون فوتبال آسیا‬ ‫منع شد و بعد از آن هم محرومیت دیگری از سوی فیفا ب رای‬ ‫او درنظر گرفته شد‪ .‬پیش از این شنیده م ی‌شد که تحقیقات‬ ‫درمورد فس��اد مالی بن‌همام در طول دورانی که او ب رای در‬ ‫دست گرفتن ریاست فیفا تالش م ی‌کرد‪ ،‬دیگر مورد بررسی‬ ‫قرار نخواه��د گرفت‪ ،‬ول��ی االن او تصمیم گرفت��ه تا ب رای‬ ‫همیشه با فعالی ت‌هایش در دنیای فوتبال خداحافظی کند که‬ ‫البته در همین زمان هم محرومیتی مادام‌العمر ب رای او اعالم‬ ‫شده‪ .‬در بیانیه منتشره از سوی بن‌همام م ی‌خوانیم‪« :‬آقای‬ ‫بن‌همام‪ ،‬عضو کمیته اجرایی فیفا و رئیس کنفدراس��یون‬ ‫فوتبال آسیا از تمام پس ت‌هایش در دنیای فوتبال کناره‌گیری‬ ‫م ی‌کن��د و هرگز در دنی��ای فوتبال و س��ازمان‌های مرتبط‬ ‫به فعالیت نخواهد پرداخت‪ .‬این خبر درپی نامه اس��تعفای‬ ‫آقای بن‌همام که در تاریخ ‪ 15‬دسامبرس��ال ‪ 2012‬ب رای فیفا‬ ‫و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده‪ ،‬اعالم م ی‌گردد‪».‬‬ ‫همچنین اعالم شده‪« :‬با بررسی قوانین و کدهای جدید‬ ‫اخالقی فیفا‪ ،‬مسئوالن کمیته فیفا درنظر گرفتند تا بن‌همام‬ ‫ب رای همیشه از شرکت در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال‬
‫واکنش سازمان ش�فافیت بی ن‌الملل به محرومیت‬ ‫بن‌همام‬ ‫ورزش‬ ‫نح��وه اداره فیفا‪ ،‬یک��ی از موضوعات مورد بررس��ی‬ ‫نشست اخیر شورای اروپا بود‪ .‬این ش��ورا که دفتر اصلی آن‬ ‫در استراسبورگ است با ‪ ۴۷‬عضو وظیفه‌ ترویج حقوق‌بشر‬ ‫و دموکراسی را ب ر‌عهده دارد‪ .‬در این نشست‪ ،‬اعضای شورای‬ ‫اروپا به محرومی��ت مادام‌العمر بن‌همام اعت��راض کردند و‬ ‫نوع برخورد فیفا با بن‌هم��ام را یکی از مصادیق تصمیمات‬ ‫غیردموکراتیک فیفا قلمداد کردند‪« .‬س��یلویا ش��نک» از‬ ‫سازمان شفافیت بی ن‌الملل؛ محرومیت مادام العمر بن‌همام‪،‬‬ ‫عضو سابق کمیته اجرایی فیفا و رئیس سابق کنفدراسیون‬ ‫فوتبال آسیا را به جرم «تضاد منافع»‌ب ی‌تناسب خواند و گفت‬ ‫تضاد منافع در ابعاد مختلفی در فیفا جریان دارد‪.‬‬ ‫ش��نک افزود‪« :‬افرادی از فیفا به دلیل فساد محروم و‬ ‫متهم ش��دند‪ ،‬دو نفر از اعضای کمیته اجرایی که ب رای اعطا‬ ‫کردن میزبانی جام‌جهان��ی ‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ۲۰۲۲‬آماده گرفتن پول‬ ‫بودند‪ ،‬ب رای دو یا سه سال محروم شدند‪ ».‬او در ادامه با اشاره‬ ‫به محرومیت بن‌همام گفت‪« :‬حاال ب��رای تضاد منافع و نه‬ ‫فس��اد‪ ،‬یکی از این اعضا تا آخر عمر از فعالی ت‌های مربوط‬ ‫به فوتبال محروم شده است‪ ،‬وقتی شما این جرائم را با هم‬ ‫مقایسه م ی‌کنید‪ ،‬این مساله کمی شگفت‌آور است‪.‬‬ ‫انتقاد نهادهای وابس��ته ب��ه اتحادیه اروپا از س��اختار‬ ‫و تصمیم��ات فیفا‪ ،‬به خوبی نش��ان م ی‌ده��د که ضرورت‬ ‫دموکراتی ک‌سازی فیفا‪ ،‬به تدریج ابعاد جدید و مهمتری پیدا‬ ‫م ی‌کند و این موض��وع‪ ،‬از بحثی در رس��انه‌ها‪ ،‬به بحثی در‬ ‫نهادهای تصمیم ساز بدل م ی‌شود‪.‬‬ ‫سیلویا شنک در انتقاداتش از فیفا گفت‪« :‬من فقط این‬ ‫نکته را یادآوری م ی‌کنمکه فیفا پارسال حق پخش تلویزیونی‬ ‫در بخشی از قاره آسیا را در اختیار شرکت اینف رانت گذاشتکه‬ ‫مدیرعامل این شرکت فلیپ بالتر‪ ،‬ب رادرزاده سپ‌بالتر است‪،‬‬ ‫این یعنی تضاد منافع عظیم‪ .‬جهان امروز در حال پیشروی‬ ‫به س��وی دموکراتیک شدن اس��ت‪ .‬کش��ورها و نهادهای‬ ‫غیردموکراتیک‪ ،‬دموکراتیک م ی‌شوند و کشورها و نهادهای‬ ‫دموکراتیک‪ ،‬دموکراتی ک‌تر!»‬ ‫این مقام مس��ئول ادامه داد‪« :‬فیفا ه��م از این قاعده‬ ‫نم ی‌تواند مستثنی باشد‪ .‬این سازمان بزرگ‪ ،‬اگرچه در میان‬ ‫نهادهای ورزش��ی دنیا‪ ،‬کارآیی باالی��ی دارد‪ ،‬ولی نم ی‌تواند‬ ‫کارآی��ی اقتدارگرایانه خود را بهانه‌ای ب رای س��ر ب��از زدن از‬ ‫اصالحات دموکراتیک کند‪ ».‬سیلویا شنك خاط ر‌نشان کرد‪:‬‬ ‫«ساختارهای دموکراتیک قابلیت اصالحی بیشتری نسبت‬ ‫به ساختارهای اقتدارگرایانه دارند و اگر ساختار موجود فیفا به‬ ‫همین شکل حفظ شود‪ ،‬باید منتظر باشیم تا روزی فسادهای‬ ‫درونی فیفا‪ ،‬کار دست این سازمان بزرگ بدهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬فیفا متعلق به هیچ شخصی نیست‪ .‬فیفا‬ ‫متولی فوتبال جهان است‪ .‬بالتر و اط رافیانش نم ی‌توانند با‬ ‫اقتدا به سنت اقتدارگرایان ‌ه هاوه النژ‪ ،‬مهمترین نهاد فوتبالی‬ ‫جهان را در وضعیتی نه چندان دموکراتیک نگه دارند تا منافع‬ ‫عموم ی‌ش��ان لطمه‌ای نخورد‪ .‬رمز مان��دگاری فیفا نیز در‬ ‫همسویی با روند عمومی دموکراتیک شدن در جهان امروز‬ ‫است‪ .‬انصاف و عدالت در هیچ مجموعه غیردموکراتیکی‪ ،‬در‬ ‫حد و اندازه عقل و طاقت بشر معاصر‪ ،‬رعایت نم ی‌شود‪ .‬فیفا‬ ‫تافته جدابافته نیس��ت‪ .‬با اقتدارگرایی بر فیفا همان م ی‌رود‬ ‫که در سی سال گذش��ته‪ ،‬بر حکومت‌های اقتدارگرای دنیا‬ ‫رفته است‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫محروم باش��د‪ .‬این محرومی��ت مادام‌العم��ر نتیجه آخرین‬ ‫گزارش مایکل جی گارس��یا‪ ،‬رئیس کمیته بررسی کدهای‬ ‫اخالقی فیفا اس��ت‪ ».‬بن‌همام در طول س��ال‌های ‪ 2002‬تا‬ ‫‪ 2011‬ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را در دست داشت و‬ ‫بارها با سپ بالتر‪ ،‬رئیس کنونی فیفا همکاری‌هایی داشت‪.‬‬ ‫در انتخابات فیفا در سال ‪ 2011‬بود که او تصمیم گرفت همراه‬ ‫با بالتر نامزد ایفای این پست ش��ود و درهمان زمان بود که‬ ‫پرونده‌های فساد مالی او رو شد‪ .‬ماجرا از آنجایی شروع شد‬ ‫که ‪ 9‬تن از ‪ 24‬عضو اتحادیه فوتبال کاراییب که در نشستی‬ ‫در ماه مه در‌ترینیداد ش��رکت کرده بودند‪ ،‬نزد لوییس فریه‪،‬‬ ‫مدیر سابق اف‌‌ب ی‌آی اعتراف کردند که مبلغ ‪ 40‬هزار دالر از‬ ‫طرف بن‌همام به آنها پیشنهاد شده و دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫این گزارش که ماموران سابق اف‌‌ب ی‌آی آن را گردآوری‬ ‫کردند‪ ،‬ب رای بن‌همام ارسال ش��د و فیفا فورا رئیس تعلیقی‬ ‫کنفدراسیون فوتبال آسیا را به جلسه رسیدگی کمیته اخالقی‬ ‫احضار کرد‪ .‬بن‌همام و دو مقام فوتب��ال کاراییب‪ ،‬متهم به‬ ‫دخالت در توطئه رش��وه به مس��ئوالن اجرای��ی در کاراییب‬ ‫ب رای س��رنگون‌کردن بالتر‪ ،‬رئیس فیفا شدند‪ .‬گزارش‌های‬ ‫اولیه کمیته اخالقی فیفا همگی علی��ه بن‌همام بود‪ .‬آنها‬ ‫به این نتیجه رسیدند که شواهد قانع‌‌کننده‌ای وجود دارد که‬ ‫نشان م ی‌دهد بن‌همام و جک وارنر‪ ،‬رئیس وقت کونکاکاف‬ ‫طرح رش��وه‌دهی به رای‌دهن��دگان را ط راحی ک��رده بودند‪.‬‬ ‫البته اتهامات علیه وارنر که بالفاصله اس��تعفا داد‪ ،‬لغو شد‪.‬‬ ‫واکنش بن‌همام ام��ا در ابتدا جالب بود‪ .‬او که م ی‌دانس��ت‬ ‫در صورت محکومیت با محرومی��ت مادام‌العمر در فوتبال‬ ‫روبه‌رو خواهد شد‪ ،‬در گام نخس��ت از اعالم سوابق حساب‬ ‫بانکی خود و س��ایر جزئیات مالی به تیم تحقیق خودداری‬ ‫کرد‪ .‬بن‌همام که از س��ال ‪ 1996‬عضو کمیت��ه اجرایی و از‬ ‫سال ‪ 2002‬رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده اعالم کرد‬ ‫قصد ندارد از س��مت خود در این کنفدراسیون استعفا دهد و‬ ‫از دوستانش در ‪ AFC‬خواست تا صبور باشند‪ .‬او در نامه‌ای‬ ‫به ‪ 46‬عضو ‪ AFC‬نوشت که موضوع فرجام‌خواهی خود را‬ ‫پیگیری م ی‌کند و از کشورهای آسیا انتظار حمایت دارد‪ .‬با‬ ‫وجود امتناع بن‌همام از امضای نامه استعفا‪ ،‬نام او از لیست‬ ‫مس��ئوالن اجرایی ‪ AFC‬در پایگاه اینترنتی این فدراسیون‬ ‫حذف ش��د‪ ،‬اما ادامه بررس��ی‌ها کار بن‌همام را سخت کرد‪،‬‬ ‫چه تحقیقات پرده از فساد مالی وی برداشت‪.‬تا جایی که در‬ ‫گزارش کمیته اخالقی فیفا آمد‪ « :‬بن‌همام وجه نقد هنگفتی‬ ‫را دست‌کم غیرمستقیم به منظور جلب حمایت آنها در ب رابر‬ ‫بالتر پیشنهاد کرده است‪ ».‬این رسوایی یک هفته قبل از‬ ‫انتخابات فیفا برمال شد و بن‌همام‪ ،‬وارنر و کارکنان اتحادیه‬ ‫فوتبال کاراییب از طرف کمیته اخالقی فیفا به‌طور موقت از‬ ‫فعالیت تعلیق شدند‪ ،‬ه ر‌چند همه این افراد هرگونه خطاکاری‬ ‫را رد کرده‌اند‪ .‬بن‌همام سه روز قبل از انتخابات فیفا از رقابت‬ ‫ب رای ریاست فیفا کنار کش��ید تا بالتر بدون رقیب بماند و‬ ‫ب رای چهارمین بار به ریاست فیفا برس��د‪ .‬باالخره رای فیفا‬ ‫اعالم و بن‌همام ‪ 63‬ساله‪ ،‬کاندیدای سابق ریاست فدراسیون‬ ‫جهانی فوتبال و عضو کمیته اجرایی فیفا و رئیس س��ابق‬ ‫کنفدراسیون فوتبال آس��یا از تمام ی‌ فعالی ت‌های فوتبالی‬ ‫محروم ش��د‪ ،‬ه ر‌چند کاس (دادگاه داوری ورزشی)‪ ،‬بن‌همام‬ ‫را از اتهاماتی که فیفا متوجه وی کرده بود‪ ،‬تبرئه کرد‪ ،‬با این‬ ‫حال وی گفت‪« :‬ب��رای من رای کاس‪ ،‬ک��ه باالترین دادگاه‬ ‫داوری ورزشی است‪ ،‬کافی است‪ .‬محرومی ت‌های فیفا علیه‬ ‫من بدون توجیه اس��ت‪ .‬تصمیم اخیر کمیته‌ اخالقی فیفا‬ ‫نشان داد که طرح آنها با وجود صرف ده‌ها میلیون دالر ب رای‬ ‫اتهام‌زدن به من به شکست انجامید‪ .‬نم ی‌خواهم زندگ ی‌ام‬ ‫این‌گونه ادام��ه یابد و همواره در پی اثب��ات ب ی‌گناهی خود‬ ‫باش��م‪ .‬م ی‌خواهم روی زندگ ی‌ام تمرکز کنم و به خانواده‌ام‬ ‫برسم‪ .‬در هر حال چنانچه اتهامات دیگری علیه من مطرح‬ ‫شود‪ ،‬دالیل و مس��تندات خود را ارائه خواهم داد‪ .‬م ی‌خواهم‬ ‫از تمام کسانی که در این مدت از من حمایت کردند‪ ،‬تشکر‬ ‫کنم‪ .‬متاس��فم که زمانی که همه دوس��تان و نزدیکان من‬ ‫انتظار داشتند من به مبارزه خود ادامه دهم و به سکان هدایت‬ ‫‪ AFC‬برگردم‪ ،‬استعفای خود را اعالم م ی‌کنم‪ .‬از امروز به بعد‬ ‫م ی‌خواهم روی آینده‌ام تمرکز کنم و به ادعاهای پوشالی و‬ ‫یاوه‌گوی ی‌ها نیز توجهی نکنم‪ .‬ب رای این ورزش جذاب آرزوی‬ ‫موفقیت م ی‌کنم‪ .‬من ‪ 40‬س��ال در فوتبال ب��ا قلب و روح و‬ ‫عاشقانه خدمت کردم‪ ».‬فیفا نیز کمی پس از اعالم استعفای‬ ‫شیخ قطری او را ب رای همیشه از فعالی ت‌های ورزشی محروم‬ ‫کرد‪ .‬در بیانیه رسمی فیفا آمده است‪« :‬محرومیت بن‌همام‬ ‫به خاطر گزارش نهایی بود که مایکل گارسیا‪ ،‬رئیس کمیته‌‬ ‫اخالقی فیفا ارائه داد‪ .‬به موجب قوانی��ن جدید فیفا کمیته‌‬ ‫اخالقی م ی‌تواند حتی با وجود استعفای یک شخص اتهامات‬ ‫او را پیگیری کند و در صورت لزوم حکم نهایی را صادر کند‪.‬‬ ‫کمیته‌ اخالقی تصمیم گرفت بن‌همام را ب رای همیش��ه از‬ ‫فعالی ت‌های فوتبال��ی محروم کند‪ ».‬فیفا پی��ش از این در‬ ‫ماه ژوئ��ن ‪ 2011‬بن‌همام را به خاطر دادن رش��وه به اعضای‬ ‫فدراسیون کونکاکاف از ریاس��ت ‪ AFC‬محروم کرد و اجازه‬ ‫شرکت او در انتخابات ریاست فیفا را نداد‪ .‬شیخ قطری نسبت‬ ‫به این حکم فیفا اعتراض کرد و آن را ظالمانه دانس��ت‪ .‬وی‬ ‫پیش از این از سوی دادگاه عالی داوری ورزشی تبرئه شد‪ ،‬اما‬ ‫فیفا این حکم را معتبر ندانست و سرانجام وی را ب رای همیشه‬ ‫از فعالی ت‌های ورزشی محروم کرد‪.‬‬ ‫‪71‬‬
‫ضرر او تمام شد‪.‬‬ ‫رابطه او با بالتر خیلی خوب بود‪ ،‬چرا یکباره تغییر‬ ‫جهت داد و این رابطه رو به تیرگی گذاشت؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬رابطه بن‌همام و بالتر بس��یار خوب بود‪ .‬اما‬ ‫بن‌همام از سوی حامیانش تحت‌فشار بود که باید خیلی زود‬ ‫به ریاست فیفا مي رسيد‪ .‬همین مساله باعث شد بالتر مقابل‬ ‫بن‌همام گارد هجومی‌بگیرد‪ .‬اگر بن‌همام عجوالنه تصمیم‬ ‫نم ی‌گرفت‪ ،‬قطعا بالتر ب رای دوره بعدی ریاست فیفا طوری‬ ‫ب رای بن‌همام رایزنی م ی‌کرد که ریاست فیفا را بر عهده بگیرد‪،‬‬ ‫اما تحلیل بن‌همام این بود که در همین دوره قبلی باید رئیس‬ ‫فیفا شود‪ .‬او نم ی‌خواست چهار سال دیگر صبر کند‪.‬‬ ‫چگونه بای�د درب�اره عملکرد بن‌هم�ام قضاوت‬ ‫کنیم؟ او برای فوتبال آسیا منشا چه خدماتی بود و‬ ‫البته چه ضع ف‌هایی در کارنام ه‌اش دیده م ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬ب رای پاسخ به این سوال به نظرم باید کمی به عقب‬ ‫برگردیم و از خودمان بپرسیم قبل از بن‌همام در فوتبال آسیا‬ ‫چه وضعیتی حاکم بود؟ فوتبال آس��یا در چ��ه درجه‌ای قرار‬ ‫داشت و شرایط ‪ AFC‬در محافل بی ن‌المللی از چه قرار بود؟‬ ‫باید ابتدا به خود بن‌همام و شرایط زندگی خصوص ی‌اش اشاره‬ ‫کنم‪ .‬او وقتی رئیس ‪ AFC‬شد که بسیار ثروتمند بود؛ بناب راین‬ ‫از آمدن به فوتبال به‌دنبال نفع مالی نب��ود‪ ،‬بلکه حضور در‬ ‫عرصه مدیریتی فوتبال آن‌هم در سطح ریاست کنفدراسیون‬ ‫فوتبال آسیا ب رای او چالشی جذاب محسوب م ی‌شد‪.‬‬ ‫یعنی م ی‌توان گفت دنبال نفع مالی نبود؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬نه‌تنها به‌دنبال منافع مالی ب��رای خودش نبود‪،‬‬ ‫بلکه به فوتبال آسیا نفع مالی هم م ی‌رساند‪ ،‬یعنی از جیبش‬ ‫هم خرج م ی‌کرد‪ .‬خیلی از کارشناسان هم به همین دلیل او‬ ‫را تحسین م ی‌کنند‪ .‬م ی‌گویند یکی از فاکتورها ب رای فردی‬ ‫که م ی‌خواهد ریاس��ت ‪ AFC‬را بر عهده بگیرد این است که‬ ‫به‌دنبال پول کندن از فوتبال نباشد که البته بن‌همام نشان‬ ‫داد این ویژگی مثبت را دارد‪ .‬بناب راین وقتی چنین فردی رئیس‬ ‫‪ AFC‬م ی‌شود طبیعی است به‌دنبال مسائل دیگری است‪ .‬از‬ ‫این گذشته بن‌همام ‪ AFC‬را درست مثل یک خ رابه از روسای‬ ‫قبلی تحویل گرفت‪ .‬اگر بخواهم ب رای شما نمونه‌ای روشن‬ ‫و دم‌دستی ذکر کنم باید به‌دوره ریاست صفای ی‌فراهانی اشاره‬ ‫کنم که یک فدراسیون نیمه‌تعطیل را با انبوهی از اشکاالت‬ ‫ریز و درش��ت تحویل گرفت‪ ،‬کارهای بزرگی در فوتبال ای ران‬ ‫انجام داد و در‌نهایت وقتی از فدراس��یون فوتبال رفت که دو‬ ‫میلیارد هم ب رای مدیر بعدی‌اش به جای گذاش��ت‪ .‬بن‌همام‬ ‫هم همین مدلی بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ AFC‬در دوره قبل از بن‌همام چگونه بود؟ در‌واقع‬ ‫او چه جور فدراسیونی را تحویل گرفت؟‬ ‫گفت و گو با حسن غفاري درباره معادالت رياست در ‪AFC‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بن همام عجله كرد‬ ‫دکتر حسن غفاری‪ ،‬رئیس اس�بق کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال و نماینده ‪ AFC‬در کمیته‬ ‫اجرايي مسابقات درباره خداحافظی بن‌همام و ویژگی‌های او حرف‌های جالبی را مطرح می‌کند‪ .‬او همچنین‬ ‫در خصوص نامزدهای جانشینی بن‌همام هم تحلیل جالبی دارد‪ .‬گفت‌وگوی اختصاصی مثلث با دکتر غفاری‬ ‫را می‌خوانید‪.‬‬ ‫بن‌هم�ام باالخره از دنیای فوتبال برای همیش�ه‬ ‫خداحافظی کرد؛ نظرتان درباره او چیست؟‬ ‫‪ l‬قبل از اینکه درب��اره خداحافظی او صحبت کنم‬ ‫باید بگویم که بن‌همام کارهای بسیار بزرگی در فوتبال آسیا‬ ‫انجام داد‪ .‬بن‌همام آدم عجیبی بود‪ .‬جاه‌طلبی خاصی داشت‪.‬‬ ‫وقتی به عمر مدیریتی او در فوتبال ن��گاه م ی‌کنیم متوجه‬ ‫‪72‬‬ ‫م ی‌شویم که هم بن‌همام و هم حامیان او از جمله امیر قطر‬ ‫همگی چهره‌های بودند که جاه‌طلبی خاصی داش��تند‪ .‬در‬ ‫واقع بن‌همام سیاستمدارانه تا ریاست کنفدراسیون فوتبال‬ ‫آسیا پیش رفت‪ ،‬اما درس��ت از زمانی که رسیدن به ریاست‬ ‫فیفا را در دستورکارش قرار داد س��عی کرد چند پله را یکی و‬ ‫یک‌شبه راه صد س��اله را طی کند‪ .‬خب همین اتفاق هم به‬ ‫‪ l‬بن‌همام یک کنفدراسیون فاسد را تحویل گرفت‪.‬‬ ‫کنفدراس��یونی که همه امورش بر م��دار رابطه م ی‌چرخید‪.‬‬ ‫پیتر والپان هم همه‌کاره‌‌اش بود‪ .‬او کنفدراسیونی را تحویل‬ ‫گرفت که فرسنگ‌ها دور از قانونمندی اداره م ی‌شد‪ .‬همه‌چیز‬ ‫بر اس��اس رابطه بود‪ .‬اگر والپان از ش��ما خوش��ش م ی‌آمد‬ ‫م ی‌توانستی همه کار بکنی و حتی داور بازی‌های تیم‌ملی‬ ‫کشورت را تغییر بدهی‪ ،‬اما اگر از شما خوشش نم ی‌آمد ابدا‬ ‫نم ی‌توانستی با شایستگی حق خودت را بگیری‪ .‬اما از زمانی‬ ‫که بن‌همام رئیس ‪ AFC‬شد این شرایط کاملا برعکس شد‪.‬‬ ‫ما کنفدراسیونی را م ی‌دیدیم که ب ر‌خالف دوره قبلی ‪ 98‬درصد‬ ‫کارها در آن ب ر‌اساس قانونمندی انجام م ی‌شد‪.‬‬ ‫برای این ادعا دلیلی هم دارید؟‬ ‫یزنم که بدانید حضور‬ ‫‪ l‬ب رای شما چند مثال ساده م ‌‬ ‫بن‌همام چقدر فضا را ع��وض کرد؛ به‌عن��وان مثال کمیته‬ ‫مسابقات هیچ آیی ن‌نامه‌ای نداشت‪ .‬مسابقات برگزار م ی‌شد‬ ‫ی بی داد م ی‌کرد‪ .‬من به‌عنوان نماینده ‪ AFC‬در یک‬ ‫و‌ب ی‌نظم ‌‬ ‫بازی روی صندلی وسط م ی‌نشس��تم و ناظ ران داوری و بازی‬ ‫دو طرف من م ی‌نشستند و بعد در بازی بعدی پیش م ی‌آمد‬ ‫که ناظر بازی روی صندلی من م ی‌نشست‪ .‬مورد بعدی اینکه‬
‫هیچ قانونی وجود نداش��ت که تیم میزبان باید کدام طرف‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬تیم می زبان هم همیشه عالقه‌مند بود که پشت‬ ‫کمک‌داور یک بازی قرار بگیرد تا تیم داوری را تحت تاثیر و‬ ‫فشار بگذارد‪ ،‬اما چه کسی م ی‌توانس��ت این مشکل را حل‬ ‫کند؟ همیشه دعوا داشتیم‪ .‬در‌نهایت قانون آن به این صورت‬ ‫بخشنامه شد که وقتی ما از جایگاه بازی را نگاه م ی‌کنیم تیم‬ ‫می زبان باید حتما سمت چپ قرار بگیرد و همی ن‌طور در مورد‬ ‫صندل ی‌ها همه‌چیز روشن شد مبن ی‌بر اینکه ناظر بازی باید‬ ‫روی صندلی وسط بنشیند‪ .‬اینها نمونه‌های کوچکی است از‬ ‫کارهای بزرگی ک��ه در دوره مدیریتی بن‌همام رخ داد‪ .‬همین‬ ‫جزئیات است که یک سیستم را پیش م ی‌برد؛ در واقع آهنگ‬ ‫ضابطه‌مندی در دوره ریاست بن‌همام بود که شکل و سرعت‬ ‫خاصی به خود گرفت‪.‬‬ ‫راه‌اندازی لیگ قهرمانان هم کار بن‌همام بود؟‬ ‫نقش را حتما باید یک مدیر با‌نفوذ و کاربلد ایفا کند‪ .‬بن‌همام‬ ‫در ‪ AFC‬این نقش را به‌درستی انجام داد‪.‬‬ ‫شاید ب ه‌همین دلیل بود که بالتر هم به بن‌همام‬ ‫عالقه‌مند بود‪ ،‬این طور نیست؟‬ ‫‪ l‬دقیقا همی ن‌طور است‪ .‬آنها یک مدیر واقعی را در‬ ‫فوتبال آسیا م ی‌دیدند‪ .‬فوتبال آسیا صاحب شخصیت تازه‌ای‬ ‫ش��ده بود‪ .‬در دوره‌های قبل از ریاست بن‌همام کنفدراسیون‬ ‫فوتبال آس��یا در کنگره‌های بی ن‌المللی اساس��ا جایگاهی‬ ‫نداشت‪ .‬رئیس ‪ AFC‬همیشه جایگاهش پایی ن‌تر از رئیس‬ ‫کنفدراسیون فوتبال اروپا بود اما بن‌همام این بازی را به هم‬ ‫زد‪ .‬او قبل از اینکه رئیس ‪ AFC‬بشود مورد احترام بالتر بود‪.‬‬ ‫وقتی پروژه مهم و بی ن‌المللی گل را به خوبی اجرا کرد‪ ،‬بالتر‬ ‫فردی را م ی‌دید که همه ویژگ ی‌های خاص مدیریتی را در خود‬ ‫‪ l‬به مورد خوبی اشاره کردید‪ .‬او از متخصصان کمک‬ ‫گرفت و جام باشگاه‌های آسیا را به‌طور حرفه‌ای راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫به همین منظور از سوزوکی‪ ،‬چهره صاحب فکر و نفوذ فوتبال‬ ‫ژاپن به خوبی بهره برد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫به نظر شما در انتخابات ریاست ‪ AFC‬چه کسی‬ ‫برنده خواهد شد؟‬ ‫الب ی‌ها از چه زمانی آغاز خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬الب ی‌ها آغاز ش��ده است‪ .‬درس��ت از لحظه‌ای که‬ ‫بن‌همام آب پاکی را روی دست همه ریخت و ب رای همیشه از‬ ‫دنیای فوتبال خداحافظی کرد‪ ،‬این سه نفر وارد البی و رایزنی‬ ‫شده‌اند که آرا را به نفع خودشان سازماندهی کنند‪.‬‬ ‫ی لونگ‪ ،‬سرپرست موقت ‪AFC‬‬ ‫در حال حاضر ج ‌‬ ‫شباهتی به بن‌همام دارد؟‬ ‫‪ l‬قطعا منشا اتفاقات خوبی ش��د‪ .‬قبل از بن‌همام‬ ‫وضعیت مالی ‪ AFC‬خیلی خ راب بود‪ .‬کنفدراسیون فوتبال‬ ‫آسیا درآمدزایی بس��یار حقی رانه‌ای داشت‪ ،‬اما بن‌همام درآمد‬ ‫را باال برد‪ .‬با شرکت‌های بزرگ تجاری وارد معامله شد‪ .‬بهتر‬ ‫است با یک مثال نقش بن‌همام در این مورد را توضیح دهم؛‬ ‫در حال حاضر اگر صدا و سیما باید مبلغی حدود ‪ 100‬میلیارد‬ ‫به فوتبال بدهد‪ ،‬تنه��ا ‪ 14 ،13‬میلی��ارد م ی‌دهد که پول ‪10‬‬ ‫ستاره لیگ ما هم نیست‪ .‬فدراس��یون هم تا حاال نتوانسته‬ ‫حق خودش را بگیرد‪ .‬صد‌او‌سیما هم بنا به دالیلی حق واقعی‬ ‫فوتبال را نم ی‌دهد‪ .‬تصور کنید مدیری بیاید و صدا و سیما را‬ ‫مجبور کند که حداقل ‪ 50‬میلیارد پول به فوتبال بدهد‪ .‬این‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ج��ی لونگ از چی��ن فردی اس��ت که مدیر‬ ‫توانمندی است‪ .‬حاال هم به‌عنوان سرپرست موقت ‪ AFC‬در‬ ‫حال کسب تجربه است‪ .‬تجربه‌های مدیریتی خوبی دارد‪ .‬در‬ ‫کمیته المپیک چین هم خیلی فعال بوده و م ی‌تواند از نظر‬ ‫اداری به ‪ AFC‬کمک کند‪ ،‬اما باتوجه به ضعف جسمانی که‬ ‫دارد بعید م ی‌دانم پویایی بن‌همام را داشته باشد‪ .‬چون بیماری‬ ‫دارد و نم ی‌تواند خیلی در جلس��ات مختل��ف ‪ AFC‬حضور‬ ‫فیزیکی داشته باشد‪ .‬شیخ‌‌سلمان مدیر قوی است‪ ،‬اما دافعه‬ ‫کمی دارد‪ .‬ب رایش «نه» گفتن س��خت اس��ت و همین یک‬ ‫ویژگی منفی بزرگ ب رایش محسوب م ی‌شود‪ .‬به نظرم ب رای‬ ‫رئیس شدن در ‪ AFC‬بیش از حد مه ربان است‪ ،‬در این صورت‬ ‫او نم ی‌تواند با تخلفات آنطور که باید روبه‌رو شود و مشکالت‬ ‫را حل کند‪ .‬یوسف سرکال هم یک چهره فوتبالی است‪ ،‬اما‬ ‫با شناختی که از او دارم بعید م ی‌دانم حوصله سفرهای متعدد‬ ‫به‌عنوان رئیس ‪ AFC‬را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬دعوا میان شرق و غرب آسیاست‪ .‬اگر از بین شیخ‬ ‫سلمان و یوسف سرکال یکی به نفع دیگری کنار بکشد‪ ،‬شک‬ ‫نکنید که رئیس بعدی ‪ AFC‬هم از غرب آسیا خواهد بود و‬ ‫اگر این اتفاق رخ ندهد و هر س��ه نف��ر بخواهند در انتخابات‬ ‫شرکت کنند‪ ،‬اطمینان دارم که آرای غرب آسیا میان سلمان‬ ‫و سرکال شکسته م ی‌شود و جی لونگ از شرق آسیا رئیس‬ ‫بعدی ‪ AFC‬م ی‌شود‪.‬‬ ‫‪ l‬دقیقا همی ن‌طور است‪ .‬او در همه جلسات حضور‬ ‫داشت‪ .‬در ‪ AFC‬ب رای فردی که م ی‌خواهد رئیس شود‪ ،‬حضور‬ ‫مداوم فیزیکی یک ویژگی مثبت به حساب م ی‌آید‪ .‬بن‌همام‬ ‫این ویژگی را داشت‪ .‬در همه جلس��ات حضور پیدا م ی‌کرد‪،‬‬ ‫حتی ترتیبی داده بود که جزئ ی‌ترین کارها هم در صورت نبود‬ ‫او ضمانت اجرایی پی دا نکند که این مورد البته جزو نقاط ضعف‬ ‫او هم به حساب م ی‌آمد‪.‬‬ ‫بن‌هم�ام از لح�اظ مالی آی�ا منش�ا خدماتی در‬ ‫فوتبال آسیا شد یا خیر؟‬ ‫‪ l‬س��ه نفر در حال حاضر تالش م ی‌کنن��د که در‬ ‫انتخابات آین��ده رئیس ‪ AFC‬ش��وند؛ جی لون��گ از چین‪،‬‬ ‫شی خ‌س��لمان از بحرین و یوس��ف س��رکال از امارات‪ .‬البته‬ ‫هی چ‌کدام از اینها همه ویژگ ی‌های بن‌همام را یکجا در خود‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫شيخ سلمان‬ ‫خود بن‌همام هم گویا عالقه خاصی داشته که در‬ ‫همه جلسات شرکت کند‪ ،‬این‌طور نیست؟‬ ‫‪ l‬هیچ شباهتی به بن‌همام ندارد‪ .‬الاقل در همین‬ ‫موردی که االن مطرح كردم یعنی حضور فیزیکی باید بگویم‬ ‫که جی لونگ حتی به ان��دازه ‪ 20‬درصد بن‌همام هم حضور‬ ‫فیزیکی ندارد و بیشتر در چین به سر م ی‌برد تا در مالزی‪.‬‬ ‫راستی چه کس�انی قرار اس�ت جای بن‌همام را‬ ‫بگیرند؟ نامزدهای ریاس�ت ‪ AFC‬چ�ه گزینه‌های‬ ‫هستند؟‬ ‫درباره این گزینه‌ها صحبت م ی‌کنید؟‬ ‫کارهای ساختاری بن‌همام هم در نوع خود جالب‬ ‫توجه بوده درست است؟‬ ‫‪ AFC l‬یک ساختمان نیمه‌مخروبه بود که وقتی‬ ‫واردش م ی‌شدی م ی‌توانستی به همه اتاق‌ها سرک بکشی‪.‬‬ ‫م ی‌توانستی همه طبقات را با خیال راحت ببینی و با ه ر‌کس‬ ‫که دلت م ی‌خواهد بنش��ینی و صحبت کنی‪ .‬همین مساله‬ ‫مشکالتی را به وجود آورده بود‪ .‬در چنین فضایی فساد اداری‬ ‫ایجاد م ی‌شود‪ .‬حیطه اختیارات به هم م ی‌ریزد و اساسا شما‬ ‫دیگر در چنین ساختمانی نم ی‌توانید سیستم داشته باشید‪.‬‬ ‫بن‌همام در همان سال نخست ریاست خود یک ساختمان‬ ‫ش��یک و بزرگ را به‌وجود آورد که به‌عنوان مثال اگر قرار بود‬ ‫درباره مس��ابقات حرف بزنیم و جلس ه‌ای داشته باشیم هرگز‬ ‫نم ی‌توانستیم وارد طبقات بشویم‪ .‬مستقیما به طبقه همکف‬ ‫راهنمایی م ی‌شدیم تا جلسه شروع شود‪ .‬این‌طوری همه‌چیز‬ ‫سر جای خودش قرار م ی‌گرفت‪.‬‬ ‫صرف مذاکره با کمپان ی‌های بزرگ تجاری شود تا هماهنگی‬ ‫ب رای نامگذاری یک ورزش��گاه‪ .‬در این صورت است که وقت‬ ‫بن‌همام ساعتی هزار دالر م ی‌ارزد و اگر به همین منوال پیش‬ ‫برود‪ ،‬وقت او ساعتی ‪ 10‬دالر خواهد بود‪ .‬باید بگویم او در این‬ ‫مورد اصال خوب نبود و حتی اگر رئیس فیفا هم م ی‌شد با این‬ ‫منش و شیوه دچار مشکل م ی‌شد‪.‬‬ ‫يوسف سركال‬ ‫دارد و‌ب ی‌محابا پیشروی م ی‌کند‪.‬‬ ‫اساسا بالتر مجبور بود به چنین فردی احترام بگذارد‪،‬‬ ‫یعنی نم ی‌توانست او را نادیده بگیرد‪ ،‬اما خب بن‌همام در مورد‬ ‫هدف بزرگش یعنی رس��یدن به ریاست فیفا کمی عجوالنه‬ ‫تصمیم گرفت و ب ر‌خالف آیین مدیریت ی‌اش در آس��یا یعنی‬ ‫ضابطه‌مندی این‌بار رابط��ه و راه غی ر‌قانونی را انتخاب کرد و‬ ‫ناکام ماند‪ .‬با اين حال اطمينان دارم كه فوتبال آسيا از رفتن‬ ‫بن همام زيان مي بيند‪.‬‬ ‫نقطه ضعف بن‌همام چه بود؟‬ ‫‪ l‬ش��یوه مدیریت��ی‌اش جه��ان س��ومی ب��ود‪ .‬در‬ ‫جزئ ی‌ترین مس��ائل دخالت م ی‌کرد که این به نظرم در شان‬ ‫رئیس ‪ AFC‬نبود‪ .‬حتی در جلس��ه‌ای در ‪ AFC‬هم گفتم و‬ ‫تاکید کردم که وقت رئیس کنفدراس��یون فوتبال آسیا باید‬ ‫آیا ما م ی‌توانیم نقش مهم�ی‌در انتخابات آینده‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬چون م��ا تنهاییم‪ .‬در هیات‌رئیس��ه اجرایی‬ ‫‪ AFC‬کرسی نداریم و از این گذشته در هیچ تیمی قرار نداریم‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشورهای غرب آسیا به دسته‌های مختلفی‬ ‫تقسیم ش��ده‌اند که این ائتالف ب رای‌شان استفاده‌هایی هم‬ ‫دارد‪ ،‬اما ما در هیچ دسته یا ائتالفی نیس��تیم‪ .‬هر سه نامزد‬ ‫ریاست ‪ AFC‬هم این موضوع را م ی‌دانند‪.‬‬ ‫ما یک رای بیش��تر نیس��تیم‪ ،‬در حالی که در دوره‌ای‬ ‫رای ما تنها ی��ک رای نبود‪ ،‬بلکه ما لیدر یک دس��ته بودیم‪.‬‬ ‫م ی‌توانس��تیم آرا را هدایت کنیم و الب ی‌های موثری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به سوریه دیکته م ی‌کردیم که به چه کسی رای بدهد‬ ‫و تنها در قبال این رای یک بازی دوستانه به آنها م ی‌دادیم‪ ،‬اما‬ ‫حاال کمتر کشوری حاضر م ی‌شود با ما بازی دوستانه برگزار‬ ‫کند‪ .‬به لطف آقای سعی دلو کرسی ‪ AFC‬را هم از دست دادیم؛‬ ‫کرسی مهمی‌که ب رای اینکه نصیب فوتبال ای ران شود‪ ،‬خیلی‬ ‫زحمت برد‪g .‬‬ ‫‪73‬‬
‫گفت‌وگو با بهداد سلیمی‌درباره انتخابات بهترین وزنه‌بردار دنیا‬ ‫این عنوان برایم سودی ندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫بهداد سلیم ی‌ وزنه‌بردار ایرانی دسته فوق‌سنگین و دارنده‬ ‫رکورد یکضرب جهان در این وزن با ‪ ۲۱۴‬کیلوگرم است‪.‬‬ ‫سلیمی‌در سال ‪ ۲۰۱۰‬قهرمان وزنه‌برداری دسته ‪ +۱۰۵‬کیلو‬ ‫جهان شد و دومین وزنه‌بردار ایرانی‪ ،‬پس از حسین رضازاده‬ ‫شد که مدال طالی فوق سنگین را به دست م ی‌آورد‪ .‬بهداد‬ ‫سلیم ی‌در رقابت‌های وزنه‌برداری آسیا در تانگ لینگ چین‬ ‫در وزن فوق سنگین با مجموع ‪ ۴۵۸‬کیل و‌گرم قوی‌ترین مرد‬ ‫آسیا شد‪ .‬وی موفق شد در حرکت یکضرب دسته فوق‌سنگین‬ ‫رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری در فرانسه‪ ،‬با باال‌بردن وزنه‬ ‫‪ ۲۱۴‬کیلوگرمی‌رکورد جهانی این رشته را به نام خود ثبت کند‬ ‫و رکورد حسین رضازاده را بشکند‪ .‬او پس از کسب سهمیه‬ ‫المپیک تابستانی لندن در حرکت یکضرب بعد از وزنه‌بردار‬ ‫روس در جایگاه دوم قرار گرفت‪ .‬در دو ضرب نیز با ‪۴۵۵‬‬ ‫کیلوگرم مدال طالی المپیک را گرفت؛ اما نتوانست رکورد‬ ‫جهان ‪ -‬که با ‪ ۲۶۳‬کیل و‌گرم هنوز در دستان حسین رضازاده‬ ‫است‪ -‬را بزند و بدون هیچ رکوردی به کار خود پایان داد‪ .‬نامزد‬ ‫شدن بهداد سلیم ی‌ در انتخابات بهترین وزنه‌بردار دنیا بهانه‬ ‫خوبی برای گفت‌وگو با این قهرمان المپیکی شد‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫مثلث با بهداد سلیمی‌را م ی‌خوانید‪:‬‬ ‫ورزش‬ ‫آقای س�لیمی! انتخابات بهترین وزنه‌بردار سال‬ ‫دنیا به صورت نظرسنجی آغاز شده است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬هر سال فدراس��یون بی ن‌المللی وزنه‌برداری‬ ‫این انتخاب��ات را برگزار م ی‌کند و خوش��بختانه من هم در‬ ‫لیست نامزدها حضور دارم‪.‬‬ ‫معیار قرار گرفتن در این انتخابات چیست؟‬ ‫‪ l‬عملکرد وزنه‌بردار بررسی م ی‌شود‪ ،‬اما مهم‌ترین‬ ‫فاکتوری که باعث شده نام من در لیست نامزدها قرار بگیرد‬ ‫مدال طالیی است که در المپیک لندن به دست آوردم‪.‬‬ ‫شما سال گذشته هم نامزد بودید‪ ،‬اما نتوانستید‬ ‫عنوان بهترین وزنه‌بردار سال جهان را از آن خود‬ ‫کنید‪ ،‬چرا؟‬ ‫‪ l‬م�لاک در این انتخاب��ات رایی اس��ت که مردم‬ ‫م ی‌دهند‪ .‬س��ال گذش��ته تبلیغات به‌خوبی انجام نش��د‪.‬‬ ‫اطالع‌رسانی در مورد این انتخابات خیلی ضعیف بود‪ .‬مردم‬ ‫عزیز هم بالطبع در جریان نبودند و من نتوانستم این عنوان‬ ‫را به‌دست بیاورم؛ ه ر‌چند نام من دوسال پیش هم در لیست‬ ‫بهترین‌ها بود و توانستم موفق شوم‪ .‬علت آن هم تبلیغات‬ ‫خوبی بود که انجام شد‪ .‬واقعا رس��انه‌ها و مردم سنگ‌تمام‬ ‫گذاشتند‪ .‬به‌طور کلی م ی‌خواهم بگویم این رسانه‌ها و مردم‬ ‫هس��تند که در این انتخابات ب رای وزنه‌برداران ش��انس به‬ ‫دست آوردن این عنوان را کم یا زیاد م ی‌کنند‪.‬‬ ‫چرا تبلیغات سال گذشته ضعیف بود؟‬ ‫‪ l‬این موضوع خیلی مهم نیس��ت‪ .‬من انتظاری از‬ ‫کسی ندارم‪ .‬بعضی رسانه‌ها واقعا من را اذیت کرده‌اند‪ .‬حاال‬ ‫کمک کردن در چنین مواردی پیشکش‪ ،‬اما کمترین توقع‬ ‫من این است که ال‌اقل آرامش را از من نگیرند‪.‬‬ ‫بیشتر توضیح م ی‌دهی؟‬ ‫‪ l‬خیل��ی حرف‌ها در دلم هس��ت ک��ه نم ی‌خواهم‬ ‫درباره‌اش صحب��ت کنم‪ .‬هر وقت حرف��ی زدم یا گالیه‌ای‬ ‫کردم‪ ،‬متاس��فانه برداش��ت‌های غلطی از گالیه‌هایم شده‬ ‫است‪ .‬در حساس‌ترین ش��رایط برخی رس��انه‌ها شایعاتی‬ ‫درباره‌ام مط��رح م ی‌کردند‪ .‬از دوپینگ ح��رف م ی‌زدند و در‬ ‫این مورد از من س��وال م ی‌کردند‪ .‬توجی ه‌ش��ان هم این بود‬ ‫‪74‬‬
‫که ما شایعات را با ش��ما در میان م ی‌گذاریم که شما درباره‬ ‫صحت آن حرف بزنید‪ ،‬در صورتی که حرف زدن درباره چنین‬ ‫شایعاتی در آستانه المپیک واقعا تمرکز هر ورزشکاری را به‬ ‫هم م ی‌ریخت‪.‬‬ ‫عنوان باال ببرد‪ .‬آنها همیشه به من لطف داشته‌اند و تحت‬ ‫هیچ شرایطی احساس تنهایی نم ی‌کنم‪.‬‬ ‫‪ l‬خی��ر‪ ،‬فعال خدا را ش��کر ش��رایط خوب اس��ت‪.‬‬ ‫فدراس��یون هم در حد توان آنچ��ه مورد نی��از کادرفنی و‬ ‫وزنه‌برداران بوده برآورده کرده و کمبود خاصی نداریم‪.‬‬ ‫‪ l‬واقعا دوست ندارم حاش��ی ه‌ای ایجاد شود‪ ،‬مثال‬ ‫اینکه من مصدوم بودم و برخی دوستان مصدومیت من را با‬ ‫شایعاتی که درباره وضع رضازاده قبل از المپیک پکن مطرح‬ ‫شده بود مقایسه م ی‌کردند‪ .‬خب این قضاوت‌ها آزار‌دهنده‬ ‫بود‪ .‬البته من همان موقع هم جواب م ی‌دادم‪ .‬م ی‌گفتم من‬ ‫از این جریان اطالعی ندارم‪ ،‬ولی تا آنج��ا که به من گفتند‬ ‫حسین رضازاده مصدوم بوده و به همین دلیل هم نتوانسته‬ ‫در المپیک پکن حاضر شود و خوب نیست چنین شایعاتی‬ ‫پشت سر بزرگان ورزش ساخته شود‪ ،‬اما این شایعات همیشه‬ ‫وجود دارد و برخی رسانه‌ها فقط ب رای اینکه فروش بیشتری‬ ‫داشته باش��ند ش��ایعات و دروغ‌های عجیب و غریبی را به‬ ‫هم م ی‌بافند‪.‬‬ ‫‪ l‬ب��رای فدراس��یون وزنه‌ب��رداری امتی��از خوبی‬ ‫محسوب م ی‌شود‪ ،‬اما ب رای من نه‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬آقای رض‌ازاده و دیگر اعضای فدراسیون واقعا‬ ‫زحمت م ی‌کش��ند که ش��رایط وزنه‌برداری ای ران روز به روز‬ ‫شکل بهتری به خودش بگیرد‪.‬‬ ‫در مورد این دلخوری بیشتر صحبت کن‪.‬‬ ‫البته همه ما م ی‌دانیم ش�ما در اوج قرار دارید و‬ ‫اساسا نباید در آستانه رقابت‌های بزرگ با چنین‬ ‫شایعاتی ذهن شما به هم بریزد‪.‬‬ ‫‪ l‬اما متاسفانه همه این‌طور فکر نم ی‌کنند‪ .‬من در‬ ‫اوج جوانی قرار دارم و همه اهالی وزنه‌برداری از نیروی من‬ ‫آگاهی دارند و به همین دلیل هم هرگز نیازی به دوپینگ‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫دلخور هستید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همی ن‌طور است‪.‬‬ ‫و معترض هستید؟‬ ‫‪ l‬دقیقا به این موضوع اعتراض دارم‪ .‬البته کس��ی‬ ‫ش��ک ندارد که فوتب��ال یک��ی از جذاب‌ترین رش��ته‌های‬ ‫ورزشی است‪ ،‬اما خود من از اینکه فقط گاهی آن هم بنا به‬ ‫مناسب ت‌هایی خاص از من سراغی گرفته م ی‌شود‪ ،‬دلخور‬ ‫م ی‌شوم‪ .‬بحث من این نیست که ما باید تیتر یک روزنامه‌ها‬ ‫باشیم‪ ،‬بلکه من م ی‌گویم باید به همه رشته‌ها بها بدهیم‪،‬‬ ‫به‌خصوص رش��ته‌هایی که م ی‌توانند موفقی ت‌های بزرگی‬ ‫ب رای کشورمان به دست آورند‪.‬‬ ‫انتظار بجایی است آقای سلیمی‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬م��ن وزنه‌ب��رداری را با هیچ رش��ته دیگری‬ ‫مقایس��ه نم ی‌کنم‪ ،‬اما فک��ر نم ی‌کنم این انتظ��ار زیادی‬ ‫باش��د که الاقل درباره‌ام اخبار دروغ و حرف‌هایم برعکس‬ ‫و وارونه منتشر نشود‪ .‬ب رای ش��ما مثالی م ی‌زنم؛ در آستانه‬ ‫المپیک بعض ی‌ها از قول من نوش��تند م��ن در لندن مدال‬ ‫نخواه��م گرفت‪ .‬این مطل��ب را طوری رن��گ و لعاب داده‬ ‫بودند ک��ه ه ر‌ک��س آن را م ی‌خواند فکر م ی‌ک��رد با یک‬ ‫وطن‌فروش طرف اس��ت‪ ،‬در حالی که منظور من این بود‬ ‫که اگر مصدومیتم برطرف نشود شرایط گرفتن مدال ب رایم‬ ‫دشوار م ی‌ش��ود‪ .‬گفتم‪« :‬نم ی‌توان صد درصد مدال طال را‬ ‫پی ش‌بینی کرد‪ .‬به این دلیل که مس��ابقات المپیک جای‬ ‫پی ش‌بینی کردن نیس��ت» اما همین حرف‌های ساده طور‬ ‫دیگری منتشر م ی‌شد‪ .‬بهتر است بگذریم‪ ،‬من نم ی‌خواهم‬ ‫گالیه کنم‪.‬‬ ‫به نظر شما مشارکت مردم در انتخابات بهترین‬ ‫وزنه‌بردار دنیا چطور خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬شک ندارم که مردم همیش��ه حام ی‌ ما هستند‪.‬‬ ‫دلگرمی‌ما همین مردم هستند‪ .‬آنها هم به‌خوبی م ی‌دانند‬ ‫که رای‌شان تا چه حد م ی‌تواند شانس من را ب رای کسب این‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬چون بردی ب رای من ندارد‪.‬‬ ‫ب ه‌ه ر‌حال یک افتخار است؟‬ ‫‪ l‬مگر در س��ال ‪ 2010‬که این عن��وان نصیب من‬ ‫شد‪ ،‬برخورد جالبی با من شد؟ مگر کسی قدر این عنوان را‬ ‫دانست؟ نه‪ ،‬حتی برخوردی با من شد که نم ی‌خواهم دوباره‬ ‫به آن موقع برگردم‪.‬‬ ‫بیشتر توضیح م ی‌دهید؟‬ ‫‪ l‬در سال ‪ 2010‬من عنوان بهترین وزنه‌بردار سال‬ ‫جهان را به دس��ت آوردم‪ .‬کمیته ملی المپیک و ش��خص‬ ‫آقای افش��ارزاده از جایزه آن‌چنانی حرف زدند‪ .‬بعد هم یک‬ ‫میلیون و ‪ 300‬هزار تومان به من دادند‪ .‬مالیاتش را هم کسر‬ ‫کرده بودند‪ .‬خب این برخورد توهی ن‌آمیزی بود‪ .‬جالب اینکه‬ ‫چند روزی همین ماجرا به تیتر یک س��ایت‌ها و روزنامه‌ها‬ ‫تبدیل ش��ده بود که کمیته ملی المپیک از بهداد سلیمی‬ ‫‌تقدیر کرده اس��ت‪ .‬ش��ما ببینید همین برخوردهاست که‬ ‫آدم را دلسرد م ی‌کند‪ .‬وقتی لیونل مس��ی بهترین بازیکن‬ ‫جهان م ی‌ش��ود‪ ،‬میلیاردها تومان به پای��ش پول م ی‌ریزند‬ ‫و از او به نحو شایس��ته‌ای تقدیر م ی‌کنند‪ .‬ش��اید بگویید‬ ‫مقایسه اشتباهی اس��ت‪ ،‬اما من حرفم چیز دیگری است؛‬ ‫من م ی‌گویم یا تقدیر نکنید یا ال‌اقل تقدی ر‌کردنتان طوری‬ ‫نباشد که به ورزشکار بربخورد‪.‬‬ ‫چرا همان موقع در این مورد حرفی نزدید؟‬ ‫‪ l‬چون هدف‌های بزرگتری داش��تم‪ .‬نم ی‌خواستم‬ ‫ذهنم را مشغول مسائل جزئی کنم‪.‬‬ ‫چه هدفی؟‬ ‫‪ l‬خب من تم��ام فک��ر و ذهن��م المپی��ک بود‪.‬‬ ‫م ی‌خواستم طالی المپیک را بگیرم که خدا را شکر موفق‬ ‫شدم به هدفم برسم‪.‬‬ ‫این دفعه اگر چنین اتفاقی رخ بدهد شما باز هم‬ ‫سکوت م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬نه؛ دیگر س��کوت نم ی‌کنم‪ .‬ش��رایط فرق کرده‬ ‫است‪ .‬من در آن مقطع اگر س��کوت کردم به این دلیل بود‬ ‫که خودم از خودم انتظاراتی داش��تم که باید آنها را برآورده‬ ‫م ی‌کردم‪ ،‬اما این‌بار م ی‌خواهم در راس��تای توقعات مردم از‬ ‫خودم حرکت کنم‪ .‬مردم م ی‌خواهند بهداد سلیمی‌را صریح‬ ‫ببینند‪ .‬م ی‌خواهند مدال‌هایم تداوم داش��ته باشد‪ .‬خب من‬ ‫هم ب رای این خواسته‌ش��ان با تمام وج��ود م ی‌جنگم و اگر‬ ‫مساله‌ای ناراحتم کند خیلی شفاف درباره‌اش حرف م ی‌زنم‪.‬‬ ‫در حال حاضر مساله نگران‌کننده‌ای وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬همی ن‌طور است‪ .‬او وزنه‌بردار شایسته‌ای است‪.‬‬ ‫باتوجه به رکوردشکن ی‌هایش و وزنه‌های تاریخی که زد حاال‬ ‫در قزاقستان خیلی بیشتر از گذشته ش��ناخته شده و مردم‬ ‫قزاقستان وی را دوست دارند‪ .‬شانس ایلیا هم باالست‪.‬‬ ‫راستی قصد ادامه تحصیل را نداری؟‬ ‫‪ l‬چ��را‪ ،‬در حال حاضر دانش��جوی مقطع کاردانی‬ ‫تربی ت‌بدنی هس��تم و اگ��ر خ��دا بخواهد مقاط��ع بعدی‬ ‫تحصیلی را هم پش��ت سر خواهم گذاش��ت‪ .‬دوست دارم‬ ‫ادامه تحصیل بدهم و بالطبع باز هم رش��ته تربی ت‌بدنی را‬ ‫انتخاب م ی‌کنم‪.‬‬ ‫آق�ای س�لیمی!‌آی�ا این‌ب�ار ب ه‌عن�وان بهترین‬ ‫وزنه‌بردار جهان انتخاب م ی‌ش�وی؟ پی ش‌بینی‬ ‫خودت چیست؟‬ ‫‪ l‬نم ی‌دانم‪ .‬نم ی‌شود پی ش‌بینی کرد‪ .‬همه‌چیز به‬ ‫تبلیغات و رای‌دادن مردم به من بس��تگی دارد‪ .‬دوست دارم‬ ‫انتظارات را برآورده کنم و همین انتظارات است که وظیفه‬ ‫من را سنگی ن‌تر م ی‌کند و این سنگینی را با تمام وجود روی‬ ‫دوشم حس م ی‌کنم‪.‬‬ ‫انتخابات بهترین وزنه‌بردار دنیا آغاز شد‬ ‫انتخاب بهترین وزنه‌بردار دنیا در س��ال ‪ 2012‬توسط‬ ‫فدراس��یون بی ن‌المللی وزنه‌برداری آغاز ش��د‪.‬در واپس��ین‬ ‫روزه��ای س��ال ‪ 2012‬می�لادی‪ ،‬فدراس��یون بی ن‌المللی‬ ‫وزنه‌برداری همانند س��ال‌های گذش��ته اقدام ب��ه انتخاب‬ ‫بهترین وزنه‌برداران زن و مرد دنیا در سال ‪ 2012‬کرده است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که رای‌گیری اصلی ب رای این انتخاب‪،‬‬ ‫توس��ط عالقه‌مندان به این ورزش در وب‌سایت فدراسیون‬ ‫بی ن‌الملل��ی انج��ام م ی‌ش��ود‪ .‬فدراس��یون بی ن‌المللی در‬ ‫رای‌گیری س��ال‌جاری اعالم ک��رده که عالقه‌من��دان تنها‬ ‫م ی‌توانند از بین طالی ی‌های المپیک لندن‪ ،‬نامزدهای خود‬ ‫را انتخاب کنند؛ طالی ی‌هایی که ای ران نیز همانند سال‌های‬ ‫گذشته سهمی‌اساس��ی در آن دارد‪.‬بهداد سلیم ی‌ از میان‬ ‫چهار مدال وزنه‌برداری ای ران در المپی��ک تنها طالیی بود‬ ‫و بدین ترتیب او تنها ای رانی میان لیس��ت انتخابات است‪.‬‬ ‫س��لیم ی‌ س��ال پیش که رکورد دنیا را شکس��ت نیز نامزد‬ ‫دریافت جای��زه بهترین وزنه‌بردار س��ال بود‪ ،‬ام��ا در‌نهایت‬ ‫این جایزه به وزنه‌بردار روسی رس��ید‪.‬بهداد سلیمی‌اگرچه‬ ‫در س��ال‌جاری از چهره‌های برتر این انتخابات محس��وب‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬اما «ایلیا ایلین» وزنه‌بردار قزاق‪ ،‬یک رقیب اصلی‬ ‫ب رای او محسوب م ی‌شود‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫ش�ما هم جزو آن دسته از ورزش�کارانی هستید‬ ‫که معتقدند رس�انه‌ها بیش از حد به فوتبال بها‬ ‫م ی‌دهند؟‬ ‫چرا این حرف را م ی‌زنید؟‬ ‫‪ l‬راستش را بخواهید اصال برای من مهم نیست‬ ‫که این عنوان را به دست بیاورم یا نه‪.‬‬ ‫اصل ی‌تری�ن رقیب ش�ما ب�رای کس�ب عنوان‬ ‫بهترين وزنه بردار دنيا ایلیا ایلین است؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬نه؛ حاال که وقت دلخوری نیست‪ ،‬اما واقعا برخی‬ ‫رسانه‌ها نباید ه ر‌چه دلش��ان م ی‌خواهد درباره ورزشکاران‬ ‫بنویسند‪.‬‬ ‫فرض کنیم ش�ما ب ه‌عنوان بهتری�ن وزنه‌بردار‬ ‫س�ال دنیا انتخاب ش�وید‪ .‬ای�ن اتفاق چ�ه نتیج ه‌ای‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫از شرایط و امکاناتی که فدراس�یون برای شما‬ ‫فراهم کرده‪ ،‬رضایت دارید؟‬ ‫نامزدهای انتخاباتی بهترین وزنه‌برداران در بخش مردان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫یون چول‌ام از کره شمالی‪ ،‬اون گوک کیم از کره‌شمالی‪ ،‬کینگ فنگ لین از چین‪ ،‬ژیائو‬ ‫جون لو از چین‪ ،‬آدریان زیلنسکی از لهستان‪ ،‬ایلیا ایلین از قزاقستان‪ ،‬اولکسی توروختی از‬ ‫اوکراین و بهداد سلیمی‌از ایران‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان به وزنه‌برداری تا روز بیستم ژانویه سال ‪ 2013‬فرصت دارند تا با رفتن به لینک‬ ‫زیر در وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری به نامزدهای خود رای بدهند‪:‬‬ ‫‪http://www.iwf.net/weightlifting/bestlifters_2012.php‬‬ ‫‪75‬‬
‫يك سال به روايت‬ ‫سينما‬ ‫ن فيلم‌هاي سال ‪2012‬‬ ‫بهتري ‌‬ ‫ديـــدار‬ ‫وقتی که سال به پایان م ی‌رسد‪ ،‬یک رویه مرسوم این‬ ‫است که به سراغ بهترین‌های سال م ی‌روند‪ ،‬اتفاقی که تقریبا‬ ‫در همه سال‌ها تکرار م ی‌شود و در همه موارد‪ .‬بهترین فیلم‬ ‫ی بود؟ نظ رات متفاوت‬ ‫سال ‪ 2012‬در سینمای جهان چه فیلم ‌‬ ‫است و نظر ه ر‌کس نسبت به س��لیقه‌ای که دارد م ی‌تواند‬ ‫متفاوت باش��د‪ .‬نظ ر‌س��نج ی‌ها اقدام به انتخ��اب بهترین‬ ‫فیلم‌های سینمایی س��ال ‪ 2012‬کرده‌اند؛ این لیست شامل‬ ‫‪10‬فیلم است که به مرور این فیلم‌ها م ی‌پردازیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫مرشد‬ ‫فیلم داستان یک سرباز سابق نیروی دریایی است که‬ ‫بعد از جنگ جهانی دوم به خانه باز‌م ی‌گردد و شاهد اتفاقات‬ ‫وحشتناک بس��یاری م ی‌ش��ود‪ .‬او مردد و نامطمئن از آینده‬ ‫خودش‪ ،‬در تالش ب رای معنی بخشیدن به زندگی؛ یک اعتقاد‬ ‫باوری ‪ -‬دینی را به وجود م ی‌آورد‪ .‬او تبدیل به شخصی به نام‬ ‫استاد م ی‌شود‪ .‬در حالی که سازمان او رشد م ی‌کند و هر روز‬ ‫به طرفداران پرشور آن اضافه م ی‌شود؛ شخص دست راست‬ ‫او شروع به زیر س��وال بردن نظام اعتقادی و شخص استاد‬ ‫م ی‌کند و‪ ...‬کارگردان فیلم‪ ،‬پل توماس اندرسون است که پنج‬ ‫سال پیش با فیلم «خون به پا خواهد شد» توانست تصویری‬ ‫دقیق و البته تلخ از تاریخ معاصر آمریکا به مخاطب ارائه کند‪.‬‬ ‫تد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۵‬کودکی به نام جان بن��ت که کودکی‬ ‫تنهاست در شب کریسمس از خدا م ی‌خواهد که عروسک‬ ‫خرس��ی بزرگش را که تد نام دارد زنده کند تا دوست او شود‪.‬‬ ‫دعای او پذیرفته شده و فردا صبح عروسکش زنده م ی‌شود‪.‬‬ ‫س��ال‌ها م ی‌گذرد و تد با او بزرگ م ی‌ش��ود و با هم زندگی‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬جان که دیگر بزرگ شده و قصد ازدواج دارد وجود تد‬ ‫مانع ازدواج او م ی‌شود‪ .‬ست مک‌فارلن نویسنده و کارگردان‬ ‫این فیلم است و فیلم در ژانر کمدی است‪.‬‬ ‫عشق‬ ‫عشق (‪ ،)Amour‬داستان زوج موسیقیدانی است که‬ ‫پس از سال‌ها معلمی‌حاال در هشتاد سالگی‪ ،‬زندگی آرام و‬ ‫‌ب ی‌دغدغه‌ای را م ی‌گذرانند‪ ،‬اما زن دچار حمله قلبی ش��ده و‬ ‫به‌دنبال آن‪ ،‬قدرت تحرک و تکلم خود را از دست م ی‌دهد‪ .‬مرد‬ ‫از او پرستاری کرده و در کنار بستر او به مرور خاط رات گذشته‬ ‫که با عشق همراه بوده م ی‌پردازند‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫فیلم‌هانکه فقط درباره عشق نیست بلکه درباره دوران‬ ‫طاقت‌‌فرس��ا و عذاب‌آور پیری و حرکت تدریجی انس��ان به‬ ‫ل هانکه کارگردان‬ ‫سوی مرگ است‪ .‬این فیلم ساخته میشایی ‌‬ ‫بزرگ اتریشی در سن ‪70‬سالگی اس��ت که در جشنواره کن‬ ‫به نمایش در‌آمد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در یک روز تصمیم م ی‌گیرد از خانه فرار کند و به‬ ‫جس ت‌وجوی مادرش بپردازد‪ .‬در این مسیر اتفاقات مختلفی‬ ‫رخ م ی‌دهد و… ای��ن فیلم به کارگردانی «ب��ن زیتلین» با‬ ‫بودجه‌ای محدود س��اخته ش��ده و اکثر عوامل آن از اهالی‬ ‫نیو اورلئان هستند‪.‬‬ ‫دفترچه با خطوط نقره‌ای‬ ‫س��ولیتانو که قبال یک معلم بوده است‪ ،‬بعد از اینکه‬ ‫از موسس��ه درمان بیماران روانی مرخص م ی‌ش��ود‪ ،‬ب رای‬ ‫ادامه زندگی نزد والدینش م ی‌رود و سعی م ی‌کند تا با همسر‬ ‫سابقش آش��تی کند‪ .‬پت با تیفانی آشنا م ی‌ش��ود‪ .‬تیفانی‬ ‫دختری مرموز با مش��کالت خاص خودش اس��ت و بعد از‬ ‫آش��نایی آن دو همه‌چیز دچار چالش م ی‌ش��ود‪ ...‬کارگردان‬ ‫این فیلم دیوید راسل است‪ .‬بازی رابرت دنیرو در این فیلم از‬ ‫نقاط مهم آن است‪.‬‬ ‫کوه‌های آلپ‬ ‫چند جوان وارد دنیای جعل م ی‌شوند و خود را جای افراد‬ ‫مرده جا م ی‌زنند و از این راه قصد دارند کسب در‌آمد کنند‪...‬‬ ‫یورگوس النتیموس‪ ،‬کارگردان یونان��ی که فیلم قبل ی‌اش‬ ‫«دندان نیش» طرفداران بس��یاری پیدا کرد و نامزد اس��کار‬ ‫هم ش��د‪ ،‬با فیلم تازه‌اش «کوه‌های آلپ» به س��ارایوو آمده‬ ‫بود‪ .‬موضوع نس��بتا بکر فیلم درباره گروهی است که ب رای‬ ‫خانواده‌هایی ک��ه به‌تازگی عزیزی را از دس��ت داده‌اند‪ ،‬یک‬ ‫جانشین‪ ،‬که تا حدودی ش��باهت به آن از دست‌رفته داشته‬ ‫باشد‪ ،‬فراهم م ی‌کنند که با تقلید رفتار آن مرحوم تا حدودی‬ ‫به آنها تسلی بدهد‪ .‬فیلم چندان موفق نیست زی را این ایده‬ ‫غیرمتعارف به اندازه کافی پخته نشده است‪.‬‬ ‫موتورهای مقدس‬ ‫جدیدترین فیلم کارگردان فرانس��وی لئوس کاراکاس‬ ‫با عن��وان ‪ Holy motors‬وبا نقش‌آفرین��ی کایلی مینوگ‬ ‫آوازه‌خوان استرالیایی‪ ،‬اوا مندس و دنیس الوان در جشنواره‬ ‫کن به نمایش درآمد ومورد توجه منتقدان قرار گرفت ‪ .‬فیلم‬ ‫داستان آقای اس��کار(دنیس الوان) را دنبال م ی‌کند‪ .‬مردی‬ ‫که ‪ 10‬زندگی مختلف دارد؛ صب ح‌ها او تاجری موفق اس��ت‪،‬‬ ‫شب‌ها در خیابان‌های پاریس گدایی م ی‌کند و‪...‬‬ ‫روزی روزگاری در آناتولی‬ ‫کاروانی از وسایل نقلیه دولتی که افس ران پلیس‪ ،‬دادستان‬ ‫کل‪ ،‬یک پزشک قانونی و مردانی با بیل و بیلچه را در خود جای‬ ‫داده است‪ ،‬دو زندانی را به منطقه پهناور‌ترسناکی واقع در دشت‬ ‫آناتولی م ي‌برد‪ .‬گذراندن ش��بی طوالنی در یک صحرا ب رای‬ ‫یافتن یک جسد در فیلم «روزی روزگاری در آناتولی»‪ ،‬این درام‬ ‫جنایی ترکی ه‌ای را به‌عنوان یک شاهکار مهیج به دنیا معرفی‬ ‫کرد‪ .‬فیلم جدید «نوری بیلگه جیالن» طوالنی و تماشایش‬ ‫مشکل است و احتماال مناسب ه ر‌کسی نیست‪.‬‬ ‫جانوران وحشی غرب‬ ‫این فیلم داستان دختر ‪ ۶‬س��اله به نام «هاشپاپی» را‬ ‫روایت م ی‌کند‪ ،‬که با پدرش در حاش��یه «م ی‌س ی‌س ی‌پی»‬ ‫زندگ��ی م ی‌کند‪ .‬این دختر همیش��ه چش��م‌انتظار مادرش‬ ‫ملکه ورسای‬ ‫مس��تندی ش��خصیت‌‌محور درباره افراد یک خانواده‬ ‫بسیار ثروتمند است و درباره مشکالت و گرفتاری‌هایی است‬ ‫که بحران اقتصاد جهانی ب رای آنها به وجود آورده است‪ .‬لورن‬ ‫گرینفیلد کارگردان این فیلم مستند به سراغ خانواده‌ای رفته‬ ‫که بزرگترین خانه را در آمریکا ب رای خود ساخته‌اند که کاخی‬ ‫به مس��احت ‪ 10‬هزار متر مربع اس��ت‪ ،‬و با این حال زندگی‬ ‫شان کم از یک‌تراژدی شکسپیری ندارد‪ .‬زمان نمایش فیلم‬ ‫‪100‬دقیقه است‪.‬‬ ‫پسری با دوچرخه‬ ‫«پسری با دوچرخه» درباره پسربچه‌ای به نام سیریل‬ ‫است که سرسختانه م ی‌کوشد تا پدرش را که او را رها کرده‪،‬‬ ‫بیابد و با او زندگی کند ولی پدرش او را نم ی‌خواهد و در این‬ ‫میان با زن جوانی به نام سامانتا آشنا م ی‌شود که بدون هیچ‬ ‫توقعی او را م ی‌پذی��رد و به او کمک م ی‌کن��د‪ .‬فیلم رابطه‬ ‫دوگانه س��ریل با پدر و س��امانتا را که به موازات هم ولی در‬ ‫جهت معکوس پیش م ی‌رود‪ ،‬نش��ان م ی‌ده��د‪ .‬این فیلم‬ ‫ششمین ساخته ب رادران داردن اس��ت با همان حال و هوای‬ ‫فیلم‌های آنها‪g .‬‬
‫مكتوب‬ ‫کتابآهنگران‬ ‫نمایش‬ ‫درخشش در ساعت مقرر‬ ‫حاج‌صادق آهنگران‪ ،‬خواننده این نوحه‌های ماندگار روزها و سال‌های جنگ تحمیلی‪ ،‬همان‬ ‫مردی است که در دوران سخت جنگ‪ ،‬آغازگر مسیری تازه در موسیقی آن دوران بود و تحولی عمیق‬ ‫ی ایجاد کرد؛ موسیقی که اگرچه سوز دارد اما به همان اندازه امیدبخش‬ ‫در موسیقی حماسی و انقالب ‌‬ ‫و نویددهنده روزهای خوب آزادی و فتح هم بود‪ .‬او با گذشت شش‌ماه از جنگ ب رای تقویت روحیه‬ ‫رزمندگان نوعی موسیقی در جبهه‌ها شکل داد که ابتدا به‌شکل نوحه‌‌خوانی بود‪ ،‬اما به‌تدریج حالتی‬ ‫حماسی پیدا کرد و تاثیر عمیقی بر مردم و رزمندگان گذاش��ت تا جایی که م ی‌توان گفت بخش‬ ‫ی از روزها و ماه‌ها و سال‌های جنگ تحمیلی و حافظه تاریخی ما با روضه‌ها و نوحه‌های حاج‬ ‫عظیم ‌‬ ‫صادق آهنگران گره خورده است‪ .‬او پیش از این نوحه‌های به یاد ماندن ی‌اش را در قالب چند آلبوم با‬ ‫عنوان‌های «مثنوی شهادت»‪« ،‬داغ ازلی» و «دشت کربال» منتشر کرده بود‪.‬حاال هم کتابی با عنوان‬ ‫«کتاب آهنگران» به قلم علی اکبری و با هدایت و نظارت صادق آهنگران تالیف و تنظیم شده است‪.‬‬ ‫در این کتاب ‪ 9‌ 20‬صفحه‌ای بخشی از خاط رات او و همچنین متن بیش از ‪ 500‬نوحه‌اش از سال‬ ‫‪ 1358‬تا رحلت حضرت امام‌خمینی(ره) منتشر شده است‪ .‬از ویژگ ی‌های جالب این کتاب م ی‌توان‬ ‫به لوح فشرده‌ای اشاره کرد که تمامی‌نوحه‌های منتشر شده در کتاب را در ب ر‌م ی‌گیرد و به کتاب‬ ‫پیوست شده است‪ .‬همچنین ‪ 40‬قطعه تصویری از اجراهای سال‌های دفاع مقدس او و ‪ 120‬قطعه‬ ‫عکس منتشر شده از آهنگران هم در کتاب قرار دارد‪ ،‬البته آهنگران در کنار عکس‌ها توضیحاتی را‬ ‫هم با دستخط خود نوشته است‪ .‬این کتاب از سوی نشر «یا زه را» منتشر شده است‪g .‬‬ ‫نمايشگاه خوشنويسي «س��روش آس��ماني» آثار غالمرضا راه‌پيما از دهم دي‌ماه در موزه‬ ‫فلسطين به نمايش در‌م ي‌آيد‪ .‬اين نمايشگاه شامل ‪ 50‬اثر خوشنويسي با گرايش خطوط نسخ‪،‬‬ ‫ثلث‪ ،‬محقق‪ ،‬ريحان و كوفي با موضوع اس��ماء جالله‪ ،‬متبركه‪ ،‬آيات قرآن كريم و همچنين هنر‬ ‫اليه‌چيني است كه غالمرضا راه‌پيما خلق كرده است‪ .‬غالمرضا راه‌پيما متولد سال ‪ 1332‬است‪ .‬وي‬ ‫در محضر اساتيدي چون زنده‌ياد حبي ب‌اهلل فضائلي‪ ،‬عبدالصمد صمدي و محمد حسين ي‌موحد‬ ‫خوشنويسي را آموخت‪ .‬راه‌پيما داراي نشان درجه يك هنري و فارغ‌التحصيل انجمن خوشنويسان‬ ‫اي ران است‪ .‬اين هنرمند جانباز دانش‌آموخته رشته گرافيك بوده و عضويت در كميته بي ن‌الملل‬ ‫موزه‌هاي جهان (ايكوم)‪ ،‬عضويت دائم و پيوسته موزه‌هاي شرق آسيا‪ ،‬عضويت شوراي ارزشيابي‬ ‫هنري نخبگان شاهد‪ ،‬عضويت سراي اهل قلم‪ ،‬مدرس دانشگاه و عضويت هيات‌مديره انجمن‬ ‫دوستي اي ران‪ ،‬صربستان و مونته‌نگرو را در كارنامه فعالي ت‌هاي خود دارد‪ .‬راه‌پيما تاكنون در ده‌ها‬ ‫نمايشگاه داخل و خارج شركت داشته و جوايز مختلفي را از سراسر جهان از آن خود كرده است‪g .‬‬ ‫يادبود‬ ‫درگذشت نويسنده مشهور چك‬ ‫«کویتا لگاتووا» نویسنده موفق اهل کشور چک در ‪ 93‬سالگی چشم از جهان فروبست‪.‬‬ ‫این نویسنده شنبه شب ‪ 22‬دسامبر بدرود حیات گفت‪ .‬این بانوی نویسنده سوم نوامبر ‪1919‬‬ ‫به‌عنوان دختر یک آموزگار متولد شد‪ .‬وی بعدها در رشته‌های زبان چکی‪ ،‬آلمانی‪ ،‬فیزیک و‬ ‫ریاضی در دانشگاه ماساریک در ش��هر ب رنو تحصیل کرد و بعد به‌عنوان آموزگار مشغول کار‬ ‫شد‪ .‬وی کار نوشتن را از زمان تحصیل در مدرسه آغاز کرد و سال ‪ 1957‬نخستین کتابش با نام‬ ‫«تندیس ک‌ها» را با نام مستعار «ورا پودهورنا» منتشر کرد و بعد از آن به کار نویسندگی ادامه‬ ‫داد‪ .‬از معروف‌ترین آثار وی داستان «زالری» است که سال ‪ 2002‬جایزه ملی کشور چک ب رای‬ ‫ادبیات را ب رای نویسنده خود به ارمغان آورد‪ .‬در سال ‪ 2003‬بود که «اوندری‌ترویان» فیلمساز بر‬ ‫مبنای داستانی به قلم این بانوی نویسنده فیلم سینمایی «زالری» را ساخت که نامزد کسب‬ ‫اسکار بهترین فیلم خارجی ‪ 2004‬شد‪g .‬‬ ‫یادبود‬ ‫آتش‌نشانشهید‬ ‫دخترکی ‪ 20‬روزه و شیرین داشت و فقط یک‌سال از‬ ‫ازدواجش گذشته بود‪ .‬او به میان آتش رفت تا جانش را نثار‬ ‫نجات جان دیگران کند‪.‬‬ ‫اعضای بدن مامور س��ازمان آتش‌نشانی ته ران که‬ ‫حین انجام وظیفه در محل حادثه در بزرگراه آزادگان بر اثر‬ ‫برخورد یکدستگاه خودروی سنگین به درجه رفیع شهادت‬ ‫رسیده بود‪ ،‬به بیماران نیازمند اهدا شد‪ .‬این آتش‌نشان ‪29‬‬ ‫ساله جواد محمدی نام داشت و مامور ایستگاه ‪ 81‬سازمان‬ ‫آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ته ران بود‪.‬‬ ‫محمدی ‪ 5‬سال سابقه کار داشته و دارای همسر و یک فرزند است‪ .‬او در سال ‪ 1385‬به‬ ‫استخدام س��ازمان آتش‌نش��انی ته ران در آمد و پس از گذراندن دوره آموزشی در سال ‪ 86‬در‬ ‫ایستگاه ‪ 81‬واقع در عبدل‌آباد ته ران به خدمت مشغول شد‪ .‬این آتش‌نشان جوان در دی ماه‬ ‫سال گذشته نیز در جریان یک آتش سوزی حین خدمت‌رس��انی به شهروندان به سختی از‬ ‫قسمت گردن و پای چپ مجروح و در بیمارستان بستری شد‪.‬‬ ‫با رضایت خانواده ش��هید محمدی‪ ،‬اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شد‪ .‬پیکر‬ ‫پاک این شهید آتش‌نشان در آرامگاه دارالسالم اسالمشهر به خاک سپرده شد‪g .‬‬ ‫مكتوب‬ ‫ديـــدار‬ ‫نمايشگاه‬ ‫سروشآسماني‬ ‫با نزدیک شدن به سال نوی میالدی‪ ،‬بازار کتاب آمریکا دستخوش تغیی رات اندکی شد و‬ ‫در هفته‌ای که گذشت شاهد ورود تنها دو کتاب جدید به فهرست پرفروش‌ها بودیم‪ .‬این هفته‬ ‫«جان گریشام» بر نویسندگان دیگر غلبه کرد و با کتابی به نام «قاچاقچی» که هفته پیش‬ ‫سوم بود‪ ،‬در صدر جدول جای گرفت‪.‬‬ ‫انتشارات دابلدی این کتاب را به چاپ رسانده و ماجرای آن درباره قتل پنجمین قاضی‬ ‫فدرال است‪ .‬کلید حل این معما تنها در دست وکیلی است که در زندان به سر م ی‌برد و در ازای‬ ‫آزادی‪ ،‬حاضر م ی‌شود ب رای یافتن قاتل کمک کند ولی ماجرا به این سادگ ی‌ها هم نیست‪...‬‬ ‫آمریکای ی‌ها ب رای بیست و هش��تمین بار کتاب «دختر گمشده» را پسندیدند و این کتاب در‬ ‫ردیف دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫«گیالن فلین» ب رای چاپ این کتاب از موسس��ه نش��ر کراون کمک گرفته است و از‬ ‫ناپدید شدن «ایمی» در مراسم سالگرد ازدواجش با «نیک» و متهم‌شدن همسرش م ی‌گوید‪.‬‬ ‫«بردار تهدید» به قلم تام کالنسی و مارک گرانی که هفته پیش صدرنشین جدول بود‪ ،‬این‬ ‫بار سومین کتاب هفته شد‪.‬‬ ‫در این کتاب که توسط انتش��ارات پوتنام روانه بازار نشر شده است‪ ،‬چین ب رای حمله به‬ ‫تایوان نقشه کشیده و تهدیدی بزرگ ب رای این کشور محسوب م ی‌شود‪ .‬اینجاست که «جک‬ ‫راین» وارد م ی‌شود تا این توطئه را خنثی کند و‪ ...‬جایگاه «‪ 19‬ساله بدنام» تغییری نکرد و «ژانت‬ ‫ایوانویچ» در این کتاب که توس��ط انتشارات بنتام منتشر ش��ده‪ ،‬باز هم چهارم شد‪ .‬نویسنده‬ ‫ماجرای شخصیت اصلی داستان‌هایش «اس��تفانی پالم» را روایت م ی‌کند که با کمک جو‬ ‫مورلی به تعقیب مردی کالهبردار م ی‌پردازند که از بیمارستان فرار کرده است‪« .‬دیوید بالداچی»‬ ‫نیز با کتاب «فراموش‌شده»‪ ،‬پنجمین نویسنده هفته شد‪ .‬این اثر توسط انتشارات گراندسنترال‬ ‫منتشر شده و در آن‪ ،‬جان پالر کارآگاه نظامی اس��ت که مرگ اسرارآمیز عمه‌اش را در فلوریدا‬ ‫دنبال م ی‌کند و‪g ...‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نمایش «درخشش در س��اعت مقرر» نوش��ته و کارگردانی حمیدرضا نعیم ی‌ در تاالر‬ ‫قشقایی روی صحنه رفت‪ .‬این اثر جدیدترین اثر گروه «شایا» است‪ .‬این اثر به موضوع جنگ و‬ ‫نس ل‌کشی مردم بوسنی و هرزگوین در سال ‪ 1994‬به‌دست ارتش و نیروهای صرب م ی‌پردازد‬ ‫و در راستای نگاه همیش��گی آثار حمیدرضا نعیمی‌به بحث س��ارایوو حقوق پایمال شده او‬ ‫م ی‌پردازد‪ .‬جنایات مرگبار صرب‌ها در محاصره ‪ 43‬ماهه ش��هر سارایوو‪ ،‬یکی از فجایع بزرگ‬ ‫انسانی پس از دو جنگ جهانی در اروپاست‪ .‬در این نمایش بازیگرانی چون رویا افشار‪ ،‬بهناز‬ ‫نازی‪ ،‬یعقوب صباحی‪ ،‬سیاوش چراغ ی‌پور‪ ،‬پریسا مقتدی‪ ،‬کتانه افشاری‌نژاد و بهار نوحیان به‬ ‫ایفای نقش م ی‌پردازند‪ .‬نعیمی‌نویسنده و کارگردان نمایش «درخشش در ساعت مقرر» در‬ ‫پاسخ به این سوال که چرا به سراغ جنگ بوسنی و هرزگوین رفته است‪ ،‬گفت‪« :‬هرگاه انسان‬ ‫به هر شکلی لطمه ببیند و ارزش‌های انسانی پایمال شود و جنگی صورت گیرد‪ ،‬دیگر ب رایم‬ ‫فرقی نم ی‌کند که این اتفاق در کجا رخ داده باش��د‪ .‬در جنگ بوسنی هم انسان‌هایی قربانی‬ ‫شدند که دل هر مخاطبی را به درد م ی‌آورد‪ .‬اگر به سراغ این جنگ رفتم به این دلیل بود که قصه‬ ‫دراماتیکی در آنجا پی دا کردم‪ .‬همچنین ب رای نگارش این اثر مطالعات بسیاری روی جغ رافیا و‬ ‫ی که در بوسنی رخ داده‪ ،‬داشته‌ام‪g ».‬‬ ‫اتفاقات مهم ‌‬ ‫رویداد‬ ‫جانگریشام صدرنشین جدول پرفروش‌ها‬ ‫محنت سرای شام‬ ‫امشب که با خرابه‌ی شام خو گرفته‌ام‌‬ ‫خونین جگر سر پدر به آغوش گرفته‌ام‬ ‫امشب نماز قدر من و پدر‪ ،‬بی هم است‬ ‫یا رب چرا جمع مالئک محرم است‬ ‫قلبم چرا ب ی‌نفس و نور و نارگشته‌ای؟‬ ‫این نورچیست؟ خرابه منور نشسته‌ای؟‬ ‫احیای من و پدر‪ ،‬سرانجام سر رسید‬ ‫جان یار من و مبتالی سحر‪ ،‬سر رسید‬ ‫آنقدر ناله و شکوه نمودم بَ ِر پدر‬ ‫تا ناز من خرید و ب ِ ُب رد جان ز سر‬ ‫ای شیعیان‪ ،‬دوستداران اهل بیت‬ ‫قرآن به سرکنید که برسرنیزه هاست راس بیت‬ ‫این مصحف قد خمیده‪ ،‬گمان زینب است‬ ‫افالک خاک بر سر و عالم مکدر است‬ ‫مائیم زعیم ضامن آن دروازه بهشت‬ ‫کوفه چرا برسر آل‌بیت اینگونه خون نوشت؟‬ ‫به زیر پای ستوران‪ ،‬این حجت خداست؟‬ ‫این خیمه های سوخته‪ ،‬ایوان کبریاست؟‬ ‫کوثر به دست فاطمه سی راب م ی‌کند‬ ‫عطشان ز زمزم و مشک‪ ،‬علمدار م ی‌کند‬ ‫دریای دشت نینوا‪ ،‬ملجاء فرات‬ ‫هر ذره وجود‪ ،‬آالم کائنات‬ ‫در انتظار منتقم توست‪ ،‬یاحسین‬ ‫ای غیرت ذخیره‪ ،‬لوالک یا‌حسین‬ ‫آزیتا نجفی‬ ‫‪77‬‬
‫اسليم كه صاحب شركت‌هاي مخاب راتي‪ ،‬زيرساختي‪،‬‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬مع��دن و بانكداري اس��ت در ماه س��پتامبر با خريد‬ ‫‪30‬درصد سهام باشگاه‌هاي لئون و پاچوكا در ليگ دسته يك‬ ‫مكزيك به دني��اي ورزش پا نهاد‪ .‬حاال اي��ن مرد ثروتمند در‬ ‫فوتبال اسپانيا هم آفتابي شده‪ .‬يكي از شركت‌هاي مخاب راتي‬ ‫اسليم در مكزيك با درآمد ساليانه ‪ 9‬ميليون يورو موفق ترين‬ ‫شركت آمريكاي شمالي در ‪ 5‬سال اخير بوده است‪.‬‬ ‫ناصر الخليفي‬ ‫مليت‪ :‬قطري‬ ‫ثروت‪ 53 :‬ميليارد يورو‬ ‫ناصر الخليفي پ��ول خرج كردن در دني��اي فوتبال را‬ ‫يك س��رگرم ي‌ جالب م ي‌داند‪.‬اين ميلياردر قطري از طريق‬ ‫چاه‌هاي نفت خود و ‪ 147‬شركت بزرگي كه در كشور قطر دارد‬ ‫ثروت خود را در سال ‪ 2012‬به بيش از ‪ 50‬ميليارد يورو رساند‪.‬‬ ‫رقابت ميلياردرها‬ ‫در دنياي فوتبال‬ ‫ثروتمندترين مرد جهان‬ ‫در ليگ اسپانيا‬ ‫ديـــدار‬ ‫كارلوس اس��ليم مكزيكي ثروتمندترين مرد جهان با‬ ‫سرمايه‌گذاري در باشگاه بحران زده رئال اوويدو به بزرگترين‬ ‫سهامدار اين تيم اس��پانيايي تبديل شد‪.‬‬ ‫حدود يك دهه پيش رئ��ال اوويدو در كنار‬ ‫رئال و بارس��ا در الليگا ب��ازي م ي‌كرد‪ ،‬اما‬ ‫سوء‌مديريت مس��ئوالن باشگاه اين تيم را‬ ‫در سال‌هاي اخير در آستانه ورشکستگی‬ ‫قرار داده است‪ .‬اين تيم به علت مشكالت‬ ‫عميق مالي و كاري درخش��ش خ��ود را از‬ ‫دس��ت داد و از الليگا به دس��ته سه ليگ‬ ‫اس��پانيا س��قوط كرد و در حال حاضر در‬ ‫رتبه چهاردهم ليگ س��ه اسپانيا قرار دارد‪.‬‬ ‫وضعيت اوويدو در چن��د ماه اخير به حدي‬ ‫بحراني بود كه برخي باش��گاه‌ها از جمله‬ ‫رئال مادري��د ب راي كمك به اين باش��گاه‬ ‫قديمي‌دست به كار ش��دند‪ .‬باشگاه رئال‬ ‫مادري��د اخي را حدود ‪ 127‬ه��زار دالر به اين‬ ‫باش��گاه كمك كرد‪ .‬حاال حضور اس��ليم‬ ‫به‌عن��وان ثروتمندترين م��رد جهان خون‬ ‫تازه‌اي به اين باشگاه تزريق كرده و شايد در‬ ‫آينده‌اي نزديك شاهد بازگشت تيم ريشه‌دار‬ ‫الليگا به س��طح اول فوتب��ال ماتادورها‬ ‫باش��يم‪ .‬حضور مرد ثروتمند مكزيكي در‬ ‫رئال اوويدو ع�لاوه بر نج��ات يافتن اين‬ ‫تيم از ورشكس��تگي و منحل شدن‪ ،‬يك‬ ‫نتيجه ديگر هم در بر داشته و آن هم تغيير‬ ‫و تحول در رنكينگ مردان ثروتمند دنياي‬ ‫فوتبال اس��ت‪ .‬حاال با حضور اين ميلياردر‬ ‫مكزيكي ديگر خبري از ش��يخ منصور يا ناصر الخليفی در‬ ‫صدر ليست مردان ثروتمند دنياي فوتبال نيست‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫كارلوس اسليم‬ ‫مليت‪ :‬مكزيكي‬ ‫ثروت‪ 55 :‬ميليارد يورو‬ ‫‪78‬‬ ‫شيخ منصوربن‌زايد‬ ‫مليت‪ :‬اماراتي‬ ‫ثروت‪ 41 :‬ميليارد يورو‬ ‫ش��ي خ‌ منصوربن‌زاي��د آل‌نهي��ان از پس��ران ش��يخ‬ ‫زايدبن‌س��لطان آل‌نهيان‪ ،‬پادش��اه س��ابق امارات و يكي از‬ ‫اعضاي خاندان حاكم در امارات متحده عربي اس��ت‪ .‬شيخ‬ ‫منصور در كنار مالكيت باشگاه منچسترسيتي انگلستان‪،‬‬ ‫رياست بانك فرست‌گلف را به عهده دارد‪ .‬بانك فرست‌گلف‬ ‫بانكي خصوصي است كه س��ال ‪ 1979‬در ابوظبي واقع در‬ ‫امارات توسط شيخ زايدبن‌سلطان راه‌اندازي شد‪ .‬شي ‌خ منصور‬ ‫همچنين مالك انجمن و شركت بي ن‌المللي سرمايه‌گذاري‬ ‫نفت‌خام ‪ IPIC‬است‪.‬‬ ‫استي ل‌سازي در جهان اس��ت‪ .‬وي در اين كارخانه‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2009‬فروشي معادل ‪ 65‬ميليارد دالر داشته است‪ .‬ميتال در‬ ‫ابتدا مالك ‪ 20‬درصد سهام اين تيم اس��كاتلندي بود؛ اما در‬ ‫سال ‪ 2007‬بود كه سهم خود را به ‪ 54‬درصد افزايش داد‪ .‬وي‬ ‫ب راي رسيدن به اين مقصود‪ ،‬سهم فالويو برياتوره را خريد كه‬ ‫در زمره مالكان قديمي‌اين تيم بود‪ .‬اين روزها صحبت از اين‬ ‫است كه اين ثروتمند هندي‪ ،‬باقي سهام را نيز بخرد تا تمام‬ ‫باشگاه را از آن خود كند‪.‬‬ ‫رومن آبراموويچ‬ ‫مليت‪ :‬روسي‬ ‫ثروت‪ 32 :‬ميليارد يورو‬ ‫اين ميلياردر روس‪ ،‬مالکیت باشگاه چلسي انگليس را‬ ‫در اختيار دارد‪ .‬اقتصاددانان معتقدند او در س��ال‌هاي اخير با‬ ‫افزايش س��رماي ‌ه بيش از دو و نيم میليارد دالري مواجه بوده‬ ‫است‪ .‬شركت‌هاي نفتي او در روسيه و چندين شركت تجاري‬ ‫در اروپا ثروت اين مرد روسي را روز به روز بيشتر م ي‌كنند‪.‬‬ ‫آمانسيو اورتگا‬ ‫مليت‪ :‬اسپانيايي‬ ‫ثروت‪ 29 :‬ميليارد يورو‬ ‫باشگاه دپورتيوو الكرونيا متعلق به وي است كه داراي‬ ‫سرمايه‌اي معادل ‪ 29‬ميليارد يورو است‪ .‬اورتگا كه از فعاالن‬ ‫مد در اسپانيا و اروپاست‪ ،‬نهمين فرد ثروتمند در جهان است‪.‬‬ ‫وي تالش زيادي داشته تا تيمش را به قدرت رئال مادريد يا‬ ‫بارسلونا برساند؛ اما تا‌كنون راه به جايي نبرده است‪ .‬از اقدامات‬ ‫اخير وي تالش ب راي ساخت ورزشگاهي جديد ب راي این تيم‬ ‫اسپانيايي است‪.‬‬ ‫فليپ آنچوتز‬ ‫مليت‪ :‬آمريكايي‬ ‫ثروت‪ 14 :‬ميليارد دالر‬ ‫اين آمريكايي داراي س��رمايه‌اي ش��ش‬ ‫ميليارد دالري در فوتبال است كه به سود يك‬ ‫ميلي��اردي نيز رس��يده؛ اما نكته قاب��ل توجه‪،‬‬ ‫هزينه اين مبالغ در سه تيم است‪ .‬ل س‌آنجلس‬ ‫گلكسي‪ ،‬دينامو هوستون ‌و هاماربي‪ ،‬تيم‌هايي‬ ‫هستند كه وي در آنها سرمايه‌گذاري كرده است‪.‬‬ ‫البته نيمي‌از سهام هوستون و ‪ 49‬درصد سهام‌‬ ‫ماربی سوئد متعلق به اين شخص است‪.‬‬ ‫سيلويو ب رلوسكوني‬ ‫مليت‪ :‬ايتاليايي‬ ‫ثروت‪ 10:‬ميليارد يورو‬ ‫مال��ك باش��گاه آ‪.‬ث مي�لان ايتالي��ا‪،‬‬ ‫سرمايه‌اي ‪ 10‬ميليارد يورويي دارد كه با افزايش‬ ‫دو و نيم ميلياردي همراه بوده است‪ .‬نخس ت‌وزير‬ ‫و صاحب بزرگترين ش��بكه رس��انه‌اي ايتاليا‪،‬‬ ‫خوشحال است كه اخي را سودي ‪ 20‬درصدي در‬ ‫اين تيم داشته است‪ .‬هر چقدر او با رسواي ي‌هاي‬ ‫اخالقي و مشكالت كشور درگير است اما در اين‬ ‫زمينه پول خوبي نصيبش شده است‪.‬‬ ‫الكشمي‌ميتال‬ ‫مليت‪ :‬هندي‬ ‫ثروت‪ 33 :‬ميليارد يورو‬ ‫اين ميلياردر هندي مالك باشگاه كوئينز پارك رنجرز‬ ‫اسكاتلند است‪ .‬وي كه در انگليس به دنيا آمده‪ ،‬با نام ارسلو‬ ‫ميتال نيز ش��ناخته م ي‌ش��ود كه داراي بزرگترين ش��ركت‬ ‫اليشر عثمانوف‬ ‫مليت‪ :‬روسي‬ ‫ثروت‪ 7 :‬ميليارد يورو‬ ‫اين مرد كه مشهور به مرد سخت روسيه است‪ ،‬داراي‬ ‫سرمايه‌اي بيش از هفت ميليارد يورويي در آرسنال است كه‬ ‫با سود هنگفت پنج و نيم ميلياردي مواجه شده است‪ .‬وي كه‬ ‫در صنعت ارتباطات‪ ،‬اس��تيل و بورس فعال است‪ ،‬اكنون در‬ ‫كنار ساير مالكان اين تيم قرار دارد‪g .‬‬
‫قاب‬ ‫تشییعپیکرآتشنشانشهید‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افتتاحیهجشنوارهفیلمعمار‬ ‫بارش برف و باران در تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مراسم سنتی چله شو‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلث شماره ‪157‬‬ ‫تشییعپیکرمرحومنیمانهاوندیان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اجرای نمایش زخمی که بر دلم نشست‬ ‫ماهيگيران صيد را شروع كردند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فرهاد مجیدی به استقالل بازگشت‬ ‫‪79‬‬
‫بازا ر‬ ‫اجحاف در «خصوصي‌سازي»‬ ‫لو‌نقل ريلي مسافري‬ ‫بخش حم ‌‬ ‫ بهروز سلطان‌وند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪157‬‬ ‫روزهاي پاياني آذرماه مصادف بود با هفته حمل‌ونقل‪.‬‬ ‫در اين هفته نيز همانند تمامي‌هفته‌هاي مناسبتي‪ ،‬به مناسبت‬ ‫روز حمل‌ونقل در كشور بساط مراسم‌‪ ،‬نمايشگاه‪ ،‬همايش‌ و‬ ‫البته بازار داغ مصاحبه‌هاي گوناگون‪ ،‬تعريف و تمجيد و ارائه‬ ‫آمار و ارقا ‌م پيشرفت و توسعه و همچنين عملكرد بسيار عالي‬ ‫دستگاه‌هاي ذي‌ربط پهن بود و هركس به فراخور مسئوليت و‬ ‫موقعيت خود سهمي‌در اين ماجرا داشت‪ .‬از وزير راه‌وشهرسازي‬ ‫گرفته تا مس��ئوالن و مديران رده‌هاي مختل��ف با حضور در‬ ‫اين مراس ‌م و ايراد س��خنراني يا برگزاري نشست‌هاي خبري‬ ‫هركدام به اقدامات و عملكردهاي خود در راس��تاي پيشبرد‬ ‫اهداف مربوط به اين ح��وزه پرداختند‪ .‬اي��ن مقدمه را گفتيم‬ ‫تا برس��يم به اصل مطلبي كه قرار اس��ت موضوع اصلي اين‬ ‫يادداشت باشد و آن اينكه در كشور ما فاصله بين قول تا عمل‬ ‫در ميان مسئوالن و دست‌اندركاران تا چه ميزان است؟ از اين‬ ‫رو نوش��تار حاضر با ديدگاه موضوعي «خصوصي‌سازي» در‬ ‫بخش حمل‌ونقل به‌ويژه حمل‌ونقل ريلي مس��افري نگاهي‬ ‫دارد به نحوه انجام آن در اين بخش و نتايج حاصل از اقدامات‬ ‫انجام‌ش��ده كه در پي مي‌آيد‪ .‬قبل از شروع بحث اصلي بهتر‬ ‫است تعريفي از خصوصي‌سازي ارائه شود تا نتايج ملموس‌تري‬ ‫به‌دست آيد‪ .‬در تعريف خصوصي‌سازي به اين موارد اشاره شده‬ ‫است‪« :‬بهبود عملكرد‪ ،‬انتقال مالكيت و مديريت‪ ،‬آزادسازي‪،‬‬ ‫بازارگرا كردن بنگاه‌ها و اقتصاد‪ ،‬ايجاد ش��رايط رقابت كامل‬ ‫و حذف مقررات دس��ت و پاگير دولتي و‪ »...‬با اين تعريفي كه‬ ‫از «خصوصي‌س��ازي» به‌دس��ت آمد برمي‌گرديم سر اصل‬ ‫مطلب و به اجمال به بحث خصوصي‌سازي در راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا در راستاي خصوصي‌سازي و‬ ‫براساس اصل ‪44‬قانون‌اساس��ي گام‌هايي برداشته است كه‬ ‫تاكنون از ‪ 14‬شركت اقماري خود ‪ 12‬شركت را واگذار كرده‬ ‫است كه اين واگذاري‌ها شامل شركت‌هايي چون مهندسين‬ ‫مش��اور مترا‪ ،‬توكا ريل‪ ،‬خط و ابنيه فني راه‌آه��ن (تراورس)‬ ‫به‌صورت مزايده و دو ش��ركت «واگن پارس» و «ش��ركت‬ ‫قطارهاي مسافري رجاء» به‌عنوان رد ديون از آن جمله است‪.‬‬ ‫يكي از صاحب‌نظران بخش حمل‌ونقل ريلي درباره واگذاري‬ ‫بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي چنين مي‌گويد‪« :‬بحث‬ ‫خصوصي‌سازي در ايران با آنچه در دنيا مطرح است‪ ،‬تفاوت‬ ‫زيادي دارد‪ .‬خصوصي‌سازي با واگذاري صرف تفاوت دارد و‬ ‫خصوصي‌سازي تنها نبايد در روش و تجهيزات ريلي خالصه‬ ‫ش��ود‪ ،‬بلكه بايد مديريت بهره‌برداري هم به اين بخش داده‬ ‫شود‪ ».‬همچنين از نظر اين كارشناس‪ ،‬دولت بايد نقش نظارتي‬ ‫‪80‬‬ ‫داشته باشد و با پرداخت تسهيالت و واگذاري مديريت خدمات‪،‬‬ ‫فضاي عمل بخش‌خصوصي را گس��ترده‌تر كند‪ .‬بايد نقش‬ ‫بخش‌خصوصي در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌ها مشخص و‬ ‫روشن باشد و با واگذاري مديريت بهره‌برداري‪ ،‬اين بخش در‬ ‫تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها نيز حضور داشته باشد‪ .‬يكي‬ ‫ديگر از كارشناسان ارش��د بخش حمل‌ونقل با انتقاد از نحوه‬ ‫خصوصي‌سازي رجاء مي‌گويد‪« :‬براي اينكه تشخيص دهيم‬ ‫كاري صحيح است يا نه بايد نتايج آن‪ ،‬پيش‌بيني و مورد بررسي‬ ‫قرار گيرد‪ ،‬اما در مورد رجاء و واگذاري آن به بخش‌خصوصي‬ ‫اين بررسي به‌درستي انجام نشد‪ ».‬وي با اشاره به مشكالتي‬ ‫كه بعد از واگذاري شركت رجاء به‌وجود آمده‪ ،‬چنين مي‌گويد‪:‬‬ ‫«از زمان واگ��ذاري رجاء به بخش‌خصوصي رش��د عملكرد‬ ‫مسافري كشور متوقف شده و براي اولين بار از زمان تشكيل‪،‬‬ ‫در سال گذشته با كاهش رش��د مواجه شد‪ .‬همچنين شركت‬ ‫رجاء در كيفيت خدمات نيز توسعه‌اي پيدا نكرده و در مجموع‬ ‫واضح اس��ت كه خصوصي‌س��ازي رجاء به نف��ع حمل‌ونقل‬ ‫مسافري كش��ور نبوده و كاري اش��تباه بود‪ ».‬وي اعتقاد دارد‬ ‫براي خصوصي‌سازي راه‌آهن نبايد رجاء را به‌طور يكجا واگذار‬ ‫مي‌كردند‪ ،‬بلكه بايد به‌تدريج و ب��ا واگذاري واگن‌ها و قطارها‬ ‫اين كار آغاز مي‌شد و بايد براي تمركز و مديريت كلي شركت‬ ‫رجاء پيكره دولتي آن حفظ مي‌شد و عمليات واگني را واگذار‬ ‫مي‌كردند‪ .‬حال با توضيحاتي كه آمد بايد ديد راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا در‬ ‫امر واگذاري‌ها چگونه عمل كرده و آيا وظايف و نقش خود را در‬ ‫اين پروسه به‌درستي انجام داده يا نه؟ در همين ارتباط و براي‬ ‫ملموس‌تر شدن نتايج اين واگذاري‌ها از بين شركت‌هاي واگذار‬ ‫شده به بخش‌خصوصي‪ ،‬سراغ شركت قطارهاي مسافري رجاء‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترين ناوگان ريلي مسافري كشور مي‌رويم تا‬ ‫ببينيم حال و روز اين ش��ركت بعد از واگذاري چگونه اس��ت‪.‬‬ ‫بهترين نمونه براي اطالع از وضعيت اين شركت شايد سخنان‬ ‫مديرعامل آن باشد كه در ادامه به قس��مت‌هايي از آن اشاره‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬ناصر بختياري‪ ،‬مديرعامل رجاء در نشست خبري‬ ‫كه اخيرا با نمايندگان رس��انه‌ها انجام داد‪ ،‬در بخش��ي از اين‬ ‫صحبت‌ها به مشكالت موجود بين بخش حاكميت (راه‌آهن)‬ ‫و شركت رجاء اشاره كرده و گفت‪« :‬در قانون اصل ‪ 44‬وظيفه‬ ‫حاكميت و بخش خصوصي مشخص اس��ت و فعاليت‌هاي‬ ‫تصديگري نبايد توسط حاكميت اجرا شود‪ .‬ضمن آنكه نظارت‬ ‫حاكميت براي ارائه خدمات بهينه الزم است‪ .‬حاكميت بايد در‬ ‫بخش نظارت و مديريت كالن صاحب‌نظر باشد و تصدي به هر‬ ‫نحو بايد در اختيار مجريان بخش خصوصي قرار گيرد؛ در واقع‬ ‫وظيفه حاكميت؛ نظارت‪ ،‬كنترل و مديريت‌كالن است و نبايد‬ ‫در تصديگري دخالت كند‪ ».‬بختياري با بيان اينكه در واگذاري‬ ‫رجاء با چند مشكل مواجه هستيم‪ ،‬تصريح كرد‪« :‬تكليف رجاء‬ ‫با نرخ‌هاي بليت مشخص نيست زيرا قيمت‌هاي بليت رجاء با‬ ‫قيمت‌هايبليتديگرشركت‌هايريليمسافريهمسونيست‬ ‫و هنوز نرخ‌هاي بليت اين شركت بس��يار پايين و در حد يك‬ ‫كرايه تاكسي است‪ ».‬مديرعامل رجاء همچنين هشدار داده كه‬ ‫اگر روزي اين صنعت با مشكل برخورد كند‪ ،‬به خاطر اين است‬ ‫كه برخي نمي‌خواهند باور كنند قيمت تمام‌شده بليت قطار در‬ ‫برخي مسيرها واقعي نيست‪ .‬بر اساس صحبت‌هاي مديرعامل‬ ‫رجاءء در حال حاضر اين شركت پس از واگذاري و براي مثال‬ ‫امسال ‪ 7‬تا ‪ 10‬ميليارد تومان زيان مي‌دهد كه ظاهرا اين امر به‬ ‫دليل عدم انطباق نرخ‌هاي بليت شركت رجاء با قيمت تمام‌شده‬ ‫واقعي اس��ت‪ .‬با توجه به مطالب باال‪ ،‬چالش‌هاي موجود بين‬ ‫بخش حاكميت (راه‌آهن) و بخش‌خصوصي (شركت رجاء) را‬ ‫مي‌توان ب ‌ه اين صورت بيان كرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬زيان ناش��ي از پايين‌بودن قيم��ت بليت قطارهاي‬ ‫مسافري‬ ‫‪ -2‬اصرار در اعزام قطارهاي حومه‌اي از سوي راه‌آهن‬ ‫‪ -3‬انتقال سامانه فروش بليت؛ اصرار در انتقال سامانه‬ ‫فروش بليت رجاء به ش��ركت راه‌آهن به‌عن��وان يك فعاليت‬ ‫حاكميتي در حالي است كه موضوع فوق به‌عنوان اصلي‌ترين‬ ‫مس��ئوليت تصديگري بخش‌خصوصي در زم��ان تفكيك‬ ‫فعاليت‌هاي شركت رجاء طي مصوبه شوراي عالي اداري به‬ ‫موجب ابالغيه ‪ 1/1147‬مورخه ‪ 1377/02/01‬به شركت رجاء‬ ‫منتقل گرديده بود‪.‬‬ ‫‪ -4‬طوالني‌ش��دن فرآيند انتق��ال قراردادهاي س��اير‬ ‫شركت‌هاي مسافري بخش‌خصوصي ريلي به راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫‪ -5‬بالتكلي��ف ب��ودن وضعي��ت ايس��تگاه‌ها؛ ع��دم‬ ‫تحويل‌گيري ايستگاه‌هاي مسافري توسط راه‌آهن و اصرار در‬ ‫تحويل‌گيري خدمات درآمدزاي ايستگاه‌ها بدون تعيين تكليف‬ ‫هزينه‌هاي مرتبط با خدمات مسافري و نگهداري در ايستگاه‌ها‬ ‫‪ -6‬تاخي��ر در ارزيابي دارايي‌ها و قيمت‌گذاري س��هام‬ ‫شركت‬ ‫‪ -7‬چالش ناش��ي از انتق��ال طرح تمل��ك دارايي‌هاي‬ ‫سرمايه‌اي به وزارت راه‌وشهرسازي و شركت راه‌آهن‬ ‫‪ -8‬مطالب��ات ياران��ه ش��ركت از دول��ت؛ ب��ا توجه به‬ ‫پيگيري‌هاي سال گذشته در نهايت با قطعي‌شدن يارانه سال‬ ‫‪ 1389‬و دريافت علي‌الحساب يارانه سال ‪ 1390‬مطالبات اين‬ ‫ش��ركت از دولت صرفا مربوطه به يارانه قطعي سال ‪ 1390‬و‬ ‫سال‌جاري است كه در اين رابطه نكته اساسي پذيرش و اجراي‬ ‫وظايف حاكميتي توسط راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا است كه در صورت تحقق‬ ‫آن با منطقي كردن نرخ بليت‌ها و تعهد پرداخت يارانه قطارهاي‬ ‫زيانده حومه‌اي و تكليفي‪ ،‬روند پرداخت يارانه‌ها نيز س��يكل‬ ‫قانوني خود را طي خواهد كرد‪.‬‬ ‫‪ -9‬افزايش هزينه اجاره ديزل؛ باتوجه به مشكالتي كه‬ ‫به آن اشاره ش��د و بالتكليف بودن وضعيت شركت در دوران‬ ‫انتقال و زياندهي آن‪ ،‬در حال حاضر ام��كان برنامه‌ريزي در‬ ‫زمينه توسعه خدمات و ناوگان براي اين شركت مقدور نيست‪.‬‬ ‫بنابراين مهم‌ترين سياست شركت در راستاي خروج از وضعيت‬ ‫زيانده بودن‪ ،‬واقعي‌كردن قيمت بليت‌ها و هم‌سطح كردن آنها‬ ‫با قيمت بليت قطارهاي مشابه ساير شركت‌هاي حمل‌ونقل‬ ‫ريلي خصوصي و همچنين پيگيري اخ��ذ يارانه براي جبران‬ ‫بخشي از زيان انباشته شركت است‪ .‬براين اساس و باتوجه به‬ ‫برخي سنگ‌اندازي‌ها و ناماليماتي كه از سوي برخي مسئوالن‬ ‫راه‌آه��ن ج‪.‬ا‪.‬ا در برخورد با ش��ركت رجاء ص��ورت مي‌گيرد‪،‬‬ ‫اميدواريم تجرب��ه تلخ و ناگوار س��ال‌هاي گذش��ته (قبل از‬ ‫تاسيس رجاء) براي هموطنان عزيز تكرار نشود‪ .‬هنر مديريت‬ ‫آن است كه با تصميم‌گيري مناس��ب و آينده‌نگري به‌موقع‬ ‫از بروز عواقب‪ ،‬مش��كالت و ضرروزيان احتمالي جلوگيري‬ ‫كند‪ .‬مگر غير از اين اس��ت كه هدف‪ ،‬خدمتگ��زاري به آحاد‬ ‫ملت ش��ريف و نجيب كشور اس��ت! پس اين همه لجاجت و‬ ‫برخوردهاي نامناسب براي چيست!؟ ‪g‬‬
‫عدم اجراي‬ ‫اصل ‪44‬‬ ‫در بخش مسافري‬ ‫مشارکت بانک انصار در سومین دوره مسابقات جام رباتیک‬ ‫س��ومین دوره مس��ابقات جام‌رباتیک و اولین کنگره هوش‬ ‫مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری و مشارکت بانک‬ ‫انصار برگزار ش��د‪ .‬به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات بانک‬ ‫انصار‪ ،‬در این دوره از مس��ابقات که با تقدیر از برگزیدگان در ‪12‬‬ ‫رشته به پایان رسید‪ ،‬بانک انصار به‌عنوان حامی‌این مسابقات به‬ ‫شرکت‌کنندگان معرفی شد‪ .‬یادآور می‌شود بانک انصار حمایت از‬ ‫تکمیل چرخه تحقیق‪ ،‬بومی‌سازی و اشاعه دستاوردهای حاصل‬ ‫از ایجاد فناوری را به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های خود در‬ ‫سال «تولید ملی‪ ،‬حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در دستور کار قرار داده و در این زمینه همکاری خوبی با سازمان‌ها‪ ،‬دانشگاه‌ها‬ ‫و نهادهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور داشته است‪g.‬‬ ‫با تايید مجمع عمومی‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر «سهامی عام» شد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪157‬‬ ‫در حالي شركت راه‌آهن اقدام به راه‌اندازي آزمايشي‬ ‫س��امانه فروش بليت قطار كرده كه براساس قانون‪ ،‬تمام‬ ‫وظايف تصديگري بايد به بخش‌خصوصي واگذار ش��ود‪.‬‬ ‫براساس اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي دولت بايد فعاليت‌هاي‬ ‫تصديگري خود را به بخش‌خصوص��ي واگذار كند و فقط‬ ‫به انج��ام فعاليت‌ه��اي حاكميتي خ��ود بپ��ردازد‪ ،‬اما در‬ ‫بخش‌هايي از دول��ت اين موضوع هنوز اجرايي نش��ده يا‬ ‫اينكه با وج��ود اجرا دوب��اره از بخ��ش خصوصي بازپس‌‬ ‫گرفته مي‌شود‪ .‬ش��ركت راه‌آهن جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫براساس قانون‪ ،‬بخش مسافري و فروش بليت را به بخش‬ ‫خصوصي واگذار كرده اس��ت كه بر اين اس��اس شركت‬ ‫قطارهاي مسافري رجاء هم به س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫واگذار شد و ديگر قطارهاي مسافري فعال در حوزه ريلي‬ ‫هم متعلق به بخش‌خصوصي هستند‪ .‬با وجود اجراي اين‬ ‫قانون‪ ،‬اما شركت راه‌آهن سعي كرده تا در برخي حوزه‌ها‬ ‫دوب��اره به ح��وزه تصديگري بازگ��ردد ك��ه در تازه‌ترين‬ ‫اقدام‪ ،‬س��امانه مديريت برنامه‌ريزي و فروش بليت قطار‬ ‫را به‌صورت علني در س��ايت خود راه‌اندازي كرده اس��ت‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت كه فروش بليت از وظايف تصديگري‬ ‫است و براساس قانون بايد از سوي بخش‌خصوصي انجام‬ ‫گيرد‪ .‬در حال حاضر ش��ركت قطارهاي مس��افري رجاء‬ ‫و ش��ركت جوپار دو ش��ركت عمده در فروش بليت قطار‬ ‫هستند‪ ،‬اما به‌نظر مي‌رس��د با اين اقدام راه‌آهن‪ ،‬به‌زودي‬ ‫تمام يا بخش��ي از فروش بليت از اختيار بخش‌خصوصي‬ ‫خارج مي‌ش��ود و راه‌آهن به‌عنوان بخش دولتي وارد اين‬ ‫كار خواهد شد‪ .‬البته جالب اين اس��ت كه شركت راه‌آهن‬ ‫در اين باره توضيح داده اس��ت‪« :‬بدين وس��يله به‌اطالع‬ ‫مي‌رساند شركت راه‌آهن جمهوري‌اسالمي‌ايران در نظر‬ ‫دارد سامانه برنامه‌ريزي و مديريت فروش بليت قطارهاي‬ ‫مسافري خود را در تاريخ ‪ 91/10/04‬به‌صورت آزمايشي‬ ‫راه‌اندازي نمايد‪ ».‬در قسمتي از اين متن آمده كه راه‌آهن‬ ‫براي فروش بليت قطارهاي مسافري خود اقدام كرده‪ ،‬در‬ ‫حالي كه اين ش��ركت به‌عنوان بخش‌دولتي هيچ قطاري‬ ‫ندارد و تمامي‌قطارها مربوط به بخش‌خصوصي است كه‬ ‫تاكنون از طريق شركت رجاء بليت‌هاي خود را به‌فروش‬ ‫مي‌رساندند‪ .‬براس��اس اين گزارش‪ ،‬ش��ركت راه‌آهن به‬ ‫صورت آزمايشي اين سيس��تم را راه‌اندازي كرده است و‬ ‫به آژانس‌ها و دفاتر مس��افري هم اعالم ك��رده كه وارد‬ ‫اين س��ايت ش��وند تا با خدمات آن آش��نايي پيدا كنند‪ .‬به‬ ‫نظر مي‌رس��د هنوز اجراي قانون اصل ‪ 44‬از سوي بخش‬ ‫‌دولتي به درستي اجرايي نمي‌شود و بخش‌هايي از دولت‬ ‫نمي‌خواهد تا وظايف تصديگري خود را واگذار كند‪g .‬‬ ‫مجمع عموم��ی فوق‌العاده بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران‬ ‫به‌منظور تبدیل شخصیت حقوقی از سهامی‌خاص به سهامی‌عام‬ ‫مورخ ‪ 91/10/03‬در محل س��اختمان مرکزی ب��ا حضور تمامي‬ ‫سهامداران این بانک برگزار شد‪ .‬غالمرضا مصطفی‌پور مدیرعامل‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‪،‬‬ ‫ضمن تقدیر از حضور صاحبان س��هام به ارائه گزارشی از عملکرد‬ ‫و دستاوردهای بانک طی پنج س��ال اخیر در راستای ترویج سنت‬ ‫نیکوی قرض‌الحس��نه پرداخت‪ .‬در این جلسه براساس ماده ‪۱۰۱‬‬ ‫الیحه اصالحی قانون تجارت‪ ،‬هیات‌رئیسه مجمع از سوی سهامداران انتخاب گردید که اساسنامه جدید بانک با ماهیت سهامی‬ ‫عام با توجه به تصویب آن در یک‌هزار و یک‌صد و سی و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار در ‪ ۵۵‬ماده و ‪ ۲۳‬تبصره به‌تصویب‬ ‫حاضرین رسید و همچنین با توجه به الزامات ناشی از مقررات تاسیس بانک و اعالم بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا برابر با ماده ‪ ۱‬اساسنامه‬ ‫جدید‪ ،‬موضوع تبدیل وضعیت از سهامی‌خاص به سهامی‌عام تصویب و مقرر گردید در این خصوص طبق الیحه قانونی اصالح‬ ‫قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام شود‪ .‬گفتنی اس��ت مراتب تبدیل وضعیت این بانک با توجه به‬ ‫مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده در دست اقدام می باشد‪g .‬‬ ‫‪ 42‬درصد مردم ايران به اينترنت دسترسي دارند‬ ‫مطابق با اطالعات ثبت شده در جهان ‪ 42‬درصد مردم ايران‬ ‫به اينترنت دسترسي دارند‪ ،‬اما از نظر کيفي به علت نبود پهناي باند‬ ‫مناس��ب وضعيت خوبي نداريم‪ .‬دکتر علي‌اکبر جاللي‪ ،‬پدر علم و‬ ‫فناوري اطالعات ايران با اش��اره به اين که از نظ��ر تعداد کاربران‬ ‫اينترنت در ميان کشورهاي خاورميانه جايگاهي بسيار باالتر از حد‬ ‫متوسط داريم‪ ،‬گفت‪« :‬طبق آخرين اطالعات سال ‪ 2012‬ميالدي‬ ‫تعداد ‪ 2‬ميليارد و ‪ 405‬ميليون نفر در جهان به اينترنت دسترس��ي‬ ‫دارند که آمريکاي‌ش��مالي ب��ا ‪77‬درصد باالترين و کش��ورهاي‬ ‫آفريقايي با ‪15/6‬درصد کمترين تعداد کاربران را دارند‪ ».‬وي تصريح کرد‪34/3« :‬درصد از مردم جهان به اينترنت اتصال دارند‬ ‫که در اين ميان ‪27/5‬درصد کاربران متعلق کشورهاي آسيايي هس��تند‪ ».‬وي با تاکيد بر اين که طبق استاندارد جهاني ميزان‬ ‫سرعت اتصال به اينترنت ‪ 1/5‬مگابايت بر ثانيه است‪ ،‬اذعان داش��ت‪« :‬کمتر از ‪ 10‬درصد کاربران اينترنت در ايران به اينترنت‬ ‫پرسرعت دسترسي دارند که از نظر آمار جهاني قابل‌قبول نيست‪g ».‬‬ ‫کارت اعتباری هوشمند تلفن چیست؟‬ ‫کارت اعتباری هوشمند كارت قابل استفاده در هر نوع دستگاه تلفن‬ ‫استان تهران است که با سیستم ‪ TONE‬کار می کند و همانند تلفن‬ ‫ثابت شهری به‌منظور برقراری تماس به مقاصد شهری‪ ،‬بین شهری‪ ،‬تلفن‬ ‫همراه و بی ن‌الملل کاربرد دارد‪ .‬این سامانه دارای سه بخش سریال کارت‬ ‫(‪ ،)S/N‬ش��ماره کارت (‪ )ID‬و رمزعبور (‪ )Pass‬است‪ .‬سریال کارت یک‬ ‫عدد ‪ 11‬رقمی بوده و برای مشترک حاوی اطالعات خاصی نیست و تنها‬ ‫برای شرکت مخابرات اس��تان تهران به‌منظور جوابگویی به مشکالت‬ ‫مشترک اهمیت دارد‪ .‬شماره کارت یک عدد هشت رقمی و رمز یک عدد‬ ‫چهار رقمی بوده و مبلغ اعتبارهای مورد خریداری برابر ‪ 20‬هزار ریال است‪ .‬این کارت قابل استفاده در هر نوع دستگاه تلفن استان تهران که با‬ ‫سیستم‪ TONE‬کار م ی‌کند است و همانند تلفن ثابت شهری به‌منظور برقراری تماس به مقاصد شهری‪ ،‬بی ن‌شهری‪ ،‬تلفن همراه و بی ‌نالملل‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬الزم به ذکر است که استفاده از اعتبار شماره کارت (‪ )ID‬برای مکالمه با هر تلفن در هرمکان‪ ،‬کنترل هزینه مکالمه تلفن‪ ،‬عدم نیاز‬ ‫به وارد کردن کارت در دستگاه تلفن و امکان تغییر رمز عبور برای جلوگیری از سوءاستفاده از دیگر مزایای این سیستم است‪g.‬‬ ‫‪81‬‬
‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد‪:‬‬ ‫در اقتصاد اسالمی سپرده‌گذاران و سهامداران‬ ‫به صورت منصفانه سود دریافت می‌کنند‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪157‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در نهمین همایش ساالنه‬ ‫انجمن حس��ابداری ایران مطالبی در خصوص اثربخش��ی‬ ‫حسابرسی داخلی در بانک‌ها و موسسات مالی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمحسن تقی نتاج ‪ -‬مدیرعامل بانک ‪ -‬در این همایش‬ ‫با بیان اینکه بانک‌ها و موسس��ات مال��ی باتوجه به قوانین‬ ‫و مقررات حاکم بر کشور ش��رایط خاصی دارند‪ ،‬به بررسی‬ ‫وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در بخ��ش مالکیتی پرداخت‬ ‫و گفت‪« :‬این بنگاه‌ها از لحاظ مالکیت معموال در قالب‌های‬ ‫مالکی��ت انف��رادی‪ ،‬مالکی��ت تفکیک ش��خصیت‪ ،‬حقوق‬ ‫باقیمانده‪ ،‬حس��اب مس��تقل و مدیریت اداره و بهره‌برداری‬ ‫می‌ش��وند‪ ».‬وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از این نظریه‌ها‬ ‫پاسخگوی اس��تقرار نظام بانکداری اسالمی نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪« :‬اگر بتوان از لحاظ س��از و کارهای اجرایی‪ ،‬نظریه‬ ‫حساب مستقل و از لحاظ مالکیتی‪ ،‬نظریه مشارکت جامع را‬ ‫در نظام بانکی اجرا کرد‪ ،‬کار ارزشمندی صورت گرفته چرا که‬ ‫از لحاظ عملیاتی باعث می‌شود مبانی مطروحه در بانکداری‬ ‫اس�لامی عملیاتی ش��ود‪ ».‬نتاج با تاکید ب��ر اینکه تئوری‬ ‫جدیدی تحت عنوان تئوری مشارکتی جامع (سپرده‌گذاران‬ ‫و سهامداران) مورد نیاز است‪ ،‬گفت‪« :‬اقتصاد اسالمی‪ ،‬برای‬ ‫مالکان و سپرده‌گذاران حق و حقوق بالمناصفه قائل است‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که پس از پایان هر سال مالی هر آنچه به‌عنوان‬ ‫منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بانک کس��ب ش��ده‬ ‫است بین س��هامداران و س��پرده‌گذاران تقسیم می‌شود که‬ ‫متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم حاکمیت این نوع نگاه‬ ‫بر مالکیت بنگاه‌ها‪ ،‬منافع به نفع سهامداران مصادره می‌شود‬ ‫که این یکی از نقیصه‌هایی است که در سطح نظریه‌پردازی‬ ‫نیازمند کار اس��ت‪ ».‬نتاج در ادامه بر ضرورت استقرار نظام‬ ‫موثر کنترلی یکپارچه در بانک‌ها و موسسات مالی تاکید کرد‬ ‫و افزود‪« :‬توسعه اعتماد عمومی نسبت به نظام اقتصادی و‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی قبل از واگذاری‬ ‫به منظور مواجهه هوشمند با قوانین تجارت جهانی در یک‬ ‫فرآیند تدریجی و هدفمند و با در نظر گرفتن سیاس��ت‌های‬ ‫کلی اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی در رابطه با خصوصی‌س��ازی‬ ‫بنگاه‌ها بخش��ی از این ضرورت‌هاس��ت‪ ».‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫«اطمین��ان معق��ول از اه��داف‪ ،‬سیاس��ت‌ها و برنامه‌های‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون خبر داد‬ ‫پرداخت ‪9‬ماهه ‪ 800‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه‪15‬طرح‬ ‫دانش‌بنیان به ارزش ‪ 11‬میلیارد تومان تصویب شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در ‪ 9‬ماه گذشته ‪ 800‬میلیارد تومان تسهیالت به طرح‌ها‬ ‫پرداخت شده است‪ ».‬ماشاءاهلل عظیمی‌با اشاره به وضعیت‬ ‫تسهیالت‌دهی بانک توسعه تعاون اظهار داشت‪« :‬در حال‬ ‫حاضر بی��ش از ‪ ۱۵‬طرح دانش‌بنی��ان در بانک به تصویب‬ ‫رسیده و کارهای نهایی آن در حال انجام است‪ ».‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬در این راستا تاکنون ‪ ۱۱‬میلیارد تومان به طرح‌های با اندیشه‌های نو و دانش‌بنیان پرداخت‬ ‫شده است‪ ».‬مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص عملکرد‪‌۹‬ماهه بانک تصریح کرد‪« :‬در این‬ ‫ی تاکید کرد‪« :‬تسهیالت‌‬ ‫مدت بیش از ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است‪ ».‬عظیم ‌‬ ‫دهی ‪‌۹‬ماهه بانک در مقایسه ‪ ۱۲‬ماه سال گذشته رش��د داشته است‪ ».‬وی با اشاره به اینکه سال‬ ‫گذشته بانک توسعه تعاون‪ ۷۳۵‬میلیارد تومان تسهیالت پرداخت كرده بیان داشت‪« :‬در حال حاضر‬ ‫کماکان طرح‌های دانش‌بنیان جزو اولویت‌های بانک قرار دارد که این تسهیالت جدای از منابع‬ ‫ی افزود‪« :‬همچنین از منابع صندوق توسعه ملی نیز به میزان‬ ‫صندوق توسعه ملی است‪ ».‬عظیم ‌‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دالر طرح توسط بانک تایید و به صندوق ارسال شده است‪g ».‬‬ ‫‪82‬‬ ‫سازمانی‪ ،‬شناسایی و مدیریت ریس��ک‌های ناشی از انواع‬ ‫س��وء جریان‌ها و تقلب‌ها و تداوم فعالیت بنگاه‌ها باتوجه به‬ ‫تشدید رقابت در محیط کار نیز موارد دیگری است که باید‬ ‫در رابطه با ضرورت اس��تقرار نظام موثر کنترلی یکپارچه در‬ ‫بانک‌ها و موسسات مالی مورد توجه قرار گیرد‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در نهایت‬ ‫می‌تواند منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫«بانک مرکزی از نظر قانون گذاری و تبدیل دستور‌العمل‌ها‬ ‫در زمینه کنترل‌های داخلی اقدامات موثری انجام داده است‬ ‫اما از نظر اجرا‪ ،‬سواالت جدی در رابطه با اجرای آن وجود دارد‬ ‫چرا که تا کنون ساماندهی عمیقی در خصوص صندوق‌های‬ ‫قرض‌الحسنه‪ ،‬تعاونی‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت‬ ‫نگرفته و فقط به‌صورت شکلی اقداماتی انجام شده است‪».‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت اثر بخشی و کارآیی عملیات بانکی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬از زمانی که نرخ سود تسهیالت بانکی زیر نرخ بهای‬ ‫تمام شده پول در بانک‌ها تعریف شد‪ ،‬شاهد ضعف تدریجی‬ ‫موسسات پولی و بانکی هس��تیم و این یکی از نکاتی است‬ ‫که از لحاظ هزینه‌کرد‪ ،‬برای تقویت س��امانه کنترل داخلی‬ ‫با سیس��تم یکپارچه‪ ،‬یک چالش جدی محسوب می‌شود‪».‬‬ ‫نتاج افزود‪« :‬مدیریت کارآمد ریس��ک‌های بانکی‪ ،‬عملکرد‬ ‫نامناسب نظام گزارش��گری در ارتقای شفافیت آن‪ ،‬رعایت‬ ‫قوانین و مقررات که بیشتر اهداف رعایتی است‪ ،‬حفاظت از‬ ‫دارایی‌ها و منابع موسسات اعتباری در مقابل هر‌گونه زیان‬ ‫و سوءاس��تفاده‪ ،‬از جمله اهداف کنترل‌های داخلی بر‌اساس‬ ‫نظام موثر ارائه شده توسط بانک مرکزی است‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫بانک مهر اقتصاد در‌خصوص عوامل موثر در استقرار کنترل‬ ‫داخلی نیز بیان داشت‪« :‬بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت‬ ‫غیر موظف‪ ،‬وجود سیس��تم کنترل مدیریتی‪ ،‬برخورداری از‬ ‫سیستم‌ها و روش‌های کنترل مالی و عملیاتی‪ ،‬وجود واحد‬ ‫حسابرسی داخلی که طبق اصول و استانداردهای حسابرسی‬ ‫داخلی فعالیت کند‪ ،‬مدیریت خطا و پاس��خگویی مناسب و‬ ‫ایجاد و توسعه فرهنگ کنترل داخلی قوی در بانک از جمله‬ ‫این عوامل محسوب می‌ش��وند‪ ».‬نتاج با اشاره به ضرورت‬ ‫تدوین برنامه‌های بلند مدت پنج ساله و یک ساله حسابرسی‬ ‫داخلی و توسعه دامنه رس��یدگی‌ها در این زمینه‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫«‌تهیه و تدوین راهبردهای بخش بازرس��ی و حسابرس��ی‪،‬‬ ‫تامین نیروی انسانی الزم و متعهد‪ ،‬تامین امکانات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز بخش بازرس��ی و حسابرس��ی‪ ،‬آموزش تخصصی‬ ‫مدیران و کارکنان‪ ،‬بهره‌گیری از کانال‌های مختلف رسیدگی‪،‬‬ ‫برگزاری جلسات رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی داخلی‬ ‫و شناس��ایی نقاط خطر خیز و اطالع رسانی از جمله عواملی‬ ‫هستند که باید مورد توجه قرار گیرند‪g».‬‬ ‫مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن‪:‬‬ ‫بانک منبع دیگری برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ندارد‬ ‫اردشیر بیژنی با اش��اره به اینکه منابع دیگری برای‬ ‫پرداخت تسهیالت نداریم‪ ،‬گفت‪« :‬سقف تسهیالت برای‬ ‫درمان ‪ 20‬میلیون ریال و اشتغالزایی تا ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫برای هر نفر بود که براس��اس منابع تجهیز شده پرداخت‬ ‫کردیم‪ ».‬وی درباره وام ازدواج بانک مسکن و با اشاره به‬ ‫اینکه وام ازدواج سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬کل منابع قرض‌الحس��نه‌ای که جمع‌آوری شده‬ ‫بود و در واقع تمام منابعی که در زمینه تسهیالت به‌عنوان تکلیف بانک مسکن بود را پرداخت‬ ‫کردیم و در حال حاضر منابع دیگری برای پرداخت تسهیالت نداریم‪ ».‬مدیر امور طرح و برنامه‬ ‫بانک مسکن ادامه داد‪« :‬از منابع قرض‌الحسنه‌ای که جمع‌آوری می‌شود‪ 10 ،‬درصد به‌عنوان‬ ‫س��پرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی باقی مانده و بقیه باید به‌عنوان تسهیالت به مردم داده‬ ‫شود که بانک مسکن نیز در این زمینه همه منابع را به مردم اختصاص داده است‪ ».‬بیژنی گفت‪:‬‬ ‫«به‌طور دقیق مشخص شده بود که چقدر از کل مبلغ تسهیالت به ازدواج‪ ،‬اشتغالزایی یا درمان‬ ‫باید اختصاص یابد و ما براساس ثبت‌نام‌هایی که در این زمینه انجام داده بودیم تسهیالت را‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار دادیم‪g ».‬‬
‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو‪:‬‬ ‫پس از ‪ ۲۳‬سال بدون وابستگی به پژو‬ ‫روی پای خود ایستادیم‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران‌خودرو گفت‪« :‬بعد از‬ ‫‪ 23‬سال یعنی از سال ‪ 68‬ایران‌‌خودرو امسال توانست بدون‬ ‫وابس��تگی به پژو فعالیت کند‪ 206 .‬و رانا را تولید‪ ،‬تحریم‬ ‫را پشت‌سر گذاش��ته و خودکفا شویم‪ ».‬جواد نجم‌الدین در‬ ‫بازدید مدیرعامل و مدی��ران گروه‌های خبری خبرگزاری‬ ‫ف��ارس از ایران‌خ��ودرو اظهار داش��ت‪« :‬صنع��ت خودرو‬ ‫به‌عنوان ی��ک ویژگی برای کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫مطرح هست و هم‌اکنون ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین‬ ‫خودروس��از خاورمیانه فعالیت دارد‪ .‬تا س��ال قبل صنعت‬ ‫خودروی ای��ران رتبه س��یزدهم جه��ان و ایران‌خودرو در‬ ‫رتبه ش��انزدهم ق��رار داش��ت‪ ».‬وی ادام��ه داد‪« :‬صنعت‬ ‫خودرو ‪ 60‬صنعت دیگ��ر را یدک می‌کش��د‪ ،‬ایران‌خودرو‬ ‫دارای ‪ 30‬هزار اشتغال مستقیم اس��ت و ‪ 100‬هزار نفر در‬ ‫شرکت‌های وابسته به آن اش��تغال دارند‪ .‬باالی ‪ 500‬هزار‬ ‫نفر قطعه‌سازان ما هستند که قطعات آنها را خودروسازان‬ ‫اس��تفاده می‌کنند و به اینها باید تم��ام واحدهای خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬تعمیرگاه‌ها و مش��اغل وابس��ته به خودرو‬ ‫را اضافه ک��رد‪ ».‬نجم‌الدین گف��ت‪« :‬نکته دیگر مس��اله‬ ‫حمایت کش��ورها از صنعت خودروسازی‌شان است‪ .‬مثال‬ ‫در آمریکا دولت س��هام جنرال موتورز را ‪ 160‬میلیارد دالر‬ ‫خرید تا این صنعت دچار ورشکس��تگی نشود‪ .‬اساسا یکی‬ ‫از ش��عارهای اوباما در انتخابات خودرو بود با این مضمون‬ ‫که اس��امه‌مرده‪ ،‬جنرال موتورز زنده است‪ ».‬وی به وضع‬ ‫تعرفه واردات بر خ��ودرو در چین و کمک‌های فرانس��ه و‬ ‫آلمان به صنایع خودروسازی‌ش��ان نیز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش ایران‌خودرو‬ ‫در همای��ش نمایندگی‌های ف��روش و خدمات پس‬ ‫از فروش ایران‌خودرو که در مش��هد برگزار ش��د‪ ،‬آخرین‬ ‫وضعیت فروش و خدمات پس از فروش توسط مسئوالن‬ ‫ایران‌‌خودرو تش��ریح و از نمایندگی‌های برتر تقدیر شد‪ .‬در‬ ‫این همایش که با ش��رکت نزدیک ب��ه ‪ 180‬نمایندگی از‬ ‫سراسر کشور برگزار شد‪ ،‬علی نمکین‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایس��اکو) با اش��اره به‬ ‫گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد گفت‪« :‬شاخص رضایت مشتری در تابستان‬ ‫سال جاری نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته و شاخص رضایت نمایندگی‌ها از ‪60‬‬ ‫به ‪ 73‬درصد رسیده است‪ ».‬وی اظهار امیدواری کرد‪« :‬با ارتقای این شاخص‌ها و حفظ سه دوره‬ ‫برتری در حوزه خدمات پس از فروش‪ ،‬در سال جاری نیز برای چهارمین بار ایساکو به این جایگاه‬ ‫نایل شود‪ ».‬نمکین افزود‪« :‬سهم بازار ایساکو در هشت ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته‬ ‫‪ 10‬درصد رشد کرده و استفاده از تمام توان نمایندگی‌های موجود‪ ،‬ارتقای کیفیت و رفع مشکالت‬ ‫آنها هدف بزرگ ایساکو است‪ ».‬مدیرعامل ایساکو‪ ،‬افزایش کیفیت‪ ،‬توسعه شبکه خدمات و بهبود‬ ‫تامین قطعات و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان را مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات ایساکو در‬ ‫س��ال جاری ذکر و اظهار امیدواری کرد‪« :‬با بهبود هر چه بیشتر در این حوزه‌ها‪ ،‬باالترین درجه‬ ‫رضایت مشتریان به دست آید‪ .‬در این همایش به ‪ 12‬نمایندگی برتر در حوزه فروش و خدمات‬ ‫پس از فروش به صورت نمادین لوح تقدیر و تندیس داده شد‪g ».‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره ‪157‬‬ ‫نمکین خبرداد‬ ‫«گفته می‌شود چرا ‪ 50‬سال است خودروسازی می‌کنیم اما‬ ‫با کره قابل مقایسه نیس��تیم‪ ».‬نجم‌الدین در پاسخ به این‬ ‫سوال اظهار داشت‪« :‬ما عمال تا سال ‪ 57‬فقط مونتاژ‌کننده‬ ‫بودیم‪ .‬از سال ‪ 60‬به بعد نیز صنعت خودرو در خدمت جنگ‬ ‫بود‪ .‬از س��ال ‪ 70‬مجلس قانون حمایت از صنعت خودرو را‬ ‫تصویب کرد و ما از آن زمان عمال صنعت خودرو داریم که‬ ‫تازه وارد مرحله طراحی صادرات و خدمات پس از فروش‬ ‫ش��دیم‪ ».‬مدیرعامل ایران‌خودرو افزود‪« :‬در ایران صنعت‬ ‫قطعه‌‌سازی نداشتیم و ‪ 10‬سال طول کشید که دانش فنی‬ ‫به قطعه‌سازان منتقل شد تا به محض دادن نقشه‪ ،‬قطعه‌ساز‬ ‫ظرف دو ماه قطعه را به شما تحویل دهد‪ ».‬نجم‌الدین ادامه‬ ‫داد‪« :‬با تولید سمند ما توانستیم صنعت خودرو را پیشرفت‬ ‫دهیم‪ .‬مرحله بعد طراحی موتور بود و مدل ‪ EF7‬را طراحی‬ ‫کردیم که مالکیت آن را داری��م و می‌توانیم هر تغییری در‬ ‫آن بدهیم‪ ».‬ب��ه گفته نجم‌الدین‪ ،‬ص��ادرات مرحله بعدی‬ ‫خودروساز شدن ایران‌ بوده است و اکنون صنعت خودروی‬ ‫ایران به ‪ 30‬تا ‪ 40‬کش��ور صادرات دارد‪ .‬مدیرعامل ایران‬ ‫خودرو در عین حال تصریح کرد‪« :‬از ابتدای سال ما دچار‬ ‫تحریم شدیم و بعد از ‪ 23‬سال یعنی از سال ‪ 68‬ایران‌خودرو‬ ‫امسال توانس��ت بدون وابس��تگی پژو فعالیت کند‪ ،‬موفق‬ ‫شدیم خودمان ‪ 206‬و رانا را تولید کنیم‪ ،‬تحریم را پشت‌سر‬ ‫گذاشته و خودکفا شویم‪ ».‬نجم‌الدین با بیان اینکه دشمن‬ ‫نمی‌خواهد صنعت خودرو رشد کند‪ ،‬گفت‪« :‬صنعت خودرو‬ ‫ی است و باید از پتانسیل رسانه‌ها برای حمایت‬ ‫صنعت مردم ‌‬ ‫از تولید و سرمایه ملی استفاده کرد و ما از این پتانسیل برای‬ ‫ارائه توانمندی‌های خود استفاده می‌کنیم‪g».‬‬ ‫در ارزیابی شرکت‌های طراحی و ساخت (‪)EPC‬‬ ‫باالترین رتبه طراحی و ساخت به تام ایران‌خودرو رسید‬ ‫با دریافت رتبه اول در ارزیابی ش��رکت‌های طراحی‬ ‫و ساخت توس��ط س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬شرکت تام‬ ‫ایران‌خودرو واجد ش��رایط اجرای پروژه‌های باالتر از پنج‬ ‫هزار میلیارد ری��ال در مجموع��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شناخته ش��د‪ .‬ش��رکت تام ایران‌خودرو در اولین‬ ‫دوره ارزیابی شرکت‌های طراحی و ساخت توسط سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با کسب ‪ 91/96‬از ‪ 100‬امتیاز‪ ،‬رتبه ‪ A‬در‬ ‫حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را به خود اختصاص داد‪ .‬این گزارش حاکی است؛ داده‌ها و‬ ‫ارقام درخواست شده برای ارزیابی‪ ،‬حدود ‪ 9‬هزار زمینه اطالعاتی در قالب اظهارنامه رتبه‌بندی‬ ‫شرکت‌های ‪ EPC‬در حوزه‌های کالن توانمندی عمومی مدیریت (شامل توان مالی‪ ،‬عملکرد‬ ‫شرکت‪ ،‬ساختار و سازمان‪ ،‬حوزه‌های مدیریت پروژه و نظام‌های فراگیر پشتیبان)‪ ،‬توانمندی‬ ‫مدیریت ‪ EPC‬و توانمندی اجرای ‪ EPC‬بوده است‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬بر‌اساس توافق وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان مدیریت صنعتی در ش��هریور ‪ ،90‬شرکت‌هایی که در این‬ ‫ارزیابی موفق به اخذ رتبه ‪ A‬شوند‪ ،‬در اولویت واگذاری پروژه و انجام پروژه‌های با حجم باالتر‬ ‫از پنج هزار میلیارد ریال در مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواهند بود‪ .‬این گزارش‬ ‫می‌افزاید‪« :‬فرآیند ارزیابی شرکت‌های طراحی و ساخت از آبان ماه سال گذشته آغاز شد و در‬ ‫شهریور امسال به پایان رس��ید و تام تنها ش��رکتی بود که در این ارزیابی در بین رقبا موفق به‬ ‫اخذ رتبه ‪ A‬شد‪g».‬‬ ‫ک پاسارگاد‪ ،‬بانک برتر ایران در سال ‪ 2012‬شد‬ ‫بان ‌‬ ‫بانک‌ پاس��ارگاد با تایید نشریه معتبر بنکر‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2012‬میالدی بانک برتر سال جمهور ی‌اسالمی ایران‬ ‫انتخاب شد‪ .‬نشریه معتبر ‪ ،The Banker‬هرسال باتوجه‬ ‫ب��ه صورت‌های مالی مربوط به س��ال پیش موسس��ات‬ ‫مالی و بانکی و با در نظر گرفت��ن برخی معیارها از جمله‬ ‫س��رمایه پایه و دارایی‌ها‪ ،‬اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها و‬ ‫تعیین هزار بان��ک اول جهان می‌کند‪ .‬در س��ال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد موفق ش��د این جای��گاه را از آن خود‬ ‫کرده و جایزه بانک برتر س��ال ‪ ۲۰۱۲‬جمهوری‌اسالمی‬ ‫ایران را دریافت کند‪ .‬بانک پاس��ارگاد پی��ش از این نیز‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی موفق به کس��ب این عنوان‪ ،‬از‬ ‫س��وی نش��ریه معتبر بنکر ش��ده‌بود‪ .‬گفتنی اس��ت؛ در‬ ‫حال حاضر بانک‌پاس��ارگاد در رتبه‌بندی نش��ریه بنکر‬ ‫در جایگاه ‪ ۲۶۶‬جهان ق��رار دارد و به‌عنوان یکی از ‪۱۰‬‬ ‫بانک پیش��رو جهان و اولین بانک پیش��رو در خاورمیانه‬ ‫انتخاب شد ‌ه است‪g.‬‬ ‫‪83‬‬
‫بانك انصارحامي دومين كنگره شعر پاسدار‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪157‬‬ ‫‪84‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!