صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۵۱

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 151

هفته نامه مثلث شماره 151

‫نجفییاخاتمی؟‬ ‫رقابت میان طرح هاشمی و طرح موسوی‌خوئینی‌ها‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاه‌ويكم‪ 28/‬آبان‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫گفت‌و‌گو با محمد ش�ريعتمداري درباره‬ ‫نامزديخاتميوهاشمي‬ ‫رابطهايران‪-‬آمريكا‬ ‫ناگفته‌هايدولتاصالحات‬ ‫اهل‌این نیستیم کاندیداتوری در انتخابات شغلم باشد‬ ‫احتمال اینکه هاشمی و خاتمی نامزد شوند را کم می‌دانم‬ ‫اگر گزینه‌های کاریزماتیک نامزد نشوند‬ ‫حضورم در انتخابات محتمل است‬ ‫رابطه با آمریکا در شرایطی قابل بحث است که بتوانیم‬ ‫صحنه بازی را تغییر دهیم و از شرایط گرگ و میش خارج شویم‬ ‫میل به مذاکره به جای تنش؟‬ ‫اوباما چگونه به مسائل ایران می‌اندیشد‬ ‫شبح چپ‌گرایی در حال گشت و گذار است‬ ‫انتخاب اوباما؛ جامعه آمریکا به چه سمتی می‌رود؟‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫طرح دولت وحدت ملی‬ ‫سیاسی و تبلیغاتی است‬ ‫علیرضا زاکانی در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫هاشمی اولینگزینه دولت وحدت ملی‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫علی عسگری درباره طرح دولت ائتالفی‬ ‫كفاشيان مي‌رود؟‬ ‫علی کفاشیان درگفت‌وگو با فرزندش‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‪payamak@mosalas.ir‬‬ ‫‪ l‬م ی‌خ واهید از رئی س‌جمهور چه بپرسید؟ کشورمان با‬ ‫این همه مشکل روب ه‌روست و شما اینگ ونه وقت مجلسی را‬ ‫که هر دقیقه آن میلیون‌ها تومان هزینه دارد‪ ،‬هدر م ی‌دهید؟‬ ‫سیاس ی‌بازی تا کی؟‬ ‫‪l‬‬ ‫مطلب اصغرزاده ‪ -58‬اصغرزاده ‪ 91‬عالی بود‪.‬‬ ‫‪ l‬سالم‪ .‬باید در مورد نحوه نظارت درست بر سازمان‌ها‬ ‫و‪ ...‬از رئی س‌جمهور پرسید‪ .‬سپاس‬ ‫‪021-88171506-8‬‬ ‫‪ l‬با سالم! راستی از آقایان اختالس‌کننده عزیز دال سین‪،‬‬ ‫الف میم‪ ،‬شین ر‪ ،‬کاف و‪ ...‬چه خبر؟ ما چهره مبارکشان را‬ ‫ندیدیم!‬ ‫‪ l‬درباره امیرکبیر ب ه‌طور مس��تقل مطالب ویژه‌ای منتشر‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬وقتی نمایندگان چ راغ س��بز را به وزیر اقتصاد نش��ان‬ ‫دادند‪ ،‬وضع اقتصاد مملکت از این بهتر نم ی‌شود‪.‬‬ ‫ی اس��ت؟‬ ‫‪ l‬آی��ا بروج��رد از اس��تان خ راس��ان رض��و ‌‬ ‫شماره‪148‬قسمت تک رار تاریخ صفحه‪15‬‬ ‫مثلث‪ :‬بابت این اش��تباه عذرخ واهی م ی‌کنیم‪ .‬با تش��کر از‬ ‫دقت ش��ما‪ ،‬این شهر مرکز شهرستان بروجرد از ت وابع استان‬ ‫لرستان است‪.‬‬ ‫‪ l‬زمان شروع هدفمندی یارانه‌ها رئی س‌جمهور فرمودند‬ ‫که رس��یدن به قیمت واقعی کاالها پنج سال زمان م ی‌برد‪.‬‬ ‫تازه ق رار بود که آب توی دل مردم تکان نخورد‪ .‬عجب! هر‬ ‫دم از این باغ بری م ی‌رسد‪.‬‬ ‫‪ l‬متاس��فم که مطهری و همفک رانش نظرس��نجی و رای‬ ‫مثب��ت م��ردم ب رای س��وال از رئی س‌جمهور را ب��ه نفع خود‬ ‫مصادره و علیه رقبای خ��ود ب ه‌خصوص آقای حداد چماق‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬اما نه آقای حداد و نه هی چ‌کس دیگر مخالف س وال‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه م ی‌گویند باید موقعی��ت و مصلحت زمانی‬ ‫کشور را هم در نظر گرفت‪.‬‬ ‫‪ l‬س��ازمان دی وان عدالت اداری! س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫کش��ور! مجلس محت��رم! وظیفه همه ش��ما اقتضا م ی‌کند‬ ‫س��ازمان مدی ری��ت و ب رنام ‌هریزی را با وظای��ف و اختیارات‬ ‫قابل کنترل در تش��کیالت جدیدی راه‌اندازی کنید تا بیش‬ ‫از ای��ن س��رمایه مملکت به هدر نرود‪ .‬همگ��ی لجبازی را‬ ‫کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ l‬ط راحان س وال از رئی س‌جمهور‪ ،‬ب ه‌دنبال تضعیف دولت‬ ‫و تبلیغات خاصی هستند‪ .‬اگر جز این بود باید طرحی ب رای‬ ‫پیشرفت کشور‌داشتند که متاسفانه ندارند‪.‬‬ ‫‪ l‬درب��اره اصالح‌طلبان گزارش وی��ژه‌ای تهیه کنید‪ .‬در‬ ‫شماره‌های گذشته فقط به گذشته آنها رجوع کرده‌اید‪.‬‬ ‫‪ l‬هفت ه‌نامه بسیار خوب و مفیدی دارید‪ ،‬اما کاش ف ونت‬ ‫آن را بزرگ‌تر کنید ت��ا مطالعه آن ب رای خ وانندگان راح ت‌تر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ l‬س��وال از رئی س‌جمه��ور بای��د زودتر از این پرس��یده‬ ‫م ی‌شد‪ ،‬نه االن که ریاست احمدی‌نژاد رو به اتمام است‪.‬‬ ‫‪ l‬چ ر‌ا کسی که ب ه‌عن وان مثال سی ب‌زمینی احتکار کند‪،‬‬ ‫محتکر م ی‌شود‪ ،‬اما اگر زمین و مسکن احتکار کند‪ ،‬محتکر‬ ‫نیست؟‬ ‫‪ l‬برخ��ی نمایندگان مجلس وظایف خود را رها کرده‌اند‬ ‫و ذره‌بی��ن به دس��ت ب ه‌دنبال ای راد گرفت��ن از دولتند‪ .‬اینکه‬ ‫مش��کلی را حل نخ واهد کرد‪ .‬ب ه‌دنبال پی��دا کردن راه‌حلی‬ ‫ب رای مشکالت مردم باشید نه فرصت‌سوزی‪.‬‬ ‫‪ l‬بلیت ه واپیما ‪۶۵‬درصد گ ران شد!مسئوالن لطفا توضيح‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪ l‬آف رین به نمایندگان مردم مشهد در مجلس که در طرح‬ ‫س وال از رئی س‌جمهور شرکت نکردند و در واقع از فرمایشات‬ ‫مقام معظم رهبری تبعیت کردند‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫مطلب س وال در ب رابر س وال جالب بود‪ .‬شماره ‪150‬‬ ‫‪ l‬از مس��ئوالن تامین اجتماعی س��وال ش��ود چ را حق‬ ‫بیمه از کارگر در س��ال که ‪ ۳۶۵‬روز اس��ت گرفته م ی‌شود‪،‬‬ ‫اما حقوق به بیم ه‌گر بر مبنای ‪ ۳۶۰‬روز پرداخت م ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬نماین��دگان مجل��س ک��ه ت وانای��ی طرح س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور را ندارند‪ ،‬چ را با طرح این موضوع‪ ،‬صالحیت‬ ‫خود را نزد مردم زیر س وال م ی‌ب رند؟!‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫‪ l‬از ش��ه رام جزای��ری چ��ه خب��ر؟ از داخل زن��دان بر‬ ‫قیم ت‌های دالر تاثیر نگذاشته؟!‬ ‫‪ l‬لطفا به نمایندگان مجلس بگویید موضوع س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور دیگر تک راری شده‪ ،‬به چیز دیگری فکر کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬تع��دادی از نماین��دگان مجلس ا ‌ز ت��رس اینکه مبادا‬ ‫جلسه س وال رئی س‌جمهور سال قبل تک رار شود‪ ،‬م ی‌خ واهند‬ ‫این جلسه را منتفی کنند!‬ ‫‪ l‬س�لام! طرح اصالح قانون انتخابات توس��ط مجلس‬ ‫چیس��ت؟ ب ه‌طور کامل در یک مقال��ه توضیح دهید‪ .‬قبال‬ ‫چگ ونه بود و االن چه باید بشود؟‬ ‫‪ l‬دش��منان نظام ب ه‌دنبال ش��کافی بین م��ردم و دولت‬ ‫هس��تند‪ .‬مس��ئوالن محترم! نگذارید خدای ناکرده مردم به‬ ‫علت گ رانی به مس��ئوالن بدبین ش��وند و خون ش��هیدان‬ ‫پایمال شود‪.‬‬ ‫یزنند؟ با حرف زدن درس��ت‬ ‫‪ l‬چ��را دارن��د مردم را دور م ‌‬ ‫نم ی‌شود‪ .‬مس��ئوالن به بازار بروند و قیم ت‌ها را با چند سال‬ ‫پیش مقایسه کنند تا بفهمند چه فشاری بر مردم وارد م ی‌شود‪.‬‬ ‫‪ l‬ب ا‌توج��ه ب��ه این همه ثروت خدادادی که در کش��ور‬ ‫داریم‪ ،‬باید طوری مدی ریت کنیم که از یک طرف مردم‪ ،‬رفاه‬ ‫و آس��ایش حاصل از آن را در زندگی خود احساس کنند و‬ ‫از طرف دیگر شرمنده نس ل‌های آینده نشویم‪.‬‬ ‫‪l‬‬ ‫سالم‪ ،‬چ را خبرهای ورزشی بان وان را نم ی‌نویسید؟‬ ‫‪ l‬آیا آنهایی که ب رای رقابت انتخاباتی سال آینده «رنگ»‬ ‫مش��خص م ی‌کنند‪ ،‬نم ی‌دانند که این کار تقلید از س��بک‬ ‫و فرهنگ غ ربی اس��ت و راجع به پرهیز از تقلید رفتارهای‬ ‫اجتماعی غ ربی منافات دارد؟‬ ‫‪ l‬خ واهش م ی‌کنم مطلبی در‌خصوص ش��وراهای حل‬ ‫اختالف بنویس��ید تا به مش��کالت مردم س ریع‌تر رسیدگی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬ح��دود‪ ۸۰‬درصد مردم در نظرس��نجی ب رنامه «دیروز‪،‬‬ ‫ام��روز‪ ،‬فردا» م وافق طرح س��وال از رئی س‌جمهور ب ه‌صورت‬ ‫علنی بودند‪ .‬این موضوع چه معنایی دارد؟‬ ‫‪ l‬عجیبه که کتاب‌ها و ‪CD‬های ش ریعتی صدبار تکثیر‬ ‫میشه ولی از استاد سخن فخ رالدین حجازی حتی یک ‪CD‬‬ ‫تو بازار نیست؛ شما تا حاال به این قضیه فکر کردید؟‬ ‫موضوع هفته‪:‬‬ ‫مخاطبان عزیز م ی‌توانند نظر خود را‬ ‫ب رای انتشار ارسال کنند‪.‬‬ ‫نظ رتان درمورد مناظره‌هاي تلويزي وني‬ ‫چيست؟‬
‫شور عاشورا‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫حكومت ايده‌آل اسالمي‬ ‫ي را مثل حضرت امير‬ ‫وضع ش��خص اول كش��ور اس�لام ‌‬ ‫‏الل عليه ـ ش��خص اول ب��ود‪ ،‬و دايره ام��رش هم از‬ ‫ـ س�لام هّ‏‬ ‫حجاز ت��ا مصر‪ ،‬تا ايران‪ ،‬تا عراق‪ ،‬س��وريه و همه اين جاهايي‬ ‫كه در اينجاس��ت‪ ،‬و يك مقداري ه��م از اروپا‪ ،‬در عين حالي‬ ‫كه اينطور بوده اس��ت مع‏ذلك وضع زندگي‏اش آنطور بوده‪.‬‬ ‫يعني جوري بوده اس��ت كه براي ديگران قابل تحمل نبوده‪.‬‬ ‫خودش هم مي‏فرمايد كه ش��ما ق��درت بر اي��ن نداريد؛ به‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪12 - 29‬‬ ‫دعوت به پاستور‬ ‫ژنرال در دام‬ ‫به اين زنداني زياد امتياز داديم‬ ‫حاشيه‌هاي يك پرونده‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪30 - 36‬‬ ‫آب‪ ،‬آب‪ ،‬آب‪ ...‬كجا بود؟‬ ‫ما همه تهرانی‌مقدم هستیم‬ ‫عصرملت‌ها‬ ‫زمين‌هايي پر از مين‬ ‫سانتراليسممركزي‬ ‫سياست‬ ‫‪38-53‬‬ ‫گفت‌وگو با محمد شريعتمداري‬ ‫چرخش به سوي خاتمي‬ ‫نجفي يا خاتمي؟‬ ‫بايد از هاشمي و خاتمي عبور‌كرد‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاهويكم‪ 28/‬آبانماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫گفتوگو با محمد ش�ريعتمداري درباره‬ ‫نامزديخاتميوهاشمي‬ ‫رابطهايران‪-‬آمريكا‬ ‫ناگفتههايدولتاصالحات‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫عكس جلد‪ :‬امير طاليي‬ ‫اهلاین نیستیم کاندیداتوری در انتخابات شغلم باشد‬ ‫احتمال اینکه هاشمی و خاتمی نامزد شوند را کم میدانم‬ ‫اگر گزینههای کاریزماتیک نامزد نشوند‬ ‫حضورم در انتخابات محتمل است‬ ‫رابطه با آمریکا در شرایطی قابل بحث است که بتوانیم‬ ‫صحنه بازی را تغییر دهیم و از شرایط گرگ و میش خارج شویم‬ ‫میل به مذاکره به جای تنش؟‬ ‫اوباما‌چگونه‌به‌مسائل‌ایران‌می‌اندیشد‬ ‫شبح چپگرایی در حال گشت و گذار است‬ ‫انتخاب‌اوباما؛‌جامعه‌آمریکا‌به‌چه‌سمتی‌می‌رود؟‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫نجفی‌یا‌خاتمی؟‬ ‫رقابت‌ميان‌طرح‌هاشمی‌و‌طرح‌موسوی‌خوئينی‌ها‌‬ ‫طرح‌دولت‌وحدت‌ملی‌‬ ‫سياسی‌و‌تبليغاتی‌است‬ ‫عليرضا‌زاكانی‌در‌گفت‌وگو‌با‌مثلث‬ ‫هاشمی‌اولين‌گزینه‌دولت‌وحدت‌ملی‬ ‫گفت‌وگو‌با‌‬ ‫علی‌عسگری‌درباره‌طرح‌دولت‌ائتالفی‬ ‫كفاشيان‌مي‌رود؟‬ ‫‌علی‌كفاشيان‌در‌گفت‌وگو‌با‌فرزندش‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫اينط��ور زندگي قدرت نداري��د‪ .‬لكن من را اعان��ت كنيد به‬ ‫تقوا‪ .‬يك حاكمي‌كه سعه مملكتش آن است‪ ،‬وقتي كه شب‬ ‫مي‏شود‪ ،‬شبش آنطور است‪ .‬وقتي مي‏رود دنبال خانه‏هايي‬ ‫كه بي‏بضاعت هس��تند‪ .‬در يك نقلي است كه ايشان تشريف‬ ‫بردن��د در يك خانه‏اي ك��ه چند تا بچه بودند و پدرش��ان را‬ ‫از دس��ت داده بودند‪ ،‬ايش��ان رفتند بچه‏ها گريه مي‏كردند‪،‬‬ ‫رفتند و نوازش كردند‪ ،‬و يك چيزهايي مثال بهش��ان دادند و‬ ‫پرس��تاري كردند‪ .‬و آن آخر كه مي‏خواستند [خداحافظي]‬ ‫بكنند ـ در نقل هست كه ـ بنا كردند يك جور صدايي كردند‬ ‫كه بچه‏ها را بخندانند‪ .‬فرمودند م��ن وقتي آمدم اينها گريه‬ ‫مي‏كردن��د‪ ،‬و م��ن ميل دارم ح��اال كه م��ي‏روم اينها خنده‬ ‫بكنند‪ .‬اين يك حاكمي‌[اس��ت] كه سير حكومتش از حجاز‬ ‫تا مصر و تركي��ه و همه اين جاها تح��ت فرمانش بوده‪ ،‬و آن‬ ‫وضع زندگي‏اش كه يك پوس��تي ـ به حسب نقل ـ داشتند‪،‬‬ ‫خودشان و حضرت زهرا ـ سالم‏اهلل‏ عليها ـ شب اين را زيرشان‬ ‫مي‏انداختند روي��ش مي‏خوابيدند ـ فردا هم ـ روز هم علوفه‬ ‫را مي‏ريختند براي شترش��ان‪ .‬اين وضع حاكم و سردارهايي‬ ‫كه در همان وقت سردار يك سپاهي بودند‪ .‬يكي مالك اشتر‪.‬‬ ‫مالك اش��تر در بازار مي‏رفته‪ ،‬در كوچه مي‏رفته يك كس��ي‬ ‫نشناخته و فحاشي بهش كرده است ـ به حسب نقل ـ اين است‬ ‫كه وقتي كه رد شد يك كسي بهش گفت تو اين را شناختي؟‬ ‫گفت نه‪ .‬گفت او مالك‌اش��تر بود‪ .‬وحشتناك دويد دنبالش‪.‬‬ ‫ديد رفته توي يك مس��جدي‪ .‬رفت عذرخواهي بكند كه من‬ ‫چطور نشناخته‏ام‪ .‬ايشان فرمودند كه من آمدم براي تو دعا‬ ‫كنم اينجا‪ .‬يك همچو تربيتي در اسالم است كه سردارهايش‬ ‫اينطور و رئيسش آنطور است و سپاهشان هم همان‌طور‪ .‬اگر‬ ‫عرضه بشود يك همچو حكومت عدلي كه بين آن كسي كه‬ ‫ش��خص اول مملكت است‪ ،‬و آن شخصي كه در آخر مملكت‬ ‫هست‪ ،‬اينها فرق نيست‪ ،‬بلكه رئيس مملكت زندگي‏اش بدتر‬ ‫از آنهاست‪ .‬حضرت مي‏فرمايد كه شايد در اطراف مملكت يك‬ ‫كسي باشد كه گرسنه باشد‪ .‬ايشان با خودش آن گرسنگي را‬ ‫مي‏داد‪ .‬در شب آخري كه فردايش ايشان به شهادت رسيدند‪،‬‬ ‫يعني ضربت خوردند‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪54 -71‬‬ ‫روش‌هاي نرم ‪ ،‬برخوردهاي سخت‬ ‫سياست تشديد مخاصمه براي تاخير در مصالحه‬ ‫ميل اوباما به مذاكرات هسته‌اي به‌جاي تنش‬ ‫حاشيه عليه متن‬ ‫چالش‌هايرئيس‌جمهور‬ ‫ديدار‬ ‫‪78-81‬‬ ‫جالل‌آل قلم‬ ‫زندگی به سبک روح‌اهلل‬ ‫تعزیه در تهران‬ ‫ورزش‬ ‫‪72 -77‬‬ ‫رئيس مي‌رود؟‬ ‫كفاشيان اصال آدم ساده‌اي نيست‬ ‫کفاشیان در مصاحبه‌هایش خوب نیست‬ ‫پدرم عاشق بارسلوناست‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده ‪ -‬محسن صاحبي‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫درخبرنامه اين هفته س�خنان حضرت آیت‌اهلل العظمی‌خامنه‌ای‪ ،‬رهبر انقالب اسلامی‪ ،‬در چهارمین نشست‬ ‫اندیشه‌هایراهبردیجمهوریاسالمیدرجشدهاست‪.‬گزارشهايي دربارهطرحسوالازرئيسجمهور‪،‬استعفاي‬ ‫رئيسسيا‪،‬پروندهمرگيكوبالگنويس بههمراهمروررسانههاازبخش‌هايمختلفخبرنامهاينهفتهاست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫دعوت به پاستور‬ ‫نگراني‌هاي آمریکا در بحرین‬ ‫شكست در‌خانه‬ ‫‪12‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی‪:‬‬ ‫استخراج منظومه فکری اسالم در مقوله آزادی ضروری است‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه ما در‬ ‫مقوله آزادی به‌دنبال شناخت نظر اسالم هستیم‪ ،‬مهمترین‬ ‫تفاوت میان دیدگاه اسالم و غرب درخصوص آزادی را‪ ،‬منشا‬ ‫و پایه بحث آزادی دانس��تند‪ .‬حدود ‪ 150‬تن از اندیشمندان‪،‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬اس��اتید حوزه و دانشگاه‪ ،‬پژوهش��گران و مولفان‬ ‫آثار علمی‪ ،‬همراه ب��ا حضرت آی��ت‌اهلل العظم ی‌خامنه‌ای‪،‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬هفته گذش��ته در چهارمین نشست‬ ‫اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسالمی‪ ،‬به بحث و بررسی در‬ ‫خصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» پرداختند‪.‬‬ ‫در ابتدای این دیدار ‪ 10‬نفر از صاحبنظ ران و اندیشمندان‬ ‫دیدگاه‌های خ��ود را درباره مقوله آزادی‌بیان کردند‪ .‬س��پس‬ ‫‪ 17‬نفر از اساتید و پژوهشگران به مباحثه و نقد دیدگاه‌های‬ ‫مطرح شده پرداختند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اس�لامی در ابت��دای س��خنان خود در‬ ‫این نشست‪ ،‬با اش��اره به فضای عمومی کشور و مسائل و‬ ‫مشکالت اقتصادی که به علت درگیر شدن استکبار جهانی‬ ‫با جمهوری اس�لامی به وجود آمده‪ ،‬تاکی��د کردند‪« :‬طبعا‬ ‫هی چ‌کس از دغدغه‌های موجود در زندگی عمومی مردم فارغ‬ ‫نیست‪ ،‬اما این نشس��ت به‌دلیل اهمیت موضوع و ب ر‌اساس‬ ‫برنامه‌ریزی قبلی و به‌عن��وان گام��ی‌ در پیگیری مقوالت‬ ‫بلندمدت‪ ،‬برگزار م ی‌ش��ود‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای نیاز‬ ‫شدید کش��ور به تفکر و اندیش��ه‌ورزی در مقوالت زیربنایی‬ ‫را از اهداف و علل اصل��ی برگزاری نشس��ت‌های راهبردی‬ ‫خواندند و افزودند‪« :‬ملت ای ران که مثل رودخانه‌ای خروشان‬ ‫در حال پیش��رفت اس��ت‪‌،‬به فکر و اندیش��ه و فعال شدن‬ ‫ی دارد‪».‬‬ ‫اندیشه‌ها در مقوالت مبنایی و اساس��ی‪ ،‬نیاز مبرم ‌‬ ‫حضرت‌آیت‌اهلل‌خامنه‌ای اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگان‬ ‫و زمینه‌سازی ب رای دستیابی به پاسخ سواالت مهم در مقوالت‬ ‫بنیانی و حیات اجتماعی را از دیگر اه��داف اصلی برگزاری‬ ‫نشس ت‌های اندیش��ه‌های راهبردی دانستند‪ .‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫این نشس ت‌ها را زمینه‌سازی ب رای ایجاد جریان‌های عمیق و‬ ‫گسترده فکری خواندند و افزودند‪« :‬الزم است کار اصلی بعد‬ ‫از این جلسات آغاز شود و پژوهشگران و اندیشمندان خوشفکر‬ ‫حوزه و دانشگاه به مثابه چشمه‌های جوشنده به اندیشه‌ورزی‬ ‫در باب مس��ائل مطرح‌ش��ده بپردازند‪ .‬معظم‌له با اش��اره به‬ ‫خالهای فراوان و کمبودهای محسوس در شناخت و تبیین‬ ‫ابعاد مختلف مقوله آزادی در کشور افزودند‪« :‬بحث آزادی در‬ ‫چند قرن اخیر در غرب نسبت به موضوعات دیگر‪ ،‬مورد توجه‬ ‫فراوان قرار گرفته که علت کلی آن‪ ،‬حوادث و ماجراهایی است‬ ‫که به برپایی نوعی توفان فکری در این مقوله در غرب منجر‬ ‫شد‪ ».‬ایشان‪« ،‬رنسانس‪ ،‬انقالب صنعتی‪ ،‬انقالب کبیر فرانسه‬ ‫و انقالب اکتبر شوروی» را حوادث و عواملی اساسی دانستند‬ ‫که در غرب موجب ایجاد امواج گس��ترده فک��ری در زمینه‬ ‫آزادی شد‪ .‬رهبر انقالب افزودند‪« :‬برخالف غرب‪ ،‬ما تا پیش‬ ‫از نهضت مشروطیت موقعیتی که در باب آزادی‪ ،‬موج فکری‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬نداشتیم که این موقعیت نیز به علت یک نقیصه‬ ‫مهم یعنی تقلید روش��نفکران از تفکرات غربی‪ ،‬به دستاورد‬ ‫خاصی در مقوله آزادی منجر نشد‪ ».‬حضرت‌آیت‌اهلل‌خامنه‌ای‬ ‫در همین زمینه خاطرنش��ان کردند‪« :‬هنگامی‌که دانش یا‬ ‫انگیزه‌ای را از دیگران م ی‌گیرید اگر با تفکر و اندیش��ه‌ورزی‬ ‫توأم شود‪ ،‬زایش فکری به‌وجود م ی‌آید‪ ،‬اما اگر فکر و اندیشه‬ ‫‪13‬‬
‫خبرنامه‬ ‫خاصی را از جای��ی گرفتید و از آن تقلی��د کردید طبعا دیگر‬ ‫زایشی وجود نخواهد داشت و ب راساس همین واقعیت‪ ،‬تقلید‬ ‫روشنفکران از تفکر غرب در باب آزادی‌‪ ،‬باعث شد که پس از‬ ‫مشروطه هیچ فکر بدیع و منظومه فکری نو‪ ،‬به‌وجود نیاید‪».‬‬ ‫رهبر انقالب با اشاره به منابع فراوانی که درباره آزادی در اسالم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزودند‪« :‬با‌وجود این منابع‪‌،‬امروز خالءهای فراوانی‬ ‫در باب آزادی داریم که باید با تفکر و اندیشه‌ورزی و پاسخ دادن‬ ‫به همه مسائل و س��واالت مطرح در مقوله آزادی‪ ،‬به سمت‬ ‫منظومه‌‌سازی حرکت کنیم‪ ».‬ایشان تاکید کردند‪« :‬تحقق‬ ‫این هدف‪ ،‬کار جدی و تسلط بر منابع اسالمی و منابع غ ربی‬ ‫را م ی‌طلبد‪ ».‬رهبر انقالب در تبیین موضوع مورد بحث این‬ ‫نشست‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬منظور از آزادی‪ ،‬همین معنای‬ ‫متداول و رایج در محافل دانش��گاهی و روشنفکری جهان‬ ‫یعنی آزادی‌های فردی و اجتماعی است‪ ،‬نه آزادی معنوی و‬ ‫سیر و سلوک ال ی‌اهلل‪ ».‬ایشان با نقد تفکری که آزادی را رهایی‬ ‫مطلق از ه��ر چیزی م ی‌داند‪ ،‬افزودن��د‪« :‬نباید هنگام بحث‬ ‫درباره آزادی‪‌،‬از محدودیت‌ه‌ا ترسید‪ ».‬رهبر انقالب با تاکید بر‬ ‫اینکه ما در مقوله آزادی به‌دنبال شناخت نظر اسالم هستیم‪،‬‬ ‫مهمترین تفاوت میان دیدگاه اس�لام و غ��رب درخصوص‬ ‫آزادی را‪ ،‬منش��أ و پایه بحث آزادی دانس��تند و افزودند‪« :‬در‬ ‫اندیشه لیب رالیستی‪‌،‬منشا آزادی‪‌،‬تفکر انسان‌گرایی یا همان‬ ‫اومانیسم است‪ ،‬در حالی که در اسالم مبنای آزادی‌‪ ،‬توحید به‬ ‫معنای اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت است‪ ».‬حضرت آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای تاکید کردند‌‪« :‬در دیدگاه اسالم‪ ،‬انسان از همه قیود‬ ‫غیر از عبودیت خدا آزاد است‪».‬‬ ‫ایش��انکرامت انس��انی را از دیگر مبانی اصلی آزادی‬ ‫در اسالم دانس��تند و با اش��اره به طرح بحث آزادی در منابع‬ ‫اس�لامی از چهار منظر «ح��ق در قرآن»‪« ،‬ح��ق در فقه و‬ ‫حق��وق»‪« ،‬تکلیف» و «نظام ارزش��ی» افزودن��د‪«« :‬حق»‬ ‫در ق��رآن به‌معن��ای مجموع��ه نظام‌مند و هدف‌دار اس��ت‬ ‫که بر این اس��اس‪ ،‬عالم تکوین و عالم تش��ریع‪ ،‬هر دو حق‬ ‫هس��تند و آزادی انس��ان حق اس��ت و در مقابل باطل قرار‬ ‫م ی‌گیرد‪ ».‬رهب رانقالب‌اسالمی آزادی از منظر حق در «فقه‬ ‫و حقوق» را به معنای ایجاد توانایی مطالبه کردن دانستند و‬ ‫درخصوص آزادی از منظر «تکلیف» خاطرنشان کردند‪« :‬از‬ ‫این منظر‪ ،‬انس��ان باید به‌دنبال آزادی خود و دیگران باشد‪».‬‬ ‫حضرت‌آیت‌اهلل‌خامن��ه‌ای در جمع‌بن��دی س��خنان خود در‬ ‫باب «مفهوم آزادی در اس�لام» این س��وال را مطرح کردند‬ ‫که باتوجه به تفاوت‌ه��ای بنیادین و عمی��ق موجود میان‬ ‫مفهوم آزادی در اس�لام و در غرب‏ آیا م ی‌توانیم در تحقیق‬ ‫و پژوهش درخصوص «آزادی» به دیدگاه‌ها و نظ رات غربی‬ ‫مراجعه کنیم؟ ایش��ان قبل از پاسخ به این س��وال‪ ،‬به چند‬ ‫نمونه از واقعیات آزادی در جامعه غربی اشاره کردند «آزادی‬ ‫در ح��وزه اقتصادی» در ص��ورت قرار گرفت��ن در مجموعه‬ ‫سرمایه‌داران اقتصادی و بهره‌مندی از امتیازات ویژه‪« ،‬آزادی‬ ‫در صحنه سیاس��ی» در چارچ��وب انحصارگرایی دو حزبی‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪14‬‬ ‫و «آزادی در مس��ائل اخالقی» با بروز مفاس��دی همچون‬ ‫همجن س‌گرای��ی‪ ،‬از جمل��ه نتای��ج آزادی در جامعه غربی‬ ‫بودند که رهبر انقالب اسالمی به آنها اشاره کردند‪ .‬معظم‌له‬ ‫افزودند‪« :‬این موضوعات نش��ان‌دهنده واقعیات بس��یار بد‪،‬‬ ‫تلخ‌‪ ،‬زش��ت و در برخی مواقع‪ ،‬نفرت‌‌انگی��ز در جامعه غ ربی‬ ‫اس��ت که نتیجه آنها هم تبعیض‪ ،‬زورگویی‪ ،‬جنگ‌افروزی‬ ‫و برخوردهای گزینش��ی با مقوالت شریفی همچون حقوق‬ ‫بشر و مردم‌ساالری اس��ت‪ ».‬حضرت‌آیت‌اهلل‌خامنه‌ای تاکید‬ ‫کردند‪« :‬با وجود هم��ه این واقعیات تاس��ف‌آور‪ ،‬مراجعه به‬ ‫نظ رات متفکران غربی‪ ،‬ب رای پژوهش در مفهوم آزادی مفید‬ ‫است زی را غرب ی‌ها در تدوین منظومه فکری در باب آزادی و‬ ‫تضارب آرا در این خصوص‪ ،‬س��ابقه زیادی دارند‪ ».‬ایشان در‬ ‫پایان خاط رنشان کردند‪« :‬پرهیز از نگاه تقلیدی‪ ،‬شرط اصلی‬ ‫مراجعه به نظ رات متفکران غرب است زی را تقلید در تضاد با‬ ‫آزادی است‪».‬‬ ‫در این نشست قبل از س��خنان رهبر انقالب‪ 10 ،‬نفر‬ ‫از صاحبنظ ران ب��ه ارائه خالص��ه مقاالت خ��ود پرداختند‪.‬‬ ‫دکتر دهقان ی‌فیروز آبادی‪ ،‬اس��تاد علوم سیاس��ی دانشگاه‬ ‫عالمه‌طباطبایی اولین سخنران بود که چکیده مقاله خود‬ ‫ب‌ا عنوان «آزادی اندیش��ه و منافع ملی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای ران» را ارائه کرد‪ .‬وی از افزایش حمایت ملی از تصمیمات‬ ‫حاکمی��ت در سیاس��ت خارج��ی و ارتقای س��طح اعتماد‬ ‫میان سیاست‌پیش��گان و سیاس��ت‌‌پژوهان به‌عنوان نتایج‬ ‫اندیشه‌ورزی آزاد در حوزه منافع ملی یاد کرد‪ .‬حجت‌االسالم‬ ‫دکتر می راحمدی‪ ،‬استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی‪،‬‬ ‫س��خنران بعدی این نشس��ت بود که با موض��وع «آزادی‬ ‫سیاسی در قرآن»‪ ،‬مهمترین هدف آزادی از منظر قرآن کریم‬ ‫را تحقق توحید‪‌،‬عدالت و برخورداری انسان از حق انتخاب‪،‬‬ ‫حق نقد و بیان و حق تشکیل اجتماعات دانست‪« .‬مصادر‬ ‫دینی آزادی و عدالت» عنوان مقاله دکتر شجاعی زند‪ ،‬استاد‬ ‫جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس بود‪ .‬سومین سخنران‬ ‫نشست اندیشه‌های راهبردی‪ ،‬برداشت تعارضی میان دین و‬ ‫آزادی را نادرست خواند و راه اصالح این برداشت را بازگشت به‬ ‫ریشه‌های اصلی آزادی و عدالت در ادیان توحیدی دانست‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم دکتر یوسفی به‌عنوان چهارمین سخنران‪ ،‬از‬ ‫زاویه اقتصادی و با موضوع «آزادی اقتصادی انس��ان‌محور‬ ‫ب ر‌اساس آموزه‌های اسالمی» به ارائه مقاله خود پرداخت‪ .‬این‬ ‫استاد اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪،‬‬ ‫با برشمردن آسی ب‌هایی نظیر تمرکز ثروت و قدرت و آزادی‬ ‫در دست صاحبان سرمایه‪ ،‬دیدگاه اسالم درباره آزادی اقتصادی‬ ‫انس��ان را مبتن ی‌بر مش��ارکت عمومی عادالنه در «توزیع‪،‬‬ ‫مصرف‪ ،‬مدیریت و سود» دانست‪ .‬پنجمین سخنران نشست‬ ‫اندیشه‌های راهبردی‪ ،‬دکتر‌برزگر‪ ،‬استاد علوم‌سیاسی دانشگاه‬ ‫عالم��ه طباطبایی بود‪ .‬این اس��تاد دانش��گاه در ارائه مقاله‬ ‫خود با عنوان «آزادی در الگوی س��ه‌گانه اسالم» به بررسی‬ ‫آزادی در سه س��طح اعتقادی‪ ،‬اخالقی و سیاسی پرداخت و‬ ‫اثرات متقابل هریک از این س��طوح با یکدیگر را به منظور‬ ‫پاسخ به شبهات آزادی غربی تبیین کرد‪ .‬محدثه‌معین ی‌فر‪،‬‬ ‫دانش��جوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسالمی‪ ،‬سخنران‬ ‫بعدی بود که به بررس��ی اثرات نظریه لیب رالیس��م در حوزه‬ ‫خانواده پرداخ��ت‪ .‬بحران‌های عمیق اجتماع��ی در غرب‪،‬‬ ‫فروپاشی خانواده‪ ،‬روابط آزاد و فساد جنسی‪ ،‬همجن س‌گرایی‬ ‫و تولدهای ناشناس از جمله پیامدهایی بود که در این مقاله‬ ‫به‌عنوان پیامدهای لیب رالیزم جنس��ی بررسی شد‪« .‬جوانب‬ ‫هنجارهای تلقی اس�لامی از آزادی» عنوان مقاله هفتمین‬ ‫سخنران نشست بود‪ .‬حجت‌االس�لام دکتر واعظی‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه باقرالعلوم در این مقاله از منظر فلسفی به بحث‬ ‫آزادی پرداخت‪ .‬وی نقش آزادی در شبکه مناسبات اجتماعی‬ ‫را اساسی خواند و افزود‪« :‬نمادسازی‪ ،‬فرهنگ‌سازی و شناخت‬ ‫پی ش‌نیازها در عرصه‌های «سیاس��ت‪ ،‬فرهنگ و اقتصاد»‪،‬‬ ‫جزو لوازم ایفای این نقش است‪ .‬هش��تمین سخنران دکتر‬ ‫عماد افروغ‪ ،‬دانشیار رشته جامع ه‌شناسی بود که مقاله‌ای با‬ ‫عنوان «مفهوم آزادی و مناقشات آن» ارائه کرد‪ .‬در این مقاله‬ ‫با اشاره به مناقش��اتی که درخصوص مفهوم آزادی از منظر‬ ‫«فلس��فی»‪« ،‬انتزاعی و انضمامی» و «انضمامی» وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تعریف لیب رالیس��م از مفهوم آزادی را مورد نقد قرار داد‪.‬‬ ‫مقاله بعدی با عنوان «مراتب اندیشه آزادی در تکامل بی داری‬ ‫اس�لامی و هویت ملی ای ران» از طرف آقای دکتر‌موس��ی‬ ‫نجفی دانش��یار رشته علوم‌سیاسی ارائه ش��د‪ .‬آقای نجفی‬ ‫در این مقاله با مروری بر دوره‌ه��ای مختلف آزادی در تاریخ‬ ‫سیاس��ی ای ران به‌ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی و رشد‬ ‫آزادی در کنار مفهوم دینی‪ ،‬تعریفی از آزادی در اندیشه غرب‬ ‫و آزادی در اندیشه تعالی ارائه کرد‪ .‬دکتر مصطفی ملکوتیان‪،‬‬ ‫استاد علوم‌سیاسی دانشگاه ته ران آخرین سخنران بود که‬ ‫در مقاله خود به «بررس��ی مقایس��ه‌ای مبانی اندیشه‌ای و‬ ‫کارکردهای مفهوم آزادی در انقالب فرانسه و انقالب اسالمی‬ ‫ای ران» پرداخ��ت‪ .‬در این مقاله با اس��تفاده از اندیش��ه‌های‬ ‫ش��هیدآیت‌‌اهلل‌محمدباقر صدر ضمن بررسی مفهوم آزادی‬ ‫در انقالب فرانسه و انقالب اسالمی‪ ،‬تعریف انسان و مفهوم‬ ‫آزادی در دو بینش ابزاری و بینش فطری مورد مقایسه قرار‬ ‫ظزاده دبیر‬ ‫گرفت‪ .‬در ابتدای این نشست همچنین دکتر واع ‌‬ ‫نشست اندیشه‌های راهبردی گزارشی از ضرورت‌ها و مراحل‬ ‫تشکیل این نشس ت‌ها بیان کرد و بهره‌گیری از نظ رات مطرح‬ ‫شده در نشس ت‌های اندیشه‌های راهبردی در تدوین الگوی‬ ‫اسالمی‪ -‬ای رانی پیشرفت را مهمترین دستاورد نشس ت‌های‬ ‫راهبردی عنوان کرد‪ .‬هدف از نشست اندیشه‌های راهبردی‬ ‫که سه جلسه قبلی آن با موضوع «الگوی اسالمی – ای رانی‬ ‫پیش��رفت»‪« ،‬عدالت» و «زن و خانواده» برگزار شده است‪،‬‬ ‫ایجاد فضای��ی علم ی‌– تخصص��ی ب رای اندیش��ه‌ورزی و‬ ‫تض��ارب آرا در جهت ایج��اد گفتمان علم��ی‌ و کاربردی و‬ ‫تصمیم‌س��ازی درباره موضوعات «راهبردی و برنامه‌های‬ ‫بلند‌مدت» است‪g .‬‬
‫گزارش‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫دعوت به پاستور‬ ‫نمايندگاندرآستانهجلسهسوالازرئيسجمهوربادعوتنامهاحمدينژادروبه‌روشدهاند‬ ‫«یک نماینده هم مصر باشد س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫انجام م ی‌شود»؛ این حرف آخر محمد‌رضا باهنر نايب‌رئیس‬ ‫مجلس درب��اره ش��ایعات متف��اوت درخصوص س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور اس��ت‪ .‬حرفی که نش��ان‌دهنده این است که‬ ‫هیات‌رئیس��ه به هیچ وجه قصد متوقف کردن این طرح را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه‬ ‫راهی ب رای پس گرفتن امضاها از طرح سوال از رئی س‌جمهور‬ ‫وجود ندارد گفته اس��ت‪« :‬قرار شده با دولت هماهنگ کنیم‬ ‫که رئی س‌جمهور هفته آینده یا پس از عاش��ورا ب رای پاسخ‬ ‫به س��وال به مجلس بیاید‪ ».‬باهنر در‌خصوص انتقادات به‬ ‫اعالم‌وصول این طرح از س��وی هیات‌رئیس��ه مجلس نیز‬ ‫گفت‪« :‬ما به وظیفه خود درباره سوال از رئی س‌جمهور عمل‬ ‫کردیم اما مدعیان هم م ی‌توانند استدالل خود مطرح کنند‪.‬‬ ‫ما آيی ن‌نامه داخلی مجلس را اجرا کردیم‪ .‬البته مذاکراتی هم‬ ‫با منتقدان داشتیم‪».‬‬ ‫او در پاس��خ به این س��وال که چه راهکاری ب رای پس‬ ‫گرفتن امضا وجود دارد گفت‪« :‬هیچ راهی وجود ندارد‪ ،‬حتی‬ ‫اگر هم یک نفر هم مصر به انجام س��وال باشد‪ ،‬این سوال‬ ‫باید انجام شود‪ .‬تنها راه این اس��ت که همه امضا‌کنندگان‬ ‫امضایشان را از این طرح پس بگی رند‪».‬‬ ‫معاون احمدی‌نژاد‪ :‬سوال به مصلحت نیست‬ ‫در میان واکنش‌های دولت ی‌ها به ماجرای طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور این محمد‌رضا می رتاج‌الدینی است که شفاف‌تر‬ ‫از بقیه به اظهارنظ��ر پرداخته اس��ت‪ .‬میرتاج‌الدینی با بیان‬ ‫اینکه «سوال از احمدی‌نژاد را به نفع مصالح کشور و مسائل‬ ‫اقتصادی نم ی‌دانیم»‪ ،‬تاکید کرده اس��ت‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫این سوال مطرح شده‪ ،‬رئی س‌جمهور و دولت آمادگی کامل‬ ‫دارد که ب رای مردم درباره مشکالت اقتصادی توضیح دهد‪».‬‬ ‫دعوت احمدی‌نژاد از نمایندگان مجلس‬ ‫در عین حال خبرگزاری فارس هفته گذش��ته با انتشار‬ ‫خبری اعالم ک��رد ک��ه رئی س‌جمهور از عم��وم نمایندگان‬ ‫مجلس ب رای شرکت در یک نشست صمیمی‌دعوت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب ر‌اس��اس این گزارش رئی س‌جمه��ور از نمایندگان‬ ‫مختلف مجلس اعم از فراکس��یون اصولگرایان و رهروان‬ ‫ب رای شرکت در یک جلسه غیررسمی در روز یکشنبه ‪ 28‬آبان‬ ‫ی بین‬ ‫ماه دعوت کرده است‪ .‬گویا قرار است این دیدار صمیم ‌‬ ‫رئی س‌جمهور و نمایندگان یکش��نبه ‪ 28‬آبان ماه ساعت ‪19‬‬ ‫برگزار شود‪ .‬برخی معتقدند چنانچه این نشست برگزار شود‬ ‫ممکن است نمایندگان از تصمیمشان ب رای برگزاری جلسه‬ ‫سوال از رئی س‌جمهور منصرف شوند‪.‬‬ ‫جنتی‪ :‬سوال از رئیس‌جمهور دوستانه باشد‬ ‫این واکنش‌ها در حالی اس��ت که آیت‌اهلل جنتی‪ ،‬دبیر‬ ‫شورای نگهبان نیز‪ ،‬به موضوع طرح سوال از رئی س‌جمهور‬ ‫اشاره کرده و گفته است‪« :‬در اینکه این موضوع حق قانونی‬ ‫نمایندگان مجلس اس��ت و قانون‌اساسی هم به نمایندگان‬ ‫چنین اجازه‌ای داده‪ ،‬بحثی نیست و این مورد بجا و اصلش‬ ‫محفوظ است‪ ،‬اما در شرایط فعلی باید دید که طرح این بحث‬ ‫‪15‬‬
‫چقدر به مصلحت اس��ت؟ من این موضوع را به خود آقایان‬ ‫واگذار م ی‌کنم تا آنها خودش��ان در این م��ورد فکر کنند‪».‬‬ ‫آی��ت‌اهلل جنتی با بیان اینک��ه «باید ببینیم دش��من از این‬ ‫موضوع چگونه بهره‌برداری خواهد کرد؛ آیا آنها بحث اختالف‬ ‫قوا را مطرح نم ی‌کنند و این موضوع دشمن شادکن نیست؟»‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪« :‬اگر هم احیانا قرار ش��د از رئی س‌جمهور‬ ‫دعوت شود و به مجلس بیاید‪ ،‬بحث جنگ و جدال نیست‪،‬‬ ‫بلکه بحث سوال است‪ .‬البته معتقدم نمایندگان م ی‌توانستند‬ ‫در جلسه غیررسمی و خصوصی سوال کنند و جواب بگی رند‪.‬‬ ‫حال اگر هم م ی‌خواهند در جلسه علنی سوالی کنند‪ ،‬اختیار‬ ‫خودشان است اما باید دوستانه باشد و نباید کینه‌ورزی شود‪،‬‬ ‫همچنین نباید خالف اخالق اس�لامی و وحدتی باشد که‬ ‫یزنند‪».‬‬ ‫همه ب رایش سینه م ‌‬ ‫وی با قدردانی از نمایندگان مجل��س به‌خاطر لبیک‬ ‫به مقام معظم رهبری و تاکید بر مس��اله وحدت اظهار‌کرد‪:‬‬ ‫«مشکل اصلی ما در حال حاضر‪ ،‬مشکل اقتصادی است‪ .‬این‬ ‫مشکل‪ ،‬مشکلی است که دشمن روی آن انگشت گذاشته و‬ ‫به ما فشار م ی‌آورد و م ی‌خواهد مردم را از پای درآورد و قدرت‬ ‫نظام را بشکند‪ .‬بناب راین همه باید روی این مسائل فکر کنند‬ ‫و مسائل حاشی ه‌ای را به مسائل اصلی تبدیل نکنند‪».‬‬ ‫خطیب این هفته نماز جمعه ته ران با تاکید بر اینکه‬ ‫«مسائل اقتصادی پیچیده‌ترین مسائل است»‪ ،‬گفت‪« :‬اگر‬ ‫اینطور نبود‪ ،‬آمریکا و اروپا این مسائل را حل کرده بودند ولی‬ ‫آنها با این همه تجربه و سابقه در این موضوع مانده‌اند‪ .‬اگرچه‬ ‫ما هم‌اکنون تحت فشاریم ولی خدایی که در همه‌جا از جمله‬ ‫جنگ و صلح و تحریم‌ها این نظام و مردم را یاری کرده و به‬ ‫دادشان رسیده است‪ ،‬ان‌شاءاهلل اینجا هم به داد مردم برسد‪».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مصری‪ :‬سوال از رئیس‌جمهور پابرجاست‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫اما در واکنش به ابهاماتی که برخی نمایندگان مخالف‬ ‫ترئیسه مجلس با‬ ‫طرح سوال مطرح کرده‌اند سخنگوی هیا ‌‬ ‫بیان اینکه طرح سوال از رئی س‌جمهور همچنان پابرجاست‪،‬‬ ‫گفته است‪« :‬هیات رئیسه طبق آيی ن‌نامه‪ ،‬طرح سوال را در‬ ‫دستورکار مجلس قرار داده اس��ت‪ ».‬عبدالرضا مصری که از‬ ‫وزرای سابق کابینه محمود احمدی‌نژاد نیز بوده افزوده است‪:‬‬ ‫«طبق قانون رئی س‌جمهور تا یک ماه آینده فرصت دارد ب رای‬ ‫پاسخ به سوال به صحن علنی بیاید‪».‬‬ ‫وی افزوده است‪« :‬مستندات نمایندگانی که م ی‌گفتند‬ ‫قبل از اعالم وصول از طرح سوال منصرف شد‌ه بودند‪ ،‬کافی‬ ‫نبود؛ چراکه برخی از آنها در نامه‌های خود ساعت ‪ 10‬شب را‬ ‫قید کرده بودند‪ ».‬مصری با بیان اینکه هیات‌رئیسه سوگند‬ ‫خورده است که مطابق آيی ن‌نامه عمل کند‪ ،‬خاطر نشان کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬در قانون و آيی ن‌نامه مصلحت‌اندیشی و مالحظه‬ ‫در‌نظر گرفته نشده است؛ قانون م ی‌گوید با تعداد یک‌چهارم‬ ‫نمایندگان م ی‌توان از رئی س‌جمهور سوال کرد و اگر این تع داد‬ ‫ترئیسه‬ ‫از نمایندگان بر امضای خود اصرار داشته باشند‪ ،‬هیا ‌‬ ‫باید طبق آیی ن‌نامه عمل کند‪ ».‬در همین رابطه یک عضو‬ ‫هیات‌رئیسه مجلس ش��ورای اس�لامی نیز با بیان اینکه‬ ‫«سوال از رئی س‌جمهور به قوت خود باقی است»‪ ،‬گفت که‬ ‫هیات‌رئیس��ه منتظر تعیین زمان حضور رئی س‌جمهور در‬ ‫مجلس ب رای برگزاری جلسه در این زمینه است‪.‬‬ ‫علیرضا منادی‌سفی دان اظهار‌کرده است‪« :‬رئی س‌جمهور‬ ‫ب ر‌اس��اس یک ماه مهلت قانونی ک��ه در آیی ن‌نامه داخلی‬ ‫مجلس پی ش‌بینی ش��ده‪ ،‬از ‪ 10‬آبان ت��ا ‪ 14‬آذر فرصت دارد‬ ‫پاسخگو باشد‪ .‬البته هنوز هیچ پاسخی از دفتر رئی س‌جمهور‬ ‫به مجلس واصل نشده است‪ ،‬منتظریم‪ .‬ایشان زمان دقیق را‬ ‫اعالم کنند تا مقدمات انجام مراسم سوال را فراهم کنیم‪».‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به انتقادات برخی نمایندگان‬ ‫به هیات‌رئیس��ه در خصوص روند قرائت س��وال در صحن‬ ‫علنی مجل��س‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪« :‬ب��ا صحب ت‌هایی‬ ‫که با دوس��تان داش��تیم همه ابهامات را به‌صورت مستند‬ ‫رفع کردیم‪».‬‬ ‫وی یادآور شد‪« :‬ب ر‌اس��اس ادله موجود‪ ،‬مشخص شد‬ ‫کسانی که به ما مراجعه کردند انصراف خود را از سوال به ما‬ ‫یا به کسان دیگری تحویل دادند؛ بناب راین فعال سوال با ‪77‬‬ ‫امضا به قوت خود باقی است‪ ،‬ابهامات رفع شده و کسانی که‬ ‫به ما مراجعه کردند متقاعد شدند که امضاها در موعد قانونی‬ ‫پس گرفته نشده است‪».‬‬ ‫روايت مديركل آژانس در عراق از آخرين تحوالت پرونده ايران‬ ‫بغداد‪ ،‬ميزبان‌آمانو‬ ‫یوکیا آمان��و مدیرکل آژانس بین‌الملل��ی انرژی اتمی‬ ‫‌هفته گذشته به بغداد سفر کرد؛ محلی که در ‪ 23‬می‌گذشته‪،‬‬ ‫میزبان نشست گروه ‪ 5+1‬و جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫بررسی موضوع هسته‌ای ایران بود‪.‬‬ ‫او در این سفر در دیداری با نوری مالکی نخست‌وزیر‬ ‫عراق ابراز امیدواری کرد که س��ال آینده‪ ،‬سال حل موضوع‬ ‫هسته‌ای ایران باشد‪.‬‬ ‫نوری‌مالکی‪ ،‬نخست‌وزیر عراق نیز بر ضرورت عاری‬ ‫شدن منطقه خاورمیانه از س�لاح‌های هسته‌ای و مستثنی‬ ‫نشدن هیچ طرفی در این زمینه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مالکی در بیانیه‌ای که دفتر او پس از دیدارش با یوکیا‬ ‫آمانو مدی��رکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬عراق از تالش‌ه��ای آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی‌برای مبارزه با گس��ترش سالح‌های هسته‌ای حمایت‬ ‫می‌کند‪».‬‬ ‫بر‌اساس این بیانیه‪ ،‬نوری‌مالکی خواستار تالش برای‬ ‫عاری شدن منطقه از سالح‌های هسته‌ای شد و تاکید کرد‬ ‫هیچ استثنایی در این زمینه نباید وجود داشته باشد و همه را‬ ‫فرا گیرد‪ ،‬زیرا مستثنی شدن یک طرف سبب به راه افتادن‬ ‫مسابقه هسته‌ای و عدم کنترل آن می‌شود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مالکی خاطر‌‌نش��ان کرد‪« :‬ع��راق آماده اس��ت تمام‬ ‫امکانات خود را به منظور حل مسالمت‌آمیز مسائل هسته‌ای‬ ‫که به ثبات در منطقه کمک کند‪ ،‬در اختیار آژانس قرار دهد‪».‬‬ ‫نخست‌وزیر عراق خواستار حل مسالمت‌آمیز موضوع‬ ‫هس��ته‌ای ایران ش��د؛ چرا‌که به گفته وی‪ ،‬عراق بخشی از‬ ‫منطقه است و از هرگونه تغییر و تحولی که در این خصوص‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬تاثیر می‌پذیرد‪.‬‬ ‫یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌از‬ ‫مواضع عراق در حمایت از صلح و امنیت و عدم گس��ترش‬ ‫سالح‌های کشتار جمعی تقدیر کرد و گفت‪« :‬امضای پروتکل‬ ‫الحاقی از سوی عراق‪ ،‬به مثابه پیام روشنی مبنی‌بر پایبندی‬ ‫این کش��ور به تعهدات بین‌المللی و تاکید بر تمایلش برای‬ ‫مبارزه با گسترش سالح‌های هسته‌ای به‌شمار می‌رود‪».‬‬ ‫آمانو تاکید کرد‪« :‬آژانس ب��ه کمک‌های عراق برای‬ ‫جلوگیری از گس��ترش س�لاح‌های هس��ته‌ای نیاز دارد و‬ ‫امیدواریم س��ال آینده‪ ،‬س��ال حل مس��المت‌آمیز موضوع‬ ‫هسته‌ای ایران باشد‪».‬‬ ‫آمانو همچنی��ن در گفت‌وگو با خبرن��گاران در بغداد‬ ‫گفت‪« :‬من کاملا متقاعد شده‌ام که آژانس از امکان ایفای‬ ‫نقش اصلی برای حل موضوع هس��ته‌ای ای��ران از راه‌های‬ ‫سروری‪ :‬سوال در این مقطع‪ ،‬اشتباه تاریخی است‬ ‫قائم مقام دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب‌اس�لامی‬ ‫گفت‪« :‬اگرچه سوال از رئی س‌جمهور حق قانونی نمایندگان‬ ‫است‪ ،‬اما مصالح کشور اقتضا م ی‌کرد که این سوال در این‬ ‫شرایط مطرح نشود‪ ».‬پرویز سروری اظهار‌کرد‪« :‬بعد از هشدار‬ ‫مقام‌معظم‌‌رهبری مبن ی‌بر اینکه اختالفات مسئوالن آشکار‬ ‫نشود و احساسات مردم از طرف مسئوالن مدیریت شود‪ ،‬توقع‬ ‫این بود که آنها در جهت نمایش وفاق و وحدت‌ملی‪ ،‬گام‌های‬ ‫موثری بردارند اما هنوز چند روزی از این هشدار نگذشته بود‬ ‫که ش��اهد اتفاقات اخیر بودیم که قطعا به واگرایی و فعال‬ ‫ش��دن التهابات سیاسی در کش��ور و در نهایت عدم نتیجه‬ ‫از این اقدام ب رای حل و فصل مش��کالت ارزی کشور منجر‬ ‫م ی‌شود‪ ».‬وی افزود‪« :‬این موضوع نه تنها زمینه را ب رای حل‬ ‫مشکالت هر دو طرف فراهم نم ی‌کند‪ ،‬بلکه فرصت زیادی از‬ ‫دولت معطوف به این مسائل م ی‌شود و نتیجه‌اش این خواهد‬ ‫بود که ما زمان طالیی را که م ی‌توانستیم با تمرکز بر موضوع‬ ‫همدلی و همگرایی ب رای برداش��تن قدم‌ه��ای موثر صرف‬ ‫کنیم‪ ،‬به پسرفت و شکل‌دادن به فضای فرافکنی و التهابات‬ ‫سیاس��ی معطوف کرده‌ایم‪ ».‬این نماینده پیشین مجلس‬ ‫مطرح شدن موضوع سوال از رئی س‌جمهور در شرایط کنونی‬ ‫را نامناس��ب دانس��ت و تاکید کرد‪« :‬م ی‌توان گفت که این‬ ‫بحث یک اشتباه تاریخی بود که در این مقطع انجام شد‪».‬‬ ‫س��روری همچنین به ارزیابی عملکرد رئی س‌مجلس‬ ‫در این راستا پرداخت و گفت‪« :‬ما خوشحال شدیم که ريیس‬ ‫مجلس اولین رئیس قوه‌ای بود که به مقام‌معظم رهبری نامه‬ ‫نوشت و عنوان کرد که از هشدار ایشان اطاعت م ی‌کنیم‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه در عمل شاهد این بودیم که آقای الریجانی اولین‬ ‫اقدام را در جهت فعال شدن التهابات سیاسی برداشتند‪».‬‬ ‫قائم‌مقام دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب‌اس�لامی‬ ‫خاط رنشان کرد‪« :‬آقای الریجانی م ی‌توانست در پس گرفتن‬ ‫امضاها موثر باشد اما متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام رخ‬ ‫نداد و به هر ترتیب برداشت من این است که آقای الریجانی‬ ‫م ی‌توانست در این مس��یر نقش موثرتری داشته باشد و به‬ ‫لغوکردن طرح سوال از رئی س‌جمهور بپردازد‪g ».‬‬ ‫دیپلماتیک برخوردار است‪».‬‬ ‫او که به‌همراه هوشیار زیباری‪ ،‬وزیر امور‌خارجه عراق‬ ‫در نشستی خبری سخن می‌گفت‪ ،‬نسبت به ادامه همکاری‬ ‫ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ابراز خوش‌بینی کرد‪.‬‬ ‫اظهارات او در سفر به بغداد در حالی است که او چندی‬ ‫پیش ادعا کرده بود ایران اخیرا فعالیت‌های مش��کوکی در‬ ‫سایت پارچین داشته است‪.‬‬ ‫به‌گزارش آسوشیتدپرس‪ ،‬دیده‌بان آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی‌ادعا کرد ک��ه ایران در آس��تانه بازدید مقامات‬ ‫آژانس از ایران که ماه آینده صورت می‌گیرد‪ ،‬تالش می‌کند‬ ‫یک سایت مشکوک هسته‌ای خود را پاکسازی کند‪.‬‬ ‫آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ در گزارش خود درباره‬ ‫آنچه مربوط به فعالیت‌های مرتبط با س�لاح‌های هسته‌ای‬ ‫در سایت پارچین در جنوب‌شرق تهران خوانده‪ ،‬ابراز نگرانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آژانس ادعا کرده که ایران ممکن است در این سایت‬ ‫هسته‌ای درحال انجام اقداماتی در زمینه آزمایشات انفجار‬ ‫اتمی باشد‪.‬‬ ‫علی‌اکبر صالحی‪ ،‬وزیر امور‌خارجه ایران اما در واکنش‬ ‫به اظه��ارات آمانو اع�لام کرد‪« :‬پاکس��ازی آث��ار آلودگی‬ ‫هسته‌ای از نظر فنی قابل قبول نیست‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬آثار آلودگی هسته‌ای را نمی‌توان پاک کرد‪.‬‬ ‫این اظهارات غیرفنی اس��ت و فقط مورد سوءاس��تفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪».‬‬ ‫آژانس بین‌المللی ان��رژی اتمی اعالم ک��رده که ‪13‬‬ ‫دسامبر (‪ 23‬آذر) با ایران در تهران مذاکره خواهد کرد‪g .‬‬
‫رويداد‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫ژنرال در دام‬ ‫پترائوس از رياست سازمان سيا‬ ‫استعفا كرد‬ ‫‪17‬‬
‫پس از روی کار آمدن دوباره ب��اراک اوباما در دو هفته‬ ‫گذشته به‌نظر م ی‌رسد که کابینه دوم او دچار تغیی رات اساسی‬ ‫خواهد شد‪ .‬از یک سو خبر کناره‌گیری هیالری کلینتون به‬ ‫گوش م ی‌رس��د که به گفته خودش تا پایان نوامبر پس��ت‬ ‫وزارت‌خارجه را ترک خواهد کرد و از سوی دیگر خبر استعفای‬ ‫دیوید پترائوس‪ ،‬رئیس سازمان س��یا و همچنین استعفای‬ ‫ویلیام لین‪ ،‬معاون وزیر دفاع آمریکا ب��ه علت اختالف نظر‬ ‫با سران کاخ‌س��فید به ویژه اوباما انتقادات سناتورها به علت‬ ‫کوتاهی وزارت دفاع در ماجرای کش��ته شدن دیپلمات‌های‬ ‫آمریکا در بنغازی خبر از دگرگونی اساسی در ساختار کابینه‬ ‫دوم اوباما دارد‪.‬‬ ‫افشای ارتباط جنسی رئیس سیا‬ ‫خبرنامه‬ ‫دیوید پترائوس‪ ،‬رئیس سازمان اطالعات آمریکا (سیا)‬ ‫به‌دلیل رابطه جنسی بیرون از زندگی زناشویی از مقام خود‬ ‫استعفا کرد‪ .‬این درحالی است که پیش از این از او به‌عنوان‬ ‫کاندیداي احتمال��ی وزارت دفاع آمریکا نام برده ش��ده بود‪.‬‬ ‫این ژنرال چهارس��تاره ارتش آمریکا که به «پادشاه دیوید»‬ ‫و «جناب منضبط» ش��هرت داش��ت و از استراتژیس ت‌های‬ ‫برجس��ته نظامی در آمریکا به‌ش��مار م ی‌رفت‪ ،‬به‌دلیل این‬ ‫ارتباط نامشروع با زنی غیر از همسر خود‪ ،‬از مقامش استعفا‬ ‫کرد‪ .‬پترائوس ک��ه پی ش‌تر نقش مهم��ی‌در پیروزی‌های‬ ‫نیروهای آمریکای��ی در کنترل اوضاع ع��راق پس از جنگ‬ ‫داشت‪ ،‬از آغاز قرار گرفتن در راس سازمان اطالعات مرکزی‬ ‫آمریکا (سیا) و به‌‌ویژه در ماه‌های اخیر‪ ،‬با انتقادهای فراوانی‬ ‫روبه‌رو بود تا جایی که در تابستان گذشته رسانه‌ها اطالعات‬ ‫محرمانه‌ای از «جنگ پنهان» آمریکا با دش��منان منتش��ر‬ ‫کردند که نش��ان م ی‌داد یکی از ماموران سیا ب رای به‌دست‌‬ ‫آوردن اعتماد اعض��ای القاعده‪ ،‬خود را به‌عنوان تروریس��ت‬ ‫انتحاری جا زده اس��ت‪ .‬این در حالی است که ماجرای حمله‬ ‫به کنسولگری آمریکا در بنغازی و آگاهی سازمان سیا پیش‬ ‫از به وقوع پیوس��تن آن‪ ،‬بزرگترین انتقادی است که متوجه‬ ‫پترائوس بوده و قرار است در روزهای آتی در هیات تحقیق‬ ‫کنگره آمریکا به آن پرداخته شود‪ .‬ولی هی چ‌کدام از این دالیل‬ ‫باعث استعفای او نشد‪ .‬رئیس یکی از بزرگترین سروی س‌های‬ ‫جاسوسی جهان درحالی که بسیاری از کارشناسان بر این باور‬ ‫بودند که همزمان با انتخاب دوباره اوباما او به سمت وزارت‬ ‫دفاع آمریکا خواهد رسید‪ ،‬به‌خاطر افشای مسائل اخالقی از‬ ‫سمتش استعفا کرد و به احتمال زیاد خانه‌نشین خواهد شد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫کشف ارتباط توسط اف‌بی‌آی‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی «اش��پیگل» آلمان‪ ،‬پلیس‬ ‫فدرال ایاالت‌متحده‪ ،‬هفته‌ها پیش ماجرای رابطه‌ جنس��ی‬ ‫رئیس سیا با پائوال ب رادول را م ی‌دانس��ته‪ ،‬ولی این موضوع‬ ‫را پس از برگزاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری ششم نوامبر‬ ‫به کمیس��یون‌های مربوط در کنگره آمریکا گزارش کرده و‬ ‫قرار اس��ت‪ ،‬دلیل این دیرکرد در روزهای آینده بررسی شود‪.‬‬ ‫بر پایه گزارش‌هایی که رس��انه‌های آمریکا منتشر کرده‌اند‪،‬‬ ‫کاخ سفید روز هفتم نوامبر (یک روز پس از برگزاری انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری) از سوی جیمز کلپر‪ ،‬رئیس سازمان اطالعات‬ ‫ملی آمریکا‪ ،‬در جریان امر قرار م ی‌گیرد و البته یک روز بعد‬ ‫هم خبر به باراک اوباما م ی‌رسد‪ .‬اندکی بعد ژنرال پترائوس در‬ ‫گفت‌وگویی خصوصی از رئی س‌جمهوری آمریکا م ی‌خواهد‬ ‫با درخواست کناره‌گیری او موافقت کند و باراک اوباما نیز با‬ ‫این درخواس��ت موافقت م ی‌کند‪ .‬پترائوس در این‌باره اشاره‬ ‫م ی‌کند که پس از ازدواجی که بیش از ‪ 27‬سال ادامه داشت با‬ ‫برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج به سرنوشت بدی دچار‬ ‫شده است‪ ،‬چون چنین رفتاری چه به‌عنوان یک همسر و چه‬ ‫به‌عنوان رئیس نهادی مانند سیا قابل قبول نیست‪ .‬باراک‬ ‫اوباما با پذیرش استعفا ضمن تقدیر از «زحمات فوق‌العاده»‬ ‫پترائوس تصریح ک��رد که تالش‌های پترائ��وس به‌عنوان‬ ‫‪18‬‬ ‫رئیس سازمان سیا‪ ،‬س��بب ایجاد امنیت و توانمندی بیشتر‬ ‫در ایاالت‌متحده شده اس��ت‪ .‬اوباما با‌توجه به رابطه جنسی‬ ‫پترائوس و مشکالتی که وی در عرصه زناشویی با آن روبه‌رو‬ ‫ش��ده گفت‪« :‬فکر و دعای من همراه ديويد پترائوس است‪.‬‬ ‫ب رای هر دو شما در این دوران سخت بهترین آرزوها را دارم‪».‬‬ ‫دیوید پترائوس ‪ ۳۷‬سال پیش زمانی که دانشجوی دانشکده‬ ‫افس��ری «وس��ت‌پوینت» بود با «هالی» ازدواج کرد‪ .‬دیوید‬ ‫پترائوس در نامه خود اعتراف م ی‌کند که «در قضاوت خود‬ ‫ضعیف عمل کرده است‪ ».‬در هفته‌های اخیر پس از حمله‬ ‫به کنسولگری آمریکا در بنغازی و کشته شدن دیپلمات‌های‬ ‫آمریکایی‪ ،‬سازمان سیا و ریاست آن مورد انتقادات شدید قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬منتقدان مدعی ش��دند که سیاس��ت اطالع‌رسانی‬ ‫سازمان سیا پی رامون این حادثه نادرست بوده است‪.‬‬ ‫در هفته آینده نیز قرار است کمیته ویژه کنگره آمریکا‬ ‫درباره حوادث بنغازی تشکیل جلسه دهد و طبق قرار قبلی‬ ‫دیوید پترائوس بايد در این جلسه توضیحاتی پی رامون کشته‬ ‫شدن سفیر آمریکا و سه دیپلمات دیگر در لیبی به نمایندگان‬ ‫ارائه م ی‌داد‪ .‬هنوز اطالعات زی��ادی در این خصوص ازجمله‬ ‫اینکه پترائوس و این زن چه مدت با یکدیگر رابطه داشته‌اند‬ ‫و اینکه چرا پترائوس اکنون ‪ -‬یعنی چند روز پس از انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا ‪ -‬از سمت خود استعفا کرده است‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬نشانه‌هایی وجود دارد مبن ی‌بر اینکه این رابطه‬ ‫نامش��روع نخس��تین بار چند ماه قبل در خالل تحقیقات‬ ‫پلیس فدرال آمریکا (اف‌ب ی‌آی) فاش شد‪ .‬یک مقام امنیت‬ ‫ملی آمریکا گفت اف‌‌ب��ی‌آی در تحقیقات خ��ود درباره درز‬ ‫اخبار که هیچ ارتباطی با این مس��اله نداش��ته است به‌طور‬ ‫تصادفی از این رابطه نامشروع جنس��ی مطلع شد‪ .‬افشای‬ ‫این رسوایی جنسی پایانی ب رای کار پترائوس در دولت آمریکا‬ ‫خواهد بود که در جنگ ع راق نقش��ی کلیدی داشت‪ ،‬زمانی‬ ‫رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا بود و دوره‌ای نیز فرماندهی‬ ‫نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانس��تان به عهده داشت‪.‬‬ ‫پترائوس تنها چهارده‌‌ماه ریاس��ت س��یا را به عهده داشت و‬ ‫استعفای ناگهانی وی این دستگاه جاسوسی آمریکا را با خطر‬ ‫دوره‌ای از‌ب ی‌ثباتی روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫پائوال برادول کیست؟‬ ‫«پائوال ب��رادول»‪ ،‬متول��د ‪ ،۱۹۷۲‬نویس��نده و محقق‬ ‫آمریکایی است که همسر «اس��کات ب رادول»‪ ،‬متخصص‬ ‫رادیولوژی در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی آمریکا‬ ‫و مادر دو فرزند پس��ر اس��ت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬ب رادول که‬ ‫فارغ‌التحصی��ل آکادم ی‌نظام��ی آمریکا در وس��ت پوینت‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬اس��ت در روزنامه‌های «نیویورک تایمز» و‬ ‫«بوستون گلوب» نیز قلم م ی‌زند‪ .‬او مدیر مرکز «جبسن»‬ ‫در مطالعات ض��د ترور بوده و بعده��ا در دپارتمان مطالعات‬ ‫جنگ مدرک دکترای خود را کسب کرده است‪ .‬نکته اینکه او‬ ‫در ارتش آمریکا نیز خدمت کرده و اکنون در نیروهای ذخیره‬ ‫ارتش آمریکا درجه س��رگردی دارد‪ .‬ب رادول چندی پیش به‬ ‫بهانه نوش��تن ش��رح‌ حال دیوید پترائوس به او نزدیک شد‬ ‫«پائوال برادول»‪ ،‬متولد ‪،۱۹۷۲‬‬ ‫نویسنده و محقق آمریکایی است که‬ ‫همسر «اسکات برادول»‪ ،‬متخصص‬ ‫رادیولوژی در شهر شارلوت ایالت‬ ‫کارولینای شمالی آمریکا و مادر دو‬ ‫فرزند پسر است‬ ‫و در نهایت‪ ،‬او با کمک «ورنون ل��وب» بیوگرافی او تحت‬ ‫عنوان «همه چیز درباره تحصیالت ژنرال دیوید پترائوس»‬ ‫را در ژانویه ‪ ۲۰۱۲‬منتش��ر کرد‪ .‬روزنامه «نیویورک تایمز» به‬ ‫نقل از ب رادول م ی‌نویس��د‪« :‬در میان م��ردان هم جزو پنج‬ ‫درصد بهترین‌ه��ا بودم»‪ .‬ب رادول بع د‌ها مدرک کار‌شناس��ی‬ ‫ارشد خود را از دانش��گاه «هاروارد» گرفته و به‌عنوان دستیار‬ ‫پژوهشی مشغول به کار شده و سرانجام در سال ‪ ۲۰۰۶‬با دیوید‬ ‫پترائوس آشنا م ی‌شود‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬ب رادول از عالقه‌اش در‬ ‫زمینه پژوهش با پترائوس سخن گفته و ژنرال نیز حاضر به‬ ‫همکاری م ی‌شود و اینگونه زندگ ی‌نام ‌ه ژنرال برجست ‌ه ارتش‬ ‫آمریکا به پایان‌نام ‌ه پائوال ب رادول تبدیل شده و در ژانویه ‪۲۰۱۲‬‬ ‫منتشر م ی‌شود‪ .‬به گفت ‌ه ب رادول‪ ،‬پترائوس «کار استاد راهنما‬ ‫را بسیار جدی م ی‌گیرد‪ ،‬پیشنهادهای مفصلی به دانشجویان‬ ‫م ی‌دهد و یکایک ایمی ل‌ها را شخصا پاسخ م ی‌دهد‪ ».‬منابع‬ ‫خبری گزارش دادند که رابطه پترائوس و ب رادول از افغانستان‬ ‫آغاز شده و ماه‌هاست به پایان رسیده تا او به امور شغلی خود‬ ‫برسد و ب رادول نزد همسر پزشک و دو فرزندش در منطقه‌ای‬ ‫مرفه در کارولینای شمالی برگردد‪.‬‬ ‫گمانه‌زنی‌های دیگر؟‬ ‫برخی م ی‌گویند‪ ،‬هنگامی‌که رئیس بزرگترین سرویس‬ ‫جاسوسی جهان با زنی غیر از همسر خود‪ ،‬رابطه‌ای چنین‬ ‫نزدیک برقرار م ی‌کند‪ ،‬شاید پای س��روی س‌های جاسوسی‬ ‫دیگر کش��ور‌ها در پس ماجرا باش��ند و برخی ه��م امکان‬ ‫م ی‌دهند که خود پائوال ب رادول ب رای دسترسی به اطالعات‬ ‫طبقه‌بندی‌شده‪ ،‬چنین کاری کرده باشد‪ ،‬ولی این ماجرا با هر‬ ‫هدفی انجام گرفته‪ ،‬کناره‌گیری دیوید پترائوس ناگزیر به نظر‬ ‫م ی‌رسیده اس��ت؛ اما درباره اینکه پلیس فدرال از چه زمانی‬ ‫در جریان رابطه ژنرال پترائ��وس با پائوال ب رادول قرار گرفته‪،‬‬ ‫نظریه‌های گوناگونی وجود دارد‪ .‬پلیس فدرال آمریکا چند ماه‬ ‫پیش شکایتی دریافت م ی‌کند از ایمی ل‌های تهدیدآمیزی که‬ ‫ادعا م ی‌شود پائوال ب رادول‪ ،‬معشوقه ژنرال پترائوس‪ ،‬نویسنده‌‬ ‫آنهاس��ت؛ آنگونه که روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست»‬ ‫نوش��ته‪ ،‬دریافت‌کننده‌ ایمی ل‌ها‌زنی اس��ت که معشوقه‌‬ ‫رئیس س��یا احتمال م ی‌داده رابطه‌ پنهانی او با پترائوس‬ ‫را فاش کند‪ ،‬ولی به‌رغم اینکه گفته م ی‌ش��ود این زن از‬ ‫نزدیکان پترائوس اس��ت‪ ،‬تاکنون هویت وی فاش نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدین ترتیب در ش��رایطی که ش��نیده م ی‌شود‪،‬‬ ‫ش��خص پترائوس از دو هفته پیش از آشکار شدن رازش‬ ‫خبر داشته‪ ،‬اف‌ب ی‌آی اعالم م ی‌کند که در جریان رسیدگی‬ ‫به شکایت این زن‪ ،‬به ایمی ل‌های شخصی پترائوس به پائوال‬ ‫ب رادول برخورد کرده و کار‌شناس��ان امنیتی پلیس فدرال‪ ،‬با‬ ‫تایید اصالت این ایمی ل‌ها‪ ،‬م ی‌گویند ایمیل شخصی رئیس‬ ‫«سیا» هک نشده تا روزنامه «نیویورک‌تایمز» نیز با اتکا بر‬
‫پاس��خ ب��ه اظه��ارات خان��واده‬ ‫‌هاش��می‪ ،‬ارس��ال پرون��ده قض��ات‬ ‫بازداش��تگاه کهری��زک ب��ه دادگاه‪،‬‬ ‫دس��تگیری ‪ 47‬اخاللگ��ر ب��ازار ارز و‬ ‫اجرای حکم عامالن انفجار تروریستی‬ ‫تاس��وعای چابه��ار از مهمتری��ن‬ ‫بخش‌های نشست خبری هفته گذشته‬ ‫سخنگوی دستگاه قضا بود‪.‬‬ ‫غالمحس��ین محس��نی‌اژ ه‌ای‬ ‫دوشنبه گذشته در سی و نهمین نشست‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بیانیه‬ ‫اخیر خانواده هاشمی‌رفسنجانی گفت‪:‬‬ ‫«خانواده آقای هاش��می چندی قبل با‬ ‫صدور بیانی��ه‌ای چند مطلب را مطرح و‬ ‫نسبت به بردن مریض از بیمارستان به‬ ‫اوین و مطالب منتشر شده در رسانه‌ها و اقدامات بازپرسی‬ ‫مطالبی را مط��رح کردند‪ .‬باید بگویم که دوس��ت داریم به‬ ‫هر زندانی تا جایی که ممکن اس��ت توجه ش��ود اما فراهم‬ ‫کردن آنچ��ه خانواده‌ه��ای زندانیان می‌خواهن��د برای ما‬ ‫مقدور نیست‪ .‬البته باید بگویم خیلی به این زندانی از زمان‬ ‫بازداشت تا بیمارستان امتیاز داده شد‪ ،‬که اگر برای ما مقدور‬ ‫بود به مابقی نیز تعلق می‌گرفت‪».‬‬ ‫دادستان کل کشور ادامه داد‪« :‬خیلی به وی امتیاز داده‬ ‫شد‪ ،‬اگرچه یک ماه بازداشت وی در انفرادی درست است‪،‬‬ ‫ولی او با خانواده مالقات و چندین بار نیز با اعضای خانواده‬ ‫تماس تلفنی داشته است‪».‬‬ ‫سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد گله خانواده هاشمی از‬ ‫رسانه‌ها گفت‪« :‬صرف‌نظر از تعابیر فردی که متهم است و‬ ‫هنوز حکمی‌برای وی صادر و این حکم قطعی نشده‪ ،‬نباید‬ ‫در رسانه‌ها موضوع مطرح شود البته این موضوع صرف‌نظر‬ ‫از تعابیری است که خانواده هاش��می به‌کار بردند که آن را‬ ‫تایید نمی‌کنم‪».‬‬ ‫محس��نی‌اژه‌ای در م��ورد تحقی��ق از مته��م نی��ز‬ ‫اظهار‌داشت‪« :‬متهم مدعی اس��ت دالیل جرم به من گفته‬ ‫نشده اس��ت؛ اگرچه بازپرس مس��تنداتی برای خود دارد و‬ ‫براس��اس مس��تندات به اتهام توجه دارد‪ ،‬از ناحیه بازپرس‬ ‫اتهاماتی متوج��ه متهم بوده ک��ه هنوز پرون��ده در مرحله‬ ‫تحقیقات است‪».‬‬ ‫او با اشاره به بستری ش��دن مهدی هاشمی در زندان‬ ‫گفت‪« :‬این فرد در تماس با خانواده خود اظهار می‌کند که‬ ‫دارای ناراحتی قلبی اس��ت و بالفاصله بازپ��رس به زندان‬ ‫دستور می‌دهد تا پزشک زندان او را معاینه کند‪ ،‬اگرچه بعد‬ ‫از معاینه پزش��ک مورد خاصی نمی‌بیند‪ .‬ضمن اینکه یک‬ ‫متخصص قلب نیز پس از معاینه و گرفتن نوار قلب می‌گوید‬ ‫که چیز خاصی را مشاهده نکرده است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫با اصرار خانواده برای اینکه دکترهای مورد اعتماد مهدی‬ ‫را معاینه کنند و باتوجه به اینکه این موضوع الزامی‌نداشت‪،‬‬ ‫اما بازپرس اجرای آن را بدون اشکال دانست؛ به‌همین دلیل‬ ‫دکتر ناظری با نظر خانواده روز دهم آبان این فرد را معاینه‬ ‫کرد و گفت در معاینات ناراحتی قلبی مشاهده نمی‌شود‪ ،‬اما‬ ‫براساس توضیحات متهم و عالئم بالینی ضروری است که‬ ‫متهم بستری و آنژیو شود‪».‬‬ ‫سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد‪« :‬البته متعارف است‬ ‫کسی که در بازداشت موقت است ماموری به‌همراه او برود‬ ‫به‌همین دلیل مهدی هاشمی به‌همراه مامور به بیمارستان‬ ‫مورد نظر خانواده‌اش برای آنژیوگرافی‬ ‫فرستاده ش��د‪ ،‬در همین حین بازپرس‬ ‫تصور کرد که آنژیوگرافی زمان زیادی‬ ‫نمی‌برد و پس از اینکه روز دوش��نبه به‬ ‫بیمارستان اعزام شد‪ ،‬پنجشنبه نیز مورد‬ ‫آنژیوگراف��ی قرار گرفت ک��ه در همین‬ ‫فاصله مالقات‌هایی نیز از طرف خانواده‬ ‫انجام شد‪».‬‬ ‫به گفت��ه محس��نی‌اژه‌ای پس از‬ ‫آنژیوگرافی پزش��ک اعالم می‌کند که‬ ‫مش��کلی در قلب‌و‌عروق وجود ندارد و‬ ‫ظرف‌چند س��اعت اگر مشکلی به‌وجود‬ ‫نیاید‪ ،‬می‌تواند مرخص شود‪ ،‬البته فردای‬ ‫آن روز اظهارات دیگری مبنی‌بر اینکه‬ ‫نیاز به آزمایشات دیگر است مطرح شد‬ ‫اما پس از ‪‌24‬ساعت باتوجه به اینکه مشکلی برای او پیش‬ ‫نیامد‪ ،‬به زندان منتقل شد‪.‬‬ ‫خبرنگاری پرسید‪« :‬آقای رفیق‌دوست در مصاحبه‌ای‬ ‫اعالم کرد اتهام فاضل خداداد مالی نبوده اس��ت‪ ،‬شما كه‬ ‫قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده هستید‪ ،‬موضوع را تایید‬ ‫می‌کنید؟» که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت‪«:‬آن‬ ‫زمان دادگاه به‌صورت علنی برگزار ش��د و همه در جریان‬ ‫آن قرار گرفتند‪ .‬اتهام فاضل خداداد مالی اس��ت و اختالس‬ ‫بوده است‪».‬‬ ‫پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص آخرین‬ ‫وضعیت پرونده مربوط به محمدجواد الریجانی بود‪ .‬اژه‌ای‬ ‫در پاس��خ گفت‪« :‬این پرونده در مرحله رسیدگی است که‬ ‫در آن اختالف‌هایی وجود داش��ت و بررس��ی‌ها برای حل‬ ‫آن ادامه دارد‪».‬‬ ‫خبرنگاری س��وال کرد بخش دوم دادگاه فساد مالی‬ ‫چه زمانی برگزار می‌ش��ود که محس��نی‌اژه‌ای در پاس��خ‬ ‫اظهار‌داش��ت‪« :‬پرونده‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه‬ ‫فرستاده ش��ده و قاضی در این باره تعیین وقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بخشی نیز در دیوان‌عالی کشور در حال بررسی است و وکال‬ ‫لوایح خود را به دادگاه دیوان عالی داده‌اند‪».‬‬ ‫محس��نی‌اژه‌ای درب��اره اقدامات ق��وه قضاییه برای‬ ‫پیشگیری از جرایم انتخاباتی نیز گفت‪« :‬جرایم انتخاباتی‬ ‫مش��خص ش��ده و بر‌اس��اس قانون‪ ،‬قوه قضایی��ه وظیفه‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم را دارد‪ .‬در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یک وظیفه دیگر نیز محول شده که با تشکیل کمیسیونی‬ ‫که دادس��تان کل کش��ور نی��ز در آن وج��ود دارد از جرایم‬ ‫پیشگیری می‌شود‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬چنانچه ف��ردی از ام��وال دولتی برای‬ ‫تبلیغات استفاده کند با او برخورد خواهد شد‪».‬‬ ‫اژه‌ای همچنین در پاس��خ به س��والی درباره آخرین‬ ‫وضعیت پرونده کهری��زک اظهار‌داش��ت‪« :‬در این پرونده‬ ‫اف��رادی تحت تعقیب ق��رار گرفت��ه و به زن��دان‪ ،‬انفصال‬ ‫از خدم��ت و قص��اص محک��وم ش��دند ک��ه ب��ا رضایت‬ ‫اولی��ای‌دم حکم قص��اص اجرا نش��د ام��ا حک��م زندان‪،‬‬ ‫ش�لاق و انفصال از خدمت اجرا ش��د‪ .‬بخش��ی از پرونده‬ ‫که مربوط به قضات بود مش��کل حقوقی داش��ت که این‬ ‫مش��کل حل و پرونده با صدور کیفرخواس��ت ب��ه دادگاه‬ ‫فرستاده شد‪».‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪« ‌:‬هنوز زمان دادگاه از س��وی قاضی‬ ‫اعالم نشده است‪g ».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫بازرسی از خانه پترائوس و برادول‬ ‫پلیس فدرال آمریکا (اف‌ب ی‌آی) دوشنب ه‌شب گذشته‬ ‫به خان��ه پائوال برادول‪ ،‬کس��ی ک��ه با دیوی��د پترائوس‪،‬‬ ‫رئیس س��ابق س��ازمان اطالعات مرکزی آمری��کا رابطه‬ ‫داش��ته‪ ،‬مراجع��ه و خانه او را جس��ت‌وجو کردند‪ .‬ش��لی‬ ‫لیتچ‪ ،‬س��خنگوی اف‌ب ی‌آی این خبر را دوشنب ه‌ش��ب در‬ ‫گفت‌وگویی با خبرگزاری رسمی انگلیس بیان کرد‪ .‬شلی‬ ‫لیتچ‪ ،‬گفت ماموران اف‌ب ی‌آی دوشنبه ‪ ۱۲‬نوامبر‪ ،‬قبل از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬ش��ب به وقت محلی‪ ،‬به منزل خانم برادول در‬ ‫ایالت کارولینای شمالی مراجعه کردند‪ ،‬اما درباره جزئیات‬ ‫این جس��ت‌وجو صحبتی نکرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گ��زارش ش��ده ک��ه در همین ش��ب‬ ‫منزل رئیس سابق س��ازمان س��یا نیز مورد بازرسی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬س��خنگوی س��ابق ژنرال‬ ‫پترائوس م ی‌گوی��د این ژن��رال بازنشس��ته اذعان کرده‬ ‫رابطه نامش��روعی که به خاطر افش��ای آن از مقام خود‬ ‫کناره‌گیری کرد‪« ،‬اش��تباهی عظیم» بوده اس��ت‪.‬‬ ‫جان آل��ن یکی دیگ��ر از ژنرال‌ه��ای آمریکایی که‬ ‫محل ماموریتش در افغانس��تان بوده‪ ،‬متهم به نوش��تن‬ ‫هزاران «نامه ناشایس��ت» ش��ده‪ .‬فرمانده��ی نیروهای‬ ‫اروپایی ناتو توسط جان آلن به خاطر این مسئله به حالت‬ ‫تعلیق درآم��ده‪ .‬وزارت دفاع آمریکا اع�لام کرده در حال‬ ‫بررس��یاینموضوعاس��ت‪.‬‬ ‫س��ازمان اطالعات آمریکا هم‌اکنون از س��وی معاون‬ ‫رئیس این س��ازمان یعنی مایکل م��ورل به‌صورت موقت‬ ‫سرپرستی م ی‌شود‪ .‬هنوز روشن نیست که مورل تا چه زمانی‬ ‫ریاست سازمان اطالعات آمریکا را برعهده خواهد داشت‪g .‬‬ ‫به اين زنداني زياد امتياز داديم‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫اطالعات منابع دولتی و پارلمانی‪ ،‬این جریان را تایید کند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند اف‌ب ی‌آی به موارد اخالقی‬ ‫رسیدگی نم ی‌کند؛ بلکه زمانی که مساله اطالعاتی و امنیتی‬ ‫وجود داشته باشد وارد عمل م ی‌ش��ود‪ .‬از همین رو موضوع‬ ‫تنها ارتباط خارج از روابط زناش��ویی او با ب رادول نبوده؛ بلکه‬ ‫مس��اله‌ای امنیتی در میان بوده که پ��ای اف‌ب ی‌آی به این‬ ‫پرونده باز ش��ده‪ .‬در همین رابطه «رابرت بائر»‪ ،‬مامور سابق‬ ‫س��یا گفته‪« :‬باید توجه داش��ت‪ ،‬پترائوس نخستین رئیس‬ ‫سازمان سیا نیس��ت که درگیر روابط غی راخالقی م ی‌شود‪.‬‬ ‫من م ی‌دانم که چهار یا پنج رئیس س��ابق سازمان سیا نیز‬ ‫هنگام ریاس��ت بر این س��ازمان‪ ،‬روابطی خارج از چارچوب‬ ‫زناش��ویی داش��ته‌اند‪ ،‬اما اف‌ب ی‌آی هرگز در این موارد وارد‬ ‫عمل نشده است‪ ».‬وی ادامه داده‪« ‌:‬دس��تگاه‌‌های امنیتی‬ ‫آمریکا هرگز ب رای رس��یدگی به چنین پرونده‌هایی دخالت‬ ‫نکرده‌اند؛ بلک��ه از کنار این پرونده‌ها گذش��ت ‌ه و به آن توجه‬ ‫چندانی نداش��ته‌اند‪ .‬پس درباره پترائوس هم مساله فقط به‬ ‫روابط جنسی محدود نم ی‌شود؛ بلکه مساله دیگری مطرح‬ ‫است که من نم ی‌توانم درباره آن توضیح بدهم‪ ،‬اما این مساله‬ ‫به‌زودی روشن خواهد شد‪ ».‬نکته مهم‌تر اینکه پیش از اعالم‬ ‫پترائوس‪ ،‬هیچ خبری در رس��انه‌های آمریکایی مبن ی‌بر‬ ‫رسوایی جنس��ی او منتشر نش��ده بود چراکه در این‌گونه‬ ‫موارد معموال ابت��داي ماجرا به صورت یک رس��وایی در‬ ‫رسانه‌ها منتشر م ی‌شود و سپس فرد در معرض اتهام‪ ،‬از‬ ‫مقام خود استعفا م ی‌دهد‪ ،‬اما در این مورد‪ ،‬ماجرا برعکس‬ ‫بود‪ .‬ابتدا رئیس سیا استعفا داد و خود دلیل استعفایش را‬ ‫رسوایی جنس��ی اعالم م ی‌کند و بعد تازه رسانه‌ها چنین‬ ‫ادعایی را بازنش��ر م ی‌دهند! بنابرای��ن‪ ،‬در روزهای آینده‪،‬‬ ‫دولت آمریکا نه‌تنها باید بر س��ر راه‌ه��ای بیرون آمدن از‬ ‫بحران مالی با نمایندگان به توافق رس��یده و به پرس��ش‬ ‫کمیسیون‌ها درباره حمله به کنس��ولگری ایاالت متحده‬ ‫در بنغازی پاس��خ دهد؛ بلکه باید خود را ب رای پرس��ش‌های‬ ‫بیشتر راجع به «نقش دولت و پلیس فدرال» در پروند‌ه ژنرال‬ ‫پترائوس آماده کند‪.‬‬ ‫واكنش دادستان به بيانيه خانواده هاشمي‬ ‫‪19‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫نگراني‌هاي آمریکا در بحرین‬ ‫ب عمل االسالمی بحرین‬ ‫گفت‌و‌گو با عضو شورای مرکزی حز ‌‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫دکتر راشد‌الراشد‪ ،‬عضو شورای مرکزی حزب‌ عمل االسالمی بحرین است که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کند‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگوی حاضر‪ ،‬آخرین تحوالت سیاسی بحرین را در آستانه ماه محرم بیان می‌کند‪ ،‬اینکه رژیم آل‌خلیفه با‬ ‫س�لب تابعیت از ‪ 31‬مبارز بحرینی کاری برخالف اصول خود کرده است‪ .‬البته دکتر راشد با بیان اینکه بحرین مورد‬ ‫اش�غال قرار گرفته‪ ،‬بیان می‌کند که بحرینی‌ها بیش�تر از اینکه از ایران کمک مس�تقیم دریافت کنند‪ ،‬از نظر معنوی‬ ‫شیفته ایران هستند‪.‬‬ ‫اخیرا دولت بحرین ‪ 31‬نفر از فعاالن بحرینی را‬ ‫سلب تابعیت کرده است‪ ،‬چرا این اتفاق رخ داده؟‬ ‫‪ l‬بله؛ واقعا این یک اتفاق ن��ادر و عجیب بود‪ ،‬چرا‬ ‫که در میان این افراد مخالفان و مبارزان با گرایشات مختلف‬ ‫وجود داشتند‪ .‬برخی از آنها زندان رفته بودند و برخی از آنها‬ ‫در زندان هستند‪ ،‬جدا از اینکه دو نماینده پارلمان سابق هم‬ ‫در میان این افراد وجود دارند‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د که حکومت‬ ‫می‌خواهد بگوید کس��انی که با ما مخالف هستند‪ ،‬بحرینی‬ ‫نیس��تند و این واقع��ا تعجب‌برانگیز اس��ت! چگونه رژیمی‬ ‫‌می‌تواند از نفوس خود کم کن��د و مردمش را به‌خاطر اینکه‬ ‫به‌دنبال اصالح‪ ،‬آزادی و عدالت هستند را سلب تابعیت کند‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬منافعی که ن��زد ملت‌های دو کش��ور نقطه‬ ‫مش��ترکی در آن نیس��ت‪ .‬به‌خاطر اینکه از نظ��ر مذهب و‬ ‫رویکردهای اجتماعی مردم بحرین متفاوت از مردم عربستان‬ ‫هستند‪ .‬البته این طرح‪ ،‬طرح پراشكالي است‪ .‬جدا از گروه‌های‬ ‫فعال بحرینی که با تمام قوا علی��ه آن موضعگیری کردند‪،‬‬ ‫بسیاری از چهره‌های برجسته عرب این طرح را به ریشخند‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬گروهی از این افراد مثل دکتر سعید شهابی و‬ ‫عبدالرئوف و علی مشمشع در لندن هستند‪ .‬آنها سال‌هاست‬ ‫که با رژی��م آل خلیف��ه مخالفت می‌کنند‪ .‬پ��س دولت این‬ ‫تبعیدی‌ها را نیز س��لب تابعیت کرد تا به گمان خودش این‬ ‫مخالفان دیگر بحرینی نباشند‪ .‬نکته جالب در این است که‬ ‫س��لب تابعیت مخالف قوانین آل‌خلیفه نیز هس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫طبق قوانین موجود‪ ،‬آل‌خلیفه حق ندارد شناسنامه را باطل‬ ‫کند‪ .‬متاس��فانه حاکمیت بحرین مورد تعرض قرار گرفته و‬ ‫عربستان با اش��غالگری‌اش زیر طرح نیروهای سپر جزیره‪،‬‬ ‫کش��ور ما را مورد تعرض قرار داده‪ .‬امروز جدا از مساله سلب‬ ‫تابعیت‪ ،‬بلعیدن بحرین توسط عربستان در حال وقوع است‪.‬‬ ‫آنچه اتحاد میان دو کش��ور نام نهاده‌اند در واقع پیش‌زمینه‬ ‫اعمال حاکمیت مشترک است‪ .‬متاسفانه رسانه‌های عربی‬ ‫به بحرین پشت کرده‌اند و در مقابل این بخش دنیای عرب‬ ‫س��کوت کرده‌اند‪ ،‬چرا که دو حکومت بحرین و عربس��تان‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است‬ ‫و مردم بحرین محرم و عاش��ورا را به‌عنوان س��ند آزادگی‬ ‫خود به همه نشان می‌دهند‪ .‬این روزها شاهد شدت گرفتن‬ ‫تظاهرات هس��تیم‪ .‬رژیم هم مثل همیش��ه با زور به مقابله‬ ‫برمی‌خیزد‪ .‬در چند روز اخیر باز ه��م نوجوانی از بحرینی‌ها‬ ‫به شهادت رس��ید‪ .‬رژیم دروغگویی پیش��ه‌کرده و مساله‬ ‫اصلی را کتمان می‌کند اما کیس��ت که نداند که در دو سال‬ ‫اخیر مردم بحری��ن برای اصالح ام��ور و آزادگی خود جان‬ ‫می‌دهند‪ .‬هر روز برای آنها عاشوراست و همه جا کربال‪ .‬این‬ ‫شعار در بحرین هر روز تکرار می‌شود و شعار ما بحرینی‌ها‬ ‫این است‪« :‬هیهات من الذله!» و ش��عار دیگر ما این است‪:‬‬ ‫«آیا ما را یاری دهنده‌ای هست؟» ما می‌دانیم که با تکیه بر‬ ‫گروهی از این افراد تبعیدی هستند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حاکمیت مردمی‌ندارند و خودکامه هستند‪ ،‬پس از نظر مردم‬ ‫آنچه در حال وقوع است حمله به کشور بحرین است‪.‬‬ ‫به‌هر‌ح�ال حاکمان بحری�ن و عربس�تان منافع‬ ‫مشترکی برای خودشان قائل هستند‪.‬‬ ‫آقای راش�د‪ ،‬با ش�روع ماه محرم اعتراضات در‬ ‫بحرین زیاد شده است‪ .‬به‌نظر می‌رسد که مردم‬ ‫بحرین بر راه خود مصمم هستند‪ ،‬در آنجا چه رخ‬ ‫می‌دهد؟‬ ‫آموزه‌های حسین‌بن‌علی(ع) هر چقدر شهید دهیم‪ ،‬پیروزیم‬ ‫چرا‌که نام امام حس��ين(ع) بر بلندای تاریخ درخشان است‪.‬‬ ‫رهبر قیام مردم بحرین امام حسین‌(ع) است‪.‬‬ ‫گروهی از منتقدان عرب شما معتقد هستند آنچه‬ ‫در بحری�ن رخ می‌دهد قیامی‌قوم�ی‌ و طایفه‌ای‬ ‫اس�ت‪ ،‬یعنی اینکه طایفه ش�یعه به‌دنبال حقوق‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫‪ l‬این در واق��ع برنامه آل‌خلیفه ب��رای به انحراف‬ ‫کش��اندن انقالب ماس��ت‪ .‬همه مطالبات انق�لاب بحرین‬ ‫ملی و میهنی است‪ .‬در کنار پرچم مقدس حسین‌(ع)‪ ،‬پرچم‬ ‫بحرین اس��ت‪ .‬آنچه در بحرین ام��روز رخ می‌دهد در واقع‬ ‫مطالبه‌ای مش��ترک میان اهل س��نت و ش��یعه است‪ .‬یک‬ ‫اقلیت فاس��دی در بحرین حکومت می‌کنند‪ ،‬مردم به‌دنبال‬ ‫حقوق خود هس��تند‪ ،‬حقوقی که این اقلیت دارد آن را از بین‬ ‫می‌برد‪ .‬م��ا به‌دنبال داش��تن حقوق عادالنه خود هس��تیم‪.‬‬ ‫آن را برای ش��یعیان تنه��ا نمی‌خواهیم‪ ،‬اهل س��نت نیز در‬ ‫ابتدای انقالب در کنار ما بودند‪ .‬متاس��فانه غربی‌ها به‌دنبال‬ ‫آن هس��تند که اصالت انقالب بحری��ن را از بین ببرند و آن‬ ‫را محدود به یک گ��روه کنند‪ .‬مثال آنه��ا می‌گویند انقالب‬ ‫ما انقالب صفوی‌هاس��ت یعنی ش��یعیان‪ .‬م��وج خوبی در‬ ‫منطقه برای برون‌رفت از مش��کالت به‌وجود آمد‪ .‬مردم در‬ ‫کش��ورهای منطقه از مصر تا لیبی و تونس و یمن به‌دنبال‬ ‫عدالت بودند‪ ،‬چیزی که نداشتند‪ .‬مردم بحرین نیز جدا از این‬ ‫موج بیداری نیستند‪ .‬ما می‌خواهیم خودمان برای خودمان‬ ‫انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫شما گفتید رژیم آل‌خلیفه رژیم فاسدی است‪ ،‬چه‬ ‫چیز باعث جدایی ملت از حکومت شده؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬برخی دارایی‌های آنها بال��غ بر ‪180‬میلیارد‬ ‫دالر است‪ .‬وضع حقوق بشر در کشور ما بحرانی است‪ .‬مردم‬ ‫را شکنجه می‌دهند و متاس��فانه باید بگویم که غربی‌ها در‬ ‫سیستم ش��کنجه بحرین نفوذی زیاد دارند‪ .‬ش��اید برایتان‬ ‫عجیب باشد که س��ازمان مخوف ش��کنجه‌گری آل‌خلیفه‬ ‫توسط انگلیسی‌ها بنا شده‪ .‬در تجاوز به خاک بحرین توسط‬
‫عربستان‪ ،‬کشورهایی نظیر امارات‪ ،‬کویت و قطر نیز مشارکت‬ ‫داشتند‪ .‬از اس��کاتلندیارد انگلس��تان‪ ،‬نیروهای فرانسوی و‬ ‫تفنگداران دریایی پایگاه پنجم آمریکا مس��تقر در بحرین‪،‬‬ ‫به‌طور غیرمستقیم یا مستقیم در س��رکوب مردم مشارکت‬ ‫داشتند‪ .‬پس می‌توانم بگویم غربی‌ها به‌دنبال آن هستند که‬ ‫ما را منکوب کنند‪ ،‬چرا‌که در منطقه استراتژیک خلیج‌فارس‬ ‫جای پای خوبی مثل بحرین داش��تند و نمی‌خواهند آن را از‬ ‫دس��ت بدهند‪ .‬البته اتفاقات جدیدی رخ داده است که ناشی‬ ‫از عزم مردم بحرین اس��ت‪ .‬مردم بحرین با پایداری خود در‬ ‫مبارزه یک چیز را به غربی‌ها نشان داده‌اند و آمریکا را وادار‬ ‫کردند که یک کار بزرگ کند‪.‬‬ ‫چه کاری؟‬ ‫‪ l‬آمریکایی‌ها به حاکمان آل‌خلیفه گوشزد کرده‌اند‬ ‫که باید برای ماندن در قدرت فکر دیگری کنند‪.‬‬ ‫یعنی چه؟‬ ‫‪ l‬یعنی اینکه روش‌های خود را تغییر دهد‪ ،‬آل‌خليفه‬ ‫با کشتن و کش��تار نمی‌توانند در حکومت بمانند‪ .‬این شیوه‬ ‫غرب است‪ ،‬همانطور که در مصر و لیبی اتفاق افتاد‪ .‬به‌هرحال‬ ‫افکار عمومی جهان از کسانی که خود را مدافع حقوق بشر‬ ‫می‌دانند‪ ،‬مطالباتی دارند‪.‬‬ ‫این خبر چه زماني منتشر شد؟‬ ‫‪ l‬حدود یک ماه پیش آمریکایی‌ها پیام سیاسی به‬ ‫رژیم آل‌خلیفه دادند که در روش خود برای مقابله با انقالبیون‬ ‫تغییراتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫آقای دکتر‪ ،‬خیلی‌ها معتقدند که انقالبیون بحرین‬ ‫از ایران تغذیه می‌شوند‪ ،‬نظر شما چیست؟‬ ‫فرجام يك شكايت‬ ‫احكام قضايي دو مداح مشهور صادر شد‬ ‫خبرنامه‬ ‫در نهایت پس از دو س��ال کش��مکش بر سر شکایت‬ ‫رئیس‌جمهور و رئیس‌دفتر او – اسفندیار رحیم مشایی – از‬ ‫دو مداح‪ ،‬حک��م دادگاه در م��ورد آنها صادر ش��د‪ .‬این برای‬ ‫اولین‌بار است که دوتن از مداحان به دادگاه فراخوانده شده‬ ‫و به شکایت شاکیان رسیدگی می‌شود‪ .‬گرچه حکم مداحان‬ ‫مشهور ش��هر مبنی‌بر تبرئه و جریمه ‪ 50‬هزارتومان زیاد به‬ ‫مذاق شاکیان خوش نیامد اما وکیل مشایی اعالم کرد که او‬ ‫از صدور این حکم خوشحال شده است‪.‬‬ ‫تنها دو روز مانده به آغ��از ایام محرم‪ ،‬فارس در خبری‬ ‫اختصاصی اعالم کرد «حکم نهایی مداحان» توسط دادگاه‬ ‫صادره شده‪.‬‬ ‫در پی طرح برخی مسائل درباره محمود احمدی‌نژاد و‬ ‫رئیس‌دفتر او و ارتباط خاص آنها از سوی حاج منصور ارضی‬ ‫و حاج‌سعید حدادیان در شب‌های ماه رمضان ‪ ،1390‬معاونت‬ ‫حقوقی دولت و وکیل شخصی اسفندیار رحیم‌مشایی از این‬ ‫دو مداح شکایت کرده بودند‪.‬‬ ‫انتش��ار فایل صوتی س��خنان مداح��ان واکنش‌های‬ ‫گس��ترده و متفاوتی را در پی داش��ت؛ از اعتراض به ادبیات‬ ‫مداحان تا مشکوک و سیاسی خواندن پخش سخنرانی‌ها ‪8‬‬ ‫ماه بعد و در آستانه خانه‌نشینی ‪‌11‬روزه رئیس‌جمهور‪.‬‬ ‫ش��کایت از منص��ور ارضی ب��ه اتهام تهدی��د به قتل‬ ‫بر‌اس��اس ماده ‪ 669‬قانون مجازات اس�لامی و شکایت از‬ ‫سعید حدادیان بر‌اس��اس ماده ‪ 608‬همین قانون و به اتهام‬ ‫توهین به مقامات دولتی صورت گرفته بود‪ ..‬سعید حدادیان‬ ‫بهمن ماه سال گذشته در گفت‌وگویی اعالم کرد که عالوه بر‬ ‫مشایی‪ ،‬شخص رئیس‌جمهور هم از وی شکایت کرده است‪.‬‬ ‫سعید حدادیان همچنین با تاکید بر عدم سکوتش در‬ ‫دادگاه گفته بود‪« :‬در قضیه دادگاه بنده‪ ،‬محکومیت یا عدم‬ ‫محکومیت مشخص نیست‪ ،‬چون احساس می‌کنم برای خدا‬ ‫کاری را انجام دادم و هرکجای آن نیز سیئه هم باشد انشا‌ءاهلل‬ ‫خدا آن را تبدیل به حسنه می‌کند و هیچ مانعی ندارد‪».‬‬ ‫وی افزود‪‌« :‬بنده در طول عمرم که سال و چند روز است‬ ‫تنها دو شاکی داش��تم که این دو‪ ،‬جناب آقای رئیس‌جمهور‬ ‫محترم و مراد ایشان جناب آقای مشایی است‪ .‬اگر یک نفر‬ ‫بررسی کند از ابتدایی که این اتفاق افتاده‪ ،‬چگونگی پخش‬ ‫این نوار جرم بوده و باید ببینیم مجرمان از کدام دس��تگاه یا‬ ‫جامعه آماری کشور هستند‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه آماده پاسخگویی به دستگاه قضایی‬ ‫است‪ ،‬سخنی درباره دفاعیاتش بر زبان نیاورد اما گفت که از‬ ‫حکم قضایی درباره خود‪ ،‬هر‌چه باشد تبعیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫حدادیان اما درباره شکایت دولت از حاج‌منصور واکنش‬ ‫متفاوتی داش��ت و با بیان اینکه «منصور‪ ،‬منصور اس��ت به‬ ‫نصرت الهی»‪ ،‬سخنان وی را «طنز سیاسی» توصیف کرد‬ ‫که «تن جری��ان انحرافی را به لرزه انداخته و آن را دس��تور‬ ‫عملیاتی تلقی کرده است‪».‬‬ ‫آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات در تاریخ اول آبان‌ماه‬ ‫در شعبه ‪ 9‬دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اساس حکمی‌که قاضی پیرعباسی‪ ،‬رئیس شعبه ‪26‬‬ ‫انقالب هفته گذشته صادر کرده‪ ،‬حاج‌منصور ارضی از اتهام‬ ‫وارده تبرئه و همچنین س��عید حدادیان بر‌اساس ماده ‪608‬‬ ‫قانون مجازات اس�لامی به اتهام توهین به مقامات دولتی‬ ‫به پرداخت ‪ 50‬هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است‪.‬‬ ‫این حکم توسط دادستان تهران‪ ،‬جعفری دولت‌آبادی و در‬ ‫حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ‪20‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬ایران و ما دارای مشترکات بسیار زیادی‬ ‫هس��تیم‪ .‬از نظر فرهنگ و مذهب با یکدیگر سر یک سفره‬ ‫می‌نشینیم اما این نکته را باید گوش��زد کنم که این حرف‪،‬‬ ‫حرف رژیم آل‌خلیفه است‪ .‬من منکر تاثیر انقالب اسالمی‬ ‫ایران نیس��تم‪ .‬پس از پیروزی انقالب‪ ،‬گرای��ش به دین و‬ ‫مذهب تشیع بیشتر ش��د‪ .‬امروز به‌واسطه انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫ش��یعیان در منطقه جایگاه رفیعی دارن��د‪ .‬عظمت پیروزی‬ ‫مقاومت اسالمی لبنان کم چیزی نیس��ت که این هم زیر‬ ‫س��ایه پربرکت انقالب‌اس�لامی صورت گرفته است‪ .‬بله‪،‬‬ ‫ش��یعیان بحرین امروز ابرقدرتی مانند ایران را در کنار خود‬ ‫دارند‪ .‬یک��ی از اصلی‌ترین نگاه‌های وهابی‌ها و س��لفی‌ها‬ ‫به ما در بحرین این اس��ت ک��ه ما یک ن��گاه امیدوارانه به‬ ‫انقالب اس�لامی داریم و امام خمینی‌(ره) را می‌س��تاییم‪.‬‬ ‫او ش��خصیت بزرگ تاریخ اس��ت که معنویت را نزد ما باال‬ ‫برد و به ملت‌های مظلوم جه��ان اعتماد‌به‌نفس داد‪ .‬بله‪ ،‬از‬ ‫این جهت ما از اینکه ایران را در کنار خود داریم احس��اس‬ ‫غرور می‌کنیم اما مگر نه این است که امروز رژیم آل‌خلیفه‬ ‫اجازه دخالت بیگانگان را داده اس��ت؟ اینکه عربس��تان به‬ ‫کش��ور ما آمده‪ ،‬آن هم با نیروی نظامی‌اش و کش��ور ما را‬ ‫اش��غال کرده‪ ،‬کم چیزی اس��ت؟ آمریکایی‌ه��ا در بحرین‬ ‫برای خود پایگاه نظامی زده‌اند و اوضاع ما را زیرنظر دارند‪،‬‬ ‫این ش��گفت‌انگیز نیس��ت؟ آل‌‌خلیفه به نیروهای نظامی‬ ‫س��پر جزیره از کش��ورهایی مانند قطر‪ ،‬ام��ارات و کویت‬ ‫دعوت می‌کند که به کش��ورش بیاید‪ ،‬آیا این معنای اشغال‬ ‫نیست؟ متاسفانه آل‌خلیفه کش��ور ما را به اشغال نیروهای‬ ‫بیگانه درآورده است و این را در هیچ‌جای جهان نمی‌بینید‪،‬‬ ‫اینها ش��گفت‌انگیز اس��ت! اما رهبرمعظم‌انقالب‌اسالمی‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای فرمودند ك��ه اگر قرار به دخالت‬ ‫ایران بود‪ ،‬اوض��اع بحرین امروز ش��کل دیگری می‌یافت‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬کش��ور ما متاسفانه امروز تحت اش��غال است و آن هم‬ ‫توس��ط عربس��تان‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬آمریکا‪ ...‬اینه��ا دردناک‬ ‫است اما این وعده خداس��ت که پیروزی از آن مستضعفان‬ ‫اس��ت و مطمئن باش��ید که ملت بحرین در راه خود پیروز‬ ‫خواهند شد‪g .‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫واكنش مشايي‬ ‫اما در اولین اظهارنظر وکیل مشایی گفت‪« :‬در حالی که‬ ‫من توقع داشتم مهندس مشایی بابت صدور این حکم تعجب‬ ‫کرده و ابراز ناراحتی کنند‪ ،‬ولی در کمال ناباوری خیلی هم‬ ‫خوشحال شدند و گفتند که من از طرح این شکایت به‌دنبال‬ ‫همین نتیجه بودم و امیدوارم که مردم هم پیام این حکم را‬ ‫دریافت کرده باشند‪».‬‬ ‫از رای صادره تعجب نکرده‌ام‬ ‫علی‌اصغ��ر حس��ینی‪ ،‬وکی��ل مداف��ع رئیس‌دفت��ر‬ ‫رئیس‌جمهور با بیان اینکه هنوز این حکم به ما ابالغ نشده‬ ‫اس��ت‪:‬در گفت‌و‌گویی در‌خصوص تبرئه شدن حاج‌منصور‬ ‫ارضی از اتهام تهدی��د به قتل می‌گوی��د‪« :‬الزم به توضیح‬ ‫است که اوال اتهام ایش��ان تنها تهدید به قتل نبوده و طبق‬ ‫کیفرخواستی که علیه وی صادر شده‪ ،‬اتهامات آقای ارضی‬ ‫شامل توهین‪ ،‬افترا‪ ،‬نشر اکاذیب و تهدید به قتل بوده است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمی‌دانم در‌خصوص بقیه اتهاماتی که‬ ‫به ایشان منتسب است‪ ،‬دادگاه چگونه آقای ارضی را تبرئه‬ ‫کرده‪ ،‬خاطرنش��ان می‌کند‪« :‬فایل صوتی اظهارات ایشان‬ ‫به صورت گسترده پخش ش��ده و همه می‌دانند ایشان چه‬ ‫حرف‌هایی د ‌ر مورد موکل من زده است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه دادگاه حداقل مجازات مقرر در قانون‬ ‫را برای متهم در نظر گرفته‪ ،‬تاکید می‌کند‪« :‬دادگاه حتی اگر‬ ‫می‌توانست به کمتر از این نیز حکم می‌داد!»‬ ‫وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در ادامه خاطرنشان‬ ‫می‌کند‪« :‬فایل صوتی اظهارات آقای حدادیان هم متاسفانه‬ ‫به صورت وسیع در س��طح جامعه پخش شده و کمتر کسی‬ ‫وجود دارد که از مفاد اظهارات ایشان بی‌اطالع باشد‪g ».‬‬ ‫‪21‬‬
‫شكست تالش رسانه هاي بيگانه براي ايجاد جنجال در پرونده مرگ يك بالگر‬ ‫حاشيه‌هاي يك پرونده‬ ‫خبرنامه‬ ‫پس از مرگ س��تار بهش��تی که گفته می‌شد توسط‬ ‫نیروی انتظامی‌و پلیس فتا (پلیس تولید و تبادل اطالعات‬ ‫فضای مجازی ایران) بازداش��ت ش��ده‪ ،‬جاروجنجال‌های‬ ‫رسانه‌های بیگانه بار دیگر آغاز شد‪ .‬در اولین واکنش‌های‬ ‫رس��می به این موضوع س��خنگوی وزارت‌خارجه آمریکا‪،‬‬ ‫ویکتوری��ا نولن��د ب��ا انتش��ار بیانیه‌ای ش��دید ک��ه لحن‬ ‫مداخله‌جویانه آن آش��کار بود‪ ،‬خواس��تار رس��یدگی به این‬ ‫پرونده شده بود‪.‬‬ ‫ستار بهش��تی ‪ ٣٥‬س��اله‪ ،‬وبالگ‌نویس کارگر اهل‬ ‫رباط‌کریم روز ‪ 9‬آبان ماه از سوی پلیس فتا به خاطر توهین‬ ‫به مسئوالن کشور و همچنین اعالم یک فراخوان در صفحه‬ ‫فیس‌بوک و وبالگش بازداشت شد‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس اخبار تایید‌ نش��ده که در یک هفته اخیر از‬ ‫سوي رسانه‌هاي بيگانه منتشر شد‪ ،‬پس از گذشته یک هفته‬ ‫از بازداش��ت بهش��تی‪ ،‬با خانواده این وبالگ‌نویس تماس‬ ‫گرفته می‌شود که برای تحویل گرفتن جنازه فرزندشان به‬ ‫پزشکی قانونی مراجعه کنند‪ .‬پس از انتشار این خبر از سوی‬ ‫یکی از رسانه‌های اپوزیسیون نظام‪ ،‬دیگر رسانه‌های خارج‬ ‫از کشور به صورت گسترده‌ای اخبار آن را پوشش دادند‪.‬‬ ‫روز ‪ ١٨‬آبان‌م��اه یک��ی از مس��ئوالن روابط عمومی‬ ‫بهش��ت‌زهرا(س) تهران اعالم ک��رد فردی به نام س��تار‬ ‫بهشتی فرزند «سردار» در قبرس��تان رباط‌کریم دفن شده‬ ‫است‪ .‬بر‌اساس گزارش ثبت‌شده در روابط عمومی بهشت‬ ‫زهرا(س) تهران‪ ،‬نامبرده در ‪ ۱۳‬آبان‌ماه فوت کرده است‪.‬‬ ‫با این وجود برخی منابع خبر مرگ او را تایید نکردند‪،‬‬ ‫اما احم��د توکلی با اش��اره به این موض��وع در خالل نطق‬ ‫میان‌دستور خود ش��کل دیگری به ماجرا داد‪ .‬او در جریان‬ ‫بحث‌های اقتصادی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با اش��اره به موضوع مرگ مشکوک س��تار بهشتی گفت‪:‬‬ ‫«وبالگ‌نویسی به نام ستار بهشتی ظاهرا به اتهام اهانت به‬ ‫مسئوالن به دلیل فراخوان دادن در وبالگ خویش بازداشت‬ ‫شده و در زندان جان به جان‌آفرین تسلیم کرده و چند روزی‬ ‫اس��ت رس��انه‌های خارجی و دولت‌های غربی بر سر این‬ ‫مساله غوغا به پا کرده‌اند‪ ».‬نماینده مردم تهران افزود‪« :‬چرا‬ ‫وزارت‌خارجه و دس��تگاه قضایی درباره این وبالگ‌نویس‬ ‫توضیح نمی‌دهند؟ چرا‌که در زندان مرگی اتفاق افتاده و باید‬ ‫مسئوالن پاسخ دهند و پاسخ‌شان نیز باید قانع‌کننده باشد‪.‬‬ ‫من به کمیسیون امنیت ملی مجلس توصیه می‌کنم فعال‬ ‫شود و حقیقت را کشف کند‪ ».‬وی با تاکید بر توجه به تاثیر‬ ‫این اتفاقات ب��ر وجهه انقالب اس�لامی گفت‪« :‬حاال یک‬ ‫وبالگ‌نویس حرف‌های نامربوط زده باشد و فراخوانی را هم‬ ‫داده باشد‪ ،‬سوال این است که چقدر عملی شده و چه تاثیری‬ ‫داش��ته اس��ت؟ چرا با این اقدامات نظام مظلوم جمهوری‬ ‫اسالمی را زیر سوال برده و از آبروی شهدا هزینه می‌کنید؟»‬ ‫توکلی با مخاطب قرار دادن مسئوالن گفت‪« :‬سعه صدرتان‬ ‫را بیشتر کنید و ببینید که علی(ع) تا زمانی که خوارج دست‬ ‫به آشوب نزده بودند‪ ،‬با آنها چه برخوردی داشت‪».‬‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات تصریح‬ ‫کرد‪« :‬پیش��نهاد می‌کنم به جای س��ختگیری به رسانه‌ها‬ ‫به‌دنبال مس��ئوالن و صاحب‌منصبان فاس��د ی��ا متهم به‬ ‫فس��اد بگردید که با س��وءتدبیر‪ ،‬نادانی و ناتوانی‪ ،‬بالهای‬ ‫معیشتی را بر س��ر مردم می‌آورند‪ ».‬بالفاصله پس از نطق‬ ‫توکلی‪ ،‬ابراهیم نکو‪ ،‬نماینده رباط‌کری��م در رابطه با مرگ‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وبالگ‌نویس حوزه انتخابیه‌اش گفت‪« :‬بنده در این زمینه‬ ‫اعتراض دارم که چرا این موض��وع را پیش از این به اطالع‬ ‫بنده و مسئوالن استان نرساندند‪».‬‬ ‫نماین��ده م��ردم رباط‌کری��م ادام��ه داد‪« :‬از آقای‬ ‫توکلی می‌خواهم که ابتدا این موضوع را با دقت بررسی‬ ‫و پس از آن اعالم نظر کن��د‪ ».‬ابوترابی‌فرد‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی پس از سخنان نکو گفت‪« :‬اوال‬ ‫ش��ما در ابتدا می‌خواس��تید به عن��وان مخالف صحبت‬ ‫کنید‪ ،‬اما اینجا این مس��اله را مطرح می‌کنید‪ ،‬ثانیا دقیقا‬ ‫اطالع نداریم که چ��ه حادث��ه‌ای رخ داده و علت مرگ‬ ‫این وبال گ‌نویس چه بوده اس��ت‪ ».‬نایب‌رئیس مجلس‬ ‫همچنین در پاس��خ به اظهارات احم��د توکلی هم گفت‪:‬‬ ‫«کمیسیون امنیت ملی در جریان این حادثه قرار گرفت‬ ‫و کمیته امنیت این کمیسیون مسئولیت پیگیری موضوع‬ ‫را عهده‌دار شد‪ ».‬ابوترابی‌فرد افزود‪« :‬از آقای بروجردی‬ ‫هم خواستیم نتیجه نهایی بررس��ی‌های کمیته امنیت را‬ ‫به اطالع همکاران و ملت برساند تا اگر موضوعی در این‬ ‫زمینه وجود دارد روشن ش��ود‪ ».‬وی با بیان اینکه انسان‬ ‫در معرض آسیب قرار دارد‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬کمیسیون‬ ‫امنیت مل��ی مجلس گزارش نهایی خود را برای روش��ن‬ ‫ش��دن اذهان عمومی ارائه خواهد کرد‪».‬‬ ‫احمد بخشایش‪ ،‬از اعضای کمیسیون امنیت ملی پس‬ ‫از جلسه علنی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت‪« :‬مسئولیت‬ ‫رس��یدگی به پرونده وبالگ‌نویس ایران��ی برعهده کمیته‬ ‫امنیت کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس‬ ‫گذاشته شده که در این راس��تا به‌زودی از زندان رباط‌کریم‬ ‫بازدید می‌کنیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬برای بررسی بهتر این پرونده‪،‬‬ ‫عالوه بر دیدار از زندان رباط‌کریم و مالقات با مس��ئوالن‬ ‫آن‪ ،‬با افرادی ک��ه در این زندان‪ ،‬زندانی هس��تند نیز دیدار‬ ‫خواهیم داش��ت تا ابعاد پرونده مرگ وبالگ‌نویس ایرانی‬ ‫روشن شود‪».‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره‬ ‫به عملکرد رس��انه‌های خارجی و برداشت‌های نادرست از‬ ‫این اتفاق گفت‪« :‬ضمن تاکید بر اهمیت این مساله یادآور‬ ‫می‌شوم در کش��ور ما مس��ائل مهم‌تری هم وجود دارد که‬ ‫رسانه‌های بیگانه برای اینکه بگویند در ایران نقض حقوق‬ ‫بشر می‌ش��ود‪ ،‬به آنها توجهی نمی‌کنند‪ ».‬بخشایش تاکید‬ ‫کرد‪« :‬قب��ل از اینکه اتفاق مذکور دس��تمایه رس��انه‌های‬ ‫مقامات قضايي تاكيد كرده اند كه به صورت‬ ‫جدي پيگي رپرونده مرگ اين وبالگ نويس هستد‬ ‫بیگانه شود‪ ،‬قوه‌قضاییه باید در این‌باره وارد عمل می‌شد و‬ ‫تحقیقات الزم را به‌عمل می‌آورد و افکار عمومی کشور را‬ ‫اقناع می‌کرد تا مردم برای دسترسی به اخبار به رسانه‌های‬ ‫بیگانه مراجعه نکنند‪».‬‬ ‫عوض حیدرپور‪ ،‬دیگر عضو کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫هم در این‌باره اظهار داشت‪« :‬این مساله در راستای اجرای‬ ‫اصل چهلم قانون اساس��ی که تصریح می‌کند «هیچ‌کس‬ ‫نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیر یا تجاوز‬ ‫به منافع عمومی قرار دهد»‪ ،‬در دستورکار کمیسیون امنیت‬ ‫ملی مجلس قرار خواهد گرفت و نتیجه آن در صحن علنی‬ ‫مجلس به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید‪».‬‬ ‫اما پ��س از تاکید اعض��ای کمیس��یون امنیت ملی و‬ ‫سیاس��ت خارجی ب��ر پیگیری این مس��اله‪ ،‬محمدحس��ن‬ ‫آصفری‪ ،‬دبیر ای��ن کمیس��یون در گفت‌وگویی اعالم کرد‬ ‫که پرونده ستار بهشتی‌ در جلس��ه روز یکشنبه کمیسیون‬ ‫امنیت ملی مطرح نشد و قرار است سه‌شنبه این موضوع در‬ ‫کمیسیون مطرح و بررسی شود‪.‬‬ ‫همچنین س��وری‪ ،‬عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و‬ ‫سیاست خارجی مجلس‪ ،‬نیز با بیان اینکه زندان رباط‌کریم‬ ‫(محل درگذشت ستار بهشتی)‪ ،‬زیر نظر سازمان زندان‌های‬ ‫قوه‌قضائیه اداره نمی‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬احتماال زندان رباط‌کریم‬ ‫زندان نیروی انتظامی‌اس��ت و حکم بازداشتگاه موقتی را‬ ‫دارد‪ .‬س��ازمان امور زندان‌های کش��ور‪ ،‬اعالم کرده زندان‬ ‫رباط‌کریم‪ ،‬جزو س��ازمان زندان‌های قوه‌قضائیه نیس��ت و‬ ‫دلیل آورده که زندان‌ قوه‌قضائیه محلی اس��ت که زیر نظر‬ ‫رئیس قوه‌قضائیه اداره شود و افراد با حکم و دستور قاضی‬ ‫در آن زندانی می‌شوند‪».‬‬ ‫برخورد سریع دستگاه قضا‬ ‫س��اعاتی پس از نط��ق احمد‌توکلی در جلس��ه علنی‬ ‫مجلس‪ ،‬ستاد حقوق بش��ر قوه‌قضائیه با صدور بیانیه‌ای در‬ ‫این ارتباط «از عزم جدی دس��تگاه قضای��ی برای برخورد‬ ‫سریع‪ ،‬قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصران فوت یک‬ ‫شهروند ایرانی» خبر داد‪.‬‬ ‫در این بیانیه با تاکید ب��ر اینکه هر فردی که قصورا یا‬ ‫تقصیرا در این واقعه دخالت داشته است‪ ،‬مورد پیگرد سریع‪،‬‬ ‫قاطع و بدون اغماض دس��تگاه قضایی قرار خواهد گرفت‪،‬‬ ‫آمده است‪:‬‬ ‫«س��تاد حقوق بش��ر جمهوری اس�لامی ایران پیرو‬ ‫گزارش‌های دریافتی درمورد فوت آقای س��تار بهشتی در‬ ‫زمان تحقیق از وی در اداره پلیس‪ ،‬این مس��اله را با جدیت‬ ‫کامل پیگیری کرده و خوشبختانه با دس��تور قاطع و ویژه‬ ‫حضرت آیت‌اهلل آملی‌الریجانی‪ ،‬ریاست محترم قوه‌قضائیه‪،‬‬ ‫تمام ابعاد قضیه تحت بررس��ی دقیق قرار گرفته است که‬ ‫نتایج این تحقیقات به زودی از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه‬ ‫و سایر مسئوالن ذیربط به اطالع عموم مردم خواهد رسید‪.‬‬
‫برهمین اساس هر فردی که قصورا یا تقصیرا در این‬ ‫واقعه دخالت داشته‪ ،‬سریع‪ ،‬قاطع و بدون اغماض از سوی‬ ‫دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در جمهوری اس�لامی ایران حقوق همه شهروندان‪،‬‬ ‫حتی متهمین و دستگیر‌شدگان‪ ،‬طبق قوانین حاکم به‌ویژه‬ ‫مقررات قانون احترام به‌آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق‬ ‫شهروندی مصوب س��ال ‪ 1383‬و دستور‌العمل اجرایی آن‪،‬‬ ‫محفوظ بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫ستاد حقوق بشر امیدوار است پیگیری سریع و قاطع‬ ‫این پرونده نمونه روش��نی از عزم جدی تشکیالت قضایی‬ ‫برای برخورد با هرگونه تخلفی از اج��رای قانون و رعایت‬ ‫حقوق شهروندان باشد‪».‬‬ ‫بروجردی‪ :‬پیگیر موضوع از پلیس فتا هستیم‬ ‫خبرنامه‬ ‫بازداشت سه بازجو‬ ‫پس از واکنش‌های مسئوالن به نظر می‌رسد حامیان‬ ‫دولت این موضوع را بهانه‌ای برای دامن زدن به اختالفات‬ ‫قرار داده و به موضوع بازدید رئیس‌جمه��ور از قوه‌قضائیه‬ ‫پیوند دهند‪ .‬در همین رابطه روز دوش��نبه س��ایت ش��بکه‬ ‫ایران وابس��ته به روزنامه دولت در خبری اختصاصی بیان‬ ‫داش��ت‪« :‬به‌دنبال دس��تور قاطع رئی��س قوه‌قضائیه برای‬ ‫پیگیری سریع پرونده مرگ س��تار بهشتی‪ ،‬خبرنگار شبکه‬ ‫ایران مطلع ش��د سه تن از کسانی که مس��ئول بازجویی از‬ ‫این متهم بودند‪ ،‬بازداش��ت و تحویل دادس��رای نیروهای‬ ‫مسلح ش��ده‌اند‪ .‬اخبار دریافتی حاکی اس��ت‪ ،‬پس از مرگ‬ ‫این وبالگ‌نویس و انتش��ار خبر آن در رسانه‌های مختلف‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی‌الریجانی‪ ،‬رئیس قوه‌قضائیه به محض اطالع‬ ‫از موضوع‪ ،‬دستور رسیدگی س��ریع به این پرونده را داده و‬ ‫تاکید کرده ظرف ی��ک هفته‪ ،‬تمامی‌ابعاد ماجرا روش��ن و‬ ‫مقصران معرفی شوند‪».‬‬ ‫این سایت در توصیف ستار بهشتی می‌نویسد‪« ‌:‬ستار‬ ‫بهش��تی‪ ،‬وبالگ‌نویس��ی بود که در وبالگ کم‌بازدیدش‪،‬‬ ‫مطالبی با محتوای مجرمانه می‌نوش��ت و توسط پلیس فتا‬ ‫دستگیر شد‪ ،‬اما ‪ 10‬روز پس از بازداشت‪ ،‬جسد وی تحویل‬ ‫خانواده‌اش گردید‪» .‬‬ ‫اطالعات جديد‬ ‫باتوجه به ابعاد گس��ترده این مس��اله غالمحس��ین‬ ‫محسنی‌اژه‌ای‪ ،‬دادستان کل کش��ور در نشست خبری روز‬ ‫سه‌شنبه راجع به این موضوع به سواالت خبرنگاران در مورد‬ ‫مسائل مختلف خصوصا مرگ ستار بهش��تی پاسخ گفت‪.‬‬ ‫اژه‌ای در رابط��ه با نحوه دس��تگیری او توضیح داد‪« :‬برای‬ ‫این فرد در دادس��رای جرایم فرهنگ و رس��انه پرونده‌ای‬ ‫تشکیل ش��د و باتوجه به اینکه خانه او در رباط‌کریم بود‪ ،‬با‬ ‫نیابت قضایی ظهر روز نهم آبان در منزلش دستگیر و برای‬ ‫اقدامات قضایی به دادس��رای رباط‌کریم فرستاده می‌شود‪.‬‬ ‫پ��س از اقدامات قضای��ی‪ ،‬روز دهم آبان بازپ��رس پرونده‬ ‫برای او وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین می‌کند تا اگر او‬ ‫می‌تواند این وثیقه را تامین و آزاد شود و پس از تودیع نشدن‬ ‫وثیقه‪ ،‬بازپرس پرونده او را به زندان اوین معرفی می‌کند و‬ ‫به مسئوالن زندان می‌گوید که او جهت ادامه تحقیقات در‬ ‫اختیار پلیس است‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬ساعت ‪ 16:20‬روز دهم آبان این فرد‬ ‫در زندان اوین پذیرش و به بند ‪ 350‬ک��ه یک بند عمومی‬ ‫است‪ ،‬منتقل می‌شود‪ .‬البته ساعت ‪ 11‬یازدهم آبان ماه طبق‬ ‫اعالم پلیس او را از زندان تحویل می‌گیرد‪ .‬در روز سیزدهم‬ ‫آبان این فرد فوت می‌کند که پلیس اعالم می‌کند صبح به‬ ‫او صبحانه دادیم‪ ،‬اما ظهر هنگامی‌که قصد دادن ناهار این‬ ‫متهم را داش��تیم‪ ،‬متوجه فوتش شدیم و بالفاصله موضوع‬ ‫به سیستم قضایی اعالم و پرونده جدیدی برای فوتش در‬ ‫دادسرای امور جنایی تشکیل می‌شود‪».‬‬ ‫اژ ه‌ای به ناراحتی این زندانی از ناحیه قلب اشاره و‬ ‫تاکید کرد‪« :‬در مدتی که این فرد در زندان اوین حضور‬ ‫داش��ته اظهار می‌کرده که خس��ته و کوفته بوده و قلبش‬ ‫نیز سنگین اس��ت که بالفاصله دکتر او را معاینه کرده و‬ ‫مش��کل خاصی از ناحیه قلب نمی‌بین��د‪ ،‬اما به وی برای‬ ‫اطمینان قرص قلب نیز داده می‌شود؛ این در حالی است‬ ‫که نظر پزشک این است که بهتر اس��ت این فرد توسط‬ ‫یک روانپزشک نیز معاینه شود‪».‬‬ ‫دادستان کش��ور در خصوص نظر پزش��ک قانونی‬ ‫و آثار کبودی روی بدن س��تار بهش��تی گفت‪« :‬پزشکی‬ ‫قانونی نظریه مفصل��ی داده که در آن اعالم ش��ده پنج‬ ‫جای بدن این فرد از جمله س��اق‌پا‪ ،‬دس��ت‪ ،‬پشت کتف‬ ‫و یک��ی از را ن‌های��ش دارای عالمت کبودی اس��ت و‬ ‫آثار خاص دیگ��ر و شکس��تگی ندارد؛ ضم��ن اینکه در‬ ‫کالبد ش��کافی مش��خص ش��د که در س��ر و صورت او‬ ‫هیچ‌گون��ه خون‌مردگی مش��اهده نش��ده اس��ت‪ .‬اعالم‬ ‫نظ��ر قطعی پزش��کی قانونی ب��رای علت تام��ه مرگ و‬ ‫آزمایش‌های سم‌شناس��ی کبد و برخ��ی از اعضای این‬ ‫فرد زمانبر اس��ت و ممکن اس��ت تا ‪ 45‬روز طول بکشد‪،‬‬ ‫اما از آنها خواستیم هر‌چه س��ریعتر این آزمایش‌ها انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬البته امروز نی��ز به ص��ورت تلفنی ب��ه ما اطالع‬ ‫دادند که در آزمایش سم‌شناس��ی مورد خاصی مش��اهده‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫اژه‌ای از دستور ویژه رئیس قوه‌قضائیه برای رسیدگی‬ ‫به این پرونده خب��ر داد و تاکید کرد‪« :‬آی��ت‌اهلل الریجانی‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫عالءالدین بروجردی‪ ،‬رئیس کمیس��یون امنیت ملی‬ ‫و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره‬ ‫پیگیری مرگ س��تار بهش��تی وبالگ نوی��س در زندان‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬پیگیری مرگ این وب�لاگ نویس به کمیته امنیت‬ ‫کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت که ریاس��ت آن بر عهده محمدرضا محسنی‬ ‫ثانی است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیگیری مرگ وبالگ‌نویس مساله‬ ‫دقیق و حساسی اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬امروز (دوشنبه) جلسه‌ای‬ ‫برای پیگیری این موضوع در محل کمیسیون امنیت ملی و‬ ‫سیاست خارجی با حضور مسئوالن ذیربط برگزار می‌شود‪».‬‬ ‫بروجردی ب��ا بی��ان اینکه بای��د کار دقیق��ی درباره‬ ‫درگذشت این وبالگ‌نویس انجام شود‪ ،‬یادآور شد‪« :‬طبق‬ ‫اطالعات اولیه‪ ،‬آثار ضرب و ش��تم در بدن ای��ن فرد دیده‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت‬ ‫خارجی در پیگیری موضوع‌ها بس��یار دقیق عمل می‌کند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬در موضوع پیگی��ری واژگونی اتوبوس حامل‬ ‫دانش‌آموزان هم برای بررس��ی موضوع‪ ،‬مهدی دواتگری‬ ‫و صفر نعیمی‌رز‪ ،‬دو عضو مجرب کمیس��یون این ماجرا را‬ ‫پیگیری کردند و پس از ارائه اولیه گزارش به کمیس��یون‪،‬‬ ‫گزارش نهایی را هفته بعد به هیات‌رئیس��ه اعالم می‌کنند‪.‬‬ ‫کمیس��یون در رس��یدگی به ای��ن موض��وع‪ ،‬کار دقیق و‬ ‫همه‌جانبه‌ای را ب��ا حضور دس��تگاه‌های مربوط��ه انجام‬ ‫می‌دهد‪».‬‬ ‫سید‌حمید رضا طباطبائی نائینی نایب‌رئیس کمیسیون‬ ‫حقوقی و قضایی نیز در گفت‌وگو با شبکه ایران با اشاره به‬ ‫ضرورت تنویر افکار عمومی از سوی دستگاه قضایی در این‬ ‫خصوص گفت‪« :‬اگر مرگ ستار بهشتی در زندان اوین رخ‬ ‫داده باشد‌‪ ،‬دادستان تهران موظف به پیگیری مساله و روشن‬ ‫کردن ابعاد مختلف ماجراست‪».‬‬ ‫وی در ادامه ب��ا بیان این مطلب ک��ه هنوز اطالعات‬ ‫دقیقی در مورد مرگ این فرد وجود ندارد‪ ،‬بیان داشت‪« :‬در‬ ‫صورت لزوم کمیس��یون حقوقی و قضایی نی��ز وارد عمل‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫اعالم کرده‌اند که از دادسرای رباط‌کریم‪ ،‬دادسرای تهران‪،‬‬ ‫زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر جا قرار داشته‪ ،‬تحقیق‬ ‫میدانی ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی‬ ‫در مورد علت مرگ انجام ش��ود و اگر قصور و تقصیری در‬ ‫بررسی‌ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ‬ ‫این فرد وجود ندارد‪ ،‬به صورت مستند مطرح شود‪».‬‬ ‫وی به نامه‌ای که از سوی ستار بهشتی در زندان نوشته‬ ‫شده اشاره کرد و افزود‪« :‬نکته قابل توجه مساله و مبهم آن‪،‬‬ ‫نامه‌ای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند ‪ 350‬اوین‬ ‫منتشر شده است‪ .‬در نامه علیه بازجو شکایت شده‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که معموال نامه‌هایی که در زندان نوشته می‌شود‬ ‫به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده می‌شود‪».‬‬ ‫س��خنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد‪« :‬وقتی از مسئول‬ ‫بند ‪ 350‬س��وال کردیم که نامه چه زمانی تحویل او شده‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬اصال از موضوع نامه خبر ندارم و وقتی در سایت‌ها‬ ‫نامه منتشر ش��د‪ ،‬پس از پرس‌و‌جو دو نسخه از این نامه که‬ ‫به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد‪ ،‬در حالی‬ ‫که نس��خه اصلی وجود ندارد‪ ».‬وقتی از او پرس��یدم که آیا‬ ‫ممکن است نامه‌ها در چند نس��خه نوشته شود مسئول بند‬ ‫گفت معموال تمامی‌نامه‌ها در یک نسخه نوشته می‌شود و‬ ‫نوشتن نامه در سه نسخه غیر‌معمول است‪.‬‬ ‫البته ابهاماتی نیز در متن نامه وج��ود دارد؛ جایی که‬ ‫او مدعی است من بدون حکم بازداشت شده‌ام که این امر‬ ‫غیر‌منطقی است‪ ،‬اما حال می‌گوییم که او در زمان بازداشت‬ ‫شاید حکمش را ندیده است‪».‬‬ ‫وی ادعا کرده اس��ت در تاریخ ‪ 11‬آبان‌ماه پلیس فتا‬ ‫او را از زندان احضار کرده‪ ،‬در حالی‌که وقتی زندانی احضار‬ ‫می‌شود خودش خبردار نخواهد شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫یکی از مهمترین ابهامات این اس��ت ک��ه خودش هیچ‌گاه‬ ‫دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است‪ ،‬اما در اینکه‬ ‫نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده‬ ‫ابهام وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته دادستان کش��ور آنچه مهم اس��ت جان هر‬ ‫مسلمان و شهروندی است و بنابر احتمال اینکه او به مرگ‬ ‫غیر‌طبیعی مرده باش��د‪ ،‬وظیفه جدی ماست این موضوع را‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی‌الریجانی نيز هفته گذش��ته در جلس��ه‬ ‫مسئوالن عالی قضایی به وضعیت رسانه‌ها درباره حمالت‬ ‫حقوق‌بشری علیه قوه‌قضاییه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه‬ ‫این حمالت تازگی ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬متاس��فانه این بار نیز به‬ ‫بهانه مرگ یکی از شهروندان که البته حادثه‌ای تلخ و ناگوار‬ ‫است‪ ،‬رسانه‌های خارجی و حتی متاسفانه برخی رسانه‌های‬ ‫داخلی س��وار بر موجی از اطالع‌‌رس��انی علیه قوه‌‌قضاییه‬ ‫شده‌اند‪».‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی‌الریجانی در پاس��خ به پرسش برخی‬ ‫رس��انه‌ها مبنی‌بر دلیل س��کوت قوه قضاییه درباره این‬ ‫حادثه با تاکید بر اینکه «البته در قبال س��خنانی که علیه‬ ‫نظام یا قوه مطرح ش��ود‪ ،‬پاس��خ الزم را خواهد داد» به‬ ‫دس��تور خود مبنی‌‌بر رس��یدگی همه‌جانبه به این واقعه‬ ‫و لزوم مجازات خاطی��ان در صورت اثبات جرم اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪« ‌:‬گرچ��ه این حادث��ه به صورت مس��تقیم‬ ‫ربطی به ق��وه قضاییه ی��ا زندان اوین ن��دارد و متهم در‬ ‫اختیار نیروی انتظامی‌بوده‪ ،‬با این ح��ال قوه قضاییه به‬ ‫وظیفه خود تا این لحظه عمل کرده و دس��تورهای الزم‬ ‫صادر ش��ده و قطعا اگر اثبات ش��ود مرگ این ش��هروند‬ ‫در اثر اهمال یا ش��کنجه در زمان بازداش��ت بوده است‪،‬‬ ‫ماموران و مس��ئوالن این حادثه مجازات خواهند شد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اگر اثبات شود این فرد در اثر شکنجه فوت‬ ‫کرده‪ ،‬تخل��ف و جنایت چند مامور بوده اس��ت و نباید به‬ ‫بهانه‌ای برای تضعی��ف نیروی انتظامی‌ی��ا قوه قضاییه‬ ‫تبدیل شود‪g ».‬‬ ‫‪23‬‬
‫جراحي ناتمام‬ ‫مهر توقف کامل روی‌گام دوم هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫مجلس روز سه‌ش��نبه در مصوبه دیگری مهر توقف‬ ‫کامل را بر اجرای گام دوم قانون هدفمندس��ازی یارانه‌ها در‬ ‫سال ‪ 91‬زد تا به همه اعالم کند طرح تحول اقتصادی کشور‬ ‫که چند سالی اس��ت ذهن همه را به خود معطوف کرده در‬ ‫اوایل راه متوقف م ی‌شود‪ ،‬به این امید که سال بعد گام دوم‬ ‫آن محکم‌تر برداشته شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس جزئیات طرح الحاق یک تبصره به‬ ‫بندهای ‪ 44‬و ‪ 45‬قانون بودجه سال ‪ 91‬را در مورد توقف گام‬ ‫دوم هدفمندی یارانه‌ها در س��ال جاری به تصویب رساندند‬ ‫که به نوعی ی��ادآور «طرح تثبیت قیمت‌ه��ا» در مجلس‬ ‫هفتم است‪.‬‬ ‫بر این اساس مصوب شد «افزایش قیمت‌ حامل‌های‬ ‫انرژی و سایر کاالها و موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‬ ‫در سال ‪ 91‬نس��بت به سال ‪ 90‬ممنوع اس��ت‪ ».‬همچنین‬ ‫در تبصره‌ دیگری تاکید ش��د «در ماه‌های باق ی‌مانده سال‬ ‫‪ 91‬هرگونه افزایش یارانه س��رانه نقدی نسبت به پرداختی‬ ‫شهریور‌ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است‪».‬‬ ‫به این ترتیب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌عنوان‬ ‫یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر‌ماه سال‬ ‫‪ 89‬با پس��وندهایی چون «طرح عظی��م» و «جراحی بزرگ‬ ‫اقتصادی» کار خود را آغاز کرد‪ ،‬به دلیل شرایط کنونی اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬فعال متوقف شد در حالی که این سوال اساسی را در‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫مجلسي ها اجراي‬ ‫فاز دوم يارانه ها را‬ ‫تا پايان سال جاري‬ ‫ممنوع كرده اند‬ ‫‪24‬‬ ‫پی دارد که آیا با این اقدام آثار فاز اول از بین نم ی‌رود و شکاف‬ ‫قیمت حامل‌های ان��رژی در داخل و خارج کش��ور بار دیگر‬ ‫افزایش نم ی‌یابد؟‬ ‫ب ر‌اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت از زمان اجرا‬ ‫باید طی پنج سال اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کند‪ .‬بناب راین‬ ‫دولت باید در سال‌جاری گام دوم این قانون را اجرا م ی‌کرد و‬ ‫به‌رغم آنکه عجله زیادی ب رای اجرا داشت و حتی گفته م ی‌شد‬ ‫که تالش بر این است که قانون به‌گونه‌ای اجرا شود که فاز‬ ‫دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد‪ ،‬اما روند تصویب الیحه بودجه‬ ‫در مجلس شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که تصمیم دولت ب رای‬ ‫اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شد‪.‬‬ ‫ابتدا دولت رقم ‪ 135‬هزار میلیارد تومان را ب رای اجرای‬ ‫قانون هدفمندسازی در الیحه بودجه س��ال ‪ 91‬کل کشور‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ ،‬اما مجلس با این رقم مخالفت کرد آن را به‬ ‫‪ 66‬هزار میلی��ارد تومان کاه��ش داد‪ .‬همین موضوع باعث‬ ‫ش��د دولت ب رای اجرای مرحله دوم تعجیل نکند و به گفته‬ ‫مسئوالن اقتصادی به ب رنامه‌ریزی مجدد بپردازد‪.‬‬ ‫در همین زمان در حالی که دولت با پرداخت یارانه نان‬ ‫به حساب خانوارها نشان داد در پی اجرای مرحله دوم است‪،‬‬ ‫اما شرایط اقتصادی کشور به‌خصوص نوسان‌های شدید در‬ ‫قیمت ارز و نیز مصوبات مجلس باعث شد دولتمردان انگیزه‬ ‫الزم ب رای برداشتن گام دوم را نداشته باشند‪».‬‬ ‫در همین زمینه اوایل امسال محمدرضا فرزین ‪-‬دبیر‬ ‫ستاد هدفمندس��ازی یارانه‌ها‪ -‬در پاسخ به این سوال که آیا‬ ‫تعلل دولت در اجرای قانون به معنای توقف آن نیست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪« :‬اسم آن را نم ی‌شود توقف گذاش��ت‪ ،‬در مورد فاز اول‬ ‫هم در حالی که از فروردین م��اه اجرای قانون مطرح بود‪ ،‬اما‬ ‫قانون در آذر‌ماه اجرا شد‪ ،‬بناب راین باید زمان ب رای اجرای قانون‬ ‫مناسب باشد‪ .‬اگر دولت در ش��رایط فعلی قانون هدفمندی‬ ‫را اجرا کند باید پاس��خگوی همه هزینه‌های آن هم باش��د؛‬ ‫بناب راین باید بررس��ی‌های کافی در مورد زم��ان اجرای این‬ ‫قانون صورت بگیرد‪».‬‬ ‫تفکر و تامل دول��ت در حالی بود که ای��ن نمایندگان‬ ‫مجلس بودند که خواستار س��رعت دولت در اجرای گام دوم‬ ‫هدفمندی بودند‪ .‬مرداد‌ماه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس با تاکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تا‬ ‫پایان سال ‪ 91‬تصریح کرد‪« :‬یقینا دولتمردان گام دوم اجرای‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها را به سال ‪ 1392‬موکول نخواهند کرد‬ ‫چرا‌که وقفه یا تاخیر در اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها‬ ‫به مفهوم زمینه‌سازی ب رای قاچاق کاال و سوخت‪ ،‬اسراف در‬ ‫مصرف سوخت و کاهش منابع ریالی ناشی از فروش سوخت‬ ‫و انرژی قاچاق است‪».‬‬ ‫مصباح ی‌مقدم تاکید کرد که «اگر گام دوم اجرا نشود‬ ‫نم ی‌توان به تامین منابع الزم ب رای اجرای بهداشت و درمان‬ ‫دولتی‪ ،‬رایگان شدن درمان‪ ،‬کمک به تولید و صنعت و ارائه‬ ‫تسهیالت به بخش‌های تولیدی امیدوار بود‪».‬‬ ‫مصباحی‌‌مقدم هفته گذشته در جدید‌ترین اظهارنظر‬ ‫خود گفته است‪« :‬مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید زمانی‬ ‫انجام شود که تورم شیب نزولی داشته باشد و حتی نزدیک‬ ‫به تک‌رقمی‌شده باشد‪».‬‬ ‫غالمرضا مصباح ی‌مقدم در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫طرح توقف هدفمن��دی یارانه‌ها در مرحل��ه دوم چه تاثیری‬
‫صالحي به اظهار نظر درباره برقراري رابطه ايران و آمريكا پرداخته است‬ ‫این روزها بحث مذاکره با آمریکا از س��وی جریان‌های‬ ‫سیاس��ی کش��ور مطرح م ی‌ش��ود؛ یک روز اصالح‌طلبان‬ ‫خواستار برقراری روابط با آمریکا هستند و روزی دیگر طیفی‬ ‫از اصولگرایان خواستار مذاکره م ی‌شوند‪ .‬حتی در هفته‌های‬ ‫اخیر ش��ایعاتی مبن ی‌بر س��فر دکتر‌والیتی به آمریکا ب رای‬ ‫مذاکرات پشت‌پرده منتشر شد‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا موضعگیری‌ه��ای متفاوت درب��اره این‬ ‫موضوع‪ ،‬رئیس دستگاه دیپلماسی نیز به اظهارنظر در این‬ ‫باره پرداخت‪.‬‬ ‫عل ی‌اکبر صالحی‪ ،‬وزی رامورخارجه در این خصوص گفته‬ ‫است‪« :‬تصمیم‌گیری درباره مذاکره جامع و کامل با آمریکا که‬ ‫بخواهد همه ابعاد را در برگیرد با مقام معظم رهبری است‪».‬‬ ‫او که در حاشیه دومین همایش بی ن‌المللی حقوق بشر‬ ‫و فرهنگ‌ها در جمع خب رنگاران سخن م ی‌گفت‪ ،‬در پاسخ به‬ ‫سوالی در این‌باره که معاون وزی رامورخارجه و نماینده روسیه‬ ‫در ‪ 5 +1‬اعالم کرده از گفت‌وگوی مستقیم ته ران و واشنگتن‬ ‫اس��تقبال م ی‌کند گفت‪« :‬گفت‌وگوی مستقیم بین ای ران و‬ ‫آمریکا موضوعی است كه ص قبال هم بوده و به‌طور مثال‬ ‫در بحث افغانستان و ع راق شکل گرفته است‪».‬‬ ‫وزی رامورخارجه افزود‪« :‬اکنون نیز در خصوص پرونده‬ ‫هسته‌ای به‌صورت غی ر‌مستقیم در چارچوب ‪ 5+1‬گفت‌وگو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چرا‌که نماینده آمریکا آنجا حضور دارد‪».‬‬ ‫او با اشاره به اینکه گفت‌وگوی موضوعی با گفت‌وگوی‬ ‫کامل و دوجانبه سیاس��ی ک��ه دربرگیرنده همه مس��ائل‬ ‫سیاسی باشد فرق م ی‌کند بیان کرد‪« :‬تصمیم‌گیری درباره‬ ‫گفت‌وگوی جامع و کامل که بخواهد همه ابعاد را در‌بر بگیرد‬ ‫با مقام معظم رهبری است‪».‬‬ ‫صالحی درباره آخرین خبرها از مذاکرات ای ران و ‪5+1‬‬ ‫گفت‪« :‬آخرین خبرها مربوط به تماس تلفنی آقای جلیلی‬ ‫و خانم اشتون بوده‬ ‫که قبال نیز اعالم شده است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬قرار بوده تا انتهای آبان ماه تماس دیگری‬ ‫برقرار شود و راجع به زمان و مکان این جلسه به یک نتیجه‬ ‫و تصمیم واحدی برسند‪ ».‬وزیر امور‌خارجه با اشاره به اینکه‬ ‫اکن��ون از آخرین خبرها در ای��ن باره که ب��ه نتیجه واحدی‬ ‫رسیده‌اند خبری ندارم بیان کرد‪« :‬امیدوارم این جلسه ه ر‌چه‬ ‫زودتر برگزار شود و همان‌طور که قبال نیز اعالم کردیم ای ران‬ ‫هی چ‌گاه از مذاکرات دوری نکرده که بخواه��د بازگردد‪ .‬آنها‬ ‫هس��تند که گاهی مذاکرات را به تعویق م ی‌اندازند‪ ،‬متوقف‬ ‫م ی‌کنند ی��ا آمادگی خ��ود را اعالم م ی‌کنند‪ .‬این مش��کل‬ ‫آنهاست و ما هی چ‌گاه نگفته‌ایم که مذاکره متوقف شود‪ .‬ما‬ ‫آماده‌‌ایم مذاکرات ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسد‪».‬‬ ‫صالحی در این‌باره که برخی از رس��انه‌ها اعالم کردند‬ ‫آمری��کا و انگلی��س به‌دنبال ایج��اد طرح پ��رواز ممنوع در‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫واكنشبهماجرايمذاكرهباآمريكا‬ ‫خبرنامه‬ ‫بر جلوگی��ری از افزایش نرخ تورم تا پایان س��ال دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«هم‌اکنون نرخ تورم بنا ب��ر اعالم بانک مرکزی ‪24/9‬درصد‬ ‫اس��ت و مرکز آمار ای ران نرخ تورم را ‪ 25/9‬درصد اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫آنچه مهم است اینکه شاخص قیمت تولی د‌کنندگان‬ ‫نش��ان م ی‌دهد نرخ تورم فزاینده خواهد بود‪ .‬امیدوارم دولت‬ ‫روشی را در جذب نقدینگی به کار گیرد که شاهد افزایش نرخ‬ ‫تورم بیش از این نباشیم‪.‬‬ ‫نرخ تورم اعالمی‌نی��ز میانگین ‪ 307‬قلم کاالس��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه بخش مهمی‌از تورم ما در ای��ن دوره مربوط به‬ ‫کاالهای ضروری مورد نیاز است که افزایش قیمت بیشتری‬ ‫پیدا کرده‌اند و همین ش��رایط اقتضا م ی‌کن��د که نگذاریم‬ ‫ی به مردم وارد شود‪ .‬ب رای‬ ‫تا پایان س��ال ش��وک جدید تورم ‌‬ ‫جلوگیری از این شوک جدید تورمی‌نباید اجازه دهیم قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی افزایش مجدد داشته باشد تا آرامش از نظر‬ ‫اقتصادی بر جامعه حکمفرما باشد و در شرایطی مرحله دوم‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کنیم که شیب تورم نزولی و‬ ‫حتی به تک‌رقمی‌نزدیک شده باشد‪.‬‬ ‫بحث‌هایی امروز مطرح م ی‌شود که اگر قیمت بنزین‬ ‫افزایش پیدا نکند‪ ،‬با قیمت موجود‪ ،‬بنزین قاچاق م ی‌شود‪.‬‬ ‫این حرف درستی اس��ت وقتی قيمت بنزین و گازوئیل در‬ ‫ترکیه لیتری هشت هزار تومان است معلوم است که قاچاق‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬اما ما ضرر و زیان عمومی ناشی از افزایش قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی را بیشتر از ضرر و زیان ناشی از قاچاق آن‬ ‫م ی‌دانیم‪ .‬زی��را قاچاق راهکاری ب رای کنت��رل دارد‪ ،‬اما ضرر‬ ‫و زیان عمومی ناش��ی از افزایش قیمت‌ه��ا راه برون‌رفتی‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫مصباح ی‌مقدم گفته اس��ت‪« :‬اگر قیمت حامل‌های‬ ‫انرژی بیش از این افزایش یابد‪ ،‬باتوج��ه به وضعیت روانی‬ ‫در جامعه ش��وک بلند دیگری به‌وجود خواهد آمد و احتمال‬ ‫دارد ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد دیگر بر نرخ تورم افزوده شود‪ .‬در صورتی‬ ‫که مرحله دوم اجرا نشود رشد تورم نخواهیم داشت و نهایتا‬ ‫ممکن اس��ت این نرخ به ‪ 27‬درصد برسد‪ .‬ما همه تالشمان‬ ‫را در مجلس انج��ام دادیم که جلوی ای��ن افزایش ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫درصدی نرخ تورم را بگیریم‪».‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که علت اینکه دولت از طرفی‬ ‫تاکید م ی‌کند ب رنامه‌ای ب رای اجرای فاز دوم ندارد‪ ،‬اما از طرف‬ ‫دیگر با قانونی کردن توقف هدفمن��دی یارانه‌ها در فاز دوم‬ ‫مخالفت م ی‌کند‪ ،‬چیست‪ ،‬گفته است‪« :‬احتماالتی در این‬ ‫زمینه وجود دارد؛ اینکه دولت م ی‌خواهد دستش باز باشد که‬ ‫اگر روزی خواست قیمت حامل‌های انرژی مخصوصا بنزین‬ ‫را افزایش دهد منع قانونی نداشته باشد‪».‬‬ ‫رئیس کمیسیون ب رنامه و بودجه مجلس گفت‪« :‬قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها دو طرف دارد؛ یکی طرح اصالح قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی است و طرف دیگر آن پرداخت یارانه است‪،‬‬ ‫البته قانون تصریح دارد که پرداخت یارانه باید از درآمد حاصل‬ ‫از اصالح قیمت حامل‌های انرژی باشد‪ ،‬اما در سال گذشته‬ ‫دیدیم که دول��ت پرداخت‌ها را بدون آنک��ه دریافت درآمدی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬انجام داد و بار مالی کسری بر منابع عمومی‬ ‫به‌وجود آورد و راه جب ران آن هم یا برداشت از درآمد نفت است‬ ‫یا اس��تق راض از بانک مرکزی و ما نگ��ران این طرف قضیه‬ ‫نیز هستیم‪».‬‬ ‫با این وجود در حالی ط��ی هفته‌های اخیر صحبت از‬ ‫توقف فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میان م ی‌آمد‬ ‫که برخی کارشناس��ان این اقدام را باعث از بی��ن رفتن آثار‬ ‫مثبت فاز اول م ی‌دانس��تند و حتی عنوان م ی‌کردند بیم آن‬ ‫م ی‌رود قاچاق حامل‌های انرژی مجددا افزایش یابد‪.‬‬ ‫در این‌باره جمش��ید پژویان ‪ -‬رئیس شورای رقابت ‪-‬‬ ‫معتقد است فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب‬ ‫اصول اقتصادی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی باید اجرا شود‬ ‫و توقف آن اشتباه بزرگی است‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت‪« :‬تصور م ی‌کنم ای��ن اقدام مجلس‬ ‫اشتباه بزرگی است؛ به ویژه در ش��رایط فعلی اقتصاد کشور‬ ‫که با مشکالتی مانند تحریم روبه‌رو هستیم و باید بیشتر به‬ ‫اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم‪».‬‬ ‫این تئوریسین اقتصادی بر این باور است که با توقف‬ ‫قانون هدفمندس��ازی مجددا ب��ا تغییر الگ��وی مصرف و‬ ‫همچنین افزایش قاچ��اق حامل‌های انرژی روبه‌رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫سی د‌ش��م س‌الدین حس��ینی ‪ -‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی ‪ -‬نیز ب��ر این امر اذع��ان دارد‪ .‬او چندی پیش در این‬ ‫زمینه اظهار کرد‪« :‬در پی نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬شکاف قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیش��تر شده و در مجموع‬ ‫آن مشکالتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج که تا حدودی‬ ‫حل شده بود‪ ،‬دوباره پیدا شده است‪».‬‬ ‫فرزین نیز با صحه گذاش��تن بر این مساله اعالم کرد‪:‬‬ ‫«فاصله ایجاد‌شده بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج‬ ‫از کشور چیزی طبیعی است‪ ،‬در واقع با افزایش نرخ ارز فاصله‬ ‫مجددی بین نرخ حامل‌های انرژی در داخل و خارج از کشور‬ ‫ایجاد ش��ده و طبیعی اس��ت باید در گام دوم بخشی از این‬ ‫شکاف را جب ران کنیم‪».‬‬ ‫حال باید دی��د آیا توقف گام دوم در س��ال ‪ 91‬و انتقال‬ ‫آن به س��ال آینده که در میانه‌های خود تغییر چهره دولت‬ ‫و انتخابات ریاس��ت‌جمهوری را ب��ه هم��راه دارد‪ ،‬نهایتا به‬ ‫جاانداختن این طرح ب��زرگ ملی کمک م ی‌کند ی��ا آن را از‬ ‫اهدافش دور خواهد کرد‪.‬‬ ‫آیا طرحی که به گفته دولتمردان با همراهی مردم به‬ ‫خوبی آغاز شده بود و ب رای تداوم به همکاری آنها نیاز داشت‬ ‫و نیز قرار بود نهایتا در پنج سال به سرانجام برسد م ی‌تواند‬ ‫اقتصاد کشور را به اهداف پی ش‌بین ی‌شده برساند؟ ‪g‬‬ ‫سوریه هس��تند بیان کرد‪« :‬ما با هر روشی که برخالف نرم‬ ‫و کنوانسیون‌های بی ن‌المللی باشد و شائبه دخالت در امور‬ ‫داخلی کشورها را داشته باشد‪ ،‬مخالفت م ی‌کنیم و در این‌‌باره‬ ‫نه فقط ما‪ ،‬بلکه افکار عمومی جهان نیز مخالف هس��تند‪،‬‬ ‫چرا‌که این شیوه منطق قدرت اس��ت و درست مثل اتفاقی‬ ‫است که در کشورهای دیگر افتاد و نتایج آن را دیدیم‪».‬‬ ‫وی در م��ورد وقایع میانم��ار نیز ادام��ه داد‪« :‬در مورد‬ ‫میانمار با وزی��ر امور‌خارجه این کش��ور یک ب��ار در ته ران‬ ‫به‌صورت حضوری و بار دیگر نیز بعد از اتفاقات تاسف‌ب رانگیز‬ ‫در میانمار‪ ،‬تلفنی تماس گرفتیم و قرار شد در آینده نزدیک‬ ‫سفری به میانمار داشته باشیم‪».‬‬ ‫وزیر امور خارجه همچنین درباره نقض حقوق بشر در‬ ‫بحرین گفت‪« :‬جمهوری‌اسالمی ای ران ب ر‌اساس درخواستی‬ ‫که مس��ئوالن بحرین مطرح کرده بودند ب رای کمک به حل‬ ‫بحران بحرین اعالم آمادگ��ی کرده بود‪ .‬متاس��فانه به‌نظر‬ ‫م ی‌رس��د برخ ی‌ها در بحرین عالقه‌مند نیستند که بحران‬ ‫حل شود و ما امیدواریم دولت بحرین ه ر‌چه زودتر طی یک‬ ‫نشست همه‌جانبه این مساله را حل کند‪».‬‬ ‫صالحی افزود‪« :‬ما هم آمادگی داریم که اگر خواس��ته‬ ‫ش��ود کمک کنیم کما‌اینکه یک بار از ما خواس��ته شد اما‬ ‫مشکالتی پیش آوردند‪ .‬ما دلمان م ی‌خواهد موضوع بحرین‬ ‫هر چه زودتر حل شود‪ ،‬چرا که حاکمیت و استقالل بحرین‬ ‫از نظر جمهوری اس�لامی ای ران محترم است‪ .‬مردم بحرین‬ ‫خواس��ته‌ای دارند و امیدواریم مانند هر ملت دیگری دولت‬ ‫بحرین خواسته‌های آنها را مورد توجه قرار دهد‪».‬‬ ‫وی همچنین درباره اقدامات جمهوری‌اس�لام ی‌ای ران‬ ‫درباره سوریه و نشست با معارضین گفت‪« :‬االن نم ی‌توانم در‬ ‫این خصوص مطلبی بیان کنم و در هفته‌های آینده در این‬ ‫باره اطالع رسانی خواهیم کرد‪g ».‬‬ ‫‪25‬‬
‫رويداد‬ ‫شكست در‌خانه‬ ‫كارلوس‌كي‌روش به پرتغال رفت‪ .‬آيا او باز‌مي‌گردد؟‬ ‫خبرنامه‬ ‫امیدواریم در این دقایق پایانی تیم‌ملی به گل برسد تا‬ ‫فدراس��یون فوتبال در ناکامی‌های فوتبال هت‌تریک نکند‪.‬‬ ‫این ابراز امیدواری کنایه آمیز عادل فردوس��ی‌پور گزارشگر‬ ‫بازی ایران‪ -‬ازبکستان بود وقتی شاگردان کی‌روش هر چه‬ ‫می‌زدند به در بس��ته می‌خوردند‪ .‬تیم‌مل��ی باخت تا یک بار‬ ‫دیگر علی کفاشیان سخت مورد انتقاد قرار بگیرد‪ .‬او که در‬ ‫ی تیم‌ملی را از نزدیک‬ ‫ورزشگاه آزادی حضور داشت و ناکام ‌‬ ‫نگاه می‌کرد در پایان بازی تصمیم ت��ازه‌ای گرفت؛ لبخند‬ ‫ی برای فدراسیون فوتبال باعث شده تا‬ ‫نزد‪ .‬هت‌تریک ناکام ‌‬ ‫منتقدان یک‌بار دیگر از علی کفاشیان بخواهند عطای فوتبال‬ ‫را به لقایش ببخشند‪ .‬کفاشیان کیست؟ در ورزش ایران چه‬ ‫کرده و مهمتر از همه اینها او چطور شخصیتی است؟ شاید بد‬ ‫نیست علی کفاشیان را دوباره مرور کنیم‪ .‬به‌خصوص حاال‬ ‫که دوباره خبرساز شده و منتقدان سراغش رفته‌اند‪ .‬کارلوس‬ ‫کی‌روش رکورد دیگری را در فوتبال ایران به ثبت رس��اند؛‬ ‫اولین باخت مقابل ازبک‌ها! تیم‌مل��ی فوتبال ایران دومین‬ ‫شکست خود را در رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی متحمل‬ ‫شد تا پس از ثبت نخستین شکس��ت برابر لبنان‪ ،‬ازبکستان‬ ‫هم برای اولین بار موفق به پیروزی برابر ایران ش��ده باشد‪.‬‬ ‫تیم ملی ایران که پ��س از پیروزی روحیه‌انگی��ز خود برابر‬ ‫کره‌جنوبی امیدها را برای صعود به جام‌جهانی باال برده بود‪،‬‬ ‫چهارشنبه هفته گذشته با نتیجه یک بر صفر برابر ازبکستان‬ ‫شکستی خانگی را متحمل شد تا با هفت امتیاز به رده سوم‬ ‫رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی س��قوط کند‪ .‬برای کارلوس‬ ‫کی‌روش که پس از برد حیثیت��ی مقابل کره‌جنوبی بارها در‬ ‫مصاحبه‌هایش گفته بود فکر نکنید کار صعود به جام‌جهانی‬ ‫با شکست کره‌جنوبی قطعی ش��ده است یا اینکه حاال وقت‬ ‫جشن گرفتن نیس��ت و نباید فکر کنیم که برابر ازبک‌ها از‬ ‫پیش برنده‌ایم‪ ،‬چهارشنبه هفته گذشته همان‌طوری پیش‬ ‫رفت که اصال دلش نمی‌خواست؛ بازیکنان از انگیزه باالیی‬ ‫برخوردار نبودند‪ .‬ش��رایط زمین بازی اصال مس��اعد نبود و‬ ‫تیم‌ملی بدون برنامه و با کمترین تالش ظاهر شد تا در دقیقه‬ ‫‪ 70‬همه رویاهای این مربی پرتغالی برای گرفتن سه امتیاز‬ ‫از ازبک‌ها رنگ ببازد‪ .‬هر‌چند همان‌طور که تیم‌ملی در بازی‬ ‫رفت مستحق پیروزی نبود در این دیدار هم استحقاق باخت‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪26‬‬ ‫را نداش��ت‪ .‬نکته‌ای که عادل فردوس��ی‌پور هم در گزارش‬ ‫بازی به آن اشاره کرد‪ .‬به‌خصوص اینکه تیم‌ملی در ‪ 20‬دقیقه‬ ‫پایانی به دفعات حمله کرد اما هیچ‌کدام از موقعیت‌ها به گل‬ ‫تبدیل نش��د‪ .‬ایران در حالی به مصاف ازبکس��تان رفت که‬ ‫سرمربی تیم‌ملی ایران به‌دلیل محرومیت نمی‌توانست در این‬ ‫بازی برابر ازبکستان روی نیمکت بنشیند‪ .‬کی‌روش‌ترجیح‬ ‫داده بود بازی برابر ازبکس��تان را از طبقه دوم تماشا کند‪ ،‬اما‬ ‫همه چیز برای این مربی به کابوس تبدیل ش��د‪ .‬مهمترین‬ ‫اتفاق در این بازی در دقیقه ‪ 10‬رخ داد‪ .‬بار دیگر دژاگه برای‬ ‫ازبک‌ها خطرساز شد و با حرکات پیاپی خود و توپ‌گیری‌های‬ ‫متعدد‪ ،‬بارها ملی‌پوشان را صاحب موقعیت کرد‪ .‬در نهایت در‬ ‫یک صحنه‪ ‌،‬توپ به تیموریان رس��ید تا این بازیکن با یک‬ ‫پاس رو به عق��ب عالی‪ ،‬محمد ن��وری را صاحب توپ کند‪.‬‬ ‫این بازیکن هم توپ را به‌صورت تک‌ضرب به سمت دروازه‬ ‫فرستاد و توانست دروازه را باز کند اما کمک‌داور با باال بردن‬ ‫ی که با ابهام‌های‬ ‫پرچم خود‌‪ ،‬گل را مردود اعالم کرد؛ تصمیم ‌‬ ‫زیادی روبه‌رو شد‪ .‬اما در دقیقه ‪ ،70‬ازبکستان به هدف خود‬ ‫رسید‪ .‬دقیقه ‪ ،70‬پوالدی با یکی از بازیکنان ازبکستان درگیر‬ ‫ی را با آرنج‬ ‫شد که در این صحنه بازیکن ازبک ضربه محکم ‌‬ ‫خود به گردن پوالدی زد‪ .‬این اتفاق با درگیری بازیکنان دو‬ ‫تیم همراه ش��د که داور غائله را تمام کرد‪ .‬در نهایت ضربه‬ ‫ایستگاهی ارسال شده توسط جباروف بهترین بازیکن سال‬ ‫آسیا را باکایف‪ ،‬به‌راحتی از داخل محوطه شش قدم ایران به‬ ‫گل اول بازی تبدیل کرد‪.‬‬ ‫علی کفاش��یان‪ ،‬رئیس فدراس��یون‪‌،‬هادی آیت‌اللهی‪،‬‬ ‫نایب‌رئیس اول فدراسیون و عزیزی خادم از اعضای هیات‌رئیسه‬ ‫فدراسیون نیز در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی حضور داشتند و این‬ ‫باخت را از نزدیک تماشا کردند‪ .‬کی‌روش و کفاشیان باید خود را‬ ‫مهیایروزهایسخت‌تریکنند‪.‬هر‌چندرئیسفدراسیونفوتبال‬ ‫نشان داده که با روحیه خاصش از این مرحله هم به راحتی عبور‬ ‫خواهدکرد‪.‬ازاینگذشتهکی‌روشنیزکهتاهمینیکي‪،‬دوهفته‬ ‫پیش به‌خاطر تعطیالت طوالنی‌مدت لیگ‌برتر از سوی مربیان‬ ‫داخلی سخت مورد انتقاد قرار گرفته‪ ،‬در روزهای آینده احتماال با‬ ‫انتقادهای تندتری نیزروبه‌رو خواهد شد‪ .‬كارلوس‌كي‌روش پس‬ ‫از اين بازي به كشورش رفت‪ .‬آيا او باز مي‌گردد؟‪g‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪27‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫غالمعلي حدادعادل و‬ ‫علي اكبرناطق نوري در جلسه‬ ‫مجمعتشخيصمصلحت‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫ويژگي رئيس‌جمهور‌آينده‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫محمد رضا عارف و مجيد‬ ‫انصاري كه از چهره هاي‬ ‫اصالح‌طلبمجمعهستنداين‬ ‫روزها حضور پررنگ تري در‬ ‫رسانه ها ددارند‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫مانور مدافعان آسمان واليت‪4‬‬ ‫سقوط بالگرد امدادگران‬ ‫هفته گذشته نزدیک بود یک پهپاد دیگر هم به‬ ‫دام مرزداران کشورمان گرفتار شود‪ .‬روایت آمریکای ی‌ها‬ ‫این بود که این هواپیما توسط نیروهای ای رانی منهدم‬ ‫شده است‪ ،‬اما آنچه سپاه پاس��داران اعالم کرد هشدار‬ ‫به این هواپیمای جاسوس��ی بود که باعث ش��د تا این‬ ‫میهمان ناخوانده خاک ای ران را ترک کند‪ .‬موضوع مهم‬ ‫دیگری که در ادامه این خبر در فضای رسانه‌ای منتشر‬ ‫شد‪ ،‬اخبار مربوط به رزمایش آسمان والیت بود؛ مانوری‬ ‫که نیروهای مسلح کشور ب رای نشان دادن توان دفاعی‬ ‫ای ران انجام دادند‪.‬‬ ‫موض��وع س��وال از رئی س‌جمهور نی��ز در هفته‬ ‫گذش��ته همچنان ادامه یافت و گمانه‌زن ی‌ها درباره آن‬ ‫هنوز ادامه دارد‪ .‬مخالفان سوال‪ ،‬از رد این طرح انصراف‬ ‫داده‌اند و فع�لا به‌دنبال کاهش نماين��دگان در فرآیند‬ ‫برگزاری جلسه س��وال از رئی س‌جمهور هستند‪ .‬برخی‬ ‫تحلیلگران بر این نظر بودند که تالش‌ها ب رای کاهش‬ ‫اختالف��ات تا روز س��وال از رئی س‌جمه��ور م ی‌تواند از‬ ‫حواشی این اتفاق بکاهد‪.‬‬ ‫رفیق قافله‬ ‫روزنامه کیهان در س��رمقاله خود ب��ه گروه‌هایی‬ ‫پرداخته كه تالش دارند از ش��رایط فعلی کشور به نفع‬ ‫خود سوءاس��تفاده کنند‪ .‬در این یادداشت آمد‪« :‬نکته‬ ‫دوم اما‪« ،‬بندبازی» جریانی است که به گواهی مواضع‬ ‫و عملکرد گذش��ته خود‪ ،‬مخصوص��ا در فصل ‪ 8‬ماهه‬ ‫فتنه آمریکایی‪ -‬اس��رائیلی ‪« ،88‬شریک دزد» بوده‌اند‬ ‫و این روزها‪ ،‬اصرار دارند در نقش «رفیق قافله»! ظاهر‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫شریعتمداری نویس��نده این یادداشت ادامه داده‬ ‫است‪« :‬جریان مورد اش��اره در جدیدترین توطئه خود‪،‬‬ ‫دست به یک «تقسیم کار» زده است‪ .‬شاخه اول شامل‬ ‫تعداد اندکی از اصحاب فتنه اس��ت که متاسفانه شمار‬ ‫اندکی از خودی‌های ساده‌اندیش نیز به آن دل بسته‌اند!‬ ‫وظیفه یا ماموریت این ش��اخه‪ ،‬آن است که ب رای عبور‬ ‫از عقبه پی��ش روی‪« ،‬آدرس غلط» بده��د‪ .‬نگاهی به‬ ‫مصاحب ه‌های پ ی‌درپی افراد این ش��اخه نشان م ی‌دهد‬ ‫که «ترجی ع‌بن��د» و «گزاره تک��راری» این مصاحب ه‌ها‬ ‫و س��خنران ی‌ها‪ ،‬نف��ی راه‌طی ش��ده و نادی��ده گرفتن‬ ‫گام‌های بلندی اس��ت که طی چند سال اخیر برداشته‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫خاتمی و سوروس‬ ‫یک چهره شناخته‌شده سازمان جاسوسی آمریکا‬ ‫در دل مقاله‌ای که ب رای سایت نیوزمکس نوشته است‪،‬‬ ‫روایت‌ تازه‌ای از دیدار خاتمی و س��وروس را ارائه کرده‬ ‫است‪ .‬این خبری اس��ت که مبتدای گزارش وطن‌امروز‬ ‫درباره اطالعات جدیدی است که از دیدار محمد خاتمی‬ ‫‪28‬‬
‫و جورج سوروس منتشر شده است‪ .‬این گزارش افزوده است‪:‬‬ ‫«همزمان و کمتر از یک مایل دورت��ر از محل گفت‌‌وگوی‬ ‫پهلوی با سانتوروم و ماتینز در سنای آمریکا‪ ،‬جورج سوروس‬ ‫و س��ایر مخالفان دولت بوش در هتل‌های��ت گرد هم آمده‬ ‫بودند تا تعامل دولت با ته ران را خواستار شوند‪.‬‬ ‫سوروس خطاب به ش��رکت‌کنندگان در این نشست‬ ‫که به همت «بنیاد آمریکای نوین» برگزار شده بود‪ ،‬درباره‬ ‫یک «معامله بزرگ» با ته ران س��خن گفت که به رسمیت‬ ‫شناخته‌شدن جمهوری اسالمی ای ران از سوی آمریکا‪ ،‬پایان‬ ‫رویارویی هسته‌ای از طریق مذاکرات و از سرگیری مناسبات‬ ‫عادی میان دوکشور را در بر خواهد داشت‪».‬‬ ‫مشخصات رئیس‌جمهور‬ ‫مشکل احزاب‬ ‫س��ی د‌رضا اکرمی‪‌،‬نماینده س��ابق مجلس به روزنامه‬ ‫ته ران امروز گفته اس��ت آنچه مش��کل ورود زودهنگام به‬ ‫انتخابات گفته م ی‌شود به خاطر نبود احزاب قوی در کشور‬ ‫است‪ .‬این عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داده‪« :‬مشکل‬ ‫اصلی در این زمینه‪ ،‬نبود احزاب و تشکل‌های فعالی است‬ ‫که دارای اساس��نامه و مرام‌نامه‌ای باشند تا قبل از برگزاری‬ ‫انتخابات و در زمان مطلوب آن اقدام به تشدید فعالی ت‌های‬ ‫خود در این ارتباط کنند‪».‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬چون احزاب و تش��کل‌های منس��جم‬ ‫بازخواست از اصولگرایان‬ ‫روزنامه ای ران در گزارش��ی به برخی خطاب‌های‬ ‫اخی��ر چهره‌ه��ای نزدی��ک ب��ه اصالح‌طلب��ان علیه‬ ‫اصولگرایان پرداخته و نوشته است‪« :‬اصولگرایان باید از‬ ‫احمدی‌نژاد اعالم ب رائت کنند؛ این فصل مشترک حرف‬ ‫تمام ی‌ رسانه‌ها و شخصی ت‌های اصالح‌طلب است که‬ ‫ی لزوم بازگشت به‬ ‫امروز با توس��ل جستن به اس��تراتژ ‌‬ ‫عقب هاشمی س��عی دارند تا بدون کوچکترین ب رائتی‬ ‫از عملکرد فتنه‌آفرین خود یا دوستانشان در سال ‪،88‬‬ ‫بر آن تاکید دارند‪».‬‬ ‫این گزارش ادامه داده است‪« :‬اما اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫تنها به این اظهارنظرها بس��نده نکرده و امروز در مقام‬ ‫ش��اکی‪ ،‬از اصولگرایان بابت حمایت‌های اولی ه‌ش��ان‬ ‫از احمدی‌نژاد حساب‌کش��ی م ی‌کنند و رس��ما اعالم‬ ‫م ی‌نماین��د اصولگرای��ان بای��د از احمدی‌ن��ژاد اعالم‬ ‫ب رائت کنند! روزنام��ه اصالح‌طلب اعتماد در سلس��له‬ ‫مصاحب ه‌هایی که ب رای تحقق این هدف ترتیب داده در‬ ‫سوالی مش��ترک از تمامی‌مصاحب ه‌کنندگان م ی‌پرسد‬ ‫«چرا امروز اصولگرایان به‌دنبال اع�لام ب رائت از آقای‬ ‫احمدی‌نژاد هستند؟»‬ ‫احمدی‌نژاد اصولگراست‬ ‫مجید انصاری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬آقای احمدی‌نژاد از دل جری��ان اصولگرایی‬ ‫بیرون آمد‪ .‬اصولگرایان در انتخابات شورای شهر دوم‬ ‫وارد بازی شدند و از دل آن‏شورای شهر جریان جدیدی‬ ‫با همان تفکر اصولگرایی و همراهی اصولگرایان به نام‬ ‫آبادگران بیرون آمد و شورای شهر را در‏دست گرفت و‬ ‫آقای احمدی‌نژاد‪ ،‬شهردار جریان اصولگرا بود‪».‬‬ ‫این عضو مجمع تش��خیص تاکیده کرده است‪:‬‬ ‫«ما در مجمع روحانیون مبارز‪ ،‬نظام جمهوری اسالمی‬ ‫را قبول داریم‪ .‬ما قانون اساس��ی موجود را قبول داریم‪.‬‬ ‫ما حرکت‌ه��ای‏ب راندازانه را رد م ی‌کنی��م‪ .‬ما معتقد به‬ ‫اصالح��ات در درون نظام ب��ا همین س��اختار موجود‬ ‫هس��تیم‪ .‬این مس��ائل را بارها و بارها آقای خاتمی‏و‬ ‫دوس��تان اصالح‌طلب با صدای بلند گفته‌اند‪ .‬اگرچه ما‬ ‫قانون اساسی را وحی منزل نم ی‌دانیم‪ ،‬اما معتقدیم با‬ ‫همین قانون اساس��ی و‏بدون اعمال اراده شخصی و‬ ‫برخورد گزینش��ی م ی‌توان تامین منافع ملی را داشت‬ ‫و م ی‌توان چه��ره‌ای دموکراتیک از نظ��ام به نمایش‬ ‫‏گذاش��ت‪g».‬‬ ‫خنده‌هاي‬ ‫رئيس‌جمهور‬ ‫در نيوز‌ويك‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫لويي جرگه اصالح‌طلبان‬ ‫روزنامه آرمان نوشته است اصالح‌طلبان پس از مدت‌ها‬ ‫دوری از یکدیگر قرار است طی نشستی در دی ماه امسال‬ ‫دور هم جمع ش��وند‪ .‬در خبر آرمان آمده اس��ت‪« :‬نجفقلی‬ ‫حبیبی درخصوص برنامه تدارک دیده‌ش��ده و چش��م‌انداز‬ ‫پی ش‌بینی ش��ده ب رای حضور افراد و ش��خصی ت‌های این‬ ‫جریان در جلس��ه فوق‌الذک��ر نیز تصریح م ی‌کن��د‪« :‬قرار‬ ‫اس��ت این همایش بزرگ با مش��ارکت هم��ه احزاب عضو‬ ‫و تش��کل‌های اصالح‌طلب و همچنین ش��خصی ت‌های‬ ‫حقیقی و حقوقی جریان اصالحات صورت گیرد‪ .‬ب ی‌گمان‬ ‫ی شخصی ت‌ها و تشکل‌های اصالح‌طلب‬ ‫گردهم‌آوری تمام ‌‬ ‫زیر یک س��قف کار س��اده و س��هلی نیس��ت و باتوجه به‬ ‫جامعی��ت و تکثر این جری��ان نیازمند مداقه و س��عی وافر‬ ‫است‪».‬‬ ‫آرمان ادامه داده اس��ت‪« :‬حال باید دید این طلس��م‬ ‫چندساله که قرار است با برگزاری مجمع بزرگ اصالح‌طلبان‬ ‫شکسته شود‪ ،‬چه ثمراتی خواهد داشت و آیا م ی‌تواند نقطه‬ ‫عزیمتی ب رای گام‌گذاری در مسیری باشد که یک‌بار دیگر‬ ‫بادها را در بادبان کشتی اصالحات به خروش درآورد؟»‬ ‫نداریم‪ ،‬بعد از برگزاری هر انتخابات‪ ،‬بالفاصله ذهن‌ها‬ ‫به س��مت انتخابات بعدی س��وق داده م ی‌شود؛ مثال‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی که تمام ش��ده‪،‬‬ ‫ذهن‌ها به س��مت انتخابات ریاست‌جمهوری معطوف‬ ‫شده و دلیل ش��تابزدگی در ورود به این موضوع‪ ،‬فقدان‬ ‫احزاب و تش��کل‌های منسجم اس��ت‪ .‬وی بر این باور‬ ‫اس��ت که طرح چنین مباحثی منتج به ایجاد ش��کاف‬ ‫و رخنه در طی ف‌های مردم خواهد شد و همین امر نیز‬ ‫موجبات سوء‌استفاده دشمنان انقالب را فراهم خواهد‬ ‫کرد و رقابت‌های سالم را به تهاجم گروه‌ها بر یکدیگر‬ ‫تبدیل م ی‌کند‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫کاظم انبار‌لویی در س��رمقاله خود در روزنامه رسالت‬ ‫درباره ویژگ ی‌های رئی س‌جمهور آینده نوشته و تصریح کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬قاعدتا رئی س‌جمهور در ساحات سیاست‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫فرهنگ و اجتماع طب��ق فرآیندهای قانون��ی که در قانون‬ ‫اساسی و قوانین عادی وجود دارد باید شایستگی خود را در‬ ‫امر مدیریت کشور و حس��ن تدبیر در اداره امور نشان دهد‪.‬‬ ‫قاعدتا او شمه‌ای از این تدبیر ومدیریت‌ها را باید در کارنامه‬ ‫خود غیر از این مسند داشته باشد‪».‬‬ ‫سرمقاله نویس رس��الت ادامه داده‪« :‬آنچه گفته شد‬ ‫شمه‌ای از مطالبات مردم از ش��ورای نگهبان و نامزدهایی‬ ‫اس��ت که خود را در معرض آرای مردم قرار م ی‌دهند‪ .‬مردم‬ ‫م ی‌گویند پس از گذشت ‪ 3‬دهه از انقالب باید کسانی خود را‬ ‫در معرض رای بگذارند که خطاها و مشکالت روسای جمهور‬ ‫گذشته را در ساحات مختلف کمتر داشته باشند‪».‬‬ ‫پيروزي اوباما‬ ‫در تايم‬ ‫سايت‬ ‫تابناك در‬ ‫گزارشي به‬ ‫برگزاري‬ ‫نشست‬ ‫سوريه‬ ‫در تهران‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫سايت الف‬ ‫مصاحبه‌اي‬ ‫بامحمد‬ ‫خوش‌چهره‬ ‫درباره اوضاع‬ ‫كنوني اقتصاد‬ ‫انجام داده‬ ‫است‬ ‫‪29‬‬
‫نقدونظر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪30‬‬
‫آب‪ ،‬آب‪ ،‬آب‪ ...‬كجا بود؟‬ ‫در پاسخ به برخی شبهات‬ ‫زهیر توکلی‪ /‬نويسنده و شاعر‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫این روزها از این گوشه و آن گوشه‪ ،‬پرسش‌هایی حول‬ ‫کمو‌کیف آیین‌ه��ای عزاداری به‬ ‫و حوش تاریخ عاش��ورا و ‌‌‬ ‫گوش می‌رسد‪ .‬این ش��بهه‌ها گاه بدیهیات تاریخی را نشانه‬ ‫می‌رود‪ .‬به نظر می‌رس��د فضای سیاست‌زده ایران معاصر و‬ ‫اصرار برخی بر سیاس��ی کردن همه‌چیز و گره زدن تمامی‬ ‫‌امور مقدس به مسائل روز‪ ،‬باعث واکنش افراطی قشری از‬ ‫تحصیلکردگان جامعه شده است‪ .‬چندی پیش یکی از همین‬ ‫عزیزان که خویشاوند من است و می‌دانم فردی است معتقد‪،‬‬ ‫در كمال تعجب شبهاتی را با من درمیان می‌گذاشت حاکی از‬ ‫اینکه اصال امام حسین(ع) و همراهانش تشنگی نکشیده‌اند‬ ‫و این از مجعوالت روضه‌‌خوان‌هاس��ت! به غلط اس��تدالل‬ ‫می‌کرد کربال اصال بیابان نیس��ت‪ ،‬جلگه است و رودخانه از‬ ‫آنجا می‌گذرد‪ ،‬کلی درخت نخل در عکس‌های امروز کربال‬ ‫دیده می‌شود‪ ،‬هزارس��ال پیش زمین خنک‌تر از االن بوده و‬ ‫می‌شود تصور کرد کربال از امروزش هم سرسبزتر بوده است‪.‬‬ ‫بنا بر این در روز عاشورا گرمای آن‌چنانی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫تازه از همه اینها گذشته‪ ،‬امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع)‬ ‫می‌توانسته‌اند قدری بیشتر اسب بتازند و از جایی دورتر آب‬ ‫بردارند‪ ،‬به فرض هم که لش��کر یزید بخشی از ساحل رود‬ ‫را س��د کرده بوده‌اند‪ ،‬همه س��احل رود فرات ک��ه غیر‌قابل‬ ‫دسترس نبود؟‬ ‫وقتی آدمی‌با چنین پرسش‌هایی مواجه می‌شود‪ ،‬پیش‬ ‫از پاسخ‪ ،‬حرمان و حسرت را احساس می‌کند که چگونه در‬ ‫دلش می‌خلد‪ .‬حرمان و حسرت بر اینکه كار برخي جوانان به‬ ‫جایی رسیده که ترکش‌هایش به اعتقادات سنتی هزار ساله‬ ‫و بدیهیات تاریخ مقدس هم می‌گیرد‪ ،‬اما ما هنوز در کش و‬ ‫قوس امور روزمره و برخي مسائل سياسي در سير هستيم‪.‬‬ ‫به او پاسخ دادم اوال جلگه‌ای بودن یک اقلیم‪ ،‬دلیلی بر گرم‬ ‫نبودن آن نمی‌ش��ود و مثال آن‪ ،‬بس��یاری از مناطق جنوب‬ ‫ایران اس��ت؛ ثانیا اردوگاه امام‌حس��ین – علیه‌السالم – در‬ ‫محاصره بود؛ ثالثا از هر نقطه رودخانه نمی‌شد آب برداشت‬ ‫همان‌طور که االن هم نمی‌شود برای آشامیدن از هر جای‬ ‫رودخانه آب برداشت؛ کلماتی مثل آبشخور در زبان فارسی‬ ‫و منهل در زبان عربی برای همین وضع شده‌اند که داللت‬ ‫کنند بر نقاط خاصی از یک رودخانه یا نهر آب که می‌شود از‬ ‫آن آب برداشت؛ رابعا وقتی درحالت جنگ و گریز هستی و‬ ‫در محاصره‌ای‪ ،‬نمی‌توانی از حدی بیشتر از اردوگاه خود دور‬ ‫شوی‪ ،‬حتی اگر در اوج بی‌آبی باشی زیرا احتمال فاجعه‌های‬ ‫بدتر می‌رود‪.‬‬ ‫خامسا اصل قضیه بی‌آبی و تش��نگی مربوط می‌شود‬ ‫به س��اعاتی از صبح روز عاش��ورا به بعد؛ زیرا بنا بر شهادت‬ ‫مقاتل معتبر‪ ،‬حتی شب عاشورا هم آب در خیمه‌گاه شریف‬ ‫بوده است‪ ،‬نشان به آن نش��ان که روایت می‌کنند که برخی‬ ‫اصحاب امام حسین – علیه‌السالم – آن شب‪ ،‬با سهم آبی‬ ‫که در اختیار داشته‌اند‪ ،‬غسل ش��هادت کرده‌اند؛ البته در آن‬ ‫روزگار‪ ،‬اصوال با کمترین مقدار آب‪ ،‬غسل می‌كرده‌اند چنان‬ ‫که در روایتی از حضرت رسول – صلی‌اهلل علیه و آله‌–کسی‬ ‫که با بیش از یک من آب (یعنی سه لیتر آب) غسل کند‪ ،‬مورد‬ ‫سرزنش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از س��اعاتی پس از اذان صبح‪ ،‬آب در خیمه‌گاه شریف‬ ‫تمام ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین باید دق��ت کرد چه بر س��ر آن‬ ‫بزرگواران رفته که خود مس��اله تش��نگی‪ ،‬به یک��ی از ابعاد‬ ‫ناراحت‌کنن��ده واقعه تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬نکته نخس��ت‪،‬‬ ‫وج��ه ناجوانمردانه این کار اس��ت؛ کاری که کاف��ر با کافر‬ ‫نمی‌کند؛ بلکه آدمی‌با س��ایر آفريده‌ه��اي خداوند هم روا‬ ‫نمی‌دارد‪ ،‬چنان‌که یکی از این اش��قیا خطاب به امام حسین‬ ‫ علیه‌الس�لام – گفت که چرندگان و درن��دگان بیابان را‬‫می‌گذاریم از این آب بخورند‪ ،‬اما تو را نه‪ .‬می‌خواهم بگویم‬ ‫که خود آنها هم با کمال بدذات��ی و خباثتی که از آنها انتظار‬ ‫می‌رود‪ ،‬می‌دانستند چه می‌کنند و وقوف داشتند به اینکه با‬ ‫این کار بی��ش و پیش از جنبه فیزیکی آن‌که رنج تش��نگی‬ ‫است‪ ،‬دارند دل امام حس��ین – علیه‌السالم – و خانواده‌اش‬ ‫و آن بچه‌های معصوم را می‌سوزانند‪( .‬زهی خیال باطل که‬ ‫آنان داشتند و چه گواهی بر شکس��ت آنان بهتر از آن جمله‬ ‫حضرت زینب ‪ -‬علیه‌السالم – که فرمود‪ :‬ما رایت اال جمیال؛‬ ‫من جز خداوند جمیل و زیبا هیچ‌چیز ندیدم‪ ).‬نکته دوم این‬ ‫است که آن عزیزان‪ ،‬درحال نبرد بودند و در کشاکش جنگ و‬ ‫گریز و زخم و خونریزی‪ ،‬تشنگی ده‌ها و صدها برابر می‌شود‪.‬‬ ‫نکته س��وم این اس��ت که آدمی‌درحال هیجان و استرس‪،‬‬ ‫نیازش به آب چندین برابر می‌شود‪.‬‬ ‫در نظر بگیرید کودکانی را که نباید از خیمه‌ها بیرون‬ ‫بیایند؛ خیمه‌هایی که بنابر گواهی مقاتل معتبر‪ ،‬با ریسمان به‬ ‫هم وصل شده بودند و پشتشان هم به شکل هاللی خندق‬ ‫کنده شده بود و در خندق از ساعتی پیش از آغاز جنگ‪ ،‬خار‬ ‫و بوته و هیزم افکنده بودن��د و آتش زده بودن��د تا مبادا آن‬ ‫حرامزادگان حرام لقمه از پش��ت به زنان و کودکان هجوم‬ ‫ببرند‪ .‬گرمای اواس��ط مهرماه منطقه گرمس��یری و نسبتا‬ ‫شرجی کربال را هم بیفزایید و از همه مهمتر هلهله وحشیانه‬ ‫چند‌هزار دشمن درنده خوی وقیح را و س��وگواری زنانی را‬ ‫که م��ادران و خواهران این کودکان بوده‌ان��د بر جنازه‌های‬ ‫پاره‌پاره مردانی که پدران و برادران و عموها و پسرعموهای‬ ‫این کودکان بوده‌اند؛ در چنین حالتی این کودکان را چگونه‬ ‫می‌شود از فرجام قطعی جنگ منصرف کرد و به چه شیوه‌ای‬ ‫و با چه ش��گردی و به کدامین‌ترفند می‌شود کاری کرد که‬ ‫آنها این صحنه‌ها را نبینند و آن صداها را نشوند؟ آیا خیمه‌ای‬ ‫مخصوص نگهداری و سرگرم کردن کودکان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود؟ آیا همت و توجه برخی بانوان خیمه‌گاه شریف تا‬ ‫پیش از لحظه نهایی و عروج امام حس��ین ‪ -‬علیه‌السالم –‬ ‫معطوف به نگهداری و سرگرم کردن بچه‌ها بوده؟ تا آنکه آن‬ ‫لحظه فرا برسد که شاعر گفته است‪:‬‬ ‫عصر ماتم‌زده عاشوراست‬ ‫کاری از دست کسی ساخته نیست‬ ‫به فرض هم که خیمه‌ای برای نگهداری و س��رگرم‬ ‫کردن کودکان در کار بوده و ب��ه فرض هم که برخی بانوان‬ ‫بزرگوار حرم حس��ینی‪ ،‬به‌رغم تکان‌ها و تنش‌های ثانیه به‬ ‫ثانیه آن روز‪ ،‬از بچه‌ها پرستاری می‌کردند و می‌خواستند و‬ ‫تالش می‌کردند که سر آنان را گرم کنند‪ ،‬اما با چه وسیله‌ای؟‬ ‫مگر آبی بود؟ غذایی بود؟ (که اگ��ر غذایی هم بود به خاطر‬ ‫بی‌آبی نمی‌ش��د به بچه‌ها داد تا مبادا تش��نه‌تر شوند‪ ).‬مگر‬ ‫فضایی برای ب��ازی بچه‌ها وجود داش��ت؟ اصال آن بچه‌ها‬ ‫اگر از بنی‌هاشم بودند‪ ،‬خون پیامبر(ص) و موال علی(ع) در‬ ‫رگ‌هایش��ان بود و اگر از فرزندان اصحاب امام حسین(ع)‬ ‫بودند‪ ،‬خون بزرگترین مردان آن روزگار از اصحاب پیامبر و‬ ‫جنگاوران بزرگ کوفه‪ ،‬بصره و یمن در رگ‌هايشان بوده‪ .‬آیا‬ ‫چنین کودکانی از چنان نسلی‪ ،‬زیر بار شگرد و شیوه و‌ترفند‬ ‫برای منصرف شدن حواسشان می‌رفتند؟ چنان بچه‌هایی را‬ ‫اصال می‌شد در آن بحبوحه سرگرم کرد؟‬ ‫این بچه‌ه��ا آدمی��زاد بودن��د و هرقدر ه��م که بچه‬ ‫شیربه‌ش��یر برود‪ ،‬آخر بچه بودند و دیدن آن همه مصیبت‪،‬‬ ‫در یک روز‪ ،‬چه حجم��ی‌از هیجان درد بر قلب این کودکان‬ ‫وارد می‌ک��رد و آب‪ ،‬آب‪ ،‬آب ک��ه عنص��ر تس��لی‌بخش و‬ ‫تس��کین‌دهنده هیجانات عصبی و روانی اس��ت‪ ،‬کجا بود؟‬ ‫بزرگترها دم فرو بس��ته بودند و تش��نگی را مثل بار امانت‬ ‫می‌کش��یدند‪ ،‬ولی بچه‌ها ش��اید ناله العطش را بهانه کرده‬ ‫بودند و ش��اید این کار ناخودآگاه ص��ورت می‌گرفت تا مثال‬ ‫به روی خودش��ان نیاورند ک��ه آنها هم می‌دانن��د اینجا چه‬ ‫خبر اس��ت و چه می‌گ��ذرد‪ .‬اینها همه قابل ح��دس و قابل‬ ‫درک است‪.‬‬ ‫این توضیحات را که برای آن خویشاوند عزیزم دادم‪،‬‬ ‫قدری راضی ش��د ولی بالفاصله شبهات بعدی را یکی پس‬ ‫از دیگری در میان می‌گذاش��ت و من در دل می‌گریستم بر‬ ‫غربت امام حسین ‪ -‬علیه‌السالم – که دشمنان آن خاندان‬ ‫پاک از یهود و نصارا و بدتر از یه��ود و نصارا یعنی وهابی‌ها‬ ‫و بهایی‌ها از یک طرف و دوس��تان ن��ادان و نااهل از طرف‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬کاری کرده‌اند که م��ا امروز حتی ب��ا برخی جوانان‬ ‫معتقدمان باید درباره اولیات و بدیهیات تاریخی بحث کنیم‪.‬‬ ‫در شماره‌های بعد‪ ،‬قدری درباره برخی از این شبهات‪ ،‬سخن‬ ‫خواهیم گفت‪g .‬‬ ‫‪31‬‬
‫ما همه تهرانی‌مقدم هستیم‬ ‫سرداري كه جاودانه شد‬ ‫مصطفي شوقي ‪ /‬دبير گروه جهان جديد‬ ‫نـقدونظر‬ ‫پرواز ما با آن صدا همراه بود؛ ما به ش��رق می‌رفتیم و‬ ‫صدا اما از غرب آمد‪ .‬جایی نزدیک خانه‌مان‪ .‬وقتی موبایل را‬ ‫روش��ن کردم‪ ،‬اس‌ام‌اس بود که پشت هم می‌آمد و صدایی‬ ‫که نگرانم بود؛ می‌گفت صدا آن‌قدر بلند بوده که خانه تکان‬ ‫شدیدی خورده بود‪ ،‬فکر می‌کرده ش��اید هواپیمایی دوباره‬ ‫سقوط کرده باشد‪.‬‬ ‫تازه به مشهد رسیده بودیم و به رسم ادب پابوس حرم‬ ‫امام رضای ایران‪ .‬بی‌تکلف در حیاط بزرگ رضوی می‌رفتیم‬ ‫و خوشحال و سرخوش‪ .‬تا شب همین‌طور اس‌ام‌اس می‌آمد‬ ‫و خبر از انفجاری بزرگ در منتهی‌علیه غرب تهران جایی در‬ ‫جاده مالرد‪ .‬تا شب خیلی حرف‌ها زده شد‪ ،‬از اینکه پمپ‌بنزین‬ ‫بوده‪ ،‬پادگان بوده انبار مهمات بوده‪ ...‬ساعت دو اخبار چیزی‬ ‫گفت که مثل همیش��ه نشان نبودن یک اس��تراتژی دقیق‬ ‫رس��انه‌ای در بحران‌هاس��ت‪ .‬همین‌طوری خبر می‌آمد‪ ،‬تا‬ ‫ساعت‌ها کسی نمی‌دانست چه شده و کیست‪ .‬خبرگزاری‌ها‬ ‫خبر زدند که یکی از فرماندهان سپاه در میان شهداست‪ .‬بعد‬ ‫خبری دیگر و همین‌گونه اخبار‪ ،‬تا ش��ب که خبر آمد‪ .‬حسن‬ ‫تهرانی‌مقدم را خیلی‌ها نمی‌شناختند‪ ،‬خواص اما او را خوب‬ ‫می‌دانستند و مردم اما نه‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫حاج حسن مقدم‬ ‫در زمان زندگي‬ ‫براي مردم ناشناس‬ ‫بود اما پس از‬ ‫شهادتش بسيار از‬ ‫رشادت‌هايش گفته‬ ‫شد‬ ‫‪32‬‬ ‫بچه الغر اما سر به زیر و مو فرفری سرچشمه‪ ،‬خیلی‬ ‫دوست داشت مهندس ش��ود‪ ،‬پدرش محمود تهرانی خیاط‬ ‫بود و در خیابان شکوفه و بعد از بهارستان بساط دوخت و دوز‬ ‫داشت‪ .‬در همین محله درس خواند و دیپلم گرفت‪ ،‬اما یک‬ ‫اتفاق باعث شد که مسیر زندگی‌اش عوض شود‪.‬‬ ‫در آنجا مسجدی بود زیر نظر عالمی‌فرزانه که هنوز در‬ ‫قید حیاط است ‪ -‬بعدها او را پس شهادت شهید تهرانی‌مقدم‬ ‫دیدم‪ -‬عالمی‌ وارسته اس��ت و‌بی‌تکلف؛ آیت‌اهلل سید‌علی‬ ‫لواسانی امام‌‌جماعت و مدیر مسجد زینب کبرای سرچشمه‬ ‫بود‪،‬جایی که این روزها اگر مراسمي‌است مثل عید غدیر بعد‬ ‫از شهادت تهرانی‌مقدم حداقل دو جین سردار سپاه می‌بینی‬ ‫و کلی مهندس و معلم و‪...‬‬ ‫آیت‌اهلل لواسانی می‌گوید‪« :‬محل ما خیابان امیرکبیر‪‌،‬‬ ‫کوچه آمیز‌محمود وزیر است‪ .‬آنجا یک مسجد و یک حوزه‬ ‫علمیه داریم و خانه ما هم کنار مسجد است‪ .‬وقتی می‌رفتیم‬ ‫برای نماز‪ ،‬کارهای دیگری هم می‌کردیم‪ .‬مثال با نوجوانان‬ ‫کار می‌کردیم و برایشان نامه داشتیم‪ .‬یک گروه سرود هم‬ ‫درس��ت کرده بودیم که در روزهای انق�لاب برای خودش‬ ‫بروبیایی داش��ت‪ .‬مس��جد پررونقی بود و بچه‌های خوبی‬ ‫در آن رفت‌و‌آمد می‌کردند‪ .‬برخی که نمی‌آمدند‪ ،‬کس��ی را‬ ‫می‌فرس��تادم و می‌گفتم بگویید آقای لواسانی کارتان دارد‪.‬‬ ‫به‌دنبالش��ان می‌رفتیم‪ .‬الحمداهلل آن نس��ل حاال س��ردار و‬ ‫سرتیپ ومتخصص شده‌اند و برای خودشان بروبیایی دارند‬ ‫خدارا شکر‪»...‬‬ ‫سه برادر بودند‪ .‬محمد‌آقا که االن هستند‪ ،‬حاج حسن‬ ‫آقا و ش��هید علی‪ ،‬برادر اینها‪ .‬مادر خوب و متدینی داشتند‪.‬‬ ‫حاج‌آقا لواس��انی اما در مورد حس��ن تهرانی‌مقدم یک جور‬ ‫حس غریبی داشت؛ بعد از شهادتش «اینها رو آورد مسجد‬ ‫پیش ما‪ .‬چقدر این جاج حس��ن آقا با اخالص بود‪ .‬ما با اینها‬ ‫مانوس بودیم و برایشان کالس گذاش��ته بودیم وبرایشان‬ ‫احکام می‌گفتیم‪ .‬چقدر بچه‌های خوبی بودند‪».‬‬ ‫نزدیک انقالب بود که در دانش��گاه قبول شد‪ ،‬مقطع‬ ‫فوق‌دیپلم در رشته صنایع (برش قطعات صنعتی) را مدرسه‬ ‫عالی تکنیکیوم نفیس��ی گذراند‪ .‬در روزه��ای انقالب مثل‬ ‫خیلی از جوانان سر پرشوری داش��ت؛ در روزهای منجر به‬ ‫پیروزی انقالب به اتفاق دوستانش در فعالیت‌های زیرزمینی‪،‬‬ ‫نارنجک‌های دستی می‌‌ساخت آن هم با استفاده از سه راهی‬ ‫لوله آب‪ .‬ش��ب ‪‌22‬بهمن در میدان امام حس��ین(ع) (فوزیه‬ ‫سابق) با پرتاب نارنجک دستی یک خودروی نظامی ارتش‬ ‫را مصادره و سرهنگ سوار بر خودرو را به اسارت درآورد‪.‬‬ ‫هن��وز درس می‌خواند‪ ،‬پس از فوق‌دیپلم‪ ،‬مهندس��ی‬ ‫صنایعش را گرفت‪ .‬آن روزها خیلی‌ها به س��پاه می‌رفتند و‬ ‫مهندس الغر مسجد زینب‌‌کبری هم به تاسی از دوستانش‬ ‫به سپاه رفت و در بس��یاری از غائله‌ها همراه دیگر سپاهيان‬ ‫بود‪ .‬در عملیات ثامن‌االئمه که منجر به رفع محاصره آبادان‬ ‫شد‌‪ ،‬از جمله غنائم به دست آمده از عراق یک آتشبار توپخانه‬ ‫‪ 155‬میلی‌متری کشش��ی بود که از جانب دشمن در شمال‬ ‫آبادان بین دارخوین و پل مارد مستقر بود‪ .‬این آتشبار توپخانه‬ ‫بالفاصله تعمیر و عملیاتی شد‪.‬‬ ‫حاج حس��ن بعد از عملیات ثامن‌االئمه متوجه ضعف‬ ‫آتش‌پش��تیبانی خودی مس��تقر در خطوط‌مقدم جنگ شد‪‌،‬‬ ‫مدت‌ه��ا روی این موض��وع فکر ک��رد و س��رانجام طرح‬ ‫ساماندهی آتش پش��تیبانی را به‌صورت س��نجیده و مدون‬ ‫تقدیم حس��ن باقری کرد‪ .‬نامه را محسن رضایی‪ -‬فرمانده‬ ‫وقت کل سپاه‌پاسداران انقالب اسالمی‪ -‬امضا کرد و تحویل‬ ‫حسن باقری داد و حسن باقری آن را به حسن مقدم داد‪ .‬حاج‬ ‫حس��ن نامه تایپ ش��ده را خواند و دید طرح خودش درباره‬ ‫س��اماندهی خمپاره‌اندازها به‌‌منظور پش��تیبانی از نیروهای‬ ‫پیاده است‪ .‬نامه خطاب به فرماندهان قرارگاه قدس‪ ،‬نصر‪،‬‬ ‫فجر و فتح سپاه در جبهه‌های جنوب بود‪« :‬برادر حسن مقدم‬ ‫به‌عنوان فرمانده پشتبیانی کننده آتش‌های خمپاره‌ای سپاه‬ ‫معرفی می‌شوند‪ ،‬الزم است با او همکاری کنید‪».‬‬ ‫این اما راه حس��ن تهرانی‌مقدم این نبود‪ ،‬او بعد از این‬ ‫واحد توپخانه را تاس��یس کرد‪ .‬او صاح��ب ایده‌های بزرگی‬ ‫بود‪ ،‬سازماندهی «فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه‪».‬‬ ‫رفیق‌دوس��ت کارهایی در این زمینه شروع کرده بود و حاال‬ ‫منتظر نظر امام(ره) بودند‪ .‬امام(ره) پس از اینکه موشک باران‬ ‫عراقی‌ها ش��دت گرفت اجازه دادند؛ اولین موشک ایران به‬ ‫کرکوک شلیک شد‪ .‬دومین موشک هم به بانک ‪ 18‬طبقه‬ ‫رافدین بغداد اصابت کرد و موشک بعدی در باشگاه افسران‬ ‫ارتش عراق در بغداد فرود آمد و حدود ‪ 200‬نفر از فرماندهان‬ ‫عراقی را به هالکت رساند‪ .‬این راهی بود که تهرانی‌مقدم تا‬ ‫روزهای پایانی زندگی‌اش به‌دنبال آن بود‪ .‬موشک که پیش‬ ‫از این در زمان ش��اه هیچ‌گاه در دکترین نظامی ایران جایی‬ ‫نداش��ت حاال با همت تهرانی‌مقدم به ابزار مهم بازدارندگی‬ ‫تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫اما یک چی��ز تهرانی‌مق��دم را متمایزکرده ب��ود‪ ،‬او تا‬ ‫روزهای آخر هیچ تغییری نس��بت به گذش��ته نکرده بود‪،‬‬ ‫همانطور‌بی‌تکلف بود‪ .‬س��رداری که جاودانه ش��د‪ .‬یکی از‬ ‫دوستان او در سفر مش��هد با ما همراه بود‪ ،‬آخرهای شب در‬ ‫اتاق مار زد و‌بی‌اختیار گریه می‌کرد‪ .‬تازه فهمیده بود‪ ،‬خیلی‌ها‬ ‫تازه فهمیده بودند چه کسی از دست رفته است‪ .‬این‌روزها در‬ ‫تهران‪ ،‬تابلوهای تبلیغاتی است که عکس شهید تهرانی‌مقدم‬ ‫روی صورت مردم قرار دارد‪ .‬نوش��ته‪ ،‬ما همه تهرانی‌مقدم‬ ‫هستیم‪ ،‬البته‪.‬‬
‫بحران در سیاست مدرن‬ ‫زنجيره‌اي از مشكالت اخالقي سياستمداران غربي‬ ‫فرشاد مهدی‌پور‪ /‬كارشناس سياسي‬ ‫هست؛ سارکوزی دیوانه با یک مانکن بدنام ازدواج می‌کند و‬ ‫ایضا؛ جانشین او‪ ،‬اصال زن ندارد و به روشنی از لفظ شریک‬ ‫جنسی برای هم‌زندگی‌اش اس��تفاده می‌شود؛ رئیس سابق‬ ‫نـقدونظر‬ ‫ژنرال جو آلن متهم به روابط غيراخالقي شد‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاس��ت و فرهنگ‪ ،‬جهان‌های��ی جدا از هم‬ ‫نیستند و به قاعده ادبیاتی پارسونزی‪ ،‬چنان عروسک‌هایی‌اند‬ ‫که مرتبا در دل یکدیگر فرو می‌روند و در عین منفک بودن‪،‬‬ ‫درونی و مرتبط با همند‪ .‬حاال در آمریکایی که همین منطق‪،‬‬ ‫طالیه‌دار توصیف نظم متجددانه آن است و شاید از سویی‬ ‫دیگر براساس همین ایده‪ ،‬سامان یافته‪ ،‬همه‌چیز به‌طرزی‬ ‫باورنکردنی‪ ،‬تو در تو ش��ده و نیویورک را آب برده و آبروی‬ ‫سیاستمدارانش را هم و حاال جهانی به‌خواب رفته‪ ،‬نظاره‌گر‬ ‫اتفاقاتی در ب��اال و پایین امنیتی‌ترین س��ازمان‌های مدعی‬ ‫جهانی است که عین‌تریلرهای سیاسی‌هالیوود است‪ .‬گویی‬ ‫رابطه فیلم‌های‌هالیوودی و زندگی سیاستمداران آمریکایی‌‬ ‫به‌قاعده مر ‌غ و تخم‌مرغ‌هایی است که احتماال کسی جوابی‬ ‫برای تقدم وجود یکی بر دیگری آن ندارد؛ فساد در باالترین‬ ‫سطوح حاکمیت‪ ،‬مفقودش��دن زن (یا زنان) مرتبط با ماجرا‬ ‫(که احتماال به طرزی وحش��یانه و مرموز کشته شده‌اند) و‬ ‫استعفای مقام مسئول مذکور جلوی دوربین‌های تلویزیونی‬ ‫و عذرخواهی و‪ ...‬و نقطه؛ پایان ماجرا‪.‬‬ ‫اینجا نقطه تالقی سیاس��ت و اقتصاد و فرهنگ است‬ ‫و ب��از هم به قاع��ده‌ای پارس��ونزی‪ ،‬نظام فرهنگی اس��ت‬ ‫که نظام‌های ش��خصیتی و اجتماعی را س��ازمان می‌دهد‪،‬‬ ‫هنجارهایش را تنظیم می‌کند و ب��رای آن حدود می‌گذارد‪.‬‬ ‫در این نظام فرهنگی‪ ،‬سال‌هاست زیربنای خصوصی‌ترین‬ ‫امر انسانی را سست کرده‌اند و اساسا این نکته‌ای تاریخی‬ ‫در مغرب زمین اس��ت و پیوسته‬ ‫با الهیات مس��یحی؛ در شریعتی‬ ‫که طالق‪ ،‬تنها ب��ا مرگ جاری‬ ‫می‌شود‪ ،‬امکان خروج از زندگی‬ ‫بس��ته و سخت میس��ر نیست و‬ ‫احتماال ابتن��ای اولی��ه‪ ،‬رهایی‬ ‫از س��ختی‌ای بوده که امروز‪ ،‬با‬ ‫تخصیصاتی فرویدی‪ ،‬در قداست‬ ‫خواسته‌ای غریزی و اولیه‪ ،‬تبلور‬ ‫یافته است‪ .‬به‌عبارت روشن‌تر‪،‬‬ ‫مرد یا زن ناراضی در خانواده‌ای‬ ‫معتقد به یکی از فرق مسیحیت‪،‬‬ ‫امکان رهایی قانونی و ش��رعی‬ ‫از ُعس��ر و َحرج زندگی مشترک‬ ‫را نداش��ته‌اند و الجرم‪ ،‬نیازهای‬ ‫خ��ود را در چارچ��وب‌ روابطی‬ ‫پنهان و ممن��وع و نامش��روع‪،‬‬ ‫تعقیب می‌کرده‌ان��د؛ رفته‌رفته‬ ‫این رفت��ار غیرعادی‪ ،‬ش��کلی‬ ‫عرفی یافته و خود به ضابطه‌ای‬ ‫مقب��ول در زندگ��ی بدل ش��ده‬ ‫(درس��ت همانند بالیی که پس‬ ‫از دوگانه‌انگاری‌های دکارتی بر‬ ‫سر فکر و فلسفه آمد و راه زمین‬ ‫و آسمان از هم گسست) و حتما‬ ‫در پیوندی با نف��س رمیده‪ ،‬مرز‬ ‫رابطه یک زن‪ -‬چند مرد یا بالعکس درنوردیده شده و امروز‬ ‫به جایی می‌رسد که همجنس‌گرایی‪ ،‬در قانون مدنی بسیاری‬ ‫از ممالک ینگه دنیا‪ ،‬در تغییر شناسنامه‌ای عنوان پدر و مادر‬ ‫به والدین‪ ،‬خود را علنی و قانونی می‌کند‪.‬‬ ‫تغییر این نظام فرهنگی‪ ،‬همه ارکان و س��طوح دیگر‬ ‫را نیز دس��تخوش جابه‌جای��ی می‌کند و مرز خواس��ته‌ها و‬ ‫اشتیاق‌های ش��خصی را به‌گونه‌ای خاص گسترش داده یا‬ ‫محدود می‌سازد و در نهایت‪ ،‬نظام اجتماعی که محل تجلی‬ ‫و تسلط و انطباق اراده‌هاست‪ ،‬شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫فاجری همچ��ون «دیوی��د پترائوس» ک��ه صراحتا‬ ‫می‌گوید‪ :‬همه روسای پیشین سیا نیز چنین کارهایی کرده‌اند‪،‬‬ ‫اسب افتاده‪،‬‬ ‫اما کسی آبروی‌شان را نبرده است‪ ،‬اکنون که از ْ‬ ‫دهان گشوده و حرف‌هایی می‌زند که جز یک انتحار سیاسی‬ ‫رنگ دیگری ندارد‪ ،‬اما این نه همه ماجراست و نه حتی اصل‬ ‫آن‪ .‬سخن بر سر این نیست که چه دسیسه‌ها و سیاست‌هایی‬ ‫پشت داستان اس��ت که چگونه یک جمهوریخواه حاضر در‬ ‫دولت دموکرات‌ها‪ ،‬باقی می‌ماند و این رس��وایی جنسی رخ‬ ‫می‌دهد و نه «می��ت رامنی» دم بر م��ی‌آورد و نه دیگران و‬ ‫انتخابات هم‪ ،‬خوش و خرم تمام می‌شود و‪ ...‬بلکه حرف این‬ ‫اس��ت که چنین مرد قدرتمند و پرنفوذی در هنگامه‌ای که‬ ‫افغانستان و عراق و دیگر ممالک خاورمیانه را در‌می‌نوردیده‌‪،‬‬ ‫با چه آزادی‌ عملی‪ ،‬همین رفتارها را انجام داده و هیچ‌کس‬ ‫را نیز به واکنش وانداش��ته و چرا وانداشته؟ امر جنسی‪ ،‬دال‬ ‫مرکزی توحش مدرن است و اساس زندگی غربی‌شده‪ ،‬بدون‬ ‫آن معنا نمی‌یاب��د و این معنا هم��ه ارکان و اضالع را از خود‬ ‫متاثر می‌کند‪ ،‬به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان فرد رده‌‌باالیی را‬ ‫تصور کرد که چنین خواسته‌ها و خواهش‌هایی نداشته باشد‪.‬‬ ‫فهرست بلندباالی غربی‌های درگیر این ماجراها را بنگرید‪:‬‬ ‫برلوسکنی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ایتالیا رسما مجالس خوشگذرانی‬ ‫برگزار می‌کند و بازهم انتخاب می‌ش��ود و س��رخوش هم‬ ‫بانک جهانی به اتهام چنین رس��وایی‌هایی کله‌پا می‌شود و‬ ‫ده‌ها مورد دیگر‪.‬‬ ‫تنها مرور همین موارد‪ ،‬سرسام‌آور است و نگران‌کننده‪،‬‬ ‫اما باز هم باید الیه‌ای دیگر را دی��د و آن اینکه گویی نوعی‬ ‫بازگش��ت در توحش مدرن در حال ش��کل‌گیری اس��ت؛‬ ‫بازگش��تی حیرت‌انگیز و عجی��ب‪ .‬دو دهه پی��ش که بیل‬ ‫کلینتون‪ ،‬همسر همین وزیر‌خارجه بزک‌کرده کنونی آمریکا‪،‬‬ ‫درگیر ماجرایی با مونیکا لوینسکی شد‪ ،‬محور اصلی اتهام‪،‬‬ ‫رسوایی جنسی نبود‪ ،‬بلکه دروغگویی و سوءاستفاده از قدرت‪،‬‬ ‫لبه‌های تیز حمله به وی تلقی می‌شد‪ ،‬اما در این ماجرای اخیر‪،‬‬ ‫غربی‌ها به صراحت از تعبیر ‪ sex scandal‬برای توصیف‬ ‫افتضاحات رئیس س��یا بهره می‌گیرند‪ ،‬آن‌هم در جایی که‬ ‫دیگر‪ ،‬همه قوانین در جهت تثبیت آزادانه زندگی‌جنس��ی‪،‬‬ ‫در حال تغییر اس��ت‪ :‬س��قط جنین‪ ،‬تغییر جنسیت‪ ،‬حضانت‬ ‫فرزندان و‪ ...‬چرا چنین دگردیسی‌ای در حال رخ دادن است‬ ‫یا الاقل می‌توان نشانه‌های تغییر را در آن دید؟ فروید اول‪،‬‬ ‫بی‌مرزی جنسی را توصیه می‌کرد و فروید آخر‪ ،‬مرگ را محور‬ ‫زندگی می‌دانست؛ شاید او‪ ،‬هر‌چه به آخر عمر خود نزدیک‌تر‬ ‫می‌شد‪ ،‬بیش��تر پی می‌برد که بش��ر متجدد‪ ،‬در چه گردتبی‬ ‫گرفتار اس��ت و از آن خالصی ندارد و همی��ن بود که باعث‬ ‫شد پیکان اندیش��ه‌هایش را تغییر‌دهد و این احتماال همان‬ ‫تصویری است که پس ذهن ساکنان مغرب‌زمین نشسته و‬ ‫حذ‌ف‌شدنی هم نیس��ت‪.‬وجهی دیگر از این استدالل را در‬ ‫ن همه‌سر‬ ‫ی سویل و بی بی سی می‌توان دید؛ ای ‌‬ ‫ماجرای جیم ‌‬ ‫و صدا و فغان بر س��ر ب��ر باد‌رفتن اعتماد اف��کار عمومی در‬ ‫انگلستان‪ ،‬حول چه چیزی چرخ می‌زند‪ :‬سوءاستفاده جنسی از‬ ‫کودکان‪ ،‬آن هم در کشوری که طالیه‌دار همجنس‌گرایی و‬ ‫رفتارهای نابخردانه دیگر است‪.‬‬ ‫پ��س در اینجا ه��م‪ ،‬چیزی که‬ ‫اعتراض��ات را ش��کل می‌دهد‪،‬‬ ‫همان نگرانی عمیقی است که‬ ‫پس ذهن مخاطب��ان در جریان‬ ‫است؛ امری ناروشن و مبهم که‬ ‫می‌توان نس��بت آن را با ناتوانی‬ ‫تجدد‪ ،‬در نف��ی و جرح و اصالح‬ ‫یکی از اساسی‌ترین وجوه زندگی‬ ‫بشری دید‪ :‬نهاد خانواده‪ .‬غرب‬ ‫با همه کبکب��ه و دبدبه در حال‬ ‫پاپس کش��یدن یا حداقل دچار‬ ‫اختالل‌ش��دن از ناحی��ه نهادی‬ ‫اس��ت ک��ه نتوانس��ته ب��ا همه‬ ‫دس��تکاری‌ها و دست‌اندازی‌ها‬ ‫و دس��ت‌درازی‌ها‪ ،‬ماهیت آن را‬ ‫تغییر دهد یا نف��ی کند‪ .‬خانواده‪،‬‬ ‫نهادی ک��ه موجد تم��دن بوده‬ ‫و درست مانند نشس��تن بر سر‬ ‫شاخه‪ ،‬غرب‪ ،‬رفته‌رفته ریشه آن‬ ‫را زده است؛ بی‌توجه به آنکه این‬ ‫شاخه‪ ،‬اصیل و قدیمی و حتی به‬ ‫عبارتی‪ ،‬جزئی از نظام تکوینی‬ ‫خلقت است و نمی‌توان آن را از‬ ‫جا برکند‪ .‬غرب پیش‌رفته‪ ،‬حاال‬ ‫نهاد اولیه خانواده را وانهاده و در‬ ‫هر جایی که رسوایی رخ می‌دهد‪ ،‬زیربنای نظری اعتراض و‬ ‫سنجش میزان فاجعه‪ ،‬نسبتی است که با این مقوله می‌یابد‪،‬‬ ‫خواه گفته شود و خواه ناگفته بماند‪g .‬‬ ‫‪33‬‬
‫نـقدونظر‬ ‫عصر ملت‌ها‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫تحوالت خاورميانه چه تغييري در توازن قوا ايجاد كرده است؟‬ ‫دكتر كيهان برزگر ‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫تحوالت جه��ان عرب نقطه عطف��ی در توازن قدرت‬ ‫در منطق��ه خاورمیانه محس��وب می‌ش��ود‪ .‬پی��ش از این‬ ‫«توازن قدرت» در منطقه در س��طح بازیگران کالس��یک‬ ‫یعنی دولت‌ه��ا صورت می‌گرفت که آس��ان‌تر و س��ریع‌تر‬ ‫بود‪ .‬اما با بروز تح��والت عربی «توازن ق��درت» همزمان‬ ‫بر محور «پویایی‌های سیاس��ت داخل��ی» جوامع عربی و‬ ‫«نقش دولت‌ها» ص��ورت می‌گیرد‪ ،‬بنابرای��ن در ماهیت‪،‬‬ ‫پیچیده‌تر و کندتر است‪ .‬با بروز تحوالت جهان عرب‪ ،‬مسائل‬ ‫سیاس��ی‪ -‬اجتماع��ی داخل��ی کش��ورهای عرب��ی مث��ل‬ ‫دموکراسی‌سازی‪ ،‬اصالحات سیاسی‪ ،‬خروج از اقتدارگرایی‪،‬‬ ‫سیستم‌های اقتصادی‪ ،‬حقوق بش��ر‪ ،‬حقوق جوانان‪ ،‬حقوق‬ ‫زنان و غیره به‌عنوان اولویت اصلی مس��ائل این کش��ورها‬ ‫تبدیل شده و این تحول خود جهت سیاست خارجی کشورها‬ ‫در معادالت قدرت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫تاکن��ون تجزیه و تحلی��ل تحوالت عرب��ی عمدتا بر‬ ‫سه محور صورت گرفته است؛ نخست‪ ،‬محور «مدل و الگو»‬ ‫که منظور این اس��ت کدام مدل و الگوی دو کش��ور ایران و‬ ‫ترکیه در منطقه پیروز می‌شود‪ .‬دوم‪ ،‬محور «بازیگر برنده و‬ ‫بازنده» و اینکه کدامیک از بازیگران منطقه‌ای مثل ایران‪،‬‬ ‫عربس��تان و ترکیه و بازیگران فرامنطق��ه‌ای مثل آمریکا و‬ ‫روسیه برنده این تحوالت هستند و سوم‪ ،‬محور «ایدئولوژی»‬ ‫‪34‬‬ ‫و اینکه از سه ایدئولوژی «بهار عربی»‪« ،‬بیداری اسالمی»‬ ‫و «لیبرالیس��م غربی» کداميک غالب می‌شود‪ .‬اما به اعتقاد‬ ‫من محور اصلی تجزیه و تحلیل تحوالت عربی باید بر پایه‬ ‫رقابت دولت‌ها برای افزایش «نقش و نفوذ» خود در چارچوب‬ ‫توازن قوا صورت پذیرد‪ ‌،‬محوری که کمتر به آن توجه شده‬ ‫ولی روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود؛ به‌عنوان مثال‪،‬‬ ‫پیچیدگی‌های بحران سوریه بیشتر به دلیل ترکیب «مسائل‬ ‫و پویایی‌های سیاست داخلی» سوریه با «مسائل منطقه‌ای»‬ ‫و نقش کالس��یک دولت‌ها برای حفظ توازن قدرت اس��ت‬ ‫و همین موض��وع پیش‌بینی سرنوش��ت بحران س��وریه را‬ ‫بسیار دش��وار کرده اس��ت‪ .‬هر‌یک از بازیگران منطقه‌ای و‬ ‫فرامنطقه‌ای افزایش نقش منطقه‌ای خ��ود را برای اهداف‬ ‫خاص خود می‌خواهند‪ .‬غرب و ترکیه نقش را بیش��تر برای‬ ‫افزایش «نفوذ» و کسب رهبری سیاسی می‌خواهند‪ .‬ایران‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬چین و حتی عربستان نقش را برای «مهار» تهدیدات‬ ‫و افزایش امنیت‪ .‬براین مبنا‪ ،‬محور «مدل»‪« ،‬ایدئولوژی»‬ ‫و «اقتصاد» همگی به‌عنوان ابزارهایی برای افزایش نقش‬ ‫بازیگران اصلی در منطق��ه در چارچوب مع��ادالت قدرت‬ ‫صورت می‌گیرد‪ .‬از این س��طح تحلیل‪ ،‬آینده توازن قدرت‬ ‫در منطقه بر رقابت دو بل��وک از بازیگران منطقه‌ای (‪)4+1‬‬ ‫و بازیگران فرامنطق��ه‌ای خواهد بود‪ .‬در بل��وک بازیگران‬ ‫منطقه‌ای (‪ )4+1‬چهار بازیگر فع��ال و اصلی قدرت منطقه‬ ‫یعنی ای��ران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬عربس��تان و مصر همراه با اس��رائیل‬ ‫به‌عنوان بازیگر پش��ت‌پرده و به ظاهر غیر‌فع��ال که منافع‬ ‫خود را از طریق آمریکا پیگیری می‌کند‪ ،‬قرار دارند‪ .‬در بلوک‬ ‫بازیگران فرامنطقه‌ای نیز دو بازیگر اصلی آمریکا و روسیه‬ ‫هس��تند‪ .‬در این چارچوب‪ ،‬ویژگی جدی��د تحوالت عربی‬ ‫تاثیر «پتانس��یل داخلی جهان عرب» بر سیاست منطقه‌ای‬ ‫بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؛ بر این مبنا‪ ،‬رقابت‬ ‫تمامی‌بازیگران تاثیرگذار در تحوالت جهان عرب بر محور‬ ‫«مهار» تهدید و افزایش «نقش و نفوذ» بوده است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬رقابت ایران و عربستان بیشتر بر مبنای «مهار» نقش‬ ‫یکدیگر و افزایش «نفوذ» اس��ت تا بر محور رقابت شیعه و‬ ‫سنی‪ .‬عربستان افزایش نقش منطقه‌ای ایران را به ضرر منافع‬ ‫و امنیت ملی خود می‌داند‪ .‬در مقابل ایران افزایش نقش و نفوذ‬ ‫منطقه‌ای خود را برای رفع تهدیدات امنیت‌ملی خود ضروری‬ ‫می‌داند‪ .‬رقابت ایران و ترکیه نیز بیشتر بر مبنای جلوگیری‬ ‫از افزایش نقش منطقه‌ای یکدیگر اس��ت‪ .‬سیاس��ت ترکیه‬ ‫برای به‌دست گرفتن رهبری سیاسی در منطقه و به‌خصوص‬ ‫دخالت آشکار در بحران س��وریه‪ ،‬منافع ژئوپلتیک و توازن‬ ‫قوایی ایران را در منطقه به خطر می‌اندازد‪ .‬رقابت یا دوستی‬ ‫بالقوه ایران و مصر نیز بیشتر در خصوص میزان تاثیرگذاری‬ ‫بیشتر و بهتر بر تحوالت آینده منطقه است‪ .‬رقابت ایران با‬ ‫اسرائیل و آمریکا نیز بر مبنای مهار یکدیگر و افزایش نقش‬ ‫و نفوذ قرار دارد‪.‬‬ ‫بنابراین چگونگی تاثیرگذاری پتانس��یل‌های داخلی‬ ‫بر سیاس��ت منطقه‌ای بازیگران‪ ،‬موضوع اساسی معادالت‬ ‫قدرت در منطقه اس��ت‪ .‬مصر سیاس��ت «تعامل» با تمامی‌‬ ‫بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت‌تاثیر پویایی‌های‌‬ ‫سیاس��ت داخلی و برای تحقق اهداف دولت دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫محمدالمرسی‪ ،‬رئیس‌جمهور جدید مصر به این موضوع آگاه‬ ‫است که برای تحقق هدف اصلی دولت خود یعنی نهادینه‬ ‫کردن نقش اخوان‌المسلمین در س��اخت قدرت و سیاست‬ ‫مصر‪ ،‬باید در پی تحقق ثبات سیاس��ی‪ ،‬تقوی��ت بنیه‌های‬ ‫اقتصادی کشور و جلب رضایت طبقه متوسط باشد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر باید خواس��ته‌های آنهایی که در می��دان «التحریر»‬ ‫انقالب کردند را در اولویت قرار دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬بازیگری در منطقه را بر مبنای تعامل‬ ‫با تمامی‌کشورهای منطقه دنبال می‌کند‪ ،‬مثال با عربستان‬ ‫و قطر برای جذب و حمایت مالی این کش��ورها و با ایران و‬ ‫ترکیه برای دستیابی به ثبات سیاس��ی در منطقه در تعامل‬ ‫خواهد بود‪ .‬همزمان مصر به روابط متعادل با آمریکا‪ ،‬روسیه‬
‫و چین ادامه خواهد داد‪ .‬در واقع‪ ،‬مصر برای حضور جدی در‬ ‫معادالت قدرت در منطقه و دس��تیابی به اهداف اقتصادی‬ ‫خود‪ ،‬به تعامل با همه این کشورها نیاز دارد‪ .‬ترکیه سیاست‬ ‫کسب «رهبری سیاسی» در منطقه را دنبال می‌کند و سعی‬ ‫دارد تا از پتانس��یل‌های داخلی جهان عرب در راستای بهره‬ ‫برداری از «قدرت نرم» خود از یک س��و و در جهت تقویت‬ ‫روابط اقتصادی با کشورهای عربی و کسب منافع در منطقه‬ ‫از سوی دیگر بهره برد‪.‬عربس��تان نیز به‌عنوان یک بازیگر‬ ‫محافظه‌کار س��نتی منطقه در پی «مهار» تهدیدات و حفظ‬ ‫«امنیت» خود است‪ .‬این کشور سعی می‌کند تا کمتر تحت‬ ‫تاثیر پتانس��یل‌های داخلی جهان عرب از قبیل اصالحات‬ ‫سیاسی‪ ،‬حقوق زنان‪ ،‬نقش جوانان و غیره قرار گیرد و به‌واقع‬ ‫از سرایت تحوالت عربی به درون مرزهای خود جلوگیری‬ ‫می‌کند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬سیاست مهار ایران در منطقه و حضور‬ ‫فعال در بحران س��وریه و بحرین را با هدف افزایش امنیت‬ ‫خود پیگیری می‌کند‪ .‬ایران نیز با اس��تفاده از پتانسیل‌های‬ ‫داخلی جهان عرب به‌ویژه در مصر و بحرین‪ ،‬خواهان سرعت‬ ‫تحوالت برای افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای خود و در سوریه‬ ‫برای مه��ار تهدید و حفظ توازن ق��وای منطقه‌ای‪ ،‬خواهان‬ ‫کاهش س��رعت تحوالت و ورود به روند انتقال سیاس��ی و‬ ‫اصالحات بر مبنای حفظ امنیت و ثبات در منطقه است‪.‬‬ ‫اسرائیل بیش��تر در پی حفظ «بقا»ی خود است‪ .‬این‬ ‫کشور تحت تاثیر تحوالت جهان عرب‪ ،‬نگران واکنش منفی‬ ‫سیاس��ت داخلی جوامع عربی به موجودیت اسرائیل و روند‬ ‫صلح اعراب و اسرائیل است‪ .‬بنابراین سیاست منفعل «صبر‬ ‫و احتیاط» را پیش��ه کرده و عمدتا از طریق آمریکا خواهان‬ ‫مدیریت تحوالت عربی است‪ .‬آمریکا سیاست سنتی افزایش‬ ‫«نفوذ» و تسلط بر جریان‌های سیاسی‪-‬امنیتی و اقتصادی‬ ‫در منطقه را با هدف مدیریت تحوالت جهان عرب از طریق‬ ‫دیپلماس��ی عمومی و ارائه مدل غربی ب��ا تمرکز بر طبقه‬ ‫متوس��ط و دموکراسی‌س��ازی در منطقه پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫آمریکا همچن��ان در انتخاب بین «مناف��ع» و «ارزش‌ها»‬ ‫به دلی��ل اصل ب��ودن حفظ امنیت اس��رائیل در سیاس��ت‬ ‫خاورمیانه‌ای این کشور‪ ،‬طرف منافع را می‌گیرد‪ .‬بر همین‬ ‫اساس اخیرا آمریکا اعالم کرده از ارسال سالح به مخالفان‬ ‫دولت سوریه حمایت نمی‌کند چون نگران است سالح‌ها به‬ ‫دست گروه‌های افراطی اسالم‌گرا بیفتد که یکی از تبعات‬ ‫مهم این مساله این است که امنیت اسرائیل را با خطر مواجه‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بنابراین آمریکا برخالف ش��عارهای ظاهری‪،‬‬ ‫سیاست منفعلی را در بحران سوریه انتخاب کرده و خواهان‬ ‫بر هم خوردن ثبات منطقه‌ای نیست چرا‌که بر هم خوردن‬ ‫ثبات منطقه‌‌ای‪ ،‬منافع آمریکا را به خطر می‌اندازد‪.‬‬ ‫نهایتا روس��یه نیز با استفاده از پتانس��یل‌های داخلی‬ ‫جهان ع��رب‪ ،‬خواهان افزایش نقش منطق��ه‌ای خود برای‬ ‫«مهار» آمریکا در منطقه است؛ به‌عنوان مثال مخالفت‌های‬ ‫روسیه با آمریکا در بحران س��وریه‪ ،‬به نگرانی این کشور از‬ ‫احتمال توس��عه‌طلبی‌ها و افزایش قدرت بازیگری آمریکا‬ ‫در منطقه باز‌می‌گردد که می‌تواند روزی دامن‌گیر روس��یه‬ ‫هم بشود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬همه بازیگران با تمامی‌ابزارهای‬ ‫قدرت ملی خود‪ ،‬خواهان افزایش نقش و نفوذ خود بر مبنای‬ ‫مهار و نفوذ هستند‪ .‬در این میان ظرفیت‌های سیاست داخلی‬ ‫جوامع عربی بر پیچیدگی‌های سیاست منطقه‌ای بازیگران‬ ‫عبد‌الباری عطوان ‪ -‬سردبیر روزنامه القدس عربی‬ ‫دو موضوع اساسی در س��خنان اوباما به مناس��بت آغاز دور دوم‬ ‫ریاست‌جمهوری وی عنوان شد که در ارتباط با منطقه خاورمیانه است و‬ ‫می‌تواندنشانازعملکرداودرآیندهباشد‪:‬‬ ‫نخست‪ :‬وی با اش��اره به حمله به عراق و سرنگونی رژیم صدام‬ ‫و همچنین لیبی و افغانس��تان تاکید کرد که دوران جنگ‌های خارجی‬ ‫ایاالت‌متحده آمریکا به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫دوم او به روش��نی اش��اره کرد که مایل به کاهش تکیه بر نفت‬ ‫خاورمیانهاستوگفت‪«:‬مابایدخودمانرادربرابرنفتوارداتیخارجیآزاد‬ ‫کنیم‪ ».‬اوباما در س��خنان ‪ 25‬دقیقه‌ای خود به هیچ‌وجه به اوضاع‬ ‫خاورمیانه و بحران‌های آن از جمله موضوع صلح اعراب و اسرائیل یا‬ ‫موضوعهسته‌ایایرانوبحرانسوریهوچگونگیبرخوردباآنهااشاره‌ای‬ ‫نکرد‪ .‬البته این بدین معنی نیست که این‌بی‌توجهی برای مدت زمان‬ ‫طوالنیبهدرازاخواهدکشید‪.‬طبیعیاستدیدگاه‌هادربارهپیروزیاوباماو‬ ‫شکسترامنی‪،‬کاندیدایجمهوریخواهانبسیارهستندوگوناگون‪.‬عده‌ای‬ ‫ازموفقیتاوباماوناکامی‌رامنیاحساسآرامشکردندوگروهیدیگربه‬ ‫عکسکهالبتهبهموضعگیری‌هایسیاسیبستگیدارد‪.‬عربستانسعودی‬ ‫وبیشترکشورهایعربخلیج‌فارسپیروزیرامنیجمهوریخواهر‌اترجیح‬ ‫یدادندچوناونسخهدومجورجدبلیوبوشبودوبه‌خصوصاینکهاقدام‬ ‫م‌‬ ‫به اشغال عراق کرد و صدام حسین را برکنار کرد و جنگ علیه تروریسم‬ ‫یدادندچون‬ ‫رااعالمکرد‪.‬عرب‌هایخلیج‌فارسسناتوررامنیرا‌ترجیحم ‌‬ ‫طبل‌های جنگ علیه ایران را به صدا در آورده بود و اوباما را به‌شدت مورد‬ ‫یدادچونبرایبرکناریبشاراسددستبهحملهنظامیعلیه‬ ‫انتقادقرارم ‌‬ ‫سوریهنزد‪.‬درنتیجهناکامی‌رامنی‪،‬عرب‌هایخلیج‌فارسرابسیارناراحت‬ ‫کرد‪ .‬یکی دیگر از مسائل بسیار مورد توجه اینکه نتانیاهو نخست‌وزیر‬ ‫ی رامنی رنج می‌برد چون‬ ‫رژیم‌صهیونیستی نیز همانند عرب‌ها از ناکام ‌‬ ‫تمامی‌امیدهای خود را به پیروزی وی بسته بود و درباره موضوع ایران‬ ‫به‌شدت با اوباما در اختالف‌نظر بود که البته اوباما‌ترجیح داد خشم خود‬ ‫را فرونشاند و چیزی نگوید و نتانیاهو‪ ،‬نیز به وزرای خود دستور داد درباره‬ ‫نتایجانتخاباتآمریکااظهارنظرنکنند‪.‬اوباماکمک‌هاینظامیبسیاریبه‬ ‫رژیم‌صهیونیستیتقدیمکردکهتاکنونروسایجمهوریپیشینآمریکا‬ ‫چنیننکردهبودندوطیچهارسالبرابرتمامی‌خواسته‌هاینتانیاهوسر‬ ‫فرودآورد‪،‬ازگسترششهرک‌هایصهیونیستیدرسرزمین‌هایاشغالی‬ ‫گرفتهتااشارهبهاحتمالحملهبهتاسیساتهسته‌ایایران‪.‬فرضبراین‬ ‫است که اوباما از تمامی‌فشارهای البی صهیونیستی هوادار نتانیاهو آزاد‬ ‫شدهباشدودیگرهیچموردیوجودنداردکهبتواندبراثرآندربرابراسرائیل‬ ‫سرفرودآورد‪،‬اماآزادیعملاوهمچنانمحدودخواهدماندچوننتانیاهو‬ ‫از هواداری هر دو مجلس کنگره آمریکا (نمایندگان و سنا) که اکثریت‬ ‫جمهوریخواه دارند‪ ،‬برخوردار است‪ .‬اکنون در برابر اوبامای پیروز‪ ،‬چهار‬ ‫موضوعداغوجودداردکهبایدبدونتأخیردربارهآنهاتصمیم‌گیرینماید‪:‬‬ ‫نخست‪،‬موضوعسوریه‪:‬آیادربارهدخالتنظامیآمریکادرسوریهتصمیم‬ ‫خواهدگرفتیااینکهاقدامبهفرماندهیازپشت‌پردهخواهدکردویااینکه‬ ‫این موضوع را به کش��ورهای منطقه از جمله ترکیه‪ ،‬قطر و اردن واگذار‬ ‫خواهد کرد ‪ ،‬همچنان که در لیبی چنین کرد؟ گروهی عقیده دارند اوباما‬ ‫ممکناستازطریقکشورهایعربخلیج‌فارساسلحهمدرندراختیار‬ ‫مخالفاندولتسوریهقراردهدکهالبتهبادریافتضمانت‌هاییدربارهعدم‬ ‫دستیابیگروهایاسالمگرایجهادیبهایناسلحه‪،‬بعیدنیستاقدامبه‬ ‫تشکیل«نیروهایمبارز»درسوریهنماید‪،‬همچنانکهدرعراقنیزچنین‬ ‫کرد‪ .‬دوم‪ ،‬موضوع هسته‌ای ایران‪ :‬در سخنرانی اوباما روشن بود که وی‬ ‫سیاستمهارومحاصرهاقتصادیرابردخالتنظامیدرموردایرا ‌نترجیح‬ ‫می‌دهد‪،‬مگراینکهازقبلتوافقیبانتانیاهوداشتهباشدمبنی‌‌براینکهاقدام‬ ‫نظامیراتادورهپسازانتخاباتوبهارآیندهبهتعویقبیندازد‪.‬اوبامامعتقد‬ ‫است اقدام نظامی باید اقدام پایانی باشد‪ ،‬اما جنگ همیشه فریب است و‬ ‫نیروهای بسیار آمریکایی و انگلیسی در خلیج فارس (چهار ناو هواپیما‌بر‬ ‫وصدهاناووقایقجنگی)اشاره‌ایاستبهاینکهاقدامنظامیبعیدبه‌نظر‬ ‫نمی‌رسد‪ .‬سوم‪ ،‬روند صلح در خاورمیانه و نجات دادن راه‌حل دو دولت که‬ ‫هم‌اکنوندرحالفروپاشیاست‪.‬البتهدراینمیانهیچ‌گونهفشارعربی یا‬ ‫فلسطینیبرایبازگشتبهاینموضوعوجودنداردچونازیک‌سوحکومت‬ ‫خودگرداندرحالفلجشدنکاملوازورشکستگیسیاسیومالیدررنج‬ ‫است و رئیس آن به عقب‌نشینی‌های مفتضحانه شهرت دارد و همیشه‬ ‫تهدیدهایخودومواضعشراپسمی‌گیردوعقب‌نشینیمی‌کندکهبراثر‬ ‫آناکنونهیچ‌کسدرمنطقهسخناناوراباورنداردچهرسدبهکشورهای‬ ‫خارجازمنطقه‪ .‬چهارم‪،‬چگونگیبرخوردباگروه‌هایاسالمگرایسیاسی‪،‬‬ ‫چهمیانه‌روهاییکهقدرتراازطریقانتخاباتدرمصروتونسدردست‬ ‫گرفتندوچهافراطیونیمانندالقاعدهودیگرسازمان‌هایفرعیآن‌کهدر‬ ‫حال حاضر در لیبی‪ ،‬سوریه‪ ،‬یمن و کرانه‌های آفریقا و مالی حضور دارند‪.‬‬ ‫حالاینپرسشمطرحمی‌گرددآیااوبامامی‌خواهدجبههجدیدیراعلیه‬ ‫القاعدهدرلیبیوکرانهآفریقابگشایدکهازیک‌سوماموریتعملیاتیآن‬ ‫را به هواپیماهای بدون خلبان واگذارد و از سوی دیگر حمله زمینی را به‬ ‫کشورهاییمانندالجزایر‪،‬نیجریه‪،‬چادوموریتانیبسپارد؟ خطایبزرگ‬ ‫آمریکا که همواره در حال تکرار است‪ ،‬همانا موفقیت دخالت نظامی در‬ ‫برکناریدیکتاتورهایورژیم‌هایخودکامهمانندصدامدرعراقوقذافی‬ ‫درلیبیوهمچنینافغانستاناست‪،‬امادرعینحالپیامدهاییبهبارمی‌آورد‬ ‫کهاوضاعکنونیعراق‪،‬لیبیوافغانستانبهتریننشانهآناست‪.‬دوردوم‬ ‫ریاست‌جمهوریاوبامادشوارترازدوراولخواهدبودچونپراززمین‌های‬ ‫مین‌گذاریشدهاست‪،‬به‌خصوصپسازپیدایشغولچینیوبازگشت‬ ‫روسیهقدرتمندوببرهایهندوبرزیلوآفریقای‌جنوبی‪،‬آمریکادیگرآن‬ ‫ابرقدرتیکتادرجهانبه‌شمارنمی‌آید‪.‬نتایجانتخاباتثابتکردآمریکا‬ ‫دگرگون شده و دیگر آن آمریکای یکه‌تاز نیست که البته این موضوع بر‬ ‫سیاست‌های داخلی و خارجی آن تاثیر خواهد گذاشت و این خود نمودار‬ ‫هواداری گروه‌های پایین جامعه و بیچارگان و جوانان از اوست‪ ،‬درحالی‬ ‫که رامنی میلیونر با هواپیمای شخصی از اینجا به آنجا می‌رفت و تنها در‬ ‫اندیشهمنافعثروتمندانبود‪.‬پرسشیکهاکنونمطرحمی‌گرددایناست‬ ‫آیااعرابمی‌توانندچنینتحوالتوتغییراتیرادرککنند؟پاسخایناست‬ ‫گماننمی‌رودچنینشودچونعرب‌هاهمچنانیکگروه‌بی‌ارزشوکنار‬ ‫گذادرهشدهخواهندماندوتنهاارزشآنهاهمانبازارخریدتسلیحاتفرسوده‬ ‫غربیودربرگرفتنپایگاه‌هاینظامیآمریکاوغربیانخواهدبود‪g.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫عرب‌ها و بحران‌هایی که در انتظار اوباماست‬ ‫نـقدونظر‬ ‫زمين‌هايي پر از مين‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬نتیجه اینکه در پرتو تحوالت عربی نخست‪،‬‬ ‫نوعی به‌هم پیوس��تگی میان عنصر «سیاس��ت داخلی» و‬ ‫«مسائل کالسیک و بازیگری دولت‌ها» ایجاد شده است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬پتانسیل داخلی کشورهای جهان عرب‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی‌ در جهت‌گیری سیاس��ت منطقه‌ای بازیگران اصلی‬ ‫تحوالت جهان عرب دارد؛ مثال در بحران سوریه توجه بیش‬ ‫از اندازه به مسائل و پویایی‌های داخلی و در مقابله دست‌کم‬ ‫گرفتن نقش بازیگران سنتی یعنی دولت‌ها و مسائل امنیت‬ ‫منطقه‌‌ای‪ ،‬پیچیدگی خاصی را برای حل بحران این کشور‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬دوم‪ ،‬دامنه نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای‬ ‫و فرامنطقه‌ای تغییر کرده است‪ .‬سوم‪ ،‬راه‌حل منطقه‌ای برای‬ ‫حل بحران‌های منطقه‌ای تقویت شده است‪ .‬سیاست‌های‬ ‫منطقه‌ای بازیگران تحت تاثیر پتانسیل‌های داخلی جهان‬ ‫عرب و تکیه بر روند‌های مستقل ملی‪ ،‬باعث شده بازیگران‬ ‫به صورت جدی به راه حل‌های منطقه‌ای برای حل مسائل‬ ‫منطقه‌ای روی بیاورند‪.‬اما برای کشور ما‪ ،‬الزم است تا نوعی‬ ‫تعادل در جهت‌دهی سیاس��ت منطقه‌ای ایران در برخورد با‬ ‫تحوالت عربی صورت گیرد‪ .‬ضمن اینکه توجه به مس��ائل‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬دموکراس��ی و حقوق و آزادی‌های اجتماعی‬ ‫که کش��ورمان در آنها در منطقه پیشرو اس��ت‪ ،‬مهم است؛‬ ‫همزمان بای��د به اهمیت و حفظ نق��ش و جایگاه منطقه‌ای‬ ‫ایران در قالب مع��ادالت قدرت منطقه‌ای توجه داش��ت و‬ ‫اینکه نگذاش��ت نقش و نفوذ ایران به س��ادگی توسط سایر‬ ‫بازیگران در منطقه تضعیف شود‪ .‬مطمئنا یک ایران ضعیف‬ ‫در منطقه نمی‌تواند معضالت اس��تراتژیک خود را با غرب‬ ‫حل و فصل کند‪g .‬‬ ‫‪35‬‬
‫كنگره ساالنه‬ ‫حزب كمونيست چين‬ ‫و انتخاب كادر رهبري‬ ‫جديد‬ ‫سانتراليسم مركزي‬ ‫ساختار قدرت و تصميم‌گيري در چين چگونه است؟‬ ‫نـقدونظر‬ ‫جواد منصوری‪ /‬سفیر سابق ایران در چین‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫جمهوری خلق چی��ن پرجمعیت‌ترین کش��ور دنیا با‬ ‫بیش از ‪ 1/3‬میلیارد نفر سکن ‌ه است‪ .‬این کشور در شرق قاره‬ ‫آسیا واقع شده و توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام‬ ‫تک‌حزبی اداره می‌شود‪.‬‬ ‫ساختار تصمیم‌گیری در چین بیشتر برپایه یک نظام‬ ‫جمعی اس��ت تا فردی‪ ،‬بنابراین به‌ط��ور معمول تصمیمات‬ ‫سریع‪ ،‬فردی و کوتاه‌مدت کمتر به‌چشم می‌خورد‪ .‬بر همین‬ ‫اساس روند تصمیم‌گیری‌ها غالبا با کندی همراه است؛ البته‬ ‫وقتی تصمیم مورد کارشناسی قرار گرفت و از سوی اعضای‬ ‫حزب به تصویب رسید الزم‌االجراست و همه دستگاه‌های‬ ‫حاکمیتی کشور نس��بت به اجرای تصمیمات حزبی پایبند‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل در کشوری مانند چین وقتی تصمیمی‬ ‫‌مصوب شد تغییرناپذیر اس��ت و باید به مرحله اجرا گذاشته‬ ‫شود‪ .‬به‌طور کلی در نظام کشورداری چین نه تنها تصمیمات‬ ‫فردی جایی برای طرح ندارن��د‪ ،‬بلکه اظهارات و مواضع نیز‬ ‫به شکل فردی مطرح نمی‌شود؛ به‌طوریکه همواره اظهارات‬ ‫و اعالم مواضع در الیه‌های مختل��ف اجتماع و حکومت از‬ ‫وحدت و یکپارچگی الزم برخوردار اس��ت‪ .‬این نکته‌ایست‬ ‫که شاید در کمتر کش��وری در دنیا دیده می‌شود؛ بر همین‬ ‫اساس مقامات و مسئوالن چین در مالقات‌های خارجی نیز‬ ‫غالبا مطالب خود را از روی نوشته‌ای که قبال مورد بررسی و‬ ‫کارشناسی قرار گرفته است مطرح می‌کنند‪ ،‬به‌همین دلیل‬ ‫همواره هماهنگی کاملی در اظهارات و اعالم مواضع از سوی‬ ‫مسئوالن چینی در مباحث مختلف دیده می‌شود‪.‬‬ ‫از دیگر‌سو در سطح اجرایی نیز سهل‌انگاری هیچ معنا‬ ‫و توجیهی ندارد‪ ،‬چرا که همه افراد ملزم به رعایت و اجرای‬ ‫دستورات و مصوبات کنگره و دولت می‌باشند و در صورت هر‬ ‫نوع‌بی‌توجهی و قصور برخورد جدی می‌شود‪ .‬هرچند بعضا‬ ‫چینی‌ها خود را موظف به رعایت اصول و حرکت در چارچوب‬ ‫وظایف ابالغ ش��ده می‌دانند‪ .‬در کنار این‪ ،‬مسئولیت‌پذیری‬ ‫‪36‬‬ ‫نیز یکی از مهمترین ویژگی‌های س��اختار حکومتی اس��ت‬ ‫ضمن اینکه افراد از همان ابتدا با تاکیدات زیاد به سمت حفظ‬ ‫مسئولیت در قبال دستورات و برنامه‌ها حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫با این مقدمه‪ ،‬این تصور که با تغییر یک فرد یا با حادث‬ ‫شدن یک اتفاق یا با نوس��انات اقتصادی در سطح کشوری‬ ‫نظیر چین تغییرات گسترده‌ای ایجاد می‌شود‪ ،‬اشتباه است‪.‬‬ ‫البت��ه دس��تگاه‌های مختلف چی��ن ب��ه کمیته‌های‬ ‫کارشناسی‪ ،‬تحقیقاتی و علمی‌مجهز هستند که به‌طور دائم‬ ‫مسائل مختلف را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و نتایج‬ ‫را برای تصمیم‌گیری به مقامات باالت��ر ارائه می‌کنند؛ این‬ ‫طرح‌ها در حزب یا در کنگره مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری‬ ‫می‌شود و هرگاه تصمیمی‌مصوب شد تبدیل به یک تصمیم‬ ‫اجرایی می‌شود‪.‬اخیرا در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح‬ ‫می‌شود که با تغییر رئیس‌جمهور در چین اتفاقات بزرگی رخ‬ ‫خواهد داد که این مهم باتوجه به سطح شناختی که از نظام‬ ‫حکومتی این کشور دارم امری غلط است‪ .‬هرچند هر انسانی‬ ‫با انس��ان دیگر متفاوت اس��ت؛ بنابراین تنها ممکن است‬ ‫تغییرات مختصری در سرعت اجرا وجود داشته باشد که البته‬ ‫به توانایی‌ها و شرایط موجود کشور نیز بستگی دارد‪.‬‬ ‫مجموعه‌ای که در ح��ال حاضر مدیری��ت چین را در‬ ‫اختیار دارد بیش از دو سال اس��ت که بر تغییرات در مسائل‬ ‫اجتماعی و سیاسی تاکید دارد؛ به‌طوریکه نخست‌وزیر فعلی‬ ‫چین حدود دو س��ال پیش اعالم کرد که تغییرات تدریجی‬ ‫برای آزادی‌های فردی و اجتماعی و همچنین آزادی برای‬ ‫تشکل‌های سیاسی و رسانه‌ای به تدریج پیاده می‌شود که این‬ ‫نشان می‌دهد این مباحث در کنگره حزب مطرح شده و مورد‬ ‫تصویب اعضا قرار گرفته اس��ت‪ .‬بر همین مبنا ایده این نوع‬ ‫تغییرات به تغییر افراد مرتبط نیست‪ ،‬بلکه تصمیمی‌است که‬ ‫قبال گرفته شده و به مرحله اجرا رسیده است‪.‬‬ ‫حدود چهار سال پیش کنگره حزب بحث آزادی‌مذهبی‬ ‫در سراسر چین را به تصویب رس��اند که درحال حاضر این‬ ‫مراکز به‌ش��کل تدریجی در حال نوس��ازی هستند و دولت‬ ‫هم نه تنها مخالفتی نمی‌کند‪ ،‬بلک��ه در مواردی به این نوع‬ ‫فعالیت‌ها نیز کمک می‌کند‪ .‬سیاس��ت تک‌فرزندی نیز چند‬ ‫سال پیش در کنگره حزب مورد بررسی و تصویب قرار گرفت‬ ‫و این روزها در سراسر کشور در حال اجراست‪ ،‬بر این اساس‬ ‫برخی ممکن است فکر کنند که این سیاست‌ها با تغییر دولت‬ ‫لحاظ می‌ش��ود که تصور صحیحی نیست‪ .‬براساس همین‬ ‫تعریف نحوه ارتباط با دیگر کشورها و همچنین آرایش روابط‬ ‫با دنیای بین‌الملل در کشور چین تعریف می‌شود اما همین‬ ‫تنظیم روابط با دنیای بیرون نیز تابعی از ش��رایط موجود در‬ ‫کشور است‪ .‬هرچند کش��وری نظیر چین به برقراری رابطه‬ ‫با کش��ورهای مختلف دنیا عالقه‌مند است‪ ،‬اما این مهم نیز‬ ‫بر‌اساس اصول و مبانی خاصی شکل می‌گیرد‪ .‬چینی‌ها در‬ ‫سیاس��ت خارجی خود بر این اصل پایبند هستند که با همه‬ ‫دنیا روابطی عادی داشته باشند و بر این اعتقادند که در دنیا‬ ‫هیچ‌کس دشمن آنها نیست‪ ،‬اما اگر کسی قصد دشمنی با این‬ ‫کشور را داشته باشد سعی می‌کنند‪ ،‬طرف مقابل را از دشمنی‬ ‫بازدارند و در صورت ع��دم موفقیت به مقابله می‌پردازند‪ ،‬اما‬ ‫به‌طورکلی سیاس��ت ثابت س��ردمداران چینی عدم ورود به‬ ‫جنگ و نزاع با دنیای بین‌الملل است‪.‬‬ ‫همانط��ور که قب�لا گفته ش��د یک��ی از ویژگی‌های‬ ‫حکومتداری در چی��ن ارائه نظرات جمعی اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫به معن��ای ع��دم دخالت رئیس‌جمه��ور و اعض��ای دولت‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ها نیس��ت‪ ،‬چرا که این افراد در جلس��ات‬ ‫حزبی نظرات خود را مطرح می‌کنن��د و اگر مورد قبول قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬به‌عنوان یک مصوبه جمعی مورد اجرا قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تازمانی‌که تصمیمات به‌عنوان مصوبه جمعی مطرح نشده‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور موظف است به تصمیمات قبلی پایبند باشد‪.‬‬ ‫اما آنچه مهم اس��ت اینکه در جلسات مختلف حزب نه تنها‬ ‫رئیس‌جمهور‪ ،‬بلک��ه مقامامت پایین‌تر نیز نظ��رات خود را‬ ‫مطرح می‌کنند اما مادامی‌که تبدیل به یک مصوبه نش��ده‬ ‫اس��ت نمی‌توانند در خصوص تصمیمات ارائه ش��ده عملی‬ ‫انجام دهند‪.‬بررس��ی صحنه سیاس��ی و اجتماع��ی چین و‬ ‫چشم‌انداز تحوالت این کشور نش��ان از روند رو به رشد آن‬ ‫دارد‪ .‬تحوالت سال گذشته چین نشان می‌دهد که مدیریت‬ ‫و سیاس��ت‌های این کش��ور به‌گونه‌ای اس��ت که به‌تدریج‬ ‫به‌سمت توانمند ش��دن‪ ،‬قدرت گرفتن و توسعه همه‌جانبه‬ ‫پیش می‌رود‪ .‬نظریه «هوجین تائو»‪ ،‬رئیس‌جمهوری خلق‬ ‫چین در زمینه توسعه نیز که حدود هشت سال پیش در کنگره‬ ‫حزب مطرح شد نشان از همین مساله دارد؛ او نیز توسعه‌ای‬ ‫ی و نگاه به وضعیت‬ ‫متکی بر همه جوانب یعنی انسانی‪ ،‬علم ‌‬ ‫روز کشور را مطرح کرد‪ .‬در حرکت به‌سوی چنین توسعه‌ای‬ ‫چینی‌ها فاکتورهای توس��عه را بومی‪ ،‬علم��ی‌ و همه‌جانبه‬ ‫کردند و تنها توس��عه مادی یا اقتصادی در برنامه آنها لحاظ‬ ‫نشده است‪ .‬درحال حاضر در کش��ور چین توسعه فرهنگی‬ ‫به‌طور جدی در حال پیگیری است و البته حرکت به سمت‬ ‫توسعه اجتماعی به‌صورت تدریجي در حال انجام است‪ ،‬این‬ ‫درحالی‌است که توسعه اقتصادی در این کشور به سرانجام‬ ‫رسیده است‪g .‬‬
‫سياست‌‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫محمد شريعتمداري كه س�ابقه دو دوره وزارت دارد اين روزها از احتمال حضورش‬ ‫در انتخابات رياست جمهوري سال آينده م ي‌گويد‪ .‬او حاال حرف‌هاي زيادي براي گفتن‬ ‫دارد‪ .‬با او گفت‌وگوي متفاوتي را در حوزه‌هاي مختلف انجام داديم و او نيز به همه سواالت‬ ‫ما پاسخ داد‪.‬‬ ‫‪38‬‬
‫درگفت‌وگوي مثلث با محمد شريعتمداري مطرح شد‬ ‫نامزدي خاتمي و هاشمي‪ ،‬رابطه ايران ‪ -‬آمريكا‬ ‫و ناگفته‌هايي ازدولت اصالحات‬ ‫رابطه با آمريكا در شرايطي كه بتوانيم صحنه بازي را تغيير دهيم و از شرايط گرگ و ميش خارج شويم قابل بحث است‬ ‫اگر گزينه‌هايي مثل هاشمي و خاتمي نامزد نشوند حضورم در انتخابات محتمل است‬ ‫نمي‌خواهم نامزدي در انتخابات شغلم باشد‬ ‫احتمال اينكه هاشمي و خاتمي نامزد شوند را كم مي‌دانم‬ ‫تندروها هنوز موفق نشده‌اند خاتمي را به سمت خودشان ببرند‬ ‫سعيد آجورلو ‪ -‬مصطفي صادقي‪ -‬علي‌حاجي‌ناصري‬ ‫در چه رشته‌ای درس می‌خواندید؟‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬من در خان��واده‌ای بزرگ ش��دم ک��ه باتوجه به‬ ‫س��وابق‪ ،‬مس��ائل سیاس��ی ‪ -‬مذهبی در آن اهمیت زیادی‬ ‫داشت و طبیعی بود که از دوران کودکی و نوجوانی با مسائل‬ ‫سیاسی آش��نا ش��وم‪ .‬از نوجوانی در برخی جلسات که جنبه‬ ‫سیاسی ‪ -‬مذهبی داشت با راهنمایی پدرم شرکت می‌کردم‬ ‫و مدتی نیز یکی از جلسات را درآن دوره اداره می‌کردم‪ .‬رفت‬ ‫و آمد علما و روحانیونی که پس از پیروزی انقالب‪ ،‬بسیاری‬ ‫از آنها ش��هرت سیاس��ی یافتند با پدرم و منزل ما زیاد بود؛‬ ‫بنابراین اصوال با اسم امام‌(ره) و مظالمی‌ که به ایشان رفته‬ ‫بود و سختی‌هایی كه در مبارزه کشیدند‪ ،‬آشنا بودیم‪ .‬اولین‬ ‫فعالیت تشکیالتی ضد شاه که در آن برخی دوستانم دستگیر‬ ‫شدند‪ ،‬پیش از پیروزی انقالب كه در دوران صغر سنی‌ام بود‪،‬‬ ‫من برای تحصیل به کرمان رفتم‪ .‬شروع دوران دانشجویی‬ ‫ما در س��ال‌های ‪ 56‬و ‪ 57‬و با درگیری‌های پیش از پیروزی‬ ‫نهضت اسالمی ایران مقارن بود که باتوجه به شهرستان‌های‬ ‫مختلف و جابه‌جایی بین کرمان و تهران و لرستان در حفظ‬ ‫پوشش‌های الزم برای به‌هم ریختن اوضاع و شکل‌گیری‬ ‫تظاه��رات و تکثیر و توزیع اعالمیه‌ه��ای حضرت امام(ره)‬ ‫و انتقال آنها مش��غول بودیم؛ یک‌بار نیز در حکومت نظامی‬ ‫اصفهان در یک شب به محض ورود به اصفهان به‌دلیل جوان‬ ‫بودن و اينكه کارت دانشجویی در جیبم نداشتم و نیز اینکه‬ ‫اصال ساکی به همراه نداشته‌ام‪ ،‬دستگیر و البته با شناسایی‬ ‫توسط یکی از دوستان ارتشی که امروز از فرماندهان و سران‬ ‫افتخار‌آفرین ارتش هستند‪ ،‬بدون بررسی بیشتر آزاد شدیم‪ .‬با‬ ‫این تفاسیر طبیعی است به محض پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫در کنار بزرگانی که در پیروزی انقالب نقش اساسی داشتند‪،‬‬ ‫در کمیته اس��تقبال از حضرت امام(ره) در مدرس��ه علوی و‬ ‫سپس در کمیته مرکزی انقالب اسالمی که آن زمان کمیته‬ ‫موقت انقالب اسالمی نام داش��ت در کنار حضرت آیت‌اهلل‬ ‫باقری‌کنی و حضرت آیت‌اهلل مهدوی‌کنی در خدمت انقالب‬ ‫و جمهوری اسالمی قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫آقای شریعتمداری! حضور جدی شما در عرصه‬ ‫سیاست به دولت اول آقای خاتمی بازمی‌گردد؛ اما‬ ‫فعالیت‌های سیاسی شما پیش از آن چندان برای‬ ‫جامعه بازگو نشده است‪ .‬اگر مایل باشید بحث را‬ ‫از همین موضوع آغاز کنیم تا مردم و مخاطبان ما‬ ‫هم کمی با فعالیت‌های ش�ما پی�ش از حضور در‬ ‫دولت آقای خاتمی آشنا شوند‪.‬‬ ‫ی س��طوح تحصیلی همواره‬ ‫‪ l‬الکترونیک‪ .‬در تمام ‌‬ ‫از محصلین رتبه ‪ 1‬تا ‪ 5‬محس��وب می‌ش��دم؛ البت��ه به دلیل‬ ‫مشغله‌هایی که کار سیاس��ی ایجاب می‌کرد‪ ،‬مقدار زیادی از‬ ‫حوزه تحصیل دور افتادیم‪ .‬در عین حال‪ ،‬به محض بازگشایی‬ ‫دانش��گاه‌ها همزمان با کار در زمان‌هایی مث��ل بعدازظهر و‬ ‫شب س��عی می‌کردیم به درس و تحصیل بپردازیم تا اینکه‬ ‫مسئولیت‌ها باز مدتی ما را از ادامه تحصیل دور کرد‪ .‬همه ما‬ ‫یعنی کس��انی که در ابتدای پیروزی انقالب دانشجو بودند‪،‬‬ ‫باید اعتراف کنم که درس خواندن ب��رای ما پس از کارهای‬ ‫مربوط به انقالب در اولویت دوم بوده اس��ت‪ .‬دوستی دارم که‬ ‫درسش را نیمه‌تمام رها کرد و به نوفل لوشاتو خدمت امام(ره)‬ ‫رفت‪ .‬در آن محیط هم ظرف می‌شست و هم ضبط صوت را‬ ‫برای مصاحبه در مقابل ایش��ان می‌گذاشت‪ .‬در هر نوبت که‬ ‫می‌خواست به ایران بیاید خدمت امام عرض می‌کرد که من‬ ‫بخش��ی از درس‌هایم نیمه‌تمام باقی مانده؛ تکلیفم چیست؟‬ ‫امام می‌فرمود که ش��ما جهت را نگاه کنید؛ ببینید مردم ما را‬ ‫به کجا می‌برند‪ .‬پاسخ امام به او بسیار روشن بود‪ .‬ایشان پاسخ‬ ‫را گرفت و از فرانسه به لبنان رفت‪ .‬از طرف یکی از دوستانی‬ ‫که با آقای غرضی در ارتباط بود به ایش��ان ماموریت داده شد‬ ‫امکاناتی را كه برای دفاع مردم در کیف جاسازی شده با خود به‬ ‫ایران بیاورد‪ .‬طبیعتا او باید از طریق فرودگاه مهرآباد وارد کشور‬ ‫می‌شد اما مساله اینجا بود که هنوز رژیم شاه بر ایران حکومت‬ ‫می‌کرد‪ .‬باالخره این ریسک بزرگ را هم کرد و آنها را در اختیار‬ ‫شهیدعراقی قرار داد‪ .‬اگر امروز با ایشان صحبت کنید و بگویید‬ ‫که ش��ما در آنجا درس می‌خواندی و بعد هم به داخل منتقل‬ ‫ش��دی؛ چرا از ابتدا مانند دیگران که فقط به درس و تحصیل‬ ‫می‌پردازند نبودی‪ ،‬طبیعتا جواب خواهد داد که انقالب شد و‬ ‫مسائل کشور اين‌طور ایجاب می‌کرد‪.‬‬ ‫ای��ن متهم‌کردن‌ه��ا در ح��وزه تحصيل بیش��تر به‬ ‫عنوان ابزاری اس��ت که در ی��ک دعوای سیاس��ی کاربرد‬ ‫عوام‌فریبانه‌ای دارد که البته از آن سودی عاید آنها که برای‬ ‫دنیای خودشان و هم‌قبیله‌ای‌هایشان‪ ،‬آخرتشان را تخریب‬ ‫می‌کنند‪ ،‬نخواهد داش��ت‪ .‬البته ابزارهای کثیف گوناگونی‬ ‫همواره برای تخریب رقبا وجود دارد که این یکی از آنهاست‪.‬‬ ‫به هر صورت من ش��خصا اهمیت چندانی ب��رای این قبیل‬ ‫مسائل قائل نیستم؛ اما چه از ماجرایی که برای آقای کردان‬ ‫در مجلس پیش آمد و چه در خصوص آقای رحیمی‌ و حتی‬ ‫در تقابل با آنها برای آق��ای توکلی پیش آم��د و این ماجرا‬ ‫همین‌طور در حال ادامه یافتن است‪ ،‬مثل خیلی از دلسوزان‬ ‫نظام راضی نیستم‪.‬‬ ‫به‌هر صورت‪ ،‬پ��س از انقالب به محض آنکه ش��رایط‬ ‫نس��بتا محدودی پیش می‌آمد‪ ،‬به تحصیل که در سال ‪ 56‬و‬ ‫‪ 57‬آغاز شده بود ادامه داده و دوره کارشناسی را طی کردم و در‬ ‫فرصت‌های بعدی وارد دوره کارشناسی‌ارشد شدم‪ .‬البته به دلیل‬ ‫اینکه ادامه رشته الکترونیک کاربرد چندانی برای من نداشت و‬ ‫مدت‌ها بود که از آن فاصله گرفته بودم‪ ،‬رشته مدیریت با گرایش‬ ‫مدیریت بازرگانی را در این مقطع انتخاب کردم و سپس برای‬ ‫دوره دکترا در خارج از کشور اقدام کردم‪ .‬در حال حاضر حدود‬ ‫چهار سال است که در این حوزه کار می‌کنم و البته چون در حال‬ ‫ن نامه‌ام‬ ‫رفت و آمد هستم زمان زیادی برده است‪ .‬هنوز از پایا ‌‬ ‫دفاع نکرده‌ام‪ ،‬اما چیزی شبیه امتحان جامع را طی کرده و در‬ ‫حال تکمیل کار و مراحل پایانی پایان‌نامه هستم‪.‬‬ ‫از زمانی که شهید رجایی نخست‌وزیر شدند همراه چند‬ ‫تن از دوستانم در کمیته مرکزی در خدمت دولت قرار گرفتیم‪.‬‬ ‫در نخس��ت‌وزیری معاونتی با عنوان «معاونت امورانقالب»‬ ‫تشکیل شده بود که ما به آنجا رفتیم‪ .‬اولین سمت رسمی من در‬ ‫دولت‪ ،‬جانشین معاون نخست‌وزیر بود (این عنوان تنها معاون‬ ‫این معاونت در نخست‌وزیری محس��وب می‌شد)‪ ،‬در دولت‬ ‫اول آقای هاش��می به وزارت بازرگانی رفتم و در سمت‌های‬ ‫قائم‌مقام وزیر بازرگانی‪ ،‬معاون بازرگانی داخلی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫معاونت امور جنگ و معاون خدم��ات بازرگانی و برخی دیگر‬ ‫از بخش‌های وزارت بازرگانی کار ک��ردم‪ .‬همچنین از زمان‬ ‫آغاز رهبری حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای (مدظله‌العالی)‪ ،‬در‬ ‫دفتر رهبری مامور تاس��یس معاونت نظارت و حسابرس��ی‬ ‫دفتر معظم‌له ش��دم و پس از آن با حفظ سمت معاون نظارت‬ ‫و حسابرس��ی دفتر شدم و مس��ئولیت س��تاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت‌ام��ام(ره) به بنده واگذار ش��د‪ .‬در واقع بن��ده از اولین‬ ‫کسانی بودم که در دوره‌ای که ایشان به‌‌عنوان رهبر جمهوری‬ ‫اسالمی انتخاب شدند در خدمت دفتر ایشان قرار گرفتم و به‬ ‫امر مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) معاونت مذکور را تاسیس‬ ‫کردم‪ .‬وظیفه این معاونت‪ ،‬نظارت عالیه‪ ،‬حسابرسی‪ ،‬بازرسی‪،‬‬ ‫کنترل برنامه و بودجه و سازماندهی همه نهادهایی بود که به‬ ‫نوعی به رهبری منتسب هستند‪ .‬در آنجا موسسه تخصصی‬ ‫حسابرسی و مشاوره‌ای با نام «مفید راهبر» با همراهی مرحوم‬ ‫آقای سید‌خلیل طباطبایی‪ ،‬نادریان‪ ،‬حاتمی‌یزد‪ ،‬علی‌محمد و‬ ‫دکتر منصوری تاس��یس کردم‪ .‬با روی کار آمدن دولت آقای‬ ‫خاتمی‪ ،‬من با اجازه رهبر‌معظم‌انقالب‌اس�لامی مس��ئولیت‬ ‫معاونت نظارت و حسابرس��ی دفتر و مسئولیت ستاد اجرایی‬ ‫را واگذار و ب��ه عنوان وزیر بازرگانی در خدمت دولت ایش��ان‬ ‫قرار گرفتم‪ .‬البته همان‌طور که عرض ک��ردم در دولت آقای‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی نیز پنج س��ال در وزارت بازرگانی حضور‬ ‫داش��تم‪ .‬بعد از آقای‌آل‌اس��حاق من مجددا به این وزارتخانه‬ ‫‪39‬‬
‫سياست‬ ‫برگش��تم؛ البته این بار به عنوان وزیر‪ .‬هشت سال در خدمت‬ ‫دولت بودم و بع��د از آن هم تا زمان بازنشس��تگی به عنوان‬ ‫کارشناس عالی دولت به فعالیت‌هایم ادامه دادم‪ .‬البته همزمان‬ ‫با این فعالیت‌ها به دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در‬ ‫شورای راهبردی روابط خارجی‪ ،‬مامور و در آنجا به همراه آقایان‬ ‫ی فعالیت می‌کنیم؛ هم‌اکنون‬ ‫والیتی‪ ،‬خرازی‪ ،‬شمخانی و طارم ‌‬ ‫بیش از شش سال است که در خدمت این شورا هستیم‪ .‬البته در‬ ‫کنار این مسئولیت‌ها‪ ،‬برخی فعالیت‌های سیاسی هم داشته‌ام‪.‬‬ ‫من پیش و پس از انقالب فعالیت حزبی نداشتم‪ .‬اما اولین بار‬ ‫در کنار آیت‌اهلل‌ری‌شهری و برخی دیگر از دوستان در تاسیس‬ ‫جمعیت دفاع از ارزش‌ها مشارکت داشتم‪ .‬این جمعیت قبل از‬ ‫انتخابات مجلس پنجم تاسیس شد و حتی پس از انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری دوم خرداد ‪ 76‬هم به کار خ��ود ادامه داد؛‬ ‫اما مدتی بعد به دلیل کناره‌گیری جناب آقای ری‌ش��هری از‬ ‫مسئولیت سیاسی جمعیت دفاع از ارزش‌ها و عدم تمایل ایشان‬ ‫به ادامه فعالیت سیاسی این جمعیت‪ ،‬طبیعتا چون ما هم فکر‬ ‫می‌کردیم حضور یک مجتهد سیاس��ی مثل ایشان می‌تواند‬ ‫چراغ راه باشد‪ ،‬مصلحت ندیدیم بدون حضور ایشان فعالیت‬ ‫سیاسی جمعیت ادامه پیدا کند‪ .‬البته این جمعیت هنوز هم مجوز‬ ‫ادامه فعالیت دارد اما فعالیت‌های آن فعال در حال تعلیق است‪.‬‬ ‫بنابراین با افراد و مجموعه‌های مختلفی کار کردم؛ از همكاري‬ ‫با حضرت آیت‌اهلل مهدوی‌کنی و آیت‌اهلل باقری‌کنی در کمیته‬ ‫انقالب اسالمی و در مجموعه نخست‌وزیری در دوره شهید‬ ‫رجایی که آقای تهرانی مسئولیت معاونت مربوطه را بر عهده‬ ‫داشتند من در خدمت مجموعه بودم تا تاسیس وزارت اطالعات‬ ‫که با آقای ری‌ش��هری همکاری کردم‪ ،‬همچنين در وزارت‬ ‫بازرگانی در دوره آقای وهاجی در دولت آیت‌اهلل هاشمی کار‬ ‫کردم و پس از آن هم در دو دوره آقای خاتمی شخصا مسئولیت‬ ‫این وزارتخانه را برعهده داش��تم‪ .‬به واسطه‌ها مجموعه‌ها و‬ ‫مسئوالنی که با آنها کار کرده‌ام یک انتساب به چپ و راستی‬ ‫را به ما هم نسبت داده‌اند؛ برخی می‌گویند فالنی هشت سال‬ ‫در دولت آقای خاتمی بوده و به جناح اصالحات وابسته است و‬ ‫برخی دیگر می‌گویند فالنی به جناح مقابل وابستگی دارد‪ .‬البته‬ ‫نمی‌توان در جامعه برای کسی تعیین تکلیف کرد که چگونه‬ ‫سخن بگوید‪ .‬با‌وجود اینکه همه فریاد می‌زنند که آزادی بیان‬ ‫نیست‪ ،‬اما در عمل هر‌چه می‌خواهند می‌گویند‪ .‬البته برخی افراد‬ ‫هزینه حرف‌هایی را که می‌زنند پرداخت می‌کنند؛ اما این مساله‬ ‫کلیت و جامعیت ندارد و بسیاری از افراد هزینه حرف‌هایی را که‬ ‫می‌زنند‪ ،‬نمی‌دهند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫موسس�ان جمعیت دف�اع از ارزش‌ه�ا طیفی از‬ ‫شخصیت‌های سیاسی بودند که امروز مرزبندی‬ ‫کاملا روشنی با یکدیگر دارند؛ در یک سوی این‬ ‫مجموعه آقای پورنجاتی بود که بعدها به عضویت‬ ‫در جناح اصالح‌طلبان ش�هرت یافت و در سوي‬ ‫دیگر آقای حس�ینیان ک�ه عضو جبه�ه پایداری‬ ‫است؛ البته افرادی مثل خود شما هم بودند که در‬ ‫طیف میانه قرار داشتند‪ .‬طبیعتا این گرایش‌های‬ ‫مختلف حول ش�خصیت آیت‌اهلل ری‌شهری معنا‬ ‫پیدا می‌کرد و بیش�تر ش�خص‌محور ب�ود؛ البته‬ ‫مش�خص اس�ت که افكاري در نقد وضع موجود‬ ‫هم داش�ت‪ .‬ش�ما در مناظ�رات انتخاباتی آقای‬ ‫ری‌ش�هری به عن�وان نماینده ایش�ان صحبت‬ ‫می‌کردید ک�ه در آن منتقد دولت آقای هاش�می‬ ‫بودید؛ خصوصا در ح�وزه مصرف‌گرایی جمله‌ای‬ ‫معروف داش�تید مبنی‌‌بر اینکه «دائما پفک‌نمکی‬ ‫را تولي�د و تبلی�غ می‌کنند‪ ».‬از س�وی دیگر آقای‬ ‫ناطق‌نوری در خاطرات خود به دیدار خود با آقای‬ ‫ری‌ش�هری اش�اره می‌کند و دلخوری‌هایش را‬ ‫بازگو می‌کند که «س�بد رای ما ش�بیه هم است و‬ ‫ش�ما بر رای من تاثير گذاش�ته‌اید‪ ».‬البته نقل به‬ ‫مضمون؛ از این مساله می‌توان اینگونه استنباط‬ ‫کرد که آقای ری‌شهری به نوعی به رئیس‌جمهور‬ ‫ش�دن آقای خاتمی کمک ک�رد و انتخاب ش�ما‬ ‫به عنوان وزی�ر دولت آقای خاتم�ی این گمانه را‬ ‫تقویت می‌کند‪ .‬باتوج�ه به اینکه تی�م حاضر در‬ ‫دولت اول آقای خاتمی بس�یار به آقای هاش�می‬ ‫نزدیک بود و باتوجه به این تحلیل‪ ،‬چطور شد شما‬ ‫را برای وزارت بازرگانی انتخاب کردند و همکاری‬ ‫شما هشت سال ادامه یافت؟‬ ‫‪ l‬در آن زمان تلویزیون برنامه‌ای به نام «به سوی‬ ‫انتخاب» پخش می‌کرد که ش��اید برای اولی��ن بار بهترین‬ ‫نوع تبلیغات انتخاباتی را تدارک دیده بود‪ .‬این برنامه حدود‬ ‫چهارماه به‌طور مستمر پخش می‌شد و نمایندگان کاندیداها‬ ‫در آن شرکت می‌کردند و مباحثی از اقتصاد‪ ،‬سیاست‪ ،‬جامعه‬ ‫و فرهنگ را در آن بررس��ی می‌کردن��د‪ .‬در خصوص بخش‬ ‫اول سوال شما باید بگویم در صورتی می‌ش��ود در‌این‌باره‬ ‫اظهارنظر دقیقی کرد که حال و هوای آن ایام و دیدگاه‌های‬ ‫اشخاص تاثیرگذار آن دوره را بشناس��یم‪ .‬اوال دلیل اشتهار‬ ‫سیاس��ی ما از زمان هم��کاری با آقای خاتم��ی این بود که‬ ‫طبیعتا بنده از آن دوره به‌دلیل مس��ئولیت وزارتخانه بیشتر‬ ‫وارد مطبوعات و رس��انه‌ها ش��دم‪ .‬درباره جمعي��ت دفاع از‬ ‫ارزش‌ها آقای حس��ینیان در آن دوره بیش��تر به عنوان یک‬ ‫قاضی شناخته می‌شدند‪ ،‬که دیدگاه‌های سیاسی‌شان برای‬ ‫عموم شناخته‌ش��ده نبود‪ .‬حتی تا مدت‌ها پس از آن نیز این‬ ‫مساله در مورد ایشان صدق می‌کرد‪ ،‬ولی ما روحیات یکدیگر‬ ‫را می‌ش��ناختیم و من فکر می‌کنم دیدگاه امروز شما از آنجا‬ ‫نشات می‌گیرد که دیدگاه‌های این افراد را در آن زمان دقیقا‬ ‫نمی‌شناسید‪ ،‬البته در گذر ایام این دیدگاه به‌شدت دستخوش‬ ‫تغییر شده است‪ .‬نه آقای پورنجاتی امروز آن آقای پورنجاتی‬ ‫اس��ت و نه آقای حس��ینیان امروز آن آقای حسینیان سابق‬ ‫است‪ .‬بنابراین نمی‌شود شما باتوجه به شرایط امروز‪ ،‬آن روز‬ ‫را تحلیل کنید‪ .‬این اف��راد در آن دوره قرابت‌هایی به لحاظ‬ ‫فکری داشتند و محوریت‌های روشنی همچون قبول قلبی و‬ ‫عملی اساس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬مساله اسالم‪ ،‬قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬والیت و رهبری و ارزش‌های انقالب اس�لامی‪،‬‬ ‫اسالم و امام‪ ،‬افکار اصولی مشترکی بود که این اعضا را دور‬ ‫هم جمع می‌کرد‪ .‬دغدغه‌ای هم که همه این افراد داشتند این‬ ‫بود که اصول و ارزش‌های انقالب اسالمی ایران همچون‬ ‫معنویت‪ ،‬اخالق‪ ،‬صداقت‪ ،‬دفاع از مظلوم‪ ،‬قیام علیه ظالم و‬ ‫مسائلی از این دست ‪ -‬که متاسفانه این روزها گاهی بسیار‬ ‫کمرنگ می‌شود و زیر پا می‌رود ‪ -‬احیا و در جامعه پیاده شود‪.‬‬ ‫در واقع به نوعی منتقد وضع موجود بودید‪.‬‬ ‫برخی در دولت بودند که اعتقاد داشتند تحصنی که صورت گرفت در حوزه‬ ‫سیاست‪ ،‬کاری معمول است و کار بدی نبوده و باید انجام می‌شد‪ .‬آنها آن‬ ‫تحصن را کاری ضد‌انقالبی تشخیص نمی‌دادند‪ ،‬اما گروهی دیگر هم در همان‬ ‫دولت حضور داشتند که معتقد بودند این کارها در معیارهای سیاسی‬ ‫جمهوریاسالمیایراننمی‌گنجد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ l‬تا حدودی و معتقد بودیم که در حال فاصله گرفتن‬ ‫از این ارزش‌ها هستیم و باید یک تشکل سیاسی ایجاد شود‬ ‫و حرفش این باشد اگر می‌خواهیم این انقالب با هویتی که‬ ‫حضرت امام‌(ره) آن را به لطف خدا خلق کردند و البته با کمک‬ ‫این مردم بزرگوار و ایثارگری آنها‪ ،‬بايد برای دوره‌ای طوالنی‬ ‫حفظ شود‪ .‬یک راه‌حل بیشتر وجود ندارد و آن فاصله نگرفتن‬ ‫از این اصول و ارزش‌هاس��ت‪ .‬این جماعت با این تفکر گرد‬ ‫هم آمدند و در آن برهه با یکدیگر هم‌نظر بودند‪ .‬در آن دوره‬ ‫آقای پورنجاتی همکار آقای ناطق‌نوری‪ ،‬آقای ری شهری و‬ ‫آقای الریجانی بود‪ .‬ایشان با آقای الریجانی هم در وزارت‬ ‫ارشاد همکاری می‌کرد و هم در صداوسیما؛ وزارت ارشادی‬ ‫که پس از آقای خاتمی و با روش جدیدی شکل گرفت‪ .‬در‬ ‫وزارت ارشاد‪ ،‬آقای پورنجاتی جانشین آقای امین‌زاده شد؛ در‬ ‫حالی که ممکن است این روزها آقای پورنجاتی را برخی البته‬ ‫به غلط تندروتر از آقای امین‌زاده بشناسند‪ ،‬و صدا و سیمای‬ ‫پس از آقای محمد‌هاش��می‪ .‬می‌خواهم عرض کنم در آن‬ ‫دوره شرایط با امروز بسیار تفاوت داشت و همفکری نزدیک‬ ‫آن دوستان را باید در آن‌زمان شناخت و ارزیابی کرد‪ .‬امروز از‬ ‫تمام آن قرابت‌های فکری و ذهنی‪ ،‬فقط رفاقت‌ها باقی مانده‬ ‫و هر‌کدام از دوس��تان آن جمع راهی جدا از دیگران را برای‬ ‫خود انتخاب کرده اس��ت‪ .‬در عین حال باید بگویم اکثریت‬ ‫دوستان‪ ،‬هنوز بر همان منهج هستند و نظرات و دیدگاه‌های‬ ‫اصول‌‌شان تغییر اساسی نکرده است‪.‬‬ ‫اما در‌خصوص مس��اله‌ای که در خص��وص دلخوری‬ ‫آقای ناطق از آقای ری‌ش��هری اش��اره کردید؛ باید عرض‬ ‫کنم این تحلیل ناقصی اس��ت‪ .‬این مس��اله یک حساب دو‬ ‫دو تا چهار تاس��ت‪ .‬یعنی اگ��ر هم آقای ری‌ش��هری نامزد‬ ‫نمی‌ش��دند‪ ،‬رای آقای ناطق از هفت میلیون و هفتصد هزار‬ ‫رای خیلی فراتر نمی‌رفت‪ ،‬که باز هم در مقایس��ه با بیست‬ ‫میلیون رای آقای‌خاتمی فاصله زیادی داش��ت‪ .‬حضور من‬ ‫در دولت آقای‌خاتمی هم مزد رای آقای ری‌ش��هری نبود؛‬ ‫بلکه به آش��نایی و ارتباط ما با آقای خاتمی بازمی‌گش��ت‪.‬‬ ‫ایشان حتی زمانی که وزیر ارشاد بودند‪ ،‬از من برای همکاری‬ ‫دعوت کرده بودن��د‪ .‬فکر می‌کنم اگر در این‌‌ب��اره از منظر و‬ ‫زاویه آقای خاتمی ب��ه موضوع نگاه کنیم ش��اید به نتیجه‬ ‫مناسب‌تری برسیم‪ .‬دیدگاه ایش��ان این بود که من از جذب‬ ‫سلیقه‌هایی که در دوره انتخابات با من مناظره کردند ابایی‬ ‫ندارم‪ .‬البته من نسبت به بقیه کس��انی که فکرشان قرابت‬ ‫چندانی با آقای خاتمی نداش��ت و جذب دولت شدند‪ ،‬رابطه‬ ‫نزدیک‌تری با ایشان داش��تم‪ .‬آقای خاتمی به‌دنبال افرادی‬ ‫جامع‌نگر بود که بتوانند سلیقه‌های مختلف را دور هم جمع‬ ‫کنند‪ .‬برخی اعضای کابینه آق��ای خاتمی هم به حلقه آقای‬ ‫موسوی نزدیک‌تر بودند‪ ،‬اما در عین حال افرادی از طیف‌های‬ ‫مقابل آقای خاتمی برای حضور در کابینه انتخاب شدند که‬ ‫رابطه نزدیک‌تری با ایشان داش��تند‪ .‬البته بنده براي وزارت‬ ‫بازرگانی اولویت دوم بودم چراکه در ابتدا قرار بر این بود که‬ ‫آقای آقازاده به وزارت بازرگانی برود‪ ،‬اما بنا به دالیلی ایشان‬ ‫رئیس س��ازمان انرژی اتمی‌ش��د و در نهایت من به وزارت‬ ‫بازرگانی رفتم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینک�ه دولت اول آق�ای خاتمی دولتی‬ ‫به‌شدت سیاسی بود و گرایش‌های تندی در آن‬ ‫وجود داشت‪ ،‬وضعیت ش�ما در آن دولت چگونه‬ ‫بود؟ آیا آنها به شما فشار می‌آوردند و شما با آنها‬ ‫کنار می‌آمدید ی�ا اینکه در ح�وزه تخصصی‌تان‬ ‫استقالل کاری داشتید؟‬ ‫‪ l‬م��ن تص��ور می‌کن��م دوس��تانی ک��ه در دولت‬ ‫اول آقای‌خاتم��ی مش��غول ب��ه فعالی��ت بودن��د‪ ،‬در زمینه‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها بر‌اس��اس دیدگاه‌ها و صالحدید خود عمل‬ ‫می‌کردند؛ در عین حال همگان به س��ند جمعی که در دولت‬ ‫به تایید همه اعضای کابینه رس��یده بود ملتزم بودند‪ ،‬اما در‬ ‫اعمال تغییرات تفاوت‌هایی میان اعضای کابینه وجود داشت؛‬
‫البت��ه در جری��ان اصولگرای��ی هم چنین مس��ائلی را‬ ‫می‌بینیم‪ .‬گاه��ی تندروی‌هایی ص��ورت می‌گیرد که بعدها‬ ‫مشخص می‌ش��ود که س��ران این جریان با چنین کارهایی‬ ‫مخالف هس��تند و آن را تقبی��ح می‌کنند‪ .‬این ه��م یکی از‬ ‫خصوصیات کشور ماست‪ ،‬اما در دولت و مجلس این اختالفات‬ ‫کاملا بروز می‌یافت‪ .‬گاهی برخی مطرح می‌کردند که ما در‬ ‫این ماجرا برای به کرسی نشاندن نظر سیاسی خود از اهرم قوه‬ ‫مجریه استفاده کنیم‪ ،‬اما ما از گروه مخالفان جدی این دیدگاه‬ ‫بودیم‪ .‬بضاعت ما در این حد بود که بحث کنیم و تالش کنیم‬ ‫تا اکثریت دولت متقاعد شوند که وقتی ما درون نظام مسئولیت‬ ‫یک دستگاه اجرایی را برای خدمت به مردم برعهده داریم‪،‬‬ ‫نمی‌توانیم مانند یک اپوزیس��یون و یک گروه سیاسی عمل‬ ‫کنیم‪ .‬در این صورت مردم نظر خود را در برهه‌هایی همچون‬ ‫انتخابات اعم��ال می‌کنند؛ همان‌طور که ای��ن اتفاق افتاد و‬ ‫دیدیم که در سال‌های اخیر با همین فعل و انفعاالت‪ ،‬جناح‬ ‫راس��ت و چپ ما با ه��م جابه‌جا ش��دند‪ .‬باره��ا دیده‌ایم در‬ ‫دیدگاه‌ه��ای مردم ‪ 180‬درجه تغییر ایجاد ش��ده اس��ت؛ در‬ ‫انتخابات شوراها‪ ،‬انتخابات دوره‌های مختلف مجلس و حتی‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ .‬در هیچ‌کدام از این انتخابات تخلف‬ ‫تاثیرگذاری در جریان رای‌گیری تا اعالم آرا صورت نگرفته‬ ‫است؛ یعنی میزان تخلفات در هیچ‌یک از انتخاباتی که تاکنون‬ ‫انجام شده‪ ،‬به اندازه‌ای نبوده که بگوییم فالن مجلس نماد‬ ‫رای مردم نبود‪ .‬مجلس چهارم هم نماد رای مردم بود؛ البته‬ ‫ممکن اس��ت برخی ردصالحیت‌ها منجر به مشارکت کمتر‬ ‫هواداران جناح چپ و به تبع آن ورود تعداد کمتری از منتسبان‬ ‫به این جناح به مجلس شد‪ .‬این محدودیت در مجلس سوم‬ ‫کمتر بود و در مجلس پنجم متوسط بود‪ ،‬اما در عین حال آرای‬ ‫مردم هم بسیار مهم است؛ یعنی از میان همان جماعت موجود‬ ‫در انتخابات حتی در مجلس چهارم این امکان وجود داشت که‬ ‫اکثریتی از جناح چپ مجلس را در اختیار بگیرند‪ .‬اما انتخاب‬ ‫مردم چیز دیگری بود‪ .‬من در دولت آقای‌خاتمی جزو گروهی‬ ‫بودم که معتقد بودند ما به‌عنوان قوه‌مجریه مکلف به اجرای‬ ‫همه وظایفی هستیم که قانون بر عهده ما گذاشته است‪ .‬حتی‬ ‫اگر ردصالحیت متحصنین از نظر برخی اعضای دولت قانونی‬ ‫نبود‪ ،‬حق نداشتیم از اهرم تعویق انتخابات در این خصوص‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬ما قطعا با این کار مخالف بودیم و دولت هم در‬ ‫نهایت چنین تصمیمی‌ را اتخاذ نکرد‪ .‬من خاطرم هست که‬ ‫آقای خاتمی در یکی از دفعاتی که هیات دولت در حرم مطهر‬ ‫امام حضور یافت اعالم کرد که ما از برگزاری یک انتخابات‬ ‫رقابتی دفاع می‌کنیم‪ .‬ایش��ان هیچ‌گاه نگفت ما انتخابات را‬ ‫برگزار نمی‌کنیم‪ ،‬اما در همان دولت کس��انی هم بودند که‬ ‫تعوی��ق انتخاب��ات را پیگی��ری می‌کردند‪ .‬البت��ه در‌نهایت‬ ‫جمع‌بندی دولت بر این بود که انتخابات را برگزار کند و دیدید‬ ‫که انتخابات هم انجام شد‪ .‬در عین حال محصول آن انتخابات‬ ‫افرادی بودند که در طیف اصالح‌طلبان نبودند و جالب این بود‬ ‫که برخی در همان دول��ت و در همان جمع به هم پیوس��ته‬ ‫یکدیگر را به تقلب در انتخابات متهم کردند‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫آقای موسوی‌الری از سوی آقای‌کروبی به تقلب متهم شد‪.‬‬ ‫می‌خواهم عرض کنم که بحث تقلب در انتخابات تنها یک‬ ‫بحث جناحی هم نیست‪ ،‬بلکه کسی که رای نیاورد و عقیده او‬ ‫این باش��د که من را ح��ذف کرده‌اند و دیگری را بر کرس��ی‬ ‫نشانده‌اند‪ ،‬به صحنه می‌آید و چنین ادعایی می‌کند‪ .‬برای او‬ ‫تفاوتی هم ندارد که برگزار‌کننده انتخابات از جناح همسو باشد‬ ‫یا جناح مقابل‪ .‬اگر بخواهم به‌طور خالصه بگویم باید عرض‬ ‫کنم که مباحث سیاس��ی همواره در دولت و حاشیه آن وجود‬ ‫داشته است؛ چراکه همه تصمیمات پشت میز هیات وزیران‬ ‫اتخاذ نمی‌شود‪ .‬کمیسیون‌های مختلف دولت هم در رابطه با‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها بس��یار تاثیرگذارند‪ .‬ما در جریان انتخابات‬ ‫جلسات بس��یار زیادی خارج از هیات وزیران داشتیم‪ .‬آقای‬ ‫خاتمی به دلیل اعتمادی که به من داشتند و به دلیل روحیه‌ای‬ ‫که در برخورد احترام‌آمیز با دیگ��ران دارند ‪ -‬با وجود مباحث‬ ‫تندی که در این جلسات مطرح می‌شد – هر از گاهی که قصد‬ ‫تصمیم‌گیری درباره مساله مهمی‌را داشتند متناسب با موضوع‬ ‫تاکید می‌کردند که آقای شمخانی‪ ،‬آقای یونسی و بنده حضور‬ ‫داشته باشیم‪ .‬در واقع ایشان ابایی نداشت ما که عضو احزاب‬ ‫اصالحات نبودیم‪ ،‬اما مي‌خواست در این جلسات حضور داشته‬ ‫ی هم‬ ‫باشیم‪ ،‬مباحث را بشنویم و در آنها مداخله کنیم‪ .‬هنگام ‌‬ ‫که ما در بیان نظرات مشارکت می‌کردیم گاهی همان نظرات‬ ‫به تصمیم نهایی دولت بدل می‌شد‪ .‬در اوج اختالفات دولت و‬ ‫ش��هرداری و ماجرای‌ترافیک تهران‪ ،‬کار به جایی رسید که‬ ‫آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد به‌طور مستقیم در رسانه‌ها با‬ ‫یکدیگر گفت‌وگوهای تندی کردند‪ .‬مساله نمایشگاه هم که‬ ‫در رسانه‌ها س��ر و صدای زیادی کرد و ما هر روز درباره این‬ ‫موضوع با نهادهای دیگر درگیر بودیم‪ .‬روزی نبود که در این‬ ‫خصوص تحت فشار نباشیم‪ .‬در همان دولت من مصوبه هیات‬ ‫وزیران را گرفتم تا شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به‬ ‫ش��هرداری تهران واگذار ش��ود‪ .‬اگر قرار ب��ود مبنای همه‬ ‫تصمیم‌گیری‌های دولت سیاسی باشد‪ ،‬هیچ‌گاه دولت آقای‬ ‫خاتمی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را به شهرداری‬ ‫تهران تحت مدیریت آقای احمدی‌نژاد واگذار نمی‌کرد‪ .‬البته‬ ‫درباره این موضوع اختالفات بسیار زیاد بود‪ ،‬اما موضوعی که‬ ‫جامعه تصور می‌ک��رد اکثریت دولت با آن مخالف اس��ت با‬ ‫اکثریت موافق آرا به شهرداری واگذار شد‪ .‬ما قانون مصوبی‬ ‫داشتیم که شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کنیم‪ ،‬ما با اج��رای این تکلیف‪ ،‬قانونی را با‬ ‫دعواهایی که مطرح بود و یک تهدید نیز محسوب می‌شد به‬ ‫فرصت بدل کردیم‪ .‬من از آقای احمدی‌نژاد دعوت کردم تا در‬ ‫جلسه‌ای سه‌جانبه که آقای قالیباف هم در آن حضور داشتند‪،‬‬ ‫شرکت کند‪ .‬در آن جلسه به آقای احمدی‌نژاد گفتم که می‌دانم‬ ‫ورود پر سر و صدای شهرداری به این ماجرا از منظر‌ترافیک‬ ‫نیست و من آن قدر خام نیستم که این مساله را متوجه نشوم‪.‬‬ ‫آن روزها برخی رسانه‌ها به عنوان پشتیبانی رسانه‌ای از این‬ ‫موضوع سیاس��ی این گونه وانمود می‌کردند که اگر کس��ی‬ ‫ناراحتی قلبی داشته باشد ممکن است در‌ترافیک نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی تهران جان خود را از دست بدهد‪ ،‬اما گویا این روزها‬ ‫پس از هشت سال دیگر کسی در‌ترافیک شدید آن مسیر به‬ ‫دلیل معطل��ی د ‌ر آن نمی‌میرد! من با تمام مش��غله‌هایی که‬ ‫داشتم باید گاهی سه روز در هفته برای پاسخگویی درباره این‬ ‫سياست‬ ‫شما از دسته دوم بودید؟‬ ‫‪ l‬قطعا‪ .‬من به هیچ‌وجه با ای��ن کار موافق نبودم و‬ ‫معتقد بودم که تحصن راهکار مناس��بی برای حل مشکل‬ ‫تایی��د صالحیت‌ها نیس��ت‪ .‬حتی وقت��ی آق��ای خاتمی از‬ ‫تحصن‌کنندگان خواس��ت که به این تحصن خاتمه دهند‪،‬‬ ‫آنها با درخواست ایشان مخالفت ورزیدند و اعالم کردند که‬ ‫قصد برهم زدن این تحصن را ندارند‪ .‬من خاطرم هست که‬ ‫بعد از تقدیم بودجه به مجلس‪ ،‬در جریان مذاکرات ایشان با‬ ‫متحصنین قرار گرفتم‪ .‬من به آقای خاتمی گفتم این کار به‬ ‫جبهه اصالحات ضربه می‌زند اما آن دوستان معتقد بودند که‬ ‫این کار باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫محمد ش ريعتمداري از اعضاي اصلي جمعيت دفاع‬ ‫از ارزش‌ها محسوب م ي‌شد كه توسط آي ت‌اهلل ري‌شهري‬ ‫تاسيس شده بود‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫به‌عنوان مثال شاید وزیری تمایل داشت تا سطح روستاها هم‬ ‫مدیران خود را تغییر دهد‪ ،‬اما وزیر دیگری اعتقاد داش��ت که‬ ‫اگر من بخواهم معاونین خود را تغییر دهم یا فردی را از خارج‬ ‫از مجموعه به وزارتخانه تح��ت مدیریت خود وارد کنم‪ ،‬باید‬ ‫دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار داشته باشم‪ .‬این دو نظر نه‌تنها‬ ‫مورد قبول آقای‌خاتمی بود‪ ،‬بلک��ه گاهی مورد تایید و تقدیر‬ ‫ایشان هم قرار می‌گرفت‪ .‬در حوزه سیاسی افرادی که با آقای‬ ‫خاتمی همفکر بودند می‌توانستند در این حوزه‪ ،‬مشی تغییرات‬ ‫حداکثری را تعقیب کنند‪ .‬اگر مقامات وزارت کشور فرماندار‬ ‫یک شهرستان را تغییر می‌دادند به‌دنبال این بودند که نگاه‌ها‬ ‫و سالیق سیاسی آقای خاتمی با آنها که از مردم رای اعتماد‬ ‫گرفته بود در جامعه قابلیت اجرا پیدا کند‪ .‬اگر تغییر سریع قانون‬ ‫ممکن نبود‪ ،‬اما امکان به کار گرفتن س�لایق نزدیکتر وجود‬ ‫داشت؛ در هر صورت در حوزه‌هایی مثل بازرگانی شاید چنین‬ ‫ضرورتی احساس نمی‌شد‪.‬‬ ‫بنده صراحتا اع�لام می‌کنم که هی��چ‌گاه تحت هیچ‬ ‫فشاری ‪ -‬چه از س��وی آقای خاتمی و چه از سوی اطرافیان‬ ‫ایشان ‪ -‬برای اعمال تغییرات در وزارت بازرگانی نبودم‪ .‬تمام‬ ‫تصمیماتی که اتخاذ می‌کردم کاملا داخلی و متکی به مشورت‬ ‫با اهل خبره و خرد جمعی در ح��وزه بازرگانی بود‪ .‬درمجموع‬ ‫به‌نظر من در دستگاه اجرایی کش��ور به‌طور عام که شمول‬ ‫آن بدنه فعالیت‌های جاری سایر قوا را نیز در بر می‌گیرد‪ ،‬نگاه‬ ‫جناحی‪ ،‬گروهی‪ ،‬قبیله‌ای به انتصاب‪ ،‬خصوصا در بخش‌های‬ ‫تخصصی و بخش‌های غیر‌سیاسی امری است مذموم و من‬ ‫همواره از آن اجتناب کرده‌ام‪ .‬در دولت آقای خاتمی هم از این‬ ‫بابت تحت هیچ فشاری نبوده‌ام و شورای معاونین من در آن‬ ‫هشت سال ترکیبی بود از کس��انی که با دانش‪ ،‬تخصص و‬ ‫تدین کافی برای مسئولیت‌هایشان از سلیقه‌های گوناگون‬ ‫سیاسی کشور نظیر مش��ارکت‪ ،‬کارگزاران‪ ،‬موتلفه‪ ،‬سازمان‬ ‫مجاهدین انقالب‪ ،‬حزب کار و بس��یاری دیگر از دسته‌‌های‬ ‫سیاسی تشكيل شده بودند‪ ،‬اما بر‌اساس میثاقی که داشتیم‬ ‫این سالیق کوچکترین کارکردی در حوزه فعالیت‌های اجرایی‬ ‫تحت مسئولیت‌شان نداش��ت‪ .‬این را من یک افتخار بزرگ‬ ‫می‌دانم؛ البته طبیعی بود که گاهی اختالف سلیقه‌هایی پیش‬ ‫بیاید؛ به عنوان مثال زمانی که آن مسائل در زمان انتخابات‬ ‫مجلس هفتم و پ��س از تحصن نمایندگان مجلس شش��م‬ ‫ش��دت گرفت‪ ،‬هیاتی برای مذاکره با متحصنین و ش��ورای‬ ‫نگهبان در دولت انتخاب ش��د که من هم عض��و آن بودم‪.‬‬ ‫جلسات جداگانه‌ای را با اعضای شورای نگهبان و نمایندگان‬ ‫متحصنین برگزار کردیم و تالش می‌کردیم هزینه‌های این‬ ‫تحصن را ‪ -‬که برخی اعضای دولت از آن دفاع می‌کردند و‬ ‫برخی آن را قبول نداش��تند ‪ -‬به حداقل برسانیم‪ .‬یعنی این‬ ‫اختالف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها به‌طور بسیار بارزی مطرح‬ ‫می‌شد‪ .‬برخی در دولت بودند که اعتقاد داشتند تحصنی که‬ ‫صورت گرفت در حوزه سیاست‪ ،‬کاری معمول است و کار بدی‬ ‫نبوده و باید انجام می‌شد‪ .‬آنها آن تحصن را کاری ضد‌انقالبی‬ ‫تش��خیص نمی‌دادند‪ ،‬اما گروهی دیگر هم در همان دولت‬ ‫حضور داشتند که معتقد بودند این کارها در معیارهای سیاسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نمی‌گنجد‪ ،‬یک تخلف بزرگ سیاسی‬ ‫تلقی می‌شود و به مثابه ضربه زدن به مصالح نظام است‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫سياست‬ ‫موضوع به مجلس‪ ،‬دیوان عدالت‌اداری و دس��تگاه قضایی‬ ‫مراجعه می‌کردم‪ .‬با این اوصاف انسان باید در متن این ماجرا‬ ‫باشد و در ش��رایطی که در برابر آن اس��ت تصمیم بگیرد تا‬ ‫مشخص شود که این کاره هست یا نه؟ من در جلسه‌ای که با‬ ‫آقای احمدی‌نژاد داشتم به ایشان گفتم‪« :‬من کاری به منشا‬ ‫این دعوا ندارم‪ ،‬اما معتقدم ما به‌عنوان مسئوالن این کشور باید‬ ‫فردا در برابر خداوند پاسخگو باشیم‪ .‬من آماده‌ام که بر‌اساس‬ ‫تکلیف قانونی که دارم ش��رکت نمایشگاه‌ها را به شهرداری‬ ‫تهران واگذار کنم؛ بسم‌اهلل! اگر شما می‌گویید این کار‪ ،‬یعنی‬ ‫انتقال نمایشگاه بین‌المللی تهران به شهرستان به‌فوریت و‬ ‫به‌‌قول شما ‪ 48‬ساعته عملی شدنی است‪ ،‬من از همین لحظه‬ ‫این کار را به شما واگذار می‌کنم و شما هر طور صالح می‌دانید‬ ‫آن را اداره کنید‪ ».‬آقای احمدی‌نژاد باور نمی‌کردند‪ ،‬اما وقتی‬ ‫جدیت من را دیدن��د در نهایت با هم دس��ت دادیم و اینک‬ ‫نسخه‌ای از متنی که به قلم ایش��ان در این‌باره آن شب سوم‬ ‫ش��عبان و والدت امام حسین‌(ع) نوشته ش��د‪ ،‬هنوز نزد من‬ ‫موجود است‪ .‬صورتجلسه کردیم که وزارت بازرگانی ‪ 51‬درصد‬ ‫از س��هام ش��رکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران را به‬ ‫شهرداری تهران واگذار می‌کند و شهرداری تهران نیز تکلیف‬ ‫می‌پذیرد که متناس��ب با این ‪ 51‬درصد در محل‌های جدید‬ ‫نمایشگاهی سرمایه‌گذاری کند‪ .‬تصمیم خیلی خوبی بود و باید‬ ‫هم این کار انجام می‌شد‪ .‬ایش��ان در آن جلسه که به‌تنهایی‬ ‫تش��ریف آورده بودند‪ ،‬از این پیش��نهاد و تصمیمی‌که اتخاذ‬ ‫کردیم بسیار خش��نود بودند و پذیرفتند و به‌عبارت بهتر این‬ ‫موضوع از آمال و آرزوهای شهرداری تهران بود‪ .‬قرار بر این‬ ‫شد که آقای قالیباف به‌عنوان فرمانده پلیس ک ‌ه ترافیک‪ ،‬حوزه‬ ‫تخصصی اوس��ت حکم باش��د؛ من ه��م قبول ک��ردم هر‬ ‫نمایشگاهی که آقای قالیباف بگوید در‌ترافیک اخالل ایجاد‬ ‫می‌کند نمایشگاه را در آن مکان برگزار نکنم‪ .‬نمایشگاه‌های‬ ‫کتاب‪ ،‬فروش بهاره‪ ،‬نمایشگاه خودرو و نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫عام (غیر‌تخصصی) ‪ -‬که بعدها منحل شد ‪ -‬از مصادیق این‬ ‫نمایشگاه‌ها بود‪ .‬البته در همان ایام شورای شهر به دلیل اینکه‬ ‫سایه سیاست بر سر آن سنگینی می‌کرد‪ ،‬به شهرداری تهران‬ ‫در این‌باره مصوبه نداد! من به آقای احمدی‌نژاد تلفن کردم و‬ ‫گفتم که مصوبه هیأت وزیران را با همه مشکالتی که داشت‬ ‫با حمایت آق��ای خاتمی گرفتم و کار آماده واگذاری اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین از این به بعد کوچک‌ترین حرکت تبلیغاتی در این‌باره‬ ‫علیه دولت را سیاس��ی می‌دانم و آنگاه من هم حرف‌هایم را‬ ‫خواهم زد‪ .‬بح��ث در همین‌‌جا خاتمه پیدا ک��رد اما در‌نهایت‬ ‫شورای شهر مصوبه‌ای نداد‪ .‬علت این مساله هم بسیار جالب‬ ‫بود؛ با وجود اینکه این موضوع از مصادیق کارهای عمومی‬ ‫بود که شهرداری می‌توانست آن را بر عهده بگیرد و «دولت‬ ‫سیاسی خاتمی» به این مساله رای مثبت داده بود‪ ،‬اما «شورای‬ ‫شهر غیرسیاسی و غیر‌خطی ما» (که برآیندش فقط مذهبی‬ ‫بود) چنین کاری را نپذیرفت‪ .‬دلیل این امر هم احتماال‪ ،‬تاکید‬ ‫می‌کنم احتماال این بود که مبادا پس از آن افکارعمومی از آنها‬ ‫سوال کند‪ ،‬شما که برگزاری نمایشگاه را برعهده گرفتید چرا‬ ‫مشکل‌ ترافیک را حل نکردید؟! احتماال وجهه‌سیاسی‌شان‬ ‫لطمه مي‌دید‪ .‬آنها از این موضوع غاف��ل نبودند ک ‌ه ترافیک‬ ‫تهران تنها مربوط به نمایشگاه نبود‪ ،‬بلکه به موضوع راه‌های‬ ‫ارتباطی و دسترسی به نمایشگاه و برنامه‌های عمران شهری‬ ‫ انتقال مترو به محل نمایش��گاه‪ -‬هم مربوط بود‪ ،‬که البته‬‫انجام آن زمان می‌خواست‪ .‬اما پل‌هایی که احداث شد و هم‬ ‫کارهایی که تا این دوره انجام شده این مشکل را حل نکرده‬ ‫است‪ ،‬هنوز هم در اطراف نمایشگاه ‪ -‬حتی اگر نمایشگاهی‬ ‫هم دایر نباشد – در اوقاتی از رو‌ز ترافیک سنگینی را مشاهده‬ ‫می‌کنید زیرا نیاز منطقه تا آمدن مت��رو به داخل منطقه رفع‬ ‫نمی‌شود‪ .‬در‌واقع تالش می‌شد که تصمیمی‌سیاسی اتخاذ‬ ‫شود‪ ،‬اما افکار و اندیشه‌ها با یکدیگر تضارب داشت؛ البته در‬ ‫عی��ن ح��ال نتایجی ک��ه حاص��ل می‌ش��د نتای��ج خیلی‬ ‫بدی نبود‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪42‬‬ ‫به اس�تناد عملكرد‪ ،‬دوره مس�ئولیت شما بر این‬ ‫وزارتخان�ه یک�ی از بهتری�ن دوره‌ه�اي وزارت‬ ‫بازرگان�ي بود؛ ام�ا در عین حال به نظر مي‌رس�د‬ ‫شما در حوزه سیاس�ی نیز نقش باالنس‌کننده را‬ ‫میان گرایش‌های نزدیک به نظام با آقای خاتمی‬ ‫داشتید‪.‬‬ ‫‪ l‬درست است‪ .‬اگرچه من مسئولیتی رسمی در این‬ ‫خصوص نداشتم‪ ،‬اما شاید یکی از دالیل آقای خاتمی برای‬ ‫انتخاب من روحیات و ویژگی‌های شخصیتی بود‪ .‬شاید در‬ ‫جریان ش��رایط مبارزات انتخابات��ی آن روزها بین جماعت‬ ‫مخالفی که در برابر ایشان بودند‪ ،‬افراد دیگری هم بودند که‬ ‫در مجموع صالحیت‌ها‪ ،‬تجربه‪ ،‬دانش‪ ،‬سالیق و روحیاتشان‬ ‫در مقایس��ه با من مورد قبول آقای خاتم��ی نبود و به دولت‬ ‫ایشان راه نیافتند یا اصوال نخواستند خودشان را عرضه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین یک��ی از دالیل انتخاب من از س��وی آقای خاتمی‬ ‫این بود که می‌توانس��تم تعدیل‌کننده نظرات و دیدگاه‌های‬ ‫مختل��ف جامعه ‪ -‬و حت��ی جناحی که آق��ای خاتمی به آن‬ ‫منتسب بود – باشم زیرا برخی از آنها با من رابطه نزدیک‌تری‬ ‫داشتند‪ .‬فکر می‌کردم به این دلیل ایشان تالش می‌کرد که‬ ‫من در کارهای غیر‌بازرگانی بیشتر مشارکت کنم و من هم‬ ‫ابایی از این کار نداشتم؛ اگرچه مجبور و مکلف بودم که اداره‬ ‫وزارتخانه را در اولویت کارهایم قرار دهم و فشار بسیاری را‬ ‫تحمل کنم اما این مسائل را هم می‌پذیرفتم‪ .‬اگر می‌دانستم‬ ‫می‌توانم در جهت تعدیل اختالفات‪ ،‬کاهش تنش‌ها و ایجاد‬ ‫تعادل در مسائل سیاسی کشور کاری انجام دهم‪ ،‬از این کار‬ ‫امتناع نمی‌کردم و در این مسیر حتی از سرکشی به زندان‌ها‬ ‫در نیمه‌های شب (به همراه مسئوالن دستگاه قضایی) هم‬ ‫ابایی نداشتم‪.‬‬ ‫باتوجه به اختالفاتی که به آنها اشاره کردید‪ ،‬وقتی‬ ‫آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شد از شما برای‬ ‫همکاری دعوت نکرد؟‬ ‫‪ l‬اتفاقا ما با آقای احمدی‌نژاد رفیق بودیم و رابطه‬ ‫بدی نداشتیم و آن ماجرای نمایشگاه هم بسیار بر رفاقت ما‬ ‫افزود‪ .‬اگرچه اختالفاتی بود اما به جمع‌بندی بس��یار خوبی‬ ‫در این خصوص رس��یدیم‪ .‬صورتجلس��ات این ماجرا برای‬ ‫من بسیار ارزشمند اس��ت؛ چرا‌که ثابت می‌کند حتی در اوج‬ ‫هرگونه اختالفات اساسی‪ ،‬حتی سیاس��ی اگر گفت‌وگویی‬ ‫منطقی و بر مبنایی اصولی و دلسوزانه صورت بگیرد بسیاری‬ ‫از مس��ائل حل و فصل خواهد ش��د‪ .‬هم من خداوند را شکر‬ ‫می‌کنم و هم ایشان در ذهن‌‌ش��ان احتماال چنین تصوری‬ ‫دارند که پس از این جریان رفاقت خوبی میان ما برقرار شد که‬ ‫شاید نسبت به گذشته بیشتر هم بود‪ .‬باوجود همه تنش‌هایی‬ ‫که وجود داشت نهایتا ماجرا ختم به خیر شد که واسطه خیر‬ ‫هم‪ ،‬هر دو بودیم‪ .‬در ابتدای فعالیت هر دولتی‪ ،‬با همفکری‬ ‫جمعی از افراد در خصوص همکاران تصمیم گرفته می‌شود و‬ ‫در نهایت تصمیم نزدیکان آقای احمدی‌نژاد بر این بود که از‬ ‫مجموعه همکاران آقای خاتمی فقط آقای رحمتی در دولت‬ ‫نهم حضور داشته باشند‪ .‬فکر نمی‌کنم که عدم دعوت از من‬ ‫به آن اختالف ربطی داشته باشد‪ ،‬بلکه احتماال به ضوابط و‬ ‫معیارهای دیگری مربوط می‌ش��د که در ذهن ایش��ان بود‪.‬‬ ‫البته اگر ایش��ان از من برای حضور در دولت دعوت می‌کرد‬ ‫این حق برای بنده محفوظ بود که شخصا در این خصوص‬ ‫تصمیم بگیرم‪.‬‬ ‫چه تصمیمی‌می‌گرفتید؟‬ ‫‪ l‬االن چه فرقی می‌کند که من نظرم را در این‌باره‬ ‫بگویم؟ اگر پاس��خ من منفی یا مثبت باشد چه حسنی برای‬ ‫ما دارد؟ (خنده)‬ ‫ش�ما در آخرین گفت‌وگوی‌تان اعالم کردید که‬ ‫تضمین ن�داده‌ام کاندی�دای انتخابات نش�وم و‬ ‫به کاندیداتوری فکر می‌کنم‪ .‬ممکن اس�ت کمی‬ ‫بیشتر در این خصوص صحبت کنید؟‬ ‫‪ l‬به‌‌‌نظرم این مساله چندان پیچیده نیست‪ .‬دوستانی‬ ‫که اعالم می‌کنند در انتخابات به‌عنوان یک کاندیدا حضور‬ ‫خواهند داش��ت یا نامزدی خود را رد می‌کنن��د در ذهن خود‬ ‫فضای سیاس��ی کشور را می‌شناس��ند‪ ،‬با جناح‌بندی‌ها آشنا‬ ‫هستند‪ ،‬منابع الزم برای حضور در انتخابات و هزینه‌های آن‬ ‫را برآورد کرده‌اند و می‌دانند که کدام گروه‌های سیاسی از آنها‬ ‫حمایت خواهند کرد‪ .‬شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که‬ ‫نمی‌توان نقش نهادهای مهمی‌همچون شورای نگهبان که‬ ‫در تایید یا ردصالحیت‌ها دارای اختیارات کاملی است يا ديگر‬ ‫نهادها در عرصه‌های گوناگون اجتماع��ی را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال اگر اصولگرایان س��نتی ‪ -‬که یکی از سالیق‬ ‫متنوع اصولگرایان هستند ‪ -‬بخواهند وارد شوند تا حدودی‬ ‫مشخص اس��ت که چه کس��ی را به‌‌عنوان کاندیدا انتخاب‬ ‫می‌کنند‪ .‬کاندیداهای جبهه پایداری اعم از ش��اخه تهران یا‬ ‫شاخه قم ‪ -‬که از طیف‌های اصولگرایان حامی‌دولت است ‪ -‬را‬ ‫هم می‌توان از میان کاندیداهای موجود حدس زد‪ .‬در‌خصوص‬ ‫اصالح‌طلبان نی��ز ‪ -‬اگر امکان تایی��د صالحیت کاندیدای‬ ‫اصلی و موجه اجتماعی آنها وجود داش��ته باشد ‪ -‬مشخص‬ ‫است که چه کسانی پتانس��یل حضور در عرصه انتخابات را‬ ‫دارند‪ .‬پس هر‌کس در این عرصه وارد می‌شود نقش و جایگاه‬ ‫خود و حد و امکان مشارکتش را ‪ -‬به‌عنوان یک رجل سیاسی‬ ‫مذهبی‪ ،‬مدیر و مدبر در این جریان مهم سیاسی کشور ‪ -‬تا‬ ‫حدود زیادی می‌داند و می‌شناس��د‪ .‬من هم به‌عنوان کسی‬ ‫که مدت‌ها در دولت حضور داشتم و در بخش‌های مختلف‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجرایی و اقتصادی قوه‌مجریه فعالی��ت کرده‌ام تا‬ ‫حدودی با این ادبیات آش��نا هس��تم‪ ،‬اما تص��ور می‌کنم که‬ ‫عرصه انتخابات در جمهوری اسالمی ‪ -‬با شرایطی که دارد و‬ ‫ممکن است من در برخی زمینه‌ها نسبت به آن انتقاد داشته‬ ‫باشم ‪ -‬به‌گونه‌ای است که تا زمان نزديك به برگزاري چندان‬ ‫نمی‌توان درباره سرنوشت آن با اطمینان حرف زد‪ .‬البته به نظر‬ ‫من این خصوصیت‪ ،‬یکی از خصوصیات مثبت انقالب ماست‪.‬‬ ‫همه افرادی که حداقل شرایط را در خود می‌بینند این امکان‬ ‫را پیدا می‌کنند که امیدوار باشند‪ ،‬خدمتگزار مردم باشند‪ .‬البته‬ ‫نگاه من به این موضوع‪ ،‬نگاه عملی و اجرایی است‪ .‬من اهل‬ ‫این نیستم که کاندیداتوری در انتخابات شغلم باشد‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت افرادی عالقه‌مند به کاندیدات��وری در هر انتخاباتی‬ ‫باشند و هر انتخاباتی پیش آمد بگویند بسم‌اهلل! اما من چنین‬ ‫انگیزه‌ای ندارم‪ .‬یا ممکن است برخی افراد شهرت حداقلی را‬ ‫آرزو کنند؛ در حالی‌که به قول معروف «اگر نعمت بود چشیدیم‬ ‫و اگر نقمت بود کشیدیم‪ ».‬من این مساله را هم تجربه کرده‌ام‪.‬‬ ‫بنابراین به شکلی عملگرایانه به این صحنه نگاه می‌کنم؛ اگر‬ ‫امکان حضور واقعی و قرار گرفتن در کنار بزرگانی را داش��ته‬ ‫باش��م که احتمال می‌دهند رای مردم را پشت‌سر خود دارند‪،‬‬ ‫با طرح ایده‌ها و اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی خود حتما در انتخابات ش��رکت خواهم‬
‫کرد‪ .‬اما اگر چنین زمینه‌ای را در وقت موعود كه با س��نجش‬ ‫خودم انجام می‌دهم نه آنچه دیگران می‌سازند‪ ،‬نبینم‪ ،‬نیازی‬ ‫به حضور در این صحنه نخواهم دید و پس از درک کارشناسانه‬ ‫این موضوع کناره خواهم گرفت‪ .‬ام��ا در هر برهه از زمان در‬ ‫مورد این موضوع ملی بسیار جدی فکر می‌کنم‪.‬‬ ‫آیا می‌ت�وان گف�ت ک�ه اگ�ر چهره‌ه�ای اصلی‬ ‫اصالح‌طلبان مثل آقای خاتمی وارد میدان نشوند‬ ‫شما وارد عرصه می‌شوید یا تا پایان رقابت‌ها در‬ ‫این عرصه باقی می‌مانید؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم که اگر ش��رایط به‌گونه‌ای باشد‬ ‫که هر‌کدام از ای��ن بزرگان بتوانند ش��ور و هیجان و حضور‬ ‫حداکثری م��ردم در انتخابات را فراهم کنند‪ ،‬برای کش��ور‬ ‫بسیار مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر ما دو شخصیت روحانی داشته باش��یم که از نظر‬ ‫مردم ش��خصیت کاریزماتیکی دارند و از یک جناح سیاسی‬ ‫وارد عرصه انتخابات شوند‪ ،‬حسن چندانی در زمینه مشارکت‬ ‫مردم نخواهد داشت‪ .‬اما اگر این افراد از میان طرز تفکرهای‬ ‫مورد قبول نظام جمهوری‌‌اسالمی باش��ند از این جهت که‬ ‫امکان جذب حداکثری و مشارکت بیش��تر مردم در عرصه‬ ‫اجرایی فراهم می‌ش��ود‪ ،‬برای کشور بس��یار مقبول و مفید‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته امکان تحقق این موضوع را بس��یار اندک‬ ‫می‌دانم؛ ضعف‌الطالب والمطلوب‪.‬‬ ‫باتوجه به شناختی که از آقای خاتمی دارید و آنچه‬ ‫لو‌نیم گذش�ته میان ایشان و حاکمیت‬ ‫در سه‌سا ‌‬ ‫گذشته است‪ ،‬ورود مجدد آقای خاتمی به حاکمیت‬ ‫را ممک�ن می‌دانی�د یا ایش�ان هن�وز تحت‌تاثیر‬ ‫گروهی هس�تند ک�ه ش�ما از آن به‌عن�وان گروه‬ ‫تندروتر در هیات‌دولت یاد می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬آن گ��روه تن��درو همان‌هایی هس��تند که آقای‬ ‫موسوی و آقای کروبی را تا مرحله حصر پیش بردند؛ من فکر‬ ‫نمی‌کنم که آقای خاتمی تحت‌تاثیر این گروه باشد‪ .‬البته آنها‬ ‫‪ l‬ایشان هنوز از من مش��ورتی نخواسته است‪ .‬من‬ ‫تصور می‌کنم که زمینه‌های حضور ایشان و امثال ایشان فقط‬ ‫متوجه تصمیم‌گیری ش��خصی آنها نیست‪ ،‬بلکه مسئوالن‬ ‫نظام نیز که باید شرایط سیاسی کش��ور را رصد کنند در این‬ ‫زمینه نقش دارند‪ .‬یعنی آنها می‌توانند سیاست‌هایی را در پیش‬ ‫بگیرند که قطعا چنین هم خواهند کرد که بر‌پایه آن سیاست‌ها‪،‬‬ ‫گروه‌های سیاسی روحانی مانند مجمع روحانیون و روحانیت‬ ‫مبارز‪ ،‬جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم‪ ،‬مجمع مدرسین و‬ ‫حتی سایر گروه‌ها همسو با آنها که در حاشیه نشسته‌اند – و‬ ‫برخی اعض��ای آنها كه از س��ال‌های دور همزم��ان با دوره‬ ‫رهبری حضرت‌امام‌(ره) گام‌هایی را در عرصه سیاسی کشور‬ ‫برداشته‌اند – به اشکال و انحاي گوناگونی‪ ،‬طرف گفت‌وگو‬ ‫قرار دهند و دیدگاه‌های جدی��دی را در برابر آنها مطرح کنند‬ ‫تا آنها احساس کنند که مشارکت‌ش��ان در عرصه انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ممکن اس��ت‪ .‬یعنی باتوجه به سالیق و‬ ‫مواضع متفاوتی که البته در چارچوب قانون‌‌اساسی با همین‬ ‫قواره و نظام اسالمی با همین شکل دارند امکان حضورشان‬ ‫فراهم است و مانعی بر سر راه آنها نیست و نشانه‌های عملی‬ ‫هم برای این امید‌بخش��ی وجود دارد و حضورش��ان هم در‬ ‫عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ضروری است و هم موجب‬ ‫قوام جمهوری اسالمی و موجب ایجاد وحدت ملی است‪ .‬این‬ ‫یک طرف داستان است؛ طرف دیگر هم اعضای این مجامع‬ ‫و جمعیت و گروه‌های سیاسی که اینک احساس انزوا می‌کنند‬ ‫هستند که اگر تشکل آنها سیاسی است‪ ،‬روحانی هم هست‪.‬‬ ‫نگاه این تشکل‌ها به موضوع انتخابات باید نگاهی از درون‬ ‫خانه باشد؛ به‌گونه‌ای که پیش‌ش��رط‌ها که نوعی معامالت‬ ‫سیاسی را در اذهان زنده می‌کند و مقبول عامه مردم هم نیست‬ ‫کنار بگذارند و مواضع خود را تعدیل کند تا زمینه برای حضور‬ ‫فراهم شود‪ .‬به‌نظرم در این ش��رایط آقای خاتمی یا فردی از‬ ‫این جنس امکان فکر کردن به این موضوع را خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابراین امر سیاست خصوصا در خانه‌ای که سالیق مختلف‬ ‫در آن اس��ت‪ ،‬یک موضوع دو‌‌طرفه است؛ کسانی که در این‬ ‫سوی میدان هستند باید گفتمان سیاسی الزم را برای حضور‬ ‫گروه‌هایی همچون مجمع روحانیون و نظایر آن فراهم کنند‪.‬‬ ‫آنها باید ادبیات جدیدی را به‌کار بگیرند و به این موضوع توجه‬ ‫کنند که اینها به‌عنوان یک گروه سیاسی می‌خواهند در عرصه‬ ‫حضور پیدا کنند و مواضع سیاسی‪ ،‬اسالمی و انقالبی خود را‬ ‫که در چارچوب نظام اس�لامی همواره به آن معتقد بوده‌اند‪،‬‬ ‫بیان نمایند‪ .‬هم من ش��ریعتمداری هستم هم مدیرمسئول‬ ‫روزنامه کیهان جناب شریعتمداری است‪ ،‬اما حرف‌های من و‬ ‫سياست‬ ‫در مورد نامزدی آقای خاتمی و آقای‌هاش�می چه‬ ‫فکر می‌کنید؟‬ ‫اگر آقای خاتمی با شما مشورت کند ایشان را به‬ ‫آمدن توصیه می‌کنید یا نیامدن؟‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬یکی از معیارهای من این اس��ت ک��ه اگر از نگاه‬ ‫کاریزماتیک در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان فاصله‬ ‫بگیریم‪ ،‬طبیعی اس��ت که حضور امثال بن��ده در انتخابات‬ ‫بیش��تر محتمل اس��ت‪ .‬من انتخاب روحانیون سیاستمدار‬ ‫‌تراز اول کش��ور همچون آقای هاش��می و یا آقای خاتمی‬ ‫آقای ناطق‌ن��وری و آقای‌حس��ن خمینی را از این دس��ت‬ ‫می‌دانم که تعدادش��ان چندان هم زیاد نیست‪ .‬اینها افرادی‬ ‫هستند که انتخاب آنها اصوال انتخابی کاریزماتیک از سوی‬ ‫مردم است و قشرهای مختلفی از مردم عالقه زیادی به آنها‬ ‫دارند و نگاه دقیقی هم به دیدگاه سیاس��ی آنها ندارند‪ .‬این‬ ‫چهره‌ها چتر وسیع‌تری دارند و می‌توانند مجموعه بیشتری از‬ ‫تفکرات سیاسی موجود و معتقد به نظام را به کار دعوت کنند‪.‬‬ ‫همواره تالش‌هایی برای کش��اندن ایشان به اتخاذ مواضع‬ ‫تند داش��ته‌اند اما به‌دلیل ش��خصیت آقای خاتمی تاکنون‬ ‫موفق نبوده‌اند‪.‬‬ ‫حسین‌آقا با هم تفاوت دارد‪ .‬احتیاجی هم نیست که مثل هم‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬اگر هم ضرورتی باش��د که من بیایم و در این‬ ‫عرصه اظهارنظر کنم به‌خاطر این است که حرف‌های من با‬ ‫حسین‌آقا تفاوت دارد؛ اگرچه هر دو شریعتمداری هستیم‪.‬‬ ‫این دو نحل��ه فکری (مجم��ع و جامعه) ه��م اگرچه‬ ‫روحانی هستند و به اصول کاملا مهمی‌که ما از آن به‌عنوان‬ ‫اصول انقالب اسالمی یاد می‌کنیم‪ ،‬پایبند هستند؛ سال‌ها‬ ‫در کنار امام(ره) بوده‌اند اما نمی‌توانند کاملا ش��بیه یکدیگر‬ ‫باشند‪ .‬منظور من در سالیق اداره جامعه و نگاه به این مساله‬ ‫است؛ نه اینکه دگراندیش��ی در اصولی که انقالب اسالمی‬ ‫به آنها معتقد است‪ .‬کسی که نسبت به مفاهیمی‌ مهم نظیر‬ ‫اسالم‪ ،‬جمهوری‌اس�لامی‪ ،‬رهبری‪ ،‬میزان رای‌ملت است‪،‬‬ ‫فقر‌ستیزی و مشارکت مردم بی‌تفاوت است در واقع اعتقاد به‬ ‫جمهوری‌اسالمی ندارد‪ .‬اگر به نگاه اساسی جمهوری‌اسالمی‬ ‫به حکومت‌داری یعنی مردم‌س��االری دینی معتقد هستیم‬ ‫می‌توانیم صاحبان سالیق و اندیشه‌های گوناگون را در نحوه‬ ‫اداره کشور و خدمت‌رس��انی به مردم مشارکت دهیم‪ .‬همه‬ ‫گروه‌ها بیایند حرف‌های‌شان را بزنند و مردم بهترین آنها را‬ ‫انتخاب کنند؛ فبشر عبادی‌الذین یستمعون القول و یتبعون‬ ‫احسنه‪ .‬اگر کسی زمین خورده باش��د‪ ،‬لگد زدن به او هنری‬ ‫نیس��ت‪ .‬خاطرم می‌آید که در یکی از جلس��ات هیات‌دولت‬ ‫همزمان ب��ا مالقات‌یک��ی از هیات‌های خارج��ی ‪ -‬که در‬ ‫کاخ‌های نیاوران و س��عدآباد اقامت داش��تند ‪ -‬کنگره یکی‬ ‫از احزاب سیاس��ی حامی‌ دولت در حال برگ��زاری بود‪ .‬آنها‬ ‫در این کنگره (نقل به مضمون) اعالم کردند «که ما مدافع‬ ‫دموکراسی هستیم و دست دموکراس��ی‌خواهان عالم را به‬ ‫گرمی‌می‌فشاریم»‪ .‬آقای خاتمی وقتی به جلسه هیات دولت‬ ‫آمدند‪ ،‬از بیان چنین عباراتی بسیار عصبانی بودند و خطاب به‬ ‫برخی اعضای دولت که از طیف‌های سیاسی مربوط بودند‪،‬‬ ‫سخنان تندی را بیان کردند‪.‬‬ ‫در هر ص��ورت اگر من از ش��رایط سیاس��ی مطلوب‬ ‫صحبت می‌کنم‪ ،‬منظورم افکار و اندیشه‌های مروج انقالب‬ ‫اسالمی است و در این چارچوب صحبت می‌کنم‪.‬‬ ‫اگر ش�ما تصمیم قطعی برای حض�ور در عرصه‬ ‫انتخابات داشته باش�ید خود را منتسب به کدام‬ ‫گروه و جریان سیاسی می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬من می‌خواهم در اینجا مساله‌ای را باز کنم و آن این‬ ‫است که ما می‌گوییم «مجلس باید در راس همه امور باشد»‬ ‫و پارلمان در تمام جهان به‌عنوان یک دستاورد مهم بشری‬ ‫شناخته می‌شود‪ .‬البته این یک مساله تاسيسی از سوی اسالم‬ ‫نیست؛ اما از دیدگاه‌هایی است که بشر پایه‌‌گذاری کرده است‬ ‫و مخالفتی با اسالم هم ندارد یا می‌تواند نداشته باشد‪ .‬همزمان‬ ‫با ش��کل‌گیری پارلمان یا با فاصله کمی از شکل‌گیری آن‬ ‫احزاب سیاسی یا تشکل‌های مدنی اعم از صنفی یا سیاسی و‬ ‫قومی‌و مذهبی مفهوم پیدا کرده‌اند‪ .‬البته این مساله در طول‬ ‫‪43‬‬
‫سياست‬ ‫تاریخ تغییراتی کرده است‪ ،‬اما این نگاه که بدون وجود یک‬ ‫نظام سیاسی مستحکم برخاسته از شبکه‌های حزبی اسالمی‬ ‫(تشکل‌های مدنی اس�لامی) در کش��ور می‌توان پارلمانی‬ ‫به‌وجود آورد یا دولتی را تشکیل داد که صرفا متکی به آرای‬ ‫مستقیم مردم باشد و البته پول و قدرت احزاب بی‌نام و نشان و‬ ‫زیر‌زمینی و کانون‌های قدرت برخاسته از پول و ثروت و قدرت‬ ‫سیاسی و نظامی نقش مخربی در آن ایجاد نکند و همزمان‬ ‫بگوییم افرادی که انتخاب می‌شوند نه باید بر پول تکیه داشته‬ ‫باشند و نه بر تبلیغات متکی باشند و نباید مستظهر به حمایت‬ ‫شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قدرتمند در کشور باشند‪ ،‬نگاه‬ ‫نادرستی است و اصوال هیچ‌گاه امکان وقوع نخواهد یافت‪.‬‬ ‫در ضمن ما به‌‌عنوان نظام نمی‌توانیم حتی صداوس��یما را به‬ ‫نسبتی عادالنه و درست در اختیار صاحبان تفکر و گروه‌های‬ ‫گوناگون جامعه قرار دهیم تا بتوانند افکار و اندیشه‌های خود‬ ‫را به مردم بشناسانند و نه رسانه‌های دولتی را به‌طور عادالنه‬ ‫میان جریانات مختلف می‌توانیم تقسیم کنیم‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫این جریانات برای نش��ر عقاید و تفکرات خ��ود به راه‌های‬ ‫دیگری روی می‌آورند‪ .‬البته تحزب آفات و اشکاالتی هم دارد‬ ‫اما زبان هم آفاتی دارد‪ .‬اما آیا باید زبان را از بدن جدا کنیم یا‬ ‫باید نسبت به آن کنترل داشته و به اصالح خروجی آن اهتمام‬ ‫ورزیم؟ درست است که تحزب زیان‌هایی مانند فرقه‌گرایی‪،‬‬ ‫یکسو‌نگری‪ ،‬تعصبات قشری و‪ .....‬دارد‪ ،‬اما در مجموع امری‬ ‫الزم است‪ .‬آیا ممکن است یک حکومت سیستم اطالعاتی‬ ‫نداشته باشد؟ البته سیستم اطالعاتی ابزاری است که می‌توان‬ ‫به درست یا به غلط از آن بهره برد‪ .‬اگر افرادی با تکیه بر پول‬ ‫به مجلس راه یابند‪ ،‬دو ضرر کلی وجود خواهد داش��ت؛ اول‬ ‫اینکه کسانی که صاحب صالحیتند اما از پول بی بهره‌اند در‬ ‫انزوا قرار می‌گیرند و دوم اینکه کسانی که به موفقیت دست‬ ‫می‌یابند متعهد و ملتزم به پولی هس��تند که به آنها داده شده‬ ‫است‪ .‬هر کس��ی هم بگوید من ملتزم و متعهد نیستم دروغ‬ ‫می‌گوید؛ ممکن اس��ت خود فرد متعهد نباش��د اما مي‌تواند‬ ‫چش��م‌هایش را روی سوءاس��تفاده دیگران ببندد یا متوجه‬ ‫نباشد‪ .‬سیستم انتخاب رئیس‌جمهوری بسیار گسترده است؛‬ ‫اگر من س��تادهای انتخاباتی‌ام را در سراس��ر کشور تشکیل‬ ‫دهم‪ ،‬جماعت بزرگی با من کار می‌کنند و در صورت انتخاب‬ ‫من بخش قابل مالحظه‌ای از آنها در اداره قوه‌مجریه به من‬ ‫کمک خواهند ک��رد‪ .‬اینها با بدنه مردم در ارتباط هس��تند و‬ ‫نمی‌توان این مساله را انکار کرد‪ .‬ولی آیا ما زمینه‌های سلبی‬ ‫و ایجابی برخورد با این موضوع را فراهم کرده‌ایم؟ از نظر من‬ ‫پاسخ منفی است‪ .‬بیش از سی‌سال از انقالب می‌گذرد و اینها‬ ‫مسئولیت‌های ماست‪ .‬برخی فکر می‌کنند که تامین معیشت‬ ‫مردم وظیفه اصلی ماست؛ بله آن هم سر جای خود باید باشد‬ ‫و حتما اولویت هم با اوست‪ .‬اما ما باید شرایطی را فراهم کنیم‬ ‫که احزاب در درون خود افرادی را تربیت کنند و پرورش دهند‬ ‫تا در انتخابات ریاست‌جمهوری مردم شناختی جامع نسبت به‬ ‫آنها داشته باشند؛ یا در قامت یک نماینده مجلس در یک دوره‬ ‫طوالنی یا به‌عنوان یک مدیر اجرایی که قابلیت‌های اجرایی‬ ‫خود را اثبات کرده باشند‪.‬‬ ‫شما باید از من بپرس��ید که رای و سلیقه‌ات مورد دفاع‬ ‫کدام یک از جریان‌های سیاسی کشور است؟ پاسخ من این‬ ‫خواهد بود که شکل‌گیری جریان‌های حزبی متکی بر اصول‬ ‫و اندیشه‌های برخاسته از انقالب اسالمی در حوزه سیاست را‬ ‫فراهم نکرده‌ایم تا من بگویم کدام حزب یا جریان به سالیق‬ ‫و تفکرات من نزدیک‌تر است و از من حمایت خواهد کرد‪ .‬اما‬ ‫من صاحب افکار و اندیشه‌هایی هستم که بخشی از آنها در‬ ‫سابقه اجرایی من موجود است و مردم آنها را دیده‌اند و می‌توانم‬ ‫آنها را تبلیغ کنم‪ .‬به‌دلیل عدم وجود ساز و کارهای قانونمند و‬ ‫ضابطه‌مند حزبی و فقدان منابع مالی مستقل ‪ -‬اگر هم باشد‬ ‫ما را به رذائلی می‌کش��اند که من از آنها فراری هستم ‪ -‬باید‬ ‫خدمت ش��ما عرض کنم که من متعلق به پایگاه فکری‌ای‬ ‫هستم که به انتخاب مدیران اجرایی قدر برای حل مشکالت‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪44‬‬ ‫اجرایی امروز جامعه معتقد است‪ .‬در واقع کسی که وارد صحنه‬ ‫اجرایی کشور می‌شود باید به لحاظ اجرایی قوی و مرد میدان‬ ‫باشد و این قدرت اجرایی را در حوزه‌های منطقه‌ای یا ملی به‬ ‫اثبات رسانده باشد‪ .‬بنده شخصا به کسی که این خصوصیات را‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬رای نخواهم داد و به هر کسی که با من مشورت‬ ‫کند خواهم گفت به چنین فردی رای ندهد‪ .‬نامزد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری باید افکار و اندیشه‌های خود را برای مردم‬ ‫تش��ریح و قابلیت‌های اجرایی خود را تا حدودی برای مردم‬ ‫اثبات کرده باشد‪ .‬سه اصل اساسی اعتدال در فکرو اندیشه‪،‬‬ ‫برنامه‪ ،‬روش و عمل (به معنای عدم نوسانات فکری)‪ ،‬اخالق‬ ‫در همه شئون (از دروغ نگفتن تا پرهیز از قدرت طلبی و منافع‬ ‫ملی را فدای منافع شخصی و گروهی نکردن) و خردگرایی‬ ‫(استفاده واقعی از خرد جمعی کردن‪ ،‬سرمایه‌های اجتماعی‬ ‫یک ملت را تحت عنوان جوانگرایی و شایسته‌ساالری به‌دور‬ ‫نریختن‪ ،‬عمل به‌نظر خردمندان کردن و نه بی‌ادب دانستن‬ ‫خردمندان و عمل به وصیت لقمان)‪.‬‬ ‫بخش عمده‌ای از تجربیات اجرای��ی ما حاصل خون‬ ‫ش��هدا و آزمون و خطاهاس��ت‪ .‬مدت‌های مدی��د مدیران‬ ‫اجرایی کش��ور با تالش‌های فراوان به یک بلوغ نسبی در‬ ‫فکر و اندیشه و برنامه و عمل و اجرا رس��یده‌اند‪ .‬من باید از‬ ‫بسیاری از مدیران خواهش کنم که با من در اداره قوه مجریه‬ ‫همکاری نمایند و در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم س��ازی‌ها‬ ‫به من کمک کنند‪ .‬هنر این نیس��ت که مدیران باس��ابقه را‬ ‫حتی در صحنه‌های مش��ورتی‪ ،‬برنامه‌ریزی و پژوهش��ی و‬ ‫مطالعاتی هم ح��ذف و به آن افتخار کنی��م‪ .‬مگر به خیانت‬ ‫هم می‌شود مفتخر بود‪ ،‬حتی اگر از س��ر جهل و بی‌خردی‬ ‫باشد‪ .‬اما متاس��فانه گاهی این کارها را گاهی و فقط گاهی‬ ‫کرده‌ایم که آن هم نباید بشود‪ .‬اشاره من فقط به این هشت‬ ‫سال یا چهار سال نیست‪ ،‬بلکه ما نمونه‌های وقیح‌تر ‪ -‬اما در‬ ‫عین حال محدودتر ‪ -‬از این مس��اله را در دوره‌های قبل نیز‬ ‫شاهد بوده‌ایم‪ .‬من نمی‌گویم مس��یحی را پیش‌نماز کنیم؛‬ ‫اما از میان مسیحیان کشور هم کسانی هستند که در حوزه‬ ‫انفورماتیک‪ ،‬برق و انرژی و‪ ...‬صاحب‌نظر هستند‪ .‬همان‌طور‬ ‫که قانون‌اساسی ما پذیرفته که مسیحیان در مجلس نماینده‬ ‫داشته باشند باید از سایر پتانسیل‌های آنها هم استفاده کرد‪.‬‬ ‫مساله در‌خصوص سایر مسلمانان بسیار ساده‌تر است؛ پیامبر‬ ‫اس�لام(ص) و ائمه معصومین(ع) چگونه ب��ا پیروان دیگر‬ ‫مذاهب برخورد می‌کردند؟ امروز مقام‌معظم‌رهبری با پیروان‬ ‫سایر مذاهب اسالمی چگونه برخورد می‌کنند؟ مگر ما پیرو‬ ‫این بزرگان نیس��تیم؟ من نمی‌توانم بگویم که در میان این‬ ‫افراد حتی یک فرد شایس��ته وجود ندارد‪ .‬ما در ظاهر برای‬ ‫تمام کارهای خ��ود از بزرگان هزینه می‌کنی��م اما در عمل‬ ‫بر‌اس��اس نظر خود عمل می‌کنیم و به نام آنها می‌نویسیم و‬ ‫اگر کس��ی خالف نظر ما اظهارنظر کرد یا او را به وابستگی‬ ‫به آمریکا و غرب متهم می‌کنیم! یا او را به طالبان منتس��ب‬ ‫می‌کنیم! در حالی‌که می‌دانی��م اغلب اینها اتهامات ناروایی‬ ‫است‪ .‬نه اینکه هیچ مسلمانی این کار را نمی‌کند‪ ،‬بلکه کسی‬ ‫که به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب می‌شود و از مراحل و‬ ‫فیلترهایی گذر می‌کند این کار را انج��ام نمی‌دهد‪ .‬انصاف‬ ‫بدهید الاقل این امر عمومیت ندارد‪ .‬الاقل می‌توانید بگویید‬ ‫تمام کسانی را که بر‌اس��اس ضوابط و شرایط تعیین‌شده در‬ ‫صحنه انتخابات ریاس��ت‌جمهوری می‌پذیریم اسرائیلی و‬ ‫آمریکایی نیستند‪ .‬اگر هم بودند یا هستند به بی‌عرضگی ما‬ ‫مربوط می‌شود‪ .‬با این همه ابزارها ما حدود سی‌سال با یک‬ ‫فرد کار می‌کنیم اما بیست روز بعد از انتخابات می‌گوییم که‬ ‫این فرد اسرائیلی است؛ در حالی‌که خود ما صالحیت این فرد‬ ‫را برای حضور در انتخابات تایید کرده‌ایم‪ ،‬اما مردم می‌فهمند‬ ‫و نمی‌توان مس��ائل را اینگونه برای آنها تبیین کرد‪ .‬ما باید‬ ‫بگوییم این فرد متخلف اس��ت‪ ،‬این فرد مجرم اس��ت‪ .‬این‬ ‫فرد وقتی مرتکب خالف قانون روش��نی شد باید به مراجع‬ ‫ذیربط پاس��خ بدهد‪ ،‬اما نمی‌ش��ود بگوییم از اول جاسوس‬ ‫اجنبی بوده است‪.‬‬ ‫آقاي ش�ريعتمداري! بحث‌های درونی جلس�ات‬ ‫ش�ورای راهبردی سیاس�ت خارجی چن�دان در‬ ‫رسانه‌ها منتشر نشده اس�ت و آقای خرازی هم‬ ‫به‌طور کلی اهل سکوت هستند‪.‬‬ ‫‪ l‬رئیس ما هستند دیگر (خنده)‪.‬‬ ‫کال دیپلمات‌ها چنین خصلتی دارند‪.‬‬ ‫‪ l‬ن��ه دیپلمات‌ه��ا ک��ه اص��وال اه��ل رابطه‌اند‪.‬‬ ‫روابط‌عمومی خیلی قوی دارن��د‪ .‬می‌آیند حرف می‌زنند‪ ،‬اما‬ ‫اگر بخواهند در آخر نمی‌فهمید چه گفته‌اند‪.‬‬ ‫من تعجب می‌کن��م‪ .‬البته آقای خرازی بیش��تر معلم‬ ‫اس��ت تا دیپلمات؛ ضمن آنکه معلم‌ها هم اهل گفت‌وگو و‬ ‫حرف زدن هستند‪.‬‬ ‫البته آق��ای خرازی بدون اینک��ه کوچکترین تحرکی‬ ‫در این زمین��ه کنند و بخواهن��د خودش��ان را عرضه کنند‪،‬‬ ‫پتانسیلی دارند که رسانه‌ها همواره از ایشان به‌عنوان یکی‬ ‫از پتانسیل‌های حاضر در عرصه ریاست‌جمهوری اسالمی‬ ‫ایران سخن می‌گویند‪.‬‬ ‫اینکه جلسات شورا به چه ترتیبی برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫ارتباط شورا با رهبر‌معظم‌ انقالب چگونه است و‬ ‫آیا در این شورا در خصوص رابطه با آمریکا بحث‬ ‫شده است یا نه؛ همه اینها سواالتی است که در‬ ‫جامعه پیرامون این شورا وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ l‬البته این کلیات بارها پاس��خ داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ورای راهبردی روابط خارجی از‌جمله اقدامات تاسیسی‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) اس��ت‪ .‬البته فکر می‌کنم‬ ‫که ایش��ان از مدت‌ها قبل به ای��ن امر عالقه‌من��د بودند و‬ ‫نسبت به آن اهتمام داشتند و به‌نظرم کاری بسیار ضروری و‬ ‫مناسب بود‪ .‬ما فقط افتخار این را داریم که به امر ایشان این‬ ‫مجموعه را پایه‌‌گذاری کردیم و آن را ذخیره‌ای برای آخرت‬ ‫خود می‌دانیم‪ .‬رهبرمعظم‌انقالب از دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫عالقه داش��تند که چنین اقدامی‌انجام گیرد و قصد اساسی‬ ‫ایش��ان این بود که خارج از قوای مجری��ه‪ ،‬مقننه و قضاییه‬ ‫صاحبان افکار و اندیش��ه‌ها در حوزه‌های گوناگون سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و سیاس��ت خارجی گردهم‬ ‫بیایند تا هم بن‌‌بس��ت‌های احتمالی را پیش‌بینی کنند و هم‬ ‫افق‌هایی جدیدی را در حوزه روابط خارجی جست‌وجو کنند‬ ‫و تا جایی که ممکن است این افق‌ها را به جامعه علمی‌کشور‬ ‫بشناس��انند‪ .‬مهمتر از همه اینها برای سیاست‌گذاران نظام‬ ‫در تدوین سیاس��ت‌های عموم��ی نقش «عق��ل منفصل‬ ‫غیر‌وابسته به دستگاه‌های اجرایی» را ایفا کنند‪ .‬این مساله‬ ‫در بسیاری از کشورها تجربه شده اما شکل آن با تشکیالتی‬ ‫که در جمهوری اس�لامی ایران وجود دارد متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫شما نمی‌توانید ش��ورای راهبردی روابط خارجی ایران را با‬ ‫ش��ورای راهبردی روابط خارجی آمریکا مقایسه کنید؛ نه از‬ ‫لحاظ وظایف و نه از لحاظ شکل گیری‪ .‬این نهاد به‌محض‬ ‫تاس��یس‪ ،‬قابلیت اجرای تمام ایده‌های خود را نداش��ت‪ .‬به‬ ‫نظرم اولین مساله حائز اهمیت‪ ،‬توانمندسازی است؛ ما هنوز‬ ‫در دوره طفولیت و کودکی این ش��ورا هس��تیم و تلقی‌های‬ ‫مختلف نس��بت به روابط خارجی در حوزه‌های گوناگون را‬ ‫سازماندهی می‌کنيم‪ .‬ساختارهای جمهوری‌اسالمی ایران‬ ‫از پیروزی انقالب‌اسالمی تاکنون و مزیت‌های ذاتی که این‬ ‫کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‪...‬‬ ‫از گذشته‌های دور تاکنون داشته اس��ت نیز از دیگر مسائل‬ ‫مهم در این خصوص است‪ .‬این کار بسیار كار بزرگی است‬ ‫اما در عین حال به این زودی‌ها نتیجه نخواهد داد و مساله‌ای‬ ‫زمان‌بر اس��ت‪ .‬در یک دوره زمانی از عم��ر این نهاد که این‬ ‫شورا به نهادی جوان تبدیل شود‪ ،‬نقش آن در سایر حوزه‌ها‬ ‫همچون اندیشه‌ورزی در سیاست خارجی ‪ -‬متصل به نظام‬ ‫جمهوری‌اس�لامی‌ایران اما منفصل از دستگاه‌های اجرایی‬ ‫‪ -‬روشن‌تر خواهد شد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬مسائلی از این دست را‬
‫برای سه قوه موجود تبیین کرده و ارتباطات خود با بدنه این‬ ‫سه حوزه فکری مهم را تقویت خواهد کرد‪ .‬یعنی فعاالن در‬ ‫عرصه سیاس��ت خارجی‪ ،‬فعاالن در عرصه روابط اقتصادی‬ ‫خارجی‪ ،‬فعاالن در عرصه تبادل فرهنگی جمهوری‌اسالمی‬ ‫با سایر کشورها و فعاالن حوزه امنیتی و اطالعاتی و همچنین‬ ‫اندیشمندان و صاحب‌نظران دانشگاهی با این نهاد در ارتباط‬ ‫خواهند بود‪ .‬البته در حال حاضر هم شکل نازلی از این ارتباط‬ ‫وجود دارد‪ .‬ممکن اس��ت محصوالت این مجموعه زمانی‬ ‫امکان بروز و ظهور در قالب یک مجله را بیابد؛ به‌طوری که‬ ‫مقدمات این کار هم انجام شده و گاهی هم به‌صورت داخلی‬ ‫توزیع می‌شود‪ .‬اما فعال جنبه بیرونی ندارد و نباید هم داشته‬ ‫باشد؛ چرا‌که هنوز قوام کافی و جایگاه مستحکمی‌پیدا نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال حداقل ضرورت که ارائه مش��ورت به‬ ‫رهبرمعظم‌انقالب در حوزه روابط خارجی است به‌طور تمام و‬ ‫کمال انجام می‌شود‪ .‬ما حداقل در دو مقطع در این پنج سال‬ ‫ش��اهد ابراز رضایت مکتوب و شفاهی مقام‌معظم‌رهبری از‬ ‫عملکرد این ش��ورا بوده‌ایم که برای ما مای��ه دلگرمی‌بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره پرونده هسته‌ای و رابطه ایران و آمریکا در‬ ‫این شورا بحثی نشده است؟‬ ‫‪ l‬جمهوری اسالمی ایران به‌عنوان نظام برآمده از‬ ‫انقالب‌اسالمی دارای دیدگاه‌هایی است که در آنها اصول و‬ ‫ثوابتی وجود دارد و فروع و سالیقی‪ .‬یکی از اصول و ثوابت‬ ‫نظام جمهوری‌اس�لامی‌ایران این اس��ت که این انقالب و‬ ‫این جمهوری هیچگاه رفیق هیچ قدرت اس��تکباری نبوده‪،‬‬ ‫نیست و نخواهد بود؛ مگر اینکه نام جمهوری‌اسالمی را تغییر‬ ‫دهیم و ما این نظام را ترک کنیم‪ .‬اگر ما هم حضور داش��ته‬ ‫باشیم و چنین اقدامی‌را انجام دهیم دیگر جمهوری‌اسالمی‬ ‫نیس��تیم‪ .‬به‌هر‌حال ما معتقد ب��ه یک ایدئولوژی هس��تیم‬ ‫که دارای یک‌س��ری مبانی اس��ت و این نظام بر‌اساس آن‬ ‫مبانی شکل گرفته است‪ .‬این نظام هم از سوی هیچ قدرت‬ ‫داخلی یا خارجی به مردم تحمیل نشده است؛ بلکه در بستر‬ ‫حرکت‌های اجتماعی از زمان مش��روطه تا انقالب اسالمی‬ ‫شکل گرفته اس��ت‪ .‬این نظام زمانی شکل گرفت که نوعی‬ ‫تاکید می‌کنم ب ه‌نظر من رهبری نظام‬ ‫در ش رایطی به جز اطمینان کامل از‬ ‫حفظ هم ه‌جانبه منافع ملی کشور اعم از‬ ‫کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و در عرصه‌های‬ ‫گوناگون سیاسی‪ ،‬انقالبی و گفت‌وگو در‬ ‫ش رایط ب رابر و وجود برخی پی ش‌زمینه‌های‬ ‫الزم‪ ،‬اجازه اقدامی‌نخواهند داد‪ .‬فقط‬ ‫در آن صورت است که م ی‌توان ش رایط را‬ ‫ب رای مذاکره ف راهم دانست‬ ‫سياست‬ ‫باتوجه به مسائلی که درباره رابطه ایران و آمریکا‬ ‫مطرح می‌شود تحلیل شخصی شما از این رابطه‬ ‫چیس�ت؟ پیروزی اوباما ای�ن رابط�ه را به کدام‬ ‫جهت سوق خواهد داد؟‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها به‌صورت موضوعی است‬ ‫و البته باتوجه به‌شرایط کشور کمیسیون‌های ویژه‌ای در این‬ ‫شورا فعالیت می‌کنند که شرکت اعضای شورا در آن آزاد است‬ ‫و از صاحب‌نظران دیگری که بر‌اس��اس ضوابطی مشخص‬ ‫در شورا حضور می‌یابند دعوت می‌شود‪ .‬این کمیسیون‌های‬ ‫موضوعی ممکن است گاهی پرونده هسته‌ای را بررسی کنند‬ ‫یا به مساله رابطه ایران و آمریکا بپردازند‪ .‬حتی گاهی مسائل‬ ‫مربوط به بیداری اسالمی در این کمیسیون‌ها بررسی می‌شود‬ ‫اما عموما فعالیت‌ها در کمیسیون‌های چندگانه انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫البته گاهی هم کمیس��یون‌های موضوعی در شورا تشکیل‬ ‫می‌شود که یکی از اعضا مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد‪.‬‬ ‫بلوغ اجتماعی در میان مردم ایجاد ش��د‪ .‬می‌خواهم عرض‬ ‫کنم که اساس شکل‌گیری این نظام مردم‪ ،‬امام(ره) و رهبری‬ ‫هستند‪ .‬حاال اگر گروهی بیایند و اعالم کنند که ما می‌خواهیم‬ ‫با آمریکا با همین شرایط امروز رابطه دوستی برقرار کنیم و‬ ‫نظام هم همان جمهوری‌اسالمی بماند؛ از این موضوع غافل‬ ‫هستند که دیگر جمهوری‌اسالمی نیست‪ .‬این یک واقعیت‬ ‫غیرقابل انکار است‪ .‬سوال می‌کنند که مگر قرار است افکار‬ ‫ما ثابت باقی بماند؛ انگار ما این مسائل را نمی‌فهمیم! اتفاقا‬ ‫تفکر سیاسی برخاسته از اسالم کاملا هم پویاست و به این‬ ‫مس��ائل هم فکر می‌کند‪ .‬با همین تفکر و اندیش��ه پویا هم‬ ‫می‌گوید که این کار به منفعت جمهوری‌اسالمی‪ ،‬مردم و این‬ ‫آب و خاک نیس��ت‪ .‬اگر بخواهیم از این منظر به ماجرا نگاه‬ ‫کنیم هیچگاه با آمریکا رابطه اس��تراتژیک یا رابطه دوستی‬ ‫برقرار نخواهیم کرد‪ .‬اما هرگونه تغییر این سیاس��ت اصولی‬ ‫صرفا متکی به تغییر اساسی صحنه و وجود تحلیل روشنی از‬ ‫آثار و نتایج مثبت و تعیین‌کننده منافع ملی و البته واقع‌بینانه‬ ‫است که ارزیابی این وضعیت صرفا از مسئولیت‌ها و اختیارات‬ ‫رهبری انقالب اس�لامی اس��ت که طبیعتا با بهره‌گیری از‬ ‫نظر کارشناس��ان امین مقدور و ممکن خواهد بود‪ .‬پر واضح‬ ‫است من در این عرصه نه آنکه تصمیم‌گیر‪ ،‬که در این زمینه‬ ‫مسئولیتی هم در تصمیم‌س��ازی ندارم‪ .‬این عرصه به‌دلیل‬ ‫خصوصیاتی که در این سی‌سال یافته است بسیار مهمتر از‬ ‫سیاست‌های کلی نظام و مهمتر از فرمان جنگ و صلح است‬ ‫و از شئون رهبری نظام ش��ناخته می‌شود‪ .‬طبیعی است این‬ ‫امر از مسئولیت‌های رئیس‌جمهور و حتی سران سه قوه هم‬ ‫نیست‪ .‬همان‌طور که مقام‌معظم رهبری فرمودند این انقالب‬ ‫بی‌نام خمینی‌(ره) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی هم بدون روحیه استکبارستیزی و مبارزه‬ ‫با ظالم در هیچ جای جهان شناخته شده نیست‪ .‬در عین حال‬ ‫کشورهای دیگری هس��تند که روحیه استکباری دارند و به‬ ‫ما هم ظلم کرده‌اند اما ما با آنها روابط سیاسی و دیپلماتیک‬ ‫داریم‪ .‬این به معنای پذیرش دیدگاه‌ها و نظرات آنها نیست‪،‬‬ ‫اما مقتضیات در خصوص برقراری آن رابطه فراهم ش��ده و‬ ‫برای جمهوری‌اسالمی ایران زیان اساس��ی نداشته است‪.‬‬ ‫آمریکایی‌ها پیش از پیروزی انقالب‌اسالمی صحنه‌گردان‬ ‫سیاس��ت‌های ما بودند اما پس از پیروزی انقالب و تسخیر‬ ‫النه‌جاسوس��ی روابط ما به‌کلی قطع ش��د‪ ،‬بنابراین روابط‬ ‫ما روابطی دوس��تانه نبوده و به قول آقای خاتمی هنوز این‬ ‫دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا پابرجاست‪ .‬اگر ما‬ ‫بخواهیم در شکستن این دیوار پیش‌قدم شویم هیچ منفعتی‬ ‫نصیب‌مان نخواهد شد‪ ،‬اما اگر توانستیم صحنه بازی را تغییر‬ ‫دهیم‪ ،‬می‌توانیم در این خصوص اقدام کنیم‪ .‬درست است که‬ ‫بر اثر عدم رابطه‪ ،‬فشارهایی بر ما وارد می‌شود و مشکالتی‬ ‫در زندگی اقتصادی مردم با اقدامات ظالمانه و ناجوانمردانه‬ ‫آنها ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬اما در عوض ما نسبت به اعتقادات‌مان‬ ‫مومن‌تریم‪ .‬آنه��ا می‌گویند هر‌جا دموکراس��ی موردنظر ما‬ ‫برقرار نباشد آن کشور را له می‌کنیم و با حقوق بشر در عمل‬ ‫ثابت کرده‌اند در گوانتانامو‪ ،‬ویتنام‪ ،‬سودان و ژاپنی که به‌طور‬ ‫ریش��ه‌ای با آن مخالف هس��تند‪ ،‬آنها جز در داخل کشورها‬ ‫که به حداقلی از حقوق اساسی انس��ان‌ها آن‌هم با تعریفی‬ ‫که خودشان از بشر دارند‪ ،‬توجه می‌کنند‪ ،‬در خارج از مرزها‬ ‫هیچ حقی برای هیچ فردی در مقابل خودشان قائل نیستند‪.‬‬ ‫همین اوبامای دموکرات که رای بیشتری آورد‪ ،‬از شعارهای‬ ‫مهم او دفاع از حقوق‌اساسی سیاهان‪ ،‬اقلیت‌های جمعیتی‬ ‫و مهاجران بوده اس��ت‪ .‬یعنی این حقوق هنوز هم مراعات‬ ‫نمی‌شود و می‌توان با تبلیغ درباره آن به پیروزی در انتخابات‬ ‫امیدوار شد‪ .‬درگیری‌های موس��وم به جنگ وال‌استریت در‬ ‫جامعه آمریکا می‌گویند ما ‪90‬درصد جامعه آمریکا هس��تیم‬ ‫اما فقیر در حالی‌که به‌وسیله ‪10‬درصد از ثروتمندان همین‬ ‫جامعه به اسارت گرفته شده‌ایم‪ .‬آیا این نظام سیاسی می‌تواند‬ ‫پیشگام حقوق بشر شناخته شود؟ اما سردمداران این جوامع‬ ‫غربی وقتی به ما می‌رسند داد سخن از دموکراسی و حقوق‬ ‫بشر س��ر می‌دهند‪ .‬هنوز تابلوهای ورود سگ و سیاه ممنوع‬ ‫در سردر مغازه‌های آنها در انبار خانه‌های آمریکایی‌ها یافت‬ ‫می‌شود‪ ،‬ولی مدعی‌تر از همه‌اند‪ .‬ولی ما دروغگو نیستیم و‬ ‫به خیلی از مسائلی که می‌گوییم اعتقاد داریم‪ .‬ما می‌گوییم‬ ‫که می‌توانیم در ع��راق ظالمان متج��اوز آمریکایی را نابود‬ ‫کنیم اما این کار را نمی‌کنیم؛ چراک��ه مصالح ملت مظلوم‬ ‫عراق را در‌نظ��ر می‌گیریم‪ .‬آنه��ا در مرزهای ش��رقی ما از‬ ‫هیچ جنایتی علیه ما ابا ندارند؛ مس��ئول مستقیم شرارت در‬ ‫مرزهای شرقی ما عمال دولت آمریکایی هستند‪ .‬بلوچ‌های‬ ‫ایران‪ ،‬پاکستان و افغانستان که مش��کل خاصی با یکدیگر‬ ‫ندارند‪ .‬مگ��ر دولت‌های آمریکایی و اس��رائیلی‌ها که امروز‬ ‫خیلی شبیه هستند‪ ،‬خودشان به ترور دانشمندان هسته‌ای‬ ‫که هیچ ظلمی‌به هیچ‌کس نک��رده بودند‪ ،‬اعتراف نکردند؟‬ ‫یعنی خودش��ان به جنایت‌بارترین کارها علیه مظلوم‌ترین‬ ‫انسان‌ها اعتراف کرده‌اند‪ .‬پس هرگاه توانستیم صحنه بازی‬ ‫را تغییر دهیم‪ ،‬دقت کنید صحنه بازی راتغییر دهیم و شرایط‬ ‫را از شرایط گرگ و میش خارج کنیم‪ ،‬آنگاه می‌توانیم برای‬ ‫مذاکره با آمریکا در ش��رایط برابر و بدون پیش‌شرط اعالم‬ ‫آمادگی کنیم و به‌نظرم این کار شدنی است‪ .‬البته بخشی از‬ ‫عدم توانایی برای تغییر صحنه بازی به مديريت خودمان هم‬ ‫بازمی‌گردد‪ ،‬چراکه اگر می‌توانستیم با قوت و قدرت بیشتری‬ ‫در برخی دوره‌ها و حوزه‌ها عمل کنیم‪ ،‬به‌هر صورت برخی‬ ‫فرصت‌ها را از دست نمی‌دادیم و برخی فرصت‌ها را به تهدید‬ ‫تبدیل نمی‌کردیم‪.‬‬ ‫به‌نظرت�ان اگ�ر بخواهی�م زمان�ی را ب�رای این‬ ‫مس�اله در‌نظ�ر بگیری�م‪ ،‬ب�ه بع�د از انتخاب�ات‬ ‫ریاست‌جمهوری ایران موکول خواهد شد؟‬ ‫‪ l‬این مس��اله به‌قدری ظریف اس��ت که نمی‌توان‬ ‫چند پارامتر خاص ‪ -‬حتی انتخابات آمریکا و ایران ‪ -‬را در آن‬ ‫دخیل این امر در ایران و آمریکا تصمیمی‌است استراتژیک‪.‬‬ ‫بنابراین خیلی ارتباط به انتخابات در کشور ندارد‪.‬‬ ‫یعنی ساختارها بر این موضوع مسلط است؟‬ ‫‪ l‬حتما همین‌طور است‪ .‬هم در دولت آقای خاتمی‬ ‫و هم در دولت فعلی این مس��اله وجود داشته و مجریان در‬ ‫آن نقش داش��ته‌اند‪ ،‬اما هم��واره ورود به این امر از ش��ئون‬ ‫رهبری نظ��ام بوده و خواه��د بود‪ .‬منطقا بای��د صبر کنیم و‬ ‫ببینیم که رئیس‌جمهور بعد از آقای احمدی‌نژاد چه‌کس��ی‬ ‫اس��ت؛ اما به‌نظر من تف��اوت چندانی ن��دارد‪ ،‬چون نقش و‬ ‫تاثیرگذاری دولت‌ها در حوزه‌ه��ای مختلف برای منطقه و‬ ‫برای کش��ورهای حامی‌ دو طرف به قدری مهم اس��ت که‬ ‫نمی‌توان جابه‌جایی دولت‌ها را در این خصوص خیلی مهم‬ ‫دانست‪ .‬اما باز هم تاکید می‌کنم به‌نظر من رهبری نظام در‬ ‫شرایطی به جز اطمینان کامل از حفظ همه‌جانبه منافع ملی‬ ‫کشور اعم از کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و در عرصه‌های گوناگون‬ ‫سیاسی‪ ،‬انقالبی و گفت‌وگو در ش��رایط برابر و وجود برخی‬ ‫پیش‌زمینه‌های الزم‪ ،‬اجازه اقدامی‌نخواهن��د داد‪ .‬فقط در‬ ‫آن صورت است که می‌توان ش��رایط را برای مذاکره فراهم‬ ‫دانست‪g .‬‬ ‫‪45‬‬
‫سياست‌‬ ‫روزهاي سرنوشت‌ساز اصالح‌طلبان‬ ‫نشست انتخاباتي حزب مردم‌ساالري‬ ‫كه طرح مناسك را دنبال مي‌كرد‪،‬‬ ‫با استقبال چهره‌هاي سرشناس‬ ‫اصالح‌طلب مواجه نشد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫چرخش‬ ‫به سوي خاتمي‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪1‬‬ ‫چرا اصالح‌طلبان به طرح مناسك نرفتند؟‬ ‫هنوز چن��د روزی از دیدار انتخابات��ی اصالح‌طلبان با‬ ‫هاشمی‌رفسنجانی نگذشته بود که فعالیت علنی این جریان‬ ‫سیاسی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ‪ 92‬کلید خورد‪.‬‬ ‫آنها که از حضور در انتخابات مجلس نهم امتناع ورزیده‬ ‫بودند‪ ،‬حاال به فکر فراهم کردن شرایط حضور خود در عرصه‬ ‫قدرت رس��می افتاده‌ان��د؛ البته برخ��ی از اصالح‌طلبان نیز‬ ‫سودای بازگشت به قدرت را ندارند و تنها به‌دنبال راهی برای‬ ‫ادامه حیات سیاسی جریان متبوع خود هستند‪.‬‬ ‫آن‌گون��ه ک��ه مجی��د محتش��می‪‌،‬دبی��رکل حزب‬ ‫آزادی جزئی��ات دی��دار مجموع��ه‌ای از اصالح‌طلب��ان با‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی را روایت کرده اس��ت‪ ،‬در ای��ن دیدار‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی بر حض��ور منس��جم اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات با کاندیدای مشخص تاکید کرد‪.‬‬ ‫او که خ��ود نیز به‌عن��وان دبیرکل تش��کل متبوعش‬ ‫در این جلس��ه حض��ور داش��ته‪ ،‬چنین گفت‪« :‬س��خنرانان‬ ‫جلس��ه به نمایندگی از مجموعه اصالح‌طلبان‪ ،‬مشکالت‬ ‫پیش روی انتخاب��ات و عدم انس��جام و کم‌رغبتی که بین‬ ‫اصالح‌طلبان برای حضور گس��ترده در انتخابات وجود دارد‬ ‫را مطرح و راهکارهایی را برای برون‌رفت از شرایط موجود‬ ‫پیش��نهاد دادند که از‌جمله ای��ن پیش��نهادات ایجاد جبهه‬ ‫واحد اصالح‌طلبان ب��ا حضور همه گروه‌ها و تش��کل‌های‬ ‫اصالح‌طل��ب و پرهیز از انزوای اصالحات بود‪ .‬س��خنرانان‬ ‫جلس��ه بر برگزاری انتخابات کام�لا آزاد و رقابتی همچون‬ ‫انتخابات گذشته تاکید و پرهیز از تکروی احزاب اصالح‌طلب‬ ‫‪46‬‬ ‫و انسجام هر‌چه بیشتر برای حضور قدرتمند در انتخابات را‬ ‫خواستار شدند‪».‬‬ ‫آنگونه که محتشمی‌گفته‪ ،‬هاشمی نیز با اصالح‌طلبان‬ ‫هم‌نظر بوده اس��ت‪« :‬هاشمی‌رفس��نجانی بر حضور همه‬ ‫س��لیقه‌ها در انتخاب��ات یازده��م در قال��ب تش��کل‌های‬ ‫اصالح‌طلب و اصولگرا و ایجاد همدلی و انسجام ملی تاکید‬ ‫کرد و نارس��ایی‌های کنونی را نتیجه برخ��ی تندروی‌ها در‬ ‫مدیریت کشور دانست‪ .‬هاشمی همچنین بر ایجاد همدلی‬ ‫و انتخابات رقابتی و آزاد تاکید کرده و خواستار حضور همه‬ ‫گروه‌ها و سالیق و آحاد مردم در انتخابات شده است‪».‬‬ ‫در نشست «مناسک» چه گذشت؟‬ ‫تنها چند روز پس از برگزاری این دیدار‪ ،‬اصالح‌طلبان‬ ‫در نشستی انتخاباتی که با عنوان «طرح مناسک» برگزار شد‪،‬‬ ‫به فعالیت‌های انتخاباتی خود رسمیتی دوچندان بخشیدند و‬ ‫آن را علنی کردن��د‪ .‬آنها که تا چندی پیش‪ ،‬از انتش��ار اخبار‬ ‫درون‌گروهی خود نیز ابا داشتند‪ ،‬حاال با برگزاری این نشست‬ ‫نش��ان دادند که به‌دنبال فعالیت رس��می در انتخابات آینده‬ ‫هستند‪ .‬هر‌چند طرح مناسک از سوی حزب مردم‌ساالري و‬ ‫و توسط كواكبيان دنبال مي‌شد و با استقبال سرد چهره‌هاي‬ ‫سرشناس اصالح‌طلب برگزار گشت‪ ،‬اما نشست انتخاباتی‬ ‫این حزب می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر آغاز فعالیت‌های علنی‬ ‫دیگر طیف‌های اصالح‌طلب؛ گویی با برگزاری این نشست‬ ‫فضا برای حضور احتمالی اصالح‌طلبان محک خورده است تا‬ ‫دیگر طیف‌های این جریان سیاسی نیز خود را مهیای حضور‬ ‫در رقابت‌های انتخابات��ی کنند‪ .‬د رحالي كه گفته مي‌ش��د‬ ‫محمدعلي نجفي و محمدرضا عارف از ميهمانان نشس��ت‬ ‫باشند اما در نهايت هيچ‌يك از اين دو حضور نيافتند تا غالب‬ ‫سخنرانان از سيدمحمد خاتمي براي نامزدي دعوت كنند‪.‬‬ ‫مصطفی کواکبیان‪ ،‬دبیرکل حزب مردم‌س��االری در‬ ‫این همایش گفت‪« :‬سید‌محمد خاتمی اولویت اول ماست‬ ‫و از او درخواست می‌کنیم‌تردیدها را کنار بگذارد و به عرصه‬ ‫انتخابات بیاید‪ .‬درصورتی که خاتمی به صحنه بیاید‪ ،‬دیگر‬ ‫اختالفی نیست و همه اجماع نسبی روی وی دارند‪».‬‬ ‫این نماینده اصالح‌طلب مجلس هش��تم ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه تغییر اوضاع کش��ور تنها با حضور گرم اصالح‌طلبان‬ ‫در سراسر کش��ور میس��ر خواهد بود‪ ،‬گفت‪« :‬با انزواطلبی‬ ‫هیچ اتفاقی نمی‌افتد‪ .‬ما معتقدیم روش اصالح‌طلبی روش‬ ‫امام‌حسین(ع) و روش انبیا بوده و ما هم تا جایی که توانایی‬ ‫داریم باید به‌دنبال اصالح جامعه و امور باشیم‪».‬‬ ‫کواکبیان با اش��اره به پیگیری طرح مناسک از سوی‬ ‫حزب اعتماد‌ملی‪ ،‬درس گرفتن از تجربه تلخ انتخابات ‪ 84‬را‬ ‫علت این امر دانس��ت و افزود‪« :‬ما اصالح‌طلبان اين دولت‬ ‫را تحویل جامعه دادیم؛ چراکه در آن زم��ان افراد زیادی از‬ ‫اصالح‌طلبان‪ ،‬کاندیدا شده بودند‪ .‬من همان موقع طرح‌هایی‬ ‫داشتم که دوستان اصالح‌طلب به آن توجه نکردند‪ ،‬وگرنه‬ ‫این اتفاق نمی‌افتاد‪ .‬حتی اگر ی��ک میلیون رای برای آقای‬ ‫کروبی تقسیم می‌ش��د‪ ،‬این وضع را نداشتیم‪ ».‬کواکبیان با‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫انتقاد از اینک��ه برخی‪ ،‬اصالح‌طلبان را مس��اوی فتنه‌گران‬ ‫می‌دانند‪ ،‬گفت‪« :‬متاسفانه کاری که می‌شد در یک ماه آن‬ ‫را حل کرد هشت ماه طول دادند تا بگویند اصالح‌طلبان از‬ ‫صحنه حذف شوند‪ ،‬اما اصالح‌طلبان زنده‌اند و همین همایش‬ ‫این موضوع را نشان می‌دهد‪ .‬اصالح‌طلبان باید ادامه حیات‬ ‫دهند زیرا با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد‪».‬‬ ‫دبیرکل حزب مردم‌س��االری با بیان اینکه اگر دولت‬ ‫بعدی دست اصالح‌طلبان بیفتد باید از اصولگرایان معتدل و‬ ‫واقع‌بین هم استفاده کنند‪ ،‬افزود‪« :‬همه باید دست در دست‬ ‫هم کش��ور را اداره کنند‪ .‬طرح مناس��ک هم جرقه اولیه‌ای‬ ‫است که مجمع روحانیون می‌تواند پیشتاز اجرای آن شود‪ .‬ما‬ ‫خوشحال می‌شویم حصرها برداشته شود‪ ،‬زندانیان سیاسی‬ ‫آزاد شوند‪ ،‬از مطبوعات رفع توقیف شود‪ ،‬از سایت‌ها رفع فیلتر‬ ‫و از احزاب اصالح‌طلب رفع توقیف ش��ود‪ ،‬اما شرط اصلی‪،‬‬ ‫رعایت دقیق قانون انتخابات است‪».‬‬ ‫رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی‬ ‫سخنران دیگر این نشست بود‪ .‬او با اشاره به شرایط انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آینده گفت‪« :‬اصالح‌طلبان قهر نکرده‌اند‬ ‫و اهل قهر هم نیس��تند اما اصالح‌طلب��ان از صحنه بیرون‬ ‫رفتند!» وی با بیان اینکه آنهایی که سوار بر اریکه مسئولیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬مراقب باش��ند و واقعیت‌ها را بهتر ببینن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«آنها نمی‌توانند به‌تنهایی کشور را به س�لامت اداره کنند‬ ‫زیرا تجربه نش��ان داده‪ ،‬نبود اصالح‌طلبان در جامعه همین‬ ‫وضعی را به‌وجود می‌آورد که اکنون شاهد آن هستیم‪ .‬البته‬ ‫خطاب من به عقالست و نه تندروهای افراطی که می‌گویند‬ ‫نباید سر به تن اصالح‌طلبان باشد‪ .‬عقال باید آنها را کنترل و‬ ‫هدایت کنند و شرایط را در نظر بگیرند‪ ».‬منتجب‌نیا با تاکید‬ ‫بر لزوم ایجاد وحدت ملی در کش��ور خاطرنشان کرد‪« :‬این‬ ‫موضوع با شعار و بخشنامه محقق نمی‌شود‪ ،‬بلکه باید به آن‬ ‫عمل کرد‪ .‬اصالح‌طلبان از اینکه ببینند مردم رنج می‌کشند‬ ‫و تهدیداتی متوجه کشور می‌شود‪ ،‬دلشان می‌سوزد‪ .‬عقالی‬ ‫قوم باید یک مرزبندی نسبت به س��ال ‪ 91 ،88‬و ‪ 92‬ایجاد‬ ‫کنند؛ چراکه عده‌ای می‌خواهند تسویه‌حساب و عقده‌گشایی‬ ‫کنند و از صبح تا ش��ام چهره‌های اصیل اصالحات را مورد‬ ‫حمالت خود قرار دهند‪ .‬بنابراین این بزرگواران باید جلوی‬ ‫این کار زشت را بگیرند و بین گذشته و آینده مرزبندی قائل‬ ‫شوند‪ ».‬منتجب‌نیا با تاکید بر ضرورت حضور اصالح‌طلبان‬ ‫در عرصه سیاسی تاکید کرد‪« :‬اصالح‌طلبان جزو پیشتازان‬ ‫مبارزات بوده‌ان��د و اغلب کتک‌خورده‌ه��ای قبل از انقالب‬ ‫و رنج‌برده‌های بع��د از انقالبند و حض��ور فعالی در جبهه‌ها‬ ‫داشته‌اند‪ .‬انصاف ایجاب نمی‌کند این پیشتازان را از صحنه‬ ‫خارج کنیم و کنار بگذاریم‪ .‬البته باید منصفانه قضاوت کرد‪.‬‬ ‫بین اصولگرایان هم افراد اصیل و کتک‌خورده‌ای هستند‪ ،‬اما‬ ‫عده‌ای هم از راه رسیده‌ها و بی‌ریشه‌ها هستند‪».‬‬ ‫وی در ادعايي عجيب كه انتخاب��ات‌ اخير خالف آن‬ ‫را ثابت ك��رده‪ ،‬با بیان اینکه دو س��وم ملت ای��ران طرفدار‬ ‫اصالح‌طلبان هستند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بدنه جامعه‪ ،‬اصالحات‬ ‫را می‌خواه��د‪ .‬حکومت م��ا حکومت مردم‌س��االر دینی و‬ ‫جمهوری اس�لامی اس��ت و اینها (حضار همایش) عصاره‬ ‫ی از مل��ت و نماینده جمع کثی��ری از ملت‬ ‫جمعی��ت عظیم ‌‬ ‫هستند‪ .‬به مسئوالن کش��ور می‌گویم پیام ما به مسئوالن‬ ‫این اس��ت که تجدیدنظر کنید‪ .‬ما التماس نمی‌کنیم‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌گوییم اصالح‌طلبان دو سوم ملت را تشکیل می‌دهند و‬ ‫کنار زدن آنها یعنی کنار زدن دو سوم ملت ایران‪ .‬بنابراین به‬ ‫ملت توجه کنید‪ .‬حضور اصالح‌طلبان حق مسلم ملت است‪،‬‬ ‫اما این با تعارف و بخش��نامه محقق نمی‌شود‪ ،‬بلکه با ایجاد‬ ‫فضای مناسب امکان‌پذیر است‪ .‬باید دهان رسانه‌های هتاک‬ ‫را ببندید و قلم قلم‌به‌دس��تان مزدور و فحاش را بشکنید و از‬ ‫دستشان بگیرید که هر روز به بزرگان اصالح‌طلب توهین‬ ‫نکنند‪ .‬اصالحات از متن جامعه‪ ،‬انقالب و افکار و آرمان‌های‬ ‫مترقی و پیش��رفته امام(ره) نش��ات گرفته اس��ت نه افکار‬ ‫ارتجاعی که به امام مظلوم ما نس��بت می‌دهند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫امروز مظلوم‌ترین چهره محبوب در کش��ور امام(ره) است‪.‬‬ ‫افکار و اندیشه مترقی‪ ،‬پیشرفته و به‌ روز امام(ره)‪ ،‬خاستگاه‬ ‫اصالحات بوده و هس��ت و اصالح��ات درون نظام با حفظ‬ ‫قانون اساسی و منافع و مصالح ملت به وجود آمده است‪».‬‬ ‫علیرضا محجوب‪ ،‬دبی��رکل خانه کارگ��ر هم در این‬ ‫همایش با اشاره به س��خنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی‬ ‫بر ع��دم ورود زودهنگام به عرصه انتخاب��ات گفت‪« :‬هنوز‬ ‫حرف انتخابات نشده و رهبری هم در این زمینه توصیه‌هایی‬ ‫داشته‌اند‪ ،‬ایشان حتی از اینکه برخی اصولگرایان به عرصه‬ ‫انتخابات ورود پی��دا کردن��د‪ ،‬دلخورند‪ ».‬او با بی��ان اینکه‬ ‫هم‌اکنون وقت انتخاب مصادیق انتخاباتی نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«معتقدم وضع فعل��ی در اقتصاد کش��ور نتیج��ه عملکرد‬ ‫اقتصادی دولت اس��ت‪ ».‬محجوب در ادامه به لزوم اجماع‬ ‫اصالح‌طلبان اش��اره کرد و گف��ت‪« :‬اجماع ب��ه این معنی‬ ‫است که همه اصالح‌طلبان تصمیم بگیرند و در‌نهایت یک‬ ‫خروجی انتخاب شود‪ .‬معتقدم از هم‌اکنون باید رقابت داخلی‬ ‫آغاز شود و هر کس که انتخاب ش��د روی آن اجماع کرد‪».‬‬ ‫دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه با سیاه‌نمایی و خوب‌نمایی‬ ‫مخالفیم‪ ،‬گفت‪« :‬همانقدر که سیاه‌نمایی موجب سوءاستفاده‬ ‫دشمن می‌شود‪ ،‬آنهایی که آمار را بسیار خوب جلوه می‌دهند‬ ‫هم به کشور خدمت نمی‌کنند‪ ».‬وی با تاکید بر اینکه راهکار‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی مردم پرداختن به واقعیات است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪« :‬متاس��فانه در مجلس شش��م هم که اکثریت با‬ ‫اصالح‌طلبان بود به مشکالت اقتصادی مردم توجهی نشد‪».‬‬ ‫محمدجواد حق‌شناس‪ ،‬عضو ش��ورای مرکزی حزب‬ ‫اعتمادمل��ی نیز در س��خنانی گفت‪« :‬امروز پی��ش از اینکه‬ ‫اصالح‌طلبان نیاز به حضور در انتخابات داشته باشند‪ ،‬مردم‬ ‫نیاز به حضور اصالح‌طلبان دارند؛ بنابرای��ن باید از فرصت‬ ‫پیش رو اس��تفاده حداکثری داشته باش��یم‪ ».‬عضو شورای‬ ‫مرکزی حزب اعتماد‌ملی با بیان اینکه برای رسیدن به مرحله‬ ‫نجات ملی نیازمند اجماع عمومی در قاطبه ملت هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬این نیاز اصالح‌طلبان نیس��ت‪ ،‬بلکه نیاز تمام مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها راه اصالح‌طلبانه از طریق انتخابات و صندوق‬ ‫رای می‌گذرد و رویکرد سال ‪ 92‬ما هم کاملا متفاوت است‬ ‫و ملت برای اینکه در س��ال ‪ 92‬به نتیجه برس��د و از بحران‬ ‫درآید باید نگاهش را از سال ‪ 88‬جدا کند‪ .‬گفتمان سال ‪92‬‬ ‫ما متفاوت از گفتمان سال ‪ 88‬است‪ ».‬اگرچه گفته شده بود‬ ‫این همایش با حضور دبیران کل احزاب جبهه اصالح‌طلبان‬ ‫و جمعی از اصالح‌طلبان از شهرس��تان‌های کشور با هدف‬ ‫اجماع اصالح‌طلبان برای رس��یدن به کاندی��دای واحد در‬ ‫انتخابات ‪ 92‬برگزار می‌شود‪ ،‬اما جای چهره‌های شناخته‌شده‬ ‫اصالح‌طلب خال��ی بود‪ .‬در حال��ی که مطهری‌ن��ژاد وعده‬ ‫حضور عارف‪ ،‬موس��وی‌الری‪ ،‬عبداهلل ن��وری‪ ،‬محمدرضا‬ ‫خاتمی و محمدعل��ی نجفی را نیز داده بود‪ ،‬ام��ا آنها در این‬ ‫همایش حضور نیافتند‪ .‬البته به گفته کواکبیان از ‪ 35‬حزب‬ ‫اصالح‌طلب برای حضور در این همایش دعوت ش��ده بود‪،‬‬ ‫تنها ‪ 5‬تا ‪ 6‬حزب حض��ور نیافتند و مابقی در س��طح دبیران‬ ‫‪47‬‬
‫کل یا اعضای شورای مرکزی در جلس��ه حضور داشته‌اند‪.‬‬ ‫او در عین حال گفت‪« :‬برخی از دوستانی که دعوت داشتند‬ ‫بهانه‌هایی آوردند‪ ،‬مثال گفتند عروسی داریم یا حاجی داریم‬ ‫یا می‌خواهیم به ختم برویم؛ البته اگر هم می‌آمدند وقت برای‬ ‫سخنرانی آنان نداشتیم‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫چرا اصالح‌طلبان به نشست مناسک نرفتند؟‬ ‫هفته گذشته پس از انتقاد تلویحی مصطفی کواکبیان‬ ‫از چهره‌های سرشناس اصالح‌طلب به علت عدم حضور آنها‬ ‫در نشست مناسک‪ ،‬محمدرضا تابش‪ ،‬نماینده اصالح‌طلب‬ ‫اردکان و خواهرزاده سید‌محمد خاتمی در گفت‌وگویی به این‬ ‫انتقادات پاسخ داد‪ .‬تابش گفت‪« :‬خاتمی از رسانه‌ها گالیه‌مند‬ ‫اس��ت‪».‬او درباره تصمیم خاتم��ی ب��رای کاندیداتوری در‬ ‫انتخابات گفت‪« :‬بنده از طرف آقای خاتمی حرفی نمی‌زنم‪،‬‬ ‫اما الزم است به گالیه ایشان از برخی رسانه‌های اصولگرا‬ ‫که خودشان را اخالق‌گرا می‌دانند‪ ،‬اشاره کنم‪ .‬این سایت‌ها‬ ‫جس��ته و گریخته مطالبی ب��ه نقل از آق��ای خاتمی عنوان‬ ‫می‌کنند که موضع ایشان نیست؛ البته شاید امداد‌های غیبی‬ ‫موجب کشف این سخنان می‌شود‪».‬‬ ‫تابش در ادامه گفت‪« :‬امیدوارم مطبوعات و رسانه‌ها‬ ‫اخالق حرفه‌ای را رعایت کنند و قبل از اینکه سخنی را مطرح‬ ‫کنند‪ ،‬سند و مدرک ارائه دهند؛ زیرا این مسائل از رسانه‌های‬ ‫با نام و نشان پذیرفتنی نیست‪».‬‬ ‫این نماینده مجلس با اش��اره به این مطلب که موضع‬ ‫خاتمی را برای کاندیداتوری نمی‌دانم‪ ،‬گفت‪« :‬این موضوع را‬ ‫می‌دانم که موضع آقای خاتمی در مورد انتخابات این است‬ ‫که زمینه باید برای مشارکت حداکثری مردم و خروج کشور‬ ‫از این وضعیت نامطلوب فراهم شود‪».‬‬ ‫تابش اظهار داشت‪« :‬اصالح‌طلبان تاکید دارند خاتمی‬ ‫در انتخابات حضور پیدا کند؛ زیرا ایشان انسان منظمی‌است‬ ‫که در توده‌های مردم پایگاه و جای��گاه باالیی دارد و اقبال‬ ‫کشورهای دیگر هم نس��بت به آقای خاتمی خوب است‪ .‬از‬ ‫این رو در مجموع در این برهه از زمان خاتمی می‌تواند کشور‬ ‫را از بحران خارج کند‪».‬‬ ‫وی درباره نشست اخیر مردم‌ساالری نیز گفت‪« :‬بنده‬ ‫به دلیل بیماری مادر نتوانستم در نشس��ت آقاي کواکبیان‬ ‫حضور پیدا کنم‪ ،‬اما باید اصالح‌طلبان یک جلس��ه جامع و‬ ‫فراگیر داش��ته باش��ند‪ ».‬این چهره اصالح‌طلب علت عدم‬ ‫حضور چهره‌های شاخص در این جلسه را نامناسب دانستن‬ ‫زمینه برای مشارکت اصالح‌طلبان در انتخابات ذکر کرد و‬ ‫گفت‪« :‬خوب است گروه‌های کوچکی از اصالح‌طلبان قصد‬ ‫فعالیت و ایجاد وفاق را دارند‪ ،‬اما همان‌طور که اشاره کردم‬ ‫باید یک جلسه فراگیر ترتیب داده شود تا همه سران جبهه‬ ‫اصالحات در آن حضور پیدا کنند‪».‬‬ ‫او در گفت‌وگویی دیگر‪ ،‬مدعی ش��ده است اگر مانعی‬ ‫ایجاد نکنند‪ ،‬اصالح‌طلبان پیروز انتخابات خواهند بود‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫نقشه راه اصالح‌طلبان‬ ‫داری��وش قنبری که در مجلس هش��تم س��خنگوی‬ ‫فراکسیون اصالح‌طلبان بود‪ ،‬هفته گذشته در گفت‌وگویی‬ ‫صراحتا اعالم کرد که در شرایط فعلی‪ ،‬بیشتر انگیزه حضور‬ ‫اصالح‌طلبان مطرح است تا آرایش و کاندیداهای احتمالی‬ ‫آنها برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‪ .‬او در رابطه با‬ ‫آرایش حضور اصالح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫با بیان اینکه اصالح‌طلبان در ش��رایط فعل��ی برای حضور‬ ‫در انتخابات بی‌انگیزه هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬اصالح‌طلبان‬ ‫تحرک انتخاباتی چندانی ندارند و به نظر می‌رس��د در حال‬ ‫حاضر در حال رصد کردن اوضاع هس��تند تا ببینند شرایط‬ ‫چه اندازه برای حضور آنها مناس��ب اس��ت‪ ».‬قنبری تاکید‬ ‫کرد‪« :‬اصالح‌طلبان بیش از آنکه به‌دنبال معرفی کاندیدای‬ ‫مشخصی برای انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری باشند‪ ،‬در‬ ‫‪48‬‬ ‫حال بررسی این هستند که شرایط تا چه اندازه برای حضور‬ ‫آنها فراهم است‪».‬‬ ‫این نماینده س��ابق مجلس با اش��اره به اینکه برخی‬ ‫تش��کل‌های سیاس��ی اصالح‌طلب فعالیت چندانی ندارند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬رغبت چندانی می��ان اصالح‌طلبان برای حضور در‬ ‫انتخابات دیده نمی‌شود‪ ،‬مگر اینکه شرایط به نحوی تغییر‬ ‫کند که رغبت بیشتری برای اصالح‌طلبان فراهم شود‪».‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬تا زمان��ی که اصالح‌طلبان مطمئن‬ ‫نباشند در شرایط برابر با رقیب اصولگرا به رقابت می‌پردازند‪،‬‬ ‫انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات نخواهند داشت‪».‬‬ ‫قنب��ری تصری��ح ک��رد‪« :‬اگ��ر زمینه‌ه��ای حضور‬ ‫اصالح‌طلبان فراهم شود‪ ،‬حضور شخصیت‌هایی مثل خاتمی‬ ‫و هاشمی می‌توانند برای اصالح‌طلبان اجماع‌آفرین باشند‪».‬‬ ‫چهره جدید اصالح‌طلبان کیست؟‬ ‫محمدرضا راه‌چمنی‪ ،‬دبیرکل حزب وحدت و همکاری‬ ‫ملی ایران پیش‌بینی کرده چهره‌های جدیدی وارد انتخابات‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬او گفت‪« :‬ما نیز همچون دیگر احزاب و گروه‌ها‬ ‫قطع��ا در انتخابات ش��رکت می‌کنی��م زیرا م��ا یک حزب‬ ‫اصالح‌طلب معتدل خط‌امام هس��تیم و با س��ایر گروه‌های‬ ‫اصالح‌طلب رایزنی می‌کنیم‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه ممکن اس��ت چهره‌های نو کاندیدای‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری ش��وند‪ ،‬افزود‪« :‬به عقیده من‬ ‫بسیاری از مدیران دولت خاتمی یا هاشمی صالحیت الزم‬ ‫برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم را‬ ‫دارند؛ بنابراین ممکن است این افراد وارد صحنه شوند‪».‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح‌طلب تاکید کرد‪« :‬ما معتقدیم‬ ‫از آنجایی که در جامعه سالیق متعددی وجود دارد برای آنکه‬ ‫مردم انگیزه بیشتری برای حضور در انتخابات پیدا کنند و از‬ ‫دولت آینده حمایت کنند‪ ،‬ضروری اس��ت سالیق سیاسی‬ ‫مردم در اداره قوه مجریه مشارکت داش��ته باشند‪ .‬البته این‬ ‫امر مستلزم این است که رئیس‌جمهور آینده توانایی تشکیل‬ ‫کابینه قدرتمند و برگرفته از سالیق مختلف سیاسی را داشته‬ ‫باشد؛ حال این کابینه را می‌توان کابینه وحدت ملی یا اتحاد‬ ‫و تفاهم ملی نامید‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬از سوی دیگر در بعد‬ ‫جهانی نیز باید از کاندیدایی حمایت کنیم که با به‌کارگیری‬ ‫تدابیری صحیح و تنش‌زدایی در منطقه‪ ،‬فضای جهانی را به‬ ‫نفع جمهوری‌اسالمی تغییر دهد و به کاهش تحریم‌ها کمک‬ ‫کند و از تهدیدهای دشمنان جلوگیری کند‪ .‬البته دولت بعدی‬ ‫در بعد داخلی نیز باید با استفاده از نخبگان نسبت به اصالح‬ ‫سیاست‌های موجود کشور اقدام کند؛ در واقع احزاب سیاسی‬ ‫نخبگان جامعه هستند‪ .‬از آنجایی که کشور ما دموکراتیک‬ ‫است بنابراین انتخابات بدون حضور احزاب معنا ندارد‪».‬‬ ‫دبیرکل ح��زب وح��دت و هم��کاری ملی ای��ران از‬ ‫کاندیداتوری یک چهره جدید در انتخابات خبر داد و گفت‪« :‬در‬ ‫حال حاضر ما موردی سراغ داریم که ایشان در خارج از کشور‬ ‫حضور دارند‪ .‬این شخص در حالی که گرایش اصالح‌طلبانه‬ ‫دارد‪ ،‬اما مستقل است و س��ابقه‌کار اجرایی و وزارت نیز دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به سوابق بسیار روشن ایشان و البته از آنجایی که در‬ ‫درگیری‌های سیاس��ی نیز نبوده نمی‌توانند تخریبش کنند‪.‬‬ ‫معتقدم این چهره می‌تواند جوانان‪ ،‬نخبگان و نیروهای ارزشی‬ ‫نظام را جذب کند‪».‬وی افزود‪« :‬این چهره سیاسی اکنون برای‬ ‫دیدن فرزندانش که در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند‬ ‫از کشور خارج شده و به‌زودی باز‌می‌گردد‪ ».‬راه‌چمنی درباره‬ ‫کاندیداتوری سید‌محمد خاتمی نیز اظهارنظر کرد؛ آنجا که‬ ‫گفت‪« :‬از آنجایی که خاتمی بنا ندارد کاندیدا ش��ود‪ ،‬در این‬ ‫خصوص نظری ندارم؛ البته اگر ایش��ان وارد صحنه ش��ود‪،‬‬ ‫مقبولیت خوبی خواهد داشت؛ با این وجود از حاال نمی‌توانیم‬ ‫قضاوت کنیم این مقبولیت در چه حدی باشد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬بن��ده معتقدم اگر‌ هاش��می‪ ،‬ناطق و‬ ‫خاتم��ی وارد صحنه انتخابات ش��وند‪ ،‬از نظر آرا نس��بت به‬ ‫دیگر کاندیداها وضعیت و مقبولیت بهتری خواهند داشت؛‬ ‫اما تا آنجا که می‌دانم هیچ‌کدام از آنه��ا قصد کاندیداتوری‬ ‫ندارند‪ .‬اگر این سه شخصیت با راه‌اندازی یک جریان جدید‪،‬‬ ‫دولتی تشکیل دهند که معتدالن هر دو طیف اصولگرایان و‬ ‫اصالح‌طلبان در آن حضور داشته باشند‪ ،‬قطعا چنین دولتی‬ ‫راهکار مناس��بی برای حل مش��کالت و معضالت موجود‬ ‫کشور خواهد بود‪».‬‬ ‫می‌خواهند انتخابات را مهندسی کنند‬ ‫روزنامه ایران‪ ،‬ارگان رسانه‌ای دولت سه‌شنبه گذشته در‬ ‫مطلبی که تیتر آن در صفحه نخست این روزنامه خودنمایی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬از تحرکات سیاسی این روزهای هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫انتقاد کرد و اتهاماتی را به او نسبت داد‪.‬‬ ‫روزنامه ایران در این مطلب نوشت‪« :‬به نظر می رسد‬ ‫افرادی هس��تند که اکنون درصدد جااندازی این تفکرند که‬ ‫به هر قیمتی نباید اج��ازه داد گفتمان احمدی‌نژاد که همان‬ ‫گفتمان اصیل انقالب و زنده‌کننده آرمان‌های آن است‪ ،‬تکرار‬ ‫شود‪ .‬از همین روست که برخی عزم خود را جزم کرده و قصد‬ ‫اثرگذاری در این رویداد تاریخی را دارند‪».‬‬ ‫این روزنامه در بخش��ی دیگر از این مطلب نوش��ت‪:‬‬ ‫«می‌توان مدعی شد انتخاباتی وجود ندارد که هاشمی در آن‬ ‫نقش نداشته باشد‪ .‬وی در طول سالیان متمادی و به مناسبت‬ ‫هر انتخابات‪ ،‬یا خود در یک سوی رای‌گیری به‌طور مستقیم‬ ‫دخیل بوده یا اینکه پشت صحنه آن حضور داشته است‪».‬‬ ‫ارگان رس��انه‌ای دولت در ادامه نوشت‪« :‬هاشمی‌را به‬ ‫راستی باید یک شخصیت فراجناحی دانست‪ ،‬نه بدان جهت‬ ‫که هاشمی فاقد علقه‌های سیاسی و جناحی است‪ ،‬بلکه بدان‬ ‫جهت که وی همیش��ه احزاب‪ ،‬گروه‌ها و شخصیت‌ها را (چه‬ ‫اصالح‌طلب و چه اصولگرا) دستمایه‌ای قرار داده برای رسیدن‬ ‫ی که پس از فتنه ‪88‬‬ ‫به مقصود‪ ».‬ایران در ادامه نوشت‪« :‬هاشم ‌‬ ‫و سکوت محض درخصوص آن در ظاهر به انزوای سیاسی‬ ‫رفته بود‪ ،‬با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫بار دیگر قبای حضور و تاثیرگذاری را بر تن کرده است و این‬ ‫بار با توسل به شرایط روز سیاس��ی و با بزرگنمایی از شرایط‬ ‫خاص اقتصادی و ایده‌های کهنه‌ای چون دولت وحدت ملی‪،‬‬ ‫دوباره به صحنه بازگشته است؛ بازگشتی که با هدف خاصی‬ ‫دنبال می‌شود و هرچه به ایام انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم‪،‬‬ ‫پررنگ‌تر می‌گردد‪ .‬از همین روست که او از ابتدای سال‌‌جاری‬ ‫بر کثرت مالقات‌های عمومی و رس��انه‌ای‌اش و نیز سخنان‬ ‫چندپهلو و گزنده در فضای رس��انه‌ای افزوده و به صراحت از‬ ‫لزوم بازگشت به قبل از سال ‪ 84‬سخن می‌گوید و با سیاه‌نمایی‬ ‫صرف از عملکرد دولت در این هفت سال‪ ،‬خود را در قامت یک‬ ‫ناجی معرفی می‌کند‪ ،‬مسیری که البته برخالف نظر‌هاشمی‪،‬‬ ‫بارها با تاییدات مقام معظم‌رهبری همراه بوده است و ایشان‬ ‫همواره تاکید داشته‌اند که احمدی‌نژاد قطار انقالب را به ریل‬ ‫اصلی آن بازگردانده است‪ .‬هاشمی‌رفسنجانی در دیداری که‬ ‫س��ه روز قبل از برگزاری همایش اخی��ر اصالح‌طلبان با آنها‬ ‫برگزار می‌نماید‪ ،‬رسما اعالم می‌کند که نباید اشتباه سال ‪84‬‬ ‫تکرار شود‪».‬‬ ‫حضور اصالح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري وارد‬ ‫فاز جديدي شده‪ .‬در حالي كه ابتدا سخن از كناره‌گيري از فعاليت‬ ‫انتخاباتيمي‌گفتندبهفاصلهكوتاهيسخنازگزينه‌هايحداقلي‬ ‫آنها به ميان آمد اما اين گزينه‌ها از سوي سران اصالح‌طلب مورد‬ ‫استقبالقرارنگرفتتااينكهبه‌تازگيتئوريگزينهحداكثريكه‬ ‫مورد حمايت موسوي‌خوئيني‌ها و مجمع روحانيون مبارز است‬ ‫دست باال را بگيرد و عمده اصالح‌طلبان از سيدمحمد خاتمي‬ ‫دعوت به حضور در انتخابات كنند‪ .‬حتي هاش��مي رفسنجاني‬ ‫هم در اين ميان خاتمي را گزينه مطلوب دانس��ته‪ .‬خاتمي اما‬ ‫همچنان درب��اره حوادث س��ال‪ 88‬مواض��ع دوپهلويي اتخاذ‬ ‫مي‌كند و اين شايد ترديدها را درباره امكان ورودش به انتخابات‬ ‫بيشتر كند‪g.‬‬
‫نجفي يا خاتمي؟‬ ‫رقابت ميان طرح هاشمي و طرح موسوي خوئيني‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫مصطفي صادقي ‪ /‬دبير تحريريه‬ ‫سران اصالح‌طلب به گزینه حداکثری می‌اندیشند‪ ،‬از‬ ‫دیگر سو چهره‌هایی از نسل دوم بر شکاف میان بدنه و‬ ‫رهبری اصالح‌طلبان می‌افزایند و از احتمال حضور سخن‬ ‫می‌گویند‪ .‬در زاویه‌ای دیگر نیز این اکبر هاشمی‌رفسنجانی‬ ‫است که سودای رهبری بخشی از اصالح‌طلبان را در سر‬ ‫می‌پروراند‬ ‫هاشمی؛ بازگشت این‌بار با اصالح‌طلبان‬ ‫آنچ��ه آم��د هم��ه آن چی��زی نیس��ت ک��ه ام��روز بر‬ ‫اصالح‌طلبان می‌گ��ذرد‪ .‬حاال در فراغ چهره‌های س��ابق‪ ،‬این‬ ‫اکبرهاشمی‌رفسنجانیاستکهسعیداردخألرهبریدرطیفی‬ ‫از اصالح‌طلبان را پرکند‪ .‬او اگر‌چه با طرح دولت وحدت‌ملی سعی‬ ‫دارد طیفی از اصولگرایان را نیز با خود همراه سازد‪ ،‬اما‌بی‌شک‬ ‫نگاه او به آنچ��ه از اصالح‌طلبان باقی مان��ده و بدنه اجتماعی‬ ‫آنان پر اهمیت‌تر می‌نمایاند‪ ،‬اینگونه اس��ت که او با مهره‌های‬ ‫تکنوکرات نزدیک به خودش س��عی دارد منتهی علیه راست‬ ‫جناح اصالح‌طلبان را مدیریت و هدایت کند‪ .‬شاید باورش این‬ ‫اس��ت که فرجام آنچه رادیکال‌های طیف چپ در سر دارند به‬ ‫تحریم و عدم مش��ارکت می‌انجامد و س��رانجام او خواهد بود‬ ‫که توس��ط نامزد تکنوکراتش پرچم اصالح‌طلبی را بر دوش‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬او به این می‌اندیش��د که در شرایط کنونی هنوز‬ ‫هم می‌توان با یک کاندیدای میانه که فصل مشترکی باشد بین‬ ‫اصالح‌طلبان و اصولگرایان صحنه بازی را تغییر داد‪ .‬آرا و عقاید او‬ ‫البته برای بسیاری از اصالح‌طلبان که در بدنه قرار دارند و متفاوت‬ ‫از سران اصالح‌طلب می‌اندیش��ند‪ ،‬مهم است‪ .‬تقریبا هفته‌ای‬ ‫نیست که حزبی از میان اصالح‌طلبان یا چهره‌های نزدیک به‬ ‫آنان میهمان هاشمی‌رفسنجانی در ساختمان مرمر نباشند‪ .‬او در‬ ‫همه این دیدارها حرف‌هایی از جنس اصالح‌طلبان بر زبان آورده‬ ‫و البته آنها را به وحدت نظر فراخوانده است‪ .‬بی‌شک حرف‌های‬ ‫دیگر او را می‌توان به خوبی از زبان چهره‌های تکنوکرات نزدیک‬ ‫به او که احتمال کاندیداتوری‌ش��ان می‌رود شنید‪ .‬چهره‌هایی‬ ‫که هر روز حضورشان در رس��انه‌ها پررنگ‌تر می‌شود‪ .‬حاصل‬ ‫جمع آنچه آمد موجب می‌ش��ود که نتوان پیش‌بینی دقیقی از‬ ‫سرانجام تصمیم این جناح سیاسی برای انتخابات آینده داشت‪.‬‬ ‫از یک سو سران اصالح‌طلب به گزینه حداکثری می‌اندیشند‪ ،‬از‬ ‫دیگر سو چهره‌هایی از نسل دوم بر شکاف میان بدنه و رهبری‬ ‫اصالح‌طلبان می‌افزایند و از احتمال حضور سخن می‌گویند‪ .‬در‬ ‫زاویه‌ای دیگر نیز این اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که سودای‬ ‫رهبری بخشی از اصالح‌طلبان را در سر می‌پروراند‪ .‬گویا بیشتر‬ ‫از اینها باید منتظر گذشت زمان باشیم تا با آخرین آرایش سیاسی‬ ‫آنان مواجه شویم‪g.‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫نسل اول به چه می‌اندیشد؟‬ ‫اگر روزی چهره‌های سنتی و قدیمی‌تر اصالح‌طلبان به‬ ‫عدم شرکت در انتخابات می‌اندیشیدند و سیاست‌ورزی را در‬ ‫این عرصه امری عبث می‌دانستند امروز اما گویا آنها رسمشان‬ ‫را تغییر داده و البته از موض��ع باالتر به حضور در این انتخابات‬ ‫فکر می‌کنند‪ .‬آنها که تداوم حضور در قدرت رسمی را با شرایط‬ ‫موجود انجام‌ناپذیر می‌پنداشتند امروز حتی بر آنند که با حضور‬ ‫قدرتمند برای بازگشت به قدرت هر کاری می‌توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫این طیف از سران اصالح‌طلب که راهشان را از بدنه جدا کرده‌اند‬ ‫اکنون به این باور رسیده‌اند که باید با چهره‌هایی از نسل اول‬ ‫اصالحات که از آن به‌عنوان کاندیدای حداکثری نام می‌برند راه‬ ‫به این رقابت مهم پیدا کنند‪ .‬چهره‌ای که شانسی برای رای‌آوری‬ ‫در صورت تایید صالحیت داشته باشد و به باورشان سهمشان از‬ ‫انتخابات فقط گرم کردن تنور این رقابت سیاسی نباشد‪ .‬این اما‬ ‫همه آن چیزی نیست که نسل اولی‌ها به آن می‌اندیشند‪ .‬مواضع‬ ‫تند و رادیکال آنها چنین می‌نمایاند که می‌خواهند در صورت‬ ‫عدم تایید صالحیت احتمالی کاندیدایشان سهمی‌از انتخابات‬ ‫کاندیدای نسل اولی‌ها کیست؟‬ ‫حاال سوال مهم این اس��ت که این کاندیدای حداکثری‬ ‫کیس��ت؟ بی‌ش��ک در میان افرادی ک��ه این طیف ب��ه آنان‬ ‫می‌اندیش��ند ش��اخص‌ترین گزینه‌ها سید‌حس��ن خمینی و‬ ‫س��ید‌محمد خاتمی هس��تند‪ .‬دوگزینه‌ای که به‌نظر می‌رسد‬ ‫بیشترین نزدیکی فکری را با آنها دارند والبته به زعم آنان شانس‬ ‫بیشتری برای رای‌آوری در انتخابات‪ .‬اما آنچه رخ داده این است‬ ‫که با تدوین طرح جدید انتخابات حاال گویا سیدحسن خمینی‬ ‫اگر هم قصد کاندیداتوری داشت دیگر با محدودیت سنی ایجاد‬ ‫شده نمی‌تواند نامزد این دوره باش��د‪ .‬حاال هرچه زمان جلوتر‬ ‫می‌رود گویا شانس س��ید‌محمد خاتمی هم افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫اگر‌چه او بارها در جلسات خصوصی و عمومی گفته است که‬ ‫قصد بازگشت به عرصه رس��می قدرت را ندارد اما گویا حجم‬ ‫رایزنی‌ها برای کاندیداتوری او امروز بیش از همیشه افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬او گزینه‌ای مناس��ب برای اجرای طرح س��ران‬ ‫اصالح‌طلب یعنی حضور با چهره‌ای حداکثری است‪ .‬خاتمی اما‬ ‫خوب می‌داند که اگر تایید صالحیت هم شود راه بسیار سختی‬ ‫پیش‌رو خواهد داشت‪ .‬بی‌ش��ک اینگونه است که او بر حجم‬ ‫مالقات‌هایش با اصالح‌طلبان افزوده و س��عی می‌کند آنها را‬ ‫یکدستکند‪.‬‬ ‫اما آیا او تسلیم فش��ارهاي احتمالي برای کاندیداتوری‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫آیااگراوکاندیداشودهمچنانچهره‌هاییچونمحمد‌رضا‬ ‫عارف بر نامزدیشان اصرار خواهند ورزید؟‬ ‫آیا این کاندیداتوری موجب نمی‌ش��ود که اصولگرایان‬ ‫متحدتر مقابل اصالح‌طلبان ظاهر ش��وند؟ آنچه مسلم است‬ ‫نسل دومی‌ها و انتخابات‪92‬‬ ‫اگر روزی گروه‌های اصالح‌طلب در هنگامه انتخابات‬ ‫راهی دفاتر چهره‌های رده باالی این جناح می‌شدند تا برای‬ ‫حضور در انتخابات از آنها دعوت به‌عمل آورند‪ ،‬این‌بار اما پس‬ ‫از وقایع سال ‪ 88‬که تغییرات فراوانی را در جغرافیای سیاسی‬ ‫اصالح‌طلبان پدیدآورد حاال چهره‌های نس��ل دوم آنها بدون‬ ‫دعوت گروه‌های اصالح‌طلب و‌بی‌توجه به تصمیمات سران‬ ‫این جناح راه انتخابات در پیش‌گرفته و سودای حضور در این‬ ‫رقابت مهم را دارند‪ .‬چهره‌هایی همچون محمدرضا عارف که‬ ‫معتقدند زمان برای کاندیداتوری افرادی همچون سیدمحمد‬ ‫خاتمی به پایان رسیده و صریح و شفاف مطرح می‌کنند که آنها‬ ‫حاال باید به کاندیداتوری چهره‌های جدید بیندیشند‪ .‬اینچنین‬ ‫است که از میان آنان روزی محمدرضا عارف از عزمش برای‬ ‫حضور می‌گوید و روز دیگر تصویر محمدعلی نجفی بر ویترین‬ ‫رسانه‌های اصالح‌طلب نقش می‌بندد که از حرف‌ها و سخنانش‬ ‫به خوبی می‌توان عزم حضور را دریافت یا از جانبی دیگر افرادی‬ ‫مانند اس��حاق جهانگیری که بال دیگری از تکنوکرات‌های‬ ‫نسل دوم اصالح‌طلب است از احتمال حضور می‌گویند و در‬ ‫برخي مصاحبه‌هايش خبر می‌دهد که شاید اصالح‌طلبان با‬ ‫نسل دومشان به سیاست بازگردند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫هفت‌ماه مانده تا برگزاری انتخابات ‪ 92‬و حاال مهمترین‬ ‫دستورکار گروه‌ها و احزاب سیاسی بی‌شک تعیین نحوه حضور‬ ‫دراینرقابتمهماست‪.‬اگرازآنچهدرمیاناصولگرایانوحامیان‬ ‫دولت می‌گذرد عبور کنیم و بنا باشد بهتحلیل وضعیت موجوددر‬ ‫میان اصالح‌طلبان بپردازیم‌بی‌پرده و صریح باید بگوییم شرایط‬ ‫امروز آنان بسیار پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است‪ .‬غیر‌قابل‬ ‫پیش‌بینیالبتهنهازآنجهتکهرایزنی‌هاوجلساتآنهامحرمانه‬ ‫برگزارمی‌شود‪،‬بلكهازآنبابکهصاحبانتفکراتواندیشه‌های‬ ‫گوناگون در میان آنها هر یک طرحی و رسمی جدا دارند برای‬ ‫انتخابات سال ‪ .92‬از نگاهی دیگر تصمیم‌سازان اصالح‌طلبان‬ ‫اکنون تعدادش��ان افزایش یافته و البته شکاف میان آنان نیز با‬ ‫گذشت زمان شفاف و هویداتر می‌شود‪ .‬اوضاع چنان است که‬ ‫می‌توان از اظهارنظرها و تحرکات سیاسی آنان به‌خوبی به این‬ ‫تحلیلرسیدکهمیانبدنهوسراناینجناحسیاسیاکنونفاصله‬ ‫بیشتر از همیشه است‪ .‬صورت دیگر این تعبیر این است که نسل‬ ‫دوم گویا راهش را از نسل اول اصالحات جداکرده و این البته همه‬ ‫اتفاقاتی نیست که در میان اصالح‌طلبان در حال وقوع است‪ .‬در‬ ‫نگاهیدیگرحتیمی‌توانبه‌‌خوبیدریافتکهچهره‌هاییدیگر‬ ‫در فراغ سایر افرادی که روزگاری از سران اصالح‌طلبان به‌شمار‬ ‫می‌آمدند اکنون داعیه تصمیم‌سازی برای این جناح را دارند‪.‬‬ ‫ی که از هزینه عدم تایی��د صالحیت حاصل‬ ‫بگیرند‪ ،‬س��هم ‌‬ ‫می‌شود‪ .‬به دیگر سخن اینکه بر آنند تا به جای تحریم انتخابات‬ ‫یا مشارکت حداقلی در یک مشارکت حداکثری در صورت عدم‬ ‫تایید صالحیت فرد مورد نظرشان با هزینه‌سازی برای نظام‬ ‫انتخابات را به‌گونه‌ای دیگر با چالش مواجه کنند‪ .‬چنین است‬ ‫که بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این نسل اولی‌ها هر روز رادیکال‌تر‬ ‫می‌شود و از پیوند جنبش موسوم به سبز و اصالح‌طلبان سخن‬ ‫به میان می‌آید‪ .‬در این میان اگرچه روزی آنها به یک گزینه دیگر‬ ‫یعنیحمایتازیککاندیدایمشترکبااصولگرایانکهقرابتی‬ ‫با آنها داشته باشند هم می‌اندیشیدند امروز اما تصمیم‌سازانشان‬ ‫فقط به حضور حداکثری فکر می‌کنن��د و آنها هم که قرار بود‬ ‫روزی فصل مشترکی شوند میان آنان و اصولگرایان هم گویا‬ ‫از ایفای چنین کاراکتری در انتخابات پیش رو منصرف شده‌اند‪.‬‬ ‫سید‌محمد خاتمی بر اساس تجربه سیاسی‌اش برای حضور در‬ ‫انتخابات به این زودی‌ها تصمیم نخواهد گرفت‪ .‬حاال خیلی از‬ ‫اصالح‌طلبان منتظر تصمیم نهایی او هستند؛ حال آنکه در این‬ ‫میان هستند اصالح‌طلبانی که آمدن یا نیامدنشان را مرتبط با‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫حضورسید‌محمدخاتمینم ‌‬ ‫‪49‬‬
‫‪ l‬آقای خاتمی از آن دس��ت افرادي است كه اشتباهات‬ ‫فاحشی در انتخابات ‪ 88‬داشتند‪ ،‬به نظر من ایشان بايد گذشته‬ ‫خود را جبران و با صراحت با مردم صحبت کند و در حقیقت‬ ‫چرایی آن اشکال و جرم گذشته خودش را بیان و از پیشگاه‬ ‫مردم عذرخواهی کند‪ .‬آقای خاتمی در كنار دوستانشان عمال‬ ‫سرمایه‌های اعتقادي و ملي این کشور را در سال ‪ 88‬به بازی‬ ‫گرفتند و به باد دادند‪ ،‬بنابراین همان‌طور که اشاره کردم باید‬ ‫آقای خاتمی مسیر گذشته خود را جبران کند‪.‬‬ ‫ش�ما قبول دارید آق�ای خاتم�ی می‌تواند رقیب‬ ‫جدی برای کاندی�دای اصولگرایان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم محسوب شود؟‬ ‫‪ l‬مردم در انتخابات مختلف نظرات خودشان را مشخص‬ ‫و معلوم کرده‌اند‪ ،‬به‌هر‌حال هر‌کس وارد انتخابات شود یک‬ ‫وزنی دارد‪ ،‬حال این وزن چه مقدار باشد بحث دیگری است‪.‬‬ ‫ارزیاب�ی ش�ما از کاندیدات�وری آق�ای‬ ‫هاشمی‌رفسنجانیازسویاصالح‌طلبانچیست؟‬ ‫‪ l‬آقای هاش��می باید خودش درب��اره کاندیداتوری‌اش‬ ‫اظهارنظر کند‪ ،‬بنده در این خصوص نمی‌توانم نظر بدهم‪ ،‬اما‬ ‫معتقدم در صورت آمدن توفيقي نخواهند داشت‪.‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با عليرضا زاكاني‬ ‫سياست‬ ‫طرح دولت وحدت ملي‬ ‫سياسي و تبليغاتي است‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪3‬‬ ‫علیرضا زاکانی‪ ،‬عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس درگفت‌وگو با مثلث تاکید می‌کند‪« :‬اصالح‌طلبان‬ ‫قطعا در انتخابات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم همچ�ون انتخابات مجلس نهم حضور فعالی خواهند داش�ت‪ ».‬وی‬ ‫می‌گوید‪« :‬بخشی از اصالح‌طلبان در تالش�ند همان مس�یر فتنه ‪ 88‬را ادامه دهند‪».‬زاکانی درباره کاندیداتوری‬ ‫خاتمی نیز معتقد است‪« :‬خاتمی اشتباهات فاحشی در انتخابات‪ 88‬داشته که باید آن را جبران کند و صراحتاً در‬ ‫پيشگاه مردم عذرخواهی کند‪».‬این نماینده مردم تهران طرح تش�کیل دولت وحدت‌ملی را نیز دارای اشکاالت‬ ‫زیادی می‌داند و می‌افزاید‪« :‬این طرح بنيان درس�تي ندارد‪ ،‬با تشكيل شركت س�هامي نمي‌توان كشور را اداره‬ ‫كرد‪ ،‬عالوه بر اينكه اين طرح مخدوش‌کننده مرزبندی‌هاس�ت که به صحنه رقابت آس�یب می‌زند‪».‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫آقای زاکانی! به‌عنوان اولین س�وال می‌خواستم‬ ‫درباره ش�روطی که اصالح‌طلبان ب�رای ورود به‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم مطرح می‌کنند‬ ‫صحبت بفرمایید که آیا واقعا شرایط برای فعالیت‬ ‫انتخاباتی اصالح‌طلبان فراهم نیست؟‬ ‫‪ l‬به عقیده من اصالح‌طلبان یا بهتر بگویم کس��انی که‬ ‫در این قالب فعالیت می‌کنند یک طیف هس��تند كه بخشي‬ ‫از آنان زمینه‌ساز فتنه بودند و جرم‌شان دامن‌زدن به شرایط‬ ‫سخت و فتنه س��ال ‪ 88‬بود‪ .‬این بخش امروز می‌خواهند از‬ ‫موضع طلبکارانه بدون طی مس��یر درست بازگشت و بدون‬ ‫آنکه از اشکاالت‪ ،‬جرم و خطاي بزرگ گذشته خود پشيمان‬ ‫شده و از مواضع دشمن‌پسندشان عدول كرده باشند و بدون‬ ‫عذرخواهی از ملت‪ ،‬همان مسیر گذشته را دوباره با طلبكاري‬ ‫دنبال کنند؛ بنابراین این گروه اگر امروز ادعایی دارند‪ ،‬ادعای‬ ‫آنها در پیشگاه ملت معلوم است‪ ،‬زیرا جفا و حرکت ضد‌مردمی‌‬ ‫و ضد‌اسالمی آنها در سال‪ 88‬کاملا مش��خص است که با‬ ‫اعتقادات مردم‪ ،‬منافع ملی و آبروی نظ��ام بازی کردند‪ ،‬اما‬ ‫یک بخش هم در این طيف و مجموعه هستند که در گذشته‬ ‫مسیر فتنه‌گران را طی نکردند که به اعتقاد من همین بخش‬ ‫‪50‬‬ ‫در انتخابات حاضر خواهند بود و مثل انتخابات مجلس نهم‬ ‫فعاالنه در این رقابت شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش�ما به‌عنوان یک اصولگ�را تمایلی ب�ه حضور‬ ‫اصالح‌طلبان در انتخابات پیش‌رو و رقابت با این‬ ‫طیف دارید؟ آیا به این موض�وع اعتقاد دارید که‬ ‫حضور اصالح‌طلبان می‌تواند به پرشورتر شدن‬ ‫انتخابات کمک کند؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور كه گفتم ب��ه اعتقاد م��ن اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات حضور خواهند داشت‪ ،‬در واقع این بخش با معرفی‬ ‫نامزد خود‪ ،‬با رقبای دیگر رقابت می‌کنند‪ ،‬یعنی درست مثل‬ ‫انتخابات قبل که تعداد زیادی از نامزدهای دوم خردادی در‬ ‫رقابت حاضر بودند و تمام تالش خودشان را برای پیروزی‬ ‫به‌عمل آوردن��د‪ .‬در این میان ع��ده‌ای از ای��ن چهره‌های‬ ‫اصالح‌طلب جواز ورود به مجلس نهم را اخذ کردند و امروز‬ ‫در خانه ملت همکار ما هس��تند‪ ،‬اما بخش دیگری از آنها در‬ ‫این رقابت پیروز نش��دند‪ ،‬البته این عدم موفقیت آنها به نوع‬ ‫انتخاب مردم بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫برخیاصالح‌طلبانازکاندیداتوریشخصیت‌هایی‬ ‫چون سید‌محمد خاتمی نام می‌برند‪ ،‬به نظر شما‬ ‫آیا این چهره سیاس�ی می‌تواند گزینه مناس�بی‬ ‫برای این طیف تلقی شود؟‬ ‫همان‌طور که مطلع هستید آقای هاشمی طرحی‬ ‫با عنوان دولت وحدت ملی پیشنهاد داده‌اند‪ ،‬نظر‬ ‫ش�ما در رابطه با این طرح چیس�ت؟ آیا تشکیل‬ ‫چنین دولتی می‌تواند راهکار مناس�بی برای حل‬ ‫اختالفات باشد؟‬ ‫‪ l‬بنده اش��کاالت خیلی جدی به بحث دولت وحدت ملی‬ ‫دارم؛ البته فكر مي‌كنم اين طرح بيش از آنكه طرحي جدي و‬ ‫قابل اجرا باشد طرحي سياسي و تبليغاتي است‪ .‬چرا‌كه دولت‬ ‫مورد ادعاي اینها در صورت ش��كل‌گيري مثل یک شرکت‬ ‫سهامی‌اس��ت که از قبل عقيم اس��ت و كارآمدي ندارد‪ .‬مگر‬ ‫مي‌شود بدون مبنای مشترک و به‌واسطه کنار یکدیگر نشستن‬ ‫افراد با ساليق مختلف‪ ،‬دولت هماهنگ وكارآمدي تشكيل‬ ‫داد و به‌جاي یک مجموعه پرکار‪ ،‬هدفدار و پرتالش و با مبانی‬ ‫مشترک و بهره‌مند از همه ظرفيت‌هاي مهيا براي خدمت در‬ ‫كشور‪ ،‬كار را به مجموعه‌اي متشتت اما با رنگ و لعاب تبليغي‬ ‫داد‪ .‬عالوه بر اينكه اين طرح‌ها براي كشورهايي با ساختارها‬ ‫و فرهنگ متفاوت از كشور ما و بيشتر مواقع در زمان بحران‬ ‫مطرح مي‌شود كه از اين منظر نيز طرح ناقص و ناكارآمد است‪.‬‬ ‫یعنی دولت وحدت‌ملی نمی‌تواند یک نوع آشتی‬ ‫ملی میان گروه‌های سیاسی ایجاد کند؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور که اش��اره ک��ردم در طرح آقای‌هاش��می‬ ‫به موضوع��ات جدی توجه نش��ده اس��ت؛ از ای��ن‌رو بنده‬ ‫معتقدم دولت وحدت‌ملی عالوه بر مش��كالت پيش‌گفته‪،‬‬ ‫مخدوش‌کننده مرزبندی‌هاي سياسي هم هست و به صحنه‬ ‫رقابت هم آس��یب می‌زند‪ .‬معتقدم در رقاب��ت‪ ،‬بايد نامزدها‬ ‫با مباني نظري ش��فاف و برنامه‌هاي مدون و معلوم نمودن‬ ‫ش��مايي از همكاران خود وارد رقابت شوند و بعد از پيروزي‬ ‫با دوري از باندبازي و تنگ‌نظ��ري از ظرفيت‌هاي نخبگان‬ ‫كشور سود برند‪ .‬بنده اساسا راه طي شده در دولت‌هاي قبل‬ ‫را نيز نادرست مي‌دانم ولي جبران راه غلط قبلي كه متاسفانه‬ ‫در دولت‌هاي قبلي رس��م ش��ده كه هركس رئيس‌جمهور‬ ‫مي‌ش��ود اين حق را به‌خود مي‌دهد كه تا دربان در مدارس‬ ‫را عوض كند را قبول ندارم‪ .‬مسير درست مسيري است كه‬ ‫در آن مبناي فكري و نظري مشخص بوده و برنامه‌ها معلوم‬ ‫اس��ت و اس��تخوان‌بندي دولت‪ ،‬معتقد و متعهد به جهت‌ها‬ ‫و برنامه‌هاس��ت و براي اج��راي آن از هم��ه ظرفيت‌هاي‬ ‫كش��ور به‌ويژه در حوزه عناصر نخبگاني با فراست و بدون‬ ‫تنگ‌نظري سود مي‌برد‪ .‬راه نادرس��ت قبلي كه دولت‌هاي‬ ‫شش��م‪ ،‬هش��تم يا دهم دنبال كردند را نمي‌ت��وان در قالب‬ ‫عنوان مقدسي به نام وحدت‌ملي اصالح كرد و راه ديگري با‬ ‫اشتباهات فاحش‌تر اما با رنگ و روي متفاوت و سرگرم‌كننده‬ ‫را تبليغ نمود‪g .‬‬
‫گفت‌وگو با عضو جامعه روحانيت مبارز‬ ‫‪4‬‬ ‫بايدازهاشميوخاتميعبور‌كرد‬ ‫سید‌‌رضا اکرمی‌‪ ،‬عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با مثلث تاکید م ی‌کند‪« :‬هر اصالح‌طلبی یک اصولگرا و‬ ‫ی در‬ ‫هر اصولگرایی باید یک اصالح‌طلب باشد‪ ».‬این نماینده سابق مجلس دیگر اعتقادی به حضور چهره‌های قدیم ‌‬ ‫انتخابات ندارد و م ی‌گوید‪« :‬باید از امثال آقای خاتمی و هاشمی گذشت کنیم و بگذاریم چهره‌های جدید که پرنشاط‬ ‫باشند وارد صحنه رقابت شوند تا گردش مسئولیت و قدرت در جامعه ما عملیاتی شود‪».‬‬ ‫آقای اکرمی!‌آیا شما تحلیل برخی اصالح‌طلبان‬ ‫مبنی‌بر اینکه شرایط برای ورود اصالح‌طلبان به‬ ‫عرصه رقاب�ت انتخاباتی فراهم نیس�ت را قبول‬ ‫دارید؟‬ ‫یعن�ی از نظر ش�ما اصالح‌طلبان در ه�ر صورتی‬ ‫موظف به حضور در انتخابات هستند؟‬ ‫برخ�ی از اصالح‌طلب�ان معتقدن�د کاندیداتوری‬ ‫آقای‌خاتم�ی موج�ب پرش�ور ش�دن انتخابات‬ ‫می‌شود‪ ،‬نظر شما در این خصوص چیست؟‬ ‫‪ l‬من البته نمی‌توانم در حال حاضر پیش‌بینی کنم‬ ‫که چه کس��انی برای انتخابات کاندیدا می‌شوند اما به‌نظر‬ ‫‪ l‬بعی��د می‌دانم ش��رایط امروز با ش��رایط س��ال‬ ‫‪76‬و‪ 80‬یکی باشد‪ ،‬زیرا امروز نسل جدیدی به صحنه وارد‬ ‫شده‌اند بنابراین این نسل جدید دنبال افراد جدید و شاداب‬ ‫می‌گردند‪ .‬البته روح قانون‌‌اساس��ی هم ب��ر این نکته تاکید‬ ‫دارد که یک فرد بیش از دو دوره‪ ،‬نمی‌تواند پش��ت سر هم‬ ‫رئیس‌جمهور شود؛ همان‌طور که اشاره کردم این موضوع به‬ ‫این دلیل است که گردش قدرت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از مسائلی که اصالح‌طلبان در ماه‌های اخیر‬ ‫مطرح کرده‌اند طرح تش�کیل دولت وحدت‌ملی‬ ‫است‪ ،‬لطفا نظرتان را درباره تشکیل چنین دولتی‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫‪ l‬بنده معتقدم این واژه هم از همان الفاظی اس��ت‬ ‫که ظاهر زیبای��ی دارد اما تاکنون مورد نقد و بررس��ی قرار‬ ‫نگرفته است‪ .‬یعنی می‌گوییم همه زیر خیمه قانون‌اساسی‪،‬‬ ‫اس�لام و رهبری و بر‌اس��اس این اصول پیش می‌رویم و‬ ‫مجلس و دولت ما هم بر این اساس ش��کل خواهد گرفت‬ ‫یعنی به‌طور طبیعی این موضوع را قبول داریم اما وقتی یک‬ ‫عنوانی بگوییم که از گوینده مورد بحث اس��ت تا برسیم به‬ ‫مفاد آن چیزی از آن خارج نمی‌شود و فقط یک ایده است‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬مساله گله‌مندی و شکایت در یک جامعه‬ ‫انقالبی امری طبیعی اس��ت‪ ،‬ما قطعا ممکن اس��ت گاهی‬ ‫از عملکردهای خودمان یا دیگران راضی نباش��یم اما این‬ ‫را نباید س��وژه‌ای قرار دهی��م برای اینکه نس��بت به اصل‬ ‫انقالب و نظام حرف و حدیث داش��ته باش��یم؛ بلکه باید با‬ ‫یکدیگر مذاکره و مباحث��ه کنیم و ببینیم چه خواس��ته‌ای‬ ‫داریم و آیا خواسته‌هایمان در چارچوب قانون است که اگر‬ ‫این‌گونه باشد حتما زمینه عملیاتی دارد اما اگر مطرح کردن‬ ‫برخی مباحث و خواسته‌ها در چارچوب قانونی نباشد صرفا‬ ‫گالیه و ش��کایت از یکدیگر است که این گالیه‌ها هیچ‌گاه‬ ‫تمام‌شدنی نیست‪.‬‬ ‫در واقع معتقدم هر قش��ری که چهاراصل ياد شده را‬ ‫قبول داشته باشد و در انتخابات شرکت کند‪ ،‬قطعا انتخابات‬ ‫از نظر کمی و کیفی باشکوه‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫ولی بسیاری از اصالح‌طلبان معتقدند از آنجایی‬ ‫که آقای خاتمی ‪ 22‬میلیون رای داشته‪ ،‬بنابراین‬ ‫محبوبیت زی�ادی دارد و در نتیج�ه در انتخابات‬ ‫آینده نی�ز می‌تواند رقیب جدی ب�رای کاندیدای‬ ‫اصولگرایان باشد‪.‬‬ ‫ن�گاه اصولگرايان ب�ه بازگش�ت اصالح‌طلبان و‬ ‫حضور آنها د رانتخابات چگونه است؟‬ ‫‪ l‬در اینج��ا باز به س��خنانی ک��ه در ابت��دای این‬ ‫گفت‌وگو مط��رح ک��ردم‪ ،‬بازمی‌گردیم یعنی بای��د ببینیم‬ ‫اصولگرا به چه کسی گفته می‌ش��ود و اصالح‌طلب به چه‬ ‫کسی‪ ،‬به نظر من در ایران هیچ شهروندی نمی‌تواند برای‬ ‫خودش بیش از دیگری حقی قائل باشد‪ ،‬قانون‌اساسی هم‬ ‫بیش از یک شهروند برای انتخابات معرفی نمی‌کند که آن‬ ‫فرد یک ایرانی اس��ت که وارد صحنه انتخابات می‌شود و‬ ‫ایفای وظیفه مي‌کند‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬اوال باید یادآور ش��وم از آنجایی که حدود هفت‬ ‫ماه دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فرصت داریم‬ ‫بنابراین باتوجه به این زم��ان طوالنی که تا انتخابات مانده‬ ‫است نمی‌توانیم یک پیشگویی از آینده داشته باشیم که چه‬ ‫اقشاری از داوطلبان وارد عرصه رقابت می‌شوند‪ .‬نکته دیگر‬ ‫این است که متاسفانه در جامعه ما هنوز واژه‌های سیاسی ما‬ ‫یک تعریف جامع ندارد و واقعا مشخص نیست که اصولگرا‬ ‫به چه کس��ی می‌گویند یا اینکه چه کس��ی را اصالح‌طلب‬ ‫خطاب می‌کنند‪ .‬بن��ده معتقدم هر اصولگرای��ی قطعا باید‬ ‫اصالح‌طلب باش��د زیرا درحین انجام کار انس��ان بعضا با‬ ‫موانع و شرایط ویژه‌ای مواجه می‌شود‪ .‬از این رو الزم است‬ ‫در روش‌هایش تجدید نظر کن��د و اصالحاتی انجام دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر هیچ اصالح‌طلبی ه��م نمی‌تواند اصولگرا‬ ‫نباشد‪ ،‬زیرا در خال نمی‌تواند اقدام کند در واقع باید اصولی‬ ‫وجود داشته باشد تا بر‌اساس آن فرد با حرکت به سمت جلو‬ ‫اصالحات را عملیاتی کند‪ .‬در حال حاضر در جامعه ما افرادی‬ ‫به نام اصالح‌طلب معرفی می‌شوند در حالی‌که یک تعریف‬ ‫جامع و مانعی از این واژه وجود ندارد‪ .‬نکته سوم اینکه تجربه‬ ‫نش��ان داده در جامعه ما حداقل بر چهار‌اصل یعنی اسالم‪،‬‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬قانون اساسی و رهبری توافق جدی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین اگر این چهار اصل را قب��ول داریم همه باید‬ ‫تالش کنیم انتخابات پرشور و ش��وق انجام شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫هرکس به اسالم و انقالب عالقه‌مند است و به قانون‌اساسی‬ ‫احترام می‌گذارد و رهبری را فصل‌الخطاب می‌داند باید در‬ ‫انتخابات شرکت کند؛ به‌عبارت دیگر اگر چنانچه یک فرد‬ ‫خودش را واجد شرایط می‌داند داوطلبانه و اگر واجد شرایط‬ ‫برای داوطلبی نیست باید باز هم در انتخابات حضور فعالی‬ ‫داشته باش��د تا انتخابات باش��کوهی را در خرداد ‪ 92‬داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫من دیگر بای��د از امثال آقای خاتمی و هاش��می گذش��ت‬ ‫کنیم و بگذاریم چهره‌های جدید که پرنش��اط باش��ند وارد‬ ‫صحنه رقابت شوند تا گردش مسئولیت و قدرت در جامعه‬ ‫ما عملیاتی شود‪.‬‬ ‫سيدرضا اكرمي م ي‌گويد‪:‬‬ ‫شرايط اصالح‌طلبان مانند‬ ‫سال‌هاي ‪ 76‬و ‪ 80‬نيست‬ ‫‪51‬‬
‫هاشمي گزينه اول طرح وحدت ملي‬ ‫‪5‬‬ ‫گفت‌وگو با علي عسگري از حاميان اصلي طرح ائتالف ملي‬ ‫علی عس�گری‪ ،‬رابط پارلمانی مرک�ز تحقیقات اس�تراتژیک مجمع‌تش�خیص مصلحت نظ�ام و از نزديكان‬ ‫آيت‌اهلل‌هاشم ي‌رفسنجاني‪ ،‬گفتمان وحدت ملی را براساس شکل‌گیری در چارچوب قانون اساسی و التزام به اصل‬ ‫والیت فقیه ضرورت کشور م ی‌خواند و معتقد است‪« :‬همه دلسوزان و نخبگان برای برون‌رفت از وضعیت کنونی کشور‬ ‫باید فارغ از نام در قالبی فراگیر کمک کنند‪ ».‬اين گفت‌وگو چالشي است از جانب مصاحب ه‌كننده با يكي از مدافعان‬ ‫طرح وحدت ملي‪.‬‬ ‫امید کرمانی‌ها‬ ‫چند وقتی اس�ت که برنامه‌ریزی ب�رای ورود به‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری در فضای سیاس�ی‬ ‫کش�ور کلید خورده و خیلی از جریانات سیاس�ی‬ ‫به تحلیل اوضاع آرای�ش نامزدهای احتمالی این‬ ‫رقابت می‌پردازند‪ ،‬ارزیابی شما چیست؟ به نظر‬ ‫جنابعال�ی طیف‌های سیاس�ی مختلف ب�ه کدام‬ ‫سمت و سو حرکت می‌کنند؟‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬آنچه مس��لم اس��ت عناصر اثرگذار بر انتخابات‬ ‫به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری مختلف و متنوع است‪ .‬یک‬ ‫خصیصه بارز و عنصر مهم رقابت سیاسی پیش رو‪ ،‬تجمیع‬ ‫دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها با یکدیگر است که‬ ‫پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬مجلس آن‬ ‫را در دستورکار قرار داد و به تصویب رساند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫‪ 24‬خرداد ‪ 92‬برای اولین‌بار در سراسر کشور انتخابات ملی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و انتخابات منطقه‌ای و محلی ش��وراها‬ ‫به‌طور همزم��ان برگزار می‌ش��وند‪ .‬عالوه بر ای��ن فاکتور‪،‬‬ ‫اصالح قانون انتخاب��ات‪ ،‬نقش مجریان و ناظ��ران‪ ،‬نحوه‬ ‫آرایش نامزدها و احزاب و ماهیت گفتمان‌های انتخاباتی از‬ ‫جمله عوامل اثرگذار بر رقابت سیاسی پیش‌رو هستند‪ .‬با در‬ ‫نظر گرفتن همه اینها فکر می‌کنم تنش‌هاي سال‪ 88‬شرایط‬ ‫انتخابات کشور را دچار پیچیدگی‌های خاصی کرد که در این‬ ‫فضا ضرباتی بر نظام‪ ،‬مردم و نخبگان وارد آمد‪.‬‬ ‫بنابراین همان‌طور که مقام‌معظم رهبری تاکید کردند‬ ‫فضای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باید دور از تنش‪،‬‬ ‫تقابل و لشکرکشی‌های خاص‪ -‬از نوع آنچه در گذشته اتفاق‬ ‫افتاد‪ -‬باش��د‪ .‬باید آن اوضاع دیگر تکرار نشود و چهره‌ها و‬ ‫ش��خصیت‌هایی که برای انتخابات کاندیدا می‌ش��وند‪ ،‬در‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫علي عسگري‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ناطق نوری‪،‬‬ ‫خاتمی‪ ،‬بسیاری از‬ ‫نخبگان سیاسی با‬ ‫گرایش‌های مختلف‬ ‫و چهره‌های دلسوز‬ ‫در قم و مراکز‬ ‫استان‌ها نامزدی‬ ‫هاشمی در انتخابات‬ ‫را یک ضرورت برای‬ ‫تلقی می‌کنند‬ ‫‪52‬‬ ‫درجه اول مصالح و منافع نظام و مشارکت حداکثری مردم را‬ ‫اولویت اول قرار دهند و در مرحله بعد به فکر پیروزی سیاسی‬ ‫باشند‪ .‬معتقدم از آنجا که چنین ضرورتی مورد نظر است‪ ،‬به‬ ‫احتمال قوی تکثر کاندیداها را شاهد باشیم‪ .‬اصالح‌طلبان‬ ‫برعکس انتخابات مجلس در ای��ن دوره خواهند آمد‪ .‬چون‬ ‫آن زمان نقاری بین‌شان بود و غیر از آقای خاتمی و عده‌ای‬ ‫دیگر که از موضع محافظه‌کاری رای دادند‪ ،‬برخی‌شان ورود‬ ‫به عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسالمی را‬ ‫تحریم کردند‪ ،‬اما امروز به‌‌نظر می‌رس��د ش��رکت در رقابت‬ ‫سیاس��ی پیش رو را برای خ��ود سرنوشت‌س��از می‌دانند و‬ ‫قطعا کاندیدا معرف��ی می‌کنند‪ .‬دولتی‌ها نی��ز هرچند فعال‬ ‫درباره نامزد خود اظهارنظر نکردند و چراغ خاموش حرکت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما ب��رای حمایت از یک کاندی��دا با حضور آقایان‬ ‫احمدی‌نژاد و مشایی و برخی یاران و نظریه‌پردازان جلسات‬ ‫محفلی دارند تا از گروه‌های سیاس��ی عق��ب نمانند؛ آنها به‬ ‫بحث ضعف تش��کیالتی خ��ود معترفند‪ ،‬از ای��ن رو به فکر‬ ‫راه‌اندازی تشکیالت بدون نام و عنوان حزبی هستند؛ در عین‬ ‫حال برای تأمین مالی تح��رکات انتخاباتی نیز برنامه‌ریزی‬ ‫می‌کنند‪ .‬در یک جمل��ه می‌توان گفت دولت ع��زم خود را‬ ‫برای ورود به رقابت سیاسی پیش رو جزم کرده و سعی دارد‬ ‫با ژست نقدگرایانه گفتمان انتخاباتی خود را شکل دهد که‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی رئیس‌جمهور و نوع پاسخ وی به بحث‬ ‫نامه‌نگاري‌ها در همین چارچوب قابل ارزیابی است‪ .‬در همین‬ ‫راستا پیش‌بینی می‌ش��ود که اصولگرایان نیز کاندیداهای‬ ‫متکثری داشته باشند‪ ،‬ضمن آنکه قطعا نامزدهای مستقلی‬ ‫هم به میدان می‌آیند‪ .‬ورود کاندیداهای مستقل از آن جهت‬ ‫اس��ت که آنها می‌بینند ذائقه م��ردم از افراطیون اصولگرا و‬ ‫اصالح‌طلب تلخ ش��ده و جامعه به نحوی از آنها عبور کرده‬ ‫است‪ .‬مردم به عینه دیدند که تندروی در جریان اصالح‌طلب‬ ‫منجر به فتنه ش��د و هم‌اکنون افراد زیادی از این جریان در‬ ‫خارج کشور با عنوان جنبش سبز به جرگه اپوزیسیون نظام‬ ‫پیوس��ته‌اند‪ ،‬جریان اصولگرا نیز با برخی افراط‌گرایی منجر‬ ‫به انحراف کشیده شد و هم‌اکنون فتنه و انحراف در تصادم‬ ‫و رو‌درر‌ویی با هم ق��رار گرفتند که این اتف��اق از نظر مردم‬ ‫ناخوشایند است‪ ،‬بنابراین برای اینکه نظام را تنها نگذارند به‬ ‫چهره فراجناحی و افراد مستقل بیشتر گرایش نشان می‌دهند؛‬ ‫من معتقدم انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم فرصتی برای‬ ‫چهره‌های مستقل و فراجناحی است که خود را معرفی کنند‬ ‫تا از موضع اصولگرای اصالح‌طلب واقعی بتوانند یک گفتمان‬ ‫سومی‌را شکل دهند و در میدان رقابت سیاسی عرضه اندام‬ ‫کنند‪ .‬علی‌القاعده افرادی که با تیم‪ ،‬برنامه و گفتمان جدید‬ ‫کار می‌کنند می‌توانند دولت وحدت ملی یا دولت رضایتمندی‬ ‫و کارآمدی را تشکیل دهند؛ البته این گفتمان جدید هر روز‬ ‫که می‌گذرد بیشتر تقویت می‌شود‪.‬‬ ‫ش�ما درب�اره ش�کل‌گیری گفتمان وح�دت ملی‬ ‫صحبت کردید؛ چه طیف‌های سیاسی حامی‌این‬ ‫نوع گفتمان انتخاباتی هس�تند؟ چراکه شاهدیم‬ ‫طیف‌هاي اصلي دو جریان اصولگرا و اصالح‌طلب‬ ‫مخالف آن هستند‪.‬‬ ‫‪ l‬عن��وان دول��ت وح��دت مل��ی را مدت‌ه��ا قبل‬ ‫آقای ناطق‌نوری مط��رح کرد‪ ،‬وی از چهره‌های دلس��وز و‬ ‫مورد اعتماد امام و رهبری است‪ .‬آقای ناطق قبل از انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری دهم این موضوع را اع�لام کرد و گفت‬ ‫«حاال که مدیریت احمدی‌نژاد جواب نداد چون بیشتر ایشان‬ ‫از مدیریت شوک استفاده کرد و باعث اختالف و نقار بیشتر‬ ‫در کشور شد‪ ،‬رویارویی و تقابل با اصالح‌طلبان شرایط بدی‬ ‫را برای نظام پیش می‌آورد؛ بنابراین باید به س��وی تشکیل‬ ‫دولت وحدت ملی رفت‪».‬‬ ‫همان زمان آقای ناطق‌نوری در مظان کاندیدا شدن‬ ‫بود و یادم هست که چهره‌های سیاسی زیادی در همان زمان‬ ‫به آقای‌هاشمی‪ ،‬آقای ناطق‪ ،‬آقای والیتی و دکتر روحانی‬ ‫رجوع داشتند و خواستار آن بودند که این چهره‌های اثرگذار‬ ‫با گفتمان وحدت ملی به انتخابات ورود کنند‪ ،‬اما در مقابل‪،‬‬ ‫دولت که با این اتفاق مخالف بود بهتر از مجموعه‌های دیگر‬ ‫موقعیت را درک کرد‪ ،‬شخص آقای احمدی‌نژاد بیشتر از همه‬ ‫فعال شد‪ ،‬حضور خود را بسط داد و در قالب عناوین گوناگون‬ ‫همچون سود سهام عدالت ‪ 9‬هزار میلیارد تومان میان مردم‬ ‫توزیع کرد‪ ،‬از طرفی سفرهای استانی را فشرده‌تر کرد‪ ،‬کوشید‬ ‫به این شکل با گفتمان وحدت ملی که از ناحیه آقای ناطق‬ ‫و برخی چهره‌های دیگر مطرح شد‪ ،‬مقابله کند‪ .‬هم‌اکنون از‬ ‫تشدید تقابل و دعوای دو جریان انحراف و فتنه دشمن بیشتر‬ ‫سود می‌برد و تداوم این اوضاع سرانجام خوبی هم برای نظام‬ ‫و انقالب ندارد چون به اختالفات و رودررویی‌ها دامن می‌زند‬ ‫و معاندان جری‌تر ش��ده و از این فضا سوءاستفاده می‌کنند‪،‬‬ ‫به همین علت چن��دی پیش آیت‌اهلل هاشمی‌رفس��نجانی‬ ‫برای تغییر شرایط به لزوم وحدت ملی اشاره کردند که یک‬ ‫کلیت و راهبرد سیاسی مطلوب است‪ ،‬اما این مساله با برخی‬ ‫تحلیل‌های منفی مواجه شد‪ .‬این تحلیل منفی ‪ -‬حاال چه از‬ ‫چهره‌های س��نتی و چه از ناحیه دولتی‌ها‪ -‬عمدتا برای این‬ ‫بیان شد که فکر می‌کردند گفتمان دولت وحدت ملی ممکن‬ ‫است قاعده بازی آنها را به هم بزند و سهم آنها را از قدرت کم‬ ‫کند چون این گفتمان ویژگی فراگیری دارد و همه دلسوزان‬ ‫و مجموعه کسانی که به اصل اسالم‪ ،‬انقالب‪ ،‬نظام‪ ،‬قانون‬ ‫اساسی و اندیشه‌ها و آرمان‌های امام و رهبری التزام دارند را‬ ‫شامل می‌شود‪ .‬به عبارت دیگر گفتمان وحدت ملی سالیق‬ ‫مختلف سیاسی را در بر می‌گیرد‪ ،‬همه آنها را در قدرت سهیم‬ ‫و ش��رایط مدیریت کش��ور را از حالت باندی و داالن تنگ‬ ‫جناحی خارج می‌کند‪ .‬در این فضا طبیعی است کسانی که با‬ ‫تابلوی جناحی و افراطی به قدرت رسیدند تالش دارند قدرت‬ ‫خود را حفظ کنند‪ ،‬از این رو با گفتمان وحدت ملی همراهی‬
‫نمی‌کنند و سعی در تخریب آن دارند‪ ،‬ولی در مقابل دلسوزان‬ ‫زیادی از عرصه دانش��گاه‪ ،‬حوزه‪ ،‬ش��خصیت‌های مستقل‪،‬‬ ‫مجرب‪ ،‬دلسوز و نخبه باتوجه به شرایطی که کشور در آن قرار‬ ‫دارد به ویژه اوضاع نابسامان مدیریتی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی به این نکته تاکی��د دارند که باید برای‬ ‫برون‌رفت از وضع موجود همه توان و سرمایه انسانی نظام‬ ‫به میدان بیاید تا براساس عقالنیت و اعتدال یک همگرایی‬ ‫و یک هم‌افزایی در کشور به وجود آید‪.‬‬ ‫ش�ما به برخی نگاه‌های منفی به طرح تش�کیل‬ ‫دولت وحدت ملی اش�اره کردید‪ ،‬طی�ف حاميان‬ ‫دول�ت ب�ا آن مخال�ف اس�ت‪ ،‬طی�ف تحولخواه‬ ‫(جمعیت ایثارگران و رهپوی�ان) و پایداری آن را‬ ‫مردود می‌شمارند و طیف س�نتی قائل به تعریف‬ ‫مش�خص از واژه وح�دت ملی اس�ت؛ چ�را نوع‬ ‫نگاه‌ها در جریان اصولگرا ب�ه این گفتمان خیلی‬ ‫متفاوت است؟‬ ‫‪ l‬یک رس��انه از من پرس��ید آقای محسن رضایی‬ ‫تاکیدش به ائتالف اس��ت نه گفتمان وح��دت ملی‪ ،‬اما من‬ ‫عرض کردم دعوا بر سر وصف نیست‪ ،‬مهم این است که از‬ ‫وضع موجود هیچ‌کس رضایت خاطر ندارد و برای برون‌رفت‬ ‫از وضع موجود هم همگرایی‪ ،‬هم‌افزایی‪ ،‬وحدت و همدلی‬ ‫نخبگان و چهره‌های اثرگذار الزم است‪ .‬کسانی که از معدل‬ ‫جامع و باالیی برخوردارند کافی است با هم بنشینند‪ ،‬از میان‬ ‫خود فردی را به‌عنوان کاندیدای وحدت ملی انتخاب کنند‬ ‫و بقیه با او پیم��ان و میثاق ببندند كه این میثاق براس��اس‬ ‫کارآمدی خواهد بود‪ .‬اما بعد دیدم یک رسانه بعضی افراد را که‬ ‫از آنها نام بردم به‌عنوان کاندیدای احتمالی دولت وحدت ملی‬ ‫یاد کرد و سعی داشت به نحوی چهره‌های آن شخصیت‌ها را‬ ‫تخریب کند که این اقدام زیبنده یک رسانه اخالقی نیست‪.‬‬ ‫شما از چه کسانی نام بردید؟‬ ‫‪ l‬من آنجا گفتم آقایان نجفی‪ ،‬والیتی‪ ،‬ناطق‌نوری‪،‬‬ ‫روحانی‪ ،‬خاتمی‪‌،‬هاشمی‪ ،‬الریجانی و بسیاری از چهر‌ها که‬ ‫‪ l‬به طی��ف رادی��کال و چهره‌های تن��درو جریان‬ ‫اصالحات که آنتن‌‌شان به س��وی غرب کار می‌کند‪ ،‬کاری‬ ‫نداریم‪ .‬هرکس خود را در مجموعه نظام و در چارچوب قانون‬ ‫اساس��ی تعریف کند و می‌خواهد در ای��ن چارچوب فعالیت‬ ‫سیاسی انجام دهد می‌تواند وارد این گفتمان شود‪ .‬البته بهتر‬ ‫این بود که احزاب قوی و کارآمد قبل از این شکل می‌گرفت‬ ‫چون یکی از مشکالت کشور این است که نظام نیمه‌پارلمانی‬ ‫نیمه ریاستی است‪ ،‬ولی اعتنایی به شکل‌گیری احزاب قوی و‬ ‫کارآمد در کشور نشده است‪ ،‬به‌خصوص اين دولت که با فعال‬ ‫شدن جریانات حزبی مخالف بود‪ ،‬اما حاال تیم وی به ضعف‬ ‫تشکیالت در مجموعه خود معترف است‪.‬‬ ‫بحث وحدت ملی چه زمانی کلید می‌خورد؟‬ ‫‪ l‬زمانی که همه دلس��وزان به ب��اور ضرورت‌های‬ ‫نظام و انقالب برس��ند‪ .‬هدف از تشکیل دولت وحدت ملی‪،‬‬ ‫وحدت با ض��د انقالب و عوامل برانداز جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران نیست‪ ،‬بلکه فقط مجموعه کسانی که اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫نظام‪ ،‬امام و رهبری و قانون اساسی را قبول دارند می‌توانند‬ ‫به آن وارد شوند‪.‬‬ ‫شورای هماهنگی نیروهای انقالب برای انتخابات‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری نه�م تقریب�ا بهمن م�اه ‪83‬‬ ‫تشکیل ش�د‪ ،‬روش�ن‌تر بفرمایید نخستین گام‬ ‫برای تعیی�ن کاندیدای گفتم�ان وحدت ملی چه‬ ‫منظورتان را دقيق‌تر مي‌فرماييد؟‬ ‫‪ l‬آقایانی که روزی جناح راس��ت و چپ مجاهدین‬ ‫انقالب اسالمی در دهه شصت بودند‪ ،‬دعوا و اختالفات خود‬ ‫را در دولت موسوی به اوج رساندند‪ .‬در آن روزها ضلع چپ‬ ‫را بهزاد نبوی رهبری می‌کرد و ضلع راست را آقای فدایی و‬ ‫مجموعه دوستان وی بودند که در تقابل با هم قرار داشتند‬ ‫و نهایت اختالف آنها در دولت به حزب جمهوری اس�لامی‬ ‫کش��ید و ش��رایط به‌گونه‌ای ش��د که دیگر حزب در جهت‬ ‫آرمان‌های مرحوم بهش��تی حرکت نمی‌کرد‪ ،‬مواضع افراد‬ ‫در قبال یکدیگر ناخالصی داشت و همین امر باعث شد امام‬ ‫دس��تور به تعطیلی حزب دادند چون حزبی که برای وحدت‬ ‫نیروهای انقالب تشکیل شده بود تبدیل به کانون اختالف‪،‬‬ ‫رودررویی و تقابل آنها شده بود‪.‬‬ ‫پ�س ش�ما می‌فرمایی�د بای�د از تجرب�ه حزب‬ ‫جمهوری‌اسالمی و ش�ورای هماهنگی نیروهای‬ ‫انقالب استفاده کرد تا چنین اتفاقی برای گفتمان‬ ‫وحدت ملی رخ ندهد؟‬ ‫سياست‬ ‫گويا تعبير آقاي محس�ن رضاي�ي از اين طرح با‬ ‫گفته شما تناقض داشت؟‬ ‫با این تفاسیر طیف سنتی جریان اصولگرا به نگاه‬ ‫دولت وحدت ملی نزدیک‌تر از بقیه طیف‌هاست‪،‬‬ ‫آیا اصالح‌طلبان هم این رغبت را دارند؟‬ ‫‪ l‬هر وقت دلسوزان نظام و نخبگان خودشان را از‬ ‫هوای نفس تهی و به ضرورت‌هاي کشور فکر کنند و به هر‬ ‫میزان که این مساله در افکار عمومی پیشرفت و گشایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬به همان میزان بستر برای کلید خوردن این مساله فراهم‬ ‫و مساعد می‌شود‪ .‬خود آقای ناطق‌نوری شورای هماهنگی‬ ‫نیروهای انقالب را تأس��یس کرد تا نیروهای دلسوز را کنار‬ ‫هم قرار دهد و اثرگذاری مجموع نیروهای انقالب را برای‬ ‫خدمت به نظام فراهم کند ولی یک جریان و الیه قدرت‌طلب‬ ‫آن ش��ورا را به ه��م زد و خروج��ی کار آنها پی��روزی آقای‬ ‫احمدی‌نژاد شد‪.‬‬ ‫‪ l‬تجارب گذش��ته را هرگز نبای��د فراموش نکنیم‪،‬‬ ‫آنها تجارب ذی‌قیمتی هستند‪ .‬گذش��ته می‌تواند چراغ راه‬ ‫آینده باش��د‪ .‬اگر بخواهیم اختالفات را به حداقل برسانیم‪،‬‬ ‫قطعا با دقت در گذشته عوامل موفقیت و شکست نیروهای‬ ‫انقالب را می‌توان شناس��ایی کرد‪ .‬باید از منافع شخصی و‬ ‫گروهی به گفتم��ان اکثریت جمعی‪ ،‬عقالنیت‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫نخبگان و عاقالن و چهره‌های کارآمد رسید‪ .‬وضع موجود‪،‬‬ ‫برای هیچ فردی از دلسوزان نظام مطلوب نیست‪ ،‬از این رو‬ ‫باید نگاه به آینده داشت‪ ،‬این نگاه به آینده نیاز به شرح‌صدر‬ ‫دارد‪ .‬معتقدم ش��رح‌صدر آقایان ناطق و هاشمی در این‌باره‬ ‫مثال‌زدنی است‪ .‬البته باید منتظر ماند و دید که رهنمودهاي‬ ‫رهبري درباره انتخابات شامل چه مواردي است‪ .‬ایشان کد‬ ‫خوبی در س��فر به خراسان‌ش��مالی دادند‪ .‬معظم‌له در جمع‬ ‫بسیجیان فرمودند رقیب انتخاباتی شما شیطان اکبر نیست‪،‬‬ ‫شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل است؛ این در واقع حاوی یک‬ ‫پیام بلند است برای مجموعه نیروهایی که خود را دلسوز و‬ ‫والیتمدار می‌دانند و می‌خواهند در مجموعه سازماندهی‌شده‬ ‫و تشکیالتی در انتخابات نقش‌آفرین باشد‪ .‬گفتمان وحدت‬ ‫ملی ضرورت نظام است که می‌تواند به همگرایی و هم‌افزایی‬ ‫در مدیریت کشور منجر شود و رودررویی‌ها و تقابل‌ها را به‬ ‫حداقل برساند‪ .‬دوباره می‌گویم در تقابل فتنه و انحراف اگر راه‬ ‫برون‌رفت سومی‌در بین نباشد‪ ،‬ممکن است موجب ضایعات‬ ‫جبران‌ناپذیری برای نظام ش��ود‪ .‬در اینک��ه تصمیم نظام و‬ ‫سیاست‌گذاران کلی انتخابات در این رابطه چه باشد‪ ،‬مجمع‬ ‫می‌تواند به‌عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری نقش‬ ‫ایفا کند‪ ،‬همان‌طوری که ب��رای برون‌رفت از اقتصاد دولتی‬ ‫سیاست‌های اجرایی اصل ‪ 44‬قانون اساسی را طراحی کرد و‬ ‫مورد تایید رهبری قرار گرفت که دولت به آن عمل نکرد یا به‬ ‫شکلی ناقص آن را اجرا کرد‪ .‬در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫نیز نظ��ر رهبری هرچه باش��د فصل‌الخطاب اس��ت؛ حتی‬ ‫آقای هاش��می در س��خنرانی خود گفت‪« :‬رهبری تصمیم‬ ‫بگیرند و تعیین تکلیف کنند‪ ،‬ما هم عمل خواهیم کرد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪151‬‬ ‫‪ l‬همان‌طور که اشاره شد نگاه گروه‌های اصولگرا به‬ ‫یکدیگر خیلی متشتت اس��ت‪ .‬خیلی از آنها در شرایط عادی و‬ ‫طبیعی نیز با هم تقابل دارند‪ ،‬ولی گفتمان وحدت ملی چیزی‬ ‫نیست که همین آقایان و حضرات آن را نفهمند و درک درستی‬ ‫از آن در ذهن خود نداشته باشند‪ .‬چندی پیش به یک خبرگزاری‬ ‫گفتم که منظور آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی از گفتمان وحدت‬ ‫ملی‪ ،‬وحدت در چارچوب قانون اساس��ی با شاخص قرار دادن‬ ‫مقام معظم رهبری و اصل ‪ 110‬قانون اساس��ی اس��ت چراکه‬ ‫رهبری سیاست‌های کلی نظام را تعیین می‌کنند و دولت وحدت‬ ‫ملی برای کار و به‌عنوان دولت کارآمدی تشکیل می‌شود که‬ ‫بهترینشاخصومصداقآندولتآیت‌اهللهاشمیبودکهآقای‬ ‫خاتمیوآقایوالیتیهردودرآنحضورداشتند؛عرصهحساس‬ ‫نالمللیبهشکلیکارآمدزیرنظر‬ ‫سیاستخارجیودیپلماسیبی ‌‬ ‫آقای والیتی اداره می‌شد به‌طوری که می‌توان گفت پیروزی‬ ‫در دفاع مقدس یک پیروزی سیاسی بود‪ ،‬در حوزه فرهنگ هم‬ ‫عمدتا سعی شد فرهنگ انقالب از جمود‌گرایی و تحجر رهایی‬ ‫داده شود که در دوره‌ای آقای خاتمی در این حوزه نقش‌آفرین بود‪.‬‬ ‫به نظر من اقبالی که به آقای خاتمی بعد از دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫آقای هاشمی شد‪ ،‬به دلیل نوع نگاه‪ ،‬تفکر و اندیشه وی به حوزه‬ ‫فرهنگیبود‪.‬درعینحالمی‌گویمتفکرخودآیت‌اهلل‌هاشمینیز‬ ‫مطابق با اندیشه‌های امام و رهبری است که افراط‌گرایی در آن‌‬ ‫جاییندارد‪.‬درکلگفتمانوحدتملیگفتماناعتدال‪،‬عقالنیت‬ ‫وکاراستوهمهچهره‌هاییکهدرگذشتهامتحانپسدادندوبه‬ ‫نحوی مدیریت کشور را از شرایط بحران به ساحل آرامش‪ ،‬ثبات‬ ‫و سازندگی رهنمون ساختند در آن نقش‌آفرین خواهند بود‪ .‬آنها‬ ‫می‌توانند در سایه تعامل و هم‌افزایی‪ ،‬مدیریت کشور را به مسیر‬ ‫مطلوبهدایتکنند‪.‬‬ ‫به نحوی از مقبولیت نس��بی در افکار عمومی برخوردارند‪،‬‬ ‫اگر نشستی با هم داشته باش��ند می‌توانند حول چهره‌های‬ ‫اثرگذارت��ری با معدل باالتری مثل هاشمی‌رفس��نجانی به‬ ‫تفاهم برسند‪ .‬البته پیش‌بینی می‌شود آقای هاشمی کاندیدا‬ ‫نشود‪ ،‬ولی می‌تواند از این حیث به‌عنوان یک چهره اثرگذار‬ ‫برای به وحدت رس��اندن همه چهره‌ه��ای دارای مقبولیت‬ ‫نس��بی اقدام کند تا یک خروجی از میان هم��ه آنها بیرون‬ ‫آید و گفتم��ان فراگیر ‪ -‬که محدود ب��ه جریان اصالحات و‬ ‫اصولگرا نیست‪ -‬را نمایندگی کند‪ .‬این فرد قطعا حضورش‬ ‫اختالف‌شکن است و می‌تواند اختالفات را به حاشیه براند‪.‬‬ ‫من به‌عن��وان اعتقاد و باور خ��ودم معتقدم آقای هاش��می‬ ‫به‌عنوان یک اصولگ��رای اصالح‌طلب عملگرا بهترین فرد‬ ‫برای قرار گرفتن در این مقام اس��ت چون در ش��رایطی که‬ ‫اصولگرایی در زمان دوم خرداد مظلوم واقع ش��د‪ ،‬ایش��ان‬ ‫نیروهای این جریان را حمایت ک��رد و وقتی اصالح‌طلبان‬ ‫معتدل در زمان حاکمیت اصولگرایان مظلوم واقع ش��دند‪،‬‬ ‫آقای هاشمی حامی‌آنها بود‪ ،‬از این‌رو وی هم‌اکنون در مقام‬ ‫یک چهره عملگرا‪ ،‬پدر معنوی بس��یاری از نیروهای دلسوز‬ ‫سیاسی کشور محسوب می‌ش��ود؛ بنابراین ایشان از معدل‬ ‫باالتری در قیاس ب��ا دیگران برخوردار اس��ت؛ ضمن آنکه‬ ‫آقای ناطق نوری‪ ،‬آقای خاتمی‪ ،‬بسیاری از نخبگان سیاسی‬ ‫با گرایش‌های مختلف و چهره‌های دلس��وز در قم و مراکز‬ ‫استان‌ها نامزدی آقای هاشمی در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫را یک ضرورت برای انقالب تلقی می‌کنند‪ .‬اگر ایشان بیاید‬ ‫می‌تواند یک نقش‌محوری داشته باشند‪ ،‬به‌عنوان چهره دوم‬ ‫بعد از رهبری‪ ،‬ریاس��ت‌جمهوری را احیا کند و دولت وحدت‬ ‫ملی را با جذب مجموعه سرمایه انسانی کشور و نظام تشکیل‬ ‫دهد که متأسفانه خیلی از آنها هم‌اکنون به حاشیه رانده شدند‪.‬‬ ‫اگر خود آقای هاشمی نخواهد بیاید می‌تواند میانداری کند‬ ‫و همین چهره‌هایی که از آنها نام برده شد و برخی دیگر مثل‬ ‫آقای پورمحمدی براس��اس یک رایزنی سیاسی کارآمد‪ ،‬به‬ ‫فردی که جامعیت بیشتري دارد برسند و بقیه در دولت وحدت‬ ‫ملی به وی کمک کنند‪ ،‬اما هنوز کسی به‌عنوان کاندیدای‬ ‫دولت وحدت ملی تعیین نش��ده برخی به‌دنبال تخریب آن‬ ‫هس��تند‪ .‬این گفتمان الیه‌های اجتماعی و سیاسی زیادی‬ ‫بین نخبگان دارد چراکه آنها منتظر چنین پیشامدی هستند‪.‬‬ ‫زمانی برداشته می‌ش�ود تا افرادی که نام بردید‬ ‫کنار هم بنشینند؟‬ ‫‪53‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪54‬‬ ‫ديپلماسي اوبامايي‬
‫روش‌هاي نرم‪ ،‬برخوردهاي سخت‬ ‫اوباما چگونه به مساله ايران مي‌انديشد؟‬ ‫دکترمحمودواعظی‪/‬معاونمرکزتحقیقاتاستراتژیک‬ ‫‪1‬‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫در س��ال ‪ ،٢٠٠٨‬باراک اوبام��ا در حال��ی در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری بر رقی��ب جمهوریخواه خ��ود فائق آمد‬ ‫که مناس��بات آمریکا با ای��ران و جهان اس�لام در وضعیت‬ ‫نامطلوبی قرار داش��ت‪ .‬چهار س��ال بعد اگرچه تالش‌های‬ ‫دستگاه دیپلماس��ی آمریکا‪ ،‬اندکی موجبات تلطیف روابط‬ ‫آمریکا با جهان اسالم شد‪ ،‬اما خاورمیانه همچنان دستخوش‬ ‫ناآرامی‌و آشفتگ ی‌های سیاسی– اجتماعی به واسطه بروز‬ ‫جنب ش‌های اجتماع��ی و تحوالت در کش��ورهای عربی و‬ ‫فروپاشی برخی نظام‌های استبدادی است و تنش در روابط‬ ‫غرب با جمهوری اسالمی ای ران مجددا باال گرفته است‪.‬‬ ‫در‏خصوص تصمیم‌گیری در قبال تحوالت جاری در‬ ‫خاورمیانه ع ربی و شمال آفریقا‪ ،‬به ویژه در سوریه‪ ،‬لیبی‪ ،‬یمن‬ ‫و بحرین‪ ،‬ش��اهد برخوردهای دوگانه و تبعی ض‌آمیز از سوی‬ ‫غرب به‌خصوص آمریکا بوده‌ایم‪ .‬دلیل عمده این امر‪ ،‬شاید‬ ‫به حساس��ی ت‌های دولت اوباما در آس��تانه انتخابات شش‬ ‫نوامبر ‪ ٢٠١٢‬باز‌م ی‌گش��ت‪ .‬اینک با پیروزی باراک اوباما بر‬ ‫رقیب جمهوریخواه خود‪ ،‬انتظار م��ی‌رود که دولت اوباما در‬ ‫دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش نسبت به تحوالت منطقه مهم‬ ‫خاورمیانه با مالحظه کمتری تصمیم‌گیری نماید؛ امری که‬ ‫ب رای آینده سیاس��ی خاورمیانه‪ ،‬از اهمیت بسیاری برخوردار‬ ‫است‪ .‬تحوالت دو سال گذشته خاورمیانه موجب فعال شدن‬ ‫گروه‌های افراطی نظیر س��لف ی‌ها ش��ده و افزایش تنش در‬ ‫سوریه با حضور گروه‌های افراط‌گرا‪ ،‬م ی‌تواند پیامدهای منفی‬ ‫امنیتی در این منطقه بسیار استراتژیک داشته باشد‪ .‬بناب راین‬ ‫در‌خصوص بحران س��وریه‪ ،‬آمریکای ی‌ه��ا باتوجه به تجربه‬ ‫لیبی‪ ،‬با نوعی پارادوکس مواجه هس��تند؛ یعنی از یک‌سو‬ ‫خواهان تقویت مخالفان بش��ار اسد و س��رنگونی حکومت‬ ‫وی هستند و از س��وی دیگر نگران قدرت گرفتن گروه‌های‬ ‫افراط‌گ��را و عملکرد آنها پس از فروپاش��ی حکومت اس��د‬ ‫م ی‌باشند‪ .‬بناب راین پیچیدگی صحنه سیاسی سوریه باعث‬ ‫بروز دش��واری‌هایی ب رای اتخاذ تصمیمات عملی از جانب‬ ‫آمریکای ی‌ها شده است‪ .‬آمریکا ب رای هرگونه تصمیم‌گیری‬ ‫در‌خصوص آینده سیاسی این کشور باید عوامل و جنب ه‌های‬ ‫مختلفی را مد‌نظر قرار ده��د‪ ،‬همچنین ملاحظات و منافع‬ ‫برخی بازیگران خارجی به ویژه چین و روسیه نیز مطرح است‪.‬‬ ‫با این وجود به نظر نم ی‏رسد آمریکا بخواهد بر سر موضوع‬ ‫سوریه وارد چالشی جدی شود‪.‬‬ ‫ت خارج��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫ام��ا در رابطه با مس��ائل سیاس�� ‌‬ ‫تمایزهای بارز جمهوریخواهان با دموکرات‌ها را شاید بتوان‬ ‫در نحوه رویکرد و تاکتی ک‌های نحوه مواجهه آنان با موضوع‬ ‫ای ران تلقی کرد‪ .‬به لحاظ روش��ی‪ ،‬جمهوریخواهان گرایش‬ ‫بیشتری ب رای به‌کارگیری ابزارهای س��خت‌افزارانه در حوزه‬ ‫سیاس��ت خارجی دارند‪ .‬حداقل عملکرد هشت‌ساله دولت‬ ‫بوش‌گواه این مس��اله اس��ت و در مبارزات انتخاباتی اخیر‬ ‫نیز این‌گونه اعالم کرده بودند‪ .‬در مقابل‪ ،‬دموکرات‌ها تمایل‬ ‫بیشتری به ائتالف‌سازی با کشورها داشته و بر این باورند که‬ ‫بهره‌گیری از روش‌های نرم و همکاری با هم‌پیمانان در حوزه‬ ‫سیاست خارجی‪ ،‬کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های آمریکا‬ ‫در سطح نظام را ارتقا خواهد بخشید‪.‬‬ ‫در ارتب��اط ب��ا پیام��د ای��ن انتخاب��ات ب��ر تعامل با‬ ‫جمهوری‌اس�لامی ای ران‪ ،‬همان‌گونه که بارها توسط اوباما‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬گزینه مذاکره در فضای فشار همچنان مطرح‬ ‫خواهد بود‪ .‬اوباما طی چهار سال گذش��ته‪ ،‬از طریق تمرکز‬ ‫رویکردهای نرم‌افزارانه در حوزه سیاست خارجی در ارتباط با‬ ‫ای ران‪ ،‬ضمن جلب‌نظر افکار‌عمومی داخل آمریکا‪ ،‬با کمک‬ ‫هم‌پیمانان غربی توانست گام‌هایی در جهت تحریم علیه‬ ‫ای ران بردارد‪ .‬در شرایط کنونی‪ ،‬پیروزی اوباما این پیام را منتقل‬ ‫م ی‏کند که آمریکای ی‌ها تمایلی به پیگیری سیاس��ت‏های‬ ‫ماجراجویان��ه و جنگ‌طلبانه نداش��ته و خواه��ان کاهش‬ ‫هرچه بیش��تر تنش در سیاس��ت خارجی آمریکا با جهان و‬ ‫همچنین کاهش هزینه و درگیری‏های بی ن‌المللی این کشور‬ ‫هستند‪ .‬از این روس��ت که اوباما در فضایی که هنوز آمریکا‬ ‫با دشواری‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه است‪ ،‬از طرح‬ ‫خروج زمان‏بندی شده از افغانستان حمایت م ی‌کند‪ .‬بناب راین‬ ‫پیروزی مجدد اوباما در واقع شکس��ت مواضع سرسختانه‬ ‫جمهوریخواهان در حوزه‌های داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫در خص��وص موضوع ای��ران‪ ،‬ب��ا عنایت ب��ه درک و‬ ‫دریافتی که غرب ی‌ها طی چند ماه گذش��ته از زمان اجرایی‬ ‫ش��دن دور تازه تحریم‌های آمری��کا و اتحادی��ه اروپا علیه‬ ‫جمهوری‌اسالم ی‌ای ران دارند‪ ،‬به نظر م ی‌رسد سیاست تحریم‬ ‫و فشار پا برجا بوده و روند تحریم‌ها همچنان تداوم یابد؛ مگر‬ ‫آنکه تغیی راتی ج��دی و معنادار در رویکرد و سیاس��ت‌های‬ ‫طرفین ب رای حل مساله و دستیابی به یک نتیجه ملموس‬ ‫و عینی به‏وجود آید و این پیش از هر چیز به شرایطی که دو‬ ‫طرف در آن قرار دارند و درک آنها از موقعیت خود بازمی‌‌گردد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬دولت اوباما همچنان با یک رشته چالش‌های‬ ‫جدی رو‌به‌روس��ت که عبارتند از‪ :‬گس��ترش افراط‌گرایی و‬ ‫فعال شدن گروه‌های سلفی؛ گس��ترش‌ب ی‌ثباتی در برخی‬ ‫کشورهای عربی؛ به‌طور کلی کاهش نفوذ آمریکا؛ افزایش‬ ‫مخالفت‌ها با سیاس��ت‌های اس��رائیل در منطقه؛ ضرورت‬ ‫س��اماندهی نیروهای نظامی در منطقه باتوجه به ش��رایط‬ ‫افغانستان و ع راق؛ توجیه برخوردهای دوگانه و تبعی ض‌آمیز‬ ‫با تحوالت خاورمیانه و نهایتا موضوع ای ران که هر کدام از این‬ ‫موضوعات نیازمند بحث و تحلیل مفصل است‪g .‬‬ ‫‪55‬‬
‫ارزيابي محمد جمشیدی از سياست خارجي اوباما در ‪4‬سال آينده‬ ‫سياست تشديد مخاصمه براي‬ ‫تاخير در مصالحه‬ ‫حضور دوباره «باراک اوباما»‪ ،‬کاندیدای پی�روز انتخابات ایاالت‌متحده آمریکا در کاخ‌س�فید‪ ،‬گمانه‌زنی‪‎‬ها پیرامون‬ ‫سیاست‏های احتمالی وی در قبال ایران را تشدید کرده است‪ .‬اکنون مساله اینجاست که آیا رئیس‏جمهور دموکرات به‬ ‫تشدید فشارها علیه ایران خواهد پرداخت یا در فضایی جدید امکان گفت‌وگوهای دوجانبه را فراهم خواهد کرد‪ .‬همچنین‬ ‫تفاوت سیاست‪‎‬های دموکرات‏ها و جمهوریخواهان در قبال مساله هسته‏ای ایران نیز یک پرسش اساسی است که با‬ ‫انتخابات اخیر به‌صورت جدی‏تر مطرح شد‪ .‬در این رابطه گفت‌وگویی با دکتر محمد جمشیدی‪ ،‬عضو هیات علمی‌دانشکده‬ ‫حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام دادیم و نظر وی را جویا شدیم‪ .‬به گفته این کارشناس چون در قبال ایران به‬ ‫دلیل محدودیت‪‎‬های راهبردی و داخلی آمریکا‪ ،‬امکان توسل به تمام گزینه‏ها وجود ندارد‪ ،‬بنابراین آنها به رویکرد ترکیب‬ ‫گزینه‪‎‬های فشار روی آورده‪‎‬اند‪ .‬جمشیدی معتقد است اساسا واشنگتن اراده مستقلی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‬ ‫در قبال ایران ندارد و این اسرائیل و البی صهیونیسم در آمریکاست که هدایت این بخش را به عهده دارد‪ .‬وی در رابطه‬ ‫ی‪‎‬گوید جمهوریخواهان مثل ب�وش و رامنی در برابر ایران‬ ‫با تفاوت سیاس�ت‪‎‬های جمهوریخواهان و دموکرات‏ها نیز م ‌‬ ‫ابتدا ابزار سخت را به دست می‌گیرند و کم‌کم به بی‌فایده بودن آن پی می‌برند ولی دموکرات‌ها از طرف دیگر گود وارد‬ ‫می‌شوند و همه ابزارهای نرم‪ ،‬چندجانبه و پنهان را امتحان می‌کنند و از سر ناچاری تهدید به ابزارهای سخت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بين الملل‬ ‫با پیروزی باراک اوباما برای دومین دور متوالی در‬ ‫انتخابات آمریکا‪ ،‬وی چه سیاستی را در قبال ایران‬ ‫در پیش خواهد گرفت؟ آیا همان سیاس�ت‌های‬ ‫پیشین را ادامه م ی‌دهد یا مواضعش را علیه ایران‬ ‫تندتر خواهد کرد؟‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪ l‬ای ران یکی از موضوعات اصلی سیاست خارجی‬ ‫دولت ایاالت‌متح��ده در دوره اوباما بوده اس��ت‪ .‬اهمیت‬ ‫مساله ایران صرفا در چارچوب دوجانبه یا حتی منطقه‌ای‬ ‫محدود نم ی‌ش��ود‪ ،‬بلکه باتوجه به اسناد راهبردی دولت‬ ‫اوباما‪ ،‬اهمی��ت جهانی دارد؛ به این معن��ی که در راهبرد‬ ‫جهانی آمریکا‪ ،‬موضوع ایران به وضوح جلوه‌گری م ی‌کند‬ ‫و اهمیت دارد‪ ،‬اما سیاس��تی که اوبام��ا در قبال ایران در‬ ‫پیش گرفت ای��ن بود که به‌رغ��م ش��عارهای اولیه برای‬ ‫مذاکره‌مس��تقیم با تهران‪ ،‬عمال به س��مت تشدید فشار‬ ‫همه‌جانبه علیه ای ران حرکت کرد‪ .‬البته جمهوری‌اسالمی‬ ‫ایران هم از ابتدا نس��بت به این ش��عارها محتاطانه نگاه‬ ‫م ی‌کرد‪ ،‬به‪‎‬طوری که در همان ابت��دا رهبرمعظم انقالب‬ ‫اسالمی نسبت به امکان وجود مشت چدنی زیر دستکش‬ ‫مخملی ب��ه آمریکای ی‌ها هش��دار دادن��د‪ .‬در عین حال‬ ‫آمریکای ی‌ها م ی‪‎‬دانس��تند که هیچ گزین��ه‌ای به‌تنهایی‬ ‫از ظرفیت اعمال فش��ار واقعی به ایران برخوردار نیست‬ ‫و از طرف دیگ��ر به دلی��ل محدودیت‌ه��ای راهبردی و‬ ‫داخلی خود آمریکا و همچنین قدرت سهمگین ایران در‬ ‫دفاع از منافع خود‪ ،‬امکان توس��ل به همه گزینه‌ها علیه‬ ‫ایران وجود ندارد؛ بنابرای��ن در نهایت آنها رویکرد ترکیب‬ ‫گزینه‌های فش��ار را علیه ایران دنبال کردند‪ ،‬اما در میان‬ ‫مسیر‪ ،‬باز هم از رویکرد هوش��مندانه به سمت فلج‌کننده‬ ‫تغییر مس��یر دادند؛ به ای��ن معنی که به‪‎‬ج��ای تمرکز بر‬ ‫تغییر محاس��بات تصمیم‌گی��ران‪ ،‬انتقام‌گیری از مردم از‬ ‫طریق تشدید فشار بر آنها با هدف ایجاد آشوب داخلی و‬ ‫تضعیف حکومت را دنبال کردند‪ .‬این بلندپروازی‌ها عمال‬ ‫آمریکای دوره اوباما را در راهبرد تغییر رژیم قرار داد که باز‬ ‫هم در تعارض با شعارهای اولی ه‌اش بود‪ ،‬اما اکنون پس از‬ ‫چهار سال باید این سوال را از آمریکای ی‌ها پرسید که اگر‬ ‫فرض کنیم ب ر‌اساس آنچه ش��ما م ی‌گویید تهدید ایران‬ ‫برای ش��ما موضوعیت دارد و جدی اس��ت‪ ،‬آنگاه آیا این‬ ‫‪56‬‬ ‫سیاست فشار همه‌جانبه‪ ،‬ش��ما را به حل مساله نزدیکتر‬ ‫کرده است یا با تشدید خصومت و ب ی‌اعتمادی‪ ،‬عمال حل‬ ‫مس��اله را به تعویق انداخته اس��ت؟ در اینجاست که باید‬ ‫این سوال را پرسید که آیا در طراحی سیاست دولت اوباما‬ ‫واقعا منافع آمریکا لحاظ شده یا منافع طرف ثالثی وجود‬ ‫دارد که لزوما با منافع آمریکا س��ازگار نیس��ت؟ مثال اگر‬ ‫مساله آمریکا با انتقال مواد هسته‌ای از ایران حل م ی‌شد‬ ‫و ایران در بیانیه ته��ران آن را م ی‌پذیرفت آیا مخالفت با‬ ‫این بیانیه و حرکت به س��مت تصوی��ب قطعنامه ‪1929‬‬ ‫منفعت آمری��کا را تامین م ی‌کرد ی��ا منفعت طرف ثالثی‬ ‫مثل اس��رائیل را؟ آیا همه بازیگران سیاسی رسمی داخل‬ ‫آمریکا از جمل��ه وزارت‌خارجه و کنگ��ره‪ ،‬متعهد به منافع‬ ‫آمریکا هس��تند یا منفعت اس��رائیل؟ به ه��ر حال آنچه‬ ‫آمریکای ی‌ها باید تا حاال درک کرده باش��ند این است که‬ ‫به‌رغم تشدید تحریم‌ها و فش��ارها‪ ،‬آنها نم ی‌توانند هیچ‬ ‫انتخابی را بر مقام��ات و جامعه ایران تحمی��ل کنند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬تداوم سیاست تحریم هم یک واقعیت است‬ ‫و مانورهای تبلیغاتی غ��رب درباره کاهش آنها چیزی جز‬ ‫عملیات روانی برای آس��ی ب‌پذیر و حساس‌کردن جامعه‬ ‫نسبت به این مقوله نیست‪ .‬در این چارچوب‪ ،‬دیپلماسی‬ ‫عمومی هم جایگاه خاصی در طراح ی‌های سیاسی آنها‬ ‫علیه ملت ای ران دارد‪.‬‬ ‫به نظ�ر ش�ما سیاس�ت‌های جمهوریخواهان و‬ ‫دموکرات‌ه�ا در قبال ای�ران تا چه ح�د متفاوت‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬آنچه عمال مش��اهده م ی‌شود آن است که اساسا‬ ‫واشنگتن اراده مستقلی ب رای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‬ ‫در قبال ای ران ندارد و این اس��رائیل و البی صهیونیس��م در‬ ‫آمریکاست که هدایت این بخش را به عهده دارد؛ آمریکای ی‌ها‬ ‫باید اس��تقالل رای خود را در این رابطه اثبات کنند؛ بناب راین‬ ‫تفاوتی بین دموکرات‌ها و جمهوریخواهان وجود ندارد و این‬ ‫تفاوت صرفا در سطح تاکتی ک‌ها و همچنین ملاحظات در‬ ‫باب می زان همراهی دیگر شرکای بی ن‌الملل ی‌شان خودنمایی‬ ‫م ی‌کند‪ .‬در مبارزات اخیر انتخاباتی آمریکا دیدیم آنچه بیش‬ ‫از همه اهمیت داشت شدت رقابت هر یک از دو کاندیدا در‬ ‫اثبات وفاداری بیشتر خود به منافع اسرائیل بود‪ .‬این مساله در‬ ‫همه‌جای دنیا شناخته شده است و بدیهی است که در ته ران‬ ‫هم مشاهده م ی‌شود‪ .‬جمهوریخواهان از جمله بوش و رامنی‬ ‫در ب رابر ای ران ابتدا ابزار سخت را به دست م ی‌گی رند و کم‌کم به‬ ‫ب ی‌فایده بودن آن پی م ی‌ب رند‪ ،‬ولی دموکرات‌ها از طرف دیگر‬ ‫گود وارد م ی‌شوند و همه ابزارهای نرم‪ ،‬چندجانبه و پنهان را‬ ‫امتحان م ی‌کنند و از س��ر ناچاری تهدید به ابزارهای سخت‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬بناب راین در واقع دو نوع ورود به مس��اله داریم ولی‬ ‫ناکارآمدی هر دو نگاه‪ ،‬ناشی از یک واقعیت است و آن اینکه‬ ‫آنها واقعا به‌دنبال حل مشکالت نیستند و در موارد مختلف با‬ ‫فریبکاری رفتار کرده و در سطح راهبردی به‌دنبال ضربه‌زدن‬ ‫به مردم و نظام هستند‪.‬‬ ‫ایران باید در برابر دولت جدید اوباما چه سیاستی‬ ‫را دنبال کند؟‬ ‫‪ l‬سیاس��ت هوش��مندی‪ ،‬اقتدار و منطق‪ ،‬چیزی‬ ‫است که عمال مشاهده م ی‌شود‪ .‬این سیاست باید در دوره‬ ‫دوم ه��م ادامه پیدا کن��د‪ .‬متاس��فانه آمریکای ی‌ها به‏خاطر‬ ‫فرهنگ عمومی و همچنین برتری‌طلبی که دارند هرگونه‬ ‫رویکرد همکاری‌جویانه که فاقد عنصر قدرت و اقتدار باشد‬ ‫را به‌عنوان نقطه ضعف تفس��یر م ی‌کنند‪ .‬بناب راین هرگونه‬ ‫موفقیت سیاس��ی منوط به اثبات اقتدار نیز م ی‌باشد‪ .‬رفتار‬ ‫ای ران در قبال پهپاد متجاوز آمریکایی نمونه خوبی در این‬ ‫رابطه است‪ .‬نوع پاسخ ای ران حاوی پیام‌های راهبردی بسیار‬ ‫آموزنده‌ای بود که عبارتند از اشراف اطالعاتی‪ ،‬اراده پاسخ‪،‬‬ ‫قدرت پاس��خ‪ ،‬عقالنیت راهبردی و نهایتا ع��دم تمایل به‬ ‫سیاسی کردن مس��ائل‪ .‬طرف مقابل حتما به خوبی درک‬ ‫کرده که موضوعاتی از این دس��ت م ی‌توانست چگونه بر‬ ‫انتخابات آمریکا تاثیر بگذارد‪ .‬در عین حال به‌نظر م ی‌رسد‬ ‫اینک باتوجه به تشدید سیاس��ت فشار‪ ،‬گزینه تداوم مذاکره‬ ‫را باید از روی میز برداش��ت چراکه اساسا افکار‌عمومی نیز‬ ‫وجهه چندانی ب رای گفت‌وگو با کس��انی که صرفا به‌دنبال‬ ‫فشار باشند‪ ،‬نم ی‌بینند‪.‬‬ ‫پس ب ه‌رغم فضاسازی‌های اخیر‪ ،‬آمریکا به مذاکره‬ ‫مستقیم با ایران روی نم ی‌آورد و همچنان افزایش‬ ‫تحری م‌ها را دنبال خواهد کرد؟‬ ‫‪ l‬به نظر م ی‌رسد فضاسازی درباره کاهش تحریم‌ها‬ ‫اساسا نمادین است و این سیاس��ت خصمانه بدون داشتن‬ ‫هزینه‪ -‬فایده راهبردی تداوم خواهد داشت‪ ،‬اما آنها به‌دنبال‬ ‫این هستند که باالخره نتیجه این گزینه‌های ترکیبی را باید‬ ‫در دیپلماسی جس ت‌وجو کرد‪ .‬فضاسازی‌های اخیر رسانه‌ای‬ ‫در آمریکا در آستانه مناظره س��وم و همچنین روز انتخابات‬ ‫حداقل بیانگر این اس��ت که در ذهن آنها این دیپلماس��ی‬ ‫منتهی به راه‌حل اس��ت که قدرت جذب افکار و آرای مردم‬ ‫آمریکا و همچنین تحس��ین نخب��گان آمریکایی را در پی‬ ‫دارد و تشدید فشاری که نهایتا آمریکای دوره اوباما را گرفتار‬ ‫سرنوشت دولت بوش در خاورمیانه کند‪ ،‬چیزی جز حماقت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به‪‎‬خصوص آنکه منطقه خاورمیانه‪ ،‬امروز متعددتر‬ ‫از دوره بوش است و عمق راهبردی ای ران به مراتب افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به نظر شما باراک اوباما به مثابه یک فرصت برای‬ ‫ایران تلقی م ی‌شود یا یک تهدید؟‬ ‫‪ l‬به نظر بنده س��وال باید برعکس پرس��یده شود‪،‬‬ ‫یعنی اینکه اکنون باید دولت آمریکا انتخاب کند که به ای ران‬ ‫به عنوان فرصت نگاه کند یا تهدید‪ .‬ای ران هر دو ظرفیت را‬ ‫به خوبی دارد چراکه چارچوب حل مس��اله را عمال در قالب‬ ‫مذاکرات ‪ 5+1‬ارائه کرده است و اکنون نوبت آنهاست که از‬ ‫ب ی‌تصمیمی‌یا عدم تصمیم ب رای حل مس��اله خارج شده و‬ ‫به مجموعه پیشنهادهای ای ران پاسخ دهند یا آنکه با قدرتی‬ ‫که خود آنها با عنوان س��همگین از آن یاد م ی‌کنند‪ ،‬مواجه‬ ‫شوند‪g .‬‬
‫ابراهیم متقی‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫در بسیاری از فرآیندهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری‬ ‫آمریکا‪ ،‬خاورمیانه هم��واره به‌عنوان یک��ی از اصلی‪‎‬ترین‬ ‫محورهای رقابت‪‎‬ه��ای کاندیدای ح��زب جمهوریخواه و‬ ‫دموکرات مطرح بوده است‪ .‬چنین نش��انه‪‎‬هایی را می‪‎‬توان‬ ‫در ارتباط با رقابت‪‎‬های انتخاباتی «باراک اوباما» و «میت‬ ‫رامنی» نیز مورد مالحظه ق��رار داد‪ .‬در آخری��ن مرحله از‬ ‫مناظره‪‎‬های انتخاباتی‪ ،‬وقتی که «باب شیفر»‪ ،‬برگزارکننده‬ ‫مناظ��ره انتخابات��ی از کاندی��دای ح��زب جمهوریخواه و‬ ‫دموکرات این پرسش را به‌عمل آورد که اصلی‪‎‬ترین تهدید‬ ‫امنیتی فراروی شما چیس��ت‪ ،‬هردو کاندیدا به موضوعات‬ ‫خاورمیانه اش��اره داش��تند؛ باراک‌اوباما موضوع مربوط به‬ ‫تروریسم در خاورمیانه را بیان داشت‪ ،‬میت‌رامنی نیز مقابله‬ ‫با ایران هسته‪‎‬ای را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫در ش��رایط موج��ود‪ ،‬انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫در آمریکا ب��ه اتمام رس��یده و باراک‌اوباما ب��ا تفاوت ‪116‬‬ ‫کارت الکترال به پیروزی رس��یده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫اوباما‪ ،‬محور اصلی سیاس��ت‪‎‬های امنیتی خود را در ارتباط‬ ‫با خاورمیانه‪ ،‬ش��مال آفریق��ا و آس��یای جنوب‌غربی قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬هریک از محورهای یاد شده بخشی از ضرورت‬ ‫راهبردی آمریکا در سال‪‎‬های ‪ 2013-2016‬خواهد بود‪ .‬در‬ ‫اولین روزهای بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و در‬ ‫شرایطی که نتایج رقابت‪‎‬های انتخاباتی مشخص شده بود‪،‬‬ ‫اف‪.‬بی‪.‬آی موضوعاتی را در ارتباط با پیگیری‪‎‬های امنیتی‬ ‫خود از ریاست سازمان اطالعات مرکزی آمریکا منتشر کرد‬ ‫که در نتیجه آن زمینه برای اس��تعفای «دیوید پترائوس»‬ ‫فراهم گردی��د‪ .‬به موازات پترائوس‪ ،‬اف��راد دیگری همانند‬ ‫لئون پانتا و هیالری‌کلینتون نیز در کابینه دوم باراک‌اوباما‬ ‫حضور نخواهند داشت‪.‬‬ ‫برخی از خبرهای منتشر شده نشان می‪‎‬دهد که سوزان‬ ‫رایس و دنیس رایس به‌عنوان دو کاندیدای اصلی پس��ت‬ ‫وزارت امورخارجه در آمری��کا خواهند بود‪ .‬از جان کری که‬ ‫در انتخابات ‪ 2004‬در برابر جورج بوش به‌عنوان کاندیدای‬ ‫بين الملل‬ ‫راهبرد اوباما در مقابل ايران تغيير مي‌كند‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫ديپلماسي اجبار به‌جاي سياست تهديد؟‬ ‫حزب دموک��رات ایفای نقش کرد نیز به‌عن��وان وزیر دفاع‬ ‫احتمالی نام برده شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نیمی‌از شورای‬ ‫امنیت ملی آمریکا در دوره آینده ریاس��ت‌جمهوری باراک‬ ‫اوباما تغییر پیدا خواهند کرد‪ .‬چنی��ن تغییراتی تاثیر خود را‬ ‫بر فرآیندهای سیاس��ت خاورمیانه‪‎‬ای اوبام��ا به‌جا خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫ارزیاب��ی فرآینده��ای سیاس��ی و امنیت��ی اوباما در‬ ‫خاورمیانه براساس شاخص‪‎‬های آینده پژوهی امکان‌پذیر‬ ‫می‪‎‬باش��د‪ .‬هرگونه آینده پژوهی در ارتباط با سیاستگذاری‬ ‫امنیتی رئیس‌جمه��وری دموکرات آمری��کا در خاورمیانه‬ ‫مبتنی‌بر الگوهایی می‪‎‬باش��د که در چهار‌سال گذشته مورد‬ ‫توجه کارگزاران سیاست خارجی و امنیتی آمریکا قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال‪‎‬های آینده فرآیندهای امنیتی خاورمیانه‬ ‫پیچیده‪‎‬تر خواهد ش��د‪ .‬در ش��رایط موجود نشانه‪‎‬های تغییر‬ ‫را می‪‎‬توان در کویت‪ ،‬س��وریه و امارات‌عربی متحده مورد‬ ‫مالحظه قرار داد‪ .‬آینده سیاسی عربستان سعودی نیز کاملا‬ ‫مبهم می‪‎‬باشد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬قرعه استراحت به نام‬ ‫اسرائیل خورده است‪.‬‬ ‫جدال‪‎‬ه��ای خاورمیان��ه‪ ،‬فرآین��د پیگی��ری اهداف‬ ‫گروه‪‎‬های فلسطینی برای سازماندهی دولت فلسطینی را به‬ ‫فراموشی سپرده است‪ .‬زمانی که «محمود عباس»‪ ،‬رئیس‬ ‫دولت خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان‌ملل بر‬ ‫ضرورت اعاده حقوق فلس��طینی‪‎‬ها تاکید داشت‪« ،‬بنیامین‬ ‫نتانیاهو» از الگوی تهدید در مجمع عمومی اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫او تاکید داش��ت که آینده فلس��طین و اس��رائیل از طریق‬ ‫مذاکرات دوجانبه شکل می‪‎‬گیرد؛ فرآیندی که مزیت نسبی‬ ‫و مطلوبیت قدرت راهبردی را برای اس��رائیل ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬طبیعی است که در چنین ش��رایطی‪ ،‬انگیزه عملیاتی‬ ‫اسرائیل برای تاثیرگذاری در موضوعات راهبردی خاورمیانه‬ ‫به‌گونه‪‎‬ای افزایش پیدا می‪‎‬کند که امکان کنترل گروه‪‎‬های‬ ‫تندرو و محافظه‪‎‬کار برای آمریکا کار دش��واری خواهد بود‪.‬‬ ‫اگرچه باراک‌اوبام��ا در اولین دوره ریاس��ت‌جمهوری خود‬ ‫با مش��کالتی در ارتباط با اس��رائیل روبه‌رو بود‪ ،‬اما شواهد‬ ‫نش��ان می‪‎‬دهد که چنین فرآیندی در آینده شدت بیشتری‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬خاورمیانه در حال گذار در سیاست امنیتی اوباما‬ ‫تغییر و تداوم‪ ،‬بخش��ی از واقعیت اجتناب‌ناپذیر رفتار‬ ‫سیاسی و کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری محسوب می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫در هر دوران‪ ،‬روس��ای جمهور آمریکا و هر کشور دیگری‬ ‫از قابلیت‪‎‬هایی برخوردار می‪‎‬ش��وند و به نتایجی می‪‎‬رس��ند‬ ‫که متفاوت از دوره گذشته ریاس��ت‌جمهوری می‪‎‬باشد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ،2008‬سیاست تغییر به‌عنوان اصلی‪‎‬ترین جهت‪‎‬گیری‬ ‫سیاس��ت خارجی باراک اوباما محس��وب می‪‎‬ش��د‪ .‬اگرچه‬ ‫عده‪‎‬ای بر این اعتقادند که نامبرده در اجرای سیاست تغییر‬ ‫با ناکامی‌روبه‌رو ب��وده‪ ،‬اما واقعیت آن اس��ت که الگوهای‬ ‫کنش اوباما در مقایسه با سیاست خارجی آمریکا در دوران‬ ‫جورج‌بوش با تغییرات مش��هودی روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫دوران جدی��د بخش��ی از سیاس��ت تغییر اوباما ب��ه الگوی‬ ‫مبتنی‌بر تداوم راهبردی تبدیل گردیده اس��ت‪.‬فرآیندهای‬ ‫تاریخی نشان می‪‎‬دهد که در بس��یاری از مقاطع تاریخی‪،‬‬ ‫سرنوش��ت محیط‪‎‬های منطقه‪‎‬ای در رویک��رد کارگزاران‬ ‫سیاس��ت خارجی و امنیتی قدرت‪‎‬های بزرگ شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین وضعیتی هم‌اکنون با تغیی��رات قابل‌توجهی‬ ‫در سیاست جهانی و امنیت بین‌الملل روبه‌رو گردیده است‪.‬‬ ‫علت آن را می‪‎‬توان نشانه‪‎‬هایی از تغییر در ژئوپلیتیک نظام‬ ‫جهانی دانست؛ فرآیندی که نشان می‪‎‬دهد وضعیت امروز‬ ‫دنیا در ش��رایط تغییر و تح��ول قرار گرفته اس��ت‪ .‬ازجمله‬ ‫نشانه‪‎‬های اوضاع جدید و هندسه جدید ژئوپلیتیکی آسیای‬ ‫جنوب غربی آن اس��ت که تحوالت این منطقه جغرافیایی‬ ‫می‪‎‬تواند بر شکل‌بندی قدرت‪ ،‬امنیت و فرآیندهای سیاست‬ ‫‪57‬‬
‫بين الملل‬ ‫بین‌الملل تاثیرگذار باش��د‪ .‬علت تغییر در شکل‌بندی‪‎‬های‬ ‫جدید ژئوپلیتیکی نظام جهانی را بای��د در ظهور نیروهایی‬ ‫دانس��ت که به‌گونه‪‎‬ای تدریجی ش��کل گرفته و تبدیل به‬ ‫نیروهای تاثیرگذار بر امنیت بین‌الملل گردیده است‪ .‬باری‬ ‫بوزان در این ارتباط تاکی��د دارد که باوجود مداخالت قوی‬ ‫و مستمر قدرت‪‎‬های بزرگ در محیط‪‎‬های منطقه‌ای‪ ،‬شاهد‬ ‫شکل‌گیری فرآیند جدیدی می‪‎‬باشیم که اوال دارای کنش‬ ‫مقتدر و موثر می‪‎‬باشد‪ ،‬ثانیا کنش در این حوزه ژئوپلیتیکی‬ ‫مس��تقل از رویکرد قدرت‪‎‬های بزرگ ش��کل گرفته است‪.‬‬ ‫به‌همین دلیل اس��ت که موضوعات آس��یای جنوب غربی‬ ‫تا مدیترانه شرقی به ش��کل بارزی در مناظرات انتخاباتی‬ ‫روسای جمهور آمریکا مشاهده می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫نیروی تاثیرگذار جدید از آسیای جنوب‌غربی تا شرق‬ ‫مدیترانه و شمال‌آفریقا تداوم یافته اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫منطقه‪‎‬ای که از افغانستان تا شمال آفریقا را دربر می‪‎‬گیرد‪ ،‬از‬ ‫پویش‪‎‬های درون‌ساختاری برخوردار می‪‎‬باشد‪ .‬پویش‪‎‬هایی‬ ‫که نش��ان می‪‎‬دهد فرآیندهای امنیت منطقه‪‎‬ای توانس��ته‬ ‫اس��ت آثار خود را در رقابت‪‎‬ه��ای بین‌الملل��ی به‌جا گذارد‪.‬‬ ‫همبس��تگی‪‎‬های هویتی هم‌اکنون بخش��ی از شکل‌بندی‬ ‫ق��درت در خاورمیانه را منعکس می‪‎‬س��ازد‪ .‬هویت دینی را‬ ‫باید به‌عنوان زیربنای گفتمان مقاومت در برابر نظام جهانی‬ ‫دانس��ت؛ نظامی که دارای ساختار سلس��له مراتبی بوده و‬ ‫تالش دارد تا ب��ر فرآیندهای محیط داخل��ی‪ ،‬منطقه‪‎‬ای و‬ ‫بین‪‎‬المللی تاثیر به‌جا گذارد‪ .‬واقعیت‪‎‬های منطقه‪‎‬ای بیانگر‬ ‫آن اس��ت که در خاورمیان��ه‪ ،‬نیروهای سیاس��ی رقیب در‬ ‫وضعیت تعارضی قرار گرفته‪‎‬اند‪ .‬نیروهایی که می‪‎‬توانند بر‬ ‫ش��کل‪‎‬بندی قدرت بازیگران نظام جهانی تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫نیروهایی در این ح��وزه جغرافیایی ایف��ای نقش می‪‎‬کنند‬ ‫که با نگرش مبتنی‌بر فرادس��تی قدرت‪‎‬های بزرگ جهان‬ ‫مخالفت دارند‪ .‬آنان بر ای��ن امر واقفند که ان��رژی در این‬ ‫منطقه عامل اصلی تداوم اقتصاد س��رمایه داری محسوب‬ ‫می‪‎‬ش��ود‪ .‬بنابراین نیروهای جهانی همواره تالش دارند تا‬ ‫موج‪‎‬های تغییر‪ ،‬دگرگونی و تع��ارض را در روابط نیروهای‬ ‫اجتماعی و سیاسی خاورمیانه گسترش دهند‪ .‬بخش قابل‬ ‫توجهی از سیاست‪‎‬های امنیتی باراک اوباما در دومین دوره‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نامب��رده‪ ،‬درباره ح��وادث و فرآیندهای‬ ‫امنیتی سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ایران و عراق قرار گرفته است‪ .‬شاید‬ ‫بتوان چهار کش��ور یاد ش��ده را به‌عنوان لوزی ژئوپلیتیکی‬ ‫جبهه مقاومت در منطقه دانست‪ .‬در حالی‌که لوزی امنیتی‬ ‫دیگری در منطقه ش��کل گرفته که به‌عنوان نیروی دست‬ ‫نشانده نظام سلطه محسوب می‪‎‬ش��ود‪ .‬بازیگرانی همانند‬ ‫عربستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر و امارات عربی متحده را می‪‎‬توان در‬ ‫زمره چنین بازیگرانی دانس��ت‪ .‬نکته جالب توجه آن است‬ ‫که تمامی‌بازیگران یاد ش��ده در حوزه همج��وار مرزهای‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬امنیتی و ژئوپلیتیکی ای��ران و عراق قرار دارند‪.‬‬ ‫در میان چهار کشور یاد شده‪ ،‬عربستان‪ ،‬از انگیزه بیشتری‬ ‫برای بحرانی‪‎‬سازی فضای امنیتی خاورمیانه برخوردار است‪.‬‬ ‫رهبران سیاسی عربستان بر این اعتقادند که برای جلوگیری‬ ‫از گس��ترش انتظارات گروه‪‎‬های اجتماعی به‌ویژه شیعیان‪،‬‬ ‫باید در محیط امنیتی خاورمیانه به انجام الگوهایی مبادرت‬ ‫کرد که منجر به تصاعد بحران ش��ود‪ .‬به‌همین دلیل است‬ ‫که وزیر اطالعات عربستان در اجالسیه چهارجانبه شرکت‬ ‫نکرد‪ .‬این امر نشان می‪‎‬دهد که الگوی عربستان معطوف به‬ ‫گسترش خشونت در سوریه می‪‎‬باشد‪.‬‬ ‫چندجانبه‪‎‬گرای��ی ب��اراک اوبام��ا در اولی��ن دوره‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪‎‬اش‪ ،‬مطلوبیت‪‎‬ه��ای امنیت��ی زیادی را‬ ‫برای او به‌وجود آورده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬تالش می‪‎‬کند تا از‬ ‫این گزینه برای تحقق اهداف راهبردی در آینده اس��تفاده‬ ‫کند‪ .‬ش��اید بتوان این موضوع را مطرح کرد که اصلی‪‎‬ترین‬ ‫جهت‪‎‬گیری سیاس��ت امنیت��ی اوباما در خاورمیان��ه را باید‬ ‫بهره‪‎‬گیری از چندجانبه‪‎‬گرایی راهبردی با کشورهایی همانند‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬مصر و عربستان‌سعودی دانست‪ .‬یکی از نشانه‪‎‬های‬ ‫رفتار سیاست امنیتی باراک اوباما در خاورمیانه را می‪‎‬توان‬ ‫گسترش دموکراسی دانست‪ .‬این رویکرد اولین‌بار در دوران‬ ‫ریاست‌جمهوری جورج بوش دوم و در قالب خاورمیانه جدید‬ ‫مطرح شد‪ .‬اوباما در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود ناچار‬ ‫است تا فرآیندی که در قالب بیداری اسالمی و بهار عربی‬ ‫شکل گرفته است را به‌عنوان بخش��ی از واقعیت غیرقابل‬ ‫اجتناب در خاورمیان��ه پیگیری کند‪ .‬طبیعی اس��ت که در‬ ‫چنین رویکردی‪ ،‬آثار و مخاطرات زیادی برای کشورهایی‬ ‫همانند سوریه خواهد داشت‪ .‬سیاس��ت اجتماعی اوباما در‬ ‫گسترش حقوق بشر و دموکراسی با تاکید بر محورهایی از‬ ‫قبیل حمایت از حقوق اقوام‪ ،‬اقلیت‌های دینی‪ ،‬تصویرسازی‬ ‫مجازی از نقض حقوق زنان‪ ،‬ایجا ‌د تردید نسبت به برگزاری‬ ‫انتخابات آزاد و سالم‪ ،‬انحراف اخبار واقعی پیرامون زندانیان‬ ‫سیاسی ـ امنیتی و متهم‪‎‬سازی جمهوری اسالمی ایران به‬ ‫نقض معاهدات بین‌المللی بشردوس��تانه مانند «عهدنامه‬ ‫بین‌المللی حقوق سیاس��ی و مدنی»‪« ،‬معاهده حذف تمام‬ ‫اش��کال تبعیض ن��ژادی» و «معاه��ده بین‌المللی حقوق‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی» از نگاه آمريكا ظرفیت‪‎‬های‬ ‫الزم برای متمرکزسازی گروه‪‎‬های اپوزیسیون امکان‌پذیر‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬سیاست راهبردی اوباما در برخورد با ایران‬ ‫بخش��ی از سیاس��ت‪‎‬های آینده دولت ب��اراک اوباما‬ ‫در برخورد با ایران در ش��رایطی اتخاذ می‪‎‬ش��ود که برخی‬ ‫از اصلی‪‎‬تری��ن کارگ��زاران سیاس��ت خاورمیان��ه آمریکا‬ ‫در دومی��ن کابینه اوباما حض��ور ندارند‪ .‬موض��وع ایران از‬ ‫این جهت برای سیاس��ت امنیتی باراک اوبام��ا در دومین‬ ‫دوره ریاس��ت‌جمهوری‪‎‬اش در آمری��کا اهمی��ت دارد که‬ ‫جمهوری‌اس�لامی نقش مح��وری در ش��کل‪‎‬بندی‌های‬ ‫قدرت و امنیت��ی خاورمیانه ایفا می‪‎‬نمای��د‪ .‬ایاالت‌متحده و‬ ‫اس��رائیل در چندین مرحله تاریخی تالش کردند تا حوزه‬ ‫نفوذ خود را در این منطقه گسترش دهند‪ .‬سیاست مبتنی‌بر‬ ‫مقاومت از س��وی ایران را باید در زمره نشانه‪‎‬هایی دانست‬ ‫که مانع از تحق��ق اهداف امنیت��ی آمری��کا در مناطقی از‬ ‫جمله فلس��طین‪ ،‬لبنان و سوریه گردیده اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫ش��اخص‪‎‬ها و مولفه‪‎‬های ژئوپلیتیکی می‪‎‬توان این موضوع‬ ‫را مورد تاکید قرار داد که در دومین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬ای��ران موقعیت خود را به‌عن��وان اصلی‪‎‬ترین‬ ‫بازیگر خاورمیان��ه در تفکر راهبردی آمری��کا حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اوباما در اولی��ن دوره ریاس��ت‌جمهوری خود تالش‬ ‫کرد تا از الگوی مهار و تش��دید تحریم‪‎‬ه��ای اقتصادی در‬ ‫برخورد ب��ا ایران اس��تفاده نماید‪ .‬او مخال��ف حمله نظامی‬ ‫اسرائیل به ایران بود و اعتقاد داشت که از طریق الگوهای‬ ‫مرحله‪‎‬ای و سازوکارهای نهادی می‪‎‬تواند قدرت راهبردی‬ ‫ایران را به‌گون��ه قابل توجهی کاهش ده��د‪ .‬اگر‌چه اوباما‬ ‫در دومین دوره ریاس��ت‌جمهوری خ��ود در ایاالت‌متحده‪،‬‬ ‫دارای رویکردهای مشخصی نسبت به ایران می‪‎‬باشد‪ ،‬اما‬ ‫فرآیندهای جدیدی در منطقه در حال ش��کل‪‎‬گیری است؛‬ ‫فرآیندهایی که می‪‎‬تواند بر سیاس��ت راهب��ردی آمریکا در‬ ‫برخورد با ایران تاثیر به‌جا گذارد‪ .‬رویکرد باراک اوباما برای‬ ‫تحریم ایران مبتنی‌بر «استراتژی چماق و هویج» است که‬ ‫بر دو محور اعمال توأمان تحریم و ارس��ال سیگنال‪‎‬هایی‬ ‫برای مذاکرات انتقادی با گروه ‪ 5+1‬بنا شده است‪ .‬نامزدهای‬ ‫جنگ‌طلب آمریکا اذعان داشتند اعمال تحریم‪‎‬های جهانی‪،‬‬ ‫ائتالفی و یکجانبه آمریکا نتوانسته روند بومی‪‎‬سازی دانش‬ ‫هس��ته‪‎‬ای را در ایران متوقف کند و خواه��ان تغییر راهبرد‬ ‫آمریکا از سیاس��ت تهدید و تطمیع به تقابل‪‎‬گرایی نظامی‬ ‫بودند‪ .‬طبیعی اس��ت که چنین رویکردی ب��ا رویکردهای‬ ‫امنیتی دس��تگاه بوروکراتیک آمریکا در برخ��ورد با ایران‬ ‫هماهنگی نخواهد داشت‪ .‬واشنگتن‪ ‌،‬یکی از ابزارهای موثر‬ ‫برای تغییر رفتار تهران را محدودسازی منابع مالی و ذخایر‬ ‫ارزی ایران به‌ویژه در بخش ارزهای معتبر و سخت همچون‬ ‫دالر و یورو ارزیابی می‪‎‬کند و بر این باور اس��ت که بخشی‬ ‫از راهبرد امنیتی آمریکا برای تغییر رفتار ایران بایس��تی بر‬ ‫جنگ ارزی و تضعیف پول ملی ایران متمرکز شود‪ .‬باراک‬ ‫اوباما در تبیین الگوی موثر برای تغییر در سیاست راهبردی‬ ‫ایران تصریح می‪‎‬کند که تعمیق جنگ ارزی از طریق رایزنی‬ ‫برای مشارکت سایر کشورها در تحریم بانک مرکزی ایران‬ ‫می‪‎‬تواند بازخورد خود را به‌ص��ورت بروز و ظهور نارضایتی‬ ‫داخلی‪ ،‬افزایش تورم و محدود ش��دن ق��درت مانور ایران‬ ‫برای تامین کاالهای ضروری نش��ان دهد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اوباما اعتق��اد دارد که اجماع‌س��ازی ب��رای تحریم نفت و‬ ‫بانک مرکزی ایران به‌صورت مس��تقیم توان مالی و قدرت‬ ‫بازدارندگی ايران را کاهش می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫رفتار دولت اوباما در آینده امنی��ت منطقه‪‎‬ای مبتنی‌بر‬ ‫ادامه کاربرد سازوکارهای قدرت نرم می‪‎‬باشد‪ .‬اوباما تالش‬ ‫دارد تا ش��کل‪‎‬های جدیدی از ادبیات راهب��ردی در ارتباط با‬ ‫امنیت منطقه‪‎‬ای خاورمیانه ارائه دهد‪ .‬طبیعی است که چنین‬ ‫رویکردی در رابطه با ایران به‌ویژه در موضوعات هسته‪‎‬ای و‬ ‫تحریم‪‎‬های اقتصادی دارای کاربرد می‪‎‬باشد‪ .‬باراک اوباما بر‬ ‫این باور است به‌جای گزینه نظامی‪ ،‬بایستی از طریق چانه‌زنی‬ ‫با متحدان واشنگتن در اروپا و شرق آسیا مقدمه همگرایی و‬ ‫هم‪‎‬افزایی ظرفیت‪‎‬ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را فراهم کرد‪.‬رویکرد باراک اوبام��ا در برخورد با ایران‬ ‫بر‌اساس سنت‪‎‬های نئولیبرالی قدرت نرم شکل گرفته است‪.‬‬ ‫اگرچه اوباما به‌عن��وان رئیس‪‎‬جمه��ور ایاالت‌متحده دارای‬ ‫رویکردهای مشخصی نسبت به ایران می‪‎‬باش��د‪ ،‬اما آینده‬ ‫سیاس��ت امنیتی آمریکا تحت تاثیر مولفه‪‎‬های س��ازمانی‪،‬‬ ‫بوروکراتیک‪ ،‬منطقه‪‎‬ای و بین‌المللی نیز قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫باراک اوباما بر این باور است که همسو با به‌کارگیری سیاست‬ ‫گزینه تحریم‪ ،‬بایستی عمق استراتژیک حمایت‪‎‬های مردمی‬ ‫‌از حاکمیت کاهش پیدا نماید‪.‬‬ ‫از منظر اوباما‪ ،‬سیاست‪‎‬های تحریمی‌دولت و کنگره‬ ‫در قال��ب گفتمان‪‎‬های بشردوس��تانه بایس��تی بیش��تر به‬ ‫مفاهیمی‌متمرکز شوند که بتوانند بیش��ترین دامنه تاثیر را‬ ‫بر طیف گس��ترده‪‎‬ای از جامعه ایران داش��ته باشند‪ .‬در این‬ ‫میان تاکید بر محورهایی از قبیل حمای��ت از حقوق اقوام‪،‬‬ ‫اقلیت‪‎‬های دینی‪ ،‬تصویرس��ازی مج��ازی از نقض حقوق‬ ‫زنان‪ ،‬ایجاد‌ تردید نسبت به برگزاری انتخابات آزاد و سالم‪،‬‬ ‫انحراف اخبار واقعی پیرامون زندانیان سیاس��ی ـ امنیتی و‬ ‫متهم‪‎‬س��ازی جمهوری اس�لامی ایران به نقض معاهدات‬ ‫بین‌المللی بشردوس��تانه مانند «عهدنامه بین‌المللی حقوق‬ ‫سیاس��ی و مدنی»‪« ،‬معاهده حذف تمام اش��کال تبعیض‬ ‫نژادی» و «معاهده بین‌المللی حقوق فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی» از منظر آمريكا ظرفیت‪‎‬های الزم برای تجمیع‬ ‫بس��یج معترضان داخلی برخوردارند‪ .‬چنین فرآیندی نشان‬ ‫می‪‎‬دهد که محور اصلی سیاست امنیتی و رویکرد اوباما در‬ ‫دومین دوره ریاست‌جمهوری‪‎‬اش را باید در قالب دیپلماسی‬ ‫اجبار تبیین کرد‪ .‬دیپلماسی اجبار ماهیت نهادی و چندجانبه‬ ‫دارد‪ ،‬در حالیکه سیاست تهدید دارای جهت گیری یکجانبه‬ ‫و مقابله جویانه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬سیاس�ت امنیتی ب�اراک اوباما در افغانس�تان‪،‬‬ ‫پاکستان و عراق‬ ‫در اولین دوره ریاست‌جمهوری اوباما‪ ،‬شرایط امنیتی‬ ‫آمریکا در افغانستان و عراق تا حد قابل توجهی‌ترمیم پیدا‬ ‫کرد‪ .‬باراک اوباما بر این اعتقاد بوده است که کنترل محیط‬ ‫امنیت��ی خاورمیانه ب��دون توجه به تحوالت افغانس��تان و‬ ‫پاکستان امکان‌پذیر نمی‪‎‬باش��د‪ .‬براساس چنین رویکردی‬ ‫بود که از یک سو بر حمایت از دولت‪‎‬های افغانستان‪ ،‬عراق‬ ‫و پاکستان تاکید داشت و از س��وی دیگر تالش می‪‎‬کرد تا‬
‫شرايط مناسب براي مذاكره چيست‬ ‫پیروز مجتهدزاده ‪ /‬استاد دانشگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫آنچه طی چه��ار س��ال ریاس��ت‌جمهوری «باراک‬ ‫اوباما» ش��اهد بودیم به‌گونه‌ای اس��ت که نمی‌توان انتظار‬ ‫داش��ت اکنون وی به افزایش فش��ارها علی��ه ایران روی‬ ‫بیاورد؛ البته در حال حاضر برخی از ایرانیان از سیاست‌های‬ ‫اوباما علیه کشورمان ناراضی هس��تند‪ ،‬ولی این شرایط در‬ ‫مقایسه با ش��رایط دوران «جورج بوش» بیانگر این مساله‬ ‫اس��ت که دموکرات‌ها نس��بت به جمهوریخواهان مواضع‬ ‫نرم‌تری علیه ای��ران در پیش گرفته‌ان��د چرا‌که بوش طی‬ ‫دوران ریاست‌جمهوری‌اش تماما وعده جنگ و بمب‌افکنی‬ ‫می‌داد و تا یک‌قدمی‌آغاز جن��گ علیه ایران نیز پیش رفته‬ ‫بود‪ .‬وقتی اوباما به قدرت رسید‪ ،‬وعده او به ملت آمریکا و به‬ ‫بقیه جهان تغییر سیاست‌های جنگ‌افروزی زمان بوش بود؛‬ ‫وی صحبت از تغییر کرد و حت��ی در روابط با ایران صحبت‬ ‫از این کرد ک��ه می‌خواهد بحران هس��ته‌ای که بزرگترین‬ ‫مانع در توسعه و بهبود روابط میان ایران و غرب است را از‬ ‫طریق صلح‌‌آمیز و مذاکره حل کند‪ .‬همچنین شاهد هستیم‬ ‫طی چهار سال گذشته‪ ،‬وی این وعده را حداقل به صورت‬ ‫ظاهری نیز ب��ه عمل درآورد و به‌رغ��م تهدیدها‪ ،‬تحریم‌ها‬ ‫و تش��دید فش��ارهای تبلیغاتی‪ ،‬موجب ش��د اصل مذاکره‬ ‫میان ایران و غرب یعنی ‪ 5+1‬آغاز ش��ود؛ موضوعی که به‬ ‫موفقیت‌هایی نیز دس��ت یافت و حتی تفاهم و توافق‌هایی‬ ‫را نیز به‌دنبال داشت‪ .‬البته در تمام این مدت شخص اوباما‬ ‫تالش داشت که فشارها علیه ایران را تشدید کند و حتی در‬ ‫یکی‪ ،‬دو نوبت نیز بسیار افراطی عمل کرد‪ .‬اگر این دوران‬ ‫را با دوران پیش از اوباما مقایس��ه کنیم در‌می‌یابیم در این‬ ‫دوران‪ ،‬شاهد یک گام به جلو از جانب ایاالت متحده بوده‌ایم‪.‬‬ ‫در دور دوم ریاست‌جمهوری اوباما‪ ،‬وی دست بازتری برای‬ ‫پیشبرد سیاست‌هایش خواهد داشت‪ .‬همان چند موردی هم‬ ‫که رئیس‌جمهوری آمریکا در رابطه با مذاکرات خرابکاری‬ ‫بين الملل‬ ‫‪ -4‬سیاست امنیتی باراک اوباما در برخورد با سوریه‬ ‫برخی از گروه‪‎‬های تندرو در ساختار سیاسی و امنیتی‬ ‫آمریکا تالش داشتند تا زمینه‪‎‬های الزم برای انجام اقدامات‬ ‫نظامی ایاالت متحده علیه دولت س��وریه را فراهم آورند‪.‬‬ ‫چنین رویکردی نتوانس��ت آثار خود را در کوتاه‪‎‬مدت به‌جا‬ ‫گذارد‪ .‬به‌عبارت دیگر‪ ،‬دولت اوباما حداکثر تالش خود را به‬ ‫انجام رساند تا تغییرات سیاسی را در سوریه شکل دهد‪ .‬در‬ ‫شرایط موجود عربستان‪ ،‬اخوان‌المسلمین و گروه‪‎‬های سلفی‬ ‫از موقعیت ویژه‪‎‬ای در سوریه برخوردارند‪ .‬چنین گروه‪‎‬هایی‬ ‫توانسته‪‎‬اند بیش از ‪60‬درصد حوزه‪‎‬های راهبردی سوریه را‬ ‫کنترل نمایند‪ .‬آمریکا در ‪ 20‬ماه گذشته تالش‪‎‬های زیادی‬ ‫به انجام رساند تا زمینه جابه‌جایی قدرت در سوریه را فراهم‬ ‫آورد‪ .‬باراک اوباما در شرایطی سیاست مقابله با دولت سوریه‬ ‫را در دستورکار قرار داد که نشانه‪‎‬هایی از توازن نسبی در این‬ ‫کشور به‌چشم می‪‎‬خورد‪ .‬اگرچه اجالسیه اپوزیسیون سوریه‬ ‫در ‪12‬نوامبر ‪ 2012‬در دوحه قطر برگزار شد و به‌موجب آن‬ ‫زمینه برای شکل‪‎‬گیری دولت موقت سوریه ایجاد گردید‪،‬‬ ‫اما هنوز دولت اوباما حمایت خود را از چنین مجموعه‪‎‬ای به‬ ‫انجام نرسانده است‪ .‬موج دوم درگیری‪‎‬های سوریه مربوط‬ ‫به شرایطی است که اپوزیسیون در جنگ داخلی به پیروزی‬ ‫برس��د‪ ،‬بنابراین دس��امبر را باید ماه سرنوشت سازی برای‬ ‫سوریه دانست‪g .‬‬ ‫ميل اوباما به مذاكرات هسته‌اي‬ ‫به‌جاي تنش؟‬ ‫کرد و فشارها را تش��دید کرد‪ ،‬تمامی‌تحت فشار اسرائیل و‬ ‫البی یهود بود‪ .‬در دور دوم ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬اوباما دیگر‬ ‫این فشار را پشت خودش احس��اس نخواهد کرد و امکان‬ ‫بیش��تری برای پیش��برد اهدافش خواهد داشت‪ .‬در خالل‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬اوباما موفق ش��د فشارهای‬ ‫اس��رائیل و البی یهودی را خنثی کند؛ به همین دلیل طی‬ ‫دور دوم ریاس��ت‌جمهوری‌اش‪ ،‬خیال آس��وده‌تری خواهد‬ ‫داشت تا سیاست‌هایی را که خودش پیشنهاد کرد و به اجرا‬ ‫درآورد‪ ،‬در ش��رایط بهتری پیش ببرد‪ .‬اکنون منطق حکم‬ ‫می‌کند وضع بدین صورت باش��د و ب��ه هیچ‌وجه نمی‌توان‬ ‫تصور کرد اوباما تمامی‌ ای��ن برنامه‌ها را تغیی��ر بدهد و به‬ ‫س��مت ش��عار جنگ و زد‪‎‬و‪‎‬خورد با ایران برود؛ این گزینه با‬ ‫هیچ منطقی قابل پذیرش نیس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری آمریکا‬ ‫وقتی اوایل ماه نوامبر انتخاب می‌شود باید تا ژانویه منتظر‬ ‫بماند تا دولت جدیدش شروع به کار کند؛ از همین رو منطق‬ ‫آمریکایی حکم می‌کند تا تاریخ مذکور فش��ارها ادامه یابد‬ ‫و س��پس سیاس��ت جدیدی ش��کل بگیرد‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫اوباما ط��ی دوران جدید ریاس��ت‌جمهوری‌اش‪ ،‬ش��اید به‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی برای حمله به ایران چراغ س��بز نشان‬ ‫دهد چراکه دیگر نمی‌خواهد در دور بعد کاندیدا ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫من به‌شدت با این نظر مخالفم و معتقدم اوباما به هیچ‌وجه‬ ‫چنین کاری نخواهد کرد‪ .‬رئیس‌جمهوری دموکرات یکی‬ ‫از مهمترین کارهایی که در دوران ریاس��ت‌جمهوری‌اش‬ ‫انجام داد این بود که فشارهای اسرائیل را خنثی کرد‪ ،‬پس‬ ‫چطور ممکن اس��ت اکنون که توانس��ته در برابر خواست‬ ‫اسرائیل و نخست‌وزیرش بایس��تد‪ ،‬دوباره تغییر مسیر دهد‬ ‫و خود را در اختیار البی صهیونیست بگذارد؟ طی ‪ 20‬سال‬ ‫گذشته اسرائیل موفق شده بود سیاستی را در پیش بگیرد تا‬ ‫ایران و خواست‌های این رژیم علیه ایران‪ ،‬به موضوع اصلی‬ ‫کاندیداها برای دس��ت یافتن به کرس��ی ریاست‌جمهوری‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬یعنی اسرائیل موفق ش��ده بود مساله ایران‪ ،‬را‬ ‫به ش��اخصه اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل کند‪ .‬طی این‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫روندهای جدیدی را در ارتباط با سیاست خارجی و امنیتی‬ ‫چنین کشورهایی مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫رویکرد باراک اوباما ب��ر لزوم حضور نظامی بلندمدت‬ ‫آمریکا در افغانستان قرار داشته است‪ .‬این امر از منظر امنیت‬ ‫ملی ایران حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬زیرا ع�لاوه بر تقویت توان‬ ‫آمادی و ستادی واش��نگتن برای حمله احتمالی به ایران‪،‬‬ ‫چتر جنگ‪‎‬های اطالعات��ی آمریکا را نیز س��تادی افزایش‬ ‫می‪‎‬دهد‪ ،‬به‌طوری که پرواز بسیاری از پهپادهای آمریکایی‬ ‫برای جاسوس��ی از محی��ط امنیتی ای��ران از طریق مراکز‬ ‫جاسوس��ی پنتاگون و س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا‬ ‫ازجمله پایگاه‪‎‬های اطالعاتی هوالنگ و خیبر انجام می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اقدامی‌که ایران در مقابله با پهپادهای آمریکایی به انجام‬ ‫رساند‪ ،‬نشان می‪‎‬دهد که جمهوری‌اسالمی از قابلیت الزم‬ ‫برای کنت��رل محیط منطق��ه‪‎‬ای و بازدارندگ��ی منطقه‪‎‬ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬چنین موضوعی آثار خ��ود را بر تحوالت‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان و پاکستان نیز به جا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫جهت‪‎‬گیری سیاس��ت امنیتی اوبام��ا در دومین دوره‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪‎‬اش بیانگر این نکته می‪‎‬باشد که امکان‬ ‫شکل‪‎‬گیری هرگونه تحول بنیادین سیاست امنیتی آمریکا‬ ‫در افغانس��تان و عراق در کوتاه‌مدت وجود ندارد‪ .‬دو کشور‬ ‫یاد شده به‌عنوان ذخایر راهبردی ایاالت متحده محسوب‬ ‫می‪‎‬شوند‪ .‬الزم به توضیح است که عربستان‌سعودی تالش‬ ‫دارد تا دولت باراک اوبام��ا را در مقابله با ایران‪ ،‬س��وریه و‬ ‫حزب‌اهلل لبنان تهییج نماید‪ .‬طبیعی است که چنین فرآیندی‬ ‫مورد توجه باراک اوباما قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫اگرچه دول��ت نوری‌المالک��ی مطلوبی��ت راهبردی‬ ‫محدودی برای سیاس��ت امنیتی آمریکا در عراق دارد‪ ،‬اما‬ ‫وجود چنین افرادی بخشی از مش��کالت منطقه‪‎‬ای اوباما‬ ‫در خاورمیانه را کاهش می‌دهد؛ بنابراین سیاس��ت حمایت‬ ‫محدود از متحدین آمریکا در عراق‪ ،‬افغانس��تان و پاکستان‬ ‫را می‪‎‬توان بخش��ی از راهبرد امنیتی باراک اوباما در دومین‬ ‫مرحله ریاست‌جمهوری‪‎‬اش دانس��ت‪ .‬علت آن را می‪‎‬توان‬ ‫تاکید باراک اوباما بر مقابله با تروریسم دانست‪ .‬کشورهای‬ ‫یاد ش��ده عمدتا در معرض اقدامات تروریستی قرار دارند‪.‬‬ ‫چنین فرآیندی آثار خود را در ارتباط با آمریکا نیز به جا خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬چنین نشانه‌هایی را باید اصلی‪‎‬ترین عامل حمایت‬ ‫محدود و برنامه‌ریزی ش��ده آمریکا از دولت‪‎‬های مستقر در‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان و پاکستان دانست‪.‬‬ ‫‪59‬‬
‫بين الملل‬ ‫دور از انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬اوباما موفق شد تمامی‬ ‫‌این فشارها را خنثی کند‪ ،‬آنچنان‌که حتی کاندیدای حزب‬ ‫مخالف نیز نتوانست در این رابطه علیه اوباما چیزی بگوید؛‬ ‫حزب مخالفی که همیشه حامی‌و سینه‌چاک اسرائیل بود‪،‬‬ ‫در این زمینه کوتاه آمد و چیزی نگفت‪.‬‬ ‫اما در رابطه با روابط رژیم‌صهیونیستی و آمریکا احتمال‬ ‫نمی‪‎‬رود اتفاق خاصی بیفتد زی��را آن چیزی که پیش از این‬ ‫اتف��اق افتاد خنثی ک��ردن زیاده‌خواهی‌های نخس��ت‌وزیر‬ ‫حیرت‪‎‬انگیز اس��رائیل ب��ود‪‌.‬بی‌منطقی‌های نخس��ت‌وزیر‬ ‫اس��رائیل از‌بی‌منطقی‌های عادی صهیونیست‌ها نیز فراتر‬ ‫رفته بود‪ .‬روابط میان آمریکا و اس��رائیل مانند س��ابق ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ ،‬منتها این دوره به نظر می‌آید اوباما در دولت‬ ‫جدید بیشتر برابر اسرائیل و البی صهیونیسم بایستد و اجازه‬ ‫دهد مس��ائل هس��ته‌ای ایران از طریق مذاکرات حل شود‪.‬‬ ‫البته طبیعی است اس��رائیل از تمام توان و نیروی خود برای‬ ‫خدشه‌دار کردن این اتمسفر جدید استفاده خواهد کرد‪ .‬آنچه‬ ‫پیش از انتخابات آمریکا اتفاق افتاد به روابط شخصی اوباما‬ ‫و نتانیاهو مربوط می‌شود و روابط اسرائیل و آمریکا همچنان‬ ‫پابرجا خواهد بود‪ .‬پیرامون مذاکرات می��ان ایران و آمریکا‬ ‫باید گفت از یک سال و نیم پیش که نشست‌های ‪ 5+1‬پیش‬ ‫آمد‪ ،‬این مذاکرات نیز به‌نوعی شکل گرفت چرا‌که در گذشته‬ ‫آمریکایی‌ها حاض��ر نبودند در مذاک��رات ‪ 5+1‬با ایران وارد‬ ‫مذاکره شوند‪ ،‬اما از چندی پیش به دستور اوباما‪ ،‬نمایندگان‬ ‫آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت کردند؛ بنابراین تابوی‬ ‫مذاکرات مس��تقیم آمریکا و ایران همان زمان شکسته شد‪.‬‬ ‫آنچه تاکنون پیرامون مذاکرات ایران بیان می‌ش��د‪ ،‬مذاکره‬ ‫برای حل مس��اله هس��ته‌ای ایران بود‪ ،‬اما اکنون یکسری‬ ‫بازی‌های مبهم و نامعلوم پیش آمده که مشخص نیست به‬ ‫چه منظور پیگیری می‌شوند‪ .‬در این مدت هیچ‪‎‬گاه صحبت‬ ‫از این نش��ده که در خالل این مذاکرات‪ ،‬مذاکرات دیگری‬ ‫به‌طور پیدا و پنهان صورت بگیرد‪ .‬اکنون مشخص نیست این‬ ‫صحبت‌ها به چه دلیل انجام می‌گیرد و این شایعات تنها جای‬ ‫تاسف دارد‪ .‬باید توجه داش��ت روابط ایران و آمریکا‪ ،‬مساله‬ ‫ساده‪‎‬ای نیست که افراد بتوانند با پنهان‌کاری و شایعه‌پردازی‬ ‫به آن برسند‪ .‬باید دقت شود این وضعیت‪ ،‬وضعیت خطرناکی‬ ‫است زیرا در داخل کش��ور هیچ‌گونه اجماعی برای رابطه با‬ ‫آمریکا وجود ندارد‪ .‬در غیاب ای��ن اجماع اگر افراد و گروهی‬ ‫دست به برخی کارهای گاه پیدا و گاه پنهان بزنند؛ باید بدانند‬ ‫این شرایط ممکن اس��ت به روند مذاکرات ‪ 5+1‬لطمه بزند‪.‬‬ ‫باوجود شایعاتی که به وجود آمده به‌عقیده من تا این لحظه‪،‬‬ ‫هیچ عالق��ه‌ای از جان��ب آمریکا برای مذاکرات مس��تقیم‬ ‫مشاهده نشده و این مسائل‪ ،‬شایعاتی بیش نیستند‪ .‬کسانی‬ ‫که وارد این بازی‌ها می‌ش��وند باید خیلی دقت کنند که در‬ ‫تاریکی پا در کجا می‌گذارند چراکه ممکن است تله‌هایی در‬ ‫این میان قرار داشته باشد که سرانجام ایران را به‌نتایج بسیار‬ ‫دلخراشی برساند‪ .‬شکل‌گیری روابط مستقیم ایران و آمریکا‬ ‫مساله بسیار مهمی‌است و منظور من از این صحبت‌ها این‬ ‫نیست که این روابط شکل نگیرد؛ بلکه به عقیده من هیچ دو‬ ‫کش��وری نمی‌توانند تا ابد با هم در حالت‌قطع روابط به سر‬ ‫ببرند‪ ،‬اما از آنجایی که روابط ایران و آمریکا در درازای تاریخ‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬بسیار سخت و پیچیده و پیچیده‌تر شد‪،‬‬ ‫اکنون باید با دقت بیشتری قدم برداریم‪ .‬نخستین کاری که‬ ‫جمهوری اسالمی در راستای بهبود یا از سرگیری روابط با‬ ‫ایاالت متحده باید انجام دهد این است که نشانه‌ها و عالئم‬ ‫حقیقی از طرف مقابل دریافت کند‪ .‬زیرا طرف مقابل تصمیم‬ ‫به قطع روابط گرفت و به همین خاطر اکنون نیز همان طرف‬ ‫باید تصمیم به برقراری رابطه بگیرد‪ .‬مساله بعدی این است‬ ‫که ایران باید در برابر این عالقه واقعی‪ ،‬در داخل به س��مت‬ ‫حصول اجماع حرکت کند‪ .‬بدون اجماع اگر هرگونه قدمی‬ ‫‌در این زمینه برداشته شود‪ ،‬بدون‌شک منجر به نگرانی‌هایی‬ ‫خواهد شد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪60‬‬ ‫بين‌الملل‌‬ ‫آمريكاي دوقطبي‬ ‫حاشيه عليه متن‬ ‫اوباما چگونه در انتخابات ‪6‬نوامبر به پيروزي رسيد؟‬
‫احسان ابطحی‬ ‫‪1‬‬ ‫بين الملل‬ ‫باراک اوباما‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایاالت‌متحده در شرایطی‬ ‫موفق شد برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شود که‬ ‫این پیروزی را مدیون آرای اقلیت‌ها‪ ،‬زنان و جوانان است‪.‬‬ ‫پیروزی نخستین رئیس‌جمهوری رنگین‌پوست تاریخ‬ ‫آمریکا پس از آن تکرار شد که جامعه این کشور به‌شدت میان‬ ‫زنان و مردان‪ ،‬سفید‌پوستان و اقلیت‌ها‪ ،‬ثروتمندان و فقرا و‬ ‫جوانان و سالمندان تقسیم شده و دوقطبي گرديده است‪.‬‬ ‫انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا نشان داد جامعه‬ ‫آمریکا چه از لحاظ سیاسی‪ ،‬چه از بعد جغرافیایی‪ ،‬چه از نظر‬ ‫جمعیتی و چه از منظر فرهنگی جامعه‌ای دو‌قطبی شده است‪.‬‬ ‫شاخص‌ترین تصویر این شکاف اجتماعی میان هیسپنیک‌ها‬ ‫دیده می‌شود که قاطعانه از باراک اوباما‪ ،‬حمایت کردند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د دلیل اصلی این موضوع این باشد که‬ ‫اگرچه مردم نسبت به گذش��ته کمتر به اوباما عالقه دارند‪،‬‬ ‫اما دس��تکم او کمتر از رقیب اصلی‌اش میت رامنی مردم را‬ ‫خشمگین کرده است‪.‬‬ ‫رامنی ‪ 65‬ساله و نامزد جمهوریخواهان از حمایت قوی‬ ‫سفید‌‌پوستان‪ ،‬مردان و افراد سالمند جامعه بر‌خوردار بود‪.‬‬ ‫در مقاب��ل‪ ،‬اوبامای ‪ 51‬س��اله‪ ،‬میان زن��ان ‪ 11‬درصد‬ ‫بیش از رقی��ب جمهوریخواه خود رای داش��ت‪ .‬با این همه‪،‬‬ ‫اختالف ‪ 11‬درصدی او با رامنی در میان زنان کمتر از سال‬ ‫‪ 2008‬بود‪ .‬او در سال ‪ 2008‬با ‪ 13‬درصد اختالف میان زنان‬ ‫از رقیب جمهوریخواه خود پیش بود‪ .‬در انتخابات آمريكا از‬ ‫سويي محافظه‌كاران و س��نت‌گرايان به دنبال بازگشت به‬ ‫سياس��ت‌هاي كالس��يك آمريكايي بودند‪ .‬اين گروه كه از‬ ‫قدرت زيادي در ساختار تصميم‌گيري آمريكا برخوردارند به‬ ‫نوعي متن جامعه آمريكا را شكل مي‌دهند اما در مقابل طي‬ ‫اين سال‌ها حاشيه‌اي در جامعه آمريكا رشد كرده كه خود را‬ ‫بيش از پيش به قلب سياست آمريكا تحميل مي‌كند‪ .‬رقابت‬ ‫اين متن و حاشيه‪ ،‬تمثيلي است از رقابت ميت‌رامني و باراك‬ ‫اوباما‪ .‬رقابتي نيابتي از س��وي حاشيه عليه متن يا برعكس‪.‬‬ ‫رقابتي كه به برد حاشيه انجاميد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫اوباما‪ ،‬محبوب اقلیت‌ها‬ ‫رئیس‌جمهوری دموکرات ایاالت متحده موفق شد ‪39‬‬ ‫درصد آرای رای‌دهندگان سفید‌پوست را به دست آورد‪ .‬اوباما‬ ‫در سال ‪ 2008‬موفق ش��ده بود ‪ 43‬درصد آرای این گروه را‬ ‫کسب کند‪ .‬در ایالت آونگی اوهایو‪ ،‬او اندکی بهتر عمل کرد‬ ‫و موفق شد ‪ 41‬درصد آرای سفید‌پوس��تان را به دست آورد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ 72‬درصد کل آرای رای‌دهندگان را سفید‌پوستان‬ ‫تشکیل می‌دادند که دو درصد کمتر از سال ‪ 2008‬است‪.‬‬ ‫اوباما که نخستین رئیس‌جمهوری سیاه‌پوست تاریخ‬ ‫ایاالت متحده است همچنین موفق شد ‪ 93‬درصد کل آرای‬ ‫رای‌دهندگان آمریکایی آفریقایی‌تبار را به دس��ت آورد‪ .‬این‬ ‫آمار در سال ‪ 2008‬برای اوباما ‪ 95‬درصد بود‪ .‬او در این زمینه‬ ‫هم در ایالت اوهایو بهتر عمل کرد و موفق ش��د ‪ 95‬درصد‬ ‫آرای سیاه‌پوستان را به دست آورد‪.‬‬ ‫در میان هیس��پنیک‌ها – آمریکایی‌های التین تبار‪-‬‬ ‫اوباما توانست ‪44‬درصد آرا را به دست آورد‪ .‬رامنی هم موفق‬ ‫شد ‪27‬درصد آرای این گروه را به‌دس��ت آورد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که نامزد جمهوریخواهان در س��ال ‪ 2008‬میالدی‬ ‫‪31‬درصد آرای هیسپنیک‌ها را کسب کند‪.‬‬ ‫همزمان حمایت قاطع اقلیت‌ها از اوباما به پیروزی او در‬ ‫انتخابات کمک زیادی کرد‪ .‬او توانست آرای این افراد را در‬ ‫ایالت‌های آونگی به دست آورد و در نهایت به پیروزی برسد‪.‬‬ ‫در فلوریدا‪ ،‬اوباما موفق شد آرای مناطق جنوب‌شرقی‬ ‫ی دید که پای��گاه اصلی‬ ‫از جمل��ه ب��روارد‪ ،‬پالم‌بیچ و میام�� ‌‬ ‫دموکرات‌ها به شمار می‌رود را به سوی خود سرازیر کند‪.‬‬ ‫در میام��ی‌ دی��د‪ ،‬ک��ه بی��ش از ‪ 65‬درصد س��اکنین‬ ‫‪61‬‬
‫هیسپنیک هستند‪ ،‬اوباما توانس��ت ‪ 62‬درصد آرا را به‌دست‬ ‫آورد‪ .‬ای��ن بهترین عملک��رد یک نامزد دموک��رات از زمان‬ ‫ریاست‌جمهوری لیندون جانس��ون در سال ‪ 1964‬میالدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوباما در اورن��ج کانتی در حوال��ی اورالندو هم موفق‬ ‫شد ‪ 59‬درصد آرا را به دست آورد که دقیقا برابر با عملکرد او‬ ‫در سال ‪ 2008‬میالدی اس��ت‪ .‬جمعیت هیسپنیک اورالندو‬ ‫در س��ال ‪ 2010‬میالدی نس��بت به یک دهه پی��ش از آن‬ ‫‪19‬درصد افزایش پیدا ک��رده که دلیل اصل��ی آن افزایش‬ ‫جمعیت پورتوریکویی است که به‌طور سنتی به دموکرات‌ها‬ ‫گرایش دارند‪.‬‬ ‫اما آرای اوباما میان رای‌دهندگان سفید‌‌پوست‪ ،‬کمترین‬ ‫رای یک دموک��رات میان این گ��روه از رای‌دهن��دگان از‬ ‫سال‪1992‬میالدی است‪.‬‬ ‫اوباما موفق شد نسبت به سال ‪ 2008‬تعداد آرای خود‬ ‫را تنها در ‪ 9‬منطقه از ‪ 67‬منطقه ایالت فلوریدا افزایش دهد‪.‬‬ ‫دومنطقه از این ‪ 9‬منطق��ه مناطق پرجمعیت��ی به نام‌های‬ ‫میامی دید و منطقه برووارد هس��تند‪ .‬در میام��ی دید آرای‬ ‫اوباما ‪‌‌‌‌62‬درصد بود که چهار درصد بیش��تر از س��ال ‪2008‬‬ ‫بود‪ .‬در برووارد هم اوباما ‪ 67/3‬درصد آرا را به دست آورد که‬ ‫‪‌‌‌0/2‬درصد بیشتر از چهار سال پیش است‪.‬‬ ‫اوبام��ا همچنی��ن موف��ق ش��د ‪ 53‬درص��د آرا در‬ ‫منطقه‌هیلزبرو را به‌دس��ت آورد‪ ،‬از جمله آرای ش��هر تامپا‬ ‫که امسال کنوانسیون ملی جمهوریخواهان در آنجا برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬معموال برنده منطقه هیلزبورو برنده ایالت فلوریدا نیز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در منطقه کالرک ایالت نوادا‪ ،‬یعنی جایی که شهر‌های‬ ‫الس وگاس و هندرسون در آنجا واقع است‪ ،‬اوباما توانست‬ ‫‪ 56‬درصد کل آرا را به دست آورد‪ .‬این مناطق مناطقی هستند‬ ‫که سفید‌‌پوس��تان غیر هیس��پنیک در آنجا ساکن هستند و‬ ‫اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند‪ .‬جمعیت هیسپنیک‌ها‬ ‫در کالرک از ‪ 22‬درصد در سال ‪ 2000‬به ‪ 29‬درصد در سال‬ ‫‪ 2010‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫آرای ایالت اوهایو‬ ‫در ایالت اوهایو ک��ه برن��ده آن در ‪ 13‬انتخابات اخیر‬ ‫به کاخ‌س��فید راه یافته اس��ت‪ ،‬اختالف آرای اوباما با رقیب‬ ‫جمهوریخواه خ��ود در مراکز پرجمعیت بس��یار باال بود و به‬ ‫او کمک کرد تا پیروزی رامنی در مناطق روستایی و اطراف‬ ‫شهر‌ها را جبران کند‪.‬‬ ‫اوباما همچنین موفق ش��د ‪ 52‬درص��د آرای منطقه‬ ‫همیلت��ون در اط��راف سینس��یناتی را به دس��ت آورد که‬ ‫یک‌درصد کمتر از آرای او در سال ‪ 2008‬است‪.‬‬ ‫همیلتون یکی از شش منطقه اوهایوست که در سال‬ ‫‪ 2008‬از اوبام��ا حمایت ک��رد‪ .‬این منطقه در س��ال ‪2004‬‬ ‫ليبراليسم فرهنگي به‌جاي سنت‌گرايي‬ ‫چرا جمهوريخواهان نتوانستند پيروز شوند؟‬ ‫امیرعلی ابوالفتح ‪ /‬کارشناس مسائل آمریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫بين الملل‬ ‫پیروزی «باراک اوباما» ب رای بار دوم در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا اکنون افکار عمومی را با این‬ ‫پرس��ش روبه‌رو کرده که چرا اوبام��ا رای آورد و رامنی‬ ‫شکس��ت خورد‪ .‬اگر انتخابات ایاالت متح��ده آمریکا‬ ‫صرفا از منظر اقتص��ادی و اولویت‪‎‬های اقتصادی مورد‬ ‫قضاوت قرار م ی‪‎‬گرفت‪ ،‬قاعدتا باید باراک اوباما در این‬ ‫انتخابات شکس��ت م ی‌خورد؛ چراکه نرخ رشد بیکاری‬ ‫حدود هشت درصد طی ‪ 60‬سال گذشته به‌گونه‪‎‬ای بوده‬ ‫که اگر هر رئی س‪‎‬جمهوری در دور دوم انتخاباتش با این‬ ‫چنین نرخ بیکاری مواجه م ی‌ش��د‪ ،‬قاعدتا در انتخابات‬ ‫شکست م ی‌خورد‪.‬‬ ‫نارضایتی از وضعیت معیش��تی‪ ،‬تبعات کسری‬ ‫بودج��ه و افزای��ش بده ی‌ها ک��ه باعث ش��ده برخی‬ ‫برنامه‌های دولت رفاهی در ایاالت متحده متوقف شود‪،‬‬ ‫تمامی‌این فرضیه را ایجاد کرده بود که باید برنده پیروز‬ ‫این میدان «میت رامنی»‪ ،‬کاندی��دای جمهوریخواه و‬ ‫رقیب رئی س‪‎‬جمهور مستقر باشد چراکه باراک اوباما به‬ ‫هر حال مسئولیت اداره ایاالت‌متحده را طی چهارسال‬ ‫برعهده داش��ت و تقریبا تم��ام این ناکام ی‪‎‬ه��ا به نام‬ ‫رئی س‌جمهور مستقر نوشته م ی‪‎‬شود‪ ،‬اما عوامل دیگری‬ ‫نیز در فرآیند انتخابات و پیروزی اوباما دخالت داشت‪.‬‬ ‫نقش عوامل ایدئولوژیک‪ ،‬فکری‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫در این انتخابات بسیار پررنگ بود‪.‬‬ ‫در درجه نخست به‌نظر م ی‌رس��د ایاالت‌متحده‬ ‫آمریکا بعد از سه دهه راستگرایی و محافظه‌کاریکه از‬ ‫اوایل دهه ‪ 1970‬و تا اواخر دهه ‪ 1990‬به طول انجامید‪،‬‬ ‫در حال تغییر است و جایش را به تفکرات لیب رالیستی‬ ‫از نوع آمریکایی م ی‌دهد‪.‬‬ ‫در این مفهوم کالن م ی‌توان گفت آمریکای ی‌ها‬ ‫با هر آنچه نشانه بازگش��ت به عقب و محافظه‌کاری و‬ ‫سنتگرایی باشد مخالفت م ی‌کنند و هر چیزیکه نشانه‬ ‫آزادی‪ ،‬تحمل عقاید و تکثرگرایی باش��د‪ ،‬خودش را در‬ ‫فرآیند انتخابات نش��ان خواهد داد‪ .‬اگر این فرض کلی‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪62‬‬ ‫را در نظر بگیریم در زیرمجموعه آن م ی‌توان گفت اتفاقاتی‬ ‫در ایاالت متحده طی دو دهه اخیر رخ داده که زمینه پیروزی‬ ‫یک رئی س‌جمهور محافظ��ه‌کار را در این کش��ور بیش از‬ ‫پیش ضعیف م ی‌کند‪ .‬بافت جمعیتی ایاالت‌متحده آمریکا‬ ‫یکی از عوامل مهم است‪ .‬تا چند دهه پیش سفیدپوستان‬ ‫اروپای ی‌تب��ار اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق جامعه را تش��کیل‬ ‫م ی‪‎‬دادند و اقلی ت‌ها ش��امل سیاهپوست‌ها‪ ،‬هیسپانی ک‌ها‬ ‫و آسیای ی‌تبارها در مکانی قرار داش��تند که نم ی‌‪‎‬توانستند‬ ‫تهدیدی باش��ند ب رای اکثریت سفی د‌پوست اروپای ی‌تبار‪ ،‬اما‬ ‫با گذش��ت زمان هم بر جمعیت سیاهپوس��تان افزوده شد‬ ‫و هم بر جمعیت هیس��پانی ک‌ها‪ .‬باالترین رشد جمعیتی‬ ‫را در حال حاضر هیس��پانی ک‌ها دارند و به نظر م ی‌رسد تا‬ ‫سال ‪ 2050‬تعداد هیسپانی ک‌ها به ‪30‬درصد جمعیت برسد‪.‬‬ ‫این مساله بدان معناس��ت هرکسکه دیدگاه‪‎‬ها‪ ،‬انتظارات و‬ ‫دغدغه‪‎‬های هیس��پانی ک‪‎‬ها را نتواند محقق کند‪ ،‬شانسی‬ ‫ب رای پیروزی در انتخابات نخواهد داشت‪ .‬پایگاه اجتماعی‬ ‫دو ح��زب جمهوریخواه و دموک��رات به‌گونه‌ای اس��ت که‬ ‫م ی‌توان گفت جمهوریخواهان‪ ،‬حامیان خودشان را از میان‬ ‫سفیدپوستان تحصیلکرده‪ ،‬میانسال‪ ،‬با درآمد متوسط رو به‬ ‫باال‪ ،‬پروتستان‌مذهب و مردساالر انتخاب م ی‌کنند‪ .‬بناب راین‬ ‫کس��انی که به جمهوریخواهان رای م ی‌دهند در این گروه‬ ‫طبقه‌بندی م ی‌شوند‪ ،‬در حال ی‌که دموکرات‌ها طیف وسیعی‬ ‫را در بر م ی‌گیرندکه عموما اقلی ت‪‎‬ها هستند‪ .‬این اقلی ت‪‎‬ها‬ ‫ش��امل اقلی ت‏های ن��ژادی و مذهبی اس��ت‪ .‬کاتولی ک‪‎‬‏ها‪،‬‬ ‫مسلمانان‪ ،‬یهودیان‪ ،‬زنان‪ ،‬جوانان و اتحادیه‪‎‬های کارگری که‬ ‫عموما خودشان را جزو اقلیت قلمداد م ی‏کنند نیز از حامیان‬ ‫اصلی حزب دموکرات هستند‪.‬‬ ‫از آنجاییک��ه جمعیت ایاالت‌متح��ده در حال رفتن‬ ‫به‌سمت رشد گروه‏های غیرسفیدپوس��ت غی ر‌اروپای ی‌تبار‬ ‫حرکت م ی‌کند‪ ،‬در حال جوان شدن است‪ ،‬تعداد جوانانش‬ ‫رو به افزایش است و همچنین از آنجاییکه تع داد افراد مجرد‬ ‫یا خانواده‪‎‬های تک‌والدینی در حال زیاد شدن است م ی‌توان‬ ‫انتظار داش��ت نامزد دموکرات‪‎‬ها در انتخابات پیروز شود‪ .‬به‬ ‫لحاظ سنی نیز آمارها نشان م ی‌دهد جوانان بیشتر به نامزد‬ ‫حزب دموکرات اقبال دارند زی را این حزب در وهله نخس��ت‬ ‫به‌دنبال ایده‌های جدیدی است‪ ،‬بیشتر از جمهوریخواهان‬ ‫به آزادی‪‎‬های فردی احترام م ی‌گذارد و کمتر سنتی است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت درکش��وری مانند آمریکا مباحثی‬ ‫همچون س��قط جنی��ن و آزادی ازدواج همجن س‌گرایان از‬ ‫مباحثکلیدی اس��ت؛ طرف��داران این دو دی��دگاه از منظر‬ ‫آزادی‌های فردی به این قضیه نگاه م ی‌کنند و معتقدند یک‬ ‫زن و یک مادر تنها حق دارد در رابطه با نگه‌داشتن یا نداشتن‬ ‫فرزندش تصمیم بگیرد نه هیچ‌کس دیگر‪ .‬همچنین برخی‬ ‫افراد در آمریکا معتقدند که هر فردی حق دارد راجع به شریک‬ ‫جنس ی‌اش تصمیم بگیرد که چه ش��ریکی را انتخاب کند‪.‬‬ ‫این فضای لیب رالیس��تیکه در داخل آمری��کا به وجود آمده‬ ‫همزمان با تغییر بافت جمعیتی و رش��د اقلی ت‪‎‬هایی مانند‬ ‫آسیای ی‌تبارها‪ ،‬التی ن‌تبارها و سیاهپوس��تان که به تدریج‬ ‫فاصله خودش��ان را با اکثریت سفیدپوست اروپای ی‌تبار زیاد‬ ‫م ی‌کنند‪ ،‬باعث شده امکان پیروزی از جمهوریخواهان سلب‬ ‫ش��ود‪ .‬نکته بعدی اینکه در رابطه با ایاالت کلیدی نیز باید‬ ‫گفت که آنها از همین الگو پیروی م ی‌کنند‪ .‬در ایاالتی که‬ ‫مرددین بیشتر هستند‪ ،‬مباحثی نظیر شکاف‌های اجتماعی‬ ‫خودشان را بیشتر نشان م ی‌دهند‪.‬‬ ‫در ایالت اوهایوکه یک مینیاتور از هر آن چیزی است‬ ‫که در کلیت ای��االت متحده آمریکا وج��ود دارد‪ ،‬م ی‌بینیم‬ ‫در مناطق ش��هری به دلیل پررنگ ب��ودن مباحث کارگری‬ ‫و همچنین مباحث مدرنیته و پس ت‌مدرنیس��تیکه شامل‬
‫میالدی هم به جورج بوش پسر رای داد و منجر به پیروزی‬ ‫دوباره او در آن انتخابات شد‪.‬‬ ‫اوباما همچنین ‪ 60‬درصد آرای منطقه فرانکلین را هم‬ ‫به دست آورد‪ ،‬منطقه‌ای که شهر مهم کلمبوس در آنجا واقع‬ ‫است‪ .‬اوباما موفق ش��ده بود در این منطقه ‪ 59/7‬درصد آرا‬ ‫را به دس��ت آورد‪ .‬رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا همچنین‬ ‫موفق شد ‪ 69‬درصد آ ای منطقه کویاهوگا را به دست آورد‪،‬‬ ‫منطقه‌ای که دیگر ش��هر مهم اوهایو یعنی کلولند در آنجا‬ ‫واقع اس��ت‪ .‬آرای اوباما در این منطقه نسبت به سال ‪2008‬‬ ‫تغییری نکرده است‪.‬همه نامزد‌ها موفق‌ها شدند ‪ 9‬رای از ‪10‬‬ ‫رای هواداران حزب متبوعشان را به دست آوردند‪ ،‬از سویی‬ ‫اما آرای رامنی میان مستقل‌ها اندکی افزایش یافت و از ‪45‬‬ ‫درصد برای مک‌کین در سال ‪ 2008‬به ‪ 49‬درصد برای رامنی‬ ‫در سال ‪ 2008‬رسید‪.‬‬ ‫آرای جوانان‬ ‫آنچه مانند س��ال ‪ 2008‬ب��ه کمک اوبام��ا آمد‪ ،‬آرای‬ ‫جوانان بود‪ .‬اوباما موفق شد ‪ 60‬درصد آرای جوانان بین ‪ 18‬تا‬ ‫‪ 24‬سال را به دست آورد‪ .‬از سوی دیگر اما آرای رامنی میان‬ ‫افراد باالی ‪ 65‬سال بیش��تر بود و او توانست ‪ 56‬درصد کل‬ ‫آرای این گروه رای‌دهنده را به‌‌دس��ت آورد‪.‬اوباما همچنین‬ ‫موفق شد ‪ 71‬درصد آرای منطقه بولدر در کلرادو را به دست‬ ‫آورد‪ ،‬منطقه‌ای که دانش��گاه کلرادو در آنجا واقع اس��ت‪ .‬او‬ ‫همچنین توانست ‪ 67‬درصد آرای جانسون واقع در ایالت آیوا‬ ‫را به دست آورد که دانشگاه آیوا در آنجا قرار دارد‪.‬‬ ‫آرای دانشگاهیان‬ ‫اوباما اما همچنین موفق ش��ده آرای بیشتر کسانی را‬ ‫که مدرک دانشگاهی داشته‌اند‪ ،‬به دست آورد‪ .‬او ‪ 50‬درصد‬ ‫کل آرای دارن��دگان مدرک دانش��گاهی را به دس��ت آورد‪،‬‬ ‫در ش��رایطی که رامنی ‪ 48‬درصد آرای این گروه را کس��ب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رامنی جمهوریخ��واه همچنین توانس��ت ‪ 54‬درصد‬ ‫آرای کسانی را که ساالنه بیش از صد هزار دالر درآمد دارند‬ ‫به دس��ت آورد‪ .‬اوباما هم در مقابل توانست ‪ 54‬درصد آرای‬ ‫کسانی را به دست آورد که ساالنه کمتر از صد هزار دالر در‬ ‫آمد دارند‪.‬‬ ‫آرای مذهبیون‬ ‫آرای رامنی همچنین میان افراد مذهبی بیشتر بود‪ .‬او‬ ‫توانست ‪ 59‬درصد آرای کسانی را که هفتگی به‌طور مرتب‬ ‫مناسک مذهبی انجام می‌دهند‪ ،‬به دست آورد‪ .‬او ‪ 57‬درصد‬ ‫آرای پروتستان‌ها را هم به دست آورد‪ ،‬در شرایطی که اوباما‬ ‫موفق شده بود سهم بیشتری از آرای کاتولیک‌ها را به دست‬ ‫آورد‪ ،‬به‌طوری که ‪ 50‬درصد کاتولیک‌ها به اوباما رای داده‬ ‫بودند‪g .‬‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫آزادی‌های فراتر از معمول جامعه اس��ت مانند آزادی ازدواج‬ ‫همجن س‌گرایان‪ ،‬سقط جنین‪ ،‬دسترسی به اینترنت و نفی‬ ‫محدودیت‪‎‬هاییکه بر اینترنت و شبکه‪‎‬های ارتباطی متصور‬ ‫اس��ت‪ ،‬باعث م ی‪‎‬ش��ود دموکرات‪‎‬ها در این ای��االت امکان‬ ‫پیروزی‪‎‬شان افزایش یابد‪.‬‬ ‫نکته دیگر این اس��ت که تعادل در ایاالت‌جنوبی که‬ ‫عمدتا پایگاه حزب جمهوریخواه اس��ت با رش��د گروه‪‎‬های‬ ‫هیس��پانیک در حال برهم خوردن است و به نظر م ی‌رسد‬ ‫در ایالت‪‎‬های هم‌مرز با مکزیک که تعداد هیس��پانی ک‪‎‬ها‬ ‫در حال افزایش اس��ت‪ ،‬این منطقه دیگر دژ تسخیرناپذیر‬ ‫جمهوریخواهان نباشد؛ به‌عنوان مثال نئومکزیکو با اینکه‬ ‫در جنوب قرار دارد و طبق سنت باید از حزب جمهوریخواه‬ ‫حمایت کند‪ ،‬اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از هیسپانی ک‌ها‬ ‫اروپای ی‌تبار را شامل م ی‌شود‪ ،‬در نهایت به دموکرات‌ها رای‬ ‫م ی‌دهند‪ .‬دلیل رشد جمهوریخواهان در ایاالت‌جنوبی که به‬ ‫آن اشاره شد نیز تفکرات مردساالرانه و ضدیت با همگونی‬ ‫نژادی است‪ .‬در یک جمع‌بندیکلی م ی‌توان گفت اگر حزب‬ ‫جمهوریخواه همچنان م ی‏خواهد به اصول محافظه‪‎‬کاری‬ ‫پایبند باش��د و از س��نت‪‎‬ها و اصول آمریکاییکه مبتنی بر‬ ‫پایبندی به خانواده و ارزش‌های اخالقی است‪ ،‬حمايت كند‬ ‫شانسی ب رای پیروزی در انتخابات ندارد‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌رس��د ایاالت متحده آمریکا در نیمه قرن‬ ‫بیس��ت و یکم‪ ،‬یک ایاالت متحده آمریکای��ی خواهد بود‬ ‫نه یک ایاالت متح��ده اروپایی‪ .‬در قرن بیس��تم هر چه در‬ ‫اروپا به‌خصوص جهان آنگلوساکس��ونی وجود داش��ت در‬ ‫ایاالت‌متحده نیز دیده م ی‌ش��د‪ .‬حال از سیاس��ت گرفته تا‬ ‫فرهنگ و اجتماع تماما بازتابی از آنگلوساکس��ونی بود که‬ ‫بنیانگذاران آمریکا آن را از مناطق شمال اروپا آورده بودند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون ایاالت متحده آمریکا در حال حرکت کردن به سمت‬ ‫قاره آمریکاست؛ یعنی نیمه جنوبی آمریکا که هیسپانی ک‌ها‬ ‫وکاتولی ک‌ها‪ ،‬نفوذ بیش��تری دارند‪ ،‬ضم��ن اینکه الزامات‬ ‫زندگی فوق‌مدرنی که در ای��االت متحده آمریکا وجود دارد‪،‬‬ ‫زمینه این را به وجود آورده که یک همجن س‌گرا وارد س��نا‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬چند ایالت به ازدواج همجن س‌گرایان رای م ی‌دهند‪،‬‬ ‫چند ایالت به استفاده از ماری جوآنا رای م ی‌دهند و چند ایالت‬ ‫نیز نسبت به گسترش قمارخانه‪‎‬ها‪ ،‬نظر مثب ت‌شان را اعالم‬ ‫م ی‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن فض��ا جمهوریخواه��ان اگ��ر بخواهن��د بر‬ ‫ارزش‌های دینی‪ ،‬اخالقی و خانوادگی تکیه کنند‪ ،‬ش��انس‬ ‫زیادی در انتخابات ریاست‌جمهوری نخواهند داشت؛ هرچند‬ ‫هنوز بخش وس��یعی از جامعه آمریکا ب��ه همین تفکرات‬ ‫اعتقاد دارند و به همین دلیل ‪ 50‬درصد از جامعه آمریکا به‬ ‫اوباما اعتماد نکردن��د و جمهوریخواهان همچنان اکثریت‬ ‫مجلس نمایندگان را در اختیار دارند‪g .‬‬ ‫دموك رات‌هاي محبوب‬ ‫انتخابات نشان داد كه پايگاه‬ ‫جمهوريخواهان سفيدپوستان‬ ‫آمريكايي است و دموكرات‌ها نيز به‬ ‫پشتوانه حمايت اقليت‌ها در انتخابات‬ ‫به پيروزي رسيدند‬ ‫‪63‬‬
‫سفيدپوستان اقليت مي‌شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت‌وگو با فواد ایزدی درباره تمايالت جديد جامعه آمريكا‬ ‫پنجاه و هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ آمریکا برای بار دوم «باراک اوباما»ی رنگین پوست را ساکن کاخ‬ ‫لو‌پنجمین رئی س‌جمهور ایاالت‌متحده آمریکا برگزیده شد‪ .‬این در حالی‬ ‫سفید کرد‪ .‬وی در این انتخابات ب ه‌عنوان چه ‌‬ ‫است که آرای اقلی ت‌ها در آمریکا وی را در کاخ س�فید ماندگار کرد؛ اقلی ت‏هایی همچون هیسپانی ک‌ها‪ ،‬سیاهپوست‌ها‪،‬‬ ‫آسیای ی‌تبارها و‪ ...‬در این رابطه گفت‌وگویی با فواد ایزدی‪ ،‬کارشناس مسائل آمریکا انجام دادیم‪ .‬وی بر این باور است که‬ ‫عالوه بر رای اقلی ت‌های نژادی‪ ،‬آرای زنان‪ ،‬همجن س‌بازها و قشر فقیر نیز در پیروزی کاندیدای دموک رات تاثیر داشتند‪ .‬به گفته‬ ‫این کارشناس جامعه آمریکا به سمت قهوه‌ای شدن پیش م ی‌رود‪ ،‬زیرا در حال ی‌که سفیدپوستان تنها ‪‌39‬درصد به اوباما‬ ‫رای دادند و چیزی حدود ‪60‬درصد آرای شان را به صندوق کاندیدای جمهوریخواه ریختند‪ ،‬بازهم اوباما پیروز انتخابات شد‪.‬‬ ‫در ابت�دا کم�ی پیرام�ون آرای جمهوریخواهان و‬ ‫دموکرات‌ه�ا و طرف�داران آنها در جامع�ه آمریکا‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫بين الملل‬ ‫‪ l‬در آمریکا یکسری افراد هستند که به‌صورت سنتی‬ ‫به جمهوریخواهان رای می‌دهند‪ ،‬یک سری دیگر نیز هستند‬ ‫که به‌طور سنتی به دموکرات‌ها رای می‌دهند و در نهایت نتیجه‬ ‫انتخابات را افراد خاکستری که گاهی جمهوریخواه هستند و‬ ‫گاهی دموکرات‪ ،‬تعیین می‌کنند‪ .‬ب��اراک اوباما طی انتخابات‬ ‫اخیر موفق شد رای خاکستری‌ها را نیز جذب کند‪ .‬مهمترین‬ ‫بحث رامنی این بود ک��ه اوباما در حوزه اقتصاد طی ‪ 4‬س��ال‬ ‫گذشته موفق نبوده؛ بحث اصلی اوباما نیز این بود که بله‪ ،‬من‬ ‫شاید به تمام اهدافی که می‌خواستم نرسیدم ولی این مشکالت‬ ‫زمان جمهوریخواهان پیش آمده بود و این منطقی نیست که‬ ‫دوباره سکان هدایت کشور را به‌دست همان افرادی سپرد که‬ ‫این مشکالت را به‌وجو‌د آورده‌اند‪ .‬در نهایت نیز مردم گفتمان‬ ‫اوباما را بهتر پذیرفتند و بحث اصلی میان دو کاندیدا نیز همین‬ ‫بود‪ .‬در حوزه دموکراسی نیز مباحثی وجود دارد؛ در نهایت اگر‬ ‫دموکراسی آمریکا مانند ‪‌20‬سال پیش بود رامنی رای می‪‎‬آورد‬ ‫اما چون دموکراسی در این کشور تغییر کرده‪ ،‬شاهد موقعیت‬ ‫فعلی هستیم‪ .‬مهمترین شاخص ش��اید بحث هیسپانیک‌ها‬ ‫یا اسپانیایی‌تبارها و کسانی که از جنوب آمریکا به این کشور‬ ‫آمده‌اند‪ ،‬است‪ .‬درصد این افراد در حال افزایش است و در کنار‬ ‫این رشد جمعیت‪ ،‬بسیاری از این افراد طی سال‌های گذشته‬ ‫تابعیت آمریکایی گرفته‌اند و حق رای پیدا کرده‌اند‪ .‬در نهایت در‬ ‫انتخابات اخیر‪‌71‬درصد به اوباما رای دادند و نزدیک به‪20‬درصد‬ ‫به رامنی‪ .‬یعنی رئیس‌جمهوری آمریکا موفق شده بود درصد‬ ‫قابل توجهی از این افراد را به سمت خودش جلب کند‪ .‬همچنین‬ ‫دورگه بودن اوباما کمک کرد تا ‪‌93‬درصد سیاهپوستان به وی‬ ‫رای دهند‪ .‬در حال حاضر جمعیت سیاهپوست و هیسپانیک‬ ‫آمریکا هر یک نزدیک به‪12‬درصد را شامل می‌شوند‪ .‬همچنین‬ ‫درصدی آسیایی‌تبار نیز در ایاالت‌متحده ساکن هستند که آنها‬ ‫نیز به اوباما رای دادند؛ درنتیجه رای رنگین‌پوس��تان‪ ،‬اوباما را‬ ‫برای بار دوم راهی کاخ‌سفید کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫در یک نگاه جامعه شناختی‪ ،‬دیگر آرایی که اوباما‬ ‫جذب کرد از چه گروه‌ها و اقشاری بود؟‬ ‫‪ l‬به‌طور س��نتی زنان بیش��تر ب��ه دموکرات‪‎‬ها رای‬ ‫می‌دهند و همجنس‌بازها که اکنون تعدادشان در ایاالت‌متحده‬ ‫کم نیس��ت نیز گرایش‌ش��ان به س��مت دموکرات‌هاست تا‬ ‫جمهوریخواهان‪ .‬در نتیجه مجموعه‌ای از اقلیت‌های نژادی و‬ ‫طیف افراد خاص به سمت دموکرات جذب می‌شوند‪.‬‬ ‫آرای سفید‌پوس�تان برای دو کاندیدای حاضر در‬ ‫انتخابات به چه صورت بود؟‬ ‫‪ l‬جالب است که در میان سفیدپوستان تنها ‪‌39‬درصد‬ ‫به اوبام��ا رای دادند و چیزی ح��دود ‪60‬درصد آرای‌ش��ان را‬ ‫به صن��دوق کاندیدای جمهوریخ��واه ریختند‪ .‬اگر ش��رایط‬ ‫مانند دو‌دهه پیش بود رامن��ی به‌دلیل رای باالیی که از جانب‬ ‫سفیدپوستان کس��ب کرده بود پیروز انتخابات می‌شد‪ ،‬منتها‬ ‫مساله این است که جامعه آمریکا در حال تغییر است و به سمت‬ ‫قهوه‌ای‌تر شدن پیش می‌رود‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫چرا می‌گویید جامعه آمریکا به سمت قهوه‌ای شدن‬ ‫پیش می‌رود؟‬ ‫‪ l‬ببینی��د اکن��ون در آمری��کا در ح��وزه تولیدمثل‪،‬‬ ‫سفیدپوستان ضعیف‪‎‬تر هستند؛ چراکه بحث خانواده در میان‬ ‫سفیدپوستان ماهیت خودش را از دست داده است‪ .‬عده‌ای از‬ ‫سفیدپوستان آمریکا اکنون همجنس‌باز شده‌اند و دیگر تولید‬ ‫مثلنمی‌کنند‪.‬درحقیقتتعدادسفیدپوستانیکهاکنوندرجامعه‬ ‫آمریکا تولیدمثل می‌کنند بسیار اندک است‪ .‬همچنین مساله‬ ‫طالق و جدایی‌ها نیز به استمرار بنیان خانواده در ایاالت‌متحده‬ ‫ضربهمی‌زند‪.‬درطرفدیگرماجرا‪،‬تولید‌مثلمیانهیسپانیک‌ها‬ ‫بسیار باالست‪ ،‬چرا که نگاه آنها به خانواده خیلی سنتی‌تر است‪.‬‬ ‫در نهایت پیش‌بینی می‌شود که تا سال ‪ 2050‬یعنی ‪‌38‬سال‬ ‫دیگر‪ ،‬سفیدپوستان به اقلیتی در ایاالت‌متحده تبدیل شوند‪.‬‬ ‫در عمل جمهوریخواهان متوجه شده‌اند رای مردم سفیدپوست‬ ‫برای پیروزی در انتخابات کافی نیست؛ این مساله را هم در سال‬ ‫‪ 2008‬تجربه کردند هم در سال‪ .2012‬به‌نظر می‌رسد مجموعه‬ ‫جمهوریخواهانبایدتجدیدنظریدرنوعتقابلشانبااقلیت‌های‬ ‫نژادی و گروه‌های دیگر انجام دهند تا بتوانند در انتخابات‌های‬ ‫آتی به پیروزی دست یابند‪.‬‬ ‫چرا آرای اوباما در میان سفید‌پوستان تا بدین حد‬ ‫پایین است؟‬ ‫‪ l‬این مساله که سفیدپوستان به اوباما رای نمی‪‎‬دهند‬ ‫ریشه در مسائل نژادی دارد و در میان بخشی از سفیدپوستان‬ ‫یک نگاه نژادپرستانه حاکم است‪ .‬مشکل دیگر این است که‬ ‫سفیدپوستان در جامعه آمریکا درصد باالیی از افراد ثروتمند‬ ‫را تش��کیل می‌دهند و سیاهپوستان و هیس��پانیک‌ها‪ ،‬اقشار‬ ‫ضعیف‌تر جامعه هستند‪ .‬حزب جمهوریخواه به گفته خودشان‬ ‫قشربیزینس‌‌منرانمایندگیمی‌کنند‪.‬امادموکرات‌هاشعارشان‬ ‫این است که اقشار متوسط و پایین را نمایندگی می‌کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که قشر ثروتمند در آمریکا در حال کوچک شدن‬ ‫است‪ .‬البته یک درصدی‌های کالن که هر روز نیز بر ثروت‌شان‬ ‫افزوده می‌شود وجود دارد منتها افرادی که شرکت‌های متوسط‬ ‫و کوچک‌تر دارند در حال تحلیل رفتن هستند و به همین خاطر‬ ‫به قشر فقیر جامعه آمریکا افزوده می‌شود‪ .‬چون جامعه آمریکا‬ ‫به سمت فقیرتر شدن پیش می‌رود‪ ،‬دموکرات‌ها که در رابطه با‬ ‫بحث فقر و سرویس‌دهی دولت به بخش فقیر بیشتر صحبت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬آرای بیشتری را کسب خواهند کرد‪.‬‬ ‫دلی�ل محبوبی�ت ب�اراک اوبام�ا در می�ان بانوان‬ ‫آمریکایی چیست؟‬ ‫‪ l‬بخشی از دلیل محبوبیت اوباما در میان زنان به بحث‬ ‫سقط جنین باز‌‌می‌گردد‪ .‬سقط جنین در آمریکا میان زنان خیلی‬ ‫طرفدار دارد‪ ،‬چراکه به‌دلیل مشکالت فرهنگی که وجود دارد‬ ‫ممکن است بخشی از خانم‌ها مایل به سقط جنین باشند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در این حوزه اکثر جمهوریخواهان مخالفند‬ ‫و دموکرات‌ها موافق‪ .‬قش��ر زنان نیز به‌دلیل همین موضوع‬ ‫فرهنگی به دموکرات‌ه��ا متمایل می‌ش��وند‪ .‬در حوزه‌های‬ ‫اش��تغال و حقوق نیز تاکنون دموکرات‌ها بیش��تر از خانم‌ها‬ ‫جانبداری کرده‌اند‪ .‬همچنین برخی سیاست‌های جنگ‌طلبانه‬ ‫جمهوریخواهان نیز موجب شده که خانم‌ها نسبت به آنها اقبالی‬ ‫نش��ان ندهند‪ ،‬زیرا اصوال دموکرات‌ها از ادبی��ات نرم‌تری در‬ ‫سیاست‌های‌شان استفاده می‌کنند و خانم‌ها نیز از این ادبیات‬ ‫نرم استقبال بیشتری می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌نظر شما مهمترین دلیل شکس�ت میت‌رامنی‪،‬‬ ‫کاندیدای جمهوریخواه از منظر جامعه‌شناسانه در‬ ‫انتخابات اخیر چه بود؟‬ ‫‪ l‬به‌طور حت��م اکن��ون در می��ان جمهوریخواهان‬ ‫این بحث مطرح است که چرا شکس��ت‌خورده‌اند و به‌دنبال‬ ‫راهکاری برای حل این موضوع هس��تند‪ .‬یکی از مشکالت‬ ‫جمهوریخواهان این است که انتخابات درون حزبی دارند و طی‬ ‫این انتخابات‪ ،‬کاندیداهای جمهوریخواه برای جذب افرادی‬ ‫که کاملا جمهوریخواه هس��تند باید به سمت سیاست‪‎‬های‬ ‫راس��تگرایانه و افراطی‌گری در محوره��ای جمهوریخواهی‬ ‫حرکت کنند‪ .‬اما وقتی پای انتخابات اصلی و عمومی به میان‬ ‫کشیده می‌شود کاندیدایی که ماه‌ها راستگرا بوده باید با یک‬ ‫رقیب چپ‌گرا رقابت کند‪ .‬بنابراین به‌ناچار باید به سمت چپ‬ ‫یعنی مرکز حرکت کند؛ این مس��ائل باعث می‌ش��ود که در‬ ‫گفتمان فرد نوعی تناقض ایجاد ش��ود‪ ،‬اتفاقی که در رابطه با‬ ‫رامنی ش��اهد آن بودیم‪ .‬بحث‌هایی که وی ش��ش ماه پیش‬ ‫مطرح می‌کرد خیلی تند و افراطی بود اما در رقابت با اوباما به‬ ‫تعدیل سیاست‌هایش پرداخت‪ .‬یکی از انتقادات اوباما به وی‬ ‫نیز همین بود که نظراتش را مدام تغییر می‌دهد‪ .‬این مس��اله‬ ‫ضربه بزرگی به رامنی زد‪ ،‬چراکه در نهایت مردم متوجه نشدند‬ ‫سیاست‪‎‬های کنونی وی را باید بپذیرند یا سیاست‌های شش‬ ‫ماه پیشش را‪ .‬همچنین باید توجه داشت که اوباما‪ ،‬رقیبی در‬ ‫انتخابات درون‌حزبی نداشت و تمام نیرویش را برای مبارزه با‬ ‫رامنی ذخیره کرده بود‪ .‬اما رقیب وی‪ ،‬یک پروسه چندین ماهه‬ ‫بحث و جدل با جمهوریخواهان را پشت سر گذاشته بود تا بتواند‬ ‫به‌عنوان کاندیدای اصلی معرفی شود‪.‬‬ ‫در رابطه با ای�االت م�ردد‪ ،‬چرا رامن�ی اغلب این‬ ‫ایاالت را از دست داد و اوباما پیروز شد؟‬ ‫‪ l‬برخی ایاالت مانند اوهایو‪ ،‬آیووا و ویسکانسین‪،‬‬ ‫ایاالتی هس��تند ک��ه در ش��مال آمریکا ق��رار دارن��د؛ این‬ ‫ای��االت مرتبط ب��ا صنع��ت خودروس��ازی هس��تند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که یکی از اقدامات��ی که اوبام��ا در ابتدای‬ ‫دوران ریاس��ت‌جمهوری‌اش انجام داد این بود که صنعت‬ ‫خودروسازی آمریکا را که در حال فروپاشی و از بین رفتن بود‬ ‫با سرمایه دولتی احیا کرد‪ .‬این مساله روی آرای اوباما در این‬ ‫ایاالت خیلی تاثیرگذار بود تا جایی که در تبلیغات دموکرات‌ها‬ ‫نیز دیدیم شعارشان این بود که جی ام(شرکت خودروسازی‬ ‫آمریکایی) زنده اس��ت و بن‌الدن مرده‪ .‬فلوریدا نیز به‌دلیل‬ ‫اینکه جمعیت هیس��پانیک باالیی دارد در نهایت کاندیدای‬ ‫دموکرات را برگزید‪.‬‬ ‫و س�وال آخر اینکه باتوجه به اعتراضاتی که اخیرا‬ ‫در ایاالت‌متحده صورت گرفت‪ ،‬شرکت مردم در‬ ‫انتخابات و نگاهشان به این مقوله چطور بود؟‬ ‫‪ l‬در انتخابات اخیر آمریکا تقریبا به نس��بت همیشه‬ ‫‪14‬میلیون نفر کمتر ش��رکت کردند؛ بخش��ی از این مساله‬ ‫بازمی‌گردد به جنبش ضد وال اس��تریت‪ .‬طی اعتراضات این‬ ‫جنبش شاهد بودیم که آنها تاکیدشان بر این بود که سیاست‬ ‫دو حزبی برای کشور مشکل ایجاد کرده است و دو حزب تحت‬ ‫تاثیر یک‌درصدی‌ها هستند‪ .‬درصدی از افرادی که در جنبش‬ ‫وال‌استریت بودند نهایتا در انتخابات شرکت نکردند‪ .‬به‌طور‬ ‫کلی در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری ایاالت‌متح��ده آمریکا‬ ‫‪‌50‬درصد بیشتر شرکت نمی‌کنند؛ این میزان برای انتخابات‬ ‫کنگره‪35‬درصد و برای انتخابات محلی نیز نزدیک به‪‌15‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪50‬درصدی که در انتخاب��ات اصلی آمریکا‬ ‫شرکت می‌کنند بخش عمده‌شان میان بد و بدتر‪ ،‬بد را انتخاب‬ ‫می‌کنند و اگر کسی به اوباما رای داده بدین مفهوم نیست که‬ ‫معتقد به اوباماست‪ ،‬بلکه به‌دلیل خوف از سیاست‌های رامنی‬ ‫به او رای می‌دهد‪g .‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫آمريكا‬ ‫توازن ميان دوستان و دشمنان‬ ‫تغييرات بزرگ دركابينه دوم اوباما‬ ‫مترجم‪ :‬آزاده کشوردوست‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫در ش��رایطیکه «هیالری کلینتون» وزی��ر خارجه و‬ ‫«تیموتی گایتنر» وزیر خزانه‌داری فعلی آمریکا اعالم کرده‌اند‬ ‫که تصمیم قطعی خود را ب رای ع��دم حضور درکابینه آینده‬ ‫اتخاذ کرده‌اند‪ ،‬گمانه‌زنی درباره دولت آینده از وزارت‌خارجه و‬ ‫خزانه‌داری گرفته تا وزارت دفاع‪ ،‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫گفته م ی‌شود «باراک اوباما» رئی س‌جمهوری آمریکا‬ ‫نیم‌نگاهی هم به جمهوریخواهان دارد‪ .‬واقعیت این اس��ت‬ ‫که اوباما‌ ترجی��ح م ی‌دهد اعض��ای جدید را از می��ان افراد‬ ‫وفادار ب��ه خود انتخاب کن��د‪ ،‬ولی ب رای عم��ل به وعده‌ای‬ ‫که ش��ب انتخابات مبنی بر تالش ب رای وحدت و مصالحه‬ ‫با اپوزیس��یون داده بود‪ ،‬ناگزیر اس��ت یک یا دو سیاستمدار‬ ‫جمهوریخواه را نیز در این ترکیب بگنجاند‪.‬‬ ‫گمانه‌زنی درب��اره ترکی��ب کابینه اوبام��ا در دور دوم‬ ‫ریاست‌جمهوری او‪ ،‬درس��ت مانند نگاه کردن به یک پازل‬ ‫هزار‌تکه اس��ت؛ گی ج‌کننده و دش��وار‪ .‬برخ��ی گمانه‌زن ی‌ها‬ ‫حاکی از آن اس��ت که اوبام��ا تصمی��م دارد «جاکوب لیو»‬ ‫رئیس کارکنان کاخ س��فید را به‌عنوان جانش��ین تیموتی‬ ‫گایتنر انتخاب کند‪ ،‬ولی پیدا کردن فرد مناس��بی که بتواند‬ ‫جانشین لیو ش��ود نیز کار چندان س��اده‪‎‬ای نیست‪« .‬جیم‬ ‫مسینا» مدیر کمپین انتخاباتی اوباما از جمله افرادی است‬ ‫که به‌عنوانکاندیدای بالقوه ب رای تصدی س��مت ریاس��ت‬ ‫کارکنان کاخ‌سفید به شمار م ی‌رود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ع��ده‌ای معتقدن��د باتوجه به ش��رایط‬ ‫اقتصادی نه‌چن��دان پایدار آمری��کا‪ ،‬الزم اس��ت اوباما فرد‬ ‫مجرب‌تری را ب رای تصدی سمت وزارت خزانه‌داری در نظر‬ ‫بگیرد؛ فردی که بتواند به رئی س‌جمهوری آمریکا در محقق‬ ‫شدن وعده‌های اقتصادی وی کمک کند‪.‬‬ ‫هیالری کلینتون نیز با تاکید بر اینک ‌ه ترجیح م ی‌دهد تا‬ ‫حدودی از دنیای سیاست فاصله گرفته و زمان خود را صرف‬ ‫خانواده و مسائل زنان کند‪ ،‬اعالم کرده تمایلی ب رای حضور‬ ‫در دولت آینده اوباما ندارد‪ .‬کلینت��ون درگفت‌وگو با روزنامه‬ ‫«نیویورک‌تایمز» تاکیدکرد‪« :‬فقط م ی‌خواهم بخوابم‪ ،‬ورزش‬ ‫و تفریح کرده و به مسافرت بروم‪ .‬همه این کارها بسیار عادی‬ ‫هستند‪ ،‬ولی من طی ‪ 20‬سال گذشته از آنها محروم بوده‌ام‪».‬‬ ‫او در عین ح��ال گفته تا زمان تعیین جانش��ین خود‪،‬‬ ‫وزارت‌خارجه را اداره خواهد کرد‪ .‬محتمل‌ترین گزینه‌ها ب رای‬ ‫نرایس» نماینده آمریکا در سازمان‬ ‫جانشینیکلینتون‪« ،‬سوزا ‌‬ ‫ملل متحد و «جان‌کری» رئیسکمیته روابط خارجی س��نا‬ ‫هس��تند‪ .‬اخی را نیز نام «تام دانیلون» مشاور شورای امنیت‬ ‫ملی آمریکا ب رای تصدی س��مت وزارت‌خارجه مطرح شده‪،‬‬ ‫ولی باتوجه به اینکه وی چهره چندان شناخته‌شده‌ای نیست‬ ‫و حتی در تلویزیون نی��ز به ندرت ظاهر م ی‌ش��ود‪ ،‬در کنار‬ ‫رقبای قدر خود حرف چندانی ب رای گفتن نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان نیز تاکید م ی‌کنند او به‌عنوان مش��اور‬ ‫ش��ورای امنیت ملی عملک��رد خوبی داش��ته و باید در این‬ ‫سمت ابقا شود‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌رسد نحوه موضع‌گیری س��وزان رایس در‬ ‫ارتباط با تحوالت لیب��ی و به ویژه حمله ب��ه دیپلمات‌های‬ ‫آمریکای��ی در بنغازی ش��انس او را ب��رای در اختیار گرفتن‬ ‫سمت وزارت‌خارجه آمریکا کمرنگ کرده باشد‪ .‬رایس گفته‬ ‫بود که حمله بنغازی در اثر تظاه رات خودجوش مسلمانان‬ ‫خشمگین صورت گرفته و به نظر م ی‌رسد این موضع‌گیری‬ ‫چندان به مذاق اعضای کنگره آمریکا خوش نیامده اس��ت‪.‬‬ ‫چنانچه سوزان رایس عهده‌دار س��مت وزارت‌خارجه آمریکا‬ ‫شود‪ ،‬دومین زن آمریکایی آفریقای ی‌تبار خواهد بود که این‬ ‫سمت را بر عهده م ی‌گیرد‪ .‬یکی از سیاستمداران دموکرات‬ ‫که رابطه نزدیکی با کاخ س��فید دارد‪ ،‬در ای��ن باره م ی‌گوید‪:‬‬ ‫«اوباما به س��وزان رایس ایمان داش��ته و معتقد اس��ت وی‬ ‫م ی‌تواند به خوبی عهده‌دار سمت وزارت‌خارجه آمریکا شود‪.‬‬ ‫تنها مساله‌ایکه وجود دارد‪ ،‬چگونگی دور زدن سناست‪».‬‬ ‫همین مساله باعث ش��ده برخی کارشناسان از جمله‬ ‫«فیلیپ ج ی‌کراولی» سخنگوی سابق وزارت‌خارجه آمریکا‬ ‫بر این باور باش��ند که انتخاب رایس‪ ،‬م ی‌تواند آزمونی ب رای‬ ‫محک زدن فضای سیاس��ی حاکم بر س��نای جدید آمریکا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از مقام‌ه��ای روس نی��ز با اش��اره ب��ه مواضع‬ ‫سرس��ختانه رایس و اختالف‌نظر با مسکو و پکن به‌عنوان‬ ‫اعضای دائم ش��ورای امنیت در قبال مسائلی مانند مساله‬ ‫هس��ته‌ای ای ران و تحوالت س��وریه‪ ،‬تاکید کرده کشورش‬ ‫سناتور جان کری را ب رای تصدی سمت وزارت‌خارجه آمریکا‬ ‫گزینه مناس��ب‌تری م ی‌داند‪ .‬ب��ه گفته مقام‌های مس��کو‪،‬‬ ‫چنانچه رایس عهده‌دار س��مت وزارت‌خارجه آمریکا ش��ود‪،‬‬ ‫تعامل واشنگتن و مسکو بسیار دشوار خواهد بود و باتوجه به‬ ‫بسیاری از مسائل حل‌نشده کلیدی میان دو طرف از جمله‬ ‫مساله سپر دفاع موشکی‪ ،‬انتخاب رایس احتمال آب شدن‬ ‫یخ روابط دو طرف را ه ر‌چه کمرنگ‌تر م ی‌کند‪.‬‬ ‫پیش از این از س��وزان رایس به‌عنوان نامزد احتمالی‬ ‫دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 2016‬میالدی‬ ‫نیز نام برده م ی‌شد‪.‬‬ ‫س��مت کلیدی دیگ��ر در کابینه آمریکا ک��ه احتمال‬ ‫م ی‌رود شاهد تغییر و تحول باشد‪ ،‬وزارت دفاع است؛ ه ر‌چند‬ ‫زمان زیادی از بازنشستگی «رابرت گیتس» وزیر دفاع سابق‬ ‫آمریکا و روی کار آمدن وزیر دفاع جدید نم ی‌گذرد‪ ،‬ولی به‌‌نظر‬ ‫م ی‌رس��د «لئون پانه‌تا» وزیر دفاع فعلی نیز از‌جمله افرادی‬ ‫است که در کابینه آینده حضور نخواهند داشت‪ .‬با این وجود‬ ‫باتوجه به اینکه پانه‌تا از‌جمله چهره‌های کلیدی در پایان‌سال‬ ‫مالی اس��ت‪ ،‬احتمال م ی‌رود تا زمان حل مس��اله «صخره‬ ‫مالی» در س��مت خود بماند‪« .‬میش��ل فلورن��وی» معاون‬ ‫سابق وزیر دفاع آمریکا و «اشتون کارتر» جانشین او‪ ،‬از‌جمله‬ ‫اصل ی‌ترین گزینه‌ها ب رای تصدی سمت وزارت دفاع هستند‪.‬‬ ‫چنانچه قرعه به نام میشل فلورنوی افتاده و او عهده‌دار این‬ ‫سمت شود‪ ،‬نخستین زنی خواهد بود که به‌عنوان وزیر دفاع‬ ‫آمریکا انتخاب م ی‌شود‪.‬‬ ‫برخی اعضای فعلی کابینه آمریکا نیز ب رای باق ی‌ماندن‬ ‫در س��مت‌های خود – ه ر‌چند ب رای مدتی مح��دود‪ -‬اب راز‬ ‫تمایلکرده‌ان��دکه از آن جمله م ی‌توان ب��ه «اریک هولدر»‬ ‫دادس��تان کل آمریکا اش��اره کرد‪ .‬هولدر گفته تمایل دارد تا‬ ‫زمان بزرگداشت پنجاهمین س��الگرد تصویب طرح حقوق‬ ‫مدن��ی در دهه ‪ 60‬می�لادی در س��مت خود باق��ی بماند‪.‬‬ ‫«جانت ناپولیتانو» وزیر امنی��ت داخلی آمریکا نیز از افرادی‬ ‫اس��تکه درکابینه آینده س��مت خود را حف��ظ خواهدکرد‪.‬‬ ‫ناپولیتانو گفته چنانچه هولدر از س��مت خود اس��تعفا دهد‪،‬‬ ‫تمایل دارد به‌عنوان دادستان کل آمریکا فعالیت کند‪.‬‬ ‫نام «جان پودس��ا» نیز ب��رای تصدی س��مت وزارت‬ ‫انرژی مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬انرژی پاک یک��ی از مهمترین‬ ‫دغدغه‌های پودساست و گفته م ی‌شود که وی توانایی زیادی‬ ‫در جمع کردن نخب��گان در کنار هم و اس��تفاده از بهترین‬ ‫سیاست‌گذاری‌ها دارد‪ .‬پودسا در دوره دوم ریاست‌جمهوری‬ ‫«بیل کلینتون» به‌عنوان رئیس کارکنان کاخ سفید فعالیت‬ ‫م ی‌کرد‪« .‬هوارد برمن» سیاستمداری که از ورود به مجلس‬ ‫نمایندگان آمریکا در ایالت کالیف رنیا باز مانده است‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫کاندیدای بالقوه ب��رای تصدی س��مت وزارت نیرو معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی گمانه‌زن ی‌ه��ا نی��ز حاک��ی از احتم��ال ورود‬ ‫«میت رامنی» کاندی��دای جمهوریخواه��ان در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری س��ال ‪ 2012‬میالدی به کابینه اوباماست‪.‬‬ ‫رئی س‌جمهوری آمریکا در شب انتخابات وعده تعامل با رقیب‬ ‫را داده و از تصمیم خود ب رای دیدار با رامنی و رایزنی با او درباره‬ ‫مسائل کلیدی کشور خبر داده بود‪ .‬برخی تحلیلگران بر این‬ ‫باورند که اوباما باتوجه به تجربه‌های مالی رامنی‪ ،‬س��مت‬ ‫وزارت بازرگانی را ب رای وی در نظر گرفته است‪ .‬کارنامه اوباما‬ ‫در تبدیل دشمن به دوس��ت از جمله به کار گرفتن هیالری‬ ‫کلینتون در س��مت وزارت‌خارجه‪ ،‬باعث شده این گمانه‌زنی‬ ‫آن‌قدرها هم دور از ذهن نباشد‪g .‬‬ ‫‪65‬‬
‫آمريكا‬ ‫شبح‌چپ‌گرايي در حال گذشت و گذار است‬ ‫آيا محافظه‌كاران به سمت تغيير سياست‌هاي‌شان حركت مي‌كنند؟‬ ‫نويسنده ‪ :‬دیوید وون درل ‪ /‬مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫‪2‬‬ ‫بين الملل‬ ‫در سخنرانی پس از پیروزی‪ ،‬م ی‌توان با ظ رافت پیام‬ ‫خود درباره آنچه رخ خواهد داد را ماه رانه گنجاند‪ .‬اوباما ثابت‬ ‫کرده نه‌تنها با سوار ش��دن بر بال رویاها‪ ،‬که با فائق آمدن‬ ‫بر کشمکش و جنجال نیز م ی‌تواند به پیروزی دست یابد‪.‬‬ ‫ط سنجیده دارد؛‬ ‫امری که نشان از آغاز عصر جدی ِد یک انضبا ‌‬ ‫انضباطی که نقطه آغاز آن خانه خود اوست‪ .‬اوباما چهارسال‬ ‫پیش‪ ،‬پس از پیروزی در انتخابات و در حرکتی نمادین ب رای‬ ‫رساندن پیغام تغییر و امید‪ ،‬توله‌س��گی دوست‌داشتنی به‬ ‫دخترانش هدیه داد‪ .‬این‌ب��ار اما همه آنچه در ش��یکاگو و‬ ‫در ب رابر جمعیت ش��ادمان از پیروزی‪ ،‬نصیب دختران شد‪،‬‬ ‫نوازشی محب ت‌آمیز بود و جمله «ساشا و مالیا‪ ،‬من به شما‬ ‫افتخار م ی‌کنم‪ ،‬ولی فکر م ی‌کنم همان یک سگ احتماال‬ ‫کافی است‪».‬‬ ‫جمله پایانی مناس��ب ب��رای یک مب��ارزه انتخاباتی‬ ‫طوالنی‪ .‬اوباما و رقیبش‪ ،‬ماه‌ها و حتی س��ال‌ها ایستادند‪،‬‬ ‫به یکدیگر حمله کردند‪ ،‬طفره رفتن��د و بحث کردند‪ .‬آنها و‬ ‫حامیانشان پول‌هایکالنی صرف مبارزات انتخاباتی کردند؛‬ ‫نه میلیون‌ها ک��ه میلیاردها دالر‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬منصفانه یا‬ ‫غیرمنصفانه‪ ،‬هر دوکاندیدا در حالی به انتهای مبارزه رسیدند‬ ‫که دیگر آن هیبت سابق را ندارند‪ .‬اوباما که زمانی پشت به‬ ‫ستون‌هایی یونانی م ی‌ایستاد و انبوهی از جمعیت را در یک‬ ‫اس��تادیوم فوتبال به هیجان م ی‌آورد‪ ،‬حاال و پس از کسب‬ ‫حدود ‪ 9‬میلیون رایکمتر نس��بت به سال ‪ 2008‬فناپذیر به‬ ‫نظر م ی‌رسد‪ .‬فناپذیری ماهر؛ او دریافتکه چگونه یک نقطه‬ ‫ضعف نسبی را به اهرمی‌ب رای پیروزی تبدیلکند‪.‬‬ ‫میت رامن��یکه زمان��ی منجی بازی‌ه��ای المپیک‬ ‫زمستانی در س��الت‌لیک بود و به همان راحتی که بچه‌ها‬ ‫کارت‌های بازی را رد و بدل م ی‌کنند‪ ،‬شرکت‌های تجاری را‬ ‫خرید و فروش م ی‌کرد‪ ،‬پنج سال ب رای پیروزی در انتخابات‬ ‫تالش کرد‪ ،‬ولی چیزی به دس��ت نیاورد‪ .‬رامنی سنگرهای‬ ‫سنتی حزب جمهوریخواه در ایالت‌های ایندیانا و کارولینای‬ ‫شمالی را با چنگ و دندان از اوباما پس گرفت و موفق شد‬ ‫‪ 26‬رای از آرای الکترال اوباما نسبت به دوره قبل انتخابات‬ ‫کم کند‪ ،‬ولی میادین اصلی نب��رد را یکی پس از دیگری به‬ ‫حزب رقیب واگذار کرد‪ .‬اوباما اولین رئی س‌جمهور دو دوره‌ای‬ ‫آمریکا طی یک قرن اخیر اس��ت ک��ه آرای انتخابات ی‌اش‬ ‫نس��بت به دور اولکمتر بوده اس��ت‪ .‬اوباما باوجود اقتصاد‬ ‫راکدی که مانند لنگری سنگین رهایش نم ی‌کرد و رقیبی‬ ‫سرس��خت و مصمم که همه توانش را صرف غرق کردن‬ ‫وی کرده بود‪ ،‬هدف خ��ود را معطوف به نجات یافتن از این‬ ‫گرداب کرد و انتخاب مج��ددش را به‌عنوان نش��انه‌ای بر‬ ‫اثبات حقانیتش دانست‪ .‬هرچه باشد در این دوران عذاب‌آور‬ ‫اقتصادهای راکد و تالطم‌ها و خیزش‌های فرهنگی‪ ،‬نجات‬ ‫یافتن‪ ،‬خود نوعی پیروزی است‪.‬‬ ‫انتخاباتی طوالنی و نف س‌گی��رکه لحظه‌ای تاریخی‬ ‫و سرنوشت‌ساز در تاریخ آمریکا بود‪ ،‬تغیی رات اندکی در پی‬ ‫داشت‪ .‬رهبری در واشنگتن بدون تغییر باقی ماند‪ :‬اوباما در‬ ‫کاخ س��فید‪ ،‬هری رید دموکرات در مجلس سنا و جان بونر‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪66‬‬ ‫جمهوریخواه در مجلس نمایندگان‪ .‬حدود ش��ش میلیارد‬ ‫دالر هزین��ه انتخاباتی در‌نهایت به همان تس��اوی تقریبی‬ ‫رسید که این روزها آمریکا را به یک وضعیت ‪ 50-50‬تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اغلب مردم معتقدند واش��نگتن کارایی الزم را‬ ‫ندارد‪ ،‬یا حداقل این چیزی اس��ت که در نظرسنج ی‌ها بیان‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬برخی‪ ،‬رئی س‌جمهور و هم��کاران دموکرات او را‬ ‫به دلیل برنامه‌ه��ای مجدانه دولت که منج��ر به افزایش‬ ‫کسری بودجه ش��ده و همچنین سیاست حمایت از صنایع‬ ‫سبز و مراقب ت‌های بهداشتی ب رای همه مقصر م ی‌دانند و‬ ‫برخی دیگر جمهوریخواهانی را که در هر قدم مقابل اوباما‬ ‫ایس��تاده و بر سر راهش مانع‌تراش��ی م ی‌کنند؛ ولی تقریبا‬ ‫تمام بررس��ی‌ها و پیمایش‌ها از خواس��ت عمیق مردم به‬ ‫چیزی غیر از دولت فدرال حکایت دارند‪ .‬هر دو گروه در روز‬ ‫انتخابات به صورت موثری همدیگر را خنثی کردند‪ .‬تقریبا‬ ‫‪ 120‬میلیون رای‌دهنده آرای خود را به صندوق‌ها ریختند و‬ ‫نتیجه‌نهایی یک عدم تغییر تمام عیار ب��ود‪ .‬آمریکا برای‬ ‫خرید یک اتومبیل جدید رفت و با همان خودروی اس��قاط‬ ‫و کهنه قدیمی‌به خانه بازگش��ت‪ .‬تعداد معدودی کرس��ی‬ ‫‌ب ی‌اهمیت در مجلس نمایندگان جابه‌جا شد‪ ،‬از جمله آلن‬ ‫وس��ت‪ ،‬قهرمان حراف ت ی‌پارتی در فلوری��دا‪ ،‬البته اگر این‬ ‫نتیجه همچنان در بازش��ماری پابرجا باش��د‪ .‬در حالی که‬ ‫جمهوریخواهان ب��ا کاندیدا کردن نامزده��ای افراط‌گرا که‬ ‫از خطابه‌ها و س��خنران ی‌های خود ب رای بی��ان دیدگاه‌های‬ ‫عجی��ب و غریبش��ان‪ ،‬یک‌بار دیگ��ر به بخت خ��ود ب رای‬ ‫به‌دست گرفتن مجلس سنا لگد زدند‪ .‬ولی همان‌طور که در‬ ‫سیلیکون ولی (‪ )Silicon Valley‬م ی‌گویند‪ ،‬این نتیجه‬ ‫نه به دلیل اشکال در نرم‌افزار که یکی از ویژگ ی‌های آن بود‪،‬‬ ‫بلکه نتیجه بدیهی طرح‌های با‌دقت اجرا شده در بوستون و‬ ‫شیکاگو است‪ .‬هر دو طرف از ماه‌ها قبل جهت وزش بادهای‬ ‫سیاس��ی را بررس��یکرده و تصمیم گرفته بودند که جامعه‬ ‫آمریکا را به‌طور مس��اوی تقس��یم و راهبردهای خود را بر‬ ‫مبنای قطعی ت‌ها بنا کنند‪ .‬آنها که یک انتخابات تنگاتنگ و‬ ‫نزدیک را پی ش‌بینی م ی‌کردند‪ ،‬انرژی خود را صرف تحریک‬ ‫و به هیجان‌آوردن حامی��ان اصلی خود کردند‪ .‬هر دو طرف‬ ‫فضا را آکنده از تبلیغات منفیکرده و از ایده‌های تازه به‌شدت‬ ‫دوری کردند‪ .‬در نتیجه به جای یک مبارزه انتخاباتی درباره‬ ‫آینده کشور‪ ،‬این انتخابات با توافق دوجانبه مشاوران سیاسی‬ ‫دو طرف تبدیل به مبارزه بر سر پیروزی در چند ایالتی شد‬ ‫که آوردگاه اصلی دو کاندیدا بودند‪.‬‬ ‫در‌نهایت‪ ،‬جبهه اوباما از سوی رای‌دهندگانی تقویت‬ ‫ش��د که او هرگز ب رای پیروزی روی آنها حساب نکرده بود‪:‬‬ ‫مردان سفیدپوست فراموش‌‌ش��ده‌ای که او زمانی آنها را با‬ ‫عنوان اینکه «نس��بت به کس��انی که همچون خودشان‬ ‫نیستند‪‌،‬ترش‌رو و متوسل به سالح و انزجار هستند» سرزنش‬ ‫کرده بود‪ .‬آرای ساکنان نواحی شمال غربی و مرکزی آمریکا‬ ‫در س��ال ‪ 2008‬به هیالری کلینتون و یک نس��ل پیش از‬ ‫آن به حس��اب رونالد ریگان ریخته ش��ده بود‪ .‬اضافه‌شدن‬ ‫این آرا به ائتالف اوباما متش��کل از لیب رال‌ها‪ ،‬جوانان‪ ،‬زنان‬ ‫شاغل‪ ،‬آمریکای ی‌های آفریقای ی‌تبار و التی ن‌تبارها توانست‬ ‫زنجیره‌ای از پیروزی را در ش��هرهای صنعتی میانه غربی‬ ‫ب رای وی به ارمغان آورده و احتم��ال موفقیت راهبرد رامنی‬ ‫در این مناطق را از بین ببرد‪ .‬این رای‌دهندگان ب رای ماه‌های‬ ‫متمادی به‌طور مداوم و مستمر زیر بمباران شعارهایی بودند‬ ‫که م ی‌توان آنها را به این صورت جمع‌بندی کرد‪ :‬آدم‌هایی‬ ‫با کت‌وشلوارهایی خوش‌دوخت و ظاهری شیک و آراسته‬ ‫سال‌هاس��ت کارخانه‌های ش��ما را تعطیل و فرصت‌های‬ ‫شغلی شما را از آمریکا خارج م ی‌کنند و رامنی ب رای تغییر این‬ ‫وضعیت آمده اس��ت! این واقعیت که رامنی با کمک مالی‬ ‫اوباما به جنرال موتورز و کرایسلر مخالف بود‪ ،‬موجب شد تا‬ ‫صدها هزار نفر از کارگرانیکه در اوهایو و ایاالت نزدیک آن‪،‬‬ ‫به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در استخدام این غول‌های‬ ‫صنعتی بودند‪ ،‬به سمت اوباما کش��یده شوند‪ .‬اوباما‪ ،‬جایی‬ ‫بین موضع رامنی درباره کمک دولت به دیترویت و موضع‬ ‫خش��مگین و تدافعی حزب جمهوریخواه در مورد مهاجرت‬ ‫التی ن‌تبارها‪ ،‬چیزی را که ب رای س��اختن دیوارهای تدافعی‬ ‫خود نیاز داشت به دست آورد‪ .‬اوبامای نجات‌یافته‪ ،‬ساعتی‬ ‫پس از نیمه‌شب و پس از آنکه بیش از ‪ 90‬دقیقه ب رای تماس‬ ‫از جانب س��تاد مرکزی مبه��وت رامنی و تبری��ک پیروزی‬ ‫منتظر ماند‪ ،‬در شیکاگو به روی سن رفت‪ .‬چهارسال پیش‪،‬‬ ‫درگرانت‌پارک شهر شیکاگو‪ ،‬سناتور جوان ایلینویز پیروزی‬ ‫قاطع خ��ود را ماموریتی ب��رای تغییر نامید‪ .‬اما به‌س��رعت‬ ‫دریافت که تاریخ‌مصرف س��خنران ی‌های پ��س از پیروزی‬ ‫در واش��نگتن حتی از گارانتی یک ساعت مچی قاچاق هم‬ ‫کوتاه‌تر است‪ .‬با هر قدم جسورانه‌ای که اوباما ب رای رسیدن‬ ‫به اهداف و برنامه‌های گسترده خود برداشت‪ ،‬بیشتر در گل‬ ‫فرو رفت تا آنجا که در باتالق ت ی‌پارتی کاملا به گل نشست‪.‬‬ ‫چهارسالی که ردپای کشمکش‌ها و مبارزاتش را م ی‌توان در‬ ‫موهای سفیدشده اوباما یافت‪.‬‬ ‫اوباما گف��ت‪« :‬م ی‌دانم مبارزه‌های سیاس��ی گاهی‬ ‫کوچک و حتی احمقانه به نظر م ی‌رسند‪ ،‬ولی سیاست مهم‬ ‫است‪ .‬دموکراسی در کشوری با سیصد میلیون نفر جمعیت‬ ‫ممکن است پر سروصدا‪ ،‬آشفته و پیچیده باشد»‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬هری��ک از ما ب رای خ��ود اعتقادات و‬ ‫باورهایی داری��م و زمانی ک��ه دورانی س��خت و پرتنش را‬ ‫پشت س��ر م ی‌گذاریم‪ ،‬زمانی که باید به‌عنوان یک کشور‬ ‫تصمیم‌های بزرگ بگیریم‪ ،‬این اعتقادات مختلف احساسات‬ ‫را برم ی‌انگیزد و به اختالف‌نظرها دامن م ی‌زند‪ ...‬این بحث و‬ ‫جدل‌ها نشانه‌ای از آزادی ماست‪».‬‬ ‫دو نیروی‌بی‌رمق‬ ‫اوباما هیچ وعده جس��ورانه جدیدی مط��رح نکرد‪ ،‬در‬ ‫عوض قول داد تا برکاهشکسری بودجه‪ ،‬بازنگری اساسی‬ ‫قانون مالیات��ی و حل اختالف‌ها درب��اره موضوع مهاجرت‬ ‫متمرکز ش��ود‪ .‬عدم طرح وعده‌های جدید ب��رای دور دوم تا‬ ‫حدی به این دلیل بود که او در این انتخابات هرگز به‌دنبال‬ ‫چنین هدفی نبود‪ .‬نباید فراموش کرد انتخابات سال ‪2012‬‬ ‫تجربه جدیدی ب رای او و اولی��ن باری بودکه اوباما با چالش‬ ‫س��خت انتخاب مجدد در یک منصب روبه‌رو بود‪ .‬فعالیت‬ ‫سیاسی او تا امروز تقریبا همواره یک نردبان یکطرفه و رو‬ ‫به‌ترقی بوده است‪ .‬کاهش محبوبیت وی در نظرسنج ی‌ها‬ ‫یک ماه پیش از انتخاب��ات‪ ،‬اولین برخ��ورد اوباما با قانون‬ ‫جاذبه بود و پیش از بازشدن چترنجاتش تا سقوط فاصله‌ای‬
‫بين الملل‬ ‫رو در روی خود را در سوم اکتبر در دانشگاه دنور برگزار کردند‪.‬‬ ‫رامنی آن‌قدرها که تبلیغات منفی حزب اوباما نشان م ی‌داد‌‬ ‫ترسناک به نظر نم ی‌رسید‪ .‬هرچند اوباما با‌حضور‌ب ی‌انرژی‬ ‫و ضعیف خود‪ ،‬همان موج��ود‌ب ی‌رمقی بود ک��ه تبلیغات‬ ‫منفی رامنی تصویر م ی‌کردند‪ .‬نظرسنجی موسسه گالوپ‬ ‫هم نشان داد که ‪‌52‬درصد افراد رامنی را پیروز اولین مناظره‬ ‫م ی‌دانس��تند‪ .‬کمی‌پس از آن معلوم شد که اوباما به دلیل‬ ‫اعتماد به‌نفس بیش از حدش‪ ،‬بسیاری از جلسات آمادگی‬ ‫خود را لغو کرده و تصورش این بوده است که نیازی به درگیر‬ ‫ش��دن با رامنی جدی و مصمم در ب رابر دیدگان میلیون‌ها‬ ‫بیننده را ندارد‪ .‬هرچند یکی از افراد حزب دموکرات‪ ،‬در تالش‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫اگر بتوان اولین مبارزه انتخاباتی وی را در یک لحظه‬ ‫خالصه کرد‪ ،‬آن لحظه یکی از روزهای ژوئیه ‪ 2008‬است که‬ ‫اوباما ب رای دیدار از نیروه��ای آمریکایی به کویت رفته بود‪.‬‬ ‫طی این برنامه اوباما به یک س��الن تربی ت‌بدنی رفت و در‬ ‫موقعیتی غیرمنتظره‪ ،‬در حالی که میکروفون به لباس��ش‬ ‫وصل بود‪ ،‬کفش‌های غیرورزش��ی به پا داشت و خودش را‬ ‫گرم نکرده بود‪ ،‬توپ بس��کتبالی به وی دادند‪ .‬در حالی که‬ ‫دوربی ن‌ها مشغول فیلمبرداری از این اتفاق بودند و موفقیت‬ ‫یا ع��دم موفقیت در پرت��اب این توپ به نوعی اس��تعاره از‬ ‫انتخابات محسوب م ی‌ش��د‪ ،‬اوباما‌ب ی‌هیچ واهمه‌ای توپ‬ ‫را بین انگش��تانش چرخاند‬ ‫و با پرتابی سه امتیازی آن را‬ ‫درون سبد انداخت‪ .‬چهارماه‬ ‫بعد با کسب ‪ 53‬درصد آرای‬ ‫مردم��ی‪ ،‬باالترین رای یک‬ ‫نامزد دموکرات در چهل سال‬ ‫گذشته را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫اما در ای��ن انتخابات‪،‬‬ ‫ب��ازی اوبام��ا به نوع��ی با‬ ‫درگیری زیر سبد همراه بود‪.‬‬ ‫با افت اقبال عمومی نسبت‬ ‫به دس��تاورد طرح‌های دوره‬ ‫چهارساله ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫ک��ه مهمتری��ن آنه��ا‬ ‫‪ Obamacare‬محسوب‬ ‫م ی‌ش��د‪ ،‬اوباما و متحدانش‬ ‫از همان ابتدا تصمیم گرفتند‬ ‫دست به تبلیغات منفی زده‬ ‫و در تابستان میلیون‌ها دالر‬ ‫ص��رف حم�لات تبلیغاتی‬ ‫به رای‌دهن��دگان ایالت‌های‬ ‫غیرحزبی کنند‪ .‬ایده اصلی‪،‬‬ ‫ارائ��ه تصویری‌ترس��ناک و‬ ‫اس��کروچ‌وار از می ت‌رامنی‬ ‫ب��ود‪ .‬تصوی��ری از یک فرد‬ ‫سرمایه‌دار که در سکه‌های‬ ‫ط�لای به‌دس��ت آم��ده از‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ��ش که‬ ‫کارگ��ران زحمتک��ش آنها‬ ‫را اخ��راج ک��رده‪ ،‬غوط��ه‬ ‫م ی‌خ��ورد‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫به اظهارنامه‌ه��ای مالیاتی‬ ‫رامنی حمله ش��د‪ ،‬به خاطر‬ ‫برنام��ه نمایش اس��ب که‬ ‫همسرش برگزار م ی‌کرد به‬ ‫وی طعن��ه زدند و ب��ه دلیل‬ ‫مرگ زنی که شوهرش زمانی در یکی از شرکت‌های رامنی‬ ‫کار م ی‌کرد مورد شماتت قرار دادند‪.‬‬ ‫ترفندی که یکی از بازی‌های کثیف جمهوریخواهان‬ ‫در س��ال ‪ 2004‬بود‪ .‬در آن س��ال‪ ،‬جورج ب��وش ضعف خود‬ ‫در نظرسنج ی‌ها را با انتقاد ش��دید و ب ی‌رحمانه از رقیبش‪،‬‬ ‫جان کری‪ ،‬جب ران کرد‪ .‬رامن��ی این حمله را با تاکتی ک‌های‬ ‫مشابهی پاس��خ داد‪ ،‬هرچند شواهد نش��ان م ی‌دهد رگبار‬ ‫تبلیغات منف��ی وی دیرتر آغاز ش��د‪ .‬طبق ی��ک تجزیه و‬ ‫تحلی��ل‪ ،‬در آخری��ن روزهای مب��ارزات انتخابات��ی‪ ،‬تقریبا‬ ‫‪90‬درصد حجم تبلیغ��ات انتخابات��ی در ایالت‌های محل‬ ‫منازعه‪ ،‬تبلیغ��ات منفی بودند‪ .‬هیچ ی��ک از دو طرف پول‬ ‫خود را در برنامه‌های تبلیغات��ی «صبح بخیر آمریکا» هدر‬ ‫نم ی‌دادند‪ .‬در چنی��ن مبارزه انتخابات��ی خونینی‪ ،‬عجیب‬ ‫م��ردان مبارز آن‌ب ی‌عاطفه و س��رد بودند؛ رامنی‬ ‫آن بود که‬ ‫ِ‬ ‫حسابگر در ب رابر اوبامای عزلت گزین و دوراندیش‪.‬‬ ‫در ماه سپتامبر و پس از گردهمای ی‌های حزبی‪ ،‬اوباما‬ ‫بر رقیب خود پیش��ی گرفت‪ .‬بیل کلینتون که بر شهرتش‬ ‫با گذش��ت زمان و تجربه مردم آمریکا از رئی س‌جمهورهای‬ ‫پس از وی‪ ،‬افزوده شده از اوباما که زمانی رقیب همسرش‬ ‫بود‪ ،‬جانانه دفاع کرد‪ .‬این شاید اولین و آخرین سخنرانی در‬ ‫مبارزات انتخاباتی بود که طنی��ن و انعکاس قابل توجهی‬ ‫در جامعه یافت‪ ،‬ولی پس از آن اوباما و رامنی اولین مناظره‬ ‫ب رای سرپوش گذاشتن بر این شکست گفتکه بزرگ‌ترین‬ ‫شگفتی آن ش��ب این نبود که اوباما در پنهان کردن آنچه‬ ‫هس��ت شکس��ت خورد‪ ،‬بلکه این بودکه رامنی موفق شد‬ ‫تصویری خالف آنچه هس��ت از خود به نمای��ش بگذارد‪.‬‬ ‫این قضاوت نشان م ی‌دهد که چرا در نظرسنج ی‌های پس‬ ‫از اولین مناظ��ره ناگهان از رقابتی جدید پرده برداش��ت که‬ ‫نتیجه آن قابل پی ش‌بینی نبود‪ .‬حیرت‌انگیز بود که طبق‬ ‫برخی بررس ی‌ها‪ ،‬نظر افکار عمومی در ‪ 10‬روز پایانی رقابت‬ ‫درست به همانجایی برگشت که اواسط تابستان بود‪ :‬پس‬ ‫از آن همه هیاهو و رقابت شدید‪ ،‬چیزی تغییر نکرده بود‪ .‬در‬ ‫آخرین ساعت انتخابات‪ ،‬مردم کشور با ابیگیل ایوانز‪ ،‬دختر‬ ‫چهارساله کلورادویی همراه‬ ‫بودند که گریه‌کنان در یک‬ ‫ویدئوی به اشتراک گذاشته‬ ‫ش��ده در یوتیوب م ی‌گفت‬ ‫«من از برونک��و باما و میت‬ ‫رامن��ی خس��ته ش��ده‌ام‪».‬‬ ‫و بعد پیش��گویی باستانی‬ ‫ش��گفتی اکتبر(‪ ،)1‬همانند‬ ‫س��تاره دنباله‌دار‌ هالی که از‬ ‫اعماق فضا از راه برس��د به‬ ‫حقیقت پیوس��ت‪ .‬مبارزات‬ ‫انتخابات��ی تم��ام فض��ای‬ ‫سیاس��ی و اجتماعی کشور‬ ‫را پر کرده بودند تا زمانیکه‬ ‫توفان س��ندی از راه رسید و‬ ‫کشور را غافلگیر کرد‪.‬‬ ‫کش��وریکه در میانه‬ ‫ی��ک مب��ارزه انتخابات��ی‬ ‫تمام‌عی��ار ق��رار دارد ه��ر‬ ‫توفانی را به چشم یک بازی‬ ‫سیاس��ی خواهد دید‪ .‬اوباما‬ ‫که از توف��ان کاترینا درس‬ ‫گرفته بود‪ ،‬تمام برنامه‌های‬ ‫مسافرتی خود را لغو کرد تا‬ ‫به کاخ سفید بازگردد و زمانی‬ ‫که توفان سواحل نیوجرسی‬ ‫و نیوی��ورک را درم ی‌نوردید‪،‬‬ ‫اوض��اع را تح��ت کنت��رل‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬توفان‪ ،‬تمام‬ ‫توجه رسانه‌های مستقر در‬ ‫نیویورک را به خود معطوف‬ ‫کرد و موجب ش��د ت��ا ب رای‬ ‫رامنی کاری جز س��کوت و‬ ‫اهدایکی ف‌های امداد باقی‬ ‫نماند‪ .‬زمانی ک��ه فرماندار‬ ‫جمهوریخواه نیوجرس��ی و‬ ‫سخنران کلیدی در گردهمایی حزب‪ ،‬واکنش سریع اوباما را‬ ‫ستود و همراه با رئی س‌جمهور به بازدید از مناطق آسی ب‌دیده‬ ‫رفت‪ ،‬فعاالن ستاد انتخاباتی رامنی در بوستون از عصبانیت‬ ‫منفجر ش��دند‪ .‬طبق آخرین نظرس��نج ی‌های انجام شده‪،‬‬ ‫رای‌دهندگان نیز عملکرد اوباما در ب رابر توفان را تایید کردند‬ ‫و اوباما را به آنچه ب رای قطعی کردن پیروزیش نیاز داش��ت‬ ‫رساندند‪ .‬هیلی باربور‪ ،‬فرماندار سابق ایالت م ی‌س ی‌س ی‌پی‬ ‫و یکی از جمهوریخواهان سرشناس که در پاکسازی توفان‬ ‫کاترینا نیز نقش مهمی‌داش��ت‪ ،‬پس از ای��ن اتفاق گفت‪:‬‬ ‫«توفان سندی‪ ،‬برتری رامنی را در‌هم کوبید»‪ .‬انتخاب دوباره‬ ‫اوباما و ادامه شکاف در کنگره‪ ،‬تاییدکننده واقعیت این نسل‬ ‫‪67‬‬
‫است‪« :‬فارغ از تالش پرش��ور و حرارت هواداران هرکدام از‬ ‫احزاب‪ ،‬فارغ از به‌کار گرفتن فناوری‌های نوین ب رای رساندن‬ ‫پیام‪ ،‬فارغ از حجم عظیم س��رمایه و پول‌های اسراف شده‬ ‫ب رای داده‌کاوی‌ه��ای انتخاباتی‪ ،‬انواع و اقس��ام تبلیغات و‬ ‫بسیج رای‌‌دهندگان‪ ،‬مردم آمریکا حاضر نیستند هیچکدام‬ ‫از این دو حزب را به‌طور کامل بر دیگری برتری ببخشند‪».‬‬ ‫جمهوریخواهان در سال‌های اولیه ریاست‌جمهوری بوش‪،‬‬ ‫کنترل دولت را در دس��ت داش��تند و دموکرات‌ه��ا نیز این‬ ‫فرصت را زمانی که اوباما وارد کاخ سفید شد‪ .‬اتفاقات بزرگی‬ ‫در این دوره‌های زمانی رخ داد‪ .‬ابت��دا در زمان کنترل کامل‬ ‫جمهوریخواهان (کاه��ش مالیات‪ ،‬توس��عه مراقب ت‌های‬ ‫پزش��کی و جنگ در ع راق و افغانس��تان) و سپس در زمان‬ ‫تس��لط دموکرات‌ها (تجدید س��اختار نظ��ام مراقب ت‌های‬ ‫درمانی و صنایع خودروسازی‪ ،‬مقررات جدید بانکی و شروع‬ ‫برنامه‌های دولت ب رای انرژی پاک)‪ ،‬ولی هربار رای‌دهندگان‬ ‫ناگهان نظر خود را تغییر داده‌اند‪ .‬ایاالت‌متحده‪ ،‬حداقل در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬یک نظام دو‌حزبی اس��ت که هیچ حزبی بر آن‬ ‫حاکم نیس��ت‪ .‬در هفت انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری‬ ‫حتی ی��ک رای عمومی ب��االی ‪‌55‬درصد وجود نداش��ته‪،‬‬ ‫اتفاق��ی که از اواخ��ر قرن نوزدهم به بعد س��ابقه نداش��ته‬ ‫است‪ .‬دانش��مندان علوم‌سیاس��ی همچنان در کتاب‌های‬ ‫خود م ی‌نویسند اکثریتی غالب در راه است که تحت لوای‬ ‫دموکرات‌ها یا جمهوریخواهان گرد خواهد آمد‪ .‬هرچند این‬ ‫اکثریت هنوز ظهور نکرده است و ما همچنان منتظریم‪.‬‬ ‫آیا این تب فروخواهد نشست؟‬ ‫بين الملل‬ ‫تح��والت آتی ب��رای فع��االن انتخاباتی‪ ،‬بس��تگی‬ ‫ت��ام و تمامی‌به آئی ن‌ه��ای قبیل��ه‌ای دارد‪ .‬آئی ن‌هایی که‬ ‫بالفاصله پس از اع�لام نتیجه انتخابات آغاز م ی‌ش��وند‪.‬‬ ‫جمهوریخواهان در مقام بازنده به‌دنبال مقصر ب رای سرزنش‬ ‫م ی‌گردند و دموکرات‌ها در مق��ام پیروز انتخابات در تقالی‬ ‫ثبت پیروزی به نام خود هستند‪.‬‬ ‫در بازی یافتن و سرزنش مقصر‪ ،‬ساده‌ترین گامبی(‪،)2‬‬ ‫س��رزنش فرد کاندی��دا اس��ت و در محکوم ک��ردن رامنی‬ ‫لحظه‌ای‌تردید نش��د‪ .‬جنی بت مارتین‪ ،‬از اعضای جنبش‬ ‫ت ی‌پارتی پس از انتخاب��ات گفت «آنچه ما داش��تیم یک‬ ‫کاندی��دای ضعیف و متوس��ط ب��ود که توس��ط نخبگان‬ ‫س��رمایه‌‌دار و پایتخت‌نش��ین حزب جمهوریخواه انتخاب‬ ‫شده بود‪ .‬آنها هم در این شکست انتخاباتی سهیم هستند»‪.‬‬ ‫فرمان��دار س��ابق ایالت ماساچوس��ت‪ ،‬بدون ش��ک هدف‬ ‫سهل‌الوصول و آسانی محسوب م ی‌شود‪ .‬رامنی‪ ،‬با چهره‌ای‬ ‫مصمم‪ ،‬هیکلی چهارشانه و موهایی به سفیدی گرائیده‪ ،‬در‬ ‫مقام کاندیدای ریاست‌جمهوری احتماال بهتر بود دیده شود‬ ‫تا شنیده‪ .‬او به‌خوبی م ی‌دانس��ت که ستاد انتخاباتی اوباما‬ ‫از تبلیغات منف��ی خود چه هدفی دارد؛ ب��ا این حال به‌نظر‬ ‫م ی‌رس��ید مصمم اس��ت به آنها در رس��یدن به اهدافشان‬ ‫کمک کند‪ .‬رامنی یکبار گفت «دوس��ت دارم بتوانم افراد را‬ ‫اخ راج کنم» یا در جای دیگری گفت که همسرش «چندین‬ ‫خودروی کادیالک دارد»‪ .‬در واقع رامنی ب رای دیوید اکسلراد‪،‬‬ ‫استراتژیس��ت کمپین انتخاباتی اوباما‪ ،‬به‌صورت رایگان و‬ ‫بدون هیچ مزدی واژه‌سازی و ب رای تبلیغات منفی آنها خبر‬ ‫تولید م ی‌کرد‪ .‬اخباری که شاید مهلک‌ترین‌شان سخنرانی‬ ‫وی ب رای جمعی از سرمایه‌داران درباره آمریکای ی‌هایی بود که‬ ‫مالیات بر درآمد فدرال را پرداخت نم ی‌کنند‪ 47« .‬درصدی»‬ ‫که خود را قربانی م ی‌دانند و به‌‌نوعی مانع پیشرفت و‌ ترمز‬ ‫اجتماع هس��تند‪ .‬اظهاراتی که به زب��ان آوردن آنها با‌وجود‬ ‫میلیون‌ها نفر از بازنشس��تگان‪ ،‬نظامیان‪ ،‬دانش��جویان و‬ ‫کارگران کم‌درآ مد که خود را همانند دیگر شهروندان آمریکا‬ ‫سزاوار حقوق شهروندی م ی‌دانند‪ ،‬به‌شدت وجهه رامنی را‬ ‫تخریب کرد‪ .‬افرادی که به‌واسط وجود مالیات‌های مختلف‬ ‫به غیر از مالیات بردرآمد‪ ،‬ممکن است باتوجه به درآمد خود‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪68‬‬ ‫درصد مالیات بیشتری نسبت به رامنی بپردازند‪.‬‬ ‫سوال این است که آیا جمهوریخواهان در بازی یافتن‬ ‫مقصر و سرزنش فقط به قربانی کردن نامزد انتخاباتی خود‬ ‫اکتفا ک��رده و از این جلوتر نم ی‌روند؟ آنها‪ ،‬اگر با خودش��ان‬ ‫صادق باش��ند‪ ،‬درم ی‌یابند که حزب جمهوریخواه به جای‬ ‫تس��هیل کار رامنی آن را دشوارتر س��اخته بود‪ .‬موضوعی‬ ‫که با نمایش تقریبا مضحک «هی چ‌ک��س غیر از رامنی»‬ ‫در انتخابات درون‌حزبی ش��روع ش��د‪ .‬جایی ک��ه گروهی‬ ‫از اف��راد غیرتاثیرگذار و از دور خارج ش��ده ب��ا رامنی رقابت‬ ‫کردند و ح��زب‪ ،‬کاندیدای خود را ب��ا چرب‌زبانی و تحریک‬ ‫در موقعی ت‌های مخربی همچون موضوع مهاجرت‪ ،‬سقط‬ ‫جنین و حقوق همجن س‌گرایان قرار داد‪ .‬از نظر آنها اینکه‬ ‫رامنی فقط بر سابقه درخشان و تجربه‌ها و مسئولی ت‌های‬ ‫مالی و تجارت آزاد خود متکی باشد‪ ،‬کافی نبود‪ .‬آنها انتظار‬ ‫داش��تند رامنی بتواند هم رای التی ن‌تباره��ا را جذب کند و‬ ‫هم به نحوی مانع ش��هروندی مهاجران غیرقانونی‪ ،‬حتی‬ ‫اعضای ارتش شود‪ .‬از رامنی انتظار م ی‌رفت ب رای کسب رای‬ ‫زنان رقابت کند‪ ،‬در حالی سناتورهای جمهوریخواه معنای‬ ‫تجاوز را واکاوی و تحلی��ل م ی‌کردند(‪ .)3‬جنبش ت ی‌پارتی‬ ‫را م ی‌توان همانند ش��وک الکتریکی ب رای کالبدی دانست‬ ‫که از س��ال ‪ 2008‬مرده بود‪ ،‬اما دس��تاورد جنبش در س��ال‬ ‫‪ 2012‬شبیه به نوعی هیوالی فرانکش��تاین بود؛ ملغمه‌ای‬ ‫مس��موم از ایده‌های فراموش‌‌ش��ده‪ .‬حزبی که به پیروزی‬ ‫در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری عالقه‌مند باشد از خود‬ ‫خواهد پرس��ید چرا کاندیداهایی که م ی‌توانس��تند رقیبان‬ ‫انتخاباتی جدی‌تری نس��بت به رامنی باشند‪‌،‬ترجیح دادند‬ ‫امسال در حاش��یه باقی بمانند‪ .‬شاید اس��تعدادهایی مانند‬ ‫کریستی و هوزیر میچ دانیلز به سرنوشت باب بنت در یوتا و‬ ‫ریچارد لوگار در ایندیانا در زمان جنبش ت ی‌پارتی نگاه کردند‬ ‫و تصمیم گرفتند ت��ا زمانی که تب ش��دید محافظه‌کارانه‬ ‫حزب فروکش نک��رده‪ ،‬صبر کنند و چرا اقب��ال عمومی به‬ ‫رامنی درس��ت پس از مناظره اول در دنور به‌شدت افزایش‬ ‫یافت؟ مناظره‌ای که طی آن رامنی به مردم اطمینان داد که‬ ‫رئی س‌جمهوری میانه‌رو و منصف باشد‪ .‬این اقبال ناگهانی‪،‬‬ ‫پیغامی‌ب رای جناح راست با خود داشت‪ .‬همان‌طور که کارل‬ ‫راو در فاکس‌نیوز گفت‪« :‬اگر م ی‌خواهیم در انتخابات بعدی‬ ‫پیروز ش��ویم‪ ،‬جمهوریخواهان باید عملک��رد بهتری میان‬ ‫التی ن‌تباره��ا و در میان زن��ان‪ ،‬به‌ویژه زنان مجرد‪ ،‬داش��ته‬ ‫باشند‪ ».‬ولی این درس به احتمال زیاد تا انتخابات بعدی به‬ ‫فراموشی سپرده خواهد شد‪.‬‬ ‫پاورقی‪:‬‬ ‫(‪ )1‬در ادبی��ات سیاس��ی آمریکا‪ ،‬اکتبر س��ورپ رایز به‬ ‫اخباری اطالق م ی‌ش��ود که قابلیت تاثیرگ��ذاری بر نتیجه‬ ‫انتخابات به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری را داشته باشد‪.‬‬ ‫دلیل این نامگذاری آن است که انتخابات ملی بین روزهای‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 8‬نوامبر انجام م ی‌ش��ود و بناب راین وقایع رخداده در ماه‬ ‫اکتبر قابلیت زیادی ب رای تاثیرگ��ذاری در نتیجه انتخابات‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫(‪ )2‬گامبی به گروهی از گش��ایش‌های بازی شطرنج‬ ‫گفته م ی‌ش��ود که در آن یکی از بازیکنان‪( ،‬معموال سفید)‪،‬‬ ‫یکی از مهره‌های خود‪( ،‬معموال پی��اده) را در خطر نابودی‬ ‫قرار م ی‌دهد تا در مقابل پوزیسیون بهتری به دست آورد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اش��اره ب��ه اظه��ارات ریچ��ارد م��ورداک‪ ،‬نامزد‬ ‫جمهوریخواه س��نای آمریکا که درباره س��قط جنین گفته‬ ‫بود‪« :‬مخالف س��قط جنین حتی در نتیجه بارداری ناشی‬ ‫از تجاوز است زی را این بارداری چیزی است که خواست خدا‬ ‫بوده است» و همی ن‌طور اظهارات تاد اکین در یک مصاحبه‬ ‫تلویزیونی که «اگر تجاوزی مشروع باشد‪ ،‬احتمال آنکه زن‬ ‫باردار شود کم است‪g ».‬‬ ‫منبع‪‌:‬تايم‬ ‫اوباما ناگزير است كه ميانه‌رو باشد‬ ‫چالش‌هاي‬ ‫رئيس‌جمهور‬ ‫مترجم‪ :‬میالد قاری‌حیدری ‪ /‬نویسنده‪ :‬جو کالین‬ ‫اکنون به نقطه عطفی در تاریخ آمریکا رسیده‌ایم؛ دیگر‬ ‫یک حزب منطقه‌ای‪ ،‬روستایی و حزبی که به لحاظ گرایشات‬ ‫نظامی تنها ش��امل یک طیف خاص م ی‌ش��ود‪ ،‬نم ی‌تواند‬ ‫پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری باشد‪ .‬آمریکا اکنون به‌طور‬ ‫آشکار به کشوری متفاوت تبدیل شده است؛ ه ر‌چند مناطق‬ ‫جنوبی بیش از هر زمان دیگری در گذشته پیچیده‌ شده‌اند‪،‬‬ ‫ولی مسائلی که باعث تفاوت آنها با س��ایر مناطق از زمان‬ ‫استعمار شده را مجددا مطرح نخواهند کرد‪« .‬باراک اوباما»‬ ‫رئی س‌جمه��وری آمریکا که ب��ا پی��روزی در انتخابات اخیر‬ ‫توانست جای پای خود را محکم کند‪ ،‬در نخستین جمله‌های‬ ‫سخنرانی خود‪ ،‬طی موضعی که حاکی از به رسمیت شناختن‬ ‫این زلزل��ه جمعیتی ب��ود‪ ،‬گفت که مس��ئولیت ما مبن ی‌بر‬ ‫متحد کردن کشور‪ ،‬حرکتی رو به جلو دارد‪.‬‬ ‫این موضع‌گیری منعکس‌کنن��ده دو رویداد کلیدی در‬ ‫تاریخ آمریکاست‪ :‬حکم و الزام قانون اساسی ب رای «تشکیل‬ ‫اتحادی کامل‌تر» و تالش «آب راهام لینکلن» رئی س‌جمهوری‬ ‫پیش��ین آمریکا ب رای جلوگی��ری از این اتحاد‪ .‬این مس��اله‬ ‫به دوره‌ای ‪ 50‬س��اله در تاری��خ آمریکا پای��ان داد؛ زمانی که‬ ‫جرقه‌های جنگ داخلی به‌واس��طه جنب��ش حقوق مدنی‬ ‫روشن ش��ده و پیروزی جمهوریخواهان‪ ،‬فردگرایی رادیکالی‬ ‫که از آغاز در شخصیت ش��هروندان آمریکایی نهادینه شده‬ ‫را احیا کرد‪ .‬ولی در ش��ب انتخابات ریاس��ت‌جمهوری سال‬ ‫‪ 2012‬میالدی‪ ،‬در مناطق جنوبی هیچ سنت‌ش��کنی اتفاق‬ ‫نیفتاد و به‌عنوان مثال ایال��ت «ویرجینیا» ‪ -‬به‌عنوان قلب‬ ‫اتحاد آمریکا‪ -‬همان رویکرد همیش��گی خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫ایالت‌های غرب��ی نیز به هم��ان رویه همیش��گی از زمان‬ ‫«رونالد ریگان» رئی س‌جمهوری پیش��ین آمریکا‪ ،‬همچنان‬ ‫در مسیر افزایش تسلط و قدرت التی ن‌تبارها و آزاداندیشانی‬ ‫که ماریجوانا را در ایالت «کلرادو» آزاد کرده و از سیاست‌های‬ ‫لیب رال سوسیالیستی در ساحل غ ربی حمایت م ی‌کردند‪ ،‬قدم‬ ‫گذاشتند‪ .‬تمامی‌آنچه از سیاست جنوبی «ریچارد نیکسون»‬ ‫رئی س‌جمهوری پیش��ین آمریکا باقی مانده بود‪ ،‬نوار شرقی‬ ‫اسکاتلندی‪ -‬ای رلندی و نوارش��مالی آلمانی – اسکاندیناوی‬ ‫بود‪ .‬درواقع این رویکرد‪ ،‬سیاس��ت آمری��کا در ابتدای ی‌ترین‬ ‫حالت آن بود‪.‬‬ ‫باراک اوبام��ا در تاری��خ آمریکا به نم��اد تغییر تبدیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬ولی ب رای ارزیابی اینکه آیا وی رئی س‌جمهور موفقی‬ ‫خواهد بود یا خیر‪ ،‬به زمان نیاز است‪ .‬درک اهمیت تاکتیکی‬ ‫انتخابات آمریکا ب رای رس��یدن به یک سیاس��ت پخته‌تر و‬ ‫کامل‌تر ضروری به نظر م ی‌رسد‪ .‬این مساله باید مورد تاکید‬ ‫قرار بگیرد که انتخابات ب رای رسیدن به اعتدال و میانه‌روی‬ ‫یک شرط الزم است‪ .‬اقدام ماه گذشته کمپین «میت رامنی»‬ ‫کاندی��دای جمهوریخواهان در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫اخیر‪ ،‬زمان��ی که او وارد میدان ش��ده و آن را به ش��کل یک‬ ‫رقابت درآورد‪ ،‬اراده و خواسته واقعی مردم را نشان داد‪« :‬یک‬
‫نقطه عطف‬ ‫انتخابات اخير نشان داد كه ديگر‬ ‫احزاب دموكرات و جمهوريخواه‬ ‫نمي‌توانند با دستور كارهاي‬ ‫سنتي خود به پيروزي‌هاي بزرگ‬ ‫دست يابند‬ ‫بين الملل‬ ‫اشغالی خواهد شد و این در حالی است که انتخابات‬ ‫اسرائیل نیز تنها دو روز بعد از مراسم تحلیف اوباما‬ ‫برگزار م ی‌شود‪ .‬او در جریان این سفر باید به سنت‬ ‫دیرین آمریکا به اس��رائیل ادای احت��رام کرده و بر‬ ‫حمایت خود از این رژی��م تاکید کند‪ ،‬از طرف دیگر‬ ‫به وضوح زمان آن رسیده است که آمریکا ب رای حل‬ ‫مش��کل خاورمیانه اقدامی‌عمل��ی انجام دهد که‬ ‫پیش از هر چیز مستلزم توقف شهرک‌‌سازی‌های‬ ‫غیرقانونی اسرائیل است‪.‬‬ ‫اوباما در عرصه داخلی نیز چندان آس��وده و‬ ‫فارغ نخواهد بود‪ .‬او باید مس��ائلی مانند تغیی رات‬ ‫آب و هوای��ی و ط��رح مراقب ت‌های بهداش��تی را‬ ‫مجددا روی میز برگردانده و به اصالحات مربوط به‬ ‫مهاجرت نیز توجه جدی داشته باشد؛ مساله‌ای که‬ ‫م ی‌تواند به‌نوعی تفسیر جمهوریخوهان از نتیجه‬ ‫انتخابات اخیر را به آزمون بگذارد‪.‬‬ ‫با همه اینها چنانچه اوباما بتواند نس��بت به‬ ‫گذشته تصویر سیاستمداری کارآزموده‌تر را از خود به‬ ‫نمایش بگذارد و جمهوریخواهان نیز درس‌های الزم‬ ‫را از رقابت اخیر بگیرند‪ ،‬م ی‌تواند به آینده آمریکا و‬ ‫تحقق شعار «بله‪ ،‬ما م ی‌توانیم» خوشبین بود‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫رویکرد معتدل و میانه‌روکه نسبت به رویکردهای سهمگین‬ ‫و افراط‌گرایانه‌ای که به نظر م ی‌رسد رسانه‌ها را تحت تسلط‬ ‫قرار داده‌اند‪ ،‬در الیه‌ه��ای عمی ق‌تری ق��رار دارد‪ .‬انتخابات‬ ‫اخیر نشان داد که مسیر سوم سیاست آمریکا‪ ،‬مرگ قطعی‬ ‫گروهی که برنامه‌ه��ای حقوقی مانند امنی��ت اجتماعی و‬ ‫برنامه مراقب ت‌های بهداش��تی را زیر سوال م ی‌برند‪ ،‬در آغاز‬ ‫مس��یر از دس��ت دادن وجاهت قانونی قرار گرفته‌اند‪ ».‬ولی‬ ‫این مس��یر با یک جاده دیگر جایگزین ش��ده است‪ :‬قدرت‬ ‫بسیار زیاد منافع خاص اعم از چپ یا راست ب رای جلوگیری از‬ ‫مصالحه و تالش رسانه‌های دست راستی ب رای ایجاد بدبینی‬ ‫درباره تمامی‌اقدام‌های دولت‪ .‬ش��اید تالش ب رای شکستن‬ ‫این بن‌بست‪ ،‬از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫دش��وار‌تر و دلهره‌آورتر باش��د‪ .‬اوباما دیگر دغدغه‌ای درباره‬ ‫سیاس��ت‌های انتخاباتی ندارد‪ ،‬ولی مهمترین چالش او در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬تبدیل‌شدن به سیاستمداری تاثیرگذارتر است‪.‬‬ ‫ولی اوباما چگونه باید این مسیر را طی کند؟ به‌رغم موضع‬ ‫سردیکه جمهوریخواهان و به ویژه «میچ مک‌کنل» رهبر‬ ‫اقلیت س��نا در ب رابر اوباما اتخاذ کرده‌اند‪ ،‬دو طرف در تالش‬ ‫ب رای پشت سر گذاشتن بحران موسوم به «صخره مالی»‪،‬‬ ‫منافع مش��ترکی دارند‪ .‬ممکن است موضع‌گیری مک‌کنل‬ ‫به دلیل نتیجه انتخابات اخیر باشد که طی آن کاندیداهای‬ ‫جنبش «ت ی‌پارتی» در ایالت‌های «میسوری» و «ایندیانا»‬ ‫کرس ی‌هایی که احتمال اختصاص آنها به جمهوریخواهان‬ ‫بسیار زیاد بود را از دست دادند‪ .‬مهمتر از آن‪ ،‬جمهوریخواهان‬ ‫هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا ممکن است‬ ‫از نتیجه انتخابات اخیر درس گرفته باشند و اندکی میانه‌روتر‬ ‫شوند‪.‬دو سیاستمدار جمهوریخواهی که احتمال م ی‌رود طی‬ ‫ماه‌های آینده در کانون توجه قرار بگیرند‪ ،‬عبارتند از سناتور‬ ‫«المار الکساندر» و «جان بونر» رئیس مجلس نمایندگان‪.‬‬ ‫الکساندر که سیاستمداری نسبتا میانه‌رو از ایالت «تنسی»‬ ‫است‪ ،‬سال گذش��ته میالدی از س��مت خود به‌عنوان رهبر‬ ‫جمهوریخواهان در سنا اس��تعفا داده و به نیروهای دوحزبی‬ ‫پیوست تا تالش خود را روی پیشبرد الیحه بودجه متمرکز‬ ‫کند‪ .‬در واقع الکس��اندر با اس��تعفای خود به رهبری تبدیل‬ ‫شده است که م ی‌تواند راه را ب رای سایر همکارانش در مسیر‬ ‫رس��یدن به س��ازش و مصالحه هموارتر کند‪ .‬الکساندر نیز‬ ‫باید مانن��د بونر تصمیم قطع��ی خود را بگیرد‪ .‬او در س��ال‬ ‫‪ 2011‬میالدی به توافق با باراک اوباما در زمینه نهایی کردن‬ ‫بودجه بسیار نزدیک ش��ده بود‪ ،‬ولی «اریک کانتور» مشاور‬ ‫بلندپ��روازش و همچنین اعضای جنب��ش ت ی‌پارتی او را از‬ ‫این توافق‌ترساندند‪ .‬از طرف دیگر نیز فعاالن لیب رال اوباما‬ ‫را‌ترسانده بودند‪ ،‬ولی این مساله دیگر جای نگرانی چندانی‬ ‫ب رای رئی س‌جمهور ندارد‪ .‬چنانچه اوباما و بونر فعالی ت‌های‬ ‫خود را از میانه احزابش��ان به یک اکثریت دوحزبی معطوف‬ ‫کنند‪ ،‬احتمال دستیابی به یک توافق و مصالحه پررنگ‌تر‬ ‫خواهد شد‪ .‬اوباما در شب انتخابات از همکاری با رامنی سخن‬ ‫گفته و تاکید کرده بود که با او دیدار کرده تا راهکاری ب رای حل‬ ‫مشکالت و پیشرفت کشور پی دا کند‪ .‬اوباما باید در این ارتباط‬ ‫رویکرد و برخوردی جدی داش��ته باشد‪ .‬شاید کمپین رامنی‬ ‫شاه راه اصلی به‌سوی دس��تیابی به توافق در زمینه بودجه‬ ‫باشد‪ .‬رامنی در این زمینه پیشنهاد کاهش ‪20‬درصدی مالیات‬ ‫گروهی خاص را مط��رح کرده که مس��لما در عمل کارایی‬ ‫چندانی ندارد‪ .‬او از طرف دیگر پیش��نهاد کرده که مالیات بر‬ ‫درآمد ثروتمندان افزایش یافته و ارائه خدمات به آنها محدود‬ ‫ش��ود تا با ثابت نگه‌داش��تن می زان فعلی هزینه‌ها‪ ،‬افزایش‬ ‫چهار‌تریلیون دالری درآمد آمریکا محقق شود‪ .‬اوباما نیز در‬ ‫گذشته نسخه محدودی از این طرح را پیشنهاد کرده بود‪ .‬در‬ ‫آینده مشخص م ی‌شود بونر و الکساندر درباره این طرح چه‬ ‫نظری دارند‪ .‬ولی اگر رامن��ی و اوباما با یکدیگر دیدار کرده و‬ ‫درباره مسائل مهم کشور رایزنی کنند‪ ،‬فرماندار سابق ایالت‬ ‫«ماساچوس��ت» م ی‌تواند ایفاگر نقش مهمي باشد‪« .‬هری‬ ‫تورمن» که با هجمه بوروکراسی فدرال بعد از جنگ جهانی‬ ‫دوم رو‌به‌رو شده بود‪« ،‬ه ربرت هوور» رئی س‌جمهوری سابق و‬ ‫رهبر اپوزیسیون را به همکاری فراخواند تا رهبری کمیسیون‬ ‫دوحزبی که در عمل اصالحات زی��ادی در دولت ایجاد کرد‬ ‫را بر عهده بگیرد‪ .‬این‌‌ همان مس��اله‌ای اس��ت ک��ه امروز‬ ‫م ی‌تواند در مورد رامنی هم مصداق داشته باشد‪ .‬شاید یکی‬ ‫از کارآمد‌ترین اقدام‌ها در کمپین انتخاباتی او‪ ،‬آشکار کردن‬ ‫زمان‪ ،‬فرصت‌ها و منابعی بود که دول��ت در حال هدر دادن‬ ‫آن اس��ت (از ‪ ۴۷‬برنامه آموزش��ی فدرال که توس��ط دولت‬ ‫اجرا م ی‌ش��ود تا قوانین کهنه و تاریخ‌مصرف گذشته‌ای که‬ ‫همچنان توسط عده‌ای بوروکرات در پنتاگون مورد تاکید قرار‬ ‫م ی‌گیرند‪ ).‬واضح است این تصمیم با یک مخاطره سیاسی‬ ‫همراه خواهد بود‪ ،‬ولی اگر جزئیات آن به دقت مورد بررسی‬ ‫و مذاکره قرار بگیرد‪ ،‬باعث بهبود وجهه سیاسی رامنی شده‪،‬‬ ‫به اوباما نیز به دلیل در پیش گرفتن رویکرد دوحزبی اعتبار‬ ‫بیش��تری خواهد داد و در‌‌نهایت باعث کارایی دولت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خ��ود گفته بود در‬ ‫صورت پی��روزی در انتخابات با موض��ع «منعطف‌تری» با‬ ‫«والدیمیر پوتین» رئی س‌جمهوری روس��یه درباره سیستم‬ ‫سپر دفاع موشکی گفت‌و‌گو خواهد کرد‪ .‬واقعیت این است‬ ‫اوباما در خارج از مرزهای آمریکا چهار سال پرمشغل ‌ه را پیش‬ ‫رو دارد‪ .‬برنامه هس��ته‌ای ای ران و مس��ائل منطقه‬ ‫خاورمیانه از جمله مهم‌ترین محورهای سیاس��ت‬ ‫خارجی اوباما در دوره دوم ریاس��ت‌جمهوری است‪.‬‬ ‫او به‌عنوان نخس��تین مقصد س��فر خارجی خود‬ ‫در دور دوم ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬عازم سرزمی ن‌های‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬ ‫‪69‬‬
‫جمهوريخواهان بايد با اصول هميشگي خود خداحافظي كنند‬ ‫محافظه‌كاري تعديل شده‬ ‫علی علی‌نقی‌زاده‬ ‫بين الملل‬ ‫ضرب‌المثل دس��ت بردن در طرح و نقش آنجایی معنا‬ ‫پی دا م ی‌کند که یک عکس هی چ‌وقت نم ی‌تواند آن حقیقت را‬ ‫بیان‌کند‪ .‬تالش میت رامنی ب رای ایجاد یک ذهنیت فردی از‬ ‫خود در انتخابات اولیه جمهوریخواهان و ایجاد ذهنیتی کاملا‬ ‫متفاوت در چشم مردم و در مسیر انتخابات ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫رای‌دهندگان را نتوانست متقاعد کند که او خودش را کاملا‬ ‫م ی‌شناس��د‪ .‬پس چگونه آنها م ی‌توانس��تند به شخصیت‬ ‫حقیقی او پی بب رند؟ انتخابات اولیه حزب جمهوریخ واه به یک‬ ‫امتحان تبدیل شده که نامزدهای انتخاباتی را مجبور م ی‌کند‬ ‫در ب رابر یک نهاد کاملا سفی د‌پوست و ضد‌شهری ایفای نقش‬ ‫کنند تا بتوانند گوی رقابت را از دیگر کاندیداها ب ربایند‪ .‬رامنی‪،‬‬ ‫که به‌عنوان یک میان��ه‌رو در ایالت ماساچوس��ت حکومت‬ ‫م ی‌کرد‪ ،‬ناچار شد به‌سرعت به سمت راستگرایی متمایل شود‬ ‫تا بتواند خمیره و درون‌مایه محافظه‌کار خود را در ب رابر ریک‬ ‫پری و میشل بکمن‪ ،‬رقبای خود ثابت کند و در انتخابات ب رابر‬ ‫اوباما قرار بگیرد و ب��ه او در مواردی چون مهاجرت‪ ،‬مالیات و‬ ‫انرژی سالح جنگی تقدیم کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬جمهوریخواهان‬ ‫ب رای بار دوم و در جریان انتخابات نتوانستند کنترل سنا را در‬ ‫دس��ت بگی رند چراکه برخی اعضای حزب مانند تاد آکین در‬ ‫میسوری و ریچارد مورداک در ایندیانا بیشتر رای‌دهندگان خود‬ ‫را در انتخابات اولیه از دست دادند و حاال زمان یافتن مقصر فرا‬ ‫رسیده است‪ .‬پس از موج عظیم حضور جمهوریخواهان‬ ‫در کنگره در سال ‪ ،۲۰۱۰‬بسیاری از آنان بر این باور‬ ‫بودند اوبام��ا بدون‌ش��ک در انتخابات ‪۲۰۱۲‬‬ ‫مغل��وب خواهد ش��د؛ رئی س‌جمهوری‬ ‫که به مدت چهار سال در بدترین‬ ‫ش��رایط از نظر آم��ار‌بیکاری‬ ‫حکومت کرد و در برنامه‌های‬ ‫فاکس‌نیوز و رادیویی به‌طور‬ ‫مت��داوم در مورد گس��ترش‬ ‫نفرت از وی در سطح جامعه‬ ‫صحبت م ی‌شد‪ ،‬ب رای کنار‬ ‫زدن آماده به نظر م ی‌رسید‪.‬‬ ‫انتخاب مج��دد وی برخی‬ ‫س��ران حزب جمهوریخواه‬ ‫را نگ��ران این مس��اله کرده‬ ‫که ش��اید این ح��زب کمی‬ ‫از آماره��ا و ایدئولوژی‌ه��ای‬ ‫حاک��م در جامع��ه دور افتاده‬ ‫اس��ت و کم‌کم ش��نونده‌های‬ ‫خود را از دس��ت م ی‌دهد‪ .‬آنها‬ ‫نم ی‌خواهند به حزب احمقی که‬ ‫جو اس��کاربوروگ‪ ،‬سناتور اسبق‬ ‫و مجری برنامه‌های تلویزیونی از‬ ‫آن صحبت م ی‌کند تبدیل شوند‪،‬‬ ‫حزبی با عقاید پوسیده و متعصبانه‬ ‫در م��ورد جلوگی��ری از ب��ارداری و‬ ‫قانون‌های تبعیدی در ب رابر مهاجران‬ ‫غیرقانونی که آرای مردمی‌را اینگونه‬ ‫از دست م ی‌دهد‪ .‬باوجود همه زمزمه‌ها‬ ‫درباره جنگ داخلی جمهوریخواهان‪ ،‬به‬ ‫نظر نم ی‌رسد این حزب بخواهد به تغیی رات‬ ‫جدی در درون خود دست بزند یا اینکه اساسا‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪70‬‬ ‫بتواند به چنین تغیی راتی دست بزند؛ حتی نخبگان این حزب‬ ‫با وجود نگران ی‌هایی که از شکس��ت در پیروزی‌های مسلم‬ ‫دارند و ب��ر این باورند ک��ه این پیروزی‌ه��ا قربانی نگاه‌های‬ ‫افراطی ش��ده‪ ،‬م ی‌گویند حزب جمهوریخواه به مسیر خود‬ ‫مانند سال ‪ ۲۰۱۰‬ادامه خواهد داد‪ .‬تام کول‪ ،‬سناتور اوکالهوما‬ ‫و مشاور اس��بق این حزب‪ ،‬به یکی از چهره‌های افراطی در‬ ‫اثبات طهارت و پاکی در درون حزب تبدیل شده است‪ .‬او باور‬ ‫دارد که هیچگونه تغییر اساس��ی و رادیکالی در درون حزب‬ ‫پس از انشعاب روز سه‌شنبه(ش��ش نوامبر) روی نخواهد داد‪.‬‬ ‫او م ی‌گوید‪« :‬از دس��ت دادن صندل ی‌های سنا مساله بسیار‬ ‫مهمی‌است‪ ،‬ولی من هیچ تفرقه‌ای در این بین نم ی‌بینم‪ .‬من‬ ‫یک حزب همبسته و کاملا محافظه‌کار م ی‌بینم که نگران‬ ‫رشد و گسترش اندازه دولت است‪ .‬واقعا چه کسانی قرار است‬ ‫ما را در جنگ مدنی هدایت کنند؟»‬ ‫وابستگی شدید به گذشته‬ ‫تقریب��ا تم��ام جمهوریخواه��ان به اینک��ه این حزب‬ ‫مش��کالت آماری فراوانی دارد‪ ،‬اذعان دارند‪ .‬ه��ر روز از تعداد‬ ‫رای‌دهندگان سفیدپوست‪ ،‬روستایی و مذهبی کاسته م ی‌شود‬ ‫و به بیانی دیگر‪ ،‬هر روز از تع داد رای‌دهندگان که به‌طور سنتی‬ ‫جمهوریخواه شمرده م ی‌شوند‪ ،‬کم م ی‌شود‪ .‬آمارها نشان داد‬ ‫که اوباما نه‌تنها بیش از ‪ ۹۰‬درصد آرای سیاهپوستان و دو سوم‬ ‫آرای شهروندان التین را به دست خواهد آورد‪ ،‬بلکه اکثریت‬ ‫آرای جوانان‪ ،‬همجن س‌گرایان و زنان را نیز از آن خود خواهد‬ ‫کرد‪ .‬همگونی کس��انی که رامنی را در تامپا نامزد انتخاباتی‬ ‫کردند‪ ،‬بس��یار جالب بود‪ ،‬به‌خصوص در ب رابر تنوعی که در‬ ‫هفته پس از آن در ب رنامه معرفی دموکرات در شارلوت شاهد آن‬ ‫بودیم‪ .‬این همگونی در اتحادیه جمهوریخواهان شاید کارآمد‬ ‫باشد‪ ،‬اما مطمئنا نم ی‌تواند در درازمدت و در سطح ملی کارایی‬ ‫داشته باشد‪ .‬برخی جمهوریخواهان بر این باورند که حزب باید‬ ‫در مورد مساله اصالحات در مهاجرت با اوباما اتمام حجت کند‬ ‫تا شهروندان التین به این حزب به‌عنوان یک نیروی متخاصم‬ ‫ننگرند‪ .‬نئومکزیکو از یک ایالت مردد به یک ایالت آبی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬ایالت آریزونا نیز شاید به‌زودی از یک ایالت قرمزبه‬ ‫یک ایالت مردد تبدیل ش��ود‪ .‬با این حال هس��تند کسانی‬ ‫که برخی مش��کالت حزب را به رای‌دهندگان رنگی ن‌پوست‬ ‫و پدیده‌ای ب��ه نام «رئی س‌جمهوری رنگی ن‌پوس��ت» ارتباط‬ ‫م ی‌دهند‪ .‬آنها عقیده دارند ح��زب به‌طور مداوم قدرت جذب‬ ‫خود را گسترش م ی‌دهد و در این بین به کسانی مانند سوزانا‬ ‫مارتینز‪ ،‬فرماندار التی��ن نئومکزیکو‪ ،‬مارکو روبیو‪ ،‬س��ناتور‬ ‫فلوریدا و تد کروز‪ ،‬س��ناتور جدید تگزاس که جملگی التین‬ ‫و جمهوریخواه هستند‪ ،‬اشاره م ی‌کنند‪ .‬پاتریک مک‌هنری‪،‬‬ ‫عضو کنگره کارولینای شمالی‪ ،‬معتقد است حزب نباید ب رای‬ ‫خوش‌آمد اقلی ت‌ها‪ ،‬اساس و اصول اولیه خود را تغییر دهد؛ آنها‬ ‫تنها باید بکوشند که این اصول را به این دسته از شهروندان‬ ‫بقبوالنند‪ .‬او در این باره م ی‌گوید‪« :‬آیا ما در حال حاضر بیشتر‬ ‫از قبل تنوع نژادی داریم؟ بله‪ ،‬آیا این پدیده به سرعت در حال‬ ‫گسترش است؟ خی ر‪ .‬ما باید سعی کنیم به جماعت مختلفی‬ ‫در سطح مملکت نزدیک شویم‪ ،‬ولی در عین حال باید به آن‬ ‫چیزهایی که معتقدیم و به خ��ود حقیق ی‌مان پایبند بمانیم‪.‬‬ ‫همین مس��اله چیزهایی که به آنها معتقدیم شاید در انتها‬ ‫مش��کالت فراوانی ب رای حزب جمهوریخواه ایجاد کند‪ .‬در‬ ‫عصر اوباما این حزب مسائلی را با هم ادغام کرده که به‌طور‬ ‫خالصه واقعی��ات را نفی م ی‌کند‪ ،‬گرم ش��دن زمین را قبول‬ ‫نم ی‌کند‪ ،‬اصرار دارد ارکان دولت‪ ،‬البته شاید جز پنتاگون‪،‬‬ ‫توانایی ایج��اد کار در جامعه را ندارن��د و قرض‌های‬ ‫مالی کش��ور را تقبیح م ی‌کند‪ ،‬در حالی که خود‬ ‫راهکارهایی را ارائه م ی‌دهد که به این قرض‌ها‬ ‫دامن خواهد زد‪ .‬برخی آتش‌افروزان این حزب‬ ‫سال گذشته به این مطلب اشاره کردند که‬ ‫با از بین بردن دولت فدرال و کاهش دادن‬ ‫مس��ئولی ت‌های آن‪ ،‬اوضاع اقتصادی‬ ‫بهتر خواهد شد‪ .‬کمی‌پی ش‌تر‪ ،‬برخی‬ ‫سران این حزب از انتشار گزارشی که‬ ‫سازمان پژوهش کنگره انجام داده‬ ‫بود که در آن به مساله عقاید مذهبی‬ ‫آزاد پرداخته شده بود‪ ،‬جلوگیری کردند‪.‬‬ ‫جان‌هانتزمن‪ ،‬فرماندار اس��بق ایالت‬ ‫یوتاه و یک اقتص��اددان محافظه‌کار‪،‬‬ ‫نگرانی خود را بابت اینکه شاید شانس‬ ‫اولی ه‌اش توسط نیروهای قدرتمند تیم‬ ‫اوباما با یک توییت کوچک از بین رفته‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪« :‬من فرضیه سیر تکامل‬ ‫را قب��ول دارم و به دانش��مندان در مورد‬ ‫مس��اله افزایش دمای زمین ب��اور دارم‪.‬‬ ‫م ی‌توانید مرا یک دیوانه خطاب کنید‪».‬‬ ‫رای‌دهندگان جمهوریخواه دقیقا همین‬ ‫کار را کردند‪ ،‬ولی آمارها بعدا نش��ان داد‬ ‫بسیاری از جمهوریخواهان عادی حتی به‬ ‫اینکه اوباما مسیحی است اعتماد ندارند و به این‬ ‫مساله که او متولد آمریکاست شک دارند؛ هرچند‬ ‫پس از آنکه اوباما اوراق تولد خود را منتش��ر کرد‪،‬‬ ‫برخی از آنها نظرشان را تغییر دادند‪g .‬‬
‫آمريكا‬ ‫شكست مرگبار‬ ‫ملاحظاتي درباره روز انتخابات و تكنولوژي راي دادن‬ ‫گلناز فخاری‬ ‫بين الملل‬ ‫کردیم‪ .‬این اصال یک شکست حقیر و پست نبود‪ ».‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بسیاری از کسانی که ب رای ستاد انتخاباتی رامنی کار‬ ‫م ی‌کردند با این نظریه مخالفند‪ ،‬چراکه مشکالت بسیاری‬ ‫در روز انتخابات روی داد‪ .‬ب رای نمونه‪ ،‬برخی لیس��ت‌هایی‬ ‫که حاوی اس��امی‌رای‌دهندگان ب��ود مطلقا ب��ا حوزه‌های‬ ‫مربوطه‌شان مطابقت نداش��تند؛ به عالوه اینکه مشکالت‬ ‫اعتباری بسیاری روی داد که باعث شد برخی از مراقبان ستاد‬ ‫رامنی نتوانند در پاره‌ای از حوزه‌ها فعالیت کنند‪ .‬در بسیاری‬ ‫از حوزه‌های روستایی‪ ،‬به علت آنتن‌دهی ضعیف تلفن‌های‬ ‫همراه‪ ،‬نیروهای رامنی نم ی‌توانس��تند اطالعات را مخابره‬ ‫کنند و در نهایت به دلیل اینکه بیش��تر مراقبان حوزه‌های‬ ‫انتخاباتی اش��خاصی مس��ن و تکنولوژی‌گریز هس��تند و‬ ‫آموزش در این زمینه بس��یار محدود بود‪ ،‬افراد نتوانستند با‬ ‫جنب ه‌های تکنیکی این سیس��تم کنار بیایند‪ .‬جان اکدال‪،‬‬ ‫یکی از مراقبان انتخابات در فلوریدا‪ ،‬درباره «ارکا» م ی‌گوید‪:‬‬ ‫«من به عنوان یک مطلع در زمینه نرم‌افزار و برنامه‌نویسی‬ ‫م ی‌گویم این اقدام تنها پول دور ریختن ب رای سیستمی‌بود‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫هنگامی‌که مدی ران مالی ستاد انتخاباتی میت رامنی‬ ‫ب رای جمع‌آوری پ��ول به بزرگترین حامیان مالی این س��تاد‬ ‫درخواست م ی‌فرس��تادند‪ ،‬کانون تمرکزشان ب رای هزینه‌ها‪،‬‬ ‫یک تکنولوژی جدید در راستای یافتن رای‌دهندگان احتمالی‬ ‫به رامنی و کشاندن آنها به پای صندوق‌های رای بود‪ .‬عالمان‬ ‫سیاسی به این‪ ،‬سیستم تبلیغاتی ش��هر به شهر و خانه به‬ ‫خانه در زمین بازی م ی‌گویند؛ در حال ی‌که تمرکز رس��انه‌ها‬ ‫بیش��تر روی س��خنران ی‌ها و مناظ رات نامزدهای انتخاباتی‬ ‫و نحوه تبلیغات آنهاس��ت‪ .‬ای��ن زمی ن‌های ب��ازی «پیروز‬ ‫انتخابات» را مشخص م ی‌کنند‪ .‬در روز سه‌شنبه‪ ،‬شش‌نوامبر‬ ‫جمهوریخواهان شکس��ت خوردند و ح��اال زمانی که حزب‬ ‫جمهوریخواه سعی در فهم و بازپرداخت این شکست سخت‬ ‫دارد‪ ،‬بیشتر تقصیرها متوجه زمین بازی است که افراد‬ ‫مطلع‪ ،‬از آن به عنوان یک «شکست مفتضحانه» یاد‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬این داستان ب ر‌م ی‌گردد به سال ‪ .۲۰۰۸‬در آن‬ ‫زمان تیم انتخاباتی رامنی سعی کرد تا ب رای مقابله با‬ ‫سیستم پیشرفته تیم اوباما که سروصدای بسیاری‬ ‫ایجاد کرده بود و نقطه هدفش رای‌‌دهندگان بودند و‬ ‫با نام مستعار «ناروال»‪ ،‬نهنگ تک‌شاخ معروف بود‪،‬‬ ‫راهی بیابد‪« .‬ناروال» به تیم اوباما این اجازه را م ی‌داد‬ ‫که رأی‌‌دهندگان مورد نیاز را به‌طور دقیق بررس��ی‬ ‫کند؛ به‌عنوان مثال آنها م ی‌توانستند با استفاده از این‬ ‫سیستم زنان مجردی که در شهرهای محافظه‌کار‬ ‫زندگی م ی‌کردند را پیدا کنند یا به خانواده‌هایی که‬ ‫فرزندان معلول دارند دسترسی یابند‪ .‬در سال ‪،۲۰۱۲‬‬ ‫تیم رامنی سیستم انتخاباتی مهیج خود را رونمایی‬ ‫کرد و بر آن نام «ارکا‪ ،‬نهنگ قاتل» نهاد‪ .‬این دو اسم‬ ‫مستعار کاملا در ب رابر هم قرار گرفتند‪ ،‬چرا‌که نهنگ‬ ‫ارکا در حقیقت قاتل اصلی ناروال‪ ،‬نهنگ تک‌ش��اخ‬ ‫است‪ .‬در این میان تنها یک مش��کل وجود داشت؛‬ ‫ارکای ش��یکاگو ب ی‌دندان از کار در‌آمد! این سیستم‬ ‫به‌طور مش��خصی با سیس��تم اوباما فرق داش��ت‪.‬‬ ‫«ارکا» به س��تاد رامنی این فرصت را م ی‌داد تا در س��اعات‬ ‫حس��اس روز انتخابات‪ ،‬رای‌دهندگان احتمالی رامنی را که‬ ‫هنوز به پای صندوق‌های رأی نیامده بودند شناسایی کند‪ .‬با‬ ‫باال آمدن اسامی‌اشخاصی که رای داده بودند‪ ،‬کامپیوترها در‬ ‫بوستون م ی‌توانستند کسانی را که رأی نداده بودند و باید به‬ ‫میزهای انتخاباتی کشانده م ی‌شدند‪ ،‬پیدا کنند‪ .‬دست‌کم به‬ ‫نظر م ی‌رسید که« ارکا» قرار است این چنین کارایی داشته‬ ‫باشد‪ .‬روز سه‌شنبه‪ ،‬بر همگان آشکار شد که استفاده از ارکا‬ ‫بیش از آنکه سودآور باش��د‪ ،‬مضر اس��ت‪ .‬یکی از مقامات‬ ‫رسمی ستاد رامنی در این‌باره م ی‌گوید‪« :‬به نظرم باید گفت‬ ‫که تمام آنچه از این سیس��تم انتظار م ی‌رفت و تمام کاری‬ ‫که سیس��تم قرار بود انجام دهد‪ ،‬با شکس��ت روبه‌رو شد‪».‬‬ ‫این مقام رس��می‪ ،‬خود ش��اهد از کار‌افتادگ��ی ارکا در طول‬ ‫انتخابات در دفتر اصلی ستاد رامنی در بوستون بود‪ .‬مقامات‬ ‫ارشد ستاد رامنی‪ ،‬این سیستم را به‌طور محرمانه‌ای پایه‌ریزی‬ ‫کرده بودند به این امید که بتوانند از آن سود رقابتی بسیاری‬ ‫ببرند‪ ،‬ولی با محدود کردن تعداد افرادی که م ی‌توانس��تند‬ ‫به «ارکا» دسترسی داشته باشند‪ ،‬س��تاد رامنی نتوانست به‬ ‫عاملین خود طرز اس��تفاده از این سیس��تم را آموزش دهد‬ ‫تا آنها بتوانند به‌طور س��ریع و کارآمد ب��ا آن کار کنند ریک‬ ‫بیسان‪ ،‬مدیر سیاس��ی س��تاد رامنی‪ ،‬در مصاحب ه‌ای گفت‪:‬‬ ‫«سیستم خیلی عالی عمل نکرد‪ ».‬او اعتراف کرد که «ارکا»‬ ‫درس��ت در صبح انتخابات از کار افتاد‪ .‬در ابتدا‪ ،‬ستاد تصور‬ ‫کرد که سیستم هک شده‪ ،‬پس نام‌های کاربری و رمزهای‬ ‫عبور ب رای ‪ ۳۴‬هزار داوطلبی که با ارکا کار م ی‌کردند مجددا‬ ‫راه‌اندازی شد‪ .‬ب ی‌سان همچنین م ی‌گوید که ارکا م ی‌توانست‬ ‫اطالعات الزم درباره ‪ ۹۱‬درصد حوزه‌ها را بدهد و چیزی حدود‬ ‫‪ 3/14‬میلیون رأی دهنده تولید کند‪ .‬او م ی‌گوید‪« :‬من در هر‬ ‫حال م ی‌توانم در چش��م ه ر‌یک از حامیان مالی ستاد خیره‬ ‫بشوم و بگویم که ما از همه منابع خود به‌طور مثبتی استفاده‬ ‫که به هی چ‌عنوان کارایی نداشت‪ ».‬اکدال نخستین بار انتقاد‬ ‫خود را از سیستم «ارکا» در صفحه «ایس آف اسپید» متعلق‬ ‫به محافظه‌کاران منتشر کرد‪ .‬برخی دیگر از مراقبان انتخابات‬ ‫که خواسته‌اند نامشان فاش نشود‪ ،‬عقایدی مشابه دارند‪ .‬روز‬ ‫سه‌ش��نبه و به محض اینکه مقامات ستاد انتخاباتی رامنی‬ ‫متوجه شدند که تکنولوژی جدیدش��ان چیزی بیش از یک‬ ‫شکست عظیم نیست‪ ،‬اوضاع به‌شدت مشوش شد‪ .‬به نقل‬ ‫از یکی از فعاالن ستاد‪ ،‬هنگام قدم زدن در اتاق اصلی ستاد‬ ‫رامنی در روز انتخابات‪ ،‬این صدای آرام دس��تگاه شمارش آرا‬ ‫نبود که شنیده م ی‌شد‪ ،‬بلکه صدای مضطرب اپ راتورهایی را‬ ‫م ی‌شنیدید که به‌طور مداوم با فعاالن در حوزه‌های مختلف‬ ‫به دلیل بروز مشکالت تکنیکی و اغتشاشات بسیار‪ ،‬کلنجار‬ ‫م ی‌رفتند‪ .‬هنگامی‌که مقامات ستاد‪ ،‬کامپیوترهای اصلی را‬ ‫در بوستون کنترل م ی‌کردند‪ ،‬به‌جای اینکه ب رای زمی ن‌های‬ ‫بازی یکس��ری متخصص بیاورند‪ ،‬پیام‌ه��ای عاجزانه‌ای از‬ ‫فعاالنی به دستشان م ی‌رس��ید‪ .‬برخی از افراد به‌حوزه‌های‬ ‫اش��تباهی رفته بودند‪ ،‬برخی دیگر تلفن‌های همراهشان به‬ ‫درستی کار نم ی‌کرد و از برخی دیگر به دلیل در دست نداشتن‬ ‫اوراق شناسایی کافی و الزم‪ ،‬ب رای ورود به حوزه‌ها ممانعت‬ ‫شده بود‪ .‬یکی از فعاالن ستاد م ی‌گوید‪« :‬واقعا که روز‪ ،‬بسیار‬ ‫غی ر‌حرفه‌ای بود‪ ».‬در ایالت‌هاییکه رقابت بیشتر بود‬ ‫یک‌سری مش��کالت دیگر ب رای زمین بازی رامنی‬ ‫بوجود آمد؛ به‌عنوان مثال‪ ،‬تیم اوبام��ا ب رای آمریکا‬ ‫دقیقا کمی پس از انتخاب��ات ‪ ۲۰۰۸‬دفاتر عملیاتی‬ ‫خود را در ایالت‌هایی مانند اوهایو راه‌اندازی کردند‪ ،‬اما‬ ‫تیم رامنی دفترهای حوزه‌ای خود را در ‪ ۲۰۱۰‬بست‪.‬‬ ‫ب ی‌سان م ی‌گوید‪« :‬ما هرگز نم ی‌توانستیم ستادی‬ ‫به بزرگی و پ ر‌جمعیتی تیم اوباما داش��ته باش��یم‪».‬‬ ‫او اضافه م ی‌کند که کمیته‌ملی حزب جمهوریخواه‬ ‫حتی موقعی که مایکل استیل‪ ،‬رئیس سابق کمیته‪،‬‬ ‫کنار رفت‪ ،‬مبالغ هنگفت��ی را مقروض بود و همین‬ ‫امر باعث شد که شرایط اضط راری بر دفاتر میدانی‬ ‫مانند دفتر اوهای��و تحمیل ش��ود‪ .‬در‌نهایت آنکه‪،‬‬ ‫جمهوریخواهان نم ی‌توانستند با سیستم پیشرفته‬ ‫تیم اوباماکه کارایی باالیی در زمینه دسترس��ی به‬ ‫اطالعات نام‌نویس��ی رای‌دهندگان ب رای انتخابات‬ ‫داش��ت و م ی‌توانس��ت ارس��ال پیام‌های خاص به‬ ‫رای‌دهندگان خاص را ب ر‌اس��اس یک فرآیند «هدف‬ ‫میکرویی» س��ازماندهی کند‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬به گفته‬ ‫استراتژیس ت‌های جمهوریخواه‪ ،‬این حزب نخستین‬ ‫بار در انتخابات س��ال ‪ ۲۰۰۴‬ب رای اس��تفاده از این سیس��تم‬ ‫پیشقدم ش��د‪ .‬با این حال آنها تنها از این داده‌ها ب رای هدف‬ ‫قرار دادن تبلیغات تلویزیونی‪ ،‬مرسوالت پستی و تماس‌هایی‬ ‫تبلیغاتی استفاده کردند‪ .‬دموکرات‌ها توانستند از این فرآیند‬ ‫ب رای بسیج نیروهای خود ب رای رفتن به در منازل رای‌دهندگان‬ ‫و هدف قرار دادن این رای‌دهندگان به‌طور مستقیم استفاده‬ ‫کنند‪ .‬ب ی‌س��ان اعتراف م ی‌کند که حزبش تالش دارد تا از‬ ‫دموکرات‌ها روش استفاده از این تکنولوژی را فرا‌گیرد‪ .‬او در‬ ‫این‌باره م ی‌گوید‪« :‬آنها از این فرآیند استفاده کاملا اساسی‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ما سعی خواهیم کرد بفهمیم آنها چگونه این کار را‬ ‫کرده‌اند»‪ .‬ب ی‌سان عقیده دارد رامنی در کل‪ ،‬رقابت انتخاباتی‬ ‫بسیار خوبی داشته است‪ ،‬ولی ستاد اوباما کارش بهتر بوده‬ ‫است‪ .‬او خاطر نشان م ی‌سازد که‪« :‬عوامل و منابعی که ما در‬ ‫دست داشتیم نشان م ی‌داد ستاد خیلی خوب گردانده شده‪.‬‬ ‫ولی ما فکر نم ی‌کردیم آرایی که این مجموعه به‌دست آورد‬ ‫به این شکل باشد‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬تايم‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‌‬ ‫ماجراي يك رئيس‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫كفاشيان مي‌رود؟‬ ‫دردسرهاي آقاي رئيس وارد مرحله جديدي مي‌شود‬ ‫‪1‬‬ ‫اين‌روزها براي علي كفاش��يان س��خت‌مي‌گذرد‪ .‬از‬ ‫س��ويي تيم ملي مقابل ازبكس��تان شكس��ت خورده تا در‬ ‫طول يك هفته فدراسيون او سه شكس��ت را تجربه كرده‬ ‫باشد‪ .‬از س��ويي ديگر خبر بازداشت مشاور او‪ ،‬تيم مديريتي‬ ‫فدراس��يون را دچار چالش‌كرده اس��ت‪ .‬آيا او از فدراسيون‬ ‫فوتبال كنار مي‌رود؟‬ ‫علی کفاشیان متولد ‪ ۱۵‬مرداد ‪ ۱۳۳۳‬در نایین و رئیس‬ ‫کنونی فدراس��یون فوتبال ایران اس��ت‪ .‬وی دارای مدرک‬ ‫کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی و فوق‌لیسانس‬ ‫تجارت بین‌الملل از دانشگاه ماستریخت است‪ .‬از مهمترین‬ ‫پس��ت‌های اجرایی وی می‌توان به مدیری��ت اداره نظارت‬ ‫ارز بانک مرکزی‪ ،‬معاون ورزش��ی و امور فدراس��یون‌های‬ ‫س��ازمان تربیت‌بدنی و دبیرکل کمیته ملی المپیک اشاره‬ ‫کرد‪ .‬کفاش��یان از قهرمانان تیم‌ملی دوومیدانی کش��ور و‬ ‫رکورددار رشته دوی ‪ ۱۱۰‬متر با مانع بوده‌است‪.‬‬ ‫کفاشیان در س��ال ‪ 55‬در بانک مرکزی استخدام شد‬ ‫‪72‬‬ ‫و کارش را ب��ا دالر ‪ 7‬تومانی در بخش ارزی ش��روع کرد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 58‬مدیر امور نظارت بر ارز ش��د‪ .‬چون در دانش��گاه‬ ‫شهیدبهشتی اقتصاد خوانده بود پست‌های مدیریتی باالیی‬ ‫به وی پیشنهاد داده شد‪ ،‬ولی کفاشیان‌ترجیح داد در طول‬ ‫دوران خدمتش همواره در بخش ارزی فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫علی کفاشیان عضو انجمن اس�لامی بود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل بچه‌های بعد از انقالب بانک مرک��زی‪ ،‬وی را به کار‬ ‫گرفتند‪ .‬البته قبل از انقالب هم افراد کارشناس��ی در بانک‬ ‫بودند که بعد از انقالب هم به کار خود ادامه دادند‪.‬‬ ‫اما علی کفاش��یان در مقطعی ک��ه در بانک مرکزی‬ ‫فعالیت داشت‪ ،‬همزمان فعالیت سیاسی هم داشت‪ .‬خودش‬ ‫می‌گوید‪« :‬زمانی ک��ه بنی‌صدر رئیس‌جمهور ش��ده بود و‬ ‫شهید رجایی نخست‌وزیر بود‪ ،‬آقایی به نام نوبری رئیس‌کل‬ ‫بانک مرکزی بود‪ .‬مرحوم نوربخش هم سرپرس��ت وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی بود‪ .‬با افزایش اختالف میان شهید‬ ‫رجایی و بنی‌صدر‪ ،‬نوب��ری هم اطالع��ات بانک مرکزی‬ ‫را به وزارت اقتصاد نمی‌داد‪ .‬م��ن اطالعات بانک مرکزی‬ ‫را به مرحوم نوربخش می‌رس��اندم و به نوعی پل ارتباطی‬ ‫بودم تا ایشان بدانند که در بانک مرکزی‪ ،‬حامیان بنی‌صدر‬ ‫چه می‌کنند‪».‬علی کفاش��یان همچنان در بخش ارزی به‬ ‫کارش ادامه داد‪ .‬او در دوره ریاس��ت مرح��وم نوربخش در‬ ‫بانک مرکزی و همچنین دوره قاس��می‌ که بعدا رئیس‌کل‬ ‫بانک مرکزی ش��د‪ ،‬با این آقایان رابطه نزدیکی داش��ت و‬ ‫چون به کار تخصصی ارز عالقه‌من��د بود‪ ،‬در همین بخش‬ ‫ماندگار شد؛ هر‌چند بعدا معاون اداری شد‪.‬دوره ریاست علی‬ ‫کفاشیان در فدراسیون دو‌و‌میدانی اما دوره درخشانی بوده‬ ‫است‪ .‬او توانست در این فدراسیون کارهای مهمی‌ صورت‬ ‫دهد و دست به ساختار‌سازی بزند‪ .‬بسیاری از اهالی ورزش‬ ‫اعتقاد دارند اگر او در فدراس��یون دوومیدانی می‌ماند و وارد‬ ‫حوزه‌های دیگر مدیریتی نمی‌شد‪ ،‬این رشته ورزشی حاال‬ ‫در بهترین جایگاه ممکن قرار داشت‪ ،‬اما کفاشیان پست‌های‬ ‫مختلف��ی را تجربه کرد و در ورزش کش��ور تجارب باالیی‬ ‫به‌دست آورد‪.‬‬ ‫سوابق ورزشی‬ ‫عضو تیم‌مل��ی دوومیدانی در رش��ته‌های ‪ ۱۱۰‬متر و‬ ‫‪۴۰۰‬متر بامانع (‪)۱۳۵۵-۱۳۵۹‬‬ ‫رکوردار رشته ‪ ۱۱۰‬متر بامانع کشور‬
‫رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران (از‬ ‫سال ‪ ۸۷‬تاکنون)علی کفاشیان اما درباره ضرورت استقالل‬ ‫در مدیری��ت اظهارنظر جالبی دارد‪« :‬اس��تقالل برای یک‬ ‫رئیس مثال رئیس‌کل بانک مرکزی امری بس��یار ضروری‬ ‫است‪ .‬مدیر نباید بله‌قربان‌گو باشد و همه مسائل بخش‌های‬ ‫مختلف را درک کند‪».‬‬ ‫با این حال بعضی‌ها اعتقاد دارن��د خودش وقتی وارد‬ ‫عرصه فوتبال شد چندان مس��تقل کار نکرد‪ .‬خیلی‌ها هنوز‬ ‫برنامه نودی که علی کفاش��یان پس از ریاس��ت دوباره در‬ ‫فدراسیون فوتبال در آن حضور یافت را فراموش نکرده‌اند‪.‬‬ ‫علی کفاشیان میهمان عادل فردوسی‌پور بود‪ .‬فردوسی‌پور‬ ‫به صورت متداوم از کفاشیان درخواست می‌کرد که توانایی‬ ‫«نه» گفتن به باال‌دستی‌های خود را داشته باشد‪.‬کفاشیان‬ ‫در پاس��خ به اتهام توصیه‌پذیری‌اش از مقامات باال‌دستی‬ ‫خود گفت‪« :‬بعضی اوقات توصیه‌های خوبی به ما می‌شود‪.‬‬ ‫ما نیز بر این باوریم که نباید به صورت انفرادی تصمیم‌گیری‬ ‫کنیم و مشورت می‌کنیم‪ ،‬اما برخی اوقات نیز طبق مقررات‬ ‫توصیه‌ها را نیز اجرا می‌کنیم‪».‬فردوسی‌پور همچنین در این‬ ‫برنامه از او درباره نحوه ورودش به فوتبال پرس��ید و با اشاره‬ ‫به س��ریال مرد هزار‌چهره که ش��خصیت اصلی این سریال‬ ‫در همه‌جا اش��تباهی بود‪ ،‬خطاب به کفاشیان گفت شما هم‬ ‫اشتباهی در فوتبال بودید؟کفاشیان در پاسخ گفت‪« :‬روزهای‬ ‫س��ختی در فوتبال داش��تم‪ .‬در ابتدای امر این پست جدید‬ ‫برای من ناآش��نا بود؛ البته هرچند من ‪ ۳۰‬س��ال در ورزش‬ ‫حضور داشتم‪ ،‬اما فوتبال فضای خاص خودش را داشت‪ .‬من‬ ‫بهترین نبودم‪ ،‬اما احس��اس می‌کنم اعضای مجمع متوجه‬ ‫شدند که من بیشتر از سایرین به درد این فوتبال می‌خورم‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫سوابق مدیریتی ورزشی‬ ‫معاون ورزش��ی و ام��ور فدراس��یون‌های س��ازمان‬ ‫تربیت‌بدنی به مدت سه سال‬ ‫رئیس شورای برون‌مرزی‬ ‫رئیس ستاد مسابقات دهه فجر‬ ‫عضو شورای راهبری ورزش‬ ‫رئیس مجامع ورزشی تمامی‌ فدراسیون‌های ورزشی‬ ‫به مدت سه سال‬ ‫رئیس س��تاد نظارت بر عملک��رد بازی‌های المپیک‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬آتن و بازی‌های آسیایی ‪ ۲۰۰۶‬قطر‬ ‫رئیس نخستین دوره مسابقات داخل سالن دوومیدانی‬ ‫آسیا در سال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫رئی��س فدراس��یون دو‌و‌میدان��ی به مدت ‪ ۱۷‬س��ال‬ ‫(از سال ‪ ۱۳۶۰‬تا ‪ ۱۳۷۰‬و از سال ‪ ۱۳۷۵‬تا ‪)۱۳۸۲‬‬ ‫سرپرس��ت فدراس��یون‌های ورزش‌ه��ای رزم��ی‪،‬‬ ‫ژیمناس��تیک‪ ،‬بولین��گ و بیلیارد‪ ،‬س��وارکاری‪ ،‬ش��طرنج‪،‬‬ ‫قایقرانی و اسکی روی آب‬ ‫دبیرکل کمیته ملی المپیک (از سال ‪ ۸۳‬تا ‪)۸۷‬‬ ‫رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیته ملی المپیک‬ ‫دبیرکل فدراسیون بازی‌های غرب آسیا‬ ‫عضو هیات اجرایی فدراس��یون همبس��تگی ورزشی‬ ‫کشورهای اسالمی‬ ‫ورزش‬ ‫عملکرد تیم‌های ملی در دوره ریاست علی کفاشیان‬ ‫از ‪ 16‬فرصت حض��ور و قهرمانی در تورنمنت‌ها برای‬ ‫تیم‌های ملی فوتبال‪ ،‬فقط س��ه موفقیت برای فدراس��یون‬ ‫فوتبال ثبت شده است؛ یعنی ‪ 19‬درصد موفقیت و ‪ 81‬درصد‬ ‫ناکامی! ناکامی‌تیم نوجوانان و حذف تیم‌ملی فوتسال؛ اینها‬ ‫آخرین اتفاقات تلخی است که در فدراسیون علی کفاشیان‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫‪ 21‬آبان ی��ک روز بد در تقویم کاری فدراس��یون علی‬ ‫کفاش��یان بود‪ :‬دو شکس��ت بد در مس��ابقات جوانان آسیا و‬ ‫جام‌جهانی فوتسال باعث حذف تیم‌های ملی جوانان ایران و‬ ‫فوتسال از گردونه مسابقات شد‪ .‬سایت گل یک‌ماه پیش و بعد‬ ‫از شکست تیم‌ملی نوجوانان در گزارشی به بررسی عملکرد‬ ‫تیم‌های ملی ایران در مس��ابقات مختلف در دوره مدیریت‬ ‫کفاشیان پرداخته بود که اکنون با این دو باخت‪ ،‬می‌توان گفت‬ ‫کلکسیون ناکامی‌های فدراسیون کفاشیان کامل شده است!‬ ‫تنها امید فدراسیون علی‌کفاشیان‪ ،‬صعود به جام‌جهانی ‪2014‬‬ ‫است تا سرپوشی بر ناکامی‌های متعدد فدراسیون او در رده‌های‬ ‫مختلف باشد‪ .‬کفاشیان و تیم مدیریتی‌اش برای رسیدن به این‬ ‫هدف‪ ،‬اختیار کاملی به کی‌روش داده‌اند و مسابقات لیگ برتر‬ ‫را به طرز عجیب و غریبی برگزار می‌کنن��د و حتی تا همین‬ ‫امروز بر حذف جام‌حذفی نیز مصمم بودند! تیم‌ملی ایران در‬ ‫مسابقات مقدماتی جام‌جهانی‪ 2010‬توفیقی نداشت و از صعود‬ ‫به این تورنمنت بزرگ بازماند‪ .‬یک ماه پس از انتخاب کفاشیان‬ ‫به‌عنوان رئیس فدراسیون‪ ،‬تیم‌ملی کار خود در این مسابقات را‬ ‫آغاز کرد و در مرحله اول از سد امارات‪ ،‬کویت و سوریه گذشت‪.‬‬ ‫در مرحله دوم ایران عملکرد مناس��بی نداشت و پس از تغییر‬ ‫سرمربی نیز نتایج تفاوت زیادی نداشت‪ .‬تیم‌ملی در حالی با‬ ‫‪ 11‬امتیاز از ‪ 8‬بازی صعود نکرد که در صورت پیروزی در بازی‬ ‫آخر مقابل کره‌جنوبی راهی جام‌جهانی می‌شد‪ .‬پس از ناکامی‬ ‫‌در راه صعود به جام‌جهانی‪ ،‬تیم‌ملی در مس��ابقات غرب آسیا‬ ‫نیز در فینال مغلوب کویت شد و از تکرار سه قهرمانی متوالی‬ ‫خود بازماند‪ .‬در مسابقات جام ملت‌های ‪ 2011‬نیز تیم‌ملی در‬ ‫مرحله یک‌چهارم نهایی و در وقت اضافی مغلوب کره‌جنوبی‬ ‫شد و از دور مس��ابقات کنار رفت‪ .‬تیم زیر ‪23‬س��ال ایران در‬ ‫بازی‌های آس��یایی ‪ 2010‬توفیقی نداش��ت و پس از سه برد‬ ‫متوالی در مرحله مقدماتی و شکست مالزی و عمان در مراحل‬ ‫حذفی‪ ،‬در نیمه‌نهایی مغلوب ژاپن شد و در بازی رده‌بندی نیز‬ ‫بازی ‪ 1-3‬برده را ‪ 3-4‬به کره‌جنوبی باخت‪ .‬امیدهای ایران‬ ‫در مرحله انتخابی المپیک ‪ 2012‬نیز پس از حذف قرقیزستان‬ ‫در مرحله اول‪ ،‬در دور دوم حذفی با آن اش��تباهات عجیب در‬ ‫بازی دادن به بازیکن ‪ 2‬اخطاره‪ ،‬در نهایت مغلوب عراق شده‬ ‫و از دور مسابقات حذف شدند‪ .‬آخرین مسابقاتی که این تیم با‬ ‫نام تیم زیر ‪ 22‬سال برگزار کرد‪ ،‬مسابقات مقدماتی قهرمانی‬ ‫آسیا بود که موفق به صعود به مرحله نهایی شد‪ .‬جوانان ایران‬ ‫در دوران مدیریت کفاشیان سه بار در مسابقات قهرمانی آسیا‬ ‫شرکت کرده‌اند که هیچ توفیقی نداش��ته‌اند‪ :‬سال ‪ 2008‬در‬ ‫عربستان و سال ‪ 2010‬در چین که در هر دو دوره در گروه خود‬ ‫سوم ش��ده و از صعود به مراحل باالتر بازماندند‪ .‬در این دوره‬ ‫نیز تیم جوانان ایران فقط یک مرحله نسبت به دو دوره قبلی‬ ‫پیشرفت داشت و در مرحله یک‌‌چهارم نهایی حذف شد‪ .‬تنها‬ ‫موفقیت فدراسیون کفاشیان‪ ،‬کسب قهرمانی نوجوانان آسیا در‬ ‫سال ‪ 2008‬در ازبکستان بود که با مربیگری علی دوستی مهر‬ ‫به‌دست آمد‪ .‬این تیم روند موفقیت‌های خود را در جام‌جهانی‬ ‫‪ 2009‬نیز ادامه داد و به جمع ‪16‬تیم برتر رسید‪ .‬نوجوانان ایران‬ ‫در سال ‪ 2010‬با مربیگری اکبر محمدی از گروه خود صعود‬ ‫نکردند و در سال ‪ 2012‬نیز در مرحله نیمه‌نهایی حذف شدند‪،‬‬ ‫هر‌چند به جام‌جهانی ‪ 2013‬راه یافتند‪ .‬فوتسال ایران در دوره‬ ‫ریاست علی کفاشیان سه بار در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت‬ ‫کرده که دو بار در سال‌های ‪ 2008‬و ‪ 2010‬قهرمان شده که‬ ‫همین نتیجه هم انتظار می‌رفت‪ ،‬اما تیم‌ملی فوتس��ال در‬ ‫سال ‪ 2012‬در آسیا سوم ش��د و از صعود به فینال بازماند‪.‬‬ ‫فوتسال ایران دو بار نیز در س��ال‌های ‪ 2008‬و ‪ 2012‬در‬ ‫جام‌جهانی حضور یافته اس��ت ک��ه در دوره قبلی به‌رغم‬ ‫بازی‌های تماش��ایی و زیبا فقط به خاط��ر تفاضل گل از‬ ‫صعود به جمع چهار تیم بازماند‪ ،‬ام��ا در این دوره نه بازی‬ ‫زیبایی ارائه داد و نه خوب نتیجه گرفت و حتی به جمع هشت‬ ‫تیم برتر هم نرسید‪.‬‬ ‫عملکرد کل�ی‪ :‬چه��ار تیم‌ملی فوتب��ال در رده‌های‬ ‫مختلف در مجموع تاکنون فرصت حض��ور و قهرمانی در‬ ‫‪17‬تورنمنت مهم را داشته‌اند که فقط یک قهرمانی نوجوانان‬ ‫آس��یا و دو حضور در جام‌جهانی نوجوانان (‪)2013 ،2009‬‬ ‫تنها موفقیت‌های فوتبال ایران در س��طح ملی بوده است‪.‬‬ ‫تنها تورنمنت باقی‌مانده ب��رای فوتبال ملی نیز جام‌جهانی‬ ‫‪ 2014‬اس��ت که امید زیادی به صعود تیم‌ملی به این جام‬ ‫می‌رود‪ .‬فوتسال ایران نیز از سه فرصت قهرمانی و دو حضور‬ ‫در جام‌جهانی‪ ،‬دو قهرمانی به‌دست آورده است و اگر حضور‬ ‫درخشان در جام‌جهانی قبلی را یک موفقیت محسوب کنیم‪،‬‬ ‫حضور در جام‌جهانی ‪ 2012‬یک شکست مطلق بود‪.‬‬ ‫ناکامی‌ها‬ ‫ی��ک جام‌جهانی و یک ج��ام ملت‌های آس��یا برای‬ ‫تیم‌ملی بزرگساالن‪ ،‬یک بازی‌های آسیایی و یک المپیک‬ ‫برای تیم‌ملی امید‪ ،‬سه جام‌جهانی و س��ه جام جوانان آسیا‬ ‫برای تیم‌ملی جوانان‪ ،‬یک جام‌جهان��ی و دو جام نوجوانان‬ ‫آسیا برای تیم‌ملی نوجوانان و یک جام آسیایی برای تیم‌ملی‬ ‫فوتسال‪.‬‬ ‫موفقیت‌ه�ا‪ :‬یک قهرمانی نوجوانان آسیا‪ ،‬دو حضور‬ ‫در جام‌جهانی نوجوانان‪ ،‬دو قهرمانی آسیایی و دو حضور در‬ ‫جام‌جهانی برای تیم‌ملی فوتسال‬ ‫نتیجه‪ :‬از ‪ 16‬فرصت حضور و قهرمانی در تورنمنت‌ها‬ ‫برای تیم‌های ملی فوتبال (مقدماتی جام‌جهانی ‪ 2014‬هنوز‬ ‫در جریان است و در این محاسبه منظور نشده است)‪ ،‬فقط‬ ‫سه موفقیت برای فدراسیون فوتبال ثبت شده است؛ یعنی‬ ‫‪ 19‬درصد موفقیت و ‪ 81‬درصد ناکامی! ‪g‬‬ ‫‪73‬‬
‫تيمور غياثي از سال‌ها همكاري با كفاشيان مي‌گويد‬ ‫كفاشيان اصال آدم ساده‌اي نيست‬ ‫‪2‬‬ ‫تیمور غیاثی یکی از بزرگان د ‌وو‌میدانی اس�ت که تجربه کارکردن با علیکفاشیان را دارد‪ .‬او خیلی خوب رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال را می‌شناسد‪ .‬اگر‌چه به نظر می‌رس�د گاهی متعصبانه از شاگرد دیرینه و دوست فعلی خود سخن‬ ‫می‌گوید‪ ،‬اما حرف‌های جالبی را درباره شخصیت علی کفاش�یان مطرح می‌کند‪ .‬متن گفت‌وگوی اختصاصی مثلث با‬ ‫تیمور غیاثی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫از علی کفاشیان بگویید‪.‬‬ ‫‪ l‬علی کفاش��یان را خوب م ی‌شناس��م؛ ورزشکار‬ ‫است و با‌شرف‪.‬‬ ‫از چه زمانی او را م ی‌شناسید؟‬ ‫‪ l‬از خیلی وقت پیش او را م ی‌شناس��م؛ از س��ال‬ ‫‪ 55‬یعنی آن زمانی که وارد دو‌و‌میدانی ش��ده بود و خوش‬ ‫م ی‌درخشید‪.‬‬ ‫شاگرد شما هم بود؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬او در مدرس��ه عالی بازرگانی تحصیل م ی‌کرد‪،‬‬ ‫مدرسه‌ای که خیلی از بزرگان ما در آنجا تربیت شدند و بعدها‬ ‫توانستند منشا خدمات زیادی باش��ند‪ .‬من در آن زمان دبیر‬ ‫فدراسیون د ‌وو‌میدانی بودم‪ .‬علیکفاشیان را به همراه ‪ 12‬نفر‬ ‫دیگر به مسابقات رومانی اعزام کردیم‪ .‬در آنجا هم عل ی‌آقا‬ ‫خوش درخشید‪ .‬در مس��ابقات بی ن‌المللی خیلی خوب کار‬ ‫م ی‌کرد و رکوردهای خوبی را به جای م ي‌گذاش��ت‪ .‬بعدها‬ ‫هم که در پس��ت‌های مختلف قرار گرفت‪ ،‬به نظرم خوب‬ ‫کارکرد‪ ،‬چه به‌عنوان رئیس فدراسیون دو‌و‌میدانی و چه در‬ ‫پس ت‌هایی که بعدا به او محول شد‪ ،‬عملکرد خوبی داشت‪.‬‬ ‫او را چطور م ی‌بینید؟ چه ویژگ ی‌هایی دارد؟‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪ l‬بیشتر از ‪ 30‬س��ال از آن روزها م ی‌گذرد‪ .‬از زمانی‬ ‫که علی کفاشیان در دو‌و‌میدانی خیلی خوب کار م ی‌کرد و‬ ‫سرعت رشد چشمگیر او حیرت خیل ی‌ها را ب رانگیخته بود‪.‬‬ ‫به نظر من علیکفاشیان مردی است که همیشه با انرژی‬ ‫مثبت با دیگران کار م ی‌کند‪ .‬من رفتارهایش را دوست دارم‬ ‫چون ش��یرین اس��ت‪ .‬او اصال فرق نکرده است‪ .‬آن سال‌ها‬ ‫دقیقا همان‌طوری بود که حاال هست؛ شوخ‌طبع و باهوش‪.‬‬ ‫‪ l‬دوران ریاس�ت علیکفاشیان در فدراسیون‬ ‫دو‌و‌میدانی چطور گذشت؟‬ ‫‪ l‬او در دو‌و‌میدانیکارهای زیادی انجام داد‪ .‬در‌واقع‬ ‫او را به این دلیل بهترین رئیس تاریخ فدراسیون د ‌وو‌میدانی‬ ‫م ی‌دانندکه وی توانست از الب ی‌های خودش به نفع ورزش‬ ‫بهره ببرد و به نظرم هر موفقیتیکه به دست م ی‌آمد‪ ،‬نتیجه‬ ‫زحمات خودش بود‪.‬‬ ‫چرا این حرف را م ی‌زنید؟‬ ‫‪ l‬چون از سن پایین وارد کار شد‪ .‬پله‌های‌ترقی را‬ ‫یکی پس از دیگری پشت سرگذاشت و در نهایت موفق شد‬ ‫در پس ت‌های مختلف خدمت کند‪.‬‬ ‫حض�ور او در فدراس�یون دو‌و‌میدان�ی تا چه حد‬ ‫موثر بود؟‬ ‫‪ l‬خیلی حضور مهمی‌داش��ت‪ .‬تاثی راتش را هنوز‬ ‫هم م ی‌توانیم ببینیم‪ .‬در دو‌و‌میدان��ی واقعا خوب کار کرد‪.‬‬ ‫توانس��ت رده‌ه��ای پای��ه را دارای اهمیت کند‪ .‬دس��ت به‬ ‫ساختار‌سازی زد‪ .‬احس��ان حدادی‪ ،‬س��جاد مرادی و خیلی‬ ‫از بهترین‌ه��ا محصول همی��ن طرز تفکر هس��تند که در‬ ‫زمان کفاشیان ش��کل گرفت‪ .‬او در حالی رئیس فدراسیون‬ ‫دو‌و‌میدانی ش��دکه خودش به‌عنوان ورزش��کار همه فراز و‬ ‫نشی ب‌های کار را پشت سر گذاشته بود‪.‬‬ ‫ش�ما خیل�ی سرس�ختانه از او دف�اع م ی‌کنید‪،‬‬ ‫درس�ت مثل ی�ک وکی�ل مداف�ع که قص�د دارد‬ ‫عی ب‌ها و اشتباهات موکل خود را پنهان کند‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ l‬شاید من را خوب نم ی‌شناس��ید که این حرف را‬ ‫م ی‌زنید‪ .‬من با عزیزترین‌های خودم هم تعارف ندارم‪ .‬خیلی‬ ‫کم علیکفاشیان را م ی‌بینم‪ .‬خدا شاهد است که یکی‪ ،‬دو‬ ‫بار در سال‌های اخیر بیشتر او را ندیدم‪.‬‬ ‫اما او در فدراس�یون فوتبال چن�دان موفق نبود‪،‬‬ ‫قبول دارید؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬او خودش این راه را انتخاب کرد‪ .‬نم ی‌توانم‬ ‫بگویم اشتباه کرد که وارد فوتبال ش��د‪ ،‬اما خدا م ی‌داند که‬ ‫هی چ‌یک از بزرگان د ‌وو‌میدانی دلشان نم ی‌خواست این اتفاق‬ ‫رخ بدهد‪ .‬همه ما دوست داشتیم کفاش��یان در فدراسیون‬ ‫دو‌ و‌میدانی بمان��د چون دوران طالی��ی دوومیدانی زمان‬ ‫او ش��کل گرفت؛ بناب راین با تجربه‌ای که کفاشیان داشت‪،‬‬ ‫خیلی بیش��تر از اینها م ی‌توانس��ت دو‌و‌میدانی کشورمان‬ ‫را رونق ببخشد‪.‬‬ ‫به نظر شما بهتر نبود کفاش�یان در فدراسیون‬ ‫دو‌و‌میدانی بماند و وارد عرصه فوتبال نشود؟‬ ‫‪ l‬نم ی‌دانم‪ .‬الب��د مصلحت این بود‪ .‬بهتر اس��ت‬ ‫خودش به این س��وال‌ها جواب بدهد‪ ،‬ام��ا خدا م ی‌داند من‬ ‫آرزویم ماندن کفاشیان در فدراسیون دو‌و‌میدانی بود‪.‬‬ ‫البته انتخاب ش�دن کفاش�یان هم در دوره اول‬ ‫انتخابات‌ب ی‌حرف و حدیث نبود‪.‬‬ ‫‪ l‬کفاشیان چهره‌ای ورزشی بود که وارد انتخابات‬ ‫ریاست فدراسیون فوتبال شد‪ .‬در این دوره هم انتخاب شد‪،‬‬ ‫اما این اتفاق ساده‌ای نبود‪ .‬انتخاب شدن کفاشیان به‌عنوان‬ ‫رئیس فدراسیون فوتبال در آن س��ال در حالی رخ داد که او‬ ‫رقبای سرسختی را کنار زد‪.‬‬ ‫تيمور غياثي از‬ ‫سال‌ها همكاري با‬ ‫علي‌كفاشيانمي‌گويد‬ ‫اما تک‌کاندیدایی بود که وارد مجمع ش�د و رای‬ ‫آورد‪ ،‬این‌طور نیست؟‬ ‫‪ l‬م��ن واقعا نم ی‌خواه��م از کفاش��یان به صورت‬ ‫کورکورانه دفاع کنم‪ .‬حرف شما را قبول دارم‪.‬‬ ‫بگذری�م‪ .‬از رابط�ه خودتان ب�ا علی کفاش�یان‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫‪ l‬اوایل اصال با هم خوب نبودیم‪.‬‬ ‫جدا؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬س��ایه‌اش را با تی��ر م ی‌زدم‪ .‬ج��وان بود‪ ،‬اما‬ ‫اصال خودش را نم ی‌باخت‪ .‬جس��ور بود و همین جس��ارت‬ ‫باعث شد تغیی رات خیلی خوبی را در حوزه تحت مدیریتش‬ ‫اعمال کند‪.‬‬ ‫پس رابطه‌تان تیره و تار بود‪.‬‬ ‫‪( l‬م ی‌خن��دد) بله‪ ،‬اص�لا رابطه خوبی نداش��تیم‪.‬‬ ‫در س��ال‪ 62‬آمد و من بالفاصله فدراس��یون را ترک کردم؛‬ ‫البته به هی چ‌وجه فدراس��یون را ارث پدری‌ام نم ی‌دانستم و‬ ‫به‌همین دلیل وقتی از فدراسیون جدا شدم علیه هیچ‌کس‬ ‫موضع‌گیری نکردم‪.‬‬ ‫ی گرفتید؟‬ ‫چرا چنین تصمیم ‌‬ ‫‪ l‬من خیلی غرور داشتم‪ .‬نم ی‌توانستم قبولکنم‬ ‫که یک جوان بیاید و همه‌کاره شود‪ .‬اوایل اصال خوشبین‬ ‫نبودم‪.‬‬ ‫به چه چیزی خوشبین نبودید؟‬ ‫‪ l‬به اینکه کفاشیان موفق ش��ود‪ ،‬اما بعدا به مرور‬ ‫کارهایکفاشیان را زیر نظر گرفتم‪ .‬واقعا اطمینان پیدا کردم‬ ‫که او ب رای مقاصد شخصی وارد فدراسیون نشده است؛ بلکه‬ ‫آمده تا تالش کند و تغیی راتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫وقتی رئیس فدراسیون دو‌و‌میدانی شد‪ ،‬با شما‬ ‫صحبتی نکرد؟‬ ‫‪ l‬به من گفت از شما م ی‌خواهم درکنار ما باشید و‬ ‫با ما همکاری کنید‪.‬‬ ‫شما هم البد دلخور شدید‪ ،‬درست است؟‬ ‫‪( l‬م ی‌خندد) دقیقا‪ ،‬مغرور بودم‪ .‬به او گفتم که زود‬ ‫است ب رای شما که به من بگویید همکار‪.‬‬ ‫بعد از آن ب ه‌طور کلی قطع رابطه کردید؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬جدایی من از فدراسیون دو سال بیشتر طول‬ ‫نکشید‪ .‬سال ‪ 64‬برگشتم‪ .‬دو سال از فدراسیون و کفاشیان‬
‫او در مصاحبه‌هایش خوب نیست‬ ‫فاصله گرفتم‪ ،‬اما انصافا او آن قدر بزرگوارانه با من صحبت‬ ‫کرد که باالخره متقاعد شدم به فدراسیون برگردم‪.‬‬ ‫تحت چه عنوانی؟‬ ‫‪ l‬مشاور عالی فدراسیون دو‌و‌میدانی‪.‬‬ ‫در نقد و بررسي آقاي رئيس‬ ‫فقط با همین سمت در کنار او کار کردید؟‬ ‫‪ l‬بعدها من را به‌عنوان مرب��ی در تیم‌ملی به کار‬ ‫گرفت‪ .‬من هم چون م ی‌شناختمش با جان و دل ب رایش کار‬ ‫کردم‪ .‬او هم انصافا سعی م ی‌کرد همه امکانات را در اختیار‬ ‫ما قرار دهد و اردوهای تدارکاتی خوبی ب رای ما فراهم کرد‪.‬‬ ‫رابطه‌اش با شما در آن مقطع چطور بود؟‬ ‫‪ l‬هیچ‌وقت به من دستور نداد‪ ،‬هی چ‌وقت‪ .‬با من و‬ ‫بقیه اعضای فدراسیون دو‌ومیدانی خوب رفتار م ی‌کرد‪.‬‬ ‫در اين سالها کفاشیان تغییری نکرده است؟‬ ‫‪ l‬او هم��ان موقع هم همی ن‌طور ش��وخ‌طبع بود‪.‬‬ ‫چه اش��کالی دارد؟ چرا فکر م ی‌کنیم مدیری که اخم کند و‬ ‫بد‌اخالق باشد‪ ،‬مدیر خوبی است و او که لبخند به لب دارد‪،‬‬ ‫مدیر بدی است‪.‬‬ ‫این حرف‌ها درست نیست‪ .‬علیکفاشیان همین است‬ ‫که م ی‌بینید‪ .‬هیچ‌وقت هم خودش را عوض نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫همیشه با ش��رافت کارکرده و س��عی کرده در همه شرایط‬ ‫خونسردی‌اش را حفظ کند‪.‬‬ ‫اما او یک مدیر فوتبالی نبود؛ فوتبال مدیر خاص‬ ‫خودش را م ی‌خواهد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬من ه��م نم ی‌گویم او یک مدی��ر فوتبالی‬ ‫است‪ ،‬اما مدیر ورزشی که هست‪.‬‬ ‫اما هنوز هم بعض ی‌ها معتقدند کفاش�یان نباید‬ ‫وارد فوتبال م ی‌شد؛ نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬خب به من ثابت شد که او خوب کار م ی‌کند‪ .‬بر‬ ‫سر تمرین تیم‌های ملی حضور پیدا م ی‌کرد و به‌طور مرتب‬ ‫به استان‌ها سرکشی م ی‌کرد و از مشکالتشان با‌خبر م ی‌شد‪.‬‬ ‫آمار رکوردهای گذشته در فدراسیونی شکسته شدکه ریاست‬ ‫آن را علی کفاشیان بر عهده داشت‪.‬‬ ‫آخرین بار چه زمانی با یکدیگر مالقالت داشتید؟‬ ‫‪ l‬آخرین بار همین چند وقت پیش او را دیدم‪ .‬او را‬ ‫دعوت کردیم که به مجمع انتخاب��ات دو‌و‌میدانی بیاید‪ ،‬او‬ ‫هم آمد‪.‬‬ ‫حرف خاصی از فوتبال نزد‪ ،‬گالی ه‌ای یا حرفی؟‬ ‫‪ l‬حالش را پرس��یدم‪ .‬خیلی دلش پر بود‪ .‬گفت در‬ ‫فوتبال خیلی اذیت ش��دم‪ .‬بعض ی‌ها واقعا اذیت م ی‌کنند‪،‬‬ ‫پرتوقع هس��تند و در عین حال اج��ازه نم ی‌دهند با آرامش‬ ‫کارها پیش برود‪.‬‬ ‫آقای غیاثی! اما قب�ول داریدکمی هم متعصبانه‬ ‫درباره کفاشیان حرف م ی‌زنید؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬علی کفاش��یان اج��ازه نداد آن زم��ان من با‬ ‫تیم‌ملی به المپیک بروم‪ .‬به‌طور حتم اگر قرار بود شخصی‬ ‫به او و شخصیتش نگاه کنم باید االن منتقد او م ی‌شدم‪ ،‬اما‬ ‫من این‌طور قضاوت نم ی‌کنم‪ .‬معتقدم او همیشه با وجدان‬ ‫کارکرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬کفاشیان چه ویژگی داردکه برای شما تا این‬ ‫حد جالب است؟‬ ‫او اصال آدم ساده‌ای نیست‪ .‬بسیار آدم با‌هوشی است و‬ ‫بلد است با ه ر‌کسی عین خودش رفتارکند‪ .‬تخصص او هم‬ ‫در پیچاندن اس��ت؛ البته پیچاندن آدم‌هایی که قصد دارند‬ ‫او را بپیچانند‪g .‬‬ ‫ورزش‬ ‫برگردیم ب�ه دو‌و‌میدانی؛ چرا موافق�ت کردید با‬ ‫او کار کنید؟‬ ‫‪3‬‬ ‫وقتی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال شد‪ ،‬هیچ‬ ‫شناختی از فضای فوتبال نداش��ت‪ .‬زمان زیادی گذشت تا او‬ ‫نسبت به این فضای متفاوت‪ ،‬ش��ناخت پیدا کرده و به‌تدریج‬ ‫پخته‌تر عمل کند‪ .‬خب من درکنار علی دایی کار م ی‌کردم‪.‬‬ ‫ما خیلی با کفاش��یان در ارتباط نبودیم‪ .‬بیشتر با مهدی تاج‬ ‫ارتباط داشتیم‪ .‬فکر م ی‌کنم یکی از کارهای کفاشیان‪ ،‬همین‬ ‫تقسیم وظایف بود‪ .‬در مورد تیم‌ملی هم کارها را به مهدی تاج‬ ‫سپرده بود‪ .‬ش��اید به همین دلیل است که در سال‌های اخیر‬ ‫به‌نظر م ی‌رسد این تقسیم کار گاهی کار دست کفاشیان داده‬ ‫و بعض ی‌ها از جمله خود من اعتقاد داریم فدراسیون کفاشیان‬ ‫چند‌‌چهره‌ای است‪ .‬چون کفاشیان شیوه مدیریتی خاصی دارد‬ ‫و همین شیوه باعث م ی‌شود بعض ی‌ها بیش از پیش احساس‬ ‫استقالل داشته باشند‪.‬اما مایلم قبل از اینکه نقطه ضع ف‌های‬ ‫کفاشیان و شیوه مدیریت ی‌اش را بگویم‪ ،‬درباره نقاط مثبت او‬ ‫و فدراسیونش صحبت کنم‪.‬‬ ‫اول‪ :‬ب رای اولی ن‌بار در فدراسیون فوتبال بود که تقویم‬ ‫ساالنه لیگ برتر به باشگاه‌ها اعالم م ی‌شد‪ .‬البته در دوره‌های‬ ‫قبل هم ای��ن تقویم وجود داش��ت‪ ،‬اما آن‌قدر دس��تخوش‬ ‫تغییر م ی‌ش��د که فدراس��یون فوتبال‌ترجیحا برنامه را نزد‬ ‫خود نگه‌م ی‌داشت و در اختیار باش��گاه‌ها قرار نم ی‌داد‪ .‬شاید‬ ‫عده‌ای بگویند همین حاال هم لیگ ب رتر دستخوش تغیی راتی‬ ‫م ی‌شود‪ ،‬اما من باتوجه به دوره‌های قبل در این مورد پیشرفت‬ ‫محسوسی م ی‌بینم‪ .‬هر چند عزیز محمدی‪ ،‬رئیس پیشین‬ ‫سازمان لیگ در این پیش��رفت نقش مهمی‌داشت‪ .‬باز هم‬ ‫شاید عده‌ای بگویند در فوتبال آلمان ‪ 50‬سال است که ب رنامه‬ ‫و تقویم ساالنه اعالم م ی‌ش��ود‪ ،‬اما توجه داشته باشیم که در‬ ‫فوتبال ما گاهی ب رای برگزاری برخی بازی‌ها باید با چند نهاد‬ ‫دولتی هماهنگ ی‌هایی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬کفاشیان در سال‌های اخیر سعی کرده به رده‌های‬ ‫پایه اهمیت بدهد‪ .‬اتفاقات بزرگی ب رای تیم‌های رده‌های پایه‬ ‫ما رخ داده و قهرمان ی‌های��ی نصیب نوجوان��ان و جوانان ما‬ ‫شده که نم ی‌توان نس��بت به آنها‌ب ی‌تفاوت بود‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫اتفاقی که ب رای رده‌ه��ای پایه ما رخ داده این اس��ت که آنها‬ ‫ب ر‌خالف دوره‌های قبل مورد توجه قرار م ی‌گیرند‪ .‬ب رای آنها‬ ‫ب رنامه‌های مدون در نظر گرفته شده و انجام بیش از ‪ 20‬بازی‬ ‫بی ن‌المللی در برنامه‌شان گنجانده م ی‌ش��ود‪ .‬خب‪ ،‬این آمار‬ ‫خیلی خوبی اس��ت؛ ه ر‌چند به تیم امید که م ی‌رسیم دوباره‬ ‫انتقادهایی متوجه فدراس��یون فوتبال م ی‌ش��ود که به نظر‬ ‫من چندان منطقی نیس��ت‪ .‬ب رای این حرف هم دلیل دارم؛‬ ‫تیم امید هی چ‌وقت تکلیف روشنی نداشته است‪ ،‬نه در دوره‬ ‫ریاست کفاشیان و نه در هیچ دوره دیگری‪ .‬این تیم همواره در‬ ‫تعلیق بوده است‪ .‬فدراسیون م ی‌خواهد مسئولیت این تیم و‬ ‫حمایت آن را بر عهده بگیرد‪ ،‬در حالی که کمیته ملی المپیک‬ ‫هم رقیبی سرس��خت ب رای فدراس��یون محسوب م ی‌شود‪.‬‬ ‫جالب اینکه کمیته ملی المپیک در سال‌های اخیر نشان داده‬ ‫همواره به مربیان تیم امید نگاه سلیقه‌ای داشته‪ .‬از هر مربی‬ ‫که خوشش آمده حمایت کرده و نسبت به مربی که دوستش‬ ‫نداش��ته همواره سیاس��ت منفی در پیش گرفته است‪ .‬این‬ ‫مشکل کمی نیست و از این گذشته بحث سربازی بازیکنان‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪ l‬اگر این‌طور اس��ت چرا همی��ن فوتبال ی‌ها از او‬ ‫حمایت کردند؟ مگر عابدینی نبود که در مجمع به‌شدت از‬ ‫کفاشیان دفاع کرد؟ مگر مجمع فوتبال از آدم‌های بیرون از‬ ‫رشته فوتبال تشکیل شده است؟ آنها به کفاشیان رای دادند‬ ‫و دوباره پای او ایستادند‪ .‬اگرکاربلد نبود چرا او را نگه‌داشتند؟‬ ‫هومن افاضلی‪ /‬مربی فوتبال‬ ‫تیم امید و ممنوع‌الخروج بودن آنها نیز همواره مشکل دیگری‬ ‫بوده که باعث شده تیم امید نتواند بازی‌های تدارکاتی خوبی‬ ‫ب رای خود ترتیب دهد‪ .‬بناب رای��ن در این مورد به‌خصوص هم‬ ‫نم ی‌توان کفاشیان را خیلی مقصر دانست؛ ه ر‌چند ناکامی‬ ‫‌تیم امید در دوره ریاست او ثبت شده و این واقعیت را نم ی‌شود‬ ‫ندید‪ .‬با این حال اینکه او مثال در مورد اکبر محمدی به انتقاد‬ ‫شدید رسانه‌ها و برخی کارشناس��ان اعتنایی نکرد و تصمیم‬ ‫گرفت یک مربی جوان با ایده‌های نو را مورد حمایت قرار دهد‪،‬‬ ‫کار ویژه‌ای بود‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬کفاشیان به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در‬ ‫بحث ساختارس��ازی عملکرد خوبی داشته است‪ .‬در مقطعی‬ ‫صفای ی‌فراهانی کمپ تیم‌های ملی را س��اخت‪ .‬خب قبل از‬ ‫آن ما کمپی نداشتیم و به همین دلیل همان خوابگاهی که‬ ‫تختخواب‌های آهنی داشت هم ب رای ما نعمت بزرگی بود‪ ،‬اما‬ ‫تجهیز این کمپ که حاال واقعا استانداردهای یک هتل را دارد‪،‬‬ ‫یکی دیگر از کارهای خوب فدراسیون بود‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬س��ازماندهی مدارس فوتبال‪ ،‬یک��ی دیگر از‬ ‫کارهای خوب فدراسیون فوتبال بود؛ ه ر‌چند هنوز مشکالتی‬ ‫در مدارس فوتبال وجود دارد اما فدراسیون فوتبال و شخص‬ ‫کفاشیان حساسیت باالیی در این خصوص نشان داد‪ .‬مردم‬ ‫به جایی رسیده بودند که واقعا بچه‌های خودشان را به مدارس‬ ‫فوتبال نم ی‌فرستادند‪ .‬آنها دغدغه‌های خاصی داشتند اما در‬ ‫یکی دو س��ال اخیر مدارس فوتبال سازماندهی شد و به‌طور‬ ‫مرتب به آنها نظارت م ی‌ش��ود‪ .‬این باعث خواهد شد اعتماد‬ ‫مردم دوباره به فدراسیون جلب شود‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬فدراس��یون فوتبال در م��ورد آکادمی‌فوتبال‬ ‫به‌عنوان مرکز پژوهشی و علمی‌و همچنین در مورد بخش‬ ‫پزشکی ورزش��ی فعالی ت‌های خوبی داشته اس��ت و این دو‬ ‫بخش را به خوبی و در حد اس��تاندارد تجهیزکرده است‪ .‬این‬ ‫چند مورد و برخی دیگر از کارهاییکه در دوره ریاست کفاشیان‬ ‫در فدراسیون فوتبال انجام ش��ده در واقع کارهای ساختاری‬ ‫است که کمتر به چش��م م ی‌آید‪ .‬ساختارس��ازی در فوتبال‬ ‫ای ران همیشه کمتر به چشم م ی‌آید‪ .‬فدراسیون فوتبال هم‬ ‫هی چ‌وقت نتوانس��ته این فعالی ت‌ها را به خوبی معرفی کند‬ ‫و درباره‌شان مانور بدهد‪.‬اما در دوره ریاست کفاشیان ما نقطه‬ ‫ی داشته‌ایم و اتفاقات عجیب‬ ‫ضع ف‌هایی هم داشته‌ایم‪ .‬ناکام ‌‬ ‫هم دیده‌ایم‪ .‬به نظرم یکی از اصل ی‌ترین مشکالت کفاشیان‬ ‫این اس��ت که نوع مدیریت او در فدراسیون به تناقض‌گویی‬ ‫یزند‪ .‬ما در فدراس��یون چند‌صدایی را شاهد هستیم؛‬ ‫دامن م ‌‬ ‫یزند و این اصال در‬ ‫انگار هر فردی ب رای خودش یک س��از م ‌‬ ‫شان فدراسیون فوتبال نیست‪ .‬نکته دیگریکه به نظرم یکی‬ ‫از ضع ف‌های فدراسیون کفاشیان اس��ت به نبود بازی‌های‬ ‫تدارکاتی بزرگ برم ی‌گردد‪ .‬ما جز بازی ب��ا برزیل بازی بزرگ‬ ‫دیگری ب رای تیم‌ملی نداشتیم؛ ه ر‌چند این مشکل هم تنها‬ ‫به دوره ریاست کفاشیان مربوط نم ی‌شود‪ .‬همواره این معضل‬ ‫در فوتبال ما وجود داش��ته که تیم‌ملی بازی‌های دوس��تانه‬ ‫بزرگی نداش��ته اس��ت‪ ،‬اما موردی وجود داردکه به خود علی‬ ‫کفاشیان برم ی‌گردد‪ .‬او از فضای دیگری وارد فوتبال شد‪.‬کارش‬ ‫د‌وو‌می دانی بوده است نه فوتبال؛ به همین دلیلگاهی به دلیل‬ ‫روحیه غی ر‌مدیریتی که دارد حرف‌هایی را در مصاحب ه‌هایش‬ ‫مطرح م ی‌کند که درس��ت به نظر نم ی‌رس��د یا دس��ت‌کم‬ ‫حاش��ی ه‌های فراوانی را به وجود م ی‌آورد؛ البته او حاال نسبت‬ ‫به گذش��ته بهتر عمل م ی‌کند‪ ،‬اما به نظرم کفاشیان جلوی‬ ‫دوربین اصال عملکرد خوبی نداشته و در مصاحب ه‌هایش هم‬ ‫حرف‌هایی زده که مشکل‌ساز بوده است‪g .‬‬ ‫‪75‬‬
‫ورزش‬ ‫جاي پدرم بودم هميشه لبخند نمي‌زدم‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪4‬‬ ‫گفت‌وگويي صريح با فرزند علي كفاشيان درباره پدرش‬ ‫صدای احسان کفاش�یان را که م ی‌ش�نوید برای چند لحظه احساس م ی‌کنید علی کفاش�یان است که سخن‬ ‫م ی‌گوید‪ ،‬اما تفاوت‌هایی نیز میان پدر و پس�ر وجود دارد‪ .‬تفاوت‌هایی که البته طبیعی اس�ت‪ .‬گفت‌وگو با احس�ان‬ ‫کفاشیان‪ ،‬پسر رئیس فدراس�یون فوتبال از این حیث جذاب اس�ت که هر دو نفر به صورت حرفه‌ای ورزش را دنبال‬ ‫کرده‌اند‪ .‬احسان کفاشیان ب ه‌عنوان مربی در رشته د ‌وو‌میدانی فعالیت م ی‌کند و البته در مواردی خاص منتقد پدر نیز‬ ‫به حساب م ی‌آید‪ ،‬اما ه ر‌چه هست احسان نیز درست مثل علی کفاشیان خوش‌برخورد و شیرین‌زبان است؛ هر چند‬ ‫این خوش رفتاری برای پدر او ال اقل در فوتبال نه‌تنها امتیازی محسوب نشده‪ ،‬بلکه سخت مورد انتقاد هم قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬با احسان کفاشیان ه م‌صحبت شدیم‪ .‬سعی کردیم با او درباره پدرش حرف بزنیم نه رئیس فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫اما احسان کفاشیان آنقدر اخبار و اتفاقات ورزش را خوب رصد م ی‌کند که عالقه‌مند شدیم با او درباره برخی ضع ف‌ها‬ ‫و قوت‌های رئیس فدراسیون فوتبال هم حرف بزنیم‪ .‬گاهی پاسخ‌ها طوری داده م ی‌شد که احساس م ی‌کردی پسر‬ ‫وکی ل‌مدافع پدر است که البته حتی اگر این شائبه واقعیت داشته باشد باز هم احساس احسان قابل درک است‪ .‬متن‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی مثلث با پسر علی کفاشیان را م ی‌خوانید‪.‬‬ ‫از خودتان شروع کنیم یا از همین شروع مصاحبه‬ ‫درباره علی کفاشیان بپرسیم؟‬ ‫‪ l‬ب رای من فرق��ی نم ی‌کند؛ ه ر‌طور ک��ه خودتان‬ ‫راحتید‪.‬‬ ‫شما هم انعطاف‌پذیر هستید‪ ،‬درست مثل پدرتان‪.‬‬ ‫‪( l‬م ی‌خندد) بله‪ ،‬همی ن‌طور است‪.‬‬ ‫خب در حال حاضر کجا هستید؟‬ ‫‪ l‬من مربیگری تیم دو‌و‌میدانی نوجوانان نفت را بر‬ ‫عهده دارم‪ .‬خدا را شکر وضعیت خوبی داریم‪ .‬همان‌طور که‬ ‫م ی‌دانید نفت یکی از تیم‌های قدرتمند دو‌و‌میدانی است و‬ ‫من از اینکه در خدمت نوجوانانی مستعد هستم‪ ،‬خوشحالم‪.‬‬ ‫از چه زمانی وارد د ‌وو‌میدانی شدید؟‬ ‫‪ l‬از س��ال ‪ 80‬ب��ود‪ .‬من‪ ،‬احس��ان حدادی و س��ایر‬ ‫مل ی‌پوش��ان به اردوهای خارجی م ی‌رفتیم و سخت تالش‬ ‫م ی‌کردیم‪ .‬چندین اردوی خوب داش��تیم که همه‌شان ب رای‬ ‫من خاط راتی ش��یرین اس��ت و من خیلی تجربه‌ه��ا از آن‬ ‫‪76‬‬ ‫اردوها به‌دس��ت آوردم؛ ضمن اینکه در آن سال‌ها كه پدرم‬ ‫رئیس فدراسیون دو‌و‌میدانی بود با آوردن مربیان خارجی از‬ ‫کشورهای صاحب‌نام رشته د ‌وو‌میدانی توانست رونق خوبی‬ ‫به این رشته ورزش��ی بدهد‪ .‬خیلی از رکوردها در همان زمان‬ ‫شکسته شد و روزهای پ ر‌افتخاری ب رای د ‌وو‌می دانی رقم خورد‪.‬‬ ‫شما در چه رشته‌هایی فعال بودید؟‬ ‫‪ l‬در رش��ته‌های مختلفی از د ‌وو‌میدانی فعال بودم‪.‬‬ ‫تقریبا در سه رشته هم کار کرده‌ام‪ .‬من از ‪ 17‬سالگی وارد این‬ ‫رش��ته ش��دم‪ .‬خب خیلی عالقه‌مند بودم‪ .‬حض��ور پدرم که‬ ‫خودش قهرمان د ‌وو‌میدانی بود ه��م خیلی به من دلگرمی‬ ‫‌م ی‌داد‪ .‬از طرفی خودم هم خیلی دوست داشتم بتوانم سال‌ها‬ ‫به‌طور حرفه‌ای کار کنم‪.‬‬ ‫توانستید؟‬ ‫‪ l‬نه‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫‪ l‬چون به مرز ‪ 30‬سالگی که رسیدم احساس کردم‬ ‫نم ی‌توانم همچنان به‌طور حرفه‌ای کار کنم‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫تصمیم گرفت��م کناره‌گیری کنم‪ ،‬اما همچنان این رش��ته را‬ ‫دوست داش��تم‪ .‬به همین دلیل تالش کردم به‌عنوان مربی‬ ‫کارم را در د ‌وو‌می دانی ادامه بدهم‪ .‬در حال حاضر هم ما یکی از‬ ‫بهترین تیم‌های لیگ هستیم‪.‬‬ ‫شما گفتید پدرتان موفق شد د ‌وو‌میدانی را رونق‬ ‫تازه‌ای ببخشد؛ چرا چنین ادعایی را مطرح کردید؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬پدرم با تجربه خیلی خوبی وارد فدراسیون‬ ‫شد‪ .‬در فدراس��یون د ‌وو‌میدانی خیلی زود و به بهترین شکل‬ ‫ممکن موفق ش��د کارها را با افرادی که ب��ا او کار م ی‌کردند‬ ‫هماهنگ کند‪ .‬او تقسیم وظایف کرد‪ .‬حقوق ورزشکاران این‬ ‫رشته در دوره ریاست پدرم در فدراسیون خوب و قابل توجه بود‪.‬‬ ‫اردوهای خارجی به‌طور مرتب برگزار م ی‌شد‪ .‬مربیان خوب و‬ ‫مطرحی وارد کشورمان شدند‪.‬‬ ‫علی کفاشیان در فدراس�یون دو‌و‌میدانی موفق‬ ‫بود‪ ،‬در فدراسیون فوتبال چطور؟‬ ‫‪ l‬اج��ازه بدهی��د من قض��اوت نکنم‪ ،‬چ��ون علی‬ ‫کفاشیان پدر من اس��ت‪ .‬نم ی‌خواهم این شائبه پیش بیاید‬ ‫که من جانب دارانه درباره پدرم حرف زده‌ام‪.‬‬ ‫اما از شواهد و قرائن پیداست مدافع خوبی برای‬ ‫پدر هستید‪.‬‬ ‫‪( l‬م ی‌خندد) من یک ورزشکار حرفه‌ای هستم‪ .‬واقعا‬ ‫تنها چیزی که باعث م ی‌شود ورزش ما پیشرفتی نداشته باشد‪،‬‬ ‫حاشی ه‌هاست‪ .‬حاشی ه‌ها هم که خودتان بهتر م ی‌دانید خیلی‬ ‫زود و به سرعت منتشر م ی‌شود‪.‬‬ ‫قبول دارید فوتبال پر از حاشیه است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همین طور است‪.‬‬ ‫و این را هم قبول دارید که پدر شما روحیه خشنی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫بنابراین بهتر نب�ود علی کفاش�یان وارد فوتبال‬ ‫نم ی‌شد؟‬ ‫‪ l‬ه ر‌کس��ی ب رای خودش م ی‌تواند تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫به‌طور حتم پدرم ب رای تصمیم خود دالیلی داشته‪ ،‬اما این را‬ ‫قبول دارم فوتبال ما پر از حاشیه است‪ .‬هر اتفاقی که در سطح‬
‫فوتبال كه ملی رخ بدهد‪ ،‬یقه رئیس فدراسیون را م ی‌گیرند؛‬ ‫ه ر‌چند من این سیستم ارزشیابی را قبول ندارم‪.‬‬ ‫چطور؟ بیشتر توضیح م ی‌دهید؟‬ ‫‪ l‬وقتی قرار است سیس��تم حرف بزند‪ ،‬بناب راین ما‬ ‫حق نداریم در قضاوت‌های خودمان همه تقصیرها را به گردن‬ ‫یک نفر بیندازیم‪ .‬متاس��فانه در فوتبال ما این معضل وجود‬ ‫دارد‪ .‬به محض اینکه مش��کلی پیش م ی‌آید همه م ی‌آیند‬ ‫یقه پدر من را م ی‌گیرند‪ .‬این درس��ت نیس��ت‪ .‬چون من به‬ ‫خوبی م ی‌دانم پدرم همواره با سیستم کار کرده است‪ .‬سیستم‬ ‫یعنی اینکه ب رای ه ر‌کس وظایفی تعیین شده‪ .‬هرفردی در‬ ‫مجموعه تحت مدیریت پدرم وظیف��ه‌ای دارد‪ .‬باید کارش را‬ ‫درست انجام بدهد‪ ،‬اما به هر دلیل در مواقعی که کوچکترین‬ ‫کوتاهی صورت م ی‌گیرد‪ ،‬رس��انه‌ها تیغ تیز انتقاد را متوجه‬ ‫پدرم م ی‌کنند‪.‬‬ ‫اما گاهی هم آقای کفاش�یان از پاسخگویی فرار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ l‬واقعا این را قبول ندارم‪ .‬من قصد ندارم متعصبانه‬ ‫حرف بزنم‪ ،‬ام��ا باید بگویم پدرم همواره با رس��انه‌ها و مردم‬ ‫صداقت داش��ته اس��ت؛ از انتقاد فراری نبوده و هر وقت که‬ ‫اشتباهی مرتکب شده‪ ،‬خالصانه اشتباهش را پذیرفته است‪.‬‬ ‫شما خیلی فوتبالی هستید انگار!‬ ‫‪( l‬م ی‌خندد) من بیشتر از اینکه فوتبالی باشم سعی‬ ‫م ی‌کنم یک ورزشکار حرفه‌ای باشم‪.‬‬ ‫فوتبالی هستید یا نه؟‬ ‫‪ l‬شدید‪ .‬فوتبال را دوست دارم و پیگیری م ی‌کنم‪.‬‬ ‫شما پرسپولیسی هستید یا استقاللی؟‬ ‫‪ l‬من استقاللی هستم‪.‬‬ ‫علی کفاشیان چطور؟‬ ‫‪ l‬زیر پایم را م ی‌کشید؟ (م ی‌خندد)‬ ‫ن�ه‪ ،‬واقع�ا یک س�وال اس�ت‪ .‬عل�ی کفاش�یان‬ ‫استقاللی است یا پرسپولیسی؟‬ ‫‪ l‬هم اس��تقالل را دوس��ت دارد‪ ،‬هم پرسپولیس را‪.‬‬ ‫یعنی دوست دارد هر دو تیم موفق باشند‪ .‬تعصب پدرم بیشتر‬ ‫درباره تیم‌ملی است که البته امیدوارم بتوانیم به جام‌جهانی‬ ‫صعود کنیم‪.‬‬ ‫بقیه اعضای خانواده چطور؟‬ ‫‪ l‬بقیه ه��م همی ن‌ط��ور‪ .‬فق��ط من هس��تم که‬ ‫استقالل ی‌ام‪.‬‬ ‫‪ l‬نم ی‌ترس�ید از اینک�ه ت�ا ای�ن ح�د راح�ت‬ ‫م ی‌گویید استقاللی هستید؟‬ ‫نه‪ ،‬چون واقعا به‌نظر من مردم ما به جایی رسیده‌اند که‬ ‫م ی‌توانند سلیقه‌های مختلف را درک کنند‪ .‬از طرفی ب رای هیچ‬ ‫یک از ما قرمز یا آبی فرقی نم ی‌کند‪ .‬همه دوست داریم که‬ ‫تیم‌ملی بزرگ و مقتدری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به نظر شما االن چنین تیمی داریم؟‬ ‫‪ l‬برد مقابل کره‌جنوبی خیل��ی چیزها را ثابت کرد‪.‬‬ ‫به‌نظرم ما در فوتبال م ی‌توانیم حرف‌های زیادی ب رای گفتن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫گاه�ی اوقات پدرتان س�خت م�ورد انتق�اد قرار‬ ‫م ی‌گیرد؛ شما در چنین مواقعی چه م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬من خیلی خوب م ی‌توانم ش��رایط را درک کنم‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که پدرم در چنی��ن اوضاعی واقعا خوش��حال‬ ‫نیست‪ ،‬اما از آنجایی که همیش��ه روحیه باال و مثبتی دارد‬ ‫اما این تقسیم کار واقعا بعضی وقت‌ها و البته در‬ ‫یک جاهایی جواب نم ی‌دهد‪.‬‬ ‫‪ l‬اما این مهم است که مدیریت درست یعنی انجام‬ ‫همین کار‪ .‬پ��درم ه��م در د ‌وو‌میدانی و هم در فدراس��یون‬ ‫فوتبال این کار را انجام داده اس��ت‪ .‬در کار افرادی که به آنها‬ ‫مسئولیت سپرده است‪ ،‬دخالت نم ی‌کند‪ .‬او سعی م ی‌کند به‬ ‫مجموعه‌اش آزادی عمل بدهد‪.‬‬ ‫در تی م‌ملی اما مشکالتی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫‪ l‬مش��کالت در کجا وجود ندارد؟ مهم این اس��ت‬ ‫پدرم وظایف خودش را به خوبی انجام م ی‌دهد‪ .‬واقعا عذاب‬ ‫وجدان ندارد‪ .‬او س��خت تالش م ی‌کند‪ ،‬ب��رای این تیم‌ملی‬ ‫آیا مربی بزرگ‌تر از ک ی‌روش وجود داش��ت؟ ش��اید در مورد‬ ‫هر مربی که شما دس��ت روی آن بگذارید بازیکنانی که در‬ ‫س��ال‌های اخیر مل ی‌پ��وش بوده‌اند به نقاط ضعفی اش��اره‬ ‫کنند‪ ،‬اما در مورد ک ی‌روش تقریبا همه بازیکنان اعتقاد دارند‬ ‫که مربی فوق‌العاده‌ای است‪ .‬در هر مجموعه‌ از تدارکاتچی‬ ‫گرفته تا مدیر همه و همه باید ش��رح وظایف خودش��ان را‬ ‫بدانند و کارشان را به‌درس��تی انجام دهند‪ .‬این درست است‬ ‫که وقتی ی��ک ناکامی‌اتف��اق م ی‌افت��د در کارنامه رئیس‬ ‫آن مجموعه ثبت م ی‌ش��ود‪ ،‬اما ما س��ال‌های س��ال است‬ ‫که همی ن‌ط��ور نگاه کرده‌ای��م‪ .‬با همین دیدگاه دس��ت به‬ ‫ارزشیابی زده‌ایم و به همین دلیل نتوانسته‌ایم آن‌طور که باید‬ ‫پیشرفت کنیم‪.‬‬ ‫دقیقا به چه چیزی اعتراض دارید؟‬ ‫‪ l‬من کال چهره معترضی نیس��تم‪ ،‬اما م ی‌گویم ما‬ ‫روزنامه م ی‌خوانید؟‬ ‫‪ l‬بله‪.‬‬ ‫روزنام ه‌های ورزشی؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬خب ر‌ورزشی را هر روز با پدرم م ی‌خوانیم‪.‬‬ ‫پدرتان در خانه هم پ ر‌انرژی است؟‬ ‫‪ l‬صد در صد‪ .‬اص�لا اخمش را نم ی‌بینی��م‪ .‬واقعا‬ ‫به‌خاطر ندارم که با ما بدرفتاری کرده باشد‪ .‬همیشه خوش‌رفتار‬ ‫است و پ ر‌انرژی‪.‬‬ ‫اما گاهی همین لبخند کار دست پدرتان م ی‌دهد‪.‬‬ ‫وقتی تی م‌ملی باخته یا ناکامی‌رخ داده این لبخند‬ ‫خیلی خوشایند نیست‪ .‬انگار یک نوع‌ب ی‌تفاوتی‬ ‫را به ذهن مردم متبادر م ی‌کند؛ نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬ش��اید اگر من ج��ای پدرم بودم همیش��ه لبخند‬ ‫نم ی‌زدم‪ ،‬اما من جای او نیستم‪ .‬این را هم بگویم او از ناکام ی‌ها‬ ‫اصال خوش��حال نم ی‌ش��ود‪ .‬لبخندش همیش��ه به معنی‬ ‫خوشحالی نیست‪ .‬فکر م ی‌کنم همه ما گاهی پیش آمده که‬ ‫لبخندهای تلخی زده‌ایم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫‪( l‬م ی‌خندد) نه‪ ،‬واقعا این‌طور نیس��ت‪ .‬البته ما در‬ ‫مورد فوتب��ال خیلی با هم حرف م ی‌زنیم اما پدرم همیش��ه‬ ‫س��عی کرده در کارش به هدفش نزدیک شود‪ .‬اگر قرار است‬ ‫اطالعاتی داشته باشد سعی م ی‌کند از منابع مختلف و البته‬ ‫با پیگیری‌های خودش این اطالعات و دانش را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫‪ l‬هر مدیری وقتی وارد یک مجموعه جدید م ی‌شود‬ ‫به زمان نیاز دارد تا بتواند شرایط را به خوبی ارزیابی کند‪ .‬مهم‬ ‫این اس��ت پدرم هرگز‌ب ی‌تفاوت نبوده است‪ .‬یادم م ی‌آید آن‬ ‫اوایل به واس��طه اینکه خیلی پیگیر فوتب��ال خارجی نبود‪،‬‬ ‫برخی رس��انه‌ها حاش��ی ه‌نگاری کردند و مطالبی را نوشتند‪.‬‬ ‫البته دستشان هم درد نکند‪ .‬نه پدرم اعتراض کرد و نه من‪،‬‬ ‫اما حاال اعتراض م ی‌کنم چون انتقاد سازنده همیشه باعث‬ ‫م ی‌شود فرد خود را به سمت و سوی شرایط بهتر پیش ببرد‪.‬‬ ‫خب پدرم ه ر‌چه گذشت بیشتر در فضای فوتبال قرار گرفت؛‬ ‫ه ر‌چند هم من و هم خیل ی‌ه��ای دیگر م ی‌دانیم فوتبال ما‬ ‫پر از حاشیه اس��ت‪ .‬ذات فوتبال ما انگار حاشیه است‪ .‬مگر‬ ‫آقای رویانیان در پرسپولیس امس��ال بد کار کرد؟ من نظر‬ ‫شخص ی‌ام را م ی‌گویم‪ .‬کارشناس��ان هم نظ راتشان محترم‬ ‫است‪ ،‬اما به نظرم نباید به رویانیان انتقاد کنند‪ .‬او مدیر خوبی‬ ‫است‪ .‬یک مدیر خوب چه کاری باید ب رای مجموعه‌اش انجام‬ ‫بدهد که آقای رویانیان انجام نداده است؛ اما ه ر‌کسی یک‬ ‫وظیفه‌ای دارد‪ .‬مدیر نم ی‌تواند برود وسط زمین گل بزند‪ ،‬این‬ ‫بازیکن است که باید حرفه‌ای عمل کند‪ .‬مدیریت یعنی همان‬ ‫کاری که پدرم در فدراس��یون د ‌وو‌میدانی انج��ام داد‪ ،‬یعنی‬ ‫تقسیم کار و اعالم شرح وظایف به افراد؛ کاری که اطمینان‬ ‫دارم در فدراسیون فوتبال هم انجام م ی‌دهد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همیشه پیگیر هستم و معتقدم دوران معجزه‬ ‫به پایان رسیده است‪ .‬باید کار کنیم‪ ،‬ب رنامه داشته باشیم و همه‬ ‫در کنار یکدیگر باید‪ .‬بودجه داشته باشیم‪ ،‬امکانات داشته باشم‬ ‫و بعد شجاعانه وارد کار شویم‪.‬‬ ‫اما قبول دارید او در ابتدا که وارد فوتبال شد خیلی‬ ‫نتوانست خوب عمل کند؟‬ ‫خود شما پیگیر مسائل فوتبالی هستید؟‬ ‫ورزش‬ ‫بنابراین آن کس�ی ک�ه علی کفاش�یان را در این‬ ‫س�ال‌ها از لحاظ اطالعات فوتبال�ی تغذیه کرده‬ ‫باالخره پیدا شد‪.‬‬ ‫س��عی م ی‌کند با لبخند و صبوری مش��کالت را پشت سر‬ ‫بگذارد‪ ،‬اما صادقان��ه بگویم وقتی پدرم اس��ترس دارد من‬ ‫واقعا او را درک و حتی گاه��ی به او کمک م ی‌کنم؛ ه ر‌چند‬ ‫این خود اوس��ت که در اکثر مواقع به ما کمک م ی‌کند و به‬ ‫ما روحیه و امید م ی‌دهد‪ .‬خب برخی انتقادها منطقی است‪.‬‬ ‫خیلی راحت با آن کنار م ی‌آییم‪ .‬پدرم آدم لجبازی نیس��ت‪.‬‬ ‫این را همه م ی‌دانند‪ ،‬او همیش��ه اش��تباهات خود را قبول‬ ‫م ی‌کند‪ .‬شاید باورتان نشود‪ ،‬اما گاهی قبل از اینکه رسانه یا‬ ‫فردی از پدرم انتقاد کند‪ ،‬من به او صادقانه و دلسوزانه انتقاد‬ ‫م ی‌کنم و او با صبر و متانت ب��ه حرفم گوش م ی‌کند‪ .‬یا از‬ ‫ایده‌اش دفاع م ی‌کند یا اشتباهش را م ی‌پذیرد‪ .‬م ی‌خواهم‬ ‫بگویم من هم گاهی منتقد علی کفاش��یان م ی‌شوم چون‬ ‫او جنبه باالیی دارد‪.‬‬ ‫باید یاد بگیریم که از باخت‌ها پیروزی بسازیم‪ .‬وقتی تیم‌ملی‬ ‫در یک بازی م ی‌بازد ش��رایط را به سمت جهنم شدن پیش‬ ‫نبریم‪ ،‬بلکه کمک کنیم آن بحران حل شود‪ .‬وقتی تیم‌ملی‬ ‫م ی‌بازد یک اتفاق تلخ رخ داده که همه ما ناراحت شده‌ایم‪ ،‬اما‬ ‫این دلیل نم ی‌شود که همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر یک نفر خرد‬ ‫کنیم‪ .‬واقعا یک جاهایی احساس کردم پدرم‌ب ی‌تقصیر بوده‪،‬‬ ‫اما از انتقادات فرار نکرده است‪ ،‬منتقدان را پس نزده و با صبر‬ ‫و حوصله نشسته و پاس��خگو بوده‪ .‬باید یک جاهایی دست‬ ‫همدیگر را بگیریم‪ ،‬چون اگر قرار به نابود شدن باشد همه ما‬ ‫از آن رخداد تلخ ضرر م ی‌کنیم‪ ،‬به‌خصوص در مورد تیم‌ملی‬ ‫که افتخارش ب رای همه ماست‪ ،‬این موضوع صدق م ی‌کند‪.‬‬ ‫این را هم بگویم که حتی اگر پدرم هم رئیس فدراسیون نبود‬ ‫و در عنوان دیگری با شما گفت‌وگو م ی‌کردم‪ ،‬همین حرف‌ها‬ ‫را م ی‌زدم‪.‬‬ ‫آیا در کار مربیان تی م‌ملی دخالت م ی‌کند؟‬ ‫‪ l‬هرگز چنین عادتی نداشته است‪.‬‬ ‫نود را م ی‌بینید؟‬ ‫‪ l‬هر هفت��ه‪ .‬یکی از طرفداران عادل فردوس��ي‌پور‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫چرا پدرتان برنامه نود را نگاه نم ی‌کند؟‬ ‫‪ l‬چون صبح زود س��ر کار م ی‌رود‪ .‬بن��ده خدا خیلی‬ ‫خسته م ی‌ش��ود‪ 10 .‬یا نهایتا ‪ 10:30‬م ی‌خوابد‪ .‬یک شب از‬ ‫برنامه نود زنگ زدند رفتم پ��درم را بیدار کنم‪ ،‬ه ر‌کاری کردم‬ ‫بیدار نشد‪ .‬واقعا خس��ته بود و ه ر‌چه صدایش م ی‌زدم انگار‬ ‫نه انگار‪.‬‬ ‫کدام‌یک از اهالی فوتبال را بیشتر دوست دارید؟‬ ‫‪ l‬از قدیم ی‌ها کریم باقری و علی دایی را واقعا دوست‬ ‫دارم‪ .‬آنها انسان‌های با‌شخصیت و دوست‌داشتنی هستند‪ .‬از‬ ‫بازیکنان فعلی هم دوست صمیم ی‌ام جواد نکونام است؛ البته‬ ‫ی را هم دوست دارم‪.‬‬ ‫عل ی کریم ‌‬ ‫بهترین خاطره زندگی شما با پدرت چیست؟‬ ‫‪ l‬اولین مدال قهرمان ی‌ام در دو‌و‌میدانی را پدرم که‬ ‫آن موقع رئیس فدراسیون د ‌وو‌میدانی بود‪ ،‬به گردنم انداخت‪.‬‬ ‫امیدوارم همیشه ه ر‌جا هست سالمت و موفق باشد‪.‬‬ ‫راستی چند وقت پیش پدر در مجمع فدراسیون‬ ‫فوتبال به سبک ژاوی و مسی با همکارانش حرف‬ ‫م ی‌زد‪ .‬این حرکت برای خیل ی‌ها جالب بود‪.‬‬ ‫‪ l‬پدرم عاشق بارسلوناست و بازیکن محبوبش لیونل‬ ‫مسی است‪ .‬اکثر بازی‌های بارسا را تماشا م ی‌کند‪g .‬‬ ‫‪77‬‬
‫جالل‌آل قلم‬ ‫دوم آذر سالروز تولد جالل آل‌احمد است‬ ‫ديـــدار‬ ‫می‌دانی س��یمین! یک آدم‪ ،‬ملغمه تضادهاست‪...‬‬ ‫نمی‌خواهم ادا دربیاوری و از خواندن این کاغذ‪ ،‬خودت‬ ‫را ناراحت شده بدانی و بعد جوابش را بدهی‬ ‫که همچه شدی و همچه! می‌خواهم اینها را‬ ‫بخوانی و بدانی که این مرد‪ ،‬چه‌جوری دارد‬ ‫خودش را برای خودش وصف می‌کند‪ ...‬من‬ ‫گاهی فکر می‌کنم که یک عمر واخورد ه‌ام؛‬ ‫س��رخورده و وازده ش��د ه‌ام؛‪ ...‬گیر کرد ه‌ام‬ ‫میان ادب و سیاست و از هر دو ماند ه‌ام! گیر‬ ‫کرده‌ام میان مدرنیس��م و عهد بوقی بودن و‬ ‫باز وازده ش��د ه‌ام! گیر کرد ه‌ام میان قناعت‬ ‫انزوا و جبروت قدرت و باز سرخورد ه‌ام!‪ ..‬نه‬ ‫این را دارم و ن��ه آن را‪...‬گیر ک��رد ه‌ام میان‬ ‫عشق و عقل‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫جالل آل احمد‬ ‫ای��ن جم�لات از نامه ج�لال آل‌احمد‬ ‫به همس��رش س��یمین دانش��ور ش��اید یک‬ ‫معرفی‌نامه یا یک مقدمه خوب برای معرفی‬ ‫جالل باش��د‪ ،‬در همین واژ ه‌ه��ا می‌توان با‬ ‫نثر او آش��نا ش��د‪ ،‬نثری که امض��ای جالل‬ ‫را دارد‪ ،‬نث��ری تلگرافی‪ ،‬ش�لاقی‪ ،‬عصبی‪،‬‬ ‫پرخاشگر‪ ،‬حس��اس‪ ،‬دقیق‪ ،‬تیزبین‪ ،‬صریح‪،‬‬ ‫صمیمی‪ ،‬منز ه‌طلب‪ ،‬حادثه‌آفرین‪ ،‬فش��رده‪،‬‬ ‫کوتاه‪ ،‬بریده و در عین حال بلیغ‪ ...‬در همین‬ ‫جم�لات می‌ت��وان روحی��ه و فلس��فه او را‬ ‫اس��تخراج کرد‪.‬‬ ‫به نظ��ر آ ل‌احم��د می��ان تعب��د دینی‬ ‫از یک‌س��و و روش��نفکری از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫سازگاری وجود دارد و به‌دنبال راه میان این‬ ‫دو می‌گردد‪ ...‬جالل اهل مبارزه اس��ت و‪...‬‬ ‫جالل با این مشخصات اس��ت که تبدیل به‬ ‫یک چهره تاثیرگذار در تاریخ شده است‪ .‬مردی که مقام‬ ‫معظ��مرهب��ریاورا«ج�لالآل‌قل��م»خوانده‌ان��د‪.‬‬ ‫زندگینامه‬ ‫‪78‬‬ ‫جال ل‌الدین س��ادات آ ل‌احمد‪ ،‬مع��روف به جالل‬ ‫آل‌احمد‪ ،‬فرزند سید‌احمد حسینی‌طالقانی در سال ‪1302‬‬ ‫در محله سید‌نصرالدین از محله‌های قدیمی‌شهر تهران‬ ‫به دنیا آمد‪ .‬پدرش در کس��وت روحانیت بود و از این‌‌رو‬ ‫ج�لال دوران کودک��ی را در محیطی مذهب��ی گذراند‪.‬‬ ‫پ��س از اتمام دوره دبس��تان‪ ،‬تحصیل در دبیرس��تان را‬ ‫آغاز کرد‪ ،‬پس از ختم تحصیل دبیرس��تانی‪ ،‬پدر او را به‬ ‫نجف نزد برادر بزرگش س��ید‌محمد تقی فرس��تاد تا در‬ ‫آنجا به تحصیل در علوم دینی بپ��ردازد‪ ،‬البته او خود به‬ ‫قصد تحصیل در بیروت به این س��فر رفت‪ ،‬اما در نجف‬ ‫ماندگار شد‪ .‬این سفر چند ماه بیشتر دوام نیاورد و جالل‬ ‫به ایران بازگش��ت‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1324‬با چاپ داستان «زیارت» در مجله‬ ‫س��خن به دنیای نویس��ندگی قدم گذاش��ت و در همان‬ ‫سال‪ ،‬این داس��تان در کنار چند داس��تان کوتاه دیگر در‬ ‫مجموعه «دید و بازدید» به چاپ رسید‪ .‬در سال ‪1326‬‬ ‫به اس��تخدام آموزش و پرورش درآمد‪.‬‬ ‫در همان س��ال کت��اب «از رنجی ک��ه می‌بریم»‬ ‫چاپ ش��د که مجموعه ‪ 10‬قصه کوتاه بود و در سال بعد‬ ‫«سه تار» به چاپ رسید‪ .‬پس از این سا ل‌ها آ ل‌احمد به‬ ‫‌ترجم��ه روی آورد‪ .‬در این دوره‪ ،‬به‌ترجم��ه آثار «ژید»‬ ‫و«کامو»‪« ،‬س��ارتر» و «داستایوفسکی» پرداخت و در‬ ‫همین دوره با دکتر س��یمین دانش��ور ازدواج کرد‪.‬‬ ‫طی سا ل‌های ‪ 1333‬و ‪« 1334‬اورازان»‪« ،‬هفت‬ ‫مقاله» و‌ترجم��ه «مائده‌های زمینی» را منتش��ر کرد و‬ ‫در سال ‪« 1337‬مدیر مدرسه» و «سرگذشت کندوها»‬ ‫را به چاپ سپرد‪ .‬از سال ‪ 40‬تا ‪« 43‬نون و القلم»‪« ،‬سه‬ ‫مقاله دیگر»‪« ،‬کارنامه س��ه س��اله»‪« ،‬غ��رب زدگی»‬ ‫«سفر روس» و «سنگی بر گوری» را نوشت و در سال‬ ‫‪« 45‬خس��ی در میقات» را چاپ ک��رد و هم «کرگدن»‬ ‫نمایش��نامه‌ای از اوژان یونس��کو را‪.‬‬ ‫«در خدم��ت و خیان��ت روش��نفکران»‪« ،‬نفری��ن‬ ‫زمین» و‌ترجمه «عبور از خط» از آخرین آثار اوس��ت‪.‬‬ ‫آ ل‌احم��د در صحن��ه مطبوعات نی��ز حض��ور فعاالنه و‬ ‫مستمری داش��ت‪ .‬این نویس��نده پرتوان در اواخر عمر‪،‬‬ ‫به کلبه‌ای در میان جنگل‌های اس��الم کوچ کرد‪ .‬جالل‬ ‫آ ل‌احمد‪ ،‬در غروب روز هفدهم شهریور ماه سال ‪1348‬‬ ‫در چهل و ش��ش س��الگی زندگی را بدرود گفت‪.‬‬ ‫جالل و ادبیات‬ ‫جالل در مورد نوش��تن جایی نوش��ته است‪‌« :‬اگر‬ ‫متخصص س��یم‌پیچی ب��ودی‪ ،‬البته که ح��ق نداری در‬ ‫کار فیزی��ک اتم دخال��ت کنی ک��ه اولی فنی اس��ت و‬ ‫دومی‌ علمی‌ و هر ک��دام با فرمو ل‌ه��ا و قواعد و دفتر و‬ ‫دس��تک‌ها‪ .‬اما کار این قلم فرمو ل‌بردار نیست‪ .‬سر‌و‌کار‬ ‫آنکه قل��م می‌زند اص�لا با «علم» نیس��ت‪ ،‬ب��ا «هنر»‬ ‫اس��ت‪ ،‬با مجموعه فرهنگ اس��ت؛ چه در ش��عر‪ ،‬چه در‬ ‫نثر‪ ،‬چه در نمایش��نامه‪ ،‬چ��ه در نقد و چه در برداش��ت‬ ‫و در چنی��ن صورت��ی خوش��ا به‌ح��ال صاح��ب قلم که‬ ‫«‌بی‌هنر» نباش��د‪ ،‬یا کمتر باش��د و آن وقت بدا به حال‬ ‫تو اگر بخواهی از س��ر‌بی‌هن��ری و‌بی‌فرهنگی بخوانی‬ ‫و اصال تو ب��ه حر ف‌ها بنگ��ر و به اندیش��ه‌ها‪ ،‬اگر پرت‬ ‫ب��ود؛ وای به ح��ال آنکه می‌نویس��د و اگر درس��ت بود‬ ‫زهی تو که می‌خوان��ی و به‌هر صورت تو که مجس��مه‬ ‫نیستی‪ .‬تو هم زبان داری و قلم و البد فرهنگ‪ ،‬خب بردار‬ ‫و بنویس‪».‬‬ ‫اگر بخواهیم ش��اخصه‌های نوش��تن ج�لال را ذکر‬ ‫کنی��م بای��د بگویی��م آل‌احمد یک نویس��نده رک اس��ت‬ ‫یعن��ی اینکه هیچ‌گاه نخواس��ته ب��ه نوعی‬ ‫خودسانس��وری تن بدهد که این مشخصه‬ ‫در کارهای غیرداس��تانی او کاملا مش��هود‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای می‌توان گفت که ادبیات‬ ‫و تاریخ معاصر بدون داش��تن این نویسنده‬ ‫چیزی کم دارد‪ ،‬زی��را او در مقام یک معلم‬ ‫و نویس��نده با زبانی خاص خ��ود نکاتی را‬ ‫به گوش نس��ل‌های بعد رس��انده‪ ...‬جالل‬ ‫آل‌احمد از س��ال‌های ‪ ۱۳۲۶‬به معرفی آثار‬ ‫و نویسندگان بزرگ معاصر غربی پرداخت‪.‬‬ ‫از جمله اینکه برای اول بار با‌ترجمه‬ ‫رمان بیگان��ه از آلبر‌کام��و او را به جامعه‬ ‫ادبی معرف��ی کرد یا اینکه چند س��ال بعد‬ ‫با‌ ترجمه‌های��ی از آندره ژید‪ ،‬یونگر‪ ،‬اوژن‬ ‫یونس��کو و داستایوس��کی نقش بس��یار‬ ‫موث��ری در پیش��برد ادبیات معاص��ر ایفا‬ ‫کرد‪ .‬از نظرس��بک نوشتن جالل آل‌احمد‬ ‫ادامه‌دهن��ده راه��ی بود ک��ه محمدعلی‬ ‫جمالزاده و صادق هدایت در ساد ه‌نویسی‬ ‫و اس��تفاده از زبان و لحن عموم مردم در‬ ‫محاورات‪ ،‬آغاز ک��رده بودند‪ .‬در واقع این‬ ‫نوع نوشتن و اس��تفاده از زبان محاوره‌ای‬ ‫به وسیله جالل به اوج می‌رسد و گسترش‬ ‫می‌یابد‪ ...‬و تعهدجالل ک��ه از کنار آن به‬ ‫راحتی نمی‌توان گذش��ت؛ جالل در دوره‬ ‫ادبی��ات متعه��د زندگی می‌ک��رده و هنر‬ ‫نویس��ندگی‌اش‪ ،‬هنری متعهد بوده و این‬ ‫موضوع در کتاب‌هایش آشکار است‪.‬‬ ‫مهمتری��ن ویژگی هن��ر متعهد تلقی‬ ‫اب��زار‪ ،‬وس��یله و رس��انه بودن هنر اس��ت‪،‬‬ ‫یعن��ی آنچه اهمی��ت دارد پیامی‌ اس��ت ک��ه از طریق این‬ ‫رس��انه منتقل می‌شود‪ ...‬ش��خصیت کاریزماتیک جالل و‬ ‫تاثیرگذاری‌او بر جریانات زمانه‌اش هم مساله‌ای غیرقابل‬ ‫انکار است‪g .‬‬
‫مکتوب‬ ‫زندگی به سبک روح‌اهلل‬ ‫مکتوب‬ ‫کتاب «زندگی به سبک روح‌اهلل» شامل برداشت‌ها و برش‌هایی از سیره خانوادگی‬ ‫حضرت امام خمین ی‌(ره) اس��ت که به کوشش علی اکبر س��بزیان انتخاب و به‌صورت‬ ‫مصور در قالب یک کتاب منتشر شده است‪.‬‬ ‫نویسنده در این کتاب فرازهایی از خاط رات نقل شده از همسر و خانواده حضرت‬ ‫امام‌(ره) در مورد نوع برخورد ایشان با خانواده‌ش��ان را ذکر کرده و در کنار آن و به تناسب‬ ‫موضوعاتی که در هر خاطره مطرح شده‪ ،‬احادیثی را نیز نقل کرد‌ه است‪.‬‬ ‫این کتاب که دربرگیرنده نزدیک به ‪ 120‬خاطره از امام راحل اس��ت‪ ،‬سیره‪ ،‬زندگی‬ ‫و شیوه ب رنامه‌ریزی ایشان در زندگی خانوادگ ی‌شان را ب رای مخاطبان بازگو کرده است‪.‬‬ ‫در یکی از خاط رات این کتاب و به نقل از مرحوم سیدمصطفی خمینی آمده است‪:‬‬ ‫وقتی امام ازدواج کردند‪ ،‬خ��ب‪ ،‬معموال آدم وقتی تازه زن م ی‌گیرد‪ ،‬قدری از اش��تغاالت‬ ‫معمولی روزانه‌اش و از کتاب و مطالعه دور م ی‌شود‪ .‬غروب پس از نماز جماعت م ی‌آمدند‬ ‫شام م ی‌خوردند و م ی‌خوابیدند‪ .‬از آن طرف آخرهای شب بلند م ی‌شدند‪ ،‬نماز شب و تهجد‬ ‫و مطالعاتشان را دنبال م ی‌کردند‪ .‬یک ب رنامه‌ای تنظیم کرده بودند که هم خانواده ناراحت‬ ‫نشود و هم به مطالع ه‌شان برسند‪.g.‬‬ ‫مکتوب‬ ‫دوباره به آسمان نگاهکن‬ ‫رویداد‬ ‫تعزیه در تهران‬ ‫باتوجه به اس��تقبال عالقه‌مندان از برگزاری آیین تعزیه در س��ال‌های گذشته‬ ‫به میزبانی فرهنگس��رای نیاوران در دهه اول محرم سال‌جاری برای سومین سال‬ ‫پیاپی مراسم تعزیه‌خوانی عاشورایی هر شب س��اعت ‪ 21‬در این فرهنگسرا برگزار‬ ‫خواهد ش��د‪ 10 .‬مجلس تعزیه با هم��کاری و حمایت معاونت ام��ور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی و اداره ارشاد شهرس��تان خوانس��ار با حضور هنرمندان‬ ‫انجمن تعزیه خوانس��ار از روز جمعه ‪ 26‬آبان‪ ،‬اول محرم ساعت ‪ 21‬در سالن اصلی‬ ‫فرهنگس��رای نیاوران آغاز‌شد‪ .‬گروه تعزیه شهرستان خوانس��ار به سرپرستی علی‬ ‫یحیایی از ‪ 26‬آبان تا ‪ 5‬آذر‌ماه هر ش��ب با اجرای آئین تعزیه عاش��ورایی از ساعت‬ ‫‪ 21‬ب��ه روی صحنه م ی‌رون��د و عالقه‌من��دان م ی‌توانند با حضور در س��الن اصلی‬ ‫فرهنگسرای نیاوران به‌صورت رایگان تماشاگر اجرای این برنامه باشند‪ .‬همچنین‬ ‫نمایشگاه نس��خ خطی نفیس تعزیه از روز ‪‌28‬آبان تا ‪ 5‬آذر به مناسبت ایام عزاداری‬ ‫ساالر شهیدان در گالری شماره دو فرهنگسرای نیاوران تهران دایر خواهد بود‪ .‬این‬ ‫نسخ با قدمت ‪ 120‬تا ‪ 200‬سال مجموعه ارزش��مندی است که توسط علی یحیایی‬ ‫مدیر انجمن تعزیه خوانسار جمع‌‌آوری شده و ب رای نخستین بار در ته ران به نمایش‬ ‫گذاشته م ی‌شود‪g .‬‬ ‫ديـــدار‬ ‫يادبود‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن به ماه محرم‪ ،‬کتاب «چهار گفت��ار در تبیین زمینه‌ها‪ ،‬علل و‬ ‫آثار حادثه عاشورا» حاوی چهار س��خنرانی رهبر معظم انقالب‌ اس�لامی‪ ،‬با موضوع تبیین‬ ‫و تحلیل زمینه‌ها و عوامل موثر در بروز حادثه عاش��ورا منتشر ش��د‪ .‬این کتاب که به همت‬ ‫دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیت‌اهلل‌ العظم ی‌خامنه‌ای (مدظله العالی) منتش��ر شده است‬ ‫شامل چهار س��خنرانی معظم‌له اس��ت که موضوع مشترک س��خنران ی‌ها‪ ،‬تبیین و تحلیل‬ ‫زمینه‌ها و عوامل موثر در بروز حادثه عاشورای س��ال ‪ 61‬هجری قمری در کربالست‪ .‬گفتار‬ ‫اول در بیست و دوم تیرماه ‪ 71‬مصادف با سالروز شهادت امام سجاد‌(ع) و در جمع فرماندهان‬ ‫گردان‌ها و گروهان‌ها و دس��ته‌های عاشورایی نیروهای مقاومت بس��یج سراسر کشور ایراد‬ ‫ش��ده و باتوجه به موضوع درس‌ها و عبرت‌های عاش��ورا‪ ،‬مس��اله عبرت‌های عاشورا مورد‬ ‫تشریح قرار گرفته اس��ت‪ .‬گفتار دوم در ‪ 19‬خرداد ‪ 74‬مصادف با س��الروز عاشورای حسینی‬ ‫در قالب خطبه اول نماز جمعه تهران ایراد ش��ده و هدف اصلی قیام امام حس��ی ن‌(ع) مورد‬ ‫تحلیل و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪ .‬گفتار س��وم در بیس��تم خرداد ‪ 75‬در دیدار فرماندهان‌‬ ‫لشكر ‪ 27‬محمدرسول‌اهلل (ص) بیان شده و باتوجه به تاکید قرآن کریم بر لزوم عبرت‌گیری از‬ ‫تاریخ‪ ،‬موضوع دالیل انحراف جامعه اسالمی پس از ‪ 50‬سال از بعثت پیامب ر‌اکرم (ص) مورد‬ ‫بحث قرار گرفته اس��ت‪ .‬گفتار چهارم در محرم س��ال ‪ 77‬مصادف با ‪ 18‬اردیبهشت در قالب‬ ‫خطبه اول نماز‌جمعه تهران ایراد ش��ده و با اش��اره به گفتار اول‪ ،‬موضوع عبرت‌های عاشورا‬ ‫مجددا با وسعت بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫جلد دوم مجموعه روایت تفکر‪ ،‬فرهنگ و تمدن از آغاز تاکنون با عنوان «دوباره به آسمان‬ ‫نگاه کن‪ :‬از ظهور اس�لام تا تمدن اسالمی» به چاپ رسیده اس��ت‪ .‬با رسالت پیامبر اکرم(ص) و‬ ‫زحمات طاقت‌فرسای او و مومنین و پیروان راستین او‪ ،‬ش��ب ه‌جزیره عربستان سرآمد فرهنگ و‬ ‫تمدن شدند‪ .‬با حمله مغول‌ها و شکست مسلمانان این تمدن رو به افول نهاد‪ ،‬اما به‌رغم شکست‬ ‫مسلمانان‪ ،‬اسالم بر مغول پیروز شد و با گذشت سال‌ها این مغول‌ها بودند که مسلمان م ی‌شدند‪.‬‬ ‫تمدن اسالمی در دوره صفویه دوباره به اوج بازگشت و این بار از فرهنگ شیعه هم بهره‌هایی برده‬ ‫بود‪ .‬به گواهی تاریخ‪ ،‬این دو دوره از درخشان‌ترین دوره‌های تمدن در جهان است‪ .‬پیشرفت‌های‬ ‫مسلمانان در فرهنگ‪ ،‬علم‪ ،‬اخالق‪ ،‬اندیشه‪ ،‬طب‪ ،‬هنر‪ ،‬ادبیات و شکوه و عظمت تمدن اسالمی‬ ‫در این دوره‌ها برگرفته از تعالیم پیامبری بود که ب رای آبادی زمین نگاهش به آسمان بود‪ ،‬نگاهی‬ ‫که سال‌هاست میان مسلمانان کمرنگ شده است‪ .‬ب رای رسیدن به دوره‌های درخشان گذشته باید‬ ‫دوباره به آسمان نگاه کنیم‪ .‬این کتاب در پنج بخش تنظیم و تدوین شده است‪ .‬بخش اول به تمدن‬ ‫مسلمین‪ ،‬تمدن اسالمی‪ ،‬پی دایش جامعه اسالمی‪ ،‬خالفت امویان و بن ی‌عباس م ی‌پردازد‪ .‬بخش‬ ‫دوم به آغاز ای ران اسالمی‪ ،‬خاندان‌های ای رانی‪ ،‬سلسله‌های ترک‪ ،‬دولت‌های فاطمی‌و اسماعیلی‪،‬‬ ‫تجاوزات مس��یحیان و جنگ‌های صلیبی و امپ راتوری عثمانی م ی‌پردازد‪ .‬زوال تمدن اسالمی‪،‬‬ ‫مغول‌ها‪ ،‬ملوک‌الطوایفی ایلخانی و ملوک‌الطوایفی تیموریان در بخش سوم م ی‌آید‪ .‬بخش چهارم‬ ‫به جریان‌های فکری جهان اسالم‪ ،‬دانش و نظام علمی‌در تمدن اسالمی‪ ،‬هنر و ادبیات اسالمی‬ ‫و س��ایر وجوه تمدنی (تجارت و فناوری) م ی‌پردازد‪ .‬ظهور دوباره تمدن اسالمی (تاسیس دولت‬ ‫صفویه‪ ،‬ش��اه عباس و دوران اقتدار صفویان و ضعف صفویان و انحالل آنها) و فرهنگ و تمدن‬ ‫دوره صفوی نیز در بخش پنجم م ی‌آید‪g .‬‬ ‫چهارگفتار‬ ‫گلزنی با یک چشم‬ ‫کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی باشگاه رئال مادرید هرگز بازی یکشنبه شب تیمش‬ ‫در شهر والنسیا و مقابل لوانته را فراموش نخواهد کرد‪ .‬تنها دو دقیقه از شروع بازی گذشته‬ ‫بود که برخورد آرنج داوید ناوارو به صورت رونالدو‪ ،‬باعث شد تا باالی پلک سمت چپ رونالدو‪،‬‬ ‫زخمی‌شده و خون صورتش را فرا بگیرد‪ .‬بعد از این برخورد خشن‪ ،‬پزشکان تیم رونالدو را به‌کنار‬ ‫زمین آوردند و سعی کردند با بخیه زدن‪ ،‬جلوی خونریزی را بگی رند‪ .‬این کار حدود پنج‌دقیقه‌ای‬ ‫به طول انجامید و در نهای��ت کریس در حالی که روی زخم صورتش یک چس��ب کوچک‬ ‫زده بود به زمین مسابقه بازگشت‪ .‬در این بازی که گونس��الو ایگواین و کریم بنزما هر دو به‬ ‫دلیل مصدومیت شانس حضور در آن را از دست داده بودند‪ ،‬آقای خاص با تدابیر خاصی که‬ ‫‌اندیشیده بود‪ ،‬مسئولیت بازی در پست مهاجم نوک (بازیکن شماره ‪ )9‬را بر دوش کریس قرار‬ ‫داده بود‪ .‬آنخل دی‌ماریا‪ ،‬مسعوت اوزیل و خوس��ه کایه خون هم یک خط عقب‌تر از کریس‬ ‫بازی م ی‌کردند‪ .‬نیمه‌اول درحالی به پایان م ی‌رس��ید که همه فکر م ی‌کردند مشکل رونالدو‬ ‫برطرف شده‪ ،‬ولی بین دو نیمه بود که ستاره پرتغالی در رختکن تیمش دچار مشکل بینایی‬ ‫شده و سرگیجه داشت و از همین رو مورینیو مجبور شد تا رونالدو را تعویض کرده و به جای او‬ ‫رائول آلبیول را روانه می دان کند‪ .‬جالب اینجا بود که رونالدو در آن شرایط هم از مورینیو خواسته‬ ‫تا در نیمه دوم هم بازی کند‪ .‬این روحیه جنگندگی و شکس ت‌ناپذیری ستاره رئال ی‌ها باعث شده‬ ‫این روزها خیل ی‌ها غرور او را فراموش کنند و فقط به تمجید از این ستاره پرتغالی بپردازند‪.‬‬ ‫درخشش رونالدو در بازی لوانته ‪ -‬رئال‪ ،‬در حال ی‌که چشم او صدمه شدیدی دیده بود‪ ،‬مورد‬ ‫تحسین فوتبال ی‌های جهان قرار گرفت‪ .‬او مقابل لوانته آن‌قدر مقاومت کرد و در زمین ماند‬ ‫تا با چشمانی تقریبا بسته دروازه حریف را باز کند‪ .‬این گل خاص و به یاد‌ماندنی باعث شده تا‬ ‫بسیاری از ستارگان دنیای فوتبال با پیام‌های خود رونالدو را مورد ستایش قرار دهند‪ .‬در ادامه‬ ‫بخشی از این پیام‌های حمایتی را با هم م ی‌خوانیم‪:‬‬ ‫ی که بازی کن ی‌! تو‬ ‫دروگبا‪ :‬با اینکه چشمت بسته بود‪ ،‬بین دو نیمه از مرب ی‌ات خواست ‌‬ ‫ی پس ر! عجیبه این رونالدو !‬ ‫تک ‌‬ ‫ی قبول نکرده‬ ‫ویالش بواش‪ :‬معجزه است! دکتر تیم ازش خواسته بود که بازی نکنه‪ ،‬ول ‌‬ ‫ی داری کریس!‬ ‫بود و به بازی ادامه داد‪ .‬چه دل ‌‬ ‫ریو فردیناند‪ :‬رونالدو رو به خوبی م ی‌شناسم‪ ،‬از هیچ چیزی‌ترس نداره و همیشه دنبال‬ ‫پیروزیه چون تو منچستر بوده‪ ،‬رونالدو مثل یه بمب م ی‌مونه!‬ ‫ی کنه! بعد از گلش تو خونه‬ ‫پیتر چک‪ :‬رونالدوس��ت که با یه چش��م هم م ی‌تونه گلزن ‌‬ ‫ب راش دست زدم!‬ ‫ی خوشحال بود و‬ ‫ی بعد از گل رونالدو خیل ‌‬ ‫دیوید بکام‪ :‬پسر کوچکم طرفدار آرسناله‪ ،‬ول ‌‬ ‫ی شرط رو باختم‪.‬‬ ‫دست م ی‌زد‪ ،‬باهاش شرط بستم که رونالدو تو این بازی نم ی‌تونه گل بزنه‪ ،‬ول ‌‬ ‫ی گل بزنی!‬ ‫فکر نم ی‌کردم با یه چشم هم بتون ‌‬ ‫کالس یان‌هونتالر‌‪ :‬ش��ما یه هیوال رو در خط حمله دارید‪ ،‬اون بهترین بازیکن اس��ت‬ ‫بدون‌شک!‬ ‫ی نم ی‌تونس��ت ببینه! او شجاعتش رو ب رای‬ ‫مس��عوت اوزیل‪ :‬تو رختکن رونالدو هیچ ‌‬ ‫همه ثابت کرد‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫بحران انگليسي‬ ‫بي بي‌سي بدترين روزهاي‬ ‫سال‌هاي اخير را پشت سر‬ ‫مي‌گذارد‬ ‫ديـــدار‬ ‫یکبحراندیگرویکعذرخ واهیدیگر‪...‬دیگرمخاطبان‬ ‫‌ب ی‌بی‌‌سی عادت کرده‌اند به این مساله‪ ،‬هنوز جنجال مربوط به‬ ‫جیم ی‌ساویل داغ بود که بار دیگر این بنگاه خبری در راس اخبار‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬به‌طوری که یک روزصبح تیتر اول تمام روزنامه‌های‬ ‫انگلیسی به این بحران جدی در بی‌‌‌ب ی‌سی اختصاص داده شد‪...‬‬ ‫این جنجال خبری به‌گونه‌ای است که مدی ران این بنگاه خبری‬ ‫مثل یک دومینوی لرزان یکی پس از دیگری در حال فرو افتادن‬ ‫هس��تند و هر روز دامنه این بحران ابعاد تازه‌ای پی دا م ی‌کنند‪...‬‬ ‫به‌گونه‌ای که خیل ی‌ها این روزها را بدترین دوران‌ب ی‌ب ی‌سی در‬ ‫یدانند‪.‬‬ ‫نیمقرنگذشتهم ‌‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫سابقه بحران‬ ‫مدت‌هاست که مخاطبان‌ب ی‌بی‌‌سی به‌عذر خ واه ی‌های‬ ‫این ش��بکه عادت کرده‌اند‪ ،‬در همین سال اخیر چندین و چند‬ ‫اتفاق رخ داده است که مجری‌های این شبکه معذرت‌خواهی‬ ‫کردند‪ .‬در آگوست سال ‪ 2011‬در جریان اعتراض‌های خیابانی‪،‬‬ ‫فیونا آرمسترانگ خب رنگار و مجری ب ی‌ب ی‌سی به دلیل توهین‬ ‫به «دارکوس هو»‪ ،‬مسئوالن این شبکه را مجبور به عذرخ واهی‬ ‫از او کرد‪ .‬هو از خب رنگارهای قدیمی‌و باس��ابقه انگلیس است‪.‬‬ ‫وی در زمان اعتراضات خیابانی در لندن‪ ،‬به حمایت از معترضان‬ ‫پرداخته بود‪ .‬در س��پتامبر ‪ 2011‬مج��ری «نیوزنایت» یکی از‬ ‫ب رنامه‌های‌ب ی‌بی‌‌سی یکی از مقامات ارشد کمیسیون اروپایی‬ ‫ک مغز» خواند‪.‬‬ ‫را که در این ب رنامه حاضر شده بود‪ ،‬بارها «سب ‌‬ ‫توهی ن‌های مجری این ب رنامه به حدی تکرار ش��د که «آمادئو‬ ‫آلتافاج تاردیو» سخنگوی پ رتغالی کمیسیون اروپایی به نشانه‬ ‫اعتراض استودیوی ب رنامه را ترک کرد‪ .‬در ماه می‌‪ 2012‬ب ی‌ب ی‌سی‬ ‫مرتکب یکی از بزرگترین گاف‌های رسانه‌ای خود شد‪ .‬این شبکه‬ ‫در پایگاه اینترنتی خود‪ ،‬ب رای پوش��ش اخبار سوریه‪ ،‬عکسی از‬ ‫جنازه‌هایی منتشر کرد که در س��تون‌های متعدد در کنار هم‬ ‫قرار گرفته بودند‪ .‬این شبکه مدعی شد که این تصویر مربوط‬ ‫به منطقه «الحوله» در سوریه اس��ت و این افراد نیز در نتیجه‬ ‫حمله ارتش این کشور کشته شده‌اند‪ ،‬اما مدتی پس از انتشار این‬ ‫عکس‪« ،‬مارکو دی‌الور» عکاس ایتالیایی بیانی ه‌ای صادر کرد و‬ ‫گفتکهعکسمنتشرشدهدرسایتب ی‌ب ی‌سی‪،‬عکسیاست‬ ‫که او ‪ 27‬مارس س��ال ‪ 2003‬در منطقه «نصیب» ع راق گرفته‬ ‫است‪ .‬از این قبیل خبرها آنقدر هس��ت که این جمله مشهور‬ ‫شده که‌ب ی‌بی‌‌س��ی هر ماه یک عذر‌خواهی در آستین دارد‪...‬‬ ‫دامنه بحران‌های‌ب ی‌بی‌‌سی تنها به بحران‌های اطالع‌رسانی‬ ‫محدود نیست‪ ،‬جنجال‌های مربوط به فساد اخالقی هم وجود‬ ‫دارد که تنها به ذکر یک نمونه از آن بس��نده م ی‌کنیم‪ :‬پرونده‬ ‫جیمی‌ساویل‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫جیمی‌ساویل‬ ‫س��اویل مجری ده��ه ‪ 70‬و ‪ 80‬ب ی‌ب ی‌س��ی اس��ت و‬ ‫س��ال قبل در سن ‪ 84‬س��الگی درگذشته اس��ت‪ .‬با مرگ او‬ ‫ادعاهای زیادی در مورد فس��اد اخالقی او مطرح ش��ده‪ ،‬به‬ ‫نحوی که پلی��س اعالم کرده ‪ 300‬ش��کایت آزار جنس��ی‬ ‫کودکان از س��اویل مطرح اس��ت‪ .‬تحقیق و تفحص پلیس‬ ‫درباره سوءاس��تفاده‌های جنس��ی که احتماال «س��اویل» و‬ ‫اط رافیانش مرتکب شده‌اند‪ ،‬ممکن اس��ت گسترده‌تر شده‬ ‫و به نوارهای ضب ط‌شده‌ای کشیده شود‪ .‬این پرونده و شائبه‬ ‫اطالع مدی ران ب ی‌ب ی‌سی از فساد اخالقی ساویل‪ ،‬به خودی‬ ‫خود بحران بزرگی را ب رای این شبکه به‌وجود آورد‪ ،‬به نحوی‬ ‫که افرادی چون «جان سیمپس��ون» این پرونده را بدترین‬ ‫بحران ‪ 50‬سال اخیر در ب ی‌ب ی‌س��ی خوانده است‪ ...‬اما این‬ ‫بحران ادامه یافت تا سال گذش��ته هنگامی‌که یک برنامه‬ ‫ی ساویل»‬ ‫تحقیقی درباره سوءاس��تفاده‌های جنسی «جیم ‌‬ ‫در دهه‌های گذش��ته آماده کرده بود‪ .‬در این هنگام سردبیر‬ ‫برنامه خبری نیوزنایت ب ی‌ب ی‌س��ی جلوی پخش گزارش را‬ ‫گرفت‪ .‬این مساله انتقادات فراوانی را به همراه داشت و باعث‬ ‫‌ب ی‌اعتمادی مخاطبان به این شبکه شد‪ ....‬هلن بودن‪ ،‬مدیر‬ ‫خبر ب ی‌ب ی‌سی و استیو میچل‪ ،‬معاون او به‌طور موقت و تا‬ ‫زمان مشخص شدن نتیجه تحقیقات داخلی ب ی‌ب ی‌سی‪ ،‬از‬ ‫سمت‌های خود کنار رفتند‪.‬‬ ‫آخرین بحران‬ ‫در حالی که تحقیقات گس��ترده درباره فساد اخالقی‬ ‫جیمی‌ساویل و پنهان کردن اخبار و گزارش‌های این فساد‬ ‫توسط مقامات‌ب ی‌بی‌‌سی در دس��ت اقدام بود‪ ،‬نیوزنایت روز‬ ‫دوم نوامبر گزارشی پخش کرد که به مطرح شدن اتهام آزار‬ ‫جنس��ی در یک مرکز نگهداری ک��ودکان در ولز علیه یک‬ ‫سیاس��تمدار قدیمی‌حزب محافظه‌کار انجامید‪ .‬جریان از‬ ‫این قرار اس��ت که در گزارش برنامه نیوزنایت فردی نشان‬ ‫داده شد که م ی‌گوید وی در سال ‪ 1980‬هنگامی‌که در یکی‬ ‫از مراکز نگهداری کودکان به س��ر م ی‌برد‪ ،‬توسط یک مقام‬ ‫سیاسی مورد تجاوز قرار گرفته بود‪ .‬این ادعا توسط فردی به‬ ‫نام استیو میشم مطرح شد‪ ،‬میشم در آن ب رنامه بدون اینکه از‬ ‫کسی نامی‌ببرد‪ ،‬یک سیاستمدار معروف حزب محافظه‌کار‬ ‫در دوران مارگارت تاچر را به‌عنوان فردی شناس��ایی کرد که‬ ‫چند ‪ 10‬سال پیش او را مورد آزار جنسی قرار داده بود‪ .‬روزنامه‬ ‫گاردین نام ل��رد مک‌آلپاین‪ ،‬وزیر س��ابق دارای��ی بریتانیا را‬ ‫به‌عنوان فرد مورد اشاره میشم ذکر کرد‪ .‬لرد آلپاین با محکوم‬ ‫کردن این حادثه این گزارش‌ها را جنون رس��انه‌ای خواند و‬ ‫گفت‪« :‬طرح چنین اتهامات مخرب و افترا آمیزی درباره من‬ ‫به‌طور کلی‌ب ی‌اساس است‪ ».‬وکالی او هم اعالم کردند که‬ ‫علیه این رسانه‌ها و در راس آنها شبکه‌ب ی‌بی‌‌سی شکایت‬ ‫خواهند کرد‪ .‬عقب‌نشینی میشم تیر خالص به‌ب ی‌بی‌‌سی‬ ‫بود‪ .‬او به‌طور علن��ی عذرخواهی کرد و گف��ت که آن فرد‪،‬‬ ‫شخصی نبوده که به وی تعرض کرده بود‪...‬‬ ‫تبعات بحران‬ ‫بی‌‌ب ی‌س��ی به‌س��رعت بابت پخش چنین برنامه‌ای‬ ‫عذرخواهی کرد‪ ،‬اما برخی افراد مانند جان ویتینگدیل‪ ،‬نماینده‬ ‫محافظه‌کار مجلس بریتانیا‪ ،‬عذرخواهی را کافی ندانستند‪.‬‬ ‫این فشارهای محافل سیاسی‪ ،‬رسانه‌ای و افکارعمومی ادامه‬ ‫یافت تا اینکه انتویس��تل مجبور به کناره‌گیری ش��د‪ .‬جورج‬ ‫انتویستل که ‪ 23‬سال س��ابقه فعالیت در رده‌های مختلف‬ ‫«بی‌‌ب ی‌س��ی» را دارد‪ ،‬کمتر از دو ماه قبل به سمت مدیرکل‬ ‫منصوب ش��ده بود و تنه��ا ‪ 54‬روز در این پس��ت باقی ماند‪.‬‬ ‫انتویستل هنگام اعالم اس��تعفای خود بار دیگر اشتباهات‬ ‫در ب رنامه نیوز‌نایت را غیرقابل پذی��رش خواند و اعتراف کرد‬ ‫مسئولیت نهایی این اشتباهات با مدیرکل است‪ .‬بحران حتی‬ ‫با این استعفا هم به پایان نرسید چون توافق میان لرد پاتن‪،‬‬ ‫رئیس هیات امنای‌ب ی‌بی‌‌سی و انتویستل مبن ی‌بر دریافت‬ ‫یک سال حقوق ب رای استعفا جنجال خبری دیگری بود که‬ ‫نگذاشت جریان خاتمه یابد‪g ...‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫همایشسیاهپوشانحسینی(ع)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اعطای دکترای افتخاری به شهید حسن تهرانی مقدم‬ ‫بارش برف در منطقه زلزله زده اهر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رونمایی از آلبوم عاشورایی «ساقی سرمست»‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلث شماره ‪151‬‬ ‫تجلیل از آثار نویسندگان برگزیده طرح رمان نوجوان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫برداشت زعفران در تربت حیدریه‬ ‫سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه تهران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اختتامیهجشنوارهفروغابدیت‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫در اولین حضور خود در ارزیابی سالمت اداری‪:‬‬ ‫بانک مهر اقتصاد؛ تندیس سطح یک پیشرو‬ ‫مدیریت سالمت اداری را از آن خود کرد‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫در همایش دومین دوره جایزه ارزیابی مدیریت سالمت‬ ‫اداری که در مجموعه فرهنگی ش��هید بهشتی قوه‌قضاییه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بانک مهر اقتصاد که برای نخستین بار در این‬ ‫ارزیابی شرکت کرده بود‪ ،‬موفق به دریافت تندیس سطح یک‬ ‫پیشرو مدیریت سالمت اداری گردید‪.‬‬ ‫به گزارش اداره‌کل رواب��ط عمومی بانک مهر اقتصاد‪،‬‬ ‫دکتر غالمحسن تقی‌نتاج ‪ -‬مدیرعامل‪ -‬در همایش سالمت‬ ‫اداری که در مجموعه فرهنگی ش��هید بهشتی قوه قضاییه‬ ‫برگزار شد به‌عنوان اولین سخنران سازمان‌های برگزیده‪ ،‬بر‬ ‫اهمیت و ضرورت توجه تمامی‌مدیران سازمان‌ها به موضوع‬ ‫مدیریت س�لامت اداری تاکید کرد و اهم اقدامات زیربنایی‬ ‫بخش نظارت و کنترل بانک مهر اقتصاد را در راستای مدیریت‬ ‫سالمت اداری برای شرکت‌کنندگان تشریح کرد‪ .‬دکتر نتاج‬ ‫اقداماتی نظیر تدوین‪ ،‬بازنگری و بهینه‌سازی سند راهبردی‬ ‫بانک با تاکید بر بانکداری اسالمی‪ ،‬تعیین اهداف عملکردی و‬ ‫ممیزی داخلی و خارجی در راستای اطمینان از اجرای فرآیندها‬ ‫و انجام بهبودهای الزم‪ ،‬مهندسی مجدد فرآیندها با استفاده‬ ‫از مشاورین بانکی در راستای کاهش موازی‌کاری‪ ،‬مدیریت‬ ‫هزینه و افزایش بهره‌وری‪ ،‬طراحی نظام جامع منابع انسانی‪،‬‬ ‫اس��تقرار نظام مدیریت بهره‌وری‪ ،‬ارزیابی روسای شعب و‬ ‫مدیران در راستای انگیزش کارکنان‪ ،‬افزایش بهره‌وری و‬ ‫ایجاد خود‌کنترلی‪ ،‬به‌کارگیری زیرساخت‌های ‪ ICT‬در فرآیند‬ ‫ارائه خدمات و مدیریت دانش و اطالعات در راستای تقویت‬ ‫کنترل‌های داخلی و تهیه آیین‌نامه انضباطی در راس��تای‬ ‫آگاهی کارکن��ان و بازدارندگی از تخلفات و تش��ویق افراد‬ ‫منضبط و مبتکر را به‌عنوان اهم اقدام��ات زیربنایی بانک‬ ‫مه��ر اقتصاد بر‌ش��مرد‪ .‬وی همچنین در قس��متی دیگر از‬ ‫بیانات خود اهم اقدامات بخش نظارت و کنترل را اقداماتی‬ ‫نظیر تدوین ماموری��ت و اولویت‌های راهب��ردی معاونت‬ ‫بازرسی و حسابرسی بانک‪ ،‬تقویت اداره حسابرسی داخلی و‬ ‫در همایش بزرگان توسعه ملی‬ ‫از مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تجلیل شد‬ ‫در همایش بزرگان توس��عه ملی از مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ب��ه پاس کارآفرینی و‬ ‫مدیریت جهادی قدردانی شد‪ .‬در این همایش که با رویکرد تجلیل از اندیشمندان کارآفرین‬ ‫کش��ور در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و س��یما و با حضور بیش از ص��د نفر از مدیران‬ ‫جهادی واحدهای صنعتی پیشرو و استوار در عرصه صنعت‪ ،‬تجارت و بانکداری کشور برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬از غالمحس��ن تقی نتاج – مدیرعامل بانک مهر اقتصاد – تجلیل به‌عمل آمد‪ .‬در این‬ ‫رویداد ملی که با هدف حمایت از صنعت و تولیدکنندگان داخلی در سال تولید ملی و حمایت‬ ‫از کار و سرمایه ایرانی آغاز به کار کرد‪ ،‬جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مقامات‬ ‫عالی‌رتبه کشوری به‌عنوان سخنران اصلی اجالس حضور داشتند که به بررسی‪ ،‬نقد و تفسیر‬ ‫برنامه پنجم توسعه و ارائه برنامه‌های بلند‌مدت و کوتاه‌مدت قابل اجرا در واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و اقتصادی کش��ور و معرفی برنامه‌های آتی در افق چش��م‌انداز ایران در سال ‪1404‬‬ ‫پرداختند‪ .‬معرفی متفکرین و پرچمداران صنعت و تجارت کشور و تبیین اهمیت نقش کلیدی‬ ‫راهبری سازمانی در کنار مدیریت به‌عنوان عنصری مهم در رشد و ارتقای منابع انسانی و ایجاد‬ ‫فضای ارتباطی موثر بین مدیران و مقامات عالی‌‌رتبه کشوری از مهم‌ترین محورهای برگزاری‬ ‫اجالس رهبران صنعت‪ ،‬تجارت و توسعه ملی بود‪ .‬این گردهمایی که با همکاری و پشتیبانی‬ ‫نهادهایی چون انجمن بهره‌وری ایران‪ ،‬انجمن صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی تهران‪،‬‬ ‫انجمن مهندسی صنایع ایران و اتاق‌های بازرگانی کشور و با استراتژی تبادل دانش روز جهان‬ ‫در حوزه مدیریت برگزار شد‪ ،‬راه‌های افزایش توان ایستادگی در دوران اعمال تحریم‪ ،‬بررسی‬ ‫و راهکارهای مقابله صحیح و عبور از بحران در دوره رک��ود اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌ها و‬ ‫توانمندی‌های داخلی ارائه شد‪g .‬‬ ‫‪82‬‬ ‫تدوین برنامه استراتژیک حسابرسی داخلی عالوه بر بازرسی‬ ‫چند مرحله‌ای از ش��عب‪ ،‬برگزاری مجامع داخلی استان‌ها‪،‬‬ ‫پیاده‌سازی بازرس��ی الکترونیک در کنار بازرسی حضوری‬ ‫در راس��تای بهره‌گیری از ‪ ICT‬در امر نظ��ارت و کنترل و‬ ‫افزایش س��رعت‪ ،‬دقت و بهره‌وری‪ ،‬توس��عه و بهینه‌سازی‬ ‫رسیدگی به شکایات و توسعه کانال‌های ارتباطی با مشتریان‬ ‫و کارکنان در راستای افزایش رضایتمندی و بهره‌‌گیری از‬ ‫نظارت عمومی جامعه‪ ،‬ریشه‌یابی و پیشگیری از تخلفات و‬ ‫انحرافات و شناسایی نقاط خطر‌خیز و تهیه ابالغ هشدارهای‬ ‫نظارتی‪ ،‬ارزیاب��ی کنترل‌های داخلی در بررس��ی رویه‌ها‪،‬‬ ‫دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارها و ارائه پیشنهادهای اصالحی‬ ‫جهت پیشگیری از انحرافات و تخلفات و تکرار آن‪ ،‬برگزاری‬ ‫کمیته عالی انضباط کار و کمیته فنی کارشناسی رسیدگی‬ ‫به تخلفات به منظور رس��یدگی تخصص��ی به پرونده‌های‬ ‫تخلفات با هدف احق��اق حقوق بانک و رعای��ت عدالت و‬ ‫انصاف در برخورد ب��ا متخلفین که منجر ب��ه کاهش روند‬ ‫وقوع تخلف در بانک گردیده است‪ ،‬عنوان کرد و در خاتمه از‬ ‫زحمات تمامی‌مدیران و کارکنان بانک مهر اقتصاد از جمله‬ ‫مدیران و کارکنان بخش نظ��ارت و کنترل که زمینه ایجاد‬ ‫زیر‌ساخت‌ها و بهبود شاخص‌های سالمت اداری را در این‬ ‫بانک فراهم کرده‌اند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است در راس��تای برنامه ششم بنابر ‪ 10‬برنامه‬ ‫تحول نظام اداری کشور و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی‪ ،‬از سال ‪1390‬‬ ‫دبیرخانه ارزیابی س�لامت اداری تش��کیل شده که پس از‬ ‫ارزیابی س��ازمان‌ها در ش��ش محور (رهب��ری‪ ،‬فرآیندها‪،‬‬ ‫کارکنان‪ ،‬سخت‌افزارها‪ ،‬فرآیندهای سالمت اداری و نتایج)‬ ‫جایزه سالمت اداری در چهار سطح شامل‪-1 :‬سازمان پاک‬ ‫‪ -2‬سازمان پیشرو س��طح یک‪ ،‬دو و سه ‪ -3‬سازمان همگام‬ ‫‪ -4‬سازمان متعهد به سالمت اداری اعطا می‌گردد‪ ،‬که بانک‬ ‫مهر اقتصاد با ارائه گزارش‌ها و مستندات مورد نظر دبیرخانه‬ ‫سالمت اداری و برخورداری از امتیاز مناسب در شاخص‌های‬ ‫سالمت اداری از جمله زیرساخت‌های کنترلی و اثربخشی‬ ‫اهداف و برنامه‌های معاونت بازرسی و حسابرسی‪ ،‬در اولین‬ ‫مرحله حضور خود در دومین دوره ارزیابی به‌عنوان سازمان‬ ‫پیشرو س��طح یک مدیریت سالمت اداری ش��ناخته شد و‬ ‫تندیس و تقدیرنامه این همایش را دریافت کرد‪g.‬‬ ‫ضوابط ورود و خروج طالی همراه مسافر‬ ‫بر‌اس��اس مقررات مربوط به ورود و خروج زیورآالت‬ ‫طالی همراه مسافر‪ ،‬ورود زیورآالت طال از قبیل گردنبند‪،‬‬ ‫دستبند‪ ،‬گوش��واره‪ ،‬انگشتر‪ ،‬النگو‪ ،‬س��اعت و غیره در حد‬ ‫متعارف و برای مصارف شخصی به‌صورت واحد (از هر‌کدام‬ ‫یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد)‬ ‫مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪ .‬خروج زیورآالت شخصی‪،‬‬ ‫همراه مسافر حداکثر تا میزان یکصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طال‪ ،‬مجاز خواهد بود‪ .‬چنانچه‬ ‫زیورآالت مورد بحث مزین به سنگ‌های گرانبها از قبیل الماس‪ ،‬زمرد و برلیان باشد‪ ،‬نباید وزن‬ ‫نگین منصوب به آنها از اجزای قیراط (کمتر از یک قیراط) تجاوز نماید‪ .‬خروج مصنوعات و ظروف‬ ‫نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز است‪ ،‬مشروط بر‬ ‫اینکه اشیای مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد‪g .‬‬ ‫برگزاری مجامع پست‌‌بانک پس از تعیین تکلیف هیات‌مدیره‬ ‫قائم‌مقام پست‌‌بانک گفت‪« :‬برای برگزاری مجامع مالی سال‌های ‪ 89‬و ‪ 90‬منتظر تعیین‬ ‫تکلیف هیات‌مدیره جدید شرکت هستیم‪ ».‬مرتضی فراهانی از تصمیم این بانک برای بر‌طرف‬ ‫کردن موانع قانونی برگزاری مجامع مالی سال‌های‪ 89‬و‪ 90‬این بانک خبر داد‪ .‬قائم‌مقام پست‌بانک‬ ‫افزود‪« :‬برای این کار منتظر تعیین تکلیف هیات‌مدیره جدید هستیم‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬پس از ورود‬ ‫هیات‌مدیره جدید‪ ،‬مجامع مالی سال‌های ‪ 89‬و ‪ 90‬را برگزار خواهیم کرد‪g ».‬‬
‫جلسه کمیسیون هماهنگی مطالبات معوق بانک‌ها‬ ‫به میزبانی بانک انصار تشکیل شد‬ ‫پنجاه و دومین جلسه کمیسیون هماهنگی مطالبات‬ ‫معوق بانک‌ها با حضور نماین��دگان ‪ 25‬بانک خصوصی و‬ ‫دولتی به میزبانی بانک انصار برگزار ش��د‪ .‬به‌گزارش اداره‬ ‫کل بازاریاب��ی و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬در این جلس��ه که به‬ ‫ریاس��ت اداره پیگیری و نظارت بر وصول این بانک برگزار‬ ‫شد‪ ،‬پیرامون ایجاد وحدت رویه در خصوص اجرای بند ‪29‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ 91‬کشور در رابطه با تقسیط تسهیالت‬ ‫پرداختی مربوط به مشتریان حقیقی و حقوقی در بخش‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خدماتی که به دالیل موجه‬ ‫معوق شده‌اند‪ ،‬همچنین مطالبات معوق مربوط به تسهیالت‬ ‫ارزی و نح��وه تعامل با بانک مرکزی در خصوص ارس��ال‬ ‫اطالعات مربوط به اقدامات انجام‌شده‪ ،‬بحث و تبادل نظر‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین در این جلسه‪ ،‬پیش��نهاد قبلی مسئول اداره‬ ‫پیگیری و نظارت ب��ر وصول مطالبات بان��ک انصار مبنی‬ ‫وصول ‪ ۵۱۲‬هزار میلیون ریال از مطالبات غیر‌جاری بانک مسکن‬ ‫بر «ایج��اد دادگاه ویژه مطالبات مع��وق بانکی» به منظور‬ ‫تسریع در پیگیری پرونده‌های مطالباتی و جلوگیری از اطاله‬ ‫دادرسی مطرح شد که باتوجه به اهمیت موضوع مقرر شد‬ ‫جلسه بعدی کمیسیون به‌طور کامل به بررسی و کارشناسی‬ ‫این ام��ر اختصاص یاب��د‪ .‬از دیگر موضوعات این جلس��ه‪،‬‬ ‫انتخاب رئیس اداره‌کل پیگیری مطالبات بانک کشاورزی‬ ‫به‌عنوان دبیر جدید کمیسیون هماهنگی مطالبات بانک‌ها‬ ‫بود‪ .‬قابل ذکر است میزان مطالبات معوق بانک انصار حدود‬ ‫چهار درصد اس��ت که به جهت کنترل بهین��ه آن‪ ،‬در صدر‬ ‫بانک‌های دولتی و خصوصی قرار دارد‪g.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت خبرداد‬ ‫آمادگی بانک ملت برای پروژه‌های بخش انرژی‬ ‫آرامش خانواده اقتصاد نوین با تابان نوین‬ ‫معرفی مدیرعامل بانک انصار به عنوان مدیر ارشد ارتباط‌گستر‬ ‫مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین گفت‪« :‬در‬ ‫استراتژی‌ها و اهداف باید نس��ل آینده و همکاران جوان‬ ‫خانواده بانک اقتصاد نوین و مس��ئولیت‌های اجتماعی در‬ ‫قبال آنها هم��واره مورد توجه قرار گی��رد‪ ».‬محمد کاظم‬ ‫در بازدید از دفتر مرکزی شرکت آتیه تابان نوین (شرکت‬ ‫تامین آتیه کارکنان بانک اقتصاد نوین) با بیان این موضوع‬ ‫گفت‪« :‬باید استراتژی و اهداف س��ازمان‌ها انسان‌محور‬ ‫باشد و هدف‌گیری آن‪ ،‬تامین آتیه انسان‌ها و برنامه‌ریزی برای گسترش و توسعه رفاه اجتماعی‬ ‫برای یکایک آنها باشد‪ ».‬وی افزود‪« :‬جهت‌گیری راهبری سازمان‌های بزرگ در دنیا به سمت‬ ‫مسئولیت اجتماعی و توجه به نسل آینده و برنامه‌های انسان‌محور است‪ .‬این رویکرد راهبردی‬ ‫در مجموعه تابان نوین کمک می‌کند تا آرامش و آتیه همکاران خانواده اقتصاد نوین تامین شود‪.‬‬ ‫کاظم با بیان اینکه جهت‌گیری ش��رکت آتیه تابان نوین به س��مت حل مشکالت این خانواده‬ ‫می‌رود و فعالیت‌های صورت‌گرفته در تابان نوین را نباید به‌عنوان نقش واس��طه‌گری تحلیل‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪« :‬این خدمات می‌تواند نوعی از مسئولیت اجتماعی این شرکت را به نمایش بگذارد‬ ‫و افتخار ارائه خدمات را به تمام اعضای خانواده اقتصاد نوین بدهد و حاصل و ثمره این خدمت‪،‬‬ ‫رفاه اجتماعی باشد‪ ».‬وی ابراز امیدواری کرد‪« :‬همه همکاران باید خارج از جایگاه سازمانی برای‬ ‫سرعت بخشیدن به این خدمت کمک کنند و این شرکت می‌تواند به عنوان یک مجموعه چابک‬ ‫به‌سرعت به‌سوی آینده‌ای روشن برای خانواده بزرگ اقتصاد نوین حرکت کند و به کمک سایر‬ ‫بخش‌های بانک‪ ،‬این حرکت‌ها را گس��ترش دهد‪ ».‬جواد مهدوی‌عادلی‪ ،‬مدیرعامل آتیه تابان‬ ‫نوین با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های صورت‌گرفته در دوره پنجم هیات‌مدیره شرکت گفت‪:‬‬ ‫«بررس��ی نظرات و بازخوردهای مجمع عمومی ‪ ۱۰‬آبان ‪ ۱۳۹۱‬نشان داد فعالیت‌ها به صورت‬ ‫درست و اصولی در حال انجام است و سهامداران این فعالیت‌ها را در راستای منافع خود می‌دانند‪».‬‬ ‫مدیرعامل تابان نوین تاکید کرد‪« :‬راهبرد اصولی ما در شرکت‪ ،‬انجام برنامه‌ها با کمترین هزینه و‬ ‫نیروی انسانی با حداکثر اثر‌بخشی است‪ ».‬وی افزود‪« :‬تالش ما این است که از تمام ظرفیت‌هایی‬ ‫که تا‌کنون مغفول مانده و توجهی به آن نشده‪ ،‬استفاده کنیم‪g».‬‬ ‫در هشتمین س��مپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل ابراهیمی‌‪ ،‬مدیرعامل بان��ک انصار به‌عنوان مدیر‬ ‫ارشد ارتباط‌گستر معرفی شد‪ .‬به‌گزارش اداره‌کل بازاریابی‬ ‫و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬براساس رای هیات داوران هشتمین‬ ‫جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران در سال ‪،1391‬‬ ‫به دلیل خدمات موثر‪ ،‬توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب‪،‬‬ ‫توجه به افکار‌عمومی و حمایت از برنامه‌های ارتباطی و نگاه‬ ‫تخصصی به روابط عمومی‪ ،‬لوح سپاس مدیر ارشد ارتباط‌گستر به آیت‌اهلل ابراهیمی‪‌،‬مدیرعامل‬ ‫بانک انصار اهدا شد‪g.‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫با اجرای طرح بخشودگی شش درصد جرایم بانک‬ ‫مسکن‪ ،‬از چهارم تیرماه سال‌جاری تا چهارم شهریورماه‬ ‫بالغ ب��ر ‪ ۵۱۲‬میلی��ارد و ‪ ۷۷۷‬میلیون ری��ال از مطالبات‬ ‫غیرجاری بانک مس��کن مرب��وط ب��ه ‪ 16/318‬پرونده‬ ‫وصول ش��د‪ .‬رئیس اداره‌کل پیگیری وص��ول مطالبات‬ ‫بانک مس��کن ضمن اعالم این مطلب همچنین اظهار‬ ‫کرد‪« :‬باتوجه به استقبال مشتریان از طرح بخشودگی و‬ ‫درخواست مسئوالن شعب بانک مسکن‪ ،‬تس��ویه کامل بدهی‌های معوق تا چهارم بهمن‌ماه‬ ‫سال‌جاری تمدید ش��د‪ ».‬حمیدرضا صحابت در ادامه با اش��اره به ویژگی‌های اعتباری بانک‬ ‫مسکن گفت‪« :‬باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته‪ ،‬بانک مس��کن دارای کمترین ریسک‬ ‫اعتباری بین سایر بانک‌های کش��ور است‪ ».‬دریافت‌کنندگان تس��هیالت بانک مسکن که‬ ‫تاکنون به هر دلیلی موفق به پرداخت اقساط خود نشده‌اند‪ ،‬در صورت تسویه کامل بدهی‌های‬ ‫معوق خود در بانک مس��کن تا تاریخ چهارم بهمن‌ماه سال‌جاری از طرح بخشودگی ‪ ۶‬درصد‬ ‫جریمه تاخیر بهره‌مند خواهند شد‪g.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت گفت‪« :‬ای��ن بانک آمادگی‬ ‫انتشار صکوک پروژه‌محور در بخش نفت و برق را دارد‪».‬‬ ‫علی دیواندری در اولین همایش بورس انرژی اظهار کرد‪:‬‬ ‫«روش‌های مختلف��ی برای س��رمایه‌گذاری بانک ملت‬ ‫در بخش انرژی وج��ود دارد و این بان��ک آمادگی دارد تا‬ ‫صکوک پروژه محور در حوزه‌ه��ای نفت و برق را مبتنی‬ ‫بر عایدات آتی منتشر کند‪ ».‬وی افزود‪« :‬برای انتشار این‬ ‫اوراق‪ ،‬مطالعه‌های الزم انجام ش��ده و تمام زیرساخت‌ها آماده اس��ت تا به عنوان یک تجربه‬ ‫جدید در س��رمایه‌گذاری اجرایی ش��ود‪ ».‬مدیرعامل بانک ملت افزود‪« :‬بانک ملت در حوزه‬ ‫تامین مالی صنایع باالدستی نفت و گاز حضوری موفق داش��ته و آمادگی دارد در بخش برق‬ ‫نیز به سرمایه‌گذاری بپردازد‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬نظام بانکی کشور می‌تواند زمینه‌سازی برای‬ ‫تولید بیشتر انرژی در کشور را آسان‌سازی کند و بانک ملت نیز در این مسیر آماده همکاری با‬ ‫وزارتخانه‌های نفت و نیرو است‪g».‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو خبرداد‪:‬‬ ‫دنا‪ ،‬نماد دستیابی به دانش‌ساخت قالب بدنه خودرو‬ ‫تولید آزمایش��ی جدیدترین محصول پیش��رفته ایرانی با برندملی و برپایه پلتفرم داخلی‬ ‫و مطابق با آخرین اس��تانداردهای ایمنی و زیس��ت محیطی اروپایی به نام «دنا» در بهمن‌ماه‬ ‫س��ال‌جاری آغاز می‌ش��ود‪ .‬مهندس جواد نجم‌‌الدین‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪« :‬این خودرو با هدف معرفی توانمندی ای��ران خودرو در طراحی و تولید‬ ‫محصوالت جدید با نشان ملی سال ‪ 92‬وارد بازار خواهد ش��د‪ ».‬وی افزود‪« :‬محصول یادشده‬ ‫توسط مهندسان ایرانی و بدون مشارکت خارجی‌ها و با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات ایران‌خودرو‬ ‫طراحی شده است؛ بنابراین برای نخس��تین‌بار تمامی‌فرآیندهای طراحی این محصول توسط‬ ‫متخصصان توانمند ایرانی و بدون هیچ‌گونه دریافت مشاوره از منابع خارجی انجام شده است‪».‬‬ ‫مهندس نجم‌الدین‪ ،‬تولید مدل‌های مختلف بر‌اس��اس یک پلتفرم را رویکردی رایج در صنعت‬ ‫خودروسازی جهانی عنوان کرد و اظهارداشت‪« :‬دنا بر پایه پلتفرم داخلی و مطابق با استاندارد‌های‬ ‫ملی و بین‌المللی و با هدف ارتقای توسعه برند ملی طراحی شده است‪ .‬این محصول با بیشترین‬ ‫خودکفایی ساخت داخل‪ ،‬تولید و روانه بازار خواهد شد‪g ».‬‬ ‫‪83‬‬
‫مهندس نجم‌‌الدین در سمنان خبرداد‬ ‫آغاز تولید ‪ 206‬ساخت داخل تا ماه آینده‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫مهن��دس نجم‌الدین از آغاز تولید پژو ‪ 206‬س��اخت‬ ‫داخل حداکثر تا یک ماه آینده خب��رداد‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خ��ودرو در اولین همایش مل��ی موتورهای‬ ‫درون‌سوز‪ ،‬در تاالر خوارزمی دانشکده مهندسی دانشگاه‬ ‫سمنان با اش��اره به اینکه این گروه صنعتی برای جهانی‬ ‫شدن ش��ش توانایی را در برنامه راهبردی خود قرار داده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬دارا بودن مالکیت معنوی قوای‬ ‫محرکه‪ ،‬تولی��د محصوالت گوناگ��ون و با‌کیفیت‪ ،‬عرضه‬ ‫کوتاه‌مدت محصول ب��ه بازار‪ ،‬کاه��ش هزینه‌های تولید‬ ‫و افزایش رقابت‌پذیری محص��والت از‌جمله راهبردهای‬ ‫مهم ایران‌خودرو در این زمینه اس��ت‪ ».‬وی با اش��اره به‬ ‫شرایط حاکم بر جامعه و محدودیت‌های بین‌المللی گفت‪:‬‬ ‫«خودکفایی پلتفرم ‪ 206‬در دس��تورکار ایران‌خودرو قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ».‬مهندس نجم‌الدین در ای��ن زمینه افزود‪:‬‬ ‫«مهمترین دس��تاورد آن اولین قدم در راه خودکفایی در‬ ‫س��اخت مجموعه قطعات الکترونیکی این خودرو است‪».‬‬ ‫وی همچنی��ن در بخش دیگری از اظه��ارات خود گفت‪:‬‬ ‫«به منظور توسعه سبد سوخت کش��ور‪ ،‬طراحی و توسعه‬ ‫خانواده موتور ملی دیزل ب��رای محصوالت جاری و آتی‬ ‫ایران‌خودرو در دس��تورکار ق��رار دارد‪ ».‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو گفت‪« :‬در حال حاضر پروژه طراحی و‬ ‫ساخت موتور دیزلی‪ ،‬با حجم ‪1/5‬لیتر با ساخت نمونه‌هایی‬ ‫از آن در دست اقدام اس��ت‪ ».‬وی افزود‪« :‬اولین خودروی‬ ‫س��واری با برند ایرانی و موتور دیزل ملی در س��ال ‪ 93‬به‬ ‫اجرای ایده‌های نوین در ایساکو برای ارتقای سطح خدمات‬ ‫ش��رکت خدمات پس از ف��روش ای ران‌خودرو‬ ‫(ایس��اکو)‪ ،‬روش پش��تیبانی از راه دور (ریم��وت‬ ‫کنترلینگ) دس��تگاه‌های عی ب‌یاب را اجرایی کرد‪.‬‬ ‫شهریار س��لطانی‪ ،‬معاون فنی و مهندسی شرکت‬ ‫ایساکو ضمن بیان مطلب فوق گفت‌‪« :‬در این روش‬ ‫کارشناسان با استفاده از سیستم‌های ط راح ی‌شده‪،‬‬ ‫ای رادات دس��تگاه‌های عی ب‌یاب یا فعال کردن آنها‬ ‫را به وسیله نرم‌افزار دس��تگاه‌های موجود که ب رای نمایندگ ی‌های سراسر کشور تدارک‬ ‫و تجهیز شده است‪ ،‬از راه دور بررس��ی و برطرف خواهند کرد‪ ».‬وی تشریح کرد‪« :‬با این‬ ‫روش در بیشتر موارد دیگر نیازی به ارسال دستگاه‌های معیوب از نمایندگ ی‌های سراسر‬ ‫کشور به شرکت ایساکو نیس��ت و اس��تفاده از این روش صرفه‌جویی در زمان و هزینه‬ ‫را در بر خواهد داش��ت‪ ».‬معاون فنی و مهندس��ی ایس��اکو در ادامه‪ ،‬با اشاره به رهنمود‬ ‫مقام معظم رهبری در راس��تای حمایت از تولید ملی گفت‪« :‬ش��رکت ایساکو به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن مجموعه خدمات پ��س از ف��روش در خاورمیانه‪ ،‬تامی��ن از منابع داخلی و‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان داخلی را در راس برنامه‌های تامی��ن خود قرار داده و به همین‬ ‫منظور در مدیریت مهندس��ی خودرو در حال برنامه‌ریزی و تامین تجهی زات الکتریکی‬ ‫استاندارد و دستگاه‌های عی ب‌یاب از منابع داخلی است‪ ».‬شایان ذکر است‪ ،‬با برنامه‌ریزی‬ ‫صورت‌گرفته از س��ال گذشته‪ ،‬ش��رکت ایس��اکو تهیه و تدارک تجهی زات الکتریکی از‬ ‫شرکت‌های خارجی را کاهش داده و بنا را بر تامین این تجهی زات از منابع داخلی گذاشته‬ ‫است‪ .‬از‌جمله این تجهی زات م ی‌توان دستگاه عی ب‌یاب خودروهای داخلی‪ ،‬تستر باتری‪،‬‬ ‫دستگاه شبی ه‌سازی سنس��ورها‪ ،‬ابزار تست پی ش‌کش��نده کمربند ایمنی و کیسه هوا و‬ ‫همچنین ابزار انهدام کیسه هوا را نام برد‪g.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫بازار عرضه خواهد شد‪ ».‬مهندس نجم‌الدین اظهار داشت‪:‬‬ ‫«موتور ملی دیزل ضم��ن تایید الزامات اس��تاندارد یورو‬ ‫پنج و شش‪ ،‬دارای ‪ 1500‬سی‌س��ی گنجایش‪ 110 ،‬اسب‬ ‫بخار مع��ادل ‪ 90‬کیلووات توان‪ 256 ‌،‬نیوتن‌متر گش��تاور‬ ‫و مصرف س��وخت ‪ 5/2‬لیتر در هر صد‌کیلومتر اس��ت‪».‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با اشاره به‌خودکفایی‬ ‫ایران‌خودرو در تولید موتورهای کم‌مصرف اظهار داشت‪:‬‬ ‫«این گ��روه صنعتی براس��اس یک ه��دف راهبردی به‬ ‫تمامی‌فرآیند طراحی و تولید انواع موتورهای کم‌مصرف‬ ‫دست یافته اس��ت‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬ایران‌خودرو برنامه‬ ‫راهب��ردی خودکفایی موتور‌ه��ای تی‌ی��و ‪ 5‬و تی‌یو ‪ 3‬را‬ ‫تدوین و س��ازو‌کارهای الزم برای تحقق ای��ن برنامه به‬ ‫کار گرفته ش��ده اس��ت‪ ».‬مهندس نجم‌الدین خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬در راستای کاهش مصرف سوخت در خودروهای‬ ‫تولیدی این ش��رکت‪ ،‬به کارگیری فناوری میکروهیبرید‬ ‫روی محصوالت جاری و آتی با کاهش مصرف س��وخت‬ ‫‪10‬درصد و استفاده از فناوری مایلدهیبرید روی پالتفرم‌ها‬ ‫و موتورهای آتی ایران‌خودرو با کاهش مصرف سوخت ‪20‬‬ ‫درصد در دستورکار قرار گرفته اس��ت‪ ».‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خ��ودرو به‌کارگیری و توس��عه موتورهایی‬ ‫با فناوری توربوش��ارژ (پرخوران) و دس��تیابی به فناوری‬ ‫فول‌هیبری��د را از برنامه‌های راهبردی ای��ران خودرو در‬ ‫قوای محرکه دانست‪ .‬وی یادآوری کرد‪« :‬هم‌اکنون سبد‬ ‫س��وختی تولیدات ایران‌خودرو به‌طور متوس��ط ‪70‬درصد‬ ‫بنزین و ‪ 30‬درصد گاز اس��ت که در هدفگذاری آتی‪ ،‬سبد‬ ‫سوختی این شرکت‪ 60 ،‬درصد بنزین‪ 20 ،‬درصد گاز‪10 ،‬‬ ‫درصد دی��زل و ‪ 10‬درصد هیبرید در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫به‌تدریج سهم سوخت دیزل افزایش خواهد یافت‪ ».‬گفتنی‬ ‫اس��ت اولین همایش ملی موتورهای درون‌سوز با حضور‬ ‫مهندس نجم‌الدین‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو‪،‬‬ ‫‌رئیس دانشگاه س��منان‪ ،‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی استاندار‪،‬‬ ‫صنعتگران و دانش��جویان در س��منان برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫همایش در روزه��ای ‪ 24‬و ‪ 25‬آب��ان ماه دای��ر و در این‬ ‫همایش دو نشس��ت تخصصی و هفت کارگاه آموزشی با‬ ‫رویکرد قوای محرکه برگزار شد‪g.‬‬ ‫مهندس مدنی تاکید کرد‬ ‫کارگران‪،‬تاثیرگذارترینعاملدرشرایطاقتصادمقاومتی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا با اشاره‬ ‫به نقش مه��م و تاثیر‌گذار کارگ��ران عرصه تولید در‬ ‫شرایط اقتصاد مقاومتی‪ ،‬گفت‪« :‬با همراهی کارگران‬ ‫متعهد و فعال در صنعت خودرو‪ ،‬مشکالت فعلی تولید‬ ‫را برطرف خواهی��م کرد‪ ».‬مهندس س��عید مدنی در‬ ‫پاسخ به س��والی درخصوص اهمیت جایگاه کارگران‬ ‫و اثرگذاری آن��ان در راه عب��ور از بح��ران ایجاد در‬ ‫صنعت خودرو اظهار داشت‪« :‬باوجود موانع ایجاد‌ ش��ده در راه تولید و مشکالت فراوان‬ ‫فعلی‪ ،‬کارگران مجموعه‌های صنعتی به‌ویژه کارگران س��ایپا با تعهد و تخصص باالی‬ ‫خود موجبات برون‌رفت از ش��رایط حاضر را فراهم خواهند ک��رد‪ ».‬وی افزود‪« :‬رویکرد‬ ‫س��ایپا همواره تکیه بر س��رمایه اصلی خود یعنی نیروی انس��انی و کارگران و کارکنان‬ ‫مجموعه بوده و این روند ادامه خواهد داش��ت‪ ».‬وی با تاکید بر وجود نیروهای خالق و‬ ‫توانمند در سایپا خاطرنش��ان کرد‪« :‬باور ما این است که نیروی انس��انی فعال در سایپا‪،‬‬ ‫از لحاظ توانمندی و توانایی‌های ش��غلی‪ ،‬تخصص‪ ،‬تعهد‪ ،‬وج��دان کاری و انضباط جزو‬ ‫مجموعه‌های نمونه در کشور بوده و کمتر س��ازمانی را می‌توان یافت که چنین سرمایه‬ ‫عظیمی‌در اختیار داشته باشد‪ ».‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد‪« :‬شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی و مش��کالت تولید‪ ،‬نمادی از ی��ک جنگ تمام‌عیار اقتصادی از س��وی‬ ‫دشمنان ایران اسالمی است که کارگران در میدان این نبرد در خط مقدم قرار گرفته‌اند‪».‬‬ ‫مدنی در خاتمه گفت‪« :‬امیدواریم آنچه تاکنون با زحمات و تالش‌های نیروی انس��انی‬ ‫خالق و توانمند به‌دست آمده‪ ،‬با گذار از این مرحله حساس و سرنوشت‌ساز برای صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در آینده نیز ادامه یابد‪g».‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!