صفحه قبل

هفته نامه مثلث شماره ۱۴۸

صفحه بعد

هفته نامه مثلث شماره 148

هفته نامه مثلث شماره 148

‫‪ 90‬درصد با ايران‬ ‫اشتراك نظر داريم‬ ‫هفته‌نامه‌خبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهل‌وهشتم‪ 6/‬آبان‌ماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫تو‌گوي مثلث با سفير تركيه در ايران‬ ‫گف ‌‬ ‫برگ برنده اوباما؟‬ ‫چرا آمريكايي‌ها مايل به مذاكره با ايران هستند‬ ‫تغييرات بزرگ در قانون انتخابات‬ ‫سياست نامه‬ ‫چه كساني مي‌توانند نامزد شوند‬ ‫درخواست بازديد از زندان اوين‬ ‫موضوع نامه‌نگاري روساي دو قوه‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫فتنه حريري‪2‬‬ ‫رسام‌الحسنكيست‬ ‫و توسط چه كساني كشته شد‬ ‫اول كاشاني‪ ،‬بعد رويانيان‬ ‫حمله بي محاباي دايي به مدير عامل پرسپوليس‬ ‫جنگ آخر‬ ‫متنمناظره‬ ‫اوباما ‪ -‬رامني در مثلث‬
‫راهامام‬ ‫و كذلك جعلنكم امه وسطا لتكونوا شهدا علي الناس‬ ‫و يكون الرسول عليكم شهيدا‬ ‫روزي بزرگ براي اسالم‬ ‫اين هفته مصادف اس��ت با سالروز بعثت نبي اكرم‪ .‬حضرت‬ ‫امامخميني(ره)‪ 21،‬خرداد‪ 1359‬دربيانشرافتچنينروزي‬ ‫فرمودند‪«:‬زمان‌هاخودشانهيچمزيتيندارند‪.‬بعضيبربعض؛‬ ‫زمانيكموجودساريمتحركاست‪،‬متعينوهيچفرقیبين‬ ‫قطعه‌اي با قطعه‌اي ديگر نيست‪ .‬ش��رافت زمان‌ها يا نحوست‬ ‫زمان‌ها به واسطه قضايايي اس��ت كه در آنها واقع مي‌شود‪ .‬اگر‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪10 - 21‬‬ ‫ابهام در امضا‬ ‫استارتكانديداتوري‬ ‫دستگیريجمشید‬ ‫مهرعلیزادهمي‌آيد‬ ‫نقد و نظر‬ ‫‪22 - 25‬‬ ‫المرسی همان مبارک است‬ ‫امشب شب عید است‬ ‫دروغ بزرگ غرب‬ ‫سياست‬ ‫‪26-43‬‬ ‫شائبه‌هاي يك درخواست‬ ‫اصالحسرنوشت‌ساز‬ ‫محمد نهاونديان آماده مي شود‬ ‫هفتهنامهخبري‪،‬تحليلي‪/‬سالچهارم‪/‬شمارهصدوچهلوهشتم‪ 6/‬آبانماه‪ 88/1391‬صفحه‪2000/‬تومان‬ ‫هفته‌نامه سياسي‪ ،‬فرهنگي با رويكرد خبري‪ ،‬تحليلي‬ ‫صاحب امتياز و مدير مسئول‪ :‬مصطفي آجورلو‬ ‫سردبیر‪ :‬سعيد آجورلو‬ ‫برگ برنده اوباما؟‬ ‫چرا آمريكاييها مايل به مذاكره با ايران هستند‬ ‫تغييرات بزرگ در قانون انتخابات‬ ‫سياست نامه‬ ‫چه كساني ميتوانند نامزد شوند‬ ‫درخواست بازديد از زندان اوين‬ ‫موضوع نامهنگاري روساي دو قوه‬ ‫‪ISSN: 2008-5281‬‬ ‫‪MOSALAS.IR‬‬ ‫مثلث؛ هفته نامه‌اي خبري‪ ،‬تحليلي است كه سعي دارد روايتي منصفانه و عادالنه‬ ‫از واقعيت‌ها ارائه دهد‪ .‬نامش تمثيل و اشاره‌اي است به سه ضلع استقالل‪ ،‬آزادي و‬ ‫جمهوري اسالمي‪ .‬مرامش تقويت گفتمان انقالب اسالمي‪ ،‬چارچوبش اسالم‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫امام و رهبري‪ ،‬آرمانش گس�ترش و سيادت اسالم‌‌خواهي در سراسر جهان و عزت‬ ‫مسلمانان‪ ،‬توسعه و پيشرفت ايران‌اسالمي و رفاه مردم شريف ايران و رونق گرفتن‬ ‫عدال�ت‪ .‬مرزش رواداري و تأليف قلوب اهالي انقالب و ايس�تادگي در برابر مقابالن‬ ‫گفتماني و عملي نظام و س�ياق و مشرب‌مان نجابت قلم و روزنامه‌نگاري مومنانه و‬ ‫تالشدرجهترونقگرفتنسنتگفت‌وگوميانفرهيختگانونخبگانكشوراست‪.‬‬ ‫اميدواريم كه در روايت‌مان صادق‪ ،‬بر مرام‌مان مستمر و دائم‪ ،‬بر چارچوب‌مان مستقر‪،‬‬ ‫بر آرمان‌مان مومن‪ ،‬بر مرزهايمان مراقب و هوشيار و بر سياق‌مان استوار بمانيم‪.‬‬ ‫مثلث‬ ‫‪ 90‬درصد با ايران‬ ‫اشتراك نظر داريم‬ ‫گفتوگوي مثلث با سفير تركيه در ايران‬ ‫فتنه حريري‪2‬‬ ‫رسامالحسنكيست‬ ‫و توسط چه كساني كشته شد‬ ‫اول كاشاني‪ ،‬بعد رويانيان‬ ‫حمله بي محاباي دايي به مدير عامل پرسپوليس‬ ‫جنگ آخر‬ ‫متنمناظره‬ ‫اوباما ‪ -‬رامني در مثلث‬ ‫شماره پيامك‪3000411711 :‬‬
‫شرافت زمان به واس��طه حادثه‌اي اس��ت كه در آن زمان واقع‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬بايد عرض كنم كه روز بعثت رسول اكرم درسرتاسر‬ ‫دهر؛ «من االزل الي االبد»‪ ،‬روزي ش��ريف‌تر از آن نيست؛ براي‬ ‫اينكهحادثه‌ايبزرگترازاينحادثهاتفاقنيفتاده‪.‬حوادثبسيار‬ ‫بزرگ در دنيا اتفاق افتاده اس��ت؛ بعثت انبي��اي بزرگ‪ ،‬انبياي‬ ‫اولوالعزم و بسياري از حوادث بسيار بزرگ‪ ،‬لكن حادثه‌اي بزرگتر‬ ‫ازبعثت رسول اكرم نشده است و تصور هم ندارد كه بشود؛ زيرا‪،‬‬ ‫بزرگتر از رس��ول اكرم در عالم وجود نيست غير از ذات مقدس‬ ‫حق تعالي و حادث��ه‌اي بزرگتر از بعثت او هم نيس��ت ؛ بعثتي‬ ‫كه بعثت «رسول ختمي» اس��ت و بزرگترين شخصيت‌هاي‬ ‫عالم امكان و بزرگترين قوانين الهي و اين حادثه در يك همچو‬ ‫روزي اتفاق افتاده است و اين روز را بزرگ كرده است و شريف و‬ ‫همچو روزي ما ديگر در ازل و ابد نداريم‪ .‬از اسالم و بعثت رسول‬ ‫اكرم برداشت‌هاي مختلفي است به حسب آن چيزهايي كه در‬ ‫برداشت‌كنندهموجوداست‪.‬انسان‌هامختلف‌انددرديدخودشان‬ ‫و به واسطه اختالف در ديد‪ ،‬اختالف در برداشت‌ها هم مي‌شود‪.‬‬ ‫برداشت از رسول اكرم به حسب ديدهاي مختلفي كه در جهان‬ ‫بودهوهستوخواهدبودمختلفاستوبرداشتازانسانهمبه‬ ‫حسب اختالف‌نظرها و اختالف‌ديدها مختلف است و برداشت‬ ‫از قرآن هم به حسب همين اختالف مختلف است و برداشت از‬ ‫احكاماسالمهمواسالمهممختلف‪.‬هرديديمحدودبهحدود‬ ‫آن كس��ي است كه آن ديد را دارد‪ .‬انس��ان يك موجودي است‬ ‫محدود؛ لكن قابل حركت الي غيرمتناهي [است]‪ .‬و ديد انسان‬ ‫موجود محدود اس��ت‪ ،‬مگر آنكه ديد انسان غيرمتناهي باشد‪.‬‬ ‫انسانغيرمتناهيدركمال‪،‬غيرمتناهيدرجاللوجمال‪،‬ديد‬ ‫غيرمتناهي دارد و آن مي‌تواند از اس�لام و از انسان و از بعثت و از‬ ‫رسولاكرموازعالم‪،‬برداشتصحيحكند‪».‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪44 -61‬‬ ‫نظرسنجی‌هایسرنوشتساز‬ ‫برگ آخر اوباما؟‬ ‫فرشتهنجاتمحافظه‌كاران‬ ‫جهانجديد‬ ‫‪62-67‬‬ ‫اردوغان‪-‬اسد چگونه دشمن شدند؟‬ ‫عمق راهبردی ترکیه‬ ‫ورزش‬ ‫‪68 -75‬‬ ‫حمله بي محابا‬ ‫البي آقاي رئيس‬ ‫کفاشیان نگران نیست‪ ،‬چون رئیس باقی می‌ماند‬ ‫استقالل من را پرپر‌كردند‬ ‫تحريريه‪:‬‬ ‫ي‬ ‫دبیر تحريريه و سياست‪ :‬مصطفي صادق ‬ ‫دبیر فرهنگ و اقتصاد‪ :‬عليرضا بهرامي‬ ‫دبیر جهان‌اسالم و دين‌وتاريخ‪ :‬مصطفي شوقي‬ ‫دبیر بين‌الملل‪‌:‬سعيده سادات فهري‬ ‫دبير ديدار‪ :‬افشين خماند‬ ‫دبير بازار‪ :‬مصطفي ميري ‬ ‫دبیر ورزش‪ :‬مهدي ربوشه‬ ‫دبیر خبرنامه‪ :‬علي حاجي‌ناصري‬ ‫اعضاي تحريريه و همکاران‪ :‬زهير توكلي ‪ -‬ش��اهين فتحيان ‪ -‬شاهده‌يوسفي‬ ‫ياس��ين سيف‌االس�لام ‪ -‬امي��د كرماني‌ه��ا ‪ -‬زه��ره ديان��ي ‪ -‬فاطمه‌ميرزايي‬ ‫ش��يما غفاري ‪ -‬فاطمه كريم خان ‪ -‬زهرا‌راد‪ -‬عاطفه كربالئي‪ -‬محمد تاجيك‬ ‫حسين غالمي‪ -‬شادي خوشكار خيري‪ -‬حميدرضا نصيري‌نژاد‪ -‬مسعود نجفي‬ ‫دبيراجرايي‪ :‬سمانه مومني‬ ‫مدير هنري‪ :‬نيما ملك‌نيازي‬ ‫گرافيك و صفحه‌آرايي‪ :‬فاطمه قنائي ‪ -‬علي آجورلو‬ ‫پردازش تصاوير و عكس‪ :‬هومن سليميان‪ -‬امير طاليي‪ -‬مهدي ابراهيمي‬ ‫و نيوشا ملك‌نيازي‬ ‫تصحيح‪ :‬ژيال شاكري ‪ -‬فرحناز حسابي‬ ‫حروفچيني‪ :‬داود حشمتي‬ ‫مدير مالي‪ :‬محمد پاليزدار‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬مصطفي ميري‬ ‫بازرگاني و بازاريابي‪ :‬محمدعلي آجورلو‬ ‫امور اداري‪ :‬محمد سرخ‌خواه ‪ -‬محمد شكرالهي‬ ‫انفورماتيك‪ :‬شهرام رحمتي‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬بابك اسكندرنيا‬ ‫با تشکر از‪ :‬دكتر اسماعيل تبار‪ -‬مهندس واعظي‪ -‬دكتر آيت‌اله ابراهيمي‬ ‫دكتر غالم‌حسن تقي نتاج ‪ -‬حسين زندي ‪ -‬احمد طاليي ‪ -‬مهندس بختياري‬ ‫مهندس صدوقي ‪ -‬مهندس مهرداد نصرت‌پور ‪ -‬حسين مجاهدي‬ ‫حاج‌آقاتوکلي ‪ -‬هادي انباردار ‪ -‬سيد عارف علوي ‪ -‬رضا راستي‬ ‫ابراهیم صفرلکی‪ -‬دکتر زارعیان‪ -‬عليرضا حس��ن‌زاده‬ ‫سازمان آگهي‌ها‪ :‬تلفن‪0912 - 5169927 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬هنر سرزمين سبز‬ ‫توزيع‪ :‬نامه امروز‬ ‫نشاني ‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد بهشتي‪ ،‬خيابان پاكستان‪ ،‬كوچه دوازدهم‪،‬‬ ‫پالك ‪ ،24‬واحد ‪1‬‬ ‫تلفن ‪88171506-8 :‬‬
‫خبرنامه‬ ‫درخبرنامهاينهفتهگزارشيدربارهتالشبرخينمايندگانبرايطرحسوالازرئيس‌جمهوردرمجلسدرجشده‬ ‫است‪.‬گزارشيدربارهآخرينتحوالتانتخاباتياصالح‌طلبان‪‌،‬سانحهتصادفاتوبوسراهياننور‪،‬جلسهپرسش‬ ‫وپاسخعليالريجانيبههمراهمروررسانه‌هادرهفتهگذشتهازديگربخش‌هايخبرنامهاينهفتهاست‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫تشكيل شوراي رهبري اصالحات‬ ‫انصراف از «الله»‬ ‫‪ 26‬کشته در یک حادثه‬ ‫استارت كانديداتوري‬ ‫‪10‬‬
‫گزارش‌ها‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫ابهام در سوال‬ ‫آيا محمود احمدي‌نژاد بار ديگر به مجلس فراخوانده مي‌شود؟‬ ‫با‌‌وجود کش��مکش‌های فراوان بر س��ر طرح س��وال‬ ‫از رئیس‌جمهور تعیین تکلی��ف در ارتباط با این مس��اله به‬ ‫‪14‬آبان‌ماه موکول شد‪.‬‬ ‫طرح س��وال از رئیس‌جمهور با ‪ 102‬امضا ‪ 19‬مهرماه‬ ‫درباره مس��ائل ارزی‪ ،‬واردات گندم و خودرو به هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس تقدیم شد و هیات‌رئیسه نیز کمیسیون برنامه وبودجه‬ ‫را به‌عنوان بررسی‌کننده این سوال تعیین کرد‪.‬‬ ‫قرار بود تا این طرح صبح روز چهارشنبه هفته گذشته در‬ ‫مجلس قرائت شود‪ .‬پیش از این طراحان سوال در اول هفته‬ ‫در جلسه‌ای با حضور برخی اعضای دولت به بحث و بررسی‬ ‫این موضوع پرداختند‪ ،‬اما در پایان طراحان طرح اعالم کردند‬ ‫که به دلیل قانع‌نشدن از پاسخ‌های نمایندگان دولت سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور به صحن علنی مجلس می‌رود‪.‬‬ ‫ع��وض حیدرپ��ور‪ ،‬نماین��ده س��وا ل‌کنندگان از‬ ‫رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با اشاره به جلسه نمایندگان‬ ‫س��وال‌کننده از رئیس‌جمه��ور ب��ا نماین��دگان دولت در‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه گفت‪« :‬در اين جلسه باتوجه به‬ ‫اینکه نمایندگان متن سوال از رئیس‌جمهور را قبال مطرح‬ ‫کرده بودند و نمایندگان دولت به صورت کامل از آن آگاه‬ ‫بودند‪ ،‬س��واالت دیگری نیز در حاش��یه متن سواالت به‬ ‫صورت نمونه مطرح شد تا بتوانیم موضوع را کاملا برای‬ ‫نمایندگان دولت روشن کنیم‪».‬‬ ‫علی مطهری از امضا‌کنندگان این طرح در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که آیا کس��ی امضای خود را پس گرفته گفت‪:‬‬ ‫«در جلسه روز یکش��نبه مجلس افرادی مانند آقایان حداد‬ ‫و رس��ایی با نماین��دگان امضاکننده صحب��ت می‌کردند و‬ ‫می‌گفتند آقا راضی به این سوال نیستند‪ .‬چند نفر هم به همین‬ ‫دلیل امضای خود را پس گرفتند‪ .‬این در حالی است که اگر‬ ‫رهبرمعظم انقالب نظری درباره این موضوع داشته باشند یا‬ ‫در نطق خودشان اعالم می‌کنند یا اگر موضوع‪ ،‬حیاتی باشد‬ ‫برای رئیس مجلس پیغام می‌فرستند‪ ،‬اما هیچ‌کدام از این دو‬ ‫حالت اتفاق نیفتاده است‪».‬‬ ‫همزمان با باال‌گرفتن کش��مکش‌ها در این ارتباط‪،‬‬ ‫س��ایت ش��بکه ایران وابس��ته به روزنامه دول��ت به نقل‬ ‫از نماینده قم نوش��ت‪« :‬طراحان س��وال با دفتر آیت‌اهلل‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی ارتباط دارند‪ ».‬سایت مذکور در این‬ ‫رابطه می‌نویسد‪ :‬حجت‌االس�لام والمسلمین محمدرضا‬ ‫آش��تیانی‪ ،‬نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفته‪« :‬برخی در مجل��س به توصیه‌ه��ای رهبری اعتنا‬ ‫نمی‌کنند و طرح سوال از رئیس‌جمهور و کشاندن وزرا به‬ ‫مجلس‪ ،‬نمونه این اقدامات است‪ .‬این هجمه‌ها با حساب‬ ‫اس��ت و از طرف برخ��ی طیف‌های خاص که نس��بت به‬ ‫رئیس‌جمهور حساس بودند‪ ،‬شدت یافته است‪ ».‬وی ادامه‬ ‫می‌دهد‪« :‬هدف این جریان این اس��ت که دولت دهم به‬ ‫پایان نرسد و در صحبت‌های خود به صراحت این هدف‬ ‫را بیان کرده‌اند‪ .‬دفتر آقای هاشمی این موضوع را مطرح‬ ‫کرده است و در مجلس نیز گروه‌هایی را به راه انداخته‌اند‬ ‫تا با عنوان سوال و بحث‌های مختلف رئیس‌جمهور را به‬ ‫‪11‬‬
‫خبرنامه‬ ‫مجلس بکشانند‪».‬‬ ‫یک روز پیش از موعد خوانده ش��دن طرح س��وال از‬ ‫رئیس‌جمهور در صحن علنی عبدالرضا مصری‪ ،‬سخنگوی‬ ‫هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی اینگونه توضیح داد‪ « :‬از‬ ‫زمانی که سوال از رئیس‌جمهور توسط رئیس مجلس قرائت‬ ‫می‌شود کسی نمی‌تواند طبق آیین نامه امضای خود را پس‬ ‫بگیرد‪ ».‬او با این توضیح به نمایندگان ادامه داد‪« :‬کس��انی‬ ‫که قصد انصراف از س��وال از رئیس‌جمه��ور را دارند تا آغاز‬ ‫جلس��ه علنی روز بعد مجلس فرصت دارن��د امضای خود را‬ ‫پس بگیرند‪».‬‬ ‫با این حال روز چهارش��نبه گذشته حسین سبحانی‌نیا‬ ‫با بیان اینکه س��وال از رئیس‌جمهور همچنان به قوت خود‬ ‫باقی است‪ ،‬گفت‪« :‬بعد از اینکه س��وال با حضور نمایندگان‬ ‫رئیس‌جمهور در کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات‬ ‫مطرح شد‪ ،‬امضا‌کنندگان یک هفته فرصت دارند نظر خود‬ ‫را اعالم کنند‪».‬‬ ‫عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در‬ ‫مجلس نهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه برای تعیین تکلیف طرح سوال‬ ‫از رئیس‌جمهور باید منتظر باش��یم تا یک هفته بعد از طرح‬ ‫سوال در کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس بگذرد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪« :‬با توجه به اینکه سوال یکشنبه هفته جاری در‬ ‫کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مطرح شد نمایندگان‬ ‫تا یکش��نبه هفته آینده فرصت دارند تا اعالم‌نظر کنند‪ .‬اگر‬ ‫نمایندگان تا آن زمان بر س��وال خود باقی بودند‪ ،‬کمیسیون‬ ‫مربوطه گزارش را به صحن ارائه می‌کند تا در جلسه علنی‬ ‫مجلس اعالم وصول شود‪».‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینک��ه هفته آینده مجل��س به‌خاطر‬ ‫سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬با این حساب اگر نمایندگان بر سوال خود باقی‬ ‫باشند‪ ،‬سوال در اولین جلسه علنی مجلس بعد از سرکشی به‬ ‫حوزه‌های انتخابیه یعنی یکشنبه ‪ ۱۴‬مهرماه اعالم وصول‬ ‫می‌شود‪».‬‬ ‫همچنی��ن ع��وض حیدرپ��ور ب��ا بی��ان اینک��ه‬ ‫امضا‌کنندگان طرح س��وال از رئیس‌جمه��ور همچنان بر‬ ‫امضای خود مص��ر بوده و تعداد امضاه��ا حدنصاب دارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪« :‬در حال حاضر طرح س��وال از رئیس‌جمهور‬ ‫فرآیند عادی و طبیعی خود را طی می‌کند و چنانچه بعد از‬ ‫گذشت یک هفته نمایندگان بر امضای خود پایبند باشند‪،‬‬ ‫هیات‌رئیس��ه برابر م��واد ‪ ۱۹۶‬و‪ ۱۹۷‬آیین‌نامه به وظیفه‬ ‫خود عمل می‌کند‪».‬‬ ‫وی درباره انتش��ار خبرهایی مبنی بر غیر‌علنی برگزار‬ ‫شدن جلسه طرح سوال از رئیس‌جمهور‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬طبق‬ ‫آیین‌نامه جلسه باید علنی برگزار شود‪ ،‬مگر اینکه نمایندگان‬ ‫درخواستی در این زمینه داشته باشند و هیات‌رئیسه هم تدبیر‬ ‫کند که جلسه غیرعلنی برگزار شود‪».‬‬ ‫عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی‬ ‫در مجلس نهم‪ ،‬با بی��ان اینکه رئیس‌جمهور بای��د با تدبیر‬ ‫ح��ل مش��کالت اقتص��ادی را در اولوی��ت کاره��ای خود‬ ‫قرار ده��د‪ ،‬تاکید ک��رد‪« :‬رئیس‌جمه��ور باید ب��ه صورت‬ ‫منطق��ی‪ ،‬عقالن��ی و ب��ا در نظ��ر گرفت��ن قواع��د علمی‌‬ ‫و اقتصادی مش��کالت اقتص��ادی موجود را ح��ل کند‪ .‬در‬ ‫این زمینه نماین��دگان آمادگی دارند جلس��ه‌ای دوس��تانه‬ ‫با رئیس‌جمهور داش��ته باش��ند تا وی تمام مس��ائل خود را‬ ‫مطرح کند‪».‬‬ ‫نماین��ده س��وال‌کنندگان از رئیس‌جمهور در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پایان گفت‪« :‬اما مس��اله اینجاست که‬ ‫رئیس‌جمه��ور رفتارهایی که بر‌اس��اس عق��ل جمعی و با‬ ‫هماهنگی و تعام��ل مجلس و اهل خبره اقتصادی باش��د‪،‬‬ ‫برنمی‌تابد‪ ،‬بلکه خودسرانه و بر‌اساس رای یک تیم اقتصادی‬ ‫محدود تصمیم‌گیری می‌کند که همین وضعیت کشور را به‬ ‫اینجا کشانده است‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تشكيل شوراي رهبري اصالحات‬ ‫تغيير تاكتيك انتخاباتي اصالح‌طلبان‬ ‫حضور اصالح‌طلبان در عرصه سیاست داخلی روز به‬ ‫روز پررنگ‌تر می‌ش��ود؛ حضوری که با نزدیک شدن فصل‬ ‫برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باید هر روز در‬ ‫انتظار شفاف‌تر ش��دن مواضع این جریان سیاسی بود‪ .‬حاال‬ ‫کاندیداه��ای احتمالی و چهره‌های ش��اخص اصالح‌طلب‬ ‫موضع‌گیری‌های روش��ن‌تری نس��بت به ماه‌های گذشته‬ ‫دارند و سعی می‌کنند ادبیات اصالح‌طلبی را بیش از گذشته‬ ‫در ادبیات سیاسی کشور بگنجانند‪.‬‬ ‫تغییر تاکتیک اصالح‌طلبان‬ ‫هفته گذش��ته س��ایت مثلث در خبری اعالم کرد که‬ ‫شورای رهبری اصالحات تشکیل شده اس��ت؛ اتفاقی که‬ ‫حکایت از تغییر تاکتیک انتخاباتی اصالح‌طلبان دارد‪.‬‬ ‫بر ای��ن اس��اس‪ ،‬اصالح‌طلبان��ی همچ��ون خاتمی‪،‬‬ ‫موسوی‌خوئینی‌ها‪ ،‬عبداهلل نوری و برخی دیگر از چهره‌های‬ ‫اصلی اصالح‌طلبان جلساتی شبانه را به صورت دوره‌ای در‬ ‫خانه یکدیگر برگزار می‌کنند و به رایزن��ی درباره انتخابات‬ ‫می‌پردازن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که الیه‌ه��ای پایین‌تر از‬ ‫محتوای این جلسات آگاهی چندانی ندارند و بناست تصمیم‬ ‫اصلی اصالح‌طلبان برای انتخابات س��ال آینده توسط این‬ ‫گروه ک��ه از آن به‌عنوان ش��ورای رهب��ری اصالحات نام‬ ‫می‌برند‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫اصالح‌طلبان می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند‬ ‫خبر تش��کیل ش��ورای رهبری اصالح��ات در حالی‬ ‫منتش��ر ش��د که س��ید‌محمد خاتمی‪ ،‬رئیس‌جمهور سابق‬ ‫هفته گذش��ته در س��خنانی اعالم کرد ک��ه اصالح‌طلبان‬ ‫می‌خواهند در انتخابات ش��رکت کنند‪ .‬براساس خبری که‬ ‫سایت س��فیرنیوز منتشر کرده اس��ت‪ ،‬خاتمی این سخن را‬ ‫در دیدار با گروهی از فرهنگیان مطرح کرده است؛ دیداری‬ ‫ک��ه در آن فرهنگیان ضمن ط��رح س��واالت و دغدغه‌ها‬ ‫و دیدگاه‌ه��ای خ��ود از دیدگاه‌ه��ای س��ید‌محمد خاتمی‬ ‫پیرامون مس��ائل روز مطلع ش��دند‪ .‬خاتمی در بخش��ی از‬ ‫سخنانش گفته اس��ت‪« :‬اصالح‌طلبی از نگاه من خواستار‬ ‫جمهوری اسالمی است که در آن عقل و تدبیر حاکم است‬ ‫و حاکمی��ت مردم بر سرنوش��ت طبق معیارهای اس�لامی‬ ‫ک��ه از جمل��ه آن معیارهای اس�لامی این اس��ت که حق‬ ‫شهروندی همه کسانی که درون نظام زندگی می‌کنند باید‬ ‫تامین شود‪».‬‬ ‫او ب��ا انتق��اد از ش��رایط فعلی کش��ور درب��اره برنامه‬ ‫اصالح‌طلبان برای حضور در انتخاب��ات آینده چنین گفت‪:‬‬ ‫«انتخاب��ات مهم��ی‌پی��ش روی ماس��ت‪ .‬اصالح‌طلبان‬ ‫می‌خواهند در انتخابات ش��رکت کنند‪ ،‬ام��ا نمی‌گذارند‪ .‬آیا‬ ‫واقعا شرایط حضور در انتخابات مهیاس��ت؟ وقتی قرار شد‬ ‫یک بینش و منش و روشی که از قضا خیلی هم بسته و تنگ‬ ‫اس��ت خود را عین نظام بداند و هر کس را که با این دیدگاه‬ ‫مخالف اس��ت‪ ،‬خارج از نظ��ام معرفی کن��د و بیاید به جای‬ ‫نگهبانی از ارزش‌ه��ا و قانون‪ ،‬راه همه گروه‌ها و س��لیقه‌ها‬ ‫را جز یک سلیقه خاص به سوی حاکمیت سد کند‪ ،‬آیا واقعا‬ ‫می‌ت��وان در چنین انتخابات��ی حضور فعال داش��ت؟ مردم‬ ‫در انتخابات گذش��ته ریاس��ت‌جمهوری هزینه‌های زیادی‬ ‫داده‌اند‪ .‬آی��ا با ادامه این روش بخش قاب��ل توجه جامعه که‬ ‫احس��اس می‌کند به آنها جفا ش��ده‪ ،‬حاضر می‌ش��وند پای‬ ‫صندوق بیایند؟»‬ ‫جهانگیری‪ :‬اگر بیاییم برای برد می‌آییم‬ ‫در این میان اسحاق جهانگیری که این روزها نام او نیز‬ ‫به‌عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی اصالح‌طلبان مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬برخالف خاتمی حضور اصالح‌طلب��ان در انتخابات‬ ‫آینده را مشروط دانسته است‪ .‬این چهره طیف کرمانی‌های‬ ‫کارگزاران سازندگی که روزگاری استاندار اصفهان بود و در‬ ‫دولت سید‌محمد خاتمی به وزارت صنایع و معادن رسید‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگویی با روزنامه اصالح‌طلب آرمان گفته است‪« :‬هنوز‬ ‫اصالح‌طلبان می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوش��ت‬ ‫کشور داش��ته باش��ند‪ .‬فکر می‌کنم حضور اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات به‌عنوان یک جریان اصلی کشور می‌تواند در رونق‬ ‫انتخابات خیلی موثر باشد‪».‬‬ ‫س�لامت انتخابات‪ ،‬بها دادن به رای م��ردم و واقعی‬ ‫دانستن دخالت مردم در حکومت‪ ،‬از مهمترین کلید‌واژه‌هایی‬ ‫بود که او در این مصاحبه به کار گرفت‪« :‬الزمه‌ بها دادن به‬ ‫آرای مردم‪ ،‬وجود قانون جامع و شفاف برای انتخابات است؛‬ ‫یک قانون کامل‪ ،‬جامع و شفاف که تضمین‌کننده تمام حقوق‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬مردم و احزاب باش��د‪ ».‬جهانگیری همچنین‬ ‫اصالح‌طلبان را یک جریان ریشه‌دار دانسته است که حضور‬ ‫آنها در انتخابات می‌تواند در رونق انتخابات خیلی موثر باشد‪.‬‬ ‫او تاکید کرده است‪« :‬بحث تنور گر ‌م کردن از سوی گروهی‬ ‫مطرح می‌شود که یا نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند‬ ‫یا تصورشان این است که انتخابات به صورت شکلی برگزار‬ ‫می‌شود‪ ».‬جهانگیری با اشاره به حضور سید‌محمد خاتمی‬ ‫در انتخابات مجلس نهم هم گفته است‪« :‬آقای خاتمی به این‬ ‫نتیجه رسید که برود و رای دهد چون اگر نمی‌رفت وضع ما‬ ‫بدتر از وضع موجود بود‪».‬‬ ‫او در خص��وص احتم��ال حض��ور اصالح‌طلب��ان در‬ ‫انتخابات ‪ 92‬نیز گفته اس��ت‪« :‬اصالح‌طلبان یک واقعیت‬ ‫خدشه‌ناپذیر انتخابات هستند و اگر در انتخابات وارد شوند‪،‬‬ ‫با این انگیزه می‌آیند که انتخابات را ببرند نه اینکه ببازند‪».‬‬ ‫جهانگیری در عین حال برنامه داشتن برای وضعیت‬ ‫فعلی کشور را از مهم‌ترین الزمه‌های حضور اصالح‌طلبان‬ ‫در انتخابات دانس��ته اس��ت‪« :‬یکی از برنامه‌ه��ای اصلی‬ ‫اصالح‌طلبان ب��رای ورود به انتخابات‪ ،‬مربوط به مس��ائل‬ ‫روزمره مردم و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت اس��ت‪ .‬مطمئن‬ ‫هس��تم برای این موضوع برنامه دارند چون تیم اقتصادی‬ ‫قدرتمندی دارند‪ ».‬او در بخش دیگری از اظهاراتش گفته‬ ‫است‪« :‬جریان اصالح‌طلبی در محافل و جلسات خودشان‬ ‫بحث‌هایی دارند‪ .‬بحث آنها بر س��ر این اس��ت که ش��رایط‬ ‫کش��ور‪ ،‬تحلیل و بررسی ش��ود و اینکه حرف‌هایی در مورد‬ ‫ورود اصالح‌طلبان زده می‌ش��ود‪ ،‬چگونه باید تحلیل شود‪.‬‬ ‫درست اس��ت افرادی که می‌گویند اصالح‌طلبان باید توبه‬ ‫کنند و فالن و فالن کار را بکنند‪ ،‬هیچ‌کدام از آنها سخنگوی‬ ‫نظام نیستند و نظر شخصی خودش��ان را می‌گویند اما این‬ ‫بحث‌ها آن‌قدر در رسانه‌ها و توسط افرادی که بعضا مسئولیت‬ ‫دارند‪ ،‬تکرار می‌شود که اصالح‌طلبان گاهی فکر می‌کنند در‬ ‫چنین فضایی یک پالس رس��می از طرف نظام نیاز است تا‬ ‫همه بدانند‪ ،‬این حرف‌ها از سوی نظام نیست‪».‬‬ ‫به گفته جهانگیری جری��ان اصالح‌طلبان توقع ندارد‬ ‫که حکومت برای ورود آنها دعوتنامه رس��می ارس��ال کند‪.‬‬ ‫به اعتقاد او توقع اصالح‌طلبان این است که پالسی فرستاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما در عین حال رقابت اصلی بی��ن اصالح‌طلبان و‬ ‫اصولگرایان خواهد بود‪ .‬او در عین حال در خصوص احتمال‬
‫حضور چهره‌های��ی همچون خاتمی‪ ،‬نجف��ی و خودش نیز‬ ‫اظهارنظر کرده اس��ت؛ آنج��ا که گفت‪« :‬آق��ای نجفی هم‬ ‫نامش��ان برای نامزدی در انتخابات بعد‪ ،‬مث��ل بقیه مطرح‬ ‫و جدی اس��ت‪ .‬گمانه‌زنی رسانه‌هاس��ت و باید از خودشان‬ ‫پرسید‪ .‬من از خودشان چنین چیزی را نشنیده‌ام‪ ...‬نشنیده‌ام‬ ‫از آقای خاتمی که بخواهد کاندیدا شود‪ ...‬شخصا تمایلی به‬ ‫کاندیداتوری ندارم‪».‬‬ ‫عارف اعالم کاندیداتوری کرد‬ ‫برخی عوامل ساخت فیلم «الله» که بین آنها اسامی‬ ‫‌تهیه‌‌کننده (سبط احمدی)‪ ،‬مدیر تولید (محمد رضا نجفی)‪،‬‬ ‫ط راح (ایرج رامین فر) و لباس (علی عابدینی) دیده م ی‌شود‪،‬‬ ‫از حضور در این فیلم انصراف دادند‪.‬‬ ‫پروژه ساخت فیلم «الله» با همکاری معاونت سینمایی‬ ‫وزارت ارشاد آغاز شد‪ .‬موضوع مربوط به دختر جوانی است که‬ ‫راننده حرفه‌ای اتومبیلرانی اس��ت و قرار است ب رای نمایش‬ ‫چهره زن ای رانی در خارج از کشور نیز پخش شود‪.‬‬ ‫پروژه‌ای که به گفت��ه خبرگزاری‌ها ح��دود ‪ 5‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه در بر خواهد داش��ت‪ .‬همین صدای بسیاری از‬ ‫کارشناسان و صاحب‌نظ ران را در آورده است‪ .‬آنها معتقد بودند‬ ‫نه این فیلم به لحاظ تکنیکی‪ ،‬اینقدر هزینه‌بردار است و نه از‬ ‫منظر محتوایی‪ ،‬اثر مهم و قابل توجهی است‪.‬‬ ‫پی ش‌تولی��د ای��ن فیل��م از خرداد‌م��اه امس��ال و با‬ ‫سرمایه‌گذاری مرکز گسترش س��ینمای تجربی آغاز شد و‬ ‫بهترین‌های س��ینمای ای ران ب رای تولید این فیلم دعوت به‬ ‫کار شدند‪ .‬در آخر مرداد‌ماه دستیار اول (ایرج حبشی) به‌طور‬ ‫ناگهانی استعفا کرد و در آخر شهریور مدیر فیلمبرداری (تورج‬ ‫اصالنی) نیز همین رویه را تک��رار کرد‪ .‬اینکه چه موضوعی‬ ‫موجب چنین استعفاهایی شده‪ ،‬هنوز به درستی مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬اس��داهلل نی ک‌نژاد‪ ،‬کارگ��ردان این پروژه‬ ‫م ی‌گوید اس��تعفا معنایی ندارد‪ .‬ظاه را کن��ار رفتن علیرضا‬ ‫س��ب ط‌احمدی از تهی ه‌کنندگ��ی الله‪ ،‬تصمیم��ی‌بوده که‬ ‫ب ر‌اس��اس توافق و تصمیم مرکز گسترش سینمای مستند‬ ‫و تجربی صورت گرفته است‪ .‬جالب اینکه سب ط‌احمدی در‬ ‫گفت‌وگو با سایت‌ها و خبرگزاری‌ها حاضر به توضیح دالیل‬ ‫کناره‌گیری‌اش از پروژه «الله» نشد‪.‬‬ ‫پروژه «الله» در ماه‌های گذشته حواشی زیادی را ب رای‬ ‫س��ازمان س��ینمایی به وجود آورد؛ تا جایی که کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس خواس��تار توضیحات وزیر ارشاد شده بود‪.‬‬ ‫یک��ی از نکاتی که مخالفان نس��بت به آن انتقاد داش��تند‪،‬‬ ‫انتخاب اس��داهلل‌ نی ک‌نژاد به‌عنوان کارگردان این فیلم بود‪.‬‬ ‫نی ک‌نژاد کارگردانی اس��ت که د ‌ر هالیوود س��ابقه س��اخت‌‬ ‫فیلم‌هایی را دارد که به اعتقاد آنها غی رارزشی است‪ .‬اسداهلل‬ ‫نی ک‌نژاد در جریان سفر رئی س‌جمهور به نیویورک‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫س��اخت این فیلم را به مقامات کش��ور داده و از سوی آنان‬ ‫پذیرفته شد‪.‬‬ ‫از دیگر انتقادات وارده بر س��اخت ای��ن فیلم اینکه‬ ‫برخی م ی‌گویند‪« :‬این پروژه در حالی از س��وی باالترین‬ ‫رده‌های مدیری��ت فرهنگی کش��ور دنبال م ی‌ش��ود که‬ ‫بسیاری از فیلمسازان وطنی با داشتن موضوعات متنوع‬ ‫و البته پ ر‌منفعت برای کشور و فرهنگ‪ ،‬معطل بین ارض‬ ‫و سما برای گوشه‌چشم همین مدیران بلند‌‌نظر فرهنگی‬ ‫کشورند‪ .‬بازی کردن در زمینی که عنوان آن نشان دادن‬ ‫وجود آزادی زنان و مس��اعی و تالش ایران اس�لامی در‬ ‫ارتقای س��طح مش��ارکت و آزادی عمل آنها ن��ام گرفته‬ ‫است‪ ،‬هم در ش��أن نظام مقتدر کشورمان و هم در سطح‬ ‫فرهنگ غنی و ریش��ه‌دار چند هزار س��اله که ارتزاقش از‬ ‫اسالم و ایران بوده‪ ،‬نیست‪ .‬با وجود افتخار‌آفرینی صدها‬ ‫هزار شهید‪ ،‬نخبه‪ ،‬عالم و دانشمند در این کشور‪ ،‬خانمی‬ ‫‌که اتومبی ل‌س��واری م ی‌کند و تنها رذیله اخالق ی‌اش هم‬ ‫استفاده از دوپینگ است‪ ،‬شاید س��وژه بهتری باشد برای‬ ‫نشان دادن عمق استراتژیک مباهات ما در مقابل توحش‬ ‫س��رریز کرده از کافه و کازینوهای غرب!»‬ ‫اما نی ک‌نژاد در دفاع از خود م ی‌گوید‪« :‬تمام سال‌های‬ ‫زندگ ی‌ام به این خوشبخت بودم و هستم که آنچه قیمت روی‬ ‫آن نگذاشتم و نفروختم و نخواهم فروخت «مملکت‪ ،‬انقالب‬ ‫و هنرم» بوده اس��ت‪ .‬هیچ وقت روی اینها قیمت نگذاشتم‬ ‫و همیشه در خدمتم بوده اس��ت‪ .‬من اولین فیلمم را که در‬ ‫آمریکا م ی‌سازم به نام «خانه کجاست»‪ ،‬در مورد نوستالژی‬ ‫ای ران است‪ .‬حاال شما به من بگویید افرادی مثل من ای رانی‬ ‫چند نفر در‌هالیوود بوده‌اند و هستند که حتی توانایی قدرت‬ ‫بیان اسم ای ران را داشته باشند‪g ».‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫كانديداتوري نجفي جدي شد؟‬ ‫تمام این اخبار و اظهارنظرها در حالی است که خبرنگار‬ ‫مثلث به اخبار جدیدی در خصوص پشت‌پرده فعالیت‌های‬ ‫اصالح‌طلبان دست یافته است‪ .‬براساس این اخبار سید‌محمد‬ ‫خاتمی نشست‌های متعددی را با محمدعلی نجفی برگزار‬ ‫کرده است؛ نشست‌هایی که در آنها برنامه‌های نجفی برای‬ ‫انتخابات آینده بررسی شده است‪ .‬برخی سیاسیون معتقدند‬ ‫نجفی گزینه اصلی خاتمی برای نامزدی در انتخابات آینده‬ ‫است‪ .‬عبداهلل نوری نیز که از او به‌عنوان لیدر طیف تندروی‬ ‫اصالح‌طلبان یاد می‌شود‪ ،‬در جلسه‌ای که چهره‌های شاخص‬ ‫اصالح‌طلب در آن حضور داشته‌اند تاکید کرده است که باید‬ ‫به هر قیمتی وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شویم‪.‬‬ ‫او در همین راستا اصالح‌طلبان را به نوشتن توبه‌نامه توصیه‬ ‫کرده و محمدعلی نجفی را گزینه‌ای مناسب برای انتخابات‬ ‫دانسته است‪ .‬نوری همچنین در جلسه‌ای که با نجفی برگزار‬ ‫کرده است در‌‌خصوص انتخابات آینده با او تبادل‌نظر کرده‬ ‫است‪ .‬نوری در این جلسه خطاب به نجفی گفته است‪« :‬شما‬ ‫پتانس��یل خوبی برای حضور در انتخابات دارید و از شانس‬ ‫بیشتری هم برخوردار هستید‪ ».‬او همچنین به نجفی توصیه‬ ‫کرده است که از الک محافظه‌کاری بیرون بیاید و از «تند‬ ‫حرف‌زدن» نترسد؛ چراکه با چند حرف تند کسی ردصالحیت‬ ‫نخواهد شد‪ .‬از سوی دیگر گروه‌های اصالح‌طلب به‌دنبال‬ ‫گفت‌وگو با افرادی همچون محسن مهرعلیزاده‪ ،‬مصطفی‬ ‫کواکبیان و حسین کمالی هس��تند تا مانع اقدام انفرادی آنها‬ ‫در انتخابات ش��وند‪ .‬براین اساس سید‌محمد خاتمی شخصا با‬ ‫محمدرضا عارف رایزنی خواهد ک��رد و چهره‌هایی همچون‬ ‫مجیدانصاریوسید‌عبدالواحدموسوی‌الرینیزبادیگرگزینه‌ها‬ ‫گفت‌وگوخواهندکرد‪.‬البتهخاتمیگفتهاستکهصراحتاخواستار‬ ‫کناره‌گیری عارف نخواهد شد‪ ،‬بلکه از او می‌خواهد برنامه‌هایش‬ ‫را ارائه کند تا اصالح‌طلبان به جمع‌بندی برسند‪g.‬‬ ‫حاشيه‌هاي فيلم جنجالي ادامه دارد‬ ‫خبرنامه‬ ‫البت��ه اظهارنظرها درب��اره حض��ور اصالح‌طلبان در‬ ‫انتخابات تنه��ا اظهارات خاتم��ی و جهانگی��ری نبود؛ چه‬ ‫آنکه محمد‌رضا عارف که مدت‌هاس��ت زمزم��ه نامزدی او‬ ‫در انتخابات ش��نیده می‌ش��ود از تصمیم ج��دی خود برای‬ ‫کاندیداتوری سخن گفته است‪« :‬من برای کاندیداتوری در‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری مصمم هس��تم‌ و به برنامه‌هایم‬ ‫ایم��ان دارم و می‌توانم آنها را در پ��ازل اصالحات به نتیجه‬ ‫برسانم‪ ».‬براس��اس خبری که س��ایت اصولگرای مشرق‬ ‫منتش��ر کرده اس��ت‪ ،‬معاون اول دولت اصالحات در جمع‬ ‫گروهی از اساتید دانش��گاه این س��خنان را گفته و با اشاره‬ ‫به دیدار چن��دی پیش خود ب��ا محمد خاتمی یادآور ش��ده‬ ‫است‪« :‬خاتمی با آمدن من مخالف نیس��ت‪ .‬او فقط نگران‬ ‫تش��تت آرای اصالح‌طلبان مثل انتخابات ‪ ۸۴‬است‪ .‬خاتمی‬ ‫به‌دنبال ایجاد یک مکانیسم انتخاباتی در میان اصالح‌طلبان‬ ‫است‪ ».‬عارف همچنین گفته اس��ت‪« :‬شانس من در میان‬ ‫کاندیداهای مط��رح اصالح‌طلبان از همه باالتر اس��ت و با‬ ‫اجازه کسی نیامده‌ام که با اخم آنها کنار بروم‪ ».‬او در حالی به‬ ‫چنین اظهارنظری پرداخته که چندی پیش در گفت‌وگویی با‬ ‫روزنامه اصالح‌طلب آفتاب‌یزد‪ ،‬گفته بود هنوز تصمیم قطعی‬ ‫برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دور یازدهم‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫انصراف از «الله»‬ ‫‪13‬‬
‫خبرنامه‬ ‫بررسی یک دهه حادثه دانش‌آموزی‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫‪ 26‬کشته در یک حادثه‬ ‫‪14‬‬ ‫دو حادث��ه ج��اده‌ای ب��رای کاروان دانش‌آم��وزان و‬ ‫دانشجویان اعزامی‌به راهیان نور سبب شد تا توجه همگان‬ ‫بار دیگر به موضوع حوادث دانش‌آموزی متمرکز ش��ود‪ .‬در‬ ‫حادثه اول واژگونی اتوبوسی که عازم اردوی راهیان نور بود‬ ‫مانع آن شد که ‪ ٢٥‬دانش��جوی اعزامی‌ از همدان به مقصد‬ ‫برسند و سفر خود را با خاطره تصادف در منطقه سرپل‌ذهاب‬ ‫به پایان بردند‪ ،‬اما حادثه دوم همه را خبر کرد‪.‬‬ ‫صبح روز آخرین ش��نبه مهرم��اه مردم ب��ا این خبر‬ ‫سرهنگ صمد اسفندیاری‪ ،‬معاون عملیات پلیس‌راه کشور‬ ‫هفته خود را‌آغاز کردند‪« :‬در تصادف اتوبوس��ی در کیلومتر‬ ‫‪ ١٨٥‬محور ای��ذه به لردگان ‪ 26‬نفر جان س��پردند و ‪ 18‬نفر‬ ‫مجروح ش��دند‪ ».‬وی همچنین گفت‪« :‬تخطی از سرعت‬ ‫مطمئنه در جاده لغزن��ده علت این حادثه گزارش ش��د اما‬ ‫کارشناسان در حال جس��ت‌وجو برای یافتن سیستم جی‪.‬‬ ‫پی‪ .‬اس اتوبوس هستند تا اطالعات دقیق‌تری از این ماجرا‬ ‫به دست آورند‪ .‬از این تعداد کشته ‪ 22‬نفر دانش‌آموز مدرسه‬ ‫پاس��داران عفت‪ 2 ،‬نفر مدیر و معاون مدرسه و ‪ 2‬تن دیگر‬ ‫راننده و مسئول اردو بوده‌اند‪».‬‬ ‫دانش‌آموزان کالس‌های دوم ریاضی و دوم تجربی‬ ‫دبیرستان پاسداران عفاف شهرستان بروجن برای گذراندن‬ ‫دوره عملی واحد درس��ی «آمادگی دفاعی» به همراه مدیر‬ ‫و معاون دبیرستان‪ ،‬مربی واحد درس��ی و مشاور تحصیلی‌‬ ‫در قالب کاروانی ب��ا ‪ 10‬اتوبوس دانش‌آم��وزی به مناطق‬ ‫عملیاتی جبهه‌های خوزستان اعزام شده بودند‪.‬‬ ‫آنها پ��س از گذران��دن دوره چند روزه در ش��لمچه و‬ ‫دهالویه‪ ،‬عصر جمعه اهواز را به مقصد خانه ترک می‌کنند‪.‬‬ ‫در راه‪ ،‬اتوبوس اس��کانیا که به ص��ورت اتوماتیک کنترل‬ ‫می‌شد‪ ،‬دچار نقص فنی می‌شود‪ ،‬کنترل از دست راننده خارج‬ ‫می‌شود و راننده به مدیر دبیرس��تان که در اتوبوس حضور‬ ‫دارد‪ ،‬می‌گوید نمی‌تواند‌ترمز بگیرد‪ .‬اتوبوس با سرعت زیاد‬ ‫و مهارنشدنی در جاده ش��لوغ و‌ترانزیتی از بین خودروهای‬ ‫س��نگین می‌گذرد‪ ،‬دخت��ران دانش‌آموز جیغ می‌کش��ند و‬ ‫ناگهان با برخورد شدید با تپه‌ای خاکی همه‌چیز می‌ایستد‪.‬‬ ‫همه اینها تنه��ا در پنج دقیق��ه برای دختران دبیرس��تانی‬ ‫اتفاق افتاد و ‪26‬کش��ته و ‪ 18‬زخمی‌پایان ماجرای اتوبوس‬ ‫اسکانیای کاروان دانش‌آموزی بود‪.‬‬ ‫سرهنگ قاسم قدرتی‪ ،‬فرمانده پلیس‌راه خوزستان نیز‬ ‫گفت‪«:‬با‌توجه به اینکه جاده با بارش کم باران دچار لغزش‬ ‫شده بود راننده قادر نشد وسیله نقلیه را به خوبی کنترل کند‪.‬‬ ‫‪ 20‬آمبوالنس از چهارمحال و بختیاری راهی محل حادثه‬ ‫شدند‪ 14 .‬دانش‌آموز مصدوم به اهواز و بیمارستان گلستان‬ ‫سپرده شدند و ‪ 4‬تن دیگر را در بیمارس��تانی در ایذه تحت‬ ‫درمان قرار دادند‪».‬‬ ‫رئیس ستاد بحران دانش��گاه علوم پزشکی اهواز هم‬ ‫گفت‪ 11« :‬مصدوم سانحه تصادف در بیمارستان گلستان‬ ‫بستری شده‌اند و از این تعداد حال یکی وخیم است‪».‬‬ ‫الناز عالیی‪ ،‬یکی از دانش‌آموزان حادثه‌دیده است‪ ،‬او‬ ‫در ارتباط با حادثه گفت‪« :‬برای شام نزدیک سد کارون سه‬ ‫پیاده شدیم و بعد از ش��ام دوباره حرکت کردیم‪ .‬راننده آرام‬ ‫رانندگی می‌کرد و سرعت زیادی نداشت ولی ناگهان دیدیم‬ ‫کنترل اتوبوس را از دست داد‪ .‬ما ردیف آخر بودیم‪ ،‬همه جیغ‬ ‫می‌زدند‪ ،‬بعد از ماشین پرت شدیم بیرون‪ .‬من چشم‌هایم را‬ ‫که باز کردم دیدم روی یک تپه خاکی افتاده‌ام‪ .‬من و مهسا‬ ‫عبداللهی‌نیا‪ ،‬فاطمه آقایی و محدثه زمان‌پور کنار هم نشسته‬ ‫بودیم و می‌دانم که آنها هم زنده هستند‪».‬‬ ‫ایران مقدسی‪ ،‬مربی درس آمادگی دفاعی دبیرستان‬ ‫دخترانه پاس��داران عفاف بروجن ک��ه از بازماندگان حادثه‬ ‫واژگون��ی اتوبوس حامل دانش‌آموزان اس��ت‪ ،‬با تش��ریح‬ ‫وضعیت اتوبوس از بدو حرکت از بروج��ن‪ ،‬توضیح داد‪« :‬از‬ ‫بروجن که به مقصد خوزس��تان حرکت کردی��م‪ ،‬اتوبوس‬ ‫مشکل فنی داشت‪ ،‬اتوبوس اس��کانیا اتوماتیک بود و با هر‬
‫نقصی بین راه نگه‌ می‌داش��ت و باز حرک��ت می‌کرد‪ .‬خانم‬ ‫‌هادی‌پور‪ ،‬معاون دبیرستان و خانم الهیان‪ ،‬مدیر دبیرستان‬ ‫مدام به راننده تذک��ر می‌دادند ولی راننده می‌گفت اتوبوس‬ ‫اتوماتیک است و مش��کلش را پیدا نکرده‌ایم و از دست من‬ ‫کاری برنمی‌آی��د‪ .‬وقتی به اهواز رس��یدیم رانن��ده رفت و‬ ‫برگشت و به ما گفت نقص ماشین را درست کرده و تنها یک‬ ‫مشکل کوچک از یک شیلنگ بوده که برطرف شده است‪.‬‬ ‫بعد هم که از اهواز به ش��لمچه و دهالوی��ه رفتیم اتوبوس‬ ‫مشکلی نداش��ت ولی در راه بازگش��ت‪ ،‬دوباره مشکل پیدا‬ ‫کرد و راننده هم از ماشین‌های سنگین سبقت می‌گرفت و‬ ‫ما حرص و جوش می‌خوردیم‪ .‬تا اینکه بعد از ش��ام‪ ،‬دوباره‬ ‫اتوبوس پیام ایست داد و راننده گفت نمی‌تواند‌ترمز بگیرد‪.‬‬ ‫جاده خیلی شلوغ بود و متاس��فانه یکباره دیدیم که کنترل‬ ‫ماشین از دست راننده خارج شد و اين حادثه اتفاق افتاد‪».‬‬ ‫عزای عمومی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫ب��ه دنب��ال وق��وع حادث��ه واژگون��ی اتوب��وس‪ ،‬در‬ ‫چهار‌محال‌وبختیاری س��ه روز عزای عمومی اعالم ش��د‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی استان اسامی‌فوت‌شدگان حادثه‬ ‫واژگونی اتوبوس راهیان نور را که جمعه‌شب در محور ایذه‬ ‫به شهرکرد اتفاق افتاد‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫نماینده ولی‌فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و‬ ‫امام‌جمعه شهرکرد و استاندار این اس��تان در پیام مشترکی‬ ‫اعالم کردند‪« :‬بار دیگر اندوه و غم بر سر و روی ما نشست‬ ‫و استان قهرمان‌پرور چهارمحال و بختیاری را در غم جمعی‬ ‫از بهترین‌های خود عزادار کرد‪».‬‬ ‫محمدرض��ا باباخانیان‪ ،‬پ��در یکی از دان��ش آموزان‬ ‫حادثه دیده به نام «مریم باباخانیان» در ارتباط با جوسازی‬ ‫رس��انه‌های بیگانه گفت‪« :‬آنه��ا باید بدانند ک��ه ما از خط‬ ‫شهدا خارج نمی‌شویم و پش��تیبان نظام و مملکت هستیم؛‬ ‫بچه‌های ما برای نمره ب��ه اردوی راهیان نور نرفتند‪ ،‬آنها با‬ ‫میل و اشتیاق رفتند و در حال برگشت از خوزستان بودند که‬ ‫این سانحه به وجود آمد و قبل از آمدنشان هم دخترم مریم‬ ‫مرتب تلفنی با من در تماس بود و خیلی خوشحال و راضی‬ ‫بود‪ .‬دخترم به من می‌گفت که در سرزمین‌های دفاع مقدس‬ ‫حال خوشی داشته و خیلی راضی بوده و او به شهدا عالقه‬ ‫زیادی داشت‪ ».‬و معتقد است که «نباید از این حوادث سوء‬ ‫استفاده ش��ود و باید کاس��تی را حل کنیم‪ ،‬اما نباید صورت‬ ‫مساله را که کار بس��یار باارزش فرهنگی راهیان نور است‪،‬‬ ‫پاک کنیم‪».‬‬ ‫فراخواندن وزیر به مجلس‬ ‫تكرار تاريخ‬ ‫پیش از این نی��ز کاروان‌های راهیان ن��ور که حامل‬ ‫دانش‌آموزان و دانش��جویان بودند دچار ح��وادث جاده‌ای‬ ‫ش��ده بودند که آخرین مورد آن چند روز پیش از این حادثه‬ ‫و در محور س��رپل ذهاب ب��ود‪ .‬در این حادث��ه هیچ‌یک از‬ ‫دانشجویان کشته نشدند‪ ،‬اما تعدادی مجروح شدند‪.‬‬ ‫از دیگر حوادث می‌توان به کشته شدن ‪ ٢٢‬دانشجوی‬ ‫دانش��گاه علمی‌کاربردی خیام مش��هد اش��اره کرد که در‬ ‫‪٢٥‬اس��فندماه ‪ 1386‬رخ داد‪ .‬این دانش‌آموزان در حالی که‬ ‫از اردوی راهیان نور باز می‌گش��تند در محور اندیمشک به‬ ‫خرم‌آباد در تصادف با یک تانکر س��وخت جان باختند‪ .‬این‬ ‫نماین�ده بروج�ن‪ :‬مس�ئولیت این ماج�را بر‌عهده‬ ‫مسئوالن است‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫همچنین رئی��س کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات‬ ‫مجل��س در واکنش ب��ه حادث��ه واژگونی اتوب��وس حامل‬ ‫دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور که به موجب آن ‪ 44‬نفر‬ ‫کش��ته و مجروح ش��دند‪ ،‬گفت‪« :‬امروز حاجی‌بابایی‪ ،‬وزیر‬ ‫آموزش و پرورش را برای توضیح به مجلس خواسته‌ایم‪».‬‬ ‫محمدمهدی زاه��دی گفت‪« :‬درباره ای��ن حادثه ما‬ ‫به‌عنوان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز تأسف‬ ‫خود را اعالم می‌کنیم و پیام تسلیت‌مان را به خانواده‌های‬ ‫بازماندگان و نماینده شهر آنها اعالم کردیم‪ ».‬وی در ادامه‬ ‫در پاس��خ به این س��وال که لزوم برگزاری چنین اردوهایی‬ ‫باتوجه به ناامن بودن جاده‌ها که کارشناس��ان بارها بر آن‬ ‫تاکید کرده‌اند چیس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬ما وزیر را درباره پاس��خ به‬ ‫این س��واالت امروز به مجلس دعوت کرده‌ایم و قرار است‬ ‫طی جلسه فوق‌العاده‌ای پیرامون این اتفاق و سایر حوادث‬ ‫مش��ابهی که جان دانش‌آموزان را می‌گیرد از ایشان سوال‬ ‫شود‪».‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫واکنش وزیر آموزش و پرورش‬ ‫حمیدرض��ا حاجی‌بابایی در حاش��یه «همایش تبیین‬ ‫جایگاه دانش��گاه فرهنگیان» که در دانش��گاه فرهنگیان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در پاسخ به سوال جمعی از خبرنگاران که بیش از‬ ‫یک ساعت منتظر بودند تا سواالت خود را از وی بپرسند‪ ،‬به‬ ‫گفتن جمله «از مسئوالنش بپرسید» اکتفا کرد‪.‬‬ ‫اما مع��اون وزیر آم��وزش و پ��رورش در واکنش به‬ ‫مرگ ‪ 26‬دانش‌آم��وز در اثر واژگونی اتوب��وس راهیان نور‬ ‫در گفت‌وگویی اعالم داشت‪« :‬دوس��تان برای پیشگیری‬ ‫از هر‌گونه حادث��ه‌ای برنامه‌ریزی کردند ام��ا باالخره این‬ ‫حادثه پیش آمده و به‌طور حتم کس��ی مای��ل نبود که این‬ ‫اتفاق رخ دهد‪».‬‬ ‫ابراهی��م س��حرخیز گفت‪« :‬بای��د از آق��ای هژبری‪،‬‬ ‫معاون��ت محترم پرورش��ی در این زمینه س��وال کنید‏ زیرا‬ ‫اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور کاری پرورشی‬ ‫محسوب می‌شود‪».‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه هم‌اکن��ون در بروجن برای‬ ‫تشییع‌جنازه دانش‌آموزان هستم‏‪ ،‬افزود‪« :‬هزار و یک اقدام‬ ‫برای جلوگیری از وقوع حادثه می‌ش��ود اما متأسفانه حادثه‬ ‫اتفاق می‌افتد و نمی‌ش��ود گفت این اتفاق معلول این است‬ ‫که برای اعزام دانش‌آم��وزان به راهیان ن��ور برنامه‌ریزی‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫وی در واکنش به این پرس��ش که اگر همه امکانات‬ ‫و برنامه‌ریزی‌ها برای س�لامت دانش‌آموزان ش��ده است‪،‬‬ ‫پس چرا امس��ال همانند سال گذشته ش��اهد کشته شدن‬ ‫دانش‌آموزان هستیم‪ ،‬گفت‪« :‬باالخره سانحه است؛ گاهی‬ ‫فردی از پله برقی می‌افتد و دچار س��انحه می‌شود و گاهی‬ ‫فردی در خیابان‪ ،‬اما این مساله به این معنی نیست که نباید‬ ‫دقت‌های بیشتری صورت بگیرد‪».‬‬ ‫سحرخیز همچنین درباره موضع‌گیری وزیرآموزش‬ ‫و پرورش نسبت به این حادثه مبنی‌بر اینکه از مسئوالنش‬ ‫بپرس��ید‪ ،‬گفت‪« :‬به‌هرحال اردوی راهیان نور با همکاری‬ ‫بسیج انجام می‌ش��ود‪ ،‬اما بهتر است از آقای هژبری در این‬ ‫زمینه بپرسید زیرا ایشان اطالعات بیشتری دارند‪».‬‬ ‫دخترم برای نمره نرفته بود‬ ‫حادثه ‪ ٧‬مجروح نیز داشت‪.‬‬ ‫هشتم فروردین ماه ‪ ٨٧‬حمله افراد ناشناس به اتوبوس‬ ‫حامل دانش‌آموزان راهیان ن��ور در منطقه دهالویه باعث‬ ‫مجروح شدن دو تن از سرنشینان شد‪.‬‬ ‫بار دیگر س��وم فروردین ماه س��ال ‪ 89‬دانش‌آموزان‬ ‫مدرسه‌ای دخترانه در محمود‌آباد به دالیل نامعلومی‌دچار‬ ‫سانحه شدند که طی آن ‪ ٩‬نفر کشته و ‪ ٢٤‬نفر زخمی‌شدند‪.‬‬ ‫اتوبوس دیگری از حامالن کاروان راهیان نور در اول‬ ‫فروردین ماه سال ‪ ٩٠‬در ‪ 50‬کیلومتری شهرستان جیرفت‬ ‫دچار سانحه شد‪ .‬مسافران این اتوبوس دانشجویان کرمانی‬ ‫بودند‪ .‬در این حادثه ‪ ١٠‬نفر کشته و ‪ ٣٧‬نفر مجروح شدند که‬ ‫ت نفر آنها دختر بودند‪.‬‬ ‫از میان کشته‌شد‌گان هف ‌‬ ‫در ‪ 15‬بهمن ماه همان س��ال اتوبوس حامل دختران‬ ‫مدرسه‌ای در بروجرد از خراس��ان رضوی به همراه مربیان‬ ‫و مس��ئوالن خود راهی این سفر ش��دند که در میان راه در‬ ‫تصادفی سه نفر از آنها کشته و ‪ ١٣‬نفر زخمی‌ شدند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ١٦‬بهمن‌ماه سال گذشته اتوبوس دختران‬ ‫دانش‌آموز اردبیلی که عازم سفر راهیان‌نور بودند در نزدیکی‬ ‫پلدختر دچار سانحه شد که در آن تنها چهار نفر زخمی‌شده‬ ‫و کشته‌ای در بر نداشت‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل آملی‌الریجانی نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‬ ‫کل دادگستری استان خوزستان ضمن ابراز تاسف از وقوع‬ ‫این حادثه خواستار رسیدگی سریع‌تر به علل وقوع این حادثه‬ ‫شده است‪ .‬وی همچنین خواستار پیگیری‌های قضایی در‬ ‫این‌باره شد و تصریح کرد‪« :‬با‌توجه به وقوع حوادث مشابه‬ ‫و آمار دور از انتظار تصادفات رانندگی که متاس��فانه ساالنه‬ ‫منجر به کشته و مجروح ش��دن تعداد زیادی از هموطنان‬ ‫عزیز می‌شود‪ ،‬باید اقدامات عاجل و مناسب به منظور کاهش‬ ‫تصادفات از سوی مسئوالن ذی‌ربط صورت گیرد‪».‬‬ ‫امیرعباس سلطانی‪ ،‬نماینده بروجن در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی نیز در این باره می‌گوید‪« :‬از ‪ 10‬اتوبوس��ی که به‬ ‫اردوی راهیان‌نور رفته بودند‪ ،‬هنگام بازگشت به بروجن در‬ ‫راه یکی از اتوبوس‌ها به دلیل نقص فنی و س��هل‌انگاری‪،‬‬ ‫‌ترمز عمل نکرده و باالخره اتوبوس با کوه برخورد می‌کند‬ ‫و از ‪ 43‬نفر دانش‌آموز دختر در این اتوب��وس‪ 26‬نفر از این‬ ‫دانش‌آموزان کشته شده‌اند‪».‬‬ ‫این نماینده عضو کمیس��یون ان��رژی در تحلیل این‬ ‫ماجرا گفت‪« :‬آنچه مسلم است دو س��ال قبل هم دو نفر از‬ ‫فرهنگیان این شهرستان در همین جاده کشته شدند و حتی‬ ‫در این رابطه رئیس‌جمهور باید جوابگو باشد نه اینکه پس‬ ‫از گفت‌وگو با وزیر آموزش‌وپرورش وی از مسئولیت شانه‬ ‫خالی می‌کند‪ .‬به‌طور کامل تمام مسئوالن باید جوابگو باشند‬ ‫و این جریان یک سهل‌انگاری از طرف مسئوالن است که‬ ‫‪ ١٦‬بهمن‌م��اه س��ال گذش��ته اتوب��وس دختران‬ ‫دانش‌آموز اردبیلی که عازم س��فر راهیان‌نور بودند در‬ ‫نزدیکی پلدختر دچار سانحه شد که در آن تنها چهار نفر‬ ‫زخمی‌شده و کشته‌ای در بر نداشت‬ ‫‪15‬‬
‫به دلیل همین سهل‌انگاری و کشته شدن دختران معصوم‬ ‫در یک شهرستان تمام مردم شهر را عزادار کرده‌اند و تمام‬ ‫عواقب آن به‌طور خاص برای مسئوالن است و در این رابطه‬ ‫باید کمیته‌ای مخصوص تش��کیل و موض��وع را به‌صورت‬ ‫کاملا تخصصی مورد بررسی قرار دهد‪».‬‬ ‫سلطانی در بررسی ریش��ه‌های وقوع چنین حوادثی‬ ‫گفت‪« :‬بنده نیز ش��خص رئیس‌جمهور را مقصر این ماجرا‬ ‫می‌دانم‪ .‬برای مثال ایشان حتی مسکن مهر را به حال خود‬ ‫رها کرده‌اند و حتی جاده‌های کش��ور را ک��ه بدترین حالت‬ ‫ممکن را دارند به حال خود ره��ا کرده‌اند‪ ،‬به‌طوری که این‬ ‫جاده از ش��هریورماه تا به حال ‪ 35‬کش��ته داشته و در سال‬ ‫گذشته به‌عنوان پرحادثه‌ترین و پرتلفات‌ترین جاده کشور‬ ‫شناخته شده و هیچ شخصی هم در این رابطه جوابگو نیست‬ ‫و رئیس‌جمهور یکی از مقصران اصلی این حادثه است‪».‬‬ ‫سوختن در آتش‬ ‫خبرنامه‬ ‫از دیگر حوادث مربوط به دانش‌آم��وزان می‌توان به‬ ‫ماجرای سوختن دانش‌آموزان دبس��تانی در لردگان اشاره‬ ‫کرد که طی آن ‪ ١٣‬نفر از آنها زنده زنده در آتش سوختند‪.‬‬ ‫بین س��اعات ‪ 9‬تا ‪ 11‬صبح ‪ 24‬دی‌ماه ‪ 1383‬بخاری‬ ‫یکی از کالس‌های مدرس��ه‌ای در ل��ردگان آتش می‌گیرد‬ ‫و از آنجایی ک��ه بخ��اری در ورودی کالس قرار داش��ت‬ ‫‪۱۳‬دانش‌آموز معصوم در مقابل چش��مان بهت‌زده س��ایر‬ ‫هم‌مدرسه‌ای‌های خود که از داخل حیاط مدرسه و از پشت‬ ‫پنجره‌ها نظاره‌‌گر فاجعه داخ��ل کالس بودند زنده‌زنده در‬ ‫آتش سوختند‬ ‫معاون عمرانی وقت وزارت آموزش و پرورش اعالم‬ ‫کرده بود‪« :‬به جهت س��رمای زیاد منطقه‪ ،‬معلمان مدرسه‬ ‫اقدام به قراردادن دو بش��که نفت در راهروی مدرسه برای‬ ‫تجدید س��وخت بخاری‌ها کرده بودند‪ ،‬ای��ن‌بی‌احتیاطی و‬ ‫به‌دنبال آن ایجاد اشکال در بخاری یکی از کالس‌ها‪ ،‬معلم‬ ‫کالس را ناچار به خارج ک��ردن دانش‌آموزان کرده و برای‬ ‫آسیب ندیدن کالس بخاری را به درون راهرو منتقل کرده‬ ‫است‪».‬‬ ‫طبق معمول آم��وزگاران بیچاره در ق��دم اول مقصر‬ ‫شناخته شده بودند‪ .‬دانش‌آموزان معصوم زنده زنده در آتش‬ ‫سوختند و افکار عمومی هم در آن زمان شدیدا تحت تاثیر‬ ‫این فاجعه فراموش ناشدنی قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫معلم کالس که بین ‪ 85‬تا ‪ 90‬درصد دچار سوختگی‬ ‫ش��ده بود بعدها برای معالجه به آلمان اعزام ش��د و پرونده‬ ‫مقصران حادثه به دس��تور رئیس وقت قوه‌قضائیه‪ ،‬آیت‌اهلل‬ ‫شاهرودی در جریان رسیدگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫غرق شدن در پارک‌شهر‬ ‫ش��نبه چهارده��م اردیبهش��ت م��اه س��ال ‪،۱۳۸۱‬‬ ‫‪۵۷‬دانش‌آموز دختر و همچنین معلمان دبستان طه ‪ ۲‬واقع‬ ‫در شهرک کاروان تهران برای بازدید از موزه پست و تلگراف‬ ‫به راه افتادن��د‪ .‬پس از پایان بازدید‪ ،‬معلم��ان دانش‌آموزان‬ ‫را به پارک‌ش��هر بردند که در نهایت منجر به کش��ته شدن‬ ‫‪ ٧‬نفر شد‪.‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۱‬صبح اتوبوس حامل دانش‌آموزان در مقابل‬ ‫پارک‌شهر متوقف ش��د و دانش‌آموزان زیر باران شدید به‬ ‫همراه مربیان خود به سمت دریاچه مصنوعی رفتند‪ .‬کمی‬ ‫بعد اولین گروه دانش‌آموزان که ش��امل ‪ ۱۷‬نفر دانش‌آموز‬ ‫بود به راه افتاد‪ ،‬در حالی که ظرفیت این قایق موتوری فقط‬ ‫‪ ۱۱‬نفر مشخص شده بود‪ .‬پس از دقایقی قایق واژگون شد و‬ ‫این ماجرا سرانجام با مرگ شش دختر دانش‌آموز و قایقران‬ ‫پایان یافت‪.‬‬ ‫در پ��ی این حادث��ه اردوهای دانش‌آم��وزی به مدت‬ ‫چندین ماه لغو‪ ،‬میزان اردوهای دانش‌آموزی س��ال ‪۱۳۸۱‬‬ ‫نصف و شماری از مراکز تفریحی تهران نیز تعطیل شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫محمد عطریانفر‪ ،‬رئیس وقت شورای شهر تهران در‬ ‫واکنشی در پی این حادثه گفت‪« :‬حادثه تلخ پارک‌شهر به‬ ‫ما نشان داد که مدیریت شهری در کشور ما آشفتگی بسیار‬ ‫دارد‪ .‬باید با این موضوع به صورت ریشه‌ای و جامع در کشور‬ ‫برخورد شود‪».‬‬ ‫این ماجرا دوباره پس از پنج سال برای بررسی از جنبه‬ ‫عمومی جرم به ش��عبه ‪ ۱۱۵۶‬دادگاه بعثت ارسال و توسط‬ ‫قاضی الهی‌زاده بررسی ش��د و مقصران به پرداخت جزای‬ ‫نقدی محکوم ش��دند‪ .‬مقصران این حادثه توس��ط دادگاه‪،‬‬ ‫هشت نفر از مس��ئوالن ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬و چهار نفر‬ ‫از مسئوالن آموزش و پرورش قلمداد شدند و قرار شد دیه‬ ‫قربانیان از بیت‌المال پرداخت شود‪.‬‬ ‫آتش‌سوزی فارس‬ ‫زمستان ‪ 86‬نیز استان فارس ش��اهد دو‌آتش‌سوزی‬ ‫در مدارس بود‪ .‬اولین مورد در شهرس��تان سروس��تان رخ‬ ‫داد و حادثه دوم در دبس��تان شهید رحیمی‌درودزن از توابع‬ ‫مرودش��ت که هش��ت دانش‌آموزش در آن دچار س��انحه‌‬ ‫سوختی شدید شدند‪.‬‬ ‫این هش��ت دانش‌آموز در حالی در کالس کوچک و‬ ‫سرد خود‪ ،‬اسیر ش��عله‌های آتش بخاری ش��دند که روابط‬ ‫عمومی س��ازمان آموزش‌و‌پرورش فارس بیش از دو هفته‬ ‫مانع انعکاس خبری این فاجعه در سطح کشور شده بود‪.‬‬ ‫این حادثه زمانی رخ داد که دانش‌‏آموزان دختر و پسر‬ ‫هشت ساله مدرسه‌‏ای در روستای درودزن‪ ،‬دور تنها چراغ‬ ‫عالءالدین کالسش��ان حلقه زده بودند تا گرم شوند که به‬ ‫دلیل ش��یطنت‌ یکی از آنها‪ ،‬چراغ واژگ��ون و کالس دچار‬ ‫حریق شد‪.‬‬ ‫تالش دانش‌‏آم��وزان ب��رای خاموش ک��ردن آتش‬ ‫بی‌‏نتیجه مانده و حتی موجب ش��عله‌‏ورتر شدن آتش شد‪.‬‬ ‫در این حادثه دو پسر و ش��ش دختر کالس دچار سوختگی‬ ‫شدند و با گذشت بیش از دو هفته‪ ،‬هنوز تعدادی از آنان در‬ ‫بیمارستان بستری هستند‪.‬‬ ‫خبر آتش‌‏س��وزی این مدرس��ه‪ 15 ،‬روز بعد از وقوع‪،‬‬ ‫توس��ط «نیازی»‪ ،‬رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور در‬ ‫جلسه‌‏ای که جمعی از کارشناسان مسئول واحدهای ارزیابی‬ ‫عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش و پرورش‬ ‫استان‌‏های کشور‪ ،‬در آن حضور دارند‪ ،‬در سطح ملی اعالم‬ ‫شد‪ .‬پیش از این خبر به صورت کوتاه در رسانه‌های محلی‬ ‫استان منعکس شده بود‪.‬‬ ‫در جلس��ه یاد ش��ده و پس از اعالم خبر آتش‌‏سوزی‬ ‫توسط «نیازی»‪ ،‬یکی از مسئوالن آموزش و پرورش پس از‬ ‫تاخیر پانزده روزه اعالم می‌‏کند که هزینه‌‏های درمانی این‬ ‫دانش‌‏آموزان پرداخت ش��ده و بازرسانی برای پیشگیری از‬ ‫وقوع چنین حوادثی به مدارس اعزام شده‌‏اند‪.‬‬ ‫گاز‌گرفتگی‬ ‫‪ 12‬و ‪ 13‬آبان س��ال گذش��ته نیز دو خب��ر متوالی از‬ ‫گازگرفتگی دانش‌آموزان در دو نقطه مختلف کش��ور یکی‬ ‫در شهرس��تان «کمیجان» در اس��تان مرکزی و دیگری‬ ‫در شهرستان «هرسین» استان کرمانش��اه از سوی مرکز‬ ‫اطالع‌رسانی پلیس گزارش شد‪.‬‬ ‫در حادثه اول در دبیرستان پس��رانه‌ای در شهرستان‬ ‫کمیجان‪ 30 ،‬تا ‪ 35‬نفر از دانش‌آموزان ب��ه علت خرابی در‬ ‫سیستم تهویه ش��وفاژخانه و بس��ته بودن در و پنجره‌های‬ ‫بیرونی موتورخانه و انتش��ار گاز منواکس��ید‌کربن به داخل‬ ‫راهروی مدرس��ه دچار مس��مومیت ش��دند و در حادثه دوم‬ ‫دبیرس��تانی دخترانه در شهرستان هرسین استان کرمانشاه‬ ‫به علت نشت گاز مونو‌اکس��ید‌کربن از موتور شوفاژ‌خانه به‬ ‫داخل کانال کولر مدرسه‌‪ 37 ،‬نفر از دانش‌آموزان مسموم و‬ ‫برای درمان به بیمارستان شهرستان هرسین اعزام شدند‌‪g.‬‬ ‫استارت‬ ‫كانديداتوري؟‬ ‫افزايش معنا دار حضور‬ ‫رئيس‌‌مجلس در محافل دانشگاهي‬ ‫علی الریجانی که هفته قبل از این میهمان دانشجویان‬ ‫ی در ح��وزه انتخابیه‌اش بود‪ ،‬هفته گذش��ته به دانش��گاه‬ ‫قم ‌‬ ‫علم و صنعت رفت و به س��واالت گوناگون دانشجویان این‬ ‫دانشگاه پاس��خ داد‪ .‬نشس��تی طوالنی که حاوی چند خبر و‬ ‫موضع‌گیری‌های صریح در حوزه‌های مختلف بود‪ .‬نخستین‬ ‫خبریکه از این نشس��ت منتش��ر ش��د درباره منتفی شدن‬ ‫استیضاح وزیر جهاد کشاورزی بود؛ خبری که رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت که اس��تیضاح خلیلیان «طبق توافق‬ ‫امضاکنندگان» منتفی ش��ده اس��ت‪ .‬اس��تیضاح وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی پیش از این هم در مجلس هشتم پیگیری شده‬ ‫بود‪ ،‬اما در آن مجلس هم در نهایت این استیضاح منتفی شد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‌‪« :‬هم‌اکنون تحریم‌ها علیه جمهوری اس�لامی ایران از‬ ‫جنس خاصی است؛ ما در این ش��رایط باید واقع‌گرا باشیم و‬ ‫ببینیم چه مختصاتی می‌تواند ما را از این شرایط بیرون بیاورد‬ ‫و باید بدانیم آنها به‌دنبال لبخند نیس��تند؛ وقتی می‌توانیم در‬ ‫مذاکرات موفق باشیم که کشورمان از نظر اقتصادی‪ ،‬راهکار‬ ‫جدیدی را اتخاذ کرده باشد‪ ».‬الریجانی درباره جزئیات نشست‬ ‫با استیضاح کنندگان هم گفت که تاکید نمایندگان بر این بود‬ ‫که وزارت جهاد کشاورزی باید روی تولید محصوالت اساسی‬ ‫کار کند که به باور آنها چنین اهتمامی‌در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫دیده نمی‌شود‪ .‬آنها نگران آینده کشور و شیوه مدیریت در این‬ ‫وزارتخانه هستند‪ .‬رئیس قوه مقننه اضافه کرد‪« :‬بعد از شنیدن‬ ‫این اظهارات دیدم دلسوزی نمایندگان از باب یک موضوع ملی‬ ‫و آینده کشور است‪ ،‬از این رو به وزیر گفتم که چون خود چنین‬ ‫موضوعی را قبول دارد‪ ،‬حداقل به سمت یک سند برای تولید‬ ‫محصوالت برود و حتی اگر مشکل بودجه‌ای داشت از مجلس‬ ‫بخواهد آن را تامین نماید چون این یک خواسته ملی است‪».‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪« :‬تالش ما این است که مواردی همچون‬ ‫استیضاح به روش معقول حل شود اما باز هم در دست ما نیست‬ ‫که دستور بدهیم وزارتخانه‌ای کار نکند‪ ،‬این تشخیص با خود‬ ‫نمایندگان است‪».‬‬ ‫کسانی که جلوی رهبری ایستادند کار غلطی کردند‬ ‫الریجانی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که در‬ ‫خصوص ایستادگی برخی افراد در مقابل رهبری مساله‌ای را‬ ‫عنوان کرد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬ما کسانی را که در مقابل رهبری‬ ‫ایستاده‌اند داش��تیم‪ ،‬ولی آنها کار غلطی انجام داده‌اند‪ ».‬وی‬ ‫با بیان اینکه رهبری با بزرگان انقالب رابطه نزدیکی داشته‬ ‫و دارند‪ ،‬گفت‪« :‬جمهوری اس�لامی ایران ف��راز و فرودهای‬ ‫فراوانی داشته تا امروز به اینجا رسیده است‪ .‬از جمله کسانی که‬ ‫جلوی امام ایستاد بنی‌صدر بود‪ ،‬در حالی که امام همه امکانات‬ ‫را برای وی فراهم کردند‪ .‬ولی بنی‌صدر هر روز در کشور دعوا‬ ‫به راه می‌انداخت‪ ،‬حتی وقتی خرمشهر داشت سقوط می‌کرد‬ ‫بنی‌صدر به بچه‌های س��پاه س�لاح نمی‌داد که در آن زمان‬ ‫ی مقاومت‬ ‫شهید چمران و آیت‌اهلل خامنه‌ای با نیروهای مردم ‌‬ ‫کردند‪ ».‬وی با بیان اینکه بنده با رهبری بیش از ‪ 30‬سال است‬ ‫که آشنایی دارم‪ ،‬گفت‪« :‬ایشان در سخت‌ترین شرایط کشور‬ ‫را از گردنه‌ها عبور داده‌اند مثال در مس��اله هسته‌ای رهبری‬ ‫نظرشان را می‌گفتند‪ ،‬ولی به نظر جمع هم احترام می‌گذاشتند‪».‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪« :‬من ندیدم که رهبری در مجلس هش��تم‬
‫زیاد بود و با بزرگان دینی و مراجع تقلی��د هم رابطه نزدیکی‬ ‫داشته و دارم‪ .‬اینها سرمایه‌های ملی و دینی ما هستند‪ ،‬گاهی‬ ‫برخی به ب��زرگان تندی می‌کردن��د از جمل��ه در فتنه ‪ 88‬به‬ ‫آیت‌اهلل‌جوادی‌آملی تندی‌هایی شد که من می‌گویم غلط است‬ ‫و احترام این افراد باید حفظ شود‪».‬‬ ‫وصله پین ‌ه جوابگوی حل مشکالت اقتصادی نیست‬ ‫نوسانات بازار ارز و اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص‬ ‫تاثیر تحریم‌ها و انتقاد از رئیس مجلس در کنفرانس خبری‌اش‪،‬‬ ‫دیگ ‌ر محوری بود که مورد اشاره الریجانی قرار گرفت‪ .‬علی‬ ‫الریجانی با بیان اینکه نباید اختالف قوا به رس��انه‌ها کشیده‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪« :‬زمانی که ب��رادر عزی��زم آقای‌احمدی‌نژاد در‬ ‫رسانه‌ها از من نام بردند‪ ،‬بنده به صحبت‌های ایشان پاسخ ندادم‬ ‫که این موضوع نیز تنها به خاطر شرایط کشور بود‪ ».‬در ادامه‬ ‫یکی از دانشجویان سوال خود را اینگونه مطرح کرد که باتوجه‬ ‫به وجود شورای حل اختالف آیا بهتر نیست که شما به جای‬ ‫صرف وقت برای مصاحبه علیه رئیس‌جمهور به مش��کالت‬ ‫مردم بپردازید؛ البته از شما می‌خواهم که به من اینگونه پاسخ‬ ‫ندهید که رئیس‌جمهور علیه من حرف می‌زند و من می‌توانم‬ ‫علیه او حرف بزنم‪ ،‬هر کسی تکلیف خود را دارد‪.‬‬ ‫فتنه ‪ 88‬و برخی تندی‌ها به آیت‌اهلل جوادی آملی‬ ‫الریجان��ی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود در‬ ‫پاس��خ به س��وال دانش��جویی که درباره تقابل مسئوالن با‬ ‫مقام‌معظم‌رهبری پرسید‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬از ما می‌پرسند یک بار‬ ‫هم نشده مسئولی جلوی رهبری بایستد‪ ،‬چرا ما چنین کسانی‬ ‫داشتیم و مقابل ایشان ایستادند‪ ،‬اما کار غلطی انجام دادند‪».‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬شاید سن شما اقتضا نکند اما من به‬ ‫شما راس��ت می‌گویم‪ ،‬چیزی به من اضافه نمی‌شود که شما‬ ‫از این حرف‌ها خوش��تان بیاید یا نه‪ ،‬اما من وظیفه دارم سهم‬ ‫خود را بگویم‪ ،‬آشنایی من با سیستم رهبری از زمان امام(ره)‬ ‫خبرنامه‬ ‫اختالف شخصی نداریم‬ ‫الریجانی در پاسخ به پرسش��ي با بیان اینکه بنده نیز‬ ‫به این موضوع که نباید اختالف قوا به رسانه‌ها کشیده شود‬ ‫معتقدم‪ ،‬گفت‪« :‬زمانی که برادر عزیزم آقای احمدی‌نژاد در‬ ‫رسانه‌ها از من نام بردند‪ ،‬بنده به صحبت‌های ایشان پاسخ‬ ‫ندادم که این موضوع نیز تنها به‌خاطر ش��رایط کش��ور بود‬ ‫اما اختالفات ما شخصی نیس��ت‪ .‬ممکن است همین االن‬ ‫من صحبتی کنم اما رس��انه‌ها ط��وری از آن تیتر بزنند که‬ ‫موضوع به ش��کل دیگری منعکس ش��ود‪ .‬در همین رابطه‬ ‫یک خبرگزاری از بنده س��والی پرس��ید ک��ه راه‌حلم برای‬ ‫مش��کالت اقتصادی کنونی چیس��ت که گفتم نباید انتظار‬ ‫راه‌حل رابین‌هودی داشت یعنی نمی‌توان فوری مشکالت‬ ‫را حل کرد که برخ��ی طور دیگري تعبیرکردن��د‪ .‬باید آنالیز‬ ‫درستی از شرایط داش��ت و س��ازوکارهایی برای آن تعیین‬ ‫ک��رد‪ ».‬وی افزود‌‪« :‬اختالف‌نظر با س��ایش‌های سیاس��ی‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬در مجلس نظرات متنوع سیاس��ی و اقتصادی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اختالف‌نظرهای��یکه بین قوای مقننه و قضائیه‬ ‫در موضوعی همچون قان��ون مجازات اس�لامی نیز دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬تاکید بر این اس��ت که نباید این اختالف‌نظرها به‬ ‫یک سایش سیاس��ی تبدیل ش��ود‪ ».‬او در رابطه با اختالف‬ ‫مجلس و دول��ت در مورد قانون هدفمن��دی یارانه‌ها گفت‪:‬‬ ‫«در موضوعی همچون اجرای قان��ون هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫و نهم دس��توری به مجلس دهند؛ البته ممکن اس��ت ایشان‬ ‫نظرشان را به من گفته باشند و نظر ایشان هم برای من و سایر‬ ‫نمایندگان خیلی محترم است‪ ،‬ولی ایشان معتقدند که مجلس‬ ‫باید کارش را انجام دهد بر همین اس��اس در استیضاح‌ها هم‬ ‫حتی ایشان دستوری به مجلس ندادند‪ ».‬الریجانی گفت‪« :‬در‬ ‫حوزه قوه‌مجریه هم همین طور اس��ت و رهبری تاکید دارند‬ ‫قوا کارش��ان را انجام دهند‪ ،‬والیت فقیه عامل پایداری برای‬ ‫کشور است‪».‬‬ ‫الریجانی در خصوص دو‌دو کردن نمایندگان در مجلس‬ ‫هم گفت‪« :‬این انتقاد واردی اس��ت و رهبری هم در مورد آن‬ ‫تذکر دادند‪ ».‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در پاسخ به‬ ‫سوال یکی از دانشجویانی که مقایسه‌ای بین اسالم در زمان‬ ‫پیامبر(ص) و اسالم در جمهوری اس�لامی انجام داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اسالم صدر اسالم را نباید به سادگی با اسالم امروز مقایسه‬ ‫کرد‪ .‬در آن زمان پیامبر‌(ص) و امام علی‌(ع) و صحابه نزدیک‬ ‫به معصوم حضور داشتند و امروز هم ما باید تالش کنیم که به‬ ‫اسالم پیامبر نزدیک شویم‪».‬‬ ‫مجلس با دولت اختالف‌نظر داشت‪ .‬در این رابطه که دولت‬ ‫معتقد بود باید هدفمندی در دو گام اجرا ش��ود و مجلس با‬ ‫گام‌های کارشناس��ی به این نتیجه رسید که باید ظرف پنج‬ ‫س��ال هدفمندی اجرا ش��ود‪ ،‬همچنین از محل گران شدن‬ ‫حامل‌های انرژی‪ 30 ،‬درصد به بخش تولید اختصاص یابد‬ ‫چون به نظر ما تولید با افزایش قیمت حامل‌ها شکنندگی پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬ما معتقدیم باید زیر بغل صنعت را گرفت؛ موضوعی‬ ‫که در مورد کش��اورزی نیز صدق می‌کن��د‪ ».‬در ادامه این‬ ‫مراسم دانشجویی با قرار گرفتن پشت‌ تریبون از الریجانی‬ ‫پرس��ید‪« :‬کدام یک از این گزینه‌ها درست است‪ -1 :‬اعالم‬ ‫پی��روزی در انتخابات قب��ل از س��اعت ‪ 11‬روز انتخابات و‬ ‫درخواس��ت اعتراض مردم در ص��ورت بی��رون نیامدن از‬ ‫صندوق‪ -2 ،‬ادعای پیروزی قطعی از جانب یکی از نامزدها‬ ‫پیش از تمام شدن مراحل انتخابات‪ -3 ،‬تبریک گفتن یکی از‬ ‫شخصیت‌های وزین مدعی گزینه دو‪ ،‬آشنا به قانون انتخابات‬ ‫قبل از اعالم نتیجه قطعی‪ -4 ،‬هیچ‌ک��دام از موارد فوق به‬ ‫انضمام اعتراف به اشتباهات فاحش در منظر خداوند و ملت‬ ‫نسبت به آنچه برخی خواص در جریان انتخابات ‪ 88‬مرتکب‬ ‫آن ش��دند برای الگو ش��دن برای جوانان؟» رئیس مجلس‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش توضیح داد‪« :‬عده‌ای‪ ،‬یک سری‬ ‫سواالت در سطح جامعه به‌وجود آوردند که خیلی‌هایشان را‬ ‫پاسخ دادم‪ ،‬اشکالی هم ندارد که دوباره پاسخ دهم‪ ،‬اما فکر‬ ‫می‌کنم وقت افراد را می‌گیرد‪ ،‬بعضی جاها در کش��ور پمپاژ‬ ‫این کار را می‌کنند که معلوم نیست چه نفعی می‌برند‪ ،‬از این‬ ‫گزینه‌ها یکی بیشتر مورد نظر ش��ما نبود و منظورتان از آن‬ ‫ش��خصیت وزین در گزینه ‪ 3‬بنده بودم؛ بنده چند بار اعالم‬ ‫کرده‌ام که این سخن دروغ اس��ت‪ ،‬اما نمی‌دانم چرا عده‌ای‬ ‫اصرار دارند این حرف را به من بچسبانند‪ ،‬همان زمان به یکی‬ ‫از آقایان گفتم که این حرف دروغ است‪».‬‬ ‫دنبال تجارت در فتنه نبودم‬ ‫رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری‬ ‫از سخنانش تصریح کرد‪« :‬در کوی س��بحان مردم را کتک‬ ‫زدند‪ ،‬ساختمان‌ها را تخریب کردند‪ ،‬کار نادرستی بود‪ ،‬اما نباید‬ ‫برای کار نادرست‪ ،‬کار نادرست دیگری انجام داد‪ ،‬باید اعتدال و‬ ‫حقوق همه را حفظ کنیم و من االن نظرم را پنهان نمی‌کنم‪».‬‬ ‫رئیس مجلس با تاکید بر اینکه با بعضی از ادبیات‌ها مخالف‬ ‫بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در فتنه ‪ 88‬عده‌ای روی آتش بنزین‬ ‫می‌‌ریختند‪ ،‬شعار و بیانیه می‌دادند‪ ،‬برای جمهوری اسالمی‬ ‫مساله درس��ت می‌کردند و عده‌ای هم از این طرف روی آن‬ ‫هیزم می‌ریختند‪ ».‬وی اضافه کرد‪« :‬داستان فتنه را باید حل‬ ‫کرد نه اینکه آتش آن را برافروخت؛ من به‌عنوان مقام مسئول‪،‬‬ ‫احس��اس می‌کردم باید فضا را آرام کنیم نه اینکه آتش آن را‬ ‫شعله‌ورتر کنیم؛ من چند بار بگویم که این سخن خالف است‬ ‫بعد آن را تکذیب کنم؟! بنده پیش از سفر به مصر‪ ،‬به سوریه رفته‬ ‫بودم و در آنجا جلسه‌ای دو ساعته با سید‌حسن نصراهلل داشتم‬ ‫که در آنجا موضوع س��فرم به مصر مطرح شد که سید‌حسن‬ ‫نصراهلل گفت مطلب آنان را در این سفر پیگیری کنم؛ مطلب‬ ‫آنان این بود که بعد از موضوع غزه‪ ،‬مصر افرادی را دس��تگیر‬ ‫کرده است که می‌گویند با حزب‌اهلل ارتباط داشتند و قرار است‬ ‫آنها را اعدام کنند‪ ،‬بامبول درس��ت کرده بودند و مطلب دیگر‬ ‫موردنظر سیدحسن نصراهلل گذرگاه رفح بود که از من خواستند‬ ‫صحبت کنم تا این گذرگاه را باز کنند تا مواد غذایی و دارویی‬ ‫به مردم غزه فرستاده شود‪ ،‬همین دو موضوع را مطرح کردم‪».‬‬ ‫ایران در صحنه بین‌المللی‬ ‫وی در پاس��خ به بخش دیگری از س��وال این دانشجو‬ ‫مبنی‌برجایگاه بین‌المللی کشورماندرشرایطفعلیخاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬مگر مل��ت ایران امروز در صحنه بین‌المللی س��رافراز‬ ‫نیستند؟» تعدادی از دانشجویان حاضر در پاسخ به این سوال‬ ‫پاسخ دادند‪« :‬نه!» الریجانی ادامه داد‪« :‬اشتباه نکنید‪ ،‬اطالعات‬ ‫من نس��بت به صحن��ه بین‌المللی کم نیس��ت‪ ،‬ما همچنین‬ ‫ارتباطات زیادی با شخصیت‌های منطقه داریم‪ ».‬الریجانی با‬ ‫اشاره به وابستگی کشورهای منطقه به آمریکا گفت‪« :‬زمانی بر‬ ‫سر مساله هسته‌ای ایران اختالف باال گرفت و می‌گفتند ایران‬ ‫را می‌زنیم‪ .‬استنباط ما این بود که این یک عملیات روانی است‪،‬‬ ‫من در آن زمان مسئول دبیرخانه شورای امنیت ملی بودم‪ .‬یکی‬ ‫از مسئوالن کشورهای عربی که کشور معتبر و پولداری است‪،‬‬ ‫تماس��ی با ما گرفت و با حالت داللی از ما خواست تا راهکار‬ ‫آمریکا را بپذیریم‪ ،‬قطعا ما معتقدیم که این عزت نیست‪g».‬‬ ‫‪17‬‬
‫دستگیريجمشید‌‬ ‫بازار ارز در مسير آرامش‬ ‫به‌کار بردن نام غیرمتعارف «جمشید بسم‌اهلل» خود‌به‌خود‬ ‫قابلیت این را داشت که توجه همه را جلب کند‪ ،‬چه رسد به اینکه‬ ‫همین نام نامتعارف مسئول جهش دوهزارتومانی قیمت ارز نیز‬ ‫معرفی شود‪ .‬ماجرا آنجا جالب‌تر می‌شود که این موضوع نه از‬ ‫طرف افراد عادی و در حد شایعات درگوشی بازار و غیره بلکه‬ ‫از جانب معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده باشد‪ .‬محمدرضا‬ ‫ی در مراس��م روز ملی ص��ادرات گف��ت‪« :‬قیمت‌های‬ ‫رحیم ‌‬ ‫ارزی بازار هم‌اکنون صوری اس��ت و فردی به نام «جمش��ید‬ ‫بسم‌اهلل» این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت‬ ‫در جست‌وجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که‬ ‫صادرکننده‪ ،‬صادرات بهتری داش��ته باش��د‪ ».‬وی در این باره‬ ‫توضیح داد‪« :‬اخالل در ب��ازار ارز را نیروهای خارجی در خارج‬ ‫از مرزهای کش��ور ایجاد نکرده‌اند‪ ،‬بلکه دشمن این اخالل را‬ ‫به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است‪ .‬وزیر و رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌توانند شهادت دهند‬ ‫که بنده همواره در راه برداشتن موانع پیش‌روی صادرکنندگان‬ ‫تالش کرده‌ام‪ ،‬این در شرایطی است که صادرکنندگان نباید‬ ‫اجازه دهند که دش��من از رفتار آنها ش��اد ش��ود‪ ».‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری ادامه داد‪« :‬دولت نه بخشش می‌خواهد و نه‬ ‫ایثار؛ بلکه از صادرکنندگان تقاض��ا دارد ارز حاصل از صادرات‬ ‫خبرنامه‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫مهرعلیزاده مي‌آيد‬ ‫اصالح‌طلبان و يك كانديداي ديگر‬ ‫محس��ن مهرعلیزاده در پاس��خ به این س��وال که چرا‬ ‫قصد نام��زدی در انتخاب��ات را ندارید‪ ،‬گفت‪« :‬ش��ما از خود‬ ‫من ش��نیده‌اید که چنین قصدی ندارم؟!» وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫«واقعا برای هر خدمتی در هر مقطعی عاشقانه آماده بوده‌ام‬ ‫و هر جایی دیده‌ام کاری از دس��تم بر‌می‌آی��د‪ ،‬اقدام کرده‌ام‪.‬‬ ‫نقطه مطلوب آن است که برای انتخابات به اجماع برسیم‪».‬‬ ‫معاون رئیس‌جمهور در دولت خاتمی درباره سیس��تمی‌که‬ ‫اصالح‌طلبان می‌توانند با اس��تفاده از آن به کاندیدای واحد‬ ‫برسند با اشاره به اینکه خاتمی می‌تواند محور تصمیم‌گیری‬ ‫اجماع اصالح‌طلبان باشد‪ ،‬گفت‪« :‬ضروری است چهره‌های‬ ‫موثر و دلسوزی چون سید‌حس��ن خمینی که فردی مطلع‪،‬‬ ‫دلس��وز و جامع‌نگر است‪ ،‬مش��ورت‌هایی را به آقای خاتمی‬ ‫برای تنظیم فضای سیاس��ی بدهند‪ ».‬وی که در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نهم با ش��عار دولت رفاه حضور یافته بود‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬در انتخابات ریاس��ت‌جمهوری تعریف راهکارهای‬ ‫ایجاد رفاه عمومی بر‌اساس شاخصه‌های بومی‌می‌تواند یکی‬ ‫از اولویت‌ها باش��د‪ ».‬وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو‬ ‫اظهار داش��ت‪« :‬اگر در اداره کش��ور با نگاه ایالتی به ویژه از‬ ‫‪18‬‬ ‫را برای بازکردن گره از کار کشور وارد نمایند‪ .‬قصد دولت رصد‬ ‫کردن و حساب و کتاب کردن ارز صادرکنندگان نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫خواستار این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در‬ ‫چهارراه استانبول نفروشند و به دولت ارائه دهند‪ ».‬پیش از این‬ ‫رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری خود در ارتباط با نوسانات ارز‬ ‫گفته بود‪« :‬نوسانات اخیر نه به خاطر مشکالت اقتصادی و نه به‬ ‫خاطر برنامه‌های اقتصادی دولت است‪ .‬چطور است دو نفر در سر‬ ‫یک چهار‌راه دویست دالر جابه‌جا می‌کنند و این می‌شود قیمت‬ ‫دالر؟» وی با اشاره به گزارش نهادهای امنیتی افزوده بود‪« :‬با‬ ‫موبایل با همدیگر تماس می‌گیرند و می‌گویند‪ 200‬تومان بنداز‬ ‫باال‪500 ،‬تومان بنداز باال‪ ».‬مس��عود پزشکیان‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫تبریز مقصر دانستن یک نفر در این ارتباط را فرافکنی دانسته‬ ‫و گفت‪« :‬اینکه مشکالت اقتصادی کشور را گردن تحریم‌ها و‬ ‫کشور‌هایخارجیبیندازیمیااینکهبگوییمعاملایننا‌بسامانی‬ ‫یک فرد است نوعی فرافکنی است‪ .‬اگر این آدم می‌تواند اقتصاد‬ ‫مملکت را باتوجه به درآمد‌های مختلف نفتی‪ ،‬گازی و س��ایر‬ ‫درآمدهای دیگر و اختیارات مختلفی که دولت دارد بر‌هم بزند‪،‬‬ ‫پس ببینید چه آدم خاصی باید باشد‪ ».‬یک نماینده مجلس با‬ ‫اشاره به جلسه نمایندگان رئیس‌جمهور با نمایندگان مجلس‬ ‫گفت‪« :‬در جلسه یکی از نمایندگان به صورت مکتوب از وزیر‬ ‫اقتصاد پرسید «ارتباط جمشید بسم اهلل با سیاست‌های بانک‬ ‫مرکزی چیست؟» وزیر اقتصاد بعد از مطالعه سوال این نماینده‬ ‫تنها به لبخند اکتفا کرد و سوال را در جیب خود قرار داد‪».‬با این‬ ‫حال اواسط هفته رحیمی‌در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران‬ ‫با بیان اینکه «جمشید بسم اهلل» توسط نیروهای اطالعاتی و‬ ‫امنیتی بازداشت شده است‪ ،‬گفت‪« :‬همچنین روزهای گذشته‬ ‫‪ 20‬نفر اخالگر ارزی دستگیر شدند اما بنده اسامی‌آنها را ندارم‬ ‫و باید از وزیر اطالعات سوال کرد‪ ».‬حجت‌االسالم‌‌‌والمسلمین‬ ‫حیدر‌مصلحی در حاش��یه جلس��ه هیات دولت درب��اره تعداد‬ ‫دستگیرشدگان اخاللگری در بازار ارز گفت‪« :‬آن ‪ 40‬نفری که‬ ‫از سوی دستگاه قضایی اعالم شده بود‪ ،‬بخشی از دستگیری‌ها‬ ‫هستند که تعداد افراد دستگیر شده حدود ‪ 50‬نفر است‪».‬وزیر‬ ‫اطالعات با اشاره به نقش برخی از کشورها در اخاللگری‌های‬ ‫بازار ارز افزود‪« :‬کشورهایی که در اطراف ما به سرویس‌های‬ ‫بیگانه برای اخاللگری در بازار ارز کمک می‌کنند‪ ،‬بدانند که ما‬ ‫اقدامات و فعالیت‌های آنان را رصد می‌کنیم و در زمان الزم نیز‬ ‫اقدامات الزم را انجام می‌دهیم‪».‬‬ ‫مصلحی در پاسخ به سوال دیگری در مورد ماهیت فردی‬ ‫به نام جمشید بسم‌اهلل که از س��وی معاون اول رئیس‌جمهور‬ ‫عنوان شده اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬در مورد افراد بگذارید تا زمانی که‬ ‫محکمه قضاییتشکیلنشده‪،‬اظهارنظرنکنم‪».‬‬ ‫وی در مورد گردش مال��ی این افراد در ب��ازار ارز افزود‪:‬‬ ‫«گردش مالی این افراد متفاوت است‪ .‬برخی از آنان افراد ثابتی‬ ‫بودند و برخی از آنها نیز افراد د‌ون‌پایه‌ای محسوب می‌شدند‪ ،‬ولی‬ ‫کسانی که افراد ثابتی بودند‪ ،‬دارای گردش مالی قابل‌توجهی در‬ ‫بانک‌ها بودند که باید به آن توجه ویژه‌ای شود‪ .‬بخش دیگری‬ ‫از آنان افراد دون‌پایه‌ای هستند که نقش عامل را ایفا می‌کردند‬ ‫و بحمدهلل با همکاری خوبی که با دستگاه قضایی وجود دارد‪ ،‬ما‬ ‫آن بخشی که مربوط به مسائل امنیتی در بازار ارز است را کنترل‬ ‫خواهیم کرد و اجازه اخاللگری و سوء‌استفاده از این موقعیت را‬ ‫نخواهیم داد‪ ».‬در مجموع به نظر می‌رس��د اقدامات نهادهای‬ ‫مختلف اقتصادی و امنیتی در راستای کنترل نرخ دالر در بازار‬ ‫موثر واقع شده و اواخر هفته گذشته این بازار با آرامش بیشتری‬ ‫روبه‌رو بود‪g .‬‬ ‫دیدگاه اس��تقالل اقتصادی به مناطق مختلف کش��ور نگاه‬ ‫کنیم خیلی از مش��کالت منطقه‌ای و ملی حل می‌ش��ود‪».‬‬ ‫مهرعلیزاده در پایان تاکید کرد‪« :‬در این دیدگاه حتی از مسائل‬ ‫احترام به قومیت‌ها و حفظ ارزش‌های حاکم بر اقوام مختلف و‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های اقوام و طوایف در جهت تثبیت امنیت‬ ‫و ثبات بیشتر استقالل و رشد اقتصاد کشور می‌توان استفاده‬ ‫کرد‪ ».‬یک ماه پیش از این سیدمحمد خاتمی‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫سابق کشورمان نیز در دیدار با جمعی از دانشجویان در پاسخ‬ ‫به سوال یکی از دانشجویان که پرسید‪ ،‬از معاونان جنابعالی‬ ‫اسامی‌افرادی مانند عارف و مهرعلیزاده به‌عنوان کاندیدا این‬ ‫روزها در محافل خبری مطرح است‪ ،‬نظر شما روی کدام فرد‬ ‫است؟ لبخندی زد و گفت‪« :‬هنوز زود است‪ .‬آنچه مهم است‬ ‫استقالل و توانمندی مدیریتی افراد و نامزدها باید مورد توجه‬ ‫باشد‪ ».‬محسن مهر علیزاده متولد ‪ 1335‬در شهرستان مراغه‬ ‫و دارای سه فرزند است‪ .‬او دکترای مهندسی اقتصادی دارد و‬ ‫رشته اصلی‌اش مهندسی مکانیک است‪ .‬مهرعلیزاده در دوران‬ ‫مسئولیت س��یدمحمد خاتمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس‬ ‫سازمان تربیت‌بدنی بود‪ .‬از دیگر مسئولیت‌های وی به ریاست‬ ‫هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان عمران کیش‪ ،‬معاون امور‬ ‫نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی‪ ،‬استاندار خراسان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس‌جمهور و رئیس س��ازمان تربیت‌بدنی می‌توان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬مهرعلیزاده پس از شکست در مرحله اول انتخابات ‪84‬‬ ‫در آستانه مرحله دوم با صدور بیانیه‌ای با تشکر مجدد از اعتماد‬ ‫مردم و به‌خصوص م��ردم آذربایجان و ترک‌زبانان سراس��ر‬ ‫کش��ور به وی و با تاکید بر لزوم تامی��ن مطالبات آنها ضمن‬ ‫دعوت گسترده مردم و به‌خصوص آذربایجانی‌ها در مرحله‬ ‫دوم انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬از کاندیداتوری هاش��می‬ ‫رفسنجانی حمایت کرد‪.‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده پیش از این در گفت‌وگویی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که «اگر کاندیدا شوید‪ ،‬جامعه که شما را در این‬ ‫هشت سال ندیده‌اند‪ ،‬چه پاسخی دارید؟» گفته بود‪« :‬در این‬ ‫هشت سال بس��یاری از نیروهای موثر‪ ،‬خادم و معتمد مردم‬ ‫امکان الزم برای دیده شدن توسط عموم جامعه را نداشتند‬ ‫و فکر می‌کنم پاسخ را خود مردم خوب می‌دانند ولیکن وقتی‬ ‫کسی احساس کند که در جایگاه و موقعیت مناسبی که فعالیت‬ ‫می‌کرده دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد باید در یک حوزه‬ ‫دیگری مشغول شود و س��عی کند موثر باشد‪ ».‬مهرعلیزاده‬ ‫پیش از این و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ‪ 84‬در یک‬ ‫اظهارنظر گفته بود‪« :‬تعدد کاندیداها موجب می‌شود بخش‬ ‫اعظمی‌از مردمی‌ که به‌اصالحات اعتقاد دارند پای صندوق‬ ‫بیایند و ش��انس اصالح‌طلبان با اقبال مردم افزایش خواهد‬ ‫یافت»‪ ،‬امروز در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط را همانطور‬ ‫می‌بینید‪ ،‬می‌گوید‪« :‬البته تعدد کاندیداها می‌تواند س�لایق‬ ‫بیشتری را به پای صندوق‌ها بیاورد‪ .‬در شرایط کنونی در هر‬ ‫دو جناح‪ ،‬در خود اصالح‌طلب و اصولگرا احزاب قوی و مطرح‬ ‫نداریم و گروه‌های مختلف با گرایش‌های مشترک در داخل‬ ‫جبهه‌ها قرار می‌گیرند که عمده ای��ن دو جبهه‪ ،‬جبهه‌های‬ ‫اصالح‌طلبان و اصولگراها هس��تند‪ .‬در ای��ن جبهه‌ها که به‬ ‫صورت طیف می‌باش��ند بعضا هس��تند مجموعه کثیری از‬ ‫مردم که از نظ��ر روحیه مجموعه یک طی��ف را قبول دارند‬ ‫ولی به‌دنبال یک تفکر خاص در درون آن طیف هس��تند و‬ ‫در انتخابات مورد نظر کاندیدای منطبق با تفکر مطلوب خود‬ ‫را نمی‌یابند و تشکل رسمی وجود ندارد که بتواند آن جمع را‬ ‫به‌رغم اینکه کاندیدای منطبق با تفکر مطلوبشان وجود ندارد‪،‬‬ ‫بیاورد و به کاندیدای دیگری که در آن طیف یا جبهه است رای‬ ‫بدهد…» وی همچنین در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫س��ال ‪ 92‬گفت‪« :‬در مورد انتخابات ‪ ۹۲‬بایس��تی بین همه‬ ‫مسائل مختلف مربوط به انتخابات و چگونگی حضور مردم‪،‬‬ ‫موازنه‌ای باش��د‪ ،‬باید دید از جناح‌ه��ای مختلف چه افرادی‬ ‫می‌خواهند کاندیدا ش��وند‪ .‬طبیعتا آنچه اصل اس��ت این که‬ ‫بایس��تی کاندیداهای جناح اصالح‌طلب به جمع‌بندی‌های‬ ‫مشخصی برس��ند که این بار از تعداد کاندیداها کاسته بشود‬ ‫و به وحدت و اجماع برسند که بتوانند با موفقیت کار را پیش‬ ‫ببرند‪g ».‬‬
‫واكنش متفاوت علي مطهري به‬ ‫درخواست احمدي‌نژاد‬ ‫قرار نیست خانواده ما همیشه ساکت باشند‬ ‫فاطمه هاشمی‪ ،‬فرزند آیت‌اهلل هاشمی‌رفسنجانی هفته‬ ‫گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان در ارتباط با دستگیری‬ ‫دو تن از اعضای خانواده و همچنین نح��وه حضور پدرش در‬ ‫انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اظهارات مهمی‌را بیان داشت‪.‬‬ ‫او كه اين روزها وظيفه سخنگويي خانواده هاشمي را بر عهده‬ ‫گرفته و برخي مواضع تند را اتخاذ مي‌كند‪ ،‬خود را شریک خواهر‬ ‫و برادرش در خوشحالی و غم دانست و در ارتباط با وضعیت آنها‬ ‫در زندان گفت‪«‌:‬فائزه در زندان ناراحت نیست‪ ،‬حتی شوهر او‬ ‫بعد از مالقات در زندان به شوخی می‏گفت که من تاکنون فائزه‬ ‫را تا این اندازه خوشحال ندیده بودم‪ .‬وقتی پدرم بعد از صحبت‬ ‫تلفنیبامهدیگفتکهصدایمهدیخوببود‪،‬اینخشنودی‪،‬‬ ‫به همه ما هم منتقل می‏ش��ود‪ .‬من به برادر و خواهرم افتخار‬ ‫می‏کنم‪ .‬بیش از ‪30‬سال و حتی از س��ال‏های قبل از پیروزی‬ ‫انقالب شایعات فراوانی پشت‌سر خانواده ما وجود داشته است‪،‬‬ ‫گروه‌های سیاسی که مخالف پدرم بودند در همان سال‏های‬ ‫مبارزه هم این شایعات را می‏ساختند که بعد از انقالب هم ادامه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬امروز مهدی و فائزه با هزینه‏ای که پرداخت می‏کنند‪،‬‬ ‫شایعات دروغین را پاسخ خواهند گفت‪ ».‬او در ارتباط با آخرین‬ ‫وضعیت مهدی هاشمی گفت‪« :‬مهدی در آخرین تماس با پدر‬ ‫و مادرم و نیز همسرش گفته که در انفرادی هستم‪ .‬پنجشنبه‬ ‫گذشته مادرم به همراه همسر و پسر کوچک مهدی توانسته‬ ‫بودند با او مالقات کنند‪ .‬طبق گفته خودش‪ ،‬در طول مدتی که‬ ‫بازداشت بوده تنها‪30‬ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫اواخر هم تنها روزنامه حمایت را در اختیار او می‏گذارند و حتی در‬ ‫سلولش متکا هم ندارد‪».‬‬ ‫او در ارتباط با نظر پدر برای بازگشتن مهدی به ایران گفت‪:‬‬ ‫«هر وقت مهدی عزم برگشتن به ایران را داشت‪ ،‬مشورت‏ها‬ ‫از اینجا و آنجا به پدرمان می‏رسید که مهدی برنگردد‪ .‬ایشان‬ ‫می‏گفتندگروه‌هاییهستندکهفشارمی‏آورند‪ ».‬فاطمههاشمی‬ ‫در ارتباط با کوتاه آمدن پدرش در برخی موارد یادآور شد‪« :‬از من‬ ‫پرسیدند که شما فکر نمی‏کنید پدرتان در یک جاهایی کوتاه‬ ‫آمدند‪،‬منهمگفتمبله‪،‬همانطورکهخودپدرمهمگفتهکهنباید‬ ‫در جاهایی کوتاه می‏آمدم‪ .‬من هم می‏گویم نباید کوتاه می‏آمد‪».‬‬ ‫فرزند آیت‌اهلل هاشمی در رابطه با نحوه بازداشت اعضای‬ ‫خانواده‌‌اش و بازگشت از دبی گفت‪« :‬ما تمام کارها را انجام داده‬ ‫بودیم برای بازگشتن‪ .‬روز شنبه من به محل اقامت برگشتم و‬ ‫چمدان‏هایمان را بس��تیم و تماس‏هایی را هم که باید با پدر و‬ ‫مادرمان می‏گرفتیم انجام دادیم و خوابیدیم‪ .‬ساعت دو نیمه‌شب‬ ‫بود که یاسر من را از خواب بیدار کرد و گفت فائزه بازداشت شد‪.‬‬ ‫من یکباره یخ کردم‪ ،‬تا حدی که در گرمای دبی مجبور شدیم‬ ‫کولرها را خاموش کنیم‪ .‬زن��گ زدم تهران تا ببینیم قضیه چه‬ ‫بوده که به ما گفتند فائزه را به‌نحوه خوبی نبردند‪ .‬ساعت شش‬ ‫بعدازظهر زنگ زده بودند به فائزه که به زندان اوین برود برای‬ ‫پاسخ به چند س��وال‪ .‬او گفته بود من میهمان دارم و اگر اجازه‬ ‫بدهید من فردا صبح بیایم‪ .‬آنها هم گفته بودند که اشکالی ندارد‬ ‫و ش��ما فردا صبح بیا اوین‪ .‬بعد از مدتی یکسری اطراف خانه‬ ‫مرتب زنگ می‏زدند و در می‏زدند‪ ،‬خانواده ما آن شب میهمان‬ ‫فائزه بودند‪».‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه ت�لاش برخی ب��رای کمک��ردن نقش‬ ‫آقای‌هاشمی معتقد است که «این مسائل روی پدر من تاثیرگذار‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫فاطمه‌هاشمی‪:‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫علی مطهری یکی از طراحان اصلی سوال از‬ ‫رئیس‌جمهور با بیان اینکه جلسه سوال‌کنندگان از‬ ‫رئیس‌جمهور و نمایندگان دولت جلس��ه‌ای مفید و‬ ‫همراه ب��ا چالش بود‪ ،‬گف��ت‪« :‬بحث‌های خوبی در‬ ‫این جلسه مطرح شد اما در مجموع پاسخ نمایندگان‬ ‫رئیس‌جمهور برای نماینده سوال‌کنندگان و برخی‬ ‫دیگر از سوال‌کنندگان قانع‌کننده نبود‪».‬‬ ‫او همچنین بازدید سرزده از زندان‌های کشور‬ ‫را حق رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی‬ ‫خواند و گفت‪« :‬به نظر م��ن این حق رئیس‌جمهور‬ ‫به‌عنوان مجری قانون اساس��ی اس��ت که حتی به‬ ‫صورت سرزده از زندان‌های کشور بازدید کند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬البته چ��ون این امر با موضوع‬ ‫آقای‌جوانفکر گره خورده است‪ ،‬برخی آن را سیاسی‬ ‫می‌بینند‪ ،‬در حالی که ما نباید نیت‌خوانی کنیم‪».‬‬ ‫نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه نفس‬ ‫این کار ب��رای یک رئیس‌جمهور امر پس��ندیده‌ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬امیدوارم که ایشان از همه زندانیان‬ ‫اوین دیدن کنند نه یک فرد خاص‪ ».‬وی در پاسخ‬ ‫به این سوال که شنیده شده تعدادی از امضاکنندگان‬ ‫سوال از رئیس‌جمهور امضای خود را پس گرفته‌اند‪،‬‬ ‫آیا این موضوع صحت دارد؟ مدعی شد‪« :‬در جلسه‬ ‫روز یکشنبه گذش��ته مجلس افرادی مانند آقایان‬ ‫حداد و رس��ایی با نماین��دگان امضاکننده صحبت‬ ‫می‌کردن��د و می‌گفتن��د آق��ا راضی به این س��وال‬ ‫نیس��تند‪ ».‬مطهری افزود‪« :‬چند نفر هم به همین‬ ‫مالحظه امضای خود را پ��س گرفتند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اگر رهبر معظم انقالب نظری درباره این‬ ‫حق قانوني‬ ‫آقاي رئيس‌جمهور‬ ‫موضوع داشته باش��ند یا در نطق خودش��ان اعالم می‌کنند یا اگر موضوع‪،‬‬ ‫حیاتی باش��د برای رئیس مجلس پیغام می‌فرس��تند و هیچ کدام از این دو‬ ‫حالت اتفاق نیفتاده اس��ت‪ ».‬مطه��ری که خود از طراحان اصلی س��وال از‬ ‫رئیس‌جمهور است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬به نظر من این افراد برداشت درستی از اصل‬ ‫مترقی والیت‌فقیه ندارند‪ .‬البته نمایندگان جدی��دی هم برای امضای این‬ ‫طرح اعالم آمادگی کرده‌اند‪».‬‬ ‫مطهری با اشاره به جلسه کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی برای بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهور و حضورنمایندگان دولت‬ ‫در این جلس��ه اظهار کرد‪« :‬در جلس��ه بحث‌های خوبی مطرح شد و حتی‬ ‫مباحث چالشی مطرح شد و به پرس��ش‌های نمایندگان و پاسخ نمایندگان‬ ‫دولت انجامید‪ .‬در مجموع این جلسه بسیار خوب و مفید بود‪ ،‬اما در مجموع‬ ‫این پاس��خ‌ها برای نماینده س��وال‌کنندگان (عوض حیدر‌پ��ور) و برخی از‬ ‫نمایندگان سوال‌کننده که در جلسه حضور داشتند قانع‌کننده نبود‪ ».‬مطهری‬ ‫ادامه داد‪« :‬طبق آیین‌نامه داخلی مجلس‪ ،‬گزارش این جلس��ه باید توس��ط‬ ‫نماینده س��وال‌کنندگان به اطالع امضاکنندگان طرح برس��د و آنها تصمیم‬ ‫بگیرند که آیا از پاس��خ‌های ارائه‌شده قانع ش��ده‌اند یا خیر‪ .‬اگر یک‌چهارم‬ ‫نمایندگان قانع نشده باشند‪ ،‬رئیس‌جمهور یک ماه فرصت دارد تا با حضور در‬ ‫صحن علنی مجلس به طرح سوال پاسخ دهد‪».‬‬ ‫وی یادآور شد‪« :‬طراحان سوال از رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه گذشته‬ ‫برای استماع گزارش نماینده س��وال‌کنندگان در جلسه حضور داشته است‪،‬‬ ‫تشکیل جلسه می‌دهند و س��پس درباره قانع ش��دن یا قانع نشدن از پاسخ‬ ‫نمایندگان دولت تصمیم‌گیری خواهند کرد‪».‬‬ ‫نماینده تهران درباره قطع شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایرانی توسط‬ ‫یوتل ست نیز گفت‪« :‬این کار یک رسوایی برای غربی‌ها بود و نفاق آنها را‬ ‫آشکار کرد‪ .‬معلوم شد که به شعار گردش آزاد اطالعات و آزادی بیان پایبند‬ ‫نیستند و از طرفی روشن شد که برنامه‌های ش��بکه‌های رادیو و تلویزیونی‬ ‫ایرانی موثر بوده است و آنها از نفوذ تفکر انقالب اسالمی در غرب نگرانند‪.‬‬ ‫این کار آنها تحت فشار اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا انجام شده و برخالف‬ ‫قراردادهای آنها با ایران است‪g ».‬‬ ‫نیس��ت» و ادامه می‌دهد‪« :‬پدر من در قبال کش��ور وظیفه‏ای‬ ‫احس��اس می‏کند که باید آن را انجام دهد‪ .‬من یک بار به پدرم‬ ‫گفتم که شما دارید امتحان ابراهیم و اسماعیل را پس می‏دهید‪.‬‬ ‫پدرمنبهاعتقادخودشعملکردهوخواهدکرد‪،‬خیلیفشارروی‬ ‫خانواده ما آوردند که پدرم جهتش را تغییر دهد‪ ».‬فاطمه هاشمی‬ ‫در پاسخ به این سوال که «آیا پدر شما همچنان مثل گذشته‬ ‫عمل می‌کند؟» گفت‌‪« :‬آن را باید از خود پدرم بپرسید‪ ،‬ایشان‬ ‫همه مسائل را به ما نمی‏گویند؛ هر چند می‏دانم پدر من آدمی‬ ‫‌نیست که ناامید ش��ود و در همه زندگی‏اش فردی امیدوار و‬ ‫سرسخت بوده است‪ .‬به‌هر‌حال سیاس��تمداری مثل ایشان‬ ‫قطعا چیزهایی را می‏داند که همچنان ب��ر ماندن در صحنه‬ ‫تاکید دارد‪ .‬انقالب برای ایشان مثل فرزندشان است و حاضر‬ ‫است برای پیشرفت این انقالب هر تالشي بکند‪ ،‬اما حاضر‬ ‫نیست هر اقدامی‌بکند‪ .‬شما چند هفته پیش کنفرانس خبری‬ ‫آقای احمدی‌نژاد را دیدید‪ ،‬ببینید به چه شکل همدیگر را مورد‬ ‫خطاب قرار می‌دهند و زیر سوال می‏برند‪ .‬اما پدر من با این نوع‬ ‫رفتارها موافق نیست‪ .‬در گذشته همراهی پدر من با انقالب بود‪.‬‬ ‫امروز او می‏گوید که ما می‏توانس��تیم کاری انجام دهیم که به‬ ‫تحریمکشیدهنشویم‪».‬فاطمههاشمیدرپاسخبهاینسوالکه‬ ‫ی هاشمی وارد عرصه شوند؟» گفت‌‪« :‬برای‬ ‫«آیا امکان دارد آقا ‌‬ ‫پدر من فرقی نمی‏کند رأسا وارد شود یا در کنار یک رئیس‌جمهور‬ ‫باشد‪ .‬اگر یک رئیس‌جمهور قوی در مملکت باشد‪ ،‬ایشان حتما‬ ‫کمک خواهند کرد؛ به‌شرط آنکه به برنامه‌ها و طرح‏های موجود‬ ‫برایبرون‌رفتازایناوضاعبهایالزمدادهشود‪».‬سخنانورفتار‬ ‫اخير فاطمه هاشمي البته تفاوت هاي فراواني دارد با مواضعي كه‬ ‫پدرشدربارهبازداشتفرزندانشاتخاذكردهاست‪.‬چنانكههرچه‬ ‫قدر كه هاشمي رفسنجاني از اظهار نظر جنجالي در مورد پرونده‬ ‫فرزندانشخودداريميكندفاطمههاشميدرمصاحبههايپي‬ ‫درپيسخنانپرحاشيهايرابيانميكند‪g‬‬ ‫‪19‬‬
‫مرور رسانه‌ها‬ ‫عكس‌هاي خبري‬ ‫علي الريجاني و علي مطهري در‬ ‫صحنعلنيمجلس‬ ‫رسانه‌ها در هفته‌اي كه گذشت‬ ‫تصميم رييس جمهور‬ ‫ياسين سيف‌االسالم‬ ‫دو عضو ارشد جبهه پايداري در‬ ‫حال مذاكره در حاشيه جلسه‬ ‫علنيمجلس‬ ‫خبرنامه‬ ‫اگر در اواس��ط هفته‌گذش��ته نام��ه جنجال‌بر‌انگیز‬ ‫احمدی‌ن��ژاد ب��ه رئی��س قوه‌قضائیه منتش��ر نمی‌ش��د و‬ ‫موضع‌گیری‌های گوناگون پیرامون آن رخ نمی‌داد‪ ،‬احتماال‬ ‫می‌توانستیم این هفته را بدون موضوع اول به پایان ببریم‪،‬‬ ‫اما این رخداد باعث ش��د تا اگرچه در عرصه سیاسی کم و‬ ‫کاس��تی رخ نداده و چهره‌ها و فعاالن این عرصه لحظه‌ای‬ ‫از تالش‌های خ��ود نکاس��ته‌اند اما هم��ه موضوعاتی که‬ ‫می‌توانس��تند مطرح باش��ند‪ ،‬متأثر از این نامه‪ ،‬کمتر مورد‬ ‫توجه قرار گیرن��د‪ .‬در این میان اما دیگران��ی هم بودند که‬ ‫خبرسازی کنند؛ مانند وزیر خارجه کانادا که با موضع‌گیری‬ ‫عجیب و غریب��ش در مجمع عموم��ی بین‌المجالس علیه‬ ‫ایران واکنش مقامات کشورمان را بر‌انگیخت‪ .‬تا جایی که‬ ‫ندیمی‪‌،‬رئیس هیات ایرانی‪ ،‬در مصاحبه با خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫«خوب است ما هم در این نشست از استقالل منطقه کبک‬ ‫از کانادا حمایت کنیم؟‪ ...‬اینجا محل مناسبی برای بیان این‬ ‫موضوعات نیست‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫رئیس‌جمهور چه می‌کند‬ ‫رايزني چهره هاي سياسي در‬ ‫حاشيهجلسهمجمع‬ ‫سيد كمال خرزاي در مراسم‬ ‫ترحيم آيت اهلل انواري‬ ‫روزنام��ه رس��الت در س��رمقاله خ��ود در اولین روز‬ ‫ماه‌جاری درباره دس��تورکار رئیس‌جمهور ب��رای مقابله با‬ ‫ناملایمات اقتصادی در کشور نوشته است و نحوه برخورد‬ ‫او را با این اتفاقات نقد کرده اس��ت‪ .‬در این یادداشت آمده‬ ‫اس��ت‪« :‬رئیس‌جمهور مطابق اصل یکصد و بیست و یکم‬ ‫قانون اساسی براساس س��وگندی که در مجلس با حضور‬ ‫نمایندگان‪ ،‬رئی��س قوه‌قضائیه و اعضای ش��ورای نگهبان‬ ‫یاد می‌کند‪ ،‬متعهد می‌ش��ود خود را وق��ف خدمت به مردم‬ ‫و اعتالی کش��ور کند و در حراست از اس��تقالل اقتصادی‬ ‫کشور از هیچ اقدامی‌دریغ نورزد‪ ».‬انبارلویی در این مطلب‬ ‫همچنین نوشته اس��ت‪« :‬مردم دوس��ت دارند در برابر این‬ ‫‌همه دش��منی و خصومت آمری��کا و رژیم‌صهیونیس��تی‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��ور همانند گذش��ته اخمی‌ هم ب��ه ابرقدرت‌ها‬ ‫داشته باشد‪ .‬مردم دوست دارند رئیس‌جمهور همانند گذشته‬ ‫پرچمدار «انرژی هس��ته‌‌ای‪ ،‬حق مسلم ماس��ت» باشد و‬ ‫در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب در نطق‌ها و س��خنرانی‌ها‬ ‫بایستد و در مجامع عمومی فریاد بزند‪».‬‬ ‫کاهش امضاها‬ ‫روزنامه آرمان در گزارشی به وضعیت سوال نمایندگان‬ ‫از رئیس‌جمه��ور پرداخته و نوش��ته اس��ت‪ :‬نتیجه جلس��ه‬ ‫سوال‌کنندگان با نمایندگان دولت در مجلس سه ساعت به‬ ‫طول انجامید و سوال‌هایی در مورد کنترل نرخ ارز‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ارز در بازار‪ ،‬قاچ��اق کاال و تحریم‌ه��ا از نمایندگان‬ ‫دولت مطرح ش��د‪ .‬روز گذش��ته هم یک نماین��ده مجلس‬ ‫که نام وی منتشر نش��د به فارس گفت‪« :‬تعداد امضاهای‬ ‫طرح س��وال نمایندگان از رئیس‌جمهور امروز به ‪ 68‬امضا‬ ‫کاهش یافت‪ ».‬طبق این گزارش عوض حیدر‌پور‪ ،‬نماینده‬ ‫س��وال‌کنندگان از رئیس‌جمهور نیز گفته است‪« :‬طراحان‬ ‫‪20‬‬
‫سوال از رئیس‌جمهور دوشنبه‌ یا سه‌شنبه نشست مشترکی‬ ‫ب��رای هماهنگی بیش��تر درب��اره پاس��خ‌های نمایندگان‬ ‫رئیس‌جمهور برگزار خواهند کرد‪ ».‬وی افزود‪« :‬پاسخ‌های‬ ‫نمایندگان رئیس‌جمهور به نوسانات ارزی به صورت مکتوب‬ ‫به طراحان سوال از رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد‪».‬‬ ‫چرا ناراحتید؟‬ ‫نام�زدخان�هکارگ�ر‬ ‫علیرضا محجوب‪ ،‬نماینده مجلس و رئیس خانه کارگر‬ ‫از حضور پررنگ این تشکل در انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫خبر داده است‪ .‬وی در گفت‌وگو با سایت خبری عصر ایران‬ ‫ضمن آنکه حس��ین کمالی را به‌عنوان کاندیدای تش��کل‬ ‫متبوعش معرفی کرده‪ ،‬گفته اس��ت‪« :‬ما س��تادی تشکیل‬ ‫داده‌ایم و از حاال به‌طور جدی دنبال این هس��تیم تا بتوانیم‬ ‫کاندیدایمان را به پاستور برسانیم‪ .‬خانه کارگر در الیه‌های‬ ‫مختلف جامع��ه رای دارد و به همین دلی��ل از حاال دنبال‬ ‫حضوری جدی و پر‌امید در انتخابات یازدهمین دوره دولت‬ ‫هستیم‪».‬‬ ‫محجوب افزوده اس��ت‪« :‬ما اولین گروهی هس��تیم‬ ‫که کاندیدای خ��ود را مطرح کردیم و ب��ه همین دلیل اگر‬ ‫گروه‌های اصالح‌طل��ب دنبال حضور در انتخابات باش��ند‬ ‫می‌توانند از کاندیداتوری کاندی��دای ما حمایت کنند‪ .‬واقعا‬ ‫به گزارش س��ایت خبری جهان‪ ،‬بس��یج دانشجویی‬ ‫‪ 8‬دانش��گاه طی بیانیه‌ای به نامه رئیس‌جمه��ور به رئیس‬ ‫قوه‌قضائیه واکنش نش��ان دادند‪ .‬در این بیانیه آمده است‪:‬‬ ‫«کسی بر تالش مسئوالن شکی ندارد‪ .‬طبیعی هم است که‬ ‫هر بخشی از قوا دارای نقاط ضعف باشند؛ وگرنه به حضور‬ ‫مسئوالن و لزوم تالش جهادگونه‌شان نیازی نبود‪ .‬همه قوا‬ ‫دارای ضعف‌‏های جدی هس��تند که باید طبق روال تالش‬ ‫سال‏های گذش��ته خود در مدت باقیمانده از توفیق خدمت‬ ‫به مردم‪ ،‬قدر فرصت را دانسته و بار انقالب اسالمی را طبق‬ ‫قانون اساس��ی بر دوش بکشند‪ ».‬دانش��جویان در بخش‬ ‫دیگری از این بیانه آورده‌اند‪« :‬وضعیت حاضر در سیاس��ت‬ ‫کشور‪ ،‬فضای دیگری اس��ت‪ .‬اختالفات مسئوالن به جای‬ ‫اینکه از مج��اری قانونی و پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬رفع گردد‪ ،‬به‬ ‫جامعه کشانده می‌‏شود‪ .‬این فضای اختالف درون مسئوالن‬ ‫نظام‪ ،‬غی��ر از اینکه بس��اط نارضایتی مردم و دلبس��تگان‬ ‫انقالب را فراهم آورد‪ ،‬چیز دیگری ندارد‪».‬‬ ‫نيوزويك‬ ‫به تجارت‬ ‫گياهان دارويي‬ ‫پرداخته است‬ ‫رهپویان در قم‬ ‫اعض��ای جمعیت رهپوی��ان انقالب اس�لامی هفته‬ ‫گذش��ته با چند تن از آیات اعظام دی��دار کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬علیرضا زاکانی در دیدار اعضای جمعیت با‬ ‫آیت‌اهلل نوری‌همدانی تصریح کرده‪« :‬دشمنان انقالب سعی‬ ‫دارند تا با ایجاد فشارهای اقتصادی مانع از پیشرفت کشور‬ ‫شوند و توده مردم را نیز به ستوه آورند‪ ».‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫رهکردهای مراجع تقلید بس��یار کارگشاس��ت‪ ،‬بیان کرده‬ ‫است‪« :‬در شرایط اخیر خود را محتاج می‌بینیم تا برای عبور‬ ‫از موانع موجود در انقالب از نظ��رات مراجع تقلید بهره‌مند‬ ‫ش��ویم‪ ».‬زاکانی همچنین اضافه کرده اس��ت‪« :‬دشمنان‬ ‫انقالب سعی دارند تا با ایجاد فشارهای اقتصادی و تحمیل‬ ‫فش��ارها عالوه بر اینکه مانع از پیشرفت کشور شوند‪ ،‬توده‬ ‫مردم را نیز به س��توه آورند که این امر شامل سیاست‌های‬ ‫خارجی و سیاست‌های هسته‌ای می‌شود‪».‬‬ ‫مثلث شماره‪148‬‬ ‫وعده‌های دولت‬ ‫روزنام��ه ته��ران ام��روز در یادداش��تی به بررس��ی‬ ‫وعده‌های دولت محمود احمدی‌نژاد پرداخته و نوشته است‪:‬‬ ‫«ش��عارها و وعده‌هایی‌که محمود احمدی‌نژاد در سال ‪84‬‬ ‫مطرح کرد و از سوی سیاستمداران آن روز دست کم گرفته‬ ‫شده بود‪ ،‬چیزی جز تکرار همان شعارهای انقالب اسالمی‬ ‫نبود‪ ».‬یادداشت‌نویس تهران امروز ادامه داده‪« :‬او توانسته‬ ‫بود با انتخاب کلید واژه‌هایی همچ��ون «عدالت‌خواهی»‬ ‫‌«ساده‌زیستی»‪« ،‬خدمتگزاری»‪« ‌،‬مهرورزی» و‪ ...‬اعتماد‬ ‫قشر ضعیف و متوسط جامعه را جلب کرده و به نوعی دولت‬ ‫خود را استمرار شعارهای انقالب عنوان کند‪ ».‬در این مطلب‬ ‫همچنین آمده است‪« :‬از سوی دیگر گفتمانی که در سوم تیر‬ ‫‪ 84‬در کشور حاکم شد‪ ،‬مس��ائلی را زنده کرد که سال‌ها بود‬ ‫در گیر و دار شعارهای دولت سازندگی و اصالحات به دست‬ ‫فراموشی سپرده شده بود‪».‬‬ ‫بیانه جی ‪8‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫روزنام��ه ای��ران در یادداش��تی ب��ه نق��د منتق��دان‬ ‫رئیس‌جمهور بابت درخواس��ت برای بازدید از زندان اوین‬ ‫پرداخت‪ .‬در این یادداشت آمده اس��ت‪« :‬مواجهه رسانه‌ای‬ ‫پیرام��ون خبر بازدی��د رئیس‌جمهور از زن��دان اوین باعث‬ ‫ش��د تا طبق آنچه مس��ئوالن قوه‌قضائیه مطرح کرده‌اند‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور درخواس��ت کتب��ی خود را ب��ه اطالع رئیس‬ ‫قوه‌قضائیه برساند‪ ،‬مضاف بر آنکه طبق اصول قانون اساسی‬ ‫نه‌تنها رئیس‌جمه��وری امکان بازدی��د از زندان‌ها را دارد‪،‬‬ ‫بلکه بر‌اساس قانون اساس��ی زندان‌ها و اداره امور مربوط‬ ‫به آن باتوجه به اینکه دارای ماهیت اجرایی می‌باشند‪ ،‬باید‬ ‫وابسته به وزارت دادگستری و زیر نظر قوه‌مجریه باشند‪».‬‬ ‫یادداش��ت‌نویس ایران ادامه داده اس��ت‪« :‬قانون اساسی‬ ‫دست رئیس‌جمهور را در بازدید از زندان‌ها باز گذاشته است‬ ‫و متاسفانه تعلل و وعده فردا دادن از سوی یک روزنامه‌نگار‬ ‫اتفاقی اس��ت که نه‌تنها چهره نظام اس�لامی را مخدوش‬ ‫می‌سازد‪ ،‬بلکه عملکرد قوه‌قضائیه را زیر سوال خواهد برد‪،‬‬ ‫وگرنه قانون اساسی برای پیگیری مطالبات رئیس‌جمهور‪،‬‬ ‫مجاری متعددی در نظر گرفته است‪».‬‬ ‫برای اداره دولت چه کس��ی می‌تواند بهتر از حسین کمالی‬ ‫باشد که بخواهند دنبال چهره‌های دیگر بروند‪».‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫تايم به‬ ‫پيشرفت هاي‬ ‫اخير در هند‬ ‫پرداخته‬ ‫است‬ ‫گوگل‬ ‫موضوع بحث‬ ‫اشپيگل در‬ ‫شماره اين‬ ‫هفته است‬ ‫بحران سه‌بعدی‬ ‫سایت مشرق از احتمال وقوع توطئه‌ای در انتخابات‬ ‫آتی س��خن گفته و در تحلیل خود نوشته است‪« :‬سه حوزه‬ ‫اصلی این پروژه را می‌توان در قالب سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫هم‌پوش��انی قوا مطرح کرد که کار روی هر کدام از سه بعد‬ ‫کلید خورده و با طراحی‌های ص��ورت گرفته در حالی پیش‬ ‫می‌رود که هر چه به زم��ان انتخابات نزدیکتر می‌ش��ویم‬ ‫باید منتظر تحرکات گس��ترده‌تر و ظهور ابعاد پنهانی‌تر این‬ ‫طرح چند‌وجهی باش��یم‪ ».‬در این یادداش��ت تصریح شده‪:‬‬ ‫«کلید‌واژه این نقشه راهبردی «بحران» است و القای آن‬ ‫به تمام سطوح نظام و جامعه و نهادینه کردن آن در اذهان‬ ‫عمومی هدف بعدی‪ .‬به‌عبارت دیگر بحرانی نش��ان دادن‬ ‫شرایط کشور در حوزه‌های مختلف با هدف رویگردانی مردم‬ ‫از سیاست‌های کنونی نظام و اقبال به گروهی که منتقد و‬ ‫مخالف سیاست‌های فعلی نظام است‪ ،‬از جمله هدف‌های‬ ‫تعیین شده طراحان اصلی این نقشه انتخاباتی است‪g ».‬‬ ‫لوپوئن در اين‬ ‫شماره خود به‬ ‫سياست هاي‬ ‫اوالند در فرانسه‬ ‫پرداخته است‬ ‫‪21‬‬
‫نقد ونظر‬ ‫المرسی همان مبارک است‬ ‫نامه رهبر اخوان‌المسلمین یا نامه پرزیدنت‌المرسی؛ کدامیک صحیح است؟‬ ‫عزت قمحاوی‪ /‬تحلیلگر فلسطینی‬ ‫نقدونظر‬ ‫همزمان با پیام رهبر اخوان‌المسلمین مصر درباره ضرورت‬ ‫جهاددرفلسطین‪،‬سفیرجدیدقاهرهدرتل‌آویونامهبسیاردوستانه‬ ‫المرسی را تسلیم شیمون پرز کرد‪ .‬تفاوت میان محتوای این دو‬ ‫نامه‌ای که همزمان فاش شد‪ ،‬دروازه جدیدی را در برابر اعراب‬ ‫بازمی‌کندوشایدتصادفیخوش‌بینانهباشدکهاخوا ‌نالمسلمین‬ ‫خود علت دوری اعراب از واگذاری حکومت به آنان باشد وهمین‬ ‫ثابت می‌کند که این گروه سزاوار حکومت نیست‪.‬‬ ‫البت��ه باید قبول ک��رد که اخت�لاف دیدگاه‌ه��ای رهبر‬ ‫اخوان‌المسلمین و رئیس‌جمهوری که خود دست پرورده آنان‬ ‫است‪ ،‬نمی‌تواند تا بدانجا برسد که یکی پرچم جهاد را بر‌افرازد و‬ ‫دیگری پرچم دوستی را علیه همان یک نفر برپا بدارد‪ .‬البته‬ ‫اگر هم تفاوتی وجود دارد همان پش��ت پرده این گروه‬ ‫اس��ت‪ .‬تفاوت میان ظاهر و درون اخوان‌المسلمین‪،‬‬ ‫تفاوت میان شعار و کردار آنهاس��ت‪ .‬این تفاوت‬ ‫تاکنون به این آشکاری و افتضاحی نبوده است‪.‬‬ ‫اخوان‌المس��لمین در حال حاضر چنان عمل‬ ‫می‌کنند که گویی همچنان در دوران‌های‬ ‫پیشین به‌سر می‌برند‪ .‬البته توانمندی‌های‬ ‫قدرت همچنان برای دس��ت‌اندرکاران‬ ‫مانند یک دام به‌شمار می‌رود که به نظر‬ ‫می‌رس��د اخوان‌المسلمین دانسته یا‬ ‫ندانسته گرفتار آن شده‌اند‪.‬‬ ‫رهبر اخوان‌المس��لمین که‬ ‫از پش��ت‌پرده حکوم��ت می‌کند‪،‬‬ ‫همچنانهماننددورانگوشه‌گیری‬ ‫سیاس��ی رفتار می‌نمای��د‪ .‬گویی‬ ‫هنوز زمان رژیم مبارک است‪ ،‬اما‬ ‫باید به آنها گوش��زد کرد که دوران‬ ‫خواب زمس��تانی به پایان رسیده و‬ ‫اکنون می‌تواند درخواس��ت بیرون‬ ‫راندن س��فیرآمریکا را مطرح کند‪،‬‬ ‫در حالی که پس از گذش��ت چهار‬ ‫ماه بر حکومت اخوان‌المسلمین‬ ‫به‌نظر می‌رسد که این سفیر تنها‬ ‫کسیاستکههیچ‌کسنمی‌تواند‬ ‫در مصر به او نگاه چ��پ بياندازد‪.‬‬ ‫ش��گفت اینکه اخوان‌المسلمین‬ ‫زمانیپیامجهادرامنتشرمی‌سازند‬ ‫که در سرس��پردگی آن��ان برای‬ ‫سلطه‌گران و اعالم پایبندی‌شان‬ ‫به موجودیت رژیم‌صهیونیستی‌‬ ‫تردی��دی وج��ود ن��دارد‪.‬‬ ‫اخوان‌المسلمین اکنون حکومت‬ ‫و قدرت را در مصر در اختیار دارند‬ ‫و اکنون اتوبوس‌ها در اختیار آنان‬ ‫اس��ت تا مزدوران و سرسپردگان‬ ‫خود را سوار کنند نه برای اعزام به‬ ‫جبههجهاددرفلسطینبلکهبرای‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪22‬‬
‫آقای المرسی این همه عشق برای چیست؟!‬ ‫سلیم عزوز ‪ /‬روزنامه‌نگار و تحلیلگر مصری‬ ‫‪3‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫چندی پیش از پخش اخبار ساعت ‪ 21‬تلویزیون قاهره‪،‬‬ ‫این شبکه‌ترانه «امشب ش��ب عید است» را چند بار پخش‬ ‫کرد و این نش��انه آن بود که قرار است خبر شادی‌بخشی به‬ ‫اطالع مردم برسد‪ ،‬چون تلویزیون همواره در مناسبت‌های‬ ‫شادی‌آفرین این‌ترانه را پخش می‌کند و این روش از دوران‬ ‫مبارک برجای مانده است‪.‬‬ ‫خبر ش��ادی‌آفرین برای مردم مصر اما اقدام پرزیدنت‬ ‫المرسی در اعزام نخستین س��فیر خود به اسرائیل بود‪ .‬این‬ ‫خبر چنان مطرح ش��د که گویی تهیه‌کنن��دگان آن بخش‬ ‫خبری تلویزیون می‌خواستند بگویند که پذیرش این سفیر‬ ‫از س��وی تل‌آویو یک پی��روزی بزرگ در سیاس��ت خارجی‬ ‫المرس��ی به‌ش��مار می‌آی��د و‬ ‫همین نشانه آن است که وی‬ ‫با گام‌های اس��توار به س��وی‬ ‫موفقیت پیش می‌رود و گویی‬ ‫گم��ان می‌رف��ت ک��ه پلیس‬ ‫اسرائیل‪ ،‬س��فیر آقای المرسی‬ ‫را به اتهام فرار از خدمت نظام‬ ‫وظیفه‪ ،‬بازداشت خواهد کرد!‬ ‫المرس��ی در نامه‌ای که برای‬ ‫پرز فرستاده اس��ت‪ ،‬وی را نه‬ ‫تنها دوست و شخصیت بزرگی‬ ‫دانسته (همچنان که در نامه‌ای‬ ‫که از سوی سفیر جدید قاهره‬ ‫در تل‌آویو آمده بود)‪ ،‬بلکه پرز‬ ‫را «دوست وفادار» خود نامید‪.‬‬ ‫گویی المرسی این احساس را‬ ‫در درون خود نگه‌داشته و به‌دنبال فرصتی بود تا آن را برای‬ ‫دوست وفادارش ابراز نماید! البته من برای المرسی دلسوزی‬ ‫می‌کنم چون می‌دانم احساسات دوستانه ممکن است گاهی‬ ‫همانند بش��که باروت منفجر گردد‪ ،‬چون دوستی و محبت‬ ‫گاهی شخص را از بین می‌برد و نابود می‌سازد!‬ ‫در آغاز‪ ،‬اخوان‌المس��لمین ارس��ال پیام المرسی برای‬ ‫پرز را تکذیب کردند و اعالم داش��تند این پیام جعلی اس��ت‬ ‫و هدف از آن بدنام کردن محمد المرس��ی و این گروه است‪.‬‬ ‫اما به نظر می‌رس��د اس��رائیلی‌ها در برابر این موضع‌گیری‬ ‫اخوان‌المس��لمین تصمیم گرفتند ماجرای دوستی و محبت‬ ‫المرس��ی با پرز را ف��اش س��ازند‪ ،‬به‌خصوص که دانس��تند‬ ‫رئیس‌جمهوری مص��ر تا چه اندازه به پرز عالقه‌مند اس��ت؛‬ ‫البته المرسی گمان می‌کرد که او و پرز دو عاشق هستند که‬ ‫می‌توانند راز این عش��ق را محرمانه نگه‌دارند و محبوب وی‬ ‫همانند خود او این پیام را محرمانه تلقی کرده و از فاش کردن‬ ‫آن خودداری خواهد کرد! اما به‌زودی روش��ن ش��د که این‬ ‫عش��ق یک طرفه اس��ت که یکی در آتش آن می‌س��وزد و‬ ‫دیگری از این صحنه لذت می‌برد‪ .‬البته اسرائیلی‌ها کوشش‬ ‫کردند رئیس‌جمهور ما را به آتش بکش��ند چون نمی‌ش��ود‬ ‫روزه��ا اس��رائیل را مورد حمله ق��رار داد و ش��ب‌ها برایش‬ ‫نامه‌های فدایت شوم نوشت‪.‬‬ ‫مهمترین موضوع برای اخوان‌المسلمین مصر آن است‬ ‫که بر مسند قدرت بمانند؛ حتی اگر بعضی از مسائل دینی را‬ ‫زیر پا گذارند که البته این نشانه آن است که آنها پیرو تقلید‬ ‫هستند و مخالفت بدعت‌گری؛ برای همین از روش و سیاست‬ ‫مبارک پی��روی کرده و می‌کنند که همواره س��عی داش��ت‬ ‫رضایت ایاالت متحده آمریکا و رژیم‌صهیونیستی را به‌دست‬ ‫آورد تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد‪ ،‬اما مبارک با وجود‬ ‫این پشتیبانی‪ ،‬سقوط کرد‪ .‬آمریکا همواره اتومبیل‌های بسیار‬ ‫شیک در اختیار مبارک می‌گذاشت که هم‌اکنون مورد استفاده‬ ‫المرس��ی قرار می‌گیرد‪ .‬البته همه می‌دانن��د این اتومبیل‌ها‬ ‫قابل فروش نیستند چون با تکنولوژی ویژه‌ای ساخته شده‬ ‫است که فقط خودشان می‌توانند آنها را راه بیندازند یا تعمیر‬ ‫کنند و یا به اینجا و آنجا ببرند‪ .‬در آغاز اسرائیل با اعالم اینکه‬ ‫در نظر دارد سینا را اشغال کند‪ ،‬س��عی کرد انقالبیون مصر‬ ‫را از می��دان‌التحریر قاهره دور س��ازد و هنگامی‌که مبارک‬ ‫س��قوط کرد اعالم کرد گنج خود را از دست داده است‪ .‬حال‬ ‫نمی‌دانیم گنج اسرائیل کدام یک بود؛ سینا یا مبارک؟! تکذیب‬ ‫اخوان‌المسلمین برایشان س��ودی نداشت و باالخره «یاسر‬ ‫علی» سخنگوی ریاست‌جمهوری مصر ارسال پیام المرسی‬ ‫را تایید ک��رد و تبلیغات اخوان‬ ‫بیهوده ش��د و معنی آن چنین‬ ‫شد‪« :‬هرکه دارد هوس جنگ‬ ‫با اسرائیل‪ ،‬خود برود به تنهایی‬ ‫بجنگد‪».‬‬ ‫آنچ��ه در اینج��ا بس��یار‬ ‫ش��گفتی‌آور اس��ت اینک��ه‬ ‫اخوان‌المس��لمین هم��واره در‬ ‫تظاهرات خ��ود و به‌خصوص‬ ‫در تظاهرات اخیر علیه ساخت‬ ‫فیل��م اهانت‌آمی��ز ب��ه پیامبر‬ ‫اک��رم(ص) این ش��عار را س��ر‬ ‫دادند‪« :‬خیب��ر‪ ..‬خیبر یا یهود‪...‬‬ ‫جند محمد قادمون»‪ .‬آنان ادعا‬ ‫می‌کردند مس��اله فلس��طین و‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی مهمترین‬ ‫موضوع برای آنان اس��ت و المرسی سه س��ال پیش و قبل‬ ‫از اینکه پرزیدنت به نام وی اضافه ش��ود در گفت‌وگویی با‬ ‫روزنامه مصری «الشروق» اظهار داشت‪« :‬اسرائیل همانند‬ ‫خمر (شراب) است برای ما‪» .‬‬ ‫یاسر علی‪ ،‬سخنگوی ریاس��ت‌جمهوری مصر اعالم‬ ‫کرد که نامه المرسی برای پرز تنها یک اقدام سمبلیک است‬ ‫که همواره میان رهبران کشورها رد‌وبدل می‌شود‪ .‬البته به‌یاد‬ ‫بیاوریم که مردم انقالبی مصر کلیش��ه بزرگت��ر را که همانا‬ ‫مبارک بود از قدرت فرو نشاندند و ش��هدایی را در راه آزادی‬ ‫تقدیم کردند و اولین رئیس‌جمهور انتخابی در تاریخ مصر را‬ ‫چ یک از این اقدامات نیازمند نامه به پرز نبود‪.‬‬ ‫برگزیدند که هی ‌‬ ‫هرکس خط‌مش��ی اخوان‌المس��لمین را دنبال نماید‬ ‫خواهد دید این عش��ق سرکوب‌ش��ده ناگهانی نبوده است و‬ ‫اخوان‌المس��لمین مصر همواره تاکید داش��ته آمادگی دارد‬ ‫درصورت رسیدن به قدرت و پیش از آنکه اسرائیل درخواست‬ ‫کند‪ ،‬صفحه جدیدی را در روابط با تل‌آویو آغاز نمایند‪ .‬آخرین‬ ‫این اع�لام آمادگی‪ ،‬اظهارات «عصام عریان» ش��خصیت‬ ‫برجسته اخوان بود که پیش از انقالب مصر اظهار کرد‪ .‬البته‬ ‫مشکل اساسی این بود بسیاری از مردم این اظهارنظرها را‬ ‫باور نمی‌کردند‪ ،‬اما دیدم که عملگرایی نزد اخوانی‌ها بیش‬ ‫از این انقالبی‌گری طرفدار دارد‪ .‬من به خوانندگان سفارش‬ ‫می‌کنم هر از گاهی شبکه «الحوار» (ارگان اخوان‌المسلمین)‬ ‫را تماشا کنند چون گاهی پس از پخش برنامه‌هایی از سوی‬ ‫شبکه الجزیره اقدام به تکذیب اظهارات یا خبرهایی می‌نماید‬ ‫که نیازی به تکذیب آن نیست؛ مثل همین ماجرای نامه به‬ ‫پرز‪ .‬اخوان را چه شده است؟!‪g‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫برهم زدن آرامش در میدان التحریر قاهره و سرکوب کسانی که‬ ‫خواستار فاش شدن پشت پرده اقدامات المرسی در یکصد روز‬ ‫اول ریاست‌جمهوری هستند و این همان قول و وعده‌ای است‬ ‫که خود المرسی در آغاز انتخابات به مردم داده بود‪.‬‬ ‫ازسویدیگرافراد رسانه‌ایاخوا ‌نالمسلمیندستکمیاز‬ ‫آنافرادشاندرمیدانالتحریرندارند؛می‌بینیمهیچ‌گونهحمله‌ای‬ ‫به دوست صمیمی‌و وفادار المرسی یعنی شیمون پرز نمی‌کنند‪،‬‬ ‫بلکه نامه‌ها و پیام‌هایی را برای دوستان اسرائیلی می‌فرستند‬ ‫که در دوران مبارک معمول بوده اس��ت‪ .‬در دوران مبارک چند‬ ‫بار اینجانب در انتق��اد از رفتار و روش دس��ت‌اندرکاران مبارک‬ ‫مقاله‌هایی نوشتم‪ ،‬اما به دستور رئیس‌جمهور‪ ،‬رسانه‌ها از چاپ‬ ‫آنها خودداری کردند و اکنون می‌بینیم که بهترین ارثیه رژیم‬ ‫مبارک برای رئیس‌جمهور جدید همان مزدورانی هس��تند که‬ ‫اکنونهماننددیروزمیدانالتحریرقاهرهرادراختیارخودگرفته‌اند‬ ‫وهمانندمبارکنمی‌گذارندصدایمخالفبیرونبیفتد‪.‬پیرویاز‬ ‫سیاست‌هایمبارکدررفتارپرزیدنتالمرسیبسیارروشناست‬ ‫واینرامی‌تواندرتناقضگفتارهاورفتارهایالمرسیباخودش‬ ‫و با رهبر اخوان‌المسلمین دید‪ .‬نامه محبت‌آمیز المرسی برای پرز‬ ‫نهتنهاازسویقاهرهتکذیبنشدبلکهموردتاییدنیزقرارگرفت‪.‬‬ ‫یکی از معاونان سابق وزارت‌خارجه مصر اظهار داشت که ارسال‬ ‫چنین نامه‌هایی از سوی روسای حکومت‌ها برای یکدیگر بسیار‬ ‫معمول است و وزارت‌خارجه از طریق یک فرمول عادی آن را‬ ‫تهیه می‌کند‪ ،‬اما در عین حال باید از سوی رئیس‌جمهوری امضا‬ ‫شود‪ .‬حال چگونه پرزیدنت المرس��ی این نامه را امضا کرد؟ آیا‬ ‫ندانست چه نوشته‌ای را امضا می‌کند؟‬ ‫اکنون به نظر می‌رسد که مطرح کردن موضوع جهاد از‬ ‫سوی رهبر اخوان‌المسلمین نیز یک اقدام عادی است که هر از‬ ‫گاهی یکی از کشورهای عربی یا حتى همین اخوان‌المسلمین‬ ‫مصر آن را مطرح می‌سازند که تا کنون بارها تکرار شده که در‬ ‫دوران مبارک نیز صورت می‌گرفت‪ .‬پس تفاوت میان المرسی‬ ‫و مبارک چیست؟ البته اشکالی ندارد که رهبر اخوان‌المسلمین‬ ‫مصر برای فریب دادن مردم دعوت به جهاد در فلسطین نماید‪،‬‬ ‫اماعجیب اینکهایندعوتهمزمانبانامهمحبت‌آمیزپرزیدنت‬ ‫المرسی برای پرز صورت گرفت‪.‬‬ ‫اعض��ای اخوان‌المس��لمین مصر نباید نگ��ران چنین‬ ‫تناقض‌هایی باش��ند‪ ،‬چ��ون هیچ عقل و خ��ردی نمی‌تواند‬ ‫مانع پیروی آنها از رهبر اخوان‌المس��لمین ش��ود‪ ،‬حتی اگر‬ ‫میان دو نماز مغرب و عشا ناگهان دستور دهد سمت قبله را‬ ‫تغییر دهند! اخوان‌المسلمین تاکنون هیچ ابتکار عملی را در‬ ‫ی دستاوردهای‬ ‫پیش نگرفته‌اند و طی کمتر از یک‌سال تمام ‌‬ ‫دوران مبارک را تکرار می‌نمایند‪ .‬یک بار مزدوران مبارک از‬ ‫وی پرسیدند‪« :‬ما ندانستیم برای چه ما را برای سرکوب مردم‬ ‫فرستادی‪ »...‬اکنون اخوان‌المسلمین نیز افراد خود را با همان‬ ‫روش برای س��رکوب مردم در میدان التحری��ر قاهره اعزام‬ ‫می‌کنند‪ .‬نام پرزیدنت المرسی همانند مبارک در تمامی‌خبرها‬ ‫عنوان می‌ش��ود تا مردم بدانند رئیس‌جمهور همچنان زنده‬ ‫است ! و گویی المرسی می‌خواهد به مردم بگوید من در میان‬ ‫شما هستم‪.‬‬ ‫البته تنها تفاوت المرسی با مبارک این است که المرسی در‬ ‫مسجد نماز خود را به‌جای می‌آورد ولی مبارک در خانه‌اش نماز‬ ‫می‌گذارد‪ .‬به‌هر حال این تنها تفاوت المرسی با مبارک است و‬ ‫س��پاس خدای را که در بقیه موارد تش��ابه کامل دارد؛ ازجمله‬ ‫نامه‌نگاری برای پرز همانگونه است که در دوران مبارک بود!‬ ‫قابل یادآوری است که مواضع مبارک با رهبر اخوان‌المسلمین‬ ‫در دوران ریاست‌جمهوری المرسی نیز پا برجاست‪ .‬حال و باتوجه‬ ‫به این اوضاع نمی‌توان جهاد در فلسطین را علیه دوست بسیار‬ ‫ی پرز عنوان کرد و همانن��د دوران مبارک تمامی‌اقتصاد‬ ‫گرام ‌‬ ‫مصر در اختیار سرمایه‌گذاران و دوستان و اعضای فامیل است‬ ‫و کارگران همچنان با بحران روبه‌رو هستند و انگار نه انگار که‬ ‫مصر با آشوب اقتصادی روبه‌روست و در نتیجه تمامی‌برنامه‌ها‬ ‫برای حل بحران اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند‪g.‬‬ ‫امشب شب عید است‬ ‫‪23‬‬
‫تداوم نهضت خبرگزاری‌سازی‬ ‫در نقد افزایش رسانه‌های مجازی‬ ‫فرشاد مهدی‌پور‪ /‬كارشناس سياسي‬ ‫‪2‬‬ ‫نقدونظر‬ ‫ک ‌م نیستند سازمان‌ها و نهادهایی که به‌دنبال راه‌اندازی‬ ‫خبرگزاری‌اند و اگر نبود آیین‌نامه ممنوعیت تاسیس خبرگزاری‬ ‫توسط وزارت‌خانه‌های دولتی‪ ،‬چه بس��ا اکنون انبوهی از این‬ ‫موجودات خلق‌الساعه‪ ،‬روی دست بودجه نحیف مملکت مانده‬ ‫بودند‪ .‬نهضت خبرگزاری‌س��ازی که عمری ‪ 10‬ساله در ایران‬ ‫دارد‪ 2-3 ،‬هفته پیش با تصویب و ابالغ و اعالم مجوز چندین‬ ‫خبرگزاری دیگر‪ ،‬به فرازی تازه رسید و ایران در آستانه ثبت رکورد‬ ‫جهانی دیگري قرار گرفت‪.‬‬ ‫شاید عده‌ای بپندارند که این همه تلخگویی در قبال یک‬ ‫سیاستسادهوزارتفرهنگوارشاد‪،‬نهصواباستونهصحیح‬ ‫و حتما هم راست می‌گویند که این خرده‌تصمیم‪ ،‬ارزنی بیشتر‬ ‫در قبال ده‌ها اقدام قابل نقد دیگر نیس��ت‪ ،‬اما از آنجا که چنین‬ ‫تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی‪ ،‬س��از و کارها و روابط‬ ‫حاکم بر فضای رسانه‌ای کشور را دستخوش تغییر می‌کند و از‬ ‫اساس‪ ،‬ساختارهای آن را متاثر می‌سازد‌‪ ،‬شایسته توجه و دقت‬ ‫است و متاسفانه تقریبا هیچ انتقادی نسبت به چنین اتفاقی بیان‬ ‫نشده؛ خبرگزاری‌های موجود که معموال خود محصول همین‬ ‫سیاستند‪،‬نمی‌توانندزبانبهشکوهبگشایند‪،‬چونخودشاناولین‬ ‫متهمان خواهند بود و دیگران نیز یا خبرگزاری شده‌اند یا سودای‬ ‫خبرگزاری‌شدن و مجوز گرفتن برای آن را دارند‪ .‬با این وصف‪،‬‬ ‫کمترنقدیشنیدهخواهدشدوحتمادربرهمینپاشنهغلطبازهم‬ ‫خواهدچرخید‪.‬چراکهازظواهربرمی‌آیدهمموافقتاصولی‌های‬ ‫بیشتر در راه است و هم شکستن سد مجوز دادن‪ ،‬درخواست‌های‬ ‫بسیاری را روانه دبیرخانه هیات نظارت بر خبرگزاری‌ها کرده‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫کاالی گران‬ ‫اولی��ن و اصلی‌تری��ن دغدغ��ه بر س��ر نقد سیاس��ت‬ ‫خبرگزاری‌سازی‪ ،‬مس��ال ‌ه محوری خبر اس��ت ‪ -‬و نگارنده در‬ ‫یادداشتدیگریکهباعنوانسندرمخبرگزاری‌ها‪،‬پیش‌ترمنتشر‬ ‫کرده‪ ،‬برخی وجوه آن را به بحث گذاشته است و همین موضوع‬ ‫استکهکاررسانه‌هایغول‌پیکریچونخبرگزارییابنگاه‌های‬ ‫خبرپراکنی را با دشواری مواجه می‌کند‪ .‬خبر‪ ،‬کاالی گران‌قیمتی‬ ‫است‪ ،‬نه برای آن‌که آن را دارد‪ ،‬بلکه برای آن کسی که می‌تواند‬ ‫خبر را تولید و منتشر کند و این دقیقا همان چیزی است که ایران‬ ‫از ناحیه آن بسیار متضرر شده و می‌شود؛ دهان‌های باز بسیاری‬ ‫که تنها درون چاه پژواک صداهايشان شنیده می‌شود‪ .‬مثال دم‬ ‫دست و دست به نقد آن‪ ،‬همین ماجرا‌های ماهواره اینتل‌ست و‬ ‫توقف پخش ده‌ها شبکه تلویزیونی ایرانی است‪ .‬شبکه‌هایی که‬ ‫به سختی راه افتاده‌اند و در بازار مکاره رسانه‌ای جهان جای پایی‬ ‫برای خود باز کرده‌اند و به صدایی منتقدانه (همچون هم‌وزنی‬ ‫پرس‪.‬تی‪.‬وی یا راشاتودی و سی‪.‬سی‪.‬تی‪.‬وی) شناخته می‌شوند‪،‬‬ ‫به اشاره‌ای و فشاری‪ ،‬ندای‌شان در گلو خفه شده است‪ .‬این جنگ‬ ‫نرم که سختی و زمختی‌اش هر لحظه بیشتر حس می‌شود‪ ،‬راه‬ ‫انتشار خبر متفاوت و انتقادی را نسبت به آنچه بوق‌های نظام‬ ‫سلطه می‌پراکنند‪ ،‬مسدود ساخته و حاال همه نخ‌های ریسیده‌‬ ‫شده‪ ،‬پنبه می‌ش��ود‪ .‬تازه در این مورد‪ ،‬ما سرگرم سخن گفتن‬ ‫به زبانی جهانی (انگلیسی‪ ،‬عربی و‪ )...‬بوده‌ایم و مخاطب‌مان را‬ ‫میلیاردی در نظر گرفته بودیم و نه‪ 60-70‬میلیون ایرانی داخل‬ ‫کشور که معلوم نیست چه میزان خبرگزاری‌خوانی برای‌شان‬ ‫دغدغه است و موضوعیت دارد‪.‬‬ ‫فراز و فرود‬ ‫تا از همین موضوع‌محوری عبور نکرده‌ایم‪ ،‬خوب است‬ ‫یادآور شد که انتشار خبر‪ ،‬چرخه نهایی آن است و بیش و پیش‬ ‫‪24‬‬ ‫از آن‪ ،‬باید تولید خبر صورت بگیرد‪ .‬خب��ر‪ ،‬از واقعه‌ای گزارش‬ ‫می‌دهد و در جغرافیای یک میلیون و ‪ 648‬هزار و ‪ 195‬کیلومتر‬ ‫مربعی ایران‪ ،‬مگر روزانه چه تعداد واقعه رخ می‌دهد که نیاز به‬ ‫این همه رسان ‌ه خبری احساس می‌شود؟ خبر‪ ،‬پس از روی کار‬ ‫آمدن ایس��نا در اواخر دهه هفتاد و شکسته‌شدن انحصار ایرنا‬ ‫و واحدمرکزی‌خبر‪ ،‬محصولی ش��ناخت ‌ه شد در حد یک گفته و‬ ‫اظهارنظروداوریجنجالی؛همینوبس‪.‬خبرازماهیتپیشینش‬ ‫فاصله گرفت‪ ،‬چرا که ایسنا به‌درستی تشخیص داده بود برای‬ ‫برتر ش��دن (با‌توجه به محدودیت دسترسی به سخت‌خبرها)‪،‬‬ ‫باید روی حرف‌ها استوار ش��ود و این دقیقا‪ ،‬نقطه قوت جریانی‬ ‫به‌شمار می‌رفت که این خبرگزاری را به راه انداخته بود‪ .‬جریانی‬ ‫که مش��غول بازتولید عجوالنه مفاهیم مدرن در کالبد جامعه‬ ‫ایرانی بود و حتما برای نشر‪ 300‬سال تفکر غربی‪ ،‬به رسانه‌های‬ ‫حراف بسیاری احتیاج داشت و همین شد پایه‌ای برای تولد ده‌ها‬ ‫روزنام ‌ه و مجله و‪ ...‬در مقابل‪ ،‬جریان رقیب نیز بیکار نماند و وارد‬ ‫میدان خبرگزاری‌سازی ش��د و فارس (و پیش از آن تابان) تولد‬ ‫یافت‪ .‬این جریان حتما به میزان طرف مقابل سخن و سخنگو‬ ‫نداشت‪ ،‬پس وجهه اصلی همت آن‪ ،‬بر نکته‌یابی و دقت در امور‬ ‫رقیب در قدرت قرار گرفت و این‌جا بود که حجمی‌از اخبار تولید‬ ‫شد و در فرآیندی تدریجی فارس‪ ،‬از ایسنا پیشی گرفت‪ .‬با سقوط‬ ‫دوم‌خردادی‌ها از اریکه‌قدرت‪ ،‬زیربنای خبری ایسنا نیز در هم‬ ‫ریخت و الجرم با اُفتی شدیدتر مواجه شد (و البته این تنها عامل‬ ‫نبود) و خبر‌رسانی‌ها‪ ،‬اندکی سویه خبری (به جای نقل‌قولی) پیدا‬ ‫کرد و این روند با فراز و نشیب‌هایی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫چاه بی‌آب و نان‬ ‫اما باز هم جای آن کاالی گران‌قیمت را چیزی پر نکرده‬ ‫است و همین االن هم‪ ،‬رس��انه‌های مهم خبری برای حضور‬ ‫در س��فرهای اس��تانی مقامات با دش��واری مواجهند‪ ،‬چرا که‬ ‫روابط‌عمومی‌ها‪-‬کهخودنیزمعموالپایگاهخبریوتشکیالتی‬ ‫برای تولید و نشر خبر دارند ‌‪ -‬ظرفیت محدودی برای حضور در‬ ‫برنامه‌هاتدارکمی‌بینندوازاینهمهجا‌رو‌جنجال‪،‬تنهاآن‌چیزی‬ ‫از ایران‪ ،‬جهانی می‌شود که مطابق پیش‌فرض‌های رسانه‌های‬ ‫جهانی اس��ت و نه غیر از آن‪ .‬اصال خبری از ای��ران (و هر جای‬ ‫دیگریکهمنافعمدرنیتهراتامیننکند)‪،‬دیدهوشنیدهنمی‌شود‪،‬‬ ‫مگر آنکه به آستانه مورد‌نظر برسد و این آستانه کاملا وابسته به‬ ‫زیرساخت‌های ارتباطی و حق دسترسی‌هاست و وقتی ما در این‬ ‫بازار حضور نداریم (و نگذاشته‌اند حضور پیدا کنیم)‪ ،‬پس اخبار داد‬ ‫وبیدادهایبی‌جهتداخلی‌هابرسرهم‪،‬تنهامصرفخانگیدارد‬ ‫و حزبی و نه بیشتر‪ .‬خبری که در این خبرگزاری‌ها تولید می‌شود‪،‬‬ ‫مشابه یکدیگر است‪ ،‬چون مرتبا از روی دست همدیگر تکرار‬ ‫می‌کنند و حتی واقعه‌ای مانند چاقوکش��ی در خیابان نظام‌آباد‬ ‫تهران‪ ،‬تا زمانی که از سوی مقامات رسمی منتشر نشود (پس‬ ‫از حدود سه س��اعت) در جایی دیده نمی‌شود‪ ،‬چون خبرنگاران‬ ‫معموال پشت میزهای‌شان هستند و چشم‌دوخته به صفحات‬ ‫وب‪ .‬این خبررسانی پش��ت‌میزی‌‪ ،‬حاال با تولد خبرگزاری‌های‬ ‫جدیدگسترشپیدامی‌کندوآن‌جهاتیکهبیشتردیدهخواهدشد‪،‬‬ ‫عمدتا دعواها و درگیری‌ها و مجادالت بی‌پایان اهالی سیاست‬ ‫است که نه نانی برای مخاطبان فراهم می‌آورد و نه آبی به چاه‪ .‬در‬ ‫واقع خبرهای ما‪ ،‬نوعا داخلی‌اند و تعدادشان هم محدود و معدود‪.‬‬ ‫مواردی نیز که جهانی می‌شوند‪ ،‬متناقض با منافع ملی‪ ،‬پس چه‬ ‫نیازی به این همه تالش برای خبرگزاری‌سازی؟‬ ‫نشانه رده‌بندی‬ ‫ممکن اس��ت این دعوی پیش‌آید که خبرگزاری‌های‬ ‫جدید می‌خواهند انحصار را بشکنند و کاری کنند‪ ،‬کارستان‪.‬‬ ‫اینجا الاقل دو پرس��ش مطرح اس��ت؛ اوال با کدام منابع و‬ ‫نیروی انس��انی و‪ ...‬خبرگ��زاری در مقی��اس جهانی‪ ،‬یعنی‬ ‫میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری که نه در اکنون اقتصاد ایران‬ ‫ممکن است و نه در آینده‌ای نزدیک و مهم‌تر از آن‪ ،‬با کدامین‬ ‫نیروی انسانی زبده و آموزش‌دیده و متعهدی که به زبان دنیا‬ ‫بتواند س��خن بگوید‪ .‬آنهایی که مجوز گرفته‌اند‪ ،‬جملگی بر‬ ‫طریق اخبار داخلی راه‌می‌پیمایند و اگر نیرویی با مشخصات‬ ‫فوق هم موجود باشد‌‪ ،‬حتما روی زمین نمانده و در این حجم‬ ‫از نیازها‪ ،‬جای خوبی جذب شده و مشغول فعالیت است‪ .‬العالم‬ ‫و پرس‪.‬تی‪.‬وی‪ ،‬دو نمونه پیش‌روی‌اند که برای شکار نیروی‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬خود را به هر آب و آتش��ی زده و می‌زنند و هر چه‬ ‫بیشتر می‌گردند‪ ،‬کمتر می‌یابند‪ .‬ثانیا بر فرض رفع این موانع‪،‬‬ ‫مخاطب این رس��انه‌ها کجایند و کیستند؟ اگر روزنامه‌های‬ ‫داخلی‌اند (که در گذشته خبرگزاری‌ها در اصل‪ ،‬برای همین‬ ‫گروه کار می‌کردند) که همگی زیر بحران کاغذ و بدهی کمر‬ ‫خم کرده‌اند و شمارگان‌ش��ان رو به اُفول است و خریداری‬ ‫ندارند؛ اگر س��ایت‌های خبری‌ان��د که آنها در خبررس��انی‬ ‫داغ و جنجالی و خواندنی‪ ،‬گوی س��بقت را از خبرگزاری‌ها‬ ‫ربوده‌اند و با منابعی بسیاری کم‌تر‪ ،‬هم‌اکنون سه برابر تعداد‬ ‫خبرگزاری‌ها در رده‌بندی صد س��ایت اول ایران (الکس��ا)‪،‬‬ ‫حضور دارند و اکث��ر بینندگان وب‪ ،‬خوانن��دگان خبرگزاری‬ ‫نیستند‪ ،‬به شهادت همین رتبه‌بندی‌ها و تعداد بازدیدکنندگان؛‌‬ ‫و اگر خارجی‌اند که آنها عمدتا فارس��ی نمی‌دانند و آنهایی‬ ‫که می‌دانند در خدمت س��رویس‌های جاسوسی بیگانه‌اند و‬ ‫سرگرم مشوش نشان‌دادن اوضاع این سامان‪.‬‬ ‫هر که حرفش بیش‪...‬‬ ‫خبرگزاری‌ها در ایران‪ ،‬چند نقش عمده ایفا می‌کنند؛ اوال‬ ‫ادامه سیاست‌تریبون‪-‬روزنامه‌اند که از صدر مشروطه تا امروز‬ ‫ادامه داشته و دارد؛ سیاستی که رس��انه را به مثابه ابزاری برای‬ ‫پیش��برد اهداف (از هر جنسی و س��نخی) می‌داند و به‌ویژه در‬ ‫ایام برگزاری انتخابات‪ ،‬بیش��تر به کار می‌آید و موثر است‪ .‬ثانیا‬ ‫برطرف‌کننده نیازهای روانی‪-‬عاطفی مدیران سازمان حامی‬ ‫یدارند‪،‬کلکسیونرسانه‌هایشانتکمیلباشد‬ ‫‌استکهدوستم ‌‬ ‫و با آن عکس یادگاری بگیرند و دیگر اینکه جایی مطمئن و سر‬ ‫به‌راه و حرف‌گوش‌کن برای توجیه امور و فشار به رقبا و تضعیف‬ ‫منتقدانداشتهباشند(کهالبتهاینچیزبدینیست‪،‬به‌شرطآنکه‬ ‫از جیب اموال عمومی نباشد!) ثالثا چون عادت به کم‌تر کار کردن‬ ‫و بیشتر نمایش‌داده‌شدن‪ ،‬در حال رواج و فراگیری است و برخی‌‬ ‫به مدد همین روش‌ها‌‪ ،‬تشویق‌ها شده‌اند و سمت‌ها گرفته‌اند‪،‬‬ ‫هم در خبرگزاری امکان فزون‌تر دیده‌شدن فراهم است و هم‬ ‫مهم‌تر از آن‪ ،‬جابه‌جا کردن منطق «دو صد گفته‌‪ ،‬چون نیم کردار‬ ‫نیست»‪ .‬اینجا همان جایی است که هر که حرفش بیش بامش‬ ‫بیشترواصالنقطهبرهم‌خورندهبسیاریازنظم‌هاونظام‌هاست‪.‬‬ ‫***‬ ‫خوب یا بد (که حتما خوب نیس��ت)‪ ،‬ح��اال این همه‬ ‫خبرگزاری آمده‌اند و هر ک��دام‪ ،‬جایی می‌خواهند در فضای‬ ‫مجازی‪ .‬این مجازی‌شدگی همه‌چیز‪ ،‬بنیان بسیار چیزها را بر‬ ‫باد داده و می‌دهد و ما با دستان خود‪ ،‬زمینه‌ساز تداوم و تقویت‬ ‫آن را فراهم س��اخته‌ایم‪ .‬حاال‪ ،‬این همه خبرگ��زاری‪ ،‬باقی‬ ‫می‌مانند و پول‌های خرج‌شده و آرزوهای بر‌باد رفته و الجرم‪،‬‬ ‫تکثیر جدال‌های سیاسی برای جلب توجه و دیده‌شدن‪ .‬یک‬ ‫سیکل معیوب و مداوم که گویی کسی را یارای متوقف‌سازی‬ ‫آن نیس��ت و ش��اید هم در این اوضاع و اح��وال هم‪ ‌،‬برای‬ ‫بسیاری فاقد اولویت باش��د؛ اما این بنزینی است روی آتش‬ ‫بی‌ثبات‌سازی و تخریب آرامش‪g .‬‬
‫دروغ بزرگ غرب‬ ‫قطع شبکه‌های ماهواره‌ای ایران نقض صریح قوانین بین‌المللی است‬ ‫حمیدرض ‌ا ترقی‪ /‬كارشناس سياسي‬ ‫نقدونظر‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫طی روزهای گذشته‪ ،‬شرکت خدمات رسانه‌ای آرکیوا در‬ ‫اقدامی‌نسبت به حذف فرکان س‌های شبکه‌های ماهواره‌ای‬ ‫ای ران از جمله پرس‌ت ی‌وی‪ ،‬العالم‪ ،‬جام جم ‪ 1‬و ‪ ،2‬سحر ‪ 1‬و ‪،2‬‬ ‫شبکه خبر جمهوری اسالمی ای ران‪ ،‬تلویزیون قرآن و الکوثر‬ ‫روی ماهواره‌ هاتبرد وارد عمل شد‪ .‬به‌نظر م ی‌آید باتوجه به‬ ‫قوانین حقوق بی ن‌الملل‪ ،‬قطع شبکه‌های ماهواره‌ای ای ران‬ ‫نقض صریح قوانین بی ن‌المللی است و با این اقدام‪ ،‬ماده ‪19‬‬ ‫اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط اتحادیه اروپا نقض شد‪.‬‬ ‫آنچه در این مقوله مهم اس��ت اینک��ه در قرن حاضر‬ ‫دسترس��ی به اطالعات دولت��ی که از آن به‌عن��وان «آزادی‬ ‫اطالعات» یا «جریان آزاد اطالعات» نام برده م ی‌شود‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین اصول حقوق بشر بوده و از این نظر کشورهایی‬ ‫که به لحاظ ساختار حکومتی نم ی‌توانند دسترسی آزاد آحاد‬ ‫جامعه به اطالعات را تضمین کنند‪ ،‬در زمره کشورهای ناقض‬ ‫حقوق بشر به شمار م ی‌روند‪.‬‬ ‫در مجامع بی ن‌المللی‪ ،‬اهمیت آزادی اطالعات به‌عنوان‬ ‫عامل اساسی هر تالش جدی جهت ارتقای صلح و پیشرفت‬ ‫جهان نام برده شده و این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫نیاز‌ها و حقوق انسان‌ها‪ ،‬در ماده ‪ 19‬اعالمیه جهانی حقوق‬ ‫بشر (مصوب دسامبر ‪ )1948‬به شرح زیر به رسمیت شناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪« :‬ه ر‌کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق‬ ‫مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضط رابی‬ ‫نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن‪،‬‬ ‫به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی‪ ،‬آزاد باشد‪».‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 19‬اعالمیه حقوق بشر طبیعتا غرب ی‌ها‬ ‫مانند دیگر اقدامات غیرقانونی که علیه جمهوری اسالمی‬ ‫انجام داده‌اند باید نس��بت به رفع این مانع اقدام کنند‪ ،‬اما به‬ ‫نظر م ی‌آید که درگیری ای��ران با غرب ک��ه وارد جنگ نرم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای اس��ت که نم ی‌توان از طرف مقابل‬ ‫چندان انتظار رعایت قوانین بی ن‌الملل را داش��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اساس جمهوری اسالمی و ملت ای ران باید آمادگی این نوع‬ ‫‌ب ی‌قانون ی‌ها را از سوی غ رب ی‌ها و آمریکا داشته باشند‪.‬‬ ‫به هر حال همانطور که گفته شد اقدام اخیر مدعیان‬ ‫دروغی��ن آزادی‌بیان و حق��وق بش��ر در اتحادی��ه اروپا در‬ ‫توقف پخش ش��بکه‌های برون مرزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای ران نقض صری��ح مق��ررات بی ن‌المللی در م��ورد جریان‬ ‫آزاد اطالع��ات به وی‍��ژه م��اده ‪ 19‬اعالمیه جهان��ی حقوق‬ ‫بش��ر‪ ،‬ماده ‪ 19‬میثاق بی ن‌المللی حقوق مدنی و سیاس��ی‪،‬‬ ‫کنوانس��یون اروپایی حقوق بشر‪ ،‬کنوانس��یون آمریکایی‬ ‫حقوق بش��ر‪ ،‬قطعنامه مجم��ع عمومی س��ازمان ملل در‬ ‫سال ‪ ،1968‬اعالمیه یونسکو در سال ‪ ،1972‬اعالمیه سال‬ ‫‪ 1978‬یونسکو درباره کاربرد وس��ایل ارتباط جمعی و بیانیه‬ ‫‪ 2003‬ژنو جه��ت ایجاد جامع��ه اطالعاتی در ه��زاره جدید‬ ‫ب��وده و به‌نظر م ی‌آید ک��ه حرکتی عجیب ص��ورت گرفته‬ ‫اس��ت که آزادی‌بیان و جریان آزاد اطالع��ات را در جهان به‬ ‫مخاطره م ی‌افکند‪.‬‬ ‫این حرکت تصمیم غیرحرف��ه‌ای اتحادیه اروپا به‌ویژه‬ ‫فرانس��ه در حالی صورت م ی‌گیرد که ش��رکت یوتل‌س��ت‬ ‫هم‌اکن��ون از طریق ماهواره‌ه��ای‌هاتب��رد در حال پخش‬ ‫برنامه‌های بی��ش از یک هزار ش��بکه در فضای جمهوری‬ ‫اس�لامی ای ران با محتوای ضداخالقی‪ ،‬ضد فرهنگی و ضد‬ ‫ارزش‌های دینی است‪ .‬به نظر م ی‌رس��د با این اقدام‪ ،‬ادعای‬ ‫کشور‌های غ ربی در دفاع از جریان آزاد اطالعات و آزادی‌بیان‬ ‫که همواره از آن به‌عن��وان ابزاری ب رای فش��ار بر مخالفان‬ ‫خود سود جسته‌اند‪ ،‬دروغی بیش نیست‪ ،‬چه اینکه همین‬ ‫کشور‌ها در مقابل توهین گسترده به پیامبر اسالم(ص) به‬ ‫بهانه آزادی بیان سکوت اختیار کردند و از هرگونه برخوردی‬ ‫با عامالن این اقدامات س��ر‌باز زدند‪ .‬در‌هرحال ب رای چنین‬ ‫اقدام ی‌هیچ توجیه منطقی و اصولی وجود ندارد‪ ،‬جز اینکه‬ ‫این برخورد دوگانه و نگاه منفعت‌طلبانه نسبت به مفاهیم‬ ‫ارزشمندی چون آزادی بیان‪ ،‬حقوق بشر‪ ،‬حقوق شهروندی‬ ‫و‪ ...‬نشان از این دارد که آنها هیچ اعتقادی به این موارد ندارند‪،‬‬ ‫بلکه صرفا از آن در راستای اهداف و منافع خود استفاده ابزاری‬ ‫م ی‌کنند و باید گفت اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا‬ ‫با اینگونه حرکات ضدحقوق بشری جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫البته در بررسی این مهم باید به پیشینه تخاصم غرب‬ ‫با ای ران نیز دقت کرد‪ .‬اصوال دش��منی غرب با ای ران بر پایه‬ ‫هیچ قاعده بی ن‌المللی نیست چراکه دیگر رفتارهای غرب‬ ‫نیز مانند تحریم‌ها ب ر‌اساس اصول‪ ،‬قاعده و قانون نبود اما در‬ ‫دستورکار قرار گرفت‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس در خص��وص قطع ش��بکه‌های‬ ‫ماهواره‌ای ای��ران نیز نم ی‌ت��وان انتظار زی��ادی از غرب ی‌ها‬ ‫ب رای حرکت ب��ر اصول قوانی��ن بی ن‌الملل داش��ت‪ .‬به هر‬ ‫روی به نظر م ی‌آید که این نوع رفتارها و تحرکات ناش��ی از‬ ‫ضعف و سرخوردگی غرب ی‌ها در تقابل با جمهوری اسالمی‬ ‫است‪ .‬چنین رفتارهایی در س��طح روابط بین کشورها تنها‬ ‫نشان‌دهنده عدم تحمل طرف مقابل در خصوص ب رنامه‌های‬ ‫فرهنگی ای ران است‪.‬‬ ‫به‌رغم اینکه رس��انه‌های غربی در سطحی گسترده و‬ ‫وسیع علیه جمهوری‌اسالمی ای ران فعالیت م ی‌کنند و بیش‬ ‫از ‪ 80‬ش��بکه رادیو و تلویزیونی را علی��ه فعالی ت‌های ای ران‬ ‫ساماندهی کرده‌اند‪ ،‬باز هم ب رنامه‌ها و فعالی ت‌های فرهنگی‬ ‫ای ران را ب ر‌نم ی‌تابند‪ .‬دنیای غرب با سرمایه‌گذاری‌های عظیم‬ ‫و کمک‌های بسیار تالش م ی‌کند تا بتوانند با سیاست‌‌گذاری‬ ‫خاص و بودجه‌های کالن به برنامه‌س��ازی علیه جمهوری‬ ‫اسالمی ای ران بپردازد‪ .‬با این همه در قبال رسانه‌های ای رانی‬ ‫ناتوان هستند و البته نگران انتقال پیام از سوی رسانه‌های‬ ‫ای ران به دنیا هستند‪.‬‬ ‫به نظر م ی‌آید که اقدام آنها نسبت به قطع شبکه‌های‬ ‫ماه��واره‌ای ای ران را در درج��ه اول باید نش��انه ضعف آنها و‬ ‫شکس��ت رس��انه‌ای آمریکا علیه جمهوری‌اسالمی تلقی‬ ‫ک��رد و بحث بع��دی اینکه م ی‌ت��وان از همی��ن منظر پی‬ ‫به اثرگ��ذاری ش��بکه‌های رادیوی��ی و تلویزیونی جمهوری‬ ‫اس�لامی در دنیا ب��رد که توانس��ته با همی��ن بضاعت در‬ ‫خنث ی‌س��ازی تبلیغات آمریکای ی‌ها و غرب ی‌ها توفیقاتی را‬ ‫به‌دس��ت آورد که آنها ناچار به چنین اقدامی‌علیه رس��انه‬ ‫ای ران ش��ده‌اند‪ .‬نکته دیگر اینک��ه در فرهنگ غرب طبیعتا‬ ‫به‌رغم اینکه ادعای آزادی‌بیان و آزادی اطالع‌رسانی م ی‌شود‪،‬‬ ‫اما باز هم نشان م ی‌دهد که این ادعای غ رب ی‌ها هم که مبتنی‬ ‫بر لیب رالیسم فرهنگی است یک دروغ جدی است و تعریف‬ ‫آزادی ب ر‌اس��اس سیاس��ت‌ها و منافع آنها صورت م ی‌گیرد‪.‬‬ ‫جمهوری‌اس�لامی ای ران در راس��تای چنین اقدامی‌باید از‬ ‫طریق مجامع بی ن‌المللی حقوقی ش��کایتی را تنظیم کند‬ ‫که البته قبال نیز در موارد مختلفی چنین ش��کایت‌هایی را‬ ‫انجام دادیم و البته جمهوری اسالمی ای ران توانست در برخی‬ ‫محاکم توفیقاتی را نیز به‌دست آورد و فعاالنه وارد شود‪ ،‬اما‬ ‫در این مورد به‌خصوص م ی‌توان پیگیری حقوقی و قانونی‬ ‫مناسبی را انجام داد و غرب و آمریکا را نسبت به این ماجرا در‬ ‫محاکم بی ن‌المللی محکوم کرد‪g .‬‬ ‫‪25‬‬
‫سياست‌‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نامه‌نگاري پرحاشيه‬
‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫سياستنامه‬ ‫درخواست بازديد از زندان اوين‬ ‫موضوع نامه‌نگاري روساي دو قوه‬ ‫‪27‬‬
‫‪1‬‬ ‫«اطالع دارید که بازدی��د اینجانب از زندان اوین ب رای‬ ‫روز دوشنبه ‪ 91/07/17‬ب رنامه‌ریزی و روز یکشنبه ‪91/07/16‬‬ ‫از طریق وزیر محترم دادگس��تری به آن ق��وه محترم اعالم‬ ‫گردید‪ .‬پس از س��اعتی ایش��ان اعالم کردند که مسئوالن‬ ‫قوه‌قضائیه م ی‌خواهند این بازدید به روزهای آینده موکول‬ ‫گردد‪ .‬مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت هماهنگی‬ ‫الزم جهت این بازدید معمول گ��ردد‪ ».‬این متن نامه کوتاه‬ ‫محمود احمدی‌نژاد به آیت‌اهلل آملی الریجانی بود؛ نامه‌ای‬ ‫که برخالف س��طور کم��ش حکایت از آغاز ی��ک ماجرای‬ ‫جنجالی و البته طوالنی داش��ت؛ ماجرایی که در نخستین‬ ‫روز از آبان ماه با انتشار نامه‌ای تند‌تر و البته بسیار مفصل‌تر‬ ‫وارد فاز جدیدی شد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫داستان یک بازدید‬ ‫وقتی محم��ود احمدی‌نژاد فق��ط ‪ 10‬دقیق��ه از آغاز‬ ‫س��خنران ی‌اش در س��ازمان ملل گذش��ته ب��ود‪ ،‬عل ی‌اکبر‬ ‫جوانفکر‪ ،‬مش��اور مطبوعات��ی‌اش با حک��م قضایی ب رای‬ ‫طی دوران محکومیتش راهی زندان اوین شد؛ رخدادی که‬ ‫آنقدر ب رای رسانه‌ها اهمیت داشت تا همه آنها منتظر اولین‬ ‫واکنش رئی س‌جمهور باشند‪.‬‬ ‫او پ��س از بازگش��ت از نیویورک در پاوی��ون فرودگاه‬ ‫مهرآب��اد گفت ک��ه از ای��ن اتفاق متاس��ف اس��ت و آن را‬ ‫پیگیری خواهد کرد‪ .‬احمدی‌نژاد چند روز بعد در نشس��ت‬ ‫مطبوعات ی‌اش نیز به خب رنگاران گفت‪«:‬ب رای آزادی جوانفکر‬ ‫با کسانی که باید صحبت کنم صحبت م ی‌کنم‪».‬‬ ‫اما گویا احمدی‌نژاد به تاکتیکی متفاوت در این مورد‬ ‫م ی‌اندیشید و چنین بود که خبر تصمیمش ب رای بازدید از‬ ‫زندان اوین ب رای اولین بار توسط س��ایت متعلق به روزنامه‬ ‫دولتی ای ران منتشر شد‪.‬‬ ‫ب ر‌اس��اس این خبر محمود احمدی‌نژاد قرار بر بازدید‬ ‫از زندان اوین و سرکشی به مسائل و مشکالتش داشت‪.‬‬ ‫در نخس��تین واکنش ق��وه قضائیه ب��ه این تصمیم‬ ‫محمود احمدی‌نژاد مدیر کل روابط عمومی قوه‌قضائیه به‬ ‫رسانه‌ها گفت‪« :‬هرگونه بازدید افراد و اشخاص از زندان اوین‬ ‫تابع مقررات و ضوابط خاص است‪ .‬ب رای بازدید از زندان اوین‬ ‫یا هرکدام از بخش‌های دیگر قوه قضائیه باید تش��ریفات و‬ ‫ضوابطی که ب رای این گونه کارها در نظر گرفته شده انجام‬ ‫شود‪ ،‬سپس امکان بازدید فراهم شود‪».‬‬ ‫رحیم��ی‌همچنی��ن گف��ت‪« :‬هن��وز از س��وی نهاد‬ ‫ریاست‌جمهوری ب رای این بازدید هماهنگ ی‌های الزم انجام‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫ای��ن البته پای��ان ماجرا نب��ود و گویی ع��زم محمود‬ ‫احمدی‌نژاد جزم‌ت��ر از این بود ک��ه با اولین پاس��خ منفی‬ ‫قوه‌قضائیه از تصمیمش منصرف ش��ود‪ .‬کار تا آنجا پیش‬ ‫رفت که محسن ی‌اژه‌ای‪،‬دادستان کل کشور‌ترجیح داد پیغام‬ ‫شفاف‌تری به پاستور بفرستد‪.‬‬ ‫س��خنگوی قوه قضائیه به خبرنگاران گفت‪« :‬بازدید‬ ‫رئی س‌جمهوری از زندان اوین مساله‌ای فرعی است‪ .‬تالش‬ ‫دولت باید حل مس��ائل اقتصادی کشور باش��د زی را در این‬ ‫شرایط که در آستانه انتخابات ریاس��ت‌جمهوری هستیم‪،‬‬ ‫چنین درخواس��ت‌هایی ممکن است شائبه سیاسی داشته‬ ‫باش��د‪ ».‬او البته این خبر را هم اعالم کرد ک��ه رئیس قوه‬ ‫قضائیه پاسخ رئی س‌جمهور را داده است‪.‬‬ ‫اژه‌ای گفت‪« :‬در شرایط خاصی که امروز کشور با آن‬ ‫روبه‌رو است و اولویت کش��ور مسائل اقتصادی است و باید‬ ‫معیشت مردم دغدغه همه مسئوالن باشد‪ ،‬باید حواسمان‬ ‫را جمع کنیم و همه هم و غم خود را ب رای رفع مش��کالت‬ ‫اقتصادی مردم بگذاریم‪ .‬تالش ما باید ب��رای رفع گرانی و‬ ‫کنترل بازار باشد و حواسمان به این باشد که مشغول مسائل‬ ‫فرعی نشویم‪ .‬به نظر ما بازدید از زندان اوین مساله‌ای فرعی‬ ‫است‪ ،‬همان‌طور که قبال هم گفتم رفتن به زندان اوین یا هر‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪28‬‬ ‫زندان دیگری باید تابع ضوابط و مقررات باش��د و در صورت‬ ‫عمل به ضوابط امکانپذیر است‪ .‬از ابتدای انقالب تاکنون‬ ‫هر کسی خواسته اس��ت از زندانی بازرس��ی کند ب ر‌اساس‬ ‫ضوابط اقدام ش��ده و اگر خالف آن بوده به آن درخواس��ت‬ ‫توجهی نش��ده اس��ت‪ ،‬البته در س��طح ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫تاکنون چنین تقاضایی نداشتیم‪ ».‬سخنگوی قوه‌قضائیه‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬در حال حاضر یکی از منتسبین به آقای‬ ‫احمدی‌نژاد در زندان و در حال تحمل کیفر اس��ت‪ .‬در این‬ ‫شرایط که ‪ 7‬سال از ریاس��ت‌جمهوری گذشته و تقاضایی‬ ‫مبنی بر بازدید از زندان نشده و اینکه در پایان دوره بخواهند‬ ‫از زندان اوین بازدید کنند‪ ،‬ممکن اس��ت شائبه سیاسی به‬ ‫همراه داشته باش��د‪ ».‬اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫گفت‪« :‬اگر اندکی مصلحت‌اندیش��ی کنی��م م ی‌بینیم که‬ ‫در این ش��رایط بازدید از زندان اوین مناس��ب نیس��ت؛ زی را‬ ‫ممکن اس��ت ب رای عده‌ای از مردم این شائبه پیش آید که‬ ‫چرا به جای رسیدگی به مس��اله ارز و بازار‪ ،‬رئی س‌جمهوری‬ ‫قرار اس��ت به زندان اوین برود‪ ».‬پس از اژه‌ای‪ ،‬علی رازینی‪،‬‬ ‫معاون حقوق��ی رئیس ق��وه قضائیه نیز ب��ه این تصمیم‬ ‫محمود احمدی‌ن��ژاد واکنش نش��ان داد‪.‬او با بی��ان اینکه‬ ‫مگر روس��ای‌جمهور قبلی زندان م ی‌رفتن��د؟ گفت‪« :‬جای‬ ‫رئی س‌جمهور‪ ،‬قوه مجریه اس��ت و باید کاره��ای اجرایی را‬ ‫انجام دهد‪ .‬زندان‌های کشور نیز زیر مجموعه قوه‌قضائیه‬ ‫است و هر کس باید کار خود را انجام دهد‪».‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه زندان جای حس��اب و کتاب‌داری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬اگر کسی م ی‌خواهد از زندان بازدید کند باید‬ ‫قواعد آن را هم رعایت کند چرا که زندان مقرراتی دارد‪».‬‬ ‫يك نامه تند از سوي رئيس جمهور‬ ‫چند روز بعد و در حالی که بر صف مخالفان و منتقدان‬ ‫تصمیم محمود احمدی‌نژاد اضافه م ی‌شد‪ ،‬رئی س‌جمهور در‬ ‫گامی‌جديد نامه تند و جنجالی خطاب به آیت‌اهلل الریجانی‬ ‫نوشت و البته متن آن را نیز در اختیار رسانه‌ها قرار داد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه‪،‬‬ ‫موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف‬ ‫قانونی رئی س‌جمهوری پی ش‌بینی نش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬به‬ ‫اس��تناد اصول متعدد قانون اساس��ی از جمله اصل ‪ 113‬و‬ ‫س��وگند ش��رعی اصل ‪ ،121‬مصمم به اجرای کامل قانون‬ ‫اساس��ی و اصالح اساس��ی و ریش��ه‌ای امور کشور هستم‬ ‫و مطمئنا با سرکش��ی از زندان‌ها و برخ��ی دادگاه‌ها نحوه‬ ‫اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را‬ ‫مورد بررس��ی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام‬ ‫معظم رهبری تقدیم خواهم کرد‪ ».‬محمود احمدی‌نژاد در‬ ‫بخش دیگری از نامه خود به رئی��س قوه‌قضائیه‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬اتفاقا رفع ریشه‌ای مشکالت مزمن اقتصادی کشور‬ ‫ایجاب م ی‌نماید عالوه بر اقدامات صرف اقتصادی‪ ،‬نحوه‬ ‫اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌های‬ ‫عده‌ای خ��اص و ایجاد امنی��ت عمومی اقتص��ادی که در‬ ‫تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاست‌ها و‬ ‫ب رنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیی ن‌کننده دارد‪ ،‬نیز مورد‬ ‫ارزیابی و بررس��ی قرار گیرد؛ اموری که جزء‌وظایف اصلی‬ ‫قوه‌قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده تا‬ ‫جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و الینفک‬ ‫حکومت قضاوت است‪ .‬متاسفانه گزارش مستند و دقیقی‬ ‫از انجام این وظایف قوه‌قضائیه در دسترس نیست‪ ».‬متن‬ ‫کامل این نامه چنین بود‪:‬‬ ‫«پاس��خ مورخه ‪ 91/07/30‬جنابعالی که با ُمهر«خیلی‬ ‫محرمانه» ارس��ال ش��د‪ ،‬و اصل و موجب تش��دید نگرانی‬ ‫اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی‬ ‫ریاست محترم قوه‌قضائیه گردید‪ .‬از آنجا که این مکاتبات‬ ‫مربوط به حقوق اساسی ملت اس��ت ضرورتی به محرمانه‬ ‫بودن ندارد‪ ،‬درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر م ی‌گردم‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب ر‌اساس اصل ‪ 113‬قانون اساسی رئی س‌جمهوری‬ ‫به‌عنوان منتخب ملت باالترین مقام رسمی کشور پس از‬ ‫رهبری و رئیس قوه مجریه و به عالوه مجری قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ای ران است‪ .‬همچنین ب ر‌اساس اصل ‪121‬‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬ریاست‌جمهوری با سوگند شرعی متعهد به‬ ‫صیانت از حقوق اساسی ملت شده است‪ .‬متن اصول فوق‬ ‫کاملا‌ روشن است‪ .‬صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر‬ ‫تدوین‌کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در‬ ‫متن سوگند شرعی ریاس��ت‌جمهوری به وضوح درج شده و‬ ‫تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت‬ ‫و اختیار خطیر رئی س‌جمهوری تاکید دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اینجانب ب ر‌اس��اس وظیفه قانونی‪ ،‬بررسی نحوه‬ ‫اجرای اصول قانون‌اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی‬ ‫را در برنامه کاری خود داش��ته‌ام‪ .‬از س��ال ‪ 88‬چندین بار با‬ ‫جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون‌اساسی را تذکر داده‌ام‪،‬‬ ‫لیکن از علنی کردن آنها خودداری کرده‌‌ام‪ .‬در سخنران ی‌های‬ ‫عمومی تذک��رات الزم را ب��رای اجرای عدالت و رس��یدگی‬ ‫دقیق به حقوق مردم داده ام‪ .‬به‌خصوص در جلسه مورخه‬ ‫‪ 91/04/06‬مسئوالن قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود‬ ‫را درباره اهتمام کافی قوه‌قضائیه به تامین و رعایت حقوق‬ ‫اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله‬ ‫اصول‪،34 ،32 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،19،20 ،9 ،6 ،3 ،2‬‬ ‫‪ 38 ،37 ،36 ،35‬و ‪ 39‬به صراحت اعالم کردم‪.‬‬ ‫‪ -3‬در نامه خود فرموده‌اید که رئی س‌جمهوری قبل از‬ ‫برنامه‌ریزی ب رای سرکشی به زندان باید از قوه‌قضائیه اجازه‬ ‫بگیرد‪ .‬دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به‬ ‫مصلحت نیست و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید‪.‬‬ ‫باید یادآور ش��وم که در اصول قانون اساس��ی لزوم اجازه یا‬ ‫موافقت یا مصلحت‌اندیشی قوه‌قضائیه در اجرای وظایف‬ ‫قانونی رئی س‌جمهوری پی ش‌بینی نشده است‪.‬‬ ‫چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت‬ ‫نم ی‌دانید؟ اگ��ر این نگاه بر کل فعالی ت‌ه��ای قوه‌قضائیه‬ ‫حاکم باش��د‪ ،‬آیا نم ی‌ش��ود تصور کرد که برخ��ی از اصول‬ ‫قانون اساسی و حقوق اساس��ی مردم با مصلحت‌اندیشی‬ ‫و تشخیص شخصی در قوه‌قضائیه متوقف شده یا نادیده‬ ‫انگاشته م ی‌شود‪ .‬متاس��فانه جنابعالی قبال اعالم کرده‌اید‬ ‫که وجود هیات‌منصفه مطبوعات ک��ه صراحت اصل ‪168‬‬ ‫قانون‌اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری‬ ‫تذکر دادم‪ .‬اما متاسفانه ظاه را بخشی از اقدامات قوه‌قضائیه‬ ‫درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام م ی‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در نامه فوق با اس��تناد به عناوینی چون ضرورت‬ ‫رسیدگی به معیشت مردم یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک‬ ‫اینجانب (آق��ای جوانفکر‪ ،‬مدی��ر روزنامه ای ران) مش��غول‬ ‫تحمل کیفر در زندان اوین است یا اینکه چرا در سال هفتم‬ ‫ریاست‌جمهوری سرکشی انجام م ی‌ش��ود یا اینکه نزدیک‬ ‫به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی هس��تیم‪ ،‬سرکشی از‬ ‫زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی‬ ‫فرموده‌اید‪:‬‬ ‫اوال به اس��تناد کدام اص��ل از اصول قانون اساس��ی‬ ‫جنابعالی م ی‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از‬ ‫اجرای قانون اساسی شوید؟‬ ‫ثانیا آیا به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه م ی‌توانید به استناد‬ ‫تشخیص سیاسی خود حکمی‌صادر نمايید؟‬ ‫ثالثا مگر بناست قوه‌قضائیه یا زندان اوین در انتخابات‬ ‫آتی نقشی ایفا نمایند؟‬ ‫رابعا آیا جنابعالی برنامه‌ه��ای کاری و اجرای وظایف‬ ‫مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط‬ ‫سیاسی م ی‌دانید؟‬ ‫خامسا به راحتی به اینجانب اتهام «حمایت از مجرم»‬ ‫زده‌اید‪ .‬گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را ب ر‌خالف‬ ‫عدالت م ی‌دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال‬
‫سياست‬ ‫موافقان و مخالفان یک تصمیم‬ ‫تالش رئی س‌جمه��ور ب��رای بازدید از اوی��ن طبعا با‬ ‫واکنش‌های مختلفی نیز مواجه شد‪ .‬در یکی از مهمترین‬ ‫واکنش‌ها حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان‬ ‫نوش��ت‪« :‬متن نامه آقای رئی س‌جمهور حکایت از آن دارد‬ ‫که ایشان ‪ 10‬روز قبل هم درخواس��ت بازدید از زندان اوین‬ ‫را داش��تند و قوه‌قضائیه بنا به علل و ب راس��اس مصالحی‬ ‫این بازدید را به روزهای بعد موکول کرده بود‪ .‬این نکته باید‬ ‫بیش��تر از نکات قبلی‪ ،‬مانع رس��انه‌ای کردن نامه از سوی‬ ‫رئی س‌جمهور م ی‌ش��د‪ .‬چرا‌که‪ ،‬اگ��ر آن مصالح همچنان‬ ‫باقی باشد‪ -‬که خواهیم دید هس��ت‪ -‬بازدید ایشان باز هم‬ ‫به تعویق م ی‌افتد و در این حالت از یکس��و توهم اختالف‬ ‫احمدی‌نژاد بازی بزرگی را آغاز کرده است‬ ‫اما در واکنش��ی دیگر امیر محبیان با اش��اره به نامه‬ ‫احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضائیه درباره بازدید از زندان اوین‬ ‫گفت‪« :‬احمدی‌نژاد ب��ازی بزرگ و ادام��ه‌داری را آغاز کرده‬ ‫است؛ بر این باورم او در پی مدیریت افکار عمومی از طریق‬ ‫خبرسازی و سوژه‌آفرینی اس��ت؛ روشی که در آن تخصص‬ ‫غریزی دارد‪ ».‬امیر محبی��ان ادامه داد‪« :‬فکر م ی‌کنم بازی‬ ‫احمدی‌نژاد اگر در گام‌های اولیه خود موفق ش��ود و تحت‬ ‫کنترل قرار نگیرد‪ ،‬قرار اس��ت افراد شناخته‌ش��ده زیادی را‬ ‫به مرور در بر بگیرد‪ ».‬این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود‪:‬‬ ‫«احمدی‌نژاد با این اقدام کوشیده است در صحنه شطرنج‬ ‫ای ران‪ ،‬رئیس قوه‌قضائیه و ب رادر یکی از رقبای سرس��خت‬ ‫خود را کیش دهد‪ .‬با این حرکت احمدی‌نژاد خواسته است‬ ‫یک بازی دو س��ر برد ب رای خود و دو سر باخت ب رای رئیس‬ ‫قوه‌قضائیه را س��امان دهد‪ ،‬زی را اگر به او اج��ازه دهند که از‬ ‫اوین دیدار کند؛ چون اکثر زندانی��ان معموال حق به جانب‬ ‫بوده و از ب ی‌گناهی خود یاد خواهند کرد و اگر رئی س‌جمهور‬ ‫همین نظ رات را به صحنه عمومی بکشاند ولو اساسا منطق‬ ‫حقوقی نداشته باشد‪ ،‬ضربه‌ای به قوه‌قضائیه تلقی خواهد‬ ‫شد؛ ضمن آنکه رئی س‌جمهور به این وسیله حق نظارت و‬ ‫برتری خود را بر قوه‌قضائیه تثبیت کرده است‪».‬‬ ‫دکتر محبیان افزود‪« :‬ولی اگر به او اجازه دیدار از زندان‬ ‫داده نش��ود که ظاه را ممانعت‌های قانونی صریحی در این‬ ‫راستا وجود دارد در این حالت نیز این ذهنیت‪ ،‬البته نادرست‪،‬‬ ‫در اذهان به وجود خواهد آمد ک��ه در زندان‌ها چه م ی‌گذرد‬ ‫که حتی به رئی س‌جمهور اجازه نم ی‌دهند به آنجا سرکشی‬ ‫کند! بناب راین از لحاظ بازیگردانی سیاسی‪ ،‬کیش سختی به‬ ‫قوه‌قضائیه داده م ی‌شود که البته واقعا آن را ضربه به اعتماد‬ ‫مردم در این شرایط م ی‌دانم‪ ،‬ه ر‌چند معتقدم شفافیت در کار‬ ‫قوه‌قضائیه الزم است‪».‬‬ ‫اما موافقانی نیز ب رای بازدی��د رئی س‌جمهور از زندان‬ ‫اوین در میان اهالی سیاست وجود داشت‪.‬‬ ‫علی مطه��ری‪ ،‬نماینده ته��ران در مجل��س بازدید‬ ‫سرزده از زندان‌های کش��ور را حق رئی س‌جمهور به‌عنوان‬ ‫مجری قانون اساسی خواند و گفت‪« :‬البته چون این امر با‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫تحمل مجازات است‪ .‬چگونه ممکن است سرکشی به زندان‬ ‫حمایت از مجرم تلقی شود؟ به عالوه شما از کجا م ی‌دانید‬ ‫که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است؟‬ ‫در حالی که جنابعالی به آسانی به رئی س‌جمهوری که‬ ‫نماینده ملت و مجری قانون اساس��ی است اتهام م ی‌زنید‪،‬‬ ‫آیا م ی‌توان ب رای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند‬ ‫ندارند امنیت قضایی متصور ب��ود؟ ضمن احترام عمیق به‬ ‫خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان ش��ریف قوه‌قضائیه‬ ‫باید اذعان نمایم که برخ��ی معتقدند این رفتار به یک رویه‬ ‫در مسئوالن بلند‌مرتبه قوه‌قضائیه تبدیل شده است‪ .‬توجه‬ ‫شما را به برخورد س��خنگوی قوه‌قضائیه با سوال خبرنگار‬ ‫جلب م ی‌نمایم‪ .‬الزم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور‬ ‫مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نس��بتی با اینجانب‬ ‫اعم از دور یا نزدیک ندارد‪.‬‬ ‫سادس‌ا آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی‬ ‫م ی‌تواند تحت تاثیر س��ال‌های مختلف مس��ئولیت یک‬ ‫مسئول متوقف یا دگرگون شود؟ آیا باید پذیرفت که بسیاری‬ ‫از رفتاره��ا و مواض��ع در قوه‌قضائیه تح��ت تاثیر حوادث‬ ‫سیاسی است؟‬ ‫سابعا اتفاقا‌ رفع ریشه‌ای مش��کالت مزمن اقتصادی‬ ‫کشور ایجاب م ی‌نماید عالوه بر اقدامات صرف اقتصادی‪،‬‬ ‫نح��وه اعم��ال عدالت و برخ��ورد ب��ا مفاس��د اقتصادی و‬ ‫رانت‌خواری‌های ع��ده‌ای خاص و ایج��اد امنیت عمومی‬ ‫اقتصادی که در تمهید فضای س��الم اقتصادی و اثر‌بخش‬ ‫بودن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعیین‬ ‫کننده دارد‪ ،‬نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد‪ .‬اموری که‬ ‫جزو‌وظایف اصلی قوه‌قضائیه بوده و از این جهت نقش این‬ ‫قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما‬ ‫وظیفه قطعی و الینفک حکومت‪ ،‬قضاوت است‪ .‬متاسفانه‬ ‫گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه‌قضائیه در‬ ‫دسترس نیست‪.‬‬ ‫ثامنا در حال ی‌که به فرموده ام��ام راحل‌(ره) زندان باید‬ ‫دانشگاه باش��د و عل ی‌القاعده در آن به روی اقشار مختلف‬ ‫از جمله حقوقدانان‪ ،‬روانشناسان‪ ،‬جامع ه‌شناسان و محققان‬ ‫علوم انسانی و دانش��جویان و مددکاران اجتماعی باز باشد‪،‬‬ ‫بازدید رئی س‌جمه��وری که انتظ��ار م ی‌رفت با اس��تقبال‬ ‫مسئوالن قوه‌قضائیه مواجه شود‪ ،‬شائب ه‌ای ایجاد نم ی‌کند‪،‬‬ ‫بلکه مخالفت با این امر شائب ه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاسعا آیا قابل قبول اس��ت که اینجانب نیز پرداخت‬ ‫بودجه‌های کالن به قوه‌قضائیه را به مصلحت ندانم؟‬ ‫‪ -5‬ضمن تذکر اصول ‪ 161 ،121 ،113 ،61‬و بند ‪ 2‬اصل‬ ‫‪ 156‬اعالم م ی‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی‬ ‫از جمله اصل ‪ 113‬و سوگند ش��رعی اصل ‪ ،121‬مصمم به‬ ‫اجرای کامل قانون اساس��ی و اصالح اساس��ی و ریشه‌ای‬ ‫امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی‬ ‫دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق‬ ‫اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت‬ ‫بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد‪».‬‬ ‫میان دو قوه پدید م ی‌آید و از س��وی دیگر‪ ،‬دشمنان بیرونی‬ ‫و دنباله‌های داخلی آنها با بهره‌‌گیری از این تعویق و بدون‬ ‫اشاره به علت آن‪ ،‬زمینه تازه‌ای ب رای دروغ‌باف ی‌های چندین‬ ‫و چند‌س��اله خود درباره زندان‌ها و از جمله زندان اوین پیدا‬ ‫م ی‌کنند! آی��ا رئی س‌جمهور محت��رم به این نکته بس��یار‬ ‫بدیهی توجهی نداشته‌اند؟ و آیا مسئوالن دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫مصلحت‌اندیش��ی‌های خود را که ‪ -‬چنانچه اشاره خواهد‬ ‫شد ‪ -‬برخاسته از رعایت عدالت وحقوق همگانی بوده است‬ ‫ب رای جناب رئی س‌جمهور بازگو نکرده‌اند؟»‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬انتشار نامه فوق‌الذکر باتوجه به نکات‬ ‫یادش��ده م ی‌تواند این توهم را در برخی اذهان پدید آورد که‬ ‫آقای احمدی‌نژاد با اطالع قبلی از مصلحت‌اندیش��ی و در‬ ‫نتیجه مخالفت دس��تگاه قضایی با بازدید ایشان در پی آن‬ ‫بوده‌اند که ‪ -‬خدای نخواس��ته ‪ -‬این مخالفت را به حساب‬ ‫ب ی‌عدالتی قوه‌قضائی��ه و اصرار خود را به حس��اب عدالت‬ ‫جویی خویش بنویسند! و بعید نیست شماری از بداندیشان‬ ‫نیز ب رای مقابل��ه با رئی س‌جمهور محترم کش��ورمان اقدام‬ ‫ایشان را به سود توهم‌پ راکن ی‌های دشمنان بیرونی قلمداد‬ ‫کنند! این توه��م به یقین دور از ش��خصیت آق��ای دکتر‬ ‫احمدی‌نژاد است‪ ،‬ولی متأس��فانه باید گفت که انتشار نامه‬ ‫یاد شده م ی‌تواند زمینه‌ساز توهم مورد اشاره باشد‪ .‬پرسش‬ ‫دیگر آن است که چرا جناب احمدی‌نژاد طی هفت سالی که‬ ‫از حضور ایشان در رأس قوه مجریه م ی‌گذرد به فکر بازدید‬ ‫از زندان اوین نبوده‌اند؟»‬ ‫مدی ر‌مس��ئول روزنامه کیهان ادامه داد‪« :‬این س��وال‬ ‫پیش م ی‌آید که آیا محکومیت آقای جوانفکر انگیزه اصرار‬ ‫آقای احمدی‌نژاد ب رای بازدید از زندان اوین است؟! مخصوصا‬ ‫آنکه رئی س‌جمهور محت��رم‪ ،‬بارها مخالفت خود نس��بت‬ ‫به محکومیت مش��اور خویش را اعالم داش��ته و به حکم‬ ‫صادره اعتراض کرده بود‪ .‬اگر چنین اس��ت‪ -‬که ان‌شاءاهلل‬ ‫نباشد‪ -‬این پرسش م ی‌تواند در افکار عمومی شکل بگیرد‬ ‫که آقای جوانفکر غیر از آنکه مشاور آقای احمدی‌نژاد بوده‬ ‫چه تفاوت دیگری با بقیه مجرم��ان دارد و در کجای قانون‬ ‫آمده است که نزدیکان و مشاوران رئی س‌جمهور از مصونیت‬ ‫قضایی برخوردارن��د و چنانچه مرتکب جرم ی‌ ش��وند‪ ،‬باید‬ ‫از تعقیب قضایی در امان باشند؟! دس��تگاه قضایی اگر در‬ ‫پی اجرای عدالت اس��ت‪ -‬که باید باشد‪ -‬حق ندارد در میان‬ ‫مجرمان و محکومان تبعیض قائل شود‪ .‬موافقت دستگاه‬ ‫قضایی با درخواست آقای احمدی‌نژاد‪ ،‬ناامید کردن مردم از‬ ‫عدالت‌خواهی و انصاف‌جویی این دستگاه است‪ .‬مگر فالن‬ ‫مجرم زندانی با مشاور سابق رئی س‌جمهور چه تفاوتی دارد‬ ‫غیر از اینکه در میان مس��ئوالن نظام حامی‌عالی رتب ه‌ای‬ ‫ندارد؟!»‬ ‫روح‌اهلل حس��ینیان نیز واکنش جالبی به این تصمیم‬ ‫احمدی‌نژاد نش��ان داد‪ .‬نماینده مردم ته ران گفت‪« :‬هدف‬ ‫رئی س‌جمهور از بازدید زندان اوین سیاسی است و معتقدم‬ ‫ایش��ان باید از این موضوع کوتاه بیاین��د‪ .‬آقای احمدی‌نژاد‬ ‫نباید در موقعیت فعلی اص��راری به بازدی��د از زندان اوین‬ ‫داشته باشد‪».‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آی��ا درخواس��ت بازدی��د‬ ‫رئی س‌جمهور از زندان اوین قانونی است‪ ،‬افزود‪« :‬قانون در‬ ‫این مورد چیزی نگفته است ولی هر شخصیتی م ی‌تواند از‬ ‫زندان بازدید کند و تاکنون بسیاری از شخصی ت‌ها از زندان‬ ‫بازدید کرده‌اند و مشکل قانونی نبوده است؛ اگرچه در حال‬ ‫حاضر قوه‌قضائیه عنوان کرده بازدید رئی س‌جمهور از زندان‬ ‫اوین به مصلحت نیست‪».‬‬ ‫نماینده مردم ته ران در مجل��س تصریح کرد‪« :‬بنده‬ ‫نی��ز بازدی��د رئی س‌جمهور از زن��دان اوین را ب��ه مصلحت‬ ‫نم ی‌بینم‪ ،‬چراکه هدف سیاسی پش��ت این جریان است و‬ ‫باتوجه به س��فارش‌های موکد رهبری در خصوص آرامش‬ ‫فضای سیاسی در کشور آقای احمدی‌نژاد باید در این مورد‬ ‫کوتاه بیاید‪».‬‬ ‫محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اش نوشته است‪« :‬مطمئنا با‬ ‫سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول‬ ‫قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی‬ ‫قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری‬ ‫تقدیم خواهم کرد‪».‬‬ ‫‪29‬‬
‫موضوع آقای جوانفکر گره خورده است‪ ،‬برخی آن را سیاسی‬ ‫م ی‌بینند‪ ،‬در حالی که ما نباید نی ت‌خوانی کنیم‪».‬‬ ‫علی مطهری درخصوص درخواس��ت رئی س‌جمهور‬ ‫ب رای بازدید از زندان اوین نیز گف��ت‪« :‬به نظر من این حق‬ ‫رئی س‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است که حتی‬ ‫به صورت سرزده از زندان‌های کشور بازدید کند‪».‬‬ ‫نماینده ته��ران در مجلس با بی��ان اینکه نفس این‬ ‫کار ب رای یک رئی س‌جمهور امر پس��ندیده‌ای است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امیدوارم که ایش��ان از همه زندانیان اوین دیدن کنند نه‬ ‫یک فرد خاص‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫پاسخ آيت‌اهلل‬ ‫ام��ا همانگونه ک��ه رئی��س قوه‌قضائیه در جلس��ه‬ ‫مس��ئوالن عالی قضای��ی وع��ده داده بود‪ ،‬پاس��خ به نامه‬ ‫رئی س‌جمهور البته این بار به صورت رسانه‌ای منتشر شد‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل آمل ی‌الریجانی در این نامه با استناد به بندهای‬ ‫مختلف قانون‌اساسی نتیجه گرفت که برداشت احمدی‌نژاد‬ ‫اش��تباه اس��ت‪ .‬او البته گف��ت از بازدید ب��دون هماهنگی‬ ‫رئی س‌جمهور از زندان اوین جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫متن کامل پاسخ رئیس قوه‌قضائیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«بعد از سالم‪ ،‬نامه مورخه ‪ 91/8/1‬شما را همزمان با‬ ‫انتشار آن در رسانه‌ها‪ ،‬دریافت کردم‪.‬‬ ‫بسیار متاس��فم که در ش��رایط خاص کنونی و پس‬ ‫از رهنموده��ای مقام معظم رهبری دائ��ر بر ضرورت حفظ‬ ‫آرامش و وحدت و توجه به مش��کالت مردم‪ ،‬ش��اهد چنین‬ ‫مکاتبات رسانه‌ای هستیم‪.‬‬ ‫از باب انجام وظیف��ه و تنویر اف��کار عمومی و دفاع‬ ‫از قانون‌اساس��ی و حقوق عامه و جلوگی��ری از انحرافات و‬ ‫قانون‌گریزی‌ها ناچار از توضیحات زیر م ی‌باشم و همانطور‬ ‫که در نامه محرمانه گفته‌ام‪ «:‬این س��طور را م ی‌نگارم تا در‬ ‫ذاکره تاریخ بماند‪»:‬‬ ‫‪ - 1‬مدت مدیدی است که در مقابل حمالت غیرمنطقی‬ ‫و غی ر‌قانونی و نسب ت‌های خالف واقع ش��ما به قوه قضائیه‬ ‫و مس��ئوالن آن‪ ،‬س��کوت اختیار کرده‌ام‪ .‬مبنای این سکوت‬ ‫رعایت مصالح نظام و تبعی��ت از فرامین مقام معظم رهبری‬ ‫در عدم تقابل مس��ئوالن و خصوصا س��ران قواست‪ .‬بناب راین‬ ‫پاسخ‌نامه اول را به صورت «خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا‬ ‫این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم‪ .‬متأسفانه شما به بهانه‬ ‫«حقوق اساس��ی ملت» نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید‪،‬‬ ‫که عالوه بر سخنان نادرست‪ ،‬نسب ت‌های ناروا و خالف واقع‬ ‫بسیاری در آن مطرح کرده‌اید‪ .‬سکوت بر این نسب ت‌های خالف‬ ‫واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین‬ ‫است که م ی‌گویید‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مبنای باطلی که تقریبا اکثر دعاوی ش��ما بر آن‬ ‫استوار گش��ته‪ ،‬باید مورد مداقه قرار گیرد و واضح شود که‬ ‫چگونه نه فقط در مورد آن اش��تباه کرده‌اید‪ ،‬بلکه متعمدانه‬ ‫به‌رغم همه تصریحات قانون‌اساس��ی و تفسیرهای روشن‬ ‫ش��ورای محترم نگهبان‪ ،‬ب��ر آن پای م ی‌فش��رید و برای‬ ‫دیگران خط کش ی‌های نادرست ی‌ ترسیم م ی‌نمایید و همه‬ ‫را متهم به تجاوز به حقوق خود م ی‌نمایید‪ .‬حکایت ش��ما‬ ‫حکایت سلطانی است که اموال و امالک مردم را غاصبانه‬ ‫تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه‬ ‫م ی‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نم ی‌کنید!‬ ‫‪ - 3‬گفته‌ای��د «ب راس��اس اصل ‪ 113‬قانون‌اساس��ی‬ ‫رئی س‌جمهوری مجری قانون‌اساس��ی جمهوری اسالمی‬ ‫ای ران است» و قاعدتا معتقدید معنای آن اجرای قانون‌اساسی‬ ‫در همه حیطه‌هاست‪.‬‬ ‫آیا واقعا ب��ا خود نیندیش��یده‌اید که اگر ای��ن فهم از‬ ‫قانون‌اساس��ی درس��ت باش��د‪ ،‬پس معنای تفکیک قوا و‬ ‫استقالل آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون‌اساسی بر آن‬ ‫تنصیص شده است‪ ،‬چه خواهد بود؟‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ب رای تنویر خاطر حضرتعالی نص اصل پنجاه و هفتم‬ ‫قانون‌اساسی را م ی‌آورم‪:‬‬ ‫«قوای حاکم در جمهوری اسالمی ای ران عبارتند از قوه‬ ‫مقننه‪ ،‬قوه مجریه و قوه‌قضائیه که زی رنظر والیت مطلقه امر‬ ‫و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال م ی‌گردد‪.‬‬ ‫این قوا مستقل از یکدیگرند‪ ».‬اگر بنا به فهم شما از اصل‬ ‫‪ ،113‬رئی س‌جمهور مجری قانون اساس��ی است و معنایش‬ ‫هم این است که همه نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در‬ ‫قانون‌اساسی مشمول این اجرا م ی‌گردند‪ ،‬بفرمایید معنای‬ ‫استقالل قوا از یکدیگر چیست؟‬ ‫عالوه بر نکته فوق‪ ،‬نگاهی به ص��در اصل یکصد و‬ ‫پنجاه و ششم بیندازید‪« :‬قوه‌قضائیه‪ ،‬قوه‌ای است مستقل‬ ‫که‪ »...‬اگر بنا باشد «مجری» قانون‌اساسی در قوه‌قضائیه‬ ‫هم رئی س‌جمهور باشد‪ ،‬این استقالل چه معنایی دارد؟!‬ ‫‪ - 4‬در اصل یکص��د و پنجاه و هفتم قانون‌اساس��ی‬ ‫آمده است‪:‬‬ ‫«به منظور انجام مسئولی ت‌های قوه‌قضائیه در کلیه‬ ‫امور قضایی اداری و اجرایی‪ ،‬مقام رهبری‪ ،‬یک نفر مجتهد‬ ‫عادل و آگاه به ام��ور قضایی و مدیر و مدب��ر را ب رای مدت‬ ‫پنج س��ال به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه تعیین م ی‌نماید که‬ ‫عال ی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است‪».‬‬ ‫نص این اصل که اجرای مسئولی ت‌های قوه‌قضائیه‬ ‫را به عهده رئیس قوه‌قضائیه گذاش��ته اس��ت‪ ،‬جایی ب رای‬ ‫«مجری» دیگری باقی نم ی‌گذارد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای‬ ‫محترم شورای‌نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون‌اساسی‬ ‫را به‌عهده دارند و داستان آن خواهد آمد‪ ،‬معتقدیم که تفسیر‬ ‫مس��ئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آن گونه که ش��ما‬ ‫معتقدید‪ ،‬خطاست‪.‬‬ ‫با ای��ن وج��ود بفرمایید به چ��ه منطق��ی اینجانب‬ ‫باید به فهم ش��ما از قانون‌اساس��ی تمکین کنم؟! صورت‬ ‫مساله روش��ن اس��ت‪ :‬رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از‬ ‫قانون‌اساسی دارند‪ :‬بنده حیطه «مسئولیت اجرا» را منحصر‬ ‫در قوه‌مجری��ه م ی‌دانم (به قرینه همه آنچه آوردم) و ش��ما‬ ‫آن را عام و شامل همه قوا و دس��تگاه‌ها (حسب ظاهر نامه‬ ‫ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته گریخته دیگر)‪ ،‬و فعال فارغ‬ ‫از صحت ادله و اس��تدالالت‪ ،‬به چه دلیل باید به نظریه‌ای‬ ‫که آن را صددرصد خطا م ی‌دانم تمکین کنم و ب رای ش��ما‬ ‫در امور اجرایی قوه‌قضائیه یا نظارت بر آن حقی و ش��أنی‬ ‫قائل باشم؟!‬ ‫‪ - 6‬اگر به هر دلیل بین روسای قوا و مسئوالن در فهم‬ ‫قانون‌اساسی اختالفی روی داد‪ ،‬به صراحت قانون‌اساسی‪،‬‬ ‫مرجع رسمی تفسیر قانون‌اساسی که فصل‌الخطاب در این‬ ‫امور خواهد بود‪ ،‬شورای محترم نگهبان است‪.‬‬ ‫شورای محترم نگهبان در رای تفسیری مورخ ‪91/4/12‬‬ ‫خود به روشنی آورده است که رئی س‌جمهور ب ر‌اساس اصل‬ ‫‪ ،113‬حق نظ��ارت بر اجرای قانون‌اساس��ی ن��دارد‪ .‬اکنون‬ ‫بفرمایید چرا و به چ��ه مجوزی به خود ح��ق م ی‌دهید در‬ ‫مقابل رای تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید؟‬ ‫براساس اصل نود و هش��تم قانون‌اساسی‪« :‬تفسیر‬ ‫قانون‌اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب‬ ‫سه‌چهارم آنان انجام م ی‌شود‪».‬‬ ‫‪ - 7‬شما حتما به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان‬ ‫واقفید‪ .‬تعجب در این است که چرا در مقابل قانون‌اساسی‬ ‫ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه‬ ‫خالی م ی‌کنید‪ .‬ب��رای تذکر مجدد ب��ه حضرتعالی و ب رای‬ ‫اطالع عموم مردم ش��ریف‌مان متن تفسیر شورای محترم‬ ‫نگهبان را در اینجا م ی‌آورم‪:‬‬ ‫نظر ش��ورای نگهب��ان «عطف ب��ه نامه ش��ماره‬ ‫‪ 91/31/46909‬مورخ ‪ ،1391/3/17‬مبن��ی بر اظهارنظر‬ ‫تفسیری در خصوص اصل ‪ 113‬قانون‌اساسی موضوع در‬ ‫جلسه مورخ ‪ 1391/3/31‬ش��ورای نگهبان مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعالم م ی‌گردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مستفاد از اصول متعدد قانون‌اساسی آن است که‬ ‫مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ‪ 113‬قانون‌اساسی‪ ،‬امری‬ ‫غیر از نظارت بر اجرای قانون‌اساسی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬مس��ئولیت رئی س‌جمه��ور در اصل ‪ 113‬ش��امل‬ ‫مواردی نم ی‌ش��ود که قانون‌اساسی تش��خیص‪ ،‬برداشت‪،‬‬ ‫نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس‬ ‫خبرگان رهبری‪ ،‬شورای نگهبان‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬قوه قضائیه و هر مقام و‬ ‫دستگاه دیگری که قانون‌اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای‬ ‫محول کرده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬در م��واردی ک��ه ب��ه موج��ب قانون‌اساس��ی‬ ‫رئی س‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد‪ ،‬حق ایجاد‬ ‫هی چ‌گونه تشکیالتی را هم ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن تفس��یر ع�لاوه ب��ر اینک��ه صراحت��ا نظارت‬ ‫رئی س‌جمهور را به حسب اصل ‪ ،113‬نفی م ی‌کند‪ ،‬مسئولیت‬ ‫وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون‌اساس��ی ب رای‬ ‫دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی م ی‌داند‪.‬‬ ‫‪ - 8‬جن��اب رئی س‌جمه��ور! آی��ا واقعا دغدغه ش��ما‪،‬‬ ‫صیانت از حقوق اساسی مردم اس��ت؟ در این صورت باید‬ ‫به قانون‌اساسی که س��ند حقوق اساسی مردم است احترام‬ ‫بگذارید و در موارد اختالف‪ ،‬به داوری که خود قانون‌اساسی‬ ‫تعیین کرده‪ ،‬تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات‬ ‫مذکور در قانون‌اساس��ی‪ ،‬و با تفسیری شخصی‪ ،‬نسبت به‬ ‫سایر قوا مدعی شوید و ب ی‌جهت و بدون دلیل‪ ،‬موجب تنش‬ ‫در جامعه گردید و خوراک تبلیغاتی ب رای معاندین و دشمنان‬ ‫انقالب فراهم آوردید‪.‬‬ ‫‪ ‌-9‬در بند س��وم نامه در پاس��خ این جمل��ه بنده که‬ ‫نباید قبل از اس��تیذان از قوه‌قضائیه‪ ،‬نس��بت به سرکشی‬ ‫به زندان‌ه��ا برنامه‌ریزی م ی‌کردید‪ ،‬آورده‌ای��د‪« :‬باید یادآور‬ ‫ش��وم که در اصول قانون‌اساس��ی‪ ،‬لزوم اجازه یا موافقت و‬ ‫یا مصلحت اندیش��ی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی‬ ‫رئی س‌جمهوری پی ش‌بینی نشده است‪».‬‬ ‫البته و صد‌‌البته کب رای این سخن درست است و کسی‬ ‫را در آن‌تردیدی نیس��ت‪ .‬تمام س��خن در تطبیق‌نادرست‬ ‫شماس��ت‪ .‬در اصول قانون‌اساس��ی ننوش��ته‌اند که آقای‬ ‫رئی س‌جمهور هرگاه اراده کرد م ی‌تواند ب��ه زندان‌ها برود و‬ ‫با هر زندانی صحبت کند و در ه��ر دادگاهی ولو غیرعلنی‬ ‫حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫س��خن ما با ش��ما این اس��ت‪« :‬مس��ئولیت اجرای‬ ‫رئی س‌جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته‬ ‫همچون س��ایر س��ران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم‬ ‫دارد که درحد قانون‌اساس��ی معتبر است‪ ،‬همچون ریاست‬ ‫شورای عالی امنیت ملی‪ ،‬ریاست شورای انقالب فرهنگی‬ ‫و مانند آن‪ .‬در هر حال به حس��ب نص قانون‌اساسی ب رای‬ ‫انجام مسئولی ت‌های قوه‌قضائیه در تمامی‌امور قضایی و‬ ‫اداری و اجرایی‪ ،‬رئیس قوه‌قضائی��ه از ناحیه رهبری تعیین‬ ‫م ی‌شوند و عال ی‌ترین مقام قوه‌قضائیه است‪ .‬طبق قانون‪،‬‬ ‫دادگاه‌ها و سازمان‌های تابعه بخشی از قوه‌قضائی ه‌اند با این‬ ‫حساب چگونه م ی‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به‬ ‫هماهنگی و موافقت قوه‌قضائیه ندارد؟»‬ ‫‪ - 10‬آورده‌اید‪« :‬چگونه جنابعالی اجرای قانون‌اساسی‬ ‫را به مصلحت نم ی‌دانید؟ اگر این نگاه بر کل فعالی ت‌های‬ ‫قوه‌قضائی��ه حاک��م باش��د آیا نم ی‌ش��ود تصور ک��رد که‬ ‫برخی از اص��ول قانون‌اساس��ی و حقوق اساس��ی مردم با‬ ‫مصلحت‌اندیشی و تش��خیص ش��خصی در قوه‌قضائیه‬ ‫متوقف شده و یا نادیده انگاشته م ی‌شود؟»‬ ‫البته این نسبت خالفی است که داده‌اید‪ ،‬بنده هیچ‌گاه‬ ‫نگفته‌ام که اجرای قانون‌اساس��ی را به مصلحت نم ی‌دانم‪،‬‬ ‫بلکه بر عکس مصلحت‌اندیش��ی بنده‪ ،‬دقیقا در راس��تای‬
‫رئيس قوه قضائيه در پاسخ به نامه احمدي‌نژاد نوشته است‪«‌:‬از سخنان‬ ‫شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازه‬ ‫مسئوالن ذی‌ربط در قوه‌قضائیه‪ ،‬به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی‬ ‫کنید‪ .‬به حضرتعالی عرض می‌کنم که این‪ ،‬تعدی از حدود و اختیارات‬ ‫رئیس‌جمهور و دخالت درکار قوه‌قضائیه است‪».‬‬ ‫سياست‬ ‫مقصود اس��ت حکم قضایی مربوط به چه چی��زی‪ .‬با این‬ ‫همه ابهامات‪ ،‬س��وال ش��ما محصلی ندارد‪ .‬در عبارتی که‬ ‫نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نک��رده‌ام‪ ،‬بلکه چند‬ ‫مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی‬ ‫وجود دارد‪ .‬اگر از من بپرسید آیا به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه‬ ‫م ی‌توانید به استناد تش��خیص سیاسی خود تصدیق‌هایی‬ ‫در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و‬ ‫نداشتن‪ ،‬داشته‌ باشید‪ ،‬پاسخ حتما مثبت است‪.‬‬ ‫حتما م ی‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم‬ ‫اعم از اینکه ش��ما آنها را بپذیرید یا نپذیرید‪ .‬واضح اس��ت‬ ‫ب ر‌اساس تش��خیص سیاس��ی خود و از باب نصح مومنین‬ ‫م ی‌توانم بگویم جناب رئی س‌جمهور این کار ش��ما موجب‬ ‫شک و شبهه در اذهان م ی‌ش��ود و به صالح نیست‪ .‬مسأله‬ ‫بسیار سهل است‪ ،‬نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!‬ ‫‪ - 15‬در قسمت دیگری پرسیده‌اید‪« :‬به استناد کدام‬ ‫اصل از اصول قانون‌اساس��ی‪ ،‬جنابعالی می‌‌توانید امری را‬ ‫تفسیر سیاس��ی کنید و مانع اجرای قانون‌اساسی شوید‪».‬‬ ‫پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است‪ :‬بنده نه تفسیر‬ ‫سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع اجرای قانون‌اساسی شده‌ام‪ .‬آنچه رخ‬ ‫داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوه قضائیه است‬ ‫که آن را نه‌فقط از اختیارات خ��ود م ی‌دانم‪ ،‬بلکه صد‌در‌صد‬ ‫وظیفه می‌‌دانم‪.‬‬ ‫وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب‬ ‫قوه مجریه در حیط��ه اختیارات قوه قضائی��ه صورت گیرد‬ ‫و آنچه راجع به شائبه سیاس��ی بودن و جانبداری از مجرم‬ ‫گفته‌ام‪« ،‬خبری اس��ت از انع��کاس عمل ش��ما در اذهان‬ ‫عمومی»‪ .‬م ی‌‌توانید این گزاره‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید‬ ‫ولی به‌هرحال این یک تفسیر سیاسی نیست‪.‬‬ ‫‪ - 16‬در ادامه گفته‌اید‪« :‬خامسا به راحتی به اینجانب‬ ‫اتهام «حمایت از مج��رم» زده‌اید‪ ...‬چگونه ممکن اس��ت‬ ‫سرکش��ی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود‪ ....‬در حالی‬ ‫که جنابعالی به آسانی به رئی س‌جمهوری که نماینده ملت‬ ‫و مجری قانون‌اساس��ی اس��ت اتهام م ی‌زنید آیا م ی‌توان‬ ‫ب رای آح��اد مردم که پش��تیبان خاصی جز خداون��د ندارند‪،‬‬ ‫امنیت قضایی متصور بود؟» این جمالت بسیار تعجب‌آور‬ ‫است‪ .‬شما به‌عنوان رئی س‌جمهور کشور‪ ،‬مجموعه دستگاه‬ ‫قضایی را زیر س��وال برده‌ای��د آن هم ب ر‌اساس��ی واهی‪ .‬در‬ ‫حال ی‌که به‌قول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام‬ ‫جمهوری اسالمی و قانون‌اساسی کشور باشید‪ .‬آیا سزاست‬ ‫دس��تگاه قضایی کش��ور که رکن مهمی‌از نظام جمهوری‬ ‫اسالمی است‪ ،‬ب ر‌اس��اس وی رانی‪ ،‬مورد هجمه قرار گیرد و‬ ‫بهانه به‌دست دشمنان و ضد‌انقالب داده شود؟ قاعدتا اخبار‬ ‫رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی م ی‌رسد‪.‬‬ ‫من از قرائت‌ها و تفسیرهای ش��ما انگشت به دهان‬ ‫م ی‌مانم‪ .‬از کجای نامه اینجانب برآمده اس��ت که ش��ما را‬ ‫«متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام‪.‬‬ ‫گفته‌ام کار ش��ما در این ظرف زمانی خاص «شائبه‬ ‫سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای‬ ‫عرفی ش��ائبه این است که در اذهان ش��ک و شبهه ایجاد‬ ‫م ی‌کند‪ .‬بنده خود قضاوت نکرده‌ام که ش��ما جانبدار مجرم‬ ‫هستید یا نیستید‪ ،‬بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت‪ ،‬خبر‬ ‫از یک انع��کاس عمومی و ای��ن ربطی به متهم س��اختن‬ ‫حضرتعالی آن هم از ناحیه اینجانب ندارد‪.‬‬ ‫در همان نامه که مورد اس��تناد شماس��ت‪ ،‬در عبارت‬ ‫دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تاکید کرده‌ام و گفته‌ام‬ ‫«‪ ...‬حتما شائبه سیاس��ی بودن اینگونه اعمال را در اذهان‬ ‫برخی تقویت خواهد کرد‪».‬‬ ‫واقعا معنای «تقویت ش��ائبه سیاسی بودن در اذهان‬ ‫برخی» یعنی من ش��ما را متهم م ی‌کنم؟! این چه قرائتی‬ ‫است؟ شما ب راساس این فهم ناصواب مجموعه قوه‌قضائیه‬ ‫را که به ن��ص قانون‌اساس��ی مرجع تظلمات و رس��یدگی‬ ‫عادالنه به منازعات است را زیر سوال برده‌اید‪ .‬از این کار چه‬ ‫کسانی س��ود م ی‌برند؟ این همان صیانت از قانون‌اساسی‬ ‫است که بدان سوگند یاد کرده‌اید؟‬ ‫‪ - 17‬در امر هفتم به مشکالت مزمن اقتصادی کشور‬ ‫اش��اره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوه‌قضائیه در برخورد با‬ ‫مفاس��د اقتصادی و رانت‌خواری‌ها و‪ .....‬قوه‌قضائیه مفتخر‬ ‫است که به‌خصوص در این چند سال اخیر مبارزه ب ی‌امانی‬ ‫را با مفاس��د اقتصادی پ ی‌ریخته است و خواب را از چشمان‬ ‫بسیاری از رانت‌خواران ربوده است‪ .‬نمونه بارز آن برخورد با‬ ‫فساد‌کالن اقتصادی اخیر است که واقعا اعتماد‌عمومی را‬ ‫جریحه‌دار ساخته بود‪.‬‬ ‫فعال در ب��اب نقش برخ��ی مقامات و دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی در این فساد کالن سخنی نم ی‌گویم و آن را به زمان‬ ‫دیگری وا‌م ی‌گذارم‪ .‬حضرتعالی ب راساس فرمایش این فقره‬ ‫از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توام با رسیدگ ی‌های‬ ‫دقیق قوه‌قضائیه استقبال م ی‌کردید ولی متاسفانه در عمل‬ ‫این‌طور نشده است‪.‬‬ ‫در مصاحب��ه تلویزیون��ی زن��ده‪ ،‬در مقاب��ل دیدگان‬ ‫حی��رت‌‌زده میلیون‌ها نفر با اش��اره به محاکمه مفس��دان‬ ‫اقتصادی مطلبی قریب به این مضم��ون گفته‌اید‪« :‬ما که‬ ‫نفهمیدیم چه ش��د؛ البته ب رای ما روشن است ولی باالخره‬ ‫کو؟» آیا این همان حمایت ش��ما از اجرای قانون‌اساسی و‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تاکید‬ ‫م ی‌کنید؟‬ ‫‪ - 18‬گفته‌ای��د‪‌« :‬درحال��ی ک��ه ب��ه فرم��وده امام‬ ‫راحل‌(ره) زن��دان باید دانش��گاه باش��د و عل ی‌القاعده در‬ ‫آن به روی اقش��ار مختل��ف حقوقدانان‪ ،‬روانشناس��ان‪،‬‬ ‫جامع ه‌شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و‬ ‫مددکاران اجتماعی باز باش��د‪ ،‬بازدید رئی س‌جمهوری که‬ ‫انتظار م ی‌رفت با استقبال مس��ئوالن قوه‌قضائیه مواجه‬ ‫شود‪ ،‬ش��ائب ه‌ای ایجاد نم ی‌کند بلکه مخالفت با این امر‬ ‫شائب ه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد‪».‬‬ ‫اوال هم‌اکنون حسب گزارش‪ ،‬بسیاری از روانشناسان و‬ ‫مددکاران اجتماعی به زندان‌ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های‬ ‫متنوع و موث��ری ب رای بهب��ود وضعیت روح��ی زندانیان و‬ ‫بازگش��ت آنان به زندگی در دس��ت اقدام دارند‪ .‬کدام زمان‬ ‫حضرتعالی از م��ن در این‌باره پرس��ش کرده‌ای��د و بنده از‬ ‫اطالع‌رسانی به شما امتناع کرده‌ام؟‬ ‫به عالوه بسیاری از مش��کالت در این ارتباط معلول‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫تحفظ بر اجرای دقیق قانون‌اساسی و ممانعت از دخالت‌های‬ ‫بیجا و خ��ارج از حدود قانونی بوده اس��ت‪ ،‬و اگ��ر آن زمان‬ ‫کس��ی در این‌تردید داش��ت‪ ،‬اکنون با رفتارهای نامتعارف‬ ‫و نامه‌پ راکن ی‌ه��ای علنی‪ ،‬دیگر در این نکته کس��ی‌تردید‬ ‫نم ی‌کند‪.‬‬ ‫‪ - 11‬عجی ب‌تر از این نس��بت‪ ،‬مطلب خالف دیگری‬ ‫است که به اینجانب نس��بت داده‌اید‪ ،‬گفته‌اید‪« :‬متاسفانه‬ ‫جنابعالی قب�لا اعالم کرده‌ای��د که وجود هی��ات منصفه‬ ‫مطبوعات که صراحت اصل ‪ 168‬قانون‌اساسی است را قبول‬ ‫ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم‪ ،‬اما متاسفانه ظاه را‬ ‫بخشی از اقدامات قوه‌قضائیه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با‬ ‫همین نگاه انجام م ی‌گیرد‪».‬‬ ‫بنده در اینجا صراحتا اعالم م ی‌کنم که این نسبت‪،‬‬ ‫خالف واقع و کذب اس��ت‪ .‬ب��ه خاطر هم نم��ی‌آورم که‬ ‫حضرتعالی حضوری در این‌باره اشاره‌ای کرده باشید‪ ،‬ولی‬ ‫در هر حال اینجانب در هیچ موضع��ی و در هیچ زمانی‬ ‫نگفته‌ام که وجود هی��ات منصفه که صراحت اصل ‪168‬‬ ‫قانون‌اساسی اس��ت‪ ،‬را قبول ندارم‪ .‬اگر کمترین شاهدی‬ ‫دارید اقامه کنید‪.‬‬ ‫‪ - 12‬آنچه بنده طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط‬ ‫هم هست و کاملا هم از آن دفاع م ی‌کنم این است که فرق‬ ‫است بین «مش��روط بودن رس��یدگی به جرائم سیاسی و‬ ‫مطبوعاتی به حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری»‬ ‫که نص قانون‌اساسی است و اینجانب صددر‌صد آن را قبول‬ ‫دارم و بین «الزام قاضی به تبعیت از رای هیات منصفه ولو‬ ‫اینکه آن را خالف بداند»‪.‬‬ ‫این دومی‌مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا‬ ‫هم م ی‌گویم و موضع ش��خصی بنده هم نیس��ت‪ ،‬موضع‬ ‫اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر‬ ‫آنان طریق احراز خالف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی‬ ‫اطالقات و عمومات قانون‌اساسی است‪ .‬و در قانون‌اساسی‬ ‫نه فقط مطلبی علیه آن نیامده‪ ،‬بلکه ذیل آن به توضیحی‬ ‫که خواهد آمد‪ ،‬موید ادعاست‪ .‬متأس��فانه عدم تفکیک دو‬ ‫مطلب فوق که ظاه را تا حدی دقت م ی‌طلبیده است‪ ،‬منجر‬ ‫به نسبت دادن چنین مطلب خالف واقعی به اینجانب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنده الزام قاضی به رای دادن ب ر‌خالف نظر خویش‬ ‫را جایز نم ی‌دانم و بعید هم م ی‌دانم فقیهی این امر را جایز‬ ‫بشمارد‪.‬‬ ‫‪ – 13‬نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه در ذیل اصل‬ ‫یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است‪« :‬نحوه انتخاب‪،‬‬ ‫ش��رایط‪ ،‬اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاس��ی را‬ ‫قانون ب ر‌اساس موازین اسالمی معین م ی‌کند‪».‬‬ ‫فقهای محترم ش��ورای نگهبان در مقام رسیدگی به‬ ‫طرح هیات‌منصفه که در مجلس شش��م مطرح شده بود‪،‬‬ ‫مکررا به‌صورت رس��می نظر خویش را دائر بر جایز نبودن‬ ‫الزام قاض��ی به رای ب ر‌خالف نظر خود ب��ه مجلس محترم‬ ‫شورای اسالمی اعالم کرده‌ا‌ند‪.‬‬ ‫‪ - 14‬در بند چهارم نامه‪ ،‬با اشاره به اینکه گفته‌ام «در‬ ‫شرایط کنونی که موضوع اصلی‪ ،‬رسیدگی به معیشت مردم‪،‬‬ ‫سامان دادن به اقتصاد کش��ور و کنترل بازار است‪ ،‬رفتن به‬ ‫زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل‬ ‫کیفر در آن زندان است‪ ،‬و پس از گذشت هفت سال از دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری شما‪ ،‬شائبه سیاس��ی بودن و جانبداری از‬ ‫مجرم را خواهد داش��ت و به هی چ‌وجه به مصلحت نیست»‬ ‫پرسش‌هایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصال محصلی‬ ‫ندارد مثل اینکه گفته‌اید «آی��ا به‌عنوان رئیس قوه قضائیه‬ ‫م ی‌توانید به استناد تش��خیص سیاسی خود حکمی‌صادر‬ ‫نمایید؟»‬ ‫در اینجا معلوم نیس��ت مقصود چه حکمی‌اس��ت با‬ ‫چه محتوایی‪ ،‬مقصود حکم قضایی و انش��ای رای اس��ت‬ ‫یا غی ر‌قضای��ی و صرفا تصدیق ام��ری‪ ،‬و اگر حکم قضایی‬ ‫‪31‬‬
‫سياست‬ ‫وضعیت بودجه قوه‌قضائیه است که متأسفانه دولت شما در‬ ‫مساله بودجه قوه‌قضائیه بس��یار کم‌لطفی م ی‌کند که این‬ ‫داستانی طوالنی دارد و باید در جای دیگری گفته آید‪ .‬ثانیا‬ ‫بنده با بازدید رئی س‌جمهور از زندان ب��ه نحو کلی مخالف‬ ‫نیس��تم و این نکته را صراحتا به وزیر محترم دادگس��تری‬ ‫گفتم که به آقای رئی س‌جمهور بفرمایید «فعال این بازدید‬ ‫مصلحت نیس��ت‪ ،‬هر زمان مصلحت بود اعالم م ی‌کنم»‪،‬‬ ‫معنای این سخن ممانعت کلی نیست‪.‬‬ ‫به همان علل و عواملی که قبال گفتم معتقدم فعال‬ ‫این بازدید به مصلحت نیست‪ .‬تشخیص این مصلحت هم‬ ‫با اینجانب است نه با شما‪ .‬س��ازمان زندان‌ها زیر مجموعه‬ ‫قوه‌قضائیه اس��ت و چنانکه قبال به تفصیل آورده‌ام اداره و‬ ‫انجام مسئولی ت‌های قوه‌قضائیه با رئیس قوه‌قضائیه است‬ ‫نه با رئی س‌جمهور وحس��ب نص تفسیر ش��ورای نگهبان‬ ‫ش��ما حق نظارت بر قوای دیگر را ندارید‪ .‬اما نیک به‌خاطر‬ ‫دارم قریب به دوسال پیش که در جلس ه‌ای مسأله وضعیت‬ ‫دش��وار زندان‌ها و کمبود بودجه ب رای توسعه و تجهیز آنها‬ ‫مطرح ش��ده بود به حضرتعالی گفتم ش��ما خود از زندان‌ها‬ ‫بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید‪ .‬حال چرا باید‬ ‫با بازدید شما مخالفت کنم؟ سر مخالفت امروز بنده همان‬ ‫است که گفته‌ام‪.‬‬ ‫به‌عالوه حسب گزارش سازمان زندان‌ها تنها در دوره‬ ‫مس��ولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا‪ ،‬اس��تانداران‪،‬‬ ‫فرمانداران‪ ،‬نمایندگان مجلس و هیات‌های خارجی از جمله‬ ‫برخی س��ازمان‌های بی ن‌المللی از زندان‌ها بازدید به‌عمل‬ ‫آورده‌اند‪ ،‬چرا مطالبی مطرح م ی‌کنید که اینگونه القا ش��ود‬ ‫که در زندان‌ها روی همه بسته است؟‬ ‫‪ - 19‬متاس��فانه نامه‌‌ها و پاره‌ای از گفتارهای ش��ما‬ ‫این گمان را تقویت م ی‌کند که ب��رای خود «حق نظارت»‬ ‫و «بازدی��د» و «بررس��ی» در تمام دس��تگاه قضایی حتی‬ ‫دادگاه‌ها قائلید‪ .‬عالوه بر این بای��د عرض کنم که مزید بر‬ ‫مصلحت‌سنج ی‌های قبلی‪ ،‬اکنون هم این را یک مصلحت‬ ‫ملزم��ه م ی‌دانم که بر ای��ن توهمات خط بطالن بکش��م‪.‬‬ ‫هر منصفی سطرهای پایانی نامه ش��ما را بخواند‪ ،‬در این‬ ‫تش��خیص مصلحت‪ ،‬با بنده همراهی خواهد کرد‪ .‬ش��ما‬ ‫گفته‌اید‪« :‬مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها‬ ‫نحوه اجرای اصول قانون‌اساس��ی و رعایت حقوق اساسی‬ ‫ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و‬ ‫مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد‪».‬‬ ‫حسب نص تفسیر شورای محترم نگهبان که همه قوا‬ ‫وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند‪ ،‬حضرتعالی چنین‬ ‫وظیفه (و البته اختیاری) ندارید‪ .‬نم ی‌شود انسان خود ب رای‬ ‫خود وظایف و اختیاراتی تخیل کن��د و بعد هم به‌دنبال آن‬ ‫راه بیفتد‪.‬‬ ‫از سخنان ش��ما چنین استش��مام م ی‌شود که قصد‬ ‫دارید ولو بدون هماهنگ��ی و اجازه مس��ئوالن ذی‌ربط در‬ ‫قوه‌قضائیه‪ ،‬به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید‪.‬‬ ‫به حضرتعالی عرض م ی‌کنم که این‪ ،‬تع��دی از حدود‬ ‫و اختی��ارات رئی س‌جمهور و دخالت در کار قوه‌قضائیه اس��ت‬ ‫و اینجانب حسب وظیفه‌ای که ب راس��اس قانون‌اساسی دارم‬ ‫و از جمله آن صیانت از اس��تقالل قوه‌قضائیه و اداره مقتدرانه‬ ‫آن است‪ ،‬قاطعانه از هرگونه حرکت تعدی‌گونه و دخالت نابجا‬ ‫ممانعت خ واهم کرد‪ .‬در خاتمه به‌عنوان خدمتگزار مردم و حافظ‬ ‫حقوق آنان‪ ،‬مشفقانه عرض م ی‌کنم جناب آقای رئی س‌جمهور‬ ‫در شرایط خطیری قرار داریم‪ ،‬دغدغه‌ها و مشکالت مردم ایجاب‬ ‫م ی‌کند که همه با حس ن‌ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و‬ ‫راهکاری ب رای رفع نگران ی‌ها و عبور از تحریم و گران ی‌ها بیابیم و‬ ‫خالصانه تالش کنیم تا نظام اسالمی و مردم شریف به اهداف و‬ ‫آرمان‌های واالی خود نائل آیند‪ .‬به نظر م ي‌رسد نامه‌نگاري ميان‬ ‫روساي دو قوه بر سر بازديد از زندان اوين هر روز شكل تازه‌تري‬ ‫به خود م ي‌گيرد‪g .‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪32‬‬ ‫انگيزه‌هاي بازديد‬ ‫درباره قصد احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين‬ ‫صادق زيبا كالم‪/‬كارشناس سياسي‬ ‫‪2‬‬ ‫این روزها اصولگرایان و غیر‌‌اصولگرایان دو پاس��خ به‬ ‫خواسته رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین داده‌اند؛ اولین‬ ‫پاس��خ این اس��ت که آقای احمدی‌نژاد! مملکت مشکالت و‬ ‫مس��ائل فراوانی دارد‪ ،‬بنابراین به جای اینک��ه وقت خودت را‬ ‫تلف کنی و به بازدید از زندان اوین بروی و با رئیس قوه قضائیه‬ ‫نامه‌نگاری کنی‪ ،‬اگر وقت و مجالی دارید بهتر اس��ت آن را‬ ‫صرف رسیدگی به مس��ائل اقتصادی مملکت کنید‪ .‬در واقع‬ ‫ش��ماری از اصولگرایان و رسانه‌های وابس��ته به این طیف‬ ‫این پاس��خ را به احمدی‌نژاد داده‌اند‪ .‬بنده در پاس��خ به این‬ ‫دس��ته می‌گویم ش��ما که تا دیروز معتقد بودید مشکلی در‬ ‫مملکت وجود ندارد و با بحرانی مواجه نیستیم‪ ،‬چطور امروز‬ ‫به یاد مش��کالت افتاده‌اید؟ در واقع می‌خواهم به این طیف‬ ‫بگویم که سوال مهم من این اس��ت که باالخره ما مشکل‬ ‫داریم یا نداریم؟‬ ‫ام��ا واکنش دیگر منتق��دان به این درخواس��ت آقای‬ ‫رئیس‌جمهور این است که او برای کس��ب محبوبیت یا به‬ ‫بهانه دیدار با جوانفکر قصد بازدید از زندان اوین را دارد‪ .‬البته‬ ‫آقای احمدی‌نژاد با رد این مطلب با اش��اره به جایگاهش در‬ ‫قانون‌اساسی بازدید از زندان اوین را وظیفه خود می‌داند‪.‬‬ ‫در واقع این طیف می‌گویند چرا آقای رئیس‌جمهور بعد‬ ‫از گذشت هفت سال از دوران ریاست‌جمهوری خود تازه به‬ ‫یاد زندان اوین افتاده و بعد از گذش��ت سه سال از انتخابات‬ ‫‪ 88‬تازه متوجه ش��ده اس��ت که زندانیان سیاسی هم وجود‬ ‫دارند؟ از این رو بسیاری از اصولگرایان و اصالح‌طلبان‪ ،‬امروز‬ ‫احمدی‌نژاد را متهم به سياسي كاري و كار تبليغاتي می‌کنند‪.‬‬ ‫آنها می‌گویند که آقای احمدی‌ن��ژاد در ماه‌های آخر‬ ‫ریاست‌جمهوری خود با این کارها به‌دنبال کسب محبوبیت‬ ‫است و به نوعی می‌خواهد خود را طرفدار مردم‪ ،‬جامعه مدنی‬ ‫و آزادی‌های دموکراتیک نش��ان دهد؛ در حالی که در هفت‬ ‫سال گذشته مشابه آثاری از این رفتارها در وی دیده نمی‌شد‪،‬‬ ‫به همین دلیل نیت آقای احمدی‌نژاد را صادقانه و درس��ت‬ ‫نمی‌دانند و آن را استفاده از فرصت و یک تاکتیک سیاسی‬ ‫قلمداد می‌کنند‪.‬‬ ‫از نگاه دیگر بنده در پاس��خ به انتقاداتی که این روزها‬ ‫نسبت به این اقدام رئیس‌جمهور مطرح می‌شود باید بگویم‬ ‫اوال ح��ق احمدی‌نژاد اس��ت که به‌عن��وان رئیس‌جمهور و‬ ‫فرد ش��ماره دوم نظام که صاحب رای میلیون‌ها نفر اس��ت‬ ‫بتواند از زندان اوی��ن و هر جای دیگر ای��ن مملکت بازدید‬ ‫کند‪ ،‬دوم اینکه آقای احمدی‌نژاد ظرف هفت س��ال گذشته‬ ‫به هیچ‌وجه به فکر زندان اوین و بازدید از زندانیان سیاسی‬ ‫نبوده که این مساله نش��ان‌دهنده نقص رئیس‌جمهور است‬ ‫با این وج��ود االن که آقای احمدی‌ن��ژاد در ماه‌های پایانی‬ ‫دوران ریاس��ت‌جمهوری خود قرار دارد و ب��ه فکر افتاده در‬ ‫‪15‬کیلومتری کاخ ریاست‌جمهوری‪ ،‬زندان اوین وجود دارد‬ ‫و می‌خواهد از آنجا بازدید کند‪ ،‬ما باید از این موضوع استقبال‬ ‫کنیم‪ .‬ما باید اجازه بدهیم ایشان برود کهریزک و زندان اوین‬ ‫را ببیند و دستور مستقیم برای رسیدگی به پرونده کهریزک و‬ ‫زندانیان دیگر را نیز صادر کند؛ در واقع درست نیست بگوییم‬ ‫چون ظرف هفت‌سال گذشته احمدی‌نژاد از زندان‌ها بازدید‬ ‫نکرده بنابراین االن هم چون مثال در پي اس��تفاده سياسي‬ ‫است نباید این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر م��ا نمی‌توانی��م صددرص��د بگوییم‬ ‫آقای احمدی‌نژاد به‌دنبال رفتار تبليغاتي و سياس��ي اس��ت؛‬ ‫البته بنده نمی‌خواهم بگویم احمدی‌نژاد متحول شده و یک‬ ‫شبه به س��ید‌محمد خاتمی‪ ،‬بازرگان‪ ،‬نلسون ماندال و چنین‬ ‫شخصیت‌هایی تبدیل شده اس��ت‪ ،‬اما می‌گویم وقتی آقای‬ ‫احمدی‌نژاد می‌خواهد در این مسیرها گام بردارد باید وی را‬ ‫تشویق کنیم زیرا نفس عملش صحیح است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که گذشت زمان به‬ ‫ما ثابت خواهد کرد آیا احمدی‌نژاد واقعا به‌دنبال سياسي كاري‬ ‫اس��ت یا خیر‪ .‬در واقع اگر در مرحله بع��د از بازدید از زندان‬ ‫اوین‪ ،‬احمدی‌نژاد از قوه قضائیه و تش��کیالت امنیتی علت‬ ‫بازداشت‌ها و رس��یدگی به وضعیت زندانیان و چاپ مجدد‬ ‫روزنامه شرق را خواهان شود و حتی از وزیر ارشاد در خصوص‬ ‫علت چاپ نشدن کتاب افرادی چون من سوال کند که مثال‬ ‫چرا به کتاب‌های تولد اسرائیل و الف مثل اصالحات زیباکالم‬ ‫اجازه چاپ ندا ‌ده‌اید؛ این رفتارها نشان خواهد داد احمدی‌نژاد‬ ‫نه‌تنها قصد سياسي كاري نداشته بلکه رئیس‌جمهور‪ ،‬قصد‬ ‫دفاع از حقوق ملت را دارد‪ .‬اما اگر بازدید احمدی‌نژاد در این‬ ‫حد خالصه شود که پس از بازدید دوباره نامه تند دیگری به‬ ‫رئیس قوه‌قضائیه بنویسد در آن زمان بنده معتقدم این کارها‬ ‫بر اساس نقشه سياسي طراحي شده است و عمقی ندارد؛ از‬ ‫این رو معتقدم باید از رفتن احمدی‌نژاد به زندان اوین براي‬ ‫بازديد استقبال کرد‪g .‬‬
‫بس��یار تعیین‌کننده باشد‪ .‬من س��والم این است که اگر خود‬ ‫آقای محم��ود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئی��س قوه قضاییه ب��ود آیا به‬ ‫آیت‌اهلل‌آمل��ی الریجانی ی��ا هرکس دیگری اج��ازه چنین‬ ‫کاری را می‌داد؟ آیا ای��ن کار را دخالت در قوه‌تحت نظرش‬ ‫نمی‌دانست؟ همانطور که گفتم پاسخ این سوال جواب این‬ ‫جنجال‌های اخیر را به‌راحتی می‌دهد‪.‬‬ ‫حاال اگر بخواهیم تحلیلی در سطح باالتر در مورد‬ ‫اين درخواس�ت جدید داش�ته باش�یم شما این‬ ‫حرکت جدید را چگونه تفسیر می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬به عقی��ده بن��ده او در پي اين گون��ه حركت‌ها و‬ ‫به‌دنبال حاشیه‌سازی است تا قلم‌ها‪ ،‬زبان‌ها و قلب‌ها مشغول‬ ‫این مساله شوند و مسائل اساسی کشور که نقل همه مجالس‬ ‫است یعنی مساله گرانی که در همه مجالس از جمله ختم و‬ ‫عروسی و‪ ....‬هم مطرح است به حاشیه رانده شود‪ .‬حرف من‬ ‫این است که ما باید مشکالت را درنظر بگیریم سپس ببینیم‬ ‫رسیدگی به این مشکالت اولویت دارد یا بازدید از زندان اوین‬ ‫در اولویت است‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که من می‌گویم نامه‌نگاری‌ها‬ ‫برای حاشیه‌سازی اس��ت تا تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬اعتیاد و تحریم‬ ‫تحت‌الشعاع قرار گیرد‪ .‬به عقیده بنده مشغول شدن به اين‬ ‫حاشيه ها كشور را دچار فرسودگي مي كند‪.‬‬ ‫شائبه‌هاي يك درخواست‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با عضو جامعه روحانيت مبارز‬ ‫آقای اکرمی!‌ارزیابی ش�ما از نامه‌ن�گاری آقای‬ ‫احمدی‌نژاد به رئیس قوه قضاییه برای بازدید از‬ ‫زندان اوین چیست؟‬ ‫‪ l‬درب��اره بازدید احمدی‌نژاد از زن��دان اوین نکات‬ ‫فراوانی وج��ود دارد که در این چند روز از س��وی منتقدین‪،‬‬ ‫مخالفان و موافقین این تصمیم بیان شده است‪ ،‬اما یک نکته‬ ‫اصلی که از سوی بس��ياری از منتقدین بیان شده این است‬ ‫که ما می‌گوییم چرا آقای رئیس‌جمهور قبل از اینکه آقای‬ ‫علی‌اکبر جوانفکر به زندان بیفتد‪ ،‬این اندیشه و فکر را مطرح‬ ‫نکرد؟ چرا پیش از این نگفت که من می‌خواهم از زندان‌ها و‬ ‫نه زندان اوین بازدید کنم‪ .‬در واقع دقیقا اندکی پس از اینکه‬ ‫آقای جوانفکر برای اجرای حکم به زندان اوین رفت آقای‬ ‫احمدی‌نژاد نامه درخواست بازدید را نوشته است؟‬ ‫یعنی ش�ما مانند س�ایر منتقدین معتقدید آقای‬ ‫رئیس‌جمهور فق�ط به‌خاط�ر به زن�دان افتادن‬ ‫آق�ای علی‌اکبر جوانفک�ر قصد بازدی�د از زندان‬ ‫اوین را دارند؟‬ ‫‪ l‬بل��ه‪ .‬درواق��ع م��ا معتقدی��م بهتر اس��ت آقای‬ ‫رئیس‌جمهور به صورت شفاف بگوید علت مطرح کردن این‬ ‫درخواستش‪ ،‬همین ماجرای بازداشت مشاور مطبوعاتی‌اش‬ ‫یعنی آقای جوانفکر است‪.‬‬ ‫ول�ی رئیس‌جمه�ور عن�وان ک�رده براس�اس‬ ‫قانون اساس�ی بازدی�د از زندان را ح�ق قانونی‬ ‫خود می‌داند؟‬ ‫‪ l‬نکته مهم همین است‪ .‬درس��ت است که قانون‬ ‫اساسی این حق را به رئیس‌جمهور داده اما به قول منتقدین‬ ‫و کسانی که مخالف این امر هس��تند اگر احمدی‌نژاد قصد‬ ‫مگر از نظر ش�ما بازدی�د احمدی‌ن�ژاد از زندان‬ ‫اش�کالی دارد؟ در واقع می‌خواهم بپرسم چرا با‬ ‫این درخواس�ت آن هم در حالی که شما خودتان‬ ‫می‌گویید قانونی است مخالفید؟‬ ‫‪ l‬بارها مق��ام معظم رهبری تاکید کرده‌اند س��ران‬ ‫سه قوه بنشینند و مسائل فی مابین را در جلسات خصوصی‬ ‫بررسی کنند و نظر بدهند و عمل کنند‪.‬‬ ‫حرف من این است که آقای رئیس‌جمهور می‌توانست‬ ‫در جلسه سران سه قوه درخواست بازدید از زندان را مطرح‬ ‫کند نه اینکه این گونه آن هم با این جنجال رسانه‌ای بگوید‬ ‫می‌خواهم از زندان‌ها و دادگاه‌ها بازدید کنم‪ .‬این نوع رفتار‬ ‫باعث می‌ش��ود تا این ش��ائبه قوت بگیرد ک��ه او به خاطر‬ ‫مشاورش یعنی آقای جوانفکر قصد چنین کاری را دارد‪.‬‬ ‫یعنی دلی�ل اصلی مخالفت ش�ما همین مس�اله‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬واقعیت این اس��ت که از نظر من باید مش��خص‬ ‫شود رئیس‌جمهور دنبال چه چیزی است زیرا ایشان در نامه‬ ‫خود می‌گوید بازداشت جوانفکر را خالف قانون می‌دانم‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر در حالی که رئیس قوه‌قضاییه هم حتی نمی‌تواند‬ ‫در پرونده‌ها دخالت کند اما آقای رئیس‌جمهور قصد چنین‬ ‫کاری را دارد‪ .‬پرونده قاضی دارد و نمی‌ش��ود در رای قاضی‬ ‫دخالت کرد‪ .‬چگونه است ایشان که رئیس قوه مجریه است‬ ‫نس��بت به رای قاضی تمکین نمی‌کند‪ .‬م��ن می‌خواهم در‬ ‫اینجا یک س��وال مهم را مطرح کنم که ش��اید پاسخ به آن‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫زهره دياني‬ ‫بازدید از زندان را داشت و می‌خواست بر‌اساس قانون اساسی‬ ‫عمل کند‪ 7 ،‬س��ال برای این کار فرصت داشت؛ چه اتفاقی‬ ‫افتاده است که در این برهه از زمان به فکر بازدید از زندان‌ها‬ ‫و دادگاه‌ها افتاده‪ ،‬یعنی دقیقا در زمان��ی که آقای علی‌اکبر‬ ‫جوانفکر به زندان افتاده است‪.‬‬ ‫م��ن نمی‌دان��م زندانی��ان ی��ا‬ ‫‪l‬‬ ‫خانواد ه‌ه��ای آنه��ا چ��ه خواس��ته‌هايی دارن��د‪ ،‬ام��ا‬ ‫ببینی��د ح��ق ی��ک مطل��ب اس��ت و زما ن‌شناس��ی‬ ‫بحث دیگری است‪.‬ش��ما بروید از ‪ 10‬نفر بپرس��ید بازدید‬ ‫از زندان‌ها در اولویت قرار دارد یا رس��یدگی به مش��کالت‬ ‫معیشتی مردم‪ .‬در واقع مگر آقای رئیس‌جمهور چقدر وقت‬ ‫دارد که بخواهد وقت خود را صرف رسیدگی به این امور کند‪.‬‬ ‫همه عقال و علما و صاحب نظران می‌گویند باید مس��ائل را‬ ‫بر‌اساس اهمیت آن مورد رسیدگی و بررسی قرار داد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر سوال اینجاست که چرا آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد با‬ ‫سروصدا این کار را انجام دهد و با نامه‌نگاری حاشیه درست‬ ‫می‌کند؟ من نمی‌گویم ایشان حق بازدید از زندان را ندارند‬ ‫بلکه معتقدم رئیس‌جمهور ح��ق دارد همه جا را بازدید کند‪،‬‬ ‫اما هر کاری وقتی دارد یا به عبارت دیگر هر خانه‌ای دری‪،‬‬ ‫دربانی و نگهبانی دارد‪ ،‬بنابرای��ن دلیلی نمی‌بینم بخواهد با‬ ‫سرو‌صدا این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫‪3‬‬ ‫از همان هنگامي كه درخواست رئيس‌جمهور براي بازديد از زندان اوين مطرح شد موافقان و مخالفان فراواني‬ ‫به ابراز نظر در اين مورد پرداختند‪ .‬در ميان اين افراد سيدرضا اكرمي عضو جامعه روحانيت معتقد است كه در شرايط‬ ‫فعلي نبايد درخواست بازديد احمدي‌نژاد از زندان اوين اجرايي شود‬ ‫ش�ما فرمودید باید به دغدغه‌ه�ای اصلی مردم‬ ‫رس�یدگی ش�ود‪ ،‬اما حامی�ان آق�ای احمدی‌نژاد‬ ‫می‌گویند افراد زیادی هستند که معتقدند وضعیت‬ ‫زندان‌ها مناس�ب نیس�ت و آقای رئیس‌جمهور‬ ‫می‌توان�د به‌عنوان ناظ�ر قانون اساس�ی به این‬ ‫دغدغه آنها رسیدگی کند‪.‬‬ ‫حاال ش�ما تم�ام ای�ن حرف‌ه�ا را از دی�د و نظر‬ ‫خودتان گفتید‪ .‬به‌عنوان آخرین سوال می‌خواهم‬ ‫بپرسم که علت مخالفت مسئوالن قضایی با این‬ ‫درخواست آقای احمدی‌نژاد را چه می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬بنده نمی‌توانم غیب‌گویی کنم و البته سخنگوی‬ ‫قوه‌قضاییه هم نیستم‪ ،‬اما آنچه خودم احساس می‌کنم این‬ ‫اس��ت که قوه قضائيه به دنبال حاش��يه‌ها و جنجال‌ها آنها‬ ‫مخالف این تصمیم هس��تند‪ .‬به هر حال مملکت مصالحی‬ ‫دارد که در نظر گرفت��ن آن‪ ،‬آن‌هم در این ش��رایط مهم به‬ ‫نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫شما فکر نمی‌کنید این عدم موافقت با درخواست‬ ‫آقای احمدی‌نژاد به حاشیه‌سازی‌ها بیشتر دامن‬ ‫می‌زند؟ در واقع می‌خواهم بپرس�م راه‌حل عبور‬ ‫مسالمت آمیز از این مساله چیست؟‬ ‫‪ l‬این مساله را باید خود سران سه قوه حل کنند‪ .‬ما‬ ‫راه عاقالنه را در این می‌دانیم که س��ران سه قوه بنشینند و‬ ‫مسائلی که در اولویت قرار دارد را مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫دهند‪g .‬‬ ‫‪33‬‬
‫در طول چند سال‬ ‫اخير برخي از‬ ‫مسئوالن دولتي با‬ ‫احكام قضايي مواجه‬ ‫شده‌اند‬ ‫احكام قضا براي اهالي پاستور‬ ‫مروري بر احكام قضايي برخي از نزديكان دولت‬ ‫سياست‬ ‫تالش محمود احمدی‌نژاد برای بازدی�د از زندان اوین با مخالفت قوه قضائیه مواجه ش�د‪ .‬برخي معتقدند علت‬ ‫این درخواست حضور علی اکبر جوانفکر‪ ،‬مش�اور مطبوعاتی رئیس‌جمهور در این زندان است‪ .‬البته این درخواست‬ ‫رئیس‌جمهور موافقان و مخالفانی داشته است که هر گروه استدالالتی برای نظرات خود دارند‪ .‬در این میان نمی‌توان‬ ‫از این موضوع غافل بود که جوانفکر تنها یار بازداشت ش�ده احمدی نژاد نیست؛ چه آنکه پیش از او افرادی همچون‬ ‫امیری‌فر‪ ،‬ملک‌زاده و برخی دیگر از منسوبان دولت راهی زندان شده‌اند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫عباس امیری‌فر‪ ،‬دبیر کمیس��یون فرهنگی دولت و از‬ ‫نزدیکان اس��فندیار رحیم‌مش��ایی که لباس روحانیتش او را‬ ‫از دیگر یاران مش��ایی متمایز می‌کند‪ 12 ،‬اردیبهشت سال‬ ‫‪ 90‬از س��وی دادگاه ویژه روحانیت بازداش��ت شد‪ .‬امیری‌فر‬ ‫که مدت‌هاست دبیرکلی جامعه وعاظ والیی را با پشتیبانی‬ ‫رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بر‌عهده دارد‪ ،‬رابطه فامیلی نزدیکی‬ ‫با فی��ض‌اهلل عرب‌س��رخی از اعضای س��ازمان مجاهدین‬ ‫انقالب دارد‪.‬‬ ‫س��ایت اصولگ��رای مش��رق‌نیوز پس از بازداش��ت‬ ‫امیری‌فر‪ ،‬در خب��ری اتهام او را مش��ارکت در تهیه و توزیع‬ ‫سی‌دی مستند «ظهور بس��یار نزدیک است» عنوان کرد‪.‬‬ ‫البته این تنها اتهام امیری‌فر نبود‪ .‬توهین و ایراد اتهام علیه‬ ‫برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی نیز از دیگر اتهامات‬ ‫او بود‪ .‬البته یک روز پس از انتشار این خبر بود که خبرگزاری‬ ‫فارس اعالم کرد که امیری‌فر با قید وثیقه آزاد ش��ده است‪.‬‬ ‫او كه امام جماعت مسجد سلمان‌فارسی ریاست‌جمهوری‬ ‫هم هس��ت‪ .‬او ‪ 10‬روز پیش از دس��تگیری در گفت‌وگویی‬ ‫تفصیلی با خبرگزاری فارس با تاکید بر جدایی حامیان دولت‬ ‫و رئیس‌جمهور از اصولگرایان در خصوص انتخابات مجلس‬ ‫نهم گفته بود‪« :‬دولت یعنی رئیس‌جمهور و یارانش که آقای‬ ‫مشایی هم جزو آن است‪ ،‬برنامه مدونی برای انتخابات آتی‬ ‫دارند و قطعا در رقابت با اصولگرایان این جریان را شکست‬ ‫خواهند داد‪ ».‬دبیرکل جامعه وعاظ‌والیی همچنین تاکید‬ ‫کرده بود که اگر اس��فندیار رحیم‌مش��ایی نامزد انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری یازدهم ش��ود‪ ،‬قطعا رئیس‌جمهور بعدی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬او همچنین صراحتا افرادی همچون حسین‬ ‫شریعتمداری مدیر‌مس��ئول روزنامه کیهان‪ ،‬حمید رسایی‬ ‫نماینده تهران و از اعض��ای جبهه پایداری‪ ،‬علیرضا زاکانی‬ ‫دبیرکل جمعیت رهپویان انق�لاب و نماینده تهران‪ ،‬احمد‬ ‫توکلی و علی مطهری نمایندگان تهران و از شخصیت‌های‬ ‫‪34‬‬ ‫سرشناس اصولگرا را مورد انتقاد قرار داده بود؛ آنجا که گفت‪:‬‬ ‫«اگر کس��ی بگوید طرفدار احمدی‌نژاد است‪ ،‬اما مشایی را‬ ‫قبول نکند‪ ،‬قطعا دروغ می‌گوید‪ .‬چراکه مشایی و احمدی‌نژاد‬ ‫تفاوتی با یکدیگر ندارند‪ .‬هرچه مشایی می‌گوید مورد تایید‬ ‫احمدی‌نژاد اس��ت و هر چه احمدی‌نژاد می‌گوید مش��ایی‬ ‫آن را قبول دارد‪ ».‬امیری‌فر با اش��اره به اینکه اصولگرایی‪،‬‬ ‫مانند جناح راست سنتی شده و خاصیت و جذابیت خودش‬ ‫را از دس��ت داده‪ ،‬تاکید کرده بود که احمدی‌نژاد‪ ،‬یارانش و‬ ‫حامیان او اصولگرا نیستند‪ .‬او البته در انتخابات مجلس نهم‬ ‫رد‌صالحیت شد و نتوانس��ت در فهرست یاران مشایی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬امیری‌فر ک��ه هم‌اکنون آزاد اس��ت چندی پیش در‬ ‫گفت وگویی با خبرگزاری مهر به دفاع از علی‌اکبر جوانفکر‬ ‫پرداخت و از بازداشت او انتقاد کرد‪.‬‬ ‫پرهیزکار‬ ‫علی اصغر پرهیزکار که مدیرعام��ل منطقه آزاد اروند‬ ‫بود اوایل تیر ماه ‪ 90‬بازداش��ت ش��د‪ .‬او که از یاران قدیمی‬ ‫‌اسفندیار رحیم مش��ایی در تهران است با عزیمت مشایی به‬ ‫سازمان فرهنگی ‪ -‬هنری شهرداری تهران و سپس سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی و گردش��گری با او همراه شد‪ .‬پرهیزکار که‬ ‫تحصیالت چندان زیادی ندارد‪ ،‬در زمان ریاس��ت مشایی بر‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و گردش��گری مدیرعامل صندوق‬ ‫تازه تاسیس حفظ و احیای آثار تاریخی شد و با انتصاب حمید‬ ‫بقایی به ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پست‬ ‫مدیرعاملی کان��ون اتومبیلرانی و جهانگ��ردی را از آن خود‬ ‫کرد‪ .‬او چندی بعد نیز مدیرعامل منطقه آزاد اروند شد‪ .‬چهارم‬ ‫تیرماه ‪ 90‬احد خیری‪ ،‬نماینده بستان‌آباد در مجلس هشتم و‬ ‫رئیس‌هیات تحقیق و تفحص از مناط��ق آزاد به خبرگزاری‬ ‫فارس گفته بود دستگیری مدیران ارشد مناطق آزاد مربوط‬ ‫به مواردی است که قبال مطرح بود‪ .‬بازداشت آنها مربوط به‬ ‫مواردی درباره س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود‪.‬‬ ‫سایت اصولگرای مش��رق ‪ 31‬اردیبهش��ت‌ماه امسال خبر‬ ‫داده بود که حکم بدوی شعبه ‪ 15‬دادگاه انقالب اسالمی در‬ ‫خصوص پرهیزکار صادر شده است‪.‬‬ ‫کیاپاشا‬ ‫کاظم کیاپاشا که از او به نام آقای «ک» یاد می‌کردند‪،‬‬ ‫مسئول گزینش نهاد ریاست‌جمهوری بود که اواخر اردیبهشت‬ ‫س��ال گذش��ته به اتهام مش��ارکت در تولید و توزیع مستند‌‬ ‫ظهور بس��یار نزدیک است بازداشت شد‪ .‬س��ایت «الف» او‬ ‫را از دوستان ‪ 20‬ساله اسفندیار رحیم‌مش��ایی معرفی کرده‬ ‫بود که ‪ 23‬شهریور‌‌ماه س��ال ‪ 89‬در حکمی‌از سوی مشایی‬ ‫به‌عنوان سرپرست گزینش نهاد ریاست‌جمهوری منصوب‬ ‫ش��ده بود‪.‬کیاپاش��ا س��ال‌ها پیش از این به همراه مشایی و‬ ‫حمید بقایی و در زمان معاونت مش��ایی در شهرداری تهران‬ ‫در دوره محمود احمدی‌نژاد و ریاست او در سازمان فرهنگی‬ ‫و هنری ش��هرداری‪ ،‬عضو هیات‌مدیره موسسه رایانه شهر‬ ‫بوده که در زمینه‌های مختلف یارانه‌ای فعالیت می‌کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین با احکام جداگانه مشایی در آن زمان به‌عنوان مشاور‬ ‫رئیس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫در امور فرهنگ��ی و ایثارگران و رئیس س��تاد اقامه نماز این‬ ‫سازمان منصوب ش��ده بود‪ .‬آقای «ک» در زمان بازداشت‪،‬‬ ‫مدیر انتش��ارات «مهر محبوب» هم بود‪ .‬او عالوه بر این در‬ ‫موسسه «آینده روش��ن بش��ریت» نیز همکار مشایی بوده‬ ‫است‪ .‬آنگونه که سایت مشرق روایت کرده‪ ،‬این موسسه در‬ ‫مهرماه سال ‪ 1384‬و همزمان با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‬ ‫ریاست‌جمهوری به ثبت رسید که طبق سند ثبتی در روزنامه‬ ‫رسمی کشور اسفندیار رحیم‌مشایی ریاست هیات‌مدیره آن را‬ ‫عهده‌دار بوده و حمید بقایی و کیاپاشا نیز به مدت دو سال یعنی‬ ‫تا سال ‪ 1386‬عضو هیات‌مدیره آن بوده‌اند‪.‬‬ ‫حمید بقایی‬ ‫حمید بقای��ی از چهره‌های جوان نزدی��ک به محمود‬ ‫احمدی‌نژاد اس��ت‪ .‬او از اوایل س��ال ‪ 1390‬مع��اون اجرایی‬ ‫رئیس‌جمهور ش��د‪ .‬البته پی��ش از آن نیز از مدی��ران رادیو‬ ‫(صدای جمهوری اس�لامی ایران) و از هم��کاران محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در ش��هرداری تهران بود‪ .‬او که در ابتدای دوره‬ ‫نهم ریاس��ت‌جمهوری احمدی‌ن��ژاد از معاونان اس��فندیار‬ ‫رحیم‌مشایی در س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود‪،‬‬ ‫در دولت دهم به ریاس��ت این سازمان رس��ید‪ .‬بقایی پس از‬ ‫انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به ریاست دفتر احمدی‌نژاد‪،‬‬ ‫جانش��ین او در س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد‪.‬‬
‫وی اواخر اردیبهشت سال ‪ 90‬یک ماه پس از ارتقای مقام در‬ ‫دولت محمود احمدی‌نژاد به حکم دیوان عدالت اداری به علت‬ ‫ارتکاب برخی تخلفات در سمت ریاست سازمان گردشگری به‬ ‫مدت چهار‌سال از هرگونه خدمت دولتی محروم شد‪ ،‬اما پس از‬ ‫مدتی این حکم از سوی قضات دیوان نقض و مجددا به دادگاه‬ ‫تجدید‌نظر ارجاع شد‪ .‬گفته‌های او درباره نقش ترکیه در کشتار‬ ‫ارامنه هنگامی که نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور آس��یا‬ ‫بود باعث تنش میان ایران و ترکیه شد‪ .‬حتی منوچهر متکی‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه وقت به‌ش��دت از او انتقاد ک��رد و گفت که‬ ‫عرصه سیاست خارجی محل ناسنجیده سخن گفتن نیست‪.‬‬ ‫البته ماجرای پیدا ش��دن چمدانی از پشت ماشین شخصی‬ ‫محمدرضا‌شاه از دیگر حاشیه‌های دوره ریاست او بر سازمان‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری بود‪.‬‬ ‫زمزمه‌های بازداش��ت او پس از آن به گوش رسید که‬ ‫دیوان عدالت اداری او را از خدمات دولتی محروم کرد‪ ،‬اما این‬ ‫خبر خیلی زود تکذیب ش��د؛ تاجایی که محمود احمدی‌نژاد‬ ‫اعالم کرد کابینه‌اش خط قرمز اوست‪.‬‬ ‫علی‌اکبر جوانفکر‬ ‫علی‌اکبر جوانفکر ش��اید نزدیکترین یار رئیس‌جمهور‬ ‫است که راهی ندامتگاه اوین شده است؛ چه آنکه با واکنش‬ ‫صریح محمود احمدی‌نژاد مواجه ش��د و او اع�لام کرد که‬ ‫بازداشت جوانفکر را ش��خصا پیگیری می‌کند‪ .‬او حتی قصد‬ ‫داشت برای دیدار با او به اوین برود اما با مخالفت قوه قضائیه و‬ ‫سکاندار آن یعنی آیت‌اهلل آملی الریجانی مواجه شد‪ .‬جوانفکر‬ ‫که در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم همواره در کنار محمود‬ ‫احمدی‌نژاد ب��ود و او را در نشس��ت‌های انتخاباتی همراهی‬ ‫می‌کرد‪ ،‬از ابتدای انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری‪،‬‬ ‫مشاور مطبوعاتی او شد‪.‬‬ ‫دولت دهم اما برای او خوش‌یمن‌تر بود؛ چه‌آنکه در این‬ ‫دوره توانست به مدیرعاملی مهمترین رسانه‌های دولتی یعنی‬ ‫ایرنا و روزنامه ایران برسد‪ ،‬اما این احکام برای او با خوشی به‬ ‫پایان نرسید و او پس از دریافت حکم بازداشت روانه زندان‬ ‫اوین شد‪ .‬جوانفکر در حالی به زندان رفت که دقایق زیادی‬ ‫به آغاز آخرین س��خنرانی احمدی‌ن��ژاد در مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل متحد باقی نمانده بود‪ .‬پس از بازداشت جوانفکر‪،‬‬ ‫غالمحسین محسنی اژه‌ای‪ ،‬دادستان کل کشور و سخنگوی‬ ‫دس��تگاه قضایی در خصوص اتهام او گفت‪« :‬جوانفکر یک‬ ‫اتهام داشته و دادگاه حکم دو سال را یک سال صادر کرده و‬ ‫حکم هم قطعی شده است‪ .‬اتهام دیگر او مطبوعاتی بوده و به‬ ‫دو تا شش ماه حبس محکوم شده است‪ .‬دیوان عالی کشور‬ ‫اعالم کرده که این دو عنوان یک عنوان محسوب می‌شود‬ ‫و دو شش ماه را یک شش ماه تعیین کردند‪ ».‬البته پیش از‬ ‫بازداشت جوانفکر یک بار نیروهای دادستانی برای بازداشت‬ ‫او به روزنامه ایران رفتند اما پادرمیانی احمدی‌نژاد سبب شد‬ ‫تا جوانفکر از بند بازداشت برهد‪ .‬اتهام اصلی جوانفکر مربوط‬ ‫به ویژه‌نامه خاتون است که در آن به حجاب به‌عنوان پوشش‬ ‫اس�لامی توهین ش��ده بود‪ .‬او همچنین به دلیل توهین به‬ ‫رهبر معظم انقالب از س��وی ق��وه قضائیه محکوم ش��ده‬ ‫است‪g .‬‬ ‫حميدرضابقاييازچهره‌هايمهمدولتياست‬ ‫كهباپروندهقضاييمواجهشده‬ ‫سياست‬ ‫ملک‌زاده‬ ‫محمد‌شریف ملک‌زاده که هنگام بازداشت دبیر شورای‬ ‫عالی ایرانیان خارج از کشور بود دوم تیرماه ‪ 90‬بازداشت شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه خبر این بازداش��ت‬ ‫را منتشر کرده بود‪ .‬اسماعیل کوثری‪ ،‬نایب‌رئیس کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس نیز در گفت‌‌وگویی با‬ ‫خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرد‪ .‬بازداشت او همزمان بود‬ ‫با انتصابش به معاونت وزیر امور خارجه‪ ،‬آنجایی که علی‌اکبر‬ ‫صالحی‪ ،‬دومین وزیر خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد او را به‬ ‫معاونت وزیر امور خارجه منصوب کرده و البته تا پای استیضاح‬ ‫پیش رفت‪ ،‬اما ملک‌زاده با استعفای خود مانع برکناری صالحی‬ ‫از سوی مجلسی‌ها شد‪ .‬او بالفاصله پس از استعفا بازداشت‬ ‫شد‪ .‬انتقاد بهارستان‌نشینان آن بود که چرا‌ کسی که بیشتر‬ ‫همکارانش در مدیریت قبلی‌اش بازداش��ت شده‌اند و خود او‬ ‫نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی مواجه است باید به این‬ ‫سمت مهم منصوب شود‪.‬‬ ‫اردکانی‬ ‫آزاده اردکانی در اردیبهشت سال ‪ 90‬بازداشت شد‪ .‬او که‬ ‫در بهمن ‪ 88‬با حکم حمید بقایی‪ ،‬رئیس وقت سازمان میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری به ریاس��ت موزه ملی ایران منصوب‬ ‫شده بود‪ ،‬معلم خصوصی زبان انگلیسی اسفندیار رحیم‌مشایی‬ ‫و حمید بقایی بوده است‪.‬‬ ‫اردکانی فارغ‌التحصیل رشته میکروب‌شناسی از دانشگاه‬ ‫آزاد است و پیش از این سردبیر سایت اطالع‌رسانی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی میراث آریا‪ ،‬س��ایت خبرگزاری مناطق آزاد کشور‬ ‫و همچنین سردبیر نشریه پارس��ه بوده است‪ .‬او در حالی که‬ ‫پنج سال از حضورش در سازمان میراث فرهنگی و ‪ 20‬روز از‬ ‫معاونتش بر موزه ملی می‌گذشت به مدیریت این موزه رسید‪.‬‬ ‫اردکانی یک سال و اندی پس از ریاستش بر موزه ملی ایران‬ ‫بازداشت شد‪ .‬مدتی پس از بازداشت او رسانه‌ها گوشه‌هایی از‬ ‫اعترافات او را منتشر کردند که براساس آن چند شیء تاریخی‬ ‫از موزه ملی به تاراج رفته است‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫مقیمی‌‬ ‫علیرضا مقیمی‌که هنگام بازداشت مدیرعامل منطقه‬ ‫آزاد ارس بود‪ ،‬همزمان با بازداشت پرهیزکار از سوی دادستانی‬ ‫دستگیر شد‪ .‬احد خیری‪ ،‬نماینده بستان‌آباد در مجلس هشتم‬ ‫و رئیس هیات تحقیق و تفح��ص از مناطق‌آزاد اوایل تیر‌ماه‬ ‫گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود که ظاهرا مقیمی‌را یک‬ ‫هفته پیش بازداشت کرده‌اند و این بازداشت مربوط به مسائل‬ ‫پیرامونی س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری می‌شود‪.‬‬ ‫مالک اژدر رئیس دادگس��تری آذربایجان شرقی نیز همان‬ ‫زمان گفت که مقیمی‌از سوی مجتمع قضایی کارمندان دولت‬ ‫و به اتهام مسائل مالی بازداشت شده است‪ .‬سایت اصولگرای‬ ‫نسیم هم نوشته بود که علیرضا مقیمی‌مدیر وقت کاخ موزه‬ ‫نیاوران که بعدها به‌عنوان مدیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب‬ ‫و سپس دستگیر شد در اولین اظهارات خود پس از دستگیری‬ ‫گفت‪« :‬شایعه کشف اس��ناد از کیف ش��اه در کاخ نیاوران با‬ ‫طراحی حمید بقایی برای انحراف افکار‌عمومی از س��خنان‬ ‫جنجالی او درباره ترکیه انجام شد‪ ».‬سایت اصولگرای مشرق‬ ‫هم اعالم کرده است که مقیمی‌به جرم اختالس به هفت‌سال‬ ‫حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی‪ 74 ،‬ضربه شالق و‬ ‫رد مال اختالس شده محکوم شده است‪ .‬او همچنین به جرم‬ ‫جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد به سه سال حبس محکوم‬ ‫ی در زمان ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی بر سازمان‬ ‫شد‪ .‬مقیم ‌‬ ‫میراث فرهنگی و گردش��گری دبیر ستاد گردشگری جنگ‬ ‫در این سازمان بود و س��پس به مدیریت کاخ موزه سعدآباد‬ ‫منصوب شد‪ .‬مجید هاشمی و مهندس «و» از دیگر نزدیکان‬ ‫حمید بقایی هم به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند‪.‬‬ ‫ملک‌زاده در دولت نهم معاون سازمان میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری و رئیس هیات‌مدیره شرکت نفت ایرانول بود‪ .‬او‬ ‫پس از انتصاب اسفندیار رحیم‌مش��ایی به‌عنوان رئیس‌دفتر‬ ‫رئیس‌جمهور به ریاست شورای صیانت از حقوق شهروندی‬ ‫ایرانیان خارج از کشور رس��ید‪ .‬ملک‌زاده البته بر‌خالف دیگر‬ ‫نزدیکان و منسوبان دولت به حبس نرسید و عفو را تجربه کرد‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت‌آبادی‪ ،‬دادستان تهران اردیبهشت امسال‬ ‫اعالم کرد‪ :‬پرونده ملک‌زاده در آستانه ارسال به دادگاه و صدور‬ ‫کیفر خواست بود که بر‌اساس ارسال نامه و گزارش‌هایی که‬ ‫به رهبر معظم انقالب ارائه شد‪ ،‬مورد رافت اسالمی و عفو از‬ ‫سوی ایشان قرار گرفت‪».‬‬ ‫عباس اميري‌‌فر‪ ،‬دبير كميسيون‬ ‫فرهنگي دولت در ارديبهشت‌ماه سال گذشته از‬ ‫سوي دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شده بود‬ ‫محمدشريف ملك‌زاده كه هنگام‬ ‫بازداشت‪ ،‬دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از‬ ‫كشور بود‪ ،‬با عفو آزاد شد‬ ‫‪35‬‬
‫سياست‌‬ ‫اصالح يك قانون‬ ‫تغييراتبزرگ‬ ‫درقانون انتخابات‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫به صحن علني مجلس مي‌رود‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تش��کیل هی��ات عال��ی اجرای��ی در انتخاب��ات‬ ‫ریاست‌جمهوری؛ این جدیدترین خبر از اصالح مهم‌ترین‬ ‫و سیاسی‌ترین انتخابات کشور است‪ .‬بر‌اساس این خبر که‬ ‫سید‌محمدحس��ن ابوترابی‌فرد‪ ،‬نایب‌رئی��س مجلس آن را‬ ‫اعالم کرده این موضوع با حض��ور علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس در کمیس��یون ش��وراها و امور داخل��ی به تصویب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اهمی��ت انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫س��خنانش را اینگونه ادامه داد‪« :‬در بررس��ی این طرح در‬ ‫کمیس��یون مقرر ش��د همانند وجود هیات‌های اجرایی در‬ ‫س��طوح پایین‌تر‪‌،‬هیات‌ه��ای اجرایی در س��طح عالی هم‬ ‫شکل گیرد‪».‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ابوترابی‌فرد در خصوص انتخاب اعضای این هیات نیز‬ ‫اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬این هیات‌های اجرایی عالی‬ ‫با نظر وزیر کشور‌و با تائید شورای نگهبان تشکیل خواهند‬ ‫شد‪ ».‬او که خود در کمیسیون شوراها و امور داخلی عضویت‬ ‫دارد‪ ،‬معتقد است که‌با این کار سطح اعتماد عمومی مردم‬ ‫برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری افزایش یافته و‬ ‫همچنین این هیات وظیفه نظارت و دقت در انجام شایسته‬ ‫انتخابات را بر‌عهده خواهد داشت‪».‬‬ ‫آنگونه ک��ه ابوترابی‌فرد گفته اس��ت؛ «هیات عالی‬ ‫اجرایی انتخابات اعالم نتایج انتخاب��ات در گام اول را قبل‬ ‫از اینکه ش��ورای نگهبان نظر نهایی خود را بدهد‪ ‌،‬بر‌عهده‬ ‫خواهد داشت‪ ».‬او همچنین ادامه داده است‪« :‬نتایج را این‬ ‫هیات به وزیر کشور و او به شورای نگهبان اعالم می‌کند و‬ ‫قانون مدت زمانی را پیش‌بینی کرده که بررس��ی و صحت‬ ‫انتخابات بعدا از جانب شورای نگهبان اعالم شود‪».‬‬ ‫ابوترابی‌فرد همچنین گفته اس��ت‪« :‬در بررس��ی این‬ ‫طرح تالش شده تا برای افزایش اعتماد مردم‪ ،‬فرمانداران‬ ‫و مسئوالن در س��طوح سیاس��ی اجرایی‪ ‌،‬تعدادی از افراد‬ ‫مورد اعتماد را انتخاب و آن افراد رون��د انتخابات را مدنظر‬ ‫قرار دهند‪ .‬این افراد از جانب دس��تگاه‌های اجرایی با تایید‬ ‫صالحیت شورای نگهبان در سطح استان انتخاب می‌شوند‬ ‫و مسئولیت‌هایی را که قانون برعهده آنها گذاشته عهده‌دار‬ ‫خواهند شد‪».‬‬ ‫به گفته ابوترابی‌فرد پیش‌بینی ش��د این افراد از بین‬
‫هیات عالی اجرایی انتخابات اعالم نتایج انتخابات‬ ‫در گام اول را قبل از اینکه شورای نگهبان نظر‬ ‫نهایی خود را بدهد‌‪ ،‬بر‌عهده خواهد داشت‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫ش��خصیت‌های ملی‪ ،‬مذهبی و سیاس��ی انتخاب شوند‪ ،‬تا‬ ‫انتخابات در عالی‌ترین سطح اعتماد برگزار شود‪.‬‬ ‫مقدمات طرح در دستورکار است و مواردی در ضمن‬ ‫بررسی در کمیسیون به آن اضافه می‌شود‪ .‬قرار است بعد از‬ ‫کار نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود‪ ،‬بررسی‬ ‫نهایی این طرح انجام ش��ود‪ .‬البته اظهارنظر س��ید‌صولت‬ ‫مرتضوی‪ ،‬رئیس ستاد انتخابات کشور نشان از آن دارد که‬ ‫دولت موافق تشکیل این هیات نیست‪ .‬او گفته است‪« :‬طرح‬ ‫تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور‬ ‫داخلی مجلس مط��رح کرده‪ ،‬مغایر قانون اساس��ی و اصل‬ ‫تفکیک قواست‪».‬‬ ‫مرتضوی در خصوص پیشنهاد تعدادی از نمایندگان‬ ‫برای ش��کل‌گیری ش��ورای عالی انتخابات گفته اس��ت‪:‬‬ ‫«صرف‌نظر از اینکه طرح تش��کیل شورای عالی انتخابات‬ ‫به یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری می‌رسد یا‬ ‫خیر‪ ،‬این طرح خالف قانون اساس��ی اس��ت‪ ».‬وی اظهار‬ ‫داش��ت‪« :‬اگر منظور از تش��کیل ش��ورای عالی انتخابات‬ ‫امر نظارت بر انتخابات باش��د که اصل ‪ 99‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫ش��ورای نگهب��ان را به‌عن��وان نه��اد ناظ��ر بر‌انتخابات‬ ‫مش��خص ک��رده اس��ت‪ ».‬معاون سیاس��ی وزیر کش��ور‬ ‫ادامه داده اس��ت‪« :‬از س��وی دیگر اگر منظور از تش��کیل‬ ‫ش��ورای عال��ی انتخاب��ات دخالت در ام��ر اجرا باش��د که‬ ‫ای��ن موضوع خالف اص��ل تفکیک قواس��ت‪ ».‬مرتضوی‬ ‫تصریح کرد‪« :‬قانون اساس��ی ام��ور اجرایی کش��ور را به‬ ‫قوه مجریه واگ��ذار ک��رده و باتوجه به ای��ن وضوح‪ ،‬طرح‬ ‫تشکیل شورای عالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و‬ ‫دخالت در کار قوه مجریه محسوب می‌شود‪ ».‬واکنش او به‬ ‫اظهارات یکی از اعضای کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی‬ ‫مجلس بود که دوشنبه گذشته خبر از امضای طرح تشکیل‬ ‫شورای عالی انتخابات از سوی ‪ 50‬نفر از نمایندگان داد‪.‬‬ ‫به گفته این نماینده در این پیشنهاد وزیر کشور و وزیر‬ ‫اطالعات به‌عنوان نمایندگان دولت‪ ،‬یکی از نواب مجلس‬ ‫و رئیس کمیس��یون ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به‌عنوان نماین��دگان قوه‌مقننه و مع��اون اول قوه‌قضائیه و‬ ‫دادس��تان کل کش��ور به‌عنوان نماینده قوه‌قضائیه ترکیب‬ ‫ش��ورای عالی انتخابات را تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬همچنین‬ ‫شورای مذکور دبیر ستاد انتخابات کشور را تعیین می‌کند و‬ ‫کار این شورا سیاستگذاری در اجرای انتخابات است‪ .‬امیر‬ ‫خجسته‪ ،‬رئیس کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس‬ ‫در تش��ریح جزئیات جدی��دی از اصالح قان��ون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری گفته است که نتیجه بررسی طرح اصالح‬ ‫و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر ‪ 11‬ماده‬ ‫از ‪ 94‬ماده این قانون ش��د‪ .‬وی گفت‪« :‬کمیسیون شوراها‬ ‫و امور داخلی با ‪ 100‬س��اعت کار کارشناس��ی و با استفاده‬ ‫از نظرات کارشناسان ش��ورای نگهبان‪ ،‬مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام‪ ،‬وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها به بررسی‬ ‫طرح اصالح و بازنگری قانون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫پرداخته اس��ت که نتیجه آن تغییر ‪ 11‬ماده از ‪ 94‬ماده این‬ ‫قانون شد‪».‬‬ ‫خجس��ته در ادام��ه گفته اس��ت‪« :‬تغیی��ر در مدرک‬ ‫تحصیلی‪ ،‬س��ن و ش��رایط کاندیداها به‌عن��وان مهمترین‬ ‫تغییرات در قانون انتخابات ریاس��ت‌جمهوری اس��ت‪ .‬در‬ ‫این طرح حداقل س��ن کاندیداه��ا ب��رای ورود به عرصه‬ ‫رقابت انتخاباتی ‪ 40‬س��ال در نظر گرفته شده است؛ تغییر‬ ‫حداکثر سن مجاز برای کاندیداها نیز موکول به کسب نظر‬ ‫از نمایندگان و بررس��ی‌های بیشتر شده اس��ت‪ ».‬به گفته‬ ‫او تعیین حداقل مدرک فوق‌لیس��انس برای کاندیداها را از‬ ‫دیگر تغییرات قانون انتخابات است‪« :‬شرط داشتن مدرک‬ ‫فوق‌لیسانس الزامی‌است و داشتن تجربه همچون انتخابات‬ ‫مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب‬ ‫نمی‌شود‪ .‬کاندیدا‌هاي انتخابات ریاست‌جمهوری باید عالوه‬ ‫بر داشتن مدرک فوق‌لیسانس‌‪ ،‬مولفه‌هایی مثل رجل سیاسی‬ ‫و مذهبی‪ ،‬مدیر و مدبر را داش��ته باش��ند‪ .‬یک کاندیدا باید‬ ‫سوابقی همچون معاون رئیس‌جمهور‪ ‌،‬وزیر و معاون وزیر‪،‬‬ ‫عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و‬ ‫انجام کارهای مدیریتی در سطح کالن کشور را داشته باشد‬ ‫تا جزو رجل سیاسی و مذهبی قرار گیرد‪».‬‬ ‫رئیس کمیسیون شوراها در خصوص تفسیر قید رجل‬ ‫نیز اظهارنظر کرد؛ آنجا که گفت‪« :‬هنوز نتیجه‌گیری برای‬ ‫چگونگی تفس��یر قید رجل برای حضور کاندیداها نشده و‬ ‫این موضوع به بررس��ی‌های تکمیلی کمیس��یون موکول‬ ‫شده است‪ .‬مطمئنا بعد از بحث و بررس��ی‌های انجام شده‬ ‫و اخذ نظرات نمایندگان‪ ،‬در ای��ن رابطه تصمیم الزم اتخاذ‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مطمئنا زمانی که فیلترهایی همچون داشتن‬ ‫مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و شرایط سنی در قانون جدید‬ ‫و داش��تن قیدها و الزامات رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و‬ ‫مدبر بودن به این قانون اضافه می‌شود‪ ،‬تعداد کاندیداها افت‬ ‫پیدا خواهد کرد‪».‬‬ ‫البته قرار بر این است که شرایط ثبت‌نام در انتخابات‬ ‫نیز تغییر کند‪« :‬تفاوت شرایط ثبت نام این دوره انتخابات با‬ ‫دوره‌های قبلی این است که نامزدهای انتخاباتی آیتم‌ها و‬ ‫شاخص‌های مندرج در قانون برای ثبت‌نام را باید ارائه کنند‬ ‫که در صورت نبود حتی یکی از این آیتم‌ها‪ ،‬آن فرد نمی‌تواند‬ ‫برای انتخابات ثبت‌نام کند‪.‬‬ ‫با قانون فعلی هر فردی تنها با داش��تن سواد خواندن‬ ‫و نوشتن برای انتخابات ثبت‌نام می‌کرد که این موضوع به‬ ‫ی برای برخی تبدیل شده بود‪ ،‬رویکردی که بعد‬ ‫یک سرگرم ‌‬ ‫از ثبت‌نام و رد صالحیت ش��دن این افراد نيز وجود داشت‪،‬‬ ‫تبعات سنگینی برای نظام داشت‪ .‬مطمئنا با اصالح قانون‬ ‫انتخابات این مشکالت نیز برطرف می‌شود‪».‬‬ ‫خجس��ته در بخش��ی دیگر از اظهاراتش گفته است‪:‬‬ ‫«چارچوب و آیین‌نامه جدید انتخابات ریاس��ت‌جمهوری را‬ ‫وزارت کش��ور تدوین می‌کند‪ .‬مطمئنا در این روال شورای‬ ‫نگهبان نظ��ارت کافی را بر اجرایی ش��دن ای��ن قانون به‬ ‫عهده خواهد داشت‪ ».‬براساس اظهارات رئیس کمیسیون‬ ‫شوراها و امور داخلی مجلس چگونگی تبلیغات در انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نیز در این طرح تغییر کرده است‪« :‬این‬ ‫تغییرات حول موضوع نوع تبلیغات در صداوسیماس��ت که‬ ‫پس از انجام کارهای کارشناس��ی با حضور کارشناسانی از‬ ‫مرکز پژوهش‌ها و مسئوالن وزارت کشور و شورای‌نگهبان‬ ‫به تعیین چارچوب‌های خاصی برای تبلیغات و مناظره‌ها در‬ ‫تلویزیون تبدیل ش��د‪ .‬مطمئنا با تعیین و تصویب این مواد‬ ‫قانونی دیگر ب��ا آبرو و حیثیت افراد همچون دوره گذش��ته‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری بازی نخواهد شد‪»...‬‬ ‫البته برخی قوانین همچون گذشته به قوت خود باقی‬ ‫خواهد ماند‪« :‬قوانین گذشته در مورد نوع تبلیغات کاندیداها‬ ‫همچون انتشار پوستر بر قوت خود باقی است و تنها قانونمند‬ ‫و ضابطه‌مند می‌شود‪ ».‬خجسته درخصوص علت ارائه این‬ ‫طرح به صورت عادی نیز اظهارنظر ک��رده؛ آنجا که گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬برای جلوگیری از ایجاد جار‌و‌جنجال سیاسی این‬ ‫‪37‬‬
‫سياست‬ ‫طرح را به صورت عادی به هیات رئیسه ارائه کردیم تا افراد‬ ‫و شخصیت‌ها تغییرات در قانون را منتسب به خود ندانند و‬ ‫جار و جنجال‌های سیاسی راه نیندازند‪ .‬البته بسیاری منتظر‬ ‫بودند این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود که رخ‬ ‫ندادن چنین اتفاقی تعجب هم��گان را برانگیخت‪ .‬این کار‬ ‫نیز از حیث مقابله با حساس��یت‌ها و ایجاد نشدن التهاب در‬ ‫کشور انجام شد‪».‬‬ ‫البته طرح دیگری از س��وی گروه��ی از نمایندگان‬ ‫ارائه ش��ده اس��ت که خواه��ان اس��تعفای کاندیداهای‬ ‫احتمالی از پست‌هاي دولتي ش��ش ماه پیش از برگزاری‬ ‫انتخابات اس��ت‪ .‬خجس��ته در این خص��وص می‌گوید‪:‬‬ ‫«تعدادی از نمایندگان طرح جداگانه‌ای را با قید فوریت‬ ‫به هیات رئیس��ه ارائه کردند ت��ا کاندیداه��ای احتمالی‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری ش��ش ماه قبل از انتخابات از‬ ‫پست‌های دولتی استعفا دهند‪ .‬هدف از این کار جلوگیری‬ ‫از اس��تفاده از امکانات دولتی اس��ت‪ .‬طراح��ان معتقدند‬ ‫چهره‌های ش��اخص از امکانات دولتی برای پیروزی در‬ ‫انتخابات اس��تفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در این طرح استثناهایی نیز در مورد رئیس‌جمهور وقت‬ ‫و متصدی امور اجرایی کش��ور وجود دارد که این استثناها‬ ‫در سیاس��ت‌های کالن مورد بررس��ی در مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت در م��ورد انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬مجلس و‬ ‫شورای شهر دیده خواهد شد‪ ».‬عالوه بر اظهارات خجسته‪،‬‬ ‫محمد‌ابراهیم رضایی‪ ،‬نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور‬ ‫داخلی مجلس نیز جزئیات دیگری از این طرح را به رسانه‌ها‬ ‫داده است‪ .‬رضایی گفته اس��ت‪« :‬کمیسیون شوراها و امور‬ ‫داخل��ی مجلس در حال بررس��ی و تصویب طرحی اس��ت‬ ‫که در آن سقف س��نی برای ش��رکت نامزدها در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری ‪ 75‬سال در نظر گرفته شده و کف سنی ‪40‬‬ ‫سال که برخی از نمایندگان سن ‪ 45‬سال را برای این طرح‬ ‫پیشنهاد کرده‌اند‪».‬‬ ‫او همچنین از برخی شرایط جدید برای کاندیداتوری‬ ‫در انتخابات س��خن گفته اس��ت‪« :‬در طرح جدید داش��تن‬ ‫س��واد خواندن و نوش��تن تنها مالک و معیار برای نامزدی‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری نیس��ت و نامزدها باید دارای‬ ‫سابقه مدیریتی باشند‪».‬‬ ‫نماینده خمی��ن در خانه ملت در ادامه تبیین ش��رایط‬ ‫جدی��د نام��زدی در انتخاب��ات خاطرنش��ان کرده اس��ت‪:‬‬ ‫«بر‌اس��اس طرح مذکور نام��زد مورد نظر ب��رای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری باید دارای هشت سال سابقه وزارت بوده‬ ‫و ‪ 300‬نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری‬ ‫حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به باالتر را داشته باشند‪،‬‬ ‫وی را از نظر توان مدیریتی تایید کرده و از نظر مذهبی نیز‬ ‫فرد مورد نظر باید صالحیتش به تایید شورای مدیریت حوزه‬ ‫علمیه قم برسد‪».‬‬ ‫حاال قرار است این طرح پس از تعطیالت مجلس در‬ ‫صحن علنی بررسی شود‪« :‬تالش ما ب ‌ر آن است تا این طرح‬ ‫در این دوره از انتخابات ریاس��ت‌جمهوری اجرایی شود‪ .‬در‬ ‫این طرح نظرات شورای نگهبان‪ ،‬مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام دولت و وزارت کشور نیز جلب شده است و طرح مذکور‬ ‫در هفته اول کاری مجلس پس از تعطیالت به صحن علنی‬ ‫مجلس خواهد آمد‪».‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫شورای نگهبان مخالف طرح جدید است‬ ‫روح‌اهلل حسینیان‪ ،‬عضو ارشد جبهه پایداری در واکنش‬ ‫به اصالحیات جدی��د قانون انتخاب��ات می‌گوید‪« :‬مصوبه‬ ‫جدید قانون انتخابات را افراط و تفریط می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫در این قانون برای کاندیداها ش��رایطی را لحاظ کردند که‬ ‫این شرایط موجب می‌شود نقش مردم در رقابت انتخاباتی‬ ‫کمرنگ شود‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬شرایط سختی که بر‌اساس آن چند‌صد نفر‬ ‫‪38‬‬ ‫کسی را مورد تایید قرار دهند‪ ،‬پیامد‌ها و مشکالت فراوانی‬ ‫را به‌دنبال خواهد داش��ت و قدرت رقاب��ت را خواهد گرفت‬ ‫زیرا بر‌اساس این مصوبه بسیاری از جناح‌ها نمی‌توانند وارد‬ ‫انتخابات شوند‪».‬‬ ‫این نماین��ده مجل��س تصریح کرد‪« :‬ای��ن قانون‬ ‫جنا ح‌ها را مش��مول آزاد بودن برای ورود ب��ه انتخابات‬ ‫نمی‌دانند و متاس��فانه ما در برخی جاه��ا افراط یا تفریط‬ ‫می‌کنی��م؛ یعن��ی در زمان��ی آن‌ق��در ش��رایط را آزاد و‬ ‫وس��یع می‌گیریم که هرکس می‌توان��د در کاندیداتوری‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ش��رکت کند اما در زمان دیگر آنقدر‬ ‫توس��عه را قبض می‌کنیم ک��ه هیچ‌ک��س نمی‌تواند در‬ ‫انتخابات حضور پیدا کند‪».‬‬ ‫حس��ینیان خاطر‌نش��ان کرد‪« :‬این اف��راط و تفریط‬ ‫به مصلحت کش��ور نیس��ت زیرا قانون‌اساس��ی ش��رایط‬ ‫کاندیداتوری و رجال سیاس��ی را مش��خص ک��رده؛ از این‬ ‫رو دیگر نیازی نیس��ت شرایط س��ن یا دیگر موارد را برای‬ ‫این قانون لحاظ کنیم و این مساله بر‌خالف قانون اساسی‬ ‫محسوب می‌شود‪».‬‬ ‫عضو ارش��د جبهه پایداری تاکید کرد‪« :‬این قانون در‬ ‫مجلس رای نمی‌آورد و اگر رای هم بیاورد شورای نگهبان‬ ‫آن را رد خواهد کرد‪».‬‬ ‫مخالف اصالح قانون انتخابات هستیم‬ ‫مهرداد بذرپاش نیز در واکنش به این اصالحیه جدید‬ ‫گفته است‪« :‬تالش برای کاهش حوزه گزینه‌های انتخابی‬ ‫مردم کار صحیحی نیست‪».‬‬ ‫مهرداد بذرپاش تاکید کرده است‪« :‬این طرح ایرادات‬ ‫فراوان��ی دارد‪ ،‬در واقع ما باید فضا را ب��رای انتخابات مردم‬ ‫گس��ترده‌تر کنی��م؟ بنابراین ت�لاش ب��رای کاهش حوزه‬ ‫گزینه‌های انتخابی مردم کار صحیحی نیست‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬قانون اساسی ما مجموعه‌های برگزار‬ ‫کننده قانون انتخابات را مشخص کرده است و انتخابات‬ ‫تاکنون با کمترین مش��کالت در چند دوره برگزار ش��ده‬ ‫است‪».‬‬ ‫بذرپاش تاکید کرد‪« :‬نباید برای رفع یک اشکال‪ ،‬کل‬ ‫معماری را تغییر دهیم و بعد‌ها دچار مش��کل شویم‪ ،‬اینکه‬ ‫فرهنگ جمع‌آوری امضا برای انتخاب کاندیداها باب شود‬ ‫کار خوبی نیست و ما تجربه خوبی از این کار نداریم‪».‬‬ ‫این نماینده مجلس خاطرنشانکرد‪« :‬شورای نگهبان‬ ‫با این طرح مخالفت خواهد کرد زیرا با بسیاری از اختیارات‬ ‫مصرح شورای نگهبان در تضاد خواهد بود‪».‬‬ ‫احتماال طرح اصالح قانون انتخابات به صحن‬ ‫علنی نمی‌رود‬ ‫مسعود میر‌کاظمی؛‌ وزیر دولت هشتم و نماینده مردم‬ ‫تهران‪ ،‬نیز در مورد ط��رح اصالح قان��ون انتخابات گفت‪:‬‬ ‫«احتمال دارد این طرح به صح��ن علنی مجلس نیاید زیرا‬ ‫مدت زمان زیادی اس��ت که در این خص��وص بحث‌هایی‬ ‫مطرح شده؛ بنابراین اگر قرار بود تصویب شود باید زود‌تر به‬ ‫صحن علنی مجلس فرستاده می‌شد‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر این مطلب ک��ه این طرح همچنان در‬ ‫کمیسیون شوراهای مجلس اس��ت‪ ،‬افزود‪« :‬از آنجایی که‬ ‫اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و شوراهای مجلس در‬ ‫خصوص انتخابات نگرانی‌هایی داشتند‪ ،‬بحث اصالح این‬ ‫قانون را مطرح کردند‪ .‬قطعا این قانون اگر تاکنون تصویب‬ ‫شده بود به صحن مجلس آورده می‌شد‪».‬‬ ‫میرکاظمی‌تصریح کرد‪« :‬باید یادآور شوم در صورت‬ ‫نهایی شدن این طرح‪ ،‬کمیس��یون‌های تخصصی در مورد‬ ‫آن نظر خواهند داد‪ ،‬بنابراین بنده نی��ز پس از آنکه طرح را‬ ‫به‌طورکامل مطالعه کردم‪ ،‬نظر خود را در خصوص آن ارائه‬ ‫می‌دهم‪g».‬‬ ‫چه كساني‬ ‫نمي‌توانند‬ ‫نامزد شوند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫ماده ‪ 31‬به این نحو اصالح م ی‌گردد‪:‬‬ ‫وزارت کش�ور مام�ور اج�رای قان�ون انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری بوده و ستاد مرکزی جریان انتخابات‬ ‫زیر نظر شورای مرکزی انتخابات‪ ،‬وظایف قانونی را به‬ ‫اجرا در‌م ی‌آورد‪.‬‬ ‫اعضای ش�ورای هماهنگی مرک�زی انتخابات‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬نای�ب رئیس مجلس ش�ورای اسلامی به‬ ‫انتخابرئیسمجلس‬ ‫‪ -2‬دادستان کل کشور‬ ‫‪ -3‬معاون اول قوه قضائیه‬ ‫‪ -4‬وزیر کشور‬ ‫‪ -5‬وزیر اطالعات‬ ‫‪ -6‬رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی‬ ‫‪ -7‬رئیس ستاد انتخابات ب ه‌عنوان دبیر‬ ‫تبصره ‪ :1‬در اولین جلسه به دعوت وزیر کشور‪،‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات کشور تعیین م ی‌گردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :2‬هیچ ی�ک از اعضای ش�ورای مرکزی‬ ‫انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :3‬این ش�ورا ش�ش ماه قبل از برگزاری‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ماده ‪ 31‬مکرر‪:‬‬ ‫وظایف شورای مرکزی انتخابات عبارت است از‪:‬‬ ‫الف‪ :‬تصویب تشکیالت اجرای قانون انتخابات‬ ‫در سطح ملی‪ ،‬شهرها و روستاها‬ ‫ب‪ :‬تصویب دستورالعم ل‌های اج رایی انتخابات‬ ‫ج‪ :‬مشخص نبودن رئیس ستاد انتخابات‬ ‫د‪:‬تصویبساختارضوابطبازرس ی‌هایانتخابات‬ ‫بن�د ‪11‬م�اده ‪ :34‬قوه‌قضائی�ه موظ�ف اس�ت‬ ‫تمهیدات الزم را جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت‬ ‫جرائم انتخاباتی درنظ�ر بگیرد‪ ،‬به نح�وی که روال‬ ‫انتخابات به نحو عادالنه و صحیح در جریان باش�د‪.‬‬ ‫دستورالعمل نحوه عمل واح د‌های قضایی به تصویب‬ ‫رئیس قوه قضائیه م ی‌رسد‪.‬‬ ‫ماده ‪ -35‬انتخاب‌شوندگان هنگام ثب ت‌نام باید‬ ‫دارای ش رایط زیر باشند‪:‬‬ ‫یا‌الصل‬ ‫‪ -1‬ای ران ‌‬
‫‪ -2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ای ران‬ ‫‪ -3‬مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ای ران و مذهب رسمی کشور‬ ‫‪ -4‬ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی والیت فقیه‬ ‫‪ -5‬دارای حسن سابقه و امانت و تقوا‬ ‫‪ -6‬از رجال سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل‌نظر باشد)‬ ‫‪ -7‬مدیر و مدبر‬ ‫‪ -8‬حداکثر سن ‪ 75‬سال و حداقل ‪ 40‬سال‬ ‫‪ -9‬عدم محکومیت کیفری‬ ‫‪ -10‬داش�تن حداقل مدرک دکترا یا معادل آن از تحصیالت حوزوی (داشتن حداقل مدرک‬ ‫کارشناس ی‌ارشد یا معادل آن از تحصیالت حوزوی)‬ ‫تبصره‪ -1‬ب رای تشخیص بند شش‪ ،‬شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی‬ ‫را تایید نمایند و از شهرت کافی به دلیل مشاغل مهم سیاسی برخوردار باشد و اکثریت نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی یا ‪ 150‬نفر از کس�انی که پس از انقالب مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا‬ ‫استاندار را داشته‌اند او را ب ه‌عنوان رجل سیاسی تایید نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -2‬در تش�خیص بند هفت داش�تن حداقل هشت سال س�ابقه وزارت یا نماینده‬ ‫مجلس یا ه م‌تراز آن از مقامات اجرایی‪ ،‬قضایی و نظامی به ش�رط آنکه ‪ 150‬نفر از کسانی که‬ ‫پس از انقالب اسالمی مشاغل وزیر یا معاون وزیر یا استاندار یا معادل آنها را داشته‌اند یا اکثریت‬ ‫نمایندگان فعلی مجلس او را ب ه‌عنوان مدیر و مدبر تایید کنند‪ .‬در غیر این صورت مدیر و مدبر‬ ‫بودن کاندیدا باید توسط حداقل‪400‬نفر سابقه وزارت یا معاون آنها یا استاندار و ه م‌ت راز تایید شود‬ ‫یا توسط دوسوم نمایندگان مجلس فعلی شورای‌اسالمی تایید شود یا تایید ‪ 30‬نفر از اعضای‬ ‫هیات علم ی‌دانشگاه‌ها(است ‌ان‌ها) و‪ 30‬نفر از فضال و مدرسان حوزه‌های علمیه کشور و‪ 20‬نفر از‬ ‫اعضای مجلس خبرگان رهبری‪.‬‬ ‫ب ر‌اس�اس ماده ‪ 35‬در قانون انتخابات ریاس�ت‌جمهوری فعلی انتخاب‌ش�وندگان هنگام‬ ‫ثب ت‌نام باید دارای ش رایط زیر باشند‪:‬‬ ‫‪ -1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ای ران‬ ‫‪ -2‬ورود به سن ‪ 16‬سالگی‬ ‫‪ -3‬عدم جنون‬ ‫ماده‪ 38‬به این نحو تغییر م ی‌کند‪:‬‬ ‫بعد از واژه ثب ت‌احوال‪ ،‬عبارت «رئیس دادگستری» اضافه م ی‌گردد و به جای واژه «نماینده‬ ‫وی» بعد از کلمه «دادستان» واژه «نمایندگان آنها» ق رار م ی‌گیرد‪.‬‬ ‫در تبصره‪ 2‬بعد از کلمه «حضور» واژه «رئیس دادگستری» اضافه م ی‌گردد‪.‬‬ ‫طبق ماده‪ 42‬در قانون انتخابات فعلی هرگاه در جریان انتخابات‪ ،‬یک یا چند نفر از معتمدین‬ ‫هیات اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلس�ه غی ر‌متوالی از حضور در جلسات هیات اجرایی‬ ‫خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند یا هیات اج رایی را از اکثریت ساقط کنند‪ ،‬به‬ ‫جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین عل ی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل‬ ‫خواهد آمد‪ ،‬در صورتی که با دعوت از اعضای عل ی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد‪ ،‬باقیمانده را‬ ‫از معتمدین (تا سی نفر) تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫ماده ‪ 64‬به این نحو اصالح م ی‌گردد‪:‬‬ ‫در انتهای ماده عبارت زیر اضافه م ی‌شود‪:‬‬ ‫«چنانچه مطلب توهی ن‌آمیز یا هتک‌‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر اف راد در آن باشد‪ ،‬صدا و‬ ‫سیما موظف به حذفآ‌نهاست و چنانچه برنامه زنده اج را شود‪ ،‬صد‌او‌سیما موظف است در همان‬ ‫ساعت در برابر زمان به دیگران فرصت احقاق حق بدهد‪ ،‬در غیر این صورت رئیس صدا و سیما‬ ‫متخلف است‪».‬‬ ‫تبصره‪ -‬برنام ه‌های صد‌او‌س�یما چ�ه در موارد من�درج در این ماده چ�ه عل ی‌العموم نباید‬ ‫سم ت‌گیری به سوی نامزد خاصی داشته باشد چنانچه تخلفی از این امر صورت گیرد‪ ،‬دادستان‬ ‫کل موظف به اعالم جرم بوده و در اسرع وقت در قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫در این زمینه اظهارنظر کمیسیون ماده ‪ 63‬یا شورای نظارت بر صدا و سیما نیز م ی‌تواند به‬ ‫دادستان کل اعالم‌نظر نماید‪.‬‬ ‫سياست‬ ‫براساس ماده ‪ 36‬انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند‪:‬‬ ‫در صورت تصويب اين قانون‬ ‫سيدحسن خميني شرايط‬ ‫كانديداتوري را نخواهد‬ ‫داشت‬ ‫محمدعلي نجفي كه‬ ‫از چهره‌هاي مطرح‬ ‫اصالح‌طلبان براي‬ ‫كانديداتوري است با تصويب‬ ‫اين قانون كار سختي پيش رو‬ ‫خواهد داشت‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪ -1‬از رجال مذهبی‪ ،‬سیاسی‬ ‫‪ -2‬ای ران ی‌االصل‬ ‫‪ -3‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ای ران‬ ‫‪ -4‬مدیر و مدبر‬ ‫‪ -5‬دارای حسن سابقه و امانت و تقوی‬ ‫‪ -6‬مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ای ران و مذهب رسمی کشور‬ ‫بر اساس اين طرح هاشمي‬ ‫رفسنجاني به دليل شرايط‬ ‫سني حق شركت در انتخابات‬ ‫آينده را ندارد‬ ‫محمدرضا عارف كه‬ ‫معاون‌اول دولت اصالحات‬ ‫بوده براي احراز دو بند رجال‬ ‫سياسي و مدير و مدبر بودن‬ ‫راه دشواري دارد‬ ‫علي نيكزاد كه رسانه‌ها از‬ ‫او به عنوان نامزد حاميان‬ ‫دولت نام مي‌برند حاال بايد به‬ ‫بندهاي جديد قانون انتخابات‬ ‫جدي‌تر فكر كنند‬ ‫‪39‬‬
‫محمد نهاونديان‬ ‫آماده ميشود‬ ‫موتلفه‌اي‌ها از نامزد خود در‬ ‫انتخابات‪ 92‬به عنوان صالح برتر‬ ‫يادمي‌كنند‬ ‫سياست‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪3‬‬ ‫این روزه��ا صداهای متفاوت��ی از درون حزب موتلفه‬ ‫شنیده می‌شود؛ صداهایی که حکایت از تفاوت آرا و اندیشه‌ها‬ ‫در این قدیمی‌ترین تشکل سیاسی اصولگرا دارد‪.‬‬ ‫تش��کلی که در جغرافیای سیاس��ی معاص��ر ایران در‬ ‫جایگاه راست سنتی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آنها اگرچه همواره در ادوار مختلف س��ال‌های پس از‬ ‫انقالب نقش تعیین‌کننده‌ای در بازی‌های سیاسی داشتند‪،‬‬ ‫اما چند سالی است که آن فروغ گذشته را از دست داده‌اند و در‬ ‫مقابل جاي خود را به نواصولگرايان سپرده اند‪.‬‬ ‫عدم راهیاب��ی چهره‌های اصلی و کلی��دی موتلفه به‬ ‫مجلس نهم که از دبیرکل تا قائم‌مقامش را در بر می‌گرفت‬ ‫و البته برخی چهره‌های مهم دیگر این حزب از طیف راست‬ ‫اصولگرایان‪ ،‬موجب شد که عزم موتلفه‌ای‌ها برای تغییرات‬ ‫محسوس در ساختار تشکیالتی‌شان جزم شود‪.‬‬ ‫چنان که حتی این مس��اله به صورت ش��فاف و البته‬ ‫رس��می و خارج از گمانه‌زنی‌های سیاس��ی از سوی افرادی‬ ‫چون حبیب‌اهلل عس��گراوالدی‪ ،‬دبیرکل س��ابق این حزب‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫اصالحات آرام موتلفه؟‬ ‫حبیب‌اهلل عسگر‌اوالدی که پدر معنوی حزب موتلفه‬ ‫به شمار می‌رود‪ ،‬چند ماه پیش و البته پس از انتخابات مجلس‬ ‫نهم خواستار ایجاد تغییرات در بدنه این حزب باسابقه شد‪ .‬او‬ ‫که عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نیز هست با‬ ‫اشاره به پوست‌اندازی در این حزب گفت‪« :‬بانوان و جوانان‬ ‫باید در مجمع عمومی آینده حزب موتلفه اسالمی مورد توجه‬ ‫قرار گیرند‪ ».‬عسگر‌اوالدی با اشاره به انتخابات مرحله دوم‬ ‫مجلس شورای اسالمی اظهار داش��ت‪« :‬توفیق نامزدهای‬ ‫‪40‬‬ ‫زن حزب موتلفه اس�لامی در انتخابات مجلس در تهران و‬ ‫شهرستان‌ها نشان‌دهنده این است که بانوان هم می‌توانند‬ ‫در کشور خدمت کنند و در قانونگذاری موفق باشند و مردم‬ ‫قدر زحمات آنها را می‌دانند‪ ».‬دبیرکل جبهه پیروان خط‌امام‬ ‫و رهبری با اشاره به پوست‌اندازی در حزب موتلفه اسالمی‬ ‫گفت‪« :‬بانوان و جوانان بای��د در مجمع عمومی آینده حزب‬ ‫موتلفه اسالمی مورد توجه قرار گیرند‪».‬‬ ‫عس��گر‌اوالدی ادامه داد‪« :‬انتقاداتی که در رس��انه‌ها‬ ‫و روزنامه‌ها به حزب موتلفه اس�لامی می‌شود و امیدواریم‬ ‫بی‌غرض باش��د‪ ،‬این مس��اله را مطرح می‌کند ک��ه موتلفه‬ ‫اسالمی باید توجه ویژه‌ای به زنان و جوانان داشته باشد‪».‬او‬ ‫همچنی��ن اضاف��ه ک��رد‪ « :‬رویک��رد جوانان به ح��زب در‬ ‫سال‌های اخیر فوق‌العاده بوده‪ .‬ما طی یک دور ‌ه توانسته‌ایم‬ ‫کادرهایمان را جوان کنیم‪ .‬به زودی کنگره‌ای سراس��ری‬ ‫خواهیم داشت و خواهید دید ان‌ش��اءاهلل یک پوست‌‌اندازی‬ ‫جدید صورت خواهد گرفت و جوانان بیشتری در حزب نقش‬ ‫بازی خواهند کرد‪».‬‬ ‫ای��ن س��خنان حبی��ب‌اهلل عس��گراوالدی البت��ه با‬ ‫واکنش‌های متفاوت موتلفه‌ای‌ها مواجه شد‪ ،‬چنانکه اسداهلل‬ ‫بادامچیان گفت‪« :‬موتلفه از همه تشکل‌ها جوانگراتر است؛‬ ‫اما نه اینکه ب��رود جوان اس��تقراض کند‪ .‬م��ا از درون خود‬ ‫نیروهایمان را از بخش نوجوان به بخش جوان و از جوان به‬ ‫مسئولیت می‌رسانیم‪».‬‬ ‫عضو شورای مرکزی حزب موتلفه همچنین در واکنش‬ ‫به برخی اظهارات از درون بدنه اصولگرایی مبنی‌بر شکست‬ ‫موتلفه در انتخابات مجلس نه��م و موفق نبودن این حزب‬ ‫با چهره‌های س��نتی خود گفت‪« :‬موتلف��ه در این انتخابات‬ ‫توانست برخی کاندیداهای خود در تهران و شهرستان‌ها را به‬ ‫مجلس بفرستد‪ ،‬اگر ما هم رای نیاوردیم علت این بود که به‬ ‫دور دوم رفتیم و در دور دوم هم با اختالف پایین ‪ 30‬هزار نفر‬ ‫موفق به ورود به مجلس نشدیم‪ .‬در هر انتخاباتی ممکن است‬ ‫برخی افراد رای نیاورند ولی این به معنای کناره‌گیری نیست‪.‬‬ ‫دوستان ما اگر خیراندیشی می‌کنند که ما متشکریم‪ ،‬اما اگر‬ ‫این سخن‌ها جوسازی علیه آن یک نفر موتلفه‌ای برجسته‌ای‬ ‫است که می‌خواهد کشور را اداره کند که حرف دیگری است‬ ‫و ما به آنها توصیه می‌کنیم این بحث‌ها تنها به ضرر آنهاست‬ ‫و بهتر است مطرح نکنند‪».‬‬ ‫بادامچیان همچنین گفته بود‪« :‬ما این توان و پتانسیل‬ ‫را داریم که به‌عنوان مثال در انتخابات مجلس ‪ 30‬چهره مورد‬ ‫تایید عموم و شاخص را در مقابل لیست موتلفه وارد کارزار‬ ‫انتخاباتی بکنیم اما وقتی در جمع اصولگرایان قرار ش��د که‬ ‫‪ 10‬نفر را معرفی کنیم‪ ،‬اطاعت کردیم که دو نماینده‌مان به‬ ‫مجلس رفتند و من و آقای حبیبی هم با اختالف کمی در دور‬ ‫دوم از رسیدن به مجلس بازماندیم تا همه از ناکامی‌محض‬ ‫موتلفه حرف بزنند‪».‬‬ ‫اندیشه‌های متفاوت در یک حزب‬ ‫اما هر‌چه زمان می‌گذش��ت گویا تفاوت آرا در موتلفه‬ ‫نمایان‌تر می‌شد‪.‬‬ ‫آنگونه که از نوع مواضع بر‌می‌آمد طیفی از موتلفه‌‌ای‌ها‬
‫سياست‬ ‫اجالس سرنوشت‌ساز‬ ‫اما مهرماه فصل��ی جدید برای فعالیت‌های سیاس��ی‬ ‫موتلفه بود‪ .‬اجالسی مهم برگزار شد که بنا بود در آن دبیرکل‬ ‫داستان یک موتلفه‌ای که می‌خواهد کاندیدا شود‬ ‫«جوس��ازی علیه موتلفه به خاطر آن یک موتلفه‌ای‬ ‫است که می‌خواهد کشور را اداره کند» این سخنان اسداهلل‬ ‫بادامچیان که البته آن را باره��ا در قالب اینکه «موتلفه یک‬ ‫کاندیدای اختصاصی برای ریاست‌جمهوری معرفی می‌کند»‬ ‫مطرح کرده‪ ،‬نش��ان از آن دارد که گویا فردی در میان این‬ ‫ی وجود دارد که موتلفه‌ای‌ها می‌خواهند او را وارد‬ ‫حزب قدیم ‌‬ ‫کارزار انتخاباتی سال ‪ 92‬کنند‪.‬‬ ‫چنانکه حتی بادامچیان خیلی ش��فاف‌تر گفته است‪:‬‬ ‫«این حزب در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم قطعا‬ ‫موتلفه‌ای را به‌عنوان کاندیدای خود معرفی خواهد کرد‪».‬‬ ‫اینکه این فرد چه کس��ی است‪ ،‬البته س��وال بسیاری‬ ‫از تحلیلگران سیاس��ی اس��ت؛ اگر چه در این میان نام‌های‬ ‫متفاوتی نیز مطرح ش��ده اما آخرین اخبار گویای این است‬ ‫که محمد نهاوندیان‪ ،‬از نامزدهاي جدي راستگرايان سنتي‬ ‫است هرچند او عضو رسمي حزب موتلفه نيست و بيشتر به‬ ‫علي الريجاني نزديك است‪.‬‬ ‫فردی که اقتص��اددان بنامی‌اس��ت و دکترایش را از‬ ‫دانشگاه جورج واشنگتن در رشته «اقتصاد» گرفته است‪ .‬او‬ ‫که در سال ‪ 84‬مدیریت اقتصادى برنامه‌هاى على الریجانى‬ ‫را در انتخاب��ات ریاس��ت‌جمهوری برعه��ده داش��ت‪ ،‬حاال‬ ‫پس از چند س��ال از گزینه‌های احتمالی ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫به‌ش��مار می‌آید‪ .‬ن��ام نهاوندی��ان در حال��ی به‌عنوان یک‬ ‫کاندیدامطرح اس��ت که دبیرکل موتلفه اینچنین وعده داده‬ ‫اس��ت‪« :‬کاندیدای مورد حمایت حزب موتلفه اس�لامی در‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری تا آذرماه معرفی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫حزب موتلفه در حال حاضر همه مسائل مربوط به انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و هرگاه‬ ‫که به جمع‌بندی برس��د آن را اعالم خواهد کرد‪ ».‬اس��داهلل‬ ‫بادامچیان هم می‌گوید‪« :‬کاندیدای موتلفه صالح برتر است‬ ‫و موتلفه به ائتالفی که ساخت و پاخت برای رسیدن به قدرت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬پایبند نیست‪ ».‬اما آیا به‌واقع نهاوندیان کاندیدای‬ ‫نهایی موتلفه خواهد بود و آیا طیف‌های مختلف موجود در‬ ‫موتلفه می‌توانند به وحدت نظر در این مورد برسند؟ ‪g‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫همچون اس��داهلل بادامچیان و محمد‌نبی حبیبی به‌گونه‌ای‬ ‫می‌اندیشند و طیفی دیگر همچون حمید‌رضا‌ ترقی و‪ ...‬نیز‬ ‫در مسائل مختلف مواضعی متفاوت داشتند‪.‬‬ ‫در این میان این حمید‌رضا‌ترقی بود که به رس��انه‌ها‬ ‫گفت دبیرکل موتلفه در اجالس جدید این تش��کل سیاسی‬ ‫تغییر خواهد کرد‪ .‬او حتی گف��ت‪« :‬تصمیم خودم هم برای‬ ‫کاندیداتوری دبیرکلی حزب‪ ،‬بستگی به این دارد که فضای‬ ‫شورای مرکزی آینده چگونه باشد؛ اگر تکلیف باشد و شرایط‬ ‫برای کار اجرایی مناسب باشد ممکن است نامزد هم بشوم‪».‬‬ ‫او درباره تغییرات در شورای مرکزی نیز چنین گفته بود‪:‬‬ ‫«به‌طور طبیعی و باتوجه به رون��د دموکراتیکی که در رابطه‬ ‫با انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه وجود دارد‪،‬‬ ‫هم از استان‌ها و شهرستان‌ها و هم در بین جوانانی که بیشتر‬ ‫کاره��ای اجرایی را در حزب انج��ام می‌دهند‪ ،‬عالقه‌مندی‬ ‫برای ورود به شورای مرکزی بیشتر است‪ ».‬وی افزوده بود‪:‬‬ ‫«خصوصا کسانی که فرصت بیشتری برای کار اجرایی در‬ ‫حزب دارند و اکنون تنها جهت ش��رکت در جلسات شورای‬ ‫مرکزی حضور پیدا می‌کنند‪ ،‬عالقه‌مند به داش��تن حق رای‬ ‫یا مسئولیت در شورای مرکزی نیز هستند‪ .‬بنابراین این افراد‬ ‫بیشتر نظرشان است که به ش��ورای مرکزی حزب ورود پیدا‬ ‫کنند تا تصمیم‌ها بیشتر نزدیک به اجرا باشد‪».‬‬ ‫جدید تعیین شود؛ اجالس��ی که البته تغییراتش به دبیرکلی‬ ‫منحصر نمی‌ش��د و جابه‌جایی‌هایی نیز در شورای مرکزی‬ ‫موتلفه صورت گرفت؛ افراد جدید وارد شورای مرکزی شدند‬ ‫و مصطفی میر‌س��لیم از چهره‌های قدیمی‌این حزب رئیس‬ ‫شورای مرکزی شد‪.‬‬ ‫اما به‌رغم جلس��ات پی‌درپ��ی و رایزنی‌های طوالنی‬ ‫صندلی دبیرکل همچنان بالتکلیف بود‪.‬‬ ‫محمد‌نب��ی حبیبی به رس��انه‌ها گفته ب��ود‪« ‌:‬ترجیح‬ ‫می‌دهم افراد دیگری برای دبیرکلی انتخاب ش��وند‪ ،‬هرچند‬ ‫ش��ورای مرکزی نظر دیگری دارد‪ ،‬اما احتمال تغییر دبیرکل‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬بنده در جلسه اخیر شورای مرکزی در این‌باره‬ ‫اظهارنظر کرده‌ام و به دوستان گفتم که تمایلی برای پذیرش‬ ‫دبیرکلی این حزب ن��دارم و انتظار دارم اعض��ای دیگر این‬ ‫سمت را برعهده بگیرند‪».‬‬ ‫اما ع��دم انتخاب دبی��رکل و به بیان دیگر نرس��یدن به‬ ‫توافق بر س��ر یک چهره جدید یا ابقای دبی��رکل فعلی باز هم‬ ‫حرف و حدیث‌های فراوانی به همراه داشت تا آنجا که این بار‬ ‫موتلفه‌ای‌ها پاس��خ به این ش��ایعات را بر عهده یک چهره‬ ‫جدید گذاشتند‪ .‬محمد‌مهدی اس�لامی که به تازگی عضو‬ ‫شورای مرکزی موتلفه ش��ده اس��ت در خبری که از سوی‬ ‫روابط عمومی موتلفه در اختیار رس��انه‌ها قرار گرفت چنین‬ ‫گفت‪« :‬کادرس��ازی از آغازین روزهای تاس��یس و تعامل‬ ‫مبتنی بر اخالق اس�لامی ش��رایطی را برای حزب موتلفه‬ ‫ایجاد کرده است که در آن ش��کاف بین نسلی معنا ندارد‪».‬‬ ‫محمد‌مهدی اس�لامی در گفت‌وگویی ب��ا تکذیب خبری‬ ‫که مدعی وجود اختالفات جدی در میان اعضای ش��ورای‬ ‫مرکزی این حزب و تعدادی از جوانان شاخه رسانه‌ای آن در‬ ‫خصوص دبیرکل جدید بود‪ ،‬با دوستانه خواندن فضای جلسه‬ ‫نخست دوره دهم یاد‌آور ش��د‪« ‌:‬علت اصلی تاخیر انتخاب‬ ‫دبیرکل‪ ،‬مصروف شدن وقت جلسه به انتخاب هیات‌رئیسه‬ ‫دائم بود که باتوجه به وقت اندک و وجود پیشنهادی از سوی‬ ‫یکی از اعضای ش��ورا مبنی بر دریافت برنامه از نامزدهای‬ ‫دبیرکلی‪ ،‬جهت پرهیز از شتابزدگی انتخاب دبیرکل به جلسه‬ ‫آتی موکول ش��د‪ ».‬وی درباره گزینه‌های احتمالی دبیرکلی‬ ‫موتلفه اظهارداشت‪« :‬تاکنون رسانه‌ها از حبیبی و‌ ترقی نام‬ ‫برده‌اند‪ ،‬اما ورود به بحث مصداق به جلسه آتی موکول شده و‬ ‫از این جهت هنوز هیچ یک از اعضای شورای مرکزی اعالم‬ ‫نامزدی نکرده‌اند‪».‬‬ ‫حسن السجردی‪ ،‬دیگر عضو موتلفه نیز درباره علت‬ ‫تاخیر در انتخاب دبیرکل گفت‪« :‬باتوجه به تصویب شورای‬ ‫مرکزی حزب موتلفه و لزوم تدوی��ن یک برنامه جامع برای‬ ‫انتخابات ریاست‌جمهوری‪ ،‬ش��ورای مرکزی اصرار داشت‬ ‫جهت دبیرکلی حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم‬ ‫و نقش حزب موتلفه در این انتخابات برنامه داش��ته باشد تا‬ ‫بر این اساس یک رای معنادار حزبی پشت سر آقای دبیرکل‬ ‫برای فعالیت سه‌ساله باشد‪».‬‬ ‫اما در سوی دیگر این حزب باز حمید‌رض‌ا ترقی بود که‬ ‫اظهاراتی متفاوت را بیان کرد؛ اظهاراتی که با مداقه در آن به‬ ‫خوبی می‌شد به برخی اختالف دیدگاه‌ها در این حزب پی برد‪.‬‬ ‫ترقی با تاکید بر اینک��ه «ما نباید از ط��رف جامعه به‬ ‫محافظه‌کاری متهم ش��ویم» گفته بود‪« :‬یکی از اتهاماتی‬ ‫که در مش��ی و برنامه‌ریزی حزب باید برطرف شود‪ ،‬بحث‬ ‫محافظه‌کاری حزب است و در این راستا الزم است تا حزب‬ ‫بتواند ص��دای مردم‪ ،‬روحانیت و اس�لام باش��د و به تحقق‬ ‫اهداف انقالب کمک کند‪ ».‬او با بیان اینکه «از حزب موتلفه‬ ‫اسالمی که از باسابقه‌ترین و با تجربه‌ترین احزاب در کشور‬ ‫است‪ ،‬انتظاراتی وجود دارد» گفت‪« :‬حزب موتلفه باید بتواند‬ ‫همچنان اعتماد علما‪ ،‬حوزه و روحانی��ت را در آرمانگرایی و‬ ‫حرکت به سمت تحقق جامعه نمونه اس�لامی حفظ کند و‬ ‫با فراهم کردن زمینه رویش جوانان در حزب‪ ،‬فعالیت حزب‬ ‫را به سمت یک تحزب فعال و بانش��اط و با برنامه در کشور‬ ‫پیش ببرد‪ ».‬این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬ما باید الگو و نمونه‌ای برای جوامع اسالمی‬ ‫ارائه بدهیم و همچنین با برخورداری از یک پایگاه اجتماعی‬ ‫الزم در بحث نظارت همگانی به نحو مطلوب انجام وظیفه‬ ‫کنیم و همچنین در کادرس��ازی و دولت‌س��ازی اس�لامی‬ ‫گام‌های موث��ری برداریم که همه اینها نیازمند این اس��ت‬ ‫که ویترین بیرونی حزب به لحاظ ش��خصیت‌هایی که ارائه‬ ‫می‌دهد‪ ،‬پاسخگوی مطالبات باشد‪».‬‬ ‫اما اسداهلل بادامچیان که خود در زمره افرادی است که‬ ‫گمانه‌هایی برای دبیرکلی‌اش وج��ود دارد‪ ،‬روایت دیگری‬ ‫دارد از شرایط این روزهای موتلفه‪ .‬او می‌گوید‪« :‬در شورای‬ ‫مرکزی در حال حاضر دعوا است که آقای حبیبی در این پست‬ ‫باقی بماند؛ از جمله خودم‪ .‬من تکلیف می‌دانم که آقای حبیبی‬ ‫دبیر‌کل باقی بماند‪ .‬برخی می‌گویند که بادامچیان دبیر‌کل‬ ‫شود‪ .‬اسم آقای‌ترقی هم مطرح است‪».‬‬ ‫او با اش��اره به ماجرای انتخاب نب��ی حبیبی به‌عنوان‬ ‫دبیرکل در دوره قبلی می‌گوید‪« :‬پس از آقای عسگراوالدی‬ ‫بیش��تر نگاه‌ها به من بود که دبیرکل ش��وم‪ .‬ولی من با تمام‬ ‫سوابقم چهار صفحه نامه نوشتم و در جلسه شورای مرکزی‬ ‫به اعضای موتلفه دادم و گفتم که امروز وظیفه ماس��ت که‬ ‫آقای حبیبی دبیر‌کل موتلفه شود‪ .‬آقای حبیبی هم می‌گفت‬ ‫که با‌وجود بادامچیان فرد دیگری نباید دبیر‌کل موتلفه شود‪.‬‬ ‫دعوای ما بر سر دبیر‌کل نشدن بود‪».‬‬ ‫این سخنان اسداهلل بادامچیان در حالی بیان می‌شود‬ ‫که موتلفه در جلسه هفته گذشته نیز نتوانست برای انتخاب‬ ‫دبیرکل به اجماع برسد‪.‬‬ ‫‪41‬‬
‫نباید بر مسائل اصلی کشور سایه افکند‪ .‬البته این به آن معنی‬ ‫نیست که گروه‌ها‪ ،‬جناح‌ها و جریان‌های سیاسی برای رقابت‬ ‫پیش رو زمان‌بندی و برنامه‌ریزی نکنند‪ .‬به نظرم سه تا چهار‬ ‫ماه آینده فرصت خوبی است که فضای کشور انتخاباتی شود‬ ‫و نباید تا آن موقع تنش انتخاباتی در جامعه نمود پیدا کند؛ به‬ ‫عبارت دیگر فضا به سمتی نرود که هر روز تنش‌ها‪ ،‬منازعات‬ ‫سیاسی و رسانه‌ای غالب بر مباحث اصلی کشور شود و ذهن‬ ‫مردم و مسئوالن روی آنها متمرکز شود‪.‬‬ ‫االن در حوزه اصولگرایی وضعیت چگونه است؟‬ ‫در داخل گروه‌های طیف س�نتی ی�ا همان جبهه‬ ‫پیروان خط‌ام�ام و رهب�ری گفته مي ش�ود یک‬ ‫تضاد فک�ری به‌وجود آم�ده؛ مثال آق�ای مرتضی‬ ‫نبوی با آقای باهنر در جامعه اسالمی مهندسین‬ ‫اختالف‌نظر دارد یا در جامعه اسالمی پزشکان بر‬ ‫سر تغییر دبیرکل و کنار رفتن شهاب‌الدین صدر‬ ‫بحث است یا در موتلفه قرار بود ‪ 48‬ساعت بعد‬ ‫از تعیین ش�ورای مرکزی دبیرکل تعیین شود‪ ،‬اما‬ ‫بعد از ‪ 3‬هفته هنوز آنها موفق به این کار نشده‌اند‪،‬‬ ‫ارزیابی شما از وضعیت طیف سنتی چیست؟‬ ‫‪ l‬ای��ن مس��ائل را لزوم��ا مرتب��ط ب��ه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری نمی‌دانم‪.‬‬ ‫استراتژي سه‌سطحي اصالح‌طلبان‬ ‫سياست‬ ‫گفت‌وگوي مثلث با سيدنظام‌الدين موسوي‬ ‫‪4‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫س�یدنظام‌الدین موس�وی‪ ،‬مدیرعامل خبرگزاری فارس فضای سیاسی کش�ور را برای انتخاباتی شدن زود‬ ‫می‌داند اما می‌گوید این به معنای عدم برنامه‌ریزی گروه‌های سیاس�ی برای رقابت سیاس�ی پیش‌رو نیست‪ .‬او از‬ ‫تنش‌آفرینی سیاسی در کش�ور انذار می‌دهد‪ ،‬اما بستر و زمینه این مس�اله را عدم جمع‌بندی گروه‌ها روی مصادیق‬ ‫کاندیداتوری می‌داند‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری در سفر به خراسان‌شمالی بر‬ ‫آرامش فضای سیاسی کشور تاکید کردند‪ .‬به نظر‬ ‫شما خطاب معظم‌له به سوی چه کسانی بود؟ آیا‬ ‫منظور ایشان فقط سیاس�یون بود یا این رهنمود‬ ‫شامل مسئوالن کشور نیز می‌شد؟‬ ‫‪ l‬بیانات��ی که مق��ام معظ��م رهبری در س��فر به‬ ‫خراسان‌شمالی داشتند بس��یار جامع و همه‌جانبه‌ بود‪ ،‬یعنی‬ ‫ایشان در دیدارهای مختلف نکات بسیار مهمی‌را در حوزه‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی و سیاس��ت خارجی مطرح‬ ‫کردند اما در وجه سیاس��ی آنچه پررنگ و مهم به حس��اب‬ ‫می‌آید مطالبی ب��ود که درباره انتخابات ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫سال آینده بیان ش��د‪ .‬ایش��ان در واقع سیاست‌های کالن‬ ‫نظام را در قب��ال انتخابات تا حدودی روش��ن کردند و قطعا‬ ‫در مقاطع نزدیک به انتخابات نیز وارد جزئیات می‌ش��وند‪.‬‬ ‫البته معموال رس��م بر این بوده که مقام معظ��م رهبری در‬ ‫آستانه انتخابات‪ ،‬شاخص‌ها و مالک‌هایی را که برای حضور‬ ‫حداکثری مردم نیاز اس��ت بیان می‌کنند‪ ،‬اما آنچه در استان‬ ‫خراسان شمالی فرمودند نخس��تین ورود رسمی ایشان به‬ ‫مقوله انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم بود‪ .‬ایش��ان بر‬ ‫حفظ آرامش و فضای بدون تنش در آستانه انتخابات تاکید‬ ‫کردند که تاکیدی بر مطالب قبلی بود مبنی بر اینکه انتخابات‬ ‫فرصتی برای کشور اس��ت و نباید آن را به تهدیدی تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬البته آرامشی که معظم‌له گفتند به معنی سکوت مطلق‬ ‫و نبود نشاط سیاسی در جامعه نیس��ت‪ ،‬کما‌اینکه ایشان به‬ ‫امیدافزایی و ایجاد نشاط در کشور آن‌هم نزدیک انتخابات‬ ‫یا آزمون‌های ملی تاکید داش��تند‪ ،‬اما باالخره تجربه نشان‬ ‫‪42‬‬ ‫داده که هرگاه فضای انتخابات زودهنگام ش��کل می‌گیرد‬ ‫عمال موجب بروز تنش‌های‌بی‌حاصل در کش��ور می‌شود‬ ‫که این فضا کمک جدی به انتخاب مردم نمی‌کند؛ بنابراین‬ ‫به نظر می‌رس��د روی صحبت مقام معظ��م رهبری در این‬ ‫باره با گروه‌های و ش��خصیت‌های سیاس��ی‪ ،‬رس��انه‌ها و‬ ‫مسئوالن بود یعنی ایش��ان مخاطب عمومی‌تری را در نظر‬ ‫گرفتند و این مطالب را بیان کردن��د‪ .‬معتقدم یکی از دالیل‬ ‫عمده‌ای که ایشان تاکید دارند فضای زودهنگام انتخابات در‬ ‫کشور به‌وجود نیاید این اس��ت که در کشور ما و البته بعضی‬ ‫کش��ورهای دیگر وقتی مباحث انتخاباتی مطرح می‌ش��ود‬ ‫دیگر ت��ب کار و فعالیت‌های روزمره دولت و دس��تگاه‌های‬ ‫مسئول یک مقدار افت می‌کند و احساس می‌شود که مسائل‬ ‫حاشیه‌ای به ادای وظایف آنها س��ایه می‌افکند؛ بنابراین به‬ ‫لحاظ اهمیت توجه به مس��ائل اصلی کش��ور نباید فرصت‬ ‫طوالنی تا برگ��زاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری را درگیر‬ ‫رقابت‌های سیاس��ی ب��ود‪ 24 ،‬خردادماه س��ال آینده زمان‬ ‫برگزاری انتخابات ریاس��ت‌جمهوری یازدهم است که تا آن‬ ‫روز حدود ‪ 7‬یا ‪ 8‬ماه فاصله اس��ت‪ ،‬بنابراین اگر در این مدت‬ ‫نیرو و انرژی دس��تگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌هایی که‬ ‫به‌طور مس��تقیم و غیر‌مس��تقیم درگیر با انتخابات هستند‪،‬‬ ‫صرف مسائل حاش��یه‌ای ش��ود قطعا به زیان کشور است‬ ‫چون از حجم کار آنها کاسته می‌ش��ود‪ ،‬حال آنکه کشور در‬ ‫شرایطی نیست که فرصت‌ها از دست برود‪ ،‬باالخره یک روز‬ ‫هم برای رشد و پیشرفت و کار یک روز است و باید تالش‌ها‬ ‫تداوم یابد و منقطع نشود‪ .‬از طرف دیگر مواجه با فشارهای‬ ‫رو به تزاید آمریکا و غرب هستیم‪ ،‬بنابراین مساله انتخابات‬ ‫آقای باهنر یک جایی مصاحبه کردند و گفتند اینها‬ ‫پس‌لرزه‌های بعد از انتخابات مجلس اس�ت‪ ،‬آیا‬ ‫همین‌طور است؟‬ ‫‪ l‬نمی‌خواهم به مباحث داخلی گروه‌های سیاسی‬ ‫ورود کنم؛ بنابراین روی سخنم به گروه خاصی نیست چون‬ ‫اطالعات دقیقی هم در این باره ندارم که بخواهم اظهارنظر‬ ‫کنم‪ .‬به‌طور کلی در هر دوره‌ای بعد از انتخابات یا در آستانه‬ ‫آن‪ ،‬گروه‌ه��ا و احزاب سیاس��ی اقدام به بازس��ازماندهی و‬ ‫بازسازی خود می‌کنند که این شامل تشکل‌هایی که نامبرده‬ ‫ش��د هم می‌ش��ود‪ .‬قرار نیس��ت که بین احزاب‪ ،‬جریانات و‬ ‫گروه‌های سیاس��ی هیچ تغییر و تحول��ی رخ ندهد؛ اگرچه‬ ‫احزاب و گروه‌ها از طیف‌های همگونی تش��کیل می‌شوند‬ ‫به‌طوری ک��ه گروه‌های همفک��ر کنار هم نشس��تند و این‬ ‫جبهه را تش��کیل دادند اما قرار نیس��ت نظر و س��لیقه آنها‬ ‫صد درصدی باشد‪ ،‬بلکه در همه گروه‌ها اختالف سلیقه وجود‬ ‫دارد که به‌طور طبیعی منجر به جناح‌بن��دی درون گروه‌ها‬ ‫می‌شود و گاهی این جناح‌بندی‌ها ظهور و بروز بیرونی هم‬ ‫پیدا می‌کند اما هر گروهی بعد از هر مدتی ممکن اس��ت به‬ ‫این نتیجه برسد که در ساختار مدیریت یا شورای مرکزی خود‬ ‫باید تغییر ایجاد کند که گروه‌های یادشده نیز جدا از این مقوله‬ ‫نیس��تند چون معتقدم گروه‌های ش��خص‌محور که در آنها‬ ‫دبیرکل مادام‌العمر باشد و کل مجموعه حول یک نفر شکل‬ ‫بگیرد‪ ،‬استخواندار نیستند و اساس محکمی‌ندارند‪ .‬اختالف‬ ‫سلیقه‌ها و رقابت‌های داخلی درون مجموعه‌ای حتی تا حدود‬ ‫زیادی به تداوم گروه‌ها کمک می‌کند؛ البته اگر به انشعاب و‬ ‫پراکندگی منجر نشود‪.‬‬ ‫به نظر شما طیف جبهه پیروان خط‌امام و رهبری‬ ‫نظرش روی کدام کاندیداهاست؛ برخی از آقایان‬ ‫والیتی و ناطق‌نوری نام می‌برند؟‬ ‫‪ l‬هیچ‌چیز قطعی نیست چون در این باره اختالف‬ ‫سلیقه وجود دارد؛ البته این اختالف نگاه محدود و منحصربه‬ ‫طیف سنتی نیس��ت‪ ،‬بلکه همه طیف‌های اصولگرا و حتی‬ ‫جناح اصالح‌طلب نی��ز در چنین وضعیتی به س��ر می‌برند؛‬ ‫اتفاقا یکی از دالیلی که بیان می‌ش��ود که زود‌هنگام نباید‬ ‫وارد تنش انتخاباتی شد این اس��ت که گروه‌های اصلی ما‬ ‫به نظر قطعی روی کاندیداها نرس��یدند‪ .‬به نظرم تا مدت‌ها‬ ‫طول می‌کش��د گروه و جریان‌ها بین خود غربالگری کنند‬ ‫و جدال‌ها و منازعات و کش��مکش‌های داخلی خود را روی‬ ‫کاندیداها جلو ببردند تا به کاندیدای قطعی برسند‪ .‬امروز به‬ ‫هر کدام از گروه‌ها‪ ،‬جریان‌ها و احزاب عمده سیاسی کشور‬
‫نگاه شود‪ ،‬چندین کاندیدا بین‌شان مطرح است که هنوز روی‬ ‫آن گزینه‌ها به نتیجه قطعی نرسی ‌ده‌اند‪ ،‬جبهه پیروان خط‌امام‬ ‫و رهبری نیز مثل بقیه گروه‌ها این مسائل درونی را دارد و نام‬ ‫افراد مختلفی در آنجا مطرح است که البته باید دید در پس‬ ‫این مسائل درونی‪ ،‬آنها به چه گزینه‌ای می‌رسند‪ .‬در کل االن‬ ‫نمی‌شود در این‌باره پیش‌بینی کرد که جبهه پیروان خط‌امام‬ ‫و رهبری‪ ،‬سایر طیف‌های اصولگرا و جناح اصالحات روی‬ ‫کدام گزینه به توافق می‌رسند چون گزینه‌ها متعددند‪ .‬باید‬ ‫در آینده مالحظ��ه کرد و قطعی گفت ک��دام گزینه احتمال‬ ‫بیشتری برای توفیق در صحنه انتخابات دارد‪.‬‬ ‫آقای س�روری گفت�ه ب�ود جمعیت ایثارگ�ران و‬ ‫رهپویان روی آقایان حدادعادل و قالیباف متمرکز‬ ‫هستند كه البته بعدا جمله‌شان را اصالح كردند‪،‬‬ ‫به‌نظر شما آیا طیف تحولخواه‪ ،‬از دیگر طیف‌ها در‬ ‫تعیین مصداق جلوتر نیست؟‬ ‫‪ l‬بله؛ آقای س��روری بعدا این موضوع را تصحیح و‬ ‫حتی به نوعی تکذیب ک��رد‪ .‬وی در آن مصاحبه گفت که ما‬ ‫هنوز ورود به انتخابات را زود‌هنگام می‌دانیم و در حال بررسی‬ ‫گزینه‌های مختلفی هستیم‪ .‬در این زمان خبرنگار از او سوال‬ ‫پرسید که آقای حداد و دکتر قالیباف هم جزو گزینه‌های مورد‬ ‫نظر شما هستند‪ ،‬که آقای س��روری جواب داده بود بله این‬ ‫آقایان هم جزو گزینه‌های بررس��ی ما هس��تند یعنی به‌طور‬ ‫مشخص اعالم نکرده بود که این دو نفر تنها گزینه‌های طیف‬ ‫تحولخواه هستند‪ .‬بر همین اساس می‌گویم که تحولخواهان‬ ‫نیز در حال بررس��ی و ارزیابی اوضاع هس��تند و هنوز قطعا‬ ‫نمی‌توان گفت چه نگاه و سمت و سویی دارند‪.‬‬ ‫اینکه دو طیف تهران و قم جبه�ه پایداری دچار‬ ‫یک اختالف س�لیقه عمق�ی با یکدیگر ش�دند را‬ ‫قبول دارید یا خیر؟‬ ‫‪ l‬من خیلی ب��ه ای��ن طیف‌بندی‌هایی ک��ه عنوان‬ ‫ش��هری بگیرند معتقد نیس��تم‪ .‬به هر حال جبهه پایداری زیر‬ ‫چتر معنوی حضرت آیت‌اهلل مصباح یزدی خود را تعریف کرد‪،‬‬ ‫از این رو بعید می‌دانم کسی در این جبهه مقابل آیت‌اهلل مصباح‬ ‫قد علم کند و خودش را جدا از مجموع��ه بداند‪ ،‬به هر حال‬ ‫بین همه گروه‌های سیاسی اختالف‌سلیقه وجود دارد‪ ،‬جبهه‬ ‫پای��داری از عنوانش برمی‌آید که جبهه اس��ت یعنی از یک‬ ‫طیف فکری همگون و یکس��انی تشکیل نش��ده و متکثر‬ ‫است؛ به عبارت دیگر اعضای آن با وجود پاره‌ای از اشتراکات‬ ‫ممکن است اختالف سلیقه‌هایی هم با یکدیگر داشته باشند‬ ‫اما من نمودی از دو‌دس��تگی میان آنها نمی‌بینم که ظهور و‬ ‫بروز پیدا کرده باشد‪.‬‬ ‫یعنی ش�ما معیار کس�ی که عضو جبهه پایداری‬ ‫اس�ت را چت�ر معن�وی آی�ت‌اهلل مصب�اح یزدی‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫‪ l‬جبهه پایداری چ��ون از اول چتر معن��وی خود را‬ ‫آیت‌اهلل مصباح عنوان کرده و به نوعی آیت‌اهلل مصباح به این‬ ‫جبهه مشروعیت سیاسی داده علی‌القاعده کسی بخواهد از‬ ‫زیر این چتر خارج شود به‌طور طبیعی دیگر وی عضو جبهه‬ ‫پایداری به حس��اب نمی‌آید چون اگر از زیر این چتر معنوی‬ ‫‪ l‬اصالح‌طلبان یک استراتژی سه‌سطحی را تعریف‬ ‫کردند؛ نخس��ت آنکه با یک کاندیدای حداکثری در عرصه‬ ‫انتخابات حضور پیدا کنن��د‪ ،‬دوم کاندیدای بینابینی بدهند‪،‬‬ ‫سوم از یک کاندیدای اصولگرا‪ ،‬متمایل به جناح اصالحات‬ ‫حمایت کنند‪ .‬اینطور به نظر می‌رسد که آنها از الیه اول شروع‬ ‫کردند یعنی فعال به مرگ گرفتند که به تب راضی شوند‪ ،‬یعنی‬ ‫شروع‌شان از س��طح اول اس��ت اینکه آقای خاتمی یا یک‬ ‫کاندیدای حداکثری بیاید به‌نوعی موید همین مساله است‪،‬‬ ‫می‌خواهند با شدت و حدت وارد صحنه شوند‪ ،‬اما خودشان‬ ‫می‌دانند که این امکان‌پذیر نیست چون آن خبط بزرگی که‬ ‫اصالحات در موضوع فتنه ‪ 88‬انجام داد‪ ،‬زمینه مردمی‌آنها‬ ‫را به‌ش��دت کاهش داد؛ ضمن آنکه پذیرش ای��ن مقوله از‬ ‫سوی نظام خیلی بعید است‪ ،‬به دلیل اینکه اصالح‌طلبان در‬ ‫بحث فتنه از تمام قواعد و س��اختارهای قانونی عبور کردند‬ ‫و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که افراد موثر در فتنه‪ ،‬در‬ ‫انتخابات یازدهم هم ورود کنند و دوب��اره همان حرف‌ها را‬ ‫نزنند‪.‬کلید‌واژه‌ای که اصالح‌طلبان هم‌اکنون به کار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫انتخابات آزاد است‪ ،‬یعنی از همین االن می‌خواهند نظام را‬ ‫متهم کنند که انتخابات آزاد نیست و این فضا را القا کنند تا به‬ ‫هدف‌شان برسند؛ هدفی که سازنده و تعاملی برای ورود به‬ ‫قدرت در چارچوب قانون نیست‪ ،‬بلکه در این قالب تخریب‬ ‫نظام را دنبال می‌کنند‪ .‬آنها دوره قبل بحث انتخابات س��الم‬ ‫را مطرح کردند که به فتنه ‪ 88‬منجر شد‪ ،‬االن انتخابات آزاد‬ ‫را مطرح می‌کنند که معنایش این اس��ت اینه��ا قصد ورود‬ ‫سازنده به انتخابات را ندارند و به‌دنبال تخریب هستند‪ .‬دلیل‬ ‫عمده‌اش نیز این است که می‌دانند نظام و مردم دیگر حاضر‬ ‫به این نیستند که ریسک کنند و بدون ضمانت‌های الزم و‬ ‫ابراز ندامت و پشیمانی بگذارند جریان اصالحات دوباره وارد‬ ‫عرصه انتخابات شود‪ ،‬بنابراین سطح اول استراتژی خود را‬ ‫پیش می‌برند که بعدا ممکن است این سطوح متفاوت باشد‪.‬‬ ‫یعن�ی معتقدی�د ک�ه بی�ن آقای�ان خاتم�ی و‬ ‫موس�وی‌خوئینی‌ها در نوع موضع‌گیری هماهنگی‬ ‫وج�ود دارد و ب�ه نوع�ی آنه�ا حض�ور در عرصه‬ ‫انتخاب�ات را ب�ا دس�ت رد کردن�د و با پ�ا پیش‬ ‫کشیدند؟‬ ‫‪ l‬قطعا همین‌گونه اس��ت‪ .‬نگاهی به سوابق روابط‬ ‫اینها مشخص می‌کند نوع نگاهی که به مقوله دارند ممکن‬ ‫اس��ت تفاوت‌های اندکی کند ولی تصمیم‌گیری‌های‌شان‬ ‫مشترک است؛ هرچند امکان دارد بین خود تقسیم نقش کنند‪.‬‬ ‫ن�گاه نظ�ام و حاکمی�ت ب�رای ورود حداکث�ری‬ ‫اصالح‌طلبان به عرصه انتخابات چیست؟‬ ‫‪ l‬حاکمیت یعنی قان��ون‪ ،‬به عبارت دیگر حاکمیت‬ ‫فکر می‌کنید آق�ای خاتمی به لحاظ ش�خصیتی‬ ‫این ریس�ک حضور دوباره در عرص�ه انتخابات‬ ‫را به جان بخرد یا آنکه از س�ابقه نامزدی دوباره‬ ‫آقای هاشمی استفاده می‌کند و وارد میدان رقابت‬ ‫نخواهد شد؟‬ ‫‪ l‬بعید است ایشان نامزد ش��ود‪ ،‬اگر به حرف‌های‬ ‫خود آقای خاتمی رجوع کنیم و حرف خود ایش��ان را مالک‬ ‫قضاوت قرار دهیم‪ ،‬ایش��ان بعد از ریاس��ت‌جمهوری کنار‬ ‫رفت و گفت دیگر به قدرت برنخواهد گشت و گفت در هیچ‬ ‫انتخاباتی به‌عنوان کاندیدا شرکت نخواهد کرد؛ از این رو بعید‬ ‫می‌دانم ش��خص آقای خاتمی قصدی برای ورود به عرصه‬ ‫کند‪ ،‬مگر اینکه به نوعی غیر‌عقالیی تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪ l‬در مجلس فراکس��یون اصولگرایان متش��کل از‬ ‫طیف تحولخواه و پایداری اس��ت‪ .‬این نش��ان می‌دهد که‬ ‫این دو طیف به لحاظ سیاس��ی به ه��م نزدیکترند اما اینکه‬ ‫در ریاس��ت‌جمهوری هم روی یک گزینه مشترک ائتالف‬ ‫می‌کنند مش��خص نیس��ت‪ .‬باید دید گزینه‌ای که به‌عنوان‬ ‫کاندیدا مطرح می‌شود کیس��ت چون این مساله مهم است‪.‬‬ ‫درصورتی این دو با هم به ائتالف می‌رسند که فردی نامزد‬ ‫مطرح‌شده مورد توافق دو طرف باشد‪.‬‬ ‫درباره تحرکات اصالح‌طلبان چ�ه نظری دارید؟‬ ‫آق�ای موس�وی‌خوئینی‌ها می‌گوی�د فض�ا برای‬ ‫ورود اصال ح‌طلب�ان مهی�ا نیس�ت و حت�ی وی‬ ‫درباره آین�ده نیز با‌تردی�د صحبت ک�رده اما در‬ ‫مقابل آقای خاتمی امیدوار اس�ت و حتی خیلی از‬ ‫اصالح‌طلبان به حض�ور و کاندیدات�وری وی در‬ ‫انتخابات ریاس�ت‌جمهوری یازدهم امید بستند‪.‬‬ ‫این اظهارات متناقض را چگونه تحلیل می‌کنید؟‬ ‫سياست‬ ‫احتم�ال دارد به طیف قم جبه�ه پایداری نزدیک‬ ‫شوند؟ مثل آنچه در مجلس رخ داد‪ ،‬ممکن است‬ ‫در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم هم این دو‬ ‫طیف به یک ائتالف برسند؟‬ ‫کنار رود این جبهه خیلی چیز‌ها را از دست می‌دهد‪ .‬به نظرم‬ ‫این اتفاق تاکنون به وقوع نپیوسته است‪ ،‬آن چیزی که منشا‬ ‫سوء‌تفاهم شد این بود که برخی افراد از شورای مرکزی جبهه‬ ‫پایداری جدا ش��دند‪ .‬من البته اطالع خاصی از درون جبهه‬ ‫پایداری انقالب اسالمی ندارم اما به ذهنم می‌رسد افرادی‬ ‫که جدا شدند خیلی افراد موثر و قابل توجهی نبودند که بتوانند‬ ‫موجب چند‌دستگی ش��وند کما‌اینکه آقای رسایی هم که از‬ ‫جبهه جدا شد و عضویت شورای مرکزی مشمول ایشان نشد‪،‬‬ ‫به این خاطر بود که گفت می‌خواهم ی��ک مقدار عام‌تر کار‬ ‫کنم‪ ،‬البته آقای رسایی خود از شاگردان آقاي مصباح است و‬ ‫بعید است مصداق جدایی درباره او صدق کند‪.‬‬ ‫چیزی فراتر از قانون نمی‌گوید‪ .‬نظ��ام‪ ،‬قانون را مالک قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬در قانون نیامده که خاتمی یا کسی دیگر می‌تواند‬ ‫نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود یا خیر‪ ،‬بلکه مالک و‬ ‫شاخص وجود دارد که اولین آن التزام و تعهد به قانون اساسی‬ ‫است‪ ،‬رئیس‌جمهور باید سوگند یاد کند پاسدار قانون اساسی‬ ‫باش��د اما همین‌جا س��وال پیش می‌آید‪ ،‬جریانی که قانون‬ ‫اساسی را قبول ندارد و به آن ملتزم نیست چگونه می‌خواهد‬ ‫از آن پاسداری کند؟ به ذهنم می‌رسد اصالح‌طلبان به لحاظ‬ ‫قانونی مشکل دارند و نظام و حاکمیت هم چیزی جز قانون‬ ‫نمی‌خواهد‪ ،‬کما‌اینکه سخنگوی شورای نگهبان هم گفت‬ ‫بحث گروه‌ه��ا و جریان‌ها و جناح‌ها نیس��ت‪ .‬آن چیزی که‬ ‫مش��خص اس��ت اصالح‌طلبان عملی را انجام دادند و یک‬ ‫خطای بزرگ را مرتکب ش��دند که عبور از چارچوب قانون‬ ‫بود‪ ،‬چه تضمینی وجود دارد که اینها از چارچوب قانون دوباره‬ ‫عبور نکنند وقتی هیچ التزامی‌به قانون اساسی ندارند؟ حال‬ ‫آنکه در قانون اساسی همه نهادهای حالل منازعه‪ ،‬معلوم و‬ ‫فصل‌الخطاب‌های قانونی مشخص است‪ .‬کسی که التزام‬ ‫ندارد چگون��ه می‌خواهد به عرصه انتخاب��ات ورود کند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که انتخابات یکی از مظاهر اصلی قانون است؟‬ ‫فضای سیاسی کش�ور را در سال ‪ 92‬در قیاس با‬ ‫‪ 91‬چگونه می‌بینید و فک�ر می‌کنید چه تغییراتی‬ ‫پیدا کند؟‬ ‫‪ l‬همین که انتخابات برگزار می‌شود و رئیس‌جمهور‬ ‫و دولت تغییر می‌کند‪ ،‬خودش تحول بسیار بزرگی است‪ ،‬اما به‬ ‫ذهنم می‌رسد به لحاظ کلی حاکمیت با گفتمان اصولگرایی‬ ‫خواهد بود و فضای کش��ور تغییر عمده‌ای نخواهد کرد اما‬ ‫سیاست‌های دولت تغییراتی اساسی می‌کند‪.‬‬ ‫انتخابات را چند‌قطبی می‌بینید؟‬ ‫‪ l‬االن براساس دسته‌بندی‌های موجود شاید چهار‬ ‫قطبی شود‪.‬‬ ‫بین چ�ه جریانات�ی فض�ای چهار‌قطبی ش�کل‬ ‫می‌گیرد؟‬ ‫‪ l‬جریان دول��ت‪ ،‬جریان اصولگرای��ان تحولخواه‬ ‫و پای��داری‪ ،‬جری��ان اصولگرای��ان س��نتی‌ها و طیف��ی از‬ ‫اصالح‌طلبان ‪ -‬که از چارچوب‌ه��ای قانونی عبور نکردند‪-‬‬ ‫فضای چهار قطبی ش��کل می‌گی��رد؛ البته ای��ن فضا بین‬ ‫گروه‌های سیاسی موثر خواهد بود وگرنه کاندیدایی‌ها هم‬ ‫شاید به صحنه رقابت بیایند که جزو هیچ گروهی نیستند اما‬ ‫موثر و جدی با دیگران رقابت کنند‪ .‬به نظر من انتخابات در‬ ‫کشور ایران شخص‌محور است نه اینکه گروه‌های سیاسی‬ ‫تاثیر نداشته باش��ند‪ ،‬اما در نهایت اش��خاص هستند که با‬ ‫ظرفیت و پتانسیل خود نتیجه انتخابات را رقم می‌زنند‪.‬‬ ‫احتمال غافلگیری مثل انتخاب�ات دوره ‪ 74‬و ‪86‬‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫‪ l‬هیچ‌چی��ز در انتخاب��ات قابل پیش‌بینی نیس��ت‪،‬‬ ‫مخصوصا از االن هر کس بگوید من پیش‌بینی می‌کنم خیلی‬ ‫دقیقنگفته‪،‬چونمعلومنیستاحتمالورودگزینه‌هایجدیدی‬ ‫وجود دارد یا خیر‪ .‬باید نظر‌سنجی دقیقی انجام شود و جلو‌تر رفت‬ ‫تا آن موقع فضا شفاف‌تر شود و بعد بتوان در این‌باره حرف زد‪g.‬‬ ‫‪43‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫دوئل سياسي‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫جنگآخر‬ ‫اوباما در سومين مناظره انتخاباتي آمريكا پيروز شد‬ ‫‪44‬‬
‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪45‬‬
‫‪1‬‬ ‫در اين مناظره دوطرف سعي كردند از سياست‌هاي استعمارطلبانه دولت آمريكا در نقاط مختلف جهان به‌ويژه‬ ‫خاورميانه حمايت كنند‪ .‬به حمايت‌هاي غيرانساني خود از متحد اصلي‌شان رژيم صهيونيستي ادامه دهند و به نوعي‬ ‫ارادت‌شان را به سران اسرائيل نشان دهند‪ .‬د رمورد سوريه به‌طور تلويحي به ناكارآمد بودن سياست‌هاي واشنگتن‬ ‫اعتراف كنند و براساس گفتمان غيريت‌سازي آمريكايي‪ ،‬ايران را به‌عنوان تهديد منافع ملي خود معرفي كنند و در مورد‬ ‫ايران واقعيت‌ها را وارونه به مردم‌ش�ان انعكاس دهند‪ .‬مناظره آخر انتخابات با حمالتي از سوي دو نامزد به يكديگر‬ ‫و با اذعان به وضعيت بحراني اقتصاد پايان ياف�ت‪ .‬خواندن اين مناظره خصلت غيريت‌س�از و ايدئولوژيك گفتمان‬ ‫آمريكايي را نش�ان مي‌دهد‪ .‬س�ومین و آخرین مناظره «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری فعلی آمری�کا و «میت رامنی»‬ ‫کاندیدای جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری این کش�ور ‪ 22‬ماه اکتبر در ایالت فلوریدا برگزار شد‪ .‬این‬ ‫مناظره برخالف دو مناظره قبل که عمدتا با محوریت سیاست داخلی و اقتصاد برگزار شد‪ ،‬روی سیاست خارجی آمریکا‬ ‫تمرکز داشت‪ .‬میزبانی این مناظره را «باب شیفر» از شبکه خبری «سی‌بی‌اس» بر‌عهده داشت‪ .‬نظرسنجی فوری که‬ ‫توسط پایگا ‌ه اینترنتی شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی» در آمریکا درباره آخرین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری این‬ ‫کشور برگزار شد‪ ،‬حاکی از آن بود که اکثریت شرکت‌کنندگان‪ ،‬استدالل‌های اوباما را موجه‌تر و منطقی‌تر دانسته و معتقد‬ ‫بودند که او پیروز این مناظره بوده است‪ .‬متن این مناظره در زیر می‌آید‪.‬‬ ‫ترجمه از‪ :‬آزاده کشوردوست ‪ -‬رضا آقازاده‬ ‫بين الملل‬ ‫شیفر‪ :‬از دانش�گاه «لین» در «بوکا راتون» ایالت‬ ‫فلوریدا ب�ه ش�مار عصر به خی�ر می‌گوی�م‪ .‬این‬ ‫چهارمی�ن و آخرین مناظ�ره کمپی�ن انتخاباتی‬ ‫سال ‪ 2012‬است و توسط کمیسیون مناظره‌های‬ ‫انتخاباتی به شما تقدیم می‌شود‪ .‬در این مناظره‬ ‫به مسائل مربوط به سیاست خارجی می‌پردازیم‪.‬‬ ‫پرسش‌ها را من مطرح کردم و پیش از این آنها‬ ‫را به کاندیداها ی�ا معاونان آنها ارائ�ه نکرده‌ام‪.‬‬ ‫حاض�ران وع�ده داده‌اندک�ه س�کوت را رعایت‬ ‫ک�رده و از اقدام‌های�ی مانن�د ک�ف زدن‪ ،‬س�وت‬ ‫زدن ی�ا اقدام‌ه�ای مش�ابه خ�ودداری کنند؛ به‬ ‫اس�تثنای اکنون که به پرزیدنت اوباما و فرماندار‬ ‫رامنی خوش�امد می‌گوییم‪.‬آقایان رامنی و اوباما!‬ ‫کمپین‌های انتخاباتی ش�ما با قوانین ویژه‌ای که‬ ‫در عین حال ساده هم هستند‪ ،‬موافقت کرده‌اند‪.‬‬ ‫آنها از من خواسته‌اند مناظره را به چندین بخش‬ ‫قسمت کنم‪ .‬هر کدام از ش�ما برای پاسخگویی‬ ‫دو دقیق�ه زم�ان دارید و پی�ش از وارد ش�دن به‬ ‫قس�مت بعدی‪ ،‬درباره موضوع م�ورد نظر تبادل‬ ‫نظری کلی خواهیم داشت‪.‬همانطور که می‌دانید‬ ‫مناظره امش�ب هم‌زمان با پنجاهمین س�الگرد‬ ‫شبی است که «جان اف کندی» رئیس‌جمهوری‬ ‫پیش�ین آمریکا ب�ه جهان اعلام کرد ک�ه اتحاد‬ ‫جماهیر ش�وروی در کوبا موش�ک‌های هسته‌ای‬ ‫مس�تقر کرده اس�ت؛ اقدامی‌که ش�اید بیش از‬ ‫هر زمان دیگری ما را به جنگ هس�ته‌ای نزدیک‬ ‫می‌کرد‪ .‬شاید این مساله یادآور این باشد که هر‬ ‫رئیس‌جمهوری در برخی مقاطع زمانی با تهدید‬ ‫غیرقاب�ل انتظ�ار امنیت مل�ی کش�ورش رو‌به‌رو‬ ‫می‌شود‪ .‬اکنون بیایید مناظره را آغاز کنیم‪.‬بخش‬ ‫اول مناظره مربوط ب�ه چالش تغییر در خاورمیانه‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫رامني‪ :‬مهمترین مساله اي که‬ ‫می‌خواهیم به آن برسیم این است‬ ‫که جهان اسالم‪ ،‬افراط‌گرایی را رد‬ ‫کند‪ .‬نمی‌خواهیم شاهد یک عراق‬ ‫یا افغانستان دیگر باشیم‪ .‬رویکرد‬ ‫درست این است که رهبران گروه‌های‬ ‫ضد‌آمریکایی را تحت تعقیب قرار‬ ‫دهیم‪ .‬پرسش مهم این است که‬ ‫چگونه باید این اقدام را انجام دهیم‬ ‫‪46‬‬ ‫و چهره جدید تروریسم است‪ .‬من این بخش را‬ ‫به دو قسمت تقسیم می‌کنم‪ .‬بنابراین شما در این‬ ‫بخش و درب�اره این موضوع باید به دو پرس�ش‬ ‫پاس�خ دهید‪ .‬پرس�ش اول مربوط ب�ه تحوالت‬ ‫اخیر لیبی اس�ت‪ ،‬بحث و جدال درب�اره آنچه در‬ ‫این کشور اتفاق افتاد همچنان ادامه دارد‪ .‬چهار‬ ‫آمریکایی از جمله سفیر این کشور در لیبی کشته‬ ‫ش�دند‪ .‬پرس�ش‌ها همچنان به قوت خ�ود باقی‬ ‫اس�ت‪ .‬چه اتفاقی در این کشور افتاد؟ چه عاملی‬ ‫باعث آن ش�د؟ آیا این اقدام‌ه�ا خودجوش بود؟‬ ‫آیا این یک شکست اطالعاتی بود یا به شکست‬ ‫سیاس�ت‌ها مربوط می‌ش�د‪ ،‬آیا تالش�ی صورت‬ ‫گرفت که مردم را از آنچ�ه واقعا اتفاق افتاده بود‬ ‫منحرف کند؟ فرماندار رامنی ش�ما از این رویداد‬ ‫به‌عنوان نمونه‌ای از سیاس�ت خارجی آمریکا در‬ ‫خاورمیانه یاد کردید که پیش چشم ما از آن پرده‬ ‫برداش�ته می‌ش�ود‪ .‬از هرکدام از شما می‌خواهم‬ ‫نظر خود درباره این مساله را بیان کنید‪ .‬فرماندار‬ ‫رامنی ش�ما برنده تاس ش�دید و اول ش�ما باید‬ ‫شروع کنید‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬عصر به خیر ب��اب و بابت میزبانی این مناظره‬ ‫از تو تش��کر می‌کنم‪ .‬از مسئوالن دانش��گاه لین نیزکه ما را‬ ‫پذیرفته و مورد استقبال قرار دادند‪ ،‬متشکرم و پرزیدنت اوباما‪،‬‬ ‫خوشحالم که بار دیگر می‌توانم درکنار شما باشم‪.‬‬ ‫به‌طور قطع تغییر کامل در ساختار و فضای خاورمیانه‬ ‫یکی از دغدغه‌های مهم تمام جهان و به‌طور خاص آمریکا‬ ‫است؛ تغییراتی که هم‌زمان با بهار عربی نوید‌دهنده تغییر به‬ ‫سمت میانه‌روی‪ ،‬ایجاد فرصت بیشتر برای مشارکت زنان و‬ ‫تغییر در زندگی و وضعیت اقتصادی مردم خاورمیانه بود‪ .‬ولی‬ ‫در عوض‪ ،‬در برخی از این کشورها شاهد رویدادهای مخربی‬ ‫بودیم‪ .‬در سوریه سه هزار غیرنظامی کشته شدند‪ .‬حمله در‬ ‫لیبی – اکنون می‌دانیم که این اقدام توسط تروریست‌هایی‬ ‫که با مردم ما دشمنی دارند‪ ،‬انجام گرفته است –باعث کشته‬ ‫شدن چهار شهروند آمریکایی شد‪ .‬مالی اشغال شده و شمال‬ ‫این کشور تحت تصرف شبه‌نظامیانی که فعالیت‌های مشابه‬ ‫القاعده دارند‪ ،‬قرارگرف��ت‪ .‬در مصر نیز یک رئیس‌جمهور از‬ ‫گروه اخوان‌المسلمین روی کار آمد‪.‬‬ ‫بنابراین آنچه امروز در خاورمیانه ش��اهد آن هستیم‪،‬‬ ‫مسیری کاملا متفاوت با امیدهایی است که برای این منطقه‬ ‫داشتیم‪ .‬واضح اس��ت که بزرگ‌ترین تهدید از جانب ایران‪،‬‬ ‫در حالی که چهار سال به س��اخت بمب هسته‌ای نزدیک‌تر‬ ‫ش��ده‪ ،‬متوجه ما می‌شود‪ .‬باید این مس��اله را قبول کنیم که‬ ‫الزم است‪ ،‬در این راس��تا اقدامی‌انجام دهیم؛ همانطور که‬ ‫پرزیدنت اوباما این اقدام را انج��ام داد‪ .‬من به او برای از بین‬ ‫بردن «اسامه بن‌الدن» رهبر س��ابق گروه القاعده تبریک‬ ‫می‌گویم‪ .‬ولی نمی‌توانیم هدف خود را قربانی این هرج و مرج‬ ‫و وضعیت نابس��امان کنی��م‪ .‬باید یک اس��تراتژی جامع و‬ ‫راهبردی برای کمک به جهان اس�لام به منظ��ور مقابله با‬ ‫این افراط‌گری خشونت‌آمیز رادیکال در پیش بگیریم‪ .‬این‬ ‫گروه در ‪ 10‬یا ‪ 12‬کشور اعضای فعال داشته و تهدیدی برای‬ ‫دوستان ما‪ ،‬تمامی‌جهان و آمریکا به ش��مار می‌رود‪ .‬باید با‬ ‫تاکتیک‌هایی فراگیر با این افراط‌گرایی مقابله کنیم‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬آقای رئیس‌جمهور‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬باب‪ ،‬نخس��تین وظیفه من به‌عن��وان فرمانده‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬حفاظت از جان شهروندان آمریکایی است‬ ‫و این همان کاری است که طی چهار س��ال گذشته‌ انجام‬ ‫داده‌ایم‪ .‬به جنگ ع��راق پایان داده و مج��ددا توجه خود را‬ ‫به افرادی که در جریان حمالت ‪ 11‬س��پتامبر کشته شدند‪،‬‬ ‫متمرکز کردیم‪ .‬به‌عنوان نتیجه این رویکرد‪ ،‬هسته رهبری‬ ‫القاعده از هم پاشیده شد‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬اکنون می‌توانیم به‬ ‫شیوه‌ای مسئوالنه از افغانستان خارج شده و اطمینان داشته‬ ‫باشیم که افغان‌ها می‌توانند مسئولیت تامین امنیت خود را‬ ‫به عهده بگیرند‪ .‬این مس��اله به ما ام��کان می‌دهد با ایجاد‬ ‫ائتالف‌هایی در سراس��ر جهان‪ ،‬با تهدیده��ای آینده مقابله‬ ‫کنیم‪ .‬اکنون در ارتباط با لیبی‪ ،‬همانطور که در مناظره قبل‬ ‫هم گفتم‪ ،‬زمانی که آن تماس تلفنی را دریافت کردیم‪ ،‬من‬ ‫به سرعت اطمینان حاصل کردم که در درجه اول‪ ،‬هر کاری‬ ‫که می‌توانستیم را برای تامین امنیت شهروندان آمریکایی که‬ ‫در معرض خطر قرار داشتند‪ ،‬انجام دادیم‪ .‬در درجه دوم‪ ،‬درباره‬ ‫اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده است‪ ،‬تحقیق می‌کنیم و در درجه‬ ‫سوم و از همه مهمتر‪ ،‬افرادی که دیپلمات‌های آمریکایی را‬ ‫کشتند تحت پیگرد قرار داده و آنها را تسلیم عدالت می‌‌کنیم؛‬ ‫این دقیقا همان کاری است که در حال انجام آن هستیم‪.‬‬ ‫فرماندار رامنی! خوشحالم که شما موفقیت ما در تحت‬ ‫تعقیب قرار دادن القاعده را پذیرفته‌ای��د‪ .‬اما باید بگویم که‬ ‫سیاست شما پیش از این سیاستی کلی بوده و برای حفاظت‬ ‫از آمریکا یا اس��تفاده از فرصت‌هایی که در خاورمیانه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬طراحی نشده بود‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬سیاس��ت من‪ ،‬رویکردی رو به جلو اس��ت که‬ ‫بر تحت تعقیب قرار دادن متهمان و تضمین اینکه بهترین‬ ‫راه برای دستگیری یا کش��تن آنها در پیش گرفته می‌شود‪،‬‬ ‫مبتنی است‪ .‬هر چند این مسائل بسیار کلیدی هستند‪ ،‬ولی‬ ‫سیاست من طیف گسترده‌تری از مس��ائل را در بر‌می‌گیرد‪.‬‬ ‫مهمترین مس��اله اي كه می‌خواهیم به آن برسیم این است‬ ‫که جهان اسالم‪ ،‬افراط‌گرایی را رد کند‪ .‬نمی‌خواهیم شاهد‬ ‫یک عراق یا افغانس��تان دیگر باش��یم‪ .‬رویکرد درست این‬ ‫اس��ت که رهبران گروه‌های ضد‌آمریکایی را تحت تعقیب‬ ‫قرار دهیم‪ .‬پرس��ش مهم این اس��ت که چگون��ه باید این‬ ‫اقدام را انجام دهی��م‪ .‬گروهی از متخصص��ان عرب تحت‬ ‫مجموعه‌ای که توس��ط س��ازمان ملل متحد س��ازماندهی‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬گرد‌هم آمده و چگونگی مقابله با تروریست‌ها را‬ ‫بررسی کردند‪ .‬مهمترین نتیجه‌ای که به آن رسیدند‪ ،‬این بود؛‬ ‫نخست‪ :‬پیشرفت اقتصادی بیشتر‪ ،‬ما باید به کمک خارجی‬
‫خود اهمیت بیشتری داده و روی س��رمایه‌گذاری مستقیم‬ ‫خارجی تمرکز بیشتری داشته باش��یم‪ .‬دوم‪ :‬آموزش بهتر‪،‬‬ ‫سوم‪ :‬برابری جنسیتی‪ ،‬چهارم‪ :‬حاکمیت قانون‪ .‬باید به این‬ ‫کشورها در ایجاد جوامع مدنی کمک کنیم‪ .‬با این وجود آنچه‬ ‫طی سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم‪ ،‬تشدید آشوب و هرج و‬ ‫ن تراژدی‌های‬ ‫مرج بوده است‪ .‬جالب این است که به‌رغم ای ‌‬ ‫دردناک‪ ،‬شاهد پیشرفت در لیبی هستیم‪ .‬در کنار لیبی‪ ،‬مصر‬ ‫نیز از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬لیبی ش��ش میلیون‬ ‫و مص��ر ‪ 80‬میلیون نفر جمعیت دارد‪ .‬ما می‌خواهیم ش��اهد‬ ‫پیشرفت در سراسر خاورمیانه باشیم‪ .‬این در حالی است که‬ ‫شبه‌نظامیان القاعده شمال مالی را تصرف کرده‌اند‪ ،‬خشونت‬ ‫در سوریه ادامه دارد و ایران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای‬ ‫خود ادامه می‌دهد و شکاف‌هایی واقعی در منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬به این مساله خواهیم پرداخت‪ ،‬ولی اجازه‬ ‫دهید فرص�ت را در اختی�ار رئیس‌جمهوری قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬فرماندار رامنی! خوشحالم که شما این مساله‬ ‫سیاس��ت‌های من داش��تند را تائید نمی‌کنم‪ .‬واضح اس��ت‬ ‫تصمیم داریم مس��اله خاورمیانه‪ ،‬چالش‌های این منطقه و‬ ‫نحوه مقابله با تروریسم را مورد بررسی قرار دهیم و هدف‪،‬‬ ‫حمله کردن به من نیس��ت‪ .‬حمله به من کمک��ی به نحوه‬ ‫رویارویی با چالش‌های خاورمیانه و استفاده از فرصت‌هایی‬ ‫که در این منطقه وجود دارد‪ ،‬نمی‌کند‪ .‬ولی به برخی از مسائلی‬ ‫که به آن اشاره کردید‪ ،‬پاسخ می‌دهم‪ .‬اول از همه روسیه‪ ،‬من‬ ‫تاکید کرده‌ام که این کشور یک دشمن ژئوپلتیک است‪ ،‬نه‪...‬‬ ‫اوباما‪ :‬شماره یک‪...‬‬ ‫رامنی‪ :‬معذرت می‌خواهم‪ .‬این کش��ور یک دش��من‬ ‫ژئوپلتیک است و من در همانجا گفته‌ام که ایران بزرگ‌ترین‬ ‫تهدید امنیت ملی است که با آن رو‌به‌رو هستیم‪ .‬روسیه بارها‬ ‫و بارها در سازمان ملل متحد رو در روی ما قرار گرفته است‪.‬‬ ‫من در مواجهه با مس��اله روسیه عینک خوش‌بینی به چشم‬ ‫نزده و نمی‌گویم که در مقابل روسیه یا «والدیمیر پوتین»‬ ‫رئیس‌جمهوری این کشور منعطف خواهم بود‪.‬‬ ‫در مورد عراق‪ ،‬من و ش��ما اتفاق‌نظر داش��تیم که باید‬ ‫ش�یفر‪ :‬اجازه دهید پرس�ش دوم ای�ن بخش را‬ ‫مطرح کنم‪ .‬این پرسش مربوط به سوریه است‪.‬‬ ‫یک سال از زمانی که ش�ما خواستار کناره‌گیری‬ ‫«بش�ار اس�د» رئیس‌جمهوری س�وریه شدید‪،‬‬ ‫می‌گذرد و ناآرامی‌و خش�ونت همچن�ان در این‬ ‫کشور ادامه دارد‪ .‬آیا الزم است در سیاست‌های‬ ‫خود در قبال این کشور تجدیدنظر کرده و ببینیم‬ ‫آی�ا می‌توانیم راه�کار بهت�ری برای ح�ل تاثیر‬ ‫گذاش�تن رویدادهای این کش�ور انجام دهیم؟‬ ‫آیا اصوال چنین اقدامی‌ امکان‌پذیر اس�ت؟ آقای‬ ‫رئیس‌جمهور ابتدا شما پاسخ دهید‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬آنچه ما انج��ام داده‌ایم س��ازماندهی جامعه‬ ‫بین‌الملل درباره لزوم کناره‌گیری اس��د از قدرت است‪ .‬علیه‬ ‫دولت سوریه تحریم‌هایی را اعمال کرده و انزوای این کشور‬ ‫را تضمین کرده‌ایم‪ .‬به سازماندهی اپوزیسیون سوریه کمک‬ ‫کرده و برای آنها کمک‌های بشردوس��تانه فراهم کرده‌ایم‪.‬‬ ‫به‌طور خاص تمرکز ما روی بسیج کردن نیروهای میانه‌رو‬ ‫در داخل سوریه بوده است‪.‬‬ ‫ول��ی در نهایت این مردم س��وریه هس��تند ک��ه باید‬ ‫آینده خود را رقم بزنن��د؛ بنابراین هر اقدامی‌را با مش��ورت‬ ‫هم‌پیمانانمان در منطقه از جمله اس��رائیل که به وضوح در‬ ‫تحوالت سوریه ذی‌نفع است‪ ،‬همچنین ترکیه و دولت‌های‬ ‫دیگری که مسائل س��وریه روی آنها تاثیرگذار است‪ ،‬انجام‬ ‫می‌دهیم‪ .‬آنچه در س��وریه اتف��اق می‌افت��د ناراحت‌کننده‬ ‫ی را‬ ‫است و به همین دلیل اس��ت که تصمیم داریم هر اقدام ‌‬ ‫برای کمک به اپوزیسیون انجام دهیم ولی در پیش گرفتن‬ ‫اقدام‌های نظامی گسترده‌تر در س��وریه‪ ،‬گامی‌جدی برای‬ ‫ما به ش��مار می‌رود‪ .‬باید کاملا بدانیم که ب��ه چه افرادی در‬ ‫سوریه کمک می‌کنیم‪ ،‬باید مطمئن ش��ویم که تسلیحات‬ ‫به دس��ت افرادی نخواهد افتاد که در نهایت از آن علیه ما و‬ ‫هم‌پیمانانمان در منطقه استفاده کنند‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬فرماندار‬ ‫رامنی‪ :‬بیایید به عقب برگش��ته و بررس��ی کنیم که‬ ‫در س��وریه چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت؛ اول از همه‪،‬‬ ‫کشته شدن ‪ 30‬هزار تن در این کش��ور یک فاجعه انسانی‬ ‫اس��ت‪ .‬دوم اینکه س��وریه یک فرصت برای ماست چرا‌که‬ ‫این کشور به ویژه در شرایط فعلی نقش مهمی‌ در تحوالت‬ ‫بين الملل‬ ‫شیفر‪ :‬در اینجا به شما چند دقیقه فرصت اضافی‬ ‫می‌دهم تا بتوانید پاسخ دهید‪.‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬صحبت‌های��ی ک��ه رئیس‌جمه��ور درباره‬ ‫برنامه مشخصی برای نیروها وجود داشته باشد‪ .‬آیا شما‪...‬‬ ‫اوباما‪ :‬این واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬تالشی از جانب رئیس‌جمهوری صورت گرفت‬ ‫که درباره وضعیت نیروها توافق حاصل شود؟ من هم با این‬ ‫مساله موافق بوده و تاکید کرده‌ام که تعدادی از نیروهای ما‬ ‫باید در عراق بمانند‪ .‬به اعتقاد من پنج هزار نیروی ما باید در‬ ‫عراق بمانند‪.‬‬ ‫خاورمیانه ایفا می‌کند‪ .‬جایگزین کردن دولت سوریه با دولتی‬ ‫دیگر‪ ،‬از مهمترین اولویت‌های ماس��ت و در نهایت اینکه‪،‬‬ ‫به‌دنبال مداخله نظامی در س��وریه نیس��تیم‪ .‬نمی‌خواهیم‬ ‫وارد یک درگیری نظامی ش��ویم‪ .‬رویکرد درست این است‬ ‫که با هم‌پیمانان و منابع خود برای مش��خص کردن احزاب‬ ‫مسئول در س��وریه همکاری کرده و این گروه‌ها را دور هم‬ ‫جمع کنیم؛ هر‌چند ممکن اس��ت نتوان نام این گردهمایی‬ ‫گروه‌های اپوزیس��یون را دولت گذاش��ت ولی این گروه‌ها‬ ‫می‌توانند در قالب یک ش��ورا ک��ه رهبری امور س��وریه را‬ ‫بر عه��ده دارد‪ ،‬فعالیت کنن��د‪ .‬باید مطمئن ش��ویم که این‬ ‫گروه‌ها‪ ،‬س�لاح الزم برای دفاع از خ��ود را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫همچنین باید اطمینان حاصل ش��ود که از این سالح‌ها در‬ ‫مسیر نادرست استفاده نمی‌شود؛ مس��یری که می‌تواند به‬ ‫ما آس��یب وارد کند‪ .‬باید مطمئن باش��یم که این تالش در‬ ‫هماهنگی کامل با هم‌پیمانانمان و به ویژه اسرائیل صورت‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این مس��اله در عی��ن حال دغدغ��ه مهمی برای‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬قطر و ترکیه نیز هست‪ .‬آنها تمایل دارند‬ ‫با ما همکاری کنند‪ .‬باید رهبری یک تالش موثر در سوریه‬ ‫را بر عهده گرفته و اطمینان حاصل کنیم که ش��به‌نظامیان‬ ‫این کشور به سالح مجهز بوده و افرادی که سالح در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬طرف‌های مسئولیت‌پذیری هستند‪ .‬باید مطمئن شویم‬ ‫با افرادی که جایگزین اس��د می‌ش��وند‪ ،‬روابط دوستانه‌ای‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این یک فرصت کلیدی برای آمریکا ست و آنچه نگران‬ ‫آن هستم‪ ،‬روندی است که طی یک سال گذشته شاهد آن‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬رئیس‌جمهوری در ابتدا گفت که از س��ازمان ملل‬ ‫متحد می‌خواهیم این مس��اله را حل و فصل کند‪ .‬بعد از آن‬ ‫«کوفی عنان» نماینده سابق سازمان ملل متحد و اتحادیه‬ ‫عرب روی کار آمد و برای برقراری آتش‌بس تالش کرد ولی‬ ‫طرحی که ارائه کرده بود‪ ،‬شکست خورد‪ .‬بعد از آن نوبت به‬ ‫روس‌ها رسید تا ببینند آیا می‌توانند کاری از پیش ببرند یا خیر‪.‬‬ ‫ما باید در آنجا نقش رهبری را بر عهده داش��ته باشیم‪ ،‬البته‬ ‫نه در زمینه نظامی‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬ما (در سوریه) نقش رهبری را بر عهده داریم‪.‬‬ ‫ما گروه «دوستان سوریه» را س��ازماندهی کردیم‪ ،‬در حال‬ ‫ارائه کمک‌های بشردوس��تانه بوده و از اپوزیسیون حمایت‬ ‫می‌کنیم‪ .‬به‌دنبال این هس��تیم که اطمین��ان حاصل کنیم‬ ‫افرادی که به آنها کم��ک می‌کنیم در درازمدت دوس��تان‬ ‫ما و دوس��تان هم‌پیمانان ما در منطقه خواهند بود‪ .‬بار دیگر‬ ‫به مساله لیبی اش��اره می‌کنم چرا‌که این کشور نمونه‌ای از‬ ‫چگونگی انتخاب ما از بین گزینه‌های مختلف است‪ .‬زمانی‬ ‫که وارد لیبی شدیم‪ ،‬به سرعت موفق شدیم قتل عام در این‬ ‫کشور را متوقف کنیم‪ .‬این مساله به دلیل شرایط منحصر به‬ ‫فرد لیبی و ائتالفی بود که به ش��کل‌گیری آن کمک کرده‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫را پذیرفته‌اید که القاعده یک تهدید به ش��مار می‌رود‪ ،‬زیرا‬ ‫چند ماه قبل زمان��ی که نظرتان درب��اره بزرگ‌ترین تهدید‬ ‫ژئوپلتیک برای آمریکا پرسیده شد‪ ،‬شما روسیه را بزرگ‌ترین‬ ‫تهدید ارزیابی کرده بودید‪ .‬به نظر می‌رسد در حوزه سیاست‬ ‫خارجی‪ ،‬شما مایل به در پیش گرفتن سیاست خارجی دهه‬ ‫‪ 80‬هستید‪ ،‬در حوزه سیاست‌های اجتماعی‪ ،‬برنامه‌های دهه‬ ‫‪ 50‬را‌ترجیح داده و در زمینه اقتصاد نیز خواس��تار بازگشت‬ ‫مجدد سیاست‌های دهه ‪ 20‬میالدی هستید‪ .‬شما گفتید که‬ ‫مایل به تکرار تجربه عراق نیستید ولی همین چند هفته پیش‬ ‫گفته بودید که باید نیروهای بیش��تری در این کشور مستقر‬ ‫می‌کردیم‪ .‬ش��ما همچنین در ابتدا گفته بودید که باید برای‬ ‫نیروهای خود در افغانستان برنامه زمانی تنظیم می‌کردیم و‬ ‫بعد از آن گفتید که نیازی به در نظر گرفتن چنین برنامه‌ای‬ ‫نبود‪ .‬ممکن اس��ت اکنون بگویید که این مساله بستگی به‬ ‫شرایط دارد یا ممکن است نیاز به در نظر گرفتن این برنامه‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬این مساله به معنای آن است که شما نه‬ ‫تنها ارزیابی‌های نادرستی دارید‪ ،‬بلکه رویکردهای متناقضی‬ ‫نیز اتخاذ می‌کنید‪ .‬رویکردهای ما در قب��ال خاورمیانه باید‬ ‫قوی و همراه با رهبری قاطع باشد‪ .‬راهبرد سست‪ ،‬نادرست‬ ‫و غیرمشخص‪ ،‬مش��کل این منطقه را حل نخواهد نکرد و‬ ‫متاس��فانه این همان دیدگاهی است که شما طی این مدت‬ ‫در کمپین انتخاباتی خود ارائه کرده‌اید؛ این نسخه‌ای برای‬ ‫تقویت آمریکا یا حفاظ��ت از این کش��ور در طوالنی مدت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬فرماندار رامنی! خوشحالم‬ ‫که شما این مساله را پذیرفته‌اید که‬ ‫القاعده یک تهدید به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫زیرا چند ماه قبل زمانی که نظرتان‬ ‫درباره بزرگ‌ترین تهدید ژئوپلتیک‬ ‫برای آمریکا پرسیده شد‪ ،‬شما روسیه‬ ‫را بزرگ‌ترین تهدید ارزیابی کرده‬ ‫بودید‪ .‬به نظر می‌رسد در حوزه سیاست‬ ‫خارجی‪ ،‬شما مایل به در پیش گرفتن‬ ‫سیاست خارجی دهه ‪ 80‬هستید‬ ‫‪47‬‬
‫نظرسنجی‌های‬ ‫سرنوشت ساز‬ ‫بين الملل‬ ‫بودیم‪ .‬م��ا همچنین بای��د اطمینان حاص��ل می‌کردیم که‬ ‫«معمر قذافی» رهبر س��ابق حکومت لیبی از قدرت ساقط‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر در میانه راه از ماموریت خود در لیبی عقب‌نشینی‬ ‫می‌کردیم‪ ،‬جان شهروندان آمریکایی در خطر قرار می‌گرفت؛‬ ‫بنابراین باید ماموریت خود را به‌طور کامل انجام می‌دادیم‪.‬‬ ‫این مساله یکی از دالیل ایستادن لیبیایی‌ها در کنار ما بود‪ .‬ما‬ ‫این کار را با احتیاط کامل انجام داده و اطمینان حاصل کردیم‬ ‫که افرادی که با آنها در تعامل هستیم را به خوبی می‌شناسیم‬ ‫و افراد میانه‌رو‪ ،‬همان افرادی هس��تند که می‌توانیم با آنها‬ ‫کار کنیم‪ .‬در ارتباط با سوریه نیز باید همین رویکرد باثبات و‬ ‫خردمندانه را در پیش بگیریم‪ .‬این دقیقا همان کاری است‬ ‫که در حال انجام آن هستیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫ش�یفر‪ :‬فرماندار رامنی! می‌توانم از شما بپرسم‬ ‫که آیا تصمیم دارید در قبال س�وریه اقدام‌هایی‬ ‫فراتر از رویکردهای دولت فعلی در پیش بگیرید‬ ‫یا خی�ر؟ به‌عنوان مثال آیا بر فراز س�وریه منطقه‬ ‫پرواز ممنوعه در نظر خواهید گرفت؟‬ ‫رامنی‪ :‬تمایل��ی ندارم ارتش آمریکا را درگیر س��وریه‬ ‫کنم‪ .‬به نظر من در مقطع زمانی فعلی نیازی به این کار وجود‬ ‫ی در آینده نیز ضرورت داشته‬ ‫ندارد‪ .‬فکر نمی‌کنم چنین اقدام ‌‬ ‫باشد‪ .‬همان‌طور که پیش از این نیز تاکید کرده ام‪ ،‬هدف ما‬ ‫جایگزین شدن دولت اسد با دولت جدیدی است که روابط‬ ‫دوستانه‌ای با آمریکا داشته باشد‪ .‬می‌خواهم اطمینان حاصل‬ ‫کنم آنها مسلح می‌شوند و از این سالح‌ها هم برای دفاع از‬ ‫خود و هم برای برکناری اسد استفاده می‌کنند‪ ،‬ولی به هیچ‬ ‫عنوان تمایلی نداریم نیروهای نظامی ما درگیر مساله سوریه‬ ‫ش��وند‪ .‬ما در منطقه هم‌پیمانانی داریم‪ ،‬همچنین از منابعی‬ ‫برای حمایت از ای��ن گروه‌های اپوزیس��یونی برخورداریم‪.‬‬ ‫این روند برای مدت یک سال ادامه داش��ته‪ .‬آمریکا باید در‬ ‫مساله س��وریه‪ ،‬نقش رهبری را بر عهده بگیرد‪ ،‬نه به لحاظ‬ ‫نظامی بلکه برای سازماندهی‪ ،‬گرد آوردن این گروه‌ها دور‬ ‫هم و پیدا کردن گروه‌های مس��ئولیت‌پذیر‪ .‬همانطور که از‬ ‫منابع اطالعاتی ش��نیده‌اید‪ ،‬مخالفان سوری بسیار پراکنده‬ ‫هستند‪ .‬آنها یک گروه واحد را تشکیل نداده و در قالب یک‬ ‫شورا یا چیزی شبیه به آن گرد هم نیامده‌اند‪ .‬این اتفاق باید‬ ‫بیفتد و آمریکا می‌تواند به محقق ش��دن این مساله کمک‬ ‫کند‪ .‬ما باید اطمینان حاصل کنیم که آنها تس��لیحات الزم‬ ‫برای ایفای نقش مهمشان که برکناری اسد از قدرت است‬ ‫را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬پرزیدنت اوباما! در مقطعی در انقالب مصر‬ ‫ش�ما گفتید که زمان کنار رفتن «حسنی مبارک»‬ ‫رئیس‌جمهوری س�ابق این کش�ور از قدرت فرا‬ ‫رسیده است‪ .‬برخی افراد در دولت شما معتقدند‬ ‫که این موضع‌گیری نیاز به تامل بیشتری داشت؛‬ ‫‪48‬‬ ‫آیا از این مساله پشیمان نیستید؟‬ ‫اوبام�ا‪ :‬خی��ر؛ چرا‌که م��ن معتق��دم آمری��کا باید از‬ ‫دموکراسی حمایت کند‪ .‬تقابل تانک‌های مستقر در میدان‬ ‫«التحریر» با جوانان مصری‪ ،‬آن رهبری که جان اف کندی‬ ‫‪ 50‬سال قبل از آن صحبت کرد‪ ،‬نبود‪.‬‬ ‫مس��اله دیگری که روی آن تاکید کرده بودم این بود‬ ‫که اکنون که دولتی دموکراتی��ک و منتخب روی کار آمده‬ ‫است‪ ،‬باید حقوق اقلیت‌های مذهبی حفظ شده و حق زنان‬ ‫به رسمیت شناخته شود‪ .‬ما برای اطمینان از طی شدن این‬ ‫روند‪ ،‬روی آنها فشار می‌آوریم‪ .‬اگر زنان و جوانان خاورمیانه‬ ‫آموزش‌ه��ای الزم را نبینند‪ ،‬کش��ورهای این منطقه هرگز‬ ‫نمی‌توانند پیشرفت کنند‪.‬‬ ‫مصر همچنین باید به پیمان خود با اس��رائیل متعهد‬ ‫باش��د‪ .‬این خط قرمز ماس��ت چراکه در ص��ورت تخطی از‬ ‫این پیمان نه‌تنها امنیت اسرائیل‪ ،‬بلکه امنیت آمریکا نیز به‬ ‫مخاطره خواهد افتاد‪.‬‬ ‫آنها همچنی��ن باید تضمین دهند در مس��اله مقابله با‬ ‫تروریس��م با ما همکاری خواهند کرد‪ .‬ما نیز به‌طور متقابل‬ ‫برای تقویت اقتصاد آنها ت�لاش خواهیم کرد‪ .‬چرا‌که آنچه‬ ‫در نهای��ت باعث پی��روزی انق�لاب مردم مصر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫فرصت‌هایی اس��ت که در اختی��ار جوانان این کش��ور قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬خواس��ته‌های آنها‪ ،‬از همان جنس خواس��ته‌های‬ ‫جوانان آمریکا‌ست‪ .‬آنها خواستار شغل هستند‪ ،‬می‌خواهند‬ ‫اطمینان داش��ته باش��ند که فرزندانش��ان به مدرسه خوبی‬ ‫می‌روند و سقفی باالی سرش��ان دارند‪ .‬آنها چشم‌انداز یک‬ ‫زندگی بهتر در آینده را دارند‪.‬‬ ‫ش�یفر‪ :‬فرماندار رامنی! نظر ش�ما را در این باره‬ ‫می‌شنویم‪.‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬نظر رئیس‌جمهور درباره این مس��اله را تائید‬ ‫می‌کنم‪ .‬مبارک در جریان انقالب مصر اقدام‌های غیرقابل‬ ‫تصوری انجام داد‪ ،‬اقدام‌های سرکوب‌گرانه او در خیابان‌های‬ ‫مصر‪ ،‬مساله‌ای نیست که بتوان از آن حمایت کرد‪.‬‬ ‫ش�یفر‪ :‬نظر ش�ما درباره نقش آمریکا در عرصه‬ ‫بین‌الملل چیس�ت؟ فرماندار رامنی! شما شروع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬معتقدم ک��ه مس��ئولیت آمری��کا در عرصه‬ ‫بین‌الملل حمایت از آزادی و ارتقای اصولی است که باعث‬ ‫استقرار صلح در جهان می‌شود‪ .‬این اصول شامل حقوق بشر‪،‬‬ ‫کرامت انسانی‪ ،‬آزادی بیان و انتخابات است‪ .‬چرا‌که زمانی‬ ‫که انتخابات برگزار می‌شود‪ ،‬مردم تمایل دارند به صلح رای‬ ‫دهند‪ ،‬آنها هرگز از جنگ حمایت نخواهند کرد‪ .‬ما این مساله‬ ‫را می‌پذیریم که در جهان درگیری‌ها و مناقشاتی وجود دارد‬ ‫و می‌خواهیم تا جایی که ممکن است به این درگیری‌ها پایان‬ ‫دهیم‪ .‬برای بر عهده گرفتن این نقش‪ ،‬آمریکا باید قدرتمند‬ ‫نظرس�نجی موسس�ه گالوپ‪ ،‬پیش‬ ‫از آغاز س�ومین مناظره‪« :‬ب�اراک اوباما»‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه�وری فعل�ی کاخ س�فید و‬ ‫کاندی�دای حزب دموک�رات‪45 ،‬درصد با‬ ‫کاه�ش هفت درص�دی؛ «می�ت رامنی»‪،‬‬ ‫رقیب اوباما و کاندی�دای جمهوری‪‎‬خواه‪،‬‬ ‫‪ 52‬درصد‪.‬‬ ‫وب سایت «هافینگتون پست» پیش‬ ‫از مناظره‪ :‬اوباما کسب ‪ 277‬رای الکترال‪،‬‬ ‫میت رامنی کسب ‪ 206‬رای الکترال‪.‬‬ ‫باشد و برای تحقق این مساله باید اقتصاد و ارتش را تقویت‬ ‫کنیم‪ .‬کشوری که ‪23‬میلیون جویای کار دارد و طی سه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده است‪ ،‬کشور‬ ‫مناسبی برای عهده دار شدن رهبری این روند نیست‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬آقای رئیس‌جمهور!‬ ‫اوباما‪ :‬جهان ب��ه یک آمریکای قدرتمن��د نیاز دارد و‬ ‫این کش��ور در حال حاضر به مراتب از زمانی که من سمت‬ ‫ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفتم‪ ،‬قوی‌تر است‪ .‬ما به جنگ‬ ‫عراق پایان دادیم و نه‌تنها موفق شدیم تمرکز خود را روی‬ ‫تهدیدهای تروریستی قرار دهیم‪ ،‬بلکه روند انتقال مسئولیت‬ ‫در افغانستان را نیز آغاز کردیم‪ .‬این مساله فرصتی را به وجود‬ ‫آورد تا مجددا روی رواب��ط و اتحادهایی که برای یک دهه‬ ‫فراموش شده بودند‪ ،‬تمرکز کنیم‪ .‬فرماندار رامنی! اتحاد ما در‬ ‫آسیا‪ ،‬آفریقا‪ ،‬اروپا و اسرائیل هرگز قوی‌تر از امروز نبوده است‪.‬‬ ‫ش�یفر‪ :‬اکنون وارد قسمت بعد ش�ده و به مساله‬ ‫ای�ران و اس�رائیل می‌پردازیم‪ .‬هر کدام از ش�ما‬ ‫دو دقیقه ب�رای بی�ان نظراتتان فرص�ت دارید‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهور!‬ ‫اوباما‪ :‬اس��رائیل برای ما یک دوس��ت واقعی بوده و‬ ‫مهمترین هم پیمان آمریکا در منطقه است‪ .‬چنانچه اسرائیل‬ ‫هدف حمله قرار بگی��رد‪ ،‬در کنارش خواهیم ایس��تاد‪ .‬این‬ ‫مساله‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری خود به وضوح‬ ‫روی آن تاکید ک��رده‌ام‪ .‬آمریکا و اس��رائیل در طول تاریخ‬ ‫همکاری اطالعاتی و نظامی بسیار محکمی‌داشته‌اند‪ .‬طی‬ ‫همین روزها‪ ،‬بزرگ‌ترین رزمایش آمریکا و اسرائیل برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬در ارتباط با ایران نیز باید تاکید کنم تا زمانی که من‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا هستم‪ ،‬این کشور به سالح هسته‌ای‬ ‫دست پیدا نخواهد کرد‪ .‬از زمان آغاز فعالیتم روی این مساله‬ ‫تاکید کرده بودم‪ .‬ما محکم‌ترین ائتالف را تش��کیل داده و‬ ‫س��نگین‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ را علیه ایران اعمال‬ ‫کردیم‪ .‬این مس��اله اقتصاد ایران را فلج کرده است و ارزش‬ ‫پول این کشور حدود ‪ 80‬درصد افت پیدا کرده است‪ .‬میزان‬ ‫تولید نفت ایران به پایین‌ترین میزان از زمان جنگ با عراق‬ ‫رسیده است‪ .‬دلیل در پیش گرفتن چنین اقدام‌هایی این است‬ ‫که ایران هسته‌ای‪ ،‬تهدیدی برای امنیت ملی ما و تهدیدی‬ ‫برای امنیت ملی اسرائیل اس��ت‪ .‬ما نمی‌توانیم هزینه یک‬ ‫مسابقه هسته‌ای در این منطقه کلیدی از جهان را پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬اقدامی‌که در ارتباط با تحریم‌ه��ا انجام داده‌ایم این‬ ‫اس��ت که اکنون یک گزینه در برابر ایران قرار گرفته است‪.‬‬ ‫آنه��ا می‌توانند در مس��یری دیپلماتیک قدم گذاش��ته و به‬ ‫فعالیت هس��ته‌ای خود پایان دهند یا با یک جهان متحد و‬ ‫رئیس‌جمهوری آمریکا (من) رو به رو شوند‪ ،‬در حالی که بارها‬ ‫تاکید کرده‌ام هیچ گزین��ه‌ای را از روی میز حذف نخواهم‬ ‫کرد‪ .‬اختالف‌نظری که من با فرماندار رامنی دارم این است‬
‫نظرسنجی مشترک شبکه خبری «س�ی‌بیاس» و روزنامه «نیویورک تایمز» پس از‬ ‫مناظره‪ :‬حمایت ‪ 49‬درصد رای‌دهندگان احتمالی در انتخابات پیش رو از اوباما؛ حمایت‬ ‫‪ 46‬درصد نیز از میت رامنی‪ ،‬رقیب جمهوریخواه‪.‬‬ ‫اوضاع آمریکا در مقایسه با آغاز دوره ریاست‌جمهوری اوباما‪:‬‬ ‫‪ 39‬درصد معتقدند اوضاع بدتر شده و ‪ 36‬درصد نیز این نظر را رد کرده‌اند‪.‬‬ ‫نقش طبقه سنی در انتخابات‪:‬‬ ‫افزایش محبوبیت رامنی بین رای‌دهندگان بیش از ‪ 65‬سال؛‬ ‫حمایت ‪ 53‬درصد رای‌دهندگان زن از رئیس‌جمهوری کنونی‪.‬‬ ‫حمایت ‪ 41‬درصد زنان نیز از رقیب جمهوریخواه‪.‬‬ ‫حمایت ‪52‬درصد مردان از نامزد جمهوریخواه‪.‬‬ ‫حمایت ‪ 44‬درصد مردان از اوباما‪.‬‬ ‫که او در کمپین انتخاباتی خود از اقدام نظامی صحبت کرده‬ ‫ولی من معتقدم که چنین رویکردی باید گزینه آخر باشد نه‬ ‫گزینه اول‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬فرماندار رامنی! دو دقیقه‪.‬‬ ‫تهدید می‌دانم‪ ،‬ولی در ارتباط با چین باید بگویم این کشور‬ ‫تهدیدی بالق��وه و در عین حال در ص��ورت رعایت قوانین‪،‬‬ ‫یک شریک بالقوه در جامعه جهانی است‪ .‬واقعیت این است‬ ‫که آمریکایی‌ها می‌بینند که فرصت‌های شغلی به خارج از‬ ‫کشور منتقل شده است و تجارت و کارگران در جایگاه واقعی‬ ‫خود قرار ندارند‪ .‬به همین دلیل اس��ت که م��ن نیروهایی را‬ ‫مس��ئول رس��یدگی به تخلف در عرصه تجارت بین‌الملل‬ ‫کرده‌ام‪ .‬در همین راستا‪ ،‬مواردی از تخطی از قوانین توسط‬ ‫چین را گزارش کرده‌ایم‪ .‬برای آنک��ه در دراز‌مدت بتوانیم با‬ ‫چین رقابت کنیم‪ ،‬باید به حمای��ت از اقتصاد داخلی اهمیت‬ ‫بیشتری بدهیم‪ .‬اگر بهترین سیستم آموزشی جهان را مورد‬ ‫استفاده قرار نداده و به تحقیقات و تکنولوژی که امکان ایجاد‬ ‫تجارت‌های بزرگ در آمریکا را فراهم می‌کند‪ ،‬بودجه تزریق‬ ‫نکنیم‪ ،‬این رقابت را به حریف واگذار خواهیم کرد‪ .‬شیفر‪:‬‬ ‫فرماندار رامنی‪.‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬چین منافع��ی را دنبال می‌کند که ش��باهت‬ ‫زیادی به منافع ما دارد‪ .‬آنها خواستار یک جهان باثبات بوده‬ ‫بين الملل‬ ‫ش�یفر‪ :‬مس�اله مهم دیگر افزایش ق�درت چین‬ ‫و چالش‌هایی اس�ت که این مس�اله پیش روی‬ ‫آمری�کا ق�رار می‌دهد‪ .‬آق�ای رئیس‌جمه�ور! به‬ ‫اعتقاد ش�ما بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی‬ ‫آمریکا چیست؟‬ ‫اوباما‪ :‬م��ن ش��بکه‌های تروریس��تی را بزرگ‌ترین‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫رامنی‪ :‬اول از همه مس��اله‌ای که رئیس‌جمهور بیان‬ ‫کردند را تایی��د می‌کنم‪ .‬اگر رئیس‌جمهوری آمریکا ش��وم‪،‬‬ ‫همواره در کنار اس��رائیل خواهیم ایستاد و در صورت حمله‪،‬‬ ‫نه‌تنها به لحاظ دیپلماتیک و فرهنگی‪ ،‬بلکه به لحاظ نظامی‬ ‫نیز از اسرائیل حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مساله دوم اینکه یک ایران هسته‌ای هرگز برای آمریکا‬ ‫قابل قبول نخواهد بود‪ .‬ایران هسته‌ای نه‌تنها دوستان ما را‬ ‫تهدید می‌کند‪ ،‬بلکه تهدیدی برای امنیت آمریکا نیز به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬بسیار مهم است که بدانیم مسئولیت ما در قبال ایران‬ ‫چیست‪ .‬باید از طریق راهکارهای دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز‪،‬‬ ‫ایران را از دس��تیابی به قابلیت هس��ته‌ای منع کنیم‪ .‬اعمال‬ ‫تحریم‌های سنگین و سختگیرانه همان رویکردی است که‬ ‫من پنج سال پیش و در کنفرانس «هرتسلیا» در اسرائیل به‬ ‫آن اشاره کردم‪ .‬من در آنجا به هفت گام اشاره کردم‪ .‬اعمال‬ ‫تحریم‌های سنگین‪ ،‬گام نخست است‪ .‬واضح است که اقدام‬ ‫نظامی گزینه آخر ب��وده و تنها در صورت��ی در پیش گرفته‬ ‫می‌شود که هیچ‌کدام از راهکارهای دیگر کارساز نباشد‪.‬‬ ‫و با جنگ مخالف هس��تند‪ .‬اگر آنها مسئولیت‌پذیر باشند‪ ،‬ما‬ ‫خواستار همکاری هستیم‪ ،‬ما نمی‌خواهیم با آنها رقابت کنیم‪.‬‬ ‫اکنون اگر آنها بخواهند ما را مورد ارزیابی قرار دهند‪،‬‬ ‫خواهند پرس��ید که اقتص��اد آمریکا تا چه حد قوی اس��ت؟‬ ‫واقعیت این است که ما یک‌تریلیون دالر به آنها و ‪‌16‬تریلیون‬ ‫دالر دیگر به دیگران بدهکار هستیم‪ .‬بین آمریکا و چین عدم‬ ‫توازن تجاری گسترده‌ای وجود دارد و این عدم توازن هر سال‬ ‫نسبت به سال قبل‪ ،‬بیشتر شده است‪.‬‬ ‫در هر حال‪ ،‬من خواس��تار یک رابطه گسترده با چین‬ ‫هستم ولی این مساله به معنای آن نیست که آنها می‌توانند‬ ‫به‌طور غیرقانونی‪ ،‬فرصت‌های شغلی ما را بدزدند‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬خب‪ ،‬حق با فرماندار رامنی است‪ .‬شما با مشاغلی‬ ‫که از آمریکا خارج شده‌اند آشنا هس��تید‪ ،‬چون خود شما در‬ ‫شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اید که مشاغل را از آمریکا‬ ‫خارج کرده‌اند و این حق شماست‪ .‬منظورم این است که این‬ ‫شیوه کارکرد بازارهای آزاد ماست‪.‬‬ ‫ولی من روی کارگران آمریکایی شرط متفاوتی بسته‌ام‪.‬‬ ‫می‌دانید‪ ،‬اگر ما به نصیحت ش��ما‪ ،‬فرماندار رامنی‪ ،‬در مورد‬ ‫صنایع خودروسازی عمل کرده بودیم حاال به‌جای فروختن‬ ‫خودرو به چین در حال خرید خودرو از این کش��ور بودیم‪ .‬ما‬ ‫قوانین مالیاتی خودمان را تغییر دادیم تا ش��رکت‌هایی که‬ ‫خارج از کشور س��ودآور هستند در مقایس��ه با شرکت‌هایی‬ ‫که اینجا فعالیت می‌کنند‪ ،‬مالیات نپردازند و تخمین می‌زنند‬ ‫که این موضوع باعث ایجاد ‪ 800‬هزار ش��غل ش��ده است‪.‬‬ ‫مشکل اینجاست که اگر به توصیه شما عمل می‌کردیم این‬ ‫شرکت‌ها دیگر اینجا نبودند‪ ،‬بلکه در جایی مثل چین فعالیت‬ ‫می‌کردند‪ .‬و اگر ما در آموزش و پرورش و تحقیقات بنیادی‬ ‫سرمایه‌گذاری نکنیم‪ ،‬آن‌وقت برتری خودمان در چیزهایی‬ ‫مانند فناوری انرژی پاک را از دس��ت می‌دهیم‪ ،‬چون اینها‬ ‫چیزهایی نیس��تند که بخش خصوصی حاال ی��ا هیچ زمان‬ ‫دیگری با سرعت مطلوب در آن فعالیت کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر و باتوجه به اقداماتی که ما در مورد چین‬ ‫انجام داده‌ایم‪ ،‬صادرات ما از زمان ش��روع ریاست‌جمهوری‬ ‫من دو‌برابر ش��ده و در واقع وضعیت ارزی در سودمندترین‬ ‫وضعیت برای صادرکنندگان آمریکایی از سال ‪ 1993‬به بعد‬ ‫است‪ .‬ما قطعا ناچاریم رو به جلو حرکت کنیم و به همین دلیل‬ ‫است که قصد داریم این فشار را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫و در مورد نیروهای نظامی ما و چین باید بگویم بخشی‬ ‫از دلیل اینکه ما توانستیم پس از پایان جنگ در عراق و خروج‬ ‫از افغانستان نقش‌محوری خود در منطقه آسیاـ اقیانوس آرام‬ ‫را حفظ کنیم‪ ،‬دقیقا همین موضوع است؛ زیرا این منطقه در‬ ‫آینده شاهد رشد عظیمی‌خواهد بود‪.‬‬ ‫و من معتقدم که چین می‌تواند ش��ریک ما باشد‪ ،‬ولی‬ ‫می‌خواهیم یک پیغام بسیار روشن هم برای آنها بفرستیم که‬ ‫آمریکا قدرت منطقه اقیانوس آرام است؛ که ما همچنان در‬ ‫آنجا حضور خواهیم داشت‪ .‬ما با کشورهای منطقه همکاری‬ ‫می‌کنیم تا مطمئن باشیم برای مثال‪ ،‬کشتی‌ها به سالمت از‬ ‫این منطقه عبور می‌کنند که تجارت ادامه پیدا می‌کند و ما در‬ ‫حال سازماندهی روابط تجاری با دیگر کشورها غیر از چین‬ ‫هستیم تا فشار بیشتری به این کشور برای رساندن خود به‬ ‫سطح استانداردهای بین‌المللی وارد شود‪.‬‬ ‫این نوعی از رهبری است که ما در منطقه نشان داده‌ایم‬ ‫و به آن ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬م��ن فقط می‌خواه��م دوباره به یک��ی از این‬ ‫نکته‌ها جواب بدهم‪ .‬حمله به من که چرا درباره یک برنامه‬ ‫برای افزایش فعالیت‌های تجاری و ایجاد مشاغل بیشتر در‬ ‫آمریکا صحبت نمی‌کنم‪ .‬ولی آقای رئیس‌جمهور به صنعت‬ ‫خودروسازی اشاره کردند و اینکه من به نوعی طرفدار خروج‬ ‫مشاغل از آمریکا هستم‪ .‬این مساله به هیچ عنوان حقیقت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫من یک پس��ر دیترویتی هس��تم‪ .‬در دیترویت به دنیا‬ ‫آمده‌ام‪ .‬پدرم رئیس یک ش��رکت خودروس��ازی بود و من‬ ‫هیچ‌وق��ت کاری نخواهم کرد که به صنعت خودروس��ازی‬ ‫آمری��کا صدمه بزن��د‪ .‬برنامه م��ن برای کم��ک به صنعت‬ ‫خودروسازی برای ایستادن روی پای خودش این نیست که‬ ‫به محض شروع مشکل شروع به نوشتن چک و تزریق پول‬ ‫به این صنعت بکنیم‪ .‬این جرج بوش بود که اولین چک‌ها را‬ ‫نوش��ت‪ .‬من با این‌کار مخالفم‪ .‬من گفتم این شرکت‌ها باید‬ ‫یک ورشکستگی مدیریت شده را پشت‌سر بگذارند و در این‬ ‫فرآیند‪ ،‬می‌توانند از کمک‌های دولت و تضامین دولتی بهره‬ ‫بگیرند‪ ،‬ولی معتقدم آنها باید این ورشکس��تگی را پشت‌سر‬ ‫بگذارند تا بتوانند از شر هزینه‌های اضافی و بار بدهی که به‬ ‫وجود آورده‌اند خالص شوند و خوشبختانه‪...‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬فرماندار رامنی! این چیزی نیس��ت که ش��ما‬ ‫گفتید‪ .‬ش��ما نگفتید که کمک‌ه��ای دولت��ی در اختیار آنها‬ ‫می‌گذارید‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬من گفتم که م��ا تضامین ارائه می‌دهیم و این‬ ‫چیزی بود که می‌توانست به این شرکت‌ها امکان پشت‌‌سر‬ ‫گذاشتن ورشکس��تگی و بیرون آمدن از آن را بدهد‪ .‬تحت‬ ‫هیچ شرایطی من غیر از کمک به این صنعت برای روی پای‬ ‫خود ایستادن‪ ،‬کاری نمی‌کنم و این ایده که مطرح شده‪ ،‬من‬ ‫این صنعت را منحل می‌کنم‪ ،‬مسلما نه‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اجازه بدهید صحبت‌های ضبط ش��ده را نگاه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬این اوج حماقت است‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬اجازه بدهید‪.‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬من هرگز نگفت��م که این صنع��ت را منحل‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫‪49‬‬
‫بين الملل‬ ‫اوباما‪ :‬فرماندار!‪ ،‬مردم در دیترویت فراموش نمی‌کنند‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬و به همین دلیل است که من به نوعی تعهد به‬ ‫اطمینان از توانایی رقابت و موفقیت صنایع ما در این کشور‬ ‫دارم‪ .‬ما در این کشور می‌توانیم‪ ...‬می‌توانیم با موفقیت با هر‬ ‫کسی در دنیا رقابت کنیم و همین قصد را هم داریم‪ .‬هرچند‬ ‫ما می‌خواهیم رئیس‌جمهوری داشته باشیم که فکر نکند به‬ ‫نوعی س��رمایه‌گذاری دولت ـ در شرکت‌هایی مانند تسال و‬ ‫فیس��کر ـ به تولید خودروهایی با بات��ری الکتریکی منتهی‬ ‫می‌شود‪ .‬آقای رئیس‌جمهور! اسم این تحقیقات نیست‪ .‬اینها‬ ‫سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌هاس��ت‪ .‬سرمایه‌گذاری در‬ ‫سولیندرا‪ .‬این یک شرکت است‪ ،‬این اسمش تحقیقات بنیادی‬ ‫نیست‪ .‬من مش��کلی با س��رمایه‌گذاری در تحقیقات ندارم‪.‬‬ ‫تحقیقات فوق‌العاده اس��ت‪ .‬تامین بودجه برای دانشگاه‌ها‬ ‫و مراکز تحقیقاتی فوق‌العاده اس��ت‪ .‬ولی سرمایه‌گذاری در‬ ‫ش��رکت‌ها؟ مطلقا نه! من می‌خواهم مطمئن ش��وم که ما‬ ‫آمریکا را رقابتی‌ت��ر می‌کنیم و اینکه اقدام��ات ما آمریکا را‬ ‫به جذابترین جای دنیا برای رش��د کارآفرینان‪ ،‬مخترعان و‬ ‫تاجران تبدیل می‌کند‪ .‬ولی سرمایه‌گذاری شما در شرکت‌ها‬ ‫به این هدف نمی‌رسد‪ .‬در واقع این کار باعث می‌شود احتمال‬ ‫آمدن آنها به اینجا کمرنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬فرماندار؟‬ ‫رامنی‪ :‬چون اگر ش��ما طرف یک ش��رکت را بگیرید‬ ‫آن‌وقت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از دست می‌دهیم‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬ببینید م��ن فکر می‌کنم هرکس��ی آن بیرون‬ ‫می‌تواند متن صحبت‌ها را بررسی کند‪ .‬فرماندار رامنی! شما‬ ‫مدام سعی می‌کنید تاریخ را اینجا تحریف کنید‪ .‬شما به‌طور‬ ‫کاملا واضح گفتید که حتی اگر ش��رکت‌های خودروسازی‬ ‫دچار ورشکستگی می‌شدند کمک دولتی در اختیار آنها قرار‬ ‫نمی‌دادید‪ .‬گفتید که آنها می‌توانس��تند از بخش خصوصی‬ ‫کمک بگیرند‪ .‬این اتفاق نمی‌افتاد و آنها دچار‪...‬‬ ‫رامن�ی‪ :‬اش��تباه می‌کنی��د‪ .‬اش��تباه می‌کنی��د‬ ‫آقای‌رئیس‌جمهور‪ .‬البته حق با شماس��ت‪ ،‬مردم می‌توانند‬ ‫متن صحبت‌ها را بررسی کنند‪.‬‬ ‫اوبام�ا‪ :‬نه من اش��تباه نمی‌کنم‪ .‬م��ردم مطمئنا متن‬ ‫صحبت‌ها را نگاه می‌کنند‪ .‬ولی مهم‌تر از همه‪ ،‬درست است‬ ‫كه ما برای رقابتی ش��دن ناچاریم همین حاال تصمیم‌های‬ ‫هوش��مندانه‌ای بگیریم ول��ي کم کردن بودج��ه آموزش و‬ ‫پرورش یک تصمیم هوشمندانه نیست و به رقابت ما با چین‬ ‫کمکی نخواهد کرد‪ .‬کاهش س��رمایه‌گذاری در بخش‌های‬ ‫تحقیقات و فناوری هم تصمیمی‌هوشمندانه نیست‪ .‬وخیم‌تر‬ ‫کردن وضعیت کس��ری بودجه با اضافه ک��ردن هفت هزار‬ ‫میلیارد دالر به آن با افزایش هزینه‌ه��ای نظامی و کاهش‬ ‫مالیات حتی قبل از آنکه بتوانیم از پ��س بدهی‌هایی که در‬ ‫حال حاضر داریم برآییم چیزی نیست که ما را رقابتی‌تر کند‪.‬‬ ‫اینها تصمیم‌هایی هستند که مردم آمریکا در حال حاضر با‬ ‫آن مواجه هس��تند‪ .‬داش��تن یک قانون مالیاتی که به جای‬ ‫معافیت مالیاتی به شرکت‌هایی که در آمریکا سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنند به شرکت‌هایی که در خارج از آمریکا اشتغال‌زایی‬ ‫می‌کنند معافیت اعطا کند‪ ،‬باعث رقابتی‌تر شدن ما نخواهد‬ ‫شد و موضوعی که من درباره‌اش هیچ شکی ندارم این است‬ ‫که بعد از یک دهه که ما ش��اهد خارج ش��دن فرصت‌های‬ ‫شغلی از آمریکا بوده‌ایم و هیچ‌کس از کارگران و شرکت‌های‬ ‫آمریکایی پش��تیبانی نکرده‪ ،‬حاال داریم به پیش��رفت‌هایی‬ ‫واقعی در این زمینه می‌رسیم‪ .‬نمی‌توانیم به عقب برگردیم و‬ ‫همان سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که در وهله اول ما را به این‬ ‫دردسر انداخته است و به همین دلیل است که باید رو به جلو‬ ‫حرکت کنیم نه رو به عقب‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬من به هیچ عنوان مخالفتی با حرکت رو به جلو‬ ‫ندارم‪ .‬ولی مطمئنا نمی‌خواهم به سیاس��ت‌های چهارسال‬ ‫گذشته برگردم‪ .‬در چهارسال گذشته و دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫شما شاهد بودیم که درآمد خانواده‌های طبقه متوسط هرسال‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪50‬‬ ‫کم ش��ده و حاال به ‪ 4300‬دالر رس��یده اس��ت‪ 23 .‬میلیون‬ ‫آمریکایی همچنان بیکار هستند‪ .‬وقتی شما وارد کاخ سفید‬ ‫شدید ‪ 32‬میلیون نفر از کوپن‌های غذا استفاده می‌کردند و‬ ‫حاال این عدد به ‪ 47‬میلیون نفر رسیده است‪.‬‬ ‫در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری شما بدهی دولت کمی‬ ‫بیش از ‪ 10‬هزار میلیارد دالر بود و حاال دولت ‪ 16‬هزار میلیارد‬ ‫دالر بدهی دارد‪ .‬این سیاس��ت‌ها نتیجه نداشته است‪ .‬طبق‬ ‫گفته شما نرخ بیکاری ما االن باید ‪5/4‬درصد باشد‪ .‬ولی ما‬ ‫برای رسیدن به این درصد باید ‪ 9‬میلیون شغل دیگر ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬من بعضی از این مردم را دیده‌ام‪ .‬من آنها را در اپلتون و‬ ‫ویسکانسن دیده‌ام‪ .‬زن جوانی را در فیالدلفیا دیدم که تازه از‬ ‫دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بود و نمی‌توانست کار پیدا کند‪.‬‬ ‫این برای کشوری به رفاه و شکوفایی ما یک‌تراژدی است که‬ ‫این چهارسال گذشته به مردم این همه سخت گذشته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل تبدیل دوباره آمریکا ب��ه جذابترین نقطه در‬ ‫جهان برای شروع تجارت و کسب و کار‪ ،‬برای ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫برای رش��د اقتصاد بسیار حیاتی اس��ت و این اتفاقی نیست‬ ‫که فقط با اس��تخدام معلم‌ها رخ بدهد‪ .‬ببینید‪ .‬من معلم‌ها را‬ ‫دوست دارم و خوشحال خواهم ش��د که ایالت‌ها و جوامعی‬ ‫داشته باشیم که تمایل به استخدام معلم داشته باشند‪ .‬واقعا‬ ‫خوشحال می‌شوم‪ .‬ولی دوست ندارم دولت فدرال نفوذ خود‬ ‫را در مدارس روز به روز بیش��تر کند‪ .‬اج��ازه بدهید ایالت‌ها‬ ‫و مناطق خودش��ان تصمیم بگیرند‪ .‬من یک فرماندار بودم‬ ‫و دولت فدرال معلم‌های ما را اس��تخدام نمی‌کرد‪ .‬ولی من‬ ‫معلم‌ها را دوست دارم و می‌خواهم بخش‌خصوصی را توسعه‬ ‫بدهم و می دانم چطور این‌کار را بکنم‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬فکر می‌کنم ما همه معلم‌ها را دوست داریم‬ ‫(خنده)‪ .‬آقایان! بابت این بحث و مناظره پرشور‬ ‫تش�کر می‌کنم‪ .‬زمان ای�ن مناظره تمام ش�ده و‬ ‫نوبت صحبت‌های پایانی است‪ .‬اول شما بفرمایید‬ ‫آقای‌رئیس‌جمهور‪.‬‬ ‫اوباما‪ :‬خ��ب‪ .‬از فرماندار رامنی و همینطور دانش��گاه‬ ‫لین تش��کر می‌کنم‪ .‬می‌دانید‪ ،‬شما این س��ه مناظره‪ ،‬ماه‌ها‬ ‫مبارزات انتخاباتی و تعداد بسیار زیادی تبلیغات تلویزیونی را‬ ‫شنیده‌‌اید و حاال باید انتخاب کنید‪ .‬در چهارسال گذشته‪ ،‬ما‬ ‫پیشرفت‌های قابل توجهی در مسیر خروج از سیاست‌هایی‬ ‫داشته‌ایم که دو جنگ طوالنی مدت‪ ،‬کسری بودجه تاریخی‬ ‫و بدترین بحران اقتصادی از زمان رک��ود بزرگ را برایمان‬ ‫به ارمغان آورده‌ان��د و حاال فرماندار رامن��ی می‌‌‌خواهد ما را‬ ‫به همان سیاس��ت‌ها برگرداند؛ یک سیاست خارجی اشتباه‬ ‫و‌بی‌پروا؛ سیاس��ت‌های اقتص��ادی که باعث اش��تغالزایی‬ ‫نمی‌شوند و کس��ری بودجه ما را کاهش نمی‌دهد‪ .‬ولی من‬ ‫چشم‌انداز متفاوتی برای آمریکا در ذهن دارم‪ .‬می‌خواهم که‬ ‫ما توانایی‌های خود را توسعه بدهیم و برنامه‌های پیشنهادی‬ ‫من براساس اطمینان از بازگرداندن مشاغل تولیدی به داخل‬ ‫کشور با اس��تفاده از اعطای پاداش به ش��رکت‌ها و مشاغل‬ ‫کوچکی است که در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه خارج‬ ‫از آن‪ .‬می‌خواهم مطمئن شوم که بهترین نظام آموزشی در‬ ‫جهان را داشته باشیم و نیروهای خود را برای مشاغل آینده‬ ‫آموزش بدهیم‪.‬‬ ‫می‌خواهم که ان��رژی خودمان را با گس��ترش نفت و‬ ‫گاز طبیعی کنترل کنیم ولی از منابع انرژی آینده هم غافل‬ ‫نشویم‪ .‬بله‪ ،‬می‌خواهم کسری بودجه را با حذف هزینه‌های‬ ‫غیرضروری کاهش بدهم‪ ،‬ولی خواس��تار مشارکت بیشتر‬ ‫طبقه مرفه هم هستم تا بتوانیم در چیزهایی مانند تحقیقات‬ ‫و فناوری که کلید اقتصاد قرن بیستم هستند سرمایه‌گذاری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان فرمانده کل قوا‪ ،‬همچنان از قویترین ارتش‬ ‫جهان حمایت خواهم کرد‪ ،‬به نیروهایمان ایمان داش��ته و‬ ‫آنهایی را که به ما صدمه بزنند‌بی‌پاس��خ نخواهم گذاشت‪.‬‬ ‫ولی بعد از یک دهه جنگ‪ ،‬فکر می‌کنم همه ما قبول داریم‬ ‫که اینجا داخل کش��ور کارهایی برای انج��ام دادن داریم‪،‬‬ ‫بازس��ازی جاده‌هایمان‪ ،‬پل‌ها و به ویژه مراقبت از جانبازان‬ ‫و کهنه‌سربازانی که خود را برای آزادی ما قربانی کرده‌اند‪.‬‬ ‫ما روزهای سختی را پشت‌سر گذاشته‌ایم ولی همیشه‬ ‫به دلیل منش و همبستگی‌مان دوباره قد راست کرده‌ایم و‬ ‫اگر این افتخار را داشته باش��م که یک دوره چهارساله دیگر‬ ‫رئیس‌جمهور شما باشم‪ ،‬قول می‌دهم که همواره حرف‌های‬ ‫شما را خواهم ش��نید‪ ،‬برای خانواده‌های شما مبارزه خواهم‬ ‫کرد و هر روز تالش خواهم کرد تا آمریکا همچنان بزرگترین‬ ‫کشور روی زمین باشد‪ .‬متشکرم‪.‬‬ ‫رامنی‪ :‬با تشکر از باب‪ ،‬آقای رئیس‌جمهور و کسانی که‬ ‫در دانشگاه لین هستند‪ .‬من در مورد آینده خوشبینم و نسبت‬ ‫به چش��م‌انداز ما به‌عنوان یک ملت‪ ،‬هیجان‌زده‪ .‬می‌خواهم‬ ‫آرامش و صلح را ببینم‪ .‬می‌خواهم شاهد آرامش روزافزون‬ ‫در این کشور باشم‪ .‬این هدف ماست‪ .‬ما این فرصت را داریم‬ ‫که یک رهبری واقعی داشته باشیم‪ .‬آمریکا می‌تواند این نوع‬ ‫رهبری را داشته باش��د و به‌ترویج اصول صلح ادامه بدهد‪.‬‬ ‫اصولی که جهان را تبدیل به جای��ی امن‌تر کرده و به مردم‬ ‫این کشور اعتماد بیشتری در مورد امنیت آینده آنها خواهد‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫من می‌خواهم مطمئن شوم که ما این اقتصاد را بهبود‬ ‫می‌بخشیم و برای این دو راه کاملا متفاوت پیش‌روی این‬ ‫کشور اس��ت؛ یکی راهی اس��ت که آقای اوباما پیش‌روی‬ ‫ما قرار می‌دهد و چهارس��ال دیگر به ‪ 20‬هزار میلیارد دالر‬ ‫بدهی و تبدیل ش��دن به یک یونان دیگر خواهد رسید‪ .‬در‬ ‫حالی که من راهی را برمی‌گزینم که به یک بودجه متعادل‬ ‫می‌رس��د‪ .‬راه رئیس‌جمهور به معنای ادام��ه کاهش درآمد‬ ‫خانواده‌هاست‪ .‬من می‌خواهم مطمئن شوم درآمد خانواده‌ها‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬راه رئیس‌جمهور ب��ه معنی ‪ 20‬میلیون نفر‬ ‫بیکار و در جست‌وجوی یک شغل خوب است‪ .‬من ‪ 12‬میلیون‬ ‫ش��غل جدید ایجاد خواهم کرد‪ .‬می‌خواهم مطمئن ش��وم‬ ‫که مردم دیگر نیازی ب��ه کوپن‌های غذا نخواهند داش��ت‬ ‫نه با ح��ذف این برنامه بلک��ه با ایجاد مش��اغل خوب برای‬ ‫آنها‪ .‬آمریکا برمی‌گردد و ب��رای اینکه این اتف��اق بیفتد ما‬ ‫باید رئیس‌جمهوری داشته باشیم که بتواند با همه جناح‌ها‬ ‫کار کند‪ .‬من در ایالتی بودم که ‪ 87‬درص��د قانونگذاران آن‬ ‫دموکرات بودند و یاد گرفتم که چطور ب��ا افراد جناح مقابل‬ ‫کنار بیایم‪ .‬این کاری اس��ت که ما باید در واش��نگتن انجام‬ ‫بدهیم‪ .‬واشنگتن از هم پاشیده اس��ت‪ .‬من می‌دانم ما برای‬ ‫برگرداندن این کش��ور چه باید بکنیم و ب��ا دموکرات‌های‬ ‫خ��وب و جمهوریخواهان خوب برای ای��ن هدف همکاری‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به لطف زحمت‌ها و تالش‌های نسل‌های گذشته این‬ ‫سعادت را داشته‌ایم که کشوری آزاد و شکوفا داشته باشیم‪.‬‬ ‫آنها مشعل‌دار جهان بودند؛ مش��عل آزادی و امید و فرصت‪.‬‬ ‫حاال نوبت ماس��ت که این مشعل را به دس��ت بگیریم‪ .‬من‬ ‫مطمئنم که می‌توانیم‪ .‬ما به رهبری توانمند نیاز داریم‪ .‬و من‪،‬‬ ‫با حمایت شما‪ ،‬دوست دارم که این رهبر‪ ،‬من باشم‪ .‬در کنار‬ ‫شما تالش خواهم کرد و شما را به صورتی شفاف و صادقانه‬ ‫رهبری خواهم کرد‪ .‬رای خود را به من بدهید‪.‬‬ ‫دوست دارم رئیس‌جمهور آینده ایاالت‌متحده باشم تا‬ ‫به این ملت بزرگ خدمت کرده و از آن حمایت کنم و مطمئن‬ ‫شوم که با کمک یکدیگر آمریکا همچنان امید زمین باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬از همه تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫شیفر‪ :‬آقایان! از همه شما تشکر می‌کنم‪ .‬به پایان‬ ‫مناظره‌های امسال رسیدیم‪ .‬همین‌جا از دانشگاه‬ ‫لین و دانشجویان آن تشکر می‌کنم‪ .‬همچنان که‬ ‫همیش�ه در پایان این مناظره‌ها‪ ،‬جمل�ه مادرم را‬ ‫می‌گویم ک�ه می‌گفت‪« :‬رای بدهید تا احس�اس‬ ‫بزرگی و قدرت کنید‪g ».‬‬ ‫منبع‪ :‬روزنامه واشنگتن‌پست‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫ابتكار ديپلماتيك يا خبرسازي ژورناليستي‬ ‫برگ آخر اوباما؟‬ ‫چرا آمريكايي‌ها از مذاكره با ايران‬ ‫سخنمي‌گويند‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪51‬‬
‫برگ آخر اوباما؟‬ ‫چرا آمريكايي‌ها از مذاكره با ايران سخن مي‌گويند‬ ‫‪1‬‬ ‫بين الملل‬ ‫این روزها بحث انتخابات در آمریکا با برنامه هسته‌ای‬ ‫ایران گره خورده است؛ تا حدی که مناظره آخر میان «باراک‬ ‫اوباما»‪ ،‬رئیس‌جمهوری فعلی کاخ س��فید و کاندیدای حزب‬ ‫دموکرات با میت رامنی‪ ،‬کاندیدای جمهوریخواهان به‌طور‬ ‫عمده به این مساله اختصاص داشت‪ .‬البته اصل ماجرا خبری‬ ‫بود که روزنامه نیویورک‌تایمز هفته گذشته منتشر کرد؛ این‬ ‫روزنامه در گزارشی مدعی شد ایران و آمریکا در حال رایزنی‬ ‫برای گفت‌وگوهای دو جانبه هستند‪ .‬در این گزارش «هلن‬ ‫کوپر» و «مارک لندلر»‪ ،‬از قول مقام‪‎‬های رسمی آمریکایی‬ ‫مدعی شده‌اند که مقام‌های ایران و آمریکا به‌طور محرمانه‬ ‫توافق کرده‌اند تا در نشس��تی رودررو به‌طور دوجانبه درباره‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند‪ .‬نیویورک تایمز ادعا کرد‬ ‫ایران درخواست‌کننده این دیدار بوده اما تاکید داشته این دیدار‬ ‫تا قبل از ‪ 16‬آبان (‪ 6‬نوامبر) که روز انتخابات ریاست‌جمهوری‬ ‫در آمریکاست‪ ،‬برگزار مي‌ش��ود‪ .‬نیویورک‌تایمز نوشته است‬ ‫توافق درباره این دیدار انجام شده ولی معلوم نیست رهبری در‬ ‫ایران آن را به‌طور نهایی تایید کرده باشد‪ .‬در عین حال مقامات‬ ‫آمریکایی می‌گویند که وزارت‌خارجه‪ ،‬کاخ‌سفید و پنتاگون در‬ ‫حال مرور و بازبینی سیاست‌های خود در مذاکرات هسته‌ای‬ ‫با ایران هس��تند‪ .‬یکی از موارد جدیدی که دولت آمریکا در‬ ‫حال بررس��ی آن اس��ت‪ ،‬گزینه محدود کردن غنی‌س��ازی‬ ‫اورانیوم در ایران در عوض برداشتن بخشی از تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز همچنین در این گ��زارش خود خبر می‌دهد‬ ‫صهیونیست‌ها نس��بت به ابتکارات دیپلماتیک جدید اظهار‬ ‫‌بی‌اطالعی کرده‌اند‪ .‬روز شنبه گذشته سفیر رژیم‌صهیونیستی‬ ‫گفته که دولت آمریکا‪ ،‬اس��رائیل را از این ابتکار دیپلماتیک‬ ‫خود مطلع نکرده است‪ .‬با این وجود ما تصور می‌کنیم آمریکا‬ ‫نباید با ارائه پیش��نهاد گفت‌وگوهای مستقیم به ایران امتیاز‬ ‫دهد‪ .‬به گفته س��فیر رژیم‌صهیونیس��تی در آمریکا اسرائیل‬ ‫همچنان بر تحریم‌های شدیدتر و گزینه‌های محتمل دیگر‬ ‫پای می‌فشارد‪ .‬به نوشته نیویورک‌تایمز در درون دولت اوباما‬ ‫مباحثات فشرده‌ای در جریان است که آمریکا باید غنی‌سازی‬ ‫اورانیوم در ایران را در چه س��طح و ان��دازه‌ای بپذیرد‪ .‬در این‬ ‫مباحثات وزیر خارج��ه آمریکا‪ ،‬دو تن از معاون��ان او و برخی‬ ‫مقامات کلیدی کاخ سفید‪ ،‬شامل مشاور امنیت ملی و دو تن از‬ ‫مقامات ارشد نظامی حضور دارند‪.‬‬ ‫این خبر‪ ،‬تقریبا بالفاصله پس از انتش��ار هم در تهران‬ ‫و هم در واش��نگتن تکذیب ش��د؛ در تهران‪ ،‬برخ��ی منابع‬ ‫دیپلماتیک گفتند که این گزارش «یک خبرسازی محض»‬ ‫اس��ت و چنین توافقی مطلقا انجام نشده است‪ .‬در واشنگتن‬ ‫ی ویتور»‪ ،‬سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید‪،‬‬ ‫نیز «تام ‌‬ ‫به این گزارش واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫ویتور گفت‪« :‬خبر مذاکرات مس��تقیم ایران و آمریکا‬ ‫یا برگ��زاری هرگونه نشس��ت دوجانبه پي��ش از انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری آمری��کا واقعیت ندارد‪ ».‬نکت��ه جالب در‬ ‫گفته‌های ویتور این بود که وی اعالم کرد‪« :‬ما به همکاری‬ ‫با گروه ‪ 5+1‬برای پیدا کردن ی��ک راه‌حل دیپلماتیک ادامه‬ ‫خواهیم داد و از ابتدا نی��ز گفته‌ایم که ب��رای مذاکره درباره‬ ‫یک طرح دوجانبه آماده‌ایم»‪ .‬این مس��اله از چند زاویه قابل‬ ‫بررسی است؛ نخست قرابت زمانی افشای این مساله و سپس‬ ‫تکذیب آن با انتخابات آمریکا‪ ،‬س��پس بحث اعالم آمادگی‬ ‫ضمنی ایاالت‌متحده برای گفت‌وگوه��ای دوجانبه با ایران‬ ‫و در نهایت نیز موضع‌گیری جمهوری اسالمی ایران نسبت‬ ‫به این موضوع‪ .‬در رابطه با نزدیک ش��دن به ششم نوامبر و‬ ‫تاریخ برگ��زاری انتخابات در ایاالت متح��ده‪ ،‬یک تحلیلگر‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪52‬‬ ‫سیاسی پیش‌بینی کرده است کاخ‌سفید تا پیش از انتخابات‬ ‫شش��م نوامبر خبر غافلگیرکننده توافق با ایران بر سر برنامه‬ ‫هسته‌ای این کش��ور را اعالم می‌کند‪ .‬دیک موریس مدعی‬ ‫شد‪« :‬توافق میان کاخ سفید و ایران برای کاهش تحریم‌ها‬ ‫در عوض دریافت امتیازهایی در مورد برنامه هس��ته‌ای این‬ ‫کشور در حال حصول است‪ ».‬به‌نوش��ته این گزارش‪ ،‬اعالم‬ ‫چنین توافقی پی��ش از انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا‪،‬‬ ‫نشان‌دهنده یک پیروزی بزرگ در سیاس��ت خارجی برای‬ ‫اوباماست که تحت فشار شدید رژیم‌صهیونیستی برای اعالم‬ ‫موضعی سخت‌تر علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر سیاسی گفت ممکن است ایرانی‌ها باراک اوباما‬ ‫را برای چهار سال دیگر در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا بر‬ ‫ی ترجیح دهند‪ .‬اگر اوبام��ا بتواند پیش از برگزاری‬ ‫میت رامن ‌‬ ‫انتخابات‪ ،‬پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اقدامی‌انجام دهد‬ ‫واقعا به مثابه حضور مجدد وی در کاخ سفید خواهد بود‪ .‬زیرا‬ ‫ی در حل پرونده هسته‌ای ایران به معضلی برای‬ ‫اکنون ناکام ‌‬ ‫دولت دموکرات تبدیل شده است‪ ،‬البته در این میان واکنش‬ ‫مقامات جمهوری اسالمی ایران در صورت تمایل آمریکا به‬ ‫گفت‌وگوهای دوجانبه نیز اهمیت دارد‪ .‬اگ��ر ایران نخواهد‬ ‫گفت‌وگوها پی��ش رود قطعا آمریکا به تنهای��ی راه به جایی‬ ‫نخواهد برد‪ .‬اما فرضیه‌های دیگری نیز در رابطه با این مقاله‬ ‫و تکذیب آن وجود دارد‪ .‬برخی معتقدند ایاالت‌متحده آمریکا‬ ‫با این اقدام در پی آن است که به مردم ایران اینگونه القا کند‬ ‫که دولت جمهوری اسالمی ایران در پی‌فشارهای وارد آمده‬ ‫از طرف غرب به‌دنبال مذاکرات مخفی با آمریکا رفته است‪ .‬در‬ ‫حقیقت اگر این فرضیه صحت داشته باشد می‌توان گفت که‬ ‫آمریکا می‌خواهد نوعی جنگ روانی در افکار عمومی ایرانیان‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اما ارزیابی دیگر از این اقدام آمریکا این است که‬ ‫این کشور می‌خواس��ته به‌گونه‌ای واکنش ایران را نسبت به‬ ‫گفت‌وگوهای دو جانبه دریابد‪ ،‬به همین خاطر در ابتدا این خبر‬ ‫را منتشر و سپس رد کردند‪ .‬به نظرمی‌رسد برای آمریکایی‌ها‬ ‫بسیار مهم است که بدانند اگر یک پیشنهاد مذاکره مستقیم‬ ‫به ایران ارائه کنن��د ایران چگونه با آن برخ��ورد خواهد کرد‬ ‫و خبرس��ازی نیویورک‌تایمز هم با همین هدف انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران تاکنون و در تمام دوره‌ه��ای مذاکرات با ‪،5+1‬‬ ‫پیش��نهادهای پی‌در‌پی آمریکا برای مذاکره مس��تقیم را رد‬ ‫کرده است‪ .‬استدالل ایران همواره این بوده که باید در موضع‬ ‫آمریکا درون گروه ‪ ،5+1‬تغییری ببین��د تا آن وقت موضوع‬ ‫مذاکره دو‌جانبه قابل بررسی باش��د‪ .‬البته شاید آمریکا برای‬ ‫اینکه به هدفش نایل شود‪ ،‬تغییراتی نیز در موضعش نسبت‬ ‫به برنامه هس��ته‌ای ایران ایجاد کند‪ ،‬اما تمام این احتماالت‬ ‫به موضع ایران بس��تگی دارد‪ .‬در این میان واکنش مقامات‬ ‫سیاسی دیگر دولت‌ها و کشورها به این خبر نیز جالب توجه‬ ‫بود‪« .‬آویگدور لیبرمن»‪ ،‬وزیرخارجه رژیم‌صهیونیستی‪ ،‬در‬ ‫واکنش به ش��ایعه توافق ایران و آمریکا برای مذاکره‪ ،‬گفت‬ ‫که امیدوار است این اتفاق رخ ندهد‪ .‬وی که با رادیو اسرائیل‬ ‫مصاحبه می‌کرد‪ ،‬مدعی شد در صورت انجام چنین مذاکراتی‬ ‫ایران به‌دنبال گمراه کردن غرب خواهد بود‪ .‬لیبرمن در این‬ ‫مصاحبه گفت‪« :‬دوست دارم تکذیبیه کاخ سفید را باور کنم‪.‬‬ ‫و فکر می‌کنم آنها از گذشته درس گرفته باشند‪ ».‬اما رئیس‬ ‫سابق دستگاه اطالعاتی امنیتی رژیم‌صهیونیستی (موساد)‬ ‫در موضعی متفاوت‪ ،‬بر ادامه گفت‌وگوها با ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫«افرای ‌م هالووی»‪ ،‬رئیس س��ابق موساد در گفت‌وگو با رادیو‬ ‫رژیم‌صهیونیستی با اشاره به مطرح ش��دن موضوع مذاکره‬ ‫ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای ایران گفت‪« :‬اکنون‬ ‫ضرورت گفت‌وگ��و بین ای��ران و آمریکا بی��ش از هر زمان‬ ‫دیگری احساس می‌ش��ود‪ .‬در آخرین مناظره میان رامنی و‬ ‫اوباما نیز به‌طور مفصل به مساله هسته‌ای ایران پرداخته شد‪.‬‬ ‫درحالی که باراک اوباما در پاسخ به سوال مجری‪ ،‬تروریسم را‬ ‫بزرگ‪‎‬ترین چالش آینده آمریکا دانست‪ ،‬میت رامنی گفت که‬ ‫به نظر او «ایران اتمی» بزرگ‪‎‬ترین مساله آمریکاست‪ .‬باراک‬ ‫اوباما در مناظره دوشنبه شب گذشته گزارش نیویورک‌تایمز را‬ ‫نادرست خواند‪ .‬میت‌رامنی نیز باراک اوباما را متهم کرد که در‬ ‫مقابل ایران ضعیف عمل کرده است و از جمله به تالش دولت‬ ‫اوباما برای مذاکره با ایران اش��اره کرد؛ رویکردی که اوباما‬ ‫نادرست خواند‪ .‬با این تفاسیر پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‬ ‫جدیدی شده است؛ به هر روی اقدام نیویورک تایمز در انتشار‬ ‫این گزارش و تکذیب آن و س��پس تاکید ضمنی سخنگوی‬ ‫ش��ورای امنیت ملی کاخ س��فید بر گفت‌وگوهای دوجانبه‬ ‫با ایران‪ ،‬مس��ائل جدیدی هس��تند که در آس��تانه انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا نمی‌توانند بدون مفهوم باشند‪.‬‬ ‫ظاهرا انتش��ار اخبار پیرامون مذاکرات دوجانبه ایران و‬ ‫آمریکا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایاالت‌متحده‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬هفته گذش��ته و پس از انتشار و تکذیب‬ ‫مقال��ه نیویورک‌تایم��ز‪ ،‬س��خنگوی کاخ س��فید از آمادگی‬ ‫رئیس‪‎‬جمهور این کش��ور ب��رای مذاک��ره با ای��ران درباره‬ ‫برنامه هس��ته‪‎‬ای تهران خبر داد‪« .‬جی کارنی»‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کاخ‌س��فید‪ ،‬گفت كه «باراک اوبام��ا» رئیس‪‎‬جمهور آمریکا‬ ‫آماده اس��ت تا گفت‌وگوهایی دوجانبه با ایران درباره برنامه‬ ‫هسته‌ای‌اش داشته باشد؛ اما تاکید کرد آمریکا هنوز هیچ‌گونه‬ ‫مذاکره‌ای را برنامه‌ریزی نکرده است‪ .‬وی در جمع خبرنگاران‬ ‫به این موضوع اش��اره کرد که آماده انجام مذاکرات دوطرفه‬ ‫ی در این باره نکرده و هنوز هیچ‬ ‫هس��تیم اما هیچ برنامه‌ریز ‌‬ ‫توافقی با ایران برای انجام این مذاکرات نداشته‌ایم‪g .‬‬
‫فرشته نجات‬ ‫محافظه‌كاران‬ ‫ابراهیم متقی ‪ /‬استاد دانشگاه تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫بين الملل‬ ‫‪ -1‬کارت ایران در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا‬ ‫درباره آینده روابط ایران و آمریکا رویکردهای متناقضی‬ ‫ارائه شده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون در بسیاری از سایت‌های خبری‬ ‫این سوال مطرح شده که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫چه تاثیری در سرنوشت روابط ایاالت‌متحده با ایران ایجاد‬ ‫خواهد کرد؟ واقعیت آن اس��ت که تصمیم‌گیری در ساختار‬ ‫سیاس��ی و امنیتی آمریکا ماهیت نظام‌یافت��ه دارد‪ .‬تغییر در‬ ‫کابینه تاثیر بسیار محدودی بر جهت‌گیری و راهبرد سیاست‬ ‫خارجی ایاالت‌متحده به جا می‌گذارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از نظریه‌پردازان رواب��ط بین‌الملل در تبیین‬ ‫موضوع��ات مربوط به الگ��وی تصمیم‌گیری در سیاس��ت‬ ‫خارجی کشورها این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهند که‬ ‫هرگونه تغییر در کابینه و گروه‌های اجرایی در آمریکا‪ ،‬تاثیر‬ ‫محدودی بر فرآیندهای سیاس��ت خارجی این کشور به‌جا‬ ‫می‌گذارد‪ .‬براساس چنین نگرش��ی‪ ،‬انتخابات نوامبر ‪2012‬‬ ‫تاثیر محدودی بر الگوی رفتار سیاس��ت خارجی آمریکا در‬ ‫برخورد با ایران به جا خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫اگرچه میت رامنی همواره تالش داش��ته تا از ادبیات‬ ‫رادیکال در برخورد با ایران استفاده کند‪ ،‬اما واقعیت آن است‬ ‫که ش��عارهای انتخاباتی منجر به هیجان سیاسی در جامعه‬ ‫آمریکا می‌شود‪ .‬تصمیم‌گیری راهبردی در سیاست خارجی‬ ‫آمریکا بیش از آنکه مربوط به جابه‌جایی کارگزاران اجرایی‬ ‫باش��د‪ ،‬تابعی از ضرورت‌های س��اختاری در نظام سیاسی‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ .‬واقعیت‌های کنش سیاست خارجی‬ ‫آمریکا نش��ان می‌دهد که رئیس‌جمهور تح��ت تاثیر افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬رسانه‌های جمعی‪ ،‬حوزه‌های کارشناسی و همچنین‬ ‫رویکردهای حاکم بر امنیت ملی در ایاالت متحده قرار دارد‪.‬‬ ‫گرایشات حزبی تاثیر چندانی بر روندهای سیاست خارجی‬ ‫آمریکا به‌جا نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫اگر باراک اوباما در انتخابات نوامبر ‪ 2012‬به پیروزی‬ ‫برس��د‪ ،‬به معنای آن اس��ت که جامعه آمریکا از سیاس��ت‬ ‫اقتصادی و راهبردی نامبرده حمایت به‌عمل آورده اس��ت‪.‬‬ ‫حمایت گ��روه آیپک از باراک اوباما براس��اس س��نت‌های‬ ‫سیاس��ی و حزبی انجام می‌گیرد‪ .‬گروه‌های اسرائیل‌محور‬ ‫عموما تمایل بیشتری به کاندیدای حزب دموکرات در آمریکا‬ ‫نشان می‌دهند‪ .‬برنامه اقتصادی باراک اوباما در حوزه تامین‬ ‫اجتماعی و خدمات درمانی‪ ،‬موقعیت وی را بین شهروندان‬ ‫آمریکایی و مجموعه‌هایی که دارای رویکرد مبتنی‌بر توازن‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬ارتقا داده است‪.‬‬ ‫برنامه‌ه��ای اجرای��ی و عملیاتی اوباما ب��رای خروج‬ ‫نیروه��ای مس��لح از ع��راق و برنامه‌ری��زی ب��رای خروج‬ ‫نیروهای مسلح از افغانستان تا س��ال ‪ 2014‬نشان می‌دهد‬ ‫مطلوبیت‌های اجرای��ی در ارتباط با سیاس��ت امنیتی اوباما‬ ‫تاثیر خود را بر افکار عمومی به جا گذاش��ته است‪ .‬در دوران‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری باراک اوباما بیشترین فشارهای سیاسی‬ ‫و امنیتی علیه ایران اعمال ش��ده اس��ت‪ .‬از جمله این گونه‬ ‫فش��ارها و محدودیت‌ها می‌توان به رویکردی اشاره داشت‬ ‫که معطوف به انجام اقدامات کم شدت علیه ایران بوده است‪.‬‬ ‫سیاست امنیتی آمریکا در برخورد با ایران هزینه‌های‬ ‫بسیار محدودی را برای دولت آمریکا داشته است‪ .‬در حالی‌که‬ ‫هزینه‌ه��ای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و امنیت��ی چنین اقداماتی‬ ‫برای جمهوری اسالمی ایران قابل تامل بوده است‪ .‬باراک‬ ‫اوباما همواره از ادبیات دیپلماتیک بهره گرفته‪ ،‬اما سیاست‬ ‫فشار پردامنه بخشی از ضرورت امنیتی تیم سیاست خارجی‬ ‫ایاالت‌متحده در برخورد با ایران بوده است‪ .‬ادامه مذاکرات‬ ‫ایران و گروه ‪ 5+1‬را می‌توان بخشی از سیاست اجبار دانست‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از سیاس��ت امنیتی ب��اراک اوباما‬ ‫معطوف به طراحی جنگ س��ایبری علیه ایران بوده است‪.‬‬ ‫آنچه در ایران به عنوان جنگ نرم از آن یاد می‌شود‪ ،‬انعکاس‬ ‫اقدامات وزارت دفاع ایاالت‌متحده در کاربرد ویروس‌های‬ ‫تخریب‌کننده است که بخش��ی از جنگ سایبری محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر باراک اوباما بار دیگر به ریاست‌جمهوری آمریکا‬ ‫‪ -2‬واقعیت‌ه�ای تحلیلی از مقاله مذاک�ره دو جانبه‬ ‫ایران ـ آمریکا‬ ‫این مقاله قبل از آخرین مرحله مناظره‌های انتخاباتی‬ ‫باراک اوباما و میت رامنی منتشر شد‪ .‬میت رامنی تالش دارد‬ ‫تا نش��ان دهد باراک اوباما همواره از سیاس��ت مصالحه در‬ ‫برخورد با ایران بهره می‌گیرد‪ .‬در فرهنگ سیاس��ی آمریکا‪،‬‬ ‫مصالحه به مفهوم فق��دان ابتکار عملیاتی ب��رای مقابله با‬ ‫بازیگری است که در افکار عمومی و ادبیات سیاسی آمریکا به‬ ‫عنوان تهدید شناسایی شده است‪ .‬بنابراین مناظره دو کاندیدا‬ ‫در شرایطی انجام پذیرفت که زمینه‌های روانی اولیه در قالب‬ ‫مقاله روزنامه نیویورک‌تایمز شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫باراک اوباما در مناظره انتخاباتی خود‪ ،‬بیانیه کاخ‌سفید‬ ‫در ارتباط با تکذی��ب چنین خبری را تکرار ک��رد‪ .‬اگرچه در‬ ‫بیانیه کاخ س��فید این موضوع مطرح ش��ده بود که آمریکا‬ ‫همواره از ت��داوم مذاکرات برای حل اختالفات هس��ته‌ای‬ ‫خود با ایران حمای��ت به عمل می‌آورد‪ ،‬اما ب��اراک اوباما در‬ ‫آخرین دور مناظره تبلیغاتی مرب��وط به کاندیدای انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا این موضوع را مورد تاکید قرار داد‬ ‫که مذاکرات دو جانبه در روابط دو کشور حتی در دوران بعد‬ ‫از انتخابات وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این امر نش��ان می‌دهد که ب��اراک اوبام��ا از الگوی‬ ‫چندجانبه‌گرایی در ارتباط با ح��ل اختالفات آمریکا ـ ایران‬ ‫در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای حمایت به‌عمل می‌آورد‪.‬‬ ‫چندجانبه‌گرایی راهبردی را می‌توان بخش��ی از سیاس��ت‬ ‫امنیتی آمریکا در برخورد با فعالیت هسته‌ای ایران دانست‪.‬‬ ‫آخرین مناظره انتخاباتی در رقابت‌های ریاس��ت‌جمهوری‬ ‫آمریکا در شرایطی برگزار شد که دو کاندیدا در افکار عمومی‬ ‫ایاالت متح��ده از جایگاه نس��بتا برابری برخ��وردار بودند‪.‬‬ ‫باراک اوباما تالش داشت تا موقعیت خود را از طریق کاربرد‬ ‫مفاهیمی‌همانند امنی��ت‪ ،‬چند جانبه‌گرای��ی و نهادگرایی‬ ‫پیگیری نماید‪ .‬در حالیکه میت رامنی تالش داشت تا نقش‬ ‫ابزارهای نظامی در دیپلماس��ی را برجسته سازد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر میت رامنی تالش داشت تا از این موضوع استفاده نماید‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫روزنام��ه نیویورک‌تایمز ‪ 17‬اکتب��ر ‪ 2012‬مقاله‌ای را‬ ‫در ارتباط با مذاکرات هس��ته‌ای ایران منتشر کرد‪ .‬برخی از‬ ‫مقاالت روزنامه‌های آمریکایی همراه با نقل‌قول از محافل‬ ‫دیپلماتیک اس��ت‪ .‬الزم به توضیح اس��ت که روزنامه‌هایی‬ ‫همانند نیویورک تایمز‪ ،‬واشنگتن پست و لس‌آنجلس تایمز‬ ‫از اعتبار قابل توجهی در محافل دیپلماتیک و مجموعه‌های‬ ‫امنیتی در آمریکا برخوردارند‪ .‬به همین دلیل است که رویکرد‬ ‫آنان بخشی از ضرورت‌های راهبردی آمریکا برای انعکاس‬ ‫در افکار عمومی تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫در برخ��ی از مواقع نی��ز چنی��ن روزنامه‌هایی تالش‬ ‫می‌کنند تا فضای تبلیغاتی جدیدی را از طریق خبرس��ازی‬ ‫تولید نمایند‪ .‬به‌طور کلی می‌توان این موضوع را مورد توجه‬ ‫قرار داد ک��ه در آمریکا انعکاس خبر و انتش��ار مقاله همواره‬ ‫دارای اهداف سیاس��ی و امنیتی متنوع و فراگیری اس��ت‪.‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاران آمریکایی صرفا به خبر توج��ه ندارند‪ .‬آنان‬ ‫تالش دارند تا پیامدهای هر خبری را در حوزه‌های مختلف‬ ‫اجتماعی‪ ،‬امنیتی و انتخاباتی مورد سنجش قرار دهند‪.‬‬ ‫انتش��ار مقاله نیویورک‌تایمز درباره مذاکرات دوجانبه‬ ‫هس��ته‌ای ای��ران ـ آمریکا از ای��ن جهت اهمی��ت دارد که‬ ‫چنین خبری می‌تواند ذهنی��ت جامعه آمریکا را به س��وی‬ ‫میت‌رامنی منتق��ل نماید‪ .‬به عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬رقابت‌های‬ ‫انتخابات��ی آمریکا ایج��اب می‌کند که ضدتبلی��غ از طریق‬ ‫انعکاس اخبار نادرست یا خبرهای س��اختگی شکل گیرد‪.‬‬ ‫شاید بتوان مقاله نیویورک‌تایمز را در این ارتباط مورد توجه‬ ‫قرار داد‪ .‬نوع واکنش کاخ س��فید به انتشار این خبر در قالب‬ ‫مقاله تفسیری نشان می‌دهد که موضوع همکاری‌های ایران‬ ‫با گروه ‪ 5+1‬در روند جدیدی قرار خواهد گرفت؛ روندی که‬ ‫دو کشور متعارض را برای حل اختالفات در فضای مذاکره‬ ‫رو در رو قرار دهد‪.‬‬ ‫گزارش نيويورك تايمز كمك به فضاي‬ ‫تبليغاتي ميت رامني بود‬ ‫دست یابد‪ ،‬طبیعی است که از الگوی مرحله‌ای در بر‌خورد با‬ ‫ایران استفاده می‌کند‪ .‬سیاست مهار‪ ،‬محدودسازی‪ ،‬مقابله‬ ‫کم شدت و جنگ دست‌نشانده علیه ایران را می‌توان در زمره‬ ‫چنین فرآیندی دانست‪.‬‬ ‫میت رامن��ی هم��واره از ادبیات رادی��کال علیه ایران‬ ‫اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬چنین ادبیاتی آثار خود را در سیاست‬ ‫خارجی اوباما و تیم همراه وی به‌جا خواهد گذاشت‪ .‬اگرچه‬ ‫همواره بخشی از ادبیات سیاس��ت خارجی انعکاس خارجی‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬اما باید این موضوع را م��ورد توجه قرار داد که‬ ‫همکاری میت رامنی با گروه‌های محافظه‌کار و مشاورانی‬ ‫که دارای رویکرد جنگ‌طلبانه می‌باش��ند‪ ،‬آث��ار خود را در‬ ‫سیاست خارجی رامنی در برخورد با ایران به‌جا می‌گذارند‪.‬‬ ‫سفر میت رامنی به اسرائیل زمانی از اهمیت بیشتری‬ ‫برخوردار می‌شود که ادبیات اسرائیل‌محور از آگوست ‪2012‬‬ ‫در تیم سیاست خارجی رامنی گس��ترش می‌یابد‪ .‬در چنین‬ ‫فرآیندی زمینه برای انتخاب مشاوران و کارگزارانی از سوی‬ ‫میت رامنی به وجود می‌آید که دارای گرایش اسرائیل‌محور‬ ‫هس��تند‪ .‬از جمله این اف��راد می‌توان به دن س��نر (‪Dan‬‬ ‫‪ )Senor‬اشاره داش��ت‪ .‬نامبرده که در زمره سرمایه‌داران‬ ‫آمریکا در وال‌استریت اس��ت‪ ،‬دارای رویکرد اسرائیل‌محور‬ ‫بوده و بر این اعتقاد است که اس��رائیل می‌تواند بدون توجه‬ ‫به ضرورت‌های امنیتی ایاالت‌متح��ده به ایران حمله کند‪.‬‬ ‫به قدرت رسیدن تیم سیاس��ت خارجی میت رامنی التهاب‬ ‫و هیجان بیش��تری را برای فضای امنیتی خاورمیانه ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬طبیعی است که چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌های‬ ‫الزم برای شکل‌گیری راهبرد‌تراژیک در فضای امنیت ملی‬ ‫آمریکا را اجتناب‌ناپذیر‌سازد‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫بين الملل‬ ‫که سیاست‌های امنیتی خود را براساس راهبردهای مبتنی بر‬ ‫یکجانبه‌گرایی پیگیری می‌کند‪ .‬طبیعی است که این رویکرد‬ ‫با ادبیات امنیتی باراک اوباما متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫انتشار چنین خبری در روزنامه نیویورک‌تایمز التهاب‬ ‫را در س��تادهای انتخاباتی اوباما و میت رامنی افزایش داد‪.‬‬ ‫در آخرین مرحله مناظ��ره انتخاباتی‪ ،‬ب��اراک اوباما تالش‬ ‫کرد ت��ا نش��انه‌هایی از چرخ��ش در برابر سیاس��ت امنیتی‬ ‫اسرائیل را نش��ان دهد‪ .‬این رویکرد توس��ط باراک اوباما در‬ ‫قالب ادبیاتی مطرح ش��د که نامبرده تاکید داش��ت اسرائیل‬ ‫هیچ‌گاه در خاورمیانه تنها نخواهد ماند‪ .‬هر سرنوشت امنیتی‬ ‫اسرائیل‪ ،‬آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬آمریکا همواره از‬ ‫سیاست راهبردی اس��رائیل حمایت به عمل می‌آورد‪ .‬بیان‬ ‫چنین مفاهیمی‌به معنای آن بود که اگر اس��رائیل به جنگ‬ ‫پیش‌دستانه علیه ایران مبادرت نماید‪ ،‬از حمایت راهبردی‬ ‫آمریکا برخوردار می‌ش��ود‪ .‬ب��اراک اوباما درب��اره چگونگی‬ ‫حمایت از اس��رائیل مفاهیم جدیدی را به کار نگرفت‪ .‬بیان‬ ‫چنین ادبیاتی به مفهوم آن اس��ت که رویکرد ارائه ش��ده از‬ ‫سوی نیویورک‌تایمز نمی‌تواند مورد پذیرش اوباما قرار گیرد‪.‬‬ ‫از آنجایی که رویکرد امنیتی اوبام��ا و میت رامنی در‬ ‫آخرین مناظره انتخاباتی نسبتا همگون و هماهنگ بود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل میت رامنی نمی‌تواند از هیجانات اجتماعی جامعه‬ ‫آمریکا استفاده نماید‪ .‬عوامفریبی تبلیغاتی صرفا در شرایطی‬ ‫امکان‌پذیر است که زمینه برای به کارگیری مفاهیمی‌وجود‬ ‫داش��ته باش��د که در الگوی کنش انتخاباتی جامعه آمریکا‬ ‫تاثیر ویژه‌ای را بجا گذارد‪ .‬انتش��ار مقال��ه نیویورک‌تایمز را‬ ‫باید بخشی از سیاس��ت هیجان در فضای اجتماعی آمریکا‬ ‫دانس��ت؛ فرآیندی که می‌تواند آثار خود را در روند انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا به جا بگذارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاثیر مقاله نیوی�ورک تایمز در ادبیات کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫مقاله نیویورک تایمز ادبیات کاندیدای ریاست‌جمهوری‬ ‫آمریکا را تحت تاثیر خود ق��رار داد‪ .‬به عبارت دیگر می‌توان‬ ‫این موضوع را مطرح کرد که ه��رگاه فرآیندهای انتخاباتی‬ ‫ش��کل می‌گیرد زمینه ب��رای بهره‌گی��ری از تاکتیک‌های‬ ‫مختلف رس��انه‌ای اهمیت بیش��تری پیدا می‌کند‪ .‬رسانه را‬ ‫باید زیربنای تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در آمریکا‬ ‫دانست‪ .‬بنابراین بین مقاله نیویورک‌تایمز و آخرین مناظره‬ ‫انتخاباتی رابطه مستقیم مشاهده می‌شود‪ .‬محور اصلی این‬ ‫مناظره مربوط به آینده سیاست خارجی و امنیتی آمریکاست‪.‬‬ ‫هریک از دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری در‬ ‫آمریکا تالش کردند تا مواضع خود در ارتباط با ضرورت‌های‬ ‫امنیت ملی ایاالت‌متحده را تبیین نمایند‪.‬‬ ‫از آنجایی ک��ه ایران در زمره اصلی‌ترین کش��ورهای‬ ‫خاورمیانه محس��وب می‌ش��ود و از س��وی دیگ��ر در برابر‬ ‫سیاس��ت‌های آمریکا چالش‌آفرین بوده‪ ،‬از این رو می‌توان‬ ‫این مساله را مورد توجه قرار داد که چنین فرآیندی می‌تواند‬ ‫زمینه‌های الزم برای تغییر در سیاس��ت امنیتی آمریکا را به‬ ‫وجود آورد‪ .‬آمریکا یکی از اصلی‌ترین مراحل سیاستگذاری‬ ‫خود را در زمان انتخابات ریاس��ت‌جمهوری سپری می‌کند‪.‬‬ ‫طبیعی است که موضوعاتی همانند مذاکره با ایران می‌تواند‬ ‫بر رقابت‌های انتخاباتی کاندی��دا و همچنین افکار عمومی‬ ‫ایاالت‌متحده تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫چنین مقاله‌ای رویکرد اوباما را به میت رامنی نزدیک‌تر‬ ‫س��اخت‪ .‬امنیت در خاورمیانه اصلی‌تری��ن دغدغه جامعه‪،‬‬ ‫نخبگان‪ ،‬نهادهای سیاسی و کاندیدهای ریاست‌جمهوری‬ ‫در آمریکا محسوب می‌شود‪ .‬رقابت‌های انتخاباتی کاندیدای‬ ‫ریاست‌جمهوری آمریکا در ش��رایطی ادامه پیدا می‌کند که‬ ‫رسانه‌ها نقش موثری در تکثیر چنین ادبیاتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫رسانه‌های آمریکایی از ‪ 23‬اکتبر ‪ 2012‬رویکرد کاندیداهایی‬ ‫را منعکس می‌کنند که هریک به گروه خاصی از سرمایه‌داران‬ ‫‪54‬‬ ‫و کارگزاران اقتصاد جهانی در آمریکا تعلق دارند‪.‬‬ ‫هر ی��ک از دو کاندیدا ت�لاش کردند تا نش��ان دهند‬ ‫گزین��ه راهبردی آن��ان مطلوبیت‌ه��ای بیش��تری را برای‬ ‫آین��ده آمریکا ایج��اد خواهد ک��رد‪ .‬ب��اراک اوبام��ا بر این‬ ‫اعتقاد بود که «دیپلماس��ی فش��ار» بیش��ترین مطلوبیت‬ ‫راهبردی را ب��رای منافع مل��ی آمریکا ایجاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در حال��ی که می��ت رامن��ی تالش داش��ت تا نش��ان دهد‬ ‫آنچه ب��اراک اوبام��ا از آن به عنوان دیپلماس��ی فش��ار نام‬ ‫می‌برد‪ ،‬بخش��ی از نش��انه‌های عقب‌نش��ینی راهبردی و‬ ‫بی‌تصمیمی‌در ش��رایط بحرانی محس��وب می‌شود‪ .‬میت‬ ‫رامنی به‌گون��ه‌ای صریح و قاطع از کارب��رد قدرت صحبت‬ ‫می‌کرد که انگار هیچ‌گونه توجه��ی به پیامدهای مربوط به‬ ‫کاربرد قدرت ندارد‪ .‬ش��اید واقعیت رقابت‌ه��ای انتخاباتی‬ ‫مبتنی‌بر به کارگیری گزینه شعار برای هیجان سیاسی باشد‪.‬‬ ‫مناظره انتخاباتی در ش��رایطی از اهمیت و مطلوبیت‬ ‫بیشتری برخوردار اس��ت که امکان تحقق اهداف راهبردی‬ ‫آمریکا برای جامعه منعکس ش��ود‪ .‬متقاعدسازی اجتماعی‬ ‫هدف اصلی ش��عارهای تبلیغاتی و مناظره انتخاباتی میت‬ ‫رامنی است‪ .‬میت رامنی در این مناظره شعارهای انتخاباتی‬ ‫خود را برای ارتق��ای اقتصاد‪ ،‬امنیت و سیاس��ت راهبردی‬ ‫ایاالت متحده تنظی��م کرد‪ .‬موضوع اصلی می��ت رامنی را‬ ‫باید بهره‌گیری فراگیر از ابزار قدرت در موضوعات و مناطق‬ ‫بحرانی دانست‪.‬‬ ‫می��ت رامن��ی ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه در دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری باراک اوباما‪ ،‬اقتصاد و ارزش‌های راهبردی‬ ‫آمریکا تضعیف ش��ده‌اند‪ .‬نامب��رده در مصاحبه ب��ا روزنامه‬ ‫وال‌استریت ژورنال در ‪ 23‬دسامبر ‪ ،2011‬خاطر نشان کرد که‬ ‫به دلیل دسترسی نداشتن به اسناد اطالعاتی و امنیتی دولت‬ ‫نمی‌تواند در خصوص نحوه مقابله ب��ا ایران تصمیم‌گیری‬ ‫کند‪ .‬اما در عین حال یادآور ش��د ک��ه تصمیم‌گیری‌هایش‬ ‫می‌تواند طیفی از اقدامات بازدارن��ده از حمله نظامی گرفته‬ ‫تا تحری��کات براندازانه را ش��امل ش��ود‪ .‬در آخرین مناظره‬ ‫انتخابات ریاس��ت‌جمهوری آمریکا که در ‪ 22‬اکتبر ‪2012‬‬ ‫برگزار شد‪ ،‬نگرش رامنی معطوف به کاربرد ابزارهای پرشدت‬ ‫از تحریم تا نیروی نظامی بوده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاثی�ر مقال�ه نیویورک‌تایمز در تعدی�ل مناظره‬ ‫انتخاباتی‬ ‫فرآیندهای یاد ش��ده نش��ان می‌دهد که اختالف‌نظر‬ ‫میت رامنی با سیاست‌های اجرایی باراک اوباما بیش از آنکه‬ ‫ماهیت اجرایی داشته باشد‪ ،‬نشانه‌هایی از تهییج و تحریک‬ ‫افکار عمومی را در بر خواهد داشت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می‌توان‬ ‫این موضوع را مورد توجه قرار داد که قدرت راهبردی آمریکا‬ ‫صرفا در ش��رایطی معنا پیدا می‌کند که جلوه‌هایی از کاربرد‬ ‫قدرت در دس��تورکار قرار گیرد‪ .‬میت رامن��ی تالش دارد تا‬ ‫این موضوع را منعکس س��ازد که قدرت صرفا در شرایطی‬ ‫از قابلیت معنایی برخوردار اس��ت که زمینه‌های کاربرد آن‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫میت رامن��ی در مناظ��ره ‪ 13‬نوامبر ‪ 2011‬با ش��بکه‬ ‫سی‌بی‌اس‪ ،‬به صراحت اقدام نظامی را موثرترین ابزار برای‬ ‫مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران برشمرد‪ .‬میت رامنی بر این‬ ‫باور است که گزینه حمله زمینی هزینه‌های زیادی را برای‬ ‫آمریکا به همراه دارد‪ ،‬به همین دلی��ل نیروی هوایی ارتش‬ ‫و ناوگان‌های هوایی نیروی دریایی بایس��تی س��ناریوهای‬ ‫حمالت هوایی و موش��کی به تاسیسات هس��ته‌ای‪ ،‬مراکز‬ ‫نظامی س��پاه پاس��داران و سامانه‌های موش��کی نیروهای‬ ‫مسلح ایران را در دستور قرار دهند‪ .‬میت رامنی تصریح کرده‬ ‫در صورت پیروزی بر باراک اوباما‪« ،‬نیروهای ویژه ناوهای‬ ‫هواپیمابر» را برای مهار ایران به‌طور دائمی‌در خلیج‌فارس‬ ‫و ش��رق دریای مدیترانه مس��تقر می‌کند‪ .‬چنین رویکردی‬ ‫بار دیگر در مناظره انتخاباتی ‪ 22‬اکتب��ر ‪ 2012‬مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫یکی از معدود مواردی که بین سیاس��ت‌های اوباما و‬ ‫میت رامنی همگرایی وجود دارد‪ ،‬رویکرد آنان به لزوم حضور‬ ‫نظامی بلندمدت آمریکا در افغانستان است‪ .‬این امر از منظر‬ ‫امنیت ملی ایران حائز‌اهمیت است‪ ،‬زیرا عالوه بر تقویت توان‬ ‫آمادی و ستادی واشنگتن برای حمله احتمالی به ایران‪ ،‬چتر‬ ‫جنگ‌های اطالعاتی آمریکا را نیز افزایش می‌دهد‪ ،‬به‌طوری‬ ‫که پرواز بس��یاری از پهپادهای آمریکایی برای جاسوس��ی‬ ‫از محیط امنیتی ایران از طریق مراکز جاسوس��ی پنتاگون‬ ‫و س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا از جمل��ه پایگاه‌های‬ ‫اطالعاتی هوالنگ و خیبر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫رفتار دولت اوباما در آین��ده امنیت منطقه‌ای مبتنی‌بر‬ ‫ادامه کاربرد س��ازوکارهای قدرت نرم اس��ت‪ .‬اوباما تالش‬ ‫دارد تا ش��کل‌های جدیدی از ادبیات راهبردی در ارتباط با‬ ‫امنیت منطقه‌ای خاورمیانه ارائه دهد‪ .‬طبیعی است که چنین‬ ‫رویکردی در رابطه با ایران به‌ویژه در موضوعات هسته‌ای و‬ ‫تحریم‌های اقتصادی‌دارای کاربرد است‪ .‬باراک اوباما بر این‬ ‫باور است به جای گزینه نظامی‪ ،‬بایستی از طریق چانه‌زنی‬ ‫با متحدان واشنگتن در اروپا و شرق آسیا مقدمه همگرایی و‬ ‫هم افزایی ظرفیت‌ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را فراهم کرد‪.‬‬ ‫یکی از نش��انه‌های رفتار سیاس��ت امنیتی باراک اوباما‬ ‫در خاورمیانه را می‌توان شعار گس��ترش دموکراسی دانست‪.‬‬ ‫بهره‌گیری از چنین ادبیاتی همواره توس��ط روس��ای جمهور‬ ‫آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬به عبارت دیگر می‌توان‬ ‫این موضوع را مورد توجه قرار داد که برای دموکراسی در تفکر‬ ‫آمریکایی هیچ گزینه‌ای مطلوبتر از کاربرد قدرت نظامی نیست‪.‬‬ ‫در مناظ��ره ‪ 22‬اکتبر ‪ 2012‬باراک اوبام��ا همانند میت رامنی‬ ‫بر این موضوع تاکید داشت که آخرین گزینه راهبردی آمریکا در‬ ‫برخورد با ایران بهره‌گیری از ابزار نظامی است‪ .‬تاریخ نشان داده‬ ‫است که نظامی‌گری در دوران دموکرات‌ها گسترش بیشتری‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬ادبیات دموکراتیک در سیاست خارجی و امنیتی‬ ‫ایاالت متحده بدون پشتوانه نظامی امکان‌پذیر نیست‪g.‬‬
‫مهدی مطهرنیا ‪ /‬کارشناس مسائل بین‪‎‬الملل‬ ‫‪3‬‬ ‫در ژرفانگری مفهومی‌در «امر سیاسی»‪ ،‬چهار دانش‬ ‫واژه پهلو پدیده و نزدیک به یکدیگر‪ ،‬از هم جدا می‌شوند و‬ ‫در همان حال در به هم پیوندی آشکار خود‪ ،‬ساحت سیاست‬ ‫را تعریف‌پذیر می‌کنند‪ .‬این چهار واژه عبارتند از‪ :‬سیاس��ت‬ ‫‪ ،politic‬دولت شهر ‪ ‌،polis‬اجتماع سیاسی ‪ ،polity‬و‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری ‪ .policy‬جدول صفحه بعد تا حدود زیادی‬ ‫شاخص‌های مفهومی‌این دو را از یکدیگر جدا می‌سازد‪.‬‬ ‫‪ -1‬در چنین دس��تگاه فکری است که س��ازماندهی‬ ‫مقتدران��ه ب��رای سیاس��ت‪‎‬گذاری‪‎‬های مدبران��ه در جهت‬ ‫تصمیم‏گیری‪‎‬های قدرتمندانه برای تولید و بازتولید قدرت‬ ‫لو‌فصل تضاد و منازعات جمعی خود را نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫وح ‌‬ ‫‪ -2‬در س��طح ‪ ،policy‬ب��رای اداره ام��ور ‪polis‬‬ ‫اس��ت ک��ه تصمیم‌س��ازی‌های مدبران��ه خالقان��ه برای‬ ‫تصمیم‌گیری‌های مدبرانه مقتدرانه محتوا می‌پذیرند‪ .‬مخرج‬ ‫مشترک این دو پهنای مفهومی‌سیاست در «تدبیر» است‪.‬‬ ‫در همین حوزه عملیاتی است که کوشش‪‎‬های آینده‌پژوهانه‬ ‫وارد عم��ل می‌ش��وند و ب��ا طراحی‌ه��ای آینده‌اندیش��انه‬ ‫برنامه‌های سیاسی متفاوتی را در قالب فرپندارهای گوناگون‬ ‫تصویر‌سازی می‌کنند؛ تصاویری که چشم‌انداز حرکت آینده‬ ‫دولت ‪ -‬کش��ورها و جوامع سیاس��ی گوناگون ر‌ا ترس��یم و‬ ‫کنش‌های سیاسی بازیگران آنها را تنظیم می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬پس نگ��ری ‪ ،back casting‬یکی از راه‌های‬ ‫آینده‌اندیشانه اس��ت که نقش��ه راه حرکت‌های سیاسی را‬ ‫‌ترس��یم می‌کند‪ .‬در پس‌نگری‪ ،‬به‌عنوان یکی از روش‌های‬ ‫آینده‌پژوهی یا آنچه من «تاریخ‌شناسی»‪،hue- story‬‬ ‫می‌خوانم؛ س��ناریویی در مورد آینده خاص به صورت بسیار‬ ‫شفاف و جزیی مورد شناسایی قرار می‌گیرد‪ .‬سپس ریشه‌ها‪،‬‬ ‫خاستگاه‌ها و سیر توسعه س��ناریو با ریزبینی کامل ردیابی‬ ‫می‌شود‪ .‬این تالش بر آن است که الزام‌های ذهنی و عملیاتی‬ ‫مورد نیاز را در این زمینه آماده سازد‪.‬‬ ‫‪ -4‬در چنین حوزه ادبیاتی است که می‌توان گونه‌هایی‬ ‫از پدیده‌ها و پدیدارهایی سیاسی چون خبر مذاکرات پنهانی‬ ‫میان ایران و آمریکا را به تحلیل نشست‪ .‬پرسش اساسی و‬ ‫اصلی در این گستره آن است که چرا نیویورک تایمز سناریوی‬ ‫مذاکره‌ مس��تقیم با ایران را کلید زد و چه کسی پشت پرده‬ ‫افشاگری مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکاست؟ مذاکره‪،‬‬ ‫ابزار تعریف ش��ده و مورد تایید برای رسیدن به اهداف ملی‬ ‫اس��ت و من بر این باورم که مذاکره حتی با دشمن در حال‬ ‫س��تیز نیز عقالیی اس��ت؛ آنچه در این مهم‪ ،‬اهمیت دارد‪،‬‬ ‫پنهان‪‎‬کاری مذاکرات از مردم و پوشش دادن‌های ناشی از آن‬ ‫است‪ .‬هر اندازه موضوع مذاکره مهم‌تر باشد این پنهانکاری‬ ‫از مردم‪ ،‬پیامدهای منفی بیش��تری را به‌دنبال دارد و حیات‬ ‫سیاس��ی مذاکره‌كنندگان را با بحران مشروعیت بیشتری‬ ‫روبه‌رو می‌سازد‪ .‬در چنین بستری است که طراحی فرپندار‬ ‫مناس��ب برای این اقدام در قالب بحران ای��ران و آمریکا و‬ ‫حتی چرایی افشاگری مذاکرات احتمالی میان این دو کشور‬ ‫اهمیت پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫گزارش نيويورك تايمز با هدف ايجاد اختالل در روند مذاكرات منتشر شد؟‬ ‫بين الملل‬ ‫نبرد گزينه‌ها‬ ‫‪ -5‬در پاسخ به این معنا در سطح تحلیل مفهومی‌امر‬ ‫سیاسی‪ ،‬می‌توانیم بگوییم تصمیم‌سازی مقتدرانه‌ای برای‬ ‫انجام یک «معامله بزرگ»‪ ،‬بین ایران و آمریکا در راه است‪.‬‬ ‫شگفتی‌سازی که در صورت تصمیم‌گیری مناسب و متناسب‬ ‫با این تصمیم‌س��ازی می‌توان��د تمام مع��ادالت منطقه‌ای‬ ‫و بین‌الملل��ی را تحت‌الش��عاع ق��رار ده��د و در همان حال‬ ‫سیستم‌های سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه‌ای رقیب و‬ ‫نگران از آینده احتمالی این ارتباط مستقیم را برمی‌انگیزند و‬ ‫اراده آنها را به سمت و سوی مدیریت اختالل در این مذاکرات‬ ‫و آشکارسازی پیش از موعد آن راهنمایی می‌کند تا در پرتوی‬ ‫این اقدام زمینه‌ساز بر هم خوردن آن ش��ود؛ اما چگونه؟ در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش در باب چگونگی برهم زدن این اقدام‬ ‫احتمالی از طریق آشکارسازی زودرس و‌بی‌موقع مذاکرات‬ ‫احتمالی میان ایران و آمریکا‪ ،‬باید به این نکته پروا داشت که‬ ‫در صورت حل بحران ایران و آمریکا قدرت‌های منطقه‌ای‬ ‫و فرا منطقه‌ای رقیب ایران و آمری��کا هم‌پیوندی دو قدرت‬ ‫بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی را به نفع خود ارزیابی نمی‌کنند‬ ‫و با پروای رویکرد ایدئولوژی��ک‪ ،‬ارزش‌گرا و ضد‌آمریکایی‬ ‫انقالب اسالمی در ایران و حساسیت‌های داخلی‪ ،‬منطقه‌ای‬ ‫و بی��ن ذهنی‪ ،‬میان مس��لمان انقالبی پیرو الگ��وی ایرانی‬ ‫اسالم انقالبی‪ ،‬برآن می‌شوند با افشای زودهنگام مذاکرات‬ ‫احتمال��ی‪ ،‬زمینه پ��رور موضع‌گیری‌ه��ای تندروانه در این‬ ‫زمینه ش��وند‪ .‬نیروهای فعال سیاس��ی حاکم و رقیب در هر‬ ‫یک از کش��ورهای ایران و آمریکا هم در آس��تانه انتخابات‬ ‫رئیس‌جمهوری دو کشور فرصت می‌یابند تا بر مبنای منافع‬ ‫و اهداف خود‪ ،‬از این نمد کالهی برای خود ببافند و بر س��ر‬ ‫کشند‪ .‬در اینجاست که افشاگر مذاکرات احتمالی بر آن بوده‬ ‫است که به اصطالح مش��هور به ضرب‌المثل ایرانی «خاک‬ ‫در بازی ریختن» روی آورد‪ .‬با این وصف اگر چنین پنداشتی‬ ‫را در نظر آوریم باید بگوییم با در دیدداش��ت فرض احتمالی‬ ‫حتی محال گفت‌وگوهای ایران و آمریکا‪ ،‬چه کسانی برآنند‬ ‫که در این بازی خاک بریزند؟ در پاس��خ‪ ،‬ذهن نخس��ت به‬ ‫تو‌سوی اسرائیل و کش��ورهای عربی منطقه و احتماال‬ ‫سم ‌‬ ‫روسیه تمایل پیدا می‌کند‪ .‬این در حالی است که بنا به قرائن‬ ‫تجربه شده‪ ،‬رویکرد البیس��ت‪‎‬های موجود در هر دوی این‬ ‫‪55‬‬
‫مولفه‌ها‬ ‫ابعاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪Politics‬‬ ‫تخصیص منابع ‪ /‬توزیع مناف��ع ‪ /‬تصحیح عالیق ‪ /‬تجمیع‬ ‫سالیق‬ ‫حل و فصل تضاد و منازعات جمعی‬ ‫دولت شهر‬ ‫‪Polis‬‬ ‫هستی سیاسی (هویت جمعی تحت نظارت سیاست)‬ ‫رژیم سیاس��ی (ترتیبات سیاس��ی تعیین‌کننده مکانیزم‬ ‫اعمال قدرت)‬ ‫سیستم سیاسی (هس��تی منتظم واحدی از درون داده‌ها و‬ ‫برونداده‌های عمل سیاسی)‬ ‫اجتماع سیاسی‬ ‫‪Polity‬‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫‪Policy‬‬ ‫کنش‌گر سیاسی ‪ -‬شهروند (حق– وظیفه ‪ -‬امتیاز)‬ ‫کارگزار سیاسی – دولتمرد (تکلیف – تعهد)‬ ‫فرآیند سازمان‌دهی مقتدرانه به اجتماع سیاسی با هدف‬ ‫تثبیت نظم از طریق‪:‬‬ ‫تعیی��ن خط‌مش��ی ‪ +‬برنامه‌ری��زی ‪ +‬نهادس��ازی ‪+‬‬ ‫ایدئولوژی‌سازی ‪ +‬گفتمان‌سازی‬ ‫بين الملل‬ ‫منطقه‌های جغرافیایی دارای بار باالی مستعد برای پذیرش‬ ‫این‌تردید و امکان اقدام در این مسیر هستند‪.‬‬ ‫«بنیامین نتانیاهو»‪ ،‬نخست‌وزیر اسرائیل‪ ،‬روز یکشنبه‬ ‫گذش��ته هرگونه اطالع درباره مذاکرات بین ایران و آمریکا‬ ‫درباره برنامه هسته‌ای تهران را رد کرد‪ .‬وی گفت هیچ‌گونه‬ ‫اطالع��ی درباره این تماس‌ه��ا نداش��ته و نمی‌تواند درباره‬ ‫آن اظهار‌نظر کن��د اما گفت که می‌تواند به س��ادگی بگوید‬ ‫ایران از این ارتباطات و مذاکرات برای خرید وقت و پیشبرد‬ ‫برنامه هس��ته‌ای خود اس��تفاده می‌کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که «موشه یعلون» معاون نخس��ت‌وزیر اسرائیل‪ ،‬گفت که‬ ‫درباره تالش‌های آمریکا برای مذاکرات مس��تقیم با ایران‬ ‫درباره برنامه هس��ته‌ای تهران اطالع داشته اما گفت معتقد‬ ‫نیست این مذاکرات در زمان کنونی روی داده باشد‪ .‬یعلون‬ ‫که وزیر امور استراتژیک اسرائیل نیز به شمار می‌آید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این موضوع پنهانی نیست که تالش‌هایی از سوی آمریکا‬ ‫برای ارتباط مس��تقیم با ایران وجود داشته و آمریکا یکی از‬ ‫کشورهای ‪ 5+1‬بوده که در نشست‌هایی که با ایران برگزار‬ ‫کرده با مقامات ایرانی دیدارهایی نیز داش��ته اس��ت‪ ».‬وی‬ ‫افزوده ایران به‌ط��ور مداوم مذاکرات مس��تقیم با آمریکا را‬ ‫رد کرده اس��ت‪ .‬بنیامین نتانیاهو در ادامه س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫«س��ال گذش��ته تماس‌هایی بین ایران و پنج کشور بزرگ‬ ‫جهان برقرار ش��د و ایران از این فرصت برای تولید هزاران‬ ‫کیلوگرم اورانیوم غنی‌ش��ده اس��تفاده کرد‪ ».‬نخست‌وزیر‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی بار دیگر خواستار تشدید تحریم‌ها علیه‬ ‫ایران شد و همچنین بر باقی ماندن گزینه نظامی تاکید کرد‪.‬‬ ‫گزاره‌های مطرح‌شده از سوی س��ران اسرائیل نشان‌دهنده‬ ‫فرصت خیزی خبر نیویورک‌تایمز ب��رای حصول به نتیجه‬ ‫چالش‌برانگی��ز این خبر ب��رای دولت ایران و فرصت‌س��از‬ ‫آن برای آمریکایی‌ها در آس��تانه انتخابات شش��م نوامبر در‬ ‫آمریکاست‪ .‬چرا‌که بر این نکته تاکید دارند که‪:‬‬ ‫ آمریکا در حال تالش آش��کار در برق��راری مذاکره‬‫برای تحت فشار گذاشتن ایران است‪.‬‬ ‫ تالش‌هایی از سوی آمریکا برای ارتباط مستقیم با‬‫ایران وجود داشته و این تالش‌ها پنهانی نیست!‬ ‫‪ -‬با پروای این تالش‌ها از سوی آمریکا و تاثیر‌گذاری‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪56‬‬ ‫آنها بر اقتصاد ایران و باتوجه به رویکرد دولت دهم در ایران و‬ ‫سخنان رئیس این دولت در نیویورک‪ ،‬تالش‌های آمریکا در‬ ‫این زمینه به نتیجه رسیده است – تشدید تحریم‌ها در ایران‬ ‫باید صورت پذیرد ‪.‬‬ ‫ از نظر آنها ایران در برابر این تالش‌ها و پاسخگویی‬‫به آنها صادق نیس��ت و از این رو به موازات افزایش س��طح‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران‪ ،‬باید فش��ارهای بیشتر برای مدیریت‬ ‫موضوع جهت جلوگیری از خرید زمان از سوی ایران مورد‬ ‫پروا باشد‪.‬‬ ‫در چنین اتمس��فر گفتمانی‪ ،‬ایران در آستانه مذاکرات‬ ‫پیش رو با ‪ ،5+1‬تلویحا به پنهان‌کاری‪ ،‬وقت‌کش��ی و خرید‬ ‫زمان برای دس��تیابی به توان هس��ته‌ای غیر‌متعارف متهم‬ ‫می‌ش��ود و در همان حال با چنین موضع‌گیری‪ ،‬خبرسازی‬ ‫نیویورک‌تایمز در ذهن افکار عمومی‪ ،‬معنادار و تعریف‌پذیرتر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫موضع‌گیری‌های محافظه‌کاران��ه رئیس دولت دهم‬ ‫در آخرین سخنرانی‌اش در نیویورک‪ ،‬با طرح جمالتی چون‬ ‫بهار نزدیک است و اذعان تلويحي وی به اشتباه بودن قطع‬ ‫روابط آمریکا با ایران و پتانسیل‌های باالی همکاری ایران‬ ‫با آمریکا که از واقعیت‌های سیاس��ی نیز کم بهره نیست‪ ،‬از‬ ‫یک س��و و از س��وی دیگر موضع‌گیری ارزش‌مدارانه نظام‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران که ب��ا رویک��ردی هنجارگرا به‬ ‫بازی‌های بین‌المللی می‌نگرد‪ ،‬در این فضا ایران را در برابر‬ ‫دو گزینه قرار می‌دهد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ب��ا رد و تکذیب این مذاک��رات وارد عمل ش��ده‪،‬‬ ‫فضاس��ازی مناس��ب برای اجماع بین‌المللی بیش��تر جهت‬ ‫افزایش سطح تحریم‌ها را در آستانه نشست آینده مطرح و با‬ ‫بزرگنمایی آن و موضع‌گیری احتمالی نظام حکومتی در ایران‬ ‫در برابر طرح این مدعا زمینه‌های گرایش بیشتر به کاندیدای‬ ‫حزب جمهوریخواه را برای تحت فشار قراردادن بیشتر ایران‬ ‫با ورود احتمالی کاندیدای اسرائیل به کاخ سفید آماده‌تر سازند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ایران با آرامش و محتاطانه با این خبرسازی روبه‌رو‬ ‫و سپس در چارچوب چنین موضع‌گیری رسانه‌ای‪ ،‬گروهی‬ ‫همس��و با آنها بتوانند با زیر پرسش بردن موضع‌گیری‌های‬ ‫قبلی حکومت اسالمی ایران در برابر غرب زمینه‌پرور فضای‬ ‫مناسب اثر بخش��ی بیش��تر تحریم‌ها و واگرایی نیروهای‬ ‫انقالبی و همس��و با موضع‌گی��ری حکومت��ی در ایران در‬ ‫قبال مبارزه ایران با آمریکا ش��ده و با پروای رویکرد دولت‬ ‫در ایران جهت انجام مذاکرات مس��تقیم ب��ا آمریکا به‪‎‬رغم‬ ‫موضع‌گیری‌های تند آقای احمدی‌نژاد اوایل و اواسط دو دوره‬ ‫ریاست‌جمهوری‌اش برضد آمریکا این نکته را القا کنند که‬ ‫مباحث نخبگان در ایران برسر مذاکره با آمریکا به الیه‌هاي‬ ‫مهم قدرت در ایران وارد شده و آمریکا و غرب در این زمینه‬ ‫موفق بوده‌اند‪ .‬از همین رو باید اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی‬ ‫را علیه ایران افزایش بخشید‪ .‬اگرچه در اینجا باید گفت که‬ ‫از این مورد اوباما و دموکرات‌ها بهره می‌برند‪ ،‬اما در تحلیل‬ ‫نهایی زمینه‌های نگرانی اعراب و کشورهایی چون ترکیه‪ ،‬از‬ ‫نزدیکی احتمالی آمریکا و ایران به یکدیگر تحرک بیشتری‬ ‫را برای تحت فشار قراردادن ایران به وجود می‌آورد‪ .‬رویکرد‬ ‫اوباما در آینده متوجه بازسازی ائتالف‌ها و گرفتن دوستانی‬ ‫در سراسر دنیا برای مبارزه در برابر هدف‌های جدید است که‬ ‫از نظرش سوریه‪ ،‬حزب‌اهلل و ایران را در برمی‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اما‪ ،‬ازدیدگاه پس‌نگری می‌توان گفت خبرسازی‬ ‫جدید نیویورک‌تایمز بر‌اس��اس داده‌هایی صورت می‌پذیرد‬ ‫که متاث��ر از س��یگنال‌های موج��ود در مصاحبه‌های اخیر‬ ‫رئیس‌جمهوری ایران و ب��رآورد اثرگذاری تحریم‌ها تالش‬ ‫دارد‪ ،‬آینده مطلوب را در این ارتب��اط طراحی کند و الزامات‬ ‫مورد نیاز برای دس��تیابی به این آینده را فراهم سازد‪ .‬اینجا‬ ‫اس��ت که خبر‌س��ازی نیویورک‌تایمز و ادام��ه گفت‌وگو در‬ ‫باب آن در چند روزه اخیر در یک فضاس��ازی کنترل شده و‬ ‫هدایت‌شده صورت می‌پذیرد که طرفدارانی را در هر دو کشور‬ ‫داراست؛ ازهمین رو ب ‌ه‪‎‬رغم تکذیب رسمی دولت‌های هر دو‬ ‫کش��ور ایران و آمریکا در فضای غیررسمی این فضاسازی‬ ‫همچنان ادامه دارد و با تکذیب‌هایشان به استمرار این فضا‬ ‫کمک می‌کنند‪ .‬در اینجا هر ی��ک از بازیگران تالش دارند‬ ‫در بافت موقعیتی موجود از آن بهره ببرند؛ چهل‌و‌چهارمین‬ ‫رئیس‌جمهور آمریکا در آس��تانه مبارزه ب��رای باقی ماندن‬ ‫در کاخ س��فید و رئیس دولت دهم ایران درصدد فضاسازی‬ ‫برای دوس��تانش در دولت بهارانه همفکرانش در انتخابات‬ ‫قریب‌الوقوع آینده‪ .‬به این جمله رئیس‌جمهور ایران در حاشیه‬ ‫هشتمین حضور او در نیویورک توجه کنید‪« :‬بنده جزو کسانی‬ ‫هستم که معتقدم امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا‬ ‫وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد‪».‬‬ ‫احمدی‌نژاد در ادامه گفت‪« :‬دو کش��ور بزرگ‪ ،‬موثر و‬ ‫قدرتمند‪‌33 ،‬سال است که رودرروی یکدیگر قرار گرفته‌اند‬ ‫و اگر در ای��ن مدت‪ ،‬هم‌افزا ب��ا یکدیگر عمل ک��رده بودند‪،‬‬ ‫امروز شرایط بین‌المللی شکل دیگری داشت‪ ».‬این بیان در‬ ‫بافت موقعیتی کنونی می‌تواند بیان یک حقیقت در بدترین‬ ‫زمان از وجود واقعیت‌های تهدید‌کننده باش��د‪ .‬همین است‬ ‫که می‌تواند استراتژیس��ین‌های آینده‌نگر آمریکایی را وارد‬ ‫صحنه طراحی‌های عملیاتی برای طراحی یک آینده مطلوب‬ ‫کم‌هزینه و بدون خسارت احتمالی برای آمریکا در یک نبرد‬ ‫رس��انه‌ای کند؛ به‌گونه‌ای که هرگونه موضع‌گیری ایران در‬ ‫برابر این خبر برای آمریکا فرصت فراهم آورد‪ .‬حال پاسخ به‬ ‫این پرسش که چه کسانی می‌توانند‌رده افشای این خبر باشند‪،‬‬ ‫وضوح بیشتری پیدا می‌کند‪ .‬تصویر مطلوب حداقلی این اقدام‪،‬‬ ‫روی دادن «ایران‌گیت»ای دیگر‪ ،‬براي آمريكاست و تصویر‬ ‫حداکثری مطلوب در این خبرسازی‪ ،‬آماده‌سازی اذهان برای‬ ‫تحمیل «قطعنامه ‪ »598‬دیگری برای ایران در آینده‌ای نه‬ ‫چندان دور‪ .‬یادمان نرود دنیای سیاست دنیای سادگی‌های‬ ‫بسیار پیچیده و پیچیدگی‌های بسیار ساده است‪ .‬در مدیریت‬ ‫هر امر سیاس��ی‌ای باید ‪‌POLICY‬های مشخصی را طراحی‬ ‫و برای اداره ‪ POLITY‬و ‪ ،POLIS‬در س��احت سیاست عملی‬ ‫‪ POLITIC‬تصمیم‌گیری‌های مقتدرانه داشت؛ به نظر می‌آید‬ ‫اینها مقدم��ه‌ای برای به چالش کش��یدن ای��ران و امتحان‬ ‫مجددی بر این معناست‪g .‬‬
‫بين‌الملل‌‬ ‫منطقه بحران؛ از دمشق تا بيروت‬ ‫بين الملل‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫فتنه حريري ‪2‬‬ ‫وسام الحسن كه بود و توسط چه كساني ترور شد‬ ‫مینا علی‌اسالم‪ /‬خبرنگار بين‌الملل‬ ‫‪1‬‬ ‫لبنان‪ ،‬ع��روس خاورمیانه بار دیگر دچ��ار بحرانی‬ ‫سیاسی و امنیتی ش��ده که یکی از تبعات اصلی آن تنش‬ ‫میان طیف‌ها و گروه‌ه��ای مختلف فعال در این کش��ور‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬دو گروه اصل��ی حاضر در صحنه سیاس��ی‬ ‫لبن��ان یعنی ‪ 14‬مارس و هش��ت مارس ب��ه نوعی درگیر‬ ‫پرونده ترور وسام الحسن هستند‪ .‬در روز جمعه ‪ 19‬اکتبر‬ ‫برابر با بیس��ت و هش��تم مهرماه‪ ،‬بیروت بار دیگر شاهد‬ ‫اقدامی تروریس��تی بود و این بار وس��ام الحسن‪ ،‬رئیس‬ ‫دایره اطالعات و امنی��ت پلیس لبنان م��ورد هدف قرار‬ ‫گرفت‪ .‬از او به‌عنوان مرد ش��ماره یک اطالعات و امنیت‬ ‫لبنان یاد می‌کنند‪ ،‬فردی که دای��ره اطالعاتی او فراتر از‬ ‫لبنان بود و از پرونده‌های مختلف��ی در صحنه منطقه‌ای‬ ‫و فرامنطقه‌ای اطالع داش��ت‪ .‬به لحاظ فکری و جناحی‬ ‫به گروه ‪ 14‬م��ارس یعنی مخالف��ان مقاومت و حزب‌اهلل‬ ‫وابستگی داشت و در عرصه عمل‪ ،‬ش��دیدا مخالف نظام‬ ‫بشار اس��د در س��وریه و حامیان این دولت در لبنان بود‪.‬‬ ‫صبغه عملیات��ی و گرایش سیاس��ی او هر‌چه بیش��تر بر‬ ‫ابهامات پرونده ت��رورش می‌افزاید و ب��ر تعداد اهداف و‬ ‫عامالن جنایت اخیر در بیروت دامن می‌زند‪.‬‬ ‫از یک سو برخی طراح این ترور را اسرائیل می‌دانند‬ ‫و برای ای��ن فرضیه مس��تندات مختلفی مطرح اس��ت؛‬ ‫اوال دس��ت داش��تن مس��تقیم آقای حس��ن در کشف و‬ ‫شناس��ایی نزدیک به ‪ 30‬جاس��وس اس��رائیلی در لبنان‬ ‫و قطع بس��ترهای فعالیت برخی ش��بکه‌های وابس��ته به‬ ‫رژیم‌صهیونیستی؛ ثانیا سابقه طوالنی این رژیم در ایجاد‬ ‫ناامنی‪ ،‬تنش و ناآرامی‌در لبنان که همسایه قابل توجهی‬ ‫برای سوریه اس��ت و نزدیکی جغرافیایی آن به مرزهای‬ ‫سرزمین‌های اش��غالی‪ ،‬موقعیت ژئواس��تراتژیکی به آن‬ ‫‪57‬‬
‫بين الملل‬ ‫داده به ویژه که میزبان حزب‌اهلل و هسته مرکزی مقاومت‬ ‫اس��ت؛ ثالثا‪ ،‬برخی به تالش‌های تل‌آویو برای پوش��ش‬ ‫گذاش��تن ب��ر ناکامی‌ه��ای رژیم‌صهیونیس��تی در برابر‬ ‫توانایی‌های حزب‌اهلل و به‌ط��ور ویژه ناتوانی این رژیم در‬ ‫شناس��ایی و انهدام هواپیماهای بدون سرنشین حزب‌اهلل‬ ‫اشاره دارند و بر این اعتقادند که جنجال‌آفرینی جدید در‬ ‫صحنه سیاسی لبنان عالوه بر آنکه می‌تواند گروه هشتم‬ ‫مارس و حامی��ان مقاومت را در معرض اته��ام قرار داده‬ ‫و زمینه‌های حض��ور مجدد آنها در ق��درت و پیروزی در‬ ‫انتخابات پارلمانی آتی را سس��ت کند‪ ،‬فضای رسانه‌ای و‬ ‫افکار عمومی جهان عرب را نیز تح��ت تأثیر قرار داده و‬ ‫ناکامی‌های رژیم‌صهیونیس��تی را پنهان می‌س��ازد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر گروه ‪ 14‬مارس متهم ردیف اول معرفی‬ ‫می‌ش��ود؛ این گروه به ویژه با اعالم درخواس��ت خود یعنی‬ ‫کناره‌گیری نخس��ت‌وزیر لبنان بر‬ ‫ذهنیت حامیان این فرض بیش��تر‬ ‫تاثی��ر گذاش��ت و ای��ن احتم��ال‬ ‫را ق��وت بخش��ید ک��ه ‪ 14‬مارس‬ ‫درصدد فضاس��ازی برای پیروزی‬ ‫در انتخابات آینده لبنان‪ ،‬کنار زدن‬ ‫هیات دولتی ک��ه در آن حزب‌اهلل‬ ‫دس��ت باال را دارد و انتقام‌گیری از‬ ‫مقاومت اس��ت‪ .‬اما از سوی دیگر‬ ‫آنچ��ه ب��ر‌تردیده��ا می‌افزاید و‬ ‫پذی��رش چنین فرضی را س��خت‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬وابس��تگی فک��ری و‬ ‫سیاس��ی هدف اقدام تروریس��تی‬ ‫اخیر بیروت یعنی وس��ام الحس��ن‬ ‫به گ��روه چه��ارده مارس اس��ت‪.‬‬ ‫وی یک��ی از محورهای اطالعاتی‬ ‫این گ��روه بود و طی��ف ‪ 14‬مارس‬ ‫را در بحران‌ه��ای مختل��ف یاری‬ ‫رس��اند‪ .‬حذف این مهره ارزشمند‬ ‫ب��رای ‪ 14‬م��ارس بی‌تردید گران‬ ‫تمام خواهد شد‪ .‬مساله قابل توجه‬ ‫دیگر‪ ،‬اش��اراتی اس��ت که س��عد‬ ‫حریری و دیگر اعضای ‪ 14‬مارس‬ ‫به شباهت‌های پرونده ترور وسام‬ ‫الحسن و ترور رفیق حریری دارند‪.‬‬ ‫از دید آنها این بار نبای��د اجازه داد‬ ‫عامل ی��ا عامالن این ت��رور مانند‬ ‫پرونده رفی��ق حریری‌بی‌مجازات‬ ‫باقی بمانند‪.‬‬ ‫آی��ا ای��ن اش��ارات می‌تواند‬ ‫نش��انه‌ای از دس��ت داش��تن ‪14‬‬ ‫مارس در ترور اخیر باشد یا حاکی از‬ ‫انزجاری است که این طیف سیاسی‬ ‫از مسببان‌بی‌فرجامی‌پرونده رفیق‬ ‫حریری دارند؟ این در حالی اس��ت که ‪ 14‬مارس در پرونده‬ ‫آقای حریری ابتدا انگشت اتهام به س��وی سوریه گرفت و‬ ‫بعدها با مشخص شدن برخی مستندات‪ ،‬این اتهامات را پس‬ ‫گرفت و چشم به رای دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این‬ ‫پرونده دوخت؛ دادگاهی که حزب‌اهلل و نیروهای مقاومت آن‬ ‫را کاملا ساختگی و تش��ریفاتی و برای تاثیرگذاری بر افکار‬ ‫عمومی جهان عرب توصیف کردند‪ .‬هنوز ابهام پرونده رفیق‬ ‫حریری الینحل مانده که ابهام پرونده ترور وسام الحسن نیز‬ ‫به آن افزوده شده است‪.‬‬ ‫از متهم دیگری هم در این میانه یاد می‌شود؛ سوریه و‬ ‫نظام بشار اسد که در پرونده حریری هم ابتدا متهم ردیف اول‬ ‫بودند‪ .‬طرفداران این فرض که س��وریه در اقدام تروریستی‬ ‫روز جمعه گذش��ته بیروت نقش داش��ته بر ای��ن باورند که‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪58‬‬ ‫وسام الحس��ن همواره مخالف رژیم اس��د بود‪ ،‬به مخالفان‬ ‫او کمک‌ه��ای اطالعات��ی می‌ک��رد و حام��ی‌کمک‌های‬ ‫تس��لیحاتی به ارتش آزاد س��وریه بود‪ .‬این یعنی س��وریه با‬ ‫ترور وسام الحس��ن‪ ،‬یکی از مهره‌های کلیدی مخالف خود‬ ‫را از صحنه حذف کرده اس��ت؛ اما پذیرش این ادعا بس��یار‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫اکث��ر صاحب‌نظ��ران‪ ،‬اوضاع ج��اری در س��وریه را‬ ‫به‌گون��ه‌ای می‌دانند که فرصت��ی برای افتت��اح پرونده‌ای‬ ‫برون‌مرزی به دولت اسد نمی‌دهد‪ .‬این روزها دمشق در حال‬ ‫بررسی آتش‌بس در روز عید قربان اس��ت و بی‌تردید مایل‬ ‫نیس��ت عوامل دیگر‪ ،‬موضوع آتش‌بس را تحت‌الشعاع قرار‬ ‫دهد ضمن آنکه تنش در لبنان به معنای درگیر شدن حزب‌اهلل‬ ‫هم هست و این برای اسد و س��وریه معنای خوبی ندارد‪ .‬در‬ ‫سوی دیگر ماجرا برخی هم اشاره‌ای نامحسوس به حزب‌اهلل‬ ‫و حامی��ان مقاوم��ت و حامیان‬ ‫س��وریه در صحنه لبنان دارند و‬ ‫اظه��ار می‌کنند ک��ه مقاومت با‬ ‫حذف مرد اطالعاتی ‪ 14‬مارس‪،‬‬ ‫این گروه را خلع سالح کرده و با‬ ‫کاهش توان اطالعاتی و امنیتی‬ ‫آن‪ ،‬بس��ترهای ق��درت گی��ری‬ ‫مجدد در صحنه سیاس��ی لبنان‬ ‫را به س��ود خود فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫تحلیلی که بس��یار دور از واقع و‬ ‫فارغ از مستندات عقالنی است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون ح��زب‌اهلل در دولت با‬ ‫فش��ارها و محدودیت‌های��ی‬ ‫به‌رغم در اختیار داشتن اکثریت‬ ‫مواجه اس��ت‪ ،‬بحث ض��رورت و‬ ‫صالحیت س�لاح‌های حزب‌اهلل‬ ‫هم موضوعی اس��ت که همواره‬ ‫در می��ان اف��کار عموم��ی این‬ ‫کش��ور مطرح بوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫در این میان س��وال اینجاس��ت‬ ‫ک��ه چ��را و چگونه ح��زب‌اهلل و‬ ‫حامی��ان مقاوم��ت می‌توانن��د‬ ‫دست به اقداماتی فرصت‌سوز و‬ ‫محدودیت‌زا بزنند؟‬ ‫آنچه بای��د در می��ان همه‬ ‫ابهامات پی��ش رو م��ورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬ضرورت حفظ آرامش‬ ‫سیاسی و امنیت روانی در جامعه‬ ‫لبنان اس��ت‪ .‬این کش��ور با تنوع‬ ‫دینی و سیاس��ی و قومی‌بس��یار‬ ‫هم��واره در مع��رض تهدی��د و‬ ‫تنش بوده و اکن��ون بیش از هر‬ ‫زمان دیگری‪ ،‬اس��تمرار ثبات در‬ ‫آن حیاتی است‪ ،‬چراکه تنش در‬ ‫لبنان که نزدیک سوریه اس��ت‪ ،‬فرصت طالیی را در اختیار‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی قرار می‌دهد تا اهداف منطقه‌ای خود را‬ ‫دنبال کند؛ در عین حال که توان دمش��ق برای حل و فصل‬ ‫بحران در سوریه را تحلیل برده و زمان بازگشت آرامش به‬ ‫این کش��ور مهم منطقه‌ای را طوالنی می‌کند‪ .‬این امر خود‬ ‫زمینه‌های الزم را برای تسری بحران به سایر نقاط منطقه‬ ‫و بهره‌برداری‌های کشورهای فرامنطقه‌ای به‌ویژه حامیان‬ ‫تل‌آویو فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫به این ترتیب تنش و ناآرامی‌ در لبنان جدی است و بر‬ ‫گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی لبنان واجب است هرچه‬ ‫سریعتر برای ابهام‌زدایی از پرونده ترور وسام الحسن اقدام‬ ‫و مجاری سوءاستفاده طرف‌های مختلف از این آب گل‌آلود‬ ‫ایجاد شده را مسدود کنند‪g .‬‬ ‫محمد ایرانی در گفت‪‎‬وگو با مثلث؛‬ ‫پشت‌پرده‬ ‫يك ترور‬ ‫‪2‬‬ ‫روز جمع�ه گذش�ته مص�ادف ب�ا ‪ 19‬اکتب�ر روز‬ ‫خونینی برای لبنان ب�ود‪ .‬در یک انفجار تروریس�تی‪،‬‬ ‫رئیس دای�ره اطالعات نیروهای امنی�ت داخلی لبنان‬ ‫در منطقه اش�رفیه بی�روت م�ورد هدف ق�رار گرفت‬ ‫و علاوه بر او هف�ت ت�ن دیگر کش�ته و ‪ 78‬نف�ر نیز‬ ‫زخم�ی‌ش�دند‪ .‬جس�ت‌و‌جو ب�رای کش�ف عامالن و‬ ‫اهداف این اق�دام تروریس�تی ادامه دارد‪ ،‬اما س�ایه‬ ‫س�نگین تحوالت س�وریه و فضای امنیت�ی حاکم بر‬ ‫کشورهای همسایه س�وریه‪ ،‬مقطع زمانی این اقدام‬ ‫تروریس�تی را از اهمی�ت دو‌چندانی برخ�وردار کرده‬ ‫است‪ .‬این حادثه که منجر به کشته شدن مرد شماره‬ ‫یک امنیت و اطالعات لبنان ش�د‪ ،‬با پوش�ش سنگین‬ ‫رس�انه‌های غربی همراه بود؛ گرچه تحقیقات درباره‬ ‫عامالن و اهداف ای�ن حادثه تروریس�تی ادامه دارد‪،‬‬ ‫اما ابهامات ف�راوان در ای�ن ماجرا نش�ان از دخالت‬ ‫دس�ت‪‎‬های قدرتمند منطق�ه‌ای و داخل�ی دارد‪ .‬برای‬ ‫بررس�ی جزئیات بیش�تر این حادثه با محمد ایرانی‪،‬‬ ‫سفیر پیش�ين ایران در لبنان و اردن گفت‌وگو كرديم‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬
‫محمد ايراني‬ ‫معتقد است كه پس‬ ‫از ترور وسام الحسن‬ ‫احتماال فشارهاي‬ ‫منطقه‌اي و بين‌المللي‬ ‫بر سوريه افزايش‬ ‫خواهد يافت و‬ ‫بحران جديدي براي‬ ‫سوري‌ها و دوستان‬ ‫سوريه در منطقه‬ ‫ايجاد مي‌شود‬ ‫سوریه انجام شده باشد! به ویژه اینکه آقای وسام الحسن در‬ ‫لبنان در جبهه مخالف سوریه نقش مهمی داشته و احتماال‬ ‫فشارهای منطقه‌ای از سوی برخی کشورها مثل عربستان‬ ‫بر سوریه افزایش خواهد یافت‪ .‬در سطح بین‌المللی نیز باید‬ ‫روند را در سمتی ببینیم که پرونده ترور رفیق حریری به آن‬ ‫سمت کشیده شد‪ .‬در این زمینه دس��ت داشتن سوری‌ها در‬ ‫این ترور به‌طور جدی از سوی طرف‌های بین‌المللی مطرح‬ ‫خواهد شد تا به‌هر‌حال بحران جدیدی را هم برای سوری‌ها و‬ ‫هم دوستان سوریه در منطقه ایجاد کنند‪ .‬اما باید به این نکته‬ ‫توجه داشت که ظاهرا کمیته‌ای در حال شکل‌گیری است تا‬ ‫مسائل مربوط به این حادثه را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫بنابراین تا قبل از به نتیجه رسیدن روند تحقیقات این کمیته‪،‬‬ ‫نام بردن از کشور و جریان سیاس��ی مشخصی حتما با یک‬ ‫هدف سیاسی انجام می‌شود‪ .‬این قبیل جهت‌گیری‌ها باتوجه‬ ‫به گرایش‌هایی که در منطقه نس��بت به تحوالت سیاس��ی‬ ‫وجود دارد شکل می‌گیرند و قبل از اینکه جنبه حقوقی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬بیشتر ناشی از دیدگاه‌های سیاسی است‪ .‬بنا‌بر‌این باید‬ ‫منتظر بمانیم و ببینیم که طرف‌های حقوقی به چه جمع‌بندی‬ ‫می‌رسند و چه مدارک و اسنادی را مطرح می‌کنند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی با این اتفاقی که رخ داد‪ ،‬معادله وارد مرحله حساس‬ ‫و خطرناکی شده است‪ .‬دامن زدن به درگیری‌های مذهبی و‬ ‫جنگ‌های طایفه‌ای در لبنان به حساس و خطرناک شدن این‬ ‫معادله منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند و در واقع به آن‬ ‫دامن می‌زند‪.‬‬ ‫بیش�تر تحلیل‌ها‪ ،‬حادثه اخیر را به بحران سوریه‬ ‫ارتباط می‌دهند‪ .‬از دید شما چه ارتباطی می‌تواند‬ ‫میان این دو موضوع وجود داشته باشد؟‬ ‫آیا این اقدام تروریس�تی مشخصا صحنه داخلی‬ ‫لبنان را متحول می‌سازد؟‬ ‫به نظر می‌آید این اقدام تروریس��تی‪ ،‬ش��رایط امنیتی‬ ‫لبنان را کاملا تحت‌تاثیر خود قرار داده اس��ت به‌طوری که‬ ‫از روز جمعه گذش��ته تاکنون در مناطق مختل��ف لبنان که‬ ‫حساس��یت‌های قومی‌ وجود دارد‪ ،‬درگیری‌های پراکنده‌ای‬ ‫رخ داده که در این زمینه می‌ت��وان به وقوع درگیری‪‎‬هایی در‬ ‫منطقه طرابلس‪ ،‬بیروت‪ ،‬بقاع و صیدا بین طرفداران ‪ 14‬مارس‬ ‫و به عبارت دیگر اهل سنت با سایر گروه‌ها اشاره کرد‪ .‬آنها با‬ ‫اقدامات خود صحنه امنیتی لبنان را به چالش کشیده‌اند‪ .‬آقای‬ ‫وسام الحسن یکی از مهره‌های مهم و چهره‌های تاثیرگذار‬ ‫در جبهه ‪ 14‬مارس و گروه‌های مخالف دولت در سوریه بود‬ ‫و به همین دلیل هم باید در انتظار انجام اقدامات متقابلی از‬ ‫سوی جبهه مخالفان دولت سوریه باشیم‪.‬‬ ‫آیا ش�واهد فعلی می‌تواند ما را به س�وی عامل یا‬ ‫عامالن ماجرا سوق دهد؟‬ ‫قبل از اینکه ب��ه این موضوع بپ��ردازم که چه عواملی‬ ‫پشت‌پرده وقوع این حادثه تروریستی قرار دارند‪ ،‬باید ببینیم‬ ‫چه کسانی از این حادثه بیشتر سود خواهند برد و چه جریانی‬ ‫از آشفتگی اوضاع امنیتی در لبنان بیشتر بهره‪‎‬مند می‌شود‪ .‬در‬ ‫به اعتقاد شما حادثه روز جمعه بیروت چه تاثیراتی‬ ‫در سطح منطقه‌ای خواهد داشت؟‬ ‫پیامدهای ای��ن حادثه را باید در س��ه س��طح داخلی‪،‬‬ ‫منطقه‌ای و بین‌المللی بررس��ی کنیم‪ .‬مسائلی که این روزها‬ ‫در منطقه رخ می‌ده��د صرفا پیامد داخلی ن��دارد و عالوه بر‬ ‫آن واکنش‌ه��ای بین‌المللی را هم در پی خواهد داش��ت‪ .‬در‬ ‫بحث پیامدهای داخلی در لبنان‪ ،‬باید شاهد فشار گروه‌های‬ ‫مخالف به ویژه گروه ‪ 14‬مارس بر دولت باش��یم که در این‬ ‫راس��تا گروه‌های هم‌پیمان دولت مانند ح��زب‌‌اهلل نیز تحت‬ ‫فش��ار قرار می‌گیرند‪ .‬در بح��ث پیامدهای منطق��ه‌ای نیز‬ ‫به نظر می‌رسد که فش��ار روی سوری‌ها افزایش پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه خیلی‌ها معتقدند ممکن اس��ت این اقدام توسط‬ ‫بين الملل‬ ‫حادثه انفجار تروریس��تی اخیر در لبنان که به کش��ته‬ ‫شدن رئیس دستگاه اطالعاتی و امنیتی لبنان منجر شد‪ ،‬در‬ ‫مقطع زمانی خاصی رخ داد که اوض��اع منطقه از نظر زمانی‬ ‫و مکانی اوضاع مناسبی نیس��ت‪ .‬وقوع این اتفاق در شرایط‬ ‫موجود منطقه‪ ،‬تحلیل‌ها را به این سمت هدایت می‌کند که‬ ‫عامالن این اقدام تروریستی اهدافی را دنبال می‌کنند که در‬ ‫مسائل خارج از لبنان ریشه دارد؛ قطعا مسائل مربوط به منطقه‬ ‫و بحران سوریه و تحوالت مبتنی‌بر نزدیک شدن دیدگاه‌های‬ ‫موافقان و مخالفان دولت سوریه را باید در کنار هم دید‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫به نظر شما که همواره حوادث و جریانات داخلی‬ ‫لبنان را پیگیری می‌کنید‪ ،‬حادثه اخیر بیروت به چه‬ ‫دلیل از اهمیت ویژه و حساسیت خاصی برخوردار‬ ‫است؟‬ ‫این زمینه به نظر می‌آید افراد و گروه‌هایی که بیشتر در پی بر‬ ‫هم زدن وحدت لبنان و افزایش تنش‌های مذهبی‪ ،‬سیاسی و‬ ‫طایفه‌ای در داخل این کشور هستند‪ ،‬بیشترین سود را از این‬ ‫قبیل اقدامات تروریس��تی می‌برند و از این زاویه‪ ،‬این حادثه‬ ‫شبیه اقداماتی اس��ت که یک جریان خارجی مثل اسرائیل و‬ ‫صهیونیست‌ها انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫به ه��ر حال مس��ائل مرب��وط به س��وریه و لبن��ان در‬ ‫منطقه از پیچیدگی خاص��ی برخوردار هس��تند و در واقع با‬ ‫هم گ��ره خورده‌ان��د‪ .‬بنابرای��ن بروز ای��ن حادث��ه در لبنان‬ ‫می‌توان��د درگیری‌ه��ای قومیت��ی داخلی را در این کش��ور‬ ‫به همراه داش��ته باش��د و از لحاظ سیاس��ی هم به دوستان‬ ‫س��وریه در منطقه فش��ار وارد کند؛ اما در عین حال ش��اید‬ ‫بت��وان گف��ت جریانات��ی ک��ه از پیدا ش��دن ی��ک راه‌حل‬ ‫اصولی ب��رای کاهش تن��ش و بحران در س��وریه راضی به‬ ‫نظر نمی‌رس��ند و تمایل دارن��د وضعیت س��وریه همچنان‬ ‫مبهم بماند و بحران در این کش��ور اس��تمرار داش��ته باشد‪،‬‬ ‫عامالن اصلی این انفجار تروریستی باشند تا با نا‌امن کردن‬ ‫اوضاع‪ ،‬شرایط را به سمتی بکشانند که مورد پسند خودشان‬ ‫است‪.‬‬ ‫همان‌طور که پیش از این هم گفته شد‪ ،‬طبیعتا یکی از‬ ‫پیامدهای منطقه‌ای این حادثه تروریستی‪ ،‬تحت فشار قرار‬ ‫گرفتن دوستان و متحدان سوریه در منطقه است؛ همان‌طور‬ ‫که پرونده ترور رفیق حریری با مديريت جريان ضدمقاومت‬ ‫به ضرر جری��ان حزب‌اهلل پی��ش رفت و س��وریه مقصر آن‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬در این زمینه وزن جهت‌گیری‌ها و دیدگاه‌های‬ ‫سیاسی بیشتر از دیدگاه حقوقی به نظر می‌رسد‪ .‬بنا‌بر‌این نباید‬ ‫اقدامات بین‌المللی که فشار بر سوریه بیشتر می‌کند را نادیده‬ ‫بگیریم‪ .‬اما در عین حال آنچه در حوزه سوریه تا حدود زیادی‬ ‫تعیین‌کننده به نظر می‌رسد‪ ،‬اقدامات و درگیری‌های نظامی‬ ‫است که در صحنه عملیاتی داخل سوریه با بن‌بست مواجه‬ ‫شده است‪ .‬این بن‌بست با تالش‌های آقای اخضر ابراهیمی‌–‬ ‫نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه ‪ -‬و تالش‌های‬ ‫طرفین درگیر در سوریه‪ ،‬به تدریج شرایط را به سمتی سوق‬ ‫می‌دهد که طرف‌های درگیر‪ ،‬راه‌حل سیاسی را به خشونت‬ ‫و خونریزی و جنگ‌ترجیح دهند‪ .‬بنا‌بر‌این این روند ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬هر چند انفجار تروریستی اخیر می‌تواند موانعی را‬ ‫در این مسیر ایجاد کند‪ ،‬اما به نظر نمی‌رسد که استمرار جنگ‬ ‫و خشونت بتواند جایگزین راه‌حل سیاسی و گفت‌وگو باشد‪.‬‬ ‫به هر حال توجه به راه‌حل سیاس��ی در دستورکار طرف‌های‬ ‫درگیر در بحران سوریه هم قرار گرفته است ‪g‬‬ ‫‪59‬‬
‫پروپاگانداي سياه‬ ‫انفجار بيروت ؛ پروژه جديد صهيونيست‌ها عليه وحدت ملي در لبنان‬ ‫مصیبالنعیمی‪/‬کارشناسمسائللبنانومديرمسئولالوفاق‬ ‫‪3‬‬ ‫بين الملل‬ ‫بی‌ش��ک انفجاری که روز جمعه بی��روت را تکان داد‬ ‫و وس��ام الحس��ن‪ ،‬رئیس امنیت پلیس لبنان را به کام مرگ‬ ‫کشاند‪ ،‬ابعادی فراتر از یک اقدام انتحاری و تروریستی دارد‪.‬‬ ‫در واقع زمان وقوع این حادثه و مکان آن یعنی بیروت‪ ،‬اهمیت‬ ‫ویژه‌ای ب��ه این واقعه می‌ده��د‪ .‬در درون لبن��ان اختالفات‬ ‫سنگین سیاسی بر س��ر تحوالت س��وریه و نحوه برخورد با‬ ‫رژیم‌صهیونیس��تی جری��ان داش��ته و دارد و گرچه جناحی‬ ‫که آقای وسام‌الحس��ن به آن وابس��ته بود یعنی ‪ 14‬مارس‬ ‫به دلی��ل ناتوانی‌های مختل��ف از صحنه حاکمی��ت لبنان‬ ‫کنار رفته اما به صورت اپوزیس��یونی م��ورد حمایت غرب‪،‬‬ ‫فعاالنه علیه مجموعه گروه هشتم مارس که به دلیل کسب‬ ‫اکثریت آرا پارلمانی حاکمیت را در اختیار دارند‪ ،‬اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫بنابراین به دور از هرگونه دليل مس��تند به‌دنبال انفجار اخیر‬ ‫بیروت‪ ،‬برخی از تندروهای گروه ‪ 14‬مارس‪ ،‬سوریه را متهم‬ ‫و مسئول دانس��ته و برخی دیگر انگش��ت اتهام را به‌سوی‬ ‫متحدان س��وریه در لبنان نش��انه رفتند! این در حالی است‬ ‫که تحقیقات توس��ط نیروهای امنیتی لبنان در جریان است‬ ‫و هنوز هیچ س��ند و مدرکی برای طرح ادعاهایی اینچنینی‬ ‫به دست نیامده است‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد مجموعه وقایع شکل گرفته پیرامون این‬ ‫واقعه تروریستی‪ ،‬روندی را طی می‌کند که پرونده ترور رفیق‬ ‫حریری در لبنان پشت سر گذاش��ت‪ .‬به بیان دیگر در پرونده‬ ‫آقای حریری هم بدون انجام تحقیقات الزم‪ ،‬انگشت اتهام به‬ ‫سوی سوریه و دولت اسد نشانه رفت و هر گروهی در پی آن‬ ‫بود از حادثه مذکور دستاوردی سیاسی برای خود فراهم آورد‪.‬‬ ‫نکته مهم در مورد رخداد اخیر بیروت‪ ،‬تالش گسترده‬ ‫برای منحرف‌سازی افکار عمومی از شناخت و معرفی عامل‬ ‫واقعی این اقدام تروریستی اس��ت‪ .‬بررسی علمی‌و دقیق در‬ ‫خصوص عامالن این جنایت می‌تواند حقایق زیادی را آشکار‬ ‫کند اما مساله اینجاست که طرف‌هایی که از وقوع این حادثه‪،‬‬ ‫یعنی ترور وسام الحسن و ایجاد شرایط ملتهب و امنیتی بعد از‬ ‫آن سود می‌برند‪ ،‬باید شناسایی شوند‪ .‬به این ترتیب‌تردیدی‬ ‫نیست که رژیم‌صهیونیستی می‌تواند در صدر متهمان باشد‪.‬‬ ‫سابقه عملکرد این رژیم طی سه دهه اخیر در داخل لبنان که‬ ‫در قالب طراحی و اجرای ترورهای مختلف با دخالت مستقیم‬ ‫یا غیر‌مس��تقیم‪ ،‬ملموس بوده و خس��رانی که شرایط جدید‬ ‫منطقه به ماهیت این رژیم وارد آورده‪ ،‬مس��تندات الزم را در‬ ‫اختیار قرار می‌دهد‪ .‬رژیم اس��رائیل ناکامی‌های متعدد خود‬ ‫را ناش��ی از نیروی مقاوم و فعال درون لبنان می‌داند و از این‬ ‫رو توجیه منطقی برای انجام این اقدام تروریستی دارد؛ اوال‬ ‫با این اقدام می‌توانس��ته انتقامی‌از مقاومت لبنان بگیرد که‬ ‫البته این روش همیشگی اس��رائیل در لبنان بوده است‪ .‬ثانیا‬ ‫در برهه کنونی وضعیت را به‌گونه‌ای در لبنان برهم ریزد که‬ ‫میان طیف‌ها و گروه‌های مختلف لبنانی ایجاد شبهه شود به‬ ‫ویژه که آقای وسام الحسن وابسته به گروه ‪ 14‬مارس بوده و‬ ‫این می‌تواند گروه‌های مخالف ‪ 14‬مارس را در تیررس قرار‬ ‫دهد‪ .‬ثالثا انتقام‌گیری از شخص وسام الحسن می‌تواند هدف‬ ‫باشد به این معنا که با وجود وابستگی وی به گروه چهاردهم‬ ‫مارس‪ ،‬الحس��ن به لحاظ موقعیت کاری و پس��ت امنیتی‪،‬‬ ‫ظرف دو سال اخیر تعدادی از جاسوسان اسرائیلی را در لبنان‬ ‫شناسایی کرده است‪ .‬مس��اله دیگر ناامن جلوه دادن لبنان و‬ ‫ی در فضای داخلی این کشور است‪ .‬این امر‬ ‫ایحاد تنش و ناآرام ‌‬ ‫هم یکی از اهداف همیشگی رژیم‌صهیونیستی بوده و تل‌آویو‬ ‫برای آنکه هر نوع تعدی و تجاوز به این کشور را توجیه کند‪،‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪60‬‬ ‫با ایجاد ناامنی در لبنان زمینه‌ اقدامات خود را فراهم ساخته‬ ‫است‪ .‬شتاب تبلیغاتی را نیز می‌توان در زمره اهداف این اقدام‬ ‫برش��مرد و اینگونه ارزیابی کرد که غرب برای دور ساختن‬ ‫ناکامی‌ رژیم‌صهیونیستی در شناس��ایی هواپیماهای بدون‬ ‫سرنشین حزب‌اهلل لبنان از اذهان عمومی این مسیر را دنبال‬ ‫کرده است‪ .‬به عبارت دیگر وقوع انفجار تروریستی اخیر که‬ ‫به‌واس��طه گس��تردگی حجم و اهمیت قربانیان‪ ،‬ویژه است‪،‬‬ ‫می‌تواند افکار عمومی را از ناکامی‌های رژیم‌صهیونیستی در‬ ‫برابر توانمندی‌های مقاومت لبنان منحرف سازد‪.‬‬ ‫با دقت در روند پوش��ش خبری حادثه تروریستی روز‬ ‫جمعه بیروت‪ ،‬ش��اهدیم که نوعی هجمه تبلیغاتی گسترده‬ ‫توسط رسانه‌های غربی وابسته به رژیم‌صهیونیستی جریان‬ ‫داشته است‪ .‬با گذشت تنها چند س��اعت از وقوع این انفجار‪،‬‬ ‫دبیرکل سازمان ملل موضع‌گیری می‌کند و به‌دنبال آن نیز‬ ‫کمتر شخصیت سیاسی صاحب نفوذی در جهان بود که وادار‬ ‫به موضع‌گیری در قبال این رخداد نشد؛ این خود نکته قابل‬ ‫توجهی است چراکه شاهدیم حوادث دیگری از این دست در‬ ‫نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و بیش از این قربانی می‌گیرد‬ ‫اما به واس��طه آنکه صهیونیس��ت‌ها به‌دنبال بزرگنمایی آن‬ ‫نیستند‪ ،‬در سکوت خبری و سیاسی فراموش می‌شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اعمال فشار سنگین بر دولت مستقر در‬ ‫لبنان را هم می‌توان به‌عنوان یکی از اهداف انجام این اقدام‬ ‫تروریستی دانس��ت‪ .‬این فش��ارها به اندازه‌ای سنگین بوده‬ ‫که س��اعاتی بعد از انفجار‪ ،‬گروه چهاردهم مارس خواس��تار‬ ‫استعفای دولت ش��د‪ .‬اکثر این فش��ارها بیرونی است چراکه‬ ‫حوادثی مشابه این در لبنان سابقه دارد اما به واسطه دخالت‬ ‫وقايع امروز لبنان يادآور روندي است كه پس از ترور‬ ‫رفيق حريري طي شد‬ ‫عوامل صهیونیستی در این وقایع‪ ،‬یا اجازه رسیدگی کامل به‬ ‫پرونده‌ها داده نشده و یا تحقیقات انجام شده ناقص رها شده تا‬ ‫عامالن اصلی وقایع شناسایی نشوند‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب واقعه تروریس��تی اخی��ر در بیروت را‬ ‫می‌توان نمونه‌ای دیگر از توطئه‌های خطرناکی دانست که‬ ‫رژیم‌صهیونیستی یا مستقیم و یا با واسطه در طراحی و اجرای‬ ‫آن در صحنه سیاسی لبنان دخیل بوده است‪ .‬اما نوع طراحی‬ ‫و اجرای این عملیات نشان می‌دهد که یک سازمان مخوف‬ ‫اطالعاتی در این اقدام دست داش��ته و دست‌هایی از درون‬ ‫لبنان هم همراهی و حمایت‌های الزم را اعمال داشته‌اند‪.‬‬ ‫اما زمان وقوع این اقدام تروریستی هم قابل توجه است؛‬ ‫بی‌تردید طراحان این عملیات از حساسیت زمانی این اقدام‬ ‫مطلع بودند؛ چراکه از یک س��و لبنان در همسایگی سوریه‬ ‫بحران زده‪ ،‬از نوعی آرامش نس��بی برخوردار بود و از سوی‬ ‫دیگر س��وریه در این روزها در حال بررس��ی آتش‌بس میان‬ ‫طرف‌های درگیر است و در داخل لبنان هم میان گروه‌های‬ ‫مختلف سیاسی بر سر چگونگی همراهی یا مخالفت با دولت‬ ‫اسد اختالف‌نظر شدید وجود دارد‪ .‬در هر حال به نظر می‌رسد‬ ‫که روند تحقیقات پیرام��ون این اقدام تروریس��تی همانند‬ ‫پرونده ترور رفیق حریری طوالنی بوده و با ابهامات فراوان‬ ‫همراه باشد زیرا عامالن آن‪ ،‬خود فرافکنان موضوع هستند و‬ ‫تالش دارند جریان را به سمت و سوی دیگری سوق دهند‪.‬‬ ‫در س��اعات بعد از وقوع انفجار‪ ،‬اکثر سیاسیون بدون آنکه به‬ ‫واقع صاحب نظر باش��ند‪ ،‬دس��ت به فرافکنی زده و اتهامات‬ ‫خود را متوجه نکاتی ساختند که عمدتا از صهیونیست‌ها به‬ ‫دور بود‪ .‬در شرایطی که از یک سو بحث اعمال آتش‌بس در‬ ‫سوریه جریان دارد و از سوی دیگر اردوی غرب که از آمریکا‬ ‫تا تل‌آویو امتداد دارد درصدد اعمال راهکارهای سیاس��ی در‬ ‫س��ایه عدم توفیق راهکارهای نظامی و فیزیکی در سوریه‬ ‫اس��ت‪ ،‬طراحان ت��رور اخیر در بی��روت فرصت مناس��بی را‬ ‫در اختیار داش��تند تا دس��ت به این اقدام بزنند‪ .‬با این وجود‬ ‫نشانه‌ها و مستندات متعدد حاکی از آن است که تنها طرفی که‬ ‫از ناامنی در لبنان سود می‌برد و آرامش سیاسی در همسایگی‬ ‫سوریه را به صالح نمی‌داند‪ ،‬رژیم‌صهیونیستی است‪ .‬در عین‬ ‫حال تالش‌های وسام الحسن در شناسایی عوامل اسرائیلی‬ ‫در لبنان یا فضاس��ازی رس��انه‌ای برای س��رپوش گذاشتن‬ ‫بر ناکامی‌های اس��رائیل در براب��ر توانمندی‌های مقاومت‪،‬‬ ‫بهانه‌های الزم را در اختیار تل‌آویو می‌گذارد تا عامل اصلی‬ ‫طراحی و اجرای جنایت اخیر در لبنان شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر درخواس��ت کناره‌گیری نخست‌وزیر‬ ‫لبنان و دولت مستقر در پی وقوع این حادثه‪ ،‬بخش دیگری‬ ‫از سناریویی اس��ت که با انفجار روز جمعه در بیروت اجرایی‬ ‫ش��د‪ .‬طراحان این ماجرا در وهله نخس��ت تالش کردند با‬ ‫وقوع انفجار‪ ،‬نوعی هجمه تبلیغاتی گسترده را علیه سوریه و‬ ‫مخالفان چهاردهم مارس ترتیب دهند و به‌دنبال آن فشارهای‬ ‫وسیعی را علیه دولت مستقر لبنان ترتیب دهند‪ .‬این فشارها‬ ‫و هماهنگی‌های انجام شده خود نش��ان می‌دهد که حادثه‬ ‫تروریستی روز جمعه لبنان فراتر از یک انفجار برای حذف یک‬ ‫شخص است‪ .‬انفجار لبنان فراتر از لبنان و منطقه و در سطحی‬ ‫بین‌المللی طراحی شده است‪ .‬در سایه این سیاه‌نمایی تالش‬ ‫خواهد شد که عامل اصلی شناسایی نشود‪ .‬بی‌تردید این رویداد‬ ‫سر‌فصل جدیدی بر تنش‌های منطقه‌ای خواهد بود که به‌طور‬ ‫معمول طراحی و منافع آن متوجه صهیونیست‌هاست که با‬ ‫تنش آفریده ش��ده‌اند و فکر می‌کنند با تنش می‌توانند ادامه‬ ‫حیات دهند‪g .‬‬
61
‫جهان جديد‬ ‫جهان جديد‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫اردوغان‪-‬اسد‬ ‫چگونه دشمن شدند؟‬ ‫گفت و گوي مثلث با سفير تركيه در ايران‬ ‫‪62‬‬
‫در مورد سوريه‪ 90 ،‬درصد با ايران اشتراك نظر داريم‬ ‫متهم‌كردن تركيه به نوعثماني‌گري دست‌ساز غرب است‬ ‫تحوالت منطقه تاثيرپذيري زيادي از انقالب اسالمي داشته است‬ ‫كشورهاي غربي موضع خود را در قبال سوريه تغيير داده‌اند‬ ‫‪1‬‬ ‫ظهر یک روز پاییزي در تهران میهمان سفارت ترکیه بودیم تا در میانه حوادث مهم منطقه‌ای و درگیری‌های مرزی‬ ‫سوریه و ترکیه با سفیر این کشور گفت‌وگو کنیم‪ .‬در حالی روبه‌روی سفیر کشوری که وارث امپراتوری عثمانی است‬ ‫نشستیم که تنها چند دقیقه از دیدار محمود احمدی‌نژاد‪ ،‬رئیس‌جمهور کش�ورمان با رجب‌طیب اردوغان در حاشیه‬ ‫اجالس باکو در آذربایجان‌گذشته بود و در آن در ارتباط با مساله سوریه به گفت‌وگو پرداخته بودند‪ .‬در این مصاحبه‬ ‫اوميت يارديم با حوصله زیاد در مورد مسائل کلی منطقه حرف زد‪ ،‬اما وقتی بحث به سوریه می‌رسید تا حد امکان سعی‬ ‫داشت به جواب‌های کوتاه و بدون تفصیل بسنده کند‪ .‬او در دو جای این مصاحبه نزدیک به دوساعته با گفتن این جمله‬ ‫که «بحث برسر سوریه کافی است» و «به س�واالت خارج از بحث سوریه پاس�خ می‌دهم» بحث را تغییر داد‪ .‬با این‬ ‫وجود همان‌جواب‌های کوتاه و حداقلی جناب سفیر در ارتباط با روابط ترکیه و سوریه بسیار حائز‌اهمیت بود‪ .‬همچنین‬ ‫اطالعات آقای سفیر از انقالب ایران و بیان اینکه «آنچه در منطقه رخ داده متاثر از انقالب اسالمی ایران بود؛ حتی اگر‬ ‫‪ 30‬سال فاصله زمانی بین آنها باشد» بیانگر شناخت واقعگرایانه او از منطقه و ایران است‪.‬‬ ‫مصطفی شوقی – داوود حشمتی‬ ‫اما به‌طور کلی هنوز منطقه ما زیر یک غبار و چتری قرار دارد‪.‬‬ ‫جناب س�فیر؛ ترکیه در منطقه چه جایگاهی داردو‬ ‫باتوجه ب�ه اینکه یک دهه از فعالی�ت دولت حزب‬ ‫عدال�ت و توس�عه می‌گ�ذرد‪ ،‬فک�ر می‌کنی�د چه‬ ‫تغییراتی در سیاس�ت‌های دولت ترکی�ه به وجود‬ ‫آمده است؟‬ ‫‪ l‬همه ما به‌عنوان عضوی از این منطقه‪ ،‬دارای یک‬ ‫تمدن بسیار بزرگ هس��تیم‪ .‬به نظر بنده همین نقط ‌ه شأن و‬ ‫مرتبه ما را باال برده و تعیی��ن می‌کند‪ .‬اگر از دیدگاه منطقه‌ای‬ ‫سخن بگوییم این سوال مطرح است که آیا ما می‌توانیم برای‬ ‫مردم دنیا به‌عنوان یک الگو مطرح باشیم یا نه؟ بنده در جواب‬ ‫این سوال می‌گویم خیر‪ .‬متاسفانه امروز الگوی مناسبی برای‬ ‫دنیا نیستیم‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫منظور شما این است که ترکیه نیز نمی‌تواند الگوی‬ ‫مناسبی برای منطقه باشد؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ .‬سخن من در مورد کل منطقه است و به صورت‬ ‫تفکیک‌شده بحثنمی‌کنم‪ .‬من سوالمی‌کنمآیاماتوانسته‌ایم‬ ‫برای مردم شمال‪ ،‬جنوب‪ ،‬ش��رق‪ ،‬غرب یا برای هنرمندان‪،‬‬ ‫دانشمندان‪ ،‬ورزش��کاران‪ ،‬روزنامه‌نگاران و غیره مانند غرب‬ ‫یک الگو ارائه کنیم؟ من پاسخ می‌دهم خیر‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪ l‬به‌طور کلی بنده می‌توانم جایگاه ترکیه را در س��ه‬ ‫ت و بلند‌مدت تشریح کنم‪ .‬در اینجا‬ ‫مرحله کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مد ‌‬ ‫يك سوال مهم و اساسی وجود دارد که باتوجه به این سه برنامه‬ ‫زمانی‪ ،‬ما نگاهمان به خودمان و همسایگانمان چگونه است؟‬ ‫این سوالی است که قبل از همه ما باید از خودمان بپرسیم و باز‬ ‫باید از خودمان سوال کنیم که دیدگاه ما و خواست ما از شرایط‬ ‫منطقه همین وضع موجود است یا اینکه خواهان این هستیم‬ ‫که تصویر بهتری را از آینده برای خودمان تجس��م کرده و به‬ ‫س��مت آن حرکت کنیم؟ این سوالی اس��ت که تنها خودمان‬ ‫می‌توانیم به آن پاسخ دهیم‪.‬‬ ‫اگر به وضع موجود نگاه کنی��م‪ ،‬در منطقه با دو منظره‬ ‫متفاوت روبه‌رو می‌شوم که از دو سو می‌توان به آن نگاه کرد‪.‬‬ ‫اول با نگاه بدبینانه و دوم نگاه خوشبینانه‪ .‬اگر از نگاه بدبینانه‬ ‫– که نزدیک به واقعیت است ‪ -‬نگاه کنیم این تابلو متاسفانه‬ ‫بسیار منفی و سیاه اس��ت‪ .‬همچنین اگر با شاخص اقتصادی‬ ‫بخواهیم به منطقه نگاه کنیم‪ ،‬می‌بینیم از لحاظ تجارت خارجی‬ ‫و معیارهای جهان��ی اقتصاد‪ ،‬منطقه ما ب��ا جهان همخوانی‬ ‫مناسبی ندارد‪ .‬البته اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند مالک و معیار‬ ‫مشخص‪ ،‬روشن و درستی باشد‪ ،‬اما اقتضا می‌کند که ما آن را‬ ‫با معیارهای جهانی مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر متاسفانه نقاط منفی دیگری نیز مانند عدم رشد اقتصادی‬ ‫مطلوب کشورهای منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫اما از نگاه مثبت اگر به این تابلو نگاه کنیم منطقه ما در‬ ‫آغاز قرن بیست‌ویکم دس��تاوردهای مثبتی داشته‪ ،‬از جمله‬ ‫رهایی و استقالل کشورهای منطقه از دست استعمار خارجی‬ ‫و یا اس��تبداد‌های داخلی‪ .‬این کش��ورها و ملت‌ها ش��روع به‬ ‫ایستادن روی پاهای خود کردند و در این زمینه پیشرفت‌های‬ ‫چشمگیری داشتند‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به گذشته و اوایل قرن بیستم داشته باشیم‬ ‫می‌بینی��م؛ در آن زمان غیر از ترکیه هیچ کش��ور مس��تقل و‬ ‫غیروابسته‌ای در منطقه وجود نداشت‪ ،‬اما طی سالیان بعد این‬ ‫شرایط تغییر کرد و امروز می‌بینیم وضعیت عوض شده و ملت‌ها‬ ‫آزاد شدند‪ .‬این مس��اله برای ما جای خوشحالی فراوانی دارد‪.‬‬ ‫به‌طور کلی با مرور زمان‪ ،‬پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم‬ ‫چه غباری؟‬ ‫اما ما نباید از نگاه غرب به منطقه نگاه کنیم؛ غرب‬ ‫آیا برای ما یک الگو است؟!‬ ‫‪ l‬اتفاقا سخن من نیز همین اس��ت؛ در دوران قرون‬ ‫وسطی خیلی از دانشمندانی که در کشورهای خودشان مورد‬ ‫تعرض قرار می‌گرفتند به منطقه ما پناه می‌آوردند و به ایران و‬ ‫ترکیه و‪ ...‬می‌آمدند‪ .‬آن دسته از کسانی که در کشور خودشان‬ ‫به خاطر اف��کار آزادیخواهانه در محکمه‌های انگیزاس��یون‬ ‫محاکمه می‌ش��دند‪ ،‬برای آزادی و حفظ جان و مال خودشان‬ ‫به کش��ورهای منطقه ما پناه می‌آوردند و روشنفکران غربی‬ ‫کشورهای منطقه ما را سرزمین «طلوع آفتاب» می‌خواندند‪.‬‬ ‫اما آیا این تابلو امروز نیز موجود است؟ به اعتقاد من اگر ما جوابی‬ ‫غیر از خیر به این سوال بدهیم‪ ،‬خودمان را گول زده‌ایم‪.‬‬ ‫این یک ارزیاب��ی کلی بنده از ش��رایط و اوضاع منطقه‬ ‫بود‪ .‬من معتقدم که باید یک نقطه خروج��ی از این وضعیت‬ ‫برای خودمان پیدا کنیم‪ .‬ما این شرایط را برای اوضاع منطقه‬ ‫پسندیده نمی‌دانیم زیرا خودمان را شهروندان درجه دوم و سوم‬ ‫نمی‌دانیم بلکه معتقدیم به خاطر وجود تمدن‌های اصیل‪ ،‬ما در‬ ‫مرتبه اول دنیا قرار داریم‪.‬‬ ‫بنده این وض��ع موجود منطق��ه را نمی‌پذیرم و معتقدم‬ ‫هرچند س��ال که می‌خواهد طول بکش��د ولی ما باید از این‬ ‫دوران گذار عبور کنیم‪ .‬ما می‌توانیم با کم��ک هم و با انجام‬ ‫فداکاری‌‌های بزرگ به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنیم‬ ‫که دیگران به چشم حیرت به ما بنگرند؛ البته تا ما به آن سطح‬ ‫قابل قبول برس��یم ممکن است س��الهای طوالنی فرصت‬ ‫نیاز باشد‪.‬‬ ‫‪63‬‬
‫برگردیم به سوال پیش؛ آیا با این پیش‌فرضی که‬ ‫مطرح فرمودی�د‪ ،‬ترکیه می‌تواند الگوی مناس�بی‬ ‫برای منطقه باشد؟‬ ‫‪ l‬بله! شما از بنده در مورد ترکیه سوال کردید که آیا‬ ‫کشور من می‌تواند یک الگو مناسب ارائه کند؟ ما با پی بردن‬ ‫به این واقعیت‪ ،‬درجه و مرتبه خودمان را در جهان امروز تصویر‬ ‫می‌کنیم‪ .‬اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم رسیدن به این هدف بزرگ‬ ‫که بتوانیم الگوی مناسبی برای جهان ارائه کنیم‪ ،‬از هیچ‌یک از‬ ‫کشورهای کوچک منطقه به صورت تک به تک ساخته نیست‪،‬‬ ‫اما ما می‌توانیم با در کنار هم قرار گرفتن برای رسیدن به یک‬ ‫منطقه آرام‪ ،‬با‌ثبات و بی‌تنش و همراه با آشتی همه کشورهای‬ ‫منطقه به این هدف برسیم‪.‬‬ ‫ترکیه مثل دیگر کشورهای بزرگ منطقه همچون مصر‬ ‫و ایران یک خط‌مشی را تعیین کرده تا به این هدف برسد‪ .‬ما‬ ‫به‌عنوان ترکیه ‪ ،‬فکر می‌کنیم توانسته‌ایم تا حد ممکن در مسیر‬ ‫اعتالی منطقه گام برداریم و در مورد ایران نیز باید خودشان‬ ‫ارزیابی کنند که آیا در این مسیر گام بر می‌دارند یا خیر‪.‬‬ ‫ما به این اهداف که نگاه می‌کنیم‪ ،‬یک نقطه خاص دنیا‬ ‫مثل ش��مال و جنوب را در نظر نداریم‪ .‬امروز ترکیه از نظر دارا‬ ‫بودن منابع طبیعی انرژی در نقطه صفر قرار داشته و هیچ نوع‬ ‫منبع انرژی را صاحب نیست‪ .‬اما کشور ما که در‪ ٥٠‬سال گذشته‬ ‫حتی توان تولید یک دکمه را نداشت امروز به جایی رسیده که‬ ‫در صنایع تولیدی یکی از پانزده کش��ور برتر دنیا شده است‪.‬‬ ‫هدف ما البته این است که در ‪ 10‬سال آینده جزو ‪ ١٠‬کشور برتر‬ ‫و صنعتی دنیا قرار بگیریم‪.‬‬ ‫ما آرزو می‌کنیم این س��اختار نویی که ما به آن دس��ت‬ ‫یافتیم را در کنار سایر همسایگانمان تقسیم کرده و دست در‬ ‫دست هم به سمت هدف بزرگ یعنی الگو شدن منطقه برای‬ ‫جهان پیش برویم‪.‬‬ ‫این حق ترکیه است که راهبرد مشخصی برای خود‬ ‫تعریف کند‪،‬اماباتوجهبه پیشینهامپراتوریعثمانی‬ ‫از نظر جغرافیایی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی ترکیه این‬ ‫رسالت را برای خودش قائل است که این غبار را از‬ ‫منطقه پاک کند؟ آیا ترکیه به‌دنبال بازگشت به عصر‬ ‫باشکوه عثمانی نیست؟!‬ ‫‪ l‬اگر دقت کرده باشید‪ ،‬بنده در صحبت‌های خودم‬ ‫وقتی از تمدن‌ها نام بردم تنها از تمدن عثمانی و ترکیه اس��م‬ ‫ی تمدن‌های منطقه بود‪ .‬در ارزیابی‬ ‫نبردم‪ ،‬بلکه منظورم تمام ‌‬ ‫مشترکی که بنده خدمتتان ارائه کردم هیچ تمدنی را خارج از‬ ‫چتر این غبار تعریف نکردم‪ ،‬بلکه اعتقادم بر این اس��ت که ما‬ ‫به‌عنوان یک منطقه که شامل همه کشورهای موجود در آن‬ ‫می‌شود باید خودمان را از نو بسازیم‪.‬‬ ‫همانطور که ما امروز وقتی تعبی��ر دنیای غرب را به کار‬ ‫می‌بریم منظورمان پاریس‪ ،‬لندن‪ ،‬برلین و‪ ...‬نیست و همه آنها را‬ ‫در قالب یک فرهنگ به نام جهان غرب می‌شناسیم‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب وقتی از گوته‪ ،‬دکارت یا موتزارت نام می‌بریم منظورمان‬ ‫تعلقشان به یک کشور خاص نیست‪ ،‬بلکه آنها را به‌طورکلی‬ ‫متعلق به جهان غرب می‌دانیم‪ .‬دیدگاه م��ن در مورد منطقه‬ ‫خودمان هم به همین شکل است‪ .‬من بین استانبول‪ ،‬قاهره‪،‬‬ ‫بغداد‪ ،‬شام‪ ،‬اصفهان و خراسان هیچ تفاوتی قائل نیستم و همه‬ ‫آنها متعلق به دوران تمدن باشکوه گذشته است‪.‬‬ ‫منظور بنده در اینجا نیز این است که اگرچه ترکیه یا دیگر‬ ‫کشورها می‌توانند به تنهایی روی پای خود بایستند و هر کدام‬ ‫به شکلی تاثیرگذار باشند اما باید با در کنار هم قرار گرفتن به‬ ‫سمت هدف حرکت کنیم‪ .‬البته که بنده برای ترکیه نقش خاصی‬ ‫قائل هستم‪ ،‬اما بحث من االن درباره کل منطقه بود‪.‬‬ ‫ت س�ر ش�ما ن�گاه می‌کنیم‬ ‫وقتی به نقش�ه پش� ‌‬ ‫می‌توانی�م کش�ورهایی ک�ه روزگاری متعل�ق به‬ ‫دولت عثمان�ی بودند را مش�اهده کنیم‪ .‬ف�ارغ از‬ ‫مرزه�ای گذش�ته‪ ،‬ترکیه طی ‪ ١٠‬س�ال گذش�ته‬ ‫در واقع یک سیاس�ت خاص را در نظ�ر گرفته‪ .‬ما‬ ‫می‌توانیم رد فعالیت‌های ترکیه را در سومالی‪ ،‬ایالت‬ ‫سینگ‌چیانگ چین‪ ،‬سوریه‪ ،‬افغانستان یا برزیل و‬ ‫هند و‪ ...‬ببينیم‪ .‬آیا این یک نوع بازگشت به مرزهای‬ ‫گذش�ته با یک نوع رویکرد تازه نیست؟ البته یک‬ ‫بخش�ی از آن مربوط به بحث اقتصادی است که‬ ‫شما به آن اشاره کردید‪.‬‬ ‫‪ l‬حاال که سوال کردید‪ ،‬عرض می‌کنم‪ .‬ما می‌خواهیم‬ ‫در منطقه‌ای ک��ه در آن حضور داریم با تمام کش��ورها روابط‬ ‫خوب و دوجانبه‌ای داشته باشیم‪ .‬چون ما این حسن و ارتقای‬ ‫روابط دوجانبه و چند‌جانبه داشتن را نوعی از هویت و میراث‬ ‫فرهنگی خود می‌دانیم‪ .‬حاال ما با این چشم‌انداز جدیدی که‬ ‫اشاره کردید‪ ،‬مثل روابط دوجانبه ایران ‪ -‬ترکیه یا ترکیه ‪ -‬قفقاز‬ ‫یا روابط چند‌جانبه منطقه‌ای و فرامنطق��ه‌ای را می‌خواهیم‬ ‫به‌طور فعال گسترش دهیم و در این راستا سیاست‌گذاری هم‬ ‫انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫این چشم‌انداز جدید که جنابعالی اشاره کردید نمی‌تواند‬ ‫عاری از مسائل اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی باشد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫جهان جديد‬ ‫عمق راهبردیترکیه‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫رمز‌گشایی از سیاست خارجی آنکارا‬ ‫مصطفی شوقی‪/‬دبیرگروه جهان جدید‬ ‫‪2‬‬ ‫یکم‪ -‬اومیت یاردیم سفیر جمهوری ترکیه در ته ران در‬ ‫نگاه نخست نماینده جوانی از کشوری کهن بود که حاال ‪89‬‬ ‫سال است که رخت نویی با عنوان جمهوری ترکیه به تن کرده‪،‬‬ ‫اما می راثی را پشت خود به همراه دارد که روزگاری در اوج خود‬ ‫از بوسنی در قلب اروپا تا جنوب خلیج عدن را در بر م ی‌گرفت‪،‬‬ ‫منطقه‌ای که امروز خاورمیانه نام دارد که آقای سفیر آن را مرکز‬ ‫دنیا م ی‌شمارد‪ .‬حاال ترکیه جدید که از خ رابه‌های امپ راتوری‬ ‫عثمانی سر بیرون آورده است‪ ،‬هی چ‌گاه مثل زمان حال از بدو‬ ‫تاسیس خود به این منطقه با حسرت نگاه نم ی‌کند‪ .‬اگر کمال‬ ‫مصطفی آتاتورک ب رای پاک کردن تابلوی عثمانی گری در‬ ‫عصر خود بسیار کوش��ید و آمرانه به تمام می راث آن از دین‪،‬‬ ‫خط‪ ،‬طبقات اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و نظام ی‌اش حمله برد اما‬ ‫نتوانست فرهنگ عثمان ی‌گری را که در درون مردم رسوخ کرده‬ ‫بود از بین برد؛ شاید به این دلیل بود که جمهوری جدید پس از‬ ‫‪ 70‬سال دوباره به آنچه زندگی مومنانه نامیده م ی‌شد‪ ،‬پناه برد‪.‬‬ ‫حزب رستگاری‪ ،‬فضیلت و رفاه با پ س‌زمینه اسالمی از حاشیه‬ ‫سیاست در جمهوری الئیک ترکیه به متن آن راه یافت‪ .‬جایی‬ ‫که در حزب عدالت و توسعه متبلور شد و حتی نظامیان این‬ ‫نگهبانان الئتیسه جمهوری ترکیه نیز مقهور تجربه عدالت‬ ‫و توسعه شدند و خود به حاشیه پناه بردند‪.‬‬ ‫جمهوری دوم در ترکیه با اقبال س��پهر سیاس��ت به‬ ‫عدالت و توسعه شکل گرفت اما ب رای بروز داشته‌هایش شاید‬ ‫‪ 10‬سال زمان م ی‌خواست که آنچه در «عمق راهبردی»‌اش‬ ‫تبیین کرده بود را به عرصه بی ن‌الملل بکشاند‪ .‬اینجا بود که‬ ‫عدالت و توسعه جدیدی شکل گرفت که آرام‌آرام ترکیه جدید‬ ‫‪64‬‬ ‫را از نو م ی‌ساخت‪.‬‬ ‫دوم‪ -‬آقای سفیر سواالت ما را طوالنی پاسخ م ی‌گفت‪.‬‬ ‫او در هندس��ه ذهنی خودش اول مس��اله‌ای را تصوی ر‌سازی‬ ‫م ی‌کرد‪ ،‬بعد آن را تبیین م ی‌کرد و ادارک مساله را پس از آن‬ ‫مفهوم‌س��ازی م ی‌کرد و در نهایت به سمت موضوع هدایت‬ ‫م ی‌ک��رد‪ .‬او ‪ 5‬بعد اصل��ی آموزه‌های احم��د داوود‌اغلو‪ ،‬وزیر‬ ‫امورخارجه ترکیه که «عمق راهبردی» ترکی��ه را در نگاه به‬ ‫«موقعیت ترکیه در صحنه بی ن‌الملل» در کتابی به همین‬ ‫نام تالیف کرده اس��ت‪ .‬پس باید س��ف رای جمه��وری ترکیه‬ ‫آموزه‌های کتاب را همانند دس��تورالعملی شفاف اجرا کنند‪.‬‬ ‫در نگاه آقای اومیت یاردیم همی��ن موضوع به دقت رعایت‬ ‫م ی‌شد‪ ،‬تصوی ر‌سازی از مساله‪ ،‬تبیین‪ ،‬ادارک‪ ،‬مفهوم‌سازی و‬ ‫هدایت‪ .‬در بخش نخست گفت‌وگو ما به‌دنبال آن بودیم که‬ ‫آیا ترکیه به‌دنبال آنچه «نئوعثمان ی‌گری» نامیده م ی‌شود‪،‬‬ ‫است؟ آیا اردوغان در عرصه بی ن‌الملل می راث گذشته را طلب‬ ‫م ی‌کند؟ سفیر در پاسخ اما تصویری از وضعیت منطقه داد‪،‬‬ ‫آن را تبیین ک��رد و گفت که ش��ما درک م ی‌کنید منطقه با‬ ‫معیارهای انس��انی تفاوت دارد و پس از آن از مفهوم عمیق‬ ‫تمدن‌ساز منطقه سخن گفت‌و‌اینکه دانشمندان و کسانی‬ ‫که در غرب در انگی زاسیون با مشکل مواجه بودند به منطقه‬ ‫ما م ی‌آمدند و در‌نهای��ت نتیجه بحث خود را به بحث تالش‬ ‫گروهی ب رای اعتالی منطقه هدای��ت داد‪ .‬منطق بحث او از‬ ‫صفر تا صد برگرفته از کتاب «عمق راهبری» احمد داوود اوغلو‬ ‫بود‪ ،‬بحثی روشمند و اقناعی‪ .‬کتابیکه او در آخر گفت‌وگو به‬ ‫من هدیه داد‪.‬‬ ‫س��وم‪ -‬کتاب عمق راهبردی احمد داوود اوغلو در واقع‬ ‫مانیفست سیاست خارجی ترکیه است‪ .‬کتابی که او قبل از‬ ‫نشستن روی صندلی ریاست دستگاه دیپلماسی ترکیه و زمانی‬ ‫که استاد دانشگاه بیکنت و ریاست بخش روابط بی ن‌الملل این‬ ‫دانشگاه را برعهده داشت‌‪ ،‬نوشته بود‪.‬‬ ‫ترکیه جدید اما زمانی که توسط آتاتورک بنیان گذاشته‬ ‫شد‪ ،‬می راث عثمان ی‌ها را نه تنها حفظ نکرد‪ ،‬بلکه ب رای از بین‬ ‫بردن آن تالش و کوشش��ی مصرانه و پیگی ران��ه را در پیش‬ ‫گرفت‪ .‬ترکیه آتاتورک اما هیچ‌گاه نتوانست در بعد بی ن‌المللی‬ ‫ی را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫کشوری پیشرو در منطقه‪ ،‬نقش‌های مهم ‌‬ ‫ترکیه کش��وری تابع بود که به دلیل موقعی��ت ژئوپلتیکی‬ ‫همواره به محلی ب رای منازعات جنگ سرد قدرت‌های بزرگ‬ ‫تبدیل ش��دکه البته همانند رژیم شاه در ای ران به پیمان‌های‬ ‫متعدد نظامی و سیاسی از سنتو تا نانو پیوست‪ .‬پیمانی که‬ ‫آن را مرزی ب رای مقابله با رژیم شوروی کمونیستی کرده بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در عرصه منطقه‌ای ترکیه با مشکالت بسیار‬ ‫زیادی با همسایگان خود روبه‌رو بود؛ مساله کردها در جنوب‬ ‫که به صورت مساله‌ای مهم تبدیل شده بود‪ .‬مشکالت کردها‬ ‫و درگیری‌های خونین میان ارتش��ی‌ها و مخالفان کرد تنها‬ ‫مشکل آنکارا نبود‪ ،‬بلکه از نظر قوم ی‌ علوی‌های ترکیه که‬ ‫ریشه در سوریه داشتند نیز به‌عنوان اقلیت مذهبی هیچگاه‬ ‫توسط دولت مرکزی به رس��میت شناخته نم ی‌شد‪ .‬منازعات‬ ‫میان علوی‌ها و ترک‌های سن ی‌مذهب گاهی پای همسایه‬ ‫علوی خود س��وریه نیز را ک��ه از نظر مرزی نیز مش��کالتی‬ ‫میان‌شان بود را وسط م ی‌کشید‪ .‬اوج این مجادالت با سوریه‬ ‫در اوایل دهه ‪ 80‬به شکل حادی رسید‪.‬‬ ‫این اما همه واقعیت ترکیه جدید نبود‪ ،‬چه آنکه ترک‌ها‬ ‫از نظر اقتصادی با مش��کالت بس��یار زیادی روب��ه‌رو بودند‪.‬‬ ‫نبود منابع زی ر‌زمینی گاز و نفت و همچنین زیرس��اخت‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬ترکیه را دچار مشکالت اقتصادی زیادی کرد‪.‬‬ ‫در این میان اما ترکیه جدید را باید از فروپاشی شوروی‬
‫ارزیابی تازه‌ای کرد‪ .‬سقوط کمونیسم به ترکیه فرصت نفس‬ ‫کشیدن داد‪ .‬اینجاست که داوود‌اوغلو در کتاب خود م ی‌نویسد‬ ‫که پس از جنگ س��رد ترکیه توجه خود را ب��ه مناطق جدید‬ ‫اقتصادی و حوزه‌های تازه انرژی در آس��یا برگرداند‪ .‬ترکیه با‬ ‫ی در آسیانی‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تقویت مفاهیم تمدنی و قوم ‌‬ ‫میانه از ترکمنس��تان تا آذربایجان به اس��تراتژی سیاس��ی‬ ‫ اقتصادی خود عمق تازه‌ای بخش��ید‪ .‬ای��ن موضوع اما در‬‫شکل تازه‌تری با آمدن حزب عدالت و توسعه روی کار با قوت‬ ‫بیشتری شتاب گرفت‪.‬‬ ‫معمار سیاس��ت‌خارجی ترکیه معتقد است ترکیه باید‬ ‫از نظر ژئوپلتیک��ی توان خود را بیش��تر از هر چیزی که در‬ ‫اختیار دارد ب��ه کار گیرد‪ .‬این کش��ور در مقایس��ه با دیگر‬ ‫کش��ورها با دو قاره در ارتباط اس��ت‪ ،‬تنگه‌ه��ا و آب راه‌های‬ ‫استراتژیکی را در اختیار دارد‪ ،‬از نظر تاریخی منطقه آناتولی‬ ‫ش��اه راه ارتباطی میان آس��یا و اروپا بوده اس��ت و همیشه‬ ‫موقعیت استراتژیکی را داشته‪ .‬شاید همین موقعیت مهم‬ ‫و اس��تراتژیک بود که عثمانی را واداشت از آس��یا تا اروپا و‬ ‫آفریقا را در اختیار خود بگیرد‪ .‬با همین نگاه است که احمد‬ ‫داوود‌اوغلو در کتاب خود پس ا ‌ز ترسیم موقعیت ژئوپلتیکی‬ ‫کنونی ترکیه به گذش��ته نیز نیم‌نگاه��ی دارد‪ .‬آیا او از این‬ ‫ط راحی و تصویرسازی منظور خاصی دارد که م ی‌توان آن را‬ ‫عثمان ی‌گری جدیدی دانست؟!‬ ‫چهارم‪ -‬سفیر نیز در پاسخ به سوال مثلث که آیا ترکیه‬ ‫را م ی‌توان الگوی مناس��بی ب رای منطقه ب ر‌شمرد؟ پاسخی‬ ‫سخت دیپلماتیک م ی‌دهد‪ .‬پی ش‌فرض او در‌ترسیم منطقه‬ ‫از نظر تمدنی و پتانس��ی ل‌های ذاتی که در درون خود نهفته‬ ‫است‪ ،‬معطوف به همگرایی کشورهای کشور بزرگ منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در عین حال م ی‌گوید که منطقه باید به س��مت‬ ‫الگو شدن برود‪ .‬سوال جدی اما اینجاست که آیا ترکیه خود را‬ ‫رهبر منطقه م ی‌پندارد؟‬ ‫سفیر اما در پاسخ به س��واالت ما در مورد عثمان ی‌گری‬ ‫دولت در ترکیه و به تبع آن رهبری در منطقه‪ ،‬آن را برگرفته از‬ ‫مفاهیم غربی عنوان م ی‌کند‪ .‬او از ابن‌خلدون جامع ه‌شناس‬ ‫و مورخ شهیر دلیل م ی‌آورد که حکومت‪ ،‬کشور و تمدن مانند‬ ‫انسانی است که متولد م ی‌ش��ود‪ ،‬زندگی م ی‌کند و م ی‌میرد‪.‬‬ ‫اما ما وقتی به کتاب داوود‌اوغلو مراجعه م ی‌کنیم او موقعیت‬ ‫ترکیه را با گذش��ته ترکیه م ی‌س��نجد‪ .‬وقتی سخن از عمق‬ ‫راهبری ترکیه در آفریقا است ابتدا از جنگ «مرج دابیک یاووز‬ ‫سلطان سلیم» س��خن م ی‌گوید‪ .‬بعد از آن از نقش تاریخی‬ ‫ترکیه در دریای سرخ و اقیانوس هند و در نهایت ورود ترکیه را با‬ ‫استفاده ویژه در حوزه‌های فرهنگی (می راث حضور عثمان ی‌ها)‬ ‫و اقتصادی عنوان م ی‌کند‪ .‬در چند سال اخیر این موضوع از‬ ‫مسائل فرهنگی و اقتصادی فراتر رفته و به حوزه‌های دیگر‬ ‫سیاسی و اجتماعی نیز رسیده است‪ .‬حتی در سینمای ترکیه‬ ‫نیز چند فیلم در مورد حضور نیروهای کماندویی ترکیه ب رای‬ ‫آزادس��ازی گروگان‌های ترک از دس��ت قبایل سومالياي ی‌ها‬ ‫ساخته شده است‪.‬‬ ‫پنجم‪ -‬س��وریه؛ در اینجا اما با آقای اومیت یاردیم‪،‬‬ ‫س��فیر جمهوری ترکیه موافق نیس��تم‪ .‬آقای س��فیر اما‬ ‫وقتی به بحث در مورد س��وریه م ی‌رس��د از کشتار بزرگی‬ ‫سخن م ی‌گوید که توسط رژیم دمشق در جریان است‪ .‬او‬ ‫از وجدان تاریخی م ی‌گوید که‌ب ی‌تفاوتی را نباید به‌دنبال‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اما به نظر م ی‌رس��د که مساله س��وریه به‬ ‫همین دالیل انس��انی مس��اله پیچیده‌ای اس��ت‪ .‬منطقه‬ ‫خاورمیانه جدا از مشترکات قومی‌و زبانی زیادی که میان‬ ‫حکومت‌های آن وجود دارد‪ ،‬از نظر سیاس��ی نیز با قرائت‬ ‫واحدی روبه‌رو‌ست‪ .‬ش��یوه حکومتداری در میان اعراب با‬ ‫آنچه معیارهای جهانی نامیده م ی‌ش��ود متفاوت است و‬ ‫ش��اید در میان آنها لبنان تافته جدابافته‌ای باشد که البته‬ ‫همین مساله منتهی به عدم ثبات این کشور شده است‪.‬‬ ‫هس��تند و بودند انقالبیوني که با چهره‌ای ضد‌استعماری‬ ‫و دیکتاتوری علیه حکومت وق��ت قیام کرده‌اند و بیش از‬ ‫این ‪ 40‬سال در کشور خود حکومت کرده‌اند یا پادشاهانی‬ ‫که از نسلی به نس��ل دیگری بقای نظام سلطنتی خود را‬ ‫به هر قیمت طلب م ی‌کند‪ .‬اینکه گفته م ی‌شود در سوریه‬ ‫دیکتاتوری در جریان است‪ ،‬آن هم توسط کشورهایی که‬ ‫خود سال‌هاس��ت یک نفر قدرت را در اختیار دارد‪ ،‬سخنی‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫سوریه را باید در خود سوریه ندید‪ ،‬چه آنکه سوریه در مرکز‬ ‫تحوالت خاورمیانه است و اگر سوریه از آنچه هست بدتر شود‪،‬‬ ‫چه‌بسا ترکیه اولین کشوری باشد که از ناامنی فزاینده برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬تمام کشورهای منطقه از ع راق گرفته تا لبنان‪ ،‬ع ربستان‪،‬‬ ‫اردن هاشمی و‪ ...‬متاثر از سقوط احتمالی دمشق خواهند بود‪.‬‬ ‫ترکیه خود با دو اقلیت کردها و علوی‌ها در منازعه و مجادله‬ ‫به سر م ی‌برد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در میان سخنان س��فیر سخن ظریفی‬ ‫نهفته است‪ .‬او در میانه گفت‌وگو با مثلث سخن از‌ترمز غرب‬ ‫در مورد مساله س��وریه گفت‪ .‬اینکه غرب در حال کم کردن‬ ‫سرعت تحوالت در سوریه است‪ .‬اینجا سواالتی جدی مطرح‬ ‫م ی‌شود که آیا ترکیه در سوریه توسط غرب دور خورده است؟‬ ‫شاید به همین دلیل اس��ت که اردوغان از فعال شدن ای ران‪،‬‬ ‫ترکیه و مصر در تحوالت سوریه سخن م ی‌گوید‪ .‬یا اینکه پس‬ ‫از تحرکات نظامی در مرز دو کشور در حالی که اردوغان سخن‬ ‫از جنگ گفت؛ تنها مانورهای نظامی پاسخی به مسائل بین‬ ‫مرزی بود‪ .‬یا شاید م ی‌توان اینگونه پرسید که آیا ترکیه پس‬ ‫از اطالع از دیدگاه غرب‪ ،‬سرعت خود را در تاختن به سوریه کم‬ ‫کرده است؟ البته آنچه در سوریه در حال جریان است جدا از‬ ‫ماهی ت‌های اعتراضی موجود و ض��رورت اصالحات‪ ،‬جنگ‬ ‫نیروهای تروریستی با نیروهای دولتی است که آقای سفیر در‬ ‫مواجهه با سوال ما در مورد تجهیز ارتش آزاد سوریه‌ترجیح داد‬ ‫به آن پاسخ ندهد‪.‬با این حال وی در گفت‌وگو با مثلث گفت که‬ ‫ترکیه در ‪ 90‬درصد موضوع سوریه با جمهوری اسالمی ای ران‬ ‫با هم اشتراک نظر دارند‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬در این خصوص نیازی نیست که کسی دل نگرانی‬ ‫داشته باشد و شک کند‪ .‬همانطور که ابن‌خلدون هم گفته هر‬ ‫حکومت‪ ،‬کشور یا تمدنی مانند یک انس��ان است که متولد‬ ‫شما از گذشته صحبت کردید که البته ناظر به آینده‬ ‫با وام‌گی�ری از می�راث تمدنی منطقه اس�ت‪ .‬من‬ ‫سوال خودم را کمی شفاف‌تر می‌پرسم؛ بسیاری‬ ‫از کارشناس�ان معتقدند که سیاس�ت‌های امروز‬ ‫ترکیه در منطقه و جهان در واقع یک ش�کل جدید‬ ‫عثمانی‌گری است؛ لطف کنید صراحتا پاسخ دهید‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫من ترکیه در ‪ 10‬سال گذشته جهش بس��یار بزرگی را از خود‬ ‫نشان داده که امیدواریم در آینده نیز آن را ادامه و گسترش دهد‪.‬‬ ‫درست است که مسائل اقتصادی برای ما از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است اما در هرجا که احساس کنیم‌باید حضور داشته‬ ‫باشیم حرف‌مان را بزنیم یا احس��اس مسئولیت کنیم‪ ،‬هرگز‬ ‫کوتاهی نخواهیم کرد‪ .‬برای رس��یدن به این هدف اگر الزم‬ ‫باشد ‪ ٢٠٠‬یا ‪ ٣٠٠‬سال هم صبر می‌کنیم‪ ،‬اما از این هدف دست‬ ‫بر نمی‌داریم‪ ،‬چرا‌که بر این باور هس��تیم که برای رسیدن به‬ ‫اهداف بزرگ نباید تنها شعار داد‪ .‬باید طبق برنامه‌ریزی هرچند‬ ‫به آهستگی‪ ،‬اما پیش رفت‪ .‬این یک روند طبیعی است و من‬ ‫هر قدر هم که به مغز خودم فشار بیاورم نمی‌توانم خالف آن را‬ ‫بیندیشم‪ .‬یک جمله بسیار سمبلیک در این ارتباط عرض کنم‬ ‫که در فرهنگ گذش��ته منطقه ما وجود داشت که وقتی یک‬ ‫گوسفند اگر در کنار رود دجله هم گم شود مسئولیتش با خود‬ ‫ماست‪ .‬پس طبیعتا هر اتفاقی که در هرجای این منطقه رخ دهد‬ ‫همه کشورهای منطقه را درگیر می‌کند‪ .‬در این میان فرقی بین‬ ‫ایران و ترکیه و سایر کشورها نیست‪ .‬این طبیعی‌ترین واکنشی‬ ‫است که باید همه ما داشته باش��یم‪ .‬ما این آرزو و اندیشه‌ای‬ ‫را که داری��م نه‌فقط برای ترکیه بلک��ه آن را برای کل منطقه‬ ‫خواستاریم‪ .‬شما اگر تمام کتب تاریخی را ببینید در تمام تاریخ‬ ‫جهان‪ ،‬منطقه اصلی و مرکزی دنیا‪ ،‬منطقه ما یعنی خاورمیانه‬ ‫است‪ .‬این مساله از اندیشه مردم منطقه خارج می‌شود که وقتی‬ ‫به منطقه خودشان نگاه می‌کنند آن را مرکز دنیا می‌بینند و از‬ ‫لحاظ روانشناختی وقتی این طور به مساله نگاه می‌کنند برای‬ ‫خود مسئولیتبیشتریقائلمی‌شوندکهبایداینمنطقهرابهتر‬ ‫سازماندهی کنند‪ .‬همه‌‌چیز یک اهمیت سمبلیک دارد‪ .‬با این‬ ‫توضیح کوتاه که شما فرمودید‪ ،‬ما وقتی به نقشه نگاه می‌کنیم‬ ‫با این دید به مساله نگاه می‌کنیم و این پیشرفت را برای منطقه‬ ‫خواستاریم‪ ،‬نه‌فقط برای ترکیه یا ایران به‌تنهایی‪ .‬البته برای‬ ‫انتقال این فرهنگ و تمدن گذشته به دیگران تالش می‌کنیم؛‬ ‫زیرا ما آمریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬اروپا و یا سایر نقاط جهان را مرکز دنیا‬ ‫نمی‌دانیم‪ ،‬بلکه منطقه‌ای که در آن حضور داریم را صاحب این‬ ‫ویژگی می‌دانیم و برای پیشرفت آن تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫اما برگردیم به سوال اصلی شما‪ ،‬جنابعالی اشاره کردید به‬ ‫دوره عثمانی‪ .‬این اندیشه ترکیه جدید که امروز بسیاری از آن‬ ‫سخن می‌گویند اساسا به معنی معرفی آن دوره تاریخی گذشته‬ ‫نیست‪ .‬این اندیشه تمدن که خدمتتان عرض کردم اندیشه‌ای‬ ‫است که به‌طور مرتب و سلس��له‌‌وار حتی پیش از عثمانی نیز‬ ‫وجود داشته‪ .‬من به‌طور کلی همه تمدن‌ها را مدنظر قرار داده‬ ‫و خدمتتان عرض کردم‪ .‬منظور تنها تمدن عباسی‪ ،‬عثمانی‪،‬‬ ‫امویی‪ ،‬سلجوقی و‪ ...‬نیست چراکه معتقدیم منبع اساسی همه‬ ‫این تمدن‌ها با هم برابر اس��ت‪ ،‬اگرچه در ظاهر ممکن است‬ ‫تفاوت‌هایی با هم داشته باشند‪.‬‬ ‫می‌شود‪ ،‬زندگی می‌کند و س��پس می‌میرد و پس از مرگ هم‬ ‫بازگشتی نیست‪ .‬این تمدن‌ها که به آنها اشاره کردم هیچ یک‬ ‫از این قاعده مستثنی نیستند اما آنچه هرگز نمی‌میرد و از بین‬ ‫نمی‌رود‪ ،‬شالوده تشکیل‌دهنده این تمدن‌هاست که هرگز از‬ ‫بین نمی‌رود و همانطور که عرض کردم نقطه مشترکی است‬ ‫برای همه کش��ورهای منطقه که زیربنای تمدن‌های آنها را‬ ‫تش��کیل داده اس��ت‪ .‬امروز یا در آینده نیز هرآنچه قرار است‬ ‫اتفاق بیفتد در پیرامون همین واقعیت و شالوده شکل خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬نه چیز دیگری‪ .‬تئوری‌هایی مثل نئوعثمانی‪ ،‬نئوایرانی‬ ‫و غیره دست‌ساز فرهنگ غرب است و ما به اینها اصال اهمیت‬ ‫نمی‌دهیم‪ .‬در عی��ن حال ت�لاش می‌کنیم تا به ب��رادری و‬ ‫یدانیم این موضوعات‬ ‫همبستگی توجه بیشتری کنیم چرا‌که م ‌‬ ‫به منظور جدا کردن این ملت‌ها از یکدیگر مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر من یک سوال از همان غربی‌هایی دارم که‬ ‫این تعابیر را به کار می‌برند و آن اینکه‪ :‬شما این همه به مناطق‬ ‫مختلف جهان رفتید‪ ،‬از آفریقا تا آمریکای جنوبی‪ .‬آنها را استعمار‬ ‫کردید‪ .‬تمدن‌ها و فرهنگ‌های آنها را نابود کردید‪ .‬به منطقه‬ ‫ما آمدید و خون این منطقه را مکیدید‪ .‬امروز هم به بهانه‌های‬ ‫مختلف از جمله کشورهای اس��پانیایی‌زبان‪ ،‬فرانسه‌زبان یا‬ ‫انگلیسی‌زبان‪ ،‬در این زمینه فعالیت می‌کنید‪ ،‬آیا باید گفت که‬ ‫به‌دنبال پان‌انگلیس‪ ،‬پان‌فرانسه و یا پان‌اسپانیولی هستید؟ این‬ ‫سوالی است که باید از آنها پرسید‪ .‬اگر این طور نیست پس چرا‬ ‫کش��وری که به‌دنبال ارتقای منطقه خود است را با تعابیری‬ ‫که دست‌ساز خودتان است صدا می‌زنید و باعث ایجاد تفرقه‬ ‫می‌شوید؟‬ ‫این نوع تعابیر و ایجاد این اندیش��ه‌ها در واقع به منظور‬ ‫***‬ ‫گفت‌وگوی مثلث با آقای اومیت یاردیم‪ ،‬سفیر جمهوری‬ ‫ترکیه در واقع شناخت آنچه ترکیه در عمق استراتژیک خود‬ ‫طلب م ی‌کند‪ ،‬اس��ت؛ گفت‌وگویی س��خت‪ ،‬چالشی و البته‬ ‫حاوی نکات زیادی که در این نوشته برخی از آنها رمز‌گشایی‬ ‫شد و مابقی نیز در فرصتی دیگر‪g .‬‬ ‫‪65‬‬
‫جلوگیری از انسجام و یکپارچگی منطقه به کار برده می‌شوند‪.‬‬ ‫در واقع آنها نمی‌خواهند منطقه در کنار هم به سوی یک هدف‬ ‫بزرگ حرکت کند‪.‬‬ ‫‌بی‌مقدمه و صراحتا از جنابعالی س�وال می‌کنم که‬ ‫چه اتفاقی افتاده که امروز ترکیه تا این حد مخالف‬ ‫بشار اسد شده؟‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬سیاس��ت‌های امروز م��ا در مقابل دولت س��وریه‬ ‫حاصل یک تصمیم یک روزه و ب��دون پیش‌زمینه و مقدمه‬ ‫نیست‪ .‬بین سوریه و ترکیه از زمان ‪ 1980‬و دوران حافظ اسد‬ ‫یک سری مشکالت وجود داشت؛ البته قصد پرداختن به آن‬ ‫تاریخ و موضوعات را ندارم و همانط��ور که می‌دانید از همان‬ ‫تاریخ مشکالت داخلی نیز در سوریه وجود داشت‪ ،‬اما اگر قرار‬ ‫باشد در مورد مسائل روز بحث کنیم باید بگویم که اوال منطقه‬ ‫ما یعنی خاورمیانه در حال تغییر اس��ت‪ .‬این تحوالت را ما در‬ ‫شمال آفریقا شاهد بودیم‪ .‬کشورهایی همچون سوریه که در‬ ‫مقابل موج این تحوالت ایستاده‌اند نمی‌توانند آینده خودشان‬ ‫را بسازند‪ .‬ما باید به‌طور کلی این تغییر و تحوالت را ببینیم‪ ،‬نه‬ ‫اینکه مسائل را فقط از منظر جبهه مقاومت و ایستادگی ببینیم‪.‬‬ ‫من این واقعیت که س��وریه در جبهه و خط مقاومت قرار دارد‬ ‫را انکار نمی‌کنم اما اگر تنها از این منظر به مساله نگاه کنیم‪،‬‬ ‫نمی‌توانیم به نتیجه درستی برسیم‪ .‬وقتی این تغییر و تحوالت‬ ‫آغاز شد مشخص بود که روزی به سوریه خواهد رسید‪ .‬رژیم‬ ‫سوریه باید برای بقای خود به الگوهای مناسبی چون ایران و‬ ‫ترکیه نگاه می‌کرد و دست به تغییرات می‌زد که این کار را انجام‬ ‫نداد‪ .‬نگاه کنید کش��ور خود شما به‌عنوان جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ٣٣ ،‬سال است با وجود جنگی هشت ساله‪ ،‬تحریم‌ها و‬ ‫فشارهای زیاد توانست ‌ه هر دو سال یکبار انتخابات برگزار کند‪.‬‬ ‫این را برای سعادت مردم خودتان انجام دادید و ما واقعا به شما‬ ‫تبریک می‌گوییم‪ .‬ترکیه نیز به همین ترتیب عمل کرده‪ ،‬اما اگر‬ ‫دولت‌ها بیایند و مردم خودشان را زیر فشار قرار دهند‪ ،‬یک روز‬ ‫مردم در مقابل این فشارها خواهند ایستاد‪ .‬شما نگاه کنید مصر‬ ‫که بسیاری آن را قلعه مستحکم نیروهای کشورهای خارجی‬ ‫می‌دانس��تند‪ ،‬ظرف ش��ش ماه فروریخت و به جای آن یک‬ ‫سیستم جدید بر سر کار آمد‪ .‬اگرچه من مستقیما به سوال شما‬ ‫پاس��خ ندادم و از منظر خارجی به موضوع نگاه کردم اما اینها‬ ‫عناصری هستند که در این روابط موثر بودند‪.‬‬ ‫اینکه چه کسی‪ ،‬چه کسی را در سوریه می‌کشد و جان‬ ‫انسان‌ها را می‌گیرد‪ ،‬یک موضوع جداگانه‌ای است‪ ،‬اما نتیجه‬ ‫این است که نزدیک به ‪ 35‬تا ‪ 40‬هزار نفر جان خود را از دست‬ ‫داده‌اند‪ .‬نزدیک به نیم‌میلیون نفر هم در نتیجه اتفاقات داخلی‬ ‫سوریه به کشورهایی مثل ترکیه و اردن رفته و آواره‌شدند‪.‬‬ ‫در قبال این موضوع همه مسئولیم؛ هم در مقابل وجدان‬ ‫خودمان و هم در مقاب��ل مردم و جامعه خودم��ان‪ .‬در مقابل‬ ‫پرس��ش آیندگان که چرا ش��ما در این موضوع به مسئولیت‬ ‫خودتان عمل نکردید ‌؟ آیا می‌توان مسئولیت را از خود سلب‬ ‫کرد؟ من فکر می‌کنم نمی‌شود‪ .‬ما اگر با وجدان به قضیه نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬آن ‪ 10‬فلسطینی که با س�لاح‌های اسرائیلی‌ها کشته‬ ‫می‌ش��وندبا آن دس��ته از جوان‌هایی که در ماه مبارک کشته‬ ‫می‌شوند‪ ،‬فرق ندارند‪ .‬در اینجا سوء تفاهمی‌ایجاد نشود‪ ،‬چون‬ ‫قصد ندارم نسبت به کشور خاصی موضع‌گیری داشته باشم و‬ ‫تنها به صورت کلی اعتقاد خودم را بیان کردم‪.‬‬ ‫در خصوص س��وریه‪ ،‬ما ب��ا جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫‪ ٩٠‬درصد هم‌عقیده هستیم و اش��تراک‌نظر داریم‪ .‬اما از نظر‬ ‫دیدگاه ها درباره شرایط آینده این کشور نظرات متفاوتی نسبت‬ ‫به هم داریم‪ .‬در خصوص بحران س��وریه ن��ه تنها بین ایران‬ ‫و ترکیه بلکه میان تمام کش��ورهای اسالمی یک اتفاق نظر‬ ‫وجود دارد‪ .‬از آمریکا گرفته تا بغداد و پاکستان و شمال آفریقا‬ ‫همه در خصوص این بحران نظرات مشترکی دارند‪ .‬من با نظر‬ ‫مخالفی روبه‌رو نش��دم که بیان کند در سوریه مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این مش��کل را ما نمی‌توانیم نادیده بگیريم‪ ،‬همانطور‬ ‫که آقای المرسی هم در نشست س��ران جنبش عدم‌تعهد در‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪66‬‬ ‫تهران به صراحت بیان کرد‪ .‬حتی اتحادیه کشورهای عربی‬ ‫عضویت سوریه را ملغی کرد‪ .‬در شرع اسالم هم ما رویه‌ای به‬ ‫نام اجماع داریم و وقتی که امتی روی مساله‌ای اجماع می‌کند‪،‬‬ ‫بنابراین مورد قبول همه کشورها قرار می‌گیرد‪ .‬یعنی همه این‬ ‫کشورهای اسالمی در خصوص س��وریه و بحران این کشور‬ ‫سخت در اشتباه هستند؟!‬ ‫از اتفاق‌نظر با ایران سخن گفتید‪ ،‬به‌طور شفاف در‬ ‫مورد سوریه چه گفت‌وگوهایی صورت می‌گیرد و‬ ‫این ‪ 90‬درصد همراهی که گفتید در چه محورهایی‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬ترکیه و جمهوری اسالمی ایران دو کشوری هستند‬ ‫که در مورد راه‌حل این مساله اشتراک‌نظر دارند و از طرح آقای‬ ‫اخضر ابراهیمی‪‌،‬نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور س��وریه‬ ‫حمایت می‌کنند‪ .‬گذش��ته از پرداختن به جزئی��ات می‌توانم‬ ‫صریحا این موضوع را بیان کنم که ما با طرف ایرانی حداقل هر‬ ‫‪ ١٥‬روز یکبار در مورد مساله سوریه تبادل‌نظر و مذاکره داریم‪.‬‬ ‫‪ 25‬روز پیش جناب آقای رحیمی‌ب��ا هیاتی بلندپایه در ترکیه‬ ‫حضور داش��تند و یک هفته پیش جناب آقای احمدی‌نژاد با‬ ‫اردوغان‪ ،‬نخس��ت‌وزیر کشور ما در حاش��یه اجالس باکو در‬ ‫آذربایجان در ارتباط با مساله سوریه گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫بدون غرق ش��دن در جزئیات این مساله‪ ،‬ما باید هرچه‬ ‫سریعتر یک راه‌حلی برای آن بیابیم‪ ،‬در غیر این صورت هرچقدر‬ ‫این موضوع بیشتر ادامه پیدا کند برای همه ما دردسرساز خواهد‬ ‫شد‪ .‬بنده شخصا برای بازگشت ثبات و آرامش به سوریه دعا‬ ‫می‌کنم‪ .‬نه رژیم س��وریه را بلکه مردم س��وریه را برادر خودم‬ ‫می‌دانم و جزو خانواده خودم می‌دانم و برای آنها دعا می‌کنم‪.‬‬ ‫در مورد بحران س�وریه به محور مقاومت اش�اره‬ ‫کردید‪ ،‬من تصور نمی‌کنم که مشکل اصلی اعراب‬ ‫در منطقه دولت سوریه باشد‪ ،‬بلکه مشکل اعراب‬ ‫اسرائیل و مساله فلس�طین است‪ .‬بنابراین اگر ما‬ ‫نظم موجود را برهم بزنیم آیا مساله مقاومت برابر‬ ‫رژیم‌صهیونیستی ذبح نمی‌شود؟‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬من نظر خودم را به‌طور صمیمانه خدمت‌تان‬ ‫عرض می‌کنم‪ .‬در منطقه خاورمیانه یک اندیشه و ساختار نو‬ ‫و تازه‌ای در حال شکل‌گیری است و باید آن را درک کرد‪ .‬این‬ ‫تغییر شکل‪ ،‬یک واقعیت است و بر مبنای واقعیات امروز نیازی‬ ‫نیست ما پشت‌سر حاكمان بایستیم‪ .‬گفتمان تمام آنها همچون‬ ‫صدام حس��ین این بود‪ .‬حضور ما در اینجا به دلیل ایستادگی‬ ‫در مقابل اس��رائیل الزم و ضروری است‪ .‬آنها با این استدالل‬ ‫می‌گفتند که مردم تحت هر ستمی‌که هستند باشند‪ ،‬اما ما باید‬ ‫این خط مقابله اعراب در برابر اسرائیل را حفظ کنیم‪ .‬این مساله‬ ‫را شما بهتر از هر کسی می‌دانید‪ .‬شعار و گفتار اصلی شاه ایران‬ ‫در دوران خود چه بود؟ همین ش��عار بود که به‌عنوان ژاندارم‬ ‫منطقه به‌دنبال حفظ آرامش اس��ت‪ .‬مگر صدام‌حسین در آن‬ ‫دوران پرچمدار جبهه مقاومت در برابر اسرائیل نبود و به همین‬ ‫دلیل از طرف برخی کشورهای عربی تقویت نظامی نمی‌شد؟‬ ‫حتی مبارک با وجودی که با اسرائیل دوستی صمیمانه‌ای‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما با این گفتار که وجود او در مقابل اسرائیل الزم و‬ ‫ضروری است بر‌مردم خود ستم روا می‌داشت‪.‬‬ ‫اینجا یک تضاد بزرگی وجود دارد‪ .‬ش��ما به‌عنوان ملت‬ ‫شریف و بزرگ ایران ‪ ٣٠‬سال پیش یک انقالب بزرگ مردمی‌‬ ‫را به وجود آوردید‪ .‬خیلی از مردم دنی��ا نیز از این انقالب تاثیر‬ ‫پذیرفتند‪ .‬تنها جنبه اسالمی و دینی این انقالب بزرگ مورد‬ ‫توجه من نیست‪ ،‬بلکه صدای ملت مظلوم و ستم‌کشیده‌ای بود‬ ‫که در مقابل ظلم ایستادند؛ از این لحاظ اگر نگاه کنیم کار بسیار‬ ‫بزرگی بود‪ .‬ما باید این واقعیت را مدنظر قرار دهیم که تغییر و‬ ‫تحوالت منطقه بی‌ش��ک تاثیرپذیری زیادی از انقالب شما‬ ‫داشته و آن را به ش��کل الگویی مدنظر داشته است‪ .‬حتی اگر‬ ‫فاصله زمانی ‪‌٣٠‬ساله وجود داشته باشد‪ ،‬هر کس در جریان این‬ ‫تحوالت قرار بگیرد مانند سیالبی که سدهای پیش رو را خراب‬ ‫می‌کند از سر راه کنار خواهد رفت‪ .‬تنها یک استثنا در این منطقه‬ ‫وجود دارد و آن حکومت سوریه است‪ .‬من هر‌طور که در ارتباط‬ ‫ی منطق��ه و تغییر و تحوالت حکومت‌ها‬ ‫با جنبش‌های مردم ‌‬ ‫می‌اندیشم‪ ،‬نمی‌توانم آن را مخالف با محور مقاومت تلقی کنم‬ ‫و اساسا آن را درس��ت نمی‌دانم‪ .‬وقتی ما حرف مردم را گوش‬ ‫می‌دهیم و به آن احترام می‌گذاری��م در واقع در جهت منافع‬ ‫آنها حرکت کر ‌ده‌ایم‪ .‬مردم که چیزی خالف منافع خودشان‬ ‫و متفاوت از آنچه در کشورشان می‌گذرد‪ ،‬حرفی نمی‌زنند‪.‬‬ ‫روابط ما با اس��رائیل امروز و بعد از دو س��ال در بدترین‬ ‫ت نظامی‌ها بر ترکیه‪،‬‬ ‫وضعیت ممکن قرار دارد‪ .‬در دوران حکوم ‌‬ ‫ما بهترین روابط را با اسرائیل داشتیم‪ .‬اما امروز می‌بینیم که این‬ ‫مساله در نقطه‌ای قرار دارد که هیچ رابطه‌ای نداریم‪ .‬چرا‌که ما‬ ‫حکومتی هستیم که قدرت خود را از نیمی‌از مردم خود گرفته‬ ‫است‪ .‬به‌طور خالصه عرض می‌کنم اگر ما صدای ملت سوریه‬ ‫را بشنویم ضرری نمی‌کنیم‪ .‬در غیر این صورت در آینده و در‬ ‫پیشگاه محاکم تاریخی نمی‌توانیم پاسخ مناسبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از یک منظر بسیار متفاوت هم می‌خواهم این موضوع‬ ‫را مورد بررسی قرار دهم‪ .‬شما امروز نگاه کنید در مورد مساله‬ ‫سوریه‪ ،‬اس��رائیل هیچ سیاس��ت و موضع‌گیری مشخص و‬ ‫روشنی ندارد‪ ،‬چراکه در اندیش ‌ه آنها سواالت بسیار بزرگی وجود‬ ‫دارد‪ .‬آنچه اسرائیل از آن واهمه دارد این است که با رفتن اسد از‬ ‫سوریه یک حکومت اسالمی سر کار بیاید‪.‬‬ ‫البته اكثر مخالفان آقاي بش�ار اس�د از گروه‌هاي‬ ‫س�لفي و نزديك ب�ه القاعده هس�تند و نمي توان‬ ‫به صراحت گف�ت كه م�ردم با ايش�ان مخالفند‪.‬‬ ‫منظورت�ان تش�كيل حكوم�ت از جان�ب اي�ن‬ ‫گروه‌هاست؟‬ ‫‪ l‬خیر‪ .‬گروه‌های سلفی و القاعده در همه‌جای منطقه‬ ‫حضور دارند‪ .‬اما اینها که توان تش��کیل دولت‌ها را ندارند‪ .‬ما‬ ‫به‌طور کلی حکومتی اسالمی مبتنی‌بر قدرت مردم را مد‌نظر‬ ‫داریم‪ .‬یک نکته را به‌طور دوستانه خدمت‌تان عرض کنم که‬ ‫حتی اگر مایل باشید می‌توانید آن را در مصاحبه نیاورید‪ .‬اما من‬ ‫خدمت شما می‌گویم‪ ،‬امروز ببینید برخی از کشورهای غربی‬ ‫همگام با اسرائیل در موضوع سوریه پایشان را روی‌ترمز فشار‬ ‫می‌دهند تا سرعت تحوالت در سوریه را کم کنند‪ .‬آنها نیز از‬ ‫این موضوع می‌ترسند که به جای حکومت اسد یک حکومت‬ ‫ی با ریشه‌های اصیل اسالمی سر کار بیاید‪.‬‬ ‫مردم ‌‬ ‫اي�ن فرماي�ش ش�ما البت�ه ب�ا عملكرد ‪ 2‬س�اله‬ ‫كش�ورهاي غربي در حمايت از معارضان تناقض‬ ‫دارد‪ .‬بگذريم‪ .‬پیش از ش�روع تحوالت در منطقه‬ ‫وزیرخارجه شما آقای داوود اوغلو در همایشی که‬ ‫همه سفرای ترکیه در آن حضور داشتند‪ ،‬خطاب به‬
‫در همین ارتباط خود ش�ما فرمودی�د رژیم مبارک‬ ‫با وجود اینکه قلعه‌بزرگی ب�ا حمایت‌های خارجی‬ ‫بود‪ ،‬ظرف ش�ش ماه از بین رفت اما ما در سوریه‬ ‫سه س�ال قبل آقای اردوغان در س�فر به سوریه‬ ‫دست در گردن بشار اسد انداخته و گفت‪« :‬برادرم‬ ‫اسد» دو سال بعد این رویه تغییر کرد و امروز در‬ ‫شرایط نزدیک به جنگ به س�ر می‌برند‪ .‬آیا این‬ ‫تغییر رویه صرفا به خاطر حمایت از مردم سوریه‬ ‫صورت گرفت یا هدف‌های دیگر پشت آن است؟‬ ‫‪ l‬این موضوع دیگری است‪ .‬اما در این زمینه می‌توانم‬ ‫این را عرض کنم که ما در ‪ ١٠‬سال گذشته توصیه‌های فراوان‬ ‫و پیاپی به بشار اسد داشتیم‪ .‬در این ‪ 10‬سال گذشته پیامی‌که‬ ‫قصد داشتیم به او برسانیم این بود که «به صدای مردمت گوش‬ ‫کن»‪« ،‬گام‌های مشخصی برای تغییرات بردار» و اینها را او به‬ ‫درستی می‌داند چون به‌طور مشخص و شخصا به او منتقل شده‬ ‫است‪ .‬چون به او گفتیم که در مقابل تغییر و تحوالت نمی‌توانی‬ ‫بایستی و این موج عظیمی‌است و به‌عنوان یک دوست و برادر‬ ‫به او هشدار دادیم و متذکر ش��دیم‪ .‬ماحصل این روابط خوب‬ ‫‪ ١٠‬ساله گذشته رساندن چنین پیام‌هایی بود که متاسفانه به‬ ‫حرف‌های ما گوش نکرد و در نهایت به نقطه فعلی رسیدیم‪.‬‬ ‫البته شما از نقطه‌نظر سوریه به مسائل نگاه می‌کنید و من‬ ‫این را درک می‌کنم‪ .‬اما اینکه ما بخواهیم تظاهرات و اعتراضات‬ ‫مردم سوریه را به جاسوسان اسرائیل و آمریکا و غرب نسبت‬ ‫بدهیم‪ ،‬در واقع خودمان را گول زده‌ایم‪ .‬به این علت که تا وقتی‬ ‫یک مش��کل و زیربنایی برای اعتراضات وجود نداشته باشد‬ ‫اصال چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد‪ .‬اگر خارج از مساله سوریه‬ ‫سواالتی داشته باشید به آن پاسخ خواهم داد‪.‬‬ ‫برای جمع‌بندی موض�وع س�وریه؛ درگیری‌های‬ ‫مرزی بین کشور ترکیه و سوریه به وجود آمده است‬ ‫که تا مرز درگیری گسترده نظامی هم پیش رفته‪ .‬آیا‬ ‫ترکیه وارد عرصه جنگ نظامی با سوریه می‌شود یا‬ ‫نه ‌؟نکتهدیگراینکهحکومتسوریهمعتقداستکه‬ ‫ترکیه بر مسلح کردن مخالفان و ارتش موسوم به‬ ‫آزاد سوریه به‌طور گسترده اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫‪ l‬ماموران و کارمندان دولت��ی در ترکیه اجازه ندارند‬ ‫عضو احزاب باشند‪ .‬هر کارمند می‌تواند در قلب و فکرش نسبت‬ ‫به یک حزب عالقه داشته باشد‪ ،‬اما این مساله را در همان ذهن‬ ‫و قلب خود نگه می‌دارد و اجازه بیان آن را ندارد‪.‬‬ ‫جهان جديد‬ ‫‪ l‬در وضعی��ت تن��ش‌زای فعل��ی ممک��ن اس��ت‬ ‫برداش��ت‌های متفاوت و مختلفی از جانب بس��یاری صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬اما آنچه قرار است اتفاق بیفتد اتفاق می‌افتد و نمی‌توان‬ ‫در مقابل آن ایستاد‪ .‬تنها چیزی که می‌توانم بگویم و به شکل‬ ‫بسیار خالصه هم عرض می‌کنم‪ ،‬این اس��ت که ما از لحاظ‬ ‫وجدانی و مسئولیتی در پیشگاه محاکم تاریخی وجدان بسیار‬ ‫راحتی داریم‪ .‬اما آی��ا همانطور که ما این احس��اس راحتی را‬ ‫داريم‪ .‬دیگران هم آن را احس��اس می‌کنند؟ من این س��وال‬ ‫را به خودشان و وجدانش��ان ارجاع می‌دهم‪ .‬همانطور که در‬ ‫ابتدا عرض کردم اتفاقات منطقه و خصوصا س��وریه مربوط‬ ‫به روس��یه و چین و سایر نقاط نیس��ت‪ ،‬چرا که آنها مسلمان‬ ‫نیستند‪ .‬رفتار ما در قبال س��وریه تاحدی به وجدان اسالمی و‬ ‫احساس وظیفه‌‌ای که نس��بت به یک کشور مسلمان منطقه‬ ‫احس��اس می‌کردیم‪ ،‬بازمی‌گردد‪ .‬این وجدان را مس��ئولیت‬ ‫مسلمان بودن به ما امر می‌کنند‪ .‬در ضمن اینکه اگر از منظر‬ ‫احساسی و وجدان انسانی نیز به مس��اله نگاه کنیم باز هم ما‬ ‫خاطری آسوده داریم‪ .‬بحران س��وریه نیز در نهایت پنج سال‬ ‫یا یک سال دیگر به نتیجه می‌رس��د‪ .‬در این رابطه من هیچ‬ ‫زمانبندی مش��خصی نمی‌توانم ارائه کنم‪ .‬اما در دورانی که‬ ‫بعد از آن دوره سوریه جدید خواهد بود آنها از ما حتما سواالتی‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬ما باید ببینیم که در مقابل آن سواالت توان‬ ‫پاس��خگویی مناس��ب را داریم یا نه‪ .‬ما با جمهوری اسالمی‬ ‫در خصوص این بحران به‌طور مرتب در حال گفت‌وگو و تبادل‬ ‫نظر هستیم‪ .‬به نظر من اینجا چیزی که ارزشمند است سعی و‬ ‫تالش برای حل این بحران است‪ .‬من فکر می‌کنم حرف زدن‬ ‫در مورد سوریه کافی است و بهتر است آن را رها کنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬من روی نحوه اجرایی شدن یا به ثمر رسیدن این‬ ‫انقالب‌ها اظهارنظر نمی‌کنم‪ .‬به عبارت دیگر می‌توان گفت‬ ‫در این دنیا حاكمان مستبدي که نامشان از صحنه تاریخ قرار‬ ‫است حذف شود‪ ،‬بهتر است با یک حداقل حیثیت و آبرویی از‬ ‫بین بروند‪.‬‬ ‫آیا شما عضو حزب عدالت و توسعه هستید؟‬ ‫سمپاتی كه به اين حزب دارید؟‬ ‫‪ l‬باز هم چون یک کارمند هس��تم نمی‌توانم پاسخ‬ ‫روشنی به این سوال بدهم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫آنها گفت‪« :‬منطقه و جهان مانند یک میدان آتش‬ ‫است‪ .‬هر یک از شما در منطقه خودتان باید نقش‬ ‫یک آتش‌نشان را ایفا کنید‪ ».‬و با این ماموریت آنها‬ ‫را روانه محل خدمت خود کرد‪ .‬تا پیش از تحوالت‬ ‫س�وریه نیز ما این نقش را از جانب سفرای ترکیه‬ ‫شاهد هستیم؛ در مصر‪ ،‬تونس‪ ،‬میانمار‪ ،‬چین و‪...‬‬ ‫اما در ش�روع تحوالت س�وریه برخالف این اصل‬ ‫عمل شد و ترکیه با کمک نظامي به مخالفان سوریه‬ ‫به ارتش موسوم به آزاد س�وریه اجازه فعالیت در‬ ‫خاک این کشور را داد‪ .‬همچنین از نظر تسلیحاتی‬ ‫نیز به آنها کمک کرد‪ .‬این تف�اوت عملکرد از کجا‬ ‫ناشی می‌شود؟‬ ‫می‌بینیم که با وجود گذش�ت نزدیک به دو سال از‬ ‫اتفاقاتی که شکل جنگ به خود گرفته هنوز دولت‬ ‫اسد پابرجاست‪ .‬آیا فکر نمی‌کنید تحوالت سوریه‬ ‫با انقالب‌های مردمی منطقه تفاوت اساسی دارد و‬ ‫به همین خاطر است که به نتیجه نرسیده؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬ما به هیچ عنوان دوست نداریم تنش موجود‬ ‫به شرایط بدتر از این کشیده شود تا طرفین درگیر در مقابل‬ ‫یکدیگر ق��رار بگیرند‪ .‬ول��ی اینجا به نظر م��ن تصمیمات‬ ‫و رفتارهای رژیم س��وریه اس��ت که از اهمیت بیش��تری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اینکه به کدام مس��یر خواهند رفت را آنها‬ ‫انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫نمی‌دانم با این پیش‌فرض می‌توانید به این سوال‬ ‫پاسخ دهید که آینده ترکیه با حزب عدالت و توسعه‬ ‫را چطور ارزیابی می‌کنید؟ چرا‌که این حزب بسیار‬ ‫متفاوت از احزاب دیگر و دولت‌ه�ای دیگر ترکیه‬ ‫است‪ .‬آیا فکر می‌کنید آینده ترکیه با حزب عدالت‬ ‫و توسعه است؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬این یک واقعیت است‪ .‬من یک جمله کوتاه‬ ‫و مش��خص در این ارتباط بی��ان می‌کنم؛ ای��ن حزب یک‬ ‫سال پس از تشکیل آن در س��ال ‪ 2003‬توانست ‪ 40‬درصد‬ ‫آرای مردم ترکیه را به خ��ود اختصاص دهد و این یک اتفاق‬ ‫بی‌سابقه در تاریخ احزاب ترکیه بود‪ .‬از آن سال تا حاال در ‪10‬‬ ‫انتخابات‌ گوناگون در حوزه‌های مختلف ش��رکت کرد و هر‬ ‫بار نیز شاهد هستیم رای خود را افزایش داده است‪ .‬امروز به‬ ‫جایی رسیدیم که از هر دو شهروند ترکیه یک نفر رای خود را‬ ‫به ‪( AKP‬حزب عدالت و توسعه) می‌دهد‪ .‬مشابه چنین الگو‬ ‫و نمونه‌ای را در هیچ جای جهان نمی‌توانید مشاهده کنید‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که ترکیه دارای یک جامعه باز با حضور‬ ‫احزاب‪ ،‬رسانه‌های متفاوت و تلویزیون‌هایی است که همه‌جا‬ ‫ناظر رقابت‌ها هستند و حضور دارند‪ .‬با این وجود این حزب‬ ‫توانس��ته از هر دو ش��هروند رای یکی از آنها را داشته باشد‪.‬‬ ‫پیش��رفت‌های اقتصادی‪ ،‬تجاری‪ ،‬سیاسی و بین‌المللی که‬ ‫شاهد هستیم نشان می‌دهد دارای یک برنامه‌ریزی و تفکر‬ ‫ی خود‬ ‫متفاوتی است و البته این قدرتش را وام‌دار پایگاه مردم ‌‬ ‫است‪ .‬ممکن است در ترکیه اندیش��ه‌ها‪0‬ی متفاوتی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اما آن چیزی که اهمیت دارد این که استقرار‬ ‫و پیشرفت کشور ترکیه مدنظر است و اين حزب منافع ملي‬ ‫کشور را مدنظر دارد و به آن اولویت می‌دهد‪g .‬‬ ‫‪67‬‬
‫ورزش‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫حملهبيمحابا‬ ‫علي دايي با انتقاداتش به رويانيان‪ ،‬فوتبال ايران را شوكه كرد‬ ‫در حالي كه خيلي‌ها انتظار داشتند پيروزي تيم ملي برابركره‌جنوبي دوستي و همبستگي‬ ‫ميان اهالي فوتبال را تقويت كند‪ ،‬علي دايي پس از باخت مقابل پرسپوليس‪ ،‬سخت به‬ ‫محمد رويانيان تاخت‪.‬‬ ‫‪68‬‬
‫ورزش‬ ‫رويانيان در يك نگاه‬ ‫وقت��ي محم��د روياني��ان ب��ه صندل��ي مديرعاملی‬ ‫پرس��پوليس تكيه زد ش��رايط كلي فوتبال را نمي‌دانست‪.‬‬ ‫حتي در برنامه نود‌كارشناسان را با يكديگر اشتباه مي‌گرفت‬ ‫اما همه اينها و حتي شدت گرفتن انتقاد رسانه‌ها و همچنين‬ ‫طعنه برخي اهالي فوتبال باعث نشد او تمركزش را از دست‬ ‫بدهد‪ .‬او سعي كرد خيلي زود خودش و باشگاهش را جمع و‬ ‫جور كند‪ .‬او وقتي به پرسپوليس آمد كه حميد استيلي نتايج‬ ‫خوبي كسب نمي‌كرد‪ .‬باخت پش��ت باخت و تساوي پشت‬ ‫تساوي‪ ،‬اما رويانيان به اين مربي جوان فرصت داد‪ .‬فرصتي‬ ‫كه استيلي قدر آن را ندانست‪ ،‬هر‌چند اين مربي جوان طوري‬ ‫به پرسپوليس آمده بود‌كه هواداران چندان نمي‌پسنديدند‪.‬‬ ‫در نهايت رويانيان بنا به خواس��ته هواداران پرس��پوليس و‬ ‫همچنين به دليل نتايج ضعيفي‌كه اين مربي به دست آورد‪،‬‬ ‫وي را كنار زد و مصطفي دنيزلي را به پرسپوليس آورد‪ .‬مربي‬ ‫كه همپاي دايي در جمع هواداران محبوبيت داش��ت؛ البته‬ ‫دنيزلي باز هم از رسيدن به جام محروم ماند‪ .‬رويانيان قصد‬ ‫داشت براي فصل جاري تيم خوبي را جمع كند و ستاره‌هايي‬ ‫را به پرسپوليس بياورد‪ ،‬كاري كه به خوبي از عهده‌اش برآمد‬ ‫اما ميان دنيزلي و علي كريمي‪ ‌،‬بازيكن خبرس��از س��رخ‌ها‬ ‫را انتخاب كرد‪ .‬عقد قرارداد با ش��ماره هش��ت كه رويانيان‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫پايان المپيك لندن ش��روعي بود ب��راي منتقداني كه‬ ‫به خون فوتبال تش��نه بودند‪ .‬افكار عمومي نيز دل خوشي‬ ‫از فوتبال نداشت‪ ،‬ش��ايد به همين دليل هر رسانه‌اي كه به‬ ‫فوتبال حمله مي‌كرد و هزينه‌هاي ميلياردي‌اش را نش��انه‬ ‫تنبلي بازيكنان و مربيان مي‌دانست بيشتر در معرض توجه‬ ‫قرار مي‌گرفت‪ ،‬اما تنها ي��ك پيروزي برابر ك��ره جنوبي و‬ ‫پيش‌تر از آن اراده مقامات بلند‌پايه اجرايي كشور كافي بود تا‬ ‫نگاه‌ها نسبت به فوتبال و اهالي‌اش تلطيف شود‪ .‬با اين حال‬ ‫برخوردهاي زننده در فوتبال ايران همچنان تاسف مردم را‬ ‫باعث شده است‪ .‬مهم نيست كه همه‌شان به بهانه تسليت‬ ‫به امير قلعه‌نوي��ي در خيابان فاطمي‌‌دور هم جمع ش��وند و‬ ‫يكديگر را در آغوش بگيرند؛ چه وقتي پاي منافع فردي در‬ ‫میان است ديگر خيلي چيزها اهميت خود را از دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫ديگر اهميتي ندارد كه قلعه‌نويي و آشتياني همين دو هفته‬ ‫پيش با يكديگر ديده‌بوسي كردند‪ .‬مديرعامل اسبق استقالل‬ ‫در مصاحبه‌اي مفصل قلعه‌نويي را آماج كنايه‌هاي خود قرار‬ ‫مي‌دهد و ديگر اهميتي ندارد كه تا همين چند ماه پيش علي‬ ‫دايي به نشانه انتقام از حبيب كاشاني سخت از محمد رويانيان‬ ‫و حضورش به‌عنوان مديرعامل در باشگاه پرسپوليس حمايت‬ ‫كرد‪ .‬همه اينها نشانه روش��ني از فاصله ميان اهالي فوتبال‬ ‫ايران است‪ .‬افرادي كه ظاهرا به يكديگر لبخند مي‌زنند اما به‬ ‫بهانه‌هاي مختلف قصد دارند يكديگر را تخريب كنند‪ .‬اين‬ ‫اتفاق هفته گذشته ميان رويانيان و دايي رخ داد‪.‬‬ ‫نبردي‌كه بازنده آن فوتبال بود‪ .‬اين دو نفر به بدترين‬ ‫شكل ممكن در رسانه‌ها از خجالت يكديگر درآمدند؛ اگرچه‬ ‫بازي درون زمين را مديرعامل پرسپوليس برد اما علي دايي‬ ‫نيز يك بار ديگر نش��ان داد تا چه حد باخت تيمش مي‌تواند‬ ‫او را عصباني‌كند تا جايي كه ب��ا تندترين انتقادهاي ممكن‬ ‫به مصاف حريفش برود‪ .‬هفته گذش��ته نزاع رسانه‌اي ميان‬ ‫مديرعامل باشگاه پرسپوليس‌كه اين روزها تقريبا هر روز با‬ ‫يكي از رس��انه‌ها مصاحبه مي‌كند و از اين نظر مرد پركاري‬ ‫است با علي دايي‌كه سرمربيگري راه‌آهن را بر عهده دارد يك‬ ‫بار ديگر همه را به فكر فرو برد‪ .‬آيا اين فوتبال و اهالي‌اش كه‬ ‫بنا به كوچكترين بهانه‌ها حرمت يكديگر را زير پا مي‌گذارند‬ ‫باز هم ارزش دفاع كردن دارند؟ آيا نبايد درباره القابي كه به‬ ‫بعضي از اهالي فوتبال داده شده تجديد‌نظر كرد؟‬ ‫آن را در بوق و كرنا كرده بود س��رانجام خوبي نداش��ت‪ .‬چه‬ ‫علي‌كريمي‌در ش��روع بازي‌هاي ليگ با ژوزه مانوئل دچار‬ ‫اختالف و در نهايت اخراج شد‪ .‬رويانيان همچنين در پست‌‬ ‫هافبك دفاعي نتوانست بازيكن مهمي‌را جذب كند‪ ،‬پستي‬ ‫كه در اكثر بازي‌ها پرس��پوليس از نبود يك بازيكن مناسب‬ ‫در آن آس��يب ديد‪ .‬رويانيان اما در‌كنار حسن‌هايي كه براي‬ ‫باشگاه پرسپوليس داشته‪ ،‬معايبي نيز دارد‪ .‬مصاحبه‌هاي او‬ ‫آن قدر زياد اس��ت كه در اكثر مواقع وي را به تناقض‌گويي‬ ‫مي‌اندازد‪ .‬اتفاقي كه درباره رابطه او و كريمي‌رخ داده است‬ ‫و هنوز مشخص نيس��ت كه مديرعامل پرسپوليس باالخره‬ ‫قرار است چه تصميمي‌درباره شماره هشت خبرساز تيمش‬ ‫بگيرد‪ .‬با همه اينها شايد دعواي اخير او با علي دايي را باز هم‬ ‫بتوان يكي از اشتباهات وي برشمرد‪ ،‬آنجا كه در آستانه بازي‬ ‫با راه‌آهن در مصاحبه‌اي تاكيد كرد كه آقاي دايي شما دلت‬ ‫براي پرسپوليس نمي‌سوزد و هميشه دلت براي خودت تپيده‬ ‫است‪ .‬ش��ايد ادعاي او خالي از واقعيت نباشد اما شروع اين‬ ‫دعوا قطعا نه به محبوبيت رويانيان كمك و نه از حاشيه‌هاي‬ ‫پرسپوليس‌كم‌كرد‪.‬‬ ‫دايي نيز‌كه ذاتا دوست ندارد شكس��ت‌خورده باشد با‬ ‫تندترين انتقادها از خجالت رويانيان درآمد‪ .‬دايي همان موقع‬ ‫كه در قامت يك بازيکن ب��ه زمين بازي مي‌رفت نيز همين‬ ‫روحيه را داش��ت‪ .‬باخت را تحمل نمي‌كرد و سخت جنگنده‬ ‫ن روحيه را حفظ كرده اس��ت‪.‬‬ ‫بود‪ .‬او بي��رون زمين هم همي ‌‬ ‫دوست ندارد در هيچ بازي بازنده باشد و وقتي مي‌بازد ديگر‬ ‫قابل پيش‌بيني نيس��ت كه داور قرار است تاوان باخت دايي‬ ‫را بدهد يا مديرعامل حريف! حتي در روزي كه نخواهد عليه‬ ‫كسي صحبت كند‪ ،‬جنس صحبت‌هايش درگيرانه است‪.‬‬ ‫اما در دعواي اخير‌ك��ه خيلي‌ها را به فك��ر فرو برد‬ ‫مي‌توان گفت ه��ر دو نفر يعني روياني��ان و دايي به يك‬ ‫ان��دازه مقصر هس��تند‪ .‬مديرعامل پرس��پوليس در حالي‬ ‫دايي را س��خت م��ورد انتق��اد ق��رار داد و او را تلويحا به‬ ‫خودخواهي متهم كرد كه پي��ش از اينها از عالقه‌اش به‬ ‫دايي با رسانه‌ها س��خن گفته و تاكيد كرده بود‪« :‬دايي را‬ ‫دوست دارم‪ .‬دايي نيز به لحاظ قانوني حرف اشتباهي نزد‪.‬‬ ‫او گفت طلبش را از باشگاه پرسپوليس مي‌خواهد‪ ».‬همه‬ ‫آدم‌ها دنبال حق خود هستند و اين غلط نيست‪ ،‬حتي اگر‬ ‫كسي مثل دايي افتخاراتش را از پرسپوليس داشته باشد‪.‬‬ ‫اما شايد بهتر بود دايي نيز خويشتنداري بيشتري به خرج‬ ‫مي‌داد چ��ون هم��ان هواداراني كه فصل گذش��ته وقتي‬ ‫علي دايي با راه‌آهن به پيروزي رس��يد و آن خوش��حالي‬ ‫عجيب را از خود بروز داد و گفت خدا به او عزت داده تا به‬ ‫پيروزي برسد‪ ،‬به ياد دارند در روزهايي كه دايي با حبيب‬ ‫كاشاني‪ ،‬مديرعامل وقت پرسپوليس جدال لفظي داشت‬ ‫و قرار بود سرمربي فصل جديد پرسپوليس انتخاب شود‪،‬‬ ‫اعالم كرد حاضر اس��ت ‪ 350‬ميليون تومان از طلبش را‬ ‫به خاطر هواداران ببخشد؛ حاال اين مربي را چه مي‌شود‬ ‫كه اين‌طور س��ختگيرانه درباره طلب خود از پرسپوليس‬ ‫سخن مي‌گويد‪.‬‬ ‫اما علي دايي اين اتفاقات را به خاط��ر نياورد و همان‬ ‫راه��ي را در پيش گرفت ك��ه در همه اين س��ال‌ها انتخاب‬ ‫كرده است؛ مقابله به مثل! او حتي براي حمله به مديرعامل‬ ‫پرسپوليس از علي كريمي‌هم استفاده كرد‪ .‬او كه مي‌دانست‬ ‫كريمي‌اين روزها اوضاع و احوال خوش��ي با پرس��پوليس‬ ‫ندارد‪ ،‬خطاب به رويانيان گفت او م��ي‌رود اما امثال دايي‌ها‬ ‫و كريمي‌ها مي‌مانند‪ .‬و اين اظهارنظ��ر‌بي‌اختيار روزهايي‬ ‫را تداع��ي مي‌كند ك��ه داي��ي در تيم‌مل��ي علي‌كريمي‌ را‬ ‫نمي‌خواست و حتي يك بار در مصاحبه‌هايش گفت كه يك‬ ‫بازيكن اگر آماده باشد مي‌تواند به جاي يك بازيكن پير براي‬ ‫‪69‬‬
‫تيم‌ملي بازي كند‪ .‬اما حاال ش��رايط فرق مي‌كند‪ .‬دايي نياز‬ ‫ي جزو‬ ‫دارد كه از نام كريمي‌نيز هزينه كند و حاال علي كريم ‌‬ ‫آن دسته از بازيكناني شده كه از نظر دايي ماندگار مي‌شود‪.‬‬ ‫دايي مي‌توانس��ت با زبان فوتبالي ج��واب رويانيان را‬ ‫بدهد اما اين اتفاق نيفت��اد و دايي حرف‌هايي را به زبان آورد‬ ‫كه خيلي‌ها حتي نتوانس��تند آن را منتش��ر‌كنند‪ .‬با اين حال‬ ‫نگاهي به درگيري‌هاي دايي نشان مي‌دهد او خيلي زيركانه‬ ‫جواب مخالفانش را مي‌دهد و با هر‌كسي به يك ترفند خاص‬ ‫برخورد مي‌كند‪ .‬اما اين هم��ه درگيري‌هاي لفظي دايي در‬ ‫فوتبال ايران نيست‪ .‬نگاهي به كارنامه او در اين بخش نشان‬ ‫مي‌دهد كه او فرد پركاري بوده است‪.‬‬ ‫درگيري با افشين قطبي؛ آقاي آمريكايي‬ ‫هنوز هم مشخص نيس��ت چرا علي دايي به افشين‬ ‫قطبي تاخت و او را در زماني كه س��رمربي تيم‌ملي بود به‬ ‫باد انتقاد گرفت‪ .‬دايي در آن زمان حرفي به قطبي زد كه‬ ‫بعيد است از ذهن كسي پاك شود‪ .‬او جنگ و جبهه را به‬ ‫رخ قطبي كشيد و آمريكايي بودنش را براي قطبي نقطه‬ ‫ضعف بزرگش دانس��ت؛ اين در حالي است كه دايي جزو‬ ‫نخستين بازيكناني بود كه توانس��ت گرين‌كارت آمريكا‬ ‫را بگيرد‪.‬‬ ‫درگيري با محمد مايلي‌كهن؛ اصالت اردبيلي‬ ‫ورزش‬ ‫درگيري‌ه��اي دايي و محم��د مايلي‌كه��ن در طول‬ ‫سال‌هاي گذشته رابطه سينوس��ي داشته است اما برخالف‬ ‫مايلي‌كهن‌كه مصاحبه‌هايش در رسانه‌هاي مختلف انعكاس‬ ‫داشت‪ ،‬دايي سكوت مي‌كرد و منتظر بود تا مايلي‌كهن هر‌چه‬ ‫در چنت��ه دارد رو كند‪ .‬دايي آخرين باري ك��ه با مايلي‌كهن‬ ‫درگير شد پيشينه شهرستاني بودن خودش و اشاره به اصليت‬ ‫قومي‌ را پيش كش��يد تا حربه‌هاي حاجي را خنثي كند‪ .‬اين‬ ‫بهترين روش بود تا مايلي‌كهن آرام بگيرد و ديگر عليه دايي‬ ‫حرفي نزند‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫درگيري با قلعه‌نويي؛ ليسانسه دانشگاه شريف‬ ‫ماجراي درگيري با امير قلعه‌نويي از همه جالب‌تر است‪.‬‬ ‫او به خوبي مي‌داند كه قلعه‌نويي تحصيالت عالي ندارد؛ به‬ ‫همين دليل وقتي درگيري‌ها به اوج رسانه‌اي خودش رسيد‪،‬‬ ‫او در عين ناباوري تحصيالت و سواد خودش را به رخ كشيد و‬ ‫سرمربي فعلي استقاللي‌ها را به گوشه رينگ فرستاد‪ .‬هوش‬ ‫باالي دايي در استفاده كردن از موقعيت‌هاي زماني و مكاني‬ ‫باعث شده هميشه در نزاع‌هاي رس��انه‌اي موجود‪ ،‬برنده از‬ ‫زمين بيرون بيايد‪.‬‬ ‫درگيري با كفاشيان؛ رئيس بله‌قربان‌گو‬ ‫طلب ‪ 800‬ميليوني از فدراسيون فوتبال زماني كه به‬ ‫رسانه‌ها راه پيدا كرد حاشيه‌هاي زيادي را براي دايي به‬ ‫همراه داشت‪ .‬همه‪ ،‬هر جا او را مي‌ديدند درباره شكايتش‬ ‫مي‌پرس��يدند و مي‌گفتند چه زماني قرار است كفاشيان را‬ ‫راهي دادگاه كند‪ .‬او كه باتوجه به تجربيات قبلي و ضربه‬ ‫فني كردن حريفانش به خوبي راه مقابله با كفاش��يان را‬ ‫هم بلد بود‪ ،‬با صفاتي چون بي‌كفايتي او و دستور گرفتن‬ ‫از مقامات باال رئيس فدراسيون را خلع سالح كرد‪ .‬دايي‬ ‫پس از اين مصاحبه بود كه هم مچ كفاش��يان را خواباند و‬ ‫هم طلبش را از فدراس��يون فوتبال گرفت‪.‬‬ ‫درگيري با رويانيان؛ سوء‌استفاده از محبوبيت كريمي‬ ‫آخرين سكانس از نمايش دايي يكشنبه همين هفته‬ ‫رقم خورد‪ .‬تنها س��اعاتي پس از اينك��ه رويانيان‪ ،‬دايي را‬ ‫«فردي عاشق به خود خواند‪ ،‬نه عاش��ق به پرسپوليس»‬ ‫س��رمربي راه‌آهن زب��ان به انتقاد گش��ود و پاي مس��ائل‬ ‫مختلفي را وسط كش��يد‪ .‬او گفت از ريش سردار رويانيان‬ ‫نمي‌ترسد و ياد همه انداخت كه رويانيان چطور مديرعامل‬ ‫پرسپوليس شده اس��ت و از همه مهم‌تر وقتي دولت دهم‬ ‫به پايان كارش برسد‪ ،‬رويانيان هم بايد غزل خداحافظي‬ ‫را بخواند‪ .‬اما نكته‌اي كه دايي خيلي هوشمندانه روي آن‬ ‫مانور داد‌اس��تفاده از نام علي‌كريمي‌ بود‪ .‬دايي هميش��ه‬ ‫خودش با علي‌كريمي‌درگيري داش��ت و يكي از منتقدان‬ ‫شماره يك او به شمار مي‌رفت‌ اما در درگيري با رويانيان‬ ‫حرفي زد كه بايد زمان زيادي را براي فكر كردن روي آن‬ ‫صرف كرد‪ .‬دايي گف��ت‪« :‬رويانيان نمي‌تواند با اين كارها‬ ‫من و علي‌كريمي‌را خراب كند‪ ».‬او ي��ك بار ديگر عمل‬ ‫هوشمندانه‌اي انجام داد و با اس��تفاده از شرايطي كه بين‬ ‫كريمي‌ و پرس��پوليس پيش آمده‪ ،‬دس��ت روي محبوبيت‬ ‫او (كه خودش ندارد؛ چون دايي بيش��تر مش��هور است تا‬ ‫محبوب) گذاشت و با اين س�لاح به جنگ رويانيان رفت‪.‬‬ ‫دايي براي مقابله با هركسي حربه خاصي در آستينش دارد‬ ‫و بسته به زمان يا مكان مناسب از آنها اس��تفاده مي‌كند‪.‬‬ ‫«همه علي دايي را مي‌شناس��ند؛ اي��ن آقاياني كه‬ ‫يكباره پيدا ش��ده‌اند و دايه مهربان‌تر از مادر ش��ده‌اند آيا‬ ‫غي��ر از راهنمايي‌و‌رانندگي در جايي ديگ��ر اين آقايان را‬ ‫ديده‌اي��د؟ اگر به‌دنبال حقم هس��تم كس��ي نبايد ناراحت‬ ‫شود‪ .‬هرچه دارم از خداست‪ .‬من توانايي داشتم و در سال‬ ‫‪ 93‬بهترين گلزن مقدماتي جام جهاني شدم‪ ».‬وي افزود‪:‬‬ ‫«اگر پرس��پوليس ‪ 20‬تومان به من داده ‪ 10‬برابرش را از‬ ‫طريق‌ترانسفر به اين تيم بازگرداندم‪ .‬ياخدا و يازهرا گفتنم‬ ‫را رقص و پايكوبي مي‌داني‪ ،‬اما بدان مس��لماني به ريش‬ ‫نيس��ت و اعتقاد به ريشه است‪ .‬تو هس��تي كه توسط یک‬ ‫بنده‌خدا يك روز اس��ت به اين فوتبال آمده‌اي و يك روز‬ ‫هم كه آن بنده‌خدا برود مي‌روي‪ .‬ش��ما آمده‌ايد كهكشان‬ ‫به راه انداخته‌ايد تا براي خ��ودت تبليغ كني‪ .‬اين آدم‌ها از‬ ‫كجا‌ها آمدند و دايي از كجا آمده اس��ت؟ من از آن بااليي‬ ‫مي‌‌ترسم‪ .‬در مس��لماني نبايد به مردم دروغ بگويند‪ .‬بايد‬ ‫يک خرده معرفت داشته باشيد و مرد باشيد‪ .‬ادعا مي‌كنيد‬ ‫فوتبال ما ناپاك اس��ت و مي‌خواهيم جلوي خيلي چيزها‬ ‫بايس��تيم‪ .‬نمي‌توانيد علي كريمي‌و عل��ي دايي را خراب‬ ‫كنيد‪ ».‬رويانيان هم اينگونه به علي دايي واكنش نش��ان‬ ‫داد‪« :‬درباره علي دايي ه��م بايد بگوي��م او قطعا يكي از‬ ‫دلس��وزان فوتبال اس��ت اما بايد راجع به برخي اظهارات‬ ‫خود كه اتفاقا غير‌فوتبالي هم بوده بيشتر فكر كند تا مديون‬ ‫خيلي‌ها نباشد‪ .‬به‌هر‌حال هيچ انساني عاري از اشتباه و خطا‬ ‫نيس��ت؛ چه بنده باش��م‪ ،‬چه علي دايي و امثالهم‪ .‬اميدوارم‬ ‫خداوند متعال ما را از شر شيطان محافظت فرمايد‪».‬همه اين‬ ‫درگيري‌ها و جدال‌ها باز هم همه را به فكر فرو برده است‪ .‬آيا‬ ‫رسانه‌ها بايد درباره القابي چون اسطوره و ديگر مواردي كه‬ ‫به فوتبالي‌هاي خبرساز برمي‌گردد‪ ،‬تجديد‌نظر كنند؟ ‪g‬‬ ‫علي دايي حاال خبرسازترين‬ ‫چهره فوتبال ايران است كه پس‬ ‫از باخت برابر پرسپوليس از تاختن‬ ‫به مديرعامل كه تا همين چندي‬ ‫پيش حمايتش مي كرد نيز واهمه‌‌اي‬ ‫ندارد و حتي براي تسويه حساب با‬ ‫رويانيان پاي علي‌كريمي را نيز به‬ ‫ميان مي كشد‬ ‫‪70‬‬
‫البي آقاي رئيس‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی فدراس��یون فوتبال؛ گفته می‌ش��ود‬ ‫علی‌کفاش��یان کمی نگران اس��ت‪ .‬به‌خصوص اینکه از چند‬ ‫هفته پیش زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که اعضای مجمع‬ ‫فوتبال شاید موضوع شایستگی کفاشیان برای ادامه فعالیت‬ ‫در فدراس��یون را به دستور جلسه مجمع بکش��ند؛ اتفاقی که‬ ‫رئیس فدراس��یون فوتبال و همراهان��ش آن را رد می‌کنند و‬ ‫می‌گویند هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد اما در سوی مقابل‬ ‫مخالفان همچنان امیدوارند ش��رایط را در فاصله باقیمانده تا‬ ‫روز مجمع تغییر دهند‪ .‬حاال دوب��اره مصاحبه‌هایی به جریان‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬انتقادات نیز همه متوجه علی کفاش��یان است‬ ‫و اینکه چطور دوباره رئیس فوتبال ایران ش��د‪ ،‬اما بعید است‬ ‫این هیاهو به جایی برس��د؛ به‌خصوص اینکه کفاشیان نشان‬ ‫داده قواع��د بازی را بلد اس��ت و الب��ی با اعض��ای مجمع را‬ ‫به خوبی آموخته است‪ .‬هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال در‬ ‫نشست مشترکی که مسئوالن بعضی کمیته‌ها و تیم‌های ملی‬ ‫پایه در آن حضور داش��تند با روسای برخی هیات‌های فوتبال‬ ‫جلسه داشت‪ .‬علی کفاشیان همراه سایر مسئوالن فدراسیون‬ ‫فوتبال در فاصل��ه یک هفته مانده تا مجمع این فدراس��یون‪،‬‬ ‫جلسه‌ای را پشت درهای بسته با روسای هیات فوتبال برخی‬ ‫استان‌ها برگزار کرد‪ .‬در این جلسه مسئوالن بعضی از کمیته‌های‬ ‫فدراسیونازجملهرئیسکمیتهجوانانوسرمربیانتیم‌هایپایه‬ ‫هم حضور داشتند‪ .‬در برنامه‌های جلسه مشترک بیان گزارشی‬ ‫از طرح سند چش��م‌انداز فوتبال‪ ،‬طرح استعدادیابی از تیم‌های‬ ‫پایه‪ ،‬نقشه راه تیم‌های زیر ‪ 15 ،17‬و ‪ 13‬سال و نیز هماهنگی با‬ ‫آموزش و پرورش برای حل مساله خروج از کشور بازیکنان پایه‬ ‫هم مطرح شد‪ .‬در این جلسه غالمرضا بهروان به‌عنوان رئیس‬ ‫هیات استان مازنداران‪ ،‬شوهانی رئیس هیات ایالم‪ ،‬شیرازی‬ ‫رئیس هیات تهران‪ ،‬اصفهانیان رئیس هیات زنجان‪ ،‬چمنیان‬ ‫رئیس هیات خراسان رضوی‪ ،‬محمدزاده رئیس هیات سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬شش��گالنی رئیس هیات آذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫موسوی رئیس هیات کهگیلوی ‌هو‌بویراحمد‪ ،‬طالب رئیس هیات‬ ‫سمنان‪ ،‬غالمی‌رئیس هیات چهارمحال و بختیاری و رئیس‬ ‫هیات البرز نیز حضور داشتند‪ .‬همچنین در ادامه چند نفر دیگر‬ ‫هم به این جلسه اضافه شدند‪ .‬اما این جلسه از قرار معلوم طوری‬ ‫پیشرفتهکهبهمحلیبرایالبیعلیکفاشیانباروسایهیات‬ ‫فوتبال استان‌ها هم تبدیل شده است‪ .‬هر چند مسعود معینی در‬ ‫این باره به مثلث می‌گوید‪« :‬هرگز چنین بحثی در کار نبود‪ .‬ما‬ ‫دور هم جمع شدیم و بحث‌های خوبی هم داشتیم‪ .‬درباره روند‬ ‫آماده‌‌سازی تیم‌های پایه حرف زدیم و با هیات فوتبال استان‌ها‬ ‫درباره چگونگی برگزاری س��مینارهای آموزشی به توافقاتی‬ ‫رسیدیم‪ .‬در این جلسه هرگز بحث مجمع عمومی فدراسیون‬ ‫مطرح نشد و من معتقدم اینخبرها به‌خاطر این است که بگویند‬ ‫کفاشیان درباره ادامه همکاری خود دچار‌تردید شده است‪ .‬این‬ ‫اخبار اصال صحت ندارد و من اگرچه در مجمع عمومی رایی‬ ‫ندارم اما به‌عنوان یکی از اعضای فدراس��یون اعتقاد دارم که‬ ‫کفاشیان نسبت به تشکیل مجمع هیچ‌گونه حساسیتی ندارد و‬ ‫حتی از هم‌اندیشی اعضا استقبال هم خواهد کرد‪».‬‬ ‫معینی تاکید کرد‪« :‬تا جایی که من خبر دارم در جلسه‌ای‬ ‫که برگزار ش��د ابدا بحث مجمع عمومی و دستور جلسات آن‬ ‫مجمع مطرح نشد؛ همین‪ ».‬در حالی که کفاشیان و همراهانش‬ ‫سعی دارند درباره جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دست‬ ‫به عادی‌سازی بزنند‪ ،‬همزمان جبهه مخالف رئیس فدراسیون‬ ‫فوتبال نیز فشارهایی را بر وی تحمیل می‌کند که از جمله آن‬ ‫می‌توان به تازه‌ترین واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫اشاره کرد‪ .‬رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور گفت‪« :‬بحث‬ ‫تعلیق در زمان انتخابات فدراسیون فوتبال‪ ،‬یک بازی داخلی بود‬ ‫و کسی به حرف‌مان گوش نکرد‪».‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین مصطفی‌پور محمدی‪ ،‬رئیس‬ ‫ورزش‬ ‫فعاليت‌هاي علي كفاشيان براي عبور از مجمع فدراسيون‬ ‫سازمان بازرسی کل کش��ور با حضور در خبرگزاری فارس‪ ،‬در‬ ‫بازدید از قس��مت ورزش��ی این خبرگزاری صحبت‌هایی را با‬ ‫اعضای تحریریه فارس انج��ام داد‪ .‬پورمحمدی در خصوص‬ ‫روند کلی ورزش کشور اظهار داش��ت‪« :‬به اعتقاد من ورزش‬ ‫کش��ور باید از زاویه‌های مختلف مورد بررس��ی قرار بگیرد و‬ ‫نقش رسانه‌ها حتی از مسئوالن هم بیشتر است‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«به‌طور مثال در همان ابتدا گفتیم که انتخابات فدراس��یون‬ ‫فوتبال مشکل قانونی دارد‪ ،‬ولی رسانه‌ها گفتند که این مساله به‬ ‫ضرر مملکت است و حتی پنج دقیقه هم با ما صحبت نکردند‬ ‫و به تحلیل‌های خود پرداختند‪ ».‬رئیس سازمان بازرسی کل‬ ‫کش��ور تاکید کرد‪« :‬حتی برنامه نود یک برنام��ه چهار و پنج‬ ‫ساعته را روی آنتن فرستاد و در این خصوص خیلی جو‌سازی و‬ ‫برنامه‌سازی کرد‪ ،‬ولی حتی‪ 10‬دقیقه به یک نماینده ما فرصت‬ ‫نداد تا مباحثش را مطرح کند‪ ».‬وی در ادامه شخص کفاشیان‬ ‫را مورد انتقاد قرار داد‪ .‬کفاش��یان در مقطعی که وزارت ورزش‬ ‫‌بی‌عالقه نبود انتخابات فدراس��یون فوتبال را تجدید کند در‬ ‫واکنش به مخالفانش تاکید کرد که اگ��ر انتخابات را تجدید‬ ‫کنیم فیفا فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد‪ .‬همین اظهارنظر یا‬ ‫به عبارتی تهدید کفاشیان باعث شد تا وزارت ورزش و آنهایی‬ ‫که در‌صدد ابطال انتخابات بودند‪ ،‬دست به عقب‌نشینی بزنند‪.‬‬ ‫پورمحمدی در این باره گفت‪« :‬همان زمان می‌گفتند ما تعلیق‬ ‫می‌شویم ولی من اعتقاد داشتم که این بازی داخلی و خارجی‬ ‫است و این بازی مربوط به داخل فدراسیون بود که هنوز هم این‬ ‫مساله کم و بیش وجود دارد‪ ».‬پورمحمدی در ادامه با اشاره به‬ ‫قوانین داخلی کشور گفت‪« :‬مستقل بودن فدراسیون‌ها نافی‬ ‫قوانین داخلی یک کشور نیست و فکر نمی‌کنم کسی با قوانین‬ ‫داخلی مشکلی داشته باشد‪ .‬اما داستان ورزش کشور جداست و‬ ‫باید خیلی روی آن مساله کار شود‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬این مساله‬ ‫و مشکالت مقوله فرهنگی و اجتماعی است که به‌طور مثال‬ ‫‪71‬‬
‫ورزش‬ ‫حادثه دلخراشی که در یکی از جاده‌ها افتاده و باعث کشته شدن‬ ‫‪ 26‬نفر از دختران شد یک حادثه فرهنگی و‌ترافیکی است‪ .‬ما‬ ‫بیشترين تلفات را داده‌ایم و باید روی این مقوله جدی و حاد کار‬ ‫شود‪ ».‬وی در خصوص مقابله با بحث دو‌شغله بودن گفت‪« :‬در‬ ‫بحث دو‌شغله‌ها فقط به ورزش ورود نکردیم و این یک موضوع‬ ‫بود که آن را ما مساله کردیم‪ .‬این مشکل نه تنها در ورزش بلکه‬ ‫در اقتصاد و حوزه‌های دیگر هم وجود داشت‪ .‬قانونی بود که باید‬ ‫انجام می‌شد و اگر شخصی هم باقی مانده باشد در خصوص‬ ‫آن ورود می‌کنیم‪ .‬این یک مورد کاملا قانونی است که تاکنون‬ ‫هم رسیدگی شده اس��ت‪ ».‬در حالی که برنامه نود تقریبا هر‬ ‫هفته از تخلف در انتخابات ریاست هیات‌فوتبال استان‌ها پرده‬ ‫برمی‌دارد‪ ،‬این علی کفاشیان و همراهان او هستند که سیاست‬ ‫سکوت در پیش گرفته‌اند‪ .‬همین چند هفته پیش بود که تخلف‬ ‫در انتخابات ریاست هیات فوتبال استان فارس‪ ،‬سالمت کاری‬ ‫فدراسیون فوتبال را زیر سوال برد اما کفاشیان نه تنها در این‬ ‫باره توضیحی نداد‪ ،‬بلکه س��عی کرد با یک س��ری توجیهات‬ ‫غیرمنطقی از فشار رسانه‌ها فرار کند‪ .‬عادل فردوسی‌پور اما قصد‬ ‫ندارد این افشاگری را پایان دهد‪ .‬همچنان که هفته گذشته در‬ ‫برنامه‌اش تاکید کرد آنقدر موضوع انتخابات فارس را پیگیری‬ ‫می‌کند تا به نتیج ‌ه برس��د‪ .‬نکته جالب توجه اینکه فدراسیون‬ ‫فوتبال و وزارت ورزش درباره اتفاقات تلخ اخیر سکوت کرده‌اند‪.‬‬ ‫روشن اس��ت در انتخابات هیات فوتبال اس��تان‌ها هر کسی‬ ‫هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌ده��د و در نهایت فردی‬ ‫که توانسته بهترين اس��تفاده را از وضع موجود بكند‪ ،‬به پست‬ ‫ریاست هیات فوتبال آن استان می‌رسد‪ .‬در پرداختن چند‌باره به‬ ‫تخلف این هیات‪ ،‬نامه‌های خسروی و آب‌پیما‪ ،‬دو نفر از اعضای‬ ‫قانونی مجمع هیات فارس نشان داده شد و بعد از آن نامه‌های‬ ‫جعلی آنها هم در تصویر آمد‪ .‬جالب اینکه هر دوی آنها معتقد‬ ‫بودند که این نامه‌ها جعلی اس��ت! اما واقعیت را عادل با کنایه‬ ‫گفت‪« :‬باالخره در این بین یکی از شما دروغ می‌گوید و بعد با‬ ‫استناد به یکی‪ ،‬دو مورد ساده از جمله اندازه مهر و امضایی که‬ ‫جعل شده بود‪،‬همه‌چیز علیه گفته‌های زکی‌پور شد‪ ».‬زکی‌پور‬ ‫در واکنش به این ادعاها باز هم دالیل نامفهوم دیگری را آورد‬ ‫و پس از مجادله‌ای که میان آنها ص��ورت گرفت‪ ،‬نهایتا هیچ‬ ‫نتیجه‌ای حاصل نشد‪ .‬حاال تخلفات آشکار هیات‌های فوتبال‬ ‫فارس و کرمانشاه به تصویر کشیده شده است‪ ،‬اما هیچ‌یک از‬ ‫مسئوالن فدراسیون و وزارت ورزش در این خصوص پاسخگو‬ ‫نیستند‪ .‬محبی‪ ،‬رئیس هیات فوتبال کرمانشاه و زکی‌پور‪ ،‬دبیر‬ ‫هیات فوتبال اس��تان فارس نیز در این خصوص از خود دفاع‬ ‫کردند‪ .‬تخلف مربوط به هیات فوتبال کرمانشاه‪ ،‬جعل مدرک‬ ‫دانشگاهی و استان فارس‪ ،‬جعل امضا بود‪ .‬در برنامه نود تخلفاتی‬ ‫از زبان معتمدیان‪ ،‬یکی از کاندیداهای انتخابات هیات فوتبال‬ ‫کرمانشاه مطرح شد؛ تخلفاتی از جمله اینکه پیش از انتخابات‬ ‫تعداد اعضای مجمع چهار نفر بود و یک‌باره اضافه شد یا حضور‬ ‫غیر‌قانونی مربیان و مسئوالن تیم‌های فوتسال‪ ،‬نقص مدرک‬ ‫دانشگاهی محبی‪ ،‬رئیس هیات منتخب کرمانشاه و‪ ...‬از جمله‬ ‫تخلفاتی بود که به آنها هم پاسخ دقیقی داده نشد و فردوسی‌پور‬ ‫بررسی بیشتر را به برنامه‌های بعدی موکول کرد‪ .‬محبی معتقد‬ ‫بود شیروانی‪ ،‬رقیبش در انتخابات هزینه زیادی کرده و برنده‬ ‫نش��ده و برای همین توهم زده است! این برچسب‌ها در حالی‬ ‫در استان‌ها س�لامت انتخابات را زیر سوال برده که هیچ‌یک‬ ‫از مقامات مسئول در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در این‬ ‫‌خصوص حساسیتی نشان نداده‌اند‪ .‬علی کفاشیان که بر حسب‬ ‫عادت به همه تلخی‌های فوتبال می‌خندد این بار در الک دفاعی‬ ‫فرو رفته و سکوت ر‌ا ترجیح داده است‪ .‬او که خود همین چند ماه‬ ‫پیش برای رسیدن به سمت ریاست فدراسیون فوتبال‌بی‌وقفه از‬ ‫استقاللوسالمترایاعضایمجمعسخنمی‌گفتووقتیبا‬ ‫مقاومت وزارت ورزش برای همکاری با فدراسیونش مواجه شد‪،‬‬ ‫پای تهدید و تعلیق فوتبال ایران را به میان کشید‪ ،‬حاال خود در‬ ‫معرض این اتهام قرار گرفته که نسبت به حق واقعی نامزدهای‬ ‫ریاست هیات فوتبال استان‌ها‌بی‌تفاوت است‪g.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫‪72‬‬ ‫البي كه عيبي ندارد‬ ‫گفت‌و‌گو با رئيس هيات فوتبال استان تهران‬ ‫رئیس هیات‌فوتبال اس�تان تهران با حمایت از همتای کرمانش�اهی خود می‌گوید‪« :‬ذهنیتی که برای‬ ‫رسانه‌ها به وجود آمده‌بی‌مورد است‪ ،‬چون برای فدراس�یون فوتبال فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس کدام‬ ‫هیات فوتبال شود‪ ».‬متن گفت‌وگوی مثلث با وی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫آقای ش�یرازی! درباره جلس�ه برخی از روسای‬ ‫هیات فوتبال استان‌ها با آقای کفاشیان شایعاتی‬ ‫مطرح شده اس�ت‪ .‬گفته می‌ش�ود در این جلسه‬ ‫سفارش‌هایی در مورد مجمع عمومی فدراسیون‬ ‫فوتبال مطرح شده است‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫اصال چنین چی��زی صحت ندارد‪ .‬م��ا طبق معمول با‬ ‫هیات‌رئیسه فدراسیون جلسه‌ای داشتیم‪ .‬این جلسات به‌طور‬ ‫مرتب تشکیل می‌شود‪ .‬البته خود هیات فوتبال استان‌ها هم‬ ‫با شهرستان‌های زیر‌مجموعه خودشان جلساتی دارند و بعد‬ ‫از اینکه مشکالت موجود را متوجه می‌شوند این مسائل را با‬ ‫فدراسیون در میان می‌گذارند‪ .‬همین‪.‬‬ ‫درباره این جلسه و جزئیات آن صحبت می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬البته من خودم با تاخیر وارد جلس��ه شدم اما‬ ‫بحث کمیته آموزش و درخواست استان‌ها مطرح شد‪ .‬خود‬ ‫من پیش��نهاد کردم که کمیته آموزش فدراس��یون زیر نظر‬ ‫آکادمی‌برود‪ ،‬اما خب در مورد بودجه این کمیته مشکالتی‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬همچنین درباره مشکالت دیگر هم صحبت‬ ‫کردیم‪ .‬یکس��ری از مربیان کالس و دوره‌هایی دیده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫هنوز گواهینامه خودش��ان را دریاف��ت نکرده‌اند‪ .‬همچنین‬ ‫درباره مدارس فوتبال و نحوه نظارت بر عملکرد این مدارس‬ ‫آقای گل‌محمدی گزارشی ارائه کردند و اعضای حاضر نیز‬ ‫پیشنهادهایی برای بهتر اداره ش��دن این مدارس در سطح‬ ‫استان‌ها مطرح کردند‪.‬‬ ‫با ای�ن تفاس�یر می‌خواهید بگویید اصلا درباره‬ ‫مجم�ع عمومی فدراس�یون فوتبال پیش�نهاد یا‬ ‫سفارش خاصی مطرح نشد؟‬ ‫‪ l‬چرا‪ .‬درباره مجمع هم صحبت‌هایی مطرح شد‪ .‬اما‬ ‫اینکه آقای کفاشیان یا فرد دیگری سفارش کند که اعضا به‬ ‫بهروان رای بدهند یا مسائلی از این دست را تکذیب می‌کنم‪.‬‬ ‫اما آقای شیرازی! ما چنین حرفی نزدیم‪ .‬خود شما‬ ‫این مساله را االن مطرح می‌کنید و خودتان هم آن‬ ‫را رد می‌کنید‪ .‬چرا؟‬ ‫‪ l‬خب‪ ،‬منظور شما همین است‪ .‬من هم با صداقت‬ ‫و صراحت پاسخ دادم‪ .‬هر چند اگر البی یا رایزنی هم درباره‬ ‫فردی صورت می‌گرفت طبیعی بود‪ .‬در همه جای دنیا البی‬ ‫وجود دارد‪ .‬اینکه اتفاق بدی نیست‪.‬‬ ‫راس�تی اخیرا در انتخابات ریاست هیات فوتبال‬ ‫اس�تان‌ها اتفاقا‌ت تلخی رخ می‌دهد‪ .‬نظر ش�ما‬ ‫چیست؟‬ ‫‪ l‬من که قبول ن��دارم در انتخاب��ات هیات فوتبال‬ ‫استان‌ها تخلفی صورت گرفته باشد‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬چون به هر حال خودتان رئیس هیات‌فوتبال‬ ‫استان تهران هستید‪ .‬اینطور نیست؟‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬به این دلیل نیست‪ .‬اوال من نباید پاسخگو باشم‬ ‫و دوستانی که شائبه‌هایی در موردشان مطرح شده باید پاسخ‬ ‫شایعات را بدهند‪ ،‬اما به نظر من برای فدراسیون فوتبال هیچ‬ ‫فرقی ندارد که چه نامزدی رئیس هیات فوتبال استان شود‪.‬‬ ‫اما در برنامه نود افشاگری‌هایی صورت گرفته که‬ ‫این ادعای شما را زیر سوال می‌برد‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬برای تایید صالحیت نامزدی که می‌خواهد‬ ‫رئیس هیات‌فوتبال استانی شود یکسری شرایط الزم است‪.‬‬ ‫یک کمیته سه‌نفره در هر استانی در این مورد تصمیم‌گیرنده‬ ‫حمایت تمام‌قد اصفهانیان از رئیس فدراسیون فوتبال؛‬ ‫کفاشیان نگران نیست‪ ،‬چون رئیس باقی می‌ماند‬ ‫رئیس هیات‌فوتبال زنجان خبر رایزنی علی کفاشیان با روسای هیات فوتبال استان‌ها را شایعه می‌داند‪.‬‬ ‫او که عالقه ندارد درباره جزئیات این جلسه توضیح مفصلی بدهد تنها به گفتن همین جمله که جلسه مفیدی‬ ‫بود بسنده می‌کند‪ .‬گفت‌وگوی مثلث با رئیس هیات فوتبال استان زنجان را می‌خوانید‪.‬‬ ‫آقای اصفهانیان! گویا با آقای کفاش�یان جلس�ه‬ ‫داشتید‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬جلس��ه مفیدی بود‪ .‬بحث‌های خوبی مطرح‬ ‫چه بحث‌هایی؟‬ ‫‪ l‬بحث‌هایی که مربوط به فوتبال اس��ت! در مورد‬ ‫مسائل مختلف حرف زدیم‪.‬‬ ‫در مورد این مسائل کمی توضیح می‌دهید؟‬ ‫‪ l‬بهتر نیست از برگزارکنندگان این جلسه بپرسید؟‬ ‫(می‌خندد)‬ ‫مگر شما در جلسه حضور نداشتید؟‬ ‫‪ l‬بله‪ ،‬خب من تنها نبودم‪ .‬بقیه هم بودند‪ .‬چرا با آنها‬ ‫حرف نمی‌زنید؟ دنبال چه چیزی هستید؟‬ ‫چرا ناراحت می‌شوید؟ ما فقط می‌خواهیم بدانیم‬ ‫چگونه در یک جلس�ه یکی‪ ،‬دو س�اعته در مورد‬ ‫مس�ائل مهم فوتبال بحث و بررس�ی می‌شود و‬ ‫اعضا اتفاقا به نتایج مهمی‌هم می‌رسند؛ همین‪.‬‬ ‫خب یعنی می‌خواهید تشکیل این جلسه را زیر سوال‬ ‫ببرید؟ این درست نیست‪.‬‬ ‫اب�دا چنی�ن قص�دی نداریم‪ .‬ام�ا چ�را برخی از‬ ‫روس�ای هیات فوتبال اس�تان‌ها در این جلس�ه‬ ‫بودند؟‬ ‫‪ l‬م��ن نمی‌دان��م‪ .‬از برگزار‌کنندگان این جلس��ه‬ ‫بپرسید‪ .‬به ما گفتند قرار است در جلس��ه با آقای کفاشیان‬ ‫و آقای‌بهروان درباره چگونگی تشکیل سمینارها در استان‬ ‫تعامل کنیم‪.‬‬
‫است که مدارک نامزدها را بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬نکته همینجاست‪ .‬از قرار معلوم مدرک رئیس‬ ‫هیات فوتبال استان کرمانشاه جعلی است‪ .‬البته‬ ‫هنوز این اتهام ثابت نشده‪ ،‬اما ابهامات جدی در‬ ‫این باره وجود دارد که آقای محبی با جعل مدرک‬ ‫وارد انتخابات ش�ده است‪ .‬ش�ما در این باره چه‬ ‫نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬نمی‌خواهم دفاع کن��م‪ .‬اما به نظرم رس��انه‌ها و‬ ‫به‌خصوص برنامه نود با یک استعالم ساده می‌تواند متوجه‬ ‫شود که مدرک رئیس هیات فوتبال کرمانشاه جعلی است یا‬ ‫واقعی‪ .‬این همه هیاهو نیاز ندارد‪.‬‬ ‫اما کاملا روش�ن بود که گواهی لیس�انس جعلی‬ ‫است‪ .‬چون زیر نامه اش�تغال به تحصیل نوشته‬ ‫ش�ده که آقای محبی همه واحده�ا را با موفقیت‬ ‫پشت سر گذاشته است‪ .‬این عجیب نیست؟‬ ‫‪ l‬من فکر می‌کنم تغییر فون��ت آن نامه در دو خط‬ ‫آخرش نشانه‌ای نیس��ت که با قاطعیت تمام بگویند جعلی‬ ‫صورت گرفته اس��ت‪ .‬در برخی نامه‌ها پیش می‌آید که این‬ ‫اشتباهات تایپی رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫اما این اصال قابل قبول نیست‪ .‬مگر چنین چیزی‬ ‫امکان دارد؟‬ ‫‪ l‬ام��کان دارد‪ ،‬اما بهتر اس��ت آق��ای محبی برای‬ ‫پایان دادن به این ش��ایعات نامه دیگری از دانش��گاهی که‬ ‫از آن فارغ‌التحصیل شده ارائه دهد تا بیش از این شاهد این‬ ‫حاشیه‌ها و درگیری‌های رس��انه‌ای میان نامزدهای هیات‬ ‫فوتبال استان‌ها نباشیم‪.‬‬ ‫قرار بود؟ یعنی بحث‌های دیگری مطرح شد؟‬ ‫منظورتان چیست؟ نه همین بحث‌ها بود‪.‬‬ ‫برخ�ی از خبرگزاری‌ه�ای رس�می نوش�تند که‬ ‫دستور این جلسه هماهنگی بیشتر روسای هیات‬ ‫فوتبال اس�تان‌ها با علی کفاش�یان بوده است و‬ ‫این در فاصله کمی که تا شروع مجمع باقیمانده‬ ‫شائبه‌برانگیز است‪.‬‬ ‫‪ l‬نه‪ ،‬اصال ای��ن حرف‌ها مطرح نبود‪ .‬دس��تور این‬ ‫جلس��ه هیچ ارتباطی به این حرف‌ها نداشت‪ .‬در این جلسه‬ ‫نماینده آموزش و پرورش هم بود‪ .‬خیلی‌های دیگر هم بودند‪.‬‬ ‫خبرگزاری که این ش��ایعه را دامن زده حتما به‌دنبال اهداف‬ ‫ديگري بوده است‪ ،‬وگرنه جلس��ه ما با آقای کفاشیان یک‬ ‫جلسه کاملا حرفه‌ای و س��اده بود‪ .‬تازه ما از آقای کفاشیان‬ ‫و بهروان خواستیم این جلسات را بیش��تر کنند تا استان‌ها‬ ‫بتوانند مشکالت خود را مرتب با فدراسیون در میان بگذارند‪.‬‬ ‫شما هوادار آقای کفاشیان هستید؟‬ ‫اصال؛ این سوال یعنی چه؟!‬ ‫یعنی اگر قرار باش�د مجمع عمومی فدراس�یون‬ ‫فوتبال به س�متی برود که آقای کفاش�یان مورد‬ ‫بازخواست قرار بگیرد‪ ،‬شما طرفدار وی هستید‬ ‫یا به جبهه مخالف او می‌روید؟‬ ‫‪ l‬نه به این شکل‪ .‬واقعا هیچ کس نمی‌داند که مدرک‬ ‫آقای محبی حتما جعلی است یا واقعی‪ .‬بنابراین به نظر من‬ ‫ی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫باید از معاونت آموزشی آن دانشگاه استعالم ‌‬ ‫عادل فردوس��ی‌پور در این صورت می‌تواند در رسانه ملی با‬ ‫این قطعیت فردی را محکوم به جعل کند‪.‬‬ ‫‪ l‬با این هم��ه من اعتق��اد دارم در کرمانش��اه‬ ‫انتخابات ریاس��ت هیات فوتبال در کمال‌سالمت انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ l‬ببینید‪ ،‬خود آق��ای محبی هم گفت ک��ه آقایان‬ ‫می‌توانند بروند استعالم بگیرند‪ .‬از این گذشته تا بوده همین‬ ‫بوده‪ .‬در انتخابات هیات فوتبال استان‌ها وقتی نامزدی بازنده‬ ‫می‌شود تازه شروع به اعتراض می‌کند‪ .‬من مطمئنم خود این‬ ‫آقایانی که معترض هستند هم با مشکالتی هر چند کوچک‬ ‫‪ 6 l‬یا ‪ 7‬اس��تان دیگر باقی مانده است‪ .‬امیدوارم‬ ‫کمیته‌هایی که قرار است مدارک نامزدها را تحویل بگیرند با‬ ‫دقتبیشتریکارشانراانجامبدهندوماشاهداینحاشیه‌ها‬ ‫وجنجال‌هانباشیم‪،‬چونواقعابرایفدراسیونفرقینمی‌کند‬ ‫که چه کسی رئیس کدام هیات فوتبال شود‪g.‬‬ ‫شما از همتای کرمانشاهی خودتان دفاع می‌کنید؟‬ ‫نیست‪ .‬قرار است نایب‌رئیس دوم انتخاب شود‪.‬‬ ‫اما چندی پیش عده‌ای از اعضای مجمع به‌دنبال‬ ‫این بودن�د که مجم�ع را متقاعد به بازخواس�ت‬ ‫کفاشیان کنند‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫‪ l‬من مخالفم‪ .‬آقای کفاش��یان رئیس تشکیالت‬ ‫فوتبال ماس��ت و‌باید کارش را انجام ده��د‪ .‬من در مجمع‬ ‫صاحب یک رای هس��تم و البته هیچ‌وقت وارد این بازی‌ها‬ ‫نخواهم شد‪ .‬کفاش��یان هم نگرانی ندارد چون می‌داند که‬ ‫رئیس باقی می‌مان��د‪ .‬همین طوری که نمی‌ش��ود رئیس‬ ‫فدراسیون را کنار گذاش��ت‪ .‬مراحل خاصی دارد که دستور‬ ‫ورزش‬ ‫‪ l‬من این حرف را قبول ندارم‪.‬‬ ‫اما اینکه ش�ما این را قبول نداری�د اصل ماجرا را‬ ‫تغییر نمی‌دهد‪ .‬این ذهنیت برای مردم و رسانه‌ها‬ ‫به وج�ود آمده و فدراس�یون فوتبال نی�ز به جای‬ ‫برخورد با این تخلفات سکوت پیشه کرده است‪.‬‬ ‫پس قبول دارید که‌بی‌دقتی‌هایی صورت گرفته‬ ‫است؛‌بی‌دقتی‌هایی که ما به آن می‌گوییم تخلف‪.‬‬ ‫اتفاقا حرف ما هم همین است‪ .‬اگر آقایان این‬ ‫طور وارد انتخابات ش�ده‌اند این انتخابات در‬ ‫استان‌ها از ریش�ه اش�کال دارد‪ .‬بحث ما هم‬ ‫بحث یک فرد خاص نیست‪.‬‬ ‫اما اصلا اینطور نیس�ت‪ .‬این ماج�را احتماال‬ ‫ادامه خواهد داشت و در استان‌های دیگر هم‬ ‫تخلفاتی صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫اما رسانه‌ها بی‌تردید این ماجرا را رها نمی‌کنند‪.‬‬ ‫حساسیت‌هايی به وجود آمده و از قرار معلوم در‬ ‫انتخابات هیات فوتبال استان‌ها تخلفاتی جدی‬ ‫در حال وقوع است‪.‬‬ ‫‪ l‬فکر می‌کنم اگ��ر بع��د از ای��ن کمیته‌هایی که‬ ‫مسئولیت اخذ مدارک نامزدها برای انتخابات ریاست هیات‬ ‫فوتبال استان‌ها را بر عهده دارند با دقت عمل بیشتری کار‬ ‫خود را انجام بدهند‪ ،‬شاهد این مشکالت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫و بزرگ وارد انتخابات شده‌اند و حاال وقتی رای نیاورده‌اند‬ ‫می‌خواهند آسمان را به زمین بدوزند‪.‬‬ ‫جلسه مجمع تغییر کند و من ش��خصا فکر نمی‌کنم کسی‬ ‫به‌دنبال چنین کاری باشد‪.‬‬ ‫آقای کفاشیان در جلسه‌ای که با شما داشته ابدا‬ ‫درباره مجمع ابراز نگرانی نکرده یا از شما طلب‬ ‫حمایت در روز مجمع را نداشته است؟‬ ‫‪ l‬اصال‪ .‬مگر قرار اس��ت دوباره رئیس ش��ود که از‬ ‫ما طلب حمایت کند‪ .‬کفاش��یان نگران مجمع نیست و در‬ ‫این جلسه هم با ما حرفی درباره مجمع عمومی فدراسیون‬ ‫فوتبال نزد‪ ،‬اما اینکه چرا همه روس��ا در این جلس��ه نبودند‬ ‫واقعا موضوعی است که من از آن خبر ندارم‪g .‬‬ ‫رئيس هيات فوتبال استان زنجان سعي مي كند‬ ‫محافظه كارانه درباره جلسه با علي كفاشيان سخن‬ ‫بگويد اما چه كسي اس��ت كه نداند در جلسه هفته‬ ‫گذشته آقاي رئيس به دوس��تانش توصيه هايي هم‬ ‫داشته است‬ ‫‪ l‬تا جایی که من می‌دانم دس��تور جلس��ه مجمع‬ ‫عمومی فدراس��یون فوتبال بازخواس��ت کردن کفاش��یان‬ ‫‪73‬‬
‫استقالل من را پرپر‌كردند‬ ‫تو‌گو با امير‌قلعه‌نويي از تهران تا تبريز‬ ‫گف ‌‬ ‫امی�ر قلعه‌نویی را ب�ا جنجال‌ه�ای همیش�گی و جنگ‌های‬ ‫مطبوعاتی‌اش می‌شناسیم‪ .‬او در یک دهه اخیر خودش را به‌عنوان‬ ‫موفق‌ترین مربی فوتبال ایران معرفی کرد و البته به همان اندازه‬ ‫که در مستطیل سبز تبحر دارد‪ ،‬بردن در بازی‌های بیرون از زمین‬ ‫را هم بلد است‪ .‬اما امس�ال بر‌خالف گذش�ته کمی آرامتر شده و‬ ‫شاید فقط هر از گاهی به سال‌های گذشته برگردد و جنجال به پا‬ ‫کند‪ .‬او‌ترجیح داده به آرامی‌جلو برود و حاال باید دید در استقالل‬ ‫چه شرایطی را تا پایان فصل تجربه خواهد کرد‪ .‬نرفتن قلعه‌نویی‬ ‫به تبریز‪ ،‬اختالف او با مسئوالن‌تراکتور و جنگ‌های رسانه‌ای که‬ ‫در این خصوص انجام شد از اتفاقات مهمی‌بود که قلعه‌نویی در‬ ‫متن آن قرار داشت‪ .‬او در مورد این مسائل و شرایط استقالل در‬ ‫بازی‌های امسال به سواالت مثلث پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫گفت و گو‪:‬کریم اعظمی‬ ‫آقای قلعه‌نویی! نرفتن ش�ما به تبریز باعث شد‬ ‫تا شایعات مختلفی در مورد این موضوع مطرح شود‪.‬‬ ‫به‌طور کامل توضیح می‌دهید که چه عاملی باعث شد تا‬ ‫در بازی با‌تراکتور روی نیمکت حاضر نباشید؟‬ ‫‪ l‬من بعد از این بازی در مورد نرفتن به تبریز به‌طور‬ ‫کامل صحبت کردم و فکر می‌کنم هم��ه می‌دانند که چرا‬ ‫نتوانستم به تبریز بروم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ولی برخی می‌گویند دو دلیل باعث شده شما به‬ ‫تبریز نروید؟‬ ‫‪ l‬شما آن دو دلیل را بگویید تا ما هم بدانیم‪.‬‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫ل‌ترس از اتفاقات حاشیه‌ای عنوان‬ ‫یکی از عوام ‌‬ ‫شده که احتمال داش�ت در تبریز رخ دهد‪ ،‬آیا درست‬ ‫است؟‬ ‫‪ l‬ترس؟ من بچه پایین‌ش��هر هس��تم و‌ترس در‬ ‫وجودم جایی ندارد‪ .‬مردم آذربایجان بسیار با‌فرهنگ هستند‬ ‫و من می‌دانستم که هیچ مشکلی به‌وجود نخواهد آمد‪ .‬من‬ ‫اتفاقا دوس��ت داشتم پایم مشکلی نداش��ت و یک روز قبل‬ ‫از بازی ب��ه تبریز می‌رفتم و حتی به خیاب��ان ولیعصر (عج)‌‬ ‫آنجایی که ساکن بودم هم سر می‌زدم‪ .‬من هیچ مشکلی با‬ ‫هواداران‌تراکتور ندارم‪.‬‬ ‫شایعه دیگر در مورد دلیل نرفتن شما به تبریز به‬ ‫مشکالت مالی استقالل مربوط می‌شود و می‌گویند این‬ ‫حرکت‌تان نوعی اعتراض به مسئوالن رده باال بود؟‬ ‫‪ l‬مش��کالت مالی همیشه برای اس��تقالل وجود‬ ‫داشته و‌بی‌پولی استقالل همیشه برای قلعه‌نویی است‪ .‬خیر‪،‬‬ ‫این موضوع هم ربطی به نرفتن من نداشت و مریض نیستم‬ ‫که به خاطر این مسائل در چنین بازی حساسی غایب باشم‪.‬‬ ‫من پایم را بعد از اینکه جراحی کردم‪ ،‬مادرم عمرش را به شما‬ ‫داد و دیگر حواسم به روند بهبودی‌ام نبود‪ .‬چند روز گذشته‬ ‫دیدم از پایم چرک و خون بیرون می‌آید به همین دلیل نزد‬ ‫دکتر رفتم و آقای کیهانی گفت که دوباره باید تحت عمل‬ ‫جراحی قرار بگیرم‪ .‬او تاکید کرد که اگر اس��تراحت مطلق‬ ‫نکنم پایم مش��کل بزرگی پیدا خواهد کرد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫مجبور ش��دم به تبریز نروم‪ .‬در ضمن قسمتی از مشکالت‬ ‫مالی هم حل شد؛ هر چند کمی دیر بود‪.‬‬ ‫آقای قلعه‌نویی! باالخره اختالف‌های مالی شما‬ ‫با باشگاه‌ تراکتور حل شد؟‬ ‫‪ l‬م��ن قب�لا در ای��ن م��ورد حر ف‌های��م را‬ ‫زدم و گفت��م ک��ه مبل��غ ‪ 300‬میلی��ون از ای��ن باش��گاه‬ ‫طل��بکار هس��تم ک��ه هن��وز پول��م را نداده‌ان��د‪ .‬قضیه‬ ‫آپارتمان��ی ک��ه ره��ن ک��ردم را نی��ز قب�لا گفت��م و‬ ‫‪74‬‬ ‫‪ 50‬میلیون از مبلغ قراردادم را برای رهن آپارتمان دادم که‬ ‫قرار ش��د این پول را بدهند‪ ،‬ولی ندادند‪ .‬وکیل من از طریق‬ ‫قانون��ی این کار را پیگی��ری می‌کند‪ ،‬ولی من یک س��وال‬ ‫دارم که دوس��ت دارم آقایان به آن جواب بدهند‪ .‬واقعا اگر‬ ‫یک مربی خارجی از یک تیم ایرانی طلبکار باشد آیا چنین‬ ‫برخوردی ب��ا او انج��ام می‌دهند؟ چرا هیچ ک��س در مورد‬ ‫مربیان خارجی چنین رفتاری ندارد که خیلی راحت می‌آیند‬ ‫و می‌روند ولی کاری انجام نمی‌دهند و هیچ خدمتی به این‬ ‫فوتبال نمی‌کنن��د‪.‬ای کاش قلعه‌نویی ه��م موهای بور و‬ ‫چشم‌های رنگی داشت تا اینگونه با او رفتار نمی‌شد‪ .‬کاش‬ ‫اسم ما خارجی بود‪.‬‬ ‫حاال می‌خواهید چه‌کار کنید تا در نهایت طلبتان‬ ‫را بگیرید؟‬ ‫‪ l‬این موض��وع را وکیلم پیگی��ری می‌کند و من‬ ‫نمی‌توانم کار خاصی انجام دهم‪.‬‬ ‫حرف‌های مدیر روابط‌عمومی باش�گاه‌تراکتور‬ ‫هم جنجال زیادی به وجود آورد‪ .‬در این مورد صحبت‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫‪ l‬این مسائل بار حقوقی دارد و اجازه بدهید در این‬ ‫مورد صحبت نکن��م‪ .‬تیم ما به اندازه کافی مش��کل دارد و‬ ‫دوست ندارم به گذشته برگردم تا حاشیه درست شود‪.‬‬ ‫برخی معتقدند غیبت شما عامل اصلی شکست‬ ‫استقالل شد‪ .‬در این خصوص چه نظری دارید؟‬ ‫‪ l‬من معتقدم آنها بس��یار بهتر از م��ا بازی کردند‪.‬‬ ‫ما در نیمه اول خیل��ی ضعیف کار کردیم ام��ا در نیمه دوم‬ ‫موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم‪ ،‬اما نتوانستیم از آنها بهره‬ ‫ببریم‪ .‬قبل از تعطیالت لیگ در دیدار برابر صبا تازه تیم ما‬ ‫شکل گرفته بود که به خاطر بازی تیم‌ملی لیگ تعطیل شد و‬ ‫از این موضوع ضرر کردیم‪ .‬کاری هم نمی‌توان کرد و بحث‬ ‫منافع ملی در میان است‪.‬‬ ‫آقای قلعه‌نویی! فکر می‌کنید امسال استقالل را‬ ‫قهرمان کنید؟‬ ‫‪ l‬هدف��ی جز این ن��دارم و هر جا ه��م که می‌روم‬ ‫از بدشانس��ی یا خوش‌شانس��ی من‪ ،‬از قلعه‌نویی قهرمانی‬ ‫می‌خواهند‪ .‬بحث مشکالت مالی یا مصدومیت‌ها به کنار‪،‬‬ ‫ولی این تعطیالت لیگ برتر خیلی به ما ضربه می‌زند‪ .‬اگر‬ ‫بخواهم حرف بزنم همه می‌گویند که قلعه‌نویی ضد تیم‌ملی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی کجای دنیا لیگ را این قدر تعطیل می‌کنند‪ .‬ما‬ ‫واقعا از این موضوع ضربه خوردیم و تا می‌آییم شکل واقعی‬ ‫خودمان را به دست آوریم لیگ تعطیل می‌شود‪ .‬در بازی با‬ ‫صبا تیم ما تا حدودی ش��کل خودش را به دست آورد‪ ،‬ولی‬ ‫دوباره بازی‌ها را تعطیل کردند‪ .‬من استقالل را درست کرده‬ ‫بودم ولی تیمم پرپر شد و حاال دوباره باید تالش کنیم تا به‬ ‫روزهای اوج برگردیم‪ .‬زمانی که من مربی لیگ بودم اصال‬ ‫اجازه ندادم تا لیگ تعطیل شود‪ ،‬چون یک تیم‌ملی خوب از‬ ‫دل یک لیگ خوب بیرون می‌آید‪ .‬ش��ما خودتان خبرنگار‬ ‫هستید‪ ،‬اگر از روزنامه‌ای به روزنامه دیگر بروید زمان احتیاج‬ ‫دارید تا با همه چیز کنار بیایید‪ .‬قلم همان قلم است ولی باید‬ ‫با شرایط جدید کنار بیایید و تا مدتی کارتان به هم می‌ریزد‪.‬‬ ‫برخی معتقدند امس�ال مثل س�ال‌های گذشته‬ ‫ش�ور و حال و هیجان همیش�گی را ندارید و در چهره‬ ‫شما شاید نوعی‌بی‌انگیزگی دیده می‌شود‪ .‬این تعبیر‬ ‫درست است یا اشتباه؟‬ ‫‪ l‬اگر ش��ما دوس��ت دارید کمی باال و پایین بپرم‬ ‫تا شاید راضی ش��وید(با خنده)‪ ...‬ما که حرکات موزون بلد‬ ‫نیستیم‪ ،‬ولی اجازه بدهید تا زانویم کمی بهتر شود تا حداقل‬ ‫بتوانم باال و پایین بپرم!‬ ‫ولی جدا امسال هم انگیزه دارید؟‬ ‫‪ l‬م��ن همیش��ه انگی��زه دارم‪.‬من در اس��تقالل‬ ‫ی که میلیون‌ها طرفدار دارد و چیزی‬ ‫مربیگری می‌کنم؛ تیم ‌‬ ‫جز قهرمانی نمی‌خواهند‪.‬من باید استقالل را قهرمان کنم‪.‬‬ ‫باالخ�ره داس�تان فره�اد مجی�دی ب�ه کج�ا‬ ‫می‌رسد‪،‬آیا او به استقالل برمی‌گردد؟‬ ‫‪ l‬من از فتح‌‌اهلل‌زاده خواستم که مجیدی برگردد ولی‬ ‫او شرط تعیین کرد و همه چیز عوض شد‪.‬من گفتم که همه‬ ‫بازیکنان و حتی کادر فنی باید در چارچوب باش��گاه باشند‪،‬‬ ‫ولی مجیدی شرط گذاشت و خودش نخواست که بیاید‪.‬‬ ‫ش�ما مدتی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردید‬ ‫تیم‌ملی خوش‌ش�انس اس�ت‪ .‬خیلی‌ها می‌گویند این‬ ‫اظهارنظرهای شما در جهت مخالفت همیشگی‌تان با‬ ‫کی‌روش است؛ آیا واقعا اینطور است؟‬ ‫‪ l‬برای آنهایی که چنین ذهنیتی دارند متأس��فم‪.‬‬ ‫مگر می‌شود از مربی بزرگی که در منچستر و رئال بوده ایراد‬ ‫بگیرم‪ .‬من معتقدم تیم‌ملی خوش‌ش��انس است و حاال هم‬ ‫همین حرف را می‌زنم؛ در ضمن معتق��دم تیم‌ملی ما تغییر‬ ‫خاصی نداش��ته اس��ت‪ .‬این حرف‌ها چه ربطی به مخالفت‬ ‫یا دش��منی دارد؟ من چیزی که می‌بینم را می‌گویم‪ .‬همه‬ ‫می‌دانند ما در بازی با کره مستحق برد نبودیم یا در بازی با‬ ‫ازبکستان هم همین‌طور‪ ،‬حاال هم سوال من این است که‬ ‫آیا چیزی غیر‌واقع��ی می‌گویم؟ مگر ایرادی دارد ش��انس‬ ‫داشته باشیم؟‬ ‫فکر می‌کنید به جام‌جهانی برویم؟‬ ‫‪ l‬کار ما س��خت اس��ت ولی امیدوارم ای��ن اتفاق‬ ‫بیفتد‪g .‬‬
‫چهره يك امير‬ ‫چرا قلعه‌نويي به تبريز نرفت‬ ‫ورزش‬ ‫مثلث شماره ‪148‬‬ ‫ش��اید وقتی امیر قلعه‌نویی از‌تراکتورسازی جدا شد و‬ ‫به اس��تقالل برگش��ت بهتر از هر‌کس می‌دانست که هفته‬ ‫دوازدهم یا نباید به تبریز برود یا اگر رفت باید خود را مهیای‬ ‫روز س��ختي‌کند که هواداران‌ تراکتورسازی برایش تدارک‬ ‫خواهند دید‪.‬‬ ‫امی��ر قلعه‌نوی��ی فص��ل گذش��ته در حال��ی ب��ه‬ ‫‌تراکتورسازی پیوست که هواداران این تیم از او قهرمانی‬ ‫می‌خواس��تند‪ .‬ش��اید اگر بخ��ت در هفته‌ه��ای پایانی با‬ ‫قلعه‌نویی یار بود او می‌توانس��ت رکورد خیره‌کننده‌ای از‬ ‫خود در لیگ برتر به جای بگذارد و به افتخارات مربیگری‬ ‫خود بیفزاید اما او نتوانس��ت در هفته‌ه��ای پایانی تیمش‬ ‫را جمع و ج��ور کند‪ .‬البته بدش��انس هم ب��ود و نهایتا به‬ ‫کسب عنوان نایب‌قهرمانی اکتفا کرد؛ عنوانی که به‌طور‬ ‫طبیعی هواداران‌تراکتورسازی را باید خوشحال می‌کرد‬ ‫چون تیم‌ش��ان در س��ال‌های اخی��ر روند رو به رش��دی‬ ‫داش��ته و پله‌پله در لیگ برتر باال آمده است‪ .‬قلعه‌نویی با‬ ‫‌تراکتورسازی به نایب‌قهرمانی رس��ید؛ این نتیجه خوبی‬ ‫بود اما رضایت هواداران تبریزی را باعث نمی‌ش��د‪ .‬شاید‬ ‫به همین دلی��ل انتقادات علیه این مربی ش��دت گرفت‪.‬‬ ‫منتقدان او اعتقاد داشتند‌تراکتورس��ازی برای قهرمانی‬ ‫بس��ته ش��ده بود نه نایب‌قهرمانی‪ .‬با این ح��ال خود امیر‬ ‫چنی��ن اعتق��ادی نداش��ت و حت��ی در روزه��ای پایانی‬ ‫حضورش بارها با طعنه با هواداران‌تراکتورسازی سخن‬ ‫گفت‪« :‬نمی‌دانستم این تیم هر سال قهرمان شده و حاال‬ ‫من باید ای��ن قهرمانی را تکرار کنم‪ ».‬ای��ن اظهارنظرها‬ ‫بیش از پیش میان قلعه‌نویی و هواداران‌تراکتورس��ازی‬ ‫فاصله می‌انداخت؛ فاصله‌ای که در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫به دشمنی هم تبدیل شد‪.‬‬ ‫دیگر خبری از ابراز احساسات امیر نسبت به هواداران‬ ‫نب��ود؛ آن هم ب��ه زب��ان آذری! هر‌چند این رابط��ه ناگهان‬ ‫یک‌طرفه نش��ده بود و قلعه‌نویی در طول فصل نیز چند بار‬ ‫اختالف با هواداران را تجربه ك��رده بود اما همه اینها باعث‬ ‫نمی‌ش��د قلعه‌نویی با لحنی طلبکارانه با هواداران س��خن‬ ‫بگوید و به آنها به‌طور مرتب جایگاه دسته چندمی‌تیم‌شان‬ ‫را گوشزد کند‪.‬‬ ‫امی��ر به اس��تقالل برگش��ت ت��ا خیلی‌ه��ا وقتی به‬ ‫برنامه باز ی‌ه��ای لیگ ن��گاه می‌کنند هفت��ه دوازدهم‬ ‫را ب��ا دق��ت بیش��تری ن��گاه کنن��د؛ به‌خص��وص بازی‬ ‫‌تراکتورسازی‪ -‬اس��تقالل یا همان نب��رد قلعه‌نویی برابر‬ ‫هواداران‌تراکتورسازی‪ .‬چند اتفاق دست به دست هم داد‬ ‫تا امیر قلعه‌نویی از این رویارویی فرار کند؛ فوت مادرش‪،‬‬ ‫جراحی پا و البته مش��کالت مالی باش��گاه استقالل سه‬ ‫موردی بود ک��ه امی��ر آن را دلی��ل و مخالفان��ش آن را‬ ‫بهانه‌ای برای فرار از تبریز برشمردند‪ .‬هر‌چند وقتی سعید‬ ‫مظفری‌زاده س��وت پایان بازی‌تراکتورسازی‪ -‬استقالل‬ ‫را به ص��دا درآورد‪ ،‬دیگر فرقی نمی‌ک��رد امیر در آن روز‬ ‫حساس روی نیمکت آبی‌ها نشسته یا نه؛ چه فریاد شادی‬ ‫هواداران‌تراکتورسازی آسمان تبریز را کر می‌کرد‪ .‬شاید‬ ‫حق داشتند آنگونه فریاد شادی سر بدهند چراکه مصافی‬ ‫حیثیتی را ب��رده بودند؛ مصافی که حری��ف اصلي‌ ترجیح‬ ‫داده بود حتی با آنها روبه‌رو نشود‪.‬‬ ‫استقالل بدون امیر قلعه‌نویی در تبریز انگیزه‌ای برای‬ ‫برد نداشت‪ ،‬بر عکس‌تراکتورسازی آنقدر انگیزه داشت که‬ ‫می‌توانست حداقل با چهار گل آبی‌ها را شکست دهد اما در‬ ‫نهایت دو بر صفر برنده بازی شد‪.‬‬ ‫قلعه‌نویی پس از این شکست سخت مورد انتقاد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬انتقادها به‌ترس او برمی‌گشت اما خودش بالفاصله‬ ‫واکنش نشان داد‪« :‬به روح مادرم شرایط مساعد نبود به تبریز‬ ‫ث ترس در بین نبود‪».‬‬ ‫بروم و بح ‌‬ ‫با این ح��ال طعن��ه و رجزخوان��ی تبریزی‌ها ادامه‬ ‫دارد‪ .‬س��ایت‌های هوادار در تبریز حت��ی چند روز پس از‬ ‫برد حیثیتی این تیم براب��ر آبی‌ها برای مربی بازنده مانده‬ ‫در تهران‪ ،‬رجز خواندند‪ .‬باشگاه اس��تقالل نیز هیچ‌گونه‬ ‫واکنشی نسبت به مربی خود نشان نداد‪ .‬علی فتح‌اهلل‌زاده‬ ‫سیاست س��کوت در پیش گرفته است اما در سوی مقابل‬ ‫مدیرعامل‌تراکتورس��ازی تبریز در مصاحبه‌ای که بوی‬ ‫تسویه‌حساب با قلعه‌نویی را می‌داد تاکید کرد‪« :‬حتی اگر‬ ‫امیر هم به تبریز می‌آمد باز فرقی نداشت و تیم ما بازی را‬ ‫با پیروزی پشت‌سر می‌گذاشت‪».‬‬ ‫رابطه قلعه‌نویی با هواداران‌تراکتورسازی به هم خورده‬ ‫است‪ .‬تجربه نشان داده هواداران متعصب‌تراکتورسازی اگر‬ ‫یک نفر را طرد کنند یا از او دلخور ش��وند‪ ،‬سخت دوباره به‬ ‫دوستی با او دل می‌بندند‪ .‬همان‌طور که این اتفاق چند سالی‬ ‫است میان آنها با عادل فردوسی‌پور رخ داده است‪ .‬چه کسی‬ ‫است که نداند آنها اگر روی س��کوها هم مجری نود را مورد‬ ‫لطف خودشان قرار نمی‌دهند چندان هم خود را دوست نود و‬ ‫مجری‌اش نمی‌دانند‪ .‬ماجرای قلعه‌نویی نیز به احتمال فراوان‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‪ .‬این اولین تقابل تبریزی‌ها با‬ ‫سرمربی استقالل بود؛ برنده هواداران‌تراکتورسازی بودند‬ ‫اما این دوگانه تمام نخواهد شد‪.‬‬ ‫همه این اتفاقات نشان می‌دهد امیر از روزهای اوج‬ ‫خود فاصله گرفته اس��ت‪ .‬او امس��ال اگر‌چه تا اینجا تیم‬ ‫خوبی را مهیا ک��رده که یکی از مدعیان قهرمانی اس��ت‬ ‫اما خیلی‌ها اعتقاد دارند که قلعه‌نویی نسبت به سال‌های‬ ‫قبلی حضورش در اس��تقالل تغییر کرده است‪ .‬تغییراتی‬ ‫که هواداران این تیم نمی‌پس��ندند‪ .‬به‌عنوان مثال تیمش‬ ‫طراوت و جنگندگ��ی تیم‌های قلعه‌نوی��ی را ندارد و البته‬ ‫مواردی نیز به خود او و روحیه‌اش برمی‌گردد‪ ،‬طوری که‬ ‫انگار انگیزه همیشگی را ندارد‪ .‬همین چند وقت پیش بود‬ ‫که او قصد داشت به‌نوعی خود را به‌عنوان گزینه جانشین‬ ‫کی‌روش مطرح کند؛ تالشی که خودش آن را انکار کرد‪.‬‬ ‫با این همه گفته می‌ش��ود قلعه‌نویی در اس��تقالل امسال‬ ‫تمرکز کافی ندارد‪ .‬شاید در پایان فصل برای این اتفاق هم‬ ‫توجیهات خاص خودش را داش��ته باشد اما هر‌چه هست‬ ‫هوادارانش هنوز چهره یک امیر را در او ندیده‌اند‪ .‬او برای‬ ‫اثبات خودش به هواداران همیش��ه نش��انه‌هایی داشته‬ ‫اس��ت؛ به‌عنوان مثال درب��ی را برده اس��ت‪ .‬دیداری که‬ ‫برنده بودن در آن نهایت آرزوی هواداران سرخابی است‬ ‫یا اینکه تیمش در بعضي بازي ها فوتبالی زیبا و هجومی‌‬ ‫ارائه کرده است یا اینکه خودش ارتباط خوبی با هواداران‬ ‫استقالل برقرار کرده اس��ت اما همه این اتفاقات امسال‬ ‫برای او شکل معکوس به خود گرفته است؛ تیمش چندان‬ ‫زیبا بازی نمی‌کند‪ ،‬دربی را با برد پشت‌س��ر نگذاش��ت و‬ ‫البته رابطه چندان صمیمانه‌ای هم با هواداران استقالل‬ ‫ندارد‪ ،‬هر‌چند سوء‌تفاهم میان او و سکوها برطرف شد اما‬ ‫برخورد میان او هواداران در هفته‌های نخس��ت تا مدتی‬ ‫سوژه داغ رسانه‌ها بود‪.‬‬ ‫قلعه‌نویی روزهای ويژه اي را پش��ت سر می‌گذارد‪ .‬او‬ ‫هفته دوازدهم را فراموش نکرده است‪ .‬در رسانه‌ها گفته که‬ ‫نرفتنش به تبریز از‌ ترس نبوده است و البته در تماس‌هایی‬ ‫تلفنی با شاگردانش آنها را به خاطر باخت برابر‌تراکتورسازی‬ ‫سخت مورد سرزنش قرار داده است‪.‬‬ ‫چرا قلعه‌نویی به تبریز نرفت؟‌ترسید؟ یا به قول خودش‬ ‫ش��رایط فراهم نبود؟ مدیرعامل‌تراکتورس��ازی در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪« :‬ما به‌دنبال فوتبال بازی کردن هستیم نه مسائل‬ ‫پشت پرده‪ .‬اینکه می‌گویند هواداران ما برنامه‌هایی داشتند‬ ‫که قلعه‌نویی را در ورزش��گاه تحت فش��ار قرار بدهد دروغ‬ ‫محض است‪ .‬هواداران ما آنقدر با فرهنگ و با تعصب هستند‬ ‫که همواره به‌دنبال تشویق تیم خودش��ان هستند‪ .‬البته به‬ ‫ما ارتباطی ندارد ک��ه چرا امیر به تبریز نیامد اما خوش��حال‬ ‫می‌ش��دیم اگر با حضور او استقالل را شکس��ت می‌دادیم‪.‬‬ ‫در این صورت برخی دوس��تان به خودشان اجازه نمی‌دادند‬ ‫برد ارزشمند تیم ما را‌بی‌ارزش جلوه بدهند‪».‬جعفری تاکید‬ ‫می‌کند‪« :‬تبریزی‌ها هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای‬ ‫به هم ریختن ذهن امیر قلعه‌نویی نداشتند‪g ».‬‬ ‫‪75‬‬
‫اسطوره‬ ‫فرو ریخت‬ ‫الرنسآرمسترانگ؛‬ ‫از نوک قله تا ته دره‬ ‫ديـــدار‬ ‫«به بیماری س��رطانم گفتم آدم اش��تباهی را انتخاب‬ ‫کرده‌ای‪ .‬ب��ه او گفتم وقتی به‌دنبال کالبدی م ی‌گش��تی تا‬ ‫در آن خانه کنی‪ ،‬راه را به خط��ا رفته‌ای‪ ».‬جمالتی مثل این‬ ‫بود که النس آرمسترانگ را تبدیل به یک اسطوره بی همتا‬ ‫در جهان کرده بود‪ .‬او مردی بود که سرطان را شکست داد و‬ ‫نماد اراده در تمام جهان محسوب م ی‌شد‪ .‬روزگاری طوالنی‬ ‫در هر جای دنیا که آزمایشات س��رطان کسی او را به سمت‬ ‫این بیماری مهلک هدایت م ی‌کرد‪ ،‬پزش��ک یکی از اولین‬ ‫توصی ه‌ها را خواندن کتاب زندگینامه آرمسترانگ م ی‌دانست‪،‬‬ ‫کتابی با عنوان «این درباره دوچرخه نیس��ت‪ ،‬این سفر من‬ ‫است به‌س��وی زندگی» یا آنطور که به فارسی‌ترجمه شده‬ ‫اس��ت‪« :‬س��رطان؛ بهترین رویداد زندگی من»‪ ...‬او اسطوره‬ ‫تمام سرطان ی‌ها و ش��اید تمام آدم‌ها بود‪ ...‬یادمان نرفته آن‬ ‫دستبندی که مدت‌ها روی دست‌ها بسته م ی‌شد؛ فلسفه‌اش‬ ‫را همه م ی‌دانند‪ ...‬ب رای مرور خاطره‌ها یادی از آن م ی‌کنیم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۹۹۷‬النس آرمس��ترانگ بنیاد ‪ livestrong‬را‬ ‫تاس��یس کرد تا بیماران مبتال به سرطان را ب رای پیروزی بر‬ ‫بیماری‌ش��ان متحد و یکپارچه کند‪ .‬این بنیاد م ی‌کوشد تا‬ ‫راه‌های مختلف دانش توده مردم را ب رای پیشگیری از سرطان‬ ‫افزای��ش دهد‪ ،‬می زان دسترس��ی به تس��ت‌های غربالگری‬ ‫تشخیص سرطان و کیفیت زندگی افراد مبتال را بیشتر کند‬ ‫و در طرح‌های تحقیقاتی مش��ارکت کند‪ .‬او م ی‌خواست به‬ ‫بیماران سرطانی یاد بدهد تا بدون ترس و نگرانی به بیماری‬ ‫خودشان غلبه کنند‪ .‬النس دستبند زرد رنگی را با این شعار به‬ ‫دست م ی‌بست‪ Live Strong :‬یعنی قوی زندگی کنید‪ .‬این‬ ‫دستبندها در تولید انبوه به فروش رفت تا درآمد حاصل از آن‬ ‫صرف بیماران سرطانی شود‪ .‬نم ی‌توان از الرنس آرمسترانگ‬ ‫گفت و از قهرمان ی‌هایش حرف��ی نزد‪ .‬قهرمان ی‌های النس‬ ‫آرمس��ترانگ در رقابت‌های توردوفرانس از سال ‪ 1999‬آغاز‬ ‫شد‪ .‬النس پس از آن طی سال‌های ‪،2003 ،2002 ،2001 ،2000‬‬ ‫‪ 2004‬و ‪ 2005‬به عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها رسید‪ .‬این‬ ‫دوچرخه سوار مشهور‪ ،‬آخرین بار پس از اینکه ‪ 3607‬کیلومتر‬ ‫مساحت کل تور را رکاب زده بود‪ ،‬کار خود را در خیابان معروف‬ ‫ش��انزه لیزه به پایان برد‪ .‬دوچرخه‌سوار تیم دیسکاوری چنل‬ ‫به تاریخ پیوسته بود تا آنجایی که به او لقب مردی که دیگر‬ ‫تکرار نم ی‌شود داده بودند‪ ...‬اما گویا همان‌طور که سرطان آدم‬ ‫اشتباهی انتخاب کرده بود‪ ،‬جهانیان هم ب رای آنکه اسطوره‬ ‫خود را پیدا کنند‪ ،‬دچار اشتباه شد‌ه بودند‪ .‬جنجال این روزهای‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫‪76‬‬ ‫جهان ورزش شاید به‌گونه‌ای اس��ت که م ی‌توان به او لقب‬ ‫اسطوره اشتباهی داد‪.‬‬ ‫متقلب زنجیره‌ای‬ ‫پت مکوای��د‪ ،‬رئی��س فدراس��یون دوچرخه‌س��واری‬ ‫درباره آرمس��ترانگ گف��ت‪« :‬النس آرمس��ترانگ جایی در‬ ‫دوچرخه‌س��واری ندارد و او مس��تحق این است که فراموش‬ ‫ش��ود‪ ».‬واقع��ا چه پی��ش آمده اس��ت ک��ه م��رد ب ی‌بدیل‬ ‫دوچرخه‌سواری جهان به جایگاهی برس��د که انواع و اقسام‬ ‫القاب نصیبش م ی‌شود؟‌تراویس تایگارت‪ ،‬رئیس کل آژانس‬ ‫مبارزه با دوپینگ آمریکا او را یک متقلب زنجیره‌ای م ی‌خواند‬ ‫و دیوید بیلز فورد‪ ،‬رئیس فدراس��یون دوچرخه‌سواری بریتانیا‬ ‫هم م ی‌گوید‪« :‬خیلی ناامی د‌کننده است وقتی که به نوعی‪،‬‬ ‫مجذوب یک شخصیت م ی‌ش��ویم و بعد متوجه م ی‌شویم‬ ‫که سرمان کاله رفته اس��ت و به ما دروغ گفته‌اند‪ ».‬واقعا چه‬ ‫پیش آمده است؟ داس��تان از یک گزارش شروع شد‪ .‬سازمان‬ ‫ضددوپینگ آمریکا گزارشی ‪ 202‬صفحه‌ای شامل اتهامات‬ ‫درباره س��ال‌ها دوپینگ کردن النس آرمسترانگ‪ ،‬قهرمان‬ ‫دوچرخه‌سواری و هم‌تیم ی‌هایش منتشر کرد‪ ،‬که بر مبنای‬ ‫آن شواهد درباره دوپینگ آرمسترانگ کاملا قوی است و کاملا‬ ‫اثبات شده است که این قهرمان سال‌های سال از مواد نیر‌وزا‬ ‫استفاده کرده است؛ این در حالی است که در طول این سال‌ها‬ ‫هی چ‌کدا ‌م از آزمایش‌های دوپینگ انجام‌شده روی این قهرمان‬ ‫دوچرخه‌س��واری‪ ،‬برنده هفت‌باره تور‌دو‌فرانس‪ ،‬مثبت نشده‬ ‫است و آرمسترانگ بر مبنای همین منفی بودن آزمایش‌ها‬ ‫ادعای ب ی‌گناهی م ی‌کرد اما شاید گزارش تازه به‌گونه‌ای باشد‬ ‫که اثبات ب ی‌گناهی آسان نباش��د‪ .‬آرمسترانگ متهم است‬ ‫به اس��تعمال مواد نیروزای ممنوع با بهره‌گیری از (دوپینگ)‬ ‫انتقال خون و مصرف داروهای کورتیکواستروئید‪ ،‬داروهایی‬ ‫که آثار مواد نیروزا را پنهان م ی‌کنند؛ اما این همه ماجرا نیست‪.‬‬ ‫قهرمان س��ابق همچنین با اتهام قاچاق این مواد و تشویق‬ ‫دیگران به اس��تفاده از این دارو‌ها مواجه است‪ .‬میشل فراری‪،‬‬ ‫پزشک ایتالیایی در مرکز این سیستم خالفکارانه پیشرفته‬ ‫قرار داشته است‪ .‬فردی که ب رای دوپینگ‌های حرفه‌ای و ب ی‌رد‬ ‫و اثرش دستمزدهای نجومی‌دریافت م ی‌کرده است‪ .‬پانزده‬ ‫هم تیمی او درباره این رسوایی شهادت داده‌اند؛ از جمله فلوید‬ ‫لندیس و جورج هینکپی‪ .‬آنها گفته‌اند آرمس��ترانگ چگونه‬ ‫مواد نیروزا را در یخچال خانه‌اش جاسازی م ی‌کرده و آنها را به‬ ‫استفاده از آن‌ترغیب م ی‌کرده است و چگونه از راه انتقال خون‪،‬‬ ‫آزمایش‌ها را دور م ی‌زده یا آنها را به تاخیر م ی‌انداخته اس��ت‪.‬‬ ‫همیلتون گفته است که شاهد دوپینگ او بوده و این اشتباهی‬ ‫بوده است که خیلی از آنها مرتکب شده‌اند و آرمسترانگ در‬ ‫این داس��تان تنها نیس��ت‪ .‬جورج هینکاپی‪ ،‬دیگر هم‌تیم ی‌‬ ‫آرمسترانگ با اعتراف به استفاده همیلتون از مواد نیروزا گفت‬ ‫که آنها بدون دوپینگ قادر به رقابت در تور دو فرانس نبودند‪.‬‬ ‫در واکنش به این خبر فدراسیون بی ن‌المللی دوچرخه‌سواری‪،‬‬ ‫النس آرمس��ترانگ را تا آخر عم��ر از فعالیت‌‌های مرتبط با‬ ‫دوچرخه‌سواری محروم کرد و عالوه بر این‪ ،‬عناوین و افتخارات‬ ‫او را پس گرفت‪.‬‬ ‫واکنش آرمسترانگ‬ ‫آرمسترانگ همواره اتهام دوپینگ را رد کرده ولی حدود‬ ‫دو ماه پیش اعالم کرد‌ترجیح م ی‌دهد در این باره س��کوت‬ ‫کند و این اتهام‌ها را به چالش نکشد‪ .‬او پس از انتشار گزارش‬ ‫آژانس ضد‌دوپینگ آمریکا‪ ،‬از ریاس��ت بنیاد خیریه سرطان‬ ‫«الیو اس��ترانگ»‌ اس��تعفا داد و در این باره گف��ت‪« ‌:‬ب رای‬ ‫حفظ بنیاد از هرگونه آثار منفی ناشی از جنجال‌های حرفه‬ ‫دوچرخه‌سواری من‪ ،‬تصمیم گرفتم از ریاست بنیاد سرطان‬ ‫کناره‌گیری کنم»‪ .‬ش��اید تنها واکنش النس آرمس��ترانگ‬ ‫به جمل��ه‌ای منحصر باش��د که در صفحه ش��خصی او در‬ ‫ش��بکه‌های اجتماعی نقش بسته اس��ت‪« :‬امشب باید چه‬ ‫کار کنم؟ آیا م ی‌توانم با خانواده‌ام باش��م بدون اینکه تحت‬ ‫تاثیر این مس��ائل قرار بگیرم‪ ».‬وکیل آرمسترانگ گزارش‬ ‫آژانس مبارزه ب��ا دوپینگ آمریکا را ب ی‌رحمان��ه و ناعادالنه‬ ‫خواند و آن را شبه بریده‌های روزنامه‌های عامه پسند دولتی‬ ‫دانست که مسائل ب ی‌اعتبار و ادعاهای ثابت نشده‌ای را که‬ ‫مبتنی بر شهادت دروغ‪ ،‬شاهدانی است که مجبور به انجام‬ ‫این کار شده‌اند را تکرار م ی‌کنند‪ .‬در این حمله آرمسترانگ‬ ‫مدافعانی هم دارد‪ ،‬اس��تیو کامینگ‪ ،‬دوچرخه س��واری که‬ ‫ب رای مس��ابقات ‪ BMC‬و در رقابت‌های پکن رکاب م ی‌زند‬ ‫م ی‌گوی��د‪« :‬النس فعالی ت‌ه��ای خیریه چش��مگیری نیز‬ ‫داشته است‪،‬خیلی راحت است که انگشت اشاره را به سمت‬ ‫بدی ها نش��انه برویم ولی او کارهای خوب زیادی هم انجام‬ ‫داده است‪g ».‬‬
‫مكتوب‬ ‫زندگینامهشهیدحسنباقری‬ ‫‫مکتوب‬ ‫چاپ سیزدهم ناصر ارمنی‬ ‫کتاب روایت زندگی شهید حس��ن باقری امروز در حوزه هنری سازمان تبلیغات‬ ‫اسالمی معرفی و رونمایی شد‪ .‬این کتاب سه جلدی که امروز جلد نخست آن رونمایی‬ ‫شد‪ ،‬به قلم سعید عالمیان و حمایت موسسه شهید باقری به رشته تحریر درآمده است‪.‬‬ ‫مجموعه سه جلدی این کتاب دو هزار صفحه‌ای شامل زندگینامه شهیدباقری از دوران‬ ‫تولد در سال ‪ 1334‬در ته ران تا شهادت در سال ‪ 1361‬در فکه است‪.‬‬ ‫در این کتاب دوران تولد ش��هید باق��ری تا پایان تحصیالت دبیرس��تان‪ ،‬دوران‬ ‫دبیرستان تا شروع انقالب اسالمی‪ ،‬دوران انقالب اسالمی تا آغاز جنگ تحمیلی و دوره‬ ‫جنگ تحمیلی تا زمان شهادت به رشته تحریر درآمده است‪ .‬این کتاب برگرفته از آثار‬ ‫شفاهی و گفتار ‪ 170‬س��ردار دوران دفاع مقدس و خانواده شهید باقری است‪ .‬نویسنده‬ ‫این کتاب شهید باقری را از زمره بنیانگذاران اندیش��ه دفاعی نظامی انقالب اسالمی‬ ‫و جوانی معرفی م ی‌کند که عقل و ایمان را در عمل به‌هم گ��ره زد و معرفت را بر هر‬ ‫عملی مقدم م ی‌دانست‪.‬‬ ‫عالمیان این کتاب را برگرفته از ‪ 15‬هزار صفحه دست‌نوشته‪ ،‬گزارش و خاط رات‬ ‫دوران تحصیل‪ ،‬مبارزات دوران انقالب‪ ،‬دوران خبرن��گاری باقری در روزنامه جمهوری‬ ‫اس�لامی‪ ،‬حادثه طبس‪ ،‬لبنان و دوران دفاع مقدس م ی‌داند‪ .‬این کتاب ش��امل اسناد‪،‬‬ ‫تصاویر‪ ،‬گزارش‌ها و اطالعات مربوط به جنگ تحمیلی نیز است‪g .‬‬ ‫مجموعه داستان «ناصر ارمنی» نوشته رضا امیرخانی از سوی انتشارات کتاب نیستان به‬ ‫چاپ سیزدهم رسید‪.‬‬ ‫انتشارات کتاب نیستان ‪ 9‬سال پس از انتش��ار نخستین مجلد از مجموعه داستان «ناصر‬ ‫ارمنی» نوش��ته رضا امیرخانی‪ ،‬این کتاب را ب رای س��یزدهمین بار تجدید چاپ کرد‪ .‬این کتاب‬ ‫در برگیرنده ‪ 11‬داستان کوتاه با عناوین زمزم‪ ،‬انگشتر‪ ،‬رتبه قبولی‪ ،‬یک پژوهش خشن‪ ،‬کوچولو‪،‬‬ ‫ناصر ارمنی‪ ،‬کمال‪ ،‬سه نفر‪ ،‬خیابان‪ ،‬سال نو و گوش شنواست‪ .‬این مجموعه داستان پس از رمان‬ ‫ارمیا‪ ،‬دومین اثر مکتوب رضا امیرخانی به شمار م ی‌رود‪.‬‬ ‫«ناصر ارمنی» تنها مجموعه داس��تانی اس��ت که از رضا امیرخانی منتش��ر شده است و‬ ‫ت آثار‬ ‫بیشتر مخاطبان او ‪ ،‬وی را با رمان م ی‌شناسند‪ .‬زبان نویس��نده در این مجموعه اثر‪ ،‬جذابی ‌‬ ‫داس��تانی بلند امیرخانی را دارد و ظ رافت‌هایی که او در سوژه و نوع نگاه و پایان‌بندی‌های خاص‬ ‫داستان‌هایش دارد‪ ،‬آنها را دارای سبک و سیاق منحصر به فردی کرده است‪ .‬زمان همه داستان‏های‬ ‫این مجموعه زمان حال و اتفاق‏های رخ‌داده در آن تماما اتفاق‏هایی اس��ت که در روزگار معاصر‬ ‫رخ م ی‌دهد‪.‬‬ ‫رضا امیرخانی خودش درباره این کت��اب م ی‌گوید‪« :‬ناصر ارمنی اش��تباهی بود بر مبنای‬ ‫آموزه‪‎‎‬های داستان‪‎‬نویسی‪ .‬م ی‪‎‬گفتند قبل از رمان باید داستان‪‎‬کوتاه نوشته باشی‪ .‬من اول رمانم‬ ‫را نوشته بودم‪ ،‬بعد دیدم این‪‎‬طوری که خیلی بد شد! مثل دانشگاه که جای پی ش‪‎‬نیاز‪‎‬ها را عوض‬ ‫م ی‪‎‬کردیم‪ ،‬تصمیم گرفتم پی ش‪‎‬نیاز رمان را که همان داستان کوتاه باشد پاس کنم تا گرفتار اداره‬ ‫آموزش نشوم! ناصر ارمنی ب ی‪‎‬معنی بود؛ به همان اندازه که پاس کردن پی ش‪‎‬نیاز ب ی‪‎‬معنی است‪».‬‬ ‫با‌وجود این انتقاد از خویشتن نویسنده‪ ،‬کتاب ناصر ارمنی بسیار پرفروش بوده‪g ...‬‬ ‫کتاب «دفاع مقدس و قدرت نرم» تألیف محمد جان ی‌پور ب��ا مقدمه دکتر اصغر افتخاری‬ ‫به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر ش��د‪ .‬کتاب دفاع مقدس و قدرت نرم از جمله‬ ‫کتبی است که در حوزه قدرت نرم‪ ،‬به تبیین مولفه‌های قدرت نرم انقالب اسالمی ای ران پرداخته‬ ‫و با استفاده از روش تحلیل محتوا‪ ،‬به تحلیل وصایای شهدای دانشگاه امام صادق(ع) پرداخته‬ ‫و ب رای نخستین بار پژوهشی علمی‌و روش��مند در حوزه وصایای شهدای گرانقدر دفاع مقدس‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬این کتاب از یک مقدمه و پنج فصل تشکیل شده اس��ت‪ .‬در مقدمه کتاب با‬ ‫عنوان «کاربرد قدرت نرم؛ تحلیلی بر ظرفی ت‌های راهبردی دفاع مقدس» نگارنده‪ ،‬ضمن مروری‬ ‫اجمالی بر نظریه‌ اس�لامی قدرت نرم‪ ،‬بر این ایده تاکید دارد که «نظریه اس�لامی قدرت نرم»‪،‬‬ ‫افزون بر مبادی فلسفی و ابعاد انتزاعی که دارد و کاملا «عینی» بوده و در معادالت روزمره قدرت‬ ‫جوامع اسالمی حضور دارد‪ .‬به تعبیر دیگر این نظریه شأن «عینی» و «ارزش راهبردی» دارد و‬ ‫بناب راین نباید آن را مقوله‌ای صرفا انتزاعی و منحصر به اعتقادات قلبی دانست‪ .‬در حقیقت این‬ ‫کتاب که ماحصل یک پروژه تحقیقاتی است‪ ،‬به‌دنبال این بوده تا با بررسی وصیتنامه شهدای‬ ‫دانشگاه امام صادق‌(ع) به‌عنوان جوانانی دانشجو‪ ،‬نخبه‪ ،‬فرهیخته و دغدغه‌مند نظام و انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬این مطلب را بیان کند که ش��هدا به‌عنوان پرچمداران نهضت انقالب اسالمی ای ران‬ ‫و کسانی که جان خود را بر س��ر آرمان‌های انقالب فدا کرده‌اند‪ ،‬در وصیتنامه‌های خود به ابعاد‬ ‫خاصی از قدرت نرم انقالب اسالمی ای ران اش��اره کرده و برخی موارد در این زمینه را مورد تاکید‬ ‫قرار داده‌اند‪g .‬‬ ‫عروس بی‌نوا‬ ‫مکتوب‬ ‫جایزه معتبر آگوس��ت که به یاد آگوست اس��تریندبرگ اهدا م ی‌شود‪ ،‬شش نامزد‬ ‫بخش نهایی خود را در حالی معرفی کرد که زالتان ايب راهیموویچ‪ ،‬فوتبالیست مشهور‬ ‫سوئدی نیز یکی از نامزدهای دریافت این جایزه است‪ ،.‬جایزه آگوست که امسال بیست‬ ‫و چهارمین دوره خود را برگزار م ی‌کند‪ ،‬شامل یک مجس��مه برنزی و جایزه نقدی ‪100‬‬ ‫هزار کرونی در هر بخش است‪ .‬این جایزه که به بهترین اثر داستانی سوئد‪ ،‬بهترین اثر‬ ‫غیرداستانی و بهترین کتاب کودک اهدا م ی‌شود‪ ،‬از میان ‪ 18‬کتابی که به بخش نهایی‬ ‫راه یافته‌اند‪ ،‬سه کتاب برتر را از این سه بخش انتخاب م ی‌کند‪.‬کتاب «من زالتان هستم»‬ ‫در بخش ادبیات غی ر‌داستانی در میان نامزدهای دریافت عنوان بهترین کتاب قرار دارد‪،‬‬ ‫لیست نامزدهای دریافت این عنوان عبارتند از‪«:‬فقط جنسیت» نوشته کاترین کیلوس‪،‬‬ ‫«از سایه جنگل‌های بارانی» نوشته دانیل روالندر‪« ،‬اینجا یک اتاق در انتظار توست‪»...‬‬ ‫نوشته اینگرید کالبرگ‪« ،‬جناح راست آمریکا؛ انقالب جمهوریخواهان و آینده آمریکا»‬ ‫نوشته مارتین گلین‪« ،‬من زالتان هستم؛ داس��تان من» نوشته زالتان ايب راهیموویچ و‬ ‫دیوید الگرکرانتس‪« ،‬جاده‌های حقیقت‪ :‬نوشته‌های زندگی و شعر آن شارلوت» نوشته‬ ‫مونیکا لوریتس��ن‪ .‬انتخاب زندگینامه زالتان ايب راهیموویچ فوتبالیست سوئدی که در‬ ‫پاری سن‌ژرمن بازی م ی‌کند‪ ،‬موجب شد تا توجه زیادی به جوایز امسال جلب شود‪ .‬این‬ ‫فوتبالیست مشهور کتابش را سال پیش وارد بازار کرده و در این مدت بیش از ‪ 500‬هزار‬ ‫نسخه از این کتاب در سوئد به فروش رسیده است‪g .‬‬ ‫نمایش��نامه «ع��روس بینوا» نوش��ته الکس��اندر نیکاالیویچ آستروفس��کی با‬ ‫‌ترجمه عباس‌علی عزتی منتش��ر م ی‌شود‪« .‬عروس بینوا» نخس��تین نمایشنامه از‬ ‫این درام‌نویس مشهور روسی اس��ت که در ای ران‌ترجمه شده اس��ت‪ ،.‬آستروفسکی‪،‬‬ ‫نمایشنامه‌نویسی مشهور و هم‌تراز تولستوی و داستایفسکی است‪ .‬حتی گفته م ی‌شود‬ ‫این نمایشنامه‌نویس در خود روسیه بسیار معروف‌تر از تولستوی و داستایفسکی است‬ ‫و تعداد تئاترها‪ ،‬خیابان‌ها یا میدان‌هایی که به نام آستروفسکی است بسیار بیشتر از‬ ‫این دو نویسنده است‪.‬‬ ‫ی ترجمه کرده‬ ‫آستروفسکی نمایشنامه‌هایی از شکسپیر و گلدونی را نیز به روس ‌‬ ‫بود‪ .‬آستروفسکی بنیانگذار نخستین تشکل صنفی تئاتری‌ها در روسیه است و در تاریخ‬ ‫درام‌نویسی جهان نامش در کنار بزرگانی چون شکسپیر‪ ،‬مولیر‪ ،‬گلدونی و نام‌هایی از‬ ‫این دست م ی‌آید‪ ،‬اما در ای ران با وجود اینکه درام‌های روسی زیادی از نویسندگانی چون‬ ‫چخوف‪ ،‬گورکی یا داستایفس��ک ی‌ ترجمه ش��ده‪ ،‬از این هنرمند هیچ نمایشنامه‌ای به‬ ‫فارسی به چاپ نرسیده است‪ .‬از نمایشنامه‌های آستروفسکی م ی‌توان به «تصویری از‬ ‫شادی خانواده»‪« ،‬نداری عیب نیست»‪« ،‬وقایع روزانه یک آدم رذل»‪« ،‬نابخردی کافی‬ ‫در هر خردمند»‪« ،‬حقیقت خوب است‪ ،‬اما شادی بهتر است»‪« ،‬رویایی روی ولگا»‪« ،‬آن‬ ‫گناهکاران ب ی‌گناه هستند»‪« ،‬عروس بینوا»‪« ،‬ورشکسته» و «رعد و برق» اشاره کرد‪.‬‬ ‫نمایشنامه «عروس بینوا» نخستین اثری اس��ت که از این نمایشنامه‌نویس مشهور‬ ‫روسی به فارسی منتشر م ی‌شود‪g .‬‬ ‫رويداد‬ ‫ديـــدار‬ ‫زالتان‪ ،‬نویسنده برتر سوئد‬ ‫مکتوب‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫جایزه‬ ‫دفاع مقدس و قدرت نرم‬ ‫سرقت در دو دقيقه‬ ‫بحران امنیتی موزه روتردام عالمت سوالی است که پلیس هلند این روزها با آن دست به‬ ‫گریبان است‪ .‬هفت تابلو از آثار مونه‪ ،‬ماتیس‪ ،‬پیکاسو‪ ،‬گوگن و لوسین فروید از موزه روتردام‬ ‫هلند ربوده شده‌اند‪.‬پلیس هلند م ی‌گوید که این سرقت در حدود ساعت سه صبح شانزدهم‬ ‫اکتبر انجام گرفته است‪.‬‬ ‫این موزه نمایشگاهی از آثار نقاشان قرن نوزدهم و بیس��تم را به نمایش گذاشته بود‪.‬‬ ‫سخنگوی موزه گفته است که پلیس پس از آنکه زنگ‌های هشدار به صدا درآمدند وارد موزه‬ ‫شد‪ ،‬اما سارقان پیش از آن محل را ترک کرده بودند‪.‬به گفته پلیس‪ ،‬تحقیقات پلیس در جریان‬ ‫است‪ .‬پلیس گفته است که با وجود سیستم هشدار‌دهنده‪ ،‬سارقان وارد موزه شده و این آثار را‬ ‫به سرقت برده‌اند‪ .‬در این نمایشگاه نقاشی آثار بیش از ‪ ۱۵۰‬نفر از هنرمندان مشهور‪ ،‬از جمله‬ ‫پل سزان‪ ،‬سالوادور دالی و اندی وارهول نیز به نمایش گذاشته شده است‪ .‬اگرچه تعدادی از‬ ‫این آثار پیش از این نمایش داده ش��ده بودند اما این ب رای اولین ب��ار بود که تمامی‌آن‌ها در‬ ‫کنار یکدیگر به نمایش گذاشته شده بودند‪ .‬این بزرگترین سرقت آثار هنری در هلند پس از‬ ‫سرقت از موزه ونگوگ در سال ‪ ۱۹۹۱‬است‪ .‬در بررس ی‌های پلیس مشخص شد که دزدها تنها‬ ‫دو دقیقه ب رای انجام سرقت فرصت داش��ته‌اند و پلیس پنج دقیقه پس از خروج سارقان وارد‬ ‫موزه شده‪g .‬‬ ‫‪77‬‬
‫خودكشی‬ ‫یا آینده‌نگری‬ ‫هفته‌نامه نیوزویك دیگر چاپ نمی‌شود‬ ‫ديـــدار‬ ‫خودكشی یا واقع‌نگری؟‪...‬تحلیل شما هرچه كه باشد‪،‬‬ ‫طرفدار هركدام كه باشید‪ ،‬مرگ هفته‌نامه نیوزویك چاپی از‬ ‫راه رسیده است‪ .‬مسئوالن ارشد نیوزویك اعالم كردند‪ ،‬پس‬ ‫از ‪ 80‬سال انتشار نس��خه چاپی این هفته‌نامه آمریكایی را‬ ‫متوقف م ی‌كنند و از اوایل سال ‪ 2013‬فعالیت خود را در قالب‬ ‫كامال دیجیتال ادامه م ی‌دهند‪ .‬آخرین نسخه چاپی نیوزویك‬ ‫در آمریكا ‪ 31‬دسامبر منتشر م ی‌ش��ود‪ .‬آیا دوران رسانه‌های‬ ‫كاغذی رو به پایان اس��ت و نش��ریه‌نیوزویك به‌عنوان یك‬ ‫پیش��رو دارد پا به دنیای جدید م ی‌گذرد یا آنكه این تصمیم‬ ‫هفته‌نامه آمریكایی یك تصمیم كامال اشتباه یا الاقل یك‬ ‫تصمیم درون‌ساختاری است كه هیچ فلسفه‌ای پشت سر آن‬ ‫نیس��ت؟‪ ...‬آنهایی كه این تصمیم را یك تصمیم پیشرفته‬ ‫م ی‌دانند‪ ،‬م ی‌گویند این اقدام نمون��ه‌ای از تمایل روزافزون‬ ‫روزنامه‌ها و مجالت به سمت آنالین ش��دن است؛ زی را هم‬ ‫درآمد حاصل از آگه ی‌های تبلیغاتی ‪ -‬به شیوه سنتی ‪ -‬در‬ ‫حال كاهش است و هم روز به روز بر تع داد مخاطبان نشریات‬ ‫آنالین اضافه م ی‌شود‪ .‬اما مخالفان به مساله‌ای دیگر اشاره‬ ‫م ی‌كنند كه آن می��زان فروش هفته‌نامه نیوزویك اس��ت‪.‬‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫نمایش‬ ‫یال بال زال‬ ‫امسال تی راژ نیوزویك به ‪1/5‬میلیون نسخه كاهش پی دا كرد‬ ‫كه كمتر از نصف تی راژ پنج سال پیش این هفته‌نامه است‪.‬‬ ‫در همین حال تی راژ نشریه تایم‪ ،‬رقیب نیوزویك هم از چهار‬ ‫میلیون نسخه در سال ‪ 2006‬به ‪3/3‬میلیون رسیده‪ ،‬اما این‬ ‫كاهش تنها ‪ 19‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تاری خ‌نگاری‬ ‫نیوزویك توس��ط «توم��اس جی‪.‬س��ی مارتین» در‬ ‫‪ 17‬فوریه ‪ 1933‬تاسیس ش��د‪ .‬روی جلد شماره نخست آن‪،‬‬ ‫تصویر هفت عكس از رویدادهای هفته نقش بس��ته بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪« 1937‬مالكولم مویر» به ریاست و سردبیری آن‬ ‫منصوب شد‪« .‬مویر» لوگوی نش��ریه را از ‪News- Week‬‬ ‫ب��ه ‪ newsweek‬تغییر داد و ضمن گنجاندن س��تون‌های‬ ‫امضادار و انتش��ار وی راس��ت‌های بی ن‌المللی (نسخه‌های‬ ‫ویژه فروش در خارج از آمریكا) به درج گزارش‌های تفسیری‬ ‫و تحلیلی اص��رار ورزید‪ .‬متوس��ط تی��راژ نیوزویك زمانی‬ ‫بیش از چهار میلیون نس��خه بود كه تنها در ایاالت‌متحده‬ ‫‪ 3/160/000‬نس��خه در هفته به چاپ م ی‌رسید‪ .‬این نشریه‬ ‫وی رایش‌ه��ای گوناگون��ی به زبان‌ه��ای ژاپن��ی‪ ،‬كره‌ای‪،‬‬ ‫لهستانی‪ ،‬روس��ی‪ ،‬اس��پانیایی و عربی دارد‪ .‬شعبه مركزی‬ ‫نشریه در نیویورك بوده و دارای ‪ ۱۷‬شعب در آمریكا و جهان‬ ‫اس��ت‪ ۹ .‬ش��عبه آمریكا عبارتند از‪ :‬نیویورك‪ ،‬ل س‌آنجلس‪،‬‬ ‫ش��یكاگو‪ ،‬داالس‪ ،‬میامی‪ ،‬واش��نگتن‪ ،‬دیترویت‪ ،‬بوستون‬ ‫و سان‌فرانسیس��كو‪ .‬ش��عبات نیوزویك در دیگر كشورها‬ ‫عبارتند از‪ :‬پكن‪ ،‬كی پ‌تاون‪ ،‬لندن‪ ،‬مكزیكو‌س��یتی‪ ،‬مسكو‪،‬‬ ‫پاریس و توكی��و‪ .‬در اوت ‪ ،۲۰۱۰‬نیوزویك توس��ط كمپانی‬ ‫انتشاراتی واشنگتن‌پست به س��یدنی‌هارمن فروخته شد‬ ‫و سه ماه پس از آن‪ ،‬با دیل ی‌بیست ادغام شد‪ .‬مجله خبری‬ ‫نیوزویك‪ ،‬زمانی دومین نش��ریه هفتگی پرفروش – پس‬ ‫از تایم – ب��ود‪ ،‬اما كاهش تی��راژ و آگه ی‌ه��ای تبلیغاتی‪،‬‬ ‫نیوزویك را به یك نشریه زیانده تبدیل كرد‪.‬‬ ‫نمایش «یال بال زال» نوش��ته مش��ترک امیرحس��ین نجفی و روح‌اهلل ایرجی به‬ ‫کارگردانی روح‌اهلل ایرجی از ‪ 2‬آبان ماه در خانه نمایش دو روی صحنه رفته اس��ت‪« .‬یال‬ ‫بال زال» روایتی نو از قصه زال و سیمرغ است‪ .‬قصه‪ ،‬این بار از نگاه سه نفر خدمه عمارت‬ ‫سام پهلوان یعنی پدر زال و ب راساس دیده‌ها‪ ،‬ش��نیده‌ها‪ ،‬یاد و خاطره این سه بازی ساز‪،‬‬ ‫روایت و تصویر م ی‌شود‪.‬‬ ‫ایرجی کارگردان نمایش درباره ش��یوه اجرای نمایش م ی‌گوی��د‪« :‬برگرفته از نگاه‬ ‫نمایش��نامه در به کارگیری ادبیات که��ن و ادای دین به ش��یوه‌های گوناگون نمایش‬ ‫ای رانی اس��ت با نگاهی نو به آیین و تئاتر س��عی در اس��تفاده از فرم‪ ،‬تصاوی��ر متنوع و‬ ‫چش��م‌نواز‪ ،‬کالژکاری هنرهای تجسمی‌و به ویژه نقاش��ی دارد؛ به‌گونه‌ای که طی اجرا‪،‬‬ ‫نقاش��ی‌هایی باتوجه به فضای نمایش و داستان توس��ط بازیگران آفریده م ی‌شود‪ .‬این‬ ‫اجرا‪ ،‬یک نقاشی ‪ -‬تئاتر است‪ ».‬در این نمایش س��عید ابک‪ ،‬شقایق عرف ی‌نژاد و فرشته‬ ‫ش��یرآقایی به‌عنوان بازیگر حضور دارند‪ .‬این نمایش س��اعت ‪ 18/30‬به مدت ‪ 65‬دقیقه‬ ‫اجرا م ی‌شود‪g .‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‫مکتوب‬ ‫سفر به دنیای آن‌الین‬ ‫«در حالی كه س��ال آینده به اس��تقبال ‪ ۸۰‬س��الگی‬ ‫نیوزویك م ی‌رویم‪ ،‬باید آن ش��یوه روزنامه‌ن��گاری را كه به‬ ‫این مجله معنا و مفهوم م ی‌بخشد‪ ،‬كماكان حفظ كنیم و به‬ ‫سمت آینده تمام الكترونیك گام برداریم‪ ».‬تینا ب راون‪ ،‬سردبیر‬ ‫نیوزویك با بیان این جمله افزود‪« :‬كسب و كار ما به شكل‬ ‫فزاینده‌ای توس��ط چالش‌های محیط تبلیغات چاپی تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفته است‪ .‬در حالی كه نسخه آنالین نیوزویك‬ ‫و محتوای الكترونیك ي‌مان به ش��كل مداوم نشانه‌هایی از‬ ‫رش��د را در ابزارهایی چون اپل و كیندل نش��ان داده‌اند و به‬ ‫شكل همزمان كارب ران تبلت و نسخه‌های كتابخوان‌های‬ ‫الكترونیك افزایش یافته‌اند و همه اینها فرصت قابل‌توجهی‬ ‫ب رای به چالش كشیدن نسخه‌های چاپی توسط پلتفرم عالی‬ ‫و جهانی دیجیتال شیوه روزنامه‌نگاری برتر ماست‪ .‬تا پایان‬ ‫سال جاری‪ ،‬كارب ران تبلتی ما تنها در ایاالت‌متحده بالغ بر ‪۷۰‬‬ ‫میلیون نفر خواهند بود و طی دو س��ال آینده به ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫نفر م ی‌رسند‪ .‬پایان عمر نسخه چاپی لحظه‌ای بسیار سخت‬ ‫ب رای همه ماست كه دوران عاشقانه‌ای را با نسخه‌های چاپی‬ ‫و مجالت هفتگی جذاب پشت‌سر گذاش��ته‌ایم و لحظات‬ ‫بو‌تابی را در روزهاي جمعه ب رای بس��تن نشریه تحمل‬ ‫پ ر‌ت ‌‬ ‫م ی‌كردیم‪ ».‬مثال ب راون س��ایت دیل ی‌بیست است كه حاال‬ ‫نزدیك به ‪ 15‬میلیون مخاطب دارد‪ .‬ب��راون مخالفانی هم‬ ‫دارد‪ .‬سمیر حس��نی‪ ،‬مدیر مركز نوآوری نشریات در مدرسه‬ ‫خبرنگاری دانش��گاه م ی‌س ی‌س��ی‌پی گفت‪« :‬نیوزویك از‬ ‫محیط دشوار آگه ی‌های تبلیغاتی در نسخ ‌ه چاپی به‌عنوان‬ ‫«بهانه‌ای» ب رای توقف نسخه چاپی خود استفاده م ی‌كند‪.‬‬ ‫تینا ب راون نیوزویك را به مس��یری اشتباه كشاند‪ .‬نیوزویك‬ ‫نمرد‪ ،‬خودكشی كرد‪ ».‬خودكشی نیوزویك م ی‌تواند نشانه‌ای‬ ‫ب رای مرگ رسانه‌های مكتوب باشد‪ ،‬با وجود این هنوز تا روز‬ ‫وداع با هفته‌نامه‌های دوست داشتنی فاصله بسیار است‪ ،‬این‬ ‫را نشریه‌های موفق بسیاری در سراسر جهان م ی‌گویند‪g .‬‬ ‫مردم‌شناسی هنر‬ ‫کتاب «مردم‌شناس��ی هنر» نوش��ته فرانتس بوآس با‌ترجم��ه جالل‌الدین رفی ع‌فر‬ ‫منتشر شد‪ .‬بوآس یکی از پیشگامان مردم‌شناسی جدید است‪ .‬این کتاب مشهورترین اثر‬ ‫این نویسنده است که در سال ‪ 1927‬منتشر و به‌سرعت به اکثر زبان‌های زنده دنیا‌ترجمه‬ ‫شد‪ .‬بوآس به‌عنوان بنیانگذار مردم‌شناسی نوین آمریکا شهرت دارد‪ .‬تاریخ انتشار این اثر‬ ‫به زبان اصلی سال ‪ 1927‬است‪ .‬با وجود شهرت بوآس‪ ،‬متاسفانه پی ش‌تر هیچ کتابی از او‬ ‫به فارسی منتشر نشده بود‪ .‬اهمیت این کتاب بوآس به خاطر روش تحقیقی است که در‬ ‫ی خود به ویژه با مطالعات میدانی در بین سرخپوست‌ها و اسکیموها‬ ‫مطالعات مردم‌شناس ‌‬ ‫انجام داده است‪ .‬این کتاب در آمریکا منتشر شد و به سرعت به‌عنوان یک اثر انقالبی در‬ ‫حوزه مردم‌شناسی هنر مطرح و مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬همچنین این کتاب پی ش‌تر به‬ ‫اکثر زبان‌های زنده دنیا‪‌،‬ترجمه و منتشر شده بود و اکنون نیز‌ترجمه فارسی آن در دسترس‬ ‫عالقه‌مندان قرار گرفته است‪ .‬کتاب «مردم‌شناس��ی هنر؛ هنر ابتدایی» نوشته فرانتس‬ ‫بوآس را انتش��ارات گل‌آذین‪ ،‬ب‌ا ترجمه دکتر جالل‌الدین رفی ع‌ف��ر در ‪ 476‬صفحه و بهای‬ ‫‪22‬هزار تومان منتشر کرده است‪g .‬‬
‫_____‬ ‫قاب‬ ‫عزاداریایاممسلمیه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نمایشگاهعکسفصلهمدلی‬ ‫افتتاحبهسازیسینماکانون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اختتامیهنهمینجشنوارهتئاترماه‬ ‫ديـــدار‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫اسکان سیل‌زدگان بهشهر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرسپوليس روي نوار برد‬ ‫جشنواره گلهای داوودی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کاخ موزه نیاوران‬ ‫‪79‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫‪payamak@mosalas.ir‬‬ ‫‪ l‬با دکتر حس�ن عباس�ی و رائفی‌پ�ور درباره‬ ‫ایلومنات�ی [فراماس�ونری] مصاحب�ه و پرون�ده‬ ‫ویژه‌ای تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ 10 l‬ساله دارم یه ریز کتاب می‌خونم‪ .‬به‌خاطر‬ ‫خدا یه موضوع بدید درباره‌اش بنویسم‪.‬‬ ‫مثلث‪:‬آم�اده دریاف�ت مطال�ب ش�ما هس�تیم‪.‬‬ ‫‪payamak@mosalas.ir‬‬ ‫‪ l‬نشریه شماره ‪ 146‬عالی بود‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫‪ l‬من یک�ی از خوانندگان ثابت مثلثم‪ .‬راستش�و‬ ‫بخواهی�د ش�ماره‌های اول مجل�ه برای�م خیل�ی‬ ‫جذاب و خواندنی بود ول�ی فکر می‌کنم این اواخر‬ ‫[به‌خصوص از زمس�تان پارس�ال] خیل�ی عجله‬ ‫و دم‌دس�تی قلم می‌زنی�د‪ .‬دیگه ن�ه از مصاحبه و‬ ‫پرونده‌هاي ویژه خبری هست و نه از تحلیل‌های‬ ‫راهبردی‪ ،‬خیلی انتخاباتی شده‌اید!‬ ‫مثلت شماره‪148‬‬ ‫‪ l‬آقایان نماین�ده! چرا حاال س�وال نبایدکرد؟‬ ‫باید گذاش�ت دش�منان بپرس�ند؟ پ�س این چه‬ ‫قانونمندی است؟ فقط برای همسایه قبول است!‬ ‫یک بام دو هوا نداریم؟‬ ‫‪ l‬مجله مثل�ث به ش�هریار و فاز یک اندیش�ه‬ ‫نمی‌آید پیگیری نمایيد‪.‬‬ ‫‪ l‬دنیای جالبی داریم! عکس دو زن که سرقت‬ ‫میلیونی کرده‌اند‪ ،‬چاپ و کس�انی ک�ه دزدی هزار‬ ‫میلیاردی کرده‌اند‪ ،‬شطرنجی می‌شود!‬ ‫‪ l‬متاس�فانه اقتصاد ای�ران به چال�ه‌اي افتاده‬ ‫که فک�ر نکنم ب�ه اين س�ادگي‌ها بش�ود برايش‬ ‫كاري كرد‪.‬‬ ‫‪ l‬با تشکر از هفته‌نامه مثلث‪ ،‬در صورت امکان‬ ‫یک گزارش ویژه از یحیی آل‌اسحاق تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬ممکن اس�ت بازدید رئیس‌جمهور از زندان‬ ‫اوین دالیل سیاسی داش�ته باشد‪ ،‬اما این امر هم‬ ‫نباید دس�تاویزی باش�د که از بازدید عالی‌ترین‬ ‫مقام اجرایی کشور از زندان ممانعت کند‪ .‬آن‌وقت‬ ‫این شائبه قوت خواهد گرفت که مگر آنجا چه خبر‬ ‫است که مجوز بازدید صادر نمی‌شود!‬ ‫‪ l‬جمشید بسم‌اهلل با‌بیسوادی‌اش‪ ،‬روی چهار‬ ‫پایه نرخ دالر را تعیین می‌کن�د ولی بانک مرکزی‬ ‫و دولت با کلی دکتر و مهندس و کارش�ناس فقط‬ ‫تماشا می‌کنند!‬ ‫‪80‬‬ ‫‪021-88171506-8‬‬ ‫‪ l‬آفرین به رئیس‌جمهور شجاع! خدا وکیلی امروز‬ ‫با مطالعه نامه شما‪ ،‬باز از رای خودم خوشحال شدم‪.‬‬ ‫‪ l‬چ�را در م�ورد کوپن�ی ش�دن اجن�اس بعضی‌ها‬ ‫این‌قدر حساس�یت نش�ان می‌دهند؟ بگذارید بشود‬ ‫حداقل نف�ری ‪ ۲-۳‬هزارتومان باب�ت چند برگ کوپن‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪ l‬سالم بر شما مجاهدان عرصه قلم! اساسی‌ترین‬ ‫مساله کش�ور عملکرد برخی مدیران است‪ .‬زمانی‌كه‬ ‫نظارت�ی ب�ر عملکرد آنه�ا نباش�د‪ ،‬نتیجه‌اش فش�ار‬ ‫روزافزون بر مردم است‪.‬‬ ‫‪ l‬حاال که قیمت هم�ه کاالها با باال رفت�ن دالر باال‬ ‫می‌رود‪ ،‬پس حقوق ما کارگران را هم به دالر بدهند‪.‬‬ ‫‪ l‬آقای احمدی‌نژاد در این مملکت واقعا تنهاست‪.‬‬ ‫هرکاری می‌خواهد انجام دهد‪ ،‬همه مخالفت می‌کنند‪.‬‬ ‫چرا نمی‌گذارید کارش را انجام دهد؟‬ ‫‪ l‬از بين آقايان رضايي‪‌،‬الريجاني و قاليباف كداميك‬ ‫كانديد مي‌شوند؟‬ ‫مثلث‪ ‌:‬نامزدهاي احتمالي هن�وز تصميم نهايي خود را‬ ‫نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫‪ l‬فکر کن ‪ 50‬عدد بادام داشته باشید؛ ‪ 49‬تای آن را‬ ‫که می‌خورید‪ ،‬شیرین است؛ اما پنجاهمین بادام تلخ‬ ‫است‪ .‬مجس�م کنید چه حالی به ش�ما دست می‌دهد‪.‬‬ ‫مزه همه بادام‌های قبلی هم تلخ می‌شود؛ مثل وضعیت‬ ‫دول�ت در گرانی‌های اخیر (مردم‌بی‌انصاف نیس�تند؛‬ ‫فقط این آخرین بادام خیلی تلخ است)‪.‬‬ ‫‪ l‬خدایا!چراشما فقط به‌دنبال ایرادها می‌گردید؟ یعنی‬ ‫واقعا این همه خدمت این دولت زحمتکش را نمی‌بینید؟‬ ‫‪ l‬اگر درکنار س�خن گفتن از گسترش ارزش‌های‬ ‫موضوع هفته‪:‬‬ ‫مخاطب�ان عزی�ز می‌توانند نظر‬ ‫خود را برای انتشار ارسال کنند‪.‬‬ ‫درباره نامه‌نگاری میان روس�ای‬ ‫قوه‌قضائی�ه و قوه‌مجری�ه چ�ه نظری‬ ‫دارید؟‬ ‫‪3000411711‬‬ ‫انقالب در جهان‪ ،‬مدیریت صحیح وجود نداش�ته‬ ‫باش�د؛ نه تنها به هدف خ�ود نمی‌رس�یم بلکه به‬ ‫آرمان‌های انقالب هم لطمه می‌زنیم‪.‬‬ ‫‪ l‬آق�ای باهن�ر فرمودن�د مجل�س مان�ع‬ ‫پرداخ�ت یارانه از اختلاف نرخ ارز می‌ش�ود؛ اما‬ ‫آقای‌احمدی‌نژاد کار خ�ودش را انجام می‌دهد و‬ ‫طبق معمول نماینده‌ها فقط در مصاحبه اعتراض‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ l‬از گفت‌وگوی شما با س�بحانی‌نیا ممنونم‪ .‬در‬ ‫صورت امکان گزارشی از رحیم مشایی تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬اولین روز دبس�تان باز گرد‪ /‬کودکی‌ها شاد و‬ ‫خندان باز گرد‪ /‬درس‌های س�ال اول س�اده بود‪/‬‬ ‫آب را بابا به سارا داده بود‪ /‬درس پندآموز روباه و‬ ‫خروس‪ /‬روبه مکار و دزد چاپلوس‪ /‬با وجود س�وز‬ ‫و سرمای شدید‪ /‬ریزعلی پیراهن از تن می‌درید‬ ‫‪ l‬خواه�ش می‌کن�م ب�ه ب�ازار م�واد اولی�ه‬ ‫پتروشیمی‌س�ری بزنید‪ .‬قیمت‌ها دو برابر ش�ده و‬ ‫ربطیبهتحریمنداردچونداخلیاست‪.‬بهخداچهار‬ ‫روز است خط تولید خوابیده‪ .‬گزارش ویژه تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ l‬متاس�فانه گران�ی کاغ�ذ‪ ،‬باع�ث ش�ده م�ا‬ ‫دانش�جویان هم نتوانی�م کتاب‌های جدی�د را به‬ ‫علت گرانی تهی�ه و مطالع�ه کنیم! مش�کل فقط‬ ‫روزنامه و مطبوعات نیست‪.‬‬ ‫‪ l‬چرا م�ا ایرانی‌ها همه‌چیز را س�یاه یا س�فید‬ ‫می‌بینیم؟ چه کس�ی حباب قیمت مسکن را مهار‬ ‫کرد؟ آیا کس�ی غیر از محمود احمدی‌نژاد با طرح‬ ‫مسکن مهر بود؟ چرا همه مشکالت اقتصادی را به‬ ‫گردن یک نفر می‌اندازیم و بعد می‌خواهیم یک نفر‬ ‫ی ارزی‬ ‫معجزه کند و همه چیز را حل کند؟ در سونام ‌‬ ‫همه مقصریم‪ .‬خرید اضافی نکنیم تا ارزان شود‪.‬‬
‫بازا ر‬ ‫در هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی؛‬ ‫روابط‌عمومی بانک مهراقتصاد در میان‬ ‫برترین‌های کشور قرارگرفت‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪148‬‬ ‫در جش��نواره هش��تمین س��مپوزیوم بین‌الملل��ی‬ ‫روابط‌عمومی‪ ،‬روابط‌عمومی بانک مهر اقتصاد در بخش‬ ‫مدیریت راهبردی به‌عن��وان روابط‌عمومی برتر انتخاب و‬ ‫برای چهارمین س��ال پیاپی موفق به کسب تندیس و لوح‬ ‫سپاس شد‪ .‬به گزارش اداره کل روابط‌عمومی بانک مهر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬در این سمپوزیوم که با حضور اساتید و کارشناسان‬ ‫داخلی و خارجی و مدیران روابط‌عمومی های بخش‌های‬ ‫دولتی و خصوصی سراس��ر کشور برگزار ش��د‪ 700 ،‬نفر‬ ‫از دس��ت‌اندرکاران روابط‌عموم��ی های کش��ور حضور‬ ‫داش��تند و روابط‌عمومی های ‪ 200‬نهاد و شرکت دولتی‬ ‫تفاهمنامه بانک انصار و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین بانک انصار و دانشگاه آزاد‬ ‫اس�لامی واحد تهران مرکزی امضا شد‪ .‬به گزارش اداره‬ ‫کل بازاریابی و تبلیغات بانک انصار‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫این بانک و دانشگاه آزاد اس�لامی واحد تهران مرکزی‬ ‫برای ارائه خدمات بانکی به امض��ای آیت‌اهلل ابراهیمی‪،‬‬ ‫‌مدیرعامل بانک انصار و دکت��ر فردوس حاجیان‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی رسید‪ .‬هدف از‬ ‫امضای این تفاهمنامه که طی مراسمی‌به امضاء رسید‪ ،‬استفاده از توانمندی‌های دو‌سازمان‬ ‫و همکاری جهت ارائه خدمات بانکی به مدیران‪ ،‬معاون��ان‪ ،‬اعضای کمیته علمی‪ ،‬کارکنان و‬ ‫دانشجویان دانشگاه است‪g .‬‬ ‫فعالیت بیمه‌ای مسکن آریا در‪ 24‬استان‬ ‫باجه‌های ش��رکت خدمات بیمه‌ای مس��کن آریا از‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه بانک مس��کن در ‪ 24‬استان‬ ‫کشور فعال شده و خدمات این شرکت به کارکنان بانک‪،‬‬ ‫شرکت‌های تحت پوشش و مشتریان بانک ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫محمود قهاری‪ ،‬مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن‬ ‫آریا‪ ،‬با اعالم این خبر از افتتاح ‪ 10‬باجه جدید این شرکت‬ ‫در استان‌های اردبیل‪ ،‬بوش��هر‪ ،‬خراسان شمالی و جنوبی‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬کردستان و گلس��تان خبر داد‪ .‬قهاری افزود‪« :‬با‬ ‫افتتاح این باجه‌ها‪ ،‬باجه‌های شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا در ‪ 24‬استان کشور فعال شده و‬ ‫کارکنان این شرکت خدمات بیمه‌ای مورد نیاز را به متقاضیان ارائه می‌دهد‪g ».‬‬ ‫مهندس سعید مدنی در بازدید از مگاموتور‪:‬‬ ‫باید ساختار گروه سایپا با شرایط اقتصاد مقاومتی هماهنگ شود‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ب��ا حضور در‬ ‫ش��رکت مگاموتور از نزدیک در جری��ان روند فعالیت‌های‬ ‫انجام شده در این شرکت و برنامه‌ها و پروژه‌های در دست‬ ‫اقدام قرار گرفت‪ .‬در این دیدار مدیران ارشد مگاموتور‪ ،‬هر‬ ‫‪82‬‬ ‫و خصوصی در ‪ 10‬رش��ته ارتباطات الکترونیکی‪ ،‬پژوهش‬ ‫ارتباط��ی‪ ،‬برنامه‌ری��زی ارتباطی‪ ،‬تکریم ارب��اب رجوع‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬خالقیت و نوآوری‪ ،‬مدیری��ت راهبردی‪،‬‬ ‫ارتباطات رسانه‌ای و مهندس��ی فرهنگی در سطح کشور‬ ‫به رقابت پرداختند که در این می��ان روابط‌عمومی بانک‬ ‫مه��ر اقتصاد ب��ا رای هی��ات داوران در بخ��ش مدیریت‬ ‫راهبردی به‌عن��وان روابط‌عمومی برتر کش��ور موفق به‬ ‫کسب تندیس و لوح س��پاس ش��د و از ابراهیم صفرلکی‬ ‫رئی��س اداره کل روابط‌عمومی این بان��ک تقدیر به‌عمل‬ ‫آمد‪ .‬بنا بر همین گزارش در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم‬ ‫از سه استاندارد ملی نظرسنجی‪ ،‬الزامات روابط‌عمومی و‬ ‫تولید و اس��تاندارد خبر به رس��انه‌ها رونمایی شد و اساتید‬ ‫مبرز و صاحبنظران ح��وزه ارتباط��ات اجتماعی از داخل‬ ‫و خارج از کش��ور به ایراد س��خنرانی پرداخت��ه و مطالبی‬ ‫را در خص��وص بهبود و ارتقای جای��گاه روابط‌عمومی در‬ ‫داخل س��ازمان‌ها و نزد افکار عمومی ارائه کردند‪.‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬دکتر نتاج – مدیرعامل بانک مهر اقتصاد – بنا به‬ ‫درخواست دبیرکل س��مپوزیوم بین‌المللی روابط‌عمومی‬ ‫پیامی‌را خطاب به دس��ت اندر‌کاران و ش��رکت‌کنندگان‬ ‫در این س��مپوزیوم ارائه کرد که در گوش��ه‌ای از آن آمده‬ ‫است‪« :‬نتیجه یک روابط‌عمومی حرفه‌ای با فعالیت‌های‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬قطعا یک روابط‌عمومی موثر و کارآمد خواهد‬ ‫بود که امیدوارم س��مپوزیوم بین‌المللی روابط‌عمومی در‬ ‫هشتمین گام بلند خود بتواند به تبیین اهمیت این موضوع‬ ‫و نمایش ابعاد مختلف آن از یک‌سو و ارائه چارچوب‌های‬ ‫استاندارد و حرفه‌ای برای روابط‌عمومی ها در سازمان‌های‬ ‫ایرانی بپردازد‪ ».‬در حاشیه این سمپوزیوم نمایشگاهی از‬ ‫عملکردها و برنامه‌های س��ازمان‌ها و نهادها برپا بود که‬ ‫مورد اقبال شرکتکنندگان در این مراس��م قرارگرفت‪g.‬‬ ‫یک گزارش��ی از روند فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های‬ ‫در دست اقدام ارائه دادند و مسائل و مشکالت موجود‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪ .‬مهندس سعید مدنی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در جریان این دیدار با اشاره به اینکه‬ ‫ش��رکت مگاموتور وظیفه تولید ظریف‌ترین‪ ،‬دقیق‌ترین و‬ ‫مهمترین نیازهای گروه خودروس��ازی س��ایپا جهت تولید‬ ‫خودرو را بر‌عه��ده دارد‪ ،‬گفت‪« :‬این ش��رکت هم��واره از‬ ‫جایگاهی ویژه در گروه برخوردار بوده و رش��د و بهبود آن‬ ‫از اولویت‌هایی اس��ت که بر عملکرد گروه نی��ز تاثیر‌گذار‬ ‫اس��ت و عمال این ش��رکت را به یکی از دو بال پرواز سایپا‬ ‫تبدیل می‌کند‪ ».‬وی با اش��اره به اینکه فضای کسب و کار‬ ‫در ش��رایط موجود تغییر کرده است‪ ،‬گفت‪« :‬در این شرایط‬ ‫برنامه‌ریزی باید بر‌اساس اقتصاد مقاومتی و شرایط جنگی‬ ‫باشد‪ .‬ما می‌توانستیم با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بر‌اساس‬ ‫پیش‌بینی ش��رایط آین��ده موقعیت��ی را ایجاد کنی��م که از‬ ‫مشکالت و چالش‌های امروز به آس��انی بگذریم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫هم برای جبران کاس��تی‌ها دیر نشده اس��ت‪ ».‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش‬ ‫بهره‌وری و درصد ساخت داخل از اولویت‌ها و اهداف مهم‬ ‫گروه است‪ ،‬گفت‪« :‬با تحقق این هدف‪ ،‬واقعی شدن قیمت‬ ‫ارز‪ ،‬فرصتی مناسب در اختیار ما می‌گذارد تا عالوه بر اینکه‬ ‫با تولیدات خود در س��طح منطقه‌ای و داخل کش��ور‪ ،‬حرف‬ ‫برای گفتن داشته باشیم‪ ،‬با تبدیل ارز حاصل از صادرات به‬ ‫ریال‪ ،‬منابع مالی خود را نی��ز بهبود دهیم‪ ».‬مهندس مدنی‬ ‫افزود‪« :‬بررسی که در سایپا روی ‪ 26‬شرکت موفق در دنیا‬ ‫انجام شده نشان می‌دهد عامل موفقیت این شرکت‌ها قبل‬ ‫از آنکه ثروت و منابع مالی‪ ،‬دانش فنی و تکنولوژی‪ ،‬تبلیغات‬ ‫و‪ ...‬باش��د‪ ،‬الزام و رعایت ارزش‌های اخالقی بوده است‪ .‬ما‬ ‫باید به رعای��ت ارزش‌های اخالقی بی��ش از پیش اهتمام‬ ‫ورزیم‪ ».‬در پایان این نشس��ت مهندس مدنی باحضور در‬ ‫سایت شمالی مگاموتور از خطوط تولید موتور تیبا و تندر ‪90‬‬ ‫همچنین کارگاه ابزار‌سازی این سایت بازدید کرد‪g .‬‬
‫مهندس نجم‌الدین خبرداد‬ ‫تولید ‪ 30‬درصد صادرات سمند در سایت‌های خارج از کشور‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خ��ودرو حضور دربازار‬ ‫جهانی و کس��ب س��هم بازار برای بنگاه‌های اقتصادی را‬ ‫یک ضرورت برش��مرد و گف��ت‪« :‬ایران‌‌خ��ودرو مانند هر‬ ‫بنگاه بزرگ دیگری در تبیین چش��م‌انداز خ��ود‪ ،‬ماموریت‬ ‫تغیی��ر موقعیت از یک بن��گاه محلی به بنگاهی در س��طح‬ ‫جهانی یا منطقه‌ای را ب��رای خود قائل اس��ت‪ ».‬مهندس‬ ‫جواد نجم‌الدی��ن با بیان ای��ن مطلب‪ ،‬تولی��د محصول در‬ ‫پایگاه‌های خ��ارج از کش��ور و صادرات محص��ول کامل‬ ‫را دو روش صادرات��ی ایران‌خ��ودرو عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫«در این مدت س��هم تولید محص��ول در پایگاه‌های خارج‬ ‫از کش��ور نس��بت به صدور محصول تولید ش��ده در داخل‬ ‫نی��ز افزایش یافت��ه ک��ه نش��ان‌دهنده اس��تفاده بهینه از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در خارج از کشور است‪».‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی‌ایران‌خ��ودرو تصریح کرد‪« :‬پس‬ ‫از ‪ 13‬سال از شروع ساخت خودروی ملی‪ ،‬در عرصه صدور‬ ‫محصولی به نام سمند راه موفقیت در صنعت خودروسازی‬ ‫را طی کرده و توانسته‌ایم با صدور خودروی ملی و قطعات‬ ‫در بازار جهانی نامی‌ از توان ملت ایران را به ثبت برس��انیم‬ ‫و در کنار بخش‌های دیگر صنعت‪ ،‬توسعه‌یافتگی را تجربه‬ ‫کنیم‪ ».‬وی تثبیت حض��ور دربازارهای ه��دف صادراتی و‬ ‫بانک تجارت در برنامه‌ریزی ارتباطی برتر شد‬ ‫کمک ‪ 507‬میلیونی بانک پاسارگاد به زلزله‌زدگان ارسباران‬ ‫مدیرعامل بانک پاس��ارگاد از کمک ‪ 507‬میلیون تومانی این بانک برای س��اخت خانه‬ ‫بهداشت در مناطق زلزله‌زده ارسباران خبر داد‪ .‬مدیرعامل بانک پاسارگاد از کمک ‪ 507‬میلیون‬ ‫تومانی این بانک برای ساخت خانه بهداشت در مناطق زلزله‌زده ارسباران خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری نیوزبانک‪ ،‬مجید قاسمی‌در دیدار با وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی گفت‪:‬‬ ‫«بانک پاسارگاد در جهت اهداف انساندوستانه خود مبلغ ‪ 507‬میلیون تومان برای ساخت خانه‬ ‫بهداشت در مناطق زلزله‌زده آذربایجان‌ش��رقی اختصاص می‌دهد‪ ».‬وی ‪300‬میلیون تومان‬ ‫از این مبلغ را کمک بانک پاسارگاد‪ 100 ،‬میلیون تومان را کمک‌های مردمی‌ و ‪ 107‬میلیون‬ ‫تومان را کمک همکاران شاغل خود در بانک پاسارگاد اعالم کرد‪ .‬بنا بر این گزارش مدیرعامل‬ ‫بانک پاسارگاد در این دیدار از آمادگی بانک متبوعش برای کمک‌رسانی بیشتر به حوزه نظام‬ ‫سالمت خبر داد‪g.‬‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪148‬‬ ‫بانک تجارت رتبه نخست «هشتمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی ایران» را در‬ ‫بخش برنامه‌ریزی ارتباطی‪ ،‬به خود اختصاص داد‪ .‬این جایزه در مراسم افتتاحیه این سمپوزیوم‬ ‫و به دلیل توفیقات بانک تجارت در مورد ارتباط جامع و نظام‌مند با رس��انه‌ها و استفاده از ابزار‬ ‫نوین ارتباطی همچون پادکست خبری‪ ،‬بولتن خبری و سایت اینترنتی به روابط عمومی این‬ ‫بانک اهدا شد‪ .‬بانک تجارت همواره با مشارکت منظم در نمایشگاه‌ها و همایش‌های مختلف‪،‬‬ ‫حضور فعال خود را عرصه‌های مختلف ارتباط با مشتریان حفظ کرده است‪ .‬همچنین در این‬ ‫خصوص مرکز اطالع‌رس��انی بانک تجارت – ‪ – ۱۵۵۴‬با دعوت منظم و برنامه‌ریزی شده از‬ ‫مدیران مختلف خود به صورت تلفنی پاسخگوی مشتریان مختلف خود است‪ .‬روابط عمومی‬ ‫بانک تجارت در هفتمین دوره این سمپوزیوم نیز موفق به کسب تندیس و لوح سپاس برترین‬ ‫«مدیریت راهبردی روابط عمومی» و «بخش ویژه» شد‪g.‬‬ ‫توس��عه بازارهای جدید را از راهبردهای ای��ران خودرو در‬ ‫توس��عه صادرات و توس��عه محصول جدید از راه افزایش‬ ‫ظرفیت‌های تحقیق و توس��عه در زمینه پلتفرم‪ ،‬محصول‬ ‫و قوای محرکه را از راه‌های دس��تیابی به این هدف عنوان‬ ‫کرد‪ .‬مهندس نجم‌الدین‪ ،‬افزایش کارآیی شبکه توزیع از راه‬ ‫استفاده از حداکثر ظرفیت‌های ایجاد‌شده در توزیع‪ ،‬فروش‬ ‫و سایت‌های تولیدی و توسعه شبکه فروش و خدمات پس‬ ‫از فروش از راه توسعه کمی و بهبود کیفیت نمایندگی‌های‬ ‫فروش خارج از کش��ور را از رویکرده��ای ایران‌خودرو در‬ ‫توس��عه بازار خارجی برش��مرد‪ ».‬مدیرعامل گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو اظهارداش��ت‪« :‬به این موارد باید اخذ و تمدید‬ ‫اس��تانداردهای بازارهای هدف و برندسازی از راه‌ ترویج و‬ ‫توسعه برندایکو در سطح منطقه‌ای و جهانی را افزود‪ ».‬وی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬عالوه بر تولید محصوالت صادراتی در داخل‬ ‫کش��ور‪ ،‬برند ملی در شش سایت خارج از کش��ور نیز تولید‬ ‫می‌شود و تا‌کنون بیش از ‪ 30‬درصد کل صادرات سمند‪ ،‬در‬ ‫خارج از کشور تولید شده است‪ ».‬مهندس نجم‌الدین تصریح‬ ‫کرد‪« :‬گ��روه صنعتی ایران‌خودرو با ه��دف حضور در بازار‬ ‫جهانی و توسعه رقابت‌پذیری از اواسط سال ‪ 83‬تا‌کنون ‪210‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو به ‪ 44‬کشور دنیا صادر کرده است‪g ».‬‬ ‫یک بام و دو هوا در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری ایران‬ ‫شیرزاد طورانی‬ ‫چندی است که با واگذاری شرکت قطارهای مسافری‬ ‫رجا در اسفند سال ‪ 1388‬به سازمان تأمین اجتماعی از طرف‬ ‫دولت بابت رد دی��ون‪ ،‬اظهارنظرهای مختلفی در خصوص‬ ‫اشتباه در واگذاری یا بازگش��تن رجا به راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر نگاه دقیق‌تری به ابالغ مصوبه هیات دولت‬ ‫بیندازیم‪ ،‬خواهیم دید که در همان زمان شرکت آزمایشگاه‬ ‫مکانیک خاک وزارت را ‌ه ‌و ترابری نیز جزو ردیف واگذاری‌ها‬ ‫بابت رد دیون در کنار شرکت رجا بود‪ .‬اما نکته‌ای که در این‬ ‫روند قابل اهمیت بود‪ ،‬همت تمام مس��ئوالن آزمایش��گاه‬ ‫مکانیک خ��اک‪ ،‬وزارت راه‌‌و‌ترابری س��ابق‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫مقامات اس��تان‌های مختلف کش��ور و‪ ...‬ب��رای حذف این‬ ‫شرکت از لیس��ت واگذاری باتوجه به توجیهات منطقی بود‬ ‫که در نهایت منجر ب��ه خروج نام آن از لیس��ت واگذاری‌ها‬ ‫ش��ده و نحوه واگذاری از کل مجموعه به تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫به واگ��ذاری فعالیت‌ها ب��ه بخش خصوصی ش��د‪ .‬هر‌چند‬ ‫مس��ئوالن رجا در آن زمان ب��ا پیش‌بینی چنی��ن روزهایی‬ ‫تالش‌هایی را برای جلوگیری از این واگ��ذاری کردند‪ ،‬اما‬ ‫عزم مسئوالن رده‌باال برای این واگذاری حسابی جزم شده‬ ‫بود و در رس��انه‌ها با کمال افتخار از خصوصی‌سازی کامل‬ ‫بخش مسافری حمل‌و‌نقل ریلی س��خن‌ها بر زبان راندند‪.‬‬ ‫حال باتوجه به س��ابقه تأسیس و پیشینه چش��مگیر رجا‌ در‬ ‫تحول بخش مس��افری از نظر کمی و کیفی ارائه خدمات و‬ ‫همچنین افزایش جابه‌جایی‌ها‪ ،‬هم‌اکنون و بعد از واگذاری‬ ‫این شرکت‪ ،‬ش��اهد رکود در این بخش از حمل و نقل ریلی‬ ‫کشور هس��تیم‪ .‬حال دالیل این رکود چیست و چرا بخش‬ ‫مسافری راه‌آهن که از سال ‪ 1375‬رشد خود را با تأسیس رجا‬ ‫آغاز کرده بود دچار مشکالت اساسی شده است‪ ،‬نکت ‌ه ظریف‬ ‫و بسیار مهمی‌اس��ت که باید به آن پرداخت‪ .‬بعد از واگذاری‬ ‫رجا به تامین اجتماعی‪ ،‬معاونتی در راه‌آهن ج‪.‬ا‪.‬ا به نام معاونت‬ ‫امور مسافری تشکیل شد تا با انتقال وظایف حاکمیتی از رجا‬ ‫به این واحد‪ ،‬وظایف نظارتی این بخش همانند گذش��ته به‬ ‫درستی عمل شود‪ ،‬اما در این بین مسئوالن راه‌آهن به‌ویژه‬ ‫معاون امور مسافری آن‪ ،‬همیشه از کمبود نیرو در این بخش‬ ‫و عدم تصویب س��اختار آن برای اعمال نظارت‌های الزم و‬ ‫انجام وظایف حاکمیتی در بخش مسافری سخن گفته‌اند؛‬ ‫هرچند درعمل با مرور فعالیت‌های ص��ورت گرفته در این‬ ‫معاونت شاهد هستیم که مسئوالن این بخش به جای انجام‬ ‫وظایف مربوطه مثل دیگر مجموعه‌های حاکمیتی در ساختار‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مانند س��ازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫یا س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی در وزارت‬ ‫ارتباطات و فن‌آوری اطالعات ک��ه اقدام به تنظیم مقررات‬ ‫و دستورالعمل‌های برای چگونگی ارائه خدمات‌دهی کرده‬ ‫و بر نحوه صحیح اج��رای آن نظارت می‌کنند‪ ،‬وارد جزئیات‬ ‫بخش تصدیگری مانند تنظیم برنامه حرکت قطارها‪ ،‬حذف‬ ‫و اضافه قطارها و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬اگر به همین موضوع تنظیم‬ ‫برنامه حرکت قطارها نس��بت به گذش��ته نگاهی بیندازیم‬ ‫شاهد خواهیم بود که شرکت رجا تا زمانی که وظیفه تنظیم‬ ‫این برنامه‌ها را بر عهده داشت‪ ،‬در زمان کاهش تقاضای سفر‬ ‫نسبت به حذف واگن‌های اضافه یا قطار از مسیری و انتقال در‬ ‫مسیر پرتقاضا‌تر می‌شد که این امر در حال حاضر انجام نشده‬ ‫و نه تنها بهره‌وری واگن‌ها را پایین آورده بلکه زیان بیشتری‬ ‫را برای سیر خالی واگن‌ها بر ش��رکت‌ها متحمل می‌کند‪ .‬با‬ ‫اتخاذ چنی��ن تصمیم‌هایی در کنار ح��ذف برخی قطارهای‬ ‫پرتقاضای ش��رکت‌ها به دالیل غیرکارشناسی و نگاهی به‬ ‫آمار موجود در زمینه جابه‌جایی مسافر طی شش ماه نخست‬ ‫س��ال جاری (حدود ‪ 13‬میلیون و ‪ 800‬هزار مس��افر در کل‬ ‫شبکه ریلی کشور) و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫می‌بینیم که این شاخص با کاهش حدود ‪ 10‬درصدی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬حال نظر به اتفاق چنین مسائلی در بخش حمل و‬ ‫نقل مسافری ریلی کشور‪ ،‬تازه اظهارنظرهایی در خصوص‬ ‫واگذاری ش��رکت رجا به تأمین اجتماعی مطرح می‌ش��ود‬ ‫که به مثابه مثل «نوش‌دارو پس از مرگ س��هراب» است‪.‬‬ ‫چقدر خوب بوده و هس��ت که قبل از چنین واگذاری‌هایی‪،‬‬ ‫با کارشناس��ان و دلس��وختگان واقعی حوزه‌ها نشست‌های‬ ‫تخصصی برگزار شده و چالش‌ها و مزایای آن بررسی شود‪،‬‬ ‫ت رجا‪ ،‬مسئوالن راه‌آهن‬ ‫تا خدای ناکرده مانند واگذاری شرک ‌‬ ‫بعدا به چه کنیم چه کنیم نیفتند‪g .‬‬ ‫‪83‬‬
‫با هدف مدیریت و کنترل بازار صورت گرفت‬ ‫عرضه محصوالت ایران‌خودرو به قیمت مصوب‬ ‫به منظ��ور مدیریت و کاهش قیمت خ��ودرو در بازار‪،‬‬ ‫ایران‌خودرو محص��والت خ��ود را به صورت مس��تقیم و‬ ‫براساس قیمت مصوب س��ازمان حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫عرضه می‌کن��د‪ .‬عبداله بابایی‪ ،‬مع��اون بازار‌یابی و فروش‬ ‫ایران‌خ��ودرو ب��ا بی��ان ای��ن مطلب گف��ت‪« :‬مش��تریان‬ ‫می‌توانند ب��ا مراجعه به نمایندگی‌ها در سراس��ر کش��ور یا‬ ‫از طریق پای��گاه اینترنتی ب��ه آدرس ‪ www.ikco.com‬و‬ ‫‪ ikco.iranecar.com‬به‌طور مس��تقیم خودرو مورد نظر‬ ‫خود را بر‌اساس قیمت مصوب خریداری کنند‪ .‬وی‪ ،‬قیمت‬ ‫محصوالت قابل عرضه از گروه س��مند را سمند‪ EF7‬پایه‬ ‫گاز‌سوز ‪21‬میلیون و ‪ 818‬هزار تومان‪ ،‬سمند ‪ EF7‬بنزینی‬ ‫‪ 21‬میلی��ون و ‪ 90‬ه��زار تومان‪ ،‬س��ورن ‪ ELX‬ب��ا موتور‬ ‫‪ EF7‬بنزین��ی ‪ 25‬میلیون و ‪ 630‬هزار تومان‪ ،‬س��مند ‪SE‬‬ ‫‪ 17‬میلیون و ‪ 480‬هزار تومان عنوان کرد و اظهارداش��ت‪:‬‬ ‫«س��مند ال‪.‬ایکس بنزینی ‪ 20‬میلیون و ‪ 230‬هزار تومان و‬ ‫سمند ال‌‪.‬ایکس دوگانه‌سوز نیز با قیمتی معادل ‪ 21‬میلیون‬ ‫و ‪ 910‬هزار تومان به بازار عرضه می‌ش��ود‪ ».‬بابایی افزود‪:‬‬ ‫«پارس س��ال با قیمتی مع��ادل ‪ 22‬میلی��ون و ‪ 970‬هزار‬ ‫وپارس دوگانه ‪ 24‬میلی��ون و ‪ 92‬هزارتومان به بازار عرضه‬ ‫می‌شود‪ ».‬وی یادآورشد‪« :‬پژو ‪ 405‬جی‪.‬ال‪.‬ایکس بنزینی‬ ‫با قیمتی مع��ادل ‪ 17‬میلی��ون و ‪ 906‬هزار‪ ،‬ن��وع جی‪.‬ال‪.‬‬ ‫ایکس دوگانه‌س��وز ‪ 19‬میلیون و ‪ 113‬ه��زار و ‪ 405‬هزار و‬ ‫اس‪.‬ال‪.‬ایکس با موتور ‪ 16‬س��وپاپ ‪18‬میلیون و ‪ 669‬هزار‬ ‫تومان به بازار عرضه می‌ش��ود‪ ».‬معاون بازاریابی و فروش‬ ‫رشد ‪ 30‬درصدي کاربران الکترونیکی بانک اقتصادنوین‬ ‫كوتاه از اقتصاد مثلث شماره‪148‬‬ ‫در ادامه استمرار رشد کاربران خدمات بانکداری الکترونیکی‪ ،‬تعداد استفاده‌کنندگان از چهار‬ ‫خدمت الکترونیکی بانک اقتصادنوین در پایان شهریور ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫بیش از ‪ 30‬درصد رشد کرد‪ .‬تعداد کاربران چهار خدمت تلفن‌بانک‪ ،‬اینترنت بانک‪ ،‬پیام کوتاه بانکی‬ ‫و موبایل‌بانک اقتصادنوین در پایان شهریور از مرز دو میلیون و ‪ 217‬هزار نفر گذشت که نسبت به‬ ‫یک میلیون و‪ 552‬هزار کاربر‪ 31‬شهریور ماه سال گذشته بیش از‪ 30‬درصد رشد نشان می‌دهد‪g.‬‬ ‫مهندسپور‌رنجبر‪:‬‬ ‫هر جا الزم باشد دوباره تغییر ایجاد می‌کنیم‬ ‫«ساختار سازمانی باید پویا و مبتنی بر نیاز و ضررت‌ها باش��د‪ ،‬بنابراین هر جا الزم باشد‬ ‫دوباره تغییر ایجاد می‌کنیم‪ ».‬مهندس پوررنجبر‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران که در‬ ‫نشست مدیران س��تادی شرکت س��خن می‌گفت‪ ،‬ضمن اعالم این مطلب گفت‪« :‬هلدینگ‬ ‫یا ش��رکت مادر‌تخصصی‪ ،‬یک ش��رکت استراتژیک اس��ت‪ ،‬وظیفه این ش��رکت‪ ،‬نگهداری‬ ‫شرکت‌های زیر‌مجموعه از سه طریق است‪ :‬کنترل عملیاتی‪ ،‬کنترل استراتژیک و کنترل مالی‪.‬‬ ‫البته می‌تواند روش‌های تلفیقی را هم اعمال کند‪ ».‬وی افزود‪« :‬شرکت مادر‌تخصصی در حوزه‬ ‫عملیات کاری نخواهد داش��ت‪ ،‬بلکه وظیفه اصلی پاسخ به یک س��وال است‪« :‬مخابرات چه‬ ‫کاری می‌خواهد انجام دهد؟» باید پاسخ این سوال تهیه و برای زیر‌مجموعه تعریف و‌ ترجمه‬ ‫شود‪ .‬باید نسبت به شبکه مخابرات معرفت پیدا کنیم و آن را تعمیم دهیم‪ ».‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مخابرات ایران با اشاره به پروژه تدوین استراتژی افزود‪« :‬استراتژی باید تدوین و اجرایی شود‬ ‫و در هر نقطه که هستیم به زیر‌مجموعه اعالم کنیم‪ .‬پس باید بگوییم تدوین استراتژی یک‬ ‫فرآیند دائمی‌است‪ .‬به‌عنوان مثال به‌رغم ابالغ س��اختار جدید‪ ،‬هنوز معتقدم معاونت شبکه و‬ ‫کسب و کار باید به ساختار اضافه شود‪g».‬‬ ‫افزایش ضریب امنیتی مشتریان در بانک پاسارگاد‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل و مدی��ر روابط‌عمومی بان ‌‬ ‫ک‬ ‫پاس��ارگاد گفت‪« :‬در خدمت��ی منحصر به ف��رد‪ ،‬جهت‬ ‫افزایش بیش از پیش ضریب امنیت‪ ،‬اقدام به احراز هویت‬ ‫مش��تریان از طریق تطبیق اثر انگشت می‌شود» خسرو‬ ‫رفیعی با اعالم این خبر گفت‪« :‬بانک‌ پاسارگاد در اقدامی‌‬ ‫بی‌نظیر و برای افزایش امنیت مش��تریان خود در انجام‬ ‫امور بانکی‪ ،‬اثر انگشت ایشان را دریافت کرده و به‌عنوان‬ ‫یک گزینه مطمئن برای احراز هویت‪ ،‬در سیستم ثبت می‌کند‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬بانک‌‌پاسارگاد‬ ‫با در اختیار داش��تن سیس��تم جامع بانکداری (کربانکینگ) منحصر به ف��رد خود و همچنین‬ ‫ارائه خدمت بانکداری مجازی برای اولین بار در کشور‪ ،‬موفق شده‌است قابلیت‌های متنوع و‬ ‫بسیاری را برای رفاه حال بیشتر مشتریان و افزایش بیش از پیش ضریب امنیت در انجام امور‬ ‫بانکی ایجاد کند‪g».‬‬ ‫انتشارچندرسانه‌ای آموزشی «پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن»‬ ‫بانک انصار‪ ،‬نخس��تین چندرسانه‌ای آموزشی «پولش��ویی و راهکارهای مبارزه با آن»‬ ‫را منتشر کرد‪ .‬این چندرس��انه‌ای که برای نخستین بار در سیس��تم بانکی کشور توسط واحد‬ ‫مبارزه با پولشویی این بانک تهیه‪ ،‬تولید و منتشر شد‪ ،‬گامی‌جدید در عرصه آموزش پولشویی‬ ‫و مبارزه با این پدیده در مبادالت بانکی و پولی کش��ور محسوب می‌ش��ود‪ .‬گفتنی است؛ این‬ ‫چند‌رسانه‌ای(مالتی مدیا) آموزش��ی با هدف مبارزه با پولشویی‪ ،‬ارتقای سطح دانش و آگاهی‬ ‫کارکنان نس��بت به موضوع مذکور در داخل بانک و همچنین ایجاد نقشی سازنده و مفید در‬ ‫مقابله با پدیده شوم پولشویی در اقتصاد تهیه شده است‪g .‬‬ ‫ایران‌خودرو صادرکننده نمونه کشوری شد‬ ‫گ��روه صنعتی ایران‌خ��ودرو در ش��انزدهمین دوره‬ ‫مراس��م روز ملی ص��ادرات بی��ن ‪ 580‬ش��رکت دولتی و‬ ‫‪84‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو گفت‪« :‬در ف��روش جدید ای��ران خودرو نوع‬ ‫بنزینی وانت با قیمتی مع��ادل ‪ 9‬میلیون و ‪ 410‬هزار تومان‬ ‫و دوگانه‌س��وز آن با قیمتی معادل ‪ 10‬میلیون و ‪ 750‬هزار‬ ‫تومان روانه بازارمی‌ش��ود‪ ».‬وی تاکید کرد‪« :‬برای توزیع‬ ‫عادالنه خودرو در سراس��ر کش��ور و جلوگیری از هرگونه‬ ‫رانت و سوءاستفاده؛ هر یک از مش��تریان حقیقی باید یک‬ ‫دستگاه خودرو ثبت‌نام کنند‪ .‬این در حالی است که اشخاص‬ ‫حقوقی اعم از صاحبان نمایندگی‌ه��ای مجاز و خریداران‬ ‫عمده نمی‌توانند خودرو ثبت‌ن��ام کنند‪ ».‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش ایران‌خودرو خاطر‌نشان س��اخت‪« :‬بازرسان به‌طور‬ ‫نامحسوس از نمایندگی‌های فروش بازدید به عمل می‌آورند‬ ‫تا قیمت محصوالت بر‌اساس نرخ مصوب سازمان حمایت‬ ‫از مصرف‌کننده به مشتریان عرضه شود‪ .‬چنانچه مشتریان‬ ‫تخلفی در این باره مشاهده کردند می‌توانند با شماره تلفن‬ ‫‪ 096440‬تماس گرفته و موضوع را گزارش دهند‪g».‬‬ ‫خصوصی به‌عن��وان صادرکننده نمونه صنعتی کش��وری‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬مهندس جواد نجم‌الدی��ن‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران‌خ��ودرو تندیس و ل��وح تقدیر وی��ژه این‬ ‫مراس��م را دریافت کرد‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 580‬ش��رکت در بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫خدمات فنی ‪ -‬مهندسی متقاضی دریافت جایزه این دوره‬ ‫ش��دند که در این میان ایران‌خودرو نیز موفق به کس��ب‬ ‫جایزه ویژه صادر‌کننده نمونه در بخش خودروی‌‌س��واری‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬ایران‌خودرو بر‌اساس شاخص‌هایی چون‬ ‫توس��عه برند ملی در بازار جهانی‪ ،‬تدابیر مدیریت ارش��د‬ ‫برای سودآور کردن صادرات‪ ،‬راهیابی به بازارهای جدید‪،‬‬ ‫ارتقای استانداردها و دستیابی به استانداردهای بازارهای‬ ‫هدف‪ ،‬کس��ب جایگاه شایس��ته در میان خودروس��ازان‬ ‫معتبر جهانی و برخورداری از س��ابقه صادراتی‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫صادر‌کننده نمونه ش��ناخته ش��ده اس��ت‪ .‬ایران‌خودرو با‬ ‫وجود محدودیت‌های بین‌المللی در عرصه تولید‪ ،‬توانسته‬ ‫صادرات خود را در سال گذش��ته نسبت به سال قبل از آن‬ ‫‪ 75‬درصد و در هفت ماه س��ال جاری ‪ 66‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته رش��د داده و به کسب جایگاه‬ ‫صادر‌کننده نمونه نائل ش��ود‪ .‬این گروه صنعتی عزم خود‬ ‫برای بین‌المللی شدن و توسعه و‌ترویج برند ملی در سطح‬ ‫جهانی و حضور در ب��ازار جهانی و توس��عه رقابت‌پذیری‬ ‫جزم کرده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬مراس��م شانزدهمین دوره‬ ‫جایزه ملی صادرات عصر روز‌ش��نبه ‪ 29‬مهر ماه با حضور‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس و مدیران بنگاه‌های مختلف در س��الن‬ ‫همایش‌های صداوسیما برگزار شد‪g .‬‬

آخرین شماره های هفته نامه مثلث

هفته نامه مثلث شماره 418

هفته نامه مثلث شماره 418

شماره : ۴۱۸
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
هفته نامه مثلث شماره 417

هفته نامه مثلث شماره 417

شماره : ۴۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
هفته نامه مثلث شماره 416

هفته نامه مثلث شماره 416

شماره : ۴۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
هفته نامه مثلث شماره 415

هفته نامه مثلث شماره 415

شماره : ۴۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
هفته نامه مثلث شماره 414

هفته نامه مثلث شماره 414

شماره : ۴۱۴
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هفته نامه مثلث شماره 413

هفته نامه مثلث شماره 413

شماره : ۴۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!