صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۵۴

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 154

هفته نامه مثلث شماره 154

‫دموکراسی نخبگانی يا‬ ‫دموکراسی عمومی؟‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاه‌وچهارم‪ 18/‬آذر‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫بررسی دالیل انتقاد تند احمدی‌نژاد از پارلمان‬ ‫تحلیل و بررسیاستراتژیحامياندولت برایانتخابات‪92‬‬ ‫گزينه نهاييكيست‌؟‬ ‫آيا اسفنديار رحيم مشايي گزینه اصلی‬ ‫حامیان دولت در انتخابات است‬ ‫اعتراض‬ ‫پرونده‌ای درباره یک فیلم جنجالی‬ ‫در گفت‌وگو با فریدون جیرانی‬ ‫و صادق‌کوشکی‬ ‫در مذاكرات الر یجانی‬ ‫بشار اسد چه گذشت؟‬ ‫به همراه روایت‌هایی از همراهان‬ ‫سفر منطقه ای رئیس‌مجلس‬ ‫یک سیاست قدیمی؛ چماق و هویج‬ ‫چرا هیالری‌کلینتون از‌گفت‌وگو با ایران سخن‬ ‫می‌گوید؟‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫درمیانهلیبرالیسم وسلفی‌‌گری‬ ‫محمد مرسی روزهای سختی را می‌گذراند‬ ‫نمی‌خواهیم‬ ‫جایگزین حماس شویم‬ ‫گفت‌وگو با نماینده جهاد اسالمی در ایران‬ ‫پایانکفاشیان؟‬ ‫چرا رئیس فدراسیون به اوین رفت‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫توصيه‌هايي براي انتخابات‬ ‫حضرت امام خميني (ره) در آستانه برگزاري انتخابات‬ ‫مجلس س��وم توصيه‌هاي مهم��ي‌را خطاب ب��ه مردم و‬ ‫همچنين كانديداها مطرح كرده بودند‪ .‬حاال در حالي كه‬ ‫تنها دوهفته به برگ��زاري دور دوم انتخابات مجلس نهم‬ ‫زمان باقي مانده است گزيده‌هايي از فرمايشات ايشان را‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12 - 19‬‬ ‫شكار دوم‬ ‫چه كساني كانديدا مي‌شوند‬ ‫فرضيه‌هايتازه‬ ‫سناريوهايانتخاباتي‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪20 - 25‬‬ ‫شرايط زماني مهمتر از محتوا‬ ‫يك سياست قديمي‬ ‫قضات دوران مبارك عليه مرسي‬ ‫سياست يا مقاومت؟‬ ‫سياست‬ ‫‪26-43‬‬ ‫تغييرات در پاستور‬ ‫دموكراسي نخبگاني يا دموكراسي عمومي؟‬ ‫اصالح قانون انتخابات نيازمند رفراندوم است‬ ‫حمله تندروها به عارف‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاهوچهارم‪ 18/‬آذرماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫گزينه‌نهايي‌كيست‌؟‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫بررسی دالیل انتقاد تند احمدینژاد از پارلمان‬ ‫تحلیل و بررسیاستراتژیحامیاندولت برایانتخابات‪92‬‬ ‫آیا اسفندیار رحیم مشایي گزینه اصلی‬ ‫حامیان دولت در انتخابات است‬ ‫اعتراض‬ ‫پروندهای درباره یک فیلم جنجالی‬ ‫در گفتوگو با فریدون جیرانی‬ ‫و صادقکوشکی‬ ‫در مذاكرات الر یجانی‬ ‫بشار اسد چه گذشت؟‬ ‫به همراه روایتهایی از همراهان‬ ‫سفر منطقه ای رئیسمجلس‬ ‫یک سیاست قدیمی؛ چماق و هویج‬ ‫چرا هیالریکلینتون ازگفتوگو با ایران سخن‬ ‫میگوید؟‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫دموکراسی نخبگانی یا‬ ‫دموکراسی عمومی؟‬ ‫درمیانهلیبرالیسم وسلفیگری‬ ‫محمد مرسی روزهای سختی را میگذراند‬ ‫نمیخواهیم‬ ‫جایگزین حماس شویم‬ ‫گفتوگو با نماینده جهاد اسالمی در ایران‬ ‫پایانکفاشیان؟‬ ‫چرا رئیس فدراسیون به اوین رفت‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫كه در قالب پيام در ‪ 11‬فروردين‪ 67‬منتش��ر شده است را‬ ‫بازنشر خواهيم كرد‪:‬‬ ‫در آس��تانه انتخابات س��ومين دوره مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي هس��تيم‪ .‬گمان نمي‌كنم كه نق��ش و اهميت‬ ‫انتخابات و مجلس شوراي اسالمي بركسي پوشيده باشد‪.‬‬ ‫هم اكنون‪ ،‬با توجه به آگاهي و شعور باالي سياسي مردم‬ ‫خداجوي ايران‪ ،‬شايد ضرورتي به يادآوري اهميت شركت‬ ‫در انتخابات نباش��د؛ ولي براي احتي��اط در اداي تكليف‬ ‫شرعي ‪ -‬سياسي خود نكاتي را متذكر مي‌شوم‪:‬‬ ‫*از آغاز انقالب تاكنون‪ ،‬يكي از اهداف ش��وم و پليدي‬ ‫كه همواره مورد توجه استكبار جهاني و نوكران خارجي‬ ‫و داخلي آنان بوده اس��ت‪ .‬دور كردن مردم از صحنه‌هاي‬ ‫انقالب و گسس��تن پيوندهاي پوالدين آنان با آرمان‌هاي‬ ‫اجتماعي ‪ -‬سياسي اسالم بوده است؛ كه در راه تحقق آن‬ ‫به انواع حيله‌ها و‌ترفندهاي گوناگون متوس��ل شده‌اند؛‬ ‫كه بحمداهلل سرشان به سنگ خورده است؛ و ملت پيروز‬ ‫و س��رافراز ايران بانمايش قدرت عظي��م خود در حوادث‬ ‫گوناگون انقالب اين حقيقت و واقعيت را به اثبات رسانيده‬ ‫و نشان داده‌اند كه از درياي خروشان وحدت و انسجام آنان‬ ‫چيزي كم نشده و نخواهد شد‪.‬‬ ‫*همان‌طور كه بارها گفته‌ام‪ ،‬مردم در انتخابات آزادند‬ ‫و احتياج به قيم ندارند‪ ،‬و هيچ فرد و يا گروه و دسته‌اي حق‬ ‫تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند‪.‬‬ ‫* نصيحتي اس��ت از پدري پير ب��ه تمامي‌نامزدهاي‬ ‫مجلس شوراي اسالمي كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي‬ ‫شما در چهارچوب تعاليم و اخالق عاليه اسالم انجام شود؛‬ ‫و ازكارهايي كه با ش��ئون اس�لام منافات دارد جلوگيري‬ ‫گردد‪ .‬بايد توجه داش��ت كه هدف از انتخابات در نهايت‬ ‫حفظ اس�لام است‪ .‬اگر در تبليغات حريم مسائل اسالمي‬ ‫رعايت نشود‪ ،‬چگونه منتخب حافظ اسالم مي‌شود‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪44 -53‬‬ ‫مذاكرات دو رئيس‬ ‫بشار آماده مذاكره با مخالفان است‬ ‫پيام صلح ايران در‌شام‬ ‫جامعه دو قطبي‬ ‫جهانجديد‬ ‫‪54-59‬‬ ‫جهاد اسالمی جایگزین حماس نمی‌شود‬ ‫رسوایی عربی‬ ‫مراجع شيعه حامي فلسطين‬ ‫حقيقت فلسطين‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪59 -71‬‬ ‫اعتراض‬ ‫مسئوالنبی‌تفاوتند‬ ‫قربانیشدیم!‬ ‫همهفيلم‌هايجنجالي‬ ‫هیچ جریان سیاسی پشت این فیلم نیست‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬فاطمه سيف‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير فني و هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام زحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده ‪ -‬محسن صاحبي‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫درخبرنامه اين هفته گزارش‌هايي درباره شكار دومين پهباد آمريكايي ‪ ،‬تحوالت انتخاباتي اصولگرايان و عارضه‬ ‫قلبي محمد علي نجفي درج شده است‪.‬جزئيات جديد از پرونده مرگ يك وبالگ نويس به همراه مرور رسانه‌ها از‬ ‫بخش‌هايخبرنامهاينهفتهاست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫شكار دوم‬ ‫نجفي در بيمارستان‬ ‫فرضيه‌هاي تازه‬ ‫سفر «لغو» شد‬ ‫‪12‬‬
‫گزارش‬ ‫پس از در اختیار گرفتن اولین پهپاد آمریکایی در سال‬ ‫گذشته توسط سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی در شرق‬ ‫ایران‪ ‌،‬روز سه‌شنبه گذش��ته ‪ 91/9/14‬نیروی دریایی سپاه‬ ‫اعالم کرد یک فروند دیگر از هواپیماهای بدون سرنشین‬ ‫آمریکایی که در منطقه خلیج فارس مشغول گشت‌زنی بود‬ ‫را شکار کرده اس��ت‪ .‬دریادار علی فدوی‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫دریایی س��پاه با اعالم اینکه این پهپاد از نوع اسکن ایگل‬ ‫(‪ )ScanEagle‬بوده‪ ،‬گفت‪« :‬این گونه پرنده‌ها معموال‬ ‫ازرویناوه��ایب��زرگب��هپ��روازدرمی‌آین��د‪».‬‬ ‫این هواپیما که در چند روز گذشته با هدف شناسایی و‬ ‫جمع آوری اطالعات در حال گشت‌زنی در منطقه عمومی‬ ‫خلیج فارس بود‪ ،‬به محض ورود به حریم فضای جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در تور یگان‌های پدافندی و س��امانه‌های‬ ‫کنترلی نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫گرفتار شد‪ .‬سپاه پاسداران بالفاصله فیلم شکار این هواپیما‬ ‫را نیز منتشر کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نی��روی دریای��ی آمری��کا ادعا کرد‬ ‫پهپادهای آمریکایی را شمارش کرده و متوجه شده‌اند که‬ ‫از آنها کم نشده است‪ .‬جیسون ساالتا‪ ،‬یکی از سخنگویان‬ ‫ناوگان پنج��م آمریکا در خلی��ج فارس ب��ا رد این موضوع‬ ‫گفت‪«:‬هم��ه هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین در منطقه‬ ‫خاورمیانه بازشماری شده‌اند‪».‬‬ ‫همچنین خبرگ��زاری رویترز به نق��ل از جی کارنی‪،‬‬ ‫سخنگوی کاخ سفید در واشنگتن نوشت‪« :‬ما هیچ شواهدی‬ ‫مبنی بر اینکه ادعاهای ایران درست باشد نداریم‪».‬‬ ‫سردار رمضان شریف ‪،‬مسئول روابط عمومی کل سپاه‬ ‫پاسداران در گفت و گویی در پاسخ به سوالی درباره ادعای‬ ‫مقام��ات نظامی آمریکا مبنی بر اینکه پهپاد ش��کار ش��ده‬ ‫آمریکا در ایران متعلق به ما نیست‪ ،‬گفت‪« :‬آمریکایی‌ها در‬ ‫قضیه شکار آرکیو ‪ 170‬هم اینگونه صحبت‌ها‌یی را مطرح‬ ‫کردند ‪،‬ولی بعدها گفتند که این مساله قابل بررسی است‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬فرماندهان نیروی دریای��ی آنها اعالم‬ ‫کرده‌اند که این موضوع صحت ن��دارد‪ ،‬ولی بالفاصله یک‬ ‫مقام دیگر آمریکایی گفته ک��ه تلویزیون ایران تصاویر این‬ ‫پهپاد را پخش کرده است؛ این مساله برای ما مفهوم دارد‪».‬‬ ‫مسئول روابط عمومی کل سپاه با بیان اینکه کسانی‬ ‫که علم اینگونه اقدامات را می‌دانند‪ ،‬با اهمیت این موضوع‬ ‫آش��نا هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬توانمندی ما بیش��تر از این‬ ‫حرف‌هاست و مطمئن هس��تم که در آینده نزدیک‪ ،‬دیر یا‬ ‫زود خودشان این شکار را تایید خواهند کرد‪».‬‬ ‫سردار شریف درباره اینکه گفته می‌شود این پهپاد در‬ ‫ماه‌های اخیر شکار شده اس��ت نیز تاکید کرد‪« :‬ما گفته‌ایم‬ ‫که این اتفاق در چند روز گذشته و در منطقه خلیج فارس رخ‬ ‫داده است‪».‬وی خاطرنشان می‌کند‪« :‬به فرمانده آمریکایی‬ ‫توصیه می‌کنم که یکبار دیگر پهپادهایش را به‌طور دقیق‬ ‫شمارش کند‪».‬مس��ئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران‬ ‫اضافه کرد‪« :‬اگر نیاز باشد اطالعات جدیدتری از این شکار‬ ‫اعالم خواهیم کرد‪».‬‬ ‫سردار شریف با اشاره به اینکه این اقدام سپاه عظمتي‬ ‫برای انقالب و خفت و خواری برای آمریکایی‌ها به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬چشم عقاب» برای آنها خیلی مهم بود و‬ ‫برای همین دلشان نمی‌خواهد در این غائله بازنده باشند‪».‬‬ ‫وی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان می‌کند‪« :‬آنها‬ ‫ما را خوب می‌شناس��ند‪ ،‬این موضوع آنچنان محکم است‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫شكار دوم‬ ‫خبرنامه‬ ‫ايران يك پهپاد آمريكايي ديگر را دراختيار گرفت‬ ‫که اگر نیاز باش��د چیزی را رو می‌کنیم که آنها آبرویش��ان‬ ‫برود بنابراین دوباره توصی��ه می‌کنم که فرمانده آمریکایی‬ ‫پهپادهایش را به دقت شمارش کند‪».‬‬ ‫اس��کن ایگل در رده پهپادهای کوچک طبقه بندی‬ ‫می‌شود‪ .‬این پهپاد ‪ 1/2‬متر طول دارد و طول بال‌های آن به‬ ‫‪ 3‬متر می‌رسد‪ .‬ویژگی اصلی این پهپاد این است که به دلیل‬ ‫وزن پایین (‪ 19‬کیلوگرم) می‌تواند زمانی بیش از ‪ 24‬ساعت‬ ‫و در شرایط آب و هوایی بسیار بد در آسمان باشد‪.‬‬ ‫ایران‪ :‬تجاوز به حریم هوایی را پیگیری می‌کنیم‬ ‫رامین مهمانپرست‪ ،‬س��خنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫کشورمان نیز در واکنش به خبر شکار یک پهپاد آمریکایی‬ ‫توسط نیروی دریایی سپاه گفت که این یک قاعده در امنیت‬ ‫هر کشور است که توانایی دفاع از حریم‌های کشور در سطح‬ ‫باال و اقتدار نظامی موجب امنیت‪ ،‬ثبات و ایجاد بازدارندگی‬ ‫در طرف‌های مهاجم می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬تجاوز به حریم هوایی ایران‪ ،‬جزو مواردی‬ ‫است که باید تحت عنوان نقض قوانین بین‌المللی و تمامیت‬ ‫ارضی کشور در مجامع ذی ربط ثبت شود‪».‬‬ ‫علی‌اکبر صالحی‪ ،‬وزی��ر خارجه کش��ورمان نیز روز‬ ‫چهارشنبه‪ ۱۵ ،‬آذر‪ ،‬با تاکید بر هش��دارهای گذشته نسبت‬ ‫به آمریکایی‌ها گفت‪« :‬ب��ه آمریکایی‌ها اعالم کرده بودیم‬ ‫که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی به آنان اجازه نخواهیم‬ ‫داد به مرزها و حریم ما تجاوز کنند اما متاسفانه آنان رعایت‬ ‫نکردند‪».‬وزیر ام��ور خارجه ایران تاکید ک��رد‪« :‬البته قبال‬ ‫در این‌باره ب��ه آمریکایی‌ها اعتراض ک��رده بودیم‪ ،‬اما آنان‬ ‫ادعا می‌کردند در حریم ما حضور ندارند؛ این پهپاد س��ندی‬ ‫در اختیار ماس��ت ک��ه از آن برای پیگی��ری حقوقی تجاوز‬ ‫آمریکایی‌ها در مراجع بین‌المللی استفاده می‌کنیم‪».‬‬ ‫همچنین ‪ 205‬نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫انتشار بیانیه‌ای از نیروهای سپاه برای شکار پهپاد آمریکایی‬ ‫تشکر کرده و از آن‌حمایت کردند‪ .‬این نمایندگان از فرمانده‬ ‫س��پاه برای حضور در مجل��س و ارائه گ��زارش این واقعه‬ ‫دعوت کردند‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫ابراهیم آقامحمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز در گفت‌وگویی‬ ‫با اشاره به ش��کار پهپاد آمریکایی توس��ط نیروی دریایی‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اس�لامی اظهار کرد‪« :‬شکار پهپاد‬ ‫آمریکایی بار دیگر ق��درت بازدارندگ��ی و دفاع جمهوری‬ ‫اسالمی را به رخ جهانیان کشید‪».‬‬ ‫بازتاب خارجی رسانه‌ای شکار پهپاد‬ ‫رسانه‌های منطقه نیز هفته گذش��ته نگاهی ویژه به‬ ‫ش��کار دومین پهپاد آمریکایی از س��وی ایران داش��ته اند‪.‬‬ ‫روزنامه الس��فیرلبنان در گزارشی اعالم کرد‪« :‬در حالی که‬ ‫تلویزیون ایران تصاویر پهپاد شکار شده آمریکایی را نشان‬ ‫داده‪ ،‬واشنگتن همچنان این رخداد را تکذیب می‌کند‪».‬‬ ‫پایگاه النشره‌لبنان در گزارشی اعالم کرد‪« :‬تلویزیون‬ ‫ایران پهپاد آمریکایی را که با نق��ض حریم هوایی ایران بر‬ ‫فراز خلیج فارس شکار شده‪ ،‬به تصویر کشید‪».‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبرنامه‬ ‫ظهر جمعه گذشته خبر سکته قلبی محمدعلی‬ ‫نجف��ی‪ ،‬وزیر آم��وزش و پ��رورش دوران س��ازندگی و‬ ‫از کاندیداهای احتمال��ی اصالح‌طلب��ان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری سال آینده از جانب معصومه ابتکار در‬ ‫يك شبكه اجتماعی اعالم شد‪.‬‬ ‫محمدعلی نجفی که به همراه معصومه ابتکار از‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر ته ران است‪ ،‬روز جمعه در‬ ‫منطقه دماوند دچار عارضه قلبی شد‪ .‬معصومه ابتکار‬ ‫در این ارتباط در صفحه اجتماعی خود نوشت‪« :‬آقای‬ ‫دکتر محمدعلی نجفی‪ ،‬وزیر محبوب آموزش و پرورش‬ ‫و معاون آق��ای خاتمی امروز دچار عارضه قلبی ش��ده‬ ‫و تحت مراقبت ویژه بس��تری ش��دند‪ .‬دکتر در شورای‬ ‫شهر‪ ،‬سنگ صبور و پناه‌ب ی‌پناهان زیادی بوده‪ ....‬ب رای‬ ‫س�لامتی او دعا کنیم‪».‬گزارش‌ها حاکی از این بود که‬ ‫نجفی طی یک روز‪ ،‬دو نوبت دچار ایس��ت قلبی شده‬ ‫و سپس برای مداوا به بیمارستان شهیدرجایی تهران‬ ‫منتقل شده است‪.‬‬ ‫ابتکار همچنین در گفت‌وگویی درباره این خبر‪،‬‬ ‫با بیان اینکه محمد‌علی نجفی صبح امروز دچار سکته‬ ‫قلبی ش��د‪ ،‬افزود‪« :‬بالفاصله ایش��ان به بیمارس��تان‬ ‫شهیدرجایی منتقل و تحت نظر قرار گرفت‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬بع��د از انتق��ال محمد‌علی نجفی‬ ‫به بیمارس��تان‪ ،‬وی تح��ت آنژیوگرافی ق��رار گرفت و‬ ‫هم‌اکنون در س ی‌س��ی‌یو بیمارس��تان ش��هید رجایی‬ ‫بستری است‪».‬عضو شورای ش��هر ته ران تاکید کرد‪:‬‬ ‫«هم‌اکنون حال محمد‌علی نجفی بهتر شده و خطر‬ ‫رفع شده اس��ت‪».‬همچنین محمدرضا تابش‪ ،‬نماینده‬ ‫یزد نیز با تایید این خبر گفت‪« :‬پزشکان اقدامات اولیه‬ ‫در دماوند را انجام دادند که موثر ه��م بوده و وی پس‬ ‫از آن به یکی از بیمارس��تان‌های ته ران منتقل شده و‬ ‫آنژیو کرده است‪».‬‬ ‫او به نقل از همسر نجفی ادامه داد‪« :‬خوشبختانه‬ ‫اقدامات اولیه ب رای معالجه و مداوای وی انجام ش��ده‬ ‫و پزش��کان عنوان کردند که ح��ال وی رو به بهبودی‬ ‫است‪».‬‬ ‫تابش همچنی��ن از تماس تلفنی س��یدمحمد‬ ‫خاتمی با همس��ر نجفی به منظور احوالپرسی از این‬ ‫فعال سیاسی ‪ -‬اجتماعی اصالح‌طلب نیز خبر داد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫رفع شرایط اورژانسي و خطرناک‬ ‫نجفی س��ه روز بعد در نامه‌‌ای ضمن تش��کر از‬ ‫‪14‬‬ ‫روزنامه‌العرب نیز در گزارش��ی با اشاره به شکار پهپاد‬ ‫آمریکایی اعالم ک��رد‪« :‬افزایش فعالیت‌های جاسوس��ی‬ ‫آمریکا بر ف��راز منطقه خلیج ف��ارس بیانگ��ر احتمال آغاز‬ ‫یک درگیری نظامی است که زمان دقیق و حجم عملیاتی‬ ‫آن مش��خص نیست‪».‬ش��بکه‌های العربی��ه‪ ،‬الجزی��ره‪،‬‬ ‫بی‌بی‌سی عربی و روزنامه‌های مهم منطقه از جمله الشرق‬ ‫االوس��ط و الحیات نیز این خبر را به‌طور گس��ترده پوشش‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫«فیصل عبدالس��اتر» کارشناس مس��ائل سیاسی در‬ ‫بیروت روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫آمریکا زیربار ش��کار پهپاد خود نمی‌رود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬ما‬ ‫دلیل اصلی عدم اعتراف آمریکا به شکار این پهپاد آمریکایی‬ ‫را نمی‌دانیم‪ ،‬اما مدنظر داش��ته باشید که واشنگتن در مورد‬ ‫شکار پهپاد قبلی از س��وی ایران نیز با تاخیر و افشای اسناد‬ ‫آن از سوی ایران مجبور به اعتراف شد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬من معتقدم این مس��اله از لحاظ روانی‪،‬‬ ‫نجفي در بيمارستان‬ ‫يك كانديداي احتمالي‬ ‫اصالح طلبان هفته گذشته‬ ‫دچار عارضه قلبي شد‬ ‫آمریکایی‌ها را دچار مشکل کرده و آنها نمی‌خواهند به این‬ ‫سرعت به دومین شکس��ت نظامی اطالعاتی خود از ایران‬ ‫در بخش هوافضا اعتراف کنند‪ .‬ام��ا در هر صورت تصاویر‬ ‫منتشر شده بهترین دلیل و مدرک برای شکار دومین پهپاد‬ ‫آمریکایی اس��ت و آنها خواسته یا ناخواس��ته به این مساله‬ ‫اعتراف خواهند کرد‪».‬‬ ‫«طالل عتریس��ی» از کارشناس��ان ارش��د مسائل‬ ‫خاورمیانه نیز در پاسخ به همین سوال اظهار می‌دارد‪« :‬من‬ ‫معتقدم که ایاالت‌متح��ده آمریکا در یک تنگنای ش��دید‬ ‫اطالعاتی پس از شکار این پهپاد قرار گرفته که تایید آن را‬ ‫برای آنها مشکل کرده است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬البته من پیش‌بینی می‌کنم که آنها پس از‬ ‫مدت کوتاهی به شکار این پهپاد اذعان کنند چون این رخداد‬ ‫موضوعی نیس��ت که بتوان آن را کتمان ک��رد‪ .‬در نهایت‬ ‫آمریکایی‌ها ناچار به تایید شکار دومین پهپادشان از سوی‬ ‫ایران هستند‪g ».‬‬ ‫همه‌کسانی که جویای احوال او ش��ده بودند‪ ،‬نوشت‪« :‬روز جمعه در پی عارضه‬ ‫قلبی به بیمارستان سوم ش��عبان گیالوند منتقل ش��دم و با مراقبت و مداخله‬ ‫به‌موقع پرسنل پزش��کی و پرس��تاران جوان و مجرب این بیمارستان‪ ،‬به لطف‬ ‫خداوند متعال از شرایط کاملا اورژانسی و خطرناک به وضعیت طبیعی رسیدم‪.‬‬ ‫بر خود فرض م ی‌دانم از اقدام مس��ئوالنه کادر پزشکی‪ ،‬مراقب ت‌های اورژانسی‪،‬‬ ‫پرستاران بیمارستان سوم ش��عبان گیالوند دماوند و همچنین بیمارستان قلب‬ ‫ش��هید رجایی خصوصا ب رادر بزرگوارم دکتر فاضل و دکتر سزاوار قدردانی کنم‪.‬‬ ‫از تمامی‌عزیزانی که با حضور در بیمارس��تان و تماس تلفنی جویای سالمتی‬ ‫اینجانب شدند‪ ،‬سپاسگزاری م ی‌کنم و امیدوارم با دعای خیر عزیزان در آینده در‬ ‫عرصه خدمت به مردم همچنان موثر باشم‪».‬‬ ‫کاندیدای اصالح‌طلبان‬ ‫آنگونه که در خبرها آمده بود‪ ،‬طیف نزدیک به عبداهلل نوری‪ ،‬حزب کارگزاران‬ ‫سازندگی و طیف منتسب به سیدمحمد خاتمی‪ ،‬رئی س‌جمهور پیشین ای ران در‬ ‫آخرین رایزن ی‌های خود که طی ماه‌های گذشته صورت گرفته‪ ،‬محمدعلی نجفی‪،‬‬ ‫وزیر اس��بق آموزش و پرورش را بهترین گزینه ب رای نامزدی انتخابات پی ش‌رو از‬ ‫جانب اصالح‌طلبان دانس��ته‌ و بر حمایت از وی تاکید کرده‌اند‪.‬چندی پیش نیز‬ ‫نشریه اصالح‌طلب «آسمان»‪ ،‬در گزارشی با عنوان «اصالح‌طلبان وارد انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری م ی‌ش��وند» از محمدعلی نجفی به‌عنوان‌گزینه مطرح این‬ ‫جریان ب رای انتخابات س��ال آینده نام برده و تاکید کرده بود نجفی در مقایسه با‬ ‫دیگر کاندیداهای احتمالی‪ ،‬چهره مقبول‌تر و احتماال رای‌آورتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫البته نجفی پس از آن در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی‪ ،‬کاندیداتوری‬ ‫خود در انتخابات آتی را شایعه و «گمانه‌زنی دوستان و رسانه‌ها» دانسته و تاکید‬ ‫کرده بود‪‌« :‬فعال قصد ندارم بیایم و هیچ فکری نکرده‌ام»‪.‬محمدعلی نجفی‪ ،‬جزو‬ ‫بنیانگذاران حزب کارگزاران س��ازندگی از احزاب نزدیک به هاشم ی‌رفسنجانی‪،‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص نظام به حساب م ی‌آید‪.‬نجفی که هم‌اکنون در‌شورای‬ ‫شهر ته ران عضویت دارد‪ ،‬از سال ‪ 1360‬الی ‪ 1364‬وزیر فرهنگ و آموزش عالی‬ ‫و‌در دولت موسوم به س��ازندگی نیز وزیر آموزش و پرورش بود که در دولت اول‬ ‫سیدمحمد خاتمی به ریاست سازمان ب رنامه و بودجه منصوب شد‪.‬او در ایام پیش‬ ‫از انتخابات دور نهم ریاست‌جمهوری هم به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی‬ ‫مطرح بود‪ ،‬اما این احتمال هی چ‌گاه به واقعیت نزدیک نشد‪.‬نجفی در سال ‪1385‬‬ ‫توانست به همراه ‪ 3‬اصالح‌طلب دیگر به شورای ‪ 15‬نفره شهر ته ران راه پیدا کند‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت نجفی‬ ‫برئیس شورای شهر ته ران صبح شنبه با اشاره به بستری‬ ‫حسن بیادی‪ ،‬نای ‌‬ ‫شدن محمدعلی نجفی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر ته ران در‬ ‫بیمارستان شهید رجایی‪ ،‬حال وی را خوب و رو به بهبودی توصیف کرد‪.‬بیادی‬ ‫گفت‪« :‬وی ب رای ادامه مداوا به بیمارستان شهید رجایی ته ران منتقل شده و پس‬ ‫از عمل جراحی‪ ،‬هم‌اکنون در بخش مراقب ت‌های ویژه بستری و حال وی رو به‬ ‫بهبودی است‪».‬به گفت وی‪ ،‬حبیب کاش��انی‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫شورای ش��هر ته ران به نمایندگی از شورای ش��هر ب رای پیگیری مداوای حال‬ ‫نجفی‪ ،‬در کنار وی حضور یافته است‪g .‬‬
‫چه كساني كانديدا مي‌شوند‬ ‫اصولگرايان در نيمه آذرماه هنوز به تصميم قطعي نرسيده‌اند‬ ‫از من خواسته‌اند کاندیدا شوم‬ ‫در حالی که در ابتدای هفته گذشته خبری منتشر شد‬ ‫مبن ی‌بر اینکه قرار اس��ت ‪ 150‬نماین��ده مجلس در نامه‌ای‬ ‫خواستار کانديداتوری علی الریجانی شوند‪ ،‬رئیس مجلس در‬ ‫نشست خبری هفته گذشته‌اش به خب رنگاران گفت‪« :‬برخی‬ ‫خواس��تار کاندیداتوری من در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫هس��تند‪ ».‬وی افزود‪« :‬چه از فراکس��یون ره��روان و چه از‬ ‫بیرون افرادی به م��ن گفته‌اند و پیش��نهاد داده‌اند که ب رای‬ ‫ریاست‌جمهوری شرکت کنم‪».‬‬ ‫الریجانی در عین حال تصریح کرده اس��ت‪« :‬اما نظر‬ ‫من همان نظر قبلی است و برنامه‌ای ب رای انتخابات ندارم و‬ ‫چیز جدیدی اتفاق نیفتاده که به شما بگویم‪».‬‬ ‫الریجانی در حالی این سخنان را مطرح کرد که پیش‬ ‫از او یک عضو ارشد فراکسیون رهروان گفته بود‪« :‬کسانی‬ ‫که خبر تنظیم نامه از س��وی ‪150‬نماینده و دعوت از رئیس‬ ‫مجلس ب رای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری را منتشر‬ ‫کرده‌اند به‌دنبال تخریب آقای الریجانی هستند‪».‬‬ ‫سیدحس��ین نقوی‌حسینی‪ ،‬س��خنگوی کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫این مطلب که حتی فراکسیون رهروان والیت مجلس نیز‬ ‫به‌دنبال تنظیم چنین نامه‌ای نبوده و نیست‪ ،‬افزوده بود‪« :‬این‬ ‫اخبار یک نوع فضاسازی علیه آقای الریجانی است‪ ،‬البته بنده‬ ‫بارها گفته‌ام ایشان شأن احراز پست ریاست‌جمهوری را دارد‬ ‫اما کاندیدا شدن آقای الریجانی به خود ایشان مربوط است‬ ‫و تاکنون نی��ز در این خصوص اظهارنظری نکرده اس��ت‪».‬‬ ‫نقوی‌حس��ینی درباره ش��ائبه انتخاباتی خواندن سفرهای‬ ‫رئیس مجلس گفت‪« :‬آقای الریجانی در مجلس هش��تم‬ ‫هم به چنین سفرهایی م ی‌رفتند‪ ،‬بناب راین آمار سفرهایی که‬ ‫ایشان در گذشته انجام م ی‌دادند گویایی این واقعیت است‪،‬‬ ‫اما از آنجایی که در حال حاضر حساسی ت‌ها زیاد شده بناب راین‬ ‫چنین برداش��ت‌های غیرواقعی صورت م ی‌گیرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال آقای قالیباف در نشس��ت ش��هرداران کالنشهرهای‬ ‫دنیا ش��رکت م ی‌کند‪ .‬وقتی اخبار س��فرهای ایشان منتشر‬ ‫م ی‌ش��ود بعضا م ی‌گویند این س��فرها به دلی��ل انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری اس��ت در حالی که‬ ‫اینگونه نیست‪».‬‬ ‫تعدد و تکثر نامزدها را به‬ ‫حداقل کاهش می‌دهیم‬ ‫حبی ب‌اهلل عسگراوالدی‬ ‫م ی‌گوید‪« :‬اض�لاع متکثری پا به‬ ‫عرصه رقابت م ي‌گذارند اما از میان این‬ ‫اضالع‪ ،‬نقش دو ضلع جبه��ه پایداری به‬ ‫رهبری آیت‌اهلل مصباح‌یزدی و جبهه بخش‬ ‫عظیمی‌از اصولگرایان ب��ه رهبری آیت‌اهلل‬ ‫مهدوی‌کنی و آیت‌اهلل‌یزدی پررنگ‌تر خواهد‬ ‫بود‪ ».‬او ک��ه اکنون به‌عن��وان دبیرکل جبهه‬ ‫پیروان روزهای ش��لوغی را س��پری م ی‌کند درباره‬ ‫استراتژی جبهه پیروان خط‌امام و رهبری ب رای ورود به‬ ‫انتخابات آتی نیز م ی‌گوید‪« :‬راهبرد جبهه پیروان خط‌امام‬ ‫و رهب��ری در انتخابات آین��ده همگرایی اح��زاب‪ ،‬گروه‌ها‪،‬‬ ‫رجال سیاس��ی و مذهبی اصولگرایان ب رای رسیدن به یک‬ ‫خردجمعی است‪ .‬باتوجه به اینکه تکثر نامزدها سبب حیرت و‬ ‫علي الريجاني مي‌گويد ‪:‬‬ ‫«برخي خواستار كانديداتوري من‬ ‫در انتخابات رياست جمهوري‬ ‫شده‌اند‪».‬‬ ‫سرگشتگی مردم م ی‌شود‪ ،‬ما بنا داریم از طریق گفت‌وگو‬ ‫با اضالع رقابت اصولگرایان‪ ،‬تع��دد و تکثر نامزدها را به‬ ‫حداقل کاهش دهی��م و نوعی وفاق مل��ی پدید آوریم‬ ‫و امیدواریم ان‌ش��اءاهلل به ای��ن هدف برس��یم‪ .‬درباره‬ ‫انتخابات شوراها هم تمهیداتی داشته‌ایم که به زودی‬ ‫اعالم م ی‌نماییم‪».‬‬ ‫مدل رقابتی مجلس نهم مدل موفقی بود‬ ‫خبرنامه‬ ‫یک نفر از اصولگرایان بیاید‬ ‫در میان اظهار نظرهای متعدد در مورد نحوه حضور‬ ‫اصالح‌طلبان‪ ،‬حدادعادل درباره معرفی نامزد اصولگرایان‬ ‫ب رای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری ب��ه خبرنگاران گفته‬ ‫است‪« :‬تالش م ی‌کنیم اصولگرایان گرفتار تعدد نامزد و‬ ‫داوطلبان ریاست‌جمهوری نشوند‪.‬مصلحت اصولگرایان‬ ‫و کشور در این است که بین اصولگرایان رقابت نباشد تا‬ ‫رای اصولگرایان شکسته نشود‪».‬‬ ‫حدادع��ادل اظهار امیدواری ک��رده که در‬ ‫مجموع یک نفر از بدنه اصولگرایان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫عس��گراوالدی درب��اره آرایش سیاس��ی جریان‬ ‫اصولگرای��ی در انتخاب��ات آت��ی و قطب‌بندی‌ه��ای‬ ‫جریان‌های سیاس��ی نیز م ی‌گوید‪« :‬م��ا در انتخابات‬ ‫مجلس نهم یک م��دل از رقابت را تجرب��ه کردیم که‬ ‫مدل موفقی بود؛ سطح مشارکت با چنین مدلی خوب و‬ ‫قابل دقت بود‪ .‬فکر م ی‌کنم قطب‌های اصلی رقابت در‬ ‫انتخابات آینده تکرار تجربه موفق انتخابات مجلس نهم‬ ‫باشد‪ ،‬ممکن اس��ت اضالع متکثری پا به عرصه رقابت‬ ‫بگذارند اما از می��ان این اضالع‪ ،‬نق��ش دو ضلع جبهه‬ ‫پایداری به رهبری آیت‌اهلل مصباح یزدی و جبهه بخش‬ ‫عظیمی‌از اصولگرایان به رهبری آیت‌اهلل مهدوی‌کنی‬ ‫و آیت‌اهلل یزدی پررنگ‌تر خواهد بود‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫محمدرضا باهنر م ی‌گوید‪« :‬امکان شکس��ت در‬ ‫پروژه «متحد کردن اصولگرایان» وجود دارد»‪ .‬او در حالی‬ ‫این موضع را بیان کرده که اکنون در میان اصولگرایان‬ ‫افراد متعددی به‌عنوان کاندیدای احتمالی انتخابات ‪92‬‬ ‫مطرح هستند‪.‬‬ ‫افرادی که البته بس��یاری از آنه��ا‌ ترجیح داده‌اند‬ ‫کاندیداتوری‌ش��ان را تکذیب نکرده و منتظر گذش��ت‬ ‫زمان ب رای ارزیابی اوضاع باقی بمانند‪ ،‬افرادی همچون‬ ‫غالمعلی حدادع��ادل‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬محمد‌باقر‬ ‫قالیباف‪ ،‬محسن رضایی‪ ،‬عل ی‌اکبر والیتی‪ ،‬مصطفی‬ ‫پورمحمدی و منوچهر متکی‪.‬‬ ‫حاال محمدرضا باهنر م ی‌گوید‪« :‬اگرچه تشکیالت‬ ‫جبهه متحد اصولگرایان مربوط به انتخابات مجلس بود‬ ‫و هم‌اکنون وجود ندارد اما معتقدیم این ساز و کار ب رای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قابل احیاست‪».‬‬ ‫باهنر با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح‬ ‫کرد‪« :‬در جامعه اس�لامی مهندس��ین و جبهه پیروان‬ ‫خط‌امام و رهبری رایزنی با سایر گروه‌ها در مورد مباحث‬ ‫انتخاباتی آغاز شده که این رایزن ی‌ها پیش از انتخابات‬ ‫امری طبیعی اس��ت‪ ».‬او ب��ا بیان اینکه تش��کیالت‬ ‫جبهه متحد مرب��وط به انتخابات مجل��س بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکه معتقدیم این ساز و کار ب رای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نیز قابل احیاست‪ ،‬تالش م ی‌کنیم تا‬ ‫حداکثر وحدت میان اصولگرایان ایجاد شود که البته در‬ ‫این راه ممکن است موفق شده یا شکست بخوریم‪».‬‬ ‫احتمال كانديداتوري‬ ‫ل ترقی از وضعیت اصولگرایان‬ ‫تحلی ‌‬ ‫اما یک عضو ارش��د موتلفه هفته گذشته تعبیری‬ ‫متفاوت درباره آرایش سیاسی اصولگرایان داشت‪.‬‬ ‫حمیدرضا‌ ترق��ی با بی��ان اینکه «خ��ط فکری‬ ‫الریجانی و قالیباف همان خط کلی اصولگرایان است‬ ‫ولی با سالیقی که خود آنها دارند» گفت‪« :‬این دو نفر‬ ‫عملکرد مش��خصی در حوزه‌های مدیریتی داشته‌اند و‬ ‫نقاط ضعف و قوتی نیز دارند‪ ».‬حمی د‌رضا‌ ترقی با بیان‬ ‫اینکه «باید از ظرفی ت‌های اصولگرایی ب ‌ه نحو مطلوب‬ ‫استفاده شود»‪ ،‬درباره کاندیداهای احتمالی اصولگرایان‬ ‫و اصالح‌طلب��ان در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪« :‬کاندیدای احتمالی اصولگرایان هنوز مش��خص‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫ترقی با بیان اینکه «ما معتقدیم تفکر اصولگرایی‬ ‫باید در قالب شاخ ص‌هایی که رهبری ب رای آن تعریف‬ ‫کرده پیش ب��رود و ای��ن موضوع ایج��اب م ی‌کند که‬ ‫گزینه‌های ما ب��رای انتخاب��ات‪ ،‬افراد س��المی‌از نظر‬ ‫اعتقادی باشند»‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬باید وحدت اصولگرایان‬ ‫در انتخابات شوراها حفظ شود تا نگذارند افراد غی رارزشی‬ ‫وارد شوراها شوند‪g ».‬‬ ‫‪15‬‬
‫فرضيه‌هاي تازه‬ ‫رئيس پليس فتاي تهران بركنار شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫چند روزی از مرگ س��تار بهشتی نگذش��ته بود که با‬ ‫نطق احمد توکلی در صحن علنی مجلس و نام‌بردن از او‪،‬‬ ‫پرونده از حوزه رسانه‌های بیگانه به سطح جامعه و اظهارنظر‬ ‫مسئوالن داخلی کشیده شد‪ .‬مرگ مشکوکی که از ابتدا با‬ ‫ضدونقیض‌گویی‌های فراوان در ارتباط ب��ا آن‪ ،‬روز به روز‬ ‫ابعاد گس��ترده‌تری یافت‪ .‬در آخرین اتفاقات مربوط به این‬ ‫پرونده تنها چند س��اعت مانده به برگزاری نشست مجلس‬ ‫و مسئوالن ناجا درخصوص داس��تان مرگ ستار بهشتی‪،‬‬ ‫رئیس‌پلیس فتاي تهران برکنار شد‪ .‬در اولین واکنش‌های‬ ‫رس��می به موضوع مرگ این وبالگ‌نویس‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫وزارت‌خارجه آمریکا‪ ،‬ویکتوریا نولند با انتشار بیانیه‌ای شدید‬ ‫که لحن مداخله‌جویانه آن آشکار بود‪ ،‬خواستار رسیدگی به‬ ‫این پرونده ش��ده بود‪.‬با این وجود برخی منابع خبر مرگ او‬ ‫را تایید نکردند‪ ،‬اما احمد توکلی با اش��اره به این موضوع در‬ ‫خالل نطق میان‌دستور خود ش��کل دیگری به ماجرا داد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به موضوع مرگ مش��کوک ستار‬ ‫بهش��تی گفت‪« :‬وبالگ‌نویس��ی به نام ستار‬ ‫بهش��تی ظاهرا به اتهام اهانت به مسئوالن به‬ ‫دلیل فراخوان‌دادن در وبالگ خویش بازداشت‬ ‫ش��ده و در زندان جان به جان‌آفرین تس��لیم‬ ‫کرده و چند روزی اس��ت رس��انه‌های خارجی‬ ‫و دولت‌های غربی بر س��ر این مساله غوغا به‬ ‫پا کرده‌اند‪».‬توکلی ادامه داده بود‪« :‬حاال یک‬ ‫وبالگ‌نویس حرف‌های نامربوط زده باش��د و‬ ‫فراخوانی را هم داده باشد‪ ،‬سوال این است که‬ ‫چقدر عملی ش��ده و چه تاثیری داشته است؟‬ ‫چرا با ای��ن اقدامات‪ ،‬نظام مظل��وم جمهوری‬ ‫اس�لامی را زیر س��وال برده و از آبروی شهدا‬ ‫هزینه می‌کنید؟»‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب ن��ام س��تار بهش��تی‬ ‫وبالگ‌نویس��ی در ص��در اخبار ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫پس از نطق توکل��ی‪ ،‬تع��دادي از نمایندگان‬ ‫به آن اعتراض کردن��د‪ .‬نماین��ده رباط کریم‬ ‫گفت‪« :‬از آقای توکلی می‌خواهم که ابتدا این‬ ‫موضوع را با دقت بررس��ی و پس از آن اعالم‬ ‫نظر کند‪».‬ساعاتی پس از آن ستاد حقوق بشر‬ ‫قوه‌قضائیه با صدور بیانی��ه‌ای «از عزم جدی‬ ‫دس��تگاه قضایی برای برخورد سریع‪ ،‬قاطع و‬ ‫بدون اغماض با مقصر ی��ا مقصران فوت یک‬ ‫ش��هروند ایرانی» خبر داد‪.‬عالءالدین بروج��ردی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی نیز در اظهارنظ��ری گفت‪« :‬طبق‬ ‫اطالعات اولیه‪ ،‬آثار ضرب و ش��تم در بدن ای��ن فرد دیده‬ ‫نشده است‪».‬از این اظهارنظر زمان زیادی نگذشته بود که‬ ‫سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران‪،‬‬ ‫جزئیاتی درباره این پرونده ارائه کرده و با اشاره به گزارش‬ ‫اولیه پزشکی قانونی‪ ،‬از پنج نقطه کبودی در بدن فرد فوت‬ ‫ش��ده خبر می‌دهد؛ از همین‌جا بود که تناقض در س��خنان‬ ‫آشکار ش��د و البته در روزهای بعد با اعالم گزارش پزشکی‬ ‫قانونی و تکذیب آن به فاصل��ه یک روز‪ ،‬به ابهامات موجود‬ ‫افزوده شد تا دیگر تنها شائبه‌های مطرح شده درباره مرگ‬ ‫ستار بهشتی‪ ،‬نامه کشف‌شده در سلول وی یا آخرین پست‬ ‫وبالگش نباش��د‪ .‬اما مجلس��یان نیز از دریچ��ه نماینده‌ای‬ ‫که برای رس��یدگی به پرونده مرگ س��تار بهش��تی تعیین‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬ماجرا را پیگیری کردن��د و مهدی دواتگری پس‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بازدید از محل نگهداری و مرگ متهم‪ ،‬نگهداری متهم در‬ ‫تحت‌نظرگاه پلیس فتا (به‌عنوان بازداشتگاه انفرادی) بیش‬ ‫از چند ساعت را تخلف دانسته و تاکید کرد که باید متهم را‬ ‫به بازداشتگاه پلیس آگاهی ـ که زیر نظر قوه‌قضاییه است‌ـ‌‬ ‫می‌بردند‪ .‬فرمانده نیروی انتظامی‌در واکنش به این سخنان‬ ‫نماینده مجلس در رسیدگی به این پرونده‪« ،‬تحت‌نظرگاه»‬ ‫رباط‌کریم را بازداش��تگاه غیرمصوب دانسته و ضمن قابل‬ ‫رسیدگی خواندن این موضوع‪ ،‬در توضیح اینکه چرا متهم‬ ‫در روز تعطیل از زن��دان اوین تحویل گرفته ش��ده‪،‬گفت‪:‬‬ ‫«تحویل گرفتن نامبرده از زندان اوین و اینکه چرا سه روز‬ ‫هیچ تحقیقی انجام نشده‪ ،‬نوعی قصور و کوتاهی است‪».‬‬ ‫از سوی دیگر اسماعیل کوثری در واکنش به موضوع‬ ‫بازداش��ت‌های غیرقانونی گفت‪« :‬بعد از ماجرای کهریزک‬ ‫دیگر هیچ بازداش��تگاه غیرقانونی نداری��م و هرکس چنین‬ ‫ادعایی دارد غلط کرده اس��ت‪».‬این عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی اقدام به استعفا را نادرست خواند‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر اینکه تا مشخص شدن موضوع کسی نباید استعفا‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪« :‬اینکه می‌گویند رئیس‌پلیس باید اس��تعفا کند‪،‬‬ ‫حرف درس��تی نیس��ت‪ .‬باید مقصر یا مقصرین (در صورت‬ ‫وجود) مش��خص ش��ود‪ ،‬بعد با آنها برخورد قانونی شود‪».‬او‬ ‫ادامه داد‪« ‌:‬مردم مطمئن باشند اگر واقعا این مرگ‪ ،‬طبیعی‬ ‫نباشد‪ ،‬مقصرین در هر سطحی که باشند شناسایی و محاکمه‬ ‫می‌شوند‪».‬اما با این اظهارنظرها فرصت مناسبی پیش آمد‬ ‫تا عالءالدین بروجردی در گفت‌وگوی��ی دالیل اظهارنظر‬ ‫روزهای نخست خود را بیان کند‪ .‬او گفت‪« :‬روز اولی که خبر‬ ‫مرگ این وبالگ‌نویس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس رس��ید‪ ،‬در تم��اس تلفنی ب��ا رئیس‌پلیس‬ ‫تهران‪ ،‬پیگیر موضوع شدم که وی درباره ضرب و شتم این‬ ‫وبالگ‌نویس‪ ،‬صراحتا اعالم کرد‪ ،‬هیچ‌گونه ضرب و شتمی‌‬ ‫صورت نگرفته اس��ت‪ .‬بر پایه اظهارات رئیس‌پلیس تهران‪،‬‬ ‫با خبرنگاران صحبت کرده و تاکی��د کردم اظهار‌نظر من بر‬ ‫مبنای گفته‌ه��ای رئیس‌پلیس تهران اس��ت‪».‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه انتظارمان از مراجع مس��ئول این است که مطالبی‬ ‫که به کمیس��یون اعالم می‌کنند‪ ،‬دقیق و مبتنی بر واقعیت‬ ‫باشد‪ ،‬افزود‪« :‬مسلما درون بازداش��تگاه پلیس فتا ضرب و‬ ‫شتم صورت گرفته که البته بر پایه گزارش پزشکی قانونی‪،‬‬ ‫مرگ ستار بهشتی متأثر از این ضرب و شتم‌ها نبوده‪ ،‬بلکه‬ ‫ناشی از شوک و‌ترس بوده است؛ پلیس فتا باید در امر برخورد‬ ‫با این قضایا بازنگری جدی در سیاس��ت‌های خود داش��ته‬ ‫باشد‪».‬بدین ترتیب و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی‪،‬‬ ‫«ضرب و شتم» متهم محرز بوده اس��ت‪.‬در ادامه رسیدگی‬ ‫مراجع قانونی به پرونده س��تار بهشتی و پس از روشن‌شدن‬ ‫ابعاد مختلف قضیه‪ ،‬سردار اسماعیل احمدی‌مقدم‪ ،‬سرهنگ‬ ‫محمدحسن شکریان رئیس‌پلیس فتای فرماندهی انتظامی‬ ‫‌تهران بزرگ را برکنار کرد‪ .‬او علت این امر را «قصور و ضعف‬ ‫در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی‬ ‫پرونده متوفی» اعالم داشت‪.‬‬ ‫آخرین اظهارات دادستان‬ ‫در آخرین اظهارنظر محس��نی‌اژه‌ای‪ ،‬دادس��تان کل‬ ‫کشور نیز در ارتباط با این پرونده هفته گذشته گفت‪« :‬آنچه‬ ‫تا امروز مشخص شده این است که ‪ 7‬نفر از نیروهای پلیس‬ ‫فتا دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند‬ ‫که تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و‬ ‫تعدادی دیگر آزاد شدند‪».‬دادس��تان کل کشور‬ ‫س��هل‌انگاری در خصوص نگهداری از س��تار‬ ‫بهشتی را اثبات‌شده دانست و گفت‪« :‬مجموعه‬ ‫اقدامات قضایی و پزشکی تا امروز به این نتیجه‬ ‫رس��یده که در خصوص نحوه نگهداری ستار‬ ‫بهشتی قصور و سهل‌انگاری‌هایی رخ داده که‬ ‫به همین دلیل فرمانده ناجا مسئول پلیس فتای‬ ‫تهران را برکنار کرد؛ هرچن��د این فرد خودش‬ ‫ارتباط مستقیمی‌با این جریان نداشت‪ .‬به‌طور‬ ‫کلی از زمانی که س��تار بهشتی دستگیر شده تا‬ ‫مجموع س��اعاتی که در اختیار پلیس فتا بوده‪،‬‬ ‫این فرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته‪ ،‬اما این‬ ‫ضرب و شتم به‌گونه‌ای نبوده که منجر به فوت‬ ‫این فرد شود‪ ».‬محسنی اژه‌ای وجود ‪ 5‬کبودی‬ ‫در بدن ستار بهشتی را تایید کرده‪ ،‬اما ضربات را‬ ‫منجر به مرگ ندانسته و تصریح کرد‪« :‬بررسی‬ ‫پزشکان حاکی از آن است که با نهایت دقتی که‬ ‫انجام شده هیچ نوع ضربه‌ای که منجر به فوت‬ ‫این فرد شود در بررسی‌ها به دست نیامده است؛‬ ‫هرچند در معاینات اولیه وجود ‪ 5‬نقطه کبودی در‬ ‫حال جذب دیده شده است‪».‬دادستان کل کشور‬ ‫گفت‪« :‬این عالئم می‌توانسته به گفته پزشکان‬ ‫مربوط به ‪ 4‬روز قبل از مرگ هم بوده باشد که در قسمت ران‪،‬‬ ‫زانو‪ ،‬کتف و ساق پای چپ و راست می‌شده است‪ .‬آثاری شبیه‬ ‫شکستگی در کالبدشکافی‌ها به دست نیامده و در هیچ‌یک از‬ ‫اعضای بدن اینگونه عوارض دیده نشده است‪».‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم تشخیص‬ ‫علت مرگ توسط کمیته ‪ 7‬نفره اش��اره کرده و گفت‪« :‬در‬ ‫تاریخ ‪ 24‬آبان ماه پزش��کی قانونی اعالم ک��رد که جواب‬ ‫سم‌شناسی این فرد منفی است و دلیلی مبنی بر اینکه وی‬ ‫مسموم شده باش��د وجود ندارد؛ هرچند نظر نهایی موکول‬ ‫به روزهای آتی ش��د‪ .‬س��رانجام در تاریخ ‪ 30‬آبان بار دیگر‬ ‫پزشکی قانونی نتیجه تحقیقات را این گونه اعالم کرد که‬ ‫کمیسیون ‪ 7‬نفره معتقد اس��ت نمی‌توان علت قطعی فوت‬ ‫را با اقدامات پزش��کی اعالم کرد و مشخص نیست که چه‬ ‫چیزی باعث مرگ این فرد شده است‪».‬سخنگوی دستگاه‬ ‫قضا اذعان داشت‪« :‬تنها قید ش��ده که محتمل‌ترین علت‬
‫مرگ می‌توانس��ته پدیده شوک باش��د که وقتی من از آنها‬ ‫درباره نحوه شوک پرسیدم آنها گفتند این شوک می‌توانسته‬ ‫روانی یا فیزیکی باش��د‪ .‬بار دیگر از آنها پرسیدم آیا شوک‬ ‫فیزیکی آثاري بر جای می‌گذارد یا نه؟ که آنها گفتند هنوز‬ ‫آثاری مشخص نشده است‪ ».‬دادس��تان کل کشور افزود‪:‬‬ ‫«تحقیقات در رابطه با این پرون��ده همچنان ادامه دارد‪ ،‬اما‬ ‫یک احتمال دیگ��ر درباره فوت این فرد وج��ود دارد که آن‬ ‫هم دست داشتن خود جریان ضدانقالب است‪ .‬این فرضیه‬ ‫وجود دارد که ش��اید خود جریان ضدانقالب در زمان زنده‬ ‫بودن این فرد اقدامی‌ کرده باش��د تا هم از زمان زنده بودن‬ ‫وی سود برده و هم از زمان فوت وی سود خود را ببرد‪».‬‬ ‫وی گف��ت‪« :‬قرائنی که درباره نامه نوش��ته ش��ده و‬ ‫منتسب به این فرد و همچنین عدم پیداشدن نسخه اصلی‬ ‫آن و خبرهایی که در برخی رسانه‌ها از نحوه مرگ این فرد‬ ‫منتشر شده‪ ،‬مطالبی است که باعث شده روی این فرضیه نیز‬ ‫بررسی‌های الزم انجام شود‪».‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪:‬‬ ‫«اینکه درباره نگهداری این فرد سهل‌انگاری صورت گرفته‬ ‫باشد و قصوری رخ داده باشد‪ ،‬به‌طور قطع مسئول مربوطه‬ ‫باید برخ��ورد کند و اگر در این رابطه جرمی‌ هم واقع ش��ده‬ ‫باشد سیستم قضایی با آن برخورد خواهد کرد‪».‬‬ ‫کوثری‪ :‬من قانع شدم‬ ‫با این حال و بعد از سخنان محسنی‌اژه‌ای و برکناری‬ ‫رئیس‌پلیس فتا‪ ،‬کوثری در گفت‌وگوی��ی دیگر در این‌باره‬ ‫اظهار داشت‪« :‬من قبل از اینکه چیزی ثابت شود‪ ،‬هیچ‌کاری‬ ‫را خوب نمی‌دانم‪ ،‬مگر اینکه ثابت شود‪ .‬کار غلطی است که‬ ‫در حالی که هنوز چیزی قطعی نش��ده بیاییم پلیسی را که‬ ‫دارد خدمت می‌کند برکنار کنیم‪ .‬اگر به نتیجه رس��یدند که‬ ‫سفر «لغو» شد‬ ‫واکنش رفسنجانی‌ها به حضور آیت‌اهلل در زادگاهش‬ ‫‪2‬‬ ‫ماجرای لغو سفر‬ ‫ام��ا در ادامه مباح��ث پیرامون لغو س��فر‪ ،‬هاش��می‬ ‫رفس��نجانی‌ ترجیح داد بیانی��ه‌ای را ش��خصا در این مورد‬ ‫صادر کن��د‪.‬او در پی��ام خود برای مراس��م اولین س��الگرد‬ ‫حجت‌االسالم‌هاشمیان به صورت تلویحی به اعتراضات‬ ‫صورت گرفته به سفرش اش��اره و اعالم کرده که با وجود‬ ‫برنامه‌ریزی قبل��ی به دلیل برخ��ی ملاحظات خ��ود را از‬ ‫خبرنامه‬ ‫هر چند گفته شده بود که س��خنرانی در مراسم ختم‬ ‫امام‌جمعه رفسنجان و سخنرانی در دانشگاه‌های آزاد کرمان‬ ‫و رفسنجان بخشی از برنامه‌های آقای هاشمی در این سفر‬ ‫بوده اما پس از اینکه حواش��ی فراوانی در مورد این س��فر‬ ‫به‌وجود آمد برخی رس��انه‌ها اعالم کردند که مراسم بدون‬ ‫حضور هاشمی‌رفسنجانی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‌بی‌باک در این مورد نوشت‪« :‬رئیس مجمع تشخیص‬ ‫هاشمی‪ :‬برنامه‌ریزی شده بود به رفسنجان بیايم‬ ‫س��عادت حضور در این مراس��م محروم کرده است‪ .‬او در‬ ‫پیامش نوشت‪:‬‬ ‫«برگ��زاری مراس��م اولی��ن س��الگرد درگذش��ت‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین محم��د‌هاش��میان در ش��هر‬ ‫رفسنجان هم تاسف و تاثر عمیقم را تجدید کرد و هم ذهنم‬ ‫را به سال‌های دور و نزدیکی برد که عالوه بر نسبت فامیلی‪،‬‬ ‫با هم از بهرمان تا قم در ی��ک مکتبخانه و بعدها در محضر‬ ‫علمای بزرگوار حوزه علمیه قم تلمذ می‌کردیم‪.‬‬ ‫در برگش��ت به خاطرات گذش��ته‪ ،‬پاییز سال ‪1327‬‬ ‫را به یاد م��ی‌آورم که با ه��م و به همراه والدی��ن که برای‬ ‫زیارت عتبات عالیات به سفر می‌رفتند‪ ،‬با استفاده از وسایل‬ ‫مسافرتی آن روزها به بیاض و از راه یزد به قم رسیدیم و در‬ ‫آنجا و در منزل اخوان‌مرعشی مستقر شدیم‪ ،‬در همسایگی و‬ ‫همراهی با خورشید فقاهت‪ ،‬سرآمد روحانیت‪ ،‬رهبر نهضت‪،‬‬ ‫امام امت‪ ،‬محبوب ملت و سرانجام پیروزی انقالب‪.‬اگرچه در‬ ‫مقطعی از این همراهی طوالنی‪ ،‬ایشان به درخواست مردم‬ ‫رفسنجان و امر آیت‌اهلل بروجردی برای امر تبلیغ به زادگاه‬ ‫خویش برگشتند‪ ،‬اما در تمام دوران مبارزه با هم بودیم؛ حتی‬ ‫پس از پیروزی انقالب هم حضور مشترک ما در نهادهایی‬ ‫مانند مجلس‌خبرگان نمی‌گذاشت مسئولیت‌های خطیر و‬ ‫بعد مسافت بین دیدارهای ما فاصله اندازد‪.‬‬ ‫روحیه شاد ایش��ان در محافل دوس��تانه و طلبگی و‬ ‫ش��جاعت ایش��ان در دفاع از مبانی اس�لامی و حمایت از‬ ‫امام(ره) در همه مراحل مبارزه‪ ،‬زبانزد همگان و باعث تقویت‬ ‫روحیات بود و در سال‌های پس از انقالب هم در سنگر نماز‬ ‫جمعه‪ ،‬نمایندگی ولی‌فقیه‪ ،‬دادگستری رفسنجان و تدریس‬ ‫در حوزه و دانشگاه‪ ،‬پرتالش بود و در سال‌های اخیر هم با‬ ‫اینکه بیمار بود‪ ،‬اما در راه اعتقادات خویش تالش می‌کرد‪.‬‬ ‫روحش ش��اد ک��ه س��ال گذش��ته پرونده ‪ 84‬س��ال‬ ‫زندگی‌اش بسته شد؛ ضمن تس��لیت مجدد فقدان ایشان‬ ‫به فرزندان‪ ،‬خانواده‪ ،‬عموزادگان‪ ،‬بس��تگان‪ ،‬مردم بهرمان‬ ‫و رفس��نجان‪ ،‬امیدوارم با احیای آثار نوش��تاری و گفتاری‪،‬‬ ‫باعث جاودانگی نام و یاد ایشان در جامعه و امکان استفاده‬ ‫طلبه‌های جوان از آنها فراهم ش��ود؛ چ��ون‌ تردیدی ندارم‬ ‫که برادر عالم و تالشگر ایشان حجت‌االسالم‌والمسلمین‬ ‫ن هاشمیان و فرزند عالم و دلسوزشان جناب شیخ‬ ‫شیخ‌حسی ‌‬ ‫علی‌هاشمیان مش��عل نورانی راه ایش��ان را ادامه خواهند‬ ‫داد‪ ».‬هاشمی‌در ادامه پیامش نوش��ت‪« :‬وظیفه‌ام بود که‬ ‫هم در مراسم اولین سالگرد ایشان حضور یابم و هم در این‬ ‫فرصت‪ ،‬دیدار با بستگان و همش��هریان را تازه نمایم؛ دلم‬ ‫می‌خواست و برنامه‌ریزی هم شده بود که بیایم‪ ،‬اما به خاطر‬ ‫فشردگی برنامه‌ها در مرکز و ملاحظاتی که به آن آگاهید و‬ ‫ضرورت پرهیز از هرگونه تنش و اختالف و گرفتن فرصت‬ ‫از سوءاستفاده‌کنندگان و بدخواهان افراطی‪ ،‬خود را از این‬ ‫سعادت محروم می‌کنم‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫«سفر هاشمی به زادگاهش لغو شد‪ ».‬سفری که بنابر‬ ‫اعالم برخی رسانه‌های محلی و برخی رسانه‌های سراسری‬ ‫بنا بود با همراهی چهره‌هایی از اصالح‌طلبان انجام ش��ود‬ ‫و گویا حتی ق��رار بوده برخی س��خنرانی‌ها و اعالم مواضع‬ ‫انتخاباتی نیز در قالب آن صورت گیرد‪.‬ماجرا از این قرار بود‬ ‫که از هفته‌ها قبل در محافل عمومی و رسانه‌ای رفسنجان‬ ‫مطرح ش��ده بود که هاشمی‌رفس��نجانی برای شرکت در‬ ‫نخستین سالگرد امام‌جمعه رفس��نجان که شوهرخواهر و‬ ‫پسر عموی وی نیز بوده به زادگاهش سفر خواهد کرد‪.‬برخی‬ ‫رس��انه‌ها اعالم کرده بودند که افرادی چون س��ید‌محمد‬ ‫خاتمی‪ ،‬سید‌حسن خمینی‪ ،‬مجید انصاری و بسیاری دیگر‬ ‫از ش��خصیت‌های اصالح‌طلب‪ ،‬هاش��می را در این س��فر‬ ‫همراهی خواهند کرد و هاش��می با حضور در نشست‌های‬ ‫گزینشی دانشجویی طرح انتخاباتی خود را به‌صورت میدانی‬ ‫و علنی آغاز می‌کند‪.‬‬ ‫س��ایت‌بی‌باک در این مورد نوش��ته ب��ود‪« :‬اگرچه‬ ‫رسانه‌های استان کرمان از چندی پیش خبر حضور هاشمی‬ ‫در زادگاهش را منعکس کردند و حتی طراحان این س��فر‪،‬‬ ‫تبلیغاتی در این راس��تا انجام داده بودند ام��ا مردم کرمان‬ ‫و رفس��نجان به این موضوع واکنش نش��ان دادند و ضمن‬ ‫هشدار به عواقب این س��فر اعالم کردند كه در صورتی که‬ ‫آقای هاشمی و سایر اصالح‌طلبان به شهرشان سفر کنند‪،‬‬ ‫مردم در اعتراض به حضور هاشمی و سایر اصالح‌طلبان به‬ ‫خیابان‌ها خواهند آمد و به عملکرد نامناسب وی و کینه‌توزی‬ ‫برخی اصالح‌طلبان علیه نظ��ام و انقالب اعتراض خواهند‬ ‫کرد‪ .‬به‌دنبال اعتراضات مردم شهرستان رفسنجان‪ ،‬جوانان‬ ‫و مردم سایر شهرس��تان‌های اس��تان کرمان نیز تهدید به‬ ‫پیوس��تن به مردم رفس��نجان و اعتراض و تجمع علیه این‬ ‫اقدامات کردند‪».‬‬ ‫مصلحت نظام که قرار بود به بهانه حضور و س��خنرانی در‬ ‫مراسم ختم امام‌جمعه فقید رفسنجان به این شهر سفر کند‬ ‫و در قالب برنامه‌ه��ای متعدد و از پیش‌تعیین ش��ده‪ ،‬زنگ‬ ‫آغاز طرح و برنامه‌های انتخابات��ی و میدانی جریان تحت‬ ‫امر خود را به‌صورت رس��می و از زادگاهش به صدا درآورد‪،‬‬ ‫وقتی از خشم همشهریان خود نسبت به عملکرد سال‌های‬ ‫اخیرش و احتمال تش��نج و تجمعات مردمی‌آگاه شد‪ ،‬سفر‬ ‫خود را لغو کرد‪».‬‬ ‫در همین راستا رضا بهش��تی‪ ،‬نماینده هیات نظارت‬ ‫عالی در تش��کل‌های دانش��جویی دانش��گاه آزاد اسالمی‬ ‫درباره حضور اکبر هاشمی‌رفس��نجانی در نشس��ت اساتید‬ ‫دانش��گاه آزاد و تش��کل‌های دانش��جویی در دانشگاه آزاد‬ ‫رفس��نجان همان زمان اعالم کرد‪« :‬باتوجه به اینکه هیچ‬ ‫تش��کل دانش��جویی دعوتی از هاشمی‌رفس��نجانی برای‬ ‫حضور در دانشگاه آزاد اس�لامی واحد کرمان و رفسنجان‬ ‫نداشته است‪ ،‬بنابراین تش��کل‌های دانشجویی نشستی با‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫هر‌گونه دعوت یا برگ��زاری همایش و اجالس در‬ ‫واحد‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی منوط به ارائه‬ ‫درخواست از سوی تشکل‌های دانش��جویی و اساتید به‬ ‫هیات نظارت آن واحد دانش��گاهی و تصویب درخواست‬ ‫از س��وی هیات نظارت آن واحد اس��ت‪ ».‬ام��ا در ادامه‬ ‫واکنش‌ها به ماجرای س��فر هاشمی‌رفس��نجانی‪ ،‬روابط‬ ‫‌عمومی مجمع تش��خیص مصلحت با صدور اطالعیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪« :‬در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها در‬ ‫مورد برنامه‌های دی��داری آیت‌اهلل هاشمی‌رفس��نجانی‬ ‫در رفس��نجان به اطالع می‌رس��اند ایش��ان س��فری به‬ ‫اس��تان کرمان و ش��هر رفس��نجان نخواهند داش��ت و‬ ‫گمانه‌زنی‌های رس��انه‌ای در م��ورد برنامه‌ها و موضوع‬ ‫دیدارها کذب بوده و صحت ندارد‪».‬‬ ‫او را برکنار کردند حقش بوده؛ اما قبل از اعالم نتیجه نه‪».‬‬ ‫کوثری در پاس��خ به این پرس��ش که «به نظر ش��ما‬ ‫افکار عمومی این ح��رف که «مرگ وی طبیع��ی بوده» را‬ ‫می‌پذیرند؟ خود شما به‌عنوان نماینده مردم قانع می‌شوید؟»‬ ‫گفت‪« :‬بله‪ .‬قطع��ا‪ .‬ما همیش��ه باید به یک مرج��ع قانونی‬ ‫مراجعه کنیم‪ .‬نمی‌ش��ود هرک��س حرفی زد ما ب��ه آن اکتفا‬ ‫کنیم‪ .‬بای��د از طرف ی��ک مرج��ع قانونی و رس��می اعالم‬ ‫ش��ود و ما هم باید تمکین کنی��م‪ ».‬او همچنی��ن در مقابل‬ ‫س��وال خبرنگاري که پرس��ید‪« :‬فرد ‪ 35‬س��اله وارد زندان‬ ‫شده‪ ،‬مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته و جان خود را از دست‬ ‫داده‪ ،‬رئیس‌پلیس فتا هم برکنار ش��ده‪ ،‬شما هنوز نتیجه‌ای‬ ‫نمی‌گیرید؟» معتقد اس��ت‪« :‬بر‌اس��اس نتیجه آزمایش��گاه‬ ‫و پزش��کی قانونی باید قبول کنیم و غی��ر از آن نمی‌توانیم‬ ‫کاری کنیم‪g ».‬‬ ‫‪17‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫محمود احمدي‌نژاد‬ ‫در مراسم بزرگداشت‬ ‫ميرزا كوچك خان‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫سناريوهاي انتخاباتي‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫غالمعلي حدادعادل‬ ‫و احمد توكلي در صحن‬ ‫علني مجلس‬ ‫خبرنامه‬ ‫هفته گذشته بیشتر هفته آلودگی هوا بود‪ .‬معضلی که‬ ‫یک بار دیگر به تعطیلی دو روزه تهران انجامید‪ .‬در این هوای‬ ‫آلوده و پر از مونوکسید‌کربن اما سیاسیون کشور همچنان به‬ ‫اعالم مواضع خود ادامه داده‌اند‪ .‬طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫و احکام رئیس‌جمهور برای مش��ایی‪ ،‬موسوی و ملک‌زاده و‬ ‫همچنین عزل وزیر ارتباطات از جمله مهم‌ترین رویداد‌های‬ ‫هفته پیش بودند‪ .‬مشایی به‌عنوان دبیر دبیرخانه نم منسوب‬ ‫ش��د و ملک‌زاده به س��ازمان میراث فرهنگی رفت‪ .‬در این‬ ‫هفته الریجانی از یک سو با خبرنگاران نشست و سخنانش‬ ‫را گفت و حدادعادل از س��وی دیگر در دانش��گاه عالمه به‬ ‫سواالت دانشجویان پاس��خ داد‪ .‬رقابت پنهان و آشکار میان‬ ‫افراد و جریانات سیاس��ی با افق انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫همچنان همچون هفته‌های گذشته جریان داشته است‪ .‬غیر‬ ‫از برخی اظهارنظر‌های غیررسمی که مجال بروز در رسانه‌ها‬ ‫را نیافته‌اند‪ ،‬چهره‌های سیاسی همچنان مواضع خود را دنبال‬ ‫می‌کنند‪ .‬هاشمی‌رفسنجانی با طرح دولت وحدت ملی یکی‬ ‫از این چهره‌هاست که به‌نوعی به منتقدانش در هفته گذشته‬ ‫پاسخ گفته است‪.‬‬ ‫افراطیون چپ و راست‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫همايشجمعيترهپويان‬ ‫در مشهد برگزار شد‬ ‫به گزارش روزنامه آرمان‪ ،‬هاشمی‌رفسنجانی در دیداری‬ ‫با کارشناسان رسانه از افراط‌گرایی در جریانات سیاسی انتقاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرده‪« :‬قبل از انق�لاب‪ ،‬ادبیات و‬ ‫تفکرات مارکسیس��تی‪ ،‬کمونیس��تی‪ ،‬منافقین‪ ،‬توده‌ای‌ها و‬ ‫فدائیان خلق در ادبیات انقالبی‌ها رس��وخ ک��رده بود و پس‬ ‫از انقالب نیز افراطیون چپ و راس��ت حت��ی در دوران دفاع‬ ‫مق��دس و عمدتا با نیت خیر در مس��یر پیش��رفت انقالب و‬ ‫امور کش��ور‪ ،‬مانع ایجاد کرده و می‌کنند که البته در مقاطعی‬ ‫این تفکر جا عوض کرده و اکنون سخنان افراطیون چپ از‬ ‫حلقوم افراطیون راست شنیده می‌شود‪ ».‬هاشمی ادامه داده‪:‬‬ ‫«مدیریت دوران دفاع مقدس‪ ،‬پیروزی‌های کسب‌ش��ده و‬ ‫به‌ویژه ختم جنگ‪ ،‬خود حرکتی ضدافراطی بود‪ ،‬حتی برخی‬ ‫مغرضان و طرفداران تفکرات افراطی‪ ،‬در زمان حمله صدام به‬ ‫کویت و حمایت آمریکا از کویت اصرار داشتند در کنار صدام‬ ‫وارد جنگ شویم‪».‬‬ ‫دغدغه‌های احمدی‌نژاد‬ ‫هم صحبت شدن دو وزير‬ ‫بهداشت اسبق در صحن پارلمان‬ ‫‪18‬‬ ‫عبد‌الرضا داوری در یادداشتی در روزنامه ایران به بررسی‬ ‫موضوع وظایف مجمع تش��خیص مصلحت نظام پرداخته‬ ‫و بخشی از شرح مذاکرات ش��ورای بازنگری قانون‌اساسی‬ ‫را بازگو کرده اس��ت‪ .‬وی با طرح اظهارات رئیس‌جمهور در‬ ‫این‌باره افزوده است‪« :‬همان‌گونه که با مرور مذاکرات شورای‬ ‫بازنگری قانون اساسی طی تصویب اصل ‪ 112‬برای تشکیل‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬مالحظه فرمودید‪ ،‬در تشکیل‬ ‫این مجمع هر دو موردی که دغدغه دکتر احمدی‌نژاد را درباره‬ ‫استفاده غیرقانونی از نهاد مجمع تشخیص مصلحت شکل‬ ‫داده‪ ،‬همان دغدغه‌هایی است که اعضای شورای بازنگری‬ ‫قانون اساسی نیز در سال ‪ 1368‬تحت عنوان «شناور شدن‬ ‫قانون اساسی» به آنها دلمش��غول بوده‌اند‪ ».‬داوری در ادامه‬ ‫آورده اس��ت‪« :‬یادمان نرود که حض��رت امام‌خمینی‌(رض)‬ ‫در پاسخ به نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در سال ‪67‬‬
‫فرمودند‪ :‬ان‌ش��اءاهلل تصمیم داریم در تمام زمینه‌ها وضع به‬ ‫صورتی درآید ک��ه همه طبق قانون اساس��ی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫آنچه در این سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است‪.‬‬ ‫مصلحت نظام و اسالم اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانون‬ ‫سریعا به نفع مردم و اسالم بازگردد‪».‬‬ ‫واكنش شريعتمداري به احکام جداگانه‬ ‫حس��ین ش��ریعتمداری در س��رمقاله خود در کیهان‬ ‫درباره احکام صادره از س��وی رئیس‌جمهور برای اسفندیار‬ ‫رحیم‌مش��ایی و چن��د ت��ن دیگر‪ ،‬نوش��ته اس��ت‪« :‬اگرچه‬ ‫رئیس‌جمهور محترم در متن احکام یاد ش��ده ‪ -‬مخصوصا‬ ‫حکم انتصاب آقای مشایی ‪ -‬اصرار دارند این تغییر و تحوالت‬ ‫را برخاسته از دالیل حساب‌ش��ده‌ای معرفی کنند که با نگاه‬ ‫ایشان به منافع اس�لامی و ملی صورت پذیرفته است‪ ،‬ولی‬ ‫با عرض پ��وزش باید گفت برخالف تصور ایش��ان در تغییر‬ ‫و تحوالت مورد اش��اره کمترین نش��انه‌ای از توجه به منافع‬ ‫اسالمی و ملی دیده نمی‌ش��ود‪ ».‬در این یادداشت همچنین‬ ‫آمده است‪« :‬متاسفانه مدتی است که آقای احمدی‌نژاد نیز در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که چرا دولت برای مقابله با مشکالت‬ ‫و دغدغه‌های معیش��تی مردم دس��ت به اقدام چشمگیری‬ ‫نمی‌زند؟ همان پاسخ رئیس دولت مدعی اصالحات را ارائه‬ ‫می‌کند که «می‌خواستیم ولی نگذاش��تند»! و باز هم‪ ،‬مانند‬ ‫آقای خاتمی توضیح نمی‌دهند قرار بود چه کاری انجام بدهید‬ ‫که نگذاشتند؟»‬ ‫به گزارش خبرگزاری آریا سید‌مسعود میرکاظمی‪‌،‬وزیر‬ ‫دولت نهم و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آریا تاکید کرده‬ ‫است‪« :‬افرادی که روز گذشته در نهاد ریاست‌جمهوری تغییر‬ ‫کرده‌اند تفاوتی با یکدیگر ندارند و همه آنها از نظر سیاس��ی‬ ‫فکری و کارای��ی در یک رده قرار دارند‪ ».‬وی درباره ش��ائبه‬ ‫انتخاباتی بودن تغییرات جدید در دولت و بحث کاندیداتوری‬ ‫رحیم مش��ایی نیز گفته است‪« :‬اگر کسی باش��د که امید به‬ ‫رای‌آوری داشته باش��د‪ ،‬این موضوع درست است البته بنده‬ ‫اطالعی از کاندیداتوری رحیم‌مشایی ندارم‪ ،‬اما معتقدم ایشان‬ ‫نباید به رای آوری امیدی داشته باشد‪ ».‬نماینده مردم تهران‬ ‫کاندیداتوری الهام را نیز از سوی دولت بعید دانست و تصریح‬ ‫کرده‪« :‬ما در مالقات‌هایی که با آقای الهام داریم ایشان مطرح‬ ‫نکرده‌اند که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند‪ ،‬از این‌رو‬ ‫بنده نیز نامزدی آقای الهام را بعی��د می‌دانم‪ ،‬مگر آنکه اخیرا‬ ‫تصمیم جدیدی اتخاذ کرده باشند‪».‬‬ ‫سياست‌هاي‬ ‫نظامي دولت‬ ‫آلمان در‬ ‫اشپيگل‬ ‫استقبال زیباکالم‬ ‫به گزارش پایگاه خبری جهان‌نیوز به‌دنبال اس��تقبال‬ ‫محافل اصالح‌طلب از مواضع رئیس‌جمه��ور درباره قانون‬ ‫انتخابات‪ ،‬ص��ادق زیباکالم هم در یادداش��تی به پیش��واز‬ ‫احمدی‌نژاد رفت‪ .‬هفته گذش��ته احمدی‌نژاد نسبت به طرح‬ ‫اصالح قانون انتخابات انتقاد کرده بود‪ .‬زیبا‌کالم در این رابطه‬ ‫گفته اس��ت‪« :‬اساس��ا نفس اینکه یک نهادی بیاید به مردم‬ ‫بگوید که چه کسانی صالحیت دارند و چه کسانی ندارند‪ ،‬در‬ ‫حقیقت مغایر با اصل و اساس دموکراسی است‪ ».‬احمدی‌نژاد‬ ‫درست می‌گوید که اساس دموکراسی روی این اصل استوار‬ ‫شده که مردم باید خودش��ان و با رای مستقیم‌شان حکومت‬ ‫را برگزینند‪ ».‬جهان نی��وز در واکنش ب��ه این موضع‌گیری‬ ‫نوشته اس��ت‪« :‬وی البته اش��اره‌ای به این موضوع نمی‌کند‬ ‫که حتی در کشورهای غربی مدعی دموکراسی هم هر‌کس‬ ‫نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود و برای ورود به نهادهای‬ ‫حس��اس و تصمیم‌گیر باید از چند فیلتر عبور(مشابه شورای‬ ‫نگهبان) کند‪».‬‬ ‫تا بازگشت مدیر‌مسئول‬ ‫تکلیف روزنامه مغرب تا آزادی مدیر‌مسئول آن مشخص‬ ‫نخواهد شد‪ .‬این خبری است که شورای نظارت بر مطبوعات‬ ‫در این‌باره منتشر کرده است‪ .‬جلسه هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫در هفته گذشته با حضور اعضای هیات نظارت برگزار شد که‬ ‫در این جلسه به پرونده روزنامه مغرب نیز رسیدگی شد‪ .‬هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات در این جلسه موضوع کاریکاتور مندرج‬ ‫در روزنامه «مغرب» مورخ ‪ 2‬آذرماه سال‌جاری را مورد بررسی‬ ‫و مشمول ماده شش قانون مطبوعات تشخیص داده و باتوجه‬ ‫به تخلفات عدیده این روزنامه و عدم حضور مدیرمس��ئول و‬ ‫عدم امکان ایفای مس��ئولیت محوله‪ ،‬تصمیم‌گیری نهایی‬ ‫درباره این روزنامه را موکول به تعیین تکلیف مدیرمسئول آن‬ ‫روزنامه از سوی مرجع قضایی کرد‪ .‬مدیرمسئول این روزنامه‬ ‫از دو ماه پیش به‌خاطر اتهام غیرمطبوعاتی توسط دادستانی‬ ‫بازداشت شده است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫شرايط ويژه‬ ‫امیر محبیان در س��رمقاله‌ای در روزنامه رسالت درباره‬ ‫رقابت جریانات سیاسی در کشور نوشته است‪« :‬چالش میان‬ ‫دو طیف بزرگ اصولگرایان و اصالح‌طلبان به‌رغم تحوالت‬ ‫جدی در هر یک از این دو جریان هنوز ادامه داشته و به هنگام‬ ‫انتخابات باال می‌گیرد‪ .‬اصالح‌طلبان به دالیلی که آش��کار‬ ‫است در ش��رایط ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و عمال در انتخابات‬ ‫آتی ریاست‌جمهوری بیش از آنکه چگونگی حضور آنان در‬ ‫انتخابات محل بحث باشد؛ اصل مجوز یافتن آنان برای حضور‬ ‫هنوز پرسشی اساسی به‌شمار می‌رود‪ ».‬وی اضافه کرده است‪:‬‬ ‫«حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی به‌دلیل آنکه دوبار‬ ‫تالش جریان اصالحات برای پیروزی در دو انتخاب گذشته با‬ ‫شکست مواجه شده و سابقه حضور آنان در دور پیشین‪ ،‬سابقه‬ ‫رای مشایی‬ ‫خبرنامه‬ ‫کاندیدای روحانیت‬ ‫سید‌رضا اکرمی‌نسبت به خبر مبنی بر معرفی کاندیدا‬ ‫از س��وی جامعه روحانیت مبارز موضع‌گیری کرده و این‬ ‫موضوع را تکذیب کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش تهران‌امروز‬ ‫این عضو جامعه روحانیت‌مبارز اع�لام کرده که «جامعه‬ ‫روحانیت‌مبارز اصال وارد مصادیق انتخاباتی نشده است‪».‬‬ ‫این در حالی است که چندی پیش گمانه‌زنی‌هایی مبنی‌بر‬ ‫حضور مس��تقیم جامعه روحانیت‌زده می‌ش��د‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که حسین ابراهیمی‪‌،‬دیگر عضو ش��ورای مرکزی جامعه‬ ‫روحانیت‌مب��ارز از احتم��ال معرفی کاندیدای مس��تقل از‬ ‫س��وی جامعه روحانیت مبارز خبر داده بود‪ .‬وی گفته بود‪:‬‬ ‫«کمیته انتخاباتی جامع��ه روحانیت مبارز به منظور تبیین‬ ‫راهکار‌های انتخاباتی تشکیل ش��ده است‪ ».‬تهران‌‌‌امروز‬ ‫در ادامه گزارش انتخاباتی خ��ود به نقل از الیاس حضرتی‬ ‫آورده اس��ت‪« :‬در حال حاضر اصال‌ح‌طلبان‪ ،‬اصولگرایان‬ ‫س��نتی‪ ،‬طیف دولت و طیف میانه‌رو به رهبری هاش��می‬ ‫چهار پایه اصلی جناح‌های سیاس��ی در کشور هستند که‬ ‫باید به مش��ارکت حداکثری م��ردم در انتخابات توجهی‬ ‫ویژه کنند‪».‬‬ ‫ذهنی بدی برای نظام پدید آورده است؛ برای این جریان به‬ ‫آرزویی پر‌چالش مبدل ش��ده است‪ ».‬محبیان تصریح کرده‪:‬‬ ‫«در یک تقسیم‌بندی اولیه اصولگرایان به دو گروه موافقان و‬ ‫مخالفان حضور اصالح‌طلبان در انتخابات تقسیم می‌شوند که‬ ‫البته هر‌کدام نیز به شاخه‌هایی منشعب می‌شوند‪».‬‬ ‫چالش‌هاي‬ ‫المرسي‬ ‫پرونده ويژه‬ ‫تايم‬ ‫چنگيزخان‬ ‫مغول‬ ‫روي جلد‬ ‫نيوزويك‬ ‫اكونوميست به‬ ‫تكنولوژي‌هاي‬ ‫نوين پرداخته‬ ‫است‬ ‫‪19‬‬
‫نقدونظر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫شرايط زماني مهمتر از محتوا‬ ‫در بیان چرایی توقف «سوال»‬ ‫فرشادمهدی‌پور‪/‬دانشجويدكترايسياست‌گذاريفرهنگي‬ ‫س��وال از رئیس‌جمهور متوقف ش��د و مدعای همه‬ ‫مخالفان طرح به اثبات رس��ید‪ .‬ح��ال آقایانی ک��ه مدافع‬ ‫این رون��د بوده‌اند چه پاس��خی برای منتقل ك��ردن هزینه‌‬ ‫اقداماتش��ان به س��مت عالی‌ترین بخش ه��رم حکمرانی‬ ‫ملی دارند؟ این پرسش��ی اس��ت که باید پیگیری‌کنندگان‬ ‫سوال به آن پاس��خ گویند‪ ‌،‬چرا که متاس��فانه تجربه سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور در ایران‪ ،‬هم شکس��ت‌خورده ش��ده است‬ ‫و هم آزاردهنده‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سوال مانند هر کنش��ی‪ ،‬احتماال غایت یا غایت‌هایی‬ ‫را تعقیب می‌کند و به‌نظر می‌رس��د ایراد نهادی و‌محوری‬ ‫بر رفتار سوالگران‪ ،‬اش��کال در اصل اقدام آنها نیست و به‬ ‫غایت‌های آنان باز‌می‌گردد‪ .‬بررس��ی فرآیندهای منتج به‬ ‫طرح سوال دوم نشان می‌دهد که گرچه محتوای سوال در‬ ‫نسبت با مسائل اقتصادی و نابسامانی‌های بازار سرمایه قرار‬ ‫دارد (که امری بحق و مورد توجه افکار عمومی نیز‪ ،‬هست)‪،‬‬ ‫اما احتماال الیه‌های دیگری نی��ز در طرح محتوای مذکور‬ ‫قابل شناس��ایی اس��ت؛ یک احتمال قوی‪ ،‬واکنشی است‬ ‫که در قبال بخش��نامه دولت مبنی بر ممانعت از همکاری‬ ‫دستگاه‌های تابعه با نمایندگان‪ ،‬از سوی ایشان نشان داده‌‬ ‫شده و دلیل اثبات این مدعا نیز ترکیب‌بندی امضاکنندگان‬ ‫سوال اس��ت که عمدتا ش��امل تهران و مراکز استان‌های‬ ‫بزرگ نمی‌شود و از همین روست که حتی با فروکش‌کردن‬ ‫موقت نوسانات بازار‪ ،‬از حساسیت امضاکنندگان اصلی برای‬ ‫پیگیری آن کاسته نش��د‪ .‬البته این تنها غایت طرح سوال‬ ‫نیست و در اینجا هدف عده‌ای دیگر نیز که در حال پیگیری‬ ‫طرح تشکیل س��تاد فراقوه‌ای و محدودس��ازی اختیارات‬ ‫رئیس دولت بوده‌اند را نیز می‌ت��وان مورد توجه قرار داد که‬ ‫حتما پیشنهادهایی غیراجرایی و نامناسب به‌نظر می‌رسند؛‬ ‫آن‌هم در شرایطی که دولتی متمرکز و مستقر با وجود همه‬ ‫ابزارها (به هر دلیلی)‪ ،‬در پاره‌ای موارد احساس و ابراز ناتوانی‬ ‫می‌کند‪ ،‬مگر می‌توان با دست‌هایی دیگر و خارج از سازمان‬ ‫دولت‪ ،‬آن را بسامان کرد؟‬ ‫اما س��وال مجلس از دولت‪ ،‬نه تابو است و نه ممنوع‬ ‫و دقیقا عین قان��ون و به‌همین دلیل از زاوی��ه هنجارهای‬ ‫عمومی نیز‪ ،‬می‌توان تالش صورت‌گرفته برای طرح سوال‬ ‫را مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬سعی س��نگین صرف‌شده برای‬
‫يك سياست قديمي‬ ‫چرا هيالري كلينتون از مذاكره با ايران سخن گفت؟‬ ‫موض��وع گفت‌وگوی جمه��وری اس�لامی ایران و‬ ‫ایاالت‌‌متحده آمریکا بارها از س��وی دولتمردان آمریکایی‬ ‫مطرح ش��ده و این بار نیز هیالری کلینت��ون‪ ،‬وزیرخارجه‬ ‫آمریکا نسبت به استقبال آمریکا از برگزاری باب گفت‌وگو و‬ ‫مذاکره با ایران اعالم موضع کرد‪ .‬هرچند اعالم این مواضع‬ ‫با‌تردیدهایی در مقام تحلیل مواجه اس��ت‪ .‬سیاس��ت‌های‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا در نگاه به مسائل ایران طی سه دهه‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی تغییر چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫به‌طوری‌که تنها اظهارنظرهای مقامات آمریکایی رنگ و‬ ‫بویی جدید پیدا کرده که بعضا تصور مواضع جدید را ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که سیاس��ت اعمالی واشنگتن در‬ ‫قبال تهران از یک س��یر پیوس��ته و دائمی‌ حکایت دارد که‬ ‫آن‌هم استفاده از سیاس��ت چماق و هویج است‪ .‬گرچه این‬ ‫سیاست در دهه ‪ 1990‬باب ش��د‪ ،‬اما حتی در دوران قبل از‬ ‫دهه ‪ 90‬و در سال‌های آغازین پیروزی انقالب اسالمی هم‬ ‫این سیاست به کرات مورد اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫در این راس��تا آمریکایی‌ها از ابزارهای مختلفی برای‬ ‫تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کردند که شامل حمایت‬ ‫از رژیم بعث ب��رای حمله به ای��ران‪ ،‬حمله ب��ه هواپیمای‬ ‫مسافربری و انواع و اقس��ام تحریم‌هاس��ت و البته در این‬ ‫راستا و به شکل همزمان اظهارات مقامات آمریکایی مبنی‬ ‫بر آمادگی برای گفت‌وگو نیز همواره وجود داشته است‪.‬‬ ‫البته ای��ن مهم نی��ز در قال��ب مذاک��رات دو‌‌جانبه و‬ ‫چندجانبه و پیام‌های فی‌مابینی قابل بررسی است‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس اظهارات اخیر خانم کلینتون در خصوص برقراری‬ ‫روابط می��ان تهران و واش��نگتن هم در همی��ن فضا قابل‬ ‫ارزیابی است و به نظر می‌آید که هیچ حرف جدیدی در بین‬ ‫نیست و به کرات نیز گفته شده بود که آمریکا آماده مذاکره‬ ‫و گفت‌وگو با ایران است‪.‬‬ ‫البته در این خص��وص نمونه‌هایی وجود داش��ته که‬ ‫موضوع روابط بین دو کش��ور یا مباحث بین‌المللی یا حتی‬ ‫نـقدونظر‬ ‫امير‌علي ابوالفتح‪ /‬كارشناس مسائل آمريكا‬ ‫موضوعاتی نظیر مباحث افغانستان یا عراق و در حال حاضر‬ ‫هم مذاکره ایران با ‪ 5+1‬از این نوع است‪ .‬در همین مذاکرات‬ ‫‪ 5+1‬با ایران یکی از این ش��ش کش��ور‪ ،‬ای��االت متحده‬ ‫آمریکاست که به نوعی پای میز مذاکره با ایران می‌نشیند‪.‬‬ ‫بنابراین اعالم این مواضع از سوی خانم کلینتون‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه آمریکا موضع جدیدی نیست اما باید این را نیز در نظر‬ ‫گرفت که حضور یا عدم‌حضور یک نفر به‌عنوان وزیرخارجه‬ ‫در کابینه دولت آمریکا تغییر اساس��ی در سیاس��ت خارجی‬ ‫آمریکا ایجاد نمی‌کند و چه بس��ا حت��ی جابه‌جایی احزاب‬ ‫جمهوریخواه و دموک��رات نیز این موضوع را دس��تخوش‬ ‫تغییر نمی‌کند‪.‬‬ ‫آنچ��ه مس��لم اس��ت اینک��ه آمریکایی‌ه��ا در حال‬ ‫آماده‌کردن خود برای ایجاد فضایی در مباحث هس��ته‌ای‬ ‫هستند که شاید شامل تش��دید تحریم‌ها یا ورود به بحث‬ ‫برخورد نظامی باش��د اما بیش از آن در نظر دارند که خود را‬ ‫به‌عنوان مدافع گفت‌وگو و برق��راری رابطه با ایران معرفی‬ ‫کنند و از آنجا که این موضوع از سوی ایران مورد استقبال‬ ‫قرار نمی‌گیرد امیدوارند که مس��ئولیت ناکام��ی‌را متوجه‬ ‫تهران کنند و در مقابل ش��رکای خود از جمل��ه انگلیس و‬ ‫روس��یه و چین عنوان کنند که ما آماده مذاک��رات بودیم‪،‬‬ ‫اما تهران از این فرصت اس��تفاده نکرد و با استفاده از چنین‬ ‫فرصتی با شرکای خود برسر تشدید تحریم‌ها یا استفاده از‬ ‫ابزار نظامی علیه ایران به تصمیم برسند‪.‬‬ ‫در این بی��ن آنچه مهم اس��ت اینکه هیچ نش��انه‌ای‬ ‫مبنی‌بر اس��تقبال ای��ران از برگ��زاری ای��ن گفت‌وگو‌ها و‬ ‫مذاکرات دیده نمی‌ش��ود به‌طوری که حتی نشستن بر سر‬ ‫میز مذاکره هم راهگش��ا نیس��ت‪ ،‬چرا که باید در ابتدا نگاه‬ ‫آمریکایی‌ها نسبت به ایران و نگاه ایرانیان نسبت به آمریکا‬ ‫تغییر کند و تنها به صرف پشت میز مذاکره نشستن و عدم‬ ‫تغییر دیدگاه‌ها نمی‌تواند تحول خاصی در مسیر روابط میان‬ ‫تهران‪ ،‬واشنگتن ایجاد کند‪.‬‬ ‫به هرحال هیالری کلینتون مطرح‌کننده این موضع‬ ‫در مقام وزارت‌خارجه آمریکاس��ت؛ حتی اگر فرصت کمی‬ ‫هم برای ادامه فعالیت او در کاخ سفید باقی مانده باشد‪ .‬به‬ ‫هرحال او وزیر خارجه آمریکاست و اين موضوع چندان هم‬ ‫به حضور یا عدم‌حضور او در دولت بعدی ارتباطی ندارد‪ ،‬چرا‬ ‫که اعالم چنین مواضعی برگرفته از اجماع سیاس��تگذاران‬ ‫در داخل ایاالت‌متحده آمریکاست که از زبان وزیر خارجه‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫این اجماع‌‌‌س��ازی می‌تواند در داخل کابینه‪ ،‬شورای‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫این امر‪ ،‬در کن��ار بازی فراگیر برای تغیی��ر قانون انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری (که شبهات بس��یاری درباره آن مطرح‬ ‫اس��ت)‪ ،‬این س��وال را به‌وجود می‌آورد که تالش‌ها عمدتا‬ ‫مصروف جهات فرعی اس��ت و ن��ه اصلی و حت��ی در این‬ ‫میانه‪ ،‬توجهی به موضوع مرگ وبالگ‌نویس (که می‌تواند‬ ‫مورد توجه طیف خاکس��تری باش��د) نیز نمی‌ش��ود (بابت‬ ‫طرح موضوع توس��ط یک نماینده و مخالفت با آن از سوی‬ ‫نماینده‌ای دیگ��ر که هر دو نفر از فراکس��یونی دیگرند که‬ ‫درگیر تصویب این طرح‌ها و س��وال‌ها نیس��ت و مخالف با‬ ‫آنها)‪ .‬همین تالش‌ها‪ ،‬هنجار عمومی و آرامش را مخدوش‬ ‫می‌کند؛ آن‌هم در جایی که اکثریتی جامع از عقال با تضعیف‬ ‫دولت یا نیمه‌تمام ماندن آن‪ ،‬موافقت��ی ندارند (و این عدم‬ ‫توافق میان اصولگرای��ان و اصالح‌طلبان نی��ز مثال‌زدنی‬ ‫است‪ ،‬نظیر جمالت نقل‌ش��ده از رئیس‌جمهوری سابق در‬ ‫جمعی دانش��جویی) و تنها ع��ده‌ای‪ ،‬عجوالنه می‌‌خواهند‬ ‫سریع‌تر از موعد به میدان آیند و غافل از اینکه اگر تسلسل و‬ ‫نظم کنونی از ناحیه برخی جریانات انحرافی به‌هم می‌خورد‪،‬‬ ‫حتما در نسبت با نفی آنهاس��ت و چندان صید دندان‌گیری‬ ‫برای‌شان به ارمغان نخواهد آورد‪.‬‬ ‫یک سویه دیگر طرح سوال‪ ،‬وسایل و شرایط آن است‬ ‫که هیچ‌ک��دام چنین اقتضایی را ال��زام نمی‌کند؛ نگاهی به‬ ‫روند مطرح ش��دن موضوع و زمینه‌های آن نشان می‌دهد‬ ‫در ش��رایطی که تنها ‪ 2-3‬روز از س��خنان رهبری در باب‬ ‫منع اختالف می��ان ق��وا و خیانت‌بار خواندن آن گذش��ته‬ ‫بود‪ ،‬رئیس مجل��س پس از نگارش یک نام��ه و حتی بیان‬ ‫سخنانی شفاهی در مورد آن‪ ،‬بر ضرورت طرح سوال تاکید‬ ‫کرد و موض��وع را به جری��ان انداخت‪ .‬در این ش��رایط این‬ ‫پرسش به‌نحوی جدی مطرح ش��د که آیا میان طرح سوال‬ ‫با دستور رهبری‪ ،‬تضادی وجود ندارد؟ دقت در بیانات اخیر‬ ‫رهبرانقالب که محتوای سوال را مورد تایید قرار دادند‪ ،‬این‬ ‫نکته را تایید می‌کند که مساله‪ ،‬محتوای سوال نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫روند و شرایط طرح آن است؛ شرایطی درگیر و دار تحوالت‬ ‫منطقه‌ای که با نبرد غزه‪ ،‬انتخابات آمریکا و قفل‌شدن اوضاع‬ ‫ی را برای کشور ایجاد‬ ‫در سوریه‪ ،‬می‌تواند گشایش‌های مهم ‌‬ ‫کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬وسیله به‌کار گرفته شده (سوال) نیز نباید‬ ‫آنقدر بی‌معنا و دم‌دستی شود که اگر روزی‪ ،‬به‌ضرورتی‪ ،‬نیاز‬ ‫به کاربستن آن پیش آمد‪ ،‬این همه اختالف‌برانگیز نباشد و‬ ‫خود‌تضعیف‌کننده‪ ،‬چرا که همین شمشیر باالی سر دولت‌ها‬ ‫بوده که تا امروز بسیاری از آنها را وادار به انجام بسیاری از‬ ‫کارها ساخته؛ کندساختن این شمشیر ظرفیت‌های قانونی‬ ‫کش��ور را تحلیل می‌برد و اگر حتی پس ذهن طراحان این‬ ‫سوال‪ ،‬بازگشت به برخی وقایع سال‌های اول انقالب باشد‪،‬‬ ‫شرایط عمومی در آن دوره به‌گونه‌ای بود که آن‌ اهداف‪ ،‬در‬ ‫نهایت و حداکثر وفاق و قدرت اجرایی شد‪ ،‬نه در هنگامه‌ای‬ ‫که حتی درون مجلس‪ ،‬الاقل یک‌س��وم نمایندگان به‌طور‬ ‫جد با طرح سوال مخالفند‪.‬‬ ‫آنچه همچنان نیازمند موشکافی است‪ ،‬هزینه‌ای است‬ ‫که نظام در این رفت و برگشت می‌پردازد و پرداخته است‪ .‬بروز‬ ‫شرایطی پیش‌بینی‌نشده و غیرمنتظره در هنگامه طرح سوال‬ ‫که پیش‌تر در اسفند ‪ 90‬هم احتمال آن می‌رفت و به‌گونه‌هایی‬ ‫کنترل ش��د‪ ،‬مفروضی است که اماره‌‌های بس��یاری در باب‬ ‫آن وجود دارد؛ این اماره‌ها برای نکته‌بینان و سیاس��ت‌ورزان‬ ‫اصلی طراح سوال پوشیده نبود و آنها باید در این باب پاسخگو‬ ‫باش��ند که چه نفعی در این هزینه‌زایی برای ایشان متصور‬ ‫است؟ سوال از رئیس‌جمهور‪ ،‬تیری نیست که به هر بهانه‌ای‬ ‫ی که این پیام (منع از ادامه طرح سوال)‬ ‫شلیک شود و هنگام ‌‬ ‫در مالء‌عام اعالم می‌شود‪ ،‬همان نکته‌بینان بیش از دیگران‪،‬‬ ‫احتماال معنای این اقدام را درک خواهند کرد و حتما روشن‬ ‫است که تایید محتوای س��وال‪ ،‬اصل کلی حاکم بر جایگاه‬ ‫مجلس است و نه نحوه فعالیت در این موضوع‪ ،‬وگرنه دلیلی‬ ‫نداشت که ممانعتی بر سر اجرای آن حاصل شود‪g .‬‬ ‫‪21‬‬
‫امنیت آمریکا یا در البی‌های مختلف شکل بگیرد‪ ،‬اما آنچه‬ ‫فعال مطرح شده این که آمریکایی‌ها در نظر دارند که خود را‬ ‫مدافع گفت‌وگو و تعامل با ایران مطرح کنند و در دولت‌های‬ ‫قبلی هم چنی��ن اظهاراتی مطرح و از این ادبیات اس��تفاده‬ ‫می‌شد اما اینکه چرا در این سی سال مذاکره دو‌جانبه‌ای بین‬ ‫ایران و آمریکا شکل نگرفته است موضوع دیگری است‪.‬‬ ‫آنچه مسلم است اینکه سیاس��ت کلی ایاالت‌متحده‬ ‫آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است‪ ،‬تغییر در شرایطی‬ ‫انجام می‌شد که دولت آمریکا دچار چرخشی از دموکرات‌ها به‬ ‫سوی جمهوریخواهان می‌شد‪ ،‬در چنین وضعیتی می‌شد انتظار‬ ‫داشت که با رفتن دموکرات‌ها و حضور جمهوریخواهان شاهد‬ ‫تحول در روابط ایران و آمریکا باشیم‪ .‬اما مشاهده می‌شود که‬ ‫در نهادهای قدرت در ایاالت متح��ده هیچ تغییری حاصل‬ ‫نشده و دموکرات‌ها همچنان بر مس��ند قدرت حضور دارند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه ترکیب کنگره نیز دستخوش تغییر نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین دلیلی و جود ندارد که رویکرد آمریکا نسبت به ایران‬ ‫تغییر کند‪ ،‬ضمن اینکه رفتار جمهوری اسالمی ایران هم در‬ ‫موضوع هسته‌ای و موضوعاتی که از سوی دنیا نگران‌کننده‬ ‫تلقی می‌شود تغییر نکرده است‪ ،‬بنابراین در این فضا‪ ،‬شرایط‬ ‫در آمریکا باید به شکل سیاست‌های گذشته باشد یعنی از یک‬ ‫طرف فشار و تهدید علیه ایران و از طرف دیگر نشان دادن در‬ ‫باغ سبز و ایجاد امید که در دولت اول اوباما شاهد آن بودیم و‬ ‫شاید تنها تغییر در سطح وزارت‌خارجه انجام شود‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د تغییراتی در سطح سیاست‌های ایاالت‬ ‫متحده آمریکا نس��بت به ایران رخ دهد فارغ از این است که‬ ‫خانم کلینتون وزیرخارجه باشد یا خیر و البته فارغ از این است‬ ‫که این مواضع واقعی باش��د یا خیر‪ ،‬یعنی باید جای دیگری‬ ‫اتفاقات��ی رخ دهد تا نتیجه‌ای حاصل ش��ود و ای��ن اتفاقات‬ ‫حربه واشنگتن‬ ‫پشت درخواست‌هاي مكرر مقامات آمريكايي براي مذاكره با ايران چيست؟‬ ‫دکترمحمدجمشیدی‪/‬استاددانشگاه‬ ‫نـقدونظر‬ ‫اگر آمریکا درباره مذاکره صادق است به پیشنهادهای‬ ‫ارائه شده توس��ط تهران در مذاکرات مس��کو پاسخ دهد و‬ ‫اقدامات خصمانه کنگره را وتو کند‪.‬‬ ‫هیالری کلینتون‪ ،‬وزیر خارج��ه آمریکا چند روز قبل‬ ‫از آمادگی واش��نگتن برای گفت‌وگوی دوجانبه هسته‌ای‬ ‫با ایران خب��ر داد‪ .‬این در حالی اس��ت که همزم��ان با این‬ ‫مواضع از سوی وزیر خارجه آمریکا‪ ،‬سناتورهای آمریکایی‬ ‫دور جدیدی از تش��دید تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫خانم کلینت��ون‪ ،‬وزیر خارج��ه ایاالت‌متحده در حالی‬ ‫این مواضع جدید را مطرح می‌کند ک��ه در روزهای پایانی‬ ‫دوره وزارت به سر می‌برد‪ ،‬ضمن اینکه این مواضع در جمع‬ ‫سران رژیم‌صهیونیستی مطرح شد و البته نقطه اساسی نیز‬ ‫طرح این مواضع در چنین جمعی است؛ خانم کلینتون طی‬ ‫چهار سال گذشته همواره نش��ان داده که از لحاظ عملکرد‬ ‫بیش از آنکه به منافع ایاالت متحده متعهد باش��د به منافع‬ ‫رژیم‌صهیونیستی در قبال ایران متعهد است‪ .‬به این معنا که‬ ‫خانم کلینتون در موضوع ایران منافع اس��رائیل را بر منافع‬ ‫ایاالت متحده‌ترجیح داده است‪.‬‬ ‫رفت��ار خانم‌کلینت��ون در موض��وع بیانیه س��ه‌جانبه‬ ‫تهران در بهار س��ال ‪ 2010‬نمونه بارز این مس��اله اس��ت‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که دو طرف ترکی��ه و برزیل بنا به خواس��ت‬ ‫شخص رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال راهی برای حل مساله‬ ‫هسته‌ای ایران ش��ده بودند و ایران نیز پس از رایزنی‌های‬ ‫مختلف ای��ن بیانیه را امضا ک��رد خانم کلینتون با خش��م‪،‬‬ ‫غضب و عجل��ه‌ای فراوان ای��ن بیانیه را محک��وم و آن را‬ ‫غیر‌قابل قب��ول خواند‪ .‬ضمن اینکه ب��دون انجام مقدمات‬ ‫الزم در واکنش��ی س��ریع‪ ،‬پیش‌نویس قرارداد ‪ 1929‬را به‬ ‫شورای امنیت ارائه و باعث شد که دور جدید تحریم‌ها علیه‬ ‫ایران رقم بخورد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس و باتوجه به س��ابقه اع�لام مواضع‬ ‫و نوع عملکرد خان��م کلینتون می‌توان دریاف��ت که او در‬ ‫دوران وزارت خود بیش��تر نگاه صهیونیس��تی را نمایندگی‬ ‫کرده تا نگاه ایاالت‌متح��ده آمریکا را و ب��ه نوعی صدای‬ ‫صهیونیسم در دولت اوباما به وضوح از زبان خانم کلینتون‬ ‫شنیده می‌شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بنابرای��ن در چنین ش��رایطی اگرچه ای��ران همواره‬ ‫به‌دنبال حل مساله بوده و از مذاکره به‌خصوص در چارچوب‬ ‫‪ 5+1‬همیش��ه حمایت کرده‪ ،‬اما باید مقداری در مورد نیات‬ ‫ط��رف آمریکای��ی و خانم کلینت��ون احتیاط ک��رد چرا که‬ ‫آمریکایی‌ها حداقل در دوره اول دولت اوباما که ادعا داشت‬ ‫دس��ت خود را به‌س��وی ایران دراز کرده هم��واره به‌دنبال‬ ‫ابزارهایی برای تشدید فش��ارها بودند که این نشان از عدم‬ ‫صداقت آنهاست‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس مذاک��ره همواره ابزاری در دس��ت‬ ‫آمریکایی‌ها برای رسیدن به اهداف دیگر بوده است‪ .‬به این‬ ‫معنا که مذاکره و راه‌حل برای آمریکایی‌ها هیچ موضوعیتی‬ ‫نداشته اس��ت‪ .‬چرا‌که اگر آمریکایی‌ها به‌دنبال حل مسائل‬ ‫با طرف ایران در چارچوب مذاکره هستند‪ ،‬می‌توانند به راه‬ ‫حل‌های ایران که در قالب مذاک��رات ‪ 5+1‬ارائه داده توجه‬ ‫کنند؛ آمریکایی‌ها می‌توانند بنا ب��ه ابتکارهایی که در نظر‬ ‫دارند در چارچوب پیش��نهادات ایران به سمت حل مسائل‬ ‫موجود میان دو کش��ور گام بر‌دارند‪.‬هرچن��د ایران در قالب‬ ‫‪ 5+1‬چارچوب حل مساله را به طرف‌های مذاکره ارائه کرده‬ ‫اما تا کنون اراده‌ای از س��وی آمریکایی‌ها برای حل مساله‬ ‫مشاهده نشده است‪ .‬آنها یا منافع طرف‌های ثالث را در نظر‬ ‫می‌گیرند یا یکسری توهمات و محاسبات غلط از وضعیت‬ ‫ایران دارند که فکر می‌کنند با تداوم مس��یر فشار می‌توانند‬ ‫به آن اهداف برسند؛ این در حالی است که اگر آمریکایی‌ها‬ ‫فرهنگ استراتژیک ایران را بدانند و رابطه حکومت و جامعه‬ ‫را درک کنند و به نقش و جایگاه رهبری در نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران واقف باشند‪ ،‬باید بفهمند که با این رویکرد و‬ ‫فشار حداکثری به جایی نمی‌رسند‪.‬‬ ‫اما در نگاهی دیگر‪ ،‬مواضع به ظاهر دوس��تانه خانم‬ ‫کلینتون در حالی مطرح ش��د که ش��اهد حرکت به سمت‬ ‫فشار و تش��دید تحریم علیه ایران از سوی کنگره آمریکا‬ ‫بودیم؛ اگر آمریکایی‌ها به‌دنبال این هس��تند که رویکرد‬ ‫جدید و حس��ن‌نیت خ��ود را نش��ان دهند بای��د بصورت‬ ‫عملی ای��ن را اثبات کنند‪ .‬در این راس��تا باید یک رویکرد‬ ‫جدید از س��وی کل حکومت آمریکا ارائه ش��ود‪ ،‬نه اینکه‬ ‫تغییرات ظاهری تنها در سیس��تم دول��ت ایاالت‌متحده‬ ‫مشاهده شود‪ .‬چرا‌که کنگره آمریکا همچنان پیگیر تشدید‬ ‫تحریم‌هاست و البته به‌ش��دت متاثر از البی صهیونیست‪.‬‬ ‫بنابراین نمی‌توان چن��دان به اعالم ای��ن مواضع اعتماد‬ ‫هم در باالترین س��طوح تصمیم‌گیری دو کشور رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬چرا‌که به همان اندازه که در ایران نس��بت به مذاکرات‬ ‫دو‌‌جانبه حساس��یت وجود دارد در آمریکا هم این حساسیت‬ ‫موجود است‪ ،‬اما در ایران رس��ما اعالم می‌شود که آمادگی‬ ‫برای مذاکرات دو‌جانبه وجود ندارد در حالی که در واشنگتن‬ ‫این موضوع مطرح نمی‌شود‪ .‬اما در واشنگتن در سیاست‌های‬ ‫اعمالی کاملا از این نقطه‌نظر پیروی می‌کنند چرا که در غیر‬ ‫این‌صورت نمی‌توان تصور کرد در روزی که خانم کلینتون در‬ ‫مقام وزیرخارجه بحث گفت‌وگوی دو‌جانبه را مطرح می‌کند‪،‬‬ ‫یک نهاد تصمیم‌ساز همچون سنا‪ ،‬همزمان تحریم‌هایی را‬ ‫علیه ایران مطرح کند که اینها همه نشان می‌دهد که اظهارات‬ ‫خانم کلینتون خیلی جدی نیس��ت و داخل آمریکا هم به آن‬ ‫وقعی نمی‌نهند بلکه همان سیاست چماق و هویج را که از سی‬ ‫سال پیش ادامه داشته دنبال می‌کنند‪g .‬‬ ‫داشت؛ به‌خصوص که رویکردهای اطرافیان و مشاوران‬ ‫دولت اوباما نیز داللت بر به شکس��ت کشاندن مذاکرات‬ ‫دارد؛ یعنی آنها به‌دنبال حل مس��اله نیستند‪ ،‬بلکه به‌دنبال‬ ‫اس��تفاده از ابزار مذاکره برای تش��دید فش��ار علیه ایران‬ ‫هس��تند‪.‬آمریکایی‌ها باید از طریق اقدامات عملی عکس‬ ‫این موض��وع را ثابت کنند‪ ،‬به‌عنوان مثال ش��خص اوباما‬ ‫می‌تواند با وتو کردن تحریم‌های مصوب کنگره در جهت‬ ‫ارائه س��یگنالی واقعی نسبت به حل مس��ائل با ایران گام‬ ‫بردارد‪ .‬ضمن اینکه دولت آمریکا همواره در اظهارنظرهای‬ ‫مختلف‪ ،‬مخالفت خود را با تشدید تحریم‌ها توسط کنگره‬ ‫ابراز کرده‌اند؛ ح��ال اگر واقعا ب��ه لحاظ هزین��ه ‪ -‬فایده‬ ‫اینگونه اقدامات خصمانه به ضرر آنهاس��ت با وتو کردن‬ ‫تحریم س��یگنالی مثبت را برای برقراری اعتماد در مقابل‬ ‫ایران ارس��ال کنند و گامی‌عملی در راس��تای حل مساله‬ ‫بر‌دارند‪ .‬اما آنچه از برآیند رفتاره��ا و مواضع آمریکایی‌ها‬ ‫به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬داللت بر این دارد که مذاکره به ابزاری‬ ‫قدیمی‌برای افزایش فشار تبدیل شده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که «جوزف بایدن» معاون اوباما طی یک سخنرانی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬ما برای اینک��ه بتوانیم در آغاز دولت اوباما‬ ‫فش��ارها را افزایش دهیم باید به یک اجماع می‌رسیدیم‪،‬‬ ‫بر همین اس��اس به‌ص��ورت ظاهری به س��مت حرکت‬ ‫دیپلماتیک گام برداشتیم تا به دیگر کشورها القا کنیم که‬ ‫عدم برقراری رابطه خواست ایران است نه آمریکا‪».‬اعالم‬ ‫چنین مواضعی به نوعی یک فضاسازی است که از سوی‬ ‫دولت آمریکا انجام می‌ش��ود و نمی‌ت��وان از آن به‌عنوان‬ ‫دیپلماس��ی عمومی یاد کرد‪ .‬آمریکایی‌ه��ا در نظر دارند‬ ‫تا با صحنه س��ازی به دیگر کشورها نس��بت به نیات خود‬ ‫اطمینان دهند بدون اینکه مخاط��ب واقعی و اصلی آنها‬ ‫ایران باشد‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می‌آید باتوجه به اینکه دیگر کشورها‬ ‫و قدرت‌های جهانی هم نس��بت به این سطح از تحریم‌ها‬ ‫انتقادهای ج��دی دارند و بعض��ا آن را غیرقانونی و درعین‬ ‫حال به ضرر منافع خود می‌دانن��د این نوع حرکت به جایی‬ ‫نمی‌رس��د‪ ،‬به‌خصوص که ایران طی چهار سال اول دولت‬ ‫اوباما هیچ گاه پرچم مذاکره را زمین نگذاشت و همواره در‬ ‫موضوع مذاکره پیشتاز بوده و جدیت خود را در این موضوع‬ ‫نشان داده است؛ نمود این مس��اله را می‌توان در مذاکرات‬ ‫مس��کو مش��اهده کرد‪ .‬ضمن اینکه همه طرف‌های گروه‬ ‫‪ 5+1‬نیز تاکید کردند که منطق و جدیت ایران در مذاکره و‬ ‫تکنیک‌های ارائه بحث بسیار جدید بود و داللت بر آمادگی‬ ‫جمهوری اس�لامی در مذاکرات بود‪ .‬ای��ران در این زمینه‬ ‫مدعی اس��ت؛ بنابراین اگر آمریکایی‌ها به‌دنبال حل مساله‬ ‫هستند باید در راستای پیش��نهادات جمهوری اسالمی در‬ ‫قالب ‪ 5+1‬پاس��خ‌های قانع‌کننده و در عی��ن حال‪ ،‬برابری‬ ‫ارائه دهند‪g .‬‬
‫قضات دوران مبارك عليه مرسي‬ ‫اين روزها در مصر چه مي‌گذرد‬ ‫دکتریحیىمصطفى‌کامل‪/‬استاددانشگاهوتحلیلگرمصری‬ ‫نـقدونظر‬ ‫نتیجه دکتر المرس��ی و گروه وی احساسات خشمگینانه‬ ‫مردم علی��ه او و گروه��ش را متوجه نش��دند و انتخابات‬ ‫دموکراتیک ریاس��ت‌جمهوری را ابزاری برای دستیابی‬ ‫به قدرت به‌کار گرفتند تا بتوانند به هدف خود دسترس��ی‬ ‫پیدا کنند و پس از آن همان دموکراسی را در نزدیکترین‬ ‫«س��طل زباله» بیندازند‪ .‬البته همزیس��تی و قبول طرف‬ ‫مقابل و کرنش در برابر مخالفان تنه��ا واژ ه‌های زیبایی‬ ‫است که در سخنان المرس��ی تکرار می‌شود اما در عمل‬ ‫جایگاهی ندارد جز ابزاری برای فریبکاری‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫گروه اخوان‌المسلمین اکنون بدین نتیجه رسیده است که‬ ‫محبوبیت آن می��ان مردم چنان کاهش یافته که بیش��تر‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫در گذش��ته با اطمینان گفتم که مجموعه اقدامات‬ ‫پرزیدنت المرس��ی و گروه اخوان‌المس��لمین به‌دنبال او‪،‬‬ ‫همگی برای تحکیم و تقویت تس��لط ه��واداران وی بر‬ ‫حکومت و قدرت در مصر ص��ورت می‌گيرد و این هدف‬ ‫تنها با تهیه قانون‌اساس��ی جدیدی صورت می‌پذیرد که‬ ‫تنها آرمان‌های آنان ب��ه‌دور از منافع ملت مصر را در نظر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرمان پرزیدنت المرس��ی در همین راستا قرار دارد‬ ‫و نگران��ی ملیونی را به‌وجود آورده چ��ون مرحله کنونی‪،‬‬ ‫مرحله سرنوشت‌سازی در برابر ملت مصر به‌شمار می‌آید‬ ‫و می‌توان��د دیکتات��وری نوینی را‬ ‫برقرار کند که در اینجا مواردي در‬ ‫این زمینه را متذکر می‌ش��وم‪:‬‬ ‫یکم ‪ -‬اگرچه غزه و مس��اله‬ ‫فلس��طین جزو اولویت‌ه��ای دکتر‬ ‫المرس��ی و گروه وی قرار نداشت‪،‬‬ ‫اما وی کوش��ش کرد و ش��اید هم‬ ‫موفق شد تا آن را به‌کار گیرد و در‬ ‫نتیجه م��ورد توجه فلس��طینیان از‬ ‫یک‌سو قرار گرفت و از سوی دیگر‬ ‫اعتماد آمریکا و رژیم‌صهیونیستی‬ ‫را به‌دس��ت آورد‪.‬‬ ‫البته در این کشمکش حماس‬ ‫(اخوان‌المس��لمین فلس��طین) وی‬ ‫را درگی��ر کرد و المرس��ی چندین‬ ‫اق��دام در این زمین��ه به‌عمل آورد‬ ‫و مس��ائلی را مورد تاکی��د قرار داد‬ ‫از جمله‪ :‬الف ‪ -‬اینک��ه او خواهان‬ ‫جنگ با رژیم‌صهیونیس��تی نیست‬ ‫و در نتیجه س��تیزه‌جویی با تل‌آویو‬ ‫را آغاز نخواه��د کرد و به هیچ‌کس‬ ‫نیز اجازه نخواه��د داد وی را بدان‬ ‫بکشاند حتى حماس‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬او ب��ه هیچ وج��ه در نظر‬ ‫ندارد به ق��رار‌داد کمپ‌دیوید لطمه‬ ‫وارد کند چه رس��د که خواستار تغییر‬ ‫در آن شود‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬از هم��ه مهمت��ر اینک��ه‬ ‫او می‌توان��د در زمین��ه صل��ح و‬ ‫میانجیگ��ری فلس��طینیان و‬ ‫به‌خصوص حم��اس ب��ا رژیم‌صهیونیس��تی همان نقش‬ ‫حس��نی مبارک را برعهده بگیرد که البت��ه در اینجا یک‬ ‫تفاوت اساس��ی میان مبارک و المرس��ی وج��ود دارد که‬ ‫همانا اینکه حماس به اصطالح فرزند اخوا ن‌المس��لمین‬ ‫در میان فلس��طینیان به‌ش��مار می‌آید و ب��ه همین علت‬ ‫المرس��ی توانس��ت حماس را به امضای آتش‌بس وادارد‬ ‫که برای رژیم‌صهیونیس��تی یک اقدام طالیی به‌ش��مار‬ ‫آمد‪ .‬پرزیدنت المرس��ی برای آمریکایی��ان ثابت کرد که‬ ‫آنان درباره پش��تیبانی از اخوان‌المس��لمین در رسیدن به‬ ‫قدرت در مصر دچار اشتباه نشده‌اند و او همان شخصیتی‬ ‫است که آنان می‌توانند به او و گروه او (اخوان‌المسلمین‬ ‫) به‌عنوان جانش��ین مبارک دست‌نش��انده در خاورمیانه‬ ‫اعتماد کنند‪ .‬در اینجا المرسی توانست به خوبی از فرصت‬ ‫اس��تفاده کرده و زمینه پایداری قدرت خود و گروهش را‬ ‫فراهم سازد‪.‬‬ ‫دوم ‪ ‌-‬به‌علتی نامش��خص گروه اخوان‌المس��لمین‬ ‫کوش��ش کرد با عجله از ای��ن به اصط�لاح موفقیت در‬ ‫زمینه سیاس��ت منطق��ه‌ای بهره‌برداری ک��رده و فرمان‬ ‫وحش��تناک قانون اساس��ی را منتشر س��ازد که در اینجا‬ ‫مس��ائلی وجود دارد که باید بدان اش��اره ک��رد؛ از جمله‬ ‫اینکه ای��ن گ��روه اخوان‌المس��لمین پ��س از ‪ 25‬ژانویه‬ ‫(انتخابات ریاست‌جمهوری)‪ ،‬توانمندی خود در احساس‬ ‫خواس��ته‌های افکار عمومی مصر را از دس��ت داده و در‬ ‫اقش��ار ملت مصر با فقر و نداری به‌س��ر می‌برند و اوضاع‬ ‫بدتر از دوران مبارک ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫س��وم ‪ -‬جامعه مصر از تفاوت طبقاتی وحش��تناکی‬ ‫رنج می‌برد که بیش��تر به‌وس��یله مبارک و خانواده‌اش و‬ ‫یارانش برقرار شد که آنان با دس��تیابی و تسلط بر ثروت‬ ‫مردم مصر‪ ،‬بر تفاوت‌ه��ای طبقاتی افزودند تا آنجا که در‬ ‫مصر به‌نام «خانواده طالیی» ش��ناخته ش��دند و این در‬ ‫کنار نش��ر دیدگاه‌های واپسگرایی سیاس��ی و فروپاشی‬ ‫نظام آموزش��ی و افزایش بی‌س��وادی و وس��ایل ارتباط‬ ‫جمعی مزدور و‪ ....‬بود‪ .‬در اینجا اضافه می‌کنم که انقالب‬ ‫مصر همچن��ان با رون��د تکامل روبه‌روس��ت‪ ،‬اما در این‬ ‫میان دس��ت‌های ناجوانمردان��ه‌ای کوش��ش دارند این‬ ‫انق�لاب مردمی‌را از راه درس��ت خ��ود گم��راه نمایند و‬ ‫همان نظام قبل��ی را همچنان پابرج��ا نگه‌دارند که تنها‬ ‫نام دس��ت‌اندر‌کاران آن تغییر یافته و سیس��تم اقتصادی‬ ‫ـ سیاسی گذش��ته همچنان پابرجا و زنده است‪ .‬پرزیدنت‬ ‫المرس��ی و گروهش کوش��ش کردند با برکناری شورای‬ ‫نظامی و لغو قانون اساس��ی ارتباط با گذشته را همچنان‬ ‫برقرار نگه‌دارن��د و اقدامات خود را در پوش��ش دینداری‬ ‫برقرار کنن��د‪ ،‬درحالی ک��ه عملکردهای اقتص��ادی آنها‬ ‫همان منافع س��رمایه‌داران است که در‬ ‫دوران مبارک وجود داشت و قدرت را در‬ ‫اختیار گرفته بود و در عین حال ارتباط‬ ‫خود را با سرمایه‌داری غربی به‌رهبری‬ ‫آمری��کا حف��ظ ک��رد‪ .‬چه��ارم ‪ -‬اقدام‬ ‫زودهنگام دکتر المرس��ی همان اقدام‬ ‫دیر‌هنگام انور س��ادات اس��ت‪ .‬منظور‬ ‫در اینجا درگیری ب��ا تمامی‌گرو ه‌های‬ ‫سیاسی است‪ ،‬البته به‌جز گروه خودش‪.‬‬ ‫سادات در سپتامبر ‪ 1981‬دست به اقدام‬ ‫گسترده‌ای در بازداش��ت مخالفان خود‬ ‫کرد و آنها را در بازداشتگاه‌ها نگه‌داشت‬ ‫که هم��ه ملت مص��ر از ای��ن موضوع‬ ‫آگاهی دارند و در آن بازداشتگاه‌ها خون‬ ‫بس��یاری نیز بر زمین ریخته شد‪ .‬البته‬ ‫سادات پیش از دست زدن به آن اقدام‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از یاران را برای خود دست‬ ‫وپا کرد تا بتواند خشونت پلیس و ارتش‬ ‫را به‌کار گی��رد که البته دکترالمرس��ی‬ ‫به‌هیچ وجه دس��ت به چنین کاري نزده‬ ‫اس��ت ! اما در ای��ن میان آنچه بیش��تر‬ ‫باعث شگفتی شده‪ ،‬این است که دکتر‬ ‫المرس��ی و یارانش خیل��ی زود نقاب از‬ ‫چه��ره بر‌کندند! فرمان قانون اساس��ی‬ ‫صادره از س��وی دکتر المرسی یکی از‬ ‫برجس��ته‌ترین نش��انه‌های خودکامی‬ ‫‌اس��ت که نه س��ادات و نه مبارک بدان‬ ‫نزدن��د‪ .‬وی مصر را در براب��ر یک روند‬ ‫کشمکش نافرجام سیاسی قرار داده که‬ ‫بسیار خونین به‌نظر می‌رسد‪ .‬حال‪ ،‬دکتر‬ ‫المرسی تنها دو راه بیشتر در برابر خود نمی‌بیند‪ ،‬یا اینکه‬ ‫به اقدامات خود ادامه دهد و مصر با خونریزی و درگیری‬ ‫بیشتری روبه‌رو ش��ود یا اینکه از اقدام خود عقب‌نشینی‬ ‫نماید‪ ،‬که البته در این صورت‪ ،‬هیبت ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫از می��ان خواهد رفت‪ ،‬ک��ه البته اگ��ر هم از اق��دام خود‬ ‫عقب‌نشینی کند‪ ،‬موقتی خواهد بود تا فرصت دیگری در‬ ‫این زمینه برایش فراهم گردد‪ .‬از دی��دگاه اینجانب دکتر‬ ‫المرس��ی با گام‌های اطمینان‌بخش و اس��تواری به‌سوی‬ ‫پرت��گاه پیش م��ی‌رود و مصر را ب��ا خش��ونت و ناکامی‌‬ ‫روبه‌رو کرده اس��ت و در نتیجه وقوع انق�لاب دوم بعید‬ ‫به‌نظر نمی‌رسد‪g .‬‬ ‫‪23‬‬
‫مرسي در ميانه ليبراليسم و سلفي‌گري‬ ‫چه كساني مخالف حكومت مبتني بر شريعت در مصر هستند؟‬ ‫جعفر قنادباشی ‪ /‬كارشناس بين‌الملل‬ ‫نـقدونظر‬ ‫پیش‌نویس قانون اساسی مصر در ‪ 234‬ماده سرانجام‬ ‫پس از گذشت ‪ 6‬ماه گفت‌وگو و مذاکره در مجلس موسسان‬ ‫این کش��ور تهیه و برای رفراندوم در اختیار محمد المرسی‬ ‫رئیس‌جمهوری مصر قرار گرفت‪.‬‬ ‫هرچند انتش��ار این پیش‌نویس اعت��راض گروه‌ها و‬ ‫جریان‌های مختلف سیاسی در صحنه مصر را برانگیخت تا‬ ‫آنجا که الئیک‌ها و س��کوالرها با اشاره به تاکید این قانون‬ ‫بر شریعت اس�لامی از این قانون به‌عنوان یک کودتا علیه‬ ‫دموکراسی در مصر نام بردند‪.‬‬ ‫در این راستا جریان‌های سیاسی حاضر در صحنه مصر‬ ‫وارد یک نبرد سرنوشت‌ساز شده‌اند‪ .‬این بدان معناست که‬ ‫در این نبرد هرکدام از گروه‌ها که برنده میدان رقابت شوند‬ ‫می‌توانند آینده سیاس��ی مصر را رقم بزنن��د‪ .‬البته این نبرد‬ ‫پیش از این و از همان ابتدای خیزش مردمی‌در مصر آغاز‬ ‫شده بود و در قالب یک رقابت انتخاباتی در صحنه پارلمانی‬ ‫و در چنین ریاست‌جمهوری نمود پیدا کرد و در حال حاضر‬ ‫چون بحث برای آینده سیاسی‬ ‫کش��ور و ش��کل‌گیری ساختار‬ ‫آینده اس��ت‪ ،‬تبدیل ب��ه نبردی‬ ‫سرنوشت‌ساز شده است‪.‬‬ ‫آنچه تا‌کن��ون در عرصه‬ ‫مصر م��ورد توجه ب��ود‪ ،‬بحث‬ ‫فروپاش��ی نظ��ام ب��ود ک��ه‬ ‫رقابت‌هایی نیز بر س��ر آن پدید‬ ‫آمد‪ ،‬اما در ح��ال حاضر آینده و‬ ‫قانون اساس��ی در صدر مباحث‬ ‫قرار گرفته و دنیای غرب درصدد‬ ‫است تا این نبرد سرنوشت‌ساز را‬ ‫به نفع خود پیش ببرد‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی افرادی همچون محمد‬ ‫المرسی یا حتی حزب حامی‌او‬ ‫و احزاب مخال��ف را نمی‌توان‬ ‫بازیگ��ران اصلی می��دان نبرد‬ ‫تلقی ک��رد‪ ،‬چراک��ه بازیگران‬ ‫اصلی جریان‌هایی هس��تند که‬ ‫در قالب افرادی مانند المرس��ی‬ ‫یا عمرو موسی ظاهر می‌شوند‪.‬‬ ‫در‌واقع این افراد صحنه بیرونی‬ ‫جریان‌ه��ا را نش��ان می‌دهند‪.‬‬ ‫بر همین اساس است که جریان‬ ‫اسالمی قوی‪ ،‬پایه دار‪ ،‬مقاوم و‬ ‫پر پتانسیل مصر با یک جریان‬ ‫غرب‌گرا که بدنبال ایدئولوژی‌های وارداتی اس��ت‪ ،‬درگیر‬ ‫است‪ .‬این جریان غرب‌گرا عالقه‌ای به برپایی یک ساختار‬ ‫اساسی با تکیه بر فرهنگ خودی ندارد‪ ،‬در حالی‌که جریان‬ ‫اس�لامی به یک فرهنگ خودی می‌نگ��رد‪ .‬به‌طوری که‬ ‫جریان لیبرال غرب‌گرا به قانون اساسی اروپا چشم دوخته‬ ‫و همواره پیش��نهاد می‌کند مصر با آن تم��دن تاثیرگذار و‬ ‫فرهنگ‌ساز خود قانونی ش��بیه قانون فرانسه را دنبال کند؛‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪24‬‬ ‫طبیعی اس��ت که فرهنگ مصر در این نبرد سرنوشت‌ساز‬ ‫حرف‌های زیادی برای گفتن دارد‪ .‬امروز جریان اسالمگرا‬ ‫در مصر توانسته زیر‌بنای ساختار غربی حکومت مبارک را‬ ‫فروبپاشد و االن در صحنه مصر حرف اول را بزند‪.‬‬ ‫در جریان تح��والت کنونی مصر‪ ،‬هم��ه چالش‌های‬ ‫موجود حاصل درگیری دو جریان خ��ودی بومی‌و جریان‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬یعن��ی درگی��ری ب��ا ورود ایدئول��وژی و‬ ‫گرایش‌های خارجی سکوالر‪ ،‬لیبرالیسم است‪ ،‬بنابراین نبرد‬ ‫فعلی در مصر به نوعی نبرد با اس��تعمار است اما نه در قالب‬ ‫جنگ نظامی‪ ،‬چریکی و اقتصادی‪ ،‬بلک��ه در قالب برپایی‬ ‫یک نظام جدید که در قانون اساسی متصور می‌شود‪.‬امروز‬ ‫جریان غربی خواست‌های خود را به شکل آشکار با مخالفت‬ ‫با قانون اساسی مطرح می‌کند‪ .‬آنچه در پرتو تحوالت مصر‬ ‫مهم است تالش رس��انه‌های غربی برای ارائه یک وجهه‬ ‫افراطی از جریان اسالمگرای حاضر در این کشور است‪.‬‬ ‫این رس��انه‌ها در صددند تا با اته��ام افراطی‌گری‬ ‫به جریان اس�لامگرا ب��ه اف��کار عمومی الق��ا کنند که‬ ‫اس�لامگرایان به‌دنبال پیاده کردن س��اختار س��کوالر‬ ‫ش��بیه آنچه اردوغان در ترکیه بنا کرده می‌باشند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه به‌دنبال ایجاد ساختاری ش��بیه وهابیت عربستان‬ ‫نیز هس��تند‪ ،‬در حالی‌که تمام اینها اتهاماتی واهی است‬ ‫چرا‌که مصر ی‌ه��ا هم خود اف��رادی متعادل هس��تند و‬ ‫هم اینکه هرگز به‌دنبال لیبرالیس��م اس�لامی موجود در‬ ‫ترکیه و سلفي‌گري عربستان نيس��تند و آن را به معنای‬ ‫آن چیزی ک��ه در نظ��ر برخی‌ها مثل اردوغان هس��ت‪،‬‬ ‫دنبال نمی‌کنند و در نهایت اینکه هرگ��ز وهابیتی مانند‬ ‫عربس��تان را در چارچو ب‌های افراطی دنبال نمی‌کنند‪.‬‬ ‫جریان اس�لامی مصر به‌دنبال ایجاد ساختاری متعادل‪،‬‬ ‫ی و فرهنگ‌ساز و البته تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بوم ‌‬ ‫در چنین ش��رایطي ای��ن جریان اس�لامگرا برای‬ ‫تایی��د قانون‌اساس��ی‪ ،‬پیش‌نویس آن را ب��ه رفراندوم و‬ ‫در معرض رای مردم قرار داده اس��ت‪ .‬در اصل پیشنهاد‬ ‫برگزاری رفراندوم یک نوع کمک‌گی��ری از بدنه اصلی‬ ‫مردم برای پیشبرد برنامه‌های این جریان است‪ .‬د ر‌واقع‬ ‫اسالمگرایان به نوعی به‌دنبال اثبات محبوبیت اسالم و‬ ‫جریان اسالمی می‌باشند‪.‬‬ ‫در‌واق��ع رفراندوم اثب��ات مقبولیت جریان اس�لامی‬ ‫برای آنهایی است که این موضوع را رد می‌کنند‪ .‬رفراندوم‬ ‫در‌واقع یک شیوه آش��کار و شفاف برای ش��ناخت ترکیب‬ ‫نیروها در مصر اس��ت ک��ه در همین حال غربی‌ها س��عی‬ ‫دارند با تالش‌ه��ای فراوان ای��ن ترکی��ب را وارونه جلوه‬ ‫دهند‪ .‬اسالمگرایان در مصر برای سومین‌بار خواست‌های‬ ‫خود را در معرض رفراندوم و رای مردم قرار می‌دهند تا در‬ ‫عین حال حقانیت حرکت خود به سمت برگزاری یک نظام‬ ‫اسالمی را اثبات کنند؛ بنابراین غربی‌ها در این راستا همه‬ ‫تالش خود را به‌کار بس��ته تا این رفراندوم را به هم بزنند‪،‬‬ ‫چرا‌که غرب می‌داند اکثریت در دست اسالمگرایان است؛‬ ‫بنابراین در طیف وسیعی به‌دنبال برهم زدن بازی رفراندوم‬ ‫و عدم‌برگزاری یک انتخابات آزاد است‪.‬‬ ‫در صورتی‌که جریان اسالمگرا بتواند از تحوالت حال‬ ‫حاضر مصر موفق بیرون آید به نوعی سردمدار حرکت‌های‬ ‫دیگر کش��ورها خواهد ش��د‪ .‬طبیعتا تصویب قانون اساسی‬ ‫در مص��ر‪ ،‬تصوی��ب قانون اساس��ی در کش��ورهایی نظیر‬ ‫تونس‪ ،‬لیبی و یمن را در پی خواهد داش��ت و این مس��اله‬ ‫بس��یار مهمی‌اس��ت‪ .‬به همین دلیل هم هست که جریان‬ ‫اس�لامی در مصر بار س��نگینی را تحمل می‌کن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫در ص��ورت تحق��ق اه��داف و‬ ‫موفقیت در این مسیر به نوعی‬ ‫راهگش��ا برای دیگر کش��ورها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اما آنچ��ه در انقالب مصر‬ ‫نباید به فراموش��ی سپرده شود‬ ‫این است که مصر همچنان در‬ ‫حال انقالب است و این حرکت‬ ‫پایان نیافته است‪ ،‬چرا‌که برخی‬ ‫در عرص��ه تحلی��ل و تفس��یر‪،‬‬ ‫تص��ور می‌کنند انق�لاب مصر‬ ‫پایان یافته و محمد المرس��ی و‬ ‫همراهان او در حال انجام امور‬ ‫اجرایی هس��تند‪ ،‬در صورتی‌که‬ ‫هرگز این‌گونه نیس��ت‪ .‬انقالب‬ ‫مصر یک انقالب خاص اس��ت‬ ‫که شعار آن اس��قاط نظام قبلی‬ ‫بوده و هنوز پای��ان نیافته بلکه‬ ‫تنها در بعضی بخش‌ها‪ ،‬انقالب‬ ‫به پایان رسیده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫کس��انی انقالب مص��ر را یک‬ ‫انق�لاب پی��روز و تکامل‌یافته‬ ‫می‌بینن��د و این طبیعت��ا آنها را‬ ‫از واقعی��ات دور و از فضا خارج‬ ‫می‌کند و البته باعث می‌ش��ود‬ ‫که برخ��ی واقعی��ات درونی را‬ ‫نبینند و حت��ی در مواردی انق�لاب را محک��وم کنند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که انقالب در قام��وس تحلیلگران مقدس‬ ‫اس��ت و انقالب مصر نیز چنین اس��ت و در ه��ر مرحله‌ای‬ ‫بس��یار منطقی عمل کرده و همواره انتخاب��ات را پذیرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬پس انقالب موجود در مصر برپایه منطق و اصول‬ ‫حرکت ک��رده‪ ،‬بنابراین در حال حاضر نی��ز نگاهی منطقی‬ ‫را می‌طلبد‪g .‬‬
‫مجید صفاتاج ‪ /‬کارشناس ارشد مسائل فلسطین‬ ‫چندی پیش عضویت فلسطین به‌عنوان کشور ناظر در‬ ‫س��ازمان ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در رای‌گیری مجمع عمومی س��ازمان ملل ‪138‬‬ ‫کشور به طرح عضویت ناظر فلسطین رای مثبت‪ 9 ،‬کشور از‬ ‫جمله آمریکا و کانادا به این طرح رای منفی و ‪ 41‬کشور هم‬ ‫رای ممتنع دادند‪ .‬عضویت فلس��طین در سازمان ملل متحد‬ ‫به‌عنوان ناظر‪ ،‬به این کشور اجازه خواهد داد در نهادهای دیگر‬ ‫بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی نیز پذیرفته شود‪.‬‬ ‫هرچند ارتقای عضویت فلسطین بیش��تر نمادین است‪ ،‬اما‬ ‫اطالق لفظ دولت‪ ،‬فلسطینی‌ها را قادر مي‌سازد‪ ،‬علیه جنایات‬ ‫رژیم‌صهیونیستی به نهادهای بین‌المللی شکایت کنند‪.‬‬ ‫از منظری دیگر ش��اید بتوان ط��رح تصویب عضویت‬ ‫فلسطین به‌صورت ناظر در س��ازمان ملل متحد را به نوعی‬ ‫نتیجه پیروزی مقاومت فلسطین در حماس دانست‪ ،‬چه بسا‬ ‫اگر این پیروزی حاصل نمی‌شد تصویب طرح عضویت ناظر‬ ‫فلسطین در سازمان ملل نیز با رای باال امکان‌پذیر نبود‪ .‬به‌نظر‬ ‫می‌آید باتوجه به پیروزی‌های چش��مگیر حماس در جنگ‬ ‫هشت روزه غزه کشورهای مختلف در سازمان ملل آراي خود‬ ‫را به این طرح ارائه کردند‪ .‬بنابراین این پیروزی فلسطین در به‬ ‫تصویب رسیدن عضویت ناظر در سازمان ملل یک پیروزی‬ ‫سیاسی است که در راستای پیروزی نظامی حماس در غزه‬ ‫تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین نمی‌توان تاکید داشت که دستاورد این پیروزی‬ ‫در سازمان ملل تنها شامل محمود عباس‪ ،‬رئیس تشکیالت‬ ‫خودگران فلسطینی است و فعاالن حاضر در جنبش حماس‬ ‫هیچ نقشی را در تصویب این طرح نداشته‌اند و به نوعی از قافله‬ ‫این ماجرا عقب خواهند ماند‪ .‬این در حالی اس��ت که نه تنها‬ ‫حماس و تالش‌های آنها بلکه فعالیت‌های دیگر گروه‌های‬ ‫مقاومت در فلسطین نیز در پیروزی‌های اخیر موثر بوده است‪.‬‬ ‫البته در این راستا نباید پیش‌شرط‌های فلسطین برای‬ ‫پذیریش عضویت ناظر در س��ازمان مل��ل را فراموش کرد‪.‬‬ ‫مقاومت فلسطین در شروطی عنوان کرده که این عضویت‬ ‫را با اما و اگرهایی می‌پذیرد‪ ،‬به نوعی که در راستای این طرح‬ ‫به‌هیچ‌وجه چشم‌پوشی از کل سرزمین فلسطینی قابل‌پذیرش‬ ‫نیست؛ یعنی فلس��طینی‌ها قائل به برسمیت شناخته شدن‬ ‫فلس��طین در مرزهای ‪ 1967‬نیس��تند‪ .‬چرا که اگر این طرح‬ ‫موجب به‌رسمیت ش��ناخته ش��دن مرزهای ‪ 1967‬شود که‬ ‫معنای آن چشم‌پوشی از ‪ 78‬درصد اراضی فلسطین و حدود‬ ‫دو میلیون فلسطینی ساکن اراضی اش��غالی است قطعا این‬ ‫طرح مضری خواهد بود‪.‬‬ ‫فلس��طینی‌ها بازگش��ت آورگان را نیز یک��ی دیگر از‬ ‫پیش‌شرط‌های خود قرار داده‌اند‪ ،‬بر‌همین اساس اگر به‌دنبال‬ ‫تصویب این طرح مس��اله بازگش��ت آوارگان فلسطینی به‬ ‫فراموشی سپرده ش��ود‪ ،‬ملت فلسطین که در برخی کشورها‬ ‫آواره هستند به‌عنوان فلسطینی پذیرفته نشده و فقط ساکنان‬ ‫سرزمین‌های اش��غالی ملت فلسطین محس��وب می‌شوند‪.‬‬ ‫گروه‌ه��ای مقاوم��ت در فلس��طین درعین ح��ال به‌دنبال‬ ‫نـقدونظر‬ ‫پيروزي ابومازن و حماس چه تاثيري در آينده فلسطين دارد؟‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫سياست يا مقاومت؟‬ ‫ادامه‌یافتن مقاومت ضد‌صهیونیس��تی نیز هستند و معتقدند‬ ‫که چنین مصوباتی نباید موجب توقف مقاومت و وارد کردن‬ ‫فلسطین به مذاکرات سیاسی شود‪ .‬در پیش شرط‌ها از عدم به‬ ‫رسمیت شناختن رژیم‌صهیونیستی نیز یاد شده است‪.‬‬ ‫اگر آنچه گروه‌های مقاومت به‌ویژه جهاد اسالمی برای‬ ‫استقبال از این طرح مشروط کردند محقق شود می‌توان این‬ ‫طرح را گام مثبتی در راس��تای احقاق حقوق ملت فلسطین‬ ‫قلمداد کرد؛ گرچه پیش از رای‌گیری ابومازن عنوان کرده بود‬ ‫که از حق بازگشت چشم‌پوشی خواهد کرد که البته با واکنش‬ ‫شدید ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت مواجه شد‪.‬‬ ‫به‌هرحال به نظر می‌رس��د این دو پیروزی در کنار هم‬ ‫بتواند موقعیت فلسطین را در دنیای بین‌الملل ارتقا دهد و بهبود‬ ‫ببخشد‪ .‬چرا‌که در راستای تحقق چنین مصوبه‌ای فلسطینیان‬ ‫می‌توانند در قالب دولت فلسطینی با عضویت در سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی علیه اقدامات رژیم‌صهیونیستی اقامه دعوا کنند‪.‬‬ ‫فعالیت‌های رژیم‌صهیونیس��تی در خالل بیش از ‪ 60‬س��ال‬ ‫گذشته ثابت کرده که پایبند به اصول و قواعد بین‌المللی نیست‬ ‫و به نظر نمی‌آید که از این پس نیز قائل به چنین رفتاری باشد‪.‬‬ ‫اما به‌ط��ور کلی نفس تصویب عضویت فلس��طین در‬ ‫س��ازمان ملل متحد به‌عن��وان ناظر و همچنی��ن همراهی‬ ‫اکثریت قاطع مجمع عمومی سازمان ملل با این مساله یک‬ ‫دستاورد بزرگ برای کل فلسطین ایجاد کرده است و این مهم‬ ‫منحصر به یک جریان خاص یا تنها برای تشکیالت خودگران‬ ‫فلسطینی نیست‪ .‬به‌هرحال به نظر می‌رسد با تصویب چنین‬ ‫طرحی در خصوص قضیه فلسطین موقعیت اقتدار و توانمندی‬ ‫فلسطین و همچنین امیدواری فلسطینیان نسبت به آینده خود‬ ‫و اعاده حقوق از دست‌‌رفته خودشان بیشتر خواهد شد و این‬ ‫روند تصاعدی همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دس��تاوردهای این دو پیروزی سیاسی و‬ ‫نظامی‪ ،‬اعالم ادامه گفت‌وگوهای صلح اس��ت که از سوی‬ ‫محمود عب��اس و جنبش حم��اس مطرح ش��د‪ .‬گروه‌های‬ ‫فلس��طینی در نظر دارند که گفت‌وگو‌ه��ای صلح برای حل‬ ‫اختالفات را ادامه دهند؛ بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع‬ ‫به کاه��ش تنش‌ها و اختالفات داخلی کمک ش��ایانی کند‪.‬‬ ‫در عین ح��ال جنبش مقاوم��ت حماس نیز اع�لام کرد که‬ ‫بازداشت‌شدگان جنبش فتح را آزاد خواهد کرد که در صورت‬ ‫وقوع چنین اتفاقی قطعا شاهد انسجام درونی و یکپارچگی‬ ‫فلسطینیان خواهیم بود‪ .‬البته نباید فراموش کرد آمریکایی‌ها‬ ‫و صهیونیست‌ها برای تحمیل خواست و اراده خود در فلسطین‬ ‫محمود عباس‪ ،‬رئیس تش��کیالت خودگردان را تحت فشار‬ ‫قرار خواهند داد و همچنان همان باورهای غلط گذش��ته را‬ ‫در ادامه مذاکرات با اس��رائیلی‌ها مورد توجه قرار خواهند داد‬ ‫و در عین حال حمایت از مقاومت را در ضعیف‌ترین س��طح‬ ‫خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫به هرحال محمود عباس‪ ،‬رئیس تشکیالت خودگردان‬ ‫فلسطینی به‌دلیل داشتن چهره و شخصیتی سیاسی و البته‬ ‫مورد نظر و مطل��وب غرب‪ ،‬آمریکایی‌ها و صهیونیس��ت‌ها‬ ‫به ش��کل طبیعی نمی‌تواند همانند فع��االن جنبش حماس‬ ‫نسبت ب ‌ه وحدت و انسجام درونی فلسطینی‌ها و البته انتخاب‬ ‫یک خط‌مش��ی واحد و راهبرد واحد در مقابل سیاست‌های‬ ‫توسعه‌طلبانه رژیم‌صهیونیستی کمک کند و در مقابل چنین‬ ‫تهدیداتی مقاومت کند یا نس��بت به آن اقدام خاصی انجام‬ ‫دهد‪.‬بنابرای��ن این موضوع یکی از چالش‌هایی اس��ت که از‬ ‫قبل وجود داشته و به نظر می‌رسد در آینده هم ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫مگر اینکه در کرانه غربی رود اردن‪ ،‬جنبش حماس بتواند با‬ ‫حصول آزادی‌های بیشتر فعالیت‌های الزم را انجام دهدکه‬ ‫اگر حماس و تشکیالت خودگردان فلسطینی به نتایج مطلوب‬ ‫دست پیدا کنند‪ ،‬شاهد قدرت و اقتدار اسالمگرایان در کناره‬ ‫کرانه باختری خواهیم بود و در‌نهایت تشکیالت خودگردان‬ ‫مجبور به پذیرش و تمکین در برابر خواست و اراده عمومی‬ ‫مردم فلسطین خواهد شد‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫سياست‬ ‫انتخابات كليد خورد‬ ‫گزينه نهايي كيست؟‬ ‫تحليل و بررسي تغييرات جديد در دولت‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫‪26‬‬
‫مصطفي صادقي‪ /‬دبير تحريريه‬ ‫‪1‬‬ ‫اس��فندیار رحیم مش��ایی دیگر قرار نیس��ت در دفتر‬ ‫رئیس‌جمهور به‌عنوان مس��ئول ایفای نقش کند؛ حاال فرد‬ ‫جنجالی و پر‌حاشیه کابینه دوم احمدی‌نژاد قرار است مسئول‬ ‫دبیرخانه جنبش عدم تعهد باشد‪ .‬این اتفاق در ماه‌های آخر‬ ‫دولت دهم نه با فشار مخالفان که با تدبیر محمود احمدی‌نژاد‬ ‫رخ داده اس��ت؛ رخدادی که هر‌کس به‌گونه‌ای آن را تفسير‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برخی می‌گویند او به‌عنوان کاندیدای نهایی حامیان‬ ‫دولت انتخاب شده و برخی دیگر می‌گویند این فقط نوعی‬ ‫تست افكار عمومي و شايد برخي نهادهاي موثر در برگزاري‬ ‫انتخابات به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫هر‌چه هس��ت حاال محمود احمدی‌نژاد بار دیگر همه‬ ‫را غافلگیر کرده تا ب��ازار گمانه‌زنی‌ها همچنان پیرامون او و‬ ‫سایر دولتمردانش درباره انتخابات آینده داغ باشد؛ حال آنکه‬ ‫تا برگزاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری زمان زیادی باقی‬ ‫نمانده و بسیاری از معادالت سیاسی همچنان در پشت پرده‬ ‫و جلسات خصوصی در حال شکل‌گیری است‪.‬‬ ‫در فضایی که هنوز اصالح‌طلبان نتوانسته‌اند از دوگانه‬ ‫آمدن ی��ا نیامدن یکی را ب��ا وحدت‌نظر انتخ��اب کنند و در‬ ‫ش��رایطی که اصولگرایان نیز افراد متعددی را برای حضور‬ ‫در انتخابات در میان خود دارند‪ ،‬به نظر می‌رس��د این طیف‬ ‫حامیان دولت اس��ت که با برنامه و بر‌اس��اس زمانبندی کار‬ ‫انتخاباتی‌اش را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫باز گشت آقای سخنگو‬ ‫محمود احمدی‌نژاد اگر‌چه به‌راحتی و به‌سادگی فردی‬ ‫را از دولتش کنار می‌گذارد اما همیشه چنان بوده که فردی‬ ‫که رفته بازگشتش یا غیرممکن بوده یا غیر‌معمول و سخت‪.‬‬ ‫این‌چنین اس��ت که می‌توان گفت غالمحسین الهام‬ ‫یک استثناست‪.‬‬ ‫او که یار دیرین احمدی‌نژاد ب��ود‪ ،‬در میانه راه دولت را‬ ‫ترک کرد ‌و ترجیح داد در کنار س��ایر اعضای س��ابق کابینه‬ ‫نهم نشس��ته و جبهه پایداری را پدید آورد‪ .‬تشکلی که هم‬ ‫منتقد دولت محس��وب می‌ش��د و هم حامی‌دولت‪.‬مطلوب‬ ‫آنها محمود احمدی‌نژاد منهای اسفندیار رحیم‌مشایی بود‪.‬‬ ‫هر‌چه ب��ود الهام آنجا هم ف��رد موثری ب��ود‪ .‬با پایان‬ ‫انتخابات مجلس نهم و رسیدن به موعد تصمیم‌گیری درباره‬ ‫انتخابات ‪ 92‬هم جبهه پایداری دستخوش تغییرات سیاسی‬ ‫شد و هم سخنگوی سابق دولت‪.‬‬ ‫او در س��ت همان زمان که جبهه پایداری بنا داش��ت‬ ‫اعضای شورای مرکزی را رس��ما معرفی کند‪ ،‬به آنها گفت‬ ‫دیگر زمانی برای همنشینی با آنها ندارد و همراهی با دکتر در‬ ‫کابینه را به ماندن میان آنها‌ترجیح می‌دهد‪ .‬این اقدام او البته‬ ‫همراه و عجین شد با مصاحبه‌ای جنجالی با روزنامه دولت‪.‬‬ ‫آنجا که او به دفاع قاطعانه از دول��ت احمدی‌نژاد پرداخت و‬ ‫گفت‪« :‬در تحلیل رفتار دولت اینکه دولت نهم و دهم با هم‬ ‫تفاوت‌هایی دارند‪ ،‬موضوعی نیست که بتوان انکارش کرد‪،‬‬ ‫اما از نظر گفتمانی‪ ،‬احمدی‌نژاد ‪ 84‬و احمدی‌نژاد ‪ 88‬تغییری‬ ‫نداشته است‪».‬‬ ‫دفاع او البته به مشایی هم اختصاص یافت‪« :‬نمی‌گویم‬ ‫این شخص نباید مطرح می‌کرد‪ ،‬خود او مهم نبود‪ .‬خود آقای‬ ‫احمدی‌نژاد مهم بود‪ .‬آقای احمدی‌نژاد این ظرفیت‌ها را در‬ ‫مقطعی زیاد به کار گرفت‪ .‬فکر و گفتمانش تغییر نکرده بود‪،‬‬ ‫آمد تا از ظرفیت‌های جدیدی استفاده بکند‪ ،‬اما رقبا و مخالفان‬ ‫وی این را دامن زدند و این موضوع فرصت رخنه ایجاد کرد‬ ‫و باعث شد تا مخالفان گفتمانی سوء‌استفاده کنند و کسانی‬ ‫هم که ناظران با‌تاملی بودند‪ ،‬دچار شک بشوند‪».‬‬ ‫برخی معتقدند که اله��ام گزینه نهای��ی احمدی‌نژاد‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما عدم تکذیب این مس��اله موجب می‌ش��ود که‬ ‫بخش‌های مهمی‌از جبهه پایداری همچنان نتوانند تصمیم‬ ‫نهایی خود را برای انتخابات بگیرند و روابطشان را با دولت‬ ‫تا زمان بیشتری نزدیک نگه دارند چرا‌که شايد الهام گزینه‬ ‫مطلوب برخي از پایداری‌ها در سال ‪ 92‬باشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫احکام جدید آقای رئیس‌جمهور‬ ‫محمود احمدی‌نژاد در آخرین «آب��ان» دولتش فقط‬ ‫به تغییر سمت مشایی بسنده نکرده و فردی را نیز جایگزین‬ ‫مش��ایی در دفترش کرده که پیش از آن در سازمان میراث‬ ‫فرهنگی بوده اس��ت‪ .‬فردی که نامش در حکم «سید‌حسن‬ ‫موسوی» است و گویا در شناسنامه «میر‌حسن موسوی»‪.‬‬ ‫موس��وی از ی��اران نزدی��ک و همفکران اس��فندیار‬ ‫رحیم‌مشایی به شمار می‌رود و البته از مدت‌ها پیش بحث‌ها و‬ ‫گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه ممکن است او کاندیدای دولت‬ ‫باشد مطرح بوده‪ ،‬مباحثی که حاال بار دیگر بازارش داغ شده‬ ‫است‪ .‬او البته کمتر در رس��انه‌ها ظاهر شده و مانند اسفندیار‬ ‫رحیم‌مشایی خیلی پر خبر و حاشیه نبوده است‪.‬‬ ‫دامنه تغییر و تحوالت البته به ص��ورت زنجیره‌ای به‬ ‫سازمان میراث فرهنگی هم رسید‪ .‬کسی هم که جایگزین‬ ‫موسوی در آن سازمان شده فردی نزدیک به مشایی و البته‬ ‫مانند او جنجالی است‪.‬‬ ‫ملک‌‌زاده که پیش از این قرار بود معاون وزارت‌خارجه‬ ‫شود و با جنجال‌های بین دولت و مجلس به آن سمت نرسید؛‬ ‫بالفاصله پس از آن ماجرا راهی زندان شد و معروف است که‬ ‫با حکم عفو آزاد شد‪.‬‬ ‫حاال که چند ماه از آن ماجرا گذشته ملک‌زاده با حکم‬ ‫احمدی‌نژاد معاون رئیس‌جمهور شده است‪.‬‬ ‫این اما پایان کار صدور احکام محمود احمدی‌نژاد در‬ ‫هفته گذشته نبود‪ ،‬او یک حکم دیگر هم داشت؛ «برکناری‬ ‫یک وزیر»‪.‬‬ ‫در حالی که مجلس هم از استیضاح برخی وزرا به دلیل‬ ‫نزدیک شدن به پایان دولت منصرف شده‪ ،‬شاید کسی گمان‬ ‫نمی‌کرد خود محمود احمدی‌نژاد بنا داشته باشد کابینه را در‬ ‫سطح وزیر با تغییرات مواجه سازد‪.‬‬ ‫او در ماه‌های پایانی دولتش‪ ،‬وزیر ارتباطات را برکنار‬ ‫کرد و نیکزاد را که تا پی��ش از این گمانه‌هایی پیرامون او در‬ ‫مورد کاندیداتوری‌اش مطرح بود جایگزین کرد‪.‬‬ ‫این تغییر و تحوالت موجب شده محمود احمدی‌نژاد‬ ‫بار دیگر ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کند که تصمیم‬ ‫نهایی او درباره انتخابات ‪ 92‬چیست؟‬ ‫یک حکم‪ ،‬چند تحلیل‬ ‫تردیدی نیست که هر رئیس‌جمهوری عالقه‌مند است‬ ‫تا کارها‪ ،‬برنامه‌ها و سیاس��ت‌هایی که در دوران صدارتش‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬پس از او نیز تداوم یافته و فردی که جایگزین‬ ‫می‌شود راه او را ادامه دهد‪ .‬گویا محمود احمدی‌نژاد نیز از این‬ ‫قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫از همان آغاز دول��ت دهم خیلی‌ها دنب��ال این بودند‬ ‫بدانند مطلوب احمدی‌نژاد برای دولت بعدی چه کسی است‬ ‫و تا‌کنون که فقط چند م��اه به پایان آن مان��ده‪ ،‬گمانه‌ها و‬ ‫نظریه‌های فراوانی در اين باب مطرح شده است‪.‬‬ ‫در میان همه حرف و حدیث‌ها تحلیل قالب اما همیشه‬ ‫این بوده است که احمدی‌نژاد بنا دارد از مدل پوتین – مدودف‬ ‫اس��تفاده کند؛ مس��اله‌ای که همواره نه با تکذیب محمود‬ ‫احمدی‌نژاد که با لبخند او مواجه شده است‪.‬‬ ‫چنین اس��ت که اکنون اکثر تحلیلگ��ران حکم جدید‬ ‫اسفندیار رحیم‌مشایی را به منزله درستی آن گمانه و تئوری‬ ‫تلقی کرده و می‌گویند رئیس‌دفتر سابق همان گزینه نهایی‬ ‫رئیس دولت برای انتخابات ‪ 92‬است‪.‬‬ ‫بر مبنای تفکرات این تحلیلگران این دیگر فقط یک‬ ‫گمانه نیست و از سطور طوالنی حکم جدید احمدی‌نژاد برای‬ ‫مشایی و صفاتی که رئیس‌جمهور برای رئیس‌دفتر سابقش‬ ‫به کار گرفته می‌توان فهمید که بی‌تردید مدودف احمدی‌نژاد‬ ‫کسی نیست جز اسفندیار رحیم‌مشایی‪.‬‬ ‫در همین راستاس��ت ک��ه آنه��ا می‌گوین��د محمود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد بدون توج��ه به هم��ه جنجال‌ه��ا و حرف و‬ ‫حدیث‌هایی که آوردن مشایی به میدان انتخابات به همراه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬او را فرد صالحی برای دولت می‌داند و برای‬ ‫کاندیداتوری‌اش حاضر اس��ت وارد مج��ادالت احتمالی با‬ ‫منتقدانش ش��ود‪ .‬مجادالتی که البته در دوران دولت دهم‬ ‫ین‍ژاد دلیلي‬ ‫کم سابقه نبوده است‪ .‬در این مدل محمود احمد ‌‬ ‫برای عدم کاندیداتوری مشایی نمی‌بیند و با صفاتی که برای‬ ‫او برشمرده‪ ،‬معتقد است که باید همه همفکرانش پشت‌سر‬ ‫او قرار گیرند‪.‬‬ ‫صرف نظر از اینکه آیا اس��فندیار رحیم‌مش��ایی تایید‬ ‫صالحیت می‌شود یا اینکه اگر با عدم صالحیت مواجه شود‬ ‫ین‍ژاد چه خواهد کرد ش��اید س��وال مهم این‬ ‫محمود احمد ‌‬ ‫باش��د که در صورت کاندیداتوری رئیس‌دفتر سابق میزان‬ ‫رای‌آوری او چقدر خواهد بود و اساسا سبد رای او شامل چه‬ ‫طیف‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود؟‬ ‫گفته می‌شود تصمیم‌سازان حامیان دولت باورشان این‬ ‫است که اگر انتخابات با سه‌ضلع اصولگرایان‪ ،‬اصالح‌طلبان‬ ‫و کاندیدای آنها برگزار شود با تقسیم آرا انتخابات به مرحله‬ ‫دوم م��ی‌رود و در چنین صورتی اس��ت که اگ��ر یک طرف‬ ‫پیروز انتخابات‪ ،‬حامیان دولت باشند‪ ،‬طرف شکست‌خورده‬ ‫در مرحله دوم به آنها خواهد پیوس��ت و فرج��ام آن رقابت‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور شدن گزینه مطلوب دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫از زاویه‌ای دیگر برخی بر ای��ن باورند که بخش‌های‬ ‫زیادی از بدنه حامیان احمدی‌نژاد در شهرستان‌ها به نامزد‬ ‫مورد نظر او رای خواهند داد و شاید افکار خاص رئیس‌دفتر‬ ‫سابق موجب ش��ود طیفی از طبقه متوس��ط نیز به سمت او‬ ‫جذب شوند‪.‬‬ ‫حال آنک��ه در س��طح دیگ��ری برخ��ی معتقدند اگر‬ ‫اصالح‌طلبان نیایند‪ ،‬ب��ه دلیل تفک��رات دولتی‌ها در حوزه‬ ‫فرهنگ و اجتماع‪ ،‬طیفی از طبقه متوسط و شاید بخش‌هایی‬ ‫ی مشایی شوند؛ این اما همه ماجرا نیست‪.‬‬ ‫از روشنفکران حام ‌‬ ‫واقعیت این اس��ت که دولت اکنون منتقدان فراوانی‬ ‫دارد و البته بخش‌های��ی از حامیان خود را ب��ه دلیل برخی‬ ‫مسائل سیاس��ی رخ‌داده در س��ال‌های اخیر و هم به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتصادی پدید‌آمده‪ ،‬از دس��ت داده است‪ .‬چنین‬ ‫است که ریزش حامیان دولت ممکن است کار را برای آنها‬ ‫سخت‌تر کند‪.‬‬ ‫اما در مقابل این افراد خیلی‌ها هم هستند که معتقدند‬ ‫هنوز نباید گفت مشایی کاندیدای نهایی است‪.‬‬ ‫آنها می‌گوین��د محمود احمدی‌ن��ژاد مانند یک مربی‬ ‫فوتبال به بازیکنانش دس��تور گرم ک��ردن داده تا در زمان‬ ‫مناس��ب فردی دلخواه را روانه میدان انتخابات کند؛ چنین‬ ‫است که می‌گویند حکم جدید اسفندیار رحیم‌‌مشایی نوعی‬ ‫تست افکار عمومی هم به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫بر این مبناس��ت که به جهت مباحثی ک��ه پیرامون او‬ ‫پیش خواهد آمد با افکار سنجی‌ها و نظرسنجی‌ها به میزان‬ ‫محبوبیت و رای آوری او پرداخته می‌شود و همراستا با آن به‬ ‫جمع‌آوری بازخوردهای سیاسی از اظهارنظرهای چهره‌های‬ ‫مهم خواهند پرداخت و ش��اید در این زمان پیغام‌هایی هم‬ ‫درباره ماجرای تایید صالحیت آقای رئیس‌دفتر سابق رد و‬ ‫بدل شود‪ .‬اما آیا اس��فندیار رحیم‌مشایی تنها گزینه‌ای است‬ ‫که احمدی‌نژاد به آن فکر می‌کند؟‬ ‫نیکزاد‪ ،‬فرد مورد وثوق‬ ‫یک فرد باید خیل��ی به محمود احمدی‌ن��ژاد نزدیک‬ ‫باش��د که هم دوران وزارتش طوالنی شود و هم پست‌های‬ ‫متعددی به او سپرده شود‪ .‬نیکزاد هم در همین قاعده جای‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬او حاال همزمان سرپرست یک وزارتخانه دیگر هم‬ ‫‪27‬‬
‫شده است‪ .‬تاکنون بارها و بارها نام او به‌عنوان فرد جایگزین‬ ‫مشایی برای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده و رفتن‬ ‫برادرش به اس��تانداری اردبیل که احمدی‌نژاد پایگاه خوبی‬ ‫در آنجا دارد به قوت ای��ن گمانه‌ها افزوده اس��ت‪.‬از الهام و‬ ‫نیکزاد که بگذریم نام‌ه��ای دیگری هم به‌عنوان جایگزین‬ ‫مشایی مطرح هستند‪ ،‬از علی‌اکبر صالحی تا مهدی چمران‪.‬‬ ‫حاال باید منتظر مان��د و دید آیا محم��ود احمدی‌نژاد یکی‬ ‫از گمانه‌های مطرح‌ش��ده را عملی خواهد ک��رد یا اینکه او‬ ‫بار دیگر از اصل غافلگیری بهره خواهد جست‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫واکنش‌ها به تغییرات جدید دولت‬ ‫این‌ب��ار نی��ز همچ��ون دفع��ات قب��ل تح��والت‬ ‫دول��ت از تی��ررس انتق��ادات دور نمانده اس��ت‪.‬غالمعلی‬ ‫حدادع��ادل‪ ،‬رئی��س فراکس��یون اصولگرای��ان مجل��س‬ ‫در مراس��م روز دانش��جوی دانش��جویان دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبایی در این خصوص گفت‪« :‬شاید آقای مشایی‬ ‫پست مهم‌تری گرفته اس��ت‪ ».‬او که در مقابل این جمله با‬ ‫خنده دانش��جویان مواجه ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬نظر رئیس‌جمهور‬ ‫هم همین اس��ت‪ ».‬ش��دیدترین انتقاد اما از س��وی حسین‬ ‫شریعتمداری مطرح شد‪.‬‬ ‫مدیرمس��ئول روزنامه کیهان در یادداش��تی نوشت‪:‬‬ ‫«اگرچ��ه رئیس‌جمهور محت��رم در متن احکام یاد‌ش��ده‪-‬‬ ‫مخصوصا حکم انتصاب آقای مشایی‪ -‬اصرار دارند این تغییر‬ ‫و تحوالت را برخاسته از دالیل حساب‌شده‌ای معرفی کنند‬ ‫که با نگاه ایشان به منافع اس�لامی و ملی صورت پذیرفته‬ ‫است‪ ،‬ولی با عرض پوزش باید گفت برخالف تصور ایشان در‬ ‫تغییر و تحوالت مورد اشاره نه‌فقط کمترین نشانه‌ای از توجه‬ ‫به منافع اسالمی و ملی دیده نمی‌شود‪ ،‬بلکه شواهد و قرائن‬ ‫فراوانی حکایت از آن دارند که آق��ای احمدی‌نژاد بار دیگر‬ ‫و برای چندمین بار در دوره دوم ریاس��ت‌جمهوری خویش‬ ‫پای در چنبره فریب حلقه انحرافی پیرامون خود نهاده‌اند و‬ ‫‌بی‌آنکه متوجه باشند دس��ت به اقدامی‌زده‌اند که نمی‌تواند‬ ‫غیر از تنش‌آفرینی در شرایط حساس کنونی‪ ،‬نتیجه دیگری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این اقدام هرچند خوشبختانه با‌بی‌اعتنایی و کم‌محلی‬ ‫نیروهای اصیل و انقالبی روبه‌رو شد‪ ،‬ولی متاسفانه سوژه‌ای‬ ‫به دست بدخواهان می‌دهد تا هوشمندی و مردم‌دوستی و‬ ‫خدمات فراوان ریاست محترم جمهوری طی سالیان متمادی‬ ‫را زیر س��وال ببرند‪ .‬یعنی دقیقا همان نقطه مشترکی که در‬ ‫پیوند نانوشته اما غیرقابل انکار حلقه انحرافی و عوامل فتنه‬ ‫‪ 88‬دنبال می‌شود‪ .‬ولی چرا‪...‬؟!»‬ ‫ش��ریعتمداری با انتق��اد از آنچه عدم توج��ه دولت به‬ ‫مسائل اساسی دانست‪ ،‬ادامه داد‪« :‬باید از جناب رئیس‌جمهور‬ ‫یا مش��اوران ایشان پرس��ید براس��اس کدام توجیه یا دلیل‬ ‫منطق��ی‪ ،‬تغییر و تحوالت اخی��ر را بر ده‌ه��ا اولویت اصلی‬ ‫و حیاتی کش��ور که مبارزه ب��ا گران��ی و برنامه‌ریزی برای‬ ‫مقابله ب��ا تحریم‌ها و از جمله آنهاس��ت‌‪ ،‬ترجی��ح داده‌اند؟!‬ ‫متاس��فانه مدتی اس��ت آقای احمدی‌نژاد نیز در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که چ��را دولت ب��رای مقابله با مش��کالت و‬ ‫دغدغه‌های معیش��تی مردم دس��ت به اقدام چش��مگیری‬ ‫نمی‌زند؟ همان پاسخ رئیس دولت مدعی اصالحات را ارائه‬ ‫می‌کند که «می‌خواستیم ولی نگذاش��تند»! و باز هم‪ ،‬مانند‬ ‫آقای خاتمی توضی��ح نمی‌دهند قرار بود چ��ه کاری انجام‬ ‫بدهید که نگذاشتند؟ و چه کسانی مانع انجام آن شدند؟!»‬ ‫او با بیان اینکه «انتظار آن است که آقای احمدی‌نژاد‬ ‫به این نکته بدیه��ی توجه کنند و مانن��د دولت اصالحات‪،‬‬ ‫پرداختن به دغدغه‌های اصلی مردم و نیازهای حیاتی کشور‬ ‫را که وظیفه دولت است بر مس��ائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت‌‬ ‫ترجیح ندهند»‪ ،‬از حکم احمدی‌نژاد برای مشایی انتقاد کرد‪:‬‬ ‫«گویی آقای احمدی‌نژاد در گزاره یاد‌شده ‪ -‬نستجیرباهلل‪-‬‬ ‫مش��خصات یکی از اولیای بزرگ الهی را بیان کرده‌اند! که‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫‪28‬‬ ‫«آشنایی و همراهی با حضرتش را هدیه‌ای الهی و افتخاری‬ ‫بزرگ»! تلقی می‌کنند!‪»...‬‬ ‫ش��ریعتمداری س��پس از انتصاب نیک��زاد به‌عنوان‬ ‫سرپرس��ت وزارت ارتباطات نیز انتقاد کرد؛ آنجا که نوشت‪:‬‬ ‫«از برادر گرام��ی‪ ،‬جناب آقای مهندس عل��ی نیکزاد‪ ،‬وزیر‬ ‫محت��رم وزارت راه و شهرس��ازی ک��ه اخیرا با ع��زل آقای‬ ‫دکتر تقی‌پور از وزارت ارتباطات‪ ،‬سرپرستی این وزارتخانه‬ ‫هم با حفظ سمت به ایشان واگذار ش��ده است باید پرسید؛‬ ‫آیا حضرتعالی که وزیر دو وزارتخانه ادغام‌شده راه و مسکن‬ ‫هستید‪ ،‬توان و ظرفیت الزم برای تصدی وزارت ارتباطات‬ ‫و فن آوری را نیز دارید؟! اگر پاسخ منفی است ‪ -‬که به یقین‬ ‫منفی است ‪ -‬چرا مسئولیت جدید را پذیرفته‌اید؟ و آیا نتیجه‬ ‫این پذیرش‪ ،‬بر زمین ماندن کار مردم و ایجاد اختالل در امور‬ ‫هر دو‪ -‬بخوانید هر سه‪ -‬وزارتخانه نیست؟ اگر هست ‪ -‬که‬ ‫هست‪ -‬چرا پذیرفته‌اید؟!» او سپس خطاب به احمدی‌نژاد‬ ‫ادامه داد‪« :‬اقداماتی نظیر ع��زل و نصب‌های اخیر به یقین‬ ‫راه به جایی نمی‌برد‪ ،‬چرا‌که مردم بسیار هوشیارتر و بصیرتر‬ ‫از آنند که حلقه انحرافی تصور می‌کند‪ .‬اینگونه اقدامات به‬ ‫جایگاه مردمی‌حضرتعالی آس��یب می‌رس��اند ‪ -‬که رسانده‬ ‫است‪ -‬و فقط فضا را به سود دش��منان اسالم و ایران و شما‬ ‫و مردم تیره نش��ان می‌دهد‌بیانکه بدخواهان بتوانند از این‬ ‫فضای کاذب بهره‌ای ببرند‪ .‬ای��ن ابرهای تیره توان باریدن‬ ‫ندارند و به قول ش��اعر‪ :‬فض��ا را تیره م��ی‌دارد‪ ،‬ولی هرگز‬ ‫نمی‌ب��ارد!» در این میان پر س��ر و صداتری��ن اظهارنظر از‬ ‫سوی دولتی‌ها متعلق به بهمن ش��ریف‌زاده‪ ،‬روحانی حامی‬ ‫‌اسفندیار رحیم مشایی بود‪ .‬او در گفت‌وگویی با شبکه ایران‪،‬‬ ‫ارگان رس��انه‌ای دولت گفت‪« :‬انتصاب مهندس مشایی در‬ ‫جایگاهی مثل دبیرخانه جنبش عدم تعه��د‪ ،‬از ژرف‌‌نگری‬ ‫دکتر احمدی‌نژاد حکایت دارد‪ ».‬شریف‌زاده در ادامه گفت‪:‬‬ ‫«جناب احمدی‌نژاد با وسعت نظری که دارد به خوبی دریافته‬ ‫که چگونه می‌توان ظرفیت جنبش عدم تعهد را در مس��یر‬ ‫شکوفایی برای ساختن جهانی بهتر به حرکت درآورد‪».‬‬ ‫او همچنین مش��ایی را از جمله ش��خصیت‌هایی نادر‬ ‫دانست که اندیش��ه‌هایی فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی در‬ ‫مقیاس جهانی دارد‪« :‬مشایی مدت‌هاست که ساحت تفکر‬ ‫خویش را وسعت بخشیده و جهانی اندیشیدن را تمرین کرده‬ ‫اس��ت‪ ...‬دکتر مش��عل جهان‌افروزی را به دونده تازه‌نفسی‬ ‫همچون مهندس سپرد تا با الطاف خداوند‪ ،‬جنبش عدم تعهد‬ ‫را برای روشنایی جهان‪ ،‬شعله‌ور سازد و صد‌البته که انتخاب‬ ‫دکتر‪ ،‬بهترین انتخاب بود‪».‬‬ ‫شریف‌زاده در ادامه گفت‪« :‬تفاوت مهندس مشایی با‬ ‫برخی دیگر از کسانی که داعیه جهانی اندیشیدن را داشتند‬ ‫در این است که او جهانی شدن را با مبانی منطبق بر فطرت‬ ‫الهی انسان تفسیر می‌کند‪ .‬جهانی شدن در اندیشه مهندس‬ ‫مش��ایی‪ ،‬تصویری از مقدمه جهان تابناکی است که انسان‬ ‫کامل‪ ،‬مدیریت محسوس آن را برعهده دارد‪».‬‬ ‫به زعم وی‪ ،‬مش��ایی زندگی در س��ایه والیت‌فقیه را‬ ‫تمرینی برای زندگ��ی در دوره ولی و حجت خ��دا می‌داند‪:‬‬ ‫«این انتصاب‪ ،‬موجب آشکار شدن زوایای پنهان شخصیت‬ ‫مهندس مش��ایی می‌ش��ود و جهان��ی‌ بودن ش��خصیت و‬ ‫اندیشه‌های او را شفاف می‌سازد‪».‬‬ ‫در این میان چهره‌های راس��ت سنتی هم به تحوالت‬ ‫جدید دولت واکنش نشان دادند‪ .‬شاخص‌ترین این چهره‌ها‬ ‫حس��ن غفوری‌فرد عضو حزب موتلفه اس�لامی بود که از‬ ‫مش��ایی‪ ،‬الهام‪ ،‬شیخ‌االس�لام‪ ،‬نیکزاد‪ ،‬صالحی‪ ،‬رحیمی‪،‬‬ ‫عزیزی و حاجی‌بابایی به‌عنوان نامزده��ای احتمالی مورد‬ ‫حمایت دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده یاد کرد‪.‬‬ ‫او در واکن��ش ب��ه اینکه برخ��ی معتقدند مش��ایی و‬ ‫رحیمی‌توان عبور از فیلتر ش��ورای نگهبان را ندارند؛ گفت‪:‬‬ ‫«تصمیم‌گیری در‌این‌باره با شورای‌نگهبان است و نمی‌توانم‬ ‫قضاوت کنم که تایید صالحیت می‌شوند یا نه‪ .‬اما بر‌اساس‬ ‫آنچه در قانون‌اساس��ی آم��ده‪ ،‬رئیس‌جمهور بای��د از رجال‬ ‫سیاس��ی یا مذهبی باشد‪ .‬کس��انیس که در س��طح معاون‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬وزرا و نمایندگان مجلس باشند‪ ،‬مصداق رجل‬ ‫سیاسی هستند‪ .‬آقای مشایی‪ ،‬اگرچه به‌عنوان رئیس سازمان‬ ‫میراث فرهنگی معاون رئیس‌جمهور بود‪ ،‬اما وقتی به‌عنوان‬ ‫معاون اول معرفی شد‪ ،‬حضرت آقا با ایشان مخالفت کردند‪.‬‬ ‫به همین دلیل رئیس‌جمهور او را به‌عنوان مسئول دفتر خود‬ ‫منصوب کرد که می‌بینید عمال نقش او در تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫پررنگ‌تر از معاون اول است! بر‌اساس متن قانون می‌توان‬ ‫مشایی را رجل سیاسی تصور کرد‪ .‬البته مدیر‪ ،‬مدبر و والیی‬ ‫بودن هم از دیگر شروط نامزدی ریاست‌جمهوری است‪».‬‬ ‫غفوری‌فرد با بیان اینکه «ممکن است برخی بگویند‬ ‫که مش��ایی ایرادهایی دارد» ادامه داد‪« :‬آقای مش��ایی هم‬ ‫می‌تواند بگوید هرس کس��ی هر ایراد و پرونده‌ای از من در‬ ‫قوه قضائیه دارد بیاید و اعالم کند‪ .‬ظاهرا هیچ پرونده‌ای هم‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بنابراین احتمال مطرح شدن نامزدی مشایی و‬ ‫تایید‌صالحیتش هم هست‪ .‬آقای احمدی‌نژاد هم که با همه‬ ‫وجود از آقای مشایی حمایت می‌کند و حتی اعالم کرده بود‬ ‫که افتخار می‌کند معاون اول مشایی در دولت او باشد‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اگر مش��ایی تایید‌صالحیت نشود‪ ،‬او پشت‬ ‫س��ر نیروی دومی‌ قرار می‌گی��رد که از س��وی دولت برای‬ ‫انتخابات مطرح خواهد ش��د‪ .‬یعنی از الهام‪ ،‬صالحی‪ ،‬نیکزاد‬ ‫یا شیخ‌االس�لام حمایت خواهد کرد و آقای رئیس‌جمهور و‬ ‫مشایی می‌کوشند تا به هر نحو‌ممکن (البته از طرق قانونی)‬ ‫تاثیر مثبت در آرای این فرد دوم داشته باشد‪.‬‬ ‫غفوری‌فرد معتقد اس��ت که اگر مشایی کاندیدا شود‪،‬‬ ‫در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری تاثیرگذار خواه��د بود؛ چه‬ ‫تایید‌صالحیت شود و چه نشود‪ .‬عضو حزب موتلفه اسالمی‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره احتمال نامزدی رحیمی‌هم گفت‪:‬‬ ‫«اوال معلوم نیست که او کاندیدا باشد و به نظر می‌رسد تاکید‬ ‫آقای رئیس‌جمهور بر نامزدی آقای مشایی باشد‪ .‬تا کنون از‬ ‫ی هم نشنیده‌ایم که تمایلی به نامزدی داشته‬ ‫خود آقای رحیم ‌‬ ‫باش��د‪».‬غفوری‌فرد همچنین در پاس��خ به اینکه «مشایی‬ ‫هم تاکنون نگفت��ه که متمایل ب��ه نام��زدی در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری باش��د»‪ ،‬افزود‪« :‬من به‌طور غیر‌مستقیم‬ ‫این را از ایشان شنیده‌ام‪ .‬ش��نیده‌ام که او عالقه‌مند است و‬ ‫کارهای انتخاباتی‌اش را هم ش��روع کرده و حتی مش��غول‬ ‫فوق‌لیسانس گرفتن است تا اگر قانون انتخابات تغییر کرد‪،‬‬ ‫بتواند نامزد شود‪».‬تغيير و تحوالت جديد در ميان نزديكان‬ ‫رئيس جمهور نقطه آغازي اس��ت بر انتخابات ‪ .1392‬انگار‬ ‫رقابت شروع شده است‪g .‬‬ ‫گفته می‌شود تصمیم‌سازان حامیان دولت باورشان این است که اگر‬ ‫انتخابات با سه‌ضلع اصولگرایان‪ ،‬اصالح‌طلبان و کاندیدای آنها برگزار‬ ‫شود با تقسیم آرا انتخابات به مرحله دوم می‌رود و در چنین صورتی‬ ‫است که اگر یک طرف پیروز انتخابات‪ ،‬حامیان دولت باشند‪ ،‬طرف‬ ‫شکست‌خورده در مرحله دوم به آنها خواهد پیوست‬
‫احمدي نژاد پيام داد‬ ‫گفت‌و‌گوي مثلث با امير محبيان درباره تغييرات كابينه‬ ‫‪2‬‬ ‫«مشایی قادر است حداقل بخش�ی از آرای احمدی‌نژاد را به سمت خود بکش�اند‪ ».‬اين اعتقاد امير محبيان‬ ‫تحليلگر مس�ائل سياس�ي اس�ت‪ .‬با او در مورد تغييرات جديد در كابينه و نحوه ورود حاميان دولت به انتخابات‬ ‫گفت‌وگو كرديم‪.‬‬ ‫تحلی�ل ش�ما از تغیی�رات جدی�د دول�ت‬ ‫آقای احمدی‌نژاد چیست؟‬ ‫‪ l‬به گمانم آقای دکتر احمدی‌نژاد در حال آخرین‬ ‫چینش‌های سیاس��ی و اجرایی تیم خود اس��ت‪ .‬البته بعید‬ ‫نیست این اقدام در گام‌های دیگر ادامه یابد‪.‬‬ ‫جدا از اهداف اجرایی به نظر می‌رسد در انتصابات اخیر‬ ‫به‌ویژه انتصاب آقایان مشایی و ملک‌زاده‪ ،‬نوعی پیام وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬انتصاب ملک‌زاده پیامی‌به قوه قضائیه دارد و‬ ‫ادبیات مورد استفاده در نامه انتصاب آقای مشایی پاسخی‬ ‫اس��ت به همه کس��انی که او را منحرف یا به مديريت او بر‬ ‫جريان انحرافي قائلند‪.‬‬ ‫علت تغییر سمت آقای مشایی حرکتی تبلیغاتی‬ ‫قلمداد می‌ش�ود يا برای تس�ت افکار عمومی یا‬ ‫اینکه آقای احمدی‌نژاد واقع�ا اهدافی در عرصه‬ ‫بین‌الملل با حضور مش�ایی در دبیرخانه جنبش‬ ‫عدم تعهد دارد؟‬ ‫او بوده اس��ت و کمتر در مورد اینکه آیا او اساس��ا ش��انس‬ ‫رای‌آوری دارد بحث شده است‪.‬‬ ‫سوالم این اس�ت که ش�ما چه میزان رای برای‬ ‫آقای‌مش�ایی در ص�ورت حض�ور در انتخاب�ات‬ ‫متصوری�د و دیگر اینکه س�بد رای او ش�امل چه‬ ‫طبقه یا طیف‌هایی از جامعه است؟‬ ‫‪ l‬در مقایسه با بسیاری از کاندیداها وضع مشایی بد‬ ‫نیست‪ .‬چهره جنجالی و شناخته‌شده‌ای است‪ .‬از رانت حمایت‬ ‫دولت و شخص احمدی‌نژاد هم برخوردار است‪ .‬اینها او را در‬ ‫زمره چهره‌های مطرح و جدی قرار می‌دهد‪ .‬طیف‌های حامی‌‬ ‫هم بستگی به میزان انتقال رای احمدی‌نژاد به او دارد‪ .‬من فکر‬ ‫می‌کنم تحلیل احمدی‌نژاد و مش��ایی از انتخابات این است‬ ‫که هیچ‌کس دارای بیست میلیون رای برای برد در دور اول‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین با ‪ 13‬میلیون رایی که حداقل برای خود قائلند‬ ‫معتقدند که از مثلث اصولگرای��ان‪ ،‬اصالح‌طلبان و نماینده‬ ‫‪ l‬معموال قرار نیست‬ ‫در سیاس��ت‪ ،‬م��ا ب��ه کاری‬ ‫بی‌ه��دف و بدون پی��ام قائل‬ ‫باش��یم‪ .‬احمد ی‌نژاد عمال با‬ ‫انتص��اب آقای مش��ایی با آن‬ ‫ادبیات خاص اعالم کرد سطح‬ ‫آقای مشایی در سطح مدیریت‬ ‫جهانی مطرح است‪ .‬بنابراین‬ ‫هم اهداف سیاسی و تبلیغاتی‬ ‫در این انتصاب وج��ود دارد و‬ ‫هم احمدی‌نژاد با این انتصاب‬ ‫ارزش آقای مشایی در دیدگان‬ ‫خود را به رخ همه کشید‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان را هم به‌دست آورد؟‬ ‫‪ l‬با متد ذکر‌شده ممکن است‪.‬‬ ‫آیا آقای مش�ایی می‌توان�د از می�زان محبوبیت‬ ‫احمدی‌نژاد در ش�هرهای کوچک استفاده کند و‬ ‫دفاع احمدی‌نژاد از مشایی چقدر در میزان اعتماد‬ ‫حامیانش به مشایی موثر است؟‬ ‫‪ l‬مطمئنا بی‌اثر نیست‪ .‬مشایی قادر است حداقل‬ ‫بخشی از آرای احمدی‌نژاد را به سمت خود بکشاند‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫آنکه وضع وحدت اصولگرایان متاسفانه مناسب نیست‪.‬‬ ‫در صورت پی�روزی آقای مش�ایی یا ه�ر گزینه‬ ‫دیگری که مورد نظر احمدی‌نژاد باش�د‪ ،‬جایگاه‬ ‫احمدی‌نژاد در کابینه آینده چگونه خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬مدل مدودف ‪ -‬پوتین را نخستین بار من مطرح‬ ‫کردم و االن فکر می‌کنم این مدل م��ورد نظر احمدی‌نژاد‬ ‫باشد‪ .‬البته به‌جای نخست‌وزیر معاون اول قرار دارد‪.‬‬ ‫آیا احمدی‌نژاد بنا دارد مانن�د همتای روس‌اش‌‬ ‫بار دیگر پس از چهار سال به قدرت بازگردد؟‬ ‫‪ l‬احمدی‌نژاد برای خود رسالت و اصالتی بیش از‬ ‫پوتین قائل است‪ .‬بنابراین پاسخ احمدی‌نژاد به سوال شما‬ ‫این است‪ :‬چراکه نه؟‬ ‫شما شانس آقای مشایی برای تایید صالحیت را‬ ‫به چه میزان می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬هیچ‌چی��ز در سیاس��ت ناممک��ن نیس��ت؛‬ ‫هر چند ظاهرا امکان آن اکن��ون کم می‌نماید‪ ،‬ولی محکم‬ ‫هم نمی‌توان در این مورد سخن گفت‪.‬‬ ‫نکته مهمی‌ در ماجرای آقای مشایی وجود دارد و آن‬ ‫اینکه همیشه صحبت بر سر تایید صالحیت یا رد صالحیت‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫‪ l‬ای��ن باز ی‌ه��ا از‬ ‫مش��ابهت اس��می ‌ناش��ی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬زیاد جدی نگیرید‪.‬‬ ‫البته در مملکت ما ش��وخی‌ها‬ ‫را هم باید جدی گرفت‪.‬‬ ‫بازگش�ت آق�ای‬ ‫اله�ام را به کابین�ه پس از‬ ‫ما ه‌ها دوری چگونه تحلیل‬ ‫می‌کنید؟ آیا ممکن اس�ت‬ ‫او کاندیدای دولت باشد؟‬ ‫آیا با ای�ن تغییر حاال‬ ‫می‌توان ب�ه صورت صریح‬ ‫گف�ت مش�ایی کاندیدای‬ ‫قطعی انتخابات است؟‬ ‫‪ l‬ما در فلسفه معتقدیم‬ ‫که گاه احتمال ضعیف اس��ت‪،‬‬ ‫ولی محتمل قوی اس��ت‪ .‬فکر‬ ‫می‌کن��م هیچ‌ک��س در طیف‬ ‫احمدی‌نژاد از دید وی در سطح‬ ‫مشایی برای ریاست‌جمهوری‬ ‫مطرح نیست‪ .‬شاید احمدی‌نژاد‬ ‫بر این باور است که قادر است‬ ‫در لحظات آخ��ر از مدل معین‬ ‫اس��تفاده کرده و با یک حکم‬ ‫حکومتی مجوز حضور مشایی در انتخابات را دریافت کند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫فردی ک�ه جایگزین آقای‬ ‫مش�ایی شده ش�خصی به‬ ‫ن�ام میر‌حس�ن موس�وی‬ ‫اس�ت‪ ،‬برخ�ی می‌گوین�د‬ ‫ممکن اس�ت او کاندیدای‬ ‫انتخابات�ی حامی�ان دولت‬ ‫باشد‪ ،‬آیا ش�ما این احتمال‬ ‫را قبول داريد؟‬ ‫‪ l‬ممک��ن اس��ت‬ ‫الهام طرح جایگزین ش��رایط‬ ‫اضطرار باشد‪ ،‬یعنی زمانی که‬ ‫مشایی تایید نشود‪.‬‬ ‫احمدی‌نژاد‪ ،‬این نماینده احمدی‌نژاد مثال مش��ایی است که‬ ‫در دور دوم با یکی از دو ضلع دیگ��ر رقابت می‌کند‪ .‬اگر مثال‬ ‫مشایی با کاندیدای اصولگرا برود‪ ،‬اصالح‌طلبان برای افزودن‬ ‫به شکاف درون حکومت به‌سمت رای دادن به مشایی می‌روند‬ ‫تا چالش حاکمیت دوگانه را تعمیق کنند و اگر مشایی با یک‬ ‫اصالح‌طلب به دور دوم رود اصولگرایان مجبورند پشت‌سر‬ ‫مشایی جمع شوند یا به یک اصالح‌طلب رای دهند‪.‬‬ ‫آیا آق�ای مش�ایی می‌توان�د آرای طیف‌هایی از‬ ‫حمایت می‌کنند؟‬ ‫نحوه تعامل جبهه پایداری‬ ‫ب�ا حامی�ان دول�ت در‬ ‫انتخابات چ�ه خواهد بود؟‬ ‫آیا در نهای�ت از کاندیدای‬ ‫م�ورد نظ�ر احمد ی‌ن�ژاد‬ ‫‪ l‬جبه��ه پای��داری ش��اخه ته��ران تح��ت کنترل‬ ‫احمدی‌نژاد عمل می‌کند‪ ،‬اگر الهام کاندیدا شود از او حمایت‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬احتمال حمایت پایداری شاخه قم هم تا حدی‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته فعال شاخه قم و خط برخي اصولگرایان مثل‬ ‫ایثارگران و رهپویان به هم نزدیک شده‌اند و خط آنها در پی‬ ‫جا‌انداختن آقای حداد برای پایداری قم است که البته هنوز‬ ‫موفق نشده‌اند‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫تغييرات در پاستور‬ ‫احكام جديد احمدي‌نژاد واكنش‌هاي متفاوتي داشته است‬ ‫علي حاجي ناصري‬ ‫‪3‬‬ ‫دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به نسبت دولت اول او‬ ‫کمتر شاهد تغیی رات بوده‪ .‬اگر در دولت اول وزرای مختلف‬ ‫در طول چهار سال طعم برکناری یا اس��تعفا را چشيده‌اند‪،‬‬ ‫اما دولت دوم آقای رئی س‌جمهور از این جهت کمتر شاهد‬ ‫تغییر بود‪ .‬ب��ا این حال ام��ا در آخرین روزه��ای پاییز ‪ 91‬و‬ ‫درحالی که حدود ‪ 6‬ماه تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری‬ ‫باقی مانده‪ ،‬چند تغییر بزرگ حکایت از آماده شدن حامیان‬ ‫دولت ب رای انتخابات ریاست جمهوری ‪ 92‬دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫آنها جابه جایی اسفندیار رحیم مشایی از دفتر رئی س‌جمهور‬ ‫به دبیرخانه جنبش عدم تعهد اس��ت و مهم‌تر از آن حکم‬ ‫دکتر احمدی‌نژاد ب رای مهندس مشایی که سرشار از تمجید‬ ‫از رئیس دفتر سابق‌اش است‪ .‬در کنار این جابه‌جایی ورود‬ ‫میرحسن موسوی به دفتر ریاست جمهوری هم کم اهمیت‬ ‫نیس��ت‪ .‬او از افراد مورد وثوق رئی س‌جمهور و به ویژه رحیم‬ ‫مشایی است که برخی او را گزینه دوم دولت ب رای انتخابات‬ ‫‪ 92‬م ی‌دانند‪ .‬در عین حال ملک‌زاده هم به سازمان می راث‬ ‫فرهنگی رفت تا حلقه اط رافیان رئی س‌جمهور کاملا آماده‬ ‫حضور در انتخابات بهار س��ال بعد باش��ند‪.‬عزل تقی پور و‬ ‫اضافه ش��دن یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ تح��ت اداره وزير‬ ‫مس��كن و راه هم از اهمیت علی نیکزاد در انتخابات آینده‬ ‫حکایت م ی‌کن��د‪.‬او را هم باید از گزینه‌ه��ای مهم حامیان‬ ‫دولت در انتخابات آینده دانست؛ مردی که به واسطه پروژه‬ ‫‪30‬‬ ‫مسکن مهر میان مردم شناخته شده است‪ .‬در گزارش پیش‬ ‫رو درباره این چند نفر صحبت شده است‪.‬‬ ‫پايان رئيس‌دفتري‬ ‫«اسفندیار رحیم‌مش��ایی از دولت رفت‪ ».‬این خبری‬ ‫بود که غروب شنبه گذشته روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار‬ ‫گرفت تا تحوالت جدید در دولت آغاز شود‪ .‬او با حکم جدید‬ ‫محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان مشاور رئی س‌جمهور و رئیس‬ ‫دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب ش��ده اس��ت؛ سمتی‬ ‫که به اعتقاد بسیاری حضور پشت‌پرده او در دولت را تداوم‬ ‫م ی‌بخش��د‪ ،‬اما در عین حال از س��وي برخي تحليلگران‬ ‫به منزله اس��تعفای انتخاباتی مش��ایی تلقی م ی‌شود‪ .‬چه‬ ‫آنکه این روزها قانون جدید انتخابات ریاس��ت‌جمهوری در‬ ‫بهارستان در دست بررسی است و ممکن است با تصویب آن‬ ‫نامزدهای انتخابات ‪ 92‬ملزم به استعفا از سمت خود‪ ،‬شش‬ ‫ماه پیش از برگزاری انتخابات باشند‪ .‬مشایی در سال ‪ 84‬با‬ ‫پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫نهم‪ ،‬به سمت معاون رئی س‌جمهور و رئیس سازمان می راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری منصوب شد و این آغاز‬ ‫حاشی ه‌های این سازمان و اسفندیار رحیم‌مشایی بود‪ .‬او که‬ ‫در زمان صدارت محمود احمدی‌نژاد در ش��هرداری ته ران‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان فرهنگی هنری بود‪ ،‬آش��نایی دیرینه‌اي با‬ ‫احمدی‌نژاد داشت و از این رو از مورد اعتمادترین افراد نزدیک‬ ‫به رئی س‌جمهور به‌شمار م ي‌آمد‪ .‬سازمان می راث فرهنگی در‬ ‫دوره ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی روزهاي سياسي را پشت‬ ‫سر گذاشت و بیان نظ رات خاص و اجرای طرح‌های خاص‪،‬‬ ‫این س��ازمان را به یکی از سیاس��ی‌ترین نهادهای دولتی‬ ‫تبدیل كرد‪ .‬موافقت با آب‌گیری سد سیوند‪ ،‬احتمال اضافه‬ ‫شدن میدان نقش جهان به لیست می راث جهانی در خطر‬ ‫و خارج شدن آن از لیس��ت می راث جهانی‪ ،‬ثبت جهانی آثار‬ ‫تاریخی‪ -‬فرهنگی ای ران مانند بیستون‪ ،‬مجموعه کلیساها‪،‬‬ ‫گنبد سلطانیه و سازه‌های آبی شوشتر‪ ،‬ثبت ملی نوروز‪ ،‬ثبت‬ ‫ملی آیین شب یلدا‪ ،‬تشکیل شورای عالی ای رانیان خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬انتقال مدیریت س��ازمان حج و زیارت از وزارت ارشاد‬ ‫به سازمان می راث فرهنگی و گردشگری همزمان با ایام حج‬ ‫و همچنین حمل قرآن با آالت موسیقی که مورد اعتراض‬ ‫مراجع تقلید قرار گرفت از جمله این طرح‌ها بود که انتقادات‬ ‫فراوانی را به س��وی مش��ایی روانه کرد‪ .‬اما شاید مهم‌ترین‬ ‫انتقادات به مش��ایی به اظهارنظره��ای جنجالی او مربوط‬ ‫م ی‌ش��د‪ .‬او از زمان آغ��از فعالی ت‌هایش در این س��ازمان‪،‬‬ ‫مواضعی را اتخاذ کرد که به‌ش��دت مورد انتقاد اصولگرایان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مش��ایی در تیرماه ‪ 87‬اعالم ک��رد که ای رانیان‬ ‫دوس��ت مردم اس��رائیل هس��تند؛ اظهارنظری که جنجال‬ ‫فراوانی آفری��د و س��رانجام جنجال‌ها ب��ا فصل‌الخطاب‬ ‫رهبر معظم انقالب فیصل��ه یافت‪ .‬او در دی م��اه ‪ 88‬نیز‬ ‫در اظهارنظری گف��ت‪« :‬اگر امروز به اف��رادی مانند رازی و‬ ‫ابوعل ی‌سینا افتخار م ی‌کنیم‪ ،‬به‌طوری که قد آنها از اعماق‬ ‫تاریخ بیرون است؛ ب رای بلندی قد آنها نیست‪ ،‬بلکه کوتاهی‬ ‫قد نس ل‌های بعدی آن را نمایان کرده‌است‪ .‬حضرت نوح با‬ ‫‪ 950‬سال عمر نتوانست مدیریت جامع کند چراکه عدالت‬ ‫را ایجاد نکرده اس��ت‪ .‬آمدن پیامب ران در ط��ول تاریخ ب رای‬ ‫تمام ش��دن دوره‌های قبل��ی پیامبری بوده اس��ت‪ .‬اگر هر‬ ‫پیامبر مدیریت درستی م ی‌کرد عدالت برقرار م ی‌شد‪ ».‬این‬ ‫اظهارنظر هم با انتقادات فراوانی مواجه شد‪.‬‬
‫محمدشریف ملک‌زاده‬ ‫محمدش��ریف ملک‌زاده‪ ،‬یکی از چهره‌های جنجالی‬ ‫سياست‬ ‫علی نیکزاد‬ ‫علی نیکزاد باز هم پس��ت گرفت‪ .‬او حاال سرپرست‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شده تا ابوالوزرای دولت‬ ‫دهم لقب بگیرد‪ .‬نیکزاد که پی��ش از این وزیر دو وزارتخانه‬ ‫ادغام شده «مس��کن و شهرس��ازی» و «راه‌و‌ترابری» شده‬ ‫بود‪ ،‬سوابقی همچون معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر‬ ‫کشور و رئیس سازمان ش��هرداری‌ها و دهیاری‌های کشور‪،‬‬ ‫عضو شورایعالی مسکن کش��ور‪ ،‬عضو شورایعالی معماری‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫اما یکی از مهم‌ترین اظهارنظرهای مشایی‪ ،‬سخنان‬ ‫او درباره مکت��ب ای رانی بود‪ .‬او در مراس��م اختتامیه دومین‬ ‫همایش ای رانیان خارج از کش��ور گفت‪« :‬برخ ی‌ از من خرده‬ ‫م ی‌گی رند که چرا نم ی‌گویی مکتب اسالم و م ی‌گویی مکتب‬ ‫ای ران‪ .‬از مکتب اس�لام دریافت‌های متنوعی وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫دریافت ما از حقیقت ای ران و حقیقت اس�لام‪ ،‬مکتب ای ران‬ ‫اس��ت و ما باید از این به بعد مکتب ای ران را به دنیا معرفی‬ ‫کنیم‪ ».‬چندی بعد پس از آنکه روزنامه کیهان خبری منتشر‬ ‫کرد که حکایت از دیدار اسفندیار رحیم‌مشایی با هوشنگ‬ ‫امی راحمدی داشت‪ ،‬مش��ایی از روزنامه کیهان شکایت کرد‬ ‫اما درنهایت دادگاه‪ ،‬روزنامه کیهان را تبرئه کرد‪.‬‬ ‫مالقات‌های اس��فندیار رحیم‌مش��ایی ب��ا بازیگران‪،‬‬ ‫خوانندگان و کارگردانان نیز موجب جنجال‌ها و اعتراض‌های‬ ‫زیادی از سوی اصولگرایان شد‪ .‬او در ابتدای دولت دهم نیز‬ ‫با حکم محمود احمدی‌نژاد به معاون اولی دولت منصوب‬ ‫شد‪ ،‬اما با حکم حکومتی رهبر معظم انقالب از این سمت‬ ‫کنار گذاشته شد‪ .‬مش��ایی پس از آن به سمت رئی س‌دفتر‬ ‫رئی س‌جمهور و سرپرست نهاد ریاس��ت‌جمهوری انتخاب‬ ‫شد و تاثیرگذارترین فرد در تصمیمات دولت بود؛ اما در عین‬ ‫حال س��کوتی خودخواس��ته را در پیش گرفت تا از تیررس‬ ‫انتقادات در امان بماند‪ .‬او حاال با حکم جدید رئی س‌جمهور‬ ‫ی بلندباال‬ ‫بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است؛ حکم ‌‬ ‫که چهره‌های سیاسی انتقادات فراوانی را به آن وارد کرده‌اند‬ ‫و سعی در رمزگشایی از آن دارند‪.‬‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در این حک��م پس از مقدمه‌ای نس��بتا‬ ‫طوالنی چنین نوشته است‪« :‬اینجانب جنابعالی را انسانی‬ ‫موحد‪ ،‬مومن‪ ،‬پاک‪ ،‬صبور و دارای قلب و اندیش��ه‌ای زالل‪،‬‬ ‫عاشق و دلبس��ته به ارزش‌های الهی و آحاد مردم جهان و‬ ‫عمیقا عارف و متعهد به آرم��ان مهدوی‪ ،‬حاکمیت جهانی‬ ‫توحید‪ ،‬عدالت‪ ،‬عش��ق و آزادی و مدیریت مشترک ملت‌ها‬ ‫و فردی شایس��ته‪ ،‬مدیر‪ ،‬مدبر و امین و از جهات گوناگون‬ ‫توانمند م ی‌شناسم و آش��نایی و همکاری با ش��ما را ب رای‬ ‫خود هدی��ه‌ای الهی و افتخاری بزرگ م ی‌ش��مارم‪ .‬در ادامه‬ ‫توفیقات الهی در خدمت به ملت ب��زرگ و آرمان‌های بلند‬ ‫انقالب اس�لامی اینک با سمت «مش��اور رئی س‌جمهور و‬ ‫رئیس دبیرخانه جنبش عدم تعهد» منشا خدمات گسترده‌تر‬ ‫خواهید ب��ود‪ .‬اطمینان دارم ک��ه با همت‪ ،‬ژرف‌اندیش��ی‪،‬‬ ‫جامع‌نگری و سع ه‌صدر ستودنی شما‪ ،‬فرصتی فراهم خواهد‬ ‫گشت تا همه اندیشمندان‪ ،‬دلسوزان‪ ،‬دانشگاهیان و حوزویان‬ ‫ای ران و همه متفکران‪ ،‬عدالت‌طلبان و آزادیخواهان جهان‬ ‫و دولت‌ها و ملت‌های عضو و غیرعضو دست در دست هم‬ ‫و ب رای ساختن دنیایی بهتر تالش نمایند و همه استعدادها‬ ‫و توانمندی‌ها در عرصه‌های گوناگون فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و اجتماعی با ارتب��اط و هم‌افزایی همگانی اجازه‬ ‫ظهور و فرصت حضور یابند‪ .‬از هم��ه دلدادگان و منتظ ران‬ ‫بهار جهانی و الهی انس��ان‌ها دعوت م ی‌نمایم تا شما را در‬ ‫این ماموریت خطیر یاری دهن��د‪ .‬از خداوند متعال موفقیت‬ ‫جنابعالی و س�لامت‪ ،‬س��عادت و بهروزی ملت ای ران‪ ،‬مقام‬ ‫معظم رهبری و هم��ه ملت‌ها و اس��تق رار جهانی توحید و‬ ‫عدالت در سایه حاکمیت امام عصر(ع) را مسالت دارم‪».‬‬ ‫آیا مشایی باید خود را آماده انتخابات ‪ 92‬کند یا اینکه‬ ‫او هم مانند احمدی‌نژاد از گزینه دومی حمایت خواهند کرد؟‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬نماینده ویژه رئی س‌جمهور در کارگروه توسعه‬ ‫حمل‌ونق��ل عموم��ی و مدیریت مصرف س��وخت‪ ،‬رئیس‬ ‫شورایعالی هماهنگی‌ترافیک ش��هرهای کشور‪ ،‬استاندار‬ ‫اردبیل‪ ،‬معاون عمرانی اس��تانداری لرستان‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫مس��کن و شهرسازی اس��تان اردبیل‪ ،‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫عمرانی اس��تانداری اردبیل‪ ،‬مدیرکل دفتر فنی اس��تانداری‬ ‫اردبیل و همچنین دبیر و عضو هیات مرکزی حل اختالف‬ ‫شوراهای اسالمی کشور را درکارنامه خود دارد‪ .‬برخی منابع‬ ‫خبری مدت‌هاس��ت از او به‌عنوان نامزد احتمالی دولت یاد‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬س��ایت دی‌پرس در این خصوص نوش��ت‪« :‬در‬ ‫برخی محافل سیاسی ته ران شنیده شده است که در حلقه‬ ‫اصلی حامیان احمدی‌نژاد نامزدی عل��ی نیکزاد‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی به صورت جدی مورد بررس��ی قرار گرفته و در‬ ‫حال حاضر یکی از جدی‌ترین گزینه‌های نامزدی انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری از س��وی احمدی‌نژاد و حلقه اطرافیانش‬ ‫به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬عل��ی نیک��زاد در دول��ت احمدی‌نژاد‬ ‫به‌عنوان چهره‌ای اقتصادی ش��ناخته م ی‌شود که در زمینه‬ ‫مس��کن مهر فعالی ت‌های زیادیکرده اس��ت‪ .‬ه��واداران‬ ‫احمدی‌نژاد امیدوارند با نامزدی نیک��زاد بتوانند ضمن دور‬ ‫کردن نکات سیاس��یکه درباره مش��ایی و حلقه نزدیکان‬ ‫رئی س‌جمهور مطرح م ی‌ش��ود‪ ،‬بار دیگر با ش��عار خدمت و‬ ‫مهرورزی آرای طبقات فرودست جامعه را جلب کنند‪ .‬گفته‬ ‫م ی‌شود مطابق این تصمیم‌گیری‌ها ظرفيت احمدي‌نژاد و‬ ‫مشايي به سوي نيكزاد سوق داده م ي‌شود تا بار دیگر یک‬ ‫چهره از همین حلقه که البته شهرتش در زمینه مسکن و‬ ‫اقتصاد بیشتر است بتواند با شعارهای سال ‪ 84‬احمدی‌نژاد‬ ‫به احیای مدل احمدی‌ن��ژاد ‪ 84‬بپردازد و بار دیگر کرس��ی‬ ‫ریاست‌جمهوری را از آن حلقه اصلی نزدیکان دولت کند‪».‬‬ ‫این در حالی است که چندی پیش او خود خبر نامزدی‌اش‬ ‫را تکذیب کرد‪« :‬در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ثب ت‌نام‬ ‫نم ی‌کنم‪ .‬من اصال کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری نیستم و‬ ‫نخواهم شد‪ ».‬نیکزاد مرداد امسال در حالی که ب رای افتتاح‬ ‫طرح‌های عمرانی به دماوند رفته بود‪ ،‬دچار س��انحه شد و‬ ‫برنامه کالن دول��ت ب رای تکمیل طرح‌های مس��کن مهر‬ ‫ماندگار به ویژه در استان ته ران و حاشیه سایر کالنشهرهای‬ ‫کش��ور و بازدیدهای س��رزده وزیر مس��کن و شهرس��ازی‬ ‫درنهایت ب��رای این عض��و کابینه دولت دهم دردسرس��از‬ ‫ش��د‪ .‬ماجرا از این قرار بود که روز ‪ 12‬مرداد امسال در مسیر‬ ‫ته ران – دماوند‪ ،‬الس��تیک خودروی حام��ل علی نیکزاد‪،‬‬ ‫وزیر مس��کن و شهرس��ازی دچ��ار ترکیدگ��ی و درنهایت‬ ‫خودروی ای��ن مقام دولت��ی پ��س از برخورد ب��ا گاردریل‬ ‫اتوبان واژگون ش��د‪ .‬خ��ودروی لندکروز واژگون‌ش��ده وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی چهار‌سرنشین داش��ت که حال عمومی‬ ‫وزیر مسکن شهرس��ازی مس��اعد گزارش ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫فرمانده پلی س‌راه ش��رق اس��تان ته��ران‪ ،‬در این س��انحه‬ ‫رانندگی که به علت س��رعت غی ر‌مجاز به‌وقوع پیوست با‬ ‫عملکرد به‌موقع کیس��ه‌‌های هوای خودرو‪ ،‬آس��یب جدی‬ ‫به وزیر مس��کن و همراهان وی وارد نش��ده‪ ،‬ام��ا وزیر به‬ ‫بیمارس��تان‌‌ ش��هید چمران ته ران و رئیس بنیاد مس��کن‬ ‫کش��ور به بیمارستان س��وم ش��عبان دماوند منتقل شدند‪.‬‬ ‫س��رانجام وزیر راه و شهرس��ازی به هم��راه تابش‪ ،‬رئیس‬ ‫بنیاد مس��کن کش��ور تا عص��ر روز حادثه در بیمارس��تان‬ ‫شهید چمران اقدسیه بس��تری بودند‪ ،‬اما پس از آزمایشات‬ ‫کامل و نداشتن مشکلی حاد‪ ،‬از بیمارستان مرخص و راهی‬ ‫منزل ش��دند تا به دلیل کوفتگی بدن و آسی ب‌های جزئی‬ ‫دیگر‪ ،‬در منزل به اس��تراحت بپردازند‪ .‬آيا همچنان كه خود‬ ‫نيكزاد گفته او را بايد از جمع گزينه‌هاي رياس��ت جمهوري‬ ‫حذف شده بدانيم؟ باورش كمي سخت است ‪.‬‬ ‫دولت این‌بار با قرارگرفتن در صدر سازمان می راث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬خبرس��از ش��د‪ .‬او حاال می راث‌دار اسفندیار‬ ‫رحیم‌مش��ایی‪ ،‬حمید بقایی‪ ،‬روح‌اهلل احم��دزاده کرمانی و‬ ‫میرحسن موس��وی است و ریاس��ت يكي از پرحاشی ه‌ترین‬ ‫سازمان‌هاي دولتی را عهده‌دار شده است‪.‬‬ ‫ملک‌زاده که اصالتی بیرجندی دارد سوابقی همچون‬ ‫مش��اورعالی عب��داهلل جاس��بی در دانش��گاه آزاد و عضو‬ ‫عل ی‌البدل هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی‬ ‫‌اعضای هیات علمی‌دانش��گاه آزاد از سوی هیات موسس‬ ‫دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌اهلل هاشم ی‌رفسنجانی‪ ،‬معاون‬ ‫اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان می راث فرهنگی در دولت‬ ‫نهم‪ ،‬ریاست ش��ورای صیانت از حقوق شهروندی ای رانیان‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬دبیر شورای عالی امور ای رانیان خارج از کشور‬ ‫و مش��اور اجرایی آیت‌اهلل س��ی د‌محمود هاشم ی‌شاهرودی‬ ‫در قوه قضائی��ه را درکارنامه خ��ود دارد‪ .‬او البته در روزهای‬ ‫پایانی بهار ‪ 1390‬از س��وی عل ی‌اکبر صالح��ی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه دول��ت دهم به س��مت معاون��ت اداری و مالی این‬ ‫وزارتخانه منصوب شد‪ .‬این انتصاب اما چنان پرحاشیه بود‬ ‫که صالحی را تا مرز استیضاح پیش برد‪ .‬وزارت اطالعات نیز‬ ‫طی نامه‌ای به وزیر امور خارج��ه صالحیت ملک‌زاده ب رای‬ ‫تصدی مسئولیت جدید را رد کرد و نمایندگان مجلس هم‬ ‫به این انتصاب اعتراض کردند‪ .‬درنهایت ملک‌زاده با استعفا‬ ‫از این س��مت صالحی را از اس��تیضاح نجات داد و خود در‬ ‫دوم تیرماه ‪ 1390‬بازداش��ت ش��د‪ ،‬اما چندی بعد مورد عفو‬ ‫رهبر معظم انقالب قرارگرفت و از زندان آزاد شد‪ .‬او همچنین‬ ‫طی حکمی‌از س��وی محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان مشاور‬ ‫رئی س‌جمهور منصوب شد‪ ،‬اما این حکم چندی بعد منتفی‬ ‫ش��د‪ .‬ملک‌زاده حاال با حکم جدید محم��ود احمدی‌نژاد به‬ ‫معاونت رئی س‌جمهور و ریاست س��ازمان می راث فرهنگی‬ ‫و گردش��گری منصوب ش��ده اس��ت؛ حکمی‌که به دلیل‬ ‫سابقه قضایی او مورد اعتراض بس��یاری از منتقدان دولت‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫سید‌حسن موسوی‬ ‫سی د‌‌حس��ن موس��وی که نام كامل او «میرحس��ن‬ ‫موسوی» است‪ ،‬جانشین اس��فندیار رحیم‌مشایی در دفتر‬ ‫رئی س‌جمهور ش��د‪ .‬او از زمانی که در راس سازمان می راث‬ ‫فرهنگی و گردشگری قرار گرفت بیش از گذشته در رسانه‌ها‬ ‫مطرح شد‪ .‬موسوی البته پیش از آن نیز یکی از یاران نزدیک‬ ‫اس��فندیار رحیم مش��ایی در مرکز ملی مطالع��ات جهانی‬ ‫شدن بود‪ .‬حتی در اردیبهش��ت ‪ 89‬برخی سایت‌ها‪ ،‬خبری‬ ‫را منتش��ر کردند که حکایت از حضور او در معاونت اجرایی‬ ‫رئی س‌جمهوری داشت‪« :‬با وجود تکذیب خبر احیای معاونت‬ ‫اجرایی رئی س‌جمهور از ط��رف محمدرضا رحیمی‪ ،‬احیای‬ ‫این معاونت نهایی ش��ده و از سی د‌حسن موسوی به‌عنوان‬ ‫جدی‌ترین گزینه مطرح ب رای این پس��ت یاد ش��ده است‪.‬‬ ‫موسوی ب رای پذیرش این سمت شرط کرده که دستش در‬ ‫امور اجرایی و مالی باز باشد و بودجه این معاونت نیز افزایش‬ ‫یابد‪ ».‬این شایعه اما رنگ واقعیت به خود نگرفت و موسوی به‬ ‫جای معاونت اجرایی به سازمان می راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری رفت‪ .‬دوران ریاس��ت سی د‌حسن موسوی بر این‬ ‫سازمان را م ی‌توان آرام‌ترین دوران این سازمان در دولت‌های نهم‬ ‫و دهم دانست‪ .‬دوران‌ب ی‌حاشی ه‌ای که البته با سکوت اسفندیار‬ ‫رحیم‌مشایی در عرصه سیاست همراه بود و نتیجه آن شد که‬ ‫موسوی پس گذراندن این دوره جایگزین رحیم‌مشایی در دفتر‬ ‫ریاست‌جمهوری شد‪ .‬برخی از او به‌عنوان یکی از کاندیداهای‬ ‫احتمالی دول��ت ب رای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم یاد‬ ‫م ی‌کنند‪.‬حمیدرض‌ا ترقی از اعضای شورایمرکزیحزبموتلفه‬ ‫اسالمی در این خصوص م ی‌گوید‪« :‬افرادی در دولت هستند که‬ ‫م ی‌توانند کاندیدای دولت باشند‪ ،‬از جمله میرحسن موسوی‪،‬‬ ‫رئی س‌دفتر جدید رئی س‌جمهور‪g».‬‬ ‫‪31‬‬
‫حسین نجابت در گفت‌و‌گو با مثلث‬ ‫سياست‬ ‫‪4‬‬ ‫آراي خاكستري و حاميان دولت‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫حسين نجابت‪ ،‬عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران مي‌گويد كه كانديداي اصلي حاميان دولت فردي غير‬ ‫از اسفنديار رحيم‌مشايي است و البته باورش اين است كه اين طيف شانسي براي پيروزي در انتخابات ندارد‪.‬با او‬ ‫تو‌گو نشستيم‪.‬‬ ‫در مورد راهبردهاي انتخاباتي حاميان دولت به گف ‌‬ ‫تح�رکات انتخابات�ی گرو ه‌ه�ای سیاس�ی از‬ ‫سه‪،‬چهار ماه گذش�ته آغاز ش�ده و تقریبا در فاز‬ ‫عملی و علنی شدن است‪ .‬برهمین اساس آرایش‬ ‫طیف‌های فعال اصولگرا را چگونه می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬در بین اصولگراها دو گفتمان در حال شکل‌گیری‬ ‫است؛ یکی س��نتی‌ها یعنی جبهه پیروان خط‌امام و رهبری‬ ‫و موتلفه هس��تند که گفتمان قدیم را پیگی��ری می‌کنند و‬ ‫در حاش��یه جامعه روحانیت مب��ارز تهران قص��د دارند وارد‬ ‫عرصه انتخابات ریاست ش��وند‪ ،‬اما گفتمان دیگر یا همان‬ ‫پیش��رفت اس�لامی را جوانان اصولگرا جلوداری می‌کنند‪.‬‬ ‫محوریت این طیف با پایداری‪ ،‬ایثارگران و رهپویان اس��ت‬ ‫که به تدریج می‌رود که شکل بگیرد‪ .‬در بین این دو گفتمان‬ ‫برخی نامزدهای متفرقه به صحنه می‌آیند و خود را مستقل‬ ‫معرفی می‌کنند‪ .‬همین‌جا بگویم که دو گفتمان یادشده نام‬ ‫اصولگرا دارند‪ ،‬اما در مسائل گوناگون با رویکرد مختلف وارد‬ ‫می‌شوند؛ در کل این آرایش اصلی صحنه اصولگرایان است‪.‬‬ ‫دولت در این فضا چگونه تعریف می‌شود؟‬ ‫‪ l‬دولت از خیلی قبل‌ها حس��اب خ��ود را از جریان‬ ‫اصولگرایی جدا کرد‪ ،‬در برهه‌ای رئیس‌جمهور معتقد بود که‬ ‫برآمده از هیچ جناح و گروهی نیست‪ .‬طبیعتا این طیف هم‬ ‫همین رویکرد را در رقابت سیاسی پیش رو پررنگ‌تر دنبال‬ ‫می‌کند‪ ،‬البته از همین حاال آنها شروع کردند‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫قس��مت اصلی پایداری که در قم حض��ور دارد دیگر آنطور‬ ‫حامی‌دولت نیس��ت و متقابال دولت نیز خود را وابس��ته به‬ ‫آن نمی‌داند‪ .‬همانطور که گفت��م رئیس‌جمهور به تدریج آن‬ ‫ایده‌ای که پس از چند سال ریاس��ت‌جمهوری اعالم کرد و‬ ‫گفت «متعلق به هیچ جبهه و جناح و گروهی نیست» خیلی‬ ‫صریح‌تر پیش می‌برد و حلقه‌ای نزديك به وی این رویکرد را‬ ‫‪32‬‬ ‫دنبال می‌کنند‪ ،‬بنابراین طیف دولت نیز جزو همان گروه‌های‬ ‫مستقل تعریف می‌شوند چون ادعای اصولگرایی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین از صحبت‌های شما این‌طور بر‌می‌آید که‬ ‫در انتخابات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم سه طیف‬ ‫«سنتی»‪« ،‬جوان شامل تحولخواهان (ایثارگران‬ ‫و رهپویان) و پایداری» و «غیر اصولگرایان» فعال‬ ‫خواهند بود‪ ،‬درست است؟‬ ‫‪ l‬دولت هم جزو گروه سوم است‪ ،‬البته افراد مستقل‬ ‫همچون آقای محس��ن رضایی هم در همین طیف تعریف‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید پایداری واقعا در انتخابات سال ‪92‬‬ ‫از جریان دولت جدا شود؟‬ ‫‪ l‬من پایداری را یک گفتمان می‌دانم‪ ،‬اما ش��اید‬ ‫برخی آن را در قالب افراد ببینند‪ .‬وقتی آقاي احمدی‌نژاد‬ ‫ش��عار عدالت‌خواهی‪ ،‬برگش��تن به اص��ول و ارزش‌های‬ ‫انقالب و خدم��ت به مردم را مطرح ک��رد این طیف به او‬ ‫ملحق ش��دند‪ .‬در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به ویژه‬ ‫مرحله دوم آن‪ ،‬هس��ته اصلی گفتم��ان پایداری‪ -‬که در‬ ‫قم اس��ت ‪ -‬با تمام قوا از احمدی‌ن��ژاد حمایت کرد‪ .‬البته‬ ‫تعدادی هم در تهران خود را به این گفتمان وابسته کردند‬ ‫و االن یک اختالف محسوس بین شاخه تهران‪ -‬که افراد‬ ‫هستند‪ -‬با شاخه قم که یک فکر است به‌وجود آمده‪ .‬در‬ ‫ش��اخه قم گفتمان پایداری افراد زیادی تحصیالت عالی‬ ‫در دانش��گاه و حوزه دارند بنابراین این گفتمان روی خط‬ ‫آنها حرکت می‌کند‪ .‬ممکن اس��ت برخی اف��راد پایداری‬ ‫در تهران هنوز تعلق خاطر به دولت داش��ته باش��ند‪ ،‬ولی‬ ‫آنچه اط�لاع دارم در برهه‌ای پایداری قم ب��ه راحتی از‬ ‫احمدی‌ن��ژاد عبور کرد اما ب��ا این وج��ود االن پایداری‪،‬‬ ‫رهپوی��ان و ایثارگران در صحنه سیاس��ی خود را موظف‬ ‫به مقابله جدی با دول��ت نمی‌دانند‪ ،‬چون اعتقاد دارند که‬ ‫فضا باید آرام و خالی از تشنج باشد تا به مشکالت کشور‬ ‫رسیدگی شود‪ .‬دوباره تاکید می‌کنم که هم‌اکنون پایداری‬ ‫از آقای احمدی‌نژاد عبور کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همان‌طور که اش�اره کردی�د برخی اف�راد طیف‬ ‫تهران پای�داری هنوز چش�م به ح�رکات دولت‬ ‫دارند‪ ،‬ب�ه همین علت برخ�ی از اله�ام به‌عنوان‬ ‫فرد مش�ترک بین پایداری و دول�ت در انتخابات‬ ‫آتی نام می‌برند؛ آیا غالمحس�ین الهام می‌تواند‬ ‫در جایگاه نامزد مش�ترک دول�ت و پایداری پا به‬ ‫عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری بگذارد؟‬ ‫‪ l‬نظر طیف تهران پای��داری را نمی‌دانم ولی حتما‬ ‫در قم اینگونه نخواهد بود‪ ،‬آقای الهام خود را قبل از منصوب‬ ‫ش��دن به س��خنگویی دولت از گفتمان پایداری جدا کرد‪،‬‬ ‫وانگهی نگاه نباید روی افراد باشد‪ .‬ما در حال گذاریم و باید‬ ‫به گفتمان‌های مختلف توجه کنیم و وزن اش��خاص را در‬ ‫آرایش سیاسی کشور کاهش دهیم‪ ،‬چون آن وقت است که‬ ‫ائتالف‌ها معنا پیدا می‌کند و فکرها متن و حاشیه‌شان روشن‬ ‫می‌شود و افراد می‌توانند حول یک فکر و گفتمان با یکدیگر‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬بنابراین معتقدم هنوز رفتن سراغ مصادیق‬ ‫رئیس‌جمهور آینده زود است‪ .‬باید در یکی‪ ،‬دو ماه آینده نیاز‬ ‫جامعه را ش��ناخت‪ ،‬گفتمان برتر را پر‌رنگ کرد و به فعاالن‬ ‫سیاسی توجه داد که افق جایگاه کشور کجاست؟ نارسایی‌ها‬ ‫چیست؟ آن وقت مردم اقبال می‌کنند‪ ،‬اما اول باید انتظارات و‬ ‫توقعات نخبگان سیاسی ساماندهی شود‪ ،‬بعد وارد تحرکات‬ ‫علنی شد‪.‬‬ ‫حاال که صحبت از گفتمان شد‪ ،‬به نظر شما طیف‬ ‫دولت چه گفتمانی دارد؟‬ ‫‪ l‬طبعا دولت اگر بخواهد یک نفر در امتداد خود را‬ ‫معرفی کند مقوله «خدمت فارغ از جناح‌های سیاس��ی» را‬ ‫مطرح می‌کند‪ .‬معتقدم نامزد این جری��ان بر میزان خدمت‬
‫و عدم‌وابستگی به جناح‌های سیاس��ی مانور می‌دهد‪ ،‬چون‬ ‫رويكرد دولت در سياس��ت خارجي تغييراتي داشته بنابراین‬ ‫جریان دولت از رسیدگی به اوضاع اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر‬ ‫جامعه حرف می‌زند‪.‬‬ ‫یعنی جریان دولت در انتخابات آتی روی مسائل‬ ‫و موضوعات سیاست خارجی صحبت نمی‌کند؟‬ ‫‪ l‬دولت در سیاست خارجی به اینجا رسیده که باید‬ ‫با كشورهاي مختلف و قدرت‌ها تعامل كرد‪ ،‬بنابراین بیشتر از‬ ‫عدالت‌طلبی و عدالت‌خواهی از رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر‬ ‫و کنار زدن دانه‌درشت‌ها حرف خواهد زد‪.‬‬ ‫جریان دولت چه استراتژی برای انتخابات دارد؟‬ ‫‪ l‬با رویک��ردی که بخواهد مش��کالت را به دوش‬ ‫دیگران بیندازد و بس��تر آن را با یک مساله اجتماعی فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنی�د در چه حوزه‌اي از س�وي اين طيف‬ ‫بسترسازی شود؟‬ ‫‪ l‬مس��ائل اقتصادی را که باید خودش پاسخگو‬ ‫باش��د‪ .‬برخي از آنه��ا می‌گوین��د مجلس ی��ا قوه‌قضائیه‬ ‫کمک نکردن��د یا نگذاش��تند کار جل��و رود‪ .‬البته ش��عار‬ ‫روسای اجرایی سابق هم در اواخر دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬چون س��خنانی که ایشان در طول این چند‬ ‫سال داشته و اسنادی که وجود دارد نشان می‌دهد که از یک‬ ‫اندیشه مورد تاييد بزرگان برخوردار نیست‪.‬‬ ‫مکتب ایرانی را می‌گویید؟‬ ‫‪ l‬غیر از این هم هست؛ مسائلي مانند برداشت‌های‬ ‫اعتقادی و فقهی و نوع اعتقاد به روحانيت از مصادیق دیگر‬ ‫آن است‪ .‬این تفکرات با فرمایش امام که فرمودند «اسالم‬ ‫منهای روحانیت مثل کش��ور بدون طبیب است» مغایرت‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین مساله مهمی‌است‪.‬‬ ‫اصال ایشان نامزد ریاس�ت‌جمهوری می‌شود یا‬ ‫فقط فضا را برای نامزد پشت صحنه دولت آماده‬ ‫می‌کند؟‬ ‫‪ l‬فکر می‌کن��م فرمول قدیمی‌اینکه ایش��ان به‬ ‫صحنه بیاید تا هزینه را جم��ع کند بعد کاندیدای اصلی پا‬ ‫به عرصه رقابت بگذارد پیاده ش��ود‪ .‬شیوه کار هم همین‬ ‫اس��ت که یک جناحی ی��ا گروه سیاس��ی تع��داد زیادی‬ ‫کاندیدا معرفی می‌کند با عل��م به اینکه می‌داند این افراد‬ ‫تایید صالحیت نمی‌ش��وند‪ ،‬چون ش��رایط احراز نامزدی‬ ‫ریاست‌جمهوری را ندارند بعد که نامزدهایش رد‌صالحیت‬ ‫شد مظلوم‌نمایی می‌کند‪.‬‬ ‫آقای مشایی از س�وی رئیس‌جمهور به ریاست‬ ‫دبیرخان�ه اجلاس ن�م منصوب ش�د‪ ،‬ع�ده‌ای‬ ‫می‌گویند این کار برای آن بود که وجهه بین‌المللی‬ ‫ايشان قوی شود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬اگر هم با این هدف انجام شده باشد جامعه ما در‬ ‫وضعیتی نیست که اگر فردی در عرصه بین‌الملل محبوب‬ ‫باش��د یا نباش��د‪ ،‬خیلی برایش مهم باش��د‪ .‬مگر خود آقای‬ ‫احمدی‌نژاد ک��ه در مرحل��ه دوم رای آورد جامعه بین‌الملل‬ ‫او را قبول داش��ت؟ بنابراین فکر نمی‌کنم مشایی چهره‌ای‬ ‫بین‌المللی پیدا کند‪ .‬فارغ از این مباحث دبیرخانه نم هم زیاد‬ ‫جایگاه مهمی‌نیست‪.‬‬ ‫فک�ر می‌کنی�د اگ�ر مش�ایی رد‌صالحیت ش�ود‬ ‫کاندیدای پش�ت‌پرده دولت چه کسی باشد؛ در‬ ‫گمانه‌زنی‌ها نام آقای الهام مطرح است؟‬ ‫‪ l‬نام افراد زی��ادی از جمله آقایان اله��ام‪ ،‬نیکزاد و‬ ‫صالحی مطرح است‪.‬‬ ‫میرحس�ن موس�وی‪ ،‬رئی�س دفت�ر کنون�ی‬ ‫رئیس‌جمهور چطور؟‬ ‫‪ l‬بله‪ .‬به نام ایش��ان هم توج��ه دارم‪ .‬وی مدتی در‬ ‫‪ l‬پیش‌بینی خودم این اس��ت که نامزد دولت بازار‬ ‫انتخابات را گرم می‌کند‪ ،‬اما ش��رایط انتخاب ش��دن برای‬ ‫رئیس‌جمهور را ندارد چون ظرفیت اجتماعی که احمدی‌نژاد‬ ‫آن را جلوداری می‌کرد ظرفیت بسیار مهمی‌بود اما در طول‬ ‫این چند سال اخیر ایشان بخش��ی از این ظرفیت را از دست‬ ‫داد‪ .‬اگر همان ظرفیت اولیه حفظ می‌شد‪ ،‬مردم اقبال نشان‬ ‫می‌دادند اما دیگر آن ظرفیت اشباع شده و قدرت مانور ندارد‪.‬‬ ‫جامعه نیاز به تحرکي جدید و یک رئیس‌جمهور انقالبی‪ ،‬آرام‪،‬‬ ‫مدیر و مدبر دارد‪ .‬كس��ي باید بیاید که ویژگی انقالبی‌گری‬ ‫داشته باشد چون ایران در مرکز انقالب‌های منطقه و بیداری‬ ‫اسالمی اس��ت و یک فرد انقالبی به تمام معنا‪ ،‬مدیر و مدبر‬ ‫باید اوضاع داخلی را آرام کند تا در ح��وزه بین‌المللی بتواند‬ ‫پیشقراولی ایران را حفظ کرد‪.‬‬ ‫فرض مح�ال‪ ،‬محال نیس�ت‪ ،‬اگر مش�ایی تایید‬ ‫صالحیت ش�ود چه با حکم حکومتی و چه با نظر‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬ایش�ان ظرفیت اجتماعی برای‬ ‫پیروزی دارد؟‬ ‫‪ l‬من چنی��ن اعتقادی ن��دارم‪ .‬به نظ��رم عملکرد‬ ‫آقای احمدی‌نژاد و دوس��تانش باعث ش��د که این ظرفیت‬ ‫اجتماعی اشباع شود و دیگر امکانی که حرف تازه‌ای بزند و‬ ‫موضعگیری قابل توجهی کند وجود ندارد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫يعن�ي می‌فرمایید دول�ت می‌خواهد ب�ا رویکرد‬ ‫انتقادی وارد صحنه انتخابات شود‪...‬‬ ‫آي�ا آق�ای مش�ایی می‌توان�د مص�داق نام�زد‬ ‫ریاست‌جمهوری باشد؟‬ ‫حتی اگر نام نامزد دولت برای ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم ویژه باشد؟‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫‪ l‬راهبرد جریان دول��ت تا زم��ان انتخابات این‬ ‫اس��ت که فضا سياسي باش��د‪ ،‬افراد متعدد ردای نامزدی‬ ‫ریاست‌جمهوری بر تن کنند و همه ش��اخه‌های مختلف‬ ‫اصولگ��را کاندیدای مطل��وب خود را به صحن��ه بیاورند‪.‬‬ ‫در گام بعدی این جریان مسائل یا نارسایی‌های اجتماعی‬ ‫را محور فعالیت تبلیغاتی خ��ود قرار می‌دهد تا در چند ماه‬ ‫مانده به انتخابات به جامعه القاء کند که دولت می‌خواهد‬ ‫برای م��ردم کار کند اما ع��ده‌ای نمی‌گذارند‪ .‬ب��از تاکید‬ ‫می‌کنم که الزمه موفقیت این راهب��رد فضای اجتماعی‬ ‫سياسي اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس رئیس‌جمهور اقدام به‬ ‫تغییراتی در ساختار کابینه خود کرد كه شاهد سخنراني‬ ‫جنجالي رئيس جمهور برابر مجلس بوديم تا جریان دولت‬ ‫با یک کار روانی و اجتماعی راهبرد خود را جلو ببرد‪ .‬البته‬ ‫این ش��رایط مطلوب برخي اصالح‌طلبان هم هست‪ ،‬اما‬ ‫من فکر می‌کنم دلسوزان انقالب و نظام که در کشور در‬ ‫اکثریت هستند باید تش��خیص دهند که منطقه االن در‬ ‫چه وضعیتی است‪ .‬همانطور که رهبر معظم انقالب گفتند‬ ‫در مرحله گذاری��م و نقاط قوت زی��ادی داریم‪ .‬اگر خوب‬ ‫موضع بگیری��م و از مرحله گذار به س�لامت عبور کنیم‬ ‫دس��تاوردهای ما زیاد خواهد بود‪ .‬بعد می‌ت��وان در پرتو‬ ‫مسائل بین‌المللی‪ ،‬مسائل داخلی را که یکی از آنها اقتصاد‬ ‫است حل کرد‪ .‬اما اگر به جای توجه به مسائل منطقه‌ای‬ ‫و اس��تفاده از آن برای تاثیرگذاری ب��ر جهان‪ ،‬همه هم و‬ ‫غم جریانات سیاس��ی معطوف به دعواهای داخلی ش��ود‬ ‫زیان خواهیم دید‪ .‬از نظر رویک��رد اصولگرایان واقعی و‬ ‫دلس��وزان نظام بر‌می‌آید که فضا را آرام نگه می‌دارند که‬ ‫هرکس انتخاب ش��د در کش��ور بتواند فعالیت و کار کند‪.‬‬ ‫وقتی رهبری اش��اره می‌کنند که اگر کسی از احساسات‬ ‫مردم اس��تفاده کند و هیجان کاذب ب��ه وجود آورد خائن‬ ‫است باید کوشید که از س��رو صدا و بگو‌مگوهای بین قوا‬ ‫کاس��ت‪ ،‬چون هیچ فایده‌ای و دس��تاوردی برای شرایط‬ ‫فعلی مملکت ندارد‪ .‬اگر جایی کمبود اقتصادی یا قضایی‬ ‫رخ داد نباید آن را برای جلب نظ��ر افکارعمومی بزرگتر‬ ‫از اندازه‌اش توصیف کرد‪ ،‬چون خالف‌نظر رهبری است‪،‬‬ ‫نمی‌گویم به اینها توجه نشود بلکه نباید آسمان ریسمان‬ ‫بافت‪ .‬وقت��ی نماینده‌ای یا وزیری صحب��ت می‌کند و در‬ ‫گوشه‌ای از کش��ور اتفاقی افتاده نباید آن را به کل کشور‬ ‫تعمیم دهد‪ .‬در کل مواقع��ی بگو‌مگوهای اجتماعی برای‬ ‫انقالب الزم است اما االن موقع آن نیست‪.‬‬ ‫همین بود که نگذاش��تند م��ا کار کنیم‪ .‬دول��ت در حوزه‬ ‫اقتصادی باید بیشترین پاس��خگویی را داشته باشد و در‬ ‫امر پاس��خگویی مجلس و قوه‌قضائیه‌بی‌س��هم نیستند‪،‬‬ ‫اما س��هم دولت از سایرین بیشتر اس��ت‪ .‬حاال می‌خواهد‬ ‫این پاس��خگویی برای موفقیت‌ها باش��د یا نارس��ایی‌ها‪.‬‬ ‫کسانی که طراحی پش��ت‌صحنه می‌کنند دنبال شرايطي‬ ‫در حوزه اجتماع��ی می‌گردند؛ یک حادث��ه می‌تواند این‬ ‫بهانه را به آنها بدهد‪ ،‬بعد از روی آن واقعه مانور تبلیغاتی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬حرف‌هایشان را می‌زنند‪ .‬آنهایی که می‌خواهند‬ ‫بهره‌ب��رداری کنن��د این ظرفیت‌ه��ای بالق��وه را بالفعل‬ ‫می‌کنند‪ ،‬خیلی مهم نیس��ت جنس آنها چه باشد‪ .‬کسانی‬ ‫که فضای آرام را تایید یا طلب نمی‌کنند آنهایی هس��تند‬ ‫که می‌خواهن��د منطقی بحث کردن ف��رار کنند‪ ،‬آن‌وقت‬ ‫یک حاشیه درست می‌شود و در پرتو آن حاشیه‪ ،‬کارهای‬ ‫خود را انجام می‌دهند‪ .‬در دیگ��ر جاهای جهان هم دیده‬ ‫می‌ش��ود که یک جام‌جهان��ی یک ماه توج��ه همگان را‬ ‫به ح��وزه فوتبال معط��وف می‌کند و در ای��ن زمان دیگر‬ ‫نارسایی‌ها کنار گذاشته می‌ش��ود‪ ،‬اول و آخر دنیا مسابقه‬ ‫فوتبال و برنده ش��دن یک تیم می‌ش��ود‪ .‬می‌توان مدل‬ ‫کوچکش را در ایران پیاده کرد‪.‬‬ ‫صنایع خودرو‌سازی بود و بعد ریاست سازمان میراث‌فرهنگی‬ ‫را در دست داشت‪ ،‬اندازه اینها‪ ،‬اندازه رئیس‌جمهوری نیست‪.‬‬ ‫یک بار اتف��اق می‌افتد که ی��ک نفر از پش��ت‌پرده در بیاید‬ ‫و رئیس‌جمهور ش��ود‪ .‬آق��ای احمدی‌نژاد ش��هردار تهران‬ ‫بود‪ ،‬ش��هردار تهران اندازه‌اش حتی از جم��ع پنج وزیر هم‬ ‫بزرگتر اس��ت چون حوزه کاری و تاثیرگ��ذاری‌اش فضای‬ ‫اجتماعی تهران و به تبع آن سراسر کشور است‪ .‬فکر نمی‌کنم‬ ‫دوباره یک نفر از گوش��ه‌ای بیرون بیاید و پی��روز انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری شود‪.‬‬ ‫اما آق�ای باهنر حرک�ت آقای احمدی‌ن�ژاد و تیم‬ ‫ایش�ان را در انتخاب�ات ریاس�ت‌جمهوری آتی‬ ‫تعیین‌کننده می‌داند؟‬ ‫‪ l‬عرض کردم یکی از بازیگ��ران اصلی‪ ،‬جریان‬ ‫دولت اس��ت‪ ،‬چون با کارهای غیرمنتظ��ره‌ای که انجام‬ ‫می‌دهد می‌تواند اثرگ��ذاری کند ولی با همه این حرف‌ها‬ ‫فکر نمی‌کنم چه مش��ایی و چه میرحس��ن موسوی و چه‬ ‫هر کس دیگری بتواند مقبولی��ت عمومی پیدا کند‪ .‬آقای‬ ‫احمدی‌ن��ژاد خودش می‌گوی��د متعلق به هی��چ گروهی‬ ‫نیس��تم؛ توجه ندارد که نهضت اصولگرایی که با شورای‬ ‫دوم شهرتهران ش��روع ش��د‪ ،‬بعد به مجلس هفتم رسید‬ ‫و س��پس با یک حاش��یه‌ای ریاس��ت‌جمهوری را نصیب‬ ‫احمدی‌نژاد کرد ی��ک جریان اجتماعی اس��ت که در آن‬ ‫طیف وجود دارد‪ .‬احمدی‌نژاد چ��ه بخواهد و چه نخواهد‬ ‫جزو این طیف اس��ت‪ .‬اگر برخي فک��ر مي‌کنند که آرای‬ ‫خاکستری در حوزه اصالح‌طلبی وجود دارد که به او رای‬ ‫می‌دهند تحلیل درست نيست‪.‬‬ ‫آن طیفی که به شخص آقای احمدی‌نژاد وفادارند‬ ‫آیا به نامزد مورد حمایت وی رای می‌دهند؟‬ ‫‪ l‬اساس��ا کس��انی ک��ه ب��ه نام��زد م��ورد تایی��د‬ ‫آقای احمدی‌نژاد رای می‌دهند دو قشر هستند؛ یکی آنهایی‬ ‫که کارکنان دولتند که از خدمات دولتی برخوردارند و خدمت‬ ‫هم انجام می‌دهند‪ ،‬ديگري اقشار آسیب‌پذیری هستند که‬ ‫دولت نهم و دهم واقعا برای آنه��ا کار کرد‪ ،‬اما این جریانات‬ ‫اخیر بعد از خانه‌نش��ینی احمدی‌نژاد و مشکالت اقتصادی‬ ‫اخیر حجمش��ان کاهش یافته‪ .‬آقای احمدی‌نژاد به اقش��ار‬ ‫دهک‌های پایین کمک ک��رد و نمی‌ت��وان آن را انکار کرد‬ ‫ولی با مس��ائل اقتصادی اخیر این جایگاه ب��ا چالش‌هايي‬ ‫مواجهه شد‪g .‬‬ ‫‪33‬‬
‫سياست‌‬ ‫اصالح پرحاشيه‬ ‫سياست‬ ‫دموكراسي نخبگاني‬ ‫يا دموكراسي عمومي؟‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫انتقاد تند رئيس جمهور از طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫‪1‬‬ ‫جدال موافقان و مخالفان طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫را ش��اید بتوان نماد رقابت دو اندیشه دموکراسی نخبگاني‬ ‫یا پولیارش��ی با دموکراس��ی عمومی و نزدیک به اکثریتی‬ ‫دانست‪ .‬گروه اول معتقدند که ریاست جمهوری باید خصلتی‬ ‫نخبه محور داش��ته باش��د و مردم باید از میان نخبگان که‬ ‫اعتماد افراد مهم نظام سیاسی و مذهبی را به دست آورده‌اند‬ ‫انتخاب ش��وند‪ .‬درحالی که گروه مخالف معتقدند که برای‬ ‫تأیید صالحیت یک نامزد‪ ،‬نظر شورای نگهبان کافی است‬ ‫و نباید از اختیار توده‌ها به نفع نخبگان کاست‪.‬‬ ‫مدل اول‪ ،‬مدلی است که غلظت دخالت افراد شاخص‬ ‫و نخبه را بیشتر می‌کند و فرد رئیس‌جمهور را از نظر مخالفان‬ ‫وامدار گروه‌ها و طبقات اقتصادی و سیاسی می‌کند درحالی‬ ‫که قانون فعلی از نظر این افراد استقالل رئیس‌جمهور را از‬ ‫گروه‌های سیاسی و اقتصادی تضمین می‌کند‪ .‬هرچه هست‬ ‫رقابت میان این دو اندیش��ه در پارلمان ای��ران ادامه دارد؛‬ ‫رقابتی که در نهایت شورای نگهبان باید آن‌را مورد بررسی‬ ‫قرار دهد‪ .‬اصالح قانون انتخابات حاال گویا تبدیل شده به‬ ‫مهمترین موضوع در روابط دولت و مجلس‪.‬اصالح قانونی‬ ‫که البته تالش در راستای آن به مجلس نهم ختم نمی‌شود‬ ‫و از سال‌ها پیش خیلی‌ها به‌دنبال آن بودند‪.‬‬ ‫آنچ��ه اما ام��روز در صحن علنی مجل��س می‌گذرد‪،‬‬ ‫تفاوت‌های زیادی دارد با آنچه طراحان اولیه در نظر داشتند‪.‬‬ ‫اصالحات جدید دامنه‌اش بسیار فراخ است و هم نحوه‬ ‫برگزاری انتخاب��ات را تغییر داده و هم ش��رایط افراد برای‬ ‫کاندیداتوری را با تغیيراتی روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫در جدید‌ترین تحول در این مورد نمایندگان مجلس‬ ‫‪34‬‬ ‫شورای اسالمی پس از چند جلسه بحث و بررسی پیرامون‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬این طرح‬ ‫را با ‪ 144‬رای موافق‪ 91 ،‬رای مخال��ف و ‪ 11‬رای ممتنع از‬ ‫مجموع ‪ 253‬نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند‪.‬‬ ‫ام��ا مخالفان ای��ن طرح چه کس��انی هس��تند و چه‬ ‫می‌گویند؛ منتقدان این طرح معتقدند ملزم کردن داوطلبان‬ ‫شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری به گرفتن‬ ‫تاییدیه از «حداقل ‪ 100‬نف��ر از نمایندگان فعلی مجلس یا‬ ‫کسانی که پس از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬سابقه نمایندگی‬ ‫مجلس‪ ،‬مقام وزارت‪ ،‬معاونت رئیس‌جمهور‪ ،‬معاونت وزیر‪،‬‬ ‫سفارت و استانداری‪ ،‬سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های‬ ‫قانونی سراسری را داشته‌اند» یا «دارا بودن حداقل ‪ 8‬سال‬ ‫س��ابقه مدیریت در س��مت وزارت و معاونت رئیسان قوای‬ ‫سه‌گانه یا هم‌طراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی‬ ‫نیروهای مس��لح یا نمایندگ��ی مجلس یا ترکیب��ی از آنها‬ ‫مشروط بر آنکه مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد‬ ‫نفر از افرادی که پس از پیروزی انقالب اس�لامی س��ابقه‬ ‫تصدی مقامات موضوع ماده (‪ )71‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری را داشته‌اند‪ ،‬تایید شود» و نیز ارائه تاییدیه «مدیر و‬ ‫مدبر بودن» از سوی «حداقل ‪ 200‬نفر از افرادی که سابقه‬ ‫مقامات موضوع ماده (‪ )71‬قانون مدیریت خدمات کشوری‬ ‫و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی را داشته‌اند» به‬ ‫نتایج نامطلوبی منتج خواهد شد‪.‬‬ ‫حداد‌عادل‪ :‬خالف قانون اساسی است‬ ‫اما یکی از مخالفان اصالح قانون انتخابات غالمعلی‬ ‫حداد‌عادل‪ ،‬رئیس فراکس��یون اصولگرایان مجلس است‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪« :‬به این طرح ایراد اساسی دارم و آن را خالف‬ ‫قانون اساسی می‌دانم؛ مش��کالتی در این طرح وجود دارد‬ ‫که موجب شد من و دوستانم به آن رای موافق ندهیم‪».‬‬ ‫حداد‌ع��ادل در عین حال می‌گوید‪« :‬ب��ا تصویب این‬ ‫طرح فاجعه‌ای رخ نمی‌دهد؛ بحث س��ر این است که به هر‬ ‫مساله‌ای به اندازه خود آن باید بها داده شود‪».‬‬ ‫بذرپاش‪ :‬رقابت جمع‌آوری امضا راه‌نیندازیم‬ ‫اما مهرداد بذرپاش نیز در زمره مخالفان این طرح قرار‬ ‫دارد‪ .‬این عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس که هنگام‬ ‫بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به‌عنوان مخالف‬ ‫طرح سخن می‌گفت با بیان اینکه قانون اصالح انتخابات‬ ‫با پنج بند قانون اساسی مغایر است‪ ،‬اظهار داشته است‪« :‬آیا‬ ‫رد‌‌صالحیت تعداد زی��ادی از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات‬ ‫وهن نظام اس��ت یا اینکه کس��ی چند صد امض��ا از علما و‬ ‫مسئوالن جمع کند و بعد توسط شورا رد‌صالحیت شود‪ .‬ما‬ ‫که نمی‌خواهیم مثل مجلس ششم بگوییم با اینکه شورای‬ ‫نگهبان مصوبه را رد می‌کند اما م��ا تصویب می‌کنیم تا به‬ ‫مجمع برود‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه برخی‌ می‌گوین��د این قانون‬ ‫به نوعی گرته برداری از قانون انتخابات فرانس��ه اس��ت‪،‬‬ ‫می‌گوید‪« :‬انتخابات فرانسه را هم دیدیم که آخرش امثال‬ ‫سارکوزی انتخاب شدند‪».‬‬ ‫اما کاظم جالل��ی و عل��ی مطه��ری‪ ،‬دو نماینده‌ای‬ ‫بودند ک��ه در موافق��ت با طرح اص�لاح قان��ون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نطق کردند‪.‬‬ ‫کاظم جاللی‪ ،‬نماینده ش��اهرود در موافقت با اصالح‬ ‫قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از ثبت‌نام بیش از ‪1200‬‬ ‫نفر در انتخابات س��ال ‪ 84‬یاد کرد و فیلمی‌که از نامزدهای‬ ‫آن دوره تهیه ش��ده را خ��وراک رس��انه‌های بیگانه خواند‬ ‫و افزود‪« :‬ثبت‌نام انتخابات ریاس��ت‌جمهوری به واس��طه‬ ‫حضور اف��رادی که ش��أن الزم را ندارند تبدی��ل به صحنه‬ ‫جوک شده است‪ .‬از س��وی دیگر بهانه‌ای به دشمنان برای‬ ‫رد‌صالحیت‌ها داده می‌شود‪».‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در قانون اساس��ی آمده است که شرایط‬
‫اعتراضات شدید محمود احمدی‌نژاد‬ ‫مخالفت‌ها با اصالح قانون انتخابات البته هفته گذشته‬ ‫سطح باالتری پیدا کرد و هم‌محمود احمدی‌نژاد در قامت‬ ‫اگر قرار بر تغییر اختیارات قوا باشد باید قانون‬ ‫اساسی تغییر کند‬ ‫رئیس‌جمهور در ادامه با اش��اره به اینکه تفسیرهای‬ ‫متناقض��ی در مقاط��ع مختلف در قانون اساس��ی س��بب‬ ‫وارد شدن خدش��ه به اصل آن می‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬تفسیر باید‬ ‫با اصل قانون اساس��ی مطابق باش��د‪ ،‬یعنی اکثریت قاطع‬ ‫مردم این تفسیر را درست بدانند‪ ،‬چرا‌که اصل قانون اساسی‬ ‫به‌خاطر رأی مردم است‪ ،‬اگر مردم رأی نمی‌دادند این قانون‬ ‫اجازه اجرا پیدا نمی‌کرد‪ .‬از این رو تفسیر قانون و اصل قانون‬ ‫اساسی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نیز آن را درست بدانند‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫مخالفت دولت با طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری‬ ‫معاون سیاسی وزیر کشور از نظر مخالف دولت با طرح‬ ‫اصالح قانون انتخابات خبر داد و گفت‪« :‬اگر مجلس شرکت‬ ‫سهامی‌تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی‌در برگزاری‬ ‫انتخابات داشته باشند از قوه مجریه چیزی باقی نمی‌ماند‪».‬‬ ‫س��ید‌صولت مرتضوی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر کشور در‬ ‫جلسه علنی روز یکشنبه گذشته مجلس حین بررسی کلیات‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در خصوص‬ ‫نظر دولت درباره این طرح گفت‪« :‬سوال من از مجلس این‬ ‫است كه آیا قانونگذار در بیان اصل ‪ 115‬قانون اساسی است‬ ‫یا در مقام تفسیر آن‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اگ��ر مجلس در مقام بیان قانون اس��ت‬ ‫که اص��ل ‪ 115‬به‌طور واضح ش��رایط انتخاب‌ش��وندگان‬ ‫ریاست‌جمهوری را مش��خص کرده‪ ،‬اما اگر در مقام تفسیر‬ ‫است که تفسیر هم بر‌عهده شورای نگهبان است‪».‬‬ ‫مرتض��وی ادام��ه داد‪« :‬ام��روز س��الگرد تصوی��ب‬ ‫قانون اساسی است‪ .‬آقای الریجانی در نطق اول وقت خود‬ ‫فرمودند که چقدر مرحوم مدرس به قانون اهمیت می‌داد‪.‬‬ ‫آیا این اقدام مجلس در‌صدد اصالح قانون اساسی است یا‬ ‫اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؟ به گمان ما این‬ ‫طرح در‌صدد اصالح قانون ریاس��ت‌جمهوری نیست بلکه‬ ‫در‌صدد اصالح قانون‌اساس��ی اس��ت‪ .‬اگر مجلس شرکت‬ ‫سهامی‌تشکیل دهد که هر کدام از قوا سهمی‌در برگزاری‬ ‫انتخابات داش��ته باش��ند از ق��وه مجریه چه چی��زی باقی‬ ‫می‌ماند؟ این مباحث موجبات وهن مجلس است‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫نامزدها باید در قوانین موضوعه تدوین ش��ود‪ .‬از همین رو‬ ‫قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تدوین شده است‪ .‬در این‬ ‫قانون مواردی فراتر از قانون اساس��ی آمده است‪ .‬در طرح‬ ‫اصالحی آن نیز م��وارد دیگری همچون افزایش س��طح‬ ‫تحصیالت آمده است‪».‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش‌ه��ا با ابراز تاس��ف از اینکه این‬ ‫اصالحیه را عامل فتنه خوانده‌اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪« :‬بهتر‬ ‫اس��ت برای تایید نتیجه انتخابات‪ ،‬همه نظام را پش��ت سر‬ ‫انتخابات بیاوریم‪ .‬به‌گونه‌ای که نتیجه انتخابات را هر س��ه‬ ‫قوه تایید کنند نه فقط وزارت کش��ور‪ .‬این چه ایرادی دارد‬ ‫که بی‌دلیل برخی آن را به مساله فتنه منتسب می‌کنند؟»‬ ‫علی مطهری‪ ،‬نماینده تهران ه��م در موافقت با این‬ ‫طرح با اشاره به اینکه هر کسی از ظن خود درباره آن بحث‬ ‫می‌کند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬برخ��ی این طرح را ب��رای حذف رقبا‬ ‫می‌خوانند در حال��ی که قانون فعلی ایرادات��ی دارد که باید‬ ‫رفع شود‪ .‬این اصالحیه ربطی به انتخابات گذشته و ادعای‬ ‫تقلب هم ندارد‪ .‬اگر چنین منطقی درس��ت باش��د‪ ،‬هیچ‌گاه‬ ‫نمی‌توان قانون انتخابات را اصالح ک��رد‪ .‬چون هر بار این‬ ‫کار را بکنیم‪ ،‬برخی می‌گویند سالمت انتخابات گذشته زیر‬ ‫سوال می‌رود!»‬ ‫وی با اش��اره به بخش��ی از این اصالحیه که به تغییر‬ ‫ترکیب هیات اجرایی برگزاری انتخابات تعلق داشت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬در ح��ال حاضر هیات اجرایی با ترکیب مش��ابهی در‬ ‫شهرستان‌ها وجود دارد‪ .‬اینکه تاکنون چنین هیاتی در مرکز‬ ‫ستاد انتخابات وجود نداشته یک نقص بوده و ایجاد آن یک‬ ‫کار عقالیی است‪».‬‬ ‫مطهری با تاکید بر اینکه هیات اجرایی هیچ دخالتی‬ ‫در کار نظارت و ش��ورای نگهبان ندارد‪ ،‬متذکر ش��د‪« :‬این‬ ‫هیات برای آن اس��ت که تصمیمات فقط از س��وی وزارت‬ ‫کشور اتخاذ نشود و یک هیات این تصمیمات را اخذ کند‪».‬‬ ‫یک منتقد تمام عیار اعتراضاتش را علنی و صریح بیان کرد‬ ‫و هم علی الریجانی به عنوان رئیس مجلس وارد این ماجرا‬ ‫شد و پاسخ حرف‌های رئیس‌جمهور را داد‪.‬‬ ‫محم��ود احمدی‌ن��ژاد ک��ه ب��ا موض��ع مخالفت با‬ ‫اصالح قانون انتخابات در مجلس یک��ی از جنجالی‌ترین‬ ‫سخنرانی‌های خود را انجام داد رسما‪ ،‬شفاف و صریح دالیل‬ ‫مخالفتش را مطرح کرد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور گفت‪« :‬صرف‌نظ��ر از اینک��ه تغییر‬ ‫قانون انتخاب��ات به چه سرنوش��تی دچار ش��ود‪ ،‬این کار‬ ‫خالف قانون اساسی اس��ت و برخالف اصل ششم و ‪115‬‬ ‫قانون اساس��ی اس��ت‪ ».‬او در س��خنانی که با اعتراضات‬ ‫نماین��دگان هم مواجه ش��د‪ ،‬گفت‪« :‬انتخاب��ات آزاد حق‬ ‫مردم اس��ت و اینکه برخ�لاف قانون اساس��ی صالحیت‬ ‫باالترین مقام اجرایی کشور به نظر عده‌ای که ملت هیچ‬ ‫رائي به آنها نداده است بند شود درس��ت نیست‪ .‬در نظام‬ ‫جمهوری‌اسالمی‪ ،‬رئیس‌جمهور باالترین رکن جمهوری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اینکه صالحیت نماینده مردم به عده دیگری که‬ ‫نماینده اقلیت مردم محسوب می‌شوند منوط شود به هیچ‬ ‫عنوان درست نیست‪ ».‬احمدی‌نژاد گفت‪« :‬اگر می‌خواهید‬ ‫قانون اساس��ی را عوض کنید‪ ،‬این کار را انجام بدهید‪ ،‬اما‬ ‫از طریق راه و روش آن نه از طریق قانونگذاری‪ ،‬البته قبال‬ ‫چندین بار نیز تالش‌هایی در این‌باره ش��ده که ش��ورای‬ ‫نگهبان آن را بر‌خالف اصول قانون اساسی دانسته است‪.‬‬ ‫من فکر می‌کنم اصالح این قانون سبب می‌شود مردم فکر‬ ‫کنند کسان دیگری به جای آنها تصمیم می‌گیرند‪ .‬قانون‬ ‫اساس��ی در اصل ‪ 115‬خود ویژگی‌ه��ای رئیس‌جمهور را‬ ‫ذکر کرده و اصل ‪ 116‬نیز برگزاری انتخابات و نحوه تعیین‬ ‫رئیس‌جمهور را معین کرده است‪ .‬نظارت بر قانون اساسی‬ ‫نیز بر عهده ش��ورای نگهبان است‪ .‬در واقع نظارت بر این‬ ‫دو اصل نیز بر‌عهده ش��ورای نگهبان اس��ت‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور ادامه داد‪« :‬اصل نظام مبتنی بر رأی و‬ ‫تصمیم‌گیری و اراده مردم است و به نظر من عقال و شرعا‬ ‫چنین کاری درست نیست که ما مردم را محدود بکنیم چرا‬ ‫که مردم به سرنوشت خود حساس هس��تند‪ .‬البته این طور‬ ‫نیس��ت که مردم چنین مس��ائلی را ندانند و اینکه عده‌ای‬ ‫به‌دنبال این هس��تند که جایگاه مردم را محدود کنند‪ ،‬این‬ ‫اقدامات خالف قانون اساسی است‪».‬‬ ‫محمود احمدی‌نژاد البته به همین هم بسنده نکرد و در‬ ‫ادامه اعتراضاتش به تالش برخی نمایندگان برای اصالح‬ ‫قانون انتخابات اشاره کرد‪« :‬اگر هم سیستم فعلی مشکلی‬ ‫داشته اس��ت‪ 33 ،‬سال اس��ت که با چنین نظامی انتخابات‬ ‫برگزار شده است‪ .‬قبل از شما بسیاری با همین قانون وزیر‬ ‫شده‌اند‪ ،‬نماینده شده‌اند و خود شما با همین قانون و با همین‬ ‫وزیر کش��ور يا نماینده شدید و روس��ای‌‌جمهور گذشته نیز‬ ‫با همین قانون انتخاب ش��دند‪ .‬اینکه دست روی نقطه‌ای‬ ‫بگذارید که دشمنان قصد سوءاستفاده از آن را دارند‪ ،‬درست‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫یکی از دوستان به شوخی گفت که اسم رئیس‌جمهور‬ ‫را در پای مصوبه مجلس بنویس��ند و خیال مردم را راحت‬ ‫کنند‪ .‬البته چنین تالش‌هایی نیز مسبوق به سابقه است‪.‬‬ ‫و ما نباید بگوییم مردم نمی‌فهمند‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد با اش��اره به اینکه یک بحث مهم دیگر‬ ‫تغییر اصول قانون اساس��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬البت��ه در این‬ ‫خصوص‌ساز وکارهای خاص این مس��اله پیش‌بینی شده‬ ‫است‪ ،‬باید رهبری فرمان بدهند و یک شورای ویژه تشکیل‬ ‫شود و سپس این مس��اله به رفراندوم گذاشته شود تا قانون‬ ‫اساس��ی تغییر کند‪ .‬با تفس��یر نمی‌توان قانون اساس��ی را‬ ‫عوض کرد؛ حت��ی از طری��ق ارجاع به مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام‪ .‬تشخیص مصلحت باید زمان داشته باشد‪.‬‬ ‫ما نمی‌توانیم قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم؛‬ ‫در این صورت دیگر نیازی به قانون اساسی نخواهد بود‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تغییر قانون اساس��ی بر‌اساس‬ ‫مصالح اشتباه اس��ت و نباید تبدیل به مس��یری برای دور‬ ‫زدند قانون اساسی شود‪ ،‬افزود‪« :‬اگر در جایی قرار است تا‬ ‫مصلحت لحاظ ش��ود باید آن مصلحت به‌گونه‌ای باشد که‬ ‫برای اکثریت مردم آشکار باشد‪».‬‬ ‫رئیس‌جمهور ادامه داد‪« :‬بعضا مس��اله‌ای در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برخالف قانون اساسی تصویب می‌شود‬ ‫و بعد به ش��ورای نگهبان می‌رود و در آنجا رد می‌شود و به‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و آنجا عده‌ای قلیل‬ ‫که دور یکدیگر نشسته‌اند مصلحت را تشخیص می‌دهند‪،‬‬ ‫چرا‌که فکر می‌کنند ملت نمی‌فهمد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ملت خودش آنها را حاکم کرده‪ ،‬يعني نمی‌تواند مصالح خود‬ ‫را تشخیص بدهد؟»‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه س��خنان خود با اشاره به جایگاه‬ ‫رئیس‌جمه��ور در قان��ون اساس��ی ادام��ه داد‪« :‬جای��گاه‬ ‫رئیس‌جمه��ور صرف‌نظ��ر از احمدی‌نژاد ک��ه قطره‌ای از‬ ‫دریای ملت است بسیار باالست‪ .‬بر‌اس��اس قانون اساسی‬ ‫رئیس‌جمهور تنها مقامی‌اس��ت که نماینده و نماد تحرک‬ ‫و شکل‌گیری اراده ملی اس��ت‪ .‬انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫تنها جایی اس��ت که تمام اراده ملت در آن جمع می‌ش��ود‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور نمایندگی کل ملت را در اختیار دارد و باالترین‬ ‫سطح نمایندگی بر‌اساس قانون اساسی بر‌عهده اوست‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد با اشاره به اصل ‪ 113‬قانون اساسی گفت‪:‬‬ ‫«بخش مهم مردم‌س��االری و جمهوری نظام در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری متبلور می‌ش��ود که همه مردم می‌توانند‬ ‫اعمال اراده کنند‪ ،‬البته همه ارکان نظام باید بر‌اساس رای و‬ ‫اراده مردم باشد اما مشکل اینجاست که اقلیتی می‌خواهند‬ ‫کل ملت را کنترل کنند‪».‬‬ ‫نمایندگان مجلس نماینده اقلیت مردم هستند‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان‬ ‫اقلیت��ی از مردم هس��تند‪ ،‬اف��زود‪‌« :‬البته مجل��س جایگاه‬ ‫نمایندگان مردم است‪ ،‬اما به واس��طه قوانین عادی کار به‬ ‫جایی رسیده است که اینها نماینده اقلیت مردم شده‌اند‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس قانون انتخابات در حوزه‌ه��ای انتخابیه با‬ ‫رای نص��ف به عالوه ی��ک نماینده انتخاب می‌ش��د‪ ،‬اما با‬ ‫برخی از مش��کالت اجرایی درصد کس��ب آرا به ‪30‬درصد‬ ‫رس��ید و در ادامه نیز پایین‌تر آمد و ‪ 25‬درصد تعیین شد‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه انتقاداتش در مورد نمایندگان مجلس‬ ‫گفت‪« :‬این یعنی در بهترین ش��رایط نماین��دگان‪ ،‬نماینده‬ ‫‪30‬درصد ازمردم هستند و ‪70‬درصد در آن مشارکتی ندارند‬ ‫حاال اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود مشارکت پایین‌تر‬ ‫نیز می‌آید‪ ،‬چرا که در دوره اول انتخابات مش��ارکت مردم‬ ‫باالتر است‪ ».‬احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به‬ ‫اینکه در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری مشارکت مردم بسیار‬ ‫باالتر اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬رای مردم تنها یک ش��ماره نیست‪،‬‬ ‫بلکه نمادی از اراده آنان است‪ .‬اگر نماینده اکثریت ملت در‬ ‫جایگاه حکمرانی قرار بگیرد در آن زمان نظام با تمام قدرت‬ ‫به جلو خواهد رفت‪ .‬اگر نهادهایی که نماینده اقلیت هستند‬ ‫اجازه حکمرانی پیدا کنند‪ ،‬آن موقع به مشکل بر‌می‌خوریم‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫اراده مردم است که تمام برآیندهای قوا را شکل می‌دهد و‬ ‫تا زمانی که ملت نخواهد هیچ اتفاق��ی نخواهد افتاد‪ ،‬بلکه‬ ‫نیروی ملت است که کار را جلو می‌برد‪ ».‬وی افزود‪ « :‬حاال‬ ‫اینکه عده‌ای در اقلیت بخواهند کل ملت و اکثریت را کنترل‬ ‫کنند‪ ،‬درست نیست‪».‬‬ ‫برخی فکر می‌کنند زمان حکومت قاجار است‬ ‫رئیس‌جمهور با اش��اره به اینکه برخی‌ فکر می‌کنند‬ ‫هم‌اکنون زمان‪ ،‬زم��ان حکومت قاجار اس��ت و ملت تمام‬ ‫تالش خود را کردند تا تنها یک مجلس بر پا ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«البته جای��گاه مجل��س جایگاه بس��یار رفیعی اس��ت اما‬ ‫دستاوردهای ملت نیز بسیار باال بوده است‪ ».‬احمدی‌نژاد با‬ ‫اشاره به اینکه تالش‌های بسیاری برای دخالت در جایگاه‬ ‫قوه مجریه انجام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬یک نمونه آن شورای‬ ‫پول و اعتبار اس��ت‪ ،‬برخی‌ از بیرون قوه مجریه یا از سوی‬ ‫برخی دستگاه‌های حکومتی‪ ،‬حق تصمیم‌گیری در شورای‬ ‫پول و اعتبار را دارند‪ ،‬اما هیچ پاس��خگویی خاصی در قبال‬ ‫مسائل آن ندارند‪ ».‬وی افزود‪« :‬برخی‌ فکر می‌کنند اگر هر‬ ‫کاری دست آنها باشد درست انجام شده است البته این نگاه‬ ‫خوش‌بینانه است؛ برای اینکه همه‌چیز درست اجرا شود بهتر‬ ‫است که قانون اساسی درست اجرا شود؛ حرف مقام معظم‬ ‫رهبری نیز همین است‪ .‬قانون اساسی را درست اجرا کنید‬ ‫تا همه‌چیز درست ش��ود‪ .‬چنین تصمیماتی بر خالف اراده‬ ‫مردم است و اصال استبداد نیز از همین جا شکل می‌گیرد‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫علی الریجانی‪ :‬سراغ مجمع نمي‌رويم‬ ‫این سخنان محمود احمدی‌نژاد آن چنان برای رئیس‬ ‫مجلس س��نگین آمد که‌ترجی��ح داد با ترتی��ب دادن یک‬ ‫نشس��ت خبری پاسخ برخی ش��بهات را بدهد؛ نشستی که‬ ‫البته بر‌خالف اعالم قبلی با پوشش صدا وسیما مواجه نشد‪.‬‬ ‫علی الریجانی در این نشس��ت در پاسخ به این سوال‬ ‫که باتوجه ب��ه انتقادات موجود به اص�لاح قانون انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬مجلس چه اصراری دارد که این قانون‬ ‫به این نحو اصالح شود؟ چرا این اصالح در مجلس هشتم‬ ‫انجام نش��ده اس��ت؟ گفت‪« :‬اگر دقت کرده باشید بیشتر‬ ‫مناقشات حول ماده ‪ 35‬قانون انتخابات بود که روشی برای‬ ‫تشخیص صالحیت کاندیداها مشخص کرده بود‪ .‬شورای‬ ‫نگهبان ضمن اینکه می‌گوید مفاد این بخش خوب است‪،‬‬ ‫اما معتقد اس��ت چون خالف قانون اساس��ی است جایگاه‬ ‫تصمیم‌گیری در مورد آن مجلس نیس��ت‪ .‬ما هم ش��ورای‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫نگهبان را مرجع تش��خیص خالف قانون اساس��ی بودن‬ ‫می‌دانیم‪».‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪« :‬مح��ور اصلی مخالف ش��ورای‬ ‫نگهبان این اس��ت که هرچند مفاد این طرح مطلوب است‬ ‫اما خالف قانون اساسی اس��ت‪ ،‬بنابراین ما به نظر شورای‬ ‫نگهبان احترام می‌گذاریم‪ .‬اگر نمایندگان در جریان بررسی‬ ‫این ماده اخطار بدهند که خالف قانون اساس��ی است‪ ،‬من‬ ‫به عنوان رئیس مجلس چون قائل به نظر شورای نگهبان‬ ‫هستم‪ ،‬آن را به رای می‌گذارم و در صورت رای نمایندگان‬ ‫این ماده حذف خواهد شد‪».‬‬ ‫رئیس مجلس یادآور ش��د‪« :‬حدس من این است که‬ ‫نمایندگان عالقه‌مند نیستند قانونی خالف قانون اساسی را‬ ‫تصویب کنند؛ البته ممکن است ما قانون تصویب کنیم که‬ ‫تشخیص‌مان این نباشد که خالف قانون اساسی است‪ ،‬اما‬ ‫شورای نگهبان آن را خالف بداند‪ .‬قائل به این نیستیم که‬ ‫اصالح قانون انتخابات به مجمع تش��خیص برود و به نظر‬ ‫شورای نگهبان احترام می‌گذاریم‪».‬‬ ‫الریجانی در واکنش به سوال دیگر خبرنگار مبنی بر‬ ‫اینکه مجلس در این رابطه به مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام امید بسته است‪ ،‬گفت‪« :‬من معتقدم حرف‌هایی که در‬ ‫بیرون زده شده با سوء‌تفاهم بوده است‪ .‬تحلیل‌هایی مطرح‬ ‫می‌کنند یا این موضوع را به مجمع تشخیص وصل می‌کنند؛‬ ‫در حالی که چنین چیزی نیس��ت و ما قائل به این نیس��تیم‬ ‫که اصالح قانون انتخابات به مجمع تشخیص برود‪ .‬به نظر‬ ‫شورای نگهبان احترام می‌گذاریم و آن را قبول داریم‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن گف��ت‪« :‬م��ا در مجلس هش��تم هم‬ ‫برای احزاب‪ ،‬ش��وراها و مجلس قوانین��ی تدوین کردیم‪،‬‬ ‫اما به آخر کار مجلس نرس��ید‪ ،‬در مجلس نهم هم از تجربه‬ ‫مجلس هشتم استفاده می‌ش��ود و برخی قوانین در امتداد‬ ‫پیگیری‌های مجلس هش��تم مورد بررسی قرار می‌گیرد‪».‬‬ ‫رئیس مجلس گفت‪« :‬اگر مفاد طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری را ببینید‪ ،‬غی��ر از ماده ‪ 35‬ک��ه در مورد‬ ‫صالحیت کاندیداهاست و احتماال نمایندگان با نظر شورای‬ ‫نگهبان هماهنگی می‌کنند و این قصه خاتمه پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫بقیه مفادش اعتالبخش است و مشکلی ندارد‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬این طرح چن��د نس��خه دارد که برخی‬ ‫مواد آن در مورد نحوه تشخیص صالحیت‌های کاندیدای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری است که این موضوع در قانون‬ ‫فعلی نیز آمده اس��ت‪ ،‬با این مضامین که رئیس‌جمهور باید‬ ‫مدیر‪ ،‬مدبر و رجل سیاسی و مذهبی‪ ،‬دارای تابعیت ایرانی و‬ ‫ویژگی‌های دیگری باشد‪ ،‬بر این اساس در این طرح ضوابط‬ ‫حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته ش��ده تا زمان‬ ‫نام‌نویسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را‬ ‫مورد بررسی قرار دهد‪».‬‬ ‫رئیس ق��وه مقننه ادام��ه داد‪« ‌:‬در ای��ن رابطه برخی‬ ‫معتقدند تعیین این ضوابط برای تایید صالحیت کاندیداهای‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬نگاه حصری را برای شورای‬ ‫نگهبان ایجاد می‌کند و شورا را محدود می‌نماید‪ ،‬ولی باز هم‬ ‫اینکه این موضوع و اینکه اص�لاح قانون انتخابات خالف‬ ‫قانون اساسی است یا خیر‪ ،‬تش��خیص آن بر عهده شورای‬ ‫نگهبان است و ممکن است هر‌کس نظری داشته باشد‪».‬‬ ‫الریجانی تاکید کرد‪« :‬برای حاکم شدن نظم در کشور‬ ‫و تشخیص خالف قانون اساسی بودن چیزی‪ ،‬باید به نظرات‬ ‫ش��ورای نگهبان قائل بود‪ ،‬البته باز هم ممکن اس��ت ماده‬ ‫مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی کاندیداها‬ ‫در طرح اصالح قانون انتخابات به تصویب مجلس نرس��د‬ ‫یا حذف شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬بند دیگ��ر مربوط به اص��ل ‪ 116‬قانون‬ ‫اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون‪،‬‬ ‫هیچ اشکال قانون اساسی ندارد‪ .‬اینکه کسی ادعا می‌کند که‬ ‫مجلس می‌خواهد قانونی تصویب کند که آزادی‌ها را محدود‬ ‫نماید‪ ،‬خالف واقع اس��ت‪ ،‬ما این قانون را برای صیانت از‬ ‫آزادی‌ها تدبیر کرده‌ایم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و‬ ‫از سالمت قوی برخوردار باشد‪».‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این طرح‬ ‫در اختیار تمامی‌رس��انه‌ها قرار دارد‪ ،‬گف��ت‪« :‬اینکه هیات‬ ‫اجرایی از معتمدین تش��کیل شود‪ ،‬حس��ن قانون را نشان‬ ‫می‌دهد چرا‌که در این طرح تاکید شده وزارت کشور مسئول‬ ‫برگزاری انتخابات اس��ت و هیچ اختیاری از وزارت کش��ور‬ ‫سلب نشده است؛ البته گفته شده که با نظر هیات اجرایی و‬ ‫با مسئولیت وزارت کشور‪ ،‬انتخابات برگزار شود‪ ،‬رویه‌ای در‬ ‫حال حاضر در شهرها نیز حاکم است و هیات‌های اجرایی در‬ ‫شهرستان‌ها از معتمدین محل تشکیل می‌شود‪ .‬تمامی‌این‬ ‫اتفاقات گواهی بر این است که انتخابات در کشور ما توسط‬ ‫مردم برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیات‌های‬ ‫اجرایی را انتخاب می‌کند‪».‬‬ ‫الریجانی اف��زود‪« :‬همین فک��ر می‌خواهد در راس‬ ‫کشور اجرایی شود و هیات اجرایی مرکزی انتخابات متشکل‬ ‫از معتمدین تشکیل شود‪ ،‬حسن این موضوع آن است که از‬ ‫آزادی‌ها و حقوق ملت صیانت می‌شود‪g ».‬‬ ‫گفت‌و‌گو با عضو هيات‌رئيسه مجلس ؛‬ ‫‪2‬‬ ‫ماده ‪ 35‬دخالت دركار شوراي نگهبان است‬ ‫محمد دهقانی‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با مثلث تاکید کرد‪« :‬جنجال‌سازی‌هایی‬ ‫که در سال‌های اخیر صورت می‌گیرد برای تحت‌الشعاع قرار دادن برخی مشکالت است‪ ».‬او می‌گوید‪« :‬سال‌هاست‬ ‫آقای احمدی‌نژاد خود را محق می‌داند که درباره قوای دیگر نظر بدهد که این مساله خالف قانون اساسی است‪».‬‬ ‫آقای احمدی‌نژاد در برابر طرح اصالح قانون‬ ‫انتخابات واکنش و مواضع تندی داشتند‪ ،‬نظر شما‬ ‫در خصوص این اقدام رئیس‌جمهور چیست؟‬ ‫‪ l‬قانونگ��ذاری از اختیارات مجلس اس��ت؛ البته‬ ‫مجلس هم موظف اس��ت در چارچوب قانون‌اساسی عمل‬ ‫کند‪ ،‬مثال در خص��وص ماده ‪ 35‬قانون اص�لاح انتخابات‪،‬‬ ‫بنده زودت��ر از همه افراد حاضر در دول��ت و مجلس موضع‬ ‫گرفتم و حتی وقت گرفتم و می‌خواستم در مجلس صحبت‬ ‫کنم‪ ،‬اما وقتی دیدم رئیس مجل��س هم نظر بر رد این ماده‬ ‫‪36‬‬ ‫دارد نیازی به موضع‌گیری مج��دد ندیدیم؛ به هر حال این‬ ‫بحث درون‌مجلس��ی اس��ت و حلقه تکمیل��ی مجلس هم‬ ‫شورای نگهبان اس��ت‪ ،‬بنابراین ما هر‌‌چه تصویب می‌کنیم‬ ‫شورای نگهبان درباره آن نظر می‌دهد‪ ،‬البته رئیس‌جمهور‬ ‫هم می‌تواند به‌عنوان یک ش��خصیت در‌خصوص قوانین‬ ‫اظهارنظر کند‪ .‬این موضوع اش��کالی ندارد‪ ،‬اما اگر ایش��ان‬ ‫از این منظر ک��ه باید بر قوای دیگر نظارت داش��ته باش��د‬ ‫بخواهد درباره مصوبات مجلس نظر بدهد پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫قانون اساسی ما هم چنین اجازه‌ای به رئیس‌جمهور و هیچ‬ ‫مقامی‌ جز رهبر معظم انقالب نداده که بخواهد در مجلس‬ ‫دخالت رسمی داشته باشد‪ .‬در هر صورت سال‌هاست آقای‬ ‫احمدی‌نژاد خ��ود را محق می‌داند درباره ق��وای دیگر نظر‬ ‫بدهد که این مساله خالف قانون اساسی است‪.‬‬ ‫پس دلیل این اظهارنظرها را چه می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬جنجال‌سازی‌هایی که در سال‌های اخیر صورت‬ ‫می‌گیرد برای تحت‌الشعاع قرار دادن برخی مشکالت است‪،‬‬ ‫در‌واقع کار رئیس‌جمهور نیست به مس��ائل درون مجلس‬ ‫بپردازد‪ .‬ما خودمان در مجلس حضور داریم‪.‬‬ ‫برخی معتقدن�د دلیل مخالف�ت احمدی‌نژاد و به‬ ‫عبارت دیگر دولت با این طرح برای آن است که‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم دستشان‬ ‫برای معرفی کاندیدا باز ش�د شما چنین تحلیلی‬
‫آیا این قان�ون دخالت در کار ش�ورای نگهبان و‬ ‫دولت محسوب نمی‌شود؟‬ ‫‪ l‬این اختالف‌‌نظر وجود دارد‪ ،‬در قانون اساسی آمده‬ ‫اس��ت نحوه برگزاری انتخابات را قانون مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان هم اعالم کرد در نحوه برگزاری‬ ‫انتخابات قانونگذار هم می‌تواند دخالت س��ایر قوا را تامین‬ ‫کند‪ ،‬اما من نمی‌دانم نظر خود شورای نگهبان چیست‪.‬‬ ‫ش�ما فرمودید با ماده ‪ 35‬قانون جدید انتخابات‬ ‫مخالف هس�تید‪ ،‬آیا فقط اش�کال ای�ن طرح در‬ ‫سياست‬ ‫را قبول دارید؟‬ ‫‪ l‬به نظر من هر ش��خصی می‌توان��د در انتخابات‬ ‫کاندیدا شود؛ شورای نگهبان هم هر فردی که برای احراز‬ ‫این پس��ت الیق باش��د را تایید می‌کند‪ ،‬اما دولت به‌عنوان‬ ‫مجری انتخابات بای��د از ورود‌بی‌محابا به عرصه انتخابات‬ ‫پرهیز کند و وزانت و‌بی‌طرفی خودش را در انتخابات نشان‬ ‫دهد‪ .‬رفتاری که دولت انجام می‌دهد به نوعی به انتخابات‬ ‫ضربه می‌زند‪ ،‬در حالی که اگر کاندیدایی دارد باید با وزانت‬ ‫کاندیدای خ��ود را معرفی کند‪ ،‬دیگر نیازی نیس��ت مقابل‬ ‫مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫مدافعان طرح‬ ‫باهن�ر‪ ،‬نایب‌رئی�س مجل�س ش�ورای‬ ‫اسلامی‪« :‬قانون فعلی انتخاب��ات معضالت جدی‬ ‫دارد اما اینکه حاال زمان مناسبی ب رای تغییر و اصالح آن‬ ‫هست یا نه‪ ،‬قابل تامل است ه ر‌چند این مشکالت هر‬ ‫چه زودتر رفع شود بهتر است‪».‬‬ ‫کاظم جاللی‪ ،‬رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪« :‬اینکه در نظام جمهوری اسالمی‬ ‫یکب��اره ‪ 1200‬نفر ب��رای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫ثب ت‌نام کنن��د و ‪ 1196‬نفر رد صالحیت ش��وند و چهار‬ ‫نفر بمانند‪ ،‬این موضوع هجمه‌ای را در جامعه جهانی‬ ‫بیهوده علیه نظام ایجاد و هزینه‌ای بر نظام بار م ی‌کند‪.‬‬ ‫در حالی که وقتی این رون��د را قاعده‌مند کنیم در این‬ ‫روش خیل ی‌ه��ا ب راس��اس قاعده نم ی‌توانن��د ثب ت‌نام‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬دبیر مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪« :‬بعد از ابالغ سیاست‌های کالن‬ ‫رهبر انقالب در خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫اگر کم و کس��ری در این سیاست‌ها باش��د‪ ،‬در طرح‬ ‫اصالح قانون انتخابات جب ران م ی‌ش��ود‪ .‬طرح اصالح‬ ‫قانون انتخابات مفید خواه��د بود‪ .‬در دنیا نیز همواره‬ ‫از تجربه‌ه��ا اس��تفاده و به‌وس��یله آن‪ ،‬قوانین به‌روز‬ ‫م ی‌شود؛ بنابراین امیدواریم نق ص‌های قانون گذشته‬ ‫در اصالح برطرف ش��ود‪».‬‬ ‫ح ق‌شناس‪ ،‬عضو شورای مرکزی حزب‬ ‫اعتماد ملی‪« :‬مطمئنا قان��ون انتخابات فعلی نیاز‬ ‫به اصالح دارد و ضرورت آن بر کس��ی پوشیده نیست؛‬ ‫چراکه قانون انتخابات یک قانون مادر و تضمی ن‌کننده‬ ‫حقوق مردم اس��ت‪ .‬یکی از مباحث مهم ی‌ که باید در‬ ‫قانون انتخابات لحاظ ش��ود‪ ،‬پیوند آن با قانون احزاب‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه در نظامی که مبتنی بر آرای مردم است‬ ‫باید حتما نظ��ام انتخابات��ی آن یک پیوند درس��ت و‬ ‫روشنی با قانون احزاب داشته باشد‪g ».‬‬ ‫منتقدان مواد جنجالی طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫حداد عادل‪« :‬تصویب این طرح و به‌خصوص این ماده به صالح کشور نیست‪».‬‬ ‫کدخدایی‪ ،‬سخنگوی ش�ورای نگهبان‪« :‬با این‌گونه اقدامات که االن در حال بررسی در مجلس است این مساله حل‬ ‫نمی‌شود‪ .‬شورای نگهبان اصل‪ 115‬قانون اساسی را کافی می‌داند و می‌توان از بند‌های کیفی این اصل برای محدود کردن کاندیداها به‬ ‫عنوان مثال از طریق کار حزبی عمل کرد‪».‬‬ ‫احمد توکلی‪« :‬من با کلیات این طرح مخالف هستم‪ ،‬اما این طرز اداره مجلس درست نیست‪ .‬ان‌شاءاهلل کلیات رای نمی‌آورد‪ ،‬اما‬ ‫رئیس مجلس باید در اداره جلسه قانون را رعایت کند‪».‬‬ ‫محمد دهقان‪« :‬اصالحیه کمیسیون شوراها درخصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که‬ ‫ممکن است زمینه التهاب در جامعه را فراهم کند‪ .‬با این روند کسی که می‌خواهد کاندیداتوری فردی را تایید کند‪ ،‬ممکن است توقعاتی هم‬ ‫داشته باشد و در واقع کاندیداهای ریاست‌جمهوری در تعهدی نانوشته با جمع کردن امضاها‪ ،‬تیم کاری خود را مشخص می‌کنند‪ .‬ممکن‬ ‫است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست‌جمهوری قرار بگیرند‪ .‬به نوعی خرید امضا‬ ‫هم با این روش به تدریج باب می‌شود و خطرناک است‪».‬‬ ‫یدانم‪ .‬بهنظرمخیلیموارددیگرهست کهبایددر قانونانتخاباتمدنظرقرار‬ ‫علیرضازاکانی‪«:‬اصالحقانونانتخاباتراناکاملم ‌‬ ‫بگیرد و ماحصل آن بتواند قانون جامعی را برای کشور و نشاط انتخاباتی و حضور فعال گروه‌های مختلف فراهم کند‪ .‬قانون باید درخصوص‬ ‫نامزدها هم مانع آن باشد که عناصر فرصت‌طلب خود را نامزد کنند و هم موانع بی‌دلیلی را تحمیل نکند که فرصت را از عده‌ای بگیرد‪».‬‬ ‫سید امیرحسین قاضی‌زاده‪« :‬بعد از وقوع فتنه این طرح القا‌کننده اشکال و اخالل در روش برگزاری انتخابات است و این‬ ‫موضوع به نفع جریان فتنه است و دوم اینکه مشخصاتی که برای رئیس‌جمهور در این اصالحیه آورده‌اند یک رانت سیاسی و یک حلقه‬ ‫بسته ایجاد می‌کند‪».‬‬ ‫مرتضوی‪« :‬ما مخالف صددرصدی این طرح هستیم چرا که آن را مغایر با قانون اساسی می‌دانیم‪».‬‬ ‫افضلی‪ ،‬عضو کمیسیون اصل ‪ 90‬مجلس شورای اس�لامی‪« :‬برای احراز رجل سیاس��ی بودن داوطلب باید ‪ 100‬امضا از میان‬ ‫چهره‌های سیاسی و مسئوالن جمع کند که این کار‪ ،‬خود‌ترویج فرهنگ البی‌گری است و افرادی که در سطوح عالی هستند چنین کاری‬ ‫را انجام نمی‌دهند‪ .‬عالوه بر این اگر داوطلبی که ‪ 100‬امضا از مسئوالن جمع کرده توسط شورای نگهبان رد صالحیت شود یعنی عدم‬ ‫صالحیت‪ 100‬نفر از مسئوالن کشور‪».‬‬ ‫بیژن نوباوه‪« :‬بحث‌هایی که در اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره تعیین رجل سیاسی و شرایط و مولفه‌های آن‬ ‫آمده‪ ،‬باتوجه به اینکه طبق قانون‪ ،‬شورای نگهبان مسئول تشخیص رجال سیاسی است و شورای نگهبان پیش از این هم مواردی از این‬ ‫دست را رد کرده بود‪ ،‬قدری مخدوش است‪».‬‬ ‫حسینیان‪« :‬کل طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناقض اصل ‪ 115‬قانون اساسی است چون مجلس در‬ ‫موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانونگذاری نداده است‪ .‬در اصل ‪ 116‬قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز تنها‬ ‫نحوه برگزاری انتخابات مشخص شده است و شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان را قانون تعیین می‌کند‪ ،‬پس سوال این است‬ ‫که چرا ما باید قانونی را تصویب کنیم که شورای نگهبان آن را رد کند‪».‬‬ ‫سید‌حسین نقوی‌حسینی‪« :‬این مساله که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تایید‪ 100‬نفر از رجال سیاسی کشور برسد‬ ‫موجب می‌شود متقاضیان کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری وارد مذاکره و معامله با این افراد شوند که این امر مشکالت زیادی‬ ‫را به همراه دارد‪g ».‬‬ ‫همین مورد است؟‬ ‫‪ l‬عالوه بر ماده ‪ 35‬بن��ده در ماده ‪ 31‬این طرح نیز‬ ‫که پیشنهاد حذف برخی قسمت‌های آن را که خالف قانون‬ ‫اساسی می‌دانس��تم داده‌ام من نگاه قانونی به طرح‌ها دارم‬ ‫و معتقدم قوانین باید در چارچوب قانون اساس��ی تدوین و‬ ‫تصویب ش��ود‪ .‬البته ماده ‪35‬قانون جدی��د انتخابات حتما‬ ‫دخالت در کار ش��ورای نگهبان محس��وب می‌شد‪ .‬برخی‬ ‫قسمت‌های ماده ‪ 31‬نیز با اصل ‪ 60‬قانون اساسی مغایرت‬ ‫دارد که باید شورای نگهبان در این خصوص نظر بدهد‪ ،‬فکر‬ ‫نمی‌کنم مواد دیگر مشکل زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫نس�بت به برگزاری دو انتخابات یعنی انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری و ش�وراها به‌ط�ور همزم�ان‬ ‫انتقاداتی مطرح است‪ ،‬نظر شما در این خصوص‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬این قان��ون از مصوبات مجمع تش��خیص نظام‬ ‫است‪ ،‬در ش��رایط فعلی صالح نمی‌دانیم در این خصوص‬ ‫صحبتی کنیم‪ ،‬زیرا این موض��وع به صورت قانون در آمده‪،‬‬ ‫بنابراین باید اجرا شود و از اختیارات مجلس هم نیست که‬ ‫انتقادی در این خصوص داشته باشد‪g .‬‬ ‫‪37‬‬
‫موسي قرباني‬ ‫مي‌گويد‪ :‬قانون‌اساسی‬ ‫تصریح دارد‬ ‫رئیس‌جمهور باید از‬ ‫میان رجال سیاسی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬مدیر و مدبر‬ ‫انتخاب‌شود‬ ‫انتخابات ‪ 92‬با قانون قبلي برگزار مي‌شود‬ ‫گفت‌وگو با موسي قرباني درباره اصالح قانون انتخابات‬ ‫سياست‬ ‫‪3‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫موس�ی قربانی‪ ،‬مستش�ار دیوان‌عالی کش�ور‪ ،‬نماینده چهار دوره مجلس بود که در انتخابات نهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اسلامی دیگر نامزد نش�د‪ .‬با او درباره طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به‬ ‫گفت‌وگوپرداختي�م‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫ط�رح اصلاح م�وادی از قان�ون انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری که کلیاتش در مجلس تصویب‬ ‫شد‪ ،‬زیر تیغ نقد بسیاری از افراد قرار گرفت‪ ،‬شما‬ ‫در جایگاه یک حقوقدان و کس�ی ک�ه چهار دوره‬ ‫سابقه تقنین دارد‪ ،‬بفرمایید آیا مجلس حق ورود‬ ‫به این مقوله را براساس اصل ‪ 116‬قانون اساسی‬ ‫دارد یا خیر؟‬ ‫‪ l‬از دو منظر می‌توان به این س��وال جواب داد که‬ ‫یکی بحث حقوقی براس��اس قانون اساس��ی است و بحث‬ ‫کارشناس��ی برمبنای مصلحت کش��ور؛ معتقدم قس��مت‬ ‫پر سروصدا و جنجال‌آفرین این طرح دو ماده ‪ 31‬و ‪ 35‬است‬ ‫و نه بیشتر از آن‪ .‬ماده ‪ 31‬به تشکیل هیات مرکزی اجرایی‬ ‫انتخابات پرداخته و ماده ‪ 35‬به‌طور مصداقی به موضوع رجل‬ ‫سیاسی‪ ،‬رجل مذهبی و مدیر و مدبر پرداخته و آنها را تعریف‬ ‫کرده که هر دوی اینها به لحاظ کارشناس��ی و حقوقی قابل‬ ‫بحث هستند‪.‬‬ ‫تش�ریح و توضی�ح درب�اره م�واد یادش�ده از‬ ‫موضوعات بعدی است‪ ،‬نخست باید روشن شود‬ ‫که مجلس حق ورود به این مساله را دارد یا خیر؟‬ ‫چون عده‌ای از منتقدان این طرح معتقدند اصالح‬ ‫قان�ون انتخابات ریاس�ت‌جمهوری از صالحیت‬ ‫قوه‌مقننه خارج اس�ت‪ ،‬نظر شما به‌لحاظ حقوقی‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬من نظ��ر این گ��روه را نه‌تنه��ا رد می‌کنم‪ ،‬بلکه‬ ‫معتق��دم به لح��اظ حقوقی دی��دگاه آنها جایگاه��ی ندارد‪.‬‬ ‫قوه‌مقننه در تمامی‌امور کش��ور می‌تواند قانون وضع کند‪،‬‬ ‫جز مواردی که مغایر قانون اساسی و مغایر شرع باشد‪ .‬البته‬ ‫گاهی پیش می‌آی��د که مجلس با علم ب��ه مغایرت مصوبه‬ ‫‪38‬‬ ‫خود با قانون اساس��ی یا ش��رع بنا به مصلحت کشور برای‬ ‫زمانی خ��اص به طرح یا الیح��ه‌ای رای می‌ده��د و وقتی‬ ‫ش��ورای نگهبان آن را اعاده کرد‪ ،‬دوباره به رای خود اصرار‬ ‫می‌کن��د و مصوبه را ب��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام‬ ‫می‌فرستد تا آنجا تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫هم‌‌اکنون اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫ضروری است؟‬ ‫‪ l‬بس��تگی دارد ضرورت این مساله چگونه تعریف‬ ‫شود‪ ،‬اگر منظور طراحان این باشد که در شرایط فعلی امکان‬ ‫تخلف از سوی وزارت کشور در انتخابات پیش‌رو وجود دارد‬ ‫و باید جل��وی آن را پیش از وقوع گرفت‪ ،‬م��ن این را نه‌تنها‬ ‫ضرورت نمی‌دانم‪ ،‬بلکه این حرف را نادرست می‌خوانم‪ .‬همه‬ ‫انتخاباتی که در جمهوری اس�لامی ایران برگزار شد‪ ،‬سالم‬ ‫بود‪ .‬ممکن است ش��خصی نامزد ریاست‌جمهوری شود و با‬ ‫فضاسازی درصدد جمع‌آوری آرای عمومی برآید‪ ،‬اما نهایتا‬ ‫نام آن کسی از صندوق خارج می‌شود که مردم به وی رای‬ ‫دادند‪ ،‬همین‌جا این ش��ائبه پیش می‌آید که «فضاسازی آن‬ ‫نامزد موجب گمراهی و اش��تباه مردم در انتخاب می‌شود و‬ ‫درص��دی از آرای عمومی را جابه‌جا می‌کن��د؛ بنابراین باید‬ ‫جلوی این اتفاق را گرفت» اما معتق��دم این بحث دیگری‬ ‫است‪ ،‬چون در هر حال مردم رای دادند و همان رای خوانده‬ ‫ش��د؛ بنابراین اس��تدالل پیش��گیری از انحراف یا تقلب در‬ ‫انتخابات را برای اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫درست نمی‌دانم‪.‬‬ ‫اس�تداللی که کمیس�یون ش�وراها و امور داخلی‬ ‫کشور مجلس می‌آورد این است که قانون فعلی‬ ‫مصوب سال ‪ 1363‬اس�ت و نزدیک به ‪ 27‬سال‬ ‫از زمان تصویب آن می‌گذرد؛ بنابراین نقایص و‬ ‫خالء‌هایی دارد که باید پیش از برگزاری انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری سال ‪ 92‬آنها را برطرف کرد‪ ،‬آیا‬ ‫این استدالل دلیلی بر ضرورت می‌شود یا خیر؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬اگر حرف به‌روز کردن قانون قدیمی اس��ت‬ ‫و س��یکل و چارچوبی ارائه دهیم که انتخابات س��الم است‬ ‫و کس��انی که طوری دیگر فکر می‌کنند آنه��ا هم بپذیرند‬ ‫انتخابات سالم اس��ت این اقدام خوبی اس��ت که خالءها و‬ ‫نواقص قانون گرفته شود‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای تصوی�ب طرح اصالح قانون‬ ‫انتخابات را چه زمانی می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬معتق��دم هم‌اکن��ون کاره��ای کارشناس��ی و‬ ‫تحقیقاتی این ط��رح باید در مجامع کام�لا حقوقی به دور‬ ‫از هیاهوی رسانه‌ای آغاز ش��ود و بعد از برگزاری انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم و قبل از روی کار آمدن دولت جدید‪،‬‬ ‫بهترین و ایده‌‌آل‌ترین زمان است که طرح اصالح موادی از‬ ‫قانون انتخابات برای بررسی و تصویب در دستورکار مجلس‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اگر آن زمان نشد‪ ،‬ابتدای دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم این کار انجام شود تا این شائبه پیش نیاید که برای از‬ ‫صحنه خارج کردن فردی یا به صحنه آوردن فردی‪ ،‬مجلس‬ ‫می‌خواهد قانونگذاری کند؛ به عبارت دیگر طوری نشود که‬ ‫شائبه شخصی‌نگری پیش آید‪.‬‬ ‫مجلس هش�تم همی�ن فرص�ت اصلاح قانون‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری را داشت ولی چرا از‬ ‫این فرصت استفاده نکرد؟‬ ‫‪ l‬اتفاقا این بحث مطرح شد که طرح جامع انتخابات‬ ‫تدوین ش��ود‪ ،‬حتی کمیس��یون مربوط��ه کارگروهي برای‬ ‫این منظور تش��كيل داد‪ ،‬اما چون حساس��یتی برای تکمیل‬ ‫و جمع‌بندی نهایی طرح نش��ان ندادند‪ ،‬بررسی‌ها عملیاتی‬ ‫نشد‪ ،‬اما حاال نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری دوباره بحث‬ ‫جدی شده‪ ،‬بر همین اساس برخی افراد خیلی راحت تشکیک‬ ‫می‌کنند و اشکال و ایراد می‌گیرند‪.‬‬ ‫بيايي�د‌درب�اره م�واد این ط�رح جزئی‌ت�ر بحث‬ ‫کنی�م؛ یک�ی از نقده�ا آن اس�ت ک�ه گذاش�تن‬ ‫محدودیت سنی ‪ 45‬تا ‪ 75‬سال برای نامزدهای‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری تنگ‌‌ک�ردن فضا‌س�ت‪ ،‬آی�ا‬ ‫تعیی�ن س�قف و ک�ف س�نی ب�رای داوطلب�ان‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری نیاز به کار کارشناسی بیشتر‬ ‫دارد؟‬ ‫‪ l‬قانون‌اساس��ی تصریح دارد رئیس‌جمهور باید از‬ ‫میان رجال سیاسی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬مدیر و مدبر انتخاب‌شود؛ یعنی‬
‫چهار ش��رط برای نامزدها گذاشته اس��ت‪ ،‬معتقدم هر‌گونه‬ ‫قانونگذاری درباره تحصیل و س��ن داوطلبان باید بر همین‬ ‫اساس انجام شود‪ ،‬بنابراین اینکه به‌طور مطلق حداقل سن‬ ‫کاندیداتوری برای نامزدهای ریاست‌جمهوری ‪ 45‬سال در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬به نظر می‌رسد مناسب نیست‪.‬‬ ‫غیر‌دولت برگزار شود‪ ،‬خالف قانون اساسی است‪ ،‬مگر آنکه‬ ‫اعضای هیات طوری انتخاب شوند که اکثریت جزو دولت‬ ‫باشند‪ ،‬آن موقع ایرادی ندارد یا اگر اجرا را به آن ندهند و کار‬ ‫هیات همکاری و نظارت باشد اشکالی ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬مفید است‪ .‬دادستان یک آدم حقوقی و حقوقدان‬ ‫اس��ت و می‌تواند در تصمیمات موثر باشد‪ .‬وی از نزدیک در‬ ‫جریان تخلفات قرار دارد و حض��ور وی می‌تواند مفید واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ l‬دامنه‌ای که تعریف می‌ش��ود باید ب��ا معیارهای‬ ‫قانون اساسی همخوان باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬نظ��ارت روی کل انتخابات با ش��ورای نگهبان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اگر نظارت هیات مرکزی اجرایی بر وزارت کش��ور‬ ‫نوعی کمک محسوب شود اشکالی ندارد‪ ،‬البته به شرطی که‬ ‫نظارتش با کار شورای نگهبان تداخل نکند‪.‬‬ ‫ترکیب هی�ات مرکزی اجرایی ش�امل وزیر‬ ‫کش�ور (به‌عنوان رئیس هیات)‪ ،‬یکی از اعضای‬ ‫هیات‌رئیسه مجلس شورای اسالمی (با انتخاب‬ ‫رئی�س مجل�س)‪ ،‬دادس�تان کل کش�ور‪ ،‬وزی�ر‬ ‫اطالعات و تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمدان‬ ‫مردمی‌است که البته نحوه انتخاب این هفت نفر‬ ‫هم مشخص است؛ وزیر کشور حداقل چهار ماه‬ ‫قبل از زمان انتخابات ‪ 30‬نفر از ش�خصیت‌های‬ ‫مذهبی‪ ،‬سیاس�ی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی کشور را‬ ‫با اخذ نظر موافق دادس�تان کل کش�ور به هیات‬ ‫مرک�زی نظارت ب�ر انتخابات معرف�ی می‌نماید‬ ‫و پ�س از تایید هی�ات مرکزی نظ�ارت‪ ،‬حداکثر‬ ‫ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم‬ ‫معتمدان مذکور تش�کیل و آن هف�ت نفر معتمد‬ ‫با رای مخفی و اکثریت نس�بی به‌عنوان اعضای‬ ‫اصلی و چهار نفر نیز به‌عنوان علی‌البدل به ترتیب‬ ‫آرا انتخاب می‌شوند‪ .‬ایراد قانون اساسی به این‬ ‫ترکیب وارد است؟‬ ‫‪ l‬چهار نفر نخس��ت که شخصیت حقوقی هستند‪،‬‬ ‫ولی هفت نفر دیگر معلوم نیس��ت چه کس��ی هستند و به‬ ‫پیشنهاد وزیر بس��تگی دارد؛ بنابراین ممکن است همه آنها‬ ‫غیر‌دولتی شوند‪.‬‬ ‫‪ l‬تبلیغات یکسری ش��رایط باید داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫قبال محدودیت‌هایی که ایجاد می‌شود‪ ،‬آزادی از کاندیداها‬ ‫برای ارائه برنامه‌هایشان سلب نشود‪ ،‬فیلتر زیادی نگذارند‬ ‫که نامزد نتواند حرف‌های��ش را بزن��د‪ ،‬از طرفی تعرض به‬ ‫حیثیت افراد‪ ،‬تهمت نباشد که نمی‌توانند از خود دفاع کنند‪ ،‬در‬ ‫کل اگر بتوانند به تبلیغات چارچوب بدهند که به‌طور مساوی‬ ‫امکانات در اختیار همه نامزدها برای تبیین برنامه‌هايش��ان‬ ‫قرار بگیرد و حیثیت افراد غایب حفظ شود‪ ،‬اقدام مثبتی است‪.‬‬ ‫یعنی شما معتقدید باید محدوده سنی بازتر شود؟‬ ‫پس به‌نوعی اینکه کف و س�قف س�نی گذاشتند‬ ‫باید کارشناسی‌تر شود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬تعیین سقف نیز باید براساس عرف باشد‪ .‬باالخره‬ ‫انسان به یک سنی می‌رس��د و دیگر نیروی کار اجرایی ندارد؛‬ ‫حافظ��ه‌اش کمرنگ می‌ش��ود‪ ،‬توانایی‌های��ش کاهش پیدا‬ ‫می‌کند بنابراین براساس نظر کارشناسان و متخصصان تعیین‬ ‫سقف س��نی خوب اس��ت‪ ،‬اما کف آن باید با معیارهای قانون‬ ‫اساس��ی بخواند چون یک آدم ‪ 35‬س��اله هم می‌تواند درجات‬ ‫علمی‪ ،‬سیاس��ی و اجرایی الزم را برای قرار گرفتن در جایگاه‬ ‫ریاست‌جمهوری کسب کند‪ .‬فرد می‌تواند تا‪ 25‬سال عالی‌ترین‬ ‫مدارجعلمی‌راطیکندبعدسرکاربرودو‪ 10‬سالتجربهکافیدر‬ ‫حوزه اجرا پیدا کند و وقتی‪ 35‬سالش شد برای ریاست‌جمهوری‬ ‫نامزد شود؛ بنابراین‪ 45‬سال سن زیاد است‪.‬‬ ‫داش�تن مدرک کارشناسی‌ارش�د کف تحصیلی‬ ‫اس�ت که برای نام�زد ریاس�ت‌جمهوری تعیین‬ ‫شده‪ ،‬این مساله با چهار شاخص قانون اساسی‬ ‫همخوانی دارد؟‬ ‫یعن�ی مقط�ع دکت�را را ش�رط نام�زدی ب�رای‬ ‫ریاست‌جمهوری می‌گذاشتند؟‬ ‫بحث تشکیل هیات مرکزی اجرایی مطرح است‪،‬‬ ‫این مساله منع قانون اساسی دارد یا خیر؟‬ ‫‪ l‬در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یک‌س��ری اختیارات برای این هیات تعریف شده و آخرش‬ ‫هم گفتند که این اختیارات نافی اختیارات ش��ورای نگهبان‬ ‫نیست‪ ،‬یعنی نظرات هیات بیشتر به یک پیشنهاد شبیه است‪،‬‬ ‫اگر همین منظور طراحان باشد که ایرادی ندارد؛ ثانیا قدری‬ ‫در حوزه اجرایی هم شرح وظایف آن مبهم است‪ ،‬چون گفتند‬ ‫اجرای انتخابات با وزارت کشور است‪ ،‬ولی وزیر زیر نظر این‬ ‫هیات کار می‌کند‪.‬‬ ‫در طرح آمده که نتیجه ش�مارش آرای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله‬ ‫وزیر کشور اعالم می‌ش�ود و تایید نهایی صحت‬ ‫انتخابات برعهده شورای نگهبان است‪ ،‬آیا از این‬ ‫عبارت برداشت کار اجرایی می‌شود؟‬ ‫‪ l‬اگر این هیات اجرایی قرار باشد کار اجرایی کند‪،‬‬ ‫اکثریت اعض��ای آن بای��د غیر‌دولتی باش��ند‪ ،‬وگرنه مغایر‬ ‫قانون اساسی تلقی می‌ش��ود چون براساس تصریح قانون‬ ‫اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزراست‪،‬‬ ‫اال مواردی که زیر نظر رهبری اس��ت که از طریق ایش��ان‬ ‫اعمال می‌ش��ود‪ ،‬همان‌طور که اعمال قوه قضائیه از طریق‬ ‫محاکم و اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و همه‌پرس��ی‬ ‫حس��ب مورد اس��ت؛ بنابراین اگر یک امر اجرایی از سوی‬ ‫انتخاب معتمدین با وزیر است یعنی امکان دارد‬ ‫که وی افراد غیر‌دولتی را پیشنهاد دهد؟‬ ‫‪ l‬چون ممکن است دادس��تان کل یا هیات‌رئیسه‬ ‫تایید نکند‪ ،‬به‌هر‌حال نمی‌شود روی آن حساب کرد‪.‬‬ ‫یعنی باید لح�اظ کنند که این ‪ 7‬نف�ر حتما دولتی‬ ‫باشند؟‬ ‫‪ l‬باید درج شود که اکثریت اعضای هیات مرکزی‬ ‫انتخاب��ات جزو مقام��ات اجرایی و دولتی باش��ند که دولت‬ ‫تصمیم‌‌گیرنده باش��د‪ ،‬البته یک بحث مختصری هم دوباره‬ ‫اینجا وجود دارد که آنچه به مجلس مربوط است اجرا نیست‬ ‫و شورای‌نگهبان براس��اس قانون اساسی در همه مصوبات‬ ‫تذکر می‌دهد‪ .‬مجلس در اجرا نمی‌تواند دخالت کند؛ بنابراین‬ ‫درباره حضور عضو هیات‌رئیس��ه مجلس در ترکیب هیات‬ ‫مرکزی اجرایی این ایراد وارد است اما اگر او عضو ناظر باشد‬ ‫این اشکال مرتفع می‌ش��ود‪ ،‬اما در مقام اجرا اشکال قانون‬ ‫اساسی وجود دارد‪.‬‬ ‫حضور دادستان کل کشور چقدر می‌تواند در این‬ ‫ترکیب موثر باشد؟‬ ‫‪ l‬همین االن هم در هیات اجرایی دادستان و رئیس‬ ‫ثبت احوال و وزی��ر آموزش و پرورش طب��ق قانون حضور‬ ‫دارند و این مشکلی ندارد‪ .‬چون قوه‌قضائیه باید به تخلفات‬ ‫انتخاباتی رسیدگی کند‪ ،‬منتها مشروط بر اینکه این هیات‬ ‫کارش اجرای انتخابات نباشد‪.‬‬ ‫حض�ور دادس�تان کل کش�ور چق�در می‌توان�د‬ ‫رس�یدگی به تخلفات را تس�ریع کن�د‪ ،‬چون در‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات ریاس�ت‌جمهوری‬ ‫آمده ک�ه حتم�ا باید به تخلف�ات خ�ارج از نوبت‬ ‫رسیدگی شود؟‬ ‫‪ l‬مناظره به صورت زنده قابل کنترل نیست ضمن‬ ‫آنکه قبل از مناظره مردم می‌توانند سواالت خود را برای طرح‬ ‫در برنامه‌ها بدهند‪ .‬در ضمن اگر به حیثیت فرد غایب تعرض‬ ‫شد می‌توان جلوی آن را گرفت و این اقدام خوبی است‪.‬‬ ‫به سالمت انتخابات کمک می‌کند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬البته نامزدها می‌توانند در جاهای مختلف مثل‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬مساجد‪ ،‬محافل عمومی و میتينگ‌های تبلیغاتی‬ ‫با یکدیگر مناظره کنند و روزنامه‌ها و رس��انه‌های سایبری‬ ‫پوش��ش دهند‪ ،‬اما امکانات رس��انه ملی و امکانات دولتی و‬ ‫حاکمیتی باید به‌طور مساوی به نامزدها داده شود‪.‬‬ ‫این ط�رح در تعریف رجل سیاس�ی ورود کرده و‬ ‫م�اده ‪ 35‬قان�ون انتخابات ریاس�ت‌جمهوری را‬ ‫می‌خواه�د اصالح کند‪ ،‬چق�در به لح�اظ قانونی‬ ‫می‌توان به آن پرداخت؟‬ ‫‪ l‬در قانون انتخابات مجلس آم��ده که نمایندگان‬ ‫چند نفرند و شرایط انتخاب‌ش��وندگان و انتخاب‌کنندگان را‬ ‫قانون تعیین می‌کند‪ ،‬بر این اس��اس مجلس برای مصادیق‬ ‫آن قانون می‌نویسد اما درباره ریاست‌جمهوری چنین چیزی‬ ‫نیامده بلکه تصریح شده رئیس‌جمهور از میان رجال سیاسی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬مدیر و مدبر انتخاب می‌شود و نظارت هم به عهده‬ ‫ش��ورای نگهبان اس��ت‪ ،‬بنابراین تعیین مصداق از س��وی‬ ‫مجلس مغایر قانون‌اساسی اس��ت و رئیس مجلس هم این‬ ‫را قبول دارد و در نشست خبری خود این مساله را تایید کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫‪ l‬همین‌طور است‪ ،‬مگر اینکه تجربه را کنار شرط‬ ‫مدرک فوق‌لیس��انس لحاظ کنند‪ ،‬باالخ��ره رئیس‌جمهور‬ ‫ی تصمیمات اجرایی کشور را مدیریت کند؛‬ ‫می‌خواهد در تمام ‌‬ ‫بنابراین هر‌قدر تحصیالتش باالتر باشد مفید‌تر است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه محدودیتی هم برای هیچ‌کس نیست چون هم‌اکنون‬ ‫تحصیل در کشور برای همه افراد کاملا مهیاست و عدد قابل‬ ‫توجهی از مردم تحصیالت عالی��ه دارند و ایجاد محدودیت‬ ‫در جامعه نمی‌شود‪.‬‬ ‫طب�ق ط�رح اصلاح قان�ون انتخاب�ات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری مناظ�رات نامزده�ا نیز دیگر‬ ‫پخش مستقیم نمی‌شود‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬خب االن داشتن مدرک فوق‌‌لیس��انس را برای‬ ‫نامزد ریاست‌جمهوری گذاش��تند که خوب است‪ ،‬حتی اگر‬ ‫یک مقدار آن را باالتر می‌بردند شاید متناسب‌تر بود‪.‬‬ ‫نظ�ارت روی مجری منظور شماس�ت یا نظارت‬ ‫بر انتخابات؟‬ ‫در نح�وه تبلیغات هم ملاحظات�ی آمده‪ ،‬تصویب‬ ‫آنها چقدر الزم است؟‬ ‫یعنی اینکه در طرح آمده‪ ،‬رئیس‌جمهور‪ ،‬معاونان‬ ‫‌و مش�اوران وی‪ ،‬نماین�دگان مجل�س خبرگان‬ ‫رهب�ری‪ ،‬نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی‬ ‫و نماین�دگان منص�وب مق�ام معظ�م رهبری در‬ ‫نهادها و اس�تان‌ها‪ ،‬رئیس قوه قضائیه‪ ،‬معاونان‬ ‫و مش�اوران وی و روس�ای دیوان عالی کش�ور‪،‬‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دیوان عدالت اداری‪،‬‬ ‫س�ازمان قضای�ی نیروهای مس�لح و دادس�تان‬ ‫کل کش�ور‪ ،‬اعضای مجمع تش�خیص مصلحت‬ ‫نظام و دبی�ر آن و اعضای ش�ورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ�ی و دبیر آن‪ ،‬اعض�ای ش�ورای نگهبان‪،‬‬ ‫وزرا و سرپرس�تان وزارتخانه‌ها و معاونان آنها‪،‬‬ ‫امرا و فرماندهان عالی نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اسلامی ایران‪ ،‬رئیس و معاونان س�ازمان صدا‬ ‫و س�یمای جمه�وری اسلامی‌ایران‪ ،‬روس�ای‬ ‫سازمان‌ها و نهادهای کش�ور‪ ،‬سفرا‪ ،‬استانداران‬ ‫و شهرداران کالنشهرها‪ ،‬مدرسان سطوح عالی‬ ‫حوزه‌های علمیه و اعضای هیات علمی‌دانشگاه‌ها‬ ‫با مدارک علمی‌استادیاری و باالتر‪ ،‬روسا‪ ،‬دبیران‬ ‫کل و قائم‌مق�ام آن�ان و دبیران سیاس�ی احزاب‬ ‫و جمعیت‌های سیاس�ی رس�می در س�طح ملی‬ ‫‪39‬‬
‫و مدی�ران مس�ئول و س�ردبیران روزنامه‌ه�ای‬ ‫کثیراالنتشار‪ ،‬حقوقدانان و وکالی پایه یک با ‪10‬‬ ‫سال سابقه کار و مدیران غیر‌دولتی در حوزه‌های‬ ‫صنعت�ی‪ ،‬اقتص�ادی و فرهنگی در س�طوح ملی‪،‬‬ ‫تعیین مصداق نامزد ریاست‌جمهوری است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این تعیین مصداق اس��ت‪ .‬کسی که چند نفر‬ ‫از نمایندگان تاییدش کنند اینها هیچ ضابطه درستی ندارد‪.‬‬ ‫من خیلی‌ها را می‌توانم نام ببرم که سابقه نمایندگی مجلس‬ ‫داشتند اما نه رجل سیاسی و نه رجل مذهبی هستند‪ .‬حاال هر‬ ‫کسی سابقه نمایندگی‪ ،‬وزارت‪ ،‬استانداری و‪ ...‬داشت که مدیر‬ ‫و مدبر برای ریاست‌جمهوری نمی‌شود‪ .‬آنها در حد مسئولیتی‬ ‫که داشتند مدیر و مدبر بودند‪.‬‬ ‫اما تم�ام جایگاه‌هایی ک�ه از آنها نامبرده ش�ده‬ ‫شامل طیف وس�یعی از افراد می‌شود که باالخره‬ ‫با کارهای اجرایی آشنا هستند‪ ،‬چه مقام حاکمیتی‬ ‫خارج از دایره مانده که باید لحاظ شود؟‬ ‫‪ l‬اگ��ر مغایر قانون اساس��ی نبود خ��وب بود یعنی‬ ‫اینها را من از جهت حقوقی و قانون اساس��ی عرض کردم‪،‬‬ ‫اما از نظر کارشناس��ی و مصلحت نظام اگر بشود جوری که‬ ‫ایجاد محدودیت برای واجدین شرایط نشود و نامزدی افراد‬ ‫ضابطه‌مند شود اقدامی مثبت و خوب اس��ت‪ .‬البته یک راه‬ ‫دیگر برای تصویب این ماده آن است که مجلسی‌ها بایستند‬ ‫و اصرار کنند که مصوبه آنها به مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام برود وگرنه خالف قانون اساسی است‪.‬‬ ‫جم�ع‌‌آوری امض�ا ب�رای نامزده�ای انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری چطور؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬آن را کار خوب��ی نمی‌دانم‪ ،‬چون بارها در مجلس‬ ‫فرد پای یک طرحی را امضا می‌کن��د اما فردای آن خودش‬ ‫به آن طرح رای منفی می‌ده��د‪ ،‬مثال طرح رفتار نمایندگان‬ ‫که بیش از ‪ 150‬امضا داش��ت‪ ،‬اما در صحن علنی ‪ 70‬نفر به‬ ‫آن رای مثبت دادند‪ ،‬بنابراین امضاها سرجایش نیست‪ .‬اگر‬ ‫س��رجایش بود و هر کس��ی طرحی را با اعتقاد کامل امضا‬ ‫می‌کرد این مساله می‌توانست شاخص باشد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫بعض�ی‌ می‌گوین�د ای�ن کپی‌ب�رداری از قوانین‬ ‫کشورهای خارجی است‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬هرچیزی که در آن کشورها اجرا می‌شود که‬ ‫لزوما چیز خوبی نیست‪.‬‬ ‫در طرح آمده برای اجرای صحیح اصل ‪ 99‬قانون‬ ‫اساس�ی و حفظ‌بیطرفی کامل‪ ،‬اعض�ا و ناظران‬ ‫ش�ورای‌نگهبان و اعض�ای هیات‌ه�ای اجرایی‬ ‫موظفند در طول مدت مس�ئولیت خ�ود تحت هر‬ ‫عن�وان بیطرفی کام�ل را حف�ظ نماین�د و اعالم‬ ‫حمایت و تبلیغ و ابراز جانبداری آنها به هر طریقی‬ ‫از یکی از نامزدها جرم محس�وب می‌شود‪ .‬مگر‬ ‫چنین بندی در قانون فعلی نیس�ت که هم‌اکنون‬ ‫می‌خواهد در آن لحاظ شود؟‬ ‫‪ l‬بیطرفی خوب اس��ت‪ ،‬اما این تکرار قانونگذاری‬ ‫است‪ ،‬چون هم‌اکنون ما چنین بندی را در قوانین انتخابات‬ ‫داریم و نقض آن جزء جرائم است ولی چون تاکنون در کشور‬ ‫جرائم انتخاباتی را جدی نگرفتیم و به آنها رسیدگی نکردیم‬ ‫االن هم چش��مم آب نمی‌خورد که بعد از تصویب این طرح‬ ‫اتفاقی بیفتد و به این جرائم رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بهنظرشمااصالحقانونانتخاباتریاست‌جمهوری‬ ‫در این دوره باید اعمال شود یا خیر؟‬ ‫‪ l‬حتما به ریاست‌جمهوری یازدهم نمی‌رسد‪.‬‬ ‫آیا ج�ز این مواد‪ ،‬قس�مت‌های دیگ�ری هم باید‬ ‫اصالح شود؟‬ ‫‪ l‬همه مواد قانون را در ذهن ن��دارم که بگویم چه‬ ‫قسمتی دیگر از آن باید به روز شود‪ ،‬اما معتقدم که در فضای‬ ‫کارشناس��ی و نه نزدیک ب��ه انتخابات اگر اص�لاح قانون‬ ‫انتخابات انجام شود کار خوبی است‪g .‬‬ ‫‪40‬‬ ‫شائبه‌هاي يك مصوبه‬ ‫گفت‌وگو با مهرداد بذرپاش‬ ‫‪4‬‬ ‫مهرداد بذرپاش‪ ،‬عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با مثلث تاکید‬ ‫می‌کند‪« :‬طرح اصالح‌قانون انتخابات شائبه‌ها را افزایش می‌دهد‪ ».‬وی می‌افزاید‪« :‬قانون انتخابات چیز خوبی نبود‬ ‫که تصویب شد‪ ».‬بذرپاش قانون جدید انتخابات را شائبه‌زا می‌خواند و می‌گوید‪« :‬رئیس‌جمهور باید با رای مستقیم‬ ‫مردم انتخاب شود‪ ،‬در حالی که بر‌اساس ماده ‪ 35‬این طرح جدید اول فرد کاندیدا باید از سوی یک عده افراد خاص‬ ‫تایید شود‪ ،‬سپس مردم آن فرد را به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند‪».‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫آق�ای بذرپ�اش! لطفا نظ�ر خودت�ان را راجع به‬ ‫جنجال‌هایی ک�ه در هفته گذش�ته بر س�ر طرح‬ ‫اصالح قان�ون انتخابات بین مجل�س و دولت به‬ ‫وجود آمد و سخنانی که آقای احمدی‌نژاد درباره‬ ‫این طرح مطرح کردند‪ ،‬بفرمایید؟‬ ‫‪ l‬بنده نمی‌توانم در خصوص سخنان دوستان نظری‬ ‫بدهم‪ ،‬فقط می‌توانم بگویم قانون انتخابات چیز خوبی نبود‬ ‫که تصویب شد‪.‬‬ ‫شما از مخالفان این طرح هستید؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬بنده معتقدم در سالروز تصویب قانون اساسی ما‬ ‫به قانون اساسی‌بی‌حرمتی کردیم و با این کار ‪ 7‬الی ‪ 8‬اصل‬ ‫قانون‌اساسی زیر سوال رفته است و حتی شورای نگهبان هم‬ ‫مخالفت خود را با این قانون اعالم کرده است‪ .‬ما مثل مجلس‬ ‫ششم نیستیم زیرا در مجلس ششم بحث بر سر این بود که ما‬ ‫یک طرح را تصویب می‌کنیم تا شورای نگهبان آن را رد کند‪،‬‬ ‫اما ما در مجلس فعلی چنین فضای��ی نداریم‪ .‬وقت مجلس‬ ‫باید به مسائل اقتصادی کشور و مشکالت حوزه‌های تورمی‬ ‫‌و معیش��تی اختصاص پیدا کند‪ ،‬درحالی که اوقات مجلس‬ ‫به‌گونه‌ای تلف می‌شود که ممکن است در‌نهایت نتیجه قابل‬ ‫قبولی برای مردم نداشته باشد‪ .‬قانون انتخابات خیلی سریع‬ ‫و با‌عجله آمد و درحال حاضر هم مرتبا بندهای آن در صحن‬ ‫مجلس رد می‌شود‪.‬‬ ‫بیشترین اشکال این طرح را درکدام یک از موارد‬ ‫آن می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬ماده ‪ 35‬این طرح که به‌طور کلی باید حذف شود؛‬ ‫البته با حذفیاتی که انجام شد فلسفه این طرح زیر سوال رفته‬ ‫است‪ ،‬همانطور که اشاره کردم این طرح خیلی باعجله مطرح‬ ‫شد‪ .‬در حالی که چند کمیسیون تخصصی هم هنوز نظرشان‬ ‫را در خصوص این طرح ارائه نداده بودند و فقط با نظر و تایید‬ ‫کمیسیون شوراها این طرح به صحن آورده شد‪ .‬برخی گفته‬ ‫بودند ما از قانون فرانسه گرته‌برداری کردیم در این صورت‬ ‫قطعا قانون فرانسه سارکوزی و اوالندا می‌شود؛ بنابراین یک‬ ‫گرته‌برداری ناقص اس��ت‪ .‬به هر حال این اتفاق خوبی نبود‬ ‫که در مجلس رخ داد و همه بندهای آن مغایرت‌های اساسی‬ ‫با قانون اساسی دارد که زیر س��وال بردن اختیارات شورای‬ ‫نگهبان از جمله این مغایرت‌هاست‪.‬‬ ‫برخی اعتقاد دارند این طرح ب�ا اختیارات دولت‬ ‫نیز منافات دارد‪ ،‬آیا شما هم معتقدید این ایراد به‬ ‫قانون انتخابات وارد است؟‬ ‫‪ l‬بخش‌هايی از ای��ن قانون که با قانون اساس��ی‬ ‫مغایرت دارد‪ ،‬موجب می‌ش��ود تداخل قوا اتفاق بیفتد که با‬ ‫تداخل در کار قوا دچار مشکالت اساسی خواهیم شد‪.‬‬ ‫در‌واقع ما باید تالش کنیم زمان انتخابات شائبه‌ها را‬ ‫به حداقل برس��انیم‪ ،‬در حالی که این طرح شرایطی را برای‬ ‫کاندیداها مطرح کرده که این شروط شائبه‌زا خواهد بود زیرا‬ ‫رئیس‌جمهور باید با رای‌مستقیم مردم انتخاب شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که بر‌اساس ماده ‪ 35‬این طرح جدید اول فرد کاندیدا باید از‬ ‫سوی یک عده افراد خاص تایید شود‪ ،‬سپس مردم آن فرد را‬ ‫به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کنند‪g .‬‬
‫شما فرمودید با ش�رط مدرک تحصیلی مخالفید‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬چ��ون معتقدم اگ��ر این ش��رط الزم بود در‬ ‫قانون اساسی نوشته می‌ش��د‪ .‬اگر آقایان فعلی در مجلس‬ ‫گذشته بودند شهید رجایی هم رئیس‌جمهور نمی‌شد‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما قبول ندارید قانون اساس�ی پس از‬ ‫گذشت چند سال به اصالح نیازمند است؟‬ ‫‪ l‬اشکالی در اصالح قانون اساسی وجود ندارد اما‬ ‫باید این قانون به رفراندوم گذاشته شود تا اصالحات انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به هر حال با قانون جاری نمی‌توان قانون انتخابات‬ ‫را اصالح کرد‪.‬‬ ‫برخ�ی معتقدند با قان�ون فعل�ی انتخابات چون‬ ‫امکان ثبت‌نام برای هر قش�ری فراهم است از‬ ‫این‌رو به ش�أن نظام آس�یب وارد می‌شود‪ ،‬نظر‬ ‫شما در این خصوص چیست؟‬ ‫‪ l‬این نقص نیست و شأن نظام پایین نمی‌آید‪ .‬اگر‬ ‫به فرد ثبت‌نام کننده بگوییم تو حائز صالحیت نبودی شأن‬ ‫نظام پایین می‌آید‪ .‬حال کسی به اشتباه ثبت نام کرده است‬ ‫اگر آقایان راس��ت می‌گویند اطالع‌رس��انی کنند و بگویند‬ ‫منظور از رئیس‌جمهور چنین فردی است‪.‬‬ ‫اگر کس��ی خود را در حد ریاس��ت بر این قوه می‌بیند‬ ‫ثبت‌نام کند‪ .‬این موض��وع قابل انصراف دادن و مش��اوره‬ ‫دادن اس��ت‪ .‬در واقع کاری که می‌شود با مشاوره انجام داد‬ ‫را نمی‌توان با قانون‌نویس��ی برای مدرک‪ ،‬سن و‪ ....‬افراد را‬ ‫منع و محدود کرد‪.‬‬ ‫عليرضا محجوب معتقد است ‪ « :‬گذاشتن شرایطی چون مدرک تحصیلی یا سابقه برای کاندیداها میزان مشارکت‬ ‫تو‌گو كرديم‬ ‫را کاهش می‌دهد‪ ».‬با اين نماينده مجلس درباره اصالحات جديد قانون انتخابات گف ‌‬ ‫آق�ای دکتر! نظر ش�ما در خص�وص واکنش تند‬ ‫رئیس‌جمه�ور در خصوص اصالح ط�رح قانون‬ ‫انتخابات چیست؟‬ ‫‪ l‬آنچ��ه رئیس‌جمه��ور در باب قان��ون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری فرمودند ممکن اس��ت ما هم درباره این‬ ‫قانون بگوییم‪ ،‬زیرا ما هم معتقدیم این قانون نیازمند اصالح‬ ‫نیست و برداشت ما این است که قانون فعلی نکته یا مشکل‬ ‫خاصی ندارد و تغییراتی ک��ه می‌خواهند انجام دهند کاری‬ ‫اضافی است‪.‬‬ ‫یعنی شما موافق واکنش رئیس‌جمهور هستید؟‬ ‫نیاز دارد؟‬ ‫‪ l‬در جاهایی از این قانون که دس��ت گذاشته شده‬ ‫بنده نیازی برای انجام اصالح نمی‌بینم و معتقدم اصالحاتی‬ ‫که نوشته شده برعکس اس��ت‪ .‬همانطور که عرض کردم‬ ‫اصالحات موجود تهدید یا محدود‌کننده قانون اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که تغییرات باید در جهت توسعه قانون باشد‪.‬‬ ‫شما با این نظریه موافقید که این قانون از سوی‬ ‫مجلس برای حذف رقبا صورت گرفته است؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬بنده ب��ا این نظریه مخالف��م و آن را مردود‬ ‫می‌دانم‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬قاعدتا باید دستگاه‌های تخصصی در این‬ ‫خصوص اعالم نظر می‌کردند که البته در مجلس اظهارنظر‬ ‫کردند‪ .‬اگر آقای احمدی‌نژاد هم نقدی داشتند باید به زبان‬ ‫نقادانه مط��رح می‌کردند‪ ،‬اما م��ا نمی‌توانی��م بگوییم چرا‬ ‫رئیس‌جمهور با این زبان صحبت کرده است‪.‬‬ ‫در بحث گذاشتن شرط سنی برای کاندیداها این‬ ‫تحلیل وجود دارد که این کار برای حذف افرادی‬ ‫چ�ون هاش�می رفس�نجانی از گردون�ه رقابت‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬این تحلیل را قبول دارید؟‬ ‫‪ l‬گذاشتن شرایطی چون مدرک تحصیلی یا سابقه‬ ‫برای کاندیداها میزان مشارکت را کاهش می‌دهد‪ .‬درست‬ ‫است که بر‌اس��اس قانون اساسی رئیس‌جمهور باید شرایط‬ ‫خاصی را احراز کند اما اینکه برای م��ردم در زمان ثبت‌نام‬ ‫هم شرایطی بگذاریم قطعا این مس��اله به کاهش حجم و‬ ‫مشارکت مردم منجر می‌شود‪.‬‬ ‫پس به چه دلیل محدودیت ایجاد شده است؟‬ ‫شما با چه موادی از قانون فعلی مخالف هستید؟‬ ‫فکر نمی‌کنی�د در مواردی این قان�ون به اصالح‬ ‫‪ l‬به نظر بنده شرط س��ن گذاشتن برای کاندیداها‬ ‫محدود کننده است‪ ،‬اما به این دلیل نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬قطعا هرعامل جدیدی که ایجاد شود محدودیت‬ ‫به وجود می‌آورد‪ .‬حال این عامل یا ش��رایط جدید مختص‬ ‫به س��ن‪ ،‬میزان سواد‪،‬س��ابقه یا هر مورد دیگری که باشد‬ ‫محدود‌کنن��ده تلق��ی می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین ما با هر ش��رط‬ ‫مگر آنچه در قانون اساس��ی‬ ‫محدود‌کنن��ده‌ای مخالفی��م َ‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪5‬‬ ‫گفت وگوي مثلث با عليرضا محجوب‬ ‫‪ l‬ما به عل��ت مخالفت دولت با ای��ن قانون کاری‬ ‫نداریم‪ ،‬بلکه عل��ت مخالفت خودمان را مط��رح می‌کنیم‪.‬‬ ‫انگیزه مخالفت ما این اس��ت که در قان��ون جدید موردی‬ ‫نمی‌بینیم که باعث افزایش مش��ارکت مردم یا حق دخالت‬ ‫مردم در امور انتخابات ش��ود‪ .‬بنده معتق��دم این حق مردم‬ ‫نادیده گرفته می‌شود‪ ،‬چنین ش��رط‌‌گذاری‌هایی در قانون‬ ‫انتخابات مجلس یا انتخابات ش��وراها دخالت ناروا در حق‬ ‫مردم اس��ت؛ حال می‌خواهد مجلس یا دیگ��ران این کار‬ ‫را انجام دهن��د‪ .‬در قانون جدید آمده اس��ت مردم عالوه بر‬ ‫شناس��نامه کارت‌ملی در زمان رای دادن به همراه داشته‬ ‫باش��ند هر بچه‌ای می‌داند وقتی اسم کس��ی را بزنیم چون‬ ‫سیس��تم انتخابات متصل به بانک ثبت‌احوال است همان‬ ‫موقع می‌توانی��م کد‌‌ملی فرد را اضافه کنی��م‪ ،‬بنابراین این‬ ‫موضوع دیگر نیازی به قانون نویسی ندارد یا اینکه انتخابات‬ ‫شوراها و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود‪ .‬ما قبال این‬ ‫را مصوب کرده‌ایم دیگر مفهومی‌ندارد بخواهیم دوباره آن را‬ ‫مطرح کنیم‪ .‬در واقع مشخص است طراحان حرف حسابی‬ ‫برای گفتن نداشته‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫اصالح قانون انتخابات نيازمند‬ ‫رفراندوم است‬ ‫آیا مخالفت دولت به دلیل كم شدن نقش وزارت‬ ‫كش�ور در انتخابات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم‬ ‫است؟‬ ‫ش�ما ب�ا برگ�زاری همزم�ان انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری و شوراها با هم موافقید؟‬ ‫‪ l‬قبال مجلس به این مورد رای داده و قانون شده‪.‬‬ ‫در واقع ج��ای این موضوع در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه در قانون انتخاب��ات شوراهاس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫این موضوع خودش موجب نقض قانون اس��ت‪ ،‬یعنی اگر‬ ‫رئیس‌جمهور اس��تعفا دهد یا فوت کند چه باید بکنیم‪ .‬این‬ ‫قانون به‌عنوان منطق اول قانون‌نویس��ی قابل اس��تدالل‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس دلیل مطرح شدن اصالح قانون انتخابات در‬ ‫مجلس از نگاه شما چه بوده است؟‬ ‫‪ l‬به نظر بنده از آنجایی که برخی گاهی می‌خواهند‬ ‫کتاب قطور و مطالب بیشتری بنویس��ند قانون را به شکل‬ ‫وجبی می‌نویسند بنابراین این قانون‌نویسی را هم وجوبی‬ ‫نوشته‌اند‪g .‬‬ ‫‪41‬‬
‫سياست‌‬ ‫چندگانه اصالح طلبان‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫حمله تندروها به عارف‬ ‫حضور معاون اول خاتمي در انتخابات ‪ 92‬جدي شد‬ ‫‪6‬‬ ‫«فعالیت‌های انتخاباتی محمدرضا عارف رسما آغاز‬ ‫ش��د»؛ این مهمترین خبری بود که هفته گذشته در مورد‬ ‫جناح اصالح‌طلبان منتشر شد‪.‬‬ ‫خبری ک��ه البته این‌بار ن��ه بر مبنای ش��نیده‌ها بلکه‬ ‫بر‌اس��اس رخداده��ای پیرام��ون او مطرح ش��د؛ چنان که‬ ‫رس��انه‌های نزدیک به اصالح‌طلبان با اعالم خبری اعالم‬ ‫کردند که عارف‪ ،‬معاون اول سیدمحمد خاتمی فعالیت‌های‬ ‫انتخاباتی خود را با راه‌اندازی ستادها و انتشار یک روزنامه‪،‬‬ ‫رس��ما آغاز کرده اس��ت‪ .‬روزنامه بهار پس از رفع توقیف و‬ ‫انتش��ار مجدد طی روزهای اخیر‪ ،‬به‌عن��وان‌تریبون عارف‬ ‫فعالیت می‌کند‪ .‬این روزنامه تاکنون س��ه بار توقیف شده و‬ ‫اکنون برای دوره چهارم منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫این رس��انه‌ها همچنی��ن خبر دادند ک��ه محمدرضا‬ ‫عارف با تع��دادی از چهره‌ه��ای سرش��ناس اصالحات و‬ ‫اصولگرا نیز دیدار داشته و قرار اس��ت طی هفته‌های آتی‪،‬‬ ‫سفرهای استانی خود را آغاز کند‪ .‬فاز جدید تحرکات سیاسی‬ ‫محمدرضا ع��ارف در حال��ی کلید خورده که پی��ش از این‬ ‫طیف‌هایی از اصالح‌طالبان مخالفتشان را با کانديداتوری‬ ‫او اعالم ک��رده بودند‪ .‬مخالفان��ی که البته غالب��ا در طیف‬ ‫چپ اصالح‌طلبان ج��ای دارن��د و حتی در همی��ن زمینه‬ ‫مطرح بود که شخص س��ید‌محمد خاتمی در صحبتی که‬ ‫با محمد رضا عارف داش��ته‪ ،‬خواس��ته بود ک��ه او از اعالم‬ ‫‪42‬‬ ‫کاندیداتوری منصرف ش��ود‪ .‬برخی رس��انه‌ها نیز خبر داده‬ ‫بودند که چهره‌هایی از میان اصالح‌طلب��ان مامور رایزنی‬ ‫با معاون اول دولت اصالحات ش��ده بودند تا از نامزدی در‬ ‫انتخابات منصرف شود‪.‬چندی پیش قدرت علیخانی‪ ،‬مشاور‬ ‫پارلمانی هاش��می گفته بود‪«:‬آقای عارف خودش��ان برای‬ ‫ورود به عرصه انتخاب��ات تصمیم گرفته و جبهه اصالحات‬ ‫روی افراد دیگری تمرکز دارد‪».‬‬ ‫با این حال عارف با اشاره به دیدار چندی قبل خود با‬ ‫خاتمی گفته بود که «خاتمی با آمدن من مخالف نیس��ت‪.‬‬ ‫او فقط نگران تشتت آرای اصالح‌طلبان مثل انتخابات ‪84‬‬ ‫اس��ت‪ .‬خاتمی به‌دنبال ایجاد یک مکانیس��م انتخاباتی در‬ ‫میان اصالح‌طلبان است‪».‬‬ ‫عارف تاکی��د تاکید کرده بود‪« :‬ش��انس من در میان‬ ‫کاندیداهای مطرح اصالح‌طلبان از همه باالتر اس��ت و با‬ ‫اجازه کسی نیامده‌ام که با اخم آنها کنار بروم‪».‬‬ ‫سخنان عارف البته در حالی بیان شده که در میان‬ ‫همه اخبار تایید ش��ده و نشده موس��وي خوئینی‌ها رسما‬ ‫اعالم کرد ک��ه باید در صورت حض��ور اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات فضا را به یک کانديداتوری حداکثری س��پرد و‬ ‫چهره‌های حداقلی مورد وث��وق آنان برای کانديداتوری‬ ‫نخواهند ب��ود‪ .‬او گفته بود که کاندی��دای اصالح‌طلبان‬ ‫نباید یک نیروی دس��ته چندم باش��د‪ .‬موسوی‌خوئینی‌ها‬ ‫در سخنانی که به مخالفت با کانديداتوری افراد ميانه‌رو‬ ‫و معتدل اصال ح‌طلبان تعبیر ش��د‪ ،‬گف��ت‪« :‬نباید خیال‬ ‫ش��ود هر چوب خش��کی که به مردم معرفی کنیم‪ ،‬چون‬ ‫اصال ح‌طلب��ان از او حمایت می‌کنند م��ردم هم حمایت‬ ‫خواهند ک��رد‪ .‬پای��گاه مردمی‌اصالح��ات از این جنس‬ ‫نیست که چشم و گوش بسته حرف ما را قبول کنند‪ .‬اگر‬ ‫ببینند شما حرف حسابی می‌زنید از شما حمایت می‌کنند‬ ‫و اگر ببینند که کاندیدایی آورد ه‌اید که خودتان هم باور‬ ‫ندارید که می‌تواند رئیس‌جمهوری در طراز اصالح‌طلبان‬ ‫باشد و می‌خواهید به بهانه معرفی یک فرد‪ ،‬حرف‌هایتان‬ ‫را بزنید‪ ،‬این را می‌فهمند و پش��ت سرتان نخواهند آمد و‬ ‫در آن صورت است که حذف می‌ش��وید‪ .‬مردم می‌گویند‬ ‫اگر م��ا را می‌خواهید ب��ه صحن��ه بیاورید‪ ،‬باید کس��ی‬ ‫کاندیدا شود که بتوانیم به او دل ببنديم‪ .‬ما چنین افرادی‬ ‫در میان اصالح‌طلبان کم نداریم‪ .‬باید کس��ی کاندیدای‬ ‫اصال ح‌طلبان شود که تفکر و اندیش��ه اصال ح‌طلبی را با‬ ‫خود حمل کند‪ .‬درصورتی که چنی��ن فردی بیاید‪ ،‬مردم‬ ‫از او حمای��ت می‌کنن��د و طبیعی اس��ت ک��ه گروه‌های‬ ‫اصال ح‌طلب نیز کمک و ی��ار ی‌اش خواهند کرد‪ .‬او باید‬ ‫خودش دارای تفکر و اندیش��ه اصالح‌طلبی باش��د و آن‬ ‫اندیشه‌ها را بروز داده باشد و بتواند جریان اصال ح‌طلبی‬ ‫و گفتم��ان اصال ح‌طلب��ان را در جامع��ه نمایندگی کند‪.‬‬ ‫باید دارای جاذبه سیاس��ی‪ -‬اجتماعی باشد و مردم باور‬ ‫کنند که او می‌تواند رئیس‌جمهور خوبی باش��د‪ .‬اگر این‬ ‫ویژگی‌ها را داش��ته باش��د‪ ،‬آن‌وقت ما ه��م برایش دعا‬ ‫می‌کنیم و تبلیغ می‌کنیم و مردم هم حمایت می‌کنند‪».‬‬ ‫اما عارف گویا این سخنان را برنتافته و در دیدار جمعی‬ ‫از حامیان خود گفته اس��ت‪« :‬بنده عزمم را ب��رای ورود به‬ ‫انتخابات جزم کرده‌ام و هیچ فردی جز خاتمی نمی‌تواند مرا‬
‫از این کار منصرف کند‪ ».‬وی خاتمی را تنها دلس��وز جبهه‬ ‫دوم خرداد دانسته اس��ت‪ .‬عارف همچنین از مشورت‌های‬ ‫گس��ترده خود با اقتصاددانان‪ ،‬جامعه‌شناس��ان و اس��اتید‬ ‫دانش��گاه‌ها برای تدوین برنامه انتخاباتی خود سخن گفته‬ ‫اس��ت‪.‬چندی قبل نیز جمعی از وزیران و استانداران دولت‬ ‫هاشمی و خاتمی با ارس��ال نامه‌ای خطاب به دکتر عارف‬ ‫از وی خواسته‌اند به‌عنوان گزینه حداکثری اصالحات وارد‬ ‫صحنه شود‪ .‬در نامه این گروه آمده بود‪« :‬باتوجه به گفتمان‪،‬‬ ‫برنامه‪ ،‬تیم مدیریتی و سوابق درخشانی که از جنابعالی سراغ‬ ‫داریم‪ ،‬ورود ش��ما می‌تواند همدلی و همبستگی را در میان‬ ‫گروه‌های اصالح‌طلب به وجود آورد‪».‬‬ ‫ع��ارف همچنین در دی��دار با تنی چند از مس��ئوالن‬ ‫اقتصادی و بانکی دوره اصالحات‪ ،‬با تاکید بر عزم راسخ خود‬ ‫برای نامزدی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬گفته است‪:‬‬ ‫«هدف بنده از حضور در صحنه انتخاب��ات‪ ،‬حفظ گفتمان‬ ‫اصالح‌طلبی و گرم نگه‌داش��تن تنور انتخابات توسط این‬ ‫جریان در داخل نظام است‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫چپ‌ها نمی‌آیند؟‬ ‫اما سخنان موسوی‌خوئینی‌ها که بیانگر دیدگاه رسمی‬ ‫طیف چپ اصالح‌طلبان بود‪ ،‬اکنون موجبات بروز تغییراتی‬ ‫را در آرایش سیاس��ی جناح اصالح‌طلبان پدید آورده است؛‬ ‫چنان که برخی طیف‌ها عزمشان برای حضور در انتخابات‬ ‫جدی‌تر شده و برخی دیگر نیز همراستا با موسوی‌خوئینی‌ها‬ ‫اعالم کرده‌ان��د که دیگ��ر در انتخابات ش��رکت نخواهند‬ ‫کرد‪.‬چنین شده اس��ت که محمدرضا عارف ستادهایش را‬ ‫رس��ما راه‌اندازی کرده اس��ت و درمقابل حزب منحل‌شده‬ ‫مشارکت رسما با صدور بیانیه‌ای اعالم کرده که در انتخابات‬ ‫حاضر نخواهد ش��د‪.‬این در حالی است که بس��یاری هنوز‬ ‫منتظر موضع رسمی س��ید‌محمد خاتمی در قبال سخنان‬ ‫موسوی‌خوئینی‌ها هس��تند؛ موضعی که تکلیف بخشی از‬ ‫اصالح‌طلبان را روشن خواهد کرد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا یک عضو ش��ورای مرکزی جامعه‬ ‫روحانیت مبارز با اش��اره به سکوت خاتمی در قبال سخنان‬ ‫خوئینی‌ها گفت‌‪« :‬خاتمی تاکنون علیه فتنه موضعی نداشته‪،‬‬ ‫از این رو باید حتما درباره اظهارات اخیر موسوی‌خوئینی‌ها‬ ‫اعالم موضع کند‪ ».‬حسین ابراهیمی‌‪ ،‬عضو شورای مرکزی‬ ‫جامعه روحانیت مبارز درباره س��خنان موس��وی‌خوئینی‌ها‬ ‫گفته است‪« :‬در حال حاضر حزب منحله مشارکت با صدور‬ ‫بیانیه‌ای انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم و به افرادی‬ ‫که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند حمله کرده است‪‌،‬‬ ‫از سوی دیگر نیز رسانه‌های بیگانه به‌صورت هماهنگ این‬ ‫بیانیه را پوشش دادند‪ ».‬ابراهیمي با بیان اینکه کسانی که‬ ‫در فتنه ‪ 88‬مشارکت داش��ته و هنوز از آن تبری نجسته‌اند‬ ‫نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند‪ ،‬افزود‪« :‬ما اگر به قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬والیت‌فقیه‪ ،‬جامعه عقال و ع��رف بین‌الملل هم‬ ‫استناد کنیم‪ ،‬به همین نتیجه می‌رسیم؛ هیچ کشوری اجازه‬ ‫نمی‌دهد براندازان‪ ،‬اداره‌کنندگان جامعه شوند‪».‬‬ ‫عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز یادآور‬ ‫شد‪« :‬اگر کسی تا قبل از خطبه‌های ‪ 29‬خرداد در فتنه بوده‪،‬‬ ‫مانعی ندارد‪ ،‬اما بعد از خطبه‌های مقام معظم رهبری در نماز‬ ‫جمعه دیگر دلیلی برای تایید فتنه وجود نداشت که امروز هم‬ ‫بخواهند مدعی شوند ما شریک نظام هستیم‪».‬‬ ‫ابراهیم��ی‌درباره س��کوت خاتمی در قبال س��خنان‬ ‫ساختارشکنانه موس��وی‌خوئینی‌ها با وجود ادعای حرکت‬ ‫در چارچوب نظام‪ ‌،‬اظهار داش��ت‪« :‬آقای خاتمی شخصیت‬ ‫متفاوتی دارد‪ ،‬اما ادعای وی با عملکرد او فرق دارد که این‬ ‫امر ما را به ش��بهه می‌اندازد چراکه خاتم��ی تاکنون علیه‬ ‫فتنه موضعی نداش��ته؛ از این رو باید حتما در اظهارات اخیر‬ ‫موسوی‌خوئینی‌ها اعالم موضع کند‪».‬‬ ‫وی درباره تاکید آنها بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد در‬ ‫ایران تصریح کرد‪« :‬انتخابات در ایران آزادترین انتخابات‬ ‫مثلث شماره‪154‬‬ ‫خاتمی‪ ،‬نام�زد مجمع روحانی�ون در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری؟‬ ‫اما جدی ش��دن کاندیداتوری عارف تنها خبر مهم‬ ‫هفته گذشته در جناح اصالح‌طلبان نبود‪ .‬سایت مشرق با‬ ‫اعالم خبری نوشت که تیمی از اعضای مجمع روحانیون‬ ‫ماموری��ت یافته‌اند تا ب��ا کاندیداه��ای جبهه اصالحات‬ ‫از جمل��ه محمدرض��ا ع��ارف‪ ،‬محم��د ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫مهرعلی��زاده‪ ،‬کواکبی��ان و اس��حاق جهانگی��ری دیدار‬ ‫و مذاک��ره داش��ته و آنه��ا را از کاندیدات��وری منصرف‬ ‫نماین��د‪ .‬مجم��ع روحانی��ون به‌صورت چ��راغ خاموش‬ ‫تالش می‌کند محم��د خاتمی را به‌عن��وان گزینه نهایی‬ ‫اصال ح‌طلبان برای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری معرفی‬ ‫نماید‪ .‬این س��ایت البته در ادامه نوشت که محمد خاتمی‬ ‫کمیته‌های پنج‌گانه‌ای را در حوز ه‌های سیاسی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و بین‌الملل را ه‌ان��دازی کرده تا‬ ‫آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌ها را دریافت نماید‪ .‬از یونسی‪،‬‬ ‫ربیعی‪ ،‬موس��وی‌الری‪ ،‬نجفی و صادق خرازی به‌عنوان‬ ‫مس��ئوالن این کمیته‌ها نام برده می‌شود‪.‬امادر عين‌حال‬ ‫اصالح‌طلبان همچنان ترجيح دادند كه خبر ورود خاتمي‬ ‫را تاييد نكنند و حتي مجيد انصاري آن را تكذيب كرد‪.‬‬ ‫محمد مق��دم‪ ،‬دیگر عض��و مجمع روحانی��ون نیز با‬ ‫اش��اره به اینکه تاکنون بحثی در این خصوص نشده است‬ ‫از برگزاری جلسه مجمع در اولین روز هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫عبداهلل ناصری‪ ،‬عض��و بنیاد باران نیز ب��ا بیان اینکه‬ ‫اطالعی از تصمیمات مجم��ع روحانیون ندارم‪ ،‬عنوان کرد‬ ‫که مجموعه بنیاد باران تاکنون بحثی درب��اره انتخابات و‬ ‫کاندیداتوری آقای خاتمی نداشته است‪.‬‬ ‫در همین راس��تا رئی��س ش��ورای هماهنگی جبهه‬ ‫اصالح��ات نیز خبر تش��کیل کمیت��ه انتخاباتی از س��وی‬ ‫س��ید‌محمد خاتمی را تکذیب کرد و گفت که وی رسما به‬ ‫این شورا اعالم کرده که در انتخابات ‪ 92‬کاندیدا نمی‌شود‪.‬‬ ‫نجفقلی حبیبی هم با اش��اره به اخبار منتش��ره مبنی‬ ‫تش��کیل کمیته‌اي پنج‌گانه از سوی س��ید‌محمد خاتمی‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ای��ن خبر صحت ن��دارد و محمد خاتم��ی تمایلی‬ ‫برای تشکیل کمیته انتخاباتی نداشته و ندارد‪ ،‬وگرنه حتما‬ ‫ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات از جزئیات این کمیته‬ ‫باخبر می‌شد‪ ».‬رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬خاتمی پیش از این بارها رسما به ما اعالم‬ ‫کرده که قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارد‪».‬‬ ‫حبیب��ی در ادامه ب��ه فعالیت‌های جبه��ه اصالحات‬ ‫در فضای سیاسی کشور اش��اره کرد و با بیان اینکه کمیته‬ ‫سیاسی جبهه فعال است‪ ،‬گفت‪« :‬موضوع برگزاری همایش‬ ‫اصالح‌طلبان را پیگیری می‌کنی��م و امیدواریم بتوانیم این‬ ‫همایش را با حضور احزاب و فعاالن سیاس��ی اصالح‌طلب‬ ‫برگزار کنیم‪ ».‬وی گفت‪« :‬در ای��ن همایش اصالح‌طلبان‬ ‫نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص مس��ائل سیاسی‬ ‫روز به‌ویژه انتخابات مطرح خواهند کرد‪».‬‬ ‫است تا جایی که سطح سواد شرط نیست و ‪ 1000‬نفر در دور‬ ‫گذشته نامزد شدند‪ ،‬اما صالحیت الزم را نداشته و رد شدند‪،‬‬ ‫اما کسانی که وارد رقابت شده و رای نیاورند‪ ،‬مدعی تقلب‬ ‫شدند‪ ،‬در حالی که رای نیاوردن افراد ربطی به نظام ندارد و‬ ‫اگر قرار باشد همه رای بیاورند به انتخابات نیازی نیست‪».‬‬ ‫حمیدرضا‌ ترقی نیز گفته است‪« :‬آرزوی محالی برای‬ ‫اصالح‌طلبان خواهد بود که بدون پرداخت هزینه به عرصه‬ ‫سیاسی کشور بازگردند‪».‬‬ ‫عضو ارش��د ح��زب موتلف��ه اس�لامی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫«اصالح‌طلب��ان در س��ال ‪ 88‬عام��ل اصلی اغتشاش��ات‬ ‫و‌بی‌ثبات��ی در کش��ور بودن��د؛ بنابرای��ن بای��د بدانن��د‬ ‫ورودش��ان به عرصه انتخاب��ات پیش‌رو ب��دون مرزبندی‬ ‫با جری��ان فتن��ه‪ ،‬نگرانی مردم و مس��ئوالن را نس��بت به‬ ‫تک��رار حادثه ‪ 88‬ب��ه وجود م��ی‌آورد ک��ه البت��ه نگرانی‬ ‫بجایی است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اف��رادی ک��ه در فتنه ‪88‬دخی��ل بودند‬ ‫باید تکلی��ف خ��ود را با ای��ن جری��ان مش��خص کنند تا‬ ‫طبق قان��ون اج��ازه حمای��ت از کاندیدای مطلوبش��ان را‬ ‫داشته باشند‪».‬‬ ‫این فعال سیاسی گفت‪« :‬بر اساس قانون به اعتراض‬ ‫کسانی که به نتیجه انتخابات ‪ 88‬اعتراض داشتند‪ ،‬رسیدگی‬ ‫شد؛ بنابراین نباید فراتر از قانون توقع داشته باشند‪ ،‬درواقع‬ ‫مفهوم قانون‌گرایی این نیس��ت که قانون به نفع آنها حکم‬ ‫بدهد؛ بنابراین کس��انی که همچنان بر ای��ن مواضع تاکید‬ ‫دارند نش��ان می‌دهند که بنا دارند هم��ان فتنه ‪ 88‬را تکرار‬ ‫کنند‪».‬وی با رد تندروی‌ها از سوی همه جریان‌های سیاسی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬هیچ جریانی نباید فراتر از قانون عمل کند‪،‬‬ ‫اما از طرفی نباید انتظار داش��ت با جریانی که در حق نظام‬ ‫ظلم کرده و یکی از حماس��ی‌ترین دستاوردهای مشارکت‬ ‫مردم در کشور را زیر سوال برده‪ ،‬برخورد خوبی شود و به آنها‬ ‫نگویند باالی چشم شما ابروست‪».‬‬ ‫ترقی ادامه داد‪« :‬ما نباید اجازه بدهیم فضای سیاسی‬ ‫کشور رادیکالی شود‪ ،‬اما اصالح‌طلبان هم نباید توقع داشته‬ ‫باش��ند بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت کنند اجازه بازگشت‬ ‫به قدرت به آنها داده ش��ود‪ ،‬درواق��ع آرزوی محالی برای‬ ‫اصالح‌طلبان خواهد بود که بدون پرداخت هزینه به عرصه‬ ‫سیاسی کشور بازگردند‪».‬‬ ‫عضو ارش��د ح��زب موتلفه اس�لامی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪« :‬اصولگرایان در وهل��ه اول به‌دنب��ال متعهد کردن‬ ‫اصالح‌طلبان به قانون هس��تند نه حذف ای��ن طیف؛ البته‬ ‫اعتق��اد به حذف اصالح‌طلب��ان هم اگر بی��ن اصولگرایان‬ ‫وجود داشته باش��د منظور حذف تندروها و ساختارشکنان‬ ‫اصالح‌طلب است که به قانون اساس��ی پایبند نیستند‪ ،‬اما‬ ‫معتدلین این طیف می‌توانند در عرصه سیاس��ی کشور به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند‪ ».‬به‌نظر مي‌رسد نامزدي عارف كه‬ ‫با حمله چپ‌گرايان تندرو همچون موس��وي خوئيني‌ها و‬ ‫مشاركت مواجه شده تا حدود زيادي به نظر خاتمي بستگي‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬هر چند احتماال خاتمي نمي‌تواند به‌صورت‬ ‫علني از وارد شدن عارف به اين عرصه جلوگيري كند‪g .‬‬ ‫سخنان موسوی‌خوئینی‌ها که بیانگر دیدگاه رسمی طیف چپ‬ ‫اصالح‌طلبان بود‪ ،‬اکنون موجبات بروز تغییراتی را در آرایش سیاسی‬ ‫جناح اصالح‌طلبان پدید آورده است؛ چنان که برخی طیف‌ها‬ ‫عزمشان برای حضور در انتخابات جدی‌تر شده و برخی دیگر نیز‬ ‫همراستا با موسوی‌خوئینی‌ها اعالم کرده‌اند که دیگر در انتخابات‬ ‫شرکت نخواهند کرد‬ ‫‪43‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫ديپلماسي پارلماني‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫الريجاني بلندپاي ه‌ترين مقام اي راني بودكه پس از آغاز بح ران در سوريه با بشاراسد‪،‬‬ ‫رئي س‌جمهوري اين كشور در دمشق ديداركرد‪.‬‬ ‫‪44‬‬
‫مذاكرات دو رئيس‬ ‫‪1‬‬ ‫در مذاكرات الريجاني ‪ -‬اسد چه گذشت؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫تنها یک روز پ��س از اعالم آتش‌بس می��ان حماس و‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی‪ ،‬رئیس مجلس شورای‌اسالمی و هیات‬ ‫همراهش سفری منطقه‌ای را به کش��ورهای سوریه‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫عراق و ترکیه آغاز کردند؛ س��فری که با وج��ود در بر گرفتن‬ ‫اهداف زیاد تنها دو روز به طول انجامید‪ .‬الریجانی در سوریه‬ ‫با بشار اسد‪ ،‬رئیس‌جمهور سوریه دیدار کرد تا باالترین مقام‬ ‫ایرانی باش��د که از زمان آغاز بحران در این کش��ور با اسد در‬ ‫دمشق دیدار و گفت‌وگو می‌کند‪ .‬علی الریجانی در سفر خود‬ ‫به دمشق با بشار اس��د دیدار و درباره مباحث مهم منطقه‌ای‬ ‫گفت‌وگو کرد‪ .‬الریجانی در این دیدار حمایت ایران از دولت‬ ‫و ملت سوریه را به رئیس‌جمهور سوریه اعالم کرد‪ .‬الریجانی‬ ‫در اولین مقصد خود با اس��تقبال محم��د‌ جهاد‌لحام‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس شعب س��وریه وارد این کشور ش��د و پس از دیدار با‬ ‫گروه‌های فلسطینی در س��فارت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫دمش��ق و مذاکرات بین‌پارلمانی با رئیس پارلمان سوریه نیز‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرد‪ .‬الریجانی در دی��دار با رئیس مجلس‬ ‫شعب سوریه از س��ابقه دوس��تی ملت ایران و سوریه سخن‬ ‫گفت و بیان داشت‪« :‬ایران مواضع سوریه را در قبال مقاومت‬ ‫لبنان و فلس��طین س��تایش می‌کند‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬آمریکا و‬ ‫کشورهای غربی در طول این دو سال اخیر ماجراجویی‌های‬ ‫زیادی در سوریه انجام داده و مش��کالت فراوانی برای ملت‬ ‫و دولت این کشور ایجاد کرده‌اند‪ ،‬اما هیچ‌گاه توفیقاتی برای‬ ‫رسیدن به اهداف خود به‌دست نیاوردند‪ .‬همچنین الریجانی‬ ‫حمایت جمهوری اسالمی ایران از کشورهای دموکراتیک در‬ ‫منطقه را اعالم كرده و گفت که با سالح و خشونت نمی‌توان‬ ‫دموکراسی ایجاد کرد‪ .‬جهاد‌لحام‪ ،‬رئیس مجلس سوریه نیز در‬ ‫این دیدار اعالم کرد‪« :‬برای حل بحران فعلی دولت س��وریه‬ ‫به‌دنبال مذاکره و گفت‌وگو با گروه‌های معارضی است که با‬ ‫اقدام نظامی مخالفند و بر این اعتقاد هستیم که صندوق‌های‬ ‫رای می‌تواند مش��کالت را حل و فصل کند‪ ».‬او س��پس به‬ ‫لبنان رفت و با برخی مقامات این کشور و سید‌حسن نصراهلل‪،‬‬ ‫دبیرکل حزب‌اهلل لبنان مذاکره کرد‪ .‬الریجانی البته در پاسخ‬ ‫به این پرسش که «با توجه به اینکه نخست‌وزیر لبنان در این‬ ‫کشور حضور ندارد‪ ،‬آیا سفر شما به بیروت به دلیل انتقال پیامی‬ ‫‌مهم و فوری از سوی ایران به لبنان است؟» گفت‪« :‬نه؛ حامل‬ ‫ی فوری نیستم‪ ».‬گام بعدی الریجانی در این سفر‪ ،‬لبنان‬ ‫پیام ‌‬ ‫و مذاکره با مسئوالن این کشور بود که باتوجه به حوادث اخیر‬ ‫غزه این سفر از اهمیت بیشتری برخوردار شد‪ .‬وی در دیدار با‬ ‫نمایندگان گروه‌های مقاومت فلسطینی در لبنان نیز تاکید کرد؛‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حمایت از مردم فلسطین و مقاومت‬ ‫اسالمی را به‌عنوان یک اس��تراتژی مهم و یک هدف اصلی‬ ‫دنبال می‌کند‪ .‬علی الریجانی در دیدار با نمایندگان گروه‌های‬ ‫مقاومت فلسطینی در لبنان‪ ،‬مقاومت فلسطین و پیروزی آنها‬ ‫در غزه را یک ظرفیت بزرگ دانست و اظهار کرد‪« :‬مقدمه آن‬ ‫روحیه مجاهدت و پیروزی ملت لبنان در جنگ ‪ ۳۳‬روزه بود‪».‬‬ ‫به عقیده وی اسرائیل برای به وجود آوردن یک ظرفیت برای‬ ‫خود و خارج شدن از انزوای موجود‪ ،‬جنگ جدیدی را علیه ملت‬ ‫غزه ایجاد کرد‪ ،‬اما موج مقاومت و قدرت فلسطین‪ ،‬این جنگ‬ ‫را به یک سونامی‌بی‌حیثیتی برای اسرائیل تبدیل کرد‪ ،‬چرا که‬ ‫در این جنگ اسرائیل با یک قدرت منسجم و روحیه مجاهدت‬ ‫بسیار قوی مواجه شد‪ .‬الریجانی گفت‪« :‬جمهوری اسالمی‬ ‫حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه را افتخار خود می‌داند‬ ‫و کمک‌های ما به نیروهای مقاوم��ت در منطقه بدون منت‬ ‫است و حرف‌های کلفتی که برخی از کشورها مانند آمریکا و‬ ‫اسرائیل می‌زنند هیچ ارزشی برای جمهوری اسالمی ندارد‪ .‬به‬ ‫آمریکایی‌ها گوشزد می‌کنیم که اگر صدای ملت‌های مسلمان‬ ‫منطقه را تاکنون نشنیده‌اند بعد از این جنگ غزه گوش شنوا‬ ‫داشته باشند و ما نیز باید بدانیم که روند امور در منطقه به چه‬ ‫سمتی است و آیا آمریکا در عراق توفیقی داشته است؟ آیا در‬ ‫افغانستان توفیق داشته است؟ آیا در جنگ‪ ۳۳‬روزه به موفقیتی‬ ‫دست پیدا کرده و همین طور در جنگ ‪ ۲۲‬روزه یا اینکه آیا این‬ ‫همه فشارهایی که بر جمهوری اسالمی آورده‌اند تاثیری بر‬ ‫مساله هس��ته‌ای ما دارد؟ بنابراین مسیر حرکت و پیروزی‌ها‬ ‫بسیار روشن است‪ ».‬همچنین در ادامه این نشست‪ ،‬نمایندگان‬ ‫گروه‌های فلسطینی طی س��خنانی حمایت‌های جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران از مقاومت فلسطین را بس��یار مهم و اثرگذار‬ ‫دانس��تند و ابراز امیدواری کردند که این حمایت‌ها ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬ضمن اینکه بر این موضوع تاکید داشتند که ماهیت رژیم‌‬ ‫صهیونیس��تی مبتنی‌بر تجاوز و جنگ است و جنگ اخیر در‬ ‫ی کامل فلسطین‬ ‫فلسطین بدون شک آخرین جنگ برای آزاد ‌‬ ‫نخواهد بود‪ .‬الریجانی در ادامه سفر به لبنان با نبیه بری‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس هم دیدار و بر لزوم تحکیم روابط ایران و لبنان تاکید‬ ‫کرد‪ .‬رئیس مجلس شورای اس�لامی پیش از ترک لبنان‪ ،‬با‬ ‫سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب‌اهلل نیز دیدار کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در این دی��دار با تبریک پیروزی مهم و‬ ‫تاثیرگذار ملت و مقاومت فلسطین بر دشمن صهیونیستی‪ ،‬این‬ ‫ف ناپذیر ملت فلسطین و پایداری‬ ‫پیروزی را مرهون روحیه وص ‌‬ ‫و نبرد شجاعانه گروه‌های مقاومت فلسطینی خواند و بر حمایت‬ ‫اصولی جمهوری اسالمی ایران از مبارزات ملت‌های منطقه به‬ ‫ویژهملتقهرمانفلسطینولبنانعلیهاشغالگرانصهیونیست‬ ‫تاکید کرد‪ .‬دبیرکل حزب‌اهلل‪ ،‬پیروزی مقاومت در جنگ اخیر‬ ‫غزه را دستاورد راهبردی و بزرگ در راستای تقویت توان نظامی‬ ‫مقاومت و قدرت بازدارندگی گروه‌های مقاومت فلسطینی در‬ ‫برابر دشمن صهیونیستی خواند‪ .‬سید‌حسن نصراهلل با تقدیر از‬ ‫حمایت‌های همه‌جانبه رهبری‪ ،‬دولت و ملت ایران از مقاومت‬ ‫در فلسطین و لبنان تاکید کرد؛‌بی‌شک جمهوری اسالمی ایران‬ ‫شریک اصلی در پیروزی‌های مقاومت در سال‌های گذشته در‬ ‫لبنان و فلسطین است‪.‬‬ ‫اس��تانبول ترکیه آخرین مقصد س��فر دوره‌ای رئیس‬ ‫مجلس شورای اس�لامی بود که مورد اس��تقبال مسئوالن‬ ‫استانداری استانبول و س��فارت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ترکیه و برخی شخصیت‌های مذهبی ترک قرار گرفت‪ .‬دیدار‬ ‫و گفت‌وگو درباره مس��ائل و تح��والت منطقه با رجب‌طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخست‌وزیر ترکیه و جمیل چیچک‪ ،‬رئیس مجلس‬ ‫این کش��ور دیگر برنامه‌های س��فر الریجانی به ترکیه بود‬ ‫و پس از آن به تهران بازگش��ت‪ .‬الریجانی هن��گام ورود به‬ ‫تهران با اشاره به سفر خود به ترکیه گفت‪« :‬در ترکیه ضمن‬ ‫شرکت در مراسم سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) مذاکراتی‬ ‫با نخس��ت‌وزیر و رئیس مجلس این کش��ور در مورد روابط‬ ‫اقتصادی دوجانبه و همچنین موضوعات منطقه‌ای داشتیم‪».‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪« :‬صحبت‌هایی هم‬ ‫با مسئوالن ترکیه در مورد موضوع سوریه شد که البته نظرات‬ ‫متفاوتی مطرح شد‪ ،‬اما بر این موضوع تاکید شد که باید با ارائه‌‬ ‫یک راهکار مشترک و مثبت‪ ،‬س��وریه از بحران موجود عبور‬ ‫کند و اصالحات مورد نظر نیز باید به صورت دموکراتیک و‬ ‫بر سر صندوق‌های رای ایجاد شود‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬در‬ ‫دیدار با مس��ئوالن ترک همچنین بر این نکته تاکید شد که‬ ‫استقرار سامانه‌های موش��کی ناتو در ترکیه اثرات منفی در‬ ‫منطقه خواهد داشت و الزم است برادران ما در کشور ترکیه به‬ ‫این نکات توجه داشته باشند‪g ».‬‬ ‫‪45‬‬
‫شیخ‌االسالم معتقد است‬ ‫كهبرخالفتبليغات‬ ‫رسانه‌اي غربي و عربي‬ ‫دمشق در حال سقوط‬ ‫نيست و كامال وضعيتي‬ ‫طبيعيدارد‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫بشارآماده مذاكره با مخالفان است‬ ‫‪2‬‬ ‫جزئيات سفر الريجاني درگفت‌وگوي مثلث با حسین شیخ‌االسالم‬ ‫حسین شیخ‌االسالم‪ ،‬سفیر پیشین ایران در س�وریه از جمله همراهان آقای علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ایران در سفر منطقه‌ای‪‎‬شان به سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه و عراق بود؛‬ ‫به همین خاطر با وی گفت‌وگویی پیرامون اهداف و دستاوردهای این سفر انجام دادیم‪ .‬شیخ‌االسلام معتقد است كه مهمترین توافقی که میان هیات ایران و شخص بشار اسد‬ ‫حاصل شد‪ ،‬صندوق رای بود و اینکه صندوق رای تعیین‌کننده آینده سوریه است‪ .‬در هر حال طبیعی است که ابتدا باید آرامشی به وجود بیاید تا رای‌‌گیری و انتخابات مقدور باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس مس�ائل خاورمیانه می‌گوید‪« :‬تمامی گروه‪‎‬ها توافق دارند که اعزام تروریست از خارج سوریه به این کشور و همچنین ارس�ال اسلحه مشکل اصلی است که باید‬ ‫متوقف شود‪ .‬اکنون برخی کشورهای عربی و همس�ایه در این رابطه همکاری نمی‌کنند و اهداف سیاس�ی خاصی را از ارسال اسلحه و اعزام تروریس�ت دنبال می‌کنند‪ ».‬به گفته‬ ‫شیخ‌االسالم در این رابطه ایران با بشار اسد هم‌عقیده بود‪ ،‬اما پیرامون چگونگی راه‌حل‪ ،‬ایران با اس�د به برخی توافقات دست یافت که در راستای اجرایی‌شدن آنها نیز تالش‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همچنین بش�ار اس�د در مالقات با هیات ایرانی آمادگی خود را برای مذاکره با مخالفان اعالم داشت؛ منتها اکنون در طرف مقابل س�اختار قابل قبولی که توسط ملت‬ ‫سوریه هم پذیرفته شود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫به نظر شما مهمترین اهداف سفر منطقه‪‎‬ای آقای‬ ‫الریجان�ی‪ ،‬رئیس مجلس ش�ورای اسلامی و‬ ‫هیات همراه وی به برخی کشورهای منطقه مانند‬ ‫سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه و عراق چه بود؟‬ ‫‪ l‬در سفر به کشورهای سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه و عراق‪،‬‬ ‫هیات ایرانی ‪ 5‬هدف را دنبال می‌کرد؛ نخس��ت گس��ترش‬ ‫روابط پارلمانی با این کش��ورها‪ ،‬دوم کاهش فضای تشنج‬ ‫در منطقه‪ ،‬س��وم پیگیری قضیه پیروزی غزه و مسائل پس‬ ‫از آن‪ ،‬چهارم تالش برای رفع گرفتاری‪‎‬ها و مشکالت مردم‬ ‫سوریه و در نهایت خنثی کردن تالش‌های دشمنان اسالم‬ ‫برای ایجاد اختالف میان شیعه و سنی‪ .‬در رابطه با گسترش‬ ‫روابط پارلمانی طبیعی اس��ت که در هر‌‌کدام از این کشورها‬ ‫این مس��اله بر‌اس��اس ماهیت آن پارلمان‪ ،‬روابط سابق دو‬ ‫کشور‪ ،‬موضوع خاص کشور موردنظر و میزان قدرت پارلمان‬ ‫آن کش��ور صورت می‌گی��رد‪ .‬در همین رابط��ه موضوعات‬ ‫مطرح‌ش��ده در پارلمان هر ی��ک از کش��ورهای مذکور نیز‬ ‫‪46‬‬ ‫متفاوت بود‪ .‬در پارلمان س��وریه چون آق��ای لحام قبال به‬ ‫ایران سفر کرده بود‪ ،‬در پاسخ به سفر وی این سفر انجام شد‪.‬‬ ‫روابط پارلمانی ایران و سوریه باتوجه به قانون جدید اساسی‬ ‫و قانون جدید احزاب و انتخابات در این کشور شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در‌واقع پارلمان جدید س��وریه اکنون مطابق قانون‬ ‫اساس��ی جدید تشکیل شده اس��ت‪ ،‬به‌عالوه اینکه به دلیل‬ ‫شرایط س��وریه و درگیری‌های جاری در این کشور‪ ،‬نقش‬ ‫پارلمان در ایجاد صلح‪ ،‬آرامش و مردم‌ساالری بسیار پررنگ‬ ‫اس��ت‪ .‬در حقیقت ایران با اتحادیه بین‌المللی پارلمان‌ها نیز‬ ‫همکاری‪‎‬هایی داشت و تالش کردیم از طریق آنها شرایط‬ ‫سوریه را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫دی�دار آق�ای الریجان�ی و هی�ات هم�راه ب�ا‬ ‫رئیس‌جمهوری سوریه به چه صورت بود؟‬ ‫‪ l‬مالقات بسیار موثری با شخص بشار اسد داشتیم‪،‬‬ ‫به‌خصوص که این سفر بالفاصله پس از پیروزی‪‎‬های غزه‬ ‫انجام گرفت و سوریه نقش اساس��ی را در رابطه با غزه و در‬ ‫زنجیره مقاومت ایفا می‌کند‪ .‬همچنین مصاحبه مشترک آقای‬ ‫الریجانی و آقای اسد بر س��ر موضوع غزه و قضیه مقاومت‬ ‫به‌خصوص با تاکید بر سوابق پش��تیبانی سوریه از مقاومت‪،‬‬ ‫هدف مشخصی بود که در این سفر محقق شد‪.‬‬ ‫مهمترین توافقی که میان ایران و آقای بشار اسد‬ ‫انجام پذیرفت‪ ،‬چه بود؟‬ ‫‪ l‬مهمترین توافق‪ ،‬صندوق رای بود و اینکه صندوق‬ ‫رای تعیین‌کننده آینده سوریه است‪ .‬در هر حال طبیعی است‬ ‫که ابتدا باید آرامش��ی به‌وجود بیاید تا رای‌گیری و انتخابات‬ ‫مقدور باشد‪.‬‬ ‫لطفا کمی بیش�تر راجع به نقش سوریه در جنگ‬ ‫غزه توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪ l‬در حقیقت از طریق سوریه بود که موشک ضدزره‬ ‫«کورن��ت» در جنگ غزه مورد اس��تفاده ق��رار گرفت‪ .‬این‬ ‫موشک در زدن جیپ اسرائیلی که به خاک غزه تجاوز کرده‬ ‫بود و همچنین در منع دخول نیروی زمینی اسرائیل به غزه‬
‫خیلی موثر عمل کرد‪.‬‬ ‫با‌توج�ه به اینکه ش�ما اخی�را در س�وریه حضور‬ ‫داش�تید‪ ،‬وضعی�ت امنیتی ای�ن کش�ور را چطور‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬هیات ایران��ی با حضور در دمش��ق‪ ،‬یک ارزیابی‬ ‫میدانی هم از وضعیت سوریه کس��ب کرد‪ .‬این سفر اگر‌چه‬ ‫کوتاه بود‪ ،‬اما ما توانستیم به نتایجی دس��ت یابیم؛ در واقع‬ ‫برخالف تبلیغاتی که می‌گویند دمشق در حال ساقط شدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬این‌طور نیست و این ش��هر در تمام مدتی که هیات‬ ‫ایرانی آنجا ب��ود‪ ،‬آرام بود و تمامی‌ارگان‌ه��ا در حال انجام‬ ‫وظایف خود بودند‪ .‬مساله قابل توجه این بود که اغلب مردم از‬ ‫حضور تروریست‪‎‬ها و نوع عملیات آنها که باعث از دست دادن‬ ‫جان غیرنظامیان می‌شود‪ ،‬ناراحت بودند‪ .‬بشار اسد در مالقات‬ ‫با هیات ایرانی آمادگی خود را برای مذاکره با مخالفان اعالم‬ ‫داشت‪ ،‬منتها اکنون در طرف مقابل ساختار قابل قبولی که‬ ‫توسط ملت سوریه هم پذیرفته شود‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫در برخی اخبار به این موضوع اشاره شده بود که‬ ‫هیات ایرانی برای شخص اس�د حامل یک پیام‬ ‫بود‪ ،‬آیا این مساله صحت دارد؟‬ ‫پیش‪‎‬بینی ش�ما از چش�م‪‎‬انداز تحوالت سوریه‬ ‫باتوجه به س�فر منطقه‌ای اخیر هی�ات پارلمانی‬ ‫ایران چیست؟‬ ‫‪ l‬ایران در رابطه با س��وریه به‌دنب��ال یک راه‌حل‬ ‫میانه اس��ت؛ راه‌حلی که بتواند آبروی همه طرف‌ها را حفظ‬ ‫کند و مش��ارکت تمام گروه‌های سوری را ش��امل شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر راه‌حلی سوری ‪ -‬سوری و کاملا ملی‪ ،‬خواست‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬طی این س��فر به‌رغم تمام‬ ‫پیچیدگی‪‎‬هایی که در منطقه وجود دارد یک قدم در این رابطه‬ ‫برداشته ش��د؛ یعنی باتوجه به نوع دموکراسی لبنان و عراق‬ ‫ی‪‎‬توان راه حلی نیز جهت رسیدن‬ ‫که سال‪‎‬ها نیز موفق بوده م ‏‬ ‫کم�ی‌ه�م پیرام�ون س�فر ب�ه لبن�ان هم�راه‬ ‫آقای‌الریجانی و همراهانش توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪ l‬دومین مقصد هی��ات ایرانی‪ ،‬لبنان ب��ود‪ .‬در این‬ ‫کش��ور نیز نخس��تین مالقات جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫فلسطینیان بود‪ .‬در بیروت برخالف سوریه تمامی‌گروه‪‎‬های‬ ‫فلسطینی حتی حماس نیز حضور داشتند‪ .‬طی این دیدارها‬ ‫نیز مجددا پیروزی را به فلسطینیان تبریک گفتیم و همچنین‬ ‫به تحلیل آینده اوضاع منطقه از جمله تاثیر حضور مقاومت‬ ‫پرداختیم‪ .‬در لبنان مالقات با سید‌حسن نصراهلل و نبیه بری‬ ‫خیل��ی تعیین‌کننده بود زی��را این افراد ه��م از نزدیک آنجا‬ ‫حضور دارند و ه��م اینکه امکانات و توانایی‪‎‬های بس��یاری‬ ‫در اختی��ار دارند‪ .‬همچنین از نظر سیاس��ی و غیرسیاس��ی‬ ‫برای حل مشکل فلسطین و پشتیبانی از غزه آمادگی کامل‬ ‫دارند‪ ،‬یعنی اگر موش��ک‌های حماس االن شمال تل‌آویو را‬ ‫هدف قرار می‌دهد‪ ،‬از این طرف نیز موش��ک‌های حزب‌اهلل‬ ‫از جنوبی‌تری��ن نقط��ه محل س��کونت صهیونیس��ت‌ها تا‬ ‫شمالی‌ترین نقطه را تحت‌پوش��ش دارد و این مقاومت یک‬ ‫تغییر راهبردی در قضیه مقاومت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫یک�ی از مقصدهای هی�ات ایران�ی ترکی�ه بود‪،‬‬ ‫مهمترین دستاوردهای این بخش سفر چه بود؟‬ ‫‪ l‬درترکیهآقایالریجانیابتدابهمناسبتعاشورابرای‬ ‫شیعیان سخنرانی کردند‪ .‬در این بین باید اشاره کنم که یکی از‬ ‫اشتباهات اسرائیلی‪‎‬ها این بود که هم در سال‪ 2008‬و هم امسال‬ ‫که به غزه حمله کردند این حمله‌ها مصادف بود با ایام محرم‪ .‬این‬ ‫مساله موجب می‌شود آنها نزد مسلمانان با یزید مقایسه شوند و‬ ‫صحنهغزهراباصحنهعاشورامقایسهکنند‪.‬‬ ‫با‌توجه به اختالف‌نظرهایی که میان ایران و ترکیه‬ ‫به‌خصوص بر س�ر مس�اله س�وریه وجود دارد‪،‬‬ ‫آیا این س�فر در نزدیک‌ترک�ردن دیدگاه‌های دو‬ ‫کشور موثر بود؟‬ ‫‪ l‬رفع مش��کالت سوریه با همس��ایگانش به‌ویژه‬ ‫ترکی��ه از جمله اه��داف س��فر ایران ب��ود‪ .‬هی��ات ایرانی‬ ‫موافقت‌هایی را از جانب شخص اس��د در این رابطه کسب‬ ‫کرد‪ .‬باید توجه داشت که اختالف میان ترکیه و سوریه در این‬ ‫بين‌الملل‬ ‫چرا مردم سوریه با معارضان موافق نیستند؟‬ ‫‪ l‬س��وری‪‎‬ها به این نتیجه رس��یده‪‎‬اند ک��ه الاقل‬ ‫حکومت خودش��ان ملی است‪ ،‬محکم ایس��تاده و از دخالت‬ ‫خارجی ممانعت می‌کند‪ ،‬اما معارض��ان از نظر مردم مزدور‬ ‫خارجی هستند و ملی نیستند‪.‬‬ ‫‪ l‬نخس��تین مالقات هیات ایرانی در این س��فر با‬ ‫فلسطینیان بود؛ فلسطینیانی که جزو گروه مقاومت هستند‬ ‫از جمله گروه آقای احمد جبرئیل که پدر شهید جهاد جبرئیل‬ ‫است که عملیات علیه اتوبوس صهیونیست‌ها را در تل‌آویو‬ ‫انجام داد‪ .‬این نوع عملیات‌ها در تصمیم‌گیری‪‎‬های گروه‌های‬ ‫فلس��طینی‪ ،‬نقش زیادی دارند‪ .‬در‌حقیقت هی��ات ایرانی از‬ ‫فرودگاه مستقیما به سمت سفارت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دمش��ق رفت و با گروه‌های فلس��طینی دیدار کرد‪ .‬این‬ ‫مالقات نخس��تین مالقاتي بود که طی آن پیروزی غزه را‬ ‫به طرف مقابل تبریک گفتی��م‪ .‬همچنین تاثیر این پیروزی‬ ‫را در قضیه فلسطین و غزه مورد بررسی قرار دادیم‪ .‬درواقع‬ ‫توافق شد که غزه دیگر نقش گوشت قربانی را در منطقه بازی‬ ‫نکند؛ چرا‌‌که اسرائیلی‪‎‬ها تاکنون هرگاه خواسته‌اند در منطقه‬ ‫به اهداف سیاسی‌شان برس��ند‪ ،‬به قتل‌عام مردم غزه روی‬ ‫آورده‌اند‪ .‬اما دیگر این معادله به این صورت نیست که با فشار‬ ‫این قتل‌عام‌ها‪ ،‬اس��رائیلی‌ها بتوانند از دیگر کشورها امتیاز‬ ‫بگیرند‪ .‬اکنون با وجود موش��ک‌های فجر ‪ 5‬و موشک‌های‬ ‫دوربرد در غزه‪ ،‬دیگر فلس��طین توس��ط اس��رائیلی‌ها برای‬ ‫چنین مقاصدی قربانی نخواهد شد‪ .‬گروه‌های فلسطینی در‬ ‫این دیدار از جمهوری اسالمی ایران به خاطر حمایت‌هایی‬ ‫که انجام داده بود به ویژه حمایت‌های تسلیحاتی‪ ،‬قدردانی‬ ‫ویژه کردند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪ l‬مهمترین هدف ما از این سفر تبریک پیروزی‌های‬ ‫غزه بود زیرا س��وری‌ها نقش عم��ده‌ای در پیروزی حماس‬ ‫داش��تند‪ ،‬به‌خصوص موش��ک‌های کورنت در این پیروزی‬ ‫خیلی نقش داش��تند؛ موش��ک‪‎‬هایی که از طریق سوریه به‬ ‫حماس داده شد‪ .‬پیش از انجام این سفر‪ ،‬در ایران جلسه‌ای‬ ‫با گروه معارض سوری انجام شد‪ .‬البته گروهی که به ایران‬ ‫آمده بودند معارضه خوش‪‎‬خیم را شامل می‪‎‬شدند‪ ،‬معارضه‪‎‬ای‬ ‫که اعتقاد دارد از طریق نظامی به جایی نمی‌رسد و به‌دنبال‬ ‫یک راهکار سیاسی است‪ .‬به‌دنبال سفر به سوریه راه‌حل‌های‬ ‫سیاسی مورد بحث با گروه معارضه به آقای اسد نیز منتقل‬ ‫شد که وی نیز با این راه‌حل‌ها موافق بودند‪ .‬تمامی‌گروه‪‎‬ها‬ ‫توافق دارند که اعزام تروریست از خارج سوریه به این کشور‬ ‫و همچنین ارسال اسلحه مشکل اصلی است که باید متوقف‬ ‫شود‪ .‬اکنون برخی کشورهای عربی و همسایه در این رابطه‬ ‫همکاری نمی‌کنند و اهداف سیاس��ی خاصی را از ارس��ال‬ ‫اسلحه و اعزام تروریست دنبال می‌کنند‪ .‬در این رابطه ایران با‬ ‫بشار اسد هم‌عقیده بود‪ ،‬اما پیرامون چگونگی راه‌حل‪ ،‬ایران با‬ ‫اسد به برخی توافقات دست یافت که در راستای اجرایی‌شدن‬ ‫آنها نیز تالش خواهد کرد‪ .‬طبیعی است که ایران نیز راه‌حل‬ ‫خارجی را برای بحران سوریه نمی‌پذیرد و راه‌حل باید کاملا‬ ‫سوری و ملی باشد‪ .‬توافقات س��وری‪ -‬سوری هر نتیجه‌ای‬ ‫بدهد‪ ،‬ایران نیز آن را پش��تیبانی خواهد کرد‪ .‬فشار از بیرون‪،‬‬ ‫مصوبه ش��ورای امنیت و تش��کیالتی که از بیرون ساخته‬ ‫می‌شوند‪ ،‬تماما تحت نفوذ کشورهایی هستند که به آنها پول‬ ‫می‌دهند و این اقدامات برای سوریه نیست‪ ،‬بلکه برای هدف‬ ‫خاص آن کشورهاست‪.‬‬ ‫سوریه به دموکراسی پیدا کرد‪.‬‬ ‫با‌توجه به اینکه این سفر بالفاصله پس از پایان‬ ‫جنگ رژیم صهیونیس�تی و غزه ص�ورت گرفت‪،‬‬ ‫آیا در این سفر در رابطه با فلس�طین نیز اقدامی‬ ‫‌صورت گرفت؟‬ ‫شرایط مورد سوءاستفاده دشمنان اسالم و طرفداران اسرائیل‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬به‌ویژه اینکه این مساله زمینه‪‎‬های الزم را برای‬ ‫باال بردن تشنج در منطقه فراهم می‌آورد و کشورهای خارجی‬ ‫می‌توانند با استفاده از این موضوع دخالت‌های بیشتری در‬ ‫مساله سوریه داشته باشند‪.‬‬ ‫آقای الریجانی در ترکیه مالقات��ی نیز با رجب‌طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخست‌وزیر ترکیه داشتند‪ .‬رئیس مجلس در این‬ ‫سفر توضیح دادند راهبردی که توس��ط دولت ترکیه اتخاذ‬ ‫شده تاکنون به نتیجه نرسیده است‪ .‬چرا که قرار بود کشتار‬ ‫کمتر شود اما بیشتر شد؛ قرار بود دخالت خارجی کمتر شود‬ ‫اما افزایش یافت؛ قرار بود مشکل به سمت آسانتر شدن برود‬ ‫اما حل مشکل دشوارتر شده‪ ،‬اکنون به واسطه این راه‌حل‪‎‬ها‪،‬‬ ‫مشکالت دیگری ایجاد شده که خواست ترکیه نبوده ولی‬ ‫در هر حال این مشکالت ایجاد ش��ده است‪ .‬اکنون ترک‌ها‬ ‫به فهم متقابلی رس��یده‌اند که وضع بهتر از گذشته نیست‪،‬‬ ‫ولی به دلیل شرکت در یک سری گفت‌وگوها و برنامه‪‎‬هایی‬ ‫که غربی‪‎‬ها یا ش��اهان عرب‪ ،‬محور اصلی‪‎‬اش بودند در این‬ ‫مخمصه گرفتار شدند‪ .‬اکنون ایران به ترکیه کمک خواهد‬ ‫کرد تا از این وضعیت رها ش��ود‪ ،‬زیرا وضعیتی که در منطقه‬ ‫پدید آمده به خود ترکیه نیز لطمه خواه��د زد‪ .‬ما به مقامات‬ ‫ترک نیز گفتیم که در این شرایط کش��ورهای تاثیرگذار در‬ ‫بحران س��وریه مانند ترکیه و ای��ران و همچنین گروه‌های‬ ‫موافق و مخالف در س��وریه باید بر سر یک میز حاضر شوند‬ ‫و مذاکره کنند تا به راه‌حلی دس��ت یابند‪ .‬در واقع گروه‌ها و‬ ‫کش��ورها باید ارزیابی کنند که از وضع نامطلوبی که اکنون‬ ‫بر سوریه حاکم است تا آن وضع مطلوب‪ ،‬چه گام‪‎‬هایی باید‬ ‫توسط معارضه و حکومت سوریه برداشته شود‪ .‬ایران اظهار‬ ‫داشت که قدم‪‎‬های دولت س��وریه را تضمین می‌کند‪ ،‬ولی‬ ‫ترکیه هم باید قدم‌های��ی که معارضه قرار اس��ت بردارد را‬ ‫تضمین کند‪ .‬اما متاسفانه تاکنون اردوغان آمادگی مذاکره‬ ‫با حکومت سوریه را نشان نداده است اگرچه نرم‪‎‬تر از دفعات‬ ‫قبل بودند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن همزمانی بحث پذیرش استقرار‬ ‫موش�ک‪‎‬های پاتریوت ناتو در م�رز ترکیه با این‬ ‫سفر‪ ،‬آیا در این رابطه نیز با مقامات ترک صحبت‬ ‫شد؟‬ ‫‪ l‬در رابطه با بحث اس��تقرار موشک‌های پاتریوت‬ ‫ناتو در ترکیه ایران مراتب ناراحتی خودش را به مقامات ترک‬ ‫اعالم کرد‪ .‬اما ترکیه اعالم کرد که این موشک‪‎‬ها علیه ایران‬ ‫استفاده نخواهد شد بلکه این موشک‌ها تنها زمانی که اوضاع‬ ‫س��وریه از کنترل خارج ش��ود و آنها بخواهند علیه ترکیه از‬ ‫موشک استفاده کنند‪ ،‬مورد استفاده قرار می‌گیرند‪ .‬اما ایران‬ ‫استقرار این موشک‪‎‬ها را دلیلی برای افزایش تشنج در منطقه‬ ‫می‪‎‬داند و معتقد است اسرائیلی‌ها و ناتو پشتیبان آن هستند‪.‬‬ ‫آخرین مرحله این سفر‪ ،‬دیدار از عراق بود‪ .‬هیات‬ ‫ایرانی در این کشور چه کرد؟‬ ‫‪ l‬کشور عراق از آنجا خیلی اهمیت دارد که ماهیت‬ ‫عراق یک دموکراسی توافقی مانند دموکراسی لبنان است‬ ‫و شیعه‪ ،‬سنی و کرد به صورت مس��المت‪‎‬آمیز در حال اداره‬ ‫کش��ور هس��تند‪ .‬پارلمان قدرتمند عراق نی��ز در تحوالت‬ ‫منطقه‌ای از جمله س��وریه می‪‎‬تواند نقش عمده‪‎‬ای ایفا کند‪.‬‬ ‫در این س��فر آقای الریجانی با نوری‌المالکی‪ ،‬نخست‌وزیر‬ ‫عراق و رئیس مجلس این کش��ور دیدار و گفت‌وگو کردند‬ ‫که بسیار هم سازنده بود‪ .‬همچنین بین ایران و عراق روابط‬ ‫گسترده اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی حاکم است‪ .‬در رابطه‬ ‫با سوریه نیز اکنون هم در عراق‪ ،‬هم لبنان و هم ترکیه تفاهم‬ ‫بیشتری حاصل شده اس��ت‪ .‬تقریبا تمامی‌کشورها به این‬ ‫نتیجه رسیده‌اند که اکنون مش��کل اصلی در سوریه ارسال‬ ‫اسلحه و اعزام تروریست به این کشور است و اگر این مساله‬ ‫به همین صورت ادامه پیدا کند برای آینده منطقه خطرناک‬ ‫خواهد بود‪g .‬‬ ‫‪47‬‬
‫جهانگیرزاده درگفت‌وگو با مثلث مطرح کرد‬ ‫توصيه ایران به اسد؛ اصالحات بيشتر‬ ‫‪3‬‬ ‫جواد جهانگیرزاده‪ ،‬عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی به بررسی سفر اخیر‬ ‫هیات پارلمانی به کشورهای منطقه پرداخت‪ .‬جهانگیرزاده در رابطه با دیدگاه ای ران نسبت به سوریه م ی‌گوید‪« :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران معتقد است س�وریه یکی از عناصر اصلی مقاومت و از برجس�ته‌ترین عناصر این گروه است؛ بنابراین‬ ‫سقوط نظام سوریه‪ ،‬ضرب ه‪‎‬ای س�نگین به مقاومت خواهد بود‪ ».‬به گفته وی‪ ،‬ایران تمام رفتارهای حاکمیت سوریه را‬ ‫صددرصد درست نم ی‌داند و اصالحات در این کشور را قطعی و گریزناپذیر م ی‌داند‪ .‬وی بر این باور است که کشورهای‬ ‫مخالف سوریه ب ه‌دنبال این هستند كه با اسقاط حکومت اسد در آرامش ب ه‌سر ببرند اما روند تحوالت در سوریه و دیگر‬ ‫کشورهایی که دچار تحول شده‌اند‪ ،‬قابل پی ش‌بینی نیست و مشخص نیست حاکمی ت‪‎‬های آینده منطقه چگونه خواهد‬ ‫بود؛ شاید در آینده حاکمی ت‌هایی روی کار بیایند که محدودیت‌ها و مشکالت بیشتری ایجاد کنند‪.‬‬ ‫سفر آقای الریجانی به کش�ورهای منطقه یعنی‬ ‫سوریه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عراق و لبنان با چه هدفی صورت‬ ‫گرفت؟‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪ l‬این س��فر در راس��تای یک مجموعه سفرهای‬ ‫منطقه‪‎‬ای که قاعدتا برای افزایش ارتباطات با کش��ورهای‬ ‫همسایه است‪ ،‬صورت گرفت‪ .‬طی این سفر منطقه‌ای‪ ،‬سوریه‬ ‫به‌عنوان اولین مقصد انتخاب شد که این مساله نشان‪‎‬دهنده‬ ‫اهمیت و جایگاه اس��تراتژیک س��وریه در روابط جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با کشورهای همسایه است‪ .‬اما پیرامون اینکه‬ ‫چه اهدافی از جانب ایران در سوریه دنبال می‌شد باید گفت‬ ‫ایران معتقد بود که نه تنها در مورد س��وریه بلکه در رابطه با‬ ‫هیچ کشور دیگری با زور تفنگ و سرنیزه نمی‌توان حکومتی‬ ‫را ساقط کرد و مردم آن کشور باید این امر را بپذیرند تا اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬در مورد سوریه یک اشتباه استراتژیک در حال انجام‬ ‫است؛ یک اشتباه بزرگ از جانب غرب و یک اشتباه بزرگ از‬ ‫جانب کشورهای منطقه‌ای که به‌دنبال سقوط نظام سوریه‬ ‫هستند‪ .‬اش��تباهی که از جانب غرب س��ر زده این است که‬ ‫می‌خواهد با اسقاط نظام سوریه‪ ،‬محور مقاومت را در منطقه‬ ‫تضعیف کند‪ .‬اما حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد که بش��ار اسد‬ ‫کنار برود معلوم نیس��ت بعد از وی چه کسی روی کار بیاید‪.‬‬ ‫در حال حاضر در کش��ورهایی که دچار تحول شده‌اند‪ ،‬رشد‬ ‫جریانات س��لفی و تفکرات القاعده‪ ،‬مطمئن��ا مدنظر غرب‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این نوع تفکرات امکان رس��یدن به یک سطح‬ ‫مش��ترکی از نگاه‌ها و رفتارها در حاکمیتی مانند حاکمیت‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪48‬‬ ‫سوریه کمتر ممکن است‪.‬‬ ‫از جمله نکات مثبت س�فر به سوریه در این برهه‬ ‫زمانی از نظر شما چه بود؟‬ ‫‪ l‬در س��فر به س��وریه‪ ،‬دکتر الریجانی با شخص‬ ‫بشاراسد و همچنین رئیس مجلس این کشور دیدار کرد و بر‬ ‫افزایش ارتباطات پارلمانی و جایگاه سوریه در تامین امنیت‬ ‫منطقه تاکید ش��د‪ .‬با وجود ش��رایط پیش‌آمده به بشار اسد‬ ‫توصیه ش��د تا با انجام اصالحات‪ ،‬کنترل اوضاع را به دست‬ ‫بگیرد تا شرایطی فراهم آید که مردم سوریه خود حاکمیت‬ ‫ملی این کشور را تعیین کنند و راه به روی بازیگران مداخله‌گر‬ ‫منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای ایجاد اختالل در حلقه طالیی‬ ‫جبهه مقاومت بسته شود‪.‬‬ ‫کش�ورهای عربی و غرب�ی و در کل کش�ورهای‬ ‫مخالف حکومت اسد در سوریه به‌دنبال چه هدفی‬ ‫هستند؟‬ ‫‪ l‬در رابطه با اقداماتی که توسط برخی از کشورهای‬ ‫منطقه انجام می‌ش��ود‪ ،‬باید گفت به نظر می‌رس��د که آنها‬ ‫به‌دنبال این هستند که با نبود اس��د در آرامش به سر ببرند‪.‬‬ ‫اما من معتقدم که روند تحوالت در س��وریه قابل پیش‌بینی‬ ‫نیست و مشخص نیست حاکمیت‪‎‬های آینده منطقه چگونه‬ ‫خواهند بود‪ .‬آیا حاکمیت‌هایی بدون مشکل و بدون دردسر‬ ‫روی کار خواهند آمد یا خیر حاکمیت‌هایی که محدودیت‌ها‬ ‫و مشکالت بیشتری ایجاد خواهند کرد‪ .‬چون صورت‌بندی‬ ‫حاکمیت آینده سوریه مشخص نیست مطمئنا خیلی به نفع‬ ‫کشورهای غربي و عربی نخواهد بود که اسد برکنار شود‪ .‬زیرا‬ ‫حاکمیت فعلی سوریه با این وضعیت الاقل رفتارهایش در‬ ‫قبال دیگر کشورها مشخص است‪.‬‬ ‫جمه�وری اسلامی ای�ران در قبال س�وریه چه‬ ‫رویک�ردی را دنب�ال می‌کن�د و در این س�فر چه‬ ‫مواردی را با طرف سوری مورد بحث و گفت‌وگو‬ ‫قرار داد؟‬ ‫‪ l‬جمهوری اس�لامی ایران معتقد است که سوریه‬ ‫یکی از عناصر اصلی مقاومت و از برجسته‌ترین عناصر این‬ ‫گروه است؛ بنابراین سقوط نظام سوریه‪ ،‬ضربه‪‎‬ای سنگین به‬ ‫مقاومت خواهد بود‪ .‬اگرچه طبیعی اس��ت که ایران نیز تمام‬ ‫رفتارهای حاکمیت س��وریه را صددرصد درس��ت نمی‌داند‬ ‫و اصالحات در این کش��ور را قطع��ی و گریزناپذیر می‌داند‪.‬‬ ‫این نگاه‌ها در این سفرها منعکس شد؛ در عین حال تحلیل‬ ‫منطقه‌ای جمهوری اس�لامی ایران بر این استوار است که‬ ‫اس��قاط حکومت س��وریه می‌تواند چهره امنیتی منطقه را‬ ‫دچار دگرگونی جدی بکند که این به نفع رژیم‌صهیونیستی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫آقای الریجانی در سفر به سوریه از حمایت‌های‬ ‫جمهوری اسلامی ایران از حکومت بش�ار اسد‬ ‫سخن گفتند‪ .‬این حمایت‌ها به چه صورت خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫‪ l‬این حمایت‌ها عموما سیاسی است و تالش می‌شود‬ ‫کشورهای منطقه به یک تحلیل دقیق‌تر و روشن‌تر پیرامون‬ ‫سوریه دس��ت پیدا کنند‪ .‬در عین حال کاملا مشخص است‬ ‫که ایران با س��وریه ارتباطات طوالنی و عمیق��ی دارد و ما‬ ‫خودم��ان را مکلف می‌دانیم ک��ه با تقویت س��وریه‪ ،‬جبهه‬ ‫مقاومت در منطقه را نیز تقویت کنیم‪ .‬در س��فرهای بعدی‬ ‫که انجام ش��د نیز یکی از مهمترین محوره��ای مذاکرات‪،‬‬ ‫مساله سوریه بود؛ حتی با مراجع معظم تقلید نیز در این رابطه‬ ‫صحبت شد‪.‬‬ ‫آیا س�فر اخیر ب�ه ترکیه در ح�ل اختالفات میان‬ ‫دوکشور تاثیرگذار بود؟‬ ‫‪ l‬انتظار نمی‌رود که تنها با یک دی��دار مقامات دو‬ ‫کشور به توافق نظر در رابطه با مساله‌ای مانند مساله سوریه‬ ‫دست پیدا کنند‪ .‬این انتظار درستی نیست که ایران و ترکیه به‬ ‫سرعت به نتایج مشترک و مطلوبی در رابطه با مسائل مورد‬ ‫بحثشان برسند‪ .‬اما طی این س��فرها در واقع‪ ،‬حقايق بیشتر‬ ‫تشریح ش��ده و دیدگاه‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شود‪ .‬البته در‬ ‫برهه کنونی تنها جمهوری اسالمی ایران به ترکیه سفر نکرد‪،‬‬ ‫بلکه والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس‌جمهور روسیه نیز اخیرا سفری به‬ ‫ترکیه داشت تا در رابطه با موارد مورد بحث از جمله سوریه و‬ ‫استقرار موشک‌های پاتریوت با مقامات ترک گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫این سفرها و این نوع مذاکرات قطعا در تغییر نگرش دوستان‬ ‫ترک ما و همچنین تعدیل دیدگاه‌هایشان موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون شرایط در س��وریه پیچیده اس��ت و نمی‌توان‬ ‫گفت که ش��رایط سهل و آسانی بر این کش��ور حاکم است‪.‬‬ ‫باید این مس��اله را مدنظر قرار داد که برخ��ی از تحلیلگران‬ ‫غربی و منطق��ه‌ای و برخی از س��رویس‌های اطالعاتی از‬ ‫‪ 17-18‬ماه قبل بیان می‌کردند که از عمر حکومت سوریه‬ ‫چند هفته‌ای بیشتر باقی نمانده اس��ت‪ .‬اما اکنون همین‌ها‬ ‫یکباره به این مطلب رس��یدند که نزدیک به ‪ 20‬ماه اس��ت‬ ‫از زمان تعیین ش��ده آنها برای سقوط بش��ار اسد می‌گذرد‬ ‫و چنین ام��ری اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د یک‬ ‫هماوردی جدی می��ان حاکمیت ملی س��وریه و معارضان‬ ‫وجود دارد‪ .‬نقطه تعیین‌کننده در این خصوص‪ ،‬از یک س��و‬ ‫مدیریت آینده نظامی حرکت توس��ط دولت بشار و از سوی‬ ‫دیگر میزان موافقت‌ها و حمایت‌های مردمی‌است‪ .‬تاکنون‬ ‫حمایت‌های مردمی‌جدی بود و اگ��ر این رفتارها همچنان‬ ‫تداوم پیدا کند بدون شک معادله به نفع دولت بشار اسد تمام‬ ‫خواهد شد‪g .‬‬
‫پيام صلح ايران در‌شام‬ ‫همه چيز درباره رويكردهاي مختلف مخالفان دولت‬ ‫حسن هاني زاده ‪ /‬كارشناس خاورميانه‬ ‫‪4‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫س��فر علي الريجاني‪ ،‬رئيس مجلس شوراي اسالمي‬ ‫ب��ه س��وريه و چند كش��ور منطق��ه در چارچوب سياس��ت‬ ‫جمهوري اسالمي ايران براي حل مسالمت‌آميز بحران ‪20‬‬ ‫ماهه سوريه‪ ،‬قابل تجزيه و تحليل است‪.‬ديدار الريجاني با‬ ‫بش��ار اس��د رئيس‌جمهوري و نيز «قدري جميل» و «علي‬ ‫حيدر» از رهبران گروه‌هاي اپوزيسيون داخلي نظام سوريه‬ ‫فضاي تعامل جديدي ميان دولت و مخالفان براي كمك به‬ ‫برون‌رفت سوريه از بحران فعلي ايجاد كرد‪.‬اين سفر‪ ،‬طرح‬ ‫صلح ايران براي حل بحران سوريه را بار ديگر در مدار توجه‬ ‫همه گروه‌هاي اپوزيسيون سوريه قرار داد و تروريست‌هاي‬ ‫اين كشور را در انزواي سياسي شديدي قرار داد‪.‬‬ ‫بحران دردناك س��وريه در واقع بهايي است كه نظام‬ ‫بشاراس��د به دليل مواض��ع ضدغربي و ضد صهيونيس��تي‬ ‫خود پرداخت مي‌كند و باال بودن اين هزينه نش��انه اهميت‬ ‫ژئواستراتژيكي اين كشور در منطقه است‪.‬سوريه كه در قلب‬ ‫خاورميانه بحران‌زده ق��رار دارد‪ ،‬به دليل اهميت جغرافيايي‬ ‫و تاريخي جزو معدود كش��ورهاي تاثيرگ��ذار منطقه تلقي‬ ‫مي‌شود‪ .‬نقش س��وريه در پيروزي مقاومت اسالمي لبنان‬ ‫در جنگ ‪ 33‬روزه و مقاومت اس�لامي فلسطين در جنگ ‪8‬‬ ‫روزه غزه قابل انكار نيست‪.‬به همين دليل است كه آمريكا و‬ ‫غرب پس از سر‌نگوني رژيم حسني مبارك در مصر در صدد‬ ‫ايجاد يك حسني مبارك جديد در سوريه بر‌آمده‌اند تا بتوانند‬ ‫از اين رهگذر محور تهران‪ -‬دمشق – بيروت را قطع كنند‪.‬‬ ‫نظام س��وريه از س��ال ‪ 1970‬تا كنون همواره يك سياست‬ ‫پراگماتيستي در برابر مساله فلسطين و رخدادهاي منطقه و‬ ‫جهان اتخاذ كرده و هي��چ‌گاه از مواضع اصولي خود در برابر‬ ‫مردم فلس��طين عقب‌نش��يني نكرده‪ .‬توطئه‌هاي متعددي‬ ‫در طول چهار دهه گذشته از س��وي آمريكا‪ ،‬غرب و برخي‬ ‫كشورهاي عرب منطقه عليه نظام سوريه صورت گرفته كه‬ ‫همه اين توطئه‌ها با تدبير رهبران سوريه خنثي شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1982‬مجموعه سلفي‌ها و اخوان‌المسلمين سوريه‬ ‫در شهرهاي حماه‪ ،‬حمص و ادلب به تحريك غرب‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫عربستان و رژيم بعث سابق عراق دست به شورش خونيني‬ ‫زدند‪.‬اين شورش سر‌انجام با بيش از سي‌هزار كشته و نزديك‬ ‫به يكصد‌هزار مجروح با پيروزي حافظ اسد‪ ،‬رئيس‌جمهوري‬ ‫وقت سوريه به پايان رس��يد‪ ،‬اما به عنوان آتش زير خاكستر‬ ‫ميان اليه‌هاي اسالمگراي س��وريه باقي ماند‪.‬هر چند پس‬ ‫از س��ال ‪ 1982‬يك فض��اي كامال امنيتي ب��ر عرصه‌هاي‬ ‫اجتماعي و سياسي سوريه حاكم شد اما اسالمگريان به‌ويژه‬ ‫اخوان‌المس��لمين بصورتي كامال مخفي به س��ازماندهاي‬ ‫نيروهاي خود پرداختند‪.‬تش��كيل مدارس دين��ي كه در آن‬ ‫آموزه‌هاي سلفي و وهابي به نوجوانان سوري القا مي‌شد‪ ،‬به‬ ‫كانوني براي مقابله با نظام حاكم سوريه تبديل شد‪.‬‬ ‫هزاران نوجوان كه در آن زمان به بهانه آموزش و حفظ‬ ‫قرآن كريم وارد اين‌گونه مدارس شده بودند‪ ،‬امروز تحت‌تاثير‬ ‫آموزه‌هاي وهابي در برابر دولت سوريه دست به اسلحه برده‬ ‫و در‌صدد سرنگوني نظام حاكم برآمده اند‪ .‬آغاز درگيري‌ها‬ ‫در مارس ‪ 2011‬كه كانون اوليه آن ش��هر مرزي درعا بود‪،‬‬ ‫اين بهانه را به س��لفي‌ها و وهابي‌ها داد تا انتقام رخدادهاي‬ ‫سال ‪ 1982‬را از نظام حاكم سوريه بگيرند‪.‬ورود قدرت‌هاي‬ ‫فرامنطقه‌اي و منطقه‌اي به رخدادهاي سوريه‪ ،‬بحران اين‬ ‫كشور را پيچيده‌تر كرد تا جايي كه دور‌نماي سياسي سوريه‬ ‫را در هال��ه‌اي از ابهام قرار داده اس��ت‪.‬دو جبهه قدرتمند در‬ ‫مقابل يكديگر در منطقه و جهان در پشتيباني و نيز مخالفت‬ ‫با دولت بشار اسد شكل گرفت كه اين دو جبهه‪ ،‬هر‌يك ساز‬ ‫و كارهاي خاص خود را دارند‪.‬در يك سوي جبهه‪ ،‬جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران‪ ،‬روس��يه‪ ،‬چين‪ ،‬عراق و مجموعه ‪ 8‬مارس‬ ‫لبنان قرار دارند كه تالش مي‌كنند انتقال قدرت در س��وريه‬ ‫به‌صورتي آرام و س��يال صورت گيرد‪.‬در طرف ديگر جبهه‬ ‫كش��ورهايي مانند آمريكا‪ ،‬غرب‪ ،‬عربس��تان‪‌،‬تركيه‪ ،‬قطر و‬ ‫مجموعه ‪ 14‬مارس لبنان به رهبري سعدالحريري قرار دارند‬ ‫كه به راهكارهاي خش��ونت‌آميز و نظامي براي سرنگوني‬ ‫دولت بشار اسد معتقدند‪.‬‬ ‫ايران همزمان با آغاز بحران سوريه از دولت بشار اسد‬ ‫خواست تا يك سلس��له اصالحات اساس��ي براي تغيير در‬ ‫س��اختار حاكميت انجام دهد كه رئيس‌جمهوري سوريه با‬ ‫جديت تمام اصالحاتي در كشور خود انجام داد‪.‬اما از آنجايي‬ ‫كه آمريكا‪ ،‬غرب و نيز سه كشور محور ش��رارت در سوريه‬ ‫يعني قطر‪ ،‬عربس��تان و تركيه مايل به حل مس��المت‌آميز‬ ‫بحران سوريه نيس��تند‪ ،‬از رهگذر كمك مالي و تسليحاتي‬ ‫ي تروريستي س��وريه خشونت‌ها را در اين كشور‬ ‫به گروه‌ها ‌‬ ‫تش��ديد كردند‪.‬قطر و عربس��تان در طول ‪ 20‬ماه گذش��ته‬ ‫حد‌اقل ‪ 36‬ميليارد دالر كمك مالي و تس��ليحاتي در اختيار‬ ‫‌تروريست‌هاي سلفي و وهابي سوريه قرار داده‌اند كه اين امر‬ ‫تالش‌هاي صلح‌آميز ايران‪ ،‬روسيه و چين را با ناكامي‌مواجه‬ ‫كرد‪.‬در طول ‪ 20‬ماه اخير مقامات جمهوري اسالمي ايران‬ ‫سفرهاي متعددي به دمشق داشته‌اند كه مهمترين آن سفر‬ ‫اخير علي الريجاني‪ ،‬رئيس مجلس شوراي اسالمي ايران‬ ‫بود‪.‬رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين سفر بر ضرورت از‬ ‫سرگيري گفتمان ملي ميان دولت و نيروهاي مخالف داخلي‬ ‫تاكيد كرد زيرا سياست جمهوري اسالمي در‌خصوص بحران‬ ‫سوريه بر ضرورت حل اين بحران از رهگذر يك توافق ملي‬ ‫تكيه دارد‪.‬اما مشكل تنها به گروه‌هاي مخالف داخلي سوريه‬ ‫منحصر نمي‌شود‪ ،‬بلكه اصرار‌تركيه و مجموعه ‪ 14‬مارس‬ ‫لبنان براي تشديد خشونت‌ها در س��وريه علي الريجاني را‬ ‫به س��فر به لبنان و تركيه مجبور س��اخت‪.‬در سفر به بيروت‬ ‫علي الريجان��ي با نبيه ب��ري‪ ،‬رئي��س پارلم��ان و يكي از‬ ‫پرنفوذ‌ترين شخصيت‌هاي سياسي لبنان ديدار كرد‪ .‬در اين‬ ‫ديدار رئيس مجلس شوراي اسالمي بر ضرورت منع ارسال‬ ‫كمك تسليحاتي از سوي گروه ‪ 14‬مارس ب ‌ه تروريست‌هاي‬ ‫س��وريه تاكيد كرد‪ .‬بر‌آين��د اين ديدار‪ ،‬دس��تگيري «عقاب‬ ‫صقر» يكي از اعضاي فراكس��يون ‪ 14‬م��ارس در پارلمان‬ ‫لبنان بود كه به نمايندگي از سعدالحريري‪ ،‬رئيس مجموعه‬ ‫‪ 14‬مارس انواع سالح‌ها را در اختيار‌ تروريست‌هاي سوريه‬ ‫قرار مي‌داد‪ .‬در جريان سفر علي الريجاني ب ‌ه تركيه‪ ،‬موضوع‬ ‫نصب س��امانه ضدموشكي پاتريوت از س��وي ناتو در خاك‌‬ ‫تركيه م��ورد بحث قرار گرف��ت و رئيس مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي صريحا نگراني ايران را از دخالت‌تركيه در مسائل‬ ‫داخلي س��وريه به رجب‌طيب اردوغان‪ ،‬نخست‌وزير‌تركيه‬ ‫منتقل كرد‪.‬اختالف نظر ميان ايران و تركيه در مورد سوريه‬ ‫بسيار عميق اس��ت تا جايي كه مقامت‌ تركيه حاضر نشدند‬ ‫كمك‌هاي خود ر به‌تروريست‌هاي س��وريه قطع كنند‪.‬در‬ ‫عين حال سفر رئيس مجلس شوراي اس�لامي به عراق و‬ ‫رايزني وي با مقامات رس��مي و مراجع ديني اين كش��ور به‬ ‫تضعيف جبهه‌تروريست‌ها در س��وريه منجر شد‪ ،‬زيرا اين‬ ‫گروه‌ها پس از اين س��فر بود كه شكس��ت‌هاي سنگيني از‬ ‫نيروهاي دولتي سوريه متحمل ش��دند‪ .‬در مقابل‪ ،‬اين اميد‬ ‫در ميان گروه‌هاي مخالف داخلي سوريه ايجاد شد كه طرح‬ ‫صلح ايران براي حل بحران سوريه مي‌تواند روزنه جديدي‬ ‫براي كاهش درگيري‌هاي داخلي س��وريه ب��از كند‪ .‬ايجاد‬ ‫انسجام ميان نيروهاي مخالف غيرمسلح در برابر گروه‌هاي‬ ‫‌تروريستي و مخالفان دولت س��وريه در خارج‪ ،‬از پيامدهاي‬ ‫سفر منطقه‌اي رئيس مجلس شوراي اسالمي بود‪.‬به دليل‬ ‫اطميناني كه دو طرف يعني دولت و مخالفان غير‌مسلح به‬ ‫حسن نيت ايران دارند «هيثم مناع» رئيس هيات هماهنگي‬ ‫نيروه��اي مخالف دولت س��وريه در خارج ب��راي رايزني با‬ ‫مقام��ات جمهوري اس�لامي وارد تهران ش��د‪.‬مناع در اين‬ ‫سفر از طرح ايران و نيز طرح االخضر االبراهيمي‪‌،‬فرستاده‬ ‫دبير‌كل سازمان ملل به سوريه براي حل بحران اين كشور‬ ‫و انتقال قدرت در ي��ك فرآيند زماني قابل قبول اس��تقبال‬ ‫كرد‪ .‬مناع كه يكي از چهره‌هاي معت��دل و مورد قبول همه‬ ‫طيف‌هاي سياسي مخالف دولت بشار اسد به‌شمار مي‌رود‪،‬‬ ‫در گفت‌وگو با رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي در تهران‬ ‫بر ض��رورت ادامه تالش‌ه��اي رئيس مجل��س براي حل‬ ‫بحران س��وريه تاكيد كرد‪.‬بن��ا براين به‌رغم وج��ود پاره‌اي‬ ‫بدبيني‌ها پيرامون آينده نظام بش��ار اسد‪ ،‬اما به نظر مي‌رسد‬ ‫تالش‌هاي جمهوري اسالمي به‌ويژه رئيس مجلس شوراي‬ ‫اس�لامي براي ايجاد وف��اق و همگرايي مي��ان طيف‌هاي‬ ‫سياسي مخالف دولت س��وريه موفقيت‌هايي به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اگر اين تالش‌ها كه قطعا حمايت مجلس شوراي اسالمي‬ ‫را نيز به همراه دارد با جديت دنبال شود امكان مهار بحران‬ ‫س��وريه در آينده نزديك وجود خواهد داشت و توطئه‌هاي‬ ‫آمريكا‪ ،‬غرب‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬قطر و تركيه با شكس��ت مواجه‬ ‫خواهد شد‪g .‬‬ ‫الريجاني در سفر اخير خود به سوريه تالش كرد‬ ‫ميان بشار اسد و مخالفانش پل ارتباطي برق رار كند تا‬ ‫سوريه هرچه زودتر از بح ران سياسي خارج شود‬ ‫‪49‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪50‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫خاورميانه‬ ‫جامعه دو قطبي‬ ‫چگونه رئيس‌جمهور مصر به مرد اول خاورميانه در سال ‪ 2012‬تبديل شد؟‬ ‫بابی گش ‪ /‬ترجمه‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫صعود به اوج از راه لس‌آنجلس‬ ‫مسیر المرسی در راه رس��یدن به ریاست‌جمهوری نه‬ ‫تنها در مصر ک��ه در منطقه خاورمیانه منحصر بفرد اس��ت؛‬ ‫منطقه‌ای که رهبرانش یا به خاندان سلطنتی تعلق دارند یا از‬ ‫میان نظامیان هستند‪ .‬محمد المرسی که در خانواده‌ای نسبتا‬ ‫متوسط در روستایی در شمال قاهره به‌دنیا آمده‪ ،‬با موفقیت‬ ‫در تحصیالت دانشگاهی از سرنوش��ت غم‌انگیز میلیون‌ها‬ ‫نفر از هموطنان فقیر خود گریخت‪ .‬او که مدرک مهندس��ی‬ ‫را از دانشگاه قاهره اخذ کرده بود‪ ،‬به آمریکا رفت و در اواخر‬ ‫دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد‪ ،‬هفت سال با سختی و قناعت‬ ‫زندگی خود را گذراند تا موفق به اخذ مدرک دکترای علم مواد‬ ‫از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی شد‪ .‬پس از آن به‌عنوان استادیار‬ ‫در دانش��گاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج مشغول به تدریس‬ ‫شد‪ .‬به گفته یکی از دوستان قدیمش‪ ،‬سال‌های زندگی در‬ ‫کالیفرنیا همراه با عالقه متعصبانه به تیم فوتبال این دانشگاه‬ ‫و نام مس��تعار «مو» بود‪ .‬دو فرزند از پنج فرزند او در آمریکا‬ ‫متولد ش��ده و تابعیت آمریکایی دارند؛ او با شنیدن این ایده‬ ‫که ممکن اس��ت آنها روزی واجد ش��رایط برای شرکت در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شوند‪ ،‬می‌خندد‪ .‬زمانی که‬ ‫در سال ‪ 1985‬به مصر بازگشت‪ ،‬در جمعیت اخوان‌المسلمین‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫مهم‌ترین مرد خاورمیانه‪ ،‬سال ‪ 2012‬را در حالی آغاز‬ ‫کرد که برای مردم مصر‪ ،‬که حاال ب��ر آنها حکم می‌راند‪ ،‬به‬ ‫اندازه باقی جهان ناشناس بود‪ .‬محمد المرسی‪ ،‬هرچند مدت‬ ‫زمانی طوالنی عضوی از هس��ته مرکزی رهبری سازمان‬ ‫اخوان‌المس��لمین مصر بود‪ ،‬ولی او را یک عامل پشت‌پرده‬ ‫به شمار می‌آوردند که در میان چهره‌های مذهبی و سیاسی‬ ‫کاریزماتیک‌تر این حزب اسالمی‌چندان به چشم نمی‌آمد‪.‬‬ ‫تعداد انگشت شماری از کارشناسان امور عرب در وزارت امور‬ ‫خارجه در واشنگتن بودند که حتی اسم او را شنیده باشند‪.‬‬ ‫و حاال سال در حالی به پایان می‌رسد که المرسی برای‬ ‫همه جهان شناخته ش��ده اس��ت حتی اگر نیات و اهدافش‬ ‫در مصر و منطقه همچنان نامعلوم و نامش��خص باش��د‪ .‬در‬ ‫هفته‌های اخیر‪ ،‬اس��رائیل و ایاالت‌متحده وی را بانی صلح‬ ‫نامیده‌اند‪ ،‬م��ردم فلس��طین‪ ،‬ناج��ی‌اش خوانده‌اند‪ ،‬بخش‬ ‫بزرگی از جهان عرب وی را یک سیاستمدار می‌دانند و ده‌ها‬ ‫هزار نفری که از ‪ 22‬نوامبر در میدان التحریر علیه او تجمع‬ ‫کرده‌اند با فریاد او را مستبد و دیکتاتور می‌نامند‪ .‬کوتاه آنکه‪،‬‬ ‫هر تصوری درباره محمد المرس��ی داشته باشید‪ ،‬قهرمان یا‬ ‫تبهکار‪ ،‬این اسالمگرای چهارشانه به نحوی ماهرانه‪ ،‬سوار‬ ‫بر توفانی‌ترین آب‌های جهان‪ ،‬کشتی خود را پیش می‌برد‪.‬‬ ‫المرسی‪ ،‬نه تنها وانمود نمی‌کند که دوره تصدی‌اش‬ ‫کامل و‌بی‌نقص بوده‪ ،‬بلکه معتقد اس��ت نمی‌تواند اینگونه‬ ‫باشد‪ .‬وی در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های بین‌المللی پس‬ ‫از بحران غزه اشاره می‌کند که دولت او در مصر‪ ،‬اولین تجربه‬ ‫واقعی دموکراسی در این کشور است و می‌گوید‪« :‬پس چه‬ ‫انتظاری دارید؟ همه چیز خوب و آرام پیش برود؟ نه‪ .‬مواجهه‬ ‫با دشواری‪ ،‬اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ ».‬ولی در عین حال حالت‬ ‫مردی را به خود می‌گیرد که سالی به یادماندنی را پشت‌سر‬ ‫گذاشته است؛ «س��ال ‪ 2012‬بهترین سال برای مردم مصر‬ ‫در طول تاریخ این کش��ور اس��ت‪ .‬ما رنج می‌بریم ولی یک‬ ‫تولد هرگز راحت و‌بی‌دردسر نیس��ت‪ ،‬به‌ویژه اگر تولد یک‬ ‫ملت باشد‪».‬‬ ‫در زم��ان انج��ام مصاحب��ه‪ ،‬المرس��ی در اوج ب��ود‪.‬‬ ‫میانجی‌گری موفق او در آتش‌بس میان اسرائیل و حماس‪،‬‬ ‫حمایت داخلی و خارج��ی روزافزونی نصیب��ش کرده بود؛‬ ‫افتخاری که نصیب هی��چ یک از رهبران ع��رب در دوران‬ ‫مدرن نشده و این وعده را نوید می‌دهد که مصر یک‌بار دیگر‬ ‫رهبری منطقه را همانند زمان جمال عبدالناصر در دهه ‪50‬‬ ‫به‌دست بگیرد‪ .‬المرسی پیش از این در گرفتن قدرت اجرایی‬ ‫از ارتش مصر‪ ،‬مهارت‌های سیاسی زیرکانه و غیرمنتظره‌ای‬ ‫از خود نش��ان داده بود‪ .‬ب��رای لحظه‌ای حت��ی این احتمال‬ ‫می‌رفت که المرس��ی اعتبار بین‌المللی و س��رمایه سیاسی‬ ‫داخلی الزم را برای تحقق وعده بهار عربی کسب کرده‪ ،‬ولی‬ ‫بعد از آن‪ ،‬المرس��ی به جای تحکیم قدرتی که در خدمت به‬ ‫دموکراسی نوظهور کشورش کسب کرده بود‪ ،‬برای افزایش‬ ‫قدرت خیز برداش��ت‪ .‬در زمان مصاحبه ب��ا «تایم» در کاخ‬ ‫ریاست‌جمهوری واقع در هلیوپولیس‪ ،‬بسیاری از شهرهای‬ ‫بزرگ مصر دوباره همان شعاری را س��رمی‌دادند که فریاد‬ ‫ف بود‪« :‬مردم سقوط رژیم را می‌خواهند‪».‬‬ ‫تجمع‌های معرو ‌‬ ‫شعاری که به سرنگونی حسنی مبارک انجامید‪ .‬حاال هم از‬ ‫س��وی طرفداران مبارک و هم انقالبیونی که او را سرنگون‬ ‫کردند‪ ،‬علیه اولین رئیس‌جمهور غیرنظامی و منتخب مردم‬ ‫مصر سر داده می‌شود‪ .‬در میدان التحریر‪ ،‬قضاتی که از جانب‬ ‫دیکتاتور سابق منصوب شده بودند و او را قادر ساختند برای‬ ‫دهه‌ها صدای مخالفان سیاسی را خفه کند‪ ،‬حاال با فعاالن‬ ‫لیبرال و سکوالر همصدا ش��ده‌اند‪ .‬این روزها‪ ،‬محبوبترین‬ ‫شوخی در میان مردم مصر این است که المرسی غیرممکن‬ ‫را ممکن کرده است؛ متحد کردن مخالفانش‪.‬‬ ‫و این مهم با ص��دور فرم��ان اضط��راری ‪ 22‬نوامبر‬ ‫به‌دست آمده است؛ فرمانی که طی آن‪ ،‬المرسی‪ ،‬قدرت‌های‬ ‫همه‌جانبه جدیدی به خود اختصاص داد؛ از جمله مصونیت‬ ‫تصمیماتش از چالش حقوقی‪ .‬رئیس‌جمهور مصر اصرار دارد‬ ‫که این فرمان یک اقدام موقتی برای جلوگیری از صدمه‌زدن‬ ‫به روند تدوین یک قانون اساس��ی جدید از س��وی قضاتی‬ ‫اس��ت که انگیزه‌های سیاس��ی دارند‪ .‬ولی از نظر منتقدان‬ ‫یکی از مواد این فرمان به او «ق��درت اتخاذ همه تمهیدات‬ ‫الزم» برای مقابله ب��ا تهدیدها علیه امنیت ملی و همچنین‬ ‫انقالب سال گذشته را می‌بخشد‪ .‬آنها معتقدند از این فرمان‬ ‫بوی دیکتاتوری به مشام می‌رس��د‪ .‬محمد البرادعی‪ ،‬برنده‬ ‫جایزه صلح نوبل و سیاس��تمدار لیبرال‪ ،‬المرسی را فرعون‬ ‫جدید نامید‪ .‬اگرچه از نظر باقی جهان‪ ،‬به ویژه ایاالت‌متحده‪،‬‬ ‫خطرات حتی بیش��تر است‪ .‬اینکه مش��خص شود المرسی‬ ‫یک اصالح‌طلب یا مس��تبد اس��ت‪ ،‬نقش فوق‌العاده مهمی‬ ‫‌در چش��م‌انداز تداوم صلح با اسرائیل‪ ،‬سرنوشت دموکراسی‬ ‫در منطقه خاورمیانه و تعادل قدرت در‌بی‌ثبات‌ترین منطقه‬ ‫جهان بازی می‌کند‪ .‬یکی از مقامات کاخ سفید معتقد است‪:‬‬ ‫«به‌زودی مشخص خواهد ش��د که او چگونه رهبری است‪.‬‬ ‫زیرا این واقع��ه‪ ،‬آزمونی ب��رای توانایی و ظرفی��ت او برای‬ ‫همکاری موثر با همه جناح‌ها در مصر است‪».‬‬ ‫فعال شد؛ سازمانی که به دلیل مواضع به‌شدت ضدآمریکایی‬ ‫خود مشهور بود‪ .‬ولی المرسی همچنان نسبت به خانه سابق‬ ‫خود نوستالژی دارد و با اشاره به برخوردهای دوستانه مردم‬ ‫در کالیفرنیا می‌گوید‪« :‬این حرف مردم را دوس��ت ندارم که‬ ‫می‌گوین��د آمریکا علیه ماس��ت‪ .‬چون می‌دان��م که اینطور‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫پس از بازگش��ت به مص��ر و همزمان ب��ا تدریس در‬ ‫دانش��گاه‪ ،‬به س��رعت پله‌های‌ترقی را در اخوان‌المسلمین‬ ‫طی کرد؛ به‌عنوان نماینده مجلس انتخاب ش��د و س��پس‬ ‫تبدیل به نوعی بازوی سیاس��ی در گروه شد‪ .‬پس از سقوط‬ ‫حسنی مبارک در س��ال گذش��ته‪ ،‬انتخاب رئیس‌جمهور از‬ ‫میان جمعیت اخوان‌المس��لمین تقریب��ا اجتناب‌ناپذیر بود؛‬ ‫هرچند نام المرسی به ندرت ش��نیده می‌شد‪ .‬وقتی از سوی‬ ‫حزب عدالت و آزادی‪ ،‬بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین‪ ،‬برای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد‪ ،‬رقبایش با تمسخر به‬ ‫وی لقب «الستیک زاپاس» داده بودند؛ لقبی با اشاره به این‬ ‫واقعیت که المرس��ی رهبر مرجح حزب محسوب نمی‌شود‪.‬‬ ‫ولی انتخاب اول حزب‪ ،‬خیرات‌الشاطر‪ ،‬تاجر میلیونر و مرشد‬ ‫المرسی‪ ،‬به دلیل داشتن س��وابق کیفری که به احتمال زیاد‬ ‫برساخته دولت مبارک بود‪ ،‬شرایط قانونی شرکت در انتخابات‬ ‫را نداشت‪ .‬وقتی تالش‌ها برای حضور الشاطر شکست خورد‪،‬‬ ‫المرسی در آخرین روز ثبت‌نام‪ ،‬نامزدی خود برای انتخابات‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬المرسی‪ ،‬هرچند از نزدیک شخصیتی مهربان‬ ‫دارد ولی نطق‌ه��ای انتخاباتی‌اش طوالنی و کس��ل‌کننده‬ ‫بودند‪ ،‬در تنها مناظره تلویزیونی‌اش ش��رکت نکرد و حتی‬ ‫به‌نظر می‌رسید فیلم‌های تبلیغاتی طوری طراحی شده‌اند که‬ ‫او را از نظر مخفی کنند‪ .‬المرسی در اولین دور انتخابات کمتر‬ ‫از یک‌چهارم آرا را به‌دست آورد و تنها به کمک نظم سازمانی‬ ‫اخوان‌المس��لمین بود که توانس��ت در دور دوم انتخابات در‬ ‫روزهای ‪ 16‬و ‪ 17‬ژوئن با ‪ 51‬درصد آرا با اکثریت اندکی پیروز‬ ‫ش��ود‪ .‬به نظر نمی‌رسید المرس��ی به‌دلیل فقدان اختیارات‪،‬‬ ‫کاریزمای مشخص یا تجربه در دنیای سیاست‪ ،‬بخت و اقبال‬ ‫چندانی در مقابل ش��ورای عالی نیروهای مسلح‪ ،‬گروهی از‬ ‫ژنرال‌هایی که پس از سقوط حس��نی مبارک کشور را اداره‬ ‫می‌کردند‪ ،‬یا دستگاه قضایی که عمدتا شامل قضات منصوب‬ ‫دیکتاتور سابق است‪ ،‬داشته باشد‪ .‬پس از دور دوم انتخابات و‬ ‫قبل از اعالم نتایج‪ ،‬دادگاه قانون اساسی با غیرقانونی اعالم‬ ‫کردن اولین انتخابات آزاد پارلمانی در مصر‪ ،‬این فرصت را‬ ‫برای شورای عالی نیروهای مسلح فراهم کرد که مجلس را‬ ‫منحل کند؛ مجلسی که حزب المرسی اکثریت کرسی‌های‬ ‫آن را کسب کرده بود‪ .‬ژنرال‌ها همچنین با صدور یک فرمان‬ ‫موقت‪ ،‬فرماندهی کل نیروهای مس��لح را از رئیس‌جمهور‬ ‫گرفتند و به خود‪ ،‬حق وتوی مفادی از قانون اساس��ی جدید‬ ‫را بخشیدند‪ .‬اگر ش��ورای عالی نیروهای مسلح تصمیم به‬ ‫تضعیف اقتدار المرسی می‌گرفت‪ ،‬بعید بود از جانب احزاب‬ ‫سکوالر و لیبرال به وی کمک شود؛ احزابی که مدت‌هاست‬ ‫از برنامه‌های گروه اس�لامگرای اخوان‌المس��لمین هراس‬ ‫داشته‌اند‪ .‬المرس��ی‪ ،‬حتی پیش از آنکه سوگند بخورد شبیه‬ ‫رئیس‌جمهوری ش��ده بود که دوران تصدی‌اش رو به اتمام‬ ‫است‪ .‬هبا مرایف‪ ،‬مدیر مصری دیده‌‌بان حقوق بشر می‌گوید‪:‬‬ ‫«دستان المرسی کاملا بس��ته بود و ما انتظار چندانی از وی‬ ‫‪51‬‬
‫بين‌الملل‬ ‫نداش��تیم‪ ».‬ولی اوضاع به‌گونه دیگری رقم خورد‪ .‬المرسی‬ ‫پس از تکیه بر صندلی ریاست‌جمهوری‪ ،‬استعداد پنهان خود‬ ‫و مهارتش در ارتباط با مردم را طی سخنرانی مراسم تحلیفش‬ ‫در میدان‌التحریر نشان داد‪ .‬المرسی در این سخنرانی‪ ،‬کت‬ ‫خود را درآورد تا به مردم نشان دهد‪ ،‬برخالف مبارک‪ ،‬نیازی‬ ‫به پوش��یدن جلیقه ضدگلوله ندارد و م��ردی از جنس مردم‬ ‫است‪ .‬کمتر از دو ماه پس از ادای سوگند‪ ،‬هم متحدان و هم‬ ‫منتقدانش را با جایگزینی چندین نفر از ژنرال‌های عالیرتبه‬ ‫و بازپس گرفتن فرماندهی کل نیروهای مسلح شگفت‌زده‬ ‫کرد‪ .‬اینکه وی چگونه موفق به اجرای این کار دش��وار شد‬ ‫همچنان در‌هاله‌ای از ابهام باقی مانده است‪« :‬حدس برخی‬ ‫از مردم مصر این اس��ت که او با مقام��ات رده باالی ارتش‪،‬‬ ‫پیمانی فاوست‌گونه بسته اس��ت‪ .‬دیگران احتمال می‌دهند‬ ‫که المرسی توانسته به شواهد و مدارکی در اثبات مجرمیت‬ ‫آنها دس��ت یابد‪ .‬آنچه بیش از همه محتمل به نظر می‌رسد‬ ‫ی را دور زده و به افسران‬ ‫این است که المرسی‪ ،‬نظامیان قدیم ‌‬ ‫درجه دومی‌متوس��ل شده اس��ت که از انتظار برای رسیدن‬ ‫به رده‌های باال خس��ته بودند‪ ».‬با این حال‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫‌ترسناک‌ترین کابوس لیبرال‌های مصری و برخی از ناظران‬ ‫آمریکایی‪ ،‬تعبیر شده است؛ یک اسالمگرا در پرجمعیت‌ترین‬ ‫کش��ور عربی‪ ،‬عمال قدرت مطلق قانونگذاری را به‌‌دس��ت‬ ‫گرفته است‪ .‬انتش��ار یک ویدئوی ضداسالمی در یوتیوب با‬ ‫آواز «به تو گفته بودم» منجر به یورش جمعیت خش��مگین‬ ‫به سفارت ایاالت متحده در قاهره شد؛ حمله‌ای که المرسی‬ ‫بعد از گذشت دو روز آن را محکوم کرد‪ .‬اولین دور از سفرهای‬ ‫معدود خارجی وی‪ ،‬ب��ه چین و ایران‪ ،‬به س��رعت به‌عنوان‬ ‫نش��انه‌ای از تالش او برای خارج کردن مصر از حوزه نفوذ‬ ‫آمریکا تفسیر شد‪.‬‬ ‫ولی المرسی در برخی زمینه‌ها نیز از خود خویشتنداری‬ ‫نشان داده است‪ .‬او تاکنون حاضر به اتخاذ تفسیرهای افراطی‬ ‫از شریعت نشده است؛ برای زنان و گردشگران قوانین پوشش‬ ‫وضع نکرده است؛ به‌رغم شعارها و سخنرانی‌های تندوتیز‪،‬‬ ‫پیمان صلح با اس��رائیل را فس��خ نکرده و حتی مرز خود با‬ ‫غزه را همچنان بسته نگه‌داشته اس��ت‪ .‬آنطور که از شواهد‬ ‫و قرائن پیداست هدفش از س��فر به چین‪ ،‬یافتن جایگزینی‬ ‫برای حمایت‌های آمریکا نبوده و س��خنرانی‌اش در تهران‬ ‫در محکوم کردن بشار اسد‪ ،‬موجب خوشحالی دولت اوباما‬ ‫شد‪ .‬اگرچه تالش‌های المرسی به همراه ترکیه و قطر برای‬ ‫میانجی‌گری و متوقف کردن کش��تار غیرنظامیان شکست‬ ‫خورد‪ ،‬ولی این تالش‌ها نشان داد که هدف مصر در مسائل‬ ‫سوریه‪ ،‬مکمل تالش‌های دیگر کشورهاست‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫آرامش و اعتراض‬ ‫ش��اید اجتناب‌ناپذیر بود که اعتبار ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫المرسی در س��رزمینی کوچک و هم‌مرز با مصر که ماوای‬ ‫یک میلیون و ششصد هزار فلسطینی است‪ ،‬به بوته آزمایش‬ ‫گذارده شود‪ .‬اخوان‌المسلمین پیوندهای نزدیکی با حماس‬ ‫دارد و المرسی سابقه سردادن شعارهای ضداسرائیلی را در‬ ‫کارنامه خ��ود‪ .‬هرچند او به پیمان صل��ح ‪ 1979‬بین مصر و‬ ‫اسرائیل پایبند باقی مانده‪ ،‬ولی این موضوع موجب نمی‌شد‬ ‫نسبت به درگیر شدن اسرائیل با حماس‌بی‌تفاوت بماند‪.‬پس‬ ‫از آغاز عملیات نظامی اس��رائیل علیه حماس در چهاردهم‬ ‫نوامبر‪ ،‬المرس��ی این حمله را به‌ش��دت محکوم کرد‪ ،‬ولی‬ ‫حتی این محکومیت ش��دیداللحن نیز با موضع رجب طیب‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ترکیه که اس��رائیل را یک «کشور‬ ‫تروریس��ت» خواند‪ ،‬فاصله زیادی داشت‪ .‬او سفیر مصر را از‬ ‫اسرائیل فراخواند‪ ،‬ولی کانال‌های ارتباطی بین سازمان‌های‬ ‫اطالعاتی مصر و اس��رائیل را باز نگه‌داشت‪ .‬المرسی برای‬ ‫نشان دادن همبس��تگی‌اش با حماس‪ ،‬نخست‌وزیر خود را‬ ‫در زمان بمباران س��نگین به غزه فرس��تاد‪ ،‬ولی مرز مصر با‬ ‫غزه را همچنان بسته باقی گذاشت‪ .‬در همین زمان‪ ،‬ظرف‬ ‫‪52‬‬ ‫مدت چندین روز شش بار با اوباما تلفنی صحبت کرد‪ .‬وقایع‬ ‫غزه‪ ،‬موجب بهبود روابط اوباما و المرسی شد‪ .‬در زمان حمله‬ ‫به س��فارت آمریکا در قاهره‪ ،‬اوباما طی یک مذاکره تلفنی‪،‬‬ ‫گله‌مندی خود نسبت به انفعال المرس��ی را ابراز کرده بود‪.‬‬ ‫ولی در زمان وقای��ع غزه‪ ،‬گفت‌وگوه��ای دو رئیس‌جمهور‬ ‫بیشتر رنگ و بوی شخصی به خود گرفت؛ المرسی ساعت‬ ‫‪ 2:30‬بامداد روز ‪ 20‬نوامبر با اوباما تماس گرفت و بابت این‬ ‫تماس دیروقت عذرخواهی کرد‪ .‬اوباما در پاسخ گفت که در‬ ‫صورت نیاز در هر ساعتی از ش��بانه‌روز می‌تواند با او تماس‬ ‫بگیرد‪ .‬المرسی‪ ،‬چند ساعت بعد دوباره تماس گرفت و اوباما‬ ‫درگذشت خواهر المرسی پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان را‬ ‫به وی تسلیت گفت‪ .‬او همچنین به المرسی گفت که درک‬ ‫می‌کند مواجهه با مشکالت ش��خصی زیر ذره‌بین رسانه‌ها‬ ‫کار بسیار دشواری است‪ .‬المرس��ی پس از مکالمه گفت که‬ ‫«صحبت با اوباما بسیار مفید و سودمند بوده است»‪.‬‬ ‫به‌رغم اینکه مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس‬ ‫با مدیریت مقام��ات اطالعات��ی مصر انجام می‌ش��د‪ ،‬ولی‬ ‫المرسی دس��ت باال را در این مذاکرات داشت‪ .‬به گفته یک‬ ‫مقام مطلع آمریکایی‪ ،‬المرسی ‪ 75‬دقیقه با هیالری کلینتون‬ ‫درباره شرایط آتش‌بس پیش��نهادی گفت‌وگو کرد و ضمن‬ ‫خواندن بندهای توافقنامه به زبان انگلیس��ی‪ ،‬نظر خود را در‬ ‫مورد هر موضوع با هیالری کلینتون در میان می‌گذاش��ت‪.‬‬ ‫مشاور امنیت ملی المرسی‪ ،‬همزمان با گفت‌وگوی المرسی‬ ‫و کلینتون درباره جزئیات‪ ،‬مسائل الزم را یادداشت می‌کرد‪.‬‬ ‫عمرو دراج‪ ،‬رئیس کارگروه روابط خارجی در حزب عدالت و‬ ‫آزادی‪ ،‬می‌گوید‪« :‬ماموران س��ازمان اطالعاتی ما در زمان‬ ‫حکومت مبارک با اسرائیل و حماس در تعامل بودند‪ ،‬ولی این‬ ‫تعامل نتیجه‌ای در بر‌نداشت‪ .‬این بار‪ ،‬تفاوت در حضور المرسی‬ ‫بود که هم مشروعیت واقعی یک رهبر منتخب را دارد و هم‬ ‫اعتبار واقعی نزد حماس‪ ».‬برخی اس�لامگرایان مصری که‬ ‫معتقد بودند المرس��ی آنطور که باید به حماس کمک نکرده‬ ‫ـ برای مثال با گشودن مرز با غزه ـ پس از صحبت‌های خالد‬ ‫مشعل‪ ،‬رهبر حماس که اعالم کرد «دولت مصر به مقاومت‬ ‫خیانت نکرد»‪ ،‬ناگزیر سکوت کردند‪ .‬ستایش از نقش مصر‬ ‫در مذاکرات آتش‌‌بس هنوز ادامه داش��ت که دولت‪ ،‬پیروزی‬ ‫بزرگ دیگری را اعالم کرد؛ توافق اولیه با صندوق بین‌المللی‬ ‫پول برای یک وام ‪ 4/8‬میلیارد دالری؛ تزریقی حیاتی برای‬ ‫اقتصادی که پس از س��قوط مب��ارک دچار رکود ش��ده و در‬ ‫سراش��یبی قرار گرفته بود‪ .‬به گفته تحلیلگ��ران‪ ،‬این توافق‬ ‫که مبتنی بر تعهد مصر برای کاهش کس��ری بودجه است‪،‬‬ ‫به فعاالن بخش خصوص��ی اطمینان می‌دهد که ش��رایط‬ ‫برای سرمایه‌گذاری مناس��ب اس��ت و این امر به نوبه خود‬ ‫باعث کاهش نرخ بیکاری در مصر می‌شود؛ عاملی که ریشه‬ ‫بسیاری از نارضایتی‌های دو سال گذشته بوده است‪ .‬یک روز‬ ‫پس از آن‪ ،‬المرسی دلیل تازه‌ای برای اعتراض به مردم مصر‬ ‫داد‪ .‬او و معاونانش اصرار دارند که حکم روز ‪ 22‬نوامبر و قرار‬ ‫دادن تصمیمات المرسی فراتر از چالش‌های حقوقی‪ ،‬نه خیز‬ ‫برداشتن برای قدرت بیشتر که تالش نومیدانه‌ای برای حفظ‬ ‫فرآیند دموکراتیک است‪ .‬اس��تدالل دولت این بود؛ قضاتی‬ ‫که توسط حس��نی مبارک در دادگاه قانون اساسی منصوب‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬پیش از این‪ ،‬مجلس منتخ��ب را غیرقانونی اعالم‬ ‫کرده‌اند و تصمیم داش��تند همین کار را با مجلس موسسان‬ ‫بکنند‪( .‬دادگاه‪ ،‬اولین مجلس موسسان را در ماه آوریل منحل‬ ‫کرد)‪ .‬به اعتقاد معاونان المرس��ی‪ ،‬رئیس‌جمهور نه به‌دنبال‬ ‫قدرت مطلق که در پی تقویت س��ریع قوه‌مقننه است؛ پس‬ ‫از تدوین قانون اساس��ی جدید و برگزاری انتخابات مجلس‪،‬‬ ‫امکان واگذاری اختیارات فراهم خواهد ش��د‪ .‬دراج‪ ،‬دبیرکل‬ ‫مجلس موسسان‪ ،‬معتقد است‪« :‬اگر او یک فرعون جدید بود‪،‬‬ ‫این همه برای مجلس و قانون اساسی جدید از خود اشتیاق‬ ‫نشان نمی‌داد‪ .‬نمی‌توان کس��ی را که در تالش برای تسلیم‬ ‫قدرت است‪ ،‬دیکتاتور نامید‪ ».‬دراج می‌پذیرد که اعالم این‬ ‫فرمان می‌توانست به نحو ماهرانه‌تری انجام شود و می‌گوید‬ ‫«المرسی می‌توانست انگیزه‌های خود را بهتر و شفاف‌تر بیان‬ ‫کند‪ .‬او به مخالفانش این فرصت را داد ک��ه این فرمان را به‬ ‫سالحی علیه خودش تبدیل کنند‪ ».‬ولی از سوی دیگر تاکید‬ ‫می‌کند که اختیارات جدید‪ ،‬کاملا موقتی بوده و پس از تدوین‬ ‫قانونی اساسی جدید توسط مجلس موسس��ان و انتخابات‬ ‫مجلس‪ ،‬سلب خواهد شد‪ .‬مشکل این استدالل آن است که‬ ‫روند تهیه پیش‌نویس قانون اساسی که المرسی مدعی تالش‬ ‫برای نجات آن است‪ ،‬از نظر بسیاری از لیبرال‌ها و اقلیت‌های‬ ‫مذهبی‪ ،‬ارزش نجات ندارد‪ .‬تاکنون بیش از ‪ 20‬عضو مجلس‬ ‫موسسان از جمله افرادی که به نمایندگی از کلیسای قبطی‬ ‫و احزاب لیبرال و س��کوالر در این مجلس حضور داش��تند‪،‬‬ ‫استعفا داده‌اند؛ اس��تعفایی که اغلب به دلیل اختالف‌نظر بر‬ ‫سر میزان استناد به قوانین اسالمی در تدوین قانون اساسی‬ ‫بوده است‪ .‬اکثر لیبرال‌ها‌ترجیح می‌دهند این پیش‌نویس را‬ ‫دور ریخته و دوباره از نو شروع کنند‪ .‬احتمال بدتری نیز وجود‬ ‫دارد‪ .‬بعضی از کارشناس��ان غربی معتقدند که چنگ‌اندازی‬ ‫المرسی به قدرت نش��ان می‌دهد که هدف نهایی این بازی‬ ‫طوالنی‪ ،‬استقرار یک حکومت سلفي خشک و انعطاف‌ناپذیر‬ ‫بدون آزادی‌های دموکراتیک یا مخالف با منافع غرب است‪.‬‬ ‫اریک‌تراگر‪ ،‬عضو موسسه واشنگتن در مطالعات خاور نزدیک‬ ‫که از سال ‪ 2010‬به بعد چندین بار با المرسی مصاحبه کرده‬ ‫می‌گوید‪« :‬عملکرد المرسی در اخوان‌المسلمین در مقام یک‬ ‫مجری‪ ،‬حذف کس��انی بود که با مرامنام��ه یا تاکتیک‌های‬ ‫سازمان موافق نبودند‪ ».‬حتی به نظر می‌رسد مردم در قاهره‬ ‫هم چندان در مورد هدف نهایی المرسی مطمئن نیستند‪ .‬در‬ ‫بخش‌هایی از میدان التحریر‪ ،‬به سختی می‌توان معترضان را‬ ‫از افراد در حال‌تردد تمییز داد‪ .‬جایی از میدان‪ ،‬فروش��ندگان‬ ‫ذرت بو داده‪ ،‬بادام هندی‪ ،‬پاپ کورن و آبنبات مصری برای‬ ‫فروش کاالهای خود جار می‌زنند‪ .‬در بخش دیگری از میدان‪،‬‬ ‫پلیس ضدشورش در میان گروهی از جوانان که چهره خود را با‬ ‫دستمال پوشانده‌اند گاز اشک آور پرتاب می‌کنند و برخی دیگر‬ ‫چ ترسی مشغول تماشای این اتفاقات هستند‪ .‬در نقطه‬ ‫‌بی‌هی ‌‬ ‫دیگری‪ ،‬خشم علیه المرسی ملموس و مشهود است‪ .‬شادی‬ ‫محمد ‪ 23‬ساله‪ ،‬که خودش را یکی از هواداران سابق المرسی‬ ‫معرفی می‌کند‪ ،‬می‌گوید‪« :‬این یک تالش آشکار برای قبضه‬ ‫کردن اختیاراتی است که زمانی مبارک داشت و ما مخالفیم‪.‬‬ ‫ما برای بیرون کردن مبارک متحد شدیم‪ .‬اگر المرسی مراقب‬ ‫نباشد او را هم به زیر می‌کشیم‪».‬‬ ‫راه بعدی چیست؟‬ ‫به نظر نمی‌رسید المرسی در زمان گفت‌وگو با مجله‬ ‫تایم‪ ،‬نگران اعتراض‌های خیابانی باشد؛ «مردم مصر آزاد‬ ‫هستند‪ .‬آنها وقتی با رئیس‌جمهور مخالف باشند می‌توانند‬ ‫فریاد اعتراض سربدهند‪ .‬ما اکنون یک مصر جدید داریم‪».‬‬ ‫ولی آیا واقعا همینطور اس��ت؟ بعد از اولی��ن واکنش‌های‬ ‫خشمگینانه به فرمان المرسی‪ ،‬برخی از معاونان وی اشاره‬ ‫کردند که المرس��ی حاضر به مصالحه خواهد شد‪ .‬ولی این‬ ‫اتفاق رخ ن��داد‪ .‬پس از ریختن جمعیت ب��ه میدان التحریر‪،‬‬ ‫عقب‌نشینی دشوارتر شد‪ ،‬زیرا این عقب‌نشینی نوعی اعالم‬ ‫ضعف محسوب می‌شود‪ .‬یک راه خروج دیگر از این وضعیت‬ ‫وجود دارد و آن هم عمل کردن المرس��ی ب��ه وعده خود و‬ ‫اس��تفاده از این اختیارات برای تحویل سریع قانون اساسی‬ ‫جدید است؛ قانونی که قدرت را به صورتی عادالنه‌تر میان‬ ‫قوای مجریه‪ ،‬مقننه و قضائیه توزیع کند‪ .‬این امر مس��تلزم‬ ‫بازگرداندن اعضای مس��تعفی به مجلس موسسان است‪.‬‬ ‫وظیفه‌ای دشوار‪ ،‬ولی نه برای مردی که توانسته ژنرال‌های‬ ‫عالیرتبه مص��ری را متقاعد به کناره‌گی��ری از قدرت کند‪.‬‬ ‫با وجود جمعیتی ک��ه دوباره به خیابان‌ه��ا ریخته و عوامل‬ ‫پیش‌بینی‌ناپذیر تغییر که دوباره فعال شده‌اند‪ ،‬شاید المرسی‬ ‫هم حتی دیگر نداند که کشور را به کدام سو می‌برد‪g .‬‬
‫آمريكا‬ ‫سردرگمي در واشنگتن‬ ‫مخالفت کاخ‌سفید با تحریم‌های جدید علیه ایران‬ ‫نویسنده‪ :‬جاش روژین‪ /‬مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين‌الملل‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫کاخ سفید مخالفت خود را با دور جدید تحریم‌ها علیه‬ ‫ایران اعالم ک��رد؛ تحریم‌هایی که به‌عن��وان آخرین نمونه‬ ‫فشارهای کنگره برای اقدامات تنبیهی توسط مجلس سنا‬ ‫به اتفاق آرا به تصویب رسید و بسیار تهاجمی‌تر از آن چیزی‬ ‫است که دولت اوباما صالح می‌داند‪.‬‬ ‫س��ناتور رابرت منندز (دموکرات‪ ،‬ایالت نیوجرسی) و‬ ‫مارک کرک (جمهوریخواه‪ ،‬ایال��ت ایلینویز) الحاقیه قانون‬ ‫مجوز دفاع ملی را به س��نا ارائه کردند که این الحاقیه با ‪94‬‬ ‫رای موافق بدون رای مخالف به تصویب رسید‪ .‬قانون جدید‪،‬‬ ‫بخش‌های انرژی‪ ،‬بنادر‪ ،‬کشتیرانی و کشتی‌‌سازی ایران را در‬ ‫فهرست سیاه قرار می‌دهد و در همان حال محدودیت‌های‬ ‫جدیدی برای امکان بیم��ه کردن این صنای��ع برای ایران‬ ‫ایجاد می‌کند‪ .‬این قانون همچنین امکانات بسیار بیشتری‬ ‫برای حمای��ت ایاالت‌متحده از حقوق‌بش��ر در داخل ایران‬ ‫فراهم کرده و علیه ایرانیانی که کمک‌های انسان‌دوستانه‬ ‫را از هدف مورد نظر منحرف می‌کنند تحریم‌های جدیدی‬ ‫اعمال می‌کند‪ .‬منندز در مجلس س��نا گف��ت‪« :‬فرصت در‬ ‫حال تمام شدن اس��ت و زمان بازی انتظار به سرآمده است‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬تحریم‌های ما آشکارا بر اقتصاد ایران اثر گذاشته‪ ،‬ولی‬ ‫ایران همچنان به سختی در تالش برای دستیابی به سالح‬ ‫هسته‌ای است‪ ».‬ولی کاخ سفید‪ ،‬در تماس تلفنی با دفتر چند‬ ‫سناتور به آنها اعالم کرد که مخالف این الیحه است‪ .‬تامی‌‬ ‫ویتور‪ ،‬س��خنگوی امنیت ملی‪ ،‬ضمن اعالم موضع رسمی‬ ‫دولت‪ ،‬توضیح داد که به عقیده کاخ‌سفید در این برهه زمانی‪،‬‬ ‫تحریم‌ها نه اثرگذار هس��تند و نه ضرورت دارند‪« .‬ما ضمن‬ ‫همکاری با شرکای خود در راستای اجرای موثر این اقدامات‪،‬‬ ‫معتقدیم که اختیارات اضافی تهدی��دی برای تضعیف این‬ ‫اقدامات محس��وب می‌ش��وند‪ .‬ما همچنین نگران برخی از‬ ‫بندهایی هس��تیم که در متن الحاقیه گنجانده شده است و‬ ‫قصد داریم با همکاری شرکای خود در کنگره از تاثیرگذاری‬ ‫بیشتر این قانون و سازگاری آن با تحریم‌های فعلی اطمینان‬ ‫حاصل کنیم تا موفقیت‌هایی که تا به امروز به‌دست آورده‌ایم‬ ‫کمرنگ و‌بی‌تاثیر نشوند»‪ .‬اواخر همان روز‪ ،‬ایمیلی از دفتر‬ ‫امور حقوقی ش��ورای امنیت ملی برای برخی از سناتورهای‬ ‫دموکرات ارسال شد‪ .‬در این ایمیل‪ ،‬جزئیات کاملی در مورد‬ ‫نگرانی‌ه��ای دولت درباره قانون جدی��د تحریم‌ها‪ ،‬از جمله‬ ‫تاثیرات منفی احتمالی آن بر تالش‌ه��ای دولت در اعمال‬ ‫آخرین دور تحریم‌های ایران‪ ،‬قان��ون کاهش تهدید ایران‬ ‫و حقوق‌بش��ر س��وریه (مصوب ‪ 3‬اوت ‪ )2012‬بیان ش��ده‬ ‫اس��ت؛ قانونی که در همان زمان به صراحت مورد اعتراض‬ ‫قرار گرف��ت‪.‬در این ایمیل ک��ه به گفته دفت��ر امور حقوقی‬ ‫شورای امنیت ملی‪ ،‬نظر رسمی دولت است‪ ،‬آمده است‪« :‬ما‬ ‫معتقدیم که در این برهه زمانی اختیارات اضافی برای اعمال‬ ‫تحریم‌های بیشتر علیه ایران ضرورتی ندارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نگرانی ما این است که این اصالحیه‪ ،‬تکراری بوده و می‌تواند‬ ‫موجب سردرگمی‌و تضعیف برخی از مفاد قانون قبلی [قانون‬ ‫کاهش تهدید ایران و حقوق‌‌بشر سوریه] شود‪».‬‬ ‫عدم اعطای اختیارات الزم به کاخ سفید برای اعمال‬ ‫معافیت در راستای خنثی کردن یا به تاخیر انداختن اعمال‬ ‫تحریم‌ها به صورت م��وردی‪ ،‬یک��ی از نگرانی‌های عمده‬ ‫کاخ‌سفید است‪ .‬به نظر کاخ سفید‪ ،‬تحریم‌های ثانویه باید تنها‬ ‫در مورد آن دسته از افراد و نهادهای ایرانی اعمال شود که به‬ ‫پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫در حالی که قانون جدید به نحوی طراحی شده که تمام افراد‬ ‫و نهادهای دولتی ایران را‪ ،‬فارغ از اینکه این افراد یا نهادها‬ ‫به‌طور مستقیم درگیر چنین فعالیت‌هایی هستند یا نه‪ ،‬تحریم‬ ‫می‌کند‪ .‬نگرانی دیگر کاخ‌س��فید این است که تحریم‌های‬ ‫جدید به صورت گسترده‌ای شرکت‌های تامین‌کننده مواد را‬ ‫دربرمی‌گیرد؛ موادی مانند برخی فلزات خاص که می‌تواند‬ ‫در برنامه‌های هس��ته‌ای‪ ،‬نظامی یا موش��کی بالس��تیک‬ ‫استفاده ش��ود‪ .‬با وجود اینکه قانون جدید اجازه می‌دهد این‬ ‫مواد به نهادها و افراد ایرانی که در پی استفاده غیرنظامی یا‬ ‫غیرهسته‌ای هستند فروخته ش��ود‪ ،‬ولی دولت معتقد است‬ ‫ابهام موجود در قانون‪ ،‬اعمال آن را دشوار می‌سازد‪ .‬در نهایت‪،‬‬ ‫بخش��ی از قانون جدید دولت را ملزم می‌کند درباره هزاران‬ ‫قایقی که در بن��ادر ایران پهلو می‌گیرن��د و ده‌ها هواپیمای‬ ‫ایرانی که در فرودگاه‌های سراسر دنیا توقف دارند به کنگره‬ ‫گزارش بدهد؛ گزارشی که دولت تمایلی به ارائه آن ندارد زیرا‬ ‫چنین گزارشی «به لحاظ زمانی‪ ،‬هزینه سنگینی را بر جامعه‬ ‫اطالعاتی آمریکا و ماموران بخش تحریم‪ ،‬تحمیل می‌کند»‪.‬‬ ‫دولت اوباما اغلب تحریم‌های ایران را که خود زمانی مخالف‬ ‫آنها بود‪ ،‬با افتخار در بوق و کرن��ا می‌کند‪ .‬در آخرین مناظره‬ ‫انتخاباتی در بیست و دوم اکتبر سال جاری‪ ،‬اوباما اعالم کرد‬ ‫که دولت او «قوی‌ترین ائتالف و ش��دیدترین تحریم‌ها در‬ ‫تاریخ را علیه ایران سازماندهی کرده و این تحریم‌ها در حال‬ ‫فلج کردن اقتصاد ایران است»‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬تحریم‌های جدید باید در یک نشس��ت‬ ‫مش��ترک بین س��نا و مجلس نمایندگان به بحث و بررسی‬ ‫گذاشته شود و این احتمال وجود دارد که پس از این نشست‪،‬‬ ‫بخش‌های خاصی از تحریم‌های جدید تغییر کند‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که طی این فرآیند کاخ‌سفید تالش کند تحریم‌های‬ ‫جدید را تغییر داده و از شدت آن بکاهد‪.‬‬ ‫یکی از دستیاران ارشد و جمهوریخواه مجلس سنا در‬ ‫این زمینه به فارین پالسی می‌گوید‪« :‬واقعیت این است که‬ ‫به‌رغم تالش بس��یار این دولت برای جلوگیری یا تضعیف‬ ‫تحریم‌ها در ه��ر گام‪ ،‬کنگره آمریکا همچن��ان به رهبری‬ ‫تحریم‌های جامع و‌بی‌امان علیه رژیم ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫ما سال گذشته آنها را با ‪ 100‬رای موافق شکست دادیم و این‬ ‫بار هم زمانی که سعی داشتند به صورتی مخفیانه‌تر مانع این‬ ‫الیحه ش��وند‪ ،‬باز هم با ‪ 94‬رای موافق‪ ،‬بدون رای مخالف‪،‬‬ ‫شکست خوردند‪ .‬امیدوارم که مذاکره‌کنندگان سنا و مجلس‪،‬‬ ‫در زمان برگزاری نشس��ت‪ ،‬با قدرت در مقابل راهبرد دولت‬ ‫برای تضعیف این تحریم‌ها مقاومت کنند‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬فارین پالسی‬ ‫تحريم‌هاي جديد‬ ‫مجلس سناي آمريكا در‬ ‫حالي تصويب شد كه‬ ‫كاخ سفيد مخالفت خود‬ ‫را با اعمال تحريم‌هاي‬ ‫جديد عليه ايران اعالم‬ ‫كرده است‬ ‫‪53‬‬
‫جهان جديد‌‬ ‫واقعيت غزه‬ ‫ناصر ابوشریف‪ ،‬نماینده جنبش جهاد اسالمی‬ ‫تو‌گو با مثلث‪:‬‬ ‫‌در تهران در گف ‌‬ ‫جهان جديد‬ ‫جهاداسالمی‬ ‫جایگزین‬ ‫حماس نمی‌شود‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ناصر ابوشریف‪ ،‬نماینده جنبش جهاد اسالمی در تهران است‪ .‬او در تحلیل‬ ‫از غزه بعد از جنگ‪ ،‬اعتقادی به تغییر مواضع حماس در منطقه ندارد و م ی‌گوید‬ ‫که کلیت بحث مقاومت فلسطینی در برابر دشمن صهیونیستی تغییری نیافته‬ ‫است‪ .‬ابوشریف در گفت‌وگو با مثلث البته برخی ناگفته‌هایی را در مورد رسیدن‬ ‫سالح به گروه‌های مقاومت و ارتباط آنها با اسرائیل بیان م ی‌کند‪.‬‬ ‫تو‌گو‪ :‬مصطفی شوقی‬ ‫گف ‌‬ ‫جن�گ هش�ت روزه غ�زه باع�ث ش�د مقاومت‬ ‫فلس�طین وارد مرحله جدیدی ش�ود‪ .‬آنها برای‬ ‫رسیدن به این نقطه چه راهی پیمودند؟‬ ‫‪ l‬اوال در جن��گ ‪ 22‬روزه در غزه امکانات مقاومت‬ ‫از نظر نظامی‪ ،‬امکانات بس��یار س��اده‌ای بود؛ آن هم در حد‬ ‫ساخت سالح‌های کوچک و دست‌ساز که با امکانات محدود‬ ‫خود غزه ساخته می‌شد‪ .‬در این مرحله مقاوت برای به‌دست‬ ‫آوردن سالح سختی‌های زیادی را متحمل می‌شد؛ چه آنکه‬ ‫موانع زیادی از سوی تشکیالت خودگردان که ابتدا ابوعمار‬ ‫(یاس��ر عرفات) و بعد محمود عباس ریاس��ت آن را برعهده‬ ‫داش��تند وجود داش��ت‪ .‬آنها با این محدودیت‌ها به ش��کل‬ ‫س��ازمان‌یافته‌ای مقابله مي‌كردند‪ ،‬در ای��ن زمان ممانعت‬ ‫زیادی برای نرسیدن سالح در غزه وجود داشت‪ .‬بعد از جنگ‬ ‫‪ 33‬روزه حزب‌اهلل‪ ،‬سبک جدیدی از مقاومت در برابر دشمن‬ ‫صهیونیس��تی به وجود آمد که با آنچه در غزه وجود داشت‬ ‫فضای نسبتا خوبی را مهیا کرد؛ زیر‌ا این امکانات و تجربیات‬ ‫به غزه منتقل شد و ما به عنوان یکی از گروه‌های فلسطینی از‬ ‫این تجربیات بهره زیادی بردیم‪ .‬بعد از سال ‪ 2007‬رفت و آمد‬ ‫‪54‬‬ ‫فلسطینی‌ها به خارج از فلسطین به نحوی بود که به پیشرفت‬ ‫نظامی مقاومت و مجاهدین برای آموزش‌های جدید کمک‬ ‫بسیار زیادی کرد‪.‬‬ ‫در این سال‌ها شاید هزار نفر به سرزمین‌های مختلف‬ ‫خارج از فلسطین مثل ایران‪ ،‬سوریه و لبنان برای باالتر بردن‬ ‫توان نظامی مقاومت سفر کردند و تجربیاتی را در سطح عالی‬ ‫و باال کسب کردند‪.‬‬ ‫ایران مشخصا چه کمک‌هایی کرد؟‬ ‫‪ l‬ایران کمک زیادی به مقاومت می‌کند و این قابل‬ ‫کتمان نیست‪ .‬در این خصوص در آموزش ساخت موشک‌ها‬ ‫و فناوری‌های موجود در آن به ما کمک کرده و نیازهای ما در‬ ‫غزه را برطرف می‌کند‪.‬‬ ‫این همکاری در چه سطحی است؟‬ ‫‪ l‬بعد از جن��گ ‪ 2008‬و ‪ 2009‬در نوارغزه مقاومت‬ ‫فلسطینی همکاری خود را با ایران در این زمینه افزایش داد‬ ‫و مساله توسعه پرسنل آموزش دیده‪ ،‬انتقال سالح و توسعه‬ ‫ساخت سالح در نواز غزه در دس��تورکار قرار گرفت‪ .‬این امر‬ ‫باعث شد مقاومت امکانات مناسبی را در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫اینها ک�ه فرمودید از نظ�ر نظامی بود ام�ا از نظر‬ ‫سیاسی یک س�ری اتفاقات جدیدی رخ داده که‬ ‫حماس به عنوان دولت در غزه ابتکارات سیاسی‬ ‫را در کنار موضوعات نظامی پی گرفته اس�ت؛ به‬ ‫صورتی که به پیمان صلح غ�زه با همکاری مصر‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫‪ l‬حماس از نظر امکانات به دلیل اینکه دولت است‬ ‫در میان گروه‌های مقاومت جایگاه باالت��ری دارد؛ این امر‬ ‫باعث ش��ده که حماس آزادانه‌تر و منس��جم‌تر در موضوع‬ ‫افزایش امکانات برای مقاومت و آموزش نیروهای امنیتی و‬ ‫پلیس در غزه عمل نماید؛ جهاد اسالمی هم البته از این امر‬ ‫مستثنی نیس��ت‪ .‬ما هم ابتکاراتی را در نظر داریم که همراه‬ ‫با دولت حماس در غزه انجام می‌دهیم‪ .‬اما از نظر سیاس��ی‬ ‫در ماجرای اخیر جنگ هش��ت روزه غ��زه ارتباط تحوالت‬ ‫عربی در منطقه با مقاومت فلس��طینی است‪.‬در سال ‪2008‬‬ ‫آنچه ما شاهد بودیم عدم همراهی کش��ورهای عربی و در‬ ‫مقاطعی ضدیت آنها با مقاومت فلسطینی بود‪ .‬اما هم‌اکنون‬ ‫شاهد هستیم که مصر این روزها با مقاومت همراهی‌ نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬همچنین بسیاری از کشورهای عربی که پیش از این‬ ‫سابقه حمایت از مقاومت را نداشتند‪ ،‬مجبور شدند با مقاومت‬ ‫همراهی کنند؛این دس��تاورد خوبی برای ملت فلس��طین و‬ ‫مقاومت است‪.‬‬
‫ندارد؛ حماس به عنوان صاحب قدرت در غزه مجبور است در‬ ‫چنین مسائلی وارد تعامل شود‪.‬‬ ‫این نکته چه معنایی دارد؟‬ ‫‪ l‬موجودیت اسرائیل را نه حماس و نه جهاد اسالمی‬ ‫قبول ندارد‪ .‬این اقدام به آن معنا نیس��ت که خدای نکرده از‬ ‫مقاومت عدول کنند‪ .‬مس��اله‌ای که االن من گفتم یک امر‬ ‫واقعی است و تعجبی هم ندارد‪.‬‬ ‫مصر و قطر به هر ح�ال در تکاپوی تغییر تاکتیک‬ ‫مقاومت فلسطینی هستند‪ .‬آیا این تحلیل را قبول‬ ‫دارید؟‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬تح��ول جدی��دی در رواب��ط مص��ر و گروه‌های‬ ‫فلسطینی رخ داده است‪ ،‬چه آنکه در جنگ اخیر غزه‪ ،‬مصر به‬ ‫عنوان واسطه میان گروه‌های فلسطینی و رژیم‌صهیونیستی‬ ‫عمل کرد و هیچ فش��اری بر حماس و جها ‌د اسالمی ‪ -‬مثل‬ ‫سابق همانند آنچه در زمان مبارک بود‪ -‬صورت نگرفت‪ .‬در‬ ‫گذشته همیشه طرف مصری با تهدید و فشار علیه مقاومت‬ ‫عمل می‌کرد ولی در حال حاضر موضوع برعکس شده است‬ ‫و به جای فش��ار در زمان‌هایی هم حمای��ت از طرف مصر‬ ‫متوجه مقاومت فلسطینی است‪ .‬آنچه امروز در مصر رخ داده‬ ‫است را باید درک کنیم‪ .‬انقالب کنونی مصر همانند انقالب‬ ‫بزرگ اسالمی ایران نیست‪ ،‬چه آنکه وقتی انقالب اسالمی‬ ‫ایران به رهبری امام خمین��ی‌(ره) رخ داد‪ ،‬ایران تمام روابط‬ ‫خود با اسرائیل را برهم زد و به صورت مستقیم حامی‌مردم‬ ‫فلسطین و مقاومت علیه رژيم اشغالگر صهیونیستی است‪.‬‬ ‫ایران متحول شد اما مصر باتوجه به مسائلی که در داخل با‬ ‫آن روبه‌روس��ت نمی‌تواند از روش ایران پیروی کند‪ .‬به هر‬ ‫حال یک سری توافقنامه‌هایی میان مصر و برخی کشورهای‬ ‫غربی و البته اسرائیل بسته شده اس��ت‪ .‬همچنین قطر هم‬ ‫تغییراتی کرده اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه این کشور گفت که‬ ‫اس��رائیل قوی نیس��ت‪ ،‬بلکه ما ضعیف هس��تیم‪ .‬امیر‌قطر‬ ‫هم گفت که اس��رائیل جز زب��ان زور و مقاومت هیچ چیزی‬ ‫نمی‌فهمد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫شما پاسخ سوال من را ندادید! باتوجه به شرایط‬ ‫موجود و راهی که حماس در حال پیمودن اس�ت‪،‬‬ ‫آیا جهاد اسالمی جایگزین حماس از نظر مقاومت‬ ‫نظامی خواهد شد؟‬ ‫این مقدمه‌ای که ذکر کردید‌ترسیم فضای منطق ‌ه‬ ‫بود‪ ،‬اما سوال مشخص من این است که بسیاری‬ ‫از کارشناسان معتقدند بعد از جنگ غزه آنچه در‬ ‫مورد حماس رخ داد برجسته شدن شاخه سیاسی‬ ‫در همراهی با مص�ر و قطر برای تفاه�م و توافق‬ ‫اس�ت‪ ،‬به صورتی ک�ه مقاومت در داخ�ل غزه به‬ ‫حاشیه رانده می‌شود‪ .‬آیا این تحلیل واقعي است؟‬ ‫‪ l‬نه! من این تحلی��ل را قبول ندارم؛ چ��ه آنکه به‬ ‫نظرم آنچه در رسانه‌ها و کارشناسان در مورد تغییر خط‌مشی‬ ‫حماس‪ ،‬سیاسی ش��دن آن و کنار گذاشتن مقاومت حماس‬ ‫بیان می‌کنند اغراق‌آمیز است‪ .‬به دلیل اینکه حماس جنبشی‬ ‫است که توانسته میان سیاست و مقاومت توازنی ایجاد کند‪.‬‬ ‫آیا رفتار حماس این مساله را نشان نمی‌دهد؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬به نظرم افتراق موجود که بیان می‌شود از مساله‬ ‫سوریه ناشی شده و همانطور که گفتم اغراق‌آمیز است‪.‬‬ ‫از نظ�ر مقاومت‪،‬جهاد اسلامی در چه مرحله‌ای‬ ‫اس�ت؟ آیا حماس باتوجه به رویه سیاسی که در‬ ‫نظر گرفته‪ ،‬جای خود را به جنبش شما می‌دهد؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬این حرف از اساس باید مورد بازنگری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬حماس باتوج��ه به اینکه دولت غ��زه را در اختیار دارد‬ ‫از امکانات بیشتری برخوردار اس��ت و البته باید برای تامین‬ ‫خود با آدم‌ها‪ ،‬گروه‌ها و کشورهای زیادی ارتباط برقرار کند‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل اس��ت که گفته می‌شود سیاست نزد او‬ ‫برجسته شده اس��ت‪ .‬ما در جهاد اسالمی باتوجه به امکانات‬ ‫خودمان عمل می‌کنیم‪ .‬خیلی وقت‌ها ما در جهاد اس�لامی‬ ‫مجبور نیس��تیم با بسیاری از کش��ورها ارتباط داشته باشیم‬ ‫و روحیه سیاسی برجس��ته‌ای در پیش بگیریم و مقاومت را‬ ‫کنار بگذاریم‪ .‬به همین دلیل جهاد اسالمی با حماس در این‬ ‫مساله متفاوت است‪.‬‬ ‫البته مسائل دیگری هم هس��ت که مردم شاید از آن‬ ‫اطالع نداش��ته باشند؛ حماس مجبور اس��ت به دلیل همان‬ ‫حاکمیت در غزه حتی با رژیم‌صهیونیستی هم ارتباط داشته‬ ‫باشد‪ .‬مسائلی مثل موضوعات مرزی و ورود و خروج کاال از‬ ‫مرز غزه‪...‬‬ ‫یعنی حماس با دشمن صهیونیستی طرف حساب‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬به هر حال آن طرف مرز جز اسرائیل چه کسی‬ ‫است؟! غزه که شرکت‌های حمل و نقل سوخت ندارد‪ ،‬مصر‬ ‫هم ندارد‪ .‬چه کس��ی این امکانات را در اختیار دارد؟ پاس��خ‬ ‫مشخص است؛ شرکت‌های اسرائیلی‪ .‬این موضوع تعجب‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬از نگاه من حماس هیچ تغییر اساسی نداشته‬ ‫است و هنوز میان گروه‌های مقاومت قرار دارد‪ .‬تغییرات هم‬ ‫ممکن است جزئی باشد که حماس باتوجه به استراتژی خود‬ ‫وارد آن می‌شود‪ .‬به نظرم اینها هم همان‌طور که گفتم جزئی‬ ‫است و تغییر در کل ماهیت حرکت مقاومت حماس ندارد‪ .‬این‬ ‫افتراق هم زمانی شکل گرفت که در مساله سوریه حماس نه‬ ‫طرفدار حکومت سوریه نه معارضین به حکومت سوریه بوده‪.‬‬ ‫اما باید به شما بگوییم روابط موجود میان کشورهای‬ ‫عربی و مقاومت فلس��طینی تغییر یافته است‪ .‬برمی‌گردیم‬ ‫به همان مس��اله‌ای که در سابق اش��اره کردم‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫آنچه امروز در مصر می‌گذرد متفاوت با دوران مبارک است‪.‬‬ ‫رابطه آنها با مقاومت تغییر کرده اس��ت اگر در گذشته سفر‬ ‫رهبران مقاومت از حماس گرفته تا جهاد اسالمی به مصر با‬ ‫ممانعت‌هایی روبه‌رو بود‪ ،‬اما امروز آنها به راحتی به این کشور‬ ‫سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫باز ه�م من پاس�خ خ�ود را نگرفتم‪ .‬ش�ما از نظر‬ ‫سیاس�ی از تفاوت‌ه�ا می‌گویید‪ ،‬از نظ�ر نظامی‬ ‫چطور‪ ،‬آیا جهاد اسالمی جایگزین حماس خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫همان‌ط��ور که گفتم حم��اس از امکانات‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬نه! ‌‌‬ ‫زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬از نظر نظامی حماس هنوز که هنوز‬ ‫است کارهای بیشتری انجام می‌دهد چرا‌که امکانات نظامی‬ ‫زیادی‪ ،‬شاید ‪ 10‬برابر بقیه گروه‌های مقاومت داشته باشد؛ ولی‬ ‫امتیاز جهاد اسالمی در این است که کاری که انجام می‌دهد‬ ‫از حجم امکاناتش بزرگتر است‪ .‬به خاطر همین ممکن است‬ ‫‪55‬‬
‫در ظاهر جنبش جهاد اس�لامی در مقابله با اسرائیل تعداد و‬ ‫حجم تس��لیحاتی که به کار می‌برد در حد حماس باشد‪ ،‬در‬ ‫جنگ اخیر نیز تعداد موش��ک‌هایی که جهاد اسالمی پرتاب‬ ‫کرد در حد آن چیزی بود که حم��اس پرتاب کرد‪ .‬حتی قبل‬ ‫از این در درگیری‌های سابق‪ ،‬جهاد اسالمی به‌تنهایی در این‬ ‫درگیری‌ها وارد می‌شد و توانست از امکاناتی که در اختیار دارد‬ ‫به خوبی استفاده کند و دوام بیاورد‪ .‬از این نظر باید هر‌کس را‬ ‫در جای خود دید‪ ،‬اما همان‌طور که گفتم قرار نیس��ت ما کار‬ ‫حماس را انجام دهیم و جایگزین آنها نمی‌شویم‪.‬‬ ‫این تحلیل وج�ود دارد که در آینده ت�وان نظامی‬ ‫جهاد باتوجه به راهی که حم�اس دارد می‌پیماید‬ ‫بیشتر شود‪.‬‬ ‫‪ l‬سیاست جهاد اسالمی به این صورت است که به‬ ‫خاطر اسم و جایگاه کار نمی‌کند‪ .‬ما عقیده‌ای داریم و طبق‬ ‫آن عمل می‌کنیم و خوشحال می‌ش��ویم حماس باتوجه به‬ ‫امکاناتی که در اختیار دارد بزرگ‌تر از جهاد اسالمی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬این‌هم از خواسته‌های ما در جهاد اسالمی است‪.‬‬ ‫شما به بحران سوریه اشار ‌ه کردید‪ .‬تحلیل شما از‬ ‫آینده آنچه در سوریه می‌گذرد چیست؟‬ ‫‪ l‬آنچه در سوریه می‌گذرد برای گروه‌های مقاومت‬ ‫ناگوار است و ناراحت‌کننده‪ .‬سوریه برای کشورهای عربی‪،‬‬ ‫اسالمی و مقاومت کشوری مهم اس��ت و جایگاه مهمی‌در‬ ‫تحوالت جهان عرب دارد‪ .‬خوش��حال می‌ش��ویم و دوست‬ ‫داریم که ملت س��وریه خواس��ته‌های خود را از نظر سیاسی‬ ‫پیگیری کنند ت��ا درگیری نظامی‪ .‬گفت‌وگ��و راه‌حل نهایی‬ ‫تغییر و تحول است‪ ،‬اما متاسفانه امروز شاهد این امر هستیم‬ ‫که برخی گروه‌ها از طریق نظامی درخواس��ت‌های خود را‬ ‫پیگیری می‌کنند‪ .‬برخی کشورها هم به دلیل سیاست‌های‬ ‫خود در موضوع س��وریه ورود پی��دا کرده‌اند ک��ه اوضاع را‬ ‫پیچیده‌تر می‌کند‪ .‬امیدوار هس��تیم که دخالت‌های خارجی‬ ‫در این کش��ور دیگر صورت نگیرد و ملت س��وریه خودشان‬ ‫با دستان خودش��ان دس��ت به اصالحات بزنند‪ .‬ما می‌دانیم‬ ‫سوریه جایگاه انکارناپذیری میان گروه‌های مقاومت دارد و‬ ‫روزگاری که هیچ کشور عربی حاضر نبود به مقاومت کمک‬ ‫کند به گروه‌های مقاومت پناه داد و درهای خود را باز کرد و از‬ ‫گروه‌های مقاومت حماس و جهاد اسالمی حمایت کرد‪ .‬این‬ ‫مساله برای گروه‌های فلسطینی و مقاومت فراموش‌نشدنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش�ما در ابتدا از نقش ایران در جنگ غزه سخن‬ ‫گفتی�د‪ .‬این موش�ک‌ها چگونه به دس�ت ش�ما‬ ‫می‌رسید؟‬ ‫‪ l‬مساله مهم‌تر از کمک نظامی ایران به گروه‌های‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫رسوایی عربی‬ ‫عملكرد رسانه هاي خليج فارس در جنگ غزه يأس‌آور بود‬ ‫جواد بصری ‪ /‬تحلیلگر فلسطینی‬ ‫‪2‬‬ ‫ناظران در ش��رق و غرب جهان عرب و در سراسر دنیا‬ ‫عملکرد رس��انه‌های عربی در برابر تجاوز رژیم‌صهیونیستی‬ ‫به غزه را مش��اهده کردند و دیدند که این رسانه‌ها چگونه در‬ ‫برابر جنایتکار و قربانی یکس��ان موضع‌گیری کردند و همان‬ ‫برخوردی را کردند که وسایل ارتباط‌جمعی غربی انجام دادند‬ ‫و حتی اینکه بعضی از این رسانه‌های عربی اخبار خود را به نقل‬ ‫از منابع خبری اسرائیل نقل می‌کردند‪ .‬بعضی از این رسانه‌های‬ ‫عربی نیز گفت‌وگوهای خبری رهبران رژیم‌صهیونیستی را‬ ‫پخش می‌کردند و از جمله دیدار وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی‬ ‫‪56‬‬ ‫از مناطق عملیاتی علیه نوار غزه را منتش��ر کردند تا در جنگ‬ ‫روانی علیه فلسطینیان غزه شرکت کنند و به گمان خود آنها را‬ ‫از حمالت و عملیات اسرائیلی بهراسانند‪ .‬رژیم‌صهیونیستی در‬ ‫این نبرد روانی حتی از اعراب نیز کمک گرفت و خبرهای خود را‬ ‫برای نادانان و مزدوران عرب و دست‌اندرکاران وسایل ارتباط‬ ‫جمعی عرب مزدور از طریق بعضی رس��انه‌های عرب پخش‬ ‫ی وس��ایل ارتباط جمع��ی عربی در چنین‬ ‫کرد‪ .‬نادانی و ناکام ‌‬ ‫مواردی دور از انتظار نیس��ت و از جانبداری بعضی از عرب‌ها‬ ‫با قاتالن عرب‌ها نباید شگفت‌زده ش��ویم‪ .‬به هنگام پخش‬ ‫بعضی صحنه‌های اجالس وزرای خارج��ه عرب‪ ،‬بینندگان‬ ‫مالحظه کردند که مس��ئوالن سیاس��ت خارجی کشورهای‬ ‫مقاومت‪ ،‬جایگاه ایران و موضع‌گیری‌های آن در ‪ 33‬سال‬ ‫اخیر در مساله فلسطین اس��ت‪ .‬ایران در عرصه بین‌المللی‬ ‫محوریت مساله فلسطین را در اختیار دارد و به‌خاطر همین‬ ‫حاضر است با غرب بر سر مساله فلس��طین منازعه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به نظرم این موضوع اهمیت بیش��تری نس��بت به‬ ‫کمک‌های م��ادی و نظام��ی دارد‪ ،‬چه آنکه ای��ران از نظر‬ ‫معنوی حامی‌واقعی مردم فلس��طین اس��ت‪ .‬اما باید یک‬ ‫واقعیت را به شما بگویم‪ .‬ایران در سال‌های اخیر باتوجه به‬ ‫کمک‌های مادی و نظامی خود به مقاومت توانس��ته تولید‬ ‫موشک و س�لاح را در غزه به سرانجام برس��اند‪ .‬ابتکارات‬ ‫خوبی در گذش��ته صورت گرفته اس��ت‪ ،‬به‌طور مثال ما از‬ ‫شکر به عنوان چاشنی برای موشک استفاده می‌کردیم که‬ ‫شاید کارشناسان ساخت موشک را به تعجب وادار سازد‪ ،‬اما‬ ‫ایران در پیشرفت ساخت و تجهیز موش��ک‌ها در نواز غزه‬ ‫کمک‌های زیادی ک��رده که عامل بازدارن��ده خوبی برای‬ ‫مقابله با دشمن صهیونیستی است‪.‬‬ ‫موشک‌ها چگونه به شما می‌رسد؟‬ ‫‪ l‬این البته االن یک مقدار در رسانه‌ها روشن شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به هر حال تونل‌هایی که در نوار غزه در مرز با مصر‬ ‫وجود دارد و از این طریق موش��ک‌هایی از لیبی و سودان به‬ ‫نیروی مقاومت رسیده است ‪g‬‬ ‫عربی چگونه با مساله سرنوشت‌س��از اعراب برخورد کردند؛‬ ‫بعضی از آنها با تمسخر در برابر این مساله موضعگیری‌کردند و‬ ‫برخی با قطع روابط خود با تل‌آویو مخالفت کردند و بعضی نیز‬ ‫در همان اجالس در خواب فرو‌رفته بودند‪ .‬از سوی دیگر همان‬ ‫رسانه‌هایعربیچگونهنشست‌هایمقاماترژیم‌صهیونیستی‬ ‫را که در حال تهدید فلسطینیان به قتل بودند را پخش می‌کردند‪.‬‬ ‫وسایل ارتباط‌جمعی عربی به تمام معنا ناکام بودند و شبکه‌های‬ ‫ی جهان عرب به‌گونه‌ای قابل قبول‬ ‫ماهواره‌ای عربی و رسانه‌ها ‌‬ ‫و رضایتبخش با عملیات رژیم‌صهیونیستی علیه غزه برخورد‬ ‫نکردند‪ .‬رسانه‌های عربی بیشتر خبرهای خود را به نقل از منابع‬ ‫اسرائیلی و غربی نقل می‌کردند و در نتیجه عامل شایعه‌‌سازی‬ ‫و تضعیف روحیه جهان عرب به‌شمار آمدند‪ .‬رسانه‌های عربی‬ ‫یدانند و به‌گونه‌ای خبر را منتشر‬ ‫حتى چگونگی تنظیم خبر را نم ‌‬ ‫می‌سازند که به سود و مصلحت دشمن در‌می‌آید؛ تا آنجا که‬ ‫بعضی از ش��بکه‌های ماهواره‌ای گفت‌وگوهایی را با بعضی‬ ‫از رهبران ناکام عرب که بر ملل خود تحمیل ش��ده‌اند انجام‬ ‫دادند‪ .‬هنوز یادمان نرفته که رسانه‌های مصر در دوران جمال‬ ‫عبد‌الناصر چگونه جهان عرب را علیه دش��من صهیونیستی‬ ‫می‌شوراندند که البته در آن هنگام این شبکه‌های ماهواره‌ای‬ ‫مزدور در جهان عرب وجود نداشتند که برنامه‌هایشان فقط و‬ ‫فقط به سود س��رمایه‌گذاران غربی و صهیونیست خود است‪.‬‬ ‫ام��روزه رادیوها و ش��بکه‌های ماهواره‌ای عرب��ی تنها برای‬ ‫‌ترویج فساد در جهان عرب و به‌بیراهه کشاندن جوانان فعالیت‬ ‫می‌کنند و به اصطالح خود برای پیشرفت هنر‪ ،‬مسابقه‌های‬ ‫آواز و ملکه زیبايی تهیه و پخش می‌کنند‪ ،‬در حالی‌که صدها‬ ‫زن وکودک بی‌گناه و جوانان غیور و سالمندان در غزه و دیگر‬ ‫مناطق سرزمین اشغالی فلسطین به خاک و خون می‌افتند‪ ،‬اما‬ ‫در این بین‪ ،‬این رسانه‌های عربی هستند که جشن می‌گیرند‬ ‫و برنامه‌های رقص و آواز پخش می‌‌کنند‪ .‬تا چه هنگام وسایل‬ ‫ارتباط جمعی عربی این‌چنین بی‌شرمانه عمل خواهند کرد؟!‬ ‫تا چه هنگام ش��بکه‌های ماهواره‌ای جه��ان عرب به‌صورت‬ ‫مزدور و دست‌نشانده بیگانگان رفتار خواهند کرد؟! این ناکامی‬ ‫‌رسانه‌های ارتباط جمعی عرب‪ ،‬چهره نامطلوبی از ما در جهان‬ ‫برجای گذاشته که ما را‌بی‌شرم‪ ،‬بی‌حیا و نادان نشان می‌دهد‬ ‫که نمی‌دانیم کجا باید اندوهگین باش��یم و چ��ه هنگام باید‬ ‫شادمان گردیم؟! چگونه باید درستی را از نادرستی تشخیص‬ ‫دهیم؟! امیدواریم دست‌کم یک یا چند ماهواره و خبرگزاری‬ ‫درستکار داشته باشیم‪g.‬‬
‫مراجع شيعه حامي فلسطين‬ ‫زمينه‌هاي پيوند فلسطينيان شافعي مذهب با شيعيان‬ ‫سید‌عباس رضوی‬ ‫‪3‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫اگر پیروان مذاهب‪ ،‬یکدیگ��ر را کافر بدانند‪ ،‬وحدت‬ ‫داشتن با یکدیگر را‌بی‌معنی خواهند دانست‪ ،‬در این صورت‬ ‫نسبت به سرنوش��ت سیاسی یکدیگر‪ ،‬اش��غال کشورهای‬ ‫اسالمی به وسیله دش��من بیگانه و زنده ماندن یا قتل‌عام‬ ‫پیروان مذاهب دیگر‪‌،‬بی‌تفاوت خواهن��د بود‪ .‬کافر معرفی‬ ‫کردن مسلمانان یکی از مهمترین شایعات در دهه‌های اخیر‬ ‫بوده است‪ .‬جریان تفرقه می‌کوشد برای ضعیف کردن جهان‬ ‫اسالم‪ ،‬ش��یعیان را رافضی و کافر معرفی کند‪ .‬در این میان‬ ‫مساله فلسطین و همگرایی اس�لامی میان شیعیان و اهل‬ ‫سنت برای آزادسازی قبله نخس��ت مسلمانان باعث شده‪،‬‬ ‫صهیونیست‌ها تحرکات تفرقه‌گرای خود را بیشتر کنند؛ از‬ ‫سویی فلس��طینیان را از خطر گسترش تشیع می‌ترسانند و‬ ‫چهره مبارزان فلسطینی مرتبط با ایران را به‌عنوان عوامل‬ ‫ایران و گس��ترش‌دهندگان تش��یع در فلس��طین معرفی‬ ‫مي‌کنند و از س��وی دیگر به ایرانیان و ش��یعیان این گونه‬ ‫تلقین مي‌کنند که فلسطینی‌ها ناصبی و دشمن شما هستند‬ ‫و نه تنها نباید به آنان کمک کرد بلکه این اراده خداست که‬ ‫ظالمان را به جان ظالمان بیندازد و فلسطینیان ناصبی باید‬ ‫توسط یهودیان از بین بروند!‬ ‫امام خمینی(ره) حلقه‌ای از زنجی��ره عالمان مجاهد‬ ‫و بیدار ش��یعه بودند که با حفظ باور استوار مذهبی خويش‪،‬‬ ‫عمیقا درک کردند که خطر صهیونیس��م نه تنها اس�لام را‬ ‫بلکه تمامی‌بش��ریت را تهدید می‌کند و برای مقابله با آن‪،‬‬ ‫باید تمامی‌ آزادگان و مستضعفان جهان را بسیج کرد‪ .‬جالب‬ ‫این است؛ عالمانی که بیشتر به تشیع خدمت کرده‌اند و در‬ ‫خلوص اندیشه شیعی آنان هیچ‌ تردیدی نیست‪ ،‬بیشترین‬ ‫حمایت و مجاهدت را در راه فلس��طین انج��ام داده‌اند و در‬ ‫مقابل متعصبانی که از دانش و معنویت ناب تشیع بهره‌ای‬ ‫نداشته‌اند و تفرقه‌گرا بوده‪ ،‬فلسطین را رها کرده‌اند‪.‬‬ ‫هیچ ک��دام از مراجع تقلی��د مجاهد ش��یعه‪ ،‬دغدغه‬ ‫ناصبی بودن فلسطینیان را نداشته‌اند بلکه بارها بر مسلمان‬ ‫بودن این مجاهدان تاکید کرده‌اند؛ عالمه شرف‌الدین که‬ ‫مرد میدان گفت‌وگوهای مذهبی بود و ب��ر فراز قله ادب و‬ ‫اندیشه‌ورزی «المراجعات» نشسته اس��ت‪ ،‬جزو نخستین‬ ‫عالمانی بود که در جهان عرب از روند مهاجرت یهودیان به‬ ‫فلسطین ابراز نگرانی کرد‪ .‬او انگلیس را مسئول این بحران‬ ‫دانسته که تصمیم گرفته بود با اس��تفاده از خالء فروپاشی‬ ‫دول��ت عثمانی‪ ،‬پای اس��تواری برای خ��ود در قلب جهان‬ ‫اسالم به‌وجود آورد‪ .‬سید‌ش��رف‌الدین از دولت‌های جهان‬ ‫خواست که با اعتراض و فش��ار به بریتانیا جلوی پیشروی‬ ‫صهیونیست‌ها را بگیرند‪ .‬عالمه کاش��ف‌الغطاء که نامه او‬ ‫به پادشاه آل‌سعود در نقد اندیش��ه‌های تکفیری محمد‌بن‬ ‫عبدالوهاب مش��هور اس��ت‪ ،‬در عرصه دفاع از فلسطین و‬ ‫مبارزه با رژیم‌صهیونیس��تی پیش‌رو بود‪ .‬ایشان سفرهای‬ ‫فراوانی به کشورهای اسالمی داشت و در دیدار با صاحب‬ ‫نظران تالش کرد امواج بیداری و آگاهی اسالمی را نسبت‬ ‫به توطئه‌های غرب‪ ،‬خروش��ان‌تر کند‪ .‬در یکی از سفرهای‬ ‫تاریخی خود به فلسطین در سال ‪ 1350‬هجری قمری در‬ ‫همایشی که در شهر بیت‌المقدس به‌مناسبت میالد پیامبر‬ ‫اعظم(ص) برگزار شد‪ ،‬ش��رکت کرد و با س��خنرانی موثر‬ ‫خود درباره علل انحطاط مس��لمانان و ض��رورت پرهیز از‬ ‫دوگانگی و خطر نوین جنبش صهیونیس��ت برای تسلط بر‬ ‫جهان اسالم‪ ،‬سخنرانی کرد و پس از آن از شهرهای حیفا‪،‬‬ ‫نابلس و یافا دیدن کرد‪ .‬بعد از تشکیل دولت صهیونیستی و‬ ‫شکست ارتش‌های عربی هم زمامداران کشورهای اسالمی‬ ‫را به جرم کوتاهی در مبارزه و بسیج عمومی مردم محکوم‬ ‫کرد‪ .‬ایش��ان دعوت رئیس انجمن آمریکایی دوس��تداران‬ ‫خاورمیانه را برای ش��رکت در کنگره بررس��ی راهکارهای‬ ‫همکاری اسالم و مسیحیت رد کرد و طی نامه‌ای مشروح و‬ ‫سرگشاده به نام «الکلمه العلیا فی االسالم ال فی بحمدون»‬ ‫ثابت کرد که فتنه اصلی برای همه ادیان و مذاهب‪ ،‬آمریکا‬ ‫و غرب است‪ ،‬نه الحاد شرق‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل ش��یخ عبدالکری��م زنجانی یک��ی از فقهای‬ ‫نجف اش��رف نیز مانند عالمه کاش��ف‌الغطاء در راه عزت‬ ‫مسلمانان و دفاع از فلسطین سفرهای زیادی به کشورهای‬ ‫اسالمی داش��ت‪ .‬ایش��ان هم به دلیل این خدمات از سوی‬ ‫کسانی که سنی بودن را «اتهام» می‌دانستند به سنی بودن‬ ‫متهم ش��د! در حالی که دیدارهای ایش��ان باعث خدمات‬ ‫شایانی به ش��یعیان در برخی کش��ورهای عربی شده بود‪.‬‬ ‫ایشان به دعوت سیدامین حس��ینی‪ ،‬مفتی فلسطین به اين‬ ‫کشور سفر کرد و سخنان پرشوری را بیان کرد‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که مفتی فلس��طین بعد از سخنرانی ایش��ان گفت‪« :‬سود‬ ‫این درس شما در مس��جداالقصی برای فلسطین و عرب‬ ‫و مسلمانان‪ ،‬بهتر از صدهزار سپاهی آماده کارزار بود‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل حکیم نیز یکی دیگ��ر از مراجع نجف بود که‬ ‫با ارس��ال گروه علمی‌به کنفرانس‌ها و پاس��خ استفتائات‬ ‫همواره تایید‌گر مجاه��دات فلس��طینیان و در خط مبارزه‬ ‫با اسرائیل قرار داشت‪ .‬فقها و عالمان ش��یعه معاصر‪ ،‬مانند‬ ‫آیت‌اهلل کاش��انی‪ ،‬آی��ت‌اهلل بروجردی‪ ،‬ام��ام خمینی(ره)‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل طالقان��ی‪ ،‬عالمه طباطبایی‪ ،‬آی��ت‌اهلل گلپایگانی‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل نجفی‌مرعشی‪ ،‬آیت‌اهلل بهبهانی‪ ،‬آیت‌اهلل سیدعبداهلل‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬ش��هید مطهری و‪ ....‬همچنین مراج��ع بزرگوار‬ ‫زنده‪ ،‬همگی به نوبه خود مواضع روش��نگری داشته‌اند که‬ ‫تاکید همه این بزرگ��واران بر ضرورت حمایت از اس�لام‬ ‫و «مس��لمانان فلس��طین» هر‌گون��ه ش��بهه‌ای را درباره‬ ‫ناصبی بودن فلسطینیان می‌زداید و اثبات می‌کند کسانی‬ ‫که چنین ادعایی دارند‪ ،‬کاتولیک‌تر از پاپ هستند یا شیعه‌تر‬ ‫از مراجع تقلید!‬ ‫بعد از ش��روع مب��ارزات اما م‌خمین��ی(ره) مطالبه‬ ‫تحری��م نفت��ی اس��رائیل و قط��ع رواب��ط دیپلماتی��ک‬ ‫ایران با ای��ن رژی��م و همچنین تاکی��د امام ب��ر اینکه‬ ‫یکی از عوام��ل مخالفت ایش��ان با ش��اه‪ ،‬ارتب��اط او با‬ ‫اس��رائیل اس��ت‪ ،‬صهیونیس��ت‌ها ت�لاش کردن��د‬ ‫با مطرح کردن این ش��بهه‪ ،‬فض��ا را در براب��ر مبارزات‬ ‫ضدصهیونیس��تی ش��یعیان ببندن��د‪ .‬ای��ن ش��ایعه‬ ‫به ویژه بعد از فتوایی که امام خمینی(ره) در سال ‪1347‬‬ ‫در پاس��خ به نماینده گروه الفت��ح دادند‪ ،‬بیش��تر مطرح‬ ‫شد‪ .‬در پاس��خ به این استفتاء‪ ،‬امام اس��تفاده مقداری از‬ ‫وجوهات شرعی را در راه مبارزه با اسرائیل به مجاهدان‬ ‫فلسطینی مجاز دانستند‪.‬‬ ‫مجاهدان شیعه در میان فلسطینیان زیاد وجود دارد‏‪.‬‬ ‫لیال خالد‪ ،‬چریک معروف فلس��طینی ک��ه در چند عملیات‬ ‫هواپیما‌ربایی شرکت داشت‪ ،‬شیعه است‪ .‬او در چندین نطق‬ ‫و سخنرانی خو ‏د در مصر گفته است من شیعه‌ام‪ ،‬ولی دشمن‬ ‫صهیونیس��تی‪ ،‬عده‌ای مزدور را وامی‌دارد ت��ا بگویند این‬ ‫ناصبی و سنی است و با شیعیان دشمن است‪.‬‬ ‫بیشتر مردم فلس��طین‪ ،‬پیرو مذهب شافعی هستند و‬ ‫اتفاقا‪ ،‬ابوعبداهلل محمدابن ادریس شافعی‪ ،‬رهبر این فرقه‪،‬‬ ‫متولد غزه بوده است‪ .‬پدر ش��افعی مرد فقیری بود از اهالی‬ ‫حجاز‪ ،‬به مکه و سپس به شام مهاجرت کرد و در «غزه» و‬ ‫«عسقالن» در فلسطین ساکن شد‪ .‬پدر شافعی اندکی بعد‬ ‫از والدت شافعی از دنیا رفت و مادرش کفالت او را به عهده‬ ‫گرفت‪ .‬بعد از گذشت دو س��ال غزه را ترک کرد و به همراه‬ ‫مادر در نزدیکی حرم در «شعب خیف» اقامت کردند‪ .‬شاید‬ ‫همین مس��اله در عالقه‌مندی مردم فلس��طین به مذهب‬ ‫ش��افعی تاثیر‌گذار بوده است‪ .‬روشن اس��ت پیروان مذهب‬ ‫دو نمونه از استفتاي امام خميني(ره) درباره كمك به مردم فلسطين‬ ‫س�وال‪ :‬اکنون که دست صهیونیسم در تمامی‌شئون حیاتى‬ ‫ایران مسلمان نفوذ کرده است به نظر حضرت‌عالى اساسى‌ترین راهى‬ ‫که ملت مسلمان ایران براى قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن‬ ‫دست بزند چه مي‌تواند مى‏باش��د؟ تا در نتیجه برادران ایرانى ما هم‬ ‫بتوانند با پیکارجویان فلسطین همگام گردند‪.‬‬ ‫جواب‪ :‬بسم‌اهلل الرحمن الرحیم‪ .‬راه اساسى این است که مردم‬ ‫مسلمان ایران داد و س��تد خود را با ایادى صهیونیسم و دیگر عوامل‬ ‫استعمار که در ایران هستند قطع کنند‪ ،‬از لحاظ مادى و روحى آنان‬ ‫را در فش��ار بگذارند‪ ،‬تمام روزنه‏هاى حیاتى را بر آنان تنگ سازند و‬ ‫خالصه علیه آنان به نبرد اقتصادى دست بزنند و نیز در دیگر زمینه‏ها‬ ‫با آنان مبارزه کنند تا سرانجام مجبور ش��وند تمامی‌ روابط خود را با‬ ‫ایران و خلق مسلمان آن قطع نمایند و در نتیجه ملت ایران بتواند همه‬ ‫امکانات مادى و معنوى خود را در اختیار مجاهدان فلسطین بگذارند‪.‬‬ ‫زمان‪ 19 :‬مهر ‪ 18 /1347‬رجب ‪ ،1388‬مکان‪ :‬نجف‏‪ ،‬موضوع‪ :‬وجوب مبارزه با اسرائیل و همیارى با مبارزان‬ ‫فلسطینى‪،‬‏ مخاطب‪ :‬نماینده «الفتح»‬ ‫س�وال‪ :‬پیش��واى مجاهد‪ ،‬نظر مبارک را درباره دادن وجوه شرعى مانند زکات و س��هم امام‪ ،‬به مجاهدان‬ ‫شجاعى که تحت فرماندهى «فتح» در صفوف نبرد و در میدان شرف پیکار مى‏کنند بیان فرمایید‪ .‬جواب‪ :‬بسم‌اهلل‬ ‫الرحمن‌الرحیم‪ .‬اکیدا شایسته است بلکه واجب است که قسمتى از وجوه شرعى مانند زکات و سهم امام به مقدار‬ ‫کافى به این مجاهدان راه خدا اختصاص یابد‪ .‬به مجاهدانى ک��ه در صفوف نبرد و فداکارى به منظور از بین بردن‬ ‫صهیونیسم کافر ضد بشر مى‏جنگند و براى احیا و بازگرداندن مجد و شرف اسالمى از دست رفته مى‏کوشند و براى‬ ‫گرامیداشت تاریخ شریف اسالم نبرد مى‏کنند و بر هر مسلمانى که به خدا و روز جزا ایمان دارد واجب است که تمامى‬ ‫قوا و نیروى خود را در این راه به کار برد و سرانجام به ْاح َدى الْ ُح ْس َنیین شهادت یا پیروزى دست یابد و بر شماست‬ ‫که براى خونخواهى و زدودن لکه ننگ به خط آتش روى آورید و به یارى خداوند به پیروزى درخشانى که در انتظار‬ ‫شماست دست یابید و به مومنان آزاده بشارت دهید که خداوند پشتیبان هر اراده مردانه و حق‌طلبانه است‪ .‬برادران ما که به‬ ‫یارى خداوند توانا پیروزى نهایى از آن آنهاست‪ ،‬یعنى مردان برجسته جنبش «فتح» و رزمجویانش نیروهاى «عاصفه» و‬ ‫لى التَّوفیق»‬ ‫دیگر فداییان آزاده از مجاهدان راه خدایند و پشتیبانى و کمک به آنان با تمام نیرو و امکان واجب است‪َ « ،‬و اللهَّ ُ َو ُّ‬ ‫‪57‬‬
‫جهان جديد‬ ‫شافعی در میان اهل سنت بسیار عالقه‌مند به اهل بیت(ع)‬ ‫هستند‪ .‬همچنین بسیاری از فلس��طینیان اسامی‌فرزندان‬ ‫خود را به ن��ام اهل بیت(ع) می‌گذارند و ب��ر این نامگذاری‬ ‫نیز افتخار می‌کنند‪ .‬در منطقه غزه و دیگر مناطق‪ ،‬مس��اجد‬ ‫فراوانی وجود دارد که به اس��م مبارک اهل بیت پیامبر(ع)‬ ‫نامگذاری شده است‪ ،‬از جمله‪ :‬مسجد علی بن ابی‌طالب‌(ع)‬ ‫در شهر غزه در محله زیتونه‪ .‬مسجدحسین بن علی(ع) در‬ ‫محله الصبره نوار غزه‪ .‬مسجدحسین بن علی(ع) در خیابان‬ ‫عین ساره شهر الخلیل‪ .‬مس��جد علی بن ابی‌طالب(ع) در‬ ‫منطقه حواره از توابع شهر نابلس در کرانه باختری‪ .‬مسجد‬ ‫فاطمه‌الزهراء(س) در روس��تای ارتاح در جنوب طولکرم‪.‬‬ ‫مسجد فاطمه الزهراء(س) در شهر نابلس‪.‬‬ ‫اصوال غزه را «غزه‌هاشم» می‌نامند زیرا قبر حضرت‬ ‫«هاشم» جد پدری پیامبر اعظم(ص) در منطقه غزه است‬ ‫که دارای گنبد و بارگاهی اس��ت که محل زیارت‪ ،‬توس��ل‬ ‫و تبرک س��اکنان این منطق��ه می‌باش��د‪ .‬همچنین مقبره‬ ‫حضرت ابراهیم (ع) و ضریحی که منتسب به حضرت ساره‪،‬‬ ‫همسر ایشان است‪ ،‬زیارتگاه دیگری است در فلسطین‪.‬‬ ‫اعتقاد به قیام حضرت مهدی(ع��ج) در آخر‌الزمان و‬ ‫پرکردن زمین از عدل و داد بعد از اینکه سرشار از ظلم و جور‬ ‫شده است‪ ،‬یکی از باورهای مشترک میان مذاهب اسالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬همین باور و عش��ق به مهدی مصلح‪ ،‬در فلسطین‬ ‫یکی از وسایل بس��یج کردن مخلصان و مجاهدان مبارز با‬ ‫صهیونیست است‪ .‬یکی از روحانیون فلسطینی به صراحت‬ ‫می‌گوید‪« :‬ما در مساجد فلسطین برای آماده شدن و جهاد‬ ‫در رکاب مصلح آخرالزمان‪ ،‬با مهدی موعود بیعت می‌کنیم‪».‬‬ ‫همین بیعت با مهدی موعود‪ ،‬در وصیتنامه یکی از شهدای‬ ‫بزرگ جنبش حماس به ن��ام (خانم) «نضال فرحات» بیان‬ ‫شده است‪ .‬نضال فرحات‪ ،‬س��ازنده موشک‌های «قسام»‬ ‫است که باعث رعب و وحشت در قلب اسرائیلیان شده است‪.‬‬ ‫نضال فرحات در ضمن وصیتنامه پرشور خود می‌نویسد‪...« :‬‬ ‫هذا الزمان زمن المهدی فأنا أبایعه من االن متى ظهر؛ این‬ ‫زمانه دوران مهدی است و من با او از هم‌اکنون تا زمانی که‬ ‫ظهورکند‪ ،‬بیعت می‌کنم‪ ».‬از سوی دیگر سایتی ضدشیعی‬ ‫به نام «الحقیقه» به ش��کل تخصصی‪ ،‬ش��یعه هراس��ی و‬ ‫ایران‌هراس��ی را در فلس��طین دنبال می‌کند و تالش دارد‬ ‫شیعیان را دشمنان مسجداالقصی معرفی کند‪.‬‬ ‫برای مثال در ضمن مقاله‌ای با نام «التغلغل الشیعی‬ ‫فی‌فلس��طین» با ذکر برخی ش��واهد کلی که گویای پیوند‬ ‫فکری مجاهدان فلسطینی با ایران و اندیشه امام خمینی(ره)‬ ‫است‪ ،‬نتیجه گرفته ش��ده جنبش جهاد اس�لامی مسئول‬ ‫گس��ترش تش��یع در فلس��طین اس��ت و این جنبش برای‬ ‫فلسطین خطرناک معرفی شده است‪ .‬این سایت همچنین‬ ‫در مقاله‌ای تحت عنوان (جنبش جهاد اس�لامی و عش��ق‬ ‫تشیع ایرانی) می‌گوید برای اینکه ایران جای پایی در غزه‬ ‫پیدا نکند باید با آن مبارزه کرد‪.‬‬ ‫«عبدالرحم��ن الدمش��قیه» یکی از عالم��ان وهابی‬ ‫معروف ضد‌شیعه در نامه‌ای سرگش��اده به خالد مشعل به‬ ‫نام «إلى خالد مشعل االبن الروحی للخمینی» (نامه‌ای به‬ ‫خالد مش��عل فرزند معنوی خمینی) ضمن تحریف سخنان‬ ‫و باورهای امام‌خمینی(ره) به تصریح خود بر س��خن ملک‬ ‫عبداهلل اردنی صحه گذاش��ته و فلس��طینیان را از گسترش‬ ‫هالل شیعه‌ترسانده است‪ .‬در عین حال خالد مشعل در متنی‬ ‫که درباره امام خمینی(ره) نگاش��ته و در نشریه «االنتقاد»‬ ‫ارگان حزب‌اهلل لبنان نیز منتشر ش��ده‪ ،‬می‌گوید‪« :‬نوشتن‬ ‫درباره مردی چون امام خمینی‌(ره)‪ ،‬بس��یار دش��وار است؛‬ ‫مردی که امت اسالمی به برکت او زنده شد و تخت‌طاغوت‬ ‫را به ل��رزه درآورد و فلس��طین را دوباره زن��ده کرد و همه‬ ‫مس��لمانان را برای مبارزه علیه دشمن صهیونیستی بسیج‬ ‫کرد‪ .‬هرچه درباره امام‌خمینی(ره) بنویس��یم کم اس��ت؛ او‬ ‫به‌معنی کامل کلمه امام است‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪58‬‬ ‫حقيقت فلسطين‬ ‫غزه قهرمان‪ ،‬دوست را از دشمن جدا کرد‬ ‫رشاد أبوشاور ‪ /‬تحلیلگر فلسطینی‬ ‫‪4‬‬ ‫این اولین یا آخرین نبرد غزه نبود‪ .‬این قهرمانی غزه که‬ ‫جهانیان را شگفت زده کرد در تاری ‌خ کهن و امروزین بی‌سابقه‬ ‫نبود‪ .‬از آغاز نبرد با صهیونیس��ت‌ها‪ ،‬غزه یک «عقده» برای‬ ‫رهبران صهیونیس��م بوده وخواهد مان��د‪ .‬در حالی که آنها‌‬ ‫ترجیح می‌دادند روزی از خواب بیدار ش��وند و ببینند که دریا‬ ‫غزه را پوشانده اس��ت‪ ،‬غزه به صهیونیست‌ها و رهبران آنها‬ ‫گفت که آنان نمی‌توانند نام فلسطین یا حقیقت آن و تاریخ‬ ‫آن و مقاومت آن و هوی��ت آن را تغییر دهن��د‪ .‬غزه همواره‬ ‫در براب��ر زور‌آزمایی صهیونیس��ت‌ها مقاومت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫صهیونیست‌ها همواره کوش��ش کردند با کشتار مردم‪ ،‬غزه‬ ‫را به س��رافکندگی وادار کنند اما غزه همواره ثابت کرده که‬ ‫جنگ پایان نیافته است و صهیونیست‌ها با وجود اسلحه‌ای‬ ‫که در اختیار دارند آرامش نخواهند یافت‪ .‬حمله علیه نوار غزه‬ ‫با ترور احمد جعبری که س��ال‌ها صهیونیس��ت‌ها را نگران‬ ‫کرده بود‪ ،‬آغاز نش��د‪ .‬وی برای آزاد‌س��ازی فلسطین دست‬ ‫به جه��اد زده بود؛ جهادی که از س��ال ‪ 1948‬در فلس��طین‬ ‫آغاز ش��د و این همان چیزی اس��ت که صهیونیس��ت‌ها را‬ ‫نگران کرده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ 1955‬فدائیان فلس��طینی از‬ ‫غزه عملیات خ��ود را با پش��تیبانی مص��ر در دوران جمال‬ ‫عبد‌الناصر آغ��از کردند‪ .‬در آن هنگام باندهای تروریس��تی‬ ‫صهیونیس��تی عملیات خود را علیه غزه آغ��از کرده بودند تا‬ ‫آنان را به انقالب ناصریس��تی در مصر بدبین سازند‪ .‬در آن‬ ‫هنگام عبد‌الناصر ناچار شد به سوی بلوک شرق روی آورده‬ ‫و اسلحه از چکسلواکی با نظارت شوروی به‌دست آورد‪ .‬غزه‬ ‫بخشی جدا ش��ده از فلسطین به‌ش��مار نمی‌آید‪ .‬غزه نمودار‬ ‫مقاومت فلس��طین بوده و خواهد ماند‪ .‬غزه از صهیونیستی‬ ‫شدن سینا جلوگیری می‌کند و همچنان پرچمدار مقاومت در‬ ‫برابر اشغالگران خواهد ماند‪ .‬غزه اکنون وبار دیگر به صحنه‬ ‫باز‌می‌گردد و امید به ملت مقاوم فلس��طین را زنده می‌سازد‬ ‫وثابت می‌کند با وجود حمالت وحشیانه دشمن و نیز تمامی‬ ‫‌توطئه‌های سردمداران عرب و حکومت‌های عربی که دست‬ ‫در دست رژیم‌صهیونیستی گذاشته‌‌اند‪ ،‬ملت فلسطین ملتی‬ ‫شکست‌خورده نیست و نخواهد بود‪ .‬شاید نتانیاهو و لیبرمن‬ ‫تصمیم برای ترور جعب��ری را اتخاذ کردند ت��ا در انتخابات‬ ‫پارلمان صهیونیستی موفقیتی به‌دس��ت آورند‪ ،‬چون خون‬ ‫فلسطینیان همواره برای موفقیت‌های سیاسی سردمداران‬ ‫جنایتکار رژیم‌صهیونیستی به‌کار رفته‪ ،‬و در این میان آمریکا‬ ‫و اروپا موضعگیری‌های نژادپرستانه‌ای اتخاذ کرده‌اند و جامعه‬ ‫بین‌المللی به‌خصوص شورای امنیت یا سازمان ملل یا دادگاه‬ ‫بین‌المللی الهه وحتى رسانه‌های به‌اصطالح دموکراتیک‬ ‫غربی‪ ،‬عملکردهای رژیم‌صهیونیستی را محکوم نکردند و‬ ‫همانند گذشته از تل‌آویو ستایش و تمجید کردند‪ .‬غزه امروزه‬ ‫بار دیگر چشم‌ها‪ ،‬افکار و وجدان‌ها را بیدار می‌کند و آنان را به‬ ‫تجدید نظر درباره موضعگیری‌های خود در برابر کشمکش‬ ‫عربی ـ صهیونیستی وادار می‌نماید‪ .‬اردوگاه دشمن همواره از‬ ‫هنگام برپایی رژیم‌صهیونیستی و با وجود حمالت وحشیانه‬ ‫صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان و اعراب‪ ،‬از تل‌آویو طرفداری‬ ‫کرده‪ ،‬به‌خصوص که این اوبامای فرصت طلب نه‌تنها همانند‬ ‫دیگر کاخ‌سفی ‌د نشینان به‌جز هواداری از رژیم‌صهیونیستی‪،‬‬ ‫روش دیگری را نمی‌داند‪ ،‬بلکه همواره کوشش کرده کمک‌ها‬ ‫و امتیازهای بیشتری در اختیار آن قرار دهد‪ .‬این همان رفتاری‬ ‫است که سیاستمداران انگلیسی نیز بدان دست می‌زنند‪ ،‬در‬ ‫حالی که خود بنیاگ��ذار رژیم‌صهیونیس��تی و آوارگی ملت‬ ‫فلسطین بودند و همان رفتار است که همچنان گرفتار عقده‬ ‫روانی کشتار یهودیان در دوران نازیسم است که کوشش دارد‬ ‫با تقدیم اسلحه و پول و موضعگیری‌های دیپلماتیک نه‌تنها‬ ‫علیه ملت و سرزمین فلس��طین اقدام نماید‪ ،‬بلکه همه ملل‬ ‫عرب را مورد تمسخر قرار دهد! غزه امروز عرب‌های خوب‬ ‫و بد را از یکدیگر جدا می‌سازد‪ .‬غزه با موشک‌هایش تل‌آویو‬ ‫و هرتزلیا را مورد حمله قرار داد و دستش درد نکند هرکه این‬ ‫موشک‌ها را به‌هر وس��یله‌ای که بود در اختیار مقاومت غزه‬ ‫قرار داد‪ .‬البته مشخص اس��ت که وزرای خارجه کشورهای‬ ‫عربی چنین کاری را نکردن��د و تنها به صدور بیانیه‌ای اکتفا‬ ‫کردند که هیچ کمک��ی برای غزه به‌دنبال نداش��ت‪ .‬در این‬ ‫میان اگر س��ردمداران عرب دوست صهیونیست‌ها و توطئه‬ ‫گران علیه ملت فلسطین دس��ت به اقدامی‌زدند‪ ،‬تنها برای‬ ‫جلوگیری از نتیجه گی��ری فاجعه آمیزی ب��ود که عرب‌ها‬ ‫را با واقعیت موج��ود روبه‌رو می‌س��اخت و بدان‌ها می‌گفت‬ ‫اختالف میان شیعه وس��نی را کنار بگذارید و کوشش‌های‬ ‫غرب برای جایگزین کردن ایران به‌جای رژیم‌صهیونیستی‬ ‫به‌عنوان دشمن را نادیده بگیرید‪ .‬نبرد غزه‪ ،‬یک نبرد بزرگ‬ ‫و سرنوشت‌ساز در تاریخ ملت فلسطین بود که کمک کرد تا‬ ‫ملت فلسطین دوست را از دشمن جدا نماید و برادر واقعی را‬ ‫به‌هنگام سختی‌ها بشناسد و برادر ناجوانمرد و خود‌فروخته‬ ‫دروغگو و دالل دشمن را از خود دور نماید؛ هرچند اشک‌های‬ ‫فراوان بریزد‪ .‬نبرد غزه در حقیقت نبرد سراسر فلسطین بود‬ ‫و همه ملت فلسطین در آن ش��رکت داشت و در نتیجه نبرد‬ ‫همه اعرابی بود که انقالب‌هایشان به‌گونه‌ای سرکوب شد‪.‬‬ ‫نبرد غزه برای این نبود که دستاورد کوچکی از مصر انقالبی‬ ‫به‌دست آورد که همانا بازگشایی گذرگاه رفح باشد‪ .‬نبرد غزه‬ ‫با خون فلس��طینیان بود که با وجود توطئه اعراب‪ ،‬بار دیگر‬ ‫مساله فلسطین را به‌عنوان مس��اله جهانی مطرح کرد‪ .‬نبرد‬ ‫غزه وحدت فلس��طینیان را زنده کرد و هرگونه سازش برای‬ ‫کسب دستاوردهایی آنچنانی نمی‌تواند به چیزی بینجامد جز‬ ‫تفرقه و ستیزه‌جویی‪ .‬برای آنکه نبرد فلسطین به‌گونه‌ای درآید‬ ‫که راه را بر توطئه‌گران عرب ببندد‪ ،‬کرانه باختری نیز باید از‬ ‫نبرد غزه الگو بگیرد وعلیه اش��غالگران صهیونیستی به‌طور‬ ‫جدی وارد عمل شود‪ ،‬نه آنکه با دش��منان پای میز مذاکره‬ ‫بنشیند‪ .‬مقاومت فلسطینیان کرانه باختری با همان امکانات‬ ‫کنونی‪ ،‬این پیام را به دشمن خواهد رس��اند که نبرد تنها در‬ ‫غزه نیست و توطئه و همدستی سردمداران عرب با دشمنان‬ ‫به‌جایی نخواهد رسید‪ .‬با وجود تلفات انسانی و حتى خسارات‬ ‫مادی سنگین در نبرد‪ ،‬ما همچنان در برابر توطئه‌هایی قرار‬ ‫داریم که بعضی سردمداران عرب کوشش دارند با همکاری‬ ‫آمریکا‪ ،‬دس��تاوردهای نبرد غزه را در نطف��ه خفه کنند و در‬ ‫نتیجه بعضی از نیروهای مقاومت منطقه و به‌ویژه حزب‌اهلل را‬ ‫به دخالت در نبرد غزه متهم كنند و با همکاری بعضی اعراب‬ ‫و زیر نظر آمریکا که همواره کوش��ش کرده خود را سردمدار‬ ‫دموکراس��ی در جهان عرب قلمداد نماید‪ ،‬به نبرد با دشمن‬ ‫صهیونیستی پایان دهند و ستیزه‌جویی و دشمنی اعراب را‬ ‫به‌سوی ایران هدایت کنند و سوریه را همچنان در حمام خون‬ ‫قرار دهند‪g .‬‬
‫راهیابی فلسطین‬ ‫به سازمان ملل‪،‬‬ ‫رژیم‌صهیونیستی را‬ ‫دچار شکست سیاسی‬ ‫در کنار شکست نظامی‬ ‫اخیر در غزه کرد و‬ ‫مقامات آن را وادار به‬ ‫این اظهارنظر کرد که‬ ‫شناسایی فلسطین از‬ ‫جنبه بین‌المللی آن‌چنان‬ ‫اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫راه‌هاي پيش‌روي ابومازن‬ ‫پنج توصیه به رئيس حكومت خودگردان‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪5‬‬ ‫ماه نوامبر‪ ،‬تاریخ جدید فلس��طین را وارد مرحله تازه‌ای‬ ‫خواهد کرد؛ چون ملت فلس��طین در این ماه س��ه دستاورد و‬ ‫ی معادالت‬ ‫پیروزی ارزشمند به‌دس��ت آورد که م ی‌تواند تمام ‌‬ ‫منطقه را برهم بزند‪.‬‬ ‫نخست‪:‬پیروزینظامیارزشمنددرموفقیتموشک‌های‬ ‫مقاومت فلسطین حال چه ای رانی باش��د و چه ساخت داخل‬ ‫تالمقدس و‬ ‫فلسطی ن؛ مهم این است که توانست به تل‌آویو‪ ،‬بی ‌‬ ‫دیگر شهرهای اشغالی فلسطین برسد و بیش از چهار میلیون‬ ‫اسرائیلی وحشت‌زده را وادار به فرار به‌سوی پناهگاه‌ها نماید‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬موفقیت دیپلماتیک محمود عباس (ابومازن ) در‬ ‫به‌دست آوردنشناساییفلسطینبه‌عنوانناظردرسازمانملل‬ ‫با موافقت ‪ 138‬دولت و مخالفت ‪ 9‬دولت که بیشتر آنها چنان‬ ‫کوچک هستند که باید با دوربین آنها را در نقشه جستوجو کرد‬ ‫که البته این افتخاری ب رای آمریکا یا رژیم‌صهیونیستی نیست‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬تحکیم فرصت‌های آش��تی ملی فلسطینیان و‬ ‫برقراری تفاهم جدی میان طرف‌های اصلی فلسطینی یعنی‬ ‫دو جنبش فتح و حماس‪.‬‬ ‫راهیابی فلسطین به سازمان ملل‪ ،‬رژیم‌صهیونیستی را‬ ‫دچار شکست سیاسی در کنار شکس��ت نظامی اخیر در غزه‬ ‫کرد و مقامات آن را وادار به این اظهارنظر کرد که شناس��ایی‬ ‫فلسطین از جنبه بی ن‌المللی آن‌چنان اهمیتی ندارد و در عین‬ ‫حال کوشش کردند با اجرای طرح احداث سه هزار واحد مسکونی‬ ‫در کرانه باختری اشغالی به‌گونه‌ای انتقامجویی نمایند‪ .‬پرسشی‬ ‫که اکنون همچنان مطرح م ی‌گردد همانا چگونگی بهره‌برداری‬ ‫از این دستاوردهای سیاسی و نظامی طی هفته‌ها و ماه‌های‬ ‫آینده است‪ ،‬به‌گونه‌ای که رژیم‌صهیونیستی نتواند در این زمینه‬ ‫دست به خ رابکاری بزند و در عین حال کوشش ب رای به‌دست‬ ‫آوردن دستاوردهای جدید در دیگر نهادهای بی ن‌المللی از جمله‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫عبد الباری عطوان ‪ /‬سردبیر القدس العربی‬ ‫دادگاه جنایت‌های جنگی صورت بگیرد‪ .‬در این زمینه چندین‬ ‫پیشنهاد را ارائه م ی‌دهیم‪:‬‬ ‫‪ -1‬خ��ودداری از زیاده‌روی در جش��ن‌گرفتن این موفقیت‬ ‫دیپلماتیک‪،‬چوندولتیکهموردشناساییقرارگرفتتنهانامی‬ ‫‌رویکاغذاستوشایدبهترباشددراینجابهجشن‌هایگسترده‌ای‬ ‫که در س��ال‪ 1988‬صورت گرفت‪ ،‬اش��اره کنیم که در آن هنگام‬ ‫مجلسملیفلسطیناعالماستقاللکردودرپیآنقرارداداسلو‬ ‫به امضا رسید‪ ،‬تا آنجا که بعضی از آقایان شاخه زیتون را در دهانه‬ ‫تفنگ‌هایسربازاناسرائیلیقراردادندوچنینگمانیبه‌وجودآمد‬ ‫کهتشکیلدولتفلسطیننزدیکاست‪.‬‬ ‫‪ -2‬افزایش ش��ورش و نافرمان ی‌ه��ای غی ر‌نظامی در‬ ‫ی ش��هرها و روس��تاهای کرانه باختری علیه اشغالگری‬ ‫تمام ‌‬ ‫صهیونیس ت‌ها در جهت حفظ س��طح مخالفت از یکسو و‬ ‫جلوگیری از فروکش كردن شادی به‌دست آمده از پیروزی در غزه‬ ‫و موفقیت در سازمان ملل‪ .‬حال اگر حکومت رام‌اهلل (حکومت‬ ‫خودگردان) م ی‌تواند ده‌ها هزار تن را ب رای موافقت و پشتیبانی‬ ‫از محمود عباس و اقداماتش در سازمان ملل‪ ،‬بسیج نماید‪ ،‬چه‬ ‫بهتراست اینان را علیه شهرک‌نشینان صهیونیست و اقدامات‬ ‫ذلت‌بار صهیونیس ت‌ها به‌کار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحکیم وحدت ملی از طریق اتخاذ اقداماتی مثبت‬ ‫در ب رابر استقبال جنبش حماس از عضویت در سازمان ملل از‬ ‫جمله آزادی بازداشت شدگان فلسطینی و پاکسازی زندان‌ها و‬ ‫ادامه به‌کارگیری اقداماتی ب رای تحکیم موقعیت فلسطینیان و‬ ‫از جمله ادامه عملیات مقاومت با شکل‌های گوناگون‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاکید بر تمامی‌اصول فلسطینی از جمله حق کامل‬ ‫بازگشت و پایبندی به بی ت‌المقدس به‌عنوان پایتخت دولت‬ ‫فلسطین و جلوگیری از کنار گذاردن راه‌حل یک دولت‪.‬‬ ‫‪ - 5‬خودداری از تس��لیم در ب رابر فشارهای آمریکایی و‬ ‫اروپایی در بازگشت به روند گفت‌وگوهای بدون قید و شرط یا‬ ‫خودداری از پیوستن به دادگاه بی ن‌المللی جنایت‌های جنگی‬ ‫ب رای محاکمه جنایتکاران جنگی رژیم‌صهیونیستی‪.‬‬ ‫البته محمود عباس توانست از انزوای خود نجات یابد و‬ ‫باردیگر به صحنه جهان عرب و بی ن‌المللی بازگردد‪ ،‬به‌خصوص‬ ‫که اخی را از سوی دولت ای ران ب رای شرکت در اجالس عدم تعهد‬ ‫دعوت گردید‪ ،‬چون در ب رابر ترورهای روانی رژیم‌صهیونیستی‬ ‫در ماه‌های اخیر مقاومت نشان داد و از کرنش در ب رابر فشارهای‬ ‫دولت اوباما خودداری کرد‪ ،‬بناب راین بهتر است همین روند را ادامه‬ ‫دهد چون در مرحله آینده با به‌اصطالح مجازات‌های اسرائیلی‬ ‫س��نگی ن‌تری روبه‌رو خواهد ش��د‪ ،‬به‌خصوص ک��ه نتانیاهو‪،‬‬ ‫نخس ت‌وزیر رژیم‌صهیونیستی که اخی را با دو شکست نظامی‬ ‫و سیاسی در غزه و نیویورک روبه‌رو شده‪ ،‬ممکن است در آستانه‬ ‫شرکت در انتخابات و ب رای جلوگیری از ناکامی‌و کاهش ه واداران‬ ‫خود در فلسطین اشغالی‪ ،‬دست به اقدامات انتقامجویانه‌ای بزند‪.‬‬ ‫از جمله اقدامات دولت نتانیاهو خودداری از تحویل درآمد مالیاتی‬ ‫حکومت خودگردان‪ ،‬اعمال فشار بر کنگره آمریکا ب رای خودداری‬ ‫از تقدیم کمک س��االنه دویس��ت میلیون دالری به حکومت‬ ‫خود‌گردانونیزلغوکارت‌هایشخصی ت‌هایبرجستهحکومت‬ ‫خودگردان فلسطینی (‪ )V.I.P‬است‪ .‬به‌ه ر‌حال چنین اقداماتی‬ ‫خشم مردم فلسطین را چند ب رابر خواهد کرد و به انتفاضه سوم‬ ‫خواهد انجامید‪ .‬حال و با پایان‌یافتن جش��ن‌ها‪ ،‬فلسطینیان‬ ‫خواهند دید که اشغالگران همچنان حضور دارند و گذرگاه‌ها و‬ ‫شهرک‌سازی‌ها همچنان در اوج خود است و عرب‌ها همچنان از‬ ‫پشتیبانی فلسطینیان خودداری م ی‌کنندو رسانه‌هایعرب نیز‬ ‫از مطرح کردن مسائل فلسطین خودداری م ی‌نمایند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫باید طرح‌نوینی ب رای مقاومت به اج��را گذارند که تمامی‌موارد‬ ‫منفی موجود را پاکسازی کرده و در ب رابر آن مقاومت نماید؛ این‬ ‫البته مسئولیت حکومت خودگردان و رئیس آن است‪ .‬محمود‬ ‫عباس دارای بیش از پنج نام اس��ت‪ ،‬از جمله رئیس فلسطین‪،‬‬ ‫رئیسحکومتخودگردان‪ ،‬رئیسجنبشفتح‪،‬فرماندهنیروهای‬ ‫مسلح فلسطین‪ ،‬اما نام مهمتری که آن را به‌دست آورده و البته از‬ ‫سوی«لیبرمن»وزیرخارجهرژیم‌صهیونیستیبهاواعطاگردیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬همانا «تروریست سیاسی» اس��ت که پس از رفتن به‬ ‫سازمانمللصورتگرفتولیفنیجاسوسموسادکهبهکشتن‬ ‫عرب‌ها طی سال‌های طوالنی فعالیتش افتخار دارد‪ ،‬اقدام اخیر‬ ‫محمود عباس را «حمله تروریستی استراتژیک» نامید‪ .‬من اگر‬ ‫به‌جای محمود عباس بودم‪ ،‬از این دو نام بسیار خرسند م ی‌شدم‬ ‫چون از دیدگاه فلسطینیان نش��ان‌دهنده افراط‌‌گرایی دشمن‬ ‫است‪ .‬دستاورد بزرگ محمود عباس که بر عضویت در سازمان‬ ‫ملل به‌عنوان ناظر سرپوش خ واهد گذارد‪ ،‬همانا لغو قر ‌‌ارداد اسلو‬ ‫است‪ ،‬مشروط بر اینکه مراسم عزاداری به این مناسبت برگزار‬ ‫نشود چون این قرا‌رداد یکی از بزرگترین اشتباه‌های جنبش ملی‬ ‫فلسطین به‌شمار م ی‌آید‪g.‬‬ ‫‪59‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫يك فيلم جنجالي‬ ‫اعتراض‬ ‫همه حاشيه‌هاي فيلم جديدجيراني‬ ‫شاهین فتحیان‬ ‫‪1‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تازه‌ترین فیلم اکران‌ش��ده فری��دون جیرانی چندی‬ ‫است که انگار سینما را بحث اول كشور کرده است؛ البته نه‬ ‫به‌واسطه اهمیتش‪ ،‬بلکه از نظر حواشی و اعتراض‌هایی که‬ ‫به حوزه جناح‌بندی‌های سیاسی هم مربوط است‪ .‬این روزها‬ ‫از نظر گروه��ی فیلم جیرانی در ادامه هم��ان روندی تلقی‬ ‫می‌شود که در جش��نواره اخیر یک خط فکری و محتوایی‬ ‫خاص را در فیلم‌ها دنبال می‌کرد‪ .‬این گروه معتقدند که این‬ ‫خط فکری از يك جريان مرموز و حامي ش��به روشنفكران‬ ‫نش��ات گرفته‪ ،‬اما خود جیرانی با تاکید ب��ر اینکه این تلقی‬ ‫بیشترین آزار و تاسف ذهنی را برای او دارد‪ ،‬می‌گوید فیلمی‌‬ ‫که تنها دو سال در انتظار دریافت مجوز اکران قرار داشته و‬ ‫پیش از آن هم مدتی برای تولیدش صرف ش��ده نمی‌تواند‬ ‫در ادامه این جریان بوده باش��د‪ .‬هرچند برخ��ی هم بر این‬ ‫اعتقادند که اگر هم فیلم جیرانی بر این مبنا س��اخته نشده‬ ‫باشد‪ ،‬انتخاب زمان اکرانش از همین خاستگاه تاثیر گرفته‬ ‫است‪ .‬ضمن آنکه بسیاری متفقا بر این اعتقادند که انتخاب‬ ‫این زمان اکران‪ ،‬به مجادله‌ بین معاونت س��ینمایی وزارت‬ ‫ارشاد و حوزه هنری مربوط اس��ت‪ .‬اما مروری بر فیلم‌ها و‬ ‫نیز فیلمنامه‌های فریدون جیرانی در سه دهه گذشته نشان‬ ‫می‌دهد که او اساسا به یک سینمای ملودرام تعلق دارد که‬ ‫معموال در آن قتلی اتفاق می‌افتد و برق هم در سکانسی از‬ ‫فیلم می‌رود و خاموشی حاکم می‌شود‪ .‬فیلم‌های او به همین‬ ‫نس��بت که به مخاطب میانه توجه دارد‪ ،‬در عین حال از آثار‬ ‫جشنواره‌ای به‌ دور اس��ت و هیچ‌گاه جیرانی تمایل نداشته‬ ‫فیلمی‌بسازد که بتواند در جشنواره‌های خارجی حضور یابد‪.‬‬ ‫خود جیرانی می‌گوید همیشه به یک سینمای میانه معتقد‬ ‫بوده که نه روشنفکرانه باشد و نه به شعور مخاطب توهین‬ ‫کند‪ ،‬در عین حال نیز بتواند مخاطب عام را به سینما بکشاند‪.‬‬ ‫او البته کار در جریان س��ینمای میانه را س��خت می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪« :‬من سعی کردم روند س��ینمای میانه را در همه‬ ‫کارهایم حفظ کنم‪ .‬این تالش گاهی موفق بوده و گاهی نه‪،‬‬ ‫اما هرچه پیش می‌رویم‪ ،‬به علت محدودیت‌هایش‪ ،‬این کار‬ ‫سخت‌تر می‌شود‪ .‬در ‪ 10‬سال گذشته فیلم‌هایی موفق شدند‬ ‫كه فروش خوبی داشتند؛ هرچند در دو سال اخیر با شکست‬ ‫روبه‌رو شده‌اند‪ ،‬اما توانستند جریان بخش خصوصی تولید‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪60‬‬ ‫را جهت‌دار کنند‪ .‬در دهه ‪ 60‬برای آنکه سالم‌سازی به وجود‬ ‫بیاید‪ ،‬الگوی میانه مطرح ش��د که تعریفی نداشت و تالش‬ ‫می‌کرد از س��ینمای فعلی خود فاصله بگیرد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تعریف سینمای میانه نازل شده و نباید آن را نازل‌تر کرد‪».‬‬ ‫جیرانی همچنین معتقد اس��ت ک��ه دهه ‪ 80‬ب��ه بعد‪ ،‬دهه‬ ‫مضمون است‪ ،‬نه ساختار؛ «اکنون سینمای معناگراست که‬ ‫طرفدار دارد‪ .‬مضمونی که خط قرمزی را شکسته باشد‪ .‬این‬ ‫گرایش به مضمون باعث می‌شود ملودرام خانوادگی را کمتر‬ ‫تحت‌الشعاع قرار دهیم‪».‬‬ ‫کارنامه جیرانی‬ ‫فریدون جیرانی س��ال ‪ 1330‬در کاش��مر به‌دنیا آمد‪.‬‬ ‫فعالیت تئاتری را از سال ‪ 1351‬و فعالیت در حوزه سینما را از‬ ‫سال پس از آن‪ ،‬در مشهد آغاز کرد‪ .‬او از سال ‪ 1360‬فعالیت‬ ‫جدی در حوزه فیلمنامه‌نویسی را برای فیلم‌های سینمایی‬ ‫آغاز کرد که تا سال ‪ 1374‬به‌طور جدی ادامه داشت و پس از‬ ‫آن‌هم البته تداوم یافت‪ .‬ازجمله نوشته‌های او در سال‌های‬ ‫دور و نزدیک برای این فیلم‌ها بوده اس��ت‪ :‬آفتاب‌نشین‌ها‬ ‫(رسول صدرعاملی)‪ ،‬رهایی (رس��ول صدرعاملی)‪ ،‬سناتور‬ ‫(مهدی صباغ‌زاده)‪ ،‬پرونده (مهدی صب��اغ‌زاده)‪ ،‬گل‌های‬ ‫داوودی (رس��ول صدرعاملی)‪ ،‬گمشده (مهدی صباغ‌زاده)‪،‬‬ ‫تصویر آخر (مهدی صباغ‌زاده)‪ ،‬پاییزان (رسول صدرعاملی)‪،‬‬ ‫ش��ب حادثه (س��یروس الوند)‪ ،‬زی��ر بام‌های ش��هر (اصغر‬ ‫‌هاش��می)‪ ،‬در آرزوی ازدواج (اصغر‌ هاش��می)‪ ،‬گریز (ناصر‬ ‫مهدی‌پور)‪ ،‬دو همسفر (اصغر‌هاشمی)‪ ،‬در کمال خونسردی‬ ‫(سیامک شایقی)‪ ،‬اشک و لبخند (ش��اپور قریب) و زاگرس‬ ‫(محمدعلی نجف��ی)‪ .‬او همچنین با فیلم‌های دبیرس��تان‬ ‫(اکبر صادقی) به‌عنوان مش��اور کارگردان‪ ،‬پاییزان (رسول‬ ‫صدرعاملی) و نرگس (رخشان بنی‌اعتماد) به‌عنوان نورپرداز‬ ‫و دو روی سکه (محمد متوسالنی) به‌عنوان مشاور فیلمنامه‬ ‫همکاری داشته است‪.‬‬ ‫او از سال ‪ 1370‬تا سال ‪ 1384‬هم سردبیری هفته‌نامه‬ ‫س��ینما را برعهده داش��ت و به‌نوعی جزو مطبوعاتی‌های‬ ‫عرص��ه س��ینما به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬ام��ا برخالف بس��یاری‬ ‫دیگر‪ ،‬از عرصه نقد به فیلمس��ازی نرسیده اس��ت‪ ،‬بلکه از‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ی به عرص��ه مطبوعاتی س��ینما گام نهاد و‬ ‫همزمان به س��اخت فیلم ه��م پرداخت‪ .‬جیرانی در س��ال‬ ‫‪ 1366‬فیلم «صع��ود» را کارگردانی کرده ب��ود‪ ،‬اما به‌واقع‬
‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪61‬‬
‫فیلمسازی او از سال ‪ 1374‬با فیلم قرمز آغاز شد که یکی از‬ ‫پرفروش‌های آن زمان با ب��ازی هدیه تهرانی و محمدرضا‬ ‫فروتنی ش��د که به‌خاطر بازی در این فیلم سیمرغ بلورین‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول مرد را از جشنواره فیلم فجر گرفت‪.‬‬ ‫فریدون جیرانی پس از آن هم فیلم‌های آب و آتش‪ ،‬ش��ام‬ ‫آخر‪ ،‬صورتی‪ ،‬ساالد فصل‪ ،‬ستاره‌ها ‪ :۳‬ستاره بود‪ ،‬ستاره‌ها‬ ‫‪ :۲‬س��تاره است‪ ،‬س��تاره‌ها ‪ :۱‬ستاره می‌ش��ود و پارک وی‬ ‫و نیز«مرگ تدریجی ی��ک رویا» را نوش��ته و کارگردانی‬ ‫کرده است‪ .‬او دو سال پیش هم پس از «قصه پریا»‪« ،‬من‬ ‫مادر هستم» را فیلمبرداری کرد‪ .‬س��یدغالمرضا موسوی‬ ‫تهیه‌کننده این فیلم اس��ت و باران کوثری‪ ،‬حبیب رضایی‪،‬‬ ‫هنگامه قاضیانی‪ ،‬فرهاد اصالن��ی و پانته‌آ‌بهرام بازیگران‬ ‫اصلی آن هستند‪ .‬جیرانی البته تله‌فیلم «مسافر بهشت» را‬ ‫هم در زمان نزدیکی به «قصه پریا» و «من مادر هس��تم»‬ ‫ساخته است‪ .‬در مجموع سينماي جيراني‪ ،‬متعلق به سينماي‬ ‫بدنه است و خيلي نمي‌توان آن را جدي فرض كرد‪ .‬در عين‬ ‫حال فضاي فيلم‌هاي او آش��فته‪ ،‬پر از خشونت‪‌،‬اس��ترس و‬ ‫گهگاه نزديك به ژانر وحشت ارزيابي مي‌شود‪.‬‬ ‫تو مادر نیستی!‬ ‫فرهنگ‬ ‫پس از آنکه بعد از مدت‌ها گفته شد فیلم اخیر جیرانی‬ ‫آذرماه و پس از ایام عزاداری محرم اکران خواهد ش��د‪ ،‬روز‬ ‫قبل از آغاز اکران فیلم‪ ،‬انصار حزب‌اهلل در بیانیه‌ای خواستار‬ ‫لغو مجوز نمای��ش این فیلم ش��دند و فری��دون جیرانی و‬ ‫غالمرضا موس��وی‪ ،‬کارگردان و تهیه‌کنن��ده این فیلم هم‬ ‫پاسخی را منتشر کردند‪.‬‬ ‫در بخش‌های��ی از متن بیانیه‌ س��ازمان اجرایی انصار‬ ‫حزب‌اهلل آمده بود‪:‬‬ ‫«‪ ۱۹‬مهرماه سال جاری انصار حزب‌اهلل ایران از سوی‬ ‫هزاران عضو خود در سراسر کش��ور‪ ،‬با استناد به ماده ‪۶۳۹‬‬ ‫قانون مجازات اس�لامی از جواد شمقدری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫سینمایی وزارت ارشاد اسالمی به‌عنوان مسئول ارائه مجوز‬ ‫به چهار فیلم «ب��رف روی کاج‌ها»‪« ،‬پ��ل چوبی»‪« ،‬من‬ ‫مادر هستم» و «من همس��رش هستم» و نمایش عمومی‬ ‫آن در سینماهای کشور به دادس��تان تهران شکایت کرد و‬ ‫در مقابل سازمان س��ینمایی نیز در یک عقب‌نشینی آشکار‬ ‫توقف نمایش عمومی آن را اعالم کرد‪ .‬اما با گذشت یک ماه‬ ‫از اعالم وصول شکایت امت حزب‌اهلل هنوز هیچ نشانه‌ای‬ ‫از رسیدگی به این شکایت مشاهده نمی‌گردد‪ .‬این درحالی‬ ‫است که سازمان سینمایی‪ ،‬این تعلل قوه‌قضائیه در رسیدگی‬ ‫به اتهامات رئیس س��ازمان س��ینمایی را حمل بر مسامحه‬ ‫در ش��رایط کنونی کش��ور کرده و با فرصت‌طلبی هنگامه‬ ‫فرارس��یدن ایام عزای ساالر شهیدان‪ ،‬رس��ما آغاز نمایش‬ ‫عمومی فیلم س��اخته ش��ده در حلقه مجموع��ه فیلم‌های‬ ‫موجود با موضوع خیانت را از هش��تم آذرماه س��ال جاری‬ ‫اعالم کرده است‪ ،‬تا از مماشات قوه قضائیه و مصروف شدن‬ ‫توان متدینین در مراسم عزاداری امام حسین علیه‌السالم‬ ‫حداکثر بهره‌برداری را کرده و با نمایش عمومی فحش��ا به‬ ‫عادی‌سازی زنا پرداخته و بخش اعظمی‌از جامعه را مبتال‬ ‫به این فحشا نشان دهد تا درد جامعه روشنفکرنمای سازنده‬ ‫چنین آثار مستهجنی به ناحق به کل امت شهیدپرور ایران‬ ‫تعمیم داده شود‪.‬‬ ‫امروز س��ازمان اجرایی انصار حزب‌اهلل به نمایندگی‬ ‫از هزاران عضو خ��ود ضمن اقامه اعت��راض به قوه‌قضائیه‬ ‫به‌دلی��ل فراه��م آوردن فرصت ب��رای هتاکان ب��ه دین و‬ ‫شریعت و به سخره گیرندگان نظام و انقالب و خون شهدا‪،‬‬ ‫اعالم می‌دارد که امت همیشه در صحنه حزب‌اهلل در برابر‬ ‫عملکرد‪ ...‬سازمان سینمایی هوشیار اس��ت و بدین‌وسیله‬ ‫هشدار می‌دهد که این سازمان موظف به پیروی از احکام‬ ‫اسالم و رای علمای دین بوده و در این راستا تا پایان وقت‬ ‫اداری روز سه‌ش��نبه هفتم آذر مهل��ت دارد حکم لغو مجوز‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪62‬‬ ‫نمایش عمومی فیل��م «من مادرهس��تم» را اعالم نماید؛‬ ‫در غیر این صورت مردم متدین با اقتدا به امام شهیدش��ان‬ ‫راس��ا وارد عمل گردیده و با عم��ل به ترتیب��ات بند «م»‬ ‫وصیتنامه امام خمینی(ره) اعتراض خود را در عرصه عمل‬ ‫و با تحصن در مقابل ساختمان وزارت ارشاد ادامه خواهند‬ ‫داد‪ .‬بدیهی است توقف اجرای‌ترتیبات بند «م» موکول به‬ ‫تمکین مسئوالن بی‌مسئولیت در برابر مطالبه برحق مردم‬ ‫خواهد بود‪».‬‬ ‫اما در پی انتشار این بیانیه‪ ،‬فریدون جیرانی و غالمرضا‬ ‫موسوی بیانیه مشترکی منتش��ر کردند که در متن آن آمده‬ ‫بود‪« :‬فیلم «من مادر هس��تم» نه درباره خیانت اس��ت نه‬ ‫درباره زنا‪ ،‬نه نمایش فحشاس��ت‪ .‬فیلم «من مادرهستم»‬ ‫یک فیلم اخالقی اس��ت که یک نوع س��بک زندگی را به‬ ‫چالش می‌کش��د‪ .‬بنابراین از عده‌ای ک��ه ندیده تحت تاثیر‬ ‫تحریکات پشت‌پرده‪ ،‬جوسازی ناجوانمردانه‌ای را علیه فیلم‬ ‫شروع کردند و قضاوتشان را قضاوتی اسالمی تلقی کردند‬ ‫دعوت می‌کنیم که از فردا به تماشای فیلم بنشینند و بعد از‬ ‫دیدن فیلم نظر بدهند‪».‬‬ ‫سازندگان فیلم «من مادر هستم» معتقدند که شرایط‬ ‫اکران به دلیل تصمیم یک نه��اد دولتی در معرض بحران‬ ‫قرار گرفته است و کس��انی که به بقای سینما و حیاتش در‬ ‫این ش��رایط اعتقاد دارند باید جلوی این تصمیم نادرس��ت‬ ‫بایستند‪ .‬سکوت برخی از روشنفکران مسلمان داخل سینما‬ ‫در این رابطه توجیه‌پذیر نیست‪ .‬ما نمی‌خواهیم با کسانی که‬ ‫این سکوت را در پیوند منافع آنها با بخشی از قدرت تحلیل‬ ‫می‌کنند‪ ،‬همصدا ش��ویم‪ ،‬ما هنوز آنها را دوستان سینمای‬ ‫ایران می‌دانیم‪ .‬امیدواریم آنها بعدها در مقابل تاریخ دلیلی‬ ‫برای این سکوت خود داشته باشند‪.‬‬ ‫ما به دلیل همین جوسازی ناجوانمردانه نمایشمان در‬ ‫سینماهای محدودی صورت می‌گیرد‪ ،‬بنابراین از همه مردم‬ ‫عزیز که به ادامه حیات سینمای اجتماعی معتقدند دعوت‬ ‫می‌کنیم در همین سینماها به تماشای فیلم بنشینند‪.‬‬ ‫اما درحال��ی‌که وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫مواجهه خود با خبرنگاران از اظهارنظر درباره این موضوع‬ ‫امتن��اع‌ ورزید‪ ،‬اک��ران افتتاحیه‌ فیلم س��ینمایی «من مادر‬ ‫هس��تم» به کارگردانی فریدون جیرانی با ازدحام جمعیت‬ ‫و حضور تعدادی از مخالفان فیلم برگزار ش��د‪ .‬پیش از آغاز‬ ‫نمایش فیلم که س��اعاتی پس از بیانیه دوم انصار حزب‌اهلل‬ ‫درباره اک��ران این فیلم برگزار می‌ش��د‪ ،‬ازدحام جمعیت در‬ ‫سالن س��ینما آفریقا جلب توجه می‌کرد و این ازدحام باعث‬ ‫ش��د پیش از نمایش فیلم و تا دقایق ابتدای اکران‪ ،‬تعدادی‬ ‫از تماشاگران با وجود اینکه شماره صندلی داشتند به دلیل‬ ‫بی‌نظمی‌ و حضور بی��ش از اندازه مخاطبان سرجایش��ان‬ ‫ننشینند و با تماشاگرانی که جایشان را گرفته بودند‪ ،‬مجادله‬ ‫و فضای سالن نمایش را ناآرام کنند‪.‬‬ ‫با سپری ش��دن دقایقی از فیلم‪ ،‬سرانجام تماشاگران‬ ‫بدون صندلی به نشس��تن روی س��کوها و پله‌های سالن‬ ‫رضایت دادند و فضای س��الن آرام ش��د‪ .‬اما هنگام نمایش‬ ‫فیلم «من مادر هس��تم» در البی سالن س��ینما تعدادی از‬ ‫مخالفان این روزهای فیلم‪ ،‬حاضر شدند و فریدون جیرانی‪،‬‬ ‫کارگ��ردان فیلم که دقایقی ب��ا آنها مکالمه داش��ت از آنها‬ ‫پرسید که فیلم را دیده‌اند که تعدادی از آنها گفتند هنوز فیلم‬ ‫را ندیده‌اند‪.‬‬ ‫جیرانی از آنها خواس��ت که ابتدا فیل��م را ببینند و بعد‬ ‫با هم صحبت کنن��د‪ ،‬دقایقی این مکالمات ادامه داش��ت‬ ‫و س��رانجام این گروه‪ ،‬س��ینما را ترک کردند‪ .‬این در حالی‬ ‫بود که انصار ح��زب‌اهلل در بیانیه دوم‌ش��ان از تجمع مقابل‬ ‫وزارت ارشاد خبر دادند‪ .‬در بیانیه دوم انصار آمده بود‪« :‬پیرو‬ ‫بیانیه صادرشده از سوی س��ازمان اجرایی انصار حزب‌اهلل‬ ‫ایران مبنی بر تعیین ضرب‌االجل برای س��ازمان سینمایی‬ ‫وزارت ارشاد به منظور منع نمایش فیلم «من مادر هستم»‬ ‫تا پایان وقت اداری روز سه‌ش��نبه ‪ ۷‬آذر ‪ ۱۳۹۱‬و باتوجه به‬ ‫اینکه مهلت تعیین‌شده منقضی و سازمان سینمایی وزارت‬ ‫ارش��اد نس��بت به مطالبه بحق مردم متدین تمکین نکرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬روابط عمومی انصار حزب‌اهلل براساس وعده قبلی‬ ‫اعالم می‌دارد‪ ،‬اجرای ترتیبات بن��د «م» وصیت‌نامه امام‬ ‫خمینی(ره) را با توسل به اصل ‪ ۲۷‬قانون اساسی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در دس��تورکار قرار می‌دهد و بدین‌وسیله‬ ‫به اطالع امت حزب‌اهلل می‌رس��اند که در اعتراض به سیر‬ ‫عملکرد سازمان سینمایی وزارت ارشاد و اراده این سازمان‬ ‫مبنی بر نش��ر عامدانه منکرات و با تمرکز بر مطالبه توقف‬ ‫نمایش فیلم سراس��ر ابتذال «من مادر هس��تم»‪ ،‬تحصن‬ ‫متدینین از ساعت ‪ ۱۱‬صبح روز شنبه مورخ ‪ ۱۱‬آذر ‪،۱۳۹۱‬‬ ‫‪ ۱۶‬محرم الحرام ‪ ۱۴۳۴‬در مقابل در اصلی وزارت ارش��اد‪،‬‬ ‫واقع در میدان بهارستان‪ ،‬خیابان کمال‌الملک آغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بنابراین بدین‌وسیله از عموم مردم شهید‌پرور دعوت‬ ‫می‌شود با اقتدا به امام شهیدمان حسین(ع) برای ادای دین‬ ‫به اسالم و انقالب و خون شهدا در روز و ساعت تعیین‌شده‬ ‫در محل یادشده حضور یابند‪ .‬بدیهی است اجرای ترتیبات‬ ‫بند «م» وصیتنامه امام راحل متوقف به تحصن نخواهد بود‬ ‫و اجرای آن از ط��رق الزم و قانونی تا حصول نتیجه نهایی‬ ‫تداوم خواهد یافت»‪.‬‬ ‫دو اعتراض در يك روز‬ ‫تجمع انصار حزب‌اهلل در نهایت برگزار شد‪ ،‬اما درحالی‬ ‫‌که این گروه‪ ،‬در مقابل س��اختمان وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در قبال سیاست‌های این وزارتخانه شعار می‌دادند‪،‬‬ ‫گروهی از سینماگران و دست‌اندرکاران در سوي مقابل آنها‬ ‫تجمع کرده و علیه آنها ش��عار دادند‪ .‬در پایان هم دو گروه‬ ‫پس از س��اعاتی با صدور بیانیه‌هایی به تجم��ع خود پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫در جریان این حوادث‪ ،‬وزارت ارشاد ولو در لفظ‪ ،‬یک‬ ‫گام عقب نشست و اعالم شد که مطابق نظر شورای عالی‬ ‫اکران وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی که با حضور وزیر‬ ‫محترم تشکیل شده برای جلوگیری از هر‌گونه سوء‌تفاهم‬ ‫یا برداشت نادرست در خصوص حکم حیات‌بخش قصاص‪،‬‬ ‫تغییر و ح��ذف الزم در انتهای فیلم س��ینمایی «من مادر‬ ‫هستم» تعیین و ابالغ شده‪ ،‬اصالحیه‌های مورد نظر اعمال و‬ ‫تمام کپی‌های نمایش را در سطح کشور در برخواهد گرفت‪.‬‬ ‫اما جدال دو طرف به خیابان و رس��انه‌ها محدود نشد و در‬ ‫نشست نقد و بررسی این فیلم هم که در فرهنگسرای رسانه‬ ‫ترتیب یافت‪ ،‬با حاشیه‌های فراوانی همراه شد‪ .‬تا حدی که‬ ‫حاضران در نشس��ت در برخی موارد ش��اهد درگیری‌های‬ ‫ش��دید لفظی بین برخی از موافقان و مخالفان فیلم بودند‬ ‫و درگیری‌ها ب��ه حدی بود که گاه تا آس��تانه درگیری‌های‬ ‫فیزیکی نی��ز پیش رف��ت‪ .‬همچنین در بخ��ش میانی این‬ ‫مناظره درگیری‌های لفظی شدیدی بین امیر قادری منتقد‬ ‫که اجرای جلس��ه را برعهده داش��ت با یکی از مخالفان در‬ ‫جلسه رخ داد که برای لحظاتی این نشست را تحت‌الشعاع‬ ‫خود قرار داد‪ .‬اواخر این برنامه نیز درگیری‌های لفظی بین‬ ‫مسعود فراس��تی به‌عنوان موافق فیلم و سید‌حسین علوی‬ ‫به‌عنوان مخالف فیلم رخ داد‪.‬‬ ‫عالوه بر فراستی که س��ابقه همکاری با جیرانی را در‬ ‫برنامه تلویزیونی هفت دارد‪ ،‬رضا میرکریمی‌نیز در دفاع از‬ ‫او برآمد و با انتشار یادداشتی‪ ،‬ضمن حمایت از آن‪ ،‬این نکته‬ ‫را مطرح کرد که نمی‌تواند بفهمد معترضان به چه چیز فیلم‬ ‫معترض هستند‪ .‬به هر حال‪ ،‬حاش��یه‌هایی که در روزهای‬ ‫نخس��ت‪ ،‬این هراس را برای دس��ت‌اندرکاران فیلم ایجاد‬ ‫کرده بود که مبادا فیل��م آنها از پرده‌های س��ینماها پایین‬ ‫کشیده ش��ود؛ اما رفته‌رفته به حس ش��یرین فروش بیشتر‬ ‫تبدیل شد‪g .‬‬
‫‪ l‬دبیر س��ی‌امین جش��نواره فج��ر‪ ،‬ش��هریور ماه‬ ‫امسال گفت که در سینمای امروز ما تمسخر باور‌ها‪ ،‬ایمان‪،‬‬ ‫دفاع‌مقدس و روحانیت ش��دت گرفته است و مسئوالن هم‬ ‫‌بی‌تفاوت هس��تند‪ .‬پس اتفاقی رخ داده است‪.‬در این شرایط‬ ‫توقع این است که وزارت ارش��اد سینما را با ارزش‌ها منطبق‬ ‫کند و هدایت آن را ب��ه عهده بگیرد‪ .‬یا اینکه اجازه س��اخت‬ ‫و نمایش به فیلم‌هایی که حریم‌ه��ای اخالق دینی را نقض‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ندهد‪.‬‬ ‫اما در چند ماه اخیر و به‌طور مش�خص از ابتدای‬ ‫امسال‪ ،‬ش�اهد این بوده‌ایم که این اعتراض‌ها‪،‬‬ ‫به‌خصوص به سه فیلم «گشت ارشاد»‪« ،‬زندگی‬ ‫خصوصی» و «من مادر هستم» بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬تنها این سه فیلم نبوده‪.‬‬ ‫خوب چند فیلم بوده؟‬ ‫‪ l‬س��یزده فیلم بوده که در آنها موضوع خیانت در‬ ‫خانواده مطرح ش��ده‪ ،‬اعتراض‌ها هم مال امسال نیست‪ ،‬از‬ ‫همان سال گذش��ته و از جش��نواره اعتراض‌ها شروع شده‪،‬‬ ‫امام‌جمعه‌های مشهد‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬بابل و جاهای دیگر در دو‬ ‫سال اخیر نس��بت به این روند در س��ینما اعتراض کرده‌اند‪.‬‬ ‫خیلی از شخصیت‌های دیگر هم اعتراض کرده‌اند‪ .‬وقتی دبیر‬ ‫بزرگ‌ترین جشنواره سینمایی کشور این‌طور به صراحت از‬ ‫اهانت به ارزش‌های دینی و مقدسات جامعه به‌عنوان یک‬ ‫روند رو به گسترش در سینمای ایران صحبت می‌کند‪ ،‬این‬ ‫نش��ان می‌دهد که موضوع مربوط به یکی دو فیلم و امسال‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اما امس�ال و به‌خصوص در مورد چند فیلم شکل‬ ‫اعتراض‌ها متفاوت بود‪.‬‬ ‫بنا نیست کسی سخنگوی دیگری باشد‪ ،‬با این حال یک نفر باید تشریح کند اعتراض جریانی که با عنوان انصار‬ ‫حزب‌اهلل شناخته شده‌اند‪ ،‬به کجای سینماست و چرا این روز‌ها یکباره این‌قدر تند و پررنگ شده است؟‬ ‫محم د‌صادق کوشکی‪ ،‬یکی از کسانی است که م ی‌تواند این ماجرا را تشریح کند‪ ،‬هرچند تاکید م ی‌کند ارتباطی‬ ‫با بدنه انصار حزب‌اهلل ندارد و از طرف آنها در مورد اعتراض آنها صحبت نم ی‌کند‪ ،‬اما لحن حرف‌هایش به انصار نزدیک‬ ‫است و راهنمای ی‌های خوبی هم به سرنخ ماجرا‌های اخیر سینما م ی‌کند‪ ،‬که دعوا‌های کهنه را به یاد م ی‌آورد‪ .‬خبرنگار‬ ‫مثلث برای دریافت دیدگاه‌های دكتر كوشكي‪ ،‬با او به گفت‌وگو نشست‪.‬‬ ‫علت اصل�ي انتق�اد معترضان ب�ه وضعیت فعلی‬ ‫سینما در کشور چیست؟‬ ‫‪ l‬من از موضع ش��خصی خودم می‌توان��م در این‬ ‫مورد نظر بدهم‪ ،‬من سخنگوی انصار حزب‌اهلل نیستم‪ ،‬آنها‬ ‫خودشان تشکل هستند و خودشان سخنگو دارند‪ ،‬موضعشان‬ ‫را باید از خودشان بپرسید‪.‬‬ ‫می‌دان�م ک�ه ش�ما به‌عن�وان س�خنگوی انصار‬ ‫حزب‌اهلل صحبت نمی‌کنید‪ ،‬اما می‌خواهم تحلیل‬ ‫شخصی خودتان از این موضوع را بدانم‪.‬‬ ‫‪ l‬من همان‌طور که گفت��م از جانب خودم صحبت‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫من ه�م می‌خواهم نظر خود ش�ما را در این مورد‬ ‫بدانم‪.‬‬ ‫‪ l‬ما به‌عنوان یک نظام دینی یک‌س��ری افق‌های‬ ‫مطلوب داریم که این افق‌ها از ط��رف رهبران نظام‪ ،‬قانون‬ ‫اساس��ی ما و باور‌های دینی ملت ما مشخص می‌شود‪ .‬امام‬ ‫راحل‌(ره) هم فرموده‌اند که نظام ما برای اجرای احکام دینی‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ .‬اصال فلسفه تش��کیل حکومت اسالمی‬ ‫اجرای احکام است‪.‬‬ ‫در نظام اسالمی همه تابع این قاعده هستند و سینما‬ ‫هم از آن مستثنا نیست‪ .‬سینما هم باید در خدمت اعتقاد‌ها و‬ ‫باور‌های دینی مردم و‌ترویج ارزش‌ها و باور‌های دینی باشد‪.‬‬ ‫اما در این ‪ 20‬سال گذشته‪ ،‬سینمای ما‪ ،‬آن‌هم نه همه‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬بلکه برخی بخش‌های آن‪ ،‬روند متفاوتی را در پیش‬ ‫گرفته‌اند‪ .‬اینها نه تنها به این مس��ائل اعتقاد ندارند‪ ،‬بلکه در‬ ‫فیلم‌هایشان اینها را خدشه‌دار می‌کنند‪.‬‬ ‫با این وجود به نظر می‌رسد اعتراض‌ها به سینما‬ ‫در این چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬من گفت��م که بخش‌هایی از س��ینمای ما در‬ ‫این ‪20‬سال گذشته در فیلم‌هایشان این روند زیر پا گذاشتن‬ ‫احکام و اخالق و اعتقادات دین��ی را پر‌رنگ‌تر کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫نبوده که در این مدت اعتراض اتفاق بیفتد‪ ،‬این اعتراض‌ها‬ ‫مدت‌هاس��ت که از طرف ائمه جمعه‪ ،‬برخ��ی کارگردانان و‬ ‫بخش‌هایی از جامعه اتفاق می‌افتد و وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی هم در این روند کاری انجام نمی‌دهد‪.‬‬ ‫این اعتراض‌ها؟!‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت‌وگو با محمدصادق کوشکی درباره وضعیت امروز سینمای ایران‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫مسئوالن بی‌تفاوتند‬ ‫‪ l‬امس��ال وزارت ارش��اد‌بی‌اعتنایی را به اوج خود‬ ‫رسانده‪ ،‬تا آنجا که عده‌ای مجبور شده‌اند برای مقابله با روند‬ ‫رو به گس��ترش توهین به ارزش‌های دینی به قوه قضاییه‬ ‫شکایت کنند‪.‬‬ ‫فکر می‌کنید اینها از کجا ناشی شده است؟‬ ‫‪ l‬اینه��ا کارهایی اس��ت که س��ازمان س��ینمایی‬ ‫مرتکب آن شده‪ ،‬حاال وزیر ارش��اد هم یا قدرتش را ندارد‪ ،‬یا‬ ‫اختیارش را ندارد یا نمی‌خواهد با اینها مقابله کند‪ .‬س��ازمان‬ ‫سینمایی‪،‬زيرنظر وزیر ارشاد این کارها را انجام داده‪.‬‬ ‫یعنی از نظر ش�ما بخش�ی از دولت در این ماجرا‬ ‫دست دارد؟‬ ‫‪ l‬من اگ��ر بخواهم دولت را متهم ب��ه چیزی کنم‪،‬‬ ‫می‌توانم از واژه دولت و واژه اتهام استفاده کنم‪.‬‬ ‫منظورم این اس�ت ک�ه آیا فکر می‌کنی�د جریان‬ ‫خاصی در دولت در این ماجرا‌ها دخیل است؟‬ ‫‪ l‬س��ازمان سینمایی و ش��ورای‌عالی سینما که به‬ ‫ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهد‪.‬‬ ‫االن چه چیزی بیشتر مورد اعتراض است؟‬ ‫‪ l‬در تع��دادی از فیلم‌ه��ا ما ش��اهد رون��د ترویج‬ ‫مفاس��د و منکرات هس��تیم‪ .‬اعتراض‪ ،‬به مضمون‪ ،‬محتوا‬ ‫و جهت‌گیری‌هاس��ت‪ .‬اعتراض به این‌بی‌اعتنایی اس��ت‪.‬‬ ‫اعتراض نسبت به اکران تعدادی فیلم است‪ ،‬نه‌تنها یک فیلم‪.‬‬ ‫حوزه هنری هم به همین دلیل اجازه اکران برخی فیلم‌ها را‬ ‫نداده است‪ .‬حتی در برخی اس��تان‌ها هم نمایش تعدادی از‬ ‫این فیلم‌ها متوقف شده است‪.‬‬ ‫ولی به‌طور مش�خص عده‌ای در مراس�م اکران‬ ‫افتتاحیه فیلم اخیر جیرانی در محل سینما حضور‬ ‫یافته و تجمع کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ l‬من می‌خواهم بگویم حتی آنهایی که جلو سینما‬ ‫رفته‌اند هم آنهایی نبوده‌اند که شما می‌گویید‪ .‬آنها سخنگو‬ ‫دارند‪ ،‬اطالعیه و بیانیه دارند و خودشان در مورد موضعشان‬ ‫صحبت می‌کنن��د‪ .‬آیا آنها اطالعی��ه داده‌ان��د و گفته‌اند ما‬ ‫تجمع کردی��م؟ آنها اگر تجم��ع کنند خودش��ان اطالعیه‬ ‫می‌دهند‪g .‬‬ ‫‪63‬‬
‫باشید‪ ،‬می‌دانید که مدام اقدامات عجیبی انجام شده است‪.‬‬ ‫این کار‌های حوزه هنری البته در حدی قابل‌پذیرش است‪.‬‬ ‫اینکه حوزه بخواهد هر از گاهی یک بار یک شوک به سینما‬ ‫وارد کند‪ ‌،‬حاال به‌هر دلیلی‪ ‌،‬قابل پذیرش اس��ت‪ ،‬اما گاهی‬ ‫اصرار می‌کنند که وارد حیطه جلوگیری از نمایش بش��وند‪،‬‬ ‫محدودیت‌هایی برای س��ینما‌ها درس��ت کنن��د و‌ در مورد‬ ‫ممیزی‌ها اظهارنظر کنند که البته در اغلب موارد هم ناشی‬ ‫از مسائل سیاسی است‪‌،‬این کار‌ها همه با نگاه‌های سیاسی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫غالمرضا‬ ‫موسوي كه‬ ‫زماني در‬ ‫روزنامه كيهان‬ ‫كار مي‌كرد‬ ‫سال‌هاست در‬ ‫سينماي ايران‬ ‫تهيه‌كنندگي‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫«بغض» و «من‬ ‫مادر هستم»‬ ‫از آخرين‬ ‫فعاليت‌هاي‬ ‫اوست‬ ‫اینها که می‌گویید به‌دنبال چه چیزی هستند؟ بعد‬ ‫از این چه می‌خواهند؟‬ ‫‪ l‬بعد از این درگیری‌های سیاس��ی آغاز می‌شود‌ و‬ ‫تا انتخابات هم به ش��کل‌های مختلف و توسط گروه‌های‬ ‫مختلف ادامه پیدا می‌کند‪ .‬متاس��فانه در‌نهایت هزینه تمام‬ ‫این اقدامات از جیب فرهنگ پرداخته می‌شود‪.‬این حاشیه‌ها‬ ‫و داس��تان‌ها ب��ه انتخابات و نگاه��ی که بعضی‌ه��ا دارند‬ ‫بر‌می‌گردد‪ ‌،‬عده‌ای هس��تند که می‌خواهند تسویه‌حساب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوب چرا این‌همه حاش�یه‪ ‌،‬هم�ه‌اش برای فیلم‬ ‫شما؟‬ ‫‪ l‬ببینی��د اینجا اص�لا فیلم م��ن و دیگری مطرح‬ ‫نیس��ت‪ ‌،‬اینها به‌دنبال حاشیه هس��تند‪ .‬حال این فیلم یا هر‬ ‫فیلم دیگری‌‪ ،‬مساله فیلم خاصی نیست‪.‬‬ ‫ولی مشخصا علیه فیلم شما بیانیه صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫قربانی شدیم!‬ ‫گفت‌وگو با تهیه‌کننده فیلم «من مادر هستم»‬ ‫‪3‬‬ ‫غالمرضا موسوی‌‪ ،‬تهیه‌کننده فیلم «من مادر هستم» معتقد است‪ ،‬فیلمش در واقع همان گفتمان انقالب اسالمی‬ ‫اس�ت‪ .‬او می‌گوید فیلمش قربانی بازی‌های سیاس�ی و جناحی شده اس�ت‪ .‬تهیه‌کننده این فیلم همچنین می‌گوید‬ ‫که این فیلم درباره انتقام س�اخته ش�ده و حاال یک نفر می‌خواهد به وسیله حاشیه‌س�ازی برای این فیلم از او انتقام‬ ‫شخصی بگیرد و چیز‌هایی را تالفیکند‪ .‬در این شماره از مثلث با تهیه‌کننده آثاری چون «بغض»‪« ،‬گل یخ» و «جنگ‬ ‫نفت‌کش‌ها» که پیش از این در «قرمز»‪« ،‬صورتی» و «پارک‌وی» هم سابقه همکاری با فریدون جیرانی را داشته‪ ،‬به‬ ‫گفت‌وگو نشستیم‪.‬‬ ‫فاطمه کریمخان‬ ‫قاعدتا اولین س�والی که می‌ش�ود در م�ورد این‬ ‫فیلم حاشیه‌ساز با شما مطرح کرد‪ ،‬درباره میزان‬ ‫فروش اس�ت‌؛ اس�تقبال را در روزهای گذش�ته‬ ‫باتوجه به حواشی به‌وجود آمده‪ ،‬چطور دیده‌اید؟‬ ‫‪ l‬استقبال بد نبود‪ ‌،‬حتی می‌ش��ود گفت با شرایط‬ ‫فعلی سینما استقبال خوب بوده است‪.‬‬ ‫چند سینما را در تهران و شهرستان‌ها در اختیار‬ ‫دارید؟‬ ‫‪ l‬االن فیلم در ‪ 15‬سینما نمایش داده می‌شود‪ ‌،‬در‬ ‫بعضی از شهرس��تان‌ها هم البته روی پرده رفته اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫جزئیات را باید از شرکت پخش بپرسید‪.‬‬ ‫این همه حاش�یه روی فروش فیلم تاثیر داشته‬ ‫است؟‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ l‬تاثیر که داش��ته‪ ‌،‬ام��ا به نظرم مس��اله اصلی در‬ ‫این‌‌همه حاشیه‪ ،‬اصال درباره این فیلم یا من یا چیز دیگری‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫پس مساله اصلی چیست؟‬ ‫‪ l‬مش��کل اساس��ی ما در حال حاض��ر مربوط به‬ ‫این اس��ت که داریم به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری‬ ‫نزدیک می‌شویم‪.‬‬ ‫خوب ای�ن به حاش�یه‌های فیلم ش�ما چه ربطی‬ ‫دارد؟‬ ‫‪ l‬وقت��ی داریم ب��ه انتخابات نزدیک می‌ش��ویم‌‪،‬‬ ‫گروه‌های مختلف سیاس��ی س��عی می‌کنند از راه ورود به‬ ‫فضای سینما‪ ‌،‬به عرصه فرهنگ وارد شوند و تسویه‌حساب‬ ‫کنند‪ .‬در‌واقع حاشیه‌های فیلم ما بیش��تر از همین‌جا ناشی‬ ‫شده است‌‪ ،‬ما داریم در این ماجرا قربانی می‌شویم‪.‬‬ ‫منظورتان کدام ماجرا است؟‬ ‫‪ l‬از ابتدای امس��ال اگر ماجرا‌ه��ا را پیگیری کرده‬ ‫‪ l‬اطالعیه انصار حزب‌اهلل‪ ‌،‬روز سه‌شنبه‪ ‌،‬یعنی یک‬ ‫روز قبل از اکران افتتاحیه فیلم صادر ش��ده است‪ .‬در حالی‬ ‫که صادر‌کنندگان حتی فیلم ما را ندی��ده بودند‪« .‬من مادر‬ ‫هستم» نه در جشنواره نمایش داده ش��ده است و نه برای‬ ‫گروه خاصی‪ .‬تنها کس��انی که این فیلم را دیده بودند‪ ،‬یک‬ ‫عده بسیار معدود و انتخاب‌شده و البته برخي در حوزه هنری‬ ‫بودند‪ .‬اینها در حالی اطالعیه صادر می‌کنند که حتی فیلم‬ ‫را ندیده‌اند‪.‬‬ ‫یعنی این مساله برای شما کافی است که بگویید‬ ‫انتقاد این حاشیه‌ساز‌ها سیاسی است؟‬ ‫‪ l‬اینها کارهای سیاسی اس��ت‪ ‌،‬بعد از انقالب قرار‬ ‫بود رویه در مورد مسائل فرهنگی این‌گونه باشد که هرکس‬ ‫انتقادی‌به مساله فرهنگی خاصی دارد‌‪ ،‬آن انتقاد را با صدای‬ ‫بلند بیان کند‪ ،‬بعد مردم در مورد آن مساله قضاوت کنند‪ ،‬اما‬ ‫برخي می‌خواهند مساله ش��ان را به کف خیابان‌ها بکشند‪‌،‬‬ ‫این رویه کار فرهنگی نیست‪.‬‬ ‫به هرحال فیلم ش�ما قبل از اکران ه�م‪ ‌،‬مدت‌ها‬ ‫درگیر پروانه نمایش بوده است‪ ،‬آنجا چه مشکلی‬ ‫وجود داشت؟‬ ‫‪ l‬دو س��ال پیش که فیلم را ب��رای دریافت پروانه‬ ‫نمایش ارائه کردیم‪ ،‬با مش��کالتی رو‌به‌رو ش��دیم‪ .‬بعد‪ ،‬از‬ ‫شورای بازبینی درخواس��ت نماینده کردیم تا بتوانیم برای‬ ‫دریافت مجوز با آنها تعامل کنیم و اصالح‌هایی را بر‌اساس‬ ‫نظر شورا اعمال کنیم‪ ‌،‬شورای بازبینی آقای سیدضیا دری‬ ‫را به‌عنوان نماینده معرفی کرد و ایش��ان ه��م اگر چه تمام‬ ‫سعی‌اش را کرد‪ ،‬اما از مواضع شورا هم کوتاه نیامد؛ در واقع‬ ‫تالش انجام شد تا همه آن چیزی که شورا می‌خواهد لحاظ‬ ‫شود‪ .‬به هر حال‪ ‌،‬فیلم بعد از س��ه مرحله بازبینی و اصالح‪،‬‬ ‫باز هم با نکاتی از نظر آنان مواجه بود‪ ،‬البته ما تمام چیزی را‬ ‫که شورا می‌خواست‪ ،‬اعمال کردیم‪ .‬ما برای گرفتن پروانه‬ ‫نمایش تالش زیادی کردیم و باالخره س��ال گذشته بعد از‬ ‫دوسال توانستیم پروانه را بگیریم‪.‬‬ ‫در جری�ان آن درگیری‌ه�ا با ش�ورا‌‪‌،‬اش�کال بر‬ ‫س�ر کدام موضوع‌ه�ا بود؟ چ�ه چیز‌های�ی را در‬ ‫اصالحیه‌ها اعمال کردید تا پروانه را گرفتید؟‬ ‫‪ l‬چیز‌های مختلفی بود که من‌ ترجیح می‌دهم در‬ ‫مورد آنها صحبت نکنم‪.‬‬
‫این اصالحات‪ ،‬مش�ابه همی�ن چیز‌هایی بود که‬ ‫االن در م�ورد فیلم ش�ما مطرح اس�ت؛ خوردن‬ ‫مشروب و قصاص و مانند آن؟‬ ‫‪ l‬م��ن‌ترجی��ح می‌ده��م در این م��ورد صحبت‬ ‫نکنم‪ .‬آن موقع موضوعات متفاوت��ی مطرح بود و االن هم‬ ‫موضوعات متفاوتی مطرح است‪.‬‬ ‫فیلم شما همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید‪،‬‬ ‫با حاش�یه‌هایی برای دریافت مجوز رو‌به‌رو شد‪‌،‬‬ ‫عده‌ای تصور می‌کنند که ی�ک جریان خاص در‬ ‫مورد دریافت مجوز فیلم شما دخالت کرده است‪‌،‬‬ ‫واقعا چنین اتفاقی افتاده است؟‬ ‫آن معنی ندارد‪ .‬باید تا انتهای آن نمایش داده شود‪‌،‬تا مبتدا‬ ‫‌بی‌خاصیت نشود‪.‬‬ ‫شما می‌گویید که مبتدا بدون پایان‌بندی آن معنی‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬در حالی که ش�ما کوتاه آمده‌اید‬ ‫و قبول کرده‌اید که س�کانس پایانی فیلم حذف‬ ‫شود‪ ،‬این چه معنی می‌دهد؟‬ ‫‪ l‬خ��وب همان‌ط��ور که از ما خواس��ته ش��ده‪ ،‬ما‬ ‫سکانس پایانی را حذف کرده‌ایم؛ اما خوب این سانسور در‬ ‫سانسور است‪ ،‬ما به این اقدام می‌گوییم سانسور مضاعف‪.‬‬ ‫اصال این در‌خواست از کجا آمد؟ مگر شما سه‌بار‬ ‫فیلم را اصالح نکرده‌اید؟‬ ‫‪ l‬تا جایی که من می‌دانم‪ ،‬کل فرآیند دریافت پروانه‬ ‫برای این فیلم کاملا به صورت عادی طی شده‪ ،‬تمام روند‬ ‫کار همان‌طوری بود که برای هر‌کسی که فیلمش با ممیزی‬ ‫رو‌به‌رو می‌ش��ود‪ ،‬اتفاق می‌افتد‪ .‬حتی می‌خواهم بگویم که‬ ‫در مواردی به دلیل مس��ئولیت‌های صنفی م��ن به‌عنوان‬ ‫مسئول ش��ورای عالی که با خانه سینما هم در تماس بوده‪‌،‬‬ ‫سختگیری‌های بیشتری اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫‪ l‬متاس��فم که ما درجایی هس��تیم ک��ه عالوه بر‬ ‫وزارت ارشاد که وظیفه قانونی در مورد ممیزی فیلم‌ها دارد‪‌،‬‬ ‫جا‌های دیگری هم هس��تند که رفتار‌هاي��ی خاص انجام‬ ‫می‌دهند و با اعمال فشار نظرشان را تحمیل می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬اگر بنا بود از من حمایت شود‪‌،‬این حمایت باید در‬ ‫تولید هم اتفاق می‌افتاد‪ .‬در سه فیلم اخیر من هیچ کمکی از‬ ‫بودجه عمومی و به‌‌اصط�لاح بیت‌المال یا دولت نگرفته‌ام‪.‬‬ ‫در حالی که بسیاری از فیلمساز‌ها هس��تند که بودجه‌های‬ ‫میلیاردی از بودجه عمومی یا دولتی دریافت می‌کنند‪ .‬البته‬ ‫اگر حمایتی صورت بگیرد‪ ،‬خوب است؛ اما در مورد این سه‬ ‫فیلم هیچ کمکی به من نشده است‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬فیلم واقعا هیچ اشکالی ندارد‪ ،‬اما حتی اگر‬ ‫مساله سیاسی هم نباشد‪‌،‬یک نفر هست که تصمیم گرفته‬ ‫حساب‌های شخصی‌اش را با ما صاف کند‪.‬‬ ‫یعنی هیچ حمایتی از شما نشده است؟‬ ‫جداي از اعتراض‌های انص�ار حزب‌‌اهلل‪ ،‬عده‌ای‬ ‫هم در مورد تصویر قصاص در این فیلم اعتراض‬ ‫دارند‪ ‌،‬نظر شما در این مورد چیست؟‬ ‫‪ l‬موضوع این فیلم مساله اعدام و قصاص نیست‌‪،‬‬ ‫نکته فیلم این است که یک انتقام شخصی اتفاق می‌افتاد نه‬ ‫قصاص‪ .‬خانم بر‌اساس وکالت از برادر مقتول‪‌،‬برای انتقام‬ ‫سوءاستفاده می‌کند‪ .‬اینجا مساله قصاص نیست‪ .‬ما تالش‬ ‫کرده‌ایم یک زندگی فرنگی را به چالش بکش��یم و عاقبت‬ ‫آن را نشان دهیم‪ .‬ضمن آنکه این نمایش بدون پایان‌بندی‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬دو جناح خاص دارند با هم دعوا می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خیلی‌ه��ا فیلم را دیده‌ان��د و موافق‬ ‫آن بوده‌ان��د‪ .‬اکثر بینندگان فیل��م آن را اخالق‌گرا توصیف‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫درگیری کدام جناح‌ها؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم‪ .‬م��ن نمی‌توانم بگویم که چه کس��ی‬ ‫پشت این داس��تان است‪ ‌،‬من سیاس��تمدار نیستم که بدانم‬ ‫چه اتفاق��ی دارد می‌افتد‪ .‬نمی‌دانم چه کس��ی یا کس��انی‬ ‫پش��ت این ماجرا هس��تند‪ .‬من تنها می‌دانم که ما قربانی‬ ‫هس��تیم و اینکه سیاس��ت فرهنگی بای��د به‌گونه دیگری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫من شخصا مانند هر آدم دیگری گرایش‌های سیاسی‬ ‫خودم را دارم اما ای��ن گرایش‌ها در هیچ کج��ا به جز پای‬ ‫صندوق رای نمود پیدا نمی‌کنن��د‪ .‬من هیچ وقت پای هیچ‬ ‫اطالعیه و بیانیه‌ای را امض��ا نکرده‌ام که هم دالیل صنفی‬ ‫دارد وهم دالیل دیگر‪ .‬فکر می‌کنم هر کس��ی باید نظرات‬ ‫اعتقادات مردم را نشانه گرفته‌اند‬ ‫رئيس س��ازمان تبليغات اس�لامي درواقع در راس‬ ‫نهادي قرار دارد كه حوزه هنري به آن تعلق گرفته و به‌تبع‬ ‫آن‪ ،‬س��ينماهاي متعلق به حوزه‌هنري نيز در زيرمجموعه‬ ‫تشكيالتي او محس��وب م ي‌ش��وند‪ .‬حجت‌اهلل‌خاموشي‬ ‫معتقد است فيلم‌هايي چون «من مادر هستم» اعتقادات‬ ‫ديني مردم را نشانه گرفته‌اند و چنين مسائلي به دليل نبود‬ ‫نظارت بر فيلم‌ها از سوي وزارت ارش��اد رخ داده است‪.‬حجت‌االسالم سيدمهدي خاموشي كه‬ ‫در اوج دعواهاي مربوط به اين فيلم‪ ،‬در نشست رونمايي از انيميشن «تاريخ از اين ور» حضور‬ ‫ش آمده در حوزه سينماي اي ران را در فقدان‬ ‫يافته بود‪ ،‬در جمع خبرنگاران‪ ،‬ريشه مسائل اخير پي ‌‬ ‫نظارت ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دانس��ت و گفت‪ « :‬مسئوالن و دست‌اندركاران‬ ‫توليد فيلم‌هايي از اين دست‪ ،‬هنگام ساخت يك اثر سينمايي بايد مجموع مختصات فرهنگي‪،‬‬ ‫اجتماعي و اسالمي كش��ورمان را درنظر بگيرند‪ .‬در واقع تاثي رات مثبت و منفي فيلم‌هايي را‬ ‫كه توليد و بعد اكران م ي‌شود‪ ،‬بايد در زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم سنجيد و بعد دست به‬ ‫ساخت و اكران فيلم‌هايي از اين دست زد‪».‬خاموشي اعتقاد دارد‪ ،‬فيلم ي‌چون «من مادر هستم»‬ ‫اعتقادات ديني مردم را نشانه گرفته اس��ت‪ .‬اين درحالي است كه سينماي اي ران با ساخت آثار‬ ‫درخور بايد مسائل اعتقادي‪ ،‬باورهاي ديني و احاديث بزرگان دين را‌ ترويج و اشاعه دهند‪.‬‬ ‫‪ l‬برای اینک��ه آقایان ب��ه تازگ��ی از دو فیلم دیگر‬ ‫خالص ش��ده‌اند‪ .‬من نمی‌دانم ک��ه چه اتفاق��ی افتاده که‬ ‫این فیلم با این همه حاش��یه رو‌به‌رو شده است‪ ،‬در صورتی‬ ‫که فیلم ما بسیار اخالق‌گرا اس��ت‪ .‬در رفسنجان جمعی از‬ ‫مسئوالن فرهنگی‪ ‌،‬سیاس��ی‪ ‌،‬نظامی و امنیتی کار جالبی‬ ‫کرده‌اند و دس��ته‌جمعی رفته‌اند فیل��م را دیده‌اند و متوجه‬ ‫شده‌اند که فیلم بسیار اخالق‌گراست‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما این درگیری‌ه�ا تا کج�ا ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬فکر می‌کنید با اعمال تغییرات جدید‬ ‫باز هم حاشیه‌ها ادامه داشته باشد؟‬ ‫‪ l‬کافی اس��ت مردم‪ ‌،‬بدون غرض سیاسی فیلم را‬ ‫تماشا کنند‪ ،‬بعد در مورد آن قضاوت کنند‪ .‬این فیلم نقد یک‬ ‫نوع زندگی است و در واقع همان گفتمان انقالب اسالمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫شما اشاره کردید که این درگیری‌ها و حاشیه‌ها‬ ‫ناشی از نزدیکی به انتخابات است‪ ،‬فکر می‌کنید‬ ‫این ماجرا‌ها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟‬ ‫‪ l‬این گرفتاری‌ها از ابتدای امس��ال برای سینما و‬ ‫به‌خصوص برای بخش خصوصی ایجاد ش��ده اس��ت‌ و به‬ ‫همین دلیل اس��ت که بخش خصوصی هم تقریبا دست از‬ ‫کار کشیده است‪.‬این روز‌ها می‌بینید که فیلم‌ها بیشتر دولتی‬ ‫هستند‪ ‌،‬با پول دولت ساخته می‌ش��وند و حتی هزینه‌های‬ ‫تبلیغات خودش��ان را هم در نمی‌آورند و با شکس��ت کامل‬ ‫و مطلق پروژه مواجه می‌ش��وند‪ .‬با این روش‌ها می‌خواهند‬ ‫بخش خصوص��ی را حذف کنن��د‪ .‬واقعیت هم این اس��ت‬ ‫که این روش خوبی اس��ت؛ در صورتی ک��ه بخواهیم کال‬ ‫سینما نداش��ته باش��یم‪ .‬اگر ما بخواهیم فیلم ایدئولوژیک‬ ‫هم بس��ازیم‪ ‌،‬اول باید مردم عادت فیلم دیدن داشته باشند‬ ‫تا آن فیلم‌ها را ببینند؛ وگرنه‪ ‌،‬ش��ما فیل��م ایدئولوژیک هم‬ ‫بسازید‪‌،‬چه کسی قرار اس��ت آن را ببیند؟اگر قرار است ما‬ ‫در س��ینما به جای قابل قبولی برس��یم‪ ‌،‬بای��د برنامه‌ریزی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬من از همه مردم می‌خواهم فیلم را ببینند‬ ‫و در م��ورد آن قضاوت کنند‪ .‬م��ردم عاقل و بالغ هس��تند‬ ‫و می‌توانند در م��ورد فیلم به نتیجه برس��ند‪ ‌،‬ب��ه هر حال‬ ‫هر مس��اله‌ای هم که باش��د از طریق گفت‌وگ��و برطرف‬ ‫خواهد شد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪ l‬اگر کسی می‌خواس��ت به ما در این مورد گوشه‬ ‫چشمی‌داشته باشد‌‪ ،‬دریافت مجوز این‌همه طول نمی‌کشید‪‌.‬‬ ‫اگر چنین چیزی بود‪ ،‬ما هم با یک اشاره پروانه می‌گرفتیم‪.‬‬ ‫ولی ش�ما قبال اش�اره کرده‌‌اید که این حاشیه‌ها‬ ‫ناشی از مسائل سیاسی است؟!‬ ‫پس فکر می‌کنید چ�را این درگیری‌ه�ا درمورد‬ ‫فیلم شما ایجاد شده؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫در مورد مجوز ه�م هیچ دخالتی از جایی نش�د؟‬ ‫هیچ حمایتی برای گرفتن مجوز صورت نگرفت؟‬ ‫فیلم ش�ما یک بار مجوز گرفته اس�ت‌‪ ‌،‬حاال هم‬ ‫که اعالم کرده‌اید اصالح�ات مورد نظر را دوباره‬ ‫اعم�ال می‌کنید‪ ،‬با این حال‪ ‌،‬حاش�یه‌ها هنوز هم‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫سیاس��ی‌اش را به صندوق اع�لام کند‪ .‬م��ن آدم حزبی و‬ ‫گروهی نیستم‪.‬‬ ‫جلسهگفت‌وگو برگزاركنيم‬ ‫وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ك��ه در آغاز موج‬ ‫اعتراض‌ها به نمايش فيلم «من مادر هستم» سياست‬ ‫سكوت را در مواجهه با خبرنگاران در پيش گرفته بود‪ ،‬در‬ ‫زمان برگزاري تجمع اعتراضي انصار حزب‌اهلل در مقابل‬ ‫ساختمان وزارتخانه‌اش گفت‪« :‬از نقد استقبال م ي‌كنيم‬ ‫اما بايد در محيط منطقي بحث ش��ود و فضا به سمتي‬ ‫برود كه خود تهي ه‌كننده و كارگردان جوابگوي نقدها باش��ند‪ ،‬البته م��ا هم وظيفه نظارتي‬ ‫خود را انجام م ي‌دهيم‪ ».‬س��يدمحمد حس��يني كه براي كنگره ميرزاكوچك‌خان جنگلي‬ ‫در گيالن به س��ر م ي‌برد‪ ،‬بدون نام بردن از فيلم خاصي‪ ،‬تصريح ك��رد‪« :‬در برخي فيلم‌ها‬ ‫وقتي م ي‌خواهيم نشان دهيم شيوه زندگي برخي خانواده‌ها اسالمي نيست بايد نشان داد‬ ‫چه تخلفات و روابط نامناس��بي دارند كه منجر به بن‌بس��ت‌هايي در زندگي آنها م ي‌شود‪.‬‬ ‫گاهي فيلم م ي‌خواهد به موضوعي اش��اره كند و بعد تبعات منفي آن را بيان كند كه اين‬ ‫براي جامعه پندآموز اس��ت‪ ،‬بنابراين جامعه بايد سع ه‌‌صدر داشته باش��د‪ ،‬البته چارچوب‌ها‬ ‫بايد رعايت ش��ود‪ ».‬او اما در چند روز بعد‪ ،‬در اظهار‌نظري صريح‌تر گفت‪« :‬بهتر است اگر‬ ‫مخالفتي با موضوعي داريم به جاي شعار دادن در خيابان‪ ،‬سعي كنيم اختالف‌نظرها را در‬ ‫جلس��ات بحث و گفت‌وگو حل كنيم‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫فرهنگ‬ ‫همه فيلم‌هاي جنجالي‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫بر سر چه فيلم‌هايي در سينماي ايران غوغا به پا شده است؟‬ ‫محمد تاجیک‬ ‫‪4‬‬ ‫در اين گزارش به واسطه مخالفت «انصار حزب‌اهلل» با‬ ‫فيلم «من مادر هستم»‪ ،‬به فيلم‌هاي جنجالي سه دهه اخير‬ ‫پرداخته شده است كه هر يك در مقطع خود با مخالفت‌هايي‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌اند؛ فيلم هايي كه در زمان خود جنجال‌س��از‬ ‫شده‌اند و در نهايت از پرده سينماها هم برداشته شدند‪.‬‬ ‫«برزخی‌ها» رکورد‌شکنی کرد و از سینماها برداشته‬ ‫شد‬ ‫برزخی‌ها از اولین فیلم‌هایی است که در ابتدای انقالب‬ ‫س��اخته ش��د و پس از مدتی که از اکران آن گذشت از پرده‬ ‫ی به کارگردانی ایرج‬ ‫سینماها برداشته ش��د‪ .‬برزخی‌ها فیلم ‌‬ ‫قادری و تهیه‌کنندگی محمد‌زاده ساخته سال ‪ ۱۳۶۱‬است‪.‬‬ ‫این فیلم در سال ‪ ۱۳۶۱‬با هشت میلیون تومان فروش رکورد‬ ‫فروش فیل��م در ایران را شکس��ت و بعد از مدت��ی از اکران‬ ‫برداشته شد‪.‬‬ ‫برزخی‌ها درباره چه بود؟‬ ‫در خالصه این فیلم آم��ده‪« :‬در روز ‪ ۲۲‬بهمن ‪۱۳۵۷‬‬ ‫گروهی مجرم عادی از زندان می‌گریزند‪ .‬آنها که قصد دارند‬ ‫از کش��ور خارج ش��وند‪ ،‬در دهکده‌ای مرزی با مردی به نام‬ ‫سید‌یعقوب آشنا می‌شوند که می‌کوشد با اعمال و گفتارش‬ ‫زندانیان را از فرار باز‌دارد‪ .‬آنها ابتدا موعظه‌های سید‌یعقوب را‬ ‫به ریشخند می‌گیرند‪ ،‬اما به مرور پس از تجاوز ارتش بیگانه‬ ‫‪66‬‬ ‫به خاک میهن تح��ت تاثیر فداکاری س��ید‌یعقوب و اهالی‬ ‫دهکده قرار می‌گیرند و از روستا دفاع می‌کنند و جان خود را از‬ ‫دست می‌دهند‪ ».‬ایرج قادری‪ ،‬محمدعلی فردین‪ ،‬محمدعلی‬ ‫کش��اورز‪ ،‬حسین ش��هاب‪ ،‬س��عید راد و ناصر ملک‌مطیعی‬ ‫بازیگران اصلی این فیلم بودند‪.‬‬ ‫روایت ایرج قادری از برزخی‌ها‬ ‫خود ایرج قادری در مصاحبه‌ای با س��ایت پرده سینما‬ ‫درباره برزخی‌ها گفته‪« :‬آقایی بود به ن��ام آقای محمد‌زاده‬ ‫و آنطوری که من عکس‌های ایش��ان را در دفترش دیدم از‬ ‫دوستان نزدیک امام خمینی(ره) بودند‪ .‬روزی ایشان آمدند‬ ‫ی را دادند‪ .‬مرد بانفوذی بودند‪.‬‬ ‫و به من پیشنهاد ساختن فیلم ‌‬ ‫فیلم محمد رسول‌اهلل را او وارد ایران کرده بود‪ .‬من نمی‌دانم‬ ‫چه اتفاقی افتاد و قرعه به نام من افتاد‪ .‬اما ایشان با من تماس‬ ‫گرفتند و با هم دیداری داشتیم‪ .‬به من گفتند می‌خواهم با شما‬ ‫فیلمی‌بسازم‪ .‬من هم هنرپیشه‌های مشهور آن زمان را دور‬ ‫هم جمع کردم‪ .‬مثل آقای [ناصر] ملک‌مطیعی که خودش به‬ ‫تنهایی سلطان یک فیلم بود‪ ،‬یا آقای فردین‪ .‬فردین هنرپیشه‬ ‫تک یک فیلم بود و وقتی تهیه‌کنن��ده‪ ،‬فردین را برای بازی‬ ‫در فیلمش می‌گذاشت‪ ،‬دیگر همه چیز تمام بود‪ .‬من در آن‬ ‫زمان تنها کاری که کردم و مدت‌ها فکرم را مشغول ساخته‬ ‫بود‪ ،‬این بود که تمام این هنرپیشه‌های مطرح را برای بازی‬ ‫در این فیلم گذاشتم‪ .‬فردین‪ ،‬ملک‌مطیعی‪ ،‬سعید راد‪ ،‬قادری‬ ‫و‪ ...‬یا کسانی مثل خسرو شجاع‌زاده که هنرپیشه نقش اول‬ ‫فیلم آقای بیضایی [غریبه و مه] بود‪ .‬و [محمد‌علی] کشاورز‬ ‫و‪ ...‬من تمام اینها را برای بازی در فیلم انتخاب کردم و ساخت‬ ‫فیلم را ش��روع کردم‪ .‬بودن تمام ستاره‌ها در کنار شما خیلی‬ ‫مشکل است‪ .‬مثال شما در سینمای خارج که نگاه کنید باید‬ ‫حقوق مارلون براندو در کنار یک ستاره دیگر حفظ شود و خب‬ ‫آن موقع همه ما هنرپیشه‌های نقش اول بودیم و به سختی‬ ‫همه راضی شدند که در آن فیلم در کنار یکدیگر بازی کنیم‪.‬‬ ‫اما من تمام آنها را متقاعد کردم که همه ش��ما در این فیلم‬ ‫س��هم دارید و بیایید این کار را انجام بدهید‪ .‬در آن زمان به‬ ‫اینها و مثال به آقای فردین اجازه نمی‌دادند که در فیلم بازی‬ ‫کند‪ .‬من در واقع آن زمان دوستی کردم و برای اینها «ویزا»‬ ‫گرفتم تا توانستند برزخی‌ها را بازی کنند‪».‬‬ ‫این کارگردان فقید سینما در ادامه به نقش مخملباف‬ ‫در پایین کشیدن فیلم برزخی‌ها اش��اره کرده وگفته‪« :‬باور‬ ‫کنید س��ینماها برای اکران فیلم خیلی ش��لوغ بود‪ .‬آن‌وقت‬ ‫آقای محس��ن مخملب��اف ی��ک روز جمعه با ع��ده‌ای راه‬ ‫افتادن��د و طوماری درس��ت کردند مبنی ب��ر اینکه انقالب‬ ‫ش��ده و ما انقالب کردیم‪ ،‬اما اینها هنرپیشه‌های طاغوتی‬ ‫هستند‪ .‬درس��ت جلوی همین س��ینمایی که در میدان ‪24‬‬ ‫اسفند [انقالب] است‪ ...‬اس��مش چه بود‪ ...‬کاپری‪[ .‬بهمن]‬ ‫و یونیورس��یتی‪ .‬این آدم‌ها می‌گفتند بروید دم در س��ینماها‬ ‫ببینید چقدر غلغله اس��ت‪ ،‬آن‌وقت مراسم‌ روز جمعه خلوت‬ ‫است‪ .‬این شد که فیلم من را از اکران کشیدند پایین‪ .‬امثال‬ ‫آقای مخملباف چنین بساط‌هایی را زیاد سر من آورده‌اند‪».‬‬ ‫روایت سینایی از برداشته شدن زنده‌باد‬ ‫«زنده‌باد» ساخته خسرو سینایی نیز از جمله فیلم‌هایی‬ ‫بود که همان اوایل انقالب از پرده س��ینماها برداش��ته شد‪.‬‬ ‫خس��رو س��ینایی درباره چگونگی س��اخت فیلم زنده‌باد در‬ ‫مصاحبه‌ای گفته‪« :‬تصمیم گرفتم نخستین فیلم سینمایی‬ ‫بلندم را با گروه فیلمسازی خودم و بودجه اندکی که از ساختن‬ ‫فیلم کوتاه گردآورده بودیم‪ ،‬بس��ازم‪ .‬لوکیش��ن نود درصد‬ ‫داس��تان خانه خودم بود‪ .‬از سر اتفاق‪ ،‬س��اختن این فیلم با‬ ‫روزهای پیروزی انقالب اسالمی در ایران هم‌زمان شد و در‬
‫عین حال که نام فیلمم «زنده باد‪ »!...‬بود‪ .،‬فیلم‪ ،‬سال ‪1980‬‬ ‫در جش��نواره «کارلووی واری» یک جایزه ب��رد و در اکران‬ ‫آمفی‌تئاتر دانشگاه فنی وین با موفقیت بزرگی روبه‌رو شد و‬ ‫‪( Pretty Baby‬لویی‌‌ماله) به عن��وان یکی از فیلم‌های برتر‬ ‫هفته دو روزنامه اتریشی انتخاب شد‪ .‬اما اکران این فیلم در‬ ‫ایران خیلی زود ممنوع شد و هنوز هم ممنوع است‪».‬‬ ‫چند سال پیش نیز آقای سینایی در مصاحبه‌ای با ایسنا‬ ‫درباره فیلم زنده‌باد گفته بود‪« :‬همین فیلم را که خواس��تند‬ ‫در ایران نمایش دهند رئیس س��ندیکای سینماداران آمد و‬ ‫گفت که «گفتند سر در س��ینماها‪ ،‬صور قبیحه است و حق‬ ‫ندارید سردر بزنید‪ ،‬در تلویزیون آن زمان و روزنامه‌ها نمی‌شد‬ ‫تبلیغ کرد‪.‬فیلم زنده باد در شرایطی روی پرده‌آمد که سر در‬ ‫سینمایی نداشت‪ .‬البته با هزار بدبختی پول جمع کرده و سر‬ ‫در سینما را چاپ کرده بودند‪ .‬س��ر دری که فقط یک دست‬ ‫خونی بود بر دیوار و یک سری سایه‌ای که مشت شده بود‪.‬‬ ‫فیلم زنده باد در این شرایط روی‌پرده آمد‪ .‬بعد از چهار روز که‬ ‫مردم حتی در جنوب تهران در وس��ط فیلم‪ ،‬برای آن دست‬ ‫می‌زدند فیلم را برمی‌دارند و بعد توقیف می‌شود و بعد همه‬ ‫سینماها سر در می‌زنند‪».‬‬ ‫روایت ده‌نمکی از ماجرای آدم‌برفی‬ ‫مارمولک به چه می‌پرداخت؟‬ ‫رضا مثقالی معروف به رضا مارمولک دزد سابقه‌داری‬ ‫اس��ت که باره��ا دس��تگیر و زندانی ش��ده‪ ،‬ام��ا در آخرین‬ ‫دستگیری‪ ،‬اتهام او سرقت مسلحانه‌است‪ .‬رضا را به زندانی‬ ‫تحویل می‌دهند که رئیس آن (آقای مجاور) مردی بس��یار‬ ‫س��ختگیر و انعطاف‌ناپذیر اس��ت‪ .‬او عقیده دارد باید آنقدر‬ ‫نس��بت به مجرمان ‪ -‬با روش‌هایی خاص – س��ختگیری‬ ‫کند که حتی فکر اعمال خالف به مغزش��ان نرسد و معتقد‬ ‫است زندانیان را به زور هم که شده باید وادار به درستکاری‬ ‫کرد تا به بهش��ت بروند‪ .‬رضا در حادثه‌ای مجروح شده و به‬ ‫بیمارستان خارج از زندان منتقل می‌شود‪ .‬در آنجا لباس یک‬ ‫روحانی بیمار را می‌رباید و در لباس روحانیت موفق به فرار‬ ‫از زندان می‌شود‪ .‬او با مصونیتی که در لباس تازه پیدا کرده‬ ‫به یک ش��هرک مرزی می‌رود تا با گذرنامه جعلی از کشور‬ ‫خارج شود‪ ،‬اما به دالیلی با یک روحانی دیگر اشتباه گرفته‬ ‫می‌شود و امامت جماعت محلی را برعهده‌اش می‌گذارند‪ .‬او‬ ‫با ش��یوه‌های خودش مردم را موعظه و راهنمایی می‌کند و‬ ‫چندین بار اعمال خالفکارانه‌اش با س��وءتعبير‪ ،‬نیکوکاری‬ ‫قلمداد می‌ش��ود‪ .‬به هر حال در روستا مریدهای زیادی پیدا‬ ‫می‌کند و خود او نیز کم‌‌کم تحت‌تاثیر لباس و موقعیت جدید‬ ‫به اعمال مثبتی روی می‌آورد ت��ا اینکه آقای مجاور‪ ،‬رئیس‬ ‫زندان که همه جا به‌دنبال او می‌گردد‪ ،‬به س��راغش می‌آید‪،‬‬ ‫اما او هم دیگر مایل نیست رضا را با دستبند دستگیر کند‪.‬‬ ‫«خانه‌ای روی آب» فرمان‌آرا‬ ‫خانه‌ای روی آب بهمن فرمان‌آرا نیز از جمله فیلم‌هایی‬ ‫بود که در اوایل دهه هشتاد بامشکل مواجه شد و برای مدتی‬ ‫از پرده سینماها پایین کشیده شد‪.‬‬ ‫دکتر سپیدبخت شبی موقع رانندگی فرشته‌ای را زیر‬ ‫می‌گیرد و دستش با لمس انگش��تان فرشته زخمی‌ عمیق‬ ‫برمی‌دارد‪ .‬فردا وقتی دکتر به بیمارس��تان می‌رود‪ ،‬مسئول‬ ‫بخش به او می‌گوید پسربچه‌ای حافظ قرآن را که بی‌هوش‬ ‫شده‪ ،‬اشتباها به بخش درمانی دکتر (زنان و زایمان) منتقل‬ ‫کرده‌اند‪ .‬دکتر در بیمارستان با یکی از همکاران قدیمی‌اش‬ ‫که س��ابقا میان آنها رابطه و عالقه‌ای بوده برخورد می‌کند‪.‬‬ ‫ژاله‪ ،‬منش��ی دکتر از او به دلیل رابطه گذشته‌ش��ان و اینکه‬ ‫دکتر در نهایت باعث ش��ده دیگر هیچ وق��ت نتواند بچه‌دار‬ ‫ش��ود گالیه می‌کند‪ .‬دکتر برای دیدن پ��در پیرش به خانه‬ ‫سالمندان می‌رود و بین آنها برخورد تلخی صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫واکنش فرمان‌آرا به اعتراضات‬ ‫در همان زمان فرمان‌آرا در مصاحبه‌های خود س��عی‬ ‫می‌کرد به‌اعتراضات واکنش مناسبی دهد‪ .‬بهمن فرمان‌آرا در‬ ‫مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی که عده‌ای می‌گویند فرمان‌آرا‬ ‫پاس��خ تمام مش��کالت را با چهار آیه پایان فیلم داده است‪،‬‬ ‫گفته بود‪« :‬این برداشت‌هایی است که من هیچ کنترلی روی‬ ‫آن ندارم‪ 4 .‬آیه از س��وره بقره که من در پایان فیلم استفاده‬ ‫کردم‪ ،‬مضمونش این است که آنهایی که تظاهر می‌کنند به‬ ‫مذهبی بودن برای فریب دادن مومنین واقعی عذابی بزرگ‬ ‫در انتظارشان است‪».‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫روایت شریفی‌نیا از نقش ده‌نمکی‬ ‫اما در زمان نمایش اخراجی‌ها ‪ 3‬محمد‌رضا شریفی‌نیا‬ ‫مارمولک جنجالي‬ ‫مارمولک فیلم دیگری است که از سینماها پایین آمد‪.‬‬ ‫این فیلم همچون فیلم دیگر کارگردان بنام لیلی با من است‬ ‫که نگاه متفاوتی به مساله جنگ داشت‪ ،‬نگاهی متفاوت به‬ ‫مساله روحانیت دارد‪.‬‬ ‫شخصیت اصلی این فیلم سارقی حرفه‌ای به نام رضا‬ ‫مثقالی ا‌س��ت که به دلیل مهارتش در باال رفتن از دیوار به‬ ‫رضا مارمولک معروف است‪ .‬به‌طور خالصه این فیلم درباره‬ ‫روحانيت با زباني طنز س��اخته شده اس��ت‪ .‬مارمولک تنها‬ ‫چند هفته پس از اکران عمومی نمایش��ش در سینماها‪ ،‬به‬ ‫درخواست دست‌اندرکاران فیلم متوقف شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫خود ده‌نمکی در مصاحبه‌ای که در س��ایت پارس��ینه‬ ‫منتشر ش��ده درباره ش��ایعه سقط جنین س��ر فیلم تحفه‌ها‬ ‫گفته‪« :‬اص�لا آن یک حکایت سیاس��ی دارد‪ .‬برای این بود‬ ‫که آن‌موق��ع‪ ،‬بچه‌های انص��ار ح��زب‌اهلل می‌رفتند جلوی‬ ‫شهرداری تظاهرات می‌کردند و جلوی بانک مرکزی؛ به‌دلیل‬ ‫سیاست‌های اقتصادی و الگوی توسعه‪ .‬جلسه‌ای بود با یکی‬ ‫از س��ران جناح چپ درباره اینکه چرا خبرهای اینها را توی‬ ‫روزنامه‌شان تحریف می‌کردند‪ .‬او گفت‪ :‬شما چرا فقط جلوی‬ ‫دستگاه‌هایی می‌روید که متعلق به کارگزاران یا ما هستند؟‬ ‫گفتیم چه‌کار کنیم؟ گفت‪ :‬شما چرا نمی‌روید جلوی وزارت‬ ‫ارش��اد؟ این بنده‌های خدا هم تصمیم گرفتند بروند جلوی‬ ‫وزارت ارش��اد که سیاست‌های ارش��اد باید اینطوری باشد‪،‬‬ ‫بعد آمدند مصداق‌یابی کنند‪ ،‬رفتند جلوی س��ینما قدس‪ ،‬در‬ ‫اعتراض به اکران فیلم تحفه‌ها‪.‬در هر صورت از وزارت ارشاد‬ ‫به س��مت ولیعصر تجمعی بود‪ .‬بعد از مراسم رسمی‪ ،‬جلوی‬ ‫در س��ینما قدس‪ ،‬بر اثر ازدحام جمعیت و هل دادن‪ ،‬یکی از‬ ‫شیشه‌ها شکس��ت‪ .‬فردا‪ ،‬روزنامه همین آدم جناح چپی که‬ ‫بچه‌ها را تحریک کرده بود بروید جلوی وزارت ارشاد‪ ،‬تیتر‬ ‫اولش این بود که یک زن جلوی س��ینما قدس سقط جنین‬ ‫کرد‪ .‬کل قصه‪ ،‬قصه سیاس��ی بود‪ ».‬اما در مصاحبه دیگری‬ ‫ده‌نمکی در گفت‌‌وگویی در نشریه متعلق به رشید‌پور روایت‬ ‫دیگری از شایعات مربوط به خودش را بازگو می‌کند‪ .‬رشید‌پور‬ ‫از ده‌نمکی می‌پرسد‪« :‬می‌گویند وقت اکران آدم برفی سینما‬ ‫قدس را ده‌نمکی با همراهانش به هم ریخت و یک نفر هم‬ ‫آنجا س��قط جنین کرد‪».‬ده‌نمکی پاسخ می‌دهد‪« :‬من یک‬ ‫س��وال دارم! این خانمی‌که من هر جا می‌روم سقط جنین‬ ‫می‌کند چه کسی است که همیشه هم آماده به سقط کردن‬ ‫است؟ این حرف را چندین جا گفته‌‌اند‪ .‬یک نفر بیاید و این آدم‬ ‫را به من نشان بدهد‪ ».‬وی درادامه گفته‪« :‬در مورد آدم‌برفی‬ ‫من هیچ موضعی نگرفتم‪ .‬یعنی مطلب طنز نوشته بودم اما ته‬ ‫قصه را می‌دانستم که آقای زم از بزرگان نظام تائید گرفته که‬ ‫این فیلم اشکال ندارد‪ .‬به آنهایی که این کار را کردند هم قصه‬ ‫را گفتم اما گوش نمی‌دادند و در بازی سیاسی افتادند و با این‬ ‫کارش��ان فروش فیلم را باال بردند‪ .‬بعد که این اتفاقات افتاد‬ ‫نظرات بزرگان چاپ شد که این فیلم ایرادی نداشته است‪.‬‬ ‫خدایی آن کسی که اعتراض می‌کرد مقصر بوده یا آن کسی‬ ‫که کاغذ را در جیبش قایم کرده بود؟»‬ ‫در نشستی در فرهنگسرای رسانه حرف‌های جالبی درباره‬ ‫نقش ده‌نمکی در حمله به آدم برفی زد‪ .‬شریفی‌نیا گفته بود‪:‬‬ ‫«زمان اکران «آدم برفی» آقای ده‌نمکی یا می‌خواستند این‬ ‫فیلم را از پرده پایین بکشند یا نمی‌خواستند‪ .‬به هر حال ایشان‬ ‫متهمند و من هم جواب می‌خواهم‪ .‬آخه این مساله که کی در‬ ‫فیلم زن پوش باشد که نیاز به مجوز ندارد‪ .‬همان‌طور که اگر‬ ‫کسی در فیلم دزدی کند نیاز به مجوز ندارد‪ ...‬درباره زن پوش‬ ‫بودن ایراد این است که فرد انگشت‌نما شود و‪ ...‬اما دیگر نباید‬ ‫که فیلم را روی پرده به آتش بکشند!»‬ ‫دکتر به ژاله می‌گوید مدتی اس��ت سرنش��ینان یک پیکان‬ ‫سفید در تعقیبش هس��تند و از او نش��انی یک نصب‌کننده‬ ‫دزدگیر را می‌گیرند‪ .‬مانی پس��ر جوان دکتر سپیدبخت پس‬ ‫از پانزده سال به کشور می‌آید‪ ،‬اما در فرودگاه به جرم حمل‬ ‫مواد مخدر بازداشت می‌ش��ود‪ .‬دکتر باالخره موفق می‌شود‬ ‫مانی را خالص کند‪ ،‬اما نیمه‌شب می‌فهمد پسرش در حال‬ ‫تزریق مواد‌مخدر اس��ت و تصمیم می‌گیرد او را برای ترک‬ ‫اعتیاد به کلینیک ببرد‪ .‬پس��ر از کلینی��ک می‌گریزد و دکتر‬ ‫که در جس��ت و جوی پسرش به جنوب ش��هر رفته اتفاقی‬ ‫پدر ژاله را می‌بیند و متوجه می‌ش��ود که او مدت‌هاس��ت با‬ ‫خان��واده‌اش ارتباطی ن��دارد و تنها زندگی می‌کن��د‪ .‬ژاله با‬ ‫تعقیب‌کنندگان دکتر س��پیدبخت در ارتباط اس��ت و رفت‬ ‫و آمدهای دکتر را به آنها خبر می‌دهد‪ .‬آنها س��پس س��راغ‬ ‫نصب‌کنن��ده دزدگیر خانه دکت��ر می‌روند و ب��ا ارائه کارت‬ ‫و مدارکی از او رمز دس��تگاه دزدگی��ر را می‌گیرند‪ .‬دکتر در‬ ‫بیمارس��تان کاموایی رنگی می‌بیند و رد آن را می‌گیرد و به‬ ‫اتاقی که پس��ر قاری قرآن در آن خوابیده می‌رس��د‪ .‬پسر از‬ ‫خواب بیدار می‌شود و به دکتر می‌گوید او را با خودش ببرد‪.‬‬ ‫دکتر با صدای آژیر خطر بیدار می‌شود و می‌فهمد چند مرد‬ ‫سیاه‌پوش به خانه او وارد ش��ده‌اند‪ .‬او پسر حافظ قرآن را در‬ ‫کمد پنهان می‌کند و به طبق��ه پایین می‌رود‪ ،‬اما مورد حمله‬ ‫مهاجمان س��یاه‌پوش قرار می‌گیرد و ب��ا ضربه‌های متعدد‬ ‫چاقوی آنها کشته می‌شود‪.‬‬ ‫گرفتاری‌های فیلم فرمان‌آرا از کجا شروع شد؟‬ ‫به گفته فرمان‌آرا تم��ام گرفتاری‌های «خانه‌ای‌روی‬ ‫آب» از ثانیه‌ای شروع شد که جایزه بهترین فیلم دینی سال‬ ‫را به آن دادند‪ .‬چ��ون یک عده این مح��دوده را منحصر به‬ ‫خودش��ان می‌دانند و نمی‌پذیرند کسی که چشم‌هایش آبی‬ ‫است و کروات هم می‌زند راجع به مس��ائل قرآنی صحبت‬ ‫کند‪ ،‬در حالی که من باره��ا در صحبت‌هایم گفته‌ام که من‬ ‫‪ 63‬ساله‌ام و تنها ‪ 27‬سال اس��ت که انقالب اسالمی اتفاق‬ ‫افتاده‪ .‬بنابراین من ‪ 36‬سال قبل از این اتفاق مسلمان بوده‌ام‪.‬‬ ‫من از کتاب آس��مانی چهار آیه گفتم که کالم خداس��ت و‬ ‫می‌خواهم بدانم که چرا به کالم خدا اعتراض می‌شود؟ اول‬ ‫گفته شد زیرنویس فارسی آیات را بردارید و بعد گفتند که آن‬ ‫بخش فیلم را کاملا حذف کنید‪ .‬اگر من تلفظ آیات را اشتباه‬ ‫به کار برده بودم‪ ،‬می‌گفتیم اشتباهی صورت گرفته است‪ ،‬اما‬ ‫وقتی هیچ اشتباهی نش��ده‪ ،‬باید گفت متاسفانه در مملکت‬ ‫ما تعداد افرادی که تظاهر ب��ه مذهبی بودن می‌‌کنند خیلی‬ ‫بیش��تر از مومنین واقعی اس��ت و این آیات ممکن است که‬ ‫بعضی‌ها را ناراحت بکند‪ .‬حاال اگر آنها مهمترین جمله فیلم‬ ‫من را در‌می‌آورند‪ ،‬مقاومت نمی‌کنم‪ ،‬اما فکر می‌کنم حرفی‬ ‫که زده شده‪ ،‬فقط یک هشدار اجتماعی است‪ .‬مثال آن بچه‬ ‫حافظ قرآن آخر سر حرفی می‌زند و می‌گوید‪« :‬من اول برای‬ ‫جلب توجه قرآن می‌خوان��دم‪ .‬بعد که معنی‌اش را فهمیدم و‬ ‫به من آرامشی داد‪ ،‬کم‌‌کم همه‌اش را خودم حفظ کردم‪ ،‬ولی‬ ‫بعد دیدم که مرتب من را این طرف و آن طرف می‌برند که‬ ‫قرآن بخوانم و آنها پول بگیرند‪ .‬من از خش��م خدا‌ترسیدم و‬ ‫آن روز که بی‌هوش ش��دم برای یک لحظه حس کردم که‬ ‫‪67‬‬
‫دیگر خدا را نمی‌بینم و از‌ترس نبودن خدا بیهوش ش��دم‪».‬‬ ‫من آن بچه ‪ 9‬ساله را مظهر پاکی می‌دانم و گفته او به نظرم‬ ‫حقیقت مطلق است‪.‬‬ ‫نیمه پنهان تهمینه میالنی‬ ‫فرهنگ‬ ‫در اوایل دهه هشتاد فیلم نیمه‌پنهان تهمینه میالنی نیز‬ ‫با مشکل مواجه ش��د و حتی واکنش‌هایی که نسبت به این‬ ‫فیلم صورت گرفت منجر به بازداشت این کارگردان سینما‬ ‫ش��د‪ .‬البته بعد از یک هفته تهمینه میالنی آزاد ش��د و نیمه‬ ‫پنهان مدتی بعد به شکل محدود و کوتاهی دومرتبه اکران‬ ‫ش��د‪.‬اما در همان زمان تعدادی از فیلمسازان به دستگیری‬ ‫تهمینه میالن��ی و نمایش فیلم نیمه پنهان واکنش نش��ان‬ ‫دادند‪ .‬ابوالقاسم طالبی در همان زمان در یادداشتی در نشریه‬ ‫متعلق به خود یعنی س��ینما ویدئو نوش��ت‪« :‬این مدیر کل‬ ‫نظارت و ارزشیابی سینماست که باید مورد سوال قرار گیرد‪».‬‬ ‫کارگردان فیلم آقای رئیس‌جمهور ادامه داده بود‪« :‬من‬ ‫به قاضی و دستگاه‌های عمل‌کننده می‌گویم‪ ،‬وقتی فیلم را‬ ‫در جشنواره دیدم‪ ،‬متوجه تحریفات آن در تاریخ انقالب شدم‪،‬‬ ‫اما خانم میالنی فقط به عنوان یک هنرمند و شهروند ایرانی‬ ‫این فیلم را تصویر کرده که به نظر خودش دروغ نبوده است یا‬ ‫او مسائل را واقعا آنگونه دیده‪ .‬او فیلم خود را تولید کرده و در‬ ‫اختیار حافظان انقالب قرار داده تا اگر با ارزش‌های کلی نظام‬ ‫و انقالب در تضاد است‪ ،‬آن را تایید نکنند‪ .‬دولت ما هم ساز و‬ ‫کار قانونی در این زمینه ایجاد کرده است و مدیر‌کل نظارت‬ ‫را برای این امر قرار داده است‪».‬‬ ‫صاحب امتیاز هفته‌نامه سینما ویدئو در سرمقاله خود‬ ‫تاکید کرده بود‪« :‬ح��ال اگر مدیر‌کل نظ��ارت اهمال کرده‬ ‫و بدون آنکه وظیف��ه‌اش را در نظر بگیرد‪ ،‬ب��ه دیدگاه‌های‬ ‫شخصی خود تکیه کرده و حساس��یت الزم را نداشته است‪،‬‬ ‫باید او را محکوم کرد؛ در هر صورت یا شوراهای مختلف را‬ ‫حذف کنید و مس��ئولیت را بدوش تهیه‌کنن��ده و کارگردان‬ ‫بگذارید یا مدیر‌کل را بازخواست کنید‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫مشکل از مسئوالن نظارتی است‬ ‫ابوالقاسم طالبی مشکل اساس��ی را از جانب مدیر‌کل‬ ‫نظارت بر سینما دانسته و عنوان کرده بود‪« :‬اگر من قاضی‬ ‫بودم و قرار بود در مورد این فیلم از خود اقدامی‌نشان بدهم‪،‬‬ ‫به‌طور قطع و یقین‪ ،‬مدیر‌کل نظارت بر س��ینما را بازداشت‬ ‫می‌کردم؛ زیرا او مسئول اس��ت که نگذارد هنرمندی پشت‬ ‫میله‌های زندان قرار بگیرد‪».‬‬ ‫واکنش احمد‌‌رضا درویش‬ ‫‪68‬‬ ‫احمدرضا درویش‪ ،‬کارگردان س��ینما‪ ،‬نی��ز در همان‬ ‫زمان در گفت‌وگویی با ایسنا گفته بود‪« :‬وجود بستری امن‬ ‫برای هنرمندان‪ ،‬سبب می‌شود آنان با تمرکز و آزادی عمل‬ ‫بیش��تری به‌ترویج افکار خود بپردازند و دردهای اجتماع را‬ ‫باز‌گویند‪ .‬فضایی که متاثر از س��و‌ءتفاهم باش��د‪ ،‬قطعا روی‬ ‫تولیدات هنری تاثیر سوء می‌گذارد‪ ».‬درویش با بیان اینکه‬ ‫هنرمند همچون دیگر انسان‌ها از حق شهروندی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرده بود‪« :‬در حیطه قان��ون‪ ،‬هنرمند باید‬ ‫پاسخگوی مجموعه اعمال و رفتار خود باشد‪ .‬اینکه یک نفر‬ ‫بنا به مسائل رایج اجتماعی‪ ،‬مورد پیگرد قرار گیرد و جرم او‬ ‫ثابت شود یا نشود‪ ،‬جزو حقوق اجتماعی است که ارکان دولتی‬ ‫یا قضایی آن را معین می‌کنند‪ ».‬وی ادامه داده بود‪« :‬از سوی‬ ‫دیگر هنرمند پاسخگوی تاثیرات اثر هنری خود روی جامعه‬ ‫است؛ این بخش اگر با حوزه تعاریف قضایی و قانونی تفسیر‬ ‫شود‪ ،‬حساسیت خاصی به وجود می‌آورد‪ ».‬به اعتقاد درویش‪:‬‬ ‫«اگر اثر هنری تفسیر شود و فرض را بر این بگیریم که اتهام‬ ‫خانم میالنی‪ ،‬مربوط به فیلم اوست‪ ،‬روش برخورد با چنین‬ ‫اتهامی‌با روش‌های جاری‪ ،‬چون بازداشت پاسخ نمی‌دهد و‬ ‫قطعا عکس‌العمل‌های منفی در برخواهد داشت‪ ».‬وی با بیان‬ ‫اینکه دستگیری تهمینه میالنی بازتاب‌های منفی در جامعه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬هر فردی حتی اگر مورد اتهام‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬از حق شهروندی برخوردار است‪ ».‬سوال‌هایی از‬ ‫قبیل اینکه چرا تاکنون اتهام‌های خانم میالنی به‌طور دقیق‬ ‫اعالم نش��ده و آیا وی از حقوق قانونی خود از قبیل داشتن‬ ‫وکیل برخوردار است؟ پرس��ش‌هایی است که هنرمندان از‬ ‫دستگاه قضایی دارند‪ ».‬این کارگردان سینما در ادامه گفته بود‬ ‫دستگیری خانم میالنی‪ ،‬روش جدیدی است که در برخورد با‬ ‫هنرمندان آغاز شده است و این مسیر حساسیت‌هایی دارد که‬ ‫امیدوارم متصدیان آن به این حساسیت توجه کنند‪.‬‬ ‫«گشت ارشاد» و «خصوصی»‪ ،‬آخرین فیلم‌هایی که‬ ‫برداشته شدند‬ ‫«گش��ت ارش��اد» و «خصوصی» آخرین فیلم‌هایی‬ ‫هستند که تاکنون از سینماها برداشته شده‌اند‪ .‬این دو فیلم‬ ‫که از فیلم‌های اکران نوروزی س��ینماها در سال ‪ 91‬بودند‪،‬‬ ‫ابتدا پس از شش روز اکران به دلیل مخالفت انصار حزب‌اهلل‬ ‫توقیف شدند‪ ،‬اما پس از مدتی علیرضا سجادپور‪ ،‬مدیر نظارت‬ ‫و ارزشیابی وزارت ارشاد از اکران محدود این فیلم‌ها خبر داد‬ ‫و پس از این اظهار‌نظر نمایش فیلم در شهرستان‌ها متوقف‬ ‫شد و نمایش آن در تهران هم پس از چند هفته متوقف شد‪.‬‬ ‫حواشی «گشت ارشاد» درشبکه نمایش خانگی‬ ‫اما حواشی فیلم «گشت ارش��اد» در «شبکه نمایش‬ ‫خانگی» نیز ادامه داش��ت‪ .‬فیلم «گش��ت ارش��اد» در ‪۱۳‬‬ ‫ش��هریور ‪ ۱۳۹۱‬توسط موسس��ه تصویر‌گس��تر پاسارگاد‬ ‫وارد ش��بکه نمایش خانگی ش��د‪ .‬این فیلم با حذف برخی‬ ‫صحنه‌های اکران و تغییر عنوان آن به شبکه نمایش خانگی‬ ‫راه یافت‪ .‬کارگردان فیلم می‌گوید فيلمي که در حال حاضر‬ ‫وارد شبکه نمایش خانگی ش��ده به دلیل اصالحات متعدد‪،‬‬ ‫دیگر فیلم او نیست و در این‌باره توضیح مي‌دهد‪« :‬این فیلم‬ ‫در سه مرحله دچار حذفیات و اصالحات عدیده شد‪ .‬در مرحله‬ ‫اول قبل از ورود به جش��نواره یک سری اصالحات خواسته‬ ‫شده را روی فیلم اعمال کردیم‪ ،‬سپس برای اکران عمومی‬ ‫هم موارد اصالحی ش��ورای بازبینی اعمال شد و در‌نهایت‬ ‫برای ورود فیلم به ش��بکه نمایش خانگی ه��م گفتند باید‬ ‫‪۷‬دقیقه از فیلم را حذف کنیم که همین‌طور هم شد‪.‬‬ ‫توقیف پیامکی‬ ‫ول��ی همین موض��وع هم مخالف��ان فیل��م را راضی‬ ‫نک��رد و با اعت��راض ب��ه عملک��رد وزارت ارش��اد خواهان‬ ‫توقیف فیلم ش��دند و جمعی از انصار حزب‌اهلل روز سه‌شنبه‬ ‫(‪ ۱۳‬ش��هریور‌ماه) همزمان با ش��روع توزیع فیلم‌ سینمایی‬ ‫ت ارشاد» در ش��بکه نمایش خانگی‪ ،‬به طرح شکایت‬ ‫«گش ‌‬ ‫از موضوع توزی��ع این فیلم در ش��بکه نمای��ش خانگی به‬ ‫دادسرای فرهنگ و رسانه ش��عبه ‪ ۹‬پرداختند و پس از چند‬ ‫روز س��عید جابری‌‌انصاری‪ ،‬دبیر س��تاد حمای��ت و صیانت‬ ‫از محص��والت فرهنگ��ی و هن��ری وزارت ارش��اد اعالم‬ ‫کرد که تا پایان یک‌ش��نبه‪ ،‬نوزدهم ش��هریور ای��ن فیلم و‬ ‫متعلقات��ش را جمع‌آوری می‌کن��د‪ .‬همچنی��ن نمایندگان‬ ‫مجلس در جلس��ه‌ای در مورد نمایش خانگ��ی این فیلم از‬ ‫وزیر ارشاد س��وال کردند‪ .‬انصار حزب‌اهلل تهران در اقدامی‌‬ ‫نسبت به جمع‌آوری فیلم «گشت ارشاد» فراخوان داد‪ .‬این‬ ‫فراخوان که به صورتی پیامکی و در حد نس��بتا گسترده‌ای‬ ‫انجام شده‪ ،‬پس از توزیع این فیلم در شبکه خانگی صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬تاكنون فيلم‌هاي زيادي در ايران به واس��طه‬ ‫مضمون جنجالي‌ش��ان يا با عدم اكران و يا با اعتراض پس‬ ‫ازاكران مواجه ش��دند‪ .‬فيلم‌هايي مثل از كرخه‌تا راين‪ ،‬موج‬ ‫مرده و به رنگ ارغ��وان ابراهيم حاتمي‌كيا ك��ه هر يك با‬ ‫مشكالتي در اكران مواجه بودند‪ ،‬يا حتي فيلم بانو و سنتوري‬ ‫از داري��وش مهرجويي‪.‬به نظر مي‌رس��د ضع��ف نظارتي و‬ ‫مديريتي در سازمان سينمايي موجب شده مديريت صحيحي‬ ‫در تصويب فيلمنامه و مجوز اكران وجود نداشته باشد تا كار‬ ‫به جنجال‌هاي پس از اكران كشيده شود‪g .‬‬
‫تابوشكني و ارزش‌هاي جامعه‬ ‫گفت‌وگو با رضا درستکار درباره سینمای تابوشکن‬ ‫‪5‬‬ ‫درباره سینمای تاب و‌شکن با رضا درستکار که یکی از منتقدان سینما و همچنین مولف کتاب‌هایی درباره زندگی‬ ‫و آثار «بهمن فرمان‌آرا» و «مجید مجیدی» است‪ ،‬به گفت‌گو نشستیم‪ .‬او که از جسارت فنی و فرم ی‌در فیل م‌ها بسیار‬ ‫استقبال م ی‌کند‪ ،‬اعتقاد دارد فضای فعلی‪ ،‬سینمای جسور را ک م‌کار کرده و همی ن‌طور هنرمندان اصالح‌گر را به گوشه‬ ‫رانده است‪.‬‬ ‫فاطمه سیف‬ ‫سینما برای بیان مس�ائل مورد نظر خود چقدر به‬ ‫جسارت و تابو‌شکنی نیاز دارد؟‬ ‫‪ l‬اگر نگاه کلی به سینما داشته باشیم‪ ،‬فیلم‌هایی که‬ ‫بتوانند به لحاظ جذب مخاطب و باز‌کردن فضاهای تازه‪ ،‬در‬ ‫فرم و تکنیک و هم محتوا موفق باشند‪ ،‬جسارت دارند‪ .‬حال‬ ‫سینماگرانی که از این جسارت نترسند و به سمت آن بروند‪،‬‬ ‫جسور تلقی می‌ش��وند‪ .‬اما یک تابو‌شکنی‌هایی هست برای‬ ‫مقابله با هنجارها‪ ،‬قوانین و ارزش‌های یک جامعه که اینها‬ ‫جسارت نیست؛ حماقت است! این تابوشکنی در مورد کشور‬ ‫ما هم به دلیل پیشینه فرهنگی و تغییراتی که بعد از انقالب‬ ‫در نظام ارزشی ما به وجود آمد‪ ،‬محدوده‌ها و قواعدی ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬نمایش برهنگی‪ ،‬خشونت زیاد و حتی نقد مسائل ارزشی‬ ‫خاص و حوزه‌هایی مقدس مثل جنگ‪ ،‬شهدا و‪ ...‬تغییر کرد‬ ‫و مرزهای ما شد‪.‬‬ ‫محاسن و معایب فیلم‌های تابو‌شکن چیست؟‬ ‫‪ l‬تابوشکنی باید دو قسمت شود؛ تابو‌شکنی در فرم‬ ‫و تکنیک و در مضمون‪ .‬اگر بحث درباره اولی باشد‪ ،‬بسیار زیبا‬ ‫و فوق‌العاده است‪ .‬فیلمی‌مثل «قیصر» به لحاظ ترکیب و فرم‬ ‫بسیار تازه‌گویی‪ ،‬تاریخ سینما را به دو نیم تقسیم کرد؛ قبل از‬ ‫ی مثل «عروس»‬ ‫ساخت «قیصر» و بعد از آن‪ .‬همچنین فیلم ‌‬ ‫بهروز افخمی‌بعد از سال‌ها که سینما خط و خطوط خاصی‬ ‫داشت‪ ،‬در نمایش آرایش زنان و نمای‪‎‬نزدیک‪ ،‬چنین نقشی‬ ‫ایفا کرد‪ .‬کس��ی مانن��د «الرس فون‌تریه» ک��ه فیلم «ضد‬ ‫مس��یح»اش غوغا به پا کرد‪ ،‬در دنیا از تابو‌شکنان محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬حتي كشيش‌ها و كاتوليك‌هاي اروپا هم نمي‌توانند‬ ‫برخي از اين فيلم‌ها را ت��اب بياورند‪ .‬فيلم‌هاي ديگري چون‬ ‫«آخرين وسوسه‌هاي مسيح» س��اخته «اسكورسيزي» كه‬ ‫نگاهي بسيار جسماني به مسيح دارد و او را در زندگي عادي‬ ‫حل كرده و همينطور «مصائب مسيح»‪.‬‬ ‫جس�ارت در محتوا چه مضراتی می‌تواند داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫‪ l‬ش��اید در نگاه اول گفته ش��ود به باورهای مردم‬ ‫س�ینمای بی‌جس�ارت چقدر در ج�ذب مخاطب‬ ‫آسیب می‌بیند؟‬ ‫‪ l‬یک سری فیلم‌هایی هستند که تولید می‌شوند‪ ،‬به‬ ‫نمایش در‌می‌آیند‪ ،‬فروش می‌کنند یا نمی‌کنند و بعد از طی‬ ‫سیر طبیعی خود‪ ،‬فراموش شده و از چرخه فیلم‌های سینمایی‬ ‫در‌می‌آیند‪ .‬اینها یک‌بار مصرفند‪ ،‬حکم غذای روزانه را دارند‬ ‫که شاید مسموم هم بکنند! اما فیلم‌های دیگری داریم مثل‬ ‫«جدایی نادر از سیمین» با محتوا و ساختار بسیار خوب‪ .‬این‬ ‫فیلم‌ها اگر هنری و پر باش��ند‪ ،‬هم تاثیرگ��ذار و ایجادکننده‬ ‫جریان‌های فکری می‌ش��وند و هم ماندگار‪ .‬به‌ویژه حاال که‬ ‫محدودیت‌هایی برای سینمای ایران وجود دارد‪ ،‬ساخته شدن‬ ‫یک فیلم خوب و ماندگار بسیار سخت شده؛ به‌طوری که در‬ ‫ح�اال بهتر اس�ت به بررس�ی برخ�ی فیلم‌های‬ ‫تابو‌شکن و جسور بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ l‬اولین فیلم تابو‌شکن در سینمای ایران فیلم «خانه‬ ‫خدا» بود س��اخته ش��ادروانان «جالل مقدم» و «ابوالقاسم‬ ‫رضایی» در سال ‪ .1344‬آنها جسارت بسیار زیادی کردند‪ ،‬اما‬ ‫با اعتراض عقیدتی مواجه شد و حتی رضایی مضروب شد و‬ ‫به خارج از کشور رفت‪ .‬این فیلم که برای اولین‌بار از خانه خدا‬ ‫تصویری را روی پرده سینما نش��ان می‌داد‪ ،‬برای مردم مثل‬ ‫زیارت کردن بود و مردم مذهبی آن زمان پایش��ان به سینما‬ ‫باز ش��د‪ .‬فیلم بعدی «قیصر» بود که با سینمای زمان خود و‬ ‫فیلم‌های «آبگوشتی» فاصله بسیار زیادی داشت! بعد از آن‬ ‫هم فیلم‌هایی مانند «آرامش در حضور دیگران» و «شازده‬ ‫احتجاب» و «سایه‌های بلند» از فیلم‌های قابل توجه بوده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫اساسا چه نوع جسارتی برای سینما الزم است و‬ ‫این مولفه چه محدوده‌ای دارد؟‬ ‫‪ l‬وقتی می‌گوییم س��ینما هنر کامل است‪ ،‬در مورد‬ ‫یک‌جور فرآیند خاص هنری صحبت می‌کنیم که این یک‬ ‫پیش‌آگاهی در مورد سینمای آینده و جامعه دارد‪ .‬قرار است‬ ‫اتفاقی در آینده پیش‌بینی شود و زمانی جلوتر را نشان دهد‪.‬‬ ‫آنها می‌خواهند آینده را نشانمان بدهند و به همین دلیل ممکن‬ ‫اس��ت در زمان خود درک نشوند و عجیب و مخالف عرف به‬ ‫ن حاال هم فیلم‌های ما یک سال بعد ممکن‬ ‫نظر بیایند‪ .‬همی ‌‬ ‫است اکران شوند‪ ،‬فیلمساز باید آن ذکاوت الزم را داشته باشد‬ ‫که فیلمی‌که برای سال آینده از او به نمایش در‌می‌آید‪ ،‬تازگی‬ ‫داش��ته و به‌روز باشد‪ .‬مثال «اس��پیلبرگ» در فیلم «گزارش‬ ‫اقلیت» از دانشمندان خواسته بود هر اتفاقی که ممکن است‬ ‫در ‪ 50‬س��ال آینده رخ دهد را به او بگویند و جالب بود بعضی‬ ‫از این اتفاقات فقط پنج س��ال بعد از آن دیده ش��د‪ .‬فیلم باید‬ ‫این‌گونه باشد‪ .‬برای مثال «آدم برفی» در زمان خود بد‌فهم‬ ‫شد‪ ،‬اما بعدا تلویزیون بارها آن را پخش کرده است‪ .‬همین‌طور‬ ‫«آژانس شیشه‌ای» در زمان خود بسیار سر و صدا کرد‪ ،‬اما حاال‬ ‫که به آنها نگاه می‌کنیم‪ ،‬انگار چندان هم جسور نبود ‌ه است‪.‬‬ ‫هنوز هم بعد از «آژانس شیشه‌ای» همان مرزبندی‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬هنوز هم حاج‌کاظم‌هایی وجود دارند و حاال عادی‌تر به‬ ‫نظر می‌آیند‪ .‬فیلم‌های «حاتمی‌کیا» هم در گذشته و نه این‬ ‫چند‌وقت اخیر این‌گونه بوده‌اند‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬سینما به عنوان یک هنر کامل و به دلیل فراگیری‬ ‫و زبان‌همه‌فهمی‌که دارد‪ ،‬برای طرح مسائل مختلف توانایی‬ ‫بسیار باالیی دارد‪ .‬چنین هنری این قدرت را نیز داراست که‬ ‫برای آن مقاصد‪ ،‬دست به جسارت و تابوشکنی بزند‪ .‬افرادی‬ ‫چون «الیور استون» و «مایکل مور» از این دست سینماگرانند‬ ‫که فیلم‌های «مور» به دلیل انتقاداتی که به هش��ت س��ال‬ ‫ریاست‌جمهوری جورج بوش داش��ت‪ ،‬در ایران بسیار مورد‬ ‫اس��تقبال قرار گرفت‪ .‬ی��ک بخش را فیلم‌های��ی این‌چنین‬ ‫انتقادی در محتوا و مضمون تشکیل می‌دهند و بخش بعدي‬ ‫ی است که سازنده آن در حوزه فنی جسارت‬ ‫مختص فیلم‌های ‌‬ ‫کرده‪ ،‬مانند «جیمز کامرون» سازنده فیلم‌های جسوری چون‬ ‫«ترمیناتور‌»ها و «آواتار»‪ .‬این جسارت‌ها‪ ،‬هر دو برای سینما‬ ‫الزم و اساس��ی می‌نماید؛ چراکه یکی از رسالت‌های سینما‪،‬‬ ‫روشنگری و دادن آگاهی به مردم است‪.‬‬ ‫خدشه وارد می‌ش��ود‪ ،‬اما من با جمله‌ای از شهید آوینی این‬ ‫حرف را رد می‌کنم‪ .‬نقل به مضمون آن‪« :‬اگر مفهوم رسالت‬ ‫و راه انبیا ادامه پیدا می‌کرد‪ ،‬خدا می‌خواس��ت برای عصر ما‬ ‫پیامبرانی بفرستد‪ ،‬س��ینماگران پیامبر عصر ما می‌شدند‪».‬‬ ‫زیرا س��ینما اصوال روشنگر اس��ت و آوینی هم به آن اعتقاد‬ ‫داشت‪ .‬سینمای امروز باعث ارتقای بینش و باال‌رفتن سطح‬ ‫دانایی می‌شود‪ .‬اگر کسی مخالفت کند‪ ،‬انگار نسبت قیمی‌به‬ ‫تماشاگر دارد و فکر می‌کند مخاطب تحت‌تاثیر این فیلم‌ها‬ ‫ی که به رتبه‬ ‫منحرف می‌ش��ود‪ .‬من این‌را قبول ندارم؛ فیلم ‌‬ ‫هنری می‌رسد‪ ،‬روشنگر است‪.‬‬ ‫اگر قرار بود سینما به‌طور کلی و سینمای ما به‌طور اخص‬ ‫بر مخاطب فقط تاثیر بد بگذارد‪ 50 ،‬س��ال فیلمفارسی‌هایی‬ ‫که در بدترین نقاط شهر و با بازی بازیگرانی بد و با مضامین‬ ‫نادرست تولید می‌شدند‪ ،‬مخاطبان ایرانی را چطور به انقالب‬ ‫کردن کش��اند؟ اگر این‌گونه بود مردم انقالب نمی‌کردند و‬ ‫همین‌طور این حرف تس��ری پیدا می‌کند در زمان حال‪ .‬این‬ ‫تعداد کثی��ر فیلم‌های با محتواي خوب ب��رای چه تاثیر خود‬ ‫را نمی‌گذارند؟ اینها به این دلیل اس��ت که فیلم به مقام هنر‬ ‫ی که ساختار هنری دقیق و زیبایی نداشته‬ ‫نرسیده است و فیلم ‌‬ ‫باشد‪ ،‬ماندگار و تاثیرگذار نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 10‬ساله گذشته فیلم‌های شاخص بسیار کمی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫بعضی فیلم‌ها بوده‌اند که در زمان خود بسیار مورد‬ ‫توجه قرار گرفته و تابو‌ش�کن لقب گرفته‌اند‪ ،‬اما‬ ‫رفته‌رفته عادی ش�ده‌اند و مثل قبل ب�ه آنها نگاه‬ ‫نمی‌شود؛ دلیل این امر چیست؟‬ ‫و بعد از انقالب؟‬ ‫‪ l‬بعد از انق�لاب هم فیلم‌هایی مانن��د «عروس»‪،‬‬ ‫«شوکران» و همین‌طور «گاوخونی» به لحاظ فرمی‌بسیار‬ ‫مورد توجه ق��رار گرفتند؛ همین‌ط��ور فیلم‌هایی مثل «موج‬ ‫مرده»‪« ،‬قارچ س��می» و «نسل س��وخته»‪ .‬اینها عالوه بر‬ ‫جسارت‪ ،‬ساخت و اجرای بسیار خوبی داشتند‪ .‬اینجا باید تاکید‬ ‫کنم من جز فیلم‌های «قیصر» و «گاوخونی» که به لحاظ فرم‬ ‫و ساختار بسیار بدیع بودند‪ ،‬بر هیچ فیلم دیگری ارزشگذاری‬ ‫نمی‌کنم‪ .‬باید تاریخ بیش��تر از این بگذرد تا نشان دهد کدام‬ ‫فیلم‌ها مانده‌اند و ارزشمندند‪.‬‬ ‫همین‌طور ج��ا دارد راجع به فیلم اخی��ر جیرانی‪« ،‬من‬ ‫مادر هستم» صحبت ش��ود‪ .‬اینها هم جسور تلقی می‌شوند‪،‬‬ ‫اما باید گفت در این زمان و شرایط ما تابوشکنی نداریم‪ .‬اینها‬ ‫جسارت است؛ یعنی فیلمس��از به سمت موضوعات تاریکی‬ ‫رفته که یا رها شده‌اند یا کس��ی به سراغشان نرفته؛ چراکه‬ ‫نگاه اصالح‌گر دارد‪ .‬می‌خواهد بخشی از جامعه را جراحی کند‪.‬‬ ‫نگاه جیرانی هم توام با ندامت است‪ .‬اینها تابو‌شکنی نیست‪،‬‬ ‫جسارت در طرح موضوع اس��ت‪ .‬هیاهوهای اخیر را من كال‬ ‫اين‌طور ارزيابي مي‌كنم كه شاید دیوار سینما را کوتاه دیده‌اند‪،‬‬ ‫اما سینما بعدا برمی‌گردد و از همین رفتارها و واکنش‌ها فیلم‬ ‫می‌س��ازد و مردم‪ ،‬خود قضاوت می‌کنند‪ .‬یک فیلم سینما را‬ ‫پایین و باال نمی‌کند‪.‬‬ ‫‪69‬‬
‫امام راحل می‌فرمایند‪« :‬س��ینما از مظاهر تمدن است‪.‬‬ ‫ما با آن مخالف نیستیم‪ ».‬این پیام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪ .‬ما نمی‌توانیم به سلیقه خودمان چیزی به آن اضافه یا‬ ‫کم کنیم‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم جهت‌های فکری بارزی را که بعد از‬ ‫انقالب برآمده از فیلم‌ها هستند مورد بررسی قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬به کدام فیلم‌ها اشاره می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬در دهه ‪ 70‬فیلم‌های بسیاری روانه سینماها شد که‬ ‫نگاه زمینی به روابط مرد و زن می‌کرد‪ .‬پیش از آن این رابطه‬ ‫فقط امری ماورایی بود؛ مثل فیلم «عروس» و «لیال» و‪ ....‬در‬ ‫دوره بعدی‪ ،‬موسوم به اصالحات‪ ،‬فیلم‌هایی با رویکردهای‬ ‫سیاسی آزادتر که شاخص‌ترین آنها «اعتراض» بود‪ ،‬به پرده‬ ‫سینما آمدند‪ .‬فیلم‌های دیگری چون «مارمولک»‪« ،‬خانه‌ای‬ ‫روی آب» و «پارت��ی» و‪ ...‬که با نگاهی تیزتر به این حوزه‌ها‬ ‫نگاه می‌کردند؛ به‌خصوص به دلیل باز شدن پای جوانان در‬ ‫فعالیت‌های سیاسی در آن دوران در مطبوعات و سینما هم به‬ ‫آنان میدان بیشتری داده می‌شد‪ .‬این فیلم‌ها بسیار زیاد بودند‬ ‫اما رفته‌رفته تعداد آنها کم شد و جایگزینش هیچ شد! از نظر‬ ‫من اصال جسورانه‌ترین فیلم همین «اخراجی‌های» ده‌نمکی‬ ‫است که جسارت بسیار زیادی در به تصویر کشیدن مسائل‬ ‫ارزشی و مقدسات مردم به این شیوه داشته است‪ .‬البته جسارت‬ ‫فقط به اینها محدود نمی‪‎‬شود‪ .‬گاهی با طراحی صحنه و لباس‬ ‫مثل «آتش‌بس» و حتی فیلم‌هایی که محمدرضا گلزار بازی‬ ‫می‌کند با شکل لباس پوشیدن خاص‪ ،‬جسارت به خرج داده‬ ‫می‌شود و برای مردم هم الگوسازی می‌شود‪ .‬اینها اگر جنبه‬ ‫هنری داشته باشند‪ ،‬ماندگارند؛ واال فراموش شده‌اند‪.‬‬ ‫فیلم‌های جس�ور این روزهای سینما به مردم چه‬ ‫کمکی می‌کنند؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ l‬حکم فیل��م‪ ،‬حکم زمان م��رده‌اس��ت‪ .‬باید این‬ ‫حکم از عالمان و مراجع پرس��یده ش��ود‪ .‬در زم��ان امام(ره)‬ ‫فیلم «پایی��ز صحرا» ب��ه کارگردانی «اس��داهلل نیک‌نژاد»‬ ‫پخش می‌ش��د‪ .‬برخی اعت��راض کردند که ح��دود در این‬ ‫فیلم رعایت نمی‌ش��ود‪ ،‬آرایش زنان‪ ،‬رواب��ط زن و مرد و‪....‬‬ ‫امام فرمودند‪« :‬حک��م تصویر‪ ،‬حک��م زمان م��رده را دارد‪.‬‬ ‫اگر کس��ی به گناه می‌افتد‪ ،‬خودش نگاه نکند‪ .‬الزم اس��ت‬ ‫فیلم‌هایی از گذش��ته س��اخته ش��ود تا مردم آش��نا شوند با‬ ‫آن زمان‪«».‬من مادر هستم» هم برای جوانان امروز ما نیاز‬ ‫است‪ ،‬باید ببینند تا با عواقب این کارها آشنا شوند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫پیشنهاد ش�ما برای داشتن س�ینمایی جسورتر‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬اگر می‌خواهیم سینما داشته باشیم‪ ،‬باید روحیه نو‬ ‫شدن و به روز شدن داشته باشیم‪ .‬این تفاوت دارد با امروزی‬ ‫ش��دن‪ .‬ما در دوره تاریخی خاصی زندگی می‌کنیم که باید‬ ‫خوراک فرهنگی را خودمان پیدا و تولید کنیم‪ .‬اگر ما اين كار‬ ‫را نکنیم‪ ،‬بیگانگان این کار را برای ما خواهند کرد‪ .‬باید به این‬ ‫وضعیت کمک کنیم‪ ،‬با استفاده از «جسارت»! اگر سینماگران‬ ‫امنیت خاطر بیشتری داشته باشند‪ ،‬می‌توانند با پیش‌آگاهی‬ ‫دادن به مردم کمک‌حال آنها باشند و حتی کمک‌حال مدیران‬ ‫جامعه‪ .‬چراکه این هنرمندان نیز از میان مردم‌اند و حرف آنها‬ ‫و نیازهای آنه��ا را به خوبی می‌فهمند؛ ن��ه اینکه عده قلیلی‬ ‫خود را قیم همه بدانند و با رفتار خود‪ ،‬محدودیت‌هایی برای‬ ‫سینماگران و مردم ایجاد کنند‪ .‬اگر با هنر و هنرمند سر سازش‬ ‫نداشته باش��یم‪ ،‬خودمان ضرر کرده‌ایم‪ .‬هنرمندان به کمک‬ ‫جوامع می‌روند برای بهترشدن و زیباتر شدن زندگی مردم‪.‬‬ ‫این افراد باید محترم شمرده ش��وند و در این زمانه که عصر‬ ‫روشنگری است برای رساندن پیام از بهترین روش‌ها استفاده‬ ‫می‌کنند اما ما با افکار خود به پیکار آنها می‌رویم‪.‬‬ ‫تاریخ امروز ما نشان می‌دهد افرادی که بعد از انقالب‬ ‫جسارت داشته‌اند بر صدر نشسته‌اند و از پیشکسوتان ما هستند‬ ‫مثل «مهرجویی»‪« ،‬کیارستمی»‪« ،‬تقوایی»‪« ،‬کیمیایی»‪،‬‬ ‫«بیضایی» و‪g ...‬‬ ‫‪70‬‬ ‫هیچ جریان سیاسی پشت این‬ ‫فیلم نیست‬ ‫گفت‌وگو با فریدون جیرانی درباره آخرین فیلمش و حاشیه‌های آن‬ ‫‪6‬‬ ‫فریدون جیرانی شاید در تمام سال‌هایی که به فعالیت رسانه‌ای مشغول بوده و حتی در زمان ساخت برنامه هفت‪،‬‬ ‫با این حجم و شدت از حاشیه مواجه نشده که فیلم اخیرش‪« ،‬من مادر هستم» برایش ایجاد کرده است‪ .‬او البته در‬ ‫دوران فیلمسازی‌اش با فیل م‌هایی چون «قرمز» و «پارک‌وی» و حتی سه‌گانه ستاره‌هایش با حاشی ه‌هایی مواجه بود‪ ،‬اما‬ ‫نه از جنس سیاست محض‪ .‬شاید تنها در زمان خداحافظی از تلویزیون‪ ،‬طعم سیاست را ب ه‌طور جدی چشید‪ .‬جیرانی‬ ‫البته خودش اعتقاد دارد که فیلمش نه تابوشکن است و نه جریانی سیاسی پشت آن قرار دارد‪ ،‬بلکه تنها قصد داشته‬ ‫یک ملودرام اجتماعی مورد پسند عام بسازد که با یک پیام اخالقی هشداردهنده نیز همراه باشد‪.‬‬ ‫در سه دهه گذشته س�ینمای ما فیلم‌هایی وجود‬ ‫داش�ته‌اند ک�ه در زمان س�اخت یا اکرانش�ان با‬ ‫حاشیه‌های بسیاری از جهت تابوشکنی‌هایی در‬ ‫شکل و محتوا مواجه شده‪ ،‬اما پس از مدتی همان‬ ‫مسائل در آثار سال‌های بعد خیلی عادی شده‌اند‪.‬‬ ‫آیا فکر می‌کنید فیلم اخیر شما «من مادر هستم»‬ ‫هم با همین شرایط مواجه شده است؟‬ ‫‪ l‬قویا معتقدم که من در فیلمم تابوشکنی نکرده‌ام‪.‬‬ ‫از ای��ن فیلم‌ها و ش��رایطی ک��ه می‌گویید در س��ینمایمان‬ ‫مثال‌های بس��یاری داریم‪ .‬مث�لا س��ال ‪ 73‬و ‪ 74‬که فیلم‬ ‫«آدم‌برفی» داوود میرباقری یک نمایش خصوصی داشت‬ ‫و دوس��تان زیادی از منتق��دان آن را دیدند‪ ،‬هم��ان زمان‬ ‫سرمقاله‌ای در روزنامه «رسالت» به قلم همین آقای گبرلو‬ ‫چاپ ش��د که گفته بود اگر فیلم به نمایش عمومی دربیاید‪،‬‬ ‫خیلی‌ها به آن معترض می‌شوند‪ .‬من آن سرمقاله را به‌عنوان‬ ‫یک سند تاریخی نگه داش��ته‌ام‪ ،‬چون به نظرم مهم بود اما‬ ‫نکته اینجاست که دو سال بعد‪ ،‬فیلم در سینما‌ها اکران شد و‬ ‫نه‌تنها هیچ مشکلی برایش به وجود نیامد‪ ،‬بلکه اتفاقا به یکی‬ ‫از پرفروش‌ترین فیلم‌های زمان خود تبدیل ش��د‪ .‬چند سال‬ ‫بعد هم در تلویزیون پخش و به صورت گس��ترده در شبکه‬
‫نمایش خانگی توزیع شد!‬ ‫اما در مورد فیلم خودم می‌توان��م بگویم آن زمان که‬ ‫فیلمنامه را می‌نوش��تیم‪ ،‬بر این نکته تاکید داش��تم که من‬ ‫می‌خواهم یک فیلم با ساختار ملودرام و با یک پیام اخالقی در‬ ‫پایان بسازم‪ .‬می‌خواستم بگویم در این ملودرام که درباره یک‬ ‫خانواده از هم پاشیده اس��ت‪ ،‬اگر آنها از سبک زندگی کاملا‬ ‫وارداتی اس��تفاده نمی‌کردند‪ ،‬با چنین فجایعی که می‌بینید‪،‬‬ ‫روبه‌رو نمی‌شدند‪ ،‬همين!‬ ‫در هر ص��ورت در گذر زمان بعضی چیزه��ا که از آنها‬ ‫به‌عنوان تابو یاد می‌کنیم‪ ،‬شکل خود و تابو بودنش را از دست‬ ‫می‌دهد‪ ،‬ضم��ن آنکه باید دقت کنیم برخی حواش��ی برای‬ ‫فیلم‌ها در زمان‌هایی بیش از اندازه‌ بزرگ می‌شود که یکی‬ ‫از دالیل‪ ،‬جو سیاس��ی موجود در آن برهه زمانی است‪ .‬مثل‬ ‫همین اتفاقی که برای «من مادر هستم» افتاده است و جو‬ ‫ی شده است‪.‬‬ ‫سیاسی این روز‌ها باعث این حواش ‌‬ ‫اما در هرصورت معترضان فیلم شما به مظاهری‬ ‫از فیل�م اعت�راض می‌کنن�د ک�ه مص�داق همین‬ ‫تابوشکنی اس�ت‪ ،‬هم در مورد صحنه‌هاي شرب‬ ‫خمر و هم درباره حكم قصاص‪.‬‬ ‫‪ l‬به هر حال من قبول ندارم که این فیلم تابوشکنی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این فیلم فقط ی��ک ملودرام اس��ت که تاکید‬ ‫شده حتما با پیام اخالقی همراه باشد‪ .‬به هر حال درباره آن‬ ‫تابو‌شکنی که برخی می‌گویند در فیلم شده‪ ،‬باید دوباره این‬ ‫موضوع را تاکید کنم که من به‌دنبال تابوش��کنی و مسائل‬ ‫این‌چنینی نبودم‪ ،‬چون در فیلمم تابویی نبوده که بشکنم‪.‬‬ ‫مثال صحنه مش�روبخواری در فیلم خیلی واضح‬ ‫نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ l‬خود من در سریال «مرگ تدریجی یک رویا» یا‬ ‫دیگران در سریال «در چشم باد»‪ ،‬خانواده‌های مرفه الئیک‬ ‫را نش��ان دادند که مش��روب می‌خوردند‪ .‬در همین سریال‬ ‫«کاله‌پهلوی» هم می‌بینید که از مشروب استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫طبیعتا وقتی شما می‌خواهید بگویید که مشروب‌خوردن چیز‬ ‫بدی است و چه اتفاقاتی بدی را رقم می‌زند‪ ،‬باید نشان بدهید‬ ‫که مصرف می‌شود‪ ،‬ضمن آنکه در «من مادر هستم»‪ ،‬من‬ ‫اصال استفاده ابزاری از مشروبخواری نکردم‪.‬‬ ‫حرفی که می‌خواهم در فیلم بزنم این اس��ت که االن‬ ‫یک‌سری در خانواده‌هایشان مشروبخواری را عادی می‌دانند‪،‬‬ ‫اما ببینید در همین خانواده‌هایی که این امر عادی است‪ ،‬براثر‬ ‫این مشروبخواری چه فجایعی پیش می‌آید‪ .‬در هر صورت‬ ‫اکنون در جامعه ما برخی می‌گویند خوردن کمی مش��روب‬ ‫هیچ اشکالی ندارد و عادی اس��ت‪ .‬درواقع براساس زندگی‬ ‫خانواده اروپایی که در فیلم‌ها ی��ا از نزدیک می‌بینند‪ ،‬چنین‬ ‫چیزی را عادی می‌پندارند و می‌گویند دختر و پسر می‌توانند‬ ‫مثل یک خانواده اروپایی مشروب بخورند و مواردی از این‬ ‫دس��ت‪ ،‬اما واقعا در جامعه ما چنین چیزی نمی‌شود و فاجعه‬ ‫به بار می‌آید‪ .‬تمام حرف من به آن برخی از خانواده‌هاست‪.‬‬ ‫ممکن است من وارد س��بک زندگی‌ای ش��ده‌ام که بسیار‬ ‫انتقادبرانگیز است و درصد کمی از مردم ما این‌طور زندگی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما یادمان نرود که این سبک زندگی به‌شدت و به‬ ‫شکل اخطاردهنده و نگران‌کننده‌ای در جامعه در حال گذار‬ ‫ما قابلیت گسترش دارد و خطرناک است‪ .‬من می‌خواستم به‬ ‫خانواده‌هایی که شاید درصدد چنین زندگی‌هایی هستند و‬ ‫اتفاقا یک‌سری از نوکیس��ه‌ها که همین‌طور هستند هشدار‬ ‫‪ l‬اوال که واقعا منظورم این نبوده و این را با صراحت‬ ‫همین‌جا می‌گویم‪ ،‬ضمن آنکه انتشار آن گفت‌وگو به‌شدت‪،‬‬ ‫هم در حق من و هم در حق آن دوس��تان معترض که با من‬ ‫صحبت می‌کردند‪ ،‬ناجوانمردانه بود‪.‬‬ ‫ش��ب نمایش خصوصی فیل��م در س��ینما «آفریقا»‪،‬‬ ‫دوستانی که خودشان را منتس��ب به انصار حزب‌اهلل و سایر‬ ‫گروه‌ها معرف��ی می‌کردند‪ ،‬دور من را گرفتند و یک‌س��ری‬ ‫سواالت را در فضای بسیار شلوغی پرس��یدند و من هم در‬ ‫همان فضای شلوغ‪ ،‬پاسخ‌هایم را می‌دادم‪ .‬حاال چرا می‌گویم‬ ‫انتشار آن صحبت‌ها ناجوانمردانه بود؟‬ ‫اوال که پرسش‌ها و پاسخ‌ها کامل منتشر نشد و به‌نوعی‬ ‫این‌کار به ذهن مخاطب جهت داد‪ ،‬ثانیا آن گفت‌وگوها بسیار‬ ‫خصوصی و در یک فضای بسیار عامیانه مطرح می‌شد‪ .‬آن‬ ‫دوستان سواالت‌شان را به صورت گفت‌وگوی محاوره‌ای‪،‬‬ ‫عامیانه و به‌شدت خصوصی با کارگردان مطرح می‌کردند و‬ ‫من هم به‌ش��دت محاوره‌ای‪ ،‬عامیانه و خصوصی برای آن‬ ‫دوست سوال‌کننده پاسخ می‌دادم‪ .‬انتشار چنین گفت‌وگویی‬ ‫آن هم گزینشی کاری غیراخالقی‌بود‪ .‬در گفت‌وگوی سینما‬ ‫«آفریقا» با معترضان‪ ،‬من اصال مقصودم این نبوده که بگویم‬ ‫«اگر کم می‌خورد‪ .»...‬من در کل آن نوع زندگی و این رفتار‬ ‫را تقبیح کرده‌ام‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اعتراض به فیلم شما این است که‬ ‫متهم است به س�اخته ش�دن بر مبنای یک خط‬ ‫فکری که از بخش�ی سياس�ي به س�ینما تزریق‬ ‫ش�ده و فیلم‌ه�ای خیانت‌مح�ور از دل آن بیرون‬ ‫آمده‪ .‬آیا اساسا فیلم ش�ما درباره خیانت است یا‬ ‫تجاوز و آیا به این جریان ارتباطی داشته است؟‬ ‫آیا پرداختن ب�ه موضوع خیانت در آث�ار یکی‪ ،‬دو‬ ‫سال اخیر تاثیرگرفته از جو حاصل از سریال‌های‬ ‫شبکه‌های ماهواره‌ای اس�ت یا تفکري سیاسی‬ ‫پشت آن قرار دارد؟‬ ‫‪ l‬همین اول بگویم که فیلم من اصال و ابدا درباره‬ ‫خیانت نیس��ت و اینک��ه آن را بین فیلم‌ه��ای خیانت‌محور‬ ‫دسته‌بندی می‌کنند ناشی از درست ندیدن فیلم است‪ .‬تاکید‬ ‫می‌کنم موضوع خیانت مبنای ساخت «من مادرم هستم»‬ ‫نبوده و اصال من به این موضوع فکر نمی‌کردم‪ .‬اما اینکه چرا‬ ‫در سینمای ما عده‌ای به سراغ بحث خیانت در فیلم‌های‌شان‬ ‫رفته‌اند‪ ،‬تحلیل دیگری جدای از این فیلم می‌طلبد که بعدا‬ ‫باید راجع آن صحبت کنیم‪.‬‬ ‫تاکید می‌کنم ما یک خانواده تصویر نکرده‌ایم که زن یا‬ ‫شوهرش به فرد دیگری فکر می‌کنند‪ ،‬بلکه تاکیدمان از ابتدا‬ ‫بر این بوده که این خانواده از هم متالشی شده است‪ .‬شاید‬ ‫اگر این خانواده‌ها و زن و ش��وهرهای فیلم‌مان به یکدیگر‬ ‫پایبند بوده و با هم زندگی می‌کردند و در این شرایط ما نشان‬ ‫می‌دادیم که به فرد دیگری فکر می‌کنند‪ ،‬می‌توانستند بگویند‬ ‫به‌هر‌حال گاهی ممکن اس�ت فیلمی براس�اس‬ ‫جریان فکری خاصی ساخته نشده باشد‪ ،‬اما زمان‬ ‫اکران آن برمبنای منویات جریان فکری خاصی‬ ‫تعیین ش�ود‪ .‬چند ماه قبل‪ ،‬زمزمه‌هایی می‌ش�د‬ ‫که یکی از ش�خصیت‌های سياس�ي که زیاد از او‬ ‫نام برده می‌شود‪ ،‬پشت‌فیلم شما ایستاد تا فیلم‬ ‫پروانه نمایش بگیرد‪ ،‬واقعا آن ش�خصیت خاص‬ ‫دخالتی در این امر کرد؟‬ ‫‪ l‬خیر؛ به هیچ‌وجه‪ .‬این اتهام‌ه��ا در این مدت مرا‬ ‫خیلی عصبانیکرده است‪ .‬برخی فکر می‌کنند هر فیلمی‌که‬ ‫در وزارت ارشاد پروانه نمایش می‌گیرد و با مشکالتی مواجه‬ ‫می‌شود‪ ،‬پشت آن یک جریان یا یک فرد خاص قرار گرفت!‬ ‫من با فیلم‌های دیگری که با مش��کل مواجه شدند‪ ،‬کاری‬ ‫ندارم اما «من مادر هستم» کاملا با سرمایه شخصی ساخته‬ ‫شده است و هیچ فردی پش��ت آن نیست‪ .‬در اینکه سیاست‬ ‫به شکل بسیار بدی وارد عرصه فرهنگ شده‪ ،‬شکی نیست‪.‬‬ ‫مشکل اینجاست که دوستان سیاس��تمدار یا سیاست‌پیشه‬ ‫بعضا عالقه دارند هم��ان رفتارها و کن��ش و واکنش‌های‬ ‫سیاس��ی را در عرصه فرهنگ پیگیری کنن��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫متاسفانه نمی‌دانند فرهنگ مانند سیاست نیست که بتوان‬ ‫با فشار در آن تغییر ایجاد کرد‪ .‬تغییر در فرهنگ نیاز به زمان‬ ‫دارد‪ .‬حتی شما اگر بیشترین ممیزی‌ها را هم در این عرصه‬ ‫به کار بگیرید باز هم نمی‌ت��وان فرهنگ را از دل ممیزی‌ها‬ ‫کنترل کرد‪ .‬این عرصه‪ ،‬عرصه‌ای اس��ت که با تبادل نظر‪،‬‬ ‫کنترل و اصالح می‌شود‪ .‬معتقدم دوستانی که عالقه دارند‬ ‫دغدغه‌های انقالبی و دینی از سینما بیرون بیاید (که معتقدم‬ ‫اتفاقا هم الزم و هم بسیار خوب است) باید فیلمسازان طیف‬ ‫خودشان را به ساخت آن فیلم‌ها مجاب کنند و این کار جز با‬ ‫گفت‌وگو و تبادل‌نظر ایجاد نمی‌شود‪ .‬یک نکته بسیار مهم‬ ‫دیگر هم اینجا وجود دارد‪ .‬عرصه فرهنگ‌‪ ،‬عرصه‌ای نیست‬ ‫که بتوان یک تفکر را با حذف تفکر دیگر اشاعه داد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫اما شاید بعد از فیلمفارس�ی‌های قبل از انقالب‪،‬‬ ‫هیچ‌گاه به این وضوح صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫اتفاق�ا در همی�ن زمین�ه‪ ،‬هم آق�ای رس�ایی در‬ ‫برنامه هفت و هم س�خنگویان معترضان بر یک‬ ‫اظهارنظر شما تاکید داشتند که در شب افتتاحیه‬ ‫فیل�م گفته‌ای�د خان�واده اگ�ر «کمتر» مش�روب‬ ‫می‌خوردن�د‪ ...‬در‌واقع معترضان می‌گویند ش�ما‬ ‫انگار اصل خوردن مشروب را نهی نکرده‌اید‪ ،‬بلکه‬ ‫سر میزانش بحث دارید!‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪ l‬بله؛ خب دوستان می‌گویند در فیلم مشروبخواری‬ ‫نمایش داده ش��ده در حالی که ش��ما در برخی سریال‌های‬ ‫تلویزیونی هم ای��ن را می‌بینید‪ .‬تاکید من این اس��ت که ما‬ ‫برای اولین‌بار مش��روبخواری را به نمایش نگذاشته‌ایم که‬ ‫ی در این زمینه کرده باشیم‪ ،‬من بر این موضوع‬ ‫یک تابوشکن ‌‬ ‫تاکید دارم‪.‬‬ ‫بدهم که حاصل چنین زندگی‪ ،‬چنین عاقبتی می‌شود‪ .‬اتفاقا‬ ‫فیلمنامه‌نویس ما آقای سیفی‌آزاد خودش آدم مذهبی است و‬ ‫اتفاقا ایشان هم خیلی بر این موضوع تاکید داشتند که پایان‬ ‫فیلم باید تلخ باشد‪ ،‬چون ما از اول فیلم مدام نشان می‌دهیم‬ ‫که شخصیت‌ها مشروب می‌خورند‪ ،‬روابط بسیار آزاد دارند و‬ ‫به هیچ‌چیز پایبند نیستند‪ .‬در‌واقع ایشان هم معتقدند بودند‬ ‫که در پایان فیلم هیچ‌یک از ش��خصیت‌های داستان نباید‬ ‫رستگار شوند وگرنه ش��اید از آن روابط اشتباه‪ ،‬تاثیر مثبتی‬ ‫بیرون می‌آمد‪.‬‬ ‫که عشق ضربدری‌ترویج ش��ده‪ ،‬اما االن این بحث مطرح‬ ‫نیست‪ .‬ما در «من مادر هستم»‪ ،‬نشان می‌دهیم که دوست‬ ‫پدر براساس اعتمادی که ناشی از یک سبک زندگی است‪،‬‬ ‫وارد خانواده می‌شود و پدر و مادر حاضر می‌شوند دخترشان‬ ‫را به دست این فرد که معتمدشان است‪ ،‬بسپارند‪ ،‬اما همین‬ ‫اعتماد باعث می‌شود که برای دختر خانواده مشکالت بعدی‬ ‫پیش بیاید‪ .‬در‌واقع انتقاد ما این اس��ت که آن سبک زندگی‬ ‫باعث ش��د که این فجایع پیش بیاید‪ .‬حرف نهایی‌مان این‬ ‫اس��ت که خیلی وقت‌ها از دل زندگی‌هایی که از این سبک‬ ‫پیروی می‌کنند‪ ،‬فجایع��ی رخ می‌دهد؛ مخصوصا در جامعه‬ ‫در حال گذار ایران‪.‬‬ ‫البته خودم هم قبول دارم که این التهاب و فکر کردن‬ ‫به این موضوعات‪ ،‬شاید برای برخی استرس ایجاد کند که‬ ‫اتفاقا به نظرم باید هم ایجاد کند‪ .‬اصال منظور من این بوده‬ ‫که مخاطب از بروز این فاجعه در زندگی‌اش بترسد‪.‬‬ ‫اما همین سیاست االن باعث فروش بیشتر فیلم‬ ‫شما شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬طبیعتا یک جاهایی سیاس��ت به فرهنگ نفع هم‬ ‫رسانده اس��ت‪ ،‬اما در حال حاضر حضور پررنگ سیاست در‬ ‫عرصه فرهنگ باعث اتفاقاتی ش��ده که امنیت فکری را با‬ ‫مش��کالتی مواجه کرده اس��ت‪ .‬یک چیزی را هم فراموش‬ ‫نکنید‪ .‬فضای جامعه روی فیلمساز خیلی تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه در هف��ت‪ ،‬هش��ت س��ال اخیر ب��ه دلیل‬ ‫سیاست‌گذاری‌های اشتباه‪ ،‬سینمای میانه ما که بین سینمای‬ ‫مبتذل و سینمای جش��نواره‌ای قرار می‌گرفت‪ ،‬از بین رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬محدودیت‌هایی که برای این نوع سینماي میانه در‬ ‫سال‌های اخیر به وجود آمده‪ ،‬باعث شده سینمایی که در آن‬ ‫سوی مرزها مورد توجه قرار می‌گیرد رشد عجیب و غریبی‬ ‫داشته باشد‪g .‬‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪72‬‬
‫پايان عصركفاشيان؟‬ ‫چرا رئيس‌فدراسيون فوتبال به اوين رفت‬ ‫‪1‬‬ ‫مصطفي تاجيك‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫هنوز طعم شیرین کس��ب عنوان بهترین فدراسیون‬ ‫فوتبال آس��یا زیر زبان علی کفاش��یان بود که احضارش به‬ ‫اوین لبخند روی لبش را خش��کاند‪ .‬علی کفاشیان مشغول‬ ‫مانور بر عنوانی بود که البته بحث‌های زیادی درباره‌اش به‬ ‫وجود آمد‪ .‬او قصد داشت از اینکه فدراسیون فوتبال به‌عنوان‬ ‫بهترین فدراسیون فوتبال آس��یا انتخاب شده بهره‌برداری‬ ‫ویژه‌ای داشته باشد‪ ،‬اما احضارش به اوین همه نقشه‌های‬ ‫آقای رئیس را به هم ریخت‪ .‬خبر احضار کفاشیان به اوین‬ ‫خیلی زود به تیتر یک بس��یاری از سایت‌ها و خبرگزاری‌ها‬ ‫تبدیل شد‪ .‬رئیس فدراسیون فوتبال اما بالفاصله نسبت به‬ ‫گمانه‌های رسانه‌ای واکنش نش��ان داد‪ .‬رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال ای��ران بعد از اعالم خب��ر بازداش��ت در مصاحبه با‬ ‫رسانه‌های نزدیک‪ ،‬حضورش در اوین را تایید کرد‪ ،‬اما دلیل‬ ‫آن را نه بازداشت که بازجویی نامید‪ .‬کفاشیان گفت‪« :‬من‬ ‫بازداشت نشدم‪ ،‬بلکه برای پاسخ به برخی مسائل و اتفاقاتی‬ ‫که افتاده بود احضار شده بودم که به آنها پاسخ دادم‪».‬‬ ‫گفته می‌شود رفت و برگشت کفاشیان که بسیار هم‬ ‫خبرس��از ش��د‪ ،‬به موضوع کناره‌گیری او از سمت ریاست‬ ‫فدراس��یون فوتبال‌بی‌ارتباط نیس��ت‪ .‬البته خود کفاشیان‬ ‫همواره در این خصوص واکنش منفی نشان داده است اما‬ ‫این‌بار با لحنی متفاوت درباره موضوع اس��تعفایش سخن‬ ‫گفت‪ .‬هر‌چند کفاش��یان در انتهای ای��ن اظهارنظر دو پهلو‬ ‫همه نگاه‌ها را متوجه مجمع و هیات‌رئیس��ه می‌کند‪« :‬من‬ ‫بارها تاکید ک��رده‌ام باید تصمیمی گرفته ش��ود که به نفع‬ ‫فوتبال باشد‪ .‬اگر کسی باشد که بتواند بهتر فوتبال را اداره‬ ‫کند خودم کنار می‌کشم‪ .‬نباید کاری کنیم فوتبال ضرر کند‪.‬‬ ‫رفتن یا نرفتن من با تصمیم مجمع و هیات‌رئیسه است‪».‬‬ ‫اما به‌دنبال خبر بازداشت کفاشیان شایعات مختلفی‬ ‫نیز درباره وی مطرح شد‪ .‬چندی پیش ش��هاب دادگرنژاد‪،‬‬ ‫مشاور و دستیار پیش��ین علی کفاشیان که اتفاقا کشتی‌گیر‬ ‫بود بازداشت شد؛ دستیاری که پیش از این نیز مورد تعقیب‬ ‫قرار گرفته بود و سپس به تمامی‌ حوزه ورزش کشور اعالم‬ ‫شده بود که این شخص ممنوع‌الفعالیت است و حق حضور‬ ‫در ورزش را ندارد‪ .‬گفته می‌شد ارتباط وی با مجموعه فعلی‬ ‫فدراسیون فوتبال و شخص کفاشیان قطع شد‪.‬‬ ‫اما این موض��وع رس��انه‌ها را قانع نکرد‪ .‬حاال فش��ار‬ ‫انتقادات نسبت به کفاشیان بیشتر هم شده است‪ .‬کفاشیان‬ ‫از دادسرای کارکنان دولت راهی اوین شد‪ ،‬اما شب را در آنجا‬ ‫ماندگار نشد‪ .‬گفته می‌شود به زودی تغییر و تحوالتی ایجاد‬ ‫خواهد شد چون رئیس این فدراس��یون به این جمع‌بندی‬ ‫رسیده که باید از راس فدراسیون فوتبال استعفا بدهد و این‬ ‫مجموعه را به اهلش بسپارد‪.‬‬ ‫شنیده‌ها حاکی از آن است که علی کفاشیان حداکثر تا‬ ‫زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال‪ ،‬استعفای‬ ‫خود را تقدیم اعضای مجمع کرده و در اقدامی‌دیرهنگام‪،‬‬ ‫فوتب��ال ملی را ره��ا می‌کند‪ .‬ی��ک منب��ع آگاه در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪« :‬پس از آزادی کفاش��یان از اوین‪ ،‬وی و رفقایش‬ ‫در فدراس��یون فوتبال در حال بررسی س��ازوکار استعفای‬ ‫آبرومندانه کفاشیان هستند‪».‬‬ ‫البته خ��ود کفاش��یان خیل��ی زود در مصاحبه‌ای به‬ ‫ابهامات و شایعات پاسخ داد‪.‬کفاش��یان در مورد اینکه این‬ ‫موارد مربوط به بازداش��ت ش��هاب دادگرنژاد مش��اورش‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬بله؛ مربوط به او بود و برخی مس��ائل دیگر‬ ‫هم وجود داشت‪ .‬من به‌عنوان مطلع رفتم تا به این سواالت‬ ‫پاسخ بدهم‪ .‬ممکن اس��ت دوباره مرا برای سوال و جواب و‬ ‫تحقیقات بیشتر بخواهند‪ ،‬آنها باید تحقیقاتشان را تکمیل‬ ‫کنند‪».‬وی در مورد اینکه بازداش��تش بحث‌های زیادی را‬ ‫برانگیخته است‪ ،‬گفت‪« :‬احضاریه قبل از سفر به مالزی به‬ ‫دستم رسیده بود‪ ،‬اما به دلیل سفرم به مالزی‪ ،‬رفتنم و بیان‬ ‫توضیحات مقداری طول کشید‪».‬‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه حکمی‌برای‬ ‫پیگیری مسائل اقتصادی به دادگرنژاد داده است یا نه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«او مش��اورم بود و برخی کارها را پیگیری می‌کرد که تمام‬ ‫اسناد و مدارکش مشخص است‪ ».‬کفاشیان در مورد اینکه‬ ‫سایر مواردی که از او سوال ش��د‪ ،‬چه چیزهایی بود و آیا در‬ ‫مورد مسائل مالی هم س��وال شد‪ ،‬گفت‪« :‬راجع به عملکرد‬ ‫فدراسیون مسائلی بازگو شد‪ ،‬اما ما مسائل و مشکالت مالی‬ ‫نداریم و اکنون هم به فدراس��یون برگش��ته‌ام‪ ».‬کفاشیان‬ ‫درخصوص اینکه گفته می‌شود در خصوص بحث بازنشسته‬ ‫بودن او نیز س��وال شده‪ ،‬گفت‪« :‬س��وال‌های زیادی از من‬ ‫پرسیده ش��د که یکی از س��وال‌ها نیز همین مساله بود‪ ،‬اما‬ ‫بحث اصلی این مساله نبود‪ ».‬وی درمورد اینکه در اظهارات‬ ‫قبلی خود اعالم کرده ب��ود با دادگرنژاد ‪ 9‬ماه اس��ت قطع‬ ‫همکاری کرده‪ ،‬ولی او را به این سبب دعوت کردند‪ ،‬اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬دلیل این دعوت کار‌هایی بود که به قبل از قطع‬ ‫همکاری ما بازمی‌گردد‪ .‬من به‌عنوان مطلع از پرونده به اوین‬ ‫احضار شدم و بحث خاصی نبود که بخواهد متوجه من باشد‪.‬‬ ‫امیدوارم اطالعاتی که من در اختیارش��ان قرار دادم‪ ،‬مفید‬ ‫باش��د‪ ،‬ضمن اینکه من به‌عنوان شخصی که از این پرونده‬ ‫اطالعاتی داشتم باید پاسخگو باشم‪».‬‬ ‫کفاشیان در مورد اینکه آیا برای استعفا در جلسه روز‬ ‫گذشته تحت فشار بوده یا نه گفت‪« :‬به هیچ‌عنوان در این‬ ‫جلسه درباره استعفای من صحبت نشد‪ .‬اصال ماهیت جلسه‬ ‫در مورد این قضیه نبود و مراجع قضایی شاید گاهی اوقات در‬ ‫مورد فعالیت‌ها و کارهای ما حکمی‌ صادر کنند‪ ،‬اما در مورد‬ ‫رفتن یا ماندن من فقط مجمع فدراسیون پاسخگو است و‬ ‫می‌تواند مرا برکنار کند‪ .‬این اولین بار نیست مراجع قضایی‬ ‫مرا می‌خواهند و آخرین بار هم نخواهد بود‪».‬‬ ‫کفاشیان در مورد شرایط کنونی و فشارهای انتقادی‬ ‫گفت‪« :‬من از فوتبال خس��ته نشدم‪ ،‬بلکه از رسانه‌ها خسته‬ ‫شدم‪ .‬هیچ‌وقت پیش‌بینی این روزها را در فوتبال نمی‌کردم‬ ‫و تصورم این ب��ود که روزهای خوبی را در فوتبال س��پری‬ ‫می‌کنم‪ .‬شرایط و فضای کنونی بسیار سخت است؛ البته ما‬ ‫کارمان را با تمام قدرت انجام می‌دهیم‪».‬‬ ‫وی تاکید کرد‪« :‬فدراس��یون با قدرت به کارش ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬ما در حال حاضر فعالیت‌ه��ای خودمان را داریم‪.‬‬ ‫خللی در کارهایمان به وجود نیامده و الزم اس��ت ذکر کنم‬ ‫من فوتبال را دوس��ت دارم؛ هرچند رسانه‌ها تلخی‌هایی را‬ ‫برایمان به وجود می‌آورند اما تالش��م را تا زمانی که هستم‬ ‫ادامه خواهم داد‪».‬‬ ‫شاید در روزهای آینده اتفاقی که خیلی‌ها انتظارش را‬ ‫دارند رخ ندهد و علی کفاشیان همچنان رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال باقی بماند‪ ،‬اما احضار به اوین و بازجویی از کفاشیان‬ ‫درباره مسائل مختلف نیز برگ دیگری از کارنامه درخشان‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫علی کفاش��یان س��عی دارد بگوید احضارش به اوین‬ ‫و بازجویی از وی صرفا به خاطر دادگرنژاد اس��ت؛ در حالی‬ ‫که یک مقام آگاه درباره جلس��ه بازجویی رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال می‌گوید‪« :‬کفاش��یان به اوین رفت تا درباره برخی‬ ‫جریان‌های فاس��د که اتفاقا به درون گروه‌ها و کمیته‌های‬ ‫مختلف فدراسیون فوتبال راه پیدا کرده‌اند توضیحاتی ارائه‬ ‫بدهد‪ ».‬گفته می‌ش��ود افرادی که حاال حساس��یت‌برانگیز‬ ‫شده‌اند در واقع همان‌هایی هستند که علی کفاشیان برای‬ ‫نزدیک نگه‌داش��تن ش��ان تاوان‌هایی چون تخل��ف را نیز‬ ‫به گردن گرفت‪ .‬این مقام آگاه ادامه می‌دهد‪« :‬کفاش��یان‬ ‫در جلس��ه بازجویی خود نه از موضع قدرت ک��ه از موضع‬ ‫ضعف س��خن گفته اس��ت‪ .‬گویا قرارهایی نیز بس��ته شده‬ ‫اس��ت‪ ».‬به‌طوری که علی کفاش��یان به این مقامات قول‬ ‫کناره‌گیری داده‪ ،‬اما از آنها خواسته است که خود مقدمات‬ ‫رفتنش را فراهم کند‪ .‬هر‌چند وی این قول را قبال به مقامات‬ ‫وزارت ورزش نیز داده بود و متعهد شده بود که در انتخابات‬ ‫فدراسیون فوتبال اصال شرکت نکند‪ .‬اینها چالش‌های علی‬ ‫کفاشیان اس��ت‪ .‬آیا او می‌تواند از این بحران نیز با لبخند و‬ ‫‌بی‌اعتنایی عبور کند یا اتفاقات دیگری رخ خواهد داد؟‬ ‫اما چرا اي��ن روزها علي كفاش��يان تا اي��ن حد مورد‬ ‫سرزنش قرار مي‌گيرد؟ ش��ايد داليل آن روشن است؛ چه‬ ‫براي مقامات بلندپايه ورزش كش��ور روشن شده كه علي‬ ‫كفاشيان درست از اس��فندماه سال گذش��ته تاكنون بازي‬ ‫خود را در زمين فيفا دنبال مي‌كند؛ «اگر من را بركنار كنيد‬ ‫فوتبالمان تعليق مي‌ش��ود‪ ».‬عده‌اي حتي معتقدند به‌دليل‬ ‫آنك��ه علي‌كفاش��يان و اين فدراس��يون مخالف خواس��ته‬ ‫دولت حركت مي‌كند‪ ،‬فيفا در سفارش��ي ب��ه ‪ AFC‬از آنها‬ ‫خواس��ته تا با اهداي عنوان فدراس��يون برتر آس��يا از وي‬ ‫تقدير به‌عمل آورند‪ .‬درواقع عنوان فدراس��يون برتر آس��يا‬ ‫عكس‌العمل فيفاس��ت ب��ه مخالفت و مقاومت كفاش��يان‬ ‫براب��ر وزارت ورزش‪ .‬هر چن��د اين نگاه كم��ي‌بدبينانه به‬ ‫نظر مي‌رس��د‪ ،‬اما به هر حال تحليلي است كه اين روزها از‬ ‫س��وي برخي مديران فوتبال مطرح شده است‪ .‬نكته ديگر‬ ‫اينكه فدراس��يون فوتبال چندي پيش مجمع س��اليانه‌اش‬ ‫را تش��كيل داد؛ مجمعي كه در آن قرائت گزارش عملكرد‬ ‫ساالنه و‌ترازنامه مالي صداي اعتراض خيلي‌ها را بلند كرد‪.‬‬ ‫گفته مي‌شود همين گزارش كار به صورت اغراق شده و با‬ ‫تغيير زبان آن به زبان انگليسي در اختيار ‪ AFC‬قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬ماجرا آنجايي جالب مي‌شود كه مسئوالن فدراسيون‬ ‫و شخص كفاشيان ادعا مي‌كنند فوتبال ما در برخي موارد‬ ‫پيشرفت‌هايي داشته و اين توس��عه درست در بخش‌هايي‬ ‫صورت گرفته كه ‪ AFC‬امتيازات ويژه‌اي برايش قائل است‪.‬‬ ‫در حالي كه با مقايس��ه‌اي س��اده ميان عملكرد فدراسيون‬ ‫فوتبال ازبكستان با كشور خودمان به اين نتيجه مي‌رسيم‬ ‫كه قدرمطلق پيشرفت آنها در بسياري از زمينه‌ها اگر بيشتر‬ ‫از فوتبال ما نباشد يقينا كمتر نيست‪ .‬با همه اينها دليل خشم‬ ‫مقامات بلندپايه ورزش كشور از علي‌كفاشيان چيست؟ پاسخ‬ ‫روشن است؛ رئيس فدراسيون فوتبال در تمام اتفاقاتي كه‬ ‫در سال‌هاي گذشته رخ داده هرگز ميلي به استقالل نداشته‬ ‫است‪ .‬عزل و نصب‌هاي پي‌درپي كه گفته مي‌شد به سفارش‬ ‫مقامات مافوق وي انجام شده نش��ان مي‌دهد كه او اساسا‬ ‫عالقه‌مند نبوده با تنش در فدراسيون فوتبال كارش را دنبال‬ ‫كند‪ ،‬اما اين شايد از پيچيدگي‌هاي وي به‌شمار مي‌رود كه‬ ‫در سال آخر حضور اين دولت سعي دارد ژست استقالل به‬ ‫خود بگيرد‪ .‬اين ژست اگر با ادامه فعاليتش به عنوان رئيس‬ ‫فدراسيون فوتبال همراه نشود‪ ،‬كمترين فايده‌اش اين است‬ ‫كه قهرمانانه از فدراسيون فوتبال جدا خواهد شد و آن وقت‬ ‫خيلي‌ها ب��ه جاي ارزياب��ي كار وي در فوتبال ايران ش��ايد‬ ‫دم‌دستي‌ترين موضوع يعني دخالت سياسيون در ورزش را‬ ‫دوباره مورد انتقاد قرار دهند‪ .‬بايد ديد علي كفاشيان چگونه‬ ‫از وضعيتي كه در آن آچمز شده رهايي خواهد يافت‪g .‬‬ ‫‪73‬‬
‫دردسرهاي‬ ‫يك انتخاب‬ ‫هيچ‌كس برتر شدن فدراسيون‬ ‫كفاشيان را باور نكرد‬ ‫‪2‬‬ ‫ورزش‬ ‫بد نیس��ت قبل از م��رور خب��ری که هفته گذش��ته‬ ‫واکنش‌ه��ای متف��اوت اهال��ی فوتب��ال را باعث ش��د با‬ ‫واقعیت‌هایی تلخ شروع کنیم؛ دانش فنی فوتبالمان محدود‬ ‫است و البته انتقال دانش فنی در چند سال اخیر به درستی‬ ‫صورت نگرفته است‪ .‬از طرفی مربیان ما با همین بضاعت‬ ‫و دانش محدود این فوتب��ال را اداره می‌کنند و البته یکی از‬ ‫دالیل مهمی‌که امروز تماش��اگران ما برای تماشای بازی‬ ‫تیم‌های بزرگ پایتخت هم حاضر نیس��تند بیش از ‪ 5‬یا ‪10‬‬ ‫هزار نفر به ورزشگاه بروند به خاطرهمین فوتبال یکنواخت‬ ‫و یک‌شکلی است که زیبایی‌های خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫اینها همه واقعیت‌های تلخ فوتبال ایران نیس��ت‪ ،‬اما شاید‬ ‫بد نباش��د با یادآوری همین بضاعت اندک سراغ اصل خبر‬ ‫برویم؛ فدراس��یون فوتبال ایران به‌عنوان فدراسیون برتر‬ ‫آسیا انتخاب شد‪.‬‬ ‫چرا این انتخاب تا این حد خبرساز شد؛ این سوالی بود‬ ‫که اهالی فوتبال پاسخ‌های متفاوتی به آن داده‌اند‪.‬‬ ‫اگ��ر بپذیری��م ک��ه شکس��ت یک��ی از فاکتورهای‬ ‫س��وء‌مدیریت یا عدم‌مدیریت در یک مجموعه اس��ت در‬ ‫این صورت موض��وع انتخاب فدراس��یون فوتبال به‌عنوان‬ ‫فدراسیون برتر آسیا بیش از پیش عجیب می‌نماید‪ .‬هرچند‬ ‫در نگاهی معتدل بايد بپذیریم که فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫فاکتورهای مثبتی هم داشته است‪.‬‬ ‫اما شایعات در طول روزهای پس از انتخاب فدراسیون‬ ‫فوتبال آنق��در باال گرفت تا جایی که مس��ائلی درباره البی‬ ‫علی کفاشیان با مسئوالن آسیایی و بحث تبانی نیز مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬حرف و حدیث‌هایی که محمدرضا کسرایی‪ ،‬مسئول‬ ‫امور بین‌الملل س��ازمان لیگ برتر خیلی زود نسبت به آنها‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫کسرایی گفت‪« :‬کنفدراسیون آسیا‪ ،‬برترین فدراسیون‬ ‫قاره کهن را بر حسب پیش��رفت‌هایی که در یک سال اخیر‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬انتخاب می‌کنند‪ .‬مس��ائلی از جمله توسعه‬ ‫در جهت اس��تاندارد شدن س��ازمان لیگ‪ ،‬تعداد بازی‌های‬ ‫برگزارشده‪ ،‬پیشرفت زیرساخت‌ها و امور مختلف در تعیین‬ ‫این انتخاب موثر هس��تند‪ .‬همچنین در سیستم امتیازدهی‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪74‬‬ ‫برای باش��گاه‌ها ‪ 11‬آیتم وج��ود دارد‪ ،‬در انتخاب بهترین‬ ‫فدراسیون نیز ش��رايط به همین گونه اس��ت‪ .‬یک سری از‬ ‫معیارها وجود دارد که هرکدام زیرشاخه‌هایی دارد‪ .‬نمودار‬ ‫پیشرفت فدراسیون‌ها فزاینده و کاهنده است‪ ،‬یعنی به‌طور‬ ‫مثال ژاپنی که در حال رش��د اس��ت‪ ،‬هر چه به قله نمودار‬ ‫نزدیک‌تر می‌شود رشدش آهس��ته‌تر صورت می‌گیرد‪ ،‬اما‬ ‫انتخاب ایران به‌عنوان فدراسیون برتر نشان‌دهنده این است‬ ‫که در یک‌سال اخیر رشد بیشتری داشته است‪».‬‬ ‫هر چند گفته می‌شود برگزاری کالس‌های داوری و‬ ‫سرمربیگری و دعوت از داوران و سرمربیان برای شرکت در‬ ‫این کالس‌ها‪ ،‬برگزاری لیگ نوجوانان‪ ،‬جوانان‪ ،‬بزرگساالن‬ ‫در رشته‌های فوتبال‪ ،‬فوتسال و فوتبال ساحلی در دو بخش‬ ‫بانوان و آقای��ان از دیگ��ر امتیازهای در نظر گرفته ش��ده‬ ‫کنفدراسیون آس��یا اس��ت‪ .‬تمامی‌این رده‌ها نیز در بخش‬ ‫بین‌المللی حضور دارند‪.‬‬ ‫اما مس��ئوالن فدراس��یون تاکید می‌کنن��د از عوامل‬ ‫مهمی‌ که در این انتخاب تاثیر داش��ت‪ ،‬پیشرفت ایران در‬ ‫بخش امتیازدهی باش��گاه‌ها بود‪ .‬ایران س��ال گذش��ته در‬ ‫مجموع هشتم بود و امسال پنجم شد‪ .‬در غرب آسیا نیز سال‬ ‫گذشته پنجم بود و امسال سوم شد‪ .‬در حالی که قطر برای‬ ‫جام‌جهانی آماده می‌شود و با آن زیرساخت‌ها‪ ،‬مسائل مالی و‬ ‫بودجه کالن تنها ‪ 25‬امتیاز باالتر از ایران کسب کرد‪ .‬امارات‬ ‫با س��رمایه‌گذاری کالن ‪ 63‬امتیاز از ایران کمتر گرفت‪ .‬با‬ ‫تمام این مسائل ایران توانست در رده سوم غرب آسیا قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬فقط کشورهای چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬قطر و امارات بودند که توانستند امتیاز تمام معیارها‬ ‫را کسب کنند‪ .‬کشورهایی همچون ازبکستان و استرالیا با‬ ‫نواقصی روبه‌رو بودند‪.‬‬ ‫حضور بانوان و پیش��تازی ایران در کمیته مسئولیت‬ ‫اجتماعی نیز از عوامل دیگری بوده که مسئول کمیته روابط‬ ‫بین‌الملل فدراسیون فوتبال به آن اشاره کرد‪ .‬کسرایی گفت‪:‬‬ ‫«از دیگر امتیازاتی که کنفدراسیون آسیا به ایران داد‪ ،‬بحث‬ ‫کمیته‌های مسئولیت اجرایی است که ایران باالترین امتیاز‬ ‫را گرفت‪ ،‬زیرا حتی قبل از اینکه ‪ AFC‬این کمیته را درنظر‬ ‫بگیرد‪ ،‬ما در برگزاری مس��ابقات مختلف در بحث خیریه و‬ ‫مراس ‌م مختلف پیشگام بوده‌ایم‪».‬‬ ‫اما کسرایی در ادامه به موردی اش��اره می‌کند که در‬ ‫جای خود قابل تامل اس��ت‪ .‬او تاکید می‌کند که فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران با حضور در اکثر کمیته‌های ‪ AFC‬به پیشرفت‬ ‫کش��ورهای دیگر نیز کمک کرده است‪« :‬ما در کمیته‌های‬ ‫مختلف کنفدراسیون آس��یا حضور داریم‪ .‬تنها حضور مهم‬ ‫نیس��ت بلکه افراد در آنجا فعال هستند و مسئوالن آسیایی‬ ‫نسبت به پیش��نهادهایی که می‌دهند‪ ،‬استقبال می‌کنند‪ .‬ما‬ ‫پنج ناظر در مس��ابقات مختلف آس��یایی داریم‪ ،‬چهار ناظر‬ ‫داوری هم داریم‪ .‬فدراسیون فوتبال ایران در کنار کارهایی‬ ‫که برای پیشرفت خود می‌کند به س��ایر کشورها نیز برای‬ ‫رشد کمک می‌کند‪ .‬مثال برگزاری کالس‌های داوری برای‬ ‫کشور عراق‪ ،‬یکی دیگر از مواردی بود که در انتخاب ایران‬ ‫بسیار تاثیرگذار بود‪ .‬همچنین برگزاری مسابقات نوجوانان‬ ‫آسیا در تهران از جانب ‪ AFC‬مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت‬ ‫که در بحث انتخاب بهترین فدراسیون تاثیرگذار بود‪».‬‬ ‫کسرایی همچنین یادآور ش��د‪« :‬از دیگر مواردی که‬ ‫می‌توان به آن اشاره کرد‪ ،‬بحث کمیته پزشکی است‪ .‬کنترل‬ ‫و نظارت خوبی در مساله دوپینگ صورت گرفته‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که تعداد کل تست‌های مثبت اعالم‌ش��ده نسبت به تعداد‬ ‫کل تس��ت‌ها کمتر از نیم‌درصد است‪ .‬ما در بخش پزشکی‬ ‫پیشنهاداتی به ‪ AFC‬دادیم که آنها در بخش آیین‌نامه خود‬ ‫قرار دادند‪ .‬در ضمن ایران یکی از بیشترین داوران و کمک‬
‫صفحاتي از بروشور ارسالي فدراسيون ايران براي‪AFC‬‬ ‫واکنش وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال‬ ‫ورزش‬ ‫گفته می‌ش��ود علی کفاش��یان در ی��ک گفت‌وگوی‬ ‫خصوصی با یک خبرنگار از برخورد س��رد وزارت ورزش با‬ ‫فدراسیون فوتبال ابراز نگرانی و دلخوری کرده است‪ .‬این‬ ‫ش��ایعه در حالی از سوی برخی س��ایت‌های خبری منتشر‬ ‫ش��د که گفته می‌شود کفاش��یان قصد دارد پس از خرداد و‬ ‫مش��خص ش��دن تکلیف صعود یا عدم صع��ود تیم‌ملی به‬ ‫جام‌جهانی اس��تعفا دهد تا ه��م وزارت ورزش دولت جدید‬ ‫مهره خود را به فدراس��یون بیاورد و هم اینکه فدراس��یون‬ ‫فوتبال از مش��کالت مالی رها شود‪.‬استقالل کفاشیان که‬ ‫این روزها گفته می‌شود باعث بهترین شدن فدراسیونش در‬ ‫آسیا شده است‪‌،‬بی‌پولی را برای فدراسیون فوتبال به ارمغان‬ ‫آورده چون وزارت ورزش ماه‌هاست به فدراسیون پولی نداده‬ ‫است‪ .‬این واقعیت وجود دارد که وزارت ورزش عالقه‌مند بود‬ ‫حسین قریب رئیس فدراسیون فوتبال شود‪ ،‬اما کفاشیان و‬ ‫مجمع عمومی فدراسیون مقابل قریب ایستادند تا کفاشیان‬ ‫در یک انتخابات دموکراتیک رئیس فدراسیون فوتبال شود‪.‬‬ ‫هر‌چند پس از این انتخابات کفاش��یان قول تغییرات‬ ‫وس��یعی را در فدراس��یون داد‪ ،‬اما این کار را انج��ام نداد تا‬ ‫منتقدانش روز ب��ه روز افزایش پیدا کنن��د‪ .‬حذف تیم‌ملی‬ ‫فوتس��ال در جام‌‌جهانی‪ ،‬حذف تیم‌ملی جوانان و شکست‬ ‫مقابل ازبکستان باعث شد تا این انتقادها به اوج برسد‪.‬‬ ‫به هر جهت بهترین فدراس��یون ش��دن در آسیا برای‬ ‫کفاشیان می‌تواند یک خوش‌شانس��ی بزرگ باشد اما وی در‬ ‫واکنشی تاکید کرده است‪« :‬اس��تقالل فدراسیون به‌تنهایی‬ ‫یعنی کشک‪ .‬اگر همه حمایت نکنند زودتر از خرداد می‌‌روم!»‬ ‫منظور کفاشیان روش��ن اس��ت‪ .‬وزارت ورزش مدت‌هاست‬ ‫حمایتش را از فدراسیون فوتبال قطع کرده است‪ .‬آنها با رفتن‬ ‫کفاش��یان موافقند‪ ،‬اما واقعیت دیگری هم وج��ود دارد؛ اگر‬ ‫کفاش��یان حاال از فوتبال برود چهره برنده به خود می‌گیرد و‬ ‫در حالی‌که عنوان بهترین فدراسیون آس��یا را در کارنامه‌اش‬ ‫می‌بیند از فوتبال خواهد رفت‪ .‬موضوع��ی که احتماال برای‬ ‫وزارت ورزش اهمی��ت چندانی نخواهد داش��ت؛ چه اگر قرار‬ ‫اس��ت وزارت ورزش خود گزینه‌ای برای فدراسیون فوتبال‬ ‫در نظر بگی��رد‪ ،‬برایش چه اهمیت��ی دارد کفاش��یان خود را‬ ‫برنده بداند یا بازنده؟ از این گذش��ته فدراس��یون فوتبال آن‬ ‫قدر در س��ال‌های اخیر گاف‌ه��ای بزرگ داش��ته که وزارت‬ ‫ورزش دیگر نی��ازی نمی‌بیند برای تخریب این فدراس��یون‬ ‫بهانه‌تراشی کند‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫داوران را در بخش بین‌المللی آس��یا دارد‪ .‬ما در جام‌جهانی‬ ‫فوتبال و فوتسال ساحلی داوراني داشتیم که قضاوت‌های‬ ‫خوبی نیز داشتند‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬در بحث توس��عه آکادمی‌فوتبال و سالن‬ ‫بدنسازی به‌گونه‌ای عمل کردیم که مسئوالن کنفدراسیون‬ ‫آسیا به برخی کشورهای آسیایی نیز اعالم کردند می‌توانند‬ ‫از این بخش ایران استفاده کنند‪ .‬همچنين در سیستم نقل‬ ‫و انتقال و بحث صدور ‪ ITC‬از سوی فیفا در غرب آسیا رتبه‬ ‫اول را کسب کردیم‪».‬‬ ‫مس��ئول امور بین‌الملل س��ازمان لیگ با اش��اره به‬ ‫حضور تماشاگران در مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت‪:‬‬ ‫«حضور تماشاگران تاثیر بسزایی در این انتخاب داشت‪ .‬ما‬ ‫‪ 11‬بازی در لیگ قهرمانان آسیا داشتیم که ‪ 38670‬امتیاز‬ ‫کس��ب کردیم‪ .‬چین ‪ 33342‬امتیاز گرفت و کره‌جنوبی که‬ ‫میزبان ‪ 17‬بازی بود ‪ 7646‬امتیاز دریافت کرد و عربس��تان‬ ‫با ‪ 15‬بازی ‪ 13985‬امتیاز کس��ب کرد‪ ».‬البته مصاحبه این‬ ‫مقام مسئول آنجایی جالب‌تر می‌ش��ود که پیشرفت هیات‬ ‫فوتبال استان‌ها را نیز عاملی مهم در انتخاب بحث‌برانگیز‬ ‫کنفدراسیون فوتبال‌آسیا می‌داند‪ .‬کسرایی می‌گوید‪« :‬ما در‬ ‫بخش هیات فوتبال استان‌ها پیشرفت بسزایی داشتیم که‬ ‫در مورد جزئیات این مس��اله خود کنفدراسیون فوتبال آسیا‬ ‫در جریان اس��ت‪ ».‬این اظهارنظر در حالی انتقاد خیلی‌ها را‬ ‫به‌دنبال داشته که فدراسیون فوتبال ایران الاقل در همین‬ ‫مورد به‌خصوص اتفاقا عملکرد س��المی از خود نشان نداد‪.‬‬ ‫بروز تخلفات متعدد در انتخابات هیات فوتبال استان‌های‬ ‫شیراز و کرمانشاه ش��اهدی بر این ادعاست که فدراسیون‬ ‫فوتبال در این مورد ابدا عملکرد درستی نداشت‪ .‬هر چند علی‬ ‫کفاشیان همچنان به منتقدان فدراسیون فوتبال در این مورد‬ ‫اصال حق نمی‌دهد و تاکید می‌کند‪« :‬این اس��تنباطی است‬ ‫که برخی دارند اما با واقعیت مطابق نیس��ت‪ .‬هیچ وقت در‬ ‫فدراسیون تقلب و خالفی نبوده و به هیچ‌وجه اهل این کار‌ها‬ ‫نیستیم‪ .‬در برخی از رده‌ها شاید نتایجی که ما گرفتیم افراد‬ ‫دیگر نداشتند‪ .‬ممکن اس��ت تیم ژاپن و کره نوجوانان‌شان‬ ‫به مسابقات جهانی بروند و جوانانشان از این کار باز بمانند‪.‬‬ ‫در فوتسال و فوتبال ساحلی ما اول هستیم اما کسی توجه‬ ‫نمی‌کند‪ .‬متاسفانه ما خودمان را نمی‌بینیم و فقط دیگران را‬ ‫قبول داریم‪ ،‬چون مرغ همسایه همیشه غاز است‪».‬‬ ‫کس��رایی همچنین درباره امتیازدهی لیگ قهرمانان‬ ‫آسیا نیز گفت‪« :‬نس��بت به عملکرد تیم‌های باشگاهی در‬ ‫لیگ قهرمانان آسیا‪ ،‬از ‪ 200‬امتیاز الزم‪ ،‬ایران ‪ 133/5‬امتیاز‬ ‫گرفته‪ ،‬کره جنوبی ‪ ،196‬ژاپن ‪ ،157‬عربستان ‪141‬؛ یعنی‬ ‫ایران در رده چهارم قرار دارد‪ .‬استرالیا در این زمینه ‪105/6‬‬ ‫امتیاز کسب کرده است‪».‬‬ ‫اما این توضیحات باعث ش��د تا این س��وال به ذهن‬ ‫خیلی‌ها برسد که فدراسیون فوتبال ایران چه برتری نسبت‬ ‫به فدراسیون فوتبال ژاپن یا کره‌جنوبی داشته که به‌عنوان‬ ‫فدراسیون برتر انتخاب شده اس��ت؛ چه اگر قرار بر این بود‬ ‫که با معیارهای منتشر‌شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران‪،‬‬ ‫فدراسیون نمونه سال انتخاب ش��ود آیا ژاپن یا کره‌جنوبی‬ ‫نمی‌توانستند معیارهایی به همین سبک و سیاق در تعریف‬ ‫و تمجید از خود منتشر کنند و عملکردشان را مورد ستایش‬ ‫قرار بدهند؟ واکنش فدراسیون‌نشین‌ها در مورد ویژه‌بودن‬ ‫فدراس��یون فوتبال ژاپن نیز در نوع خود جالب اس��ت‪« :‬در‬ ‫این مساله که ژاپن بهترین فدراسیون آسیاست هیچ شکی‬ ‫نیست‪ ،‬همه آن را قبول دارند‪ .‬دلیل منطقی این موضوع این‬ ‫است که ژاپن ‪ 20‬س��ال پیش لیگ حرفه‌ای فوتبال خود را‬ ‫راه‌اندازی کرد و مسئوالن آسیایی برای برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ از این کش��ور الگوبرداری کردند‪ .‬ش��کی نیست این‬ ‫کشور بهترین فدراسیون است‪ ،‬اما جایزه برترین فدراسیون‬ ‫قاره‌کهن براساس میزان پیش��رفت نسبت به عملکرد یک‬ ‫ساله کشورها اختصاص داده می‌شود‪ .‬اگر قرار باشد هر سال‬ ‫ژاپن به‌عنوان کش��ور برتر انتخاب ش��ود که سایر کشورها‬ ‫انگیزه‌ای برای پیش��رفت ندارند‪ ».‬کفاش��یان در این مورد‬ ‫می‌گوید‪« :‬ژاپن در ‪ 8‬یا ‪ 9‬مورد به‌عنوان نخس��ت رس��ید‪.‬‬ ‫ژاپنی‌ها ‪ 25‬سال است برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند و از‬ ‫این موضوع هم نتیجه گرفتند‪ .‬ما نیز مدتی است برنامه‌های‬ ‫خود را شروع کردیم و کار‌های خود را جلو می‌بریم‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت ژاپنی‌ها پس از س��ال‌ها دیگ��ر در بخش‌هایی نیاز‬ ‫نداشته باشند کار کنند و فعالیت انجام‌دهند‪ .‬ما فعالیت‌هایی‬ ‫داشتیم که توانسته نظر ‪ AFC‬را جذب کند و امتیاز الزم را‬ ‫کسب کردیم‪».‬‬ ‫با این اس��تدالل باید بپذیریم کنفدراس��یون فوتبال‬ ‫آسیا هر ساله به صورت چرخشی یک فدراسیون را انتخاب‬ ‫می‌کند تا بقیه کشورها از رسیدن به‌عنوان فدراسیون برتر‬ ‫آسیا ناامید نشوند!‬ ‫اما اصرار فدراسیون فوتبال درباره پیشرفت رده‌های‬ ‫پایه در حالی به محل سوال تبدیل شده که عده‌ای معتقدند‬ ‫اگر قرار بود از لحاظ فنی بهترین فدراس��یون انتخاب شود‪،‬‬ ‫ازبکستان باید انتخاب می‌شد‪ .‬زیرا ازبکستان تنها کشوری‬ ‫اس��ت که هم در بخش نوجوانان و هم جوانان‪ ،‬تیم‌هایش‬ ‫راهی جام جهانی شدند و در بخش بزرگساالن نیز شانس‬ ‫صعود دارد‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫‌بی‌معنایی اس��ت‪ ،‬حتما البي در كار بوده‪ ،‬چون آنهایی که‬ ‫با الفب��ای ارتباطات بین‌المللی آش��نا هس��تند می‌دانند در‬ ‫برخی م��وارد‪ ،‬کوچک‌تری��ن ملاحظات‪ ،‬تاثی��رات بزرگی‬ ‫بر تصمیم‌گیری‌ها می‌گ��ذارد‪ ،‬اما از ط��رف دیگر هم اگر‬ ‫بخواهیم با نگاه خاصی همه‌چیز را به البی متصل کنیم این‬ ‫هم پذیرفتنی نیست‪ .‬به هرحال واقعیت این است که فوتبال‬ ‫ما در زیرساخت‌ها مشکل دارد‪ ،‬در تیم‌های پایه از باشگاهی‬ ‫تا رده ملی مش��کل دارد‪ ،‬اگرچه این موارد در شاخص‌های‬ ‫ارزیابی ‪ AFC‬تحلیل نشود‪.‬‬ ‫چ�را ‪ AFC‬معیاره�ا و فاکتوره�ای انتخ�اب‬ ‫فدراسیون برتر آسیا را منتشر نمی‌کند؟‬ ‫‪ l‬این مهم در اختیار تصمیم‌گیران کنفدراس��یون‬ ‫فوتبال آسیاست‪ .‬به نظر می‌رس��د در صورت شفاف‌کردن‬ ‫تمامی‌ش��اخص‌ها موجبات انتقادات کارشناس��ان فراهم‬ ‫می‌شود و کنفدراس��یون فوتبال باید جوابگوی بسیاری از‬ ‫اصحاب رس��انه باش��د‪ ،‬بنابراین‌ ترجیح می‌دهد در فضای‬ ‫محدودتری میان مدیران خود‪ ،‬انتخاب‌های خود را نهایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آیا معیارهایی که در ‪ 16‬مورد چند روز پیش یکی‬ ‫از کارکنان فدراس�یون مطرح ک�رد را منطقی و‬ ‫درست می‌دانید؟‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫نمي‌توانيمبگوييمالبيتاثيرگذارنبوده‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت وگو با منصورعظيم‌زاده درباره انتخاب بحث برانگيز ‪AFC‬‬ ‫مصاحبه با رئیس سابق كميته روابط بین‌الملل فدراسیون که بعد از او نیز تاکنون طی سه سال گذشته هیچ‌کس‬ ‫با عنوان رئیس در این کمیته مسئولیت نداشته و با سرپرستی آن را اداره کرده‌اند‪ ،‬جالب بود‪.‬دانشجوی ممتاز (رتبه‬ ‫اول) رش�ته اقتصاد به مدت ‪ 7‬س�ال پیاپی در دانش�گاه امام صادق‌(ع) در س�ال‌های ‪ 71‬تا ‪ ،78‬مدیرعامل و رئیس‬ ‫سابق هیات‌مدیره موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه که مدیر مس�ئولی هفته‌نامه آتیه که به روزنامه خورشید تغییر‬ ‫وضعیت داده‪ ،‬مشاور مدیرعامل و مدیرکل سابق روابط عمومی امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی‪ ،‬رئیس سابق‬ ‫اداره مطالعات و تدوین بین‌المللی تامین اجتماعی و نهایتا رئیس س�ابق روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال از جمله‬ ‫مسئولیت‌های او در ‪ 17‬سال عمر کاری اوست‪.‬‬ ‫آقای عظیم‌زاده! به‌نظر ش�ما آیا ایران مستحق‬ ‫عنوان فدراسیون فوتبال برتر آسیا بود؟‬ ‫‪ l‬به نظرم این م��ورد را باید با یک دید جامع بدون‬ ‫حب و بغض را بررس��ی کرد‪ .‬در این زمین��ه نقطه نظر علی‬ ‫دایی کارشناس��ی‌تر از بقی��ه دیدم‪ .‬همان‌طور که ایش��ان‬ ‫گفته‌اند بر‌اس��اس آیتم‌های ‪ AFC‬ایران فدراس��یون برتر‬ ‫شد و نتیجه‌گیری تیم‌های ملی مالک این انتخاب نیست‪.‬‬ ‫‪ AFC‬بر‌اساس گزارش‌های فدراسیون‌ها عمل می‌کند و به‬ ‫این کاری ندارد که این گزارش‌ها تا چه میزان درست است‬ ‫یا نه‪ .‬به عبارت دیگر نوع بیان مطلب مهم اس��ت‪ .‬گزارشی‬ ‫‪76‬‬ ‫که از قبل توسط فدراسیون فوتبال کشورمان آماده شده و‬ ‫به کنفدراسیون آسیا ارسال ش��ده در ‪ 50‬صفحه با طراحی‬ ‫زیبایی ارسال ش��ده‪ ،‬که به نظرم در تصمیم‌گیری‌ها موثر‬ ‫بوده است‪ .‬مضاف بر اینکه در بخشی از این گزارش عملکرد‬ ‫جاری و وظایف کمیته‌های فدراسیون فارغ از بحث زمانی‬ ‫هم درج شده که به حجم باالی گزارش کمک کرده است‪.‬‬ ‫در هر صورت به نظرم باید به فدراسیون تبریک گفت‪.‬‬ ‫به نظر شما البی‌های پشت‌‌پرده در این انتخاب‬ ‫موثر بود؟‬ ‫‪ l‬اینکه بگوییم الب��ی اصال وجود ن��دارد‪ ،‬حرف‬ ‫‪ l‬این موارد جزو گمانه‌زنی‌هاست چون هیچ سند‬ ‫شفاف در مورد معیارها و ش��اخص‌های ریز تصمیم‌گیری‬ ‫مدیران کنفدراسیون منتشر نش��ده است‪ .‬برای فهم دقیق‬ ‫موضوع اجازه بدهید مثالی روش��ن بزنم‪ .‬در مورد کس��ب‬ ‫سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا‪ AFC ،‬یک مجموعه کامل‬ ‫از ش��اخص‌ها بالغ بر ‪ 100‬مورد با ریز دقیق امتیاز‌بندی را‬ ‫منتشر کرده‪ ،‬در چندین کمیته آن را بررسی کرده و متعاقبا‬ ‫با بازرس��ی موردی و همه جانبه از کشورهای عضو‪ ،‬میزان‬ ‫انحراف معیار یا تطبیق با این ش��اخص‌ها را ارزیابی دقیق‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬از این روست که هیچ کش��وری نمی‌تواند به‬ ‫این مسیر ارزش��یابی انتقاد ویژه و خاصی بکند؛ اما در مورد‬ ‫انتخاب برترین‌هاي آس��یا موارد فوق انجام نپذیرفته و این‬ ‫فضا وجود ندارد‪ ،‬از این‌رو کسی نمی‌تواند ادعا کند براساس‬ ‫مستندات رسمی و ریز دقیق امتیاز‌دهی این انتخاب‌ها انجام‬ ‫شده و در بیشتر موارد گمانه‌زنی افراد و کارشناسان است‪.‬‬ ‫آیا دیگ�ر فدراس�یون‌ها مس�تحق ای�ن عنوان‬ ‫نبودند‪ ،‬مثل ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی یا حتی ازبکستان؟‬ ‫‪ l‬این سوال وقتی می‌تواند پرسیده شود که معیارها‬ ‫و مالک‌های انتخاب شفاف باشد که نه من و نه بسیاری از‬ ‫اصحاب فوتبال در رده‌های مختلف از آن اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین اگ��ر بگوییم فدراس��یون‌های دیگری مس��تحق‬ ‫هستند‪ ،‬صرفا نظر شخصی بیان ش��ده‪ ،‬مگر اینکه بگوییم‬ ‫با مفروض داشتن شاخص‌هایی نظیر نتیجه‌گیری تیم‌های‬ ‫ملی در رده‌های مختلف نظیر تیم‌ملی بزرگساالن‪ ،‬جوانان‪،‬‬ ‫نوجوانان‪ ،‬بانوان و فوتسال و همچنین مد‌نظر گرفتن دقیق‬ ‫بررسی س��اختار کاری منظم و به روز با بهره‌گیری مناسب‬ ‫از منابع انس��انی در جایگاه مدیران و تصمیم‌گیران‪ ،‬آیا این‬ ‫فدراسیون‌ها استحقاق بیشتری داشته‌اند یا خیر‪ ،‬این سوال‬ ‫مناس��ب‌تر خواهد بود که به نظرم جواب به این سوال هم‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫این دومین بار است که فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫به این عنوان می‌رس�د‪ .‬این‌بار ب�ا دفعه قبل چه‬ ‫تفاوت‌هایی دیده می‌ش�ود؟ چه پیشرفت‌هایی‬ ‫ب�ه وج�ود آم�ده ی�ا چ�ه ضعف‌های�ی همچنان‬ ‫پابرجاست؟‬ ‫‪ l‬به نظرم در مقایسه با س��ال ‪ 2008‬در خصوص‬ ‫نتایج تیم‌های مل��ی در رده‌های مختلف ضعف داش��تیم‪.‬‬ ‫چون در آن سال رنکینگ تیم‌ملی بهتر بود‪ ،‬در واقع بهترین‬ ‫رنکینگ دوران مدیریت آقای کفاشیان عدد ‪ 37‬در تیرماه‪87‬‬ ‫با س��رمربیگری علی دایی اس��ت‪ ،‬از طرف دیگر هم نتایج‬
‫تیم‌ملی نوجوانان در قهرمانی آس��یا قاب��ل توجه بود و هم‬ ‫تیم‌ملی فوتسال در آن سال به بهترین نتیجه ‪ 10‬سال اخیر‬ ‫در عرصه بین‌المللی از نظر رنکینگ و جایگاه دس��ت یافته‬ ‫بود‪ ،‬ضمن آنکه در ارزیابی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای‬ ‫اولین بار ما ‪4‬سهمیه مستقیم داشتیم‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما آیا رون�د تغییرات چش�مگیری در‬ ‫کمیته روابط بین‌الملل دیده می‌شود؟‬ ‫ماجرای استعفای شما و ارسال ایمیل تبریک به‬ ‫رژیم‌صهیونیستی چه بود؟‬ ‫‪ l‬تمامی‌ ش��رح ماوقع بعد از ‪ 22‬ماه از ناگفته‌های‬ ‫ایمیل به رژیم‌صهیونیس��تی در تاری��خ ‪ 10‬مهر ماه ‪1390‬‬ ‫در خبرگزاری رس��می اوج نیوز تحت عن��وان از «ایمیل تا‬ ‫به میل» درج شده اس��ت‪ ،‬تا تحریفی از این حیث در تاریخ‬ ‫صورت نگرفته و تحلیلگ��ران بتوانند حداقل زوایای پنهان‬ ‫این واقعه را بشناس��ند‪ .‬ضمن آنکه هیچ ی��ک از افراد ذکر‬ ‫ش��ده با جزئیات دقیق مطروحه در مت��ن فوق‌‌الذکر بعد از‬ ‫انتشار رسمی این مطلب در س��ایت مذکور و روزنامه‌های‬ ‫کثیر‌االنتش��ار‪ ،‬هیچ مطلبی در رد این موضوع طی ‪ 14‬ماه‬ ‫اخیر نداشته‌اند‪.‬‬ ‫واقعیت ای��ن موض��وع همان اس��ت ک��ه در اولین‬ ‫مصاحبه‌ام با خبرگزاری‌ها در روز جمعه ‪ 88/10/11‬ساعت‬ ‫‪ 11‬صبح قبل از هرگونه درج خب��ری در این مورد از جمله‬ ‫سایت خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفتم و در بیانیه سایت‬ ‫فدراس��یون فوتب��ال در ‪ 88/10/12‬آوردم؛ البته به جز خط‬ ‫آخر آن س��ایر موارد قبل از اینکه حتی کسی از آن مطلبی‬ ‫رس��می منتش��ر کند؛ اما اضافاتی هم دارد نظیر اینکه آن‬ ‫ایمیل گروهی به دستور من‪ ،‬توسط یکی از کارکنان بخش‬ ‫بین‌الملل از ایمیل رس��می فدراس��یون نه ایمیل اینجانب‬ ‫از بخش بین‌الملل ارس��ال ش��د و ایش��ان نیز همانند من‬ ‫گروه ارس��الی را چک مجدد نکردند‪ ،‬اگرچه ایمیل رسمی‬ ‫فدراسیون فوتبال رژیم‌صهیونیستی از آن حذف شده بود و‬ ‫ایمیل شخصی فرد مذکور باقی مانده بود‪.‬‬ ‫یعنی شما هنگام ارسال آن ایمیل در فدراسیون‬ ‫هم نبودید؟‬ ‫‪ l‬بله در آن لحظه یعنی ظهر پنج‌شنبه ‪،88/10/10‬‬ ‫من اصال در فدراس��یون نبودم؛ مساله‌ای که تمام کارکنان‬ ‫بین‌الملل و خیلی‌های دیگر از آن مطلع بودند‪ .‬از این‌رو این‬ ‫جس��ارت و مردانگی را هم داش��تم به‌رغم آنکه خود آن را‬ ‫ارسال نکردم‪ ،‬اما به واسطه صدور دستور ارسال این ایمیل‬ ‫گروهی و از استفاده از پکیج ایمیل‌های دپارتمان ‪ TMS‬در‬ ‫فیفا‪ ،‬مسئولیت کامل صفر تا صد آن را پذیرفتم؛ مساله‌ای‬ ‫که اصال در فوتبال کنونی ایران و کمتر در غیر‌فوتبال اتفاق‬ ‫می‌افتد‪ .‬به نظرم فرهنگ استعفا حتی اگر فرد لطمه بخورد‬ ‫تا منافع‌ملی حفظ شود باید نهادینه شود‪ .‬این قضیه کمک‬ ‫می‌کند تا منافع جم��ع را بر منافع ش��خصی‌ترجیح داده و‬ ‫فرهنگ قابل دفاعی را ایجاد کنیم‪ .‬ش��ما در همین قضیه‬ ‫تیم‌ملی امید نگاه کنید چندین مقام مسئول مستقیم فاجعه‬ ‫فوتبالی تیم امید و‪ ...‬بیش از چندین میلیارد تومان را به باد‬ ‫داده‪ ،‬تقصیرات را به دوش همدیگر انداختند و باالخره معلوم‬ ‫نشد تقصیر چه کسی بود؛ در حالی‌که اتفاق رخ داده بود‪.‬‬ ‫پس چرا این‌قدر فشار برای استعفا به شما آورده‬ ‫ش�د‪ ،‬در حالی که موضوعی ساده و با توضیحات‬ ‫داده شده پذیرفتنی بود؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬فضای خاص سیاسی حاکم طی هفته دوم‬ ‫دی‌ماه سال ‪ 1388‬و سایر موارد اتفاقی در عرصه ورزش به‬ ‫سنگینی این موضوع کمک کرد‪ .‬در همان موقع سه اتفاق‬ ‫مطلع ش�دیم حتی رئی�س فراکس�یون ورزش‬ ‫هم از شما حاللیت خواس�ته بود‪ .‬آیا این موضوع‬ ‫درست است؟‬ ‫‪ l‬صادقانه عرض کنم دو هفته بع��د از این اتفاق‪،‬‬ ‫آقای سید‌جالل یحیی‌زاده‪ ،‬رئیس وقت کمیته تربیت‌بدنی‬ ‫مجلس با من از طریق موبایلش��ان و تلفن مجلس تماس‬ ‫داش��ت و س��ه بار عذرخواهی و طلب حاللی��ت کرد‪ .‬وی‬ ‫عنوان کرد باتوجه به اطالع از واقعیت امر و سابقه عملکرد‬ ‫اینجانب‪ ،‬از اینکه به واسطه مصاحبه‌ها و دیدارهای ایشان‪،‬‬ ‫برخ��ی از افراد جهت اس��تعفا به من فش��ار آوردند ناراحت‬ ‫هستند و عذر‌خواهی می‌کنند‪ .‬حتی به من گفت که به رئیس‬ ‫فدراسیون هم گفتم که اس��تعفای شما را نپذیرد‪ ،‬ولی حاال‬ ‫دیگر موضوع گذشته و من هم آنان را حالل کردم‪.‬‬ ‫البته این را هم بگویم بس��یاری از افراد بر این باورند‬ ‫که در این فوتبال اگر وصل باشی تمام اش��تباهاتت را ولو‬ ‫فاحش به حس��اب تجربه‪ ،‬دانش‪ ،‬درایت‪ ،‬فهم و ارتباطات‬ ‫گ��ذارده و ب��اج می‌دهن��د و اگر نباش��ی حت��ی زحماتت‬ ‫را به‌عن��وان وظیف��ه ب��ا رویک��ردی نقادان��ه و طلبکارانه‬ ‫می‌بینند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اشکاالت ساختاری این کمیته چیست؟‬ ‫‪ l‬ما در بخش ساختاری روابط بین‌الملل با کمبود‬ ‫نیرو مواجه هستیم که در مقایسه با فدراسیون ژاپن تقریبا‬ ‫کمتر از یک‌‌چهارم نیرو مشغول به فعالیت هستند‪ ،‬مضاف‬ ‫بر اینکه به علت دانش پایین زبان انگلیس��ی میان س��ایر‬ ‫کارکنان فدراس��یون به ویژه در ارتباط��ات بین‌المللی بار‬ ‫اضافی این قسمت هم به روابط بین‌الملل تحمیل می‌شود‬ ‫و از وظایف اصلی خود باز‌می‌ماند‪ .‬به عبارت دیگر چنانچه‬ ‫سطح ارتباطات بین‌المللی در سایر قسمت‌های فدراسیون‬ ‫و تس��لط به دانش زبان انگلیس��ی افزایش یابد‪ ،‬به خودی‬ ‫خود حجم مراجعات و مکاتبات این بخش کاهش می‌یابد‬ ‫و می‌تواند به وظایف خود در رایزنی ب��ا مجامع بین‌المللی‬ ‫کنفدراسیون‌ها‪ ،‬فدراس��یون‌ها و باش��گاه‌های مطرح دنیا‬ ‫بپردازد‪ .‬از جمله دیگر موارد س��اختاری نگاه صفی دیدن و‬ ‫نه ستادی بودن این کمیته در فدراسیون فوتبال است‪ .‬این‬ ‫پارادایم فارغ از بحث درست بودن یا غلط بودن آن‪ ،‬کمیته‬ ‫روابط بین‌المل��ل را به‌اصطالح ب��ه کار گل وا می‌دارد و از‬ ‫وظایف مهمتر بازمی‌ماند‪.‬‬ ‫دیگر در عرصه ورزش هم افتاده بود که از آن جمله ماجرای‬ ‫کش��ف حجاب کاراته‌کاران دختر ایرانی در خارج از کشور‪،‬‬ ‫حضور‌بی‌حجاب همراهان تکواندوکاران خارجی در کیش‬ ‫و سه شکست پیاپی تیم‌ملی فوتبال بزرگساالن در تورنمنت‬ ‫قطر و بازی برگش��ت مقدمات��ی جام ملت‌ها ب��ا اردن بود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این برخوردهای تند به موضوع ایمیل را در واکنش‬ ‫به این اتفاقات و در جهت رفع تکلیف در نظام جاری مدیریت‬ ‫کشور طبیعی ارزیابی می‌کنم‪ .‬ضمن آنکه بعدها در فاصله‬ ‫اندک از این موض��وع‪ ،‬حتی زیر آب نیز با ش��ناگران رژیم‬ ‫غاصب مسابقه رسمی و آب از آب تکان نخورد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪ l‬ابت��دا باید تغیی��رات را تفس��یر کنی��م‪ .‬در دوره‬ ‫‪20‬ماهه‌ای که مسئولیت کمیته را برعهده داشتم‪ ،‬در چندین‬ ‫محور بهبود وضعیت جدی داش��تیم‪ ،‬به‌عنوان مثال تهیه و‬ ‫ارسال مکاتبات بین‌المللی برای تمامی‌واحدها با احتساب‬ ‫تمامی‌نامه‌های ارسالی الکترونیکی به‌طور میانگین بیش‬ ‫از ‪ 1000‬مورد در ماه و ده‌ها مورد ارجاعی حسب موضوعات‬ ‫خاص از س��وی تمام��ی‌ کمیته‌های فدراس��یون مرتبط با‬ ‫حوزه‌های بین‌الملل��ی بوده که قابل مقایس��ه با دوره‌های‬ ‫قبل نیس��ت‪ .‬اگرچه این نکته نی��ز خالی از لطف نیس��ت‬ ‫که هیچ‌گاه در ‪ 10‬س��ال اخیر تا دوره کنونی‪ ،‬فدراس��یون‬ ‫فوتبال دارای ایمیل رس��می ه��م نبود و تنه��ا به صورت‬ ‫ایمیل شخصی مکاتبات مهم الکترونیکی به فیفا و ‪AFC‬‬ ‫منعکس می‌شد‪ .‬از این‌رو برای اصالح وضع نابسامان نحوه‬ ‫ارتباطات بین‌المللی‪ ،‬ایمیل رسمی راه‌اندازی که به صورت‬ ‫شفاف و قابل دسترس برای نظارت‪ ،‬صرفا به‌طور میانگین‬ ‫روزانه حدود بیش از ‪ 40‬ایمیل دریافت و ارس��ال می‌شود و‬ ‫س��رجمع تمامی‌مکاتبات در ‪ 20‬ماه مذکور ‪ 20000‬مورد‬ ‫بوده و اطالع من این است که همین روند ادامه یافته است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موارد برنامه‌ریزی دقیق با پیوس��تن به‬ ‫سیس��تم الکترونیکی نقل و انتقاالت بین‌المللی بازیکنان‬ ‫زیر نظر مستقیم ‪ ،FIFA‬تمام باش��گاه‌های لیگ حرفه‌ای‬ ‫طی دو نوبت دوره آموزش��ی را گذرانده تا از این پس ‪ITC‬‬ ‫بازیکنان از سیس��تم تحت وب و نظارت فیفا انجام پذیرد‪.‬‬ ‫جالب‌تر آنکه قرار بوده برای س��هولت اجرا طی دو س��ال‬ ‫ایران در سال ‪ 2007‬به این سیس��تم داوطلبانه بپیوندد که‬ ‫با تصمیم مدیران وقت رد ش��ده و باتوجه ب��ه الزام این کار‬ ‫طبق تصمیم صریح کمیته اجرای��ی فیفا برای اجرای آن از‬ ‫اکتبر ‪ ،2010‬این کار یک‌سال قبل از این مهم اجرایی شد‬ ‫این خود پیشرفت و گامی‌مهم در حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها‬ ‫بوده‪ ،‬به دلیل آنکه اوال هم الزام به درج دقیق تمام مکاتبات‬ ‫توافقات اخذ بازیکنان بین‌المللی می‌باشند و ثانیا باید واحدی‬ ‫به همین منظور در باش��گاه خود ایجاد نمایند‪ .‬همه اینها به‬ ‫نحوی انجام شد که در این دوره با کمبود شدید نیرو مواجه‬ ‫بوده و حتی دو نفر از سه نفر نیروهای کارآزموده برای ادامه‬ ‫تحصیل و کار کش��ور را ترک کرده بودند‪ .‬در همان موقع‬ ‫چند نفر نظیر آقایان کس��رایی و مومنی کادر‌س��ازی شدند‬ ‫که در حال حاضر مس��ئولیت‌های مختلفی را در فدراسیون‬ ‫برعهده دارند‪.‬‬ ‫دو هفته بعد از داستان ايميل آقاي يحيي‌زاده‪‌،‬رئيس وقت كميته‬ ‫تربيت‌بدني مجلس با من از طريق موبايلشان و تلفن مجلس‬ ‫تماس داشت و سه بار عذرخواهي و طلب حالليت كرد‪ .‬حتي به‬ ‫من گفت كه به رئيس فدراسيون هم گفتم كه استعفاي شما را‬ ‫نپذيرد ولي حاال ديگر موضوع گذشت و من هم آنها را حالل كردم‬ ‫از این فضا خارج ش�ویم؛ چند س�وال خصوصی‬ ‫داریم‪ .‬ش�ما نس�بتی با محمد‌ علی‌آبادی و داود‬ ‫مددی دارید؟‬ ‫‪ l‬به‌واقع دست‌اندرکاران مطلع در حوزه اطالعات‬ ‫عمومی و خصوصی به خوبی می‌دانند که خوش��بختانه یا‬ ‫متاسفانه من با هیچ یک از مسئوالن دولتی فعلی و قبلی از‬ ‫جمله آقایان علی‌‌آبادی و مددی رابطه فامیلی اعم از نسبی‬ ‫و سببی نداشته و ندارم‪ .‬از طرف دیگر هفت یا هشت سال‬ ‫قبل از ورود این مدیران به شهرداری تهران در آنجا فعالیت‬ ‫می‌کردم‪.‬‬ ‫اما ش�ایعه ش�ده که داود مددی‪ ،‬رئیس س�ابق‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬دایی شما هستند؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این ش��ایعه را بیش از صدها ب��ار خودم هم‬ ‫ش��نیده‌ام‪ .‬این مورد از زمانی آغاز ش��د که مدیرکل روابط‬ ‫عمومی و امور بین‌الملل س��ازمان تامین اجتماعی ش��دم‪.‬‬ ‫به نظرم باتوجه به درک عموم��ی از انتصابات فامیلی طی‬ ‫چند دهه در سازمان‌های بزرگی نظیر تربیت‌بدنی و تامین‬ ‫اجتماعی به این ش��ایعات دامن زده شده است‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫اینجانب از زمان بدو تولد در بیش از ‪ 38‬سال قبل سه دایی‬ ‫داشتم که دو نفر آنها بازنشس��ته ارتش و آموزش پرورش‬ ‫بوده و دیگری نی��ز از داوران فوتبال بوده ک��ه االن راننده‬ ‫تاکسی است‪g .‬‬ ‫‪77‬‬
‫غروب غول‬ ‫آيا كنكور حذف مي‌شود؟‬ ‫ديـــدار‬ ‫‪ ...‬كنكور حذف م ي‌شود؟‬ ‫اين از آن دست خب ر‌هايي اس��ت كه حتي اگر واقعي‬ ‫باش��د هم باوركردني نيست! نسل ما‪،‬نس��ل كنكور است‪،‬‬ ‫چه مايي كه از سدش گذشتيم و چه مايي كه پشت سدش‬ ‫ايستاديم‪ .‬به هرحال كنكور‪ ،‬بخش��ي از هويت ما بود و ما‬ ‫نس��لي بوديم كه همه چيزمان س��خت بود و بايد سخت‬ ‫م ي‌گذشت و سخت‌ترين چيز اين همه چيز هم كنكور بود‪.‬‬ ‫كنكور چيزي بود مثل همه چيزهايي كه بر زندگ ي‌مان سايه‬ ‫افكنده بود؛ مثل فوتبال‪ ،‬مثل گل كوچك‪ ،‬مثل نوشابه‌هاي‬ ‫شيشه‌اي كه بدون ساندويچ نم ي‌فروختند‪،‬مثل شيركاكائو‬ ‫و ت ي‌تاب‪ ،‬مثل منچ‪ ،‬مثل آتاري‪ ،‬مث��ل‌هادي و هدي‪ ،‬مثل‬ ‫زندگ ي‌شيرين م ي‌شود سريال آينه‪ ...‬تصور زندگي بدون اين‬ ‫خرده‌ش��ادي‌هاي ناچيز امكانپذير نبود‪ ،‬اما كنكور ب رايمان‬ ‫مثل غول مرحله آخر بازي‌هاي سگا م ي‌مانست‪ ،‬يك شادي‬ ‫بزرگ‪ ،‬بزرگترين شادي‪ ...‬ش��ايد هم نه يك شكست بزرگ‪،‬‬ ‫بزرگترين شكس��ت‪،‬خيلي بزرگ‌تر از اينكه آقاي همسايه‬ ‫توپي را كه با پول دسته‌جمعي خريده‌ايم را پاره كند‪ ،‬آن هم‬ ‫مقابل چش��م خودمان‪ .‬كنكور بخشي از ما بود؛ بخشي كه‬ ‫س��ال‌ها با ما از اين كالس تا آن كالس حمل م ي‌شد و در‬ ‫تمام روزهايي كه در انشاهايمان دكتر يا مهندس م ي‌شديم‬ ‫اين كنكور بود كه م ي‌توانست به روياهايمان خط بدهد‪...‬‬ ‫زندگي بدون كنكور؟ باورمان نم ي‌شد‪.‬‬ ‫كنكور حذف م ي‌شود؟‬ ‫باوركردني نيس��ت حتي اگر واقعي باشد؛ انگار واقعا ‬ ‫واقعي اس��ت‪ .‬اين خب��ر را بايد ج��دي گرف��ت‪ ،‬گام اول را‬ ‫دانش��گاه آزاد برداش��ت‪ ،‬با اين خبر كه فرهاد دانش��جو در‬ ‫جمع خبرنگاران گف��ت‪« :‬پس از مذاكره ب��ا وزارت علوم و‬ ‫اعالم آمادگي دانش��گاه آزاد ب راي حذف كنك��ور در مقاطع‬ ‫كارشناسي پيوس��ته و ناپيوس��ته وزارتخانه مذكور به اين‬ ‫نتيجه رسيد كه كنكور م ي‌تواند در اين دوره‌ها حذف شود‪.‬‬ ‫با موافقت وزارت علوم‪ ،‬كنكور در ‪ 80‬درصد رشته محل‌هاي‬ ‫دانشگاه آزاد برگزار نم ي‌شود و منتظر ابالغيه اين وزارتخانه‬ ‫در خصوص عملي ك��ردن اين اقدام هس��تم‪ .‬آن بخش از‬ ‫رشته‌هاي كارشناسي كه نياز به برگزاري كنكور دارند‪ ،‬برگزار‬ ‫م ي‌شوند‪ ،‬اما اميدوارم اين شيوه برگزاري به صورت مشترك‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫‪78‬‬ ‫با سازمان‌س��نجش صورت گيرد‪ ».‬انگار خبر را بايد جدي‬ ‫گرفت‪ .‬دانشگاه آزاد پيشقدم ش��د ب راي برداشتن سدي كه‬ ‫س��ال‌ها پيش روي ما بود‪ .‬اما اين طرح ادامه پيدا م ي‌كند‪،‬‬ ‫دولت و مجلس ش��وراي اس�لامي به دنبال طرحي ب راي‬ ‫حذف كنكور هستند كه بر اساس آن كنكور ب راي ‪ 50‬درصد‬ ‫رشته‌ها برگزار نشود‪ ،‬طبق گزارش��ي كه سازمان سنجش‬ ‫آموزش كش��ور به كميس��يون آموزش ارائه كرد‪ 30 ،‬درصد‬ ‫پذيرش‌هاي دانش��گاه‌ها نيازي به برگزاري كنكور ندارند و‬ ‫پذيرش دانشجو عمال در اين رشت ‌ه‌ها م ي‌تواند بدون نياز به‬ ‫آزمون صورت گيرد‪.‬‬ ‫كنكور حذف م ي‌شود؟‬ ‫آن روزها كه ما كنكور داش��تيم هن��وز‪ ،‬خيلي راحت‬ ‫م ي‌ش��د فهميد كه يك خانه كنكوري دارد‪ ،‬وارد محله كه‬ ‫م ي‌ش��دي يك چراغ بود كه همه ش��ب‌ها روشن م ي‌ماند‪.‬‬ ‫حتي اگر كسي روي كتاب‌هايش خوابش م ي‌برد بازهم اين‬ ‫چراغ روشن م ي‌ماند‪ ...‬آن روزها كه ما كنكور داشتيم چهره‬ ‫يك كنكوري از يك‌فرسنگي معلوم بود‪ ،‬چشم‌هاي سرخ‪،‬‬ ‫ظاهري نامرتب‪ ،‬روحي نگران و البته استرس‪.‬‬ ‫آن روزها كه ما كنكور داشتيم هنوز‪ ،‬شب بيداري يك‬ ‫عادت بود‪ ،‬قهوه كاالي بسيار لوكسي بود كه خانواده‌ها به‬ ‫فرزندان خود هدي��ه م ي‌كردند تا فنجان فنجان به س��وي‬ ‫‌دكتر و مهندس ش��دن ق��دم بردارند‪.‬رقاب��ت ب ي‌نظير بود‪،‬‬ ‫چشم و هم‌چش��مي‌غوغا م ي‌كرد‪ ،‬آن روزها ب راي زدن يك‬ ‫تست بيشتر و فقط يك تست بيش��تر حاضر بوديم همه‬ ‫كار كني��م‪ .‬كالس‌هاي كنكوري بود ك��ه در يك اتاق صد‬ ‫و پنجاه نفر را جا م ي‌دادند‪ .‬آن روزها كه ما كنكور داش��تيم‬ ‫هنوز‪ ...‬خب كنكور داش��تيم‪ ،‬اس��ترس داش��تيم‪ ،‬نگراني‬ ‫داشتيم‪ ،‬دلواپسي داشتيم‪ ،‬افسانه‌ها داشتيم‪ ،‬يك رقم ي‌ها‬ ‫‌و دو رقم ي‌ها قهرمان‌هاي ما بودند‪ .‬خواب‌مانده‌ها‪ ،‬تس��ت‬ ‫اين‌ور آن‌ور‌زده‌ها‪ ،‬بهت‌زده‌ها و شكس ت‌خورده‌ها آينه‌هاي‬ ‫عبرتمان‪ .‬آن روزها ما كنكور داشتيم هنوز‪.‬‬ ‫كنكور حذف م ي‌شود؟‬ ‫حتي اگر اس��مش را حذف كنك��ور نگذاريم‪ ،‬م ي‌توان‬ ‫اسمش را گذاشت آسان‌س��ازي كنكور‪ .‬تازه‌ترين راهكارهاي‬ ‫پذيرش دانشجو ب راي سال تحصيلي ‪ 93‬با حضور مسئوالن‬ ‫وزارتخانه‌هاي آموزش��ي كش��ور بررسي ش��د‪ ،‬رضا صابري‪،‬‬ ‫رئيس كميته آموزش عالي مجلس م ي‌گوي��د‪ 30« :‬درصد‬ ‫پذيرش‌هاي دانش��گاه‌ها نيازي به برگ��زاري كنكور ندارند و‬ ‫پذيرش دانش��جو عمال در اين رش��ته‌ها م ي‌تواند بدون نياز‬ ‫به آزمون ص��ورت گيرد‪ .‬ب راي اين گ��روه از داوطلبان‪ ،‬مالك‌‬ ‫سنجش و پذيرش نمراتي است كه در دوران دبيرستان كسب‬ ‫م ي‌كنند‪ .‬ب راي ‪ 50‬درصد رشته‌ها شايد احتياج به كنكور خيلي‬ ‫آس��ان(عمومي) به‌عالوه بررسي سابقه تحصيلي داوطلبان‬ ‫كفايت كند‪ .‬اگر اين دو گروه ‪ 50‬و ‪ 30‬درصدي در كنار هم قرار‬ ‫گيرد مشخص م ي‌شود كه رقابت شديد داوطلبان تنها ب راي‬ ‫‪ 20‬درصد رشته‌ها در قالب كنكور صورت م ي‌گيرد‪ .‬قالب اصلي‬ ‫شيوه پذيرش دانشجو در سال ‪ 93‬تا حدودي به‌دست آمده كه‬ ‫طيف آن شامل سابقه تحصيلي به عنوان مبناي سنجش‬ ‫داوطلب تا برگزاري يك كنكور تخصصي سخت م ي‌شود‪.‬‬ ‫هرچند اين شيوه منتقداني دارد و كارشناساني اعتقاد‬ ‫دارند كه اين ش��يوه بيش��تر به نفع دانش��گا‌ه‌هاي پولي و‬ ‫ب ي‌كيفي ت‌تر است‪ ،‬چراكه در عمل به نظر م ي‌رسد كنكور‬ ‫ب راي ورود به دانشگاه‌هايي كه ش��هريه دريافت م ي‌كنند‪،‬‬ ‫حذف م ي‌شود‪.‬‬ ‫كنكور حذف م ي‌شود؟‬ ‫جواب منفي است انگار‪ ،‬شايد هم جواب مثبت باشد‪...‬‬ ‫كس��ي چه م ي‌داند‪ ،‬بس��تگي دارد چگونه به موضوع نگاه‬ ‫كنيم‪ .‬راس��تش حذف كنكور آنقدر‌ها هم بد نيست‪ ،‬اينكه‬ ‫تمام روزهاي آينده‌ات را چهار جواب ي‌ها تعيين كنند خيلي‬ ‫هم عادالنه نيست‪.‬‬ ‫اينكه ي��ك اش��تباه و ي��ك روز يك اش��تباه همه‬ ‫سرنوش��تت را تعيين كند باز هم عادالنه نيست‪ ،‬اما انگار‬ ‫كنكور ديگر قرار نيس��ت غول مرحله آخر باشد‪ ،‬قرار است‬ ‫شيوه عوض شود‪ ،‬فرمول‌ها تغيير كند‪ ،‬شايد ورود به بعضي‬ ‫دانشگاه‌ها آسان‌تر شود و ورود به بعضي دانشگاه‌ها بسيار‬ ‫سخت‌تر‪ .‬اما كنكور هنوز هست‪ ،‬شايد به يك معنا نيست‪.‬‬ ‫حداقل ديگر كنكور آنچه ب راي نسل ما بود نيست‪ ،‬كنكور‬ ‫اگر آسان شود كه ديگر اسمش كنكور نيست‪ ،‬كنكور ب راي‬ ‫ما هماني ب��ود كه نامش چن��ان اس��ترس م ي‌آفريد كه با‬ ‫هي چ‌چيز قابل قياس نبود‪g .‬‬
‫مكتوب‬ ‫فرهنگايران‬ ‫«آنتونلو ساكتي» خب رنگار ايتاليايي در كتاب جديدش از ادبيات و فرهنگ اي راني م ي‌گويد‪.‬‬ ‫وي در اين اثر از شيفتگ ي‌اش به فرهنگ و س��رزمين اي ران سخن گفته است‪ .‬آنتونلو ساكتي‪،‬‬ ‫خب رنگار و نويسنده ايتاليايي اهل رم‪ ،‬به‌تازگي كتابي را با نام «ترنس اي ران» منتشر كرده است‪ .‬او‬ ‫كه عالقه بسياري به اي ران دارد‪ ،‬در كتابش انعكاسي گسترده از فرهنگ و به ويژه ادبيات اي ران آورده‬ ‫است‪ .‬نويسنده‪ ،‬در ميانه راه‪ ،‬سفري هم به ته ران دارد‪ .‬آنتونلو ساكتي م ي‌نويسد‪« :‬شناخت من از‬ ‫اي ران به دليل شغلم نيست‪ .‬من خب رنگار هستم و به مقوله ارتباطات در محيط كاري مشغولم‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2005‬ب راي نخستي ن‌بار به اي ران سفر كردم‪ ،‬كشوري كه هميشه مرا شيفته خود كرده بود‬ ‫و دلم م ي‌خواست آنجا را ببينم‪ ،‬بناب راين به‌عنوان توريست به اي ران مسافرت كردم و اين جرقه از‬ ‫آنجا زده شد‪ .‬سفرم به اي ران چهار ماه به طول انجاميد و از آن پس تبديل به عالقه‌اي شد كه در‬ ‫زندگ ي‌ام سهم داشت»‪ .‬ساكتي تاكنون كتاب‌هايي با نام‌هاي «بچه‌هاي اي ران» و «رازهاي پارسي»‬ ‫نوشته و در كتاب نخست جوانان اي راني و در كتاب دوم فرهنگ اي ران را بررسي كرده است‪ .‬نشر‬ ‫«اينفينيتو» چاپ و انتشار كتاب‌هاي «ساكتي» را بر عهده دارد‪« .‬ساكتي» تا به حال ب راي معرفي‬ ‫كتاب جديدش به رم‪ ،‬فلورانس‪ ،‬تورين و جنووا سفر كرده است‪g.‬‬ ‫کتاب زندگی و ش��عر ادیب‌الممالک فراهانی همراه با گزیده‌ای از اش��عار این شاعر به‬ ‫کوشش علی موسوی‌گرمارودی در کتابی با عنوان «ادیب‌الممالک‌فراهانی» از سوی انتشارات‬ ‫موسسه خانه کتاب منتشر ش��د‪ .‬گرمارودی در این اثر شعر این شاعر را از نظر کمی و کیفی‬ ‫سنگین و دیریاب معرفی کرده‪ ،‬ضمن آنکه بر مشکالت وی در زمینه خلق اثر و زندگی و روزگار‬ ‫این شاعر نیز مروری داشته است‪ .‬موسوی‌گرمارودی در پیشگفتار کتاب از این شاعر به‌عنوان‬ ‫فردی که قدر و ارزش شعری و حتی تاریخی دیوانش مهجور مانده‪ ،‬یاد کرده است‪ .‬او شعر این‬ ‫شاعر را از نظر کمی و کیفی سنگین و دیریاب معرفی کرده و اشاره‌ای به مشکالت این شاعر‬ ‫در زمینه کارهای تحقیقی در ارتباط با زندگی و آثار وی داشته است‪ .‬یکی از این مسائل مفقود‬ ‫شدن دیوان دست‌نوشته خود ادیب است‪ .‬بخش زندگینامه ادیب‌الممالک شامل مباحثی درباره‬ ‫کودکی‪ ،‬نوجوانی و خانواده‪ ،‬خاندان‪ ،‬زادگاه‪ ،‬درگذشت و روزشمار وی است‪ .‬موسوی در بخش دوم‬ ‫به تخلص‌ها و لقب‌های شعری ادیب و اینکه ادیب در کدام قالب سخنورتر بوده و واژگان شعر‬ ‫وی پرداخته است‪ .‬ادیب‌الممالک از سال ‪ 1316‬تا آخر عمر‪ ،‬به نشر و سردبیری هشت روزنامه‬ ‫غی ر‌دولتی و نیمه‌دولتی اشتغال داشته که موسوی‌گرمارودی عنوان این نشریه‌ها و توضیحاتی‬ ‫درباره آنها را در بخش س��وم کتاب ارائه کرده است‪ .‬ادیب و مش��روطه و ادیب و فراماسونری‪،‬‬ ‫مباحث بخش چهارم کتاب هستند و فهرستی از آثار غیر شعری وی مانند برخی از آثار منثور‬ ‫ادیب در بخش پنجم ارائه شده است‪ .‬در بخش ششم‪ ،‬موقعیت ادیب‪ ،‬در نگاه دوستان‪ ،‬آشنایان‬ ‫و همدوره‌ها و نیز دیگران بعد از او در دایره‌المعارف بزرگ اسالمی بررسی شده است‪ .‬در پایان‬ ‫کتاب نیز عالوه بر گزیده ش��عرهایی از ادیب در قالب‌های چکامه‌ها‪ ،‬مس��م ط‌ها‪ ،‬غزلیات‪،‬‬ ‫مثنوی‌ها‪ ،‬قطعات و رباعیات‪ ،‬فهرست منابع و ماخذ و فهرست اعالم ارائه شده است‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫چهل‌ویکمجلس‬ ‫‬‫کتاب «چهل‌و‌یک مجل��س» با موضوع بازخوان��ی چهل و یک روایت از غ��زوات پیامبر‬ ‫لو‌‌یک مجلس» عنوان کتابی‬ ‫اکرم(ص) و مقایسه آن با حادثه عاشورا منتشر ش��د‪ ‬.‬کتاب «چه ‌‬ ‫لو‌یک مجلس روضه و تغزیه‬ ‫است که به کوشش محمدجواد مرادی‌نیا و با موضوع بازخوانی چه ‌‬ ‫درباره شرح غزوات پیامبر که ب راساس نسخه خطی کشف شده در این زمینه در عصر ناصرالدین‬ ‫شاه قاجار است‪ ،‬منتشر شده است‪.‬متن اصلی این نسخه خطی توسط نویسنده‌ای ناشناس تالیف‬ ‫شده‪ ،‬اما حاشیه کتاب خبر از کتابت آن توس��ط فردی به نام «حسی ن‌ابن محمد خوانساری» در‬ ‫سال ‪ 1295‬هجری قمری م ی‌دهد‪g .‬‬ ‫رویداد‬ ‫برنده جایزه کتاب بزرگ روسیه‬ ‫دانیل گرانین‪ ،‬نویسنده برجسته روسی عنوان ب رنده جایزه معتبر ادبی روسیه با نام «کتاب‬ ‫بزرگ» س��ال ‪ 2012‬را دریافت کرد‪.‬این جایزه معتبر ادبی که هر س��ال اهدا م ی‌شود‪ ،‬گرانین‬ ‫‪93‬ساله را ب رای رمان «رصدبان من» شایسته دریافت این جایزه سه میلیون روبلی خواند‪.‬دانیل‬ ‫الکساندرووچی گرانین نویسندگی را از دهه ‪ 30‬قرن بیستم و زمانی که دانشجوی مهندسی‬ ‫بود‪ ،‬آغاز کرد‪ .‬یکی از نخستین کارهای تحسی ن‌شده وی داستان کوتاهی درباره دانشجویان‬ ‫فارغ‌التحصیل بود که سال ‪ 1949‬در یک مجله ادبی منتشر شد‪ .‬او به‌عنوان یکی از اعضای‬ ‫هیات‌مدیره اتحادیه نویسندگان لنینگراد سال‌ها کار کرد و مدال‌ها و جوایز متعددی چون جایزه‬ ‫ادبیات ‪ 1978‬را در کارنامه‌اش دارد‪ .‬وی که از دوره سوسیالیستی م ی‌نوشت در این دوره نیز به‬ ‫فعالی ت‌های نویسندگی خود ادامه داده و ‪ 20‬عنوان کتاب در کارنامه دارد‪ .‬جایزه دوم به الکساندر‬ ‫کاباکوف و اوگنی پوپوف ب رای کتابی با عنوان «آکسینوف» تعلق گرفت و جایزه سوم به مارینا‬ ‫استپانووا ب رای «زن الزاروس» رسید‪ .‬به دانیل گرانین جایزه افتخار و بزرگی نیز تعلق گرفت‪.‬‬ ‫وی زمان دریافت این جایزه گفت از دریافت آن احساس ناراحتی م ی‌کند چون این واژه‌ها‪ ،‬بسیار‬ ‫بزرگند و نم ی‌توانند ب رای او باشند و او خود را هنوز یک سرباز م ی‌شمارد‪g .‬‬ ‫نمایش‬ ‫ديـــدار‬ ‫مکتوب‬ ‫ادیب‌الممالک‌فراهانی‬ ‫كتاب «ماه بر فراز مانيفست» نوشته «كلر وندرپول» ب‌ا ترجمه كيوان عبيدي‌آشتياني منتشر‬ ‫شد‪ .‬اين كتاب داستاني راز‌آلود درباره تاريخ آمريكا دارد و موضوعات مطرح شده در آن در قالب داستان‬ ‫و درباره مسائلي چون جنگ جهاني اول‪ ،‬شيوع آنفلوآنزا‪ ،‬مرگ و مير جمعي و خشكسالي در برخي‬ ‫ايالت‌هاي آمريكا و رکود اقتصادی دهه ‪1930‬است‪ .‬نويسنده اين كتاب را با نگاهي به تاريخ آمريكا‬ ‫نوش��ته و تالش كرده حوادث كتاب به واقعي ت‌هاي تاريخي نزديك باشند‪ .‬در معرفي اين كتاب‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬راز پدر در اين شهر چيست؟ آقاي گيدئون ش��غل ثابتي ندارد و دائم در سفر است و‬ ‫دخترش آبيلين را هم با خود م ي‌برد‪ .‬پدر كه نگران آبيلين است او را به شهر مانيفست م ي‌فرستد‬ ‫كه رازهايي دارد‪ .‬دوشيزه سادي‪ ،‬پيشگوي شهر داستان‌هايي ب راي آبيلين تعريف م ي‌كند كه همه‬ ‫مردم مانيفست در آنها حضور دارنند جز پدرش!» كتاب «ماه بر فراز مانيفست» در ‪ 480‬صفحه با‬ ‫شمارگان ‪2‬هزار نسخه و قيمت ‪ 16‬هزار و ‪ 500‬تومان از سوي نشر افق وارد بازار كتاب شده است‪.‬‬ ‫اين كتاب ب رنده جايزه سال ‪ 2011‬نيوبري‪ ،‬معتبرترين جايزه ادبيات كودك جهان شده است‪g .‬‬ ‫كتاب «وارنا تا واراس» به فعالي ت‌هاي شهيد سيدمحمد محمدنژاد جعفرآبادي در طول دوران‬ ‫هشت سال دفاع‌مقدس پرداخته است‪ .‬اين اثر را نشر فاتحان به چاپ رسانده است‪ .‬اين داستان به‬ ‫زندگي و فعالي ت‌هاي شهيد سيدمحمد محمدنژاد جعفرآبادي پرداخته اس��ت‪ .‬او در سال ‪ 1360‬به‬ ‫عضویت سپاه پاسداران درآمد و با حضور در جبهه‌هاي دفاع مقدس‪ ،‬فرماندهي تداركات و پشتيباني‬ ‫لشكر ‪ 16‬قدس گيالن را پذيرفت و روز دهم شهريور ماه سال ‪ 1365‬در عمليات كربالي دو در منطقه‬ ‫حاج عمران به شهادت رسيد‪ .‬وارنا نام قديمي‌زادگاه شهيد است و واراس هم يكي از ارتفاعات منطقه‬ ‫عملياتي كربالي دو كه وي در جريان همين عمليات در آن شهيد شد‪ .‬اين عنوان معرف مكان تولد‬ ‫و شهادت شهيد سيدمحمد محمدنژاد جعفرآبادي است‪ .‬محور اصلي كتاب به موضوع تداركات و‬ ‫پشتيباني در جبهه‌هاي دفاع مقدس اختصاص دارد‪ .‬اين داستان در دو بخش نوشته شده و مخاطب‬ ‫نقش شهيد سيدمحمد محمدنژاد جعف رآبادي را در پشتيباني از دفاع مقدس م ي‌شناسد‪g.‬‬ ‫من سیاوش نیستم‬ ‫نمایش من «سیاوش نیستم» به کارگردانی حسین فرخی و نوشته سی د‌مهدی شربتی‪ ،‬اجرای‬ ‫خود را با نگاه تلفیقی به آیی ن‌های مذهبی و نمایشی کشور در تاالر سنگلج آغاز کرده است‪.‬داستان‬ ‫این نمایش به قرار زیر است‪« :‬سیاوش و اسفندیار دوس��تان دوران کودکی هم هستند که سال‌ها‬ ‫به‌عنوان بازیگر‪ ،‬نمایش اجرا م ی‌کنند و در زمان حال نیز مشغول تمرین یک نمایش سیاه‌بازی هستند‬ ‫و قصه این نمایش روایت گذشته این دو دوست است‪ ».‬این نمایش ترکیبی از سب ک‌های مختلف‬ ‫نمایشی مثل تعزیه‪ ،‬سیاه‌بازی و لرکاست‪ .‬در این نمایش تالش شده از نگاه کلیشه‌ای به عاشورا دور‬ ‫شویم و زاویه‌ای دیگر از عاشورا و محرم به مخاطب نشان داده شده است‪ .‬داوود داداشی‪ ،‬محمد‌طیب‬ ‫طاه ر‪ ،‬مهدی زمی ن‌پردار‪ ،‬مهرداد مصطفویی‪ ،‬حامد پشتیبان‪ ،‬سونیا اسماعیلی‪ ،‬سی د‌مهدی سجا‌د‌پور‪،‬‬ ‫ماندانا ناصری‪ ،‬امی ر‌حجت صابری و محمد جمشیدی بازیگران این اثر نمایشی هستند‪ .‬اجرای این‬ ‫نمایش تا هشتم دی س��اعت ‪ 19‬در تاالر س��نگلج ادامه دارد‪ .‬یکی از نکات این نمایش بازی داوود‬ ‫داداشی است‪ .‬پس از بیماری سعدی افشار‪ ،‬تنها سیاه باز ای ران‪ ،‬داوود داداشی است‪ .‬وی در سال ‪1341‬‬ ‫در سلطانیه زنجان به دنیا آمد‪ .‬داداشی به‌رغم سیاه‌باز بودن‪ ،‬تعزیه‌خوان حرفه‌ای نیز هست‪ .‬وی در‬ ‫سال ‪ 1363‬در کانون نمایش‌های مذهبی و آئینی سنتی زیر نظر فتحعلی بیگی دوره نمایش‌های‬ ‫آئینی سنتی را گذراند‪ .‬سپس به مدت شش ماه در کنار سعدی افشار به بررسی سیاه‌بازی پرداخت‪.‬‬ ‫تا اینکه یک روز به دلیل بیماری سعدی افشار خرقه سیاه را به تن کرد و دیگر از تن در نیاورد‪g.‬‬ ‫مکتوب‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫مکتوب‬ ‫ماه بر فراز مانيفست‬ ‫مکتوب‬ ‫وارنا تا واراس‬ ‫کتاب آقای سرمربی‬ ‫کتاب «کاملا تنها» به قلم ریموند دومنک‪ ،‬س��رمربی تیم فوتبال فرانس��ه با استقبال‬ ‫کتابخوانان فرانسوی روبه‌رو شد‪ .‬در این کتاب که بخشی از آن به شکست ریموند دومنک از‬ ‫سرمربی تیم ایتالیا و واگذاری جام‌جهانی به این کشور پرداخته‪ ،‬دومنک لحظات حساسی از‬ ‫بازی‌ها را باتوجه به رفتار بازیکن‌ها تحلیل کرده است‪ .‬ریمون دومنک ‪ 60‬ساله که از سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬تا ‪ ۲۰۱۰‬سرمربیگری تیم‌ملی فرانس��ه را برعهده داشت‪ ،‬در جام‌جهانی ‪ ۲۰۰۶‬با تیم‌ملی‬ ‫فوتبال فرانسه به فینال مس��ابقات راه یافت‪ ،‬اما بعد از جام‌جهانی ‪ ۲۰۱۰‬به علت کسب نتایج‬ ‫ضعیف از سمتش برکنار شد‪ .‬در این کتاب دومنک ادعا کرده وقتی فرانسه در جا ‌م‌جهانی ‪2010‬‬ ‫به مکزیک باخت ویلیام گاالس خندید‪ .‬دومنک در این کتاب م ی‌گوید‪:‬‬ ‫ـ آنلکا مهاجم سابق تیم چلسی فردی خودخواه بود که فقط به خودش فکر م ی‌کرد‪.‬‬ ‫ـ آنلکا پس از شکست در مکزیکوسیتی الفاظ ناخوشی را بين دو‌نیمه خطاب به مرب ی‌اش‬ ‫بیان کرد و به همین دلیل از تیم کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫ـ تیری آنری‪ ،‬خ واستار بازی بود و وقتی دید در ساختار تیم جای ندارد‪ ،‬به‌شدت اعتراض کرد‪.‬‬ ‫ـ فرانک ریبری از یوهان گورکف متنفر بود و پس از اینکه آنلکا اخ راج شد‪ ،‬اختیار خود را‬ ‫از دست داد‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫روبرتو باجو (شماره ‪)10‬‬ ‫باجو با برش��يا به‌عنوان يك س��تاره به فوتبال ايتاليا‬ ‫معرفي ش��د‪ .‬او خيلي زود توانس��ت دل هواداران برش��يا را‬ ‫به‌دس��ت بياورد‪ .‬بعد از خداحافظي باجو ه��واداران اين تيم‬ ‫با امضاي طوماري خواستار بايگاني ش��دن پي راهن شماره‬ ‫‌‪ 10‬او ش��دند و مس��ئوالن باش��گاه هم با اين درخواس��ت‬ ‫موافقت كردند‪.‬‬ ‫پائولو مالديني (شماره ‪)3‬‬ ‫پي راهن ش��ماره ‪ 3‬پائولو مالديني در باشگاه آث ميالن‬ ‫ج��زو مي��راث روسونري‌هاس��ت‪ .‬او از س��ال ‪ 1984‬ت��ا ‪2009‬‬ ‫با ‪ 14‬س��رمربي مختلف در ميالن تجربه كاري داش��ت و به‬ ‫محبوبترين اسطوره اين باشگاه تبديل ش��د‪ .‬بعد از مالديني‬ ‫‌ه��واداران مي�لان ديگ��ر ش��ماره ‪ 3‬ديگ��ري را در تيم خود‬ ‫نخ واهند ديد‪.‬‬ ‫يك شماره‪،‬‬ ‫يك ستاره‬ ‫يوهان كرايف (شماره ‪)14‬‬ ‫كرايوف بزرگ شماره ‪ 14‬باشگاه آژاكس را ب راي هميشه‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬محص��ول آكادمي‌آژاكس ه ر‌چند به‬ ‫بارسلونا پيوست‪ ،‬اما هميشه بين طرفداران آژاكس بهترين و‬ ‫محبوبترين بازيكن بوده است‪.‬‬ ‫پيراهن بكام بايگاني مي‌شود‬ ‫ديـــدار‬ ‫ديويد بكام‪ ،‬ستاره فراموش‌نش��دني فوتبال انگليس‬ ‫شنب ه‌شب آخرين بازي خود با پي راهن گالكسي را برگزار كرد‬ ‫و موفق شد ب راي دومين بار پياپي قهرماني در ليگ ‪MLS‬‬ ‫را جشن بگيرد‪ .‬باشگاه گالكس��ي به واسطه ‪ 5‬سال حضور‬ ‫بكام توانست نام خود را بيش از گذش��ته در دنياي فوتبال‬ ‫مطرح كند و به همي��ن خاطر هم مس��ئوالن اين تيم‪ ،‬اين‬ ‫ستاره انگليسي را مرد تاريخ‌ساز باشگاه خود معرفي كرده‌اند‪.‬‬ ‫حضور درخشان و به‌يادماندني بكام در گالكسي باعث شده‬ ‫تا مسئوالن اين تيم به فكر جاودانه‌كردن پي راهن شماره ‪23‬‬ ‫تيمشان بيفتند و اين شماره را ب راي هميشه بايگاني كنند‪.‬‬ ‫در صورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد بكام نام خود را در كنار‬ ‫اسطوره‌هايي همچون كرايوف‪ ،‬مارادونا و مالديني م ي‌بيند؛‬ ‫اسطوره‌هايي كه يك شماره را با نام خود عجين كرده‌اند‪.‬‬ ‫ديگو مارادونا (شماره ‪)10‬‬ ‫خيل ي‌ها معتقدند ناپولي دوران درخشش خود را فقط‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫و فقط مديون ي��ك بازيكن اس��ت؛ ديگو آرمان��دو مارادونا‬ ‫بازيكني بود كه يك‌تنه ناپولي را قهرمان ايتاليا كرد‪ .‬مارادونا‬ ‫در ناپل هرگز فراموش نخواهد ش��د و خاط رات ش��ماره ‪10‬‬ ‫فراموش‌نشدني در اين ش��هر به تاريخ پيوسته و ديگر زنده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫پله (شماره ‪)10‬‬ ‫پله‪ ،‬اس��طوره فوتبال برزيل ‪ 18‬س��ال پي راهن شماره‬ ‫‪ 10‬سانتوس را به تن كرد و بيش از ‪ 1000‬گل ب راي اين تيم‬ ‫برزيلي به ثمر رساند‪ .‬اما جالب اس��ت بدانيد مسئوالن اين‬ ‫تيم كم‌لطفي كردند و بعد از پله حاضر نش��دند ش��ماره ‪10‬‬ ‫خود را بايگان��ي كنند‪ .‬پله بعد از آن فقط ‪ 2‬س��ال ب راي تيم‬ ‫نيويورك كاسموس توپ زد و مس��ئوالن اين تيم تصميم‬ ‫گرفتند كاري را انجام دهند كه مسئوالن سانتوس در انجام‬ ‫آن كوتاهي كرده بودند‪ .‬بعد از پله در نيويورك كاس��موس‬ ‫‌ديگ��ر بازيكن��ي نتوانس��ت پي راه��ن ش��ماره ‪ 10‬اين تيم‬ ‫را بر تن كند‪.‬‬ ‫از كاخ شاه تا پايان‬ ‫احسان ن راقي در گذشت‬ ‫‪ ...‬و م��رگ عاقبت به س��راغ احس��ان نراق��ي آمد؛‬ ‫پیر‌مردی که در معرفی‌اش اینگونه می‌نویسند‪« :‬نویسنده‬ ‫و جامعه‌ش��ناس ایرانی و تنها فرد ایرانی اس��ت که معاون‬ ‫یونسکو بوده‌اس��ت‪ ».‬و زندگینامه‌اش را این‌گونه خالصه‬ ‫می‌کنن��د‪« :‬احس��ان نراقی‪،‬جامعه‌ش��ناس‪ ،‬و از ن��وادگان‬ ‫مال‌احم��د نراقی و مالمه��دی فاضل نراقی س��ال ‪1305‬‬ ‫در تهران به دنیا آمد‪ .‬او تحصی�لات مقدماتی را تا کالس‬ ‫یازدهم در کاشان گذراند‪ ،‬اما سال بعد به تهران نقل مکان‬ ‫کرد و در دارالفنون کالس دوازدهم را به پایان رساند‪ .‬سپس‬ ‫دو سال در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق پرداخت و بعد‬ ‫به توصیه پدرش برای ادامه تحصیل‌ راهی س��وئیس شد و‬ ‫مدرک لیسانس جامعه شناسی را از دانشگاه ژنو دریافت کرد‪.‬‬ ‫احسان نراقی پس از مراجعت به ایران و بعد از دو سال اقامت‬ ‫در تهران‪ ،‬موف��ق به اخذ بورس تحصیل��ی در مقطع دکترا‬ ‫‪80‬‬ ‫از دانشگاه سوربن فرانسه ش��د‪ ».‬وی در دوره دانشجویی‪،‬‬ ‫به برخی جریانات سیاسی پیوس��ت و در جریان ملی شدن‬ ‫صنعت نفت روابط خود را با آیت‌اهلل کاش��انی گسترش داد‪.‬‬ ‫نراقی در ابتدای دولت دکتر مصدق‪ ،‬مترجم آیت‌اهلل کاشانی‬ ‫در برابر خبرنگاران خارجی بود‪.‬‬ ‫نراقی س��ال ‪ ۱۳۳۱‬به ایران بازگشت و چندی بعد در ‬ ‫دانشگاه تهران مشغول به کار شد‪ .‬نراقی پس از آن در اداره‬ ‫آمار عمومی‪ ،‬ش��ورای عالی فرهنگی‪ ،‬مؤسسه مطالعات و‬ ‫تحقیقات اجتماعی‪ ،‬دانشسرای عالی‪‌،‬شورای عالی اقتصاد‪‌،‬‬ ‫کمیته عالی انقالب اداری اشتغال داشت و نیز عضو انجمن‬ ‫بین المللی جامعه ­شناس��ی و انجم��ن بین‌المللی مطالعات‬ ‫علمی در ایران بود و همچنین در سال ‪ ۱۳۴۴‬در ساواک به‬ ‫تدریس اشتغال داشت‪.‬‬ ‫اورا از روشنفكران نزديك به پهلوي و مشاور فرح ديبا‬ ‫بابي مور (شماره ‪)6‬‬ ‫شماره پي راهن ‪ 6‬باشگاه وستهام ب راي بابي مور مشهور‬ ‫اختصاصي ش��ده‪ .‬او محبوبترين س��تاره تاريخ چكش‌هاي‬ ‫آبتون‌پارك به حس��اب م ي‌آيد و هواداران اين تيم افتخارات‬ ‫تيمشان با درخشش اين بازيكن را فراموش نخواهند كرد‪.‬‬ ‫جان فرانكو زوال (شماره ‪)25‬‬ ‫ش��ماره ‪ 25‬باشگاه چلس��ي بعد از جان فرانكو زوال بر‬ ‫تن بازيكن ديگري ديده نخواهد نش��د‪ .‬هيچ‌گاه آب ي‌پوشان‬ ‫لندني بازي‌هاي زيباي وي در اواس��ط دهه ‪90‬و ضربات آزاد‬ ‫و گل‌هاي استثنايي وي در زمان سرمربيگری رود گوليت را‬ ‫فراموش نم ي‌كنند‪.‬‬ ‫فرانكو باره‌سي (شماره ‪)6‬‬ ‫شماره ‪ 6‬ميالن هم مانند ش��ماره ‪ 3‬اين تيم بايگاني‬ ‫ش��ده و بعد از فرانكو باره‌س��ي بازيكن ديگري اين شماره را‬ ‫به‌تن نكرده است‪g .‬‬ ‫و همچنين از نظریه ­پردازان حزب رس��تاخیز مي دانندكه‬ ‫طبق اسناد منتشر شده ساواك و اسناد النه جاسوسي آمريكا‬ ‫و نيز كتاب خاطرات احسان نراقي‪ ،‬وي از نزديكان دربار و ‪...‬‬ ‫بوده‪ ،‬به گونه اي كه به قول خودش هر موقع كه مي خواست‬ ‫با محمدرضا و فرح پهلوي مالقات مي كرد‪.‬‬ ‫او در دوره ریاس��ت فدریکو مایور در یونس��کو جزو‬ ‫مشاوران ارش��د و تاثیرگذار او به ش��مار می‌رفت‪ .‬احسان‬ ‫نراقی‪ ،‬نویس��نده‪ ،‬در س��ال ‪ 1391‬پس از ط��ی یک دوره‬ ‫بیماری در سن ‪ 86‬سالگی درگذشت‪ .‬در مورد او می‌گویند‪:‬‬ ‫«او با نوشتن کتاب «آنچه خود داشت» به جریان بازگشت‬ ‫به خویش��تن که با مردانی چون آل‌احمد‪ ،‬شریعتی و فردید‬ ‫ش��کل گرفته بود همصدا ش��د‪ ،‬موجی علیه غرب‌گرایی و‬ ‫انتخاب راهی برای بازگش��ت به ریشه‌های فرهنگ بومی‬ ‫‌البته با خط‌مش��ی کاملا متف��اوت‪ ».‬برخ��ی از آثارش هم‬ ‫به این قرار اس��ت‪« :‬از کاخ‌ش��اه تا زندان اوی��ن» و «آیین‬ ‫جوانمردی؛ ترجمه از‌هان��ری کربن»‪« ،‬پایان یک رویا‪ :‬در‬ ‫نقد مارکسیسم علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن»‪« ،‬مسائل‬ ‫و چش��م‌اندازهای فرهنگ»‪« ،‬مارکس و س��ایه‌هایش»‪،‬‬ ‫«اقبال ناممکن»‪« ،‬آن حکایت‌ها‪ :‬گفت‌وگوی هرموز‌کی با‬ ‫احسان نراقی» و‪g ...‬‬
‫قاب‬ ‫کنسرت قیامت عشق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مراسم ورود پیکرهای شهدا در شلمچه‬ ‫موسوی گرمارودی در شب شعر عاشورایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خانه موزه میرزا کوچک جنگلی‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلث شماره ‪154‬‬ ‫آلودگي هوا تهران را نيمه‌تعطيل كرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رونمایی از تمبر یاد بود روز جهانی ایدز‬ ‫استقالل قهرماني نيم فصل را از دست داد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تشییع پیکر زنده یاد محمود جوادی پور‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫مدیرعامل بانک کارآفرین اعالم کرد‬ ‫اعمال محرومیت برای چک برگشتی‌ها‬ ‫«بخشنامه بانک مرکزی اگر در همه بانک‌ها به‌طور‬ ‫جدی اعمال شود‪ ،‬اعتبار چک را افزایش می‌دهد‪ ».‬ولی‌اهلل‬ ‫‌سیف درباره دستورالعمل بانک مرکزی درباره حساب‌های‬ ‫ج��اری و محدودیت‌ه��ای ص��دور چک گف��ت‪« :‬یکی از‬ ‫بحث‌های اساس��ی در نظام بانکی همه کشورها استفاده از‬ ‫ابزارها و اسناد بانکی اس��ت که باید از اعتبار الزم برخوردار‬ ‫باش��د‪ ».‬وی افزود‪« :‬متاسفانه در کش��ور ما آمار چک‌های‬ ‫برگش��تی وضع قابل قبولی ندارد و سیاست‌گذاران درصدد‬ ‫هس��تند با اعمال روش‌هایی‪ ،‬اعتبار این اب��زار مبادله‌ای را‬ ‫که در مراودات تجاری و اقتصادی مردم نقش زیادی دارد‬ ‫به آن بازگردانند‪ ».‬س��یف گفت‪« :‬با ایجاد بانک اطالعاتی‬ ‫متمرکز‪ ،‬اطالعات چک‌های برگش��تی به‌ط��ور دقیق در‬ ‫یک‌جا جمع‌آوری می‌شود و فردی که چک برگشتی دارد از‬ ‫بسیاری عملیات‌های بانکی محروم می‌شود‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫بانک کارآفری��ن تصریح ک��رد‪« :‬این کار باع��ث افزایش‬ ‫بانک مسکن هشت‌ماهه ‪ 3350‬میلیارد ریال وام داد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫مدی��ر امور ط��رح و برنام��ه بانک مس��کن گفت‪:‬‬ ‫«از ابتدای س��ال تا پایان آبان‌ماه س��ال جاری مجموع‬ ‫تسهیالت ساخت بانک مسکن از محل صندوق و اوراق‬ ‫گواهی حق تقدم مبلغ سه هزار و ‪ 350‬میلیارد ریال بود‪».‬‬ ‫اردش��یر بیژنی با بیان این مطلب گفت‪« :‬همچنین کل‬ ‫مبلغ تسهیالت خرید واحد مس��کونی در این مدت‌ زمان‬ ‫مبلغ ‪ ۱۷‬هزار و ‪۵۰۲‬میلیارد ریال بود‪ ».‬بیژنی با بیان اینکه‬ ‫این مبالغ کل تسهیالت خالص پرداختی اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬در واقع با میزان تسهیالت ساخت‪،‬‬ ‫تعداد شش هزار و ‪۹۰‬واحد مسکونی ساخته شده اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬همچنین با استفاده از‬ ‫تسهیالت بانک مسکن تعداد ‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۵۱۷‬واحد مسکونی خریداری شد‪ ».‬مدیر امور طرح و‬ ‫برنامه بانک مسکن همچنین از استقبال ‪ ۱۸۴۷‬نفر تا پایان آبان‌ماه سال جاری از مسکن ویژه‬ ‫مهر تهران خبر داد و اظهار کرد‪« :‬کسانی که انصراف داده‌اند از این آمار حذف شده‌اند و این رقم‬ ‫آمار خالص ثبت‌نام کنندگان مسکن ویژه تهران است‪ ».‬وی افزود‪« :‬متقاضیان خرید مسکن‬ ‫ویژه تهران که خود را واجد شرایط ثبت‌‌نام دیده‌اند با واریز ‪ ۲۰‬میلیون تومان در حسابی که در‬ ‫یکی از شعب بانک مسکن گشوده‌اند آمادگی خود را اعالم کرده‌اند‪g ».‬‬ ‫حضور بانک انصار در نمایشگاه جامع مدیریت شهری‬ ‫و دستاوردهای شهرداری‌ها‬ ‫بانک انصار در س��ومین نمایش��گاه جامع مدیریت‬ ‫شهری و دستاوردهای ش��هرداری‌های کشور به صورت‬ ‫فعال حضور یافت‪ .‬به گزارش اداره کل بازاریابی و تبلیغات‬ ‫بانک انصار‪ ،‬در این نمایشگاه که با حضور شهرداری‌ها و‬ ‫دهیاری‌های کش��ور در مصلی امام خمینی (ره) برپا شد‪،‬‬ ‫این بانک باتوجه به رویکرد خدمت‌رس��انی شهرداری‌ها‬ ‫و دهیاری‌ها به عم��وم م��ردم از حمایت‌کنندگان اصلی‬ ‫برگزاری این نمایشگاه تخصصی بود و در همین راس��تا با برپایی غرفه اختصاصی به معرفی‬ ‫کارت شهروندی و سایر خدمات مرتبط با فعالیت‌های مذکور پرداخت‪ .‬بنا بر این گزارش‪ ،‬در‬ ‫طول برگزاری این نمایشگاه‪ ،‬مسئوالن و بازدیدکنندگان ضمن بازدید از غرفه بانک انصار با‬ ‫مزایای کارت شهروندی نیز آشنا شدند‪g.‬‬ ‫بانک ملت عامل پرداخت ارز به مسافران شد‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره ش��رکت مخاب��رات ای��ران‬ ‫گفت‪« :‬مخابرات در س��ال ‪ 91‬برنامه سرمایه‌گذاری دو‬ ‫هزار و ‪ 500‬میلی��ارد تومان را دارد که ب��ا تغییر نرخ دالر‬ ‫‪ 1225‬تومان به نرخ مبادله‌ای‪ ،‬ای��ن میزان عمال نصف‬ ‫می‌شود‪ ».‬سید‌مصطفی سیدهاشمی‪ ،‬در خصوص میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده شرکت مخابرات برای‬ ‫س��ال ‪ 91‬اظهار داش��ت‪« :‬مخابرات در س��ال جاری در‬ ‫بخش تلفن ثابت بیش از هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد‪ ».‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫ن همراه (همراه اول) نیز بیش‬ ‫شرکت مخابرات ایران افزود‪« :‬همچنین مخابرات در بخش تلف ‌‬ ‫از هزار و ‪ 300‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد که در مجموع در سال ‪ 91‬مخابرات دو هزار‬ ‫و ‪500‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کند‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬این میزان سرمایه‌گذاری با‬ ‫دالر ‪ 1225‬تومان دیده شده بود و هم‌اکنون به نرخ ارز مرکز مبادالت ارزی تغییر کرده است‪».‬‬ ‫سیدهاشمی‌ ادامه داد‪« :‬با این تغییر قطعا میزان سرمایه‌گذاری نصف خواهد شد‪g».‬‬ ‫سخنگوی مرکز مبادالت ارزی کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫«از بانک ملت خواسته‌ایم که باجه‌های خود را در مبادی‬ ‫خروجی کش��ور برای ارائه ارز به ن��رخ ارز مبادله‌ای به‬ ‫مس��افران آماده کند‪ ».‬صمد کریمی‌با بیان این‌ مطلب‬ ‫افزود‪« :‬اگر مس��افران در این زمینه با مشکالتی مواجه‬ ‫ش��دند می‌توانند موارد را به مرکز مبادالت اطالع دهند‬ ‫تا آن را رفع کنیم‪ ».‬وی در پاسخ به این سوال که برخی‬ ‫مس��افران عنوان می‌کنند که ظاهرا ارز به نرخ مبادله‌ای فقط به مسافرانی داده می‌شود که‬ ‫بلیت تهیه کرده باشند و اگر مسافری با خودروی شخصی خود از کشور خارج شود نمی‌تواند‬ ‫از ارز به نرخ مبادله‌ای استفاده کند‪ ،‬گفت‪« :‬تاکید قانونگذار بر مسافر خارجی است و فرقی‬ ‫نمی‌کند مس��افر از چه طریقی از کشور خارج شود و مس��افرانی که با خودروی شخصی از‬ ‫کشور خارج می‌شوند در مبادی خروجی کشور احراز هویت شده و اطالعاتشان ثبت می‌شود‬ ‫و با مهر ورود و خروجی که به پاسپورت‌شان زده می‌شود این ارز تعلق می‌گیرد‪ ».‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬اگر مشکالتی در این زمینه در مبادی ورودی و خروجی وجود داشته باشد ما آماده‌ایم‬ ‫این مش��کالت را با بانک ملت حل کنیم‪ ».‬س��خنگوی مرکز مب��ادالت ارزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫«بانک ملت به‌عنوان بانک عامل برای مس��افران حداکثر ‪ 300‬دالر یا معادل آن به س��ایر‬ ‫اسعار‪ ،‬ارز به نرخ مبادله‌ای در نظر گرفته است و این ارز فقط یک‌بار در سال به هر شخص‬ ‫داده می‌شود‪g ».‬‬ ‫اعالم نحوه و زمان واریز وجوه در طرح شاپرک‬ ‫راه‌اندازی کالن شعبه بانک اقتصاد‌نوین‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات خبر داد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 2500‬میلیارد تومانی امسال مخابرات‬ ‫با دالر ‪ 1225‬تومانی‬ ‫واریز وجوه‌ تراکنش‌های انجام‌گرفته روی پایانه‌های فروش در طرح شاپرک در بازه‬ ‫زمانی حداقل یک تا ‪ 3‬ساعت‪ ،‬بس��ته به زمان انجام‌تراکنش انجام خواهد پذیرفت‪ .‬زمان‬ ‫واریز وجوه در روزهای تعطیل در دو مقطع زمانی ‪ ۱۴:۱۵‬و ‪ ۱۶:۳۰‬به حس��اب پذیرندگان‬ ‫واریز خواهد شد و واریز وجوه‌تراکنش‌های انجام گرفته بعد از ساعت ‪ ۱۴‬روزهای تعطیل‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ ۷‬صبح روز بعد صورت می‌گیرد‪ .‬در عین حال واریز وج��وه‌تراکنش‌های ناموفق‬ ‫و دارای مغایرت پس از ‪ ۴۸‬س��اعت توس��ط گروه رفع مغایرت ش��اپرک به حساب واریز‬ ‫خواهد شد‪g.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫انضباط در نظام بانکی در برخورد با موارد چک‌های برگشتی‬ ‫می‌شود و تاثیر مثبتی در عملکرد بانک‌ها خواهد داشت‪ ».‬بنا‬ ‫بر اعالم روابط عمومی بانک کارآفرین سیف در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪« :‬در صورت اج��رای همزمان در هم��ه بانک‌ها‪ ،‬این‬ ‫کار نه‌تنها لطمه‌ای به چک نمی‌زند‪ ،‬بلکه اعتبار را به چک‬ ‫بر‌‌می‌گرداند و نقش موثر و مثبتی خواهد داشت‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«اگر همه بانک‌ها با این مقول��ه به‌طور جدی برخورد کنند‬ ‫در بلندمدت آثار خوبی خواهد داشت‪ ».‬مصوبه دستورالعمل‬ ‫حس��اب جاری به مصوبه ‪ 9‬خرداد امسال در شورای پول و‬ ‫اعتبار مربوط است که قرار شد ‪ 6‬ماه پس از آن یعنی ‪ 9‬آذر‪‌،‬‬ ‫الزم‌االجرا شود‪g .‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد‌‌نوین از راه‌اندازی کالن‌شعبه بانک متبوعش در صنعت بانکداری‬ ‫برای اولین‌بار خبر داد و گفت‪« :‬این کالن‌ش��عبه در واقع یک شعبه بس��یار بزرگ با خدمات‬ ‫جامع بانکی است‪ ».‬دکتر‌هاشم بت‌ش��کن گفت‪« :‬در این کالن‌ش��عبه همه خدمات بانکی‬ ‫ش��امل الکترونیک‪ ،‬خرد‪ ،‬بین‌المللی و اعتبارات و فعالیت‌ه��ا و کارکرد‌های بورس‪ ،‬صرافی‪،‬‬ ‫به‌عنوان یک سبد در اختیار مش��تری قرار می‌گیرد‪ ».‬وی افزود‪« :‬در واقع وقتی مشتری وارد‬ ‫این کالن‌شعبه می‌شود همه سرویس‌ها را یکجا خواهد داشت‪ ».‬بت‌شکن خاطر‌نشان کرد‪:‬‬ ‫این کالن‌شعبه به شکل رسمی افتتاح شده است‪g ».‬‬
‫از سوی بانک مهر اقتصاد در ‪ 22‬آذرماه‬ ‫همایش تخصصی بانکداری اسالمی برگزار می شود‬ ‫همایش تخصصی بانکداری اسالمی همزمان با آغاز‬ ‫بیستمین سال تاسیس بانک مهر اقتصاد برگزار می‌شود‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره کل روابط عموم��ی بانک مهر اقتصاد‪ ،‬ابراهیم‬ ‫صفرلکی ـ مدیرکل ـ اظهار ک��رد‪« :‬این همایش ‪ 22‬آذرماه‬ ‫امسال در دانشگاه جامع امام حس��ین (ع) با حضور مدیران‬ ‫بانکی‪ ،‬کارشناس��ان و متخصصان حوزه بانکداری اسالمی‬ ‫برگزار می شود‪ ».‬وی «نقش بانکداری اسالمی در سالمت‬ ‫فضای کسب و کار» را یکی از محورهای این همایش عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪« :‬نقش نظارت ش��رعی در تحق��ق بانکداری‬ ‫اسالمی و ملاحظات اجرای صحیح ابزارهای مالی اسالمی‬ ‫دو محور دیگر این همایش هستند‪ ».‬مدیرکل اداره کل روابط‬ ‫عمومی بانک مهر اقتصاد با اشاره به پیشینه و فعالیت های‬ ‫این بانک در حوزه بانکداری اس�لامی تصریح کرد‪« :‬بانک‬ ‫مهر اقتصاد حدود ‪12‬سال در زمینه استقرار بانکداری اسالمی‬ ‫فعالیت پژوهش��ی و عملی انجام داده است و مجموعه ای از‬ ‫پژوهش‌ها در کمیته فقهی بانک تدوین شده که آماده ارائه به‬ ‫نظام بانکی کشور است‪ ».‬صفرلکی با بیان اینکه بانک مهر‬ ‫اقتصاد اکنون خود را پرچمدار تحقق بانکداری اس�لامی در‬ ‫کش��ور می داند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬نتیجه مطالعات جامع و فعالیت‬ ‫های پژوهشیکمیته فقهی بانک منتج به ارائه یک مدل تقریبا‬ ‫جامع برای تحقق بانکداری اسالمی ش��ده است که در این‬ ‫همایش مورد نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ ».‬مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد گفت‪« :‬در‬ ‫نظر داریم با برنامه ریزی ه��ای هدفمند و دقیق در افق ‪،95‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه خبر داد‬ ‫عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور توسط بانک سپه‬ ‫بانکی پیشرو و اسالمی برای کلیه آحاد جامعه باشیم‪ ».‬وی‬ ‫پیاده سازی کامل بانکداری اسالمی را از اهداف اصلی بانک‬ ‫دانست و افزود‪« :‬تاکنون ‪ 23‬هزار نفر ساعت کالس آموزشی‬ ‫احکام فقهی بانکداری اسالمی برای کلیه کارکنان و مدیران‬ ‫بانک برگزار شده اس��ت‪ ».‬صفرلکی تاکید کرد‪« :‬بانکداری‬ ‫اسالمی در کشور به نظر ما امری مظلوم و غریب واقع شده‬ ‫اس��ت و تمامی دغدغه های بانک مهر اقتصاد این است که‬ ‫پول ش��رعی و طیب را جمع‌آوری و در اختیار مشتریان خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬یکی از مهمترین گام‌ه��ای بانک در همین زمینه‬ ‫پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران در سال گذشته بود که‬ ‫این اقدامی عملی در راس��تای بانکداری اسالمی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ ».‬همایش تخصصی بانکداری اسالمی از سوی‬ ‫بانک‌مهر‌اقتصاد در روز چهارشنبه ‪22‬آذرماه از ساعت هشت‬ ‫تا ‪ 14‬در سالن بصیرت دانشکده و پژوهشکده علوم‌اجتماعی‬ ‫دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار می‌شود‪g.‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین‪:‬‬ ‫بانکداری شرکتی‪ ،‬ثروت ملی را ماندگار می‌کند‬ ‫ک پاسارگاد به‌عنوان مدیریت برترمعرفی شد‬ ‫مدیریت بان ‌‬ ‫مدیرعامل بیمه معلم اعالم کرد‬ ‫در نخس��تین دوره جایزه ملی مدیریت‪ ،‬مدیریت بانک پاس��ارگاد موفق شد در جایگاه‬ ‫«مدیریت برتر» قرار بگیرد‪ .‬خسرو رفیعی‪ ،‬مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی ضمن اعالم‬ ‫این خبر گفت‪« :‬مدیریت بانک‌پاسارگاد موفق ش��د با کسب معیارها و قابلیت‌های مدیریتی‪،‬‬ ‫در نخس��تین دوره جایزه ملی مدیریت‪ ،‬در جایگاه «مدیریت برتر» قرار گیرد‪ ».‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«اهدای این جایزه‪ ،‬با س��نجش توانایی‌ها و رفتارهای مدیریتی که از یک اس��تاندارد جهانی‬ ‫پیروی می‌کند‪ ،‬قابلیت‌های مدیریت موفق را می‌س��نجند که در نتیجه آن مدیریت مجموعه‬ ‫بانک‌پاسارگاد توانس��ت با رهبری توانمند خود که مهم‌ترین عامل در تولید و خدمات در هر‬ ‫سازمانی‌است‪ ،‬به‌عنوان مدیریت برتر شناخته‌‌شود‪ ».‬گفتنی است؛ نخستین دوره جایزه ملی‬ ‫مدیریت با همکاری وزارت‌‌ تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهتمام به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‬ ‫ایرانی و در جهت ارج نهادن به خدمات مدیران کشور برگزار شد‪g.‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په از عرضه اوراق سلف نفتی‬ ‫توسط نخستین بانک ایرانی و برای اولین بار در کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬رامین پاش��ایی فام با تاکید بر اهمیت تاریخی عرضه‬ ‫اوراق س��لف نفتی‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬با برنامه‌ریزی انجام‬ ‫شده اوراق سلف نفتی برای اولین بار در بازار سرمایه ایران‬ ‫توسط ش��رکت ملی نفت ایران منتش��ر و از طریق شعب‬ ‫منتخب بانک سپه عرضه می‌شود که به‌زودی زمان عرضه‬ ‫آن اعالم خواهد شد‪ ».‬وی با بیان اینکه صدور و عرضه اوراق سلف نفتی با هدف ایجاد جذابیت‬ ‫الزم برای سرمایه‌گذاری از حیث س��ودآوری و اطمینان‪ ،‬قابلیت رقابت با سایر اوراق مشابه به‬ ‫لحاظ نقد‌شوندگی و سود‌آوری صورت گرفته‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این اوراق هم‌‌راستا با سیاست‌های‬ ‫پولی کشور و مطابق با قوانین و مقررات تهیه و عرضه خواهد شد و معاف از مالیات خواهد بود‪».‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه قرارداد سلف یک قرارداد اسالمی است که با استفاده از این‬ ‫روش‪ ،‬مردم می‌توانند در تولید و استخراج نفت سرمایه‌گذاری کنند و سود قابل‌توجهی نصیب‬ ‫آنها شود‪ ،‬افزود‪« :‬شرایط مناسبی برای فروش اوراق سلف نفتی برنامه‌ریزی شده و امیدواریم‬ ‫این اوراق که قابل خرید از سوی مردم و مشتریان با دالر و ریال است‪ ،‬با استقبال خوب آنها به‬ ‫فروش برسد‪ ».‬پاشایی‌فام ادامه داد‪« :‬فروش اوراق سلف نفتی به‌عنوان ابزاری کارآمد و موثر در‬ ‫صنعت بوده و قرار است با اجرای این روش‪ ،‬سرمایه کالن و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این‬ ‫صنعت به کار گرفته شود‪ ».‬مدیرعامل بانک سپه درخصوص نحوه نقدشوندگی اوراق مذکور‬ ‫قبل از تاریخ سر‌رسید اظهار‌داشت‪« :‬شرکت تامین س��رمایه امید به‌عنوان بازارگردان و بانک‬ ‫سپه‪ ،‬نقدشوندگی گواهی‌های سلف نفتی را قبل از سررس��ید تعهد کرده‌اند‪ ».‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫«نرخ سود این اوراق در مقایسه با ابزارهای موجود در بازار نظیر گواهی سپرده‪ ،‬اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫اوراق صکوک و سپرده‌های بلند مدت از مزیت نسبی و مطلق باالتری برخوردار است‪g».‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت‪« :‬شبکه بانکی‬ ‫بهترین کانال برای توزیع منابع صندوق توس��عه ملی در‬ ‫داخل کشور است‪ ».‬محمدهاش��م بت‌شکن در همایش‬ ‫ثروت ملی و توسعه پایدار افزود‪« :‬باتوجه به اهمیت منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی‪ ،‬ش��بکه بانکی این توان را دارد تا با‬ ‫بررسی دقیق متقاضیان بهترین گزینه‌ها را برای استفاده‬ ‫از منابع این صندوق معرفی کند‪ ».‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫منابع صندوق توس��عه ملی ماندگارترین ثروت کشور محسوب می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬در چنین‬ ‫فضایی بانکداری شرکتی این توان را دارد تا با معرفی بهترین مشتریان‪ ،‬ماندگاری و رشد این‬ ‫ثروت ملی را فراهم کند‪ ».‬مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت‪« :‬باتوجه به ماهیت بانکداری‬ ‫شرکتی این خدمت می‌تواند کسب‌و کارهای ماندگار‪ ،‬سودآور و توانمند را شناسایی و معرفی‬ ‫کند تا منابع ارزشمند صندوق توسعه ملی در بهترین مسیر مورد استفاده قرار گیرد‪ ».‬بت‌شکن‬ ‫ادامه داد‪« :‬ش��رکت‌ها عالوه بر منابع صندوق به خدمات دیگر از جمله س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫خطوط اعتباری و‪ ...‬نیز نیاز دارند که بانکداری ش��رکتی توانایی تامین این خدمات را دارد‪».‬‬ ‫بر‌اساس این گزارش‪ ،‬محمدهاشم بت‌شکن‪ ،‬مدیرعامل بانک اقتصادنوین با ارائه مقاله‌ای در‬ ‫پنل تخصصی «صندوق‌های ثروت ملی و تجارب اندوخته» در نخستین همایش ثروت ملی‬ ‫توسعه پایدار با عنوان «بانکداری شرکتی؛ مدل جامع تامین بنگاه‌ها با استفاده از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی» ابعاد عملیاتی تاثیرگذاری بانکداری ش��رکتی در توزیع مناسب منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی را تشریح کرد‪ .‬همایش ملی «ثروت ملی‪ ،‬توسعه پایدار» به همت صندوق توسعه‬ ‫ملی در روزهای ‪ 12‬و ‪ 13‬آذرماه با حضور وزرای نفت‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیران عالی‌رتبه بانکی‪ ،‬استادان‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫پژوهشگران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیماي تهران برگزار شد‪g.‬‬ ‫در بیمه نفتکش‌های ایرانی تحریم‌ها را دور زدیم‬ ‫مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی و اعمال تحریم علیه ایران از‬ ‫موفقیت این شرکت در انجام بیمه نفتکش‌های ایرانی خبر داد‪ .‬محمود تدین درمورد فعالیت‌های‬ ‫لو‌نقل‬ ‫بیمه معلم در زمینه بیمه نفتکش‌ها گفت‪« :‬این مجموعه از ابتدا به‌طور انحصاری بیمه حم ‌‬ ‫دریایی بار کشور (‪ )P&I‬را اجرا می‌کند و اگرچه این اقدام کاری سخت و پیچیده است و نهادهای‬ ‫بین‌المللی آن را رصد می‌کنند‪ ،‬اما این ش��رکت موفق به انجام این کار شده است‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫شرکت بیمه معلم با اش��اره به ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی در این زمینه برای کشور افزود‪:‬‬ ‫«گروه بسیار خوبی از همکاران بیمه‌ای و مدیران کشتیرانی در حال مدیریت این کار هستند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬حجم فعالیت‌ها در زمینه بیمه نفتکش‌ها متناسب با شبکه حمل و نقل دریایی کشور‬ ‫و سایر شرکت‌های حمل و نقل داخلی است و هر سال نیز درصدی رشد دارد‪ ،‬اما به دلیل مواجهه‬ ‫بخش کشتیرانی کشور با محدودیت‌ها ما نیز هماهنگ با این بخش عمل می‌کنیم‪g».‬‬ ‫‪83‬‬
‫تا سال ‪ 93‬محقق می‌شود‬ ‫تولید ساالنه یک میلیون دستگاه خودروی سبک در ایران‌خودرو‬ ‫بر اساس اهداف تعیین شده در افق ‪ ،1404‬ایران‌خودرو‬ ‫کو‌نیم‬ ‫در سال ‪ 1393‬یک میلیون و در سال ‪ 1404‬حداقل ی ‌‬ ‫میلیون دستگاه خودروی سبک در سایت‌های داخل و خارج از‬ ‫کشور تولید خواهد کرد‪ .‬مهندس جواد نجم‌الدین‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب گفت‪« :‬تا سال‬ ‫‪ 93‬حداقل ‪ 15‬درصد کل تولیدات معادل ‪ 150‬هزار دستگاه‬ ‫و تا س��ال ‪ 1404‬حداقل ‪ 35‬درصد کل تولیدات ایران‌خودرو‬ ‫معادل ‪ 500‬هزار دس��تگاه به بازارهای جهانی صادر خواهد‬ ‫ش��د‪ ».‬وی س��هم برند ملی در تولید خودروهای س��بک را‬ ‫در س��ال ‪ 1393‬حداقل ‪ 30‬درصد و در س��ال ‪ 1404‬حداقل‬ ‫‪50‬درصد عنوان کرد و گفت‪« :‬تولید حداقل ‪ 60‬هزار دستگاه‬ ‫خودروی تجاری در سال ‪ 1404‬و صادرات حدود ‪ 25‬درصد‬ ‫آن از دیگر موارد برنامه استراتژیک گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫اس��ت‪ ».‬نجم‌الدین افزود‪« :‬بر‌اس��اس برنامه کالن صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬تا سال ‪ 1404‬تولید س��االنه صنعت خودروی ایران‬ ‫حداقل سه میلیون دستگاه خواهد بود که یک میلیون دستگاه‬ ‫آن به بازارهای خارجی صادر خواهد شد و سهم برند ملی در‬ ‫این میان ‪ 50‬درصد هدف قرار گرفته است‪ ».‬مدیرعامل گروه‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل ایران خودرو خبر داد‬ ‫تامین ‪ 80‬درصد ورق‌های فوالدی از منابع داخلی‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫ای ران‌خودرو در س��ال تولید ملی و حمایت از کار و‬ ‫سرمایه ای رانی‪ ،‬تامین ورق‌های فوالدی مورد نیاز خود را از‬ ‫منابع داخلی تا پایان سال‪ 91‬به‪ 80‬درصد افزایش م ی‌دهد‪.‬‬ ‫دکترحس��ین نجاری‪ ،‬قائم قام مدیرعامل ای ران‌خودرو در‬ ‫تولید با بیان این مطل��ب افزود‪« :‬به منظور اس��تفاده از‬ ‫ظرفی ت‌های تولیدی کش��ور‪ ،‬پروژه توسعه داخلی سازی‬ ‫ورق در سطح گروه صنعتی ای ران خودرو در مهرماه امسال‬ ‫تع ریف و با ایجاد بسترهای الزم‪ ،‬ب رنامه اجرایی پروژه تدوین شد‪ ».‬وی از تشکیل تیم‌های مشترک‬ ‫داخل ی‌سازی ورق فوالدی میان ای ران خودرو و شرکت‌های تولیدکننده ورق؛ از جمله شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان و همچنین شرکت تولید ورق خودرو در چهارمحال و بختیاری خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫«با تشکیل این تیم‌ها گام‌های بلندی در ارتقای شرایط کیفی تولید ورق و بدنه خودرو برداشته‬ ‫خواهد ش��د‪ ».‬وی گفت‪« :‬از نتایج اولیه حاصل از تشکیل چنین تیم‌هایی م ی‌توان به تدوین‬ ‫ب رنامه توسعه مصرف ورق‌های داخلی به بیش از‪80‬درصد با رعایت استانداردهای فنی و کیفی‬ ‫الزم تا پایان سال ‪ 91‬اشاره کرد‪ ».‬نجاری تاکید کرد‌‪« :‬در آینده‌ای نزدیک شاهد داخل ی‌سازی کامل‬ ‫منابع تامین ورق‌های فوالدی ای ران خودرو خواهیم بود‪ ».‬نجاری اظهار امیدواری کرد‪« :‬با تشکیل‬ ‫تیم‌های مشترک تخصصی ب رنامه‌ریزی‪ ،‬کیفیت و فنی میان ای ران‌خودرو و صنعت فوالد کشور‬ ‫و پایش مداوم کیفیت محصوالت بتوانیم بر محدودیت‌های بی ن‌المللی موجود غلبه کرده و در‬ ‫زمینه تامین فوالد به صورت کاملا مستقل عمل کنیم‪g ».‬‬ ‫لیست جدید گروه‌های ‪19‬گانه‬ ‫دریافت‌کنند ‌ه ارز مبادله‌ای‬ ‫طی بخشنامه‌ای در تاریخ س��یزدهم آذرماه مصارف یا‬ ‫گروه‌های خدماتی که بانک‌ها مجازن��د ارز به نرخ مبادله‌ای‬ ‫از بانک مرکزی برای پوشش تقاضاهای آنها خریداری کنند‪،‬‬ ‫از س��وی بانک مرکزی ابالغ ش��د‪ .‬پیرو اطالع‌رسانی‌های‬ ‫قبلی بانک مرکزی ارز مسافرتی حداکثر ‪ 300‬دالر یکبار در‬ ‫سال برای کلی ‌ه مقاصد به مس��افران هوایی‪ ،‬زمینی‪ ،‬ریلی و‬ ‫دریایی‪ ،‬دانشجویان غیربورسیه (مقطع فوق‌لیسانس و باالتر)‪،‬‬ ‫مامورین دولتی از جمله این خدمات هستند‪ .‬سخنگوی مرکز‬ ‫مبادالت ارزی کشور با اعالم این خبر به خبرنگار بانک ایسنا‬ ‫گفت‪« :‬فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای‬ ‫هیات علمی‪ ،‬انتقال ارز باب��ت حق عضویت و حق ثبت‌نام در‬ ‫سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی‪ ،‬هزین ‌ه چاپ‬ ‫مقاالت علمی‪ ،‬هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور‬ ‫و فروش یا انتقال حق‌الوکاله در رابطه با دعاوی حقوقی از دیگر‬ ‫گروه‌های خدماتی هس��تند‪ ».‬صمد کریم��ی در ادامه اظهار‬ ‫‪84‬‬ ‫صنعتی ایران خودرو ارزش تامین قطعات در داخل کشور را‬ ‫حداقل ‪ 25‬میلیارد دالر عنوان کرد که شش میلیارد دالر آن به‬ ‫بازارهای مستقل خارجی شامل خطوط تولید‪ ،‬یدکی و متفرقه‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬نجم الدین دس��ت‌یابی به جایگاه نخست‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬علمی‌وفناوری در آس��یای جنوب‌غربی با تاکید‬ ‫برجنبش نرم‌افزاری و تولید علم را از اهداف مهم مقرر شده در‬ ‫سند چشم‌انداز جمهوری‌اسالمی ایران در افق ‪ 1404‬ذکر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود‪« :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫جایگاه نخس��ت صنعت خودروی منطقه‪ ،‬رتبه پنجم آسیا و‬ ‫رتبه یازدهم جهان در اختیار ایران خواه��د بود که از طریق‬ ‫رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری محقق می‌شود‪g».‬‬ ‫مهندس سلیمانی خبر داد‬ ‫تولید روزانه ‪ 300‬دستگاه ‪ 206‬ساخت داخل‬ ‫«تحریم‌های بین‌المللی موجب دستیابی ایرانی‌ها‬ ‫به پیچیده‌ترین فناوری در تولید قطعا حساس و پیچیده‬ ‫خودرو شده که این فناوری در اختیار معدودی از کشورهای‬ ‫خارجی قرار داشت‪ ».‬مهندس میر جوادسلیمانی‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو در محصول و کیفیت در بازدید از‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی قطعات و مجموعه‌های‬ ‫خودرو با بیان این مطلب گفت‪« :‬بومی‌سازی مغز هوشمند‬ ‫موتور و برق و الکترونیک خودرو از جمله دستاوردهاي مهم صنعت قطعه سازی کشور در شرایط‬ ‫تحریمی‌است که بیانگر اجرایی کردن اهداف اقتصاد مقاومتی است‪ ».‬وی از دیگر آثار مثبت‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی را تولید ‪ 206‬ساخت داخل و داخلی‌سازی قطعات خودرو و ارتقای کیفی‬ ‫آنها دانست و اظهارداش��ت‪« :‬طی ماه جاری حدود ‪ 500‬دس��تگاه پژو ‪ 206‬داخلی‌سازی شده‬ ‫تولیدخواهد شد و تیراژ تولید این خودرو از ماه آینده به روزانه ‪ 300‬دستگاه افزایش خواهد یافت‪».‬‬ ‫سلیمانی تاکید کرد‪« :‬تا دو هفته آینده میزان تولیدات این شرکت افزایش چشمگیری خواهد‬ ‫داشت‪ ».‬قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو از برنامه تولید بیش از ‪ 15‬هزار دستگاه خودرو در هفته‬ ‫توسط ایران‌خودرو خبر داد و اظهارداش��ت‪« :‬با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا شش ماه آینده‬ ‫میزان ارزبری خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو تا ‪ 50‬درصد کاهش می‌یابد‪ ».‬وی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬در حال حاضر قطعه‌سازان ایران‌خودرو در گرید ‪ A‬و ‪ B‬قرار دارند و کیفیت اکثر‬ ‫قطعه‌سازان این شرکت با کیفت سازندگان کشور‌های اروپایی رقابت می‌کند‪g».‬‬ ‫کرد‪« :‬بابت اصل و سود س��رمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬کارمزد‌ها‪،‬‬ ‫ارز درمانی‌‪ ،‬هزینه دفاتر خارج از کشور‪ ،‬هزین ‌ه اجاره و اشتراک‬ ‫ش��بکه‌های اطالعاتی (اینترنت و غیره)‪ ،‬هزین��ه برگزاری‬ ‫همایش‌های بین‌المللی و هزین��ه انجام آزمایش‌های علمی‬ ‫و فنی از دیگر خدمات و گروه‌هایی است که در این بخشنامه‬ ‫عنوان شده و به آنها ارز به نرخ مبادله‌ای اختصاص داده می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت ش��بکه‬ ‫ماهواره‌ای (اینترنت و ‪ ،)...‬هزینه‌های س��وخت‪ ،‬هندلینگ‪،‬‬ ‫حقوق خدمه خارج��ی و حق بیم ‌ه ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫ایرانی از موارد دیگری است که مطابق این بخشنامه تقاضای‬ ‫آنها به نرخ مبادله‌ای پاسخ داده می ش��ود‪».‬کریمی در ادامه‬ ‫هزینه ش��رکت‌های بیم ‌ه ایرانی‪ ،‬شرکت‌های منتخب برای‬ ‫اعزام زائرین ب��ه عمره مفرده و عتبات عالیات (ع��راق و ‪،)....‬‬ ‫بازپرداخت تس��هیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی‬ ‫و‪ ، ...‬بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی را از دیگر مصارف‬ ‫و خدماتی اعالم کرد که در این بخش��نامه آورده شده است‪.‬‬ ‫پیش از این ‪20‬گروه خدماتی جدید برای دریافت ارز مبادله‌ای‬ ‫اعالم ش��ده بود که بر اس��اس تصمیمات بانک مرکزی این‬ ‫میزان ب��ه ‪ 19‬گروه رسید‪.‬لیس��ت کامل ‪ 19‬گ��روه خدماتی‬ ‫جدید که مرک��ز مب��ادالت ارزی‪ ،‬ارز آنه��ا را تامین می‌کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارز مس��افرتی حداکثر ‪ 300‬دالر در سال‪ -2‬دانشجویان‬ ‫غیر بورسیه (مقطع فوق لیسانس و باالتر)‪ -3‬ماموریت‌های‬ ‫دولتی‪ -4‬فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای‬ ‫هیات علمی‪ -5‬انتقال ارز بابت حق عضویت و حق ثبت‌نام در‬ ‫سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و محافل علمی و هزین ‌ه چاپ‬ ‫مقاالت علمی‪ -6‬هزین ‌ه شرکت در نمایش��گاه‌های خارج از‬ ‫کش��ور‪ -7‬فروش یا انتقال حق‌الوکاله درباره دعاوی حقوقی‬ ‫‪ -8‬اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی‪ -9‬کارمزد‌ها‪ -10‬هزینه‌‬ ‫دفاتر خارج از کش��ور‪ -11‬هزین ‌ه اجاره و اشتراک شبکه‌های‬ ‫اطالعاتی (اینترنت و غیره)‪ -12‬هزین ‌ه برگزاری همایش‌های‬ ‫بین‌المللی‪ -13‬هزین ‌ه انجام آزمایش‌های علمی و فنی و انتشار‬ ‫آگهی در خارج از کش��ور و دریافت گواهی‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫‪ -14‬هزین ‌ه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت شبکه ماهواره‌ای‬ ‫(اینترنت و ‪ -15)...‬هزینه‌های س��وخت‪ ،‬هندلینگ‪،‬لندینگ‬ ‫و حقوق خدمه خارجی و حق بیم ‌ه ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫ایرانی‪ -16‬ارز درمانی‪ -17‬هزینه ش��رکت‌های بیم ‌ه ایرانی‬ ‫‪ -18‬شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و‬ ‫عتبات عالیات (عراق و ‪ -19)....‬فروش ارز جهت بازپرداخت‬ ‫تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و‪g...‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!