صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۵۰

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 150

هفته نامه مثلث شماره 150

‫او و ما‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوپنجاهم‪ 21/‬آبان‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫سوال در برابر سوال‬ ‫تو‌گوي مثلث با احمد توكلي‪ ،‬حسين طال‪ ،‬مجتبي رحماندوست‬ ‫گف ‌‬ ‫جالل يحيي‌زاده و حميدرضا فوالدگر‬ ‫آيا اوباما در دوره دوم رياست جمهوري‬ ‫به قدرت منطقه‌اي ايران اعتراف مي‌كند؟‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫رسيدن به شيريني از تلخي‬ ‫گفت‌وگوباکارگردان«بغض»‬ ‫اجالس مخالفان؛ خیمه‌شب‌بازی‬ ‫درباره نشست مخالفان سوريه در دوحه‬ ‫پوپوليست‌هاعليهاليت‌ها‬ ‫شیجینپینگ؛جانشينهوجينتائومي‌شود‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‪payamak@mosalas.ir‬‬ ‫‪ l‬سالم‪،‬س��ینمای مس��تقل تنهاراه نجات این‬ ‫آشفته بازار سینماست‪ .‬لطفابه آن بپردازید‪ .‬هدف‬ ‫درمیان حاشی ه‌ها گم است‪.‬‬ ‫‪ l‬خدایا من که دس��تم به آس��مانت نم ی‌رسد‪،‬‬ ‫اما تو که دس��ت رحمتت به زمین م ی‌رسد عزت‬ ‫عزیزانم را تا ع��رش کب ریایی خود بلند کن و هر‬ ‫آنچه آرزو دارند برآورده ساز‪ ،‬التماس دعا‪.‬‬ ‫‪ l‬دوس��ت عزيز‌که فرمودید نی��ازی به کوپن‬ ‫نیست؛ انبارهایمان پر اس��ت‪ .‬پ ربودن انبار تجار‬ ‫چه دردی از ما فق را درمان م ی‌کند که باید هر روز‬ ‫گ ران‌تر بخ ریم؟‬ ‫‪ l‬مسئوالن به جای آنکه به فکر بهبود وضعیت‬ ‫نابسامان معیش��تی مردم باشند در حال تنظیم و‬ ‫انتشار نام ه‌های سرگشاده علیه یکدیگ رند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫‪ l‬همه سیاسیون زمانی از احمدی‌نژاد حمایت‬ ‫م ی‌کردن��د ام��ا چ را س��ال آخر دول��ت‪ ،‬این همه‬ ‫تخ ریب یکپارچه را علیه دولتش به راه انداختند؟‬ ‫‪021-88171506-8‬‬ ‫قان��ون را دور زد تا بتواند ثروت و قدرت بیش��تری را‬ ‫از آن خود کند‪ .‬اگر امروز هم بتوانیم قان ونمند باشیم‬ ‫مطمئنا هی چ‌کس نخواهد توانس��ت م��ا را به زانو در‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫‪ l‬به نظر م ی‌رسد بیشتر وقت مجلس این روزها به‬ ‫مسائل جناحی و تسوی ه‌حساب‌های سیاسی م ی‌گذرد‬ ‫و بهارستان از حال و روز مردم غافل مانده است‪.‬‬ ‫‪ l‬سالم مثلث عزیز! مثل کودکی که به انتظار پدر‬ ‫م ی‌نشیند تا بیاید و درددل و مشکالتش را بگوید‪ ،‬ما‬ ‫هم چش��م امیدمان به شماس��ت و اگر با شما درددل‬ ‫نکنیم چه بکنیم‪ .‬در این روزهای سخت و تورم شدید‬ ‫م��ردم به خاطر باور به انق�لاب مقاومت کرده‌اند ولی‬ ‫برخی آقایان كم تحمل ش��ده‌اند‪ .‬کم��ی از مردم یاد‬ ‫بگی رند‪.‬‬ ‫‪ l‬ه��م رئی س‌جمهور و هم نماین��دگان مجلس با‬ ‫رای مس��تقیم خود ش��ما مردم بر س��ر کار آمده‌اند‪،‬‬ ‫پ��س اعت راض به نحوه عملکرد آنان کم لطفی به نظر‬ ‫خودتان و دیگ ران است‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫‪ l‬ب��ا تش��کر از مطالب خوب و پ��ر محتوای‬ ‫خانم فهری‪.‬‬ ‫‪ l‬این راهی که برخی مس��ئوالن در پیش گرفت ه‌اند‪،‬‬ ‫به ترکستان م ی‌رود!‬ ‫‪ l‬س�لام‪ ،‬بعد از چند سال رئی س‌جمهوری آمد‬ ‫ک��ه به فکر طبقه پایین جامعه اس��ت؛ آن قدر او‬ ‫را تحت فشار م ی‌گذارند تا از کرده خود پشیمان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ l‬لطف��ا این موض��وع را به م راجع رس��می منتقل‬ ‫کنید؛ س��اعت رس��می کشور ب ر‌اس��اس نصف‌النهار‬ ‫مش��هد است یا تب ریز؟! چون ته ران نصف النهار ندارد‬ ‫و ساعت آنالین رایانه‌ها دچار اشکال م ی‌شود‪.‬‬ ‫‪ l‬آقایان��ی که در مورد رئی س‌جمهور اظهارنظر‬ ‫م ی‌کنند‪ ،‬کمی هم به فکر کارهایی که ب رای مردم‬ ‫انجام داده‪ ،‬باش��ند‪ .‬خیلی‌ب ی‌انصاف هستید‪ .‬در‬ ‫این چند سال مثل مرد به آم ریکا سفر کرد‪ .‬ج راتی‬ ‫که احمدی‌نژاد دارد کدام رئی س‌جمهوری داش��ته‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬ب��ا دقت به عک س‌ه��اى صفحه‪ 20‬ش��ماره‪148‬‬ ‫درمى‌یابیم که عک س‌ها داراى جهت و پیامند‪.‬‬ ‫‪ l‬در ای��ام بزرگ و ش��کوهمند اعی��اد ق ربان و‬ ‫غدی��ر‪ ،‬از همه دلس��وزان نظام مق��دس جمهوری‬ ‫اس�لامی و عاش��قان اس�لام و ای ران و امام راحل‬ ‫و به پاس خون‌های مطهر ش��هیدان از هر جناح‬ ‫و تفکر و س��لیقه که هس��تند و مسئوالن خدوم‪،‬‬ ‫انتظار است در زیر سایه ولی امر و در خیمه پاک‬ ‫والیت دس��ت در دست هم ب رای کشور و مردم و‬ ‫همه مشکالت فکر اساسی بکنند‪.‬‬ ‫‪ l‬س�لام‪ ،‬من همیشه از روزهای اول انقالب و‬ ‫حت��ی آن روزهای جنگ ب ه‌عنوان دوران طالیی یاد‬ ‫م ی‌کن��م‪ .‬آخر آن روزها آدم‌ها خیلی با هم همدل‬ ‫بودند هی چ‌کس دنبال این نبود که چگ ونه م ی‌شود‬ ‫‪ l‬ب��ا کارشناس��ان و صاحبنظ ران گفت‌وگو کنید و‬ ‫س��وال کنید رئی س‌جمهور دموک رات ب��ه نفع ای رانه یا‬ ‫جمهوریخواه؟‬ ‫موضوع هفته‪:‬‬ ‫مخاطبان عزی��ز م ی‌توانند نظر خود را‬ ‫ب رای انتشار ارسال کنند‪.‬‬ ‫نظ رتان درباره س��وال از رئي س‌جمهور‬ ‫چيست؟‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫‪ l‬س�لام! زمان جنگ‪ ،‬ما کلی شهید و جانباز‬ ‫داده‌ای��م بع��د از حدود ‪۳۳‬س��ال و با مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی فعل��ی و س��خنان رهبری و ش��هدای‬ ‫هست ه‌ای‪ ،‬آیا واقعا توجیه دارد کسی اقالم اساسی‬ ‫م��ردم را احت��کار کند؟ عامالن بی��ش از یک تن‬ ‫احتکار را در مقابل انبار یا مغازه اعدام کنید و با‬ ‫ف ریاد بلند اعالم کنید این شیطان محتکر است‪.‬‬ ‫‪ l‬در ای��ن عصر و زمانه ک��ه بعضی‪ ،‬به جای‬ ‫پرداختن ب��ه درد مردم‪ ،‬به حاش��ی ه‌ها م ی‌پردازند‪،‬‬ ‫برماس��ت که با مه ربانی‪ ،‬رحم‪ ،‬گذشت و عطوفت‬ ‫نس��بت به یکدیگر‪ ،‬از آالم و دردهای هم بکاهیم‬ ‫و ایمان داشته باشیم که در سایه رحم به مخلوق‪،‬‬ ‫لطف خالق شامل حالمان م ی‌شود‪!...‬‬ ‫‪ l‬س��ال پایانی دولت‌ها‪ ،‬سال انتخابات است؛‬ ‫یعنی نیازهای اساسی کشور و مطالبات مردم در‬ ‫اولویت نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬از بزرگ��ی پرس��یدم؛ زندگی خیلی س��خت‬ ‫م ی‌گ��ذرد‪ ،‬چ��ه بای��د ک��رد؟ گف��ت‪« :‬خ��ودت‬ ‫م ی‌گوی��ی س��خت م ی‌گ��ذرد‪ ،‬س��خت ک��ه‬ ‫نم ی‌مان��د‪ ،‬پس خدا را س��پاس ک��ه م ی‌گذرد و‬ ‫نم ی‌ماند‪»...‬‬ ‫‪ l‬آیا م ی‌دانید ‪ ۷۰‬درصد مردم به دلیل نداشتن‬ ‫پدر کارمند با ش��غل رسمی یا کاسب چ ک‌دار‪ ،‬از‬ ‫خیر وام ازدواج م ی‌گذرند؟ آیا م ی‌دانید ‪ ۱۴‬ساعت‬ ‫کار در روز ب��ا ماهی ‪ ۴۰۰‬تومان حقوق بدون بیمه‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬آق��ای مطهری! طرح س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫مش��کالت م��ردم را ح��ل نم ی‌کن��د‪ .‬خودتان در‬ ‫مجلس کارتان ش��ده است اس��تیضاح یا سوال از‬ ‫رئی س‌جمه��ور‪ .‬آیا تکالیف ش��ما در مجلس این‬ ‫است؟‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫اسالم قوانين دارد‬ ‫چرا بايد اينطور بش��ود‪ .‬چرا بايد ضوابط نباش��د؟ اسالم‬ ‫ضوابط دارد‪ .‬اس�لام هرج و مرج نيس��ت كه هر كه هر كاري‬ ‫بخواهد بكند‪ .‬اسالم قوانين دارد‪.‬‬ ‫روي قوانين بايد عمل بشود‪ .‬آنها نه قوانين اسالم را عمل‬ ‫مي‏كنند و نه قواني��ن دولت را عمل مي‏كنن��د و هر چه‪ ،‬هر‬ ‫كه هر‌كاري مي‏خواهد مي‏كن��د‪ .‬هر كه بدون اينكه اعتنايي‬ ‫بكنند‪ ،‬به رئوسش��ان اعتنايي بكنند‪ ،‬به روسايشان احترامي‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪10 - 23‬‬ ‫او و ما‬ ‫مصائب «الله»‬ ‫«اصالح» كليد خورد‬ ‫پايان يك جشن‬ ‫اصغرزاده ‪ - 58‬اصغر زاده‪91‬‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪24 - 31‬‬ ‫ت ما از فرمانده‬ ‫رواي ‌‬ ‫گفته خواهد شد‪ ،‬ب ‌ه دستان نیز هم!‬ ‫دو گفت‌وگو و یک تصمیم‬ ‫دنياي قبل از حج‪ ،‬دنياي بعد از حج‬ ‫سياست‬ ‫‪42-53‬‬ ‫سوال در برابر سوال‬ ‫نمي‌خواستيمآبستراكسيونكنيم‬ ‫احتمال مي‌دهم سوال منتفي شود‬ ‫از اجماع تا تكثر‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫‌بكنند‪ ،‬احترامي‌به اسالم بكنند‪ ،‬بدون ضوابط‪ ،‬بدون جهت‪،‬‬ ‫اس��باب اين مي‏شوند كه مردم بگويند كه معلوم مي‏شود كه‬ ‫قضيه‪ ،‬قضيه اسالم نيس��ت‪ .‬قضيه‪ ،‬قضيه كمونيستي است‪.‬‬ ‫حتي يكي از مراجع اينجا به من گفت مگر كمونيستي است‬ ‫حاال! بايد اينطور ما باشيم‪ .‬وضع پاسدارهايي كه مي‏گوييد‬ ‫ما براي اسالم خدمت مي‏كنيم‪ ،‬بايد تحت‌تاثير كمونيست‌ها‬ ‫واقع بشوند و همان كارهايي كه كمونيست مي‏كنند‪ ،‬بكنند؟‬ ‫نمي‏دانند اينها‪.‬‬ ‫مي‏خواهند كه اس�لام را بش��كنند در ايران‪ ،‬تا اينكه يك‬ ‫وقت خداي نخواس��ته با يك كودتايي اينجا برگردد به يك‬ ‫حالي بدتر از حال سابق‪ .‬نمي‏دانند اين را‪ .‬عالقه ندارند واقعا‬ ‫به اس�لام‪ .‬نمي‏توانم من بگويم كه پاسباني كه دارد خدمت‬ ‫مي‏كند و شب و روز خدمت مي‏كند عالقه ندارد‪ .‬عالقه دارد‪،‬‬ ‫ملتفت نيست كه دارد چه مي‏كند‪ .‬يا دادگاهي كه مي‏خواهد‬ ‫خدمت بكند‪ ،‬عالقه ه��م دارد‪ .‬يا كميت��ه‏اي كه مي‏خواهد‬ ‫خدمت بكند‪ ،‬عالقه دارد‪ .‬لكن راه را درست نمي‏داند‪ .‬ضوابط‬ ‫درست معلوم نشده پيششان‪ .‬خيال مي‏كنند هر كه هر طوري‬ ‫دلش خواست عمل بكند‪ .‬به مجرد اينكه انقالب شد ديگر من‬ ‫هم بايد پا بشوم هر كاري دلم مي‏خواهد بكنم‪ .‬انقالب شده‪.‬‬ ‫يعني انقالب شده‪ ،‬از يك رژيم ظالم به يك رژيم عدالت‪.‬‬ ‫رژيم عدالت معنايش اين نيست كه هر كه هر طوري دلش‬ ‫مي‏خواهد عمل كند‪ .‬يك قواعدي در اس�لام بايد باشد‪ .‬بايد‬ ‫قوانين اسالم باشد‪ .‬نه بريزند مردم‪ ،‬زن‌ها را‪ ،‬زن و بچه مردم را‬ ‫بيرون كنند از منزلشان‪ .‬با اينكه من اين را‪ ،‬شايد ده دفعه گفته‬ ‫باشم كه بر فرض اينكه يك نفري جاني باشد‪ ،‬مستحق قتل‬ ‫باشد‪ ،‬تمام اموالش بايد مصادره بشود‪ .‬لكن زن و بچه‏اش كه‬ ‫نبايد گرسنه بمانند‪ .‬خب‪ ،‬به اندازه زن و بچه‏اش بايد برايشان‬ ‫بگذارند‪ .‬مابقي‏اش را ببرند‪ .‬مع‏ذلك كرارا براي من نوشته‏اند‪،‬‬ ‫گفته‏اند كه فالني بيخود اموالش را گرفته‏اند‪ .‬حاال بيخودش‬ ‫را من نمي‏دانم‪ .‬اما آمده‏اند فرش از زير پاي ما كش��يده‏اند و‬ ‫ما را از منزلمان بي��رون كرده‏اند‪ ،‬و چه كرده‏اند و ما مانده‏ايم‬ ‫همين طوري‪ .‬آخر اين را عقل مي‏پسندد؟ شرع مي‏پسندد؟‬ ‫انسانيت مي‏پسندد كه ما يك چنين كاري سر مردم در آوريم‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪32 -41‬‬ ‫رابين‌هود دركاخ سفيد ماند‬ ‫اوباماییدیگر‬ ‫تداوم به‌جاي تغيير‬ ‫ديپلماسيبديلتحريم‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪62-67‬‬ ‫بغض‌مهاجران‬ ‫راضي هستم‬ ‫يك فيلم قابل‌قبول‬ ‫رسيدن به شيريني از تلخي‬ ‫ورزش‬ ‫‪72 -77‬‬ ‫ناگفته‌هايجلسهمحرمانه‬ ‫جام‌جهاني مي‌خواهي ‪ ،‬جام حذفي را تعطيل كن‬ ‫فقط به خودش فکر می‌کند‬ ‫عزیز محمدی‪ :‬برگزار نشدن جام‌حذفی خودزنی‬ ‫است‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو و هانيه ربيعي‌اقدم‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬امير عزيزي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي‪ -‬حسين مجاهدي ‪ -‬حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار‬ ‫سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي ‪ -‬ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‬ ‫عليرضا حسن‌زاده‪ -‬فراز محمدي ‪ -‬علي كاشفي‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫درخبرنامه اين هفته در مقاله اي به بررسي علت انتخاب باراك اوباما ب راي رياست جمهوري آمريكا پرداخته شده‬ ‫است‪.‬گزارشهاييدربارهاصالحقانونانتخابات‪،‬ماج رايفيلمالله‪،‬انتقالمهديهاشميبهبيمارستانبههم راه‬ ‫مروررسانههاازبخش‌هايمختلفخب رنامهاينهفتهاست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫دیدار در بیمارستان‬ ‫«اصالح» كليد خورد‬ ‫اصغرزاده ‪ - 58‬اصغر زاده‪91‬‬ ‫مصائب «الله»‬ ‫‪10‬‬
‫سرمقاله‬ ‫اووما‬ ‫آیااوبامادردورهدومریاست‌جمهوری‌اشبهقدرتمنطقه‌ايایراناعتراف‬ ‫می‌کندوآياآمريكايي‌هاسوسياليستشده‌اند؟‬ ‫سعيد آجورلو ‪ /‬سردبير‬ ‫در بخ��ش اول این مطل��ب‪ ،‬ابتدا به طرح این س��وال‬ ‫می‌پردازیم که آیا اوباما پس از پیروزی در دور دوم انتخابات‪،‬‬ ‫در سیاست خارجه خاورمیانه‌ای‌اش حاضر است نقش و قدرت‬ ‫منطقه‌اي ایران را بپذیرد؟ و در بخش دوم با طرح این سوال‬ ‫که «آیا آمریکایی‌ها سوسیالیست شده‌اند؟» دلیل شکست‬ ‫رامنی را بحث می‌کنیم‪.‬‬ ‫او و ما؛ آیا اوبام�ا به قدرت منطقه‌ای ای�ران اعتراف‬ ‫می‌کند؟‬ ‫خبرنامه‬ ‫ساختارها سخن به میان آوردند و برخالف اومانیسم پنهان‬ ‫در «ایدئولوژی آلمانی» از نقش فرد کاس��تند و ساختارها را‬ ‫فربه‌تر نشان دادند‪ .‬این‌گونه بود که گروهی از ساختارگرایان‪،‬‬ ‫نقش دولت را در حمایت از طبقه مسلط‪ ،‬نقشی پنهان‪ ،‬نسبی‬ ‫و بلندمدت دانس��تند و از داوری نس��بی دولت سخن گفتند‪.‬‬ ‫برخی دیگر هم مانند اوفه رابطه این دو را به نفع دولت ارزیابی‬ ‫کردند و گفتند دولت از سرمایه طبقه مس��لط برای پیشبرد‬ ‫اهدافش استفاده می‌کند‪ .‬درنهایت اما کار به جایی رسید که‬ ‫«اس��تقالل نس��بی» دولت ذیل گفتمان ابزارگونگی دولت‬ ‫دست باال را پیدا کرد و فضا برای باال‌آوردن نقش فرهنگ و‬ ‫سیاست نزد افرادی مانند گرامشی مهیا گردید‪.‬‬ ‫تحلیل قدرت در آمریکا باتوجه به نظریه ساختارگرایی‬ ‫و حتی مدل تصمیم‌گیری‪ ،‬تا حدود زیادی واقعیت‌ها درباره‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫تقریبا همه ما با این جمله آشنا هستیم که تصمیم‌گیری‬ ‫در ایاالت متح��ده و خصوص��ا در حوزه سیاس��ت خارجی‪،‬‬ ‫موضوع��ی فراحزب��ی اس��ت و‬ ‫ارتباطی به تمایالت راس��ت و چپ‬ ‫رئیس‌جمه��ور ن��دارد و ب��از با این‬ ‫گزاره آشنا هستیم که ساختارهای‬ ‫ق��درت در آمری��کا تصمیم‌گیرنده‬ ‫رابطه میان ایران – آمریکاست‪ .‬حاال‬ ‫شاید زمان مناسبی است که به طور‬ ‫جزئی‌تر مشخص کنیم که منظور‬ ‫از س��اختارها چیس��ت؟ آیا منظور‬ ‫از س��اختار اعضای س��نا یا مجلس‬ ‫نمایندگان است یا اینکه وزارت دفاع‬ ‫و مش��اوران امنیت ملی و سازمان‬ ‫اطالعاتی و جاسوسی را هم شامل‬ ‫می‌شود یا منظور ما از ساختار‪ ،‬البی‬ ‫آیپک یا البی اعراب در واش��نگتن‬ ‫است که همواره برای رئیس‌جمهور‬ ‫تصمیم می‌سازد‪ .‬براساس نگرش‬ ‫ساختارگرایانه‪ ،‬تصمیمات سیاسی‬ ‫در الی��ه‌‌ای از ش��بکه‌های پیچیده‬ ‫از افراد و گروه‌ها ک��ه دارای منافع‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی هستند شکل‬ ‫می‌گیرد‪ .‬در ای��ن چارچوب‌نظری‪،‬‬ ‫این ساختارها هستند که تصمیمات‬ ‫ف��رد را تنظیم می‌کنن��د‪ .‬در نگرش علمی به سیاس��ت هم‬ ‫س��خن از مدل تصمیم‌گیری ب��ه میان آمده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫مدل فرد تصمیم‌گیرنده‪ ،‬تصمیم خود را نه به‌تنهایی بلکه در‬ ‫مواجهه با گروه‌ها‪ ،‬افراد‪ ،‬نهادهای مختلف و براساس برخی‬ ‫محدودیت‌ها اتخاذ می‌کند‪.‬‬ ‫مدل تصمیم‌گی��ری در واقع روی دیگر س��که نظریه‬ ‫س��اختارگرایی یا تعبی��ری خوش‌بینان��ه از محدودیت‌های‬ ‫تصمیم‌گیری است‪ .‬به عبارتی دیگر اگر مدل تصمیم‌گیری‬ ‫را از نتایج پوزیتیویستی کردن علم سیاست بدانیم و یکی از‬ ‫مدل‌های گزینش عقالنی در کنار مدل فضایی و برخی دیگر‬ ‫از روش‌ها‪ ،‬آنگاه ساختارگرایی را می‌توانیم تعبیر مارکسیستی‬ ‫از محدودیت‌های تصمیم‌گیری تلقی کنیم‪ .‬ساختار‌گرایی در‬ ‫واقع برآمده از نظریات مارکسیست‌های معاصر است؛ افرادی‬ ‫مانند آلتوس��ر‪ ،‬پوالنزاس‪ ،‬کالوس اوف��ه و رالف میلیبند‪ .‬در‬ ‫نزاع پیرامون رابطه طبقه مس��لط و دولت‪ ،‬مارکسیست‌های‬ ‫ارتدوکس معتقد به تسلط طبقه مسلط بر دولت بودند و آنگونه‬ ‫که مارکس و انگلس به صراحت در مانیفس��ت کمونیست‬ ‫می‌نویسند‪ ،‬دولت را حافظ منافع بورژوازی می‌دانستند‪ .‬برخی‬ ‫شواهد و مصادیق مانند روی کار آمدن روزولت در آمریکا که‬ ‫به منافع طبقات پایین جامعه می‌اندیشید یا باال آمدن هیتلر‬ ‫و حزب نازی در آلمان که اکثرا از طبقات پایین جامعه بودند‪،‬‬ ‫مارکسیست‌ها را با این س��وال مواجه کرد که آیا بین طبقه‬ ‫مسلط و دولت فقط رابطه شخصی می‌تواند وجود داشته باشد‬ ‫و آیا نمی‌توان سخن از ساختارها گفت ؟‬ ‫این‌گونه بود که س��اختارگرایان ب��ا تعدیل در نظریات‬ ‫مارکس جوان و با الهام گرفتن از آثار متاخر مارکس از تسلط‬ ‫تصمیمات باراک اوباما را روش��ن می‌کن��د‪ .‬اوبامای ‪،2008‬‬ ‫جوان‌تر بود‪ ،‬ش��اداب‌تر ب��ود‪ ،‬حرف‌های بزرگ‌ت��ر می‌زد و‬ ‫وعده‌های عجی��ب و غریب می‌داد‪ .‬او پس از راس��ت‌گرایی‬ ‫افراطی‌بوش‪ ،‬این فرصت را یافت که از منتهی‌الیه لیبرال‌های‬ ‫آمریکا به نقد نومحافظه‌کاران بپردازد‪ .‬از س��د راست‌گرایان‬ ‫حزب دموکرات که نمادش��ان خانواده کلینتون بود‪ ،‬بگذرد و‬ ‫تقریبا بدون دردسر مک‌کین را شکس��ت دهد‪ .‬پس از ورود‬ ‫به کاخ سفید اما هر قدر که زمان گذشت حرکت او از فرد به‬ ‫ساختار شتاب بیشتری گرفت‪.‬‬ ‫اوبام��ای ‪ ،2008‬خودش بود و خان��واده‌اش و احتماال‬ ‫چند مشاورش‪ ،‬اما هرچه زمان گذش��ت ساختار فربه‌تر شد؛‬ ‫س��اختاری که از کنار اتاقش در کاخ سفید را شامل می‌شد تا‬ ‫ساختمان مجلس نمایندگان که در اختیار جمهوریخواهان‬ ‫قرار دارد تا قصرهای شیوخ خلیج‌فارس و تا دفتر راست‌گرایان‬ ‫حزب لیکود در تل‌آویو و تا کارتل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در‬ ‫سراسر آمریکا؛ چه جمهوریخواه و چه دموکرات‪.‬‬ ‫اوباما خیلی زود اسیر س��اختار شد و خیلی زود هم خود‬ ‫را با س��اختار تطبیق داد‪ .‬تصمیمات دولت او بر این اساس از‬ ‫«استقالل نسبی» یا در حالت بدبینانه از «وابستگی نسبی»‬ ‫برخوردار بود‪.‬‬ ‫در ط��ول این چهار س��ال گاه��ی روی مرزها حرکت‬ ‫کرد؛ ماند پیامش به مسلمانان در قاهره یا حمایت اجباری از‬ ‫تحوالت عربی و ژست همراهی کردن با انقالب‌های منطقه‬ ‫یا حمایت از تشکیل دولت فلسطینی براساس مرزهای ‪،1968‬‬ ‫اما هرچه بود انگار فرد اوباما در ساختار حاکم بر اوباما مستحیل‬ ‫شد و شعار تغییر او در اصالح‌طلبی‬ ‫وعده‌داده‌اش ذیل ش��عار «تغییر»‬ ‫به موان��ع س��اختاری برمی‌خورد و‬ ‫خصلتی محافظه‌کاران��ه بر دولت‬ ‫او حاکم می‌ش��د‪ .‬تا جايي برخالف‬ ‫مواضع حقوق‌بشري منافقين را از‬ ‫فهرست تحريم خارج كرد و حاضر‬ ‫ت نهادهاي قدرت به‬ ‫شد براي رضاي ‌‬ ‫تحريم‌هاي شديد و غيرانساني عليه‬ ‫ايران تن دهد‪.‬‬ ‫چهار س��ال دوم اما ب��رای او‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬او احتم��اال هرچه‬ ‫بیش��تر می‌تواند دس��ت به ریسک‬ ‫بزند و تابوشکنی کند‪ .‬شاید به اندازه‬ ‫کافی توانسته میان آرمان‌خواهی و‬ ‫واقع‌گرایی‌اش باالنس کرده باشد‬ ‫و توازن حاصل از ای��ن دو خصلت‬ ‫متضاد را بر رفتارش حاکم کند‪.‬‬ ‫اوبامای جدی��د موانع فراوانی‬ ‫پیش رو دارد‪ .‬او از سویی همچنان‬ ‫با س��اخت قدرت در ایاالت متحده‬ ‫روبه‌روست‪ ،‬از سوی دیگر شعارهای‬ ‫متفاوتی از بهبود وضع اقتصادی و‬ ‫اجتماعی مردمش تا شرایط بحرانی خاورمیانه را پیش‌روی‬ ‫خود می‌بیند‪ .‬ماندن درون ساختارها اوباما را تبدیل به بخشی‬ ‫از مس��اله می‌کند نه فردی که وعده داده مساله را حل کند‪.‬‬ ‫حاال وقت مناسبی است که درباره سوال ابتدایی بحث کنیم‪.‬‬ ‫آیا اوبامای جدید می‌تواند سیاس��ت‌های آمریکا را در‬ ‫خاورمیانه حاکم کند و آیا او در خاورمیان��ه رقابت برد – برد‬ ‫که اساس نظریه نورئالیسم اس��ت را جایگزین برد – باخت‬ ‫رئالیستی خواهد کرد؟ و آیا اوباما در نهایت به قدرت منطقه‌ای‬ ‫ایران اعتراف می‌کند؟‬ ‫فرضیه حاکم بر این نوش��ته اما بر اين گ��زاره متكي‬ ‫است که اوباما در طول ‪ 4‬سال آینده به قدرت منطقه‌ای ایران‬ ‫اعتراف خواهد کرد و قدم‌هاي عملي در اين جهت برخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫خبرنامه‬ ‫در طرح مساله این نکته آشکار است که ایران و آمریکا‬ ‫هر یک دارای منافعی در منطقه هستند که با یکدیگر تضاد‬ ‫دارد‪ .‬تضاد منافع طبیعتا ادبیات قدرت س��خت و رئالیستی را‬ ‫تقویت می‌کند؛ آن‌گونه که در دوره اول اوباما این تضاد منافع‬ ‫به خوبی نمایان بود؛ از منامه تا دمشق می‌شد این دوگانگی‬ ‫منافع را مش��اهده کرد‪ .‬اوباما اما به دالیل فراوان در تالش‬ ‫خواهد بود تا این معادله برد – باخت را به معادله نورئالیستی‬ ‫تبدیل کند‪ .‬از حجم و غلظت گفتمان قدرت در منطقه بکاهد‬ ‫و گفتمان امنیت را جایگزین نماید‪.‬‬ ‫واقعیت آن اس��ت که چه اوباما در قالب س��اختارهای‬ ‫رس��می تصمیم بگیرد و چه تبدیل به اوبام��ای قویتری در‬ ‫مقابل ساختارها شده باشد‪ ،‬در هر دو صورت اکنون به خوبی‬ ‫دریافته که هرگونه طرحي در خاورمیانه بدون اذعان به اقتدار‬ ‫ایران در منطقه امکان‌پذیر نیس��ت‪ .‬آن‌گونه که بوش پس��ر‬ ‫دریافت و برای عب��ور از بحران در عراق ب��ه مذاکره با ایران‬ ‫روی آورد‪ .‬اکنون اما ش��رایط خاورمیانه به مراتب پیچیده‌تر‬ ‫از چند سال گذشته است‪ .‬جنبش‌های اسالمخواه در منطقه‬ ‫سربرآورده‌اند؛ حکومت‌های خودکامه عرب و متحد آمریکا‬ ‫در معرض بیداری و جنبش‌های اسالم‌گرایانه هستند؛ از جمله‬ ‫در بحرین‪ ،‬یمن‪ ،‬اردن و کویت‪ .‬مصر از متحد اسرائیل تبدیل‬ ‫به نیروی بالقوه‌ای برای تهدید منافع این رژیم شده؛ هرچند‬ ‫رئیس‌جمهورش لبخند و احترام تقدیم همتایش در تل‌آويو‬ ‫کند‪ .‬در سوریه حدود ‪ 2‬س��ال تالش و اشنگتن‬ ‫برای برکناری بشار اسد به نتیجه نرسیده و محور‬ ‫دوحه – آنکارا – ریاض را دچار بحران منطقه‌ای‬ ‫کرده‪ .‬در لبنان دست باال با حامیان ایران است و‬ ‫عراق به‌عنوان هم‌پیمان جدید ایران سر برآورده‪.‬‬ ‫در افغانستان‪ ،‬آمریکا نتوانسته طالبان را سرنگون‬ ‫کند و همچنان احتمال بازگش��ت این گروه به‬ ‫قدرت وجود دارد‪.‬‬ ‫در روسیه ناسیونالیسم منتقد غرب بر سر‬ ‫قدرت است و از همه اینها گذشته اقتصاد آمریکا‬ ‫به شدت وابسته به چین و مقروض به چین است‪.‬‬ ‫محدودیت‌های سیاس��ت خارجی اوباما‬ ‫در س��اختار هر‌قدر زیاد باشد بیشتر از مشکالت‬ ‫منطقه‌ای واشنگتن نیست‪ .‬پس اگر فرض کنیم‬ ‫برد اوباما مقابل رامنی نشانه تعظیم آرمان‌های او‬ ‫به واقع‌نگری حاکم بر ساختارهاست و نمایانگر‬ ‫رابطه دو طرفه فرد – ساختار یا وابستگي نسبی‬ ‫دولت اوست‪ ،‬حاال باید منتظر باشیم که در ‪ 4‬سال‬ ‫دوم‪ ،‬این اعتماد حاصل‌شده میان طبقه مسلط –‬ ‫ساختارها – و دولت اوباما به تغییرات در سیاست‬ ‫خارجی اوباما منجر شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر بحران‌های اوباما در منطقه چاره‌ای برای‬ ‫تسلیم او در برابر قدرت ایران باقی نمی‌گذارد‪ .‬به احتمال زیاد‬ ‫او دریافته که تشدید تحریم‌ها‪ ،‬در ادامه ضمن شکسته‌شدن‬ ‫تابوی تحریم برای ایرانی‌ها‪ ،‬ممکن است به تغییر زمین‌بازی‬ ‫منجر شود و حرکت ایران در را ‌ه دستیابی به انرژی صلح‌آمیز‬ ‫هس��ته‌ای وارد مراحل تازه‌تری گردد‪ .‬در عین حال طوالنی‬ ‫شدن این روند و نتیجه نگرفتن از تحریم‌ها‪ ،‬اوباما را با چالش‬ ‫کارآمدی تحریم‌ها مواجه کند و در نهایت اشتباه در زمان‌بندی‬ ‫و خطای محاس��باتی فرصت هرگونه توافقی را از آنان سلب‬ ‫کند‪.‬پس اوباما باید هرگونه که شده س��اختارها را به سمت‬ ‫تصمیمی جدید راضی کند؛ تصمیمی که محتوایش اعتراف‬ ‫به قدرت منطقه‌ای ایران است‪.‬‬ ‫در غیر این صورت او هرگز در خاورمیانه دس��تاوردی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬او باید به معادله‌ای غیر از برد – باخت تن دهد‬ ‫چراکه ایران به هیچ‌وجه طرف بازنده این منازعه نخواهد بود‪.‬‬ ‫در عین حال ادبیات تازه‌ای در ایران شکل گرفته مبنی‬ ‫بر اینکه گفت‌وگو و مذاکره به معنای پایان مخاصمه نیست‪،‬‬ ‫بلکه مذاکره روشی است برای کسب منافع که نشان از تلفیق‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪12‬‬ ‫میان منافع ایدئولوژیک و استراتژیک ایران دارد‪ .‬با اين حال اما‬ ‫اين فرض را كه اوباما مرموزانه به دنبال سياست‌هاي تهاجمي‬ ‫عليه ايران خواهد بود را نمي‌توان ناديده گرفت‪.‬‬ ‫اوباما ژانویه ‪ 2009‬مراسم تحلیف به جای می‌آورد‪ .‬آیا‬ ‫او که با چپ‌گرایی آغاز کرد‪ ،‬بعد به محافظه‌کاری مبتال شد و‬ ‫گرفتار ساختارها گردید‪ ،‬اکنون از ساختارها می‌گریزد و سنت‬ ‫چپ خود را به عرصه سیاست خارجی خاورمیانه می‌آورد؟‬ ‫آیا آمریکایی‌ها سوسیالیست شده‌اند؟‬ ‫چرا مردم آمریکا به رامن��ی رای ندادند؟ جامعه‌ای که‬ ‫به محافظه‌کاری می‌ش��ناختیمش و از قدرت و قدمت سنت‬ ‫س��رمایه‌داری و محافظه‌کاری‌اش س��خن‌ها شنیده بودیم‬ ‫چرا از س��ال ‪ 2008‬به این سو‪ ،‬دیگر به راس��ت‌گرایان و به‬ ‫سرمایه‌داران اعتماد نمی‌کند؟ اگر جان مک‌کین پیر و فرتوت‬ ‫بود برای نشستن در کاخ سفید و چهره او یادآور افتضاح بوش‬ ‫پسر در ‪ 8‬س��ال ریاس��ت‌جمهوری‌اش‪ ،‬اما میت رامنی قد و‬ ‫قامتش که به کاخ سفید می‌خورد‪ ،‬در مدیریت هم برای مردم‬ ‫استانداردهایی متوسط داش��ت‪ ،‬پس چرا او هم به سرنوشت‬ ‫مک‌کین دچار شد؟ در جامعه آمریکا چه اتفاقی افتاده که در بر‬ ‫پاشنه چپ‌گرایی می‌چرخد؟‬ ‫آیا آمریکایی‌ها سوسیالیست شده‌اند؟‬ ‫برای چپ‌های جدید در مکت��ب فرانکفورت؛ از آدورنو‬ ‫جنبش وال‌استريت تا حدود زيادي به نفع اوباما بود‬ ‫و مارکوزه گرفته تا هورکهایمر انقالب آنارشیستی ‪ 1968‬در‬ ‫فرانسه‪ ،‬دلربا‪ ،‬ش��ورانگیز و به اندازه زیادی امیدوارکننده بود‬ ‫تا بتوانند حداقل ضربه‌ای کوچک به پیکر لیبرالیسم مسلط‬ ‫بر غرب و جهان پس از جنگ جهانی دوم بزنند‪ .‬دولت‌های‬ ‫لیبرالی به مثابه لویاتان پیش‌روی چپ‌گراها جلوه می‌کرد و‬ ‫آنان را ناامید از گشایش‪ ،‬از شورش طبقه ضعیف و آنان را به‬ ‫گوشه انزوا و محافل روشنفکری می‌کشاند‪ .‬آنان معتقد بودند‬ ‫و هنوز برخی از آنان معتقد هستند که «جوامع غربی»‪ ،‬جوامع‬ ‫برخوردار‌ند و کودن‌سازی و استعمار مردم این جوامع را در بر‬ ‫گرفته‪ .‬طبقه متوسط همان طبقه کارگرند که ارتقا یافته‌اند‪.‬‬ ‫پول بیشتری در جیب‌شان گذاشته می‌شود و به همان نسبت‬ ‫پول بیشتری از جیب‌شان برداشته می‌ش��ود‪ .‬سرمایه‌داری‬ ‫خود وظیفه این رد و بدل شدن سرمایه را به دوش می‌کشد‪.‬‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬شهروندان‪ ،‬انسانیت و طبیعت را بلعیده‪ .‬اگر‬ ‫لنین معتقد بود که «امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه‌داری»‬ ‫است‪ ،‬زمانه به تئوری او هم رحم نکرده و جهانی‌سازی باالتر از‬ ‫استعمار و امپریالیسم سرمایه‌های جنوب را به شمال می‌آورد‪.‬‬ ‫حتی اگر تئوری والرشتاین هم از کشورهای نیمه پیرامون نام‬ ‫برد‪ ،‬اما نمی‌توان در نهایت شکاف بزرگ میان فقیر ‪ /‬غنی را‬ ‫در دو سطح ملی و بین‌المللی نادیده انگاشت‪ .‬اگر زمانی طبقه‬ ‫ضعیف ملی قابل شمارش بود‪ ،‬االن با طبقه ضعیف بین‌المللی‬ ‫مواجهیم که نفس��ش در بند دس��ت‌های ضخیم و قدرتمند‬ ‫سرمایه‌داری است‪.‬‬ ‫کار به همین‌جا هم ختم نش��ده و طبقه متوسط هم در‬ ‫چالشی عظیم میان نزول به طبقه پایین‌تر یا حفظ موقعیت‬ ‫فعلی گرفتار آمده‪.‬‬ ‫رویای چپ‌های جدید اما در هزاره سوم تا حدودی رنگ‬ ‫واقعیت گرفت‪ .‬همه‌چیز از بحران بزرگ مالی ش��روع ش��د؛‬ ‫فاجعه‌ای که بوش پسر باعث و بانی و سبب‌سازش شناخته‬ ‫شد‪ .‬بادکنک اقتصاد سرمایه‌داری ترکیده بود و این فاجعه‌ای‬ ‫برای نومحافظه‌کارانی بود که در عصر تاچر و ریگان اقتصاد‬ ‫کینزی را به کناری گذاشتند و سخن از دست نامرئی بازار آدام‬ ‫اسمیت و نظم خودجوش هایک گفتند‪.‬‬ ‫اوباما از طیف چ��پ لیبرال‌‌ها به میدان آمد‪ .‬نس��خه او‬ ‫کینزی بود و اين بدترین کابوس بود ب��رای محافظه‌کاران‬ ‫آمریکایی‪ ،‬برای سرمایه‌داران و زمان زیادی طول نکشید که‬ ‫تحوالت سیاسی در سطح نخبگان به سطح جامعه و خیابان‬ ‫آمد‪ .‬تحولی که از پایین شروع شده بود دوباره به کف خیابان‬ ‫بازگش��ت و جنبش وال‌اس��تریت علیه نظام س��رمایه‌داری‬ ‫جان گرفت و لبخندی ب��ر صورت چپ‌گرای��ان و منتقدان‬ ‫سرمایه‌داری نقش بست‪.‬‬ ‫در چنی��ن صحن��ه‌ای جمهوریخواهان‬ ‫آمریکایی ب��ه می��دان رقابت با اوبام��ا آمدند‪.‬‬ ‫رقیب اصلی اما میت رامنی بود؛ کس��ی که در‬ ‫سال ‪ 2008‬بازی را به هم‌حزبی‌اش مک‌کین‬ ‫باخته ب��ود‪ .‬او از طیف چ��پ جمهوریخواهان‬ ‫به میدان می‌آم��د‪ ،‬با گرایش‌های��ی متفاوت‬ ‫ازنومحافظه‌کاران و تی‌پارتی با مواضعی نزدیک‬ ‫به طیف راست لیبرال‌ها‪ .‬نکته اما همین‌جا بود‪.‬‬ ‫برای مردمی که در میانه فقر و غنا و برای ماندن‬ ‫در وضعیت طبقه متوسط گرفتار چالش‌ها بودند‪،‬‬ ‫گفتمان مطلوب گفتمان چپ‌گرایانه بود‪ .‬پس‬ ‫هژمونی با گفتمان حزب دموکرات بود‪ .‬از همین‬ ‫رو رامنی تالش کرد تا ذیل همین گفتمان اما‬ ‫با نس��خه‌های محافظه‌کارانه و سرمایه‌داری‬ ‫وارد شود؛ یک تناقض محض و بعد او در میانه‬ ‫جنگ‌طلبی و س��رمایه‌داری جمهوریخواهان‬ ‫چگونه می‌توانس��ت تعادل ایجاد کن��د؟ او نه‬ ‫می‌‌توانست حرف از جنگ بزند و نه اعتماد طبقه‬ ‫فقیر و متوسط را کسب کند‪ .‬او همچنان در دام‬ ‫جورج بوش گرفتار بود‪ .‬او که با ادعای اقتصاد‬ ‫به میدان آمد نتوانس��ت توازنی میان وعده‌های اقتصادی و‬ ‫سیاس��ی‌اش برقرار کند که برای مردم باورپذیر باشد‪ .‬رامنی‬ ‫خودش را شبیه اوباما کرد‪ .‬پس چه دلیلی دارد مردم به نسخه‬ ‫دوم اوباما رای بدهند؟ در نتيجه همان نسخه اولش را ترجیح‬ ‫دادند‪ .‬جنبش وال‌اس��تریت نمادی است از فقیر شدن بیشتر‬ ‫مردم آمریکا‪ .‬از خطر نزول طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر‪.‬‬ ‫این‌گونه بود که اوباما نقطه تعامل محافظه‌کاری و چپ‌گرایی‬ ‫گردید‪ .‬انگار محافظه‌کاری آمریکایی برای حفظ وضع موجود‬ ‫از چپ‌گرایی اقتصادی اوباما می‌گذرد‪ .‬انگار جنگ در جامعه‬ ‫آمریکا برای ماندن است نه باال رفتن‪ .‬در این فضای گفتمانی‬ ‫چه کسی می‌تواند در پس جنگ‌طلبی جمهوریخواهان کفایت‬ ‫اقتصادی‌شان را جست‌وجو کند؟ و چه کسی می‌تواند ریسک‬ ‫یک تغییر بزرگ را به جان بخرد؟بار اول رای به اوباما رای به‬ ‫تغییر بود‪ .‬این بار اما رای به او رای به محافظه‌کاری بود‪ ،‬برای‬ ‫ایستادن مقابل موج‌های س��رمایه‌داری‪ .‬شکاف فقیر و غنی‬ ‫هر روز گس��ترده‌تر می‌شود و این ش��کاف بین‌المللی امروز‬ ‫صورتش را به‌طور واض��ح در جامعه آمریکا نمایش می‌دهد‪.‬‬ ‫رای به اوباما آیا نشانه‌ای از این واقعیت نیست که آمریکایی‌ها‬ ‫سوسیالیست شده‌اند؟ ‪g‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫جنجال پيرامون ساخت يك فيلم ادامه دارد‬ ‫‪1‬‬ ‫مصائب «الله»‬ ‫خبرنامه‬ ‫حاشیه‌های کارگردان فیلم‬ ‫اما حاش��ی ه‌های س��اخت فیلم الله تنها ب��ه موضوع‬ ‫فیلم محدود نشد و عوامل س��اخت آن نیز به حاشی ه‌های‬ ‫آن افزودند‪ .‬ب راساس گزارش‌ها س��اخت این فیلم را اسداهلل‌‬ ‫نی ک‌نژاد‪ ،‬کارگردان ای رانی مقیم آمریکا در یکی از سفرهای‬ ‫رئی س‌جمهور ب��ه نیویورک پیش��نهاد کرده ب��ود که مورد‬ ‫موافقت قرار گرفت و فیلمنامه آن هم توس��ط وی نوش��ته‬ ‫ش��د‪ .‬موضوعی که باعث ش��د تعداد زیادی از مطبوعات از‬ ‫جمله کیهان به آن اعتراض کنند‪ .‬به نوشته کیهان‪ ،‬اسداهلل‌‬ ‫نی ک‌نژاد که در کارنام ‌ه سینمایی خود سریال «پاییز صحرا»‬ ‫و سوابق سینمایی مختصری دارد‪ ،‬در دهه شصت به آمریکا‬ ‫مهاجرت کرده و وار‌د هالیوود شده است‪.‬‬ ‫اعتراض بس��یاری از اصولگرایان و از جمله کیهان به‬ ‫خاطر پیش��ینه هنری نی ک‌نژاد در‌هالی��وود و همکاری در‬ ‫ساخت س��ریال «خاط رات کفش قرمز» است؛ مجموعه‌ای‬ ‫که حاوی صحنه‌های اروتیک و ویژه بزرگساالن ساخته شده‬ ‫است‪ .‬به نوشته کیهان آقای نی ک‌نژاد تهی ه‌کنندگی تعدادی‬ ‫از قسمت‌های آن را برعهده داشته‪.‬‬ ‫اما رئیس سازمان سینمایی کشور در جوابی ه‌ای معیار‬ ‫را «حال» افراد خواند و همکاری اس��داهلل نی ک‌نژاد با چنین‬ ‫فیلم‌هایی را کاملا غی ر‌مستقیم و تنها در بخش‌های فنی‬ ‫پس از تولید و در نتیجه «نه‌چندان مهم» خواند‪.‬‬ ‫همچنین علی‌مطهری نیز در ارتباط با موضوع ساخت‬ ‫الله‪ ،‬پروژه‌ای فاخر‬ ‫علت ورود نماین��د‌گان به موضوع س��اخت یک فیلم‬ ‫نیز نکته قابل توجهی اس��ت‪ .‬چرا این تعداد از نمایندگان به‬ ‫ساخته شدن یک فیلم اعتراض م ی‌کنند؟ این نکته‌ای است‬ ‫که باید در نحوه تامین بودجه ساخت فیلم الله جس ت‌وجو‬ ‫کرد‪ .‬ب راس��اس اعالم سازمان س��ینمایی وزارت ارشاد‪ ،‬فیلم‬ ‫س��ینمایی الله جزو پروژه‌های فاخر این سازمان محسوب‬ ‫م ی‌شود و ب راساس قانون‪ ،‬بودجه مربوط به ساخت فیلم‌های‬ ‫فاخر به صورت مستقل و از سازمان سینمایی و وزارت ارشاد‪،‬‬ ‫توسط مجلس شورای اسالمی ارائه م ی‌شود‪.‬‬ ‫«جمش��ید جعفرپور» عض��و کمیس��یون فرهنگی‬ ‫مجلس در گفت‌وگویی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا از‬ ‫نظر کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی فیلم‬ ‫«الله» جزو فیلم‌های فاخر محسوب م ی‌شود یا خیر گفت‪:‬‬ ‫«همان‌طور که تک‌تک اعضای کمیس��یون هم مصاحبه‬ ‫کردند‪ ،‬خیر‪ .‬ما هیچ ضرورت��ی نم ی‌بینیم ب رای این فیلم در‬ ‫ش��رایط کنونی بودجه فیلم‌های فاخ��ر را اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫پس از خبر استعفای دسته‌جمعی عوامل تولید فیلم‬ ‫پرحاش��یه «الله» در دو هفته گذش��ته‪ ،‬این فیلم بار دیگر‬ ‫خبرساز ش��د‪ .‬با اعالم وصول طرح سوال ملی الیاس نادران‬ ‫از وزیر ارش��اد در خصوص تولید این فیلم پای وزیر ارشاد به‬ ‫صحن علنی کشیده م ی‌ش��ود‪ .‬حاال اما معاونت سینمایی‬ ‫وزارت ارش��اد م ی‌گوید‪« ‌:‬تولید فیلم الله از اولویت سازمان‬ ‫سینمایی خارج شده است‪».‬‬ ‫فیلم الله به گفته ش��فیع آقا‌محمدیان‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫گسترش سینمای مس��تند و تجربی‪ ،‬حول داستان زندگی‬ ‫«الله صدیق» نخس��تین زن قهرمان ای رانی رالی اس��ت و‬ ‫قرار بود با س��رمایه‌گذاری پنج میلیارد تومان��ی این مرکز و‬ ‫همچنین س��رمایه‌گذاری احتمالی شرکت‌های آمریکایی و‬ ‫اروپایی ساخته شود‪.‬‬ ‫از زمان انتش��ار این خبر واکنش‌های اصولگرایان به‬ ‫آن آغاز شد‪ .‬محمد باقری‪ ،‬نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس گفت‪« :‬باید مش��خص شود پش��ت‌پرده این پروژه‬ ‫چیست که برخی در این حد ب رای اجرای آن اصرار دارند‪».‬‬ ‫بیژن نوباوه‪ ،‬از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز‬ ‫پیشتر‪ ،‬ضمن اشاره به «محتوای فمینیستی» فیلم‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده بود مجلس به هیچ وجه زیربار س��اخت چنین فیلمی‬ ‫‌نخواهد رفت‪ .‬به گفته این نماینده مجلس «اگر دولت مصر‬ ‫به ساخت این فیلم باشد‪ ،‬مجلس از تمامی‌اختیارات قانونی‬ ‫خود از جمله استیضاح استفاده خواهد کرد‪».‬‬ ‫آقای نوباوه اف��زوده بود‪« :‬فیلمنامه این فیلم س��عی‬ ‫دارد بگوی��د در جامعه ای ران محدودیت‌های بس��یاری ب رای‬ ‫زنان وجود دارد که قهرمان فیلم به‌رغم آنها در‌نهایت پیروز‬ ‫م ی‌ش��ود‪ ،‬در حالی که محدودیت‌های موجود در ای ران تنها‬ ‫زاییده خلقت‪ ،‬ذات و فیزیک زنان است؛ به‌عالوه این مساله‬ ‫که در ای ران برخی زنان به کارهای مردانه م ی‌پردازند از س��ر‬ ‫ناچاری است و مایه افتخار محس��وب نم ی‌شود که در مورد‬ ‫آن فیلم ساخته شود‪».‬‬ ‫این فیلم معتقد است «این فیلم عالوه بر اشکال در سابقه‬ ‫کارگردان در حوزه محتوا هم دارای اشکال است‪ .‬باتوجه به‬ ‫اینکه کارگ��ردان فیلم الله پیش از این د ‌ر هالیوود س��ازنده‬ ‫فیلم‌ه��ای غی ر‌اخالق��ی بوده‪ ،‬باید از گذش��ته خ��ود تبری‬ ‫بجوید‪».‬‬ ‫عوام��ل فیلم در اس��تعفای خ��ود دالی��ل آن را عدم‬ ‫هماهنگ ی‌ها‪ ،‬عدم‌پیش��رفت کار و همچنین نبود آینده‌ای‬ ‫‌روش��ن ب رای تولی��د این فیل��م اع�لام کرده‌ان��د‪ .‬علیرضا‬ ‫تو‌گویی‬ ‫سب ط‌احمدی‪ ،‬تهی ه‌کننده این فیلم سینمایی در گف ‌‬ ‫ضمن تایید کناره‌گیری خود گفته بود‪« :‬در ش��رایط فعلی‬ ‫به هیچ عنوان حاضر به صحبت نیس��تم و ش��اید در زمان‬ ‫مناسب‌تری دالیل این اس��تعفا را توضیح بدهم‪ ».‬به عالوه‬ ‫گفته م ی‌ش��ود این اس��تعفا چند روز پیش از آن به معاونت‬ ‫سینمایی ارائه شده بود اما جواد شمقدری از آنها خواسته بود‪،‬‬ ‫تا انتخاب تهی ه‌کننده جدید آن را رسانه‌ای نکنند‪.‬‬ ‫یکشنبه گذشته و در پایان جلسه علنی مجلس شورای‬ ‫اسالمی طرح سوال ملی الیاس نادران‪ ،‬نماینده مردم ته ران‬ ‫از وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی در‌خصوص صدور مجوز‬ ‫ساخت فیلم الله با هزینه سنگین در صحن علنی مجلس‬ ‫اعالم وصول شد‪.‬‬ ‫ما اولویت‌های��ی داریم که م ی‌تواند مهم‌تر از س��اخت فیلم‬ ‫«الله» باشد‪ ،‬البته فیلم «الله» ف ی‌نفسه فیلم بدی نیست‬ ‫و اگر با بودجه‌های معمولی ب رای آن س��رمایه‌گذار پیدا شود‬ ‫م ی‌توانند آن را بسازند‪ ،‬اما اینکه ما بگوییم فیلم «الله» جزو‬ ‫اولویت‌هاس��ت و ب رای آن در ردیف بودج��ه فیلم‌های فاخر‬ ‫هزینه کنیم‪ ،‬پاسخ اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در‬ ‫این رابطه منفی است‪».‬‬ ‫همچنین در این ارتباط علیرضا سجادپور درباره علت از‬ ‫اولویت خارج شدن تولید فیلم سینمایی «الله» گفت‪« :‬فیلم‬ ‫سینمایی «الله» اکنون در حال تولید است و دوستان هنوز‬ ‫هم در حال ت�لاش ب رای تکمیل بودجه این فیلم از س��وی‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی هستند‪».‬‬ ‫وی در عین حال خاط ر‌نش��ان کرد‪« :‬در مورد «الله»‬ ‫آنچه مشخص شده این است که این فیلم به جشنواره فیلم‬ ‫فجر امسال نخواهد رسید و ما هم ترجیح دادیم که آن را از‬ ‫اولویت‌هایمان خارج کنیم و فعال بودج��ه و توجه‌مان را به‬ ‫فیلم‌های دیگر معطوف کنیم‪».‬‬ ‫همزمان با اع�لام خبر «از اولویت خارج ش��دن پروژه‬ ‫الله» سجادپور خبر داد که س��اخت فیلم فاخر و میلیاردی‬ ‫«سوادیکا» نیز از اولویت سازمان س��ینمایی خارج شده‪ .‬او‬ ‫درباره علت از دستورکار خارج شدن تولید «سوادیکا» توضیح‬ ‫داد‪« :‬باتوجه به اقتصاد مقاومت��ی‪ ،‬ما پول کافی ب رای تولید‬ ‫فیلم سینمایی «سوادیکا» در اختیار نداریم؛ ضمن آنکه این‬ ‫فیلم در صورت تولید هم نم ی‌توانس��ت به جش��نواره فجر‬ ‫امسال برسد‪ .‬به همین دلیل تولید این فیلم فعال از دستورکار‬ ‫ما خارج شده است‪».‬‬ ‫پروژه فیلم فاخر «س��وادیکا» دومین پروژه میلیاردی‬ ‫سازمان سینمایی کش��ور بعد از الله است که با هزینه ‪7/5‬‬ ‫میلیاردی و به کارگردانی جمال ش��ورجه قرار بود س��اخته‬ ‫ش��ود‪ .‬نکته دیگری که این فیلم را در کانون توجه قرار داده‬ ‫نام تهی ه‌کننده آن یعنی مرآت هنر ب��ه مدیرعاملی روح‌اهلل‬ ‫شمقدری‪ ،‬ب رادر رئیس سازمان سینمایی کشور بود‪.‬‬ ‫الله و سبک زندگی ایرانی‬ ‫جواد ش��مقدری‪ ،‬رئیس س��ازمان س��ینمایی نیز در‬ ‫گفت‌وگویی درباره اینکه آیا فیلم «الله» مبتنی بر «سبک‬ ‫زندگی اسالمی» اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬ممکن اس��ت صد‌درصد‬ ‫منطبق با س��بک زندگی اسالمی نباشد‪ .‬ش��ما کدام فیلم‬ ‫را م ی‌توانید بگویید که صد درصد ب راس��اس سبک زندگی‬ ‫اسالمی است؟»‬ ‫وی با اشاره به ای رادات مختلف درباره این فیلم افزود‪:‬‬ ‫«فيلم «الله» نکاتی دارد که به نظر ما ب ی‌اش��کال اس��ت؛‬ ‫باالخره ممکن است شما در هر فیلم ی‌ که م ی‌خواهید کار‬ ‫کنید‪ ،‬بتوانید از ابعاد مختلف به آن ای راد بگیرید‪ ،‬اما مهم این‬ ‫است که جمع‌بندی و حاصل کار چیست؟»‬ ‫رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد‪« :‬هدف از ساخت‬ ‫این فیلم بیشتر این بوده است که در مقابل همه فیلم‌هایی‬ ‫که در خارج از کشور علیه ای ران و راجع به جایگاه زن در جامعه‬ ‫ای رانی ساخته م ی‌شود مانند «سنگس��ار ثریا»‪« ،‬شرایط»‪،‬‬ ‫«زنان بدون مردان» و ده‌ها فیلم دیگر پاس��خ دهد‪ .‬ما فکر‬ ‫م ی‌کنیم این فیلم م ی‌توان��د آن تصویر غلطی که در غرب‬ ‫ساخته شده را تغییر بدهد‪».‬‬ ‫شمقدری در عین حال تاکید کرد‪« :‬قطعا ما نم ی‌توانیم‬ ‫ی س��بک زندگی اس�لامی را در بیاوریم اما این‬ ‫در هر فیلم ‌‬ ‫نکته قطعا ب رای ما جدی است که در فیلم‪ ،‬آموزه و تبلیغی‬ ‫درباره س��بک زندگی آمریکایی نباش��د‪».‬جواد شمقدری در‬ ‫توضیح تهی ه‌کننده جدی��د پروژه الله نیز اف��زود‪« ‌:‬در حال‬ ‫حاضر هم تهی ه‌کننده سریال امام رضا(ع) مسئولیت کار را به‬ ‫عهده گرفته است و خوش��بختانه او سوابق حضور در کارها‬ ‫و پروژه‌های بزرگ را دارد‪ .‬امیدوارم ایشان بتواند این کار را با‬ ‫کمترین حاشیه و به نحو احسن به اتمام برساند‪g ».‬‬ ‫‪13‬‬
‫طرح قانون انتخابات به صحن علني مجلس رسيد‬ ‫‪2‬‬ ‫«اصالح» كليد خورد‬ ‫خبر بررسی طرح اصالح‌قانون انتخابات در کمیسیون‬ ‫ش��وراها و امور داخلی کش��ور مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت‪ .‬هنوز جزئیات زیادی‬ ‫از آن منتشر نش��ده بود که گمانه‌زن ی‌ها در رابطه با آن آغاز‬ ‫ش��د‪ .‬این طرح که دوم آبان‌ماه در کمیس��یون نهایی شد‪،‬‬ ‫ب رای قرائت به صحن علنی ارس��ال ش��د‪ .‬این کمیسیون‬ ‫در توضیح تغییر این قانون آورده اس��ت‪« :‬ح��دود دو دهه‬ ‫در این قانون تغییری ایج��اد نگردیده‪ ،‬تحوالت اجتماعی و‬ ‫سیاسی و تجربیات به‌دس��ت آمده در خالل این سال‌های‬ ‫متمادی‪ ،‬همچنین با بهره جس��تن از برخی قوانین س��ایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬تغیی راتی چن��د در این قانون را مناس��ب و بلکه‬ ‫ضروری م ی‌داند‪».‬‬ ‫از تغیی رات بحث‌ب رانگیز این قانون م ی‌توان به تشکیل‬ ‫س��تاد مرکزی جریان انتخاب��ات زی ر‌نظر ش��ورای مرکزی‬ ‫انتخابات و تشکیل آن شش‌ماه پیش از انتخابات‪ ،‬تغییر در‬ ‫شرایط کاندیداتوری از جمله تعیین حداقل و حداکثر سقف‬ ‫س��نی و همچنین دارا بودن مدرک دکترا یا معادل حوزوی‬ ‫آن‪ ،‬تعیین رجل سیاس��ی بودن کاندیدا توس��ط ‪ 100‬نفر از‬ ‫نمایندگان‪ ،‬استعفای کاندیداها ش��ش ماه پیش از برگزاری‬ ‫انتخابات و اصالح‌ و تنظیم قوانین مرب��وط به مناظره‌ها و‬ ‫رسانه‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫واکنش‌ها و مخالفت‌ها‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫در اولین واکنش‌ها وزیر کشور‪ ،‬مصطفی محمد‌نجار‬ ‫با آن مخالفت کرد و در حاشیه جلس��ه هیات دولت گفت‪:‬‬ ‫«طبق قان��ون اساس��ی‪ ،‬کار اجرایی ب ر‌عهده ق��وه مجریه‬ ‫است و از ‪ 30‬سال گذشته نیز انتخابات توسط وزارت کشور‬ ‫برگزار شده است‪ .‬فکر نم ی‌کنم در این شرایط که در آستانه‬ ‫انتخابات هس��تیم مطرح کردن این‌گونه مباحث ضرورتی‬ ‫داشته باش��د‪ ».‬نجار همچنین خاطرنش��ان کرد‪« :‬نظر ما‬ ‫به‌عنوان دولت این اس��ت که در این ش��رایط این موضوع‬ ‫به مصلحت نیست و از س��وی دیگر با اصل تفکیک قوا و‬ ‫همچنین نظارت شورای نگهبان مغایرت دارد‪».‬‬ ‫الریجانی در واکن��ش به انتقادات اولیه مطرح ش��ده‬ ‫اعالم کرد‪« :‬مطالبی را که برخی س��ایت‌ها درباره این طرح‬ ‫و مسئولیت اجرا و بقیه امور انتخابات ریاست‌جمهوری در‬ ‫این طرح بیان م ی‌کنند‪ ،‬درس��ت نیست‪ .‬برگزاری انتخابات‬ ‫در دست دولت است‪ ،‬ولی همان شوراهایی که در استان‌ها‬ ‫به‌عنوان هیات اجرایی فعالیت م ی‌کنند در سطح ملی هم‬ ‫مشابه همین شوراهای اجرایی استانی تشکیل م ی‌شود‪».‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪« :‬این طرح‬ ‫نظم معقولی را ب��ه انتخابات ریاس��ت‌جمهوری م ی‌دهد و‬ ‫این مطالبی که در برخی از رس��انه‌ها نوش��ته م ی‌ش��ود با‬ ‫آن چیزی که در مصوبه کمیس��یون دی��دم خیلی فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬مخصوصا اینکه ادعا م ی‌ش��ود س��تادی گذاشتند که‬ ‫انتخابات از دولت گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اصال اینطور نیست‬ ‫و اين‪ ،‬خالف واقع است‪ .‬مسئولیت اجرای انتخابات در این‬ ‫طرح برعهده وزارت کشور است و ب ر‌اساس همان شیوه‌ای‬ ‫است که هم‌اکنون در استانداری‌ها اجرا م ی‌شود‪ ».‬عباسعلی‬ ‫کدخدایی در گفت‌وگویی پس از تصوی��ب نهایی طرح در‬ ‫کمیس��یون با بیان اینکه ش��ورای نگهبان همواره درباره‬ ‫طرح‌ه��ا و لوایحی ک��ه در دولت و مجلس مطرح اس��ت و‬ ‫هنوز به تصویب نرسیده بررس ی‌های کارشناسی دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«شورای نگهبان ب رای بررسی طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری جلسات کارشناسی را با حضور نمایندگان‬ ‫‪14‬‬ ‫مجلس و مسئوالن وزارت کش��ور برگزار کرده است»‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد که نظر نهایی ش��ورای نگهب��ان درباره اصالح‬ ‫قانون انتخابات منوط ب��ه مصوبه مجلس در صحن علنی‬ ‫است‪ .‬وی همچنین در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات‬ ‫در هفته گذشته مخالفت شورای نگهبان را در تعیین شرایط‬ ‫حداقلی و حداکثری اینگونه بیان داشت‪« :‬قرار دادن شرایط‬ ‫حداقلی و حداکثری ب رای کاندیداه��ا در طرح قانون اصالح‬ ‫انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت‪».‬‬ ‫وی همچنین افزود‪« :‬البته تا مصوبه نهایی مجلس بررسی‬ ‫نشود نم ی‌توان نظر قطعی داد‪ ،‬اما برداشت بنده باتوجه به‬ ‫رویه شورای نگهبان این است که شورا با چنین اصالحی ه‌ای‬ ‫که محدودیت‌های قانونی اعمال م ی‌کند‪ ،‬موافقت نخواهد‬ ‫کرد‪ ».‬مصطفی‌پورمحمدی‪ ،‬وزیر س��ابق کش��ور و رئیس‬ ‫سازمان بازرس��ی کل کش��ور در این باره گفت‪« :‬زمانی که‬ ‫بنده در وزارت کشور بودم قانون جامع انتخابات تدوین و به‬ ‫تصویب رسید که بخشی از این قانون نیز در حال حاضر در‬ ‫مجلس در حال بررسی است که اصالحات آن درون قانون‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری گنجانده شده است‪ .‬البته اصالح‬ ‫قانون انتخابات و به‌خصوص انتخابات ریاست‌جمهوری باید‬ ‫زودتر از اینها آغاز م ی‌ش��د که این روند باید ادامه یابد‪ ،‬زی را‬ ‫بنده نیز به اصالح و بازنگری این قانون خوش‌بین هستم‪».‬‬ ‫مخالفت با طرح استعفای کاندیداها‬ ‫ي جنجالی‬ ‫اما مجلس یکشنبه گذشته ‪ ١٤‬آبان‌ماه روز ‌‬ ‫را پشت‌سر گذاش��ت‪ .‬عالوه بر اعالم وصول طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور و اختالفات مربوط به آن‪ 37 ،‬نفر از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی در قالب طرحی دو‌فوریتی خواستار‬ ‫تعمیم ش��رایط کاندیدات��وری انتخابات مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی به انتخابات ریاس��ت‌جمهوری به‌لحاظ شرط لزوم‬ ‫اس��تعفای کاندیداها به مدت ش��ش‌ماه پیش از انتخابات‪،‬‬ ‫شده بودند که مجلس شورای اس�لامی با کلیات این طرح‬ ‫مخالفت کرد‪.‬‬ ‫ب راس��اس این طرح که با مخالفت قاط��ع نمایندگان‬ ‫روبه‌رو شد‪ ،‬قرار بود ماده ‪ 35‬قانون انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫اصالح ش��ده و تمام ی‌رده‌های مدیریتی غیر از وزرا و رئیس‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام و روس��ای قوا از ش��ش‬ ‫ماه قبل از برگ��زاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری از تمامی‬ ‫‌پس ت‌های دولتی اس��تعفا دهند‪ .‬این طرح ‪ 28‬رده مدیریتی‬ ‫لشکری و کشوری را نیز شامل م ی‌شد‪.‬‬ ‫موافقان و مخالفان طرح‬ ‫اب راهیم آقامحمدی‪ ،‬نماین��ده خرم‌آباد از ط راحان این‬ ‫طرح با بیان اینک��ه کاندیداهای ریاس��ت‌جمهوری باید از‬ ‫شرایط یکس��انی برخوردار باش��ند‪ ،‬گفت‪« :‬ب راساس ماده‬ ‫‪ 20‬قانون انتخابات مجلس شورای اس�لامی کاندیداهای‬ ‫مجلس باید شش ماه قبل از انتخابات از سمت و مسئولیت‬ ‫خود اس��تعفا دهند تا شرایط یکسانی را با س��ایر کاندیداها‬ ‫داشته باش��ند‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬از س��وی دیگر باتوجه‬ ‫به ش��ائب ه‌هایی که این س��ال‌ها در خصوص بهره‌گیری از‬ ‫امکانات دولتی از س��وی برخ��ی کاندیداها مطرح ش��ده و‬ ‫شخصا نیز شاهد بودم که برخی کاندیداها در زمان انتخابات‬ ‫تمام امکانات و پتانسیل س��ازمان تحت مدیریت خود را در‬ ‫امر انتخابات به کار م ی‌گیرند و کار را رها م ی‌کنند‪ ،‬ضروری‬ ‫است کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی سر پست دولتی‬ ‫خود نباشند‪».‬‬ ‫نماین��ده خرم‌آب��اد ب��ا بی��ان اینک��ه کاندیداه��ای‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری بای��د فرصت کاف��ی ب رای س��اماندهی‬ ‫برنامه‌های ریاس��ت‌جمهوری داشته باش��د‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫«کاندیداهای ریاس��ت‌جمهوری طبیعتا در مدت انتخابات‬ ‫درگیر امور انتخاباتی م ی‌شوند و فرصت کافی ب رای پرداختن‬ ‫به وظایفش��ان ندارند‪ ،‬اما اگر در آن جایگاه نباشند و کسی‬ ‫دیگر روی کار باشد هم کاندیداها به کار خود م ی‌رسند‪ ،‬هم‬ ‫کارهای کشور معطل نم ی‌شود‪ ».‬موس��ی‌الرضا ثروتی‪ ،‬از‬ ‫دیگر موافقان دو فوریت��ی این طرح اظهار داش��ت‪« :‬وزرا‪،‬‬ ‫معاونان وزرا و شخصی ت‌هایی که امکانات دولتی را در اختیار‬ ‫دارند سفرهایی به استان‌ها داشته و با تشکیل کارگروه‌هایی‪،‬‬ ‫زمینه تبلیغات انتخاباتی را به وج��ود م ی‌آورند‪ .‬دولتمردان‬ ‫باید برای شرکت در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری همچون‬ ‫نمایندگان مجلس شش ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا‬ ‫دهند‪ ،‬چون امکانات دولتی در اختیارشان است‪».‬‬ ‫نماینده م��ردم بجنورد با تاکید بر اینکه باید ش��رایط‬ ‫رقابت‌های انتخاباتی ب رای کاندیداهای ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫یکس��ان باش��د‪ ،‬گفت‪« :‬ای��ن موض��وع ش��امل مقامات‬ ‫کشوری و لش��کری م ی‌ش��ود‪ .‬چنین ش��رایطی نیز ب رای‬ ‫نمایندگان مجلس وجود دارد‪ ،‬اما ب رای مرحله دوم انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری کاندیداها نیاز به استعفا ندارند‪».‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪« :‬در م��اده ‪ 29‬قان��ون انتخاب��ات‬ ‫مجلس ب رای جلوگیری از سوءاس��تفاده از امکانات دولتی‬ ‫و جلوگیری از شائبه سفرهای انتخاباتی وزرا و معاونان وزرا‬ ‫پی ش‌بین ی‌هایی شده است که طرح دو‌فوریتی درصدد تامین‬ ‫این شرایط ب رای انتخابات ریاست‌جمهوری است‪».‬‬ ‫ثروتی با اشاره به تبصره این ماده تصریح کرد‪« :‬مساله‬ ‫شخص رئی س‌جمهور قبلی نیز در تبصره حل شده‪ ،‬چرا که‬ ‫در این تبصره مطرح شده که رئی س‌جمهور مرحله اول ب رای‬ ‫کاندیداتوری بار دوم نیازی به اس��تعفا ن��دارد‪ .‬همانطور که‬ ‫نمایندگان یک دوره ب رای دوره بعد نیازی به استعفا ندارند‪».‬‬ ‫علیپ��ور از مخالف��ان این طرح ام��ا معتق��د بود که‬ ‫شخصی ت‌های مطرح ش��ده در این دوفوریت شمول کافی‬ ‫را ندارند و عدالت رعایت نش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪« :‬چرا در‬ ‫این اصالحیه برخی مقامات از جمله معاونان و مش��اوران‬ ‫رئی س‌جمهور‪ ،‬دبیر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام یا‬ ‫شهرداران و بخش��داران و فرمانداران باید استعفا دهند‪ ،‬اما‬ ‫نماین��دگان و رئی��س مجلس یا رئیس مجمع‌تش��خیص‬ ‫مصلحت نظام مشمول استعفا نشده‌اند؟ مگر م ی‌شود مقام‬ ‫مافوق را مسثتنی نکرد و مقام پایی ن‌تر را مستثنی کرد؟»‬ ‫وی با بیان اینکه ما ب راساس قانون اساسی موظف به‬ ‫رفع تبعیضات ناروا هستیم‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪« :‬گفته شده‬ ‫که برخی کاندیداها از امکانات دولتی بهره‌برداری انتخاباتی‬ ‫م ی‌کنند‪ ،‬در حالی که اگر رئی س‌جمهوری که بر سرکار است‬ ‫بتواند کاندیدا شود به راحتی م ی‌تواند از مقام و جایگاه خود‬ ‫در امر انتخابات استفاده کند و منعی ب رای او گذاشته نشده‬ ‫است‪ .‬ما نباید قانون را نسبت به شرایط فعلی تصویب کنیم‬ ‫بلکه باید دورنمایی را در نظر بگیریم‪».‬‬ ‫محمد دهقان از دیگر مخالف��ان این طرح نیز با بیان‬ ‫اینکه شرایط کاندیداهای ریاس��ت‌جمهوری به روشنی در‬ ‫اصول ‪ 116، 115‬و ‪ 117‬قانون اساس��ی آمده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«هر نوع محدودیت ایج��اد کردن ب��رای کاندیداها باید با‬ ‫احتیاط صورت گیرد و هر تغیی راتی که قرار است در قانون‬ ‫اعمال شود بايد با فحوای قانون اساس��ی مغایرت نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬افرادی که کاندیداهای ریاس��ت‌جمهوری م ی‌شوند‬ ‫‌ب ی‌شک افراد برجست ‌ه و مشغول به کارهای مهمی‌در کشور‬ ‫هستند و محروم کردن کشور از خدمات‌رسانی آنها به مدت‬ ‫طوالنی کار درستی نیس��ت‪ ».‬عضو هیات‌رئیسه مجلس‬ ‫با بیان اینک��ه ماده ‪ 29‬قانون انتخاب��ات مجلس نیز دارای‬ ‫ای راداتی است‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬نباید قانونی را که خود محل‬ ‫اشکال است به ریاس��ت‌جمهوری تسری دهیم‪ ».‬الهوتی‪،‬‬
‫نماینده مردم لنگرود نیز در دف��اع از دو‌فوریت این طرح در‬ ‫مجلس اظهار داش��ت‪« :‬این اصل ش��ک و‌تردید به وجود‬ ‫آمده در جامعه را از بین م ی‌برد‪ ،‬چ��را که همه مردم جامعه‬ ‫ما امروز معتقدند که امکانات در جهت تصدی پس ت‌ها در‬ ‫جریان‌های انتخاباتی استفاده م ی‌شود‪ .‬امروز بحث فوریت‬ ‫داریم و مخالفت‌ه��ا با این موضوع باید هنگام بررس��ی در‬ ‫کمیسیون لحاظ شود‪».‬‬ ‫اظهار‌نظر‌ نمایندگان‬ ‫واکنش اصالح‌طلبان‬ ‫در میان اصالح‌طب��ان موس��وی الری‪ ،‬عضو مجمع‬ ‫روحانیون مبارز و وزیر کش��ور دولت اصالح��ات از اصالح‬ ‫قانون انتخابات انتقاد کرد‪ .‬او که با اعتماد گفت‌وگو م ی‌کرد‬ ‫دراین باره بیان داش��ت‪« :‬در انتخابات پیش رو هنوز داوری‬ ‫نم ی‌کنیم‪ ،‬اگر حداقل‌هایی از رقابت واقعی وجود داش��ته‬ ‫باش��د اصالح‌طلبان حتما در عرصه رقابت وارد م ی‌ش��وند‪.‬‬ ‫اما متاسفانه آنچه شاهد آن هس��تیم نه تنها آن دورنما به‬ ‫چش��م نم ی‌آید‪ ،‬بلکه آن اصالحاتی که قرار است در قانون‬ ‫انتخابات ص��ورت پذیرد و به مجلس داده‌ان��د‪ ،‬انتخابات را‬ ‫وارد شیب تندی م ی‌کند‪ .‬از یک س��و از لحاظ سنی‪ ،‬ب رای‬ ‫خبرنامه‬ ‫برگزاری دوباره مناظره‌ها‬ ‫برئیس کمیسیون شوراها و‬ ‫محمداب راهیم رضایی‪ ،‬نای ‌‬ ‫ی طرح اصالح موادی‬ ‫امور داخلی مجلس با بیان اینکه بررس ‌‬ ‫از قانون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری در این کمیسیون به‬ ‫اتمام رسید‪ ،‬گفت‪« :‬طبق مصوبه این کمیسیون‪ ،‬مناظ رات‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کما‌ف ی‌السابق زنده از‬ ‫تلویزیون پخش م ی‌شود‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمیسیون شوراها در مورد چگونگی‬ ‫تبلیغات و ن��وع برخورد ب��ا تخلفات تبلیغات��ی‪ ،‬مصوبات‬ ‫و بررس��ی‌هایی خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪« :‬نح��وه تبلیغات‬ ‫کاندیداهای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری همچون گذشته‬ ‫اس��ت و هیچ تغییر و تحولی در آن رخ نداده‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫همچون گذش��ته مناظ رات به صورت زنده از صداوس��یما‬ ‫پخش م ی‌ش��ود‪ ».‬وی با بیان اینکه چارچوب‌های مناظره‬ ‫محدود نش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬تنها تفاوت مناظ رات در این‬ ‫است که صداوسیما موظف ش��ده که اگر در مناظره‌ای به‬ ‫فردی اهانت شد به آن فرد زمان ب رای دفاع از خود را بدهد‪».‬‬ ‫نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪« :‬همچنین طب��ق گذش��ته کاندیداها‬ ‫م ی‌توانن��د برنامه‌ه��ای تبلیغاتی خود را ضب��ط کرده و در‬ ‫اختیار صداوس��یما ب رای پخش قرار دهند‪ ».‬رضایی با بیان‬ ‫اینکه در مصوبه کمیسیون شوراها‪ ،‬چگونگی رسیدگی به‬ ‫تخلفات تبلیغاتی کاندیداها از طریق رسانه‌های الکترونیکی‬ ‫و پیامکی نیز اضافه شده است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در قوانین فعلی‬ ‫تنها رسیدگی به تخلفات کاندیداها در رسانه‌های گفتاری و‬ ‫نوشتاری لحاظ شده که با مصوبه کمیسیون‪ ،‬تخلفاتی که‬ ‫از طریق سایت‌ها‪ ،‬خبرگزاری‌ها و پیامک‌ها نیز انجام شود‬ ‫مشمول قوانین رسیدگی به تخلفات انتخاباتی م ی‌شود‪».‬‬ ‫به ع�لاوه دکتر‌رضا پورحس��ین‪ ،‬مدیر فعلی ش��بکه‬ ‫مس��تند که در جریان مناظره‌های کاندیداه��ای انتخابات‬ ‫سال ‪ 88‬به چهره ش��ناخته‌ای ب رای همه مردم تبدیل شد‌‪،‬‬ ‫م ی‌گوید اگر اج��رای مناظره‌های انتخاب��ات پی ش‌رو به او‬ ‫پیشنهاد شود‪ ،‬قبول م ی‌کند‪ .‬او همچنین درباره اینکه از وی‬ ‫انتظار م ی‌رفت باتوجه به رشته‌ای که خوانده (روانشناسی)‬ ‫در مناظره‌ه��ا تاثیرگذارتر باش��د‪ ،‬گفت‪« :‬در ش��رایطی که‬ ‫نامزدهای انتخاباتی داش��تند‪ ،‬پذی ر‌اي اين نكته نبودند که‬ ‫بخواهند حرف کس دیگری را قبول کنند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫منطق ی‌تر بود که من به‌عنوان یک مجری بدون اظهارنظر‬ ‫باقی بمان��م‪ .‬در واقع بهتری��ن روش همین ب��ود که وارد‬ ‫بحث‌های مناظره‌ا‌ی نامزدها و صحب ت‌های آنها نشوم‪».‬‬ ‫کاندیداها محدودیت قائل ش��ده‌اند‪ ،‬از سوی دیگر از لحاظ‬ ‫میزان تحصیالت؛ درباره رجل سیاسی بودن نیز شرایطی‬ ‫مقرر شده است که پیچ کار در دست عده‌ای قرار م ی‌گیرد که‬ ‫م ی‌خواهند انتخابات را مدیریت کنند؛ البته من بعید م ی‌دانم‬ ‫مجلس آن را تصوی��ب کند و بعیدتر م ی‌دانم که ش��ورای‬ ‫نگهبان آن را تایید کند‪ ،‬چون علنا مخالف قانون‌اساسی و‬ ‫موازین مردم‌ساالری است‪».‬‬ ‫قائم‌مقام ح��زب اعتماد ملی نی��ز در واکنش به طرح‬ ‫اصالح قانون انتخابات توس��ط نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه قانون انتخابات فعلی نیاز به تغییر‬ ‫ندارد‪ ،‬اب��راز عقیده کرد ک��ه طرح اصالح قان��ون انتخابات‬ ‫مجلس تنها اختیارات ش��ورای نگهبان را محدود س��اخته‬ ‫اس��ت‪ ،‬نه دولت را و این طرح ب رای همیش��ه یک باند را در‬ ‫قدرت حفظ م ی‌کند‪ .‬رسول منتجب‌نیا افزود‪« :‬این طرحی‬ ‫که از طرف نمایندگان مجلس ارائه ش��ده‪ ،‬این سوال را در‬ ‫ذهن ایجاد م ی‌کند که هدف ط راحان از ارائه چنین طرحی‬ ‫چیست؟ آیا منظور خلع‌ید دولت و محدود کردن اختیارات‬ ‫وزارت کشور است یا اطمینان به دس��ت آوردن از لیاقت و‬ ‫کفای��ت کاندیداها؟» وی ش��رط تعیین صالحیت توس��ط‬ ‫اکثریت نماین��دگان مجلس و ‪ 25‬نف��ر از اعضای خبرگان‬ ‫را موجب محدودی��ت کاندیداها دانس��ت و گف��ت‪« :‬این‬ ‫محدودیت‌ها هیچ توجیه قانونی ندارد و راهی م ی‌شود ب رای‬ ‫باندبازی قانونی؛ یعنی این حزب‌بازی‌هایی که در کش��ور‬ ‫وجود دارد را با تصویب این قانون نهادینه م ی‌کنیم‪».‬‬ ‫منتجب‌نیا ادامه داد‪« :‬یک طی��ف و باندی که بتواند‬ ‫در مجل��س حاکمیت و غلبه داش��ته باش��د اگ��ر بیاید در‬ ‫مورد کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری نظر دهد موجب بس��ته‬ ‫شدن دس��ت مردم م ی‌ش��ود و طیف خاصی به جای مردم‬ ‫تصمیم‌گیری خواهند کرد‪ ،‬در حالی که نمایندگان که خود‬ ‫برگرفته از رای مردم هس��تند نم ی‌توانند معیار و ش��اقول‬ ‫تعیین صالحیت باشند‪ ».‬محمود می رلوحی‪ ،‬معاون حقوقی‬ ‫و پارلمانی وزیر کشور دولت هشتم درباره طرح اخیر کمیسیون‬ ‫شوراهای مجلس مبن ی‌بر اصالح قانون انتخابات نیز اظهار‬ ‫کرد‪« :‬ب رای اینگونه اقدامات دیر ش��ده اس��ت‪ .‬این اقدامات‬ ‫روبنایی و ُم سکن است‪ .‬اگر م ی‌خواهیم مشکالت حل شود‬ ‫باید ب ر‌اساس قانون عمل کنیم‪ ،‬ولی متاسفانه در سال‌های‬ ‫اخیر شاهد برخی مسائل درباره انتخابات بوده‌ایم‪ ».‬این فعال‬ ‫سیاسی درباره تعیین محدوده سنی ب رای نامزدهای انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نیز گفت‪« :‬مشکل ما س��ن و سال افراد‬ ‫نیست و تجربه نشان داده که هرچه فیلترها زیاد شده است‪،‬‬ ‫عقبگرد کرده‌ایم‪ .‬مهم این اس��ت که ب ر‌اساس قانون عمل‬ ‫شود‪».‬می رلوحی یکی از عوامل موثر در جریان برگزاری یک‬ ‫رقابت انتخاباتی سالم و مطلوب را وجود ناظر ب ی‌طرف خواند‬ ‫و در عین حال خاط رنش��ان کرد‪« :‬نیازی به ناظر بی ن‌المللی‬ ‫نیست‪ .‬ظرفیت نخبگانی قابل توجهی در کشور وجود دارد‪ .‬ما‬ ‫م ی‌توانیم از ظرفیت نخبگان دانشگاهی‪ ،‬مطبوعات و احزاب‬ ‫و گروه‌های سیاسی استفاده کنیم‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫همچنین محسن کوهکن درگفت‌وگویی با یادآوری‬ ‫ای��ن نکته که ب راس��اس قانون اساس��ی مج��ری برگزاری‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬قوه مجریه و نظارت بر انتخابات‬ ‫نیز به عهده ش��ورای نگهبان است‪ ،‬اظهارکرد‪« :‬به احتمال‬ ‫قوی ش��ورای نگهبان با اجرای این ط��رح مخالفت خواهد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس با اش��اره به اینکه اش��کاالت و‬ ‫ای راداتی به قانون انتخابات وارد اس��ت که باید اصالح شود‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬این ای رادات باید به‌گونه‌ای اصالح ش��ود که شائبه‬ ‫ایجاد نکند و باعث کم رنگ شدن نقش مردم نشود‪».‬‬ ‫همچنین مهدی دواتگری‪ ،‬عضو کمیس��یون امنیت‬ ‫ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در مخالف��ت با دو‌فوریت‬ ‫اصالح ماده ‪ 35‬قان��ون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری گفت‪:‬‬ ‫«تمام��ی‌نمایندگان باید ب��ه وظیفه قانونگ��ذاری خود به‬ ‫درستی عمل کرده و قانون نباید نس��بت به شرایط فعلی‬ ‫تدوین ش��ود‪ .‬ب راساس اعالم وزارت کش��ور زمان انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 24‬خرداد س��ال آینده اعالم شده که مدت‬ ‫کافی ب رای استعفای شش ماهه کاندیداها وجود دارد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬از جمله ش��رایط مص��رح در ماده ‪35‬‬ ‫قانون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری معاونان رئی س‌جمهور‪،‬‬ ‫رئی��س و دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام و س��ایر‬ ‫مقامات در این طرح مش��مول اس��تعفای شش‌ماهه پیش‬ ‫از انتخابات ریاس��ت‌جمهوری نم ی‌ش��وند‪ .‬چطور ممکن‬ ‫است که مافوق از این قانون مس��تثنی شود‪ ،‬ولی معاونان‬ ‫رئی س‌جمهور و دبی ران مجمع تش��خیص مصلحت شامل‬ ‫این قانون نش��وند که باید در این زمینه تجدیدنظر شود‪».‬‬ ‫احمد امی ر‌آبادی‪ ،‬نماینده مردم قم و عضو ش��ورای مرکزی‬ ‫فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نیز در گفت‌وگویی ضمن مخالفت با طرح اصالح‬ ‫قانون انتخابات‪ ،‬گفت‪« :‬این طرح بین علما و دستگاه‌های‬ ‫نظارتی اختالف خواهد انداخت‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬طرح جدید در دو قسمت تعیین مصادیق‬ ‫رجال سیاسی و مذهبی ای راد دارد‪ .‬در رجال سیاسی عنوان‬ ‫کرده‌اند ‪ 150‬نفر از مسئوالن بعد از انقالب که وزیر‪ ،‬استاندار‬ ‫و سفیر بوده‌اند کاندیدای ریاس��ت‌جمهوری را تایید کنند‪،‬‬ ‫باتوجه به اینکه برخی از قطار انقالب پیاده شده‌اند و حتی‬ ‫برخی از آنها در آمری��کا و انگلیس حضور دارن��د و با نظام‬ ‫مشکل دارند س��وال اینجاس��ت تاییدیه این افراد چگونه‬ ‫م ی‌تواند اعتبار داشته باش��د؟ نکته دوم اینکه در این طرح‬ ‫قید ش��ده ‪25‬نفر از خبرگان صالحیت ف��رد را تعیین کنند‪،‬‬ ‫در حالی که برخی از اعضای مجالس خبرگان در دور اول و‬ ‫دوم انقالب در حال حاضر مرجع تقلید هستند‪ ،‬بناب راین در‬ ‫صورتی که این مراجع این کاندیدا را تایید صالحیت کنند اما‬ ‫شورای نگهبان بنابر دالیلی بخواهد آن فرد را رد صالحیت‬ ‫کند‪ ،‬قطعا این مس��اله مورد اعتراض آن ف��رد قرار خواهد‬ ‫گرفت و در جامعه مشکل ایجاد خواهد کرد‪».‬‬ ‫‪15‬‬
‫یک روحانی با چهره‌ای که نگرانی در آن موج م ی‌زند‬ ‫و عبای ش��کالتی بر تن کرده از ماش��ین پیاده م ی‌شود و‬ ‫همزمان مردم حاضر در حیاط بیمارستان از روی نیمکت‌ها‬ ‫برم ی‌خی زند و س�لام م ی‌کنن��د‪ .‬روحانی نگ��ران وارد البی‬ ‫بیمارستان شده و به همراه محافظان خود یک راست سراغ‬ ‫آسانس��ور م ی‌رود‪ .‬یکی از همراهان دکم��ه طبقه چهارم را‬ ‫م ی‌زند و پس از چند‌ثانیه آسانسور متوقف م ی‌شود‪.‬‬ ‫شیخ بر سر یک دوراهی م ی‌رس��د‪ :‬اتاق جراحی قلب‬ ‫س��مت چپ و بخش قلب و عروق س��مت راست؛ سمت‬ ‫راس��ت را انتخاب م ی‌کن��د‪ .‬طبقه چهارم بیمارس��تان دی‬ ‫تقریبا قرق ش��ده و مراجعان زی��ر لب نامی‌آش��نا را تکرار‬ ‫م ی‌کنند‪« :‬هاشم ی‌‌رفس��نجانی اس��ت‪ ،‬آمده پس��رش را‬ ‫ببیند‪« ».‬پس��رش» مهدی هاشمی اس��ت؛ فرزند همیشه‬ ‫خبرس��از رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام‪ 43.‬روز‬ ‫بازداش��ت در انف رادی گویا ب رای مهدی قابل تحمل نبوده؛‬ ‫یک بار غش کرده و بار دیگر بیهوش شده‪ .‬درد شدیدی در‬ ‫ناحیه قفسه سینه و سمت چپ بدن دارد‪ .‬آنطور که وکیل او‬ ‫گفته «یک پزشک معتمد در زندان مهدی را معاینه کرده و‬ ‫تشخیص داده که فورا باید ب رای آنژیوگرافی به بیمارستان‬ ‫منتقل شود‪».‬‬ ‫حاال پدر بر در چوبی اتاق شماره ‪ 403‬م ی‌کوبد و مردی‬ ‫مسلح که از کاله تا پوتین سیاهپوش است و ماسکی سفید‬ ‫بر دهان گذاشته‪ ،‬در را باز م ی‌کند‪ .‬هاشمی رفسنجانی وارد‬ ‫م ی‌شود‪ .‬پس��ر که تا پیش از این مغموم و افسرده با لباس‬ ‫سفید بیمارستانی گوش��ه تخت بیمارس��تان خوابیده‪ ،‬به‬ ‫محض دیدن پدر از جا م ی‌پرد و او را در آغوش م ی‌گیرد‪ .‬نقل‬ ‫م ی‌کنند «مهدی» نورچشم ی‌ و عزیز‌دردانه اکبر است؛ پدر‬ ‫و پسر با هم خوش و بش م ی‌کنند و از احوال یکدیگر سراغ‬ ‫م ی‌گیرند‪ .‬هاشمی خوش��حال است و مهدی خوشحال‌تر‪.‬‬ ‫اتاق شلوغ است؛ به جز این دو‪ ،‬عفت مرعشی‪ ،‬همسر اکبر‬ ‫هاشمی نیز از صبح در بیمارستان باالی سر پسرش بوده‪.‬‬ ‫فاطمه و یاس��ر دیگر فرزندان خانواده‌هاشمی‪‌،‬عماد‬ ‫پسر محس��ن‪‌،‬فرشته همس��ر مهدی و مریم همسر یاسر‬ ‫هم در اتاق هستند‪ .‬به پزش��ک معالج اطالع م ی‌دهند که‬ ‫«حاج‌آقا» آم��ده و م ی‌آید ک��ه گزارش��ی از وضعیت فرزند‬ ‫به پدر بدهد‪« :‬ما اقدام��ات اولیه را انج��ام داده‌ایم‪ .‬به نظر‬ ‫م ی‌رسد نارسایی قلبی است و ایشان از همین ناحیه مشکل‬ ‫دارند‪ .‬نوار‌قلب گرفتیم و آزمایش‌های الزم را انجام دادیم تا‬ ‫ببینیم نتایج چه م ی‌ش��ود‪ .‬در هر صورت قدم بعدی آنژیو‬ ‫است‪ ».‬یکی به شوخی م ی‌گوید‪« :‬دکتر جان مهدی بیدی‬ ‫نیس��ت که با این بادها بلرزد‪ ».‬گوینده خود مهدی است و‬ ‫پدر م ی‌خندد‪ .‬حاال به تعداد حاضران در اتاق افزوده ش��ده و‬ ‫تقریبا جای سوزن انداختن نیست‪ .‬هاشمی کنار تخت گوشه‬ ‫سمت چپ م ی‌نشیند و به گپ و گفت با مهدی م ی‌پردازد‪.‬‬ ‫چهره او دیگر مانند پیاده شدن از ماشین «نگران» نیست‪،‬‬ ‫‌آرامش دارد و م ی‌خندد‪ ،‬با بقیه صحبت م ی‌کند و آنها را هم‬ ‫دلداری م ی‌دهد‪ .‬مهدی به پدر م ی‌گوید‪« :‬ما صبر را از شما‬ ‫یاد گرفتیم» و پدر هم پاسخ م ی‌دهد که «توکل به خدا»‪.‬‬ ‫هاشم ی‌رفس��نجانی نیم‌س��اعتی را در کن��ار‬ ‫پس��ر م ی‌نش��یند و نزدیک س��اعت ‪ 11‬ب��ا او خداحافظی‬ ‫م ی‌کن��د و از ات��اق ش��ماره ‪ 403‬بیمارس��تان دی خ��ارج‬ ‫م ی‌ش��ود‪ .‬س��اعت به ش��ش بعدازظهر م ی‌رس��د و رفت و‬ ‫آمده��ا ادام��ه دارد تا اینک��ه بنز س��ورمه‌ای رن��گ حدود‬ ‫همان س��اعت‌ها دوباره وارد حیاط بیمارس��تان م ی‌ش��ود؛‬ ‫هاش��می رفس��نجانی در راه بازگش��ت از مجمع به منزل‬ ‫تصمیم م ی‌گیرد ب��ه مالقات فرزن��د ب��رود‪ .‬او م ی‌داند در‬ ‫زندان نم ی‌تواند به مالقات مهدی برود و بیمارس��تان فعال‬ ‫غنیمت است‪g.‬‬ ‫اسالمی ای ران حضور داشته است‪.‬او در سال ‪ 1325‬در اصفهان‬ ‫متولدشدوتحصیالتخودرادردورهدبیرستاندررشتهریاضیبا‬ ‫دریافت دیپلم در سال‪ 1344‬به پایان رساند و سپس تحصیالت‬ ‫خود را در رش��ته عمران ادامه داده و از دانشگاه امی ر‌کبیر درجه‬ ‫کارشناسی‌‌ارش��د را در رش��ته عمران اخذ کرد‪.‬اولین سمت‬ ‫دولتی سعیدی‌کیا پس از پیروزی انقالب اسالمی مدیرکلی‬ ‫راه‌و‌ترابری استان هرمزگان در سال‌های ‪ 1359- 1360‬بود‪.‬‬ ‫مس��ئول کارگاه احداث راه‌آهن بافق‪-‬بندر‌عباس قطعه یک‬ ‫در بندرعب��اس و معاون نوس��ازی راه‌آهن‪ ،‬مدی��رکل خط و‬ ‫ابنیه راه‌آهن «همزمان» سمت‌های بعدی سعیدی‌کیا بود‪.‬‬ ‫سعیدی‌کیا در دولت میرحسین موسوی در سال‌های ‪ 64‬تا‬ ‫‪ 68‬و در دولت اول هاشم ی‌رفسنجانی در سال‌های ‪ 1368‬تا‬ ‫‪ 1372‬س��کانداری وزارت را‌هو‌ترابری را نیز ب ر‌عهده داشت‪ .‬او در‬ ‫همینمقامدرمجلسچهارماستیضاحشدواگریکرایبیشتر‬ ‫م ی‌آورد به وزارت برم ی‌گشت‪ ،‬اما از مجموع‪ 242‬نف ر‪ 121،‬نفر به‬ ‫او رای اعتماد دادند و سعیدی‌کیا از ادامه کار در کابینه هاشمی‬ ‫باز‌ماند‪ .‬همچنین تا قبل از انحالل وزارت جهاد س��ازندگی در‬ ‫دولت اول خاتمی در س��ال‌های ‪ 76‬تا ‪ 79‬مسئولیت این‬ ‫وزارتخانه را ب ر‌عهده داشت‪ .‬قائم مقامی‌بنیاد مستضعفان‬ ‫و جانبازان انقالب اس�لامی در بخش اقتصادی و رئیس‬ ‫دانشکده مهندس��ی راه‌آهن‪ ،‬مشاور رئی س‌جمهور‪ ،‬رئیس‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬رئیس شورای علمی‌مرکز‬ ‫و رئیس هیات اسناد پژوهشکده س��وانح طبیعی‪ ،‬رئیس‬ ‫کار‌گروه تخصصی زلزله و لغزش الیه‌های زمین‪ ،‬نماینده‬ ‫رئی س‌جمهور و مس��ئول اجرایی بازس��ازی و دبی ر‌ستاد‬ ‫راهبردی و سیاس��ت‌گذاری بم از جمل��ه فعالی ت‌های‬ ‫دیگر س��عیدی‌‌کیا در این حوزه محسوب م ی‌شود‪ .‬وی‬ ‫در دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال ‪ 1384‬تا ‪1388‬‬ ‫مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی را ب ر‌عهده داشت‪.‬‬ ‫عضویت در ش��ورای عالی فنی‪ ،‬عضو اصلی ش��ورای‬ ‫مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان و‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی اس��تان ته ران از جمله‬ ‫مهم‌ترین فعالی ت‌های علمی‌وی محس��وب م ی‌شود‪.‬‬ ‫سعیدی کیا متاهل و دارای سه فرزند است‪g .‬‬ ‫دیدار در بیمارستان‬ ‫مهدي هاشمي دوران خارج از زندان را سپري مي‌كند‬ ‫خبرنامه‬ ‫ماجرای بازداشت مهدی هاشمی که پس از ورودش به‬ ‫ای ران صورت گرفت‪ ،‬همچنان خب ر‌ساز است‪.‬‬ ‫فرزند اکبر هاشم ی‌رفس��نجانی این ب��ار گویا حالش‬ ‫نامساعد ش��ده و ب رای پیگیری وضعیت پزشک ی‌اش راهی‬ ‫بیمارستان دی ش��د؛ اتفاقی که مورد توجه رس��انه‌ها قرار‬ ‫گرفت و البته با حضور پدر و س��ایر اعضای خانواده‌اش در‬ ‫بیمارستان همراه شد‪.‬‬ ‫وکیل مهدی هاش��می درباره این دیدار گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«آیت‌اهلل رفس��نجانی با حضور در بیمارس��تان و عیادت از‬ ‫مهدی‪ ،‬با وی به صحبت درباره شرایط زندان پرداخت‪.‬‬ ‫در زمان مالق��ات آی��ت‌اهلل رفس��نجانی و فرزندش‬ ‫بنده‌ هم حضور داش��تم که مهدی هاش��می توضیحاتی‬ ‫در خصوص نحوه بازجویی و ش��رایط بازداشتش به پدرش‬ ‫ارائه داد‪».‬‬ ‫مهدی هاشمی در این دیدار شرایط بازجویی و نحوه‬ ‫آن را مثبت ارزیابی نکرد و گالیه خود را به پدرش اب راز داشت‪.‬‬ ‫وکیل مهدی هاش��می ادام��ه داد‪« :‬آیت‌اهلل رفس��نجانی‬ ‫اقداماتی که الزم باشد را در این خصوص انجام و به مقامات‬ ‫ذیربط اطالع خواه��د داد‪ ».‬علی زاده گفت‪« :‬روز سه‌ش��نبه‬ ‫دکتر ناظری‪ ،‬پزشک معالج مهدی هاشمی اعالم کرده بود‬ ‫که مهدی باید آنژیو شود‪ ،‬اما متاس��فانه این اتفاق نیفتاد و‬ ‫آیت‌اهلل رفسنجانی این موضوع را با مسئوالن قضایی نیز در‬ ‫میان خواهد گذاشت‪».‬فاطمه هاشمی رفسنجانی‪ ،‬خواهر‬ ‫مهدی هاشمی نیز در این مورد گفت‪« :‬پزشک مهدی بعد از‬ ‫معاینه وی به این نتیجه رسید که به دلیل آسی ب‌های جدی‬ ‫ریوی دوره جنگ باید پیش از آنژیوگرافی تس ت‌های ریوی‬ ‫انجام شود‪».‬اما کامل‌ترین گزارش را روزنامه اعتماد در این‬ ‫مورد چاپ کرده است‪.‬‬ ‫این روزنامه این رویداد را اینگونه ش��رح داده اس��ت‪:‬‬ ‫«مرس��دس بنز قدیم��ی‌ س��ورمه‌ای رنگ به هم��راه چند‬ ‫خودروی دیگر وارد حیاط بیمارس��تان دی م ی‌ش��ود‪ ،‬همه‬ ‫کنجکاوند بدانند چه کس��ی درون این ماش��ین نشس��ته‪.‬‬ ‫تعدادی مرد قوی‌هیکل پیاده م ی‌شوند و در را باز م ی‌کنند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫يك كانديداي جديد‬ ‫آيا سعیدی‌کیا نامزد‬ ‫انتخابات ‪ 92‬است؟‬ ‫هفتهگذشتهیکخبرگزاریبااستنادبهدیدارهایاخیر‬ ‫و پ ی‌درپی محمد سعیدی‌کیا خبر از احتمال کاندیداتوری‌‬ ‫وی ب رای انتخاب��ات دوره یازدهم ریاس��ت‌جمهوری داد‪.‬‬ ‫فارس نوش��ت‪« :‬برخی مناب��ع از دیدارهای پ��ی در پی و‬ ‫احتمال کاندیداتوری محمد سعیدی‌کیا در انتخابات آینده‬ ‫ریاست‌جمهوری خبر م ی‌دهند‪».‬محمد سعیدی‌کیا‪ ،‬وزیر‬ ‫مسکن دولت اول محمود احمدی‌نژاد قصد دارد کاندیدای‬ ‫انتخاباتریاست‌جمهوریسال‪ 92‬شود‪.‬درهمینراستاوی‬ ‫هفته گذشته با آیت‌اهلل‌جوادی‌آملی‪ ،‬آیت‌اهلل ممدوحی و‬ ‫آیت‌اهلل‌مقتدایی دیدار داشت و قرار است دیدارهای دیگری‬ ‫نیز داشته باشد‪ .‬سعیدی‌کیا یکی از دولتمردانی است که‬ ‫از س��ال ‪ 60‬تاکنون در کابینه تمام دولت‌های جمهوری‬ ‫‪16‬‬
‫خبرنامه‬ ‫گزارش يك جشن‬ ‫نمایشگاه مطبوعات شنبه گذشته با برگزاری مراسم‬ ‫اختتامیه رسما به پایان رسید‬ ‫محمدجعفر محمدزاده‪ ،‬معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد‬ ‫و رئیس این نمایش��گاه در س��خنانی با مط��رح کردن این‬ ‫سوال که «همچنان جای این س��وال باقی است که ما که‬ ‫هس��تیم؟» گفت‪« :‬ما مجموعه‌ای از کسانی هستیم که‬ ‫ب رای مردم حرف م ی‌زنیم و اتفاقات و رویدادها را به چشم و‬ ‫گوش مردم نزدیک م ی‌کنیم‪».‬‬ ‫معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود‪« :‬اهالی رسانه‬ ‫در این ملک متنعم که هزاران سال گفت‌وگو و همزیستی‬ ‫را در تاریخ خود ثبت کرده‪ ،‬حتما اصحاب نخبه این کش��ور‬ ‫هستند؛ کسانی که چون ب رای مردم محترم و مهم هستند‪،‬‬ ‫حرف‌هایشان شنیدنی اس��ت و فقط شنیدنی نیست بلکه‬ ‫باورکردنی است‪».‬‬ ‫رئیس نمایش��گاه نوزدهم مطبوعات و خبرگزاری‌ها‬ ‫اضافه کرد‪« :‬این یک واقعیت است که اصحاب رسانه مهم‬ ‫هستند و این جایگاه را مردم به آنها عطا کرده‌اند‪».‬‬ ‫وی با اشاره به شعار نمایش��گاه امسال «رسانه؛ کالم‬ ‫صادقانه‪ ،‬نگاه منصفانه» گفت‪« :‬این شعار تنها یک توصیه‬ ‫اخالقی نیست‪ ،‬بلکه هویت ما در گرو تحقق این شعار است‬ ‫و باید بدانیم که بهره این شعار در درجه اول ب رای اصحاب‬ ‫رسانه و خود رسانه‌هاست‪».‬‬ ‫محم��دزاده تاکید ک��رد‪« :‬جامعه ما از م��ا صداقت و‬ ‫درس��تی م ی‌طلبد و چون م��ا را از خودش م ی‌دان��د‪ ،‬از ما‬ ‫م ی‌خواهد صادقانه از پشت‌بام رسانه‪ ،‬خبرها را منتقل کنیم‪،‬‬ ‫پس ما باید در این کار صادقانه عمل کنیم‪».‬‬ ‫معاون امور مطبوعاتی و اطالع‌رسانی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی گفت‪« :‬مردم فقط گروه کوچکی نیستند که‬ ‫با ما هستند؛ یک خبر وقتی مخابره م ی‌شود‪ ،‬دیگر متعلق‬ ‫به خبرنگار نیست‪ ،‬بلکه متعلق به همه مردم است و مالک‬ ‫واقعی آن همه مردم هستند‪».‬‬ ‫او یادآور شد‪« :‬باید بیش از این صداقت را پیشه کنیم‬ ‫و ب رای دلخوشی بخشی از مردم‪ ،‬بخش دیگر را نرنجانیم و‬ ‫در تحلی ل‌هایمان نگاه منصفانه داشته باشیم‪».‬‬ ‫محمدزاده گفت‪« :‬ما باید عدالت و انصاف را سرلوحه‬ ‫کارمان قرار دهیم و شرافت خبرنگاری را با تجمل و رفاقت‬ ‫با گروه‌های ثروت و قدرت عوض نکنیم و نگذاریم در صنف‬ ‫ما ش��غلی با‌ارزش‌تر از خبرنگار صادق وجود داشته باشد و‬ ‫بدانیم که اصل صداقت و انصاف آموزه‌ای برخاسته از نظر‬ ‫مردم متمدن ای ران اسالمی است‪».‬‬ ‫رئیس نمایشگاه نوزدهم در پایان گفت‪« :‬به نظر من‬ ‫این نمایشگاه‪ ،‬نمایشگاه موفقی بود و علت اصلی آن هم‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫نوزدهمين نمايشگاه مطبوعات به كار خود پايان داد‬ ‫حضور مردم بود و به تعبیر علیرضا خمسه نمایشگاه نوزدهم‬ ‫نمره ‪ 20‬گرفت‪».‬‬ ‫سیدمحمد حس��ینی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫نیز در این مراس��م گف��ت‪« :‬در ای��ن دوره ش��اهد حضور‬ ‫گسترده‌تر رسانه‌ها بودیم و فعالیت حدود ‪ 300‬غرفه بیشتر‬ ‫از دوره قبل‪ ،‬نش��انگر اهمیتی اس��ت که رس��انه‌‌ها به این‬ ‫نمایشگاه دادند‪».‬‬ ‫وی اس��تقبال بیش از یک میلیون نفر از نمایش��گاه‬ ‫نوزدهم مطبوعات را نشاندهنده این مساله دانست که «هر‬ ‫می زان به عالیق مردم اهتمام بیشتری داشته باشیم‪ ،‬مردم‬ ‫هم استقبال بیشتری از آن به عمل خواهند آورد‪».‬‬ ‫حسینی با اش��اره به برگزاری نشس ت‌هایی با موضوع‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری س��ال ‪ 1392‬گفت‪« :‬هر چند ما‬ ‫بحث درباره انتخابات را در مقطع فعلی زودهنگام م ی‌دانیم‪،‬‬ ‫ولی گفت‌وگوهای جدی در این زمینه الزم است‪».‬‬ ‫وزیر ارشاد ادامه داد‪« :‬بحث‌هایی هم که در نمایشگاه‬ ‫در این باره صورت م ی‌گرفت‪ ،‬کمک م ی‌کرد به شفاف شدن‬ ‫فضا و همچنین به فردی که م ی‌خواهد رئی س‌جمهور شود؛‬ ‫او االن م ی‌تواند تش��خیص دهد که چ��ه ویژگ ی‌هایی باید‬ ‫داشته باشد و چه تیمی را همراه خود به صحنه بیاورد‪».‬‬ ‫او همچنین ابراز امیدواری کرد‪ ،‬رس��انه‌ها به مساله‬ ‫سبک زندگی که مد‌نظر رهبری است‪ ،‬توجه بیشتری داشته‬ ‫باشند‪ .‬وزیر ارشاد در ادامه یادآور شد‪« :‬باید مسائل مرتبط با‬ ‫مطبوعات بیش از پیش شکافته شود‪».‬‬ ‫حسینی با اشاره به اقدام اخیر معاونت مطبوعاتی در‬ ‫صدور مجوز ب رای ‪ 10‬خبرگ��زاری جدید گفت‪« :‬انتظار ما از‬ ‫این خبرگزاری‌ها که تا‌کنون پایگاه خبری بوده‌اند‪ ،‬بیش از‬ ‫‪17‬‬
‫خبرنامه‬ ‫گذشته است‪».‬‬ ‫حس��ینی گفت‪« :‬ما باور داری��م که بازت��اب اخبار و‬ ‫رویدادهای نمایشگاه مطبوعات در سطح جامعه‪ ،‬توجه به‬ ‫مطبوعات را بیشتر م ی‌کند‪».‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪« :‬همیش��ه در دولت تاکید داش��ته‌ایم‬ ‫که ارتباط بیش��تری با خبرنگاران وجود داش��ته باشد؛ اگر‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی پش��ت صحنه اقدام��ات دولت را در‬ ‫معرض دید خبرنگاران بگذارند‪ ،‬بسیار موثر خواهد بود‪».‬‬ ‫وزیر ارش��اد همچنی��ن گف��ت‪« :‬مس��ئوالن در ایام‬ ‫نمایش��گاه مطبوعات دیدند که جامع��ه مطبوعاتی آنها را‬ ‫زی ر‌ذره‌بین دارن��د و جامعه باید نقش‌آفرینی نمایش��گاه را‬ ‫در ارتباط و پیوند خوب مطبوعات و جامعه مد‌نظر داش��ته‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫در پایان این مراسم برترین‌های نوزدهمین نمایشگاه‬ ‫بی ن‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در بخش کتاب سال‬ ‫مطبوعات ای ران‪ ،‬غرفه‌ها و مس��ابقه عکاس��ی شهروندی‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫کتاب «سواد رس��انه‌ای؛ درآمدی بر شیوه یادگیری و‬ ‫سنجش» نوشته علی طلوعی به‌عنوان برترین کتاب سال‬ ‫مطبوعات ای ران معرفی شد‪ .‬مهدی توکلی‪ ،‬فضل‌اهلل طالبی‬ ‫و ش��هال س��ه رابی نیز به‌عنوان نف��رات اول و دوم بخش‬ ‫مسابقه عکاسی شهروندی معرفی شدند‪.‬‬ ‫در این مراسم برترین غرفه‌های این دوره از نمایشگاه‬ ‫نیز به شرح زیر معرفی شدند‪:‬‬ ‫بخ��ش روزنامه‌ها‪ :‬دنی��ای اقتص��اد‪ ،‬فرهیختگان و‬ ‫پرسپولیس‪.‬‬ ‫بخش خبرگزاری‌ها‪ :‬قدس‪ ،‬ابنا و پانا‪.‬‬ ‫بخش استان‌ها‪ :‬کردستان‪ ،‬خوزستان و سمنان‪.‬‬ ‫بخش نش��ریات ادواری‪ :‬باغ نظر‪ ،‬پی��ک توانا‪ ،‬صبح‬ ‫قریب‪ ،‬امین جامعه و بچه‌های بشری‪.‬‬ ‫بخش پایگاه‌های اطالع‌رس��انی‪ :‬موسسه پژوهشی‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬جام نیوز و نسیم‪.‬‬ ‫بخش نشریات دانشجویی‪ :‬دانشگاه فردوسی مشهد‪،‬‬ ‫دانشگاه لرستان و دانشگاه شهی د‌بهشتی‪.‬‬ ‫بخش بی ن‌الملل‪ :‬افغانستان‪ ،‬اردن و ونزوئال‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫حال و هوای نمایشگاه در روزهای پایانی‬ ‫نمایش��گاه مطبوعات نوزدهم در روزهای پایانی خود‬ ‫پذی رای جاماندگانی بود که ت�لاش م ی‌کردند در این روزها‬ ‫از فرصت باقیمانده ب رای آش��نایی با رس��انه‌های مورد‌نظر‬ ‫خود استفاده کنند‪ .‬س��ه روز پایانی نمایشگاه مصادف شده‬ ‫بود با تعطیالتی که به عی د‌سعید غدیر م ی‌رسید‪ ،‬از این رو‬ ‫نمایشگاه روزهای شلوغ‌تری را پشت‌سر گذاشت‪.‬‬ ‫در روز عی د‌غدی��ر ه��م نوای «ی��ا علی ی��ا علی» و‬ ‫شعرهایی در وصف مناقب امی رالمومنین(ع) از گوشه و کنار‬ ‫نمایشگاه به گوش م ی‌رسید‪.‬‬ ‫البت��ه اتفاقات سیاس��ی ه��م در این روزه��ا کمتر از‬ ‫روزهای پیش نبود‪ .‬روز پنجشنبه محمد نوری‌زاد که با عفو‬ ‫رهبرمعظم انقالب از زندان آزاد ش��ده است‪ ،‬وارد نمایشگاه‬ ‫ش��د و پس از آنکه به غرف��ه س��ایت‌های اصولگرا نزدیک‬ ‫شد با اعتراض اين اهالي رسانه‌ها مواجه شد و در نهایت با‬ ‫شعارهای مخالفت‌آمیز گروهی از حاضران مجبور به خروج‬ ‫از نمایشگاه شد‪.‬‬ ‫میهمانان نمایش��گاه هم کمتر از روزهای گذش��ته‬ ‫نبودند‪ .‬روز پنج شنبه علی الریجانی رئیس مجلس ساعتی‬ ‫را میهمان نمایش��گاه نوزده��م بود‪ .‬عالوه بر او محس��ن‬ ‫مهرعلی زاده معاون سی د‌محمد خاتمی‪ ،‬غالمعلی حدادعادل‬ ‫رئیس مجل��س هفتم و رئی��س فراکس��یون اصولگرایان‬ ‫مجلس نهم و همچنین رامین مهمانپرس��ت س��خنگوی‬ ‫دستگاه دیپلماسی در بازدید از نمایشگاه مطبوعات دقایقی‬ ‫کوتاه میهمان غرفه مثلث بودند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫روز جمع��ه مصطف��ی پورمحمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کش��ور در بازدیدی نسبتا طوالنی از نمایشگاه‬ ‫از غرفه مثلث نی��ز بازدید کرد‪ .‬در ای��ن بازدید محمد‌جعفر‬ ‫محمدزاده هم او را همراهی م ی‌کرد‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫اصغ��ر آبخضر رئیس ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات‬ ‫اس�لامی‪ ،‬عزیزی رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس و‬ ‫حسین قدیانی روزنامه‌نگار اصولگرا هم از دیگر میهمانان‬ ‫غرفه مثلث در این روزها بودند‪.‬‬ ‫کارگاه‌های آموزشی در حاشیه نمایشگاه‬ ‫در این روزها همچنین چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای‬ ‫با برگزاری نشس ت‌های خبری و کارگاه‌های آموزشی به بیان‬ ‫نظ رات خود پرداختند‪.‬‬ ‫محمد جعفر محم��دزاده‪ ،‬معاون مطبوعاتی ارش��اد‬ ‫و رئی��س نمایش��گاه نوزده��م در یکی از این نشس��ت‌ها‬ ‫گفت‪« :‬آداب نوش��تن‪ ،‬آداب تحقیق‪ ،‬آداب صحبت کردن‬ ‫و اطالع‌رسانی در حوزه رس��انه باید مورد توجه بیشتر علما‬ ‫و فقهای حوزه ق��رار گیرد‪ ».‬او همچنی��ن گفت‪« :‬تهذیب‬ ‫رسانه یک حقیقت و نیاز امروز جامعه ماست و در این حوزه‬ ‫اندیشمندان دینی باید فعالی ت‌های خود را گسترش دهند‪».‬‬ ‫محم ‌دزاده افزود‪« :‬ریشه فقه رسانه در قرآن است و تدوین آن‬ ‫باید در دستورکار قرار گیرد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬وزارت ارش��اد ب راس��اس رسالت خود‬ ‫س��اماندهی فضای مج��ازی را در دس��تورکار ق��رار داده و‬ ‫کار ثبت س��ایت‌ها و پای��گاه مج��ازی رس��انه‌ها در حال‬ ‫انجام است‪».‬‬ ‫معاون مطبوعاتی ارش��اد با اش��اره به تع��داد و تنوع‬ ‫مطبوعات در نمایش��گاه نوزدهم گف��ت‪« :‬در حال حاضر‬ ‫‪ 5300‬نشریه در کشور منتشر م ی‌شود و امید است باتوجه به‬ ‫تعامل مثبتی که بین رسانه و مردم انجام م ی‌شود نشریات با‬ ‫پشتوانه صداقت و انصاف خود‪ ،‬اعتماد مردم را به رسانه‌های‬ ‫داخلی بیشتر کنند‪».‬‬ ‫صالح اس��کندری‪ ،‬دبیر سیاس��ی روزنامه رسالت هم‬ ‫در یکی دیگر از این نشس��ت‌ها گفت‪« :‬امروز پدیده‌هایی‬ ‫مانند فی س‌بوک به مثابه یک تهدید عم��ل م ی‌کند و اگر‬ ‫دلسوزان در این عرصه وارد نش��وند تهدیدات جدی متوجه‬ ‫نظام خواهد شد‪».‬‬ ‫او گفت‪« :‬اگرچه پدی��ده فی س‌بوک مواقعی به‌عنوان‬ ‫تهدید عمل کرده اما استفاده جنبش بیداری اسالمی از شاخ‬ ‫آفریقا تا س��واحل جنوبی خلی ج‌فارس از این پدیده به‌عنوان‬ ‫ابزاری ب رای گس��ترش جنبش انقالبی و بیداری اس�لامی‬ ‫استفاده کرد‪».‬‬ ‫دبیر سیاسی روزنامه رس��الت ادامه داد‪« :‬در وضعیت‬ ‫اختناق حاکم بر کشورهای عربی نظیر بحرین‪ ،‬این رسانه‬ ‫به‌عنوان ابزاری ب رای خنثی کردن سانسور توسط انقالبیون‬ ‫مورد استفاده قرار گرفت‪».‬‬ ‫وی یادآور شد‪« :‬در مورد ش��بکه‌های اجتماعی مانند‬ ‫فی س‌بوک باید پشت‌پرده این سایت‌ها به مردم اطالع داده‬ ‫شود‪».‬‬ ‫اس��کندری ب��ا انتق��اد از برخ��ی رویه‌ه��ای حاک��م‬ ‫بر رس��انه‌های رس��می حاکم بر کش��ور گفت‪« :‬ما نباید‬ ‫مخاطبان خ��ود را منفعل ف��رض کنیم و باید با ش��ریک‬ ‫کردن مخاطبان در اطالع‌‌رس��انی ص��دای واقعی مردم در‬ ‫رسانه‌ها باشیم‪».‬‬ ‫محمد‌صادق زمانی‪ ،‬دبیر اجتماع��ی روزنامه جوان از‬ ‫دیگر سخنرانان این نشس��ت‌ها بود‪ .‬او در اظهاراتی گفت‪:‬‬ ‫«انتشار اخبار و رویدادهای مختلف با تمامی‌جزئیات ب رای‬ ‫مخاطبان یکی از رسالت‌های مطبوعات است‪ ،‬اما بررسی‬ ‫پیامدهای مختلف خبر مهم‌ت��ر و ضروری‌تر از بیان صرف‬ ‫آن در جراید است که باید بیش��تر از بیان اخبار به آن توجه‬ ‫شود‪g».‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪19‬‬
‫اصغرزاده ‪ - 58‬اصغر زاده‪91‬‬ ‫پخش يك مناظره جنجالي از تلويزيون‬ ‫داوود حشمتي‬ ‫‪2‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫تا پیش از آنکه هفته گذشته اب راهیم اصغرزاده روبه‌روی‬ ‫حس��ین ش��ریعتمداری مقابل دوربین «دیروز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا»‬ ‫نشسته و خبرساز شود‪ ،‬چند سالی بود که از او چه در محافل‬ ‫سیاسی و چه رس��انه‌ای خبری نبود‪ .‬اما این مناظره و شرایط‬ ‫انجام آن در روزهای حساس کنونی ‪ -‬به ویژه بحث رابطه با‬ ‫آمریکا – آن‌قدر مهم بود که او را دوباره در سطح اول رسانه‌ها‬ ‫مطرح کند‪ .‬محمد‌اب راهیم اصغرزاده متولد ‪ 1334‬از خانواده‌ای‬ ‫متوسط و مذهبی در روستای «خنگ» بیرجند به دنیا آمد‪.‬‬ ‫اصغرزاده از پیش از انقالب فعالی ت‌های سیاسی خود را‬ ‫با ورود به دانشگاه آغاز کرد‪ .‬او که در دبیرستان با اندیشه‌های‬ ‫دکتر شریعتی آش��نا ش��ده بود‪ ،‬پس از انقالب نیز از فعاالن‬ ‫جنبش دانشجویی و از پیشتازان آن بود‪.‬‬ ‫او ابتدا در رش��ته برق دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر‬ ‫سابق) قبول شد‪ ،‬ولی با مدرک مهندسی صنایع از این دانشگاه‬ ‫فارغ‌التحصیل شد و بعدها تحصیالت خود را تا مقطع دکترا‬ ‫در رشته علوم سیاسی در دانشگاه ته ران ادامه داد‪ .‬وی که در‬ ‫تحصیل دانشجوی ممتازی بود‪ ،‬در مبارزات دانشجویی نیز‬ ‫مبتکر سب ک‌های مبارزاتی خاص خود بود‪ .‬وی در آن دوران‬ ‫هرچند روابط گستر‌ده‌ای با گروه‌های خارج از دانشگاه داشت‪،‬‬ ‫اما هرگز جذب هیچ گروهی نشد و استقالل خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫او دارای سه فرزند است و همسرش (طاهره رضازاده) نیز یک‬ ‫دوره نمایندگی در مجلس ششم را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫نام او اما بیشتر با نقش‌آفرین ی‌اش در ط راحی تسخیر‬ ‫سفارت آمریکا گره خورده است و از آن پس وی به‌عنوان یک‬ ‫چهره سرشناس چه در سطح داخلی و چه بی ن‌المللی مطرح‬ ‫شد‪ .‬او که به همراه تع دادی از همفکران‪ ،‬اتحادیه دانشجویان‬ ‫پیرو خط‌امام را شکل داده بودند در ‪ ١٣‬آبان‌ماه ‪ 1358‬با حمله‬ ‫به سفارت آمریکا در ای ران‪ 66 ،‬دیپلمات آمریکایی در ته ران را‬ ‫گروگان گرفتند‪ .‬گروگانگیری که ‪ ٤٤٤‬روز به‌طول انجامید‪ .‬در‬ ‫جریان اشغال سفارت‪ ،‬کارمندان سفارت تالش کردند مدارک و‬ ‫اطالعات محرمانه را از بین بب رند‪ ،‬اما ای رانیان توانستند بخشی‬ ‫از آن اطالعات را بازیافت کنند و حدود ‪ ۷۰‬سند‌محرمانه توسط‬ ‫ای ران منتشر شد‪ .‬بسیاری از آن اسناد مربوط به فعالی ت‌های‬ ‫مخفیانه سیا در ای ران م ی‌شد‪.‬‬ ‫اصغرزاده در دوران نخس ت‌وزیری شهید رجایی پیشنهاد‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پست وزارت امورخارجه را رد کرد‪ .‬اندکی بعد در جبهه جنگ‬ ‫حاضر ش��د و در عملیات آزادس��ازی منطقه بازی‌دراز نقش‬ ‫فرماندهی داشت‪ .‬همچنین او در تاسیس نهادهای فراوانی‬ ‫نقش‌آفرین ب��ود‪ .‬پایه‌گذاری دفتر تحکی��م وحدت به‌عنوان‬ ‫تاثی ر‌گذار‌ترین تشکل دانشجویی و جهاد سازندگی از جمله‬ ‫فعالی ت‌های وی در نهاد‌سازی محس��وب م ی‌شود‪ .‬بعدها او‬ ‫معاون سیدمحمد خاتمی‌در وزارت ارشاد شد‪ .‬او در انتخابات‬ ‫مجلس دوم به همراه دفتر تحکیم وحدت در مقابل جامع ه‌‬ ‫روحانیت مبارز قرار گرفت‪ ،‬اما نتوانس��ت به مجلس راه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬ولی در دوره سوم مجلس به‌عنوان نماینده مردم ته ران به‬ ‫ترئیسه مجلس نیز حضور داشت‪.‬‬ ‫پارلمان راه یافت و در هیا ‌‬ ‫اصغرزاده در دوران حضورش در مجلس سوم از جمله‬ ‫نمایندگان تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های کالن به حساب‬ ‫م ی‌آمد‪ .‬وی همچنین ط راح تش��کیل هیات‌های دوس��تی‬ ‫پارلمانی بین کش��ور‌ها ب��ود و در این دوران به ریاس��ت دو‬ ‫هیات دوس��تی پارلمانی ای ران و فرانس��ه و ای ران و چین نیز‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬مواضع اصغرزاده در انتقاد از برنامه پنج‌س��اله‬ ‫اول دولت‌هاشم ی‌رفس��نجانی و مقاومت‌هایش در مقابل‬ ‫وزارت‌اطالعات آن دوران ب��ه وزارت فالحیان از نقاط عطف‬ ‫حضور وی در مجلس بود‪ .‬اصغرزاده ‪ ۲۴‬ساعت پس از پایان‬ ‫دوره نمایندگی در مجلس سوم با حکم دادستان انقالب آن‬ ‫دوران بازداشت شد؛ هرچند وی تجربه یک دوره کوتاه زندان‬ ‫پیش از انقالب را نیز داشت‪ .‬وی که در ابتدای انقالب در مقام‬ ‫قائم‌مقام فرهنگی با س��ید‌‌‌محمد خاتمی‌در روزنامه کیهان‬ ‫پیشرو همکاری داشت بعدها با سی د‌محمد موسوی‌خوئین ی‌ها‬ ‫نیز در راه‌اندازی روزنامه سالم نقش��ی اساسی ایفا کرد‪ .‬اکثر‬ ‫اصالح‌طلبان از جمله کسانی هس��تند که با وی وارد عرصه‬ ‫مطبوعاتی ش��دند‪.‬اصغرزاده پس از آزادی از زندان یک دوره‬ ‫طوالنی را به حاش��یه رفت و در س��ال ‪ ۷۱‬به هم��راه برخی‬ ‫دوستان خود مانند س��عید حجاریان وارد دوره علوم سیاسی‬ ‫دانشگاه ته ران شد‪ .‬وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ ۷۶‬به دوستان خود پیوس��ت تا خاتمی‌را در رسیدن به‬ ‫ریاست‌جمهوری یاری کند‪.‬‬ ‫س��پس اصغ��رزاده در انتخابات میان��دوره‌ای مجلس‬ ‫پنجم نیز از ح��وزه انتخابیه ته ران کاندیدا ش��دکه به همراه‬ ‫بهزاد نبوی از س��وی ش��ورای نگهبان رد صالحیت شد‪ .‬در‬ ‫پی ردصالحی ت‌های آن دوره در ‪ ۱۱‬اسفند همان سال‪ ،‬اولین‬ ‫تظاه رات دانشجویی علیه نظارت استصوابی با دعوت دفتر‬ ‫تحکیم‌وحدت برگزار ش��د که س��رو‌صدای زیادی به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫همراهی اصغ��رزاده ب��ا اصالح‌طلب��ان دوام چندانی‬ ‫نیافت‪ .‬پس از آن گردهمایی دانشجویی دیگری در دانشگاه‬ ‫پل ی‌تکنیک ترتیب داده شد‪ .‬میتینگ و سخنرانی اصغرزاده در‬ ‫مقابل سفارت آمریکا به مناسبت‪ ۱۳‬آبان نیز آخ رین راهپیمایی‬ ‫دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به این مناسبت بود‪ .‬اصغرزاده‬ ‫آن روز ب رای اولی ن‌بار از برداشتن دیوار‌ب ی‌اعتمادی بین ای ران‬ ‫و آمریکا سخن راند‪ .‬این جدایی اصغرزاده پس از گردهمایی‬ ‫پارک الله در س��ال ‪ ۷۷‬که با انتقاد از خاتمی و اصالح‌طلبان‬ ‫همراه بود‪ ،‬به اوج خود رس��ید و در نگاه برخی تحلیلگران از‬ ‫آن به بعد «ب رادر بد» اصالح‌طلبان ن��ام گرفت‪ .‬اصغرزاده در‬ ‫آن س��خنرانی‪ ،‬تئوری عبور از خاتمی را مطرح کرد که انتقاد‬ ‫دوستان س��ابقش را به همراه داش��ت‪ .‬برخالف انتظار‪ ،‬او با‬ ‫تشکیل حزب مشارکت به این حزب نپیوست و راه خود را با‬ ‫حزب همبستگی ادامه داد‪ .‬اصغرزاده در رابطه با تئوری عبور‬ ‫از خاتمی بعدها توضیح داد‪« :‬من در مورد مسائل استراتژیک‬ ‫جبهه اصالحات ش��عارهایی را از جمله شعار عبور از خاتمی‬ ‫مطرح کردم‪ ،‬اما منظورم این نبود که ما یک فضای رادیکال‬ ‫را بر مملکت حاکم کنیم‪ ،‬بلکه منظور این بودکه باید پروژه‬ ‫اصالحات تبدیل به یک نگرش فرآیندی و یک اندیشه پایدار‬ ‫در جامعه شود‪ .‬ب رای این نهادینه شدن‪ ،‬احتیاج به پشتیبانی‬ ‫حقوقی‪ ،‬قانونگذاری و دفاع از حقوق گروه‌های عامی‌وجود‬ ‫داش��ت و باید این اتفاق م ی‌افتاد‪ ،‬ولی هر روز که م ی‌گذشت‬ ‫جبهه اصالحات نشان م ی‌داد که قادر به حمایت از طرفداران‬ ‫خود نیست و آن گروه‌ها را از دست م ی‌داد‪».‬‬ ‫وی در اولین شورای شهر ته ران با آرای باالیی انتخاب‬ ‫شد و در مقطعی سمت نایب‌رئیس شورا و ریاست گروه‌های‬ ‫تخصصی را برعهده داش��ت‪ .‬فعالی ت‌های او در شورای اول‬ ‫شهر ته ران منجر به سقوط دو شهردار ته ران شد‪ .‬در سال ‪۸۰‬‬ ‫به‌عنوان رقیب وارد مبارزه انتخاباتی با سی د‌محمد خاتمی شد‪.‬‬ ‫هرچند شورای نگهبان وی را رد صالحیت کرد‪ ،‬اما این حضور‬ ‫او باعث شد تا دوستان دیروز‪ ،‬وی را مورد حمله قرار دهند‪ .‬پس‬ ‫از سال ‪ 80‬او به دبیرکلی حزب همبستگی که خود از جمله‬ ‫موسسان آن بود‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫در ماجرای افزایش قیمت فروش تراکم در شهر ته ران‬ ‫درگیری بین اصغرزاده و س��ایر اعضای ش��ورای ش��هر باال‬ ‫گرفت و در مقابل خواس��ته طیفی که حجاریان‪ ،‬عطریانفر‪،‬‬ ‫فروزش و‪ ...‬را شامل م ی‌ش��د که خواستار برگزاری غیرعلنی‬ ‫جلس��ه و بدون حضور خبرنگاران بود‪ ،‬اصغ��رزاده به همراه‬ ‫تعدادی دیگر از اعضا اصرار داشتند که جلسه باید به صورت‬ ‫برئیس شورا یک‬ ‫علنی برگزار ش��ود‪ .‬اصغرزاده به عنوان نای ‌‬ ‫جلسه غیررسم ی‌تش��کیل داد و گفت‪« :‬از حاال به بعد تمام‬ ‫جلسات شورا علنی اس��ت‪ .‬اعتبار این جلسه شورا هم که به‬ ‫صورت غیررسمی‌برگزار م ی‌شود‪ ،‬به مردم است‪ ،‬پس بیش‬ ‫از هرجلس��ه‌ای اعتبار دارد‪ ».‬از سوی دیگر عطریانفر‪ ،‬رئیس‬ ‫شورای شهر ته ران او و همراهانش را متهم به سیاسی‌‌کاری و‬ ‫«کار انتخاباتی» م ی‌کردند‪ .‬عطریانفر در همان جلسه اعالم‬ ‫کرد‪« :‬اعضایی که امروز جلسه غیررس��می‌تشکیل دادند‪،‬‬ ‫به‌دنبال مقاصد تبلیغاتی و انتخاباتی هستند‪».‬‬ ‫اصغرزاده همچنین در مصاحب ه‌ای همان زمان در این‌باره‬ ‫گفت‪« :‬آن بخش از اصالح‌طلبان که کرس ی‌های قدرت را در‬ ‫اختیار گرفتند‪ ،‬عالوه بر آنکه دچار محافظه‌کاری شده‌اند‪ ،‬به‬ ‫نوعی معتقدند باید ب رای م��ردم تصمیم بگی رند‪ .‬در دوره دوم‬ ‫ریاست جمهوری آقای خاتمی‪ 14 ،‬میلیون نفر در انتخابات‬ ‫شرکت نکردند‪ .‬این تعداد بعدها اعتراض خود را توسعه دادند‬ ‫به گونه‌ای که چند حادثه مهم بعد از انتخاب دوم خاتمی رخ‬ ‫داد؛ کارگران‪ ،‬معلمان یا حتی دانشجویان در بین شعارهایشان‪،‬‬ ‫آقای خاتمی و دولت ایش��ان را هدف قرار دادند‪ ،‬من بارها در‬ ‫شورای شهر فریاد زدم اگر ما اصالح‌طلب هستیم‪ ،‬نباید اجازه‬
‫مناظره با شریعتمداری‬ ‫خبرنامه‬ ‫اما پنجشنبه گذشته اب راهیم اصغرزاده در ب رنامه «دیروز‪،‬‬ ‫امروز‪ ،‬فردا» با موضوع چرایی عدم رابطه میان ای ران و آمریکا‬ ‫مقابل حسین شریعتمداری‪ ،‬مدیرمسئول روزنامه کیهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬شریعتمداری در جواب این حرف اصغرزاده که مذاکره‬ ‫بستگی به شخص مذاکره‌کننده آن دارد‪ ،‬گفت‪« :‬این حرف‬ ‫غلطی است‪ .‬مذاکره بستگی به شرایط و مختصات زمان دارد‬ ‫و مذاکره یک تعریف کالسیک دارد و آن این است که طرفین‬ ‫مذاکره‌کننده ابتدا باید کف مذاکره را تعیی��ن کنند و بعد به‬ ‫سقف آن برسند‪».‬‬ ‫اصغرزاده با اشاره به اشغال النه جاسوسی گفت‪« :‬موج‬ ‫بزرگی در کشور ایجاد شد و این موج این اقدام دانشجویی را‬ ‫تبدیل کرد به اقدام انقالبی که در آن ما حذف شدیم که دیگر‬ ‫اختیار و اداره آن از دست ما خارج شده بود و ما دانشجویان در‬ ‫این کار نقش بوعزیزی در تونس را داشتیم که خودش را آتش‬ ‫زد و انقالب در کشورهای آفریقایی صورت گرفت‪ ».‬او افزود‪:‬‬ ‫«اشغال سفارت آمریکا باعث اعتماد ملت و وحدت عمومی‬ ‫‌شد‪ ،‬اما اشغال سفارت انگلیس نه‌تنها موجب استقبال مردم‬ ‫نشد‪ ،‬بلکه موجب تفرقه شد و خسارت به کشور وارد ساخت که‬ ‫االن هم جریمه‌اش را م ی‌پردازیم‪ ».‬سپس وقتی شریعتمداری‬ ‫در مورد رفتارهای دولت‌های گوناگون در انقالب به موضوع‬ ‫بن ی‌صدر اشاره م ی‌کرد‪ ،‬مجری گفت‪« :‬منظور ‪ ٢٥‬سال اخیر‬ ‫اس��ت» و اصغرزاده افزود‪« :‬منظور دولت‌هاشمی‪ ،‬خاتمی و‬ ‫دولت آقای شریعتمداری اس��ت‪ ،‬چون ایشان با تمام وجود از‬ ‫دولت احمدی‌نژاد حمایت کرد‪».‬شریعتمداری نیز در پاسخ به‬ ‫اصغرزاده گفت‪« :‬از هر حقی باید دفاع کرد و غیر از این باشد‬ ‫گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی م ی‌شود‪ .‬وقتی از کسی دفاع م ی‌کنی‬ ‫ب رای اینکه خوب اس��ت و اگر آن فرد از خط اصلی برگش��ت‬ ‫باز هم بخواهی��م از آن دفاع کنیم این م ی‌ش��ود گروه‌گرایی‬ ‫و قبیله‌گرایی‪».‬اصغرزاده در ارتباط با انتقادات ش��ریعتمداری‬ ‫گفت‪« :‬اینکه بگوییم دولت خاتمی و‌هاشمی‌در جهت رابطه‬ ‫با آمریکا حرکت کردند‪ ،‬این نوع تفکر را توهم توطئه م ی‌دانم‬ ‫و این یک بیماری است و از طرف دیگر نیز بخواهیم بگوییم‬ ‫که اگر با آمریکا رابطه داشته باشیم همه مشکالت‌مان حل‬ ‫م ی‌شود این نوع تفکر نیز ساده‌اندیشی است‪ ،‬لذا باید بین سیاه‬ ‫و س��فید و بد و خوب دیدن یک راه‌حل منطقی پیدا کنیم و‬ ‫اینکه بخواهیم دائما بگوییم این دولت‌ها (خاتمی و‌هاشمی)‬ ‫با آمریکا بستند و آمریکا دائما به‌دنبال توطئه در ای ران است‬ ‫این یک شوخی است‪».‬وی با بیان اینکه بین مذاکره و رابطه‬ ‫یو‬ ‫گام‌های متعددی اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬اینکه م ی‌گویند‌هاشم ‌‬ ‫خاتمی مقدمات فروش کشور را فراهم کرده‌اند اینها انگ‌هایی‬ ‫اس��ت که روزنامه کیهان زده بود و هنوز هم م ی‌زند‪ .‬من هم‬ ‫کیهانی بودم‪ ،‬ام��ا زمانی که من و آق��ای خاتمی در کیهان‬ ‫بودیم مردم صف م ی‌کشیدند تا این روزنامه را بخرند‪ ،‬اما االن‬ ‫نم ی‌دانم تی راژ این روزنامه چقدر است‪ .‬ای کاش این روزنامه در‬ ‫میدان توپخانه نبود و در میدان آزادی و رفاقت بود که ادبیات‬ ‫آن یک مقدار دوستانه‌تر زده م ی‌شد‪ .‬آیا با دولت احمدی‌نژاد‬ ‫هم همین کار را کردید؟»‬ ‫در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی اصغرزاده گفت‪« :‬این‬ ‫تفکر که دشمن را یکپارچه ببینیم یعنی اوباما‪ ،‬جورج بوش‪،‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫دهیم شورا شکست بخورد‪ .‬ش��وراها در واقع تبلور حکومت‬ ‫مردم‌ساالری بود که متاسفانه دچار شکست شد‪».‬‬ ‫او همچنین در ارتباط با اختالفات شورای شهر گفت‪:‬‬ ‫«بارها خواس��ته‌اند بگویند این افراد منافع ش��خصی دارند‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬شش عضو ش��ورا را «ش��خم» زده‌اند‪ ،‬اگر یک سند‬ ‫م ی‌یافتند تا حاال آبروی م��ا را برده بودند‪ .‬من از جلس��ه‌ای‬ ‫آمده‌ام ک��ه در آن به من گفتند تو دیگر ح��رف نزن‪ ،‬به جای‬ ‫آن هرچه م ی‌خواهی بگیر‪ .‬انس��ان تا یک جایی توان دارد و‬ ‫م ی‌تواند مقاومت کند‪ ».‬ماجرای اختالفات آن‌قدر باال گرفت‬ ‫که خبر توزیع شب‌نامه علیه طیف اصغرزاده در شهر پیچید‬ ‫و آنها از وزارت‌اطالعات خواس��تند موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫اختالفات آنها در نهایت منجر به انحالل ش��ورای شهر شد‪.‬‬ ‫پس از انحالل شورا وی فعالی ت‌های عمومی‌خود را کاهش‬ ‫داد‪.‬اصغرزاده بعدها و در آس��تانه انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫سال ‪ 84‬با اعالم «حضور پردامنه افکار نظامی‌در این میان‬ ‫و ب ی‌تفاوتی فرهیخت��گان‪ ،‬نخبگان و روش��نفکران ای رانی‪،‬‬ ‫آخرین دس��تاوردها در عرصه بی ن‌المللی را به چالشی آشکار‬ ‫فراخوانده است‪ ».‬او همچنین در بیانی ه‌ای رسما کاندیداتوری‬ ‫خود را ب رای انتخابات دوره نهم اعالم کرد‪ .‬اصغرزاده در همان‬ ‫ایام در نشس��تی دانشجویی و در پاس��خ به پرسش یکی از‬ ‫دانشجویان‪ ،‬تسخیر النه جاسوس��ی را اعتراض دانشجویی‬ ‫به رژیم گذش��ته و آمریکا تلقی کرد و یادآور شد‪« :‬اگر آن کار‬ ‫را نم ی‌کردیم انقالب شکس��ت م ی‌خورد‪ ،‬ولی من مسئول‬ ‫پیامدهای آن حادثه نیستم؛ ه ر‌چند باید وزیر خارجه آمریکا از‬ ‫ای ران عذرخواهی م ی‌کرد‪ .‬بنده در کل مخالف تاثیر آن حرکت‬ ‫در طوالنی شدن روند مذاکرات و روابط هستم‪ .‬من معتقدم باید‬ ‫با شجاعت در مقابل آمریکا از منافع ای ران حمایت کرد و بسیار‬ ‫محترمانه و مقتدرانه پای میز مذاکره برویم‪ .‬باز هم م ی‌گویم‬ ‫اگر آن حادثه آینده کش��ورمان را تیره و ت��ار م ی‌کند‪ ،‬از مردم‬ ‫عذرخواهی م ی‌کنم‪ ،‬باتوجه به اینکه تسخیر النه جاسوسی‬ ‫بجا بود و ملت هم در آن زم��ان حمایت کردند‪ ».‬اما بار دیگر‬ ‫صالحیت او ب��رای حضور در این عرصه از س��وی ش��ورای‬ ‫نگهبان رد ش��د‪ .‬اصغرزاده در اعتراض به این امر خطاب به‬ ‫سیدمحمد خاتمی‪ ،‬رئی س‌جمهور وقت خواست تا «به‌عنوان‬ ‫مجری قانونی‌اساس��ی تن به برگزاری انتخاباتی دهد که در‬ ‫آن معیارها و اس��تاندارد‌های آزادی و حقوق بشر رعایت شده‬ ‫باشد‪ ».‬او همچنین در جایی دیگری گفت‪«‌:‬رئی س‌جمهور‬ ‫به‌عنوان مجری قانون اساسی و وزارت کشور به‌عنوان مجری‬ ‫انتخابات باید انتخاباتی آزاد را برگزار کنند‪».‬یک سال بعد نیز‬ ‫تشکل مطبوع او‪ ،‬یعنی حزب همبستگی دچار تفرقه و جدایی‬ ‫ش��د و کمیس��یون ماده ‪ 10‬احزاب اعالم کرد در صورتی این‬ ‫حزب قانونی است که هر دو طیف هیات موسس در کنگره‬ ‫آن شرکت کنند‪ .‬برخی از اعضای موسس این حزب ازجمله‬ ‫راه‌چمنی در نامه‌نگاری‌هایی با وزارت کشور از اختالفاتشان با‬ ‫اصغرزاده دبیرکل حزب سخن گفته بودند‪ .‬اصغرزاده در آستانه‬ ‫انتخابات شورای شهر در سال ‪ 85‬بار دیگر به صحنه آمد‪ ،‬اما‬ ‫این بار گفت که «تجربیات گذشته به او آموخته که از این پس‬ ‫دیگر در جبهه اصالحات فعالیت نکند‪».‬‬ ‫او که از دبیرکلی حزب همبس��تگی اس��تعفا داده و از‬ ‫اصالحات جدا ش��ده بود معتق��د بود اصالح��ات نم ی‌تواند‬ ‫پاسخگوی مطالبات مردم باشد و سخنانش دیگر در جبهه‬ ‫اصالحات پژواکی ندارد‪ .‬بناب راین م ی‌خواهد با دیگر گروه‌های‬ ‫خارج از اصالحات یک حزب تشکیل دهد‪ .‬وی ادامه م ی‌دهد‪:‬‬ ‫«ما احتیاجی به برداش��تن مجدد بیرق آقای خاتمی و دادن‬ ‫شعارهای حزب مشارکت و مجاهدین انقالب نداشته و اساسا‬ ‫به این شعارها اعتقاد نداریم‪ .‬اینکه دست روی دست بگذارم‬ ‫و جبهه اصالحات را نقد کرده و منتظر باش��م که آنها از من‬ ‫دعوت به عمل آورند که یا آرام باشم و نقد نکنم و یا به جبهه‬ ‫اصالحات بپیوندم‪ ،‬من از چنین دعوتی اس��تقبال نم ی‌کنم‪.‬‬ ‫خودم با پای خودم از حزب همبس��تگی و جبهه اصالحات‬ ‫بیرون آمدم تا حرف‌های جدید را مطرح کنم و پتانسیل جدید‬ ‫از گروه‌های جامعه را آزاد کرده و اگ��ر نتوانم این کار را بکنم‪،‬‬ ‫یزند‪».‬‬ ‫سیاستمداری تنها هستم که حرف خود را م ‌‬ ‫او در پاسخ به این سوال که حال که از جبهه اصالحات‬ ‫هم بیرون آمده‌اید‪ ،‬ممكن است روزگاری به اردوگاه اصولگرایان‬ ‫پناه ببرید؟ گفت‪« :‬من دیدگاه‌های خ��ودم را دارم و زمین زیر‬ ‫پایم سفت است و پا روی زمین شل محافظه‌کاران نم ی‌گذارم‪،‬‬ ‫اما محافظه‌کاری را ب رای این کشور یک چرخ لنگر م ی‌دانم‪.‬‬ ‫محافظه‌کاران اگر ق��ادر بودند زیر پای خود را س��فت کنند‪،‬‬ ‫ب ر‌اساس بر سر عقل آمدن محافظه‌کاری باید آقای الریجانی‬ ‫یا آقای قالیباف را به ریاست جمهوری م ی‌رساندند‪».‬‬ ‫ی و خاتمی و هر کس��ی که مطابق میل ما‬ ‫نتانیاهو‌‪ ،‬هاشم ‌‬ ‫نم ی‌اندیشد در یک صف و جبهه هس��تند‪ ،‬این تفکر‪ ،‬تفکر‬ ‫ب راندازانه و انقالب مخملی است و این تفکر خط رناک است‪ .‬آیا‬ ‫شعار جذب حداکثری این است؟ جیم شارت چه کسی است؟‬ ‫مگر ما افراد خالق‪ ،‬اندیشمند و متفکر کم داریم که از خارج‬ ‫بیایند به ما دستور بدهند؟»‬ ‫وی همچنی��ن در م��ورد دش��منی اس��رائیل گفت‪:‬‬ ‫«مهمترین چیزی که در مقابل اس��رائیل که ما آن را دشمن‬ ‫ذاتی خودمان م ی‌دانیم نیاز داریم‪ ،‬موشک نیست؛ بلکه ب رای‬ ‫جنگیدن باید نرم‌افزار نیز داشته باش��یم تا این موازنه قدرت‬ ‫ایجاد شود‪».‬وی افزود‪« :‬مملکت را نم ی‌شود با تصورات کیهان‬ ‫اداره کرد و تصور م ی‌کنم که برداشت‌های آقای شریعتمداری‬ ‫از صحب ت‌های رهبری درست نیست و زمانی که یک دولت‬ ‫م ی‌خواهد در مقابل دشمن بایستد باید از پتانسیل همه آحاد‬ ‫جامعه اس��تفاده کند‪ ».‬او همچنین در م��ورد نقش ای ران در‬ ‫انتخابات آمریکا گفت‪« :‬ما م ی‌توانیم از ش��کاف میان آنان‬ ‫استفاده کنیم‪ ،‬چرا که البی نقش مهمی‌در انتخابات آمریکا‬ ‫دارد و ای ران هم م ی‌تواند با سورپ رایزی در مورد انتخابات آمریکا‬ ‫تاثیرگذار باشد؛ البته اين بس��تگی به هنر دولتمردان دارد‪».‬‬ ‫اصغرزاده تصریح کرد‪« :‬من باید پاسخگوی جوانی باشم که‬ ‫م ی‌گوید چرا سفارت آمریکا را اشغال کرده‌اید و ما را بدبخت‬ ‫کرده‌اید‪ .‬من باید ثاب��ت کنم که اگر ای��ن کار را نم ی‌کردیم‬ ‫وضعیت ما بدتر از امروز بود‪ .‬اگر بگوییم مذاکره کال بد است‬ ‫این بینش دایی جان ناپلئونی است‪ .‬ما باید ب ر‌اساس واقعیت‬ ‫حرف بزنیم» اصغرزاده در پایان گف��ت‪« :‬وقتی م ی‌خواهیم‬ ‫تمدن‌سازی کنیم باید قادر باش��یم به چالش‌ها پاسخ‌های‬ ‫جدید بدهیم‪ .‬اگر پاس��خ‌ها تکراری باشد در جا خواهیم زد و‬ ‫این نوع نگرش شما یعنی بن‌بست و انقالب مخملی علیه‬ ‫تفکر انقالب‪».‬‬ ‫حسين ش��ریعتمداری نيز در برنامه دیروز‪ ،‬امروز‪ ،‬فردا‬ ‫صحب ت‌های اصغرزاده را كه گفت در مفاد قرارداد الجزایر عدم‬ ‫دخالت آمریكا در مسائل ای ران مورد تایید قرار داده شده است‬ ‫را مورد انتقاد قرار داد و گف��ت‌‪ :‬آقای بایدن طرحی را م ی‌دهد‬ ‫كه بع دا فاش م ی‌شود‪ ،‬منافقین م ی‌توانند در گروه تروریستی‬ ‫باشند و به فعالی ت‌های خود ادامه دهند و اینكه آمریكا‌ی ی‌ها‬ ‫با چنین تصمیماتی بر مفاد پیمان الجزایر پایبند هس��تند‬ ‫را من قبول ندارم همانطور كه برخ��ی از آمریكایی ها آن‌را‬ ‫قبول نداش��تند‪.‬وی در ادامه به فتنه ‪ 88‬اش��اره كرد و افزود‪‌:‬‬ ‫این حركت توس��ط س��ه ضلع آمریكا‪ ،‬اس��رائیل و انگلیس‬ ‫ط راحی شده بود و چرا آقایان (اصالح‌طلبان) در پی انكار این‬ ‫عمل بر نیامدند و انتظار مردم و رهب��ری از آنها این بود كه‬ ‫وقتی اسرائیل اصالح‌طلبان را سرمایه خود دانست‪ ‌،‬موضع‬ ‫م ی‌گرفتند و صف خود را از صف فتنه‌گران و این س��ه ضلع‬ ‫جدا م ی‌كردند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه در پاسخ به س��والی مبنی بر‬ ‫اینكه اش��تراكات و تفاوت‌های دولت‌های هاشمی‪ ،‬خاتمی‬ ‫و احمدی‌نژاد را در قبال آمریكا چه م ی‌دانید‪ ،‬اظهار داش��ت‪:‬‬ ‫این بحث بسیار گسترده است؛ دولت س��ازندگی كه دولت‬ ‫بعد از جنگ بود در همان موق��ع آقای مهاجرانی كه معاون‬ ‫حقوقی رئیس جمهور بودند یادداشتی بر این محوریت كه‬ ‫باید با آمریكا رابطه مس��تقیم برقرار كنیم منتشر كرد وی‬ ‫افزود‪ :‬دولت اصالح��ات هم از ابتدا نم ی‌خواس��ت با آمریكا‬ ‫ارتباط برقرار كند ولی تالش‌هایی از سوی روزنامه‌نگاران كه‬ ‫از مشاوران رئی س‌جمهور وقت بودند صورت گرفت كه سعی‬ ‫در ایجاد رابطه با آمریكا داشتند كه مصداق صحب ت‌های بنده‬ ‫یكی از دوستان آقای اصغرزاده است كه از جاسوس آمریكایی‬ ‫رسما عذرخواهی م ی‌كند‪ .‬ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬خاتمی‬ ‫در نشست ساالنه كه در نیویورك برگزار شد طرح گفتگوی‬ ‫تمدن‌ها را مطرح كرد كه بالفاصله مورد تایید در سازمان ملل‬ ‫قرار م ی‌گیرد ولی متاسفانه در همان سال آمریكای ی‌ها ما را‬ ‫جزو محور شرارت قرار م ی‌دهند‪g .‬‬ ‫‪21‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫محمدعلينجفيهفتهگذشتهبا‬ ‫هاشمي ديدار كرد‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫قهرمان دوران معاصر‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫سخنراني علي الريجاني در‬ ‫مجلسكارگري‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫رايزني وزير خارجه اسبق و وزير‬ ‫خارجه دولت دهم‬ ‫راي گيري انتخابات آمريكا در‬ ‫چادر هاي بدون برق نيويورك‬ ‫نامه جنج��ال ب ر‌انگیز محمود احمدی‌ن��ژاد به رئیس‬ ‫قوه‌قضائیه و پاس��خ آملی الریجانی ب��ه وی‪ ،‬اگر چه در دو‬ ‫هفته گذشته در صدر اخبار کش��ور قرار داشت‪ ،‬اما تاثی رات‬ ‫آن همچنان در فضای سیاس��ی کش��ور احساس م ی‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترین پیامد این نامه‌نگاری‌ها افزایش احساس ضرورت‬ ‫ب رای وحدت و همدلی مسئوالن عالی کشور در برهه زمانی‬ ‫کنونی بود؛ موضوعی که با اشاره رهبر معظم انقالب اهمیتی‬ ‫دوچندان یافت و حتی سران قوا نیز در اطالعی ه‌هایی حمایت‬ ‫خود را از رویه عدم طرح اختالف��ات در اذهان عمومی اعالم‬ ‫کردند؛ نامه‌هایی که این‌بار از س��وی روسای قوای مقننه و‬ ‫قضائیه از یک سو و رئی س‌جمهور از سوی دیگر و در حمایت‬ ‫از بیانات رهبری منتشر شدند‪ .‬رخداد مهم دیگری که رسانه‌ها‬ ‫را در هفته پیش به خود مش��غول کرد‪ ،‬بحث طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور در مجلس ش��ورای اس�لامی بود‪ .‬گروهی از‬ ‫نمایندگان مجلس چندی پیش این طرح را به هیات‌رئیسه‬ ‫ارائه داده بودند‪ ،‬اما فراکسیون اصولگرایان باتوجه به فضای‬ ‫ایجاد شده پس از س��خنرانی مقام معظم رهبری‪ ،‬طرح این‬ ‫موضوع را ب ر‌خالف ضرورت‌های موجود ارزیابی کردند‪ ،‬به هر‬ ‫حال طرح سوال از احمدی‌نژاد از س��وی هیات‌رئیسه اعالم‬ ‫وصول شد‪.‬‬ ‫شایعه مذاکره‬ ‫روزنامه کیهان در س��رمقاله خود به شایع ه‌ای پرداخته‬ ‫که پی رامون مذاکرات هس��ته‌ای ای ران و غرب شکل گرفته‬ ‫بود‪ .‬یادداشت‌نویس کیهان در این رابطه نوشته است‪« :‬دو‬ ‫هفته پی��ش روزنامه نیویورک‌تایمز پ��روژه‌ای را کلید زد که‬ ‫طی روزهای بعدی تداوم یافت‪ .‬این روزنامه مدعی بود ای ران‬ ‫و آمریکا ب رای اولین بار توافق کرده‌اند به صورت مس��تقیم‬ ‫درباره برنامه هس��ته‌ای مذاکره کنند‪ .‬هفته گذشته نیز چند‬ ‫رسانه آمریکایی بدون هیچ سندی و به‌طور هماهنگ شایعه‬ ‫کردند آقایان عل ی‌اکبر والیتی‪ ،‬اصغر حجازی و حسین طائب‬ ‫به نمایندگی از رهبری ای ران روز اول اکتبر (‪10‬مهر) در قطر با‬ ‫فرستادگان اوباما مذاکره کرده‌اند‪ ».‬کیهان این شایعه را یک‬ ‫عملیات روانی دانسته و نوشته است‪« :‬عملیات روانی جدید‬ ‫آمریکا در آستانه سالگرد تس��خیر النه جاسوسی شیطان‬ ‫بزرگ در ته ران و مقارن با چند ماه اعتراض توفنده ملت‌های‬ ‫مسلمان علیه سفارتخانه‌های ایاالت‌متحده در سراسر جهان‬ ‫کلید خورده است‪».‬‬ ‫راهکار دیگر‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری مه��ر‪ ،‬دبیرکل ح��زب موتلفه‬ ‫اس�لامی درباره طرح س��وال از رئی س‌جمهور‪ ،‬از نمایندگان‬ ‫خواس��ته مطالبات خود را از راه‌های دیگری پیگیری کنند‪.‬‬ ‫حبیبی تصریح کرده‪« :‬دو سوالی که در پرسش نمایندگان‬ ‫مطرح شده س��واالت مردم نیز هس��ت و از باب روشنگری‬ ‫هم مفید‪ ،‬اما این س��وال در فضایی مطرح ش��ده است که‬ ‫قابل تامل اس��ت‪ .‬مقام معظم رهبری در واکنش نسبت به‬ ‫‪22‬‬
‫هفته نامه‬ ‫تايم و‬ ‫انتخابات‬ ‫آمريكا‬ ‫نامه‌های س��ران قوا در س��خنرانی روز ‪ 13‬آبان فرمودند که‬ ‫اختالفات را نباید علنی کرد و به ميان مردم کش��اند‪ ».‬وی‬ ‫همچنین ادامه داده است‪« :‬از جمله راه‌های پیدا کردن پاسخ‬ ‫آن پرسش که نتیجه عملی هم داشته باشد‪ ،‬اجرای ماده ‪24‬‬ ‫و نیز بند«ه» ماده ‪ 23‬قانون دیوان محاسبات بود‪ .‬اجرای این‬ ‫قانون از طریق تعامل قوا زیر س��قف گفت‌وگو عملی است‬ ‫و نمایندگان سوال‌کننده باید این راه را انتخاب م ی‌کردند تا‬ ‫اختالفات‌ب ی‌جهت میان مردم و رسانه‌ها کشیده نشود‪».‬‬ ‫پذیرش شکست‬ ‫روزنامه ته ران امروز درباره موضوع جنجالی امضاها در‬ ‫طرح سوال از رئی س‌جمهور در مجلس شورای اسالمی نوشته‬ ‫اس��ت‪« :‬در ادامه گمانه‌زن ی‌هایی که درباره تعداد امضا‌های‬ ‫طرح سوال وجود داشت‪ ،‬یکی از نمایندگان عضو فراکسیون‬ ‫اصولگرایان در اعتراض به عملکرد نامناس��ب هیات‌رئیسه‬ ‫درباره قرائت طرح سوال عنوان کرد که علی مطهری در حالی‬ ‫که تع داد امضاهای طرح از حد نصاب خارج شده بود پنج امضا‬ ‫که در اختیار داشت را به آن اضافه کرد تا اعالم وصول شود‪.‬‬ ‫هر چند علی مطهری درباره این مس��اله اظهارنظری نکرده‬ ‫اس��ت‪ ».‬در این گزارش همچنین آمده اس��ت‪« :‬تعدادی از‬ ‫نمایندگانی که روز یکش��نبه در اعتراض ب��ه اعالم وصول‬ ‫طرح س��وال از رئی س‌جمهور صحن مجلس را ترک کردند‬ ‫به همراه برخی دیگر از نمایندگان از جمله روح‌اهلل عباسپور‬ ‫و قاسم جعفری به‌دنبال تهیه طرح استیضاح هیات‌رئیسه‬ ‫هستند‪ ،‬این افراد عملکرد نامناس��ب هیات‌رئیسه مجلس‬ ‫در اعالم وصول طرح سوال را دلیل اصلی پیگیری این طرح‬ ‫عنوان کرده‌اند‪».‬‬ ‫پشيمان نيستيم‬ ‫موضع‌گیری‌های چهره‌های شاخص اصالح‌طلب در‬ ‫خصوص انتخابات آتی از موضوعات مهم رس��انه‌ها در این‬ ‫روز‌هاس��ت‪ .‬روزنامه وطن امروز در این رابطه نوش��ته است‪:‬‬ ‫«جریان فتنه اکنون احس��اس اعتماد به نف��س می‌‌کند یا‬ ‫الاقل چنین ادعایی دارد‪ .‬عیبی هم ندارد‪ .‬در واقع از کسانی‬ ‫که جز دلداری دادن به خود و امید به موفقیت پروژه دشمن‬ ‫بستن مشغله دیگری ندارند‪ ،‬جز این هم نباید انتظار داشت‬ ‫که خیلی زود با دروغی فریفته شوند که خود ساخته‌اند‪ .‬علت‬ ‫چیست؟» سرمقاله‌نویس وطن پاس��خ خود را اینگونه داده‬ ‫است که‪« :‬ظاه را علت این است که این جریان حس می‌‌کند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دولت برخاسته از اصولگرایی اکنون در چشم مردم سخت‬ ‫ناکارآمد شده اس��ت و ‪2‬ـ ادعای جریان فتنه در حال درست‬ ‫از آب درآمدن اس��ت و افکار عمومی به تدریج به این حس‬ ‫نزدیک می‌‌شود که آنچه این جریان در سال ‪ 88‬می‌‌گفت نه‬ ‫فتنه‪ ،‬بلکه عین بصیرت بوده است‪».‬‬ ‫فتنه جدید‬ ‫تعداد امضاها‬ ‫به گزارش روزنامه اعتماد‪ ،‬نماینده ول ی‌فقیه در س��پاه‬ ‫گفته است‪« :‬ما از رئی س‌جمهوری دفاع م ی‌کنیم که گفتمان‬ ‫رهبری را دنبال کرد‪ ،‬علت اینکه بسیاری از علما و روحانیون‬ ‫و اصولگرایان از احمدی‌نژاد حمایت کردند ناش��ی از حرکت‬ ‫ایش��ان در چارچوب انقالب ب��وده‪ ،‬اما ممکن اس��ت امروز‬ ‫تغییری دیده باش��ند و از جایگاه حمایت ی‌شان عقب‌نشینی‬ ‫کنند‪ ».‬سعیدی ادامه داد‪‌« :‬آقای احمدی‌نژاد منشا خدماتی‬ ‫بودند‪ .‬ایشان بحث انرژی هس��ته‌ای را دوباره فعال کردند تا‬ ‫اینکه امروز م ی‌توانیم غن ی‌س��ازی ‪ 20‬درص��د انجام دهیم‪،‬‬ ‫اما توقع داشتیم که ایشان همانند دوره نهم در چارچوب‌ها‬ ‫حرکت کنند و رهنمودهاي مقام معظم رهبری را جامه‌عمل‬ ‫بپوش��انند‪ ».‬وی همچنی��ن افزوده اس��ت‪« :‬م��ن به آقای‬ ‫احمدی‌نژاد گفتم که شما م ی‌توانستید قهرمان تاریخ معاصر‬ ‫ای ران شوید‪ ،‬اما نشد‪ ،‬البته دالیلش را باید از ایشان پرسید‪ .‬ما از‬ ‫حمایت‌های‌مان از ایشان پشیمان نیستیم‪ ،‬اما گله‌مندیم‪».‬‬ ‫جعفر شجونی در گفت‌‌وگو با سایت جهان‌نیوز گفته‬ ‫است‪« :‬در هیچ جای دنیا با شرایطی خوبی که در ای ران است‪،‬‬ ‫به‌سراغ دولت وحدت ملی نم ی‌روند‪ .‬این طرح در زمان بحران‬ ‫در یک کشور مطرح م ی‌شود‪ ».‬وی همچنین درباره برخی‬ ‫چهره‌های سیاسی که به صورت تلویحی یا مستقیم از کوتاه‬ ‫آمدن در مقابل فش��ارهای غرب و مذاکره با آمریکا س��خن‬ ‫م ی‌گویند‪ ،‬خاطر‌‌نش��ان کرده‪« :‬اینکه آنان از رابطه با آمریکا‬ ‫سخن م ی‌گویند آب به آسیاب دشمن م ی‌ریزند و از این طریق‬ ‫م ی‌خواهند خود را باال بکشند ولی ملت ذات و اهداف آنان را‬ ‫شناخته است‪ ».‬شجونی همچنین درباره تهمت‌های معاون‬ ‫پارلمانی یکی از نهادها علیه عالمه مصباح‌یزدی نیز تاکید‬ ‫کرده است‪« :‬این شخص باید شالق بخورد زی را به آیت‌اهلل‬ ‫عالمه مصباح‌یزدی جسارت کرده است‪g ».‬‬ ‫سربازهاي‬ ‫جنگي در مجله‬ ‫نيوزويك‬ ‫خبرنامه‬ ‫افراد مراقب باشند‬ ‫فاطمه آلیا‪ ،‬نماین��ده مجلس در گفت‌وگ��و با فارس‬ ‫هشدار داده مسئوالن کش��ور ب رای حفظ وجهه خود مراقب‬ ‫باش��ند‪ .‬او گفته است‪« :‬مس��ئوالن مراقب باش��ند تا زمان‬ ‫انتخاب��ات با غفلت ناخواس��ته ج��زو مصادی��ق خائن قرار‬ ‫نگیرند‪ ».‬وی ادامه داده اس��ت‪« :‬مقام معظم رهبری بحث‬ ‫اختالف‌سلیقه و اختالف‌نظر بین مسئوالن را امری طبیعی‬ ‫برشمرده‌اند‪ ،‬اما مسئوالن نیز باید رضایت الهی‪ ،‬رفاه‪ ،‬وضعیت‬ ‫معیشتی و آرامش جامعه را نیز همواره مدنظر داشته باشند‪».‬‬ ‫آلیا ادامه داده‪« :‬ابالغ هشدار مقام معظم رهبری به سران قوا‬ ‫حامل این پیام بود که اگر اختالفات رس��انه‌ای شود‪ ،‬نه تنها‬ ‫مشکلی حل نخواهد شد‪ ،‬بلکه احساس��ات مردم نیز مورد‬ ‫روزنامه رس��الت در س��رمقاله خود در واکنش به طرح‬ ‫موضوع مذاکره با آمریکا نوشته است‪« :‬آنچه موجب شگفتی‬ ‫است‪ ،‬آن است که در شرایطی این چنین که صحنه مبارزه‬ ‫علیه دشمن و به نفع ملت ای ران است‪ ،‬هر از گاهی زمزمه‌های‬ ‫شومی توسط برخی خواص‌ب ی‌بصیرت به گوش م ی‌رسد و‬ ‫پیشنهاد پذیرش شکست و عقب‌نشینی در ب رابر آمریکا ‪-‬‬ ‫البته در قالب‌های فریبنده ‪ -‬را س��ر م ی‌دهد‪ ».‬در ادامه این‬ ‫یادداشت آمده است‪« :‬ش��اید مخاطب اصلی سخنان مقام‬ ‫معظم رهبری به مناسبت روز سیزدهم آبان‪ ،‬همین گروه سوم‬ ‫باشند که ایشان در این سخنرانی بر ضرورت «ایستادگی در‬ ‫ب رابر دشمن»‪« ،‬وحدت»‪« ،‬بصیرت» و «توکل بر خدا» تاکید‬ ‫فرمودن��د‪ .‬چرا‌که ایس��تادگی در ب رابر دش��من‪ ،‬رمز پیروزی‬ ‫است‪ ».‬سرمقاله‌نویس رسالت تاکید کرده است‪« :‬پیدایش‬ ‫اخت�لاف در جبهه خودی و‌تردی��د در حقانی��ت راه‪ ،‬عامل‬ ‫تضعیف روحیه ایستادگی و زمینه‌ساز بروز خستگی است‪.‬‬ ‫بناب راین دش��من همواره از دامن زدن به اختالفات به‌عنوان‬ ‫یک راهبرد استفاده کرده است‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫علت اعتماد به نفس‬ ‫سوءاستفاده قرار م ی‌گیرد‪ ،‬ازاین‌رو ایشان مسئوالن را از این‬ ‫کار منع و به آنها هشدار دادند‪».‬‬ ‫اكونوميست‬ ‫و سوالي‬ ‫درباره‬ ‫رئيس‌جمهور‬ ‫آينده آمريكا‬ ‫بيمار‬ ‫آمريكايي‬ ‫روي جلد‬ ‫اشپيگل‬ ‫‪23‬‬
‫نقد ونظر‬ ‫جلد متعلق به‬ ‫حاج قاسم سليماني‬ ‫مورد استقبال‬ ‫مخاطبان نمايشگاه‬ ‫مطبوعات قرار گرفت‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫روايت‌ ما از فرمانده‬ ‫درباره بازتاب‌هاي نصب تصوير حاج‌قاسم سليماني در غرفه مثلث‬ ‫مصطفی شوقی ‪ /‬دبیر گروه جهان جدید‬ ‫اين نوشته روايتي است از آنچه در نمايشگاه مطبوعات‬ ‫ديده‌ام‪ .‬این یک سوال اساس��ی است‪ .‬یک دغدغه درونی و‬ ‫ش��اید هم یک مجادله ذهنی برای اینکه چه کسی راست‬ ‫‪24‬‬ ‫می‌گوید؟! داستان از آنجا شروع شد که برای غرفه هفته‌نامه‬ ‫مثلث قرار ش��د تصوی��ر جلد‌های برگزی��ده در غرفه نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬اتفاقا آن روز در مجله بودم‪ ،‬از میان حدود ‪ 100‬جلد‬ ‫با یکی از دوس��تان جلده��ای منتخ��ب را برمی‌گزیدیم‪ .‬تا‬ ‫رسیدیم به ش��ماره ‪ -136‬تصویر جلد آن هفته مثلث حاج‬ ‫قاس��م س��لیمانی بود ‪ -‬س��ر به زیر و محجوب می‌نمایاند‪،‬‬ ‫تصویر در یکی از مراس��م بیت رهبری گرفته شده که او در‬ ‫آن ش��رکت کرده بود‪ .‬قرار ش��د این تصویر نیز در مجلدات‬ ‫برگزیده‌ای باش��د که در غرفه به نمایش در‌می‌آید‪ .‬روز اول‬ ‫در آشفته‌بازار نمایش��گاه وقتی به غرفه آمدم دیدم خیلی از‬ ‫کسانی که روی پیش��خوان مثلث قرار گرفته‌اند‪ ،‬از صاحب‬ ‫تصویر می‌پرسند؛ مخصوصا تیتری که مثلث برگزیده بود؛‬ ‫«فرمانده زنده است‪».‬‬ ‫این تا روز آخر نمایش��گاه وجود داش��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫خیلی از مراجعه‌کنندگان خواهان نسخه‌ای از این جلد مثلث‬ ‫بودند؛ شمار زيادي از شماره ‪ 136‬مثلث با عکس حاج قاسم‬
‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫به آمار واحد فروش توسط مراجعه‌کنندگان خریداری شده‬ ‫بود؛ از روز اول این سوال که چرا همه از حاج قاسم می‌پرسند‬ ‫را از خود س��وال‌کنندگان می‌پرسیدم و حاال شاید نتیجه آن‬ ‫پیش روی شماست‪.‬‬ ‫قاسم سلیمانی؛ چهره‌اي که بیشتر از اینکه ما ایرانی‌ها‬ ‫درباره او بنویسیم‪ ،‬رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند و ما به آن‬ ‫استناد کرده‌ایم‪ .‬کرمانی‌ها ش��اید بدانند که قاسم سلیمانی‬ ‫کیست‪ ،‬چه آنکه دهه ش��صتی‌های کرمانی‪ ،‬فرمانده لشکر‬ ‫استان خود را می‌شناس��ند و با روحیات او آشنا هستند؛ جدا‬ ‫از روايت‌هاي��ي که برخی رس��انه‌های داخل��ی و خارجی از‬ ‫فرمانده واحد برون‌مرزی سپاه پاس��داران انقالب اسالمی‬ ‫س��اخته‌اند اس��ت‪ ،‬قاس��م س��لیمانی فرمانده‌اي زب��ده در‬ ‫لشکر خمینی (ره) ؛ این را نویس��نده این سطور نمی‌گوید‪،‬‬ ‫یکی از دوس��تان او در زمان جنگ می‌گوید و اینکه قاس��م‬ ‫سلیمانی بچه «رابر» کرمان و فرمانده لشکر خط‌شکن ‪41‬‬ ‫ثاراهلل است‪ .‬با او وقتی همکالم شدم که چین و چروک‌های‬ ‫روی صورت��ش ش��یارهای یک‌دس��تی را روی ص��ورت‬ ‫آفتاب‌سوخته‌اش انداخته بود‪ ،‬او می‌گفت قاسم (خودمانی‌تر‬ ‫از هر کسی) بیشتر از اینکه واشنگتن پست بنويسد و فالن‬ ‫ژنرال آمریکای��ی تعریفش را بکنند‪ ،‬بچه کوهس��تان‌های‬ ‫رابر است‪ .‬روایت این همرزم س��ابق حاج قاسم که اسمش‬ ‫را نمی‌گفت ش��اید یک روایت صادقانه باش��د‪.‬روز دوم بود‪،‬‬ ‫شاید‪ .‬پیرمردی آمد‪ ،‬آفتاب‌سوخته‌تر از قبلی (چرا دوستان او‬ ‫اینقدر زیر آفتاب می‌مانند‪ ،‬این چه خصلتی است؟!) نگاهی‬ ‫به عکس انداخت و خیلی عصبانی گفت این عکس را از کجا‬ ‫آورده‌اید؟ با خنده گفتم که امنیتی اس��ت! نمی‌توانم بگویم‪.‬‬ ‫گویی که دارم برایش کری‌خوانی می‌کنم‪ ،‬از کیف مندرس و‬ ‫کوچکش دوربینی را در‌آورد و‌بی‌مقدمه و آمرانه گفت که اینا‬ ‫رو ببین‪ .‬ماندم! بیش از ‪50‬عکس از حالت‌های مختلف؛ قاسم‬ ‫سلیمانی روی مبل‪ ،‬حاج قاسم در حیاط الی گل‌ها‪ ،‬سلیمانی‬ ‫در حال سخنرانی در جمعی ناش��ناخته و حاج قاسم در خانه‬ ‫شخصی‌اش‪ ...‬خنده‌ام گرفته بود‪ .‬گفتم جدا این عکس‌ها را‬ ‫خودت گرفته‌ای؟ و با غرور سرتکان داد‪ .‬گفتم می‌شود چند‬ ‫تایی را بدهی به ما‪ .‬جدی ش��د و انگار دزدی به سرمایه‌اش‬ ‫دست درازی کرده باش��د‪ ،‬س��ریع دوربین را جمع کرد و در‬ ‫کیفش گذاش��ت‪ .‬دیدم راهی برای به‌دس��ت آوردن دلش‬ ‫نیست‪ .‬وقتی‌بی‌خداحافظی داش��ت می‌رفت‪ ،‬گفتم که این‬ ‫عکس را می‌شود در سایت رهبری پیدا کرد‪ .‬سری تکان داد‬ ‫و رفت میان جمعیت و گم شد‪ .‬یعنی او از دوستان حاج قاسم‬ ‫بود؟ کس و کارش بود؟ کیس��ت که راه به خانه فرمانده‌ای‬ ‫دارد که همه آمریکا به‌دنبال او هستند و برای سرش جایزه‬ ‫گذاشته‌اند؟ او چه کسی بود؟‬ ‫همان روز‪ ،‬پسری با دوستش آمد یا هم‌دانشگاهی‌اش‪.‬‬ ‫کوله به پشت‪ ،‬روی پیشخوان مثلث داش��ت مجله را ورق‬ ‫می‌زد‪ ،‬به بعض��ی از جلد‌ه��ا ریز‌ریز می‌خندیدن��د‪ .‬در این‬ ‫خنده‌بازی‪ ،‬اما وقتی روی دیوار غرفه به عکس نگاه کردند‪،‬‬ ‫روی حاج قاسم قصه ما زوم ش��دند‪ .‬رفیقش گفت که اون‬ ‫آقاهه که س��رش پایینه کیه که زنده‌اس؟! (اش��اره به تیتر‪:‬‬ ‫فرمانده زنده است) به جای من‪ ،‬پسر گفت که همون قاسم‬ ‫س��لیمانیه دیگه‪ .‬همونی که نوری‌زاد ت��و ‪ VOA‬گفت در‬ ‫موردش‪ .‬دیدم بح��ث دارد ضد‌انقالبی می‌ش��ود‪ .‬گفتم که‬ ‫شما می‌شناس��یدش؟ همان پس��ر گفت که می‌گن بابای‬ ‫آمریکا رو درآورده تو عراق! البته انگار شهید شده! شما زدید‬ ‫که زنده است!‬ ‫این هم یک ن��گاه بود؛ از نظر‌بی‌بی‌س��ی‪ ،‬وی‌او‌ای و‬ ‫رادیوفردا‪ .‬از ديد آنها سلیمانی فرمانده یک گروه میلیشیایی‬ ‫است که دارد علیه غرب مبارزه می‌کند و هر چه رخ می‌دهد‬ ‫در منطقه زیر سر اوست‪ ،‬اما یک چیز مسلم بود که خیلی‌ها‬ ‫حاج قاسم سلیمانی را از روی‌بی‌بی‌سی‪ ،‬وی او ای و رادیوفردا‬ ‫می‌شناسند‪ .‬این هم یک نگاه دیگر!‬ ‫روزی بعد اما پدر و دختری آمدند‪ .‬پدر بیش��تر به این‬ ‫کارمندهای خوب می‌ماند و دختر البته ش��ر و شور جوانان‬ ‫امروزی را داشت‪ .‬یک راست آمدند در غرفه و سراغ عکس‬ ‫او‪ .‬انگار دختر پیش از اینک��ه بیایند یک مدتی با پدر کلنجار‬ ‫رفته بود که سوالش را بپرس��د‪ .‬گفت که «راست می‌گویند‬ ‫آمریکایی‌ها دنبال او هس��تند و او س��رکرده همه نیروهای‬ ‫ضدآمریکایی است؟» پدر انگار ش��رمنده بود از این سوال‪،‬‬ ‫البته بیش��تر به محافظه‌کاری‌اش می‌مان��د‪ .‬گفتم‪« :‬از نظر‬ ‫آمریکایی‌ها ما دو جور مس��لمان داریم؛ مسلمان خوب که‬ ‫کار ندارد مثال به فیلمی‌ که ضد‌پیامبرش س��اخته می‌شود‬ ‫و مسلمان بد که ضد آنهاس��ت‪ ».‬پدر که دوست داشت زود‬ ‫بپیچد گفت که خیلی ممنون ام��ا دختر گفت «می‌گویند او‬ ‫در سوریه کشته ش��ده‪ ،‬چرا آنجا؟!» گفتم‪« :‬او زنده است‪».‬‬ ‫بعد یک منبر رفت��م در مورد موقعی��ت ژئوپلتیکی ایران در‬ ‫منطقه و رابطه‌اش ب��ا آمریکا و غرب‪ .‬از اش��تباهاتی که در‬ ‫سیاست خارجی وجود دارد و اینکه متخصص نیستند و‪ ...‬و‬ ‫این دانشجوی ارتباطات (همان دختر) نیز می‌گفت‪« :‬من به‬ ‫حاج قاسم احترام می‌گذارم اما در چارچوب مرزهایم‪ ».‬و من‬ ‫می‌گفتم‪« :‬مرز ما کجاست؟ اینکه برویم با آمریکا ببندیم و‬ ‫هیج‪ »...‬حرفم را رد کرد!‬ ‫جوانان ما خیلی عاقل هستند و اگر پایش بیفتد از دین و‬ ‫کشورشان دفاع می‌کنند‪ .‬او وقتی داشت می‌رفت‪ ،‬می‌گفت‪:‬‬ ‫«اگر باهاش مصاحبه کردید به قاسم س��لیمانی بگویید ما‬ ‫بهشان افتخار می‌کنیم‪ ،‬اما بد نیست بدانیم چه رخ می‌دهد‬ ‫در اطرافمان‪ ».‬منبر نمی‌خواهم بروم‪ ،‬خیلی بد نیس��ت که‬ ‫دوستان و آقایان‪ ،‬جوانان را اقناع کنند‪.‬‬ ‫در روز دیگری از نمایش��گاه اما میهمانی از عراق آمد‪.‬‬ ‫او می‌گفت داش��ته از راهرو رد می‌ش��ده که عکس قاس��م‬ ‫س��لیمانی را دیده؛ ایش��ان یکی از مش��اوران نخست‌وزیر‬ ‫عراق بود که شاید راضی نباشد در اینجا اسمش را بگوییم‪.‬‬ ‫سکوت کرده بود و دوستی که مترجمش بود سراغ مجله‌ای‬ ‫را گرفت ک��ه عکس حاج قاس��م روی اوس��ت‪ .‬وقتی به او‬ ‫دادی��م دوس��ت مترجم‪/‬روزنامه‌ن��گار ما از ق��ول او گفت‪:‬‬ ‫«فکر نمی‌ک��ردم مجالت ایرانی عکس «حاج قاس��م» ما‬ ‫را بیندازن��د‪ ».‬به او گفتم «حاج قاس��م آنها؟» پاس��خ‪ ،‬تنها‬ ‫خنده‌ای بلند بود‪...‬‬ ‫خیلی‌ها آمدند و س��راغ این عکس را گرفتن��د و از او‬ ‫گفتند؛ خیلی‌ها تعریفش را کردن��د‪ ،‬مثل اصغر که ظاهرش‬ ‫انقالبی نبود اما چپ می‌زد كه می‌گفت باید آمریکا را نابود‬ ‫کنیم‪ .‬می‌گفت ما س��رباز فرمانده ایم یا محمد‌رضا نامی‌که‬ ‫بوی ادکلنش برای مدتی ماند در غرفه مثلث پيچيد و خیلی‬ ‫منطقی می‌گفت وجود او الزم است‪ .‬البته بعضی‌ها هم بودند‬ ‫که می‌گفتند نیازی به این کارها نیست و نکته جالب مردی‬ ‫میانس��ال بود که می‌گفت که بازار ارز و سکه را مثل عراق‪،‬‬ ‫افغانستان و سوریه و لبنان بدهیم حاج قاسم درستش کند‪.‬‬ ‫این خودش بحث مفصلی بود میان دو نفر که از مثلث شروع‬ ‫شد و شاید در جام‌جم تمام شد‪...‬‬ ‫اما ما روزنامه‌نگاران در مورد حاج قاسم چه می‌گوییم؟‬ ‫از خیلی‌ها پرس��یدم؛ اینکه چرا این عک��س اینقدر خواهان‬ ‫دارد‪ .‬جمع‌بندی حرف��ه‌ای بحث ما این بود ک��ه خیلی‌ها او‬ ‫را نمی‌شناس��ند و هرچ��ه ش��نیده‌اند از روی منابعی ناقص‬ ‫اس��ت و اینکه نیاز است او را بشناس��ند‪ .‬جمع‌بندی انقالبی‬ ‫موضوع اما دفاع از اوست که تهدیدهای دشمن را در عمق‬ ‫استراتژیک منطقه خنثی می‌کند و چه‌بسا تاکنون تهدیدهای‬ ‫زیادی را از بین برده باش��د و جای پای انقالب اس�لامی را‬ ‫در منطق��ه محکم ک��رده‪ ،‬اما همین نتیجه‌گی��ری انقالبی‬ ‫می‌گفت نبای��د از جای پ��ای خودمان در داخ��ل نیز غافل‬ ‫باشیم‪ .‬نتیجه‌گیری احساسی‪ ،‬سیاسی و دپپلماتیک نیز شد‬ ‫که بس��یاری از مردم به‌خصوص جوانان از داشته‌های خود‬ ‫غافل هس��تند و س��رمایه‌های اجتماعی خود را نمی‌دانند‪.‬‬ ‫این روزها س��ریالی در مورد شهید‌حس��ن باقری‌افشردی‬ ‫از ش��بکه اول پخش می‌ش��ود‪ ،‬یک نگاه منطق��ی و عاری‬ ‫از هر‌گون��ه بزرگنمای��ی به یک��ی از اس��طوره‌های بزرگ‬ ‫دفاع مقدس؛ البت��ه با تاخیری ‪ 30‬س��اله‪ .‬با ای��ن حال من‬ ‫خیلی‌ها را دیده‌ام که حتی به نظام هم نقد داشته‌اند‪ ،‬اما او ر‬ ‫ا می‌ستایند‪.‬‬ ‫در مورد قاس��م س��لیمانی ه��م یک عک��س در یک‬ ‫نمایشگاه بازخوردی عجیب داشت‪ .‬آیا قرار است بعد از ‪30‬‬ ‫سال دیگر او را مورد ارزیابی قرار دهیم؟ یا اینکه همین چند‬ ‫گزارش ناقص رسانه‌ها و پژوهشکده‌های امنیتی آمریکایی‬ ‫که خط اطالعاتی و امنیتی خود را دنب��ال می‌کنند را برای‬ ‫مردم – جوانان‪ -‬کشورمان‌ترجمه کنیم و بعد به تعریف‌های‬ ‫مشکوک آنها دلخوش کنیم؟یک چیز دیگر و تمام‪ .‬دوستی‬ ‫بود که وقتی حسن تهرانی‌مقدم شهید شد به من می‌گفت‬ ‫خیلی با او فوتبال بازی ک��رده‌ام‪ ،‬خیلی آدم متخصصی بود‪،‬‬ ‫شخصیت جالبی داشت‪ ،‬ش��هادت حقش بود و‪‌...‬نمی‌گویم‬ ‫حلقه‌های حفاظتی و امنیتی را از دور اینها برداریم اما راستی‬ ‫جامعه ما بعد از شهادت حسن تهرانی‌مقدم چه گفت؟! رفتن‬ ‫او کم خسارتی داشت؟ او کمتر از قاسم سلیمانی است برای‬ ‫دکترین نظامی ایران؟ حرف اساس��ی همه کس��انی که در‬ ‫نمایش��گاه مطبوعات سراغ قاسم س��لیمانی آمدند این بود‬ ‫که چرا روایت ایرانی از قاسم س��لیمانی وجود ندارد؛ ما او را‬ ‫نمی‌شناسیم‪ ،‬او را ستایش می‌کنیم به خاطر فرماندهي‌اش‬ ‫برای کشور‪ ،‬به خاطر خطرهایی که از سرمان دور کرده‪ ،‬اما‬ ‫ما او را نمی‌دانیم‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫نگاهی به وارونگی فرآیندهای اطالع‌رسانی در کشور‬ ‫گفته خواهد شد‪ ،‬ب ‌ه دستان نیز هم!‬ ‫فرشاد مهدی‌پور‪ /‬كارشناس سياسي‬ ‫نـقدونظر‬ ‫رئيس‌جمهوري و دیگر روس��ای قوا‪ ،‬اگر بخواهند به‬ ‫دس��تورات صریح رهبری در باب حفظ آرامش کشور عمل‬ ‫کنند‪ ،‬ایران حتما روزهای بهتری را در یک‌ساله آینده خواهد‬ ‫دید‪ ،‬اما به هر روی نامه‌نگاری‌هايی بر سر بازدید از زندان اوین‬ ‫و به درازا کشیده‌شدن بحث در باب اختیارات رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫س قوه‌قضائیه را به پاس��خگویی‌ای محکم و غیرمترقبه‬ ‫رئی ‌‬ ‫تب سیاس��ت در کش��ور‪ ،‬باال رفت‪ .‬این یادداشت‬ ‫واداشت و ِ‬ ‫بنای گفت‌وگو در چند و چون این رویداد را ندارد و می‌خواهد‬ ‫از منظری رسانه‌ای‪ ،‬ماجرا را بازخوانی کند‪.‬‬ ‫رس��انه‌ها‪ ،‬جس��ته و گریخته خبر داده بودند که اقدام‬ ‫رئیس دولت برای بازدید از زندان اوین‪ ،‬پس از بازداشت مشاور‬ ‫مطبوعاتی‌اش‪ ،‬ناکام مانده و انتظار هم می‌رفت در این‌باره‪،‬‬ ‫اقداماتی از سوی وی صورت بگیرد؛ کما اینکه این بازداشت‪،‬‬ ‫هم‌زمان با سخنرانی ساالنه رئیس‌جمهور در مجمع عمومی‬ ‫س��ازمان ملل انجام ش��ده بود و وی به محض بازگشت به‬ ‫تهران در پاویون سیاسی فرودگاه مهر‌آباد‪ ،‬به این امر واکنش‬ ‫نشان داده و بعد از آن خواس��ته بود که به بازدید اوین برود و‬ ‫این رویداد‪ ،‬میسر نشده بود‪ .‬نامه رئیس دولت در این اوضاع و‬ ‫احوال‪ ،‬نامنتظره نبود و اگر چه حتما خارج از عرف و روندهای‬ ‫جاری تلقی می‌ش��د و اما و اگرهایی درمورد لحن آن وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما با این همه‪ ،‬به جز روزنامه‌های جریان‌های هوادار‬ ‫دولت و اصالح‌طلبان‪ ،‬دیگران ای��ن نامه را یا در صفحه اول‬ ‫خود‪ ،‬جای ندادند یا اگر دادند‪ ،‬با تخفیف و محدودسازی همراه‬ ‫بود‪ .‬خبرگزاری‌ها هم‪ ،‬جز در یک مورد‪ ،‬محتوای تفصیلی آن‬ ‫را از طریق سامانه‌های پیامکی خود بازنشر نکردند و فردا روز‪،‬‬ ‫این موضوع را در اولویت پیگیری خبری خبرنگارانشان قرار‬ ‫ندادند‪ .‬یعنی‪ ،‬اصل خبر در همه رسانه‌ها منتشر و تالش شد‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫به ماجرا دامن زده نشود‪ ،‬ولی رسانه ملی‪ ،‬به‌طور کلی خبر را‬ ‫نادیده گرفت و تنها به پخ��ش گزارش‌هایی از زبان مردم در‬ ‫باب اهمیت اتحاد مسئوالن همت کرد‪ .‬گویی آب از آب تکان‬ ‫نخورده‪ .‬این اتفاق چند روز بعد و مصادف با انتشار نامه رئیس‬ ‫دستگاه قضا هم تکرار شد‪.‬‬ ‫به هر روی باز هم صدا و س��یما در را به روی این خبر‬ ‫بس��ت و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها هم با همان دست‌فرمان‬ ‫پیشین‪ ،‬کار بازنش��ر خبری رویداد را در پیش گرفتند‪ .‬یعنی‬ ‫اگر کسی می‌خواست از میان روزنامه‌ها و سایت‌های خبری‪،‬‬ ‫به جزئیات این ماجرا دس��ت پیدا کند‪ ،‬می‌توانس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫سوژه‪ ،‬موضوع اول رسانه‌ها نبود‪.‬تا آنکه رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫چهارشنبه گذشته در سخنانی تاریخی‪ ،‬حد هشدار خود در باب‬ ‫ی ساختن اختالفات سران قوا را به خیانت‪ ،‬ارتقا‬ ‫حرام بودن علن ‌‬ ‫دادند و فرمودند‪« :‬نه اینکه این نامه‌نگاری‌ها خیلى مهم باشد؛‬ ‫نه‪ ،‬صد تا نامه بنویسند؛ کار خودشان را بکنند‪ ،‬اختالفات را به‬ ‫میان مردم نکشانند‪ ،‬چیزهاى جزئى را مایه جنجال‪ ،‬هیاهو و‬ ‫استفاده تبلیغاتى دشمن و خوراک تبلیغاتى رادیوهاى بیگانه و‬ ‫تلویزیون‌هاى بیگانه نکنند‪ ،‬صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهمیتى‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫یعنی همه آنچه رسانه ملی کوشیده بود نادیده بگیرد و‬ ‫به آن بی‌توجهی کند‪ ،‬یکباره برای مخاطب رمزگشایی شد؛‬ ‫مخاطبی که دیگر تنها چشم و گوش خود را بسته تلویزیون‬ ‫داخلی نک��رده و هم از ام��واج ماهواره‌ای بهره‌مند اس��ت و‬ ‫هم فیبرهای نوری‪ .‬در ماجرای مش��ابه ‪ 11‬روز خانه‌نشینی‬ ‫(که باز هم س��یما چیزی نگف��ت)‪ ،‬کیهان با تیت��ر تاریخی‬ ‫«رئیس‌جمهوری به ریاس��ت‌جمهوری برگش��ت»‪ ،‬خبر و‬ ‫موضع خود را به خوانندگانش رساند‪ ،‬اما در این حد هنرنمایی‬ ‫نیز از رس��انه ملی دیده نش��د؛ در واقع تلویزیون به هر دلیل‬ ‫‌ترجیح می‌دهد چشمان خود را بر مهم‌ترین و حساس‌ترین‬ ‫رویدادهای سیاست داخلی ببندد و حواس مخاطبانش را به‬ ‫بگیر و ببندهای اخبار خارجی‪ ،‬پرت کند‪ .‬اقدامی‌که چون با‬ ‫نوعی بی‌اعتمادی و ایجاد فاصله همراه شده‪ ،‬در مورد اخبار‬ ‫بین‌الملل هم ممکن است‪ ،‬موفقیت‌آمیز نباشد‪.‬‬ ‫مضیقه‌ها و بس��ته‌ بودن دست مدیران رس��انه برای‬ ‫اقدامات متهورانه‪ ،‬نه در رسانه‌های ایران امری غریب است و‬ ‫نه در جهان و کدامین رسانه است که بی‌توجه به سیاست‌های‬ ‫باالدستی‌اش‪ ،‬خبر‌رس��انی کند‌‪ ،‬اما تجرب ‌ه نشان می‌دهد که‬ ‫همواره ب��رای گفتن هر خبری‪ ،‬راه‌هایی وج��ود دارد و دیگر‬ ‫دوره در بستن بر حقایق گذشته است‪.‬‬ ‫در همین روزه��ا‪ ،‬بی‪.‬بی‪.‬س��ی روزگار س��ختی را در‬ ‫بی‌آبرویی تجرب��ه می‌کند‪ ،‬اما هر کس��ی می‌تواند ببیند که‬ ‫چگونه خود را در این رسوایی اخالقی وقیحانه‪ ،‬به آب و آتش‬ ‫می‌زند تا اعتماد از دست رفته را بازیابد‪ .‬خود سیما در ماجرای‬ ‫تنش در بازار چند هفته قبل‪ ،‬خبر را به‌شکلی نه‌چندان مطلوب‬ ‫ارائ��ه داد و همین خود س��رآغازی برای شکس��تن بندهای‬ ‫درونی نامناسب شد و اندکی از فشار روانی جامعه‪ ،‬با گسترش‬ ‫اطالع‌رسانی در قبال بازار سرمایه‪ ،‬مهار شد‪ .‬خبری که رهبر‬ ‫کشور‪ ،‬مصلحت می‌دانند در باب آن سخن بگویند و موضع‬ ‫بگیرند و خط را نشان دهند‪ ،‬خبری نیست که بتوان با آهسته‬ ‫سخن گفتن پنهانش کرد و آن را از مقابل چشمان مخاطب‬ ‫کنار برد‪.‬‬ ‫رسانه‪ ،‬مسئول است و این مسئولیت در محو همه‌چیز‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه تخفیف دادن اصل موضوع‪ ،‬به حاشیه راندن آن‬ ‫در کنار دیگر سوژه‌ها‪ ،‬برجسته‌س��ازی عناصری مطلوب در‬ ‫خبر و ده‌ها تکنیک دیگر را می‌توان به‌کار بست و این دایره‬ ‫بسته را شکست‪.‬‬ ‫صدا و سیما‪ ،‬تنها رسانه فراگیر جمهوری اسالمی برای‬ ‫گفت‌وگو با ایرانیان و جهانیان اس��ت‪ ،‬تابوه��ای نامربوط و‬ ‫منسوخ را در عصر دیجیتالیزه‌شدن باید به دور ریخت‪ ،‬تا بتوان‬ ‫وظیفه را به‌درستی انجام داد‪.‬‬ ‫دوستان در پرده می‌گویم سخن‬ ‫گفته خواهد شد به دستان نیز هم ‪g‬‬ ‫دو گفت‌وگو و یک تصمیم‬ ‫وقتی نتانیاهو و باراک یک حرف را می‌زنند‬ ‫زهیر أندراوس‪/‬تحلیلگر فلسطینی‬ ‫در یک همزمانی‌بی‌سابقه وجالب و پس از دوره‌ای‬ ‫از سکوت درباره برنامه هسته‌ای ایران‪ ،‬بنیامین نتانیاهو‪،‬‬ ‫نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیس��تی در مصاحبه‌ای با روزنامه‬ ‫فرانس��وی پاری ماچ و در عین حال ب��اراک‪ ،‬وزیر امنیت‬ ‫اس��رائیل در گفت‌وگویی با روزنام��ه دیلی‌تلگراف چاپ‬ ‫لندن اظهاراتی درباره برنامه هس��ته‌ای ایران بیان کردند‬ ‫و جالب اینکه با وجود همزمانی این دو گفت‌وگو‪ ،‬نتانیاهو‬ ‫و باراک این گفت‌وگو‌ها را با روزنامه‌های غیر‌اس��رائیلی‬ ‫انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫در این زمینه روزنام��ه صهیونیس��تی معاریو به نقل‬ ‫از دیلی تلگراف نوش��ت که باراک فاش کرده اس��ت ایران‬ ‫هش��ت ماه پیش مقداری از آلومینیوم غنی‌شده خود را به‬ ‫فعالیت‌های صلح‌آمیز اختصاص داد و در نتیجه‪ ،‬این اقدام‬ ‫‪26‬‬ ‫ایران به منزله یک تحول به ش��مار می‌آید که اس��رائیل را‬ ‫وادار کرد از اقدام برای حمله نظامی علیه تهران خودداری‬ ‫نماید! باراک ای��ن تصمیم مقامات مس��ئول ایرانی را یک‬ ‫اقدام بازدارنده عنوان کرده اس��ت و آن را رسیدن به‌لحظه‬ ‫سرنوشت‌س��از خوانده و افزود ایران اگر چنین تصمیمی‌را‬ ‫اتخاذ نمی‌کرد‪ ،‬اوضاع به‌گونه‌ای ناگوار تغییر می‌یافت و در‬ ‫آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده آمریکا به‬ ‫اوج خود می‌رسید‪.‬‬ ‫باراک اضافه کرده که تصمیم‌گی��ری تهران در این‬ ‫مورد زمینه را برای به تعویق انداختن لحظه سرنوشت‌ساز‬ ‫فراهم کرده و آن را براي هشت تا ‪10‬ماه به تعویق انداخته‬ ‫است‪ .‬باراک در پاسخ به پرسشی پیرامون علت اتخاذ چنین‬ ‫تصمیمی‌از سوی ایران‪ ،‬گفت‪« :‬دست‌کم سه گونه تحلیل‬ ‫و تفسیر در این زمینه وجود دارد؛ نخست‪ :‬مطرح بودن حمله‬ ‫احتمالی اس��رائیل یا آمریکا‪ ،‬دوم‪ :‬اق��دام دیپلماتیک ایران‬ ‫برای جلوگیری از بحرانی ش��دن اوضاع پیش از انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا تا بتوانند از وقت و فرصت بیشتری‬ ‫استفاده نماید و سوم‪ :‬این روش برای این است که به آژانس‬ ‫انرژی هسته‌ای وانمود کند که به تعهدات خود پایبند است‬ ‫و آن را به اجرا می‌گذارد‪».‬‬ ‫بنا ب��ه گفته ب��اراک تحریم‌ه��ای اقتص��ادی علیه‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و فعالیت‌ه��ای دیپلماتیک علیه‬ ‫تهران تاکنون نتوانسته است این بحران را حل‌وفصل نماید‬ ‫و وی هشدار داده در نتیجه ممكن است رژیم‌صهیونیستی‬ ‫و هم‌پیمانانش طی س��ال آینده تصمیم��ی‌درباره حمله به‬ ‫تاسیسات هسته‌ای ایران اتخاذ می‌نمایند‪.‬‬ ‫در این میان اما نکته قابل توج��ه اینکه دنیس راس‪،‬‬ ‫مشاور س��ابق باراک اوباما در امور خاورمیانه روز سه‌شنبه‬ ‫در گفت‌وگویی ب��ا روزنامه صهیونیس��تی‌هاآرتص اظهار‬ ‫کرده بود؛ سال آینده یعنی سال ‪ 2013‬به‌منزله سال تعیین‬ ‫سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران به شمار می‌آید‪ .‬در همین‬ ‫زمینه نتانیاهو‪ ،‬نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی اظهار داشت‬ ‫کش��ورهای عربی از هرگونه حمله احتمالی اسرائیل علیه‬ ‫تاسیسات هسته‌ای ایران سود خواهند جست‪.‬‬
‫نتانیاهو و جبهه عربی او در برابر ایران‬ ‫سحنان نخست‌وزير اسرائيل با روزنامه«پاري‌تاچ» چه بود؟!‬ ‫نـقدونظر‬ ‫وی در عین حال در گفت‌وگویش با روزنامه فرانسوی‬ ‫پاری ماچ گفت��ه که حمل��ه احتمالی تل‌آویو علی��ه برنامه‬ ‫هسته‌ای ایران نه‌تنها تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‬ ‫خاورمیانه به شمار نمی‌آید بلکه به سود عرب‌ها نیز خواهد‬ ‫بود و این کوششی اس��ت از س��وی نتانیاهو برای به‌دست‬ ‫آوردن پشتیبانی اعراب در حمله نظامی علیه ایران‪.‬‬ ‫نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی در این گفت‌وگو اضافه‬ ‫کرده که به‌دنبال حمله علیه ایران‪ ،‬سراسر منطقه را آرامش‬ ‫فرا خواهد گرفت(!) به‌خصوص که نه‌‌تنها عرب‌ها از ایران‬ ‫دل خوش��ی ندارند‪ ،‬بلکه بعضی رژیم‌ه��ای عرب منطقه و‬ ‫همچنین بیش��تر اعراب عقیده دارند ک��ه در اختیار گرفتن‬ ‫سالح هسته‌ای از سوی ایران همان‌طور که برای اسرائیل‬ ‫خطر به شمار می‌آید برای عرب‌ها نیز خطرناک است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر یوس��ی ملمان‪ ،‬کارش��ناس امنیتی‬ ‫اس��رائیل که قبال در روزنامه‌‌هاآرتص مشغول به کار بود و‬ ‫هم‌اکنون در س��ایت خبری ‪ WALLA‬مشغول به کارشده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشته که درباره انجام گفت‌وگوهای هسته‌ای‪،‬‬ ‫سخنان بس��یاری مطرح می‌گردد که البته انجام دادن آن‬ ‫بهتر از نبود آن است که البته در عمل صورت نمی‌گیرد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکه واشنگتن به تهران بگوید «دیگر از بازی با شما خسته‬ ‫شده‌ایم‪ ،‬شما در حال دس��تیابی به سالح‌هسته‌ای هستید‪.‬‬ ‫گمان می‌کنید ما زندگی ش��ما را بیم��ه خواهیم کرد‪ .‬پس‬ ‫بدانید که بمب برای شما هم فاجعه خواهد بود‪»...‬‬ ‫وی در عین حال افزوده که البته راه‌های دیپلماتیک‬ ‫برای مطرح کردن این سخنان وجود دارد و ما ممکن است‬ ‫ایران را بمباران نکنیم و دس��ت به اقدامات دیگری بزنیم!‬ ‫البته رئیس‌جمهور آمریکا باید به ایران بگوید‪« :‬ما به ش��ما‬ ‫حمله خواهیم کرد چون هم آمریکا و هم اسرائیل نمی‌توانند‬ ‫ایران هسته‌ای را تحمل کنند‪».‬‬ ‫وی در عین حال افزوده که آمری��کا می‌تواند برنامه‬ ‫هس��ته‌ای ایران را به‌گونه‌ای برای مدت��ی طوالنی از کار‬ ‫بیندازد چون دانش هسته‌ای ایران را نمی‌توان از میان ببرد‬ ‫و نمی‌توان تمامی‌دانش‌اندوخته‌های جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران را از میان برداش��ت و نیز نمی‌توان س��انتریفیوژهای‬ ‫هسته‌ای را نابود کرد یا تمامی‌دانشمندان هسته‌ای ایران‬ ‫را به قتل رساند‪.‬‬ ‫چون همه این دانش��مندان می‌دانند که دستگاه‌های‬ ‫مختص هسته‌ای چگونه ساخته می‌شوند که البته همه ما‬ ‫دست‌کم یکی‪ ،‬دو سال از این موضوع دور هستیم‪.‬‬ ‫آمریکاییان ممکن اس��ت صدها موشک و هواپیما را‬ ‫در حمله به ایران به‌کار گیرند که البته هواپیماهای اسرائیلی‬ ‫در میان آنها خواهند بود‪ ،‬اما پ��س از آن چه اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد؟ ممکن است همانند بازی دومینو رویدادهایی اتفاق‬ ‫افتد که برای هیچ‌کس قابل پیش‌بینی نیس��ت و مش��کل‬ ‫همین‌جاست! و ممکن است تحوالتی روی دهد که به سود‬ ‫هیچ‌کس نخواهد بود حتی آمریکا و اسرائیل! ‪g‬‬ ‫عبد‌الباری عطوان‪ /‬سردبیر روزنامه القدس العربی‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫فراخوان نتانیاهو ب رای برگ��زاری انتخابات زودرس در‬ ‫اس��رائیل در نیمه دوم ماه ژانویه آینده بدین معنی است که‬ ‫طی این دوره زمانی تا برگ��زاری انتخابات‪ ،‬موضوع حمله به‬ ‫ای ران مطرح نیس��ت‪ ،‬اما وی در عین حال برنامه هسته‌ای‬ ‫ای ران را برجسته‌ترین بحث در تبلیغات انتخاباتی خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نتانیاهو در حقیقت برنامه هسته‌ای ای ران را بهانه‌ای‬ ‫ب رای سخنگویی از س��وی اع راب قرار داده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫م ی‌کند که نگران منافع اع راب و امنی��ت ملی آنان در ب رابر‬ ‫ای ران است و این بدین معنی اس��ت که هرگونه حمله علیه‬ ‫ای ران نه تنها از دیدگاه منافع اسرائیل ی‌هاس��ت‪ ،‬بلکه منافع‬ ‫اع راب نیز در آن مطرح است‪.‬‬ ‫به گفته‌ای دیگر؛ ب ر‌اساس اظهارات نتانیاهو‪ ،‬اسرائیل و‬ ‫اع راب و به‌خصوص عرب‌های خلیج فارس در ب رابر ای ران در‬ ‫یک سنگر قرار گرفته‌اند‪ .‬این دیدگاه را نتانیاهو در گفت‌وگوی‬ ‫اخیر خود با مجله «پاری ماچ» فرانسوی بیان کرد و افزود در‬ ‫صورتی که علیه ای ران حمله‌ای انجام ش��ود پنج دقیقه بعد‬ ‫سراسر خاورمیانه را آرامش فرا‌خواهد گرفت‪ .‬وی افزوده که‬ ‫جمهوری اس�لامی ای ران محبوبیتی در جهان عرب ندارد‪.‬‬ ‫کسی نم ی‌داند نتانیاهو چگونه به این نتیجه رسیده است؟‬ ‫آیا همه‌پرسی محرمانه‌ای در ‪ 22‬کش��ور عربی در این باره‬ ‫صورت گرفته است؟ آیا پاکستان و ترکیه نیز به گفته نتانیاهو‬ ‫ش��امل آن ناراضیان از ای ران م ی‌باش��ند چ��ون وی تمامی‬ ‫‌خاورمیانه را عنوان کرده است یا اینکه وی پیام‌هایی از سوی‬ ‫تمامی‌‌سران و حکومت‌های ع ربی در این زمینه دریافت کرده‬ ‫است؟ البته بعضی از رهب ران عرب و به‌خصوص کشورهای‬ ‫خلی ج‌فارس از برنامه‌های هس��ته‌ای ای ران احساس نگرانی‬ ‫م ی‌کنند و عقیده دارند که دستیابی ای ران به سالح هسته‌ای‬ ‫خطری ب رای آنان به‌شمار م ی‌آید‪.‬‬ ‫اما ما چنین عقیده‌ای نداریم و همچنین کش��ورهای‬ ‫عرب ش��مال آفریقا و س��ودان و یمن و ع راق و فلس��طین‬ ‫و مصر و س��وریه و لبنان نیز چنین موضع��ی درباره برنامه‬ ‫هس��ته‌ای ای ران احس��اس نم ی‌کنند و معتقدند که برنامه‬ ‫هسته‌ای ای ران صلح‌آمیز اس��ت و نه تنها ب رایشان خطری‬ ‫در بر ندارد بلکه باعث تقویت جایگاه منطقه‌ای و بی ن‌المللی‬ ‫آنان در ب رابر رژیم‌صهیونیس��تی م ی‌گردد و این خود علت‬ ‫اصلی چنین دیدگاه ستیزه‌جویانه‌اي از جانب تل‌آویو در ب رابر‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران است‪ .‬بیشتر اع راب (ناچارم بگویم‬ ‫بیشتر اع راب چون واقعیت دارد ) و نیز پاکستان موجودیت‬ ‫صهیونیس��تی را خط��ری ب��رای دو جهان عرب و اس�لام‬ ‫م ی‌دانند‪ ،‬چون تنها موجودیتی است که تاکنون بارها علیه‬ ‫همسایگانش دس��ت به حمالت نظامی زده و در عین حال‬ ‫دارای کالهک‌های هسته‌ای است و همچنان خاک اع راب‬ ‫را در اشغال خود دارد‪.‬‬ ‫بیش��تر کش��ورهای عربی خواس��تار روابط حسنه با‬ ‫ای ران‌اس�لامی هس��تند‪ ،‬چون این روابط ب ر‌اس��اس اصل‬ ‫همس��ایگی و احترام متقابل و خ��ودداری از دخالت در امور‬ ‫داخلی یکدیگر استوار است‪ .‬به‌خصوص ‪ 21‬کشور ع ربی و نیز‬ ‫فلسطین سفارتخانه‌هایی در ته ران دارند و سفارتخانه‌های‬ ‫شش کش��ور عرب خلی ج‌فارس از بزرگترین سفارتخانه‌های‬ ‫عرب در ته ران به‌شمار م ی‌آیند و همچنین سفارت فلسطین‬ ‫که پیش از انقالب اسالمی ای ران سفارت رژیم‌صهیونیستی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫باید بدانیم که نتانیاهو س��خنگوی اع راب نیس��ت و‬ ‫نم ی‌تواند هم باشد تا نقشه‌های تجاوزگرانه خود علیه ای ران‬ ‫را با چنین اظهاراتی عنوان کند و ادعا نماید که از پشتیبانی‬ ‫اع راب برخوردار است‪ .‬اما آیا شایس��ته نیست که دست‌کم‬ ‫یکی از اع راب اظهارات نتانیاه��و را مورد تکذیب و اعتراض‬ ‫قرار دهد؟ پس کمی تاریخ را ورق بزنیم و ببینیم چه کسی‬ ‫دشمن اع راب است؟!‬ ‫مگر این رژیم‌صهیونیس��تی نبود که در س��ال ‪1981‬‬ ‫رآکتور هس��ته‌ای ع راق را م��ورد حمله ق��رار داد‪ ،‬همچنین‬ ‫اسرائیل چند سال پیش تاسیس��ات هسته‌اي الولید سوریه‬ ‫را در نزدیکی دی ر‌الزور مورد حمل��ه قرار نداد؟ همچنین مگر‬ ‫هواپیماهای اس��رائیل یک هفته پیش تاسیسات نظامی‬ ‫در حومه خرطوم‪ ،‬پایتخت سودان را مورد حمله قرار ندادند و‬ ‫سالم به پایگاه‌های خود بازنگشتند‪ ،‬در حال ی‌که رادارهای چند‬ ‫کشور عرب از جمله مصر و عربستان سعودی آنها را نادیده‬ ‫گرفتند! م��ا همگی م ی‌دانیم که رژیم‌صهیونیس��تی خطر‬ ‫بزرگی ب رای دو جهان عرب و اسالم به شمار م ی‌آید‪ .‬همین‬ ‫اسرائیل اس��ت که اکنون خاک اع راب و مسلمانان و اماکن‬ ‫مقدس آنان را همچنان در اشغال خود دارد و نوار غزه را نیز‬ ‫در محاصره خود قرار داده و هر روز دست به حمله علیه غزه‬ ‫م ی‌زند و فلسطینیان بیگناه را به خاک و خون م ی‌کشد‪ ،‬در‬ ‫حال ی‌که اع راب خاموش و شاید کور و کر باشند‪ .‬در عین حال‬ ‫رژیم‌صهیونیستی ب ر‌خالف قوانین بی ن‌المللی شهرک‌هایی‬ ‫در بی ت‌المقدس‪ ،‬نخستین قبله‌گاه مسلمانان برپا م ی‌کند‬ ‫و کس��ی توجهی بدان ندارد؛ نه اع راب و نه مس��لمانان! ما‬ ‫امیدواریم آن روز فرا نرسد که سردمداران عرب در یک سنگر‬ ‫به همراه اسرائیل در ب رابر ای ران یا هر کشور مسلمان دیگری‬ ‫قرار گیرند‪ ،‬چون جایگاه اع راب همان اس��ت که باید درکنار‬ ‫ای ران در یک س��نگر در ب رابر رژیم‌صهیونیستی تجاوزگر و‬ ‫ستمگر باشند‪g .‬‬ ‫‪27‬‬
‫اجالس مخالفان؛ خیمه‌شب‌بازی‬ ‫اجالس دوحه براي مخالفان اسد دستاوردي نخواهد داشت‬ ‫حسين شیخ‌االسالم‪ /‬كارشناس بين‌الملل‬ ‫نـقدونظر‬ ‫اجالس مخالفان بش��ار اس��د در دوحه قطر به منظور‬ ‫تجمی��ع و هماهنگی گروه‌ه��ای معارض برگزار ش��د‪ .‬این‬ ‫اجالس در حالی برگزار شد که اخی را خانم کلینتون‪ ،‬وزیرخارجه‬ ‫ایاالت متحده آمریکا از عملکرد ش��ورای ملی س��وریه اب راز‬ ‫ناخشنودی کرد‪ .‬از نظر خانم کلینتون افراد حاضر در شورای‬ ‫ملی سوریه اشخاصی هستند که آشنایی چندانی با صحنه‬ ‫سوریه ندارند؛ این افراد بعضا س��ال‌های طوالنی را خارج از‬ ‫سوریه به سر برده‌اند‪ ،‬بر همین اساس در جریان کم و کیف‬ ‫حوادث و قضایای موجود در سوریه نیستند‪ .‬آمریکا از صرف‬ ‫بودجه‌های کالن ب رای اقدامات ش��خصی این افراد گالیه‬ ‫دارد چراکه به زعم وزیر خارجه ایاالت‌متحده‪ ،‬افراد حاضر در‬ ‫شورای ملی سوریه‪ ،‬مبالغ دریافتی از آمریکا را در فعالی ت‌های‬ ‫سیاس��ی خرج نکرده‌اند‪ .‬البته به نظر م ی‌آید با تشکیل این‬ ‫اجالس و تغیی راتی که در تیم معارض مورد حمایت آمریکا‬ ‫انجام م ی‌ش��ود‪ ،‬باز هم این دور باطل ش��کل گیرد و دوباره‬ ‫بودجه‌های کالن به افرادی اختصاص یابد که تنها به فکر‬ ‫مطامع شخصی خود هستند‪.‬‬ ‫آنچه م ی‌توان در خصوص تیم تشکی ل‌دهنده شورای‬ ‫ملی و معارضان سوری گفت اینکه این افراد از پایگاه و جایگاه‬ ‫الزم در میان مردم سوریه برخوردار نیستند و با جمع‌کردن این‬ ‫افراد در اجالسی نظیر نشست دوحه قطر نیز تغییر در این‬ ‫سیستم ایجاد نم ی‌شود‪.‬‬ ‫اما چرا در دوحه؟‬ ‫با‌‌توجه به اینکه نشس��ت قبلی معارضان س��وری در‬ ‫اس��تانبول ترکیه برگزار ش��د‪ ،‬به نظر م ی‌آید این بار ترک‌ها‬ ‫چندان تمایلی ب رای پیش��قدم ش��دن در صحنه س��وریه از‬ ‫خ��ود نش��ان نداده‌ان��د‪ .‬از رفتار‬ ‫ترک‌ه��ا مش��خص اس��ت که‬ ‫عالقه‌ای ب��ه هزینه کردن ب رای‬ ‫س و نشس ت‌هایی‬ ‫تشکیل اجال ‌‬ ‫در راس��تای ایج��اد وح��دت و‬ ‫هماهنگ��ی ب��رای گروه‌ه��ای‬ ‫مخال��ف بش��ار اس��د دی��ده‬ ‫نم ی‌ش��ود‪ .‬ترک‌ها م ی‌دانند با‬ ‫تش��کیل چنین نشس ت‌هایی‬ ‫دچار اشتباه م ی‌ش��وند‪ ،‬چرا‌که‬ ‫اين گردهمای ی‌ها باعث م ی‌شود‬ ‫تا روابط می��ان ترکی��ه و دیگر‬ ‫کشورها مخدوش شود‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه اختالفات موجود بین افراد‬ ‫گروه‌های معارض بیش��تر از آن‬ ‫چیزی است که نشان م ی‌دهد‪.‬‬ ‫اینکه گروه‌ه��ای مخالف‬ ‫به‌دنبال ایجاد انسجام‪ ،‬وحدت‬ ‫و هماهنگی میان افراد خود در‬ ‫دوحه قطر هستند‪ ،‬خود نشان از‬ ‫اختالف و عدم انس��جام است‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌آید تش��کیل چنین‬ ‫نشس ت‌هایی و تجمیع این افراد‬ ‫مخالف دولت بش��ار اسد‪ ،‬بیش��تر ب رای نش��ان دادن یک‬ ‫خیمه‌شب‌بازی است‪ ،‬چرا‌که این افراد هرچند از طی ف‌های‬ ‫مختلف هستند پایگاه روشن و مثبتی در سوریه ندارند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪28‬‬ ‫افراد حاضر در این گروه‌های معارض که در نشس��ت‬ ‫قطر ش��رکت کرده‌اند جزو معارضان اصلی دولت بشار اسد‬ ‫نیستند؛ به‌عنوان مثال گروه «تنس��یق» که به نوعی گروه‬ ‫هماهنگ‌کننده اس��ت ب رای اجالس دوحه دعوت نش��ده و‬ ‫طبیعی است شرکت‌کنندگان همان افرادی هستند که تحت‬ ‫حمایت و پشتیبانی آمریکا حرکت م ی‌کنند‪ .‬آمریکا از طریق‬ ‫این افراد به‌دنبال حفظ مناف��ع و پیاده کردن مواضع خود در‬ ‫سوریه است چراکه این گروه‌ها گوش به فرمان دستورات و‬ ‫خواست‌های آمریکا هستند‪.‬‬ ‫عملیات مس��لحانه یکی از دستورالعمل‌های جدی و‬ ‫جزو مطالبات مهم این گروه‌هاست هرچند تاکنون هی چ‌یک‬ ‫از عملیات‌های مس��لحانه آنها نتیج��ه الزم را ب رای آنها در‬ ‫پی نداشته است و بعدها نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه‌های معارض حاضر در دوحه قطر‪ ،‬در راستای سیاست‬ ‫تخریب سوریه در نظر دارند امنیت منطقه را نیز برهم زنند‪.‬‬ ‫آنها به‌دنبال کاهش توانای ی‌های ارتش و ملت سوریه هستند‬ ‫چراکه ارتش و ملت س��وریه در اقدامات ضداسرائیلی موفق‬ ‫ظاهر شده‌اند‪ .‬همه این اتفاقات به منظور جلوگیری از حرکت‬ ‫و آینده مقاومت دولت و ملت سوریه در مقابل اسرائیل انجام‬ ‫م ی‌شود‪ .‬آنها درصدد هستند سوریه را به صحنه جنگ داخلی‬ ‫و درنهایت تجزیه س��وق دهند که تاکن��ون در هی چ‌یک از‬ ‫اقدامات خود موفق نبوده‌اند‪.‬‬ ‫به هرحال نشس��ت دوحه قطر و عدم استقبال ترکیه‬ ‫از برگزاری این نوع نشس ت‌ها از یک سو اتفاق خوبی است‬ ‫چرا‌که نشان م ی‌دهد ترکیه از این ماجرا فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر نیز یک شکس��ت بزرگ ب رای خانم کلینتون‬ ‫به حس��اب م ی‌آید چراکه خود ش��خصا اعالم م ی‌کند که‬ ‫بعضی از افراد حاضر در ش��ورای ملی س��ال‌ها در س��وریه‬ ‫نبوده‌اند يا به‌دنبال صرف بودجه‌های آمریکا ب رای مصارف‬ ‫شخصی بوده‌اند‪ .‬احساس م ی‌شود به‌دلیل این اشتباهات‬ ‫بزرگ در صورت ی‌ک��ه دولت آینده ایاالت‌متح��ده آمریکا در‬ ‫دست دموکرات‌ها باش��د‪ ،‬جایی ب رای خانم کلینتون وجود‬ ‫نداشته باشد؛ ضمن اینکه آمریکای ی‌ها در تحقق وعده‌هایی‬ ‫ک��ه تاکنون ارائه ک��رده بودند نی��ز چندان موف��ق نبودند‪.‬‬ ‫آمریکای ی‌ها در راستای مسائل حقوق بشری‪ ،‬عدم دخالت‬ ‫در امور داخلی کشورها و همچنین عدم حمایت از تروریسم‬ ‫وعده‌های زی��ادی را مطرح کرده بودند‪ ،‬ام��ا آنگونه که باید‬ ‫محقق نش��د‪ .‬آنها همه این وعده‌ه��ا را در قضیه و بحران‬ ‫س��وریه زیرپا گذاش��تند‪ .‬آمریکای ی‌ها عمال در امور داخلی‬ ‫سوریه دخالت رسمی کردند و در عین حال از تروریس ت‌ها‬ ‫به شکل آش��کار حمایت کردند‪ .‬در حال حاضر نیز نگران‬ ‫هستند و نم ی‌دانند آینده اعمال و اقداماتی که انجام دادند‬ ‫چه م ی‌ش��ود؛ این خود یک شکس��ت بزرگ ب رای سیاست‬ ‫خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه بود‪.‬‬ ‫به‌هرحال در اجالس دوحه قط��ر مخالفان یک فرد یا‬ ‫یک شورا را ب رای رهبری معارضان تعیین م ي‌کنند که باتوجه‬ ‫به اختالفات و عدم انسجام و وحدت میان گروه‌های مخالف‪،‬‬ ‫چندان به نظ��ر نم ی‌آید این امر محقق ش��ود؛ ضمن اینکه‬ ‫اگر هم به نتیجه برس��ند‪ ،‬محصول اجالس‪ ،‬چندان پایدار و‬ ‫مستحکم نخواهد بود‪.‬‬ ‫پیشتر نیز مخالفان‪ ،‬افراد و گروه‌های مختلفی را ب رای‬ ‫رهبری تعیین کردند و بعد از مدتی آنها را برکنار کردند‪ .‬اصوال‬ ‫با این نوع اقدامات نم ی‌توانند با دولت سوریه بجنگند‪ .‬دولت‬ ‫بش��ار اس��د‪ ،‬حکومتی باثبات و پایدار اس��ت و تاکنون نیز‬ ‫توانسته در مقابل توطئه‌های اسرائیل پایدار و مقاوم بایستد؛‬ ‫بناب راین گروه‌های مخالف نم ی‌توانن��د با روش‌هایی که در‬ ‫نظر دارند مقابل ملت و دولت سوریه بایستند‪.‬‬ ‫چندان به نظر نم ی‌آید نتیجه مطلوبی از این اجالس‬ ‫بیرون بیاید‪ ،‬اصوال برگزاری چنین نشس ت‌هایی بیشتر ب رای‬ ‫خوش‌آمد رژیم‌صهیونیس��تی‬ ‫و س��ردمداران آمری��کا صورت‬ ‫م ی‌گی��رد و ب��ه نوع��ی‬ ‫خیمه‌شب‌بازی است؛ از سویی‬ ‫نیز حضور در دوح��ه قطر ب رای‬ ‫تجمیع معارضان‪ ،‬بیش��تر ب رای‬ ‫کس��ب ث��روت از مناب��ع مالی‬ ‫قطری‌هاست‪.‬‬ ‫اما نق��ش ای��ران؟ اصوال‬ ‫جمهوری اس�لامی ای ران وقت‬ ‫خ��ود را در ب��ازی آمریکای��ی و‬ ‫اسرائیلی با حضور شاهان عرب‬ ‫تل��ف نم ی‌کند‪ .‬ای��ن یک بازی‬ ‫است که از سوی همان افرادی‬ ‫ک��ه ش��ورای ملی را تش��کیل‬ ‫دادن��د و خ��ود به شکس��ت آن‬ ‫اعتراف کردند‪ ،‬ص��ورت گرفته‬ ‫است‪ .‬به‌طورکلی تا وقتی که از‬ ‫ارسال اسلحه‪ ،‬جنگ‪ ،‬خونریزی‪،‬‬ ‫ب راندازی و دخالت در امور داخلی‬ ‫کش��ورها حمایت و پشتیبانی‬ ‫ش��ود‪ ،‬هیچ نتیج��ه‌ای حاصل‬ ‫نم ی‌شود‪ .‬با اس��لحه و جنگ و‬ ‫حمایت از تروریس��م نم ی‌توان حکومت کرد؛ ضمن اینکه‬ ‫اعتقاد و یک نظم اجتماعی مردم‌ساالر از لوله تفنگ و ماشین‬ ‫مواد منفجره بیرون نم ی‌آید‪g .‬‬
‫جنگ سوریه فرسایشی شده است‬ ‫گردهمایی مخالفان‌بی‌نتیجه است‬ ‫حسين ریوران‪ /‬كارشناس بين‌الملل‬ ‫نـقدونظر‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫گردهمایی مخالفان دولت س��وریه از چهارم نوامبر در‬ ‫دوحه پایتخت قطر‪ ،‬تحت اتحادیه عرب در حالی برگزار شد‬ ‫که مجلس ملی سوریه‪ ،‬متشکل از چند حزب و گروه مخالف‬ ‫بشار اسد‪ ،‬بزرگ‌ترین تشکل مخالفان رژیم سوریه نیز در آن‬ ‫شرکت کردند‪ .‬این اجالس در ش��رایطی برگزار م ی‌شود که‬ ‫هیالری کلینتون‪ ،‬وزیرخارجه آمریکا اخی را ناخرس��ندی خود‬ ‫را از فعالیت «شورای ملی س��وریه» اب راز کرده بود‪ .‬کلینتون‬ ‫عملکرد این گروه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «شورای‬ ‫ملی سوریه» نتوانسته گروه‌های گوناگون مخالف رژیم اسد‬ ‫را متحد کند‪ ،‬الیه‌های مختلف ملت را در ب ر‌گیرد و به‌عنوان‬ ‫نماینده حقیقی مردم س��وریه اعتبار کس��ب کند‪.‬به گفته‬ ‫خانم کلینتون ارگان رهبری جنبش سوریه باید نه در دست‬ ‫دولتمردان تبعیدی‪ ،‬بلکه در دست مبارزان واقعی باشد «که‬ ‫در جبهه جنگ با رژیم مبارزه م ی‌کنند و کشته م ی‌شوند»‪.‬‬ ‫به‌عبارت دقی ق‌تر این مجل��س در تجمیع معارضان‬ ‫موفق نبوده و خود گروهی در کنار دیگر گروه‌های مخالف‬ ‫شده است‪ .‬بر پایه این تشکیک در مورد مجلس ملی سوریه‪،‬‬ ‫قطری‌ها مصر ش��دند تا اجالس��ی ب رای ایجاد اتحاد میان‬ ‫گروه‌های معارض تشکیل دهند‪.‬‬ ‫البته قطر ب ر‌اساس انگیزه‌هایی دست به چنین اقدام ی‌‬ ‫زد‪ .‬باتوجه به اینکه در طرح مصر ب رای حل بحران س��وریه‬ ‫قطر حذف ش��ده بود و تنها ای ران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مصر و عربستان‬ ‫دعوت ش��ده بودند‪ ،‬قطری‌ها خود دست به‌کار شدند و ب رای‬ ‫مطرح‌کردن خود از یک طرح و خواس��ت آمریکایی حمایت‬ ‫کردند و درصدد تجمیع معارضان سوری ب ر‌آمدند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس آنچه در قطر تحت عنوان اجالس‬ ‫مخالفان برگزار شد‪ ،‬تنها ب رای هدایت و ایجاد انسجام میان‬ ‫معارضان اس��ت‪ .‬اما پیش از تش��کیل چنین اجالس��ی دو‬ ‫اتفاق رخ داده است؛ اول اینکه الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روسیه با‬ ‫حضور در قاهره با اخضر اب راهیمی‌نماینده ویژه سازمان ملل‬ ‫در س��وریه و نبیل العربی‪ ،‬رئیس اتحادیه عرب در خصوص‬ ‫حل بحران سوریه مذاکره داشته اس��ت‪ .‬از دیگر سو در امان‬ ‫پایتخت اردن نی��ز برخی گروه‌ها گرده��م آمدند و تصمیم‬ ‫گرفتند در راستای ایجاد وحدت میان معارضان گروه جدیدی‬ ‫تشکیل نشود‪ ،‬بلکه مجلس ملی گسترش یابد و به نوعی‬ ‫تجمیع معارضان در س��اختارهای ملی و نه در ساختارهای‬ ‫جدید انجام شود‪.‬‬ ‫این حواشی در راستای تش��کیل اجالس دوحه رخ داد‬ ‫و همه اینها خود نش��ان از عدم هماهنگی و وحدت اس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه قرائن و ش��واهد نش��ان م ی‌دهد که گروه‌های‬ ‫شرکت‌کننده در اجالس دوحه چندان به‌دنبال ایجاد وحدت‬ ‫و تجمیع همه گروه‌های مخالف نبوده‌‌‌اند‪.‬‬ ‫به‌هرحال بخش��ی از گروه‌ه��ا جمع ش��ده‌اند و البته‬ ‫تصمیم نهایی نیز انجام نش��ده‪ ،‬اما قرار است همین افراد‬ ‫چند اقدام را در دس��تورکار قرار دهند؛ قرار است تعداد نف رات‬ ‫مجلس ملی به ‪ 300‬یا ‪ 400‬نف��ر افزایش یابد تا در برگیری و‬ ‫جامعیت بیشتری داشته باشد‪ ،‬ضمن اینکه این گروه‌ها در‬ ‫نظر دارند تا یک کابینه انتقالی و هیات اجرایی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در این راستا برنامه‌هایی نیز مطرح شده از جمله جمع‌آوری‬ ‫سالح‌های کیفی ب رای تحرک نظامی‪ .‬بناب راین آنچه در این‬ ‫اجالس در حال تحقق اس��ت‪ ،‬به منظور گفت‌وگو با نظام و‬ ‫همراهی صورت نم ی‌گیرد بلکه تنها ب رای سرنگونی یا یک‬ ‫حرکت ب راندازی علیه نظام انجام م ی‌شود‪ .‬ضمن اینکه تمام‬ ‫این تحرکات تحت حمایت و پش��تیبانی آمریکا و غرب ی‌ها‬ ‫صورت م ی‌گیرد‪ ،‬چرا‌که اساسا اظهارنظر وزیرخارجه آمریکا‬ ‫مبنای تشکیل این اجالس بود‪.‬‬ ‫اما آنچه مهم اس��ت اینکه به نظر م ی‌آید موضوعات‬ ‫مطرح ش��ده در ای��ن اجالس چن��دان قابل تحقق نباش��د‬ ‫چراکه مجلس ملی با محدودیت‌های که پی ش‌تر داش��ته‬ ‫است‪ ،‬دچار مشکل ش��ده و انش��عاباتی در آن رخ داده است‬ ‫و سوءاستفاده‌های ملی نیز در این مجلس به‌وقوع پیوسته‬ ‫است‪ .‬به شکلی که کردها از این مجلس خارج شدند و اخی را‬ ‫نیز درگیری که میان معارضان و ارتش آزاد سوریه در اشرفیه‬ ‫و شیخون صورت گرفت‪ ،‬منجر به کشته شدن معارضان شد‬ ‫که اینها همه نش��ان‌دهنده وجود اختالف‌نظر درون ساختار‬ ‫معارضان است‪.‬‬ ‫اما نقش ای ران در حل بحران س��وریه قابل تامل است‬ ‫و حتما از جای��گاه و نقش پررنگ��ی برخوردار اس��ت؛ البته‬ ‫جمهوری‌اسالمی ای ران در بحران سوریه تنها و تنها با یک‬ ‫گروه از معارضان ارتباط دارد که آنها نیز هیات هماهنگی ملی‬ ‫را تشکیل م ی‌دهند‪ .‬به‌طوریکه این هیات اخی را در نشستی‬ ‫که در دمشق برگزار شد از سفیر ای ران نیز ب رای حضور دعوت‬ ‫به‌عمل آورد‪ .‬بر همین اساس دولت ای ران با این گروه ارتباط‬ ‫سیاس��ی دارد اما با گروه‌هایی که در ب راندازی و س��رنگونی‬ ‫دولت بشار اس��د مش��ارکت دارند‪ ،‬هی چ‌گونه رابطه‌ای ندارد‪.‬‬ ‫بناب راین در تصمیم‌گیری‌ها و نشس��ت‌های هماهنگی این‬ ‫گروه‌ها نیز حائز‌نقش و جایگاه نیستند‪ .‬آنچه در دوحه اتفاق‬ ‫افتاد نیز بر همین پایه اس��ت‪ ،‬ای ران با نشس ت‌های اینگونه‬ ‫ارتباطی برق��رار نم ی‌کند و تنها با بخش��ی از معارضان که‬ ‫به‌دنبال ب راندازی نیستند مرتبط م ی‌شود‪.‬‬ ‫اما آنچه از برگ��زاری اجالس دوحه به‌دس��ت م ی‌آید‪،‬‬ ‫اینکه تجمیع‪ ،‬وحدت و انسجام ب رای این گروه از معارضان‬ ‫بعید به نظر م ی‌رس��د‪ .‬ضمن اینکه حتی اگر چنین اتفاقی‬ ‫نیز رخ دهد در عم��ل تفاوتی وجود دارد‪ ،‬چ��ون راهبردها و‬ ‫ایدئولوژی‌ها متفاوت است‪ .‬چرا که در حال حاضر گروه‌های‬ ‫مختلف مخالف در سوریه فعال هستند‪ ،‬از جمله القاعده یا‬ ‫گروه‌های اخوانی که جدای از معارضان با دستورکار متفاوتی‬ ‫نقش‌آفرینی م ی‌کنند‪.‬‬ ‫البته این اولین بار نیست که ب رای ایجاد وحدت تالش‬ ‫صورت م ی‌گیرد‪ ،‬چرا که تاکنون بارها تالش ب رای هماهنگی‬ ‫و ایجاد انس��جام بین گروه‌های مخالف صورت گرفته که‬ ‫نتیجه نداده اس��ت‪ .‬در حال حاضر نیز این گروه‌ها در مقابل‬ ‫یک آزمون جدید با همین موضوع قرار گرفته‌اند که به نظر‬ ‫نم ی‌آید نتیجه‌ای داشته باشد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر در صحنه س��وریه‪ ،‬جن��گ به مرحله‬ ‫فرسایشی رس��یده و در جنگ فرسایشی نیز هی چ‌کدام از دو‬ ‫طرف قدرت الزم را ندارند‪ .‬در این حالت دو طرف حالت ایستا‬ ‫پی دا م ی‌کنند‪ .‬البته اخی را تحولی جزئی نیز رخ داده و آن اینکه‬ ‫نیروهایی که از ارتش جدا شده و به مخالفان پیوسته بودند در‬ ‫حال بازگشت به بدنه دولت هستند و مورد عفو عمومی قرار‬ ‫م ی‌گیرند‪ .‬تا‌کنون صدها نفر در چنین شرایطی برگشته‌اند‬ ‫و این نش��ان م ی‌دهد که تجربه هماهنگی ب��ا معارضان با‬ ‫دیدن همه پ راکندگ ی‌ها و مسائل مشابه تجربه تلخی است‪.‬‬ ‫مجموع این مس��ائل ش��اید زمینه‌ای را ب رای توافق و عبور‬ ‫از بحران و افزایش پذیرش نظام ش��کل دهد‪ ،‬البته تا‌کنون‬ ‫چنین چیزی انجام نش��ده اس��ت و معارضان فعلی موافق‬ ‫چنین مساله‌ای نیس��تند‪ .‬به‌عبارتی معارضان فعلی دنبال‬ ‫ب راندازی هستند‪ ،‬اما وقتی جنگ فرسایشی م ی‌شود راهی جز‬ ‫گفت‌وگو باقی نم ی‌ماند‪ ،‬چون ادامه جنگ یعنی ادامه وی رانی‬ ‫و نابودی و در حال حاضر نیز شرایط به‌گونه‌ای است که باید‬ ‫گفت‌وگو صورت گیرد‪ .‬باید به‌دنبال تشکیل دولت انتقالی‪،‬‬ ‫برگزاری انتخابات و قرار دادن م��ردم به‌عنوان مرجع اصلی‬ ‫تصمیم‌گیری در سوریه بود‪ ،‬نه اینکه راه‌حل‌های برون‌رفت‬ ‫از بحران از بیرون به سوریه تحمیل شود‪g .‬‬ ‫‪29‬‬
‫دنياي قبل از حج‪ ،‬دنياي بعد از حج‬ ‫در وصف تنها بودن‪ ،‬ميانه انبوه جمعيت‬ ‫آیت‌اهلل محمدمهدی‌هادوی تهرانی*‬ ‫نـقدونظر‬ ‫بحث حج که خداون��د در قرآن ب��رای آن بدون بیان‬ ‫مصادیق‪ ،‬تعبیر منافع را ذکر کرده‪ ،‬منفعت‌های بیش��ماری‬ ‫دارد که ه ر‌چه ما در ابعاد گوناگون آن تامل کنیم‪ ،‬بخش��ی‬ ‫از این منافع را م ی‌توانیم کشف کنیم‪ .‬حج‪ ،‬هم منافع فردی‬ ‫دارد و هم منافع اجتماعی‪ .‬حج در بعد فردی عبادتی کامل‬ ‫است که تمام شئون عبادی در آن تحقق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در کنار ای��ن ویژگی‪ ،‬به دلیل آنکه ح��ج در یک زمان‬ ‫و مکان مش��خص انجام م ی‌شود‪ ،‬ش��رایط خاصی را ایجاد‬ ‫م ی‌کند که این شرایط در اشکال دیگر عبادات معموال پیدا‬ ‫نم ی‌شود‪ .‬حضور جمع زیادی از مردم در یک نقطه ازدحامی‬ ‫ایجاد م ی‌کند و این ازدحام آثاری دارد‪ ،‬فش��اری که جمعیت‬ ‫ایجاد م ی‌کند‪ ،‬برخوردهایی که در این بستر صورت م ی‌گیرد‬ ‫و‪ ...‬همه آزمون‌هایی ب رای یک مومن است که می زان صبوری‬ ‫او و خلق و خوی او تجربه شود که آیا واقعا تحمل سخت ی‌ها را‬ ‫دارد و آمادگی دارد ب رای خواهر و ب رادر دینی خود از راحتی خود‬ ‫بگذرد‪ .‬بناب راین حج آزمون صبر و اخالق است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر حج فرصتی اس��ت ب رای با خدا بودن و‬ ‫تقرب ال ی‌اهلل؛ تقرب در ظرفی پر از جمعیت‪ ،‬پر از هیاهو و پر‬ ‫از عواملی که ما را از خ��دا و توجه به مفاهیم متعالی ممکن‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫است غافل کند‪ .‬انسانی که بتواند در صحنه پ ر‌هیاهوی حج‬ ‫به آرامش��ی درونی برس��د و ارتباط خود را با خدا حفظ کند‪،‬‬ ‫م ی‌تواند در صحنه پ ر‌هیاهوی زندگی بعد از حج‪ ،‬این تقرب‬ ‫را نگاه دارد و این حالت معنوی را حفظ کند‪ .‬این بخش��ی از‬ ‫منافع فردی حج بود و ه ر‌چه تام��ل کنیم م ی‌توانیم منافع‬ ‫دیگری را نی��ز بیفزاییم‪ .‬از س��وی دیگر ح��ج تجمع بزرگ‬ ‫مسلمانان اس��ت که آثاری هم از حیث اجتماعی دارد‪ .‬حج‬ ‫فرصتی اس��ت ب رای مس��لمانان ب رای طرح مشکالتی که‬ ‫ه ر‌یک از آنان در سرزمین خود‪ ،‬با آن مواجهند و جس ت‌وجوی‬ ‫راه حل ب رای آنها‪ .‬حج ظرفی است ب رای ارتباط فرهیختگان‬ ‫جهان اسالم تا یکدیگر را بشناسند و با هم ارتباط و دوستی‬ ‫پیدا کنند ت��ا در پرتو این ارتباط به تصمیم‌س��ازی بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬حج فرصتی اس��ت ب رای رف��ع کدورت‌های بین‬ ‫مس��لمانان؛ فضای حج‪ ،‬فرصتی اس��ت ب��رای اینکه این‬ ‫کدورت‌ها به دوستی تبدیل ش��ود‪ .‬فضای ب رادرانه حج این‬ ‫ام��کان را فراهم م ی‌کند تا دش��من ی‌ها به دوس��تی تبدیل‬ ‫شود‪ .‬اگر حجی با چنین شاخصه‌هایی تحقق پیدا کند که‬ ‫انس��ان‌ها بیایند و در این صحنه پ ر‌غوغا به آرامش معنوی‬ ‫دست پیدا کنند؛ به ذکر و به یاد خدا برسند‪ ،‬انسان‌ها بیایند‬ ‫و در این صحنه‪ ،‬صبرش��ان و سعه صدرش��ان و حلمشان و‬ ‫تواضعشان و ایثارشان به منصه ظهور برسد و در آنها ملکه‬ ‫شود و مسلمانان دشمن ی‌ها را کنار بگذارند و اختالفات ملی‪،‬‬ ‫مذهبی و قومی‌و قبیله‌ای را در پرتو ایمان به خدا و رس��ول‬ ‫و قرآن از بین ببرند و اگر ما مس��لمانان بیاییم در این فضا‬ ‫مش��کالت خود را با هم مطرح کنیم و به راه حل مناس��ب‬ ‫دس��ت یابیم و اگر فرهیختگان جهان اس�لام در اینجا به‬ ‫راه حل سازمان‌یافته برسند؛ دنیای قبل از حج با دنیای بعد‬ ‫از حج متفاوت خواهد بود‪ .‬البته افس��وس و صد افسوس‪،‬‬ ‫بسیاری از این منافع ب رای بسیاری از افراد که در حج هستند‪،‬‬ ‫حاصل نم ی‌شود‪ .‬بخشی به خاطر غفلت شخصی فرصت‌ها‬ ‫را از دست م ی‌دهند و جز پوس��ته‌ای از حج ب رایشان حاصل‬ ‫نم ی‌شود‪ .‬بخش��ی هم به خاطر موانعی است که دشمنان‬ ‫نم ی‌گذارند بس��یاری از منافع اجتماعی حج آنگونه که باید‬ ‫حاصل شود‪ .‬جمهوری اس�لامی ای ران با شعار احیای حج‬ ‫ی که توسط امام‌احل (ره) مطرح شد‪ ،‬به‌دنبال این بوده‬ ‫اب راهیم ‌‬ ‫تا جای ممکن منافع فردی و اجتماعی حج را محقق و بستر‬ ‫را ب رای بیشتر منافع زائران ایجاد کند؛ چه ب رای زائران ای رانی و‬ ‫چه ب رای زائران غی ر‌ای رانی‪ .‬همه تالش‌های بعثه ای ران چه در‬ ‫گذشته و چه اکنون در همین ارتباط بوده است‪.‬‬ ‫ش��عارهای جمهوری اس�لامی و پیام‌های امام راحل‬ ‫و مقام معظم رهبری ب��رای حج‪ ،‬در داخل و خ��ارج از ای ران‪،‬‬ ‫مالقات‌های رس��می و غیررس��می کارگ��زاران جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬همه ب رای دستیابی به این هدف بوده تا منافع حج‬ ‫حاصل شود‪ .‬البته هر فرد مسلمان در حد توان خود مسئول‬ ‫است ب رای دستیابی به منافع حج تالش کند‪ .‬آزمون اخالقی و‬ ‫معنوی حج فرصتی است ب رای بازشناسی خود و خودشناسی‬ ‫و هر که خود را بشناسد‪ ،‬خدا را شناخته است‪ .‬از این فرصت‬ ‫باید اس��تفاده کنیم و با خودشناسی به خداشناسی برسیم و‬ ‫ان‌شاءاهلل حج آغازی ب رای حیات تازه‪ ،‬حیات طیبه و حیاتی‬ ‫مبتنی بر ارزش‌های اس�لامی ب رای آحاد مسلمانان و ب رای‬ ‫امت اسالمی باشد‪g .‬‬ ‫*رئیسهیاتعلمی‌بی ن‌المللبعثهمقاممعظم رهبری‬ ‫ورود به صراط مستقيم‬ ‫همه به دنبال يك هدف مشترك‬ ‫حجت‌االسالم دکتر محمد‌جواد ابوالقاسمی*‬ ‫درب��اره ظرفی ت‌ه��ای بی ن‌الملل��ی ح��ج ب��ا ن��گاه‬ ‫مخاطب‌شناسانه به موضوع‌هایی م ی‌پردازم‪.‬‬ ‫موض�وع نخس�ت‪ :‬در دان��ش ارتباط��ات بحثی با‬ ‫عنوان «جامع ه‌شناس��ی م��کان» وج��ود دارد‪ .‬در این موضوع‬ ‫ب رای اثرگذاری ب��ر مخاطب و پای��داری گفت وگوه��ا‪ ،‬غیر از‬ ‫موضوع‌های معنوی و پی رامونی که در این زمین��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫بی��ان م ی‌دارند که جغ رافی��ای گفت‌وگو و م��کان مالقات در‬ ‫اثرگذاریبرمخاطبنقشمهمی‌م ی‌تواندداشتهباشد‪.‬سرزمین‬ ‫حجاز به دلیل سابقه وحی و س��ابقه حضور پیامبر اکرم‌(ص)‬ ‫در مدینه و وجود خانه خدا در مکه مکرمه و س��ایر مشاعر‪،‬‬ ‫شرایطی دارد که جمع ش��دن در آن و دیدار در آن م ی‌تواند‬ ‫موجب پایدار ش��دن حرف‌ها و مواضع ش��ود‪ .‬اگر به خاطر‬ ‫بیاورید م ی‌بینید پدران و مادرانی که شاید پنجاه سال قبل‬ ‫به حج رفته‌اند‪ ،‬همچنان از خاط رات حج خود تعریف م ی‌کنند‬ ‫و هنوز هم این خاط رات ب رای مخاطب خسته‌کننده نیست‪.‬‬ ‫موض�وع دوم‪ :‬در اثرگ��ذاری؛ وج��ود همگن��ان‪،‬‬ ‫هم‌گروه‌ها و همقطاران انس��ان از جایگاه مه��م و ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است‪ .‬وقتی انس��ان در جمعی وارد م ی‌شود‪ ،‬خود‬ ‫‪30‬‬ ‫این ورود و حضور م ی‌تواند باعث تقویت باورها شود‪ .‬مثال در‬ ‫احزاب از همین فرمول استفاده م ی‌شود‌‪ ،‬چون حضور افراد در‬ ‫یک حزب موجب تقویت باورهای حزبی آنها م ی‌شود‪ .‬وقتی‬ ‫انس��ان‌ها با هم در یک جا جمع م ی‌شوند‪ ،‬خود این اجتماع‬ ‫یک هم‌افزایی را در آن جمع ایجاد م ی‌کند‪.‬‬ ‫موض�وع س�وم‪ :‬یکی از عوامل مهم در اثر‌گذاری‪،‬‬ ‫وحدت هدف اس��ت‪ .‬انس��ان‌هایی که در حرمین شریفین‬ ‫اجتماع م ی‌کنند‪ ،‬به‌دنبال یک هدف مش��ترک هستند و آن‬ ‫قرب به خداوند اس��ت‪ .‬با‌توجه به آنچه بیان شد‪ ،‬افرادی که‬ ‫در این مکان‌های شریف جمع م ی‌شوند‪ ،‬م ی‌خواهند به خدا‬ ‫برسند‪ .‬در عرفان گفته شده است كه راه‌های رسیدن به خدا‬ ‫بسیار است و تنها نکته‌ای که وجود دارد‪ ،‬مسابقه در یافتن‬ ‫صراط مس��تقیم و س��الم‌ترین و کوتاه‌ترین راهی است که‬ ‫انس��ان را به خداوند نزدیک م ی‌کند‪ .‬شاید بتوان گفت یکی‬ ‫از ظرفی ت‌های ب ی‌بدیل حرمین شریفین‪ ،‬اجتماع تجربه‌های‬ ‫عبودیت و خداگرایی اس��ت‪ .‬انس��ان‌ها در اینجا با گروه‌ها‪،‬‬ ‫طوایف و رنگ‌های مختل��ف که همه به‌دنب��ال خداوند و‬ ‫عشق به رسول گرامی‌اس�لام (ص) هستند‪ ،‬آشنا م ی‌شوند‬ ‫و م ی‌توانن��د نحوه عبودیت خود را نش��ان دهن��د‪ .‬در اینجا‬ ‫تجربیات جهان اسالم در موضوع عبودیت متمرکز م ی‌شود‪.‬‬ ‫هرچند صراط‌‌های مختلفی ب رای رسیدن به خدا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ولی قرآن مجید بر صراط مستقیم تاکید م ی‌کند‪ .‬اغلب‬ ‫دعاها مستحب است‪ ،‬ولی دعایی که بر هر مسلمان واجب‬ ‫است‪ ،‬هدایت شدن به سمت صراط مستقیم است و هر روز‬ ‫بارها در نماز م ی‌گوید‪« :‬ما را به صراط مستقیم هدایت کن»‪.‬‬ ‫جامعه اسالمی به‌دنبال صراط مستقیم است‪ .‬حال با وجود‬ ‫صراط‌‌‌های متنوعی که در جوامع اس�لامی وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫صراط مستقیم کجا باید حاصل شود؟ چگونه م ی‌توان وارد‬ ‫آن جاده الهی شد؟‬ ‫صحنه حج باتوج��ه به ظرفی ت‌های س��ه‌گانه‌ای که‬ ‫اشاره شد‪ ،‬یکی از بهترین جاهایی است که م ی‌تواند زمینه‬ ‫وارد شدن به صراط مس��تقیم را فراهم س��ازد؛ انسان‌هایی‬ ‫که سابقه‌ای بیش��تر در عبودیت دارند‪ ،‬جمع م ی‌شوند تا به‬ ‫نزدیک‌ترین راه مورد‌نظر پیامبر اکرم(ص) برسند‪.‬‬ ‫پیروان اهل‌بیت(ع) ب��ه خوبی م ی‌توانند ب��رای ارائه‬ ‫آموزه‌ها و بیان مع��ارف اهل‌بیت (ع) از ای��ن ظرفیت بزرگ‬ ‫الهی استفاده و در مقابل تجربیاتی که از دیگر ملل م ی‌توانند‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬با گفتار و رفتار شایسته خود‪ ،‬تجربه‌هایشان را‬ ‫به دیگر مسلمانان ارائه دهند و خاطره خوشی ب رای حج‌گزاران‬ ‫دیگر ملل فراهم س��ازند؛ خاطره‌ای ک��ه در فضای ملکوتی‬ ‫دریافت شده و تا آخر عمر فراموش نخواهد شد‪g .‬‬ ‫* معاون بی ن‌الملل پیشین بعثه مقام معظم رهبری‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اوباما؛‌‪4‬سال ديگر‬
‫براي چهار‬ ‫سال ديگر‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪33‬‬
‫سوسياليسمآمريكاييبرمحافظه‌كاريحزبجمهوريخواهپيروزشد‬ ‫رابين‌هود دركاخ سفيد ماند‬ ‫‪1‬‬ ‫سارا مرادخانی‬ ‫بين الملل‬ ‫«شما اینجایید و سربازان ما درکشورهای دیگر هستند‬ ‫تا امنیت ما را حفظ کنند‪ .‬این کاری است که سیاست انجام‬ ‫م ی‌دهد‪ .‬پس انتخابات مهم اس��ت‪ .‬برقراری دموکراسی در‬ ‫کشوری با ‪ 380‬میلیون جمعیت سخت و دشوار است چرا‌‌که‬ ‫ه ر‌کسی نظر مجزایی دارد و ما باید به‌عنوان رئی س‌جمهوری‬ ‫تصمیم‌گیری کنیم که هر تصمیم م��ا م ی‌تواند جنجالی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این جدل‌ها و بحث‌ها همواره وجود داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ما به‌عنوان یک کش��ور و یک خانواده خواهان آن هستیم‬ ‫ک��ه کودکانمان در بهترین م��دارس و ب��ا بهترین معلمان‬ ‫آم��وزش ببینند و بهترین فناوری را داش��ته باش��یم‪ ».‬این‬ ‫اولین س��خنانی اس��ت که باراک اوباما‪ ،‬چهل و پنجمین‬ ‫رئی س‌جمهور آمریکا پس از انتخابات بر زبان راند‪.‬‬ ‫«کمپین سیاس��ی کوچک و تا حدی احمقانه است‪،‬‬ ‫اما وقتی با دشمنان خود خارج از عرصه سیاست گفت‌وگو‬ ‫م ی‌کنید متوجه م ی‌شوید که آنها نیز همانند شما به‌دنبال‬ ‫ایجاد فرصت‌هایی ب رایکشور هستند»‪.‬‬ ‫آیا اوباما دل درگرو گفت‌وگو با دش��منان خیالی خود‬ ‫خارج از مرزه��ای جغ رافیایی ایاالت متح��ده دارد؟ پنجاه و‬ ‫هفتمین انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا ب رای انتخاب‬ ‫چهل و پنجمین رئی س‌جمهور این کشور در حالی برگزار شد‬ ‫که «باراک حسین اوباما»ی دموکرات در رقابتی تنگاتنگ‬ ‫با «میت رامن��ی» جمهوریخواه به پیروزی دس��ت یافت و‬ ‫عنوان اولین رئی س‌جمهور سیاهپوست این کشور را باز هم‬ ‫از آن خود کرد‪ .‬اکنون کاخ سفید به مدت چهار سال میزبان‬ ‫حقوقدان سیاهپوست است که باید بعد از انتخابات هفت‬ ‫میلیارد دالری آمریکا بر «مشکالت اقتصادی» اين كشور‬ ‫که در سال‌های اخیر افزایش یافته و منجر به خیزش مردمی‬ ‫«وال‌استریت» شده‪ ،‬فائق آید‪.‬‬ ‫«س��ی‌‪.‬ان‌‪.‬ان» در گزارش��ی نوش��ت‪« :‬مش��کالت‬ ‫اقتصادی پاش��نه آش��یل انتخابات آمریکاس��ت‪ ».‬اکنون‬ ‫بده ی‌های آمریکا بیش از ‪‌16‬تریلیون دالر اس��ت و این راه‬ ‫دشواری ب رای ساکن سیاه خانه سفید واشنگتن است‪ .‬اوباما‬ ‫که از دوره‌های قبل وارث جنگ‪‎‬های روسای جمهور با توهم‬ ‫مبارزه با تروریسم در خاور دور است‪ ،‬اکنون عالوه بر ع راق‬ ‫و افغانستان در داخل نیز با مش��کالت عدیده‌ای که ریشه‬ ‫اقتصادی دارند‪ ،‬روبه‌روست‪ .‬هزینه‌های انتخاباتی هنگفت‪،‬‬ ‫توفان سندی که بسیاری از تحلیلگران آن را در تغییر مسیر‬ ‫انتخابات بسیار موثر م ی‌دانند از جمله مسائلی استکه باید‬ ‫در این دوره انتخابات ایاالت‌متحده به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫چرا اوباما پیروز شد؟‬ ‫م ی‪‎‬توان گفت پی��روزی رئی س‪‎‬جمه��ور آمریکا ب رای‬ ‫دومین دور متوالی نتیج��ه دو حادثه بود؛ نخس��ت ایجاد‬ ‫اشتغال ب رای ‪ 171‬هزار نفر که خیلی در انتخابش تاثیرگذار‬ ‫بود و دیگری موفقیت وی در کمک‌رسانی به توفان‪‎‬زدگان‪،‬‬ ‫اما جدای از دالیل پیروزی اوباما‪ ،‬دالیل شکست رامنی نیز‬ ‫حائز اهمیت اس��ت؛ در‪‎‬حقیقت رقیب جمهوریخواه اوباما‬ ‫به‌دلیل ایجاد برخی فاصله‪‎‬ها و نسب ت‪‎‬های طبقاتی‪ ،‬تع دادی‬ ‫از رای‪‎‬دهندگان را از خود دور کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی در رابطه ب��ا زن��ان جبهه‪‎‬گیری‪‎‬های‬ ‫دوس��تانه‪‎‬ای نداش��ت و به همین خاطر بیش��تر آرای زنان‬ ‫به صن��دوق اوباما رف��ت؛ کم‌تجربگی رامنی در مس��ائل‬ ‫‪34‬‬ ‫بی ن‪‎‬المللی نیز موجب شد او خیلی توفیق نداشته باشد‪ .‬در‬ ‫دوره‌های قبل‪ ،‬جنگ‌طلبی ج��ورج بوش موجب مخدوش‬ ‫ش��دن چهره آمری��کا در جهان ش��د و این مس��اله نیز در‬ ‫پیروزی اوبامای دموکرات و نیز عدم اعتماد مردم به رامنی‬ ‫جمهوریخواه تاثیر داشت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر جنگ‪‎‬های��ی که دبلی��و ب��وش در دوران‬ ‫ریاست‌جمهوری با هزینه‪‎‬های انس��انی و اقتصادی فراوان‬ ‫بر آمریکا تحمیل کرد‪ ،‬سیاست‪‎‬های اقتصادی نادرست وی‬ ‫نیز سبب بحران اقتصادی شدید در این کشور شد؛ بحرانی‬ ‫که بر وضعیت اقتصادی اکثر خانواره��ای آمریکایی تاثیر‬ ‫گذاشت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬جنگ‌های دولت بوش در خاورمیانه‬ ‫در زندگی مردم آمریکا‪ ،‬تاثیرگذار بود‪ .‬سیاس��ت‌های رامنی‬ ‫کم‌وبیش همان سیاس��ت‌های یکجانب ه‌گرایانه بوش بود‬ ‫و همین موجب م ی‌شد که مردم آمریکا‪ ،‬اعتماد چندانی به‬ ‫رامنی پیدا نکنند‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناس��ان نی��ز برخالف ای��ن عقیده‬ ‫معتقدند که رامنی به دلیل فاصله گرفتن از سیاس��ت‌های‬ ‫محافظ��ه‌کاران‪ ،‬ش��انس پی��روزی در این انتخاب��ات را از‬ ‫دس��ت داد‪ .‬به گفته این دس��ته از افراد‪ ،‬می��ت رامنی طی‬ ‫مبارزات انتخاباتی بعضا با فاصله‌گرفتن از سیاس��ت‌های‬ ‫محافظه‌کاری تالش م ی‌کرد خود را به اوباما نزدیک نشان‬ ‫دهد تا بتواند بدین طریق آرای مردم را جلبکند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که طرف��داران جمهوریخواهان‪،‬‬ ‫همین سیاس��ت‌ها همواره برای انتخ��اب رئی س‌جمهور‪،‬‬ ‫مدنظرشان اس��ت و به همین خاطر به کاندیدایی که حتی‬ ‫اندکی ه��م از اصول و عقاید حزبش فاصل��ه بگیرد‪ ،‬خیلی‬ ‫اقبال نشان نخواهند داد‪.‬‬ ‫در س��طح دولت فدرال‪ ،‬رئی س‌جمه��ور از طریق یک‬ ‫سیس��تم دو مرحله‌ای انتخابات از یک سو توسط مردم و از‬ ‫سوی دیگر توس��ط هیات‌های انتخابی موسوم به الکترال‬ ‫کالج ب رای چهار س��ال برگزیده م ی‌ش��ود‪ .‬نتایج انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا توس��ط مجموعا ‪ 538‬رای الکترال‬ ‫کالج در سراسر این کشور تعیین م ی‌شود و کاندیدایی که‬ ‫بتواند ‪ 270‬رای الکترال کالج را به خود اختصاص دهد‪ ،‬پیروز‬ ‫انتخابات خواهد بود‪ .‬هرکاندیدایی که بتواند آرای بیشتری‬ ‫را در یک ایالت کس��ب کند‪ ،‬تمام آرای الکترال آن ایالت را‬ ‫از آن خود م ی‌کند‪.‬‬ ‫ب ر‌اس��اس درصد آرای ریخته‌ش��ده تا چهارشنب ه‌شب‬ ‫رامنی ‪ 48/2‬و اوباما نیز ‪ 50/2‬درصد آرا را از آن خود کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 1/166‬درصد آرا نیز به کاندیداهای مس��تقل تعلق گرفته‬ ‫است‪ .‬درواقع طبق آخرین شمارش آرا اوباما ‪ 303‬رای الکترال‬ ‫کالج و رامنی ‪ 206‬رای را به خود اختصاص دادند‪ .‬رامنی در‬ ‫این دور از رقابت‌ها در ایاالت کلیدی کارولینای ش��مالی و‬ ‫ایندیانا پیروز شد؛ این در حالی است که اوباما در سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫در این دو ایالت پیروز ش��ده بود‪ .‬باراک اوباما‪ ،‬همچنین در‬ ‫چندین ایالت در شمال‌شرقی کشور پیروز شد و میت رامنی‬ ‫نی��ز در ایالت‌های محافظ��ه‌کار جنوب که به‌طور س��نتی‬ ‫طرف��دار جمهوریخواهان هس��تند‪ ،‬برنده ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫دموکرات‌ها توانس��تند کنترل خود بر س��نا را حفظ کنند و‬ ‫مجلس نماین��دگان همچنان در کنت��رل جمهوریخواهان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جالب است بدانید ایالت اوهایو از سال ‪ 1964‬همواره‬ ‫به کاندیدایی رای داده اس��ت که در انتخابات پیروز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تا به حال هیچ نامزد جمهوریخواهی‬ ‫بدون پیروزی در اوهایو راهی کاخ س��فید نش��ده است‪ .‬دو‬ ‫نامزد اصلی در انتخابات آمریکا و گروه‌های هوادار آنها‪ ،‬هر‬ ‫کدام حدود ‪ 90‬میلیون دالر صرف تبلیغات انتخاباتی در این‬ ‫ایالت کرده‌اند‪.‬‬ ‫باراک اوبام��ا در دو ایال��ت کلیدی ویسکانس��ین و‬ ‫نیوهمپشایر پیروز ش��د و در دو ایالت میشیگان که محل‬ ‫تولد رامنی و همسرش اس��ت و پنسیلوانیا که میت رامنی‬ ‫امید به کسب پیروزی داشت نیز بیشترین رای را به دست‬ ‫آورده است‪ .‬همچنین رامنی در ایالت ماساچوست که سابقا‬ ‫فرماندار آن بود نیز شکست خورد!‬ ‫دو رقیب پس از انتخابات چه گفتند؟‬ ‫«بهترین‌ها در انتظار آمریکاست»‪ ،‬باراک اوباما بعد از‬ ‫پیروزی در انتخابات در جمع هواداران خود سخنرانی آتشین‬ ‫خود را با این جمله آغاز کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنانش نوید آینده‌ای بهتر را به مردم‬ ‫داد و گفت‪« :‬من به شما گوش م ی‌دهم‪ .‬به حرف‌های شما‪،‬‬ ‫مشکالت ش��ما و این بار با انگیزه‌ بیشتری وارد کاخ سفید‬ ‫م ی‌شوم‪ .‬امشب شما به عمل و نه سیاست‪ ،‬رای دادید‪ .‬من‬ ‫با رهب ران هر دو حزب همکاری م ی‌کنم تا با مش��کالتی از‬ ‫جمله کس��ری بودجه‪ ،‬تغییر در سیس��تم مهاجرت و موارد‬ ‫دیگر مقابله کنیم‪ .‬کارهای زیادی باق ی‌مانده اس��ت‪ .‬نقش‬ ‫شهروندان ما ب رای ایجاد دموکراسی به پایان نرسیده است‪.‬‬ ‫کارهایی وجود دارد که باید ب��ا کمک یکدیگر انجام دهیم‪.‬‬ ‫نکته اساسی این است که اتحاد ش��اخصه آمریکاست و ما‬ ‫را از سایر کشورها مس��تثنی م ی‌کند‪ .‬ما این را به نسل آتی‬ ‫منتقل م ی‌کنیم و این آمریکا را بزرگ م ی‌کند و موجب عزت‬ ‫کشور م ی‌شود‪».‬‬ ‫رامنی‪ :‬برای اوباما دعا م ی‌کنم‬ ‫میت رامنی‪ ،‬نام��زد جمهوریخواه که ب��ه گفته اوباما‬ ‫پس از انتخابات‪ ،‬تلفنی پیروزی وی را ب��ه او تبریک گفته‬ ‫نیز با ای��ن جمالت در جم��ع هوادارانش س��خنرانی کرد‪:‬‬ ‫«دعا م ی‌کنم ک��ه رئی س‌جمهور‪ ،‬کش��ورمان را با موفقیت‬ ‫اداره کند‪ .‬این تجربه بس��یار بزرگی در زندگی من بود‪ .‬من‬ ‫از همه حمایت‌کنن��دگان بانیان مالی و همه کس��انی که‬ ‫در حوزه‌های انتخاباتی جمهوریخواهان تالش کرده و رای‬ ‫دادند سپاسگزاری م ی‌کنم‪ .‬این حمایت‌ها مایه دلگرمی‌ما‬ ‫بود تا این راه را تا اینجا طی کردیم‪ .‬هرکس که برنده شود با‬ ‫تکیه بر اصول جامعه آمریکا باید در همه عرصه‌ها کشور را‬ ‫به پیش ببرد‪ .‬من به آمریکا و مردم آمریکا باور دارم‪».‬‬ ‫ایران و رئی س‌جمهور بعدی آمریکا‬ ‫پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در‬ ‫آخرین مناظره تلویزیونی اوبام��ا و رامنی ‪ 47‬بار نام ای ران بر‬ ‫زبان این دو رقیب انتخاباتی جاری شد و این مساله حکایت‬ ‫از عمق توجه و نیز اهمیت و جایگاه ای ران در سیاست‌های‬ ‫آینده رئی س‌جمهور و نیز دولت آمریکا دارد‪ .‬در این مناظره‬ ‫لیبی‪ ،‬ای ران‪ ،‬سوریه و خاورمیانه بیشترین کلمات دو کاندیدا‬ ‫را تشکیل م ی‌دادند‪.‬‬ ‫رامنی جمهوریخواه که همواره ح��زب متبوعش به‬ ‫جنگ‌طلبی ش��هره بوده و معموال روس��ای جمهوری که‬ ‫از این حزب وارد کاخ س��فید ش��ده‌اند یا جنگی را آغاز کرده‬ ‫یا جنگ‌ه��ای قبلی را ادام��ه داده‌اند‪ ،‬اوبام��ا را به عملکرد‬ ‫«ضعیف» و «منفعالن��ه» در مقابل ای��ران متهم کرد‪ ،‬اما‬ ‫باراک اوباما با دفاع از رویکردهای خود در قبال ای ران‪ ،‬گفت‬ ‫که ش��دیدترین تحریم‌ها علیه این کشور توسط دولت وی‬ ‫اعمال شده است‪.‬‬ ‫ه��ر دو کاندیدای انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا‬ ‫ی گزینه‌های دیگر را به در پیش گرفتن‬ ‫تاکید کردند که تمام ‌‬ ‫اقدام نظامی علیه ای ران‌ترجیح م ی‌دهند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که هی چ‌کدام از کاندیدا‌ها ب رنامه جدیدی را ب رای روبه‌رو شدن‬
‫با ای ران ارائه ندادند‪.‬‬ ‫اما ب��از هم ب��ا قاطعی��ت نم ی‌تواند پی رام��ون آینده‬ ‫روابط ای ران و آمریکا س��خن گفت‪ .‬ش��اید اوبام��ا که این‬ ‫دور دیگر دور آخر اقامتش در کاخ س��فید اس��ت‪ ،‬در قبال‬ ‫ای ران رویکرد دیگ��ری را در پیش بگی��رد‪ .‬به‌ه ر‌حال باراک‬ ‫اوباما طی چهارسال نخس��تیکه درکاخ سفید بود مجبور‬ ‫بود به‌گونه‌ای پی��ش رود که آرای مردم��ی‌را ب رای دور دوم‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری از دس��ت ندهد‪ ،‬اما اکنون دیگر‬ ‫سدی پی ش‌روي رئی س‌جمهور دموکرات نیست و شاید وی‬ ‫در قبال ای ران و کش��ورهای دیگر رویه‌ای متفاوت با پیش‬ ‫لس‌آنجلس تایمز‬ ‫این روزنامه ب��ا تیتر «دوب��اره اوباما» به اس��تقبال‬ ‫پیروزی نام��زد دموکرات‌ها رفته و با انتش��ار آرای الکترال‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری و همچنین تعداد کرس ی‌های‬ ‫مجالس سنا و نمایندگان‪ ،‬به نوعی سعی در ارائه تصویری‬ ‫کلی از وضعیت دو حزب دموک��رات و جمهوریخواه دارد‪.‬‬ ‫حاال سنا و ریاست‌جمهوری در دست حزب دموکرات ولی‬ ‫مجلس نمایندگان همچنان در اختیار حزب جمهوریخواه‬ ‫است‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫واشنگتن‌تایمز‬ ‫این روزنامه با تیتر «اوباما دومین دوره را پیروز م ی‌شود»‬ ‫به استقبال پیروزی اوباما رفته است‪ .‬هرچند در کنار عکس‬ ‫شادمان و خندان اوباما در دفتر یکی از ستادهای انتخابات ی‌اش‬ ‫در شیکاگو‪ ،‬ستون‌های کناری را به در دست گرفتن مجلس‬ ‫سنا توسط دموکرات‌ها و نیز اکثریت جمهوریخ واهان در کنگره‬ ‫اختصاص داده و در کنار اش��اره به هزین��ه دو‌میلیارد دالری‬ ‫برگزاری انتخابات به ادامه مشکالت اوباما در مقابل کنگره‌ای‬ ‫با اکثریت جمهوریخواه م ی‌پردازد‪g .‬‬ ‫نیویورک‌تایمز‬ ‫این روزنامه با تیتر «شب اوباما»‪ ،‬مطلب صفحه اصلی‬ ‫خود را به وقایع‌نگاری سه‌شنبه ش��ب اختصاص م ی‌دهد و‬ ‫م ی‌نویس��د که میت رامنی حتی پس از اعالم نتیجه اولیه‬ ‫انتخابات در ساعت ‪ 11:20‬ش��ب حاضر به پذیرش شکست‬ ‫خود نبود و همچنان اخبار را در ایالت‌هایی که امید به کسب‬ ‫اکثریت آرا داش��ت دنبال م ی‌کرد و همچنان به آرای فلوریدا‬ ‫و اوهایو امید داش��ت‪ .‬این روزنامه در ادامه به نقش پررنگ‬ ‫جوانان‪ ،‬زنان‪ ،‬اقلی ت‌های قومی‌آفریقایی و اسپانیای ی‌تبار در‬ ‫پیروزی اوباما م ی‌پردازد‪g .‬‬ ‫یوس ای تودی‬ ‫این روزنامه با تیتر «اوباما پیروز م ی‌ش��ود»‪ ،‬تصویری‬ ‫از اوباما در کنار همس��ر و دو دخترش در شیکاگو و در میان‬ ‫هوادارانش را پس از اعالم پیروزی منتشر و به پیروزی اوباما‬ ‫در اغلب ایالت‌های صنعتی جنوب‌غرب آمریکا و شکس��ت‬ ‫سیاست تبلیغاتی رامنی اش��اره م ی‌کند‪ .‬سپس به مراسم‬ ‫جش��ن پیروزی اوباما در س��اعت یک بامداد روز چهارشنبه‬ ‫م ی‌پردازد و از قول وی خطاب به رامنی م ی‌نویسد‪« :‬ما شاید‬ ‫سرسختانه مبارزه کرده باشیم ولی تنها دلیلش آن است که‬ ‫عاشق اینکشوریم‪g ».‬‬ ‫بين الملل‬ ‫واشنگتن‌پست‬ ‫تیتر «اوباما پیروز م ی‌شود» و تصویری از اوباما و صورت‬ ‫اش��ک‌آلودش در آخرین فعالیت انتخاباتی دوشنب ه‌ش��ب در‬ ‫ایالت آیووا‪ ،‬جایی که چهارسال پیش موجب پیروزی او شد‪ ،‬در‬ ‫صفحه اول روزنامه واشنگتن نقش بست‪ .‬این روزنامه با اشاره‬ ‫به تالش‌های ناموفق رامنی ب رای تخریب وجهه فعالی ت‌های‬ ‫اقتصادی اوباما ب��ه منظور پی��روزی در انتخابات‪ ،‬به کاهش‬ ‫می زان بیکاری به کمتر از هشت درصد ب رای اولین بار پس از‬ ‫سال ‪ 2008‬اشاره م ی‌کند و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در‬ ‫یک‌سال اخیر را از دالیل ناکامی‌رامنی م ی‌داند‪g .‬‬ ‫از انتخاب��ات را در پیش بگیرد‪ .‬همچنی��ن روابط آمریکا با‬ ‫رژیم‌صهیونیستی نیز در دور جدید ریاست‌جمهوری اوباما‬ ‫بس��یار جای بحث و بررس��ی دارد؛ چراکه دیگر خصومت‬ ‫«بنیامین نتانیاهو» و باراک اوباما کاملا مش��هود است‪ .‬تا‬ ‫جایی که پس از اع�لام پیروزی اوبام��ا‪ ،‬نتانیاهو در پیامی‬ ‫‌بسیار کوتاه پیروزی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری و ادامه‬ ‫حضورش در کاخ سفید را تبریک گفت‪ .‬نتانیاهو که برخالف‬ ‫رس��م معمول‪ ،‬در دوره مبارزات انتخاباتی در آمریکا علنا به‬ ‫حمایت از «میت رامنی» نام��زد جمهوریخواهان پرداخت‪،‬‬ ‫در پیام خود آورده است‪« :‬من به همکاری با رئی س‌جمهور‬ ‫اوباما ادامه م ی‌دهم تا از حصول منافع��ی که ب رای تامین‬ ‫امنیت شهروندان اسرائیلی حیاتی است‪ ،‬اطمینان یابم‪».‬‬ ‫بس��یاری بر این عقیده‌اند که جانبداری آش��کار نتانیاهو از‬ ‫رقیب اوباما م ی‌تواند به چالش��ی جدید در روابط اسرائیل و‬ ‫آمریکا بدل ش��ود‪ ،‬اما برخی کارشناسان نیز معتقدند روابط‬ ‫میان آمریکا و رژیم‌صهیونیس��تی به‌گونه‌ای نیس��ت که‬ ‫خصومت افراد روی آن تاثیرگذار باشد‪ ،‬بلکه ایاالت متحده‬ ‫ب رای رابطه با این رژیم سیاست‌های کالنی دارد که حال هر‬ ‫رئی س‌جمهوری‪ ،‬چه دموکرات و چه جمهوریخواه روی کار‬ ‫بیاید‪ ،‬آنها را دنبال خواهد کرد‪g .‬‬ ‫هرالد‬ ‫این روزنامه نیز با تصویر خندانی از اوباما در اوایل بامداد‬ ‫چهارشنبه در شیکاگو اخبار انتخابات را پوشش م ی‌دهد و مانند‬ ‫باقی روزنامه‌های صبح چهارشنبه در آمریکا از جشن و شادمانی‬ ‫دموکرات‌ها در ش��یکاگو هم��راه با اوبام��ا و ناامیدی و یأس‬ ‫جمهوریخواهان م ی‌نویسد‪ .‬سپس به پیروزی غافلگیرکننده‬ ‫دموکرات‌ها در مجلس س��نا و در اختیار گرفتن اکثریت این‬ ‫مجلس م ی‌پردازد و مجلس نمایندگان را همچنان بزرگترین‬ ‫مانع اوباما بر سر اجرای طرح‌هایش م ی‌داند‪g .‬‬ ‫‪35‬‬
‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫اولين رئيس‌جمهور سياهپوست آمريكا خط‌مشي‌هاي خود را تغيير مي‌دهد‬ ‫اوبامایی دیگر؟‬ ‫مهدی مطهرنیا ‪ /‬تحلیلگر و آینده‌پژوه سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫زمانی که خیل ی‌ها بر این اندیش��ه بودند که همه‌چیز‬ ‫دست به دست هم داده بود تا این بار کاخ سفید می زبان یک‬ ‫رئی س‌جمهور دیگر شود و بر آن بودند که اوضاع اقتصادی‬ ‫آمریکا‪ ،‬لحظه‌های دش��واری را م ی‌گذراند‪ .‬کسر بودجه به‬ ‫وضعیت‌ب ی‌س��ابقه رس��یده و جنگ در ع راق و افغانستان‬ ‫به طرف بن‌بست رفته اس��ت‪ ،‬در افغانستان‪ ،‬نظام‌سیاسی‬ ‫غرق در فس��اد روی کار آمده‪ ،‬پس از حمله آمریکای ی‌ها رو‬ ‫به‌سقوط است و اطمینان کافی از دوام و امنیت آن در آینده‬ ‫وجود ندارد؛ روابط با جهان اسالم کما‌کان دچار چالش و تنش‬ ‫است‪ ،‬در سوریه آمریکا به تنگنا درافتاده است‪ ،‬در قاهره پرچم‬ ‫آمریکا به آتش کش��یده ش��ده‪ ،‬در لیبی خون سفیر آمریکا‬ ‫جاری شد؛ منازعه اسرائیل و فلس��طین به قوت خود باقی‬ ‫است و پرونده هسته‌ای ای ران نیز به یک گره کور بدل شده‬ ‫است كه در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی است‪.‬‬ ‫با وج��ود آنکه بس��یاری م ی‌گفتن��د اوبام��ا دیگر آن‬ ‫جذابی ت‌های زیبای ی‌ش��ناختی و عاطف��ی و حتی اخالقی‬ ‫چهار س��ال پیش را ندارد‪ ،‬احساسات بس��یاری از کسانی‬ ‫‪36‬‬ ‫که م ی‌خواس��تند ب رای نخس��تین بار‪ ،‬اولین رئی س‌جمهور‬ ‫آفریقای ی‌تبار مسلمان زاده کنیایی را در آمریکا تجربه کنند‪،‬‬ ‫در چهار س��ال گذش��ته به‌خصوص با بحران اقتصادی که‬ ‫آمریکا با آن دس��ت و پنجه نرم کرد‪ ،‬نیز اش��باع شده است‬ ‫و در نهایت تمام��ی‌برگ‌های بازی اوباما به پایان رس��یده‬ ‫اس��ت؛ اوباما پیروز ش��د‪ .‬این پیروزی ب ی‌تردید دشوار بود‪.‬‬ ‫م ی‌توان گزینه‌های بسیاری را در این پیروزی دخیل دانست‬ ‫که از مدیریت بحران توفان س��ندی گرفته تا نحوه کارزار و‬ ‫انتخاب شعارهای انتخاباتی را در ب ر‌م ی‌گیرد‪ .‬اما به نظر من‬ ‫نم ی‌توان نقش یک چیز را در این پی��روزی نادیده گرفت‪:‬‬ ‫«قدرت فهم مردم آمریکا در انتخاب رئی س‌جمهورمناسب‬ ‫ب رای بافت‌های موقعیتی متفاوت‪».‬‬ ‫اوباما نشان داد که سزاوار حمایت و اعتماد دوباره مردم‬ ‫آمریکاس��ت‪ .‬او یک تنه این همه عوامل منفی را با قدرت‬ ‫کالم و سحر سخن و فن بیان خنثی کرد‪ .‬اوباما با منطق و‬ ‫روشن سخن گفت‪ ،‬مشکالت را به میان گذاشت‪ ،‬تهدید‌ها را‬ ‫واقعی نشان داد و تا حدودی به ناکام ی‌ها و ناتوانایی خود نیز‬ ‫اعتراف کرد و در همین حال ملت آمریکا به خوبی فهمید‬ ‫که آمریکا در این دنیای پرتالطم‪ ،‬نیازمند رئی س‌جمهوری‬ ‫پیش��رو در اعتدال‌گرایی هوشمندانه اس��ت تا آمریکای پر‬ ‫مساله را ب ی‌محابا وارد مساله‌های چند مجهولی غی ر‌قابل‬ ‫کنترل ننماید‪.‬‬ ‫چهار س��ال پیش ک��ه اوباما ب��رای بار نخس��ت به‬ ‫رئی س‌جمهوری رسید بسیاری از تحلیلگران تقلی ل‌اندیش‬ ‫که علم سیاست را در حد و اندازه‌های یک علم دست‌چندم ی‌‬ ‫م ی‌نگرند بیان داش��تند که او ترور خواهد ش��د و س��اختار‬ ‫سیاسی پیچیده آمریکا او را از صحنه خارج خواهد ساخت‪.‬‬ ‫در آمریکا‪ ‌،‬س��ارا پلین نومحافظ��ه‌کار و هم‌فکرانش‬ ‫جنبش «میهمانی چایی» یا همان ت ی‌پارتی را علیه او راه‬ ‫انداختند و نومحافظه‌کاران بنیادگرای مسیحی – یهودی‬ ‫شکست و مرگ او را در مراسم یکشنبه کلیسا‌های خود از‬ ‫خدایشان درخواست کردند‪.‬‬ ‫تل‌آویو بر آن ش��د او رای نی��اورد‪ ،‬ولی او توانس��ت‬ ‫یهودیان نیویورک نش��ین را به طرف خود جلب نماید‪ .‬آنها‬ ‫جنبش وال‌اس��تریت را خطری ب رای او و نظام سرمایه‌داری‬ ‫تحت مدیریتش دانس��تند! ولی پس از ی��ک هفته با وجود‬ ‫توفان سهمگینی که م ی‌تواند بسیاری از دولت‌های اقتدارگرا‬ ‫را با چالشی جدی روبه‌رو سازد‪ ،‬انتخاباتی بزرگ را در ‪50‬ایالت‬ ‫بزرگ و کوچک برگزار کردند‪.‬‬ ‫چهار سال پیش بود که گفتم اوبامائیسم در راه است‬ ‫و او به تعبیر چین ی‌ها که بح��ران را یک فرصت خطرناک‬ ‫م ی‌دانند؛ ب رای ای ران و کشورهای هدف آمریکا یک «فرصت‬ ‫خطرناک» اس��ت‪ .‬امروز م ی‌گویم‪« :‬اوبام��ا خطرناک‌ترین‬ ‫فرصتی است که در صورت عدم مدیریت آینده آن م ی‌تواند‬ ‫شگفت ی‌های بسیاری را بر کشورهای هدف آمریکا در دوره‬ ‫دوم ریاست‌جمهوری‌اش دیکته کند‪».‬‬ ‫با وجود ای��ن منظومه‌ای از پرس��ش‌هایی چون‪ ،‬چه‬ ‫عواملی موجب پیروزی اوباما و شکس��ت میت رامنی شد؟‬ ‫رویکرد ای��االت شگفت ی‌س��از و تاثیر آن بر پی��روزی اوباما‬ ‫چه بود؟ پی��روزی جمهوریخواه��ان در انتخابات مجلس‬ ‫نمایندگان‌ و حفظ اکثریت نمایندگان دموکرات چه پیامدی‬ ‫ب��رای جبهه‌بندی ق��درت در آمری��کا خواهد داش��ت؟ چه‬ ‫تمایزی میان سیاس��ت‌های مطرح می��ان کاندیدای پیروز‬ ‫و شکس ت‌خورده وجود داش��ت که موجب پیروزی اوباما بر‬ ‫رامنی شد؟ مطرح اس��ت‪ .‬اما مهم‌ترین پرسش ب رای ما این‬ ‫است که دکترین اوباما در حوزه سیاست خارجی و به شکلی‬ ‫برجسته‌تر در قبال خاورمیانه و به ویژه ای ران چه خواهد بود؟‬ ‫در آغاز باید اذعان داش��ت که پیروزی اوباما با فاصله‬ ‫دو درصدی رای مردمی و دو‌س��وم کارت‌ه��ای الکترال از‬ ‫اهمیت قابل درنگی برخوردار اس��ت‪ .‬این پیروزی را باید در‬ ‫ساحت گفتمان سیاسی‪ ،‬پیروزی لیب رالیسم نو‌تعدیل‌گرایانه‬ ‫روش��نفکرانه اوبامائیس��تی‪ ،‬در براب��ر نولیبرالیس��م‬ ‫نو‌محافظه‌کارانه توده‌گرای رادیکالیس��تی دانست‪ .‬نظریه‬ ‫لیب رالیس ت‌های نو در ابعاد سیاسی قابل درنگ است‪ .‬این‬ ‫دسته از پنداشته‌پردازان لیب رالیست بر این باور بودند که نظام‬ ‫سرمایه‌داری در نقطه‌ای که غی ر‌قابل اجتناب است با بحران‬ ‫مواجه خواهد شد‌ و تنها راه‌حلی که وجود دارد آن است که‬ ‫دولت نقش خود را انجام دهد و بدون دس��ت دراز کردن به‬ ‫آزادی‌های اقتصادی لیب رالیستی‪ ،‬رس��الت حمایت‌گرایانه‬ ‫سیاس��ی خود را ب رای حفظ قدرت اقتصادی به میان آورد و‬ ‫در امور فعاالنه دخالت نماید‪ .‬به این ترتیب لیب رالیسم‌های‬ ‫نو‪ ،‬نقش تعادلی در صورت وجود بح��ران را ب ر‌عهده دولت‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫به موازات آغاز دوره نخس��ت ریاست‌جمهوری اوباما‪،‬‬ ‫آمریکا به خوبی در‌یافت که برخورد با ای ران بدون مدیریت‬ ‫آینده «ناامنی کنترل‌ش��ده»‪ ،‬در خاورمیانه‪ ،‬م ی‌تواند ترکی‬ ‫غیر قابل کنترل ب رای آمریکا در‌ هارتلن��د نو به وجود آورد؛‬ ‫چراکه حمل��ه به ای��ران در مق��ام مقاوم‌تری��ن بافت متن‬ ‫خاورمیانه م ی‌تواند لرزه‌های مهیب��ی را در منطقه ایجاد و‬ ‫اوضاع را از کنترل خارج نماید‪ .‬خاورمیانه به مثابه یک سطح‬ ‫چوبی آماده خ راطی محسوب م ی‌شود که اگر در آن خ راط‪،‬‬ ‫‌ب ی‌محابا اره را به «گره چوب»‪ ،‬نزدیک کند کل چوب یعنی‬ ‫خاورمیانه ترک خواهد خورد و ای ران بزرگترین گره خاورمیانه‬ ‫است که به هیچ وجه نم ی‌توان‌ب ی‌محابا به آن نزدیک شد‪.‬‬
‫باید اذعان کن��م که با پروای همین مه��م بود که بر‬ ‫این نکته پای فش��ردم که آمریکای ی‌ها با «قدرت هوشمند‬ ‫و دکترین گسترش دموکراسی هدایتی» در جایگاه نهمین‬ ‫دکترین امنیتی آمریکا‪ ،‬بر آن ش��دند در سه سطح عرصه را‬ ‫بر ای ران تنگ نمایند‪:‬‬ ‫‪ -1‬در عرصه بی ن‌المللی با اسالم‌ه راس��ی رادیکال و‬ ‫معرفی ای ران به‌عنوان پایگاه اصلی فکری و عملیاتی آن‪.‬‬ ‫‪ -2‬در عرص��ه منطق��ه‌ای ب��ا ایرا ن‌هراس��ی و‬ ‫برجسته‌س��ازی آن در قالب تالش ای ران ب رای رس��یدن به‬ ‫قدرت هس��ته‌ای و تاری��خ قدرت‌یابی ای��ران در منطقه در‬ ‫بستر تبارشناس��ی تاریخ منطقه‌ای ای ران در چارچوب یک‬ ‫امپ راتوری منطقه‌ای‪.‬‬ ‫‪ -3‬در عرصه داخل��ی با حکومت‌گری��زی و در قالب‬ ‫رودررویی نخبگان حکومت��ی‪ ،‬واگرایی و رودررویی رهب ران‬ ‫انقالبی‪ ،‬فشارهای اقتصادی و متاس��فانه استفاده از برخي‬ ‫شكاف‌ها در مدیریت جامعه ملی در سطوح گوناگون حیات‬ ‫اجتماعی و‪...‬‬ ‫در این گستره بود که زمینه‌های پیاده‌سازی «جنگ‬ ‫نامتعادل» و رهبری آن توسط باراک اوباما فراهم شد‪ .‬ارکان‬ ‫پنج‌گانه این جنگ را در جایی دیگر باز‌گشوده‌ام اما سه رکن‬ ‫اساسی این جنگ عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬کنش رسانه‌ای‪:‬‬ ‫‪ -2‬جنگ روانی‪:‬‬ ‫‪ -3‬جنگ نظامی‪:‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫کنش رسانه‌ای زمینه‌پرور و زمینه‌ساز آغاز جنگ روانی‬ ‫است‪ .‬در این منزلگه تالش م ی‌شود که دستگاه تصمیم‌ساز‬ ‫در کش��ور هدف دچار اختالل در سیاس��ت‌گذاری هدفمند‬ ‫شده و بدین ترتیب زمینه‌ها و ش��رایط مناسب ب رای ایجاد‬ ‫ائتالف و همبستگی علیه بازیگر رقیب در سطوح گوناگون‬ ‫فراهم آید‪.‬‬ ‫در این بیان به‌‌واقع جنگ روانی ادامه‌دهنده عملیات‬ ‫رسانه‌ای به هدف ایجاد واکنش منفی علیه تصویر مجازی‬ ‫به دست آمده از کنشگر رقیب در کنش رسانه‌ای است‪.‬‬ ‫نمودار الگوی جنگ نامتعادل‬ ‫در چنی��ن الگوی��ی رقیب کنش��گر ‪ A‬با سیاس��ت‬ ‫آس��ی ب‌پذیری مجازی ب��رای خود‪ ،‬قدرتش را آس��ی ب‌پذیر‬ ‫نش��ان داده و قدرت‌های همس��و با خود را به همراهی در‬ ‫جهت برخورد با قدرت بزرگ شده ‪ B‬فرا م ی‌خواند؛ در ضمن‬ ‫رقیب را در بافت انح��راف اطالعاتی و اش��تباه در ارزیابی‬ ‫دقیق قرار م ی‌دهد‪ .‬از سوی دیگر با بزرگنمایی قدرت رقیب‬ ‫در چارچوب «ق��درت مجازی»‪ ،‬از طریق کنش رس��انه‌ای‬ ‫همگرایی در می��ان اردوگاه خودی را افزای��ش و زمینه‌پرور‬ ‫اجماع بین نیروهای دور و نزدیک با دیدگاه‌های خود و نگران‬ ‫از قدرت‌یابی قدرت کشور هدف م ی‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن گس��تره‪ ،‬آمری��کا ب��ا کن��ش رس��انه‌ای و‬ ‫سوء‌بهره‌برداری از ش��عارهای تند انقالبی بعضی از عناصر‬ ‫و ع��دم همگرایی میان نخب��گان انقالب��ی و حکومتی و‬ ‫واگرای ی‌های ناش��ی از رودرروی ی‌های پس از ‪ 22‬خرداد‪ ،‬در‬ ‫داخل به واگرای��ی از درون روی آورد و همگرایی از برون را‬ ‫علیه ای ران در دو سطح منطقه‌ای و بی ن‌المللی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫آمریکای ی‌ها با سخنرانی اوباما مبن ی‌بر امکان استفاده‬ ‫از بمب‌های اتمی‌محدود ش��ده علیه ای ران و کره‌ش��مالی‬ ‫ورود به س��طح دوم از ارکان جنگ نامتع��ادل را کلید زدند‬ ‫و با تش��دید رودرروی ی‌های جناح��ی در انتخابات مجلس‬ ‫شورای اس�لامی و در صورت عدم مدیریت ملی انتخابات‬ ‫آینده ریاس��ت‌جمهوری و امکان تزاید شکاف‌های موجود‬ ‫در آن؛ ام��کان دارد در فض��ای آینده حرک��ت‪ ،‬کلید زدن به‬ ‫تحرک روانی جدی��دی را علیه ای ران به آزمای��ش گذارند و‬ ‫با ارائه «پیش��نهاد بزرگ»ی به ای ران و رد یا قبول احتمالی‬ ‫آن از سوی ای ران این کش��ور را در بافت موقعیتی «کیش و‬ ‫مات» قرار دهند و به موازات آن با عبور ناوهای آمریکایی‪،‬‬ ‫انگلیسی و فرانسوی در پ ی‌فروش حجم باالیی از تسلیحات‬ ‫بين الملل‬ ‫در این س��طح کنش��گر برتر بر آن اس��ت ک��ه با در‬ ‫دیدداش��ت جایگاه رقیب در اف��کار عمومی در دوس��طح‬ ‫نخبگان و توده‌ها با استفاده از رسانه‌های جمعی و مدیریت‬ ‫آنها‪ ،‬بازیگر هدف را در مرکز فعالی ت‌های رسانه‌ای قرارداده‬ ‫و از این مسیر‪ ،‬تصویری مجازی مناسب و متناسب با اهداف‬ ‫خود از بازیگر رقی ب‌ ترسیم نماید‪.‬‬ ‫زمانی که تعارض بین دو بازیگر در سطح واقعی بودن‬ ‫خود و مجازی بودن رقیب صورت م ی‌پذیرد؛ در حقیقت اقدام‬ ‫نظامی علیه واقعیت وجودی کنشگر رقیب و حقیقت قدرت‬ ‫کنشگر حمله کننده صورت م ی‌پذیرد‪ .‬در چنین وضعیتی‬ ‫کنشگر عمل کننده با قدرت حقیقی خود به قدرت مجازی و‬ ‫بزرگنمایی شده رقیب در قالب ائتالف در الیه‌های گوناگون‬ ‫برخورد م ی‌کند‪ .‬نتیجه آنک��ه تالش م ی‌کند با مدت زمانی‬ ‫کمتر و هزینه‌ای به مراتب کمتر از زمان واقعی آن با تلفاتی‬ ‫پایی ن‌تر به اهداف نظامی خویش نائل آید‪.‬‬ ‫تهاجمی‌به خاورمیانه برآم��ده و هدف اصلی خود در ایجاد‬ ‫فضای مناسب برای دستیابی به تس��لط بر «نوهارتلند»‪،‬‬ ‫یعنی ف�لات ای��ران و خلی ج‌ف��ارس را به‌عن��وان «اولویت‬ ‫استراتژیک» خود و زمینه‌س��ازی ب رای رسیدن به «اولویت‬ ‫استراتژیک» خود یعنی کنترل بیشتر آسیا و تسلط احتمالی‬ ‫کامل بر آن را فراهم س��ازند‪ .‬آمری��کا در دوره دوم اوباما به‬ ‫خروج هدفمند از مناطق بحرانی چون افغانس��تان و تالش‬ ‫جدی‌تر برای دس��تیابی به اجم��اع بیش��تر جهانی علیه‬ ‫کشورهای جدید هدف‪ ،‬روی م ی‌آورد‪.‬‬ ‫آمریکا و متحدانش در پی آن ب ر‌م ی‌آیند که با استفاده‬ ‫از قوانین جوجیتس��و رقیب را به تحرک وادارند و از نیروی‬ ‫انباشته وی در ب رابر خود به نفع خویش در پرتاب آن استفاده‬ ‫کنند‪ .‬در امتداد همین معناست که با ایجاد فشار بیشتر بر‬ ‫کمر مقاومت در سوریه وارد عمل خواهند شد‪ .‬اینجاست که‬ ‫زدن یک جرقه از سوی اسرائیل ی‌ها به این محیط عملیاتی‪،‬‬ ‫امکان انفجاری مهیب دور از انتظار نخواهد بود‪.‬‬ ‫در حالی که در کنار جوجیتس��و‪ ،‬بر آن خواهند ش��د‬ ‫تا با فضاسازی مناس��ب‪ ،‬زمینه‌های بازی «اتل‪ ،‬متل» را با‬ ‫ای ران فراهم س��ازند تا در حوزه چانه‌زن ی‌ه��ای دیپلماتیک‬ ‫احتمالی؛ پا‌ورچی ن‌های جدیدی را در بحران سیاسی میان‬ ‫خود و ای ران مدیریت نمایند‪ .‬در این حالت است که اگر ای ران‬ ‫وارد چانه‌زنی جدی با آمریکا ش��ود‪ ،‬زمینه‌های ایدئولوژیک‬ ‫و قدرت نرم حاصل از آنچه مبارزه با امپریالیسم جهانی به‬ ‫رهبری آمریکاس��ت را از دس��ت خواهد داد و اگر پیشنهاد‬ ‫معامل��ه بزرگ آمری��کا را نپذی��رد‪ ،‬زمینه اجم��اع جهانی و‬ ‫منطقه‌ای بیشتر علیه ای ران را فراهم خواهد آورد‪.‬‬ ‫اینجاست که تدبیر دیگری باید اندیشد‪ .‬اوبامای دور‬ ‫دوم بس��ی خطرناک‌تر از دوره اول اس��ت‪ .‬او با‌تجربه‌تر و‬ ‫در عین حال‪ ،‬مطمئن‌تر عمل خواهد ک��رد‪ .‬آینده با وجود‬ ‫س��یگنال‌های موجود و پیش��ران‌هایی که قابل مشاهده‬ ‫است‪ ،‬آبس��تن رویداد‌های مهم ی‌اس��ت‪ .‬به هر حال اسرار‬ ‫ازل را نه من دانم و نه تو‪ .‬اما‪ ،‬باالترین سر یا راز الهی «خرد‬ ‫انسانی» است که به‌عنوان واالترین خلقت الهی شایسته‬ ‫عقاب و پاداش شده است‪ .‬مراقب باشیم که بخردانه عمل‬ ‫کنیم و فراموش نکنیم که سیاس��ت‪ ،‬عرصه سختی است‬ ‫ک��ه توانمندی‌های بس��یار باالیی طلب م ی‌کن��د و به یاد‬ ‫بسپاریم که‪:‬‬ ‫کار هرکس نیس��ت خرمن کوفتن‪ /‬گاو‌نر م ی‌خواهد‬ ‫و مرد کهن ‪g‬‬ ‫الگوی جنگ نامتعادل‬ ‫‪ A‬برآورد است راتژیک اولیه از کشور مهاجم‬ ‫‪ B‬برآورد است راتژیک اولیه از کشور هدف‬ ‫‪ B‬برآورد است راتژیک مجازی از کشور هدف‬ ‫‪ C‬فضای جنگ روانی‬ ‫‪ D‬فضای جنگ نظامی‬ ‫کنش رسانه‌ای ‪ A‬ضد ‪B = E‬‬ ‫‪37‬‬
‫امیرعلی ابوالفتح در‌گفت‪‎‬و‪‎‬گو با مثلث؛‬ ‫ش�اهد تغییراتی در سیاس�ت‌های دولت آمریکا‬ ‫خواهیم بود؟‬ ‫تداوم به‌جاي تغيير‬ ‫‪3‬‬ ‫باراک اوباما در کاخ س�فید ماندگار شد و چهار س�ال دیگر س�کان رهبری ایاالت متحده را بر عهده گرفت‪ ،‬اما‬ ‫اکنون که اوباما برای دومین بار به این سمت انتخاب شده و ب ه‌عنوان چهل و پنجمین رئی س‌جمهوری ایاالت‌متحده‬ ‫شناخته ش�ده اس�ت‪ ،‬این س�وال پیش م ی‌آید که آیا وی طی این چهار سال همان سیاس�ت‌های پیشین را تداوم‬ ‫خواهد بخش�ید یا در قبال تحوالت داخلی و خارجی‪ ،‬رویکرد دیگری اتخاذ خواهد کرد‪ .‬در همین رابطه گفت‪‎‬و‪‎‬گویی‬ ‫با امیرعلی ابوالفتح‪ ،‬کارشناس مسائل آمریکا‪ ،‬انجام دادیم‪ .‬وی م ی‪‎‬گوید از آنجایی که در آمریکا دولت و قوه مقننه‬ ‫تغییر چندانی نکرده‪‎‬اند‪ ،‬نم ی‪‎‬توان انتظار داشت که در سیاس�ت‪‎‬های آتی دولت اوباما نیز تفاوت‪‎‬های خاصی ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬اما در رابطه با مساله هس�ته‪‎‬ای ایران‪ ،‬وی بر این باور اس�ت كه اوباما به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات‬ ‫چون نم ی‪‎‬خواست دچار مشکلی در عرصه سیاست خارج ی‪‎‬اش ش�ود‪ ،‬سعی کرد از حساسیت این مساله بکاهد و‬ ‫آن را از اولویت خارج کند‪ .‬اگر این تحلیل پذیرفته ش�ود م ی‪‎‬توان انتظار داش�ت که با پایان یافتن فصل انتخابات و‬ ‫اطمینان رئی س‪‎‬جمهوری آمریکا از اینکه در دور بعدی انتخابات حضور ندارد‪ ،‬شاهد یک سری موضع‌گیری‏های تند‬ ‫از جانب آمریکای ی‌ها علیه ایران باشیم‪.‬‬ ‫در ابت�دا کم�ی پیرامون دالی�ل پی�روزی مجدد‬ ‫«باراک‌اوباما» کاندیدای حزب دموکرات و شکست‬ ‫«می ت‌رامنی»‪ ،‬نام�زد جمهوریخواه�ان توضیح‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫بين الملل‬ ‫‪ l‬پیروزی ب��اراک اوباما در ای��ن انتخابات در وهله‬ ‫نخس��ت بازم ی‌گردد به مجموعه‌ای که حزب دموکرات و‬ ‫نامزدش را در بر م ی‌گیرد‪ .‬یعنی بخشی از این مساله متوجه‬ ‫نامزد پیروز است و بخشی از آن متوجه نامزد شکس ت‌خورده‪.‬‬ ‫منطق و تجربه سیاسی نش��ان م ی‪‎‬دهد قاعدتا در شرایطی‬ ‫که رکود اقتص��ادی همچنان ادامه دارد و ن��رخ بیکاری نیز‬ ‫باالست‪ ،‬رئی س‌جمهور س��اکن کاخ سفید شکست بخورد‪.‬‬ ‫اما ش��خصیت سیاس��ی اوباما و ط��رح موضوعاتی نظیر‬ ‫بیمه درمانی و کمک به فق را و افراد آس��ی ب‪‎‬پذیر در جامعه‬ ‫باعث شد توجهات به نامزد حزب دموکرات همچنان ادامه‬ ‫پیدا کند‪ .‬ضم��ن اینکه ارتباطی که اوباما‪ ،‬تیم و س��تادش‬ ‫با جوانان در ش��بکه‪‎‬های اجتماعی برق��رار کردند‪ ،‬از جمله‬ ‫مواردی بود که کمک ک��رد وی آرای خود را تقریبا در اغلب‬ ‫ایالت‌ها حفظ کند‪ .‬البته بخش��ی از پیروزی ب��اراک اوباما‬ ‫نیز به ش��خص می ت‌رامنی باز‌م ی‌گردد؛ رامنی‪ ،‬ش��خصی‬ ‫نبود که بتواند اجماعی را در جناح راس��ت ایجاد کند‪ .‬شاهد‬ ‫بودیم که رقابت‌های ش��دیدی ط��ی انتخابات درون‌حزبی‬ ‫جمهوریخواهان شکل گرفته بود و این مساله نشان م ی‌داد‬ ‫که میت رامنی‪ ،‬نامزد اکثریت قریب به اتفاق جناح راس��ت‬ ‫به‌خصوص طرفداران ت ی‌پارتی نیس��ت‪ .‬در حقیقت رامنی‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫ب رای نامزدی ح��زب جمهوری‪‎‬خواه بیش از ح��د لیب رال به‬ ‫نظر م ی‪‎‬رسید آن‌هم در حالی که ش��رایط سیاسی آمریکا‬ ‫به‌ش��دت چندقطبی ش��ده بود‪ .‬همین مس��ائل باعث شد‬ ‫نارضایت ی‌هایی نس��بت به رامنی ایجاد ش��ود‪ .‬البته رامنی‬ ‫در هفته‌های آخر بسیار تالش کرد که مواضع خودش را به‬ ‫جناح راست نزدیک‌تر کند؛ مساله‪‎‬ای که گرچه م ی‌توانست‬ ‫موجب موفقیت وی شود‪ ،‬اما نشان‌دهنده تزلزل در مواضع‬ ‫او نیز ب��ود‪ .‬رامنی طی مب��ارزات انتخابات��ی به‌طور مداوم‬ ‫دیدگاه‌هایش را تغییر داد و همین مساله در هفته آخر بسیار‬ ‫مورد توجه و تاکید حزب دموکرات و نام��زد آن قرار گرفت‪.‬‬ ‫اوباما و «جو بایدن» معاون وی‪ ،‬بارها به این موضوع اشاره‬ ‫کردند که رامنی در دیدگاه‌هایش ثابت‌قدم نیست‪.‬‬ ‫همچنین نامزد جمهوریخواهان بیش از اندازه ثروتمند‬ ‫است و اگر رئی س‌جمهور م ی‌شد‪ ،‬ثروتمندترین رئی س‌جمهور‬ ‫تاریخ آمریکا لقب م ی‌گرفت‪ .‬گرچه در جامعه آمریکا ثروتمند‬ ‫بودن یک ارزش است‪ ،‬اما مردم عادی خیلی عالقه ندارند که‬ ‫یک فرد ثروتمند به‌عنوان رئی س‌جمهورشان شناخته شود‪.‬‬ ‫مردم ایاالت‌متحده بیش��تر‌ ترجی ح‌شان بر این است افرادی‬ ‫که از طبقه پایین توانسته‌اند به باال راه پیدا کنند در چنین‬ ‫سمت‌هایی قرار بگیرند‪ .‬این مس��ائل باعث شد که اوباما‬ ‫با وجود رک��ود اقتصادی حاکم بر جامع��ه آمریکا مجددا در‬ ‫انتخابات پیروز شود‪.‬‬ ‫آیا ب ه‌دنبال انتخاب مجدد ب�اراک اوباما ب ه‌عنوان‬ ‫چه�ل و پنجمین رئی س‌جمهور ای�االت متحده‪،‬‬ ‫‪ l‬باید توجه داش��ت در آمریکا دولت تغییر چندانی‬ ‫نکرده و قوه مقننه نیز تغییری را شاهد نبوده است؛ به همین‬ ‫خاطر در رابطه با بحران‪‎‬های داخلی و خارجی دولت آمریکا‬ ‫نیز تغییر چندانی را ش��اهد نخواهیم بود‪ .‬درواقع سیاست‬ ‫خارج��ی ایاالت‌متحده آمریکا متأث��ر از انتخابات یا ترکیب‬ ‫حزبی در این کشور تغییر چندانی نم ی‌کند‪ .‬در واقع اصول‬ ‫سیاست خارجی این کش��ور بر مبنای منافع ملی و امنیت‬ ‫ی است که ب رای خودشان تعریف کرده‌اند‪ .‬بناب راین تفاوت‬ ‫مل ‌‬ ‫کالنی در راهکارهایی ک��ه جمهوریخواهان یا دموکرات‌ها‬ ‫ارائه م ی‌کنند دیده نم ی‌ش��ود و شاید تنها در مسیر رسیدن‬ ‫به آن اهداف یک‌سری تغیی رات تاکتیکی را ه ر‌کدام از این‬ ‫دو حزب بخواهند دنبال کنن��د‪ .‬بناب راین یک جابه‌جایی در‬ ‫کاخ سفید تاثیر چشمگیری به‌خصوص پی رامون موضوعات‬ ‫حس��اس بی ن‌المللی ب رای آمریکا ایج��اد نم ی‌کند‪ .‬اما اگر‬ ‫بخواهیم ب ر‌اس��اس شعارهای مطرح‌ش��ده توسط دو حزب‬ ‫اصلی آمریکا قضاوت داش��ته باش��یم باید گف��ت در مورد‬ ‫دموکرات‌ها قضاوت راحت‌تر است چرا‪‎‬که این حزب نزدیک‬ ‫به چهار‌ سال است که حکومت را در اختیار دارد و سیاست‬ ‫خارجی توس��ط رئی س‪‎‬جمهور اجرا م ی‌ش��ود؛ هرچند نقش‬ ‫کنگره نیز در تدوین سیاست خارجی غیرقابل انکار است‪ .‬در‬ ‫واقع همان مسائلی که پیش از این در دولت باراک اوباما‪ ،‬در‬ ‫رابطه با درگیری‪‎‬های داخلی و خارجی وجود داشت‪ ،‬همچنان‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬نحوه تعامل باراک اوباما با چین از جمله‬ ‫اصل ی‪‎‬ترین مسائلی است که در دولت باراک اوباما پیگیری‬ ‫خواهد شد چرا‌که چین عالوه بر اینکه در عرصه اقتصادی‬ ‫یک شریک استراتژیک ب رای ایاالت‌متحده است‪ ،‬یک تهدید‬ ‫فزاینده در عرصه سیاس��ی‪-‬امنیتی نیز برای آمریکاست؛‬ ‫به‌گونه‌ای که م ی‪‎‬تواند تهدیداتی را متوجه منافع ملی آمریکا‬ ‫به ویژه در منطقه شرق آسیا کند‪.‬‬ ‫ب�ا انتخاب مج�دد «والدیمیر پوتین» به س�مت‬ ‫ریاس�ت‌جمهوری روس�یه‪ ،‬به ج�ای «دیميتری‬ ‫مدودف» شاهد سرد شدن روابط روسیه با ایاالت‬ ‫متحده بودیم؛ آیا این سردی روابط همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫‪ l‬بدون‌شک در ارتباط با روسیه و آمریکا مناسبات‬ ‫نه‌چندان گرم همچنان ادامه خواهد داشت و م ی‪‎‬توان انتظار‬ ‫داشت طی چهار سال آینده روس‌ها به سمت تقویت بنیه‬ ‫اقتصادی و نظامی خودش��ان حرکت کنند‪ .‬در این صورت‬ ‫همزمان با این اتفاق‪ ،‬س��هم‌خواهی آنها از نظام بی ن‌الملل‬ ‫نیز افزایش خواهد یافت و به هر حال این مساله م ی‪‎‬تواند‬ ‫تنش‌ها و اصطکاک‪‎‬های بیشتری را میان آمریکا و روسیه‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫رویکرد دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران‬ ‫به چه صورت خواه�د بود؟ آیا ممکن اس�ت وی‬ ‫نحوه تعاملش را تغییر دهد؟‬ ‫‪ l‬در عرصه منطقه خاورمیان��ه چگونگی تعامل و‬ ‫برخورد با ای ران هسته‌ای جزو اولویت‌های هسته‌ای دولت‬ ‫دوم ب��اراک اوباما خواهد ب��ود‪ .‬یک تحلی��ل در این رابطه‬ ‫این م ی‪‎‬تواند باش��د که دولت آمریکا اخی را ب��ه دلیل نیاز به‬ ‫حفظ آرامش‪ ،‬بحث هس��ته‪‎‬ای ای ران را از اولویت خارج کرد‬ ‫و حساس��ی ت‪‎‬ها را نیز به این مساله کمتر کرد‪ .‬زی را به دلیل‬ ‫نزدیک ش��دن به زمان انتخابات اوباما نم ی‪‎‬خواس��ت دچار‬ ‫مش��کلی در عرصه سیاس��ت خارج ی‪‎‬اش ش��ود‪ .‬اگر این‬ ‫تحلیل پذیرفته ش��ود م ی‪‎‬توان انتظار داش��ت که با پایان‬ ‫یافتن فصل انتخابات و اطمین��ان رئی س‪‎‬جمهوری آمریکا‬ ‫از اینکه در دور بعدی انتخابات حضور ندارد‪ ،‬شاهد یکسری‬ ‫موضع‌گیری‏ه��ای تند از جان��ب آمریکای ی‌ه��ا علیه ای ران‬ ‫باشیم‪ .‬چراکه به هر حال طی ماه‌های گذشته به کرات در‬ ‫رسانه‪‎‬ها عنوان شد که اسرائیل نسبت به مواضع آمریکا در‬ ‫‪38‬‬
‫قبال برنامه هسته‪‎‬ای ای ران ناخرسند است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫آمریکای ی‪‎‬ها برای جلب رضایت رژیم‌صهیونیستی هم که‬ ‫شده شاید مواضع تندتری را در قبال ای ران دنبال کنند‪.‬‬ ‫آیا افغانس�تان و خروج نیروه�ای خارجی از این‬ ‫کشور‪ ،‬در دولت جدید ایاالت‌متحده نیز همچنان‬ ‫به مثابه دغدغ�ه‌ای برای رئی س‌جمه�ور خواهد‬ ‫بود یا حساسی ت‌ها نسبت به این موضوع کمتر‬ ‫شده است؟‬ ‫‪ l‬خروج نیروهای خارجی از افغانستان در تابستان‬ ‫‪ 2014‬یعنی یک س��ال و نیم دیگر‪ ،‬همچنان دغدغه بزرگی‬ ‫ب رای دولت آمریکا خواهد بود‪ .‬دغدغه از آن جهت که آیا در‬ ‫دوران پس از خروج نیروهای خارجی‪ ،‬دولت افغانستان‪ ،‬توان‬ ‫ایستادن روی پای خود را دارد یا اینکه طالبان یک بار دیگر‬ ‫ب ر‌افغانستان مسلط خواهند ش��د‪ .‬در این صورت هر آنچه‬ ‫آمریکای ی‌ها طی یک دهه گذش��ته به لحاظ جانی و مالی‬ ‫پرداخت کرده‌اند‪ ،‬از دست خواهد رفت و م ی‌تواند آسی ب‌های‬ ‫اساس��ی امنیتی به منافع آمریکا وارد کند؛ آسی ب‌هایی که‬ ‫متوجه دولت مستقر در کاخ‌سفید یعنی دولت باراک اوباما‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مساله بحرانی دیگر در خاورمیانه مساله سوریه‬ ‫اس�ت؛ مواضع دولت جدی�د اوبام�ا در قبال این‬ ‫مساله چگونه خواهد بود؟‬ ‫‪ l‬فصل انتخابات آمریکا که بگذرد خیلی از مسائل‬ ‫در این کش��ور تغییر خواهد کرد‪ ،‬حال چه در داخل آمریکا‬ ‫و چه در خارج آمریکا‪ .‬حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم‬ ‫که نتانیاهو طرفدار پیروزی رامنی بوده که من به شخصه‬ ‫خیلی معتقد به این تحلیل نیستم‪ ،‬اما به‌ه ر‌حال دولت‌ها‪،‬‬ ‫همکاری‪‎‬شان را با حکومت‪‎‬های مستقر دنبال م ی‪‎‬کنند‪ .‬باید‬ ‫توجه داشت که روابط میان آمریکا و اس��رائیل یک روابط‬ ‫استراتژیک اس��ت و فارغ از مس��ائل حزبی و جناحی عمل‬ ‫م ی‌کند‪ .‬حتی اگ��ر دلخوری‪‎‬هایی هم میان نخس��ت‌وزیر‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی و باراک اوباما وجود داشته باشد‪ .‬به هر‬ ‫حال دولت اسرائیل باید با دولت آمریکا همکاری کند و بعید‬ ‫به نظر م ی‌رسد که فضای سیاس��ی زمان انتخابات بتواند‬ ‫بر روابط طرفین تاثیرگذار باش��د‪ .‬ضمن اینکه به هر حال‬ ‫انتخابات اسرائیل نیز در پیش است و مشخص نیست که‬ ‫در آینده همچنان دولت نتانیاهو در اسرائیل سر کار باشد‪.‬‬ ‫شاید تغیی رات احتمالی که در اسرائیل پیش بیاید این فضا‬ ‫را نیز تغییر دهد‪ .‬همچنین همکاری‪‎‬های امنیتی‪-‬نظامی‬ ‫اوباما با اس��رائیل به‌گونه‌ای بوده که حت��ی در زمان جورج‬ ‫بوش جمهوریخواه نیز تجربه نش��ده اس��ت‪ .‬در واقع حتی‬ ‫در زمان بوش نیز ش��اهد بودیم که برخی از خواس��ته‪‎‬های‬ ‫رژیم‌صهیونیستی محقق نم ی‪‎‬ش��د‪ ،‬اما دولت اوباما خیلی‬ ‫بیشتر تالش م ی‏کرد که این خواسته‪‎‬ها را محقق کند‪g .‬‬ ‫بين الملل‬ ‫باتوجه به اینکه اخیرا روابط باراک اوباما و بنیامین‬ ‫نتانیاه�و‪ ،‬نخس�ت‌وزیر رژی م‌صهیونیس�تی رو‬ ‫به تیرگی نهاده ب�ود و حتی نتانیاه�و در اقدامی‬ ‫‌سنت‌شکنانه از کاندیدای جمهوریخواه حمایت‬ ‫کرد‪ ،‬به نظر شما روابط این دو دولت به چه سمت‬ ‫پیش خواهد رفت؟‬ ‫ديپلماسي بديل تحريم‬ ‫انتخاب اوباما و تاثير آن بر روابط ايران و آمريكا‬ ‫صادق زیباکالم‪/‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫مهمترین نکته‌ای که پی��روزی اوباما برای ما ایرانیان‬ ‫در‌بر دارد نحوه تعامل و تاثیر این پیروزی بر آینده روابط میان‬ ‫ایران و آمریکاست‪ .‬بسیاری می‌پرسند که آیا پیروزی مجدد‬ ‫اوباما و راهیابی او به کاخ سفید باعث بهتر شدن روابط میان‬ ‫ایران و آمریکا خواهد شد یا آنکه بر‌عکس دشمنی میان دو‬ ‫کشور از این هم بیشتر خواهد شد؟ به راستی آيا اوبامای دور‬ ‫دوم با اوبامای دور اول تفاوتی برای ایران نخواهد داش��ت؟‬ ‫بگذارید با یک نکته مثبت مساله را شروع کنیم؛ اینکه میت‬ ‫رامنی انتخاب نش��د راهیابی او به کاخ سفید قطعا وضعیت‬ ‫میان ای��ران و آمریکا را از این هم که هس��ت بدتر می‌کرد‪.‬‬ ‫او در تمام دوران مبارزات انتخاباتی‌اش عمده‌ترین انتقادی‬ ‫که به اوباما وارد می‌کرد‪ ،‬در قبال ایران بود‪ .‬او معتقد بود که‬ ‫اوباما با ایران جدی نبوده اس��ت‪ ،‬با ایران مماشات می‌کند و‬ ‫خطر ایران هسته‌ای را دستکم گرفته است؛ اوباما هم البته‬ ‫پاسخ می‌داد که این‌گونه نیست و او به هیچ‌وجه خطر ایران‬ ‫هسته‌ای را دستکم نگرفته‪ ،‬اما معتقد است که راه رویارویی‬ ‫با ایران‪ ،‬برخورد مسلحانه و راه‌حل نظامی نیست چراکه این‬ ‫گزینه باعث پیش افتادن و ق��درت یافتن جریانات تندرو در‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫راه‌حل او برای جلوگیری از هس��ته‌ای ش��دن ایران‪،‬‬ ‫تحریم‌های بیش��تر بود‪ .‬او معتقد بود که تحریم‌ها توانسته‬ ‫مشکالت بسیاری برای ایران ایجاد نماید و در صورت ادامه‬ ‫تحریم‌ها وضعیت ایران بدتر نیز خواهد ش��د‪ .‬بنابراین او به‬ ‫همان سیاس��ت تحریم‌ها ادامه خواهد داد با این تفاوت که‬ ‫تحریم‌ها و فش��ارهای اقتصادی و تجاری علیه ایران را در‬ ‫دور دوم حضورش در کاخ سفید بیشتر خواهد کرد‪ .‬احتمال‬ ‫اینکه اوباما در چهار سال بعدی تسلیم فشار اسرائیل و البی‬ ‫قدرتمند یهودی‌ها در آمریکا ش��ود خیلی اندک اس��ت و او‬ ‫همچنان در مسیر تحریم‌های بیشتر حرکت خواهد کرد‪.‬او‬ ‫احتماال تالش خواهد کرد تا صادرات نفت ایران از این میزان‬ ‫هم کمتر شود‪ .‬عراق به سرعت دارد به تولیدکننده جایگزین‬ ‫ایران در اوپ��ک تبدیل می‌ش��ود و قریب به ی��ک میلیون‬ ‫بش��که‌ای را که ایران امروز صادر می‌کند عراق و عربستان‬ ‫به راحتی می‌توانند جبران نمایند‪ .‬بنابراین این اقدام اوباما در‬ ‫جهت کاهش بیشتر صادرات نفت ایران خواهد بود‪ .‬در عین‬ ‫حال جلوی نق��ل و انتقال‌های مالی را هم بیش از گذش��ته‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬می‌ماند رویکرد ته��ران در قبال اوبامای دور‬ ‫دوم؛ ما چه سیاس��ت و تدبیری ظرف چهار سال بعدی باید‬ ‫داشته باشیم؟ یک رویکرد این است که به دشمنی با آمریکا‬ ‫و به اهتزاز درآوردن پرچم آمریکاستیزی همچون ‪ 33‬سال‬ ‫گذشته ادامه دهیم‪.‬‬ ‫منتها این س��وال مطرح اس��ت ک��ه آی��ا منافع ملی‬ ‫میهن‌مان نباید برای ما م�لاک و میزان باش��د؟ آیا منافع‬ ‫ملی ای��ران اس�لامی اقتضا می‌کن��د که م��ا همچنان به‬ ‫دش��منی با آمریکا ادامه دهیم؟ به نظر می‌رس��د که تنش‬ ‫و دش��منی ب��ا ایاالت متح��ده‪ ،‬ب��ه تدریج دارد دس��ت‌کم‬ ‫میان برخ��ی اصولگرای��ان با معی��ار و م�لاک منافع ملی‬ ‫سنجیده می‌شود‪.‬‬ ‫اگر این روند که اخیرا شکل گرفته در آینده تداوم یابد‬ ‫و شمار بیش��تری از اصولگرایان حاکم‪ ،‬دش��منی با آمریکا‬ ‫را در کنار هزینه مالی که این دش��منی ب��ر منافع ملی‌مان‬ ‫وارد می‌کند‪ ،‬قرار دهند‪ ،‬این احتم��ال می‌رود که تعداد آنان‬ ‫که خواهان تداوم دش��منی با آمریکا هس��تند رو به کاهش‬ ‫رود‪ .‬البته برخي گروه‌ها مخالف��ت و مقابله خواهند کرد‪ ،‬اما‬ ‫باید به آنها یادآوری کرد ک��ه در برابر ده‌ها م��ورد از منافع‬ ‫ملی‪‎‬مان که ظرف ‪ 33‬س��ال گذش��ته به دس��ت آورده‌ایم‪،‬‬ ‫دارند این ش��رایط را ایجاد می‌کنند و این مس��اله به نفع ما‬ ‫نخواهد بود‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪ l‬پی رامون تحوالت س��وریه و آینده سوریه به نظر‬ ‫م ی‌رس��د آمریکای ی‌ها ب��ه موفقی ت‌هایی که مدنظرش��ان‬ ‫بوده‪ ،‬دست پیدا نکرده‌اند و انتظاراتش��ان در این رابطه که‬ ‫نظام سیاسی «بشار اسد» برکنار شود‪ ،‬محقق نشده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه خطر رش��د افراط‌گرای��ی و فعالیت گروه‌های‬ ‫خشن تروریستی در میان مخالفان نظام بشار اسد به شکل‬ ‫جدی مطرح شده و نوعی تناقض ایجاد کرده است‪ .‬درواقع‬ ‫از یک طرف حمایت از گروه‪‎‬های ضد‪‎‬اس��د و از طرف دیگر‬ ‫فعالیت گروه‪‎‬های افراط��ی در بین این گروه‏‪‎‬ها باعث ایجاد‬ ‫این تناقض شده است‪ .‬این مساله اگر نگوییم بن‌بست اما‬ ‫آمریکا را با یک مشکل عمده و اصلی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫‪39‬‬
‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ایالت‬ ‫تعداد الکترال‬ ‫اوباما‬ ‫رامنی‬ ‫‪1‬‬ ‫کالیفرنیا‬ ‫‪55‬‬ ‫‪58‬درصد‬ ‫‪39‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫کانتیکت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪91‬درصد‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪3‬‬ ‫کلمبیا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪59‬درصد‬ ‫‪7‬درصد‬ ‫‪4‬‬ ‫دالویر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪71‬درصد‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫هاوایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57‬درصد‬ ‫‪28‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫ایلینویز‬ ‫‪20‬‬ ‫‪61‬درصد‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪7‬‬ ‫ماساچوست‬ ‫‪11‬‬ ‫‪61‬درصد‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪8‬‬ ‫مریلند‬ ‫‪10‬‬ ‫‪56‬درصد‬ ‫‪37‬درصد‬ ‫‪9‬‬ ‫مین‬ ‫‪4‬‬ ‫‪58‬درصد‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫‪10‬‬ ‫نیوجرسی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪63‬درصد‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪11‬‬ ‫نیویورک‬ ‫‪29‬‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪36‬درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫اورگن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪63‬درصد‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫‪13‬‬ ‫رودآیلند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪67‬درصد‬ ‫‪35‬درصد‬ ‫‪14‬‬ ‫ورمونت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪58‬درصد‬ ‫‪31‬درصد‬ ‫‪15‬‬ ‫واشنگتن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪91‬درصد‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫‪16‬‬ ‫میشیگان‬ ‫‪16‬‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫‪46‬درصد‬ ‫‪17‬‬ ‫مینه‌سوتا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫نیومکزیکو‬ ‫‪5‬‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫‪19‬‬ ‫نوادا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫‪46‬درصد‬ ‫‪20‬‬ ‫پنسیلوانیا‬ ‫‪20‬‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪21‬‬ ‫کلرادو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪51‬درصد‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪22‬‬ ‫فلوریدا‬ ‫‪29‬‬ ‫‪50‬درصد‬ ‫‪49‬درصد‬ ‫‪23‬‬ ‫آیووا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪24‬‬ ‫نیوهمپشایر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪52‬درصد‬ ‫‪47‬درصد‬ ‫‪31‬‬ ‫آالباما‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪61‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫اوهایو‬ ‫‪18‬‬ ‫‪50‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪32‬‬ ‫آرکانزاس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪37‬درصد‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫‪26‬‬ ‫ویرجینیا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪51‬درصد‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪33‬‬ ‫جورجیا‬ ‫‪16‬‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪27‬‬ ‫ویسکانسن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫‪46‬درصد‬ ‫‪34‬‬ ‫آیداهو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪32‬درصد‬ ‫‪66‬درصد‬ ‫‪28‬‬ ‫آریزونا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪43‬درصد‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪35‬‬ ‫ایندیانا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫‪29‬‬ ‫کارولینای شمالی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪48‬درصد‬ ‫‪51‬درصد‬ ‫‪36‬‬ ‫کانزاس‬ ‫‪6‬‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫‪30‬‬ ‫آالسکا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪42‬درصد‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪37‬‬ ‫کنتاکی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪61‬درصد‬
‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪38‬‬ ‫لوئیزیانا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫‪59‬درصد‬ ‫‪45‬‬ ‫کارولینای جنوبی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪39‬‬ ‫میسوری‬ ‫‪10‬‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫‪54‬درصد‬ ‫‪46‬‬ ‫داکوتای جنوبی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫‪58‬درصد‬ ‫‪40‬‬ ‫می‌سی‌سی‌پی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪44‬درصد‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪47‬‬ ‫تنسی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪39‬درصد‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫‪41‬‬ ‫مونتانا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪42‬درصد‬ ‫‪56‬درصد‬ ‫‪48‬‬ ‫تگزاس‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬درصد‬ ‫‪57‬درصد‬ ‫‪42‬‬ ‫داکوتای شمالی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪39‬درصد‬ ‫‪59‬درصد‬ ‫‪49‬‬ ‫یوتا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25‬درصد‬ ‫‪73‬درصد‬ ‫‪43‬‬ ‫نبراسکا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪38‬درصد‬ ‫‪61‬درصد‬ ‫‪50‬‬ ‫ویرجینیای غربی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪36‬درصد‬ ‫‪62‬درصد‬ ‫‪44‬‬ ‫اوکالهاما‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33‬درصد‬ ‫‪67‬درصد‬ ‫‪51‬‬ ‫وایومینگ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪28‬درصد‬ ‫‪69‬درصد‬ ‫‪41‬‬
‫سياست‌‬ ‫داستان يك طرح‬ ‫سوال در برابر سوال‬ ‫اختالف‌نظرها درباره سوال از رئيس‌جمهور وارد فاز جديدي شده است‬ ‫‪1‬‬ ‫سياست‬ ‫مجلس نهم این‌ب��ار با ت�لاش ب رای طرح س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور خبرس��از ش��د‪ .‬این در حالی بود که پیش از‬ ‫این مجلس هش��تم در آخرین روزهای عمر خود نتوانسته‬ ‫بود در س��وال از رئی س‌جمهور موفق عمل کن��د؛ چه آنکه‬ ‫محمود احمدی‌نژاد به سبک و س��یاق منحصر به‌فرد خود‬ ‫و با چاشنی شوخی و خنده به سواالت مجلسیان پاسخ داد‬ ‫تا نمايندگان اين سخن رئي س‌جمهور در س��ال‪ 89‬را به ياد‬ ‫بياورند‪« :‬مجلس دیگر در راس امور نیست»‪.‬‬ ‫اگر در روزهای پایانی س��ال ‪ 90‬موضوعاتی همچون‬ ‫عزل حیدر مصلحی وزی��ر اطالعات‪ ،‬نحوه اج��رای قانون‬ ‫هدفمند کردن یارانه‌ها‪ ،‬نحوه برکناری منوچهر متکی وزیر‬ ‫سابق امور‌خارجه‪ ،‬در راس امور نبودن مجلس‪ ،‬علت انتقاد از‬ ‫برخی مجریان قانون عفاف و حجاب و نظری ‌ه ترویج مکتب‬ ‫ای ران به جای مکتب اسالم از سوی اسفندیار رحیم مشایی‪،‬‬ ‫رئی س‌دفتر رئی س‌جمهور موضوع سوال از احمدی‌نژاد بود‪ ،‬اما‬ ‫این بار ساکنان جدید ساختمان بهارستان نوسانات بازار سکه‬ ‫و ارز را موضوع سوال از رئی س‌جمهور قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫جدال بر سر امضاها‬ ‫تالش‌ها ب رای طرح دومین س��وال از رئی س‌جمهور از‬ ‫زمان آغاز نوسانات شدید در بازار سکه و ارز آغاز شد‪ .‬هنگامی‬ ‫‌که افزایش قیمت ارز در بازار آزاد سبب شد تا قیمت کاالهای‬ ‫اساسی دچار افسار‌‌گسیختگی شدید شود‪ ،‬علی مطهری از‬ ‫نمایندگان شاخص منتقد دولت بار دیگر دست به کار شد تا‬ ‫نمایندگان را ب رای امضای طرح دومین سوال از رئی س‌جمهور‬ ‫متقاعد کند‪.‬‬ ‫اما در این میان راه ب��رای او چندان هم��وار نبود؛ چه‬ ‫آنکه بارها اخباری مبنی بر احتمال منتفی شدن سوال دوم‬ ‫منتشر م ی‌ش��د اما مطهری بار دیگر با رسانه‌ها به گفت‌وگو‬ ‫م ی‌نشست و این اخبار را تکذیب م ی‌کرد‪ .‬این اخبار گاهی تا‬ ‫حدی جدی م ی‌شد که دولت ی‌ها نیز سوال از رئی س‌جمهور‬ ‫را غیرقاب��ل طرح م ی‌دانس��تند‪ .‬لطف‌اهلل فروزن��ده‪ ،‬معاون‬ ‫پارلمانی رئی س‌جمهور ش��اخ ص‌ترین چهره دولتی بود که‬ ‫از منتف ی‌شدن سوال از احمدی‌نژاد سخن گفت‪ .‬او چند روز‬ ‫پیش از اعالم وصول طرح سوال از رئی س‌جمهور با اشاره به‬ ‫انصراف ‪‌40‬نماینده مجلس از این طرح گفت‪« :‬موضوع سوال‬ ‫از رئی س‌جمهور از نظر ما منتفی است‪ ».‬فروزنده در حاشیه‬ ‫جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور اظهار کرد‪ 40« :‬نفر از نمایندگان امضای خود‬ ‫را پس گرفته‌اند ک��ه ما آن را به هیات‌رئیس��ه ارائه کردیم و‬ ‫ب ر‌اس��اس ماده ‪ 212‬آیی ن‌نامه مجلس‪ ،‬س��وال از حد نصاب‬ ‫یک‌چهارم خارج شده و از نظر ما موضوع منتفی است‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬ب ر‌اساس بررس��ی‌های ما‪ ،‬هی چ‌کدام از‬ ‫‪42‬‬ ‫نمایندگانی که امضای خود را پ��س گرفته‌اند‪ ،‬مجددا امضا‬ ‫نکرده‌اند و امیدواریم با تمهیداتی که در مورد آرامش فضای‬ ‫کشور ش��ده‪ ،‬هیات‌‌رئیس��ه مجلس این موضوع را مدیریت‬ ‫کند‪ ».‬معاون پارلمانی رئی س‌جمهور خاطرنش��ان کرد‪« :‬ما‬ ‫طبق جلس��ات مش��ترک میان دولت و مجلس م ی‌توانیم‬ ‫مس��ائل را حل و فصل کنیم و نیازی نیست برخی مسائل‬ ‫به صحن برده ش��ود و بازتاب‌های رسانه‌ای و اجتماعی پیدا‬ ‫کند‪».‬‬ ‫نمایندگان چه م ی‌پرسند؟‬ ‫اما نماین��دگان در دومین س��وال خود چه نوش��تند؟‬ ‫یکش��نبه گذش��ته در حالي كه علي الريجاني سخناني در‬ ‫حماي��ت از رهنمودهاي رهب��ري مبني ب��ر آرامش فضاي‬ ‫عمومي بي��ان ك��رد‪ ،‬به‌ط��ور غيرمنتظره‌اي متن س��وال‬ ‫نمایندگان مجلس نهم از رئی س‌جمهور که ‪ 77‬امضا در زیر‬ ‫آن به چشم م ی‌خورد‪ ،‬به این شرح قرائت شد‪:‬‬ ‫«جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد‪ ،‬رئی س‌جمهور محترم‬ ‫با سالم و تحیت‬ ‫همان‌طور که مستحضر هستید‪ ،‬از اسفند ماه ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تا امروز‪ ،‬خصوصا در ش��هریور‌ماه و نیمه اول مهرماه ‪،۱۳۹۱‬‬ ‫قیمت ارز خارجی نوسان زیادی داشته که باعث کاهش شدید‬ ‫ارزش پول ملی گردیده است‪ ،‬به‌طوری که پس از خودداری‬ ‫یک ماهه بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار‪ ،‬در روز سه‌شنبه‬ ‫‪ ۹۱/۶/۲۱‬دالر هنگام صبح ‪ ۲۲۰۰‬تومان‪ ،‬ظهر ‪ ۲۵۰۰‬تومان‬ ‫و ش��ب ‪ ۲۷۰۰‬تومان قیمت‌گذاری شد و در روز ‪ ۹۱/۷/۱۱‬نیز‬ ‫به نزدیک ‪ ۴۰۰۰‬تومان رسید‪ .‬این امر باعث افزایش شاخص‬ ‫تورم ت��وام با رکود اقتصادی ش��ده و فعاالن اقتص��ادی را از‬ ‫برنامه‌ریزی ب رای کار خود بازداشته است‪ .‬نظر به اینکه وزیر‬ ‫امور اقتص��ادی و دارایی خود را از نظر حقوقی پاس��خگوی‬ ‫مسائل ارزی نم ی‌داند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور‬ ‫در مجلس خودداری ورزیده و به‌طور کلی مسئوالن اقتصادی‬ ‫کشور تلویحا نشانی جنابعالی را به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی‬ ‫م ی‌دهند و از طرفی مطاب��ق قانون پولی و بانکی کش��ور‬ ‫مس��ئول تنظیم و اجرای سیاس��ت‌ها و مقررات مربوط به‬ ‫معامالت ارزی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای ران است و‬ ‫طبق بند (‪ )۵‬ماده (‪ )۱۰‬قانون ب رنامه چهارم توسعه اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی کش��ور ریاس��ت مجمع بانک مرکزی‬ ‫ب ر‌عهده رئی س‌جمهور قرار گرفته و همچنین تمام مصوبات‬ ‫شورای پول و اعتبار‪ ،‬کمیسیون اقتصادی دولت و کار‌گروه‬ ‫ویژه تحریم باید به تایید جنابعالی برس��د‪ ،‬مستدعی است‬ ‫درباره علت تعلل دولت در تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم‬ ‫بازار ارز و رهاس��ازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمایید‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی که موجودی ارز خارجی کشور باید با رعایت‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪43‬‬
‫دقیق اولویت‌ها تخصیص یابد‪ ،‬چرا کارهایی برخالف این‬ ‫تدبیر صورت گرفته است؟ مثال در ش��ش ماه اول سال ‪،۹۱‬‬ ‫مطابق اس��ناد گمرک‪ ،‬تعداد ‪ ۱۵۷۰۰‬خودروی خارجی با ارز‬ ‫مرجع وارد شده یا در اثر سختگیری در تعیین قیمت تضمینی‬ ‫خرید گندم و صرف نکردن این قیمت ب رای کشاورزان‪ ،‬بخشی‬ ‫از گندم تولیدی به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشی‬ ‫نیز به کشورهای همس��ایه قاچاق گردیده است و در نتیجه‬ ‫دولت ‪ ۲/۵‬میلیارد دالر صرف واردات گندم کرده اس��ت‪ .‬آیا‬ ‫این قبیل کارها با اقتصاد مقاومت��ی مورد‌نظر رهب ر‌انقالب‬ ‫سازگار است؟»‬ ‫سياست‬ ‫تشکیک در امضاها‬ ‫البته آنچه در این میان بسیار بحث‌ب رانگیز شد‪ ،‬تعداد‬ ‫امضاهایی بود که زیر نامه تقدیم شده به هیات رئیسه قرار‬ ‫داش��ت؛ جدالی که حتی پس از تقدیم نامه به هیات‌رئیسه‬ ‫نیز ادام��ه یافت‪ .‬برخ��ی نمایندگان حام��ی‌رئی س‌جمهور‬ ‫همچون روح‌اهلل حس��ینیان معتقد بودند که تعداد امضاها‬ ‫کمتر از ح��د نصاب الزم ب رای طرح س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ط راحان س��وال با انتشار اس��امی‌امضا‌کنندگان‬ ‫این طرح ثابت کردند که تعداد امضاها ب رای طرح س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور کافی اس��ت‪ .‬علیرضا منادی سفیدان‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به اب راز‌تردید برخی نمایندگان‬ ‫نسبت به حد‌نصاب داشتن سوال از رئی س‌جمهور‪ ،‬گفت که‬ ‫هیات‌رئیسه تصمیم گرفته اس��امی‌امضاکنندگان سوال را‬ ‫منتشر کند‪« :‬با آقایان باهنر و الریجانی به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که اسامی‌‪ 76‬نفری که پای س��وال از رئی س‌جمهور را امضا‬ ‫کردند منتشر کنیم؛ اگرچه تعدادی از امضاکنندگان خواستار‬ ‫عدم انتشار اسام ی‌شان شده‌اند‪».‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه اس��امی‌امضاکنندگان س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور به همراه س��وال‪ ،‬یکشنبه گذش��ته به دفتر‬ ‫محمود احمدی‌نژاد ارسال ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪« :‬البته ما قانونا‬ ‫موظف هستیم که متن سوال را ‪ 48‬س��اعت پس از قرائت‬ ‫در صحن چاپ و منتش��ر کنیم‪ ،‬اما به دلی ل‌ تردیدهایی که‬ ‫متاسفانه برخی نمایندگان ایجاد کرده‌اند تصمیم بر این شد‬ ‫که اسامی‌امضاکنندگان هم منتشر شود‪».‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات‌رئیس��ه مجل��س ی��ادآور ش��د‪:‬‬ ‫«تشکی ک‌هایی که برخی دوستان ایجاد م ی‌کنند در مورد‬ ‫امضای س��ه‪‌،‬چهار نفر از نمایندگان است که م ی‌گویند آنها‬ ‫امضاهایشان را پس گرفته‌اند‪ ،‬اما این افراد به ما مراجعه کرده‬ ‫و گفته‌اند که امضاها را پس نگرفته‌ایم‪ ».‬اشاره به حرف‌های‬ ‫روح‌اهلل حسینیان بود که پیش از اعالم وصول طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور چنین گفته ب��ود‪« :‬تردیدهایی درباره نصاب‬ ‫داش��تن س��وال از رئی س‌جمهور تا زمان اعالم وصول وجود‬ ‫دارد‪ ».‬او البته بر مخالفت خود و جری��ان متبوعش با طرح‬ ‫س��وال از رئی س‌جمهور نیز تاکید کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬بعد‬ ‫از س��خنان مقام معظم رهبری اس��تنباط ما این اس��ت که‬ ‫اس��تراتژی رهبری وحدت قوای س��ه‌گانه اس��ت‪ ،‬بناب راین‬ ‫با هرگون��ه اقدامی‌که وضع را متش��نج کن��د‪ ،‬مخالفیم‪».‬‬ ‫حسینیان با اش��اره به تجربه طرح س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫در مجلس هش��تم اظهار ک��رد‪« :‬س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫چه مش��کلی را از مردم حل م ی‌کند؟ مگر م��ا این تجربه را‬ ‫نداشتیم که قبال نمایندگان س��وال کردند و رئی س‌جمهور‬ ‫حرف‌های خودش را زده و رفته‪ ،‬چه مشکلی از مردم حل شده‬ ‫که تاکید م ی‌کنیم سوال باید مطرح شود؟» نماینده ته ران‬ ‫تصریح کرد‪« :‬در این موقعیت به احت��رام رهبری‪ ،‬مجلس‬ ‫باید تصمی��م خردمندانه‌تری م ی‌گرفت و الاق��ل این امر را‬ ‫به تاخی��ر م ی‌انداخت‪ ،‬به همین جهت بود که فراکس��یون‬ ‫تصمیم گرفت با س��وال مخالفت کند و قرار است بیانی ه‌ای‬ ‫در مخالفت با سوال از رئی س‌جمهور صادر کند‪ ».‬اما پس از‬ ‫آنکه بحث بر سر تع داد امضاها باال گرفت‪ ،‬نمایندگان اسامی‬ ‫‌امضاکنندگان طرح را منتشر کردند؛ نمایندگانی که اغلب آنها‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪44‬‬ ‫از اعضای فراکس��یون رهروان والیت بودند‪ .‬محمد دامادی‬ ‫نماینده س��اری‪ ،‬عوض حیدرپور نماینده ش��هرضا‪ ،‬فتح‌اهلل‬ ‫حس��ینی نماینده قصر‌ش��یرین و گیالنغرب‪ ،‬س��ی د‌هادی‬ ‫نزاده‬ ‫حسینی نماینده قائمشهر و سوادکوه‪ ،‬عب دالکریم حسی ‌‬ ‫نماینده نقده و اشنویه‪ ،‬عل ی‌محمد احمدی نماینده دهلران‪،‬‬ ‫بهروز نعمتی نماینده اسدآباد‪ ،‬سی د‌شریف حسینی نماینده‬ ‫اهواز‪ ،‬علی مطهری نماینده ته��ران‪ ،‬حبیب برومند نماینده‬ ‫پارس‌آباد و بیله س��وار‪ ،‬امی��د کریمیان نماین��ده نریمان و‬ ‫سروآباد‪ ،‬سی د‌حسین دهدش��تی نماینده آبادان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫محسن ی‌الئی نماینده سبزوار‪ ،‬الیاس طاهری نماینده اقلید‪،‬‬ ‫غالمرضا نوری نماینده بس��تان‌آباد‪ ،‬نادر قاض ی‌پور نماینده‬ ‫ارومیه‪ ،‬یونس اس��دی نماینده اصالح‌طلب مشکین‌‌ش��هر‪،‬‬ ‫محمدجواد نظری‌مهر نماینده بندرترکمن‪ ،‬احمد س��جادی‬ ‫نماینده فریم��ان و س��رخس‪ ،‬محمدتقی توکل��ی نماینده‬ ‫الیگودرز‪ ،‬کمال‌الدین پیرموذن نماینده اصالح‌طلب اردبیل‪،‬‬ ‫سی د‌رمضان ش��جاعی کیاسری نماینده س��اری‪ ،‬غالمرضا‬ ‫تاجگردون نماینده اصالح‌طلب گچساران‪ ،‬علیرضا محجوب‬ ‫نماینده اصالح‌طلب ته��ران‪ ،‬منصور حقیقت‌پ��ور نماینده‬ ‫اردبیل‪ ،‬ناصر صالحی نس��ب نماینده دش��ت آزادگان‪ ،‬علی‬ ‫نعمت چهاردولی نماینده مالیر‪ ،‬حس��ین امی��ر خامگانی‬ ‫نماینده زرند‪ ،‬مسعود پزش��کیان نماینده اصالح‌طلب تبریز‪،‬‬ ‫روح‌اهلل بیگی ئیالنلو نماینده میاندوآب‪ ،‬شاهی ن‌دژ و تکاب‪،‬‬ ‫رسول خضری نماینده سردش��ت و پی رانشهر‪ ،‬محمد باقری‬ ‫بناب��ی نماینده بناب‪ ،‬سی د‌احس��ن علوی نماینده س��نندج‪،‬‬ ‫محمدعلی اسفنائی نماینده فریدونشهر‪ ،‬جواد هروی نماینده‬ ‫قائنات‪ ،‬سی د‌عبدالکریم هاش��می نماینده میناب‪ ،‬رودان و‬ ‫جاس��ک‪ ،‬حامد قادر مرزی نماینده ق��روه و بانه‪ ،‬محمد‌باقر‬ ‫شریعتی نماینده بهبهان‪ ،‬احمد بخشایش‌اردستانی نماینده‬ ‫هللزاده نماینده فردوس و طبس‪،‬‬ ‫اردس��تان‪ ،‬محمدعلی عبدا ‌‬ ‫عباس صالح��ی نماینده تفرش و آش��تیان‪ ،‬موس��ی‌الرضا‬ ‫ثروتی نماینده بجنورد‪ ،‬عابد فتاحی نماینده ارومیه‪ ،‬اسماعیل‬ ‫جلیلی نماینده مسجدس��لیمان‪ ،‬محمد حس ن‌نژاد نماینده‬ ‫مرند و جلف��ا‪ ،‬حمیدرضا عزیزی فارس��انی نماین��ده اردل و‬ ‫فارسان‪ ،‬عباس رجایی نماینده اراک‪ ،‬محمد عل ی‌پور نماینده‬ ‫ماکو و چالدران‪ ،‬جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه‪ ،‬سی د‌باقر‬ ‫حس��ینی نماینده زابل‪ ،‬حلیمه عالی نماینده زابل‪ ،‬محمود‬ ‫نگهبان سالمی‌نماینده خواف و رشتخوار‪ ،‬حسین تامینی‬ ‫لیجائ��ی نماینده نماینده رش��ت‪ ،‬عبداهلل س��امری نماینده‬ ‫خرمشهر‪ ،‬مراد‌هاشم زهی نماینده نهبندان و سربیشه‪ ،‬ساالر‬ ‫مرادی نماینده سنندج‪ ،‬عطاءاهلل حکیمی‌نماینده رودبار‪ ،‬امیر‬ ‫خجسته نماینده همدان‪ ،‬سی د‌ناصر موسوی الرگانی نماینده‬ ‫فالورجان‪ ،‬محمد قسیم‌‌عثمانی نماینده بوکان‪ ،‬محمدحسین‬ ‫قربانی نماینده آستانه‌اش��رفیه‪ ،‬سی د‌حسین نقوی‌حسینی‬ ‫نماینده ورامین‪ ،‬مهدی دواتگری نماینده مراغه و عجب‌شیر‪،‬‬ ‫عباس قائید رحم��ت نماینده دورود و ازن��ا‪ ،‬یعقوب جدگال‬ ‫نماینده چابهار‪ ،‬ناصر عاشوری قلع ه‌رودخانی نماینده فومن و‬ ‫شفت‪ ،‬سی د‌حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین‪ ،‬ایرج‬ ‫عبدی نماینده خرم‌آباد‪ ،‬منص��ور آرام ی‌ نماینده بندرعباس‪،‬‬ ‫عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت‪ ،‬احمد شوهانی نماینده‬ ‫ایالم‪ ،‬جلیل جعفری‌بنه خلخالی نماین��ده خلخال و کوثر‪،‬‬ ‫محمد اب راهیم محبی نماینده سنقر کلیائی‪ ،‬حسین گروسی‬ ‫نماینده شهریار و شهر قدس‪ ،‬محمد آشوری تازیانی نماینده‬ ‫بندرعباس و محمد‌س��عید انصاری نماینده آبادان نام‌هایی‬ ‫بودند که امضای آنه��ا زیر نامه س��وال از رئی س‌جمهور به‬ ‫چشم م ی‌خورد‪.‬‬ ‫یکشنبه جنجالی مجلس‬ ‫ام��ا یکش��نبه گذش��ته روزی خبرس��از ب��رای‬ ‫بهارستان‌نش��ینان بود؛ چه آنکه اعالم وصول طرح سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور با خروج گروه��ی از نمایندگان و تالش ب رای‬ ‫آبستراکس��یون جلس��ه علنی مجلس مورد توجه رسانه‌ها‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫یکش��نبه گذش��ته هنگامی‌که اولین جلسه صحن‬ ‫علنی مجلس بعد از تعطیالت تشکیل شد‪ ،‬علیرضا منادی‬ ‫س��فیدان‪ ،‬عضو هیات‌رئیس��ه مجلس اعالم کرد سوال از‬ ‫احمدی‌نژاد که با ‪ 102‬امضا تقدیم هیات‌رئیسه شده اکنون‬ ‫‪ 77‬امضا دارد‪ .‬اعالم وصول انجام شده بود که زمزمه مخالفت‬ ‫رهبر معظم انقالب با سوال از رئی س‌جمهور در صحن علنی‬ ‫پیچید‪ ‌.‬اینگونه بود که عده‌ای از نمایندگان به هیات‌رئیسه‬ ‫تذکر دادند و خواستند از طرح سوال خودداری شود‪ .‬اما علی‬ ‫الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس اعالم کرد که دس��توری از سوی‬ ‫مقام معظم رهبری در این مورد نرسیده است‌؛‌ او تاکید کرد‬ ‫که مجلس ب ر‌اس��اس ضابطه عمل م ی‌کند‪ .‬البته پیش از‬ ‫اعالم وصول نامه سوال از رئی س‌جمهور‪ ،‬جمعی از نمایندگان‬ ‫رایزن ی‌های خود ب رای منتفی شدن سوال از رئی س‌جمهور را‬ ‫آغاز کردند‪ .‬با آغاز جلسه علنی مجلس‪ ،‬رایزنی رئیس و دیگر‬ ‫اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان ب رای منتفی شدن‬ ‫طرح سوال از رئی س‌جمهور قوت گرفت‪ .‬غالمعلی حدادعادل‪،‬‬ ‫رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس همراه با برخی دیگر‬ ‫از اعضای شاخص این فراکس��یون با نمایندگانی که طرح‬ ‫سوال از رئی س‌جمهور را امضا کرده بودند‪ ،‬رایزنی م ی‌کردند‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم حسین سبحان ی‌نیا‪ ،‬عضو هیات رئیسه‬ ‫مجلس در این خصوص گفت‪« :‬ممکن اس��ت نمایندگان‬ ‫باتوجه به ملاحظات جدیدی که دارند سوال از رئی س‌جمهور را‬ ‫منتفی کنند‪ .‬اما این اتفاق رخ نداد و سوال اعالم وصول شد‪».‬‬ ‫بالفاصله پس از قرائت س��وال بحث‌ه��ا در مجلس‬ ‫باال گرفت؛ تع��دادی از اعضای فراکس��یون اصولگرایان از‬ ‫جمله غالمعل��ی حدادعادل‌‪ ،‬رئیس فراکس��یون در جایگاه‬ ‫هیات‌رئیس��ه حاضر ش��دند و با ابوتراب ی‌ف��رد‌‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫تو‌گو کردند‪.‬‬ ‫مجلس گف ‌‬ ‫مهدی کوچک‌زاده‪ ،‬نماینده ته ران در تذکری به علی‬ ‫الریجانی رئیس مجلس گفت‪« :‬آقای رئیس! انسان عاقل‬ ‫الزم نیس��ت مثل بچه‌های کوچک دس��تور بگیرد‪ .‬بنده و‬ ‫چهار نفر دیگر از نمایندگان از بیان��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫م ی‌فهمیم که تمایل ایشان به طرح سوال از رئی س‌جمهور در‬ ‫شرایط فعلی نیست‪ ».‬کوچک‌زاده در ادامه تذکر خود گفت‬ ‫که در مجلسی که خالف میل رهبری رفتار کند‪ ،‬نم ی‌ماند و‬ ‫تهدید کرد که خود و همفکرانش جلسه علنی را ترک خواهند‬ ‫کزاده گفت‪« :‬اگر شما‬ ‫کرد‪ .‬اینگونه بود که الریجانی به کوچ ‌‬ ‫و دوستانتان از مجلس خارج ش��وید قطعا خالف آیی ن‌نامه‬ ‫عمل کرده‌اید‪ ».‬در حالی که الریجانی هشدار م ی‌داد که اگر‬ ‫فراکس��یون اصولگرایان مجلس م ی‌خواهد آبستراکسیون‬ ‫فراکس��یونی کند‪ ،‬خالف آیی ن‌نامه عمل کرده است‌‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪« :‬دس��توری از طرف مقام معظم رهبری به ما نرسیده و‬ ‫اگر کسی بگوید رسیده همی ن‌جا اعالم م ی‌کنم خالف واقع‬ ‫س��خن گفته و اگر مجلس را ترک کنید خالف قانون عمل‬ ‫کرده‌اید‪ ».‬با‌وجود تذکر الریجانی‪ ،‬کوچک‌زاده جلسه علنی‬ ‫کزاده‌‪ ،‬جواد کریمی‌قدوسی‪،‬‬ ‫را ترک کرد‪ .‬پس از خروج کوچ ‌‬ ‫ترئیسه گفت‪:‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکری به هیا ‌‬ ‫«بهتر بود سوال در جلسه غیرعلنی قرائت م ی‌شد تا آرامش‬ ‫جامعه حفظ شده و هیجان کاذب به جامعه وارد نشود‪».‬‬ ‫ابوتراب ی‌فرد اما در پاسخ به این تذکر از الریجانی دفاع‬ ‫کرد و گفت‪« :‬آنچه همه ما به آن اتفاق نظر داریم و ریاست‬ ‫مجلس و هیات‌رئیس��ه نیز به آن توج��ه دارد التزام عملی‬ ‫به مقام‌معظم‌رهبری و فرمایشات ایش��ان است‪ ».‬ابوترابی‬ ‫همچنین تصریح کرد‪« :‬رئی س‌مجل��س همانطور که باید‬ ‫از آیی ن‌نامه داخلی حراست کرده و به آن عمل کند‪ ،‬سوگند‬ ‫خورده باتوجه به تش��خیص خود طب��ق آیی ن‌نامه موضوع‬ ‫سوال از رئی س‌جمهور را مطرح و سواالت را قرائت کند و در‬ ‫این رابطه ب راساس متن صریح آیی ن‌نامه عمل کند‪ ».‬تذکر‬ ‫بعدی را حمید رسایی مطرح کرد‪ .‬او گفت‪« :‬سوالم این است‬ ‫که چرا در قرائت سوال از رئی س‌جمهور تعجیل شد؟» رسایی‬
‫در عین حال مدعی شد که برخی امضاها صحت ندارد‪ .‬اما‬ ‫ابوتراب ی‌فرد در پاسخ وی گفت که عل ی‌القاعده هیات‌رئیسه‬ ‫ب راساس آیی ن‌نامه این موضوع را قرائت کرد و بر همین مبنا‬ ‫پس از یک هفته از طرح سوال از کمیسیون مربوطه چنانچه‬ ‫هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود‬ ‫منصرف نشده باش��ند‪ ،‬باید این موضوع احراز شود بناب راین‬ ‫صحبت شما در این زمینه درست اس��ت و در حالی که این‬ ‫موضوع وجود داشت باید اعالم م ی‌شد که امیدوارم بررس ی‌ها‬ ‫در همین راستا باشد‪.‬‬ ‫علي مطهري م ي‌گويد از بيان ناگفته‌هاي‬ ‫احمدي‌نژاد در مجلس استقبال م ي‌كنيم‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫حاشی ه‌های جذاب‌تر از متن‬ ‫پس از قرائت س��وال و پایان جلس��ه علنی مجلس‪،‬‬ ‫راهروها و حضور نمایندگان در جم��ع خبرنگاران با روزهای‬ ‫قبل تفاوت داش��ت‪ .‬حجت‌االس�لام احمد س��الک‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌رئیسه فراکس��یون اصولگرایان مجلس رسما اعالم‬ ‫کرد که «برنامه فراکس��یون اصولگرایان ای��ن بود که این‬ ‫آبستراکس��یون را انج��ام دهند که ب��ه دلیل اع�لام آقای‬ ‫الریجانی‪ ،‬این برنام��ه به هم ریخت‪ ».‬س��الک همچنین‬ ‫اقدام الریجانی را زیر س��وال بردن اصولگرایان دانس��ت و‬ ‫گفت که بعد از اعالم الریجانی در م��ورد غی ر‌قانونی بودن‬ ‫آبستراکسیون برنامه فراکس��یون هم به هم خورده است‪.‬‬ ‫علیرضا زاکانی‪ ،‬عضو فراکس��یون اصولگرایان مجلس نیز‬ ‫در حاشیه برگزاری جلسه علنی یکشنبه گذشته با حضور در‬ ‫جمع خبرنگاران پارلمانی در خصوص اتفاقی که در جلسه‬ ‫علنی پی رامون طرح سوال از رئی س‌جمهور افتاد‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد‪ .‬عضو شورای مرکزی اصولگرایان گفت‪« :‬به نظر‬ ‫مجموعه فراکسیون اصولگرایان مجلس اتفاقی که رخ داد‬ ‫پاسخ در‌خور و شایسته‌ای پس از هشدارهای رهبری نبود‪».‬‬ ‫زاکانی گفت‪« :‬طرح این س��وال مش��کلی را رفع نم ی‌کند‪،‬‬ ‫بلکه به اعتقاد فراکسیون اصولگرایان این سوال منشاء یک‬ ‫اختالف است و بیشتر جنبه سیاسی دارد‪ ».‬وی افزود‪« :‬اگر‬ ‫رئیس مجلس م ی‌خواستند مانع انجام این سوال شوند مانند‬ ‫استیضاح وزیر ورزش که برخی را صدا و توصیه کردند امضای‬ ‫خود را پس بگیرند در این مورد هم وقتی با تالش مجموع‬ ‫فراکسیون اصولگرایان ‪ 43‬امضا از این طرح پس گرفته شده‬ ‫بود‪ ،‬م ی‌توانس��تند توصیه کنند تا چهار یا پنج امضا از این‬ ‫طرح کم ش��ود‪ .‬اگر اراده هیات‌رئیس��ه مجلس معطوف به‬ ‫رفع مشکل باشد پس گرفتن امضا سخت نبود‪ ،‬اما به نظر‬ ‫اراده هیات رئیس��ه و اراده فراکسیونی در بخشی از مجلس‬ ‫بر پیگیری س��وال بود‪ ».‬نماینده ته ران در مجلس با بیان‬ ‫اینکه س��وال از رئی س‌جمهور حق نمایندگان است و کسی‬ ‫نف ی‌کننده آن نیست‪ ،‬گفت‌‪« :‬اما پاسخ سوال از رئی س‌جمهور‬ ‫مشخص بود و چیزی نبود که پاسخ آن را ندانیم‪ .‬در جلساتی‬ ‫که بین دو قوه تشکیل شد همه موضوعات مشخص بود و‬ ‫ابعاد مختلف موضوع باز شد‪ .‬از این جهت چون اصل موضوع‬ ‫مشخص بود بناب راین راه حل معطوف به همدلی مسئوالن‬ ‫در این موارد است‪ .‬از این نظر فراکسیون اصولگرایان راه‌های‬ ‫بهتری در نظر داش��ت که یکی از آنها اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫ماده ‪ 236‬آیی ن‌نامه داخلی مجلس اس��ت که اگر مشکلی‬ ‫باشد کمیسیون‌های تخصصی یا حتی ‪ 10‬نفر از نمایندگان‬ ‫م ی‌توانند درخواست رسیدگی دهند‪».‬‬ ‫زاکانی گف��ت‪« :‬این راه م ی‌توانس��ت ب��دون تنش و‬ ‫التهاب باش��د‪ ،‬از این نظر اتفاقی که امروز افتاد رافع مشکل‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه مشکلی را بر مشکالت خواهد افزود‪ .‬این باعث‬ ‫تعجب بود که پس از بیانات مقام معظم رهبری وقتی رئیس‬ ‫مجلس به‌عنوان اولین نفر نامه نوش��ت و باعث افتخار شد‬ ‫این اتفاق در مجلس رخ دهد‪ .‬بهتر بود که مجلس هم همین‬ ‫مس��یر را دنبال م ی‌ک��رد‪ ».‬عضو فراکس��یون اصولگرایان‬ ‫مجلس گفت‪« :‬ما تجربه سوال از رئی س‌جمهور را در مجلس‬ ‫هشتم داریم که چه آس��ی ب‌هایی وارد کرد و نتیجه نداشت‪.‬‬ ‫ما اش��کال را اش��کال قابل اعتنایی م ی‌دانیم اما این مسیر‬ ‫ب رای حل مشکل را درست نم ی‌دانیم‪ ».‬زاکانی درباره تالش‬ ‫فراکسیون اصولگرایان ب رای آبستراکسیون در جلسه مجلس‬ ‫نیز گفت‪« :‬طبق تصمیمی‌که گرفته شده بود دوستان تالش‬ ‫داشتند تعداد امضا‌کنندگان سوال را کم کنند‪ ،‬حتی برخی از‬ ‫ترئیسه مراجعه کردند‬ ‫اعضای فراکسیون اصولگرایان به هیا ‌‬ ‫و درخواست کردند تا زمان پایان صحن علنی فرصت صحبت‬ ‫با نمایندگان را ب رای پس گرفتن امضاها داشته باشند و منطق‬ ‫خود را با آنها در میان بگذارند تا امضای آنها را پس بگیرند‪.‬‬ ‫ترئیسه مجلس اعالم وصول این طرح را در دستورکار‬ ‫اما هیا ‌‬ ‫گذاشت و آن را قرائت کرد‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬نظر عمومی فراکس��یون اصولگرایان‬ ‫خروج از مجلس نبود و م��ا آن را اعالم نکردی��م‪ .‬ما وظیفه‬ ‫خود م ی‌دانستیم که از راه‌های راحت‌تری موضوع را پیگیری‬ ‫کنیم‪ .‬ما دنبال التهاب و تنش نیستیم‪ .‬شاید برخی دوستان‬ ‫درباره آبستراکس��یون اظهارنظر کرده باشند و درون صحن‬ ‫مجلس نظ راتشان را بیان کردند‪ ،‬اما ما به‌عنوان فراکسیون‬ ‫اصولگرایان اولویت‌مان کم کردن امضاهای این طرح بود‪».‬‬ ‫زاکانی گفت‪« :‬آقای الریجانی تاکید داشتند که راجع‬ ‫به این موضوع مق��ام معظم رهب��ری نظ��ری نداده‌اند که‬ ‫کاملا درس��ت اس��ت‪ .‬ایش��ان هیچ نظری درباره سوال از‬ ‫رئی س‌جمه��ور اعالم نکردن��د‪ ،‬اما ب راس��اس منطق و فهم‬ ‫درست از شرایط فعلی پیگيری طرح سوال از رئی س‌جمهور را‬ ‫به‌عنوان یک مسیر نادرست م ی‌دانیم‪ ».‬وی افزود‪« :‬بناب راین‬ ‫تالش کردیم که دوس��تان را قانع کنیم که اس��تنباط ما از‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری این است که مشکالت کشور‬ ‫را نم ی‌شود با دنبال کردن مسیرهایی منجر به شکاف‪‌،‬حل‬ ‫کرد‪ ».‬نماینده مردم ته ران تاکید کرد‪« :‬کش��ور نیاز به کار و‬ ‫تالش دارد و در س��ال پایانی دولت باید تالش کنیم کمتر‬ ‫شاهد مشکالت باش��یم‪ ».‬روح‌اهلل حس��ینیان‪ ،‬عضو دیگر‬ ‫فراکس��یون اصولگرایان نیز در اظهاراتی با اش��اره به ترک‬ ‫جلسه علنی از سوی برخی نمایندگان در زمان قرائت سوال‬ ‫از رئی س‌جمهور‪ ،‬خاط رنشان کرد‪« :‬نظر فراکسیون بر این بود‬ ‫که اگر خواستند سوال را قرائت کنند مجلس را ترک کنند‪ ،‬اما‬ ‫اعضا در عمل انجام شده قرار گرفتند و سوال یک باره اعالم‬ ‫وصول شد‪».‬‬ ‫وی همچنین اضاف��ه کرد‪« :‬برخی دوس��تان مدعی‬ ‫هس��تند که برخی امضاها پس گرفته ش��ده‪ ،‬ام��ا مجددا‬ ‫شمارش شده و در واقع سوال از نصاب افتاده است ولی با این‬ ‫حال اعالم وصول شده‪ ،‬بناب راین فراکسیون اصولگرایان بر‬ ‫مخالفت با سوال تاکید دارد‪».‬‬ ‫حسینیان همچنین گفت‪« :‬دوس��تان م ی‌گویند که‬ ‫س��وال از نصاب افتاده بود‪ ،‬اما اعالم وصول ش��ده‪ ،‬بعضی‬ ‫امضاها پای سوال وجود داشت که امضاکنندگان آن م ی‌گفتند‬ ‫ما امضاهایمان را پس گرفتیم‪ ».‬وی اظهار کرد‪« :‬زمانی که‬ ‫سوال در کمیس��یون مربوطه طرح م ی‌ش��ود و نمایندگان‬ ‫رئی س‌جمهور پاسخ م ی‌دهند‪ ،‬ممکن است کسانی از پاسخ‌ها‬ ‫قانع شوند و امضای خود را پس بگی رند‪ ».‬نماینده ته ران گفت‬ ‫که جای تردید وجود دارد که سوال از رئی س‌جمهور تا زمانی‬ ‫که اعالم وصول شده نصاب داشته یا خی ر‪ .‬او همچنین تاکید‬ ‫کرده است که طرح سوال فراکسیون او را در عمل انجام شده‬ ‫قرار داده است‪ ‌،‬همچنین برخی امضاها پس گرفته شده اما‬ ‫مجددا شمارش شده و در واقع س��وال از نصاب افتاده است؛‌‬ ‫مساله‌ای که مطهری صراحتا آن را رد کرده و گفته است که‬ ‫طبق آیین‌‌نام��ه امکان تغییر امضاها بع��د از تحویل آن به‬ ‫هیات‌رئیسه در زمان مقرر وجود ندارد‪.‬‬ ‫در حالی که اعضای فراکس��یون اصولگرایان‌‪ ،‬یکی از‬ ‫یکی ناراض ی‌تر از جلس��ه خارج شدند‌‪ ،‬کاظم جاللی‪ ،‬رئیس‬ ‫فراکس��یون رهروان والیت‪ ‌،‬بعد از جلس��ه علنی گفت که‬ ‫آبستراکسیون را کار درستی نم ی‌داند و تاکید کرد که دخالتی‬ ‫در رابطه با س��وال هم نداش��ته اس��ت‪ .‬با این حال سوال از‬ ‫رئی س‌جمهور را حق نمایندگان م ی‌داند‪ .‬رئیس فراکسیون‬ ‫عليرضا زاكاني معتقد است كه سوال از‬ ‫رئي س‌جمهور مسير درستي ب راي حل مشكالت‬ ‫نيست‬ ‫مهدي كوچك‌زاده در زمره افرادي بود كه‬ ‫جلسه روز يكشنبه مجلس را در اعت راض به‬ ‫اعالم وصول سوال از رئي س‌جمهور ترك كرد‬ ‫‪45‬‬
‫سياست‬ ‫کزاده گفت‪« :‬هر کس��ی‬ ‫رهروان والیت در مورد اقدام کوچ ‌‬ ‫ب ر‌اس��اس وظیفه‌اش عمل و فکر م ی‌کند ولی به نظر بنده‬ ‫بهتر است که جو مجلس را در فضای آرام نگه داریم و تاکید‬ ‫کرد که نمایندگان وظایف خود را انجام م ی‌دهند و قرار نیست‬ ‫ما در وظایف نمایندگی همدیگر را مورد تهدید قرار دهیم یا‬ ‫مجلس را از اکثریت بیندازیم‪».‬سی د‌رمضان شجاع ی‌کیاسری‪،‬‬ ‫سخنگوی فراکس��یون رهروان والیت هم بعد از این جلسه‬ ‫اعالم کرد که این فراکس��یون تصمیم گرفت��ه به موضوع‬ ‫سوال وارد نشود‪.‬‬ ‫عل��ی مطهری با اش��اره ب��ه واکنش احمدی‌ن��ژاد در‬ ‫مورد طرح س��وال‪ ‌،‬در جمع خبرنگاران گفته است‪« :‬از طرح‬ ‫ناگفته‌های رئی س‌جمهور در مجلس اس��تقبال م ی‌کنیم‪».‬‬ ‫مطهری همچنین با اش��اره به اصالح آیی ن‌نامه تاکید کرده‬ ‫است که این بار‪ ،‬مانند مجلس هشتم‪ ،‬دست احمدی‌نژاد باز‬ ‫نیست‪ ،‬چرا که نمایندگان م ی‌توانند صحبت کنند و در مورد‬ ‫قانع شدن یا نشدن رای‌گیری کنند‪ .‬او همچنین در اظهاراتی‬ ‫جداگانه که سایت خبرآنالین آن را منتشر کرد‪ ،‬در خصوص‬ ‫علت مخالف��ت فراکس��یون اصولگرایان با طرح س��وال از‬ ‫رئی س‌جمهور اظهارنظر کرد و به انتقادات تندی از غالمعلی‬ ‫حدادعادل‪ ،‬رئیس این فراکس��یون پرداخت سوال مجلس‬ ‫هش��تم از رئی س‌جمهور هم برکات زیادی داش��ت‪ .‬مردم به‬ ‫حقایق زیادی دس��ت پیدا کردند‪ .‬رئی س‌جمهور اعتراف کرد‬ ‫که چهار قانون را اجرا نکرده و در یک مورد گفت که اساس��ا‬ ‫قانونی را که به مجمع تش��خیص مصلحت رفته باشد اجرا‬ ‫نم ی‌کنم‪ ،‬و در ش��ش س��وال دیگر نیز به‌گونه‌ای از زیر بار‬ ‫پاسخ گریخت‪ .‬اینها را مردم فهمیدند‪ .‬آیا این کم دستاوردی‬ ‫بود؟ مدت طرح سوال یا سواالت از طرف نمایندگان منتخب‬ ‫سوال‌‌کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئی س‌جمهور‬ ‫حداکثر یک ساعت اس��ت‪ ،‬اما طرفین م ی‌توانند وقت خود‬ ‫را به دو بخش تقس��یم کنند‪ .‬در این صورت همه س��واالت‬ ‫و پاس��خ‌ها در بخش اول وق��ت هر ی��ک از دو طرف بیان‬ ‫م ی‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌کنندگان و پاسخ‌های‬ ‫رئی س‌جمهور مطرح م ی‌شود‪ .‬بعد درباره پاسخ رئی س‌جمهور‬ ‫به هر یک از سواالت به صورت جداگانه رای‌گیری م ی‌شود؛‬ ‫اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئی س‌جمهور‬ ‫به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال‪ ،‬نقض قانون‬ ‫یا استنکاف از قانون محسوب ش��ود‪ ،‬سوال به قوه قضائیه‬ ‫ارسال م ی‌شود‪ .‬با وجودي كه سوال كنندگان مطمئن هستند‬ ‫كه خدش��ه‌اي در امضاي باالي حدنصاب وجود ندارد‪ ،‬اما در‬ ‫جديدترين تحول دكتر حدادعادل اعالم كرده است كه هيات‬ ‫رئيس ‌ه حاضر نيست قسم افرادي را كه گفته‌اند امضاي خود‬ ‫را پ��س گرفته‌اند باور كند‪ .‬ضمن اينكه رئيس فراكس��يون‬ ‫اعالم كرده كه راه حل آيي ن‌نامه‌اي ب راي منتفي شدن سوال‬ ‫پيدا م ي‌كند‪.‬‬ ‫نكته قابل تامل در ماجراي يكشنبه جنجالي مجلس‬ ‫به دو رقيب رياست مجلس هشتم و نهم بازم ي‌گردد‪ .‬در يك‬ ‫سو علي الريجاني قرار داشت كه به‌واسطه اصرار فراكسيون‬ ‫رهروان واليت ترجيح داد نظ رات اين فراكسيون نزديك به‬ ‫خود را در خواندن سوال مورد توجه قرار دهد‪ .‬درحالي كه دكتر‬ ‫الريجاني شايد م ي‌توانس��ت كمي در خواندن سوال تاخير‬ ‫بياندازد تا برخي نمايندگان قانع ش��وند و سوال نپرسند‪ .‬در‬ ‫س��وي ديگر اما دكتر حداد عادل قرار داش��ت كه سعي كرد‬ ‫مانع سوال از رئيس جمهور شود تا به آرامش فضاي كشور‬ ‫ترئيسه ترجيح داد كه زمينه يك‬ ‫كمك كند اما در نهايت هيا ‌‬ ‫جدال كالمي وسيع آغاز گردد‪ .‬با اين حال اقدام فراكسيون‬ ‫اصولگرايان در جلوگيري از آبستراكس��يون تحت اداره‌اش‬ ‫نش��ان از رعايت قواعد بازي داشت‪ .‬در واقع هنوز وقت ب راي‬ ‫آبستراكس��يون وجود دارد و م ي‌تواند به‌عنوان اقدام نهايي‬ ‫مورد نظر قرار گيرد‪ .‬آنچه مهم اس��ت رعاي��ت قواعد بازي‬ ‫است‪ .‬هرچند به سود ما نباشد‪ .‬مصلحت فعلي كشور آرامش‬ ‫و سكوت است نه جنجال‪g .‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪46‬‬ ‫نمي‌خواستيمآبستراكسيونكنيم‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با حسين طال‬ ‫حسین طال که روزی فرماندار تهران بود و امروز ردای وکالت مردم همین شهر را در قوه قانونگذاری بر تن کرده‪،‬‬ ‫درباره اجرایی‌شدن طرح سوال از رئیس‌جمهور معتقد است‪« :‬شرایط زمانی برای این کار مناسب نیست‪ ،‬اما اکنون‬ ‫راهکار جلوگیری از بروز هرگونه تنش در فضای سیاسی آن است که بخشی از جلسه سوال غیرعلنی باشد‪».‬‬ ‫هیأت‌رئیسه مجلس یکشنبه ‪ 14‬آبان طرح سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور را با ‪ 76‬امضا اعالم وصول کرد‪،‬‬ ‫اما این اق�دام با انتقاد بعض�ی نمایندگان مواجه‬ ‫شد‪ ،‬شما در این رابطه چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬در ابتدای مصاحبه بای��د بگویم که روی تعداد‬ ‫‪‌‌‌‌‌‌76‬امضای طرح سوال از رئیس‌جمهور بحث وجود دارد‪،‬‬ ‫لکن با همه این اوص��اف باید گفت ک��ه در قانون برای‬ ‫نماین��دگان مجل��س ابزار نظارتی تعریف ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اما اختالف س��ر این اس��ت که از ابزار نظارتی در اختیار‬ ‫نمایندگان چه زمانی باید اس��تفاده ک��رد‪ ،‬اگر هم‌اکنون‬ ‫از ابزار نظارتی س��وال در قب��ال رئیس‌جمهور اس��تفاده‬ ‫شود آیا جواب مطلوب حاصل می‌ش��ود؟ آیا فواید سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور بیش��تر اس��ت یا مضرات آن؟ پاسخ این‬ ‫پرسش‌ها باتوجه به ش��رایط کش��ور و توصیه‌های مقام‬ ‫معظم رهب��ری ‪ -‬که همواره به نق��ش نظارتی مجلس و‬ ‫در عین حال آرام نگه‌داشتن فضای سیاسی کشور تاکید‬ ‫دارند‪ -‬مشخص است‪ .‬این‪ ،‬ما نمایندگان هستیم که باید‬ ‫تدبیر کنیم چه راهی درس��ت است و با انجام آن موجبات‬ ‫آرامش سیاسی کشور را فراهم کنیم‪ .‬به نظر می‌رسد اگر‬ ‫نمایندگان در یک جلسه غیر‌علنی از رئیس‌جمهور دعوت‬ ‫می‌کردند و ایش��ان به س��واالت بحق نمایندگان پاسخ‬ ‫می‌داد بهتر بود چون اگر سوال‌کنندگان قانع می‌شدند که‬ ‫موضوع تمام بود‪ ،‬اما اگر به هر علتی نمایندگان راضی و‬ ‫قانع نمی‌شدند و احساس می‌کردند باید موکالن و مردم‬ ‫هم در جریان صحبت‌های رئیس‌جمهور قرار بگیرند‪ ،‬آن‬ ‫وقت گام دوم را بر‌می‌داش��تند‪ .‬استنباط من این است اگر‬
‫این راه طی می‌شد‪ ،‬شاید سوال‌کنندگان موفق‌تر بودند‪.‬‬ ‫آقای طال! ش�ما گفتید برای آنکه فضای سیاسی‬ ‫کش�ور ملتهب نش�ود‪ ،‬دع�وت از رئیس‌جمهور‬ ‫برای پاسخگویی به س�وال نمایندگان را در یک‬ ‫جلسه غیر‌علنی مجلس بهتر می‌دیدید‪ .‬برخی در‬ ‫مقابل این استدالل می‌پرس�ند مگر قرار است با‬ ‫حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس چه‬ ‫اتفاقی بیفتد؟‬ ‫طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اگر طرح س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور در صحن علنی نه�اد قانونگذاری‬ ‫قرائت ش�ود‪ ،‬دیگر امکان اضافه ی�ا حذف امضا‬ ‫از آن وج�ود ندارد؛ س�وال اینجاس�ت اکنون که‬ ‫برخی نمایندگان از جمله ش�ما طرح سوال را به‬ ‫نفع کش�ور و نظام نمی‌دانند‪ ،‬چه راه بازگشتی را‬ ‫پیشنهاد می‌دهند؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم بهترین راه آن است که قسمتی‬ ‫از جلسه سوال غیرعلنی باشد‪.‬‬ ‫یعنی ط�رح س�وال نماین�دگان و پاس�خگویی‬ ‫رئیس‌جمه�ور در یک فض�ای غیرعلن�ی انجام‬ ‫شود؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬وزرای اقتصادی دولت همچون شمس‌الدین‬ ‫حس��ینی وزیر امور اقتص��اد و دارایی‪ ،‬خلیلی��ان وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چندین مرتبه به مجلس شورای اسالمی دعوت شدند درباره‬ ‫موضوعات مختلف در جلس��ات غیرعلنی پاسخ دادند و این‬ ‫اتف��اق می‌تواند در زمان ط��رح س��وال از رئیس‌جمهور نیز‬ ‫تکرار شود‪.‬‬ ‫س�وال‌کنندگان از رئیس‌جمه�ور می‌گوین�د‬ ‫قصد شفاف‌س�ازی در حوزه اقتصادی کش�ور را‬ ‫دارند چراکه برخ�ی وزرا وقتی مورد س�وال قرار‬ ‫می‌گیرند از خود سلب اختیار می‌کنند و بهتر است‬ ‫‪ l‬کس��انی که امضا کردند احس��اس می‌کنند این‬ ‫سوال را باید از خود رئیس‌جمهور بپرسند که این کار را هم‬ ‫می‌خواهند انجام دهند‪ .‬اگر با نظر آنها موافق بودم که طرح‬ ‫سوال را امضا می‌کردم‪.‬‬ ‫آیا این اقدام باعث شفاف‌سازی فضای اقتصادی‬ ‫کشور می‌شود؟‬ ‫‪ l‬آیا وقتی در یک خانواده مشکلی پیش آمد راه‌حل‬ ‫و مسیر شفاف‌سازی آن است که اعضای خانواده وسط کوچه‬ ‫و جلوی انظار مردم‪ ،‬مسائل خود را فریاد بزنند؟‬ ‫خانواده ایران بی�ش از ‪ 70‬میلی�ون نفر جمعیت‬ ‫دارد‪ ،‬س�وال من از ای�ن منظر بود که م�ردم باید‬ ‫قضاوت کنند؟‬ ‫‪ l‬آیا رادیوی مجل��س را فقط ‪ 70‬میلی��ون ایرانی‬ ‫می‌ش��نوند؟ اگر کس��ی با هدف شفاف‌س��ازی در مسائل‬ ‫اقتصادی کشور توضیحاتی بدهد و دشمنان از صحبت‌های‬ ‫وی برداشت کنند که تحریم‌ها موثر واقع شده‪ ،‬آن وقت چه‬ ‫اتفاقی می‌افتد؟ یا رئيس‌جمهور باید بگوید هیچ مش��کلی‬ ‫نیست که نماینده راضی نمی‌شود یا اگر واقعیات را به زبان‬ ‫آورد‪ ،‬امکان سوءاستفاده دشمن وجود دارد‪ .‬بنابراین معتقدم‬ ‫باید طرح سوال از رئیس‌جمهور در یک جلسه غیرعلنی باشد‬ ‫تا در فضای خانواده جمهوری اسالمی مدل‌سازی شود و ما‬ ‫نمایندگان متوجه شویم که بعضی چیزها قابل انجام است‬ ‫و بعضی کاره��ا چنین قابلیتی را ندارن��د‪ .‬قدرت‌های بزرگ‬ ‫هم‌اکنون همه اقدام‌های ایران را درباره دور زدن تحریم‌ها‬ ‫رصد می‌کنند و هر راهی باز می‌ش��ود س��ریع جلوی آن را‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫آیا این درست اس��ت که هرچه داریم به‌طور علنی‬ ‫مط��رح کنیم؟ اگ��ر در یک خان��ه‌ای مش��کل اقتصادی‬ ‫رخ دهد نبای��د آن را فری��اد زد چون بدخواهان خش��نود‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬هیچ‌وق��ت نباید راه را برای خش��نود ش��دن‬ ‫دش��من باز کرد‪ .‬نماینده حق س��وال دارد‪ ،‬اما آیا صالح‬ ‫است که مشروح جلسه را دشمن بشنود؟ به همین خاطر‬ ‫می‌گویم باید ش��یوه‌ای به کار گرفته شود که هم حقوق‬ ‫نمایندگی و مردم در آنجا اس��تیفا ش��ود و هم موضوعات‬ ‫امنیتی و امنیت ملی؛ به عبارت دیگر نه به نظام خدش��ه‬ ‫بیفت��د و نه به وظای��ف نمایندگی‪ .‬در واق��ع از نگاه ديگر‬ ‫مي‌خواهم بگويم مثال اگر به احکام اس�لام عمل کنیم‬ ‫خیلی از مش��کالت ما در حوزه اقتص��اد مقاومتی و عمل‬ ‫به آن مرتفع می‌ش��ود‪ ،‬مثل جلوگیری از اس��راف‪ ،‬پرهیز‬ ‫از چش��م و هم چش��می‪ ،‬احتکار و‪ ...‬امروز برخی اقش��ار‬ ‫آس��یب‌پذیرتر و برخ��ی ثروتمندتر ش��دند‪ ،‬این مس��اله‬ ‫حکای��ت از آن دارد که بای��د نظام اقتص��ادی و درآمدی‬ ‫کشور اصالح ش��ود‪ ،‬کدام حقوقدان گفته قیمت دالر هزار‬ ‫تومان است‪...‬؟‬ ‫همی�ن مس�ائل را اگ�ر رئیس‌جمهور بیای�د و در‬ ‫صحن بگوید چه اشکالی دارد؟‬ ‫‪ l‬اینها چیزی نیستند که رئیس‌جمهور بگوید‪ ،‬همه‬ ‫بر این مس��ائل آگاهند‪ ،‬چند س��ال پیش مدیران اقتصادی‬ ‫معتق��د بودند که باید قیمت دالر به‌روز ش��ود‪ ،‬اما نمی‌ش��د‬ ‫سه‌ش�نبه ‪ 16‬آبان مجلس درباره نح�وه قرائت‬ ‫ط�رح س�وال از رئیس‌جمه�ور در صح�ن علنی‬ ‫جلسه غیرعلنی داشت‪ ،‬آیا منتقدان هیأت‌رئیسه‬ ‫از توضیحات ارائه‌شده قانع شدند؟‬ ‫‪ l‬بحث کاملا داخلی بود و مربوط به مدیریت داخلی‬ ‫مجلس بود‪.‬‬ ‫ش�ما ب�ه هم�راه ‪ 20‬نماین�ده دیگ�ر صح�ن‬ ‫علنی مجل�س را بع�د از قرائ�ت طرح س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور (یکش�نبه ‪ 14‬آب�ان) ترک کردید‪،‬‬ ‫آیا هدف آبستراکسیون بود یا تصمیمی‌شخصی‬ ‫گرفتید؟‬ ‫‪ l‬اول باید روشن کرد که آبستراکسیون چه زمانی‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وقت�ی ی�ک اقدام�ی‌خلاف نظ�ر ی�ک ع�ده از‬ ‫نمایندگان در مجلس رخ دهد آنها جلسه را ترک‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این طور نیست؟‬ ‫سياست‬ ‫کدام حالت را محتمل‌تر می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬در سوال پرسیده شد مگر با حضور رئیس‌جمهور‬ ‫در صحن علنی مجلس قرار است چه اتفاقی بیفتد‪ ،‬جواب در‬ ‫دل سوال وجود دارد‪ ،‬اما در کل امیدوارم نتیجه طرح سوال به‬ ‫نفع کشور و نظام باشد‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور در‌این‌باره توضیح بدهد‪ ،‬نظر شما‬ ‫چیست؟‬ ‫این کار را همزمان با هدفمندی قیم��ت حامل‌های انرژی‬ ‫و اصالح نظام مالیاتی و گمرک��ی انجام داد‪ ،‬انجام همه این‬ ‫کارها پروسه‌ای طوالنی را می‌طلبد‪.‬‬ ‫‪ l‬زمانی ك��ه بخواهن��د درباره طرح ی��ا الیحه‌ای‬ ‫رای بگیرند و ع��ده‌ای مخال��ف این رای‌گیری باش��ند‪ ،‬از‬ ‫صحن خارج می‌شوند تا جلس��ه از نصاب بیفتد و رای‌‌‌گیری‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬بنابراین از آنجا که برای قرائت طرح سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور نیاز به رای‌گیری نیست‪ ،‬پس آبستراکسیون‬ ‫معنا ندارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪ l‬چند حالت وج��ود دارد‪ ،‬یکی این اس��ت که‬ ‫آقا ی‌رئیس‌جمهور تش��ریف بیاورند‪ ،‬نمایندگان سوال‬ ‫کنند و رئیس‌جمهور ه��م مطالب خود را بگوید و بدون‬ ‫هی��چ مش��کلی موض��وع مرتفع ش��ود‪ ،‬اما نکت��ه حائز‬ ‫اهمیت این است که یک قسمت از س��وال نمایندگان‬ ‫ب��ه ح��وزه اقتص��ادی مخصوصا نوس��انات ب��ازار ارز‬ ‫برمی‌گردد و قس��متی از این موضوع هم ب��ا تحریم‌ها‬ ‫مرتبط اس��ت‪ ،‬بنابراین آیا می‌ت��وان همه توضیحات را‬ ‫در بلندگ��و و‌ تریب��ون آزاد مجلس بیان ک��رد؟ از آنجا‬ ‫ک��ه بخواهیم و نخواهیم دش��من هم ب��ه رادیو گوش‬ ‫می‌دهد‪ ،‬احتمال دارد بعضی پاس��خ‌ها قانع‌کننده نباشد‬ ‫و ش��رایط جامعه و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور‬ ‫نیز به‌گونه‌ای اس��ت که خیل��ی از این موضوع نتیجه‌ای‬ ‫نگیریم‪.‬‬ ‫حالت دوم این است که رئیس‌جمهور به مجلس بیاید‬ ‫مطالب خود را بیان کند‪ ،‬ولی صحبت‌های وی خارج از قاعده‬ ‫باشد یا صحبت‌ها به‌گونه‌ای دیگر بیان شوند‪ ،‬آن طوری که‬ ‫نمایندگان نپسندند؛ در این وضعیت دو اتفاق محتمل است؛‬ ‫یا نمایندگان سکوت می‌کنند یا پاسخ‌های متقابل می‌دهند‬ ‫که در این حالت ش��اید مجلس نتواند شأن خودش را کامل‬ ‫حفظ کند‪ ،‬ضمن آنکه فقط دش��من از این مناقشه دو‌طرفه‬ ‫س��ود می‌برد؛ به همین خاطر می‌گویم اگ��ر موضوعات در‬ ‫جلس��ه غیر‌علنی مطرح می‌ش��د و خیلی از پاسخ‌هایی که‬ ‫ممکن است از بلندگوی آزاد قابل طرح نباشد بیان می‌شد‪،‬‬ ‫شاید قانع‌کننده‌تر هم بود‪.‬‬ ‫اگر روزی قرار باشد از امکان آبستراکسیون استفاده‬ ‫شود‪ ،‬پرقدرت انجام می‌شود‪ .‬بنابراین ‪ 21‬نفری که‬ ‫از صحن علنی مجلس خارج شدند نمی‌خواستند که‬ ‫جلسه از نصاب بیفتد‬ ‫برخی سایت‌ها اسم شما را جزو کسانی آوردند که‬ ‫از جلسه علنی مجلس خارج شدند‪ ،‬پس شما به‬ ‫چه علت صحن مجلس را ترک کردید؟‬ ‫‪ l‬سایت‌ها دنبال جنجال هستند و می‌خواهند درباره‬ ‫مساله‌ای سر و صدا کنند تا دو روزی دورش بچرخند‪.‬‬ ‫پس شما با هدف آبستراکس�یون خارج نشدید‪،‬‬ ‫البته این س�وال برای ش�فاف س�ازی اس�ت نه‬ ‫جاروجنجال؟‬ ‫‪ l‬همان‌طور ک��ه گفتم اصل کار‪ ،‬آبستراکس��یون‬ ‫نبود‪ .‬برخی دوس��تان در جریان مذاک��رات مجلس ممکن‬ ‫است نظراتی داشته باش��ند‪ ،‬اما وقتی می‌بینند دیدگاه‌های‬ ‫آنها در تصمیم‌گیری لحاظ نش��د‪ ،‬به نشانه اعتراض جلسه‬ ‫را ترک می‌کنند‪.‬‬ ‫چنی��ن اتفاقی روز یکش��نبه هفت��ه گذش��ته رخ داد‪،‬‬ ‫نمایندگانی در اعتراض به قرائت طرح سوال از رئیس‌جمهور‬ ‫جلسه را ترک کردند‪ ،‬اما قصدشان آبستراکسیون نبود‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌خواستند ناراحتی خود را به این مساله نشان دهند‪ .‬در کل‬ ‫اگر روزی قرار باش��د از امکان آبستراکسیون استفاده شود‪،‬‬ ‫پرقدرت انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین ‪ 21‬نفری که از صح��ن علنی مجلس خارج‬ ‫شدند نمی‌خواستند که جلسه از نصاب بیفتد‪ .‬درباره خود هم‬ ‫بگویم که آن روز من تا سه دس��تور دیگر در صحن حضور‬ ‫داش��تم‪ ،‬کما‌اینکه در خبر س��ایت‌ها نیز آمد که ‪ 21‬نماینده‬ ‫همزمان جلسه را ترک نکردند و عده‌ای از آنها تا نیم‌ساعت‬ ‫پس از قرائت س��وال رئیس‌جمهور در صحن علنی حضور‬ ‫داشتند‪g .‬‬ ‫‪47‬‬
‫احتمال مي‌دهم سوال منتفي شود‬ ‫سید‌جالل یحیی‌زاده در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫‪3‬‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫حجت‌االسالم سی د‌جالل یحی ی‌زاده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در گفت‌وگو با مثلث ضمن مخالفت‬ ‫با آبستراکسیون کردن نمایندگان م ی‌گوید‪« :‬این کار چندبار در مجلس ششم اتفاق افتاد تا مجالس بعدی هم ادامه‬ ‫پیدا کرد و تا مرز آبستراکس�یون هم پیش رف�ت‪ ،‬البته یک بار هم در مجلس هش�تم این کار انجام ش�د‪ .‬ب ه‌هرحال‬ ‫آبست راکسیون ازسوی هرکسی اتفاق بیفتد‪ ،‬مردم‪ ،‬مجلس و نظام آن را نم ی‌پسندند‪ ».‬وی تاکید م ی‌کند‪« :‬آبست راکسیون‬ ‫روش پسندیده‌ای برای برخورد با تخلفات هیات‌رئیسه نیست‪ ».‬یحی ی‌زاده معتقد است‪« :‬نباید احمدی‌نژاد را عصبانی‬ ‫کرد‪ ،‬زیرا ممکن است ایشان در صحب ت‌هایش مسائلی را مطرح کند که البته خیلی هم مبتنی بر اعتقاداتش نباشد‪».‬‬ ‫آقای یحی�ی‌زاده! باتوجه به اینکه ش�ما یکی از‬ ‫مخالفان س�وال از رئی س‌جمهور هس�تید لطفا‬ ‫دالیل این مخالفت را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪ l‬در شرایط فعلی باتوجه به فضاییکه درکشور وجود‬ ‫دارد و موضع‌گیری‌هایی که اخی را روسای قوا با نامه‌نگاری‬ ‫مقابل یکدیگر داش��تند ب��ه نظر من ای��نکار به هی چ‌وجه‬ ‫به مصلحت نیس��ت‪ .‬ش��اید در یک فضای آرام‪ ،‬منطقی و‬ ‫عقالنی این امر کاملا موجه بود و س��وال از رئی س‌جمهور‬ ‫یکی از مهم‌ترین مسائل روز کش��ور محسوب م ی‌شد‪.‬اما‬ ‫باید توجه داشته باشیم نوس��انات‌ب ی‌رویه و خالف نرخ ارز‬ ‫قبل از اینکه س��وال از رئی س‌جمهور مطرح ش��ود‪ ،‬مراحل‬ ‫خودش را طی کرده بود‪ .‬یعنی در ابتدا از وزیر سواالتی شد‬ ‫و در این راستا توضیحاتی از وی خواسته شد‪ ،‬بناب راین طبق‬ ‫قانون خود ایشان هم مش��خصکرد این موضوع در حیطه‬ ‫مدیریت بانک مرکزی اس��ت؛ در واقع یک تقابل قانونی در‬ ‫مسئولی ت‌هایی که وزارت اقتصاد باید داشته باشد و باتوجه‬ ‫به قوانین دیگ��ر در حیطه کاری بانک مرک��زی وجود دارد‬ ‫دیده شد‪ .‬با این حساب چون بانک‌مرکزی هم در این زمینه‬ ‫پاسخ مناسب و الزمی نداد احساس شد که همه موضوعات‬ ‫بر‌‌م ی‌گردد به‌خود ش��خص رئی س‌جمه��ور‪ .‬طبیعتا با طی‬ ‫شدن آن پروسه و گذراندن راه درست و منطقی نمایندگان‬ ‫به سمت سوال از رئی س‌جمهور پیش رفتند‪ .‬تا این جایکار‬ ‫این مساله طبیعتا روش درست‪ ،‬اصولی‪ ،‬منطقی خودش را‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما همانطور که اش��اره کردم در فضایی که شاهد‬ ‫نامه‌پ راکن ی‌هایی ازسوی رئی س‌جمهور و در ادامه پاسخ‌های‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫رئیس قوه‌‌قضائیه بودیم‪ ،‬بناب راین احس��اس م ی‌ش��ود در‬ ‫شرایط فعلی برخی از روسا در موضع‌گیری‌های خود تعادل‬ ‫و منطق الزم را به شکلی از دست داده‌اند‪ ،‬با این حساب و به‬ ‫خاطر همین نکته و باتوجه به تاکید مقام‌معظم‌رهبری بر‬ ‫پرهیز از اختالفات و همچنین پاسخگویی و حمایت سران‬ ‫سه قوه از نظ رات رهبری احس��اس م ی‌کنم درحال حاضر‬ ‫دیگر جایی ب رای س��وال نیس��ت‪ ،‬زی را جامعه به‌دنبال این‬ ‫است که ببيند روسای سه‌قوه واقعا به این امر پایبند هستند‬ ‫یا به صورت ش��عاری این موارد را مطرح کرده‌اند‪ ،‬در واقع با‬ ‫طرح این مباحث ما در مسائلی که نباید رخ دهد تاثی ر‌گذار‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬در حالی که موظفیم سروصداهای‌ب ی‌جهتی‬ ‫که با آن نامه‌نويس ی‌ها ایجاد شده بود را بخوابانیم تا ادامه‬ ‫پیدا نکند‪ .‬البته سران قوا هم اعالم آمادگیکرده‌اند که این‬ ‫فضای فعلی تغییرکند بناب راین انج��ام دوباره این اقدامات‬ ‫موجب م ی‌شود به یک شکلی روسای قوا در دامی‌انداخته‬ ‫شوند که خودمان هم خواهان افتادن آنها در آن دام نیستیم‪.‬‬ ‫از این‌رو من معتقدم در این شرایط و با این توجیه انجام این‬ ‫سوال مناسب نبود‪.‬‬ ‫باتوجه به گران ی‌های موج�ود و نارضایتی مردم‬ ‫از این وضعیت آیا نباید ب ه‌گونه‌ای پاس�خ مردم‬ ‫داده شود؟‬ ‫‪ l‬بنده هم معتق��دم گران ی‌ها یک��ی از معضالت‬ ‫کشور و مملکت اس��ت اما باتوجه به تجربه‌ای که داشتیم‬ ‫فکر م ی‌کنم اگر تعامل��ی کار کنیم دولت هم مصمم‌تر در‬ ‫این مسائل ورود پیدا کند‪ .‬بناب راین اگر به شکل غیر سوال‬ ‫به سمت و سوی رفع مش��کل پیش برویم دولت هم کمتر‬ ‫در موضعی م ی‌افتد که نتیجه نامطلوب در س��طح اقتصاد‬ ‫بازار برجای بگذارد‪.‬‬ ‫درباره آبستراکس�یونی که قرار ب�ود در مجلس‬ ‫انجام شود‪ ،‬با این کار موافق بودید؟‬ ‫‪ l‬خوشبختانه این آبستراکسیون انجام نشد‪ ،‬بنده با‬ ‫این کار مخالف بوده و هستم‪ .‬به هر حال آنچه درباره اعالم‬ ‫وصول سوال از رئی س‌جمهور اتفاق افتاد مقداری با شتاب و‬ ‫عجله بود‪ ،‬درحالی که م ی‌توانست با تامل بیشتری صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬در واقع اگر این طرح نصاب الزم را نداش��ت از ابتدا‬ ‫نباید مطرح م ی‌شد‪.‬‬ ‫آی�ا فراکس�یون اصولگرایان با آبستراکس�یون‬ ‫م ی‌توانس�تند به ه�دف خود ک�ه لغو س�وال از‬ ‫رئی س‌جمهور بود‪ ،‬برسند؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ ،‬آبستراکسیون عالج کار نبوده و نیست‪ .‬این‬ ‫کار چندبار در مجلس ششم اتفاق افتاد تا مجالس بعدی هم‬ ‫ادامه پیدا کرد و تا مرز آبستراکسیون هم پیش رفت‪ ،‬البته‬ ‫یک بار هم در مجلس هشتم این کار انجام شد‪ .‬به هرحال‬ ‫آبستراکسیون از سوی هرکسی اتفاق بیفتد‪ ،‬مردم‪ ،‬مجلس و‬ ‫نظام آن را نم ی‌پسندند‪ .‬زی را بنده معتقدم این کار یک روش‬ ‫پسندیده ب رای برخورد با تخلفات هیات‌رئیسه نیست بلکه‬ ‫باید با روش‌های گفتمانی و منطقی پیش برویم‪.‬‬ ‫احتمال م ی‌دهید س�وال از رئی س‌جمهور منتفی‬ ‫شود؟‬ ‫‪ l‬من احتمال زی��ادی م ی‌دهم این موضوع منتفی‬ ‫ش��ود‪ ،‬زی را در ارتباط با تعداد امضاها‌تردید وج��ود دارد‪ .‬در‬ ‫واقع م ی‌ش��ود چون تعداد زیادی از نمایندگان امضای خود‬ ‫راپس گرفته‌اند‪ ،‬اما دوباره چند نفر اضافه ش��ده‌اند که البته‬ ‫چگونگی الحاق این امضا‌ها خودش جای بحث دارد‪ .‬فضای‬ ‫کشور به‌گونه‌ای است که ما در برخورد با مردم م ی‌بینیم آنها‬ ‫بیشتر تاکید بر رفع مشکالت‪ ،‬گران ی‌ها‪،‬ارز و مسائل مربوط‬ ‫به بازار س��که که در زندگی همه تاثیر نامطلوبی گذاشته‪،‬‬ ‫دارند‪ .‬در واقع موکالن ما سوال از رئی س‌جمهور را در شرایط‬ ‫فعلی منطقی نم ی‌دانند‪ ،‬بناب راین این احتمال وجود دارد که‬ ‫امضاها پس گرفته شود‪.‬‬ ‫اما گفته م ی‌ش�ود نمایندگان دیگ�ر نم ی‌توانند‬ ‫امضاهای خود راپس بگیرند؟‬ ‫‪ l‬چنین چیزی نیس��ت‪ .‬اگر این امر صورت پذیرد‬ ‫سوال از رئی س‌جمهور منتفی م ی‌شود‪.‬‬ ‫اگر رئی س‌جمهور در مجلس حض�ور پیدا کند‪،‬‬ ‫از نظر ش�ما پاس�خ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان‬ ‫م ی‌دهد؟‬ ‫‪ l‬اگر ش��رایط به این ش��کل پیش برود ش��اید ما‬ ‫رئی س‌جمهور را عصبانی کنیم و ایشان در صحب ت‌هایش‬ ‫مس��ائلی را مطرح کند ک��ه البت��ه خیلی ه��م مبتنی بر‬ ‫اعتقاداتش نباشد‪ .‬یعنی در موضعی قرار بگیرد که سخنانی‬ ‫را مطرح کند‪ .‬در واقع هر فردی م ی‌تواند این رفتار را داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به عقیده من این مس��اله طبیعی اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫در فضای موجود باید مقداری فش��ارها را کاهش بدهیم و‬ ‫از عصبانی کردن یکدیگ��ر پرهیز کنی��م‪ .‬به‌عنوان مثال‬ ‫حتی در یک مسابقه ورزش��ی هم م ی‌بینیم فردی در خط‬ ‫میانی بیش��ترین وظیفه‌ای ک��ه ب ر‌عهده دارد این اس��ت‬ ‫که یک حال��ت تخریبی بگی��رد تا آرامش و انس��جام تیم‬ ‫مقابل را برهم بریزد‪ .‬در حالی که این رفتارها در ورزش هم‬ ‫پسندیده نیست بناب راین ما هم در این بازی سیاسی نباید‬ ‫از این روش‌ها اس��تفاده کنیم‪ .‬بنده معتقدم طرح این سوال‬ ‫بیش از آنکه به‌دنبال ارائه پاسخ کافی و مکفی باشد بیشتر‬ ‫موجب م ی‌ش��ود برخی از مس��ئوالن دولتی و چه بسا خود‬ ‫رئی س‌جمهور را هم در موضعی وارد کنیم که شاید خودش‬ ‫هم خیلی اعتقادی به آن موضعگیری‌ها نداشته باشد و آن‬ ‫هم مناسب نیست‪g .‬‬ ‫‪48‬‬
‫سوال‪ ،‬بي‌نتيجه است‬ ‫روايت حميدرضا فوالدگر از يكشنبه جنجالي مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬عضو فراکس�یون رهروان والیت مجلس ش�ورای اسلامی در گفت‌وگو با مثلث س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور را به مصلحت نمی‌داند و تاکید می‌کند‪« :‬ما رویه احمدی‌نژاد را هم در پاس�خگویی دیده‌‌ایم‪ .‬از این رو‬ ‫سوال از رئیس دولت کمکی به حل مشکالت نمی‌کند‪ ».‬اما این نماینده مجلس در عین حال معتقد است‪« :‬نباید سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور را خط‌قرمز و دست‌نیافتنی قلمداد کرد‪ ».‬فوالدگر اقدام برخی از نمایندگان فراکسیون اصولگرایان‬ ‫مجلس برای آبستراکسیون را تنش‌زا می‌خواند و می‌گوید‪« :‬اگر اینها می‌خواس�تند به‌عنوان حفظ آرامش و وحدت‬ ‫چنین اقدامی‌انجام دهند خودشان با اين كار به تنش و تشنج دامن می‌زدند‪».‬‬ ‫آقای فوالدگر! به‌عنوان اولین سوال نظرتان را در‬ ‫خصوص سوال از رئیس‌جمهور بفرمایید‪.‬‬ ‫روح‌اهلل‌حسينيان مي‌گويد كه در نصاب‬ ‫امضاهاي سوال از رئيس‌جمهور ترديد وجود‬ ‫دارد‬ ‫‪ l‬بن��ده معتق��دم این س��وال در‬ ‫ح��ال حاضر نتیج��ه‌ای در ب��ر نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬زی��را در ماه‌های آخ��ر دولت‬ ‫احمدی‌نژاد قرار داریم‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫ما رویه احمدی‌نژاد را هم در پاسخگویی‬ ‫دیده‌ایم‪ ،‬در واقع مردم مش��کالت اقتصادی عمیقی دارند‬ ‫البته این سوال هم اقتصادی است‪ ،‬اما با سوال مشکلی حل‬ ‫نمی‌شود‪ .‬بنابراین باتوجه به توصیه مقام معظم رهبری بر‬ ‫پرهیز مسئوالن از اختالفات‪ ،‬بنده سوال از رئیس دولت را‬ ‫کمکی در جهت حل مشکالت نمی‌دانم‪.‬‬ ‫ابوترابي فرد معتقد است كه هيات‌رئيسه‬ ‫در اعالم وصول طرح سوال از رئيس‌جمهور‬ ‫آيين‌نامه‌اي عمل كرد‬ ‫پس صحبت�ی که در خص�وص تغیی�ر آیین‌نامه‬ ‫داخلی مجلس مطرح اس�ت مبنی‌بر اینکه دیگر‬ ‫احمدی‌نژاد نمی‌تواند مثل گذش�ته به س�واالت‬ ‫پاسخ دهد‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ l‬منظور از تغییر آیین‌نامه مربوط به افزایش مدت‬ ‫زمانی اس��ت که به نمایندگان داده می‌شود تا صحبت‌های‬ ‫خود را مط��رح کنند‪ ،‬یعنی بر‌اس��اس تغیی��رات مندرج در‬ ‫آیین‌نام��ه نمایندگان در دو نوب��ت می‌توانند صحبت کنند‬ ‫و نه یک نوبت‪ .‬همچنی��ن نمایندگان در پای��ان می‌توانند‬ ‫عنوان کنند که از پاس��خگویی رئیس‌جمهور قانع شده‌اند‬ ‫یا خیر‪ .‬درواقع این تفاوتی اس��ت ک��ه در آیین‌نامه صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ش�نیده‌ها حاکی از آن است که با تغییرات جدید‬ ‫در آیین‌نام�ه در صورت قانع نش�دن نمایندگان‬ ‫‪ l‬چند نفر از نمایندگان این مساله را مطرح کردند‪،‬‬ ‫اما خود این موض��وع نقض غرض بود‬ ‫یعنی اگر اینها می‌خواس��تند به‌عنوان‬ ‫حفظ آرامش و وح��دت چنین اقدامی‬ ‫‌انجام دهند خودش��ان به تنش و تشنج‬ ‫دامن می‌زدند‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫یعنی در شرایط فعلی با سوال‬ ‫از رئیس‌جمه�ور‪ ،‬مجل�س‬ ‫می‌توان�د ب�ه نتیج�ه مطلوبی‬ ‫برسد؟‬ ‫نظر شما در خصوص آبستراکسیون نمایندگان‬ ‫مجلس در اعت�راض به س�وال از رئیس‌جمهور‬ ‫چیست؟‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪ l‬بنده معتقدم س��وال از رئیس‌جمهور حق طبیعی‬ ‫نمایندگان است و نباید آن را خط قرمز کرد‪ ،‬به‌گونه‌ای که‬ ‫همیشه دس��ت‌نیافتنی باش��د‪ .‬باالخره نمایندگان مجلس‪،‬‬ ‫نمایندگان مردم هستند که می‌خواهند از مسئوالن اجرایی‬ ‫کشور س��وال کنند‪ ،‬اما باید دید آیا س��وال از رئیس‌جمهور‬ ‫به این معناس��ت که مصالح کش��ور را در نظر نگیریم‪ .‬بنده‬ ‫معتقدم بای��د ای��ن مصلحت‌اندیش��ی‌ها را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫دو هفت��ه پیش ه��م که ای��ن بحث‌ها‬ ‫مطرح نش��ده بود گفته بودم س��وال از‬ ‫رئیس‌جمه��ور ح��ق مجلس اس��ت و‬ ‫برخالف برخی اف��راد که آن را به نوعی‬ ‫خط‌قرمز و دست‌نیافتنی قلمداد می‌کنند‬ ‫مجلس باید از حربه نظارتی خود استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس دولت از مجلس کارت زرد می‌گیرد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬پس از اعالم و رای‌گی��ری که در خصوص‬ ‫قانع شدن یا نشدن نمایندگان صورت می‌گیرد‪ ،‬اگر چنانچه‬ ‫نمایندگان از پاس��خ رئیس‌جمهور قانع نشوند به وی کارت‬ ‫زرد داده می‌شود‪.‬‬ ‫چه کس�ی از ای�ن آبستراکس�یون‬ ‫جلوگیری کرد؟‬ ‫‪ l‬صحبت‌هایی از سوی آقای‬ ‫حدادعادل صورت گرفت که این مساله‬ ‫منتفی شد‪ ،‬البته موضوع فراگیری نشد‪،‬‬ ‫آقای کوچک‌زاده در تذکر خود عنوان‬ ‫کرد که یک ی��ا دو ت��ن از نمایندگان‬ ‫پیشنهاد آبستراکسیون را داده‌اند اما این‬ ‫موضوع در حد همه اعضای فراکسیون‬ ‫اصولگرایان مطرح نشد و فقط دو یا سه‬ ‫نماینده این پیش��نهاد را مطرح کردند‬ ‫که بعد هم موضوع جمع شد‪.‬‬ ‫آیا امکان دارد بار دیگر ش�اهد آبستراکسیون از‬ ‫سوی فراکسیون اصولگرایان مجلس باشیم؟‬ ‫‪ l‬بعید است‪ ،‬چون خود این مساله تنش‌زاست‪.‬‬ ‫امکان دارد س�وال از رئیس‌جمه�ور در مجلس‬ ‫انجام شود؟‬ ‫‪ l‬نمی‌دانم‪،‬زی��را زمزمه‌هایی مبنی ب��ر کم بودن‬ ‫امضاها شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫با‌توجه ب�ه تغییر آیین‌نامه آیا آق�ای احمدی‌نژاد‬ ‫این‌بار پاسخ قانع‌کننده‌ای به مجلس می‌دهد؟‬ ‫‪ l‬همانطور که گفتم س��وال از رئی��س دولت حق‬ ‫مجلس اس��ت‪ ،‬اما بنده آن را به دالیل ذکر شده‌بی‌نتیجه‬ ‫می‌دانم‪.‬‬ ‫در پای�ان بفرمایی�د چه پیش�نهادی ب�رای حل‬ ‫مشکالت فعلی دارید؟‬ ‫‪ l‬به نظر من به جای مطرح کردن موضوع سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور بهتر اس��ت یک‌س��ری اقدام��ات نظارتی‬ ‫پیش‌گیرانه انجام دهیم تا در ماه‌های آخر تصمیمات بهتری‬ ‫اتخاذ شود‪g .‬‬ ‫‪49‬‬
‫پيش‌بيني مجتبي‌رحماندوست از فرجام طرح سوال از رئيس‌جمهور‬ ‫انجام نمي‌شود‬ ‫‪5‬‬ ‫مجتبي رحماندوس�ت كه از چهره‌هاي ش�ناخته ش�ده در ميان اصولگرايان اس�ت مي‌گويد كه موافق سوال از‬ ‫رئيس‌جمهور نيست ‪ .‬او پيش‌بيني كرده است كه سوال از رئيس‌جمهور انجام نمي‌شود‪.‬‬ ‫علی حاجی‌ناصری‬ ‫آق�ای رحماندوس�ت! ش�ما مواف�ق س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور هستید یا مخالف آن؟‬ ‫‪ l‬نه؛ بنده موافق نیستم‪.‬‬ ‫چرا مخالف هستید؟‬ ‫‪ l‬عل��ت مخالف��ت م��ن نوع پاس��خی اس��ت که‬ ‫رئیس‌جمهور در مرتبه گذشته به مجلس دادند که به نوعی‬ ‫هم‌ وهن دولت بود و هم‌ وهن مجل��س‪ .‬البته عبارت وهن‬ ‫محترمانه‌ترین عبارتی اس��ت که می‌توانم در این خصوص‬ ‫به کار بب��رم‪ .‬از آنجایی که پاس��خ رئیس‌جمهور به س��وال‬ ‫نمایندگان مجلس هش��تم هم‌ وهن دولت بود و هم وهن‬ ‫مجلس و نمایندگان‪ ،‬از این رو بنده طرح س��وال از ایشان را‬ ‫صالح نمی‌دانم‪ .‬با آن نوع برخوردی که آقای احمدی‌نژاد در‬ ‫دور قبل با س��وال نمایندگان کرد‪ ،‬بنده موافق نیستم که بار‬ ‫دیگر از ایشان سوال شود‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫علت مخالفت ش�ما فقط ب�ه علت ن�وع برخورد‬ ‫آقای رئیس‌جمهور است یا همچون برخی دیگر‬ ‫از نمایندگان به نوعی مصلحت‌اندیشی نیز قائل‬ ‫هستید؟‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫‪ l‬همین استدالل نوعی مصلحت‌اندیشی است‪ .‬ما‬ ‫از رئیس‌جمهور و وزیران کابینه سوال می‌کنیم تا به‌گونه‌ای‬ ‫نظارت مجلس را بر دولت و قوه مجریه اعمال و تقویت کنیم‪.‬‬ ‫سه‌شنبه گذش��ته بنده از وزیر جهاد کشاورزی سوال کردم‪.‬‬ ‫سه‌سوال پرسیدم و آقای خلیلیان هم پاسخ داد‪ .‬این پرسش و‬ ‫پاسخ را موثر می‌دانستم؛ به همین علت سوال را مطرح کردم‬ ‫و از آنها نگذشتم‪ ،‬اما نوع برخوردی که شخص رئیس‌جمهور‬ ‫با سوال در دور قبل داش��ت‪ ،‬من را به این باور می‌رساند که‬ ‫نحوه پاسخگویی ایشان متناسب با شئون دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫نمایندگان نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬این هم نوعی مصلحت‌اندیشی‬ ‫است که من به علت این نوع برخورد و این مدل پاسخگویی‪،‬‬ ‫موافق طرح سوال از ایشان نیستم‪.‬‬ ‫البته غیر از مسائلی که شما به آنها اشاره کردید‪،‬‬ ‫برخی نمایندگان معتقدند که به دلیل شرایط فعلی‬ ‫کشور و توصیه رهبر معظم انقالب مبنی بر وحدت‬ ‫قوا و پرهیز مسئوالن از علنی کردن اختالف‌نظرها‬ ‫بهتر اس�ت س�وال از رئیس‌جمهور انجام نشود‬ ‫و در همین راس�تا تالش‌هایی برای منتفی شدن‬ ‫طرح سوال از رئیس‌جمهور انجام دادند‪ .‬به نظر‬ ‫شما این نوع برداشت تناقضی با نظارت مجلس‬ ‫بر دولت ندارد؟‬ ‫‪ l‬اینها اس��تنباط‌های ش��خصی افراد اس��ت و من‬ ‫هم معتقد به این نگاه نیس��تم که برخی با استناد به سخنان‬ ‫رهبر‌معظم انقالب می‌گویند که اگر سوال کنیم به‌گونه‌ای‬ ‫وحدت را خدش��ه‌دار کرده‌ایم‪ ،‬بنابراین طرح سوال مخالف‬ ‫دیدگاه ایشان است؛ یا دیگری می‌گوید اگر رهبر‬ ‫معظم انقالب اظهارنظر دقیق نکرده‌اند‬ ‫دلیلی ندارد که ایشان را مخالف انجام‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور بدانیم و سوال‬ ‫حق مجلس اس��ت‪ .‬من با این نوع‬ ‫‪50‬‬ ‫تحلیل‌ها در شرایط فعلی ‪ -‬حداقل در خصوص سوال از آقای‬ ‫احمدی‌نژاد ‪ -‬موافق نیستم؛ به‌دلیل اینکه وقتی حضرت آقا‬ ‫اظهارنظر صریحی در این رابطه نداشته‌اند‪ ،‬حق نمایندگان‬ ‫این اس��ت که از حق قانونی خود در س��وال از رئیس‌جمهور‬ ‫استفاده کنند‪ .‬شرایط هم به‌گونه‌ای نیس��ت که اگر از آقای‬ ‫احمدی‌نژاد س��وال کنی��م‪ ،‬مغایر با مصالح ملی باش��د‪ .‬نظر‬ ‫شخصی بنده هم همین است؛ گرچه این نظر شخصی را در‬ ‫اظهارنظرهایم تاثیر نمی‌دهم‪ ،‬اما برداشت شخصی من این‬ ‫است که س��وال از رئیس‌جمهور مغایر با صحبت‌های اخیر‬ ‫رهبر معظم‌انقالب نیست‪ .‬وقتی ایشان اظهارنظر صریحی‬ ‫در این باره نداشته‌اند طبیعی اس��ت که هر‌یک از نمایندگان‬ ‫برداشت‌ها و استنباط‌های متفاوتی از نظر ایشان داشته باشند؛‬ ‫برخی نظر ایشان را موافق سوال از رئیس‌جمهور می‌دانند و‬ ‫برخی مخالف آن‪ ،‬اما بنده شخصا فکر نمی‌کنم که هیچ‌‌یک‬ ‫از این برداشت‌ها در شرایط فعلی جای استناد داشته باشد‪ .‬ما‬ ‫اگر بدانیم که این کار با نظر رهبر معظم انقالب مغایرت دارد‪،‬‬ ‫به هیچ‌وجه این کار را انجام نمی‌دهیم؛ نیازی هم نیست که‬ ‫ایشان صراحتا در این خصوص اظهارنظر کنند‪ .‬در واقع ما اگر‬ ‫استنباط کنیم که مجموعا نظر ایشان مخالف طرح سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور است‪ ،‬این طرح را متوقف می‌کنیم‪ ،‬اما مساله‬ ‫این اس��ت که در صحبت‌های رهبر معظ��م انقالب نه‌تنها‬ ‫تصریحی نمی‌بینیم‪ ،‬بلکه اینطور هم اس��تنباط و استشمام‬ ‫نمی‌کنیم که ایشان مخالف چنین کاری هستند‪ .‬با این‌حال‬ ‫باز هم تاکید می‌کنم علت اصلی مخالفت من با سوال از آقای‬ ‫احمدی‌نژاد این است که نوع برخورد ایشان را با شئون دولت و‬ ‫رئیس‌جمهور از یک سو و مجلس و نمایندگان از سوی دیگر‬ ‫متناس��ب نمی‌بینم و از این رو مدل حضور رئیس‌جمهور در‬ ‫مجلس و نحوه پاسخگویی ایشان به نمایندگان را وهن دو قوه‬ ‫مجریه و مقننه می‌دانم و موافق سوال از رئیس‌جمهور نیستم‪.‬‬ ‫یعنی شما معتقدید که ممکن است باز هم همان‬ ‫س�ناریو در طرح س�وال از رئیس‌جمه�ور تکرار‬ ‫شود؟‬ ‫‪ l‬احتمال تکرار همان نوع برخورد وجود دارد؛ چرا‌که‬ ‫ایشان تغییر خاصی در جهت برخورد خود با نمایندگان اعمال‬ ‫نکرده اس��ت و از این رو تکرار همان برخورد بسیار محتمل‬ ‫است‪.‬‬ ‫شما شخصا چه استنباطی از نظرهبرمعظم‌انقالب‬ ‫در خصوص این مساله دارید؟‬ ‫‪ l‬استنباط خاصی ندارم؛ چرا‌که همان‌طور که عرض‬ ‫کردم رهبر معظم انقالب نه صراحتا اظهارنظری در این‌باره‬ ‫داشته‌اند و نه استنباط من این است که با صحبت‌هایی که‬ ‫ایشان به تازگي داش��تند می‌توان اینگونه برداشت کرد که‬ ‫مخالف سوال هستند یا موافق آن‪ .‬بنده نمی‌خواهم استنباط‬ ‫ش��خصی خودم را بگویم چراکه «اذا ج��اء االحتمال‪ ،‬بطل‬ ‫االس��تدالل»؛ اگر من بگویم احتمال دارد نظر حضرت‌آقا‬ ‫این باش��د و طرف دیگر بگوید که احتمال دارد نظر ایشان‬ ‫گونه دیگری باشد‪ ،‬به دلیل اینکه مبنای استدالل‪ ،‬احتماالت‬ ‫است‪ ،‬نمی‌توان به چنین استدالالتی استناد کرد‪ .‬احتماالت‬ ‫یعنی نظر من‪ ،‬برداشت من و استنباط و استدالل من؛ چنین‬ ‫برداشت‌هایی نظر‪ ،‬تصریح یا اشاره آقا نیست‪ .‬وقتی برداشت‬ ‫و استنباط و اس��تدالل من از دیدگاه آقا باشد‪ ،‬دیگر طرفین‬ ‫احتمال نمی‌توانند اس��تدالل کنند‪ .‬به بیان دیگر نمی‌توان‬ ‫بر‌اس��اس احتمال‌ها اس��تدالل کرد‪ .‬در هر ص��ورت نگاه‬ ‫ش��خصی من این اس��ت که به دلیل این نوع برخورد‪ ،‬طرح‬ ‫سوال را به صالح نمی‌دانم‪.‬‬ ‫به‌هر‌ح�ال برآیند نظ�رات نماین�دگان می‌تواند‬ ‫در این خصوص تاثیر‌گذار باش�د‪ .‬شما به‌عنوان‬ ‫یکی از نمایندگان م�ردم در مجلس این نظرات‬ ‫را چگونه می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬در مجلس هیچ‌گاه کلیت تحقق پیدا نمی‌کند بلکه‬ ‫همواره اکثریت در رای‌گیری‌ها مبنای تصمیم‌گیری است‪.‬‬ ‫ی مشخص می‌شود که رای‌گیری از میان‬ ‫اکثریت هم هنگام ‌‬ ‫نمایندگان انجام شود‪ .‬البته این مسائل از آن دست مسائلی‬ ‫نیستند که در معرض رای نمایندگان گذاشته شود و رئیس‬ ‫مجلس از نمایندگان بخواهد استنباط خود را از سخنان رهبر‬ ‫معظم انقالب درباره طرح سوال از رئیس‌جمهور بیان کنند و‬ ‫رای‌گیری انجام شود و نظر اکثریت مجلس مشخص شود‪.‬‬ ‫بنابراین کلی��ت در این موضوع یا موضوعات مش��ابه دیگر‬ ‫هیچ‌گاه تحقق نمی‌یابد و الزمه مش��خص ش��دن اکثریت‬ ‫در این موضوع هم قرار گرفتن آن در دستورکار نمایندگان‬ ‫است‪ .‬البته همان‌طور که عرض کردم این مورد از آن دست‬ ‫موضوعاتی نیست که در دستورکار مجلس و در معرض رای‬ ‫نمایندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ش�ما حتی از صحبت‌های غیررسمی نمایندگان‬ ‫هم در این خصوص به برداشتی نرسیده‌اید؟‬ ‫‪ l‬این نوع برداشت‌هایی که میان نمایندگان وجود‬ ‫دارد احتمالی است و به صرف احتمال نمی‌توان اظهارنظری‬ ‫قاطع و استدالل کرد؛ چرا‌که احتمال‪ ،‬پایه استدالل را سست‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫آقای الریجانی در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته‬ ‫مجلس گفت که با رهبر معظم انقالب درباره طرح‬ ‫س�وال از رئیس‌جمهور صحبت کرده و ایش�ان‬ ‫فرموده‌اند نظری در این خصوص ندارند‪ .‬انتشار‬ ‫این نظر چه تاثیری روی جو کلی مجلس و نظرات‬ ‫نمایندگان داشته است؟‬ ‫‪ l‬هیچ‌گاه جو کلی مجل��س را از یک نماینده جویا‬ ‫نشوید؛ این مساله هرگز به این صورت قابل استخراج و قابل‬ ‫اس��تناد نیس��ت‪ .‬بعد از صحبت‌های آقای الریجانی‪ ،‬من با‬ ‫یکی از نماین��دگان صحبت ک��ردم و او می‌گفت‬ ‫که همین صحبت آقا ب��ه معنای عدم مخالفت‬ ‫ایشان است و سوال از رئیس‌جمهور مي‌تواند‬ ‫مطرح ش��ود‪ .‬من گفتم که نه! این برداشت‬ ‫شخصی شماست‪ .‬ممکن است ایشان نظر‬
‫دیگری داشته باشند‪ .‬ش��اید نظر حضرت آقا بر این باشد که‬ ‫تصمیم‌گیری دراین خصوص را به نمایندگان ارجاع دهند‪.‬‬ ‫وقتی ایش��ان می‌فرمایند که نظر خاصی ندارند‪ ،‬یعنی واقعا‬ ‫نظر خاصی ندارند‪ .‬چرا ما باید «نظر خاص��ی ندارند» آقا را‬ ‫این گونه تفسیر کنیم که ایش��ان تلویحا موافق طرح سوال‬ ‫هستند؟ نباید بگویند که وقتی ایشان می‌گویند نظر خاصی‬ ‫ندارند یعنی موافق هستند یا مخالف‪ .‬راه تشخیص استنباط‬ ‫نمایندگان از این فرمایش��ات رای‌گیری از تمام نمایندگان‬ ‫مجلس است که البته چنین کاری عملی نیست و موضوعی‬ ‫هم نیست که بتوان آن را با رای‌گیری مشخص کرد‪.‬‬ ‫آق�ای احمدی‌نژاد اعالم ک�رده «ناگفته‌ها»یی را‬ ‫در جلسه سوال از رئیس‌جمهور بیان خواهد کرد؛‬ ‫شما فکر می‌کنید که ایشان این بار چه مسائلی را‬ ‫در مجلس مطرح خواهد کرد؟‬ ‫‪ l‬من فردی را به شما معرفی می‌کنم که ناگفته‌ها‬ ‫را از او بپرسید‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی مثلث با دکتر احمد توکلی‪:‬‬ ‫‪ l‬آقای احمدی‌نژاد! اوال ناگفته‌ها را باید از کس��ی‬ ‫جویا ش��د که می‌گوید من ناگفته‌هایی دارم‪ .‬در ثانی روش‬ ‫اداره یک کش��ور اعتقادی و اعتمادی این نیست که وقتی‬ ‫یک قوه می‌خواه��د از حق خ��ود در نظارت بر ق��وه دیگر‬ ‫استفاده کند‪ ،‬طرف مقابل بگوید که من ناگفته‌هایی درباره‬ ‫قوه سوال‌کننده دارم‪ .‬هنگامی‌که از طرف یکی از قوا اعالم‬ ‫می‌شود که می‌خواهد از یکی دیگر از قوا سوال کند و طرف‬ ‫مقابل هم بگوید که اگر سوال کنید من هم مسائلی را افشا‬ ‫خواهم کرد‪ ،‬این مبنای اداره کشور توحیدی نیست و اگر در‬ ‫نظام جمهوری اسالمی به جایی برسیم که گروهی به گروه‬ ‫دیگر بگوید که می‌خواهید این مسائل را درباره شما بگوییم‬ ‫و طرف مقابل هم بگوید می‌خواهید ما هم آن مسائل دیگر را‬ ‫درباره شما مطرح کنیم‪ ،‬من این را مبنای اداره کردن کشور‬ ‫توحیدی نمی‌دانم‪.‬‬ ‫دکتر احمد توکلی که در دو دوره گذش�ته مجلس رئیس مرک�ز پژوهش‌های مجلس بود‪ ،‬ای�ن روزها با فراغت‬ ‫بیشتری به طرح‌های اقتصادی مورد نظر خود م ی‌پردازد‪ .‬او حاال انتقادات خود را صری ح‌تر از گذشته نسبت به اقدامات‬ ‫دولت مطرح م ی‌کند و البته انتقاداتش بیشتر روی اقدامات اقتصادی دولت متمرکز است‪ .‬او که این روزها در مرخصی‬ ‫استعالجی به سر م ی‌برد‪ ،‬دقایقی کوتاه با خبرنگار مثلث گفت‌وگو کرد تا صراحتا اعالم کند که شأن و جایگاه مجلس‬ ‫در سوال از رئی س‌جمهور باید حفظ شود‪ .‬احمد توکلی که به گفته خود از ابتدا موافق سوال از رئی س‌جمهور نبوده‪ ،‬بر‬ ‫این عقیده است که تالش برای خنثی کردن سوال از رئی س‌جمهور مفید نیست؛ چرا‌که هم به دلیل حفظ دموکراسی‬ ‫و مردم‌س�االری و هم به دلیل حفظ ارزش و جایگاه مجلس‪ ،‬طرح سوال بس�یار هم مفید خواهد بود‪ .‬او در عین حال‬ ‫صرف‌نظر کردن از سوال از رئی س‌جمهور را باعث هتک حرمت مجلس و پایین آمدن شأن آن م ی‌داند‪ .‬توکلی در این‬ ‫گفت‌وگو استنباط خود از نظر مقام‌معظم رهبری درباره طرح سوال از رئی س‌جمهور را نیز بیان م ی‌کند‪.‬‬ ‫نبايد منصرف شويم‬ ‫چه کسی؟‬ ‫‪ l‬در خصوص وزرا این کار مفید بوده و از آن استفاده‬ ‫هم شده است‪ ،‬اما در مورد رئیس‌جمهور فرض کنید که چنین‬ ‫هم بشود‪ .‬ما رئیس‌جمهوری را بر س��ر کار داریم که قریب‬ ‫به هشت ماه از دوره مس��ئولیتش باقی مانده و کلیت نظام‬ ‫جمهوری اسالمی هم که قرص‪ ،‬محکم‪ ،‬ثابت و استوار است‪.‬‬ ‫همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید‪« ،‬اصلها ثابت و فرعها‬ ‫فی السماء»‪ .‬نظام ما ریش��ه عمیقی دارد که مبتنی بر خون‬ ‫شهدا و تفکرات امام‌خمینی(ره) است‪ .‬فکر کنید در این نظام‬ ‫رئیس‌جمهوری پیدا شود که در ماه‌های پایانی مسئولیتش از‬ ‫او سوال شود و با آن مدلی که دیدیم پاسخ دهد و نمایندگان‬ ‫قانع نش��وند و پاسخ را به کمیس��یون‌های تخصصی ارجاع‬ ‫دهند و باز هم او سركارش باش��د؛‌ آيا اتفاق مي‌افتد؟ به هر‬ ‫حال آقای احمدی‌نژاد تا چند ماه دیگ��ر رئیس‌جمهور این‬ ‫کشور است ‪g .‬‬ ‫آقای دکت�ر توکل�ی! ای�ن روزها بحث س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور میان نمایندگان بس�یار داغ است؛‬ ‫شما در این خصوص چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬من از ابتدا موافق سوال از رئیس‌جمهور نبودم‪ ،‬اما‬ ‫حاال که این طرح اعالم وصول شده‪ ،‬طبیعتا حق نمایندگان‬ ‫اس��ت که طرح را ب��ه رئیس‌جمه��ور ابالغ کنن��د و آقای‬ ‫احمدی‌نژاد هم موظف است ظرف یک ماه به مجلس بیاید‬ ‫و پاسخگوی نمایندگان باش��د‪ .‬من به رئیس‌جمهور توصیه‬ ‫می‌کنم که هن��گام حضور در مجلس نبای��د همچون دفعه‬ ‫گذشته رفتار کند‪ ،‬بلکه باید چنان سخن بگوید که سوگندی‬ ‫که برای حفظ مردم‌س��االری یاد کرده لطمه نبیند؛ مضافا‬ ‫آنکه این بار موضوع سوال سیاسی نیست؛ بلکه به زندگی و‬ ‫معیشت مردم مربوط است‪ .‬اگر ایشان بخواهد رعایت حال‬ ‫مردمی‌ را که از مهرورزی بدانان سخن می‌گوید بکند‪ ،‬باید‬ ‫از هرگونه برانگیختن التهابات و احساسات بپرهیزد و به‌طور‬ ‫منطقی و مستدل پاسخ نمایندگان را بدهد‪ .‬زیرا نمایندگان‬ ‫در پی آن هستند که در ضمن پرسش و پاسخ از رئیس‌جمهور‬ ‫ضعف‌هایی که موجب نصف‌‌ش��دن ارزش پول ملی ش��ده‬ ‫اس��ت معلوم گردد‪ .‬بنابراین پرس��ش نمایندگان التهاب‌‌آور‬ ‫نیست‪ .‬بلکه این نحوه پاسخگویی و برخورد احتمالی آقای‬ ‫احمدی‌نژاد است که همه را نگران کرده است‪ .‬نمایندگان و‬ ‫دلسوزان نگران این هستند که به‌گونه‌ای برخورد شود که به‬ ‫جای اینکه خیری به مردم برسد‪ ،‬دودش به چشم آنها برود‪.‬‬ ‫آیا هنوز هم مخالف طرح س�وال از رئیس‌جمهور‬ ‫هستید؟‬ ‫‪ l‬من االن ت�لاش ب��رای خنثی کردن س��وال از‬ ‫رئیس‌جمه��ور را مفی��د نمی‌دان��م؛ چراکه ب��ه دلیل حفظ‬ ‫دموکراسی و مردم‌ساالری و ارزش و جایگاه مجلس طرح‬ ‫سوال را بسیار هم مفید ارزیابی می‌کنم‪ .‬صرف‌نظر کردن از‬ ‫سياست‬ ‫البته باتوجه به اصالحیه‌ای که در آیین‌نامه داخلی‬ ‫مجلس انجام ش�ده که نمایندگان پس از پاسخ‬ ‫رئیس‌جمه�ور ب�ه س�وال رای‌گی�ری می‌کنند و‬ ‫در صورت قانع نش�دن آن را به کمیس�یون‌های‬ ‫تخصصی ارجاع می‌دهند‪ ،‬می‌توان نسبت به‪ ،‬به‬ ‫نتیجه رسیدن این موضوع امیدوارتر از قبل بود‪.‬‬ ‫علی حاجی‌‌ناصری‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور هم باعث هتک حرمت مجلس و هم‬ ‫باعث پایین آمدن شان آن می‌ش��ود‪ .‬اگر دقت کنید متوجه‬ ‫می‌شوید که کم شدن امضاهای طرح سوال از رئیس‌جمهور‬ ‫موجب استهزای مردم ش��ده اس��ت؛ در حالی که ما باید به‬ ‫رئیس‌جمهور فشار بیاوریم تا رفتار درستی را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫پیش‌بینی شما از فرجام این ماجرا چیست؟‬ ‫‪ l‬سوال احتماال انجام نمی‌ش��ود اما در‌نهایت اگر‬ ‫بر فرض هم سوال مطرح ش��ود‪ ،‬باتوجه نوع برخوردی که‬ ‫آقای‌احمدی‌ن��ژاد در دور قبل با س��وال‌کنندگان داش��ت‪،‬‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت که این سوال به نتیجه قابل توجهی‬ ‫برس��د‪ .‬در دور قبل به دلیل نوع برخ��ورد رئیس‌جمهور چه‬ ‫اتفاقی افتاد؟ هیچ! کدام یک‌از گام‌هایی که به ازای س��وال‬ ‫نظارتی قرار بود برداشته ش��ود‪ ،‬به نتیجه رسید و به حاصل‬ ‫ی در جهت استفاده‬ ‫مناسبی رسید؟ من این طرح سوال را گام ‌‬ ‫نظارتی مجلس بر رئیس‌جمهور تلقی نمی‌کنم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نظر ش�ما درب�اره آبستراکس�یون فراکس�یونی‬ ‫که از س�وی برخی نمایندگان عضو فراکس�یون‬ ‫اصولگرایان مجلس مطرح شد‪ ،‬چیست؟‬ ‫‪ l‬با چنین اقداماتی به‌شدت مخالفم؛ چراکه التهابات‬ ‫سیاسی را تش��دید می‌کند و من چنین موضوعی را به ضرر‬ ‫منافع مردم می‌دانم‪.‬‬ ‫آقای الریجانی هفته گذشته در سخنانی در صحن‬ ‫علنی مجلس اعالم کرد رهبر معظم انقالب اعالم‬ ‫کرده‌ان�د که نظ�ری در خص�وص طرح س�وال از‬ ‫رئیس‌جمهور ندارند؛ اس�تنباط ش�ما از اظهارات‬ ‫مقاممعظمرهبریچیست؟‬ ‫‪ l‬استنباط من بر‌خالف برخی نمایندگان و همکارانم‬ ‫در مجلس این اس��ت که نهی مقام معظ��م رهبری متوجه‬ ‫اینگونه اقدامات قانونی نیس��ت‪ .‬در موضوع طرح س��وال از‬ ‫رئیس‌جمهور هم نمایندگان به وظیفه و تکلیف قانونی خود‬ ‫عمل می‌کنند‪ ،‬اما مساله‌ای که در این میان حائز اهمیت است‬ ‫نوع برخورد با طرف مقابل است‪ .‬رهبر معظم انقالب نسبت‬ ‫به کش��اندن اختالفات به میان مردم و تحریک احساسات‬ ‫آنها هش��دار داده‌اند‪ .‬به بیان دیگر ایشان کارهای تحریکی‬ ‫را منع کرده‌اند نه کارهای تبیین��ی را‪ .‬اگر نمایندگان درباره‬ ‫کاهش ارزش پول ملی سوال کنند به نفع مردم است؛ البته‬ ‫ما به‌دنبال مطرح شدن التهابات بازار ارز در کمیسیون‌های‬ ‫تخصصی بودیم و این راهکار را مناس��ب‌تر می‌دانستیم‪ ،‬اما‬ ‫وقتی آقای الریجانی به‌عنوان رئیس مجلس گفت که رهبر‬ ‫معظم انقالب اعالم کرده‌اند درباره طرح سوال نظری ندارند‪،‬‬ ‫ما هم نظر اکثریت مجلس را پذیرفتیم‪g .‬‬ ‫‪51‬‬
‫گزارش‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫از اجماع تا تكثر‬ ‫‪7‬‬ ‫اختالف‌نظر اصالح‌طلبان در مورد نحوه حضور در انتخابات‬ ‫جدال فکری و نظ��ری اصالح‌طلبان گوی��ا با نزدیک‬ ‫ش��دن به زمان برگزاری انتخابات در حال افزایش آ‌ن‌هم به‬ ‫صورتی محسوس است‪ .‬اخباری که از درون جلسات و حتی‬ ‫برخی سخنان علنی و غی ر‌علنی این طیف به گوش م ی‌رسد‬ ‫گویای این است که آنها اکنون و در شرایطی که زمان ب رایشان‬ ‫به سرعت م ی‌گذرد‪ ،‬هنوز نتوانس��ته‌اند به وحدت نظری در‬ ‫خصوص انتخابات س��ال آینده برس��ند‪ .‬این البت��ه درحالی‬ ‫است که رایزن ی‌ها و جلس��ات مذاکره آنها به صورت فشرده‬ ‫ادامه دارد‪.‬در مهمترین تحول می��ان اصالح‌طلبان م ی‌توان‬ ‫به افزایش تحرکات سیاسی و همچنین بیان اظهارات جدید‬ ‫از سوی سی د‌محمد خاتمی اش��اره کرد‪ .‬سی د‌محمد خاتمی‬ ‫در جدیدترین اظهاراتش گفته اس��ت که هی چ‌وقت اعتقادی‬ ‫به وقوع تقلب در انتخابات س��ال ‪ 88‬نداش��ته است‪ .‬خاتمی‬ ‫م ی‌گوید‪ ،‬به میرحسین موسوی گفته که در انتخابات سال ‪88‬‬ ‫تقلب نشده است‪ .‬این اولین باری است که خاتمی وقوع تقلب‬ ‫در انتخابات را به‌صراحت رد م ی‌کند‪.‬رئیس دولت اصالحات‬ ‫طی سخنانی که به‌تازگي منتشر شده است‪ ،‬گفته‪« :‬من نباید‬ ‫پاسخگوی عملکرد موسوی و کروبی باشم‪».‬خاتمی گفته‪:‬‬ ‫«من شنبه پس از انتخابات به دیدن میرحسین موسوی رفتم‬ ‫و به او گفتم ممکن است تخلفی در انتخابات صورت گرفته‬ ‫باشد‪ ،‬اما تقلبی که رای تو را عوض کرده باشد‪ ،‬اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪ .‬من مطمئنم که شما رای نیاورده‌ای‪».‬‬ ‫آن‌طور که س��ایت مش��رق گزارش داده‪ ،‬رئیس بنیاد‬ ‫باران اعالم کرده‪« :‬من واژه انتخابات آزاد را قبول ندارم‪ ،‬ب رای‬ ‫همین در مصاحب ه‌ای که با یکی از س��ایت‌ها داش��تم تنها‬ ‫از واژه انتخاب��ات اس��تفاده کرده‌ام‪‌».‬پی��ش از این عل ی‌اکبر‬ ‫‪52‬‬ ‫موسوی‌خوئین ی‌ها‌ دبیرکل مجمع روحانیون و از چهره‌های‬ ‫برجسته اصالح‌طلب اخی را در دیدار با اعضای شورای مرکزی‬ ‫انجمن اسالمی دانشگاه ته ران و علوم پزشکی ته ران با بیان‬ ‫اینکه «اگر انتخابات آزاد در کار باشد‪ ،‬م ی‌توان به آن فکر کرد»‪،‬‬ ‫گفته بود‪« :‬باید شخصی ت‌هایی مثل آقای مهندس موسوی و‬ ‫جناب آقای کروبی بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند‪ ،‬اما‬ ‫اگر قرار باشد از میان نامزدهای انتخابات و حامیانشان یکی‬ ‫به کرسی ریاست‌جمهوری برسد و دیگران یا در حبس باشند یا‬ ‫در حصر‪ ،‬این معنای انتخابات آزاد نبوده و قابل قبول نیست‪».‬‬ ‫محم د‌رضا عارف؛ تدوین برنامه اقتصادی‬ ‫در این میان محمد‌رضا عارف که از جمله افرادی است‬ ‫که تاکنون از نام��زدی خود در انتخابات خبر داده اس��ت نیز‬ ‫تحرکات سیاسی خود را دو چندان کرده است‪ .‬سایت مثلث‬ ‫در این مورد نوشته اس��ت او در دیدار با تنی چند از مسئوالن‬ ‫اقتصادی و بانکی دوره اصالحات‪ ،‬با تاکید بر عزم راسخ خود‬ ‫ب رای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬گفته است‪« :‬هدف‬ ‫بنده از حضور در صحنه انتخابات‪ ،‬حفظ گفتمان اصالح‌طلبی‬ ‫و گرم نگه داش��تن تنور انتخابات توسط این جریان در داخل‬ ‫نظام اس��ت‪ ».‬او در این دیدار تاکید کرده که مشکل کشور‬ ‫مباحث اقتصادی و مس��اله ارز اس��ت و از این مدی ران سابق‬ ‫اقتصادی خواسته اس��ت که ب رای او در این زمینه برنامه‌ای‬ ‫تدوین کنند‪ .‬محمد‌رضا عارف همچنی��ن در مصاحب ه‌ای با‬ ‫خبرگزاری اصالح‌طلب ایلنا با اش��اره به نح��وه حضورش در‬ ‫انتخابات آتی ریاس��ت‌جمهوری گفته است‪« :‬من همچنان‬ ‫در حال بررسی این موضوع هس��تم که به‌عنوان کاندیدا در‬ ‫انتخابات ش��رکت کنم یا خیر‪ .‬اگر حضور م��ن در انتخابات‬ ‫قطعی شود‪ ،‬به س��رعت اعالم خواهم کرد‪ ،‬ولی هنوز در این‬ ‫مورد به نتیجه‌ای نرس��یده‌ام‪».‬عارف گزینه مناس��ب ب رای‬ ‫کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را فردی دانسته که‬ ‫بتواند مشکالت و مسائل پی ش‌آمده را حل کند و درک مناسبی‬ ‫از شرایط فعلی داشته باشد‪ .‬وی در این مورد تاکید کرده است‪:‬‬ ‫«حضور حداکثری مردم ب رای ما مهم است و همچنین کسی‬ ‫باید بر سر کار بیاید که توانایی حل مشکالت را داشته باشد‬ ‫و بتواند با دنیا ارتباط خوبی برقرار کند‪».‬این فعال سیاس��ی‬ ‫اصالح‌طلب در‌خصوص ش��رکت کاندیداه��ای اصولگرا در‬ ‫انتخابات ب رای حل مشکالتی که دولت اصولگرا پدید آورده‬ ‫نیز تصریح کرد‪« :‬نگاه من به انتخاب��ات نگاهی فراجناحی‬ ‫اس��ت‪ .‬من معتقدم ما نباید به انتخابات نگاه جناحی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬کس��ی باید بیاید که بتواند مش��کالت را حل کند‪،‬‬ ‫مشکالتی که طی سالیان انباشته ش��ده و اکنون در مسیر‬ ‫اشتباهی قرار گرفته اس��ت‪ ».‬رئیس هیات‌مدیره بنیاد باران‬ ‫ضمن تاکید بر نگاه فراجناحی به انتخابات گفت‪« :‬ش��رایط‬ ‫کشور در حال حاضر ایجاب م ی‌کند نگاه ما فراجناحی باشد و‬ ‫جناح‌ها به سمت فردی بروند که بتواند مشکالت را حل کند‬ ‫چرا‌که ادامه وضع موجود نگران‌کننده است و در‌‌‌نهایت مردم‬ ‫تصمیم‌گی رنده‌اند و آنها هستند که کاندیدای مورد نظر خود را‬ ‫انتخاب خواهند کرد‪».‬‬ ‫موسوی‌الری؛ جایگاه اصالح‌طلبان‬ ‫عبدالواحد موسوی‌الری‪ ،‬وزیرکش��ور دولت اصالحات‬ ‫و از اعضای ارش��د مجمع روحانیون مبارز نیز هفته گذشته‬ ‫در مصاحب ه‌ای تفصیلی به بیان شرایط جدید اصالح‌طلبان‬ ‫پرداخت‪ .‬او در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت‪« :‬اگر جایگاه‬ ‫اصالح‌طلبان را در حوزه افکار عمومی در نظر بگیریم‪ ،‬به نظر‬ ‫من امروز شرایط اصالح‌طلبان در بهترین حالت است‪ ،‬یعنی‬ ‫امروز اصالح‌طلبان در میان افکار عمومی بهترین جایگاه را‬ ‫دارند‪ .‬مردم تازه متوجه شدند آن روش‌های اصالح‌طلبانه‌ای‬
‫که در عرصه‌های گوناگون اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬بی ن‌الملل‬ ‫و‪ ...‬در هشت سال دولت اصالحات به کار گرفته شده بود‪ ،‬هم‬ ‫معیشت مردم و هم عزت آنان را تضمین کرده بود‪ .‬شاید اگر در‬ ‫سال ‪ 84‬که دولت جدید روی کار م ی‌آمد‪ ،‬عده‌ای معتقد بودند‬ ‫این افرادی که آمده‌اند بهتر عمل م ی‌کنند؛ اما تجربه این هفت‬ ‫سال دولت جدید‪ ،‬مش��خص کرد اصالح‌طلبان هم در تدبیر‬ ‫امور موفق‌تر بودند و هم تکی ه‌گاه کارشناسی آنها قوی‌تر بود‬ ‫ی و سیاسی جمهوری اسالمی‬ ‫و هم توسعه اقتصادی‪ ،‬فرهنگ ‌‬ ‫در این دوره شتاب قابل قبولی داشت‪ .‬بناب راین امروزه در افکار‬ ‫عمومی جایگاه اصالح‌طلبان بهترین جایگاه اس��ت‪ ،‬اما اگر‬ ‫منظور جایگاه آنان در قدرت است‪ ،‬باید بگویم اصالح‌طلبان‬ ‫ن ندارند‪».‬‬ ‫هیچ سهمی در آ ‌‬ ‫وی افزوده اس��ت‪« :‬در مورد انتخابات پی��ش رو هنوز‬ ‫داوری نم ی‌کنیم؛ ش��اید ش��رایط بهتر از مجلس نهم باشد‪،‬‬ ‫ش��اید مجموعه دس��تگاه‌های نظارت و اجرا ب رای انتخابات‬ ‫فرصت تنفسی بهتری به وجود آورند که سلیقه‌های مختلف‬ ‫امکان حضور پیدا کنند؛ اگر این ش��ایدها عملی شود حتما‬ ‫اصالح‌طلب‌ها حضور پی دا م ی‌کنند؛ یعنی اگر حداقل‌هایی از‬ ‫رقابت واقعی وجود داشته باشد اصالح‌طلبان حتما در عرصه‬ ‫رقابت وارد م ی‌شوند‪».‬‬ ‫رایزن ی‌های اصالح‌طلبان در مورد انتخابات‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی‪ ،‬عضو فراکسیون اقلیت در مجلس‬ ‫هشتم خبر داده است‌‪« :‬اصالح‌طلبان هنوز مشغول رایزنی در‬ ‫مورد گزینه‌های احتمالی ب رای ریاس��ت‌جمهوری هستند‪».‬‬ ‫قدرت‌اهلل علیخانی تاکید کرده اس��ت‪« :‬اصالح‌طلبان حتما‬ ‫با قدرت در انتخابات شرکت خواهند کرد‪».‬وی درباره برگزاری‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم و آغ��از صف‌بندی‌های‬ ‫انتخاباتی گفت‪« :‬فعال میدان در اختیار اصولگرایان اس��ت‬ ‫و آن‌قدر هم کاندی��دا دارند که برخی از آنه��ا در صف انتظار‬ ‫قرار دارند‪ ،‬اما ش��خصا امیدوارم که ریاست‌جمهوری به آنها‬ ‫نرس��د‪».‬این عضو فراکس��یون اقلیت در مجلس هش��تم‪،‬‬ ‫درباره وضعیت اصالح‌طلبان ب رای انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم گفت‪« :‬اصالح‌طلبان هنوز در این مورد به جمع‌بندی‬ ‫نرسیده‌اند‪ ،‬اما رایزن ی‌ها در مورد انتخابات ادامه دارد‪».‬علیخانی‬ ‫در پاسخ به این سوال که گزینه‌های مطرح اصالح‌طلبان چه‬ ‫ی خودداری کرد و گفت‪:‬‬ ‫کسانی هستند‪ ،‬از اش��اره به اس��ام ‌‬ ‫«اصالح‌طلبان هم گزینه‌های زیادی را در دست بررسی دارند‬ ‫که هم از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و هم نظام آنها را‬ ‫قبول داشته باش��د‪ ».‬وی همچنین تاکید کرد اصالح‌طلبان‬ ‫حتما با ق��درت در انتخابات حاضر خواهند ش��د‪ .‬علیخانی‬ ‫در مورد طرح مس��اله دولت وحدت ملی از س��وی هاش��می‬ ‫رفس��نجانی نیز اظهار کرد‪« :‬باید بگویم که در مورد دولت‬ ‫وحدت ملی خلط مبحث به وجود آمده است‪».‬وی با اشاره به‬ ‫سخنان جدید هاشم ی‌رفسنجانی درخصوص دولت وحدت‬ ‫ملی نیز گفته است‪« :‬منظور آیت‌اهلل رفس��نجانی از دولت‬ ‫وحدت ملی آن بود که همه دلسوزان نظام در صحنه حاضر‬ ‫ش��وند و این در چارچوب جمهوری اسالمی است که تعریف‬ ‫سياست‬ ‫کواکبیان‪ :‬اجماع‪ ،‬خودکشی سیاسی است‬ ‫نظر اکبر هاشم ی‌رفسنجانی درباره اجماع اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخابات آینده‪ ،‬البته مخالفانی نیز دارد‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫مصطف��ی کواکبیان‪ ،‬دبی��رکل حزب مردم‌س��االری‪ ،‬اجماع‬ ‫اصالح‌طلبان روی یک کاندیدای غی راصالح‌طلب در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم را خودکشی سیاسی دانسته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما یا کاندیدا نخواهیم داش��ت یا حتما یک‬ ‫کاندیدای اصالح‌طلب معرفی خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪« :‬مگر نخبه‬ ‫اصالح‌طلب کم داریم؟ درست است که شاید برخی دوستان‬ ‫تمایل نداشته باشند کاندیدا ش��وند و هرچند بارها گفته‌ایم‬ ‫اگر آقای خاتمی کاندیدا ش��ود حتما از او حمایت م ی‌کنیم‪،‬‬ ‫اما مفهوم این حرف این نیس��ت که بگوییم ی��ا خاتمی یا‬ ‫هیچ‌کس‪ .‬این تفکر که بگویند اصالح‌طلبان باید روی یک‬ ‫کاندیدای اجاره‌ای اجماع کنند‪ ،‬انحراف ی‌ترین تفکر است‪».‬‬ ‫وی افزوده اس��ت‪« :‬هن��وز همه اصالح‌طلب��ان اعالم‬ ‫نکرده‌اند که م ی‌خواهند وارد عرصه انتخابات ش��وند و ما در‬ ‫حال بسترسازی هس��تیم تا این اتفاق بیفتد‪ .‬اگر ُمر قانون‬ ‫انتخابات دقیقا اجرا ش��ود‪ ،‬نوعی عدالت تبلیغاتی ب رای افراد‬ ‫محتمل‌الورود وجود داشته باشد و اینطور نباشد که صداوسیما‬ ‫ب رنامه‌های خود را فقط ب رای یک جریان خاص تدارک ببیند‪،‬‬ ‫همچنین هیچ‌گونه تخلفی از قانون انتخابات انجام نگیرد و‬ ‫کواکبیان‪ :‬آق�ای خاتمی! تکلی�ف اصالحات را‬ ‫روشن کنید‬ ‫سایت مثلث هفته گذش��ته در خبری نوشت‪« :‬چندی‬ ‫پیش مصطفی کواکبیان در نشستی با سی د‌محمد خاتمی‪،‬‬ ‫به وی گفته اس��ت‪ :‬زودتر تکلیف اصالحات را روشن کنید‪.‬‬ ‫باالخره م ی‌خواهید بیایید یا نه؟ میدان‌دار م ی‌ش��وید یا نه؟‬ ‫اصالح‌طلب��ان االن بالتکلیفند و از این باب��ت ضربه‌ای که‬ ‫م ی‌خوریم‪ ،‬بیش��تر از ضربه رقیب (اصولگرایان) است‪ .‬البته‬ ‫اکنون شکاف بین اصولگرایان زیاد شده‪ ،‬آنها به چهار طیف‬ ‫جدا از هم تقس��یم ش��ده‌اند و به هی چ‌وجه نم ی‌توانند با هم‬ ‫ائتالف کنند‪ .‬دولت ی‌ها‪ ،‬سنت ی‌ها‪ ،‬پایداری و منتقدان دولت‪ .‬با‬ ‫این وضعیت‪ ،‬اصالح‌طلبان باید وارد شوند؛ یا شما باید محور‬ ‫جریان باشید یا آقای هاشم ی‌رفسنجانی‪ .‬به جز شما دو نفر‬ ‫فرد دیگری نم ی‌تواند اجماع اصالح‌طلبان را به‌دس��ت آورد‪.‬‬ ‫واقعا اگر قصد ورود ندارید‪ ،‬بگذارید همین طرح مناسک را اجرا‬ ‫کنیم‪ ،‬یعنی یک مجمع اصالح‌طلب از سراس��ر کشور جمع‬ ‫شوند و یک اجماع کلی را به‌وجود آورند‪ ».‬ب ر‌اساس این گزارش‬ ‫سی د‌محمد خاتمی در پاسخ گفته است‪« :‬ما مشکالتی داریم‪،‬‬ ‫ما باید مطمئن شویم آیا نظام م ی‌خواهد که وارد صحنه شویم‬ ‫یا خیر؟ اگر نظام به ما اجازه ندهد‪ ،‬تمام طرح‌ها و ب رنامه‌هایمان‬ ‫دردی از ما دوا نم ی‌کند‪ ،‬چون اختالف بین ما خیلی زیاد شده و‬ ‫به این راحتی و با یک یا دو جلسه‪ ،‬اجماع صورت نم ی‌گیرد‪».‬‬ ‫اصالح‌طلبان فعالیت انتخاباتی نداشته‌اند!‬ ‫س��خنان قدرت‌اهلل علیخانی در حالی منتشر شده که‬ ‫داریوش قنبری نیز که از چهره‌های اصالح‌طلب اس��ت‪ ،‬در‬ ‫اظهاراتی متف��اوت‪ ،‬چنین گفته اس��ت‪« :‬جناح اصالح‌طلب‬ ‫تاکنون تحرکات انتخاباتی خاصی نداشته است و بحث‌هایی‬ ‫که تاکنون درم��ورد انتخابات به اصالح‌طلبان نس��بت داده‬ ‫شده‪ ،‬بحث‌هایی اس��ت که جناح مقابل در رسانه‌های خود‬ ‫منعکس کرده‌اند‪ .‬درحالی که اصالح‌طلبان در‌مجموع در این‬ ‫زمینه مواضع چندانی نداشته‌اند‪ ».‬وی همچنین م ی‌افزاید‪:‬‬ ‫«اگر اصالح‌طلبان در لحظات پایانی هم تصمیم به حضور‬ ‫در انتخابات بگیرند و چهره مناس��بی را کاندیدای خود قرار‬ ‫دهند‪ ،‬قطعا م ی‌توانند نتیجه را به س��مت خود تغییر دهند‪،‬‬ ‫شخصی ت‌هایی مثل سی د‌محمد خاتمی م ی‌توانند تاثیر بسیار‬ ‫زیادی در اجماع اصالح‌طلبان داشته باشند‪ ».‬این نماینده سابق‬ ‫مجلس با اشاره به کاندیداتوری خاتمی و هاشمی م ی‌گوید‪:‬‬ ‫«نقش ش��خصی ت‌های کلیدی همچون آق��ای خاتمی و‬ ‫آیت‌اهلل هاش��می را نباید نادیده گرف��ت‪ .‬در کل من معتقدم‬ ‫موفقیت اصالح‌طلبان در گرو حضور چنین شخصی ت‌هایی‬ ‫در انتخابات پی ش‌روس��ت‪ ».‬قنبری ادامه م ی‌دهد‪« :‬تفاوتی‬ ‫نم ی‌کند که این ش��خصی ت‌ها خ��ود کاندیدا ش��وند و یا از‬ ‫چهره‌هایی که در انتخابات حضور دارند حمایت کنند‪ ،‬اما اگر‬ ‫خودشان کاندیدا شوند تاثیر بسیار زیادی در مشارکت مردم در‬ ‫انتخابات خواهند گذاشت‪ ».‬وی با بیان اینکه حضور خاتمی‬ ‫موجب اجماع ب ی‌نظیر اصالح‌طلبان در انتخابات خواهد شد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‍‪« :‬در این صورت آنچه در دوم خرداد ‪ ۷۶‬پدید آمد‪ ،‬به‬ ‫شکل وسی ع‌تری در خرداد ‪ ۹۲‬نیز اتفاق خواهد افتاد‪».‬‬ ‫سران ضعف داشتند‬ ‫محمد‌علی نجفی این روزها اظهارات مهم ی‌ را مطرح‬ ‫م ی‌کند‪ .‬اظهاراتی که به خوبی نمایانگر عقاید سیاسی طیف‬ ‫نزدیک به او درباره انتخابات سال آینده است‪.‬‬ ‫او گفته است‪« :‬ما از این هشت سال بهره کمی بردیم؛‬ ‫البته یکی از ضع ف‌های اصالحات‪ ،‬سران این جریان هستند‬ ‫و من خودم را عضوی از این سران م ی‌دانم تا انتقاد به خودم هم‬ ‫وارد شود‪ .‬آنها نسبت به مسئولیتی که برعهده دارند‪ ،‬احساس‬ ‫مسئولیت کافی نداش��تند؛ البته شاید فش��ارها‪ ،‬کمبودها و‬ ‫نارسای ی‌ها موجب ش��د فعالیت آنها این‌طور شود و تالشی‬ ‫که ب رای سازماندهی فکری و س��ازمانی اصالحات الزم بود‪،‬‬ ‫انجام نشد‪ .‬اصالح‌طلبان باید اگر شرایط‌شان مناسب باشد‪،‬‬ ‫کاندیدای حداکثری را به صحن��ه بیاورند و همه از او حمایت‬ ‫کنند‪ ،‬البته رای آوردن یا نیاوردن بستگی به رای مردم دارد و در‬ ‫غیر این صورت معتقدم اصالح‌طلبان نباید از کاندیدای دیگری‬ ‫حمایت کنند‪ ».‬نجفی که با روزنامه آرمان گفت‌وگو کرده ادامه‬ ‫داده است‪« :‬اصالح‌طلبان یک طیف هستند و خودم را عضوی‬ ‫از این طیف محس��وب م ی‌کنم‪ .‬در اصالح‌طلبان تفکرات و‬ ‫دیدگاه‌های مختلف وج��ود دارد و در راس هرم اصالح‌طلبان‬ ‫نم ی‌توانید بگویید نظ رات آقایان موسوی‌خوئین ی‌ها‪ ،‬عب داهلل‬ ‫نوری وس��یدمحمد خاتمی با هم یکی است چون در برخی‬ ‫موارد نظ راتشان مشابه و در برخی موارد دیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫یدانم و طی این سال‌ها که حضور‬ ‫خودم را قطعا اصالح‌طلب م ‌‬ ‫سیاسی در کشور داش��تم‪ ،‬مواضعم روشن است‪ .‬البته شاید‬ ‫برخی مواضع که مورد تایید اصالح‌طلبان است را تایید نکنم‬ ‫یا برخی موارد مثال آنچه درمورد دوم خرداد در این گفت‌وگو‬ ‫مطرح کردم را برخی اصالح‌طلبان قبول نداش��ته باشند‪ ،‬اما‬ ‫خودم را اصالح‌طلب م ی‌دانم و س��عی کردم در قالب مش��ی‬ ‫اصالح‌طلبی حرکت کنم؛ درعین حال ممکن است اعتراض‬ ‫یا انتقادی که برخی به بنده م ی‌کنند‪ ،‬درست باشد‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪150‬‬ ‫هاشمی‪ :‬اصالح‌طلبان اجماع کنند‬ ‫ام��ا مجموع��ه‌ای از گروه‌های مختل��ف اصالح‌طلب‬ ‫هفته گذش��ته به دی��دار اکب��ر هاشمی‌‌رفس��نجانی رفتند‪.‬‬ ‫مجید محتش��می‪ ‌،‬دبیرکل ح��زب آزادی ک��ه جزئیات این‬ ‫دیدار را به رس��انه‌ها اعالم کرده‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬در این دیدار‬ ‫هاشم ی‌رفس��نجانی بر حضور منس��جم اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات با کاندیدای مشخص تاکید کرد‪».‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬هاشمی بر ایجاد همدلی و انتخابات رقابتی‬ ‫و آزاد تاکید کرده و خواستار حضور همه گروه‌ها‪ ،‬سالیق و آحاد‬ ‫مردم در انتخابات ش��ده است‪ .‬محتشمی‌در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه نظر آیت‌اهلل هاش��می در این خصوص طرح‬ ‫پیشنهادی این جبهه ب رای انتخابات تحت عنوان «مناسک»‬ ‫چه بوده است؟ گفت‪« :‬طرح مناسک از سوی سخنرانان جلسه‬ ‫مطرح شد‪ ،‬ولی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بر حضور‬ ‫منس��جم اصالح‌طلبان در انتخابات با کاندیدای مشخص‬ ‫تاکید کرد‪ ».‬محتشمی‌همچنین گفته است‪« :‬به زودی جبهه‬ ‫اصالح‌طلبان در ادامه دیدارهای انتخاباتی خود با سی د‌محمد‬ ‫خاتمی دیدار خواهند کرد‪».‬‬ ‫از امکانات دولتی به نفع فعالی ت‌های انتخاباتی استفاده شود‪،‬‬ ‫در این صورت شرایط ورود به عرصه انتخابات فراه ‌م خواهد‬ ‫بود‪ ».‬کواکبیان در عین حال گفته است‪« :‬اجرای طرح دولت‬ ‫ائتالفی در صورت وجود ش��رایط مناس��ب بین طی ف‌های‬ ‫مختلف سیاسی‪ ،‬در زمان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫یازدهم مناسب است‪ .‬من طرفدار دولت ائتالفی هستم‪ ،‬ولی‬ ‫نم ی‌شود قبل از انتخابات ائتالف کرد‪ ،‬بلکه باید اجازه بدهیم‬ ‫انتخابات به خوبی پیش برود و بع��د‪ ،‬طیف پیروز در صورت‬ ‫تمایل م ی‌تواند از نخبگان بخش‌های مختلف کشور ولو با‬ ‫تفکرات سیاسی متفاوت‪ ،‬استفاده کند‪».‬‬ ‫م ی‌شود‪ .‬وحدتی که آقای رفس��نجانی به آن اشاره کرده‌اند‪،‬‬ ‫وحدت دلسوزان نظام است تا بتوانند دست به دست هم کشور‬ ‫را از وضعیت فعلی نجات دهند‪».‬‬ ‫‪53‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪54‬‬ ‫خانه‌تكاني در چين‬
‫تغيير پشت ديوار چين‬ ‫شی جینپینگ؛ جانشين هو جين تائو مي‌شود‬ ‫مترجم‪ :‬آزاده کشوردوست‬ ‫‪1‬‬ ‫بين الملل‬ ‫شی کیست؟‬ ‫از دیدگاه کشورهای ثروتمند ش��اید کار کردن تحت‬ ‫استق راض و ب ی‌ثباتی سیاسی چندان منطقی به نظر نرسد‪.‬‬ ‫اقدام «دنگ ش��یائوپینگ» مبن ی‌بر از سرگیری اصالحات‬ ‫اقتصادی در س��ال ‪ 1992‬میالدی منجر به رشد اقتصادی‬ ‫خارق‌العاده چین ب رای مدت دو دهه ش��د‪ .‬طی چهار س��ال‬ ‫گذشته و تحت رهبری «هو جی ن‌تائو» رئی س‌جمهوری فعلی‬ ‫چین رشد اقتصادی این کش��ور در مقیاس دالر چهار ب رابر‬ ‫شده است‪ .‬طی این مدت ش��بکه امنیت اجتماعی فراهم‬ ‫شده که هر چند ممکن اس��ت ابتدایی باشد ولی ‪95‬درصد‬ ‫ش��هروندان چینی تحت پوش��ش آن ق��رار گرفته‌اند‪ .‬این‬ ‫شبکه امنیت اجتماعی که برخی مراقب ت‌های بهداشتی را‬ ‫نیز شامل م ی‌شود‪ ،‬در سال ‪ 2000‬میالدی تنها ‪ 15‬درصد از‬ ‫شهروندان چینی را تحت پوش��ش قرار م ی‌داد و در سراسر‬ ‫جهان‪ ،‬چی��ن به لحاظ جای��گاه و قدرت نف��وذ در رتبه دوم‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫«ش��ی جینپینگ» سیاس��تمدار برجس��ته به زودی‬ ‫رئی س‌جمهور چین ش��ده و باید بتواند سیاست‌های خود را‬ ‫با مسیری که این کشور در گذشته طی کرده‪ ،‬همسو کند‪.‬‬ ‫بالفاصل��ه بع��د از هجدهمی��ن کنگ��ره ملی حزب‬ ‫کمونیست چین که هشتم ماه نوامبر در پکن آغاز م ی‌شود‪،‬‬ ‫چندین مرد که لباس‌های تیره بر تن دارند و احتماال یک زن‪،‬‬ ‫وارد فرش قرمز یک اتاق در سالن بزرگ مجمع خلق شده و‬ ‫با خبرنگاران بی ن‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد‪ .‬در راس این‬ ‫افراد‪ ،‬شی جینپینگ که اخی را به عنوان رئیس جدید حزب‬ ‫انتخاب شده و در ماه مارس آینده سمت ریاست‌جمهوری را‬ ‫ب ر‌عهده م ی‌گیرد‪ ،‬قرار خواهد داشت‪ .‬پشت‌سر او نیز اعضای‬ ‫جدی��د کمیته دائم ی‌ دفتر سیاس��ی چین ک��ه بدنه اصلی‬ ‫ساختار سیاسی این کشور به شمار م ی‌رود‪ ،‬خواهند ایستاد‪.‬‬ ‫لبخند آنها خش��ک و تصنعی بوده و ایس��تادن آنها کاملا‬ ‫عصا قورت داده خواهد بود‪ .‬در هر حال به نظر نم ی‌رسد که‬ ‫مدیریت سطوح و رتب ه‌بندی‪ ،‬تفاوت چندانی با عدم قطعیتی‬ ‫که در اداره عملی امور کشور وجود دارد‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫ش��ی به عنوان حاکم قدرتمندتری��ن اقتصاد جهان‪،‬‬ ‫رویکرد رهب��ران قبلی چین مبنی‌بر ت�لاش ب رای ترکیب‬ ‫رش��د اقتصادی با ثبات سیاس��ی را دنبال خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫سیاست روزبه‌روز دشوارتر م ی‌شود‪ .‬کاهش رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫فساد و هزاران مشکل اجتماعی باعث سرخوردگی عمیق‬ ‫مردم چین و نگرانی مقام‌‌های آینده این کش��ور شده است‪.‬‬ ‫در مس��یر مقابله با این چالش‌ها‪ ،‬ش��ی م ی‌تواند مس��یر‬ ‫فعلی تالش ب رای کاه��ش نارضایت ی‌ها را دنب��ال کرده یا‬ ‫اقدام‌هایی انج��ام دهد که منجر به از دس��ت رفتن کنترل‬ ‫حزب کمونیست ش��ود‪ .‬در واقع آینده چین با پاسخ به این‬ ‫پرسش مشخص خواهد شد‪ :‬آیا شی این شجاعت و بصیرت‬ ‫را دارد که متوجه باشد ثبات و چشم‌انداز روشن کشورش در‬ ‫آینده مس��تلزم این است که وی در سیاس��ت‌های گذشته‬ ‫تغیی راتی را ایجاد کند؟‬ ‫تا همین چند وقت پیش قدرت اقتصادی شهروندان‬ ‫چینی با چنان س��رعتی در حال رش��د بود که دغدغه‌های‬ ‫دیگری غیر از نحوه اداره امور کشورش��ان پیدا کرده بودند‬ ‫ولی چین امروز ب��ا مجموعه‌ای از تهدیده��ا رو‌به‌رو بوده و‬ ‫شرایط به حدی پیچیده اس��ت که یکی از مجالت رسمی‬ ‫وضعیت این کشور را «قفل شده مانند دندان سگ» توصیف‬ ‫کرده است‪ .‬قشر فقیر چین به لحاظ ناب رابری‪ ،‬فساد‪ ،‬تخریب‬ ‫محی ط‌زیس��ت و زمی ن‌خواری توس��ط مقام‌های رس��می‬ ‫کشوری شرایط دش��واری را تجربه م ی‌کند‪ .‬طبقه متوسط‬ ‫نیز از آلودگی مواد غذایی به‌ش��دت عصبانی بوده و تالش‬ ‫کرده دارای ی‌های خود را با س��رمایه‌گذاری در خارج از کشور‬ ‫و تالش ب��رای دریافت گذرنامه خارجی حف��ظ کند‪ .‬طبقه‬ ‫ثروتمند و مرفه هم ب رای کسب ثروت و قدرت بیشتر مبارزه‬ ‫کرده است‪ .‬متخصصان و پژوهش��گران در کنف رانس اخیر‬ ‫دولت‪ ،‬وضعیت کلی چین را به اختصار چنین بیان کرده‌اند‪:‬‬ ‫ب ی‌ثبات در الیه‌های زیرین‪ ،‬افسرده و ناراضی در الیه‌های‬ ‫میانی و غیرقابل کنترل در الیه‌های باالیی‪.‬‬ ‫زمانی ح��زب کمونیس��ت م ی‌توانس��ت مخالفان را‬ ‫کنترل کند ولی امروز مردم عادی در محافل عمومی دست‬ ‫به اعتراض م ی‌زنند‪ .‬آنه��ا کتاب‌هایی درب��اره موضوعات‬ ‫ممنوعه نوشته و از طریق رسانه‌های جدید اجتماعی درباره‬ ‫مسائل روز اظهارنظر م ی‌کنند‪ .‬شکایت‌هایی که زمانی تنها‬ ‫به‌طور محلی و منطقه‌ای مطرح م ی‌ش��د‪ ،‬امروز گسترش‬ ‫پیدا کرده و در ابعاد کشوری برگزار م ی‌شود‪.‬‬ ‫یکی از مش��اوران ارش��د اقتص��ادی طی گزارش��ی‬ ‫محرمانه هشدار داده بود که اگر رهب ران چین در کنترل این‬ ‫نارضایت ی‌ها مدیریت مناس��بی نداشته باشند‪ ،‬ممکن است‬ ‫با «واکنش‌های زنجیره‌ای که م ی‌توان��د قیام اجتماعی یا‬ ‫انقالب خشونت‌آمیز را در پی داشته باشد» مواجه شوند‪.‬‬ ‫ب رای رس��یدن به این باور که چین باید طی یک دهه‬ ‫آینده تغییر کند‪ ،‬نیازی نیست معتقد باشیم که این کشور‬ ‫در آس��تانه انقالب قرار دارد‪« .‬ون جیابائو» نخس��ت‌وزیر‬ ‫چین بارها تاکید کرده که پیشرفت این کشور غیرمتوازن‪،‬‬ ‫جهت‌دار و غیرپایدار است‪ .‬هفته گذشته مجله «کیوشی»‬ ‫که رس��انه اصلی نظری حزب کمونیست به شمار م ی‌رود‪،‬‬ ‫از دولت خواس��ته بود تالش خود را روی «بازسازی نظامی‬ ‫سیاسی» متمرکز کند‪ .‬شی جینپینگ خود را «مردی ب رای‬ ‫مردم» معرفی کرده و حزب کمونیس��ت چی��ن نیز تاکید‬ ‫م ی‌کند که او نماینده توده مردم است‪ ،‬ولی روی‌کارآمدن این‬ ‫سیاستمدار‪ ،‬شایسته‌ساالری مورد ادعای برخی ناظ ران غ ربی‬ ‫نیست‪ .‬حزب کمونیست چین که از مدت‌ها قبل مشروعیت‬ ‫ایدئولوژیک خود را از دس��ت داده و به‌لحاظ اقتصادی نیز تا‬ ‫حدی ب ی‌اعتبار شده‪ ،‬به فرصت جدیدی ب رای اثبات وفاداری‬ ‫شهروندان نیاز دارد‪.‬‬ ‫یک نفس عمیق بکشید‬ ‫ش��ی م ی‌تواند دوره حاکمیت خود را با اعطای قدرت‬ ‫بیش��تر به مردم آغاز کند‪ .‬سیس��تم مالکی��ت ارضی باید‬ ‫خصوصی شده و مردم چین باید احساس کنند که سیستم‬ ‫قضایی کش��ور پاس��خگوی نارضایت ی‌ها و مشکالت آنها‬ ‫‪55‬‬
‫بين الملل‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین باید ب رای خانواده‌های مهاجر روستایی‬ ‫همان سیس��تم آموزشی و بهداش��تی که در شهرها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فراهم شود‪ .‬شی باید به‌طور هم‌زمان ب رای خارج کردن‬ ‫قدرت از قبضه حزب حاکم تالش ک��رده و نظام بانکداری‬ ‫دولتی را وارد سیس��تم رقابتی کند‪ .‬بازاره��ای مالی باید به‬ ‫کنش‌های اقتصادی پاسخ دهند نه به اعمال کنترل توسط‬ ‫مقام‌های رسمی‪ .‬یک رسانه آزاد نیز در تالش ب رای مقابله‬ ‫با فساد‪ ،‬کلیدی خواهد بود‪ .‬قدم گذاشتن در این مسیر ب رای‬ ‫«چپ‌»‌های چین که نگاهی تکبرآمیز به غرب داش��ته و‬ ‫روی تفکر اصلی حزب کمونیس��ت مبنی ب��ر در انحصار‬ ‫داشتن قدرت تاکید م ی‌کنند‪ ،‬بسیار س��نگین خواهد بود‪.‬‬ ‫حتی بسیاری از «راست‌»های لیب رال نیز که خواستار تغییر‬ ‫هستند‪ ،‬شاید نظامی رادیکال‌تر از الگوی تک‌حزبی لیب رال‬ ‫س��نگاپور را نپذیرند‪ .‬ش��ی ب رای بازگردان��دن اعتماد مردم‬ ‫به حزب کمونیس��ت باید روی اصالحات عمیق سیاس��ی‬ ‫تمرکز کند‪.‬‬ ‫ش��اید این تحوالت غیرمحتمل به نظر برسد ولی در‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی هم کمتر کسی مانند دنگ حرف از رهبری‬ ‫منتخب بعد از س��ال ‪ 2050‬میالدی م ی‌زد و م ی‌توانس��ت‬ ‫تغیی راتی که این کشور ش��اهد آن بوده است را تصور کند‪.‬‬ ‫«ژو رونگجی» که پیش از ون جیابائو نخس��ت‌وزیر چین‬ ‫بود‪ ،‬تاکید کرده که انتخابات رقابتی باید به س��طوح باالتر‬ ‫نیز گسترش پیدا کند؛ «هر چه زودتر بهتر»‪.‬‬ ‫هر چند حزب کمونیست چین از آن زمان با محدود کردن‬ ‫رشد جامعه مدنی ایجاد تغیی رات سیاسی را دشوارتر کرده است‪،‬‬ ‫یدانند‪ ،‬م ی‌توانند نگاهی‬ ‫افرادی که این تحوالت را غیرممکن م ‌‬ ‫به وضعیت تایوان داشته باشند که روندی مشابه را اگرچه تحت‬ ‫رهبری حزب ضدکمونیستی «کومین تانگ» طی کرد‪ .‬این‬ ‫روزنامه در نهایت اب راز امیدواری کرده که اصالحات سیاس��ی‪،‬‬ ‫حزب کمونیس��ت را نزد دادگاه موجه جلوه ده��د که بارزترین‬ ‫نمود آن آزادی زندانیان سیاسی اس��ت‪ .‬بر مبنای این رویکرد‬ ‫جدید‪ ،‬دیگر ب رای ب ر‌عهده گرفتن س��مت‌های رسمی‪ ،‬نیازی‬ ‫به عضویت در حزب کمونیست نخواهد بود و کمیته‌های این‬ ‫حزب در وزارتخانه‌ها برچیده م ی‌شوند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس ق��درت نهادهای تبلیغات��ی در اعمال‬ ‫سانسور محدود شده و کمیسیون مرکزی ارتش که وظیفه‬ ‫حفاظت از کمونیس��ت را نیز بر عهده دارد‪ ،‬منحل م ی‌شود‪.‬‬ ‫‌تردیدی وجود ندارد که ش��ی از در پی��ش گرفتن این رویکرد‬ ‫امتناع خواهد کرد‪ .‬کاندیداهای مستقل باید تشویق شوند تا‬ ‫ب رای کنگره خلق – پارلمان‌های محلی که در تمام سطوح‬ ‫دولتی فعالیت می‌‌کنند‪ -‬مبارزه کنن��د‪ .‬آنها باید این آزادی را‬ ‫داش��ته باش��ند تا به رای‌دهندگان بگویند که چه طرز فکر و‬ ‫اعتقادی دارند‪ .‬باید ب رای تعیین رهب ران دولتی چارچوب زمانی‬ ‫تعیی ن‌شده و این روند به‌طور مرحله‌ای و قدم به قدم طی شود‬ ‫تا رای‌دهندگان پیش از مش��ارکت در انتخابات کشوری‪ ،‬رای‌‬ ‫دادن و مشارکت در دیپلماسی را در سطوح پایی ن‌تر منطقه‌ای‬ ‫و اس��تانی تجربه کنند‪ .‬حزب کمونیست چین داستان‌های‬ ‫زیادی ب رای تعریف کردن دارد‪ .‬این حزب به‌رغم اشتباهات زیاد‪،‬‬ ‫ثروت و امیدی را فراهم کرد که نس ل‌های قبلی حتی تصور‬ ‫آن را هم نم ی‌کردند‪ .‬اصالحات ش��جاعانه‪ ،‬باعث محبوبیت‬ ‫حزب کمونیست در میان ش��هروندان عادی م ی‌شود‪ .‬شی‬ ‫در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز به کمک چین م ی‌آید؛ زمانی که‬ ‫تندروها همچنان لزوم تغیی رات سیاسی را انکار کرده و تاکید‬ ‫م ی‌کنند که کشور م ی‌تواند با اعمال زور به مسیر خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬گزینه شی ب رای هرکس دیگری هم سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌طور قطع جه��ان از یک چین ب ی‌ثبات و ضعیف بیش��تر‬ ‫‌م ی‌ترسد تا کشوری قدرتمند و باثبات‪ .‬بايد منتظر ماند و ديد‬ ‫كه آيا نس��ل پنجم رهب ران چين م ي‌توانند اقتدار سياسي و‬ ‫اقتصادي چين را همزمان حفظ كنند يا اينكه آزادي اقتصادي‬ ‫آنها را به سوي اصالحات سياسي سوق خواهد داد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫منبع‪ :‬اکونومیست‬ ‫‪56‬‬ ‫پوپوليست‌ها عليه اليت‌ها‬ ‫محسن شریعتی‌نیا در گفت‌وگو با مثلث‬ ‫‪2‬‬ ‫با آغاز هجدهمین دوره کنگره حزب کمونیست چین‪ ،‬در حرکتی ک م‌نظیر‪ ،‬رهبر جدید برای چین انتخاب خواهد‬ ‫شد‪ .‬در حال حاضر رهبر چین «هو جی ن‌تائو» است که نزدیک به ‪ 10‬سال است بر این مصدر تکیه زده است‪ ،‬اما قرار‬ ‫است در مدت زمان برگزاری کنگره حزب کمونیست قدرت را به معاون خود «شی جینپینگ» واگذار کند‪ .‬با برگزیده‬ ‫شدن جینپینگ او رهبر پ ر‌جمعی ت‌ترین کشور دنیا خواهد شد‪ .‬چین‪ ،‬ب ه‌رغم نابرابری‌ها در توزیع ثروت‪ ،‬به رشد خود‬ ‫ادامه م ی‌دهد‪ ،‬این در حالی است که نارضایت ی‌های عمومی در حال افزایش است و جوانان چینی صدای اعتراضشان‬ ‫رساتر م ی‌ش�ود و در این راه بیش�تر به رس�انه‌ها‪ ،‬به ویژه رس�انه‌های اجتماعی متوسل م ی‌ش�وند‪ .‬در همین راستا‬ ‫گفت‌وگویی با محسن شریعت ی‌نیا‪ ،‬کارشناس مس�ائل چین انجام دادیم‪ .‬وی معتقد است رهبری در چین شورایی‬ ‫است‪ ،‬به همین خاطر نم ی‌توان خیلی نقش مهمی‌به آقای شی جینپینگ یا هو جی ن‌تائو داد‪ .‬در واقع پس از اینکه مائو‬ ‫در چین درگذشت و رهبری به نسل دوم رهبران منتقل شد‪ ،‬رهبری در چین به صورت شورایی درآمد و به این صورت‬ ‫دفتر سیاسی حزب‪ ،‬تصمی م‌گیرنده است تا یک شخص‪.‬‬ ‫مرجان محمدي‬ ‫ابت�دا کم�ی پیرام�ون رهب�ر جدی�د چی�ن که‬ ‫چهارش�نبه گذش�ته به س�مت ریاس�ت حزب‬ ‫کمونیس�ت و همچنین ریاس�ت‌جمهوری این‬ ‫کشور برگزیده شد‪ ،‬توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪ l‬اساس��ا در چین پیش از آنکه رهب ران به ریاست‬ ‫برسند یا رهبری حزب را در دست بگیرند‪ ،‬چندان اطالعاتی‬ ‫راجع به آنها وجود ندارد و این دقیقا برخالف کشورهای آزاد‬ ‫و کش��ورهای دموکراتیک اس��ت؛ چرا‌که در این کشورها‪،‬‬ ‫رهب ران پیش از آنکه پست را در دست بگیرند ب رای مردم تا‬ ‫حدی شناخته‌شده هستند‪ ،‬اما در کشوری مانند چین رهب ران‬ ‫پس از آنکه به قدرت م ی‌رسند به تدریج شناخته م ی‌شوند‪.‬‬ ‫بناب رای��ن آن چیزهایی ک��ه راجع به آقای ش��ی جینپینگ‬ ‫اکن��ون وجود دارد بیش��تر ح��دس و گم��ان و بحث‌هایی‬ ‫اس��ت که در دورانی که وی معاون رئی س‌جمهوری بودند‪،‬‬ ‫مطرح م ی‌ش��د‪ .‬در واقع این مباحث‪ ،‬برداش��ت‌هایی است‬ ‫ک��ه در دوران معاونت از رفتار وی صورت گرفته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫مهمترین مباحثی که راجع به وی مطرح اس��ت نخس��ت‬ ‫این که جینپینگ مدیر اقتصادی قوی و مقتدری است و در‬ ‫ش��انگهای و دیگر مکان‌ها مدیریت اقتصادی قوی داشته‪.‬‬ ‫وی فرزند یکی از رهب ران نس��ل اول انقالب چین اس��ت و‬ ‫به همین خاطر به آقازاده‌ای مش��هور است که م ی‌خواهد‬ ‫حکومت را در دست بگیرد‪ .‬نکته بارز دیگری که راجع به او‬ ‫وجود دارد این که در آمریکا تحصیل کرده است‪ .‬به‌طور کلی‬ ‫در رابطه با رهب ران نسل پنجم نکته‌ای که بسیار بارز است‬ ‫این است که این افراد اساس��ا در انقالب چین هیچ نقشی‬ ‫نداش��ته‌اند چون سن‌ش��ان به آن دوران قد نم ی‌داده است؛‬ ‫بناب راین نس��لی هستند که انقالب ب رای‌ش��ان روایت شده‬ ‫است تا اینکه در آن حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫کم ی‌هم در رابطه با جناحی که وی در آن حضور‬ ‫دارد ‪،‬توضیح دهید‪.‬‬ ‫‪ l‬شی جینپینگ در واقع از جناح شانگهای حزب‬ ‫کمونیست اس��ت؛ چراکه حزب کمونیس��ت دو جناح دارد‪،‬‬ ‫یکی جناح نخب ه‌گرایان و دیگری جناح پوپولیس��ت‌ها که‬ ‫مربوط به نقاط مرکزی چین هستند و تاکیدشان روی عدالت‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫آیا ممکن اس�ت تغییرات در حزب کمونیس�ت‬ ‫چین منجر به برخ�ی اقدامات اصالحی از جانب‬ ‫این حزب شود؟‬ ‫‪ l‬حزب کمونیست پیوسته ب رای مدیریت کشوری‬ ‫در حد و اندازه‪‎‬های چین و با اقتصادی به شکوفایی اقتصاد‬ ‫چین‪ ،‬در حال اصالح خودش است‪ ،‬اما آنچه مهم است این‬ ‫اس��ت که آیا اصالحات سیاس��ی صورت خواهد گرفت یا‬ ‫توصی ه‌های سیاس��ی در آینده مورد توجه واقع خواهد شد؟‬ ‫تاکنون نش��انه‌هایی مبن ی‌بر اینکه رهب ران نسل پنجم به‬
‫اصالحات سیاسی روی آورده باش��ند‪ ،‬دیده نشده است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل بعید اس��ت در آینده نزدی��ک بحث اصالحات‬ ‫سیاسی به‌طور جدی مطرح شود‪.‬‬ ‫رياست شورايي‬ ‫در کل آیا م ی‌توان گفت تغییر یک رهبر در چین‬ ‫تغییرات عمده‌ای را در این کشور موجب شود؟‬ ‫حزب کمونیست در چین حرف اول و آخر را می‌زند‬ ‫‪ l‬باید توجه داش��ت که رهبری در چین ش��ورایی‬ ‫است‪ ،‬به همین خاطر نم ی‌توان خیلی نقش مهمی‌به آقای‬ ‫شي یا هو جی ن‌تائو داد‪ .‬پس از اینکه مائو در چین درگذشت‬ ‫و رهبری به نسل دوم رهب ران منتقل شد‪ ،‬رهبری در چین به‬ ‫صورت ش��ورایی درآمد و به این صورت دفتر سیاسی حزب‬ ‫تصمیم‌گیرنده است تا یک شخص‪ .‬بناب راین این حالت که‬ ‫یک فرد بخواهد در چین به‌تنهایی امور را مدیریت کند‪ ،‬امر‬ ‫دور از تصوري است‪ .‬اکنون آنچه اهمیت دارد رویکرد کلی‬ ‫دفتر حزب است که رویکرد آینده چین را نیز رقم م ی‌زند‪.‬‬ ‫رهبر جدیدی ک�ه در چی�ن روی کار بیاید با چه‬ ‫چالش‌های عمده‌ای حال چ�ه در عرصه داخلی‬ ‫و چه در عرصه سیاس�ت خارجی روب ه‌رو خواهد‬ ‫شد؟‬ ‫‪ l‬اختالفات چین با ژاپن و دیگر کشورهایی که در‬ ‫دریای چین جنوبی با این کشور اختالف دارند از سال ‪2010‬‬ ‫به این س��مت تشدید شده است‪ .‬در س��ال ‪ 2011‬که آمریکا‬ ‫نیز اس��تراتژی خود را تغییر داد و به س��مت‪ ،‬آسیا متمایل‬ ‫شد‪ ،‬تنش‪‎‬های س��اختاری در این منطقه نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫رهب ران نسل پنجم نسبت به رهب ران نسل چهارم که چندان‬ ‫با چالش‪‎‬های س��رزمینی و رقابت‌های منطق��ه‌ای مواجه‬ ‫نبودند‪ ،‬خیلی بیش��تر با این چالش‌ها مواجه خواهند بود‪.‬‬ ‫همین امر نیز توان آنها را محک خواهد زد که آیا م ی‌توانند‬ ‫همزمان بحران‌های تشدید‌شونده داخلی و رقابت‌های جدی‬ ‫منطقه‌ای و بی ن‌المللی را در حوزه‌های نظامی و سیاس��ی‬ ‫مدیریت بکنند یا خیر‪ .‬البته در حالی که فضا ب رای رهب ران‬ ‫نسل پنجم نسبت به رهب ران نسل چهارم پیچیده‌تر است‬ ‫آنها امکانات بیش��تری نیز ب رای مقابله با این فضا دارند؛ به‬ ‫دلیل اینکه چین امروز بسیار ثروتمندتر و قدرتمندتر از چین‬ ‫یک دهه پیش است‪g .‬‬ ‫بين الملل‬ ‫آیا ممكن اس�ت روابط چین با کشورهایی مانند‬ ‫ژاپن‪ ،‬هند و تایوان که اکنون دچار تش�نج است‬ ‫در آینده بهبود یابد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫در نظام اداره چین‪ ،‬انتصابات توس��ط دفتر ش��ورای‬ ‫مرکزی حزب انجام م ی‪‎‬گیرد‪ ،‬بناب راین شورای مرکزی حزب‬ ‫در هر س��ال با مطالعاتی که دارد انتصابات مربوط به سال‬ ‫آینده را تماما از پیش انجام م ی‌دهد و بعد یک جا در مراسم‬ ‫کنگره س��االنه حزب که حدود آبان ماه تش��کیل م ی‌شود‪،‬‬ ‫اعالم م ی‪‎‬کند‪.‬‬ ‫از جمله تصمیمات این ش��ورا نیز پیرامون انتصاب‬ ‫وزرا‪ ،‬نخس��ت‌وزیر‪ ،‬رئی س‌جمه��وری و معاونان آن اس��ت‪.‬‬ ‫امسال ب ر‌اساس قانون باید «ه و‌ جین تائو» پس از ‪ 10‬سال‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬جای خودش را به رئی س‪‎‬جمهوری جدید‬ ‫بدهد؛ چراکه یک شخص حداکثر دو دوره ‪ 5‬ساله م ی‌تواند‬ ‫در چین رئی س‌جمهور باشد‪.‬‬ ‫معموال بقیه مقامات کش��وری نی��ز از میان معاونان‬ ‫کسانی که دوره خدمت‌ش��ان تمام شده انتخاب م ی‌شوند‪.‬‬ ‫زی را عالوه بر داشتن تجربیات‪ ،‬شورای مرکزی حزب‪ ،‬شناخت‬ ‫کاملی نیز نسبت به عملکرد آنها دارد‪ .‬رئی س‌جمهوری آینده‬ ‫چین نیز یکی از معاونان فعلی هو جی ن‌تائوس��ت و از سه‬ ‫سال پیش تقریبا از نظر شورای مرکزی حزب‪ ،‬صالحیتش‬ ‫ب رای ریاست‌جمهوری تایید ش��ده بود‪ .‬بناب راین جینپینگ‬ ‫از همان زم��ان در حکم قائم‌مقام یا مع��اون رئی س‌جمهور‬ ‫فعالیت م ی‌کرد‪ .‬وی تمایالت زیاد و مشابهی با ه و‌جی ن‌تائو‬ ‫در نوس��ازی علمی‪ ،‬انس��انی و چند بعدی چی��ن دارد‪ ،‬زی را‬ ‫در برنامه‌های توسعه در کش��ورهای مختلف معموال یک‬ ‫بعدی عمل م ی‌ش��ود‪ ،‬اما ه و‌جی ن‌تائو نظریه ویژه‌ای را در‬ ‫رابطه با توس��عه داد که این نظریه توس��ط معاون وی نیز‬ ‫تایید شده است‪.‬‬ ‫بناب راین ب رنامه توسعه در چین بسیاری از نقاط ضعفی‬ ‫را که در کش��ورهای دیگر داشته است‪ ،‬نداش��ته یا الاقل با‬ ‫شدت بس��یار کمتری داشته اس��ت‪ .‬اگرچه «ون جیابائو»‬ ‫نیز اخی را گفت که در چین با برخی نقاط‌‌ضعف توس��عه به‬ ‫دلیل عدم رعایت جنبه انس��انی توسعه برخورد شده است‪.‬‬ ‫از جمله بحث سوءاستفاده از ثروت و موقعیت و همچنین‬ ‫فاصله طبقات��ی‪ .‬بناب راین رئی س‌جمهور آین��ده چین ب رای‬ ‫مردم و مقامات کاملا شناخته شده اس��ت و از طرف دیگر‬ ‫شخصی اس��ت که تجربه کامل کاری دارد و از پایی ن‌ترین‬ ‫مقام اداری به تدریج مراحل را طی کرده تا به باالترین پست‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین معاون رئی س‌جمهور در غیاب رئی س‌جمهور‪،‬‬ ‫کنترل امور را برعهده داش��ته و بناب راین شخصی است که‬ ‫بر تمامی‌دستگاه‌های حکومتی و سیاست‌ها کاملا مسلط‬ ‫اس��ت‪ .‬با تغییر در کمیته رهبری حزب کمونیست چین و‬ ‫همچنین به قدرت رسیدن جینپینگ برخی ادعا م ی‌کنند‬ ‫که ش��اید چین در حال گام نه��ادن در مس��یر اصالحات‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪ l‬هر رهبری ک��ه در چی��ن روی کار بیاید احتماال‬ ‫همان سیاس��ت خارجی که تاکنون چین دنبال کرده‪ ،‬دنبال‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بناب راین بیش از آنکه با تغییر در سیاست خارجی‬ ‫چین مواجه باشیم با تداوم سیاست خارجی این کشور رو‌به‌رو‬ ‫خواهیم شد‪ .‬در حوزه اقتصادی طبیعتا انگیزه و دغدغه اصلی‬ ‫رهبر جدید‪ ،‬تداوم رشد باالی اقتصاد چین خواهد بود چرا‌که‬ ‫رشد باالی اقتصادی چین مهمترین عامل مشروعیت بخش‬ ‫به حزب کمونیست است و اگر این حزب نتواند رشد اقتصادی‬ ‫چین را تداوم ببخش��د‪ ،‬مش��روعیت این حزب دچار مشکل‬ ‫خواهد شد و با درگیری‪‎‬ها و تنش‪‎‬هایی در درون کشور مواجه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بناب راین تمرکز رهب ران جدی��د خیلی با رهب ران‬ ‫پیشین تفاوت نخواهد کرد و چینی که رهب ران م ی‌خواهند در‬ ‫‪ 10‬سال آینده مدیریت بکنند‪ ،‬قطعا خیلی پیچیده‌تر از چینی‬ ‫خواهد بود که نس ل‌های قبل آن را مدیریت کرده‌اند‪.‬‬ ‫دیدگاه پی رامون موفقیت یا عدم موفقیت این رهب ران‬ ‫وج��ود دارد؛ برخی معتقدند ای��ن رهب ران چ��ون در آمریکا‬ ‫تحصیل کرده‌اند و دنیای جدیدی را م ی‌شناسند‪ ،‬به‌راحتی‬ ‫م ی‌توانند چالش‌ها را مدیریت کنند‪ .‬برخی نیز معتقدند چون‬ ‫اغلب رهب ران جدید‪ ،‬فرزندان رهب ران نسل اول و دوم هستند‬ ‫و در فضای گلخانه‌ای رشد کرده‌اند نم ی‏توانند چینی را که‬ ‫به‌شدت به س��مت چالش و پیچیده‌تر شدن پیش م ی‌رود‪،‬‬ ‫مدیریت کنند و احتماال میراث حزب کمونیس��ت را بر باد‬ ‫خواهند داد‪ .‬حال باید منتظر باش��یم و ببینیم کدام یک از‬ ‫این دیدگاه‌ها بیشتر به واقعیت نزدیک است‪.‬‬ ‫جواد منصوری‪ /‬سفیر سابق ایران در چین‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما باید توجه داش��ت که در چین حزب کمونیست‬ ‫سیاس��ت‌گذاری م ی‌کند‪ .‬بناب راین تمام��ی‌ مقامات مجری‬ ‫سیاست‌ها و قوانینی هس��تند که در کنگره حزب تصویب‬ ‫م ی‌ش��ود؛ در واقع کمیته‌ه��ای حزبی ناظر ب��ر اجرای این‬ ‫مصوبات هستند‪.‬‬ ‫رئی س‪‎‬جمه��ور چی��ن تنه��ا م ی‌توان��د در کنگره و‬ ‫کمیته‪‎‬های حزبی‪ ،‬نظ رات خود را ب رای اداره کشور بیان کند‪،‬‬ ‫اما تصمیم‪‎‬گیرنده نهایی همان کنگره حزب اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب جینپینگ تاحدودی ادامه‌دهنده راه رئی س‪‎‬جمهوری‬ ‫پیشین خواهد بود‪ ،‬اگرچه هو جی ن‌تائو نیز در سال‌های اخیر‬ ‫بحث فضای باز را مط��رح و اجرا کرد‪ ،‬البته ب��ا تایید حزب‪.‬‬ ‫از جمله اقداماتی ک��ه جی ن‌تائو انج��ام داد آزادی مذهب‪،‬‬ ‫برداشتن قید یک فرزندی و آزادی نسبی رسانه‌ها بود‪.‬‬ ‫با این اوص��اف م ی‌توان گف��ت این سیاس��ت ادامه‬ ‫پیدا خواهد کرد و متناسب با ش��رایط شاید مقداری توسعه‬ ‫بیش��تر نیز در آزادی‌های اجتماعی داده شود‪ .‬همچنان که‬ ‫نخس��ت‌وزیر چین نیز چندی پیش گفت ما در آینده طبق‬ ‫مقررات‪ ،‬آزادی‌های سیاسی بیش��تری خواهیم داشت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر چین با چند چالش مهم روبه‌روس��ت؛ نخست‬ ‫مساله تفاوت بارز سطح زندگی و درآمد است‪.‬‬ ‫مناطقی از چین بسیار پیش��رفته هستند و مناطقی‬ ‫بسیار عقب‌مانده و این مساله ب ر‌اس��اس نظریه‌ای بود که‬ ‫سابق بر این «دن شیائوپینگ» داده بود‪ .‬وی بر این باور بود‬ ‫که مناطقی از کشور را باید توسعه داد تا لوکوموتیو توسعه‬ ‫بشوند ب رای مناطق دیگر کش��ور‪ .‬اما در عمل چنین نشد‪،‬‬ ‫زی را سرمایه‌داران در واقع به‌تراکم سرمایه خودشان بیش از‬ ‫بهبود وضعیت زندگی دیگران توجه داشتند‪.‬‬ ‫در نتیجه مناطقی از کشور به می زانی که باید توسعه‬ ‫یابد‪ ،‬توسعه نیافت‪ .‬این مساله یک چالش جدی است که‬ ‫باوجودی که در سال‌های اخیر ب رای مواجهه با آن اقداماتی‬ ‫انجام داده‌ان��د‪ ،‬اما همچنان به صورت یک مس��اله مهم و‬ ‫دغدغه اصلی در چین وجود دارد‪.‬‬ ‫مشکل دیگر چین این است که در منطقه شرق آسیا‬ ‫رقبایی هستند که در ب رابر این کش��ور صف‌آرایی کرده‌اند؛‬ ‫کشورهایی مانند تایوان‪ ،‬کره‌‌جنوبی‪ ،‬ژاپن و حتی استرالیا‪.‬‬ ‫این کشورها سر بخشی از جزایر این منطقه با چین اختالف‬ ‫دارند‪ .‬این اختالفات به صورتی اس��ت که ممکن اس��ت در‬ ‫آینده به چالشی جدی ب رای چین تبدیل شود و حتی منجر‬ ‫به جنگ در منطقه شود‪.‬‬ ‫مقاومت آمری��کا در ب راب��ر پیش��رفت‌های چین نیز‬ ‫مشکل دیگری برای این کشور آس��یایی است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر آمریکا‪ ،‬چین را به‌عنوان حری��ف آینده خودش تلقی‬ ‫م ی‌کند و از این لحاظ ب رای این کشور مرتبا مشکل‌‌تراشی‬ ‫م ی‌کن��د‪ .‬البت��ه چین در ب راب��ر آمری��کا یک رفت��ار آرام و‬ ‫حساب‌ش��ده را در پیش گرفته و به این دلیل در چند سال‬ ‫گذشته توانسته حرکت خودش را به س��مت توسعه روابط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علم ی‌ و تجاری با آمریکا باال ببرد‪.‬‬ ‫اگرچه در بعد سیاسی و نظامی روابط دو کشور شاهد‬ ‫توسعه کمتری بوده اس��ت‪ .‬همچنین شایان ذکر است که‬ ‫آمریکا در رابطه با چین دچار نوعی تناقض است زی را برخی‬ ‫از مقامات آمری��کا معتقدند باید چین را به‌عنوان ش��ریک‬ ‫بی ن‌المللی بپذیرن��د و برخی نیز چی��ن را به‌عنوان رقیب‬ ‫بی ن‌المللی م ی‌شناس��ند‪ .‬این مس��اله باعث م ی‌ش��ود که‬ ‫بعضا رفتارهای متفاوتی از جانب آمری��کا در رابطه با چین‬ ‫دیده ش��ود‪g.‬‬ ‫‪57‬‬
‫نگاهي ديگر‬ ‫اروپا‬ ‫رستاخيز رايش سوم‬ ‫غروب مهاجران زیر سایه طلوع طالیی یونان‬ ‫حسین موسوی‬ ‫بين الملل‬ ‫از پیامده��ای نگران‌کننده بحران اقتص��ادی یونان‪،‬‬ ‫م ی‌توان ب��ه افزایش محبوبی��ت زهرآگین ح��زب فراملی‬ ‫«طلوع طالیی» اش��اره ک��رد‪ .‬این حزب توس��ط «نیکوس‬ ‫میکاییالک��وس» اداره م ی‌ش��ود؛ او ریاضیدانی کوچک‪ ،‬با‬ ‫ابروهایی ش��بیه برژنف و همیش��ه در هم گره خورده است‬ ‫که در سال ‪ 1985‬این حزب را تاسیس کرد‪ .‬او روز چهارشنبه‬ ‫گذشته در طول گفت‌وگو با شبکه خصوصی «اسکایی» با‬ ‫رد ادعای اینکه گفته م ی‌شد وي به‌دنبال فشار روی نیروهای‬ ‫چپ يا راست و شروع جنگ‌های داخلی پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم بوده است‪ ،‬گفت یونان مجبور است ب رای مقابله‬ ‫با بحران اقتصادی متحد شود‪ .‬او همچنین در طول‬ ‫مصاحبه از سوال خبرنگار اين شبكه که از پیوند او‬ ‫با احزاب نازی پرس��یده بود‪ ،‬برآشفته م ی‌شود و آن را‬ ‫نبش قبر مربوط به ‪ 20‬سال گذشته م ی‌داند‪ .‬نیکوس‬ ‫در این باره م ی‌گوید‪« :‬ما یک حزب مل ی‌گرا هستیم‬ ‫نه نازی»‪ .‬او م ی‌افزاید اهمیتی نم ی‌دهد که مکررا به‬ ‫او گفته م ی‌شود که در پی پیاده کردن افکار نازیستی‬ ‫خود اس��ت‪ .‬او گفت م ی‌خواهد با فساد اقتصادی و‬ ‫مهاجران غیرقانونی مبارزه کند و با رش��د اقتصادی‬ ‫کشور را از شر بحران اقتصادی نجات دهد‪ .‬او مدعی‬ ‫شد حمایت از «طلوع طالیی» به رشد منجر م ی‌شود‬ ‫چراکه حزب او فاسد نیست و با هویت‌های یونانی‬ ‫پیوند خورده است‪ .‬این در حالی است که «دیمیتری‬ ‫پس��اراس»‪ ،‬یک روزنامه‌نگار محق��ق در کتاب تازه‬ ‫خود به نام «انجیل س��یاه طلوع طالیی» م ی‌گوید‪:‬‬ ‫«هنوز نمادها‪ ،‬شعار‌ها و سالم‌های نظامی این گروه‬ ‫در اجتماعات‌شان انعکاسی از رایش سوم است»‪ .‬او‬ ‫م ی‌افزاید‪« :‬آنها خود را یک حزب فراملی م ی‌دانند‪،‬‬ ‫اما به راحتی با س��ایر گروه‌های راس��ت افراطی اروپایی در‬ ‫ارتباط هستند‪ .‬آنها آشکارا یک گروه از نازیس ت‌ها هستند‪».‬‬ ‫پس��اراس م ی‌گوید‪« :‬طلوع طالیی در اوایل دهه نود با موج‬ ‫عظیم مهاجران آلبانیایی به این کش��ور خشم خود را علنا‬ ‫آشکار کردند و موضعی ضد‌مهاجرت گرفتند و با شروع بحران‬ ‫اقتصادی همواره این‌ترس وجود داشت که عدم اعتمادی که‬ ‫به موسس��ات مالی در یونان آغاز ش��ده بود به نقاط دیگری‬ ‫همچون جریان‌های سیاسی ملایم و بحث‌های اجتماعی‬ ‫کشیده نشود‪».‬‬ ‫با این حال باید گفت اینک��ه باید مهاجران غیرقانونی‬ ‫را شناس��ایی کرد منحص��را عقیده طلوع طالیی نیس��ت‪.‬‬ ‫بس��یاری از رهب ران سیاس��ی یونان نی��ز در ای��ن زمینه با‬ ‫طلوع طالیی هم‌عقیده هس��تند‪ .‬در این م��ورد م ی‌توان از‬ ‫آنتونیوس س��اماراس‪ ،‬نخس ت‌وزیر ‪ 61‬س��اله یونان نیز نام‬ ‫بزاده‌ای است كه دانش‌آموخته‬ ‫برد‪ .‬اگرچه س��اماراس‪ ،‬نجی ‌‬ ‫اقتصادی دانش��گاه‌ هاروارد ب��وده و حزب طل��وع طالیی را‬ ‫یک حزب نازی م ی‌داند‪ ،‬ولي او نی��ز مهاجران غیرقانونی را‬ ‫ظلم به جامعه یونانی م ی‌دان��د‪ .‬او رهبر حزب محافظه‌کار‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪58‬‬ ‫«نیو دموکراس��ی» اس��ت؛ یکی از س��ه حزبی که ائتالف‬ ‫ش��کننده اداره دولت را از ماه ژوئن س��ال جاری میالدی بر‬ ‫عهده دارند‪.‬‬ ‫در آتن نزدی��ک ‪ 350‬هزار مهاج��ر غیرقانونی زندگی‬ ‫م ی‌کنند و آنتونیو س��اماراس و س��ایر جریان‌های سیاسی‬ ‫ملایم اعتقاد دارند که آنها باعث افزایش شیوع بیماری‌های‬ ‫عفونی و جرم و جنایت در مرکز ش��هر هس��تند‪ .‬ساماراس‬ ‫همچنین نگران این اس��ت ک��ه‌ تراکم فرزن��دان مهاجران‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬کودکان یونانی را از مراکز مهدکودک خارج کند‪.‬‬ ‫«ایلیاس پاناجیوتاروس» که نمایندگی حزب طلوع طالیی‬ ‫در آتن را برعهده دارد از این نیز فراتر م ی‌رود و م ی‌گوید‪« :‬ما‬ ‫م ی‌خواهیم هر فرزند غیریونانی را با لگد بیرون کنیم»‪ .‬او‬ ‫پیش از این از وزیر کش��ور یونان خواس��ته بود که اسامی‬ ‫‌کودکانی که نام‌های خارج��ی دارند را در اختی��ار آنها قرار‬ ‫ده��د؛ موضوعی که هرگز م��ورد قبول وزیر کش��ور یونان‬ ‫قرار نگرفت‪.‬‬ ‫بس��یاری از مهاجران م ی‌گویند که یونان ی‌ها آنها را به‬ ‫چشم دشمن نگاه م ی‌کنند‪ .‬در آتن‪ ،‬بسیاری از دار و دسته‌های‬ ‫اراذل این شهر‪ ،‬ت ی‌ش��رت‌هایی م ی‌پوشند که به آرم «طلوع‬ ‫طالیی» منقش است‪ .‬ب ر‌اساس گزارش سازمان‌های حقوق‬ ‫بشری آنها در سال گذشته بارها به مهاجران حمله کرده‌اند‪.‬‬ ‫بیشتر این دار و دسته‌های مهاجران که در زمره افراد بسیار‬ ‫فقیر هستند م ی‌گویند که بارها با پنجه بوکس‪ ،‬شیشه‌های‬ ‫مش��روبات الکلی و خفاش‌های چوبی مورد ضرب و شتم‬ ‫واقع ش��ده‌اند‪ .‬ابوزید مبارک‪ 28 ،‬س��اله و مهاجر مصری که‬ ‫ماهیگیر است م ی‌گوید که با میله ضخیم آهنی مورد حمله‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬او در این باره م ی‌افزاید‪« :‬در ‪ 20‬ژوئن‪ ،‬در‬ ‫حالی که خواب بودم نزدیک به ‪ 20‬نفر از مهاجمان در منزلم‬ ‫را شکستند و وارد منزلم ش��دند و مرا مورد ضرب و شتم قرار‬ ‫دادند تا به کما رفتم‪».‬‬ ‫در ماه آگوست نیز دار و دس��ته دیگري از اراذل یونان‬ ‫در مرکز شهر یک جوان نوزده‌ساله ع راقی را با چاقو مجروح‬ ‫کردند‪« .‬عیس��ی احمد اوبولویی» داس��تانی مش��ابه این‬ ‫جوان ع راقی را تجربه م ی‌کند‪ .‬او اهل غناس��ت و توانست‬ ‫در بهار س��ال جاری می�لادی از این حمله جان س��الم به‬ ‫در ب��رد‪« .‬اوبولوی��ی» م ی‌گوی��د‪« :‬جوانی یونان��ی چاقو را‬ ‫در ش��کم من فرو کرد و گفت از این کش��ور بي��رون برو»‪.‬‬ ‫او م ی‌گوید که ش��کم او به اندازه چهار این��چ در این حمله‬ ‫شکاف برداشت‪ .‬او م ی‌افزاید‪« :‬مثل بسیاری از شکایت‌هاي‬ ‫مهاجران‪ ،‬پلیس آتن به این موضوع نیز توجهی نکرد»‪ .‬حتی‬ ‫بس��یاری از مهاجران که تاکنون م��ورد حمله قرار‬ ‫نگرفته‌اند م ی‌گویند که نظر یونان ی‌ها نسبت به آنها‬ ‫عوض شده است‪.‬‬ ‫«جاگواندر سینگ» از سی ک‌های پنجاب هند‬ ‫و تکنسین برق است که از ‪ 16‬سال پیش در حومه‬ ‫آتن زندگی م ی‌کرده اس��ت و حاال او را به جای دیگر‬ ‫فرستاده‌اند‪ .‬او در یک شرکت کشتی رانی در آتن کار‬ ‫م ی‌کرده است‪ .‬او م ی‌گوید توانسته است به سرعت‬ ‫در یک شرکت چوب‌بری شغل تازه‌ای پی دا کند و ب رای‬ ‫چهار سال آینده نیز جواز کار از اداره کار یونان دریافت‬ ‫کرد‪ .‬او ب رای ‪ 12‬سال‪ ،‬ب رای ساعت‌های طوالنی کار‬ ‫م ی‌کرده و مالیات خود را ب رای سیستم تامین امنیت‬ ‫اجتماعی یونان پرداخت م ی‌کرده است تا از همسر‬ ‫و دو فرزند خود حمایت کند‪ ،‬اما از یک سال گذشته‬ ‫همه چیز فرق کرده است‪ .‬او ش��غل خود را از دست‬ ‫م ی‌دهد و تعداد کارکنان کارخان��ه از ‪ 130‬به ‪ 20‬نفر‬ ‫تقلیل م ی‌یاب��د‪ .‬او م ی‌گوید ب��ا نگاه‌های عصبانی‬ ‫مواجه شده است زمانی که چک بیکاری از کارخانه‬ ‫گرفته است‪ .‬او م ی‌افزاید‪« :‬یونان ی‌ها ابتدا با ما بسیار‬ ‫خوب بوده‌اند اما هم‌اكنون و در این چند ماه اخیر همه چیز‬ ‫فرق کرده است‪ .‬مردم ما را با نگاه‌های سرد بدرقه م ی‌کنند‪.‬‬ ‫آنها به ما «خسنوس» یا خارجی م ی‌گویند‪ .‬آنها م ی‌خواهند با‬ ‫حزب طلوع طالیی ما را از سراسر یونان اخ راج کنند‪ ».‬سازمان‬ ‫دیده‌بان حقوق بش��ر م ی‌گوی��د که هر روز خش��ونت‌هاي‬ ‫بیش��تری علیه مهاجران به ثبت م ی‌رسد و پلیس یونان به‬ ‫آنها توجهی نم ی‌کند‪.‬‬ ‫«جان ایگالند» مدی��ر دیده‌بان حقوق بش��ر در اروپا‬ ‫م ی‌گوی��د‪« :‬مقامات یون��ان به بهان��ه بح��ران اقتصادی‬ ‫نم ی‌توانند این خش��ونت‌ها را نادیده بگیرن��د‪ ».‬یونان مهد‬ ‫تمدن اس��ت‪ .‬اگر یونان را با آن صبغه فلسفه اومانیستی به‬ ‫حال خود رها کنیم چگونه م ی‌توانیم انتظار داشته باشیم که‬ ‫جایی مثل کنگو یا افغانستان نیز به پیشرفت دست یابد‪ .‬او‬ ‫م ی‌افزاید‪« :‬اروپا این موضوع را نباید به‌عنوان شکست تامین‬ ‫امنیت در مرزهایش بداند‪ ،‬بلکه آنها باید آن را یک شکست‬ ‫سیستماتیک در تامین حقوق بشر و رعایت حقوق اقلی ت‌ها‬ ‫و مهاجران بدانند‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬
‫آسيا‬ ‫انتقال قدرت در خفا‬ ‫جين‌پينگ در چين همه‌كاره مي‌شود‬ ‫مترجم‪ :‬رضا آقازاده‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫یک مرد چینی کنار صفحه‪‎‬ای م ی‪‎‬ایستد که پرچم ملی‬ ‫چین و نیروهای ش��ب ه‌نظامی پلیس را حین اجرای مراسم‬ ‫پرچم‪ ،‬در نزدیکی تاالر بزرگ خلق پکن به نمایش م ی‪‎‬گذارد؛‬ ‫تاالری که قرار است هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست‬ ‫چین در روز هشتم نوامبر در آن برگزار شود‪ .‬به روزنامه‪‎‬نگاران‬ ‫خارجی مس��تقر در پکن‪ ،‬کاله‪‎‬های بی س‌بال بژ رنگ مزین‬ ‫به کلمات انگلیسی «مرکز مطبوعاتی هجدهمین کنگره‬ ‫بی ن‪‎‬المللی حزب کمونیست چین» داده‌اند‪ .‬در کنار این کاله‪‎‬ها‬ ‫یک کوله‌پشتی نیز به روزنامه‪‎‬نگاران داده‪‎‬اند که برچسب آن‬ ‫نش��ان م ی‪‎‬دهد احتماال حدود ‪ 395‬یوان‪ ،‬یا بیشتراز ‪ 60‬دالر‪،‬‬ ‫قیمت داش��ته‌اند‪ .‬همراه با کوله‪ ،‬راهنمایی وجود دارد که به‬ ‫انگلیسی نوشته است‪« :‬بندهای دو طرف باال و پایین ب رای‬ ‫آوردن نقشه‪ ،‬چتر‪ ،‬تشک‪ ،‬بطری آب‪ ،‬کلید و تبر یخ استفاده‬ ‫م ی‪‎‬شوند»‪ .‬این یعنی‪ ،‬ما که ب رای پوشش اخبار هجدهمین‬ ‫کنگره حزب کمونیست چین ثب ت‌نام کرده‪‎‬ایم نیاز به استفاده‬ ‫از نقشه و تبر یخ پی دا م ی‪‎‬کنیم؟‬ ‫البته بعید اس��ت؛ ولی باز هم نم ی‏توان ب��ا اطمینان‬ ‫در این مورد نظر داد‪ .‬س��ه‌روز پیش از آغ��از کنگره‏ای که هر‬ ‫‪ 10‬س��ال یک‌بار ب رای انتقال رهبری برگزار م ی‪‎‬ش��ود و در‬ ‫کشوری که مدعی اس��ت دومین اقتصاد بزرگ دنیاست‪،‬‬ ‫ما تقریبا هیچ ایده‪‎‬ای از آنچه م ی‪‎‬گذرد‪ ،‬نداریم‪ .‬البته روند‬ ‫کلی وقایع و حتی اینکه چه کس��ی رهبر حزب خواهد‬ ‫بود‪ ،‬پیچیدگی چندانی ن��دارد‪ .‬از ‪ 8‬نوامب��ر‪ ،‬بیش از ‪2‬‬ ‫هزار نماینده دستچین ش��ده (به نمایندگی از حدود ‪82‬‬ ‫میلیون عضو حزب کمونیس��ت) در تاالر بزرگ خلق‬ ‫پکن دور هم جمع م ی‪‎‬شوند تا حدود ‪ 200‬عضو کمیته‬ ‫مرکزی را انتخاب کنند؛ کمیته‪‎‬ای که حداقل در ظاهر‬ ‫‪ 25‬نفر عض��و کمیته اجرایی ح��زب و مهم‪‎‬تر از آن‪،‬‬ ‫گروه قدرتمند کمیته دائمی‌را که بر چین حکومت‬ ‫م ی‪‎‬کنند‪ ،‬برم ی‪‎‬گزیند (احتمال بس��یار کمی ب رای‬ ‫حضور یک زن در کمیته دائمی‌که انتظار م ی‌‪‎‬رود‬ ‫شامل هفت مرد باشد‪ ،‬وجود دارد‪).‬‬ ‫ریاست کمیته دائمی‌برعهده دبیرکل حزب‬ ‫کمونیس��ت اس��ت و همه منتظر هس��تند «هو‬ ‫جی ن‌تائو»‪ ،‬دبیر فعلی حزب‪ ،‬در پایان کنگره‪ ،‬مقام‬ ‫خود را به «شی جینپینگ» واگذار و وی را مهم‏ترین‬ ‫فرد چین کند‪ .‬همچنین پی ش‏بینی م ی‏شود که به‬ ‫تدریج مقام ریاست کمیسیون نظامی مرکزی نیز به‬ ‫جینپینگ واگذار ش��ود‪ .‬ولی دبیرکلی ح��زب‪ ،‬مقام به‬ ‫مراتب مهم‏تری محسوب م ی‏شود چراکه در چین‪ ،‬قدرت در‬ ‫دست حزب کمونیست است‪ .‬با آنکه چین در یک دهه اخیر و‬ ‫تحت رهبری هوجی ن‌تائو‪ ،‬شاهد توسعه اقتصادی بوده است‪،‬‬ ‫درخواست‏ها از «شی» ب رای انجام اصالحات در ساختار حزب‬ ‫طی ماه‪‎‬های اخیر بیشتر شده است‪ .‬همچنین به‌رغم امیدهای‬ ‫اولیه ب رای آزادسازی سیاس��ی در دوره حکومت هوجی ن‌تائو‪،‬‬ ‫حکومت قانون و تالش ب رای مبارزه با فساد در طول این دهه‬ ‫ال‬ ‫وضع چندان مطلوبی نداشته‏اند‪« .‬هودپینگ»‪ ،‬پسر لیب ر ِ‬ ‫یکی از رهب ران سابق و اصالح‌طلب حزب کمونیست چین‬ ‫(هو یائوبانگ)‪ ،‬در سرمقاله یکی از روزنامه‏های اقتصادی پکن‬ ‫هشدار م ی‪‎‬دهد‪« :‬نم ی‏توان اصالحات را متوقف کرد‪ ،‬نم ی‪‎‬توان‬ ‫وعده‌ها را فراموش کرد‪».‬‬ ‫پکن را ب رای اس��تقبال از رهب ران جدی��دش آب و جارو‬ ‫کرده‪‎‬اند‪ .‬خودروهای امنیتی در سراسر شهر چندین ب رابر بیش‬ ‫از حد معمول است و فروشنده‪‎‬های خیابانی و دوره‌گردها به‬ ‫طرز مرموزی ناپدید شده‏اند‪ .‬در حرکتی بسیار خنده‪‎‬دار‪ ،‬وجود و‬ ‫حضور انواع و اقسام وسایل هوایی و موجودات ـ از بالن گرفته‬ ‫تا هواپیماهای کنترلی و کبوترهای آموزش دیده ـ در آسمان‬ ‫شهر ممنوع شده است‪ .‬به رانندگان تاکسی که پنجره عقب‬ ‫خودرو آنها به صورت دستی باال و پایین م ی‏شود دستور داده‬ ‫شده دستگیره پنجره را از کار بیندازند تا مبادا مسافران از داخل‬ ‫پنجره اعالمی ه‪‎‬های ضددولتی بیرون بیاورند‪.‬‬ ‫با وجود صدور این فرامین و اح��کام عجیب و غریب‪،‬‬ ‫انتقال قدرت پش��ت درهای بس��ته اتفاق م ی‪‎‬افتد‪ .‬البته این‬ ‫به معنای ب ی‪‎‬خبری مردم از بیش��تر وقایع نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫روزنامه دولتی «ش��ینهوا»‪ ،‬روز چهارم نوامبر‪ ،‬کمیته مرکزی‬ ‫فعلی آخرین جلس��ه خود را برگزار کرد‪ .‬چ��ه اتفاقی رخ داد؟‬ ‫ب راساس گزارش منتشر شده در این روزنامه‪« :‬مجمع عمومی‬ ‫به دقت و به صورت جامع ش��رایط فعلی را تجزیه و تحلیل‬ ‫کرده و چندین موضوع مهم و مربوط به توسعه سوسیالیسم‬ ‫با ویژگ ی‪‎‬های چینی تحت شرایط نوین‪ ،‬آماده کردن مقدمات‬ ‫پروژه عظیم ساختمان جدید حزب و آماده‌سازی کامل ب رای‬ ‫نشست هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست را به‌طور‬ ‫کامل مورد بحث و بررسی قرار داده است»‪.‬‬ ‫برئیس جدید ب رای کمیسیون مرکزی‬ ‫همچنین دو نای ‌‬ ‫نظامی منصوب م ی‪‎‬شوند که موجب د ‪‎‬ر گرفتن انواع و اقسام‬ ‫بحث‪‎‬ها و تحلی ل‪‎‬های نظامی میان حدود هزار روزنامه‌نگار‬ ‫خارجی حاضر در پکن م ی‌ش��ود‪.‬جالب است که اطالعات‬ ‫بس��یار اندکی در مورد آنچه واقعا طی کنف رانس آتی رخ‬ ‫خواهد داد وج��ود دارد‪ .‬راهنم��ای روزنامه‌نگاران اش��اره‬ ‫م ی‏کند که امیدوار اس��ت تنقالت سبک غ ربی در مرکز‬ ‫خبری س��رو ش��ود‪ ،‬ولی هیچ خبری درباره رویدادهای‬ ‫اصلی وجود ن��دارد‪ .‬بعدازظهر روز دوش��نبه گذش��ته‪،‬‬ ‫روی راهنمای آنالین کنگره تنها دو رویداد که به‌طور‬ ‫مستقیم به نشس��ت مربوط م ی‌ش��وند در فهرست‬ ‫وجود دارند‪« :‬یک میهمانی به صرف نوشیدنی ب رای‬ ‫روزنامه‌نگاران در روز شش��م نوامبر و یک کنف رانس‬ ‫خبری در روز بعد‪ .‬مشخص است که کنف رانس روز‬ ‫چهارشنبه نیز همانند اغلب کنف ران س‪‎‬های خبری‬ ‫در چین‪ ،‬تنها یک کنف رانس نمایش��نامه‌ای است‬ ‫که به روزنامه‌نگاران متفرقه اجازه س��وال پرسیدن‬ ‫از سخنگوی کنگره داده نخواهد شد‪ ».‬حتی زمان‬ ‫اتمام کنگره هم مشخص نیست‪ .‬هرچند بسیاری‬ ‫حدس م ی‌زنن��د که کنگره روز پانزده��م نوامبر به‬ ‫پایان م ی‌رسد‪« .‬یو شیائوسانگ»‪ ،‬یک مقام اجرایی‬ ‫در مرکز خبری کنگره‪ ،‬دوشنبه گذشته به خبرنگار‬ ‫مجله تایم م ی‏گوی��د‪« :‬ما هیچ اط�لاع دقیقی از‬ ‫جزئی��ات و ب رنامه زمان‌بن��دی هجدهمین کنگره‬ ‫حزب کمونیست در اختیار نداریم» و تنها پیشنهاد وی‬ ‫این است که روزنامه‪‎‬نگاران به‌عنوان یک راهنمای کلی‬ ‫م ی‌توانند به ب رنامه زمان‌بندی کنگره‌های قبلی حزب رجوع‬ ‫کنند‪ .‬ولی بالفاصله هشدار م ی‌دهد که روزنامه‌نگاران نباید‬ ‫دست به نتیجه‌گیری گس��ترده از کنگره‌های گذشته بزنند‪.‬‬ ‫وی پیش از آنکه گفت‌وگو تمام شود اضافه م ی‌کند «همه‌چیز‬ ‫بستگی به این دارد که هجدهمین کنگره چقدر خوب برگزار‬ ‫شود»‪ .‬هرچند در مورد اینکه منظورش از «خوب» برگزار شدن‬ ‫کنگره چیست هیچ جزئیاتی ارائه نم ی‌کند‪ .‬خب رنگار «تایم»‬ ‫با اشاره به نوشته روی کوله‌پش��تی اهدایی به روزنامه‌نگاران‬ ‫م ی‌گوید نوش��ته روی کوله را باید تغییر دهن��د و به جایش‬ ‫بنویسند «کسی که م ی‌شناسم به هجدهمین کنگره حزب‬ ‫رفت و چیزی که نصیب من شد این کاله احمقانه بود‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬ ‫‪59‬‬
‫اروپا‬ ‫نفرت و تروريسم‬ ‫اشتباهي كه ساركوزي را به زير كشيد‬ ‫نویسنده‪ :‬بروس کروملی ‪ /‬مترجم‪ :‬میالد قاری‌حیدری‬ ‫بين الملل‬ ‫اقدام «محمد م��راح» یکی از اعضای گ��روه القاعده‬ ‫مبن ی‌بر کشتن هفت ش��هروند در ش��هر «تولوز» فرانسه‪،‬‬ ‫درست در میانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در بهار‬ ‫گذشته‪ ،‬تاثیر زیادی روی روند رقابت‌های انتخاباتی داشته و‬ ‫باعث نگرانی ش��دید درباره امنیت عمومی در فرانسه شد‪.‬‬ ‫اکنون هشت ماه از زمانی که مراح در جریان درگیری با پلیس‬ ‫کشته ش��د‪ ،‬م ی‌گذرد ولی رویدادهای اخیر این گمانه‌زنی را‬ ‫پررنگ کرده است که مسئوالن اطالعاتی و مقام‌های دولتی‬ ‫در نحوه برخورد با او اشتباه کرده‌اند‪.‬‬ ‫آخرین اظهارنظر درباره نح��وه برخورد با مراح‪ ،‬اول ماه‬ ‫نوامبر و در جریان مصاحبه رادیو «اروپای ‪ »1‬با «کلود گئان»‬ ‫مشاور «نیکال سارکوزی» رئی س‌جمهوری سابق فرانسه و‬ ‫وزیر کشور در زمان کشته ش��دن مراح مطرح شد‪ .‬گئان نیز‬ ‫در این مصاحب��ه به نوعی به شکس��ت در جریان محاصره‬ ‫آپارتمان مراح توس��ط پلیس اذعان کرد‪.‬او در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫«زمانی که مراح ب رای یک مکالمه تلفن��ی آپارتمان خود را‬ ‫ترک کرد‪ -‬ظاه را با عبور از مس��یرهایی که با آن آش��نایی‬ ‫داشت‪ -‬پلیس در عملیات خود دچار اشتباه شد‪ .‬جدای از آن‪،‬‬ ‫مراح و آپارتمانش تحت نظارت پلیس قرار داشتند‪».‬‬ ‫هنوز مشخص نیس��ت که مراح تصمیم داشته با چه‬ ‫کس��ی تلفنی گفت‌وگو کند یا چرا به‌رغم اینکه م ی‌دانسته‬ ‫منزلش تحت محاصره پلیس قرار داشته و نیروهای امنیتی‬ ‫او را زنده یا مرده دستگیر خواهند کرد‪ ،‬به آپارتمانش برگشته‬ ‫است‪ .‬واقعیت این اس��ت که مصاحبه رادیویی گئان و بیان‬ ‫جزئیات بیشتر درباره کشته شدن مراح‪ ،‬تنها پرسش‌هایی را‬ ‫به فهرست بلند باالی مسائل مبهم و ب ی‌پاسخ این پرونده‬ ‫اضافه کرده است‪ .‬در واقع سخنان او به نوعی مواضع افرادی‬ ‫که معتقد بودند یک ضعف و شکست اطالعاتی این امکان را‬ ‫ب رای مراح فراهم کرده است که آزادانه حمالت خود را ط راحی‬ ‫و اجرا کند‪ ،‬تائید م ی‌کرد‪.‬‬ ‫شاید همین گمانه‌زن ی‌ها باعث شد «فرانسوا اوالند»‬ ‫رئی س‌جمهوری فرانس��ه اول ماه نوامب��ر در جریان دیدار با‬ ‫«بنیامین نتانیاهو» نخس��ت‌وزیر رژیم‌صهیونیستی وعده‬ ‫بدهد که پرونده مراح با دقت و جزئیات کامل بررسی خواهد‬ ‫شد و تاکید کند که «درس‌های الزم» از این رویداد گرفته شده‬ ‫است‪ .‬اوالند این سخنان را در مراس��م یادبود چهار شهروند‬ ‫یهودی که ‪ 19‬ماه مارس توس��ط م��راح در محوطه خارجی‬ ‫مدرسه‌ای در شهر تولوز کشته شدند‪ ،‬بیان کرد‪.‬‬ ‫اوالند در مسیر تالش ب رای روش��ن کردن این فضای‬ ‫غبارآلود‪ ،‬تنها نیس��ت‪« .‬نوئل مامر» یک��ی از قانونگذاران‬ ‫فرانس��وی نیز در تاریخ دوم ماه نوامبر خواس��تار تش��کیل‬ ‫یک کمیس��یون پارلمانی با مش��ارکت مقام‌های مسئول‬ ‫از طی ف‌های مختلف سیاس��ی ش��د تا درباره نحوه برخورد‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پلیس با مراح تحقیق کنند‪ .‬هفته گذش��ته بازرسان پلیس‬ ‫نتیجه تحقیقات مستقل خود درباره اینکه مراح از سال ‪2006‬‬ ‫میالدی و زمانی که ب رای نخستین بار توجه سروی س‌های‬ ‫اطالعاتی را جلب کرد‪ ،‬چگونه تحت نظارت قرار داش��ت را‬ ‫منتش��ر کردند‪ .‬در این گزارش از «شکس ت‌های عینی» در‬ ‫نظارت بر م��راح و تجزی ‌ه و تحلی ل‌ه��ای وی‪ ،‬به‌عنوان یک‬ ‫تهدید یاد شده است‪ .‬این گزارش و همچنین درز کردن برخی‬ ‫اسناد اطالعاتی فرانسه در رسانه‌ها‪ ،‬این تصویر را در اذهان‬ ‫عمومی ترسیم کرده است که آژانس داخلی اطالعاتی این‬ ‫کشور در پیگیری تماس‌ها و سفرهای خارجی مراح ـ از جمله‬ ‫دو سفر او به پاکستان که نشانه تحکیم ارتباط با افراط‌گرایان‬ ‫اس��ت ‪ -‬ناموفق عمل کرده است‪ .‬آژانس اطالعاتی فرانسه‬ ‫همچنین در پیگیری و ارزیابی فعالی ت‌های ش��بانه مراح و‬ ‫تفسیر سفرهای او به پاکس��تان – که سفرهای توریستی‬ ‫معرفی شده است‪ -‬اشتباه کرده است و همه اینها در شرایطی‬ ‫بود که مراح تالش م ی‌ک��رد با پنهان ک��ردن چهره اصلی‬ ‫افراط‌گرای خود‪ ،‬پروژه‌هایی مرگبار را پیش ببرد‪.‬‬ ‫اخی��را روزنامه‌ه��ای فرانس��وی مطالب مرب��وط به‬ ‫درز اطالع��ات از یک تحقی��ق قضایی که به درخواس��ت‬ ‫خانواده‌های قربانیان م��راح و با تاکید ب��ر اینکه مقام‌های‬ ‫مس��ئول‪ ،‬در انجام وظیفه خ��ود موفق عم��ل نکرده‌اند را‬ ‫منتشر کردند‪ .‬در این گزارش‌های رس��انه‌ای به شواهدی از‬ ‫مقام‌های اطالعاتی محلی در تولوز و تاکید مکرر آنها روی‬ ‫این مساله که مراح تهدیدی روزافزون ب رای امنیت عمومی‬ ‫است‪ ،‬اشاره شده اس��ت‪ .‬مقام‌های اطالعاتی محلی تاکید‬ ‫م ی‌کنند که بارها این مس��اله را به ناظ ران در س��طح ملی‬ ‫یادآوري كرده‌اند‪ .‬این هشدارها نشان م ی‌دهد که مقام‌های‬ ‫اطالعاتی محلی تولوز توسط روسایشان در پاریس دست‌کم‬ ‫گرفته ش��ده یا به‌طور کلی نادیده گرفته شده‌اند‪ .‬بر مبنای‬ ‫اطالعات فاش‌شده‪ ،‬مقام‌‌های اطالعاتی تولوز تاکید م ی‌کنند‬ ‫تحلیلگران ارشد در پاریس نه‌تنها با موضع‌گیری آنها مبنی‬ ‫بر اینکه مراح یک تهدید بالقوه به‌ش��مار م ی‌رود‪ ،‬مخالفت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬بلکه در اوایل سال جاری میالدی و تنها چند هفته‬ ‫پیش از آنک��ه وی حمالت خود را آغاز کند‪ ،‬دس��تور داده‌اند‬ ‫نظارت بر او کاهش پیدا کند‪ .‬مقام‌ه��ای اطالعاتی محلی‬ ‫گفته‌اند که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بحث‌ها و‬ ‫گفت‌وگوهایی درباره استخدام مراح به‌عنوان یک خبرچین‬ ‫مطرح م ی‌شد‪ .‬بر مبنای نتایج این تحقیق همین مسئوالن‬ ‫محلی در تولوز گفته‌اند باتوجه به اینکه مراح در فهرس��ت‬ ‫یکی از ش��ش مظنون اصلی فعالی ت‌های افراط‌گرایانه قرار‬ ‫داشت‪ ،‬بعد از کشته شدن نخستین قربانی در ماه مارس سال‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬نخستین گزینه‌ای بود که به‌عنوان مسئول‬ ‫این حادثه به ذهن آنها رسیده است‪.‬‬ ‫هم گئان و هم رئیس سابق سازمان اطالعات داخلی‬ ‫فرانس��ه معتقدند که در جریان برخورد ب��ا مراح هیچ تهدید‬ ‫جدی صورت نگرفته و هیچ خطر بالقوه‌ای نیز نادیده گرفته‬
‫بين الملل‬ ‫نشده است‪ .‬آنها تاکید م ی‌کنند هرگونه تصمیم‌گیری اشتباه‬ ‫نتیجه توانایی و استع داد خارق‌العاده مراح در به اشتباه انداختن‬ ‫افراد و مخفی کردن ماهیت افراط‌گرایانه و نیات واقعی وی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬برخی نیروهای مقابله با تروریسم فرانسه نیز‬ ‫م ی‌گویند که این مساله تا حدودی درست است‪ ،‬اما دستکاری‬ ‫و دخالت سیاس��ی نیز تا حدودی در آن س��هیم بوده است‪.‬‬ ‫عده‌ای از آنها به مجله «تایم» گفته‌اند که شکست در پرونده‬ ‫مراح‪ ،‬نتیجه خودداری مک��رر مقام‌های اطالعاتی پاریس از‬ ‫رس��یدگی به درخواست‌های مس��ئوالن محلی تولوز ب رای‬ ‫تعقیب قضایی این پرونده بوده است‪ .‬بر مبنای قوانین مربوط‬ ‫به ساختار ضدتروریستی فرانسه‪ ،‬این روند مستلزم همکاری‬ ‫نیروهای اطالعاتی و واحدهای پلیس در زمینه تحقیقات و در‬ ‫پیش گرفتن اقدام‌های قضایی علیه فعاالن رادیکال مظنون‬ ‫است‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬ابعاد قضایی‪ ،‬محدودیت‌های قانونی‬ ‫نظارت الکترونیک و تحقیقات فیزیکی مجاز را گسترش داده‬ ‫و به قضات اجازه م ی‌دهد در جمع‌آوری شواهدی که در نهایت‬ ‫به دادگاه ارائه م ی‌شود‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫بناب راین اگر در پیش گرفتن این مسیر ب ر‌اساس ساختار‬ ‫مبارزه با تروریسم فرانسه‪ ،‬رویکردی استاندارد است‪ ،‬چرا هرگز‬ ‫در مورد مراح اعمال نشد؟‬ ‫برخی از اعضای حلقه داخلی این سیس��تم معتقدند‬ ‫که عدم تمایل ب��ه پیگرد قضایی پرونده‌های تروریس��تی‪،‬‬ ‫منعکس‌کننده نفرت شخصی نیکال سارکوزی از پیگیری این‬ ‫پرونده‌هاست؛ مسیری که سارکوزی در آن قدم گذاشت ولی‬ ‫در اصالحات مربوط به ارائه مجوز رهبری در روند تحقیقات‬ ‫قضایی به دادس��تان‌هایی که به‌طور سیاسی انتخاب شده‬ ‫بودند‪ ،‬شکست خورد‪ .‬در شرایطی که وفاداران به سارکوزی‬ ‫در راس امور اطالعات داخل��ی و واحدهای پلیس قرار دارند‪،‬‬ ‫مقام‌های امنیتی فرانس��ه م ی‌گویند رویکردها و تمایالت‬ ‫رئی س‌جمهوری س��ابق که به پلیس و مس��ئوالن امنیتی‬ ‫اجازه م ی‌داد شخصا ب رای مقابله با تهدیدهای امنیتی اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬قابل درک به نظر م ی‌رس��د‪ .‬ای��ن آژان س‌ها به راحتی‬ ‫م ی‌توانستند از ارائه نتیجه بررس��ی‌ها به مقام‌های قضایی‬ ‫ویژه خودداری‌کنند‪ ،‬مگر اینکه در شرایطی خاص مجبور به‬ ‫این کار م ی‌شدند‪ .‬یکی از مقام‌های ارشد مقابله با تروریسم‬ ‫فرانس��ه اخی را به مجله تایم گفت زمانی که س��ارکوزی در‬ ‫حذف تحقیقات مستقل بدوی شکست خورد‪ ،‬این تصمیم‬ ‫در برخی س��طوح و تنها ب رای جلوگیری از ارجاع پرونده‌های‬ ‫ترور سیاسی به قضات به استثنای موارد منع قانونی اتخاذ‬ ‫شد‪ .‬این دقیقا همان اتفاقی است که در ارتباط با مراح افتاد‪.‬‬ ‫مشکلی که در ارتباط با نگه‌داشتن این موارد در مرکز قدرت‬ ‫در پاریس وجود دارد این اس��ت که زمانی که تمام ماموران‬ ‫مقابله با تروریس��م در یک روند مش��ارکت داده م ی‌شوند‪،‬‬ ‫به دلیل دور شدن چش��م‌انداز و کاهش بحث و مناظره‌ها‪،‬‬ ‫تمام تجربی��ات و دیدگاه‌های واگرا از بین م ی‌رود‪ .‬مش��کل‬ ‫دیگر این است که اگر اش��تباهی اتفاق بیفتد‪ ،‬همانطور که‬ ‫در مورد مراح اتفاق افتاد‪ ،‬سرزنش‌ها و انتقادها در مرکز قدرت‬ ‫قرار م ی‌گیرد‪ .‬این همان اتفاقی است که اکنون در حال رخ‬ ‫دادن است؛ هرچند دلیلی جدی و قابل استناد درباره آن وجود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬عالوه بر آن مش��خص نیست که تحقیقات‬ ‫مربوط به انگشت‌نگاری‪ ،‬به اعتبار سارکوزی و دیگر رهب ران‬ ‫محافظه‌کار آن زمان خدش��ه‌ای وارد کند‪ ،‬ولی به‌طور قطع‬ ‫یکی از مهمترین مسائل مربوط به پرونده مراح که در حال‬ ‫حاضر روشن است‪ ،‬مساله اعتماد مسئوالن مقابله با ترور در‬ ‫فرانسه است‪.‬به عبارت دیگر شاید بتوان گفت پیش از پرونده‬ ‫مراح و شکس��ت س��ارکوزی در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬هیچ پرونده‌ای غیر از در موارد اضط راری وارد روند‬ ‫قضایی نم ی‌شد‪ ،‬ولی امروز هر مس��اله‌ای به محض اینکه‬ ‫موضوعیت پیدا کند‪ ،‬در مسیر بررس��ی قضایی وارد خواهد‬ ‫شد‪g .‬‬ ‫منبع‪ :‬تایم‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪61‬‬
‫فرهنگ‌‬ ‫براي دهه شصتي‌ها‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫در اين فيلم بابك حميديان و باران كوثري در نقش دو جوان ايراني چالش‌هاي‬ ‫مهاجرت را به تصوير مي‌كشند‪.‬‬ ‫‪62‬‬
‫ض مهاجران‬ ‫بغ ‌‬ ‫نگاهیبهنخستینتجربهفیلمسازییکكارگردانجوان‬ ‫‪1‬‬ ‫شاهین فتحیان‬ ‫فرهنگ‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫رضا درمیشیان نخستین فیلم س��ینمایی را که نام او‬ ‫به‌عنوان کارگردانش درج ش��ده‪ ،‬در ‪ 30‬س��الگ ی‌اش ساخت‪.‬‬ ‫مسعود کیمیایی وقتی «قیصر» را ساخت ‪ 28‬ساله بود‪« ،‬گاو»‬ ‫به‌عنوان دومین تجرب��ه کارگردانی داری��وش مهرجویی در‬ ‫ی در ‪ 47‬سالگی با‬ ‫‪30‬سالگ ی‌اش ساخته شد و عباس کیارستم ‌‬ ‫«خانه دوست کجاست؟» به شهرت رسید‪ .‬پس سن کارگردان‬ ‫به خودی خود عاملی تعیی ن‌کننده در می زان موفقیت یک اثر‬ ‫هنری چون فیلم نم ی‌تواند باشد‪ ،‬اما قطعا عامل تاثیرگذاری‬ ‫است‪ .‬درمیشیان هم تا چند سال پیش خب رنگار حوزه سینما‬ ‫بود‪ ،‬اما همانند بسیاری از فیلمسازان بنام امروز سینمای ای ران‬ ‫که دیگر سابقه روزنامه‌نگاری‌شان فراموش شده‪ ،‬مسیر کاری‬ ‫و زندگ ی‌اش را به این س��مت تغییر داد و زیر ل��وای چند نام‬ ‫مطرح سینمای کشور در حوزه سینما پلکید و نفس کشید‪.‬‬ ‫درمیش��یان متولد ‪ 1360‬زمانی در حوالی ‪ 20‬سالگ ی‌اش به‬ ‫سراغ فیلمسازان م ی‌رفت تا با آنها مصاحبه بگیرد‪ ،‬اما خیلی‬ ‫زود جذب درون س��ينما شد و در س��ال ‪ 79‬مسئولیت روابط‬ ‫عمومی فیلم‌های «بچه‌های بد» و «بهش��ت از آن تو»ی‬ ‫علیرضا داوودنژاد و سپس در سال ‪ 81‬همین مسئولیت را ب رای‬ ‫فیلم «صورتی» فریدون جی رانی برعهده گرفت‪.‬‬ ‫سال ‪ 82‬در گروه کارگردانی فیلم «مالقات با طوطی»‬ ‫داوودنژاد ج��ای گرف��ت و از آن پس هم به‌عنوان دس��تیار‬ ‫کارگ��ردان‪ ،‬ب رنامه‌ریز‪ ،‬مش��اور و مجری ط��رح در فیلم‌های‬ ‫«س��تاره‌ها»ی ‪1‬و‪2‬و‪« ،3‬پ��ارک‌وی»‪« ،‬من مادر هس��تم»‬ ‫و «قص��ه پری��ا»ی فری��دون جیران��ی و «س��نتوری»‪،‬‬ ‫«طه ران – ته ران» و «نارنج ی‌پ��وش» داریوش مهرجویی‪،‬‬ ‫چرخ کار این افراد را به پی��ش راند‪ .‬در واقع پس از آغاز تجربه‬ ‫با داوودنژاد‪ ،‬در همه کارهایی که جی رانی و مهرجویی انجام‬ ‫داده‌اند‪ ،‬نقشي ب رای او وجود داشته و حتی اگر این روزها قرار‬ ‫باشد مثال خبری از مهرجویی گرفته شود یا درباره ادعای یک‬ ‫مجری تلویزیون درباره پیشنهاد بازیگری در فیلم مهرجویی‬ ‫مصاحب ه‌ای ب رای تکذیب انجام شود‪ ،‬این کارها به واسطه و‬ ‫توسط او انجام م ی‌ش��ود‪ .‬در تجربه تئاتری هم که داریوش‬ ‫مهرجویی پس از س��ال‌های اخی را داش��ت‪ ،‬باز دس��تیاری و‬ ‫مدیریت کار توسط درمیشیان انجام شد‪ .‬کمترعکسی هم از‬ ‫حضورهای این سال‌های مهرجویی وجود دارد که در‌میشیان‬ ‫در پ س‌زمینه قاب آن نباشد‪ .‬از این رو م ی‌توان گفت که این‬ ‫خبرنگار دیروز حوزه س��ینما‪ ،‬دهه ‪20‬زندگ ی‌اش را با حضور‬ ‫در فیلم‌های ای��ن کارگردان‌ها‪ ،‬عم�لا در کالس‌های درس‬ ‫دانشگاه فیلمسازی به کسب مهارت پرداخت و پس از چند‬ ‫تجربه فیلمنامه‌نویسی و ساخت فیلم کوتاه و مستند‪ ،‬آنقدر‬ ‫اعتماد توانس��ت ب رای خود تامین کند ک��ه کارگردانی یک‬ ‫فیلم بلند سینمایی به او سپرده ش��ود‪ .‬آن هم تجربه‌ای که‬ ‫در نخستین گام مس��تقل کارگردان‪ ،‬باید در خارج از کشور با‬ ‫مختصات خاص خودش ساخته شود و در همین نخستین‬ ‫گام هم در فهرست اولیه ‪ 12‬فیلم ب رای انتخاب نماینده ای ران‬ ‫در اسکار امسال قرار گیرد‪ .‬البته برخی فیلم‌های دیگر حاضر‬ ‫در این فهرست هم نخس��تین تجربه کارگردان‌هایشان در‬ ‫مقام فیلم بلند بودند‪ .‬این رخداد ب رای فیلم موجب شد اکران‬ ‫آن قبل از ته ران در کاشان و چند وقت زودتر آغاز شود؛ چراکه‬ ‫دست‌اندرکاران آن قصد داشتند تا در صورت جدی شدن بحث‬ ‫انتخاب این فیلم ب رای معرفی به آکادمی‌اسکار‪ ،‬مشکلی از‬ ‫ی از جمله اکران در‬ ‫نظر انطباق شرایطش با شروط این آکادم ‌‬ ‫کشور صاحب فیلم از طریق بلیت فروشی‪ ،‬وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫البته برخی افراد در نوش��ته‌ها و گفته‌هایش��ان فیلم‬ ‫«بغض» را محصول مستقل درمیشیان نم ی‌دانند و معتقدند‬ ‫حضور افرادی چ��ون غالمرضا موس��وی‪ ،‬تهی ه‌کننده‪ ،‬تورج‬ ‫اصالنی‪ ،‬فیلمبردار و حبیب رضایی‪ ،‬مشاور انتخاب بازیگران‬ ‫درکار تاثیر داش��ته اس��ت‪ .‬از این منظر م ی‌توان گفت همه‬ ‫فیلم‌ها محصول یک همکاری مش��ترک هس��تند و مثال‬ ‫حضور داریوش مهرجویی به‌عنوان مشاور در این فیلم چیزی‬ ‫نیست که اگر ذکر نش��ود‪ ،‬پس حتما فیلم مستقل بوده و از‬ ‫راهنمایی او در ساخت اثر کمک گرفته نشده است؛ کمااینکه‬ ‫خود مهرجویی هم حتما از راهنمایی و مشاوره‌های بسیاری از‬ ‫افراد و دوستان و همکارانش در ساخت فیلم‌هایش بهرهگرفته‬ ‫است‪ .‬با این حال نقش تورج اصالنی به‌عنوان پیشنهاددهنده‬ ‫و مجری یک نوع خاص از فیلمبرداری در فیلم «بغض» قطعا‬ ‫در حاصل کار نقش موثر و تعیی ن‌کننده‌ای داشته است‪.‬‬ ‫خبرهای پیش تولید فیلم در سال ‪ 89‬منتشر و مرحله‬ ‫اجرایی تولید آن در بهار سال ‪ 90‬آغاز شد‪ .‬هرچند پیشنهاد و‬ ‫انتخاب اولیه گروه س��ازندگان فیلم در لوکیشن داخل کشور‬ ‫بوده‪ ،‬اما در‌نهایت ظاه را مجوز ساخت فیلم به شرطی صادر‬ ‫م ی‌شود که لوکیشن آن خارج از کشور در نظر گرفته شود‪ .‬این‬ ‫وضعیت ب رای فیلم «خیابان‌های آرام» کمال تب ریزی هم وجود‬ ‫داشت که درنهایت به انتخاب کش��ور ارمنستان ب رای انجام‬ ‫فیلمبرداری انجامید‪ .‬ب رای «بغض» هم دیگر کشور همسایه‪،‬‬ ‫یعنی ترکیه‪ ،‬در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫مراح��ل پایانی تولی��د فیلم یعنی تدوین آن (توس��ط‬ ‫‌هایده صف ی‌یاری) در تابس��تان ‪ 90‬آغاز و در پاییز نام آن جزو‬ ‫فیلم‌هایی برده م ی‌شد که ب رای نمایش آماده هستند‪ .‬با فرا‬ ‫رس��یدن دی ماه هم تهی ه‌کننده آن که ریاست شورای عالی‬ ‫تهی ه‌کنندگان را هم برعهده داشته‪ ،‬اعالم کرد فیلم با انجام‬ ‫صداگذاری (توسط محمدرضا دلپاک) ب رای نمایش در جشنواره‬ ‫فیلم فجر آماده م ی‌شود‪ .‬در‌نهایت «بغض» در جشنواره س ی‌ام‬ ‫به نمایش درآمد و نمایش ناموفقی هم نداشت‪ .‬در واقع پس‬ ‫از ایام نمایشگاه و با باال گرفتن اختالف‌ها بی ن‌نهادی در زمینه‬ ‫اکران فیلم‌ها و ذکر اعدادی به‌عنوان تع��داد فیلم‌هایی که‬ ‫ب رای اکران در س��ینماهای حوزه هنری مشکل دارند بود که‬ ‫گمانه‌زن ی‌ها آغاز ش��د؛ مبن ی‌بر اینکه «بغض» هم احتماال‬ ‫جزو فیلم‌هایی قرار دارد که ب رای اکران در سینماهای مطرح و‬ ‫تحت اختیار حوزه هنری و شهرداری مشکل خواهند داشت‪.‬‬ ‫به‌ه ر‌حال در مردادماه اعالم ش��د فیل��م «بغض» در دومین‬ ‫اکران پس از عید فطر در سینماها به نمایش درخواهد آمد و‬ ‫با آغاز مهرماه هم پی ش‌فروش بلی ت‌های آن آغاز شد‪ .‬فیلم‬ ‫در‌نهایت در سینماهای حوزه هنری و شهرداری همچون آزادی‬ ‫و اس��تقالل ته ران به نمایش درآمد و در مقاطعی ه ‌م عنوان‬ ‫پرفروش‌ترین فیلم حاضر در اکران را به دست آورد‪.‬‬ ‫«بغض» اما در این مسیر در برخی جشنواره‌های خارجی‬ ‫هم به نمایش درآمده که از جمله آنهاست‪ :‬جشنواره فیلم دیدار‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬جش��نواره مونترال و جشنواره بی ن‌المللی فیلم‬ ‫ورشو‪ .‬پوستر فیلم هم توسط رضا میرکریمی‪‌،‬کارگردان مطرح‬ ‫سینمای ای ران و خالق فیلم‌های «خیلی دور خیلی نزدیک»‪،‬‬ ‫«یه حبه قند»‪« ،‬کودک و سرباز»‪« ،‬زیر نور ماه»‪« ،‬به همین‬ ‫سادگی» و «اینجا چراغی روش��ن است» ط راحی شده است‬ ‫که فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای‬ ‫ته ران بوده و این پوستر را در دو ش��کل فارسی و انگلیسی‬ ‫ط راحیکرده است‪g .‬‬ ‫‪63‬‬
‫که بخشی از ذهن جوانان نسل سوم ما را اشغال کرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه جوانان نسل سوم ما با یک نگاه غی ر‌واقعی‬ ‫به مساله مهاجرت فکر م ی‌کنند‪ ،‬ما تالش کردیم تا حدودی‬ ‫به این مساله سراب مهاجرت بپردازیم‪.‬‬ ‫فکر م ی‌کنید کارتان با این نیت کافی بوده است؟‬ ‫‪ l‬واقعیت این است که قرار نبوده کار ما کافی باشد‪.‬‬ ‫هیچ کاری قرار نیست در مورد یک مساله کافی باشد‪ .‬این‬ ‫س��وژه‌ای بود که من و تیمیکه با آن کارکردم به آن عالقه‬ ‫داشتیم‪ .‬دیگران هم م ی‌توانند در این حوزه وارد شوند و از نگاه‬ ‫خودشان کارهایی را تولید کنند‪ .‬من اصال مدعی نیستم که‬ ‫در این فضا یک اتفاق ایجاد کرده‌ایم‪ .‬باید صبر کنیم و ببینیم‬ ‫در درازمدت چه چیزی از این کار‌ها ته‌نشین م ی‌شود‪ .‬نباید‬ ‫این تصور وجود داشته باشد که همان چیزی که اراده کرده‌ایم‬ ‫باید اتفاق بیفتد‪ .‬باید صبر کنیم و اجازه دهیم زمان بگذرد‪.‬‬ ‫در درازمدت م ی‌توانیم متوجه شویم که این کار یا کارهایی‬ ‫مانند آن چه تاثیری داشته‌اند‪.‬‬ ‫منظور من بیشتر این بود که آیا از نتیجه کاری که‬ ‫انجام داده‌اید راضی هستید یا خیر؟‬ ‫‪ l‬خب باید منتظر باش��یم و بازخورد‌ها را بررس��ی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫از روند تولید فیلم راضی بودید؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫راضي هستم‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت‌وگو با تهیه‌کننده «بغض» درباره فیلمی‌برای جوانان‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫هر کسی که از سالن سینما خارج ش�د‪ ،‬یا خیل ی‌خیلی از فیلم راضی بود‪ ،‬یا خیل ی‌خیلی ناراضی‪ .‬انگار «بغض»‬ ‫مخاطب حد وسط ندارد‪ .‬این را البته تهی ه‌کننده‌اش هم که در ساخت این فیلم پشت سر هم ریسک کرده‪ ،‬قبول دارد‪.‬‬ ‫غالمرضا موسوی‪ ،‬هرچند امیدوار نیست که حداقل سرمایه فیلم برگردد‪ ،‬اما م ی‌گوید از نتیجه کار راضی است‪ .‬این‬ ‫تهی ه‌کننده و مدی ر‌تولید سرشناس سینمای ایران در این تجربه پشت‌سر کارگردان جوانی قرار گرفته که قرار است از‬ ‫منظر یک ه م‌نسل‪ ،‬راوی وضعیت جوانان باشد‪ .‬درباره آخرین تجربه تهی ه‌کنندگی موسوی با او به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫فروش فیلم‪ ،‬ه�م از نظر اقتص�ادی و هم از نظر‬ ‫قضاوت در مورد اینک�ه آیا فیلم مخاطب خودش‬ ‫را پی�دا کرده یا نه‪ ،‬مهم اس�ت‪ .‬تا ای�ن جای کار‪،‬‬ ‫فروش فیلم اخیر شما چطور بوده است؟‬ ‫‪ l‬شرایط سینما و اقتصاد ما به‌گونه‌ای پیش م ی‌رود‬ ‫که تقریبا هم��ه فیلم‌ها تنها به ‪ 50‬درص��د ظرفیت فروش‬ ‫خودشان م ی‌رسند‪ .‬بخشی از این کاهش فروش مستقیما از‬ ‫مسائل اقتصادی و اوضاع جیب مردم ناشی م ی‌شود و بخشی‬ ‫هم تاثیر روانی همان مسائل اقتصادی است‪ .‬در شرایطیکه‬ ‫همه فیلم‌ها در نهایت به نصف ظرفی ت‌های فروش خودشان‬ ‫م ی‌رسند‪ ،‬م ی‌توانم بگویم فروش فیلم ما تا این جای کار بد‬ ‫نبوده است‪ .‬اما خب اگر شرایط عادی بود‪ ،‬حتما م ی‌توانستیم‬ ‫شاهد فروش بیشتری باشیم‪.‬‬ ‫اگر در مورد رق م‌ها سوال کنم چطور؛ «بغض» تا به‬ ‫حال چقدر فروخته است؟‬ ‫‪ l‬آخرین خب��ریکه م��ن دارم م ی‌گویند فروش در‬ ‫س��ینما‌های ته ران حدود ‪ 200‬میلیون تومان بوده که البته‬ ‫هنوز سرمایه‌گذاری فیلم را به ما ب رنگردانده است؛ ضمن آنکه‬ ‫بخشی از این درآمد هم باید صرف اکران شود و به سینماها‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه تولید فیلم چقدر تمام شده است؟‬ ‫‪ l‬با‌توجه به اینکه فیلمبرداری در ترکیه انجام شد و‬ ‫حدود ‪ 200‬هزار دالر با ن��رخ دالر ‪ 1130‬تومان در ترکیه هزینه‬ ‫کردیم‪ ،‬وقتی کار تمام شد حدود ‪ 480‬میلیون تومان هزینه‬ ‫شده بود‪ .‬اما االن هر قدر هم که فیلم بفروشد‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫‪64‬‬ ‫هزینه‌های دالری را کس��رکنیم‪ ،‬مطمئن��ا وضعیت چندان‬ ‫مناسبی پیش رو نخواهد بود‪.‬‬ ‫اصال چرا تصمیم گرفتید فیلم را در خارج از کشور‬ ‫فیلمبرداری کنید؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬در زمینه س��اخت این داس��تان در داخل با‬ ‫مش��کالتی رو‌به‌رو بودیم که در نهایت تصمیم به س��اخت‬ ‫فیلم در خارج از کشور گرفته شد‪.‬‬ ‫مثال چه مشکلی؟‬ ‫‪ l‬یکی از این مشکل‌ها س��وء‌تفاهم ی‌ بود که اگر‬ ‫فیلم را در داخل م ی‌س��اختیم‪ ،‬تلقی سیاه‌نمایی در پس آن‬ ‫ایجاد م ی‌شد‪ .‬به همین دلیل با شورای تعاونی فیلمسازی به‬ ‫این توافق رسیدیم که فیلم را در خارج از کشور تولید کنیم‪.‬‬ ‫مراحل تولید فیلم در خارج از کشور چطور بود؟‬ ‫‪ l‬ما در ابتدا با دو تهی ه‌کننده در تاجیکستان و ترکیه‬ ‫وارد مذاکره ش��دیم‪ .‬کار با تهی ه‌کننده ترک ه��م تقریبا وارد‬ ‫مراحل جدی‌تری شده بود‪ ،‬اما متاسفانه تهی ه‌کننده ترک از ما‬ ‫یک سری انتظاراتی داشت که با شرایط داخلی ما هماهنگ‬ ‫نبود‪ .‬به همین دلیل تصمیم گرفتیم از خیر شراکت بگذریم‬ ‫و فیلم را خودمان تولیدکنیم‪ .‬باتوجه به اینکه فیلم در مورد‬ ‫مهاجرت اس��ت تصور م ی‌کنم اتفاق خوب��ی در پرداخت آن‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫اصال چرا به سراغ موضوع مهاجرت رفته‌اید؟‬ ‫‪ l‬در واقع‪ ،‬این فیلمنامه‪ ،‬پیشنهاد آقای درمیشیان‬ ‫بود‪ .‬فیلمنامه‌ای همکه پیشنهاد شده بود کامل بود و من هم‬ ‫با آن موافقت کردم؛ چون مساله مهاجرت‪ ،‬موضوعی است‬ ‫‪ l‬این فیلم کاملا بدون همکاری دولتی ساخته شده‬ ‫و باعث خوشوقتی است که بگویم سازمان سينمايي هیچ‬ ‫کمکی به این پروژه نکرده‪ .‬رئیس مرکز سینمای مستند در‬ ‫زمانی که ما کار را آغاز کردیم اصال متوجه این نش��د که ما‬ ‫به‌دنبال انجام چه کاری هستیم‪ .‬زمانی هم که متوجه شدند‬ ‫و فیلم را درک کردند‪ ،‬دیگ��ر مدت‌ها بود از آغ��از کار پروژه‬ ‫م ی‌گذشت‪.‬‬ ‫تیم تولید همانی بود که انتظارش را داشتید؟‬ ‫‪ l‬به گمان من گ��روه در این پ��روژه زحمت زیادی‬ ‫کشیده است‪ .‬فیلمبرداری در استانبول ب رای ما خیلی سخت‬ ‫بود‪ ،‬چون استانبول یک شهر توریستی است و هر طرف آن‬ ‫را که نگاه م ی‌کنید عده‌ای توریست هستند که نم ی‌توانیم‬ ‫تصوریش��ان را در فیلم داش��ته باشیم‪ .‬بیس��ت و شش روز‬ ‫فیلمبرداری مداوم در استانبول ب رای ما کار خیلی مشکلی‬ ‫بود و این باعث م ی‌شود من از تیم همکارم در این پروژه واقعا‬ ‫تشکر کنم‪.‬‬ ‫فکر م ی‌کن�م حاال وقتش باش�د که بپرس�م کار‬ ‫کردن با درمیشیان ب ه‌عنوان یک کارگردان تازه‌کار‬ ‫که اولین فیلم بلندش را تجربه م ی‌کند‪ ،‬برای شما‬ ‫ریس�ک بزرگی نبود؟ کار با ی�ک کارگردان جوان‬ ‫چطور بود؟‬ ‫‪ l‬من قبال هم در کارهای آقای جی رانی با درمیشیان‬ ‫به‌عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز همکاری کرده بودم‪،‬‬ ‫او را م ی‌ش��ناختم و با توانای ی‌هایش آش��نا بودم‪ .‬از نظر من‬ ‫درمیشیان‪ ،‬یک جوان آینده‌دار است که سینما را م ی‌شناسد‬ ‫و نتیجه هم به هر حال ب رای کار اول خوب بود‪.‬‬ ‫در تیزر فیلم و تبلیغات خیابانی آن گفته م ی‌شود‬ ‫که «بغض» فیلم دهه شصت ی‌هاس�ت‪ ،‬این دهه‬ ‫شصت ی‌ها از کجا آمده است؟‬ ‫‪ l‬واقعیت این است که این بیشتر یک شعار ب رای‬ ‫تبلیغات فیلم بود‪ ،‬بچه‌ها پیشنهاد کردند و من هم مخالفتی‬ ‫نکردم‪ ،‬این یک ایده تبلیغاتی بود و م��ن هم گفتم که اگر‬ ‫دوست دارند اینطور باشد‪ ،‬من مخالفتی ندارم‪.‬‬ ‫این فیلم برای دهه شصت ی‌ها ساخته شده یا تنها‬ ‫در مورد آنها؟ ه�دف این بود که دهه ش�صت ی‌ها‬ ‫مخاطب باشند‪ ،‬یا سوژه کار؟‬ ‫‪ l‬فکر م ی‌کنم این سوالی است که پاسخ را باید از‬ ‫تماشاگران گرفت‪ .‬تماشاگران‪ ،‬منتقدان‪ ،‬روزنامه‌نگاران و در‬ ‫کل مخاطبان فیل��م باید بگویند که آیا فیل��م در مورد دهه‬ ‫ش��صت ی‌ها بوده یا ب رای آنها‪ .‬این ب رای من جالب نیس��ت‬
‫که خودم بگویم چه کاری را انج��ام داده‌ام‪ ،‬جذابیت در این‬ ‫اس��ت که مخاطبان بگویند چه برداش��تی داشته‌اند و مهم‬ ‫هم همین است‪.‬‬ ‫بگذارید سوالم را به ش�کل دیگری بپرسم‪ ،‬شما‬ ‫م ی‌خواس�تید با ای�ن فیلم روی دهه ش�صت ی‌ها‬ ‫تاثیر بگذاری�د یا اینک�ه تنها یک�ی از این همه‬ ‫دغدغ�ه‌ای را که بچ ه‌های نس�ل س�وم دچار آن‬ ‫شده‌اند‪ ،‬نمایش دهید؟‬ ‫‪ l‬مساله‌ای که از همان ابتدا ب رای من مهم بود این‬ ‫بود که بگویم مهاجرت‌هایی هم هس��ت که‌ب ی‌س��رانجام‬ ‫است‪ ،‬مهاجرت‌های کور به امید بهشتی که هیچ وقت و در‬ ‫هیچ کجا وجود خارجی نداشته‪ ،‬با ب رنامه‌ریزی‌هاییکه اشتباه‬ ‫از کار در‌م ی‌آید‪ ،‬این همان س��وژه و موضوعی بود که مورد‬ ‫توجه و عالقه من و گروهم قرارگرفته است‪ .‬باقی ماجرا‌ها و‬ ‫فو‌حدیث‌ها دیگر چندان اهمیتی ندارد‪.‬‬ ‫حر ‌‬ ‫شاید یکی از چی ز‌هایی که این فیلم را از کارهای‬ ‫دیگ�ر متمای�ز و متفاوت ک�رده‪ ،‬به جز ریس�ک‬ ‫شما در س�اخت فیلم در ترکیه و همکاری با یک‬ ‫کارگردان که اولین تجربه بلند س�ینمای ی‌اش را‬ ‫پشت سر م ی‌گذارد‪ ،‬شکل خاص فیلمبرداری کار‬ ‫است‪ .‬چ ه‌چیزی باعث ش�د این نوع فیلمبرداری‬ ‫را انتخ�اب کنید که در س�ینمای م�ا کمتر دیده‬ ‫شده است؟‬ ‫‪ l‬تورج اصالن��ی‪ ،‬فیلمبردار کار‪ ،‬از ش��اخ ص‌ترین‬ ‫فیلمبردار‌های ماست که به‌شدت اهل تجربه است و جرات‬ ‫آن را هم دارد‪ .‬یک سال و چند ماه قبل که در مورد همکاری‬ ‫با هم صحبت م ی‌کردیم به من پیش��نهاد داد فیلمبرداری‬ ‫را با دوربین ‪ 5D‬که یک دوربین عکاس��ی است اما قابلیت‬ ‫فیلمبرداری هم دارد‪ ،‬انجام دهیم‪ .‬من کمتر از پنج ثانیه به‬ ‫این پیش��نهاد فکر کردم و بعد هم فورا قبول کردم؛ چراکه‬ ‫اصالنی از جمله آدم‌هایی است که من به او اعتماد و اعتقاد‬ ‫داشته و دارم‪.‬‬ ‫من شخصا احترام زیادی ب رای اصالنی قائل هستم‪ ،‬به‬ ‫هر حال او هم در کارش متخصص است‪ ،‬همین را هم به او‬ ‫گفتم و گفتم که از تجربه کردن یک ایده جدید نم ی‌ترسم‪.‬‬ ‫با این حال اصالنی خودش یکی‪ ،‬دو ماه بعد دوباره به دفتر‬ ‫من آمد و یک کار کوتاه ب رای من آورد که با نور شمع و همان‬ ‫دوربینی که پیشنهادش را داده بود تصویربرداری کرده بود‪.‬‬ ‫البته من به کار او اعتقاد داش��تم اما خودش اصرار داش��ت‬ ‫پیشنهاد را یک بار تجربه کند و البته نتیجه کار فوق‌العاده‬ ‫بود‪ .‬فیلم کوتاهی که ب رای من نمایش داد‪ ،‬فوق‌عالی بود و‬ ‫دیگر هیچ جای شکی باقی نماند‪.‬‬ ‫یعنی اینها برای چنین ریس�کی در ساخت یک‬ ‫فیلم بلند کافی بود؛ صرفا یک فیلم کوتاه خیلی‬ ‫خوب و وجود یک فیلمبردار تجرب ه‌گرا؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬قبل از این فیلم‪ ،‬فیلم «فصل کرگدن» هم‬ ‫یکگپکوتاهبادههشصتی‌هایمخاطب‬ ‫فاطمه کریمخان‬ ‫نفر از دانشگاه‌های مختلفیکه ب رای گرفتن پذیرش آنها اقدام‬ ‫کرده صحبت م ی‌کند‪ ،‬یکی از دو میلیون تومانیکه ب رای آزاد‬ ‫شدن مدرکش الزم است و دیگری از حسرت فرصت از دست‬ ‫رفته‌اش ب رای رفتن‪ .‬این جوان دانشجو م ی‌گوید که دغدغه‬ ‫مهاجرت را در تمام بچه‌هایی دیده که فقط به اشتیاق رفتن‪،‬‬ ‫در کالس‌های زبانشان از کالس‌های دانشگاه‌شان منظم‌تر‬ ‫حاضر م ی‌شوند و نیز بین دوستانی که با گران شدن هر روزه‬ ‫دالر به غمشان اضافه م ی‌شود‪ ،‬چون م ی‌بینند رفتن هر روز‬ ‫سخت‌تر م ی‌شود‪.‬بحث‪ ،‬فقط مساله مهاجرت نیست‪ ،‬مساله‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این را خود ما هم احساس کرده‌ایم که برخی‬ ‫از تماش��اگران خیلی با فیلمبرداری همراه م ی‌شوند و این‬ ‫تکنیک ب رایش��انکش��ش ایجاد م ی‌کند‪ ،‬در مقابل برخی‬ ‫هم هس��تند که اصال آن را دوس��ت ندارند و فکر م ی‌کنند‬ ‫سرگیجه‌آور و خسته‌کننده است‪ .‬عده‌ای به دلیل حرکت زیاد‬ ‫دوربین نم ی‌توانند با فیلم همراه شوند‪ ،‬اما برداشت من این‬ ‫اس��ت که آنها که باتوجه به نوع فیلمبرداری با فیلم ارتباط‬ ‫برقرار م ی‌کنند‪ ،‬تعداد بیشتری را شامل م ی‌شوند‪.‬‬ ‫برخورد منتقدان با فیلم شما چطور بوده؟ اوضاع‬ ‫به کام بوده است؟‬ ‫‪ l‬فکر م ی‌کنم همین که فیلم «بغض» جزو یکی از‬ ‫پنج انتخاب مجله فیلم در‌آمده است‪ ،‬نشان م ی‌دهد که نظر‬ ‫منتقدان در مورد فیلم چه بوده است‪ .‬به هر حال من از نتیجه‬ ‫کار راضی هستم‪g .‬‬ ‫پرداختن به مهاجرت در فیلم «بغض» است‪ ،‬چیزی که نگین‬ ‫م ی‌گوید ب رایش غریب و ناش��ناخته بوده است‪« :‬شاید تکرار‬ ‫هر روزه این ماجرا باعث بغض کردن من بش��ود‪ ،‬اما عجیب‬ ‫اس��ت که با دیدن فیلم «بغض» هیچ حس نزدیکی با این‬ ‫ماجرا نداشتم‪ .‬جدا از بازی خوب بازیگران و فیلمبرداری خوبی‬ ‫که م ی‌توانست فضایی جذاب را به من غالب کند‪ ،‬پرداختن‬ ‫به موضوع مهاجرت به روش «بغض» ب رای من این مساله را‬ ‫غریب و ناشناخته کرده است‪ ».‬دیدگاه دو دانشجوی پسر را هم‬ ‫در این‌باره جویا م ی‌شوم؛ ش��ایان م ی‌گوید آدم‌هایی هستند‬ ‫که این طرف حاضر نیس��تند دنبال هیچ‌کاری را بگی رند‪ ،‬اما‬ ‫خودشان را ب رای ظرفشویی و رساندن پیتزا در مملکت غریب‬ ‫آماده م ی‌کنند‪ .‬مجید فکر م ی‌کند که این فیلم باید در ای ران‬ ‫ساخته م ی‌شد‪ ،‬تا م ی‌توانست نزدیکی بیشتری ایجاد کند‪ ،‬اما‬ ‫ادامه م ی‌دهد که همین هم با وجود اینکه با شنیده‌های ما از‬ ‫رفتن و مهاجرت کردن خیلی تفاوت داشته‪ ،‬چیز خوبی از کار‬ ‫درآمده است‪.‬به بحث درون کافه که برگردیم‪ ،‬بحث از‬ ‫مهاجرت م ی‌گذرد و دوباره به ماجرای دهه شصت ی‌ها‬ ‫م ی‌رسد‪ .‬فرش��ته م ی‌گوید هیچ وقت فکر نم ی‌کند‬ ‫یکی از ما دهه ش��صت ی‌های طبقه متوسط و حتی‬ ‫پایین اجتماعی این همه یاغی و افسار‌گس��یخته‬ ‫کاری کنی��م‪ .‬او ادامه م ی‌دهد که ای��ن همه نگاه و‬ ‫حرف و حدیث درمورد اعتیاد و متهم کردن به خیانت‬ ‫و چی ز‌هایی مانند این کم‌کم دارد تکراری م ی‌ش��ود‪.‬‬ ‫نگین حرف فرش��ته را ادامه م ی‌دهد و م ی‌گوید اگر‬ ‫کس��ی واقعا م ی‌خواهد درباره دهه شصت ی‌ها فیلم‬ ‫بسازد‪ ،‬باید به‌دنبال چی ز‌های دیگری برود؛ چی ز‌هایی‬ ‫که ملموس‌تر هستند‪.‬رها‪ ،‬دوست دیگری که درسش‬ ‫را تازه تمام ک��رده و کالس زبانش را س��ه‌بار در هفته‪ ،‬هر بار‬ ‫چهار س��اعت در روز م ی‌رود‪ ،‬اینجا تازه وارد بحث ما م ی‌شود‬ ‫و م ی‌گوید که چی ز‌هایی در این فیلم دهه ش��صت ی‌ها دیده‬ ‫نشده‪« :‬این همه سر‌خوردگی ما توی این شه ر‌ها دیده نشده‪،‬‬ ‫این همه ب ی‌اعتمادی به ما دیده نشده و عصبانیت ما از همه‬ ‫چی ز‌های بدی که دور تا دورمان را گرفته‪ ،‬دیده نشده است‪».‬رها‬ ‫فکر م ی‌کند که ما دهه شصت ی‌ها‪ ،‬به اندازه کافی به ب ی‌عقلی‬ ‫متهم شده‌ایم و حاال شاید بیشتر احتیاج داشته باشیم کسی‬ ‫از ما بپرسد «شما چه دردي داريد؟!» ‪g‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روی‌تراکت‌های تبلیغاتی فیلم نوش��ته‌اند‪« :‬فیلمی‬ ‫‌ب رای دهه شصت ی‌ها»‪ ‌.‬تراکت‌ها را درست رو‌به‌روی دانشگاه‬ ‫ته ران‪ ،‬توی دس��ت بچه‌ها م ی‌ش��ود دید‪ .‬کاغذهای قرمز با‬ ‫عکس بابک حميدیان و باران كوث��ري؛ بازیگر‌هایی که اگر‬ ‫سن شناسنامه‌ای‌شان هم با دهه‌شصت گره نخورده باشد‪،‬‬ ‫حداقل شبیه دهه شصت ی‌ها هستند‪ .‬روی پرده سینما‪ ،‬فیلم‬ ‫درباره مهاجرت است‪ ،‬دختر و پسری که شاید هم دهه شصتی‬ ‫باش��ند‪ ،‬درگیر اعتیاد و ب ی‌خانمانی و خیانت؛ درکشوری که‬ ‫همه‌چیزش غریب اس��ت‪ .‬روی‌تراکت‌های فیلم نوشته‌اند‬ ‫«فیلم ب رای دهه شصت ی‌ها» اما دهه شصت ی‌ها در‬ ‫این‌باره چه فک��ر م ی‌کنند؟ فرش��ته‪ ،‬یکی از همان‬ ‫دانشجو‌هاست که با چند نفر دیگر کنار ما نشسته‬ ‫است و فیلم را تماشا کرده است‪ .‬در میانه فیلم بار‌ها‬ ‫دیده‌ایم که س��رش را گرفته میان دس��ت‌هایش‪ ،‬یا‬ ‫چش��م‌هایش را با کف دست پوش��انده‪ .‬اواخر فیلم‬ ‫هم سرگیجه‌اش آن‌قدر زیاد ش��ده که عطا را به لقا‬ ‫بخشیده و توی خیابان منتظر دوستانش مانده است‪.‬‬ ‫م ی‌گوید سرگیجه‌ای که حرکت زیاد دوربین باعثش‬ ‫بوده‪ ،‬آزار‌دهنده اس��ت‪ ،‬اما فیلم را دوست داشته؛ هر‬ ‫چند فکر م ی‌کن��د این همه حرک��ت دوربین باعث‬ ‫ش��ده خیلی جا‌ها خط داستان را از دس��ت بدهد‪ .‬با‬ ‫فرشته س��ر ش��وخی را باز م ی‌کنیم که گروه چند‌نفره‌شان‬ ‫راهش را ب��ه طرف یک��ی از کافه‌های دور و بر س��ینما پیدا‬ ‫م ی‌کند‪ .‬جایی که می‌‌ش��ود درب��اره فیلم دهه ش��صت ی‌ها‬ ‫حرف بزنیم‪.‬ثمین فکر م ی‌کند داس��تان فیل��م روان بوده و‬ ‫خوب پیش رفته‪ .‬او م ی‌گوید فیلم را دوس��ت داش��ته و فکر‬ ‫م ی‌کند «بغض» راوی زخم‌ها و دغدغه‌های خودمان‪ ،‬نسل‬ ‫س��وم ی‌ها و دهه شصت ی‌هاس��ت‪ .‬او فکر م ی‌کند «بغض»‬ ‫ی دیدنی از سرگشتگ ی‌ها و سردرگم ی‌های نسل جوان‬ ‫فیلم ‌‬ ‫است‪ ،‬اما نم ی‌تواند ادعای «فیلم دهه شصت ی‌ها» را به راحتی‬ ‫بپذیرد و م ی‌گوی��د‪« :‬ژاله و حامد فیلم «بغ��ض» به نظر او‬ ‫چندان فاکتورها و نش��انه‌های مهم و دقیق نسل سوم ی‌ها‬ ‫را ندارند‪ .‬آنه��ا م ی‌توانند یک��ی از میلیون‌ها ج��وان ای رانی‬ ‫باشند‪ ،‬اما نم ی‌توانیم به صراحت آنها را نمایندگان نسل سوم‬ ‫بدانیم‪».‬این دانشجو فکر م ی‌کندکه بغض م ی‌تواند دلنشین‬ ‫باشد‪ ،‬چون روایت صادقانه و تمیزی است از یک خط‌فكري‬ ‫که شاید در ذهن نسل سوم ی‌ها و چهارم ی‌ها زیاد چرخ بزند‪.‬‬ ‫شاید دو جوان این فیلم واقعا ب رای دهه شصتی بودن‪ ،‬زیادی‬ ‫دور از واقعیت هستند‪ ،‬اما پرستو م ی‌گوید موضوع اصلی فیلم‬ ‫بغض را هر روز در جمع دوستان خودش م ی‌بیند‪ .‬هر زمانی‬ ‫که یک جمعکوچک از دوستان دور هم جمع م ي‌شوند‪ ،‬یک‬ ‫اما شاید یکی از دالیل دوقطبی شدن مخاطبان‬ ‫دقیقا همین باشد‪ ،‬این شکل فیلمبرداری عده‌ای‬ ‫را کاملا هم�راه م ی‌کن�د و ب�رای ع�ده‌ای دیگر‬ ‫سرگیجه و کالفگی م ی‌آورد‪...‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫شاید بغض کنم‪ ،‬اما «بغض» برایم ناشناخته است‬ ‫با همین تکنیک و دوربین روی دست فیلمبرداری شده بود‪.‬‬ ‫البته لنزهاییکه در آن فیلمبرداری استفاده شده بود خیلی‬ ‫حرفه‌ای‌تر ازکاری بودکه ما انجام دادیم‪ ،‬اما خب بسیار هم‬ ‫گران‌تر تمام م ی‌ش��د‪ ،‬ما تنها با لنز‌های خ��ود دوربین کار‬ ‫کردیم و نتیجه آن هم فوق‌العاده از کار در‌آمده است‪.‬‬ ‫‪65‬‬
‫آیا صرفا جوانی خود ش�ما دلیل این پرداختن به‬ ‫دهه شصتی‌ها بوده یا مسائل دیگری هم هست؟‬ ‫‪ l‬ببینيد من به‌عنوان یک متولد دهه شصت در وهله‬ ‫اول به خودم نگاه می‌کنم و اطراف خ��ودم را می‌بینم‪ .‬پس‬ ‫دوست دارم از نسل خودم حرف بزنم؛ از اینکه دارم در باتالق‬ ‫دست و پا می‌زنم‪ .‬از این همه پارادوکس‪ ،‬این همه تضاد‪ ،‬این‬ ‫همه گیجی‪ ،‬اینکه چرا کس��ی به فکر ما نیست‪ ،‬اینکه چرا‬ ‫آینده این قدر گنگ و مبهم است‪ ،‬چرا این قدر همه چیز تلخ‬ ‫است‪ ...‬بغض داستان این تفکر است‪ .‬متولدین دهه شصت؛‬ ‫نسلی که فکر می‌کنم خیلی در حق‌شان جفا شده است‪ .‬دهه‌‬ ‫شصتی‌‌ها قربانی این جامعه شده‌اند‪ .‬حامد و ژاله فیلم بغض به‬ ‫انتها رسیده‌اند و امیدی برای آینده نمی‌بینند‪ .‬مثل همه ما که‬ ‫یک جور گیر افتاده‌ایم‪ .‬نه جدی گرفته می‌شویم و نه فکری‬ ‫برایمان می‌شود‪ .‬روز به روز بیش��تر طرد می‌شویم‪ .‬عده‌ای‬ ‫برای فرار از واقعیت دست به خودویرانی نفس می‌زنند و به‬ ‫اعتیاد روی می‌آورند تا در خماري به رویاها و آرزوهایش��ان‬ ‫برسند‪ .‬عده‌ای دیگر هم فرار را برقرار‌ترجیح داده و در رویای‬ ‫آینده مهاجرت می‌کنند‪.‬‬ ‫چرا فض�ای فیل�م را در یک کش�ور دوم انتخاب‬ ‫کرده‌اید؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫رسيدن به شيريني از تلخي‬ ‫گفت‌وگو با کارگردان «بغض»؛ فیلمی‌درباره مصائب جوانان‬ ‫‪ l‬چون در کش��ور خودم نمی‌توانم واقعگرا باشم و‬ ‫قصه تلخ تعریف کنم‪ .‬آنقدر فضا امیدوار‌‌کننده و ش��اد است‬ ‫که تو را با انگ س��اخت فیلم س��یاه‌نمایی از س��اخت فیلم‬ ‫اجتماعی طرد می‌کنند‪ .‬من می‌خواس��تم قص��ه غربت دو‬ ‫آدم در مملکت خودشان را تعریف کنم که نتوانستم و برای‬ ‫ساخت فیلم ناگزیر ش��دم به کش��ور دومی‌بروم و غربت و‬ ‫تنهایی را در مهاجرت تعریف کنم‪ .‬البته این را بگویم که تم‬ ‫مهاجرت از ابتدا در فیلمنامه بود و حامد و ژاله می‌خواس��تند‬ ‫از ایران بروند‪.‬‬ ‫مهاجرت‌‪ ،‬اعتیاد و روابط انسانی که شما به تصویر‬ ‫کشیده‌اید‌‪ ،‬شاید مسائلی باشند که قبال خیلی زیاد‬ ‫به آنها پرداخته شده است‪‌،‬چرا باز به سراغ همین‬ ‫مسائل رفته‌اید؟‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رضا درمیشیان با «بغض» اولین کار بلند س�ینمایی‌اش را بعد از تجربه‌های دستیاری و برنامه‌ریزی در چند‬ ‫کار فریدون جیرانی‪ ،‬داریوش مهرجویی و علیرضا داوودنژاد تجربه کرده است‪ .‬خودش سن و سال زیادی ندارد‬ ‫و فیلمش را با این جمله روی پرده س�ینما آورده که «فیلم دهه‌شصتی‌هاس�ت»‪ .‬می‌گوی�د دغدغه‌اش بعد از این‬ ‫فیلم هم باز جوانان خواهند بود و مس�اله مهاجرت‪.‬‬ ‫بغض اولین کار سینمایی بلند شماست‪ ‌،‬چقدر از‬ ‫نتیجه کار راضی هستید؟‬ ‫‪ l‬از نتیجه اکران یا خود فیلم؟‬ ‫هر دو؟‬ ‫‪ l‬از خود فیلم که خیلی راضی هستم‪ ،‬ولی از وضعیت‬ ‫فعلی سینما که به این بازار آشفته و هرج و مرج اکران منجر‬ ‫شده اصال راضی نیستم‪ .‬راستش را بگویم در این شرایط آتش‬ ‫زدن فیلم‌ها‪ ،‬باز من شانس آوردم که سر‌گروهی داشتم و چهار‪،‬‬ ‫پنج جا فیلمم به نمایش درآمد‪ .‬می‌دانید ش��رایط به‌گونه‌ای‬ ‫است که همین که فیلمت اکران می‌شود باید خدا را شکر کنی‪.‬‬ ‫ما را راضی به حداقل‌ها کرده‌اند و چاره‌ای هم جز این نداریم‪.‬‬ ‫وقتی می‌بینی یک سینمادار با اینکه فیلمت می‌فروشد سانس‬ ‫تو را به فیلم سلیقه خودش می‌دهد چه می‌توانی بگویی؟ یا‬ ‫وقتی سینما فرهنگ یعنی سینمای دولت و فارابی فیلم من‬ ‫را‌بی‌ارزش می‌داند و می‌گوید وقتی فیلم ارزشی دارم بیشتر از‬ ‫یکی‪ ،‬دو سانس به تو نمی‌دهم‪ ،‬من دیگر چه می‌توانم بگویم؟‬ ‫یا وقتی می‌بینم س��ینمایی که مدیریتش دست تهیه‌کننده‬ ‫فیلمی‌است که خود معترض به انحصارطلبی و اکران نشدن‬ ‫فیلمش در برخی سینماهاس��ت‪ ،‬آن وقت خودش دست به‬ ‫چینش سانس‌های س��ینمایش می‌زند و به فیلم من بیشتر‬ ‫از یک سانس نمی‌دهد‪ ،‬چه باید بگویم؟ شما جای من؛ نیمه‬ ‫اول سال اصال فیلم اکران نمی‌شد‪ ،‬اکران طلسم شده بود و‬ ‫سینماها تشنه فیلم‪ .‬طوری که در هر پردیس سه فیلم به زور‬ ‫اکران بود‪ ،‬اما حاال در هر پردی��س ‪ 14‬فیلم همزمان اکران‬ ‫است‪ .‬واقعا چه خبر شده است؟‬ ‫‪66‬‬ ‫به نظر شما راهکار چیست؟‬ ‫‪ l‬ش��رایط اقتصادی به‌گونه‌ای شده که سینما دارد‬ ‫از سبد خانواده‌ها خارج می‌شود‪ .‬خانواده‌ها‌ ترجیح می‌دهند‬ ‫فیلم‌ها را در دی‪.‬وی‪.‬دی و در خانه‌ش��ان ببینند تا در سالن‬ ‫سینما و متاسفم این را می‌گویم که این لذت تماشای جمعی‬ ‫فیلم در پرده عریض دارد از بین می‌رود‪ .‬آن وقت س��ینمادار‬ ‫ما دارد سلیقه‌ای را به تماشاگر تحمیل می‌کند که با تماشای‬ ‫فیلم مورد سلیقه او از سینمای ایران فراری شود! نمی‌خواهم‬ ‫وارد مصداق‌ها شوم ولی ش��ما وقتی فالن فیلم را به خورد‬ ‫تماش��اگر می‌دهید چه انتظاری دارید که دوباره به س��ینما‬ ‫بیاید و فیلم ببیند؟‬ ‫از این مس�ائل بگذریم‪ ،‬همکاری با بازیگران در‬ ‫نخستین تجربه سینمایی شما چطور بود؟‬ ‫‪ l‬خیل��ی خوب‪ .‬باب��ک حمیدیان و ب��اران کوثری‬ ‫بهترین انتخاب‌های فیل��م بودند و برای م��ن‪ ،‬حامد و ژاله‬ ‫فیلم بغض بدون باران و بابک معنای��ی ندارد‪ .‬باران و بابک‬ ‫بازیگران خالقی هستند و به‌شدت با‌انگیزه‪.‬‬ ‫در تبلیغات فیلم تاکید ش�ده که فیلم بغض‌‪ ،‬فیلم‬ ‫بچه‌های دهه ش�صت اس�ت‪ ‌،‬چرا بچه‌های دهه‬ ‫شصت را انتخاب کرده‌اید؟‬ ‫‪ l‬چون خودم دهه شصتی هستم و‌ترجیح می‌دهم‬ ‫درباره چیزهایی که برای خودم ملموس است فیلم بسازم‪.‬‬ ‫این فیلم‌ درباره بچه‌های دهه ش�صتی است‪ ‌،‬یا‬ ‫برای آنها؟‬ ‫‪ l‬هر دو‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینيد شما می‌گویید تکراری است‪ ،‬من هم قبول‬ ‫دارم‪ ،‬ولی چرا کسی به فکر حل این مسائل تکراری نیست؟‬ ‫ما باید تلنگر بزنیم تا کسی بیاید و ببیند که این دهه شصتی‌ها‬ ‫پا در هوا مانده‌اند‪ .‬ما باید همه این تلخی‌ها را نشان دهیم تا‬ ‫به شیرینی برسیم‪.‬‬ ‫مس�ائل دیگری هم در مورد دهه‌شصتی‌ها وجود‬ ‫دارد که بخواهید ب�ه آنها بپردازید ی�ا بعد از این‬ ‫فیلم به سراغ سوژه‌های دیگری خواهید رفت؟‬ ‫‪ l‬فیلم بعدی من هم درباره مهاجرت است و باز هم‬ ‫دهه‌شصتی‌ها‪ .‬مهاجرت اصلی‌ترین س��وال جامعه ماست‪.‬‬ ‫ماندن یا رفتن! ‪g‬‬ ‫«بغض»چگونه‬ ‫شکل گرفت؟‬ ‫روایت رضا درمیشیان‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلمنامه‌ اولیه ما در شورای پروانه ساخت رد‌شد‪ .‬قصه‬ ‫در تهران اتفاق می‌افتاد‪ ،‬داستان پسری که دیوانه‌وار عاشق‬ ‫دختری بود و به خاطر او دس��ت به دزدی می‌زد و‪ ...‬گفتند‬ ‫فیلمنامه سیاه‌نمایی اس��ت و می‌دانید که سیاه‌نمایی یعنی‬ ‫سینمای اجتماعی خودمان! و گفتند نمی‌شود‪ ،‬اما من کوتاه‬ ‫نیامدم و با پافشاری زیاد از سوی ارشاد به ما پیشنهاد دادند‬ ‫که فضای قصه را به قبل از انقالب و دوران ساواک ببریم‬
‫يك فيلم قابل‌قبول‬ ‫‪4‬‬ ‫كيوان كثيريان از بغض مي‌گويد‬ ‫«این فیلم نماینده خوبی برای سینمای نسل جوان ماست»‪ .‬این را کیوان کثیریان می‌گوید که «بغض» را دوست‬ ‫داشته و فکر می‌کند چون مهاجرت این روز‌ها پس ذهن خیلی از آدم‌ها هست‌‪ ،‬پرداختن به آن حتما ضرورت دارد‪ .‬در‬ ‫این شماره از مثلث با او درباره این فیلم و مختصاتش به گفت‌وگو نشسته‌ایم‪.‬‬ ‫در تبلیغات فیلم بغض مدام گفته م ی‌ش�ود که‬ ‫این فیلم‪ ،‬فیلم دهه شصت ی‌هاست؛ به نظر شما‬ ‫آیا این فیلم در مورد دهه شصت ی‌ها ساخته شده‬ ‫یا برای آنها؟‬ ‫فرهنگ‬ ‫تا مجوز بگیریم‪ .‬برای فرار از اضافه شدن ساواک به قصه‌ام‬ ‫و تعدیل سیاه‌نمایی مورد‌نظر دوستان‪ ،‬پیشنهاد دادم قصه‬ ‫را در خارج از کش��ور کار کنم که خوشبختانه پذیرفته شد و‬ ‫پروانه ساخت گرفتیم‪.‬‬ ‫فیلمنامه اولیه‪ ،‬غربت دو جوان در کشور خودشان بود؛‬ ‫آدم‌هایی که در مملکت خودشان غریبند و تنها‪ .‬می‌خواهند‬ ‫از کش��ور بروند که در نهایت مکان این غرب��ت به خارج از‬ ‫کشور منتقل و مهاجرت پررنگ شد‪ .‬نگارش فیلمنامه سه‬ ‫ماه طول کشید‪ ،‬اما بازنویسی آن طوالنی بود‪ .‬از ابتدا قصه‬ ‫را برای باران کوثری نوشته بودم و نمی‌دانستم حامد فیلم‬ ‫چه کسی است که با پیشنهاد درست حبیب رضایی‌‪ ،‬بابک‬ ‫حمیدیان وارد فیلم شد و االن که فیلم را می‌بینم باور دارم‬ ‫کسی بهتر از بابک نمی‌توانس��ت این نقش را اجرا کند‪ .‬زیر‬ ‫نظر حبیب رضایی همراه باران کوث��ری و بابک حمیدیان‬ ‫ش��روع کردیم به جلس��ات روخوانی‪ ،‬تحلی��ل نقش و اتود‬ ‫‪ l‬به نظر من فیلمب��رداری کاملا با مضمون فیلم‬ ‫و با کلیت آن هماهنگ��ی دارد‪ .‬فیلم یک خصلت جوانانه و‬ ‫پرتحرک دارد‪ .‬موضوع آن‌که مهاجران و مشکالت آنهاست‪،‬‬ ‫بس��یار پ رالتهاب و پ ر‌افت و خیز اس��ت و حرکات دوربین با‬ ‫‌ب ی‌تابی و با به این در و آن در زدن شخصی ت‌ها و بالتکلیفی‬ ‫آنها‪ ،‬بسیار هماهنگ است‪.‬‬ ‫داشته‌اند یا نه‪ .‬این مساله که مخاطبان این فیلم را دوست‬ ‫داش��ته‌اند یا نه‪ ،‬م ی‌تواند با معیارهایی مثل فروش فیلم یا‬ ‫چیزهایی مانند آن مش��خص ش��ود‪ ،‬اما من به‌عنوان یک‬ ‫مخاطب فکر م ی‌کنم فیلم به مس��ائل یک قش��ر بسیار‬ ‫مهم پرداخته است‪ .‬قهرمان‌های فیلم زیر ‪ 30‬سال هستند‬ ‫و کشور را ترک کرده‌اند‪ ،‬معن ی‌اش این است که احتماال در‬ ‫داخل کشور اوضاع خوبی نداشته‌اند و دنبال شرایط بهتری‬ ‫پس ذهن بس��یاری از جوان‌ها‬ ‫بوده‌اند‪ .‬مهاجرت‪ ،‬این روزها ِ‬ ‫و برخی افراد جامعه اس��ت‪ ،‬بناب راین پرداختن به این مساله‬ ‫م ی‌تواند ب رای همه جذاب باش��د‪ .‬حرف این فیلم هم ب رای‬ ‫جوانان م ی‌تواند قابل توجه باش��د و هم ب رای مس��ئوالنی‬ ‫که موظف هس��تند ش��رایط مناس��ب زندگی را ب رای مردم‬ ‫‪ l‬من ش��خصا فیلم را دوس��ت دارم‪ .‬به نظرم این‬ ‫فیلم نماینده خوبی ب رای سینمای نسل جوان ماست‪ .‬ب رای‬ ‫کار اول‪ ،‬فیلم قابل قبولی اس��ت‪ ،‬اما مثل هر فیلم دیگری‬ ‫عی ب‌هایی هم دارد ک��ه م ی‌تواند در آین��ده و در تجربیات‬ ‫بعدی برطرف شود‪g .‬‬ ‫زدن‌های مختلف‪ .‬ماحصل این جلس��ات تاثیر مس��تقیمی‬ ‫‌بر متن و کار گذاش��ت و لحظات فیلم زنده شد‪ .‬نقش‌ها تن‬ ‫بازیگران شد و سر صحنه دیگر تکلیف‌مان مشخص بود و‬ ‫می‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد‪.‬‬ ‫البته فیلمب��رداری در اس��تانبول ویژگی‌های خاص‬ ‫خودش را دارد‪ ،‬ولی برای گ��روه جمع‌و‌جور «بغض» هیچ‬ ‫کاری نشدنی نبود و سعی کردیم از نهایت وقت و امکانات‬ ‫برای ساخت «بغض» استفاده کنیم‪ .‬همه با هم یکی شده‬ ‫بودیم برای س��اخت فیلم خوب‪ .‬می‌خواستم به بطن شهر‬ ‫بروم؛ کوچه پس‌کوچه‌ها‪ .‬محله‌ها‪.‬‬ ‫شاید بشود گفت نصف استانبول را پیاده‌روی کردیم‪،‬‬ ‫ساعت‌ها پیاده قدم می‌زدیم تا در زمان محدودمان لوکیشن‬ ‫را پیدا کنیم‪ .‬درست است که لوکیش��ن‌های فیلم خیابانی‬ ‫بود‪ ،‬اما پیدا کردن خیابان‌ها و فضاهایی که قرار بود آبستن‬ ‫فضای فیلم شود و البته هماهنگی و مجوزشان کار راحتی‬ ‫نبود‪ .‬برای فیلمبرداری براس��اس امکانات و جغرافیا س��ه‬ ‫ش��هر را انتخاب کردیم‪ ،‬دوشنبه در تاجیکس��تان‪ ‌،‬پاریس‬ ‫در فرانس��ه و اس��تانبول در ترکی��ه‪‌.‬در جمع‌بن��دی نهایی‬ ‫ترکی��ه را انتخاب کردیم چ��ون پناهگاه مهاجران اس��ت‪.‬‬ ‫برای فیلمبرداری «بغض» من کس��ی را می‌خواس��تم که‬ ‫یاغی‌گری کند و «تورج اصالنی» این خصلت را داش��ت‪.‬‬ ‫حین کار صحبت‌هایی داشتیم‪ ،‬اصالنی پیشنهاد دو دوربین‬ ‫را داد و «ج��واد جاللی» به‌عن��وان فیلمب��ردار دوم به کار‬ ‫اضافه شد‪.‬‬ ‫سینما برای من یعنی تجربه‪ .‬به خاطر همین به سراغ‬ ‫آدم‌هایی رفتم که با هم تجربه کنی��م‪ .‬همه اعضای گروه‬ ‫«بغض» خالق و تجربه‌گرا هستند‪ .‬همه با انرژی و انگیزه‬ ‫آمدند و هدفی جز زبان سینما و ساخت فیلم خوب و رسیدن‬ ‫به «گرامر و زبان سینما» نداشتیم؛ زبانی که بتوانیم فارغ از‬ ‫دیالوگ با تماشاگر حرف بزنیم‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪ l‬من نم ی‌توانم از طرف مخاطبان صحبت کنم‪.‬‬ ‫مخاطبان باید خودشان نظر بدهند که آیا این فیلم را دوست‬ ‫فیلمب�رداری ای�ن کار با ی�ک دوربین عکاس�ی‬ ‫انجام ش�ده و تحرک آن هم بس�یار زیاد است‪،‬‬ ‫این چیزی است که شاید در س�ینمای ما کمتر‬ ‫دیده شده باشد؛ ش�ما فیلمبرداری کار را چطور‬ ‫ارزیابی م ی‌کنید؟‬ ‫فیلمبرداری بغض گاهی آ‌ن‌قدر پرتحرک اس�ت‬ ‫که بینن�ده را به س�رگیجه م ی‌اندازد‪ ،‬نظر ش�ما‬ ‫چیست؟‬ ‫پس فکر م ی‌کنید این همه تاکید بر اینکه فیلم‬ ‫بغض‪ ،‬فیلم دهه شصت ی‌هاست‪ ،‬چه دلیلی دارد؟‬ ‫این فیلم چقدر م ی‌تواند برای بیننده آن احساس‬ ‫خوبی ب ه‌وج�ود بی�اورد؟ منظورم این اس�ت که‬ ‫مخاطبان چقدر فیلم را دوست خواهند داشت؟‬ ‫‪ l‬به نظر من کار هم از نظر تکنیک و هم مضمون‬ ‫موفق از آب در آمده است‪ .‬مضمون‌ محوری فیلم‪ ،‬قضاوت‬ ‫و مهاجرت اس��ت که به‌عنوان دو عنصر پررنگ در قصه به‬ ‫آن اشاره م ی‌شود‪ .‬در حوزه فنی‪ ،‬در فیلمبرداری و تدوین از‬ ‫افراد درجه یک و کاربلد استفاده شده است‪ .‬بازی‌های خوبی‬ ‫هم در فیلم دیده م ی‌شود و کارگردانی هم قابل قبول است‪.‬‬ ‫‪ l‬به‌هرحال ت��ورج اصالنی که فیلمب��رداری این‬ ‫کار را به عهده داش��ته‪ ،‬یکی از فیلمبرداران مطرح و به‌روز‬ ‫سینمای ماست‪ ،‬نتیجه کارش هم معموال خوب بوده است‪.‬‬ ‫اصالنی کارنامه پرباری از تجربه‌های مختلف دارد و همواره‬ ‫س��عی م ی‌کند این کارنامه را پربارتر ه��م بکند‪ .‬عالقه‌مند‬ ‫به تجربه‌های جدید اس��ت و با تکنولوژی‌های روز در حوزه‬ ‫کار خودش هم آشناس��ت‪ .‬اینکه او فیل��م را با یک دوربین‬ ‫عکاسی‪ ،‬فیلمبرداری کرده است‪ ،‬نکته‌ای منفی نیست‪ .‬او‬ ‫شاید دلش بخواهد فیلم ی‌ را با دوربین موبایل فیلمبرداری‬ ‫کند‪ ،‬این به ما مربوط نیست‪ .‬آنچه ما م ی‌بینیم نتیجه کار‬ ‫است؛ ب رای ما مهم آن چیزی است که نمایش داده م ی‌شود‬ ‫و من فکر م ی‌کنم تصاویر این فیلم و فیلمبرداری آن کاملا‬ ‫در خدمت فیلم بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ l‬مگ��ر اهمیتی ه��م دارد ک��ه فیلم ب��رای دهه‬ ‫شصت ی‌ها باش��د یا در مورد آنها؟ به نظر من یک اثر هنری‬ ‫ازجمله یک فیلم نم ی‌تواند مخاطب خودش را انتخاب کند؛‬ ‫نم ی‌تواند بگوید که ب رای چه کس��ی ساخته شده است‪ .‬به‬ ‫عقیده من با یک روند دموکراتیک‪ ،‬هرکسی م ی‌تواند فیلم‬ ‫را ببیند و هرکسی م ی‌تواند مخاطب فیلم باشد‪.‬‬ ‫اما از حیث سوژه باتوجه به اینکه قهرمانان این فیلم‬ ‫جوان‌ها هستند و مس��اله جوان‌ها به همه اعضای جامعه‬ ‫از خود جوان‌ها گرفته تا والدین آنها و مس��ئوالن فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاس��ی مملکت ک��ه در مورد آنه��ا تصمیم‬ ‫م ی‌گیرند‪ ،‬مربوط م ی‌ش��ود‪ ،‬باید گفت مخاطب این فیلم‪،‬‬ ‫همه هس��تند‪ .‬به عقیده من حتی یک فیل��م کودک هم‬ ‫نم ی‌تواند ادعا کند که مخاطب مشخصی دارد و تنها ب رای‬ ‫کودکان ساخته شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬من فکر م ی‌کنم ب��ه هرحال اینه��ا‪ ،‬تمهیدات‬ ‫تبلیغاتی است و اش��کالی هم ندارد‪ .‬در زمان نمایش فیلم‬ ‫س��عی م ی‌ش��ود با جمالتی مانند آنچه برای فیلم بغض‬ ‫انتخاب شده است‪ ،‬فیلم را توصیه کرد یا مردم را به دیدن آن‬ ‫‌ترغیب کرد‪ ،‬اما من شخصا به این مساله که فیلم درباره یا‬ ‫ب رای دهه‌شصت ی‌ها باشد اعتقاد ندارم‪ ،‬اما این فیلمی‌است‬ ‫که سعی شده است توجه ویژه‌ای به جوانان دهه شصتی که‬ ‫زیر ‪ 30‬سال هستند داشته باشد‪.‬‬ ‫کشورشان فراهم کنند‪.‬‬ ‫از نظر تکنیک و مسائل فنی چطور؟ نتیجه کار را‬ ‫چطور ارزیابی م ی‌کنید؟‬ ‫در مجم�وع جم ع‌بن�دی ش�ما در م�ورد فیل�م‬ ‫بغض چیس�ت؟ فکر م ی‌کنید ب ه‌عنوان کار اول‬ ‫درمیشیان قابل قبول بوده است؟‬ ‫‪67‬‬
‫جهان جديد‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪68‬‬
‫فتح عليه ائتالف حماس ‪ -‬اخوان‬ ‫‪1‬‬ ‫چرا ابومازن دست تسليم را باال برد؟‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫همه چیز از انتفاضه ش��روع ش��د؛ تاکتی ک‌ها تغییر‬ ‫یافته ب��ود و باید فض��ای دیگری در مقاومت فلس��طینی‬ ‫شکل م ی‌گرفت‪ ،‬چه آنکه فتح راه سازش را در پیش گرفته‬ ‫بود؛ راهی که به گمان طرفداران س��ازش مسیری به سوی‬ ‫تشکیل دولت فلسطینی بود‪.‬‬ ‫فتح و حماس به لحاظ جایگاه اجتماعی ‪ /‬سیاس��ی‬ ‫مهم‌ترین گروه‌های فلسطینی به حساب م ی‌آیند که دارای‬ ‫قدمت فعالیت مس��تمر در صحنه فلس��طین و مبارزه در‬ ‫قالب‌ها و شیوه‌های مختلف با رژیم‌صهیونیستی هستند‪.‬‬ ‫فتح مهم‌ترین گروه عضو ساف سازمان آزادی‌بخش‬ ‫فلسطین به شمار م ی‌رود؛ جنبش در سال ‪ 1965‬میالدی به‬ ‫ریاست یاسر عرفات تاسیس شد‪ .‬در واقع فتح مغز راهبردی‬ ‫ساف بود و فرماندهی این سازمان را در اختیار داشت‪.‬‬ ‫فتح در س��ال ‪ 1974‬برنامه‌های سیاس��ی خ��ود را با‬ ‫گرایش ملی تدوین کرد و در س��ال ‪ 1988‬پس از سلس��له‬ ‫دیداره��ا و گفت‌وگوهایی با مقام‌های عرب��ی منطقه‌ای و‬ ‫بی ن‌المللی قطعنامه ‪ 242‬شورای امنیت سازمان ملل ناظر‬ ‫بر تشکیل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی را پذیرفت‪ .‬فتح‬ ‫پذیرفت که بند مرب��وط به «لزوم از بین رفتن اس��رائیل از‬ ‫منشور ملی فلسطین مشروط به خروج رژیم اشغالگر قدس»‬ ‫از سرزمین اشغالی ‪ 1967‬حذف شود؛ مساله‌ای که نزد دیگر‬ ‫گروه‌های مقاومت به‌عن��وان خیانت به آرمان فلس��طین‬ ‫مطرح شد‪ .‬فتح در فرآیند دولت‌س��ازی خود با قبول پیمان‬ ‫اسلو حکومت خودگردان فلسطین را تشکیل داد‪.‬‬ ‫این جنب��ش تا س��ال ‪ 2000‬می�لادی به ای��ن تعهد‬ ‫پایبند بود‪ ،‬اما زمانی که آریل ش��ارون‪ ،‬نخس ت‌وزیر اسبق‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی به مس��جداالقصی اهانت ک��رد و به‬ ‫همراه ‪ 400‬چکمه‌پوش وارد این مسجد شد‪ ،‬فتح عملیات‬ ‫مسلحانه را از سر گرفت‪.‬‬ ‫گردان‌ه��ای ش��هیدان االقصی ش��اخه نظامی فتح‬ ‫از آغ��از قیام دوم مردم فلس��طین مش��هور ب��ه «انتفاضه‬ ‫مس��جداالقصی» تاکن��ون ده‌ه��ا عملی��ات نظام��ی در‬ ‫سرزمین اشغالی فلسطین ضد افراد و پایگاه‌های نظامیان‬ ‫صهیونیس��ت انجام داده اس��ت‪ .‬ش��اخه نظامی فتح یک‬ ‫مجموعه یکدس��ت و واحد به فرماندهی ش��خص معین‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه مجموعه‌هایی متفاوت در مناطق مختلف‬ ‫به‌خصوص کرانه باخت��ری را در برم ی‌گی��رد که م ی‌توانند‬ ‫مستقل از همدیگر عمل کنند‪ .‬با این حال در سال‌های اخیر‬ ‫و پس از مرگ عرفات فتح بیشتر به‌عنوان نیرویی در داخل‬ ‫تشکیالت خودگردان حل شد‪.‬‬ ‫حماس اما گرایش اس�لامی مبتنی بر اندیش��ه‌های‬ ‫اخوانی دارد و در باریکه غزه فعالی��ت م ی‌کند‪ .‬این جنبش‬ ‫در آغاز قیام ی��ا انتفاضه اول معروف به «قیام س��نگ» در‬ ‫س��ال ‪ 1987‬به وسیله شیخ «احمد یاس��ین» تاسیس شد‬ ‫و او تا زمان ش��هادت رهب��ری معنوی حم��اس را به عهده‬ ‫داشت‪ .‬حماس از ابتدا با پیمان اسلو مخالف بود‪ ،‬اما پس از‬ ‫درگذشت عرفات و به دلیل تغییر شرایط داخلی‪ ،‬منطقه‌ای‬ ‫و بی ن‌المللی اندکی تغییر مواضع داد و با میانجیگری مصر‬ ‫آتش‌بس را پذیرفت و در انتخابات شهرداری‌ها در فلسطین‬ ‫ش��رکت کرد‪ .‬حم��اس در آن انتخاب��ات ک��ه در نیمه اول‬ ‫سال‪ 2005‬میالدی برگزار شد به پیروزی قاطع در باریکه غزه‬ ‫دست یافت و در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین نیز‬ ‫که در نیمه دوم همان سال انجام گرفت‪ ،‬اکثر کرس ی‌های‬ ‫پارلمان را به دست آورد و دولت تشکیل داد‪.‬‬ ‫گردان‌های ش��هید عزالدین قس��ام ش��اخه نظامی‬ ‫حماس و «قس��ام» فرمانده مس��لمان س��وری بود که در‬ ‫س��ال ‪ 1936‬میالدی در جنگ با صهیونیس ت‌ها در خاک‬ ‫فلس��طین ش��هید ش��د‪ .‬این گردان‌ها در آغاز دهه ‪1990‬‬ ‫عملیات ش��هادت‌طلبانه را آغ��از کردن��د و تاکنون صدها‬ ‫عملیات ضد‌صهیونیس��تی را در س��رزمین اش��غال شده‬ ‫فلسطین انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫با این حال در س��ال‌های اخیر رابطه فتح و حماس به‬ ‫دلیل فعالی ت‌هایی که هر دو علی��ه یکدیگر دارند هیچ‌گاه‬ ‫حس��نه نبوده‪ ،‬به‌صورتی که نخس��ت‌وزیر هنیه و ریاست‬ ‫ابومازن یکی ب��ر غزه و دیگ��ری بر کرانه باختری توس��ط‬ ‫هر دو گروه به رسمیت شناخته نش��ده است‪ .‬درگیری‌های‬ ‫فتح و حماس جدا از افتراق‌های ماهوی و تش��کیالتی به‬ ‫درگیری‌های نظامی هم کش��یده است و حماس بارها فتح‬ ‫را متهم کرده که با رژیم‌صهیونیس��تی ب رای ضربه زدن به‬ ‫حماس هم‌پیمان است‪.‬‬ ‫جنبش فتح و حم��اس به لحاظ اعتق��ادی‪ ،‬دو قطب‬ ‫معارض هم ش��ناخته م ی‌ش��وند‪ .‬حماس جنبشی مذهبی‬ ‫و نم��اد جریان انقالب ی‌گری اس��ت که همه اعتب��ار خود را‬ ‫مرهون تفکرات مبارزاتی و مقاومت در ب رابر رژیم اش��غالگر‬ ‫قدس است‌‪ ،‬در حالی که جنبش فتح‪ ،‬جنبشی الئیک است‬ ‫و موقعیت امروز خود در س��رزمی ن‌های اش��غالی را در گرو‬ ‫دیپلماسی س��ازش با رژیم‌صهیونیس��تی و تعامل با غرب‬ ‫م ی‌بیند‪ .‬از این رو تاریخ مناس��بات ‪ ۲۰‬ساله این دو جنبش‬ ‫در رقابت و تضاد با یکدیگر سپری شد و ب ر‌خالف تصورات‪،‬‬ ‫گذش��ت زمان تا امض��ای توافقنامه‌های متع��دد‪ ،‬هیچ‌گاه‬ ‫نتوانست از می زان اختالفات آنها بکاهد‪.‬‬ ‫وق��وع قیام‌ه��ای مردم��ی‌در کش��ورهای عرب��ی‪،‬‬ ‫به‌خصوص تون��س و مصر که با پیروزی م��ردم و روی کار‬ ‫آمدن حکومت‌های جدید در این کشورها همراه بود‪ ،‬باعث‬ ‫اوج‌گی��ری احساس��ات ضد‌صهیونیس��تی و گرایش‌های‬ ‫ضد‌اسرائیلی شد و کاهش نفوذ اسرائیل در کشورهای ع ربی‬ ‫را به همراه داشت‪ .‬خصوصا این امر در مصر که اولین کشور‬ ‫عربی بود که اس��رائیل را به رسمیت ش��ناخت و با امضای‬ ‫قرارداد کمپ‌دیوید‪ ،‬عمال روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل‬ ‫را آغاز کرد‪ ،‬به‌گونه قابل‌توجهی مشهودتر‌شد‪ .‬اما با پیروزی‬ ‫جنبش مردم مصر و سرنگونی حسنی مبارک‪ ،‬متحد نزدیک‬ ‫اسرائیل‪ ،‬وزن این رژیم و طرف فلسطینی مذاکره با اسرائیل‬ ‫یعنی فتح‪ ،‬رو به ضعف نهاد و تشکیالت خودگردان هم با‬ ‫تضعیف موقعیت در میان کش��ورهای متح��دش و هم با‬ ‫احتمال قیام فلسطین ی‌ها روبه‌رو شد و در نتیجه راه تفاهم‬ ‫و مذاکره با حماس را در پیش گرفته اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫حماس نیز به علت عدم امکان برآورده کردن خواست‌های‬ ‫اقتصادی فلس��طینیان به خاطر فش��ارهای بی ن‌المللی و‬ ‫محاصره غزه توسط مصر و اس��رائیل‪ ،‬با نارضایتی داخلی‬ ‫مواج��ه گردید؛ به ویژه که مردم فلس��طین از ش��کاف‌ها و‬ ‫درگیری‌های این گ��روه با فتح خرس��ند نبودند‪ .‬همین امر‬ ‫سبب شد که دو گروه عمده فلس��طینی به سوی تفاهم و‬ ‫توافق گام بردارند‪.‬‬ ‫البته در این میان راه دش��واری پیش روست‪ ،‬هر چند‬ ‫حماس در این روزها با سفر امیر قطر و همراهی رژیم اخوانی‬ ‫در مصر دست پی ش‌تری دارد‪ ،‬اما در موازنه مساله فلسطین‬ ‫فتح یک کفه مهم‌ترازوست‪ .‬ش��اید به همین دلیل است‬ ‫که ابومازن در گفت‌وگوی اخیر خود با شبکه دوم تلویزیون‬ ‫فلسطین مواضع سازش��کارانه‌ای در آستانه تشکیل دولت‬ ‫فلسطین در پیش گرفته است‪g .‬‬ ‫‪69‬‬
‫متنکامل گفت‌وگوی جنجالی ابومازن‬ ‫کرانه باختری و غزه برای فلسطینیان‬ ‫بقیه متعلق به اسرائیل‬ ‫‪2‬‬ ‫یک گفت‌وگو باعث شد رئیس خودگردان فلسطین به دلیل آنچه خیانت به آرمان فلسطین نامیده می‌شد‪ ،‬مورد انتقاد‬ ‫محور مقاومت قرار گیرد‪ .‬این گفت‌وگوی کوتاه در جهان عرب بازتاب‌های زیادی داشت‪ ،‬به صورتی که خیلی از نخبگان‬ ‫عرب و فلسطینی در مورد آن سخن گفتند‪ .‬محمود عباس در بخشی از این گفت‌وگو گفته بود که «من خواهان بازگشت‬ ‫به صفد برای زندگی نیستم‪ ،‬ولی برای بازدید از این شهر آماده‌ام‪ ».‬اما شاید آنچه استراتژی عباس بود در این سخنان‬ ‫نهفته است؛ جایی که او بیان داشته بود که «تا زمانی که من در قدرت هستم کنترل اوضاع را در اختیار دارم و اطمینان‬ ‫می‌دهم انتفاضه سوم مسلحانه علیه اسرائیل در کار نیست‪ .‬ما نمی‌خواهیم تروریسم یا زور را به‌کار گیریم‪ ،‬ما نمی‌خواهیم‬ ‫اسلحه در دست داشته باشیم‪ .‬ما طرفدار اقدامات دیپلماتیک هستیم‪ .‬ما می‌خواهیم سیاست را به کار گیریم و طرفدار‬ ‫گفت‌وگو هستیم‪ .‬ما خواهان به‌کار‌گیری مقاومت صلح‌آمیز هس�تیم‪ ».‬اما ابومازن به شبکه دوم رژیم‌صهیونیستی چه‬ ‫گفت که اینگونه مورد انتقاد قرار گرفت‪ .‬متن کامل سخنان او در پی می‌آید‪.‬‬ ‫ش�ما که کودکی خود را در ش�هر صفد (در منطقه‬ ‫الجلیل) گذراندید و با تاس�یس اس�رائیل در سال‬ ‫‪ 1948‬از این شهر خارج شدید‪ ،‬آیا مایل هستید بار‬ ‫دیگر به این شهر بازگردید؟‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬من خواهان بازگشت به صفد برای زندگی نیستم‪،‬‬ ‫ولی برای بازدید از این شهر آماده ام‪ .‬البته یک بار تا به حال از این‬ ‫شهر بازدید کرده‌ام و بازهم می‌خواهم این شهر را ببینم البته نه‬ ‫برای زندگی‪ .‬این حق من است که صفد را بار دیگر به ببینم‪ .‬به‬ ‫عقیده من فلسطین امروزی همانا مرزهای ‪ 1968‬به پایتختی‬ ‫قدس شرقی اس��ت و این وضعیت هم‌اکنون وجود دارد و باید‬ ‫بماند‪ .‬به عقیده من فلسطین همین است‪ .‬من یک آواره هستم‪،‬‬ ‫اما در رام‌اهلل زندگی می‌کنم‪ .‬به نظر من فقط کرانه باختری و‬ ‫غزه‪ ،‬فلسطین را تش��کیل می‌دهند و بقیه شهرها و بخش‌ها‬ ‫همان اسرائیل است‪ .‬البته موضوع حق بازگشت فلسطینیان‬ ‫باید با توافق اس��رائیل درباره تعداد فلسطینیانی که می‌توانند‬ ‫بازگردند‪ ،‬صورت بگیرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫دیدگاه ش�ما درباره عضویت دولت فلس�طین در‬ ‫سازمان ملل چیست؟‬ ‫‪ l‬ما آماده هس��تیم درخواس��ت عضویت غیر‌دائم را‬ ‫به سازمان ملل متحد تقدیم کنیم‪ ،‬حتی اگر ایاالت متحده و‬ ‫اسرائیل با آن مخالفت نمایند‪.‬‬ ‫اگر با تحریم‌های ایاالت متحده و اسرائیل روبه‌رو‬ ‫شوید‪ ،‬چه‌کار خواهید کرد؟‬ ‫‪ l‬البته پ��س از رای‌گیری در س��ازمان مل��ل درباره‬ ‫عضویت دولت فلس��طین ک��ه امیدوارم به س��ود ما باش��د‪،‬‬ ‫گفت‌وگوهای صلح را از سر خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫نظر ش�ما درباره اوضاع امنیت�ی در مناطقی که به‬ ‫وسیله فلسطینیان در کرانه باختری اداره می‌شود‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬تا زمانی که من در قدرت هس��تم کنترل اوضاع را‬ ‫در اختیار دارم و اطمینان می‌دهم انتفاضه سوم مسلحانه علیه‬ ‫اسرائیل در کار نیست‪ .‬ما نمی‌خواهیم تروریسم یا زور را به‌کار‬ ‫گیریم‪ .‬ما نمی‌خواهیم اسلحه در دست داشته باشیم‪ .‬ما طرفدار‬ ‫اقدامات دیپلماتیک هستیم‪ .‬ما می‌خواهیم سیاست را به کار‬ ‫گیریم و طرفدار گفت‌وگو هس��تیم‪ .‬ما خواه��ان به کار‌گیری‬ ‫مقاومت صلح‌آمیز هستیم‪ .‬من همواره با انتفاضه دوم مخالف‬ ‫بودم و آن را اقدامی‌اشتباه دانستم و نباید آن را ادامه دهیم چون‬ ‫مسلحانه است و من امروز نیز عقیده دارم که انتفاضه مسلحانه‬ ‫نباید وجود داش��ته باش��د چون به کارگیری اسلحه‪ ،‬خشونت‬ ‫به‌شمار می‌آید و بازهم تکرار می‌کنم انتفاضه مسلحانه در دوران‬ ‫حکومت من وجود نخواهد داش��ت‪ .‬ما خواستار راه‌حلی برای‬ ‫مساله فلسطین هستیم که بر‌اساس اصل دو دولت با مرزهای‬ ‫س��ال ‪ 1967‬باش��د‪ .‬حماس نماینده ملت فلسطین نیست و‬ ‫اسماعیل هنیه موجودیت سیاسی ندارد‪g.‬‬ ‫حق بازدید جانشین‪ ،‬حق بازگشت فلسطینیان‬ ‫ابومازنبه‌دنبالعرفات‬ ‫دکتر عبد‌الستار قاسم ‪ -‬استاد دانشگاه الجلیل‬ ‫‪3‬‬ ‫ابومازن واژه نوینی را در فرهنگ مقاومت فلس��طین‬ ‫وارد کرد ک��ه همانا حق بازدید اس��ت‪ .‬او معتقد اس��ت که‬ ‫واژه حق بازگشت از دوران‌ بسیار دور عنوان شده بود و باید‬ ‫همزمان با روند عقب‌نشینی در برابر اسرائیل و کشورهای‬ ‫غربی‪ ،‬این واژه مورد تجدید‌نظر قرار گیرد‪ .‬در این زمان حق‬ ‫‪70‬‬ ‫بازگش��ت دیگر ضرورتی ندارد چون رویدادها و تحوالت‬ ‫فلسطین چنان دگرگون شده است که حق بازگشت دیگر‬ ‫سودی ندارد و حق بازدید باید جای آن را بگیرد‪.‬‬ ‫اما این حق بازگشت چیست؟ در سال ‪ 1988‬هنگامی‬ ‫که شورای ملی فلس��طین‪ ،‬اسرائیل را بر‌اس��اس قطعنامه‬ ‫شماره ‪ 242‬شورای امنیت سازمان ملل متحد مور ‌د شناسایی‬ ‫قرار داد‪ ،‬حق بازگش��ت را لغو کرد‪ .‬البته این تصمیم ش��ورا‬ ‫نامشروع است چون با اصول برپایی این شورا مغایرت دارد‪.‬‬ ‫اعضای این شورا در آن هنگام باید محاکمه می‌شدند چون‬ ‫با اصول آن مخالفت کردند؛ البته اوضاع در صحنه فلسطین‬ ‫بسیار درهم پیچیده است و اعضای شورای‌ملی فلسطین با‬ ‫اعضای شوراهای قانونگذاری عرب تفاوتی ندارند‪.‬‬ ‫شناس��ایی اس��رائیل به معنی این اس��ت که سازمان‬ ‫آزادیبخش و تمامی‌شوراهایی که از آن سرچشمه گرفته‌اند‪،‬‬ ‫حق دخالت در امور اسرائیل را ندارند و نمی‌توانند اسرائیل‬ ‫را با تمامی‌باف��ت جمعیتی که در ب��ر دارد وادار کنند گروه‬ ‫دیگری از جمعیت غیر‌اسرائیلی را بپذیرد که مطابق قوانین‬ ‫اس��رائیل نمی‌توانند تابعیت آن را داشته باشند؛ به‌خصوص‬ ‫که اسرائیل عضویت سازمان ملل را نیز دارد‪.‬‬
‫محمود عباس كيست؟‬ ‫مامور ويژه‬ ‫‪4‬‬ ‫اما قطعنامه ‪ 242‬شورای امنیت سازمان ملل نه تنها‬ ‫حق بازگشت را نادیده گرفته اس��ت‪ ،‬بلکه موجودیت ملت‬ ‫فلسطین را نیز نادیده می‌گیرد‪.‬‬ ‫این قطعنامه بر ضرورت شناسایی متقابل و همچنین‬ ‫صلح میان کش��ورهای منطق��ه تاکید دارد‪ ،‬اما شناس��ایی‬ ‫جهان جديد‬ ‫سازمان آزادیبخش فلس��طین را به هیچ وجه مطرح نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما آوارگان؛ ای��ن قطعنامه می‌گوید باید مش��کل‬ ‫آوارگان حل‌وفص��ل ش��ود‪ ،‬اما ب��ه صراحت نگفته اس��ت‬ ‫آوارگان فلسطینی‪.‬‬ ‫سوال اساسی اینجاست در مساله فلسطین کدام طرف‬ ‫آواره شده‌اند؛ فلسطینی‌ها یا صهیونیست‌ها؟! به همین علت‬ ‫است که اسرائیل می‌گوید یهودیان در کشورهای عربی باید‬ ‫به سرزمین خود که همانا اسرائیل است بازگردند‪.‬‬ ‫اما عرب‌ها در س��رزمین مقدس منظور فلسطینیان‬ ‫آوارگانی هس��تند که باید به کش��ورهای عربی بازگردند‪.‬‬ ‫باور می‌کنید؛ آقای عرفات زیر چنی��ن عهده‌نامه نگینی را‬ ‫امضا کرده است‪.‬‬ ‫در این میان اما قطعنامه ‪ 194‬شورای امنیت سازمان‬ ‫‌ملل متحد نیز یک قطعنامه ضعيف به ش��مار می‌آید چون‬ ‫از اسرائیل درخواست کرده است به فلسطینیان اجازه دهد‬ ‫در اسرع وقت بازگردند که البته همچنان که می‌بینیم هنوز‬ ‫زمان آن بازگشت فرا نرسیده است‪.‬‬ ‫محمود عباس نخستین کسی نیست كه موضوع حق‬ ‫بازگش��ت را نادیده می‌گیرد‪ .‬رهبری فلسطین از زمان‌های‬ ‫بس��یار دور این حق را نادیده گرفته بود و تمامی‌آنچه ملت‬ ‫فلس��طین درباره حق بازگشت می‌ش��نید تنها شعارهایی‬ ‫بودند که هیچ‌گاه اسرائیل را نترس��اند؛ ضمن اینکه تمامی‬ ‫‌اقدامات ما در برابر اس��رائیل از قبیل عادی‌سازی روابط و‬ ‫هماهنگی‌های امنیتی و در آغ��وش گرفتن‌ها‪ ،‬در حقیقت‬ ‫نش��ان‌دهنده این بود که ما مایل به بازگش��ت نیس��تیم و‬ ‫نباید خودمان به خودمان دروغ بگویی��م‪ .‬و اما درباره حق‬ ‫بازدید؛ آنچه عباس گفته است اینکه بسیاری هستند که به‬ ‫سرزمین‌های فلسطین اشغالی در سال ‪ 1948‬سفر می‌کنند‬ ‫که بیشتر آنها برای دیدار از روستاها و یادگارهای خود سفر‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬بلکه برای بازدید از مراکز سیاحتی و گردشگری‬ ‫صهیونیستی و خرید به آنجا سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫پس ضرورت دارد از اس��رائیل بخواهیم عکس‌ها و‬ ‫فیلم‌های ویدئویی از شهرها و روستاها و خانه‌هایمان را به ما‬ ‫به‌فروش رساند! البته از اسرائیل می‌خواهیم همچنان مراکز‬ ‫تفریحی و قمارخانه‌ها و کافه‌ها و مراکز تفریحی شبانه در‬ ‫«ناتانیا» و تل‌آویو را در برابر ما باز نگه‌دارد تا‌بی‌وجدان‌های‬ ‫ما‪ ،‬خود و کرامت خود را در آنها لجن‌مال کنند‪ .‬این اس��ت‬ ‫حق بازدیدی که عباس می‌خواهد‪g .‬‬ ‫عبد‌القادر یاسین ‪ /‬تاریخ‌شناس فلسطینی‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫ارتباط بهائیان با یهودیت پ��س از مرگ رهبر آنها‬ ‫میرزا شوقی (نواده عباس افندی) صورت گرفت‪ .‬در آن‬ ‫هنگام ش��ورا ی‌عالی بهائیت در فلس��طین گرد آمدند و‬ ‫یک یه��ودی آمریکایی به‌ن��ام «میس��ون» را به‌عنوان‬ ‫رهبر بهائیان جه��ان انتخاب کردند و بهائیان کتاب‌های‬ ‫بس��یاری درب��اره گردآمدن صهیونیس��م در فلس��طین‬ ‫نوش��تند‪.‬‬ ‫عب��اس افن��دی رهبری��ت بهائی��ان را در اختی��ار‬ ‫داشت و بارها به س��وئیس مس��افرت کرد و در اجالس‬ ‫صهیونیس��ت‌ها در بال سوئیس در س��ال ‪ 1911‬شرکت‬ ‫ک��ر‪.‬د‬ ‫وی در آن هنگام کوشش کرد یک گروه از بهائیان‬ ‫عرب طرف��دار صهیونیس��م را گ��رد هم آورد ت��ا برای‬ ‫صهیونیس��م در فلس��طین تبلی��غ کنند‪ .‬عب��اس افندی‬ ‫همچنی��ن با ژن��رال انگلیس��ی «لنب��ی» هنگامی‌ که از‬ ‫فلس��طین دیدار کرد‪ ،‬مالق��ات ک��رد و در نتیجه دولت‬ ‫انگلی��س به وی نش��ان «س��ر» داد‪ .‬در آن هن��گام پدر‬ ‫محمود عباس‪ ،‬رضا عبا س‌میرزا از بهائیان ایران بود که‬ ‫به علت مخالفت ایرانی‌ها با فرقه بهائی‌ها از این کش��ور‬ ‫فرار کرده بود و در ش��هر حیفا س��کونت داش��ت‪.‬‬ ‫در این میان هم بعضی دیگ��ر از بهائیان فراری از‬ ‫ایران در ش��هر صفد سکونت داش��تند و این وضعیت در‬ ‫آغاز قرن بیس��تم با آغاز مهاجرت یهودیان به فلسطین‬ ‫همزمان ش��د‪ .‬در این هنگام یهودیانی که به فلس��طین‬ ‫مهاجرت کردن��د از بهائی��ت طرفداری کردن��د و برای‬ ‫آن تبلیغ می‌کردند‪ .‬در این میان رض��ا عبا س‌میرزا‪ ،‬پدر‬ ‫محمود عباس در ش��هر صفد س��کونت یافت و محمود‬ ‫فرزندش در ‪ 26‬مارس ‪ 1935‬در این ش��هر متولد ش��د‪.‬‬ ‫پ��س از جن��گ ‪ 1948‬فلس��طین ک��ه به‌دنبال آن‬ ‫یهودیان تمامی‌ مردم فلسطین را از سرزمین خود راندند‬ ‫و مسلمان و مسیحی و بهائی برایشان تفاوت نداشت‪ ،‬بر‬ ‫اثر آن محمود عباس در ‪13‬س��الگي به سوریه تبعید شد‬ ‫و در اردوگاه‌های آوارگان فلس��طینی در سوریه سکونت‬ ‫یافت و همچنان به بهائیت وفادار ماند و در سال ‪1960‬‬ ‫ب��ه س��ازمان آزادیبخش فلس��طین (فتح) پیوس��ت و تا‬ ‫رده‌های باالی س��ازمان خود را باال کش��ید‪.‬‬ ‫همراه��ی او ب��ا صهیونیس��ت‌ها ب��ه صورتی بود‬ ‫که گ��روه مقاومت فلس��طینی «ش��هدای االقصی» در‬ ‫‪ 2003/8/31‬با ص��دور بیانیه‌ای خواس��تار پاکس��ازی‬ ‫مقاومت فلس��طین از بهائی��ان گردید‪ .‬در ای��ن بیانیه از‬ ‫همراهی بهائیت با صهیونیست‌ها پرد ه‌برداری شده بود‪.‬‬ ‫مس��تندات بس��یاری در مورد بهایی ش��دن عباس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به‌صورتی که ش��بکه تلویزیونی الجزیره در‬ ‫‪ 2004/11/6‬گزارشی درباره بهائی بودن محمود عباس‬ ‫(ابو مازن) پخش کرد‪ .‬از سوی دیگر روزنامه «‌هارتس»‬ ‫در ‪ 2003/6/10‬نوش��ت که محمود عب��اس (ابو مازن)‬ ‫نمی‌تواند جانشین یاسر عرفات شود چون بهائی اس��ت‪.‬‬ ‫اما این موض��وع رعایت نگردی��د و محمود عباس‬ ‫به جانشینی عرفات برگزیده ش��د و با وجود آنکه دوران‬ ‫قانونی ریاست وی در ‪ 9‬ژانویه ‪ 2009‬به پایان رسید‪ ،‬اما‬ ‫اسرائیل تاکنون نتوانسته است شخص قابل اعتمادی را‬ ‫برای جانش��ینی وی برگزیند‪g .‬‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‌‬ ‫مالقات ّسري‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫ناگفته‌هاي جلسه محرمانه‬ ‫پشت‌پرده مالقات كي‌روش ‪ -‬عباسي چه بود؟‬ ‫مصطفي تاجيك‬ ‫‪1‬‬ ‫تقریب��ا دو هفته پیش ب��ود که برخی رس��انه‌ها خبر‬ ‫نارضایت��ی ک ی‌روش را منتش��ر کردن��د‪ .‬برخی رس��انه‌ها‬ ‫در توضیح این خبر نوش��تند س��رمربی تیم‌مل��ی به دلیل‬ ‫عقب‌افتادن پرداخت حقوقش از س��وی فدراسیون فوتبال‬ ‫عصبانی اس��ت‪ .‬او در این م��ورد گالیه‌های��ش را با علی‬ ‫کفاشیان در میان گذاش��ت و رئیس فدراسیون فوتبال نیز‬ ‫از وی خواس��ت تا کمی صبر کند‪ .‬دلیل ب��ه تعویق افتادن‬ ‫حقوق سرمربی تیم‌ملی اما روش��ن بود‪ .‬با گران شدن دالر‬ ‫دولتی فدارسیون فوتبال نتوانست حقوق ک ی‌روش را بدهد‬ ‫‪72‬‬ ‫و همین موضوع سبب نارضایتی او شد‪.‬‬ ‫این‌ب ی‌تفاوت��ی در حالی س��رمربی پرتغالی تیم‌ملی‬ ‫را بیش از هر زمان دیگری عصبانی ک��رده بود که هنوز از‬ ‫برد ش��یرین ای ران ب رابر کره‌جنوبی مدت زیادی نگذش��ته‬ ‫بود‪ .‬رفتار فدراس��یون فوتبال از این حی��ث ب رای ک ی‌روش‬ ‫حکم خلف وعده ب��ه خود گرفته بود که احس��اس م ی‌کرد‬ ‫آنها انگار ب��ه دلیل عبور از کره‌جنوبی ح��اال خود را به‌طور‬ ‫حتم مس��افر جام‌جهانی دیده‌اند و به همین دلیل نسبت‬ ‫به تعهدات خود کوتاهی کرده‌اند‪ .‬شاید به همین دلیل بود‬ ‫که در مصاحب ه‌های پس از پیروزی ب رابر کره‌جنوبی به‌طور‬ ‫مرتب این پیام را به فدراسیون مخابره م ی‌کرد که تیم‌ملی‬ ‫هنوز به جام‌جهانی نرفته اس��ت و حاال وقت مناسبی ب رای‬ ‫جشن گرفتن نیست‪.‬‬ ‫حقوق ک ی‌روش چگونه پرداخت م ی‌ش�ود؟‬ ‫طبق قرارداد فدراسیون با ک ی‌روش‪ ،‬فدراسیون موظف‬ ‫اس��ت هر س��ه ماه یک‌بار مقداری از مبلغ قرارداد سرمربی‬ ‫تیم‌ملی را به دالر به او پرداخت کن��د‪ ،‬اما تاخیر در پرداخت‬ ‫آخرین قسط‪ ،‬ک ی‌روش را عصبانی کرد‪.‬‬ ‫فدراس��یون پیش از این معموال مع��ادل ریالی مبلغ‬ ‫مورد توافق را تهی��ه م ی‌کرد و با تبدی��ل آن به دالر دولتی‬ ‫‪1100‬تومانی‪ ،‬پول را به حساب کی‌‌روش واریز م ی‌کرد‪ .‬این‬
‫بازي‌خوانيرفتارهاياوحاالديگرخيليكارسختي‬ ‫است؛ رفتاري كه با طنز و سياست بيش از پيش به معما‬ ‫شباهت دارد‪ .‬شايد زمان زيادي الزم است ب راي شناختن‬ ‫آقاي كفاشيان!‬ ‫اتفاق این بار هم افتاده و فدراس��یون مثل سابق پول مورد‬ ‫نیاز را تهیه کرده اس��ت‪ ،‬اما گویا به مس��ئوالن فدراسیون‬ ‫اطالع داده‌اند که دالر دولتی ‪ 2500‬تومان اس��ت و آنها باید‬ ‫معادل این مقدار‪ ،‬ریال تهیه کنند‪.‬‬ ‫به همین س��ادگی هزینه‌ای بی��ش از دو ب رابر هزينه‬ ‫سابق به فدراسیون تحمیل شده است‪ .‬حاال علی کفاشیان‬ ‫به‌دنبال راه‌حلی اس��ت که بتواند ب��ا دالر ‪ 1200‬تومانی این‬ ‫قسط قرارداد ک ی‌روش را هم بپردازد‪ .‬در فدراسیون فوتبال‬ ‫حتی جلساتی ب رای حل این مشکل تشکیل شد‪ ،‬اما نتیجه‬ ‫خاصی نداشت و مس��ئوالن همچنان به‌دنبال رایزنی ب رای‬ ‫حل و فصل این مشکل هستند‪.‬‬ ‫ک ی‌روش کفاش�یان را دور زد؟‬ ‫هنوز خیل ی‌ه��ا نتوانس��ته‌اند تحلیلی درب��اره رابطه‬ ‫ک ی‌روش – کفاش��یان ارائه کنند‪ .‬آیا این دو نفر با یکدیگر‬ ‫هماهنگ هستند و در همه موارد سیاست‌های مشترکی را‬ ‫دنبال م ی‌کنند؟ عده دیگری نیز پرسش متفاوتی را مطرح‬ ‫م ی‌کنند؛ آیا ک ی‌روش به جایی رسیده که احساس م ی‌کند‬ ‫ورزش‬ ‫در جلسه ک ی‌روش با وزیر ورزش چه گذشت؟‬ ‫ناهار‌خوران؛ ظاهرا جلس��ه محتوایش جز این نبوده‬ ‫و البته ک ی‌روش م��ورد تقدیر قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اما آیا این‬ ‫همه آن چیزی است که در جلس��ه ک ی‌روش با وزیر ورزش‬ ‫گذشته اس��ت؟ تناقض آش��کاری که میان اظهارنظرهای‬ ‫ک ی‌روش و کفاشیان وجود داش��ت‪ ،‬نشان م ی‌داد محتوای‬ ‫جلس��ه ک ی‌روش با وزیر ورزش تنها به ناه��ار خوردن ختم‬ ‫نشده است‪ .‬اتفاقاتی رخ داده که در صورت رسانه‌ای شدن آن‬ ‫ممکن است اتفاقات دیگری هم رخ دهد و حاشی ه‌هایی ب رای‬ ‫تیم‌ملی به وجود بیاید‪ .‬جالب اینکه ک ی‌روش و کفاش��یان‬ ‫حتی حرف‌های خودش��ان را نیز یک کاس��ه نکرده بودند؛‬ ‫بناب راین ک��ی‌روش حرف‌هایی زد که رس��انه‌ها در پس آن‬ ‫جلس ه‌ای محرمانه و خبرس��از م ی‌دیدند‪ ،‬اما علی کفاشیان‬ ‫این جلسه را فرصتی ب رای قدردانی از ک ی‌روش خواند؛ ب رای‬ ‫ک ی‌روش یک فرآیند خصوصی و ب رای رئیس فدراس��یون‬ ‫فوتبال موقعیتی ب رای تقدیر «محمد عباسی» از سرمربی‬ ‫تیم‌ملی! این تناقض آشکار باعث شد سرمربی تیم‌ملی با‬ ‫سوال‌های متعددی درباره جلس��ه‌اش با وزیر ورزش روبه‌رو‬ ‫شود‪ ،‬اما ک ی‌روش آن‌قدر در دور زدن‌های درجا تبحر دارد که‬ ‫باز هم حرفی به زبان نیاورد که مشکالتش دو‌چندان شود‪.‬‬ ‫سیاست ک ی‌روش چه بود؟ چرا به مالقات وزیر ورزش‬ ‫رفت؟ سیاس��ت س��رمربی پرتغالی تیم‌ملی ب رای ط راحی‬ ‫مالقات با وزیر در س��طح اول و در روزهایی که فدراسیون‬ ‫فوتبال‪ ،‬نه پ��ول دارد و نه اعتبار‪ ،‬به عدم پرداخت دس��تمزد‬ ‫او و دس��تیارانش ربط پیدا م ی‌کرد و ک��ی‌روش البته طی‬ ‫مصاحب ه‌ای این موضوع را اعالم کرد‪« :‬اگر مسئوالن ب رای‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫دیگر نم ی‌تواند مشکالتش را با فدراسیون فوتبال در میان‬ ‫بگذارد و از آنها بخواه��د که آنها را حل کنن��د و به همین‬ ‫دلیل سعی م ی‌کند خود را به وزیر ورزش نزدیک کند؟ اینها‬ ‫پرسش‌هایی است که تاکنون نه رئیس فدراسیون فوتبال‪،‬‬ ‫نه سرمربی تیم‌ملی و نه وزیر ورزش به آن پاسخ نداده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫برخی اتفاقات م ی‌تواند این معما را رمز‌گشایی کند‪.‬‬ ‫ش��اید ماج��را از روزی ش��روع ش��د که وزی��ر ورزش‬ ‫احساساتی ش��د و بعد از بازی با کره‌جنوبی‪ ،‬ک ی‌روش را در‬ ‫آغوش کشید‪ .‬شاید ک ی‌روش آن‌قدر با‌هوش بود که معنای‬ ‫لبخندهای وزیر ورزش را متوجه ش��ود؛ یعنی قرار اس��ت از‬ ‫این به بعد مس��ائل ک ی‌روش را عباسی حل کند‪ .‬البته این‬ ‫گمانه‌ای اس��ت که به‌طور حتم از س��وی مثلث ک ی‌روش‪،‬‬ ‫کفاشیان و عباسی تکذیب خواهد شد‪ ،‬اما کیست که نداند‬ ‫ک ی‌روش به دالیل مختلف دل خوشی از فدراسیون فوتبال‬ ‫ندارد‪ .‬با همه این حرف‌ها اما ع��ده‌ای معتقدند ک ی‌روش با‬ ‫کفاشیان هیچ مشکلی ندارد چون آش��کارا خود اوست که‬ ‫همه تصمیماتش فورا اجرایی م ی‌شود‪ .‬نمونه آشکار قدرت‬ ‫حداکثری ک ی‌روش در فدراس��یون فوتب��ال آنجایی ثابت‬ ‫م ی‌شود که وقتی تصمیم م ی‌گیرد جام‌حذفی تعطیل شود‬ ‫فدراسیون فوتبال بدون کوچکترین چان ‌هزنی به این تصمیم‬ ‫گردن م ی‌نهد و آن را م ی‌پذیرد‪.‬‬ ‫حمایت آمدند‪ ،‬چرا پول نم ی‌دهند؟» اما این همه ماجرا نبود‪.‬‬ ‫چه گذشته و اتفاقاتی چون جدایی برخی دستیاران سرمربی‬ ‫تیم‌ملی نش��ان م ی‌دهد که او خیلی قائم به فرد نیست و‬ ‫اتفاقا جاه‌طلبانه به ماموریت خودش م ی‌اندیشد‪.‬‬ ‫نمونه‌های روش��نی در این باره وجود دارد؛ ک ی‌روش‬ ‫از همان ابت��دای کار اجازه حضور مدی ر‌فن��ی را نداد‪ ،‬مربی‬ ‫ای رانی مد‌نظر فدراس��یون را نپذیرفت و س��مت سرپرستی‬ ‫را از تیم‌ملی حذف کرد‪ ،‬آن هم کس��ی (عب��اس‌ترابیان) را‬ ‫که بیش��ترین نقش و تالش را در آمدن ک ی‌روش داشت‪ .‬او‬ ‫در ادامه مدیر رس��انه‌ای تیم‌ملی را کنار زد‪ .‬تنها کسی که‬ ‫ک ی‌روش خ��ود را ملزم به پاس��خگویی در قبالش م ی‌دید‪،‬‬ ‫رئیس فدراسیون بود که حاال کم‌کم اتفاقات تازه‌ای در حال‬ ‫وقوع است‪ .‬نکته مهم این است که وزیر ورزش هیچ‌گاه پس‬ ‫از دوباره رئی س‌شدن کفاشیان‪ ،‬او و همراهانش را به صورت‬ ‫خصوصی مالقات نک��رد و همواره جلس��اتش را در قالب‬ ‫نشس��ت با اهالی فوتبال برگزار کرد‪ .‬این‌بار هم او سیاست‬ ‫خودش را تغییر نداد اما ک ی‌روش از او خواست که جلس ه‌ای‬ ‫خصوصی ترتیب دهد‪ .‬این پیغام روشنی ب رای علی کفاشیان‬ ‫بود‪ .‬ک ی‌روش بدون کفاشیان در جلسه با رئیس خود شرکت‬ ‫کرد و این معنایی جز عبور از کفاشیان نداشت‪.‬‬ ‫این اتفاق‪ ،‬رفتار وزارت ورزش با فدراس��یون فوتبال را‬ ‫به محل س��وال تبدیل کرد‪ .‬نزدیکان کفاشیان اعتقاد دارند‬ ‫در شان فوتبال ای ران و ش��ان وزارتخانه نیست یک مربی‬ ‫خارجی با عبور از رئیس فدراسیون متبوعش با وزیر نشست‬ ‫و برخاست کند‪ ،‬اما در س��وی مقابل عده‌ای هم م ی‌گویند‬ ‫فدراس��یون فوتبال هم به دفعات مقابل وزارت ورزش قرار‬ ‫گرفته است و این تقابل از روزی آغاز شد که عل ی‌کفاشیان‬ ‫به‌رغم قراردادهای شفاه ی‌اش با وزارت ورزش‪ ،‬در انتخابات‬ ‫ریاست فدراسیون فوتبال ش��رکت کرد و اتفاقا گزینه مورد‬ ‫نظر وزارت ورزش را کنار زد‪.‬‬ ‫رئیس فدراس��یون فوتبال تاکید کرد یکی از اهداف‬ ‫دیدار او و ک ی‌روش با محمد عباس��ی‪ ،‬تقدیر وزیر ورزش از‬ ‫سرمربی تیم‌ملی بوده اس��ت‪ .‬علی کفاشیان گفت‪« :‬وزیر‬ ‫ورزش از ک ی‌روش تقدیر و تشکر کرد و درباره مسائل مربوط‬ ‫به آینده فوتبال و لیگ نظ رات ک ی‌روش پرس��یده ش��د‪».‬‬ ‫گفته‌م ی‌شود ک ی‌روش در جلسه با وزیر هشدارهایی درباره‬ ‫تیم‌ملی داده است؛ اینکه صعود به جام‌جهانی هنوز قطعی‬ ‫نشده است و از سویی عدم تامین خواسته‌هایش باعث بروز‬ ‫مشکالتی خواهد شد‪ .‬گویا وعده‌هایی به سرمربی تیم‌ملی‬ ‫داده ش��ده که او تصمیم گرفت درباره جزئیات جلس ه‌اش با‬ ‫عباسی سخنی نگوید‪.‬‬ ‫بعد از این جلسه ک ی‌روش در محاصره خب رنگاران قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اما اصال درباره جزئیات جلس ه‌اش با وزیر حرفی نزد‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬این جلس��ه محرمانه ب��ود‪ ،‬بناب راین نم ی‌توانم‬ ‫درباره‌اش چیزی بگویم‪».‬‬ ‫کفاشیان هم با همین س��وال روبه‌رو شد‪ ،‬اما‌ ترجیح‬ ‫داد درباره آن مثل همیش��ه پاسخگو باش��د‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫این سوال که آیا وزیر ورزش قول حمایت مالی از فوتبال را‬ ‫‪73‬‬
‫ورزش‬ ‫داده تاکید ک��رد‪« :‬وزارت ورزش از قبل این قول را داده بود‪،‬‬ ‫اما آنها هم با مشکالت مالی دس��ت به گریبان هستند که‬ ‫امیدوارم حل شود‪».‬‬ ‫اما وزی��ر ورزش و جوان��ان از پرداخت پاداش س��خن‬ ‫گفت و فض��ا را عوض کرد‪« :‬بالفاصله پ��س از بازی ای ران‬ ‫و کره‌جنوبی از منظر تش��ویق‪ ،‬پ��اداش بازیکنان و مربیان‬ ‫تقدیم‌شان شد‪ ».‬عباس��ی گفت‪« :‬ک ی‌روش نکات خوبی‬ ‫مطرح کرد که از تجربه وی حکایت داشت و در جریان برخی‬ ‫مباحث که از ن��گاه سیاس��تگذاری وزارت ورزش بود‪ ،‬قرار‬ ‫گرفت‪.‬به‌طور کلی جلس��ه مفیدی برگزار شد و از آنجا که‬ ‫ک ی‌روش بسیار مسلط تیم‌ملی را هدایت م ی‌کند و نیاز به‬ ‫دلگرمی‌بود‪ ،‬الزم بود این جلسه برگزار شود و تیم‌ملی مورد‬ ‫حمایت قرار گیرد‪».‬‬ ‫کفاش��یان‪ ،‬ک ی‌روش و عباسی هر کدام به سهم خود‬ ‫سعی داشتند جلسه را‌ب ی‌حاشیه نشان دهند‪ ،‬اما یک مقام‬ ‫آگاه درباره این جلسه به مثلث م ی‌گوید‪« :‬کارلوس ک ی‌روش‬ ‫قصد داشت به دلیل مش��کالت مالی که همواره درباره آن‬ ‫حساسیت داشته‪ ،‬بیانی ه‌ای منتشر کند‪».‬‬ ‫وی حتی قصد داشته در جلسه با وزیر ورزش با ژستی‬ ‫طلبکارانه سخن بگوید‪ ،‬اما علی کفاش��یان مانع م ی‌شود‬ ‫که میان او و وزارت ورزش درگیری هر‌‌چند مختصر صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬دلیل میانجیگری کفاش��یان روش��ن اس��ت‪ .‬او دو‬ ‫انتخابات در فارس و کرمانشاه برگزار کرده که در آن تخلفاتی‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬همچنین ب ر‌خالف خواس��ته وزارت‬ ‫ورزش و س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور‪ ،‬مجمع انتخابات‬ ‫نایب‌رئیس دوم را با حض��ور بهروان برگزار ک��رده که این‬ ‫موضوع هم مخالفت‌هایی به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫م ی‌شود ک ی‌روش و کفاش��یان با یکدیگر هماهنگ عمل‬ ‫م ی‌کنند‪ .‬بیانیه ک ی‌روش آماده بود؛ بیانی ه‌ای که از آن مفاد‬ ‫مربوط به دش��منی ک ی‌روش با ژوزه منتشر شد نه بندهای‬ ‫دیگری که به مشکالت او و تیم‌ملی برم ی‌گشت‪.‬‬ ‫ک ی‌روش موقتا از انتش��ار بیانیه خ��ود به‌طور کامل‬ ‫صرف نظر کرده و تنها مختصری از دلخوری‌اش نس��بت‬ ‫به ژوزه مانوئل را رسانه‌ای کرده است‪ ،‬اما اصال بعید نیست‬ ‫در صورت ادامه مش��کالت او ش��اهد بیانی ه‌نویس��ی‌های‬ ‫تازه ک ی‌روش باش��یم‪ .‬ه ر‌چه هست او نش��ان داده که در‬ ‫بیانی ه‌نویسی هم تبحر خاصی دارد‪ .‬از طرفی علی کفاشیان‬ ‫اصل ی‌ترین هدف خ��ود را صعود تیم‌ملی ب��ه جام‌جهانی‬ ‫م ی‌دان��د‪ .‬صعودی که م ی‌توان��د اعتبار از دس��ت رفته وی‬ ‫به‌عنوان ی��ک مدیر مس��تقل و کارآمد را تا ح��دودی به او‬ ‫برگرداند‪ .‬ب��ه همین دلیل حتی حاضر اس��ت جام‌حذفی را‬ ‫به دستور ک ی‌روش منتفی کند و نس��بت به همه انتقادها‬ ‫‌ب ی‌تفاوتی پیشه کند چون بقای خود در عرصه مدیریتی را‬ ‫در صعود ای ران به جام‌جهانی م ی‌بیند‪.‬‬ ‫فدراس��یون فوتبال باتوجه به گران شدن دالر حاال با‬ ‫مش��کل تازه‌ای روبه‌روست‪ .‬فدراس��یون نم ی‌تواند حقوق‬ ‫ک ی‌روش را تامین کند‪ .‬گفته م ی‌شود فدراسیون‌ب ی‌عالقه‬ ‫نیست پس از قطعی شدن صعود تیم‌ملی به جام‌جهانی با‬ ‫ک ی‌روش بر س��ر قطع همکاری به توافق برسد‪ ،‬اما مشکل‬ ‫اصلی اینجاست که سرمربی تیم‌ملی هرگز درباره مطالبات‬ ‫مالی خود عقب نم ی‌نشیند و همین موضوع باعث شده تا‬ ‫فدراس��یون پروژه توافق با ک ی‌روش را منتفی بداند‪ .‬ش��اید‬ ‫نزدیک شدن ک ی‌روش به وزیر ورزش همان حربه‌ای است‬ ‫که علی کفاش��یان به کار برده تا حقوق این مربی از سوی‬ ‫عباسی تامین شود‪ .‬با این حساب دیگر چه فرقی م ی‌کند‬ ‫که دیگران رابطه دوستانه س��رمربی تیم‌ملی با وزیر ورزش‬ ‫را دور زدن رئیس فدراسیون بخوانند؟ کفاشیان نشان داده‬ ‫از شرایط بحرانی خوب م ی‌تواند به نفع خودش بهره‌برداری‬ ‫کند‪ .‬شاید مساله‌ای در پشت‌پرده وجود دارد که هنوز کسی‬ ‫از آن خبر ندارد‪ .‬پرده‌ای که به رابطه سیاستمدارانه ک ی‌روش‬ ‫و کفاشیان مربوط م ی‌شود‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪74‬‬ ‫ورزش‌‬ ‫معماي جام حذفي‬ ‫شرط عجيب آقاي كارلوس براي‬ ‫رئيس فدراسيون فوتبال‬ ‫جام‌جهاني‬ ‫مي‌خواهي‬ ‫جام حذفي را‬ ‫تعطيل كن‬
‫‪2‬‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫تعطیالت طوالن��ی مدت لیگ برت��ر حاال صدای‬ ‫اعتراض خیل ی‌ه��ا را باال برده اس��ت‪ .‬اکثر باش��گاه‌ها‬ ‫نه‌تنها به ای��ن دلیل ک ی‌روش و فدراس��یون فوتبال را‬ ‫س��رزنش م ی‌کنند‪ ،‬بلکه تعطیلی جا م‌حذفی نیز باعث‬ ‫ش��ده تا فوتبال ی‌ها علی کفاشیان و روحیه خاص وی را‬ ‫علت اصلی بروز چنین مش��کالتی بدانند؛ رئیس��ی که‬ ‫به نظر م ی‌رس��د به‌طور کامل گوش به فرمان سرمربی‬ ‫تیم‌ملی اس��ت تا با صعود ایران به جام جهانی بخشی‬ ‫از اعتبار از دس��ت رفته‌اش در عرصه مدیریت ورزش را‬ ‫بازس��تاند‪ .‬قرار فوتبال ما ش��اید با ک ی‌روش این نبود؛‬ ‫شعارهای دیگری در کار بود و س��خن از پ ی‌ریزی بنای‬ ‫جدید فوتبال ایران بود اما هرقدر که بیش��تر گذش��ت‬ ‫فوتبال ایران کمتر توانس��ت از توانای ی‌های این مربی‬ ‫بهره ببرد‪ .‬ش��اید مش��کالت مالی فدراس��یون‪ ،‬دیرکرد‬ ‫و بدقول��ی فدراس��یون در پرداخت حق��وق ک ی‌روش‪،‬‬ ‫نبود امکان��ات کافی و ائت�لاف برخی مربی��ان داخلی‬ ‫علیه کارلوس باعث ش��د ای��ن مرد پرتغال��ی نه‌تنها به‬ ‫س��ازندگی در فوتب��ال ایران فک��ر نکند‪ ،‬بلک��ه به‌طور‬ ‫مرت��ب رفتارش ب��ا فدراس��یون‪ ،‬رس��انه‌ها و مربیان را‬ ‫تغییر دهد‪ .‬او تا‌کنون چند بار از خس��تگی و یکنواخت‬ ‫ش��دن روزهایش در فوتبال ای��ران و همچنین بدقولی‬ ‫فدراسیون فوتبال سخن گفته اس��ت‪ .‬حتی یک بار به‬ ‫صراحت گفت ک��ه تیم‌ملی با ش��رایطی ک��ه م ی‌بینم‬ ‫نم ی‌تواند به جام‌جهانی برود اما طولی نکشید که رویه‬ ‫خودش را تغییر داد‪ .‬آقای کارلوس به خوبی دریافت که‬ ‫برای گرفتن قدرت در فدراس��یون فوتبال اصال نیازی‬ ‫نیست که مش��کالتش را با رس��انه‌ها در میان بگذارد‪.‬‬ ‫او تا زمانی با رس��انه‌ها از مشکالتش س��خن م ی‌گفت‬ ‫که عزیز محمدی در فدراسیون فوتبال یکی از اعضای‬ ‫هیات‌رئیسه بود‪ .‬هنوز خیل ی‌ها نزاع رسانه‌ای ک ی‌روش‬ ‫و عزیز محم��دی را فرام��وش نکرده‌اند که س��رمربی‬ ‫تیم‌ملی عزیز محم��دی را فردی ناآگاه خوان��د و البته‬ ‫رئیس س��ابق س��ازمان لیگ نیز از خجالت وی درآمد‪.‬‬ ‫با جدای��ی عزیزمحمدی از فدراس��یون فوتبال‪ ،‬بهروان‬ ‫جانش��ین او ش��د‪ .‬بهروان نیز یکی دو بار با ک ی‌روش‬ ‫وارد درگیری لفظی ش��ده اس��ت ام��ا گوی��ا پادرمیانی‬ ‫رئی��س فدراس��یون فوتبال باعث ش��د تا ای��ن دو نفر‬ ‫ش��رایط را بهتر درک کنن��د و بدانند که در فدراس��یون‬ ‫چه کسی قرار اس��ت با س��رمربی تیم‌ملی طرف شود‪.‬‬ ‫ک ی‌روش ح��اال به خوب��ی م ی‌داند ب��رای عملی کردن‬ ‫خواس��ته‌هایش اصال نیازی نیست پای مشکالت را به‬ ‫رسانه‌ها بکشد؛ کافی اس��ت با علی کفاشیان به توافق‬ ‫برسد‪ .‬هرچند گفته م ی‌شود اصال پای توافق نیز در کار‬ ‫نیست و س��رمربی تیم‌ملی به رئیس فدراسیون فوتبال‬ ‫گفته اس��ت اگر م ی‌خواهی تیم‌مل��ی را در جام جهانی‬ ‫برزیل ببینی بای��د جام‌حذفی را تعطی��ل کنی؛ پیغامی‬ ‫‌که کفاش��یان بالفاصله آن را در قالب يك دس��تور به‬ ‫باش��گاه‌ها ابالغ کرده است‪ .‬برای فدراس��یون فوتبال‬ ‫اهمیتی ندارد که همه باش��گاه‌ها مخالف برگزار نشدن‬ ‫جام‌حذف��ی باش��ند‪ .‬واکنش ک ی‌روش ام��ا در نوع خود‬ ‫جالب توجه بود؛ س��رمربی تیم‌ملی فوتبال ایران درباره‬ ‫شایعاتی که در آنها گفته ش��ده بود ک ی‌روش خواستار‬ ‫حذف بازی‌های جام‌حذفی از تقویم رقابت‌های فوتبال‬ ‫کشور بوده است‪ ،‬همه ش��ایعات را کنار زد و توپ را به‬ ‫زمی��ن فدراس��یون انداخت‪ .‬اگرچه وقت��ی ک ی‌روش در‬ ‫ایران نبود و در مرخصی به سر م ی‌برد خسرو وال ی‌زاده‪،‬‬ ‫مدیر رسانه‌ای تیم‌ملی به نقل از وی حرف‌هایی زد که‬ ‫بعدها جنجال را بیشتر دامن زد‪« :‬اولویت برای فوتبال‬ ‫ایران در س��ال جاری صع��ود تیم‌ملی ب��ه جام‌جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین رقابت‌های جام‌حذفی امس��ال برگزار‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬امس��ال به دلی��ل برگ��زاری رقابت‌های‬ ‫انتخابی جام جهانی تقویم رقابت‌های باشگاهی ایران‬ ‫به اندازه کافی شلوغ اس��ت که اگر جام‌حذفی را برگزار‬ ‫نکنیم‪ ،‬اتفاقی نم ی‌افتد و س��ال آینده م ی‌توان باتوجه‬ ‫به ‪ 16‬تیمی ش��دن لیگ برتر‪ ،‬رقابت‌های جام‌حذفی را‬ ‫هم برگزار کرد‪ ،‬اما قطعا در فص��ل ‪ 91 -92‬جام‌حذفی‬ ‫برگزار نخواهد شد‪».‬‬ ‫گویا اظهارنظر وال ی‌زاده بعدها به گوش ک ی‌روش‬ ‫م ی‌رس��د و س��رمربی تیم‌ملی در این مورد به کفاشیان‬ ‫هشدار م ی‌دهد که مدیر رس��انه‌ای تیم‌ملی نباید با این‬ ‫حرف‌ه��ا او را رو در روی مربیان داخل��ی قرار م ی‌داد و‬ ‫هرچه زودتر فدراس��یون باید این گاف را تصحیح کند‪.‬‬ ‫این در حالی ب��ود که کارلوس ک ی‌روش ب��ا هماهنگی‬ ‫نبی‪ ،‬دبیرکل فدراس��یون فوتبال و بدون اطالع بهروان‬ ‫اقدام به حذف جام‌حذفی کرده بودند‪ .‬ش��اید به همین‬ ‫دلیل بود که علی کفاش��یان ش��خصا وارد عمل شد و‬ ‫در مصاحب ه‌ای گفت‪« :‬جام‌حذف��ی قطعا برگزار نخواهد‬ ‫شد‪ ».‬فشار انتقادات پس از این مصاحب ه‌ شدت گرفت‪.‬‬ ‫تقریبا همه باش��گاه‌ها طی یک��ی دو هفته اخیر در این‬ ‫مورد به فدراس��یون هش��دار داده‌اند که تصمیماتش را‬ ‫یک‌طرف��ه اتخاذ م ی‌کن��د و حقوق باش��گاه‌ها نیز باید‬ ‫مورد احترام فدراس��یون قرار گیرد‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایطی ک��ی‌روش ب��دون توجه به‬ ‫اعتراض‌ه��ا ب��ه افزای��ش تع��داد اردوها و حساس��یت‬ ‫رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا اشاره م ی‌کرد‪.‬‬ ‫او از مس��ئوالن س��ازمان لیگ خواس��ت باتوجه به این‬ ‫رقابت‌ه��ا که به تازگ��ی برنامه‌اش اعالم ش��ده‪ ،‬برنامه‬ ‫رقابت‌های لیگ برت��ر را تغییر دهند تا زمان بیش��تری‬ ‫در اختی��ار تیم‌مل��ی قرار گی��رد‪ ،‬اما بهروان در پاس��خ‬ ‫ک ی‌روش‪ ،‬ب��ه موضع‌گی��ری باش��گا ه‌ها اش��اره کرد و‬ ‫نگران ی‌اش بابت اعتراض مدیران و مربیان باش��گا ه‌ها‬ ‫را به زبان‌آورد‪ .‬گفته م ی‌ش��ود نبی‪ ،‬دبیرکل فدراسیون‬ ‫خیلی زود درباره حرف‌های بهروان واکنش نش��ان داده‬ ‫و گفته است‪« :‬اولویت با تیم‌ملی است‪».‬‬ ‫فش��ار انتقادات در حالی نس��بت به عدم برگزاری‬ ‫جام‌حذفی هر روز شدت بیش��تری به خود م ی‌گیرد که‬ ‫تناقض‌گوی��ی در فدراس��یون فوتبال بی��داد م ی‌کند‪.‬‬ ‫کفاش��یان قاطعانه از برگزار نش��دن جام‌حذفی س��خن‬ ‫م ی‌گوید‪ ،‬در حالی که بهروان حرف دیگری م ی‌زند‪ .‬در‬ ‫این بین تقریبا همه باشگا ه‌ها از فدراسیون خواسته‌اند‬ ‫رویه خ��ود را تغییر ده��د و تنها خواس��ته‌های منطقی‬ ‫ک ی‌روش را اجاب��ت کند‪ ،‬نه آنجا که خواس��ته‌هایش به‬ ‫لیگ فوتبال ای ران ضربه م ی‌زند‪.‬‬ ‫امی��ر قلع ه‌نویی‪ ،‬س��رمربی اس��تقالل ای��ن روند‬ ‫را ه��م به ض��رر تیم��ش و هم به ض��رر فوتب��ال ملی‬ ‫م ی‌داند‪« :‬اگر لیگی پویا و زنده داش��ته باش��یم‪ ،‬به نفع‬ ‫تیم‌ملی اس��ت زیرا هماهنگی بازیکنان در باشگاه‌ها به‬ ‫تیم‌ملی هم سرایت م ی‌کند؛ به‌ویژه وقتی یک تیم چند‬ ‫مل ی‌پوش داشته باشد‪ .‬بنده در مدت زمانی که سرمربی‬ ‫تیم‌ملی ب��ودم حتی یک‌بار هم لی��گ را تعطیل نکردم‬ ‫چون معتق��دم تیم‌ملی خ��وب از دل لیگ خوب بیرون‬ ‫م ی‌آید‪ ».‬اکبرمیثاقیان‪ ،‬س��رمربی آلومینیوم هرمزگان‬ ‫نیز نظراتی ش��بیه به قلع ه‌نوی��ی دارد و م ی‌گوید‪« :‬اگر‬ ‫لیگ منظم برگزار شود هم باشگا ه‌ها متضرر نم ی‌شوند‬ ‫و هم تیم‌ملی بهتر عمل م ی‌کند‪».‬‬ ‫ابراهی��م قاس��مپور‪ ،‬س��رمربی مس کرم��ان نیز‬ ‫اینگون��ه اظهارنظ��ر م ی‌کن��د‪« :‬در طول ی��ک فصل‬ ‫به‌خاطر این تعطیل ی‌ها مجبوریم چندین بار بدنس��ازی‬ ‫کنیم و در واقع رون��د موجود‪ ،‬لیگ م��ا را به یک لیگ‬ ‫محل��ی تبدیل کرده اس��ت‪ .‬ی��ادم هس��ت در فوتبال‬ ‫محالت ه��م ه��ر وق��ت دلش��ان م ی‌خواس��ت بازی‬ ‫م ی‌گذاش��تند و هر وق��ت هم دوس��ت داش��تند آن را‬ ‫تعطی��ل م ی‌کردند‪ ».‬ای��ن اعتراض��ات در حالی مطرح‬ ‫م ی‌شود که ظاهرا گوش ش��نوایی در فدراسیون وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در این فضا برخی مربیان و مدیران باش��گاه‌ها نیز‬ ‫از‌ترس اینکه به کارشکنی متهم نشوند سکوت اختیار‬ ‫کرده‌اند و مربیان باش��گاهی نیز تنها به انتقادات ساده‬ ‫و گالیه‌های نرم بس��نده م ی‌کنند!‬ ‫با این وجود فدراس��یون در آخری��ن واکنش‌های‬ ‫خود درباره جام‌حذف��ی اعالم کرده که ب��رای برگزاری‬ ‫جام‌حذفی ش��رایطی دارد که اگ��ر باش��گاه‌ها بپذیرند‬ ‫آن را برگزار خواهد کرد؛ ش��رايطی که به نظر م ی‌رس��د‬ ‫باش��گا ه‌ها آن را نم ی‌پذیرند‪ .‬رئیس فدراسیون فوتبال‬ ‫ایران اخیرا با تاکید بر اینکه برگ��زاری جام‌حذفی هنوز‬ ‫قطعی نیس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬هنوز تصمیم��ی‌ برای برگزاری‬ ‫جام‌حذفی گرفته نشده است‪ .‬از یک طرف تیم‌ها اصرار‬ ‫دارند این جام برگزار ش��ود و از طرف دیگر هم اولویت‬ ‫فدراس��یون‪ ،‬تیم‌ملی اس��ت‪ .‬ما قطعا اج��ازه نم ی‌دهیم‬ ‫زمانی ک��ه تیم‌مل��ی ب��ه بازیکنانش احتی��اج دارد این‬ ‫بازیکنان در جام‌‌حذفی ب��ازی کنند‪ ».‬وی افزود‪« :‬برای‬ ‫همین قرار شد جلس ه‌ای را با باش��گاه‌ها برگزار کنیم و‬ ‫ش��رایطمان را به آنها بگوییم‪ .‬اگر باشگاه‌ها شرایطمان‬ ‫را قبول کردند‪ ،‬جام‌حذفی برگزار م ی‌ش��ود؛ در غیر این‬ ‫صورت ما هم قب��ول نم ی‌کنیم ک��ه جام‌حذفی برگزار‬ ‫شود‪».‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ب��ا جام‌حذف��ی لج نیس��تیم‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬م��ا مدافع مناف��ع و برنامه‌ه��ای تیم‌ملی‬ ‫هس��تیم و ب��رای همی��ن در صورت��ی که باش��گاه‌ها‬ ‫ب��ا ش��رایط م��ا موافق��ت کنن��د جام‌حذف��ی برگ��زار‬ ‫م ی‌شود‪».‬‬ ‫ش��اید این از طنز تلخ ماجراس��ت که کفاشیان با‬ ‫همه این شرط و ش��روط‌ باز هم قول صعود تیم‌ملی به‬ ‫جام جهانی را نم ی‌دهد‪« :‬من به هی��چ عنوان تضمین‬ ‫نم ی‌دهم که ب��ه جام‌جهانی برویم‪ .‬ما تمام تالش��مان‬ ‫را انجام م ی‌دهیم‪ ،‬ام��ا تضمینی در این خصوص وجود‬ ‫ندارد‪».‬‬ ‫اما جالب‌ت��ر از همه اینه��ا اینکه گفته م ی‌ش��ود‬ ‫ک ی‌روش برنامه خود را ب��ا علم به اینک��ه به‌طور قطع‬ ‫جام حذف��ی حذف خواهد ش��د‪ ،‬به فدراس��یون فوتبال‬ ‫اعالم کرده است‪g .‬‬ ‫گفته می‌شود اصال پای توافق نیز در کار نیست و سرمربی‬ ‫تیم‌ملی به رئیس فدراسیون فوتبال گفته است اگر‬ ‫می‌خواهی تیم‌ملی را در جام جهانی برزیل ببینی باید‬ ‫جام‌حذفی را تعطیل کنی؛ پیغامی‌که کفاشیان بالفاصله آن‬ ‫را در قالب يك دستور به باشگاه‌ها ابالغ کرده است‬ ‫‪75‬‬
‫فقط به خودش فکر می‌کند‬ ‫‪3‬‬ ‫انتقاد شدید پورحیدری از کارلوس کی روش‬ ‫تعطیلی لیگ برتر؛ این حاال اصل ی‌ترین دغدغه باشگاه‌هایی اس�ت که تا م ی‌خواهند به شرایط خوبی از لحاظ‬ ‫تاکتیکی و بدنی برس�ند برنامه اردوهای تی م‌ملی تمام نقشه‌های‌ش�ان را نقش بر آب م ی‌کن�د‪ .‬منصور پورحیدری‪،‬‬ ‫مديرفني تیم اس�تقالل یکی از منتقدان جدی برنام ه‌ریزی سرمربی تی م‌ملی اس�ت‪ .‬با او درباره شرایط فعلی آب ی‌ها‬ ‫گفت‌وگو کردیم‪ .‬متن مصاحبه مثلث با پورحیدری را م ی‌خوانید‪.‬‬ ‫آق�ای پورحی�دری! ای�ن روزها بح�ث تعطیالت‬ ‫طوالنی لیگ برتر که اتفاقا به دفعات هم رخ داده‪،‬‬ ‫سوژه داغی است‪ .‬در این مورد صحبت م ی‌کنید؟‬ ‫‪ l‬واقعا متاسفم‪ .‬ما ک ی‌روش را به فوتبال ای ران آوردیم‬ ‫که به بهترین شکل ممکن از او استفاده کنیم‪ .‬خود من یکی از‬ ‫افرادی بودم که اقدام فدراسیون را مثبت خواندم‪ .‬در آن مقطع‬ ‫همه ما منتظر یک مربی بزرگ بودیم که به تیم‌ملی بیايد و‬ ‫تغیی رات جدی در فوتبال ما به‌وجود آورد‪ .‬یادم هست که خود‬ ‫فدراسیون تاکید م ی‌کرد که ک ی‌روش قرار است فوتبال ای ران‬ ‫را معماری کند‪.‬‬ ‫اما این اتفاق رخ نداد؛ چرا؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬چون به نظر م��ن ک ی‌روش ی��ک تمرین‌دهنده‬ ‫بزرگ است‪ .‬او مربی بزرگی اس��ت؛ اصال در این مورد شکی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما به نظرم کوچ بزرگی نیس��ت‪ .‬از این گذشته او‬ ‫قرار بود به فوتبال ما فکر کند‪ .‬قرار بود معمار فوتبال به هم‬ ‫ریخته ای ران باشد‪ ،‬نه اینکه خودش به مشکل تازه فوتبال ما‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫دل پری دارید آقای پورحیدری!‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ ،‬واقعا ب رایم عجیب اس��ت ک��ه هیچکس‬ ‫صدایش درنم ی‌آید‪ .‬همه ب��ه ب رنامه‌ریزی ک ی‌روش اعتراض‬ ‫دارند‪ ،‬اما اعتراض خودش��ان را ش��جاعانه مطرح نم ی‌کنند‪.‬‬ ‫احترام به تیم‌ملی و سرمرب ی‌اش جای خود‪ ،‬اما احترام به ب رنامه‬ ‫باشگاه‌ها نیز در جای خود مهم است‪ .‬مگر باشگاه‌های ما کم‬ ‫هزینه کرده‌اند که حاال اینط��ور باید چوب ب رنامه‌ریزی کاملا‬ ‫یکطرفه سرمربی تیم‌ملی را بخورند؟ ما نسبت به هواداران‬ ‫خودمان باید پاسخگو باشیم‪ .‬تا اینجای کار هم استقالل با‬ ‫انبوهی از مشکالت توانسته به عشق هوادارانش خوب عمل‬ ‫کند‪ ،‬اما برنامه‌ریزی‌های غیرمنطقی ک ی‌روش واقعا شرایط‬ ‫تیم‌هایی مثل استقالل را به هم ریخته است‪.‬‬ ‫م ی‌خواهید بگویید تمرینات استقالل خوب انجام‬ ‫نم ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬وقتی همه بازیکنان را در اختی��ار نداریم و وقتی‬ ‫چه��ار روز بعد از بازی تیم‌مل��ی باید به اصفه��ان برویم و با‬ ‫رقیب اصل ی‌مان‪ ،‬یعنی س��پاهان بازی کنی��م‪ ،‬در حالی که‬ ‫مهره‌های کلیدی‌مان را در تمرینات در اختیار نداشتیم‪ ،‬دیگر‬ ‫چه توقعی دارید که تیم‌هایی مثل استقالل دچار افت نشوند‪.‬‬ ‫بحث من فقط استقالل نیست‪ .‬من درباره حقوق باشگاه‌ها‬ ‫یزنم‪.‬‬ ‫حرف م ‌‬ ‫قب�ول داری�د فدراس�یون اصلا نم ی‌خواه�د‬ ‫خواسته‌های منطقی باشگاه‌ها را درک کند؟‬ ‫‪ l‬همینطور است‪ .‬اصال سوال من از فدراسیون این‬ ‫است که چرا نباید جام‌حذفی برگزار ش��ود؟ بیش از ‪ 45‬سال‬ ‫در این فوتبال بوده‌ام‪ ،‬اما چنین خواس��ته‌های یک طرفه‌ای‬ ‫را تا به ح��ال ندیده بودم‪ .‬جام‌حذفی ما باید تعطیل ش��ود‪ .‬تا‬ ‫اعتراض م ی‌کنیم که چ��را هرچه آقای س��رمربی تیم‌ملی‬ ‫م ی‌گوید انجام م ی‌دهید‪ ،‬م ی‌گویند‬ ‫ک ی‌روش اینطور نم ی‌خواهد‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬ک��ی‌روش این‌طور‬ ‫نخواس��ته‪ ،‬اما طوری‬ ‫برنامه‌ریزی کرده که‬ ‫‪76‬‬ ‫معنایش همین است؛ اینکه جام‌حذفی را تعطیل کنید‪.‬‬ ‫اگر ش�رایط اینطور پیش برود چه مشکالتی به‬ ‫وجود خواهد آمد؟‬ ‫‪ l‬به‌نظرم این طور که ک��ی‌روش تصمیم م ی‌گیرد‬ ‫یک روز هم به باش��گاه‌ها اعالم م ی‌کنند لیگ برتر تعطیل‬ ‫است‪.‬‬ ‫فدراسیون مدعی است که همه این کارها را به این‬ ‫دلیل انجام م ی‌دهد که ایران به جام‌جهانی برود‪،‬‬ ‫نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬هنوز که معلوم نیس��ت تیم‌ملی به جام جهانی‬ ‫م ی‌رود یا خیر‪ .‬بازی با ازبکس��تان را ببریم هم نباید قاطعانه‬ ‫بگوییم که تیم‌ملی به جام‌جهانی م ی‌رود‪ .‬از این گذشته من‬ ‫فکر م ی‌کنم ک ی‌روش بیشتر از اینکه به لیگ ما و پیشرفت‬ ‫فوتبال ما کمک کند فقط به خودش فکر م ی‌کند‪ .‬این موضوع‬ ‫آزاردهنده‌ای است‪ .‬البته فدراسیون در رده‌های پایه به خوبی‬ ‫از مربیان حمایت کرده است‪ .‬من مخالف حمایت فدراسیون‬ ‫از مربیان ملی نیستم‪ ،‬اما یادمان نرود که باشگاه‌ها هم حق و‬ ‫حقوقی دارند؛ همین‪.‬‬ ‫به نظر ش�ما تی م‌مل�ی م ی‌توان�د ازبکس�تان را‬ ‫شکست دهد؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬چرا‌که نه‪ .‬ما باید مثل بازی با کره‌جنوبی همدل‬ ‫و متحد شویم و راه رس��یدن به جام‌جهانی را هموارتر کنیم‪.‬‬ ‫در بازی قبل تنه��ا چیزی که به داد تیم‌ملی رس��ید‪ ،‬غیرت‬ ‫بازیکنان‪ ،‬حمایت رس��انه‌ها و مردم بود و نه هیچ چیز دیگر‪.‬‬ ‫امیدوارم ازبکستان را هم شکست بدهیم‪.‬‬ ‫نقش مسائل فنی را نگفتید‪.‬‬ ‫‪ l‬نگفتم چون اعتقاد دارم مس��ائل فنی ما در بازی‬ ‫با کره‌جنوبی هرگز تاثیرگذار نبود‪ .‬هرچه بود مثلث رسانه‌ها‪،‬‬ ‫مردم و بازیکنان بود‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌رس�د ک�ی‌روش را‬ ‫قبول ندارید‪.‬‬ ‫‪ l‬او مرب��ی بزرگ��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما این دلیل نم ی‌شود‬ ‫که ما انتقاد نکنیم‪ .‬ب رنام ‌هریزی‬ ‫او لیگ م��ا را زیر س��وال‬ ‫برده است‪g.‬‬ ‫عزیز محمدی‪:‬‬ ‫برگزار نشدن‬ ‫جام‌حذفی‬ ‫خودزنی است‬ ‫امیدوارم فدراسیون تا دیر نشده‬ ‫تصمیم درستی بگیرد‬ ‫‪4‬‬ ‫عزیزاهلل محمدی‪ ،‬رئیس اتحادی�ه فوتبال یکی‬ ‫از مخالف�ان برگ�زار نش�دن جام‌حذفی اس�ت‪ .‬البته‬ ‫او اظهارات�ش را ب�ا احتیاط مط�رح م ی‌کند ک�ه مبادا‬ ‫فدراس�یون فوتبال احس�اس کن�د اتحادی�ه فوتبال‬ ‫قصد تقابل دارد‪ .‬او در گفت‌وگو با مثلث تاکید م ی‌کند‬ ‫اگ�ر جام‌حذفی برگزار نش�ود‪ ،‬فوتبال ای�ران در لیگ‬ ‫باشگاه‌های آسیا یک سهمیه (قهرمان جام‌حذفی) را‬ ‫از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫آقای عزیز محمدی! بعض ی‌ها م ی‌گویند اتحادیه‬ ‫فوتبال هی چ‌وقت نتوانس�ته نماینده خوبی برای‬ ‫اهالی فوتبال باشد‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬من نم ی‌دانم منظور شما از این بعض ی‌ها چیست‪،‬‬ ‫اما باید بگویم ما تالش م ی‌کنیم اتحادیه فوتبال همکاری‬ ‫خوبی با فدراسیون فوتبال داشته باشد‪.‬‬ ‫یعنی قب�ول ندارید که نق�ش اتحادی�ه فوتبال‬
‫بازی کمتر از حداقل اس��تاندارد بی ن‌المللی انجام داده‌ایم و‬ ‫این اصال خوب نیس��ت‪ .‬در واقع در تم��ام دنیا و لی گ‌های‬ ‫معتبر یک بازیکن حرفه‌ای با ش��رکت در لیگ و جام‌های‬ ‫معتبر کش��ورش و لیگ قاره‌ای بین چهل تا شصت و پنج‬ ‫بازی انجام م ی‌دهد‪ .‬آماری که در فوتبال ای ران رعایت نشده‬ ‫و اینجا باتوجه به ‪34‬بازی لیگ و پنج بازی حذفی در صورت‬ ‫رسیدن به قهرمانی حذفی‪ ،‬م ی‌شود ‪ 39‬بازی که پایی ن‌ترین‬ ‫آمار در تمام دنیاست‪ .‬آماری که با بازی‌های لیگ قهرمانان‬ ‫آسیا ب رای سه تیم به ‪ 45‬بازی م ی‌رسد‪ .‬حاال با این وضعیت‬ ‫م ی‌خواهیم جام‌حذفی را هم برگزار نکنیم‪ .‬بنده خدا رویانیان‬ ‫حق دارد که م ی‌نالد که چرا یک بازیک��ن که باالترین رقم‬ ‫دستمزد را گرفته‪ ،‬نصف این بازی‌ها را هم انجام نم ی‌دهد‪.‬‬ ‫آیا ‪ AFC‬در این‌باره هشداری داده است‪.‬؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬اما کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده که دو‬ ‫سهمیه نخست فوتبال هر کشور قهرمان‌های لیگ برتر و‬ ‫جام‌حذفی آن کشور هستند‪ .‬اگر جام‌حذفی را برگزار نکنیم‬ ‫یک سهمیه را با دست خودمان از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫آیا س�همیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا‬ ‫کم م ی‌شود؟‬ ‫‪ l‬اگر جام‌حذفی برگزار نشود‪ ،‬بله‪ ،‬اما من امیدوارم‬ ‫فدراسیون تغییر ب رنامه بدهد‪ .‬از سوی دیگر باید بگویم تمام‬ ‫مدارک باش��گاه‌ها به صورت کامل و بدون ای راد ارسال شده‬ ‫است‪ .‬جای امیدواری زیادی هست که بتوانیم سهمیه فعلی‬ ‫را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫اما شنیده م ی‌ش�ود که چند ورزش�گاه به خاطر‬ ‫اسکوربورد مش�کل دارند و قرار است هند و اردن‬ ‫هم صاحب سهمیه شوند‪.‬‬ ‫‪ l‬من خودم شخصا بارها در این مورد صحبت کردم‪.‬‬ ‫همین چن��د روز پیش هم گفتم که مخالف برگزار نش��دن‬ ‫جام‌حذفی هستم‪ ،‬اما بهتر است بیشتر از این بحث نکنیم‪.‬‬ ‫چرا بحث نکنیم؟‬ ‫‪ l‬خب این طوری بهتر اس��ت‪ .‬م��ن از وقتی که از‬ ‫فدراسیون فوتبال جدا شدم سعی کردم چیزی نگویم‪ .‬حاال‬ ‫هم نم ی‌خواهم حرفی بزنم که مبادا حاشی ه‌ای پیش بیاید‪.‬‬ ‫اما ش�ما رئیس س�ازمان لیگ بودی�د‪ ،‬درضمن‬ ‫همین حاال هم ب ه‌عن�وان رئیس اتحادیه فوتبال‬ ‫باید خواسته‌های منطقی باش�گاه‌ها را پیگیری‬ ‫کنید و حت�ی اگ�ر الزم ش�د مقابل فدراس�یون‬ ‫بایستید‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬من هی چ‌وقت ب��ه تقابل فک��ر نم ی‌کنم‪ .‬وقتی‬ ‫م ی‌ش��ود کارها را با تعامل حل کرد چرا باید تقابل یا نزاعی‬ ‫پیش بیاید‪.‬‬ ‫اما شما با فدراس�یونی طرف هستید که ب ه‌رغم‬ ‫همه تخلفاتی که در هیات فوتبال استان‌ها انجام‬ ‫شد‪ ،‬باز هم اصرار دارد که انتخابات قانونی برگزار‬ ‫شده اس�ت‪ .‬در مورد جام‌حذفی نیز همین اندازه‬ ‫از منطق دور شده و نم ی‌خواهد خواسته منطقی‬ ‫باشگاه‌ها را بپذیرد‪.‬‬ ‫‪ l‬خواهش م ی‌کنم اجازه بدهید م��ن در این مورد‬ ‫حرفی نزنم‪ .‬اگر حرف بزنم م ی‌گویند عزیزمحمدی به‌دنبال‬ ‫کارشکنی است و هنوز چشمش دنبال سازمان لیگ و پست‬ ‫و عنوان و تشکیالت است‪ .‬یک‌بار از سر دلسوزی به مسائلی‬ ‫اش��اره کردم و درباره برنامه لیگ قهرمانان آسیا و تداخل آن‬ ‫با تمرینات تیم‌ملی حرف زدم‪ .‬چه آش��وب و سروصدایی به‬ ‫‪ l‬اگر تعارف داش��تم ک��ه نظرم را ب��ا این صراحت‬ ‫نم ی‌گفتم‪ .‬از این گذش��ته م��ن فکر م ی‌کن��م در روزهای‬ ‫آینده تغیی راتی در این‌باره صورت بگی��رد‪ .‬در واقع امیدوارم‬ ‫فدراسیون جام‌حذفی را برگزار کند‪.‬‬ ‫آیا ب ه‌عنوان اتحادیه باشگاه‌ها در جریان اعتراض‌‬ ‫باشگاه‌ها به برگزار نشدن جام‌حذفی هستید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬همه باش��گاه‌ها اعتراض خ��ود را به صورت‬ ‫کتبی تحویل اتحادیه داده و خواهان برگزاری آن شده‌اند‪ .‬البته‬ ‫شما این برنامه و تقویم بازی‌های لیگ را که در نظر بگیرید‬ ‫متوجه خواهید شد که فدراسیون م ی‌تواند جام‌حذفی را برگزار‬ ‫کند‪ .‬تیم‌ملی پس از بازی با ازبکس��تان تا خرداد سال آینده‬ ‫بازی ندارد‪ .‬دو مسابقه مقدماتی جام ملت‌ها هم در بهمن‌ماه‬ ‫س��ال جاری برگزار خواهد ش��د‪ .‬به همین دلیل م ی‌شود با‬ ‫اس��تفاده از فرصتی که پس از بازی با ازبکستان ایجاد شده‬ ‫بازی‌های حذفی را برگزار کرد‪.‬‬ ‫بیشتر توضیح م ی‌دهید؟‬ ‫‪ l‬من پیشنهاد م ی‌کنم قرعه‌کش��ی جام‌حذفی را‬ ‫ب رای لیگ یک انج��ام دهند تا بعد از هفت��ه ‪ 18‬یا ‪ 19‬لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬بازی‌های جام‌حذفی آغاز شود‪ .‬از طرفی ‪ 19‬اردیبهشت‬ ‫بازی‌های لیگ برتر هم تمام م ی‌ش��ود و فرص��ت به اندازه‬ ‫کافی هست که بازی‌های حذفی انجام شود‪.‬‬ ‫اس�تانداردهای بی ن‌المللی هم همین موضوع را‬ ‫تایید م ی‌کند که ما باید جام‌حذفی را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬حتما همینطور اس��ت‪ AFC .‬حداقل و حداکثر‬ ‫بازی‌هایی که قرار است انجام شود را مشخص کرده است‪.‬‬ ‫جالب اینکه حتی اگر جام‌حذفی را برگزار کنیم باز هم چند‬ ‫مثلث شماره ‪150‬‬ ‫آیا اتحادیه ب ه‌عنوان نماینده باشگاه‌های کشور‪،‬‬ ‫اعتراضی ب ‌ه عدم برگزاری جام‌حذفی کرده است؟‬ ‫اما به نظر م ی‌رس�د ای�ن حرف‌ها بیش�تر جنبه‬ ‫تعارف دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫بعضی مواقع خنثی است و جهت‌گیری ندارد؟‬ ‫ف خودمان‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬اصال قبول ندارم‪ .‬ما صددرصد وظای ‌‬ ‫را انجام م ی‌دهیم‪ .‬اتحادیه دکور نیست‪.‬‬ ‫پا ش��د‪ .‬حاال بهتر اس��ت حرفی نزنم‪ .‬در نهایت فدراسیون‬ ‫باید در این مورد تصمیم بگیرد‪ .‬دیگران هم نظر خودش��ان‬ ‫را م ی‌گویند‪ .‬مثل خود من که بارها گفت��ه‌ام مخالف برگزار‬ ‫نشدن جام‌حذفی هستم‪.‬‬ ‫‪ l‬درباره هند و اردن باید بگویم که آنها مشکل زیادی‬ ‫دارند و معلوم نیست صاحب سهمیه شوند‪ .‬درباره ورزشگاه‌ها‬ ‫هم ورزش��گاه تختی ته ران و غدیر اهواز مشکل اسکوربورد‬ ‫دارند که با جور ش��دن آن؛ درجه ‪ A‬م ی‌گیرند؛ درجه‌ای که‬ ‫م ی‌تواند به افزایش امتیاز کمک کند‪ .‬البته ورزشگاه راه‌آهن‬ ‫و دستگردی هم مش��کل نور دارند‪ .‬با این حال رک و راست‬ ‫م ی‌گویم که اصال نم ی‌توان پی ش‌بینی کرد چه مش��کلی‬ ‫ب رای سهمی ه‌بندی ایجاد م ی‌شود‪.‬‬ ‫جالب اینجاست ورزشگاه گهر درود در شهر درود‬ ‫که هنوز خیلی کار دارد تا تکمیل شود‪ ،‬اسکوربورد‬ ‫دارد‪ ،‬اما ورزشگاه غدیر که جدیدالتاسیس است‬ ‫معطل اسکوربورد مانده‪.‬‬ ‫‪ l‬این را باید از اهوازی‌ها پرس��ید‪ .‬البته اسکوربورد‬ ‫نداریم که بخرند و نص��ب کنند‪ .‬درب��اره گهری‌ها هم باید‬ ‫بگویم که احتماال از قبل خرید و نصب کرده‌اند‪.‬‬ ‫آقای عزیزمحمدی! آیا با رس�می ش�دن حضور‬ ‫بهروان در سازمان لیگ باید جای خود را به ایشان‬ ‫در کمیته لیگ قهرمانان ‪ AFC‬بدهید؟‬ ‫‪ l‬ن��ه؛ اینطور نیس��ت‪ .‬م��ن عضو کمیت��ه لیگ‬ ‫قهرمانان هس��تم که ب رای یک دوره چهارس��اله باید باشم‪.‬‬ ‫دوره‌ای که یک سال آن گذشته و سه سال دیگر مانده است‪.‬‬ ‫اما ش�ایعه ش�ده که در چند جلس�ه اخیر ش�ما‬ ‫ب ه‌عن�وان رئیس س�ازمان لیگ در جلس�ات آن‬ ‫حضور پیدا کردید؟‬ ‫‪ l‬ب رای ‪ AFC‬مهم نیس��ت که ما با چه عنوانی در‬ ‫کمیته لیگ قهرمانان حضور داریم‪ .‬گفتم که همه ما عضو‬ ‫اجرایی آن هس��تیم؛ در ضمن امیدوارم تیم‌مل��ی بتواند با‬ ‫شکست ازبکستان صعودش به جام‌جهانی را تا اندازه زیادی‬ ‫قطعی کند‪ .‬جدا از همه اختالف سلیقه‌ها همه ما امیدواریم‬ ‫که تیم‌ملی بتواند همان‌طور که کره‌جنوبی را شکست داد‪،‬‬ ‫ازبکس��تان را هم شکس��ت دهد‪ .‬همه باید کمک کنیم و‬ ‫مشکالت را با تعامل حل کنیم‪ .‬همین بحث جام‌حذفی هم‬ ‫با تعامل بیشتر حل خواهد ش��د‪ .‬امیدوارم فدراسیون تا دیر‬ ‫نشده تصمیم درستی بگیرد‪g .‬‬ ‫‪77‬‬
‫فارس��ی برگرداندند‪ .‬اما از آنجا که نیم��ی‌از کتاب به خامه‬ ‫حجت‌االسالم سید‌محمدباقر موسوی‌همدانی‌ترجمه شده‬ ‫بود‪ ،‬به توصیه عالمه طباطبایی‪ ،‬باقی مجلدات کتاب یک‬ ‫بار دیگر به وسیله آیت‌اهلل موسوی‌‌همدانی به زبان فارسی‬ ‫برگردانده شد تا کل تفسیر المیزان با یک قلم‌‌ترجمه شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ميراث عالمه‬ ‫‪24‬آبان روز بزرگداشت‬ ‫عالمه طباطبايي است‬ ‫ديـــدار‬ ‫بیس��ت و چهارم آبان ماه در تقویم با دو نام ش��ناخته‬ ‫می‌شود؛ اول روز کتاب و کتابخوانی و دوم روز بزرگداشت‬ ‫آیت‌اهلل عالمه سید‌محمد‌حس��ین طباطبایی‪ ...‬به مناسبت‬ ‫همزمانی این دو اتفاق را به فال نیک می‌گیریم‬ ‫و نگاهی خواهیم داشت به چند کتاب این عالمه‬ ‫بزرگوار‪ .‬عالمه طباطبایی و کتاب‌هایش نقش‬ ‫عمده‌ای در احیای فلس��فه اس�لامی داشتند‪.‬‬ ‫ایش��ان به بازگویی و ش��رح حکمت صدرایی‬ ‫بس��نده نکرده‪ ،‬به تاس��یس معرفت‌شناسی در‬ ‫این مکتب می‌پردازد‪ .‬همچنین با انتشار کتب‬ ‫فراوان و تربیت ش��اگردان برجس��ته در دوران‬ ‫مواجهه با اندیشه‌های غربی نظیر مارکسیسم‬ ‫به اندیشه دینی‪ ،‬حیاتی دوباره بخشیده‪ ،‬حتی در‬ ‫نشر آن در مغرب‌زمین نیز می‌کوشد‪ .‬به همین‬ ‫خاطر کتاب‌هایی که معرفی می‌ش��وند نقشی‬ ‫غیر‌قابل انکار در تاریخ فلسفه اسالمی دارند‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪150‬‬ ‫‪ .1‬تفسیر المیزان‬ ‫المیزان فی‌تفس��یر القرآن تالیف عالمه‬ ‫سیدمحمد‌حس��ین طباطبای��ی اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫تفسیر نخس��تین بار در ‪ ۲۰‬جلد به زبان عربی‬ ‫منتشر شد‪ .‬شیوه تفس��یر قرآن به قرآن عالمه‬ ‫طباطبایی شیوه‌ای بی‌س��ابقه بوده است‪ .‬وی‬ ‫بنای تفس��یر آی��ات را کمک گرفت��ن از دیگر‬ ‫آیات قرآن برای روشن کردن قصد و معنا قرار‬ ‫داد‪ .‬تفس��یر المیزان با س��بکی جدید و مطابق‬ ‫نیازهای فکری‪ ،‬کالمی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی و‬ ‫مقتضیات زمان نگارش یافته و حاوی نکته‌های‬ ‫ن��اب و مطالب جال��ب و بدیع اس��ت و از زمان‬ ‫تالیف و نشر نخستین مجلدات آن‪ ،‬مورد توجه‬ ‫عده کثی��ری از عالمان و پژوهش��گران جهان‬ ‫اسالم قرار گرفت‪ ...‬جمعی از فضال و مدرسین‬ ‫حوزه علمی��ه قم از جمل��ه آیت‌اهلل ناصر مکارم ش��یرازی‪،‬‬ ‫آیت‌اهلل محمدتقی مصباح‌یزدی‪ ،‬حجت‌االسالم سید‌محمد‬ ‫باقر موس��وی‌همدانی‪ ،‬آیت‌اهلل عبدالکری��م بروجردی و‪...‬‬ ‫به‌ ترجمه تفس��یر المی��زان پرداخت��ه‪ ،‬آن را در ‪ ۴۰‬جلد به‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ .2‬شیعه در اسالم‬ ‫کتاب شیعه در اسالم یکی از آثار مفید و بسیار ارزشمند‬ ‫مرحوم عالم��ه سیدمحمدحس��ین طباطبایی اس��ت‪ .‬این‬ ‫کتاب اساسا برای معرفی تشیع در مغرب زمین تالیف شده‬ ‫چرا‌که اغلب مطالعات و تحقیقات اندیشمندان مغرب‌زمین‬ ‫پیرامون شیعه عاری از تعصب و غرض‌ورزی نیست؛ چون‬ ‫مصادر تحقیقی آنان از اهل سنت یا از فرقه اسماعیلیه است‪.‬‬ ‫این کتاب یک تحقیق جدید با هدفی تازه است که منظور‬ ‫آن شناساندن شیعه و جوانب گوناگون آن به افرادی است‬ ‫که با عالم فکری اسالمی و ش��یعی آشنایی ندارند و مایلند‬ ‫از دیدگاهی کلی‪ ،‬نظری جامع به این بخش مهم از اسالم‬ ‫بیفکنند‪ .‬این کتاب که توسط سید‌حسین نصر به انگلیسی‌‬ ‫ترجمه شد‪ ،‬نخس��تین کتاب در س��طح آکادمیک در مورد‬ ‫تشیع است که توسط یک نگارنده ش��یعه برای مخاطبان‬ ‫انگلیس��ی‌زبان نگاش��ته ش��ده‪ .‬هدف حامیان ای��ن پروژه‬ ‫(دانش��گاه کولگیت در نیویورک) ارائه دیدی آکادمیک از‬ ‫تشیع از دیدگاه خود تشیع بود‪.‬‬ ‫‪ .3‬اصول فلسفه و روش رئالیسم‬ ‫کتاب اصول فلس��فه و روش رئالیس��م یکی از آثار‬ ‫فلسفی استاد بزرگوار‪ ،‬عالمه طباطبایی است که مشتمل‬ ‫بر چند جلد ب��وده و این کت��اب در مقام دف��اع از عقاید‬ ‫الهیون و قائالن به ماوراء‌الطبیعه تالیف ش��ده است‪ .‬این‬ ‫کتاب یک معرفی اجمالی از فلس��فه اسالمی از سه قرن‬ ‫و نیم پیش تاکنون اس��ت که متاس��فانه آن‌گونه که باید‬ ‫هنوز درجهان معرفی نشده اس��ت و قهرا از طرف طبقه‬ ‫جوان و تحصیلکرده‌های جدی��د خودمان نیز که معموال‬ ‫اطالعاتش��ان در ای��ن زمینه‌ها از طرق اروپایی اس��ت‪،‬‬ ‫توجهی که باید به آن نش��ده است‪ .‬در این کتاب در عین‬ ‫اینکه از تحقیقات گرانبهای هزار س��اله فلسفه اسالمی‬ ‫استفاده شده اس��ت‪ ،‬به آرا و تحقیقات دانشمندان بزرگ‬ ‫اروپا نیز توجه کامل ش��ده اس��ت‪ .‬این کتاب مشتمل بر‬ ‫ی��ک دوره مختص��ر فلس��فه و در برگیرن��ده ‪ ۱۴‬مقاله‬ ‫بااهمیت و پرارزش که با س��بکی زیبا و قابل فهم نوشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬بدایه‌الحکمه‬ ‫کتابی فلس��فی به زب��ان عربی تالیف محمدحس��ین‬ ‫طباطبایی است‪ .‬این کتاب در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬هجری قمری‬ ‫به‌عنوان متن درسی فلس��فه صدرایی تاالیف شده است و‬ ‫توسط محمدعلی گرامی‌و علی شیروانی به فارسی‌ ترجمه‬ ‫شده است‪ .‬بدایه‌الحکمه کتابی فلس��فی‪ ،‬به زبان عربی از‬ ‫تالیفات مرحوم عالمه طباطبایی است‪ .‬بدایه‌الحکمه کتاب‬ ‫مختصر و مفیدی اس��ت که ی��ک دوره از حکمت الهی در‬ ‫آن گنجانده شده است و کتابی اس��ت کاملا استداللی که‬ ‫در آن جز دلیل و برهان یافت نمی‌ش��ود‪ .‬نوش��تاری است‬ ‫پیراسته از حشو و زوائد‪ ،‬متین و استوار و به جرات می‌توان‬ ‫گفت که مقامش در حکمت متعالیه همسان منزلت اشارات‬ ‫بوعلی در حکمت مشاء اس��ت‪ .‬عباراتش گرچه موجز است‬ ‫اما مغلق نیس��ت‪ ،‬در عین اختصار جامع اس��ت و مهمترین‬ ‫عناوین و موضوعات و حکمت الهی را در بردارد‪ .‬این کتاب‬ ‫در واقع چکیده فلس��فه صدرایی موسوم به حکمت متعالیه‬ ‫اس��ت که باتوجه به آخرین س��یر تکاملی آن تنظیم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عالمه فقید کت��اب بدایه‌الحکمه را‬ ‫به درخواست بعضی از نزدیکانش به منظور‬ ‫تدریس فلسفه در حوزه‌های علمیه نگارش‬ ‫کرده و هم‌اکنون به‌عنوان نخس��تین متن‬ ‫درسی فلسفه برای جویندگان حکمت الهی‬ ‫معروف است‪.‬‬ ‫‪ .5‬نهایه الحکمه‬ ‫کت��اب نهایه الحکمه کتابی فلس��فی‬ ‫و به زبان عربی‪ ،‬از تالیف��ات مرحوم عالمه‬ ‫سیدمحمدحس��ین طباطبایی است‪ .‬عالمه‬ ‫فقید کتاب بدایه الحکمه را به‌عنوان اولین‬ ‫متن درس��ی برای جویندگان حکمت‌الهی‬ ‫تالیف کردند و نهایه‌الحکمه را برای کسانی‬ ‫که به خوبی بدایه را فرا‌گرفته و با مس��ائل‬ ‫فلسفی اسالمی آش��نایی حاصل کرده‌اند‪،‬‬ ‫نگاش��ته‌اند‪ .‬در واقع اگر بدایه برای مرحله‬ ‫ابتدایی فلس��فه اس��ت‪ ،‬نهایه برای مرحله‬ ‫پایانی آن تنظیم گردی��ده و در اکثر مراحل‬ ‫نهایه‌‌الحکم��ه مباحث مفصل‌ت��ر از آنچه‬ ‫در بدایه‌الحکمه است بررس��ی گردیده‌اند‪.‬‬ ‫یعنی اقوال و آرای بیشتری مطرح گردیده‬ ‫و درباره برخی مس��ائل عمیق‌ت��ر مطالب‬ ‫ذکر شده‌اند و به اش��کاالت نیز پاسخ‌های‬ ‫دقیق‌تری داده شده اس��ت‪ .‬دشواری فهم‬ ‫مطالب نهایه‌الحکمه مربوط به همین موارد‬ ‫است؛ یعنی سطح مسائل مورد بحث نهایه‬ ‫باالتر از سطح بدایه است واال در اغلب موارد‬ ‫عبارات نهای��ه گویاتر اس��ت‪ .‬به‌طوری که‬ ‫می‌توان از آن برای تبیین عبارات بدایه استفاده کرد‪ .‬کتاب‬ ‫نهایه الحکمه به منظور تدریس فلسفه در حوزه‌های علمی‌‬ ‫نگارش یافت��ه و هم‌اکنون این کتاب بس��ان بدایه‌الحکمه‬ ‫به‌عنوان متن درسی فلسفه معروف است‪g .‬‬
‫مکتوب‬ ‫انتشار كتاب «دختر پیامبر »‬ ‫کتاب «دختر پیامبر» اثر مکتوب آیت‌اهلل محمدعلی جاودان از س��وی موسس��ه‬ ‫فرهنگی ایمان ماندگار به چاپ و نشر رس��ید‪« .‬دختر پیامبر» مروری بر زندگانی یگانه‬ ‫دخت پیامبر اعظم‪ ،‬حضرت صدیقه طاهره(س) بعد از رحلت رس��ول مکرم اسالم است‬ ‫که در عین اختصار با نگاهی مد ّقانه و تحقیقی در دو فصل خاکس��پاری و مدفن توسط‬ ‫آیت‌اهلل محمدعلی جاودان به زیور طبع آراسته شده است‪ .‬این استاد فرزانه معتقد است كه‬ ‫این نوع نگرش به زندگانی حضرت زهرا سالم‌‌اهلل علیها برگرفته از روش تحلیلی عالمه‬ ‫سید‌مرتضی عسکری(ره) در مقوله تاریخ اسالم و برگرفته از سلسله دروس حضرت عالمه‬ ‫است‪ .‬آیت‌اهلل جاودان در معرفی اثر خود می‌نویسد‪« :‬این رساله کوچک در ابتدا به‌عنوان‬ ‫یک مدخل از فرهنگ فاطمی‌نوشته شد‪ ،‬اما این مقدار از تفصیل‪ ،‬مورد پسند واقع نشد و‬ ‫چیزی بسیار کوچکتر از آن انتخاب شد و در واقع نکات و جوانبی داشت که از آن حذف شد‬ ‫و این نوشته باقی ماند و اگر می‌خواستم آنچه آرزو داشتم در آن بیاورم‪ ،‬بسیار مفصل‌تر از‬ ‫این می‌شد که هست‪ .‬بنابراین به همین مقدار بسنده کردم و امید که به فضل و مرحمت‬ ‫خدای عزوجل اندک فایده‌ای برای آن مقدر ش��ود و در بس��یار نا‌امیدی از خود و روزگار‬ ‫می‌توانم اندک امیدی داشته باشم که روزی بتوانم به تکمیل این رساله موفق شوم‪g ».‬‬ ‫یادبود‬ ‫درگذشت استاد خوش‌نویس‬ ‫دکتر‌هان‪ ،‬نویسنده شناخته‌شده اروپایی‪ -‬آس��یایی که با نوشتن داستانی با الهام‬ ‫از زندگینامه خود که در عین حال دربرگیرنده انقالب فرهنگی چین نیز بود‪ ،‬به شهرت‬ ‫رس��ید‪ ،‬در خانه‌اش در لوزان سوئیس در ‪ 95‬سالگی درگذش��ت‪‌.‬هان سال‌ها به‌عنوان‬ ‫پزشک کار کرد‪ ،‬اما با مطالبی که برای مجله‌ها و روزنامه‌ها نوشت شناخته شد و با انتشار‬ ‫کتاب‌هایش شهرتی جهانی یافت‪ .‬بیشتر آثار این نویسنده دورگه درباره مسائل سیاسی‬ ‫و تاریخی کشورهای آسیایی اس��ت‪ .‬در نخس��تین کتاب وی که با عنوان «سرنوشت‬ ‫شهر چانکینگ» در سال ‪ 1942‬منتشر شد‪ ،‬جنگ چین و ژاپن را به‌عنوان محور اصلی‬ ‫این داس��تان انتخاب کرده است‪« .‬خانه من دو در دارد» در س��ال ‪ 1980‬درباره میراث‬ ‫نیمه‌چینی نیمه‌بلژیکی او نوشته شده است‪ .‬او که اواسط دهه ‪ 30‬قرن بیستم از دانشگاه‬ ‫ینچینگ پکن فارغ‌التحصیل شد‪ ،‬در این دوره با بسیاری از رهبران نسل اول و دوم حزب‬ ‫کمونیست چین همکالس��ی بود و بس��یاری از خاطراتش را در کتاب‌هایش نقل کرده‬ ‫است‪ .‬او با رمان «یک چیز خیلی باش��کوه» که سال ‪ 1952‬منتشر شد‪ ،‬شهرتی جهانی‬ ‫یافت‪ .‬در این کتاب که با تمرکز بر زندگینامه خود او در اواخر دهه ‪ 40‬نوشته شده‪ ،‬وی‬ ‫درباره رابطه‌اش با خبرنگاری س��خن می‌گوید که یکی از نخستین خبرنگارانی بود که‬ ‫در جنگ کره در سال ‪ 1950‬کشته شد‪ .‬فیلمی‌که با اقتباس از این رمان با عنوان «عشق‬ ‫چیز باشکوهی است» در سال ‪ 1955‬ساخته شد‪ ،‬سه جایزه اسکار دریافت کرد و به‌عنوان‬ ‫یکی از فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما شناخته می‌شود‪ .‬او زمانی گفته بود من به‌عنوان‬ ‫یک آسیایی می‌نویسم تا زندگی مردمم را منعکس کنم‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫جان گریشام در راس پرفروش‌ها‬ ‫جدیدترین کتاب جان گریشام‪ ،‬نویسنده پرفروش آمریکایی که با نام «قاچاقچی»‬ ‫منتشر شده‪ ،‬در راس فهرست پرفروش‌های پابلیشرز ویکلی جای گرفت‪ .‬در فهرستی که‬ ‫از سوی کتابفروشان زنجیره‌ای و مستقل آمریکا منتشر شده‪ ،‬کتاب داستانی «قاچاقچی»‬ ‫جدیدترین اثر جان گریشام که هفته پیش با جلد سخت منتشر شد و همین هفته نسخه‬ ‫کاغذی آن نیز منتشر می‌شود‪ ،‬در راس فهرست پرفروش‌ها جای گرفت‪ .‬این کتاب موفق‬ ‫شد کتاب رولینگ با عنوان «خالء‌ناگهانی» را که از زمان انتشار پرفروش‌ترین کتاب در‬ ‫بازار داستانی آمریکا بود به رتبه دوم براند‪ .‬این کتاب با قیمت ‪ 35‬دالر منتشر شده است‪.‬‬ ‫در فهرست پرفروش‌ها نیلسون دمیل با کتاب «پلنگ» در مکان سوم و پاتریشیا کورنول‪،‬‬ ‫جنایی‌نویس پرفروش نیز با کتاب «تخت استخوان» در مکان چهارم قرار دارد‪ .‬جیمز‬ ‫پترسون‪ ،‬دیگر نویسنده آثار پرفروش آمریکایی نیز مکان پنجم را با کتاب جدیدش با‬ ‫عنوان «ان‪.‬وای‪.‬پی‪.‬دی س��رخ» در اختیار دارد‪ .‬تام وولف با کتاب «بازگشت به خون»‬ ‫در مکان ششم جای دارد و گیلیان فلین با کتاب «دختر از دست رفته» در مکان هفتم‬ ‫است‪ .‬دبی مکامبر مکان هشتم را با رمانی به نام «فرشتگان پشت‌میز» در اختیار دارد‬ ‫و «زمستان جهان» نوشته کن فالت در مکان نهم است‪ .‬اکارن کینگزبری نیز با کتاب‬ ‫«پل» در مکان دهم پرفروش‌های آمریکا ایستاده است‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫ديـــدار‬ ‫يادبود‬ ‫نویسنده چینی درگذشت‬ ‫کتاب «هنر در نظر افالطون» نوشته س��عید بینای‌مطلق‪ ،‬کتابی مختصر و مفید در باب‬ ‫شرح نظریات افالطون درباره هنر است‪ .‬نویسنده در این کتاب به شرح و تبیین همه رساله‌های‬ ‫افالطون درباره زیبایی چون ایون‪ ،‬فایدروس و‪ ...‬می‌پردازد و در نهایت با زبانی س��اده‪ ،‬ش��رح‬ ‫مناسبی از اندیشه‌‌های افالطون درباره هنر را ارائه می‌دهد‪ .‬این کتاب با وجود حجم مختصرش‬ ‫یکی از بهترین منابع درباره این موضوع خاص است‪.‬‬ ‫کتاب «هنر در نظر افالطون» کتابی کوچک و کم‌حجم درباره اندیشه‌ها و نگاه افالطون‬ ‫به مقوله هنر است و دو فصل کلی دارد؛ «رویکرد افالطون به هنر» و «افالطون و شاعران»‪.‬‬ ‫الزم به تذکر اس��ت که درک دیدگاه افالطون درباره هنر و ش��عر باتوجه به تاثیر وی در‬ ‫فلسفه و حکمت اسالمی کمک شایانی به تبیین زیبایی‌شناسی از منظر حکمای مسلمان خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این مساله باتوجه به این نکته که علم زیبایی‌شناس��ی در ایران هنوز در ابتدای راه است‪،‬‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫برای ورود به این مبحث ابتدا به شرح مفهوم هنر در یونان باستان و معانی سه‌گانه هنر از‬ ‫منظر افالطون می‌پردازد‪ .‬افالطون هنر را در ذیل سه مفهوم به کار می‌برد؛ هنر به معنای تخنه‬ ‫(یا صنعت و دانش)‪ ،‬هنر به معنای پوئسیس (تولید) و هنر به معنای میمسیس (تقلید)‪ .‬میمسیس‬ ‫که اساس هنر از منظر سقراط‪ ،‬افالطون و ارسطو به حس��اب می‌آید‪ ،‬در تمدن اسالمی توسط‬ ‫مترجمان به محاکات‌ترجمه شده که از نظر برخی مفسران چون سیروس شمیسا‪ ،‬بهترین ترجمه‬ ‫نسبت به دیگر زبان‌هاست‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی‌های اساسی این کتابچه مختصر‪ ،‬در تحلیل مناسبی است که نویسنده‬ ‫از تمامی‌ نوشتارهای فلس��فی افالطون درباره هنر ارائه داده است‪ .‬بیش��تر منابع و مباحث‬ ‫فلسفه هنر و زیبایی‌شناس��ی‪ ،‬عموما از افالطون به‌عنوان فیلس��وف و حکیمی‌هنرگریز و‬ ‫شعرس��تیز یاد می‌کنند و این مساله از س��وی این کتاب‌ها بیش��تر به کتاب دهم جمهوری‬ ‫ارجاع داده می‌شود‪g .‬‬ ‫مثلت شماره‪150‬‬ ‫فتحعلی واشقانی در سال ‪ 1309‬در قریه واشقان از توابع فراهان اراک در خانواده‌ای کشاورز‬ ‫چش��م به جهان گش��ود‪ .‬او در مکتب‌خانه عالوه بر فراگیری قرآن کری��م و آموزه‌های دینی و‬ ‫اخالقی آن روز به تمرین خوشنویسی پرداخت‪ .‬استاد نخستین سرمشق را بر لوح چوبین با عبارت‬ ‫«اول کارها به نام خدا» تعلیم کرد‪ .‬س��پس در سال ‪ 1337‬نزد ش��ادروان استاد حسین میرخانی‬ ‫در کالس‌های آزاد خوشنویس��ی به فراگیری خط‌نستعلیق مشغول شد‪ .‬واشقانی در سال ‪1345‬‬ ‫به‌عنوان مدرس خط نستعلیق در کالس‌های انجمن خوشنویس��ان به تعلیم هنر پرداخت و در‬ ‫سال‪ 1358‬به مقام استادی خوشنویسی دست یافت و پس از انقالب از سوی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی به کسب درجه یک هنری نایل شد‪ .‬واشقانی ضمن برگزاری کالس‌های آموزشی‬ ‫به تاسیس انجمن‌های خوشنویسان در شهرهای مختلف کشور (استان مرکزی) اراک‪ ،‬تفرش‪،‬‬ ‫آشتیان‪ ،‬ساوه‪ ،‬مامونیه‪ ،‬دلیجان‪ ،‬محالت‪ ،‬خمین‪ ،‬شازند‪ ،‬کمیجان‪( ،‬استان فارس) الر و‪ ...‬اهتمام‬ ‫ورزید‪.‬استاد در سال ‪ 1371‬به‌عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران جهت اشاعه هنر خوشنویسی‬ ‫به کشور یمن رفت و سال ‪ 75‬نیز به همین منظور به کشور جمهوری آذربایجان سفر کرد‪ .‬صالبت‬ ‫در عین سادگی و استواری در عین ظرافت از ویژگی‌های ممتاز خط این خوشنویس است‪.‬برپایی‬ ‫نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تربیت خوشنویسان بی‌شمار در طول سال‌های متمادی از دیگر‬ ‫فعالیت‌های این استاد خوشنویس است‪ .‬از مجموعه آثار ارزشمند ایشان می‌توان به کتاب‌های‬ ‫مانایی چون کلک مشکین ‪1‬و‪ ،2‬آیت مهر‪ ،‬چشمه خورشید‌‪ ،‬ترجمه کامل قرآن مجید‪ ،‬جلی قلم‪،‬‬ ‫دیوان حافظ‌شیرازی و مشق مشکین اشاره کرد‪ .‬خانه صنایع‌دس��تی و نگارخانه مهمی‌در شهر‬ ‫اراک به نام استاد «فتحعلی واشقانی فراهانی» نامگذاری شده‪ .‬فتحعلی واشقانی‌فراهانی استاد‬ ‫خوشنویسی ایران ‪ 12‬آبان در سن ‪ 82‬سالگی بر اثر پیشرفت بیماری سرطان درگذشت‪g .‬‬ ‫مکتوب‬ ‫هنر در نظر افالطون‬ ‫ونسان ونگوگ؛ رویا و واقعیت‬ ‫«ونسان ونگوگ؛ رویا و واقعیت» نوشته اینگو والتر ب‌ا ترجمه ساجده الهامی‌از سوی انتشارات‬ ‫یساولی منتشر شد‪ .‬در این کتاب سیر اتفاقات زندگی این هنرمند همراه با نقد آثار او آمده است‪.‬‬ ‫نویسنده آلمانی این کتاب‪ ،‬اینگو والتر‪ ،‬اگر در جایی به نقد اثری از ونگوگ می‌پردازد‪ ،‬سیر‬ ‫اتفاقات و حوادث زندگی این هنرمند هنگام آفرینش آن اثر را نیز بیان می‌کند و این کتاب از این‬ ‫منظر در نوع خود کم‌نظیر است‪.‬‬ ‫کتاب اصلی همراه با تصاویری از نقاشی‌ها و حتی طراحی‌های خود ونگوگ بود که برخی از‬ ‫این آثار در زمره آثار اصلی و مشهور این هنرمند نامدار هستند که تمام تصاویر متن اصلی به متن‌‬ ‫ترجمه نیز منتقل و با کیفیتی مناسب منتشر شده‌اند‪.‬‬ ‫انتشارات یساولی کتاب «ونس��ان ونگوگ؛ رویا و واقعیت» را با‌ ترجمه ساجده الهامی‌در‬ ‫‪ 96‬صفحه و با قیمت هشت هزار تومان منتشر کرده است‪.‬‬ ‫ساجده الهامی مدرک‌کارشناسی طراحی صنعتی از دانش��گاه تهران دارد و این نخستین‬ ‫کتاب منتشر شده ب‌ا ترجمه اوست‪.‬‬ ‫گ اس‍ت‍ون‌‪،‬‬ ‫ش ه‍ل‍ن‍دی‌نوشته ای‍رون‍ی‍ ‌‬ ‫ن ون‍گ‍وگ‌‪،‬ن‍ق‍ا ‌‬ ‫ی ون‍س‍ا ‌‬ ‫ی زن‍دگ‍ ‌‬ ‫کتاب «شور زندگی» م‍اج‍را ‌‬ ‫یکی از مشهورترین متن‌ها درباره زندگی این هنرمند نقاش در سطح جهان است که پیش‌تر با‬ ‫‌ترجمه محمد‌علی اسالمی‌ندوشن در ایران‌ترجمه و انتشار یافته است‪g .‬‬ ‫‪79‬‬
‫پسریوش‬ ‫‪ 21‬آبان‪ ،‬سالروز تولد نیما یوشیج‬ ‫ديـــدار‬ ‫«بدون مباهات به دیگران‪ ،‬امروز من پیش��رو شعر و‬ ‫نثر هستم‪ .‬کیستند این وجودهای خشکیده که در چاردیوار‬ ‫شهر بزرگ شده‌اند‪ .‬کدام‌یک از اینها که به‌تقلید قلم به‌دست‬ ‫گرفته‌اند می‌توانند خیال مرا بش��کنند‪ .‬احساس و خیال را‪،‬‬ ‫آس��مان صاف‪ ،‬ابرهای توفانی و تاریکی جنگل‌ها‪ ،‬روشنی‬ ‫قله‌ها و زندگانی‪ ،‬یک طبیعت ساده به من داده‌است‪».‬‬ ‫صاحب این جمالت را پدر شعر نوی فارسی خوانده‌اند‪.‬‬ ‫پس��ر یوش را جس��ارتی بود که در هیچ یک از پیشینیان او‬ ‫نبود و برای همین است که در تاریخ ادبیات ایران جایگاهی‬ ‫جاودانه دارد‪ ...‬نه اینکه ش��عر نو‪ ،‬پیش از او وجود نداشت‪،‬‬ ‫اما چاپ ش��عر افس��انه به‌عنوان مبدا در تولد ش��عر فارسی‬ ‫گذاشته شده است‪ ،‬پیش از نیما تالش‌هایی برای استفاده‬ ‫از مفاهیم نو و شکستن قالب‌های کهنه انجام شده بود‪ ،‬اما‬ ‫نیما و شعر افس��انه آخرین مقاومت‌ها را فرو ریخت‪ ...‬شعر‬ ‫فارس��ی در همه دوران‌‪ ،‬دارای قله‌هایی قابل اعتنا بود‪ ،‬اما‬ ‫در روزگار نیما دچار تکرار گذش��ته شده بود و حرف تازه‌ای‬ ‫برای گفتن نداشت‪ ...‬نیما توانست شعر کهن فارسی را که‬ ‫در شمار پیشروترین ش��عرهای جهان بود ولی در چند قرن‬ ‫اخیر کارش به‌دنباله‌روی و تکرار رسیده بود‪ ،‬با شعر جهان‬ ‫پیوند زند و بار دیگر جای واالی ش��عر فارسی را در خانواده‬ ‫شعر جهان به آن بازگرداند‪ ...‬شاید از نگاه نیما شعر فارسی‬ ‫غریقی بود که در آب جان می‌باخت و او نمی‌توانس��ت در‬ ‫ساحل شاد و خندان بماند‪ ،‬پس دست به کار شد‪ 21 ...‬آبان‬ ‫ماه‪ ،‬سالروز تولد نیما یوشیج اس��ت‪ ،‬پدر شعر نو‪ ...‬شاید این‬ ‫روز را هم بتوان سالروز تولد شعر نو خواند‪ ...‬نگاهی داریم به‬ ‫زندگی و دنیای شعری نیما یوشیج‪...‬‬ ‫مثلت شماره‪150‬‬ ‫شروع نیما‬ ‫علی اسفندیاری که بعدها به «نیما یوشیج» معروف‬ ‫شد‪ ،‬بیست‌ویکم آبان‌ماه سال ‪ 1276‬مصادف با ‪ 11‬نوامبر‬ ‫‪ 1897‬در یکی از مناطق رشته کوه‌های البرز در منطقه‌ای‬ ‫به‌نام ی��وش‪ ،‬از توابع نور مازندران‪ ،‬دیده به جهان گش��ود‪.‬‬ ‫پدرش ابراهیم‌خان اعظام‌الس��لطنه متعلق ب��ه خانواده‌ای‬ ‫قدیمی در‌مازندران بود و به کشاورزی و گله‌داری مشغول‬ ‫بود‪ .‬پدر نیما زندگی روس��تایی‪ ،‬تیراندازی و اسب‌سواری را‬ ‫به وی آموخت‪ .‬نیما تا دوازده سالگی در زادگاهش روستای‬ ‫یوش و در دل طبیعت زندگی کرد‪ .‬نیما خواندن و نوش��تن‬ ‫را در روس��تا فرا گرفت ولی دل‌خوش��ی ازمكتب نداشت‪.‬‬ ‫‪11‬ساله بود که به همراه خانواده به تهران رفت و روبه‌روی‬ ‫مسجد شاه که یکی از مراکز فعالیت مشروطه‌خواهان بود‪،‬‬ ‫در خانه‌ای استیجاری‪ ،‬مجاور مدرسه دارالشفا مسکن‌گزید‬ ‫‪80‬‬ ‫و در مدرسه عالی سن‌لویی مشغول تحصیل شد‪ .‬در مدرسه‬ ‫از بچه‌ها کناره‌گیری می‌کرد و ب��ه گفته خود نیما با یکی از‬ ‫دوس��تانش مدام از مدرس��ه فرار می‌کرد و پس از مدتی با‬ ‫تش��ویق یکی از معلم‌هایش به نام نظام وفا به شعر گفتن‬ ‫مش��غول گش��ت و در همان زمان با زبان فرانسه آشنایی‬ ‫یافت و شعر گفتن به سبک خراسانی را شروع کرد‪ .‬پس از‬ ‫پایان تحصیالت در مدرسه سن‌لویی‪ ،‬نیما در وزارت دارایی‬ ‫مش��غول کار ش��د‪ ،‬اما پس از مدتی این کار را مطابق میل‬ ‫خود نیافت و آن را رها کرد‪ .‬دو سال بعد‪ ،‬گرایش به مبارزه‬ ‫مس��لحانه علیه حکومت قاجار یافته و اقدام به تهیه اسلحه‬ ‫می‌کند‪ .‬در همین سال‌هاس��ت که می‌خواه��د به نهضت‬ ‫مبارزان جنگلی بپیوندد‪ ،‬اما بعدا منصرف می‌شود‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۵‬با عالیه جهانگیر ازدواج کرد تا به گفته خود از افکار‬ ‫پریشان رهایی یابد‪ .‬درست یک ماه پس از ازدواج‪ ،‬پدرش‬ ‫ابراهیم نوری درگذش��ت‪ .‬در همین زمان چند شعر از او در‬ ‫کتابی با عنوان خانواده سرباز چاپ شد‪ .‬وی که در این زمان‬ ‫به دلیل بیکاری خانه‌نشین شده بود‪ ،‬در تنهایی به سرودن‬ ‫شعر مشغول بود و به تحول در شعر فارسی می‌اندیشید‪ ،‬اما‬ ‫چیزی منتشر نمی‌کرد‪ .‬در سال ‪ ۱۳۰۷‬خورشیدی‪ ،‬محل کار‬ ‫عالیه جهانگیر‪ ،‬همسر نیما به آمل انتقال پیدا کرد‪ .‬نیما نیز‬ ‫با او به این شهر رفت‪.‬‬ ‫یک سال بعد آنان به رشت رفتند‪ .‬عالیه در اینجا مدیر‬ ‫مدرسه بود و نیما را سرزنش می‌کرد که چرا درآمدی ندارد‪.‬‬ ‫او مدتی نیز در دبیرس��تان حکیم نظامی شهرستان آستارا‬ ‫واقع در مرز شوروی سابق به امر تدریس مشغول بود‪ .‬علی‬ ‫اسفندیاری در سال ‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی نام خود را به نیما تغییر‬ ‫داد‪ .‬نیما نام یکی از اسپهبدان تبرستان بود و به معنی کمان‬ ‫بزرگ است‪ .‬او با همین نام شعرهای خود را امضا می‌کرد‪.‬‬ ‫در نخستین سال‌های صدور شناسنامه‪ ،‬نام وی نیما یوشیج‬ ‫ثبت شده‌ اس��ت‪ .‬در اواخر عمر‪ ،‬نیما به علت سرمای شدید‬ ‫یوش‪ ،‬به ذات‌الریه مبتال شده بود و برای معالجه به تهران‬ ‫آمد‪ ،‬معالجات تاثیری نک��رد و در تاریخ ‪ 13‬دی‌ماه ‪،1338‬‬ ‫نیما یوش��یج‪ ،‬آغازکننده راهی نو در ش��عر فارس��ی‪ ،‬برای‬ ‫همیشه خاموش شد‪ .‬او را در تهران دفن‌کردند؛ تا اینکه در‬ ‫س��ال ‪ 1372‬طبق وصیتش‪ ،‬پیکرش را به یوش برده و در‬ ‫حیاط خانه محل تولدش به خاک‌سپردند‪.‬‬ ‫شعر نیما‬ ‫«چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است‪،‬‬ ‫همانا رعایت معن��ی و طبیعت خاص هرچیز اس��ت و هیچ‬ ‫حسنی برای ش��عر و ش��اعر باالتر از این نیس��ت که بهتر‬ ‫بتوان��د طبیع��ت را تش��ریح کند و معن��ی را به‌طور س��اده‬ ‫جلوه دهد‪».‬‬ ‫نیما به زبان فرانس��وی مس��لط بود‪ ،‬به همین خاطر‬ ‫عالقه فراوانی به سمبولیس��ت‌های فرانس��وی داش��ت‪.‬‬ ‫سمبولیس��ت‌ها در فرانس��ه زبان ش��عر را در هم ریختند و‬ ‫کوشیدند شعرشان مانند موس��یقی با کمک وزن و آهنگ‪،‬‬ ‫احساس��ات و عواطفی را که با زبان معمول نمی‌توان بیان‬ ‫داشت‪ ،‬به خواننده القا کنند‪ .‬بدین ترتیب آنها در شکل شعر‬ ‫و در ترکیب و کاربرد کلمات و وزن شعر‪ ،‬آزادی نامحدودی‬ ‫برای خود قائل بودند‪ .‬هدف در شعر آزاد آن است که شاعر‬ ‫به همان نسبت که اصول خارجی نظم‌سازی کهن را به دور‬ ‫می‌افکند‪ ،‬هرچه بیشتر میدان را به موسیقی و کالم واگذارد‪.‬‬ ‫در واقع در این سبک ارزش موسیقایی و آهنگ شعر در درجه‬ ‫اول اهمیت قرار می‌گیرد‪« ..‬شعر آزاد» یکی از دستاوردهای‬ ‫اساسی مکتب سمبولیس��م بود که توسط ورلن‪ ،‬رمبو و…‬ ‫در «عصر روشنگری» بنا نهاده شد و شاعران و نویسندگان‬ ‫بس��یاری را با خود همراه کرد که نیما یوشیج نیز با الهام از‬ ‫ادبیات فرانس��ه یکی از همراهان این مکتب ادبی شد‪ .‬نیما‬ ‫توانس��ت عقاید متفاوت و گاه متضاد برخی بزرگان ش��عر‬ ‫فرانسه را یکجا در خود جمع کند و از آنها به سود شعر فارسی‬ ‫بهره گیرد‪ .‬نیما همچنین تخیل و خیال‌پردازی را در شعر به‬ ‫اوج خود رساند و شعر را در خدمت تخیل و توهم گرفت نه‬ ‫تفکر و تعقل‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫نمایشگاهسومیندوساالنهتذهیبهایقرآنی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشییع پیکر آیت اهلل سید کرامت اهلل ملک حسینی‬ ‫تياگو مسي پسر ليونل مسي در لباس بارسا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫افتتاح باغ موزه قصر‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪150‬‬ ‫مراسماختتامیهپنجمینجشنوارهترافیکورسانه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫طبیعت پاییزی حاشیه زاینده رود‬ ‫لیگ برتر ورزش زورخانه ای‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدار دوستانه تیم‌های ایران و تاجیکستان‬ ‫‪81‬‬
‫بازا ر‬ ‫در دومین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری؛‬ ‫بانک انصار به‌عنوان سازمان پاک برگزیده شد‬ ‫بانک انصار به‌عنوان اولین بنگاه اقتصادی کشور موفق‬ ‫به کسب عنوان «سازمان پاک» ش��د‪ .‬به گزارش اداره کل‬ ‫بازاریابی و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬آیت‌ال��ه ابراهیمی‌در آیین‬ ‫دومین دوره جایزه مدیریت س�لامت اداری طی سخنانی با‬ ‫اشاره به توجه ویژه نهادهای بین‌المللی به موضوع سالمت‬ ‫اداری از سال ‪ 1999‬گفت‪« :‬در کش��ور ما از سال ‪ 1382‬این‬ ‫حرکت آغاز و نهایتا در سال ‪ 1390‬با مصوبه مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام وارد مرحله جدیدی ش��د‪ ».‬مدیرعامل بانک‬ ‫انص��ار ضمن تش��ریح رهکردهای مقام معظ��م رهبری در‬ ‫خصوص سالمت نظام اداری افزود‪« :‬بسیاری از آرمان‌های‬ ‫کشور همچون تحقق حقوق شهروندی‪ ،‬عدالت اجتماعی و‬ ‫رشد و توسعه پایدار با استقرار این امر محقق می‌گردد و البته‬ ‫مدیرعامل بانک پاسارگاد؛ چهره ماندگار بانکداری ایران‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان‬ ‫جوان‪ ،‬دکتر مجید قاس��می‌‪ ،‬مدیرعامل بانک‌پاس��ارگاد‬ ‫به‌عنوان «چهره ماندگار بانکداری ایران» ش��ناخته شد‪.‬‬ ‫ت علمی‌ششمین جشنواره ملی مدیران‬ ‫بر‌اساس تایید هیا ‌‬ ‫و تولیدکنندگان جوان و به پاس ایثار‪ ،‬فداکاری‪ ،‬همت بلند‬ ‫و تالش سترگ در راه توسعه و پیشرفت کشور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک‌پاسارگاد به‌عنوان «چهره ماندگار بانکداری ایران»‬ ‫معرفی شد و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬لوح‌تقدیر و تندیس جشنواره را به وی اهدا کرد‪ .‬در این‬ ‫مراسم‪ ،‬دکتر غضنفری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارداشت‪« :‬بانک‌های کشور می‌توانند‬ ‫در این فرصت ایجاد شده‪ ،‬با حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬در جهت توسعه تولید کشور موثر باشند‪».‬‬ ‫گفتنی است؛ این جشنواره در تاریخ ‪ ۱۵‬آبان ‪ ۱۳۹۱‬در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا‌و‌‌سیما‬ ‫و با مشارکت خانه‌صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان ایران‪ ،‬حوزه مشاوران جوان وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برگزار ش��د‪ .‬ش��عار این جشنواره اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬معنای واقعی کارآفرینی در سال تولید ملی‪ ،‬حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده و به‬ ‫معرفی چهره‌های ماندگار صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران پرداخته‌است‪g .‬‬ ‫فقدان چنین مدیریتی باعث‌بی‌اعتم��ادی مردم‪ ،‬هدر رفتن‬ ‫سرمایه‌ها و افزایش نابرابری درآمدها و فقر و‌بی‌عدالتی خواهد‬ ‫شد‪ ».‬وی در پایان ضمن برشمردن محورهای سیاستگذاری‬ ‫جهت استقرار نظام اداری سالم در بانک انصار‪ ،‬به تشریح اهم‬ ‫اقدامات ساختاری و عملیاتی بانک و کسب گواهینامه‌های‬ ‫مرتبط پرداخت‪ ».‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در مراسم اختتامیه دومین‬ ‫دوره جایزه مدیریت سالمت اداری که با حضور نمایندگانی‬ ‫از قوه مجریه‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫معاون��ان و نمایندگان بیش از ‪ 80‬بن��گاه تولیدی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫خدماتی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد‪،‬‬ ‫بانک انصار موفق به کسب جایزه مدیریت سالمت اداری در‬ ‫باالترین سطح به‌عنوان «سازمان پاک» گردید‪g.‬‬ ‫بانک تجارت پیشرو در مدیریت سالمت اداری‬ ‫در مراس��م اختتامی��ه دومی��ن دوره نظ��ام ارزیابی‬ ‫سالمت اداری با حضور مقامات کش��وری و مدیران ارشد‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی کش��ور‪ ،‬لوح‬ ‫جایزه مدیریت س�لامت اداری در سطح سه پیشرو به این‬ ‫بانک اهدا شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬در‬ ‫این مراسم دکتر نجابت‪ ،‬ریاست امور سالمت اداری معاونت‬ ‫توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به بیان‬ ‫شاخص‌های جشنواره شهید رجایی پرداخت و افزود‪« :‬بهترین سالمت از روایات و عقل و تدبیر‬ ‫حاصل می‌شود‪ ».‬وی با اشاره به ماده‌های ‪ ۹۰ , ۱۳‬و ‪ ۹۱‬قانون سالمت اظهار داشت‪« :‬مدیران باید‬ ‫تمامی‌مشکالت را اعالم کرده و موظف به نظارت بر عملکرد پرسنل زیرمجموعه خود هستند‪».‬‬ ‫گفتنی است؛ بانک تجارت با هدف پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات مطرح شده از سوی‬ ‫مشتریان نسبت به استقرار و پیاده‌سازی سیستم رسیدگی به شکایات بر‌اساس استاندارد ‪ISO‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰۲‬اقدام کرده است‪ .‬جایزه مدیریت سالمت اداری با هدف شناسایی و تقدیر از سازمان‌های‬ ‫موفق در حوزه زیرس��اختی و ارتقای سالمت اداری از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬طراحی شده و در دوره دوم‬ ‫برگزاری نیز از سازمان‌های برگزیده تقدیر شده است‪g .‬‬ ‫در دومین گردهمایی سراسری کارکنان اعالم شد؛‬ ‫تشریح الگوهای مشتری مداری بانک اقتصاد نوین‬ ‫معرفی چهره‌های برتر سال ‪ 1390‬بانک اقتصادنوین‬ ‫دومین گردهمایی سراسری کارکنان بانک اقتصادنوین در‬ ‫سال ‪ 1391‬همزمان با روز عید‌سعید غدیر‌خم و دوازدهمین‬ ‫سالروز آغاز به کار نخستین شعبه بانکداری خصوصی کشور‬ ‫با حضور اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران‬ ‫امور‪ ،‬روسای ادارات و معاونان مدیران امور‪ ،‬معاونان ادارات‪،‬‬ ‫روس��ا و معاونان دفاتر بانکداری ش��رکتی‪ ،‬مدیران حساب‬ ‫منتخب بانک��داری ش��رکتی و اختصاص��ی‪ ،‬مدیران‌عامل‬ ‫شرکت‌های وابسته‪ ،‬مشاوران مدیرعامل‪ ،‬سرپرستان مناطق‪،‬‬ ‫به همراه معاون منطقه و روسای ش��عب بانک اقتصادنوین‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مراس��م عالوه بر بررسی وضعیت بانک‪،‬‬ ‫چهره‌های برتر نخستین بانک خصوصی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۹۰‬و شرکت‌های وابسته نیز معرفی شدند‪.‬‬ ‫دکتر محمدهاشم بت‌ش��کن‪ ،‬مدیرعامل بانک اقتصادنوین‬ ‫‪82‬‬ ‫نیز در این مراسم با شکرگزاری از خداوند متعال که به فضل‬ ‫بی‌حس��ابش در س��ال «تمایز و تدبیر؛‌ ترانه تغییر» موجب‬ ‫موفقیت طرح‌های نوین «‪ »۹۱+۱‬و «‪ »۹۱+۲‬ش��ده است‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬به پشتوانه وفاق و همت همکاران‪ ،‬خوشبختانه این‬ ‫طرح‌ها با موفقیت اجرا شد و نتایج حاصله موجبات اندیشیدن‬ ‫به فراتر از انتظارت جهت تدوین طرح «عید تا عید» (‪)۹۱+۳‬‬ ‫را مهیا کرد و امروز خرس��ندیم که با همدلی و تالش جمعی‬ ‫خانواده بزرگ بانک اقتصادنوین دستیابی به نتایج این طرح‬ ‫نیز در ش��رایط س��خت رقابتی حاصل و تجربه‌ای ارزنده و‬ ‫قابل اتکا برای مجموعه ب��زرگ اقتصادنوین فراهم کرد‪».‬‬ ‫وی گفت‪« :‬بدون‌تردید عرصه اقتصادی در ش��رایط حاضر‬ ‫تحقق پاره‌ای از اهداف را با چالش مواجه کرده اس��ت‪ ،‬لکن‬ ‫رجای واثق دارم حمی��ت و اراده تک‌‌تک همکاران باالترین‬ ‫س��رمایه در جهت نیل به اهداف تعیین ش��ده برای ماه‌های‬ ‫پایانی سال اس��ت‪ ».‬مدیرعامل بانک اقتصادنوین ادامه داد‪:‬‬ ‫«اینک به یمن عید سعید‌غدیر خم و با توکل به حضرت حق‬ ‫هم‌پیمان می‌شویم تا هم‌ش��أن با نام اولین بانک خصوصی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران نخستین بودن در «عملکرد» را نیز‬ ‫ثابت نماییم‪ ».‬وی در تش��ریح الگوهای «مشتری‌مداری»‬ ‫به اهمیت نقش‌های همه ارکان بان��ک در تحقق این مهم‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪« :‬بانک باید در همه احوال امین مردم در‬ ‫جذب سپرده‪ ،‬وکیل مردم برای تجهیز و به‌کارگیری منابع‪،‬‬ ‫شریک مردم در مش��ارکت‌های پایدار‪ ،‬ضامن مردم جهت‬ ‫تضمین تعهدات‪ ،‬ناظ��ر مردم به منظور نظ��ارت بر مصرف‬ ‫بهینه تسهیالت‪ ،‬نماینده مردم جهت ارائه خدمات عمومی‬ ‫بانک‪ ،‬امانت‌دار مردم در امور مالی و مش��اور م��ردم در امور‬ ‫برنامه‌ریزی کسب وکار باشد که همه این موارد موضوعاتی‬ ‫است که توس��ط همکاران باید مورد توجه قرار گیرد‪ ».‬دکتر‬ ‫بت‌شکن همچنین به لزوم تبدیل مشتریان به مبلغان بانک از‬ ‫طریق ارائه خدمات سریع و با کیفیت و ارتقای دائمی‌سالمت‬ ‫مالی ارکان بانک اشاره کرد و گفت‪« :‬منتظر انجام اقدامات‬ ‫عملی همه همکاران در جهت پیشبرد اهداف بانک هستم‪».‬‬ ‫وی همچنین گفت‪« :‬اینجانب با استعانت از خداوند منان و‬ ‫در چارچوب سیاس��ت‌های هیات‌مدیره محترم با همکاری‬ ‫همه معاونان‪ ،‬مدیران و روسای شعب وظیفه حفظ و صیانت‬ ‫از کیان بانک را بر‌عهده داشته و همواره با تمام توان از تمامی‬ ‫‌کارکنان متعهد‪ ،‬ساعی و نو‌اندیش بانک حمایت کرده و به جد‬ ‫از تمامی‌تالش‌های پیش��تازانه آنان دفاع می‌کنیم‪ .‬در عین‬ ‫حال خاطر‌نش��ان می‌نمایم که کوچکترین دس��ت‌اندازی و‬ ‫خدشه به اعتبار بانک غیرقابل بخشش و گذشت است‪g».‬‬
‫رئیس مرکز ‪ ICT‬بانک مهر اقتصاد خبر داد‬ ‫امکانانتقالاینترنتیوجهازشبکهشتاب‬ ‫رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مهر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬از امکان انتقال وجه اینترنتی از تمامی‌حساب‏های‬ ‫بانکی عضو شتاب به حساب‏های این بانک از درگاه بانک‬ ‫ملت خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد‪،‬‬ ‫س��ید‌مهدی حس��ینی ‪ -‬رئیس مرکز فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات – در این رابطه گفت‪« :‬تا قب��ل از تبدیل نهایی‬ ‫موسس��ه به بانک و پیوستن به شبکه ش��تاب و به منظور‬ ‫ارج نهادن و پاسخگویی به نیاز مشتریان‪ ،‬انتقال اینترنتی‬ ‫وجه از حس��اب‏های بانکی عضو ش��تاب به حس��اب‏های‬ ‫بان��ک مهر اقتص��اد از طری��ق وب‌س��ایت مجموعه مهر‬ ‫(‪ )WWW.MEBANK.IR‬امکان‌پذیر ش��د‪ ».‬حسینی‪،‬‬ ‫انتقال الکترونی��ک وجوه به جای حم��ل فیزیکی آن را از‬ ‫مزایای این طرح عنوان کرد و اف��زود‪« :‬این روش موجب‬ ‫افزایش امنیت در عملیات انتقال وجه‪ ،‬جلوگیری از اتالف‬ ‫وقت مشتریان و کاهش‌ترافیک‌تراکنش‏های مالی شعب‬ ‫می‌شود که پس از طرح‏های پرداخت الکترونیکی اقساط‬ ‫از طریق ‪ ،ATM‬اینترنت بانک و س��ایر خدمات بانکداری‬ ‫الکترونیک بانک مهر اقتصاد راه‌اندازی ش��ده است‪ ».‬وی‬ ‫در پایان یادآور شد‪« :‬تا پیش از نهایی شدن تبدیل موسسه‬ ‫به بانک مهر اقتصاد‪ ،‬خدمات مشتری‏مدارانه‏ این مجموعه‬ ‫باعث می‌شود که مزیت رقابتی در برابر سایر بانک‏ها‪ ،‬حفظ‬ ‫شود‪g».‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران؛‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد‬ ‫رئیس هیات‌مدیره ش��رکت مخاب��رات ایران در‬ ‫واکنش ب��ه تمدید دوره انحصار رایت��ل گفت‪« :‬تحریم‬ ‫برای تمام اپراتورهاس��ت و باید تحریم‌ها را دور زد؛ ما‬ ‫نیز با نامه‌نگاری اعتراض خ��ود را اعالم کرده و انتظار‬ ‫اصالح مصوبه را داریم‪ ».‬س��یدمصطفی سیدهاش��می‌‬ ‫در گفت‌وگو با خبرنگار فن��اوری اطالعات خبرگزاری‬ ‫فارس در واکنش به تمدید ‪ 15‬ماهه دوره انحصار رایتل‬ ‫در ارائه خدمات نسل سوم اظهار داش��ت‪« :‬این اقدام دارای سه ایراد اساسی است‪ ».‬رئیس‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت مخابرات ایران افزود‪« :‬ایراد نخس��ت‪ ،‬به وجود آمدن انحصار و ایراد‬ ‫دوم‪ ،‬محروم کردن مردم از خدمات اس��ت‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬ایراد س��وم نیز این است که‬ ‫هم‌اکنون بس��تر برای اپراتورهای دیگر برای اینکه سریع‌تر برای ارائه خدمات نسل سوم و‬ ‫باالتر تلفن همراه وارد عمل شوند‪ ،‬مهیاست‪ ».‬سیدهاشمی‌اظهار داشت‪« :‬اگر توجیه تمدید‬ ‫دوره انحصار‪ ،‬به دلیل بحث تحریم اس��ت که تحریم برای تمام اپراتورهاست نه فقط برای‬ ‫یک اپراتور خاص‪ ».‬رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران افزود‪« :‬موضوع تحریم برای‬ ‫تمام اپراتورهاس��ت و باید تحریم‌ها را دور زد؛ همچنان که ما نیز هم‌اکنون برای ش��رکت‬ ‫مخابرات ای��ران تحریم‌ها را دور می‌زنیم و تجهیزات را فراه��م می‌کنیم‪ ».‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫«بنابراین انتظار ما این اس��ت که به این مصوبه اصالحیه وارد ش��ود‪ ».‬سیدهاشمی‌ گفت‪:‬‬ ‫«در این زمینه ما اقدامات خ��ود را انجام می‌دهیم و با نامه‌ن��گاری‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫موضوع اعالم می‌کنیم‪g».‬‬ ‫«باید اعتبارس��نجی الزم برای مش��تریان در زمان‬ ‫پرداخت تس��هیالت انجام ش��ده و ظرفیت‌های اعتباری‬ ‫مشتری به درستی بررسی شود‪ ».‬مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫با بیان این مطلب‪ ،‬بر‌جذب منابع و ایجاد تعادل در منابع و‬ ‫مصارف تاکید کرد‪ .‬قدرت‌اله ش��ریفی‪ ،‬رشد منابع بانک تا‬ ‫پایان مهر‌ماه سال جاری را در مقایس��ه با پایان اسفند ماه‬ ‫س��ال گذش��ته‪‌14 ،‬درصد عنوان و تاکید کرد‪« :‬در شرایط‬ ‫رقابتی حال حاض��ر‪ ،‬باید بر تالش خ��ود در جذب مناب��ع بیفزاییم‪ ».‬وی انتقال حس��اب‌های‬ ‫س��ازمان‌های دولتی از بانک‌های خصوصی و موسس��ات مالی به بانک‌های دولتی را فرصتی‬ ‫برای جذب منابع دانست‪ .‬شریفی با تاکید بر انجام کنترل و نظارت در شعب گفت‪« :‬عدم کنترل‬ ‫و سرکشی مدیران به شعب باعث بروز اختالفات و مشکالت زیادی می‌شود‪ ».‬مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن با اشاره به میزان وصول مطالبات از مدیران و کارکنان خواست تالش بیشتری در وصول‬ ‫مطالبات و به‌خصوص مطالبات روستایی داشته باشند‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بانک مسکن بر رعایت‬ ‫نسبت مصارف به منابع بانک تاکید کرد و یادآور شد‪« :‬باید تمامی‌مدیریت‌ها برای ایجاد تعادل‬ ‫در این نسبت اهتمام داشته باشند‪ ».‬ارائه ویژگی‌های مدیران از دیدگاه آیات و روایات اسالمی از‬ ‫جمله مواردی بود که مدیرعامل بانک در پایان سخنان خود به آن پرداخت‪g.‬‬ ‫تحریم‌ برای تمام اپراتورهاست‬ ‫سرپرس��ت خان��واده دارای دی کارت‪ ،‬می‌تواند‬ ‫برای اعضای خانواده خود‪ ،‬دی کارت خانواده دریافت‬ ‫نمای��د‪ .‬دی‌کارت به‌عن��وان ابزاری م��درن‪ ،‬روز‌آمد و‬ ‫الکترونیک��ی‪ ،‬امکان��ات منحص��ر به فرد ی��ک همراه‬ ‫مدرن و قابل اعتم��اد را برای دارن��ده آن فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬دی‌کارت خانواده یکی از انواع دی‌‌کارت‌ها به‬ ‫حساب می‌آید که بنا به درخواس��ت سرپرست خانواده‬ ‫دارای کارت اصلی‪ ،‬ب��رای تک‌تک اعضای خانواده صادر می‌ش��ود و حداکثر پنج کارت به‬ ‫هر خانواده تعلق می‌گیرد‪ .‬کارت‌های صادره به نام افراد معرفی ش��ده صادر خواهد ش��د و‬ ‫مبالغ‌تراکنش‌های مالی انجام ش��ده توس��ط کارت‌های مذکور از محل موجودی حساب‬ ‫مرتبط با کارت اصلی سرپرست خانواده برداش��ت می‌شود‪ .‬این کارت‌ قابلیت خرید‪ ،‬انتقال‪،‬‬ ‫برداشت‌وجه و‪ ....‬را دارد و مانند کارت‌های شتاب با استفاده از پذیرنده‌هایی مانند‪ATM،‬‬ ‫‪ ،POS‬خرید اینترنتی و دیگر درگاه‌های پرداخت الکترونیکی قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫تفاوت که سقف برداشت سایر اعضا‪ ،‬توسط دارنده اصلی مشخص می‌شود‪ .‬سقف برداشت‬ ‫به صورت ماهانه و توس��ط صاحب حساب تعیین می‌ش��ود و صادر‌کننده می‌تواند برای هر‬ ‫کارت س��قف برداش��ت جداگانه‌ای تعریف کند‪ .‬از جمله مزیت‌های اس��تفاده از دی‌کارت‬ ‫خانواده عدم‌نیاز به حمل‌ونقل فیزیکی پول‪ ،‬صرفه‌جویی در زمان‪ ،‬افزایش س��رعت و دقت‬ ‫در عملیات پولی‪ ،‬کاهش ریسک فقدان یا سرقت پول و افزایش ایمنی و نیز امکان پیگیری‬ ‫هنگام سوءاستفاده‌های مالی است‪ .‬الزم به ذکر است تمامی‌شعب بانک دی آمادگی صدور‬ ‫آنی این کارت را دارند‪g.‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫عرضه دی‌کارت خانواده در شعب بانک دی‬ ‫جذب منابع و ایجاد تعادل در منابع و مصارف‬ ‫به شماره ‪ 20008018‬پیامک بزنید شماره شبا بگیرید‬ ‫مشتریان محترم جهت انتقال وجه به سایر بانک‌های کشور نیازمند دریافت شناسه بانکی‬ ‫ایران(شبا) هستند‪ .‬مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند با ارسال شماره حساب سیبا یا تسهیالت‬ ‫متمرکز خود به شماره ‪ ۲۰۰۰۸۰۱۸‬کد شبای خود را دریافت کنند‪ .‬بر این اساس مشتریانی که‬ ‫قصد دریافت کد ش��بای حس��اب خود را دارند‪ ،‬می‌توانند با ورود عدد صفر‪ ،‬یک فاصله و شماره‬ ‫حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره ‪ ۲۰۰۰۸۰۱۸‬شماره شبای خود را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیالت متمرکز خود می‌توانند با ورود‬ ‫عدد یک‪ ،‬یک فاصله و شماره حساب تسهیالت خود در متن پیامک‪ ،‬آن را به‌شماره ‪۲۰۰۰۸۰۱۸‬‬ ‫ارسال کنند‪ .‬شناسه حس��اب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌ش��ود شماره‌ای ‪۲۴‬‬ ‫رقمی‌اس��ت که یک حس��اب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کش��ور‬ ‫مشخص می‌کند که در حال حاضر در نقل و انتقاالت وجوه بین بانک‌ها از طریق سامانه ساتنا‬ ‫ـ سامانه تس��ویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد‪ .‬گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت‬ ‫اینترنتی بانک ملی ایران و تمامی‌شعب این بانک نیز برای مشتریان وجود دارد‪g .‬‬ ‫ارسال ‪ 780‬میلیون پیامک تبریک عید‌غدیر در شبکه همراه اول‬ ‫مشترکین همراه اول با ارسال بیش از‪ 780‬میلیون پیامک طی‪36‬ساعت‪ ،‬عید‌سعید غدیرخم‬ ‫را تبریک گفتند‪ .‬روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد‪« :‬همراه اولی‌ها طی ‪36‬‬ ‫ساعت (از ساعت ‪ 12‬روز جمعه ‪ 12‬آبان تا ساعت ‪ 24‬روز شنبه ‪13‬آبان ماه)‪ ،‬با ارسال ‪780‬میلیون‬ ‫و ‪122‬هزار و ‪ 718‬پیامک‪ ،‬عید‌غدیر را تبریک گفتند‪ ».‬بر‌اساس این گزارش‪ ،‬در بازه زمانی مذکور‪،‬‬ ‫پیامک‌های ارسالی با ضریب موفقیت ‪97‬درصد به مقصد رسیده است‪ .‬گفتنی است از دالیل عدم‬ ‫موفقیت پیامک ارسالی می‌توان به پر بودن حافظه گوش��ی تلفن همراه مقصد‪ ،‬خاموش بودن‬ ‫گوشی تلفن همراه مقصد‪ ،‬در دسترس نبودن مخاطب و‪ ...‬اشاره کرد‪g .‬‬ ‫‪83‬‬
‫برای نخستین باردرجایزه ملی کیفیت ایران؛‬ ‫باالترین جایزه کیفیت به ایران‌خودرو اعطا شد‬ ‫در مراس��م اختتامیه نهمین دوره جای��زه ملی کیفیت‬ ‫ایران‪ ،‬گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو‪ ،‬در بین ‪19‬واحد صنعتی‬ ‫ارزیابی شده‪ ،‬پنج تقدیرنامه اشتهار به کیفیت سه‌ستاره‪ ،‬دو‬ ‫ستاره‪ ،‬یک ستاره و اهتمام به کیفت و تندیس برنزین را برای‬ ‫شش محصول در س��ال تولیدملی‪ ،‬حمایت از کارو سرمایه‬ ‫ایرانی به خود اختصاص داد‪ .‬جایزه مل��ی کیفیت ایران هر‬ ‫سال برگزار می‌شود و موسسات داوطلب در زمینه محصول و‬ ‫فرآیند‌های تولید توسط ارزیابان‪ ،‬مورد بررسی قرار می‌گیرد و‬ ‫براساس امتیازهایی که به دست می‌آورند در سطوح گوناگون‬ ‫این جایزه را دریافت می‌کنند‪ .‬در مراسم نهمین دوره جایزه‬ ‫ملی کیفیت که روز ‪ 17‬آبان‌ماه سال جاری با حضور مهندس‬ ‫تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬مهندس برزگری‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و صاحبان شرکت‌های‬ ‫صنعتی در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ای��ران خودرو چه��ار تقدیرنامه اش��تهار به کیفیت‬ ‫و تندیس برنزی��ن جایزه ملی کیفیت ایران را کس��ب کرد‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده اس��ت که ش��رکت ایران خودرو برای‬ ‫نهمین سال پیاپی با رویکرد ارزش‌آفرینی برای سازمان‪ ،‬در‬ ‫مراسم جایزه ملی کیفیت حضور یافته است‪ .‬این شرکت با‬ ‫معرفی پنج محصول به انجمن کیفیت ایران اقدام به ارزیابی‬ ‫محصوالت خ��ود با هدف بهب��ود کیفیت آن کرده اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت تندر‪ ،‌90‬موتور ‪ TU5 ،EF7‬و خدمات لجستیک‬ ‫و مونتاژ مواردی بودند که در مراسم جایزه ملی کیفیت حضور‬ ‫یافته و هریک موفق به دریافت تندیس برنزین و تقدیرنامه‬ ‫شده‌اند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬معاونت تندر‪ 90‬ایران خودرو‬ ‫برای اولین‌بار برای محصول تندر‪ 90‬موفق به اخذ تندیس‬ ‫برنزین شده است‪ .‬این اولین تندیسی است که ایران خودرو‬ ‫در جایزه ملی کیفیت دریافت می‌کند‪ .‬معاونت نیروی محرکه‬ ‫ایران‌خودرو برای موتور ‪ TU5‬موفق به دریافت گواهینامه‬ ‫اشتهار به کیفیت سه ستاره شد‪ .‬این محصول در سال گذشته‬ ‫گواهینامه اش��تهار دو‌س��تاره دریافت کرده بود‪ .‬همچنین‬ ‫با وجود محدودیت‌های بین‌المللی‬ ‫روندبومی‌سازیقطعاتشتابگرفت‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪149‬‬ ‫قائم‌مقام مدیرعام��ل ای ران‌خ��ودرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫«با‌وجود محدودیت‌های بی ن‌المللی و فضای کسب و‬ ‫کار صنعتی‪ ،‬روند بوم ی‌سازی فناوری تولید و سرعت در‬ ‫خودکفایی ساخت قطعات خودرو شتاب بیشتری گرفت‬ ‫که این امر برگ ب رنده گروه صنعتی ای ران‌خودرو است‪».‬‬ ‫مهندس میر جواد س��لیمانی‪ ،‬قائم‌‌مق��ام مدیرعامل‬ ‫ای ران‌خودرو در کیفیت و محصول با بیان این مطلب‬ ‫گفت‪« :‬در سال تولید ملی‪ ،‬استفاده بیش��تر از توان بخش صنعت قطع ه‌سازی کشور در‬ ‫ط راحی و تولید محصول در دس��تورکار گروه صنعتی ای ران‌خودرو ق��رار گرفته که نمونه‬ ‫بارز آن تولید رانا و دناست‪ ».‬وی با اشاره به اینکه راهبرد ای ران‌خودرو افزایش ساخت داخل‬ ‫محصوالت است خاط ر‌نشان ساخت‪« :‬تمام تمهی دات الزم ب رای تولید و ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش مطلوب به مشتریان انجام شده است‪ ».‬مهندس سلیمانی در زمینه چشم‌انداز ای ران‬ ‫‪ 1400‬افزود‪« :‬در این سند چشم‌انداز‪ ،‬تولید ساالنه سه میلیون دستگاه خودرو در نظر گرفته‬ ‫شده اس��ت که از این می زان ‪ 50‬درصد آن باید تولید خودرو با ب رند ای رانی باشد‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ب ر‌اساس استراتژی گروه صنعتی ای ران‌خودرو و مطابق با س��ند ای ران ‪ ،1400‬ای ران‌خودرو‬ ‫ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو تولید و ‪ 150‬هزار دستگاه صادر خواهد کرد‪ ».‬قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل ای ران‌خودرو دیگر طرح‌های توسع ه‌ای ای ران‌خودرو را ط راحی دو پلتفرم‪ ،‬توسعه‬ ‫قوای محرکه جدید و توسعه خودکفایی در ساخت قطعات عنوان کرد‪g.‬‬ ‫موتور ‪ EF7‬که یکی از دس��تاوردهای مه��م ایران‌خودرو و‬ ‫حاصل زحمات کارشناسان و متخصصان این شرکت است‬ ‫از دیگر محصوالتی است که برای نخستین بار در جایزه ملی‬ ‫کیفیت امسال شرکت کرد و موفق به اخذ گواهینامه اشتهار‬ ‫به کیفیت یک ستاره شده است‪ .‬معاونت سیستم جامع تولید‬ ‫برای خدمات برنامه‌ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬تولید و لجستیک موفق به‬ ‫دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت دو‌ستاره شد‪ .‬این معاونت‬ ‫در سال گذش��ته گواهینامه اش��تهار به کیفیت یک ستاره‬ ‫دریافت کرده بود‪ .‬شرکت ایران‌خودرو خراسان برای خدمات‬ ‫ی اشتهار‬ ‫مونتاژ محصول گراندو‌یتارا موفق به دریافت گواه ‌‬ ‫به کیفیت سه‌‌ستاره شد‪ .‬این محصول توانست چهار مرحله‬ ‫ارتقا را هم‌زمان در اولین حضور خود ب��رای دریافت جایزه‬ ‫ملی کیفیت ایران طی کند‪ .‬همچنین ش��رکت ریخته‌گری‬ ‫آلومینیوم ایران خ��ودرو در این مراس��م گواهینامه اهتمام‬ ‫به کیفیت را برای تولید س��ر س��لیندر موتور‌ایکس یو هفت‬ ‫کسب کرد‪ .‬گفتنی است؛ شرکت ایران‌خودرو اولین شرکت‬ ‫صنعتی است که توانس��ته تندیس جایزه ملی کیفیت ایران‬ ‫را به خود اختصاص دهد‪g .‬‬ ‫هشداربهمشتریانگروهصنعتیایران‌خودرو‬ ‫شرکت ایس��اکو به‌‌منظور جلوگیری از زیان‌های‬ ‫جانی و مالی استفاده از قطعات تقلبی به مشتریان گروه‬ ‫صنعتی ایران‌خودرو هش��دار داد كه قطع��ات موردنیاز‬ ‫خود را از ش��بکه نمایندگی‌ها و فروش��گاه‌های مجازو‬ ‫با برند و هولوگرام این ش��رکت تامین کنن��د‪ .‬فریدون‬ ‫آقا‌بیگی‪ ،‬معاون بازرگانی شرکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران‌خ��ودرو با بیان این مطلب گف��ت‪« :‬پدیده فروش‬ ‫قطعات تقلبی‪ ،‬متاسفانه منجر به زیان‌های مادی و در برخی موارد معنوی غیر‌قابل جبرانی برای‬ ‫مصرف‌کنندگان شده و همواره متقلبین و سودجویان جهت دست‌یابی به سود زیاد و سهولت‬ ‫در فروش‪ ،‬از برندهای کاالهای تولیدی معروف صاحبنام و معتبر سوءاستفاده می‌کنند‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪« :‬فراهم کردن دسترسی تمام مشتریان محصوالت ایران‌خودرو به قطعات استاندارد‬ ‫جزو وظایف ایساکو است و این امر با همکاری نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های مجاز در سراسر‬ ‫کشور انجام می‌ش��ود‪ .‬این ش��رکت به‌طور مداوم تمام نیازهای بازار قطعات یدکی از جمله‬ ‫قطعات ایمنی و مصرفی که مستقیما با جان و مال مردم سروکار دارد را تامین می‌کند‪ ».‬معاون‬ ‫بازرگانی ایساکو در ادامه با اش��اره به هزینه‌های باالی تحمیل شده به جامعه به خاطر ورود‬ ‫قطعات غیر‌استاندارد گفت‪« :‬راه‌حل این موضوع توجه مشتریان هنگام خرید قطعات یدکی به‬ ‫بسته‌بندی و هولوگرام سه‌بعدی ایساکو و سپردن خودرو به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور‬ ‫جهت تعمیرات است‪ ».‬آقابیگی تاکید کرد‪« :‬اگر مواردی مبنی بر تقلب در برند ایساکو مشاهده‬ ‫کنیم‪ ،‬از طریق مراجع قضایی با خاطی برخورد بسیار جدی خواهیم کرد‪g».‬‬ ‫مهندس مدنی تاکید کرد‬ ‫ضرورت برنامه‌ریزی برای صادرات ‪ 25‬درصدی محصوالت‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا از عزم جدی این‬ ‫گروه برای سرمایه‌گذاری با هدف صادرات ‪ 200‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو در س��ال ‪ 94‬خب��ر داد و گفت‪« :‬گروه س��ایپا همواره‬ ‫صادرات را به‌عنوان س��رلوحه فعالیت‌های خود ق��رار داده و‬ ‫قصد دارد با تالش بیش��تر در این حوزه خود را از لحاظ درآمد‬ ‫ارزی‌بی‌نیاز کند‪ ».‬مهندس سعید مدنی در مراسم تجلیل از‬ ‫‪84‬‬ ‫دست‌اندرکاران صادرات در سایپا ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد‬ ‫راهکارها و برنامه‌های جدید در امر صادرات به‌عنوان فعالیت‬ ‫اصلی گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬صادرات برای‬ ‫ما تبدیل به ابزاری جهت رونق اقتصاد و اعتالی نام کشورمان‬ ‫در بازارهای خارجی شده اس��ت‪ ».‬وی واقعی شدن نرخ ارز را‬ ‫موجب بهبود فعالیت‌های صادراتی و صرفه‌جویی ارزی برای‬ ‫سایپا دانست و افزود‪« :‬فضای کسب و کار در حوزه صادرات‬ ‫به‌گونه‌ای چشمگیر بهبود یافته و نیاز به گسترش فعالیت‌ها در‬ ‫این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود‪ ».‬مدنی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«با ادامه روند رو به رشد فعلی‪ ،‬در آینده نزدیک شاهد خودکفایی‬ ‫ارزی در سایپا و ورود این شرکت به دورانی طالیی و درخشان‬ ‫خواهیم بود‪ ».‬وی توجه به روند در حال توس��عه و رو به رشد‬ ‫کشورهای همجوار ایران و نیاز بازار این کشورها به خودروهای‬ ‫تجاری را مورد تاکید ق��رار داد و گفت‪« :‬بای��د برای افزایش‬ ‫داخلی‌سازی خودروهای تجاری و صادرات آنها به کشورهای‬ ‫همجوار برنامه‌ریزی کنیم‪ ».‬مدنی افزود‪« :‬بسترسازی و ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های الزم‪ ،‬گسترش شبکه خدمات پس از فروش از‬ ‫بعد تعمیرات و تامین قطعات یدکی‪ ،‬رعایت قیمت تمام‌شده با‬ ‫تاکید بر سودآوری‪ ،‬آموزش‌های نوین نیروی انسانی و استفاده‬ ‫از شیوه‌های جدید بازاریابی‪ ،‬ایجاد دپارتمان‌های تخصصی‬ ‫صادرات و بهره‌گیری از نیروی متعهد و متخصص باید بیش از‬ ‫گذشته مورد توجه قرار گیرد‪g ».‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!